Skip to main content

Full text of "Iconographia Batava; beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dii is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheek pi anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automadsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niei-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commercicle doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over hci 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informade wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml ICONOGRAPHIA BATAVA. ^ ICONOGRAPHIA BATAVA BEREDENEERDE LIJST VAN GESCHILDERDE EN GEBEELDHOUWDE PORTRETTEN VAN NOORD-NEDERLANDERS IN VORIGE EEUWEN DOOR E/^TV. ^ O E S 

Adjunct- Bibliothecaris aan de Universiteits- Bibliotheek te Amsterdam. DEEL I. AMSTERDAM 
FREDERIK MULLER & Co. 

1897 Fintt Arts \ A^i^ 


.«^-t!*^^^- 
AAN MIJN VRIEND Pf^. /Abraham Bredius OPGEDRAGEN. 


• *' 1 -*•*-'■. »Wat is er steviger om jaren te verdouwen 
Als menschenschaduwen in olie geconfeit." 

CONST. HUYGENS. Frederik Muller voorzag in een dringende behoefte, toen hij 
in 1853 zijn groot portretwerk uitgaf, raaar toch leeren we uit zijn 
werk slechts een zeer klein gedeelte kennen van de beeltenissen, die 
we telkens en telkens zoeken. Hij gaf alleen een opsomming der ge- 
graveerde portretten, en veel grooter in aantal zijn de geschilderde. 

De heer D. Franken Dz. zag het eerst het belang in, ook daar- 
van een register aan te leggen, en in 1863 gaf hij als proeve zijn 
>Inleiding tot eene lijst van geschilderde Nederlandsche portretten." 
Alleen met medewerking van zeer velen zou hij een dergelijk werk 
tot stand kunnen brengen, en die medewerking schijnt hij niet gevon- 
den te hebben. Anders had de heer Franken zijn plan zeker niet 
laten varen. 

Gelukkig dat Mr. Adriaan de Vries op zich nam, het begonnen 
werk voort te zetten, en ook hij was er voor berekend, het tot een 
goed einde te brengen. Maar reeds weinig maanden later werd hij, 
tot g^oot verlies voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst en 
letteren, zijn velen vrienden ontrukt 

Zijn papieren, die betrekking hadden op dezen arbeid, werden mij 
toen ter hand gesteld. Hij had in die weinige maanden toch reeds veel 
gedaan, en Franken's lijst kon ik uit die aanteekeningen aanmerkelijk 
vergrooten. Maar toch mocht ik tot de uitgave van het manuscript 
nog niet overgaan. Ik begreep, dat er nog veel, zeer veel te doen viel, 
wilde ik met iets goeds voor den dag komen. 

Sedert zette ik den arbeid voort, zooveel in mijn macht was, en 
steeds groeide mijn lijst aan totdat ik in 1 890 den tijd gekomen achtte, 
zelf een proeve uit te geven, waarvoor ik van het reeds verzamelde 
de letter A uitkoos. Wat ik met die proeve beoogde, heb ik voor een groot gedeelte 
bereikt, want dankbaar erken ik de vele hulp, die mij ten gevolge 
van kennismaking met die aflevering is ten deel gevallen. 

De vele bijdragen die mij sedert toegezonden werden en de talrijke 
gegevens die ik zelf op reizen en uit de litteratuur verzamelde, terwijl 
onder de hand de afleveringen langzaam verschenen, deden mij aanstonds 
zien, dat een supplement niet uit zal kunnen blijven. Maar die aanvul- 
lingen bleken toch niet van dien omvang te zijn, dat de eerste proef- 
aflevering door een definitieve siflevering vervangen moest worden. 

De wijze van behandeling bleek ook te voldoen, zoodat ik evenmin 
hierin verandering behoefde aan te brengen. 

Hierover nog eenige opmerkingen. 

Ik heb aan mijn werk andere grenzen gesteld, dan Frederik 
Muller aan het zijne. 

Mijn stof leidde er van zelf toe, dat het aantal personen ontzettend 
groot werd, want gegraveerd werden slechts weinige bevoorrechten, 
geschilderd werd in vroeger tijd schier ieder. Ik kon geen schifting 
maken tusschen belang^rijk en niet belangrijk. Wat voor den een in 
de hoogste mate gewichtig is, boezemt den ander niet het minste belang 
in, en ik mocht mij hierin niet het rechterschap aanmatigen. 

Op andere wijze stelde ik de grenzen enger. Ten eerste bepaalde 
ik mij tot personen uit vorige eeuwen, ten tweede tot Noord-Neder- 
landers, ten derde sloot ik personen, die wel in historisch verband tot 
Nederland staan, maar eigenlijk een ander land toebehooren, uit. Deze 
beperkingen zal een ieder billijken. 

Lang heb ik geaarzeld, of ik ook geteekende portretten zou opne- 
men. Hier was veel vóór te zeggen, maar nog meer tegen. Immers deze 
zijn zoo verspreid, dat ze slechts zeer onvolledig waren saam te vatten, 
en dan boden ze, bij de veelvuldige bedriegerijen op het gebied der 
iconographie, een te uitgebreid veld van onderzoek naar authenticiteit 
aan. Alleen pastelteekeningen maakten voor mij een uitzondering. Deze 
hebben meestal het aanzien van schilderijen, en zonder hen zou de 
iconographie uit de laatste helft der vorige eeuw er treurig uitzien. 

Beeldhouwwerken daarentegen nam ik op, en wel voornamelijk 
met het oog op de middeleeuwen. 

In de aanduiding der personen door hunne leeftijden en betrek- 
kingen, maak ik geen aanspraak op onomstootbare juistheid en volle- 
digheid. Het ging niet aan, bij ieder persoon een nauwkeurig onderzoek 
in te stellen, en om verwarring te voorkomen, doet het bijgevoegde 
genoeg dienst. 

Men zal zien, dat ik uit oude inventarissen, dichtbundels, en der- 
gelijke bronnen vele portretten heb opgenomen, die ik niet meer kan aanwijzen. Deze opgaven mogen ieder dienen tot aansporing om xe 
weerom te zoeken. 

Verdere verklaringen schijnen mij onnoodig, en de afkortingen 
behoeven almede geen opheldering. 

Een duren plicht heb ik nog te vervullen, waan^an ik mij echter 
niet volledig kan kwijten, dat is, mijn dank te betuigen aan allen, die 
mij geholpen hebben, mijn werk zoover te brengen, als ik het nu ge- 
Iwacht heb. Die lijst van namen zou echter een adresboek gelijken. 
Toch mogen eenigen niet verzwegen wc^en. Mr. X. DE ROEVER en 
de heer Rietstap zijn mij ontvallen sedert ik in April iSgo het voor- 
bericht voor de proefaflevering schree£ Aan hen ben ik veel verschul- 
digd, aan den eerste, die mij talrijke verzamelingen ontsloot en bij wien 
ik nimmer tevergeefs aanklopte, waar het gold eenige bijzundertieden 
omtrent voorgestelde Amsterdammers te weten te komen: aan den 
tweede, die mij vele heraldieke vraagstukken ontraadselde. 

Xog steeds doe ik mijn voordeel met de mededeelingen van de 
heeren J. W. Enschedé te Haarlem, C. W. Bruinvis te Alkmaar. 
Mr. Cfl M. Dozy te Leiden, Dr. A. Bredius en en Jhr. Mr. VAN 
Pabst van Bingerden te sGravenhage, Mr. D. VAX HouwENi.VGE 
te Rotterdam, Mr. W. Polman Kruseman te Middelburg, Mr. W. 
B. S. Boeles te Leeuwarden, Mr. J. A. Feith te Groningen, Mr. S. 
Muller Fz., H. X. J. van Eelde en Jhr. E. A, van Beresteyn te 
Utrecht en Dr. P. Seidel te Berlijn. 

Van de meesten onder de gelukkige bezitters \*an oude familie- 
portretten, tot wie ik het verzoek richtte, mij hunne schatten te ont- 
sluiten, kan ik constateeren, dat mij hun niet genoeg te waardeeren 
hulp is ten deel gevallen, waar ik die inriep. Ook hun zij hierbij mijn 
dank gebracht. 

Amsterdam, Maart 1897. E. W. MOES. 1. VAN DER Aa. Christianus Carolus Hendricus van 
der Aa (171 8 — 1793). Luthersch predikant te Haarlem. 

Door J. Marinkelle. (J. Houbraken se. 1772). 

2. — Gerrit van Randerode van der Aa ( — 1600). 

Op een graftombe in de Groote Kerk te 's Gravenhage. 

3. — Jacob Jansz. van der Aa, Heer van Offem. 

Door Lucas van Leyden?i5i5. Bij Ridder Camberlyn d'Amougies te 
Brussel. 1861 door erfenis in diens bezit gekomen. Gekocht in Nederland 
tusschen 18 15 en 1827 door Ridder J. Camberlyn. Tentoonstelling Brussel 1886. 

\. — Jan van der Aa. 

Door P. Moreelse ? aet. 2. Bij Jhr. Mr. Victor de Stuers te 's Gravenhage. 
Verk. coU. Isendoorn h. Blois, Amsterdam 1879. Tent. 's Gravenhage 1881. 

5. — Jan Albertsz. van der Aa ( — 1535). 

Door J. van Scorel ca. 1529, als ridder van de broederschap van den 
Heiligen Lande te Haarlem. Museum te Haarlem. 

6. — Pieter Mayritsz. van der Aa. 

I. Door J. Potheuck 1658, als regent van *t Pesthuis te Leiden. Lakenhal 

te Leiden. 
2« Door J. de Vos 1662, als regent van *t Caecilia»gasthuis te Leidea 

Lakenhal te Leiden. 7- VAN DER Aar. Anna van der Aar. Echtg. van Petrus 
Scriverius. 

Door Fr. Hals 1626. Verk. coU. WUsoa te Parijs, 1881. Verk. coU. Sécretan 
te Parijs, 1889. Voorheen bij Jhr. M. J. Caan van Maurik te 's Gravenhage.. 

8. VAN Aarden vanAarden. 

1. Door ? als kind. HoQe van mevr. van Aarden te Leerdam. 

2. Door M. Verheyden 1750. Hofje van mevr. van Aarden te Leerdam. 

9. ABBA. Bartholomeus Abba ( — 1684). Dichter en rechts- 
geleerde te Amsterdam. 

1. Door C. Janssens van Geulen. Bezongen door Vondel (ed. v. 

Vloten L p. 762) en door A. Moonen 1665 (ed. 17Ö0 p. 683). 

2. Door G. Lairesse, als ApoUo (J. C. Weyerman, Il p. 412). 

10. Abbekerk. Mr. Joan Abbekerk. 

Door J. A. Rotius 165 Bij den heer J. C. de Blocquery te 

Geldermalsen. 

11. Abbema. Andries Sybrand Abbema (1736 — 1802). Lid 
van den Raad van Finantie. 

Door ? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

12. VAN Abcoude. Willem van Abcoude ( — 1407). 

1. Door ? ca. 1400. Ewouts- en Elisabethsgasthuis te Wijk bij Duurstede.^ 

Gek. 1792 uit den inboedel van mej. Cunera de Wys te Wijk bij Duurstede. 

2. Door ? Oude copie. Ewouts- en Elisabethsgasthuis te Wijk bij Duurstede. 

13. d'Ablaing. Daniel d'Ablaing, Heer van Haulsin (1604 — 
1652). Maarschalk van het O verkwartier van Utrecht. 

i. Door G e r. V. H o n t h o r s t. Bij W. J. baron d^Ablaing van Giessenburg 
te 's Gravenhage. 

14. — David d'Ablaing ( — 1673). 

Door ? Bij W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg te 's Gravenhage. 

15. — Jan Cornelis d'Ablaing, Vrijheer van Giessenburg en 
Giessen-Nieuwkerk, enz. (1735 — 1788). Ontvanger van de Generale 
Middelen der Provincie Utrecht. 

Door ? miniatuur. Bij W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg te 's Gravenhage. 

16. — Jan Daniel d'Ablaing, Vrijheer van Giessenburg en 
Giessen-Nieuwkerk, enz. (1703 — 1775). President der Staten van 
Utrecht. 

Door ? Bij W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg te *s Gravenhage. 17- d'Ablaing. Peter d'Ablaing, Heer van Bülcke (—1636). 

Door P. M o r e e 1 s e ? Bij W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg te 
^s Gravenhage. 

18. Abresch. Frederik Lodewijk Abresch (1699 — 1782). 
Rector te Zwolle. 

Door J. G^ Poppe 1 763. Bij den heer Abresch te Middelburg. 

19. ACCAMA. Bernardus Accama (1697 — 17 56). Schilder te 
Leeuwarden. 

Door Bern. Accama. Verk. coll. v. d. Marck, Amsterdam 1773. 

20. VAN ACHTHOVEN. Cornelis Arentsz. van Achthoven. 

1. Door J. Potheuck 1658, als regent van 't Pesthuis te Leiden. Lakenhal 

te Leiden. 

2. Door J. de Vos 1662, als regent van 't Caecilia-gasthuis te Leiden. 

Lakenhal te Leiden. 

2 1 . d' ACQUET. Hendrilc d'Acquet. Geneesheer te Delft. 

Door C. de Man 168I) op diens anatomische les te Delft. 

22. ACRONIUS. JohannesAcronius (i 565-^1627). Predikant 
te Haarlem. 

Door Fr. Hals 1627. Museum te Berlijn. Gek. 1843 uit de colL Reimer 
te Berlijn. Komt voor op de verk. coll. Mr. Com. Asc. van Sypesteyn, 
Haarlem 20 Oct. 1744 en op de verk. coll. Bern. de Bosch, Amsterdam 
10 Maart 1817 (J. v. d. Velde se.) 

23. Adama. Lollius Adama (1544 — 1609). Hoogleeraar te Fra- 
neker. 

Door ? 1601. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

24. Adamsdr. Tryntgen Adamsdr. Echtg. van Thomas Wyck. 

Door J. Verspronck 1641. Bij den heer David Sellar te Londen. Tent. 
Londen 1888. 

25. Adius. Adigenus Lamberti Adius (1497 — ^S^S)- Burge- 
meester van Leeuwarden. 

Door ? Museum te Leeuwarden. Gek. 1887 te Haarlem. Was vroeger bij 
Jhr. Mr. S. W. H. A. van Beyma thoe Kingma. Tent. Leeuwarden 1877. 

26. l'Admiral. Jan TAdmiral (1698 — 1773). Graveur. 

Door Jan 1'Admiral (Jan l'Admiral se.) 27- Adolf van Nassau. (1540 — 1568). De held van Heiligerlee. *) 

1. Door ? Te zamen met zijn broeders Jan, Lodewijk en Hendrik. Uit het 

begin der zeventiende eeuw. Hertogelijk slot te Dessau. 

2. Door ? Copie naar de vorige schilderij. Museum te Amsterdam. Afkomstig 

uit het Nationaal Museum te *s Gravenhage iSo8. Hing voorheen op- 
het huis Honselersdijk, 

3. Door ? Verkleinde copie, genomen uit no. I. Huis in 't Bosch tef sGravenhcge. 

4. Door ? Verkleinde copie, genomen uit no. i. Museum te Amsterdam. 

Afkomstig van het huis Honselersdijk. 

28. Adriaan.VI. (1459 — 1523). Paus. 

1. Door Sebastiano del Piombo. Museum te Napels, als het portret 

van Paus Alexander VI. (Vasari, ed. Lemonnier 1853. X. p. 127). 

2. Door Sebastiano del Piombo. Was voorheen in de coU. La- 

bouchère te Londen, en is thans niet meer te vinden. 

3. Door J. V. Scorel 1523. In het huis van den Rector-Magnificus der Uni- 

versiteit te Leuven. Door v. Scorel met een brief van 26 Mei 1524 
gezonden aan Adriaen de Maerselaer. Onder den druk der Fransche 
revolutie verplaatst en verkocht, kwam het door geschenk terug. (v. Mander 
ed. Hymans L p. 318}. 

4. Copie naar 't vorige. Senaatskamer te Leuven. (TaureVs Christelijke Kunst 

n. p. 67. — Jahrbuch der königl. preuss. Kunstsammlungen 1881 p. 213.)- 

5. Door J. V. Scorel. Ook 1523 te Rome geschilderd. Aartsbisschoppelijk 

paleis te Utrecht. Bestemd voor de kapittelkamer van Oudmunster te 
Utrecht (niet voor de St. Mariakerk aldaar, zooals Opmeer, Opus chrono- 
graphicum p. 465 zegt, en anderen nageschreven hebben) kwam het in 
handen van Kramm, die het 1870 aan den Aartsbisschop verkocht. 
(J. Houbraken se. naar een teekening van J. Wandelaar). 2} 

6. Copie naar *t vorige. Stedelijk museum te Utrecht. Aan het museum bezorgd 

door Kramm. 

7. Door J. V. Scorel. Klein, in profiel, met tiara. Van boven rond. Kestner- 

museum te Hannover. Uit de coU. Culemann, die het uit Utrecht ver- 
worven had. 161 8 gelegateerd door Johan v. Renesse, deken van St. Jan 
te Utrecht, aan het kapittel van St. Jan »omme by henluyden bewaert 
ende tot cieraet van den capittelhuyse ofte kercke geappliceert te worden". 
(Dodt's Archief II. p. 78). i) Alle andere mij bekende portretten, die voor den held van Heiligerlee doorgaan, bv. 
in *t museum te Leeuwarden, in de zaal der Staten te Groningen, en ook dat wat in 
Arend^s Geschiedenis (Dl II, 5 p. 36) is afgebeeld, stellen niet hem voor, maar den 1608 
Toor Rijuberk gesneuvelden Adolf van Nassau. 

2) De gravure van F. B. (Frederik Bloemaert) ook naar een origineel van v. Scorel komt 
met geen van beiden overeen. Of er nu nog een origineel bestaan heeft, dan wel of de gravure 
onnauwkenrig is, is niet meer uit te maken. Hiernaar is ook de lithographie van A. Wouters. 5 

S. Door ? Copie. Museum te Amsterdam. Afkomstig uit het Nationaal museum 

te *s Gravenhage, 1808. 
9. Door ? Verk. coll. Mr. Willem Six, Amsterdam 12 Mei 1734. 
10. In marmer op zijn tombe in de kerk van S. Maria del 'Anima te Rome. 
Ontworpen door Balthasar Peruzzi en uitgevoerd door M. AngeloSanese 
en N. Tribolo. 

29. Adriaensz. Adriaen Adriaensz, bijgenaamd >het Kint". 

Door Rembrandt 1632 als lijk op de Anatomische les in het Maoritshuis 
te *s Gravenhagc. 

30. — Jan Adriaensz. (i6<i« eeuw). 

Door ? aet 41. Verk. coll. v. Straelen-Moons-Lerius, Antwerpen 1885. Gekocht 
door den Heer du Bois te Antwerpen. 

31. — Joris Adriaensz. 

Door Werner ▼. Valckert 1625, als schutter op een schutterstuk in 
het museum te Amsterdam. 

32. — Pieter Adriaensz. 

Door J. v. Neck 1683 op de anatomische les van Prof. Ruysch in het mu' 
seum te Amsterdam. 

33. VAN Adrichem. Baertje van Adrichem (i 575 — lóoi). 
Echtg. van Pieter Willemsz. van der HoufT. 

Door J. W z. D e 1 f f 1593. Museum Boymans te Rotterdam. Gek. op de verk. 
te Amsterdam 30 Oct. 1885. 

34. — Dirck van Adrichem. 

Door M. van Musscher. 

35. — Floris van Adrichem. 

Door ? 1526. Museum te Haarlem. Afkomstig van het St. Elisabeths-gasthui» 
te Haarlem. 

36. — Joost van Adrichem ( — 1653). Burgemeester van Delft. 

1. Door M. Jz. Miereveldt »en sijn huysvrouw in haer joncheyt". 

2. Door ? »in Hispanien gedaen^\ 

37. — ....vanAdrichem, Pastoor te Amsterdam (i8^« eeuw). 

Door ? Museum Amstelkring te Arasterdam. Afkomstig van de St. Anna- 
kerk te Amsterdam. 38. Aebimga van Humalda. Binnert Philip Aebinga van 
Hu mal da (1709 — 1791)- Grietman van Hennaarderadeel. 

Door F. L. tisuck 1787. Bij Jhr. Mr. J. F. vaa Humalda van Efsinga 
te 'g Gravenhage. Tent. Leeuwarden 1S77. 

39. VAN Aebinga. Lucia Heiena van Aebinga (1635 — 
1670}. Echtg. van Tj. H. van Camstra en van W, L. van Wynbergen, 

Door i Verk. Amsterdam 19 Febr. 18S9. (NB in den catalogus genoemd 
portret uit de ijde eeuw.) 

40. — Sjouck van Aebinga ( — 1630). Echtg. van W. W. 
van Camminga. 

t. Door ? Museum te Leeuwarden. Afkomsüg van Wiarda-state te GoHtum. 

Tent. Leeuwarden 1877. 
I. Door ? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-state te Goutnin. 

Tent. Leeuwarden 1S77. 

41. VAN AeckeN. Heyndrick Jansz. van Aecken. 

Door ? 1594. Bij den heer Fr. Donkers te Delfï. Afkomstig van het Metse- 
laarsgilde te Delft. Kwam ca. 1845 te voorschijn bij het afbreken van de 
Rotterdamsche poort aldaar. Tent. Delft 1863. 

42. — Roeland van Aecken (1631 — 1698). Raad in de 
Vroedschap te Utrecht 

Door J. V. d. Meer 1680, als regent van 't Ambachlskindethuis te Utrecht. 
Ambachtskinderhuis te Utrecht. 

43. VAN Aefferden. Adam van Aef f er d en (1613 — 1669). 

Door } Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

44. — Adriaen van Aefferden (1655 — I70S). Gardiaan te 
Maaseyk. 

Door ? Bij den butggraaf van Aefferden te Roermond. 

45. — Barbara Philïppa van Aefferden, Echtg. van 
Jan van Anstenraedt en van Don Antonio de Bezerra. 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

46. — Clara Maria van Aef f er d en (1688 — 1746). Echtg. 
van Cornelis Ouderogge van der Wiele. 

Door ? Bij den bmggraaf van Aefferden Ie Roermond. 47- VAN Aefferden. Ernst Albert van Aefferden, Heer 
van Cosen en Wyer (1647 — 1706). Ontvanger-generaal van het 
hertogdom Gelderland. 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

48. — Ernst Joseph van Aefferden, Heer van Cosen en 
Wyer (1724 — 1787). Ontvanger-generaal van het hertogdom Gel- 
derland. 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

49. — Frans van Aefferden (1653 — 1709). Proost te Brugge, 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

50. — Frans Adam van Aefferden, Heer van Cosen en 
Wyer (1684 — 1753). President van de rechtbank te Venlo. 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

51. — Jan van Aefferden (1583 — 1648). Ontvanger der ko- 
ninklijke domeinen in het hertogdom Gelderland. 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermon^. 52. — Jan Joseph van Aef f er d en (1650 — 1721). Prior te 
Gaesdonk. 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

53. Aelbertsz. Matthys Aelbertsz( — 1557). 

Door ? 1557 (?). Weeshuis te Gorinchem. 

54. VAN Aelst. Willem van Aelst (1620 — 1679). Schilder te 
Delft en te Amsterdam. 

Door W. V. Aelst. Bij prof. Francesco Bertinaria te Genua. Afkomstig van 
een familie te Florence, bij wier voorouders van Aelst gewoond zou hebben. 

55. Aemilius. Antonius Aemilius (i 589 — 1660). Hoogleeraar 
te Utrecht. 

1. Door C. Janssens van Geulen. Verk. coll. Péreire, Parijs 1872. 

2. Copie naar 't vorige. Universiteit te Utrecht. 

56. VAN Aemstel. Aernout van Aemstel, Heer van IJssel- 
stein. ( — ca. 1363). 

Op een tombe in de kerk te IJsselstein. 

57. — Cornelis van Aemstel van Mynden ( — 1 564). 

Door J. V. Scorel 154I) als Ridder van de broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht. Museum Kunstliefde te Utrecht. 8 

58. VAN Aemstel. Gijsbrecht van Aemstel, Heer van IJs- 
sebtein. ( — ca. 1344). 

op een tombe in de kerk te IJsselstein. 

59. — Jan van Amstel. 

Door C. Troost. Was 1864 bij een familie van Ness. Verk. coU. Com. 
Ploos van Amstel, Amsterdam 5 Maart 1800. 

60. — Maria Johanna van Aemstel van Mynden, 
Echtg. van Pieter Reinier van Stepraedt. % 

Door ? 1708. Verk. Amsterdam 10 Dec. 1878. 

61. — Wouter van Aemstel van Mynden( — 1536). 
Landcommandeur der Balye van Utrecht van de Ridders der 
Duitsche Orde. 

Door ? Ordehuis te Utrecht. 

62. — vanAemstel vanMynden(??) Vlootvoogd. 

Door A,. V. d. Tempel 1671. Museum Boymans te Rotterdam, van Gooi 
zag het omstreeks 1710 bij Pieter de la Court van der Voort te Leiden. 
Vroeger was het bij Frans van Mieris (v. Gooi I p. 39). Verk. coU. de la 
Court van der Voort, Leiden 8 Sept. 1766. Verk. coU. v. d. Marck, Amsterdanu 
Aug. 1773, gekocht door IJver. Op beide aucties wordt het verkeerd 
genoemd de zeekapitein van Amstel. Gekocht voor museum Boymans 1865. 

63. VAN Aerssen. Albrecht Nicolaas van Aerssen, Heer 
van Hogerheiden enz. (1723 — ). Generaal-Majoor der infanterie. 

Door P. Fournier 1750.^ Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol te 
Zwolle. 

64. — Cornelis van Aerssen, Heer van Spyk (i 543 — 1627). 
Griffier der Algemeene Staten. 

1. Door M. Jz. Miereveldt 1597. Bij baron v. Aerssen Beyeren van 

Voshol te^ Zwolle, (J. Houbraken se. 1753 naar een teekening van 
A. Schouman). 

2. Door ? Verk. 's Gravenhage, 14 Dec. 1874. 

65. — Cornelis van Aerssen, Heer van Wernhout ( — 165 1). 

Door ? Bij den heer Kneppelhout van Sterkenburg op den huize Sterkenburg 
Verk. 's Gravenhage, 6 Juni 1859. 

66. — Cornelis van Aerssen, Heer van Sommelsdijk( 1602- 
1662). Kolonel bij de cavallerie. 

Door A Hanneman. Verk. *s Gravenhage^ 14 Dec. 1874. ^T. VAN Aerssen* Cornelis vaii Aerssen, Heer van Som- 
melsdijk ( — 1 688)1 Gouverneur van Suriname. 

1. Door? Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol te Zwolle. 

2. Door ? Voorheen bij den heer van Dam van Brakel (E. Spanier lith.) 

3. Door ? Verk. 'sGravenhage $ Maart 1860 en 14 Dec. 1874. 

68. — Cornelis van Aerssen, Heer van Hogerheiden. Ont- 
vanger-Generaal van Holland en West-Friesland. 

I. Door G. Schalcken 1691. Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol 

te Zwolle. 
3. Door K. de Mo o r 1715 (J. v. Gooi, Nieuwe Schouwburg II p. 428) 

69. — Cornelis van Aerssen, Heer van Voshol. President 
van de Rekenkamer van Holland. 

1. Door M. Verheyden 1725 (J. v. Gooi, II p. 289). 

2. Door Ph. v. Dijk 1729. Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol 

te Zwolle. 

70. — Frangois van Aerssen, Heer van Sommelsdijk (i 572— 
1641). Gezant aan 't Fransche hof, 

1. Door M. Jz. M i e r e V e 1 d t 1636. Bij baron v. Aerssen Beyeren van 

Voshol te ZwQUe. Ten onrechte wordt dit portret gewantrouwd in de 
Algem. Kunst- en letterbode, 1847 I p. 323. (Zie Navorscher 1866 p. 214). 
Deze is de schilderij die in den Navorscher 1866 p. 305 vermeld is^ en 
'toen toebehoorde van Mr. F. A. S. A. baron van Ittersum te Hattem. 
(}. Houbraken se. naar een teekening van A. Schouman). 

2. Door } Voorheen bij den heer W. van Dam van Brakel te 'sGravenhage 

Is verkocht. 

3. Op zijn tombe in de kerk te Sommelsdijlc, 1795 door de Patriotten ea 

1799 do<)f cci^ brand bijna geheel vernield. 

71. — Frangois van Aerssen, Heer van Sommelsdijk (-1740). 
Vice-admiraal. 

• I. Door M. Verheyden 1728. (J. v. Gooi, II p 290). 
2. Door ? Verk. 'sGravenhage 5 Maart 1860 en 14 Dec. 1874. 

I 

72. — Frangois Cornelis van Aerssen, Heer van Som- 
melsdijk (1725 — ). Generaal-Majoor der infanterie. 

Door ? 1779. Verk. 's Gravenhage 14 Dec 1874. 

73. — Frangois Johan van Aerssen, Heer van Som- 
melsdijk. 

Door ? 1784. Verk. 'sGravenhage 14 Dec. 1874. 

2 10 

74- VAN Aerssen. Jacobvan Aerssen, Heer van TriangeL 
President van den Raad van Brabant. 

Door A. de Vries 1640. Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol te 
Zwolle. 

75. — J a n B ap tist van Aerssen, Heer van Triangel (1614-). 
Raadsheer in den Raad van Brabant. 

Door G. V. Honthorst 1640. Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol 

te Zwolle. 

76. — Johan van Aerssen, Heer van Wernhout (i 579 — ). 

Door A. de Vries 1648. Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol te 
Zwolle. 

^y. — Maria Cornelia van Aerssen, Echtg. van Willem 
Lodewijk v. Wassenaer. 

Door K. de Moor 1715. (J. v. Gooi, n p. 428). 

78. Aertsz. Ryckaert Aertsz (1482 — 1577). Schilder. 

Door Frans F 1 o r i s, als St. Lucas. Museum te Antwerpen. Afkomstig 
van de St. Lucasgildekamer te Antwerpen, (K. v. Mander ed. 1613 p. 166. 
J. TAdmiral se. in v. Mander, ed. de Jong.) 

79. VAN Aeswyn. Anthonie van Aeswyn, Heer van Bra- 
kel (—1647). 

Door ? 1647. Bij den heer Kneppelhout van Sterkenburg op den huize Ster- 
kenburg. Verk. 's Gravenhage 6 Juni 1859. (H. A. T. A. Gobius lith.) 

80. — Judith van Aeswyn ( — 1625). Ex:htg. van Willem van 
Ryede. 

Op een grafmonument in de Protestantsche kerk te Bergen op Zoom. Het 
hoofd is er af geslagen. 

81. — Reinhardt van Aeswyn, Heer van Brakel (1539-1620). 

Door ? 16 19. Bij den heer Kneppelhout van Sterkenburg op den huize Sterken- 
burg. Verk. 's Gravenhage 6 Juni 1859. (H. A. T. A. Gobius lith.) 

82. VAN Aggema. Atke van Aggema, Echtg. van Sybrand 
van Ornia. 

Op een grafzerk in de kerk te Schettens. 

83. Agricola. Karel Agricola, Predikant te Rijnsburg. 

Door r 1626. Verk. Amsterdam 13 Nov. 1882 en 14 Oct 1884. II 
84. Agricola. Ru dolf Agricola (1442 — 1485). Taalgeleerde. 

1. Door } Museum te Groningen. Afkomstig van het archief te Groningen. 

Waarschijnlijk het origineel voor het portret in de «Effigies et vitae 
Professorum Academiae Groningae, 1654." 

2. Door ? Museum te Leeuwarden. Geschenk van Mr. J. S. baron van 

Harinxma thoe Sloten, die het gekocht had van den heer Woordman te 
Groningen. Waarschijnlijk hetzelfde, dat was op de verk. coll. Petrus 
Francius, Amsterdam 14 April 1705 en verk. coll. Is. Meulman, Amster- 
dam 13 April 1869. 

3. Door ? In het Klaarkampster Weeshuis te Franeker. Afkomstig van Gerardus 

Agricola. Denkelijk datgene wat Opmeer 161 1 bespreekt (Opus chrono- 
graphicum p. 436) en aldaar afgebeeld is. Hiernaar is ook de lithogra- 
phie in den Groninger Volks- Almanak 1S43 p. 19. Tent. Amsterdam 1858. 
(Zie Bijdragen Groniugen, I p. 153). 

4. Door ? Was 1850 bij zekeren K. te Amsterdam. Omstreeks 1731 hing het 

nog in de consistoriekamer van de kerk te Baflo. Reeds vóór 1790 was 
het verdw'enen. (Zie J. T. Harkenroth, Oostfriesche Oorspronkelykhedeit 
p. 791). Misschien identlsch met no. 2. 

85- VAN AlTZEMA. Lieuwe van Aitzema (1600 — 1669). Ge- 
schiedschrijver. 

Door J. de B a e n (H. Bary se. 1666). 

86. VAN Aken. Cornelis van Aken ( — 1702). Predikant te Delft. 

Door J. Verkolje (J. Verkolje se.) 

87. — Daniel van Aken. 

Door Frans Hals. Verk. coll. Gripenstedt, Stockholm 3 Mei 1888. Vroeger 
in de coll. Schlegel. Een teekening er naar door Matthys v. d. Bergh is 
in het museum Boymans te Rotterdam. 

88. — Johan van Aken. 

Door ? 1703 als binnenvader van het Oudemannenhuis te Middelburg. 'Museum 
te Middelburg. 

89. VAN Akeken. Gerrit Cornelis z. van Akeren. 

Door J. V. Schoten 1626, als luitenant-wachtmeester der Leidsche schutterij. 
Lakenhal te Leiden. 

90. Akersloot. Abraham Akersloot (1687 — 1748). Kapitein 
bij de Admiraliteit te Amsterdam. 

1. Door ? Wachtkamer van het stadhuis te Haarlem. Geschenk van Mr. A. J. 

Enschedé te Haarlem 1862. Afkomstig van de familie Gerlings te Haarlem. 

2. Door ? Mosenm te Haarlem. Leg. Gerlings 1889. 12 

91. Akersloot Jacob Akersloot (1615 — ). 

Door J. Verspronck 1654. Museum te Haiurlem. Leg. Geilings 1889. 

92. — Jacob Akersloot. 

Door Richard Bleek. Museum te Haarlem. Leg. Gerlings 1889. 

93. — Jan Laurensz. Akersloot. 

Door J. van Loo 1658, als regent van 't Aalmoezeniers-, Arm- en Werk- 
huis te Haarlem. Museum te Haarlem. 

94. — Outgert Akersloot. 

Door Frans Hals 1637, als luitenant van de Kloveniers te Haarlem. 
Museum te Haarlem. 

95. — . PaulusAkersloot. 

Door Richard Bleek 1719. Museum te Haarlem. Leg. Gerlings 1889. 

96. Akkey. IJsbrand Akkey. 

Door ? Als wachtmeester van de Handboogdoelen te Amsterdam op een niet 
meer aanwezig schutterstuk. Een teekening er naar is bij den heer J. H. 
Persyn te Arnhem. 

97. Alberda. Edzart ReintAlberda vanByma (1708- 
1775). 

Door Limborgh en Wassenberg. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van 
Ekenstein, op den huize Ekenstein. 

98. — Edzart Reint Alberda, Heer van Faan. (1754 
—1778). 

Door ? Bij baron Rengers op Epema-State te IJsbrechtum. 

99. — Onno Joost Alberda van Ekenstein ( — 1756). 

Door Wassenberg. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, op 
den huize Ekenstein. , 

100. — Reyner Alberda thoe Spyck. 

Door ? Op Dekema- State te Jelsum bij Leeuwarden. 

loi. — Reynt Alberda ( — 1 589). Burgemeester van Groningen. 

Door ? Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, op den huize Ekenstein. 

Ï02. — Reynt Alberda op 't Za nd t (— 1626), 

Door ? Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, op den huize Ekenstein. 13 

103. Alberda. Reynt Alberda tot 't Zandt en Sloc fa- 
te r e n. 

Door ? Bij Jbr. Mr. W. C. A. Alberda Tan Ekenstein, op den huize EHcenstein. 

104. — SchatoLudolf Alberda van B y ma (1740-1808). 

Door Wassenberg. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, op 
den huize Ekenstein. 

105. — Unico Allart Alberda, Heer van Menkema (1726- 
1790)- 

Door ? Bij Jhr. G. Alberda van Menkema, op den huize Menkema. 

106. — Unico Evert Alberda op Vemebroek (1714- 
1794). 

Door WasTsenberg. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, op 
den huize Ekenstein. 

107. — Wendelina Cunera Alberda van Dijxter- 
h u i s e n, Echtg. van Schato Ludolf Alberda van Byma. 

Door W a s s e n b^e r g. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, op 
den huize Ekenstein. 

108. Alberti. Ericus Fridericus Alberti (1723 — ). Luthersch 
predikant te Amsterdam. 

Door J. Buis 1769. (J. Houbraken se. 1770). 

109. — Joannes Alberti (1698 — 1762). Hoogleeraar te Leiden. 

Door F. Decker 1742. Universiteit te Leiden. (J. Houbraken se. 1745. — 
L. Springer lith.) 

iio. — Philips Alberti, Kapitein. 

Door B. Ac ca ma. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van het Hof te 
Leeuwarden. 

III. Albertina Agnes van Oranje-Nassau (1634 — 1696). Gemalin 
van Willem Frederik van Nassau-Dietz. 

1. Door Dan. Myte'ns Sr. ? ca. 1638. Te zamen met haar broeder en 

zusters. Amalienstiftung te Dessau. 

2. Door A. van Dyck?? Verk. coU. Seger Tierens te 's Gravenhage 23 JuU 

1743. Daar van Dyck in of na 1634 niet in den Haag geweest is, kan 
hij de prinses niet geschilderd hebben. 

3. Door Ger. v. Houthorst 1647. '^^ zamen met haar ouders en twee 

zusters. Museum te Amsterdam. Afkomstig van het Nederlandsch Museum 
te 's Gravenhage 1885. Tot 1808 in het Mauritshuis. '4 

4> Door Ger. v. Honthorst. Huis in 't Bosch te *s Gravenhage. Tent 
'sGxavenhage 1881. 

5. Door Ger. v. Honthorst. I^Iertogeltjk slot te Dessau. 1697 door 

Albertina Agnes zelf aan Henriëtta Catharina hertogin van Anhalt-Dessau 
nagelaten. 

6. Door Ger. v. Honthorst. Slot Beverweert. 

7. Door Adr. Hanneman 1654. Stadtschloss te Potsdam als »Eine 

kleine Prinzessin von Oranien." Door Albertina Agnes zelf nagelaten 
aan den keurvorst van Brandenburg. 

8. Door Adr. Hanneman. Amalienstiftung te Dessau. Staat er NB als 

door Aert Mytens. 

9. Door Joh. Mytens 1666. Met haar zusters. Amalienstiftung te Dessau. 

Staat er NB als door Aert Mytens. 

10. Door Dan. M y t e n s } r. als Diana. Abdij te Mosigkau. Hangt er als 

waarschijnlijk het portret van de prinses van Monaco. Het zou 1708 
uit den boedel van hertogin Henriette Catharina van Anhalt-Dessau 
overgaan aan de hertogin van Sachsen-Weissenfels, die echter reeds 
1706 stierf. Het kwam later in het bezit van de vorstin Radzivill. 

11. Door ? Gothisches Haus te Wörlitz. 

ia. Door ? Paleis te Weimar. Tent. Weimar 1867. 

13. Door ? in een bloemkrans. Gaat 1708 over uit den boedel van hertogin 
Henriëtta Catharina van Anhalt-Dessau aan de vorstin Radzivill. 

1 1 2. Alberts. Jannetje Alberts, Echtg. van Hendrik Lam- 
berts. 

Door ? in miniatuur. Bij baron v. Alderwerelt Houtuyn te "s Gravenhage. 

113. Albinus. Agnes Margaretha Albinus (1713— ). 
Echtg. van Coenraad v. Heemskerk. 

Door M. Verheyden 1750. Museum te Amsterdam. Leg. Mr. J. L. de 
Bmyn Kops, 1888. 

114. — BernhardSiegfried Albinus (1697 — 1770). Hoog- 
leeraar te Leiden. 

Door K. de Moorjr. Universiteit te Leiden. ( J. Houbraken se. — J. Haid 
SC. — L. Springer lith.) 

115. Alckmer 

Door S. de Koninck Verk. coll. Weyer, Keulen 1862. 

116. VAN Aldewerelü. Catharina van Aldewereld (1658-). 
Echtg. van Mr. Hendr. v. d. Does. 

Door D. v. d. P l a e s. Bij mevr. de Jong van Beek en Donk te Hintham. 117. AlenSON. Hans Aleason. Doop^ezind predikant te Haarlem. 

Door Rembrandt 1634. Ver. koll. Schneider, Parijs 1 8 7Ë, opgehouden. De 
he«r Schnrider had hei gekocht van J. Nieuwenhays. Was 1S60 op deverk. 
coU. Ü. Colbjr Ie Londen, waar het beschreven stond ala het portret vtn Blli- 
soa ■minister of the English Churcb at Amsterdatn." Ofschoon Redford (Art 
SalesIIp. 317) legt dat deie Ellïson een voorvader van Samuel Colby was, 
en het portret altijd iu diens familie geweest is, betwijfel ik dit, daar ia 
Amsterdam in 1634 geen Engelsch predikaat van dien naam was, (Zie 
ook Navoncher X p. 340, XIV p. 78, 147, 176.} 

118. — Mr. Jan Alensoa. 

Door Fr. V. M i e r i s J r. 1730 aK Regent van 't Caecilia -gasthuis te Leideu- 
Lakenhal te Leiden. 

I ig. Alewijn. Clara Alewijn (1600 — 1660). Echtg. vao R. Pauw. 
Door Th. de Keyser. Bij Jfar. Pauw van Wieldrecht te 's Gravenhage. 
Verk. coU. Alewijn, Amsleniam 16 Dec. 1S85. 

120. — Dirk Dirksz. Alewijn (1527 — ). 

Door ? 1560. Verk. coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 1885. 

121. — Dirk Dirksz. Alewijn (1574 — 1637). Hoofd-ingeland 
van de Beemster. 

Door C. V. d. Voort? Bij deu heer Ru^ton te Lincola. Verk. coll. 
Alewijn, Amsterdam 16 Dec. iSSj. 

122. — Dirk Dirksz. Alewijn (1682 — 1742). Schepen en raad 
van Amsterdam. 

1. Door D. Valkenburg 1710. Verk. coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 

1885. 
3. Door T, Regters 1740, als regent van 't Aalmoeienierïweeshuis te 
Amsterdam. Stadhuis Ie Amsterdam. 

123. — Dirk Dirksz. Alewijn {1719 — 1757). 

Door J. M. Quinkhaid. Verk. coll. Alewiju, Amsterdam l6 Dec. 1S85. 

124. — Dirk Frcdefiksz. Alewijn (1644 — 1687). Hoofd- 
ingeland van de Beemster. 

(. Door D. Sandvoort? Hij deo heer EItibacber te Amsterdam. Verk. 
coll. Alewijn, Amsterdam lö Dec. 1885 als door J. Gz. Cuyp. 

2. Door N. Maes. Verk. coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 18S5. 

3. Door ? Verk. coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. lS3S NB als door M. }i. 

Miereveldt. I6 

125. Alewijn. Dirk Jacobs z. A Ie w ij n .{1570 — 1638). Lid van 
de Staten van Gelderland. 

]>oor ? 1632. Verk. coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 1885. 

126. — Frederik Dirksz. Alewijn (1603 — 1665). Schepen 
en raad van Amsterdam. 

I. Door D. Santvoort 1640. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. colL 

Ale^jn, Amsterdam 16 Dec 1885. 
3. Door ? Verk. coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 1885 als door D. Sant- 

voort. 

127. — Jacob Dirksz. Alewijn (1725 — 1757). Zeeofficier. 

Door J. M. Quinkhard. Bij -den heer de Kuyper te Rotterdam. Verk. 
coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 1885. 

128. — 

•Landscape with Alewyu Family". Verk. coll. baron Nageh Londen 1795 
Gekocht door Hope. 

129. VAN Alkemade. Hendrik van Alkemade, Landcom- 
mandeur der Balye van Utrecht van de Ridders der Duitsche 
Orde. 

Door ? In het Ordehuis te Utrecht. 

130. — Eenige leden der familie van Alkemade, op een trip- 
tiek van ongeveer 1520 bij den heer Otto Wesendonck te Berlijn. 
Afkomstig uit Engeland. 

Oude man (van Alkemade) en oude vrouw (van Raephorst). Man op mid- 
delbaren leeftijd (van Alkemade) met vrouw (Borre van Amerongen). Vrouw 
op middelbaren leeftijd (van Alkemade) met man (Wassenaer van Duyven- 
voorde), benevens één dochter en vijf zonen van het laatste echtpaar. 

131. Allamand. Johannes Nicolaas Sebastiaan Alla- 
mand (1716 — 1787). Hoogleeraar te Leiden. 

1. Door Prestel. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. (Prestel se.) 

2, Door J. Palthe 1751. Universiteit te Leiden (L, Springer lith.) 

1 32. d'Allamont. Eugenius Albertus d'A 1 1 a m o n t (1609- 
1673). Bisschop van Roermond. 

Door ? Groot Seminarie te Roermond. 

133. Allartsz. Arend Allarts z. 

Door N« E 1 i a s 1625 als Overman van 't (Hiirurgijnsgild te Amsterdam. 
Rijksmuseum te Amsterdam. i ifc èA "^ ■ ■ * é1 ■ ia éh ^m 17 

134' Allyn. Judith Allyn. Echtg. van Piek en van Harm. 

Lynslager. 

Door J. V. Haensbergen 1699. Rijksmuseum te Amsterdam. Eigendom 
van het Kon. Oudh. Genootschap. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

135. VAN Almeloveen. Johannes van Almeloveen (ca. 
16 14 — 167&). Graveur. 

Door J. V. A 1 m e 1 o V e e n (J. V. Almeloveen se.) 

136. VAN Alphen. Hieronymus van Alphen (1665 — 1742V 
Hoogleeraar te Utrecht. 

1. Door C o 1 a s i u s. Universiteit te Utrecht. 

2. Door J. M. Quinkhard 1735. (J. Houbraken se.) 

137. — Hieronymus van Alphen (1746 — 1803). Thesaurier- 
Generaal van de Unie. Dichter. 

Door ? ca. 1800. Miniatuur. Bij Jhr. van Alphen te 's Gravenhage. 

138. — JohanvanAlphen. 

1. Door T. Regters 1740 als regent van 't Aalmoezeniersweeshuis te 

Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam. 

2. Door T. Regters 1766 als regent van 't Aalmoezeniersweeshuis te 

Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam. 

139. Alstein. Johannes Gosewijn Everard Alstein 
( — 1740). Predikant te Amsterdam. 

Door J. V. V i 1 s t e r e n 1741. (J. v. Vilsteren se. 1741). 

140. VAN Alter 

Door F. Bol. National Gallery te Edinbuigh. Maart 1840 op een verk. te 
Edinburgh gekocht door Lord Meadowbank voor de Royal Institution for 
the encouragement of the Fine Arts in Scotland. 1858 afgestaan aan de 
National Gallery als het portret van van Alten, en nu gecatalogiseerd als 
professor van Atten. 

141. Altikg, Joachim Alting ( — 1625). Burgemeester van 
Groningen. 

Door ? Bibliotheek te Groningen. Afkomstig van de Senaatskamer te Gro- 
ningen. 1707 gegeven door Menso Alting. 

142. — Menso Alting (1541 — 1612). Predikant te Emden. 

Door ? Museum te Emden. Geschenk van dr. Lange. Uffenbach (Reisen II 232), 
zag 17 10 zijn portret in de consistoriekamer van de kerk te Emden. 

3 '«t- i8 

143. Amalia van Solms (1602 — 1675). Gemalin van prins Frederik 
Hendrik. 

I. Door ? ca. 1625. CoU. Nostiz te Praag[. Hangt daar als het portret van een 
der gemalinnen van prins Willem I en als geschilderd door Frans Floris, 

2« Door C. V. d. Voort? Verk. inboedel C. v. d. Voort. Amsterdam 13 
Mei 1625 (Oud Holland III p. 197). 

3. Door A. V. Dyck (1630). Hertogelijk slot te Wörlitz. 1675 door Amalia 

van Solms zelf nagelaten aan Henriette Catharina hertogin van Anhalt-Des- 
sau. 1 708 door deze nagelaten aan de markgravin van Brandenburg-Schwedt^ 
die het vóór haar dood aan de vorstin Radzivill moet gegeven hebben. 

4. Door A. V. Dyck (1630). Belvedère te Weenen. Uit de verzameling van 

keizer Karel VI. von Storffer copieerde het in miniatuur toen het in den 
Stallburg tentoongesteld was. Komt 1781 in de Belvedère. (Prenner se- 
in Prenner's Theatr. art. piet. — Geëtst in Stampart*s Prenner.) 

5. Door A. V. Dyck (1630). Museum te Madrid. Uit de coll. Isabel Famesio^ 

Palago de San Ildefonso. 

6. Door A. V. D y c k. Verk. coll. Quiryn v. Biesum, Rotterdam 18 Oct. 1719. x) 

7. Door M. J z. M i e r e V e l d t 1632. 14 April 1632 werd hem / 84 betaald 

voor deze schilderij, bestemd voor het stadhuis te Delft, en voor de 
bezorging kregen »sijn discipelen" nog / 5, zoodat het er zeker geweest 
is. Thans is het verdwenen. (Nederl. Spectator 1870 p. 443). 

8. Door M. Jz. Miereveldt 1634. Gemeente-museum te 's Gravenhage. 

Afkomstig van het stadhuis te 's Gravenhage. (Zie Kunstkronijk 1867 p. 8). 

9. Door M. J z. Miereveldt. Ging 1697 uit de nalatenschap van prinses 

Albertina Agnes van Nassau-Dietz over aan hertogin Henriette Catharina 
van Anhalt-Dessau. 2) 

10. Door Gouzales Coques 1646, met haar familie. Verk. coll. Leicester, 

Londen 12 Mei 1866. Gekocht door Newman. 

11. Door Gonzales Coques 1646. Door hem geleverd aan Frederik 

Hendrik. (Kunstkronijk N. S. II. p. 39). 

12. Door Ger. van Honthorst. Te zamen met Frederik Hendrik. Mau- 

ritshuis te 's Gravenhage. Werd vroeger toegeschreven aan M. Jz. Miere- 
veldt. Waarschijnlijk afkomstig van de verk. coll. Jhr. J. Goldberg, 
's Gravenhage 26 Nov. 1828. 

1) Gravures naar haar portret door A. y. Dyck hebben gemaakt P. Pontius, P. de Jode 
1638, C. Woumans eu P. Moncomet. Jules Guiffrey (Antoine v. Dyck, Paris 1882 p, 131),- 
zegt dat zij op het portret te Madrid jonger is voorgesteld dan op dat te Weenen. Dat te 
Wörlilz vermeldt hij geheel niet, en toch is dit waarschijnlijk het voorbeeld geweest voor 
beide andere. 

2) In den boedel van M. Jz. Miereveldt komen behalve copiën nog twee portretten van. 
haar voor, waarvan één ten voeten uit. W. Delff maakte drie gravures naar drie verschil- 
lende portretten door Miereveldt, een van 1626 en twee van 1629. Van een van deze twee- 
laatste bestaat ook nog een anonyme gravure, uitgegeven bij Martinus Geraerdus. 19 

13. Door Ger. van Honthorst 1634. Op 'tHuis in 'tBoschte 'sGravenhage. 

14. Door Ger. van Honthorst 1641. Museum te Darmstadt. 

15. Door Ger. van Honthorst 1650. Afkomstig van het Nationaal Museum 

te 'sGravcnhage 1808. Vondel-tentoonstelling Amsterdam 1879. 

16. Door Ger. van Honthorst. Te zamen met Frederik- Hendrik en drie 

dochters. Museum te Amsterdam. Afkomstig uit het Nederlandsch 
museum te *s Gravenhage. 

17. Door Ger. van Honthorst. Slot Beverweert. 

18. Door Ger. van Honthorst. Bij Mr. F. A. T. Weve te 's Gravenhage. 

Afkomstig ca. 1 790 van den heer Roedig te 's Gravenhage. Tent 
's Gravenhage 1880. , 

19. Door W. van Houthorst. Amalienstiftung te Dessau. Hangt er als 

»Brustbild einer Dame nach A. van Dyck". Gaat 1708 over uit den 
boedel van hertogin Henriette Cathariua van Auhalt-Dessau aan vorstin 
Radzivill. 

20. Door W. van Honthorst. Welfenmuseum te Herrenhausen bij Hannover* 

21. Door W. van Honthorst. Museum te Hannover. Hangt er als het 

portret van Elisabeth koningin van Bohemen. Ook is het niet afkomstig 
uit de coU. Hausmann maar uit de Landesgallerie. 

22. Door W. van Honthorst, als weduwe. Museum te Berlijn. Afkomstig 

uit een der Koninklijke paleizen. 

23. Door W. van Honthorst, als weduwe. Op den Löwenburg te Wil- 

helmshöhe bij Cassel. 

24. Door G. F 1 i n c k 1652. Museum te Amsterdam. Afkomstig uit het 

Nederlandsch Museum te 's Gravenhage. , 

25. Door J. de Baen. Te zamen met Frederik Hendrik. Koninklijk slot te 

Berlijn. 

26. Door J. d e Baen. Koninklijk slot te Königsberg. 

27. Door C a s p. N e t s c h e r, als weduwe. Koninklijk slot te Berlijn. 

28. Door D. V. d. P 1 a e s. Neues Palais te Potsdam. 

29. Door ? Te zamen met Frederik Hendrik. Hertogelijk slot te Dessau. 

30. Door ? Te zamen met Frederik Hendrik. Paleis van den prins van Wied 

te 's Gravenhage. Reeds als schoorsteenstuk aanwezig toen het huis 
nog aan de familie Meerman behoorde. 

31. Door ? Huis in 't Bosch te 's Gravenhage. 

32. Door ? Paleis van prins Heinrich van Pruisen te Kiel. 
'y^. Door ? Koninklijk slot te Schwedt. 

34. Door ? Koninklijk slot te Schwedt. 

35. Door ? Museum te Amsterdam. Afkomstig uit het Nationaal Museum \.t 

*s Gravenhage, x8o8. I) J. Suyderhoef graveerde haar portret naar G. v. Honthorst. Naar een ander origineel 
C. Visscher 1649 en J. Houbraken 1753 (naar een teekening van H. Pothoven). 20 

36. Door ? Stadhuis te St. Maartensdijk. 

37. Door ? Gemeente-Museum te *s Gravenhage. Geschenk van den heer H. 

W. Mesdag te 's Gravenhage. Waarschijnlijk afkomstig van de familie 
van Loockeren Campagne te Tiel. 

38. Door ? Als weduwe. Huis in 't Bosch te *s Gravenhage. 

39. Door ? Als weduwe. Huis in 't Bosch te 's Gravenhage. 

40. Door ? 1697 gelegateerd door Albertina Agnes gravin van Nassau-Dietr 

aan Henriette Cathariua hertogin van Anhalt-Dessau. Gaat 1708 van 
deze over aan Henriette Agnes hertogin van Anhalt-Dessau, na wier 
dood hel aan de vorstin Radzivill kwam. 

41. Door ? 1697 gelegateerd door Albertina Agnes gravin van Nassau-Diet* 

aan Henriette Catharina hertogin van Anhalt-Dessau. Zou van deze 
overgaan aan de hertogin van Saksen- Weissenfels, die echter 1706 
stierf. Nu kwam het aan de vorstin Radzivill. 

42. Door ? Verk. coll. Pieter Testas de Jonge, Amsterdam 29 Maart 1757. 

43. Door ? Verk. Rotterdam 13 Oct. 1864. 

44. Door ? In een bloemkrans. Verk. 's Gravenhage 18 Sept. 1867. 

45. Door ? Op haar doodbed. Komt 1708 uit de nalatenschap van Henriette 

Catharina hertogin van Anhalt-Dessau aan de markgravin van Branden^ 
burg-Schwedt, die 't vóór haar dood (1750) aan vorstin Radzivill moet 
gegeven hebben. 

144. Amalia van Nassau-Dietz (1654 — 1695). Gemalin van Johann 
Wilhelm, hertog van Saksen-Eisenach. 

Door Ger. van Honthorst. Huis in 't Bosch te 's Gravenhage. Tent, 
's Gravenhage, x88i. 145. Amama. Sixtus Amama (i 593 — 1629). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door ? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

146. VAN Amerongen, Nicolaas van Amerongen. 

Door C. de Moor 1717 als eerste Klerk ter Secretarie te 's Gravenhage op 
een regentenstuk van den Haagschen Magistraat. Gemeente-museum te 
's Gravenhage. I) In de Oranjezaal vaii het Huis in 't Bosch te 's Gravenhage komt haar portret her- 
haaldelijk voor, doch steeds als decoratie. 

Veelal wordt eeu portret verkeerdelijk het hare genoemd. Zoo in het Gothische Haus te 
Wörlitz (Zimmer aa der unteren Hauptthür, n". 1119). Zoo bet portret dat 1880 door den 
heer W. Kooiman Jz. te Schoonhoven op de Heraldische Tentoonstelling te 's Gravenhage 
was ingezonden, eu 21 Dec. 1886 te Amsterdam verkocht is; thans behoort het den heer 
G. Theod. Bom te Arasterdam. Op de fraaie zwartekuustprent van v. Rymsdyck naar 
Jordaens wordt haar naam gegeven aan bet portret van Maria van Hoome echtg. van Jean- 
van Surpele, schepen vau Diest. 21 

147- VAN Amersfoort. Gerard van Amersfoort ( — 1600). 
Ruiter in Spaanschen dienst. 

1. Door ? Te zamen met eenige andere in het gevecht op de Vuchterheide 

gesneuvelde ruiters. Geschilderd voor de Dominicanen-kerk te *s Hertogen- 
bosch. Werd 1629 naar het Dominicanen-klooster te Mechelen gevoerd. 
Tijdens de Fransche revolutie verkocht. (Zie Hermans, Bijdragen tot de 
geschiedenis enz. der Prov. Noord-Braband. I. p. 469). 

2. Copie naar de vorige schilderij. Was voorheen in het Dominicanen-klooster 

te Antwerpen, doch is niet meer aanwezig. 

148. Amesius. Guilielmus Amesius (1576 — 1633). Hoog- 
leeraar te Franeker. 

Door ? 1633. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

149. Amfzing. Samuel Ampzing (1591 — 1632). Predikant te 
Haarlem. 

1. Door Frans Hals 1635 (J. Suyderhoef se. ^) — J. v. d. Velde se.) 

2. Door ? miniatuur. Kunsthalle te Hamburg. Geschenk van den heer 

Amsinck te Hamburg, die het gekocht had op de verk. Amsterdam 26 
Octi 1886. 

150. Andala. Ruardus Andala(i665 — 1727). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door ? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

151. VAN Andreae. Clara van Andrea e. Echtg. van P. van 
Burmania. 

Door ? Museam te Leeuwarden. Geschenk van Jhr. Mr. S. W. H. A. van 
Beyma thoe Kingma te Leeuwarden. Tent. Amsterdam 1858. Tent. Leeu- 
warden 1877. 

152. Andriesdr. Sophia Andriesdr. Echtg. van Adriaen 
Jansz. • 

Door ? Verk. Amsterdam 21 Aug. 1860. 

153. VAN Andringa. Antje van Andringa (1605 — 1685). 
Echtg. van Saecke Teyens. 

Door ? Verk. coll. Pappelendam, Amsterdam 1889. Gek. op verk. Rotterdam 
Oct. 1888. i) V. Eynden en v. d. Willigen (I p. 207) vergissen zich, door Banheyning, den uitgever 
van de prent, met den schilder van het portret e verwaren. 22 

154- VAN ANbRiNGA. Romelia vanAndringa (1672— 1743). 
Echtg. van Danker de Kempenaer. 

Door ? Bij Jhr. Mr. J. F. Storm van 's Gravesande te Vorden. Tent. Leeu-* 
warden 1877. 

155. — van Andringa. 

Door ? Bij den heer H. Haringa te Workum. Tent. Leeuwarden 1877. 

1 56. DE Angelis. Ambrosius de Angelis. 

1. Door Gerard Boels. Op een glas in de Recollecten-kerk te Leuven. 

2. Door Gerard Boels. Tweemaal op een glas in het St. Catharina- 

klooster te Breda. 1627 was het nog aanwezig. Een teekening er naar 
wordt vermeld in den Messager des sciences historiques, i86i p. 316-318. 

157. Animaea Animaea. Heelmeester te Delft. 

Door C. d e M a n. 1 681 op een chirurgijns-gildestuk in de Anatomiekamer 
te Delft. 

158. Anna van Oostenrijk (1549- 1580). Gemalin van Philips II, 
koning van Spanje, graaf van Holland, enz. 

1. Door A. Moro. 1556 door Maria koniügin van Hongarije meegenomen 

naar Spanje. (Pinchart, Tableaux et sculptures de Marie d'Autriche p. 14). 

2. Door A. Moro. Verk. coU. Bromley, Londen 1863, Uit de coll. Fesch. 

3. Door A. Sanchez Coello. Museum te Madrid. 

4. Door A. Sanchez Coello. Verk. coll. Bernal, Londen 1855. Gekocht 

door Sir H. H. Campbell. 

5. Door ? Slot Pardo bij Madrid. 

6. Door ? Paleis Colonna te Rome. (Afgebeeld in Padre Florez, Reinas 

Católicas). 

7. Door ? Museum te Amsterdam. Gekocht van C. H. Hodges 1829. 

8. Door ? Oude copie. Coll. Carderera te Madrid. 

9. Door Raphael Cocxie 1596. Geschenk bestemd voor Friedrich Wil* 

helm, hertog van Saksen, Administrator van 't Keurvorstendom. 
10. Bronzen buste door Pompeo Leoni. In het Escoriaal. 

159. Anna van Egmond (1533 — 1558). Gemalin van prins Willem I. 

Door ? Komt i6i8 voor op den inventaris van het Hotel van Nassau te BTiissel. 
(Messager des sciences historiques, 1864 p. 276). 

160. Anna van Saksen (1544 — 1577). Gemalin van prins Willem I. 

Door A. Moro. ( J. Houbraken se. 1757 naar een teekening van H. Pothoven). 23 

i6i. Anna van Oranje-Nassau (1569 — 1588). Gemalin van Willem 
Lodewijky graaf van Nassau-Dillenburg. 

Op een tombe in de St. Jacobskerk te Leeuwarden. 

162. Anna van Engeland ( i 709 — 1759). Gemalin van prins Willem IV, 

1. Door G. Kneller (G. Vertue se. 1718). 

2. Door G. Kneller 17 19. (J. Smith se. 1720). 

3. Door Maingaud ca. 1723. Te zamen met twee zusters. Hampton-Court. 

4. Door Maingaud ca. 1 723. Te zamen met één zuster. Hampton-Court. 

5. Door Maingaud ca. 1723. Te zamen met den hertog van Gloucester. 

Buckingham-Palace te Londen. 

6. Door Ph. Mercier 1728. Was bestemd voor den graaf van Grantham. 

Is nu waarschijnlijk bij graaf Couper (J. Faber se.) 

7. Door Ph. Mercier 1734. (J. Faber se. 1734. — Walpole, Anecdotes 

of painting II p. 319.) 

8. Door Hans Huyssing. Was bestemd voor de gravin van Sussex. 

(J. C. Philips SC. 1733. — J. Faber se. — W. Jongman se. — Walpole 
II p. 317.) 

9. Door A m i c o n i. (Ph. Endlich sc. — Walpole II p. 328.) 

10. Door Trinisani, Romae pinx. (? sc.) 

11. Door H. V. d. Myn 1734. Op het Loo. 

12. Door H. V. d. Myn 1737. (Weyerman IV p. 356. — Walpole n 

P. 293) 

13. Door P h. V. D ij k. Te zamen met prins Willem den Vierde. Was be- 

stemd voor den graaf van Hertford. Is nu waarschijnlijk bij SirRichard 
Wallace te Londen. (J. Faber se. 1735.) 

14. Door Ph. v. Dijk. (Ph. Endlich sc. 1735. — Bezongen door Jacob Spex 

p. 208.) 

15. Door Rusca. (J. Houbraken sc. 1750 naar een teekening van H. Pot- 

hoven. — R. Vinkeles sc. 1788). 

16. Door M. Terwesten. Museum -te Amsterdam. Gekocht Maart 1818. 

17. Door J. H. Tischbein 1751. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van 

het Hof te Leeuwarden 1877. 

18. Door T. D. C. Haag. Elisabeths- Weeshuis te Culemborg. 

19. Door P. Munters. Miniatuur. Verk. coU. Scheltus van Kampferbeke, 

Alkmaar 1854. 

20. Door ? Huis in 't Bosch te 's Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 1881. 

21. Door } Mauritshuis te 's Gravenhage. 

22. Door ? Bij Jhr. W. F. v. Pestel te Delft. Tent. Delft 1863. 

23. Door ? Miniatuur. Toebehoorende aan H. K. H. prinses Wilhelmina der 

Nederlanden. CoU. prins Alexander. Tent. 's Gravenhage 1880. 

24. Door ? Miniatuur. Bij den heer A. J. Nijland te Utrecht. Tent. 's Gra- 

venhage 1880. 24 

2$, Door J. B. Xavery 1736. Buste in marmer. Mauritshuis te 'sGraven- 
hage. Afkomstig uit de Groote Zaal van *t Huis in 't Bosch. 163. Anna Charlotte Amalia Louise van Nassau-Dietz (i/k 
1777). Gemalin van Frederik, erfprins van Baden-Durlach. 

X. Door J. Vollevens Jr. verscheiden keeren van 1716 tot 1719. (v. Gooi 
n p. 59). 

2. Door A. Boon en 1726. Met haar familie. Museum te Stockholm. 

3. Door ? Hof te Leeuwarden (Nederl. Kunstbode II 37). 

4. Door P'Neues Schloss te Baden-Baden. 

5. Door ? Miniatuur. Op een familietafreel in het Residenz-Schloss te Karlsruhe. 

164. Anschuts. A. Anschuts (1567 — ). Apotheker te Utrecht. 

Door ? 1590. Stedelijk museum te Utrecht. Afkomstig van de Gildekamer der 
Apothekers te Utrecht. 

165. Anslo. Cornelis Claesz. Anslo (i 592 — 1646). Predikant 
te Amsterdam. 

Door Rembrandt 1641. Te samen met zijn vrouw. Bij Lady Ashbumham 
te Londen. Verk. coU. Sir L. Dundas, Londen 1794, gekocht door Green- 
wood. Verk. coU. Ix)rd Ashburnham, Londen 1850, opgehouden. Op beide 
veilingen verkeerd genoemd »Renier Ansloo and his mother." 

166. — Gerrit Anslo. 

Door D. Santvoort 1643 als Regent van de Saaihal te Amsterdam. 
Museum te Amsterdam. 

167. — Reyer Anslo (1622 — 1669). Dichter. 

Door Bronckhorst, geschilderd na zijn dood. Bezongen door J. Six v. 
Chandelier (Poësy p. 343). 

168. VAN Anstenraetf. Andries van Anstenraet. 

Door B. V. d. Helst 1648 als schutter op den Schuttersmaaltijd. Museum 
te Amsterdam. 

169. — Geurt Pietersz. van Anstenraet. 

Door B. V. d. Helst 1648 als schutter op den Schuttersmaaltijd. Museum 
te Amsterdam. 

170. — De familie van Anstenraedt. Dertien personen, 
zes vrouwen en zeven mannen, waaronder majoor Jan van An- 
stenraedt. 

Door ? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. V 25 

171. Antiquus. Johannes Antiquus (1702 — 1750). Schilder 
te Breda. 

Door J. Antiquus. Geschilderd voor ridder Gabouri te Florence (v. Gooi 
II p. 312). 

172. Anton van BOURGONDIÈ (1421 — 1504). De Groote Bastaard. 

1. Door Hans Memlinc? Kasteel Chantilly. Afkomstig van den hertog 

van Sutherland op Stafford House (Lenoir Collectiou). — (Lord Ronald 
Gower lith. in The Lenoir CoUection, London 1874. — Houtsnede in 
de Gazette des Beaux-Arts, 1880 II p. 493.) 

2. Door Hans Memlinc? Kleinere herhaling van het vorige. Ilampton- 

Court. 

3. Copie naar 't vorige. Museum te Dresden, 1745 reeds aanwezig. (Deutsches 

Kunstblatt 1852 p. 228 — 229.) 

4. Door ? Te zamen met een geestelijke. Bij den heer Oscar Hainauer te 

Berlijn. Afkomstig van den graaf de la Beraudière te Parijs. Tent. 
Parijs 1874. 

173. Anton. Pater Anton. 

Door ? Kerk van St. Franciscus van Assisi te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

174. Antonides. Johannes Antonides van der Goes 
(1647 — 1684). Dichter. 

1. Door L. Bakhuizen 1680. Universiteit te Amsterdam. Tent. Amsterdam 

1876 en 1879. »de hem allerbestgelykende schildery" (P. de la Rue, 
Geletterd Zeeland, ed 1741 p. 391). Bezongen door D. v. Hoogstraten 
en D. Buisero. (P. v. Gunst se.) 

2. Door M. V. M u s s c h e r (P. Schenk se. — J. Gole se. — Bezongen door 

Vondel).. 

175. VAN DEN Anxter. Gerrit van den Anxter. Schepen te 
Amsterdam in 1429. 

Door ? Oude copie. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

176. — Gerrit Dirksz. van den Anxter. Schepen te 
Amsterdam in 1476. 

Door ? Oude copie. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

177. — Roemer Arent van den Anxter.' Schepen te 
Amsterdam in 1360. 

Door ? Oude copie. Bij Jhr. Mr, C. H. Backer te Amsterdam. 

178. Appel. Jacob Appel (1680 — 175 1). Schilder te Amsterdam. 

Door J. Appel. (P. Tanjé se. 1751 in v. Gooi II p. 158). 

4 26 

179- VAN Appeldoorn. Hendrika van Appeldoorn. 

Door ? Verk. Amsterdam lo Dec. 1878. 

180. Appelman. Jan Appelman ( — 1694). Raad en Schepen 
te Amsterdam. 

1. Door G. Flinck 1648 als Sergeant op de »Schuttersvrede" in het Museum 

te Amsterdam. ( J. Houbraken se. naar een teekening van H. Pothoven.) 

2. Door J. V ie tors i66i. Museum te Haarlem. Legaat Jhr. Fabricius van 

Leyenburg 1883. 

181. — IJsbrand Appelman. 

Door G. Pz. Sweelinek 1604. Als sehutter op een niet meer aanwezig 
sehutterstuk (van den Handboogdoelen?) te Amsterdam. Een teekening er 
naar is bij den heer J. Persyn te Arnhem. 

1 82. VAN Aras. Joachim van Aras. 

1. Door P. Hennequin. 

2. Door B. V. d. Helst. 

183. — Maria van Aras. 

X. Door P. Hennequin. 
2. Door B. V. d. Helst. 

1 84. Arcerius. Johanes Arcerius. ( — 1604). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door ? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

185. — S i X t u s Ar c e r i u s (i 578 — 1623). Hoogleeraar te Fra- 
neker. 

Door ? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

186. Arent Commandeur der St. Jansheeren te Haarlem, 

1310— 1327. 

Door ? Museum te Haarlem. 

187. — Mr. Arent. Architect te 's Gravenhage. 

Door J. V. Ra veste in 1636. Op een regentenstuk in het stadhuis te 
's Gravenhage. 

188. Arents. Thomas Arents (1652 — 1700). Dichter. 

Door ? Bezongen door A. Elzevier. 

1 89. Arentsen. Arent Arentsen. 

Door G. ter Borch 1667. Op het regentenstuk in het stadhuis te Deventer. 27 

190. VAN Arkel. Jan IX, Heer van Arkel ( — 1272). 

Op een grafzerk in de Groote Kerk te Gorinchem, die zich waarschijnlijk nog 
ergens onder de vloer bevindt, (Nederl. Spectator 1885 p. 420.) 

191. — Jan van Arkel ( — 1378). Bisschop van Utrecht. 

Op een tombe in den Dom te Utrecht. De tombe is nog zwaar verminkt aan- 
wezig, maar het beeld van den bisschop is verdwenen. (Nederl. Kunstbode II 

P. 377, 378.) 

192. — Johanna van Arkel?? 

Door A. Moro 1561. National Gallery te Loudon. Afkomstig vanMr. Beck- 
ford te Fonthill-Abbey. 1823 verworven door Kolonel Hugh Baillie. 1858 
voor de National Gallery gekocht van M. C. J. Nieuwenhuys. Aldus nog 
in de 73ste druk van den catalogus van de National Gallery. In de 74ste 
wordt het portret echter op goede gronden toegeschreven van Nic. Lucidel, 
die sedert 1561 in Neurenberg woonde. De dame draagt dan ook een 
Duitsch costuum., en stelt zeker geen van Arkel voor. 

193. — Verschillende portretten van leden der familie van Arkel 

waren tot voor korten tijd nog aanwezig op het slot Am- 
merzode in Gelderland. Tegenwoordig zijn zij in het bezit 
van een baron de Woëlmont in Belgisch Limburg. In : Box, 
Chronicles of the Castle of Amelroy (London 1870), staan 
elf photographiën naar deze portretten, doch met geheel 
verkeerde soms allergrappigste benamingen. 

194. Arminius. Jacobus Arminius (i 560 — 1609). Hoogleeraar 
te Leiden. «) 

I. Door ? Was bij Mevr. de Wed. des Amorie van der Hoeven te Utrecht. 

2. Door ? Bij Dr. J. v. d. Hoeven te Rotterdam. 

3. Door ? Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

4. Door ? Belvedère te We enen. Komt 1800 uit den K. K. Hofkriegsrath te 

Weenen, en was afkomstig uit Italië. Wordt genoemd copie van Miereveldt. 

5. Door ? Was in de vorige eeuw bij J. G. v. Meel. (J. C. Philips se.) 

6. Door ? Verk. Amsterdam 27 April 1858, Toegeschreven aan Miereveldt 

7. Door ? Geschilderd na 1609. Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

8. Door ? Copie. Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

9. Door ? Slechte copie. Remonstrantsche kerk te Amsterdam, Tent Vondel, 

Amsterdam 1879. i) Het portret, ingezonden op de tentoonstelling te Delft 1863, en nu nog aanwezig bij 
den heer Mart. Nijhoff te 's Gravenhage, stelt hem niet voor. 28 

195- Arminius. Een der zoons van Jacobus Arminius. 

Door ? Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

196. d'Arnaud. George d'Arnaud (171 1 — 1740). Lector te 
Franeker. 

Door B. Accama. Stadhuls te Franeker. Tent. te Leeuwarden 1877. 

197. VAN Arnhem. Dirk van Arnhem (1639 — ). 

1. Door r 1652. Bij baron van Pallandt van Roseadaal op den huize RosendaaL 

2. Door ? Bij baron van Pallandt van Rosendaal, op den huize Rosendaal. 

3. Door r Bij baron van Pallandt van Rosendaal, op den huize Rosendaal. 

198. — Gerhart van Arnhem, Heer. van Rosendaal. 

1. Door ? 1645. Bij barou vau Pallandt van Rosendaal, op den huize Rosendaal. 

2. Toegeschreven aan Rembrandt. Bij barou van Pallandt van Rosendaal, 

op den huize Rosendaal. 

199. — Johan van Arnhem. Commandeur der St. Jansheeren 
te Haarlem 1383 — 1385. 

Door ? Museum te Haarlem. 

200. — Johan van A r n h e m, Heer van Rosendaal (1636 — 1716)^ 
Burgemeester van Arnhem en dichter. 

Door ? Verk. Amsterdam lo Dec. 1878. 

201. — Robert van Arnhem, Heer van Rosendaal. 

Door ? i64r« Bij baron van Pallandt van Rosendaal. op den huize RosendaaL 

202. — Zuster van RobertvanArnhem. 

* Door ? Bij baron ^an Pallandt van Rosendaal, op den huize Rosendaal. 

203. Arnoldi. Nicolaas Arnoldi (1618 — 1680). Hoogleeraar 
te Franeker. 

1. Door P. S c h i c k (J. v. Meurs se.) 

2. Door ? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

204. — Dr. Nicolaas Arnoldi {1722 — 1777). Burgemeester 
van Leeuwarden. 

Door ? Stadhuis te Leeuwarden. Waarschijnlijk afkomstig van de familie 
BruQSveld de Blau. Tent. Leeuwarden 1877. 

205. Arntzenius. Hendrik Jan Arntzenius (1735 — 1797)- 

1. Door ? Universiteit te Groningen. Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door ? Universiteit ie Utrecht. • 29 

206. ArntzeniüS. Johannes Arntzenius ^1702 — 1759). 

Door ? Stadhuis te Fianeker. Tent. Leeuwardeu 1877. 

207. Arrenberg. Reinier Arrenberg. Boekhandelaar te Rot- 
terdam. 

Door T. Scheltema 1794. Bataafsch Genootschap te Rotterdam, (v. Eynden 
en V. d. Willigen, III p. 100). 

208. VAN Arxhouck. Adriaen van Arxhouck. 

Door [. V. d. Meer 1680 als regent van het Ambachtskinderhuis te Utrecht. 
In het Ambachtskinderhilis te Utrecht. 

s 

209. — Johannes van Arxhouck (1687 — 1762). Predikant 
te Vere. 

Door P. Oets 1753. (J. Houbraken se.) 

210. VAN As. Hendrik Jansz. van As. 

Door J. Back er 1642 op het schutterstuk in de Raadzaal van het stadhuii 
te Amsterdam. 

211. VAN ASCH. Wynanda van Asch (1552 — 1609). Echtg. 
van Jan van Wyck. 

Door ? Bij Jhr. Mr. L. H. van Asch van Wyck te Driebergen. 

212. VAN AsPEREN. Matthys van Asperen. Kapitein. 

Door ? Stadhuis te Hoorn. Afkomstig van het College der Admiraliteit van 
Hollands Noorderkwartier te Hoorn. 

213. — Petrus Schols van Asperen (1730 — ). Predikant 
te Delft. 

Door H. Lapis (J. Snoek se. 1795). 

214. ASSELVN. Jan Asselyn (1610^1660). Schilder. 

Door J. A. Duck? Museum van het Stadel'sche Institut te Frankfort a. M. 
Legaat Stadel 1816. Prof. Levin houdt deze schilderij voor een moderne 
falsificatie (Zeitschrift für Bildende Kunst. Beiblatt 1888 p. 286.) 

215. VAN ASSENDELFT. Mr. Adriaen van Assendel ft. Sche- 
pen te 's Gravenhage. 

Door J. V. Ravestein 1636, op een regeatenstuk in het museum te 
*s Gravenhage. 30 

2i6. VAN ASSENDELFT. Anna van Assendel ft ( — 1590). 
Echtg. van J. van Schagen. 

1. Door ? Bij graaf d' Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te 

Schagen 

2. Graftombe in de kerk te Schagen. 

217. — Anna van Assendel ft (1702 — 1746). Echtg. van C. 
D. d^Aumale. 

Door G. Spinny. Bij Mr. C. baron van Hardenbroek van Bergambacht te 
's Graveuhage. 

218. — Claes Segersz. van Assendelft. 

Door J. v. Schoten 1628, als vendrig der Leidsche schutterij op een schut- 
terstuk in de Lakenhal te Leiden. 

219. — Dirk van Assendelft. 

Op een grafmonument in de Groote Kerk te Breda. 

220. — Elisabeth Cornelisdr. van Assendel ft. 

Door P. van Anraedt 1674, als regentes van het Heilige-Geesthuis te 
Haarlem. Museum te Haarlem. 

221. — Gerrit van Assendelft, Heer van Assendelft enz- 
( — 1486). Raad-ordinaris in den Hove van Holland, 

Graftombe in de Groote Kerk te *s Gravenhage. 

222. — Jacobjan van Assendelft (1396 — 1478). 

Door ? Museum te Amsterdam. Eigendom van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap te Amsterdam. 

223. — Jacob van Assendelft (1613 — 1678). Burgemeester 
van Vlaardingen. 

Door P. N a s o n 1653. Bij Mr. A. D. van Assendelft de Coningh te Beverwijk. 

224. — Maria v a n A s s end e 1 f t (1718 — ). 

Door J. Vollevens. 

22$. — Maria Magdalena van Assendelft. Echtg. van 
J. V. d. Lely. 

Door Th. V. d. Wilt (Boitet, Beschryvinge van Delft p. 790). 

226. — Paulus van A s s e n d e 1 f t (1653 — 1729). Burgemeester 
van ^s Gravenhage. 

I. Door C d e M 00 r 17 17, op een regentenstuk in het stedelijk Museum te 
*s Gnivenhage. 31 

2. Door J. Vollevens. 
3* Door H. S e r i n. 

227. VAN ASSENDELFT. Pieter van Assendel ft. 

Door J. V. d. Merck 1657. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van de 
St. Jorisdoelen te Leiden. 

228. — Willem van Assendelft. Burgemeester van 's Gra- 
venhage. 

Door C. de Moor 171 7, op een regentenstuk in het stedelijk Museum te 
*s Gravenhage. 

229. — Echtg. van baron Dehn. 

Door M. Verheyden ca. 1730 (v. Gooi II p. 290.) 

230. AssiNCK. Geertruida Assinck (1600 — 1679). Echtg. van 
Willem Marienburg. 

Door G. ter Borch. Bij prins Liechtenstein te Weeuen. Gekocht 1869 van 
den heer Bols te Deventer, die het als familie-portret bezat. 

231. VAN Attevelt. JustusvanAttevelt. 

Door ? Verk. coU. Petrus Bondam, Utrecht i Oct. 1800. 

232. DE AUBER. Levina de Auber. Echtg. van J. Teding van 
Berkhout. 

Door ? Op slot Hoenloo. 

233- — 

Door C. Janssens van Geulen 1650. Bij de Douair. van Bylandt van 
Hogendorp te 's Gravenhage. Tent. te 's Gravenhage 188 1. 

234. AUKES. Douwe Aukes. Kapitein ter zee en koopman te 
Amsterdam. 

1. Door ? Miniatuur. Museum te Leeuwarden. Geschenk van Jhr. Mr. S. W. 

H. A. von Beyma thoe Kiugma te Leeuwarden, Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door ? Verk. Amsterdam 27 April 1858. Wellicht identisch met n». i. 

235. AuLETius. Alardus Auletius (i 545 — 1606). Hoogleeraar 
te Franeker. 

Door ? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

236. d'Aulnis de Bourouill. Pierre Louis d'Aulnis de 
Bourouill (1678 — 1739). Adjudant-generaal in dienst van 
Hunne Hoog Mogenden. 

I* Door ? Fundatiehuis van Kenswoude te Utrecht. 32 

2. Door ? Bij den heer N. Clason te Bonn. 

3. Door ? Miniatuur. Bij freule d' Auluis de Bourouill te Arnhem* 

237. D'AUMALE.. Susanne Civile d'Aumale ( — 1822). Echtg, 
van Johan Adolf van Hardenbroek. 

1. Door ? Op het kasteel Hardenbroek. 

2. Door } Bij M. C. baron van Hardenbroek van Bergambacht te *s Gravenhage. 

238. VAN Avesnes. Guy van Avesnes ( — 1317). Bisschop van 
Utrecht. 

Tombe in den Dom te Utrecht (Nederl. Kunstbode II p. 378). 

239. VAN Aylva. Aelcke van Aylva. 

Door ? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te ^utum. 

240. — Ernst van Aylva { — 1665). Kolonel. 

Door ? Museum te Leeuwarden. 

241. — Feye van Aylva. 

Door ? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te Goutum. 

242. — Frouck van Aylva ( — 1659). Echtg. van Viglius van 
Aytta en van Sicke van Eminga. 

Door ? Miniatuur. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te 
Goutum. 

243. — Frouck van Aylva. Echtg. van Hans Willem baron 
van Aylva. 

Door H. de Valk. Museum te Amsterdam. Gekocht 1887. 

244. — Gerlant van Aylva ( — 1681). Echtg. van J. H. de 
Wolff. 

Door N. W i e r i n g a. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State 
te Goutum. Tent. Leeuwarden 1877. 

245. — Hans Willem baron van Aylva ( — 1691). Gene- 
raal-Luitenant en Grietman van Wonseradeel. 

1. Door H. de Valk. Museum te Amsterdam. Gek. 1887. 

2. Door ? Bij H. W. baron van Aylva van Pallandt te Waardenburg. Tent. 

Leeuwarden 1877. 

246. — Hans Willem baron van Aylva, Heer van Horn- 
huizen en Kloosterburen. Generaal-Majoor. 

Door B. A c c a m a. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van het Hof te 
Leeuwarden. • ■^— 1..%. » <■ - ^1 ■•■■ --■■- 33 

247- VAN Aylva. Hobbe baron van Aylva( — 1772). Com- 
mandeur van Maastricht. 

I. Door P h. V. D ij k. (L. A. Claessens se.) 

2« Door ? ca. 1750. Gouvememeutshuis te Maastricht, Niet meer aanwezig. 
3. Door ? Bij H. W. baron van Aylva van Pallandt te Waardenburg. Tent^ 
Leeuwarden 1877. 

248. — H. F. vanAylva (1685 — ). 

Door ? 1701. Miniatuur. Bij Mr. A. Looxma Ypey te Rijperkerk* Tent. Leeu- 
warden 1877. 

249. — Saepck vanAylva. 

Door ? Bij Mr. B. Th. baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

250. — Sibolt van Aylva (1654 — ). 

Door r 1671. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda- State te Goutum* 

251. — Tjepcke van Aylva. 

Door ? 1643. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State teGoutum, 

252. Ayssonius. Julius Ayssonius. 

Door J. V. R o s s u m 1654. (Th. Matham se.) 

253. VAN Aytta. Bucho van Aytta (1465 — 1528). Deken te 
's Gravenhage. 

Op eeu grafsteen in de kerk te Zwichem. (Hoynek van Papendreeht, Analecta 
I p. 258.) 

254. — Hector van Aytta. Voorzitter van het Hof van 
Friesland. 

Door ? 1577. Was bij de Douair. Sminia Coehoorn Sehehinga te Bergum. 
Tentoonstelling Leeuwarden 1877. 

255. — Viglius Zuichemius van Aytta (1507 — 1577)- 
President van den Raad van State. 

1. Door Fr. Pourbus? 1564. Museum te Leeuwarden. Dit portret werd door 
hem zelf nagelaten aan Folpert van Aytta (Hoynek van Papendrecht, 
Aualecta I p. 228). Afkomstig van Wiarda-State te Goutum. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

2. Dooi Fr. Pourbus 1571, als proost ran de St Bavo-kerk te Gent Op 
een triptiek in de St. Bavo-kerk te Gent (Ch. Oughena se. in den Mes- 
sager 1870 p. 24.) 34 

3* Copie naar P u n n e r (sic). Museum te Leeuwarden. Gekocht door Prof* 
ran Eerde op een verk. te Groningen. Hing daarna op de bibliotheek te 
Groningen, en kwam ca. 1862 te Leeuwarden. 

4. Door ? Museum te Leeuwarden* Geschenk van Mr. U. H. Huber te 
Leeuwarden. Het origineel voor de gravure (van P. Feddes Harlingeusis ?) 
bij Winsenius p. 603). 

5. Door ? Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. Tent Leeuwarden 1877. 

256. VAN Aytta. Viglius Zuichemius van Aytta (-1635). 

1. Door ? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te Goutum. 

Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door ? Op zijn doodbed. Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda- 

State te Goutum. 

257. — Viglius Zuichemius van Aytta ( — 1651). 

Door ? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te Goutum. 

258. — Wybrand van Aytta. Kolonel. 

Door } Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te Goutum 


259« Backman. Jan Frederik Bachman. 

1. Door T. Regters 1740, als regent van *t Aalmoeseniers- weeshuis te 

Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam. 

2. Door T. Regters 1766, als regent van 't Aalmoeseniers-weeshuis te 

Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam. 

260. Backer. Andries Harmensz. Backen 

Door? als schutter, op een niet meer aanwezig schutterstuk (van den Handboog- 
doelen?) te Amsterdam. Een teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 

261. — Annetge Backer. Echtg. van Nic. Dell. 

Door J. Backer 1636, op een regentessenstuk in het Burgerweeshuis te 
Amsterdam. 

262. — Brigitta Backer (1643 — 17 17). Echtg. van Huybert 
Rooseboom. 

Door C. Netscher 1675. Museum te Haarlem. Leg. Gerlings 1889. 

263. -- Brigitta Catharina Backer (1670 — 1751). Echtg. van 
P. Slicher en Fr. Rooseboom. 

Door W. V. Mieris. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

264. — Christina Backer (1658 — 1734). Echtg. van Fr. Ie 
Gillon. 

1. Door M. V. Musscher 1681. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door W. V. Mieris 1688. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

5 36 

265. Backer. Christina Johanna Backer (1688— 1737). 

Door? Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

266. — Cornelis Backer. 

1. Door Fr. Hals 1633, als kapitein op een schutterstuk van den Klove- 

niersdoelen. Museum te Haarlem. 

2. Door H. Gz. Pot 1642, als kolonel op een schutterstuk van den Klo- 

veniersdoelen. Museum te Haarlem. 

267. — Cornelis Backer (1633 — 1681). 

Door J. V. Mieris. Bij Jhr. Mr. C. H. Backe^ te Amsterdam. Tent. Am- 
sterdam 1876. Vondel-Tent. Amsterdam 1879 (Gids 1876. IV p 113). 

268. — Cornelis Backer (1692 — 1766). 

Door? Bq Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

269. — Cornelis Backer (1693 — 1775). 

1. Door Fr. v. Mieris Jr. 1725. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door? Bg Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

270. — Cornelis Backer. 

Door? Bij den heer A. Madaine Pont te Alkmaar. 

271. — Elisabeth Backer (1644 — 1718). Echtg. van Matth. 
Lestevenon. 

Door C. Netscher. Bij Jhr. Ridder Pauw van Wieldrecht, op den huize 
Pavia te Zeist. 

272. — Evert Jansz. Backer. 

Door?, als Jcrusalemvaarder te Amsterdam 1563, op een tafreel, dat nog in de 
vorige eeuw in de Gasthuiskerk te Amsterdam hing. (Zie o. a. Is. Ie Long, 
Beschrijving van de Reformatie der stadt Amsterdam, p. 490) 

273. — Gerrit Backer. 

Door Aert Pietersz.? 1586, op een geschonden schutterstuk in het Rijks- 
museum te Amsterdam. (Oud-Holland V. p. 7). 

274. — Grietje Backer (1571 — 1624). Echtg. van Cornelis Jorisz. 
gez. Roodhoom. 

1. Door? 1589. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door? 1589. Bg Jhr. Mr. C. H Backer fe Amsterdam. 37 
275- Backer. Hendrick Jansz. Backer. 

Door G. Kamper 1663, op eeo regentenstuk in het Weeshuis te Naarden. 

276. — Hendrick Backer (1730 — 1779). Commies-Generaal van 
de convooien en licenten te Amsterdam. 

1. Door D. van der Smissen? Bij Jhr. Mr C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door G. van der Myn. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

277. — Hieronymus Backer. 

Door J. de Vos 1662, als regent van 't Caedlia-gasthuis te Leiden. Lakenhal 
te Leiden. 

278. — Jacob Backer (1572 — 1643). Burgemeester van Am- 
sterdam. 

1. Door Nic. Elias? B^ Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door Nic. Elias 1632 (?), als kapitein op een schutterstuk in het Rijks- 

museum te Amsterdam (Oud-Holland III p. 113, 114. IV p. 92. — 
Aemstel's Oudheid VII p. 133). 

279. — Jacob Backer (1608 — 1651). Schilder te Amsterdam. *) 

1. Door Jac. Backer. Was in het bezit van Prof. J. Bleuland te Utrecht 

en van den heer D. v. d. Keilen aldaar (P. BaiUiu se. naar een tee* 
kening van J. Backer in C. de Bie, Het Gulden Cabinet p. 129). 

2. Door Jac. Backer 1644. Bij den heer Alez. Rive te Keulen. Tent. 

Dfisseldorf 1886. 

3. Door Th. de Keyser (Th. Matham se). 

280. — Jan Backer (1662 — 1748). Schepen en Hoofd-officier van 
Amsterdam. 

Door? 1738. Bij. Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

281. — Johan Claesz. Backer. Schepen te Goes. 

Door C. Evers dyck 1616, op een schutterstuk uit Goes, in Museum Boymans 
te Rotterkam (Obreen's Archief Vu p. 173). 

282. — Johanna Backer. Echtg. van D. Gallis. 

Door Verkolje. 1716 Bij den heer A. Madaine Pont te Alkmaar. 1) Het mansportret in het museum te Brunswijk (n». 282), dat lang voor zijn portret doorging, 
stdt hem niet voor, zooals H. Riegel (Beitrage zur niederlandischen Kunstgeschichte II p. 
303) terecht opmerkt, maar het portret is wel degelijk door Jacob en niet door Adriaen Backer 
geschilderd. 38 

283. Backer. Joris Backer (1607 — 1666). Schepen te Amsterdam. 

Door B. V. d. Helst 1656, als overman van den Vóétboogdoelen op een 
Doelheerenstuk in het stadhuis te Amsterdam. (Oud-HoUand IV p. 236). 

284. — Sara Backer (1695 — 1732). 

1. Door? Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door Anna Folkema 1731, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te 

Amsterdam. 

285. — Willem Willemsz. Backer ( — 1575). 

Door? 1558. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

286. — Willem Backer (1595 — 1652). Burgemeester van Am- 
sterdam. 

Door J. V. Mieris. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. Copie naar 
een verloren origineel. Tent. Amsterdam 1876. (Grids 1876 IV p 113). 

287. — Willem Backer (1656 — 1731). 

1. Door N. Maes. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door? miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

288. DE Backer. Andries de Backer. Lijfarts van Philips, her- 
tog van Brunswijk. 

1. Door Abr. Vinck. (Obreen's Archief. II p. 146). 

2. Door Gillis Coignet, te Hamburg geschilderd. (Obreen*s Archief II 

P. Ï47). 

289. — Jacob Jan de Backer. 

Door Const. Netscher 1 694. Rijksmuseum ie Amsterdam. Legaat Bicker, 
1881. 

290. Bacx. Joan Bacx. Drost van Heusden 1578 — 1584. 

Door? Bij den heer W. F. v. £rp Taalman Kip te *s-Gravenhage. 

291. — Marcelis Bacx ( — 1617). Gouverneur van Bergen- 
op-Zoom. 

1. Door? Bij den heer W. F. r. Erp Taalman Kip te *s-Gravenhage. 

2. Graftombe in de kerk te Bergen-op-Zoom, door Bern. Jansen 161 7 — 19. 

Bij het beleg van 1622 en vooral van 1745 beschadigd (Messager des 
scienoes historiques, Gand 1858 p. 93 — 97). 39 

292. Baden. Frederik van Baden (1458 — 1517). Bisschopvan 
Utrecht. 

Grafmonument in de Stiftskirche te Baden-Baden. 

293. Baeck. Joost Baeck, heer van Wulferhorst (1597 — 1681). 

Door C. V. d. Voort? Museum te Lyon (Oud-Holland V. p. 22). 

294. — Laurens Baeck, heer van Wulferhorst ( — 17 14) 
Dichter. 

1. Door M. Wulfraet (J. C. Philips se. 1736). 

2. Door Arn. v. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum, 

en ia later door J. M. Quinkhard verbeterd. (1736 bezongen door 
Lamb. Paludanus). 

295. Baelde. Constantia Elisabeth Baelde. Echtg. van 
P. Schaeck. 

Door Alb. Schaeck, miniatuur. Bg Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

296. ^ Pieter Baelde (1659 — 1735). 

Door F. Bodecker 1696. Bij den heer Rob. Baelde te Rottei-dam. 

297. — Rudolf Baelde (1703 — 1772). 

Door? Bij den heer Rob. Baelde te Rotterdam. 

298. DE Baen. Jan de Baen (1633 — 1702). Schilder te 's-Gra- 
venhage. 

1. Door J. de Baen. Museum te Dresden, 1722 al aanwezig. 

2. Door J. de Baen. Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden) Amsterdam 1773. 

299. VAN Baer. Agnes van Baer. 

Door? Verk. Amsterdam 10 Deo. 1878. 

300. — .... van Baer tot den Slangenberg Cornet. 

Door? Verk. Amsterdam 10 Deo. 1878. 

301. Baerken. Jacobus Baerken (1605 — )• Capucijn te Elten. 

Door? 1650, Verk, coll. Baerken, *s-Grravenhage 10 Aug. 1875. 

302. — Petrus Canisius Baerken (1623 — ). 

Door? Verk. coll. Baerken, VGrayenhage 10 Aug. 1875. 40 

303. Baerken. Willem Baerken (1592 — ). 

Door M. Jz. Mierevelt 1629. Verk. coll. Baerken, 's-Gravenhage 10 Aug. 
1875. 

304. VAN Baerle. Anna Cornelia Martina van Baerle. 
Echtg. van Jac. Emm. baron van Wassenaer-Duvenvoorde. 

Door? 1705. Bij den heer W. C. van Baerle te Utrecht 

305. — C as per van Baerle (1584 — 1648). Hoogleeraar te Lei- 
den en te Amsterdam. 

1. Door G. ter Borch. Universiteit te Amsterdam. Waarschijnlijk af kom stig 

van de verk. coll. P. Frandus, Amsterdam 1705. Tent. Amsterdam 1876. 
4 Vondel-Tent. Amsterdam 1879. Een teekening er naar door A. Delfos 
b^ Mr. Ch. M. Dozy te Leiden. 

2. Door? Bibliotheek te Wolfenbüttd. 

3. Door Am. v. Halen, miniatuur. Was in het Panp>oeticon Batavum, 

en is later door J. M. Quinkhard verbeterd. 

306. — : David van Baerle. Agent van den koning van Zweden. 

Door? 1695. ^i) ^c° ^^^ ^> ^' v^Q Baerle te Utrecht. 

307. — Hendrik van Baerle ( — 1745). Raad van Nederl.-Indië. 

Door O». Ar een 1734. Bij den heer E. C. van Baerle te Wageningen. 

308. — Jacob van Baerle. Raad-fiscaal van Suriname. 

Door O'. Are en 1736. Bij den heer E. C. van Baerie te Wageningen. 

309- — Jan van Baerle (1675 — 1754). Secretaris van Utrecht. 

Door J. M. Quinkhard, op een regentenstuk in het Ambachtskinderhuis te 
Utrecht. 

310. — Philips Jan van Baerle. Advocaat voor den hove 
van Utrecht (17 16 — 1783). 

Door? Bij den heer van Baerle te Düsseldorf. 

311. — Susanna van Baerle (ca. 1599 — 1637). Echtg. van 
Const Huygens. *) 

Door G. Coques, miniatuur, in haar jeugd. Verk. Amsterdam 3 Dec. 1841. 
Verk. coll. A. Mos, Amsterdam 3 Dec. 1861. ^) Op een ontwerpteekening van Adr. Hanneman voor zgn portretstuk der familie Huygens 
in het Mauritshuis te 's-Gravenhage, berustende in het St&delsche Institut te Frankfurt a.M. 
zijn, in het medaiUon in het midden, de portretten geteekend van Huygens met zijn echtgenoote. 41 

* • 

312. — Susanna van Baerle. (1622 — 1674). Echtg. van Ger. 
Brandt 

I. Door G. V. Zyl 1652. Bezongen door Vondel (ed. v. Vloten n p. 63). 

313. — Willem van Baerle. (1609 — 1675). Griffier van de 
leenen te Utrecht. 

Door C. Poelenburg 1631. Bij den heer van Baerle te Dflsseldorf. 

314. — Willem Reinier van Baerle (1681 — 1756). Advocaat 
voor den hove van Utrecht 

Door A. V. d. Werf f. Bij den heer van Baerle te Düsseldorf. 

315. Baers. Cornelia Baers. Echtg. van M. Havius. 

Door J. Mytens 1650, te samen met Jac Cats. Museum Boymans te Rot- 
terdam. Verk. coll. C. Heemskerk, 's-Gravenhage 1765 als door A. Mytens. 
Verk. coll. Willem ü, 's-Gravenhage Sept. 185 1. Gekocht 1864. (v.Eynden 
en V. d. Willigen I p. 57), 

316. Baersdonck Baersdonck gez. Mom. 

Door? Bg Jhr. Mr. V. de Stuers te 's-Gravenhage. Gek. verk. coll. v. Beresteyn 
te Vucht, 188. 

317. Baert. Petrus Baert (ca. 1595 — ). Dichter en genees- 
heer te Leeuwarden. 

Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

318. — .... Baert. Echtg. van Jan v. Persyn. 

Door? 161 4. Verk. Amsterdam 30 Oct. 1888. 

319. Baertmans. Nicolaes Baertmans ( — 1783). Schepen te 
Rotterdam. 

Door Dion, v. Nymegen. Geschilderd na zijn dood. Oude- Vrouwenhuis 
te Rotterdam (v. Eynden en v. d. Willigen n p. 59). 

320. Bagelaer. Jean Bagelaer. 

Door? 1631. Op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 

321. BAGH Bagh. 

Door Fr. v. d. Myn, met zijn knecht in een kelder »daer hy bezig met Wyn 
proeven is" (v. Gooi n p. 324). 42 

322. Bailly. David Bailly (1584 — 1638). Schilder te Leiden. 

1. Door J. V. Schoten 1626, als vaandrig der Leidsche schutterij, op een 

schutterstok in de Lakenhal te Leiden. 

2. Door D. Bailly (C. Woumans se. in C. de Bie, Gulden Cabinet p. 27). 

323. VAN Bakenes. Dirck van Bakenes. 

Door? 1563. Museum te Haarlem. Afkomstig 1889 van het hofje »de Bake- 
nesser Kamers** te Haarlem. 

324. Bakhuizen. Johannes Bakhuizen (1686—). 

Door L. Bakhuyzen 1703. Bg Mej. M. E. van den Brink te Velp. 

325. — Ludolf Bakhuizen (1631 — 1708). Schilder te Amsterdam. 

1. Door L. Bakhuyzen 1661. Een teekening er naar door J. Stolker op 

de Verk. coll. J. Stolker, Rotterdam 1786. 

2. Door L. Bakhuizen 1696. Een teekening er naar door J. Stolker op 

de Verk. coll. J. Stolker, Rotterdam 1786. 

3. Door L. Bakhuizen 1699. Rijksmuseum te Amsterdam. Afkomstig 

van de Universiteit te Amsterdam. Door Bakhuizen zelf aan deAmster- 
damsche kunstkamer in het stadhuis gegeven. Tent. Amsterdam 1876. 
(Wagenaar, Amsterdam H p. 26. — Gids 1876. IV p. iio) 

4. Door L. Bakhuizen 1706. Een teekening er naar door J. Stolker 

op de Verk. coH. J. Stolker, Rotterdam 1786. 

5. Door L. Bakhuizen. Museum te Emden. Verk. Amsterdam 1857. 

6. Door L. Bakhuizen. Verk. Londen, Maart 1855. Ui^ de Bemal-Col- 

lection. Grekocht door Morant. 

7. Door L. Bakhuizen. Verk. coll. Lord Northwick, Londen 1859. Gek. 

door den Duke of Newcastle. 

8. Door L. Bakhuizen, miniatuur. B^ Mej. M. E. van den Brink te Velp. 

(Potgieter, Bakhuizen van den Brink, p. XXVIi). ') 

9. Door W. V. Mieris 1697. Museum te Schwerin, 1792 al aanwezig. 
10. Door J. Weenix. Verk. Amsterdam 18 Maart 1875 en 14 Nov. 1883. 

326. — Ludolf Bakhuizen Jr. (1717 — 1782). Schilder. 

Door T. Regters (v. Gooi II p. 354. — v. Eynden en v. d. Willigen n 
p. 82, 83). 

327. Bal. Margriet Govertsdr. Bal. Echtg. van J. Pz. Snoeck. 

Door J. V. Ravesteyn? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Mevr. Joh. 
Balguerie geb. R^swijk, 1821. ') Een dezer portretten bezongen door Pluimer, Gedichten, ed. 1692, II p 157. 43 

328. Balck. Dominicus Ba lek (1648 — 1705). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door B. Ac ca ma. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

329. Balckenende. Adriana Balckenende (ca. 1626 — ).Echtg. 
van Paulus Potter. 

Zoowel van de schilderij van Pieter Potter van 1646 op deverk. coU. Menke 
(Antwerpen), Keulen 1890, als van die van B. van der Helst van 1649 
in de Hermitage te St. Petersburg, wordt verkeerdelijk opgegeven, dat haar 
portret daar op voorkomt. 

330. — Claes Dircksz. Balckenende ( — 1664). Architect 
te 's-Gravenhage. 

Door J. V. Ravesteyn 1636, op een regentenstuk in het stadhuis te 's-Gra- 
venhage. 

331. Balde. Susanna Balde. Echt. van Hendr. v. d. Wall. 

Door? Bij de Douair. van Repelaer van Spykenisse op den huize Dordtwijk 
bij Dordrecht 

332. Balen. Matthys Balen (1610— ). Geschiedschrijver te 
Dordrecht 

1. Door B. V. Kalraet 1667. Bij den heer Balen te Dordrecht. Tent. 

Delft 1863. (Oud-HoUand II p. 267). 

2. Door S. V. Hoogstraten (R. de Hooghe se. in Balen, Beschrijving van 

Dordrecht, vooraan). 

3. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoetioon Batavum. 

333. — Sara Balen ( — 1678). Echtg. van S. van Hoogstraten. 

Door S. V. Hoogstraten. Verk. 's-Gravenhage 1740. (Kramm p. 741). 

334. VAN Balen. Jacob van Balen ( — 1622). Schepen te VHer- 
togenbosch. 

Op een grafteeken in de St. Janskerk te VHertogenbosch. Met zijn echtg. 

335. LE Balleur. Sara Ie Balleur (1660 — 1704). Echt. van P. 
Baelde. 

Door F. Bodecker 1696. Bij den heer R. Baelde te Rotterdam. 

336. Balthazaar. A. Balthazaar. Geneesheer te Leiden 1760 — 1785- 

Door J. C. Elin aet. 55 (B. de Bakker se.). 

6 44 
337- Baltus, Dirck Baltus. 

Door? Rijpenhofje te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

338. — .... Baltus. 

Door? Rijpenhofje te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

339. Bam. Claes Cornelisz. Bam gez. Heynen ( — 1630). Sche- 
pen te Amsterdam. 

Door? Op een altaarstuk in de St. Nicolaaskerk te Calcar. (^Amsterd. Jaar- 
boekje II p. 161, 162). 

340. — Cornelis Jacobsz. Bam (1512 — 1592). Burgemeester 
van Amsterdam. 

Door? Op een altaarstuk in de St. Nicolaaskerk te Calcar. 

341. — Lysbeth Jacobsdr. Bam (1521 — 1595). Echtg. van 
Sybrant Occo. 

Door? Op een altaarstuk in de St. Nicolaaskerk te Calcar. (Amsterd. Jaarboekje 

n p. 155-158). 

342. — Lysbeth Bam (1561 — ). Echtg. van Allert Boelens. 

Door? 1592. Bij baron von Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg bij Rheine. 

343. — Sybrand Jacobsz. Bam. Schepen van Amsterdam, 1538. 

Door? Bij Mevr. von Ruys*Nieuwen broek op slot Ingenrath bij Wankum. 

344. - Wessel Cornelisz. Bam (—1615). 

Door? Op een altaarstuk in de St. Nicolaaskerk te Calcar. 

345. — Nog eenige leden der familie Bam. 

Door? Op een altaarstuk in de St. Nicolaaskerk te Calcar. 

346. VAN Banchem. Frederik van Banchem. Notaris te Am- 
sterdam. 

Door J. Sandrart 1638, als luitenant op een schutterstuk in het Rijksmu- 
seum te Amsterdam (Aemstd's Oudheid VII p. 135). 

347- — Johan van Banchem. 

Door f. van Schoten 1626, als kapitein der Leidsche schutten), op een 
schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 45 

348. Banck. Adriaen Banck. 

Door Rembrandt. 

349. VAN DER Banck. Eenige leden der familie van der Banck. 

Bij den heer C. R. Schiiller tot Peursum te Arnhem. 

350. VAN Bancken. Matthys van Bancken. 

Door?, als Jerusalemvaarder te Amsterdam 1553, op een tafreel, dat nog in de 
vorige eeuw in de Gasthuiskerk te Amsterdam hing (zie o. a. Is. Ie Long, 
Beschryving van de Reformatie der stadt Amsterdam, p. 490). 

351. Banckert. Adriaen van Trappen gez, Banckert. (ca. 
1620 — 1684). Luitenant- Admiraal van Zeeland. 

1. Door H. Berckmans 1648. R^ksmuseum te Amsterdam. Afkomstig 

1808 uit her Nationaal Museum te 's-Gravenhage. (C. Hagens se.). 

2. Door H. Berckmans. (J. de Bois se. Hiernaar een lithographie van 

F. H. Weissenbruch in de Jonge, Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen 
n p. 240). 

3. Door? Was in de i8de eeuw bij den heer Parker te Middelburg (J. Hou- 

braken se). 

352. — Joost van Trappen gez. Banckert { — 1647). Admi- 
raal van Zeeland. 

1. Door H. Berckmans. Museum Boymans te Rotterdam. Gekocht 1867 

als het portret van Adr. Banckert. Was vroeger bij den heer J. B. 
Hoogewegen te Rotterdam. Tent. Delft 1863. 

2. Door? Zeeuwsch Grenootschap van Wetenschappen te Middelburg. 

353. DE Bane. Balthasar de Bane. 

Door J. V. d. Me rekt 1687, op een regentenstuk van het Loridans-hofje, in 
de Lakenhal te Leiden. 

354. Banjaert. Cornelis Barendsz. Banjaert { — 1566). 

Door? Bij Jhr. (revers op den huize Marquette bij Beverwijk. 

355. Bannier. Frederick Bannier. 

Door G. ter Borch. Bij den heer Houek te Deventer. 

356. Banning. Jacob Banning. 

Door B. V. d. Helst 1648, als vaandrig op den Schuttersmaaltijd in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. (H. J. Zimmerman lith.). 46 
357- Banning. Jan Banning. 

Door Aert Pietersz. 1603 ?, op een schutterstuk ia het stadhuis te Amster- 
dam (Oud'Holland V 19). 

358. Barbara. Barbara .... ( — 1534). Echtg. van Evert 
Jorisz. 

Door Ernst Maeler 1554 of 1555, op een triptiek in het Grootburgerwees- 
huis te Kampen (Oud-Holland IV p. 56). 

359. Barbou. Maria Agnes Barbou (—1737). Echtg. van Luc. 
Pomp. Occo. 

Door? Op het Hofje van Barmhartigheid te Amsterdam. 

360. Bardesius. Willem Bardesius ( — 1601). Burgemeester 
van Amsterdam. 

Door? 1568. (J. Houbraken se. naar een teekening bij Pieter van den Bogaerde). 

361. VAN BARENDRECHT. Alida van Barendrecht (—1638). 
Echtg. van Com. van Beveren. 

1. Door J. V. Ravesteyn 1635. Bij Jbr. H. van Sypesteyn te 's-Gravenbage. 

2. Door? Copie naar het vorige. In het Arent-Maertens-Hof te Dordrecht. 

362. Barendsz. Co en Barendsz. 

Door?, als Jerusalemvaarder te Amsterdam 1550, op een tafreel, dat nog in de 
vorige eeuw in de Gasthuiskerk te Amsterdam hing (zie o. a. Is. Ie Long, 
Beschryving van de Reformatie der stadt Amsterdam p. 490) 

363. — Dirck Barendsz. (1534 — 1592). Schilder te Amsterdam. 

1. Door D Barendsz. 1562. Was bij zijn dochter te Amsterdam, (v. 

Mander ed. 1618 p. 176 b). 

2. Door D. Barendsz. Was bij zijn dochter te Amsterdam, (v. Mander 

ed. 1618 p. 176 b). 

364. — Jan Barendsz. gen. Jan de Lapper. 

Door Fr. Hals Bij Mme Lacroix te Parijs. Vroeger bij den heer Thoré 
(W. Burger), die het ca. 1863 van nakomelingen van Jan Barendsz. te Haarlem 
gekocht had. (W. Unger se. — Afg. in de Gazette des Beaux-Arts, 1868 

I P. 447). 

365. Barnaert. J. B ar n aert. 

Door Fr. Decker 173 7, op een regentenstuk van het St. Jorishuis in het 
museum te Haarlem. 47 

366. Barnevelt. De echtgenoote en de kinderen van Dirck Ba- 
rendsz. Barnevelt. 

Door Reyn. Rasenburgh vóór 1647. (Obreen's Archief VI p. 214). 

367. VAN Barnevelt. Martinus van Barnevelt, vrijheer van 
Noordeloos (1691 — 1773). Burgemeester van Gorinchem. 

1. Door? Bij den heer Mr. M. G. P. del Court van Krimpen te Haarlem. 

2. Op een tombe in de kerk te Noordeloos. 

368. Baron Baron. 

Door C. de Man 1681. Op een anatomiestuk in deAnatomiekamer te Delft. 

369. Barovius. Samuel Barovius (1706 — 1776). Predikant te 
Veenendaal. 

Door J. Buys 1760. (P. Tanjé se.). 

370. DE Barry. Maria Anna de Barry (1678 — ). Echtg. van 
J. van Geulen de Zaldivar. 

Door G. Schalcken. Werd in 1889 aan het Museum Boymans te Rotterdam 
te koop aangeboden. 

371. Bartelotti. Gulielmus Bartelotti. Koopman te Amsterdam. 

Door N. e lias 1639, op een geschonden schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 

372. Bartelsz. Cornelis Bartelsz. Chirurgijn te Amsterdam. 

1. Door Aert Pietersz. 1603, op een chirurgijns-gildestuk in het Rijks- 

museum te Amsterdam. 

2. Door? als schutter op een niet meer aanwezig schutterstuk te Amsterdam. 

Een teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 

373. Bartjens. Willem Bartjens (1584 (?) — 1673). Rekenmeester 
te Amsterdam en te Zwolle. 

Door P. Dubordieu (Savery se.). 

374. Bartout. . . . 

Door J. van Scorel ca. 1529, als ridder van de broederschap van den 
Heiligen Lande te Haarlem. Museum te Haarlem. 

375. Bas. Agatha Dircksdr. Bas. Echtg. van Nic. van Bambeeck. 

Door D. Dz. Santvoort, met hare familie. Rijksmuseum te Amsterdam. 
Leg. Mevr. ^oh. Balguerie geb. Rijswijk, 1823. 48 

376. Bas. Albert Dircksz. Bas. Burgemeester van Amsterdam, 
1647. 

Door G. Flinck 1645, als kapitein op een schuttentuk van den Kloveniers- 
doelen te Amsterdam. Rijksmuseum te Amsterdam. (Oud-Holland Vil p. 47. 
Aemstel's Oudheid VII p. 135). 

377. — Dirck Jacobsz. Bas. Burgemeester van Amsterdam, 16 10. 

Door D. Dz. Santvoo rt, met zijne familie. Rijksmuseum te Amsterdam. 
Leg. Mevr. Joh. Balguerie geb. Rgswijk, 1823. 

378. — Elisabeth Dircksdr. Bas. Echtg van Ysbr. v. d. 
Wouwer. 

Door D. Dz. Santvoor t, met zijne fanilie. R^ksmuseum te Amsterdam. 
Leg. Mevr. Joh. Balguerie geb. Rijswijk. 1823. 

379. — Elisabeth Jacobsdr. Bas. ( — 1649). Echtg. van J. 
H. Swartenhont. 

Door Rembrand t. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. J. S. H. van de 
PoD, 1880. (P. J. Arendzen se. — C. Waltner se. — C. L. Dakese. — Zie 
Obreen's Arehief VI p. 265 — 278, waar ook een afbeelding). 

380. — Jacob Claesz. Bas. Burgemeester van Amsterdam, 1 5 8 1 . 

Door C. Ketel. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Mevr. Joh. Balguerie geb. 
Rijswijk, 1823. 

381. — Jacob Dircksz. Bas. Schepen te Amsterdam, 1656. 

Door D. Dz. Santvoor t, met zijne familie. Rijksmuseum te Amsterdam. 
Leg. Mevr. Joh. Balguerie geb. Rijswgk, 1823. 

382. — M acht el d Dircksdr. Bas. Echtg. van Abr. de Visscher. 

1 . Door D. Dz. Sant voor t, met hare familie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

Leg. Mevr. Joh. Balguerie geb. Rijswijk, 1823. 

2. Door A. V. d. Tempel. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Mevr. Joh. 

Balguerie geb. Rijswijk, 1823. 

383. — Nicolaes Dircksz. Bas. 

Door D. Dz. Santvoor t, met zqnc familie. Rijksmuseum te Amsterdam. 
Leg. Mevr. Joh. Balguerie. geb. Rijswijk, 1823. 

384. — Pi e ter Bas. Schepen te Amsterdam, 1594. 

Door P. Isaaesz. 1599, als luitenant op een verloren sehutterstuk van den 
Voetboogdoelen te Amsterdam (Oud-Holland III p. 175, IV p. 89. - Aem- 
stePs Oudheid Vn p. 135). 49 

385. DE Bas. Lo de wijk de Bas. 

1. Door C. Troost 1729, op een regentenstuk van *t Aalmoeseaiers-weeshuis 

te Amsterdam. Rijksmuseum Amsterdam. 

2. Door T. Regters 1766, op een regentenstuk van het Aalmoeseiiiers- 

weeshuis te Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam. 

386. — Pieter Hendrik de Bas. 

Door T. Regters 1740, op een regentenstuk van 't Aalmoeseniers-weeshnis 
te Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam. 

387. Basnage. Jacques Basnage de Beauval (1653 — 1723). 
Predikant te *s-Gravenhage. 

Door J. Holshalp 1704 (J. Gole se. — P. v Gunst se.). 

388. DE LA Bassecour. Carel de la Bassecour. Schepen te 
*s-Gravenhage. 

Door G. de Spinny 1759, op een regentenstuk in het Stedelijk Museum te 
's-Gravenhage. 

389. Bassecourt. Fabricius Bassecourt ( — 1650). Predikant 
te Amsterdam. 

1. Door H. Meer mans (A. Conradus se. — P. de Zetter se.). 

2. Door W. Vaillant (? se.). 

390. VAN Bassen. Bartholomeus van Bassen ( — 1652). Schilder en 
stadsarchitect te 's-Gravenhage. 

Door C. Janssens v. Ceulen 1647, op een regentenstuk in het Stedelijk 
Museum te 's-Gravanhage. 

391. — Pieter Ernst van Bassen. 

Door Barth. van der Helst 1654, als regent van het Oudezijds-Huiszit- 
tenhuis te Amsterdam, op een regentenstuk in het Werkhuis te Amsterdam. 

392. — Warner Ernst van Bassen. 

Door Corn. v. d. Voort? 1618, op een xegentenstuk van het Binnen- 
Gasthuis te Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam (Oud-Holland V p. 8). 

393. Bassius. Johannes Bassins ( — 1646). Thesaurier van de 
domeinen van Holland en West-Friesland. 

Door? Museum te Haarlem. Leg. freule F. A. C. v. d. Burch, 1888. 50 
394' Bastiaans . . . . Bastiaans. Kanunnik te Utrecht. 

Door L. F. Loais ca. 1730. 

395. Batelier. Jacobus Johannes Batelier ( — 1672). Pre- 
dikant te 's-Gravenhage. 

Door J. Westerbaen 1654. Remonstrantsche Kerk te Rotterdam (H. 
Bary se). 

396. — Maria Corhelia Imbyze van Batenburg. Echtg. 
van Ad. van Woesthove. 

Door? Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

397. Baudartius. Willem Baudartius (1565—1640). Predikant 
te Zutphen. 

Door Arn ▼. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

398. Baudius. Dominicus Baudius (1561 — 1613). Hoogleeraar 
te Leiden. 

1. Door? Universiteit te Amsterdam. Vermoedelijk afkomstig van de verk. 

coll. Petrus Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

2. Door Arn. van Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

399. Bavinck. B. Bavinck. 

Door? Bij den heer J. H. W. Lamberts te Almelo. Tent. Zwolle 1882. 

400. — Hendrik Bavinck. 

Door? Bij den heer J. H. W. Lamberts te Almelo. Tent. Zwolle 1882. 

401. YAN Bawema. Bjuck Ofckesdr. van Bawema ( — 1652). 
Echtg. van G. v. Wytsma. 

Door? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Jhr. R. C. v. Cammingha op 
Wiardastate te Gcmtum. Tent. Leeuwarden 1877. 

402. Ba YARD. Lazarus Bayard ( — 1644). Predikant te Breda. 

Door? Bij den heer N. W. Stuyvesant Catlin te New York. (Afg. in J. Grailt 
Wilson. The memorial history of the City of New York, New York 1892 
I p. 584). 

403. — Samuel Bayard. Koopman te Amsterdam. 

Door? met zijn vrouw (17de eeuw). Bij den heer N. W. Stuyvesant Catlin 
te New York. (Afg. in J. Grant Wilson, The memorial history of the City 
of New York, New York 1892 I p. 582). 5» 

404. Bayle. Pierre Bayle (1647— 1706). Professor te Rotterdam. 

Door Ferdinand. Bij Mevr. Jules de Malleville geb. Combes-Bnissard te 
Montaaban (Petit se. — Zie Mémoires pour servir k Thistoire des hommes 
illustres VI p. 255). 

405. DE Beaufort. Anna Lucretia de Beaufort (1664 — ). 
Echtg. van Joh. de Vassy. 

Door CoDst. Netscher 1690. Bij Jhr. de Beaufort op den huize Leeu- 
wenbuig te Driebergen. Verk. Amsterdam 16 Oct. 1886. 

406. — Cornelia Catharina de Beaufort (1670 — ). 

Door Const. Netscher 1690. Bij Jhr. de Beaufort op den huize Leeu- 
wenburg te Driebergen. Verk. Amsterdam 16 Oct. 1886. 

407. — Lieven Ferdinand de Beaufort (1675 — ^730- P^^- 
sionaris van Sluis en Tholen. 

1. Door Is. Paling 17 14. Bij deu heer J. H. Croockevdt te Wijk- bij- 

Duurstede. 

2. Door? Bij Jhr. de Beaufort op den huize Leeuwenburg te Driebergen. 

408. — Pieter de Beaufort (1660 — 17 11). Burgemeester van 
Hulst 

Door? Bij Jhr. de Beaufort op den huize Leeuwenbui]g te Driebergen. 

409. — Pieter Benjamin* de Beaufort (1688 — 1777). Bur- 
gemeester van Hulst. 

t Door? Bij Jhr. de Beaufort op den huize Leeuwenburg te Driebergen. 

410. VAN Beaumont. Anna Henriette van Beaumont 
(17 16 — 1755). Echtg. van J. G. Loten. 

Door Is. Paling (?). Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

411. — Catharina van Beaumont (1637 — )• Echtg. van J. 
de Witt 

Door P. V. Slingeland 1690. Bij Jhr. Mr. H. J. ▼. d. Heim te VGraven- 
hage. Tent 'sGravenhage 1881. 

412. — Clementia van Beaumont (1578 — ). Echtg. van 
Arent Maertensz. 

1. Door ? 1627. In het Arent Maertensz.- Hof te Dordrecht. 

2. Door ? Bij Douair. v. Repelaer v. Spykenisse op den huize Dordtwijk bij 

Dordrecht. 

7 52 

413- VAN Beaumont. Herbert van Beaumont. Luitenant- 
kolonel, Commandeur van Steenbergen. 

Door ? Bij Douair. v. RepeUer v. Spijkenisse op de huize Dordtwijk bij Dordrecht. 

414. — Jan van Beaumont Schepen te Amsterdam. 

Door N. Maes. 

415. — Jan Jacob van Beaumont 

Door J. M. Quinkhard 1759, op een regentenstuk van het Oudez^ds- 
Huiszittenhuis te Amsterdam, in het Werkhuis te Amsterdam. 

416. — Johan van Beaumont Kolonel der gardes, Comman- 
deur van den Briel. 

Door ? Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 
1872. 

417. — Simon van Beaumont Secretaris van Middelburg. 

? Door J. Mytens 1661. Verk. coll. Ilpenstein, Arasterdam 3 Dec. 1872 
als sadmiraalsportret.** Verk. Amsterdam 26 Febr. 1878. 

418. — .... van Beaumont Meisje ongeveer 7 jaar oud. 

Door? 161 2. Bij Jhr. van Schuylenburg op den huize Ulenpas bij Keppd. 

419. Becius. Babara Becius (1729 — 1803). Echtg. van Chr. de 
Jonge. 

Door ? Bij den heer C. SchuUer tot Peursum te Amsterdam. 

420. — Catharina Becius (1690 — 1719). 

Door ?, miniatuur. B^ den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

421. — Elisabeth Becius (1704 — ). 

Door ? Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

422. — Johannes Becius. 

1. Door M. Wulfraet. Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

2. Door ?, miniatuur. Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

423. — Johannes Becius (1727 — 1803). Geneesheer. 

Door? Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

424. — .... Becius. Jongen. 

Door M. Wulfraet. B9 den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 53 

425. Becius Becius. Meisje. 

Door M. Wulfraet. Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

426. Beck. Anna Elisabeth Beek. Echtg. van Adr. Drabbe. 

Door? Bij Mej. Drabbe te Zeist. 

427. — David Beck (162 1 — 1656). Hofschilder van koningin 
Christina van Zweden. 

Door D. Beck. Verk. Amsterdam 31 Oct. 1871 (A. Coget se. bij de Bie, 
Gulden Cabinet p. 161). >) 

428. — Elisabeth Beck. Echt. van C. Janssens v. Geulen. 

Door C. Janssens v. Geulen 1651. Verk. coll. Mme B., Pargs 16 
April 1877. 

429. Becker. Balthasar Bekker (1634 — 1698). Predikant te 
Amsterdam. 

1. Door Z. Webbers (P. v. GKinst se.). 

2. Door? Bij den heer W. Bakker te Znidwolde. Tent. Leeuwarden 1877. 

3. Door Am. v. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

430. — Hendrik Becker. Schepen te Amsterdam. 

Door K. du Jardin 1669, op een regentenstuk van het Spinhuis, in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

431. — Jan Becker. 

Door J. M. Quinkhard 1737, als overman van 't Chirurgijnsgilde, op een 
chirurgijnsgildestuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

432. Becx. Charlotta Becx (1652— 1722). Echtg. van P. Val- 
ckenier. 

Door Is. Paling. Bij Mevr. de Wed. Kips-Valckenier te Leiden. 

433- — Susanna Becx (1620— 1648). Echtg. van J. de Neufville. 

Door? Bij Jhr. Dr. J. P. Six op den huize Jachtlust te 's-Graveland. (Bez. 
door J. Six v. Chandelier, Poësy p. 188). 

434. VAN Beeck. Jan Frederik van Beeck, Heer van Dijk- 
veld en Rateles. Raad in de Vroedschap van Utrecht 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. ^) Op de verk. ooU. Höch, München 19 Sept. 1892 is het zelfportret van C. de Beel als 
z^n portret verkocht. 54 
435- VAN DER Beeck. Isaac van der Beeck. 

Dooi' J. A. Rotius 1649, als korporaal op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

436. Beeckerts van Trienen. Adriaen Beeckerts van Thie- 
nen (1623 — ). Hoogleeraar te Leiden. 

1. Door J. de Vos 1657 (J. Suyderhoef se.). 

2. Copie naar het vorige, door H. van der My. Universiteit te Leiden 

(L. Springer lith.). 

437. Beeckman. Adriana Constantia Beeckman. Echtg, van 
N. Six. 

1. Door C. de Moor 1723. Bij Jhr. Dr. J. P. Six op den huize Jachtlust 

te 's-Graveland. 

2. Door? Bij den heer M. G. P. del Court van Krimpen te Velzen. 

438. — Catharina Beeckman (1626— 1708). Echtg. van Abr. 
V. Pere. 

Door J. Pal the (Copie naar een ouder origineel). Bij Jhr. van Citters te 
's-Gravenhage. 

439- — Cornelis Beeckman (1662 — 1716). Schout-bij-nacht van 
Holland en West-Friesland. 

Door? Bij den heer M. G. P. del Court tot Krimpen te Velzen. 

440. — Engelbert Beeckman (—1673). Colonel-commandant 
van Nijmegen. 

Door? Bg den heer M. G. P. del Court tot Krimpen te Velzen. 

441. DE Beel. C. de Be el. Schilder. 

Door C. de Beel 1652. Verk. coll. HOch, München 19 Sept. 1892, als het 
portret vau D. Beek. 

442. Beelaerts. Christina Beelaerts (1683 — 1755). 

Door? Bij de Douair. Beelaerts v. Bloklauxi te 's-Gravenhage. 

443. — Cornelis Beelaerts (1681 — 1731). 

Door P. V. d. Werff 1705. Bij de Douair. Beelaerts v. Blokknd te *s-Gra- 
venhage. 

444. — Gerard Beelaerts (1613— 1643). Advocaat voor den 
Hove van Holland. 

Door A. Houbraken (Copie naar een ouder origineel). Bij de Douait. 
Beelaerts van Blokland te 's-Gravenhage. 55 

445- Beelaerts. Gerard Beelaerts (1673-1718). Schout-bij- 
nacht 

Door P. V. d. Werf f 1701. Bij de Donair. Beelaerts v. Blokland te 's-Gra- 
venhage. 

446. — Gerard Beelaerts, Heer vanBloklandenz. (1710— 1790). 
Schepen te Dordrecht. 

1. Door A. Schouman 1743 (▼. (xool II p. 349). 

2. Door J. de Spinny 1766. Bij de Douair. Beelaerts v. Blokland te 

's-Gravenbage. 

447. — Lucia Mondina Beelaerts (1684— 1733). 

Door P. ▼. d. Werff 1705. Bg de Douair. Beelaerts van Blokland te 
's-Grravenhage. 

448. — Matthys Beelaerts, Heer van Wieldrecht en Dordts- 
monde (1669— 1743). Raad in de Vroedschap te Dordrecht 

Door? Bij de Dooair. Beelaerts v. Blokland te 's Gravenhage. 

449. — Pieter Beelaerts (1639- 1691). Burgemeester van Dord- 
recht 

Door P. V. d. Werff. Bij de Douair. Beelaerts van Blokland te 's-Gravenhage. 

450. — Pieter Beelaerts (1701 — 1782). Schepen te Hoorn. 

Door P. V. d. Werff 17 12. Bij de Douair. Beelaerts van Blokland te 
's-Gravenhage. 

451. Beeldsnyder. Fran^ois Beeldsnyder (1688 — ).. 

Door? Bij Mr. J. des Tombe te Utrecht. 

452. — Gerard Beeldsnyder {1648 -). 

Door? Bij Mr. J. des Tombe te Utrecht. 

453- -~ Gerrit Beeldsnyder (1570—). 

Door? Bij Mr. J. des Tombe te Utrecht. 

454. — Henrietta Everdina Beeldsnyder. Echtg. van Joh. 
Beeldsnyder. 

Door? Bg Mr. J. des Tombe te Utrfcht. 56 
455- Beeldsnyder. Jan Beeldsnyder (1761-). 

1. Door A. Caldenbach 1781, op een regentenstuk van het Oude mannen- 

en vrouwenhuis, in het stadhuis te Amsterdath. 

2. Door? Bij Mr. J. des Tombe te Utrecht 

456. — Weyer Beeldsnyder (1611— ). 

Door? Bij Mr. J. des Tombe te Utrecht. 

457. — Wolfert Beeldsnyder (1740—). 

Door? Bij Mr. J. des Tombe te Utrecht. 

458. Beeldt. Jan Beeldt. 

Door H. Gz. Pot, als luitenant van den Kloveniersdoelen, op een schutter- 
stuk in het Museum te Haarlem. 

459. Beels. Leonard Beels (1674- 1756). Predikant te Amsterdam 

Door Ph. Endlich 1743, pas^el (Ph. Endlich se.). 

460. — Marten Adrianus Beels (1728— 1789). Burgemeester 
van Amsterdam. 

Door? 1762. Bij Mevr. de Wed. Beels van Heemstede te Amsterdam. Tent. 
Amsterdam 1876. 

461. Beenes. Barend Beenes. 

Door? A. Pietersz. 1603, op een chiruigijnsgildestuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

462. Beenius. Johannes Beenius (1588— 1665). Lector in de 
Abdij te Grimbergen. 

Door H.. V. Vliet 1661 (J. Suyderhoef se.). 

463. VAN Beest. Elisabeth van Beest. 

Door M. Jz. Mierevelt 1641 (?), onvoltooide schets. Was bg des schilders 
dood nog in zijn atelier (Havard, L'art et les artistes Hollandais, I. p. 49,). 

464. Bega. Cornelis Bega (1620— 1664). Schilder te Haarlem. 

Door?, grauwtje. Verk. coll. J. v. d. Marck te Leiden, Amstei dam 25 Aug. 1773. 

465. Bellamy. Jacobus Bellamy (1757 — 1786). Dichter. 

1. Door Cv. Cuylenburg 1782. Op het Zeeuwsch Genootschap te Mid- 

delbui^. 

2. Door J. J. V. Mans fel d (P. H. L. v. d. Meulen se.). 

3. Door? Verk. coll. M. C. v. Hall, Amsterdam 27 April 1858. 

4. Door?, miniatuur. Bij Dr. A. Loeff te Dordrecht. 57 

466. VAN Bellen. Maria van Bellen. 

Door J. Lievens (Bez. door J. Six, Bloemkrans van verscheiden gedichten, 
p. 577, en door Goudina v. Weert, Koddige Olipodrigo, II p. 22). 

467. VAN DEN Bempden. Anna Elisabeth van den Bemp- 
den. Echtg. van J. Six. 

1. Door A. Boon en 1728. Bij Jhr. P. Six op den huize Hilverbeek te 

's Graveland. 

2. Door C. Troost 1743. ^Ü J^^- P- Six op den huize Hilverbeek te 

's Graveland. 

468. — Joost van den Bempden. 

Door F. Bol 1659. Bij Jhr. Dr. J. P. Six op den huize Jachtlust te 's Graveland. 

469 — .... van den Bempden. 

Door J. v. d. Meer 1680, op een regentenstuk in het Ambachtskinderhuis te 
Utrecht. 

470. Benavente. Samuel de Lion Benavente (1653—). Ge- 
neesheer te Amsterdam. 

Door M. v. Mus se her 1701 (P. Schenk se.). 

47L Benninck. Jan Benninck. 

Door? 15 19, als Jerusalemvaarder. Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht. 

472. Bentes. Hillebrant Bentes. 

Door N. Elias 1642, als sergeant op een schutterstuk in het Stadhuis te 
Amsterdam. (Oud-HoUand IV p. 98). 

473. — Jan Bentes. 

Door N. Elias 1642, als schutter op een schutterstuk in het Stadhuis te 
Amsterdam. 

474. Bentinck. Anna Adriana Bentinck (1662 — 1721). Echtg. 
van Dirk Borre van Amerongen. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te ZwoUe. 

475. - Anna Agnes Bentinck (1681- 1717). Echtg. van W. 
Bentinck. 

Door J. de Baen. Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten 
te Zwolle. 58 

476. Bentinck. Anna Margaretha Bentinck. Echtg. van Ar. 
baron v. Wassenaer-Duvenvoorde. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

477. — Anna Wilhelmina Bentinck (1677 -). Echtg. van 
Dirck V. Lynden. 

Door? Bg Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

478. Christiaan Frederik Anton baron Bentinck (1734— 1768). 

1. Door? Bij de Douair. Gravin Bentinck op den huize Middachten bij Rheden. 

2. Door? Bij de Douair. Grravin Bentinck op den huize Middachten bij Rheden. 

479. — Eleonora Sophia Bentinck (1644— 17 10). Echtg. van 
Rob. van Ittersum. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

480. — Eusebius Berent Borchard Bentinck, Heer van 
Schoonheeten (1672— 1706). Kolonel in Staatschen dienst. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

481. — Eusebius Borchard Bentinck, Heer van Schoonhee- 
ten (1643 — 17 10). Hoogschout van Hasselt en Maastricht. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. Baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

482. ~ Hans Willem Bentinck, Graaf van Portland (1651 — 1709). 

1. Door Const. Netscher. Bij den hettog van Portland op Welbeck 

Abbey bij Ollerton. 

2. Door R. Koets? Bij de Douair. gravin Bentinck op den huize Middachten 

bij Rheden. 

3. Door S. de Bois (J. Houbraken se.). 

4. Door? Bij den hertog van Portland op Welbeck Abbey bg Ollerton. 

5. Door? Bg de Douair. Gravin Bentinck op den huize Middachten bij Rheden. 

483. — Hendrick Bentinck, Heer van Diepenheim (1640— 169 1). 
Drost van Twenthe, Overste der ruiterij in Staatschen dienst. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

484. — Hendrick Adolf Bentinck, Heer tot Hoickinck en 
Beverfeurde (1675 -1734). Drost van Isselmuden, Hoogschout 
van Maastricht. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 59 

485. Bentinck. IsabeMa Bentinck (1651— ). Abdis van het 
stift ter Hunnep, Echtg. van A. Schimmelpenninck van derOye. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te ZwoUe. 

486. — Johanna Isabella Bentinck (1685 — 1728). Echtg. 
van Jan Zeger van Welvelde. 

Door? Bg Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

487. — Johanna Mechtild Anna Bentinck tot Bever- 
feurde. Echtg. van Albr. Nic. van Aerssen. 

Door P. Fournier 1750. Bij baron v. Aerssen Beyeren van Voshol te Zwolle. 

488. — Volker Rudolf Bentinck van Schoonheeten. 
Landcommandeur der Balije van Utrecht van de Ridders van 
de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht. 

489. — Wilhelmina Judith Agnes Bentinck ( — 1723). 
Echtg. van W. Bentinck. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

490. — Willem Bentinck, Heer van Schoonheeten en Diepen- 
heim (1673 — 1747). 

Door J. de Baen. Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck von Schoonheeten 
te Zwolle. 

491. — Willem Bentinck, Heer van Rhoon en Pendrecht. 
(1704—1773). 

1. Door J. E. Liolard, pastel. Bij de Douair. Gravin Bentinck op den huize 

Middachten bij Rheden. (W. v. Senus se.). 

2. Door? Bij Mr. R. F. C, H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle 

492. — Willem Bentinck, Heer tot Beverfeurde en Nyenhuis 
(1720 — 1784). Generaal-majoor der infanterie. 

Door P. Fournier. Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten 
te Zwolle. 

493. — Willem Jan Gerrit baron Bentinck (1754— 1781). 
Schout-bij-nacht. 

1. Door P. Oets (R. Vinkeles se). 

2. Door? Bij Mr. R. F. C. H. baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

8 6o 

494. Bentinck. 

Nog moeten er portretten der familie Bentinck aanwezig zgn op den huize 
Diepenheim bij Groor, maar hier heb ik geen opgave van kunnen verkrijgen. 
Mijne brieven bleven onbeantwoord. 

495. Berck. Dorothea Berck. Echtg. van Jos. Coymans. 

Door A. Cuyp 1648. Bij de freules Warin op den huize Nederhorst b^ 
Nichtevecht. 

496. — Johan Matthysz. Berck (1565 — 1627). Pensionaris véin 
Dordrecht 

Grafmonument in de kerk van het Augustgnen-Klooster te Dordrecht, in 1795 
vernield. (Schotel, Het klooster, het hof en de kerk der Augustijnen te 
Dordrecht, Dordrecht 1861 p. 42, 43). 

497. — Johan Dircksz. Berck. Burgemeester van Dordrecht, 
1650. 

Door? Bij de Douair. van Repelaer v. Spykenisse op den huize Dordtwijk bg 
- Dordrecht. 

498. VAN Berckel, Engelbert Fran9ois van Berckel 
(1726 — 1796). Pensionaris van Amsterdam. 

Door J. van Shroeter (?) (J. Kent se. 1781). 

499. — Maria van Berckel (1632 — ). Echtg. van C de Witt 

1. Door Nic. Ma es, met haar echtg. Verk. coll. Willem n, *s-Gravenhage 

9 Sept. 185 1. 

2. Door C. Bisschop 1671, op een regentenstuk uit het Gasthuis, in het 

Museum te Dordrecht. 

3. Door K. de Moor. Verk. Londen 5 Maart 1855. 

4. Door? Btj den heer A. M. Beyerman te Utrecht. 

5. Door? (Copie) Gemeente-museum te 's-Gravenhage. Leg. Joh. Hoog 1886. ^) 

500. — Petronella Geertruida van Berckel (1716 — 1780). 
Echtg. van Jac. van der Mandere. 

Door? Bij Mr. v. d. Mandere te Alkmaar. ') De familiegroep (man, vrouw en twee kinderen) van Ferd. Bol in het Museum te Aken 
stelt niet hare familie voor. 6i 

501. VAN Berckel. Rutger van Berckel, Heer van Nuenen 
enz. ( — 1575). Schepen te 's-Hertogenbosch. 

Op een grafzerk in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. 

502. — Theodoor Victor van Berckel (1739 — ). Stempel- 
snijder. 

Door Q. V. A. (Quiryn van Amersfoort?), pastel. Bij den heer Ch. C. 
V. Verreyt te Rotterdam. Gek. te V Hertogen bosch 1892 uit den inboedel 
van Jhr. Joh. Custis. 

503. Berckheyde. Gerrit Berckheyde (1638 — 1698). Schilder 
te Haarlem en te Amsterdam. 

É 

Door? Verk, coU. J. E. v. Varelen, Haarlem 10 Nov. 1840. *) 

504. — Job Berckheyde (1630 — 1693). Schilder te Haarlem en 
te Amsterdam. 

1. Door J. Berckheyde 1675, in zijn atelier schilderend. Uffizi te Florence. 

2. Door J. Berckheyde »alwaer hy zit en speelt op de Fiool." Verk. coU. 

P. V. Buytene, Delft 29 Oct. 1748. 

3. Door J. Berckheyde. Verk. coU. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 

2$ Aug. 1773. 

4. Door J. Berckheyde. Verk. coU. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 

25 Ang. 1773. 

5. Door F. Snellinx. 

6. Door? Veik. coll. J. E. v. Varelen, Haarlem 10 Nov. 1840. ') 

505. — Johannes Berckheyde (—1736). Kunsthandelaar te 
Leiden. 

Door A. Boon en. Lakenhal te Leiden. 

506. Berckmans. Hendrick Berckmans (1629 — 1679). Schilder 
te Middelburg. 

Door H. Berckmans ^C. Woumans se. in de Bie, Gulden Cabinet p. 415). 

507. Berckringer. Daniel Berckringer ( — 1667). Hoogleeraar 
te Utrecht. 

Door? Universiteit te Utrecht. ') Op het zoogenaamde »atelier van Frans Hals* door Job Berckheyde, in het museum te 
Haailem, komt zijn portret niet voor. (Nederl. Spectator 1892 No. 3). 62 

508. Berdenis. Derk Berdenis. 

Door G. ter Borch 1667, op het regentenstuk in het Stadhuis te Deventer. 

509. VAN Berelandt. Abraham van Berelandt 

Door? ca. 1630, op een regentenstuk in het Walen weeshuis te Amsterdam. 

510. VAN Beresteyn. Cornelis van Beresteyn (1496 — 1575). 

Door? Bij den heer J. A. C. Bosch Reitz te Amsterdam. Verk. Amsterdam 
31 Mei 1881 (?). 

511. — Cornelis van Beresteyn (1517 — 1595). 

1. Door? Bij Jhr. H. v. Sypesteyn te *8-Gravenhage. 

2. Door? Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

512. — Cornelis van Beresteyn, Heer van Middelhamis (— 1638). 
Burgemeester van Delft 

1. Door M. Jz. Mierevelt 1622. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

2. (?) Door Rembrand t. Museum te New York. Greschenk van den heer 
H. O. Havemeyer te New York. Verk. kasteel Maurik, Vucht 1884. (Afg. 
Eigen Haard 1891 p. 773). 

513. — Dirck van Beresteyn. 

Door? Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

514. — Emerentia van Beresteyn. 

Door Fr. Hals. Bij barones Mathilde von Rothschild te Frankfiirt a.M. 
Gekocht Nov. 1882 van de regenten van het Hofje van Beresteyn te Haarlem. 
(W. Unger se). 

515. — Erminia van Beresteyn ( — 1625). Echtg. van Jan 
Claesz. Gael. 

Door? Museum te Haarlem. Geschenk van Mevr. W. A. J. Stratenus geb. 
Cunaeus, 1863. 

516. — Magdalena van Beresteyn (1613 — ). Echtg. van Jac. 
V. d. GraeiF. 

Door M. Jz. Mierevelt 1614. Gemeente-museum te 's-Gravenhage. Leg. 
M. C. J. V. d. Kerckhoven v. Groenendyck, 1870. 

517. — Margaretha van Beresteyn (1581 — 1634). Echtg. van 
Adr. Teding van Berkhout. 

1. Door?, met eenige leden der familie Teding van Berkhout. Bij Jhr. Teding 

van Berkhout te Haarlem. 

2. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 63 

5i8. VAN Beresteyn. Maria Magdelena van Beresteyn 
(1669 — 17 15). Echt. van Adr. Ger. v. Assendelft. 

Door? Verk. coll. Steil, Ddft 27 Oct. 1890. 

519. — Nicolaas van Beresteyn. 

1. Door Fr. Hals, met zijne familie. Louvre Parijs. Gekocht 1885 van de 

regenten van het Hofje van Beresteyn te Haarlem. (Afgeb. in de Gazette 
des Beaox-Arts, 1885 I p. 352). 

2. Door Fr. Hals 1629. Louvre te Parijs. Gekocht 1885 van de regenten 

van het Hofje van Beresteyn te Haarlem. (H. Toussaint se in de Gazette 
des Beaux-Arts, 1885 H p. 206). 

520. — Paulus van Beresteyn (1548 — 1628). Burgemeester 
van Delft. 

1. Door M. Jz. Mi er e velt 16 12. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. • 

2. Door M. Jz. Mie re velt 161 8. Op het Hofje Meermansbui^g te Leiden. 

3. Door M. Jz. Mi er e velt. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. de 

Witte van Citters, 1875. 

4. Door? Bij Jhr. Teding von Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

5. Door? Bij Jhr. H. v. Sypesteyn te 's-Gravenhage. 

6. Door? Bij graaf Mniszeck te Parijs. 

521. — Paulus Cornelisz. van Beresteyn (1553 — ). 

Door J. W. Del ff 1597. Rijksmuseimi te Amsterdam. Grek. 1884. 

522. — Wouter van Beresteyn. 

Door? als schutter, op een niet meer aanwezig schuttersluk te Amsterdam. Een 
teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 

523. — Zacharias van Beresteyn van Hofdijck (1623 — 1679). 
Burgemeester van Delft. 

1. Door J. de Baen. Deutzenhofje te Amsterdam. 

2. Door Verkolje? Bij den heer Peltzer te Keulen. Verk. Amsterdam 16 

Febr. 1858 en 30 Oct. 1885. *) 

524. VAN Beresteyn . . . . van Beresteyn. 

Door? 16 17. Verk. Amsterdam 31 Mei 1881. *) Dat er vele portretten van hem bestaan hebben, blijkt wel uit een bepaling in het testament 
van zijn vrouw, waarbij ze aan de familie van Beresteyn vermaakt worden. (Obreen*s Archief 
n p. 76). 64 

525. — ....vanBeresteyn. 

Door? ca. 1640, met vrouw. en kind. Rgksmuseam te Amsterdam. Gek. 1884. 

526. — .... van Bèresteyn. Mansportret. 

Door G. Flinck. Was in 1867 bij Mevr. de Quarles Tent. Amsterdam 1867. 

527. — ....van Bèresteyn. Vrouwenportret 

Door? Was 1872 bij Mevr. de Wed. Stratenus te 's-Gxavenhage. Tent. Am- 
sterdam 1872. 

528. — . . . . vanBeresteyn. 

Drie portretten van de familie van Bèresteyn, afkomstig van het kasteel 
Mauiik te Vucht (verkocht 1884), zijn bg Mr. L. H. Ruyssenaexs te 's-Graven- 
hage. 

529. DE Berg de Berg. 

Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te Delft. 

530. VAN DEN Bergh. Catharina van den Bergh (—1639). 
Echtg. van Floris van Pallandt, Graaf van Culemborch. 

Door M. Jz. Mierevclt (W. Delff se.). 

531. — Cornelis van den Bergh. Bewindhebber der Oost- 
Indische Compagnie te Rotterdam, 1659. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Afkomstig van het Ministerie van Koloniën 
te 's-Gravenhage, waar het gekomen was van de Rotterdamsche Kamer der 
Oost-Indische Compagnie. 

532. — Hendrik graaf van den Bergh. (1572 — 1638). Mark- 
graaf van Bergen-op-Zoom. 

1. Door A. V. Dyck. Museum te Madrid (P. Pontius se. in v. Dyck*s 

Iconographie. — Akersloot? se.). 

2. Door M. Jz.~Mierevelt 1634 (W. Ddff se.). 

3. Door M. Jz. Mier e velt, eopie naar het vorige. Door den schilder ge- 

leverd aan Joost Manderscheyt en verzonden naar Margaretha van Nassau 
in Duitschland (Havard, L'art et les artistes hollandais, I p. 45). 

4. Door M. Jz. Mierevelt, eopie naar hetzelfde. Door den sehilder geleverd 

aan Adr. Paeuw (Havard, L'art et les artistes hoUandais, I p. 4S)- 

5. Door M. Jz. Mierevelt, eopie naar hetzelfde. Was bg des sehflders dood 

nog in zijn atelier. (Havard, L*art et les artistes hollandais, I p. 53). 65 

533- VAN DEN Bergh. Herman Frederik graaf van den 
Bergh ( — 1669). 

Grafmonument, eerst in de kerk van het Dominicanen-klooster, thans in de St 
Seryaa»-kerk te Maastricht. 

534. — Jacob van den Bergh (1667 — ). 

Door? Bij de dames Muller Massis te Utrecht. 

535- — Johannes van den Bergh, 

Door? 1667, op een regentenstuk van het St. Elisabethsgasthuls, in de Lakenhal 
te Leiden. 

536. — Johannes van den Bergh (1664— 1755). Burgemeester 
van Leiden. 

Door H. V. d. My 1746. Bq de dames Muller Massis te Utrecht. Verk. 
Amsterdam 11 Juni 1861. Een teekening hiernaar door A. Delfos 1798, 
b^ Mr. Ch. M. Dozy te Leiden. 

537. — Leendert van den Berg. Burgemeester van Schiedam. 

Door P. F. de la Croix 1778, op een regentenstuk van het Pesthuis te 
Schiedam, op het Politiebureau te Schiedam. 

538. — Pieter van den Berg. Schilder. 

Door P. V. d. Berg. (Bezongen door S. Sylvius, Gedichten II p. 206). 

539. — ....vandenBerg. Wijnkooper te Bergen-op-Zoom. 

1. Door A. V. Schouman 1736 (Oud-Holland VI 37). 

2. Door A. Schouman 1738 (Oud-Holland VI 38). 

540. Bergaigne. Joseph Bergaigne ( — 1647). Bisschop van 
's Hertogenbosch. 

1. Door A. V. Huil e. Stadhuis te Munster (P. Pontius se. in de Padfi- 

catores, 1648). 

2. Door? In de St. Frandscus-kerk ('t Boompje) te Amsterdam. 

541. VAN Bergen. Adriaen Jansz. van Bergen ( — 1601). »De 
turfschipper van Breda". 

Door? Stadhuis te Breda. Vermoedelijk hetzelfde portret dat in 1864 te Breda 
gevonden is, in 1836 bij den heer van Naarssen te Breda was, en door v. d. 
Aa (Biographisch Woordenboek n p. 377) als aanwezig op het jachthuis 
Vinkenbuig bq Breda vermeld wordt. 66 

542. VAN Bergen. Aernout Dircksz. van Bergen. 

Door J. Potheuck 1658, als voorzitter op een regentenstuk van het Pesthuis, 
in de Lakenhal te Leiden. 

543. — Gerard van Bergen. Burgemeester van Rotterdam, 
Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie te Rotterdam, 1653. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Afkomstig van het Ministerie van Kolo- 
nien te 's Gravenhage, waar het gekomen was van de Rotterdamsche Kamer 
der Oost-Indische Compagnie. 

544. — Margaretha van Bergen. Echtg. van Ubbo Emmius. 

Door? Museum te Groningen. 

545. VAN DEN Bergen. Julius van den Bergen. 

Door Th. de Keyser 1632, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

546. Berger. Cyprianus Berger (—1786). Burgemeester van 
Utrecht. 

Medaillon in gips, door C op man 1783. Museum Hoogeland te Utrecht. 

547. Berghem. Nicolaes Berghem (1620 — 1683). Schilder te 
Haarlem en te Amsterdam. 

Door Savry (E. Ficquet se). *) 

548. Berghes. Catharina Berghes. Echtg. van J. J. v. Leemput. 

1. Door? Was in de i6de eeuw in het konmklgk paleis te Madrid. (Joh. v. 

Beverwyck, Van de wnementheyt des vrouwelicken geslachts, Dordrecht 

Ï639 P. 555)- 

2. Door? Was in 1865 bij Mr. J. v. Dam v. Isselt te Amerstoort. 

3. Verk. coll. H. Croese Ez., Amsterdam 181 1. Was omstreeks 1790 bij den 

heer Roelans te Utrecht. 

549. Bergsma. Adriaen Bergsma. Notaris te Dokkum. 

Door? 17e eeuw. Museum te Leeuwarden. 

550. — Cornelis Cornelisz. Bergsma ( — 1590). Ontvanger te 
St Anna-Parochie. 

Door? 1590 Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Mr. C. Bergsma te Idzaard. 
Tent. Leeuwarden 1877. ^) Het zoogenaamde portret van Berghem door Rembrandt 1647, b^ den Hertog 
van Westminster te Londen, en herhaaldel^k als dusdanig gegraveerd (b. v. door N. Schiavo- 
netti, Spilsbury, Richards, Dupuis e. a.) stelt hem zeker niet voor (Ned. Spectator 1892 
P. 24). 67 

551. VAN Berkhout. Adriaen Teding van Berkhout (1572 — 
1620). Lid van den Raad van State. 

1. Door M. J. Mie revel t en Jac. Del ff. Komt voor op den inventaris 

van Mierevelt's inboedel in 1648 (Havard, L'art et les artistes hoUandais, 

I P. 47). 

2. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout te Amsterdam. 

3. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

552. — Cornelia Teding van Berkhout {1614 — 1680). Echtg. 
van M. H. Tromp. 

1. Door M. J. Mierevelt 1648. Bij Jhr. Mr. Teding van Berkhout- te 

Deventer. 
3. Herhaling van het vorige. Rijkmuseum te Amsterdam. Afkomstig van het 
Nationaal Museum te 's Gravenhage, 1808. Vermoedelijk het exemplaar, 
dat in 1648 in den inboedel van den schilder gevonden werd (Havard, 
L'art et les artistes hoUandais, I p. 48). 

3. Door J. l-i evens. Rijksmuseum te Amsterdam. Grek. 1884. (Bezongen 

door J. Vos, Gredichten I p. 280). 

4. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

553- — Gerard van Berkhout. 

Door N. Verkolje 1728. Bij Mr. de Vicq te Hoorn. 

554. — Jacoba Teding van Berkhout. ( — 1711). Echtg. van 
Lod. Huygens. 

i(?). Door Mytenh (Zie Correspondance de Christ. Huygens, IV p. 349, brief 
van 30 Mei 1663). 

2. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

555- — ]^T^ Teding van Berkhout (1547 — 1632). Burge- 
meester van Monnikendam. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

^56. — Jan Teding van Berkhout (1608 — ) »met stomheid 
bezogt" 

Door? ak kind op een familietafreel bij Jhr. Teding van Berkhout te Haarlem. 

557- — Jan Symensz. van Berkhout (1617 — ). Schepen te 
Hoorn. 

Door J. A. Rotius 1652, als sergeant op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

9 68 

550. — Jan Teding van Berkhout. (1713 — 1766). Burgemees- 
ter van Delft. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

559. — Jan Teding van Berkhout, Heer vanSliedrecht( — 1720) 
Burgemeester van Monnikendam. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo b^ Deventer. 

560. — Lydwina Teding van Berkhout (1607 — ). Echtg. van 
G. Brasser. 

1. Door?, als kind op een familietafreel bij Jhr. Teding van Berkhout te 

Haarlem. 

2. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

561. — Paulus Teding van Berkhout {1609 — 1672). Pensio- 
naris van Monnikendam. 

1. Door?, als kind op een familietafreel bij Jhr. Teding van Berkhout te 

Haarlem. 

2. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

562. — Paulus Teding van Berkhout ( — 1757). Burgemeester 
van Delft. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

563. — Pieter Teding van Berkhout {1472 — 1558). Burge- 
meester van Hoorn. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

564. — Pieter Teding van Berkhout. (1643 — 1713). Burge- 
meester van Delft. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

565. — Pieter Teding van Berkhout {1688 — 1729). Griffier 
van Leiden. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

566. — Volcker Teding van Berkhout ( — 1632). Maltheser- 
ridder. 

1. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout te Amsterdam. 

2. Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 69 

567. — De kinderen van den burgemeester van Berkhout. 

Door J. Verkolje Sr. (Houbraken ed. 1721, III p. 285). 

568. — .... van Berkhout (1702 — 1761). 

Door N. Verkolje 1728. Bij Mr. de Vicq te Hoorn. 

569. Bernagie. .... Gebroeders Be mag ie. 

Door Th. Netscher (Zie J. Campo Weyerman, FV p. 143). 

570. Bernard. Daniel Bernard ( — 171 4). Schepen te Amsterdam. 

Door B. V. d. Helst. Museum Boymans te Rotterdam, Gek verk. coll. v. 
Brienen van de Groote Lindt ('s Gravenhage), Parijs 8 Mei 1865. 

571. — Jacques Bernard (1658 — 17 18). Hoogleeraar te Leiden. 

Door? Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

572. Bernsau. Heinich Wilhelm Bernsau (1717 — 1763). Hoog- 
leeraar te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

573. Bertius. Petrus Bertius ( — 1629). Hoogleeraar te Leiden. 

Door Arn. v. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

574. Besemer. Adriaen Besemer. Bewindhebber der Oost-Indische 
Compagnie te Rotterdam sedert 1642. 

Door Pieter van der Werf f. Rijksmuseum te Amsterdam. Afkomstig van 
het Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage, waar het gekomen was van 
de Rotterdamsche Kamer der Oost-Indische Compagnie. 

575. Bessels. Laurens Bessels. 

Door N. Maes. *) 

576. VAN Besten. Johannes Gerardus van Besten (1591 — 
1650). Predikant te Groningen. 

Door J. J. de Stomme (Ipe Meinders se.) 

577. Beudeker. Christoffel Beudeker ( — 1723). 

Door N. Verkolje. (v. Gooi I p. 393). ^) Eens voor al zij hier medegedeeld, dat een dergelijke opgave, zonder vermelding van 
bron, steeds ontleend is aan inventarissen van inboedels. ^o 

578. Beukel. Dirck Fredericksz. Beuckel 

Door J. A. Duif 1636, op een regentenstuk van het Wees- en Aalmoeseniers- 
huis, in het Museum te Gouda. 

579. Beukelaer. Dirk Beukelaer. 

Door J. H. Berinx 1695, op een regentenstuk in het Weeshuis te Naarden. 

580. — .... Beukelaer. Mansportret 

Door? (i6de eeuw), als Jerusalemvaarder. Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gra- 
venhage. 

581. DE Beukelaer. Barbara Geertruida de Beukelaer 
{17 16 — ca. 1784). Echtg. van Fr. Verreyt 

Door W. J. K., miniatuur. Bij den heer Ch. C. V. Verreyt te Rotterdam. 

582. Beukelm AN. Cornelia Beukelman. Echtg. van Ol. Schaeck. 

Door Alb. Schaeck, miniatuur. Bg Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

583. — Joannes Beukelman (1704 — 1757). Predikant te 'sGra- 
venhage. 

Door P. M. Brasser (P. A. Wakkerdak se. — P. Tanjë se. 175 1.) 

584. Beukelsz. Jan Beukelsz. van Leiden (1509 — 1536) 
Wederdooper. 

1. Door L. torn Ring 1535. Museum te Schwerin, 1792 reeds aanwezig 

als geschilderd door Frans Floris. 

2. Door H. Aldegrever. Verk. coll. Willem Siz, Amsterdam 12 Mei 1734. 

Vermoedelijk is dit een copie naar Aldegrevers gravure. 

3. Door? Verk. eoU. keurvorst van Keulen, Bonn Mei 1764. 

585. — Willem Beukelsz. ( — 1397). Uitvinder van het haring- 
kaken. 

Op een glas in de kerk te Biervliet (Ch. Onghena se. in den Messager des 

• 

sdences et des arts, 1829 — 30. — Zie J. J. Raepsaet, Note sur la décou- 
verte de caquer Ie hareng, faile par Guill. Beukels, 18 16). 

586. VAN Beuningen. Coenraad van Beuningen (1622 — 1693). 
Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door C. Netscher. Museum Christiansborg te Kopenhagen als onbekend 

mansportret (u, 246). Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 18 12. 
Verk. Amsterdam 16 Dec. 1856. 

2. Door J. v. Loo 1668. Was in de vorige eeuw bij Mevr. de Wilhem (J. 

Houbraken se. naar een teekening van H. Pothoven). 71 

587. — Geurt Dircksz. van Beuningen. 

Door J. Tengnagel vóór 161 2, als kapitein op een verloren Amsterdamsch 
schutterstuk (Oud-Holland V p. 4 — Aemstel's Oudheid VII p. 129). 

588. — Hillegonda van B e u n i n g e n. Echtg. van D. de Wilhem. 

Door? 1667. Bij den heer G. P. Elias te Amsterdam. 

589. — Jan Claesz. van Beunirtgen. 

Door P. V. Anraedt 1675, *>P ^^ Regentenstuk van het Oude-Zijds-Huis- 
zittenhuis, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

590. Beuningh. Matthijs Beuningh {1707 — 1755). Koopman te 
Amsterdam. 

Door?, miniatuur. Bij den heer F. W. Beuningh te Amsterdam. 

591. VAN Beurden. Charles van Beurden ( — 1756). Pastoor te Leiden. 

Door? op zijn sterifbed. In de St. Lodewijks-kerk te Leiden. 

592. — Hendrick van Beurden. 

Door A. C Beeldemaker 1667, als voorzitter op een Regentenstuk van het 
Pesthuis, in de Lakenhal te Leiden. 

593. VAN Beveren. Abraham van Beveren (1604 — 1663). Bur- 
gemeester van Dordrecht. 

1. Door? Op 't Arent Maertens-Hof te Dordrecht. 

2. Door? Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

594. — Christina van Beveren (1631 — 1656). Echtg. van Gov. 
Barthsz. van Slingelandt, 

Door J. Mytens 1657, met haar man en twee kinderen. 

595. — Cornelis van Beveren (1524—1586). Burgemeester 
véin Dordrecht 

1. Door? Bij de Douair. Beelaerts van Blokland te 's Gravenhage. 

2. Copie . naar de vorige schilderij, door S. v. Hoogstraten. (G. Schalcken 

SC. in Balen, Beschrijving van Dordrecht p. 842). 

596. — Cornelis van Beveren (1568 — 1641). Burgemeester van 
Dordrecht. 

1. Door J. V. Ravesteyn 1639. Bij Jhr. H. v. Sypesteyn te 's Gravenhage. 

2. Copie naar de vorige schilderij. Op het Arent Maertens-Hof te Dordrecht. 72 

597- — Cornelis van Beveren. 

. I. Door N. Maes. Was op den huize Develstein bij Dordrecht (Schotel, 
Geschied- en letterkundige uitspanningen p. 8i). 
2. Door Aert Schouman, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

598. — Elisabeth van Beveren. 

Door S. V. Hoogstraten (Oud-HoUand VII p. 140). 

599. — Jacob van Beveren (1612 — 1676). Burgemeester van 
Dordrecht. 

Door C. Bisschop? Op het Arent Maertens-Hof te Dordrecht. 

600. — Liduwy van Beveren {1522 — 1557). Echtg. van Fr. 
de Witt. 

Door?, copie. Gemeente-museum te 's Gravenhage. Leg. Joh. Hoog 1886. 

601. — Mondina van Beveren (1622 — 1652). Echtg. van M. 
Pompe. 

Door? Bij de Douair. Beelaerts v. Blokland te 'sGravenhage. 

602. — Pieter van Beveren (1573 — ). Schepen te Dordrecht 

Door? Verk Amsterdam 16 Febr. 1858. 

603. — Rynsburg van Beveren (1608 — 1669). Echtg. van 
W. Paets. 

Door C. Bisschop? Op het Arent Maertens-Hof te Dordrecht. 

604. — Sophia van Beveren. Echtg. van Pieter de Rovere. 

Door C. Bisschop? Op het Arent Maertens-Hof te Dordrecht. 

605. — Willem van Beveren ( — 1464). 

Door?, met zijn familie. Vóór de hervorming in de O. L. Vrouwe-kerk te 
Dordrecht (Bijdragen tot de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, V p. 11). 

606. — Willem van Beveren. 

Door N. Maes. Was vroeger op het slot Develstein (Schotel, Geschied- en 
letterkundige uitspanningen p. 81). 

607. — .... van Beveren. Mansportret. 

Door M. J. Mie re velt en J. Del ff. Was bij Mierevelt's dood nog in lijn 
ateliei (Havard, L'art et les artistes hollandais, I p. 47). 

608. — .... van Beveren. Mansportret. 

Door A. de Gelder 1668. B^ baron van Hardenbroek van Bergambacht te 
's Gravenhage. 73 

609. Beverland. Hadrianus Beverland (1653 — 1712). Wijsgeer 
en letterkundige. 

I. Door J. de Vois 1679 (Munnickhuyzen se.) 
3. Door Is. Palinck (W. Sherwin se.) 

610. VAN Beverningk. Hieronymus van Beverningk. (1614 
— 1690). Thesaurier-Generaal. 

1. Door J. de Baen 1673. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. Douair. 

Barones van Utenhove van Heemstede, Utrecht 21 Oct. 1880. (H. 
Bary se. — J. Houbraken se. naar een teekening van A. Schouman, 
toen het nog bij den heer van Eversdijk hing). 

2. Door B. Vaillant 1679. Museum te Nijmegen. Door van Beveringk 

zelf na het sluiten van de vrede van N^megen aan de stad gegeven 
(A. Blooteling se. 1679). 

3. Door N. Maes (A. Blooteling se. N. Verkolje se.). 

611. VAN Bevervoorden. Joost Christoffel van Bever- 
voorden. 

Door R. Koets. Bij Jhr. F. van Bevervoorden te Amsterdam. Tent. Zwolle 1882. 

612. Bever WYCK. F. Ewout Beverwyck. Burgemeester van 
Hoorn. 

Door J. de Baen 1686, op een regentenstuk in het museum te Hoorn. 

613. VAN Beverwyck. Jan van Beverwyck (1594 — 1647). Ge- 
neesheer. Burgemeester van Dordrecht. 

Door J. Gz. Cuyp 1643 (S. Savry se.). 

614. Beye. Isenbout Fransz. Beye. 

Door J. V. Sehoten 1626, als Luitenant- vaandrig van de Leidsche sehutterij, 
op een sehutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

615. Beyen. Jan Beyen ( — 17 12). Kaptein ter zee. 

Door?, in ivoor gesneden. Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gravenhage. 

616. — Johan Franco Beyen ( — 1751). Burgemeester van 
IJsselstein. 

Door? Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gravenhage. 

617. Beyens. Judith Beyen s. Echtg. van Laz. Bayard. 

Door? Bij den heer N. W. Stuyvesant Catlin te New -York. (Afg. in J. 
Grant Wilson, The mcmorial history of the City of New-York, New-York 
1892, I (p. 584). 74 
6i8. Beyer. Barbara Beyer (1660 — 1726). 

1. Door M, Wulf ra et. Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

2. Door?, miniatuur. Bg den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

619. — ....Beyer (1580 — ). Mansportret. 

Door? 1602. Bij den heer C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

620. DE Beyer. Jan de Beyer (1705—). Schilder te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard (P. Tanjé se. voor het werk van v. Gooi, maar 
niet opgenomen en in latere afdrukken vervangen door een verbeterd portret, 
gegraveerd door R. Vinkeles). 

621. Beyerman. Catharina Beyerman. Echtg. van Petrus Bos. 

Door?, pastel. Remonstrantsche Kerk te Rotterdam. 

622. VAN Beyma. Alef van Beyma (—1641). 

Door? Stedelijk Archief te Haarlem. Grek. te Haarlem 1886. 

623. — Julius van Beyma (1539— 1598). Hoogleeraar te Leiden 
en te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. (Afg. in W. B. S. 
Boeles, De Friesche Hoogeschool, lip. 67). 

624. — Julius van Beyma (1654 — ). Kolonel in Staatschen dienst 

Door? Was 1853 btj Mevr. de Wed. vau Beyma thoe Kingma te Leeuwarden, 
(v. d. Aa, Biographisch Woordenboek, in voce). 

625. — Wytze van Beyma. Kaptein ter zee. 

Door? 1670. Bg Jhr. Mr. F. H. van Beyma thoe Kingma te Heerenveen. 
Tent. Leeuwarden 1877. 

626. DE Beywegh. Anna Constantia de Beywegh. 

Door A. Palamedesz 1635. Museum te Schwerin. Komt er 1863 het 
eerst voor, (L Kühn se. in W. Bode, Die grossherz. Gemftlde-Galerie zu 
Schwerin, 1891 p. 37.) 

627. VAN DEN Bichelaar. Martinus van den Bichelaar. 

« 

Prior van het klooster te Uden. 

Door? 171 1. In het klooster te Uden. 

628. BiCHON. Jean Bichon, Heer van Oost- en West-IJsselmonde. 
(17 16 — 1801). Burgemeester van Rotterdam. 

Door Dion. v. Nymegen. Was op 't Oost-Indisch Huis te Rotterdam 
(v. Eynden en v. d. Willigen U p. 58). 75 

629. BiCKER. Agatha Bicker ( — 1706). Echtg. van J. J. de Backer. 

Door Const. Netscher 1694. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 188 1. 

630. — Alida Bicker (1620 — ). Echtg. van Jac. Bicker. 

£>oor J. V. Sandrart 1641. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. 
Tent. Amsterdam 1876. 

631. — Andries Bicker, Heer van Engelenburg (1597 — 1652). 
Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door B. V. d. Helst 1642. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. 

E. L. Tolling, Amsterdam 1768. Verk. Amsterdam 1848. (J. Hou- 
braken se. naar een teekening van H. Pothoven). 

2. Copie naar het vorige. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. 

3. Andere copie naar hetzelfde. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 188 1. 

4. (?) Door J. de Baen? Museum te Brussel, als onbekend mansportret 

(n«. 169). 

5. Buste in marmer. Bez. door Vondel (ed. v. Vloten, Il p. 57). 

632. — Cornelia Bicker (1629- ). Echtg. van J. Irgens. 

Door G. ter Borch. Bez. door J. Vos (Gredichten, I p. 280). 

633. — Cornelis Bicker, Heer van Swieten (1593 — 1654). Bur- 
gemeester van Amsterdam. 

1. Door J. V. Sandrart 1638, als kapitein op een schutterstuk in het Rijks- 

museum te Amsterdam. (Oud-Holland VI p. 236, 238. — Aemstel's 
Oudheid VII p. 135). 

2. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Tent. Arasterdam 

1876. Vondel-tent. Amsterdam 1879. (J. Houbraken se.). 
8. Buste in raarmer. Bez. door Vondel (ed. v. Vloten II p. 57). 

634. — Cornelis Bicker, Heer van Swieten (1713 — 1738). 

Door M. Verheyden 1731. 

635. — Dieuwertje Bicker (1584 — 1641). Echtg. van Jan van 
Helmont. 

Door J. Backer 1636, op een regentessenstuk in het Burgerweeshuis te 
Amsterdam. 

636. — Eva Bicker ( — 1665). Echtg. van D. de Graeff en van 
F. Alewyn. 

Door D. Dz. Sant voort. Bij den heer D. C. Meyer Jr. te Amsterdam. 

Verk. coll. Alewxjn, Amsterdam i6 Dec. 1885. 

10 76 

637- BiCKER. Geertruida Bicker (1635 — 1702). Echtg. van Jean 
Deutz. 

Door? Bij de Douair. v. Reenen op het Hof te Bergen. 

638. — Gerrit Bicker (1554 — 1604). Burgemeester van Amsterdam. 

Door? 1583. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Verk. coll. 
npenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872 als »raansportret van 1598.'* Tent; 
Amsterdam 1876. 

639. — Gerrit Bicker, Heer van Engelenburg (1623 — ). Drost 
van Muiden. 

1. Door B. V. d. Helst. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. Amsterdam 1848. 

2. Copie naar het vorige. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. 

640. — Gerrit Bicker, Heer van Swieten (1632 — 1718). Lid der 
Rekenkamer van Holland. 

Door C. Netscher 1673. Museum te Hannover. Uit de coll. Hausmann te 
Hannover. 

641. — Gerrit Bicker, Heer van Swieten (1687 — 1753). Raad 
van Amsterdam. 

Door M. Verheyden 1731. 

642. — Hendrick Bicker (161 5 — 1698). Schepen te Amsterdam. 

1. J. V. Sandrart 1639. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. 

Tent. Amsterdam 1876. 

2. Door D. Dz Sant voort. Bij den heer F. H. Wente te Amsterdam. 

Verk. coll. Alewgn, Amsterdam ï6 Dec. 1885. 

3. Door P. More el se. Verk. coll. Rhaban Ruhl, Keulen 1876. Verk. coll. 

Neven, Keulen 1879. Afkomstig van de familie Elias te Amsterdam. 

643. — Hendrick Bicker (1649 — 1718). Burgemeester van Am- 
sterdam. 

Door M. V. Musscher 1682. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 
i88ï. Tent. Amsterdam 1876. 

644. — Hendrick Bicker (1722 — 1783). Schepen te Amsterdam. 

1. Door J. £. Liotard 1756, pastel. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. 

Bicker 1881. Tent. Amsterdam 1876. 

2. Copie naar het vorige. R^ksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. 

645. — Jacob Bicker ( — 1587). Commissaris-thesaurier van Am- 
sterdam. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Tent. Amsterdam 1876. 77 

646. BiCKER. Jacob Bicker. Ridder van St Marcus. 

Door J. V. Sandrart 1639. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. 
Tent Amsterdam 1876. 

647. — Jacoba Bicker (1640 — 1695). Echtg. van P. de GraefiF. 

1. Door J. Ovens. Bcz. door Vondel (ed. v. Vloten II p. 696). 

2. Door W. Vaillant 1674. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 

1881. Tent. Amsterdam 1876 Vondel-tent. Amsterdam 1879. Verk. 
coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872. 

648. — Jan Bicker (1594 — 1653). Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Tent. Amsterdam 
» 1876. Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872 als «mansportret 

van 1653". 

2. Door J. Lievens 1664 naar een ouder origineel, geschilderd voor Jan de 

Witl. (Nederl. Spectator 1874 p. 123). 

649. — Johanna Sara Bicker (1766— 1793). Echtg. van W. B. 
graaf van Limburg-Stirum. 

Door?, pastel. Bij de Douair. W. J. baron d'Ablaing van Giesenbuig te 
's Gravenhage. 

650. — Lambertus Bicker (1732 — 1801). Geneesheer te Rotter- 
dam. 

Door ? Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. 

651. — Margaretha Bicker (1647 — 1716). Echtg. van D. Fz. 
Alewyn. 

1. Door N. Maes. Bij den heef W. H. Blaauw te Amsterdam. Verk. coll. 

Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 1885, als het portret van Agatha Bicker. 

2. Door? Verk. coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 1885, als het portret van 

Agatha Bicker door M. Jz. Mierevelt 

652. — Margaretha Bicker (1699 — 1751). Echtg. van C. Backer. 

Door? Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

653. — Margaretha Bicker (1717 — 1730)- 

Door M. Verheyden 173 1. 

654. — Pieter Bicker (1497 — ). Schepen te Amsterdam. 

1. Door? 1555. Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872 als onbekend 

mansportret. 

2. Door? 1560. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Verk. coll. 

Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als ^mansportret van 1534" 78 
655- BiCKER. Pieter Bicker (1532 — 1614). 

Door?. 1573. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Verk. coll. 
Spenstein, Amsterdam 3-Dec. 1872. 

6.56. — Roelof Bicker {1609 — 1658). Schepen te Amsterdam. 

1. Di)or B. V. d. Helst 1639, als kapitein op een schutterstuk in het Rijks- 

museum te Amsterdam (Oud-HoUand IV p. 227. — Aemstel*s Oudheid 
Vn p. 136. — J. Houbraken se. 1780 naar een teekening van H. Pothoven). 

2. Door B. V. d. Helst 1642. Bij den heer J. D. Waller te Baam. Tent. 

Amsterdam 1876. 

3. Door B. V. d. Helst 1655, op een Doelheerenstuk in het Stadhuis te 

Amsterdam. 

657. _ Wendela Bicker (1638— 1668). Echtg. van J. de Witt 

1. Door H. Vereist 1667. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 188 1. 

Vondel-tent. Amsterdam 1879. 

2. Door N. Ma es. Verk. Amsterdam i April 1890. 

3. Door C. Netscher. Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 18 12. 

4. Door? Bij de Douair. v. Reenen op het Hof te Bergen. 

5. Door?, copie. Gremeente-museum te *s Gravenhage. Leg. Joh. Hoog 1886. 

658. — Bicker van Swieten. Twee meisjes en een jongen, 

vermoedelijk kinderen van n^. 640. 

Door G. Netscher 1676. Bij baron von Speck-Sternburg te Lütschena bij 
Leipzig. Omstreeks 18 10 gekocht uit de coll. Richter te Leipzig, en vroeger 
in de coll. Sporken te Hannover. (Ch. G, Greyser se. als Netschers eigen 
kinderen. — J. F. Bause se. — H. Frank lith. in Verzeichnis.s der v. 
Speck'schen Gremilde-Sammlung, 1827). 

659. BiDLOO. Govert Bidloo (1649 — 1713). Hoogleeraar te Leiden. 
Lijfarts van prins Willem III. Dichter. 

1. Door N. Maes? 1680, als overman op een Chirurggnsgildestuk in het 

Rijksmuseum te Amsterdam (Coll. van der Hoop). 

2. Door J. F. de la Court 171 o. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van 

de Chirurgijnskamer te Leiden. 

3. Door G. de Lairesse (A. Bloteling se.). 

4. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

660. — Lambert Bidloo (1633 — 1724). Apotheker te Amsterdam. 
Dichter. 

1. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

2. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum >). X) Naar eene van deze beide miniaturen (van 17 13) zal A. v. Halen vermoedelijk zijn 
zwartekunstprent gemaakt hebben. 79 
66i. DE BiE. Guillaume de Bie. Kapitein. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 

662. BiERENS. Abraham Bierens ( — 1686). 

Door H. M. Sorgh 1663, op een familietafreel bij den heer Bierens de Haan 
te Amsterdam. Verk. coU. Bierens, Amsterdam 1881. Tent Amsterdam 1872. 

663. — Anthony Bierens ( — 1738). Koopman te Amsterdam. 

Door H. M. Sorgh 1663, op een familietafreel bij den heer Bierens de Haan 
te Amsterdam. Verk. coll. -Bierens, Amsterdam 1881. Tent. Amsterdam i872< 

664. — Cornelia Bierens ( — 1719). Echtg. van Adr. van Hoek. 

Door H. M. Sorgh 1663, op een familietafreel bij den heer Bierens de Haan 
te Amsterdam. Verk. coll. Bierens, Amsterdam 1881. Tent. Amsterdam 1872. 

665. — Jacob Abrahamsz. Bierens ( — 1664). Koopman te 
Amsterdam. 

Door H. M. Sorgh 1663, op een familietafreel bij den heer Bierens de Haan 
te. Amsterdam. Verk. coll. Bierens, Amsterdam 1881. Tent. Amsterdam 1872. 

666. BiERUMER. Pieter Bierumer ( — 1770). Predikant te Rotterdam. 

Door Dion. v. Nymegen. Remonstrantsche kerk te Rotterdam. Bez. door 
Fr. de Haes Jr. (Gedichten 1764 p. 195). 

667. VAN BiLDERBEECQ. Margaretha van Bilderbeecq. Echtg. 
van Willem Burggraef. 

1. Door Rembrandt 1633, te samen met haar man. Coll. Lord Frands 

Pelham Clinton Hope te Londen. 

2. Door Rembrandt 1633. Stadel'sches Kunst-Institut te Frankfurt a. M. 

Gek. 1844 van den heer Netscher. Vroeger bij de familie van Myrop 
te Rotterdam, en daarna in de coll. de la Bouezière te Par^s '). 

668. VAN DER BiLDT. Jan Pieter van der Bildt. (1709 — 1791). 
Instrumentmaker te Franeker. 

Door J. J. de Boer. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

669. Bisdom. Adriaen Bisdom (1664 — 1728). Secretaris van Haas- 
trecht. 

Door?, met zijn kinderen. Bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 
N geb. Bisdom van VUet te Haastrecht. ') Vosmaer (Rembrandt, sa vie et ses oeuvres p. 500) noemt haar verkeerdelgk Bilderdijk. 8o 

670. Bisdom. Adriaen Bisdom (1710 — 1771). Directeur van de 
Oost-Indische Compagnie te Bengalen. 

Door?, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 
geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

671. — Adriaan Jacob Bisdom (1732 — 1790). Burgemeester van 
Haiastrecht 

1. Door J. Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet 

Bisdom van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

2. Door P. F. de la Croix. Bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

672. — Adriana Elisabeth Bisdom (1742 — 1777). Echtg. van 
Com. Frans Ad, KnijfF. 

Door J. Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet Bisdom 
van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

673. — Agatha Bisdom (1743 — 1776). 

ï. Door J Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet 
Bisdom van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

2. Door P. F. de la Croix. Bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 
geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

674. — Catharina Bisdom (1702 — 1760). Echtg. van Com. de 
Koek. 

Door?, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny geb. 
Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

675. — Cornelis Bisdom (1737 — 1773). 

1. Door J. Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet 

Bisdom van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

2. Door P. F. de la Croix. Bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

676. — Elisabeth Bisdom (1713—1773)- Echtg. van Com. Harthals. 

Door?, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny geb. 
Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

677. — Elisabeth Bisdom (1727 — 1764). Echtg. van Nic. Freher. 

1. Door J. Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet 

Bisdom van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

2. Door P. F. de la Croix. Bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 8i 

678. Bisdom. Evert Bisdom (1733 — 1786). Schout-bij-nacht. 

ï. Door J. Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet 
Bisdom van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

2. Door P. F. de la Croix. Bij Mevr. de Wed- Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

3. Door P. F. de la Croix. Bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

679. — Jacob Bisdom (1697 — 1762). Pensionaris van Delft. 

Door?, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny geb. 
Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

680. — Jan Bisdom (1700 — 1757). Schepen van Schieland. 

1. Door?, op een familietafreel bij Mevr. de Wed Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

2. Door J. Boonen. Bez. door D. Smits (Gedichten 1740 p. 244). 

3. Door J. Stolker, op e^n niet meer aanwezig Overliedenstuk van het 

Wijnkoopersgilde te Rotterdam. 

681. — Johan de Wijs Bisdom (1740 — 1762). 

Door J. Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet 
Bisdom van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

682. — Johanna Margaretha Bisdom (1735 — 1764). Echtg. 
van Jac. Boon van Ostade. 

Door J. Stolker 1749, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet Bisdom 
van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

683. — Margaretha Bisdom (1705 — 1785). Echtg. van D. deVrye. 

Door?, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny geb. 
Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

684. — Maria Bisdom (17 12 — 1770). Echtg. van R. Baelde. 

1. Door?, op een familietafreel bg Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

2. Door? Bij den heer Rob. Baelde te Rotterdam. 

685. — Theodorus Bisdom, Heer van Vliet (1698 — 1777). Burge- 
meester van Haastrecht. 

I.' Door?, op een familietafreel bij Mevr. óp Wed. Lo Fèvre de Montigny 
geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

2. Door J. Boonen 1723. Bg Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

3. Door J. Stolker 1749, met zijn vrouw en kinderen. Bij Mevr. de Wed. 

Braet Bisdom van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 82 

686. Bisschop. Carnelis Bisschop (1630 — 1674). Schilder te 
Dordrecht 

Door C. Bisschop 1668. Museum te Dordrecht. Gekocht 1887. 

687. — Jan Bisschop ( — 1771). Kunstverzamelaar te Rotterdam. 

Door J. S tolk er (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 182). 

688. — Pieter Bisschop. Kunstverzamelaar te Rotterdam. 

Door J. Stolker (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 182). 

689. — Rem Egbertsz. Bisschop (1625). Koopman te Am- 
sterdam. 

Door? Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

690. DE Bisschop. Jan de Bisschop. 

Door Aert Pietersz.? 1586, op een geschonden schatterstuk in het Rijks- 
museum te Amsterdam (Oud- Holland V p. 7. — Aemstel*s Oudheid VII 

p. 137). 

691. — ^ Jan de Bisschop (1646 — 1686). Schilder en graveur te 
Amsterdam. 

1. Door G ter Borch. Eien teekening er naar door J. Stolker, verk. 

's Grravenhage i Maart 1870. 

2. Door N. Maes. Verk. coU. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 

1773. 

3. Door J. de Baen. Verk. coU. Jac. de Flines, Amsterdam 20 Maart 1720 

(D. Coster se. — J. Houbraken se.). 

692. DE Bitter. Pieter de Bitter. Commandeur op Ceylon in 1663. 

(?) Door? aet. 47. Museum te L«*euwarden, als onbekend admiraalsportret 
(no. 243). 

693. Blaeu. Anna Jacobsdr. Blaeu (1558 — 1638?). Echtg. van 
C. Pz. Hooft. 

1. Door J. Luttichuys 1638. Een teekening er naar door J. Stolker, 

verk. coU. Stolker 1786 en verk. Amsterdam 28 Oct. 1891. 

2. Door? Bij Jhr. Grevers op den huize Marquette bij Beverwijk. 

694. — Claes Dircksz. Blaeu. 

Door Aert Pietersz? 1586, op een geschonden schutterstuk in het Rijks- 
museum te Amsterdam (Oud -Holland V p. 7). 83 

695. Blaeu. Cornelis Michielsz. Blaeu. 

Door Fr. Hal 8 en P. Codde 1637, als luitenant op een sdlutterstok in hel 
Rijksmuseum te Amsterdam (Aemstel*s Oudheid Vil p. 134). 

696. — Debora Blaeu. Echtg. van J. Hudde. 

Door A. Back er 1683, op een regentessenstuk in het Burgerweeshuis te 
Amsterdam. 

697. — Gerrit Blaeu (1708 — 1775). 

(?) Door? Bij den heer G. Blaauw te Zeist. 

698. — Jan Michielsz. Blaeu. 

• I. Door B. V. d. Helst 1639, als luitenant op een schutterstuk in het 

Rqksmuseum te Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII 136). 

2. Door Cl. Moyaert 1640, op een regentenstuk van het Oude mannen- 

en vrouwenhuis in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

^99 — 1^^ Willemsz. Blaeu (1596 — 1673). Schepen te Amster- 
dam. Boekdrukker. 

I. Door B. V. d. Helst 1653, als overman van den St. Sebastiaansdoelen 
op een Doelheerenstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3. Door J. de B ray 1663, te samen met zijn vrouw. Bij Mevr. de Wed. Blaauw 

geb. Berg te 's Gravenhage. Verk. colL Quarles v. Ufford, Haarlem 
1874. Tent. Amsterdam 1876. 

700. — Willem Blaeu (1518 — ). 

Door? 1585. Bij den heer W. H. Blaauw te Amsterdam. Verk. Utrecht 
8 Nov. 1887. 

701. Blaeulaken. Evert Cornelisz. Blaeulaken. 

Door J. A. Rotius 1649, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

702. DU Blanc. Theodorus du Blanc (1614 — 1692). Prior van 
het St Agatha-klooster te Cuyck. 

Door? 1689. In het St Agatha-klooster te Cuyck. 

703. Blanck. Johan Abraham Blanck (1735—1789)- Predikant 
te Utrecht 

Door C. V. Cuylenburg (P. H. Jonxis se.). 

704. Blanckaert. Nicolaes Blanckaert (1546— 1612). Drost 
van Heusden. 

1. Door? stadhuis te Heusden (J. Folkema se.) 

2. Door? Verk. 's Gravenhage 9 Dec. 1865. 

II 84 

705. Blanckaert. Nicolaes Blanckaert (1625 — 1703). Hoog- 
leeraar te Franeker. 

1. Door W. Evers dyck 1666. Rgksmuseum te Amsterdam. Gekocht 

Nov. 1885. Verk. coU. Dr. Munniks van Cleef, Utrecht 1862. 

2. Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

3. Door? Verk. coll. Dr. Munniks van Cleef, Utrecht 1862. 

706. — Steven Blanckaert (1593 — 1625). Drost vaft Heusden. 

Door? 16 12. Stadhuis te Heusden (J. Folkema se.). 

707. — Steven Blanckaert (1650 — 1702). Geneesheer te Am- 
sterdam. 

1. Door D. V. d. Plaes 1685 (W. v. d. Gouwe se.). 

2. Doot D. V. d. Plaes 1696 (W. v. d. Gouwe se.). 

3. Door D. v. d. Plaes 1700 (P. v. Gunst se.). 

708. Blanckk Anna Blancke. Echtg. van Domis. 

Door W. VaiUant 1641, op een regentessenstuk in het Walenweeshuis 
te Amsterdam. 

709. Blasius. Joan Blasius (1639 — ). Advokaat te Amsterdam. 
Dichter. 

Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

710. Blaupot. Sara Blaupot. Echtg. van H. ten Kate. 

Door J. C. Ie Blon, miniatuur (v. Gooi I p. 343). 

711. Bleek. Richard Bleek (1670 — ). Schilder te *s Gravenhage 
en te Londen. 

1. Door R. Bleek 1723 (R. Bleek se. 1735). 

2. Door R. Bleek (J. Houbraken se. naar een teekening van A. Schouman in 

V. Gooi I. p. 392.) 

712. LE Bleu. Fran^ois Ie Bleu. 

Door J. V. Schoten ab Kwartiermeester der Leidsche schutterg op een 
schutteistuk in de Lakenhal te Leiden. 

713. Bleuet. T. Bleue t (1598 — ). Schoonschrijver. 

Door Fr. Hals 1640 (Th. Matham se.) >) 

714. Bleyenbergh. Jacob Bleyenbergh. 

Door N. E lias 1642, op een schuttetstuk in het stadhuis te Amsterdam. 
(Chid-Holland IV p. 98). 

<) 'Het door Fred. Muller, Beschr^vende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders, 
p. 38 opgegeven portret door Savry stelt hem zeker niet voor. 85 

715. DE Bleyker. Jan Cornelisz. de Bleyker (1707 — 1783). 
Pr'edikant te Alkmaar. 

Door J. P. V. Hors tok 1782. Doopsgezinde Kerk te Alkmaar. 

♦ 

716. VAN Bleyswyck. Abraham Cornelisz. van Bleyswyck 
(1686 — ). Burgemeester en geneesheer te Delft. 

Door Th. V. d. Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te 
Delft. 

717. — Dirck van Bleyswyck (1571 — ). 

Door M. J. Mierevelt 1624. Verk. Amsterdam 21 Juni 1887. 

718. — Dirck van Bleyswyck (1639 — 1671). Burgemeester van 
Delft. Geschiedschrijver. 

Door ? nn Italië geschilderd.*' 

719. — Elisabeth van Bleyswyck (1663 — 1728). Echtg. van 
B. Gz. V. Slingelandt. 

Door G. Schalcken 1686. 

720. — Ewout van Bleyswyck (1572 — 1657). Burgemeester van 
Delft. 

Door M. J. Mierevelt 1615. 

721. — Frinco van Bleyswyck (1644 — 1723). Burgemeester 
van Delft. 

Door P. V. Rnyven 1673. 

722. — Hendrick van Bleyswyck (1628 — 1703). Burgemeester 
van Delft. 

Door C. Janssens v. Geulen 1657. 

723. — Maria van Bleyswyck, Echtg. van J. v. Dalen gez. 
Vallensis. 

Door J. de Baen. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858 en 31 Md 1881. 

724. — Maria van Bleyswyck ( — 1733). Echtg. van J. Doublet 
en van P. Teding van Berkhout ' 

Door N. M a e s. Mnaenm te Haarlem. Leg. Freule F. A. C. v. d. Burch, 1888 86 

725. VAN Bleyswyck. Pieter van Bleyswyck (1724— 1790). 
Raadpensionaris van Holland. 

Door J. £. Liotard (W. v. Senus se. in Staart, Vaderlandsche Historie UI 
p. 108). 

726. — .... van Bleyswyck. 

Door C. Codde (J. Campo Weyerman IV p. 44). 

727. Blieck. Petrus Blieck. ( — 1797). Predikant te Amsterdam. 

Door H. Pothoven 1771, te samen met zgn vrouw. Remonstrantsche kerk 
te Amsterdam. 

728. Bliecks. Laureyns Merkensen Bliecks. (Begin i6de eeuw). 

Op een grafzerk in de kerk te Groede. 

729. Block. Agnes Block (1629 — 1704). Echtg. van J. de Wolff 
en van S. de Flines. 

Door A. V. d. Werf f. Bij den heer J. D. Waller te Baam. 

730. — Cornelis Dircksz. Block. 

Door J. V. Schoten 1626, als Wachtmeester der Leidsche Schutterij, op 
een sdiutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

731. — Jacob Block, 

Door-P. Clz. S out man 1642, als Sergeant op een schutterstuk van den 
Kloveniersdoelen, in het Museum te Haariem. 

732. — J. Block. 

Door Rembrandt 1632, op de Anatomische les in het Mauritshuis te 's Grra» 
hage. 

733. — Samuel Dircksz. Block, 

Door J. Potheuck 1658, op een regentenstuk van het Pesthuis, in de Laken- 
hal te Leiden. 

734. VAN Block. .... van Block. Notaris te Delft. 

Door A. Palamedes z. (Oud-Holland Vni p. 310). 

735. DE Blocq. Anna de Blocq. (1589 — 1666). Echtg. van Livius 
van Scheltinga. 

Door ? Bij W. Baron van Heeckeren van Keil te 's Gravenhage. 87 

736. DE Blocq. Auckje de Blocq (1587 — ). Echtg. van Bocke 
Hoppers. 

Door ? Bij W. Baron van Heeckeren van Keil te 's Gravenhage. 

737. Bloemaert. Abraham Bloemaert (1566 — 1658). Schilder 
te Utrecht. 

1. Door A. Bloemaert. Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 

25 Aug. 1773. 

2. Door P. Mo re el se 1610 (J. Matham se.). 

738. -^ Augustyn Alstenius Bloemaert (1586— 1659). Pastoor 
te Haarlem. 

Door J. Verspronck. Bij den rentmeester van het Bloemaertsfonds te 
Haarlem (J. Suyderhoef se.). 

739- — Cornelis Bloemaert (1603 — 1680). Graveur. 

Door N. Maes. Bij den heer Ed. André te Parijs. Verk. coll. Marquis de 
Rochebnine, Parijs 5 Mei 1873. Tent. Parijs 1874. 

740. VAN Bloemendael. Anna van Bloemendael ( — 1685). 
Echtg. van Berent Bentinck van Diepenheim. 

1. Door? Bij de Douair. Gravin Bentinck op den huize Middachten bij Rheden. 

2. Door? Bij Mr. R. F. C. H. Baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

741. Bloemevena. Petrus Bloemevena de Leydis (1466 — 
1536). Prior van het Karthuizerklooster te Keulen. 

Door Ant. Woensam, te samen met zijn ouders, grootouders en verdere 
familie, op een votief-schilderij in het Museum te Keulen. Geschenk 
van J. J. Merlo in 1857, die het had gekocht op de verk. coll. Kamp, 
Keulen 22 Aug. 1853. Afkomstig uit het Karthuizerklooster te Keulen 
(Merlo, Nachrichten 1850 p. 519. — Nanmann's Archiv, X p. 147). 

742. Blois van Treslong. Diederik Blois van Treslong 
( — 16 19). Landcommandeur der Balie van Utrecht van de Ridders 
van de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland ic in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

743. — Lodewijk Blois van Treslong, Heer van Cabauw 
( — 1470). Raad in het Hof van Holland. 

Door? op den memorietafel voor Raes van Haemstede in het museum Kunst 
liefde te Utrecht 88 
744- Blomm AERT. Constantia Blommaert. Echtg. van Is. Sweers. 

Door? Bg den heer M, G. P. del Court van Krimpen te Velzen. 

745. — Samuel Blommaert 

1. Door C. V. d. Voort? 1623, op een schutterstuk op het Stadhuis te 

Amsterdam. (Oud-Holland, V p. 5). 

2. Door? Bij den heer M. G. P. del Court van Krimpen te Velzen. 

746. LE Blon. Michiel Ie Blon (1590 — 1656). Graveur en kunst- 
handelaar te Amsterdam. 

1. Door A V. Dyck. Bij baron Hottinguer te Parijs. Verk. coll. W. Six, 

Amsterdam 12 Mei 1734. — Verk. coll. Delessert, Parijs 1869. Bez. 
door Vondel (ed. v. Vloten, I p. 307). (Th. Matham se). 

2. Copie naar het vorige. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. Brentano, 

1822, als het portret van graaf Hendrik Casimir van Nassau-Dietz door 
R. Koets. Vondel-tent Amsterdam 1879. 

3. Andere copie naar hetzelfde. Museum te Grotha. 

4. Door D. Baudringien. Bez. door Vondel (ed. v. Vloten, I p. 306). 

747. Blyhooft. Zacharias Blyhooft ( — 1681). Schilder te Mid- 
delburg. 

Door Z. Blyhooft. Op het Zeeuwsch G-enootschap te Middelburg. 

748. BOBBE. Hille Bobbe. Vischvrouw te Haarlem. 

1. Door Fr. Hals. Museum te Berlgn. Grekocht met de ooll. Suermondt te 

Aken, 1874. Verk. coll. Stokbroo, Hoorn 3 Sept. 1867 (W. Unger se. — 
L. Flaroeng se. in de Gazette des Beaux Arts 1869, I p. 162). 

2. Door Fr. Hals. Museum te New- York. Coll. Lord Palmerston, Broad- 

lands. (J. Jacquemart se.) 

3. Door Fr. Hals. Museum te Rijssel. Gekocht 1872 x). (A%. in Klass. 

Büdersehatz V n©. 5). 

4. Door Fr. Hals Jr., denkel^k naar een origineel van zijn vader. Museum 

te Dresden. Verk. ColL v. Reede v. Oudshoorn, Amsterdam 14 April 
1874. Was 1809 in coll. Cremer te Brussel. Tent. Amsterdam 1872 «). 

749. BOCKENBERGH. Arent Dircksz Bockenbergh gen. Gou- 
dan us ( — na 1572). Pastoor te Leiden. 

Door? In de R K. Bijzondere school in de Bakkersteeg te Leiden. (B^dr. 
Gresch. Bisdom Haarlem, I p. 247). <) Ten onrechte ziet Dr. Bode, Studiën zur Geschichte der HollAndischen Malerei p. 85 
hier een ander portret in. 

3) Naar een der portretten door Fr. Hals maakte L. B. Coders een ets. 89 

750. Bod ART. J. W. Bod art. 

Door J. Palthe 1755 O- 

751. BoDDAERT. Pieter Boddaert (1694 — 1760). Griffier der Ad- 
miraliteit van Zeeland. Dichter. 

1. Door D. Vlietland, overschilderd door Ph. v. Dijk. Op hetZeeuwsch 

Genootschap te Middelburg. Bez. door P. de la Rue, H. Snakenburg, 
A. Andriessen, J. Andriessen de Waal, J. Spez, C. A. Vos, J. Brasser 
en A. Hoogvliet. (J. Houbraken se.) 

2. Door J. M. Quinkhard 1735. Was in het Panpoeticon Batavum. Bez. 

door hem zelf, 1735. (Gedichten p. 63) en door Luc. Pater, 1736. 

3. Door J. Palthe 1753. Bez. door hem zelf, 1753 (Gedichten p. 72) 

en door Com. v. d. Helm Boddaert 

752. BODDENS. Jan Jacobsz. Boddens. 

Door D. Metius 1640, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis te Alkmaar. 

753. — Susanna Boddens (1623 — ). 

Door L. Dom er 1681, op een regentessenstuk in het Burgerweeshuis te 
Alkmaar. 

754. Bode. Barend Jansz Bode. Weesjongen te Amsterdam, 
gen. » Baantje." 

1. Door? Burgerweeshuis te Amsterdam. 

2. Door? Burgerweeshuis te Amsterdam. (Wagenaar, Amsterdam, n p. 278). 

755. VAN BoDECHEM van Bodechem. Krijgsman. 

Door C. Janssens v. Geulen 1657. B^ den heer G. W. v. Heukdum 
te Jutfaas. 

756. VAN BODECK. Susanna Geertruida van Bodeck tot 
Marwits ( — 1741). Echtg. van M. J. v. Renesse v. Wilp. 

Door C. Janssens van Geulen Jr. Bq den heer A. A. Gaymans te Utrecht. 

757. DE LE Boe. Franciscus de Ie Boe Sylvius (1614 — 1672). 
Hoogleeraar te Leiden. 

Door F. y. Mieris. Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 18 12. 

758. VAN BoECHOLT. Arnold van Boecholt (—1691). Burge- 
meester van Deventer. 

Door G. ter Borch 1667, op het regentenstuk in het stadhuis te Deventer. >) In de Univeisiteits-Bibliotheek te Amsterdam is een brief van Palthe over dit portret QO 

759. VAN DEN BoECKHORST. Adriaen van den Boeckhorst 
(i6de eeuw). 

Door? B^ graaf d' Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te Schagen 

760. — Joost van den Boeckhorst, Heer van Bleyswyck. 

Door ? Bij graaf d' Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te Schagen. 

1 

761. — Maria van den Boeckhorst, Ambachtsvrouw van 
de Stad. 

Door? Bij graaf d' Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te Schagen. 

762. — Nicolaes van den Boeckhorst (17de eeuw). 

Door ? Bij graaf d' Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te Schagen. 

763. — N. van den Boeckhorst. Geestelijke te Oudwijk. 

Door? Bij graaf d* Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te Schagen. 

764. — Willem van den Boeckhorst ( — 1559). 

Door? 1554, als Jerusalemvaarder. Bij graaf d* Oultremont te Brussel. Afkom- 
stig van het kasteel te Schagen. 

765. BOEDEKER. Balthasar Boedeker (1540 — 1616). 

Door? Stadhuis te Deventer. Tent Zwolle 1882. 

766. — Maerten Boedeker. 

1. Door P. Moreelse? 1594. Verk. Amsterdam 22 Sept 1885. 

2. Door M. J. Mierevelt? Bij den heer E. W. Boerma te Deventer. Tent. 

Zwolle 1882. 

3. Door?, aet. 22. Stadhuis te Deventer. Tent. Zwolle 1882. 

767. BoEKELMAN. Andries Boekelman. 

Door J. V. Neck 1683. Op een Anatomische les in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

768. — C. Boekelman. 

Door J. Pool 1699, als Overman op een regentenstuk van het Chirurggnsgilde 
in het R^ksmuseum te Amsterdam. 

769. Boel. Stoffel Boel. 

Door J. V. d. Meer 1680, als Binnenvader op een regentenstuk in het Am- 
bachtskinderhuis te Utrecht. 91 

770. BOELENS. Allart Boelens (1479 — ). Burgemeester van Am- 
sterdam. 

Door? 1552. Bij Baron v. Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg bij Rheine. 

771. — Allart Boelens (1523 — ).. 

Door? 1559. Bg den heer W. del Cpurt tot Krimpen te Haarlem. Verk. coll. 
Alewijn, Amsterdam i6 Dec. 1885. 

772. — Allart Pietersz. Boelens (1560 — ). 

Door? 1592. Bij baron v. Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg b^ Rheine. 

773. — Allart Boelens. 

1. Door? 1647. Bij Baron v. Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg bij Rheine. 

2. Door? Bij Baron v. Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg bg Rheine. 

774. — Alyt Boelens. 

Door? 1557. Verk. coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend 
damesportret. 

775. — Alyt Boelens (1558 — ). Echtg. van G. Bicker. 

Door? 1583. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Verk. coll. 
HpensteiUf Amsterdam 3 Dec. 1872. Tent. Amsterdam 1876. 

776. — Andries Boelens (1455 — ^S^S)- Burgemeester van Am- ' 
sterdam. 

I. Door? 1480. Bij den heer A. Holtzmann op den huize Ooster-Engh te 
Hilversum. Verk. coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbe- 
kend mansportret. 

2. Door? 1502. Bij Baron van Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg bij Rheine. 

3. Door? Archief te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1867. Tent Amsterdam 

1876 (Afg. in D. C. Meyer Jr., Wandeling door de zalen der Hist. 
Tentoonstelling, Amsterdam 1876 p. 90). 
4. Door? op een triptiek, vóór de hervorming aanwezig in de Boelens- 
kapel in de Nieuwe Kerk te Amsterdam <) 

777. — Andries Boelens ( — 1573). Schepen te Amsterdam. 

Door? 1572. Bij den heer W. del Court tot Krimpen te Haarlem. Verk.coU. 
Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mansportret door P. 
Aertsen. Veik. coll Alewgn, Amsterdam 16 Dec. 1885. *) Volgens opgave van den heer J. F. M, Sterck, die over dezen triptiek een studie in 
bewerking heeft. (Vgl. no. 783, 791 en 792). 12 778. BOELENS. Anna Boelen s. Echtg. van Nic. van der Laen. 

Door? (i6de eeuw), copie. B^ de Freules van Loon te Amsterdam. 

779. — Carolus Johannes Boelens. 

Door J. M. Quinkhard 174I1 op een Regentenstuk van het Spinhiiis, in 
het Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief, I p. 167). 

780. — Claes Boelens (1550— 1615). Hoofdschout te Hoorn, 
Latijnsch dichter »Nicolaus Bulius." 

I. Door? Bij den heer W. del Court tot Krimpen te Haarlem. Verk. coll. 

Alewijn, Amsterdam 16 Dec. 1885. 
2. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoetioon Batavum. 

781. — Cornelis Boelens. 

Door? 1579. Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend 
mansportret. 

782. — Dirck Boelens ( — 1525). Burgemeester van Amsterdam. 

Door? 1500. Bij den heer W. del Court tot Krimpen te Haarlem. Verk. 
coll. Alewijn, Amsterdam 16 Dec 1885. 

783. — Griete Boelens. Echtg. van Hillebrand Jansz, den Otter. 

Door?, op een triptiek, vóór de hervorming aanwezig in de Boelens-kapd 
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

784. — Hendrick Paulusz. Boelens ( — 1562). 

Door? Archief te Amsterdam. Afkomstig van het Dolhuis te Amsterdam. 
Tent. Amsterdam 1876. 

785. — Hendrick Boelens. 

Door Dirck Barendsz. 1585, als kapitein op een niet meer aanwezig schutter- 
stuk te Amsterdam. Een teekening er naar is op het Archief te Amsterdam. 
(Oud-Holland, V p. 4). 

786. — Hendrick Boelens. 

Door N. Eli as 1628, op een Regentenstuk van het Spinhuis, in het R^ks- 
museum te Amsterdam (Oud-Holland, IV p. 88. — Obreen's Archief, 
I p. 166). 

787. — Jan Boelens (1563 — 1587). 

Door? Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mans- 
portret van 1563. 93 

788. BoELENS. Joost Boelens. 

Door P. Moreelse 1626. Bij Baron v. Heereman-Zuydwyck op slot 
Surenburg b^ Rheine. 

789. — Pieter Boelens (1526 — ). 

1. Door? 1552. Bij Baron V. Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg b^ Rheine. 

2. Door? 1565. Bij Baron v. Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg b^ 

Rheine. 

790. — Pieter Boelens (1582 — ). Fiscaal bij de Admiraliteit 
te Hoorn. 

Door? 1627. Bij den heer W. del Court tot Krimpen te Haarlem. Verk. coll. 
Alew^n, Amsterdam 16 Dec. 1885. 

791. — Tryn Boelens. Echtg. van Dirck Hillebrandsz. den Otter. 

(?) Door?, op een triptiek, vóór de hervorming aanwezig in de Boelens-kapel in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

792. — Vechter Dircksz. Boelens ( — 1520). Procurator der 
Karthuizers te Amsterdam. 

Door?, op een triptiek, vóór de hervorming aanwezig in de Boelens-kapel in 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

793. VAN Boelens. Anna Lucia van Boelens. Echtg. van 
Charles de Lannoy. 

Door? Bij den heer J. v. Wageningen thoe Dekema op Dekema-State te 
Jelsimi. 

794. — Maria van Boelens, Echtg. van Jac. Willem AUames 
Couttis en van J. L. Doys. 

Door? Bg Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 

795. — Sjoert van Boelens ( — 1692). Burgemeester van 
Leeuwarden. 

1. Door? Bij den heer J. van Wageningen thoe Dekema op Dekema-State 

te Jelsum. 

2. Door? Bg Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 

796. BOELLAERT Boellaert Damesportret. 

Door P. F. de la Croix, pastel. Bg den heer H. de Bie te Rotterdam. 94 
797- Boendermaker. Theodoor Boendermaker. 

Door?, miniatuur (i8e eeuw). Bg Mr. W. Baron v. Pabst van Bingerden te 
*s Gravenhage. 

798. BOERHAAVE. Hermannus Boerhaave (1668 — 1738). Hoog- 
leeraar te Leiden. 

1. Door C. Troost 1735. Bij . Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam (J. W. 

Kaiser se. in Nederl. in de i6e en 17e eeuw). 

2. Door C. Troost. Bij Mevr. van Hees te Velp. Misschien van de verk. 

Amsterdam 20 Aug. 1856. 

3. Copie naar No. i. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

4. Door? Universiteits-ziekenhuis te Leiden. Afkomstig van den huize Oud- 

Poelgeest 

5. Door? Universiteit te Amsterdam. > 

6. Door? Zeeuwsch Grenootschap te Middelburg. 

7. Door? Elscoriaal bij Madrid (Sala Vicarial). 

799. — De familie Boerhaave. Man, vrouw en vier kinderen. 

Door H. Pothoven. Verk. Amsterdam 8 April 1862. 

800. Boet. Herman Boet Verwer te Dordrecht. 

Door A. V. Strij 1772. Museum te Dordrecht. Greschenk van den heer A. J. 
Schouten 1873. 

801. VAN DEN Boetselaer. Amelia Louisa van den Boet- 
selaer (1638 — ). 

Door? Bij Baron d'Aumale van Hardenbroek op den huize Hardenbroek bg 
Driebergen. 

802. — Anna van den Boetselaer van Toutenborgh. 
Echtg. van God. van Reede. 

Door? Bij Baron Bentinck op den huize Amerongen te Amerongen. 

803. — Anna Florentina van den Boetselaer (1633 — ). 
Echtg. van Lod. v. Morlot. 

Door? Bij Baron d*Aumale van Hardenbroek op den huize Hardenbroek bg 
Driebergen. 

804. — Elburg van den Boetselaer ( — 1568). Abdis van 
Rijnsburg. 

1. Door W. Crabeth 1561, op een glas in de St. Janskerk te Gouda 

(J. H. Hofmeister lith. in Schotel, De Abdij van Rijnsburg p. 204). 

2. Door W. Crabeth. Was op een glas in de Abdijkerk te Rijnsburg 

(Schotel, De Abdg van Rijnsburg p. 204). 

3. Door? Big Mr. C. Th. Baron van den Boetselaar van Dubbeldam op den 

huize Sandwijck te de Bilt bg Utrecht. 95 

805. — Gideon van den Boetselaer van Asperen, Heer 
van Langerak (1569— 1634). Gezamt aan het Fransche hof. 

Door? Was 16 19 op het kasteel te Saumur. 

806. — Helena van den Boetselaer, Rutgerbasterddr. 
Echtg. V. Sim. Jansz. van Polanen. 

Door?, met haar echtg., diens 6 vrouwen en 33 kinderen. Was 1889 bij den heer 
Delaunoy te Amsterdam. 

807. — Otto van den Boetselaer ( — 1552). Abt van Bern. 

Door? Abdij van Bern. 

808. — Philips Jacob van den Boetselaer, Heer van Raep- 
horst (1656— 1686). 

Door? Bij Béron d'Aumale van Hardenbroek op den huize Hardenbroek bg 
Driebergen. 

809. — Rutger van den Boetselaer tot Toutenborgh. 
Drost van Coevorden en het landschap Drenthe. 

Door? 1665. Bij Mr. C. Th. Baron van den Boetselaer van Dubbeldam op 
den huize Sandw^ck te de Bilt bij Utrecht. Greschilderd als orgeldeur in de 
kerk te Dwingdo. 

810. VAN DEN BoGAERDE. A. J. van den Bogaerde. Hoofdpro- 
voost van het Aalmoeseniersweeshuis te Amsterdam. 

Door C. Troost 1729, op een regentenstuk van het Aalmoeseniersweeshuis, in 
het R^ksmuseum te Amsterdam. 

811. BoGAERT. Abraham Bogaert (1663 — 1727). Apotheker te 
Amsterdam. Dichter. 

.1. Door D. V. d. Plaes 1696 (A. de Blois se.) 

2. Door G. Kneller (P. Schenk se.) 

3. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

812. — Adriaen Bogaert van Beloys (1679 — 1743)- Penning- 
meester van Delfland. 

Door?, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

813. — Anna Elisabeth Bogaert van Beloys (1688— 1725). 
Echtg. van M. Merens. 

Door H. Serin 1744. Museum te Hoorn. Bruikleen van de familie Merens. 96 

814. BoGAERT. Frans Bogaert. 

Door J. V. Scorel 1535, als ridder van de broederschap van den HeOigen 
Lande te Utrecht. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

815. — Johannes Bogaert (1554 — 1614). Predikant te Haarlem. 

Door Fr. Hals (J. v. d. Velde se.) 

816. — Nejeltgen Willemsdr. Bogaert. Echtg. van Fred. 
de Vry. 

Door? ca. 1625. Bij Jhr. Teding van Berkhout te Amsterdam. 

817. — Willem Bogaert. 

Door A. Camerarius 1644, als Secretaris op een regentenstuk in het Wees- 
huis te Naarden. 

818. — .... Bogaert. Advokaat 

Door J. Verkolje, 1685. (Houbraken ed. 1721, Hl p. 285). 

819. VAN DEN Bogaert. Anna Catharina van den Bogaert, 
Echtg. van B. de Moor. 

I. Door R. de la Haye. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880, 4 Dec. 1888 

en 26 Oct. 1891. 
2. Door R. de la Haye. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

820. — A. van den Bogaert ( — 1723). Schilder te Delft. 

Door A; V. d. Bogaert. Een teekening hiernaar wordt vermeld in Muller, 
Beschrijvende catalogus van 7000 portretten, p. 40. 

821. — Johannes van den Bogaert. 

Door Th. V. d. Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te 
Deia.. 

822. — Martinus van den Bogaert] (Martin Des Jardins) 
(1640 — 1694). Beeldhouwer te Parijs. 

1. Door Hiac. Rigaud. Museum te Berlijn. Afkomstig uit een der konink- 

lijke paleizen te Berlijn. Tent. Parijs 1704. (G. Edelinck se. 1698). 

2. Door Hiac. Rigaud 1692. Herhaling van het vorige. Louvre te Parijs. 

Door den schilder in 1700 gegeven aan de Académie Royale de Pein- 
ture te Parijs, van den Bogaert's zoon liet het copieeren. 

823. — Nicolaas Frederik van den Bogaert 

Door Th. V d. Wilt 1727, op een anatomistuk in de Anatomiekamer te 
Delft. 97 

824. BoGERMAN. Johannes Bogerman (1576 — 1637). Hoogleeraar 
te Franeker. 

1. Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. (Afg. in W. B. S. 

Boeles, Friesland's Hoogeschool II p. 142). 

2. Door? Verk. coll. W. G. v. Klinkenberg, Amsterdam 6 Maart 1843. 

825. DE BOIS 

Door D. V. Nymegen. Was op 't Oost-Indisch Huis te Rotterdam, (v. Eyn- 
den en v. d. Willigen II p. 58.) 

826. DU Bois. Godfried du Bois (1700 — 1747). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door B. Accama. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

827. — Jacobus Guibertus Josephus du Bois ( — 1796). 

1. Door? In *t klooster te Uden. 

2. Door? Copie naar 't vorige. In 't St. Agatha-klooster te Cuyck. 

828. BoiSBELLAUD DE MoNTACiER. Marie Boisbellaud de 
Montacier (1678 — 1782). Echtg. van P. L. d'Aulnis. 

Door? Bij den heer N. Clason te Bonn. 

829. VAN BOISOT. Lodewijk van Boisot ( — 1576). Admiraal van 
Zeeland. 

1. Door Nicolas Doudart 1574. 

2. Door? Verk. coll. Jaq. de Roore, 's Gravenhage 4 Sept. 1747. 

830. BoiSSENAER. Esther Boissenaer (1607 — )• Echtg. van C. 
de Wolff. 

Door? 1650. Museum te Sluis. 

831. BoiSSENS. C. Boissens. 

Door? 1598. Bij den heer Mart. NijhofF te 's Gravenhage. 

832. TEN BOKKEL. Lodewijk ten Bokkel (1728 — 1787). Predikant 
te Bodegraven. 

Door H. W. Gaspari (J. W. Gaspari se.) 98 
833- Bol. Ferdinand Bol (1611 — 1680). Schilder te Amsterdam. 

1. Door F. Bol. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. A. Brondgeest, Amster- 

dam 1849, in wiens familie het als familieportret bewaard was. TenL 
Arasterdam 1876. 

2. (?) Door F. Bol 1646. Museum te Dordrecht. Gekocht 1887. 

3. Door F. Bol 1659. Verk. coU. Haro, Parijs 30 Mei 1892. 

4. Door F. Bol. Bij den heer Oscar Hainauer te Berl^n. Verk. coll. de 

Beumonvüle, Pargs 9 Mei 1881. Tent. Berlijn 1883. 

5. (?) Door F. Bol Museum te Dresden. Komt er in 1722 al voor als een 

werk van Rembrandt. 

6. Door P. V. Anraedt 1675, op een regentenstuk van het Oude-Zijds- 

Huiszittenhuis, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

834. VAN DER BOLCK. Franciscus van der Bolck. (1681 — 
1761) Pastoor te Rotterdam. 

Door? St. Rosalia-kerk te Rotterdam. 

835. Bols. Lucas Bols. Likeurstoker te Amsterdam. 

^ Door B. Graet 1686, met vrouw en twee kinderen. Hing 187 1 in het hötel- 

gami Victoria aan den Velper weg bij Arnhem (Navorscher 1878 p. 136). 

836. VAN BoLSWERT. Schelte van Bolswert (1586 — ). Graveur 
te Antwerpen. 

Door A. V. Dyck (Adr. Lommelin se. in v. Dyck's Iconographie). 

837. Bom. Jacob Bom. 

Door C. Eversdyck 1624, op een schutterstuk uit Goes, in het museum 
Boymans te Rotterdam. (Obreen's Archief VII p. 179,. 

838. VAN Bommel. Josephus van Bommel (1716 — 1783). Pastoor 
te Rotterdam. 

Door? St. Rosalia-kerk te Rotterdam. 

839. BOMMELAER. Adriaen Bommelaer. 

Door Th. van der Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te 
Delft. 

840. BONGART. Christiaan Bongart ( — 1742). Raad van Utrecht 

Door J. M. Quinkhard, op een regentenstuk in het Ambachtskinderhuis te 
Utrecht. 99 

841. VAN DEN BoNGART. Godfried van den Bongart (Gode- 
fridus de Pomerio). Kanunnik van het Stift van St. Servaas 
te Maastricht. 

Op een grafsteen uit de 15e eeuw in het Rijksarchief te Maastricht. Afkomstig 
uit het Stift van St. Servaas te Maastricht (Maasgouw 1884 p. 1016). 

842. BONSER. Magdalena Bonser. Echtg. van A. de Lange. 

Door P. V. Werf f 1700. Gemeente-museum te 's Gravenhage. 

843. Bont. Adriaen Dircksz. Bont 

Door J. V. Schoten 1626, als korporaal der adelborsten van de Leidsche 
Schutterij, op een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

844. DE Bont. Dirck Sybrantsz. de Bont. 

Door A. Pietersz. 1603, op een chirurggnsgildestuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

845. — Jan Sybrantz. de Bont. 

Door A. Pietersz. 1603, op een chirurgijnsgildestuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

846. Bonte. Marritje Bonte. Echtg. van J. Dz. de Roy. 

Door A. Cuyp?, met haar man en twee zoons. Museum Amstelkring te 
Amsterdam. Leg. Mr. C. P. Hoynck van Papendrecht te Amsterdam 1892. 

847. Bontemantel. Frederik Bontemantel. 

Door N. Elias 1639, als vaandrig op een geschonden schutterstuk in het 
Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 

848. — Hans Bontemantel. Schepen van Amsterdam. 

Door N. Elias 1639, op een geschonden schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 

849. — Jacoba Bontemantel. 

Door? 1644. Rijksmuseum te Amsterdam. Gesch. Jhr. J. S. R. v. d. Poll 
1885. Tent Amsterdam 1876. 

850. Bonus. Ephraim Bonus ( — 1665). Joodsch schriftgeleerde te 
Amsterdam. 

Door Rem brandt 1647. Bij Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam. Verk. coll. 
W. Six, Amsterdam 12 Mei 1734, coll. Wassenaer v. Obdam, *s Graven- 
hage 1750, coll. G. Braamkamp, Amsterdam 31 Juli 1771, coll. J. L. v. d. 
Dussen, Amsterdam 31 Oct. 1774, coll. Goll v. Frankenstein, Amsterdam 
1833. Tent. Amsterdam 1876. Geschilderd als schets voor de bekende ets. 

'3 100 

851. VAN DER BooGH. Jan Claesz. van der Boogh. 

Door J. y. Schoten 1628, als luitenant-kapitein der Leidsche schutterij, op 
een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

852. Boom. Abraham Boom. Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door C. P. Lastman en A. v. Nieulandt 1623, als kapitein op een 

schutterstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII 

2. Door Th. de Keyser 1638, te samen met de andere burgemeesters van 

Amsterdam. Mauritshuis te *s Gravenhage. (J. Houbraken se. als het 
portret van A. Oetgens van Waveren. - Oud-HoUand VI p. 233). 

3. Door Th. de Keyser 1642. Bij den heer G. Hooft van Vreeland te 

Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. Vondel-tent. Amsterdam 1879. 
4 (?). Door G. Flinck 1643. ^9 ^^ Douair. Hooft Graafland van Schooter 
Vlieland geb. Hooft Graaüand te Utrecht. Tent. 's Gravenhage 1890. 

853. — Cornelis Boom. Burgemeester van Amsterdam. 

Door A. Camerarius. Bij den heer G. Hooft van Vreeland te Amsterdam. 
Tent Amsterdam 1876. 

854. — Niesje Boom ( — 1722). Echtg. van Jac. v. d. Sluys. 

(?) Door Jac. v. d. Sluys. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van het Arme 
Wees- en Kinderhuis te Leiden, waar het 1764 gelegateerd -was door Fr. 
E. Day de Rivet de Monderie te Leiden (Obreen's Archief V p. 342). 

855. — P. Cornelisz. Boom. 

Door G. ter Borch. Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 181 2. 

856. VAN DEN Boom. Hendrick van den Boom. 

Door Fr. Hals 1633, als sergeant van den Kloveniersdoelen, op een schut- 
terstuk in het museum te Haarlem. 

857. Boon. Adriaen Boon. 

Door J. D. Cool 1653, op een regentenstuk van het Heilige Geest- of Ouman- 
huis, in het museum Boymans te Rotterdam. 

858. — Adriaen Boon. 

Door P. Veen 1684. Verk. Amsterdam 14 Maart 1882 en 28 Aug 1883. 

859. — Cornelis Boon van Engelant (1680 — ). Baljuw van 
Heenvliet. Dichter. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in 't Panpoeticon Batavum. Bez. 
door Is. Boonen 1735, door J. de Marre 1737 en door Am. Hoogvliet 
(Mengeldichten, Delft 1738 p. 149). lOI 

860. Boon. Jacobus Boon (1691 — 1776). Predikant te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard (P. Tanjé se. 1752. — ï. F. Walter se.) 

861. BoONEN. Arnold Boonen (1669 — 1729). Schilder te Amsterdam. 

Door A. Booneo. Was bij zijn zoon (P. Tanjé se. in v. Grool I p. 294). 

862. BOONS. Gaspar Boons (1707 — 1762). Pastoor te Amsterdam. 

Door? Mozes- en Airon-kerk te Amsterdam. 

863. DE Boot. Anselmus Boetius de Boot. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoeüeon Batavum. 

864. — Cornelia Philippina de Boot (1712 — 1742). Echtg. 
van J. D. d'Ablaing. 

Door ? Bij de Douair. Barones d' Ablaing van Giessenburg te *s Gravenhage. 

865. — Cornelis de Boot, Heer vam Moersbergen (1680 — 1720). 

Door ? Bij de Douair. Barones d*Ablaing van Giessenburg te *s Gravenhage. 

866. BOOTH. Aert Booth ( — 1551). Grietman van het Bildt. 

(?) Door J. v. Seorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht. Museum Kunstliefde te Utrecht. (S. Muller Fz., De schilde- 
rijen van Jan v. Seorel in het museum Kunstliefde te Utrecht, Utrecht i88op. 33). 

867. — Cornelis Booth ( — 1637). Rentmeester van den prins 
van Oranje. 

Door J. V. Ravesteyn 16 14. Bij den heer J. C. Hoynck van Papendrecht 
te Rotterdam. 

868. — Cornelis Booth ( — 1678). Burgemeester van Utrecht. 

1 . Door P. M o r e e 1 s e (?). Bij den heer J. C. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam. 

2. Door? aet. 21. Museum Hoogeland te Utrecht. 

869. BOR. Pieter Bor (1559 — 1635). Geschiedschrijver. 

1. Door Fr. Hals 1634. Was in het museum Boymans te Rotterdam, waar het 

sedert 1849 voorkomt, en is in 1864 verbrand (A. Matham se. — A. Zylveltsc.) 

2. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

« 

870. TER BoRCH. Abraham ter Borch. 

Door J. M. Quinkhard 1722, op een regentenstuk van het Rasphuis, in 
het Werkhuis te Amsterdam. 

871. — Anna Jansdr. ter Borch. Echtg. van J. F. Hercules. 

Door E. Heemskerk 1 669 op het schilderij^e : De barbierswinkel, in het Wees- 
huis de Oranje-appel te Amsterdam. (Tent. Amst. 1876. — Gids i8;6 IV p. 112). I02 

872. TER BORCH. Geertje ter Borch ( — 1712). Echtg. van Luc. 
V. d. Poll. 

Door M. Gillig 1661. Museum Hoogeland te Utrecht. 

873. — Gerard ter Borch (1584 — 1662). Ontvanger van de con- 
vooien en licenten.te Zwolle. 

Door J. ter Borch 1634, te samen met zijn zoon Harmen. Rijksmuseum te 
Amsterdam (depot). Afkomstig uit het kabinet van prins Willem V, en in 
1795 door de Franschen gestolen (Oud-HoUand IV p. 158). 

874. — Gerard ter Borch (1617 — 1681). Schilder te Deventer. 

1. Door G. ter Borch 1667, op het regentenstuk in het Stadhuis te 

Deventer. 

2. Door G. ter Borch. Mauritshuis te *s Gravenhage. Gresch. van koning 

WiUem I. Vermoedelijk het portret dat aan A. Houbraken uit Zwolle 
toegezonden werd, en door J. Houbraken gegraveerd is (Groote Schou- 
burgh ed. 1721 m p. 40). Kan zijn van de verk. coll. Pieter de Klok, 
Amsterdam 22 April 1744 en coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 
25 Aug. 1773. (F. B. Waanders iith. in Kunstkrönyk 1847. — Afg. 
in £m. Michd, Grerard Terburg p. 59). 

3. Door G. ter Borch. Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 

2$ Aug. 1773. 

4. Door L. de Jongh. Verk. Amsterdam 30 Maart 1874. 

875. — Gesina ter Borch (1633 — 1690). Schilderes te Deventer. 

Door? Verk. Amsterdam 30 Maart 1874. 

876. — Harmen ter Borch (ca. 1626 — vóór 1677). Ontvanger 
van de convooien en licenten te Zwolle. 

Door J. ter Borch 1634, te samen met zijn vader. Rijksmuseum te Amster- 
dam (depot). Afkomstig uit het kabinet van prins Willem V, en in 1795 
door de Franschen gestolen (Oud- Holland FV p. 158). 

877. — Janneken ter Borch. Echtg. van S. Schellinger. 

Door G. ter Borch met haar man. In 1690 gelegateerd door Gesina ter 
Borch aan de kinderen van S. Schellinger (B^dr. Gresch. Over^ssel, Vul 

P. 149). 

878. — .... ter Borch. Echtg, van Marienburg. 

Door G. ter Borch. Museum te Berl^n. Verworven in 1874 met de coll. 
Suermondt te Aken. Door den heer Suermondt in 1869 gekocht van zekeren 
Bols te Deventer. I03 
879- VAN DER BORCH. B. van der Borch. 

Door N. Rode 1776, als Hoofdman op een chinirgijnsgildestuk in het Ge- 
meente-museum te 's Gravenhage. 

880. — Jan van der Borch ( — 1509). Schepen van Utrecht. 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht in 1472. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

881. DE Bordes. Anthony de Bordes (1726— 1793). 

1. Door T. Regters ca. 1755, op een regentenstuk van het Aalmoeseniers- 

weeshuis, in het Stadhuis te Amsterdam. 

2. Door T. Regters 1766, op een regentenstuk van het Aalmoeseniers- 

weeshuis, in het Stadhuis te Amsterdam. 

882. — Boudewijn de Bordes (1609 — 1680). 

1. Door A. Backer 1679, ^^^ ^jj^^ ^^^^ kleinkinderen. Bij den heer C. J. 

de Bordes te Velp. 

2. Door A. Backer? Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. ^). 

883. — Maria de Bordes (i 649 — 1 7 1 9). Echt. van Ferd. v. Collen. 

Door? Bij den heer H. D. Willink van Collen op den huize Gunterstein 
te Breukelen. 

884. BORE. Barend Claesz. Bore. 

Door J. A. Rotius 165 1, als luitenant op een schutterstuk in het museum 
te Hoorn. 

885. Boreel. Jacob Boreel (1711 — 1778). Advocaat-fiscaal bij het 
college ter Admiraliteit van Amsterdam. 

Door? Bij de Douair. Barones d'Ablaing van Giessenburg te *s Gravenhage. 
(J. Houbraken se.). 

886. — Jacoba Boreel ( — 1711). Echtg. van M. Boudaen. 

Door C. Netscher. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

887. — Willem Boreel, Baronet, Heer van Steeland en Duynbeke 
(1591 — 1668). Pensionaris van Amsterdam. Gezant aan de hoven 
van Zweden, Denemarken, Engeland en Frankrijk. 

Door?, copie. Bij de Douair. Barones d'Ablang van Giessenburg te *s Gravenhage. ') Op een regentenstuk van B. v. d. Helst van 1637 in het Walen weeshuis te Amsterdam 
staat zijn naam, maar dit moet op een vergissing berusten, daar hij eerst in 1651 regent werd 
(Oud-Holland IV p. 105, 106). I04 

888. BOREEL B ore el. Mansportret (i8e eeuw). 

Door? Museum te Leenwarden. Afkomstig van Freule A. H. J. Boreel van 
Haersma te Leeuwarden. 

889. DE BORGHREEFF. Elisabeth de Borghreeff (— 1615). Echtg. 
van Hendr. v. Thyll en van Douwe v. Roorda. 

Op een grafsteen in de kerk te Terkaple. 

890. VAN BORN. Heriricus van Bern (1630 — 1701). Predikant 
te Amsterdam. 

Door N. Maes 1684 (A. Blooteling se.) 

891. BoRRE. Claes Florisz. Borre. Kapelaan te Leiden (1530 — 
1562). 

Door? 1560. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van het R, K. Weeshuis te 
Leiden. 

892. — Dirck Borre van Amerongen, Heer van Sandenburg 
( — 1703). Hoofdschout van Utrecht. 

Door? Bij Mr. R. F. C. H. Baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

893. — Floris Borre van Amerongen ( — 1675). Landcom- 
mandeur der Balie van Utrecht van de Ridders van deDuitsche • 
Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Uttecht 1871). 

894.'' — Frederik Borre van Amerongen, Heer van Kers- 
bergen ( — 1723). Landcommandeur der Balie van Utrecht van 
de Ridders van de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 187 1). 

895. — Gerrit Borre van Amerongen ( — 1608). 

Door? ca. 1560, op een memorietafel in het museum Kunstliefde te Utrecht. 

896. — Willem Borre van Amerongen ( — 1563). 

Door? ca. 1560, op een memorietafel in het museum Kunstliefde te Utrecht. 

897. BORREN. Alida Borren van Overschie (1561 — 1643). 
Echtg. van Joh. de Groot. 

Door? B^ de Douair. Prins te Haarlem. I05 

898. BoRREN. Petronella Borren (1578— 1653). Echtg. van 
Fr. van Aerssen. 

1. Door M. J. Mierevelt. Bij Baron van Aerssen Beyeren van Voshol 

te Zwolle. 

2. Graftombe in de kerk te Sommelsdijk, in 1795 ^^^^ ^^ Patriotten en in 

1799 door een brand bijna geheel vernield. 

899. BORS. Cornelia Maria Bors van Waveren (1697 — 1763). 
Echtg. van J. Deutz. 

Door? Bij de Douair. Barones d'Ablaing van Giessenburg te 's Gravenhage. 

900. — Jacob Bors (1573 — ). 

Door? 1596. Deutzenhof te Amsterdam. 

901. — Jacoba Bors van Waveren (1666 — 1754). Echtg. van 
Abr. Ortt en van J. Calkoen. 

1. Door N. Maes. Bij Jhr Ortt v. Schonauwen te Arnhem. 

2. Door? Bij Jhr. Ortt v. Schonauwen te Arnhem. 

902. — Susanna Catharina Bors van Waveren (1730 — 
1760). Echtg. van J. Six. 

Door D. v. d. Smissen. Bij Jhr. Dr. J. Six te Amsterdam 

903. VAN BoRSCHEN. Frans Jansz. van Borschen. 

Door J. v. Schoten 1626, als wachtmeester der Lddsche Schutterij, op een 
schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

904. VAN BORSSELE. Adriaen van Borssele, Heer van Gelder- 
malsen enz. (1651 — 1728). Lid van den Raad van State. 

Door J. V. Helmont 1715 (J. Houbraken se. naar een teekening van A. 
Schouman 1758, in Wagenaar's Vaderlandsche Historie, XVni p. 46). 

905. — Anna van Borssele. Echtg. van Thomas v. d. Abeele. 

Door Anthonis Jansz. 1489, met hare familie. Op een altaarstuk, vóór de 
hervorming in de O. L. V.-kerk te Veere (Dietsche Warande IV p. 
500—504). 

906. — Frank van Borssele, Heer van St Maartensdijk, Zuylen 
enz. ( — 1470). Stadhouder van Holland en Zeeland. 

I, Door J. Mostaert. Museum te Antwerpen Was in het begin der 17de 
eeuw bij Nicolaes Suyker te Haarlem en later in de coll. Enschedé te io6 

Haarlem en Ertborn te Utrecht, (v. Mander ed. 1618 p. 150 a. — 
J. Folkema se. naar een teekêning van T. Jelgersma 1753). *) 

2. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Afkomstig uit het Nationaal Museum 

te 's Gravenhage 1808, en volgens overlevering vroeger op het slot 
Nieuw-Teylingen, waar het in het midden der i8de eeuw nog hing. 
(Tegenw. Staat van Holland, Amsterdam 1746 p. 322). 

3. Door? Stadhuis te St. Maartensdijk. 

4. Door? Museum van het Provinc. Genootschap van Kunsten en Weten- 

schappen te 's Hertogenbosch. Leg. van Jhr. E. M. A. Martini 1862. 

5. Door? Museum te Leeuwarden. Geschenk van den heer A. P. H. Kuipers 

te Leeuwarden 1855, en vroeger in het bezit van Nic v. Nispen, Raad 
en Requestmeester van Jacoba van Beieren. 

6. Door? Slot te Zuilen. Was in het begin der 17de eeuw in Zeeland, en 

later te 's Gravenhage. 

7. Door? Slot te Zuilen. Was in het begin der 17de eeuw in Zeeland, en 

later te 's Gravenhage. 

8. Door? Verk. Amsterdam 14 April 1830. 

907. VAN BoRSSELE. Hendrik van Borssele. 

Door Anthonis Jansz. 1489, met zijne familie. Op een altaarstuk, vóór 
de hervorming in de O. L. V.-kerk te Veere (Dietsche Warande IV p. 
500-504). 

908. — Jan van Borssele van der Hooge (1707 — 1764). 
Eerste edele van Zeeland. 

1. Door J. Fournier 1753 (P. Tanjé se. 1754). 

2. Door A. Schouman 1758 (J. Houbraken se. in Wagenaar, Vaderl. 

Historie XX p. 100). 

3. Door? Zeewsch Grenootschap te Middelburg. 

909. — Margriete van Borssele. Echtg. van Jan de Baenst. 

Door Anthonis Jansz. 1489, uiet hare familie. Op een altaarstuk, vóór 
de hervorming in de O. L. V.-kerk te Veere (Dietsche Warande VI p. 
500-504). 

910. — Paulus bastaard van Borssele, Heer van Schellach 
en Laterdale ( — 1504). Gouverneur van Veere. 

Door Anthonis Jansz. 1489, met zijn kinderen, opeen altaarstuk in de 
O. L. V.-kerk te Veere (Dietsche Warande IV p. 500 — 504). *) Henri Hymans (uitg. van v. Mander I p. 266) en Rob. Stiassny (Repertorium für 
Kunstwissenschaft XI p. 379) ontkennen, misschien te recht, dat dit zijn portret is. Zeker 
is het, dat J. Mostaert, die ongeveer geboren werd, toen Frank v. Borssele stierf, hem niet 
naar het leven kan geschilderd hebben. I07 

911. VAN BORSSELE. Sophia van Borssele van der Hooge. 

Door? Verk. Amsterdam 27 Mei 1881. 

912. — Willem van Borssele. 

Door N. Elias 1639, op een geschonden schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 

913. — .... van Borssele, Heer van Geldermalsen. 

Door N. V. Ravesteyn (v. Grool II p. 448). 

914. Bos. Gerrit Martsz. Bos. 

Door J. A. Rotius 1649, ^P ^^^ schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

915. — Lambert Bos (1670 — 1717). Hoogleeraar te Franeker. 

Door H. de Valk 1717. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

916. — Petrus Bos ( — 171 8). Predikant te Rotterdam. 

Door?, pastel. Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

917. Bosboom. Simon Bosboom (1614 — 1668). Bouwmeester te 
Amsterdam. 

Door N. de Helt Stocade (P. de Jode se. in de Bie, Gulden Cabinet p. 547). 

918. DU Bosc. Pierre Thomines, sieur du Bosc (1635 — 1692). 
Predikant te Rotterdam. 

Door B. Vaillant (J. Gole se.). 

919. Bosch. Agatha Bosch. Echtg. van Joh. Emants. 

Door J. Danckers 1646, met hare familie. Bij Mevr. de Wed. Heijligers 
te *s Gravenhage. 

920. — Albert Bosch. Burgemeester van *s Gravenhage. 

ï. Door J. V. Ravesteyn 1636, op een regentenstuk in het Gemeente- 
museum te 's Gravenhage. 

2. Door J. Danckers 1646, met zijne familie. Bij Mevr. de Wed. Heij- 

ligers te 's Gravenhage. 

3. Door J. V. Ravesteyn 1647, op een regentenstuk in het Gemeente- 

museum te 's Gravenhage. 

4. Door S. V. Hoogstraten. Bij Mevr. de Wed. Heijligers te 's Gravenhage. 

921. — Bartholomeus Bosch ( — 1678). Vroedschap van 's Gra- 
venhage 

Door J. Danckers 1646, met zijne familie. Bij Mevr. de Wed. Heijligers 
te 's Gravenhage. 

'4 io8 

922. Bosch. Bartholomeus Bosch Jr. 

Door J. Danckers 1646, met zijne familie. Bg Mevr. de Wed. Heijligers 
te *s Gravenhage. 

923. — Cornelis Bosch. Advokaat te 's Gravenhage. 

Door A. V. Ravesteyn 1660. Was 1892 bij den kunsthandelaar Donaldson 

* 
te Londen. 

924. — Dirck Bosch. 

Door J. Danckers 1646, met zijne familie. Bij Mevr. de Wed. Heijligers te 
's Gravenhage. 

925. — Geertruida Bosch. 

Door J. Danckers 1646, met hare familie. Bij Mevr. de Wed. Heijligers 
te 's Gravenhage. 

926. — Gerrit Leendertsz. Bosch. 

Door D. Metius 1650, op een regentenstuk in het Biu^erweeshuis te Alkmaar. 

927. — Jacob Jacobsz. Bosch. 

Door D. Metius 1650, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis te Alkmaar. 

928. — Jan Bosch. Notaris te Amsterdam. 

Door W. Hendriks 1764. Was 1876 bij Mr. J. P. Amersfoordt te Haar- 
lemmermeer. Tent. Amsterdam 1876. 

929. — Leonardus Bosch ( — 1668). Abt van Bern. 

Door? Abdij van Bern. , 

930. — Nicolaes Bosch. 

Door J. Danckers 1646, met zijne familie. Bij Mevr. de Wed. Heijligers 
te 's Gravenhage. 

931. — Paulus Bosch. 

Door J. Danckers 1646, met zijne familie. Bij Mevr. de Wed. Heijligers 
te 's Gravenhage. 

932. — Sara Bosch (1707— 1777). Echtg. van W. v. d. Pot. 

Door D. V. Nymegen 1733. Museum Boymans te Rotterdam. Geschenk 
van den heer D. v. d. Pot, 1873. Bezongen door D. Smits 1 734 (Gedichten 
ed. 1740 p. 249). I09 
933- l>E Bosch. Bernardus de Bosch (1709 — 1786). Dichter. 

1. Door J. M. Quinkhard 1741. Was in hel Panpocticon Batavum. 

Bezongen door Luc. Pater 1741. 

2. Door T. Regters 1759. Was 1876 bij Mr. J. de Vries Jzn. te Amster- 

dam. Tent. Amsterdam 1876. Bezongen door S. M. v. d. Wilp, Gredichten 
P* ^95 (J* Houbraken se). 

3. Door T. Regters, op een familiestuk, in het begin der 19e eeuw bg 

Jeronimo de Vries te Amsterdam (v. Eynden en v. d. Willigen II 

P. 75). 

934. — Hendrik de Bosch (1720 — 1772). Geneesheer te Am- 
sterdam. 

Door T. Regters, op een familiestuk, in het begin der 19e eeuw bij den heer 
Jeronimo de Vries te Amsterdam, (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 75). 

935- — Jan de Bosch (1713 — 1785). Schilder te Amsterdam. 

Door T. Regters, op een familiestuk, in het begin der 19e eeuw bij den heer 
Jeronimo de Vries te Amsterdam (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 75). 

936. — Jeronimo de Bosch (1677 — ). Apotheker te Amsterdam. 
Dichter. 

1. Door C. Troost 1724, als Inspecteur van het Collegium Medicum te 

Amsterdam. Rijksmuseum te Amsterdam. 

2. Door T. Regters 1758, als Inspecteur van het Collegium Medicum te 

Amsterdam. Rijksmuseum te Amsterdam. 

3. Door 1*. Regters, met zijne familie. Was in het begin der 19de eeuw 
bij den heer Jeronimo de Vries te Amsterdam (v. Eynden en v. d. 
Willigen II 75). 

4. Door B. Accama. Bij den heer W. Cnoop Koopmans te Haarlem. Bezon- 
gen door Bern. de Bosch, Dichtlievende verlustigingen 'II p. 2^2, 283). 

937. — ....de Bosch. Vader en zoon. 

Door H. Pothoven (v. Gooi n p. 375). 

938. VAN DEN Bosch. Adriaen van den Bosch. Kapitein ter zee. 

Door J. de Baen. 

939. — Hendrik van den Bosch. 

Door J. M. Quinkhard 1741, als regent van het Spinhuis, op een regenten- 
stok in het Werkhuis ie Amsterdam (Obreen's Archief I p. 167). I lO 

940. VAN DEN Bosch. I.ambrecht van den Bosch. 

Door B. V. d. Helst 1648, op don Schuttersmaaltijd in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

941. — Lodewijk van den Bosch. 

Door J. V. Scorel. Was 1605 bij Ferreri te Leiden (Oud-Holland V. p. Ï49). 

942. VAN BOSCHEIDEN. Adriaan van Boscheiden (1685 — 1739). 
Predikant te Leiden. 

Door Fr. v. Mieris Jr. Bij de familie van Asperen van de Velde te Haarlem. 

943. VAN BOSCHHUYSEN. Floris van Boschhuysen, Heer van 
Rodenburg ( — 1474). Schout van Leiden. 

Geschonden grafzerk in de St. Pieters-kerk te Leiden. (Ned. Archief voor Kerk- 
geschiedenis VI p. 462). 

944. — .... van Boschhuysen. Echtg. van Claes CorfF. 

?Door? Was op een niet meer aanwezig geschilderd glas in de St. Laurenskerk 
te Alkmaar (Oud- en nienw, Amsterdam 1889 p. 19). 

945. — .... van Boschhuysen. Vrouwenportret. 

Door? 1581. Museum te Alkmaar. Afk. van het Pro venhuis van Palihc en 
van Foreest te Alkmaar. 

946. Boskoop. Johannes Boskoop (1714 — 1772). Predikant te 
Amsterdam. 

1. Door A. Folkema (J. Folkema se. 1752) 

2. Door J. M. Quinkhard (J. Houbraken se. 1755). 

947. Bosman. Adriana Bosman. Echtg. van Lod. Elsevier. 

Door? Bij Mevr. de Wed. Ëm. de Tarade te Amboise. Heeft een tgd lang 
als door B. v. d. Helst in het museum te Tours gehangen. Vroeger in 
de coll. Turet te Parijs. 

948. — Cornelia Bosman ( — 1689). Echtg. van Joh. v. d. 
Corput en van A. Cuyp. 

1. Door A. Cuyp, met haar man en kind. Verk. coll. J.Jelfs, Londen 1773. 

2. Door A. Cuyp. Verk. coll. G. H. Bengough, Londen 1859 en coll. 

Bryant, Londen 1865. 1 1 1 

949- BOSSCHAERT. Thomas Willeboorts Bosschaert (1613— 
1656). Schilder te Antwerpen. 

1. Door Th. Willeboorts Bosschaert (C. Woomans se. in de Bie, 

Gulden Cabinet p. 167). 

2. Door A. V. Dyck (^Th. v. Kessd se, in v. Dyck's Iconographie). 

950. — .... Bosschaert (1562 — ). Echtg. van... v. d. GraefF. 

Door M. J. Mierevelt 1618. Bij Jhr. H. v. Sypesteyn te 's Gravenhage. 

951. VAN Bossu. Maximiliaan de Hennin, graaf van Bossu 
( — 1579). Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. 

Door? Stadhuis te Hoorn (Kunstkron^k VI p. 39). 

952. VAN BOSSUIT. Fran^ois van Bossuit (1635 — 1692). Beeld- 
houwer te Amsterdam. 

Door B. Graet (M. Pool se. in Bossuit, Beeldsnyders Kunst-kabinct. Am- 
sterdam 1727). 

953. BOTH. Jan Both ( — 1652). Schilder te Utrecht 

1. Door J. Both. Bij den Duke of Bedford op Woburn Abbey. 

2. Door C. Poelenburg 1648. Bij graaf Fürstenberg op slot Herdringen. 

Tent. Düsseldorf 1886. 

3. Door Abr. Willaerts (C. Woumans se. in dé Bic, Gulden Cabinet 

P- 157) 0. 

954. — Pieter Both ( — 161 5). Gouverneur-Generaal van Nederl.- 
Indië. 

1. Door? Kasteel te Batavia. 

2. Door?, copie. Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage. 

3. Door?, eopie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

955. VAN BOTNIA. Douwe van Botnia. 

Door? midden i6e eeuw. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoc Slooten 
te l>euwarden. 

956. — Douwe van Botnia. 

Door? 1590, als kind, met zijn moeder. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma 
thoe Slooten te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. ') In de eollectie schildersportretten, uitgegeven door Meyssens in 1649, wordt van dit 
portret waarseh^nl^k ten onrechte J. Lievens de schilder genoeuid, 112 957- VAN BOTNIA. Jarich van Botnia ( — 1583). Grietman van 
Franekeradeel. 

Door? Bij graaf Cowper op Panshanger. 

95^' — Juw van Botnia ( — ca.1538). Grietman van Ferwerde- 
radeel. Raad van Karel V. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Sloo^en te Leeuwarden. 

959. — Juw van Botnia (1540 — 1614). Olderman van Franeker. 

Door? 161 1. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Sloten te Leeu- 
warden. 

960. — Luts van Botnia ( — 1582). Echtg. van Douwe van 
Walta. 

Door? Bij graaf Cowper op Panshanger. 

961. — Syds van Botnia (1548 — 1615). Grietman van Wym- 
britseradeel. 

Door? 1576. Museum te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

962. — S. van Botnia. Mansportret 

?Door? 1634. Museum te Leeuwarden, als onbekend mansportret (n*. 288). 

963. — Tietske van Botnia (1585 — ). Echtg. van Emist v. 
Harinxma thoe Slooten. 

I. Door? 1599. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te 

Leeuwarden. 
2(?). Door? 16 10. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te 

Leeuwarden. 

964. BOUDAEN. Abraham Boudaen, Heer van Schellach (1688 — 
1745). Griffier van Walcheren. 

Door Ph. V. Dijk. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. de Witte 
van Citters 1875. 

« 

965. — Anna Boudaen. Echtg. van Jacob Pergens. 

Door S. Mesdach? 1619. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. 
J. de Witte van Qtters 1875. 

966. — Anna Maria Boudaen. 

Door?, i8e eeuw. Was tot 1883 bij Jhr. Mr. E. Huydecopcr van Nigtcvegt 
te Utrecht. 113 

967. BOUDAEN. Anna Sara Boudaen (1708 — 1781). Echtg. van 
J. V. Citters. 

1. Door Ph, V. Dijk 1736. Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Leg. Jhr. 

Mr. J. de Witte van Citters 1875. 

2. Door? Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. 

968. — Catharina Margaretha Boudaen. Echtg. van Com. 
van Vlooswyk. 

Door?, miniatuur. . Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

969. — Constantia Boudaen. Echtg. van J. v. d. Merckt en 
van J. B. de Hochepied. 

Door N. Maes. Verk. coU. V. M. Nieuhoff, Amsterdam 14 Dec. 1858. 

970. — Gideon Boudaen, Heer van Hardenbroek ( — 1744). 

Door Const. Netscher. Bq Mr. J. A. Grrothe te Utrecht. 

971. — Gualtherus Boudaen (1637 — 1684). Predikant te Am- 
sterdam. 

1. Door C. Janssens v. Geulen Jr. 1665. Was tot 1883 bij Jhr. Mr. E 

Huydecoper van Nigtevegt te Utrecht. 

2. Door N. Maes (C. Hagens se. — K. A. Hellemans se.). 

972. — Gualtherus Petrus Boudaen (1704— 1787). Burge- 
meester van Amsterdam. 

1. Door J. M. Quinkhard 1736, met zijn vrouw. Bij Mr. J. A. Grothe 

te Utrecht. 

2. Door?, miniatuur. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

973. — Isabella Johanna Boudaen. Echtg. van Gid. Boudaen. 

1. Door Const. Netscher 17 10. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

2. Door?, miniatuur. Bg Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

974. — Jan Boudaen Courten, Heer van St. Laurens, Schellach 
en Popkensburg (1634 — ^7^^)- Schepen van Middelburg. 

1. Door C. Netscher. 

2. Copie naar het vorige door Ph. v. Dijk. Rijksmuseum te Amsterdam. 

Leg. Jhr. Mr. J Witte van Citters, 1875. 

3. Door? Rgksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. de Witte van 

Citters 1875. 

4. Door? Was tot 1883 bij Jhr. Mr. E. Huydecoper van Nigtevegt te Utrecht. 114 

975. BOUDAEN. Maria Boudaen. 

Door?, i8de eeuw. Was tot 1883 bij Jhr. Mr. E. Huydecoper van Nigtevegt 
te Utrecht. 

976. — Matthias Boudaen ( — 1722). Schout-bij-nacht bij de 
Admiraliteit van Amsterdam. 

Door Const. Netcher. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

977. — Pieter Boudaen Courten, Heer van St Laurens en 
Popkensburg. 

1. Door S. Mesdach? 1619. Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gra- 

venhage. Tent. *s Gravenhage 1881. 

2. Door S. Mesdach? 1620. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. 

Mr. J. de Witte van Citters 1875. 

978. — Pieter Boudaen (1666 — 1734). Predikant te Amsterdam. 

Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

979. BouDAERT. Baltes Boudaert. 

Door Fr. Hals 1633, als Sergeant bij den Kloveniersdoelen, op een schutter- 
stuk in het Museum te Haarlem. 

980. BoUDENS. Georgius Boudens. Burgemeester van Gouda. 

Door M. Verhcyden ca. 1715 (v. Gooi H p. 283). 

981. — ....Boudens. Dochter van Georgius Boudens. 

Door M. Verheyden ca. 1715 (v. Grool H p. 283). 

982. BouDEWYN VAN HOLLAND (—II 96). Bisschop van Utrecht. 

Tombe in de kerk te Westbroek. 

983. BOUDEWYNSZ. Assuerus Boudewynsz. 

Doer C. Eversdyck 161 6, op een schutterstuk uit Goes, in Museum Boymans 
te Rotterdam. (Obreen's Archief VII p. 173). 

984. — Cornelis Boudewynsz. 

Door Fr. Hals 1627, als Luitenant van den St. Jorisdoelen, op een schutter- 
stuk in het Museum te Haarlem. 

985. vanBoulogne. Mathildis gravin van Boulogne(— ca.121 1). 
Gem. van Hendrik I, hertog van Brabant. 

Tombe in de St. Pieterskerk te Leuven. In 1793 vernield, maar weer gerestau- 
reerd (Afg. in Butkens, Trophées de Brabant I p. 203). 115 

986. BOUMAN. Carel Bouman (1673—). Dichter te Amsterdam. 

Door C. Troost 1739, P&stel. Kon. Oudheidk. Genootschap te Amsterdam. 
Leg, Mej. Bouman, Amsterdam 1892. 

987. — Claes Barentsz. Bouman. 

Door T. V. d. Eist 1659, op het overliedenstuk van het Metselaarsgild, op 
het Archief te Amsterdam. 

988. BOURBOOM. Jacob Bourboom. 

Door B. Accama 1744. Bij Mr. W. A. v. Sloterdgck te Leeuwarden. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

989. VAN Bourbon. Anna Catharina van Bourbon ( — 1469). 
Gem. van Adolf, Hertog van Gelder. 

1. Door? Museum te Nijmegen. Door haar gegeven aan haar biechtvader 

van Scherpenzeel. Gesch. van Baron F. van Scheq^enzeel Heusch. 

2. Tombe door Willem Loemansz., in de Groote kerk te Nijmegen (J. in de 

Betouw, Kerken en godsdienstige gestichten te Nijmegen p. 40, 41). 

990. BOURGOIS. Constant Bourgois. 

Door Aert Pietersz. 1603? Vermoedelijk weggesneden vaneen schutterstuk 
op het Stadhuis te Amsterdam (Oud-HoUand V p. 19). 

991. VAN BOURGONDIÊ. Alisa van Bourgondië ( — 1273). Gem. 
van Hendrik Hl, Hertog van Brabant. 

Tombe in de kerk van het Dominicaner ^klooster te Leuven. Vernield. 
y (Messager des sciences historiques, 1860 p. 340, 341. — Afg. in Butkens, 

Trophées de Brabant I p. 269). 

992. — Anna van Bourgondië. Gem. van Adolf v. Cleef. 

Door J. V. Rossum 1662, copie naar een verloren origineel. Verk. Amster- 
dam 12 Dec. 1876. 

993. — Jan van Bourgondië, Hertog van Brabant en Limburg 
(1403— 1426). 

Door? 1422, oude copie. Was in 1862 in de coll. de Ram te Leuven, vroeger 
bij graaf Amédée de Beauffort, en afkomstig van de gildekamer der boog- 
schutters te . Leuven (Afg. in de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne 
ed. baron de Reiffenberg dl. UI. — Messager des sciences historiques 1862, 
titelprent en p. i - 3, 284, 285). 

994. — Maximiliaan van Bourgondië, Markgraaf van Veere 

«5 ii6 

en Vlissingen, Heer van Be veren enz. (15 14 — 1558). Admiraal 
en Generaal-Kapitein van de zee. 

?Door Jan de Mabuse? Museum te Berlijn, als portret van een jongman, 
wellicht door H. Holbein Jr. (n**. 586 A). Afkomstig uit de coll. Suer- 
mondt, Aken 1874. 

995. VAN BoURlcros. Daniel de Blocq van Bouricius (1713 
— 1746). Generaal-majoor der cavallerie. 

Door?, met zijne vrouw. Bij den heer J. A. F. v. d. Meer v. Kuffeler te 
Moordrecht. 

996. Bout. Symon Jansz. Bout. 

Door?, op een niet meer aanwezig schutterstuk te Amsterdam. Een teekening 
er naar is op het Archief te Amsterdam. 

997. DE Bout. Joannes de Bout ( — 1671). Pastoor te Delft. 

Door H. V. Vliet (H. Bary se.). 

998. BOUTS. Dirck Bouts( — 1475). Schilder te Héiarlem en te Leuven. 

1. Door D. B OU ts 1468, op diens Laatste Avondmaal in de St. Pieterskerk te 

Leuven. (Afg. Eigen Haard 1891 p. 188. — Dietsche Warande IV p. 26). 

2. Door? Was in de Minderbroeders-Kerk te Leuven, die in 1797 vernield 

werd (Dietsche Warande IV p. 23). 

999. Bouwer. Arent Bouwer. 

Door Pieter Aertsz. Was 1606 bij Hans Bouwer te Amsterdam (Oud- 
Holland VH 18. — Obreen's Archief VI p. 33). 

1000. VAN BoviNlA. Johannes Joachimsz. van Bovinia. 

Door J. V. Sc o rel 15341 als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

looi. BOXHORNIUS. Marcus Zuerius Boxhornius (1602 — 1653). 
Hoogleeraar te Leiden. 

1. Door P. Dubordieu 1628 (J. Suyderhoef se.) 

2. Door? Zeeuwsch Grenootschap te Middelburg. 

3. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

4. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1002. VAN Braam. Jacob Pieter van Braam (1737 — 1803). Vice- 
admiraal. 

Door I. Schmidt (R. Vinkeles se., in Vervolg op Wagenaar's Vaderl. 
Historie IX p. 182). 117 

1003. VAN Braam. Johannes van Braam (1677 — 1751). Boek- 
handelaar en dichter te Dordrecht. 

1. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

2. Door A. Schouman, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1004. Braamcamp. Gerrit Braamcamp (—1770). Kunstverza- 
melaar te Amsterdam. 

Door Jac. Xavery (v. Eynden en v. d. Willigen n p. 290) ^). 

1005. VAN Brabant. Hendrik I, Hertog van Brabant ( — 1235). 

Tombe in de St. Pieters-kerk te Leuven. In 1 793 vernield, doch weer geres- 
taureerd (Afg. in Butkens, Trophées de Brabant I p. 201). 

1006. — Hendrik II, Hertog van Brabant (1188 — 1247). 

Tombe in de abdg te Villers. In den beeldenstorm vernield (Messager des 
sdences historiques 1882 p. 16 vlg., 1883 p. 484,485. — Afg. in Butkens, 
Trophées de Brabant I p. 237). 

1007. — Hendrik III, Hertog van Brabant ( — 1260). 

Tombe in de kerk van het Doix^inicanen-klooster te Leuven. Vernield (Mes- 
sager des sdences historiques 1860 p. 340, 341. — Afg. in Butkens, 
Trophées de Brabant I p. 269). 

1008. — Jan I, Hertog van Brabant ( — 1294). 

Tombe in de Recollecten-kerk te Brussel. In 1583 vernield (Messager des 
sdences historiques 1860 p. 341, 342). 

1009. — Jan III, Hertog van Brabant (1300 — 1355). 

Tombe door Colard Garnet? 1363 — 1367, in de abdij te Villers. In 
den beeldenstorm vernield. (Afgebeeld in Butkens, Trophées de Brabant 
I p. 443. — Messager des sdences historiques 1858 p. 102, 103, 1882 
p. 16 vlg., 1813 p. 484, 485). 

1010. — Johanna van Brabant ( — 1405). Gem. van Willem 
IV, Graaf van HoUsmd en van Wenceslaus, Hertog van Luxemburg. 

Tombe in de kerk van het Karmelietenklooster te Brussel. Vernield (Afg. 
in Butkens, Trophées de Brabant I p. 526). 

loii. — Margaretha van Brabant ( — 1231). Gem. van 
Gerhard III, Hertog van Gelder. 

Tombe in het O. L. V. Munster te Roermond. ^) R. Vinkeles graveerde 1766 zijn portret naar een teekening van Jac. Xavery. ii8 

1012. VAN Brabant. Margaretha van Brabant ( — 1382). Gem. 
van Lodewijk van Mechelen, Graaf van Vlaanderen. 

1. DcKH- Jan V. Hasselt? ca. 1375. Museum te Rijssd. Afkomstig van 

het Archief te Rqssel 183 1. 

2. Op een glas in de St. Rombouts-kerk te Mechelen (Messager des scienoes 

historiques 1877 p. 14). 

3. Tombe in de St. Pieters-kerk te Rgssel. Vernield. (A%. in de Mont- 

faucon, Les monumens de la monarchie fran9aise III p. 184). 

1013. — Maria van Brabant ( — 1256). Gem. van Lodewijk 
den Gestrenge, Hertog van Beieren. 

Door?, copie uit de i8e eeuw naar een oud fresco. Gaüerie te Schleissheim. 

* 

1014. VAN Bracht. Baeyken van Bracht gen. Baeyken in 
de Roos. Echtg. van Phil, de Graef. 

Door G. Fiinck? Bij Jhr. Mr. V. de Stuers te 's Gravenhage. Gekocht 
verk. colL Gruyter, Amsterdam 24 Oct. 1882 als uit de school van Rem- 
brandt. Verk. Rotterdam 9 Juni 1828 en 22 April 1846. Tent. 's Gra- 
venhage 1890. Vroeger ook aan G. v. d. Eeckhout toegeschreven. 

1015. — Hendrik van Bracht. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

Ï016. — Tieleman van Bracht (1625 — 1664). Predikant te 
Dordrecht 

Door A. v. Halen, miniatuur, verbeterd door J. M. Quinkhard. Was in 
het Panpoeticon Batavum. 

1017. Braems. Elisabeth Braems ( — 1695). Echtg. van B. Vol- 
lenhove. 

Door B. Vollenhove 1684, met haar man. (B^dr. Geschiedenis van 
Overijssel VIII p. 161). 

1018. Braengendyck. Jacob Jansz. Braengendyck. 

Door C. Evers dyck 1616, op een schutterstuk uit Goes, in Museum Boy- 
mans te Rotterdam (Obreen's Archief VII p. 173). 

1019. Braesem. Willem Cornelisz. Braesem. 

Door J. A. Rotius 1649, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

1020. Braets. Hendrica Fran^oise Braets (1745 — 1777). Echtg. 
van Ocker Gevaerts. 

Door? B^ de Douair. van Repelaer van Spykenisse op den huize Dordtw^k 
bq Dordrecht. 1021. Braets Braets. Mansportret 

Door M. Verheyden ca. 1731 (v. Gooi II p. 292). 

1022. VAN Brakel. Abigael van Brakel. Echtg. van Hendr.de 
Wege en van Gysbr. van Hogenhouck. 

Door S. V. Hoogstraten (Oud-Holland VII p. 147). 

1023. — Egbert van Brakel. 

Door S. V. Hoogstraten (Oud-Holland VU p. 147). 

1024. — Elisabeth van Brakel (1648 — ). Echtg. van E. B. 
Bentinck. 

Door R. Koets. Bij Mr. R. F. C. H. Baron Bentinck van Schoonheeten 
te Zwolle. 

1025. — Geertruyd van Brakel (1557 — ). Echtg. van Fil. v. 
Assendelft. 

Door? 1577, miniatuur. Bij Jhr. Mr. V. de Stuers te 's Grravenhage. 

1026. — Johan van Brakel (1618 — 1690). Schout-bij-nacht bij de 
Admiraliteit op de Maas. 

Buste in marmer door J. B 1 o m m e n d a e 1. In de St . Laurenskerk te Rotterdam . 

1027. — Johan van Brakel van Meurs. 

Door? 17e eeuw. Bij de Douair. Martini van Greffen te 's Gravenhage. 

1028. — Judith van Brakel (1608 — 1674). Echtg. van Ar. 
Fabricius. 

Door J. F. Bodecker 1707, copie. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabri- 
cius van Leyenbuig 1883. 

1029. — Wilhelmus van Brakel (1635 — 17^0- Predikant te 
Rotterdam. 

1. Door J. Verkolje Sr. 1686. Verk. coll. Nic. Verkolje, Amsterdam 

18 April 1746. 

2. Door P. V. d. Werff (P. v. Gunst se.) 

3. Door H. Car (J. Houbraken se. 1742). 

1030. — ....vanBrakel. Echtg. van... Colenbergh. 

1. Door 7. Verspronck 1637. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius 

van Leyenbuig 1883. 

2. Door G. ter Borch. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van 

Leyenbuig 1883, I20 

1031. Brakenburgh. Richard Brakenburgh (1650— 1702). 
Schilder te Haarlem. 

Door? Verk. Keulen 28 Sept. 1885. 

1032. Bramer. Leonard Bramer (1596 — 1674). Schilder te Delft. 

Door L. Bramer. Verk. coll. J. v. d Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 
'773 (A. V. d. Does se in de Bie, Gulden Cabinet p. 253). 

1033. Brand. Anna Maria Brand (1747 — 1765). 

Door H. C. Kusten Bij Dr. J. B. Kan te Rotterdam. 

1034. — Cornelis Brand (1712 — 1784). Luitenant. 

Door? Bij Dr. J. B. Kan te Rotterdam. 

Ï035- — Ewout Brand (1590 — 1621). Griffier van de Leenen 
van Holland en Westfriesland. Burgemeester van 's Gravenhage. 

Door J. V. Ravesteyn 1636, op een regentensluk in het Gemeente-museum 
te 's Gravenhage. 

1036. — Ewout Brand (1657 — 1712). GriflBier van de Leenen van 
Holland. Burgemeester van 's Gravenhage. 

Door K. de Moor 171 7, op een regentenstuk in het Gremeente-museum te 
's Gravenhage. 

1037. — Joan Coenraet Brand (1704 — 1791). Natuurkundige. 

1. Door G. N. Rit ter 1776 (R. Vinkeles se. 1776). 

2. Door? Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. 

1038. — Johan Brand (1670 — 1748). Drost van Gorinchem. 

Door? Bij den heer J. van Someren Brand te Amsterdam. 

1039. — Simon Brand (1752 — 1800). Predikant te Dordrecht 

Door?, miniatuur. Bij den heer J. van Someren Brand te Amsterdam. 

1040. VAN DEN Brandeler. Johan van den Brandeler 
(1667 — 1755). Burgemeester van Dordrecht. 

Door A. Boon en. B^ de Douair van Repelaer van Spykenisse op den 
huize Dordtw^k bij Dordrecht. 

1041. Brandon. Johannes Brandon ( — 1428). Monnik in de 
abdij van Dune. Geschiedschrijver. 

Door? Seminarie te Brugge. Afk. van het refiigiehuis van de abd^ van 
Dune te Brugge. 121 

1042. Brandt. Casper Brand (1653 — 1696). Predikant te Am- 
sterdam. 

1. Door M. V. Musscher (J. Houbraken se. — P. v. Gunst se.). 

2. Door?; miniatuur. Remonstrantsehe kerk te Amsterdam, als het portret 

van Grerard Brandt Sr. 

3. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

4. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoetieon Batavum. 

1043. — Cornelia Brandt Echtg. van R. Leers. 

Door A. V. d. Werff. Bez. door Casp. Brandt (Poêzy p. 183). 

1044. — Gerard Brandt (1626 — 1685). Predikant te Amsterdam. 
Dichter en geschiedschrijver. 

1. Door G. Dou? Verk. Amsterdam 20 Aug. 1856 en 5 Nov. 1856. 

2. Door J. Verkolje Sr. ^Houbraken ed. 1721, Hl p. 285). 

3. Door M. V. Musscher 1657. Verk. Amsterdam 17 Maart 1857 (P. 

Schenck se. — P. v. Gunst se. — J. Wandelaar se.). 

4. Door? Remonstrantsehe kerk te Amsterdam, als het portret van Casper 

Brandt. Leg. Hendrik du Goudi a Bois, Amsterdam 1804. Tent. 
Amsterdam 1876. 

5. Door? Universiteit te Amsterdam. 

6. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. Bez. 

1739 door J. Vermeulen '). 

1 045. — GerardBrandtJr. (1657— 1 683). Predikant te Amsterdam. 

1. Door M. V. Musscher 1685 ( J. Munnikhuyzen se. — A. van Buysen se.) 

2. Door? Remonstrantsehe kerk te Amsterdam. Leg. Hendrik du Goudi a 

Bois, Amsterdam 1804. Tent. Amsterdam 1876. 

3. Door? Remonstrantsehe kerk te Rotterdam. 

1046. — Johannes Brandt (1660 — 1708). Predikant te Amsterdam. 

1. Door J. Verkolje Sr. 1685. Bij Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam. 

(Houbraken, ed. 1721 Hl p. 285). 

2. Door C. Lubienietzki. Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 1812 

(J. Houbraken se.). 

3. Door Maria de Wilde. Bezongen door J. Suderman. (Kasp. en Joh. 

Brandt, Poëzy, Amsterdam 1725, Aanhangsel). 

4. Door N. Verkolje, miniatuur. Was in het Panpoetieon Batavum. 

5. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoetieon Batavum. ') Het door J. F. v. Someren, Besehr. cat. van gegrav. portretten enz. H p. iS3 opg«g*^*** 
portret door J. Munnikhuysen naar M. v. Musscher stelt Gerard Brandt Jr. voor. 122 

1047' Brandt. Susanna Wilhelmina Brandt (1687 — 1759). 
Echtg. van Jac. van Merken. 

Door Adr. v. d. Werf f. Bij Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam. 

1048. Brandwyk. Anna Wilhelmina Brandwyk, Vrouwe 
van Blokland (17 16 — 1769). Echtg. van Ger. Beelaerts. 

Door G. Spinny 1767. B^de Douair. Beelaerts van Blokland te *s Grravenhage. 

1049. — Pieter Brandwyk, Heer van Blokland (1672 — 1731). 
Burgemeester van Dordrecht. 

Door? Bg de Douair. Beelaerts van Blokland te *s Grravenhage. 

1050. VAN Brants. Christoffel van Brants. Resident van den 
Czar van Rusland te Amsterdam. 

Door M. Wal f ra et. Op het van Brants-Rus-hofje te Amsterdam. 

105 1. — .... van Brants. Portretten van den vader en van 
twee zusters van Christ vain Brants. 

Door?, i8e eeuw. Op het van Brants-Rus-hofje te Amsterdam. 

1052. Branten. Henricus Branten (1635 — 1685). Prior van 
het klooster der Kruisheeren te Uden. 

Door? In het klooster der Kruisheeren te Uden. 

1053. Brantsen. Arnolda Wilhelma Brantsen (1751—). 
Echtg. van J. A. Cunaeus. 

Door B. F. S. van der uyl 1781 Bg den heer P. E. Cuneus te Leiden 

1054. Brasser. Aletta Brasser. Echtg. van C. Haga. 

Door? Was bij den heer A. D. Schinkel te 's Grravenhage (overl. 1864). 

1055- — Govert Brasser ( — 1653). Thesaurier-Generaal der Unie. 

Door? Bg Jhr. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bij Deventer. 

1056. Braunius. Hendrik Braunius ( — 1749). Predikant te 
Deinum. 

Door? Museum te Leeuwarden. Aik. van Freule A. H. Boreel van Haersma 
te Leeuwarden 1885. Tent. Leeuwarden 1877. 

1057. DE Brauw. Abraham de Brauw (1599 — 1655). Burge- 
meester des Lands van Vrye. 

Door D. Finsonius 1629. Bij Jhr. Mr. W. M. de Brauw te Middelburg. 123 

I059' l>E Brauw. Adriaen de Brauw (1697 — 1763). Raadsheer 
in het Hof van Vlaanderen. 

Door? Burgerweeshuis te Middelburg. 

1060. — Cornelis de Brauw (1728 — 1804). Luitenant-Generaal. 

Door? Bg Jhr. Mr. W. M. de Brauw te Middelburg. 

1061. — Isaak de Brauw (1601 — 1649). Commissaris van de 
monstering in Zeeland. 

Door J. V. Ravesteyn 1635. Bij Jhr, Mr. W. M. de Brauw te Middelburg. 
Tent. 'sGravenhage 1881. 

1062. — Jacob de Brauw, Heer van Ketel (1604 — 1680). Bur- 
gemeester van Rotterdam. 

Door? Bij Jhr. Mr. E. N. de Brauw te 's Gravenhage. 

1063. — Jan de Brauw (1559 — 1619). Commissaris van de mon- 
stering in Zeeland. 

Door? Bij Jhr. Mr. E. N. de Brauw te 's Gravenhage. 

1064. — Johanna de Brauw (1500 — ). 

Door? Bij Jhr. Mr. E. N. de Brauw te 's Gravenhage. Tent. *s Graven- 
hage 1881. 

1065. DE Bray. Dirk de Bray. Schilder en graveur te Haarlem. 

Door J. de Bray 1674, als seaetaris van het St. Lucasgild te Haarlem, 
in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

1066. — Johan de Bray (—1697). Schilder te Haarlem. 

Door D. de Bray 1674, als overman van het St. Lucasgild te Haarlem, 
in het- Rijksmuseum te Amsterdam. <) 

1067. Bredk Hendrick Adriaensz. Brede. 

Door? 1594. Op een glasschildering bij den heer W. del Court tot Krimpen 
te Haarlem. ') Op de verk. coll Hóch, München 1892, was een schilderij van Jan de Bray van 1669, 

voorstellende den maaltijd van Antonius en Cleopatra, en volgens den catalogus de portretten 

van den schilder en diens familie bevattende (afg. in den catal.). De juistheid hiervan blijkt 

echter uit niets. Een herhaling van deze schilderij is op Hampton Court, en daar als de 

familie van Salomon de Bray. 

16 124 

io68. VAN Bredehoff. Adriaen van Bredehoff. 

Door J. A. Rotius 1659. Bij Mevr. de Wed. Quarii) WUleumier van 
Oosthuizen te Utrecht, 

1069. — Adriaen van Bredehoff. 

Door Const. Netscher 1686. Bg Mevr. de Wed. Quarin Willeumier 
van Oosthuizen te Utrecht. 

1070. — Fran^ois van Bredehoff. 

1. Door J. de Baen 1682, als bewindhebber van de Oost-Indische Com- 

pagnie. Op een regentenstuk in het Museum te Hoorn. 

2. Door? 1686. Bij Mevr. de Wed. Quarin Willeumier van Oosthuizcin te 

Utrecht. 

1071. — Fran^ois van Bredehoff. Heer van Oosthuizen enz. 
( — 172 1). Burgemeester van Hoorn. 

1. Door N. Verkolje 1721. Bg Mevr. de Wed. Quarin Willeumier van 

Oosthuizen te Utrecht. 

2. Door? Bij Mevr. de Wed. Quarin Willeumier van Oosthuizen te Oosthuizen. 

3. Grafmonument in de kerk te Oosthuizen. 

1072. — Jacob Josias van Bredehoff. 

Door? 1748. . Bij Mevr. de Wed. Quarin Willeumier van Oosthuizen te Utrecht. 

1073. — Johanna Machteld van Bredehoff. 

Door N. Verkolje 1727. Bij Mevr. de Wed. Quarin Willeumier van Oost- 
huizen te Utrecht. 

1074. — Maria Jacoba van Bredehoff. 

■ 

Door N. Verkolje. Bg Mevr. de Wed. Quarin Willeumier van Oosthoizen 
te Utrecht. 

Ï075- — Nog eeriige portretten der familie van Bredehoff. 

Bij Mevr. de Wed. Quarin WUleumier van Oosthuizen te Utrecht en te 
Oosthuizen. 

1076. Bredenhof. Adriana Bredenhof. 

Door Fr. Hals 1664, op een regentessenstuk van het Oumanshuis, in het 
Museum te Haarlem. 

1077. Brederode. Adriaen Cornelisz. Brederode. ( — 1646). 
Schoenmaker en pachter van de bieren te Amsterdam. 

Door?, op een niet meer aanwezig schutterstuk te Amsterdam. Een teekening 
er naar is op het Archief te Amsterdam. 1^5 

loyS. Brederode. Gerbrand Adriaensz. Brederode(i585 — 1618). 
Dichter te Amsterdam. 

Door A. V. Halen, miniataur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1079. VAN Brederode. Adriana Francisca van Brederode. 
Echtg. van Joh. Phil. von der Hohen-Sax und Forstegh. 

Door?, miniatuur. Bij Jhr Mr. V. de Stuers te 's Gravenhage. 

1080. — Francisca van Brederode ( — 1553). Echtg. van 
Hendr. van Merode. 

Op een zerk in de kerk te Lanaken (Belg. Limburg). 

1081. VAN Brederode. Frederik Lodewyk van Brederode, 
Heer van Bolswert (1628 — 1693). 

?Door J. Mytens. Mauritshuis te 's Grravenhage. 

1082. — Hendrik van Brederode, Heer van Vianen enz. 
(1531— 1568). 

1. Door A. Moro. Bij Baron van Heeckeren op den huize Beverweert bg 

Doom. 

2. Door? Hampton Court. Afkomstig van de Monteyn-Gallery. 
3.. Door W. Key? 1574. Museum te Brunswijk. 

4. Door? Verk. coll. W. v. Haren, Maart 1769, gekocht door O. Z. van 

Haren en in 1776 verbrand. 

5. Door P. P. Rubbens?? Verk. coll. Brentano, Amsterdam 1822. 

1083. — Hendrik van Brederode, Heer van Vianen enz. 
(-1658). 

1. Door A. Hanneman (P. v. Holstein se.) 

2. I>oor? Verk. Amsterdam 12 April 1859. 

1084. — Jacob van Brederode gen. van den Hove. 

Door J. V. Scorel 1527, als Ridder van den Broederschap van den Heiligen 
Lande te Haarlem, 151 1. Museum te Haarlem. 

1085. — Jan Wolfert van Brederode, Heer van Vianen enz. 
(1599 — 1656). Veldmaarschalk in Staatschen dienst 

Door G. V. Honthorst (P. Soutman se. 1647). 126 

io86. VAN Brederode Lancelot van Brederode. 

?Door Rembrandt 1634. Een teekening hier naar door J. Stolker op de 
verk. coU. J. Stolker, 's Gravenhage 1868 en op de verk 's Gravenhage 
I Maart 1870. 

1087. — Margaretha van Brederode. 

Door? 1624. Bij den vorst van Salm-Salm op het kasteel Anholt. 

1088. — Nicolaes van .Brederode. Kapitein in Staatschen 
dienst 

Door M. J. Mi ere velt, copie, niet voltooid. Komt voor in zijn inventaris, 
1648 (Havard, L'art et les artistes hollandais I p. 48). 

1089. VAN Brederode. Reinoud II van Brederode, Heer 
Vianen enz. (1493 — 1556). 

1. Door H. Holbein Jr. Bij den heer C. M. V. Roothaan te Nijmegen. 

Was op het einde der i8de eeuw nog bg de familie van Brederode 
te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876 (R. Vinkeles se. — E. Ver- 
meyen se. in de Dietsche Warande 1866 p. 320). 

2. Door? Op den Löwenburg bij Kassei. 

3. Door? Stadhuis te Vianen. 

4. Door? Verk. 's Gravenhage 22 Nov. 1875. 

5. Tombe in de kerk te Vianen. 

1090. — Reinoud van Brederode (1567— 1633). Voorzitter van 
den Hoogen Raad. 

Tombe in de kerk te Veenhuizen ^Krongk v. h. Hist. Grenootsch. 1852 p. 
35—37. — Afg. in G. V. Arkel en A. W. Weissman, Noord-Hollandsche 
Oudheden I p. 28). 

1091. — Theodorus van Brederode. 

Door C. Troost 1728, op een anatomische les in het R^ksmuseum te 
Amsterdam. 

1092. — .... van Brederode. 

?Door? Was op een niet meer aanwezig glas in de St. Laurenskerk te Rot- 
terdam (Ned. Kunstbode 1879 p. 218). 

1093. — .... graaf van Brederode. 

Door G. ter Borch. Verk. coU. J. Bleuland, Utrecht 6 Mei 1839. 

1094. — .... van Brederode. 

Door? »Staende pourtrait int harnas". Invent. wed G. Netschcr. 's Graven- 
hage 1694 (Ottd-Holland V p. 272). 127 

I095- Bredius. Abraham Bredius (1641 — 1720). Predikant te 
Harderwijk, 

Door? Bij den heer A. A. Bredius te Amsterdam. 

1096. Bredius. Johannes Bredius ( — 1656). Procureur bij het 
gerecht te Oudewater. 

Door? Bij den heer A. A. Bredius te Amsterdam. 

1097. Breenbergh. Bar th ol o m e us Breenbergh (1599 — ). 
Schilder te Rome en te Amsterdam. 

Door B. Breenbergh 1646 (J. G. Huquier se.) 

1098. DE Breilly. Theodore de St Joseph de Breilly. Pas- 
toor te Amsterdam. 

Door H. A. Brasser 1733. St. Petrus- en Pauluskerk te Amsterdam. 

1099. Brekelencam. Quiryn Brekelencam ( — 1668). Schilder 
te Leiden. 

Door Q. Brekelencam. (J. E. Marcus se. naar een teekening van T. 
Jelgersma, in v. Eynden en v. d. Willigen I p 144). 

iioo. Bremer. Adriaen Bremer. 

Door C. V. d. Voort? 1623, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amster 
dam (Oud-HoUand V p. 4). 

iioi. — Johannes Bremer. 

Door J. de Meyer 171 9. Bij Mevr. de Wed. de Lanoij te Amsterdam. 

1102. Brender a Brandis. Gerrit Brender a Brandis (1751 — 
1802). Secretaris der Municipaliteit van Amsterdam. Dichter. 

Door A. de Lelie. Bij Jhr. W. H. de Beaufort op den huize de Treek 
bij Leusden (C. Josi se ). 

1103. Breskers. Eva Breskers (1632 — ). 

Door L. Dome,r 1681, op een regentessen.stuk in het Burgerweeshuis te 
Alkmaar. 

H04. Brest. Pieter Brest, Vroedschap van Schiedam. 

Door H. Patyn 1700, op een regentenstuk in het Weeshuis te Schiedam. 

1105. VAN BreüGEL. Adrianus van Breugel (1725— 1760). Abt 
van Postel. 

Door? Abdg van Postel (Welvaarts, Abdij van Postel II p. 321). 128 

iio6. VAN Breugel. Aernout van Breugel (1535 — 1621). Pre- 
sident-schepen van 's Hertogenbosch. 

Door? Bij Mr. C. Baron van Breugel Douglas te 's Gravenhage. 

1107. — Anna Maria van Breugel (1714 — 1766). Echtg. van 
Hendr. van Asch van Wyck. 

Door? Bij de Douair. van Asch van Wyck geb. de Geer te Utrecht. 

1108. — Hendrik van Breugel (1637 — ^703)- Pensionaris van 
's Hertogenbosch.^ 

Door J. H. Brandon 1694. Bij Mr. C. Baron van Breugel Douglas te 
*s Grravenhage. 

1109. — Joan Festus van Breugel (1670 — 1719). Pensionaris 
van 's Hertogenbosch. 

Door Verkolje? Bij Mr. C. Baron van Breugel Douglas te 's Gravenhage. 

11 10. — Joan Festus van Breugel (1707 — 1763). Advokaatvan 
Holland. 

Door J. M. Quinkhard 1753. ^^ ^- ^- Baron van Breugel Douglas te 
's Gravenhage. 

II II. Briel. Louis Briel. 

Door Th. V. d. Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Delit. 

1112. — .... Briel van Welhoeck. 

Door? 1654. Verk. 's Gravenhage 22 Nov. 1886. 

11 13. VAN Brienen. Abraham van Brienen (1606 — 1683). 
Pastoor te Utrecht. 

1. Door J. V. Wyckersloot. Pastorie der Oud-Katholieke Gemeente in 

den Driehoek te Utrecht (v. Dyck se. in v. Heussen, Historia Episc. 
Foed. Belg. lp. 90) »). 

2. Door J. V. Wyckersloot. In 1893 gezien bij den heer J. Ph. van 

der Keilen te Amsterdam. Vermoedelijk van de verk. Utrecht 22 
April 181 1. 1) J. F. V. Someren, Beschr. catal. van gegrav. portretten enz. Il p. 159, schrijft deze 
gravure aan Anton van Dyck toe. 129 

1114. VAN Brienen. Angelina van Brienen. Echtg. van P. 
Voet van Winsen. 

Door D. de la Court 1703. Museum Hoogeland te Utrecht 

11 15. DE Bries. Wynand de Bries/ 

Door Th. V. d. Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Ddfl. 

1116. — .... de Bries. Advokaat. 

Door J. Ver kol je Sr. (Houbraken ed. 1721 Hl p. 285). 

1117. Brill. Johannes Brill (1740 — 1801). Predikant te Rijswijk. 

Door C. H. Hodges 1798 (C. H. Hodges se 1798). 

1118. TEN Brink. Albert ten Brink. Waard in het Oude- 
Zijds-Heerenlogement te Amsterdam. 

Door G. Flinck 1648, op de Schuttersvrede in het Rijksmuseum te Am- 
sterdam (Oud-HoUand VII p. 50). 

1119. — Rudolf Arend ten Brink (1725 — 1775). Predikant te 
Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1761 (J. Houbraken se. 1761). 

1120. VAN DEN Brink. Willem van den Brink. 

Door J. V. d. Meer 1680, als voorzitter op een regentenstuk in het Ambacht- 
kinderhub te Utrecht. 

1121. DE Brissac. Benjamin de Brissac (1677 — 1746). Predi- 
kant te Amsterdam. 

Door L. F. du Bourg (R Tanjé se. 1745)- 

1122. Brit. Gesina Brit Dichteres. 

Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1123. VAN DEN Broeck. Comelis van den Broeck. 

Door? Op een schutterstuk van >de Edele Voetboog** te Middelbuig. 

1124. — Isfridus van den Broeck (1685 — 1744). Abt van Postel. 

Door? Abdij van Postel (Welvaarts, Abdg van Postel 11 p 318). 

1125. — Lambertus van den Broeck (Paludanus). Dichter. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. I30 

1126. VAN DEN Broeck. Willem van den Broek (1706— 
1777). Predikant te Amsterdam. 

Door T. Regters 1745 (P- TaDJé se 1756). Verk. Amsterdam 31 Jan. 
1882 als het portret van een predikant. 

1127. Broeck Broeck. 

Door P. Nas on 1642. Bij Jhr. Teding van Berkhout te Amsterdam. 

1128. VAN Broecke. Dingne van Broecke, Vrouwe van 
Broecke ( — 15 16). Echtg". van Guy van Blois. 

Op een zerk in de kerk te Tholen. Een teekening hier naar in het Zeeuwsch 
Genootschap te Middelburg (Zelandia Illustrata I p. 478). 

1129. VAN DEN Broeckk Matthys van den Broecke (1620 — 
1685). Vlootvoogd in dienst van de Oost-Indische compagnie 
Burgemeester van Dordrecht 

1. Door S. van Hoogstraten 1670. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. 

Dupper 1870. Gekocht 1857. Afkomstig van de familie Hoeufift 
(G. Schalcken se. met eenige wijzigingen). 

2. Door? Verk. *s Gravenhage 26 Ocl. 1863. 

1130. — Pieter van den Broecke (1585 — 1641). Directeur van 
Suratte. 

Door Fr. Hals 1633. Verk. coll. Wilson, Parijs 188 1. - Verk. coll. 
Sécrétan, Parijs i Juli 1889. Tent. Parijs 1883. (A. Matham se. — L. 
Flameng se. in cat. coll. Wilson. — Heliogr. in cat. coll. Sécrétan). 

1131. — R. J. van den Broecke. 

Door J. A. Luberti 1773, op een regentenstuk van het Leprozenhuis, in 
het Stadhuis te Amsterdam. 

1132. Broeckhoff. Johan Pieter Broeckhoff. Koopman te 
Emmerik. Dichter. 

Door?, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. Bez. door hem zelf 
1771, en door R. van Spaan. 

1133. VAN Broeckhoven. Anna van Broeckhoven. Echtg. 
van Willem van Baersdorp. 

? Door J. V. Ravcstcyn 1626, Lakenhal te loeiden. Afkomstig van het 
Hofje van v. Broeckhoven te Leiden. 131 
II34- VAN Broeckhoven. Foy van Broeckhoven. 

Door? 1651. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van het Hofje van v. Broeck- 
hoven te Leiden. 

1135. — Jacob van Broeckhoven (1577 — 1642). Burgemeester 

van Leiden. 

I.? Door J. V. Ravesteyn 1626. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van het 

Hofje van v. Broeckhoven te Leiden. 
2. ?Door?, op zijn doodbed. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van het 

HoQe van v. Broeckhoven te Leiden. 

1136. VAN Broeckhuizen. Joan van Broeckhuizen (1649— 
1707). Kapitein-luitenant in Staatschen dienst. Dichter. 

1. Door L. Bakhuizen. Was bij Petrus Burmannus te Utrecht. Bez. 

door H. Angelkot, (J. v. Broekhuizens Gedichten, Amsterdam 171 2 

P. 54). 

2. Door Fran9. van Hoogstraten. Bez. door Joan de Haes 1709, 

(Gredichten I p. 225). 

3. Door? Door hem zelf vermaakt aan Jacob de Wilde te Amsterdam. 

(J. V. Broekhuizens Gedichten, Amsterdam 17 12 p. 53). 

4. Door? Geschilderd voor Hendrik Wetstein te Amsterdam, (J. v. Broek- 

huizens Gedichten, Amsterdam 171 2 p. 54). 

5. Door? Verk. coll. M. C. van Hall, Amsterdam 27 April 1858. 

6. Door A. V. Halen, miniatuur, door J. M. Quinkhard verbeterd. Was 

in het Panpoeticon Batavum. Bez. door J. Vermeulen 1739. 

1137. — Lucas Willem van Broeckhuizen, Heer van 't Wolt- 
huis. ( — 1748). Landcommandeur der Bj.lie van Utrecht van 
de Ridders van de Duitsche orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Achieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

11 38. Broer. Jan Meynertsz. Broer. 

Door J. A. Rotius 1649, op een .schutterstuk in het museum te Hoorn. 

1139. Broersma. Anna Mellesdr. Broersma. Echtg. van Hotze 
van Aysma van Lauta (geb. 1628). 

Door H. Monsma. Bij Mr. L. E A. Baron Sloet tot Oldhuis te Haarlem. 

1 1 40. Broetmans. Jobie Broetmans. Echtg. van C. v. d. Gracht 

Door Th. de Keyser?, met haar man Museum Christiansborg te 

Kopenhagen. 

17 1141. Bronckhorst. Jan Pietersz. Bronckhorst Lakenkoop- 
man te Amsterdam. 

Door Rembrandt 1642, als schutter op de Nachtwacht in het Rijksmusenm 
te Amsterdam (Oud-Holland III p. 92. — IV p. 209). 

1142. — Johannes Bronckhorst (1652 — 1727). Schilder te Hoorn. 

1. Door J. Verkolje Sr. Een teekening hiernaar door I. v. d. Vinne 

was bij A. v. d. Willigen (Ned. Spectator 1867 p. 137. — J. Hou- 
braken se.) 

2. Door N. Verkolje 1726. Een teekening hiernaar door T. Jelgersma 

1736 was bg A. v. d. Willigen te Haarlem (Ned. Spectator 1867 

P. 137). 

1143. VAN Bronckhorst. Abraham van Bronkhorst (1624—). 

Door J. A. Rot lus 1652, op een schutterstuk in het museum te Hoorn. 

1144. — Adriaen van Bronckhorst (i6e eeuw). 

Door? Bij graaf d'Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te 
Schagen. >) 

1145. — Adriaen van Bronckhorst. Burgemeester van Utrecht 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

1146. — Alidt van Bronckhorst. Echtg. van Jan van Renesse. 

Op .een tombe, voorheen in de kerk van het Minderbroederklooster te 
Utrecht, in 1579 vernield (Dodt*s Aichief, II p. 77). 

1147. — Alida van Bronckhorst ( — 1638). Echtg. van Aem. 
Sweerts. 

Door? Bij den heer M G. P. del Court van Krimpen te Velzen. 

1148. — Andries van Bronckhorst ( — 1554). Raad in het Hof 
van Holland. Bailluw van den Briel. 

Door? Was op een niet meer aanwezig glasraam in de St. Laurenskerk te 
Alkmaar. 

1149. — Catharina van Bronckhorst (1658 — 1742). Echtg. 
van W. Huyghens. 

Door G. Netscher. Bij W. Baron v. Heeckeren van Keil te 's Gravenhage ') Door een mij nog onbegrijpelijke vergissing zijn deze en eenige andere portretten der 
familie van Bronckhorst reeds onder verkeerden naam opgenomen (n°. 759 — 764). 133 

1150. VAN Bronckhorst. Dirck van Bronckhorst, Heer van 
Batenburg ( — 1568). 

Door? Was omstreeks 1600 op het kasteel Batenburg. (J. Houbraken se. 
naar een teekening van H. Groltzius). 

1151. — Dirck graaf van Bronckhorst ( — 1637). 

Door G. V. Hont horst. Bij vorst Salm-Salm op het slot Anholt. 

1152. — Gysbert van Bronckhorst, Heer van Batenburg 
(—1568). 

Door? Was omstreeks 1600 op het kasteel Batenbrn-g. (J. Houbraken se. 
naar een teekening van H. Goltzius). 

1153. — Hendrick van Bronckhorst. 

Door? 1624, op een regentenstuk van het Leprozenhuis, in het stadhuis te 
Amsterdam. 

1154. — Hendrik van Bronckhorst 

Door C. Troost 1724, als Inspecteur van het Collegium Medicum, op een 
regentenstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

1155. — Herman van Bronckhorst van Batenburg, Heer 
van Steyn ( — 1520). 

Zeer geschonden grafzerk in de kerk te Steyn (PubKcations de la Sodété 
histor. et arch. de la Duché de Limbourg Vul p. 109). 

1156. — Jacob van Bronckhorst, Heer van Anholt ( — 1583). 

Door V. S. 1579. Bg vorst Salm-Salm op het slot Anholt. 

1157. — Jan van Bronckhorst (—1346). 

Door? Was op een muur van een kapel in de niet meer aanwezige St. Salva- 
torskerk te Utrecht (Archief v. h. Aartsbisdom Utrecht I p. 35$). 

1158. — Jan Gerritsz. van Bronckhorst (1603 — 1678). Schilder 
te Utrecht en te Amsterdam. 

1. Door J. Grz. van Bronckhorst (P. Balhu se. in de Bie, Gulden 

Cabinet p. 279). 

2. Door J. Gz. van Bronckhorst 1655 tweemaal, op de orgeldeuren 

van de Nieuwe Kerk te Amsterdam (v. Zesen, Beschreibung der 
Stadt Amsterdam p. 238. — AemsteFs Oudheid IV p. 81). 134 

II59- VAN Bronckhorst. Joost van Brónckhorst, Heer van 
Bleiswijk. Rekenmeester te *s Gravenhage (i6de eeuw). 

1. Door? Bij graaf d'Oiütremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te 

Schagen. 

2. Door ? Bij den heer O. Hainauer te Berlijn. Verk. coll. Rothan te Parijs, 1890. 

1160. — Maria van Bronckhorst, Ambachtsvrouw van de Stad 
(Begin 17de eeuw). 

Door? Bij graaf d'Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te 
Schagen. 

1161. — Maria Anna gravin van Bronckhorst ( — 1681). 
Echtg. van L. Th, C. Graaf van Salm. 

Door G. V. Honthorst. Bij vorst Salm-Salm op het slot Anholt. 

1162. — Nicolaes van Bronckhorst, Heer van de Stad ( — 1618). 

Door? Bij graaf d'Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te 
Schagen. 

1163. — N. van Bronckhorst Geestelijke te Oudwijk. 

Door? Bij graaf d'Oultremont te Brussel. Afkomstig van het kasteel te 
Schagen. 

1164. — Walburg van Bronckhorst ( — vóór 1507). Echtg. 
van Steven van Lynden. 

Door? Was in 1625 op het kasteel te Reckem (Joh. Vasouns se. 1625 
in Butkens, Annales de la maison de Lynden, Anvers 1626 p. 219) i). 

1165. — Wendela van Bronckhorst (1587 — ). Echtg. van D. 
de Vlamingh van Oudshoorn. 

Door B. V. d. Helst 1642. Bij den heer J. D. Waller te Baam. Tent. 
Amsterdam 1876. 

1166. — Willem van Bronckhorst ( — 1559). 

Door? 1554, als Jenisalemvaarder. Bij graaf d'Oultremont te Brussel Afkom- 
stig van het kasteel te Schagen. 

1167. — van Bronckhorst 

Door M. J. Mie re velt. Komt voor onder diens inboedel 1648 (Havard, 
L'art et les artistes hollandais I p. 48). ') Dit, zoowel als de andere bij Butkens opgenoemde portretten uit zoo vroegen tijd, zijn 
zeer verdacht. Ï35 
ii68. VAN Brosterhuysen. Herman van Brosterhuy sen. 

Door J. vao Sphooten 1626, als Kapitein der Leidsche Schutterij op een 
schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

• 

1169. Brouwer. Adriaen Brouwer (ca. 1605 — 1638). Schilder 
te Haarlem en te Antwerpen. 

1. Door A. Brouwer. Was ca. 17 16 in de Grallerie te Düsseldorf Cv. Gooi 

II p. 564). 

2. Door A. V. Dyck, grauwtje Bij den hertog van Buccleugh (S. a 

Bolswert se. in v. Dyck's Iconographie). 
3(?). Door J. Backer. Was ca. 17 16 in de Gallerie te Düsseldorf (v. Gooi 
II p. 541). 

1170. — Catharina Brouwer. 

Door B. V. d. Helst 1650, als regentes van het Spinhuis, op een regenten- 
stuk in het Werkhuis Ie Amsterdam (Obreen's Archief I p. 164). 

1171. — Clara Jacoba Brouwer '(1670 — 1719). Echtg. van A. 
van Asch van Wyck. 

i.(?)Door?, op jeugdigen leeftijd. Bi) de Douair. van Asch van Wyck geb. 

de Geer te Utrecht. 
2. Door N. Ma es. Bg de Douair. van Asch van Wyck geb. de Greer 

te Utrecht. 

• 

1T72. — Cornelis Adriaensz. Brouwer ( — 1 581). Minderbroe- 
der te Dordrecht en te Brugge. » Broer Cornelis." 

Door?, op zijn doodbed. In de Minderbroederkerk te Brugge. (Annales de 
la Sodété d'Émulation de l'histoire de la Flandre etc. XXXVII p. 350). 

1173. — Cornelis Brouwer. 

Door J. H. Berincx 1695, als secretaris op een regentenstuk in het Wees- 
huis te Naarden. 

1174. — Dirck Tymensz. Brouwer. 

Door Chr. de Con flans I595f als kapitein op een niet meer aanwezig 
schutterstuk te Amsterdam (Oud-HoUand V p. 4). 

1175. — Dirck Brouwer. 

Door? Was bg den heer J. T. Bodel Nijenhuis te Leiden (overl. 1872). 

1176. — Gerbrand Brouwer. 

?Door N. E lias f628, op een regentenstuk van het Spinhuis, in het Rijks- 
museum te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 166. — Oud-Holland IV p. 88). 136 

1 1 7 7 • Brouwer. Hendrick Brouwer ( — 1 643). Gouverneur-Gene- 
raal van Ned.-Indié. 

1. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het kasteel te Batavia en in 

de Raadkamer van het. hotel te Rijsw^k. 

2. Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

3. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage. 

4. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

1178. — Jacob Dircksz. Brouwer. 

Door Cv d. Voort? 1623, op een schutterstuk in het Stadhuis te Am- 
sterdam (Oud-Holland V p. 5). 

117 9. — Jan Jansz. Brouwer. Boekverkooper te Amsterdam. 

Door Rembrandt. 

1180. — Maria Brouwer. Echtg. van J. Wilhelmius(i67i — 1754). 

Door? Wordt bij hare afstammelingen bewaard (v. Harderwijk, Naamlgsten 
b^zonderheden der predikanten enz. Rotterdam 1850, p. 70). 

1181. — .... Brouwer. Thesaurier. 

Door M. J. Mi ere velt. (Havard, L'art et les artistes hollandais I p. 49). 

1182. — .... Brouwer. Damesportret. 

Door Casp. Netscher 1674. Verk. Amsterdam 3 Maart 1891.. Vroeger 
bij Jhr. van Asch van Wyck te Driebergen. 

1183. — .... Brouwer. Damesportret. 

Door F. Bol. Verk. Amsterdam 3 Maart 1891. Vroeger bij Jhr. van 
Asch van Wyck te Driebergen. 

1184. Brugman. Dirck Pietersz. Brugman. 

Door C. V. d. Voort? 1623, op een schutterstuk in het Stadhuis te Am- 
sterdam (Oud-Holland V p. 5). 

1185. — Jan Brugman. 

Door Rembrandt 1642, als schutter op de Nachtwacht in het R^ksmu- 
seum te Amsterdam (Gids 1890 IV p. 250). 

1186. — Johannes Brugman. 

Door N. Rode 177^1 als scriba op een chirurgijnsgildestuk in het Gemeente- 
museum t? 'ïs GrTHvc^hage, «37 

iiSy. Brugmans. Anthony Brugmans (1732 — 1789). Hooglee- 
raar te Groningen. 

Door? Bij Mevr. de Wed. Brugmans geb. van Maanen te Amsterdam. 

1188. — Wouter Brugmans. 

Door?, als Jerusalemvaarder te Amsterdam 1557, op een tafereel, dat nog in 
de vorige eeuw in de Gasthuiskerk te Amsterdam hing (zie o. a. Is. Ie 
Long, Beschrijving van de Reformatie der stadt Amsterdam p. 490). 

1189. DE Brune. Johannes de Brune (1585 — 1658). Raadpen- 
sionaris van Zeeland. Dichter. 

1. Door W. Eversdyck 1656 (Th. Matham se.) 

2. Door Arn. v. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1190. Brunet. Elisabeth Maria Brunet de Rochebrune 
(1701 — 1792). Echtg. ^an M. Ph. Houth. 

Door?, met haar moeder. Bij den heer J. van Wageningen thoe Dekema. 
op Dekema-State te Jelsum. 

1191. — Paul Brunet, Heer van Rochebrune. Kolonel. 

I. Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Afkomstig 

van het Hof te Leeuwarden, 
2(?). Door? Bij Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 

1192. Brunings. David Brunings (1704 — 1749). Predikant te 
Amsterdam. 

1, Door Arn. Boonen. Verk. Amsterdam 23 Oct. 1821. 

2. Door H. Pothoven, op zijn doodbed, (v. Gooi II p. 377). 

1193. Brunnia .... Brunnia, 

Door? 1642. Was 1877 bij den heer W. Lemke te Imsum. Tent. Leeu- 
warden 1877. 

1194. — .... Portretten der familie Brunnia. 

Door? Bij den heer Wiersma te Leeuwarden. 

1 1 95. Br UNO. Henricus Bruno (—1 664). Conrector te Hoorn. 
Dichter. 

Door Arn. v. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1196. VAN Brunsdorp. Pieter Ambrosius van Brunsdorp. 

Door J. V. Schooten 1626, als korporaal der adelborsten van de Leidsche 
schutterij, op een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 138 

II97- VAN Brunswijk. Elisabeth Hertogin van Brunswijk 
(1492 — 1538). Gem. van Karel van Egmond, Hertog van Gelder. 

1. Door? Was iD de i8de eeuw bij Franc. Adam van AefTerden te Roer- 

mond (Maasgouw 1883 p. 898). 

2. Door? 1527. Was op een niet meer aanwezig glas in de Groote Kerkte 

Arnhem (Kunstkronijk VI p. 38). 

1198. Bruyn. Claes Jansz. Bruyn. 

Door G. Sibille 1652, als bode op een regentenstuk in het Stadhuis 
te Weesp. 

1199. — Claes Bruyn (1671 — 1732). Dichter te Amsterdam. 

Door A. van Blommen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. Bez. 
door S. Feitama 1724 *). 

1200. DE Bruyn. Aletta de Bruyn (1655 — 1704). Echtg. van 
G. Elias. 

Door? Bij den heer G. P. Elias te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

1201. — Anna de Bruyn (1621 — ). Echtg. van Floris van Zanen. 

Door? 1648. Bij Mej. Drabbe te Zeist. 

1202. — A. de Bruyn. 

Door Fr. Decker 1737, op een regentenstuk van het St. Jorishuis, in het 
Museum te Haarlem. 

1203. — Cornelis de Bruyn (1652 — 17 19). Schilder en reiziger. 

Door G. Kneller. Rijksmuseum te Amsterdam. Geschenk van den heer 
A. Willet 1885. Verk. Amsterdam 5 Maart 1861 (G. Valck se.) 

1204. — Gerrit Willem van Oosten de Bruyn (1727 — 1797). 
Burgemeester van Hciarlem. Geschiedschrijver. 

Door D. Bruyninx 1763. Een teekening hier naar door J. Reekers was op 
de verk. coll. Ekema, Amsterdam 8 April 1891). 

1205. Johannes de Bruyn (1620 — 1675). Hoogleeraar te Utrecht. 

Door W. S wan en hom 1652. Universiteit te Utrecht. ') In Am. V. Halen's Panpoeticon Batavum, Leyden 1723 p. XIX wordt dit portretje 
verkeerdelgk aan J, M. Quinkhard toegeschreven. Dat het in v. Someren, Beschr. Catal. II 
p. 165 genoemde portret naar een origineel van Quinkhard is g^rraveerd, blijkt uit niets. 130 

i2o6. DE Bruyn. Johannes de Bruyn (1681 — 1753). Geneesheer 
te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1732, als overman op een chirurgijn sgildestuk in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

1207 de Bruyn. Mansportret. 

Door P. Hennekyn ca. 1650. Verk. Amsterdam 21 Juni 1887. 

1208. DE Bruyne. Samuel Koenraad de Bruyne (1700 — 1748). 

Door J. M. Quinkhard 1741 (]. v. Vilsteren se. — J. Houbraken se.) 

1209. VAN Bruyninckwinckel. Barent van Bruyninck- 
winckel. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

1210. Bruyningh. Frans Bruyningh. 

Door N. Eli as 1645, als vaandrig op een schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 99). 

121 1. — Jan Bruyningh. Kapitein. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 

1212. — Nicolaes Bruyningh. 

?Door Remb randt 1652. Museum te Kassei. Komt 1749 uit de coU. 
Reuver te Delft, waar het genoemd is »Een pourtrait zittende in een 
stoer\ terwijl het in een Kasselschen inventaris van dien tijd »Ein lachender 
Philosoph" genoemd werd. Eerst sedert 18 16 werd het Nic. Bruyningh 
gedoopt, op welke gronden is mij onbekend. Van 1806 — 18 15 was het 
te Parijs (W. Ungcr se). 

12 13. Bruyns. Henricus Bruyns (1657 — ). Prior vanhetKruis- 
heerenklooster te Uden. 

Door? In het klooster te Uden. 

1214. DE Bruyns. Anna Francina de Bruyns. Echtg. van Is. 
BuUart (1599 — 1672). 

Door A. F. de Bruyns (W. HoUar se). 

12 15. BjiUYNSEELS. Comelia Bruynseels. Echtg. van Nic. Gael. 

Door F Moreel se? Bij den heer Wemer Dahl te Düsseldorf. Verk. 
Amsterdam 21 Juni 1887, en later bij den heer Peltzer te Keulen. 

18 140 

I2i6. Bruynstein. Sara Maria Bruynstein (1675— 1763). 
Echtg. van Joh. Emants. 

Door? Bij Mevr. de Wed. Heijligers te 's Ghravenhage. 

1217. Bruystens. Adrianus Bruystens (1712 — 1781). Predi- 
kant te Middelburg. 

Door N. V. Ravesteyn 1741, met vrouw en kinderen, (v. Gooi lp. 449) 

12 18. Bruyt. D. Bruyt. 

Door A. V. d. Tempel 1669, op een regentenstuk van *t Heilige Geest- 
of Arm-, Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

1219. BUCHELIUS. Arnoldus Buchelius (1565 — 1641). Geschied- 
schrijver te Utrecht. 

Door P. Moreelse 1609, met zijn zoon. Museum Kunstliefde te Utrecht. 
Gesch. Freule M. C. Boellaard te Utrecht. Tent. Utrecht 1857 als het 
portret van Gillis van Ledenberch (Navorscher 1865 p. 162. — Catal. 
Mus. Kunstliefde, Utrecht 1885 p. 80). 

1220. — Arent Buchelius (1594 — 1611). 

Door P. Moreelse 1609, met zijn vader. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

1221. — Hubertus Buchelius ( — 1599). 

Door? Universiteitsbibliotheek te Utrecht. In 1605 gelegateerd. 

122 2. BUCK. Anna Buck. Echtg. van Jac. Kien. 

Door? 1762. B^ Mr. Ermerins te Middelburg. 

1223. — Magdalena Cornelia Buck (1742 — ). Echtg. van 
Herm. Com. de Witt. 

Door G. de Spinny 1765. Gemeentemuseum te *s Gravenhage. Leg. Joh. 
Hoog 1886. 

1224. — Margaretha Buck. Echtg. van Nic. Kien. 

Door 2 1762. Bij Mr. Ermerins te Middelburg. 

1225. DE Buck Burgemeester van Dordrecht (?). 

Door S. V. Hoogstraten en J. v. d. Heyden, te samen met zijn dochter. 
Verk. coU. Kayser, Frankfurt a.M. 25 Nov. 1890. 

1226. BuCKiNGHAM. Samuel Buckingham. 

Door Adr. van Gaesbeeck, met vrouw en kinderen. 141 
1227- DE BUCQUOY. Jean de Bucquoy. 

Door J. V. d. Merck, op een regentensttik van *t Loridanshofje, in de 
Lakenhal te Leiden. 

1128. — Sara Budde (1627 — 1706). Echtg. van J. Cost 

Door? Bt) den heer A. J. Cost Budde te Deventer. 

1229. VAN BUESECOM. Jan Aertsz. van Buesecom. Burge- 
gemeester van Utrecht. 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht, 1524. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

1230. BuGGE, Hendrik Bugge van Ring. 

1. Door Gerrit Pietersz., met vrouw en kinderen. 

2. Door Q. Brekelencam. 

1231. BuGGE Bugge. Echtg. van Gelyn Dircksz. 

Door?, op een triptiek uit het begin der i6e eeuw. Bij Jhr. H. van Sype- 
steyn te 's Gravenhage. 

1232. DU BuiSSON. Elisabeth du Buisson (1708—). Echtg. 
van P. Boddaert. 

Door Ph. V. Dijk. Bez. door P. de la Rue (in Boddaert's leven p. L), 
door Corn. v. d. Helm Boddaert (p. 65) en door P. Boddaert (p. 65). 

1233. BULL. Abraham Buil. 

Door N. Eli as 1645, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam 
(Oud-Holland IV p. 99). 

1234. BULSINCK. Isaack Bulsinck (einde i8e eeuw). 

Door? Bij den heer G. Praetorius te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1867. 

1235. BUMA. Johannes Buma (1694 — 1756). Dichter en schilder. 

Door R. Keyert (R. Jelgerhuis se. 1767). 

1236. VAN BuNAU. Adolf van Bunau ( — 1542). Drost van 
Stavoren. Grietman van Gaasterland. 

Door? Bg den heer C. J. de Bordes te Velp. Tent. Leeuwarden 1877, 
als het portret van Rudolf van Bunau. 

1237. — Helena van Bunau (1546 — ). Echtg. van Idz. van 
Douma en van Wilco van Holdinga, 

Door? Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. Tent. Leeuwarden 1877. 142 

1238. VAN BuNNE. Ludolf van Bunne. Landcommandeur der 
Balie van Utrecht van de Ridders van de Duitsche Orde, ca. 1 300. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven de 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

1239. VAN DER Burcht. Jan Ingelsz. van der Burcht 

Door?, op een schutterstuk uit de i6e eeuw van »de Edele Voetboog'" te 
Middelburg. 

1240. — Maria van der Burcht. Echtg. van Fr. Leydecker. 

Door Z. Bly hooft 1674. Rijksmuseum te Amsterdam. Gesch. van Jhr. 
Mr. J. H. F. K. V. Swinderen 1884. 

1241. VAN Buren. Evert Geerlofsz. van Buren. 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht, 1520. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

1242. — Daniel van Buren. 

Door C. Troost 1724, als Inspecteur van 't Collegium Medicum, op een 
regentenstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

1243. — Egbert van Buren. 

Door J. M. Quinkhard 1741, op een regentenstuk van het Spinhuis, in 
het Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 167). 

1244. — Reynier van Buren. 

Door N. e lias 1625, op een verloren overliedenstuk van het Wijnkoopers- 
gilde te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 85, 86). 

1245. BURGERSDYCK. Franco Petri Burgersdyck (1590— 1635). 
Hoogleeraar te Leiden. 

Door? Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

1246. — Pieter Burgersdyck ( — 1691). Pensionaris van Leiden. 

Door? Lakenhal te Leiden. Gesch. van den heer P. J Burgersdijk, 1890.* 
Bez. door Vondel (Oud-Holland I p. 28, 29). 

1247. BuRGGRAEF. Willem Burggraef. Graanhandelaar te Leiden. 

1. Door Rembrandt 1633, te samen met zijn vrouw. Coll. LordFrands 

Pelham Clinton Hope te Londen. 

2. Door Rembrandt 1633. Museum te Dresden, waar het 1722 al 

aanwezig is. Vroeger b^ de familie van Myrop te Rotterdam . (A. 
Riedel se. 1754). 143 

1248. BURGH. Albert Coenraedsz. Burgh { — 1647). Burge- 
meester van Amsterdam. 

1. Door W. V. d. Valckert 1625, als kaptein op een schutterstuk in het 

Rijksmuseum te Amsterdam (J. Houbraken se. naar een teekening van 
H. Pothoven als door P. Moreels e. — AemsteVs Oudheid Vu p. 132). 

2. Door Th. de Keyser 1638, te samen met de andere burgemeesters 

van Amsterdam. Mauritshuis te 's Gravenhage (Oud-Holland IV 

P. 233). 

3. Door G. Flinck 1642, op een Doelheerenstuk in het Rijksmuseum te 

Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII p. 135) «). 

1249. BuRGH. Anna Burgh ( — 1672). Echtg. van D. Tulp. 

Door J. Ovens 1659. Bij 'Jhr. P. H. Six op den huize Hilverbeek te 
's Graveland. 

1250. — Eleonora Burgh. Echtg. van Nic. Vlocswyck. 

Door Const. Netscher 1673. Bij Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam. 

1251. VAN DER BuRGH. Adriaen van der Burgh (1693 — 1733). 
Schilder. 

Door A. v. d. Burgh. Was ca. 1750 bij A. Schouman, die het van de 
weduwe gekocht had. (A. Schouman en P. Tanjé se. 1751 in v. Gooi 
I p. 212. — Oud-Holland VI p. 43, 80). 

1252. — Aernout van der Burgh. 

Door N, Ma es. Verk. coU. Baron Klinkosch, Weenen 1889. 

1253. — Anna Petronella van der Burgh (i686 — 1714). 

Door Const. Netscher 1701. Museum te Haarlem. Leg. Freule F. A. C 
v. d. Burch 1888. 

1254. — Catharina van der Burgh. Echtg. van A. A. v. d. Goes. 

Door W. V. Vliet 1628. Bij Jhr. A. v. d. Goes te 's Gravenhage. Tent. 
's Gravenhage 1881. 

1255. — Daniel Gerard van den Burgh (einde i8e eeuw). 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

1256. — Herman van der Burgh (1682 — 1752). Dichter te 

Amsterdam. 

« 

1. Door J. M. Quinkhard (P. Tanjé se.) 

2. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. O Het op de verk. Keulen 15 Oct. 1890 geveilde portret door P. Moreelse 1636 stelt 
hem niet yootj 144 

1257- VAN DER BuRGH. Jacob van der Burgh ( — 1660). Secre- 
taris van de Nederlandsche afgevaardigden bij de vrede van 
Munster. Dichter. 

Door G. ter Borch (P. Holstein se). 

1258. — Jan van der Burgh. Bewindhebber der Oost-Indische 
Compagnie te Rotterdam sedert 1649. 

Door P. V. d. Werf f. Rijksmuseum te Amsterdam. Af k. van het Miuisterie 
van Koloniën te 's Gravenhage, waar het gekomen was van de Rotter- 
damsche Kamer der Oost-Indische Compagnie. 

1259. — Joost van der Burgh. Raadsheer in de Kanselarij van 
Braband. 

Door J. V. Scorel? Bg de Douair. Wttewa»! v. Wickenburgh te Utrecht 
Tent. 's Gravenhage 1890. 

1260. — Pieter van der Burgh. 

Door P. Miereveldt 161 7, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Delft. 

1261. — Pieter van der Burgh (1592 — 1634). 

Door? Museum te Haarlem. Leg. Freule F. A. C. v. d. Burch 1888. 

1262. — Reyer van der Burgh ( — 1649). 

Door? Bij Mr. A. A. H. v. d. Burgh te 's Gravenhage. Verk. 's Graven- 
hage 22 Nov. 1886. 

1263. — .... van der Burgh (1501 — ) Mansportret. 

Door? 1539. Museum te Berlijn (depot). CoU. Solly 1821. 

1264. — .... van der Burgh. 

Door J. W. Del ff 1588. Verk. Amsterdam 14 Maart 1882. Verk. 's Gra- 
venhage 22 Nov. 1886. 

1265. — .... van der Burgh. 

Door Th. V d. Wilt (v. Eynden en v. d. Willigen I p. 242). 

1266. — .... van der Burgh. 

Door? Verk. 's Gravenhage 22 Nov. 1886. 

1267. Burgwal. Jacob .Burgwal. 

Door P. F. de la Croix 1778, op een regentenstuk van het Pesthuis, op 
een zolder van het Politiebureau te Schiedam, M5 

1208. BuRLAMACCHi. Adriana Wilhelmina Burlamacchi 
(1684 — 1760). Echtg. van J. C. d'Ablaing. 

Door? Bij de Douair. Barones d'Ablaing v. Giessenburg te 's Gravenhage. 

1269. VAN BURMANIA. Anna M aria van Bu rm ani a (1759 — 1779). 
Echtg. van G. G. v. Haersolte. 

Door? Bij den heer J. v. Wageningen ihoe Dekarna op Dekama-State te 
Jelsum bij Leeuwarden. 

1270. — Bocke van Burmania (1637 — 1702). Gecomitteerde 
ten Landsdage van Friesland. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron v. Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

1271. — Catharina van Burmania (1708 — 1757). 

Door? Bij den heer J. v. Wageningen thoe Dekama op Dekama-State te 
Jelsum bij Leeuwarden. 

1272. — Doecke Martenavan Burmania (1656 — 1684). Kapitein. 

Door? Bg den heer C. J. de Bordes te Velp. 

1273. — Doeckje van Burmania (1684 — 1700). Echtg. van D. 
G. Juckema Martena van Burmania. 

Door? Bg den heer C. J. de Bordes te Velp. 

1274. — Edzard van Burmania (1594 — 163...). Grietman van 
het Bildt. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron v. Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

1275. — Epo Sjuck van Burmania (1698— 1775). Burgemeester 
van Dokküm. Ontvanger-Generaal van de Consumptien van 
Friesland. 

1. Door B. Accama 1749. Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. 

2. Door? Bg den heer H. W. Huber te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

3. Door? Bij den heer H. Suringar te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

1276. — Frans van Eysinga van Burmania (1663 — 1717). 
Houtvester en pluimgraaf van Friesland. 

Door? Bg Jhr. Mr. F. J. J. v. Eysinga te Leeuwarden. Vroeger in het 
Museum te Leeuwarden. 

1277. — Gemme van Burmania ( — 1671). Houtvester en pluim- 
graaf van Friesland. 

Door? Was bij Jhr. ▼. Sminia te Bergum (overl. 1859). 146 

1278. VAN BuRMANiA. Gemme Onuphrius van Burmania 
(1696— 1759). Generaal der Infanterie. 

1. Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te LeeuwardeD. Aik. van 

het Hof te Leeuwarden. 

2. Door? Was bg Jhr. van Sminia te Bergum (overl. 1859). 

1279. — Georg Jurrien van Burmania ( — 1634). 

Door? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te Goutiim. 
Tent. Leeuwarden 1877. 

1280. — Here van Burmania (1636 — 1656). 

Door? 1646 Bij den heer C. J. de Bordes leVelp Tent. Leeuwarden 1877. 

1281. — His Maria van Burmania (1694 — 1757). Echtg. van 
Tjepcke v. Eminga en van Ulbo Sixma v. Andla. 

I. Door? Museuiti te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te Goutum. 
2 (?). Door ? Museum te Leeuwarden. Afkomstig van Wiarda-State te Goutum. 

1282. — Hobbe van Burmania (1705 — 1765). Grietman van 
Leeuwarderadeel. 

Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859). 

1283. — Jetso Idzard van Burmania (1710 — 1775). Luitenant- 
generaal. 

1. Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Afk. van 

het Hof te Leeuwarden. 

2. Door? Bij den heer J. v. Wageningen tboe Dekama op Dekama-State 

te Jelsum bij Leeuwarden. 

1284. — Jouck van Burmania ( — 1627). Echtg. van Haye 
Roussel. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron v. Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 
Tent. Leeuwarden 1877. 

1285. — Laes van Burmania (1596 — 1608). 

Door ? 1607. Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. 

1286. — Laes van Burmania (1626 — 1691). Grietman van Idaar- 
deradeel en van Leeuwarderadeel. 

1. Door ? 1633. Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door? Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. 

3. Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859). 147 

1287. VAN BURMANIA. Laes van Burmania (1697 — 1725). Com- 
mandeur ter zee. 

Door? B^ den heer C. J. de Bordes te Velp. 

1288. — Lucia Barbara van Burmania.^ Echtg. vanH.J. Thilo 
de Thilau (1664 — 1708). 

1. Door? Mnseom te Leeuwarden. Gesch. van de familie v. Sminia te 

Bergam 1890. 

2. Door? Museum te Leeuwarden. Gresch. van de familie v. Smiuia te 

Bergum 1890. 

1289. — Poppe van Burmania ( — 1638). Sergeant-Majoor. 

Door? Was b^ Jhr. van Sminia te Bergum (overl. 1859). 

1290. — Poppe van Burmania gez. van Ostende (1603 — 
1 67 6). Luitenant-Kolonel. 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Gesch. v. Jhr. Mr. S. W. H. A. v. 

Beyma thoe Kingma te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door? Bij Mr. A. H. van Slooten te Leeuwarden. 

1291. — Rienck van Burmania, 

?Door? Bij den heer H. W. Huber te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

1292. — Sjuck van Burmania (1597— 1650). Grietman van 
Wymbritseradeel. 

Door? 1642. By den heer C. J. de Bordes te Velp. Tent. Leeuwarden 1877. 

1293. — Sjuck van Burmania (1627 — ). 

Door? 1633. Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. 

1294. — Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania (1652 — 1720). 
Grietman van Wymbritseradeel. 

Door? Bij J. F. v. Weideren Baron Rengers opEpema-State teljsbrechtum. 

1295. — Susanna van Burmania (1629 — 1691). Echtg. van 
P. Harinxma thoe Slooten.. 

1. Door? 1634. Bg Mr. P. A. V. Baron v. Harinxma thoe Slooten te 

Leeuwarden. 

2. Door?, op ouderen leeftijd. Bij Mr. P. A. V. Baron v. Harinxma thoe 

Slooten te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

19 148 

1296- VAN BURMANIA. Teth Juliana Maria van Burmania 
(1682— 1756). 

Door? Museum te Leeuwarden. Gresch. van de familie v. Sminia te 
Beigum 1890. 

1297. — Titia Helena van Burmania (1706 — ). Echtg. van 
Feye v. Heemstra. . 

Door? Bij den heer J. v. Wageningen thoe Dekama op Dekama-State te 
Jelsum b^ Leeuwarden. 

1298. — Tjaerd van Burmania .(1670 — 1702). Grietman van 
Leeuwarderadeel. 

Door J. Volders. Bg den heer C. J. de Bordes te Velp. 

1299. — Ulbo Aylva van Burmania (1680 — 1762). Grietman 
van Leeuwarderadeel. 

1. Door? Bij dcD heer J. v. Wageningen thoe Dekama op Dekama-State 

te Jelsum bij Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859). 

1300. — .... van Burmania. 

Door? Bij den heer H. W. Huber te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

1301. — .... van Burmania. Vrouwenportret. 

Door? Bij graaf Cowper op Panshanger. 

1302. — .... van Burmania. Vier mansportretten, einde 17e 
eeuw. 

Door? Bij Jhr. Mr. £. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer te Groningen. 

1303- — .... Vele portretten der familie van Burmania, toebe- 
hoord hebbende aan Jhr. D. Martena van Biirmania Vegilin 
van Claerbergen te Hilversum, zijn in 1892 verbrand. 

1304. BuRMAN. Franciscus Burmannus (1628 — 1679). Hoog- 
leeraar te Utrecht. 

Door N. Maes. Universiteit te Utrecht (J. v. Munnickhuysen se. — A 
Vaillant se.) 

1305. — Franciscus Burmannus (1671 — 1719). Hoogleeraar 
te Utrecht. 

1. Door Colasius. Universiteit te Utrecht. 

2. Door J. M. Quinkhard (J. Houbraken se. 1736). 149 

1306. BuRMAN. Franciscus Burmannus (1708 — 1793). Hoog- 
leeraar te Utrecht. 

Door J, M. Quinkhard 174.4.. ünivendteit te Utrecht (J. Folkema se. 1747). 

1307. — Johannes Burmannus (1706 — 1779). Hoogleeraar te 
Amsterdam. 

1. Door J. M Quinkhard 1736 (J. Houbraken se.) i). 

2. Door A. t e r P 1 e g t 1 7 79. Universiteit te Amsterdam Tent. Amsterdam 1876. 

1308. — Kaspar Burman. ( — 1755). Schepen van Utrecht. 
Geschiedschrijver. 

Door J. M. Quinkhard, op een regentenstuk in het Ambachtskinderhuis 
te Utrecht. 

1309. — Petrus Burmannus (1668 — 1741). Hoogleeraar te 
Utrecht en te Leiden. 

I. Door? Universiteit te Utrecht. 

2 Door H. V. d. My 1727. Verk. Utrecht 23 Febr. 1884.(7. Houbraken se.) 

3. Door H. V. d. My 1736. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

1310. — Petrus Burmannus Secundus (1713 — 1778). Hoog- 
leeraar te Amsterdam. 

ft 

1. Door J. M. Quinkhard 1758. Universiteit te Amsterdam. Tent- 

Amsterdam 1876 (J. Houbraken se. 1759). 

2. Door A. V. Halen, miniatuur, verbeterd door J. M. Quinkhard. 

Was in het Panpoetioon Batavum. Bez. door Ph. Zweerts 1734. 

131 1. BURSIUS. Aegidius Bursius (1564 — 1634). Predikant te 
Middelburg. 

Door S. Mesdach (D. v. Bremden se.). 

1312. BuSER. Wilhelmus Buser. 

Door? Was op een glasraam in het Karthuizer-klooster bij Utrecht (Hist. 
Gen. Kron. 1857 p. 137). 

1313. VAN DEN BUSSCHE. Herman van den Bussche ( — 1508). 

Door? Weeshuis van de Ned. Herv. Gemeente te Zwolle. Tent. Zwolle 1882. 

13 14. BuTNER. Jurriaan Butner. Schilder te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1766. Een teekening hiernaar door Jul. Quinkhard 
wordt vermeld in Muller, Portretten p. 153). ^) In V. Someren's Beschr. Catal. II p. 171 wordt een lithographie naar deze gravure be- 
reven als het portret van Nicolaas Laurens Burman. 1315. BUTTINGA, Joost Pietersz. Buttinga. 

1. Door Fr. Hals 1633, als Luitenant op een schuttersuk van den Klove- 

niersdoélen, in het Museum te Haarlem. 

2. Door H. Gz. Pot, als Vendrig op een schutterstuk van den Kloveniers- 

doelen, in het Museum te Haarlem. 

13 16. Buurman. Ary Buurman. Gamalenboer te Dordrecht. 

Door A. V. d. Burch. Was ca. 1750 in de coll. Bisschop te Rotterdam, 
en afk. van de verk. coll. v. d. Lil, Dordrecht 18 Juni 1743, (^* Gooi 
n p. 214. — Hoet n p. 528. — Oud-Holland VI p. 80). 

1317. Buyck. Hendrick Buyck (1551 — 1613). Koopman te 
Amsterdam. 

Door? Bij den Earl of Warwick op Warwickcastle. 

131 8. — Jacob Buyck (1554 — 159$). Pastoor te Amsterdam en 
te Emmerik. 

Door? Museum Amstelkring te Amsterdam. Afk. uit de St. Aldegondis- 
kerk te Emmerik. 

1319. — JoostBuyck(i 506 — 1588). Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door? 1587. Bij Baron von Heereman-Zuydwyck op het slot Surenbmg 

bij Rheine (J. Muller se. — J. Houbraken se). 

2. Copie naar 't vorige. Museum Boymans. Leg. F. J. A. Boymans, 

Utrecht 1847. Misschien van de verk. coll. D. v. Eversdyck, 's Gra- 
venhage 28 Mei 1765, en van de verk. Rotterdam 18 Aug. 1843. 

3. Was in 1876 bij den heer J. B. Hoogewegen te Rotterdam. Tent. 

Amsterdam 1867 en 1876. 

4. Andere copie naar *t zelfde. Archief te Amsterdam. 

1320. — Neeltgen Buyck (1534 — 1563). Echtg. van P. Boelens. 

Door? 1552. Bg Baron von Heereman-Zuydwyck op het slot Surenburg 
bij Rheine. 

1321. — Sybrand Buyck (1532 — 1612). Schepen van Amsterdam. 

Door? 1598. Bg Baron von Heereman-Zuydwyck op het slot Surenburg 
bg Rheine. 

1322. VAN BuYGERS. His van Buygers (—1677). Echtg. van 
Minne van Eminga. 

Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 151 

1323. VAN BuVGERS. Jan van Buygers (15 10— 1555), Grietman 
van Leeuwarderadeel. 

Door ?, miDiatuur. Museum te Leeuwarden. Gesch. van de familie v. Sminia 
te Bergum 1891. 

1324. — Ydt van Buygers (1554 — 1599). Echtg. van Tjaert 
V. Tiara. 

Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859). 

1325. VAN BUYL. Arend van Buyl. 

Door W. V. Valckert 1625, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

1326. BuYS. Abraham Buys (1699 — 1770). Pensionaris van, Am- 
sterdam. 

Door P. F. de Ia Croix (J. Houbraken se.). 

1327. — Agatha Sophia Buys (1726 — ). Echtg. van Pieter Trip. 

Door? 1746. Bij Jhr. P. H. A. Martini Buys te Rotterdam. 

1228. — Alida Louise Buys. 

Door S. V. Duym. Bij Mevr. de Wed. Lemker te Kampen. Tent, Zwolle 1882. 

1229. — Egbert Buys ( — 1769). Hofraad van den koning van 
Pruisen. Schrijver. 

Door P. F. de la Croix 1764 (J. Houbraken se. 1765). 

■ 

1330- — Elisabeth Buys (1722 — ). Echtg. van J. E. Schellingen 

Door J. Fournier 1751. Museum te Haarlem. Afk. van het Weeshuis 
te Haarlem, en daaraan gelegateerd door Mevr. Comelia Steyn geb. Schellinger. 

Ï33I- — . Elisabeth Buys (1743 — ). Echtg. van A. Strick van 
Linschoten. 

Door A. Fr e se 1745, ™ct ^"W"" ouders en zuster. Bij Jhr. P. H. A 
Martini Buys te Rotterdam. 

1332. — Eva Maria Adriana Buys (1735 — 1811). Echtg. 
van A. Martini. 

1. Door A. Frese 1745, met haar -ouders en zuster bij Jhr. P. H. A. 

Martini Buys te Rotterdam. 

2. Door? Bij Jhr. P. H. A. Martini Buys te Rotterdam. 

1333- — Geertruyd Buys (1607 — 1677). Echtg. van Louwejansz. 

Door J. V. Ravesteyn 1628. Ï52 

1334. BuYS. Geertruyd Buys (1659 — 1724). Echtg. van A. Martini. 

Door? Bij Jhr. P. H. A. Martini Buys te Rotterdam. 

1335- — Johannes Buys (1561 — 1614). Raadsheer in het Hof van 
Holland en West-Friesland. 

Door J. V. Ravesteyn (W. Delff se.). 

I33Ö- — Maria Odilia Buys. Echtg. van Jac. Specx. 

Door J. V. Ravesteyn 1628. 

1337. — Maria Susanna Buys (1750 — 1789). Echtg. van M. 

« 

Ph. Pauw. 

Door? Bij Jhr. Mr. Pauw v. Wieldrecht te 's Gravenhage. 

1338. — Paulus Buys { — 1617). Burgemeester van Zwolle. Hoog- 
leeraar te Franeker. 

1. Door? 1598. 

2. Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877 en Zwolle 1882.- 

1339. — Paulus Buys (1625 — 1717). Advokaat te Amsterdam. 

Door C a s p. N e t s c h e r. Bij Jhr. Mr. Pauw v. Wieldrecht op Villa Pavia te Zeist. 

1340. — Paulus Hubert Buys (1707 — 1775). Luitenant-Generaal 
der cavallerie. 

Door A. Frese 1745, met zijn vrouw en twee dochters. Bij Jhr. P. H. 
A. Martini Buys te Rotterdam. 

1341. — Petronella Buys. 

Door J. V. Ravesteyn 1628. 

1342. — Willem Buys. 

Door H. Gz. Pot 1642, als Luitenant op een schutterstuk van den Klove- 
niersdoelen in het Museum te Haarlem. 

1343- — Willem Jansz. Buys. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

1344. — Willem Buys (1661 — 1749). Pensionaris van Amsterdam. 

Door C. Netscher 1693. Bij Jhr. Mr. Pauw v. Wieldrecht op Villa 
Pavia te Zeist. Aik. van het slot te Linschoten (J. Houbraken se). 

1 345. BuYSERO. Diederik Buysero, Heer van Heeraertsheyningen 
(1644 — ). Secretaris van 's Gravenhage. Dichter. 

Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 153 
I34Ö. BUYSTER Buyster. 

Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te Delft. 

1347. VAN BUYTENDYCK. Gosuinus van Buytendyck (1585 — 
1661). Predikant te Dordrecht 

Door W. Vaillant 1650 (J. Warnier se.). 

1348. VAN BuYTEVE^. Claes Reyersz. van Buytevest. 

Door A. C. Beeldemaker 1667, op een regentenstuk van het Pesthuis, 
in de Lakenhal te Leiden. 

1349. — Pieter Dircksz. van Buytevest. 

1. Door J. de Vos 1662, op een regentenstuk van het Caecilia-gasthuis, 

in de Lakenhal te Leiden. 

2. Door A. V. d. Tempel 1669, op een regentenstuk van het Heilige 

Geest- of Arm- Werk- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

1350. DE Bye. Dieuwertje Pietersdr. de Bye. Echtg. van 

H. V. Nes. 

Door? 1606. Museum Meermanno-Westhreenianum te *s Gravenhage. 

1351. — Jacomina de Bye (1725—). Echtg. van Lod, Schuilen 

Door? Bij den heer L. A. E. SchuUer te Oosterbeek. 

1352. — Willemina Thierry de Bye. 

Door H, V. Limborch 1757. Bg Mevr. de Wed. Heijligers te *s Gravenhage. 

1353. VAN Byemont. Johannes van Byemont Schepen van 
's Gravenhage. 

Door J. de Baen 1682, als schepen op een regentenstuk in het Gemeente- 
Museum te 's Gravenhage. 

1354. Byendorp By en dorp. 

Door G. Netscher. Bi) de Douair. Barones d'Ablaing v. Giessenburg te 
*s Gravenhage. 

1355. Byevelt. Bartholemeus Johannes Byevelt. Bisschop 
van Deventer (i8de eeuw). 

Door? R.-K. kerk der Oude Clerezy te Rotterdam. 

1356. VAN Bylandt. Aernout Adriaen van Bylandt, Heervan 
Halt en Spaldorp (i 602 — 1 663). Erf maarschalk van Kleef. Overste. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 154 
1357- VAN Bylandt Graaf van Bylandt. 

Door J. Vollcvcns Jr. ca. 1717 (v. Gooi II p. 60). 

1358. — Graaf van Bylandt. 

Door Ph. V. Dijk. Verk. 's Gravenhage 15 Oct. 1860. 

1359. VAN B YLERT. Agnes van Bylert. Echtg. van ... v. Broeck- 
huysen en van A. Ploos v. Amstel. 

Door W. Duyster, op een familietafreel. Rijksmuseum te Amsterdam. 
Eigendom van het Kon. Oudheidk. Genootschap te Amsterdam, waaraan 
het gelegateerd is door den heer Ploos van Amstel. 

1360. — Jan van Bylert (1603 — 1671). Schilder te Utrecht. 

Door J. V. Bylert (P. Baillu se. in de Bie's Ghilden Cabinet p. 117). 

1361. — Wouter van Bylert Baljuw van de Commanderie van 
St. Catharina te Utrecht. 

Door D. V. Zyl 1556, op een glas in de St. Jans-kerk te Gouda. 

1362. VAN Bylevelt. Antonie Laurensz. van Bylevelt 

Door? 1564. Op een niet meer aanwezig stuk van de Jerusalems-Broeder- 
schap te Utrecht (Mr. S. Muller Fz., De schilderijen van Jan van Scorel 
in het Museum Kunstliefde te Utrecht, Utrecht 1880 p. 18). 

1363. VAN Bynkershoek. Cornelis van Bynkershoek (1673 
— 1743). President van den Hoogen Raad van Holland, Zeeland 
en West-Friesland. 

1. Doot? 1731. Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Afk. van zijn 

weduwe Gerardine Cloote. 

2. Door Ph. V. Dijk 1733. Bij Jhr. Rethaan Macaré te Haarlem (J. Hou- 

braken se. 1743. — P. Tanjé se. 1746). 'V^%_'N^S,'N_'>.^\^' .• 1364. DE Cabanes. Marie Isabelle de Cabanes (1724 — 1781). 
Echtg. van Fr. Ad. v. AefFerden. 

Door? Bij den Burggraaf van Aefferden te Roermond. 

1365. Cabeliau. P.etrus Cabeliau (16 10— 1668). Predikant en 
Regent van het Staten-Collegie te Leiden.* 

Door? 1638. Was 1886 bij den heer J. v. d. Keilen te Rotterdam. Vcrk. 
inboedel H. Mauritz, Dordrecht Juli 1885, als het portret van Jac. Cabeliau. 

1366. Cadenne. Marie Cadenne. Echtg. van Mart. v. d. Bogaert. 

Door H. Rigaud 1648. Museum te Caen (Drevet se. 1689). 

1367. Cajanus. Daniel Cajanus (1702 — 1749). Reus te Haarlem. 
Dichter. 

Door B. Brand. Museum te Haarlem. Afkomstig van het Proveniershuis 
te Haarlem, waar J. J. Bjömstahl het 1775 "»g (Björnstahl's Briefe V p. 441). 

1368. Calaber. Hendrik Calaber. 

Door B. V. d. Helst 1648, op den Schuttersmaaltijd in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

1369. — Johannes Calaber. 

Door JB. V. d. Helst 1648, op den Schuttersmaaltijd in het Rijksmuseum 

te Amsterdam. 

20 156 

I370- Calandrini. Susanna Calandrini (1626 — 1696). Echtg. 

van Joh. Cuneus. 

» 

Door K. de Moor. B^ den heer P. E. Cuneus te Leiden. 

1371. Calff. Nicolaes Calff*(i677 — 1724). Reeder te West- 
Zaandam. 

Door? Zaanlandsche Oudheidkamer te Koog a. d. Zaan. Tent. Zaandam 1874. 

• * 

1372. Calkoen. * Abraham Calkoen, Heer van Kortenhoef (1729 
— 1796). Hoofdschout van Amsterdam. 

1 . Door ? Bij Baron Calkoen te *s Gravenhagc. 

2. Door? Bij Baron Calkoen te *s Gravenhage. 

1373- — Cornelis Calkoen (1695 — 1764). Gezant aan de hoven 
van Turkije en Polen. 

Door?, pastel. Bij Baron Calkoen te *s Gravenhage. 

1374. — Emerentia van Dordrecht gen. Calkoen (17de 
eeuw). 

Door? Bij Baron Calkoen te 's Gravenhage. 

1375- — Fran^ois Calkoen. 

Door N. E lias 163^, op een geschonden schutierstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 

1376. — Gysbert Matthysz. Calkoen ( — 1664). Geneesheer te 
Amsterdam. 

Door Rembrand t 1656, op de geschonden Anatomische Les in het Rijks- 
museum te Amsterdam. 

1377. — Jan Calkoen (1694 — 1768). Burgemeester van Amsterdam. 

Door T. Regters 1759. Bij Baron Calkoen te 's Gravenhage (J. Hou- 
braken se.). 

^378- — Maria Calkoen (1674 — 1728). Echtg. van J. Six. 

Door A. Boon en 1714.. Bij Jhr. P. H. Six op den huize Hilverbeck te 
's Graveland. 

1379. — Matthys Evertsz. Calkoen. Geneesheer te Amsterdam. 

1. Door Rem brandt 1632, op de anatomische les in het Mauritshuis te 

's Gravenhage. 

2. Door Rembrandt 1632. Was in de coll. de Seillières te Parijs. Verk. 

coll. de Kat (Dordrecht), Parijs i April 1866. 157 

I3ÖO. Calkoen. Nicolaes Calkoen (1666— 173S). Schepen van 
Amsterdam. 

Door? Bq BAroo Calkoen te *s Gravenhage. 

1381. Callenburgh. Gerard Callenburgh (1642 — 1722). Luite- 
nant-Admiraal van Holland en West-Friesland. Burgemeester 
van Vlaardingen. 

Door J. Vollevens 1718. Bij den heer Kallenbeifr van den Bosch te 
Breda. (J. Honbraken se. naar een teekening van A. Schouman. — P. 
Tanjé se. 1756). 

1382. Calloo. Cornelis Adriaensz. Calloo. 

Door C. Eversdyck 161 6, op een schutterstuk uit Goes, in Museum Boy- 
mans te Rotterdam (Obreen's Archief VTI p. 173). 

1383. VAN Calraet. Barent van Calraet (1649—). Schilder te 
Dordrecht 

Door B. van Calraet. Verk. coll. Jan Bleuland, Utrecht 6 Mei 1839. 

1384. Calschuyr. Willem Calschuyr. 

Door N. Eli as 1625, ab overman op een verloren wijnkoopersgildestuk te 
Amsterdam (Oud-HoUand IV p. 85, 86). 

1385. Cam. David Cam. 

Door Th. V. d. Wilt, met vrouw en vier kinderen. Was 1891 bij den 
kunsthandelaar de* Recht te *s Gravenhage. 

1386. VAN DER Camer. Willem van der Camer. 

Door Fr. Hals 1630 (J. Suyderhoef se. 1651). 

1387. Camay. Johannes Camay. 

Door C. Swarts. Verk. coll. J. Six. Amsterdam 5 April 170a. 

1388. — Sybrand Camay. 

Door Geeraerts. Bez. door J. Vos (Gedichten I p. 263). 

1389. — Willem Jansz. Camay. 

Door D. Metius 1656, op een regentenstuk in het Provenhuis van van Nor- 
dingen te Alkmaar. 

1390. Camerling. Maria Camerling. Echtg. van J. Appelman. 

1. Door M. J. Mierevelt 1634 Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius 

van Leyenburg, 1883. 

2. Door J. Victors f657. Bij de Freules Warin op den huize Nederhorst 

bij Nigtevegt. 158 

I39I- VAN Camersvelt. Wynina van Camersvelt van Uy- 
treght ( — 1665). Echtg. van Nic. van der Meer. 

1. Door? Bij den heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

2. Door? Bij den heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

1392. Camina. Florentius Ignatius Camina (1696 — ). Pastoor 
te Edam. 

Door R. Koets (J. v. Vilsteren se.). 

1393.' VAN Cammingha. Bjuck van Cammingha( — i626).Echtg. 
van GofFe van Aebinga. 

Door? Museum te Leeuwarden. Gresch. van de familie van Sminia te Ber- 
gum, 1892. Was vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- 
Almanak 1844 p. 162). 

1394. — Catharina Victoria van Cammingha (1707 — 1773). 

Door? 1707. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Groutum. 
Tent, Leeuwarden 1877. 

ï395- — Charlotte Juliana van Cammingha ( — 1781). Priorin 
van de abdij Farret bij Brussel. 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door? als priorin. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te 

Goutimi. 

1396- — Douwe van Cammingha (1684 — 1728). 

? Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 
Tent. Leeuwarden 1877. 

1397. — Frouck van Cammingha ( — 1623). Echtg. van Syds 
van Sytzama. 

Door? 1608. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 
Tent. Leeuwarden 1877. 

1398. — Gerrolt van Cammingha (1546 — 1589). 

Door? 1552. Bij J. F. van Weideren Baron Rengers op Epema-Slate te 
rjsbrechtum. 

Ï399' — Gerrolt van Cammingha (1647 — 1712). 

? Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 
Tent. Leeuwarden 1877. 159 

1400. VAN Cammingha. Jelck van Cammingha( — 1635). Echtg. 
van Edz. van Burmania. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

1401. — Margaretha van Cammingha ( — 1667). Echtg. van 
Sicke Sirtema van Grovestins. 

Door? Bij J. E. N. Baron Sirtema van Grovestins te 's Gravenhage. 

1402. — Petronella Jacoba Maria Elisabeth van Cam- 
mingha (1763 — 1792). Echtg. van Adr. Speyaert van Woerden. 

Door? met hare moeder. Was op Wiarda-State te Goutum. 

1403. — Ruurt van Cammingha (1651 — 1672). 

Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

1404. — Ruurt van Cammingha (1686 — 1762). Kapitein. 

?Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

1405. — Ruurt Carel van Cammingha (1721 — 1793). Luite- 
nant-Kolonel. 

Door? Bij de Douair. van Cammingha te 's Gravenhage. 

1406. — Sjuck van Cammingha (1678 — 1719). 

?Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

1407. — Syts van Cammingha (1593 — ). Echtg. van Doecke 
van Jongema. 

Door? 1599. Museum te Leeuwarden. Gesch. van den heer J. J. G. van 
Wicheren te Leeuwarden, 1884. 

1408. — Taecke van Cammingha ( — 1668). Grietman van 
Wonseradeel. 

Door?, op een geschilderd glas. Was 1839 in Martena-huis te Franeker. 
(De Vrge Fries I p. 134). 

1409. — Tiete van Cammingha ( — 1592). Kapitein in Spsian- 
schen dienst 

?Door? Op een votief schilderij bij den heer H. Gildemeester te Amsterdam. i6o 

1410. VAN Camminga. Watze van Cammingha ( — 1576). 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

Tent Leeuwarden 1877. 

2. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

Tent. Leeuwarden 1877. 

141 1. — Watze van Cammingha, Heer van Ameland (1603 — 
1668). 

Door A. P. Nyhoff 1658. (J. Suyderhoef se). 

1412. — Watze van Cammingha ( — 1686). 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

2. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goulum. 

1413. — Watze Wytze van Cammingha (1682 — 1764). Lui- 
tenant-Generaal. 

1. Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Af k. van het 
Hof te Leeuwarden. 

2. Door? 1759. Bij de Douair. van Cammingha te 's Gravenhage. 

3. Door? Bij Baron van Asbeck te Arnhem. 

1414. — Wytze van Eminga gen. Cammingha, Heer van 
Camminghaburg ( — 1533). Raad in den Hove van Friesland. 

Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum, Tent. 
Leeuwarden 1877. 

1415. -- Wytze van Cammingha (1547 — 1606). Lid van den 
Raad van State. 

Door? 1596. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te 
Leeuwarden. 

1416. — Wytze van Cammingha ( — 1612). 

Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

1417. — Wytze van Cammingha, Heer van Ameland (1592 — ). 

1. Door W. de Geest 1634. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma 

thoe Slooten te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877 

2. Door? 1634. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te 

Goutum. 

3. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

1418. — Wytze van Cammingha (1629 — 1670). 

Door? 1634. Museum te Leeuwarden. Afk van Wiarda-State te Goutum. i6i 

1419. VAN Cammingha van Cammingha. 

Door H. W. 1643. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te 
Goutum. 

1420. — van Cammingha. 

Dooi? Was in 1877 bij den heer F. C. Andreae te Leeuwarden. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

1421. Camp. Gerrit Camp. 

Door M. Jz Mierevelt. 

1422. OP DE Camp. Elisabeth op de Camp (1680 — 1750). Echtg. 
van P. Brand vvyk. 

Door? Bij de ! 'ouair. Bccl crt«< van Rlnklnnd t** "s Gravenhage. 

1423. VAN Campen. Claes van Campen ( — 1Ö38).' Bouwmeester 
te Amsterdam. 

Door A de Vries 1635, np p< n rej^cntenstuk in het Burgerweeshuis te 
Antstertlani 

1424. — Cornelis van Campen. 

Door Aeri Pietersz. 1586 op een geschonden schutter$tuk in het Rijks- 
museum te Amsterdam (Oud-Holland V p. 7). 

1425. — Everhardus van Campen (1700 — 1783). Klerk-ordi- 
naris ter Griffie van de Staten-Generaal. 

Door L. Temminck, pastel. Bij Mr. N. S. Th. A. van Meurs te *s Gra- 
venhage. 

1426. — Jacob van Campen. 

Door G. Flinck 1648, als Sergeant op de Schuttersvrede in het Rijksmu- 
seum te Amsterdam (Oud-Holland VII p. 51). 

1427. — Jacob van Campen, Heer van Randenbroek ( — 1657). 
Bouwmeester te Amsterdam. 

1. Door Jac. van Campen. Een teekening hiernaar op de verk. coU. 

Jer. Tonneman, Amsterdam 21 Oct. 1754. 

2. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

1428. — Maerten van Campen. Commandeur der Ridders van 
St Jan te Haarlem, 1348. 

Door? Museum te Haarlem. Afk. van de Commanderie van St. Jan te 
Haarlem. 102 

1429. VAN Campen. Milla van Campen ( — 1453). Overste van 
het klooster Mariawater te Coudewater. 

Door? In het St. firigitta-klooster te Uden. 

1430. — Piet^r Duvelaer van Campen. 

Door?, als Commissaris van de Wisselbank, op een regenstuk InhetMuseimi 
te Middelburg. 

1431. — Willem van Campen. 

Door? Op een niet meer aanwezig schutterstuk uit het laatst der 1 6de eeuw, 
van den Handboogsdoelen te Amsterdam. 

1432. — van Campen. 

Door Abr. Carré e, in een landschap, met zijn vrouw en twaalf kinderen, 
(v. Gooi II p. 216). 

1433. Camper. Petrus Camper (1722 — 1789). Hoogleeraar te 
Franeker, Amsterdam en • Groningen. 

1. Door P. Campei 1740 Verk. Bibliotheca Camperiana, Zutphen 14 

Febr. 1839. ^ 

2. Door P. Camper, voor zijn ezel. Was ca. 1S17 bij A. van der Wil- 

ligen te Haarlem (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 163). 

3. Door T. Regters 1751. Universiteit te Amsterdam. Vcrk. Amsterdam 

30 Oct 1885. 

4. Door T. Regters 1758, op een anatomische les in het Rijksmuseum 

te Amsterdam. 

5. Door J. Fr. A. Tischbein. Bij Dr. J. Titsingh te 's Gravenhage. 

Vermoedelijk van de verk. Bibliotheca Campenana, Zutphen 14 Febr. 
1839, en oorspronkelijk bestemd voor de Universiteit te Groningen. 
(Afg. in C. E. Daniels, Het leven en de verdiensten van Petrus Cam- 
per, Utrecht 1880). 

6. Door?, grauwtje. Verk. coU. A. v. d. Willigen, Haarlem 20 April 1874. 

7. Buste in brons door Maria Anna Falconet geb. Collot 1781. 

Universiteit te Groningen (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 173) *). 

8. Buste in marmer door A. Ziesenis. St. Pieterskerk te Leiden (D. 

Vrydag se.). 

1434. Camphuys. Johannes Camphuys (1634 — 1691). Gouver- 
neur-Generaal van Ned.-Indië. 

I. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het kasteel te Batavia en in 
de Raadkamer van het hotel te Rijswijk. ^) Van deze buste komen vele afgietsels voor. i63 

2. Door? Verkleinde oopie. Paleis te Buitenzorg. 

3. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te *s GraTenhage. 

4. Door? Verkleinde oopie. R^ksmusenm te Amsterdam. 

1435. CAlbiPHUYSEN. Dirck Raphaelsz. Camphuysen (1586 — 
1627). Predikant te Vleuten. Dichter. Schilder. 

Door A. y. Halen, miniatuur. Was in het Panpoetioon Batavum. 

1436. VAN Camstra. Barber van Camstra (1634— 1696). Echtg. 
van Bonne van Donia en van Jarich van Ockinga. 

Door? Museum te Leeuwarden. Gescb. van de familie v. Sminia te Bergum 
1892. Was vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- 
Almanak 1844 p. 165), 

1437. — Elisabeth Helena van Camstra (1698 — 1752). 
Echtg. van J. S. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. 

Door? 1719. Bq Jhr. Mr. E. Tjarda van Starkenborgb Stachouwer te 
Groningen. 

1438. — Foppe van Camstra (1530 — 1606). 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. Wellicht 

afkomstig van Holdinga-State te Anjum. 

2. . Verkleinde copie. Museum te Leeuwarden. Gesch. van de familie v. 

Sminia te Bergum. Was vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche 
Volks- Almanak 1844 p. 160). 

1439. — Frouck Jujiana van Camstra (1695 — 1712). 

Door H. de Valk 1705. Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859) 
en vroeger op Orxma-State te Menaldum. (Friesche Volks- Almanak 1844 
p. 167). 

1440. — Hans Willem van Camstra (1687 — 1761). Kolonel 
der infanterie. Grietman van Idaarderadeel. 

Door? Museum te Leeuwarden. Gesch. van de familie v. Sminia te Bergum 
1892. Was vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Alma- 
nak 1844 p. 167). 

1441. — Homme van Camstra ( — 1652). 

Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859) en vroeger op 
Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 p. 162). 

1442. — Homme van Camstra (—1719). Gedeputeerde ter 
Staten van Friesland. 

Door W. de Geest? Museum te Leeuwarden. 

22 104 

1443- VAN Camstra. Lucia Helena van Camstra (1693 — 1751). 
Echtg. van W. Ae. v. Unia. 

1. Door H. de Valk 1705. Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overi. 

1859) en vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 
1844 p. 167). 

2. Door? 17 19. Bij Jhr. Mr. E. Tjarda v. Starkenborgh Stachouwer- te 

Groningen. 

1444. — Syth van Camstra (1637 — )• 

Door? 1639. Bij Mr. J. S. Baron v. Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden 
(Friesche Adelaar 1888 p. 2;). 

1445. — Tjallingh van Camstra ( — 1577). Raad in het Hof 
van Friesland. 

?Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859) en vroeger op 
Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 p. 161. — 
Afg. Nieuwe Friesche Volk.s- Almanak 1853 p. 47). 

1446. — Tjallingh van Camstra (1576 — 1614). 

Door?. 1599. Museum te Leeuwarden. Gesch. van de familie v. Sminia te 
Bergum 1892. Was vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- 
Almanak 1844 p. 161. — ~ Afg. Nieuwe Friesche Volks-Almanak 1854). 

1447. — Tjallingh van Camstra ( — 1663). 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Gresch. van de familie v. Sminia te 

Bei]gum 1892. Was vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche 
Volks- Almanak 1844 p. 164). 

2. Door? Verk. Amsterdam 19 Febr. 1889, als een mansportret uit de 

vijftiende eeuw (!). 

1448. — Tjallingh van Camstra ( — 1664). 

Door? Museum te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877 als Tjallingh Goffe 
van Camstra. 

1449. — Tjallingh van Camstra ( — 1692). 

Door? Bij den heer A. H. van Slooten te Leeuwarden. Was vroeger bg 
Jhr. V. Sminia te Bergum (overl. 1859). 

1450. — Tjallingh Goffe van Camstra (1666 — 1725). Majoor 
der cavallerie. 

Door? 1725. Was vroeger op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks* 
Almanak 1844 p. 165). i65 

1451. VAN Camstr'a. TjalHngh Homme van Camstra (1664 
— 1727). Grietman van Idaarderadeel. 

1. Door H. de Valk 1705. Was op Orxma- State te Menaldum (Friesche 

Volks- Almanak 1844 p. 166). 

2. Door? Was op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 

1844 P- i^^)' 

1452. — Tjallingh Willem van Camstra (1685 — 1742). Griet- 
man van Idaarderadeel. 

i. Door H. de Valk 1706. Verk. Amsterdam Nov. 1892. Was vroeger 
op Orxraa-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 p. 166). 

2. Door? 171 1. Museum te Leeuwarden. Gesch. van de familie v. Sminia 
te Beigum 1890. 

1453. — .... van' Camstra. Damesportret. 

Door? 17 19. Bij Jhr. Mr. £. Tjarda v. Starkenborgh Stachouwer te Groningen. 

1454. — .... van Camstra. Damesportret. 

Door? Bij Jhr. Mr. F. J. J. v. Eysinga te Leeuwarden. 

1455. Canis. Cunera Canis (1600 — ). Echtg. van W. Baerken. 

Door M. J. Mie re velt 1629. Verk. coll. Baerken, 's Gravenhage, 10 
Aug. 1875. 

1456. Cannius. Nicolaus Cannius (1504 — 1555). Pastoor te 
Amsterdam. Rector van het St. Ursula-klooster. 

Door J. V. Scorel? 1534. Begijnhof te Amsterdam. Tent. Amsterdam 
1876. Tent. Rotterdam 1893 ^s door H. Holbein Jr. (Gids 1876 Ui 
p. 538. — Afg. in het Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1892). 

1457. Cant. Dirck Cant. 

Door W. Pz. Crabeth 1642, als vaandrig op een schutterstuk in het 
Museum te Grouda. 

1458. Canter. Andreas Canter (1463- 1472). Wonderkind. 

Door J. van Scorel? Accademia Carrara di belle arti te Bergamo, als door 
Q. Massys *). Leg. Graaf Guglielmo Lochis 1859. 

^459- — Gelmer Canter. Secretaris van Groningen. 

Dooi? begin i6e eeuw. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein op 
den huize Ekenstein bij Groningen.. (Afg. in de Groningsche Volks- 
Almanak, 1891). ^) Kan natuurlek niet muur het leven zijn geschilderd. i66 

1460. Canter. Jacob Canter. 

Door J. Torrentius ca. 1625. 

1461. — Maerten Canter. 

1 . Door ' J. B a c k e r 1 642, op een schatterstuk in het Stadhuis te Amsterdam . 

2. Door B. V.. d. Helst 1654, op een regentenstuk van het Oude-Zgds- 

Aalmoeseniershuis, in het Werkhuis te Amsterdam. 

1462. Cantier. Madeleine FraiKjoise Cantier (1741 — 1804). 
Echtg. van H. A. Certon. 

Door? Bij Jhr. Mr. W. M. de Brauw te Middelburg. 

1463. VAN DE Capellk Clara van de Capelle. Echtg. van B. 
de Moor. 

1. Door P. Doncker. 

2. Copie naar het vorige door H. v. Veldhoven 1767. Verk. Amster- 

dam 20 Oct. 1880. 

3. Door? Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880 

1464. — Fran^ois van de Capelle. 

Door N. Elias 1639, op een geschonden schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 

1465. — Jan Costyn van de Capelle ( — 1512). Kanunnik van 
de kerk te St. Maartensdijk. 

Op een zerk in de kerk te St. Maartensdijk. Een teekening er naar op het 
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (Zelandia Illustrata II p. 330, 331). 

1466. — Johannes van de Cappelle (1625 — 1679). Schilder te 
Amsterdam. 

1. Door Remb randt (Oud-Holland X p. 33). 

2. Door Fr. Hals (Oud-Holland X p. 33). 

3. Door G. V. d. Eeckhout (Oud-Holland X p. 35). 

1467. — Nicolaes Rochus van de Capelle. 

?Door B. V. d. Helst 1650, op een regentenstuk van het Spinhuis, in het 
Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 164). 

1468. — Susanna van de Cappelle (i8de eeuw). Echtg. van 
Dan. de Hochepied. 

Door ? Bij de Douair. Huydeooper van Maarsseveen op den huize Wulverhorst 
te Zeist. 

1469. — .... van de Cappelle. Mansportret, 17de eeuw. 

Door? Bij de Douair. Huydecoper van Maarsseveen op den huize Wulverhorst 
te Zeist. i67 

1470. VAN DER Capellen. Alexandef van der Capellen, 
Heer van Aartsbergen, BoedelhofF enz. ( — 1656). Gecommit- 
teerde ter Staten-Generaal. 

1, Door? J. V. Ravesteyn^ Bij Baron v. d. Capellen te *s Gravenhage. 

(R. Vinkeles se. 1777 in A, v. d. Capellen, Gedenkschriften, 
Utrecht 1777). 

2. Door?, met zijn vrouw en zoon Frederik. Btj Baron van Goltstein te 

*s Gravenhage. 

1471. — Alexander van der Capellen, Heer van Aartsber- 
gen, BoedelhofF enz. (1657 — 1730). Burgemeester van Doesburg. 
Gecommitteerde ter Staten-Generaal. 

Door? Bij Baron v. d. Capellen te 's Gravenhage. 

1472. — Anna Sophia Frisia van der Capellen, Vrouwe 
van Rijsselt (1638 — ). Echtg. van Ph. O. van Coevorden. 

Door? Bij Baron v. d. Capellen te 's Gravenhage. 

1473. — Frederik van der Capellen, Heer van BoedelhofF, 
' Essen en Hagen (1629 — 1706). President van Gedeputeerde 

Staten van Zutphen. 

1. Door?, met zijne ouders. Bij Baron v. Goltstein te 's Gravenhage. 

2. Door? Bij Baron v. Groltstein te 's Gravenhage. 

3. Door R. Koets. Bg Baron v. d. Capellen te *s Gravenhage. 

4. Door R. Koets. Bij Baron v. d. Capellen te *s Gravenhage. 

1474. — Frederik Robert Evert van der Capellen, Heer 
van BoedelhofF, Rijsselt enz. (1689 — 1755). Schout van Zutphen. 

I. Door? Bij Baron v. d Capellen te 's Gravenhage. 
2(?).Door? Bij Baron v. d. Capellen te 's Grravenhage. 

Ï475' — Gerlach van der Capellen, Heer van Rijsselt en 
BoedelhofF (1543 — 1625). Kanselier van Gelderland. 

1. Door? copie. Bij Baron v. d. Capellen te 's Gravenhage. (Desguer- 

rois lith.) 

2. Door?, copie. Bij Baron v. Groltstein te 's Gravenhage. 

1476. — Godard Philips Cornelis Theodorus van der 
Capellen, Heer van Dorth, Berkoude en Achterbroek (17 33 — 
1779). Burgemeester van Zutphen. 

Door? Bij Baron v. d. Capellen te 's Gravenhage. i68 

1477. VAN DER Capellen. Henriette Agnes van der Ca- 
p ellen (1663 — ). 

Door? Bij Baron v. Goltstein te 's Gravenhage. 

1478. — Johan Derk van der Capellen, Heer van den Poll, 
Appeltern enz. (i 741 — 1784). Lid van de Ridderschap van 
Overijssel. 

Door J. A. Caldeubach (L. J. Cathelin se. — W. v. Senus se.). 

1479. — Robert Jasper van der Capellen, Heer van de 
Marsch, Lathmers enz. (1743 — ). Lid van de Ridderschap van 
Zutphen. 

1. Door Meertens (J. Kobcll se.). 

2. Door? Bij Baron v. d. Capellen te *s Gravenhage. 

1480. Nog zijn er eenige portretten der familie van der Capellen 
bij Baron v. Goltstein te 's Gravenhage, en op den huize Olden- 
aller bij Nijkerk. 

1481. Capet. Maria Capet prinses van Frankrijk (—1238). 
Gemalin van Philips van Namen en van Jlendrik I hertog van 
Brabant. 

Tombe in de St. Pieters-kerk Ie Leuven. In 1793 vernield, doch weer 
gerestaureerd (Afg. in Butkens, Trophées de Brabant I p. 203). 

1482. Carbasius. Nicolaas Carbasius. 

Door J. de Baeu 1682 als Bewindhebber der Oost- Indische Compagnie, op 
een i'egentenstuk in het Museum te Hoorn. 

1483. Carel. Jacoba Carel (1607 — 1657). Echtg. van W. Boreel. 

Door?, copie. Bij de Douair. Barones d'Ablaing van Giessenburg te 
's Gravenhage. 

1484. — Jan Jansz. Carel. 

1. Door? 1601. Bij de Douair. Huydecoper van Maarsseveen op den huize 

Wul verhorst te Zeist. 

2. Door G. Pz. Sweelinck 1604, als kapitein op een schutterstuk op 

het Stadhuis te Amsterdam. Een teekening er naar op het Archief 
te Amsterdam. (Oud-Holland V p. 4). 

3. Door P. Isaacsz., op een niet meer aanwezig schutterstuk te Amster- 

dam. Een teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 169 

1485. CaROLINA WILHELMINA PRINSES VAN OrANJE-NaSSAU. (1743 

— 1787). Gem. van Carl Christian vorst van Neissau-Weilburg. 

1 . Door Misard(J. Houbraken se. 1 754 naar een teekening van H. Pothoven). 

2. Door P. F. de la Croix. (P. Tanjé se. 1755. — Obrcen's Archief 

n p. 153 on VII p. 138). 

2. Door T. P. C. Haag 1757. Was 1772 bij de Schutterij te *s Gra- 

venhage (Ned. Kunstbode III p. 306, 309). 

3. Door J. A. Tischbein 1765. Bij den heer A. Holtzmau te Amsterdam. 

4. Door H. Pothoven (W. v. Senus se. in Stuart, Vaderl. historie II 

p. 20). 

4. Door G. Spinny, met hare kinderen. Mauritshuis te *s Gravenhage. 

Waarschijnlijk afkomstig uit een der koninklijke paleizen 

5. Door? Koninklijk paleis te 's Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 1881. 

6. Door? Verk. Amsterdam 3 Nov. 1875. 

1486. Caron. Philippe Caron (1544 — ). Commandant van Ra- 
vestein. 

Door? 16 10. Bij den heer A. P. v. Stolk te Rotterdam. 

^ 

1487. — Susanna Caron. Echtg. van Fran(;ois de Civille, Sieur 
de la Ferté. 

1. Door G. Schaleken (C. Droste, Overblyfsels van geheugchenis II 

P. 320). 

2. Door J. V. Loo 1666, met twee dames van Gangel, als Achilles door 

Odyssens ontdekt. Geschilderd voor den heer van Gangel te Amster- 
dam. (Christ. Huygens, Oeuvres eomplètes, VI p. 76, 77). 

1488. DE Carpentier. Casparir« de Carpentier (1607 — 1667). 
Predikant te Amsterdam. 

Door A. V. Aldewerelt 1646 (J. Brouwer se.). 

1489. — Pi eter de Carpentier ( — 1659). Gouverneur-Generaal 
van Ned.-Indië. 

1. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het Kasteel te Batavia en in 

de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. « 

2. Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

3. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage. 

4. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

1490. Carré. Pieter Adriaensz. Carré. Burgemeester van 
Rotterdam. 

Door? ca. 1540, met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, op een votief 
schilderij op het Archief te Rotterdam. Tent. Rotterdam 1893. 170 

1491. Carrek . . . . Carré e. Damesportret 

Door Q. V. Brekelencain. Verk. Leiden 25 April 1858. 

1492. — .... Carree. 

Door?, met zijne echtgenoote. Verk. Amsterdam 16 April 1750. 

1493. Cartel. Johannes Cartel ( — 1799). Pastoor te Alkmaar. 

Door J. P. V. Hor stok 1772. St Laurentiuskerk te Alkmaar. 

1494. DE Casembroot. Adriana de Casembroot. Echtg. van 
Joh. Ad. van Renesse. 

Door? Bij Baron d*Aumale van Hardenbroek op den huize* Hardenbroek bQ 
Langbroek. 

1495. — Jean Louis de Casembroot, Heer van Willige-Lan- 
gerak (1709 — 1777). Luitenant-generaal. 

Door ? Bij Jhr. Fr. de Casembroot te 's Gravenhage. 

1496. Casenove. Petrus Casenove (171 1 — 1796). Predikant te 
Dordrecht. 

Door A. Schouman 1753 (Oud-Holland VI p. 42). 

1497. Cassiopyn. Dominicus Cassiopyn. Kapitein. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 

1498. Casteleyn. Esaias Casteleyn. 

Door? 1631, op een regentenstuk in het Walen weeshuis te Amsterdam. 

1499. VAN Castricum. Hendrik van Castricum. 

Door J. M. Quinkhard 1747, als Oppercommissaris van de walen, opeen 
regentenstuk op het Stadhuis te Amsterdam. 

1500. A Castro. Jacobus a Castro [Jacob van der Borch] 
(1560 — 1639). Bisschop van Roermond. 

Door? Groot-Seminarie te Roermond. 

1501. TEN Cate. Wolter ten Cate (1701 — 1796). Fabrikant te 
Hengelo. Predikant te Bome. 

Door T. Munnikhausen 1792. Bez. door Mr. B. W. A. E. Baron 
Sloet tot Oldhuis (v. d. Aa, Biogr. Woordenboek III p. 236). 

1502. Caterus. Johannes Caterus (—1656). Pastoor te Alkmaar. 

Door? St. Laurentius-kerk te Alkmaar. 171 

I503' Cats. Jacob Cats (1577 — 1660). Raadpensionaris van Hol- 
land en West-Friesland. Dichter. 

1. Door M. Jz. Mierevelt 1634. R^ksmnseum te Amsterdam. Afk. 

van het Nationaal Museum te 's Gravenhage 1808 (W. Delff se. — 
C. ▼. Dalen se. — J. Houbraken se. — J. W. Kaiser se,) 

2. Door M. Jz. Mierevelt 1639. Rijksmuseum te Amsterdam. Col! 

van der Hoop. Verk. Amsterdam 1837. 

3. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. M. C. v. Hall, Amsterdam 27 

April 1858. Wellicht van de verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 
1812. 

4. Door P. Dubordieu (M. Natalis se.). 

5. Door J. Mytens 1650, te samen met Comelia Baers. Museum Boy- 

mans te Rotterdam. Verk. coll. C. Heemskerk, 's Gravenhage 1765 
als door A. Mytens. Verk. coll. Willem II, *s Gravenhage 185 1. 
Gekocht, verk. coll. A. H. v. Hees v. Tiellandt, 's Gravenhage 20 
Sept. 1864. (v. Eynden en v. d. Willigen I p. 57). 

6. Door L. de Jongh 1659. Bij Mr. W. Wintgens te *s Gravenhage. Aug. 

1789 door iemand te Amsterdam gegeven aan het Genootschap 
iKunstliefde spaart geen vlijt" te 's Gravenhage. Coll. Wed. Guyot 
van Noort te *s Gravenhage. Verk. 's Gravenhage 13 Dec. 1869. Tent. 
's Gravenhage 1881 en 1890. 

7. Door A. V. Ravesteyn 1660. Slot te Zuilen bij Utrecht (R Vinkeles 

SC — W. V. Senus se. — C. E. Taurel se.). 

8. Door N. Maes. Bij de Douair. Barones van Nagell geb. van Kretsch- 

mar op den huize Nederhemert bg Heusden. Afkomstig van Zorgvliet. 

9. Door S. V. Hoogstraten, met zijne vrouw op Zorgvliet, Verk. coll. 

de Neufville-Brants. 23 Maart 1829 '). 

10. Door?, miniatuur, op jeugdigen leeftijd. Bg Jhr. v. Sypesteyn te 's Gra- 
venhage. 

!!.• Door? 1626. Bij den heer Harms te Lubeck, als het portret van een 
patrider door Arthur van Dyck. 

12. Door? 1639. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

13. Door? Was 1700 op slot Boekeloo bij Haaksbergen. Bez. door A. 

Moonen (Poezy II Vervolg p. 216). 

14. Door? Verk. coll. Willem v. Haren, Maart 1770. 

15. Door? Verk. Utrecht 22 April 181 1. 

16. Door? Verk. Amsterdam 21 Aug. 1860. 

17. Door? Verk. Amsterdam 14 Oct. 1884. 

18. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. ') Daar zijne vrouw Elisabeth van Valckenburgh al lang dood was, toen Cats in 1652 
Zorgvliet betrok, kan deze opgave niet juist zijn. Misschien is hier een verwarring met n*. 5. 

23 172 

19- Een steenen beeld, 1696 vernield (Obreen's Archief III p. 74). 
20. Naar zijn lijk is een aijgietsel gemaakt door P. Dinant (Oud-Holland 
Vn p. 259, 280). «) 

1504. VAN Cats. Abel van Cats, Heer van Bruelis ( — 1606). Bal- 
juw van Veere. 

Op een zerk in de Kloosterkerk te 's Gravenhage. 

1505. — Elisabeth van Cats ( — 1477). Echtg. van Floris van 
Cralingen en van Adr. v. d. Does. 

Door? Op een votief schilder^ in de kerk van de abdij R^nsbuig, 1570 
nog aanwezig. 

1506. — Jacob van Cats (1639 — ^712). Aartspriester te Utrecht. 
Vicaris-Generaal. 

1. Door R. Koets. R. K. kerk van de Oude Cleiezy te Utrecht (P. v. 

Gxinst SC.). 

2. Door? Groot-Seminarie te Warmond. Afkomstig van de 1 851 opgeheven 

Statie »den Hoek** te Haarlem. 

3. Door? Verk. Utrecht 22 April 181 1. 

1507. — Joris van Cats, Heer van Coulster. Vice-admiraal, 1652. 

Door J. V. Ravesteyn. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coH. Dr. H. 
J. Broers, Utrecht 8 Maart 1873. 

1508. — Verus van Cats, Heer van Bruelis ( — 1638). 

Op een zerk in de kerk te Kapelle (Zeeland). Een teekening hier naar op 
het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (Zelandia Ülustrata II p. 69). 

1509. VAN Cattenburgh. Adriaan van Cattenburgh (1664 — 
1743). Hoogleeraar te Amsterdam, 

1. Door P. V. d. Werff. Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

2. Door? Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

15 10. Cau. Johannes Cau, Heer van Domburg (1676 — ), Pensi- 
onaris van Zieriksee. 

Door G. V. d. Ma rek 17 19, op een regentenstuk in het Burgerweeshms 
te Zieriksee. ^) De schilderij van G. Flinck in de Hermitage te St. Petersburg en een herhaling hier- 
van bij Lord Graven op Combe*Abbey, waarop hij met den jeugdigen prins Willem II zou 
zijn afgebeeld, stelt hem niet voor. De fout komt reeds voor op de verk. coll. Ant. Syder- 
velt, Amsterdam 23 April 1766 (Hoet III p. 521) en is door G F. Schmidt 1772 op een 
ets naar de schilderij te St. Petersburg vereeuwigd. ^73 

1511. DE Caulery. Johannes de Caulery. 

Door Remb randt (Oud-Holland XI p. 128). 

151 2. — Joris de Caulery. Kapitein ter zee. Wijnkooper. 

1. Door M. Wttenbrouck »iii zijn joncheijt*' (Oud-Holland XI p. 128). 

2. Door Rem brandt 1632 »inet een roer in de hant/' Was bij Jhr. 

J. H. J. de Quarles van UfFord te 's Gravenhage, en is thans bij den 
heer Yerkes (te Chicago?). Tent. 's Gravenhage 1881. Tent. Brussel 
1882, als een »Officier revêtu d'une cuirasse'\ (Oud-Holland XI 
p. 127). 

3. Door A. V. Dyck (Oud-Holland XI p. 128). 

4. Door J. Lievens (Oud-Hollaod XI p. 128). 

5. Door P. Les ir e (Oud-Holland XI p. 127). 

6. Door P. Queborn (Oud-Holland XI p. 128). 

1513. Caulier. Jaques Caulier. 

Door? Op een schutterstuk van >de Edele Voetboog*' te Middelburg. 

1514. VAN Cauwenbergh. Adrianus van Cauwenbergh (1684 
— 1742). Pastoor te Amsterdam. 

Door J. A. Ritzart (J. v. VOsteren se. 1743). 

1515. Centen. Goze Centen. 

Door? Doopsgezinde kerk te Amsterdam. Afk. van het Rypenhofje te 
Amsterdam. Tont. Amsterdam 1876. 

1516. — Gozewyn Centen. 

Door Chr. Lubienetzki 1721, op een familietafreel in het Rypenhofje te 
Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

1517. — Jan van de Ryp Centen. 

Door Chr. Lubienetzki 1721, op een familietafreel in het RypenhoQe te 
Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

1518. — Job van de Ryp Centen; 

Door Chr. Lubienetzki 1721, op een familietafreel in het RypenhoQe te 
Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

1519. DE Cerf. Eduard de Cerf. 

1. Door A. Schouman 1734 (Oud-Holland VI p. 36). 

2. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. 

1520. VAN Ceulen. Coenraet van Ceulen. 

Door N. Eli as 1639, op een geschonden schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 174 

1521. VAN Ceuls. Herman van Ceuls. Kapitein. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 

1522. Chais. Charles Chais (1701 — 1788). Predikant te 's Gra- 
venhage. 

Door J. E. Liotard 1756 (J. Houbraken se.). 

1523. DE LA Chambre. Jean de la Chambre. Schrijfmeester te 
Haarlem. 

1. Door Fr. Hals 1638 (J. Suyderhoef se.). 

2. Door J. de Bray 1662. Bij Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam. Verk. 

Amsterdam 14 Mei 1832 (P. Holsteyn se. 1666). 

1524. VAN Chanu. Jan van Chanu. ^ 

Door W. van Valckert 1625, op een sehutterstuk in het Rgksmuseum te 
Amsterdam. 

1525. Chapman. AgnetaChapman. Echtg. van W. van Mieris. 

Door Fr. v. Mieris Jr. Verk. coll. v. d. Willigen, Haarlem 20 April 1874. 

1526. Charlotte Brabantina prinses van Oranje-N assau 
(1580 — 1631). Echtg. van Qiaude de la Tremoïlle, Hertog van 
ThoucU"s. 

Door G. V. H on t horst. Welfenmuseum te Herrenhausen bij Hannover. 

1527. Chastelein. Pieter Cornelis Chastelein. 

Door J. B. Coclers ca. 1774, ^P ^^ regentenstuk van het Heilige Geest- 
of Arm- Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

1528. Chatelain. Henri Chatelain (1684 — 1743). Predikant te 
Amsterdam. 

Door J. Fournier (P. Tanjé se. 1744). 

1529. Cheeuwen. Hendrick Cheeuwen. Schepen van 's Gra- 
venhage. 

Door J. V. Ravesteyn 1618, als sehepen op een regentenstuk in het 
Gemeente-museum te 's Gravenhage. 

1530. Chion. Olympe Marie Chion. Echtg. van Jean Naudry. 

Door J. Buys 1771, op een regentessenstuk in het Walen weeshuis te 
Amsterdam. 175 

I53I- Christiaeus. Wilhelmus Ignatius Christiaeus, Heer 
van Neerheyden (1683 — ). Pastoor te Overveen. 

Door? (Venneld in de Bijdr. tot de Gresch. van het Bisdom Haarlem XIII 
P- ï54). 

1532. CiNCQ. Harmen Cincq. Wantslager te Gouda. 

Door W. Pz. Crabeth 1642, ab kapitein op een schutterstuk in het Museum 
te Gouda. 

1533» VAN CiNGELSHOEK. F. van Cingelshoek. 

Door*? 1667, op een regentenstuk van het Elisabeths-gasthuis in de Lakenhal 
te Leiden. 

1534. VAN CiTTERS. Aemout van Citters, Heer van Gapinge 
(1561— 1634). 

Door Ph. V. Dijk, copie. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. 
de Witte van Citters 1875. 

'535- — Aernout van Citters, Heer van Gapinge (1633 — 1696). 
Raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland. Gezant éian 
het Engelsche en Spaansche hof. 

1. Door G. Knel Ier. Bij Jhr. P. D. v. Citters te Middelburg (J. Hou- 

braken se.). 

2. Copie naar het vorige door Ph. v. Dijk. Bij den beer A.A. des Tombe 

te 's Gravenhage. Is in 1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters 
aan het Rgk gelegateerd. 

^536- — Aernout van Citters (1661 — 1718). Kolonel der infan- 
terie. Commandant van 't Sas- van-Gent 

Door Pb. v. Dijk. Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. 
Is in 1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het Rijk gelegateerd. 

1537- — Anna van Citters (1664 — 1694). 

Door S. du Bois. Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. Is in 
1875 ^^^^ J^' ^^ J' ^c Witte van Citters aan het' Rijk gelegateerd. 

1538. — Casper van Citters (1674 — 1734). Raadpensionaris van 
Zeeland. 

Door Ph. V. Dijk 171 9. Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Leg. Jhr. 
Mr. J. de Witte van Citters 1875 (J. Houbraken se.). 176 

1539- VAN CiTTERS. Cornelis van Citters (1717 — 1782). Reken- 
meester van Zeeland. 

Door J. Palthc 1761. Bij Jhr. P. D. van Citters te Middelburg. 

1540. — Emerentia van Citters (1666 — 1694). 

Door S. du Bois. Bg den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. Is in 
1875 door Jhr. Mr. J. de Witte vau Citters aan het Rijk gelegateerd. 

1541. — Jacob van Citters, Heer van Popkensburg( 1708 — 1792). 
Burgemeester van Middelburg. 

1. Door Ph. V. Dijk 1736. Zeeuwsch Genootschap ~te Middelburg. Leg. 

Jhr. Mr. J. de Witte van Citters te 's Gravenhage 1875. 

2. Door B. Bolomey 1783. Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. 

3. Door Appelius? Zeeuwsch Grenootschap te Middelburg. Leg. Jhr. Mr. 

J. de Witte van Citters te 's Gravenhage 1875. 

4. Door Appelius? Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. 

Is in 1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het Zeeuwsch 
Grenootschap te Middelburg gelegateerd. 

1542. — Johan van Citters (1602 — 1629). 

Door? Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. Is in 1875 ^^x»* 
Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het Rijk gelegateerd. 

1543. — Johanna van Citters (1672 — 1740). Echtg. van Geleyn 
Evertsen. 

Door S. du Bois. Bij den heer A.'A. des Tombe te 's Gravenhage. Is in 
1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het Rijk gelegateerd. 

1544. — Josina Clara van Citters (1671 — 1753). 

1. Door G. Schalcken. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. 

de Witte van Citters 1875. 

2. Door S. du Bois. Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. 

Is in 1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het Rgk 
gelegateerd. 

1545- — Magdalena van Citters (1737— 1783). Echtg. van 
Adr. Is. Hurgronje. 

Door? Bij Jhr. W. H. Snouck Hurgionje te Middelburg. 177 

1546. VAN CiTTERS. Magdalena van Citters. (i8de eeuw). 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. de Witte van Citters 
1875. ' 

1547. — Maria van Citters (1684 — 1752). Echtg. van C. A. 
Parduyn. 

Door Ph. ▼. Dijk. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. de Witte 
van Citters 1875. 

1548. — Martyntje van Citters (1609 — 1629). 

Door? 1623. Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. Is in 1875 
door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het R^k gelegateerd. Tent. 
*s Gravenhage 1 88 1 . 

1549- — Willem van Citters (1685 — 1758). Burgemeester van 
Middelburg. 

1. Door G. J. Palthe (J. Houbraken se. 1759). 

2. Door Ph. v. Dijk. Zeeuwsch Grenootschap te Middelburg. Leg. Jhr. Mr. 

J. de Witte van Citters 1875. 

3. Door Appelius? Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Leg. Jhr. Mr. 

J. de Witte van Citters 1875. 

4. Door Appelius? Bg den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage 

Is in 1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het Zeeuwsch 
Grenootschap te Middelburg gelegateerd. 

5. Door? B^ Jhr. P. D. van Citters te Middelburg. 

Ï550- Claesz. Cornelis Claesz. 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht, 1522. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

1551. — Haesje Claesdr. in 't Paradijs. Stichteres van het 
Burgerweeshuis te Amsterdam. 

?Door Fr. Pourbus.- Burgerweeshuis te Amsterdam. Was in de i8de 
eeuw bij Jac: Verstegen te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876 (J. Hou- 
braken se) '). 

1552. — Tobias Claesz. 

Door C. Eversdyck 1616, op een schutterstuk uit Groes, in Museum Boy- 
mans te Rotterdam (Obreen*s Archief VII p. 173). ■) Zeer waarsch^nl^k is dit portret noch van Pourbus, noch stelt het haar voor. 178 

Ï553- Clant. Adriaen Clant, Heer van Stedum en Nittersum 
(1600 — 1666). Afgevaardigde wegens Stad en Lande bij de 
vrede van Munster. 

I., Door G. V. Honthorst 1644. Verk. Amsterdam 16 Dec. 1856. Was 
voorheen bg E. J. Baron Lewe van Middelstum op den huize Mid- 
delstum. 

2. Door A. V. Hu 11e (C. Galle Jr. se.). 

3. Tombe in de kerk te Stedum. 

1554. — Eelco Clant. 

Door P. V. Anraedt Bij de Douair. Thomassen a Thuessink van der 
Hoop op den huize Fraylamaborg te Slochteren. 

1555. VAN Clarenbeeck. Johan van Clarenbeeck. 

1. Door Fr. Hals 1641, op een regentenstuk van het St. Elisabethsgast- 

huis, in het Museum te Haarlem. 

2. Door P. Cl. Sou t man 1642, als kapitein op een schutterstuk van den 

Kloveniersdoelen, in het Museum te Haarlem. 

1556. Claterbos. Augustyn Claterbos. 

Door Fr. Decker 1736, op een regentenstuk van het St. Elisabethsgasthuis, 
in het Museum te Haarlem. 

t 

1557. LA Clé. Catharina la Clé. Echtg. van Is. Sweers (167 1 
— 1732). 

Door? Bg den heer M. G. P. del Court van Krimpen te Velzen. 

1558. VAN Cleeff. Cornelis van Cl e e ff (—1765). Burgemeester 
van Utrecht. 

Door J. M. Quinkhard, op een regentenstuk in het Ambachtskinderhuis 
te Utrecht. 

1559- — Egbert van Cleeff ( — 1690), Schepen van Utrecht. 

Door J. V. d. Meer -1680, op een regentenstuk in het Ambachtskinderhuis 
te Utrecht. 

1560. Clees. Jan Claesz. Clees, genoemd »de dikke man." 
Waard te Edam. 

Dbor? 16 12. Stadhuis te Edam. Afkomstig van het Prinsenhof te Edam. 
KOENRAED VAN KLENCK (of CLENCK) 

SCHKPEN VAN AuSTEitDAM, OiyANT NAAR Rl.'SLAND IN 1675. 

S'nar hot Soiiililcrü lioor Nic. Maes, in liut bexit vnn ilon 'n'elEdelgeb. Heer 

M. O. P. DEL CouBT VA» KRiXFBy te Ifaarlem. ' t I , l '■ 'f ' s^ 1'; . -■ •» • ( • t r ' ! i 1 ( 1 r .. ( J'"^ ■• ••J.':!.-!,. I.,;: ( '•:■'■; ^ ; ! ' ■ \ ^ V ■ ■» 
i " .. 1 i . \ i 1 1 \lri V •/ . • . •■ . • ■ i ! ." < I r V -' ; *. *. ' ..'•(•'v- IV. Vcruk-.rt' i " ■...■> \ - • v't?n \ : :: ■ r] te l^';■ }• •:;" ri- . ;•'. i\'^; m -it ïe ?.-» 1 ♦.' K i '^ r k. I ' ^r I.T. >■ .? t .Sc]l ( r '. I \...>. V !' ? 


- t -» ; i ' f 1 < ( ( ' .-, . -V^'. h' •Mi^' II. ■. I -s ^ I I I r 


; ' II. i \ ] .0' ;*s. 1 ■ i,; n )w A t ' t 1 .'■•>.•:■ ' I ':;i ;;. I' •■':-;!->t'. ,•• M .... V [" H A •.. Ds • ■- , ;:. . i- .; - -. 1 

> i. . ^• il»., '■ • ' . ' iv 

". /f V 


. !•• J ' » • . •» • <■ ' ^ ;■ '> I • ' ( 179 

1561. Clement. jEsaias Clement (1638 — 1677). Predikant te 
Rotterdam. 

1. Door B. Vaillant (A. Vaillant se.). 

2. Door? Was bij Dr. J. T. Bodel Nyenhuis te Leiden (ovcrl. 1872). 

1562. VAN Clenck. Coenraed van Clenck {1628 — 1691). Schepen 
van Amsterdam. 

Door Nic. Maes. Bij den heer M. G. P. del Court van Krimpen te 
Haarlem. Tent. Amsterdam 1876. 

1563. DE Clercq. Lucas de Clercq. 

Door Fr. Hals 1636. Rijksmuseum te Amsterdam. Geschenk van de 
erven P. de Clercq Gz. 1891. Tent. Amsterdam 1867 (Wilm. Steelink se. 
in Oude kunst in Nederland, afl. 29). 

1564. — Reynier de Clercq (1710 — 1780). Gouverneur-Generaal 
van Ned.-Indië. 

1. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het Kasteel te Batavia en 

in de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

2. Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

3. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage. 

4. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

1565. — .... de Klerk. 

Door G. Netscher (J. Campo Weyerman IV p. 135). 

1566. LE Clercq. Nicaise Ie Clercq. 

Door? 1641?, op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 

1567. — Pieter Ie Clercq (1692 — 1757). Commissaris der uit- 
heemsche dépêches te *s Gravenhage. Dichter. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. 
Bez. 1734 door S. Feitama en door Ph. Zweerts. 

1568. Clericus. Joannes Clericus (1657 — 1736). Hoogleeraar 
te Amsterdam. 

Door? Universiteitsbibliotheek te Leiden. 

1569. Cletscher. Gratia Cletscher. Echtg. van D. M)rtens. 

Door A. V. Dyck, met haar man. Bij den Duke of Bedford op Wobum 

Abbey. 

23* i8o 

1570. Cletscher. Thomas Cletscher. wSchepen van 's Graven- 
hage. 

Dooj C. Janssens v. Geulen 1647, als schepen op een regenlenstuk in 
het Gemeente-Museum te 's Gravenhage. 

1571. Cleutryn. Pieter Cleutryn. 

. Door F. Bol 1649, op een regentenstuk van het Leprozenhuis, in het 
Stadhuis te Amsterdam. 

1572. Clevering. Pieter Clevering. Gildeknecht van het Chi- 
rurgijnsgilde te Amsterdam. 

Door C. Troost 1728, als gildeknecht op een anatomische les in het R^ks- 
museum te Amsterdam. 

1573. Clicquet. Jan Clicquet. 

Door Marg. Wulfraet (v. Gooi I p. 417). 

1574. Clignett. Arnold Clignett 

Door C. de Moor, als staalmeester op een gildestuk in de Lakenhal te 
Leiden. 

1575. — Pieter Frangois Clignett (1727 — 1785). 

1. Door J. Pal the 1752. Lakenhal te Leiden. Verk. Amsterdam 15 

April 1890. 

2. Door J. B. Coclers ca. 1774, op een regentenstuk van het Heilige 

Geest- of Arme- Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

1576. Clingbyl. Raphaël Clingbyl (—1608). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

1577. Clinquandt. David Clinquandt (1626 -1717). Predikant 
te Delft 

Door? Ned. Herv. Kerk te Delft. Tent. Delft 1863. 

1578. DE Clippeleir. Paulus de Clippeleir (1651 — 1739). Prior 
van het St. Agatha-klooster te Cuyck. 

Door? 1725. St. Agatha-klooster te Cuyck. 

1579. Cloeck. Allart Cloeck. Schepen van Amsterdam. 

Door Th. de Keyser 1632, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII p. 136). i8i 

1580. Cloeck. Claes Nanning Cloeck. 

Door Th. de Keyser 1632, op een schuttentuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

1581. — Nanning Florisz. Cloeck. 

1. Door P. Moreelse 1616, als luitenant op een schutterstuk in het 

Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 93. — Aemstel's 
Oudheid VII p. 138). 

2. Door Frans Badens 1618, als luitenant op een schutterstuk in het 

Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-Holland III p. iio, IV p. 93. — 
Aemstel's Oudheid VII p. 132). 

1582. — Pieter Cloeck (1589 — 1667). Raadsheer van Amsterdam. 

1. Door G. Flinck 1654. Bez. door Vondel (ed. v. Vloten II p. 319). 

2. Copie naar het vorige. Bij R. W. J. Baron van Pabst van Bingerden 

te 's Gravenhage. 

1583. — Ruysch Jacobsz. Cloeck. 

Door J. Verspronck (Obreen's Archief II p. 281). 

1584. Cloes. Dirck Cloes. 

Door A. Boon en 17 16, als overman op een Chirurgijnsgildestuk in het 
R^ksmuseum te Amsterdam. 

1585. VAN Cloon. Dirk van Cl o on (—1735). Gouverneur-Generaal 
van Ned.-Indië. 

1. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het Kasteel te Batavia, en 

in de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

2. Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

3. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage. 

4. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

1586. — Maria van Cloon (1690 — 1760). Echtg. van H. v. 
Soestdyck. 

Door G. Alberts 1706. Bij de Douair. v. d. Berch van Heemstede te 
*s Gravenhage. 

1587. VAN Clootwyck. Margaretha van Clootwyck( — 1644). 
Echtg. van Jac. v. Dalen gez.. Vallensis. 

Door M. J. Mierevelt 1639. Bij den heer J. Oyens te Baam. l82 

1588. Cloppenburch. Johannes Cloppenburch (1592 — 1652). 
Hoogleeraar te Harderwijk en teFraneker. 

1. Door P. Schotanus. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

2. Door C. ten Hou te (Cv. Dalen 1644). 

1589. Clusius. Carolus Clusius (1524 — 1609). Hoogleeraar te 
Leiden. 

Door? Universiteitsbibliotheek te Leiden. 

1590. COBBAULT. Aernout Cobbault (1555 — ). 

Door? 1588. Museum Kunstliefde te Utrecht. Gesch. van Mr. W. H. 
Baron de Watteville. 

1591. CocCEjus. Johannes Coccejus (1603 — 1669). Hoogleeraar 
te Franeker en te Leiden. 

1. Door J. de Vos 1652 (J. Suyderhoef se.) 

2. Door A. Palamedes z. Universiteit te Amsterdam. Vermoedel^k van 

de verk. coll. P. Francius, Amsterdam 14 April 1705 (A. Blotelingh 
SC. — Ph. Kilian se. — J. Jansen Binneman se. — D. Veelwaard se. '). 

3. Door Colasius. Universiteit te Utrecht. 

4. Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

5. Door? copie. Universiteit te Leiden. (L Springer lith.) 

6. Door? Verk. Utrecht 22 April 181 1. 

7. Door? Verk. Amsterdam 10 Dee. 1878. 

1592. CocK. Aert Lambertsz. Cock. 

Door? op een verloren schutterstuk te Amsterdam. Een teekening er naar 
op het Archief te Amsterdam. 

1593- — Dirck Aertsz. Cock. 

1. Door Cl. Moyaert 1640, op een regentstuk van hel Ouman- en vrouw- 

huis, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

2. Door Emanuel Ehinger 1688. Verk. Amsterdam 14 Nov. 1883. 

1594. — Frans Banning Cock, Heer van Purmerland en Ilpen- 
dam (1605 — 1655). Burgemeester van Amsterdam. <) De uitgever Johannes de Ram heeft op een door J. Suyderhoef naar D. Bailly gegra- 
veerd portret van Albertus Kyperus den kop uit laten slijpen en doen vervangen door dien 
van Coooejus naar Palamedesz, maar den naam Bailly als schildersnaam laten staan. Uit de 
gravure zou men dus verkeerdelijk opmaken dat er een portret van Coccejus door Bailly bestaat. i83 

1. Door Rem brandt 1642, als kapitein op >de Nachtwacht*' in het 

Rijksmoseum te Amsterdam (J. Houbraken se 1779 °*'' ^^^ 
teekening van H. Pothoven. — Oud-HoUand IV p. 199). 

2. Door B. V. d. Helst 1653, op een Doelheeienstok in het R^ksmnseam 

te Amsterdam (Ond-Hc^land IV p. 232). >). 

1595. — Gerard Cock. 

Door H. Aldewereld. Was vroeger bq Jhr. J. J. F. Alew^n te Utrecht, 
overl. 1856. (Kramm. p. 9). 

1596. — Joan Cock. , Burgemeester van Hoorn. 

Door M. Withoos 1676, op een famQieta&eél bg Mevr. de Wed. Quarin 
Willemier van Oosthnizen te Utrecht. 

1597. DE Cock. Cornelis de Cock (i8de eeuw). 

Door? Was vroeger op het Hofje van Belois te Schiedam (Alg. Ned. Fam. 
Bkd V p. 104). 

1598. — Jan de Cock van Opynen { — 1475). 

Zerk in de kerk te Arentskerke. Een teekening er naar in het Zeeuwsch 
Genootschap te Middelburg (Zelandia Hlustrata II p. 87). 

1599- — Jeronimus de Cock. 

Door Chr. v. Bieselingen, op een schutterstuk van Kle Edele Voetboog*' 
op het stadhuis te Middelburg. 

1600. — Rogier de Cock. 

Door A. Backer 1670, op een anatomische les in het Rijksmuseum té 
Amsterdam. 

1601. — Theodorus de Cock (1650—1720). Apostolisch Vicaris 
te Utrecht 

1. Door P. Nelli 1715 (B. Farial se.) 

2. Door? R. K. Weeshuis te Utrecht. 

1602. — Willem de Cock ( — 1757). 

Door? R. K. Weeshuis te Utrecht. *) In de verk. coU. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872 werd een portret van Dirck de 
Griaefr het z^ne genoemd. i84 

1603. VAN DER COCK. Kniertje van der Cock (1630 — 1681). 
Echtg. van Fr. van Mieris. 

1. Door Fr. v. Mieris 1662. Afk. uit de coU. te Düsseldorf en Mannheim. 

Omstreeks 1750 al in de coU. van den Keurvorst te Düsseldorf 
(v. Gooi II p. 563). 

2. Door Fr. v. Mieris 1662. Museum te Schwerin. Jan. 1743 gekocht 

van den kunsthandelaar Pahmann te Leipzig. Verk. coll. graaf de 
Fraula, Brussel 21 Juli 1738, voor wien het geschilderd was. <) 
(Afg. in Graphische Künste 1887 P- 39)- 

3. Door Fr. v. Mieris 1666. Buckingham Palace te Londen. 

4. Doot Fr v. Mieris 1666, met haar man. Mauritshuis te 's Gravenhage. 

Verk. coll. C. baron Droste, 's Gravenhage 1734. Verk. coll. Bicker 
van Swieten, 's Gravenhage 12 April 1731 en 4 April 1755. Kabinet 
van prins Willem V. 1795 ^o^r de Franschen gestolen en in 181 5 
teruggebracht ( J. Greenwood se naar een teekening van A. Schouman. — 
Le Rouge se. in ^lusée Napoléon. — Dambrun se. naar een teekening 
van S. Le Roy. — Zeelander se. in Recueil Steengracht. — C. CA. 
Last lith. in Recueil Desguerrois. — C. Bentinck lith. in Kunstkronyk 
IV p. 54. — Afg. in Bredius, Die Meister werke der Kön. Gremalde- 
galerie im Haag p. 79). 

5. Door Fr. v. Mieris 1675. Ufftzi te Florence. 

6. Door Fr. v. Mieris, door hem geschilderd wordende. Museum te 

Dresden. Komt 1708 uit Antwerpen. 

7. Door Fr. v. Mieris, met haar man. Bij den heer Carl Schöffer te 

Amsterdam. Verk. coll. J. Gildemeester, Amsterdam 15 Juni 1800, 

coll. Cremer, Rotterdam 18 16, coll. Verbnigge, 's Grravenhage 1831 

■ en coll. Viruly, Amsterdam 1880 (Afg. in catal. coll. Viruly). 

, 8. Door Fr. v. Mieris. Verk. coll. Q. v. Biesum, Rotterdam 18 Oct. 17 19. 

9. Door Fr. v. Mieris. Verk. coll. Jos. v. Belle, Rotterdam 6 Sept. 1730. 

10. Door Fr. v. Mieris, door hem geschilderd wordende. Verk. coll. 

Bicker van Swieten, *s Gravenhage 12 April 1731 en coll. graaf de 
Fraula, Brussel 21 Juli 1738. 

11. Door Fr. v. Mieris, met een moor. Verk. coll. Bicker van Swieten, 

's Gravenhage 12 April 1731 en 4 April 1755. 

12. Door Fr. v. Mieris, grauwtje. Verk. coll. Bicker van Swieten, 's Gra- 

venhage 12 April 1731. 

13. Door Fr. v. Mieris. Verk. coll. Jean de Gise, Bonn 30 Aug. 1742. 

14. Door Fr. v. Mieris. Invent. Nic. van Assendelfl, Delft 1748. 

15. Door of naar Fr. v. Mieris. Verk. Amsterdam 28 Oct. 1839. 

16. Door Fr. v. Mieris. Verk. coll. Jer. de Vries, Amsterdam 15 Nov. 1853 ') Niet vermeld in den catalogus van de verkooping bij Hoet dl. I. i85 

17. Door Fr. v. Mieris. Verk. coU. Christ. v. Loo (Crent), Parijs 25 

Mei 188 1. 

18. Door W. V. Mieris (C. Ed. Taurel se.) 

1604. CODDE. Anna Pietersdr. Codde. Echtg. van P. Bicker. 

Door? 1560. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Bicker 1881. Verk. 
coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1 872 als onbekend damesportret (n^*. 43 y. 
Tent. Amsterdam 1876. 

1605. — Grietje Pietersdr. Codde. Echtg. van Jac. Bas. 

Door C. Ketel. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Mevr. de Wed. 
Balguerie geb. Rijswijck 1823. 

1606. — Jan Huybertsz. Codde. 

Door N. E lias 1642. op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam 
(Oud-Holland IV p. 98). 

1607. — Pieter Codde (lóoo — 1678). Schilder te Amsterdam. 

I (?). Door P. Codde. Museum Boymans te Rotterdam. Verk. Rotterdam 

4 Oct. 1892. 
2. (?). Door P. Codde. Was tot Nov. 1892 bij den heer von Niesewand 

te Mühlheim a. Rh. Verk. coll. von Niesewand, Keulen 15 April 

1 8S5 als door A. Palamedes z. 

1608. — Petrus Codde (1648 — 17 10). Apostolisch Vicaris te 
Utrecht. Aartsbisschop van Sebaste. 

1. Door? R. K. kerk der Oude Clerezy te Utrecht. 

2. Door? op zijn doodbed. R. K. kerk der Oude Clerezy te Utrecht. 

1609. COEBERG. Joannes Goswinus Coeberg ( — 1766). Prior 
van het St. Agatha klooster te Cuyck. 

Door? St. Agatha klooster te Cuyck. 

1610. VAN COEHOORN. Menno Baron van Coehoorn (1641 — 
1704). Generaal der Artillerie. 

1. Door Const. Netscher. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. M. -D. 

Graaf van Limburg-Slirum 1891 (J. Houbraken se. naar een teekening 
van R. Keyert in Wagenaar, Vaderlandsche historie XVI p. 294). 

2. Copie naar het vorige door A. de Lelie (J. E. Marcus se.). 

3. Door? Verk. coll F. W. de Virieu, Amsterdam 12 Dec. 1876. 

4. Grafmonument door J. B. Xavery in de kerk te Wyckel. i86 

1611. COECK. Maria Coeck. Echtg. van J. v. Hensbeeck. 

Door G. Donck, met haar man en kindje. National Gallery te Londen. 

1612. COEN. Gijsbert €0611.(1736 — 1767). Hoogleeraar te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

1613. — Jan Pietersz. Coen (1587 — 1629). Gouverneur-Generaal 
van NeA-Indië. 

1. Door P. Moreels e. Was in Museum Boymans te Rotterdam. Gesch. 

van den heer A. F. Ebeling 1857. In 1864 verbrand. 

2. Door? Museum te Hoorn. G«sch. van den heer J. C. v. d. Bloquery 

(J. W. Kaiser se.) 

3. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger op het kasteel te Batavia en in 

de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

4. Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

5. Door? Verkleinde copie. Minister van Koloniën te 's Gravenhage. 

6. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

7. Door? In de 17e eeuw bij den gouverneur op het kasteel Nassau op 

Banda-Nera (Valentijn, Oud en 'Nieuw Oostindiên III 2 p. 2). 

8. Door? Verk. Amsterdam 8 April 1879, 7 April 1883 en 19 Deo. 1887. 

1614. VAN COENDERS. Albertus Aemilius van Coenders 
{1678 — 1750). Generaal der cavallerie. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

161 5. — Jan van Coenders. Kapitein in Staatschen dienst (17de 
eeuw). 

? Door ? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

1616. — Jan Sibrand Walta van Coenders (1717 — 1749). 
Luitenant-Kononel. 

1. Door? met zijne zuster. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe 

Slooten te Leeuwarden. 

2. Door ? Bij Mr. P. A. V Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

1617. — Margaretha Titia van Coenders (1721 — i793).Echtg, 
van J. S. van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

1. Door? met haar broeder. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe 

Slooten te Leeuwarden. 

2. Door ? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 187 

i6i8. VAN COENDERS. Rudolf van Coenders (—1666). Vice- 
admiraal bij de Admiraliteit van Friesland. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

1619. CoENEN. Catharina Caenen. (1625 — 1660). Echtg. van 
Anth. Pieterson. 

Door S. Koninck 1636, met haar vader, broeder en zuster. Bgjhr. W. F. 
Coenen van 's Gravesloot te Utrecht. 

1620. — Geertruid Coenen. (1635 — 1716). Echtg. van Melch. 
van den Kerckhove en van Leon. van Ryssen. 

Door S. Koninck 1636, met haar vader, broeder en zuster. Bijjhr. W. F. 
Coenen van 's Gravesloot te Utrecht. 

1621. — Johan Coenen (1627 — 1681). Griffier van den Hoogen 
Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, 

1, Door S. Koninck 1636, met zijn vader en zusters. Bij Jhr. W. F. 

Coenen van 's Gravesloot te Utrecht. 

2. Door My tens 1656. Bij Jhr. W. F. Coenen van 's Gravesloot te Utrecht. 

1622. — Johan Fran^ois Coenen, Heer van 's Gravesloot (1694 
— 1750). Drost van Zevenbergen. 

Door ? Bij Jhr. W. F. Coenen van *s Gravesloot te Utrecht. 

1623. — Pieter Coenen (1586 — 1637). Secretaris van den Prins 
van Oranje. 

Door S. Koninck 1636, met zijn kinderen. Bij Jhr. VV. F. Coenen van 
*s Gravesloot te Utrecht. 

1624. — Pieter Coenen (1657 — 1699). Advokaat te 's Gra- 
venhage. 

Door? 1692. Bij Jhr. W. F. Coenen van *s Gravesloot te Utrecht. 

1625. COETENBURGH. Willem Jansz. Coetenburgh. 

Door D. Metius 1656, op een regentenstuk in het Provenhuis van v. Nor- 
dingen te Alkmaar. 

1626. COETIER. Wilhelmus Coetier (1647—). Hoogleeraar te 
Harderwijk, Deventer en Franeker, 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

24 i88 

1627. VAN COEVORDEN. Anna Cornelia Isabella van Coe- 
V orden. Echtg. van G. Ph. van Lynden tot de Plack. 

1. Door? Bij Baron v. d. Capellen Ie 's Gravenhage. 

2. Door? Bij Baron v. d. Capellen te 's Gravenhage. 

1628. — Anna Isabella van Coevorden van Stoevelaer 
( — 1696). Echtg. van U. van Keppel tot Odink. 

Door? Bij Baron v. Goltstein op den huize Oldenaller bij Nijkerk. 

1629. — Borchard van Coevorden tot Stoevelaer ( — 1690). 
Kolonel van een regiment infanterie. 

Door? Bij Baron v. Goltstein te *s Gravenhage. 

1630. — Borchard Goossen Heydentreyck van Coevor- 
den, Heer van Rijsselt. Lid van de Ridderschap van Zutphen 
(einde 17 de eeuw). 

1. Door R. Koets. Bij Baron v. Goltstein te *s Gravenhage. 

2. Door? Bij Baron v. d. Capellen te *s Gravenhage. 

1631. — Jacob van Coevorden van Stoevelaer. 

Door? 1707. Bij den Heer A. D. J. T. Meijjes op den huire Wegdam 
bq Goor. 

1632. — Philips Otto van Coevorden ( — 1690). Kolonel der 
infanterie. 

Door ? Bij Baron v. d. Capellen te 's Gravenhage. 

1633- — Willem van Coevorden tot Stoevelaer. 

Door? 171 1, met zijne vrouw. Bij den Heer A. D. J. T. Meijjes op den 
huize Wegdam bij Goor. 

1634. CoiTER. Volckerus Coiter (1534— 1600). Geneesheer te 
Neurenberg. 

1. Door? Museum te Weimar. Wellicht afkomstig van de Stadsbiblio- 

theek te Neurenberg, waar het 1778 hing. 

2. Door? 1575. Was 1778 bij Joh. Georg von Hagen te Neurenberg 

Q. F. Leonart se. 1669). 

1635. COLAERT. Geertruyd Dircksdr. Colaert. Echtg. van 
A. Vinckebrinck, 1636. 

Door Hendr. v. d. Broeck (Oud-HoUand V p. 83). 1636. CoLENBERGH Colenbergh. 

1. Üoor J. Verspronck 1637. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabri- 

cius V. Leyenburg 1883. 

2. Door G. ter Borch, met vrouw en zoon. Museum te Haarlem. Leg. 

Jhr. Fabricius v. Leyenburg 1883. 

1637. Colerus. Johannes Colerus (1647 — 1707)- Predikant te 
Haarlem. 

1. Door J. !F. Bodecker 1687 (J. J. Wilant se.). 

2. Door J. Voorhout 1688 (J. Gole se.). 

1638. VAN CoLLEN. Ferdinand van Collen, Heer van Gunter- 
stein (1651 — 1735). Burgemeester van Amsterdam. 

Door N. Maes. Bij den Heer H. D. Willink v. Collen op den huize 
Gunterstein te Breukelen. Tent. Amsterdam 1876. 

1639. — Ferdinand van Collen (1681 — 1764). Burgemeester 
van Amsterdam. 

Door F. F. de la Croix. Bij den Heer H. D. Willink v. Collen op den 
huize Gunterstein te Breukelen. Tent. Amsterdam 1876. 

1640. — Ferdinand van Collen (1708 — 1789). Schepen van 
Amsterdam. 

Door P. F. de la Croix. Bij den Heer H. D. Willink van Collen op den 
huize Gunterstein te Breukelen. Tent. Amsterdam 1876. 

164L — Susanna van Collen (1607 — 1660). Echtg. van J. Pel- 
licome. 

Door Rembrandt ca. 1632, met hare dochter. Bg de Wed. Rich. Wal- 
lace te Londen. Verk. coll. Douair. J. J. Valckenier v. d. PoU, Amster- 
dam 21 Nov. 1842. Verk. coll. Willem U, *s Gravenhage 12 Aug. 1850. 
Tent. Londen 1889. (Afg. Kunstkronijk FV p. 49). 

1642. — Willem van Collen. 

Door J. M. Quinkhard 1731, op een regentenstuk van het Rasphuis, in 
het Werkhuis te Amsterdam. 

1643. — Drie kinderen van Jeremias van Collen. 

? Door F. Bol, met hunne moeder. Bij den Heer H. D. Willink v. Collen 
op den huize Gmnterstein te Breukelen. 1644. CoLMAN. Neelken Colman. 

Door? 1574, met haar man en kinderen, op een votief stuk. Verk. coll. 
Gravin Reigersberg (München), Keulen 15 Oct. 1890. 

1645. — Johannes Colmannus. Rector van het St. Agatha- 
klooster te Delft. 

Door M. V. Heemskerck, aet. 67. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. 
van de Weeskamer te Delft. Eigendom van het Kon. Oudheidkundig 
Genootschap te Amsterdam. Verk. Amsterdam 24 April 1860. 

1646. COLONIUS. Daniel Colonius (1608 — 1672). Hoogleeraar te 
Leiden. 

Door H. V. d. My, copie. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

1647. COLTERMAN. Cornelis Colterman ( — 1703). Burgemeester 
van Haarlem. 

Door Th. V. d. Wilt. Bij den Heer G. Hooft v. Vreeland te Amsterdam. 

1648. — Salomon Colterman. 

Door H. G^. Pot 1642, als vaandrig op een schuttersluk van den Kloveniers- 
doelen in het Museum te Haarlem. 

1649. CoLTHOFF. Margaretha Colthoff. Echtg. van Coenr. von 
Ditsum. 

Door B. Vollenhove? Bij^ Mevr. de Wed. Lemker te Kampen. (Oud- 
Holland V p. 305). 

1650. COLVE. Maria Colve. Echtg. van M. Nieuwpoort. 

Door N. Maes 1672. Museum Boymans te Rotterdam. Verk. ooll. Jhr. 
Nedermeyer van Rosenthal, 's Gravenhage 1864, als het portret van Anna 
van Loon. 

1651. COLVius. Andreas Colvius (1594 — 1671). Predikant te 
Dordrecht 

Door J. Gz. Cuyp 1646. (S. Savry se. in Balen, Beschrijving van Dord- 
recht p. 225 *). Bez. door Cl. Salmasius en Marg. Godewyck (Oud- 
HoUand II p. 248). 

1652. — Nicolaas Colvius (1634 — ï7I7)« Predikant te Amsterdam. 

Door B. Vaillant (J. Gole se.). ') Op deze gravure staat verkeerdelijk A. Cuyp als schilder genoemd. 191 

i653- COLVIUS. Theodorus Colvius (1607 — 1687). Predikant te 
Dordrecht. 

Door P. van der Hult (A. de Vos se.). 

1654. COLYER. Evert Colyer. Schilder te Leiden (einde 17de 
eeuw). 

Door E. Colyer, op een stilleven. Bij den Heer Otto Wesendonck te 
Berlijn. Wellicht van de verk. coU. J. van der Marck (Leiden), Am- 
sterdam 25 Aug. 1773. 

1655. CoLYN. Hendrik Colyn. 

Door Th. de Keyser 1632, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

1656. — Michiel Colyn. 

Door Th. de Keyser 1632, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

1657. COMANS. Willem Comans. Schepen van 's Gravenhage. 

Door C. de Moor 171 7, als schepen op een regentenstuk in het Gemeente- 
museum te 's Gravenhage. 

1658. COMMELIN. Arnold Commelin. 

Door J. M. Quinkhard 1741, op een regentenstuk van het Spinhuis, in het 
Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief 1 p. 167). 

1659. — Caspar Commelin (1636 — 1693). Geschiedschrijver te 
Amsterdam. 

1. Door D. V. d. Plaes. Rijksmuseum te Amsterdam. Eigendom van 

het Koninklijk Oudheidkundig Grenootschap. 

2. Door? Bij den Heer C. W. R. Scholten Jr. te Amsterdam. 

1660. — Caspar Commelin (1667 — 1731). Hoogleeraar te Am- 
sterdam. 

Door C. Troost, op een regentenstuk van het Collegium Medicum, in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

1661. — Caspar Commelin Jr. 

Door C. Troost 1729, op een regentenstuk van het Aalmoesenierswceshuis. 
in het Rijksmuseum te Amsterdam. 192 

i662. COMMELIN. Isaac Commelin (1598 — 1676). Boekdrukker 
en geschiedschrijver te Amsterdam. 

1. Door G. V. d. E eek hout 1669. StndePsches Institnt te Frankfiirt a. M. 

Gek. 18 17 van W. Leisier als het portret van Olfert Dapper ( J. Eis- 
senhardt se., in 2^itschrift ftir bildende Kunst 1878 p. 192). 

2. Door P. V. Anraedt 1675. Bij den Heer C. W. R. Seholten Jr. te 

Amsterdam. 

1663. — Isaac Commelin. 

Door C. Troost. Bij den Heer C. W. R. Scholten Jr. te Amsterdam. 

1664. — Jacob Commelin. Geschiedschrijver te Amsterdam. 

Door A. Palamedes z. 1668. Bij den Heer C. W. R. Seholten Jr. te 
Amsterdam. 

1665. — Johannes Commelin (1629 — 1692). Hoogleeraar te 
Amsterdam. 

1. Door K. du Jardin 1669, op een regentenstuk van het Spinhuis, in 

het Rijksmuseum te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 166). 

2. Door J. de Baen? Bij den Heer C. W. R. Scholten Jr. te Amsterdam. 

1666. CoMMERSTEYN. Margaretha Commersteyn(i649 — ). Echtg. 
van C. Six. 

Door? Bij Mr. B. van der Feen te Alkmaar 

1667. TEN COMPE. Jan ten Compe (1713 — 1761). Schilder te 
Amsterdam. 

1. Door J. ten Compe. Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 

25 Aug. 1773. 

2. Door T. Regters 1751. Rgksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. 

B. Kley, 'sGravenhage 1781 en coll. J. Immerzeel Jr., Ahisterdam 
II April 1842. 

3. Door J. Buys. Was in de i8de eeuw bij v. d. Velde op den Buiten- 

kant te Amsterdam (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 81). 

1668. CONING. Albert Coning. Pensionaris van Hoorn. 

Door J. de Baen 1686, op een regentenstuk in het Museum te Hoorn. 

1669. — A. Coning. 

Door A. K. 1695, op een overliedenstuk van het Kleermakersgild in de 
Lakenhal te Leiden. '93 

1670. CONING. Cornelis Coning. 

Door Fr. Hals 1639, als luitenant op een schutterstuk van den Kloveniers 
doelen in het Museum te Haarlem. 

1671. — Dirck Douensz. Coning. 

Door N. Elias 1645, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te Amster- 
dam (Oud-Holland IV p. 99). 

1672. — Frederick Coning. 

Door Fr. Hals 1627, als luitenant op een schutterstuk van den St. Joris- 
doelen in het Museum te Haarlem. 

1673. — Hendrick Jacobsz. Coning. 

1. Door Fr. Hals 16 16, als luitenant op een schutterstuk van den St. Jo- 

risdoelen in het Museum te Haarlem. 

2. Door Fr. Hals 1639, als luitenant op een schutterstuk van den Klove- 

niersdoelen in het Museum te Haarlem. 

1674. — Hendrick Koning. Koopman te Amsterdam. 

k Door Vaillant. Bez. door J. Antonidcs van der Goes (Gedichten ed. 
1685 p. 277.) 

1675. — Jacob Symensz. Coning (1581 — ). Burgemeester van 
Hoorn. 

Door? 1622. Museum te Hoorn. Gesch. vaü den Heer D. M. Alewqu te 
Medemblik. 

1676. — Martinus Koning (1662 — 1733). Predikant te Nieuw- 
poort 

Door A. Boonen 17 10 (J. Folkema se.). 

1677. — Philips Koninck (1619 — 1688). Schilder te Amsterdam. 

1. Door Phil. Koninck. Uffïzi te Florence (P. A. Fazzi se. naar een 

teekening van Giov. Dom. Campiglia in Museo Fiorentino VI p. 159). 

2. Door Phil. Koninck (J. Houbraken se. in Houbraken II p. 19). 

1678. — Seine Coninck. 

Door J. A. Rotius 1649, als kapitein op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

1Ó79. CONR^SDI. Petrus Conradi (1707 — 1755). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 194 
i68o. CONRING. Andreas Conring. 

Door C. Troost 1746. Bij Douair. Thomassen h Thuessink van der Hoop 
op den huize Fraylamaborg te Sloch teren. 

1681. — Maria Koenring. 

Door N. Sanders. Bez. door J. Rlasius (Geslachtboom der goden en go- 
dinnen, Leiden 1661, p. 108). 

1682. VAN Convent. Jan van Convent (1658— 1739). Vice- 
admiraal: 

Door A. Schouman 1736 (v. Gooi II p. 348. — Oud-Holland VI p. 37). 

1683. — van Convent. Geneesheer. 

Door A. Schouman 1736 (v. Gooi II p. 348. — Oud-Holland VI p. 37.) 

1684. CONYN. Lucas Conyn. 

Door G. Flinck 1645, als luitenant op een schutterstuk van den Klovenicrs- 
doelen in het Rijksmuseum te Amsterdam. (Aemstel's Oudheid VII 
p. 135. — Oud-Holland VU p. 47. 

1685. — Pieter Cornelisz. Conyn. 

Door?, op een niet meer aanwezig schutterstuk te Amsterdam. Een tee- 
kening er naar op het Archief te Amsterdam. 

1686. CONIJNENBURG. Gerrit Maertensz. Conijnenburg. 

Door J. Tengnagel vóór 16 12, op een verloren Amsterdamsoh schuUerstuk 
(Oud-Holland V p. 4. — Aemstel's Oudheid VII p. 129). 

1687. VAN DER CooGHEN. Leendert van der Cooghen (1610 
— 1681). Schilder te Haarlem. 

Door Fr. Hals. Was in de coll. Mündler te Parijs, 1868. 

1688. COOL. Arent Cornelisz. Cool. 

Door? 1529 op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. 

1689. CoOLS. Joannes Cools (1611 — ). Latijnsch dichter. 

Door A. V. Halen^ miniatuur. Was in het PanpoCticon Batavum. 

1690. — Reginald Cools (1618 — 1706). Bisschop van Roermond. 

1. Door? St. Pauluskerk te Antwerpen. 

2. Door? Groot-Seminarie te Roermond. 195 

1691. COOLVELT. Dirck Coolvelt 

Door Th. deKeyser 161 9, op een anatomische les in het Rijksmuseam 
te Amsterdam. 

1692. — Jacob Coolvelt. 

Door Rembrandt 1632, op de anatomische les in het Mauritshuis te 
's Gravenhage. 

1693. Coop A Groen. Samuel Coop a Groen ( — 1686). Predi- 
kant te Amsterdam. 

Door Vaillant. Bez. 1692 door H. Sweerts (Gedichten, Amsterdam 
1697, p. 64). 

1694. COOPMANS. Sophia Coopmans. Echtg. van Ger. van 
Honthorst. 

Door Ger. v. Honthorst. Rijksmuseum te Amsterdam. Gekocht 1888. 

1695. COORENKINT VAN DEN HOEF. Lysbeth Coorenkint van 
den Hoef (17de eeuw). 

Door? Museum Amstelkring te Amsterdam. Leg. Mr. C. P. Hoynck van 
Papendrecht te Amsterdam 1892. 

1696. CoORNBEEK. Pieter Adriaensz. Coornbeeck. 

Door?, op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Elen teekening er naar 
op het Archief te Amsterdam. 

1697. COORNHERT. Dirck Clemensz. Coornhert. 

Door?, op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening er naar 
op het Archief te Amsterdam. 

1698. — Dirck Volckertsz. Coornhert (1522 — 1590). Graveur, 
dichter, notaris enz. 

1. Door M. V. Heemskerck. Verk. coll. J. Six, Amsterdam 6 April 170a. 

2. Door H. Goltzius (H. Goltzius se.) 

3. Do«)r C. Cornelisz. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. van het 

Nationaal Museum te 's Gravenhage j8o8 (J. Muller se). 

4. Naar C. Cornelisz. Museum te Dresden. Was 1754 al aanwezig, en 

heette vroeger door P. v. Mierevelt geschilderd te zijn. 

5. Door M. Jz. Mierevelt. Komt voor in zijn inboedel, 1648. (Havard, 

L'art et les artistes hollandais I p. 50). 

25 196 

6. Door? Universiteit te Amsterdam. Gesch. van Gerard van Papenbroek 
1743. Waarschijnlijk van de verk. coll. P. Frandus, Amsterdam 14 
AprU 1705. 

7 Door? Verk. Amsterdam 12 Mei 1621 (Obreen's Archief VI p. 58). 

8. Door? Verk. inboedel Corn. v. d. Voort, Amsterdam 13 Mei 1625 

(Oud-HoUand III p. 197). 

9. Door? Verk. inboedel Corn. v. d. Voort, Amsterdam 13 Mei 1625 

(Oud-Holland Hl p. 200). 

10. Door? Veik. inboedel Corn. v. d. Voort, Amsterdam 13 Mei 1625. 

(Oud-HoUand m p. 201). 

11. Door? Inventaris van J. v. d. Cappelle, Amsterdam 1679 (Oud-Holland 

X p. 35). 

12. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

13. Door? Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 1773. 

14. Door? Verk. coll. L G. Visscher, Utrecht 24 Mei 1859. 

15. Door? Verk. coll. Abr. de Vries, Amsterdam 16 Maart 1864. 

16. Door? Verk. Amsterdam 26 Oct. 1886. 

17. Copie door J. Li evens. Verk. coll. M. C. v. Hall, Amsterdam 27 

April 1858 en verk. Amsterdam 5 Maart 1861 

18. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1699. COPAL. Catharina Copal (1644 — 1723). Echtg. van Gid. 
Hoeufft. 

Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

1700. — Guilielmus Copallius ( — 1599). Vicaris te Haariem. 

« 

Door? Bisschoppelijk Museum te Haarlem. Afk. van de in 185 1 opgeheven 
St. Bemardus-kerk te Haarlem. 

1701. COPER. Coert Coper. Boekverkooper te Amsterdam 

Door Re mb randt. 

1702. COPET . . . . Copet. Damesportret. 

Door B. V. d. Helst. Museum te Darmstadt (Afg. in Klassischer Bilder- 
schatz n^. 120). 

1703. COPIER. Heyndrickje Jansdr. Copier {1566 — ). 

Door Cl. Moyaert 1648. Maagdenhuis te Amsterdam (C. L. Dake se. in 
T. C. M. H. V. Rijckevorsel, Geschiedenis van het R. C. Maagdenhuis te 
Amsterdam, Amsterdam 1887 p. 26). 

1704. VAN COPPENOL. Lieven van Coppenol (1598 — ). Schrijf- 
meester te Amsterdam. 197 

i(?).Door Rem brandt ca. 1658. Bij Lord Ashburton, Bath House te 
Londen. Coll. Saint-Julien, Coll. Lucien Bonaparte, Coll. Baring, Londen 
1879. X). 

2. Door A. Quellinus, buste in marmer. Bezongen door Koeoerding 
(Bloemkrans van versch. gedichten p. 590). 

1705. COPPIT. Jacob Coppit. 

Door D. Barendsz. 1566, als kapitein op een schutterstuk van den Kloveniers- 
doelen, in het Rijksmuseum te Amsterdam (Aemstd's Oudheid VII p. 136) 

1706. CoRDY. Johannes Cordy. 

Door Th. v. d. Wilt 1727, op een anatomische les op de Anatomiekamer 
te Delft. 

1707. CoRES. Hester Cores (16 10—). Echtg. van Casp Luyken. 

I. Door J. Luyken, als kantwerkster. Verk. coll. D. v. Dyl, Amsterdam 

22 Nov. 181 3. 
2(?).Door J. Luyken, als kantwerkster. Bij Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam. 

1708. CORFF. Adriana Corff (1658 — ). Echtg. van Com. Costerman. 

Door C. Picolet 1667, op een familieta&eel bij Mevr. de Wed. G. Obreen 
te Amsterdam. 

1709. — Claes Corff (—1506). Rentmeester van West-Friesland. 

?Door? Was op een niet meer aanwezig geschilderd glas in de St. Laurens- 
kerk te Alkmaar (Oud en nieuw, Amsterdam 1889 p. 19). 

1710. — Clara Corff (1661 — ). 

Door C. Picolet 1667, op een familietahreel bij Mevr. de Wed. G. Obreen 
te Amsterdam. <) Een portret van Rembrandt van 1631 in de Ermitage te St. Petersburg, en een van 
omstreeks 1632 in het Museum te Kassei gaan veelal door voor de portretten van Coppenol, 
en zgn ook als zoodanig geetst, het eerste door N. Massalow, het tweede door W. Unger. 
Ofschoon dit laatste reeds in 1749 in den inventaris der schilderijen der coll. van Reuver te 
Delft als »Het pourtrait van Coppenol" beschreven staat (Hoet II p. 393), vertoonen deze 
beide portretten, die ongetwijfeld denzelfden persoon voorstellen, zoo weinig overeenstemming 
met het bekende door Rembrandt geetste en door Com. Visscher gegraveerde portret, dat die 
benaming vermoedelijk onjuist is. De gravure, die P. Filloeuil naar het portret te St. Peters- 
burg gemaakt heeft, toen dit nog in de coll. van graaf Heinrich von Brühl te Dresden (overl 
1765) was, vermeldt dien naam dan ook niet. 

Zeker is het echter, dat Rembrandt hem ook geschilderd heeft, welk portret bezongen is 
door Jan Vos (Gedichten ed. 1662 I p. 161). 171 1. CORFF. Dirc Corff. 

Door? Was op een niet meer aanwezig geschilderd glas in de St. Laurens- 
kerk te Alkmaar (Oud en nieuw, Amsterdam 1889 p. 19). 

17 12. — G er yt Corff. Echtg. van Jac. Pynsz. 

Door? Was op een niet meer aanwezig geschilderd glas in de St. Laurens- 
kerk te Alkmaar (Oud en nieuw, Amsterdam 1889 p. 19). 

^713- — Hendricus Corff (1665 — ). 

Door C. Picolet 1667, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. G. Obreen 
te Amsterdam. 

1714. — Hendrina Corff (1659 — ). 

Door C. Picolet 1667, op een familietafreel bij Mevr. de Wed.»- G. Obreen 
, te Amsterdam. 

1715. — Maria Corff. Echtg. van Jan van Heemstede. 

Door? Was op een niet meer aanwezig geschilderd glas in de St. Laurens- 
kerk te Alkmaar (Oud en Nieuw, Amsterdam 1889 p. 19). 

1716. — Pieter Corff. 

Door C. Picolet 1667 met zijn vrouw en kinderen. Bij Mevr. de Wed. 
G. Obreen te Amsterdam. 

1717. — Wendelmoet Corff Echtg. van Reyer de Jonge en 
van Andr. van Bronckhorst 

Door? Was op een niet meer aanwezig geschilderd glas in de St. Laurens- 
kerk te Alkmaar (Oud en nieuw, Amsterdam 1889 P* I9)* 

1718. — Wouter Corff (1664 — ). 

Door C. Picolet 1667, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. G. Obreen 
te Amsterdam. 

1719. CoRNELisz. Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1562 — 
1638). Schilder te Haarlem. 

Door Corn. Cornelisz. 1628. Verk. Amsterdam, April 1884. Was 1875 
bij den heer J. L Muyser te 's Gravenhage (A. C. Nunnink lith. in Kunst- 
kronyk N. S. XVll p. 8). 

1720. — Danckert Cornelisz. Pastoor te Rijnsburg. 

Door W. Heda aet. 51 (J. v. d. Velde se.). 199 

1721. CORNELISZ. Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1480 — 
ca. 1540). Schilder te Amsterdam. 

Door Jac. Cornelisz. Rijksmuseum te Amsterdam. Gek. te Londen 
Mei 1887. 

1722. — Jacob Cornelisz. Houtkooper te Amsterdam. 

Door Chr. de Con flans 159S, op een niet meer aanwezig schutterstuk te 
Amsterdam. 

1723. — Joost Cornelisz. 

Door J. V. Scorel ca. 1529, als ridder van de broederschap van den Heiligen 
Lande te Haarlem. Museum te Haarlem. 

1724. — Lemes(?) Cornelisdr. ( — 1555?). Echtg. van Com. 
Smytegelt. 

Zerk in de kerk te Tholen. Een teekening er naar in het Zeeuwsch Genoot- 
schap te Middelburg (Zelandia Ulustrata I p. 476). 

1725. — Mayken Cornelisdr. ( — 1599). Echtg. van Adr. Vlaming. 

Door? Was 1677 bij Frans Mol, koster der Groote Kerk te Dordrecht. Oorspron- 
kelijk een deur van een votief stuk (Balen, Beschr^ving van Dordrecht p. 109). 

1726. — Neeltje Cornelisdr. Echtg. van Claes Janz. Klopper. 

Door? Bg Jhr. Gavers op den huize Marquette bij Beverwijk. 

1727. — Sophia Cornelisdr. ( — 1 502). Echtg. van Willem Damasz. 
van der Lindt. 

Door?, op een votief stuk bij Jhr. J. F. Loudon te 's Gravenhage. 

1728. — Tryntje Cornelisdr. 

Door? 1633. Stadhuis te Edam. 

1729. VAN DEN CORPUT. Anna van den Corput (1599 — 1645). 
Echtg. van Jac. de Witt. 

1. Door J. de Ba en. Bij Mr. W. Wintgens te 's Gravenhage. Verk. 

Arasterdam 16 Febr. 1858. Verk. coll. v. Dam v. Brakel, 's Graven- 
hage, Juni 1859. 

2. Copie naar het vorige. Gemeente-museum te 's Gravenhage. 

1730- — Geertruyd van den Corput (1605—1649). Echtg. van 
Com. Asc; van Sypesteyn. 

Door? Bij Jhr. van Sypestyn te 's Grravenhage. 200 

I73Ï- VAN DEN CORPUT. Johan van den Corput. 

Door? 1732. miniatuur. Bij Jhr. v SypestejrD te 's Gravenhage. 

1732. CoRSZ. Allert Corsz. Schepen van Amsterdam 1529. 

Door Ja c. Cornelisz?, op een votief stuk in het Museum te Berlijn (depot). 
Afkomstig uit het St. Agnietenklooster te Amsterdam. (Afg. in Ie Long, 
Reformatie van Amsterdam p. 418. - Jaarboekje van Alberdingk Thijm 
1893 P. Ï49). 

^733- — Dirck Corsz. Schepen van Amsterdam 1532. 

Door Jac. Cornelisz.?, op een votief stuk in het museum te Berlijn 
(depot). Afkomstig uit het St. Agnietenklooster te Amsterdam (Afg. in 
Ie Long, Reformatie van Amsterdam p. 418. — Jaarboekje van Alberdingk 
Thijm 1893 p. 149). 

1734. — Engeltje Corsdr. Echtg. van Heyman Jacobsz. van der 
Ouder Amstel. 

Door Jac. Cornelisz.?, op een votief stuk in het Museum te Berlijn 
(depot). Afkomstig uit het St. Agnietenklooster te Amsterdam (Afg. in 
Ie Long, Reformatie van Amsterdam p. 418. — Jaarboekje van Alberdingk 
Thijm 1893 P- Ï49)- 

1735. — Huybert Corsz., Heer van Belois (Einde 16de eeuw). 

Door? Moet aanwezig geweest zijn in het Hofje van Belois te Schiedam. 
(Alg. Ned. Fam. Blad V p. 104). 

1736- — Margriet Corsdr. ( — 1556). Priorin van het St. Agnie- 
tenklooster te Amsterdam. 

Door Jac. Cornelisz.?, op een votief stuk in het Museum te Berlijn 
(depot). Afk. uit het St. Agnietenklooster te Amsterdam (Afg. in Ie 
Long, Reformatie van Amsterdam p. 418. — Jaarboekje van Alberdingk 
ThlJm 1893 p. 149). 

1737. CORTENAER. Egbert Meeuwsz. Cortenaer ( — 1665). 
Luitenant-admiraal. 

1. Door B. V. d. Helst. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. uit het Natio- 

naal Museum te *s Gravenhage (A. Bloteling se). 

2. Door? Verk. Amsterdam i Febr. 1887. 

3. Tombe door R. Verhulst 1669, in de St. Laurenskerk te Rotterdam. 

1738. CORTENBOSCH. Arend Dircksz. Cortenbosch. 

Door J. V. Schoten 1626, als Luitenant- wachtmeester van de Leidsche 
schutterij, op een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 201 

1739- CoRTENBOSCH. Dirck Arendsz. Cortenbosch. 

Door J. V. Schoten 1650, als Hopman van de Leidsche schutterij, op een 
schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

1740. CoRVER. Elisabeth Corver. 

Door G. van der Marck 171 9, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis 
te Zieriksee. 

1741. — Gejrit Corver, Heer van Velzen. Burgemeester van 
Amsterdam. 

1. Door? 1684, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgilde, in het 

Rijksmuseum te Amsterdam. 

2. Door? Corvershof te Amsterdam. 

1742. — Johan Corver (1688 — 1719). Schepen van Amsterdam. 

Door? Corvershof te Amsterdam. 

^743' — Maria Margaretha Corver, Vrouwe van Velzen en 
Zantpoort (1723 — 1777). Echtg. van Jan Hooft en van Nic. 
Geelvinck. 

1. Door Ph. V. Dijk. Bij Jhr. Hoeufft v. Velzen te Amstei-dam. 

2. Door?, met haar zoontje. Bij Jhr. Hoeuflft van Velzen te Amsterdam. 

1744. CossART. Jacob Cossart (17 13 — 1780). Burgemeester van 
Rotterdam. 

Door D. V. Nymegen. Bij een herbergier te Charlois. Afk. van het Oost- 
Indisch Huis te Rotterdam (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 58). 

1745. CoST. Joan Cost (162 1 — 1680). Richter en ontvanger des 
gerichts Endschede. 

Door? Bij den heer A. J. Cost Budde te Deventer. 

1746. — Joan Cost (1663 — 1722). Richter en ontvanger des 
gerichts Endschede. 

Door? Bij den heer A. J. Cost Budde te Deventer. 

1747. — Lucretia Cost (1671 — 1708). Echtg. van A. Nilant. 

Door? Bij den heer A. J. Cost Budde te Deventer. 

1748. — Willem Cost (1713— 1785), Geneesheer te Deventer. 

Door P. F. de la Croix 1777. Bij den heer A. J. Cost Budde te Deventer. 202 

1749- CosTER. Claes Pietersz. Coster. 

Door J. A. Rotius 1649, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

1750. — Leonard Koster. 

Door J. M. Quinkhard 1737, op een overliedenstuk van het Chirurgijns- 
gilde in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

1751. — Samuel Coster (1579 — 1665). Geneesheer en dichter te 
Amsterdam. 

1. Door J. V. Sandrart (R. k Persyn se.). Bezongen door Vondel (ed. 

V. Vloten I p. 420) en door J. Vos (ed. 1662 Gedichten I p. 172). 

2. Door? Door hem aan het St. Pieters-Gasthuis te Amsterdam geschonken 

(Navorscher 1873 p. 394). 

3. Door A V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

1752. — Vincent Jacobsz. Coster (1553 — 1609). Wijnpeiler te 
Amsterdam. 

1. Door C. Ketel 1602 (J. Matham se. — v. Mander, ed. i6i8p. 191b.). 

2. Door H. de Keyser, buste in marmer. (Chid-Holland VI p. 105). 

1753- COSTERUS. Catharina Costerus (1701 — 1785). 

Door? Bij Mr. N. S. Th. A. v. Meurs te Arnhem. 

1754. — Dominicus Costerus, Heer van Achttienhoven. Baljuw 
van Woerden, 1795. 

Door I. Schmidt (J. Kobell se.). 

1755. — Florentius Costerus ( — 1703). Predikant te Hoorn. 

Door J. Ver kol je (G. Valck se.). 

1756. — Quirinus Costerus { — 1632). Pastoor te Alkmaar. 

Door C. V. Rossem? St. Laurentiuskerk te Alkmaar. 

1757. CoTERMANS. Janneken Jacobsdr. Cotermans. Echtg. 
van Adr. Jz. van Bergen (begin 17 de eeuw). 

Door? Was 1836 bg den heer van Naarssen te Breda, en wordt door v. 
d. Aa (Biogr. Woordenboek II p. 377) vermeld als aanwezig op het 
jachthuis Vinkenburg bij Breda. 

1758. — Judith Cotermans. Echtg. van H. Meursius. 

Door P. Codde (P. Pontius se.). • 203 

1759- COTTRELL. Brigitta Cottrell. (1719 — 1802). Echtg. van 
J. D. d'Ablaing van Giessenburg. 

Door? Bij de Douair. Barones d^Ablaing v. GHessenburg te *s Gravenhage. 

1760. LE COUCHÉ. Jean Ie Couché. 

Door N. Elias 1645, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te Amster- 
dam (Oud-Holland IV p. 99). 

1761. COUCK. Joannes Couck (1690 — ). Kunstliefhebber en dich- 
ter te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1747 (J. Houbraken se.). 

1762. VAN COULSTER. Joost van Coulster. Burgemeester van 
Rotterdam, 1629. 

Door P. V. d. Werff, copie. Rijk^miuseum te Amsterdam. Afk. van de 
Admiraliteit op de Maas te Rotterdam. Later i^ het Ministerie van Kolo- 
niën te 's Gravenhage. 

1763. DEL COURT. Abraham del Court (1623 — ). Lakenkoopman 
te Amsterdam. 

Door B. V. d. Helst 1654, met zijn vrouw. Museum Boymans te Rotter- 
dam. Crekocht 1866. 

1764. — Abraham del Court, Heer van Krimpen (1722 — 1759). 
Schepen van Amsterdam. 

Door? Bij den heer M. G. P. del Court v. Krimpen te Velzen. 

1765. — Jacob del Court (1632 — 1707). 

Door? Bij den heer M. G. P. del Court v. Krimpen te Haarlem. 

1766. — Servaes Pietersz. del Court (eerste helft 17e eeuw). 

Door? Bij den heer M. G. P. del Court v. Krimpen te Haarlem. 

1767. DE LA Court. Magdalena de la Court (1661 — 171 2). 
Echtg. van W. Backer. 

1. Door N. Maes. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2. Door?, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

3. Door?, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Becker te Amsterd.im. 

1768. — Pieter de la Court (1618 — 1685). Fabrikant en pam- 
flettist te Leiden. 

26 204 

1. Door? 1637. Bij V. d. Aa (Biogr. Woordenboek III p. 785) vermeld 

als bij zijn afstammelingen aanwezig. 

2. Door Abr. v. d. Tempel 1667, met zijn vrouw (P. de la Court, Wel- 

varen, der stad Leyden, Leyden 1845, Voorrede p. XX Vil). 

3. Door G. Schalcken 1679 (J. P. Berghaiis lith. in P. de la Court, 

Welvaren der stad Leyden, Leyden 1845, Voorrede p. XXVII). 

4. Door? Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

1769. Courten. Margaretha Courten (1564 — ). Echtg. van M. 
Boudaen en van Jean de Money. 

Door? 1625. Bij den heer A. A. des Tombe te *s Graven hage. Is in 1875 
door Jhr. Mr. J. de Witte van Cilters aan het Rijk gelegateerd. Tent. 
's Gravénhage 1881. Tent. Brussel 1882. 

1770. — Pieter Courten (1581 — 1630). 

Door? 1630. Bij den heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. Is in 1875 
door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het Rijk gelegateerd. 

1771. — Willem Courten. 

Door? 161 7. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. de Witte van 
van Citters 1875. 

1772. — Courten. 

Door Geldorp Gortzius 1 606. Was bij Jhr. Mr. J. de Witte van Citters 
te 's Gravenhage (overl. 1875). 

1773- CouRTONNE. Pierre Jacques Courtonne (1711 — 1775). 
Predikant te Amsterdam. 

Door P. F. de Ia Croix (J. Houbraken se. 1778). 

1774. CousAERT. Salomon Cousaert. 

Door Fr. Hals 164 1, op een regentenstuk van het St. Elisabeths-gasthuis, 
in het Museum te Haarlem. 

1775- COUTTIS. Jacob Willem Couttis ( — vóór 1698). Kapitein 
in Staatschen dienst. 

Door? ca. 1700. Bij Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 

1776. VAN CouwENHOVEN. Cornelis van Couwenhoven. Sche- 
pen van Rotterdam, 1661. 

Door P. V. d. Werff. Rijksmuseum te Amsterdam. Af k. van het Ministerie 
van Koloniën te 's Gravenhage, waar het gekomen was van de Rotter- 
damsche Kamer der Oost-Indische Compagnie. 205 

1777- VAN COUWENHOVEN. Lucia van Couwenhoven ( — 1589). 
Echtg. van R. van Berckel. 

Op een zerk in de St. Jans-kcrk te 's Hertogenbosch. 

1778. COYET. Balthaser Coyet. Gouverneur van Amboina, 1697 
— 1701. 

Door? Vf?rk. coU. Dr. H, J. Broers, Utrecht 8 Maart 1873. 

1779. COYMANS. Balthasar Coymans, Heer van Streefkerk en 
Nieuw-Lekkerland (1618 — ). Schepen van Haarlem. 

Door Fr. Hals 1Ö45. Bij den heer Rud. Kann te Parijs. 

1780. — Constantia Coymans (1651 — 1724). Echtg. van J. C. 
Smissaert. 

Door N. Ma es. Bij Jhr. M. P. Smissaert te 's Gravenhi^e. Tent. 's Gra- 
venhi^e 1881 en 1890. 

1781. — Constantia Aletta Coymans. Echtg. van Balth. 
Scott, 17 16. 

Door? Bq de Douair. Huydecoper van Maarsseveen op den huize Wulver- 
horst te Zeist. 

1782. — Elisabeth Coymans. Echtg. van J. Deutz. 1612. 

Door? Bij de Douair. van Reenen op het Hof te Bergen. 

1783. — Elisabeth Coymans (1640 — 1720). Echtg. van W. v. 
d. Muelen. 

Door ? Bij Mr. P. F. L. Verschoor te *s Gravenhi^e. 

1784. — Isaac Coymans. 

Door G. Flinck 1638. Bij Jhr. Mr. H. C. van der Wijck te 's Graven - 
hage 1881. 

1785. — Isabella Coymans. Echtg. van Steph. Geraerds, 1644 
en van Sam. Gruterus. 

Door Fr. Hals? Vroeger bij den heer Kann te Parijs, thans in Amerika. 

1786. — Joan Coymans (1601 — 1657). 

Door B. V. d. Helst. Bij de Douair. Huydecoper van Maarsseveen op den 
huise Wulverhorst te Zeist. 2o6 

1787. COYM ANS, Joseph Coymans, Heer van Bruchem en Nieuw- 
waal (1591 — ). 

Door A. Cuyp 1648. Bij de freules Warin op den huize Nederhorst bij 
Nichtevecht. 

1788. — Maria Coymans. Echtg. van J. Huydecoper Sr., 1624. 

1. Door G Flinck 1643. Bij de freules Warin op den huize Nederhorst 

bij Nichtevecht. 

2. Door C. Janssens v. Geulen. Bij Jhr. Mr. H. C. v. d. Wijck te 

*sGravenhage 1881. Tent. Brussel 1882. 

1789. — Maria Coymans. Echtg. van G. Boudaen Courten, 1665. 

1. Door C. Janssens v. Geulen 1665. Was' tot 1883 bij Jhr. Mr. E. 

Huydecoper van Nigtevegt te Utrecht. 

2. Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

1790. — Sophia Coymans. Echtg. van J. Huydecoper Jr., 1656. 

1. Copie naar B. v. d. Helst. Bij de Douair. Huydecoper van Maarsseveen 

op den huize Wul verhorst te Zeist. Vondel-Tent. Amsterdam 1879. 

2. Door J. Lievens. . Bez. door J. Vos (Gedichten ed. 1662 I p 199) 

3. Door? Bq de freules Warin op den huize Nederhorst bij Nichtevecht. 

4. Door? Bg de freules Waxin op den huize Nederhorst bij Nichtevecht. 

1791. Crabeth. Dirck Pietersz. Crabeth ( — vóór 1577). Schil- 
der te GoudcL 

Door? St. Jans-Kerk te Grouda. In 1761 door Reynier Adriaensz. Crabeth 
geschonken (R. a Persyn se.— H. Bary se. -Obreen's Archief IV p, 278). 

1792. — Wouter Pietersz. Crabeth ( — vóór 1590). Schilder te 
Gouda.. 

1. Door? St. Jans-Kerk te Gouda. In 1761 door Reynier Adriaensz. 

Crabeth geschonken (R. a Persyn se. — H. Bary se. — Obreen's 
Archief IV p. 278). 

2. Door? Verk. Londen 5 Maart 1855. 

3. Door? miniatuur. Verb. coU. Aem. Haersma v. Oucoop, Amsterdam 

10 Jan. 183 1. 

1793- — Wouter Pietersz. Crabeth (1622 — vóór 1662). Schilder 
te Gouda. 

1. Door H. v. Vliet 1635 aet. 13. Verk. Amsterdam 11 Febr. 1879. 

Afk. van den heer Büchner te Gouda. 

2. Door W. Pz. Crabeth 1644, als kapitein op een schutterstuk in het 

Museum te Gouda. 207 

1794- Crachtius. Stephanus Crachtius (1570 — 1653). Psistoor 
te Amsterdam. 

Door J. Spilberg 1643 (Th. Matham se.) 

1795. VAN Crack. Doe dj e van Crack. Echtg. van B. v. Douma. 

1. Door D. I. de Dowe(?) 1660. Bij den heer C J. de Bordes te Velp. 

Tent. Leeuwarden 1877. Afk. van Martena-State te Komjum. 

2. Door ? Was bij Jhr. D. Martena van Borroania Vegelin van Claerbergen 

te Leeuwarden en is in 1892 te Hilversum verbrand Afk. van 
Martena-State te Komjum. 

1796. Craen. Ewout Hendricksz. Craen. Notaris te Leiden. 

Door J. V. Schoten 1626, als kwartiermeester der Leidsche schutter^, op een 
schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

1797 VAN Craenhals. Sebastiaen van Craenhals ( — 1577). 
Schout van Haarlem. 

Door? ca. 1560, op een geschilderd glas in de St. Bavo-Kerk te Haarlem. 
(Allan, Geschiedenis van Haarlem III p. 281. — Bijdr. tot de gesch. van 
het Bisdom Haarlem I p. 75). 

1798. Craenmeester. N. Craenmeester. 

?Door J. M. Quinkhard 1737, op een overiiedenstuk van het Chirurgijns- 
gilde in het Rijksmuseum re Amsterdam. 

1799. VAN Craeyenborch. Gerrit van Crayenborch. 

Door J. de Baen 1674, als staalmeester, op een overiiedenstuk in de Laken- 
hal te Leiden. 

1800. Craeyesteyn. Huyg Jansz. Craeyesteyn. 

Door C. V. d. Voort vóór 1616, op een schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Oud-Holland V p. 12). 

1801. Craeyvanger. Frans Cornelis Craeyvanger (1736 — 
1802). Raad in de Vroedschap van Utrecht. 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

1802. Cramer van Veere. Anna Lucia Cramer van Veere 
(1746—). Echtg. van M. Bosch en van J F. van Oirschot. 

Door? Bij den heer J. A. C. Bosch Reitz te Amsterdam. 

1803. Cremer. Bernard Sebastiaan Cremer (1683 — 1750)- 
Hoogleeraar te Harderwijk. 

Door J. M. Quinkhard (J. Houbraken se. 1757)* 208 

1804. Cremer. Thomas Theodoor Cremer (18*** eeuw). 

Copie door C. H. Ho dg es, naar een ouder origineel. Bii de Douair. v. d. 
Berch v. Heemstede te 's Gravenhage. 

1805. DE Cremer. Geles de Cremer. 

Door.? Op een schutterstuk van >de Edele Voetboog" te Middelburg. 

i8o6. Crena. David Crena. 

Door A. Schouman 1751 (Oud-HoUand VI p. 41). 

1807. Cresant. Jacob Cresant. Beeldhouwer te Utrecht. 

Door Jac. Xavery (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 290). 

1808. Croes. Willem Croes. 

Door Fr. Hals 1658. Bq C. C. A. Baron v. Pallandt te 's Gravenhage. 
Tent. Amsterdam 1872. Tent. 's Gravenhage 1881. 

1809. Croessingh. Jacob Croessingh, Heer van Benthuysen. 

Door Casp. Netscher? Invent. wed. Casp. Netscher, 1694 (Oud-Holland 
V p. 271). 

1810. LE Croix. P. Ie Croix. 

Door K. de Moor, als staalmeester, op een overliedensluk in de Lakenhal 
te Leiden. 

1811. DE LA Croix. Anna Brigitta de la Croix ( — 1771). 
Echtg. van C. de Dieu. 

Door? Bij Mr. B. v. d. Feen te Alkmaar. 

1812. Crol. Jacob Crol ( — 1540). 

Door J. v. Scorel 1524, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

1813. VAN Crombalck. Allard van Crombalck. 

Door Nic. v. d. Heek 1625 (Alg Vaderl. Letteroef. 1808 11 p. 168). 

1814. VAN Crombrugge. Johannes van Crombrugge. (—1683). 

Door P. V. Slingeland 1677. Museum Boymans te Rotterdam. Verk. 
coll. Jan Danser Nyman, Amsterdam 16 Aug. 1797. Verk. Amsterdam 
21 Oct. 1879. 

1815. Cromhout. Cornelis Cromhout Schepen van Hoorn, 1749. 

Door? Bij den heer A. Madaine Pont te Alkmaar. 2og 

1816. Cromhout. Jacob Dierten Cromhout 

Door D. Metius 1650, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis te 
Alkmaar. 

18 17. VAN Cromhuysen vati Cromhuysen. Mansportret. 

Door? Bij de firma Freil. Muller & Co. te Amsterdam. 

1 8 1 8. Cromme. Elard Croinine( — 151 5). Burgemeester van Kampen. 

Door? als Jerusalemvaarder. Proveniershuis te Kampen. 

1819. Crommelin. Daniel Crommelin (1707 — 1788). 

Door?, met zijn vrouw en kinderen. Bij Mr. M. Crommelin op den huize 
de Lathmer bq Deventer. 

1820. — Pieter Samuel van Wickevoort Crommelin(i737 
— 1800). Kolonel ter zee. 

Dooi? Bij den heer J. H. van Wickevoort Crommelin te Doom. 

1821. Crommon. Margaretha Crommon. Echtg. van Laur. de 
Geer. 

Door? Bij Friherre Gust. de Geer te Malmö. Tent. .Stockholm 1893. 

1822. Cromom. Gerard Cromom. 

Door C. Eversdyck 161 6, op een schutterstuk uit Goes, in Museum 
Boymans te Rotterdam (Obreen*s Archief VII p. 173). 

*823. Cromstryen Cromstryen. Mansportret. 

Door? ca. 1610. Bij Jhr. Mr. E. N. de Brauw té 's Gravenhage. 

1824. — Familie Cromstryen. Drie mannen, een vrouw, twee 

kinderen en een dienstbode. 

Door P. N.(?) 1637. Bij Jhr. Mr. E. N. de Brauw te 's Gravenhage. 

1825. VAN Cronenburg. Willem van Cronenburg, Heer van 
Engelen en Vlijmen. 

Door ? Voorheen boven zgn graf in de kerk van het klooster Marienkroon 
te Heusden (Hermans, Bijdragen over Noord-Brabant II p. 217). 

1826. Croock. Abraham Pietersz. Croock. 

Door B. v. d. Helst 1643 op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 2IO 

1827. Croock. Frans Volckertz. Croock. 

Door?, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teeke- 
ning er naar op het Archief te Amsterdam. 

1828. — Joris Croock. 

Door K. da Jardin 1669, op een regentenstak van het Spinhuis, in bet 
R^ksmuseum te Amsterdam. 

1829. — Volckert Croock. 

Door? 1529, op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. 

1830. Croon. Claes Aertsz. Croon. Schepen van Weesp. 

Door G. Sibille 1652, als schepen op een regentenstuk in het stadhuis 
te Weesp. 

1831. — Jacob Croon. 

Door W. V. Valckert 1625, op een schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

1832. — Jan Croon. 

Door F. Decker 1736, op een regentenstuk van het St. Elisabethsgasthuis, 
in het Museum te Haarlem. 

1833. — Pieter Croon. 

Door W. V. Val'ckert 1625, op ^^ schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

1834. VAN DER Croon. Theodoor van der Croon (ca. 1686 — ). 

• 

Pastoor te Gouda. 

Door? R. K. kerk van de Oude Clerezy te Utrecht. 

1835. Crusius. Jacobus Crusius (1579 — ). Predikant en rector 
te Delft. 

Door C. de Man 1655 (C. de Man se.). 

1836. — Sara Crusius (1651 — 1687). Echtg, van Chr. v. d. Bergh. 

Door J. V ie tors 1684. Bij de Donair. v. d. Berch v. Heemstede te 
*s Gravenhage. 

1837. CRUESENros. Andreas Cruesenius (1591 — 1666). Bisschop 
van Roermond. 

Door? Groot-Seminarie te Roermond. 211 

1838. VAN Cruyningen. Aernout van Cruyningen, Heer van 
Voorhoute ( — 1561). 

Grafmonument in de kerk te Kruiningen (2^1and). Een teekening er naar in 
het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (Zelandia Hlustrata II p. 29). 

1839. — J^^^ van Cruyningen, Heer van Cruyningen, Heen- 
vliet, enz. (—1559). 

Tombe, voorheen in de kerk te Veere. "Een teekening er naar in het Zeeuwsch 
Grenootschap te Middelburg (Zelandia lUustrata I p. 585). 

1840. Cruys. Claes Claesz. Cruys. 

Door?, als vaandrig op een niet meer aanwezig schutterstuk van den Hand- 
boogdoelen te Amsterdam, uit het laatst der i6e eeuw. 

1841. — Cornelis Cruys. Schepen van Weesp. 

Door G. Sibille 1652, als schepen op een regentenstuk in het stadhuis te 
te Weesp. 

1842. — Cornelis Cruys (1657 — 1727). Admiraal in Russischen 
dienst. 

Door? Was ca. 18 18 bij Mevr. de Wed. Karsseboom de Geer (J. E. 
Marcus se. in Scheltema, Rusland en de Nederlanden, III). 

1843. VAN DE Cruys. Aernout van de Cruys. 

Door P. V. Anraedt 1675, op een regentenst«k van het Oude-Zijds- 
Huiszittenhuis, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

1844. VAN Cruysbergen. Nicolaes van Cruysbergen. Pro- 
voost van de Klo veniers te Amsterdam. 

Door Rembrandt 1642. Volgens een door hem afgelegde verklaring moet 
hij ook op de „Nachtwacht" in het Rijksmuseum te Amsterdam gestaan 
hebben, vermoedelijk dus een der weggesneden figuren (Oud-HoUand m 
p. 91. — IV p. 209). 

1845. VAN DER Cruysse. Abraham van der Cruysse. Raads- 
heer in den Hoogen Raad wegens Zeeland. 

I. Door? Bij den heer H. v. Eeten, huize Schoonzigt bij Arkel. 
2(?).Door? 1710. Bij Mevr. de Wed. van Ewijck van de Bik— van Hoey 

Schilthouwer te 's Gravenhage. 

27 212 

1846. VAN DER Cruysse. Catharina Maria van der Cruysse 
(1733 — 18 14). Echtg. van J. J. v. Hoey 

Door? Bij den heer H. v. Eeteo, huize Schoonzigt bg Arkel. 

1847. — Elisabeth Hester van der Cruysse ( — 1794). Echtg. 
van Adr. M. Daey. 

Door? Bij den heer H. v. Eeten, huize Schoonzigt bij Arkel. 

1848. — Herman na van der Cruysse ( — 1705). Echtg. van 
Abr. v. Suchtelen. 

Door G. ter Borch. Bij Mr. A. J. Dijckmeester te Deventer. Tent. 
Zwolle 1882. 

1849. — Maria Elisabeth van der Cruysse. Echtg. van P. 
Mouillon. 

Door? Bij den heer H. v. Eeten, huize Schoonzigt bij Arkel. 

1850: .... van der Cruysse. Damesportret (17de eeuw). 

Door G. ter Borch. Bij Mr. A. J. Dijckmeester te Deventer. Tent. Zwolle 1882. 

1851. CUBBINCK. Sweder Cubbinck. (Midden der 15de eeuw). 
Landcommandeur der Balie van Utrecht van de Ridders van 
de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 187 1). 

1852. CuCHLiNUS. Johannes Cuchlinus (1546 — 1 606). Predikant te 
Amsterdam. 

Door? Nieuwe Kerk te Amsterdam. Geschenk van Ger. van Papenbroek (overl. 
1743). Tent. Amsterdam 1876. (J. Houbrakeu se. naar een teekening 
van H. Pothoven). 

1853. VAN CULEMBORCH. Alytvan Culemborch( — 147 1). Echtg. 
van Frederik van Egmond. 

1. Door? Stadhuis te St. Maartensdijk. Vermoedelijk afkomstig van het 

slot te St. Maartensdijk. 

2. Graftombe in de kerk te IJsselstein. 

1854. VAN CuLEMBORCH. EHsabeth van Culemborch (1475 — 
1555). Echtg. van Johan van Luxemburg en van Anthonie 
van Lalaing. 213 

1. Door? Weeshuis te Culeraborch. 

2. Door? Weeshuis te Culemborch. 

3. Door? Weeshuis te Culemborch. 

4. Graftombe in de St. Catharina-kerk te Hoogstraten. 

1855. CuNEUS. Jacob Adriaan Cuneus (1664 — 1727). Raadsheer 
in het Leenhof van Brabant. 

Door H. V. d. My. Bij den heer P. E. Cuneus te Leiden. 

1856. — Johan Cuneus ( — 1673). Raad van Indië. Schepen van 
Leiden. 

1. Door J. Mytens 1663, met zijn zoontje. Bij den heer P. E. Cuneus 

te Leiden. 

2. Door A. V. d. Tempel 1669, op een regentenstuk van het Heilige 

Geest- of Arm- Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

3. Door K. de Moor. Bij den heer P. E. Cuneus te Leiden. 

1857. — Johan Andreas Cuneus (1743 — ). 

Door B. F. S. v. d uyl 1781. Bij den heer P. E. Cuneus te Leiden. 

1858. — Petrus Cunaeus (1586 — 1638). Hoogleerciar te Leiden. 

1. Door? Verk. coll. P. Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

2. Copie door H. v. d. My. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

3. Copie door N. Rijnenburgh 1739. Bij den heer P. E. Cuneus te 

Leiden. 

1859.^ — Petrus Cuneus (1706 — 1763). Veertig in den raad van 
Leiden. 

Door H. V. d. My. Bij den heer P. E. Cuneus te Leiden. 

1860. CuNO. Johann Christian Cuno (1708 — 1783). Koopman 
en letterkundige te Amsterdam. 

Door C. A. Arstenius (C. F. Marstallers se.). 

1861. Cup. Willem Cup (1604— 1667). Hoogleeraar te Harderwijk 
en te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

1862. CUPER. Gisbert Cuper (1644— 17 16). Hoogleeraar en bur- 
gemeester van Deventer. 

1. Door? Bij Mr. A. J. Dijckmecster te Deventer. Tent. Zwolle 1882. 

2. Door? Bij Mevr. de Wed IJssel de Schepper— Dumbar te Deventer. 

Tent. Zwolle 1882. 214 

1863. CUPER. Maria Hubertina Cuper (1685 — 1743). Echtg. 
van G. Jordens. 

Door? Bg de dames Prins te Wecsp. 

1864. DE CUPERE. Maria de Cuper e. Echtg. van J. C. van Re- 
nesse, 1665. 

Door ? Bij Baron d' Aumale van Hardenbroek op den huize Hardenbroek bg 
Wgk bij Duurstede. 

1865. CUPUS. Petrus Cupus ( — 1646). Predikant te Rotterdam. 

1. Door? Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

2. Door? Was in 1850 bij Mej. Gevers te Leiden. Tent. Leiden 1850. 

1866. CURTENIUS. Petrus Curtenius (1716 — 1789). Hoogleeraar 
te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1756. Universiteit van Amsterdam (J. Houbraken 
SC. 1756). 

1867. DE CuSTER. Maria de Custer (2de helft der 17de eeuw). 
Echtg. van W. Ketting. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam (depot). Gesch. van Jhr. Mr. J. H. F. 
K. van Swinderen, 1884. 

1868. VAN CUYCK. Herman van Cuyck (1546 — 1609). Bisschop 
van Roermond. 

Door? Groot-seminarie te Roermond. 

1869. — van Cuyck. 

Door?, op een votief stuk in het Museum te Darmstadt (no. 184). 

1870. VAN CuYL. Jan van Cuyl. 

Door D. Pz. Crabeth, als kanunnik van de St. Maria-kapel ten Hove te 
's Gravenhage, op een geschonden geschilderd glas in de St. Jacobs-kerk 
te 's Grravenhage. 

187 1. CUYP. Aelbert Cuyp (1620 — 1691). Schilder te Dordrecht 

1. Door A, Cuyp, met vrouw en kind. Museum te St. Omcr. 

2. Door A. Cuyp. Bij den Duke of Bedford op Wobiim Abbey. (Smith, 

Catalogue n». 182) <). <) Waagen betwgfdt of het zijn eigen portret is. 2»5 

f 

3(?). Door A. Cuyp. Bij Lord Ashburton, Bath House, Londen. 

4. Door A. Cuyp, met vrouw en kind. Verk. coll. J. Jelfs, Londen 1773. 

5. Door A. Cuyp. Verk. coll. Sir G. P. Turner, Londen 18 15. 

6. Door A. Cuyp. Verk. coll. G. H. Bengough, Londen 1859 en coll. 

Bryant, Londen 1865. 

7. Door A. Cuyp, teekenende. Verk. coll. Cope, Londen 1872 *). 

1872. — Arendina Cuyp (1659 — 1702). Echtg. van P. Onderwater. 

1. Door A. Cuyp, met hare ouders. Museum te St. Omer. 

2. Door A. Cuyp, met hare ouders. Verk. coll. J. Jelfs, Londen 1773. 

3. Door Const. Netscher. Bij den heer J. D. Onderwater te Heem- 

stede. (Oud-Holland II p. 273). 

1873. — Jacob Gerritsz. Cuyp (1594 — 1650). Schilder te 
Dordrecht. 

Door J. Gz. Cuyp 16 17, op een inuntmeesterstuk van Dordrecht bij den 
heer H. J. Degens te Amsterdam. Verk. coll. H. J. Degens van Kerven- 
donk, Berlgn 11 April 1893. 

1874. Cyprianus. Abraham Cyprianus. Hoogleeraar te Franeker 
1093— 1695. 

Door J. Pool (J. Pool SC.). 

1875. — AlardustCyprianus. Geneesheer te Amsterdam. 

Door? 1680, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgild in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (coll. van der Hoop). 

1876. Cys. Claes Cys. 

Door Pieter Aertsz. Was 1653 bij Frans Banning Cock te Amsterdam 
(Oud-Holland VII p. 20). 

1877. — Mary Claesdr. Cys. Echtg. van Job Comelisz. 

Door Pieter Aertsz. Was 1653 bij Frans Banning Cock te Amsterdam 
(Oud-Holland VII p. 20). ^) Een teekening naar een portret door hem zelf door W. Dam vermeldt v. Eynden en 
v. d. Willigen (I p. 389). Over andere vermeende portretten van A. Cuyp zie men Oud- 
Holland II p. 274, 275. ^-^ ,^.-^^. 1878. Daems. Aernout Daems. 

Door? Op een schutterstuk van „de Edele Voetboog" te Middelburg. 

1879. Daesdonck. 'Abraham Daesdonck. 

Door W. Pz. Crabeth 1642, als vaandrig op een schutterstuk in het 
Museum te Grouda. 

1880. Daey. Adriaen Maerten Daey (1724 — 1798). Burgemees- 
ter van Gorinchem. 

Door? Bij den* heer H. v. Eeten, huize Schoonzigt- bij Arkel. 

1881. — Maerten Daey (1604 — ). 

Door Rembrandt 1634. Bij Baron Gust. v. Rothschild te Parijs. Omstreeks 
1803 door P. V. Winter te Amsterdam gekocht, en 1877 door diens 
erfgenaam Jhr. v. Loon te Amsterdam aan Baron Rothschild verkocht. 
Tent. Amsterdam 1867 (L. Flaming se. o. a. in de Ned. Kunstbode I 
p. 2. — Obreen's Archief VII p. 222, 223). 

1882. — Maerten Daey (1680 — 1733). Burgemeester van Alkmaar. 

Door C. Pronk (v. Gooi II p. 195). 

1883. VAN Dale. Henricus van Dale (1632 — 1692). Abt van 
Bern. 

Door? Abdij van Bern. 217 

1884. VAN Dalem. Beatrix van Dalem ( — 1492). Echtg. van 
Gerrit van Assendelft. 

' Graftombe in de Groote Kerk te 's Gravcnhage (Afg. in de Riemer, Beschrij- 
ving van 's Gravcnhage I p. 353). Er zijn nog eenige fragmenten van over. 

1885. VAN Dalen. Catharina Maria van Dalen gez. Val- 
len sis (1676 — 1745). Echtg. van E. v. d. Dussen. 

Door G. Schalcken 1704. Bij den heer J. A. C. Bosch Reitz Ie Amster- 
dam. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

1886. — Jacob van Dalen gez. Vallensis ( — 1644). Lijfarts 
van prins Maurits en van prins Frederik Hendrik. 

1. Door P. Mierevelt 1617, op een anatomische les in de Anatomiekamer 

te Delft 

2. Door M. Jz. Mierevelt 1639. Bij den heer J. Oyens te Baam. Verk. 

Amsterdam 16 Febr. 1858. 

1887. — Jacob van Dalen gez, Vallensis. 

1. Door J. de Ba en. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

2. Door? Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

1888. — Johannes van Dalen. Schilder (17de eeuw). 

?Door J. v. Dalen. Gralerie te Schleissheim. 

1889. — Nicolaes van Dalen. 

Door? 1638, op een regentenstuk in het Weeshuis te Nijkerk. 

1890. — Theodoor van Dalen gez. Vallensis. Burgemeester 
van Delft. 

Door J. Del ff 1646. Bq Jhr. Mr. V. de Stuers te 's Gravenhage. Verk. 
Amstemam 16 Febr. 1858 en 31 Jan. 1882. 

1891. — Willem van Dalen. 

Door N. Eli as 1645, ^P ^^ schutterstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
(Oud-Holland IV p. 99). 

1892. Dalens. Dirk Dalens (1659 — 1688). Schilder te Amsterdam. 

Door Casp. Netscher. Verk. coll. J. v. d. Mark (Leiden), Amsterdam 
25 Ang. 1773. 2l8 

1^93- — Dirk Dalens (1688 — na 1756). Schilder te Amsterdam. 

1. Door J. M. Quinkhard. Verk. coU. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 

25 Aug. 1773. 

2. Door C. Troost aangelegd en door J. Buys voltooid. Verk. coU. 

J. V. d. Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 1773. 

3. Door J. Buys. Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 

1773 (V. Gooi II p. 373). 

1 894. VAN Dam. FlorisvanDam(i 509 — ) Schout van 's Gravenhage. 

Door Henricus Gradin 1548. van Damshofje Ie 's Gravenhage. 

1895. — Ida van Dam. (1501 — ). 

Door Henricus Gradin 1548. van Daroshofje te *s Gravenhage. 

1896. — Jacob van Dam, Heer van Isselt en Pijlsweerd ( — 1783). 
Raad in de Vroedschap van Utrecht. 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

1897. — Jan van Dam ( — 1568). 

Door J. V. Scorel 1541, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

1898. Damast. Quiryn Damast. 

Door Fr. Hals 1639, als Kapitein op een schutterstuk van den Kloveniers- 
* doelen in het Museum te Haarlem. 

1899. Dambrine. Marike Dambrine. 

Chr. Dus art en Barent Graet verklaren in 1669, dat zij haar dikwijls 
»gansch naeckt hebben geconterfeyt* (Oud-Holland II p. 97, 98). 

1900. Damen. Hendrik Damen. Geneesheer te 's Gravenhage. 

Door N. Rode 1776, als deken op een chirurgijnsgildestuk in het Gemeen- 
temuseum te *s Gravenhage. 

1901. — Jan Damen. 

Door J. v. Scorel 1541, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

1902. Damius. Dirck Damius. 

Door J. de Bray 1663, op een regentenstuk van het Arme Kinderhuis, in 
het Museum te Haarlem. 219 

1903. Damius. Johan Damius. 

Door Fr. Hals 1627, als Fiskaal op een schutterstuk van den KIoveniers> 
doelen, in het Museum te Haarlem. 

1904. Dammans. David Dammans. 

Door? op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening 
er naar op het Archief te Amsterdam. 

1905. Dammasz. Matelief Dammasz. 

Door M. V. Heemskerck 1564. Deur van een triptiek. Rijksmuseum te 
Amsterdam. Eigendom van Jhr. Dr. J. P. Six te Amsterdam. Afkomstig 
uit Delft. 

1906. VAN Damme. Anna van Damme. 

Door Fr. Hals 1664, op een regentessenstuk van het Oumanhuis, in het 
Museum te Haarlem. 

1907. Danckerts. Cornelis Danckerts de Ry (1561 — 1634). 
Bouwmeester te Amsterdam. 

Door P. Danckerts de Ry 1634. Museum te Brussel. Is in 1809 reeds 
aanwezig, en gold vroeger voor het portret van Jan Pietersz. Dou. (P. de 
Jode SC. in de Bie, Gulden Cabinet p. 447). 

1908. — Jacobus Danckerts de Ry. 

Door A. Back er 1683, op een overheden stuk van het Chirurgijnsgildef in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

1909. — Pieter Danckerts de Ry ( — 1661). Hofschilder van 
den koning van Polen. 

Door P. Danckerts de Ry (P. de Jode 5c. in de Bie, Gulden Cabinet 

k 

p. 289). 

1910. Dane. Cornelis Dane. 

Door? Op een schutterstuk van »de Edele Voetboog" te Middelburg. 

191 1. Daneels. Jacobus Ignatius Daneels ( — 1703). Pastoor te 
Baardwijk. 

Door? Voorheen op een geschilderd glas in de kerk te Baardwijk, 1835 nog 
aanwezig (L. H. C. Schuttjes* Geschiedenis van het bisdom *s Hertogen- 
bosch m p, 164). 

1912. VAN Dans. Dirck van Dans. 

Door N. Eli as 1625, als overman op een verloren wijnkoopersgildestuk te 

Amsterdam (Oud-HoUand IV p. 8$, 86). 

28 220 

1913- Dass. Matthias Dass (1523 — 1590). Pastoor te Meeuwen. 

Grafsteen in de kerk te Bree. 

1914. Daunis. Pieter Aegidius Gerbrand Daunis ( — 1761). 
Raad in de Vroedschap van Utrecht. • 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

1915. Davelaer. Córnelis Davelaer, Heer van Petten. Advo- 
kaat te Amsterdam. 

Door Th. de Keyser 1638, te samen met de burgemeesters van Amster- 
dam. Mauritshuis te 's Gravenhage. 

1 9 1 6. Decker. Simon Decker ( — 1654). Koster van de Oude Kerk 
te Delft. 

Door C. Fabritius 1654, niet voltooid, (v. Bleyswyck, Beschrijving van 
Delft p. 852). 

1917. DE Decker. Jeremias de Decker (1610 — 1666). Makelaar 
en dichter te Amsterdam. 

1. Door Rembrand t. Ermitage te St. Petersburg. Coll. Baudouin (A. v. 

Halen se. — R. Vinkeles se.) »). 

2. Door Am. van Halen, miniatuur. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. 

Amsterdam 16 Dec. 1885 en 11 Juni 1889 als door A. Houbraken. 
Geschilderd voor het Panpoëticon Batavum. 

1918. Deckers. Fredericus Deckers (1649 — 1720). Hoogleeraar 
te Leiden. 

1. Door K. de Moor 1694 (P. v. Gunst, se.) 

2. Door H. V. d. My. Universiteit te Leiden. (L. Springer lith.). 

1919. Dedel. Clara Maria Antoinette Magdalena Dedel 
(1727 — 1778). Echtg. van H. Bicker. 

1. Door J. E. Liotard 1756. pastel. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. 

Jhr. H. J Bicker, Amsterdam 188 1. Tent. Amsterdam 1876. 

2. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. H. J. Bicker, Amsterdam 

1881. Tent. Amsterdam 1876. ') Het in den catalogus van de Ermitage opgegeven jaartal ï666 moet verkeerd zijn, daar 
een gedicht van H. F. Waterloos op dit portret al voorkomt in den Hollandschen Parnas 
van 1660 (p. 406). 221 

^ 

1920. — Cornelia De del (1594 — 1660). Echtg. van J. P. v. d. 
Eeckhout. 

Door G. V. d. Eeckhout 1644. Bij Mr. P. F. Hubrecht te 's Graven- 
hage. Tent. Leiden 1850. Tent. 's Gravenhage 1881. Tent. Brussel 1882. 

1921. — Jan Dedel (1636 — 1715). Burgemeester van *s Gravenhage. 

Dooc J. de Baen 1682, als Burgemeester op een regentenstuk in het 
Gremeente- museum te s Gravenhage. 

1922. — Jan Hudde Dedel (1702 — 1777). Burgemeester van 
*s Gravenhage. Dichter. 

1. Door G. de Spinny 1759, op een regentenstuk in het Gemeente-museum 

te 's Gravenhage. 

2. Door A. Schouman 1775. Gemeente-museum te 's Gravenhage Eigen- 

dom van het Genootschap 9Kunstliefde spaart geen vlijt", waaraan het 
i° 1775 ^^^' ^^^ dichter zelf is gegeven. 

1923. — Joost Dedel. Schepen vait 's Gravenhage. 

Door J. v. Ravesteyn 16 18, als Schepen op een regentenstuk in het 
Gremeente-museum te 's Grravenhage. 

1924. — Maria Dedel (1548 — ). Echtg. van Is. Swanenburgh. 

Door Fr. Pourbus 1570. Verk. coU. graaf d*Espinay-Saint-Luc, Ver- 
sailles Jan. 1850. 

1925. — Maria Dedel. Echtg. van Jac. Holthuysen. 

Door W. v. Vliet 1630. Bij Mr. P. F. Hubrecht te *s Gravenhage. Tent. 
Brussel 1882. 

1926. VAN Dedem. Coenraad Willem Baron van Dedem, 
Heer van de Gelder (1644 — 17 14). Luitenant-generaal der 
Infanterie. 

1. Door R. Koets aet. 41. Bij M. F. W A. K. Bsron van Knobels- 

dorff v. d. Gelder. Tent. Zwolle 1882. 

2. Grafmonument in de kerk te Wghe. 

1927. Deenen. Maeyke Deenen. 

Door J. de Bray 1664, op een regentessenstuk van het Arme-Kinderhuis, 
in het Museum te Haarlem. 222 

IQ28. Degner. Johann Hartmann Degner (1687 — ^15^)- Genees- 
heer en burgemeester te Nijmegen. 

Door T. Caenen 1738 (J. Körnlein se.). 

1929. VAN Dekema. Luts van Dekema ( — 1635). Echtg. van 
G. J. Burmania. 

Dcxjr? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

1930. — Pieter van Dekema ( — 1568). Grietman van Baarde- 
radeel. Raadsheer in het Hof van Friesland. 

TjctV ingemetseld in een muur van de Oldehove bij Leeuwarden (Maandblad 
van 9De Nederlandsche Leeuw** 1884 p. 69). 

1931. Del. Claes Del. Burgemeester van Weesp. 

Door G. Sibille 1652, op een regentenstuk in het stadhuis te Weesp. 

1932. — Dirck Dircksz. Del. 

Door Fr. Hals 1641, op een regentenstuk van het St. Elisabeths-gasthuis, 
in het Museum te Haarlem. 

1933- — Egbert Del. 

? Door B. V. d. Helst 1650, op een regentenstuk van het Spinhuis in het 
Werkhuis te Amsterdam (Obreen*s Archief I p. 164). 

\g^^, — Lysbet Del (1628 — vóór 1669). Echtg. van Ferd. Bol. 

Door F. Bol. Bij den heer O. Hainauer te Berlijn. Verk. coll. de Beumon- 
viUe, Parijs 9 Mei 1881. Tent. Berl^n 1883. 

1935. Delff. Cornelis Del ff (157 1 — 1643). Schilder te Delft. 

Door J. Wz. Delff, op een familiestuk, vermeld bij v. Mander (ed. de 
Jongh n p. 199). 

1936. — Jacob Wille msz. Delff (—.1601). Schilder te Delft. 

Door J. Wz. Delff, met zijn vrouw en drie zoons, vermeld bg v. Mander 
(cd. de Jongh II p. 199). ») ï) Jhr. B. W. F. van Riemsdijk deelt mij mede, dat dit stuk vermoedel^k op het 
Rijksmuseum ' te Amsterdam hangt (zonder nummer), en dat hij hierover binnen kort het 
een en ander in Oud-Holland zal mededeelen. 223 

1937- Delff. Nieolaas Delff (1571 — ). Schilder te Delft. 

Door Nic. DeUf 1594. op glas. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. 
V. d. WilligcD, Haarlem 20 April 1870. 

1938. — Rochus Delff ( — 1617). Schilder te Delft. 

Door J. Wz. Delff, op een familiestuk, vermeld bij v. Mander (ed. de 
Jongh II p. 199). 

1939. — Willem Jacobsz. Delff (1588 — 1638). Graveur te Delft. 

1. Door J. Wz. Dflff, op een familiestuk, vermeld bij v. Mander (ed de 

Jongh II p. 199). 

2. Door Rochus Delff, als vaandrig op een schutterstuk in het Stadhuis 

te Delft ( J. Taanman se. in D. Franken Dz., L'oeuvre de W. J. Delff, 
Amsterdam 1872). 

3. Door M. Jz. Mierevelt 1638. Museum te Schwerin, waar het in 

1792 al aanwezig is (L. Kühn se. in Die Graphische Künste X 
p. 22. — Afg. in Klassischer Bilderschatz n». 316). 

4. Door M. Jz. Mierevelt, door hem geschilderd wordende. In' 1792 

door A. Schouman aan de Confrerie Pictura te *s Gravenhage gegeven 
(Obreen*s Archief IV p. 213). 

5. Door M. Jz. Mierevelt. Een teekening hieAiaar door T. H. Jel- 

gersma, uit de coU. v. Sypesteyn te Haarlem, was bij Kramm (J. E. 
Marcus se. in v. Eynden en v. d. Willigen I p. 28. — Afg. in 
Havard, L'art et les artistes hollandais IV p. 8). <) 

1940. VAN Delft. Cornelis van Delft 

Door Corn. Anthonisz. 1557, op een schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

1941. Denant. Frangois Denant. 

Door? Op een schutterstuk van ^De Edele Voetboog" te Middelburg. 

1942. Denys. Aeltje Denys. Echtg. van H. Wynants. 

Door N. Maes. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. van de Poll, 1880. 

1 943. Dermout. J. Dermout Jr. 

Door J. R. Niels 1760, op een regentenstuk van het Heilige Geest- of 
Arm-, Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. ') Kramm (p. 329) noemt dit vericeerd het portret van Nicolaes Delff. 224 

1944- Deurhoff. Willem Deurhoff (1650— 1717). KofFermaker 
en wijsgeer te Amsterdam. 

Door? Bij Mr. P. L. F. Blussé te 's Gravenhage. Tent. Delft 1863. 

1945. Deutsch. Christian Salomon Deutsch (1734 — 1795). 
Predikant te Mijdrecht. 

Door H. Pothoven (J. Houbraken se. 1769). 

1946. Deutz. Agneta Deutz (1633 — )• Echtg. van J. «Meerman en 
van Z. V. Beresteyn. 

1. Door? Deutzenhofje te Arasterdain. Tent. Amsterdam 1876. 

2. Door? Bij Mevr de Douair. v. Reenen op het Hof te Bergen. 

* 

1947. — Balthasar Deutz (1626 — ). 

Door Mich. Sweerts. 

1948. — Constant ia Deutz (1629 — 1670). Echtg. van W. v. d. 
Muelen. 

Door? Bij Mr. P. F. L. Verschoor te *s Gravenhage. 

1949. — Cornelis Deutz, Heer van Assendelft (1730— 1788). 
Schepen van Amsterdam. 

Door? Bij Mevr. de Douair. Barones d'Ablaing van Giessenburg te *s Gra- 
venhage. 

1950. — Daniel Deutz (1682 — 1742). 

1. Door? op jeugdigen leeftijd in Italië geschilderd. Museum te Haarlem. 

Leg. Jhr. Fabricius v. Leyenburg 1883. 

2. Door T. Querfurt 1701. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius v. 

Leyenburg 1883. 

3. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius v. Leyenburg 1883. 

1951. — Gideon Deutz (1635 — ). 

Door A. v. d. Tempel. 

1952. — Hans Deutz (1581 — ). 

Door? Bij Mevr. de Douair. van Reenen op het Hof te Bergen. 

1953. — Isabella Deutz (1615 — 1672). Echtg. van Jan Hoeufft. 

1. Door? Bg Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

2. Door? Bij Mr. M. Crommelin te Utrecht. 225 

1954- Deutz. Jean Deutz (1618 — 1673). Directeur van den Levant- 
schen handel te Amsterdam. 

Door? Bij Mevr. de Doiiair. van Reenen op het Hof te Bergen. 

1955. — Jean Deutz, Heer van Assendelft, Heemskerk enz. 
(1693 — 1741). Schepen van Amsterdam. 

Door ? Bij Mevr. de Douair. Barones d'Ablaing van Giessenburg te 's Gra- 
venhage. 

1956. — Jeronimus Deutz (1622 — ). 

Door Mich. Sweerts. 

1957- — Josephus Deutz (1624 — ). 

Door? Bij Mevr. de Douair. van Reenen op het Hof te Bergen. 

1958. — Maria Deutz (1733 — ). Echtg. van Com. Deutz. 

Door ? Bij Mevr. de 'Douair. Barones d*Ablaing van Giessenburg te *s Gra- 
venhage. 

1959. — Familie Deutz. 

Door B. Grave (?) 1658. Bij Mevr. de Douair. Barones d'Abking van 
Griessenburg te 's Gravenhage. 

1960. VAN Deventer. Hendrik van Deventer (1651 — 1724). 
Geneesheer te Wieuwerd en te 's Gravenhage. 

Door Th. V. d. Wilt (P. Bouttats se.). 

1961. — Salomon van Deventer. 

Door J. V. Hien 1771. Bij den heer S. v. Deventer H.Azn. te Zwolle. 
Tent. Zwolle 1882. 

1962. Deyman. Johannes Deyman ( — 1666). Geneesheer te Am- 
sterdam. 

Door Rembrandt 1656, op diens Anatomische les in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. Gedeeltelijk verbrand, zoodat nog slechts de handen 
zichtbaar zijn. Het thans op de schilderij prekende gezicht, is er in 1889 
door Prof. B. Wijnveld opgeschilderd. ') ') De collegie-meester op dezelfde schilderij, nog te zien op de teekening er naar door 
J. Dilhoff 1760, werd vroeger voor Deyman aangezien (bv. door Vosmaer, i^itschrift für 
Bildende Kunst 1873 p. 19). 226 

1963. Deyman. Johannes Deyman. 

Door J. V. Schooten 1626, als Luitenant-kapitein der Leidsche Schutterij, 
op een schutterstuk in den Lakenhandel te Leiden. 

1964. — Margaretha Deyman. 

Door J. Verspronck 1642, op een regentessenstuk van het Heilige- 
Geesthuis, in het Museum te Haarlem. 

1965. Deynoot. Daniel Deynoot. 

Door Fr. Hals 1664, op een 'regenten stuk van het Oude-manhuis, in het 
Museum te Haarlem. 

1966. Dhamen. Gerardus Dhamen. Prior van het Kruisheeren- 
klooster te Uden. 

Door? 171 2. In het Kruisheeren -klooster te Uden. 

1967. DiBBETS. Henricus Dibbetius (1603 — 1673). Predikant te 
Dordrecht. 

Door W. Vaillant 1650 (R. k Persyn se). 

1968. — Hendrik Albert Dibbets (1731 — 1 805). Hoofdcommies 
der Posterijen te Leiden. 

Door J. B. Coclers 1774, op een regentenstuk van het Heilige Geest- of 
Arm-, Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

1969. — Johannes Dibbetius (1567 — 1626). Predikant te 
Dordrecht. 

- Door A. V. P. 162.... (H. D. Tieer se. 1634). 

1970. DiCKX. Dirck Dickx. 

Door Fr. Hals 1639, als Vaandrig op een schutterstuk van den Klove- 
niersdoelen, in het Museum te Haarlem. 

1971. VAN DiEDENHOVEN. F. van Diedenhoven. 

Door A. C. Beeldemaker 1672, op een overlicdenstuk van liet Kleêr- 
makersgild, in de Lakenhal te Leiden. 

1972. DÏEDERIK Commandeur der Ridders van St. Jan te 

Haarlem. 

Door? 1327. Museum te Haarlem. Afkomstig van de Commanderie der 
Ridders van St. Jan te Haarlem. 227 

1973- VAN DiELEN. Adriaan Jacob van Diélen (1684 — 1772), 

Door? B^ Mr. M. Crommelin te Utrecht. 

1974. DiEMEN. Balten Hendricksz. Diemen. 

Door J. V. Schooten 1628, als Kwartiermeester der I^idsche schutter^, 
op een schutterstak in de Lakenhal te Leiden. 

^975- VAN DiEMEN. Antonio van Diemen (1593 — 1645). Gou- 
verneur-Generaal van Nederl. Oost-Indië. 

1. Door? Was 1863 bq Mevr. de Weci. van Diemen te Pijnacker. Tent. 

Delft 1863. 

2. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het Kasteel te Batavia, en in 

de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

3 Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

4. Door ? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage. 

5. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

1976. — Jacob van Diemen. 

Door B. V. d. Helst 1648, op den Schuttersmaaltijd in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

1977. VAN DiEMERBROECK. Gysbert van Diemerbroeck (1560 
— 1650). Burgemeester van Montfoort. 

Door ? Miniatuur. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

1978. - Thyman van Diemerbroeck (1651 — 1685). 

Door ? Miniatuur. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

1979. — Ysbrandus van Diemerbroeck (1609 — 1674). Hoog- 
leeraar te Utrecht. 

1. Door C. Janssens v. Geulen. Universiteit te Utrecht. 

2. Door ? Miniatuur. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

1980. DiENiNGE. J. Dien in ge. 

Door A. v. d. Tempel 1669, op een regentenstuk van het Heilige Geest- 
of Arm- Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

1981. VAN DiEPENBEKE. Abraham van Diepenbeke (1607 — 
Ï675). Schilder te Antwerpen. 

Door A. V. Diepenbeke (Pontius se. in de Bie, Gulden-Cabinet p. 285). 

29 228 

1982. VAN DiEPENBRUGGE. Johanna Cornelia van Diepen- 
brugge. Echtg. van C. A. van Sypesteyn. 

Door W. Hendriks 1792 Bij Jhr. v. Sypesteyn te 's Gravenhage. 

1983. DiEPHORST. P. C. Diephorst (152 1 — ), Notaris te Goudcu 

Door? 1567. Museum te Gouda. 

1984. DiERKENS. Cornelis Dierkens (1715 — 1761). Secretaris van 
's Gravenhage. 

Door G. Spinny 1759, op een regentenstuk in het G«meente-Museum te 
's Gravenhage. 

1985. — Johan Dierkens (1710 — 1750). Burgemeester van 's Gra- 
venhage. 

1. Door A. Schouman 1751. (Oud-HoUand VI p. 41). 

2. Door G. Spinny 1759, op een regentenstuk in het Gemeente-Museum 

te *s Gravenhage. 

1986. — Salomon Dierkens. Luitenant-Kolonel. 

Door ? Museum te Hoorn. Eigendom van de familie Merens. 

1987. — Willem Hendrik Dierquens(i7ii — 1776). Pensionaris 
van Gorinchem. Raadsheer in den Hoogen Raad van Holland. 

Door Ph. V. Dijk 1 747. Museum Meermanno^Westhreenianum te *s Gravenhage. 

1 988. DiEROUT. AntoniusDierout. (— 1731). Pastoor te Soeterwoude. 

Door R. Koets. Begijnhof te Amsterdam. 

1989. — Franciscus Cornelis Dierout (1674 — 1745). Pastoor 
te Amsterdam. 

1. Door R. Koets. Begijnhof te Amsterdam. 

2. Dopr ? Begijnhof te Amsterdam. 

1990. VAN DiEST. Eduard van Diest (1654 — 1733). 

Door G. Alberts. Bij den Heer E. van Diest te Hautmont (Depart. du Nord). 

1991. — Fran^ois van Diest (1652 — ). 

Door J. V. Rossum 1666. Bij Mevr. de Wed. v. Diest-Nijland te Utrecht. 

1992. — Henricus van Diest (1595 — 1673). Hoogleeraar te 
Deventer. 

Door A. G lauw e (J. v. Meurs se.) 22q 

1993. DE DiEU. Carel de Dieu (1708 — 1789). Burgemeester van 
Alkmaar. 

Door? Bij Mr. B. v. d. Feen te Alkmaar. 

1994. — Dan iel de Dieu (1619 — 1692). Geneesheer te Am- 
sterdam. 

Door? Bij Mr. B. v. d. Feen te Alkmaar. 

1995. — Daniel de Dieu (1794 — 1765.) Burgemeester van Am- 
sterdam. 

Door? Bij Mr. B. v. d. Feen te Alkmaar. 

1996. — Ludovicus de Dieu (1590— 1642). Hoogleeraar te 
Leiden. 

1. Door P. Dubordieu. Kestner-Mnseum te Hannover. Coll. Culemann 

(J. Suyderhoef se) 

2. Door ? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687 en coU. Petrus 

Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

^997- — Ludovicus de Dieu (1670—). Commissaris der Admi- 
raliteit op Texel. 

Door N. Maes? Bij Mr. B. v. d. Feen te Alkmaar. 

1998. — Willem de Dieu (17 10 -1800). Secretaris van Am- 
sterdam. 

Door? Bij Mr. B. v. d. Feen te Alkmaar. 

1999. DiLLENUS. Nicolaas Dillenus ( — 1630). Pastoor te Uitgeest 

Door? 1622 als 33. R. K. Kerk te Uitgeest. (Bijdr. tot de Gesch. van het 
Bisdom Haarlem Vu p. 325). 

2000. Dimmer. Dirck Dimmer. Kapitein. 

Door ? Stadhuis te Hoorn. 

2001. — Pieter Dimmer. 

Door P. V. Somer. Was 161 8 bij Melchior Wyntgis te Brussel. (Dietsche 
Warande 1889 p. 274). 

2002. — Sara Dimmer. Echtg. van Johan van Nordingen (1582 
— 1655). 

Door? Provenhois van v. Nordingen te Alkmaar. 230 

2003. VAN DiNTER. Matthias Andreas Hesselt van Dintër 
( — 1732). Burgemeester van Maastricht 

Door? Bij Jhr. Mr. van Kinschot te Rotterdam. 

2004. DiONYSlUS DE Karthuizer (1402— 1470). Monnik in het Kar- 
thuizer-klooster te Roermond. 

Door ? Groot-Seminarie te Roennond. Greschenk van een oud-pastoor van 
Maasniel (Publications de la Sodëté Hist. et Archéol. dans Ie Duché de 
Limbouig, XIX p. 344). 

2005. Dirk van Holland. Landcommandeur der Balie van Utrecht 

♦ 

van de Ridders van de Duitsche Orde, ca. 1300. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

2006. DiRCKSDR. Barbara Dircksdr. Echtg. van .... Lyckles. 

Door? Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

2007. — Clara Dircksdr. 

Door J. Verspronck 1642, op een regentenstuk van het Heilige-Geesthuis, 
in het Museum te Haarlem. 

2008. — Cornelis Dircksz. Burgemeester van Monnikendam, 
1572. Admiraal, 

? Door J. A. Rotius. Was 1841 bij den Heer L. Stokbroo te Hoorn. (C. 
A. Abbing, Greschiedenis der stad Hoorn, Hoorn 1841, I p. 143) ^). 

2009. — Dirck Dircksz. 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht, 1522. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

2010. — Geleyn Dircksz. ( — 1565) Vroedschap van Delft, 1540. 

? Door?, op een triptiek bij Jhr. v. Sypesteyn te *s-Grravenhage. 

2011. — Hans Dircksz. Borduurwerker te Amsterdam. 

Door ?, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening 
er naar op het Archief te Amsterdam. I) Hoogst waarsch^nl^k is dit portret onvertrouwbaar. Dat wat op het stadhuis te Monni- 
kendam hangt, en door C. Ed. Taurel in Arend's Vaderlandsche Historie (H, 6 p. 8) 
gegraveerd is, stelt hem zeker niet voor (Nederl. Spectator 1878 p. 282). 231 

2012. DiRCKSDR. Heyltgen Dircksdr. Echtg. van Jan Willemsz. 

Door J. V. Scorel ca. 1535, als Lid van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Ulrecht, 1530. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

2013. — Jacob Dircksz. Schepen van s* Gravenhage. 

Door J. V. Ravesteyn 1618, als schepen op een regentenstuk in het 
Gemeente-museum te *s Gravenhage. 

2014.* — Jacob Dircksz. 

Door? 1634. Miniatuur. Bij Jhr. Mr. V. de Stuers te 's Gravenhage. Tent. 
's Grravenhage 1 88 1 . 

2015. — Joost Dircksz. 

Door A. Loeninga 1635, op een overliedenstuk van het Beurtschippersgilde 
te Middelburg, bij den Heer Jos. de Kuyper te Rotterdam (Oud-HoUand 
X- p. 131). 

2016. — Lysbeth Dircksdr. ( — 1541?). 

Op een zerk .in de kerk te Scherpenisse. Een teekening er naar in het 
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (Zelandia Dlustrata II p. 365) 

2017. — Pieter Dircksz. gen. Langebaard (1528 — 1606). Bur- 
gemeester van Edam. 

1. DoorI 1583. Rijksmuseum te Amsterdam. Eigendom van het Konink- 

lijk Oudheidkundig Genootschap. 

2. Copie naar het vorige. Stadhuis te Edam. 

2018. — Simon Dircksz. 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht, 1523» Museum Kunstliefde te Utrecht. 

2019. VAN DiSHOECK. Adriana van Dishoeck (1691 — i749).Echtg. 
van E. van Dishoeck. 

Door Ph. V. Dijk, cp een familie-tafreel (v. Gooi l p. 445, 446). 

2020. — Anthonie Pieter van Dishoeck, Heer van Domburg, 
Oudhuizen, enz. (1709 — 1767). Burgemeester van Vlissingen. 

Door Ph. V. Dijk, op een familie-tafreel (v. Gooi l p. 445. 446). 232 

2021. VAN DISHOECK. Ewout van Dishoeck, Heer van Domburg 
(1678 — 1744). Schepen van Middelburg. Admiraal der Oost-Indische 
Compagnie. 

1. Door Ph. V. Dijk, met zijn vrouw, zoon en schoondochter (v. Gooi I 

p. 445, 446). 

2. Door Ph. V. Dijk. Was 1850 bij den Heer A. P. v. Dishoeck te 

Leiden. Tent. Leiden 1850. 

2022. DiSPONTYN. Catharina Barbara Dispontyn (16,95 — )• 
Echtg. van J. van Bu)^enhem. 

Door Verkolje? Bij Jhr. J. W. Hora Siccama te *s Gravenhage. 

2023. VAN Disselburg. Dirk Adriaansz. van Disselburg 
(tweede helft der 17 de eeuw). Dichter. 

Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. 

2024. VAN DiTSUM. Coenraet van Ditsum. 

Door B. Vollenhove? Bij Mevr. de Wed. Lemkef te Kampen (Oud- 
Holland V p. 305). 

2025. DoAVENNE. Joannes Doavenne '), 

Door G. Flinck 1648, als schutter op de »Schuttersvrede'* in het Rijks • 
Museum te Amsterdam. 

2026. VAN DOBBEN. Anna van Dobben. Echtg. van E. J. v. d. Gon. 

Door ? Bij Jhr. Mr. A. v. Reigcrsberg Versluys te Middelburg. 

2027. Doctor Claes Doctor. 

Door J. H. Berinx 1695, als binnenvader op een regentenstiik in het 
Weeshuis te Naarden. 

2028. DOEKES. Simon Doekes (1672 — ). Dichter te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. 

2029. Doen. Jan Woutersz. Doen. 

Door W. Pz. Crabeth 1642, als kapitein op een schutterstuk in het 
Museum te Gouda. I) Zóó staat de naam in den grooten catalogus van 1880 (p. 96). van Dijk (Kunst- en 
Historie-kundige beschrijving van alle de schilderijen op het stadhuis te Amsteldam, Amstel- 
dam 1790 p. 48) leest: Doavanne, en op het naambord onder de schilder^ staat: Doa- 
veune. Stellig zijn alle drie de lezingen verkeerd. 233 

2030. VAN DER Does. Adriaen Dircksz. van der Does.{— 1502) 
Rentmeester van de Abdij van Rijnsburg. 

Door ? Op een tafreel, 1570 nog aanwezig in de keik der Abdg van R^ns- 
buxg (Kronijk van het Hist Genootschap 1852 p. 264). 

2031. — Anna van der Does. Echtg. van Casp. van Ewsum. 

Door Rad. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de 
Lakenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stimm-Noord- 
wqk, 1837. 

2032. — Brechtje Gerritsdr. van der Does. Echtg. van M. 
A. Stuyling. 

Door A. Schaeck, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2033. — Dirck van der Does, Heer van Berkenstein (1580 — 
1663). Schepen van Utrecht ^ 

Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de 
Lakenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stirum-Noord- 
wqk, 1837. 

2034. — Elisabeth van der Does. Echtg. van W. Senguerdius. 

1. Door?, op een familietafreel bij Jhr. A. A. A. M. van der Does de 

WiUebois te *s Hertogenbosch. 

2. Door J. Verkolje 1685. Was bij Mr. J. J. Graaf Na huys te Utrecht, en 

is na zijn dood verkocht. 

2035. ~ Frans van der Does. 

Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de 
Lakenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stirum-Noord- 
wqk, 1837. 

2036. — Frederica Louise van der Does van Noord- 
wijk ( — 1788). Echtg. van O. F. graaf van Lynden. 

T. Door Du Prat 1737, te Rome geschilderd. Bij de Douair. Barones 
van Nagell-van Kretschmar op den huize Nederhemert bij Heusden. 

2. Door?, pastel. Bij de Douair. Barones van Nagell-van Kretschmar op 
den huize Nederhemert 'bij Heusden. 

2037. — George van der Does (ca. 1574 — 1599). 

Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de Laken- 
hal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stirum-Noordwijk, 

1837. 234 

2038. VAN DER Does. Hendrick van der Does. Burjaremeester 
van Gorinchem. 

1. Door P. Nas on 1665. Bij M. Crraaf Nahuys te Brussel. Tent. Brus- 

sel 1882. 

2. Door P. Nas on. Bij Mr. J. Bredius te Leiden. 

2039. — Hendrick van der Does (1646 — ). Burgemeester van 
Gorinchem. 

Door D. V. d. Plaets 1686. Bij Mevr. de Jong van Beek en Donk te 
Hintham. 

2040. — Jacob van der Does. 

Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafereel in de La- 
kenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stirum-Noord- 
wijk, 1837. 

2041. — Jacob van der Does. Raad en Griffier van prins Fre- 
derik Hendrik. 

Door J. V. Ravesteyn 1615. Bij Jhr. v. Sypesteyn te *s Graven hage. 

2042. — Jan van der Does, Heer van Noordwijk (1545— 1604). 
Commandant van Leiden, 1574. Latijnsch dichter. 

1. Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de 

Lakenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limbuig StJrum- 
Noordwijk, 1837 (Navorscher 1870 p. 359,) Bezongen door Jan. v d. 
Does (Echo, Hagae Comitum 1603 p. 33). 

2. Door? Universiteits- Bibliotheek te Leiden (J. Houbraken se. 1775 naar 

een teekening van H. Pothoven). 

3. Door? Universiteit Amsterdam. Geschenk van Gerard van Papenbroek, 

1743. Waarsch^nlijk van de verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 
April 1687 en coll. Petrus Francius, Amsterdam 14 April 1705. 
• 4. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoêticon Batavum. 

2043. — Jan van der Does (1571 -1597). Bibliothecaris te Lei- 
den. Latijnsch dichter. 

1. Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de 

Lakenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stirum- 
Noordwijk, 183 7. 

2. Door? Universiteit-Bibliotheek te Leiden. 

3. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in hel Panpoêticon Batavum. 235 

2044- VAN DER Does. Jan Hendrik van der Does (1672 - 
1 7 44). Schepen van s* Hertogenbosch. 

1. Door?, als kind. Bg Mr. J. Bredius te Leiden. 

2. Door?, op een familietafreel bij Jbr. A. A. A. M. van der Does de 

Willebois Ie 's Hertogenbosch. 

2045. — Johanna van der Does (—1574). Abdis van Leeuwen- 
horst 

Op een zerk in de St. Pieterskerk te leiden. 

2046. — Johanna van der Does (1580 — 1601). 

Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familielafreel in de Laken- 
hal te Leiden. Geschenk van den graaf van LimbuiTgStiruni-Noordwijk, 1837. 

2047. — Steven van der Does, Heer van Noordwrjk (1,576 — 
1622?). Raadsheer in het Hof van Holland. 

Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de 
Uikenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stirum-Noord- 
wijk, 1837. 

2048. — Vincentia van der Does (1543— 1628). Echtg*. van 
J. van der Haer. 

Door J. V. Ravesteyn 1623. Bij den heer J. H. v. Boelens v. d Haerte 
's Gravenhage. Verk. Rotterdam 25 April 1892. 

2049. — Werner van der Does ( — 1605). 

Door Rud. van Antwerpen ca. 1590, op een familietafreel in de 
Lakenhal te Leiden. Geschenk van den graaf van Limburg Stirum-Noord- 
wijk, 1837. 

2050. — Wigbold van der Does, Heer van Noordwijk ( — 1669). 
Generaal der artillerie. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 

205L — Willem van der Does. Schout van Amsterdam. 

Door? 1588. op een niet meer aanwezig schutterstuk van den Voetboog- 
doelen te Amsterdam (Aemstel's Oudheid Vli p. 134). 

2052. — Willem van der Does. 

■ 

Door B. V. d. Helst 1634, op een regenlenstuk van hel Oudc-Zijds-Huis- 
zittenhuis, in het Werkhuis te Amsterdam. 

30 236 

2053- VAN DER DoES. Willem van der Does (1614 — ). Burge- 
meester van 's Gravenhage. 

Door C. Janssens v. Geulen I647, als schepen op een regentenstuk in 
het Gemeente-museum te 's Gravenhage. 

2054. VAN Doeveren. Gualterus van Doeveren (1730 — 1783). 
Hoogleeraar te Leiden. Lijfarts van prins Willem V. 

Door G. van der Puyl 1780. Universiteit te Leiden. (L. Springer lith.) 

2055. DoiNGA. Habina Doinga (17de eeuw). Echtg. van R. Al- 
berda tot 't Zandt en Slochteren. 

Door ? Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda v. Ekenstein, op den huize Ekenstein. 

2056. DoiTSMA. Dodonea Jacoba Doitsma (1753 — i794).Echtg. 
van P. A. Bergsma. 

Door ? Bij de dames Schröter Ie Apeldoorn. 

2057. Dolmans. Mattheus Dolmans (1673 — 1729). Prior van het 
Predikheeren-klooster te Maastricht. 

1. Door? In de St. Servaas-Kerk te Maastricht. 

2. Door ? Bij den Heer Sra^ts 'te Maastricht. 

2058. VAN Domburg. Josyne van Domburg ( — 1557). Echtg. 
van Com. Pietersz. 

1. Op een zerk in de kerk te Tholen. Een teekening er naar in het Zeeuwsch 

Genootschap te Middelburg (Zelandia lilustrata I. p. 479). 

2. Op een zerk in de kerk te St. Maartensd^k. Een teekening er naar in 

het 21eeuwsch Genootschvap te Middelburg (Zelandia lilustrata II p. 332) 

2059. Dommer. Hendrick Jansz. Dommer (1597 — ). 

Door B. V. d. Helst 1643, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

2060. — Hendrick Wille.msz. Dommer (1597 — ). 

Door B. V. d. Helst 1648, op den «Schuttersmaaltijd" in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

2061. — Margaretha Maria Dommer (1668 — 1748). Echtg. van 
J. B. Swanen, van Fr. van Schoorel, van J. B. van Kuyl en van 
W. van Baerle. 

Door J. F. Bo deck er 1691. Bij den Heer E. von Baerle te Düsseldorf. 237 

2062. VAN DOMPSELAER. Hubeita van Dompselaer. Echtg. van H. 
Nahuys (1656 — 1720). 

Door M. de la Court 1704. Bij Maurin Graaf Nahuys te Brussel. 

2063. — Margaretha van Dompselaer (1566 — 1629). Echtg. 
van J. van Mans velt 

Door P. Moreelse 1624. Myseum Kunstliefde te Utrecht. Gesch. van 
Dr. A. P. van Mansvelt. 

2064. DONELLUS. Hu go Donellus (1527 — 1591). Hoogleeraar te 
Leiden. 

Door? Universiteits-Bibliotheek te Leiden. 

2065. VAN Dongen. Rutgera Christina Elisabeth van Don- 
gen (1739 — ). Echtg. van E. J. Tjarda van Starkenborgh. 

Door? B^ Jhr. Mr. E. Tjarda van Staikenboiigh Stachouwer te Groningen. 

2066. Dongenaar Dongenaar. Echtg. van 

Adr. Nic. Mollerus 

Door? Bij Baron Mollems te Arnhem. 

2067. VAN DoNiA. Frans van Donia, Heer vanHinnema( — 1651). 
Gedeputeerde tot de Staten van Friesland. Gezant bij de vrede 
van Munster. 

1. Door A. v. Hulle (P. de Jode se) 

2. Door? Gremeenelandshuis van Rijnland te Leiden. Afkomstig van Zwa- 

nenburg, 1863. 

2068. — Kempe van Donia (1558 — 1592). 

Door? 1584. Museum te Leeuwarden. Verk. coU. W. Eekhoff, Leeuwarden 
30 Oct. 1880. Tent. Leeuwarden 1877. 

2069. — Sjouck van Donia (1628 — 1666). Echtg. van Homme 
van Camstra. 

Door? Museum te Leeuwarden. 

2070. — Syds van Donia ( — 1573). 

1. Door? Was bg Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859), en vroeger op 

Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 P* ^7^)' 

2. Op een zerk, door Pieter Dircksz. 1574, in den Dom te Bremen. 

(Ufïenbach, Merkwürdige Reisen II, Ulm 1753 p. 210). 238 

2071. Donker. Dirk Donker. 

Door Th. V. d. Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Delft. 

2072. — Elisabeth Donker (eerste helft der 17de eeuw). Echtg. 
van M. V. d. Kerckhoven. 

Door J. V. d. Gracht. *Gcraeente-museum te 's Gravenhage. Leg. v. d. 
Kerckhoven, 1870. 

2073. DE Dood. Jan Jansz. de Dood. Smid te Amsterdam. 

Door? 1651. Anatomiekamer te Leiden 

2074. DOOMER. Jan Doomer. Schilder. 

1. Door Rembrandt 1640. Museum te New- York. ' Eigendom van den 

Heer H. O. Havemeyer te New- York. CoU. Duc d*Ancaster. Coll. van 
Helsleuter. Coll. de Chavagnac. Verk. coll. Duc de Momy, Parijs 31 
Mei 1865. Op de verk. van de coll. vati diens weduwe, de Hertogin 
van Sesto, 1882 gek. door Mme. Cassin te Par^s. Coll. W. Schans. 
(Is. de Witt Jr. se. — J. Dixon se. — Lèop. Flameng se. in Gazette 
des Beaux-Arts 1865). 

2. Oude copie naar het vorige. Bij den Duke of Devonshire op Chiswick House. 

2075. VAN Doorn. Machteld van Doorn. Echtg. van M. Daey. 

Door Rembrandt 1642(7). Bij Baron Gust. v. Roihschild te Parijs. Om- 
streeks 1803 door P. V. Winter te Amsterdam gekocht, en 1877 door 
diens erfgenaam Jhr. v. Loon te Amsterdam aan Baron Roth schild ver- 
kocht. Tent. Amsterdam 1867. (L. Flameng se. — Obreen's Archief Vu. 
p. 222,223). 

2076. Doornik. Frederik Wolphert Doornik. 

Door J. R. Niels 1760, op een regentenstuk van het Heilige Greest- of 
Arm- Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

2077. VAN Doornik. Jan van Doornik. Schilder te Leiden. 

Door J. V. Doornik. Verk. coll. J. v. d. Marek (Leiden), Amsterdam 25 
Aug. 1773. 

2078. VAN DOORNINCK. Damiaen Joan van Doorninck(i74o — 
1787). Burgemeester van Deventer. Lid der Staten-Generaal. 

Door P. F. de la Croix 1777. Bg den heer M. v. Doominck D.Jzn. te 
Deventer. Tent. ZwoUe 1882. 239 

2079- VAN DOORNINCK. Martinus van Doorninck (1704— 1777). 
Secretaris van Deventer. 

Door P. F. de la Croix 1758. Bij den heer M. v. Doorninck DJzn. Ie 
Deventer. Tent. Zwolle 1882. 

2080. DORHOUT. Jan Jansz. Dor hout. 

(?) Door N. Elias 1628, op een regentenstuk van het Spinhuis, in het 
Rijksmuseum te Amsterdam (Oud- Holland IV. p. 88. ~ Obreen's Ar- 
chief I. p. 166). 

2081. VAN Dorp. Arend van Dorp Heer van Teemsche, Maasdam 
enz. (1528 — 1600), Commandant van Zieriksee. 

Door ? Stadhuis te Hoorn. 

2082. — Filips van Dorp (1587 — 1652). Luitenant-Admiraal van 
Holland en West-Friesland. 

Door Rem brandt (S. Savry se. — Een teekening er naar door J. M. 
Quinkhard vermeldt Fr. Mulller, Beschrijvende catalogus van 7000 por- 
tretten, enz. Amsterdam 1853 p. 73). 

2083. — Frederik van Dorp (1547 — 1612). Gouverneur van 
Ostende. 

Door? 1604. Was bij den heer Kneppelhout van Sterken burg te Utrecht. 

2084. — Tertulliaen van Dorp. Commandant van Amersfoort, 
1629. 

Door G. v. H on t horst. Bij den heer W. A. van Dorp te Amsterdam. 
Verk. Amsterdam. 3 Maart 1891. 

2085. — Willem van Dorp ( — 1592). Kolonel in Staatschen dienst. 
Schout van Delft. 

Door ? Stadhuis te Hoorn. 

2086. — van Dorp (Mansportret). 

Door N. Maes 1672. Bij Baron Steengracht, op slot Moyland bij Kleef. 
Verk. Amsterdain 22 Jan. 1884. 

2087. — van Dorp. (Mansportret). 

Door G. Kn«ller 1678. Bij den heer W. A. van Dorp te Amsterdam. 
Verk. Amsterdam 20 Jan. 1885. 240 

2088. VAN Dorp. van Dorp (Mansportret). 

Door G. Knel Ier 1679. Bij den heer W. A. van Dorp te Amsterdam. 
Verk. Amsterdam 20 Jan. 1885, als het portret van Filips van Dorp. 

2089. Dors. Jan Hermanus Dors. 

? Door? Op een schutterstuk van »de "Edele Voetboog" te Middelburg. 

2090. Dorsman. Adriaen Dorsman. Beeldhouwer en bouwmees- 
ter te Amsterdam. 

Door D. V. d. Plaes (F. v. d. Plaes se.) 

2091. VAN Dorsten. Gratia van Dorsten (—1679). Echtg. van. . . 
Geuns en van Joh. Rhala. 

Door V Bij Jhr. Mr. de Beaufort, op den huize de Treek bij Neerlangbroek. 
Afk. van de familie v. Sminia te Bergum. 

2092. VAN Dort. Emerentius van Dort gen. Calkoen. 

Door? Bij Baron Calkoen te 's Gravenhage. 

2093. VAN DER Dort. Abraham van der Dort. Beeldhouwer en 
directeur van de kunstverzamelingen van Karel I, Koning van 
Engeland. 

Door W. Dobson. Hermitage te St. Petersburg. Komt 1779 uit de coU. 
Walpole op Houghton House, en was afk. van Jon. Richardson (overl. 
1745). Ging vroeger door voor het portret van Dobson's vader (Walpole, 
Anecdotes of painting in England, London 1862. I p. 266 — 269, waar 
het ook afgebeeld is). 

2094. VAN Dortmont. Bonaventura van Dortmont. Genees- 
heer te Amsterdam. 

I. Door J. Och ter velt 1674, op een iegentenstuk van het Leprozenhuis; 

in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
2 Door P. V. Anraedt 1675, op een regentenstuk van het Oude Zijds 

Huiszittenhuis, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
3. Door A. Back er 1683, op een overliedenstuk van het Collegium Me- 

dicum, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

2095. DOTINGA. Meinardus Dotinga ( — 1738). Secretaris van 
Leeuwarden. 

Door C. Bus? Museum te Leeuwarden. Gesch. van Mr. C. Bergsma te 
Idaard. Tent. Leeuwarden 1877. 241 

2096. Dou. Gerard Dou (16 13 — 1675). Schilder te Leiden. 

1. Door G. Dou 1647, viool spelend. Bij den Earl of EUesmere inBridge- 

water House te Londen (J. MaUn se. in Forster Gallery — Finden 
SC. in Stafford Gallery). 

2. Door G. Dou 1647, in een boek tcekenend. Museum te Dresden, waar 

bet in 1722 reeds aanwezig was. 

3. Door G. Dou 1651, vioolspelend. Verk. coU. Duchesse de Berri, Parijs 

1837. Gekocbt door Hèris te Brussel. Was 1754 in de coU. Orléans 
te Parijs. Verk. coll. Orléans, Parijs 1798. Verk. coll. Rob. Strange, 
London 1800. Verk. coll. N. N., Londen 1800. Verk. coll. J. Daven- 
port, Londen 1801. Verk. coll. Ricb. Walker, Londen 1803. Verk. 
coll. Pbillips, Londen 18 15. (R. Delvaux se. — Ingouf Jr. se.) 

4. Door G. Dou. Herbaling van het vorige. Bij graaf Fürstenberg te Her- 

dringen. Wellicbt van de verk. coll. Coders 1788. Tent. Dusseldorf 1886. 

5. Door G. Dou 1652. Verk. coll. J. Hickman. Londen 1847. Wellicbt 

van de verk.' coll. J. v. Bülow, Kopenhagen 1828. 

6. Door G. Dou 1654. Coll. Liechtenstein te Weenen. 

7. Door G. Dou 1656 <), met palet en penseelen in de hand. Louvre 

te Parijs. Oude collectie. Wellicbt van de verk. coll. graaf de Fraula, 
Brussel 21 Juli 1738. (J. J. Oortman se. — Pannier se) 

8. Door G. Dou 1658, met de rechter hand op een doodshoofd rustend. 

Uffizi te Florence. Reeds vermeld door Houbraken I. p. 269. (P. A. 
Pazzi SC. — Lasinio fi^o se.) 

9. Door G. Dou 1663. Pinakotbeek te Mfincben. Afk. uit de Keurvorste- 

lijke ooll. te Mttnchen. 

10. Door G. Dou, op jeugdigen leeft^d. Was bij Jbr. J. L. C. van Heem- 

stede van den Bercb te Leiden, die er een ets naar maakte. Deze ets 
is later door J. L. Cornet geheel veranderd. 

11. Door G. Dou, op jeugdigen leeftijd. Was 183 1 bij den beer D. Mes- 

man te Londen. Tent. Londen 1831. 

12. Door G. Dou, rookend. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. L. Dupper Wz. 

1870. Op de verk. coll. Dan. Hooft Jbz., Amsterdam 23 Oct. 1860 ge- 
kocht door den heer O. de Kat te Dordrecht. Volgens een stellig valsche 
overlevering zou dit portret door erfenis van Dou*s leerling Pieter van 
Slingelandt overgegaan zijn in de familie Hooft. Dit bericht heeft ver> 
moedelijk zijn oorsprong in een naamsverwarring, en niet onwaarschijn- 
lijk is dit portret afkomstig uit de coll. Hendrik van Slingelandt te 
*s Gravenbage, waar het 1752 was (Hoet, H. p. 407). Bij een boedel- 
scheiding werd het 18 11 toegegewezen aan Diederica Catharina van 
Slingelandt (Oud-Holland X. p. 235. — J. A. Boland se. — C. L. Dake se.) O Het pendant, met dit jaartal, was in de coll. Duchesse de Berri. 242 

13- Door G. Dou, rookend (A. Scbouman se.) 

14. Door G. Dou, met een pijp in de hand. National Gallery te Londen. 

Grek. op de verk. coll. J. Harman 1844. Verk. Coll. Paignon I^ijonval 
te Parijs 1821, gek. door Emmerson Ie Londen. Misschien van de 
verk. coU. P. Loquet, Amsterdam 22 Sept. 1783. 

15. Door G. Dou, met een pijp in de hand. Verk. coU. H. Rcyden, Am- 

sterdam 1827. 

16. Door G. Dou, rookend. Verk. coll. Neven, Keulen 17 Maart 1879. 

Coll. Ed. Down te Kamerijk. 

17. Door G. Dou, zittende te teekenen. Museum te Brussel. Gek. van Héris, 

1830. Was 1754 al in de coll. Julienne te Parijs. Verk. coll. Julienne 
1767. Verk. coll. Horion du Jardin, Brussel 1788. 

18. Door G. Dou, zittende te teekenen. Verk. coll. v. d. Linden v. Slinge- 

landt, Dordrecht 1785. Wellicht later op de verk. coll. prins Galitzin, 
Parijs 1825. 

19. Door G. Dou, met een palet in de -hand. Was 1829 in de coll. Edw. 

Gray te Londen. (Hiernaar bestaat een lithographie.) 

20. Door G. Dou, op zijn atelier. Bij den Duke of Devonshire op Chiswick House. 
21'. Door G. Dou, met een palet in de .hand. Coll. Czemin van Chudenitz 

te Weenen. 

22. Door G. Dou, met palet en penseelen in de hand. Verk. coll. Piérard 

(Valenciennes), Parijs 20 Maart 1860. Was in 1754 in de coll. Voyer 
d'Argenson te Parijs. Gekocht door den heer Érard te Parijs, 1825. 
Verk. coll. Érard, Parijs 1832 en landen 1833. Coll. Étienne Ie Roy. 
Coll. Kalkbrenner te Parijs. (P. A. Tardieu se.) 

23. Door G. Dou, met een schilderijtje in de hand. Museum te Brunswijk. 

Afk. uit het slot Saltzdahlum (L. Kühn se. in Zeitschrift für Bildende 
Kunst 1889. p. 52. — ^Afg. in Gazette der Beaux-Arts 1887. Lp. 19). 

24. Door G. Dou, met een glas in de hand. Museum te Stockholm. Coll. 

Fondspertuis. 

25. Door G. Dou, met zijn familie. Was 1754 in de coU. Blondel de 

Gagny te Parijs '). 

26. Door G. Dou, met zijn vrouw. Verk. coll. graaf van Plettenbcrg, 

Amsterdam 2 April 1738 *). 

27. Door G. Dou. Was 1829 bij Lord Francis Levison Gower te Londen, 

die hel gekocht had van J. Smith. Verk. 'sGravenhage 1819. (J. de 
Frey se. - S. M. Smith lith. in Smith, Catalogue raisonné 1). 

28. Door G. Dou. Was in 171 1 bij P. de la Court van der Voort te Lei- 

den (Uffenbach, Merkwürdige Reisen, Ulm 1754 lïl p. 421.) ') Daar van een huwelijk van G. Dou niets bekend is, is deze benaming hoogstwaar- 
schijnlijk onjuist. 243 

29. Door G. Dou. Verk. coll. £d. Coxe, Londen 1807. Coll. Godolphin. 

30. Door G. Dóu. Verk. Amsterdam 1826. Zon uit zqn familie afkomstig 

z^n. 

31. Door G. Dou. Verk. Pargs April 1837 »). 

32. Door G. Dou» op een kapiteeltje in de schilderij van G. Don en 

Nic. Berchem, in het R^ksmuseum te Amsterdam, wellicht voor- 
steQende Berchem en diens vrouw (Oud-HoUand XI. p. 104). 

33. Door D. V. Tol. Was in Museum Boymans te Rotterdam, en is in 

1864 verbrand. 

34. Door? 1661. Verk. coll. Iman Pauw, 's Gravenhage 23 Nov. 1779. 

35. Door? B^ den Duke of Bedford op Wobum Abbey «). 

36. Door? Verk. Amsterdam 26 Febr. 1878. 

2097. Dou .... Dou. Meisjesportret 

Door? 1608, aet. 2X/3. T^akenhal te Leiden. 

2098. Doublet. Adriaen Doublet. 

Door J. Verkolje 1687. Museum te Haariem. Gesch. van Mr. A. J. En- 
schedé te Haarlem 1888. 

2099. - Adriaen Gerrit Doublet (1670 — 1727). Raad van 
Delft. 

Door D. de la Court 1696 Prinsenhof te Haarlem. Gesch. van Mr. A. J. 
Enschedé te Haarlem 1888. 

2100. — Catharina Philippina Doublet (1668 — 1756). Echtg. 
van Fr. van der Burgh en van L. A. von Kretschmar. 

Door D. de la Court 1696. Stadsbibliotheek te Haarem. Gesch. Van Mr. A. 
J. Enschedé te Haarlem 1888. 

2101. — Cornelis Doublet. 

Door J. Verkolje. Museum te Haarlem. Gesch. van Mr. A. J Enschedé 
te Haarlem 1888. 

2102. — Fran9ois Doublet, Heer van Groeneveld. Burgemees- 
ter van 's Gravenhage. 

Door J. de Baen 1682, op een regentenstuk in het Gemeente-museum te 
's Gravenhage. ^) Nog is er een gravure van J. de Groot 1741 naar een portret, door hem self geschilderd. 
Een teekening van J. Stolker naar een der portretten door hem telf was op de verk. coll. J. 
Stolker, Rotterdam 27 Maart 1786. 

3) Door Waagen wordt de benaming betwijfeld. 

31 244 

2103. Doublet. Johanna Maria Doublet. Echtg. van Dom. de 
Pottere. 

?Door J. V. Ravesteyn 1616. Museum te Brussel, als onbekend dames- 
portret (n^. 394. — Annales de la Soc. d' Archéologie de Bnixelles, Tom. 
VI, Bnixelles 1892 p. 225). 

2104. — Mechteld Doublet (1584 — ). Echtg. van Andr. van 
der Goes van Naters. 

Door M. Jz. Mierevelt 1633. Ifofje Meermansburg te Leiden. 

2105. — Magdalena Doublet (1595 — ). Echtg. van Nic. Hanne- 
man en van Jac. Specx. 

1. Door G. Flinck 1639. 

2. Door J. Ovens 1751. 

2106. — Philips Doublet (—1612). Ontvanger-Generaal der Unie. 

Door? Prinsenhof te Haarlem. G^esch. van Mr. A. J. Enschedé te Haarlem 
1888. 

2107. — Philips Doublet (1590— 1660). Burgemeester van 
's Gravenhage. 

1. Door J. V. Ravesteyn 161 8, op een regentenstuk in het Greraeente- 

museum te 's Gravenhage. 

2. Door J. V. Ravesteyn 1636, op een regentenstuk in het Gemeente- 

museum te 's Gravenhage. 

3. Door J. V. Ravesteyn. Verk. Rotterdam $ Nov. 1868. 

4. Door C. Janssens v. Geulen 1647, op een regentenstuk in het Ge- 

meente-museum te *s Gravenhage. 

5. Door? Stadsbibliotheek te Haarlem. Gesch. van Mr. A. J. Enschedé te 

Haarlem 1888. 

2108. — Philips Doublet, Heer van St. Annaland en Moggershil. 
(1633— 1707). 

Door G. Net se her 1667 (Christ. Huygens, Oeuvres complétes, Vip. 156). 

2109. DouDYNS. Johan Doudyns. Schepen van 's Gravenhage. 

Door C. Janssens v. Geulen L647, op een regentenstuk in het Gemeente- 
museum te 's Gravenhage. 

21 10. — Willem Doudyns (1630 — 1697). Schilder te 's Graven- 
hage. 

Door J. de Baen. Uffizi te Florence. 245 

21 11. VAN DoUMA. Barber van Douma (1564 — ). Echtg. van T. 
van Aylva. 

Door? 1622. Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. Tent. Leeuwarden 1877. 

2112. — Barthold van Douma ( — 1678). Grietman van Fer- 
werderadeel. 

Door D. J. de Do we 1660. Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. Afk. 
van Martena-State te Komjum. Tent. Leeuwarden 1877. 

2113. — Bauck van Douma (1487—). 

Door? 1506. Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. Afk. van Douma-State 
te Langweer. 

21 14. — Cnier van Douma (—1651). Echtg. van Sj. van Bur- 
mania. 

I. Door? Bg Mr. P. A. V. Baron v. Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 
2 (?). Door? Bij Mr. P. A. V. Baron v, Harinxma thoe Slooten te Leeu- 
warden. 

211 5. — Frau van Douma. Echtg. van Tj. van Aylva (overl. 168 1). 

Door ?, miniatuur. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

2116. — Jancko van Douma (1569 — ). 

1. Door? 1595. Was vroeger op Martena-State te Komjum. 

2. Copie naar het vorige. Museum te Leeuwarden. 

2117. — Remck van Douma (1674— 1715). Echtg. van Tj. van 
Burmania en van U. van Sixma. 

1. Door? B^ Jhr. v. Beyma thoe Kingma te Heerenveen. 

2. Door ? Bij den heer C. J. de Bordes te Velp. 

2118. — Sjouck van Douma (1662 — 1721). Echtg. van D. van 
Burmania en van J. van Sixma. 

Door? Museum te Leeuwarden. Gekocht 1887. 

21 19. — Teth van Douma (1550 — ). Echtg. van S. van Botnia. 

Door? 1576. Museum te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

« 

2120. — .... van Douma. 

Door W. de Geest. Bij Jhr. Mr. F, J. J. v. Eysinga te Leeuwarden. 

2121. DOUVEN. Johannes Franciscus Douven (1655— 1710). 
Hofechilder van den Keurvorst van de Palts. 

Door J. Fr. Douven. Uffizi te Florence. (P. A. Paza se. — P. Lasiniosc.) 246 

2122. DOYS. Anna Catharina Doys ( — 1780). Echtg. van S. de 
Launoy en van H. W. van Altena. 

1. Door? B^ den heer J. v. Wageningen thoe Dekama op Dekama-State 

te Jelsaro bg Leeuwarden. 

2. Door? Bg Mr. H. J. S. M. v. Wageningen te Arnhem. 

2123. — Anskje Doys (1699 — 1765). Echtg. van A. van Haersma. 

I. Door M. Accama 1764. B^ den heer C. J. de Bordes te Velp. 
• 2. Door? Museum te Leeuwarden. Leg. Mr. A. QuaestiusteDronrijp, 1889. 

3. Door? Bij Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 

2124. — Derck Doys (1593 — 1630). Lid van den Raad van De- 
venter. 

Door ?, op een familietafreel. Bg den heer J. van Wageningen thoe Dekama 
op Dekama-State te Jelsum b$ Leeuwarden. 

2125. — Gerlich Doys van Vriesewyck ( — 1559). Raad van 
Karel V. 

Door? B^ den heer J. van Wageningen thoe Dekama op Dekama<^tate te 
Jelsum bq Leeuwarden. 

2126. — Gerlich Doys (1559 — 1625). Lid van den Raad van 
Deventer. 

Door? met z^n vrouw en kinderen. Bg den heer J. van Wageningen thoe 
Dekama op Dekama-State te Jelsum bij Leeuwarden. 

2127. — Gerlich Doys (1603 — 1631). Burgemeester van Deventer. 

Door?, op een familietafreel. Bij den heer J. van Wageningen thoe Dekama 
op Dekama-State te Jelsum bij Leeuwarden. 

2128. — Gerlich Willem Doys (1700 — 1774). G^eputeerde 
ter Staten wan Friesland. 

Door B. Accama 1752. Bg den heer C. J. de Bordes te Velp. 

2129. — Jan Lodewijk Doys (1669 — 1702). Kapitein. Lid van 
den Raad v£ui State. 

Door? B^ Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. ^47 

2130. DoYS. Juliana Lucia Doys (1701 — 173SK Echtg, van H. 
M. Bninet de Rodebnine en van J. EL van Burmania. 

1. Door?, mei haar doditer. Bq den heer J. van Wageniofen tboe Oekama 

op Dfhmi StBte Ie Jeisum bq Leeavaiden. 

2. Door? Bq Mr. H. J. S. M. van Wagenmgen te Anüiem. 

2131. DozY. Frangois Dozy (1687 — 1725), Lakenfabrikant te 
Leiden. 

Door? Bq Bir. Ch. M. D017 te Leiden. 2132. — Jacques Dozy (1686 — 1766). Lakenfabrikant te Leiden, 

I. Door? Bq Mr. G. J. Dosy te 's GnTenbage. 

2 Door?, miniatnar, op onderen leeftqd. Bq Dr. J. P. Doiy te Amsterdam. 

3. Copie naar het Torige. Bq Mr. Ch. M. Dosj te Leiden. 

2133. — Sara Dozy (1685 — 1759). Echtg. van Dan. van Ej^s. 

Door? HoQe Meennansbnig te Leiden. 

2134. Drabbe. Adriaen Drabbe (1679 — 1751). Koopman te 
Leiden. 

Door? 1712. Bg Mej. Dnibbe te Zeist 

2135. — Floris Drabbe (1676 — 1742). 

Door C. Troost, pastel. Bij Mej. Drabbe te Zeist. 

2136. — Jacob Drabbe (1643 — 1703). Koopmsui te Leiden. 

Door K. de Moor. B9 Mej. Drabbe te Zeist. Tent. Leiden 1850 (v.Gool 
n p. 427). 

2137. — Jacob Drabbe (1709 — 1769). Luitenant-kolonel der 
inÊmterie. 

Door? B9 Mej. Drabbe te Zeist 

2138. Drakenborch. Arnoldus Drakenborch (1684— 1748). 
Hoogleeraar te Utrecht 

1. Door J. M. Quinkhard. Uniyersiteit te Utrecht (J. Houbraken se.) 

2. Bnste door J. Cressant Universiteits-BibUotheek te Utrecht 

2139. VAN Drakenborch van Drakenborch. 

Graftombe, afkomstig uit de kapel van het WitteTrouwenklooster bij Utrecht, 
Museum Hoogehmd te Utrecht. 248 

I 

2140. Drapentier. Daniel Drapentier. Stempelsnijder te 
Dordrecht. 

Door S. van Hoogstraten 1675, op ?en muntmeesterstuk van Dordrecht, 
bij den heer H. (^Idemeester te Amsterdam. 

2141. Drelincourt. Cha'rles Drelincourt (1633 — 1697). Hoog- 
leeraar te Leiden. 

Door W. Vaillant (L. Visscher se.*). 

2142.^ VAN Drenkwaert. Jan van Drenkwaert ( — 1549). 
Schout te Dordrecht. 

Door? Was voorheen op een glas in de Augustijnenkerk te Dordrecht (Abr. 
Ferwerda, Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek, Amsteldam 1785, II). 

2143. — Jan van Drenkwaert, Baron van Dormale (1543 — 1606). 
Schout te Dordrecht Thesaurier-Generaal van 's konings domeinen. 

1. Was voorheen op een glas in de Augustijnenkerk te Dordrecht (Abr. 

Ferwerda, Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek, Amsteldam 
1785, H). 

2. Door J. Wz. van Cuyck 1572, als koning Salomo. Archief te Dor- 

drecht (J. v. Beverwyck, Begin van Hollant en Dordrecht p. 348. — 
Oud-Holland Vu p. 307). 

2144. — Willem van Drenkwaert, Heer van Giessenburg 
( — 1554)- Burgemeester van Dordrecht Rentmeester-Generaal 
van Zuid-Holland. 

Door? Verk. Amsterdam 14 Oct 1884. 

2145. Drevon .... Drevon. Kapitein. 

Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Afk. van het 
Hof te Leeuwarden. 

2146. VAN Driel. Emerentia van Driel. Echtg. van Anth. van 
Repelaer (overl. 1652). 

Door P. Les ir e. Bij de Doiuiir. v. Repelaer v. Spykenisse op den huize 
Dordtwijk bij Dordrecht. 

2147. — .... van Driel (1599 — ). Damesportret. 

Door J. Gz. Cuyp 1647. Academie te Weenen. Leg. .graaf Lamberg 1821. 

2148. — .... van Driel. Damesportret 

Door J. v. Schooien vóór 1622 (Oud-Holland V p. 153). 249 

2149' ^"-^^' Driel. Xog eenige portretten der familie van Driel, bij 
de I>ouar. v. Repelaer v. Spykenisse op den huize Dordtwijk 
bij Dordrecht. 

2150. VANÜRiELENBURClLFranQois van Drielenburch ( — 1686). 

Door J. T. d. Meer 1680, als Secretaris op een regen tenstuk in het Ambachts- 
kinderhuis te Utredit 

2151. Driewegen. Willem Maertensz. Driewegen. Burge- 
meester van Goes. 

Door C. Eversdyck 1616, op een schutteistuk uit Goes, in museum Boy> 
mans te Rotterdam (Obieen's Archief VII p. 173). 

2152. DrinkvelX). Wolphert Hendrik Drinkveld. 

Door A. Boonen 1715, op een regentenstnk van het Leprosenhuis, op het 
Stadhuis te Amsterdam. 

2153. Drolenveaux. Maria Drolenveaux (1685—). Echtg. van 
H. Boerhaave. 

Door A. de Gelder. Bg Baron Schimmelpenninck van der Oye, op den 
huize de Poll te Voorst. 

2154. Drolshagen. Jan Drolshagen (1514 — 1581). Protonotarius 
Apostolicus te Utrecht 

Door?, gebeeldhouwd. Was voorheen in de St. Maria-kerk te Utrecht (Mes- 
sager des sdenoes historiques, Gand 1870 p. 89, 90). 

2155. VAN Dronckelaer. Pelgrom van Dronckelaer. 

T. Door Aert Pieterss.? 1586, op een schutterstuk in het Rijksmuseum 

te Amsterdam (Oud -Holland V p. 7). 
2. Door Corn. v. d. Voort 1618, op een regentenstuk van het Oude- 

manhuis in het Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-HoUand V p. 7). 

2156. VAN DrönGELEN. Herberen van Drongelen ( — 1325). 
Landcommandeur der Balie van Utrecht van de Ridders van 
de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlgke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

2157. — Johan van Drongelen (—1492). Landcommandeur der 
Balie van Utrecht van de Ridders van de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderiijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 250 

2158. Droochsloot. Joost Cornelisz. Droochsloot (1586 — 
1666). Schilder te Utrecht 

Door J. Cz. Droochsloot 1630. Bi) den- heer H. Havard te Parijs. Verk. 
coll. J. V. d. Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 1773. ColL M. J. v. 
Mansvelt, Utrecht. In 18 16 in het bezit van A. v. d. Willigen te 
Haarlem (v. Eynden en v. d. Willigen I p. 433). 

2159. Drost. Adriaen Egbert Drost. 

Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoêticon Batavum. 

2160. Droste. Coenraet baron Droste (1642 — 1734). Kapitein. 
Dichter. 

Door G. Schal eken (C. Droste, Overblyfsels van geheugchenis, L(riden 
1879, n p. 319, 320). 

2161. Drusius. Johannes Drusius (1550 — 1616). Hoogleeraar 
te Leiden en te Franeker. 

Door? 1604. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

2162. Druyff. Hendrick Druyff ( — 1690). Vroedschap van 
Alkmaar. 

Door? 1659, als Kapitein op een schutterstuk in het Museum te Alkmaar. 

2163. Druyvesteyn. Aernout Druyvesteyn (1577— 1627). Bur- 
gemeester van Haarlem. 

Door Fr. Hals 1627, als Kolonel op een schutterstuk van den St. Joris- 
doelen in het Museum te Haarlem. 

2164. — Anna Druyvesteyn (1644 — 1672). Echtg. van G. van 
Vladeracken. 

Door A. Hanneman 1662. B^ den heer C. Druyvesteyn te Haarlem. 

2165. — FranQois Aernout Druyvesteyn (1703 — i748).Sche- 
pen van Haarlem. 

Door B. Graet. B§ den heer C. Druyvesteyn te Haarlem. 

2166. — Fran^ois David Constantijn Druyvesteyn (1758 
— 1803). Baljuw van de Zijpe. 

Door J. P. van Hors tok. Bij den heer C. Druyvesteyn te Haarlem. ^51 

2167. Druyvesteyn. Jacob Druyvesteyn (1612— 1691). Bur- 
gemeester van Haarlem. 

Door P. Cl. Soutman 1642, als Kapitein op een schutterstuk van den 
Kloveniersdoden, in het Museum te Haarlem. 

2168. — Jan Druyvesteyn (1673 — 1728). Schepen van Haarlem. 

Door? Bij den heer C. Druyvesteyn te Haarlem. 

2169. ~" Pieter Druyvesteyn. 

Door Fr. Hals 1639, als Vendrig op een schutterstuk van den Kloveniers- 
doelen, in het Museum te Haarlem. 

2170. DEN Dubbelde. Geertruid den Dubbelde. Echtg. van 
A. van Nes. 

Door Barth. van der Helst 1668. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. 
van het Nationaal Museum te 's Grravenhage, 1808. 

2171. DuKERUS. Carolus Andreas Dukerus (1670 — 1752). 
Hoogleeraar te Utrecht. 

Door Colasius 1718. Universiteit te Utrecht. 

2172. DuLLAERT. Heyman Dullaert (1636 — 1684). Schilder en 
dichter te Rotterdam. 

1. Door H. Dullaert. Een teekening hier naar door J. Stolker was op 

de verk. coll. J. Stolker, Rotterdam 27 Maart 1786. 

2. Door Ph. de Koninck (J. Houbraken se. in Houbraken, Grroote 

Schouburgh Hl p. 79). 

3. Door A. Brandt. Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 181 2. 

4. Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoêticon Batavum. 

2173. DuMBAR. Gerhardus Dumbar (1681 — 1744). Secretaris en 
stadsbeschrijver van Deventer. 

Door G. J. Pal the. Bg Mr. D. Dumbar te 's Gravenhage. Tent. Zwolle 
1882 (J. Houbraken se). 

2174. DuNCANUS. Martinus Duncanus (1505— 1593)- Pastoor 
van Wormer. 

1. Door? Bisschoppelijk Museum te Haarlem. Afk. van de R. K. Kerkte 

Wormer, 1873. 

2. Door? 1541. R. K. Kerk te Wormer. Tent. Zaandam 1874. 

32 252 

2175- DUPEYROU. Jacobus Dupeyrou. 

Door J. M. Quinkhard 1747, als Oppercommissaris der Walen, op een 
regentenstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

2176. DuPLUlS. Sara Dupluis. Echtg. van J. de la Haye. 

Door W. Vaillant 1671, op een regentenstuk in het Walen weeshuis te 
Amsterdam. 

2177. VAN Duren. Damiaen van Duren. 

Door Netscher? Bij den heer M v. Doorninck DJzn. te Deventer. Tent. 
Zwolle 1882. 

2178. — Hendrick van Duiren. 

Door J. de Wett, met zijn zoon. Verk. coU. de Festetics, Amsterdam 22 
Jan. 1884. 

2179. — Johannes van Duiren. 

Door J. de Wett, met zijn vader. Verk. coll. de Festetics, Amsterdam 22 
Jan. 1884. 

2180. — Jan van Duren (1613 — 1687). Schepen van Deventer. 

1. Door G. ter Borch 1667, op het regenten tuk in het Stadhuis te 

Deventer. 

2. Door G. ter Borch. Bij den heer M v. Doorninck DJzn. te Deventer. 

Tent. Zwolle 1882. 

2181. — .... van Duren. Twee kinderen. 

Door J. de Wett, met hun moeder. Verk. coll de Festetics, Amsterdam 
22 Jan. 1884. 

2182. — .... van Duren. Binnen vader van het Weeshuis te 
Schiedam. 

Door M. Pat ij n 1700, op een regentenstuk in het Weeshuis te Schiedam. 

2183. Durven. Diederik Durven (1676 — 1740). Gouverneur- 
Generaal van Nederlandsch-Indië. 

1. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het kasteel te Batavia en in 

de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

2. Verkleinde copie naar het vorige. Paleis te Buitenzorg. 

3. Verkleinde copie naar hetzelfde. Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage. 

4. Verkleinde copie naar hetzelfde. Rijksmuseum te Amsterdam 253 

2184. VAN Durven van Durven. 

Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te Delft. 

2185. DUSOUL (—1682). Predikant te Leiden. 

Door J. Vaillant (B. Vaillant se.) 

2186. VAN DER DUSSEN. Bartha van der Dussen (1628—1678). 

Door J. Del ff 1648. Bij Jhr. v. Sypesteyn te 's Gravenhage. 

2187. — Bruno van der Dussen ( — 1649). Schepen van Delft. 

Door M. Jz. Mier e velt, niet voltooid. Komt voor op diens inventaris van 
1648 (Havard, L'art et les artistes hollandais I p. 47). 

2188. — Bruno van der Dussen (1660 — 1742). Burgemeester 
en Pensionaris van Gouda. 

Door J. V. Helm on t 171 5 (B. Picart se. 17 18. - J. Houbraken se.). 

2189. - Catharina van der Dussen (1587 — 1651). Echtg. van 
Jac. V. d. GraefF. 

1. Door? Museum te Haarlem. Leg. Freule F. A. C. v. d. Burch, 1883. 

2. Door? Prinsenhof té Haarlem. Gesch. Mr. A. J. Enschedé te Haarlem, 1888. 

2190. — Cornelis Aertsz. van der Dussen (1481 — 1551). 
Secretaris van Delft, 

1. Door J. V. Scorel 1550. Museum te Berlijn. CoU. Solly 1821. 

2. Copie naar het vorige Rijksmuseum te Amsterdam. Gek. 1890. 

2191. — Dirck van der Dussen. Burgemeester van Delft. 

Door? Verk. Amsterdam 16 Febr. i8$8. 

2192. — Ewout van der Dussen (1574 — 1653). Burgemeester 
van Delft. Lid der Staten-Generaal. 

1. Door M. Jz. Mierevelt i626(?). Bij Jhr. v. Sypesteyn te 's Gra- 

venhage. 

2. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 17 Maart 1857 en 16 

Febr. 1858. 

2193. — Ewout van der Dussen, Heer van Zouteveen, Oost- 
Barendrecht en Middelhamis (1669 — 1729). Burgemeester van 
Delft:. Lid der Staten-Generaal. 

Door G. Schalcken 1704. Bij den heer J. A. C. Bosch Reitz te Amster- 
dam. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 254 

2194- VAN DER DUSSEN. Geertruid van der Dussen, Vrouwe 
•van Haringcarspel. Echtg. van J. Basius. 

Door? Museam te Haarlem. Gesch. van Mr. A.J. Enschedé te Haarlem, 1888. 

2195. — Jacob de Bruine van der Dussen Ü476 — 1544). Bur- 
gemeester van Delft. 

Door? 1535. Bij Jhr. v. Sypesteyn te *s Gravenhage. 

2196. — Maria van der Dussen (1589— 1670). Echtg, van 
C. Graswinckel. 

Door? Verk. 's Crravenhage 22 Nov. 1886. 

2197. — Maria van der Dussen (1660 — 1692). Echtg. V2in Jac. 
V. Kinschot 

Door? 1680. B^ de Douair. v. Kinschot-Laden te Amsterdam. 

2198. — Nicolaes van der Dussen ( — 1466). Landcommandeur 
der Balie van Utrecht van de Ridders van de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Dnitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 187 1). 

2199. — Nicolaas van der Dussen, Heer van Oost-Barendrecht 
(17 18 — ). Schepen van Dordrecht 

Door M. Verheyden 1750. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

2200. — .... van der Dussen. Echtg, van Paets(?). 

Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 31 Mei 1881. 

2201. — .... van der Dussen (1591 — ). 

Door? 1596. Bij de Douair. Beels v. Heemstede te Amsterdam. 

2202. DuvAL. Robert Du val (1644 — 1732). Schilder te 's Gra- 
venhage. 

1 . Door G. K n e 1 1 e r. Was op de Teeken- Academie te 's Gravenhage (Obreen's 

Archief IV p. 207. — v. Gooi I p. 87. — P. Tanjé se in v. Gooi I 

p. 78). 

2. Copie naar het vorige door A. Schouman (Ood-Holland VI p. 43). 

3. Door? 1670. Verk. coU. A. D. Schinkel, *s Crravenhage 21 Nov. 1864. 

2 203. DuVELAER. Joos Duvelaer, Heer van Nieuwerkerke ( — 1 670). 
Burgemeester van Middelburg. 

Door? ca, 1600, als overdeken van het Kmpersgilde op een regentenstnk in 
het Stadhuis te Middelburg. 255 

2204- DCAIXAER. Pieter Duvelaer ( — 1645). Burgxïmeester 
van Middelburg. 

Door? ca. 1643, als orerdeken rui het Kuipefsgüde op een regentenstuk in 
bet Stadhuis fee Middelbais. 

2205. — Pieter Duvelaer, Heer van Domburg (-1711), Bur- 
gemeesta- van Middelburg. 

Door P. Fonchier 1672, ak oveiddLen wnn het Knxpeisgilde op een regen- 
testsmk in bet Stadhuis te Middelbnig. * 

2206. DUYCK. Anna Duyck. Echtg. van Abr. v. d. Meer. 

Door M. Ja. MiereTelt 1625. Vak. Rotterdam 25 April 189a. 

2207. — Maria Duyck. Echtg. van P. Dz. v. Leyden. 

Door? Bq Dooair. Barones Tan Rhemen, hnize Geldersdie Toren bg 2208. DüYF. Jan Ariensz. Duyf (1617 — 1649). Schilder te Gouda, 

Door J. Aa. Dnyf 1637, op een refi^tenstuk van het Wees- en Aalmoe- 
zemershnis, in het Mnsenm te Gooda. 

2209. DuYFHUYS. Hubert Duyfhuys (1531 — 1581). Pastoor te 
Rotterdam. Predikant te Utrecht 

Door? Verk. coll. Bondam, Utredit ii Oct. 1800. 

2210. DXJYFHUYSEN. Pieter Jacobsz. Duyfh u yse n (1608 — 1677). 
Schilder te Rotterdam. 

Door 9z^n Meester Terentins" (waarschijnlijk Johannes Torrentins). 
Verk. oon. Josoa Tan Belle» Rotterdam 6 Sept. 1730 (Hoet I p. 357). 

2211. DUYFKEN. Jan Duyfken. 

Door N. Eli as 1645, op een schatterstnk in het Rgksmuseum te Amsterdam 
(Ond-HoUand IV p. 99). 

2212. DuYM. Jacob Duym (ca. 1547 — na 1606). Kapitein in 
Staatschen dienst Dichter te Leiden. 

Door A. V. Halen, miniataur. Was in het Panpoéticon Batavum. 

2213. — Frederik Duim (1674 — ). Dichter te Amsterdam. 

Door J. Wy en burg aet. 77 (J. Folkema se.). 

2214. VAN DuYN. Lenardus van Duyn. 

Door G. Tan der Marck 171 9, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis 
te Zierikse^ 256 

2215. VAN DER DuYN. Isabella van der Duyn ( — 1741). Echtg. 
van A. J. van Keppel, Earl of Albemarie. 

1. Door G. Knel Ier. Bij den Duke of Bedford op Woburn Abbcy. 

2. Door G. Knel Ier. Bij L. graaf van Bylandt te Brussel. Tent. Brussel 1882. 

2^16. — .... van der Duyn, Heer van 's Gravemoer. 

Door? Verk. 's Gravenhage 5 Maart 1860. 

2217. VAN DUYNEN. Govert van Duynen, Burgemeester van 
's Gravenhage. 

Door J. V. Ravesteyn 161 8, als Burgemeester op een regentenstuk in het 
Gemeente-Museum te *s Gravenhage. 

2218. — Sieuwert van Duynen. Gildeknecht van het Collegium 
Medicum te Amsterdam. 

Door A. Back er 1683, op een regentenstuk van het Collegium Medicum, 
in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

2219. VAN DUYSSELDORP. Agneta van Duysseldorp. Echtg. 
van J. Berck. 

Door? Bij Jhr. Steengracht op den huize Duivenvoorde bij Voorschoten. 

2220. DuYST VAN Voorhout. Claes Pietersz. Duyst van 
Voorhout (1567 — ). 

Door? 1623. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883. 

2221. - Engeltje Duyst van Voorhout (1586 — 1630). Echtg. 
van M., Fabricius. 

Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabridus van Leyenburg 1883. 

2222. — Geertruyt Duyst van Voorhout. 

Door J. de Bray 1664, op een regentenstuk van het Arme- Kinderhuis, in 
het Museum te Haarlem. 

2223. — Maria Duyst van Voorhout, Vrouwe van Renswoude 
(1662 — 1754). Echtg. van D. van Hoogeveen en van F. A. 
Baron van Reede. 

Door J. L. Jonxis. Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht (P. W. v. 
Megen se. 1780 naar een teekening van A. Schouman. - • W. v. Senus 
SC in M. Stuart, Vaderlandsche historie, Amsterdam 1821, I p. 148). 

2224. — Martha Duyst van Voorhout. Echtg. van Joost van 
den Burgh. 

Door J. V. Score 1. Bij de Douair. Wttewael van Wickenburgh te Utrecht. 
Tent. 's Gravenhage 1890. 257 

2225- VAN DuYAtLANDT. Aeltgen Hendricksdr. van Duy- 
velandt (—1557)- 

Door J. ▼. Scorcl, op een triptiek bq den heer M. B. Wcielaar te 
Amsterdam. 

2226. — Grietgen Hendricksdr. van Duyvelandt ( — 1544V 

Door J. V. Scorel, op een triptiek bg den heer M. B. Wexelaar te 
Amsterdam. 

2227. — Hendrick Joostsz. van der Stypen van Duy- 
velandt ( — 1531). Burgemeester van Delft. 

Door J. V. S co rel, met zijn vrouw en kinderen, op een triptiek bij den 
heer M. B. Wezelaar te Amsterdam. Geschilderd voor de Nieuwe Kerk 
te Delft. Het berustte later bg Maria Duyst van Voorhout, Barones van 

* Reede (overl. te Utrecht 1754), en was in 1850 bij den heer S. Meer- 
burg Jz. te Leiden. Tent. Leiden 1850. 

2228. — Jacob Hendricksz. van Duyvelandt ( — 1527), 

Door J. v. S c o r e 1, op een triptiek bij den heer M. B. Wezelaar te 
Amsterdam. 

2229. — Jan Jlendricksz. van Duyvelandt ( — 1516). 

Door J. V. Scorel. op een triptiek bij den heer M. B. Wezelaar te 
Amsterdam. 

2230. — Joost Hendricksz. van Duyvelandt ( — 1561). 

Door J. v. Scorel, op een triptiek bij den heer M. B. Wezelaar te 
Amsterdam. 

2231. — Marritgen Hendricksdr. van Duyvelandt ( — 1551). 

Door J. V. Scorel, op een triptiek bij den heer M. B. Wezelaar te 
Amsterdam. 

2232. — Simon Hendricksz. van Duyvelandt ( — 1554). 

Door J. v. Scorel, op een triptiek bij den heer M. B. Wezelaar te 
Amsterdam. 

2233. — Truytgen Hendricksdr. van Duyvelandt (—1557). 

Door J. v. Scorel op een triptiek bij den heer M. B. Wezel aar te 
Amsterdam. 

2234. DuYVENBODE. Willem Cornelisz. Duyvenbode (1542—). 

Door? 1575, miniatuur. Bij Jhr. v. Sypesteyn te *s Gravenhage. 258 

2235. VAN DuYVENVOORDE. Gysbert van Duyvenvoorde. 
Heer van Obdam en Hensbroek (1540 — ). Burgemeester van 
Haarlem. Kastelein van Woerden. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 

2236. — .... van Duy venvoorde. 

Door?,. op een niet meer aanwezig glas in de St. Laurenskerk te Rotterdam 
(Ned. Kunstbode I p. 218). 

2237. DuYVENSZ. C. F. Duyvensz. (1697—). 

Door Thim 1773. Verk. Amsterdam 10 April 1883. 

2238. — Christina vari Dyck. Echtg. van Arent Maertenz. 

Door? 1597, copie (door C. Bisschop?) naar een ouder origineel. In het 
Arent Maertens-Hof te Dordrecht. 

2239. — Jacob van Dyck, Burggraaf van Gothenburg US^? — )• 
Gezant van Zweden te *s Gravenhage. 

1. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

2. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

2240. — PhilipsvanDijk(i 680 — 1752). Schilder te 's Gravenhage. 

1. Door Phil. v. Dijk (J. Houbraken se. 1771, naar een teekening van 

H. Pothoven, in v. Grool I p. 440). 

2. Door Phil. v. Dijk 1725, op een familietafreel van den landgnaf van 

Hessen-Kassel. Museum te Kassei. 

2241. VAN DEN Dyck. Godefridus van den Dyck. Wijn- 
kooper te Amsterdam. 

Door? Veik. coll. Baerken, *s Gravenhage 10 Aug. 1875. 

2242. — Helena van den Dyck. Echtg. van W. Hengst. 

Door W. Hengst 1753, met haar man en kinderen. Verk. coll. Baerken, 
's Gravenhage 10 Aug. 1875. 

2243. Dyckman. David Dyckman. 

Door P. V. Miereveldt 161 7, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Delft. 

2244. — .... Dyckman. 

Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te DelA. ■■y^ .% 4« ^ ^H ^L^^^^V'^.'N.'^, 'N^' 2245. VAN Echten. Anna Christina van Echten. Echtg. van 
Melle Alberda van Ekenstein. 

Door? Bij Jlir. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein op den huize Eken- 
stein bij Appingedam. 

2246. — Anna Elisabeth van Echten tot Echten. Echtg. 
van C W. van Dedem (1644 — 17 14). 

Door R. Koets, met haar man en kinderen. B^ Baron van Knobelsdorif 
V. d. Gelder, op den huize den Gelder bij Wijhe. Tent. Zwolle 1882. 

2247. VAN ECK. Adriana Sophia van Eek (1700— 1733). 
Echtg. van Ass. Schimmelpenninck v. d. Oye. 

Door? 1706. Bij Baron Schimmelpenninck v. d. Oye, op den huize de Poll 
te Voorst. 

2248. — AnnavanEck. Echtg. van Herm. Lynslager, 1727. 

Door? Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

2249. — Anthony George van Eek, Heer van Nergena, Lit- 
zauw en Rijswijk (1703 — 1774). Gedeputeerde van het kwartier 
van de Veluwe. 

Dooi P. F. de la Croix 1763. Bij F. M. van Panthaleon baron van Eek 

te 's Gravenhage. 

33 26o 

2250. vanEck. Cornelis van Eck( — 1732). Hoogleeraar te Utrecht 

Door J. G. Colasias 171 8. Universiteit te Utrecht. 

2251. — Derk van Eek (1725 — 1777). Generaal der cavallerie. 

1. Door P. F. de la Croix 1763. Bij den heer J, C. Tack te Dordrecht. 

2. Door? 1763. Bij F. M. van Panthaleon baron van Eek te 's Gravenhage. 

2252. — Diederik van Eek, Heer van Gent en Erlikom(i673 — 
17 11). Gecommitteerde in den Raad van State. 

Door? Bij F. M. van Panthaleon baron van Eek te 's Gravenhage. 

2253. — Gerrit Willem van Eek, Heer van Weurth enOlden- 
tempel (1677 — ^750- Luitenant-Generaal der Infanterie. 

Door ? Bij F. M. van Panthaleon baron van Eek te 's Gravenhage. 

2254. — Jacob Willem van Eek, Heer van Overbeek (1727 — 
1789). Ontvanger-Generaal van de Veluwe. 

Door? Bij F. M. van Panthaleon Baron van Eek te 's Gravenhage. 

2255. — Jeannette Wilhelmina barones van Eek (1718 — 
1800). Echtg. van A. G. van Eek. 

Door P. F. de la Croix 1763. Bij F. M. van Panthaleon baron van Eek 
te 's Gravenhage. 

2256. — Lubbert van Eek, Heer van Oveï:beek (1655 — 1706). 
Generaal-Majoor der cavallerie. 

Door? Bij F. M. van Panthaleon Baron van Eek te *s Gravenhage. 

2257. — Lubbert van Eek (1682 — 1706). Ritmeester. 

Door? als kind. B^ F. M. van Panthaleon baron van Eek te *s Gravenhage. 

2258. — Maria Anna Juliana barones van Eek (1722— 1813). 

Door P. F. de la Croix 1767. Bij F. M. van Panthaleon baron van Eek 
te *s Gravenhage. 

2259. — Samuel van Eek, Heer van Overbeek (1691 — 1760). 
Kolonel der cavallerie. 

Door P. F. de la Croix 1752. Bij F. M. van Panthaleon baron van Eek 
te 's Gravenhage. 

2260. — .... van Eek. 

Door N. V. Ravesteyn, met zgn familie (v. Gooi. II p. 448). 26l 

2261. VAX EcK. . . , . van Eek van Panthaleon. 

I>3or X. T. RaTesterm» vKt x^n ttobw en Idiidereii ^t. Gooi II p. 448) 2262. — .... van Eek van Panthaleon. Mansportret (i8de 
eeuw^- 

Door? Vak. Amsaerdun 20 CVt. 18S0. 

2263. Edelixg. Thomas Edeling ( — vóór 1625I Sehoolmeester 
te Leiden. 

Door >Monsieiir Peres*\ 

2264. VAX Edex. Jacomina van Eden. Echtg. van Jan v. Reode 
V. Renswoude. 

Door P. Moreel SC «et 25. Bq baron d^Amnale Tan Hudenbroek, op liet 
slot HjfdenbfodL bg Neerlangbro^. 

2265. — Jan van Eden ( — 1528). Schepen van Utrecht 

1. Door J. ▼. Scorel 1525, als Ridder van de BroedersdiAp van den 

Heiligen Lande te Utiedit Museum Knnslfiefde te Utrecht. 

2. Door? 1525, Termoedel^k copie naar het Torige. Bq baron d*Aumale 

Tan Haldenbroek, op het slot Hardenbrodi bg Neeriangbroek. 

2266. VAN Eeck. Maria van Eeck. Geestelijke. 

Door? 1545. Museum te Maastridit Gekocht 1876, 

2267. Eeckhout. Helena Eeckhout Echtg. van Q. Sterke. 

Door F. Bol 1650. Bg Mr. J. C. Bgsterbos te Zwolle. Tent. Zwolle 18S2 

2268. — Roleff Lambertsz. Eckhout (1550—)- 

I^oo>'^ 1599- Bij den heer Dgckmeester te Deventer. 

2269. - Weyer Anthoine Eeckhout Burgemeester van 
Kampen. 

Door P. F. de la Croix 1759. Bg den heer D. Dumbar te *• Gravenhage. 

2270. VAN Eeckhout. Johan Baptist Theodoor van Eeck- 
hout ( — 1798). 

Door J. Buys. Museum Amstelkring te Amsterdam. I^g, Mr. C. P. Hoynck 
V. Papendrecht te Amsterdam 1892. 

2271. — Simon van Eeckhout. 

Door? 1750. Was bj Mr. C. P. Hoynck van Papendrecht te Amsterdam 
(overl. 1892). 262 

22y2, VAN DEN Eeckhout. Jan Pietersz. van den Eeckhout 
(1584 — 1660). Goudsmid te Amsterdam. 

1. Door G. V. d. Eeckhout 1651. Bij Mr. P. F. Hubrecht te 'sGraven- 

hage. Tent. Leiden 1850. Tent. 's Gnivenhage 1881. Tent. Brussel 
1882. Vermoedel^k hetzelfde dat ten tijde van Houbraken bij zijn 
neef Gerbrand van den Eeckhout hing (Groote Schouburgh II p. loo). 

2. Door G. V. d. Eeckhout, op een overliedenstuk van het Wgnkoopers- 

gilde te Amsterdam, bg den heer Martin Colnaghi te Londen. 

2273. VAN Eedk Petrus van Eed e. Predikant te Rotterdam. 

Door J. S tolk er (J. Stolker se. — v. Eynden en v. d. Willigen lip. 182). 

2274. VAN Eeghen. Christiaan van Eeghen (1700 — 1747). 
Koopman te Amsterdam. 

Door T. Regters 1747. Bij Mevr. de Wed. v. Eeghen geb. Labouchère, op. 
den huize Aardenhout bij Doom. Tent. Amsterdam 1876. 

2275. — Jan van Eeghen (1729 — 1760). Koopman te Amsterdam. 

Door T. Regters 1747, met zijn grootmoeder. B^ Mevr. de Wed. v. 
Eeghen geb. Labouchère, op den huize Aardenhout bij Doom. Yent. Amster- 
dam 1876. 

2276. Eelbo. Paulus Eelbo. 

Door C. Bisschop 167 1, op een regentenstuk van het Gasthuis, in het 
Museum te Dordrecht 

2277. — Roelof Eelboo ( — 1705). Burgemeester van Dordrecht. 

Door G. Scha lek en. Bij de Douair. Repelaer v. Spykenisse op den huize 
Dordtwijk bij Dordrecht. 

2278. VAN Eelde. Cornelis Maurits van Eelde (1726 — 1787). 

1. Door? Bij den heer J. C. v. Eelde te Utrecht. 

2. Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

2279. VAN DER Eem. Hendrik Both van der Eem. Schepen 
van 's Gravenhage. 

Door C. Janssens van Geulen 1647, als schepen op een regentenstuk 
in het Gemeente-Museum te *8 Grevenhage. 

2280. Eenhoorn. Adriaen Jorisz. Eenhoorn. 

Door B. V. d. Helst 1643, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 203 

228i. Eenhoorn Joris Jorisz. Eenhoorn. 

Door B. ▼. d. Helst 1643, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

2282. VAN Eenhoorn. Wilhelmus van Eenhoorn (1690— 
1759). Predikant te Arnhem. 

Door J. M. Quinkhard 1747 (J. Houbraken se). 

2283. Egbert. Pater te Amsterdam. 

Door ? op een votief stuk, voorheen aanwezig in het Maagdenhuis te Amster- 
dam (Wagenaar, Amsterdam n p. 345). 

2284. Egbertsz. Sebastiaen Egbertsz. ( — 1621). Geneesheer 
en Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door A. Pietersz. 1603, op een anatomische les in het Rijksmuseum 

te Amsterdam. 

2. Door Th. de Keyser 1619, op een anatomische les in het Rijks- 

museum te Amsterdam. 

2285. Eggius. Adelbertus Eggius (ca. 1554 — 1610). Vicaris- 
Generaal te Haarlem. 

Door Maria de Grebber 1609. Was 1850 bij Prof. N. C. Kist te Lei- 
den. Tent. Leiden 1850. 

2286. VAN Egmond. Albert van Egmond van Meresteyn 
(- 1560). Landcommandeur der Balie van Utrecht van de 
Ridders van de Duitsche Orde. 

1. Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven 

der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

2. Door? Verk. Utrecht 22 April 181 1. 

2287. — Floris van Egmond, Graaf van Buren en Leerdam, 
enz. (1469 — 1539). Luitenant Stadhouder van Holland, Zeeland, 
Gelderland en West-Friesland. 

1. Door? Stadhuis te St. Maartensdijk. Afk. van het slot te St. Maar- 

tensdqk. 

2. Door? Voorheen bg Mr. J. J. Nahuys te ULiecht (overl. 1864). 

2288. — Frederik van Egmond, Graaf van Buren en Leerdam 
enz. ( — 1500). 

Door? Stadhuis te St. Maartensdgk. Afk. van het slot te St. Maartensdijk. 204 

2289. VAN Egmond. Geertruid van Egmond van der 
Nyenburg (1497 — ). Echtg. van Gillis van Widdestee. 

Door? 1538. Verk. coll. v. d. Willigen, Haarlem 20 April 1874. Verk. 
Amsterdam 21 Juni 1887. 

2290. — Georgius van Egmond ( — 1559J. Bisschop van Utrecht. 

1. Door Gerrit Boels 1542. Op een niet meer aanwezig glas in de St. 

Bavo-kerk te Haarlem (Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem 
nip. 277). De oorspronkelgke cartons zijn tentoongesteld in de kapel 
naast het Rgksmusemn te Amsterdam. 

2. Door D. Pz. Crabeth 1555. Op een glas in deSt«Jans-kerk teGonda. 

3. Tombe, voorheen in den Dom te Utrecht. Nog eenige fragmenten zgn 

er van over (Ned. Kunstbode n p. 380). 

2291. — Gerrit van Egmond van der Nyenburg. 

Door? ca. 1470, met zijne familie, op een niet meer aanwezig votief stuk 
in de St. Laurentius-kerk te Alkmaar. (Oud en Nieuw, Amsterdam 1889 p. 2 1 ). 

2292. — Jan graaf van Egmond (1438 — 1516). Stadhouder 
van Holland. 

1. Door?, als Jerusalem vaardar. Rijksmuseum te Amsterdam. Gesch. van 

Jhr. Mr. V. de Stuers te 'sGravenhage 1891. Verk. coll. Isendoom 
k Blois, Amsterdam 7 Oct. 1879 (Ned. Kunstbode 1879 p. 181). 

2. Tombe, voorheen in de kerk te Egmond aan den Hoef. (Afg. Oude 

Tijd n p. 104). 

2293. — Jan van Egmond van der Nyenburg ( — 1523). 
Burgemeester van Alkmaar. 

Door? ca. 1470, met zijne familie, op een niet meer aanwezig votief stuk 
in de St. Laurentius-kerk te Alkmaar (Oud en Nieuw, Amsterdam 1889 
p. 21). 

2294. — Judith van Egmond van der Nyenburg (1484 — ). 
Echtg. van Aug. van Teylingen. 

Door J. Mostaert 1511. Museum Boymans te Rotterdam. Gesch. van 
den heer J. B. Hoogeweegen te Rotterdam, 1867. Tent. Delft 1863. 
Vermeld in Arent van Buchd's Res pictoriae (Oud-HoUand V p. 150). 

2295. — Karel van Egmond (1467 — 1538). Hertog van Gelder. 

I. Door? Stadhuis te Arnhem. Bruikleen van F. A. S. A. Baron van 
Ittersum te Hattem. In 1638 was het in bezit van Otto van Gelder 
te Rhenen, een kleinzoon van ^shertogs basterdzoon Karel, toen het 205 

Hof van Gelderland verzocht, er door Jan Costen een copie naar te 
mogen laten maken. Later berustte het bij den leengriffier Op ten 
Noort te Arnhem, en is door erfenis aan de familie van Ittersum 
gekomen (D. Veelwaard se. 1804 in G. van Hasselt, Het oorsprong- 
lyk schildery van Karel van Egmond, Haarlem 1804). 

2. Door ? B^ de Douair. Gravin Bentink op den huize Middachten bij Rheden. 

(Verslag der gemeente Rheden 1868 p. 44). 

3. Door? 1527, op een niet meer aanwezig glas in de Groote Kerk te 

Arnhem (G. v. Hasselt t. a. p. p. i). 

4. Tombe in de Groote Kerk te Arnhem (Kunstkronijk VI p, 34 vlg.). 

5. Nog een houten gedenkteeken in de Groote Kerk te Arnhem (Kunst- 

kron^k VI p. 37 vlg.). 

« 

2296. VAN Egmond. Lamoraal graaf van Egmond, Prins van 
Gavere, enz. (1522 — 1568). Stadhouder van Vlaanderen en 
Arbois, enz. 

1. Door? Oude copie, 1574. Museum te Brunswijk. Vermoedelijk afkom- 

stig van het kasteel Blankenburg. 

2. Door? Oude copie. Museum te Brussel. 

3. Door? Oude copie. Germanisches Museum te Neurenberg. Afk. van 

het kasteel Lichtenhof. 

4. Door? Werd 1568 geconfisqueerd op het kasteel Gaesbeek (Messager 

des arts et des sdences, 1855 p. 418). 

5. Door? Was 16 19 op het kasteel te Saumur. 

6. Door? Op den inventaris van Alexander van Arenberg, prins van Chimay, 

1629 (Le Bibliophile Beige 1847 p. 378). 

2297. — Maria van Egmond van der Nyenburg (1556 — ). 
Echtg. van Jac. van Foreest. 

Door? 1601. Museum te Alkmaar. Afk. van het Provenhuis van Palinc 
en van Foreest te Alkmaar. 

2298. — Maria van Egmond. Echtg. van Nic. Herculens en van 
Jan Steen, 

Door K. de Moor (Houbraken UI p. 25). 

2299. — Maximiliaan van Egmond, Graaf van Buren en Leer- 
dam, enz. (- 1548). Stadhouder van Friesland, Groningen en 
Overijssel, enz. 

1 . Door ? Stadhuis te St. Maartensdijk. Afk. van het slot te St. Maartensd^k. 

2. Door? op een niet meer aanwexig glas in de Groote Kerk te *s Graven- 266 

hage. Een teeketÜDg er naar, door F. Verrgk, in het Zeeuwsch Genoot- 
schap te Middelburg (Zelandia illustrata II p. 319) ^). 
3. Tombe in de kerk te Boren, was 161 9 al verwoest, toen »de gebrooken 
ende heele stucken van de sepulture van Graeff Maximiliaen Grave 
van Buren lofF. memorie" op het slot te Buren vermeld worden (Alg. 
Ned. Fam. Blad, I n». 8 p. 2). 

2 3 00. VAN Egmond. Ursula van Egmond. Abdis van Loosduinen. 

Door? ca. 1550. Verk. *s Gravenhage 15 Juli 1868. 

2301. — Willem van Egmond, Heer van Ysselstein enz. (1412 — 
1483). Stadhouder van Gelderland. 

Door? Op een glas in de St. Rombouts-kerk te Mechelen (Messager des 
arts et des sdences 1877 p. 16). 

2302. — .... van Egmond (1485 — 1485). Dochtertje van Jan 
van Egmond. 

Als kinderlijkje op een grafsteen, gevonden in de Hofkapel te 's Gravenhage. 
(Afg. in P. Timareten, Verzameling van gedenkstukken in Nederland, II 
p. 222, 236, 's Gravenhage 1778 *). 

2303. — .... van Egmond van der Nyenburg. Priester te 
Hillegom. 

Door? ca. 1470, met zgn familie, op een niet meer aanwezig votief stuk in 
de St. I^urentius-kerk te Alkmaar (Oud en Nieuw, 1889 p. 21). 

2304. — .... vanEgmond. Damesportret. 

Door? ca. 1560, miniatuur. Museum te Gotha. 

2305. — .... van Egmond. 

Door A. Cuyp. Verk. coU. Lord Northwick (Thirlestane House), Chel- 
tenham 1859. 

2306. — .... vanEgmond. Damesportret. 

Door A. V. Dyck. Museum te Napels. ') In Timareten, Verzameling van gedenkstukken in Nederland II p. 172 wordt verkeerd 
Lamoraal graaf van Egmond de voorgestelde genoemd. De door Mr. P. v. Brandeler (De 
Groote- of St. Jacobs-kerk te *s Gravenhage, 's Gravenhage 1893 P- '') genoemde Lamoraal 
van Egmond graaf van Buren heeft niet bestaan. 

') Hier wordt de vader verkeerd Joost van Egmond genoemd. 267 

2307. Nog eenige portretten der Egmonds worden genoemd inden 
inventaris van Philips graaf van Ligne, op het slot Beloeil 
(Messager des arts et des sciences 1858 p. 359). — Een aantal is 
vernield bij den brand van het paleis van den prins van Aren- 
berg te Brussel eenige jaren geleden. 

^308. EiKELENBERG. Simon Eikelenberg (1633 — 1738). Ge- 
schiedschrijver te Alkmaar. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

2309. Elberti. Christina Elberti(i7i6 — 1779). Echtg. van W.Cost 

Door P. F. de la Croix 1777. Bij den heer A. J. Cost Budde te Deventer. 

2310. — Willem Herman Elberti (1690 — ). Lid der gezworen 
gemeente van Deventer. 

Door C. Kelder 17 10. Bij den heer A. J. Cost Budde te Deventer. 

2311. Elbertsz. Corsgen Elbertsz. ( — 1503). 

Door Jac. Cornelisz.? op een votiefstuk in het Museum te Berlijn (Depot). 
Afk. uit het Agnieten-klooster te Amsterdam. (Afg. in Ie Long, Beschrij- 
ving van de reformatie van Am'sterdam p. 418. — Jaarboekje van Alber- 
dingk Thijm 1893 p. 149.) 

2312. VAN DEN Elburch .... van den Elburch. Damesportret. 

Door P. Moreelse 1649. Museum te Keulen. Leg. F. G. Gau 1854. 

2313. Elcoma. Epaus Elcoma (17*** eeuw). 

Door? Verk. coll. v. d. Willigen, Haarlem 20 April 1874. 

2314. — Gatske Elcoma. Echtg. van P. van Houten. 

Door S. V. d. Does 1690. Verk. coll. v. d. Willigen, Haarlem 20 April 
1874 en 23 Febr. 1875. Verk. 's Gravenhage 23 Jan. 1877 en 18 Oct. 
1877. Verk. Amsterdam 15 Nov. 1881. 

2315. VAN Elderen. Maria van Elderen ( — 1574). Echtg. van 
Dirck van Lynden. 

1. Door? Was in 1625 op het slot te Reckem (Joh. Vasouns se. in But- 

kens, Annales de la maison de Lynden p. 245). 

2. Grafsteen in de kerk te Mathivaux (afg. in Butkens, Annales de la 

maison de Lynden p. 254). 

34 268 

231 6. Eleonora van Bourbon (1587 — 1619). Gemalin van Philips 
Willem prins van Oranje. 

1. Door? Was 1613 op het slot te Breda (J. W. Neuniayr, Johann Emsten 

des Jüngem, Hertzogen zu Sacbsen Reise etc. Leipzig 1620). 

2. Door? Komt 161 8 voor op den inventaris van het Hotel van Nassau te 

Brussel (Messager des sdences historiques, 1864 p. 276). 

3. Door? Komt 16 18 voor op den inventaris van het Hotel van Nassau te 

Brussel (Messager des sciences historiques, 1864 p. 277). 

4. Door? Gralèrie historique te Versailles (J. Weil se.). 

2317. VAN Elflant. Boetius van Elflant. Schepen van Hoorn. 

Door J. A. Rotius 1655. op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

2318. ElgersmA. Franc is CU s Elgersma (1627-^1712). Predikant 
te Leeuwarden. 

Door R. Brakenburg 1683 ( ? se.). 

2319. Elias. Anna Catharina Eli as (1746 — 1796). Echtg. van 
St M. Snouck Hurgronje. 

Door? Bij Jhr. W. H. Snouck Hurgronje te Middelburg. 

2320. — Arnoldus Elias (1695 — 1762). 

Door Alb. Schaeck, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam 

2321. — Barend Pietersz. Elias. 

I. (?) Door K. du Jardin 1669, op een regentenstuk van het Spinhuis 
in het Rijksmuseum te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 166). 

.2. (?) Door J. de Baen 1683, op een regentenshik van het Spinhuis in 
het Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 165). 

2322. — Cornelia Maria Elias (1732 — 1769). Echtg. van H. 
Backer. 

I. Door D. V. d. Smissen. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 
3. Door Alb. Schaeck, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te 
Amsterdam. 

2323. — Gerbrand Elias (1651 — 1732). Vroedschap van Am- 
sterdam. 

Door? Bg den heer G. P. Elias te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 269 

2324. Elias. Gerbrand Elias (1728 — 1769). Schepen van Am- 
sterdam. 

Door D. V. d. Smissen. Bij den heer G. P. Elias te Amsterdam. Tent. 
Amsterdam 1876. 

2325. — Jacob Elias ( — 1795). Burgemeester van Amsterdam. 

Door Alb. Schaeck, miniatuur. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2326. — Pieter Elias (1688 — 1736). Secretaris van Amsterdam. 

Door A. Boonen 1708. Bij den heer G. P. Elias te Amsterdam. Tent. 
Amsterdam 1876. 

2327. — Reyer Pietersz. Elias. 

Door G. Lundens. Was in- Museum Boymans te Rotterdam. Het was 
aangekocht in 1859 maar is verbrand in 1864. 

2328. — . . é Elias. 

Door B. V. d. Helst 1643. Museum te Rijssel. Gekocht 1862. 

2329. Elliger Anthonie Elliger (1701 — 1781). Schilder te Am- 
sterdam. 

Door Anth. Elliger. Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden)» Amsterdam 
25 Aug. 1773. 

2330. Elout. Frangois Elout (1550— 1614). 

Door Fr. Hals? 1614. Bij de familie Elout (? lith. — v. d. Aa, Biogr. 
Woordenboek V p. 96). 

2331. Elsevier. Adrianus Johannes Elsevier (1702 — 1756). 
Predikant te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1754 (J. Houbraken se. 1754). 

2332. — Jacomina Elsevier (1727 — 1793)- Echtg. van Mich. 
Hartogh. 

Door T. H. Jelgersma, pastel. Was bij Mr. H. Hartogh Heys van Zou- 
teveen te Assen (overl. 1890). 

2333. — Louis Elsevier (1617 — 1640). Kapitein ter zee. 

Door? Bij Mevr. de Wed. Em. de Tarade te Amboise. Hing een tqd 
lang als door B. v. d. Helst in het museum te Tours. Vromer in de 
coll. Turet te Parijs. 270 

« 

2334- Elsevier Pieter Elsevier (1673— 1754). Predikant te Am- 
sterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1752. (J. Houbraken se. 1753) 2335- — Elsevier. 

Door Oct. van Veen. Verk. coll. Northwick, Londen 1859. 2336. — Elsevier. Een familiestuk. 

Door J. Och ter velt 166... Bij den heer Walter te Bearwood bij Londen. 

2337. Elsnerus. Gisbertus Matthias Elsnerus (1698— 1775). 
Hoogleeraar te Utrecht. 

1. Door J. M. Quinckhard 1745. Universiteit te Utrecht. 

2. Door J. Augustini 1757 (J. Houbraken se. 1765). 

2338. Elst Eist. Amtman. 

Door N. V. Ravesteyn (v. Gooi II p. 448). 

2339. VAN Elst. Gerard van Eist Kapitein. 

Door? Stadhuis te Hoorn. 

2340. VAN DER Elst. Hans van der Elst. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

2341. Emants. Catharina Emants (1715 — 1782). Echtg. van El. 
de Haze en van D. L. de Kempenaer. 

1. Door P. F. de la Croix 1754. Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 

*s Gravenhage. 

2. Door? Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 's Gravenhage. 

2342. — Geertrui Emants. 

Door D. Haring. Bij Mej. E. Boon te 's Gravenhage. 

2343- — Henrica Emants (1678— 1714). Echtg. Am v. IJsseldyck. 

Door D. Haring. Bij Mej. E. Boon te *s Gravenhage. 

2344. — Johannes Emants (1678 — 1742). Essayeur-generaal van 
de Munt 

Door? Bij Mevr. de Wed. Heyhgers te 's Gravenhage. 271 

2345- Emants. Marcellus Emants {1706 — 1792). Essayeur-gene- 
raal van de Munt. 

I. Door Const. Netscher, als kind. Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 

's Gravenhage. 
3. Door Ph. V. Dijk. Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 's Gravenhage. 
3. Door? Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 's Gravenhage. 

2346. Emanuel ( — 1298). Monnik in de Abdij Aduard. 

Op een zerk voorheen in de Abdgkerk te Aduard (v. Heussen en v. Ryn, 
Oudheden en gestichten van Groningen, Leiden 1724 p. 233, 237). 

2347. VAN Eminga. Bjuck van Eminga. Echtg. van H. van 
Sytzama. 

Door? 1609, miniatuur. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te 
Gou turn. 

2348. — Edzart van Eminga. 

Door? Was bij Jhr. van Sminia te Bergum (overl. 1859). 

2349. — His van Eminga ( — 1680). Echtg. van H. Sytzama. 

Door? 1609, miniatuur. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda^State te 
Groutum. Tent. Leeuwarden 1877. 

2350. — Minne van Eminga (1607 — 1662). 

Door W. de Geest 1650. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda- 
State te Goutum. 

2351. — Sicke van Eminga (Midden der 17*** eeuw). 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

2. Door? miniatuur. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wtarda-State te 

Goutum. 

2352. — Syds van Eminga (1557 — 1631). 

Door? miniatuur. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum 

2353- — Tjepcke van Eminga (1657— 1733). 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. Tent. 

Leeuwarden 1877. 

2. Door? miniatuur. Bij Dr. C. E. Daniels te Amsterdam. Afk. van 

Wiarda-State te Goutum. 

2354. EMMEN.Etta Catharina Emmen. Echtg. van A. J. Veldtman. 

Door J. A. Wassenbergh 1744. Bij de Douair. Thomassen & Thuessink 
van der Hoop, op den huize Fraylamaborg te Slochteren. 272 

2355- Emmen. Harmanna Henrietta Emmen. Echtg. van Vinc. 
Bern. Trip en van Leon. Steph. Riedel van Delft. 

Door J. A. Wassenbergh 1744. Bij dè Douair. Thomassen k Thuessink 
van der Hoop, op den huize Fraylamaborg te Slochteren. 

2356. — Lambert Henric Emmen (1696 — 1763). Burgemeester 
van Groningen. 

Door J. A. Wassenbergh 1727. Bij de Douair. Thomassen h, Thuessink 
van der Hoop, op den huize Fraylamaborg te Slochteren. 

2357. — Rudolph Emmen (1663 — 1727). Burgemeester van Gro- 
ningen. 

Door J. A. Wassenbergh 1727. Bg de Douair. Thomassen a Thuessink 
van der Hoop, op den huize Fraylamaborg te Slochteren. 

2358. — Warnerus Emmen ( — 1679). Raadsheer te Groningen. 

Door? Bij de Douair. Thomassen k Thuessink van der Hoop, op den huize 
Fraylamaborg te Slochteren. 

2359. — Wilhelmus Emmen. Abt van Aduard. 

? Door? 1595. Museum te Groningen. Eigendom van het Aduarder Grast- 
huis te Groningen. 

2360. — Emmen. Zuster van Wilhelmus Emmen. 

? Door? 1595. Museum te Groningen. Eigendom van het Aduarder Gast- 
huis te Groningen. 

2361. VAN Emmenes. Cornelia van Emmenes. Echtg. van Is. 
Lanssel (1668 — 1738). 

Door? Bij Mr. B. van der Feen te Alkmaar. 

2362. Emmius. Samuel Emmius ( — 1684). Burgemeester van Gro- 
ningen. 

Door? 1653. Stadhuis te Groningen. Geschenk van Dr. S. J. Rutgers te 
Hallum aan het Museum te Groningen, 1892. 

^363. — Ubbo Emmius (1547 — 1625). Hoogleeraar te Groningen. 

1. - Door? 16 18. Universiteitsbibliotheek te Groningen. Afk. van de Senaats- 

kamer der Universiteit. 

2. Door? Museum te Groningen. Gekocht omstreeks 1880 van de dames 

Berchuys te Groningen. 

3. Door? Raadhuis te Groningen. 273 

4. Door? Museum te Emden. Gescheuk ran Mr. Offerhaus te Gronin^n, 

1878. Toen het iu het begin dezer eeuw bq den heer Keiser te GfO- 
ningen hing, maakte Hero Philipp Ross er een copie naar, die l8ai 
door den schilder aan hetzelfde museum geschonken werd (A^. J^hr* 
buch der Gesellschaft für bildende Kunst zu Emden, VI vooraan). 

5. Door? Bij Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede te Driebergen, 

2364. l'Empereur. Constantinus TEmpereur van Opwyck( 1591 — 1648). 
Hoogleeraar te Harderwijk en te Leiden. 

Door D. Baudringien 1641 (J. Suyderhoef se.) 

2365. Enckelaer. P. Enckelaer. 

Door? 1684, op een overliedenstuk van het Kleêrmakersgild, in de Lakenhal 
te Leiden. 

2366. VAN Enckevoirt. Willem van Enckevoirt (1464—). 
Proost van St Salvator te Utrecht Kardinaal. 

1. Door? Kapittelkamer der St. Bonifacius-kerk te Mechelen. 

2. Door? Klooster der Soeurs Noires te Mechelen. 

3. Door? Op een niet meer aanwezig glas in de St. Janskerk te *i Her- 

togenbosch. Een teekening hiernaar was in 1861 bij R. Baron van 
Breugel te *s Gravenhage. 

4. Door Michael Cocxie, op zijn graftombe in de kerk Maria del 

Anima te Rome. 

2367. VAN denEnde. Casparus van den Ende. (1615 — ca. 1690). 
Schoolmeester te Rotterdam. 

Door L. de Jong 1654 (R. k Persyn se.). 

2368. — Magdalena van den Ende (1596—). Echtg. van W. 
Cromstryen. 

Door? 1627. Bij Jhr. T. E. de Brauw te 's Gravenhage. 

2369. VAN DEN Enge. Gerrit Splinter van den Enge, Land- 
commandeur der Balie van Utrecht van de Ridders van de 
Duitsche Orde, ca. 1400. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieren der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 187 1). 

2370. Engel. Jacob Engel. 

Door N. Eli as 1639, als provoost op een geschonden schutterstuk In het 
Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 97). 274 
237 ï- Engelen. Claes Engelen. 

Door A. Camerarius 1644, op een regentenstuk in het Weeshuis te 
Naarden. 

2372. Engelen. Reynier Engelen. 

Door Rembrandt 1642, als sergeant op de Nachtwacht. Rijksmuseum 
te Amsterdam. ') 

2373. VAN Engelen. Pieter van Engelen (—1664). Predikant te 
Alkmaar. 

Door? Luthersche kerk te Alkmaar. 

2374. Engels. Friederich Carl Engels (1718 — 1765). Predikant 
te 's Gravenhage. 

Door G. Spinny 1759 (J. Houbraken se. 1761). 

• 

2375. Engelsteed. Geertruy Engelsteed ( — 1643). Echtg. van 
Frans van Donia. 

1. Door? Gemeenelandshuis van Rijnland te Leiden. Afk. van het huis 

Zwanenburg, 1863. 

2. Door? B^ Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

2376. VAN Enghuizen. Dirk van Enghuizen (—1463). Land- 
commandeur der Balie van Utrecht van de Ridders van de 
Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

2377. Ens. Johannes Ens (1682 — 1732). Hoogleeraar te Utrecht. 

Door J. G. Cola si us. Universiteit te Utrecht (J. Folkema se.). 

2378. Enschedé. Jacobus Enschedé (1753 — 1783). Boekdrukker, 
lettergieter en courantier 'te Haarlem. 

Door?, miniatuur. Bij den heer J. C. Gerlings te Haarlem (Bijgewerkt door 
P. van Looy, is hiernaar in 1893 door Walter een houtgravure gemaakt 
in De lettergieterij van Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem 1893). 

2379. — Johannes Enschedé (1708 — 1780). Boekdrukker, letter- 
gieter en courantier te Haarlem. 

Door? Bij Mr. A. J. Enschedé te Haarlem^ «) Ten onrechte verwart Dr. Johs. Dyserinck (Gids 1890 FV p. 251) dezen schutter met 
den pastoor Reynier Ingels 275 

2380. Enschedé. Johannes Enschedé (1750 — 1799). Boekdrukker, 
lettergieter en courantier te Haarlem. 

1. Door? Bij Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. 

2. Door? Bg Mr. Joh. Enschedé te Haarlem. 

3. Door?, pastel. Bij Mr. Ch. Enschedé te Haarlem. 

4. Door?, miniatuur. Bij Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. 

5. Door? Hofje van Noblet te Haarlem. 

6. Door?, op een familietafreel bij Mr. Joh. Enschedé te Haarlem. 

2381. Entens VAN Mentheda. Barthold Entens van Men- 
theda ( — 1580). Overste-luitenant in dienst van Lumey. 

1. Door? Bij Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede te Driebergen. In 

1777 hing het op den huize Farmsum bij Appingedam. (Afg. in de 
Groninger Volks- Almanak, 1838. — Alg. Ned. Familieblad Hl p. 120). 

2. Door? Copie naar het vorige. Bij Mevr. de Wed. Scholten geb. Lewe 

van Middelstum te Amsterdam. 

2382. — Catharina Entens van Mentheda (1602 — ). 

Door? Bij den heer C J. de Bordes te Velp. Tent. Leeuwarden 1877. 

2383. — Teetecke Entens (1564»— 1629). Echtg. van Abel van 
Coenders tot Helpen. 

Door? Bij Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede te Driebergen. 

2384. Episcopius. Simon Episcopius (1583 — 1643). Hoogleeraar 
te Amsterdam. 

1. Door D. Pz. Sweelinck 1615 (W. Delflf se.). 

2. Door M. J. Miereveldt (Havard, L'art etlesartisteshoUandaisIp. 52). 

3. Door H. Sorgh 1643. Universiteit te Amsterdam (J. Matham se. — 

H. Bary se. — S. Savy se. 1643. — P.v. Gunst se. — P. Sluyter se.). 

4. Door H. Sorgh. In 1852 bij iemand die zich tichneutes" noemde 

(Navorscher 1852 p. 287). 

5. Door? Universiteitsbibliotheek te Leiden. 

6. Copie door Chr. Lubienietzki 1705. Remonstrantsche kerk te 

Amsterdam. Tent. Amst. 1876. 

7. Copie door H. van der My. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

8. Door?, copie. Bij Mevr. de Wed. van Limborch van der Meersch geb. 

Spoelstra te 's Gravenhage. 

9. Door?, copie. Bij Mevr. de Wed. van Limborch van der Meersch geb. 

Spoelstra te 's Gravenhage. 
10. Door? Verk. Amsterdam 20 Maart 1780. 

35 276 
2385. Erasmus.' Desiderius Erasmus (1467 — 1536). 

1. Q. Massys 1517 te Antwerpen geschilderd, te samen (bg w^ze van 

diptiek) met Petras Aegidios, en bestemd voor Thomas Moms, door 
wien beide werken bezongen zijn (Erasmus, Opera omnia. Lugduni 
Batavomm 1703 III p. 287, 384, 1615, 1630, 1631, 1634. — Zeit- 
scbrift für Bildende Kunst I p. 201—205). 

2. Copie, vermoedelijk naar het vorige, te Hampton-Court. In >Acatalogue 

and description of King Charles the First's capital collection, etc. 
London 1757'' wordt het onder n». 49 vermeld als »The picture of 
Erasmus of Rotterdam, in a high black frame ; done by Holben; fellow 
to the aforesaid piece of Frobenius [lees : Aegidius], painted upon the 
right light. i f. 9. i f. i." De achtergrond is er in 1629 door Hendr. 
van Steenwyck Jr. bijgeschilderd. 

3. Door H. Holbei n Jr. 1523. Bij Lord Folkestone op Longford Castle 

bij Salisbury. Door Lord Folkestone gekocht op de verk. coll. Dr. 
Mead, Londen 1754' In den catalogus van deze verkroping staat ver- 
meld, dat dit portret tot de Arundel collection behoord heeft. Nu be- 
staat er werkelijk een gravure van Lucas Vorsterman naar een portret 
bij den graaf van Arundel, maar gravure en schilderij komen niet geheel 
met elkaar overeen, o. a. ontbreekt het boek, dat Erasmus op de schil- 
derij in de hand houdt. 

De meeste gegraveerde portretten, hoewel onderling in kleinigheden 
verschillende, gaan op dit geschilderd portret terug. Het oudst mij be- 
kende is de gravure van Frans Huys, van omstreeks 1560, en die 
blijkens het vers er onder, stellig naar een geschilderd origineel gemaakt 
is. Verder zijn nog te vermelden de gravures van Andr. Stockius 
1628, A. V. Dyck, H. Bary, A. Blotelingh, Lamb. Roghman, Pierre 
Philippe 1660, P. Schenck, P. v. Gunst, e. a. 

van Mander (ed. 161 8 p. 144 b) vermeldt b^ Andries de Loo te Londen 
het »uytnemende conterfeytsel des hooghgeleerden wijdt-beroemden Erasmi 
Rotterdami, dat hem soo heel ghelijck was*\ Dit kan dezelfde schilderij 
zijn. Erasmus ieU had er in 1524 twee naar Engeland gestuurd, een 
aan William Warham, Aartsbisschop van Canterbury (Erasmus, Opera 
III p. 813.— Zeitschrift für Büdende Kunst VUI p. 128. - Alfr.Wolt- 
mann, Holbein und seine Zeit. Leipzig 1874 p. 287). 

4. DoorH. Holbein Jr. Louvre te Parijs. DoorKarelI, Koning van Enge- 

land gezonden aan Lodewijk XHl, Koning van Frankrijk. Achter op 
het paneel staat tweemaal het teeken van koning Karel, een zegel van 
de familie Newton, en een oude aanteekening »[T] his [portrait] of 
Erasmus was given to [the] prince by [Sir] Adam Newton'* (Gegrav. 
in Filhol X p. 671. — DequevauviUiers se. in Mus. Royal. — J. Fran- 
^ois SC. — Bracqemard se. in Gazette des Beaux-Arts 1884 I p. 423). 277 

Vermoedelijk is dit het tweede der portretten, die Erasmus zelf naar 
Engeland heeft gezonden.^) 

5. Door H. Holbein Jr. ca. 1523. Museum te Basel. In een brief aan 

Bilibald Pirckheimer spreekt Erasmus er over, dat hij omstreeks 1523 
een portret van hem door Holbein naar Frankrijk had gestuurd (Opera 
omnia III p. 1703), waarschijnlijk aan zijn vriend Bonifadus Amerbach, 
die van Mei 1522 tot Mei 1524 te Avignon verblijf hield. In 1661 
kwam de geheele coU. Amerbach in het bezit van de stad Basel, en 
daarmede dit portret, dat in den achtergrond eenige afwijkingen ver- 
toont van het Parijsche, waar het een schets voor zou kunnen zijn 
(Afg. in houtsneê in Rud. ManueFs Cosmographie 1550 en bg Alfr. 
Woltmann, Holbein und seine 2^it. Leipzig 1874 p. 315. — Zie 
ook aldaar p. 260, 291. — Klass Bilderschatz n^. 63). 

6. Door H. Holbein Jr. ca. 1530. Museum te Basel Evenals het vorige in 

1661 met de geheele collectie Amerbach aan de stad Basel gekomen 
Amerbach had het vermoedelijk verworven uit de nalatenschap van 
Erasmus. 

7. Door H. Holbein Jr. Door Erasmus ten geschenke gegeven aan den 

boekdrukker Johannes Frobenius te Basel (Alfr. Woltmann, Holbein 
und seine Zeit, Leipzig 1874 p. 289). 

8. Door H. Holbein Jr. Werd in 153 1 door Conradus Goden lus te Leuven 

geschonken aan Joannes Dantiscus, toen bisschop van Culm, later van 
Ermland. Joannes Campensis schreef 16 Apiil 153 1 aan Dantiscus 
iGodenius noster non solum paratus est imaginem, quam habet Erasmi. 
tuo rogatu ad pictoiem Mechelinium mittere, sed et donum tibi dar e 
gratum fore putavit.*' Godenius zelf schreef hem Cal. Maü 1531 »In 
praesentia in eius rei symbolum mitto tibi dono efiigiem D. Erasmi 
Roterodami ab Joanne Hoelpeyno, artifice in eo genere, ut periti 
censent, praestantissimo, grafice et ad vivum expressam. - Hoc enim 
malui, quam pictori Mechliniensi committere, partim ne deessem quali- 
cunque occasiunculae declarandi animi in te mei, partim quod vererer, 
ne ab ipso pictore efhngeretur in peius, quemadmodum fere evenit, 
quoties ex imagine imago fingitur. Nam, cum nulla imago absolute ad 
archetypum respondeat, necesse est semper longius abeniire imaginis 
imaginem''. In eene volgenden brief, 12 ld. Maii 1531 gaat hij hier 
weer over door »De aetate qua fuerit Erasmus, cum imago eius depin- 
geretur, non possum in praesenti pro comperto afHrmare, sed efüdam 
brevi tempore, ut tibi constent omnia* \ En ten slotte 4 Non. Jun. 1531 ^) Evenwel dient opgemerkt, dat Richard Symonds in zijne aanteekeningen van 1652 op- 
noemt als afkomstig uit de coU. Karel I, en toen aanwezig bij Knightley >An old fellow in a 
study, called Erasmus'' (G. Redford, Art sales. London 1888 I p. 17). 278 

»Iinaguiem Erasmi quod destinasti remitterre, haud sdo in quam partem 
sit aodpiendum. niud tarnen scio, mihi posthuc fore injucundissimum. 
Nam quoties intuebor, haec cogitatio subibit animnm, illam a Dantisco 
fuisse repudiatum. Quod ad meam oblectationem pertinet, ea mihi est 
neoessitudo cum Hoelpeyno, ut quodvis ab eo possim impetrare, 
quin spero me brevi tibi ezhibiturum hoc anno effictam (imagineio), 
quae si tibi magis accidebit, tum tua sit optio, utram malis tibi ser- 
vare" (Zeitschrift für Bildende Kunst, Beiblatt 1874 p. 537—540). 

Uit Amerbachs correspondentie blijkt, dat zekere Richard Stein te Weenen 
een portret van Erasmus wenschte te hebben, en nu vraagt Basilius 
Amerbach hem door bemiddeling van Jacob König, Syndicus van 
Neurenberg, welk van de vijf Erasmus-portretten »so von dem fürtrefien • 
lichen Hans Holbeinen alsammen gefertiget*' h^ wenschte gecopieerd 
te hebben iDan under Disen fllnf allen burstbildem drei beinah gleich 
und vast anderthalb schuch hoch sein, die viert ein schuch, die letzt 
aber ein halben schuch in einer nmdel haltet, und in zweien, nemlich 
dem ein, und einem anderthalbschuigen stuck allein das halb Angesicht 
(wie dieses die alten keiser in iren nummis auch gepflogen) in den 
andem dreien das Angesicht mit beiden Angen und backen fürgebildet" 
(Woltmann). 

Hieruit blijkt, dat er toen vijf origineele Erasmus-portretten door Holbein 
te Basel waren, en dat er toen reeds copiën naar gemaakt werden. 
Onder de zeer vele portretten, die nog voor een werk van Holbein 
doorgaan, kan dus allicht nog zulk een origineel portret schuilen. Ik 
zal ze naar topographische volgorde opsommen. 
9. Museum te Parma. Gredateerd 1530, en waarsch^nlijk een origineel van 
Holbein. Een copie hiernaar is in het museum te Besan9on, gekocht 1 837. 

10. Museum Ie Turijn. (Ferreri se. in diens galerij werk). 

11. Museum te Napels. 

12. Gralérie Historique te Versailles. Afkomstig van de Sorbonne te Parijs 

(Giraux se.). 

13. Museum te Brussel. 

14. Verk. coll. de Burtin, Brussel ai Juli 18 19. 

15. Museum te Doornik. 

16 Hampton Court, hier verkeerdelijk tbyCornelius Visscher? after Q. 
Matsys?" genoemd, en niet te verwarren met n^ 2. 

17. Bodleian library te Oxford (J. Whessell se. 1830). 

18. Bodleian Library te Oxford. » 

19. Bodleian Library te Oxford. 

20. B^ den Heer Howard op Greystoke Castle (Cumberland). 

21. Bij den Marquess of Lothian op Dalkeith Palace bg Edinbuig (Oud- 

HoUand XI p. 217). 279 

22. Bij den Marquess of Lothian op Dalkeith Palace bij Edinburg (Oud- 

Holland XI p. 217). 

23. Bij den Earl of Wemyss op Gosford House bij Edinburg (Oud-Holland 

XI p. 221). ^ 

24. Verk. coU. Houghton (Sir Robert Walpole), Londen 1779. 

25. Verk. coU. Gainsborough, Londen 1799. 

26. Koninklijk slot te Charlottenburg bij Berlijn. 

27. Koninklijk slot te Charlottenburg b^ Berlijn. 

28. Bij den heer O. Wesendonck te Berlijn. 

29. Museum te Lübeck. 

30. Stedelijk Museum te Frankfurt a. M. 

31. In 1774 zag Bjömstahl er een in de coU. Dr. Senkenberg te Frankfurt 

a. M. (Reisen V p. 270). 

32. Verk. coU. Friedr. Kayser, Frankfurt a M. 25 Nov. 1890. Gedateerd ^530. 

33. Museum te Grotha. Gredateerd 1533. 

34. Gothisches Haus te Wörlitz. 

35. Museum te Karlsruhe. 

36. Museum te Dresden. Is in 1722 al aanwezig als een origineel van 

Holbein. 

37. Verk. coll. Winkler, Leipzig 1768. 

38. Omstreeks 1778 op de Stadsbibliotheek te Neurenberg. 

39. Omstreeks 1778 bij Ebner te Neurenberg. 

40. Museum te Basel, uit de coll. Fesch. Niet te verwarren met n®. 5 en 6. 

41. Universiteit te Basel. 

42. Bibliotheek te Basel. 

43. Door Michiel Ie Blon gekocht van Joh. Jac. Burchard te Basel >quam 

postea delatam in Belgium inde accuratissime justa magnitudine in aes 
inddi curavit, manu doctissima C. Visscher*' «) (Ms. Fesch geciteerd 
door Woltmann). 

44. Bij den heer Fabre tr Lausanne. 

45. Museum te Weenen. Komt al voor te Praag 1718, en wordt 1723 

naar Weenen gezonden (Geëtst in Stampart's Prenner). von Engerth 
(catal. III p. 138) vermoedt dat dit exemplaar afkomstig is uit decoU. 
Duke of Buckingham, welk portret door Sir James Thomhill te Parijs 
gekocht was, doch dit vermoeden steunt op niets. 

46. Was in de coll. Grsell te Weenen. 

47. Verk. Weenen 12 Jan. 1886. 

48. Museum te Praag. Is 1796 al aanwezig. 

49. Museum te Praag. Leg. Dr. Joh. Kanka 1866. ') Deze gravure van Com, Visscher wordt niet vermeld door Joh. Wussin, Comel. Visscher, 
Leipzig 1865. 28o 

50. Hermitage te St. Petersburg. 

51. Quiryn Dircksz. Talesius, burgemeester van Haarlem, opgehangen in 

1573, had er een meê uit Duitschland gebracht. Petrus Opmeer heeft 
het meermalen gezien (Martelaarsboek 1700 II 177) en Comelis Crocus 
(overl. 1550) heeft het bezongen (Pctr. Opmeer, Orbis universi opus 
chronographicum p. 476). 

52. Rijksmuseum te Amsterdam. Af k. uit het Nationaal Museum te *s Gra- 
^ ' venhage, 1808. 

53. Universiteit te Amsterdam. Geschenk van Gentrd van Papenbroeck, en 

vermoedelijk afk. van de verk. coU. Petrus Francius, Amsterdam 14 
April 1705. 

54. Was bij Is. Tirion te Amsterdam (J. Houbraken se. naar een teekening 

van G. Pronk). 

55. Vcrk. Bibliotheca Nicolaiana, Amsterdam 24 Nov. 1698. 

56. Verk. coU. Petrus Francius, Amsterdam 14 April 1705. 

57. Verk. coU. Baron Schönbom, Amsterdam 16 April 1738 (Hoet lp. 513). 

58. Verk, Amsterdam i Oct. 1738 (Hoet I p. 559). 

59. Verk. coll. J. H. Graaf vap Wassenaer, Amsterdam 1769. Was 19 Aug. 

1750 ook al op een verk. coll. Wassenaer te 's Gravenhage geweest 
Hoet II 291, 403). 

60. Verk. coll. Bern. NieuhofF, Amsterdam 28 Mei 1832. 

61. Verk. coll. Mr. Jcr. de Vries, Amsterdam 15 Nov. 1853. 

62. Verk. Amsterdam 20 Aug. 1856. 

63. Verk. Amsterdam 5 Nov. 1856. 

64. Verk. coll. M. C. v. Hall, Amsterdam 27 April 1858. 

65. Verk. Amsterdam 14 Nov. 1883. 

66. Verk. Amsterdam 22 Sept 1885. 

67. Verk. Amsterdam i Nov. 1892. 

68. Verk» Amsterdam 14 Nov. 1893. 

69. Mauritshuis te 's Gravenhage. Gek. 1821 uit de coll. Rainer. 

70. Werd 1863 door den Heer W. G. T. Heyman te 's Gravenhage inge- 

zonden op de Tent. te Delft. 

71. Was 1642 bij Maerten Snouckaert van-Schauburgh te 's Gravenhage. 

72. Verk. coll. Maria Beuckelaer wed. Hallungius en Anthonie de Waert. 

's Gravenhage 19 April 1752 (Hoet II p. 314). 

73. Was 1752 bij Leonard van Heteren te 's Gravenhage (Hoet II p. 455). 

74. Verk. *s Gravenhage 18 Nov. 1844. 

75. Verk. 's Gravenhage i Dec. 1862. Dit portret was door L. H. Lomenie, 

Comte de Brienne Nov. 1662 gegeven aan Gonst. Huygens. 

76. UniversiteitsbibUotheek te Leiden. Tent. Leiden 1850 als door A. Mor o. 

Tent.. Delft 1863. Tent. Amsterdam 1867. 

77. Verk. BibUotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 28l 78. Werd 1863 door Dr. J. Soutendam te Delft ingezonden op de Tent. te 

Delft. 

79. In 17 10 kocht Uffenbach er een van den chirurgijn van den Bogaert te 

Delft (Reisen III p. 349). 

80. Museum te Grouda. Geschenk van den Heer J. N. Scheltema. 

81. Hofje van Mevr. van Aarden te Leerdam. 

82. Museum Boymans te Rotterdam. Volgens de overlevering geschilderd 

door A. Dürer 1532, en toen door den Raad van Basel aan dien 
van Rotterdam gegeven, maarAlbert Dürer was in 1532 reeds vier 
jaar dood, en buitendien vertoont de schilderij een der gewone H olbei n- 
typen. Van die schenking maakt het eerst gewag Paulus Meruia in de 
uitgave van Erasmus* pseudo-autobiographie. Leiden 1607. In 1654 
werd het portret op last van den Rotterdamschen magistraat door 
H. Sorgh gerestaureerd. In 1849 werd het naar museum Boymans 
overgebracht (Obrecn's Archief VI p. 81 — 99, 264). 

83. Was in Museum Boymans te Rotterdam. Gedateerd 1530. Leg. Mr. F. J. O. 

Boymans te Utrecht, 1847. Komt voor- in den cat. coll. Boymans, 
Utrecht 181 1. In 1864 is het verbrand. 

84. Museum Boymans te Rotterdam. Leg. Mr. F. J. O. Boymans te Utrecht, 1847. 

85. Comelis Brouwer te Rotterdam gaf er een aan Joachim Oudaen (F. v. 

Hoogstraten, Schoole der Wereld II p. 71). 

86. In 171 1 was er een in het bezit van Jan de Haes (Gedichten, Delft 

1724 p. 400). 

87. Verk. coU. Joh. v. d. Linden v. Slingeland, Dordrecht 22 Aug. 1785. 

88. Verk. coll. Petrus Bondam, Utrecht i Oct. 1800. 

89. Verk. Bibliotheca Geunsiana, Utrecht 5 Oct. 1818. Gedateerd 1530. 

90. Verk. coll. Dr. Broers, Utrecht 8 Maart 1873, Holbein-Tent. Dresden 

187 1. Tent. Antwerpen 1872. 
51. Verk. Utrecht 27 April 1869. 

92. Door Alb. Dürer.») Verk. Amsterdam 16 Mei 1696. 

93. Door Alb. Dürer, Verk. coll. A. J. Brandt en D. Kerkhoff, Amster- 

dam 29 Oct. 182 1. 

94. Door Alb. Dürer 1522. Werd 1740 door Ger. van Papenbroeck te 

Amsterdam gegeven aan de stad Rotterdam (Obreen's Archief V p. 

323-327). 

95. Door Alb. Dürer. Verk. coll. Jeron. de Bosch, Amsterdam 1822. Be- I) Dat Dürer hem vermoedelijk nooit geschilderd heeft, is door den heer F. Haverkom van 
Rijsewijk in Obreen's Archief VI p. 89 — 95 bewezen. Een waterverfleekening van 1520 door 
Alb. Dürer is bij den heer Lèon Bonnat te Parijs (afg. Gazette des Beauz-Arts 1879 
I p. 269), een andere werd 1699 ^<^' ^ Moonen bezongen als aanwezig op de Bibliotheek 
te Deventer (Gedichten p. 674). 282 

zongen door den eigenaar in 1803 (Poëmata, Amstelaedami 1808 Ap- 
pendix p. 15). 

96. Door Lucas van Leyden. Was bij den inboedel van P. P. Rubbens 

te Antwerpen. 

97. Door Lucas van Leyden. Academie te St. Petersburg. 

98. Door Jan van Scorel 1533. Bij Jhr. Ortt van Schonauen te Arnhem. 

Verk. coU. Scheltus van Kampferbeke, Alkmaar 15 Oct. 1855. 

99. Door Georg Pencz 1537. Windsor-CasÜe. 
loo. Door Georg Pencz 1537. Muj»eum te Bnmswijk. 

loi. Door Georg Pencz 1537. Verk. coU. Heymel (Dresden), Berlijn 5 
Nov. 1889. 

102. Door Lucas Cranach 1549. Museum te Oldenburg. In 1804 be- 

zorgd door Tischbein. 

103. Door Cristofano delT Altissimo 1554 (Gualandi, Nuova raccolta 

di lettere etc. Bologna 1844, I p. 371). 

104. Door P. Dubordieu en H. Steenwijk Jr. Verk. coIl.C. Singendonck, 

Amsterdam 11 Aprü 1825. 

105. Door Phil. de Koninck. Verk. coll. Mr. Jer. de Vries, Amsterdam 

15 Nov. 1853. 

106. Door Am. v. Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

107. Door Q. M as sy s, buste in brons. (Erasmus, Opera Omnia, Hl p. 1073). ») 

2326. Erbertsz. Claes Erbertsz. Steenkooper te Amsterdam. 

Door ?, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening 
er naar is op het Archief te Amsterdam. 

2387. Erkelens. Johanna Magdalena Erkelens (1694— 1775). 
Echtg. van J. v. Nes. 

Door? Bij Mevr. de W^ed. van Nes Meerkerk geb. Royer te Zwolle. 

2388. — Lucretia Erkelens. Echtg. van P. Roldanus. 

Door? Bij den heer N. S. Rambonet te Elburg. Tent. Zwolle 1882. 

2389. Ermerins. Fran^ois Ermerins (1685—). Auditeur-militair 
te Lillo. 

Door? Bg Mr. J. P. N. Ermerins te Middelburg. ») Niett^enstaande een zoo grooten overvloed van Erasmus- portretten wordt toch nog wel 
eens een portret verkeerdelijk het zijne genoemd, b.v. in het Museum te Antwerpen (no. 198), 
waar Petrus Aegidius nog altijd voor Erasmus wordt aangezien, al heeft Alfred Woltmann 
(Zeitschrift für bildende Kunst I p. 201) al in 1866 op deze fout gewezen. Ook in van 
Someren's Beschr. Catal. (p. 249 n». 1689**) is dit portret als een van Erasmus beschreven. 283 

2390- Ermerins. Jacobus Ermerins (1725 — 1795). Secretaris van 
Veere. Geschiedkundige. 

Door? Bij Mr. J, P. N. Emerins te Middelburg. 

2391. Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz (1573— 1632). 
Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 

1. Door P. Moreelse 1612 (W. Swanenburg se.) 

2. Door M. Jz. Mie re veil 1624. Stadhuis te Delft (W. Delff se. 1628. — 

J. Houbraken se. — Nederl. Spectator 1870 p, 443.) 

3. Door M. Jz. Mierevelt. Stadhuis te Kampen. 

4. Door M. Jz. Mierevelt. Komt voor op den inventaris van Miere vel t*s 

inboedel in 1648 (Havard, L'art et les artistes hoUandais I p. 51). 

5. Door W. de Geest 1633. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. uit het 

Nat. Museum te 's Gravenhage 1808. 

6. Door W. de Geest. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. uit het Nat. 

Museum te 's Gravenhage 1808. 

7. Door W. de Geest?, met zijn broeders. Museum te Leeuwarden. Afk. 

van het Hof te Leeuwarden. 

8. Door J. V Ravesteyn. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. van het Nat. 

Museum te 's Gravenhage 1808. In 1805 aan het Rijk gelegateerd door 
den heer J. L. Trip te Breda, als het portret van den graaf van Egraond. 

9. Door J. v. Ravesteyn? Bij de firma Fred. Muller & Co. te Amster- 

dam. Verk. 's Gravenhage 31 Jau. 1877 en 18 Oct. 1877 en verk. 
Amsterdam 24 Jan. 1881 en 13 Nov. 1882. 

10. Door A. V. Dyck? Koninkl. Paleb te 's Gravenhage. Tent. 's Graven- 

hage 1881. 

11. Door A. V. d. V enne, op de schilderij: prins Maurits en zijn hof stoet 

o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

12. Door Corn. Stooter, 1642 gecopieerd naar een portret aanwezig bij 

Anna van Brouehoven te 's Gravenhage, ten behoeve van het Hotel der 
I^idsche afgevaardigden te 's Gravenhage (Navorscher 1870 p. 451, 452). 

13. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. van het slot. Honselaaisdijk. 

14. Door? Museum te Haarlem. Afk. van het Logement der Haarlemsche 

« 

afgevaardigden te 's Gravenhage. 

15. Door? Stadhuis te Hoorn. 

16. Door? Bij Jhr. Mr. v. Panhuys te Zwolle. Afk. van de familie van 

Sminia te Bergum. 

17. Door? Verk. Amsterdam 2i Juni 1887 en 11 Juni 1889. 

2392. VAN Erp. Magdalena van Erp (1605 — 1684). Echtg. van 
Joost Baeck. 

Door C. V. d. Voort? Museum te Lyon (Oud-Holland V p. 22). 

36 284 

2393- VAN Erpecom. Willem van Erpecom. 

Door J. O veD s 1663, op een regentenstuk in het Bni^rweeshuis te Amsterdam. 

2394. Erpenius. Thomas Erpenius (1584 — 1624). Hoogleeraar te 
Leiden. 

1. Door? Universiteitsbibliotheek te Leiden. Tent. Leiden 1863. Wellicht 

afk. van de verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 1687 en coll. Petrus 
Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

2. Door? 1627. Op een geschilderd glas in het Geref. Weeshuis te Gorin- 

chem en geschilderd voor het huis van den koopman Daetselaer te Gro- 
rinchem (G. de Jonker se. 1791 in v. Wyn*s Bijvoegsel op Wage- 
naar, X). 

2395. VAN EsCH. Catharina van Esch. Echtg. van J. Fr. Beyen. 

1 . Door T e n a r d. Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gravenhage. 

2. Door? 1731. Bij Mej. M. G. Beyen te *s Gravenhage. 

2396. — Elisabeth van Esch. Zuster van Catharina van Esch. 

Door Tenard. Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gravenhage. 

2397. — Johannes van Esch. Vader van Catharina van Esch. 

Door A. Houbraken. Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gravenhage. 

2398. — Nicolaas van Esch {1507— 1578). Rector van het Be- 
gijnhof te Diest. 

Door? 1608, op een triptiek in het Begijnhof te Diest. 

2399. — Paulus van Esch. Grootvader van Catharina van Esch. 

Door? Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gravenhage. 

2400. — Wouter van Esch. Pastoor te Wijk bij Maastricht. 

Door? 1608, op een triptiek in het Begijnhof te Diest. 

2401. — vanEsch. Zuster van Catharina van Esch. 

Door Tenard. Bij Mej. M. G. Beyen te 's Gravenhage. 

2402. VAN DEN Esch. Cornelia van den Esch. Echtg. van Casp. 
V. Hoey. 

Door? Verk. Lausanne 24 Juli 1889. 

2403. EscHAUZiER Jean Eschauzier (1702 — ). 

Door? Bij Dr. J. B. Kan te Rotterdam. 285 

2404. EsGERS. Johannes Esgers (1696 — 1755). Hoogleeraax te Leiden. 

Door J. M. Quinkhard 1741. Universiteit te Leiden (P. Tanjé se. 1741. - 
L. Springer lith.) 

2405. VAN ESPELBACH. Georg van Espelbach {15 12 — 1575). 
Grietman van Barradeel. 

Op een zerk in de kerk te Harlingen. 

2406. VAN Essen. Aleida van Essen ( — 1697). Echtg. v. Theod. 
Cremer. 

Door Ferd. Wes 1643, met man en kinderen. Bij den heer J. T. Cremer 
te 's Gravenhage. 

2407. — Elisabeth van Essen. 

Door C. Janssens v. Geulen, aet. 41. Museum te Karlsrulie. Grek. verk. 
coU. V. Landauer, Karlsruhe 1869 als door G. Dou. 

2408. — Willem van Essen. 

Door T. V. d. Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te Delft. 

2409. — van Essen. Damesportret 

Door? Verk. Amsterdam 10 Dec. 1878. 

2410. ESSENIUS. Andreas Essenius (1618 — 1677). Hoogleeraar te 
Utrecht. 

Door? Universiteit te Utrecht. 

2411. d'Estordeur. Hubertus d'Estordeur (1678 — ). Pastoor te 
Wassenaar. 

Door ? R. K. kerk te Wassenaar. 

2412. EvERAERTS. Anthony Everaerts ( — 1679). Geneesheer te 
Middelburg. 

Door A. Rethaan (copie naar een ouder ori^eel). Bij Jhr. Mr. C. A. 
Rethaan Macarè te Haarlem. 

2413. — Isaeck Everaerts. 

Door? ca. 1660, op een overliedenstuk van het kuipersgilde, in het Stadhuis 
te Middelburg. 

2414. EVERARDL Nicolaas Everardi (1463 — 1532). Voorzitter van 
den Grooten Raad te Mechelen. 

Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 286 
2415- EvERARDUS. Schout van Amersfoort. 

Op een zerk, voorheen in het Karthuizerklooster buiten Utrecht (Kronijk van 
het Hist. Genootsch. te Utrecht, 1887 p. 142). 

2416. VAN EvERDiNGEN. Aldert van Everdingen (1621 — 1675). 
Schilder te Amsterdam. 

Door Caesar v. Everdingen. Een teekening er naar door J. Stolker is 
in het Prentenkabinet te Weimar. 

2417. — Caesar van Everdingen (1606? — 1679). Schilder te 
Alkmaar. 

? Door Caesar v. Everdingen. Provenhuis van v. Everdingen te Alkmaar 
(Ned. Kiinstbode II p. 100). 

2418. — Pieter van Everdingen. Vader van Caesar van Ever- 
dingen. 

? Door? Provenhuis van v. Everdingen te Alkmaar. (Ned. Kunstbode II p. 100). 

2419. — Sophia van Everdingen (1623 — ). 

Door Caesar v. Everdingen 1625? Provenhuis van v. Everdingen te 
Alkmaar (Ned. Kunstbode II p. 100). 

2420. E VERHARD. Fran^ois Everhar d. (Eerste helft der 1 8*** eeuw). 
Kapitein en ingenieur. 

Door? Bij Jhr. P. H. A. Martini Buys op den huize Loenersloot bij Loenen. 

2421. EVERSDYCK. Adriana Susanna Eversdyck. Echtg. van 
Com. V. Citters. 

Door J. Pal the 1761. Bij Jhr. van Citters te 's Gravenhage. 

2422. — Cornelis Fransz. Eversdyck (1586 — 1666). Reken- 
meester 'slands en der graaflijkheid van Zeeland. 

Door W. Eversdyck. Rgksmuseum te Amsterdam. Gekocht 1885. Verk. 
coU. Dr. Munniks van Cleef, Utrecht 1862 (J. Houbraken se). 

2423. — Maria Eversdyck. Echtg. van Nic. Blancardus {1625 — 
1703). 

Door W. Eversdyck. Rijksmuseum te Amsterdam. Gekocht Nov. 1885. 
Verk. coU. Dr. Munniks van Cleef, Utrecht 1862. 

2424. — Mattheus Fransz. E versdyck. 

Door C. Eversdyck 161 6, op een schutterstuk uit Goes, in museum Boy- 
mans te Rotterdam (Obreen's Archief, VII p. 173). 287 

2425. EvERSDYCK. Willem Eversdyck (1653 — 1729). Predikant 
te Rotterdam. 

Door L. Beucholt (A. de Blois se). 

2426. EvERSWYN. Matthys Everswyn. 

Door Fr. Hals 1646, op een regentenstuk van het Oumanhuis, in het 
Museum te Haarlem. 

2427. — Nicolaes Everswyn. 

Door P. Clz. Soutman 1642, als Sergeant op een schutterstuk van den 
Kloveniersdoelen, in het Museum te Haarlem. 

2428. EvERTSEN. Cornelis Evertsen (;6io — 1666). Luitenant-Ad- 
miraal van Zeeland. 

1. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. ( J. Houbraken se. naar een 
teekening van A. Schouman. — P. Velijn se.). 

2. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te *s Gravenhage. 

3. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

4. Door? Hotel der Marine te Vhssingen. Tot 1795 ^^ ^^^ Gebouw der 

Admiraliteit van Zeeland te Middeiburg, toen naar Vlissingen en 1808 
naar Rotterdam gevoerd, en sedert 181 5 weer te Vlissingen (J. de 
Kanter en J. ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland p. 85). 

5. Tombe door Romb. Ver hulst 1680 — 1682, in de Groote Kerk te 

Middelburg (Mr. J. C. de Jonge, Levens-beschrijving van Johan en 
Cornelis Evertsen, 's Gravenhage 1820 p. 245 — 247). 

2429. — Cornelis Evertsen (1628 — 1679). Vice-admiraal van 
Zeeland. 

Door? Museum te Middelburg. I.,eg. Douair de Jonge van Campens Nieuw- 
land geb. Evertsen te 's Gravenhage ( J. Houbraken se. naar een teekening 
van A. Schouman). 

2430. — Cornelis Evertsen (1642 — 1706). Luitenant-Admiraal 
van Zeeland. 

Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair de Jonge van Campens Nieuw- 
land geb. Evertsen te 's Gravenhage (J. Houbraken se. naar een teekening 
van A. Schouman). 

2431. — Geleyn Evertsen (1655 — 1721). Luitenant- Admiraal van 
Zeeland. 

Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair de Jonge van Campens Nieuw- 288 

land gcb. Evertsen te 's Gravenhage ( J. Houbraken se. naar een teekening 
van A. Schounian) 

2432. Evertsen. Johan Evertsen (1600— 1666). Luitenant-Admi- 
raal van Zeeland. 

1. Door H. Berckman (A. Blooteling se. — H. Rokcsz.se. — J. v. 

Houten se.) 

2. Door H. Berckman? Verk. coll. Dr. Broers, Utrecht 8 Maart 1873. 
3 Door? 1688. Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te *s Gravenhage (J. Koubraken se. naar een 
teekening van A. Schouman. — P. Velijn se.) 

4. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

5. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

6. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

7. Door? Hotel der Marine te Vlissiügen. Tot 1795 in het Gebouw der 

Admiraliteit van Zeeland te Middelburg, toen naar Vlissingen en 1806 
naar Rotterdam gevoerd, en sedert 181 5 weer te Vlissingen (J. de 
Kanter en J. ab Utrecht Dresselhuis, De provincie Zeeland, Middelburg 
1824 p. 85). 
8 Tombe door Romb. Verhulst 1680 — 1682, in de Groote Kerk te 
Middelburg (Mr. J. C. de Jonge, Levens-beschrijving van Johan en 
Cornelis Evertsen, 's Gravenhage 1820 p. 245 — 247). 

2433. Nog eenige portretten der familie Evertsen in het Museum 
te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens Nieuwland 
geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

2434. EvERTSZ. Hendrick Evertsz. 

Door P. Fouchier 1672, op een overliedenstuk van het Kuipersgild, op 
het Stadhuis te Middelburg. 

2435. — Johan Evertsz. ( — 1554). Schoolmeester te Kampen. 

Door Ernst Maeler 1554 of 1555, tweemaal op een triptiek in het Groot- 
burgerweeshuis te Kampen (Oud-HoUand IV p. 56, 57). 

2436. EvERWYN. CorneliaEverwyn. Echtg. van O. Repelaer, 1728. 

Door ? Bg de Douair. van Repelaer van Driel te 's Gravenhage. 

2437- — Fran^oise Machelina Everwyn. Echtg. van H. v. d. 
Santheuvel (1687 — 1747)- 

Door ? Bij de Douair. van Repelaer van Driel te *s Gravenhage. 289 

2438. EvERWYN. Pieter Everwyn van Brantwyk. 

Door ? 1 694. Bij de Douair. van Repelaer vau Driel ie 's Gravenhage. 

2439. — Samuel Everwyn, Heer van Brantwyk (163 1 — ). Burge- 
meester van Dordrecht 

Door? Bij de Douair. van Repelaer van Driel te 's Gravenhage. 

2440. — Sophia Everwyn (1668 — 1J47). Echtg. van Jac. Hoeufft. 

Door G. Schaicken. Was bij Jhr. Mr. H. Hoeufft van Velzen te Amsterdam. 

2441. EwALD. Timotheus Ignatius Ewald{i720 — 1788). Pastoor 
te Amsterdam. 

Door? Begijnhof te Amsterdam. 

2442. VAN EwsuM. Anna van Ewsum, Vrouwe van Nyenoord en 
Vredewolde. Echtg. van C. H. Baron von Knyphausen en van 
G. W. Baron von Knyphausen. 

Tombe door B. Eggers 1669, in de kerk te Midwolde. 

2443. — Gela van Ewsum. Echtg. van Aepco Onsta thoe Sauwert. 

Op een zerk van 1564, in het Museum te Groningen. Afk. uit de kerk te 
Wetsinge-Sauwert 1893. 

2444. — Sibylla van Ewsum. ( — 1653) Echtg. van Azinga 
Sweers Clant. 

Door? Verk. *s Gravenhage 25 Nov. 1887. 

2445. — Wigbold van Ewsum. 

Door? Bij Mevr. de Wed. Scholten geb. Lewe van Middelstum te Amsterdam. 

2446. Eyck. Adriaan Hendrik Eyck (1726— 1808). Burgemeester 
van Utrecht. 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

2447. VAN Eyck. Dirck Marcusz. van Eyck. Schepen van 
Weesp. 

Door G. Sibille 1652, op een regentenstuk in het Stadhuis (e Weesp. 

2448. — Dirck S. van Eyck. Schout van Weesp. 

Door G. Sibille 1652, op een regentenstuk in het stadhuis te Weesp. 

2449. — Maria Caecilia van Eyck de Nunen ( — 1771). Ab- 
dis van het Munster te Roermond. 

Door? In de Parochiekerk te Venray. 290 

2450. VAN Eyck vanEyck (161 6 — ). Mansportret. 

Door Lucas Luce 1656 aet. 40. Bg den heer L. J. A. Toulon van der 
Koog te Utrecht. 

2451. VAN DER Eyck. Aeltje van der Eyck. Echtg. van W. v. d. 
Zaan. 

1. Üoor Th. Wyck? Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Tent. 

Amsterdam 1845 ^^^ door G. ter Borch. Tent. Amsterdam 1876 (Na- 
vorscher 1873 P- 442 Gids — 1876 IV p. 118). 

2. Door J. van Neck 1682. Bij den heer A. Hohzman te Amsterdam. 

2552. — Abraham van der Eyck. Schilder. 

Door Abr. v. d. Eyck (J. de Groot se.). 

2453. — Catharina Gerritsdr. van der Eyck. Echtg. van 
Joost V. Adrichem. 

Door M. Jz, Mi ere velt. 

2454. — Gerrit Jansz. van der Eyck. Burgemeester van Delft. 

Door M. Jz. Mierevelt. 

2455. — Margaretha Gerritsdr. van der Eyck (1575 — ). 
Echtg. van D. v. Bleyswyck. 

Door M. Jz. Mierevelt 1624. Verk. Amsterdam 21 Juni 1887. 

2456. Eydelshemius. Sibrandus Eydelshemius (1594— 1671). 
Predikant te Appingedam. 

Door T. Faber 1651 (J. v. Meurs se.). 

2457. VAN DEN Eynde. Jacob van den Eynde ( — 1629). Gouver- 
neur van Woerden. Latijnsch dichter. 

Door A. v. Halen, miniatuur. V^as in het Panpoëticon Batavum. 

2458. VAN Eynden. Frans van Eynden (1694 — 1742). Schilder 
te Nijmegen. 

Door Fr. v. Eynden (v. d. Meulen se. in v. Eynden en v. d. Willigen 
I P. 332). 

2459. VAN Eys. Daniel van Eys (1688—). 

Door? Hofje Meermansburg te Leiden. 291 

2460. VAN EyS- Gillis van Eys {1656 — 1734). 

1. Door? Hofje Meeimansbarg te Leiden. 

2. Door A. Boonen 1709, op een regentenstuk in het Walen weeshms te 

AmsterdUun. 

2461. — Magdalena van Eys (1712 — 1774). Echtg. van A. G. 
Drijfhout 

Door J. Boys 1771, op een rpgentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 

2462. VAN Eysixga. Aede van Eysinga (—1551). 

Op een zerk in de kerk te Oenkerk. 

2463. — Anna van Eysinga (1594— 1655). Echtg. van H. v. 
Burmania en van Ph. van Boshuysen. 

Door? 1646. Bij den heer C. J. de Bordes ie Velp. Tent. Leeuwarden 1877. 

2464. — Pieter van Eysinga (1565 — 1645). Grietman van Rau- 
werderhem. 

Op een zerk in de kerk te Rauwerd. 

2465. — Tjallingh van Eysinga (1562 — 1603). Grietman van 
Menaldumadeel. 

Door? Bij Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga te Leeuwarden. 

2466. VAN Eytzen. Sebastiaen Ludolf van Eytzen. Schepen 
van Weesp. 

Door G. Sibille 1652, op een regentcnsluk in hel stadhuis te Wecsp. .17 • «Vrf*^*.. "■- '^'v^-v W>t-/^.*»«^ ^wx-V-- • *',*^S *•—./*.. ^ -«v^jN^^ V" .' v*-»^ *ij**^.-*fc^Wv-.*fc.-N— ^-^^.X-»—»^ .. \ ^^.*v.-.- .-^.•^ '■.,^*. .- '^,%^,-■v,-.-.-*•• ^k.'V N.-. - ^^ %.v^^^,xv» 2467. Faber. Frederik Christaan Faber — 1761). Hoogleeraar 
te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

2468. — Theodorus Faber. 

Door Theod. Faber. Bez. door Sibylla van Griethuysen (Klioos Kraam 
ï p. 27). 

2469. — Timaeus Faber U578 — 1623). Hoogleeraar te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

2470. Fabrl Servaes Pietersz. Fabri van de Hoogewerff 
(16*** eeuw). 

Door? Stadhuis te Schiedam. Tent. Delft 1863. 

2471. Fabricius. Albert Fabricius, Heer van Almkerk, Sand- 
wijk, enz. (1676 — 1736). Pensionaris van Haarlem. 

1. Door D. Haringh. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van 

Leyenburg 1883. 

2. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883. 

2472. — Albert Fabricius, Heer van Almkerk, Sandwijk, enz. 
(1736— 1772). Schepen van Haarlem. 

I. Door T. H. Jelgersma 1748, pastel. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. 
Fabricius van Leyenburg 1883. 293 

2. Door B. Bolomey 177 1. Museum te Haarlem. Leg. Jhr Fabridus 

van Leyenburg 1883. 

3. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883. 

2473. ~ Arent Fabricius (1547 — 1624). Burgemeester van 
Haarlem. 

1. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883 

(R. Vinkeles se.) 

2. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883. 

2474. — Arent Fabricius (1609 — 1645). Schepen van Haarlem. 

1. Door D. Hals. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyen- 

burg 1883. 

2. Copie, door J. F. Bodecker 1707. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. 

Fabricius van Leyenburg 1883. 

2475. — Arent Fabricius (1674 — 1729). Burgemeester van Haarlem. 

1. Door D. Haringh. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van 

Leyenburg 1883. 

2. Door F. Decker 1726. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius 

van Leyenburg 1883. 

3. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883. 

2476. — Barbara Cornelia Fabricius (1692 — ). Echtg. van 
D. Meulenaer. 

Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenimrg 1883. 

2477. — Claes Fabricius (1610 — 1630). 

Door Th. de Keyser 1629.* Museum te Haarlem. Legaat Jhr. Fabricius 
van Leyenburg 1883. 

2478. — Cornelis Fabricius (1681 — 1695). 

Door D. Haringh. Museum te Haarlem. Leg. Jlir. Fabricius van Leyen- 
burg 1883. 

2479. — Franciscus Fabricius (1663 — 1738). Hoogleeraar te 
Leiden. 

1. Door C. de Moor (P. v. Gunst se.). 

2. Door H. V. d. My 1736. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

2480. — Hendrik Fabricius (1738 — ). 

Door T. H. Jelgersma 1748, pastel. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. 
Fabricius van Leyenburg 1883. 294 

2481. Fabricius. Willem Fabricius, Heer van Santhorst (1642 — 
1708). Burgemeester van Haarlem. 

1. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883. 

2. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg 1883. 

2482. — Willem Fabricius, Heer van Santhorst, Almkerk, enz. 
(1709 — 1749). Schepen van Haarlem. 

Door F. Decker 1742. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van 
Leyenburg 1883. 

2483. Fabritius. Augustinus Paulus Fabritius (1699 — 1757). 
Abt van Rolduc. 

Door? Abdij te Rolduc (Afg. in R. Gorten, Rolduc voorheen en thans, 
Kerkrade 1893 p. 52). 

2484. Fagel. Caspar Fagel (1629 — 1688). Raadpensionaris. 

Door M. V. Musscher. Rijksmuseum te Amsterdam. Gek. te *s Graven - 
hage 1863 (J. Houbraken se. tweemaal). 

2485. — Cornelia Fagel (1619 — ). Echtg. van Nic. ten Hove. 

Door M. Jz. Mier e velt. Bij de freules Warin op den huize Nederhorst 
bij Nigtevecht. 

2486. — Elisabeth Augusta Fagel (1709 — ). Echtg. van J. 
Dierkens. 

Door A. Schouman (Oud-HoUand VI p. 41). 

2487. — Fran^ois Fagel (1659 — 1746). Eerste Griffier der Alge- 
meene Staten. • 

1. Door Ph. V. Dijk 1735 (J. Houbraken se. naar een teekening van 

A. Schouman). 

2. Buste in marmer, door J, B. Xavery. Bcz. door O. Zw. v. Haren in 

de Grenzen, (v. d. Aa, Biogr. Woordenboek VI p. 21) »), 

2488. — Fran^ois Nicolaas Baron Fagel (1645 — ^7^8). Lui- 
tenant-Generaal. 

Door? (J. Houbraken se. naar een teekening van A. Schouman). 

2489. DE Famars. Cornelis Joannes de Famars. 

Door T. Regters 1758, als Inspecteur van het Collegium Medicum Ie 
Amsterdam, op een overliedenstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

I) P. Tanjé's gravure is evenwel niet, zooals bij v. d. Aa staat, naar deze buste gemaakt, 
maar naar een teekening van G. J. Xavery. 295 
2490- i^E FA.MARS. Jan Frans de Famars. 

? Door J. M. Quinkhard 1747 of F. van der Myn 1749, op een 
regentenstuk van het Leprozenhuis, in het Stadhuis te Amsterdam. 

2491. — DE Famars. Mansportret. 

Door?, miniatuur ca. 1770. Bij Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. 

2492. Fannius. Sara Fannius ( — 1686). Echtg. van Gid. Hoeufft. 

Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

2493. LA Fargue. Maria Petronella la Fargue (1737 — 1784). 
Echtg. van Joh. v. Aalst. 

Door H. Lapis. Bij Mevr. de Wed. van Aalst te Rotterdam. 

2494. Faukelius. Hermannus Faukelius (1558 — 1625). Pre- 
dikant te Middelburg. 

Door S. Mesdach 1625 (D. v. Bremden se. 1631). 

2495. DU Fay. Michiel du Fay. 

Door A. Boon en 1715, op een regenten.stuk van het Leprozenhuis in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

2496. LE Febure. Nicolaas Ie Febure. 

Door Fr. Hals 1627, als kapitein op een schutterstuk van den St. Joris- 
doelen in het Museum te Haarlem. 

2497. VAN Feddenhuysen. Afrelia van Feddenhuysen. Echtg. 
van Alb. Thomae. 

Door? 1643. Ncd. Herv. Gem. te Groningen. Gesch. van den heer F. G. 
ter Mealen te Onderwirdum. 

2498. Feenstra. D. Feenstra (Einde der 18'*® eeuw). Procureur- 
fiscaal en bevelhebber in Minnema-Espel binnen Leeuwarden. 

Door? Bij den heer R. J. Feenstra te Beetgumermolen. 

2499. — Sjoerd Petrus Feenstra (Einde der 18'^"* eeuw). Hout- 
kooper te Harlingen. 

Door?, pastel. Museum te Leeuwarden. Gek. 1884. 

2500. Feilke. Caspar Feilke ( — 1797) Predikant te Leiden. 

, Door? Voorheen in de Luthersche Kerk te Leiden. 

2501. Feitama. Sybrand Feitama (1694— 1758). Dichter te 
Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. 
Bcz. door Luc. Pater en Feitama zelf 1733, ^^or Ph. Zweerts 1734, en 
door vele anderen (P. W. v. Megen se.). 296 

2502. Feith. Margaretha Delia Feith (1725— 1801). Echtg. 
van J. Drabbe. 

Door? Bij Mej. Drabbe te Zeist. 

2503. — Maria Catharina Feith {1664 — 1733). Echtg. van 
Ar. Feith en van G. Baron Witten. 

Door? Feithenhof te Elburg. 

2504. — Pieter Feith (1671 — 1742). Burgemeester van Elburg. 

Door? Bij Mr. P. R. Feith te 's Graven hage. 

2505. — Pieter Feith (1729 — 1802). Ontvanger van convooien 
en licenten te Zwolle. 

Door? Bij Mr. P. R. Feith te 's Gravenhage. 

2506. — Rhijnvis Feith (1699 — 1772). Burgemeester van Zwolle. 

Door? Bij Mr. P. R. Feith te 's Gravenhage. 

2507. Fernay. Michiel Fernay. 

1. Door Aert Pietersz. 1603, op een afgesneden stuk van een schutter- 

stuk op het Stadhuis te Amsterdam (Oud -Holland V p. 19). 

2. Door? op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een 

teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 

2508. Ferrerts. Jacob Ferreris. Geneesheer te Leiden. 

1. Door D. Bailly. 

2. Door P. Dubordieu. 

2509. LE Fex. Jean Ie Fex. 

Door J. V. d. Merck 1687, op een regentenstuk van het Loridanshofje in 
de Lakenhal te Leiden. 

2510. VAN Feytsma. Agh van Feytsma (—1561). Echtg. van 
Sj. van Eminga. 

? Door? aet. 40. Was op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- 
Almanak 1844 p. 168, 169). 

251 1. — Anna van Feytsma. Echtg. van Tj. van Camstra 
(overl. 1577). 

Door? Was bij Jhr. van Sminia te Bergum (overl. 1859). 

2512. — Yns van Feytsma ( — 1758). Echtg. van W. Oedtsma 
van Juckema. 

? Door? Museum te Leeuwarden. Greschenk van de erven Jhr. H. B. van 
Sminia te Bergum 1891. 297 
2513- VAN FiLEN. Jacob van Filen. 

Door? 1638, op een regentenstuk in het Weeshuis te Nijkerk. 

2514. DE FiSEN. Lambertus Engelbertus de Fisen (—1778). 

1. Door? In het St. Agatha-klooster te Cuyck. 

2. Door? In het klooster te Uden. 

2515. Flamerding. De familie Flamerding. 

Door M. Camerarius 1689. Museum te Darmstadt. * 

2516. Fleischman. Johann Michel Fleischman (1701 — 1768). 
Lettergieter te Haarlem. 

Door S. Troost (R. Vinkeles se. 1768). 

2517. Flemynge. Barbara Flemynge. Echtg. van Tert. van 
Dorp. 

Door Ger. v. Honthorst. Bij den heer W. A. v. Dorp te Amsterdam. 
Verk. Amsterdam 3 Maart 1891. 

2518. Flinck. Govert Flinck (1615 — 1660). Schilder te Amsterdam. 

1. Door G. Flinck 1648, op het »Schuttersvredefeest" in het Rijksmuseum 

te Amsterdam (Oud-Holland VII p. 50). 

2. Door G. Flinck. Verk. coll. de Beurnonville, Parijs 9 Mei 1881. 

Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Amsterdam 1726, lp. 280). 

3. ? Door G. Flinck. Verk. coll. Hendr. Verhooff, Dordrecht 1829. 

4. Door B. V. d. Helst. Hermitage te St. Petersburg, Verworven onder 

Catharina II. 

5. Door G. V. Zyl (A. Blooteling se. — W. Vaillant se). 

6. Door? Was 1752 in de coll. Bisschop te Rotterdam (Hoet II p. 535) «). 

2519. — Nicolaas Anthony Flinck. Koopman te Rotterdam. 

Door A. V. d. Werf f, met zijn familie (Houbraken III p. 401). 1) Het mansportret van Ferd. Bol in de Pinakotheek te Mfinchen, en wellicht zijn por- 
tret genoemd, stelt hem niet voor. Vroeger heette het wegens een valsche naamteekening 
door Rembrandt geschilderd te zijn, en is als zoodanig gegraveerd door Chr. de Mechcll 
1776 in diens Galerie de Düsseldorf, 1778. Ook de lithographie van Jos. Selb naar een 
teekening van W. Flachenecker in Kön. Bair. Gemaeldesaal, München 1821, noemt het nog 
verkeerdelijk het portret van Flinck door Rembrandt (Ook afg. Klass. Bilderschatz no. 90). 

In het museum te Douai wordt een aan Q. v. Brekelencam toegeschreven familiegroep, 
ook verkeerdelgk de familie Flinck genoemd. 298 

2520. DE Flines. Susanna de Flines. Echtg. van David 
Rutgers, 1626. 

Door? Bij freule Corver Hooft op den huize Gooilust bij 's Graveland. 

2521. — Sy brand de Flines (1623 — 1697). Koopman te Amsterdam. 

Door A. V. d. Werff. Bij den heer J. D. Waller te Baam. 

2522. VAN Flodropp. Amalia van Flodropp. Echtg. van H. A. 
van Raesfeld. 

Door? Bij Mr. C. W. H. G. Baron van Heeckeren-Wassenaer op den 
huize Twickel bij Delden. Tent. Zwolle 1884. 

2523. Floor. Jan Floor. Schipper te Hoorn. 

Door? 1572. Bij den heer A. Moclaine Pont te Alkmaar. Tent. Amster- 
dam 1854 en Alkmaar 1861. Was vroeg?r bij den heer J. G. van Pabst 
Rutgers te Hoorn. 

2524. Florane. Alexander Florane. 

Door? Op een schutterstuk van »de Edele Voetboog" te Middelburg. 

2525. Florianus. Daniel Florianus. 

Door Rem brandt 1656. Was op de Anatomische les in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

2526. Florisz. Pieter Florisz. (1605 — 1658). Vice- Admiraal van 
het Noorder-Kwartier van Holland en West-Friesland. 

1. Door A. Li ets. Bq Mevr. de Wed. Kneppelhout van Sterkenburg op 

den huize Sterkenburg bij Driebergen. Verk. coll. M. C. v. Hall, 
Amsterdam 27 April 1858. Verk. coll. Dr. Broers, Utrecht 8 Maart 
(873 (P. Holsteyn se. — ]. Houbraken se). 

2. Door H. v. Schuylenburch, copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

Gesch. van Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. 

3. Monument in de kerk te Hoorn, geschonden bij de brand van 1838 

(Afg. in C. A. Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, Hoorn 1841, Dl. I). 

2527. VAN FocQUENBROCH. W illem G O d SC h alk van Focquen- 
broch (Tweede helft der 17'^® eeuw). Geneesheer en Dichter 
te Amsterdam. Fiskaal aan de Kust van Guinea. 

Door A. v. Halen, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. 

2528. FOCKINCK. Nicolaes Fockinck (—1683). vSecretaris van 
Deventer. 

Door G. ter Borch 1667, op het regentenstuk in het stadhuis te Deventer. 299 

2529. FODINAEUS Leonardus Fodinaeus (1605— 1647). Predi- 
kant te Delft. 

Door A. Palamedesz. 1641 (C. v. Quebom se.). 

2530. FOGELSANGH. Theodorus Fogelsangh (1600 — 1663). Se- 
cretaris van Franekeradeel. 

? Door? Bij H. L. Baron van Heemstra op Fogelsangh -State bij Rauwerd 
(Jaarboekje v. d. Fricschen Adel, II p. 72). 

2531. FOKKE. Simon Fokke (17 12 — 1784). Graveur te Amsterdam. 

Door J. Buys (J. Greenwood sc.>. 

2532. DE LA Fond. Nicolas de la Fond (ca, 1630 — na 1698). 
Courantier te Amsterdam. 

Door H. Gascard (P. Lombart se.). 

2533. DE LA FONTAINE. Cathérine de la Fontaine. Echtg. 
van J. Mouson. 

Door W. Vaillant 1671, op een regentenstuk in het Walen weeshuis te 
Amsterdam. 

2534. — Jean de la Fontaine. 

1. Door A. V. d. Tempel 1662, op een regentenstuk in het Walen- 

weeshuis te Amsterdam. 

2. Door ? Bij Baron Calkoen te 's Gravenhage. 

2535. FONTEYN. Johannes Fonteyn. Geneesheer te Amsterdam^ 
Lijfarts van prins Maurits. 

1. Door N. Elias 1625, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 

Amsterdam. 

2. Door N. Elias? 1626. Bij Jhr. A. de Sluers te Parijs. Verk. Am- 

sterdjim 27 Sept. 1881 (J. Muller se. — OudHolland IV p. 87). 

2536. — Joris Fonteyn ( — 1656). Kleermaker en beruchte dief 
te Amsterdam. 

Door Rem brandt 1656, als lijk op de Anatomische les in het Rijks- 
museum te Amsterdam. 

2537. FOREEST. Anthonie Foreest. 

Door A. Pietersz. 1603, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

38 300 

2538. VAN FOREEST. Adriana van Foreest (1648 — 1725). Echtg. 
van Anth. de Veer. 

Door ? Bij de Douair. Coenen van *s Gravesloot te Utrecht. 

2539. — Agatha van Foreest (1733 — 1801). Echtg. van Joan 
van Foreest. 

1. Poor? 'Bij Mr. B. van der Feen te Alkmaar. 

2. Door? Museum te Hoorn. Bruikleen van de familie Merens. 

2540. — Anna van Foreest. Echtg. van P. van Loon. 

Door M. V. Musscher 1679. Bij Jhr. L. van Loon, op den huize Hyde- 
park bij Doom. 

2541. — Cornelis van Foreest (1704 — 1761). Burgemeester 
van Hoorn. 

1. Door?, als kind. Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg 

te Heilo. 

2. Door?, op ouderen leeftijd. Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize 

Nyenburg te Heilo. 

2542. — Dirck van Foreest. Burgemeester van Haarlem, 1447. 

Door ? , oude copie. Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2543. — Dirck van Foreest ( — 1596). 

Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2544. — Dirck van Foreest (1676 — 1717). Secretaris van West- 
Friesland en het Noorderkwartier. 

Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2545. — Eva Maria van Foreest (1706 — 1770). Echtg. van 
Luc. Merens. 

Door? Museum te Hoorn. Bruikleen van de famiUe Merens. 

2546. — Heilwich van Foreest. Echtg. van Adr. van Veen. 

Door? ca. 1625. Bij Jhr. L. van Loon, op den huize Hydepark bij Doom. 

2547. — Hester van Foreest (1615 — 1705). Echtg. van Dirck 
van Foreest. 

? Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2548. — Jacob van Foreest ( — 1568). Geneesheer te Alkmaar. 

Door? Bij Mr. B. van der Feen te Alkmaar. 30I 

2549- VAN FOREEST. Jacob van Foreest (1556 — 1624). Secre- 
taris van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het 
Noorderkwartier. 

Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heüo. 

2550. — Jacob van Foreest (1690 — 1708). Secretaris van West- 
Friesland. 

Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2551. — Joan van Foreest (1586 — 1651). Burgemeester van 
Hoorn. 

Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2552. — Joan van Foreest (1733 — 1766). Raad in de Vroed- 
schap van Hoorn. 

Door? Bij Mr. B. van der Peen te Alkmaar. 

2553. — Jorden van Foreest Schepen van Alkmaar 1452. 

Door ? , oude copie. Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2554. — Josina van Foreest ( — 1541). Echtg. van P. Palinc. 

1. Door? Museum te Alkmaar. Afk. van het Provenhuis van Palinc en 

van Foreest te Alkmaar. 

2. Op een grafzerk in de Groote Kerk te Alkmaar (Afg. Kroniek van het 

Hbt. Gren. 1^59 p. 55. — v. Arkel en Weissman, Noordhollandsche 
oudheden H, i p. 35). 

2555. — Maria Jacoba van Foreest (1707 — 1728). 

Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2556. — Nanning van Foreest (1519 — 1592), Pensionaris- van 
Alkmaar. 

1. Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2. Door?, oude copie. Bij de Freules van Loon te Amsterdam. 

2557. — Nanning van Foreest (1578 — 1668). Raad en reken- 
meester van de domeinen van Holland en West-Friesland. 

Door? Bg Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2558. — Nanning van Foreest, Heer van Petten (1682— 1745). 
Burgemeester van Hoorn. 

I. Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 
a. Door? Museum te Hoorn. Bruikleen van de familie Merens. 302 

2559- VAN FOREEST. Pieter van Foreest (1522 — 1597). Lijfarts 
van prins Willem I. 

1. Door M. V. Heemskerk »juoiore aetate** (Oad-Holland V p. 150). 

2. Door? 1590. Bij Jhr. Mr. P. van Foreest pp den huize Nyenburg te Heilo. 

3. Door? Verk. Rotterdam 28 Juli 1876. 

2560. — van Foreest. Mansportret uit het midden der 

16**® eeuw. 

Door? Oude copie. Bij de Freules van Loon te Amsterdam. 

2561. — van Foreest. 

Door? Museum te Alkmaar. Afk. van het Provenhuis van Palinc en van 
Foreest te Alkmaar. 

2562. — van Foreest 

Door N. Verkolje (v. Gooi n p. 393). 

2563. — Nog eenige portretten der familie van Foreest bij Jhr- 
Mr. P. van Foreest, op den huize Nyenburg te Heilo. 

2564. FoRMiAER. Henricus Formiaer. Pastoor te Rotterdam, 
1710 — 1746. 

Door? St. Rosah'a-Kerk te Rotterdam. 

2565. FORSBORG. Andries Westerwijk Forsborg. Lid der 
Vroedschap van Veere. 

Door? 1728. Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. 

2566. FoRSEN. Joos Forse n. 

Door?, op een schutterstuk uit de i6de eeuw van >de Edele Voetboog*' te 
Middelburg. 

2567. FORTENBECK. Adolph Fortenbeck. 

Door Th. de Keyser 1622, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

2568. FORTGENS. Michael Fortgens (1663— 1695). Geneesheer 
en predikant te Amsterdam. 

Door N. Bi dl o o (P. v. Gunst se. — J. Folkema se*.). 

2569. FORTUYN. Renske Simonsdr. Fortuyn (1588—). Echtg. 
van J. Hop. 

Door N. Elias 1610. Bq Jhr. Mr. van Pabst van Bingerden te *s Graven- 
hage. Tent. 's Gravenhage 1890. 303 

2570- FOURMENOIS. Catharina Fourmenois, Vrouwe van Pop- 
kensburg (1598 — 1665). Echtg. van P. Boudaen Courten. 

1. Door G. G. (Geldorp Gortzius?) 1604. Bij Jen heer A. A. des 

Tombe te 's Gravenhage. Is in 1875 door Jhr. Mr J. de Wilte van 
Citters aan het R^k gelegateerd. 

2. Door S. Mesdach 1619. Bij den heer A A. des Tombe te 's Gra- 

venhage. Is in 1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan het 
Rijk gelegateerd. 

2571. — Fourmenois (1600 — ). Zuster van Catharina 

Fourmenois. 

Door G. G. (Geldorp Gortzius?) 1606. Bij den heer A.A. des Tombe 
te 's Gravenhage. Is in 1875 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan 
het Rijk gelegateerd. 

2572. Francius. Petrus Francius (1645 — 1704). Hoogleeraar 
te Amsterdam. 

1. Door L. Bakhuizen 1688. Universiteit van Amsterdatn. Tent. Am- 

sterdam 1876. Bezongen door A. Moonen (Poezy p. 679). 

2. Door P. Schenck (F Schenck se). 

3. Door A. van Halen, miniatuur. Was in het Panpoeticon Batavum. 

Bezongen door J. Vermeulen 1739. 

2573. Franck. Cornelis Franck. 

Door? Op een schutterstuk van tde Edele Voetboog" te Middelburg. 

2574. Francken. Aefken Francken. Echtg. van Jac. Cloeck. 

Door Verspronck (Obreen's Archief II p. 281). 

2575. — Aegidius Francken ( — 1743). Predikant te Maassluis. 

Door J. Vollevens Jr. 1730 (W. Jongeman se.). 

2576. — Hendrick Francken. 

Door P. Isaacsz. 

2577. Fransz. Gillis Frans z. 

Door? Op een schutterstuk uit de i6de eeuw van ^de Edele Voetboog'* te 
Middelburg. 

2578. — Jacob Fran^oissens. 

Door? Op een schutterstuk van »de Edele Voetboog" te Middelburg. 304 
2579- Fransz. Joris Fransz. 

Door Jan Fransz. Versyl 1644, op een regentenstuk in het Weeshuis 
te Gouda. 

2580. — Willem Fransz. 

Door ? Op een schutterstuk uit de 1 6de eeuw van »de Edele Voetboog" te Middelburg. 
2581. FrEDERICA. SOPHIA WILHELMINA PRINSES VAN PRUISSEN 

(1747 — 1820). Gemalin van prins Willem V. 

1. Door D. Chodowiecki 1767 (D. Chodowiecki se. 1767. - J. Hou- 

braken se. naar een teekening van J. Buys). 

2. Door H. Carré Jansz. ca. 1767 (G. Sibelius se.). 

3. Door G. Spinny 1769. Mauritshuis te 's Gravenhage. 

4. Door G. Spinny. Koninklijk Paleis te *s Gravenhage. Tent. 's Gra- 

venhage 1881.» 

5. Door Bern. Paser 1779, miniatuur. Verzameling van H. M. Ko- 

ningin Wilhelmina der Nederlanden te 's Gravenhage. * 

6. Door D. St. Legier 1783, miniatuur. Verzameling van H. K. H. de 

Groothertogin van Saksen te Weimar. 

7. Door J. F. A Tisehbein 1788. Koninklgk Paleis te 's Gravenhage. 

Tent. 's Gravenhage 1881 (W. v. Senus se.). 

8. Door J. F. A. Tisehbein 1789. Mauritshuis te 's Gravenhage. 

9. Door J. F. A. Tisehbein 1789 In een der paleizen in of bij Berlgn. 

10. Door J. F. A. Tisehbein. Koninklijk Paleis te 's Gravenhage. Tent. 

's Gravenhage 1881. 

11. Door J. F. A. Tisehbein. Museum te Hannover. 

12. Door J. F. A. Tisehbein, pastel. Rijksmuseum te Amsterdam. Ver- 

moedelijk gezonden uit den Haag 1808. 

13. Door Le Sage 1788, miniatuur. Verzameling van H. K. H. de Groot- 

hertogin van Saksen te Weimar. 

14. Door Le Sage 1789, miniatuur. Verzameling van H. K. H. de Groot- 

hertogin van Saksen te Weimar. 

15. Door? 1788, miniatuur. Hohenzollem-Museum te Berlijn. 

16. Door? 1788, miniatuur. Hohenzollem-Museum te Berlijn. 

17. Door Anna Rosina von Gase geb. Liscewsky. In een der paleizen 

in of.bg Berlgn. 

18. Door T. Ph. C. Haag, te paard met haar zoon prins Willem Frederik. 

Koninklijk Paleis te 's Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 1881. 

19. Door T. Ph. C. Haag, te paard. Was 1786 in het Koninklgk Slot 

te Berlijn. 

20. Door de Baan. Koninklijk Paleis te 's Gravenhage. Tent. 's Graven- 

hage 1881. 305 

21. Door J. Hoppner (W. v. Senus se.). 

22. Door B. Bolomey. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. uit het Neder- 

landsch Museum te 's Gravenbage. Gek. 1880. 

23. Door J. G. Ziesenis. Mauritshuis te *s Grravenbage. 

24. Door J. F. A. Darbes, pastel. Hobenzollem -Museum te Berlijn. 

25. Door T. T. , miniatuur. Verzameling van H. M. Koningin Wilhelmina 

der Nederlanden te 's Gravenbage. 

26. Copie naar van der Hulst. In een der paleizen in of bij Berlijn. 

27. Door? Bij de Douair. Gravin Bentinck op den buize Middachten bij Rbeden 

28. Door ? Bij Jbr. van den Bogaerde op bet kasteel Heeswijk bij Veghel. 

29. Door? Bij den heer Weyel te Ballersbacb. Tent. Dillenburg 1882. 

30. Door? Bij Graaf Fink von Finkensteyn op Alt-Madlitz (Kreis Lebus). 

31. Door? Op slot Schönhausen bij Berlijn. 

32. Door? In een der paleizen in of bij Berlijn. •• 

33. Door? In een der paleizen in of bij Berlijn. 

34. Nog negen miniaturen in de verzameling van H. K. H. de Groothertogin 

van Saksen te Weimar. 

35. Nog twee miniaturen in de verzameling van H. M. Koningin Wilhelmina 

der Nederlanden te 's Gravenbage. 

36. Door M. A. Falconet geb. Collot 1782, buste in marmer. Maurits- 

huis te 's Gravenbage. 
• 

2582. Fredertk Hendrik prins van Oranje (1584— 1647). 

1. Door Dirck van Haerlem. In f612 gezonden naar Constantinopel, 

als geschenk aan den Sultan van Turkije (Oud-Holland I p. 184). 

2. Door M. Jz. Mierevelt, tweemaal op jeugdigen leeAijd. Vermeld op 

den inventaris van Mierevelt *s inboedel 1648 (Havard, L'art et les 
artistes hollandais I p. 48). De gravure van J. Matham 16 10 is wel- 
licht naar een van deze portretten gesneden. 

3. Door M. Jz. Mierevelt, te paard. Was op het slot Honselersdijk bij 

Naaldwijk. 

4. Door M. Jz. Mierevelt, met gemalin en één kind. Ontwerp vermeld 

op den inventaris van Mierevelt's inboedel 1648 (Havard, L*art et les 

artistes hollandais I p. 49). 
5 Door M. Jz. Mierevelt 1634. Gemeentemuseum te 's Gravenbage. 
Afkomstig van het stadhuis te 's Gravenbage (Kunstkronijk 1867 p. 8. 
— Obreen's Archief n p. 133). 

6. Door M. Jz. Mierevelt. Rijksmuseum te Amsterdam. Afkomstig van 

het Nationaal Museum te *s Gravenbage 1808. 

7. Door M. Jz. Mierevelt. Mauritshuis te 's Gravenbage. Gekocht 1828. 

8. Door M. Jz. Mierevelt. Stadhuis te Delft. 

9. Door M. Jz. Mierevelt. Stadhuis te Kampen. In 1690 schoon ge- 

maakt door B. Vollenhove. 3o6 

10. Door M. J*. Mi ere velt. Bij den heer A. Holtzman te Amsterdam. 

11. Door M. Jz. Mi ere velt. Bij prins Sigism. Radziwill te Szpanów 

(Volhynie). 

12. Door M. Jz. Mier e velt. Academie te Venetië. Afk. van den abt 

Parisi (Sed. Spectator 187 1 p. 234). 

13. Naar M. Jz. Mie re velt. Galerie te Schleisheim. 

14. Door M. Jz. Mi ere velt. Bij Graaf Reedtz-Thott te Gaunö. Tent. 

Kopenhagen 1891. 

15. Door M. Jz Mierevelt. Was in de i8de eeuw in de Schilderscon- 

frerie Pictura te "s Gravenhage (Obreen's Archief IV p. 21 2). 

16. Door M. Jz. Mierevelt. Was ca. 1730 bij Is. Ouwens te Rotterdam. 

17. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. Jan Smees, Amsterdam 6 April 

1729. (Hoet II p. 387). 

18. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. G. v. Hoven, Amsterdam 1755. 

19. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 22 April 1828. 

20. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coD. J. Bleuland, Utrecht 6 Mei 1839. 

Gek. door den heer Boymans te Utrecht. 

21. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 28 Oct. 1839. 

22. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. Bemal, Londen 1855. 

23. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. Bemal, Londen 1855. 

24. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. Bemal, Londen 1855. 

25. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. Bemal, Londen 1855. 

26. Door M. Jz. Mierevelt? Verk. Amsterdam 11 Juni 1861. 

27. Door M. Jz. Mierevelt? Verk. Amsterdam 22 Sept. 1885. 

28. Door M. Jz. Mierevelt? Verk. Amsterdam 4 April 1887. 

29. Door M. Jz. Mierevelt? Verk. Amsterdam ii Juni 1889. 

30. Naar M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 9 Febr. 1892. Afkomstig 

van het kasteel Linschoten. 

31. Zeven copieën naar M. Jz. Mierevelt worden vermeld op den inven- 

taris van Mierevelt *s inboedel 1648 (Havard, L'art et les artistes 
hoUandais I p. 49). 

Gravures naar portretten door M. Jz. Mierevelt zijn gemaakt o. a. door 
W. Jz. Delff 1624 en 1633, door J. Houbraken en door F. Tanjé 1749. 

32. Door A. V. d. Venne, op de schilderij: prins Maurits en zijne hofstoet, 

o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

33. Door A. V. d. Venne 1635, te paard met zijn gevolg. Museum Boy- 

mans te Rotterdam. Gek. Jan. 1865. Was in 1864 bij den heer 
C. Kramm te Utrecht. 

34. Door A. V. d. Venne. (W. Akersloot se.). 307 

35- Door J. ▼. Ravesteyn 1628 (H. Hondius se. 1628 '). — J. Matham se). 

36. Door J. V. Ravesteyn? Museum te Hannover. 

37. Door J. V. Ravesteyn? Verk. coD. Spitzen, Zwolle 15 Oct. 1889. 

38. Door A. V. Dyck 1630. Hertogelijk slot te Wörlitz. In 1675 door 

Amalia van Solms nagelaten aan Henriette Catharina, hertogin van 
Anhalt-Dessau en in 1708 door deze nagelaten aan de markgravin van 
Brandenburg-Schwedt, die het vóór haar dood aan de vorstin Rndzivill 
moet gegeven hebben. 

39. Door A. V, Dyck 1630. Museum te Weenen. Uit de verzameling 

van keizer Karel VI. von Storffer copieerde het in miniatuur, toen 
het in den Stallburg tentoongesteld was. (Prenner se. in Prenner's 
Theatr. art. piet. — Gcëtst in Stampart's Prenner). 

40. Door A. V. Dyek 1630 Museum te Madrid. Uit de eoll. Isabel Far- 

nesio, Pala^ de San Ildefonso. 

41. Door A. V. Dyek, te paard. Verk. Amsterdam 28 Oet. 1839. 

42. Door A. V. Dyek. Palazzo Brignole te Genua. 

43. Door A. V. Dyek. Verk. eoll. Jer. de Vries, Amsterdam 1853. 

44. Naar A. v. Dyek. Rijksmuseum te Amsterdam. Gekocht van C. H. 

Hodges 18 10. 

45. Naar A. v. Dyck. Bij Baron van Heeckeren op den huize Beverweert 

bij Doom. 
Gravures naar zijn portret door A. v. Dyck zijn gemaakt o. a. door P. 
Pontius, P. de Jode 1Ö38, C. Woumans en P. Moncomet. 

46. Door J. Jordaens. Op Devonshire house (Waagen, Art treasurcs III 

P- 94)- 

47. Door A. J. Breeker 1632. Was 1881 bg Jhr. . van Panhuys Ie 

*s Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 1881. 

48. Door H. Doncker 1636. Stadhuis te Edam. 

49. Door Corn. Stooter 1642. Lakenhal te Leiden. Afkomstig van het 

Logement der Leidsche Afgevaardigden te 's Gravenhage (Navorscher 
1870 p. 452). 

50. Door Gonzales Coques 1646, met zijnj familie. Verk. eoll. ï-eicestcr. 

Londen 12 Mei 1866. Gekocht door Ncwman. 

51. Door A. V. Hulle (P. de Jode se. 1657). 

52. Door Here. Sanders (F. v. Beusecom se.). 

53. Door G. V. Honthorst, met gemalin en drie kinderen. Rijksmuseum 

te Amsterdam. Afk. van het Nederlandsch Museum te *s Gravenhage 1885 . 

54. Door G. V. Honthorst 1637, met gemalin. Geschilderd voor Const. 

Huygens (Oud-Holland IX p. 194). 

55. Door G. V. Honthorst, met gemalin. Mauritshuis te 's Gravenhage. ') In 1633 graveerde H. Hondius dit portret nog eens op, veranderde ^cn krang, en zette 
zijn leeftijd van 44 op 49 jaar. 

39 3o8 

Waarschijnlgk van de verk. coll. Jhr. J. Goldberg, 's Gravenhage 
26 Nov. 1828, als door M. Jz. Mierevelt. 

56. Door G. V. Honthorst 1650. Rgksmuseum te Amsterdam. Afk. van 

het Nationaal Museum te 's Gravenhage 1808, als door W. v. Hont- 
horst. Vondel-Tent. Amsterdam 1879. 

57. Door G. V. Honthorst. Mauritshuis te 's Gravenhage. 

58. Door G. V. Honthorst. Huis ten Bosch bg 's Gravenhage. 

59. Door G. V. Honthorst. Amalienstiftung te Dessau. Vermoedelijk het 

portret, dat in 1697 door 's prinsen dochter Albertina Agnes aan hare 
zuster de vorstin van Anhalt-Dessau is gelegateerd, en van deze in 
1708 weer overging aan de markgravin van Brandenbuig-Schwedt. 

60. Door G. V. Honthorst. Windsor-Castle. 

61. Door G. V. Honthorst. Verk. coll. gravin van Albemarie, 's Graven- 

hage 26 Oct. 1744. Afk. van het kasteel Voorst. 

62. Door of naar G. v. Honthorst. Bg Jhr. W. H. de Beaufort op den 

huize den Treek bij Leusden. 

63. Naar G. v. Honthorst. Rijksmuseum te Amsterdam. Af k. van het slot 

Honselersdgk bg Naaldwgk. 

64. Naar G. v. Honthorst. Huis ten Bosch bij *s Gravenhage. 

65. Naar G. v. Honthorst. Museum te Karlsruhe, als onbekend mans- 

portret (n®. 225). 
Grravures naar portretten door G. v. Honthorst zgn gemaakt o.a. door 

J. Suyderhoef, C. Visscher 1649, en J. v. Meurs *). 
Bezongen is er een door D. Traudenius in Tyd-zifter, Amsterdam 1662 p. 14. 

66. Door W. v. Honthorst 1647. Museum te Schwerin. Was vroeger 

bg den condeige Max Rots. 

67. Door W. V. Honthorst, op een schilderij voorstellende de eerste v^f 

stadhouders. Rgksmuseum te Amsterdam. 

68. Door W. v. Honthorst, op een schilderij voorstellende de eerste vijf 

stadhouders. Hertogelijk slot te Dessau. 

69. Door P. Palamedes z. te paard. Bij Jhr. W. H. de Beaufort op den 

huize den Treek bij Leusden. 

70. Door C. Janssens van Geulen? Was 1882 bg den heer £. Ruelens 

te Brussel. Tent. Brussel 1882. 

71. Door N. Maes. Verk. coll. Marquis de Rochebrune, Parijs 5 Mei 1873. 

72. Door Mytens. Verk. Londen 5 Maart 1855. 

73. Copie door J. de Baen. Koninklijk slot te Berlijn. 

74. Copie door J. de Langhe 1686. Stadhuis te 's Hertogenbosch. (Na- 

vorscher 1891 p. 610). ') De vele allegorische voorstellingen van G. van Honthorst e. a. in de Oranjezaal van 
het Huis ten Bosch bij 's Grravenhage bevatten herhaaldelijk zijn portret. 309 

75* 'Copie door J. H. Braodon. Trève-zaal in het Binnenhof te 's Gra- 
venhage. 

76. Door?, met gemalin. Paleis van den Prins van Wied te 's Gravenhage. 

77. Poor?, met zijn twee broeders, te paard. Stadhuis te Zalt- Bommel. 

78. Door?, met gemalin. Hertogelijk slot te Dessau. 

79. Door? Museum te Haarlem. Afk. van het Hotel der Haarlemsche 

afgevaardigden te *s Gravenhage. 

80. Door? Koffiekamer van de Eerste Kamer der Staten-Greneraat te 'sGrra- 

venhage. Afk. van de Vergaderzaal der Staten-Generaal, waar het 
1660 al hing. 

81. Door? Stadhuis te Hoorn. 

82. Door? Stadhuis te Medemblik. 

83. Door? Stadhuis te St. Maartensdijk. Waarschijnlijk afk. van het slot 

te St. Maartensdijk. 

84. Door? Bij Baron van Heeckeren op het slot Beverweert bij Doorn. 

85. Door? Bij de Douair. Gravin Bentinck op het slot Middachten bij 

Rheden. 

86. Door? Bg Baron Bentinck op het slot Amerongen te Amerongen. 

87. Door? Was voorheen op het slot Linschoten. 

88. Door? Bij Jhr. Mr. V. de Stuers te 's Gravenhage. Verk. coll. Michieb 

van Verduynen, Maastricht 1869. Afk. van de familie Bangeman 
Huygeos. 

89. Door? Bg Jhr. v. Schuylenburg op den huize Ulenpas bij Keppel. 

90. Door? Grothisches Haus te WOrlitz. 

91. Door? Gothisches Haus te WOrlitz. 

92. Door? Amalienstiftung te Dessau als onbekend mansportret (n^. 382). 

93. Door? Op den Löwenburg bg WilhelmshOhe. 
9(. Door? Museum te Weimar. 

95. Door? Museum te Karlsruhe als onbekend mansportret (n*. 231). 

96. Door? Museum te Hannover. 

97. Door? Bg Dr. Wormstall te Munster. Afk. van het kasteel te Gemen. 

98. Door? Schloss Ambras in Tirol. 

99. Door? Cralèrie Historique te Versailles (Delaunoy se.). 

100. Door? Bij de Markiezin van Lothian, Newbattle-Abbey bij Edinburg. 
loi. Door? Werd door Amalia van Solms 1675 nagelaten aan hare dochter 
de Paltsgravin van Simmem. 

102. Door? Werd door Amalia van Solms 1675 nagelaten aan de dochter 

van den Graaf van Dhona. 

103. Door? Gaat 1708 over van vorstin Henriette Catharina van Anhalt- 

Dessan aan vorstin RadxivilL 

104. Door? Gaat 1708 over van vorstin Henriette Catharina van Anhalt- 

Dessau aan vorstin Radzivill. 3IO 

105. Door? In den inboedel van Agatha Andries Oldenburch te 'sGravenhage. 

1623 (Obreen*s Archief II 146). 

106. Door? Verk. coll. P. v. d. Voort, Amsterdam 29 Dec. 1624 (Oud- 

HoUand III 205). 

107. Door? Verk. coll. P. v. d. Voort, Amsterdam 29 Dec. 1624 (Oud- 

HoUand III 206). 

108. Door? Verk. coll. C. v. d. Voort, Amsterdam 13 Mei 1625 (Oud- 

Holland UI 199). Komt 1632 voor in den inboedel van zijne we- 
duwe te Leiden (Oud-Holland V p. 24). 

109. Door? Verk. coll. C. v. d. Voort, Amsterdam 13 Mei 1625 (Oud- 

Holland m 196). Gek. door den advokaat Cloeck. 
iio. Door? Verk. coll. P. Isaacsz., Amsterdam 22 Sept. 1626. Grek. door 
zijne dochter Margaretha (Oud-Holland lU p. 180). 

111. Door? In den inboedel van Aem. Elsevier te Leiden ca. 1626 (Berich- 

ten V. h. Hist. Grenootsch. I, 2 p. 43). 

112. Door? Verk. coll. L. F. Brugmans, Amsterdam 21 April 1858. 

113. Door?, in bloemkrans. Verk. 'sGravenhage 18 Sept. 1867. 

114. Door? Verk. 'sGravenhage 14 Dec. 1874. 

115. Door? Verk. Amsterdam 28 Oct. 1891. 

116. Door?, miniatuur. Verzameling van H. M. Koningin Wilhelmina der 

Nederlanden te 's Gravenhage. 

117. Door?, miniatuur. B^ den Heer A. A. des Tombe te 's Gravenhage. 

118. Door?, miniatuur. South Kensington Museum te Londen (Dyce-coUection). 

119. Door?, miniatuur. Verk. 'sGravenhage 26 Oct 1863 en 27 Maart 1865. 

120. Door Franc. Dienssart 1641, in marmer, onvoltooid (Oud-Holland 

IX p. 194). 

121. Door Franc. Dienssart 1646 (Oud-Holland IX p. 194) '). 

2583. Fredericksz. Andries Fredericksz. 

Door C. Ketel (van Mander, Schilder-Boeck ed. 16 18 p. 191b). 

2584. — Hillegonda Frederiks. Echtg. van P, Gallis (1633 — 
1697). 

Door Verkolje. Bij den Heer A. Maclaine Pont te Alkmaar. 

2585. Fremeaux. Jan Isaac Fremeaux. 

Door J. M. Quinkhard 1750, op een regentenstuk van het Spinhuis, in 
het Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief 1 p. 167). 

2586. Frencelius. Joachim Frencelius (161 1 — 1669). Hoog- 
leeraar te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

') Somtijds wordt een portret verkeerdelgk het zijne genoemd, o. a. bg den Earl of Cowper 
op Panshanger. Op de fraaie zwartekunstprent van v. Rymsdyck naar Jordaens wordt zijn 
naam gegeven aan het portret van Jean van Surpele, schepen van Diest. 311 

2587. VAN Friesheim. Familie van Frieshei m. Man, vrouw 
en kind. 

Door Ph. van Dyck 1740. Bij Dr. Brondgeest te Utrecht. 

2588. DE Fromantiou. Hendrik de Fromantiou (1634—). 
Schilder te Berlijn. 

Door Jac. Vaillant (J. F. Leonhart se.). 

2589. Fruyt. Claes Jansz. Fruyt 

Door Rembrandt 1656, was op diens gedeeltelijk verbrande Anatomische 
les in het Rgksmuseum. te Amsterdam. 

2590. — Leendert Fruyt. 

Door A. Back er 1670, op diens Anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

2591. FuLLENius. Bernardus Fullenius (ca, 1602 — 1657). Hoog- 
leeraar te Franeker. 

Door P. Aeneae. Stadhuis te Fnmeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

2592. — Bernardus Fullenius Jr. (1640 — 1707). Hoogleeraar 
te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent Leeuwarden 1877. 

2593. FUYCK. Hendrick Jorisz. Fuyck. 

Door B. V. d. Helst 1643, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

2594. DE FUYTER. Leonard de Fuyter. Dichter te Amsterdam 
(midden der ly^^ eeuw). 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoëticon Batavum. 

2595. Fyck Fyck. Mansportret. 

Door W. V. d. Vliet 1624 aet. 23. Door Dr. A. Bredius Dec. 1882 te 
Delft gezien. 

2596. DE Fyne. Passchier de Fyne (1588— 1667). Predikant te 
Haarlem. 

1. Door J. Lievens 1629. Was 1781 bij Corn. Nozeman te Rotterdam. 
Een teekening, er in dat jaar naar gemaakt door J. Stolker, was in de 312 verk. Stolker, 's Gravenhage 1868, en in de verk. coll. Ekama, Amster- 
dam 8 April 1891 1). 
2. Door? Remoustrantsche kerk te Rotterdam. *) Op die verkooping was nog een dergelijke teekening van J. Stolker naar J. Li evens. 
Deze teekeningen van J. Stolker moeten echter steeds met wantrouwen beschouwd worden, 
vooral een derde op dezelfde verkooping, naar een schilderij van P. Clz. Soutman 1669. 
Het origineel hiervan zou door de Fyne*s kleindochter Machteld Beverwyck aan Johan de 
Roever, predikant te Amsterdam, gegeven zijn, maar in 1669 was de Fyne al twee jaar en 
Soutman al twaalf jaar dood. 2597- Gabbema. Simon Abbes Gabbema (1628 — 1688). Dich- 
ter en geschiedschrijver te Leeuwarden. 

Door A. V. Halen, miniatuur. Was in het Panpoéticon Batavum. 

2598. Gaef. Claes Gaef. 

Door C. Anthonisz., op een schutterstuk in het stadhuis te Amsterdam. 

2599. — Claes Gaef. 

Door?, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teeke- 
ning er naar op het Archief te Amsterdam. 

2600. Gael. Barend Gael (1640 — ). Schilder te Haarlem en te 
te Amsterdam. 

Door? 1705. Bij den Heer Lapidoth de Man te Culemborch. 

2601. — Geertruyd Gael. Echtg. van Gerrit Schouten. 

Door B. V. d. Helst en J. B. Weeniz 1654. Verk. coU. Baillie. Ant- 
werpen 22 April 1862. CoU. Hèlène Heny, Amsterdam 1848. 

2602. — Gerrit Gael. 

Door J. de Baen. Veik. coU. v. Reede v. Outshoorn, Amsterdam 14 April 
1874. Tent. Amsterdam 1867. 

2603. — Hugo Laurensz. Gael. 

Door J. V. Schoten 1636, als Initenant-vaandrig (^ een schutterstuk in de 
Lakenhal te Leiden. 314 

2604. Gael. Jacob Gael ( — 1631). Burgemeester van Haarlem. 

Door? Museum te Haarlem. Gesch. van den Heer J. H. Cremer te Vaux 
sur Chévremont, 1866. 

2605. — Jan Claesz. Gael (1527 — 1599). Burgemeester van 
Haarlem. 

1. Door? 1553. Bg Jlir. van Sypesteyn te 's Gravenhage. 

2. Door? Museum te Haarlem. Geschenk van Mevr. de Wed. W. A. J. 

Stratenus geb. Cunaeus te 's Gravenhage, 1863. 

2606. — Jan Claesz. Gael ( — 1666). 

Door A. Palamedes z. 1644. Was in de coll. Rothan te Parijs. Tent. 
Parijs 1874. 

2607. — Jan Woutersz. Gael. 

Door?, als Jenisalemvaarder 1553, op een tafreel, dat nog in de vorige eeuw 
in de Gasthuiskerk te Amsterdam hing (Zie o. a. Is. Ie Long, Beschry- 
ving van de Reformatie der stadt Amsterdam p. 490). 

2608. — Gael. Jongensportret. 

Door A. Palamedesz. 1656 aet. 14. Museum te Aken. 

2609. Gaerman. Hendrick Gaerman. 

Door J. A. Rotius 1655, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

2610. VAN Gaesbeek. Cornelis van Gaesbeek. 

Door J. V. Schoten. Heeft op een zijner Leidsche schuiterstukken gestaan, 
maar is weer uitgewischt (Ned. Kunstbode I p. 50). 

2611. — Elisabeth Govertsdr. van Gaesbeek ( — 1629). 
Echtg. van A. van Riebeek. 

Door? R^ksmuseum te Amsterdam (Depot). 

2612. VAN Galama. Aelcke van Galama ( — 1622). Echtg. van 
S. van Mockema en van F. van Aylva. 

? Door?, miniatuur. Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te 
Goutum. 

2613. — Riem van Galama (Eerste helft der 17^® eeuw). Echtg. 
van S. van Aebinga en van S. van Eminga. 

Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. 

2614. — Seerp van Galama (1528 — 1581). Grietman van Baar- 
deradeel. 315 

Op een grafsteen in de kerk te Mantgum (Afg. Friesche Volks-Almanak 
1890 p. 70). 

2615. VAN Galen. Anna van Galen (Eerste helft der 16^® eeuw). 
Echtg. van Jan van Lynden. 

Door? Was 1625 op het slot te Reckem (Joh. Vasouns se. 1625 in But- 
kens, Annales de la maison de Lynden p. 225). 

2616. — Jan van Galen (1604 — 1653). Commandeur ter zee. 

1. Door J. Lievensz. (H. Rokesz. se. — M. Mozyn se. — C. Gouds- 

bloem SC. — J. Houbraken se. — A. v. d. Beek se.). 

2. Door? Was in 1877 ^ij Fred- Muller & Co. te Amsterdam. 

3. In marmer op een tombe in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

2617. — Willem van Galen (—1539). Deken van Hilvarenbeek. 

Op een koperen grafplaat in de O. L. V. Kerk te Breda (Afg.. in Ed. Co- 
linet en A. D. de Vries Az., Kunstvoorwerpen uit vroegere eeuwen, Am- 
sterdam 1877, PI- XI). 

2618. Galer 

Door J. C. Ie BI on, miniatuur, niet voltooid (v. Gooi 1 p. 344). 

2619. Gallandat. David Henry Gallandat (1732 — 1782). Ge- 
neesheer te Vlissingen. 

1. Door? Verk. Leiden 19 Juni 1879. 

2. Door?, pastel. Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. 

2620. Gallas. Fran^ois Gallas. 

Door J. M. Quinkhard 1750, op een regentenstuk van het Spinhuis, in 
het Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 167). 

2621. Gallis. Dirck Gallis. Schepen te Hoorn, 1716. 

Door Ver kol je. Bij den heer A. Maclaine Pont te Alkmaar. 

2622. — Dirck Gallis. Schepen te Hoorn. 

Door? 1773. Bij den heer A. Maclaine Pont te Alkmaar. 

2623. — Frangois Gallis. Schepen te Hoorn. 

Door? Bg den heer A. Maclaine Pont te Alkmaar. 

2624. — Piet er Gallis (1633 — 1697). Schilder te Hoorn.. 

Door Verkofje. Bij den heer A. Maclaine Pont te Alkmaar. 

40 3i6 

2625. Gallis. Sara Gallis. Echtg. van Comelis Cromhout 

Door? Bij den heer A. M&daine Pont te Alkmaar. 

2626. Gallus. Joannes Gallus. 

Door Anlonio Moio 1559. Museum Ie Kassei (W. Unger se. in Kanst- 
kroDijk N.S. XIV p. 73). 

2627. VAN Gangel. Twee dames van Gangel. 

Door J. van Loo 1666, te samen met Sosette Caron, als de historie van 
Odyssens die Achilles ontdekt ^Chi. Hufgena, Oeumt complftes VI). 

2628. Garbrantsz. Gysbert Garbrantsz. 

Door J. *. Scorel 1525, als Ridder van de Broedeischap van den Heiligen 
Lande te Utt«cht, 1534. Mtisenni Ronstliefde te Utrecht. 

2629. VAN Garèl, Hermanus van Garèl (1681 — 1771)- Predi- 
kant te Amsterdam. 

Door D. ï. d, Smisien 1753 (J. Houbraken »c. 1760. — J. Sibefiustc. 1767). 

2630. VAN DE GarNAER. Gosen van de Garnaer (Midden der 
14*" eeuw). Landcommandeur der Balie van Utrecht van de 
Ridders van de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. BaUud se. In 13e Archieven der 
Ridderlgke Doiltche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

2631. GarNYERS. JacquemyntjeGarnyers { — vóór 1 658). Echtg. 
van Guillaume Tremault en Jacques Metsu. Stadsvroedvrouw 
van Leiden. 

1. Door G. Metsu '). Vetk. coll. P. v. BaTlene, Delft 29 Oct. 1748. 

2. Door G. Metsu, schilderend. Verk. coU. J. v. d. Marck (Leiden), Am- 

sterdam 25 Aug. 1773. 

3. Dooi G. Metsu. Verk. coll. de Beamonville, Par^s 9 Mei 1881. 

4. (?). Dooi G. Metsu? Museum te Berlijn. Coll. Lord Radslock, Lon- 

den 1826. Coll. Nieuvenhuis, Brussel 1855. CoU. Snermondt, Aken 1874. 

2632. Gast. Catharina Gast (1659^1753). Echtg. van J.L. Verster. 

Door H. Sertn 1735. B^ Mr. A. H. de Balbian Veistet te Oisterrqk. 

') Volgens den catalogus 1635 gedateerd, wat natuurlijk onmogelijk is, daar Metsnin 1630 
gtbm. f,. 317 

2633' Gaubius. Hieronymus David Gaubius (1704 — 1780). 
* Hoogleeraar te Leiden. 

Door H. V. d. My 1741. Universiteit te Leiden (J. Houbraken se. 1744 — 
L. Springer Uth.). 

2634. VAN Geel. Joost van Geel (1631 — 1698). Dichter en schil- 
der te Rotterdam. 

1. Door J. ▼. Geel (J. Houbraken se.). 

2. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Was in het Panpoêticon Batavum. 

2635. Geelvinck. Agatha Geelvinck (^-1638). Echtg. van 
Fr. Alewyn. 

Door D. Santvoort 1640. R^ksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. 
Alewyn, Amsterdam 16 Dec. 1885. 

2636. — Cornelis Geelvinck. 

Door Corn. v. d. Voort? 16 18, op een regentenstuk van het Binnen- 
Gasthuis te Amsterdam. Stadhuis te Amsterdam (Oud-Holland V p. 8). 

2637. — Eva Geelvinck (1610 — 1698). Echtg. van H. Bicker. 

1. Door J. V. Sandrart 1639. Rgksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 

188 1. Tent. Amsterdam 1876. 

2. Door D. Santvoort. Was bg den heer F. H. Wente te Amsterdam. 

Verk. coll. Alewyn, Amsterdam 16 Dec. 1884. Tent. 's Gravenhage 1890. 

2638. — Catharina Clara Geelvinck. Echtg. van Willem Boreel. 

Door? ca. 1730, op een regentessenstuk van het Spinhuis, in het Werkhuis 
te Amsterdam (Obreen's Archief I p. 165). 

2639. — Jan Geelvinck (1579 — 1651). Burgemeester van A.m- 
sterdam. 

Door C. Janssens van Geulen 1646. Stadhuis te Amsterdam. Tent. 
Amsterdam 1876. Vondel-Tent. Amsterdam 1879 (Afg. in Ungers uitgave 
van Vondel, Dl. 1657— i6éo p. 317). 

2640. — Lieve Geelvinck, Heer van Castricum, Backum enz. 
(1676 — 1743). Burgemeester van Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1733. Verk. Amsterdam i Nov. 1887. (J. Hou- 
braken SC.). 3i8 

2641. Geelvinck. Familie Geelvinck. 

Door G. Metsu. Museum te Berlijn. Gek. 1832 te Bern van een afstam, 
meling der familie Tschiffeli, waarvan een lid met een der op de schilderij 
voorgestelde meisjes gehuwd moet zijn geweest. 

2642. DE Geer. Anton Gustaaf de Geer (1668 — 1732). Majoor 
in Zweedschen dienst 

Door? Bij G. C. D. Baron vau Hardenbroek van Lockhorst, op den haize 
Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2643. — Benjamin de Geer (1634 — ^657). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutiaas. 

2644. — Charïotte de Geer (17 16 — ). Echtg. van J. A. van der 
Muelen. 

Door P. F. de la Croix. Bij Mr. P. F. L. Verschoor te s Gravenhage. 

2645. — Emanuel de Geer, Heer van Leufsta (1624— 1692). 

1. Door J. Ovens 1652. Bij Friherre Gust de Geer te Malmö. Tent. 

Stockholm 1893. 

2. Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den 

huize Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2646. — Jan de Geer, Heer van Godegaard en Skylberg (1632 
— 1696). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
R^nhuizen bij Jutfaas. 

2647. — ]^^ Jacob de Geer, Heer van Finspong, Gimo en Fos- 
sala (1666—1738). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2648. — Jan Jacob de Geer, Heer van Rijnhuizen en Oudegein 
(1714— 1781). 

1. Door? Bij G. C. D. Barbn van Hardenbroek van Lockhorst, op den 

huize Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2. Door? Bij Prof. Baron de Geer, op den huize Greerestein bij JutfSuus. 2649. — Johanna de Geer. Echtg. van H. Trip. 

? Door F. Bol 1663 op een allegorische voorstelling in het Rijksmuseum 
te Amsterdam» Schoorsteenstuk afkomstig uit het Trippenhuis te Amsterdam. 319 

2650. DE Geer. Johanna Elisabeth de Geer (1708 — ). Echtg. 
van W. Senserf en van J. Baron van Tuyll van Serooskerken. 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2651. — Karel de Geer, Heer van Rijnhuizen (1660 — 1730). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutfaas. 

• • 

2652. — Laurens de Geer, Heer van Osterby enz. 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutfaas. Tent Utrecht 1894. 

2653. — Lodewijk deGeer gez, deGaillarmont (1535 — 1602). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen b^ Jutfaas. Tent. Utrecht 1894. 

2654. — Lodewijk de Geer, Heer van Finspong en Leufsta 
(1587— 1652). 

1. Door D. Beek 1649. B^ Friherre Ghist. de Geer te Mabnö. Tent. 

Stockholm 1893 (J* Falck se. 1649). * 

2. Door? In het slot Gripsholm. 

3. Door? Bg G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den 

huize Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2655. — Lodewijk de Geer, Heer van Finspong, Rijnhuizen 
enz. (1622 — 1695). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutfaas, 

2656. — Lodewijk de Geer (1655 — 1691). 

1. Door N. Maes. Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, 

op den huize Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2. Door? Bg Friherre Gust. de Geer te Malmö. Tent. Stockholm 1893. 

2657. — Lodewijk de Geer, Heer van Osterby ( — 1732). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bg Jutfaas. 

2658. — Lodewijk de Geer, Heer van Finspong, Leufsta, Gimo 
en Osterby (1705 — 1758). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutfaas. 320 

2059- DE Geer. Margaretha de Geer (1585—). Echtg. van 
Jac. Trip. 

1. Door J. Ovens 1639, met hare kinderen. Museum te Budapest. 

2. Door J. Gz. Cuyp 1651. Verk. Amsterdam 13 Maart 1877. Gek. 
door den heer Rindskopf. 

2660. — Maria Christina de Geer (1678 — 1746). Echtg. van 
A. G. de Geer. 

Door? 1720. Bg G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lookhorst, op den 
huize Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2661. — Petronella de Geer (1707 — ). Echtg. van W. K. van 
der Muelen. 

Door J. M. Quinkhard. Bij Mr. P. F. L. Verschoor te 's Gravenhage. 

2662. — Steven de Geer, Heer van Gimo (1629 — 1685). 

Door? Bij Friherrc Gust. de Geer te Malmö. Tent. Stockholm 1893. 

2663. — Willem de Geer, Heer van Fossala (1673 — 1728). 

Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bg Jutfaas. 

2664. <jEERTSZ. Adriaen Geertsz. 

Door C. Eversdyck 1616, op een schutterstuk uit Groes, in Museum 
Boymans te Rotterdam (Obreen's Archief VII p. 173). 

2665. Geesteranus. Arnoldus Geesteranus ( — 1658). Predi- 
kant te 's Gravenhage. 

Door J. Westerbaen 1647. Mauritshuis te 's Gravenhage (H. Bary se.) 
Geschenk van den heer J. B. van Ede van de Pais te Rotterdam. 

2666. — Dirck Geesteranus. 

Door J. de Bray 1667, op een regentenstuk van het Leprooshuis, in het 
Museum te Haarlem. 

2667. Gekeer. Josua Gekeer. Schout van Westzaan. 

Door J. F. Bodecker 1686, met vrouw en kind. Verk. Amsterdam 
21 Juni 1887 en II Juni 1889. 

2668. Gelasius. Johannes Gelasius ( — 1575). Predikant te 
Oudewater. 

Door? Verk. coll. Collot d' Escury, 'sGravenhage 1846. 321 

2669. DE Gelder. Aert de Gelder (1645 — 1727). Schilder te 
Dordrecht 

1. Door A. de Gelder, met het portret^ van Rembrandt in de hand. 

Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 1773. 

2. (?). Door A. de Gelder, een oude vrouw -schilderende. Museum van 

het St&dersche Institut te Frankfurt a. M. Coll. von Brabeck te Soeder. 
Crekocht 1865 van den Frankfurter Kunstverein. 

2670. — Justus de Gelder (Tweede helft der 17^® eeuw). 

Door N. Maes ca. 1655, als knaap op De ondeugende Trommelaar, bij 
H. K. H. de Groothertogin van Saksen- Weimar, geboren* Prinses Sophie 
der Nederlanden. Tent. Utrecht 1894. 

2671. VAN Gelder. Anna van Gelder (1614— ). Echtg. van 
Jan Paulusz. en van M. Az. de Ruyter. 

Door H. Berckman 1668. B^ den heer G. P. Elias te Amsterdam. 
Tent. Amsterdam 1876. 

2672. — Gerhard III Graaf van Gelder ( — 1229). 

Graftombe in de O. L. V. Kerk te Roermond (Afg. in Publications de la 
Sodété de Limbourg 1877 p. 433 en in Ed. Colinet en A. D. de Vries Az., 
Kunstvoorwerpen uit vroegere eeuwen, Amsterdam 1877, PI. XXXI). 

2673. — Jacobus van Gelder. 

Door J. de Baen 1686, als bediende op een regentenstuk in het Museum 
te Hoorn. 

2674. — Karel van Gelder. Commandeur van Rhenen. 

Door ? Bij G. C. D. d' Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
op den huize Hardenbroek b^ Doom. 

2675. — Margaretha van Gelder. 

Door? Bij Q. C. D. d* Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
■ op den huize Hardenbroek bij Doom. 

2676. Gelderda. Geertje Gelderda (1708 — ). Echtg. van Jac. 
Hoomsma. 

Door F. van der Eist 1759. Museum te Leeuwarden. Geschenk van den 
heer D. de Vries te Dokkum. 

2677. VAN Gelé. Herman van Gele. 

Door J. Boon en. Bez. door Am. Willis (Digtlievende ledigheit p. 253). 322 

2678. VAN Gelé. Johan van Gele. 

Door G. Schalcken. Bez. door K. van Koeverden (Digtlievende ledig- 
heit p. 414). 

2679. VAN Gellicom. Anna van Gellicom. Echtg. van Ed. 
Carpenter. 

Door? Bij de Douair. van den Berch van Heemstede te *s Grravenhage. 

2680. VAN Gemmenich. Hendrick Jacobsz. van Gemmenich. 
Ritmeester in dienst van keizer Karel V. 

Door? 1532. Museum te Leeuwarden. Gek. 1887. Afk. van de familie 
van Beyma thoe Kingma op Kingma-state. 

2681. DE Gent. Symen Adriaensz. de Gent (1609 — ). 

Door J. A. Rotius 1652, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

2682. VAN Gent. Adriaan Baron van Gent (Eind der 17*® eeuw). 

1. Door G. Netscher? Inv. wed. G. Netscher 1694 (Oud-Holland V p. 271). 

2. Door N. V. Ravesteyn, met zijn familie. Is naar Engeland gezonden 

(v. Grool n p. 448). 

2683. — Agnes van Gent (Eerste helft der 1 6**® eeuw). Stiftsdame 
in de Abdij van Oudwijk te Utrecht 

« Door? Op een votiefstuk in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht. 

Vermoedelijk afkomstig uit de Abdij van Oudwijk te Utrecht. 

2684. — Barthold van Gent, Heer van Loenen en Meinerswijk. 
Raad en Rekenmeester van Gelderland. 

Door A. V. Hul Ie (P. de Jode se. 1648). 

2685. — Willem Josephus van Gent ( — 1672). Admiraal. 

1 . Door ? Bij G. C. D. d* Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 

op den huize Hardenbroek bij Doorn. 

2. Door R. Ver hulst, in marmer op een tombe in de Domkerk te Utrecht. 

De ontwerp-buste in gebakken aarde is in het Mauritshuis te 's Gravenhage. 

2686. Gentman. Adriaen Cornelisz. Gentman. 

? Door C. Eversdyck 1624, ^P ^^^ schutterstuk uit Goes, in Museum 
Boymans te Rotterdam (Obreen's Archief VII p. 177). 

2687. Geraerdts. Johan Geraerdts. 

Door J. v. Loo 1658, als regent van het Aalmoezeniers-, Arm- en 'VC'erkhuis, 
in het Museum te Haarlem. 323 

2688. Geraerdts. Stephanus Geraerdts. 

Door Fr. Hals ? Museum te Antwerpen, als onbekend vrouwe(>ortret (n^ 698). 

2689. Gérard. Adrienne Gérard(i567— ). Echtg. van L. de Geer. 

1. Door? 1622. Bij Friherre Gust. de Geer te Malmö. Tent. Stockholm 1893. 

2. Door? Bij Frih. Gust. de Geer te Malmö. Tent. Stockholm 1893. 

3. Door? Bij G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den huize 
Rijnhuizen bij Jutfaas. 

2690. Gerbier. Balthasar Gerbier, Baron van Douvily (1592 
— 1667). Schilder en schrijver te Londen. 

1. Door A. V. Dyck ca. 1630, met zijn vrouw en kinderen. Op Windsor 

Castle. 

2. Door A. V. Dyck 1634 (P. Pontius se.). 

2691. — Isabeau Gerbier. Echtg. van P. de Moucheron. 

Door? 1563, met haar man en kinderen. Rijksmuseum te Amsterdam. 
Gekocht 1890. 

2692. Gerbrandsdr. Kniertje Gerbrandsdr.(i687 — 1762). Echtg. 
van Willem Jacobsz. Kuiper en Simon Arendsz. Roozendaal. 

Door P. Willing 1719, met haar man en vijfling. Was 1778 bij Leendert 
Blok te Scheveningen (Timareten, Verzameling van gedenkstukken in Ne- 
derland, n p. 339). 

2693. Gerdes. Daniel Gerdes (1698 — 1765). Hoogleeraar te 
Groningen. 

Door J. M. Quinkhard 1738. Verk. Amsterdam 20 Maart 1870 ( J. Hou- 
braken se. — J. F. Haid se.). 

2694. VAN Geresteyn. Machteld van Geresteyn (1582— 1654.) 
Echtg. van J. de Craen van Haeften. 

Door? Bij Jhr. J. W. Hora Siccama te 's Gravenhage. 

2695. Gerlings. Henriette Jacoba Gerlings (1704 — 1751). 
Echtg. van Fr. A. Dru)rvesteyn. 

Door B. Graet Bij den heer C. Druyvesteyn te Haarlem. 

2696. Gernou. Maria Gernou. 

Door C. Bisschop 1671, op het regentenstuk in het Museum te Dordrecht 

2697. GerobulüS. Samuel Gerobulus ( — 1686). Raad in de 

Vroedschap van Utrecht 

41 3^4 

Door J. V. d. Meer 1680, als voorzitter op een regentenstuk in het Am- 
bachtskinderhuis te Utrecht. 

2698. Gerritsz. Abraham Gerritsz. 

Door A. Liedts 1653, op een schatterstuk in het Museum te Hoorn 

2699. — Adam Gerritsz. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

2700. — Catïyn Gerritsdr. Echtg. van Fl. van Adrichem. 

Door? 1526. Museum te Haarlem. Afk. van het St. Elisabethsgasthuis te 
Haarlem. 

2701. — Floris Gerritsz. 

Door?, als Jenisalemvaarder te Amsterdam 1560, op een tafreel, dat nog in 
de vorige eeuw in de Gasthuiskerk te Amsterdam hing (Zie o. a. Is. Ie 
Long, Beschrijving van de Reformatie der stadt Amsterdam, p. 490). 

2702. — Hillegonda Gerritsdr. Non in het St. Anna-klooster 
te Haarlem. 

Door? ca. 1570. Hofje van Spoorwater te Haarlem. 

2703. — Jan Gerritsz. van Embden {1560 - 1617). Predikant 
te Haarlem en te Dantzig. 

Door Uylenburgh 1616 (C. v. Dalen se. — J. Folkema se). 

2704. — Jan Gerritsz. 

Door? 1633, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een 
teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 

2705. — Lambert Gerritsz, 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande te Utrecht, 1524. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

2706. — Lubbert Gerritsz. (1535 — 1612). Predikant te Am- 
sterdam. 

1. Door M. Jz. Mierevelt 1607. Universiteit van Amsterdam. Gesch. 

van Gerard van Papenbroeck 1743. Tent. Amsterdam 1872 en 1876, 
Vondel-tent. Amsterdam 1879. 

2. Door M. Jz. Mierevelt. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. Borger 

Joosten, Amsterdam 31 Jan. 1882 als »onbekend mansportret" (n*'. 38). Mis- 
schien liet exemplaar dat in 1745 bij Jer. de Bosch te Amsterdam was 
(G. Maatschoen, Aanhangzel van de geschiedenisse der Mennonieten. 325 

Amsteldam 1745 P* 4') ^° misschien later op de verk. Amsterdam 
20 Maart 1870 en als door J. Delf f op de verk. Amsterdam 
13 Nov. 1882. 
3. Door M. Jz. Mi ere velt. Bij Senator Dr. W. Laporte te Linden bij 
Hannover. 

Dat van Mierevelts portret van Lubbert Grerritsz. verschillende 
herhalingen bestaan blgkt uit den inventaris van Mierevelts nalatenschap 
(Havard, L'art et les arüstes hollandais I p. 50). W. DelffenJ. Fol- 
kema hebben het gegraveerd, en Vondel heeft het bezongen (ed. v. 
Vloten I p. 169). 

2707. — Styntje Gerritsdr.(i572— ). Echtg. vanjac. Bors. 

Door? 1596. Deutzenhofje te Amsterdam. 

2708. Gerroltsma. Tethje Gerroltsma (1663 — 1691). Echtg. 
van H. B. van Sminia. 

Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859). 

2709. Gervais. Daniel Gervais. 

Door N. Rode 1776, als Hoofdman op een Chirurgijnsgildestuk in het 
Gremeente-museum te 's Gravenhage. 

2710. VAN Ger WEN. Duifje van Gerwen(i6i8 — 1658). Echtg. van 
J. V. d. Poll, 

Door B. v. d. Helst. Bezongen door J. Vos, AUe de gedichten. Am- 
sterdam 1662 (I p. 296). 

2711. — Isaak van Gerwen. 

Door N. Elias 1625, als Oveiman op een niet meer aanwezig overheden- 
stuk van het W^nkoopersgild te Amsterdam (Oud-Holland iV p. 85, 86). 

2712. — Matthys van Gerwen (l6i8 — ). Geneesheer. 

Door G. ter Borch? (H. Bary se.). >) 

2713. DE Geus de Geus. 

Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te Delft. 

2714. Gevaerts. Elisabeth Magdalena Gevaerts (1700— 
1782). Echtg. van W. v. Schuylenburgh. 

^) Van deze gravure bestaan alleen proefdrukken vóór alle letter. De namen van schilder 
en voorgestelde berusten op aanwijzingen in gelijkt^dig handschrift op eenige exemplaren. In 
F. Muller's Bescfari)vende Catalogus van 7000 portretten (n®. 1844) wordt hij echter J. van 
Gerwen genoemd. 326 

1. Door Th. V. d. Wilt 1728. Bg Jhr. Huydecoper, op den huize Wul- 

verhorst te 2^ist. 

2. Door M. Verheyden 1747. Bij Jhr. Huydecoper, op den huize Wul- 

verhorst te Zeist. 

2715. Gevaerts. Johannes Gevaerts (1614--1662). Acht te 
Dordrecht 

Door? Bij de freules Grevaerts te Leeuwarden. 

2716. — Johannes Gevaerts (1629 — ). Geneesheer te Dordrecht. 

Door J. Lavecque. Bg Jhr. Gevaerts van Simonshaven te *s Gravenhage. 

2717. -- Maria Adriana Gevaerts (1736 — 1809). Echtg. van 
P. van den Santheuvel. 

1. Door A. Schouman (▼. Gooi n p. 350). 

2. Door? B^ de Douair. van Repelaer van Spijkenisse, op den huize 

Dordtw^k b^ Dordrecht. 

2718. — Ocker Gevaerts (1656 — 1727). Burgemeester van 
Dordrecht. 

1. Door A. V. d. Burgh. Bg Jhr. Huydecoper op den huize Wulver- 

horst te Zeist. 

2. Door? B^ de freules Gevaerts te Leeuwarden. 

2719. — Ocker Gevaerts, Heer van Geervliet, Simonshaven en 
Biert (1735 — 1807). Burgemeester van Dordrecht. 

1. Door A. Schouman 1751 (v. Gooi II p. 350). 

2. Door? Bg de freules Gevaerts te Leeuwarden. 

2720. — Paulus Gevaerts, Heer van Gansoyen (1697 — i77o)« 
Burgemeester van Dordrecht. 

1. Door A. Schouman 175 1, zeven maal (Oud-Holland VI p. 41. — 

V. Gooi II p. 350). 

2. Door?, met z^n vrouw. B^ Jhr. Gevaerts van Simonshaven te *sGra- 

venhage. 

2721. Gevers. Paulus Gevers U741 — 1796). Hoofdofficier van 
Rotterdam. 

Door D. V. Nymegen. Was in 1817 nog op het Oost-Indisch Huis te 
Rotterdam (v. E3rnden en v. d. Willigen II p. 58). 

2722. — Gevers. Mansportret. 

Door L. Temminck miniatuur. Bij Jhr. Mr. V. de Stuers te 's Graven- 
hage. Tent. Rotterdam 1893. 327 

2723. Geyko ( — 1268). Abt van AduarA 

Door? »taba]a imagine ejus depicta". Was in de Abdij van Aduard (Kop- 
pius, Vitae ac Gresta Abbatum Adwardensium, Groningae 1850 p. 10). 

2724. VAN Gheel. Cornelis van Gheel, Heer van Spanbroek, 
Spierdijk enz. (1652 — 17 19. Grootbaljuw van den lande van 
Vrije en van Sluis. 

Door N. Maes. Bij den heer G. Hooft van Vreeland te Amsterdam. 

2725. — Elisabeth van Gheel {1654 — 1700). Echtg. van G.Hz. 
Hooft. 

Door N. Maes. Bij den heer G. Hooft van Vreeland te Amsterdam. 
Tent. Amsterdam 1876. 

2726 — Magdalena van Gheel (1606 — 1698). Echtg. van Gillis 
van KufFeler. 

1. Door D. Bleker 1653, met haar man en kinderen. B^ den heer 

J. A. F. van der Meer van Kuflfeler te Moordrecht. 

2. Door? Bij den heer J. A. F. van der Meer van KufFeler te Moordrecht. 

2727. Ghys. Adriaen Ghys. 

Door Netscher. Bij de Douair. Backer-de Wildt te Amsterdam. 

2728. — Anna Ghys (1615 — 1669). Echtg. van J. Hubrecht. 

Door? 1653. Bij Mr. P. F. Hubrecht te sGravenhage. Tent. 's Gravenhage 
1881 als door P. v. Slingeland. ') 

2729. — Johanna Susanna Ghys (1688 — 1729). Echtg. van 
P. Teding van Berkhout 

Door? Bij Jh'r. Teding van Berkhout op den huize Hoenloo bg Deventer. 

2730. VAN Giffen. David Flud van Giffen ( — 1701). Predikant 
te Dordrecht 

Door A. Houbraken (A. Haelwegh se.). 

2731. VAN DER GiESSEN. Adriaen van dér Giessen (—1667). 
Kapitein ter zee. 

Door?, miniatuur. Bg Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 1) Daar Pieter van Slingeland eerst in 1640 is geboren, kan h^ dit portret niet 
geschilderd hebben. 328 

2732. GiLDEMEESTER. Jan Gild eme es ter (1705 — 1799). Agent 
van den Koning van Portugal bij de Bataafsche Republiek. 
Kunstverzamelaar te Amsterdam. 

Daar A. de Lelie (R. Viokeles se. 1800). 

2733. Gillerdon. Helena Gillerdon ( — 1737). Echtg. van 
Ar. Thomée. 

Door? Bg den heer J. C. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam. 

2734. GiLLiSDR. Maria Gillisdr. Echtg. van Nic. Rasyn. ( — 1506). 

Op een zerk in de kerk te St. Maartensdijk. Een teekening er naar in het 
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (2^elandia lUostrata II p. 330). 

2735. Gillissen. Aegidius Gillissen (1712 — 1800). Hoogleeraar 
te Franeker en te Leiden. 

Door J. Humbert 1785. Universiteit te Leiden (Springer lith.) 

2736. LE GiLLON. Abraham Ie Gillon (1599 — 1650). 

Door? Bg Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2737. — Frangois Ie Gillon (1651 — 1689). 

Door M. y. Musscher i68i. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2738. — Johanna Ie Gillon (1635 — 1707)- Echtg. van H. van 
Bevemingk. 

Door J. de Baen 1673. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk coll. Douair. 
Barones van Utenhove van Heemstede, Utrecht 21 Oct. 1880. 

2739. GiLSON. P. Gilson. 

Door A. K. 1695, op een overliedenstuk van het Kleermakersgild, in de 
Lakenhal te Leiden. 

2740 GiMMENiG. Hendrik Gimmenig. Patroonteekenaar voor 
de katoendrukkerijen te Haarlem. 

Door J. Stolker 175 1. Verk. Amsterdam 20 Aug. 1856. Verk. coll. 
Is. Meulman, Amsterdam 13 April 1869. 

2741. VAN GiNDERDEUREN. Adrianus van Ginderdeuren 
(—1647). 

Door J. Backer 1647. Gebouw van Barmhartigheid te Amsterdam. 3^9 

2742. GiRARDOT. Chrysostome Girardot. Pastoor te Am- 
sterdam. 

I. Door P. Jouffroy 1769 (C. F. Fritsch se. 1772). 
a. Door? St. Petrus- en Paulas-kerk te Amsterdam. 

2743. LE Glabbais. Aegidius Ie Glabbais (1647 — 1722). Pas- 
te Amsterdam. 

Door J. de Wit 17 17. St. Frandscus-kerk te Amsterdam. 

2744. VAN Glabbecke. Sebastiaan van Glabbecke. ( — 1754). 
Luitenant-Generaal. 

Door J. Fournier 1752. Bij den heer Lapidoth de Man te Culemborch. 

2745. Glagauw. Barbara Glagauw (Eerste helft der i7deeeuw). 
Echtg. van A, Strockel. 

Door? Bij den heer M. v. Doominck Dzn. te Deventer. Tent. Zwolle 1882. 

2746. DE Glarges. Gillis de Glarges, Heer van Eslemmes 
(1559 — 1641). Pensionaris van Haarlem. 

I. Door M. Jz. Mie re velt 1637. Museum te Haarlem. Gesch. Gerlings 
1889. Tent. Amsterdam 1867 (J. Suyderhoef se. 1643). 

a. Door M. Jz. Mierevelt, herhaling. Bg den Hertog van Aumale op 
het kasteel Chantilly. 

2747. vanGlimes. Anthonie van Glimes, Markies van Bergen- 
op-Zoom, 1553. 

Door? Stadhuis, te Bergen-op-Zoom. 

2748. — Jan V van Glimes, Heer van Bergen-op-Zoom, gen. 
»Jan met de dikke lippen" ( — 1494). 

Door? Stadhuis te Bergen-op-Zoom (Afg. in Thom. de Rouk, Den Neder- 
landtschen heraut, \msterdam 1645, p 317, en in Tgdschrift v. Noord- 
Brabant n p. 147). 

2749. — Jan IV van Glimes, Heer van Bergen-oj>-Zoom(— 1427). 

Dcor? Stadhuis te Bergen-op-Zoom. 

2750. — Joanna van Glimes ( — 1532). Echtg. van Adr. van 
Reymerswael. 

Op een zerk in de Protestantsche kerk te Beigen-op-Zoom. Een teekening 
er naar is in het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (Zelandia Hlustrata 
I p. 100). 330 

2751» VAnGlinstra. Eleonora Houtina van Glinstra. (1703 — 
1777). Echtg. van H. Veltman. 

Door B. Accama 1716. Bij de Douair. Thomassen a Thuessink van der 
Hoop, op den huize Fraylamaborg te Slochteren. 

2752. — Eelco van Glinstra (1684 — 1768). Luitenant-Generaal 
der Infanterie. 

Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Afk. van 
het Hof te Leeuwarden. 

2753. — Epeus van Glinstra. GriflSer van het Hof van Fries- 
land, 1638. Lid van de Staten-Generaal. 

Door? Was bij Jhr. van Sminia te Beigum (overi. 1859). 

2754. — Nicolaes Johan van Glinstra (1692 — ). Luitenant- 
Kolonel titulair. 

« 

Door B. Accama 1 731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Afk. van het 
Hof te Leeuwarden. 

2755. GOCKINGA. Adriana Sophia Gockinga. Echtg. van 
E. R. Alberda van Byma (1708 — 1775). 

Door Limborgh en Wassen berg. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda 
van Ekenstein, op den huize Ekenstein b^ Appingedam. 

2756. — Beerta Elisabeth Gockinga (1654 — 1711). Echtg. 
van Jos. Trip. 

Door R. Koets. B^ Jhr. Mr. Sc. Laroan Trip te 's Gravenhage. 

2757. - Hylcke Gockinga (1723—1793)- 

Door? Was in 1863 bij den heer S. Gille Heringa te Schiedam. Tent. 
Delft 1863. 

2758. VAN GODEWYCK. Margaretha van Godewyck (1627 — 
1677). Dichteres te Dordrecht. 

1. Door Marg. van Godewyck (S. v. Hoogstraten se.). 

2. Door A. v. Halen, miniatuur. 'In het Panpoêticon Batavum, R^ks- 
museum te Amsterdam. 

2759. Godin. Antoine Godin (1573 — na 1659). Bewindhebber der 
Oost-Indische Compagnie te Middelburg. 

1. Door M. Jz. Mier e velt? Bij Jhr. W. C. Godin de Pesters te Arnhem. 

2. Door ? Bg Jhr. Mr. H. A. Grodin de Beaufort van Maarsbergen te Maarsbergen. 331 

2760. Godin. Caecilia Godin (1610 — ). Echtg. van H. Trip. 

Door? Bij de Douair. Barones van Nagell van Nederhemert geb. von 
Kretschmar, op den huize iNederhemert bij Heusden. 

2761. — Daniel Godin. 

Door? 1633, op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 

2762. — Fran^ois Godin. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In bet Panpoêticx>n Batavum, Rijks 
museum te Amsterdam. 

2763. — Isaac Ferdinand Godin (1688 — ). Burgemeester van 
Utrecht. 

Door? Bij Jhr. W. C. Godin de Pesters te Arnhem. 

2764. — Margaretha Godin ( — 1694). Echtg. van Casp. Net- 
scher en van Nic. Joblod. 

1. Door Casp. Netscher ca. 1659 «tot Bourdeaux geschildert mette meyt 

bij haer'*. In den inventaris van haar inboedel (Oud-Holland V p. 267). 

2. Door Casp. Netscher ca. 1661, met haar oudste zoontje op schoot. 

Omstreeks 1750 in de coll. Nic. van Bremen te 's Gravenhage. 

3. Door Casp. Netscher 1663, met haar man. Bij den heer A. Holtz- 

man te Amsterdam. 

4. Door Casp. Netscher 1665, met haar man en een kind') musiceerend. 

Mauritshuis te *s Gravenhage. Verk. coll. Baron Schönbom, Amsterdam 
1738. Coll. G. V. Slingeland. Coll. prins Willem V (P. Audoin se. 
in Musée francais, Heine se. in Musée Napoléon, A. C. Zeelander se. 
in Recueil Steengracht, J. W. Vos lith. in Recueil Desguerrois, A. C. 
Nunink lith in Kunstkronyk N. S. XV p. 70). 

5. Door Casp. Netscher, met haar man «musiceerende over een balcon". 

Verk. coll. Jan van Beuningen, Amsterdam 13 Mei 17 16. 

6. Door Casp. Netscher, met haar man. Was in het midden der 

iS'^ö eeuw in de coll Bisschop te Rotterdam (R. Muys se ). 

7. Door Casp. Netscher. Verk. coll. Lormicr, 's Gravenhage 4 Juli 1763. 

8. Door Casp. Netscher. Ingezonden op de Tent. 's Gravenhage 1881. 

9. Door Casp. Netscher, levensgroot. Tweemaal (J. C. Weyerman 

IV p. 136). 

2765. — Paul Godin. 

Door W, Vaillant 1670, op een regentenstnk in het Walenweeshuis te 
Amsterdam. ') In alle beschrgvingen, ook al in den catalogus van de vrrk coll. Schönborn 1738, is 
die derde persoon zijn dochter genoemd, ofsrhoon hij in 1665 nog geen dochter had. 

42 332 

2766. Godin. Pieter Anthony Godin, Heer van Drakestein en 
de Vuursche (1726 — 1776). Kolonel der cavallerie. 

Door? Bij Jhr. Mr. K. A, Godin de Beaufort van Maarsbergen, te Maars- 
bergen bij Doorn. 

m 

2767. — Verschillende portretten der familie Godin zijn op het 
Deutzenhofje te Amsterdam. 

2768. GOEDARTius Johannes Goedartius (— 1067). Schilder 
en natuurkundige te Middelburg. 

Door W. Eversdyk (R. k Persyn se). 

2769. DE Goede. Johannes de Goede (1667 —1738). Predikant 
te Amsterdam. 

Door H. V. Limborch. Be/.onyen door Cl. Bruin, 1724 (Gedichten ed. 
1741 II p. 350). 

2770. — Paulus Claesz. de Goede genaamd van Velde 
( — 1635). Pastoor te Leiden. 

Door? In het St. Jacobshof te Leiden. V<x>rheen in het St. Sal vators- hofje 
te Leiden (Bijdr. Gesch. Bisdom Haarlem 1 p. 257). 

2771. GOEDEWAERT. H ans Goede wae rt. 

Door A. Pietersz. 1603, op een schuiterstuk in het Stadhuis te Amsterdam 
(Oud Holland V p. 19). 

2772. VAN GOENS. Boyke van Goens (na 1655). 

Door G. Flinck 1656 (Berigten van het Hist. Genoolsch. te Utrecht 
V, 2 p. 48). 

2773. — Rijklof van Goens (1619 — 1682). Gouverneur-generaal 
van Nederlandsch-Indié. 

I. Door B. V. d. Helst 1656, met zijn familie. Was in Museum Boy- 
mans te Rotterdam, doch is in 1864 verbrand. Was in 1656 bij 
Demmer te Amsterdam (Berigtcn van het Hist. Genootsch. te Utrecht 
V, 2 p. 48) Het was in 184^ door Mevrouw C. J. van Goens geb. 
Barones von Dopff verkocht aan den Heer Nottebohm te Rotterdam, 
die het later aan Museum Boymans geschonken heeft (B. Th. van 
Loo lith.). 

\ Door J. Ovens 1656, met zijn familie. Museum te Haarlem. Gesch. 
van Mej. A. C. Broen te Amsterdam 1867. 333 

3- Door G. Flinck 1656 (Bt^rigten vjin het Hist. Genootsch. te Utrecht 
V, 2 p. 48). Bezongen door Vondel (Unger's uitgave, dl. 1656 - 

1657 p. 58, noot). 

4. Door J. B. Weenix, met zijn familie. Vork. coll. v. d. Willigen, 

Haarlem 20 April 1874. 

5. Door M. V. Musscher. 

6. Door? Paleis te Welterredcn. Vroeger in het Kasteel te Batavia, en 

in de Raadkamer van het Hotel te Rijs>vijk. 

7. Door? Verkleinde copic. Paleis te Buitenzc.rg. 

8. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te 's (iravenhage. 

9. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

10. Door? Bij den Heer J. Th. J. van Goens te Herwen bij Zevenaar. 

2774. VAN GOENS. Rijklof van Gocns (1642 — 1687). Commis- 
saris-generaal van Nederlandsch-Indië. 

1. Door B. V. d. Helst 1656, als jongen, op het familiestuk in Museum 

Boymans te Rotterdam, in 1864 verbrand. 

2. Door I. Luttichuys 1656 (Berigtcn van het Hist. Genootsch. te 

Utrecht V, 2 p. 48). 

2775. - Rijklof Michael van Goens (1670 1758). President 
van den Raad van Justitie te Batavia. 

Door P a 1 1 h e 1 7 5 1 . Bij den Heer J. Th. J. van Goens te Herwen bij Zevenaar. 

2776. - Volckert van Goens (1572—1629). Kornet van een 
compagnie curassiers in Staatschen dienst. 

Door G. J^linck 1656 (Berigten van het Hist. Genootsch. te Utrecht 
V, 2 p. 48). 

2777. — Volckert van Goens (1644 — ). Raad van Schiedam. 

I Door B. V. d. Helst 1656, als jongen, op het familiestuk in Museum 
Boymans te Rotterdam, in 1864 verbrand. 

2. Door I. Luttichuys i656(Berigten van het Hist. Genootsch. te Utrecht 

V. 2 p. 48). 

3. Door? Bij den Heer J. Th. J. van Goens te Herwen bij Zevenaar. 

2778. GOEREE. Jan Goeree (1670 — 1731). Dichter en graveur te 
Amsterdam. 

1. Door D. Valkenburg. Bezongen door J. Goeree, Menpel-poézy, 

II p. 174 (J. Houbraken se.). 

2. Door A. v. Halen, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. 334 

2779- GoEREE. Willem Goeree (1635 — Un)- Boekverkooperen 
godgfeleerde te Amsterdam. 

1. Door D. V. d. Plaes (P. v. Gunst se). 

2. Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. 

2780. VAN DER GOES. Adriaen van der Goes (1505— 1560). 
Advocaat van Holland. 

Door? Bij Jhr. v. d. Goes te *s Gravenhage. Tent. 's Gravenhage i88i 
([. Houbraken se. naar een copie van J. M. Quinkhard). 

2781. -- Adriaen van der Goes (Omstreeks 1600). 

Door? Op een schutterstuk van »de Edele Voetboog" te Middelburg. 

2782. — Adriaen van der Goes, Heer van Naters en Pan- 
crasgors (— 1663). Burgemeester van Delft. 

1. Door W. V. Vliet 1627. Bij Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. Tent. 

*s Gravenhage 1 8 8 1 . 

2. Door? Bij Jhr. H. van Sypesteyn te 's Gravenhage. 

2783. — Adriaen van der Goes, Heer van Naters en Pan- 
crasgors ( — 1669). Burgemeester van Delft. 

1 . Door ? Bij Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. 

2. Door? Hofje Meermansburg te Leiden. 

3. Door? Bij Mevr. Ruyssenaers te 's Gravenhage. 

2784. — Adriaen van der Goes, Heer van Naters en Pancras- 
gors ( — 1721) Burgemeester van Delft. 

1. Door? Bij Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. 

2. Door J. de Baen. HoQe Meermansburg te Leiden. 

2785. — Adriaen van der Goes (1722 — 1797). Burgemeester 
van 's Gravenhage. 

Door G. Spinny, als schepen op een regentenstuk in het Gemeente-museum 
te 's Gravenhage 

2786. — Aert van der Goes (1475 — 1545). Advocaat van 
Holland. 

Door? Bg Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 188 1 
(J. Houbraken se. naar een copie van J. M. Quinkhard). 

VAX DER CVtr^ESc Aert van der lïoos (1741 i:So. RA,ui 
en \Ty>edschap van Deift, 

Door? Bg Jlir. t. d. Goes te sGmvcnhAgc. 

27SS. — Andries van der Goes (TwxxHie holft dor lO^ ^vmvV 
Raad on Rentmeester-CTonoraal van Zuid-Holland. 

Ditor? Bg Jhr. t, d. Goes te 's GriTenluj^, 

27S9. — Catharina van der Goes (FV^gin dor 1;^ otnnvV 
Echtg. \^an D. A. van Leyden, 

Door? Bij de Douair. Ban>nes van Rbenion^ op t1«i huw tW tW'KWs^,^ 
Toren bg Ede. 

2790. — Christina Genoveva van der Goes (1075 -171^^. 
Echtg. van T. P. van Eminga, 

1. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van \V ania-State te GtHitum. 

Tent Leeuwarden. 1877, 

2. Door?, miniatuur. Museum te Leeuwarden Afk, van WlanU-Staie tr 

Goutum. 

2791. — Franc van der Goes (Omstreeks i7tx>), Rurv^Mnoostor 
van E>elft 

Dooi? Bg Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. 

2792. — Franc van der Goes (1687— 1767). l>osidont van hot 
Leenhof van Brabant en de landen van Overmaas, 

Door? Bg Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. 

2793. — G. van der Goes. Echtg. van Com. Spiorinok. 

Door? Museuro te Haarlem. Gesch. vnn Mr. A. J. KnjwhiHl^ tf Maarlem, 

2794. — Jacob van der Goes, Heer van Naters on Panorasgtirs» 
(Eerste helft der 17**® eeuw), Burgomo(\stor van Mriollo, 

Door? Bij Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. 

2795. — Josina van der Goes (1656 171,^). Krhtg. van K. Pauw. 

Door? Bij Jhr. Mr. Pauw van Wieldrecht te *% Griivenhnt»»t?. 

2796. — Philippina van der Goes (\()2i) -1^)70), Kt^hlg. van 
H. V. Bleyswyk. 

Door C. Janssens van Geulen 1657. 336 

2797- VAN DER GOES. Philips van der Goes (1651 1707). 
Vice-admiraal van Holland en Westvriesland. 

1. Door? Bij Jhr. v. d. Goes te 's Gravenhage. 

2. Door? Hofje Meermansbuig te Leiden. 

2798. — Willem Adriaen van der Goes ( — 1751). Ontvanger 
der gemeenelandsmiddelen te Leiden. 

Door H. van der My 1734. Was in 1850 bij Mr. C. W. Hubrecht te 
Leiden Tent. Leiden 1850. 

2799. — Willem Jan van der Goes. 

Door J. B Coclers ca. 1774, op een regentenstuk van het Heilige Geest- 
of Arm-, Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

2800. GoETHALS. Johannes Georgius Goethals (1611 — 1673). 
Predikant te Delft. 

Door A. Palamedesz. 1641 (C. van Queboor se). 

2801. — Joris Goethals (1584 — 1670). Predikant te Hoorn. 

Door Chr. Pierson 1667. Mauritshuis te 's Gravenhage. Gesch. van 
Mr. W. N. Lantsheer (overl. 1883). Verkooping coU. E. Angel y, 's Gra- 
venhage 5 April 1880 (R. a Persyn se). 

2802. VAN GOETTHEM. Pieter van Goetthem. 

Door?, op een niet meer aanwezig Ainstcrdamsch schutterstuk. Een teeke- 
ning er naar is op het Archief te Amsterdam. 

2803. VAN GOG. Samuel van Gog ( — 1749). 

Door I. v. d. Vinne? *), meJ. andere executeurs van het testament van 
IJsbrand Staats. Hofje van Staats te Haarlem. 

2804. GOLE. Jacob Gole (1660 — 1730). Graveur en kunsthandelaar 
te Amsterdam. 

Door D. V. d. Plaes (J. Gole se.). 

2805. GOLING. Jan Goling. Schilder te Haarlem. 

Door J. Goling 1674, op een overliedenstuk van het St. Lucasgilde te 
Haarlem^ in het Rijksmuseum te Amsterdam. ») Allan (Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, IV p. 266) noemt verkeerdelijk 
Hendriks als schilder. 337 

2806. GOLius. Jacobus Golius (1597 — 1667). Hooglcoraar te 
Leiden. 

Door H. V. d. My, copie naar een verloren origineel. Universiteit te Leiden 
(L. Springer lith.). 

2807. GOLT. Christianus Golt (1680 — 1739). Prior van het 
St. Agatha-klooster te Cuyck. 

Door? 1728. In het St. Agatha-kloosteer te Cuyck. 

2808. - Gerardus Golt ( -1671). Prior van het St. Agatha- 
klooster te Cuyck. 

Door? In het St. Agatha-klooster te Cuyck. 

2809. VAN GOLTSTEIN. Evert Jan Benjamin van Goltstein» 
Heer van Grunsfoort en de Appel (1665 — 1744). Landcom- 
mandeur der Balie van Utrecht van de Ridders van de Duit- 
sche Orde. 

Door? In het Ordchuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871». 

2810. GOLTIUS. Cornelia Goltius. 

Door G. V. d. Marck 17 19, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis 
te Zieriksee. 

281 1. GOLTZIUS. Hendrik Goltzius (1558 — 1617). Schilder en 
graveur te Haarlem. 

1. Door H. Goltzius. Verk. coll. Nic. van Suchtelcn, Hoorn 17 April 

1715 (Hoet I p. 179). 

2. Door K. V. Man der, op een Kruisiging van Christus. Was in 16 18 

bij Jaques Razet te Amsterdam (v. Mandcr, cd. 16 18, Aanhangsel). 

2812. — Hubertus Goltzius (1526 — 1583). Oudheidkundige. 

Door A. Mor o 1576. Museum te Brussel. Gek. 1853 van I'crcz (Gegra- 
veerd in Goltzius, Sidlia et Magna Graecia, Brugge 1576.). 

2813. GOMMERS Susanna Gommers (1639— 1698). Echtjif. van 
A. Reepmaker. 

Door B. y. d. Helst 1669, met haar man en twee zoons. Bij de hccrcn 
R. Jentink en P. C. Farel te Voorburg. Tent. Delft 1863. Tcnl *b Gra- 
venhage 1881. 330 

2814. GOMMERS. Anthonie Gommers. 

Door A. Ba oker 1676, op een regentenstuk van het Oude man- en vrou- 
wenhuis, in het Stadhuis te Amsterdam. 

2815. VAN DER GON. Eduard Jacob van der Gon. Burge- 
meester van Schiedam. 

Door? Bij Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

2816. — Sara Maria van der Gon (1715 — ). Echtg. van E. J. 
van der Gon. 

Door? Bij Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

2817. VAN GoOL. Jan van Gooi (1685— 1763). Schilder en schrij- 
ver te 's Gravenhage. 

Door J. V. Gooi. Verk. coll. van der Marck (Leiden), Amsterdam 25 Aug. 
Ï773' V-^crk. Amsterdem 19 Dec. 1887. 

m 

2818. — van Gooi. Damesportret. 

'Door G. Schalcken. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. Mr. J. de 
Witte van Citters 1875. 

2819. VAN Goor. A. van Goor. 

Door J. Weenix 1686. Verk. coll Neven, Keulen 17 Maart 1879. 
Afk. uit de coll. Baron Roosen te Maastricht. 

2820. — Herman van Goor ( — 1745). Abt van Bern. 

Door? Abdij van Bern bg Heusden. 

2821. — Lucia van Goor (Eerste helft der 16'^® eeuw). Echtg. 
van Adr. van Reede. 

Door? Bij Graaf Bentinck, op het slot Amerongen te Amerongen. 

2822. VAN DER Goot. Gijsbert van der Goot. 

Door J. M. Quinkhard 1759, op een regentenstuk van het Oudezijds- 
huiszittenaalmoezeniershuis, in het Werkhuis te Amsterdam. 

2823. VAN GOOTEN. P. van Gooten. 

' Door J. de Vos, op een regentenstuk van het Carcilia-ga.sthuis, in de 
Lakenhal te Leiden. 

2824. GORAISKY. Maria Goraiska, Barones van Goray enz. 
(1529-— 1657). Echtg. van G. Doys. 

Door? Bij Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 339 

2825.^ VAN GORCOM. Jan van Gorcom. Vicaris ten Dom te 
Utrecht. 

Door J. V. Scorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den Heiligen 
Lande- te Utrecht, 1523. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

2826. GORCOMS. Janneken Cornelisdr. Gorcoms ( — 1657). 
Echtg. van Com. Evertsen. 

Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. M. M. de Jonge van Cam- 
pens Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

2827. — Mayken Cornelisdr. Gorcoms (—1600). Echtg. van 
Joh. Evertsen. 

Door? 1638. Museum te Middelburg. Leg. Douair. M. M. de Jonge van 
Campens Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

2828. VAN GORSEL. Johannes van Gorsel. 

Door J. M. Quinkhard 1744, op een overheden stuk van het Chirurgijns- 
gilde, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

2829. VAN DER Gort. Adam van der Gort. 

Door R. V. Grol 1636, met zijn zoon (Oud-Holland V p. 63). 

2830. DE Gorter. Johannes de Gorter (1689 — 1762). Hoog- 
leeraar te Harderwijk. 

Door J, M. Quinkhard 1735 (J. Houbraken se). 

2831. VAN GOSLINGA. Fedt Sophia van Goslinga (—1766). 
Echtg. van D. G. Martena van Burmania. 

Door? Bij Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede te Driebergen. 

2832. — Sicco van Goslinga (1664— 1731). Gezant aan het 
Fransche hof. 

1. Door B. Ac ca ma 1731. (J. Houbraken se. naar een teekening van 

H. Pothoven). 

2. Grafmonument door J. B. Xavery in de kerk te Dongjum (Afg. in de 

Vrije Fries, IH p. 277). 

2833. i^E GOTTIGNIES. Lancelot de Gottignies ( — 1673). Bis- 
schop van Roermond. 

Door? Bisschoppelijk paleis te Roermond. 

43 340 
2834- LE GOUCHE. Johan Ie Gouche (1588—). 

Door J. Back er? Bij Jhr. J. Hugo Gevers, op het slot Marquette bij 
Beverwgk. 

2835. — Margaretha Ie Gouche. 

Door J. Ovens 1659. Bij Jhr. J. Hugo Gevers, op het slot Marquette bij 
Beverwijk. Tent. 's Gravenhage 1890. Bezongen door J. Blasius (Geslacht- 
boom der Goden, p. 79). 

2836. — Margaretha Ie Gouche. Echtg. van Nic. Klopper. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. van de Poll, 1885. 

2837. — 1^ Gouche. 

Door? ca. 1675. ^U J^*'- J* Hugo Gevers, op het slot Marquette bij 
Beverwijk. 

2838. VAN Gouda. Johannes van Gouda ( — 1638). Pastoor. 

Door P. Moreelse 1638. Bij Baron Steengracht op slot Moyland bij 
Kleef. Verk. Utrecht 22 April 181 1. 

2839. VAN DER GOUDE. Comelis Jacobsz. van der Goude. 
Commandeur van de ridders van St. Jan te Haarlem. 

1. Door? 16 16. Museum te Haarlem. Afk. van de Commanderie van 

St. Jan te Haarlem. 

2. Door? Stadsbibliotheek te Haarlem. Afk. van het St. Elisabeths-gasthuis 

te Haarlem. 

2840. — Johannes van der Goude. Commandeur van de 
ridders van St. Jan te Haarlem (1365 — ). 

Door?, oude copie. Museum te Haarlem. Afk. van de Commanderie van 
St. Jan te Haarlem. 

2841. GOUDENBERG. Jan Cornelisz. Göudenberg (1601 — ). 

Door J. \. Rotius 1652, als korporaal op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

2842. Goudoever. Isaac Goudoever (1712— 1793) Kolonel der 
Amsterdamsche Schutterij. 

Door J. Ekels (R. Vinkeles en Garreau se.). 

2843. GOUFFIER. Anna Antoinette Gouffier ( — 1620). Echtg. 
van Ernst van Lynden. 

Door? Was 1625 op het slot te Reckem (Joh. Vasouns se. 1625 in 
Butkens, Annales de la maison de Lynden, p. 313). 341 
2844- GOUTSAND. Frederik Goutsand. 

Door? Op een schutterstuk uit de i6^® eeuw van »de Edele Voetboog" te 
Middelburg. 

2845. GOA/^RTSZ. Jan Govertsz. Verzamelaar van schelpen te 
Haarlem. 

Door H. Goltzius (v. Mander ed. 1618 p. 200b). 

2846. — Jan Govertsz. 

Door M. Jz. Mierevelt (v. Mander ed. 1618 p. 196 b. ~ Havard, L'art 
et les artistes hoUandais, I p. 52). 

2847. — Marcelis Govertsz. 

Door? 1660. Marcelis Groverts-Gasthuis te Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

2848. -r— Roelof Govertsz. 

Door N. Elias 1645, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te Amster- 
dam (Oud-Holland IV p. 99). 

2849. — Willem Govertsz. 

Door N. Elias 1645, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te Amster- 
dam (Oud-Holland IV p. 99). 

2850. VAN DER GOYE. Gysbert van der Goye. Landcomman- 
deur der Balie van Utrecht van de Ridders van de Duitsche 
Orde, ca. 1270. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 187 1). 

2851. VAN GOYEN. Jan van Goyen (1596— 1656). Schilder te 
Leiden en te 's Gravenhage. 

1. Door B. V. d. Helst, wandelend in een landschap. Verk. coU.. J. 

V. d. Marck (Leiden), Amsterdam 25Aug,i773. 

2. Door B. V. d. Helst. Verk. coU. Nic. Nieuhoff, Amsterdam 14 

April 1777, 

3. Door G. ter Borch. Verk. coll. G. Maitland, Parijs 2 Mei 188 1 *). 

4. Door? Verk. coll. J. v. d. Marck (Leiden), Amsterdam 75 Aug. 1773. 

(C. de Moor se, gereproduceerd in de Kunstkrongk, N. S. XV p. 50). 

5. Door? Verk. Rotterdam 23 Juli 1876. 1) Vermoedelijk is deze opgave niet juist De gravure van J. Wright, voorstellende van 
Goyen met zijn vrouw en kind, door Fr. Hals (J. F. van Someren, Beschr. catalogus 
n^. 2084) is stellig verkeerd aldus genoemd. 342 

2852. VAnGoyen. Margaretha van Goyen. Echtg. van J. Steen, 1649. 

Haar portret staat op tal van schilderijen van Jan Steen, maar deze zijn 
steeds te weinig als portret behandeld, om hier opgenomen te kunnen 
worden. 

2853. DE GOYER. Dirck de Goyen Burgemeester van Utrecht. 

1. Door? 1588. Museum Kunstliefde te Utrecht. Door den Heer J. F. 

M. van Wiechem aan de gemeente Utrecht geschonken. 

2. Door? Bij den Heer C. Schöffer te Amsterdam. 

2854. — Maria de Goyer (17de eeuw). Echtg. van R. van Sanen. 

Door ? Bg den Heer C. J. Kneppelhout van Sterkenburg op den huize 
Sterkenburg bij Doom. 

2855. — Pieter de Goyer. 

Door J. A. Rotius 1655, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

2856. VAN DER Gracht. Cornelis van der Gracht. 

Door Th. de Keyser?, met zijn vrouw. Museum Christiansboi^g te 
Kopenhagen. 

2857. — Emerentia van der Gracht. 

Door A. Camerarius. Bez. door J. Serwouters (Hollandsche Pamas, 
Amsterdam 1660 p. 55). 

2858. Graef. Lieven Willemsz. Graef (1652 — 1704). Predi- 
kant en wiskundige te Amsterdam. 

Door J. Sterrenberg (P. Aeneae se.). 

2859. DE Graeff. Agneta dé Graeff (1603 — 1656). Echtg. van 
J. Bicker. 

1. Door J. Lievens 1664. Greschilderd voor Jan de Witt. (Nederl. 

Spectator 1874 p. 122, 123). 

2. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1881. Verk. coll. 

Üpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend dames-portret door 
J. de Bray (n». 7). Tent. Amsterdam 1876. 

2860. — Andries de Graeff (161 1 — 1677). Burgemeester van 
Amsterdam. 

1. Door Rem brandt ca, 1642 (Oud-Holland Hl p. 93). 

2. Door J. Lievens. Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Amster- 

dam 1662 p. 147). Naar dit portret of naar het vorige is vermoe- 343 

deliik de teekening van H. Pothoven gemaakt^ waarnaar J. Houbraken 
een gravure gemaakt heefl. 
3. Door A. Quellinus. Buste in marmer. Rijksmuseum te Amsterdam. 
Eigendom van de stad Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

2861. DE Graeff. Antonia de.Graeff. Echtg. van Abr. Swaw- 
teveld. 

Door R. Bleek. Bij den Heer J. C. Hoynck van Papendrecht te Rot- 
terdam. 

2862. -- Christina de Graeff (1607 — 1672). Echtg. van J. Bicker 
en P. Trip. 

Door? Bij Jhr. de Graeff van Polsbroek te 's Gravcnhage. Vermoedelijk 
van de verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als door A. Boo- 
nen (n^. 6). 

2863. — Cornelis de Graeff, Heer van Zuid-Polsbroek, Pur- 
merland en Ilpendam (1599 — 1664). Burgemeester van Am- 
sterdam. 

1. Door N. E lias of Th. de Keyser. Museum te Berlijn. Coll. Suer- 

mondt, Aken 1874. Verk. coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872. 
(Afg. in Ungers ed. van Vondel, dl. 1657 — 60 p. 357). 

2. Door J. Back er 1642, als kapitein op eeu schutterstuk in het Stadhuis 

te Amsterdam (Oud-Holland, III p. 116. — Aemstels Oudheid, 
VII p. 136). 

3. Door G. Flinck. Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872 

4. Door A. Quellinus 1660. Relief in marmer. Rijksmuseum te Am- 

sterdam*. Eigendom van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
te Amsterdam Afk. van den Heer G. L. Baud te Lausanne. Be- 
zongen door J. Vos (Alle de Gedichten, Amsterdam 1662 p. IQS). 
Tent. Amsterdam 1876. (Afg. in Ungers ed. van Vondel, dl. 1660, 
vooraan). 

2864. — Dirck de Graeff ( — 1589). Burgemeester van Amsterdam. 

Door ? Bij Jhr." de Graeff van Polsbroek te 's Gravenhage. Tent. Amster- 

« 

dam 1876 (J. Houbraken se.). Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 
1872, als onbekend mansportret, door Dirck Barendsz. (n^. 4). 

2865. — Dirck de Graeff ( — 1637). Schepen van Amsterdam. 

I. Door? 1601. Bij Jhr. de Graeff van Polsbroek te 's Gravenhage. Verk. 
coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mansportret 
(no. 46). 344 

2. Door Th. de Keyser 1633, als luitenant op een schatterstuk in het 

Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-Holland VI p. 233. — Aemstels 
Oudheid VU p. 134). 

3. (?). Door? Verk. c»ll. Üpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als het 

portret van Frans Banning Cock (n". 23). 

2866. DE Graeff. Gerrit de ?jrraeff, Heer van Zuid-Polsbroek, 
Purmerland en Ilpendam (1711 — 1752). Schepen van Amsterdam. 

Door ? Bij den Heer F. L. de Graeff te 's Gravenhage. 

2867. — Gerrit de Graeff (1741 — 1765). 

Door? Bq Jhr. de Graeff van Polsbroek te 's Gravenhage. Verk. coU. üpenstein, 
Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mansportret, 1780 (n*. 47). 

2868. — Jacob de Graeff Heer van Zuid-Polsbroek (1571 — 1638). 
Burgemeester te Amsterdam. 

1. Door H. Goltzius? Bij Jhr. de Graeff van Polsbroek te *s Gravenhage. 

Verk. coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872. Tent. Amsterdam 
1876. Vondel-tent. Amsterdam 1879. (J. Houbraken se.). 

2. Door? (copie naar hot vorige). Bij den Heer F. L de Graeff te 

*s Gravenhage. Verk. coll. Dpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872. 

2869. Jacob de Graeff (1642 — 1690). Schepen van Amsterdam. 

1. Door? Bij Jhr. de Graeff van Polsbroek te 's Gravenhage. Verk. coll. 

üpenstein, Amsterdam 3 December 1872, als onbekend mansportret, 
1642 (n*. 50). Tent. Amsterdam 1876. Vondel-tent. Amsterdam 1879. 

2. Door? 1685. Bij den Heer F. L. de Graeff te 's Gravenhage. Verk. 

coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mansportret 
door J. M. Quinkhard (n». 60). 

2870. — Jan de Graeff. Heer van Zuid-Polsbroek, Purmerland 
en Ilpendam (1673— 17 14). Vroedschap van Amsterdam. 

Door? 17 14? Bij Jhr. de Graeff van Polsbroek te 's Gravenhage. Verk. 
coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mansportret, 1709 
(p9. 54). Tent. Anisterdam 1876. 

2871. — Jan de Graeff (Tweede helft der i8de eeuw). Com- 
mandant van St. Eustatius. 

Door? Gouvemementshuis te New-Hampshire. 

2872. — Pieter de Graeff, Heer van Engelenburg (1574 — 1645). 

Door? 1645. Bij Jhr. de Graeff van Polsbroek te 's Gravenhage. Verk. 
coll. Dpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mansportret 
(n». 48). 345 

2873- DE Graeff. Pieter de Graeff, Heer van Zuid-Polsbroek, 
Purmerland en Hpendam (1638 — 1707). Schepen van Amsterdam. 

1. Door Vaillant 1674. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Bicker 1 88 1 . 

Verk. coll. üpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend mans- 
portret (n*^. 41). Tent. Amsterdam 1876. Vondel-tent. Amsterdam 
1879 (Afg. in Ungers uitg. van Vondel, dl. 1657 — 1660 p. 327). 

2. Door? Bij Douair. Barones van Reenen op het Hof te Bergen bij 

Alkmaar. 

2874. — Regnerus de Graeff (1641 — 1673). Geneesheer te Delft. 

1. Door H. Watelé 1666 (G. Edelinck se.). 

2. Door? Bij den Heer Ch. C. V. Verreyt te Rotterdam. 

2875. "■ Wendela de Graeff. Echtg. van P. v. Papenbroeck 
en van W. Schrijver. 

Door? 1607. Verk. coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, als onbekend 
damesportret 1640 (n°. 65). 

2876. — de Graeff, Heer van Zuid-Polsbroek, Purmer- 

merland en Ilpendam. 

Door G. ter Borch. Was in 1874 ^9 Gravin Duchatel te Parijs. Verk. 
coll. van Dam, Dordrecht 3 Juni 1829. 

2877. VAN DER Graeff. Abraham van der Graeff (1718 — ). 
Secretaris van Harderwijk. 

Door ? Bij den Heer D. Dumbar te 's Gravenhage. 

2878. — Alida van der Graeff. Echtg. van R. van derBurch. 

Door? Verk 's Gravenhage 22 Nov. 1886. 

2879. — Arent Jacobsz. van der Graeff (1557 — 1642). Bur- 
gemeester van Delft. 

Door ? 1 630. Bij Jhr. H. van Sypesteyn te 's Gravenhage. 

2880. — Arent van der Graeff. Raad van de domeinen van 
de Staten van Holland en Westfriesland. 

Door J. de Baen. Bezongen door P. de Neyn. 

2881. — Claes Jacobsz. van der Graeff (1608 — ). 

Door J. Delf f 1660. Gemeente-museum te 's Gravenhage. Leg. van den 
Kerckhoven. 346 

2882. VAN DER Graeff. Elisabeth van der Graeff. Echtg. 
van H. G. van Hengst. 

Door? Bij Mr. C. G. Berger van Hengst te Utrecht. 

2883. — Gerard van der Graeff ( — 1600). Ruiter in Spaan- 
schen dienst. 

1. Door? Te zamen met eenige andere in het gevecht op de Vuchterheide 

gesneuvelde ruiters. Geschilderd voor de Dominicanen-kerk te 's Her- 
togenbosch. Werd in 1629 naar het Dominicanen-klooster te Mechelen 
gevoerd, en ten tijde van de Fransche revolutie verkocht (Hermans, 
Bijdragen tot de geschiedenis der Prov. Noord-Braband, I p. 469). 

2. Copie naar de vorige schilderij. Was voorheen in het Dominicanen- 

klooster te Antwerpen, doch is niet meer aanwezig. 

2884. — Jacob van der Graeff, Heer van Hoogeveen (1586 — 
1651). Burgemeester van Delft. 

1. Door M. Jz. Mierevelt 1614. Gemeente-museum te *s Gravenhage. 

Leg. van den Kerckhoven. (Havard, L'art et les artistes hollandais I 
p. 69). 

2. Door? Prinsenhof te Haarlem. Gesch. van Mr. A. J. Enschedé te 

Haarlem, 1888. 

2885. — Magdalena van der Graeff (1639 — )• 

Door J. Delft' 1647. Gemeente-musenm te 's Gravenhage. Leg. van den 
Kerckhoven. 

2886. — Maria van der Graeff. Echtg. van E. Prins. 

Door H. M. Sorgh 1661, met haar man en dochters. Bij de Douair. 
Prins te Haarlem. 

2887. — Maria van der Graeff (1643 — 1730). Echtg. van 
Adr. Braets. 

1. Door J. La vee que. Bij Jhr. Gevaerts van Simonshaven te *s Gra- 

venhage. 

2. Door N. Maes. Bij Jhr. Gevaerts van Simonshaven te 's Gravenhage. 

2888. — van der Graeff (1556 — ). Mansportret. 

Door M. Jz. Mierevelt 1618. Bij Jhr. H. van Sypesteyn te 's Gra- 
venhage. 

2889. — van der Graeff. Vrouweportret. 

Door J. Del ff 1644, act. 31 (?). Bij Jhr. H. van Sypesteyn te 's Gra- 
venhage. 347 

2890. VAN DER Graeff. van der Graeff (Einde der 

i6de eeuw). Mansportret. 

Door? Gremeentemuseum te 's Gravenhage. Leg van den Kerckhoven. 

2891. Graefland. Anna Catharina Graefland (1682 — 1755). 
Echtg. van Ferd. vanCoUen. 

Door? Bij den Heer H. D. Willink van Collen op den huize Gunterstein 
te Breukelen. 

2892. — Anna Maria Graefland (1743 — 1803). Echtg. van 
Ferd. Folef Baron von Inn- und Kniphausen. 

Door J. M. Quinkhard 1752, met hare familie. Bij Mevr, de Wed. 
Hooft Graafland van Schooter Vlieland geb. Hooft Graafland te Utrecht. 

2893. — Cornelis Graefland (1649 — ^740- Schepen van Am- 
sterdam. 

Door? Bij den Heer H. D. Willink van Collen op den huize Gunterstein 
te Breukelen. 

2894. — Joan Graefland (1697 — 1767). Burgemeester van Am- 
sterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1752, met zijne familie. Bij Mevr. de Wed. 
Hooft Graafland van Schooter Vlieland geb. Hooft Graafland te Utrecht. 

2895. -- Joan Graefland, Heer van Schooter Vlieland (1736 — 
1799). Ontvanger-generaal van de Admiraliteit te Amsterdam. 

1. Door J. M. Quinkhard 1752, met zijne familie. Bij Mevr. de Wed. 

Hooft Graafland van Schooter Vlieland geb. Hooft Graafland te Utrecht. 

2. Door H. Nu man 1793. Bij Mevr. de Wed. Hooft Graafland van 

Schooter Vlieland geb. Hooft Graafland te Utrecht 

2896. Graet. Barend Graet (1628—1709). Schilder te Amsterdam. 

Door B. Graet (M. Pool 8c.). 

2897. — C. Graet. 

Door B. Graet 1678 (of 1673?). Museum te Stockholm. 

2898. Graeuwert. Nicolaes Graeuwert. 

Door Fr. Hals 1639, als kapitein op een schutterstuk van den Kloveniers- 
doelen, in het Museum te Haarlem. 

44 348 

2899- Graeuwert. Tydeman Graeuwert. Prior van het Kar- 
thuiserklooster te Utrecht. 

Op een niet meer aanwezige zerk (Kroniek van het Hist. Grenootsch. te 
Utrecht 1857 p. 133). 

2900. Graeuwhart. Hendrick Graeuwhart (1661 — 1732). Dich- 
ter te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum (Rijks- 
museum te Amsterdam). 

2901. Graevius. Johannes Georgius Graevius (1638 — 1703). 
Hoogleeraar te Utrecht 

1. Door? Universiteit te Utrecht. Bezongen «door J. Brandt 1701 (MengeU 

dichten, Amsterdam 1701 p. 92). 

2. Door G. Hoet. Universiteit te Amsterdam (G. Valck se. 1688). 

3. Door? Universiteits-Bibliotheek te Grroningen. 

4. Door? Was in 171 1 bij J. W. van Meel te Amsterdam (Zach. Uffen- 

bach, Reisen III p. 556). 

2902. Graf. Christian Ernst Graf (ca. 1726 — 1804). Kapel- 
meester te 's Gravenhage. 

Door Chr. .e Graf. Was bij C. Ph. Em. Bach te Hamburg (overl. 1788). 
(Bouwsteenen. Tweede jaarboek der Vereeniging voor Noord-Nederlands 
muziekgeschiedenis p. 185). 

2Q03. VAN DER Graft. Hendrik van der Graft (161 1 — 1694). 
Aartspriester van Rijnland. 

Door W. V. In gen (J. Munnikhuysen se). 

2904. — Johan van der Graft. 

Door J. V. Schoten 1628, als wachtmeester op een schutterstuk in de 
Lakenhal te Leiden. 

2905. DE Grainge. Pieter Cornelis de Grainge. 

Door Chr. van Bieselinge. Op een schutterstuk van »de Edele Voet- 
boog" te Middelburg. 

2906. DE Grande. Sibylle de Grande. Echtg. van P. H. Buys. 

Door A. Fr e se 1745, '"^^ ^**'' ™*" ®" kinderen. Bij Jhr. P. H. A. 
Martini Buys te 's Gravenhage. 

2907. Grandjean. Jean Grandjean (1752— 1781). Schilder te 
Amsterdam. 

Door J. Grandjean 1771, op zijn atelier. Geschilderd voor P. Calkoen. 
Later bij den Heer Brentano (v. Eynden en v. d. Willigen II p, 387). 349 

2go8, Grasper. Henricus Josephus Grasper {1679 — 1734). 
"pastoor te Amsterdam. 

DoorP St. Cathariaa-kerk te Amslerdam . 

2909. Graswinckel. Agneta Graswinckcl (1641— 1727). Echtg. 
van P. van Loon. 

Door J. de Baen 167S. Bij Jhr. L. 'van Loon. op den huize Hydepaik 
bij Doom. 

2910. — Cornelia Graswinckel. 

Door M. Jz. Mierevelt. Komt voot op den iaveataris van Mietevelts 
inboedel, 164S (Havard, L'ait el les aitUtes hoUaodais I p. 48). 

2911. — Cornelis Graswinckel (—1664). 

Doori' Veik. 's (iravenbage zs Nov. 1SS6. 

Z912. — Dirck Graswinckel (1600-1666), Griffier der Staten- 
Generaal en Dichter, 

I. Door M. ]z. Mierevelt 1636. Wa» in 1778 bij „leker voornaem 
Rechtsgeleerde, vermaegdsehapl aea desielfs geslacht" (Timareten, Ver- 
zameling van gedenkstukken in Nederland II p. 98). (Th. Matham se.) 
z. Door G. Flinck 1646, met zgn vrouw. Museum Boymans te Rotter- 
dam. Gek. 1854. 

3. Door? Bij Prof. Dr. J, J. Ph. Valeton Ie Amersfoorl, 

4. Door? Verk. Bibliotheca Goesiuia, Leiden 7 April 1687. 

5. Door A. T. Halen, miniatuur. In hel Panpoéticon Balavuni, Rijks- 

museum te Amsterdam. 
b. Marmeren buste, 1670 op een grafmonument in de Groote Keilt te 
's Gravenhage. 

2913. — Gerrit Graswinckel (1542 — 1627). Burgemeester van 
Delft. 

Door? 1645. Bg Prof. J. J, Ph. Valelou te Amersfoort 

2914. — Gerard Graswinckel, Secretaris van 's Gravenhage, 

Door C. Janssens van Geulen 1647. op een regentensluk in het Ge- 
raeentemusenm te s Gravenhage. 

2915. — Jacob Jansz. Graswinckel gez. Boot (1536 — 1624). 
»De Delftsche Wonderdokter". 

Door? Verk. 's Gravenhage 12 Nov. 1886. 350 

2916. DE Grau. Abraham de Grau (1632 — 1683). Hoogleeraar 
te Franeker. • 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

2917. Grave. Hendrik Grave (1670 — 1749). Luitenant-Admiraal 
van Holland. 

Door N. Verkolje 1744 (J. Houbraken se.). 

2918. Graver. Augustinus Graver. 

Door J. M. Quinkhard 1737, op een overliedenstuk van het Chirurgijns- 
gilde, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

2919. 'sGravesande. Cornelius 'sGravesande ('1631 — 1691). 
Geneesheer te Delft. 

X. Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Delft. 

2. Door N. Verkolje. Bij den Heer M. W. J. 's Gravesande Guicherit 

te 's Gravenhage. Tent. Delft 1863 (A. Blooteling se.). 

3. Door? Bij den Heer M. W. J. 's Gravesande Guicherit te 's Gravenhage 

2920. — Cornelis 'sGravesande (1705 — 1751). Schepen van 
Delft. 

Door? Bij den Heer M. W. J. 's Gravesande Guicherit te 's Gravenhage. 

2921. — Willem Jacob 's Gravesande (1688 — 1742). Hoog- 
leeraar te Leiden. 

Door? Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

2922. Gravius. DanielGravius( — 1678). Predikant te Middelburg. 

Door Z. Blyhof (J. Munnikhuysen se.). 

2923. DE Greef. Catharina de Greef. Echtg. van J. A. de 
Normandie (1658 — 1730). 

Door J. H. Br and on. Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 's Gravenhage. 

2924. — Joanna de Greef. Echtg. van Seb. Beelaerts (geb. 1578). 

Door? aet. 33. Bij Jhr. Mr. P. M. Beelaerts van Emmichoven te 's Gra- 
venhage. 

2925. Greenwood. Frans Greenwood (1680 — 1761). Graveur 
en dichter te Dordrecht 

I. Door Corn. Greenwood. miniatuur. In het PanpoCticon Batavum 
(Rgksmuseum te Amsterdam). 351 

2. Door A. Schouman '), miniatuur. In het Panpoëticon Batavum 
(Rijksmuseum te Amsterdam). Bezongen door J. Vermeulen 1739. 

2926. DIE Greve. Ernst Henricsz. die Greve. 

Door J. V. S co rel, als Ridder van de Broederschap van den HeiUgen Lande 
te Utrecht, 1735. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

2927. Greven. Aleida Greven (1670 — 1742). 

Door Cornelia van Marie 1689. Vrouwenhuis te Zwolle. 

2928. — Hendrica Maria Greven (1725—). Echtg. van D. 
Queysen. 

Door? Bij den Heer J. H. A. Queysen te Zwolle. 

2929. Grevers. Jacob.us Grevers (1731 — 1799). Abt van Bern. 

Door? Abdij van Bern bij Heusden. 

2930. Grevinck. Johanna FredericaGre vinck (1689 — )• Echtg. 
van A. Sloet. 

Door G. J. Pal the 1718. Bij Baron von KnobelsdoHF van Nyenhiüs te 
Heino bij Zwolle. Tent. Zwolle 1882. 

2931. Grevinckhoven. Nicolaes Grevinckhoven ( — 1632). 
Predikant te Rotterdam. 

1. Door? Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

2. Door? Remonstrantsche kerk te Amsterdam. 

2932. Gribius. Petrus Gribius (1651 — 1739). Predikant te Delft. 

Door Th. v. d. Wilt 1725 (J. C. Philips se. 1740). 

2933. DE Grient. Cornelis de Grient (1691- 1783). Teekenaar 
te Rotterdam. 

Door G. v. Nymegen. Een teekening er naar door G. van Kymegen was 
in 181 7 bg A. van der Willigen (v. Eynden en van der Willigen U p. 109). 

2934. VAN Griethuysen. Sibyl la van Grie thu ysen (ca. 1620—). 
Echtg. van U. H. Wytzema. Dichteres. 

1. Door Theod. Faber (J. v. Meurs se. in: Sybille van Griethuysen en 

Sibr. Francisci, Hemelsche Troost-Bome, Leeuwarden 165 1). 

2. Door Theod. Faber 1656. Bezongen door haar zelf (Klioos kraam 

n P- 133)- 

') Niet door J. M. Quinkhard, zooals staat in Am v. Halen*s Panpoëticon Batavum, 
Ledden 1773 P- X^- 352 

3. Door A. van Halen, miniatuur, In het Panpoëticon Batavum (Rijks- 
museum te Amsterdam). 

2935. Grill. Anthony Grill. Zilversmid te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1727. Grillshofje te Amsterdam. Tent. Am- 
sterdam 1876 (Gids 1876, IV p. 122). 

2936. VAN DER Groe. Theodoor van der Groe (1705— 1784). 
Predikant te Kralingen. 

Door A Boon (J. Groenendijk se.). 

2937. Groen. Jacobus Groen. Pastoor te Warmond. 

Door H. A. Brasser 1788. Roomsch-Katholieke kerk te Warmond. 

2938. VAN Groenendyck. Adriaen van Groenendyck. 

Door F. Bol 1652, als kapitein op een schutterstuk in het Museum te 
Gouda. 

2939. — Cörnelis van Groenendyck. Schepen van Gouda. 

1. Door A. V. d. Tempel 1688. Gemeente- museum te 's Gravenhage. 

2. Door P. V. d. Werf f. Gremeente-museum te 's Gravenhage. 

2940. — Margaretha van Groenendyck. Echtg. van M. S. 
van Kerckhoven. 

Door J. Vollevens 1726. Gemeeente- museum te 's Gravenhage. 

2941. — Maria van Groenendyck. Echtg. van N. v. d. Velde. 

Door N. Maes. Bij Mr. P. F. Hubrecht te 's Gravenhage. Tent. 's Gra- 
venhage 1881. 

2942. — Theodora van Groenendyck. Echtg. van C. Schre- 
velius. 

Door J. Toorenvliet. Bezongen door J. Blasius (Geslachtboom der 
Goden p. 276). 

2943. Groenewegen. Henricus Groenewegen. 

Door M. Jz. Mierevelt. Komt voor op Mierevelts inventaris, 1648 
(Havard, L'art et les artistes hollandais I p. 49). 

2944. — Henricus Groenewegen (1648 — ). Predikant te Enk- 
huizen. 

Door J. van Neck 168 1 (Chr. Hagens se.). 353 
2945- Groenewegen Groene wegen. 

Door N. Verkolje 1685. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. Amster- 
dam 21 Juni 1887. 

2946. VAN Groenewegen. Maria Dircksdr. van Groenewe- 
gen. Echtg. van P. Carré. 

Door? ca. 1540, met haar mau, kinderen en kleinkinderen, op een votief 
schilderij op het Archief te Rotterdam. Tent. Rotterdam 1893. 

2947. Groenhout. Theodorus Groenhout ( — 1716). Pastoor 
te Noordwijk. 

Door?, als een leviet, op een altaarstuk in de Roomsch-Katholieke kerk 
te Limmen, voorstellende St. Comelius, een zieke vrouw genezende (Bijdr. 
Gesch. Bisdom Haarlem XIII p. 281). 

2948. VAN Groenhout. Franciscus van Groenhout (1651 — 
17 14). Pastoor te Oost-Zaandam. 

Door R. Koets 171 4, Roomsch-Katholieke kerk te Zaandam. Tent. 
Zaandam 1874 (P. van Gunst se.). 

2949. VAN Groenhoven. Bartha Maria van Groenhoven 
Echtg. van Anth. Hoffer. 

Door J. van Haensbergen. Bij Jhr. van Schuylenburg, op den huize 
Ulenpas bij Keppel. 

2950. Groenincx. Aegidius Groenincx, Heer van Capellea. d. 
IJssel (1703 — 1737). Raad in de vroedschap van Rotterdam. 

Door H. V. Limborch 1730. Verk. Amsterdam 21 Febr. 1888. 

2951. Grommée. Abraham Grommée. 

Door J. M. Quinkbard 1759, op een regentenstuk van het Oudezijds- 
huiszittenaalmoezeniershuis, in het Werkhuis te Amsterdam. 

2952. Grondt. Helena Grondt. Echtg. van J. v. d. Linden. 

Door Abr. v. d. Tempel 1660. Mauritshuis te 's Gravenhage. Verk. coll. 
Lippman von Lissingen (WeeDen), Parijs 1876. 

2953. Gronovius. Johannes Fredericus Gronovius (1611 — 
167 1). Hoogleeraar te Leiden. 

1. Door? Verk. coll. P. Francius, Amsterdam 14 April 1705. 

2. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum 

(Rijksmuseum te Amsterdam). 354 
2954- Groot. Jacob Groot. 

Door A. Liets 1653, op eeD schutterstuk in het Museum te Hoorn. ' 

2955. ~~ J3.n J. Groot de Jonge. 

Door J. A. Rotius 1655, als sergeant op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

2956. — Jan Meeuwsz. Groot. 

Door J. A. Rotius 165 1, als vaandrig op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

2957. — Outger Maertsz. Groot. 

Door J. A. Rotius 165 1, als sergeant op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

2958. DE Groot. Brigitta de Groot (1638—). Echtg. van M. 
Merens. 

1. Door? 1659. Museum te Hoorn. Eigendom van de familie Merens. 

2. Door? Was 1888 bij den Heer Martin Colnaghi te Londen. 

2959. — Cornelia de Groot (161 1 — 1687). Echtg. van Jean 
Barthon, vicomte de Montbas. 

1. Door M. Jz. Mierevelt? Teylers-Stichting te Haarlem. Afk. van de 

familie van Reygersbergh, 

2. Door? Was in 1850 bij Jhr. H. Gevers te Leiden. Tent. Leiden 1850. 

2960. — Cornelis de Groot. 

Door J. de Baen 1682, als Bewindhebber dej Oost«Indische Compagnie, 
op een regentenstuk in het Museum te Hoorn. 

2961. -- Eva Maria de Groot (1677 — 1706). Echtg. van D. van 
Foreest. 

Door? Bij Jhr. Mr. P. van Foreest op den huize Nyenburg te Heilo. 

2962. — Hermanus de Groot (1626 — ). Burgemeester van 
Hoorn. 

Door J. A. Rotius 1652, als vaandrig op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

2963. — Hugo de Groot (1426— 1509). 

Door? Was »voorheen" bij Frans van Overschie (Timarcten, Verzameling 
van gedenkstukken in Nederland H p. 353). 355 

2964. DE Groot. Hugo de Groot (1583 — 1645). Pensionaris van 
Rotterdam. Rechtsgeleerde en dichter. 

1. (?). Door H. Goltzins ? 1591 B^ den Heer Kneppelhout van Ster- 

kenbmg op den huize Sterkenburg b^ Doom. Afk. van de verk. 
Dr. Lelie te Leiden. Tent. Amsterdam 1845, '^ ^^^^ Jac.de Bray 
(Kunst- en Letterbode 1847, I p. 325). 

2. Door A. v. Halen, miniatuur Copie naar de gravure van J. deGheyn. 

1598. In het Panpoêticon Batavum, Rijksmuseum te Amsterdam. 

3. Door M. Jz. Mie re velt, als jongen. Verk. Amsterdam a8 October 1839. 

4. Door M. Jz. Mierevelt 1600. Was 1881 b^ Jhr. H. J. de Quarles 

van Uffbrd te *s Gravenhage. Tent. *sGravenhage 1881. 

5. Door M. Jz. Mierevelt ca. 1614 (H. Bary se.). Bezongen door 

D. Heinsius, 16 14. 

6. Door M. Jz. Mierevelt 1631. Stadhuis te Delft. Gresch. van Gerard 

van Papenbroek te Amsterdam aan de stad Delft 1740 (Obreen*s 
Archief V p. 325). Tent. Delft 1863 (W. Delff se. — P. van Gunst 
SC. — J. Houbraken se.). 

7. Door M. Jz. Mierevelt 1632. Bij de Douair. Prins geb. Labouchère 

te Haarlem. 

8. Door M. Jz. Mierevelt 163a. Remonstrantsche kerk te Amsterdam. 

Coll. Joan van Gheel. Coll. Gerrit Hooft. Verk. coll. Jer. de Bosch, 
Amsterdam 18 12. Verk. coll. Jer. de Vries, Amsterdam 185V Tent. 
Delft 1863. Vondel-Tent. Amsterdam 1879. 

9. Door M. Jz. Mierevelt 1632. Bij Freule de Bosch Kemper te Am- 

sterdam. 

10. Door M. Jz. Mierevelt. Was bij Jhr. H. Gevers te Leiden. Tent. 

Leiden 1850. Tent. 's Gravenhage 1881. 

11. Door M. Jz. Mierevelt. B^ Jhr. W. H. de Beaufort, op den huize 

den Treek bij Leusden. 

12. Door M. Jz. Mierevelt. Hofje Meermansburg te Leiden. 

13. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 20 Aug. 1856. 

14. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 11 Juni 1889. 

In'^Mierevelt's inboedel werd ook een portret van Hugo de Groot 
gevonden (Havard, L'art et les artistes hollandais I p. 53). 

15. Door W. Delff. Verk. coll. M. C. van HaU, Amsterdam 27 April 1858. 

16. Door? ca. 1620. In de coll. Buchner te Bamberg, als onbekend mans- 

portret in de manier van Frans Hals (Afg. in H. E. von Berlepsch 
und Fr. Weysscr, Katalog der Sammlung Buchner in Bamberg, Bam- 
berg 1891). 

17. Door? 1630. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. van het Nationaal 

Museum te 'sGravenhage 1808. 

45 356 

i8. Door? Universiteit van Amsterdam. Geschenk van Gerard van Papen- 
broek 1743, en vermoedel^k afk. van de verk. coU. Petrus Frandus, 
Amsterdam 14 April 1715. Bezongen door D. v. Hoogstraten (Poê- 
mata ed. 1728 p. 33;). 

19. Door? Universiteit van Amsterdam. 

20. Door? UniversiteitS' Bibliotheek te Leiden. Tent. Delft 1863. Tent. 

Amsterdam 1867. 

21. Door? Universiteits- Bibliotheek te Leiden. 

22. Door? Gerechtshof te 's Gravenbage. 

23. Door? Bodleiaansche Bibliotheek te Oxford. 

24. Door? Bibliotheek te Wolfenbüttel. 

25. Door? Copie naar Mierevelt. Bij Jhr. Six te Amsterdam. 

26. Door ? Bij Mr. F. A. J. van Lanschot te *s Hertogenbosch. Afk. van 

het kasteel Maurik bg Vucht. 

27. Door? Bij den Heer Holtzman te Hilversum. 

28. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

29. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

30. Door? Verk. coU. J. Six, Amsterdam 6 April 1702. 

31. Door? Was in 17 II bij Joan de Haes te Rotterdam. Bezongen door 

Joan de Haes (Gedichten, Delft 1724 p. 4CX}). 

32. Door? Was 1774 bij Royer te 's Gravenhage. Bjömstahl zag het 

toen bij den schilder Humbert (Bjömstahls Briefe, Leipzig 1782, 

V p. 413). 

33. Door?, miniatuur. Was in 1852 bij den Heer Smit te Gouda (Na- 

vorscher 1873 p. 192). 

34. Door? Was 1863 bij den Heer A. D. Schinkel te 's Gravenhage. 

Tent. Delft 1863. 

35. Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. ^) 

2965. DE Groot. Jacobus de Groot (1696 — 1750). Predikant te 
Utrecht. 

Door J. M. Quinkhard (P. Tanjé se.). ') Nog gaan of gingen zeer vele portretten ten onrechte voor dat van Hugo de Groot 
door, o. a. door Rembrand t, in het Museum te Brunswijk, door Rubbens, in het Mu- 
seum Pitti te Florence, in de coU. Aren berg te Brussel, in het Museum Kums te Antwer- 
pen en in de Pinacotheek te München, door P. Moreel se, bij Mr. L. W. A. Besier te 
Utrecht, door G. ter Borch, op de verk. coU. Neven, Keulen 1879, door F. Bol, op de 
verk. coU. Heymel (Dresden), Berlijn 5 Nov. 1889, door C. Janssens van Ceulen, op 
de verk. Amsterdam i Febr. 1887, en door J. Wyckersloot, op de verk. coll. von der 
Ropp, Keulen 11 Nov. 1890. 

Sommigen hiervan zijn als portretten van hem gegraveerd. 357 

2966. DE Groot. Joan de Groot (1623 — ). 

Door J. A. Rotius 1652, als luitenant op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

2967. — Jan de Groot 

Door W. Vereist 1729, voor het Wijnkoopersgilde te Rotterdam (Obreen's 
Archief III p. 229, 230). 

2968. — Jan de Groot (1733 — 1801). 

Door H. Pothoven 1777. Bij den Heer de Groot Jamin te Amsterdam. 
Tent. Amsterdam 1876. 

2969. — Johan de Groot (1554 — 1640). Burgemeester van Delft. 

Door? 1636. Bij de Douair. Prins geb. Labouchère te Haarlem. 

2970. — Johannes de Groot ( — 1692). Pastoor te Haarlem. 

Door Jan de Bray 1692, Bisschoppelijk Museum te Haarlem. 

2971. — Janus de Groot ( — 1784). Advokaat en dichter te 
's Gravenhage. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. 

2972. — Pieter de Groot (1615 — 1678). Pensionaris van Am- 
sterdstm. Gezant te Parijs. 

1. Door? Bij de Douair Prins geb. Labouchère te Haarlem (J. Houbra- 

ken SC. naar een teekening van A. Schouman). 

2. Door D. V. Nymegen, miniatuur In het Panpoéticon Batavum, Rqks- 

museum te Amsterdam. 

2973. — Willem de Groot (1597— 1662). Advokaat en dichter 
te 's Gravenhage. 

1. Door A. Hanneman (H. Bary se.). 

2. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoéticon Bataviun, 

Rijksmuseum te Amsterdam. 

2974. — deGroot Courantier te 's Gravenhage. 

Door Fran9. van der Myn (van Gooi II p. 32a). 

2975. Groote. Grietje Adriaensdr. Groote. 

Door? f622. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. Amsterdam 16 Dec 1885 
als door P. Moreels e. 358 

2976. Grootebroek. Dieuwertje Pietersdr. Grootebroek 
(1600—). Echtg. van G. 't Hoen. 

Door? 1634. Museum te Hoom. Greschenk van den Heer D. M. Alewgn 
te Medemblik. 

2977. TEN Grootenhuys. Anna ten Groot enhuys (1580 — ). 
Echtg. van Jan Jansz. Carel. 

Door? 1601. Bg Jhr. Huydecoper op den huize Wulverhorst te Zeist. 

2978. — Anna Catharina ten Grootenhuys (1670—1740). 
Echtg. van J. Backen 

Door? Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

2979. — Arent ten Grootenhuys. 

? Door Frans Badens iéi8, als kapittdn op een schutterstuk in het 
Rijksmuseum te Amsterdam (AemstePs Oudheid VII p. 132. — Oud- 
Holland III p. iio, IV p. 93). 

2980. — ten Grootenhuys. Damesportret, i8de eeuw. 

Door? Bg Jhr. yan Pabst van Bingerden te Ngmegen. 

2981. VAN Grootveld. Gerrit Leendertsz. van Grootveld. 

Door J. V. d. Merck 1657, als hopman van de Lddsche schutter^, op een 
schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

2982. — Leendert Gerritsz. van Grootveld. 

1. Door J. y. Schoten 1626, als wachtmeester van de Leldsche schutterij, 

op een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

2. Door J. V. Schoten 1628, als kapitein van de Leidsche schutterij, op 

een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

2983. Grotingh. Anna Grotingh. Echtg. van J. van de Ca- 
pelle (ca. 1624 — 1679). 

Door J. v. Noort (Oud-Holland X p. 35). 

2984. Grudius. Nicolaus Grudius ( — 1571). Kassier van de 
Staten van Braband. Latijnsch dichter. 

Door A. van Halen, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum (Rqksmu- 
seum te Amsterdam). 359 

2985. Gruyward. Hieronymus Gruyward. 

Door C. £versd)ck 1616, op een schatterstuk uit Goes, in Museum 
Boymans te Rotterdam (Obreen's Archief Vil p. 173). 

2986. Grymonpree. Abraham Grymonpree. 

Door? ca. 1660, op een oyerliedeustuk van het Kuipersgilde, in het Stadhuis 
te Midddbmg. 

2987. VAN Grypskerke. Isabella van Grypskerke. Moeder 

* 

van het St. Agatha-kloaster te. Delft 

Door M. Heemskerk? Bij den Heer G. Goossens van Eindhoven te 
's Gravenbage. Tent. Amsterdam 187a. 

2988. GUESONT. Jorden Guesont ( — 1673). Ordinaris Raiid en 
Stadhouder van de Gravelijke leenen te Culemborch. 

Door? Elisabeths- Weeshuis te CulemDorch. 

2989. GuiDO. Magdalena Guido. 

Door D. D. Sant voort. Verk. Amsterdam 13 Mei 1890. 

2990. GuiLLERMET. Daniel G ui lier met. 

Door Th. van der Wilt 1727, op een anatomiestiik in de Aimtomieknmer 
te Delft. 

2991. GuiLLOT. Jacob Guillot 

Door J. M. Quinkhard 1759, op een re^cntenstuk van het Oude-/ijds- 
Huiszitten-Aalmoezeniershuis, in het Werkhuis te Amsterdam. 

2992. GuiOT. Jean Guiot (1718 — 1778). Predikant te Rotterdam. 

Door P. F. de Ia Croix (J. Houbraken se. 1779). 

2993. GULDEWAGEN. Christina Guldewagen. 

Door P. V. Anraedt 1674, op een regentessenstuk van het Heilige Geest- 
huis in het Museum te Haarlem. 

2994. — Cornelis Guldewagen ( — 1663). Burgemeester van 
Haarlem. 

Door Fr. Hals. Een teekening hiernaar door C. v. Noorde op het Archief 
te Haarlem. Verk. coll. Ekama (Haarlem), Amsterdam 8 April 1891. 36o 

2995. GULDEWAGEN. Dammas Gulde wagen ( — 1685). Raad in 
de Vroedschap van Haiarlem, 

Door J. de Bray. Een teekening l^iemaar door C. van Noorde op het 
Archief te Haarlem. Verk. coll. C. Schöffer, Amsterdam 30 Mei 1893. 

2996. — Judith Guldewagen (1658 — 1732). Echtg. van J. Aker- 
sloot. 

Door J. H. Brandon 1695. Museum te Haarlem. Gesch. Gerlings 1889. 

2997. GuRTLERUS. Nicolaus Gurtlerus (1654 — 17 11). Hoog- 
leeraar te Deventer en te Franeker. 

Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. Tent. Zwolle 1882. 

2998. GUTBERLETH. Tobias Gutberleth 

Door A. van Halen, miniituur. In het Panpoéticon Batavum (Rijks- 
museum te Amsterdam). 

2999. Gyben. Dirck Gyben. 

Door A. Schouman 1737 (Oud-Holland VI p. 38). 

3000. Gyblant. Job Claesz. Gyblant. 

1. Door Fr. Hals 16 16, als kapitein op een schutterstuk van de St. Joris- 

doelen, in het Museum te Haarlem. 

2. Door? Bij de Douair. Backer-de Wildt te Amsterdam. 

3001. Gysbrechtsz. Gillis Gysbrechtsz. 

Door A. van Loeninga 1635, als knecht op een overliedenstuk van het 
Beurtschippcrsgilde te Middelburg, bij den Heer Jos. de Kuyper te Rot- 
terdam (Oud-Holland X p. 131). 

3002. — Lysbeth Gysbrechtsdr. (—1480). Echtg. van Simon 

« 

Jansz. van Polanen. 

Door? Op een votiefstuk, in 1889 bij den Heer Delaunoy te Amsterdam. 

3003. — Mary Gysbrechtsdr. 

Door? Op een votiefstuk dat nog in de vorige eeuw in het R. K. Maag- 
denhuis te Amsterdam hing (Wagenaar, Amsterdam H p. 345). 

3004. Gyzen. Jan Pietersz. Gyzen. 

Door? op glas. In de Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk. Gresch. van 
den Heer J. J. Honig te Koog a/d Zaan. Tent. Zaandam 1874 (Afg. in 
De Oude Tqd, 1869 p. 181). 301 

3005. Gyzen. Pieter Gyzen. Scheepsbouwmeester te Zaandam. 

Door? i()4i, op glas. In de Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk. Gesch. 
van den Heer J. J. Honig te Koog a/d Zaan. Tent. Zaandam 1874 (Atg. 
in De Oude Tijd 1869 p. 185). 

3006. VAN Gyzen. Cornelis van Gyzen. 

Door Th van der Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Delft. 

3007. — Jan van Gyzen (1668 — 1723). Dichter te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum (Rijks- 
museum te Amsterdam). 3008. Hachtingius. JohannesHachtingius(i594- 1630). Hoog- 
leeraar te Franeker. 

Door? 1623. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

3009. Hack. Maria Hack. Echtg. van J. B. van Aerssen. 

Door G. Honthorst 1640. Bij Baron van Aerssen Beyeren van Voshol 
te Zwolle. 

30ÏO. Hacke. Johan Hendrik Hacke (1765— 1799). Predikant 
te 's Gravenhage. 

Door C. H. Hodges (C. H. Hodges se.). 

301 1. Hackfort. 'Alart Hackfort tot de Horst ( — 1702). 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3012. — Barend Hackfort, Heer van Hackfort ( 1557). Drost 
van Oldambt. 

Op een zerk in de kerk te Vorden bij Zutphen. 

3013. — Catharina Hackfort ( — 1577). Echtg. van Com. van 
Salland. 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3014. — Elisabeth Hackfort. Echtg. van A. Hackfort tot de 
Horst, 1666. 

Door ? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 3^3 

3015. Hackfort. Gerrit Hackfort (— 1595). Burgemeester van 
Arnhem. 

Door? Bi) Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3016. — Hendrick Hackfort Landcommandeur der Balie van 
Utrecht van de Ridders van de Duitsche Orde, 1467— 1469. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in Do Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

3017. — Hendrick Johan Hackfort, Heer van Doomick 
(1643—). 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3018. — Jacob Hackfort ( — 1665). Kapitein-luitenant in Staat- 
schen dienst. 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3019 — Johan Hackfort tot Wayenstein (1636—). 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3020. — Maria Hackfort (1520 — ). Echtg. van Joh. Mom. 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3021. — Olivier Hackfort tot de Horst ( — 1668). 

Door? Bij Baron van Wijnbeigen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3022. — Reinier Hackfort (—1643). 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

3023. — Wynand Hackfort tot Loenen ( — 1563). Burge- 
meester van Arnhem. 

Door? , gebeeldhouwd. Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst 
bij Apeldoorn. 

3024. Haecken. Lysbeth Hendricksdr. Haecken. 

Door D. D. Santvoort 1630, op een regen tcssenstuk van het Spinhuis, 
in het Werkhuis te Amsterdam (Obreen*s Archief I p. 164). 

3025. VAN Haecken. Alexander van Haecken (1701- 1750). 
Schilder en Graveur te Londen. 

Door T. Hudson (J. Faber se. 1748). 

46 364 

3026. TEN Haeff. Cornelia ten Haeff. Echtg. van Abr. de 
Brauw. 

Door? Bij Jhr. T. E. de Brauw te 's Graveahage. Tent. 's Gravenhage 1881. 

3027. — Gerardus Gysbertus ten Haeff (1749 — 1800). Ge- 
neesheer te Rotterdam. 

Door? Bataafsch Genootschap te Rotterdam. 

3028. VAN Haeften. Agnes van Haeften (1547—). Echtg. 
van Joost van Heeckeren. 

Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabridus van Leyenburg 1883. 

3029. - Charlotte Jacoba van Haeften tot Wadenoyen 
(1729 — 1794). Echtg. van A. Schimmelpenninck van der Oye. 

Door? Bij Dowiir. Barones Schimmelpenninck van der Oye te 'sGravenhage. 

3030. — Cornelia de Craen van Haeften (1622 — 1678). Echtg. 
van J. Servaes van Limburch. 

1. Door? Bij Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te ^s Gravenhage. 

2. Door?, op een familietaf reel bij Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te 

*s Gravenhage. 

3031. — Jacob de Craen van Haeften (1617 — 1666). Secre- 
taris van de Staten van Utrecht. 

« 

Door? Op een familietafreel bij Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te *s Gra- 
venhage. 

3032. — Jacoba de Craen van Haeften (161 1 — ). Echtg. van 
Jac. Meyen. 

Door? Op een familietafreel bij Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te 's Gra- 
venhage. 

3033- — J^in van Haeften. Landcommandeur der Balie van 
Utrecht van de Ridders van de Duit^^che Orde, 1455 — 1463. 

Door? Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der Rid- 
derlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

^034. — Johan de Craen van Haeften, Heer van Schorrestein 
(1588 — 1666). Substituut-Secretaris der Staten van Utrecht. 

Door ? Bij Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te *8 Gravenhage. 365 

3035- VAN Haeften. Johan de Craen van Haeften (1614 — 
1653). Commandant der monsteringen. 

Door?, op een familietafrecl bij Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te 's Gra- 
venhage. 

3036. — Johan van Haeften (1714 — 1748). Schepen van Utrecht. 

Door J. M. Quinkhard I74^. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. fabricius 
van Leyenburg 1883. 

3037. — Laurentia Clara Elisabeth van Haeften (1747 — 
181 9) Echtg. van A. Fabricius, van P. C. Hasselaer en van 
Jhr. Mr. J. Graafland. 

Door Boume 1775. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyen 
burg 1883. 

3038. — Margaretha Reiniera van Haeften (1726 — 1797). 
Echtg. van E. L. Baron van Heeckeren. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3039. — Nic^laes van Haeften (1707 — 1789). Ordinaris-Raad 
in den Hove Provinciaal van Utrecht. 

Door? Bq Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te 's Gravenhage. 

3040. — Nicolaes Walraven van Haeften ( — ca. 1715). 
Schilder en graveur. 

Door N. W. van Haeften (N. W. van Haeften se.). 

3041. — Sibylla de Graen van Haeften (1609 — 1662). Echtg. 
van Did. Versteghe. 

Door? op een familietafreel bij Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama te 's Gravenhage. 

3042. — Theodora Anna van Haeften van Wadenoyen 
( — 1801). Echtg. van J. J. de Geer. 

1. Door? Bi} G. C. D. Baron van Hardenbroek van Lockhorst, op den 

huize Rgnhuizen bij Jutfaas. 

2. Door? Bij Prof. Baron de Geer, op den huize Geerestein bij Jutfaas. 

3043. — Wouter van Haeften. 

Door? te samen met nog drie Jerusalemridders, 15 19. Aartsbisschoppelijk 
Museum te Utrecht. Gesch. van den Heer H. C. Menger Sr. te Utrecht. 366 
3044- VAN Haeg. Nicolaes van Haeg. 

Door G. Flinck 1648, op de »Schuttersvrede" in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

3045. Haegswold. Gesina Haegswold. Echtg. van J. v. d. 
Heuvel (Einde der 17 de eeuw). 

Door? Museum te Leeuwarden Grescb. van den Heer A. P. H. Kuipers 
te Leeuwarden. 

3046. VAN Haeksbergen. Hendrick van Haeksbergen 
(Eerste helft, der 1 7 de eeuw). 

Door? Bij den Heer M. van Doominck D. Jzn. te Deventer. Tent. 
Zwolle 1882. 

3047. — Margaretha van Haeksbergen. Echtg. van J. van 
Duren, 1637. 

Door G. ter Borch. Bij den Heer M. v. Doominck D.Jzn. te Deventer. 
Tent. Zwolle 1882. 

3048. Haeles. Cornelis Haeles. 

Door J. A. Rotius 1651, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

3049. VAN Haemstede. Cornelia van Haemstede. Echtg. 
van P. van Tuyll van Serooskerken, 1456. 

Door? Bij de Douair. Barones van Tuyll van Serooskerken geb. van Weede 
op het slot Zuylen bij Utrecht. 

3050. — Goedele van Haemstede. Echtg. van Willem No)rt. 

Door? 1426, op een votiefstuk in Museum Kunstliefde te Utrecht. 

3051. — Maria van Haemstede ( — 1480). Echtg. van Lod. van 
Bloys van Treslong. 

Door? 1426, op een votiefstuk in Museum Kunstliefde te Utrecht. 

3052. — Raes van Haemstede ( — 1426). 

Door? 1426, op een votiefstuk in Museum Kunstliefde te Utrecht. Na ver- 
vermoedelijk oorspronkelijk gehangen te hebben in het klooster Bethlehem 
te Elkerzee, was dit stuk in 1783 bij Cornelis van Citters op het huis 
Broelis, toen F. Verryk er een teekening naar maakte, die nu bij het 
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg berust. In 1838 was het in he^ 
bezit van Jhr. G. J. Beeldsnijder van Voshol te Utrecht, terwgl diens 
schoonzoon Mr. J. des Tombe het in 1878 aan het Museum gaf (Zelandia 
niustraU II p. 216). 
O 

co 36? 

3053. DE Haen. Abraham Galenus (1622 — 1706). Predikant 
te Amsterdam. 

Door M. V. Musscher 1685. Bij den Heer Biercns de Haan te Am- 
sterdam. Verk. coll. Bierens, Amsterdam 15 Nov. 1881. Tent. Am- 
sterdam 1876 (M. V. Musscher se. — P. v. Gunst se). 

3054. — Abraham de Haen (1707 — 1748). Dichter en teeke- 
naar te Amsterdam. 

1. Door J M. Quinkhard (C. F. Fritsch se). 

2. Door J. M. Quinkhard '), miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, 

Rijksmuseum te Amsterdam. 

3055. ' — Cornelis de Haen (—1736). 

Door F. Decker 1736, op een regentensluk in het St. Elisabeths^j.isthuis 
te Haarlem. 

3056. — David de Haen (1602— 1674). Schilder. 

Door D. de Haen 1659. Een teekening hiernaar door C van Noorde 
vermeldt v. Eynden en v. d. Willigen (I p. 62). 

3057. — JacobdeHaen. Secretaris van Amsterdam, 1594. 

Door C. Ketel (v. Mander ed. 1618 p. 191b). 

3058. — Matthys de Haen (1663 — 1729). Gouverneur-generaal 
van Nederlandsch-Indië. 

I. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het kasteel te Batavia, en in 
de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

3. Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

3. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage. 
4 Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 
5. Door? Verk. Amsterdam 8 April 1879 en ii April 1893. 

3059. — Matthys de Haen. 

Door? Bij Jhr. Mr. A. v. Reigersbeig Versluys te Middelburg. 

3060. — de Haen. Notaris. 

Door A. Schouman 1736 (Oud-Holland VI p. 37). *) Niet door A. v. Halen, zooals staat in Adr. van Halen's Pan Poêticon Batavum, 
Leyden 1773 P- ^^^y doch wat niet strookt met het lofdicht van 1741 op p. 215. 368 

3o6i. VAN Haensbergen. Johannes van Haensbergen (1642 
— 1705). Schilder te Utrecht en te 's Gravenhage. 

1. Door J. van Haensbergen. Rijksmuseum te Amsterdam. Gek. 

veik. Amsterdam 30 Oct. 1885. Vermoedelijk afkomstig van ófi Tee- 
kenacademie te 's Gravenhage. 

2. Door? Slot Schönhausen bij Berlijn. 

3062. — Willem van Haensbergen (1682 — 1755). Schilder 
te 's Gravenhage. 

Door? 1754. Was op de Schildersconfrerie Pictura te 's Gravenhage (Obreen's 
Archief IV p, 206). 

3063. — van Haensbergen. Echtg. van .... Tarre. 

Door A. Schouman ca. 1750 (v. Grool II p. 351). 

3064. VAN DER Haer. Henriette van der Haer (1726—). 
Echtg. van Lod. de Quarles. 

Door A. Schouman ca. 1750, met haar dochtertje (v. Gooi II p. ^$0). 

3065. — Jan van der Haer (1534 — ). Advokaat voor het Hof 
van Holland. 

Door? 1562. Bij den Heer J. H. van Boelens van der Haer te 's Gra- 
venhage. Verk. Rotterdam 25 April 1892. 

3066. — Jan van der Haer (1573 — ). Commies van de Gene- 
raliteits-finantiën . 

Door M. Jz. Mie re velt 1635. Bij den Heer J. H. van Boelens van der 
Haer te 's Gravenhage. Verk. Rotterdam 25 April 1892. 

3067. — Jan van der Haer (1609 — ). Secretaris van de Provin- 
ciale Rekenkamer van Holland. 

Door M. Jz. Mierevelt 1635. Bq den Heer J. H. van Boelens van der 
Haer te 's Gravenhage. Verk. Rotterdam 25 April 1892. 

3068. — Jan van der Haer. Mansportret. 

Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Rotterdam 25 April 1892. 

3069. — Jan van der Haer. Rentmeester van de Kloosterkerk 
te 's Gravenhage. 

Door J. de Baen. Bij den Heer J. H. van Boelens van der Haer te 
's Gravenhage. Verk. Rotterdam 25 April 1892. 3^9 

3070. VAN DER Haer. Johan Pieter van der Haer (1733 — ). 
Secretaris van 's Gravenhage. 

Door G. de Spinny 1759, als Schepen op een regentenstuk in het Ge- 
meentemuseum te 's Gravenhage. 

3071. Margaretha Elisabeth van der Haer (1732 — ). 
Echtg. van D. J. Thilenus. 

Door J. F. A. Ti SC h bei n 1780. Bij den Heer J. H, van Boelens van 
der Haer te 's Gravenhage. 

3072. — van der Haer. Mansportret. 

Door L. F. Louis ca. 1727 (v. Gooi II p. 265). 

3073. VAN Haerda. Frouck van Haerda ( — 1584). Echtg. van 
Watze van Cammingha. 

Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van Wiarda-State te Goutum. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

3074. VAN Haerlem. Aleyt van Haerlem. Echtg. van Paul 
van Borssele. 

Door Anthonis Jansz. 1489, met haar man en kinderen, op een niet 
meer aanwezig altaarstuk in de O. L. V.-kerk te Veere (Dietsche Wa- 
rande IV p. 500—504). 

3075. VAN Haersma. Carel Alexander van Haersma (1737 
— 1783). Secretaris van Achtkarspelen. 

Door? Museum te Leeuwarden. Leg. Mr. A. Quaestius te Dronrijp, 1889. 

3076. — Hans Hendrik van Haersma (1713 — 1757). Kapi- 
tein. Grietman van Oostdongeradeel. 

Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Afk. van het 
Hof te Leeuwarden. 

3077. — llector Livius van Haersma (1673 — 1720). Raad 
in het Hof van Friesland. 

Door? Was bij Jhr. van Sminia te Bergum (overl. 1859)- 

3078. — Isabella Boreel van Haersma (1765 — 1789). Echtg. 
van T. B. Ph. Aebinga van Humalda. 

Door? Bij Jhr. van Humalda ' van Eysinga te Leeuwarden. Tent. Leeu- 
warden 1877. 370 

3079- VAN Haersma. Jacob Boreel van Haersma (1738 — ). 
Ontvanger-generaal van de losse renten van Friesland. 

Door F. L. Hauck 1786. Was in het Museum te Leeuwarden, doch is 
teruj^gegeven aan de eigenares Mevr. de Bruyn geb. Bergsma. 

3080. — Juliana Aurelia van Haersma (1725 — 1784). Echtg. 
van G. W. Doys, van Tj. W. L. van Burmania en van 
J. von Geusau. 

Door B. Ace a ma 1752. Bij den Heer C. J. de Bordes te Velp. 

3081. — Romelia Maria van Haersma (1722 — ). Echtg. van 
E. Sj. van Burmania. 

1. Door B. Accama 1749. Bij den Heer C. J. de Bordes te Velp. 

2. Door? Bij den Heer Hugo Suringar te Leeuwaiden. Tent. Leeuwar- 

den 1877. 

■ 

3082. VAN Haersolte. Allegonda Susanna van Haersolte 
(1702— 1779). Echtg. van Joh. van Echten tot Echten. 

Door H. de Valk, als kind. Bij Mevr. de Wed. Wintgens te 's Gravenhage. 

3083. — Anna Elisabeth van Haersolte (1704 — ). Echtg. 
van R. van Haersolte van Toutenburgh. 

Door H de Valk, als kind. Bij Mevr de Wed. Wintgens te 's Gravenhage. 

3084. — Anthonie van Haersolte, Heer van Herxen enz. 
{1Ó19 — 1670). Commissaris-Generaal der Cavallerie. 

Door? 1667. Bij Mr. C. W. A. Baron van Haersolte van Haerst te 
Arnhem. Tent. Zwolle 1882. 

3085. — Coenraad Willem van Haersolte, Heer van Sta- 
verden enz. (1727 — 1799). Landrentmeester van de Veluwe. 

Door? Bij Mevr. de Wed. van Eek geb. de Bjuin, huize Mariendaal bij 
Arnhem. 

^086. — Rutger van Haersolte (1701 — 1776). Grietman van 
Barradeel. 

Door H. de Valk, als kind. B.j Mevr. de Wed. Wintgens te 's Gravenhage. 

■J087. — Sweer van Haersolte, Heer van Haerst, Herxen enz. 
(1582 — 1643). Landdrost van Salland. 

Door? 1642. Bij Mr. C. W. A. Baron van Haersolte van Haerst te 
Arnhem. Tent. Zwolle 1882. 371 

3088. VAN Haersolte. Tjalling Homme van Haersolte 
(1706 — 1789).. Luitenant-Kolonel. 

1. Dooi H. de Valk, als kind. Bij Mevr. de Wed. Wintgens te 's Gra- 

venhage. 

2. Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Afk. van 

het Hof te Leeuwarden. 

3089. VAN H AERST. Anna van Haerst Echtg. van E. van Twen- 
huysen. 

Door M. Jz. Mierevelt. Emmanuelshuizen te Zwolle. Tent. Zwolle 1882. 

3090. — Wiedel moet van Haerst. Echtg. van H. van Vil- 
steren. 

Door? Emmanuelshuizen te Zwolle. Tent. Zwolle 1882. 

3091. DE Haes. Anthonie de Haes. 

Door J. Ochtervelt 1674, op een regentenstuk van het Leprozenhuis, in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3092. — Aris de Haes. 

Door? 17 17, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis te Alkmaar. 

3093. — Dignom de Haes (1599 — 1633). Echtg. van M. Hz. 
Tromp. 

Door? Bij Jhr. Mr. van Kinschot te Rotterdam. 

3094. — Elias de Haes. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

3095. - Elias de Haes (Achttiende eeuw). Raad van Indië. 

Door? Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 's Gravenhage. 

3096. — Frans de Haes (1708 — 1761). Dichter te Rotterdam. 

1. Door? 1712. Bezongen door Joan de Haes (Gedichten, p 236). 

2. Door D. v. Nymegen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. Bezongen door D. Smits 1735 (Gedichten, 
ed. 1740 p. 251). 

3097. — Jan Pietersz. de Haes. 

Door J. V. Schouten 1626, als luitenant -kapitein op een schutterstuk in 
de Laken hal> te Leiden. 

47 372 

3098. DE Haes. Joan de Haes (1675 — 1723). Dichter te Rot- 
dam. 

1. Door H. Patjn. Bezongen door J. de Haes 1710 (Gedichten p. 236). 

2. Door A. V. Halen, en door D. van Nymegen verbeterd, miniatuur. 

In het Panpoêticon Batavum, Rijksmuseum te Amsterdam. 

3099. Haesbaert. Martinus Haesbaert. 

Door C. Troost 1724, als Inspecteur van het Collegium Medicum op een 
overliedenstuk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3100. VAN Haesdonck. Cornelis van Haesdonck (1608 — ). 

Door J. Lieven 8 1640 (S. Savry se.). 

3101. Haeseck. Antonius Haeseck (1401 — 1526). Pastoor te 
Geul. 

Door? R. K.-kerk te Geul. Afkomstig 1847 van het kasteel te Geul 
(Schutjes, Kerkelijke geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch, I p. 370. 
— Publications de la Société d' Archéologie dans Ie Duchè de Limbourg, 

I P. 340» 345). 

3102. Haeswindius. Matthys Haeswindius. 

Door Er. Hals 1627, als luitenant op een schutterstuk uit den Kloveniers- 
doelen, in het Museum te Haarlem. 

3103. Haga. Cornelis Haga (1578 — 1654). Gezant bij het Turk- 
sche Hof. 

Door? Mauritshuis te 's Gravenhage. Gesch. van Dr. J. E. Dibbets, 1872. 
Voorheen bij den Heer A. D. Schinkel te 's Gravenhage, en waarschijnlijk 
afk. van de verk. coll. Jac. Scheltema, Utrecht 22 Maart 1836. 

3104. — Haga. 

Door M. Jz. Mie re velt, niet voltooid. Komt voor op den inventaris van 
diens inboedel (Havard, L*art et les artistes hollandais I p. 48). 

3105. Haganaeus. Theodorus Haganaeus (1708— 1769). 

Door J. Augustini 1760 (J. Houbraken se. 1765). 

3106. Hageman. Hendrik Hageman (1706— 1774). Predikant 
te Amsterdam. 

Door P. Louw (P. Louw se.). 

3107. Hagen. Andries Coenraad Hagen. 

Door N. Rode 1776, op een overliedenstuk van hot Chirurgijnsgild, in het 
Gemeente-museum te 's G raven liaj»e 373 
3io8. Hagen. Tymen Hagen. 

Door G. Kamper 1663, op een regentenstuk in het Weeshuis te Naarden. 

3109. VAN Hagen. Abraham van Hagen. 

Door T. Regters 1758, op een overliedenstuk van het Collegium Medicum, 
in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3 11 0. — Evert Jan van Hagen. Burgemeester van Deutichem. 

Door N. Maes. Verk. Utrecht 22 Sept. 1851. 

3111. — Petrus Albertus van Hagen. 

Door B.Denner, driemaal. Bezongen door Fr. de Haes (Gedichten, ed. 1764 
P- 55). 

3112. VAN DER Hagen. Johannes van der Hagen(i665 — 1739). 
Predikant te Amsterdam. 

1. Door M. V. Musscher. 

2. Copie naar het vorige, door H. v. Velthoven. Verk. Amsterdam 

20 Oct. 1880. 

3. Door? 1695. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880 

4. Door Fr. van Mieris Jr. 1725. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

31 13. — Maria Clara van der Hagen (1703 — 1765). Echtg. 
van C. H. Backen 

Door F. V. Mieris Jr. 1725. Bij Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam. 

3114. — Petrus van der Hagen. 

1. Door D, Dz. Sant voort 1636. Verk. Amsterdam 10 Mei 1887. 

2. Door? Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

3. Door? Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

4. Copie naar het vorige, door H. v. Velthoven. Verk. Amsterdam 

20 Oct. 1880. 

3115. — Petrus van der Hagen (1641 — 1671). Predikant te 
Amsterdam. 

Door F. Bol? Verk Amsterdam 20 Oct. 1880. 

3116. — Pieter van der Hagen. 

1. Door H. V. Velthoven. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 

2. Door H. V. Velthoven. Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 
% 3. Door? Verk. Amsterdam 20 Oct. 1880. 374 

3117. VAN DER Hagen Pieter van der Hagen. 

Door? Verk. Amsterdam 29 Juli 1890. 

31 18. VAN Hagestein. Philips van Hagestein. Commandeur 
van de Ridders van St. Jan te Haarlem, 1571 — 1575. 

Door? Museum te Haarlem. Afk. van de Commanderie van St. Jan te 
Haarlem. 

3 1 1 9. H AGOORT. Adriaan Hagoort. Vroedschap van Gorinchem. 

Door A. Marquardt 1765 In den Doelen te Gorinchem. 

3120. Hahn. Johannes David Hahn (1729 — 1784). Hoog- 
leeraar te Utrecht en te Leiden. 

1. Door T. Regters 1755. Universiteit te Utrecht. 

2. Door N. Reyers. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

3. Door? Museum Kunstliefde te Utrecht. Leg. Mej. A. C. de Jongh 

van Son. 

312 1. VAN Haitsma. Hella van Haitsma. Echtg. van Kempe 
van Donia. 

Door? Was bij Jhr van Sminia te Beigum (overl. T859), en voorheen op 
Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 p. 170). 

3122. Halbertsma. Janke Halbertsma (1736 — ). Echtg. van 
Eliza Heringa. 

Door?, pastel Museum te Leeuwarden. Gesch. van Mej. G. Heringa te 
Grroenlo, 1887. 

3123. VAN Halen. Aernoud van Halen ( — 1732). Schilder en 
graveur te Amsterdam. 

1. Door A. V. Halen, miniatuur. Bij den Heer D. Franken Dz. te Vé- 

sinet bij Parijs. Verk. coU. Kluytenaer, Amsterdam 16 Oct. 1849. 
Afk. van het Panpoéticon Batavum. 

2. Door Chr. Lubienietzki. Verk. coU. J. v. d. Marck (Leiden) 

Amsterdam 25 Aug. 1773. 

3124. — Christina van Halen. Echtg. van J. Wttewael. 

Door J. Wttewael 1601. Museum Kunstliefde te Utrecht. Gesch. van 
Jhr. Mr. J. L. A. Martens te Utrecht. 375 

3125. VAN Halen. Hermannus van Halen (1633 — 1701) Hoog- 
leeraar te Utrecht. 

1. Door Cfar. van Geelen. Universiteit te Utrecht. 

2. Door G. Hoet (J. Broedelet se.). 

3126. Halet. Antoine Halet ( — 1612). 

Door? Bij den Secretaris van de Beurs van Halet te Leiden. 

3127. Halewat. Arie Hendrick Halewat. 

Door Th. de Keyser 1632, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

3128. VAN Halle. Elisabeth van Halle (1566— 1651). Echtg. 
van Abr. Ortt. 

Door J. Victors 1651. Bij Jhr. Ortt van Schonauwen te Arnhem. 

3129. Hallinck. Elisabeth Hallinck (1618— ). Echtg. van 
Adr. van der Mast. 

? Door C. Bisschop 1671, op een regenten stuk van het Heilige Sacra- 
ments-Gasthuis in het Museum te Dordrecht. 

3130. — Johan Pauwelsz, Hallinck (1540 — 1605). Reken- 
meester van Holland. 

Door? 1587. Museum te Dordrecht. Gekocht 1872. Vejk. Utrecht 27 
Apiil 1869. 

3131. — Lucia Hallinck (1613 — 1653). Echtg. van G. Beelaerts. 

1. Door? vóór haar huwelijk. Bij Jhr. Mr. P. M. Beelaerts van Emmic- 

hove te *s Gravenhage. 

2. Door P. Mi ere velt 1638. Bij Jhr. Mr. P. M. Beelaerts van Emmic- 

hove te 's Gravenhage. 

3. Door A. Houbraken (copie). Bij de Douairière Beelaerts van Blok- 

land te 's Gravenhage. 

3132. — Willemtje Pietersdr. Hallinck (1562 — 1641). Echtg. 
van W. Jz. van der Aa. 

Door M. Jz. Mi er e velt. Bij den Heer J. D. Waller te Baam. Verk. 
coll. Quarles van Ufford (Haarlem), Amsterdam 26 Febr. 1878. Tent. 
Utrecht 1894. 

3133. Nog eenige portretten der familie Hallinck bij de Douair. 
van Repelaer van Spijkenisse op den huize Dordtwijk bij 
Dordtrecht. 37Ö 

3134. " Hallius. Johannes Hallius (1549 — 1619). Predikant te 

Amsterdam. 

Docr? 161 4. Bij Mevr. de Wed. van Hall te Utrecht. 

3135. Hallius. Sara Hallius (158 1 — ). Echtg. van J. Hardebol. 

Door? 1623. Bij Mr. J. Pijnappel te Amsterdam. 

3136. Halma. Fran^ois Halma (1653 — 1722). Boekverkooper 
te Amsterdam en te Leeuwarden. Dichter. 

1. Door A. Boonen (F. Ottens se). 

2. Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. 

3137. VAN Halmael. Godschalk van Halmael, Heer van 
Heulesteyn ( — 1662). Maarschalk van Montfoort. 

Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bij Doom. 

3138. — Maria van Halmael ( — 1609). Echtg. van Herm. van 
Lynden. 

Door? Was 1625 op het slot Reckem (Joh. Vasouns se. 1625 in Butkens, 
Annales de la maison de Lynden p. 293). 

3139. Hals. Frans Hals (1580 — 1666). Schilder te Haarlem. 

1. Door Fr. Hals 1635. Bij den Duke of Bedford op Wobum Abbey. 

2. Door Fr. Hals 1639, op een schutterstuk uit den St. Jorisdoelen in 

het Museum te Haarlem (W. Unger se. in £aux-fortes d'après Frans 
Hals, titel). 

3. Door Fr. Hals. Museum te Haarlem. Gesch. van Mr. A. J. En- 

schedé te Haarlem, 1883. Verk. coll. Dr. A. van der Willigen, 
Haarlem 23 Febr. 1875. Verk. 's Gravenhage 31 Jan. 1877, 27 Maart 
1879 en 14 Nov. 1883. Zou afkomstig zijn uit den inboedel van 
den schilder. 

4. Door Fr. Hals. Bij den Duke of Devonshire op Devonshire House. 

5. Door Fr. Hals. Was 1883 bij den Pleer Lewis Fry. 

6. (?). Door Fr. Hals? Ermitage te St. Petersburg. Coll. Walpole (J. 

B. Michel se. 1777). 

7. Door Fr. Hals. Was in de tweede helft der i8de eeuw bij John 

Blackwood (W. Baillie se. 1765).' 

8. Door Fr. Hals. Was in de tweede helft der 1 8de eeuw bij Graaf 

Cuypers van Rymenam te Brussel (R. Brookshaw se. 1779). 

9. Door Fr. Hals. Verk. coll. Northwick, Londen 1859. Gek. door den 

Duke ol Newcastle. 377 

10. Door Fr. Hals. Verk. coU. Twopenny. Londen 1874. 

11. Door Fr. Hals. Verk. coU. A. Levy. Londen 1876. 

Nog zijn naar portretten door hem zelf gravures gemaakt door J. Faber 
1754 en door C. van Noorde 1767. 

12. Door A. V. Dyck (D. Coster se.) ^). 

13. Door? Inventaris van den inboedel van J. van de Cappelle te Amster- 

dam, 1679 (Oud-Holland X p. 35). 

3140. Hals. Harmen Hals (161 1 — 1669). Schilder te Haarlem. 

Door Fr. Hals. Was in 1886 in de coll. DemidofF te Pratolino bij Flo- 
rence (J. S. King SC. in L*art, 1886 I p. 132). 

» 

31 41. — De kinderen van Frans Hals. 

Door Fr. Hals?, op twee stukken. Invent, van Sybr. van Caerdecamp te 
Lelden. 1644. 

3142. VAN Halsema. Antje van Halsema ( — 1665). Echtg. 
van Iwema. 

Door Abr. van Coninxvelt 1647, op een familiegroep bij Jhr. J. Hora 
Siccama van de Harkstede te Driebergen. Tent. Utrecht 1894. 

3143. — Diederik Frederik Johan van Halsema (1736 — 
1784). Richter van Ooster-Wijtwert, Wirdum en Loppersum. 

Door? Museum te Groningen. Gesch. van Mr. Coninck Liefsting te Zwolle. 

3144. Ham. Cornelis Jansz. Ham. 

Door Fr. Hals 1633, als sergeant op een schutterstuk van den Kloveniers- 
doelen, in het Museum te Haarlem. 

3145. VAN DEN Ham. Jan van den Ham (—1787). 

Door W. Hendriks 1788, op een regentenstuk in het Vrouwen-Antonius- 
Gasthuis te Haarlem. 

3146. Hamconius. Martinus Hamconius (ca. 1550 — 1619). 
Grietman van Doniawerstal. Geschiedschrijver. 

Door A. V. Halen, miniatuur. lu het Panpoëticon Batavum, Rijksmuseum 
te Amsterdam. ') Ten onreclite wordt een portret in het Rijksmuseum te \msterdam het zijne genoemd 
(Oud-Holland XI p. 10 1, 102). 

Ook de schilderij van J. Berckheyde, zoogenaamd voorstellende «het atelier van Frans 
Hals'\ in het museum te Haarlem, bevat stellig niet de gewaande portretten. (Nederl. Spec- 
tator, 1892 p. 24, 25). 378 
3147- Hamel. Johanna Hamel. Echtg. van Fr. van BredehofF. 

1. Door? Bij Mevr. de Wed. C. P. Quarin Willemier van Oosthuizen 

geb. Weggeman Guldemont te Utrecht. 

2. Door? Bij Mevr. de Wed. C. P. Quarin Willemier van Oosthuizen 

geb. Weggeman Guldemont te Utrecht. 

3148. d'Hamel. Marcus d'Hamel. 

Door? 1645, op een overliedenstuk van het Kuipersgild, op het Stadhuis te 
'Middelburg. 

3149. Hameleau. Johannes Hameleau (1737 — 1804). Predi- 
kant te Amsterdam. 

Door J. Quinkhard 1779. Verk. der Herst. Luth. Gremeente te Amster- 
dam (J. Houbraken se. 1780). 

3150. VAN Hameren. Jan van Hameren. 

Door? 1629. Bij den Heer A. Maclaine Pont te Alkmaar. 

315 1. Hammick. Maria Hammick. Echtg. van André de Vil- 
lepontaux. 

Door J. Verspronck 165 1. Bij Mr. C. Baron van Breugel Douglas te 
*s Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 1881. 

3152. VAN Hamont. Jan Harmensz. van Hamont. 

Door?, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teeke- 
ning er naar is op het Archief te Amsterdam. 

3153. Hanedoes. Jan Hanedoes. 

Door T. Regters 1758, op een overliedenstuk van het Collegium Medi- 
cum, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3134. Haneman. AlettaHaneman (1606 — ). Echtg. van J. Pz. 
Olycan en van Nic. van Loo. 

Door Fr. Hals 1625, Mauritshuis te *s Gravenhage. Verk. Amsterdam 
16 Mei 1877. Afk. van de familie van Sypesteyn te 's Gravenhage. 

3155. Hanneman. Adriaen Hanneman ( — 1671). Schilder te 
's Gravenhage. 

I. Door A. Hanneman. Rijksmuseum te Amsterdam. Gekocht 1895. 
Vermoedelijk hetzelfde portret, dat in 1754 door A. Terwesten aan 
de Teekenacademie te 's Gravenhage gegeven is en daar in 1778 nog 379 

aanwezig was. (Timaieten, Verzameliiig van gedenkstokken, II p. 315. 
J. Tanjé se. 1750 naar een teekening van A. Scfaouman in v. Gooi 
I p. 14). 

2. Door A. Hanneman. Verk. coU. J. v. d. Marck (Leiden), Am- 

sterdam 25 Ang. 1773. 

3. Door A. Hanneman. Was in 1773 bij Jaqnes Bergeon te 'sGra- 

venhage. 

3156. Hanneman. Nicasius Hanneman. Burgemeester van 
'sGravenhage. 

Door J. V. Ravesteyn 1636, op een regentenstuk in het Gemeente- 
mnsenm te 's Gravenhage. 

3157. Hardebol. Aris Martsz. Hardebol. 

Door?, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een tee- 
kening er naar is op het Archief te Amsterdam. 

3158. — Jan Arentsz. Hardebol (1577 — ). 

Door? 1633. Bij Mr. J. Pgnappel te Amsterdam. 

3159. Hardenberg. Albertus Rizaeus Hardenberg(i53o — ). 
Predikant te Emden. 

Door? Groote Kerk te Emden. 

3160. VAN Hardenberg. Lucretia van Hardenberg. Echtg. 
van P. Salie, 1666. 

Door B. Vollenhove? Museum te Zwolle. Greschenk van Mevr. de Wed. 
Lemker geb. Muller te Kampen (Oud-Holland V p. 304). 

3161. VAN Hardenbroeck. Carel Philips van Hardenbroeck 
( — vóór 1674). Maarschalk van Abcoude. 

Door J. de Jager 1671. Bq G. C. D. d*Aumale Baron van Hardenbroek 
van Hardenbroek, huize Hardenbroek bij Doom. 

3162 — Geertruid van Hardenbroek. Geestelijke. 

Door? Bij K. J. G. Baron van Hardenbroek van *s Heeraartsberg en Berg- 
ambacht te 's Gravenhage. 

3163. — Gysbert VII van Hardenbroek ( — 1532). Rent- 
meester van de keizerlijke domeinen in Utrecht. 

1. Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Harden- 

broek, huize Hardenbroek bg Doom. 

2. Door? Bij K. J. G. Baron van Hardenbroek van 's Heeraartsberg en 

Bergambacht te 's Gravenhage. 

48 38o 

3164. — Gysbert VIII van Hardenbroek, Heer van Har- 
denbroek, enz. ( — 1576) Drost ter Leede. 

Door? Bij G. C. D. d*Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bij Doom. 

3165. — Gysbert van Hardenbroek ( — 1627). Kanunnik van 
St Pieter te Utrecht. 

Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bg Doom. 

3166. — Gysbert IX van Hardenbroek (—1658). Kolonel- 
Commandant van Hulst. 

1. Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Harden- 

broek, huize Hardenbroek bij Doom. 

2. Door? Bg K. J. G. Baron van Hardenbroek van 's Heeraartsberg en 

Bergambacht te 's Crravenhage. 

3. Door? Stadhuis te Hulst. 

3167. — Gysbert Jan van Hardenbroek, Heer van Groene- 
woude (— 1698). Opperhoutvester van Utrecht. 

Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bij Doom. 

3168. — Gysbert Johan van Hardenbroek, Heer van Ber- 
gesteyn enz. ( — 1 784). Retad en rentmeester 'sLands van Utrecht 

Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bij Doom. 

3169. — Gysberta van Hardenbroek ( — 1675). Echtg. van 
W. van Zuylen. 

Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bij Doom. 

3170. — Hedwich van Hardenbroek ( — 1543). Stiftsdame 
in de Abdij van Oudwijk te Utrecht 

1. Door? Bij K. J. G. Baron van Hardenbroek van 's Heeraartsberg en 

Bergambacht te 's Gravenhage. 

2. Door?, op een votiefstuk in het Aartsbisschoppel^k Museum te Utrecht. 

Vermoedelijk afkomstig uit de Adb^ van Oudwijk te Utrecht. 38i 

3171. VAN Hardenbroek. Jacoba Margaretha van Harden- 
broek (— 1709). Echtg. van Ph. J. van Boetselaer en van 
W- J. van Broeckhuysen. 

1. Door? Bij G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Harden- 

broek, huize Hardenbroek bij Doom. 

2. Door? Bij G. CD. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hai'den- 

broek, huize Hardenbroek b^ Doom. 

3172. — Jan Louis van Hardenbroek, Heer van Vliet (1691 
— 1747). Kapitein ter zee. 

Door? Bg G. C. D. d*Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bij Doom. 

3173. — Joachim van Hardenbroek ( — 1605). Lid van den 
Raad van State. 

Door?, met zijn echtgenoote. Bij G. C. D. d*Aumale Baron van Harden- 
broek van Hardenbroek, huize Hardenbroek bg Doom. 

3174. — Johan van Hardenbroek (Tweede helft der 1 6de eeuw). 

Door J. van Zuyien. Bg G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van 
Hardenbroek, huize Hardenbroek bij Doom. 

3175. — Johan van Hardenbroek ( — vóór 1695). Ritmeester. 

Door? Bij G. C. D. d*Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek bij Doorn. 

3176. — Johan Adolf van Hardenbroek. Heer van Harden- 
broek, Lokhorst enz. (1721 — 1791). Luitenant-generaal. 

1. Door G. de Spinny. Bij K. J. G. Baron van Hardenbroek van 

*s Heeraartsberg en Bergambacht te 's Gravenhage. 

2. Door? Bg G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Harden- 

broek, huize Hardenbroek bg Doom. 

3177. — Jo han G O ver t Adolf van Harden broek (1752 — 1771). 

Door G. de Spinny. Bg K. J. G. Baron van Hardenbroek van 's Hee- 
raartsberg en Bergambacht te 's Graveohage. 

3178. — Johanna van Hardenbroek (—1565). Geestelijke in 
het Wittevrouwenklooster te Utrecht. 

Door? G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, huize 
Hardenbroek bij Doom. 302 

3179- VAN Hardenbroek. Johanna van Hardenbroek. Echtg 
van H. V. Tuyll van Serooskerken. 

1. Door C. de Beel 1647. Bij G. C. D. d^Aumale Baron van Harden- 

broek van Hardenbroek, huize Hardenbroek bg Doom. 

2. Door? Bij K. J. G. Baron van Hardenbroek van *s Heeraartsberg en 

Bergambacht te *s Griavenhage. 

3180. — Joost van Hardenbroek, Heer van Hardenbroek (1510 
— 1575). Grietman van KoUumerland. 

Door ? Bij K. J. G. Baron van Hardenbroek van 's Heeraartsberg en Berg- 
ambacht te 's Gravenhage. 

3181. — Josina van Hardenbroek (lódeeeuw). Geestelijke in 
het Wittevrouwenklooster te Utrecht. 

Door? B^ G. C. D. d'Aumale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
huize Hardenbroek b^ Doom. 

3182. Nog zijn eenigé kinderportretten der familie van Harden- 
broek uit de i6de eeuw bij G. C. D. d'Aumale Baron van 
Hardenbroek van Hardenbroek, huize Hardenbroek bij Doom. 

3183. Harel. Jean Harel. 

? Door B. V. d. Helst 1637, op een regentenstuk in het Walenweeshuis 
te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 106). 

3184. VAN Haren. Margriet van Haren. Echtg. van A. P. 
van Jongestall (161 2 — 1676). 

Door? Was 1852 op Goslinga-SUte te Hallum (Friesche Volks-Almanak 
1852 p. 24). 

3185. — Onno Zwier van Haren (171 1 — 1779). Grietman van 
Weststelling^erf. Dichter. 

1. Door? Stadhuis te Aken. 

« 

2. Door? Bg de familie von Hohenlohe-Langenbuig in Bohemen (W. Eek- 

hoff, De stedel^ke kunstverzameling van Leeuwarden, Leeuwarden 1875 
p. 41. — Ph. Vel^n SC.). 

3186. — Willem van Haren (1626— 1708). Grietman van het 
BUdt 

1. Door B. Vaillant (A. Blooteling se. 1680). 

2. Door H. H. de Quiter (H. H. de Quiter se). 383 

3- Door? Stadhuis te Nijmegen. 

4. Door? Bij den Heer J. Sickenga te Wolvega. Tent. Leeuwarden 1877 
(A. J. van der Aa, Biogr. Woordenboek, VTII p. 188). 

3187. VAN Haren. Willem van Haren (1710--1768). Grietman 
van het Bildt. Dichter. 

1. Door F. Dumesnil 1753 (J. Houbraken se.). 

2. Door B. Accama (P. Tanjé se.). 

3. Door? Museum te Leeuwarden. Gresch. van Mr. W. J. C. van Has- 

selt te Amsterdam. Tent. Leeuwarden 1877. 

3188. VAN Harencarspel. Claes van Harencarspel. 

Door P. Isaacsz., op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. 
Een teekening er naar is op het Archief te Amsterdam. 

3189. — Francjois van Harencarspel, Heer van Beverwijk 
enz. (1680 — 1756). 

Door? Bij Mr. M. Crommelin te Utrecht. 

3190. — Jacob van Harencarspel (1629 — ). 

y Door? Bij Mr. M. "Crommelin te Utrecht. 

3191. Haring. Catharina Haring. Echtg. van Ewout Ruil. 

Door D. Mytens. Bezongen door A. Moonen 1689 (Poézy p. 686). 

3192. — Cornelia Haring. Echtg. van Jean de St Gilles. 

1. Door G. Flinck 1645. Bij Mr. van Kerkwgk te *s Gravenbage. 

2. Copie naar het vorige, door H. v. Velt hoven 1765. Verk. Amster- 

dam 20 Oct. 1880. 

3193. — Jan Haring. Schrijfmeester te Amsterdam. 

? Door C. Fabritius of door Rembrandt? Pinakotheek te München. 
Afk. uit het slot te Würzbuig (Bode, Studiën zur hoUAndischen Malerei 

P. 573). 

3194. — Maria Haring. 

Door D. Mytens 1658, als Diana. Bezongen door A. Moonen 1689 
(Pofay p. 687). 

3195. — Nicolaes Haring (1635 — )• Pfedikant te Utrecht 

Door M. Gillig 1685 (J- Gole se.). 384 

3196. VAN Harinxma. Edsard Duco van Harinxma thoe 
Slooten (1655 — 1693). 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

3197. — Ernst van Harinxma thoe Slooten (1651 — 1725). 
Grietman van Baarderadeel. 

1. Door W. de Geest 1656, met zijne zusters. Bij Mr. P. A. V. Baron 
^ van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

2. Door? 1671. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te 

Leeuwarden. 

3198. — Haring van Harinxma thoe Heeg (1604 — 1669). 
Stalmeester van Graaf Willem Frederik, Stadhouder van 
Friesland. Schrijver. 

Door W. de Geest. Was bij Jhr. van Sminia te Bergum (overl 1859). 

3199. — Homme van Harinxma (1565 — 1604). 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeu- 
warden. 

3200. — Homme van Harinxma * thoe Slooten (1607 — )• 
Raad in het Hof van Friesland. 

1. Door? 1609, met zijn broeder. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma 

thoe Slooten te Leeuwarden. 

2. Door?, op lateren leeftgd. Bij Mr. P. A. V. Baion van Harinxma 

thoe Slooten te Leeuwarden. 

3201. — Jeltje van Harinxma thoe Slooten (1649 — 1677). 
Echtg. van S. van Ockinga. 

1. Door W. de Geest 1656. met haar broeder en zusters. Bij Mr. P. 

A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

2. Door? 1671. Bg Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te 

Leeuwarden. 

3202. — Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten (1714 — 
1799)- 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeu- 
warden. 

3203. — Juw van Harinxma thoe Slooten (1607—). Grede- 
puteerde Staat van Friesland. 385 

1. Door? 1609, met zijn broeder. Bg Mr. P. A. V. Baron van Harinxma 

thoe Slooten te Leeuwarden. 

2. Door W. de Geest 1656. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma 

thoe Slooten te Leeuwarden. 

3204. VAN Harinxma. Juw van Harinxma thoe Slooten 
(1656— 1656). 

Door W. de Geest 1656, als engeltje bg zijne broers en zusters. B^ 
Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

3205. — Luts van Harinxma thoe Slooten (1653 — 1684). 

1. Door W. de Geest 1656, met haar broeder en zusters. Bij Mr. P. 

A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

2. Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeu- 

warden. 

3206. — Pieter van Harinxma ( — 1488). Grietman van Wym- 
britseradeeL 

Door? 1477. Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te 
Leeuwarden. Tent. Leeuwarden 1877. 

3207. — Pieter van Harinxma thoe Slooten (1610 — 1669). 
Raad in het Hof van Friesland. 

Door? B^ Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeu- 
warden. 

3208. — Pieter Edsart van Harinxma thoe Slooten 
(1682 — 1708). Grietman van Bsiarderadeel. Lid der Staten- 
Generaal. 

Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeu- 
warden. 

3209. — Rixiarda Lucia van Harinxma thoe Slooten 
(1681 — 1747). Echtg. van A. Ae. van Coenders. 

Door? B^ Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeu-. 
warden. 

3210. — Tieth van Harinxma thoe Slooten (1652 — 1715). 

1. Door W. de Geest 1656, met haar broeder en zusters. B§ Mr. P. 

A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeuwarden. 

2. Door? Bij Mr. P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten te Leeu- 

warden. 386 

321 1. VAN Harinxma. van Harinxma. Kapitein. 

Door? Bij Mr. A. H. van Slooten op Jongema-State bij Rauwerd. Afk. 
van Jhr. van Sminia te Bei]gum. 

3212. Harmensz. Barend Harmensz. 

Door Remb randt 1642, als schutter op de Nachtwacht in het Rgks- 
museum te Amsterdam. 

3213. — Pieter Harmensz. 

Door C. Eversdyck 1616, op een schutterstuk uit Goes, in Museum 
Boymans te Rotterdam (Obreen's Archief VII p. 173). 

3214. — Ysbrand Harmensz. 

Door C. van der Voort? 1618, op een regentenstuk van het Binnen- 
Grasthuis, op het Stadhuis te Amsterdam (Oud-Holland V p. 8). 

3215. Harmes. Petrus Harmes. Apotheker. 

Door A. Schouman 1735 (Oud-Holland VI p. 36). 

3216. Harnasmaker. Jan Harnasmaker ( — 1540). 

Op een grafzerk in de Groote Kerk te Arnhem. 

3217. Harny. Barend Arentsz. Harny. 

Door Rem brandt 1656, was op de geschonden Anatomische les in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

3218. — Jacob Jansz. Harny. 

Door Rembrandt 1656, was op de geschonden Anatomische les in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

3219. Harpertsz. Geert Harpertz. 

Door?, op een schutterstuk van de «Edele Voetboog" te Middelburg. 

3220. — Pieter Harpertsz. 

Door N.Elias 1642, op een schutterstuk in liet Stadhuis te Amsterdam 
(Oud-Holland IV p. 98). 

3221. 'T Hart. Gerrit Jan 't Hart. 

Door J. A. Duyf 1636, op een regentenstuk van het Wees- en Aalmoese- 
niershuis in het Museum te Gouda. 387 

3222. 't Hart. Gysbert Hendriksz. 't Hart. 

I. Door Jan Daems de Veth 1615, als Kolonel op een schutterslak in 

het Museum te Gouda. 
a. Door Jan Daems de Veth 16x9, als Kolonel op een schutterstuk in 

het Museum te Grouda. 

3223. — Wouter 't Hart 

Door N. Patyn 1700, op een regentenstuk in het Weeshuis te Schiedam. 

3224. IN 't Hart. Jan Jacobsz. in 't Hart. 

Door C. van der Voort? 1623, op een schutterstuk in het StJidhuis te 
Amsterdam (Oud-Holland V p. 4). 

3225. VAN DER Hart van der Hart (1722 — ). Echtg.van 

C. F. Duyvensz. 

Door Thim 1773. Verk. Amsterdam 10 April 1883. 

3226. Harthals. Maria Harthals (1703 — ^^1763). Echtg. van 
Theod. Bisdom. 

1. Door J. Boonen 1724. B^ Mevr. de Wed. Le Fèvre de Montigny 

geb. Bisdom van Vliet te Haastrecht. 

2. Door J. Stolker, op een familietafreel bij Mevr. de Wed. Braet Bisdom 

van Cattenbroek geb. van Hall te Utrecht. 

3227. Hartigsveld. Cornelis Jansz. Hartigsveld ( — 1641). 
Burgemeester van Rotterdam. 

Door P. van der Werff. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. van het 
Ministerie van Koloniën te *sGravenhage en daarvoor van de Kamer der 
Oost-Indische Compagnie te Rotterdam. 

3228. — Willem Hartigsveld ( — 1664). Burgemeester van Rot- 
terdam. 

Door P. van der Werff. Ryksmuseum te Amsterdam. Afk. van het 
Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage, en daarvoor van de Kamer der 
Oost-Indische Compagnie te Rottterdam. 

3229. Hartman. Anna Hartman. Echtg. van P. Vermeer. 

Door Abr. Hondius 1677. Een teekening er naar door R. van Eynden 
1771 was op de verk. Amsterdam 16 Mei 1877. 

49 388 

3230. Hartman. Gerrit Hartman. 

Dooi N. Eli as 1625, op een overHedenstuk van het Cbinirgijnsgild, in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3231. — Hartman Hartman. 

Door Rem brandt 1632, op de Anatomische les in het Mauritshuis te 
s Gravenhage. 

3232. — Hendrik Hartman (1563 — 1632). Kapitein ter zee. 

Door? 1605. Museum Boymans te Rotterdam. Geschenk van den Heer D. 
van der Pot te Rotterdam 1873. 

3233. — Isaak Hartman. 

Door? 1680, op een overliedenstuk van het Chinu^ijnsgild, in het Rijks- 
museum te Amsterdam. 

3234. — Isaak Hartman ( — 1744). 

Door C. Troost 1731, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgild, in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3235. — Jan Hartman. 

Door N. E lias 1625, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgild, in het 
R^ksmuseum te Amsterdam. 

3236. Hartoch. Thomas Hart och. 

Door B. van der Helst 1648, als sergeant op den «Schuttersmaaltijd'" in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3237. VAN Hartogveld. Christoffcl van Hartogveld. 

Door N. E lias 1645, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te Amster- 
dam (Oud-Holland IV p. 99). 

3238. — Joan van Hartogveld. 

Door F. Bol 1649, op een regentenstuk van het Leprozenhuis, in het Stad- 
huis te Amsterdam. 

3239. Hartsen. Anthonie Hartsen (1719 — 1782). Koopman en 
dichter te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. 389 

3240. Hartsinck. Jan Jacob Hartsinck (1716 — 1779). Charter- 
en rekestmeester van de Admiraliteit te Amsterdam. Dichter. 

Door J. M. Quinkhard 1750, op een regentenstuk van het Oude-man-en 
vrouwe-huis in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3241. Hartsoeker. Christiaen Hartsoeker (1626 — 1683). Pre- 
dikant te Rotterdam. 

Door A. Back er (P. Schenck se.). 

3242. — Nicolaes Hartsoeker (1656 — 1725). Natuurkundige. 

Door G. Netscher. Verk. Amsterdam 6 Oct. 1801. 

3243. Hartwyck. Hans Hartwyck (—1692). 

Door Z. Webber. Bij den Heer J. A. C. Bosch Reitz te Amsterdam. 

3244. VAN Hasevelt. Adam van Hasevelt 

Door J. V. Loo 1658, op een regentenstuk van het Aalmoeseniers-Aim-en 
Weeshuis, in het Museum te Haarlem. 

3245. Hasius. Cornelis Simonsz. Hasius. 

Door J. v. Schoten 1650, als hopman van de Leidsche Schutterij, op een 
schutterstulc in de Lakenhal te Leiden. 

3246. — Zacharius Hasius. (Eerste helft der i8de eeuw). 

Door I. V. d. Vinne'), met de andere executeurs van het testament van 
IJsbrand Staats. Hofje van Staats te Haarlem. 

3247. DE Hasquk Barbe de Hasque. Echtg. van S. del 
Court, 162 1. 

Door? Bij den Heer M. G. P. del Court van Krimpen te Haarlem. 

3248. Hasselaer. Agatha Hasselaer (1618 1664). Echtg. van 
H. Hooft. 

1. Door M. Jz. Mier e velt 1640. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. van 

de Poll 1885. 

2. Door? 1640. Bij den Heer G. Hooft van Vreeland te Amsterdam. 

3249. — Agatha Hasselaer. Echtg. van Gerard Hasselaer 
' (1644 — 1672). 

Door? Bij de Douair. Huydecoper van Maarseveen, op den huize Wulver- 
horst te Zeist. «) Allan (Greschiedenia en beschrijving van Haarlem, IV p. 266) noemt verkeerdelijk 
Hendriks als schilder. 390 

3250. Hasselaer. Dirck Pietersz. Hasselaer (1581 — 1646). 

1. Door C. V. d. Voort 16 14. Rijksmuseum te Amsterdam. Gescfa. van 

de Poll 1885 (Oud^Holland V p. 9). 

2. Door C. ▼. d. Voort vóór 16 16, als vaandrig op een schutterstuk in 

het R^ksmuseum te Amsterdam (Oud-Holland V p. 12). 

3. Door C. V. d. Voort? 1623, ah luitenant op een schutterstuk in het 

Stadhuis te Amsterdam (Oud-Holland V p. 4, 5). 

4. Door? Bij Mr. H. C. Hooft Hasselaer te Doesbuig. 

3251. — Geertruida Hasselaer. Echtg. van Com. van Werk- 
hoven, 1644. 

Door J. Back er. B^ de Douair. Huydecoper van Maarseveen op den huize 
Wulverhorst te Zeist (Jac. Lutma se. <) 

3252. — Gerard Aernout Hasselaer (1698 — 1766). Burge- 
meester van Amsterdam. 

1. Door Ph. V. Dijk, miniatuur. Verk. coll. A. Mos, Amsterdam 3 

Dec. 186 1. 

2. Door Fr. v. d. Mgn, onvoltooide schets, (v. Gooi II p. 32}, 3*4). 

3. Door Henriette Wolters — van Pee, miniatuur, (v. Gooi U p. 186). 

3253. — Kenau Simonsdr. Hasselaer (1526 — 1588). Echtg. 
van Nanning Gerbrandsz. Borst. 

I. Door? Museum te Haarlem. Voorheen in den Doelen te Haarlem (Ufien- 
bach, Reisen, Hl, Ulm 1754 p. 526. — Bjömstahls Reisen, V, Leipzig 
1782 p. 403. — Afg. in C. de Koning, Tafereel der stad Haarlem, II, 
Haarlem 1808 p. 114). 

2 Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. uit het Nationaal Museum te 
'sGravenhage 1808. 

3. Door? Museum te Haarlem. Leg. Dr. C. Ekama te Haarlem 1891. 

4. Door? Bij Mr. H. C. Hooft Hasselaer te Doesburg. 

5. Door? Bij Mr. H. C. Hooft Hasselaer te Doesburg. 

6. Door? Bij Jhr. H. Gevers te *s Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 1881. 

7. Door? Was bij Am. Buchdius te Utrecht (overl. 1641). 

8. Door? Was in 1863 bij den Heer J. C. de Koningh te Enkhuizen. 

Tent. Delft 1863. 

9. Door? Was 1864 op een vcrk. te Leiden. Verk Kleynenbergh, Leiden 

1841. Tent. Amsterdam 1854. ') Deze gravure ging vroeger door voor het portret van Maria Stuart, gemalin van prins 
Wütem II (Catal. Verk. de Ridder v. 614.) 391 

lo. Door? Verk. 's Gravenhage 26 Mei 1868. 

De gravures van J. Houbraken 1760 en van R. Vinkeles 1788 z^n 
gemaakt naar origineelen* bij de familie benistende. 

3254. Hasselaer. Nicolaes Hasselaer(i593 — i635).Majoorvan 
Amsterdam. 

1. Door Abr. de Vries 1635, op een regentenstok in het Burgerweeshnis 

te Amsterdam (J. Honbraken se.) 

2. (?) Door Fr. Hals. Rgksmoseum te Amsterdam. Gesch. van de Poll 1885. 

3255. — Nicolaes Cornelis Hasselaer (1703 — 1741). Schepen 
van Amsterdam. 

1. Door? Bij Mr. H. C. Hooft Hasselaer te Doesburg. 

2. Door Henriette Wolters — van Pee, miniatuur Q. C. Weyennan, 

IV p. 404). 

3256. — Pieter Dircksz. Hasselaer (1554 — 1616). Schepen van 
Amsterdam. 

1. Door H. Goltzius? Rijksmuseum te Amsterdam. Gesch. van de Poll 

1885 (Oud-Holland V p. 20). 

2. Door? By Mr. H. C. Hooft Hasselaer té Doesburg. 

3. Door? Bij Jhr. (revers op het slot Marquette b§ Beverwgk. 

J. Houbraken graveerde 1762 s^n portret, berustende bg G.A. Has- 
selaer te Amsterdam. 

4. Door? Op een niet meer aanwezig schuttentuk van den Kloveniersdoelen 

te Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII p. 136). 

3257. — Pieter Hasselaer (1583 — 1 651). Burgemeester en Schout 
van Amsterdam. 

1. Door? op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening er 

naar op het Archief te Amsterdam. 

2. Door C. V. d Voort vóór 1616, als sergeant op een schutterstuk in 

het Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-HoDand V. p. 12). 

3. Door C. v. d. Voort? 1623, als luitenant op een s.*hutterstuk in het 

Rijksmuseum te Amsterdam. (Aemstels Oudheid Vn p. 128. — Oud- 
Holland IV p. 90, V p. 3). 
3. Door C. V. d. Voort. Bij de Douair. Huydeooper van Maarseveen, op 
den huise Wulverhorst te Zeist. 

5. Door Th. de Kejser 1638, met de andere burgiemeesten van Amster- 

dam. Manxitshuis te 's Gravenhage (Oud-Holland VI p. 233). 392 

3258. Hasselaer. Pieter Hasselaer. 

Door N. Elias 1639, als sergeant op een gew^honJen schuKerstak in hel 
Rijksmusenni te Aniiterdam (Ond-Halland IV p. 97). 

3259. — Pieter Cornelis Hasselaer, Heer van beide de Eem- 
nessen (1720 — 1796). Burgemeester van Amsterdam. 

Door G. vnn der M^n 1763, te wneD met z^n geheele limilie. Rijki- 
museum Ie AmsterdAm. Eigendom van het Kon. Oudheidk. Genootsdup 
te Amsterdam. 

3260. — Hasselaer. Damesportret. 

Door J. de Vos i6S4. Verk. Amsterdam 3 Maart 1S91. Vroeger bij Jhr. 
van Aach van Wyck te Driebergen. 

3261. — Hasselaar. Mansportret 

Door Jbc. Backer. B^ de Donair. Huydecoper van Maarseveen op den 
huite Wnlverhont te Zeüt. 

3262. — Burgemeester ïHaeslaer and his wife". 

Door G. Dou. Verk. coU. Stevens, Londen 1S59. Verk. coll. W. ElKi, 
Londen 1S76 (Sraith, Catalogne, Snppl. 76). 

3263. — Hasselaer. Mansportret 

t Door A. Palamedesz. Bij Jhr. van Asch van Wyck te Utrecht. 

3264. — Hasselaer, Damesportret 

Door? m. 170O. B5 Jhr. Mr. J. Huydecoper van Maarseveen en Nigtevegl, 
op den hoise Goodestein te Maarden. 

3265. Hattevier. Isaac Hattevier. 

Doot? 1633, op een regentenituk in het Walenweeahuis te Amsicrdam. 

3266. DE Haultain de Haultain. Damesportret 

Door? Verk. 'sGravenhage 3^ Nov. 1887. 

3267. DE HaUtecour. Henri Philippe de Hautecour {1646 — 
17 15). Hoogleeraar te Franeker. 

Door Teslard. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

3268. Haver. David Haver. 

Door N. Elias 1639, op een geschonden schutterstuk in hel Rijksmoseam 
te Ajnilerdam (Oud-Holland IV p. 97). 393 

3269. Haverberg. Jacob Arentsz. Haverberg. 

Door J. van Schoten ' 1626, als Luitenant-vaandiig der Leidsche schutterij, 
op een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

3270. Haverkamp. Johannes Haverkamp (Eerste helft der i8de 
eeuw). Dichter te Amsterdam. 

Door A. van Halen, verbeterd door J. M. Quinkhard, miniatuur. In 
het Panpoëticon Batavum, Rijksmuseum te Amsterdam. In 1734 bezongen 
door Phil Zweerts. 

3271. — Sigebertus Haverkamp (1684 — 1742). Hoogleeraar te 
Leiden. 

1. Door H van der My 1737. Universiteit te Leiden (L. Springer litb.) 

2. Door Fr. van Mieris Jr. (J. Houbraken se.) 

3272. Haverman. Daniel Willem Godfried Haverman 
(1736-). 

Door F. J. Rh een 1740. Bij den Heer B. W. G. Wttewaall van Wkken- 
burgh, op den huise Wickenburgh bij Houten. 

3273. Havershoeck. Cornelis Havershoeck. 

Door P. van Mierevelt 16x7, op een anatomische les in de Anatomie- 
kamer te Delft. 

3274. DE LA Haye. Jaques de la Haye. 

Door? 1646, op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 

3275. Hayesz. Sybout Hayesz. Bijzitter van Wymbritseradeel. 

Door? 1624, glasschildering. Museum te Leeuwarden. Eigendom van de ge- 
meente Wymbritseradeel. 

3276. VAN Haytsma. Bonne van Haytsma. 

Door? 1598. Verk. Amsterdam 27 Mei 1881 en 14 Oct. 1884. 

3277. DE Haze. Anna de Haze. Echtg. van G. Graafland en van 
L. Geelvinck. 

? Door J. M. Quinkhard. Verk. Amsterdam i Nov. 1887. 

3278. — Anna de Haze. Echtg. van Ap. Cabeljauw, 1675. 

Door? Bij Mr. E. P. Schorer te Middelburg. 394 

3279* DE Haze. Clara Magdalena de Haze. Echtg. van Abr. 
Muyssart 

Door? B^ den Heer H. D. Willink van CoUen, op den huize Gunterstein 
te Breukelen. 

3280. — Hubrecht de Haze (1583 — ). 

f. Door M. Jz. Mierevel 1 1635. B^ den Heer A. Holtzman te Amsterdam. 
2. Door? Bij Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

3281. — Hubrecht de Haze (1619 — 1686). Burgemeester van 
Middelburg. 

Door? Bg Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

3282.* — Hubrecht de Haze (1644 — 1705). Rekenmeester ter 
Prov. Rekenkamer van Zeeland wegens Veere. 

1. Door? B§ Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

2, Door? Bg Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

3283. — Susanna de Haze (1693 — 1743). Echtg. van L. Bomme. 

Door? B§ Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

3284. Heda. Willem Claesz. Heda (1594 — na 1678). Schilder 
te Haarlem. 

Door Jac. de Bray 2678. Een teekening hiernaar door Com. van den 
Berg 1741 wordt vermeld door van Eynden en van der Willigen (I p. 55). 

3285. VAN Heeckeren. Adolf Jacob Hendrik van Heecke- 
ren, Heer van Nettelhorst, enz. (17 15 — 1765). Extra-ordinaris 
Gecommitteerde ter Staten-GeneraaL 

1. Door? B§ Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

2. (?) Door? Bg Mr. L. E. A. Baron Sloet tot Oldhuis te Haarlem. 

3286. — Anna Geertruida van Heeckeren (1690 — 1775). 
Echtg. van H. M. Schaep. 

Door? B§ Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3287. — Elbert Antonie Gerard van Heeckeren, Heervan 
Batingen en Qooster (1698 — 1735). 

Door? Bj Baron van Heedceren tot de Heest te Zutphen. 395 

3288. VAN Heeckeren. Evert van Heeckeren, Heer van 
Nettelhorst, Enghuizen enz. (1614 — 1680). Landdrost van 
Zutphen. 

1. Door? Bij Baron v&n Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

2. Buste, in de St. Walburg-kerk te Zutphen. 

3289. — Evert van Heeckeren, Heer van Nettelhorst en Mo- 
lecaten (1693 — 1724). Gecommitteerde ter Generaliteits-Reken- 
kamer. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3290. — Evert Jacob van Heeckeren (1653 — 1678). Kapitein 
bij de infanterie. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3291. — Gerrit van Heeckeren (1652 — 1695). Kolonel van 
een regiment infanterie. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3292. — Jacob Derk Carel van Heeckeren, Heer van Ro- 
derlo, Lichtenberg en Keil (1730 — 1795). Landdrost van 
Zutphen. 

Door? Bij Baron van Heeckeren van Wassenaer, op het kasteel Twickel 
bij Delden. 

3293. — Jan Frederik van Heeckeren (1648 — 1672). Ka- 
pitein der infanterie. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3294. — Johanna Maria van Heeckeren (1689 — 1750). 
Echtg. van Alex. van der Capellen. 

1. Door? Bij Baron van der Capellen te *s Gravenhage. 

2. Door? Bg Baron van Heekeren tot de Heest te Zutphen. 

3295. — Joost van Heeckeren (1546 — ca. 1620). 

Door? 161 1. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg, 1883. 

3296. — Ludolf Hendrik Burchard Silvius van Hee- 
ckeren, Heer van Kamferbeek, Wierse, enz. (1696 — 1762). 
Burgemeester van Groenloo. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

50 396 

3297. VAN Heeckeren. Reinhard Burchard Willem van 
Heeckeren, Heer van Molecaten (172 1 — 1799). Luitenant- 
generaal der cavalerie. Gouverneur van Sluis. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3298. — Robert van Heeckeren. Heer van Enghuizen en 
Barlham (1650 — 1699). Extra-ordinaris raad in het Hof van 
Gelderland. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3299. — Walburg van Heeckeren (1656 — 1721). Echtg. van 
E. A. van Pallandt en A. A. van Haersolte. 

Door? Bg Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3300. — Walraven van Heeckeren, Heer van Nettelhorst en 
Enghuizen (1570 — 1645). Luitenant-kolonel. Landdrost van 
Zutphen. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

3301. — Walraven van Heeckeren, Heer van Nettelhorst 
(1643 — 1701). Landdrost van Zutphen. Hoofdschout van 's Her- 
togenbosch. 

Door? Bg Baron van Heeckeren van Wassenaer, op het kasteel Twickel 
bij Delden. 

3302. — Wilhelmina Agnes Elisabeth Elbertina van 
Heeckeren van Nettelhorst (1717—1795)- Echtg. van 
J. A. J. Sloet. 

Door G. J. Palthe 1749. Bg Mr. L. E. A. Baron Sloet tot Oldhuis te 
Haarlem. 

3303. — vanHeeckeren. 

Door Nic. van Ravesteyn, met vrouw en kinderen (v. Gooi H p. 448). 

3304. — van Heeckeren. 

Door? Verk. coll. Dr. H. J. Broers, Utrecht 8 Maart 1873. 

3305. Heeckman. A. Heeckman. 

Door A. C. Beelde maker 1672, op een overliedenstuk van het Kleer- 
makersgild, in de Lakenhal te Leiden. 397 

3306. VAN DER Heede. Anthony van der Heede ( — 1660). 
Kruidenier te Amsterdam. 

Door B. Tan der Helst. 

3307. — Jan van der Heede. 

Door Remb randt 1642, op de Nachtwacht, in het Rijksmuseam te 
Amsterdam (Gids, 1890, IV p. 250). 

3308. DE Heem. Jan Davidsz. de Heem (ca, 1606 — 1683). Schil- 
der te Leiden, Utrecht en Antwerpen. 

Door J. Lievens (P. Pontius se.). 

3309. Heems. Barend Heems. 

Door Rembrandt 1656, was op de geschonden anatomische les in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

3310. — Hendrick Willemsz. Heems. 

Door N. Eli as 1645, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te Am- 
sterdam (Oud-Holland IV p. 99). 

3311. — Nicolaes Heems. 

Door? 1706, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgild, in het Rgks- 
museum te Amsterdam. 

3312. VAN Heemskerk. Agatha van Heemskerk ( — 1692). 

Door? Bij de Douair. 6acker-de Wildt te Amsterdam. 

3313. — Antoinette Coenradina gravin van Heemskerk 
(1725 — 1775). Echtg. van Fr. Pauw. 

1. Door M. Verheyden 1743. Bij Jhr. Pauw van Wieldrecht te 'sGra- 

venhage. 

2. Door? Bij Jhr. Pauw van Wieldrecht te 's Gravenhage. 

3314. — Coenraad van Heemkerk, Heer van Achttienhoven 

(17 14—). 

Door M. Verheyden 1750. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. de Bruyn 
Kops, 1888. 

3315. — Egbert van Heemskerk (1645 — 1704). Schilder te 
Amsterdam. 

Door E. van Heemskerk (E. van Heemskerk se.). 398 

33i6. VAN Heemskerk. Jacob van Heemskerk (1567 — 1607). 
Admiraal. 

Door? Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Tent. Amsterdam 
1876. 

3317. — Jan Reyersz. yan Heemskerk (Eerste helft der 17de 
eeuw). 

Door? Museum te Haarlem. Leg. Mej. F. A. C. van der Burch, 1888. 

3318. — Jan Hendrik van Heemskerk, Heer van Achttien- 
hoven en den Bosch (1689 — 1763). 

Door J. M. Quinkhard. Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. de Bruyn 
Kops, 1888. 

3319. — Johan van Heemskerk (1597 — 1656). Schepen van 
Amsterdam. Schrijver. 

Door? Verk. coll. Jac. Scheltema 22 Maart 1836. 

3320. — Leonard van Heemskerk ( — 1771). 

Door Fr. v. Mieris Jr., op een regentenstuk van het Pesthuis, in de 
Lakenhal te Leiden. 

3321. — Machteld van Heemskerk (1558 — 1606). Echtg. van 
Jac. Pauw. 

1. Door? Bij Jhr. Pauw van Wieldrecht te 's Gravenhage. 

2. Door? Bij Jhr. Pauw van Wieldrecht te 's Gravenhage. 

3322. — Maerten van Heemskerk (1498 — 1574). Schilder te 
Haarlem. 

1. Door M. v. Heemskerk, op diens stuk De Geboorte in het Museum 

te Haarlem. 

2. Door M. V. Heemskerk. Museum Fitzwilliam te Cambridge. 

3. Door M. V. Heemskerk. Was in 1604. bij Jaques van der Heek te 

Alkmaar en in 1671 bij den heer van der Nieuburgh te Alkmaar 
(v. Mander ed. 16 18 p. 165 b. — Oud-Holland VH p. 152). 

4. Door M. V. Heemskerk. Was in 1604 bij Jaques van der Heek te 

Alkmaar (v. Mander ed. 1618 p. 165 b). 

5. Door M. V. Heemskerk. Op een niet meer aanwezig glas in de 

kerk te Heemskerk (Nederl. Knnstbode n p. 278). 399 

3323. VAN Heemskerk. Maria van Heemskerk ( — 1712). 

Door? Bij de Douair. Backer-de WUdt te Amsterdam. 

3324. — Willem van Heemskerk (1526-- 1592). Burgemeester 
van Leiden. 

Door? Lakenhal te Leiden. Gesch. van den Heer P. du Rieu Jr., 1887. 

3325. — Willem van Heemskerk. 

Door J. de Baen 1674, op een overliedenstuk der Staalmeesters, in de 
Lakenhal te Leiden. 

3326. — Willem van Heemskerk (1613 — ). Dichter en glas- 
schrijver te Leiden. 

1. Door G. Schalcken 1676. Verk. coU. Vis Blokhuysen (Rotterdam), 

Par^s I April 1870. Verk. coll. Wilson, Parijs 1881. Tent. Brussel 1873. 

2. Door J. V. Mieris 1687 (A. Blooteling se). 

3. Door A. van Halen, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. 

3327. — Willem van Heemskerk (1613 — 1692). 

Door? Bij de Douair. Backer-de Wildt te Amsterdam. 

3328. — Willem van Heemskerk (1718 — 1784). Burgemeester 
van Amsterdam. 

Door M. Verheyden 1749. Bij Jhr. Huydeooper van Wul verhorst op 
den huize Wulverhorst te Zeist. 

3329. — van Heemskerk. Damesportret. (Midden der 

i8de eeuw). 

Door Mytens. Stadsbibliotheek te Haarlem. Leg. Mej. F. A. C. van 
- der Burch, 1888. 

3330. VAN Heemstede. Jan van Heemstede ( — 1522). Baan- 
derheer van Liesvelt, Heemstede en Zijlhof. 

Door? Voorheen op een glas in de St. Laurenskerk te Alkmaar. (Oud- en 
Nieuw, Amsterdam 1889 p. 19). 

3331. VAN Heemstra. Feyo van Heemstra (1694 — 1748). Lui- 
tenant-generaal. 

1. Door B. Accama 1731 of 1732. Museum te Leeuwarden. Af k. van 

het Hof te Leeuwarden. 

2. Door B. Accama. Bg den Heer J. van Wageningen thoe Dekama 

op Dekama-State te Jelsum bij Leeuwarden. 400 

3332. DE Heer. Cornelis de Heer. 

Door Fr. Decker 1736, op een regentenstuk yan het St. Elisabethsgasthuis, 
Id het Museum te Haariem. * 

3333. VAN Heerden. Jan Evertsz. van Heerden. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

3334. Heereboord. Adriaan Heereboord (ca. 1614 — 1661). 
Hoogleeraar te Leiden. 

Door P. Dubordieu 1647 (J. Suyderhoef se.). 

3335- Heereman. Agatha Barbara Heereman (1710 — 
1764). 

Door? Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg b^ Rheine. 

3336. — Anna Esther Heereman (1707 --1771). 

Door? Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

3337. — Catharina Heereman (1597 — 1669). Geestelijke. 

Door? Bij Baron von Heereman- Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

3338. — Dirck Heereman ( — 1678). 

1. Door C. Janssen s van Geulen 1660. Bij Baron von Heereman- 

Zuydwyck. op slot Surenburg bij Rheine. 

2. Door? Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg b^ Rheine. 

3339- " Diederik Joan Ignatius Heereman-Zuydwyck, 
Heer van Dever (1709— 1780). 

Door? Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

3340. — Elisabeth Heereman (1611 — 1672). Geestelijke. 

Dooi ? Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

3341. — Franciscus Heereman (1614 — ). Gardiaan van het 
St Brigitta-klooster te Looz. 

Door? 1643. ^i) Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij 
Rheine. 40I 
3342. Heereman. Frederik Jacob Heereman (1663— 1745). 

1 . Door ? 6g Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

2. Door? Bij Baron vdn Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

3. Door? Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

3343- — .Jacobus Heereman. 

Door? 154^- Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij 
Rheine. 

3344. — Judith Heereman van Oegstgeest. Echtg van 
J. van Egmond (—1523). 

Door? ca. 1470, met hare familie, op een niet meer aanwezig votiefstuk in 
de St. Laurenskerk te Alkmaar (Oud* en Nieuw, Amsterdam 1889 p. 21). 

3345' — Maria Heereman (1618 — 1704). Echtg. van A. Boelens. 

Door? 1636. Bg Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij 
Rheine. 

3346. — Nicolaes Heereman (1564 — 1650). 

Door D. D. Santvoort 1637. Bg Baron von Heereman-Zuydwyck, op 
slot Surenburg bij Rheine. 

3347. — Sylvester Heereman (1600 — 1673). 

Door D. D. Santvoort 1636. Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op 
slot Surenburg bg Rheine. 

3348. — Sylvester Andreas Heereman van Zuydwyck, 
Heer van Hagestein (1699 — 1766). Geestelijke. 

Door? B^ Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg b^ Rhdne. 

3349. — Theodora Johanna Ignatia Heereman (1706 — 
1770). 

Door? B^ Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij Rheine. 

3350. — Heereman (1526 — ). Mansportret 

Door? 1548. B^ Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij 
Rheine. 

3351. — Heereman (1621— ). Jongensportret 

Door? 1635. B^ Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot Surenburg bij 
Rheine. * 402 

3352. Heereman Heereman. Drie portretten, twee zus- 
ters en een broer. 

Door D. D. Sant voort. Bij Baron von Heereman-Zuydwyck, op slot 
Surenburg bij Rheine. 

3353. — HeeremaTi. Familiegroep. 

Door C. ten Bergh ca. 1675, in een landschap. Bij Baron von Heereman- 
Zuydwyck, op slot Surenbiirg bij Rheine. 

3354. VAN Heerjansdam. Anna van Heerjansdam (—1643). 
Echtg. van Phil. van Tuyll van Serooskerken. 

Op een tombe in de kerk te Kapelle, Zuid-Beveland. (Ned. Spectator 1878 
P. 329). 

3355- — Johanna van Heerjansdam. Echtg. van Joachim 
van Hardenbroek ( — 1605). 

Door?, met haar echtgenoot. Bij G. C. D. d'Aumale Baron Hardenbroek 
van Hardenbroek, huize Hardenbroek bij Doom. 

3356. Heerkens. Gerhardus Nicolaus Heerkens (1726— 
1801). Dichter te Groningen. 

Door F. L. Hauck 1792. Museum te Groningen. Gek. op een verk. te 
Amsterdam. 

3357. Heerman. Franciscus Heerman (ca. 1610— ). Rechts- 
geleerde en schrijver te Amsterdam. 

1. Door W. de Geest (J. Suyderhoef se.). 

2. Door J. V. Ravesteyn? (J. Suyderhoef se.). 

3358. Hees. Andries Jansz. Hees. Schepen van Weesp. 

Door G. Sibille 1653, als schepen op een regentenstuk in het Stadhuis 
te Weesp. 

3359- — Thomas Hees. Resident bij de regeeringen van Algiers, 
Tunis en Tripoli. 

Door M. V. Musscher 1687, met zijn zoon, zijn secretaris en zijn Moor- 
schen knecht. Bij Jhr. J. W. Hora Siccama te 's Gravenhage. 

3360. VAN Hees. Hendrik van Hees, Heer van Berkel enz. 
(Eerste helft der 1 8de eeuw). President van den Hoogen Raad. 

Door H. V. Limborch. Bij den Heer J. C. L. Dniyvesteyn te Langeois 
(Indre-et-Loire) . 403 
3301. TER Hegge. Barend Jansz. ter Hegge. 

Door A. Liets 1653, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

3362. Heggerus. Rudolphus Hegge rus (—1665). Predikant 
te Leiden. 

Door J. de Vos i6|ii6 (J. Suyderhoef se.). 

3363. VAN Heiden. Alexander Carolus Graaf van Heiden, 
Heer van Damme, Laarwoud enReinestein(i709 — 1776). Land- 
drost van Drenthe. 

Door L. V. d. War f 1755. Bij Jhr. de Milly van Heiden Reinestein, op 
den huize Laarwoud te Zuidlaren. 

3364. — Sigismund Pieter Alexander Graaf vanHeiden, 
Heer van Laarwoud en Reinestein (1740 — 1803). Landdrost 
van Drenthe. 

Door G. Spinhy 1766. Bij Jhr. de Milly van Heiden Reinestein, op 
den huize Laarwoud te Zuidlaren. 

3365. VAN DER Heim. Anthonie van der Heim (1693 — 1746). 
Raadpensionaris van Holland. 

Door Ph. van D^k 1725 (J. Honbraken se. naar een teekening van 
A- Schouman). 

3366. — Jacob van der Heim (1727— 1799). Burgemeester van 
Rotterdam. 

1. Door A. Schouman ca. 1750 (v. Gooi II p. 350). 

2. Door G. Spinny 1775. Museum Boymans te Rotterdam. Gesch. van 

Mr. H. J. Baron van der Heim van Duyvendijk 1890. 

3367. Heimo. Architect te Maastricht (Begin der 11 de eeuw). 

Gebeeldhouwd op een kapiteel van de O. L. V. kerk te Maastricht (Publi- 
cations de la Sodété historique et archèologiqne dans Ie Duché de Lim- 
bourg XXin p. 332). 

3368. Heineccius. Johann Gottlob Heineccius (1681 — 1741). 
Hoogleeraar te Franeker. 

Door Chr. Muller (J. Houbraken se.). 

3369. Heinsius. Anthonie Heinsius (1641 — 1720). Raadpen- 
sionaris van Holland en Westfriesland. 

Door G. van den Eeckhout. Was in het laatst der i8de eeuw bij 
J. van der Heim te Rotterdam (J. A. Claessens se. naar een teekening 
van H. Pothoven). 

5» 404 

3370- Heinsius. Daniel Heinsius (1580 — 1655). Hoogleeraar te 
Leiden. Dichter. 

1. Door? , op jengdigen leeftijd. Verk. Bibliotbeca Goesiana, Leiden 7 April 

1687. Verk. coll P. Frandus, Amsterdam 14 April 1705, als het 
portret van Daniel Heinsius Jr. 

2. Door J. van der Merck 1642. Museum te Oldenbmg. Afk. uit 

de coll. Löhrs, 1859 (J. Suyderhoef se.). 

3. Copie naar J. van der Merck. Universiteit te Leiden (L. Springer se.). 

4. Door Rembrandt 1643. Verk. coll. de Kat van Oost- en West- 

Barendrecht (Dordrecht), Parijs i April 1866. 

5. Door J. de Bray. Verk. coll. Jer. de Vries, Amsterdam 15N0V. 1853. 

6. Door J. Lievens (J. Lievens se.) 

7. Door? Universiteit van Amsterdam. 

8. Door? Universiteits-Bibliotheek te Leiden. Tent. Delft 1863. 

9. Door? Univentiteits-Bibliotheek te Groningen. 

10. Door? Lakenhal te Leiden. Afk. van het Heilige Geest- of Arm- 

Wees- en Kinderhuis te Leiden. 

11. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. Verk. coll. 

P. Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

12. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. 

13. Door? Was 1711 bij J. W. van Meel te Amsterdam (Uffenbach, Rei- 

sen, m, Ulm 1754 p. 556). 

14. Door A. van Halen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavnm, R^ks- 

museum te Amsterdam. 

3371. — Nicolaas Heinsius (1620 — 1681). Secretaris van Am- 
sterdam. Latijnsch Dichter. 

1. Door? Verk. Bibliotheca Goesiana, Leiden 7 April 1687. Verk. ooU. 

P. Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

2. Door? Verk. coll. P. Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

3. Door A. van Halen, miiiatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. ^) 

3372. — Heinsius. Zuster van Anthonie Heinsius. 

Door K. de Moor (v. Gooi II p. 427). 

3373. Heldewier. Anna Helde wier (1577—1657). Echtg. van 
P. d'Ablaing. 

Door P. Moreel se? Bij de Douair. Barones d*Ablaing van Giesenbnrg 
te 's Gravenhage. 

') Een portret door Nic. Maes 1656 in de coll. Arenberg te Brussel stelt vermoedelijk 
niet Nicolaas Heinsius maar Joan Blaeu voor. 405 

3374- Heldewier Heldewier (1603—). Damesportret 

Door G. Metsu 1648. Verk. coll. de Burtin, Brussel 1818. 

3375- VAN DER Hell. Margaretha van der Heil {1662 — 1729). 
Echtg. van P. Boudaen. 

Door? Bi} Mr. J. A. Grotbe te Utrecht. 

3376. Hellemans. Eleonora Hellemans (1595—). Echtg. van 
J. B. Bartolotti van den Heuvel en van P. Cz. Hooft. 

Door M. Jz. Mierevelt 1629. Bij Baron Léon de Bussières te Parijs. 
Verk. coll. J. Gildemeester 13 Juni 1800 (Klameng se. in Havard, L'art 
et les artistes hollandais lp. 10. — Afg. in Unger*s uitg. van Vondel's 
werken, dl. 1629 p. 120). 

3377. Hellenbroek. Abraham Hcllenbroek (1658— 1731). 
Predikant te Rotterdam. 

Door P van der Werff (J. Gole se.). 

3378. VAN DER Helm. Willem van der Helm. Stadsbouw- 
meester van Leiden. 

? Door B. Fabricius 1656, met vrouw en kind. Rijksmuseum te Am- 
sterdam. Gek. te Londen 1886. 

3379. Helmichius. Werner Helmichius (1551 — 1609). Predi- 
kant te Amsterdam. 

Door A Vinck (W. Delff se.) 

3380. VAN DER Helst. Bartholomeus van der Helst (161 1 
— 1670). Schilder te Amsterdam. 

i(?). Door B. v. d. Helst 1646. Was bij den Heer T. Pryee te 'sGra- 
venbage. Tent. 's Gravenbage 1881. 

2. Door B. van der Helst 1662. Kunstballe te Hamburg. Coll. Hudt- 

walcker. 

3. Door B. van der Helst 1664. Museum te Brussel. 

4. Door B. van der Helst 1667. Üffiwi te Florence (A. Blootelingsc.— 

Carlo Gregori se. naar een teekening van Giov. Dom. Campiglia in 
Museo Fiorentino, VI, Firenze 1756 p. 55). 

5. Door B. van der Helst, berhaling van het vorige. Verk. coU. J. van 

der Marck (Leiden ), Amsterdam 25 Aug. 1773. 

6. Door B. van der Helst. Verk. coll. Calonne, Londen 1795. 4o6 

7(?). Door B. van der Helst. Verk. Amsterdam 14 April 1830. 

8. Door B. van der Helst. Verk. Amsterdam 30 Mei 1855. 

9. Door B. van der Helst. Verk. coU. Baron Du Bois de Ferrières, 

Londen 1859. Opgehouden. ') 

3381. DE Helt. Nicolaes de Helt Stocade (1615 — 1669). 
Schilder te Amsterdam. 

Door N. de Helt Stocade (P. de Jode se. in de Bie, Gidden Cabinet 
P. 317). 

3382. Helvetius. Adriaen Helvetius (ca. 1661— 1727). Lijfarts 
van den Hertog van Orleans. 

Door H. van Hulst 171 1 (v. Gooi H p. 84). 

3383. — Aernout Helvetius. Lector in de anatomie en chi- 
rurgie te Middelburg, 17 16 — 1741. 

? Door O. J. Steenberg 1716 (?), op het schouderblad van een walvisch. 
Museum te Middelburg (n^ 272). 

3384. Hem. Dirck Hem. 

Door? 1603, als Luitenant op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een 
teekening er naar op het Archief te Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII 

P. 131). 

3385. — Harbrand Ysbrandsz. Hem. 

Door? , op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening er naar 
op het Archief te Ambterdam. 

3386. — Ysbrand Hem. 

Door?, op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening er naar 
op het Archief te Amsterdam. 

3387. VAN Hemert. Susanna van Hemert. Echtg. van Fr. 
Beeldsnijder (1688 — ). 

Door? Bij den Heer des Tombe te Utrecht. >) J. V. Dgk (Kunst- en historische beschrijving van alle de schilderden op het Stadhuis 
van Amsterdam, Amsterdam 1756 p. 39, 40) zegt ten onrechte, dat zijn portret te vinden is 
op van der Helst 's Doelheerenstuk van 1653 in het Rijksmuseum te Amsterdam (Oud- 
Holhmd XI p, 198). 

In de coU. Six te Amsterdam wordt een schilderijtje, voorstellende een schilder en 
diens vrouw, ook wel eens genoemd als het portret van van der Helst, evenwel zonder 
voldoenden gjond. 407 

3388. VAN Hemmema. Gerlandt van Hemmema. Echtg. van 
Frans van Dekema ( — 1592). 

Door? 1565. Museum te Leeuwarden. Gesch. van de familie van Sminia 
te Bergum, 1890. Was vroeger op Orxma-State te Menaldnm (Friesche 
VoUcs- Almanak 1844 p. 168). 

3389. — Hette van Hemmema (1496 — 1572). Grietman van 
Menaldumadeel. 

Door? 1561. Was bij Jhr. van Smioia te Bergum (overl. 1859), en vroeger 
op Orxma-State te Menaldum (Friescbe Volks- Almanak 1844 p. 168). 

3390. VAN Hemmen. Elisabeth van Hemmen. Echtg. van 
Stev. van Lynden ( — 1382). 

Door? Zou in 1625 op het kasteel te Reckem geweest z^n, maar de gra- 
vure die Jo. Vasouns er in Butkens (Annales de la maison de Lynden 
p. 148), naar gegeven heeft, doet de onjuistheid van deze benaming zien. 

3391. Hemsterhuis. FranQois Hemsterhuis (1722 — 1790). 
Wijsgeer. 

Door Maria Adriana Marinkelle 1784, miniatuur. Verk. Amsterdam 
17 April 1894. 

3392. — Johannes Hemsterhuys (1674 — 1706). Hoogleeraar 
te Deventer. 

Door H. de Valk. Stadhub te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

3393' — Tiberius Hemsterhuys {1685 — 1766). Hoogleeraar 
te Amsterdam en te Leiden. 

1. Door J. G. Palthe 1766. Universiteits-Bibliotheek te Groningen. 

Tent. Leeuwarden 1877 (W. Pether se.}. 

2. Door? Museum te Leeuwarden. 

3. Door? Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

3394. VAN Henckler. Wouter van Henckler. 

Door? 1638, op een regentenstuk in het Weeshuis te N^kerk. 

3395. Hendrik van Nassau (i 541 — 1574). De held van de Moo- 
kerheide. 

I. Door? Te samen met zgn broeders Jan, Lodew^k en Adolf. Uit het 
begin der 17de eeuw. Hertogelijk slot te Dessan. 4o8 

2. Door? Copie naar de vorige schilderij. Rijksmuseum te Amsterdam. 

Afk. uit het Nationaal Museum te *sGravenhage 1808. Hing voor- 
heen op het huis Honselersdijk. 

3. Door? Verkleinde copie, genomen uit n**. i. Rijksmuseum te Am- 

sterdam. Afk. van het Huis Honselersd^k. 

4. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden. 

5. Door? Museum te Hoorn. Afk. van het Stadhuis te Hoorn. 

3396. Hendrik Casimir I Graaf van Nassau-Dietz(i573-- 1640), 

Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 

1. Door W. de Geest. Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. uit het Na- 

tionaal Museum te 'sGravenhage 1808. 

2. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden 

(Nederl. Kimstbode H p. 37. — J. Houbraken se. naar een teekening 
van R. Keyert). 

3. Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

4. Door? Stadhuis te Hulst. 

5. Door? Stadhuis te Hoorn. 

6. Door? Ordehuis van de Ridders der Duitsche Orde te Utrecht (J. A. 

Boland se. in De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van 
Utrecht, Utrecht 1871). 

7. Door? Bg Jhr. Mr. van Panhuys te *s Gravenhage. Afk. van Jhr. van 

Sminia te Bergum (overl. 1859). ') 

3397. Hendrik Casimir II Graaf van Nassau-Dietz (i 657— 1696). 
Stadhouder van Friesland. 

1. Door?, op jeugdigen leeftijd, als student. Was voorheen in de Univer- 

siteit te Franeker, en is wellicht een der portretten van onbekende 
personen op het Stadhuis te Franeker. 

2. Door Casp. Netscher. Bg Mr. H. J. S. M. van Wageningen te 

Arnhem. 

3. Door P. Na 8 on 1679. Museum te Leeuwarden, als onbekend mans- 

portret (n«. 586). Gresch. van de erven Dr. J. E. Simon te I-eeu- 
warden (A. Blooteling se). 

4. Door J. Vollevens 1686 (v. Gooi I p. 92). 

5. Door J. V. Huchtenburg 1692, te paard. Mauritshuis te *s Gravenhage. 

Afk. van het Loo. Hing vroeger als het portret van prins Eugenius 
van Savoie. 

6. Door P. Lely (? se.). ») Havard*s mededeeling, dat er op het Hof te Leeuwarden een ichilderij, toegeschreven 
aan G. Flinck, berust, waarop hij met nog 6 andere prinsen voorkomt (L'art et les artistes 

hoUandais n p. 86) is onjuist 409 

7. Door G. Kneller (P. Schenck se.). 

8. Door M. van Musscher. Verk. coll. M. van Mnssscher, Amsterdam 

12 April 1706 (A. Blooteling se.). 

9. Door M. van Musscher. Verk. eoll. M. van Mnsseher, Amsterdam 

12 April 1706. 

10. Door D. van der Plaets (J. Mmmikhuizen se.). 

11. Door R. Koets, verscheiden malen (v. Gooi II p. 439), o. a. op de 

verk. eoll. Brentano, Amsterdam 1822. 

12. Door R. Brakenburgh, te paard (J. Jaeobsz. se.). 

13. Door J. de Baen (Houbraken II p. 321). 

14. Door? Koninklijk Paleis te 's Gravenhage. 

15. Door? Koninkl^k Paleis te *s Gravenhage. 

16. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden 

(Ned. Kimstbode n p. 37). 

17. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden. 

18. Door? Ordehuis van de Ridders der Duitsche Orde te Utrecht (J. A. 

Boland se. in De Archieven der Ridderiyke Duitsche Orde, Balie van 
Utrecht, Utrecht 1871). 

3398. Hendricksz. Cornelis Hendriksz. (1544 — 1616). Pastoor 
te Alkmaar. 

Door? 1610. R. K. kerk te Alkmaar (Bijdr. Geseh. Bisd. Haarlem XV 
P. 390). 

3399- — Dirck Hendricksz. ( — 1569). Burgemeester van Am- 
sterdam. 

Door ? 1567 aet. 43. Zou volgens den Heer B. J. M. de Bont (Het ge- 
slacht Occo, Amsterdam 1894 p. 20) in het Gebouw van Barmhartigheid 
te Amsterdam zijn, maar deze toeschiijving steunt op niets. 

3400. — Evert Heyndricxssen ( — 1601). Kapitein. 

1. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

2. Door? Museum te Middelburg. Leg. Douair. de Jonge van Campens 

Nieuwland geb. Evertsen te 's Gravenhage. 

3401. — Hendrick Hendricksz. 

Door ? , op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening er naar 
op het Archief te Amsterdam. 

3402. — Hendrick Hendricksz. 

Door C. van der Voort 1618, op een regentenstuk van het Onmanhuis, 
in het Rijksmuseum te Amsterdam (Oud-HoUand V p. 7). 410 

3403. Hendricksz. Jan Hendricksz. 

Door G. van den Eeckhout, op een overliedenstuk van het W^nkoo- 
persgild te Amsterdam. Verk. coU. Clancarty, Londen 12 Maart 1892. 

3404. — Lambert Hendricksz. gen. >Mooi Lambert". Admiraal. 

? Door ? , miniatuur. Was bQ Baron van Aldewereld Houttuin te *s Gra- 
venhage (Navorscher III p. 99). 

3405. — Thomas Hendricksz. 

Door G. van den Eeckhout, op een overliedenstuk van het Wijnkoo- 
persgild te Amsterdam. Verk. ooU. Clancarty, Londen 12 Maart 1892. 

3406. — Willem Hendricksz. 

Door N. Elias 1625, op een verloren overliedenstuk van het Wijnkoopers- 
gild te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 85, 86). 

3407. VAN Henegouwen. Maria van Henegouwen. Echtg. 
van Aemout van Aemstel (ca. 1363). 

Op een tombe in de keik te IJsselstein. 

3408. VAN DEN Hengel. Carel van den Hengel. 

Door J. M. Quinkhard, op een regentenstuk in het Ambachtskinderhuis 
te Utrecht. 

3409. Hengst. Willem Hengst (1703 — 1784). Schilder te Nij- 
megen. 

Door W. Hengst 1753, met vrouw en kinderen. Verk. coll. Baerken, 
's Gravenhage 10 Aug. 1875. 

3410. VAN Hengst. Antony van Hengst (1565— 1641). 

1. Door? Bij Mr. C. G. Berger van Hengst te Utrecht. 

2. Door? Bg Mr. C. G. Berger van Hengst te Utrecht. 

341 1. — Antony van Hengst (1644—). Raad-ordinaris in het 
Hof van Utrecht 

Door? Bij Mr. C. G. Berger van Hengst te Utrecht. 

3412. — Cornelis van Hengst (1651— 1683). Kapitein ter 
Admiraliteit van Amsterdam. 

Door? Bij Mr. C. G. Berger van Hengst te Utrecht. Tent. Utrecht 1894 
(n^ 344). 411 

3413- VAN Hengst. Cornelis van Hengst (1715 — 1769). Sche- 
pen van Utrecht 

Door H. van Veldhoven 1762. Bij Mr. C. G. Berger van Hengst te 
Utrecht. 

3414. — Hendrik Gerard van Hengst (1685 — 1729). Raad 
in de Vroedschap van Utrecht Drost van Vreeswijk. 

Door? B^ Mr. C. G. Berger van Hengst te Utrecht. 

3415. Hennequin. Anna Hennequin (1649 — 1742). Echtg. van 
P. Snellen. 

Door? Bij den Heer P. C. T. Snellen te Rotterdam. 

3416. — Gualtherus Hennequin (1653 — 1738). Burgemeester 
van Rotterdam. 

Door? Bij den Heer P. C. T. Snellen te Rotterdam. 

3417. — Johan Hennequin. Schepen van Rotterdam, 1670. 

Door P. van der Werff. R^ksmuseom te Amsterdam. Afk. van het 
Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage, waar het gekomen was van 
de Kamer der Oost-Indische Compagnie te Rotterdam. 

3418. — Paulus Hennequin. 

Door B« van der Helst 1648, op den Scbnttenmaaltqd, in het Rjgks- 
mnseom te Amsterdam. 

3419. Henriette Albertina van Nassau-Dietz (1686— 1754). 

Door J. Volders, met haar moeder, broeder en zusters. Koninklijk Paleis 
te 's Gravenhage. Af k. van het Hof te Leeuwarden (Ned. Kunstbode 
n p. 37). 

3420. Henriette Amalia van Anhalt-Dessau (1666— 1726), 
Gemalin van Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. 

1. Door R. van Laeck 1678, met haar moeder, broeder en zusters. Ama- 

lienstiftung te Dessau. 

2. Door A. Snaphaan. Gothisches Haus te Wörlitz. 

3. Door J. de Baen (E. Quiter se. — Houbraken ïl p. 321). 

4. Door R. Koets, verscheiden malen (v. Gooi n p, 439). 

5. Door M. van Musscher. Verk. ooll. M. v. Musscher, Amsterdam 

12 April 1706. 

6. Door J. Volders, met hare acht kinderen. Koninklijk Paleis te'sGrr»- 

venhage. Af k. van het Hof te Leeuwarden (Ned. Kunstbode n p. 37). 

sa ^12 

J. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden. 

Tent. Leeuwarden 1877. 
8. Door? Verk. Amsterdam 8 Juli 1879. 

3421. Henriette Casimira van Nassau-Dietz (1696— 1738). 

Door J. Volders, met haar moeder, broeder en zusters. Koninklijk Paleis 
te 's Gravenhage. Afk. van het Hof te Leeuwarden (Ned. Kunstbode 
n p. 37). 

3422. Henriette Catharina van Oranje-Nassau (1637— 1708). 
Gemalin van Johann Georg II, Vorst van Anhalt-Dessau. 

1. Door D. Mytens ca. 1638, met haar broeder en zusters. Amalien- 

stifhmg te Dessau. 

2. Door Chr. van Queborn 1642 (Chr. van Quebom se). 

3. Door G. van Honthorst. Amaüenstifltung te Dessau (C. Visscher se. 

— H. Rokes SC.). 

4. Door G. van Honthorst. Was in de coll. von Marrées te Berlijn. 

5. Door W. van Honthorst. Was 1860 bij den Heer Suermondt te 

Aken. 

6. Door A. Hanneman. Gothisches Haus te Wörlitz, als onbekend 

damesportret (n^. 1389). 

7. Door J. Mytens? 1666. Hertogelijk slot te Dessau. 

8. Door R. van Laeck 1678, met hare kinderen. Amalienstiftung te Dessau. 

9. Door?, met haar gemaal en zoon. Amalienstiftung te Dessau. 
10. Door? , met haar zoon. Slot te Wörlitz. 

21. Door?, met haar zoon. Gothisches Haus te Wörlitz. 

12. Door?, met drie kinderen. Gothisches Haus te Wörlitz. 

13. Door?, als weduwe. Grothisches Haus te Wörlitz. 

14. Door? Grothisches Haus te Wörlitz. 

15. Door? Slot te Eisenach. *rent. Weimar 1867. 

3423. Henricqs. Barbara Isabella Henricqs van Stevens- 
dorp (1647 — ^7^4)' Echtg. van E. A. van AefFerden. 

Door? Bij den burggraaf van Aefferden te Roermond. 

3424. Hensbeeck. Dirck Cornelisz. van Ouwater gez. Hens- 
beeck. Burgemeester van Gouda. 

Door D. V. Zyl 1561, naar een carton van Lamb. van Noord, op een 
glas in de St. Janskerk te Gouda, voorstellende de offerande van den 
priester Zacharias. 

3425. VAN Hensbeeck. Jan van Hensbeeck. 

Door G. Donck, met vrouw en kind. National Gallery te Londen. 413 

3426. DE HeraugièRES. Charles de Heraugières. Comman- 
dant van Breda, 1590. 

I. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. van het Nationaal Museum 

te 'sGravenhage 1808. 
2(?)Door?, miniatuur. In de collectie miniaturen van H. M. de Koningin 

te *s Gravenhage. 

3427. Herberts. Hendrick Herberts. 

1. Door W. Pz. Crabeth 1642, als luitenant op een schutterstuk in het 

Museum te Gouda. 

2. Door F. Bol 1652, als kapitein op een schutterstuk in het Museum 

te Gouda. 

3428. — Hermanus Herberts. 

Door W. Pz. Crabeth 1642, als kolonel op een schutterstuk in het Mu- 
seum te Gouda. 

3429. — Jan Herberts. 

Door F. Bol 1652, als kapitein op een schutterstuk in het Museum te 
Gouda. 

3430. Herck. Pieter Herck. 

Door A. Pietersz. 1603 (?). Veimoeddijk weggesneden van een schut- 
terstuk op het Stadhuis te Amsterdam (Oud-Holland V p. 19). 

3431. Herckinge. Volquerus Herckinge 

Door E. M. In de St. Michielskerk te Zwolle. Tent. Zwolle 1872. 

3432. Hercksz. Jan Hercksz. 

Door A. Liets 1653, als luitenant op een schutterstuk in het Museum te 
Hoorn. 

3433. Hercules. Francyntje Jacobsdr. Hercules, 

Door E. V. Heemskerk 1669, op het schilderijtje De Barbierswinkel in 
het Weeshuis De Oranjeappel te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876 
(Gids 1876 IV p. 112). 

3434. — Frans Jacobsz. Hercules. 

Door E. V. Heemskerk 1669, op het schilderijtje De Barbierswinkel in 
het Weeshuis de Oranjeappel te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876 
(Gids 1876 rV p. 112). 414 
3435' Hercules. Jacob Fransz. Hercules ( — 1707). 

Door E. V. Heemskerk 1669, op het schilderijtje De Barbierswinkel in 
het Weeshuis de OraDJeappel te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876 
(Gids 1876 IV p. iio). 

3436. — Thomas Fransz. Hercules ( — 1695). 

Door E. V. Heemskerk 1669, op het schilderijtje De Barbierswinkel in 
het Weeshuis de Oranjeappel te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876 
(Gids 1876 IV p. iio). 

3437. — Thomas Jacobsz. Hercules. 

Door E. V. Heemskerk 1669, op het schilderijtje De Barbierswinkel in 
het Weeshuis de Oranjeappel te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876 
(Gids 1876 rV p. 112). 

3438. VAN Herema. Tjemck van Herema (1639 — 1666). Echtg. 
van Er. van Hemmema, van H. F. van Inthiema en van W. A. 
van Clant 

Door? Museum te Leeuwarden. Gesch. van Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga 
te Leeuwarden 1894. 

3439- — Watze van Herema. Pastoor te Nieuwland, 1560. 

? Door? Op een muurschildering in de St. Maartenskerk te Bolsward 
(Vrije Fries V p. 22). 

3440. Hering. Thomas Jacobsz. Hering. 

Door Th. de Keyser 1632, op een schutterstuk in het R^ksmuseum te 
Amsterdam. 

3441. VAN Heringa. Foockel van Heringa (1567 — 1639). 
Echtg. van Reter van Eysinga. 

Op een grafsteen, met haar echtg., in de kerk te Rauwerd. 

3442. Hermansz. Jannetje Hermansdr. (Midden der 17de 
eeuw). Echtg. van CL Jz. Wits. 

Door J. van N eek. Bij Dr. I. A. Moll te *s Gravenhage. 

3443. — Wol fa art Hermansz. Admirsial der Moluksche scheep- 
vaart 

Door C. Ketel (v. Mander ed. 1618 p. 193 b). 

3444. Hermenssen. Catharina Hermenssen (1598 — ). 

Door? 1603. Diaconie der Nederd. Herv. Gemeente te Amsterdam. Tent 
Amsterdam 1876. 415 
344v5- Hermenssen. Hermanus Hermenssen (1600 — ). 

Door? 1603. Diaconie der Nederd. Herv. Gemeente te Amsterdam. Tent. 
Amsterdam 1876. 

3446. Hermes. Conradus Hermes ( — 1730). Prior van het 
klooster der Kruisheeren te Uden. 

Door Joh Keyzer. In het klooster der Kruisheeren te Uden. 

3447. l'Hermite. Jaques 1'Hermite. 

Door G. van Stellingwerff 1657, op een regentenstuk in de St. Joris- 
kerk te Amersfoort. 

3448. VAN Herness(?). Guilbert Pz. van Herness(?). 

Door P. Moreelse. Verk. coU. Wilson, Parijs 1881. Tent. Brussel 1873. 

3449. DE Hertaing. Olympia de Hertaing. Echtg. van W. 
de Zoete de Lake ( — 1637). 

Grafmonument voorheen in de St. Janskerk te Sluis. Fragmenten er van in 
Oudheidkamer te Sluis. 

3450. DE Hertoghe. Jan de Hertoghe. 

Door? Op een schutterstuk van »de Edele Voetboog*'^ te Middelburg. 

3451. VAN Hertsbeke. Elisabeth van Hertsbeke. Echtg. 
van J. de Jonge (1546 — 16 17). 

Door? Bij Jhr. M. W. de Jonge van Ellemeet te Oost-Cappelle. 

3452. VAN Herwerden. Adolf van Herwerden ( — 1663). Pre- 
dikant te Oyen. 

Door? Bij den Heer A. A. Hondius van Herwerden te Amsterdam. 

3453- - Claudius Henricus van Herwerden (1694 — 1773). 
Koopman te Amsterdam. 

Door? Bij den Heer A. A. Hondius van Herwerden te Amsterdam. 

3454. — Cornelis van Herwerden (1736 — 1804). Bierbrouwer 
te Amsterdam. 

Door? Bij den Heer A. A. Hondius van Herwerden te Amsterdam. 

3455- — Henricus van Herwerden (1731 — 1805). Predikant 
te Amsterdam. 

Door Bryer 1790. Bij den Heer A. A. Hondius van Herwerden te 
Amsterdam (R. Vinkdes se. 1797). 4i6 

3456. Herweyer. Aper Herweyer. Secretaris van Kampen. 

Door S. van Duyven 1682, met vrouw en kinderen. Bij Mevr. de Wed. 
Lemker te Kampen. Tent. Zwolle 1882 (Oud-HoUand V p. 307). 

3457. VAN Herzeele. Christina van Herzeele( — 1798). Echtg. 
van G. de Graeff. 

Door? Bij den Heer F. L. de Graeff te 's Gravenhage. Verk. coll. H- 
penstdn, Amsterdam 3 Dec. 1872. 

3458. — Jacob van Herzeele. 

Door J. D. Cool 1653, op een regentenstuk van het Heilige Geest- of 
Oumanbuis, in Museum Boymans te Rotterdam. 

3459. VAN Hesenbroeck. Agatha van Hesenbroeck. 

Door? Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

3460. — Corvina van Hesenbroeck van Hofdyck. Echtg. 
van Com. van Beresteyn. 

Door M. Jz. V. MiereveU 161 8. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. 
Amsterdam 16 Febr. 1858 en 21 Febr. 1888., 

3461. Heshuysen. Adolf Heshuysen (1657 — 1707). Drost van 
Gooiland. 

Door J. H. Berincz 1695, op een regentenstuk in het Weeshuis te 
Naarden. 

3462. — Andries Heshuysen (1706 — 1764). Schepen van 
Haarlem. 

Door? Hofje van Noblet te Haarlem. 

3463. VAN Heukelom. Baerte van Heukelom. Echtg. van 
Gysb. van Aemstel, heer van IJsselstein ( — ca. 1344). 

Op een tombe in de kerk te IJsselstein. 

3464. — Frederik van Heukelom. 

Door? Bij de Douair. van den Berch van Heemstede te 's Gravenhage. 

3465. — Willem van Heukelom (1602 — 1679). 

Door? Bij de Douair. van den Berch van Heemstede te *s Gravenhage. 4»? 

3466. VAN DER Heul. Pieter van der Heul. 

Door J. D. Cool 1653, op een regentenstuk van het Heilige Greest- of 
Oumanhuis, in Museum Boymans te Rotterdam. 

3467. — vanderHeul. Kinderportretten. 

Door J. Verkolje (Houbraken III p. 285). 

3468. VAN Heumen. Johannes van Heumen ( — 1673). Pastoor 
te Rotterdam. 

Door? In de St. Laurentiuskerk van de Bisschoppelijke Cleresie te Rot- 
terdam. 

3469. — Willemina van Heumen ( — 1600). Echtg. van Gys- 
bert Vin van Hardenbroek. 

Door? Bij G. C. D. d'Amnale Baron van Hardenbroek van Hardenbroek, 
op den huize Hardenbroek bij Doom. 

3470. Heurnius. Johannes Heurnius (1543— 1601). Hoog- 
leeraar te Leiden. 

Door? Universiteits-Biblioiheek te Leiden. 

3471. — Otto Heurnius (1577 — 1652). Hoogleeraar te Leiden. 

Door N. van Negre 1642 (C. de Passé se.). 

3472. DE Heusch. Jacob de Heusch (1657 — 1701). Schilder te 
Utrecht. 

Door A. Genoels. Was in de 17de eeuw bij Casper van Wittel te Rome 
(Houbraken UI p. 103). 

3473. VAN Heusden. Adriana van Heusden. Echtg. van 
Joris de Wys en van Joh. van Heden. 

Door Em. de Witte, op een schilderij voorstellende de Nieuwe Vischmarkt 
te Amsterdam (Oud-HoUand VH p. 166). 

3474. VAN Heussen. Hugo Fran^ois van Heussen (1654 — 
17 19). Pastoor te Leiden. 

Door? In de R. K. kerk van de Bisschoppelijke Cleresie te Leiden. 

3475. — H. van Heussen. 

Door J. de Vos, op een regentenstuk van het Caecilia-gasthuis, in de 
Lakenhal te Leiden. 4i8 

3476. VAN Heussen. J. van Heussen. 

Door J. de Vos, als rentmeester op een regentenstok van het CaecUia- 
gasthuis, in de Lakenhal te Leiden. 

3477. VAN Heuvel. Joan van Heuvel. 

Door A. Boonen 171 6, op een regentenstok in het Borgerweeshois te Rot- 
terdam. 

3478. VAN DEN Heuvel. Duyfje van den Heuvel (1668—1744). 
Echtg. van E. Reepmaker. 

Door D. van der Plaets. Was 1863 bij de Heeren R. Jentink en 
P. C. Farel te Voorburg. Tent. Delft 1863. 

3479. — Helena van den Heuvel. Echtg. van Caesar Win- 
nincx. 

Door N. Maes. Was 1890 bij den kunstkooper Donaldson te Londen. 

3480. — Jan van den Heuvel (1530 — ). Toonkunstenaar. 

Door? 1564. Museum te Wiesbaden (n®. 26). 

3481. — Johannes van den Heuvel. Advokaat voor het Hof 
van Friesland, 1689. 

Door? Museum te Leeuwarden. Gesch. Tan den Heer A. P. H. Kui^)er8 
te Leeuwarden. 

3482. — van den Heuvel. 

Door J. Ovens. In de coU. Cottier te Parijs, 1872. 

3483. Hey. Gerrit Gerritsz. Hey. Burgemeester van Gouda. 

Door D. Crabeth 1556, op een glas in de St. Janskerk te Gouda. 

3484. — Joan Gerritsz. Hey. Burgemeester van Gouda. 

Door? 1567, op een glas in de St. Janskerk te Gouda. Geschilderd voor 
de kerk van het Brigittijnenklooster te Gouda, en in 1580 overgebracht 
naar de St. Janskerk. 

3485. VAN DER H^EY. Jan van der Hey. 

Door J. Stolker 1757» op een niet meer aanwezig overliedenstuk van het 
Wijnkoopersgild te Rotterdam. 

3486. Heyblocq. Jacob Heyblocq (1623 — ). Rector te Am- 
sterdam. Dichter. 

Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum (Rijksmuseum 
te Amsterdam). 419 

3487. Heyckens. Jan Heyckens. 

Door C. van der Voort vóór 1616, op een schntterstuk in het R^ks- 
museum te Amsterdam (Oud-Holland V p. 12). 

3488. — Margaretha Heyckens (17de eeuw). Echtg. van 
J. van Nordingen. 

1. Door?, aet. 16. Provenhuis van van Nordingen te Alkmaar. 

2. Door?, op ouderen leeftijd. Provenhuis van van Nordingen te Alkmaar. 

3489. Heydanus. Abraham Heydanus (1597 — 1678). Hoog- 
leersiar te Leiden. 

1. Door J. van Schoten (J. Suyderhoef se.). 

2. Door J. A. Lieven sz. 1672. (A. Blooteling se.). 

3. Copie naar het vorige, door H. van der M.y. Universiteit te Leiden 

(L. Springer lith.). 

3490. — Johannes Heydanus. Koopman te Rotterdam. 

Door J. van der Merck 166 1. Museum Kunstliefde te Utrecht, Gesch. 
van Mr. F. N. M. Eyck van Zuylichem te Maartensdijk, 1865. 

3491. VAN DER Heyden. Jan van derHeyden. Commandeur 
van de Ridders van St. Jan te Haarlem, 1376. 

Door? Museum te Haarlem. Afk. van de Commanderie van de Ridders 
van St. Jan te Haarlem. 

3492. — Jan van der Heyden (1637 — 1712). Schilder te Am- 
sterdam. Uitvinder van de slangbrandspuit 

Door J. de Bray?, miniatuur. Bij den Heer H. Gouda te Amsterdam. 
Verk. Amsterdam 17 April 1894. Was in de i8de eeuw bij Lamb. 
ten Kate Hermansz., bg Tennis Blok en bij Jac. Verstegen te Amsterdam. 
Verk. coU. Jer. de Bosch, Amsterdam 18 12, als door J. Lievensz. 
Verk. Amsterdam 28 Oct. 1839. Verk. coU. Abr. de Vries, Amsterdam 
16 Maart 1864. In 1876 bij Mr. J. de Vries Jz. te Amsterdam. Tent. 
Amsterdam 1876 (J. Houbraken se. 1777 — Gids 1876, Hl p. 546. — 
Navorscher 1876 p. 236). 

3493. Heydendaals. Elisabeth Heydendaals (1602— 1663). 
Echtg. van Anth. van Mansvelt 

Door P. Moreelse. Een copie door A. I. van Mansvelt 1777 bg 
Dr. A. P. van Mansvelt te Utrecht. 

53 420 

3494- Heyendal. Nicolaas Heyendal (1658— 1733). x\bt van 
Rolduc. 

1. Door? Abdij van Rolduc (Afg. in R. Gorten, Rolduc voorheen en 

thans, Kerkmde 1893 p 49). 

2. Door? Abdij van Rolduc. 

3495. Heyman. Johannes Heyman (1667—1737). Hoogleeraar 
te Leiden. 

Door J. F. de la Court. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

3496. Heymans. Johanna Heymans (1547— 1602). Echtg. van 
Com. de Witt. 

Door ? , copie. Gemeente-museum te 's Gravenhage Leg. J. Hoog te *s Gra- 
venhage 1886. 

3497. Heyn. Jacob Heyn. 

Door? te samen met nog 3 Jeruzalemridders, 15 19. Aartsbisschoppelijk 
Museum te Utrecht. Gesch. van den Heer H. C. Menger Sr. te Utrecht. 

3498. — Piet Heyn (1578 — 1629). Luitenant-admiraal. 

1. Door J. D. Cool 1629 (W. Hondius se.). 

2. Door? 1629. Museum Boymans te Rotterdam. Gcsch. van Mr. D. A. 

Schuurmans, 1869. 

3. Door? 1629. Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Geschenk 

van den Heer P. van Winter (Navorscher 1873 p. 44a). 

4. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. van Eversdyck, *s Gravenhage 

1766. 

5. Door Th. de Keyser. R^ksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. M. 

C. van Hall, Amsterdam 1858 ^). 

6. Door? Verk. coll. Anth. Grill, Amsterdam 14 April 1728. 

7. Door? Verk. Bibl. Jac. Marcus, Amsterdam 1750. 

8. Door? Was ca. 1750 bij den Heer Maashouk (J. Houbraken se. naar 

een teekening van A. Schouman). 

9. Door?, miniatuur. Verk. Rotterdam 3 Nov. 1869.. 
10. Grafmonument in de Oude Kerk te DelA. *) Het familieportretstuk door Th. de Keyser in het Rijksmuseum, zoogenaamd voor- 
stellende Piet Heyn met zijn familie, stelt een andere familie voor. Het portret van Piet 
Heyn is er later opgeschilderd. 421 

3499- Heynck. Diederick Heynck (— vóór 1679). Sergeant- 
majoor. 

Door B. Graat. 

3500. — H. Pieter Heynck. 

Door? ca. 1660, op een overliedensluk van het KuipcrsgiJde, in het Stad- 
huis te Middelburg. 

3501. Heynes Heynes. 

Door?, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgilde, in het Museum te 
Hoorn. 

3502. VAN Heyningen. Catharina van Heyningen (1641—). 
Echtg. van Com. Valckenier. 

Door A. Back er 1683, op een regeutessenstuk in het Burgerweeshuis te 
Amsterdam. 

3503. Heynsz. Witte Heynsz. ( — 1533). Deken der kerk te 
Nieuwerkerk (Zeeland). 

Grafzerk in de kerk te Nienwerkerk. Een tcekening er naar in het Zeeuwsch 
Genootschap te Middelburg (Zelandia Illustrata II p. 282). 

3504. — Zacharias Hcyns (1570— ca. 1640). Boekdrukker en 
dichter te Amsterdam en te Zwolle. 

Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

3505. VAN Heyst. David van Heyst (1675- 1766). 

Door? Bij den Heer D. F. van Heyst te 's Gravenhage. 

3506. — Maria Agneta van Heyst (1710—1777). Echtg. van 
G. Blaauw. 

1 (?). Door ? Bij den Heer G. Blaauw te Zeist. 
2(?).Door? B^ den Heer A. Blaauw te Amsterdam. 

3507. VAN Heythuysen. Willem van Heythuysen (—1650). 

I. Door Fr. Hals. Coll. Liechtenstein te Weenen. Gekocht Ie Parijs 
1869. Was 1789 bij G. W. van Oosten de Bruyn te Haarlem 
(A. Loosjes Pz., Frans Hals; lierzang. Haerlem 1789 p. 18. — W. Un- 
ger SC — Afg. in Klassischer BUderschatz, n9. 208. 

2 Door Fr. Hals. Museum te Brussel. Gekocht van H. Leroy 1870, 

die het uit het Hofje van Heythuysen te Haarlem verworven had 
(Nederl. Spectator 1865 p. 124). 422 

3. Door Fr. Hals. Bij Mevr. de Wed. James Rothschild te Parijs. 

Gekocht op de verk. coU. van Brienen, 8 Mei 1865, als onbekend 
mansportret. Van Brienen had het op de verk. Amsterdam, 14 Mei 
1832, ook als onbekend mansportret gekocht, en waarschijnl^k kwam 
het ook reeds voor op de verk. Haarlem 12 Mei 18 17 (Nederl. Spec- 
tator 187 1 p. 62). 

4. Door Fr. Hals. Bij den Heer Charles L. Hutchinson te Chicago. 

Verk. coU. Doublé, Parijs 30 Maart 1881. Tent. Parijs 1874 (Jules 
Jacquemart se. in catal. veiling Doublé). 

5. Copie naar n^. 4. Verk. coll. van Reede van Oudshoorn, Amsterdam 

14 April 1874, als door Fr. Hals. 

3508. VAN DER Hiel. Elisabeth van der Hiel (—1741). Echtg. 
van P. Verhooft. 

Door? Lakenhal te Leiden. Afk. van het Heilige Geest- of Arme wees- 
en kinderhuis te Leiden. 

3509. HiLLEBRANTSZ. Claes Hillebrantsz. 

Door? Op een schutterstuk vaa tde Edele Voetboog*' te Middelburg. 

3510. VAN HiLLEGAERT. Paulus van Hillegaert (1595 — 1640). 
Schilder te Amsterdam. 

Door N. E lias 1639, op een geschonden schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Oud-HoUand IV p. 97). 

3511. VAN HiLTEN, Antonie van Hilten (—1670). Secretaris 
der Staten 'slands van Utrecht. 

Door C. Janssens van Geulen. Bij Jhr. Mr. J. L. A. Martens van 
Sevenhoven te Utrecht. Tent. utrecht 1894. 

3512. HiNLOPEN. Adriana Hinlopen. Echtg. van Jan Wybrands. 

Door L. V. d. Helst 1667. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. Amster- 
dam 16 Dec. 1875 (n^ 39). 

3513» — Gerard Ottsz. Hinlopen (1604 — 1646). 

Door N. Eli as? 1631. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. Alewijn, 
Amsterdam 16 Dec. 1885, als door Lamb. Jacobs z., n*. 91 (Ned. 
Spectotor 1886 p. 19. — Oud-Holland IV p. 91). 

3514. — Hester Hinlopen (1689— 1767). Echtg. van Gerrit 
Hooft. 

Door J. Wandelaar 1758. Bij den Heer G. Hooft van Vreeland te 
Amsterdam. 423 

3515- HiNLOPEN. Jacob Jacobsz. Hinlopen. Raad in de Vroed- 
schap van Amsterdam. 

Door? Was in de i8de eeuw bij de familie (J. Houbraken se). 

351Ö. — Jacob Fransz. Hinlopen (1618— -). Schepen van Am- 
sterdam. 

Door B. V. d. Helst. Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Amster- 
dam 1662 p. 179). 

3517. — Jacob Hinlopen (1621 — 1679). 

Door L. V. d. Helst 1666. Was tot 1875 bij de familie Hooft Graafland 
te UtreAt. 

35ï8. — Jacobus Groot Hinlopen (1723— 1803). Predikant te 
Utrecht 

Door? Verk. Amsterdam 13 Nov. 1882 (n^ 89). 

3519. — Johan Jacobsz. Hinlopen (1627 — 1666). Schepenvan 
Amsterdam. 

Door J. van Loon. Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Amster- 
dam 1662 p. 168). 

3520. — Margaretha Hinlopen (1710 — ). Echtg. van Fran^ois 
Gallis. 

Door? Bij den Heer A. Madaine Pont te Alkmaar. 

3521. — Michiel Tymensz. Hinlopen (1619 — 1708). 

Door? Was voorheen op het Stadhuis te Amsterdam (Jan van Dyk, Kunst- 
en historie-kundige beschryving van alle de schilderyen op het Stadhuis 
van Amsteldam. Amsteldam 1790 p. 150. — Gids 1876, IH p. 557). 

3522. — Reynier Ottsz. Hinlopen (1609 — ). 

Door N. Elias? 1631. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. Alewijn 
16 Dec. 1885, als door Lamb. Jacobsz., n^ 90 (Ned. Spectator 1886 
p. 19. — Oud Holland IV 91). 

3523. — Sara Hinlopen (1689— 1767). Echtg. van Arend van 
der Wayen. 

Door J. B. Perroneau, pastel. Bij de Freules Warin, op den huize 
Nederhorst bij Abcoude. 

3524. — Hinlopen. Mansportret 

Door? Bij Baron van Heeekeren van Wasscnaer, op het kasteel Twickd 
bg Delden. 424 

3525. VAN HiNOjOSA. Clara van Hinojosa. Echtg. van Jan 
van Wassenaer van Duivenvoorde ( — 1645). 

Door J. Mytens 1643, op een familiestuk bij Jhr. Steengracht, op den 
op den huize Duivenvoorde bij Voorschoten. 

3526. HOCHEDAEUS. Johannes Hochedaeus (1542 — 1622). Pre- 
dikant te Amsterdam. 

1. Door? 1584. Universiteits-Bibliotheek te Leiden. Tent. Delft 1863. 

2. Door Abr. Vinck 1610 (W. DelfF se.). 

3527. DE HOCHEPIED. Catharina de Hochepied(i654 — ). Echtg. 
van Nic. Witsen. 

Door Nic. Maes 1653. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van 
Leyenburg, 1883. 

3528. — Catharina de Hochepied. Echtg. van Elb. Slicher. 

Door N. Maes. Rijksmuseum te Amsterdam. Eigendom van Jhr. Teding 
van Berkhout te Haarlem. 

3529. — Daniel de Hochepied (1596 — ). 

I. Door? 1633, op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 
2(?).Door B. van der Helst 1637, op een regentenstuk in het Walen- 
weeshuis te Amsterdam (Oud-HoUand IV p. 106). 

3530- — Daniel de Hochepied. Schepen van Amsterdam, 1 694. 

1. Door? Bij de Douair. Huydecoper van Wulverhorst, op den huize 

Wulverhorst te Zeist. 

2. Door? Bij de Douair. Huydecoper van Wulverhorst, op den huize 

Wulverhorst te Zeist. 

3. Door? Bij Jhr. Mr. Huydecoper van Maarseveen en Nigtevegt, op den 

huize Goudestein bij Maarsen. 

3531. — Elisabeth de Hochepied (1678 — 1708). Echtg. van 
Joh. van Schuylenburgh. 

1. Door? Bij de Douair Huydecoper van Wulverhorst, op den huize 

Wulverhorst te Zeist. 

2. Door M. Verheyden, copie naar een ouder origineel. Bij de Douair. 

Huydecoper van Wulverhorst, op den huize Wulverhorst te Zeist. 

3532. — Isaac de Hochepied. 

Door? 1646, op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 425 

3533- DE HOCHEPIED. Jean de Hochepied. 

Door? 1632, op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 

3534- — Jean Baptisle de Hochepied. 

Door?, ca. 1670. Bij de Douair. Huydecoper van Wulverhorst, op den 
huize Wulverhorst te Zeist. 

3535. HODENPYL. Arnoldus Hodenpyl (—1710). Pastoor te 
Overveen. 

Door? Roomsch -Katholieke kerk te Overveen. 

3536. VAN HOECKE. Alexander Willem van Hoecke(i735 — ). 
Burgemeester van Delft. 

Door?, pastel. Bij den Heer M. W. J. 's Gravesande Guicherit te *s Gra- 
venhage. 

3537- — Cornelia van Hoecke. Echtg. van J. A. Bierens. 

Door H. M. Sorgh 1663, op een familietafreel bij den Heer Bierens de 
Haan te Amsterdam. Verk. coll. Bierens, Amsterdam 15 Nov. 1881. 
Tent. Amsterdam 1872. 

3538- — Jan van Hoecke (1595—). 

Door C. van der Voort 1624. Bij den Heer Bierens de Haan te Am- 
sterdam. Verk. Amsterdam 15 Nov. 1881 (Oud-HoUand V p. 2). 

3539. HOECKGEEST. Jacobus Hoeckgeest. 

Door T. V. d. Eist 1659, op een overliedenstukje van het Metselaarsgild, 
op het Archief te Amsterdam. 

3540. VAN DER Hoef. Catharina van der Hoef (—1666). 
Echtg. van E. van der Dussen. 

1. Door M. Jz. Miereveldt 1626. Bij Jhr. H. van Sypesteyn te 'sGra- 

venhage. 

2. Door M. Jz. Miereveldt. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

3. Door J. Del ff. Verk. Amsterdam 16 Febr. 1858. 

4. Door G. Flinck. Verk. coll. Höch, München 19 Sept. 1892. 

3541. — Florens van der Hoef. 

1. Door H. Gz. Pot, als sergeant-luitenant op een schutterstuk van den 

Kloveniersdoelen, in het Museum te Haarlem. 

2. Door Fr. Hals 1639, als kaptein op een schutterstuk van den Klove- 

niersdoelen, in het Museum te Haarlem. 426 

3542. Hoefnagel. Helena Hoefnagel (1714--1781). Echtg. 
van Joh. Enschedé. 

Door? Bij Mr. A. J. Enschedé te Haarlem. 

3543- — Guilliam Hoefnagel. 

Door Dan. v. d. Queborn. Op een schatterstuk uit de i6de eeuw van 
»de Edele Voetboog" te Middelburg. 

3544. — Susanna Hoefnagel (1561 — 1633). Echtg. van Chr. 
Huygens. 

Door? Verk. Bibl. Jac Mareus, Amsterdam 1750. 

3545. HOEFSLAGER, Emerentia Hoefslagen Echtg. van L. 
Trip, 163 1. 

? Door Ferd. Bol 1663. Rijksmuseum te Amsterdam. Schoorsteenstuk 
afkomstig utt het Trippenhuis te Amsterdam. 

3546. HoEFYZER. Pieter Maertensz. Hoefyzer. 

1. Door J. Tengnagel vóór 1612, als Luitenant op een verloren Amster- 

damsch schutterstuk. 

2. Door P. Isaacsz., op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een 

teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 

3547. Hoen. Rynaer Hoen. Landcommandeur der Balie van 
Utrecht van de Ridders van de Duitsche Orde ( — ca. 1370). 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlgke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, 187 1). 

3548. 'T Hoen. Catharina 't Hoen. 

Door J. A. Rotius. Verk. coll. Alewijn Amsterdam 16 Dec. 1885. 

354g. _ Govert Albertsz. 't Hoen (1597 — 1666). Schout-bij- 
nacht. 

Door? 1634. Museum te Hoorn. Greschenk van den Heer D. M. Alewijn 
te Medemblik (H. J. Backer lith. naar een teekening van P. Jolly in 
C. A. Abbink, Geschiedenis van Hoorn, dl. II, vooraan). 

3550. — Weyntjen 't Hoen (1626—). 

Door J. A. Rotius 1659. Verk. coll. Alewgn Amsterdam 16 Dec. 1885 
en II Juni 1889. 427 

355^- VAN HOENHORST. Hendrick van Hoenhorst Land- 
commandeur der Balie vari Utrecht van de Ridders van de 
Duitsche Orde ( — ca. 1380). 

Door? In het Ordehuis der Duitsche Ridders te Utrecht (J. A. Boland se. 
in De Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 
1871). 

3552. — Johan van Hoenhorst. Landcommandeur der Balie 
van Utrecht van de Ridders van de Duitsche Orde (ca. 1330). 

Door? In het Ordehuis der Duitsche Ridders te Utrecht (J. A. Boland se. 
in De Archieven der Riddeilijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 
1871). 

3553- VAN HOENSBROECK. Philippus Damianus van Hoens- 
broeck (1724 — 1793). Bisschop van Roermond. 

Door? Bisschoppelijk paleis te Roermond. 

3554. VAN HoESEN. Leonard van Hoesen. 

Door A. Boonen 1716, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis te 
Amsterdam. 

3555. HoET. Gerard Hoet (1648 — 1733). Schilder te 'sGraven- 
hage. 

Door G. Hoet ca. 1717 (J. Houbraken se. in Houbraken, Groote Schou- 
burg m p. 242). 

3556. HoEUFFT. Aernout Hoeufft (1644— 1674). Drost van 
Hagestein. 

1. Door N. Maes. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

2. Door? Bij de Douair. Hoeufft te Utrecht. 

3557. — Anna Maria Hoeufft (1646 — 17 15). Echtg. van J. 
Boudaen. 

1. Door N. Maes 1662. Was tot 1883 bij Jhr. Mr. E. Huydecopcr van 

Nigtevegt te Utrecht. 

2. Door Casp. Netscher. 

3. Copie naar het vorige, door Ph. van Dijk. Rijksmuseum te Amster- 

dam. Leg. Jhr. Mr. J. de Witte van Citters 1875. 

4. Door? Bg Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

5. Door? Was tot 1883 bij Jhr. Mr. E. Huydecoper van Nigtevegt te 

Utrecht. 

54 428 

355^. HoEUFFT. Constantia Hoeufft (1648— 1733). Echtg. van 
Jan Loten. 

Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

3559. — Dirck Hoeufft (1571 — 1634). 

Door C. van der Voort? 1634. Bij Jhr. Mr. Hoeufft van Velzen te 
's Gravenhage. 

3560. — Dirck Hoeufft, Heer van Fontaine-Peureuse (1610 — 
1688). Raad van Dordrecht. 

Door Casp. Netscher, met zijn vrouw en kindereu. Bij Jhr. Mr. Hoeufft 
van Velzen te *s Gravenhage. 

3561. — Dirck Hoeufft (1695 — 1712). 

Door? Bij Jhr. Mr. Hoeufit van Velzen te 's Gravenhage. 

3562. — Elisabeth Hoeufft (1608 — 1663). Echtg. van A. Ma- 
muchet. 

Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

3563. — Gideon Hoefft (1652 — 1710). President van de Staten 
van Utrecht 

I. Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 
2(?).Door J. v. A. Bij Mr. M. Crommelin te Utrecht. 

3564. — Isabella Agneta Hoeufft (1683 — 1725). Echtg. van 
R. G. van Tuyll van Serooskerken. 

Door? Bg de Douair. Barones van Tuyll van Serooskerken, op het kasteel 
Zuylen big Utrecht. 

3565. — Isabella Louise Hoeufft (1648 — 1707). Echtg. van 
H. van Utenhoven. 

Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

3566. — Jacob Hoeufft (1660 — 17 17). Burgemeester van Dord- 
recht. 

Door G. Schalcken. Bij Jhr. Mr. Hoeufft van Velzen te *s Gravenhage. 

3567. — Joan Hieronymus Hoeufft (1651 — 1699). 

1. Door N. Mae s 1677. B^ Mr. M. Crommelin te Utrecht. 

2. Door N. Maes. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 429 

3568. HoEUFFT. Jan Philips Hoeufft, Heer van Oyen en On- 
senoort (173 4 — 1 7 95). Generaal-majoor. 

Door ? Bij Jhr. Mr. Hoeufft van Vdzen te *s Gravenhage. 

3569. — Johan Hoeufft, Heer van Fontaine-le-Comte enz. (1601 — 
1677). Kapitein bij de ruiterij. 

1. Door J. V. A. 1664. Bij Mr. M. Crominelin te Utrecht. 

2. Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

3570. — Joseph Hoeufft, Heer van Lunenburg (1657 — 1700). 
Raad in de Vroedschap van Utrecht. 

!. Door A. de Vois 1679. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. Tent. 
Utrecht 1894. 

2. Door N. Maes. Bij Mr. M. Crominelin te Utrecht. Tent. 's Gra- 
venhage 1890. 

3571. VAN DER Hoeven. Barbara van der Hoeven. Echtg. 
van H. van Hees. 

Door H. V. Limborch. Bij den Heer J. C. L. Dmyvesteyn te Langeois 
(Indre et Loire). 

3572. — Willem van der Hoeven. 

Door W. Pz. Crabeth 1642, als vendrig op een schutterstuk in het 
Museum te Gouda. 

3573- — Willem van der Hoeven. Tooneeldichter en koflSe- 
huishouder te Amsterdam (Eerste kwart der i8de eeuw). 

T. Door C. Troost ca. 1724 (J. C. Weyerman, Leven der kunstschilders, 

IV p. 107, 108). 
2. Door Arn. v. Halen, miniatuur. In het Panpoeticon Batavum, R^ks- 

museum te Amsterdam. 

3574. — van der Hoeven. Mansportret. 

Door M. Naiveu. Verk. Amsterdam 28 Oct. 1891. 

3575. Hoevenaar. Anthony Hoevenaar. 

Door P. V. Anraadt 1675, op een regentenstuk van het Oude-Zijds-Huis- 
zittenhuis, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3.576. VAN HoEY. Abraham van Hoey (1684— 1766). Pensio- 
naris van Gorinchem. Gezant aan het Fransche hof. 

Door H. Rigaud. Verk. Lausanne 24 Juli 1889. 430 
3577- VAN HOEY. Gaspar van Hoey (— 1735)- 

Door? Verk. Lausanne 24 Juli 1889. 

3578. — Cornelia Jeannette van Hoey. Echtg. van G. K. 
van Hogendorp. 

Door? Bij de Douair. van Citters geb. van Hoey Schilthouwer te 's Gra- 
venhage, 

3579. — Jan Jacob van Hoey (—1797). Vice-admiraal. 

Door? Bij den Heer H. van Eeten^ op den huize Schoonzigt te A.rkel. 

3580. — vanHoey. Echtg. van H. Mollerus. 

Door? Bg Jhr. Mollenis te Arnhem. 

3581. — van Hoey. Mansportret, ca, 1760. 

Door? In den Schattersdoelen te Gorinchem. 

3582. HOFFERUS. Adriaen H offer us, Heer van Bommenede 
(1589— 1644). Burgemeester van Zieriksee. Dichter. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. 

3583. — Antony Hofferus. Burgemeester van Zieriksee. 

Door J. van Haensbergen 1693. Bij Jhr. v. Schuylenburg, huize Uien- 
pas bij Keppel. 

3584. — Catharina Hofferus. Echtg. van J. Hofferus. 

Door J. van Haensbergen. Bij Jhr. v. Schuylenburg, huize Ulenpas bij 
Keppel. 

3585. — Cornelia Hofferus. Echtg. van P. Kemp. 

Door J. van Haensbergen. Bij Jhr. v. Schuylenburg, huize Ulenpas bij 
Keppel. 

3586. — Jacoba Hofferus (1681 — ) Echtg. van Corn. Ockerse. 

Door J. van Haensbergen. Bij Jhr. v. Schuylenburg, huize Ulenpas bij 
Keppel. 

3587. Hofland. Cornelis Hofland (1601 — 1666). Pastoor te 
Sloten. 

Door J. Cz. Verspronck (Th. Matham se.). 431 

3588. Hofland. Jacob Hofland. 

Door Fr. Hals 1633, als vendrig op een schutterstnk van Kloveniersdoelen, 
in het Museum te Haarlem. 

3589. Hofstede. Petrus Hofstede (1716 — 1803). Predikant te 
Rotterdam. 

1. Door D. V. Nymegen (v. Eynden en v. d. Willigen H p. $8). 

2. Door? Bij den Heer H. J. Schouten te Ommeren. 

3590. VAN HoGELANDE. Eduard van Hogelande (1545—). 

1. Door? 1604. Gemeente- museum te 's Gravenhage. 

2. Copie naar het vorige. Hofje van Hogelande (e *s Gravenhage. 

3591. HoGENBERG. Isaak Hogenberg. 

Door J. M. Quinkhard 1728, op een regentenstuk van het Spinhuis, in 
het Werkhuis te Amsterdam. 

3592. HoGENDORP. Hendrik Hogendorp. 

Door J. Tengnagel vóór 161 2, op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. 

3593- VAN HoGENDORP. Anna Maria van Hogendorp (2de 
helft der 17 de eeuw). Echtg. van J. W. Vermuyden en van 
Fr. Leydecker. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam (Depot). 

3594. — CorneHs van Hogendorp. 

? Door Th. de Keyser 1636 aet. 66. Bij den Heer A. S. T. A. Grisart 
te 's Gravenhage. Tent *s Gravenhage 1890. 

3595- — Diederik van Hogendorp, Heer van Cromstryen 
( — 1702). Raad en Thesaurier-Generaal van de domeinen van 
Prins Willem IH. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam (Depot). 

359^- — Diederik Johan Fran^ois Graaf van Hogendorp, 
Heer van Hofwegen, Tilburg en Goirle (1753—1802). Schepen 
van Amsterdam. 

Door Is. Schmidt (C. Brouwer se). 

3597. — Everdina Petronella Gravin van Hogendorp 
(1730 — ). Echtg. van C. van Aerssen. 

Door Jean Humbert 1772. Verk. *s Gravenhage 14 Dec. 1874. Verk. 
Amsterdam 29 Oct. 1895. 432 

359^- VAN HOGENDORP. Gijsbert van Hogendorp, Vrijheer 
van St. Janssteen en Hofwegen ( — 1750). Ontvanger-generaal 
der Unie. 

.Door? Op het kasteel Heeswijk. 

3599. — Maria Sara Gravin van Hogendorp (1741 — 1760). 
Echtg. van J. Ph. Hoeufft. 

Door? Bij Jhr. Mr. Hoeuflft van Velzen te ^sGravenhage 

3^00. — Samuel Graaf van Hogendorp (1751 — 1765). 

Door?, pastel. Bg Jhr. Mr. A. van Reigersberg Versluys te Middelburg. 

3601. — Willem van Hogendorp (1741 — 1784). Resident van 
Rembang. 

1. Door? B(j F. Graaf van Hogendorp te 's Gravenhage. 

2. Door? Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage. 

3602. VAN HOGENHOUCK. Anna van Hogenhouck. Echtg. 
van Fr. van Bleyswyk (1644 — 1723). 

Door P. van Ruyven 1673. 

3603. — Ernst van Hogenhouck. 

Door S. van Hoogstraten (Oud-Holland VII p. 147). 

3604. — Gysbrecht van Hogenhouck. Advokaat voor den 
Hove van Holland. 

Door S. van Hoogstraten (Oud-Holiand VII p. 147). 

3605. — Jacob van Hogenhouck. 

Door S. van Hoogstraten (Ond-Holland VII p. 147). 

3606. — Maria van Hogenhouck (1589 — 1649). Echtg. van 
Eng. Pauw. 

Door? Bij Jhr. Mr. Ridder Pauw van Wieldrccht te 'sGravenhage 

3607. — van Hogenhouck. Damesportret. 

Door M. Jz. Mierevelt 1625 aet. 37. Bij Jhr. van Sypesteyn te 's Gra- 
venhage. 433 

3608. HOGERBEETS. Pieter Hogerbeets (1542 — 1599). Genees- 
heer en dichter te Hoorn. 

Door A. van Halen, miniatuur. In het Panpoëtioon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. ' 

3609. — Rombouts Hogerbeets (1561 — 1625). Pensionaris 
van loeiden. 

1. Door J. V. Ravesteyn 1618 (W. Delff se. — J. van Meurs se. 1618. — 

M Pool SC. — J. Houbraken se.). 

2. Door M. Jz. Mie re velt. Gopie naar het vorige (W. Delff se. — 

H. Bary se.). 

3. Door M. Jz. Mie re velt. Verk. coll. M. C. van Hall, Amsterdam 

27 April 1858 '), 

4. Door P. Moreelse. Verk. Utrecht 22 April 181 1. 

5(?).Door Th. de Keyser, met vrouw en kinderen. Rijksmuseum te Am- 

Afk. van het Nat. Museum te 's Gravenhage 1808. 
6. Door ? Universiteit van Amsterdam. Gesch. van Gerard van Papenbroek 1 743. 

3610. HOGERWAARD. Willem Hogerwaard ( — 1732). Predikant 
te Batavia. 

Door J. M. Quinkhard (J. Houbraken sj. 1732). 

361 1. VAN HOLDINGA. Doedt van Holdinga (—1646). Echtg. 
van K. Harinxma van Donia en van G. W. Baron thoe 
Schwartzenberg. 

Door? Verk. Amsterdam 11 Dec. 1877. 

3612. HoLLAER. Ariaentje Hollaer (1610 — 1695). Echtg. van 
H. Mz. Sorgh. 

1. Door H. Mz. Sorgh 1645. Bij Dr. J. van der Hoeven te Rotterdam. 

Tent. Leiden 1850. Tent. Utrecht 1894 (Afg. Oud-Holland X p. 243). 

2. Verk. Utrecht 18 Nov. 1861. 

3613. VAN Holland. Thomas van Holland. 

? Door J. de Ba en 1684, op een regentenstuk van het Spinhuis, in het 
R^ksniuseum te Amsterdam (Obreen*s Archief I p. 165) 

3614. HoLLEBEEK. Ewald Hollebeek (1719 — 1796). Hoogleeraar 
te Groningen en te Leiden. 

Door? Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

*) Een mansportret door Mi ere velt 1634 in de Remonstrantsche kerk te Amsterdam 
wordt verkeerdelijk het zijne genoemd. 434 

3615. HOLLEBEEK. Petrus Hollebeek (1694- 1750). Predikant 
te Amsterdam. 

Door Ph. EDdlich 1746 (Ph. Endlich se.). 

3616. HOLLESLOOT. Maria Ysbrantsdr. Hollesloot. Echtg. 
van Bam. 

Door? Bij Baron von Heereman-Zuydwyck op slot Surenburg bij Rheine. 

3617. HOLSCHER. Maria Louise Holscher (- 1740). Echtg. 
van H. Schortinghuis. 

Door L. van der Warf 1772. Bij den Heer L. Schouten Hz. te Utrecht. 

3618. HOLTHENUS. Albertus Holthenus (—1682). Predikant 
te Rotterdam. 

Door? Remonstrantsche kerk te Rotterdam. 

3619. HoLTHUYSEN. Jacob Holthuysen. 

Door W. van der Vliet 1630. Bij Mr. P. F. Hubrechtte *s Gravenhage. 
Tent. Brussel 1882. 

3620. HoLTZHEY. Martinus Holtzhey (1697— 1764). Munt- 
meester van Gelderland en van Zeeland. 

Door? ca. 1750. Museum Kunstliefde te Utrecht. Afk. van 's Rijks Munt- 
coUege te Utrecht. 

3621. — Martinus Holtzhey (1735— 1788). Muntmeester van 
Zeeland. 

Door? Museum Hoogeland te Utrecht. In het Poppenhuis. 

3622. HOLWERDA. Johannes Holwerda gez. Phocylides 
(161 8 — 1651). Hoogleeraar te Freneker. 

Door? Stadhuis te Franeker Tent. Leeuwarden 1877. 

3623. HoMMius. Festus Hommius (1576— 1642). Hoogleeraar 
te Leiden. 

1. Door D. Bailly 1620 (W. Delff se.). 

2. Door D. Bailly, op ouderen leeftijd (C. v. Dalen se.). 

3624. VON HoMPESCH. Reinhard Vincent Graaf von Hom- 
pesch (ca. 1660—1733)- Luitenant-generaal. 

Door Const. Netscher. 435 

3625. DE Hond. Johannes de Hond. 

Door P. Nason 1667. Bij Mevr. de Wed. van Diest geb. Nijland te 
Utrecht. 

3626. — Sibylla de Hond(i67i — 1727). Echtg. van E. van Diest. 

Door G. Alberts 1690. Bij den Heer E. van Diest te Hautmont (Dèpart. 
da Nord). 

3627. d' HONDECOETER. Gilles d'Hondecoeter. 

Door A. Backer 1670, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

3628. — Gysbert d'Hondecoeler (1604 — 1653). Schilder te 
Utrecht. 

Door H. Bloemaert 1634. Was 1887 bij den Heer Caramelli te Am- 
sterdam en daarvoor bij den Heer van Harlingen te Amsterdam. Tent. 
Amsterdam 1867. 

3629. HONDIUS. Abraham Hondius (1638 — 1691). Schilder te 
Londen. 

Door Abr. Hondius (J. Smith se.). 

3630. — Gerardus Puppius Hondius (1666 — 1740). Predikant 
te Amsterdam. 

Door L. van Breda (N. Verkolje se.). 

3631. — Willem Hondius (1600 — ). Graveur te 'sGravenhage 
en te Dantzig. 

Door Anth. van Dyck (W. Hondius se.). 

3632. VAN DEN HONERT. Catharina Wilhelmina van den 
Honert (1698—). Echlg. van C. de Witt 

Door?, copie. In het Gremeente-museumte'sGravenhage. Leg. J. Hoog 1886. 

3633. — Herman van den Honert (1645 — i73o)« Burgemeester 
van Dordrecht. 

Door? y copie. In het Gemeente-museum te *s Gravenhage. Leg. J. Hoog 1886. 

3634. — Johannes van den Honert (1693 — 1758). Hoogleeraar 
te Leiden. 

I. Door H. van der My 1738. Universiteit te Leiden (J. Houbraken se. 
— L. Springer lith.). 

55 436 

2. Door? Bij den Heer H. C. van den Honert te Baam. 

3. Door? Universiteit te Utrecht 

4. Door? Bij Dr. van Nooten te Landsmeer. 

3635. VAN DEN Honert. Taco Hajo van den Honert (1666— 
1740). Hoogleeraar te Leiden. 

1. Door A. Boonen. Bij den Heer H. C. van den Honert te Baam 

(P. V. Gunst se). 

2. Door H. van der My 1736. Universiteit te Leiden (J. Houbraken se.). 

3636. HONIGH. Johan Honigh( — 1674). Schepen van Middelburg. 

Door? Zeeawsch Genootschap te Middelburg. 

3637. — Nicolaas Johannes Honigh ( — 1655). Burgemeester 
van Vlissingen. 

Door M. Jz. Mierevelt (G. Valck se. naar een teekening van Z. Webber) 

3638. HONKELBOER. Dirck Honkelboer. 

Door A. Pietersz. 1603. Weggesneden van een schutterstuk in het Stad- 
huis te Amsterdam (Oud-Holland V p. 19). 

3639. VAN HONSEM. Anna Maria van Honsem( — 1724). Echtg. 
van W. R. van Baerle. 

* Door A. V. d. Werff. Bij den Heer van Baerle te Wonns. 

3640. — Carolus Franciscus van Honsem ( — 1710). 

Door? Bij den Heer van Baerle te Worros. 

3641. VAN HONTHORST. Gerard van Honthorst (1590 — 1656). 
Schilder te Utrecht. 

j. Door G. van Honthorst. Uffizzi te Florence (Cos. Mogalli se. naar 
een teekening van Gio. Dom. Campiglia in Mnseo Fiorentino, Tom. 
V. Firenze 1754). 

2. Door G. van Honthorst. Finacoteca te Turijn. 

3. Door G. van Honthorst. Rijksmuseum te Amsterdam. Gekocht 1888. 

4. Door G. van Honthorst. Bij den Earl of Graven, op ComteAbbey 

(P. de Jode se. in de Bie, Gulden Cabinet p. 165). 

5. Door G. van Honthorst. Verk. coU. van der Willigen, Haarlem 

20 April 1874. 

6. Door A. van Dyck. (P. Pontius se.). 

7. Door? , miniatuur. Verk. coU. Duke of Marlborough (Blenheim Castle), 

Londen 1886. 437 

3642. VAN HONTHORST van Honthorst. Echtg. van 

Jac. van Rosendael. 

Door van Honthorst. 

3643. — Weduwe H on ton, met hare kinderen. 

Door J. de Ba en (Obreen*s Archief III p. 80). 

3644. OP DEN HoOFF. Nicolaas Willem op den Hooff 
( — 1765). Heelmeester en dichter te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. 

3645. Hooft. Catharina Hooft. Echtg. van Com. de GraefF 
(1599— 1664). 

1. Door N. Elias of Th. de Keyser. Museum te Berlijn. ' Coll. Suer- 

mondt. Aken 1874. Vcrk. coll. llpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, 
als een onbekend damesportret (n^. 33). 

2. Door G. Flinck. Verk. coll. llpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872. 

3. Door A. Quellinus z66o. Relief in marmer. Rijksmuseum te Am- 

sterdam. Eigendom van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
te Amsterdam. Afk. van den Heer G. L. Baud te Lausanne. Tent. 
Amsterdam 1876 (Afg. in Ungcrs ed. van Vondel, dl. 1657 — 1660 

P. 325). 

3646. — Christina Hooft (1621 — 1680). Echtg. van Coenraed 
Burch. 

Door Back er. Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Amsteldam 1726 
I p. 282). 

3647. — Cornelis Pietersz. Hooft (1547 — 1626). Burgemeester 
van Amsterdam. 

1. Door C. van der Voort 1622. Rijksmuseum te Amsterdam. Gek. 

verk. Amsterdam 21 Juni 1887. Was daarvoor in het Museum van 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, waar het 
in bruikleen gegeven was door den Heer Carl Schöffer te Amsterdam. 
Verk. Amsterdam 14 Maart 1882 als onbekend roansportrpt (n^ 114). 
In 1760 was het bij de Wed. Com. Huift (J. Houbraken se. 1760 
naar een teekening van H. Pothoven). 

2. Door? Universiteit te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

3. Door?, miniatuur. Rijksmuseum te Amsterdam. Eigendom van het 

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam. 438 . 

3648. Hooft. Daniel Gerritsz. Hooft, Heer van Vreeland 
(1675 — 1743). Burgemeester van Amsterdam. 

I. Door A. Hou braken. Bij den Heer G. Hooft van Vreeland te 

Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 
2.(?)Door A. Houbraken. Bij Mevr. de Wed. Hoofl Graafland van 

Schooter VHeland — Hooft Graafland te Utrecht. 

3649. — Elisabeth Hooft (1722 — 1777). Echtg. van J. J. de 
Blocq van KufFeler. 

1. Door M. Verheyden 1754. Bij den Heer J. A. F. van der Meer 

van Knfïeler te Moordrecht (v. Gooi H p. 292). 

2. Door P. F. de la Croix 1767. Bij den Heer J. A- F. van der Meer 

van Koffèler te Moordrecht. 

3650. — Geertrui Hooft (1578— 1636). Echtg. van Volkert 
Overlander. 

1, Door? 1599. Verk. coU. Üpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872. 

2. Door P. Moreel s«. Verk. coll. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872. 

3651. — Gerrit Hendriksz. Hooft (1649 — 1717). Burgemeester 
van Amsterdam. 

Door N. Maes 1675. ^ij ^^^ ^^ ^- Hooft van Vreeland te Amsterdam. 
Tent. Amsterdam 1876 (J. Houbraken se.). 

3652. — Gerrit Gerritsz. Hooft, Heer van Amstelveen en 
Legmeer (1684 — 1767). Burgemeester van Amsterdam. 

Door J. Wandelaar 1758, pastel. Bij den Heer G. Hooft van Vreeland 
te Amsterdam (J. Houbraken se). 

3653. — Gerrit Gerritsz. Hooft (1708 — 1780). Burgemeester 
van Amsterdam. 

Door J. Buys 1745, ^^^ ^Ü^^ familie. Bij Mevr. de Wed. Hooft Graafland 
van Schooter Vlieland — Hooft Graafland te. Utrecht 

3654. — Gerard Hooft Jr. (1750 — 1768). Secretaris van Am- 
sterdam. Latijnsch Dichter. 

Door J. Marinkelle (J. Houbraken se. 1769). 

3655. — Hendrik Hendriksz. Hooft, Heer van Oud-Karspel,Scho- 
terbosch en Koedijk ( 1 6 1 7 — 1678). Burgemeester van Amsterdam. 

I. Door M. Jz. Mierevelt 1640. Rijksmuseum te Amsterdam. Cresch. 
van Jhr. J. S. R. van de PoU 1885. 439 

ê 
2. Door? 1640. Misschien een oopie door N. Ma es. Bij den Heer 
G. Hooft van Vreeland te Amsterdam. Tent Amsterdam 1876 (Gids 
1876, ni p. 556. — J. Houbraken se.). 

3656. Hooft. Hendrik Gerritsz. Hooft (1676 — 1752). Reken- 
meester der graaflijkheids-domeinen van Holland. 

Door M Verheyden (v. Grool II p. 29a). 

3657. — Hendrik Hooft Danielsz. (1716 — 1794). Burgemeester 
van Amsterdam. 

1. Door A. de Lelie 1792. Verk. Amsterdam 6 October i858(N. Schia- 

vonetti se. — L. A. Claessens se.). 

2. Door? Veik. Amsterdam 24 Jan. 1881 en i Nov. 1892. 

3658. — Hester Elisabeth Hooft (1718 — 1743). Echtg. van 
van W. Meulenaer en van N. Geelvinck. 

Door J. M. Quinkhard. Bij Mevr. de Wed. Hooft Graafland van Schoter 
Vlieland— Hooft Graafland te Utrecht. 

3659. — Isabella Maria Hooft (1659— 1701). Echtg. van 
Jac. Hop. 

Door Th. Netscher 1722. Bij Jhr. van Pabst van Bingerden te Nijmegen. 

l 

3660. — Isabella Maria Hooft (1737 — 1764). 

Door J. Buys 1745, op een familiestuk bij Mevr. de Wed. Hoofl Graafland 
van Schoter Vlieland— Hooft Graafland te Utrecht. 

3661. — Jacob Willlemsz. Hooft (1588—). 

Door F. Bol 1649, op een regentenstuk van het Leprozenhuis, in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

3662. — Jacob Gerritsz. Hooft (1742 — 1795). Schepen van 
Amsterdam. 

Door J. F. A. Tischbein 1793. Bg den Heer G. Hoofl van Vreeland 
te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

3663. — Jan Gerritz. Hooft (1584—). 

Door?, a]s luitenant op een niet meer aanwcTsijv schutterstuk van den Klo- 
veniersdoelen te Amsterdam (AemstePs Oudheid VII p. 136). 

3664. — Jan Lucasz. Hooft. 

Door C. V. d. Voort? 1623, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam (Oud-HoUand V p. 5). 440 

3665. Hooft. Jan Danielsz. Hooft (1719 — 1744). Secretaris van 
Amsterdam. 

1. Door? 1744. Bij Baron d*Ablaing van Giessenburg en Giessen Nieuw- 

kerk, op den huize Beukbergen te Soesterberg. 

2. Door? Bg Jhr. R. C. Six, op den huize Hilverbeek te 'sGraveland. 

3666. — Johanna Hooft (1678— 1738). Echtg. van J. de 
Graeff. 

Door? 1700. Bij den Heer D. E. de Graeff van Polsbroek te *s Gravenhage. 
Tent. Amsterdam 1876. Verk. coU. Hpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872, 
als onbekend damesportret (n^. 44). 

3667. — Pieter Jansz. Hooft (1576— 1636). Schepen van Am- 
sterdam. 

Door M. Jz. Mi er e velt 162 1, Bij den Heer A. Holtzman te Hilversum. 
Verk. coll. Ilpenstein, Amsterdam 3 Dec. 1872., als onbekend manspor- 
tret (n». 21). 

3668. — Pieter Cornelisz. Hooft (1581— 1647). Drost van 
Muiden. Dichter en historieschrijver. 

1. Door Dirck Baren dsz., als kind (Hooft*s Blieven, Leiden 1855, 

m p. 117). 

2. Door M. Jz. Mierevelt 1629. Universiteit van Amsterdam. Gesch. 

van Grerard van Papenbroek 1743, ^^^ ^^^ '7^^ ^ ^^^- "^cnt. Am- 
sterdam 1876. Vondel-Tent. Amsterdam 1879. Tent. Utrecht 1894 
(J. Houbraken se. 1738 naar een teekening van J. M. Quinkhard. — 
J. Vrijdag se. 1792. — Hooft's Brieven, Leiden 1855, I p. 341, 370. 
— D. Hoogstratanus, Poëmata. Ed. II. Amst. 1728, p. 338. — 
Alg. Konst- en Letterbode 1847, I p. 76 — 78, i6a — 165. — Gids 
1876, ra p. 543). 

3. Door M. Jz. Mierevelt. Copie of verkleinde herhaling van het 

vorige. Rijksmuseum te Amsterdam (coll. van der Hoop). Tent. 
Amsterdam 1876. 

4. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. coll. Gildemeester, Amsterdam 

II Juni 1800. 

5. Doer M. Jz. Mierevelt 1638. Museum Christiansborg te Kopenhagen. 

6. Door J. von Sandrart 1641. Rijksmuseum te Amsterdam. Gekocht 

Nov. 18 18 als door Th. de Keyser. Vork. coll. Jer. de Bosch, 
Amsterdam 181 2. Was 1807 al bij Jer. de Bosch. Vondel-Tent. 
Amsterdam 1879 (R. Persyn se. — A. Zylvelt se.). Bezongen door 
Vondel (Ed. Unger 1641 — 1642 p. 3. — Alg. Konst- en Letterbode 
1847 I p. 76 — 78, 162-165. — Oud-HoUand VI p. 237). 441 

7. Door J. von Sandrart. Verk. coU. M. C. van Hall, Amsterdam 

^^ April 1858. In 1847 was het al bij M. C. van Hall (Alg. Konst- 
en Letterbode 1847 I p. 209). 

8. Copie naar J. von Sandrart, door L. Bramer? Rgksmuseum te 

Amsterdam. Afk. van het Nationaal Museum te 'sGravenhage 1808, 
waar het 1807 voorkomt als door J. von Sandrart. 

9. Copie naar J. von Sandrart Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam. 

10. Door? Universiteits-Bibliotheek te Leiden. 

11. Door? Verk. coU. Petr. Franjius, Amsterdam 14 April 1705. 

12. Door? Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 181 2. 

13. Door? Verk. Amsterdam 21 Maart 1881. 

14. Door A. V. Halen, miniatuur, verbeterd door J. M. Quinkhard. 

In het Panpoëticon Batavum, Rijksmuseum te Amsterdam *). 

3669. Hooft. Willem Hendriksz. Hooft (1661 — 1740). Bur- 
gemeester van Delft. 

? Door N. Maes. Bij den Heer G. Hooft van Vreeland te Amsterdam. 

3670. — Hooft (1590- ). Mansportret. 

Door C. V. d. Voort 161 1, aet. 21. Bij de Douair. Huydecoper van 
Maarseveen op den huise Wulverhorst te Zeist. 

3671. — Hooft Damesportret. 

Door N. Maes. Bij Mevr. de Wed. Heshuijsen geb. Gerlings te Haarlem. 

3672. — Hooft Mansportret 

Door Fr. van der Myn (v. Gooi n p. 322). 

3673. HOOFTMAN. Andries Hooftman (—vóór 1648). 

< Door H. Gz. Pot. Bij den Hertog van Aumale op het kasteel Chantilly 

(Oud-HoUand V p. 167). 

3674. — Anna Hooftman. Echtg. van J. Fontaine. 

Door? Bij Baron Calkoen te 'sGravenhage. 

3675. — Gillis van Eykelenburgh %^z. Hooftman (Midden 
der i6de eeuw). 

Door? Bij Barones van Nagell geb. von Kretschmar, op den huize Neder- 
hemert bij Heusden. 

') Een mansportret van 1653 door Rembrandt bij graaf Brownlow te Ashridge, draagt 
verkeerd zijn naam. 442 

3676. HOOFTMAN. Zacharias Hooftman. 

1. Door J. Duck. Bij Jhr. Mr. V. de Stuers te 's Gravenhage. Gek. 

verk. Amsterdam 20 Oct. 1880 als door Th. de Keyser. Tent. 
'sGravenhage 1881 (n^ 240). Tent Rotterdam 1893, «als door 
H. Gz. Pot (Oud-Holland V p. 172, 173). 

2. Door J. Duck. Museum te Dresden. Gekocht te Leipzig 1751. 

3. Door J. Duck. Museum te Dresden. Is 1754 al aanwezig. 

3677. Hoog. Thomas Hoog (17 16 — 1781). Lid van den Hoogen 
Raad te 's Gravenhage. 

Door A. Schouman 1781. Gemeente-museum te *s Gravenhage. Was door 
Joannes Hoog gegeven aan het Kunstgenootschap nKunstliefde spaart geen vlqt.'' 

3678. VAN DER Hoog. Johannes van der Hoog. 

Door G. Flinck 1648, op de »Schuttersvrede", in het Rijksmuseum te 
Amsterdam (Oud-Holland Vu p. 49). 

3079. HOOGENDIJK. Steven Hoogendijk (1697— 1788). Uur- 
werkmaker te Rotterdam. Stichter van het Bataafech Genoot- 
schap voor proefondervindelijke wijsbegeerte. 

1. Door D. V. Nymegen. Bataafsch Genootschap te Rotterdam (v. Eyn- 

den en v. d. Willigen II p. 58). 

2. Door? Bataafsch Genootschap te Rotterdam. 

3. Buste. Door? Bataafsch Genootschap te Rotterdam. 

3680. HooGEVEEN. Gerrit Dircksz. Hoogeveen. 

Door J. van Schoten 1626, als Vaandrig, op een schutterstuk in de 
Lakenhal te Leiden. 

3681. — Henricus Hoogeveen (1712 — 1791). Rector te Delft. 

Door J. Anspach (P. de Mare se ). 

3682. VAN Hoogeveen. Eva van Hoogeveen (—1691). Echtg. 
van Herm. van der Meer. 

Door? Bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

3683. VAN HooGEVORST. Warnaer Arentsz. van Hooge vorst. 

Door J. van Schoten 1626, als Knoopmaker-Kwartiermeester, op een 
schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

3684 HOOGH. Catharina Hoogh (1607 — ). 

Door Rem brandt 1657. Bij Lord Penrhjm te Londen. Coll. Lord Le 
Despenser. Coll. Peacock. Verk. coll. E. Higginson, Londen 1846. 
Verk. coll. Saltmarshe^ Londen 1860. 443 

3685. DeHoogh. Alexander de Hoogh. Geneesheer te Dordrecht. 

? Door C. Bisschop 167 1, op een regentenstuk van het Gasthuis, in het 
Museum te Dordrecht. 

3686. — Sebastiana de Hooch ( — 1690). Echtg. van Barth. 
Sweers. 

Door? Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 's Gravenhage. 

3687. DE HOOGHE. Anna de Hoogh e. Echtg. van L. Bakhuizen. 

1. Door L. Bakhuizen 1709 Een teekening er naar door J. Stolker is 

in het Prentenkabinet te Weimar. 

2. Door L. Bakhuizen, miniatuur. Bij Mej. M. E. van den Brink 

te Velp. 

3688. — Romeyn de Hooghe (1645 — 1708). Schilder, graveur 
en letterkundige te Amsterdam en te Haarlem. 

1. Door R. de Hooghe (C. v. Noorde se.). 

2. Door H. Bos (J. Houbraken se. 1733). 

3. Door N. V er k o Ij e, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. 

3689. VAN DER Hooghe. Adraen van der Hooghe. 

1. Door Dan. v. d. Queborn. Op een schutterstuk uit de i6de eeuw 

van »de Edele Voetboog'* te Mi3delburg. 

2. Door? Op een schutterstuk van >de Edele Voetboog" te Middelburg. 

3690. — Pieter Jansz. van der Hooghe. Rentmeester-generaal 
van Zeeland Beneden-Schelde. 

Door? 1588, op een schutterstuk van »de Edele Voetboog ', in het Museum 
te Middelburg. 

3691. VAN HOOGHEN. Jan Worm boutsz. van Hooghen. Secre- 
taris van Hoorn. 

Door J. A. Rotius 1649, als Sergeant op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

3692. — Jan Wouter van der Hooghen (1602 — ). 

Door J. A. Rotius 1652, als Sergeant op een schutterstuk in het Museum 

te Hoorn. 

56 444 

3693- HOOGHKAMER. Jacob Pietersz. Hooghkamer. Schepen 
en thesaurier van Amsterdam. 

Door J. Li on 1628, als Kapitein op een schutterstuk in het Rgksrouseum 
te Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII p. 133. — Oud-Holkind III 
p. 119, 120). 

3694. — Sebastiaen Hooghkamer ( — 1642). Pastoor te Rot- 
terdam. 

Door? Roomsch Katholieke kerk der Bisschoppelijke Cleresie te Rotterdam. 

3695. VAN HOOGMADE. Gomarus van Hoogmade. 

Door J. de Baen 1672, op een overliedenstuk der Staalmeesters, in de 
Lakenhal te Leiden. 

3696. — Jan van Hoogmade. 

Door Fr. v. Mieris Jr. 1730, op een regentenstuk van het Caecilia-gasthuis, 
in de Lakenhal te Leiden. 

3697. VAN Hoogstraten. David van Hoogstraten (1658— 
1734). Prorector te Amsterdam. Dichter. 

1. Door P. Schenck (P. S.'henck se.) 

2. Door A. Boonen (J. Houbraken se. — P. v. Gunst se.) 

3. Door de Roure(J. van Hoogstraten, Mengelpoezy, Amsterdam 17 15 

m p. 22$). 

4 Door? Universitett van Amsterdam. 

5. Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. 

3698. — Frans Hogestraet. 

Door J. van Scorel 1527, als Ridder van de Broederschap van den Heili- 
gen Lande te Haarlem, 15 15. Museum te Haarlem. 

3699. — Frans van Hoogstraten (1632 — 1696). Boekhandelaar 
te Rotterdam en te Dordrecht. Dichter. 

Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoêticon Batavum, Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

3700. — Jan van Hoogstraten (1662—1756) Boekhandelaar 
en dichter te Dordrecht. 

Door A. V. Halen, miniatuur, verbeterd door J. M. Quinkhard. In het 
Panpoêticon Batavum, Rijksmuseum te Amsterdam. 445 

3701. VAN Hoogstraten. R. van Hoogstraten. 

Door A. Cz. Beeldemaker 1672, op een overliedenstuk van bet Kleer- 
makersgilde, in de Lakenhal te Leiden. 

3702. — Samuel van Hoogstraten (1Ö27 — 1678). Schilder en 
dichter te Dordrecht. 

1. Door S. V. Hoogstraten 1663. Was in 1730 op een verk. in Covent- 

Garden te Londen (Walpole, Anecdotes of painting in England III 
p. 21. — Oud-Holland VII p. 137). 

2. Door S. V. Hoogstraten 1674, op een munt meesterstuk van Dordrecht, 

bij den Heer H Gildemeester te Amsterdam. Tent. Utrecht 1894. 

3. Door S. V. Hoogstraten. Verk 's Gravenhage 1740 (Krarom p. 741). 

4. Door A. v. Halen, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rgksmuseum 

te Amsterdam. 

3703 Hoogvliet. Arnold Hoogvliet (1687— 1763) Dichter 
te Vlaardingen. 

1. Door D. v. Nymegen (J. Houbrakeo se. 1745). 

2. Door N. Reyers (P. W. v. Megen se.) 

3. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. Bezongen o. a. door S. Feitama 1733, endoor 
hem zelf 1734 (Mengeldichten, Delft 1738 p. 152). 

3704. - Nicolaas Hoogvliet (1729 — 1777). Hoogleeraar te 
Leiden. 

Door? Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

3705. HOOGWERFF. Jacob Hoogwerff. 

Door? Verk. 's Gravenhage 11 Dec. 1848. 

3706. VAN DER HOOLCK. Gysbert van der Hoolck (—1680). 
Burgemeester van Utrecht 

Door? Grisaille. Senaatskamer der Universiteit te Utrecht. 

3707. VAN DER Hoop. Adraan van der Hoop (1701 — 1767). 
Secretaris van den Raad van State. 

Door Ph. van Dijk. Bij Freiherr Walther v. d. Hoop te Darmstadt. 

3708. — Fran^ois van der Hoop (1675 — 1741). Raadsheer in 
den Hoogen Raad. 

? Door Ev. de Dinant, miniatuur, 1704 Bij den Heer J. ]. Reesse te 
Amsterdam. 44Ö 

3709- VAN DER Hoop. Jan Nanning van der Hoop (—1783). 
Burgemeester van Arnhem. 

1. Door P. F. de la Crox 1744. Bij Mr. J. G. van der Hoop te Groningen. 

2. Door? Bij Mr. J. G. van der Hoop te Groningen. 

3710. — Willem Gerrit van der Hoop(i729— 1791). Generaal 
der cavallerie. 

Door? Bij Freiherr Walther v. d. Hoop te Darmstadt. 

3711. VAN HoORBEECKE. Jan van Hoorbeecke. 

Door? Op een scbutterstuk van »de Edele Voetboog" te Middelburg. 

37 1 2. VAN Hoorn. Anna van Hoorn( — i669).Echtg.vanC.Vlooswyck. 

Door B. van der Helst Bezongen door J. Vos. (Alle de gedichten, 
Amsterdam 1726 I p. 250). 

3713. — Balthus Jacobsz. van Hoorn. 

Door? op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening 
er naar is op het Archief te Amsterdam. 

3714. — Claes Pietersz. van Hoorn. 

Door N. Elias 1645, ^^ sergeant, op een scbutterstuk in het Rgksmuseum 
te Amsterdam (Oud-Holland IV p. 99). 

3715. — Cornelis van Hoorn. Kanunnik ten Dom te Utrecht. 

Door A. Mor o 1544, als Ridder van de Orde van het Heilige Graf 1521, 
samen met Ant. Taets van Amerongen. Museum te Berlijn* Gekocht 1859. 
Was 18 17 bij graaf Brabeck op slot Soeder bg Hildesheim. 

3716. — Egbert van Hoorn. 

Door Corn. van der Voort (Oud-HoUand UI p. 204). 

3717. — Gysbert van Hoorn. 

Door G. van Stellingwerff 1657, op een regentenstuk in de St. Joris- 
kerk te Amersfoort. 

3718. — Herman Cornelisz. van Hoorn. 

Door W. van Valckert 1625, op een scbutterstuk in het R^ksmnseum 
te Amsterdam. 447 

3719- VAN Hoorn. Jacob van Hoorn (1637 — 1738). CoUecteur 
van het Wijnkoopersgild te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhaid 1734. ^Ü ^'- ^- J* Enschedé te Haarlem. Verk. 
Utr«:ht 22 April 181 1. Verk. coU. van der Willigen, Haarlem 23 Febr. 
1^75- (J* Houbraken se.) 

3720. — Jan van Hoorn (1653— 171 1). Gouverneur-generaal van 
Nederlandsch-Indië. 

1. Door C. de Bruin, ca. 1705 geschilderd te Batavia (v. Gooi I p. 115). 

2. Door? Bij Baron van Pallandt van Rosendaal, op het slot Rosendaal 

bij Arnhem. 

3. Door? Paleis te Weltevreden. Vroeger in het Kasteel te Batavia, en in 

de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

4. Door? Verkleinde copie. Paleis te Buitenzorg. 

5. Door? Verkleinde copie. Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage. 

6. Door? Verkleinde copie. Rijksmuseum te Amsterdam. 

7. Door? Verk. coll. Dr. H. J. Broers, Utrecht 8 Maart 1873. 

3721. VAN Hoorn. Pieter van Hoorn. 

Door B. van der Helst 1648, als schutter op den »Schultersmaaltgd*' in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3722. — Quiryn Willem van Hoorn, Heer van Noordwijker- 
hout en de Zilk (1750 — 1797). Burgemeester van Amsterdam. 

Door Is. Schmidt, pastel. Was in 1876 bij Jhr. H.J. Bicker te Amsterdam. 
Tent Amsterdam 1875. 

3723. — Simon van Hoorn. Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door B. van der Helst 1655, op een Doelheerenstuk in het stadhuis 

te Amsterdam. 

2. Door 6. Flinck. Bezongen door J. Vos (AUe de gedichten, Amsterdam 

1726 I p. 274). 

3724. — Wilhelmina Frangoise van Hoorn.- Echtg. van 
W. Beeldsnijder (1740 — ). 

Door? Bij den Heer des Tombe te Utrecht. 

3725. — Willem Graaf van Hoorn, Baron van Kessel, Heer 
van Batenburg ( — 1694). Generaal der infanterie. 

Door J. de Baen (Houbraken II p. 305). 448 

3726. VAN Hoorn vanHoorn. Vier zusters. 

Door J. G z. Cuyp? Bij deD Heer A. Holtzman te Amsterdam. 

3727. Hoornbeek. Isaak Hoornbeek (1629 — 1682). Predikant 
te Middelburg. 

Door A. V. Loeninga (P. de Jode sc.V 

3728. — Jan Hoornbeek (1617 — 1666). Hoogleeraar te Utrecht 
en te Leiden. 

1. Door Fr. Hals 1645, Museum te Brussel. Verk. coU. Vis Blokhuizen 

(Rotterdam), Parijs i April 1870. (J. Suyderhoef se.) 

2. Copie naar Fr. Hals. Universiteit te Utrecht. 

3. Copie naar Fr. Hals. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

3729. VAN HOORNE Maria van Hoorne ( — na 1409). Echtg. 
van Dirk IV van Lynden. 

Was op een grafsteen in de Abdij van Marienweert (Afg. in Butkens, Annales 
de la maison de Lynden, Anvers 1626 p. 117). 

3730. — Oda van Hoorne. Echtg. van Jan I van Polanen 
(-1384). 

Graftombe in de Groote kerk te Breda. 

3731. Hop. Albert Gerritsz. Hop. 

Door A. Pietersz. 1603, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

3732. — Cornelis Hop {1685 — 1762). Schepen van Amsterdam. 
Gezant aan het Fransche hof. 

1. Door Th. Net SC her. Bij Jhr. van Pabst van Bingerden te Nijmegen. 

Tent. Amsterdam 1876. 

2. Door Ph. van Dijk 1747 (J. Houbraken se.) naar eene teekening van 

H. Pothoven. 

3733- — Baron Hendrik Hop (1687 — 1761). Generaal der 
infanterie. 

Door J. Reynolds 1758. Bij Jhr. Mr. vao Pabst van Bingerden te 
*s Gravenhage. Tent. *s Gravenhage 188 1. 

3734- — Jacob Hop (1588—) 

Door N. E lias 16 10. Bij Jhr. Mr. van Pabst van Bingerden te 's Gravenhage. 
Tent. *s Gravenhage 1890. 449 

3735- Hop. Baron Jacob Hop (1654 — 1725). Pensionaris van 
Amsterdam. Thesaurier-generaal der Unie '). 

1. Door Th. Net SC her 1722. Bij Jhr. van Pabst van Bingerden te Nij- 

megen. Tent. Amsterdam 1876 (J. Houbraken se. naar eene teekening 
van H. Pothoven). 

2. Door Th. Netscher. Verk. coll. A. Mos, Amsterdam 3 Dec. 1861. 

3736. HOPCOOPER. Dirck CorneHsz. Hopcooper. 

Door W. Pz. Crabeth 1642, als luitenant op een schutterstuk in het 
Musenm te Gouda. 

3737. Hoppe. Jan Claesz. Hoppe. Burgemeester van Amster- 
dam, 1560. 

Door P. Aertsz., op een geschilderd glas in de Oude Kerk. te Amsterdam. 

3738. Hoppers. Bocke Hoppers. Griffier van het Hof van 
Friesland. 

Door? 1622. Bij Baron van Heeckeren van Keil te *s Gravenhage. 

3739. — Joachim Hoppers, Heer van Dalem (1523 — 1575). Pre- 
sident van den Grooten Raad te Mechelen. Zegelbewaarder 
van den Koning van Spanje. 

Door? Bij den Heer E. van Even te Leuven. 

3740. HOPPESACK. Cornelis Hoppesack. 

Door B. van der Helst 1654, op een regentenstuk van het Oude-Zijds- 
Aalmoeseniershuis, in het Werkhuis te Amsterdam. 

3741. HOPPESTEYN. Adriaen Hoppesteyn. Dichter te Leiden. 

Door A. van Halen, verbeterd door J. M. Quinkhard, miniatuur. In 
het PanpoCticon Batavum, Rijksmuseum te Amsterdam. 

3742. — Hoppesteyn. 

Door C. de Moor 1 68 1 , op een anatomische les in de Anatomiekamer te Delft. ') Het door J. F. van Someren (Beschr. catalogus- van gegraveerde portretten van Neder 
landers) onder n'. 2599 genoemde portret stelt voor den Danziger burgemeester Joachim 
Hoppe, en heeft niets met Nederland te maken. 450 

3743- HOPTILLA. Jan Gerckes van Hoptilla (Eerste helft der 
17de eeuw). Kapitein der infanterie. 

Door? Bij Jhr. Mr. W. H. de Beaufort, op den huize de Treek bij Neer- 
langbroek. Afk. van Jhr. van Sminia te Bergum. 

3744. Hora. Anna Catharina Hora (1718 — 1738). Echtg. van 
W. Siccama. 

Door? B§ Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede te Driebergen. 

3745' — Anna Maria Hora. Echtg. van O. J. Alberda van 
Ekenstein ( — 1756). * 

Door J. A. W a 8 s e n b e r g. Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, 
op den huize Ekenstein bij Appingedam. 

3746. — Johan Hora (1683 — 1744). 

1. Door J. A. Wassenberg 1738. Bij Jhr. J. Hora Siccama van de 

Harkstede te Driebeigen. 

2. Door? Bij Jhr. Mr. W. C. A. Alberda van Ekenstein, op den huize 

Ekenstein bij Appingedam. 

3747. — Moses Hora. 

Door J. Westerbaen 1653. Bij Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede 
te Driebergen. 

3748. Horenken. ..... Horen ken. Damesportret. 

Door P. Moreelse? Verk. Amsterdam 28 Oct. 1891. 

3749. DE HORISPONT. Abel de Horispont. 

DDor? 1631, op een regentenstuk in het Walenweeshuis te Amsterdam. 

3750. VAN DER HORN. Agatha van der Horn. Echtg. van 
C. Guldewagen ( — 1663). 

Door Jan de Bray. Een teekening er naar door C. van Noorden is op het 
Archief te Haarlem. Verk. coll. Ekama (Haarlem), Amsterdam 8 April 1891. 

3751. — Andries van der Horn (1600 — ). Burgemeester van 
Haarlem. 

1. Door Fr. Hals 1633, als kapitein op een schutterstuk van de Klove - 

niersdoelen, in het Museum te Haarlem. 

2. Door Jan de Biay 1662. Een teekening er naar op de verk. coll 

Ekama (Haarlem), Amsterdam 8 April 1891. 451 

3752. VAN DFR HORN. Maria van der Hom (1639 — 1704)- Echtg. 
van C. A. van Sypesteyn. 

Door N. M a e s. Bij Jhr. van Sypesteyn te *s Gravenhage. 

3753. Horreus. Barbara Horreus (Einde der i8de eeuw). 
Echtg. van Sj. P. Feenstra. 

Door?, pastel. Museum te Leeuwarden. Gek. 1884. 

3754. Horst. Abel Horst. 

Door J. van Neck 1683, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

3755. VAN DER Horst. Dirck van der Horst. Landcomman- 
deur der BaUe van Utrecht van de Ridders van de Duitsche 
Orde (Laatste helft der 13de eeuw). 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderl^ke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

3756' — Elbert van der Horst ( — 1606). 

Door?, met zgn echtg. Bij Freiherr von Nagel-Dorniok, op het slot 
Wohnung bij Ruhrort. 

3757. — Ewout Pietersz. van der Horst. Bewindhebber der 
Oost-Indische Compagnie te Rotterdam, 161 8. 

Door P. van der Werff, copie naar een verloren origineel. Rijksmuseum 
te Amsterdam. Afk. van het Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage, 
en voorheen op de Kamer der Oost-Indische Compagnie te Rotterdam. 

3758. HoRTHEMELS. Johannes Horthemels (1698 — 1776). Hoog- 
leeraar te Utrecht. 

Door J. M. Quinkhard 17(48?). Universiteit te Utrecht. 

3759. VAN HOTTINGA. Jarich van Hottinga (Midden der 17de 
eeuw). Kapitein. 

Door? Museum te Leeuwaarden. Gesch. van de familie van Sminia te 
Bergum, 1890. 

37 60. — Wyger van Hottinga (Midden der 1 7de eeuw). Kapitein. 

Door? Bij Jhr. Mr. W. H. de Beaufort, op den huize de Treek bg 

Neerlangbroek. 

57 452 

3761. HOTTON. Godefroid Hotton (1596 — 1556). Predikant te 
Amsterdam. 

Door H. Merman 1651 (A. Conradus se.). 

3762. HoUBAKKER. Johannes Houbakker (1685 — 1715). Predi- 
kant te Amsterdam. 

Door J. Chr. Ie BI on (J. Houbraken se. — J. Folkema se.). 

3763. Houbraken. Arnold Houbraken (1660- 17 19). Schilder 
en schrijver te Dordrecht en te Amsterdam. 

Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, Rijksmuseum 
te Amsterdam '). 

3764. — Jacob Houbraken (1698 — 1782). Graveur te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1748. Verk. coll. S. Fokke, Amsterdam 1784 
(J. Houbraken se. 1749). 

3765. HOUCK. Fredericus Godefridus Houck (1708— 1767). 
Hoogleeraar te Utrecht 

Door J. M. Quinkhard 1749. Hoogleeiaar te Utrecht 

3766. — J*an Houck. Pensionaris van Middelburg, 1599 — 1605. 

Door Dan. v. d. Queborn. Op een schutterstuk uit de i6de eeuw van 
ide Edele Voetboog" te Middelburg. 

3767. VAN DER Houck. Nicolaes van der Houck. Pensionaris 
van 's Gravenhage. 

Door J. de Baen 1682, op een regentenstuk in het Gemeente-Museum te 
's Gravenhage. 

3768. VAN Hout. Jan van Hout (1542 — 1609). Secretaris van 
Leiden. Dichter. 

Door A. V. Ha) en, miniatuur. In het PanpoCticon Batavum, Rgksmuseum 
te Amsterdam *). 

3769. VAN DEN HOUTE. Maria van den Houte. 

Door G. van der Marck 1719, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis 
te Zieriksee. 1) In het Museum te Aken wordt een mansportret van H. D. Hoet 1730, verkeerdelgk 
het zijne genoemd. 

') Het mansportret door L. E. D. in de Lakenhal kan hem niet voorsteUen, blgkens de 
aanduiding aetatis 70, terwijl hij maar 67 jaar oud geworden is. 453 

37 70- VAN HouTEGEM. Hester van Houtegem. Echtg. van 
P. Roman. 

Door? 1630. Bij den Heer H. v. Eeten, op den huize Schoonzigt btj Arkel. 

3771. — van Houtegem. Zuster van Hester van 

Houtegem. 

Door? Bg den Heer H. v. Eeten, op den huize Schoonzigt bij Arkel. 

3772. VAN Houten. P. van Houten. Conrector te Leeuwarden. 

Door S. van der Does en D. Valkenburg. Verk. coU. van der Wil- 
ligen, Haarlem 20 ApriP 1874 6° 23 Febr. 1875. Verk. 's Gravenhage 
31 Jan. 1877 en 18 Oct. 1877. Verk. Amsterdam 15 Nov. 1881. 

3773. Houtenkrap. Lieven Houtenkrap. 

Door? Op een schutterstuk van »de Edele Voetboog" te Middelburg. 

3774. HOUTHOFF. Cornelis Houthoff (1683— 1752). Predikanten 
bibliothecaris te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1744 (J. Houbraken se.) 

3775. HOUTTUYN. AdriaenHouttuyn. Advokaat te 's Gravenhage. 

Door M. Verhèyden ca. 1715 (v. Gooi II p. 282). 

3776. — Coenraet Houttuyn. Schepen van 's Gravenhage. 

Door J. v. Ravesteyn 1636, op een regentenstuk in het Gremeente-Museum 
te *s Gravenhage. 

3777. VAN DER HOUVE. Robert Apersz. van der Houve 
(1581 — 1641). Geneesheer te Amsterdam. 

Door M. Jz. Mier e velt 1613. Bij Jhr. Six te Amsterdam (Dietsche 
Warande 1886 p. 467). 

3778. HOUWERDA Houwerda. 

Door? Museum te Groningen. 

3779. VAN HOUWELINGEN. Antl)onie van Houwelingen 
( — 1600). Ruiter in Spaanschen dienst. 

1. Door? met eenige andere in het gevecht op de Vuchterheide gesneuvelde 

ruiters. Geschilderd voor de Dominicanen>kerk te *s Hertogenbosch. 
Werd 1629 ovei^rebracht naar het Dominicanen-klooster te Mechelen, 
en ten t^de van de revolutie verkocht (Hermans, Bijdragen tot de ge- 
schiedenis enz. der Prov. Noord-Braband I p. 469). 

2. Door? Copie naar de vorige schilderij. Was voorheen in het Domini- 

canen-klooster te Antwerpen. 454 

3780. VAN HouWELiNGEN. Gerard Abrahams z. van Hou- 
welingen ( — 1600). Ruiter in Spaanschen dienst. 

1. Door?, te samen met eenige andere in het gevecht op de Vuchterheide 

gesneuvelde ruiters. Geschilderd voor de Dominicanen-kerk te *s Her- 
togenbosch. Werd 1629 overgebracht naar het Dominicanen-klooster 
te Mechelen, en ten t^de van de revolutie verkocht (Hermans, Bijdra- 
gen tot de geschiedenis enz. der Prov. Noord-Braband I p. 469). 

2. Door? Copie naar de vorige schilderij. Was voorheen in het Domini- 

canen-klooster te Antwerpen. * 

3781. VAN HOUWENINGEN. Elsje van Houweningen (1600 — ). 
Echtg. van W. van de Velde. 

i(?).Door? 1656. Rijksmuseum te Amsterdam. Gek. te Utrecht. 1825 

(P. Velyn se.). 
2. Door? miniatuur. Verk. Amsterdam 30 Maart 1874. 

3782. — Marc^aretha van Auweningen ( — 1484). Echtg. van 
Alard du Hameel. 

Op een grafmonument in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch (Oud- Holland 
XII p. 9, 10. — Afg. in De Oude Tijd I p. 14S). 

3783. TEN HOVE. Abigael ten Hove (1650—). 

Door?, als kind. Bij de Freules Warin op den huize Nederhorst bij Abcoude. 

3784. — Cornelis ten Hove (1658 — 1694). 

Door?, als kind. Bij de Freules Warin, op den hmze Nederhorst bij Abcoude. 

3785. — Fran^oise ten Hove (1646 — ). Echtg. van van 

Erpekom en van van der Wayen. 

1. Door?, als kind. Bij de Freules Warin, op den huize Nederhorst b^ 

Abcoude. 

2. Door Const. Netscher 1713. Bg de Freules Warin, op den huize 

Nederhorst bg Abcoude. 

3786. — Johan ten Hove. Schepen van 's Gravenhage. 

Door K. de Moor 1717, als Schepen op een r^ntenstnk |in het Geroeente- 
Museum te 's Gravenhage. 

3787. — Maria ten Hove. Echtg. van A. Warin. 

Door W. Vaillant. Bij de Freules Warin, op den huize Nederhorst bij 
Abcoude. 455 

3788. TEN HoVE. Michiel ten Hove. Secretaris van 'sGra- 
venhage. 

Door K. de Moor 171 7, alu Secretaris op een regentenstuk in het Gemeente- 
Museum te *s Gravenhage. 

3789. — Nicolaes ten Hove (1610 — ). Burgemeester van Nijmegen. 

Door M. Ja. Mierevelt 1636. Bij de Freules Warin, op den huire Ne- 
derhorst bij Abcoude. 

3790. — Nicolaes ten Hove (1651 — 1672). 

Door?, als kind. Bij de Freules Warin, op den huize Nederhorst b^ 
Abcoude. 

3791. VAN DEN HovE. Gysbert van den Hove. 

Door P. V. Mierevelt 161 7, op een anatomische les in de Anatomiekamer 
te Delft. 

3792. VAN derHove. Willem van der Hove, Heer van Wedde, 
Westerwolde, Blijham enz. (1570 — ). 

Door M. Jz. Mierevelt 1619 (W. Delflf se.) 

3793. VAN Hoven. Alewyn Jansz. van Hoven. 

1. Door J, A. Duyf 1636, óp een regentenstuk van het Wees- en Aal- 

moeseniershuis, in het Museum te Gouda. 

2. Door W. Pz. Crabeth 1642, als Kapitein op een schutterstuk in het 

Museum te Gouda. 

3794. Hovius. Jacobus Hovius (1710 — 1786). Geneesheer te 
Amsterdam. 

Door J. Buys. Universiteit van Amsterdam. Gesch. van Prof. J. A. Al- 
berdingk Thijm te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

3795. HOYER. Jacob Hoyer. 

Door P. F. de la Croix 1778, op een re^^entenstuk van het Pesthuis te 

Schiedam, op een zolder van het Politiebureau aldaar. 

> 

3796. HOYNCK. Adriana Theresia Hoynck van Papen- 
dr echt (1661 — ). Geestelijke. 

Door? B^ den Heer J. C. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam. 45Ö 

3797- HoYNCK. Cornelis Paulus Hoynck van Papen- 
dr echt (1686—1753). Aairtspriester en Vicaris-Generaal te 
Mechelen. Geschiedschrijver. 

Door G. J. Smeyers. Museum Amstelkring te Amsterdam. Leg. van 
Mr. C. P. Hoynck van Papendrecht te Amsterdam. 

3798. — Elisabeth Catharina Hoynck van Papendrecht 
(1660 — 1723). Geestelijke te Antwerpen. 

Door? Bij den Heer J. C. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam. 

3799- — Jacob Gerritsz. Hoynck. 

1. Door P. Moreelse 161 6, als Kapitein op een schutterstuk in het Rijks- 

museum te Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII p. 1 38. — Oud-Holland 

IV p. 93). 

2. Door C. van der Voort? 1623, als Kapitein op een schutterstuk in 

het Rijksmuseum te Arasterdam (Aemstel's Oudheid VII p. 128. — 
Oud-Holland IV p. 90, V p. 3, 11), 

3800 — Johan Hoynck van Papendrecht (1654 — 1718). Ad- 
vokaat te Dordrecht. 

Door H. Serin. Bij den J. C. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam. 

3801. — Otto Hoynck (1570 — 1628). Advokaat te 's Gravenhage. 

Door M. Jz. Mierevelt 1628. Bij den Heer J. C. Hoynck van Papen- 
drecht te Rotterdam. 

3802. — Reinier Bernard Hoynck van Papendrecht 
(1688 — 1769). Advokaat te 's Gravenhage. 

Door? Bij den Heer J. C. Hojmck van Papendrecht te Rotterdam. 

3803. — Tieleman Franciscus Xaverius Hoynck van Pa- 
pendrecht (1692 — 1761). Luitenant der infanterie. 

Door H. Serin. Bij den Heer J. C. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam. 

3804. HuBER. Ulricus Huber (1Ó36— 1694). Hoogleeraar te 
Franeker. 

1. Door? Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. (^^g* ^^ ^^ 

B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool II p. 217). 

2. Door? Was bij Mej. Hertoghe Huber van Manen te 's Gravenhage. 

Tent. Leeuwarden 1877. 457 

3805. HuBER. Zacharias Huber (1669 — 1732). Hoogleeraar te 
Franeker. 

Door B. Ac ca ma. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. (Afg. 
in W. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool II p. 343). 

3806. HuBRECHT. Jan Hubrecht (1606— 1669). 

Door? 1653. Bij Mr. P. F. Hubrecht te sGravenhage. Tent. *s Graven- 
hage, als door P. v. Slingeland. 

3807. — Jan Hubrecht (1718—1794). Burgemeester van Leiden. 

1. Door F. V. Mieris Jr. 1727, als kind. Bij Mr. P. F. Hubrecht te 
's Gravenhage. 

2. Door? Bij Mr. P. F. Hubrecht te 's Gravenhage. 

3808. VAN HuCHTENBROECK. Jan van H uc ht enbroe ck (— 1542). 
Schepen van Utrecht. 

Door J. vanScorel 1525, als Ridder van de Broederschap van den 
Heiligen Lande te Ulrecht 1524. Museum Kunstliefde te Utrecht. 

3809. — Johan van Huchtenbroeck, Heer van Amelisweerd 
(1564 — 1601). Burgemeester van Utrecht. Kapitein-Kolonel. 

Door? B^ K. J. G. Baron van Hardenbroek van 's Heeraartabei^ en Berg- 
ambacht te *s Gravenhage. Tent. Utrecht 1894 (pp. 325). 

3810. HuDDE. Gerrit Hudde. 

Door N. Eli as 1642, als Luitenant op een schutterstuk in het Stadhuis te 
Amsterdam (AemsteFs Oudheid VII p. 136. — Ond-HoUand III p. 116, 
rv p. 98, 99). 

3811. — Isaac Hudde. 

Door J. Ochtervelt 1674, op een regentenstuk van het Leprozenhuis, in 
het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3812. — Johannes Hudde ( — 1704). Burgemeester van Amster- 
dam. Wiskundige. 

Door M. V. Musscher 1686. Rijksmuseum te Amsterdam. Eigendom 
van het Koninkl. Oudheidk. Genootschap te Amsterdam. Geschenk van 
Jhr. Mr. C. Dedel te Amsterdam. Tent. Amsterdam i876(J. Houbraken se 
naar een teekening van H. Pothoven). 458 

3813. VAN HuESSEN. Claes van Hu^ssen ( — 1551). 

Op een zerk in de St. Bavo-kerk te Haarlem (Afg. in v. Arkel en Weissman , 
Noord-HoUandsche Oudheden II, 2 p. 29). 

3814. HuGAART. C. Hu ga art. 

Door W. Hendriks 1785, als Directeur van het Teylershofje, in het 
Teylershofje te Haarlem. 

3815. HuGO VAN Zeeland. Commandeur der St Jansheeren te 
Haarlem. 

Door? Museum te Haarlem. Aik. van de Commanderie der St. Jansheeren 
te Haarlem. 

3816. HuiNGA. Rudolf Huinga op Ungersma ( — 1574). 

Op een tombe in de kerk te Uithuizermeeden. 

3817. HULFT. Belichje Huift. Echtg. van G. Rover. 

Door? Bij Jhr. Gevers op het kasteel Marquette bij Beverwijk. 

3818. — Brigitta Huift (1620— 1756). Echtg. «van J. Rendorp. 

Door G. Netscher. Bij de Douair. Barones d*Ablaing van Giessenbnrg 
te *s Gravenhage. 

3819. — Gerard Huift (^1656). Secretaris van Amsterdam. 
Directeur-Generaal van Oost-Indië. 

Door G. Flinck. Bij de Douair. Barones Huift Taets van Amerongen 
geb. Taets van Amerongen te Utrecht (A. Blooteling se.). Bezongen door 
Vondel (ed. Unger, 1654, 1655 p. 13$). 

3820. — Jan Huift. 

Door B. van der Helst 164.3, ^P ^^^ schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam. 

3821. — Joan Huift Resident te Brussel. 

Door G. Kneller 1697. Bij Jhr. (revers op het slot Marquette te Beverwijk. 

3822. — Johanna Huift (1649— 1698). Echtg. van P, Rendorp. 

1. Door A. V. d. Werff. Bij de Douair-Barones d^Ablaing van Giessen* 

burg te *s Gravenhage. 

2. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. v. d. Poll, 1885. 

3823. — Pieter Evertsz. Huift Brouwer te Amsterdam. 

Door W. V. Valckert 1625, op een schutterstuk in het Rijksmuseum 
te Amsterdam (Aemstel's Oudheid VII p. 132. 459 

3824. HuLFT. Pieter Huift 

Door B. y. d. Helst 1643, als vaandrig op een schutterstuk in het Rijks- 
museum te Amsterdam. 

3825. VAN Hulp. Henri van Hulp (—1600). Ruiter in Spaan- 
schen dienst. 

1. Door? te samen met eenige andere in het gevecht op de Vuchterheide 

gesneuvelde ruiters. Geschilderd voor de Dominikanen-kerk te *sHer- 
togenbosch. Werd 1629 overgebracht naar het Dominikanen-klooster te 
Mechelen en ten tijde van de revolutie verkocht (Hermans, Bijdragen 
tot de geschiedenis enz. der Prov. Noord-Brabant I p. 469). 

2. Door? Copie naar de vorige schilderq. Was voorheen in het Domini- 

kanen-klooster te Antwerpen. 

3826. VAN Huls. Sara Adeleide van Huls (17 18 — 1793). Echtg. 
van O. Zw. van Haren. 

Door? B^ de familie von Hohenlohe — Langenburg in Bohemen (W. Eekhoff, 
De* stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, Leeuwarden 1875 p. 41). 

3827. Hulshout. Simon Hulshout 

Door N. Patyn 1700, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis te Schiedam. 

3828. HULSIUS. Antonius Hulsius (1615 — 1685). Hoogleeraar 
te Leiden. 

1. Door H. Berckm>ns 1675. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.). 

2. Door? 1675. Museum Ktmstliefde te Utrecht. Gesch. van Mr. P. N. M. 

Eyck van ZuyUchem, 1865. 

3829. VAN DER Hulst. Abraham van der Hulst (1619— 1666). 
Vice-admiraal van Holland en Westfriesland. 

Op een tombe in de Oude Kerk te Amsterdam. 

3830. HuME. Hendrik Hume ( — 1650). Kapitein. 

Op een grafmonument in de St. Lievens-Kerk te Zieriksee. 

3831. HuNTUM. Aletta Huntum (1647 — ). Echtg. van Laurent 
de Rasière. 

Door N. Ma es. Museum te Brussel. Leg. Fréd. Gisler. Voorheen bij Mevr. 

de Wed. Nederburgh te Warmond (Annales de la Sodété d'Archèologie, 

Bruxelles 1892 p. 222, 223. — 1894 p. 128—130). 

58 460 

3832. HuNTUM. Catharina Huntum. Echtg. van W. van Loon. 

Door J. Ovens. Bij Jhr. van Loon, op den huize Hydepark bij Doorn. 

3833. HuRGRONjE. Adriaan Isaac Hurgronje (1739 — 1779). 
Pensionaris van Middelburg. 

Door? Bij Jhr. W, H. Snouck Hurgronje te Middelbui^. 

3834. — Geleyn Hurgronje (1683 — 1727). Burgemeester van 
Vlissingen. 

Door? Bij Jhr. W. H. Snouck Hurgronje te Middelburg. 

3835. — Isaac Hurgronje (1652 — 1706). Burgemeester van 
Vlissingen. 

Door Ph. V. Dijk. Bij Jhr. W. H. Snouck Hurgronje te Middelburg. 

3836. — Jacob Hurgronje (1694 — 1759). Burgemeester van 
Vlissingen. 

Door? Bij Jhr. W. H. Snouck Hurgronje te Middelburg. 

3837. — Steven Hurgronje (1682— 1733). Schepen van Mid- 
delburg. 

Door? Bij Jhr. W. H. Snouck Hurgronje te Middelbui]g. 

3838. — Steven Matthijs Snouck Hurgronje (1745 — 1788). 
Raad van Middelburg. 

Door? Bij Jhr. W. H. Snouck Hurgronje te Middelburg. 

3839. VAN HUSEN VAN Leyden. Anna vanHusen vanLeyden. 

Door M. Jz. Mie re velt. Mtiseum te Oriéans. 

3840. HusiNGA Julius Ayssonius Husinga (1580 — ). Predi- 
kant te Lexmond. 

Door J. V. Rossum 1654 (Th. Matham se.). 

3841. HuTER Huter. 

Door Abr. Bloemaert, op een Kersnacht (Oud-HoUand V p. 151). 

. 3842. HUTTENUS. Albertus Arnoldus Huttenus(i587 — 1063). 
Predikant te Rotterdam, Nijmegen enz. 

Door G. Flinck (H. Bary se.). 46 1 

3843- HuYBERS. Dominicus Huybers. Hoogleeraar te 'sGra- 
venhage (1720 — 1795). 

Door N. Rode 1776, op een gildestuk van het Chirargijnsgilde te 's Gra- 
▼enhage. 

3844. DE HuYBERT. Catharina Cornelia de Huybert. Echtg. 
van J. de Huybert ( — 1701). 

Op een gedenksteen in de kerk te Borgh (Zeeland). 

3845. — Hieronymus Jansz. de Huybert (1606—). Kapitein 
der Infanterie. 

Door? Bij den Heer J. H, A. Queysen te Zwolle. 

3846. — Hieronymus Hieronymusz. de Huybert. Majoor 
en commandant van 't Sas van Gent, 1689. 

Door? Bg den Heer J. H. A. Queysen te Zwolle. 

3847. — Jacomina de Huybert Echtg. van Q. Weytsen. 

Door?, met hare ouders en twee zusters. Op een votiefstuk uit de St. Lievens- 
Kerk te Zieriksee, in 1854 te Alkmaar. E^n teekening er naar in het 
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. (Zelandia illustrata III p. 387 — 389). 

3848. — Johan de Huybert, Heer van Burgh en Crayestein 
( — 1701). Luitenant-generaal der cavalerie. 

1. Door J. de Baen. Zeeuwsch Genootschap te Middèlbuig. 

2. Op een gedenksteen in de kerk te Burgh (Zeeland). 

3849. — Justus de Huybert (1610 — 1682). Pensionaris van 
Zeeland. 

Door? Verk. coU. Dr. H. J. Broers, Utrecht 8 Maart 1873. 

3850. — Lieven Jacobsz. de Huybert ( — 1557). Burgemeester 
van Zieriksee. 

Door?, met zijn vrouw en drie dochters. Op een votiefstuk uit de St. Lievens- 
Kerk te Zieriksee, in 1854 te Alkmaar. Een teekening er naar in het 
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg (Zelandia illustrata III p. 387 — 389). 

3851. — Pieter de Huybert, Heer van Burgh en Crayesteyn 
(1622 — 1697). Raadpensionaris van Zeeland. 

1. Door C. Netscher 1683. Was in het midden der i8de eeuw bij Mr. 

H. J. Bosschaert te Middelburg (J. Hoiibraken se. naar een teekening 
van A. Schouman). 

2. Op een gedenksteen in de kerk te Burgh (Zeeland). 462 

3852. DE HxryBERT de Huybert. 

Door C. Jan SS en s van Geulen. Bij Viscount Hampden te Londen. Tent. 
Londen 1886. 

3853. HUYBRECHTS. Anna Huybrechts. Echtg. van Jan van Loo. 

Door Rembrandt (Oud- Holland II p. 102). 

3854. HUYBREGTSEN. Cornelis Huybregtsen ( — 1695). 

Door Jan Den en s. 

3855. HUYCHELBOSCH. Jan Huy chelbosch. 

Door W. Vereist 1729, voor het Wijnkoopersgild te Rotterdam (Obreen*8 
Archief III p. 229, 230). 

3856. — Jan Daniel Huychelbosch van Liender. Tresorier 
van Rotterdam, 1798 — 1800. 

Door? Bataafsch Genootschap te Rotterdam. 

3857. HUYDECOPER. Agatha Huydecoper (1691 — ). Echtg. van 
G. van Slingeland. 

Door M. Verheyden 1724. 

3858. — Balthasar Huydecoper (1695— 1778). Baljuw van 
Texel. Taalkundige en dichter. 

1. Door J. M. Quinkhard (J. Houbraken se.) 

2. Door A. van Halen, miniatuur, verbeterd door J. M. Quinkhard. 

In het Panpoeticon Batavum, R^ksmuseum te Amsterdam. Bezongen 
door A. Hoogvliet (Mengeldichten, Delft 1738 p. 149). 

3859. — Constantia Huydecoppr. 

Door G. Flinck. Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Arasteldam 
1726 p. 295). 

3860. — Constantia Eliana Huydecoper ( — 1743). Echtg. 
van J. K. van der Muelen. 

Door? Bij Mr. P. F. L. Verschoor te 's Gravenhage, 

3861. — Geertruid Huydecoper (1634 — 1669). Echtg. van 
D. d'Ablaing. 

Door A. Ysselsteyn 1665. Bij de Douair-Barones d'Ablaing van Giessen- 
burg te *s Gravenhage. 463 

3862. — Jan Jacobsz. Bal van Wieringen gez. Huyde- 
coper (ca. 1541 — 1624). Schepen van Amsterdam. 

Door? 1579, als kapitein op een niet meer aanwezig schutterstnk van den 
Voetboogsdoelen te Amsterdam (AerasteFs Oudheid VII p. 131). 

3863. — Jan Huydecoper, Heer van Maarseveen, Neerdijk enz. 
(1600 — 1661). Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door? 1640. Bij den Heer A. de Roos te Staphorst. 

2. Door G. Flinck 1643. Bij de Freules Warin, op' het kasteel Neder- 

horst b^ Abcoude. 

3. Door C. Janssens yan Geulen 1646. Bg Jhr. Mr. van der Wyck 

te 's Gravenhage. Tent. *s Gravenhage 1881. Tent. Brussel 1882 (P. 
Holstein se. — J. Houbraken se). 

4. Door G. Flinck 1648, als kapitein op »de Schuttersvrede'' in het Rijks- 

museum te Amsterdam (Oud-HoUand VII p. 51). 

5. Door B. van der HeUt 1656, op een doelheerenstuk in het Stadhuis 

te Amsterdam (Oud-Holland FV p. 236). 

6. Door G. ter Borch en J. B. Weenix. Verk. Parijs 14 Dec. 1871, 

coll. de Gruyter en W. van der Breggen. 

7. Borstbeeld in marmer, door A. Quellinus 1654. Bij Jhr Mr. J. Huy- 

decoper van Maarseveen en Nichtevegt, huize Goudestein bg Maarsen. 
Vondel-tent. Amsterdam 1879. Bezongen door Vondel (ed. Unger, 
dl. 1654, p. 170). 

3864. — Joan Huydecoper, Heer van Maarseveen, Neerdijk enz. 
(1625 — 1704). Burgemeester van Amsterdam. 

1. Door B. van der Helst. Bij de Douair- Huydecoper geb. Dijkmeester 

te Zeist. Tent. Utrecht 1894. 

2. Copie naar B. van der Helst. B^ de Douair- Huydecoper van Wul- 

verhorst te Zeist. Vondel-tent. Amsterdam 1879. 

3. Copie naar B. van der Helst. Bij Jhr. Mr. J. Huydecoper van Maar- 

seveen en Nichtevegt, huize Goudestein bij Maarsen. 

4. Copie naar B. van der Helst. Bij Jhr. Mr. J. Huydecoper van Maar- 

seveen en Nichtevegt, huize Goudestein bg Maarsen. 

5. Door J. Lieven s. Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Amsterdam 

1726 p. 292). 

6. Door J. Ovens (J. Houbraken se.). 

7. Door? Bij de Freules Warin, op het kasteel Nederhorst b§ Abcoude. 

8. Door? Bij de Freules Warin, op het kasteel Nederhorst bij Abcoude. 

9. Door? Bg de Freules Warin, op het kasteel Nederhorst bij Abcoude. 464 

3865. — Joan Huydecoper, Heer van Maarseveen en Neerdijk 
(1693 — 1752). Burgemeester van Amsterdam. 

Door? Bij Jh. Mr. J. Huydecoper van Maarseveen en Nichtevegt, huize 
Groudestein bij Maarsen. 

3866. — Joan Elias Huydecoper, Heer van Maarseveen en 
Neerdijk (1669 — 1744). Burgemeester van Amsterdam. 

Door N. Maes. Bij Jhr. Mr. J. Huydecoper van Maarseveen en Nichtevegt, 
huize Goudestein bij Maarsen. 

3867. — Johanna Elisabeth Huydecoper. Echtg. v^ Nic. 
Witsen. 

Door Th. Netscher. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabridus van Leyen- 
burg, 1883. 

3868. — Leonora Huydecoper. Echtg. van J. J. Hinlopen. 

Door van Loon. Bez. door J. Vos (Alle de gedichten, Amsterdam 1726 
p. 262). 

3869. — Maria Huydecoper. Echtg. van J. Fz. Hinlopen. 

Door B. van der Helst Bez. door J. Vos (Alle de gedichten, Amsterdam 
1726 p. 273). 

3870. — r Vier kinderportretten van de familie Huydecoper. 

Door? Bij de Douair. Huydecoper van Wulverhorst te Zebt. 

3871. HuYGENS. Christiaen Huygens (1551 — 1624). Secretaris 
van den Prins van Oranje, 

1. Door? Verk. Bibl. Jac. Marcus, Amsterdam 1750. 

2. Door?, miniatuur. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Was- 

senaer van Ruyven geb. Huygens. 

3. Door?, op ouderen leeftijd. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones 

van Wassenaer van Ruyven geb. Hujrgens. 

4. Door?, op ouderen leeft^d. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones 

van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

3872. — Christiaan Huygens (1629- 1695). Wiskundige. 

1. Door A. Hanneman 1640, met zijn vader, broeders en zuster. Maurits- 

huis te *s Graveuhag*;. 

2. Door C. Netscher 1671. Bij den den Heer Camberlyn d'Amougies te 

Brussel. Gekocht in Nederland tusschen 18 15 en 1827. Vermoedelijk 
in 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven 
geb. Huygens. Tent. Brussel 1855. 465 

3- Door? Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Aan 
het Koninklijk Instituut gegeven door Prof. Moil, en door hem waar- 
schijnlijk gekocht op de verk. Amsterdam 22 April 1828. Voorheen in 
het bezit van Jean Phüippe Hoeufft (overl. 1821), en in 1785 nage- 
laten door de Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

4. Door?, miniatuur. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van 

Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

5. Borstbeeld in marmer, door J. Cl air ion. Sterrenwacht te Leiden. In 

1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven 
geb. Huygens. ') 

3073' — Constantyn Huygens, Heer van Zuylichem (1596 — 
1687). Secretaris van den Prins van Oranje. Dichter. 

1. Door?, als kind, met een hond. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones 

van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

2. Door? op jeugdigen leeftijd, de luit spelende. In 1785 nagelaten door de 

Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

3. Door M. Jz, Mierevelt 1625. Verk. coll. M. C. van Hall, Amsterdam 

27 April 1858. Vermoedelijk in 1785 nagelaten door de Douair. Barones 
van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. (W. Delff se ). 

4. Door J. Cossiers 1625 (?), grauwtje, in een bloemkrans door pater 

S eg her 8. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer 
van Ruyven geb. Huygens. Bez. door S. Ingen (Eenige gedichten 
Amsterdam 1658 p. 45). 

5. Door J. Li evens 1Ó27. (Huygens, Gedichten ed. Worp H p. 179 — 

181, 235. — Oud-Holland IX p. 128-130). ») 

6. Door A. van Dyck (P. Pontius se. — Huygens, Gedichten ed. 

Worp II p. 235). 

7. Door A. Hanneman 1640, met zijn kinderen. Mauritshuis te 's Gra- 

venhage. Gek. 1822 van de Douair. Pauw geb. Hoeufit te 's Gra- 
venhage, als door A. van Dyck. In 1785 nagelaten door de 
Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. (P. W. L. 
van der Meulen se. in Const. Hugenii. De vita propria, Harlemi 1827. 
als door Ph. v. Dgk. — Tamisier se. in Magasin pittoresque XXIX 
p. 181. — F. F. Waanders lith. in Kunstkrongk 1847. — Ch. Courtry se, 
in J. Guiffirey, Ant. van Dyck, Paris 1882V ») Het portretje door de Bray in de Universiteit van Amsterdam, stelt wellicht Lode- 
wyck Huygens voor. Ook dat door C. Netscher in het Rijksmuseum te Amsterdam is 
hem vroeger ten onrechte toegesdueven. 

3) Een geteekend portret door J. Lievens is in het Britsch Museum te Londen. 466 

8. Door M. Jz. Miereyelt 1641 (Hugenius, Momenta desoltoria, 

Hagae-Comituxn 1655 p. 159). 

9. Door Casp. Netscher 1672. R^ksmuseum te Amsterdam. Gekocht 

1825. Vondel-Tent. Amsterdam 1879 (A. Blooteling se. tweemaal). 

10. Copie naar het vorige. Verk. Amsterdam 28 Oct. 1839, als door M.Jz. 

Mierevelt. 

11. Door? Ten voeten uit, met zijn klerk. In 1785 nagelaten door de Douair. 

van Wassenaer van Rayven geb. Huygens. 

12. Door? op ouden leeftijd. In 1785 nagelaten door de Douair. van Wassenaer 

van Ruyven geb. Huygens. 

13. Door? ca. 1686. In 1785 nagelaten door de Douair. van Wassenaer van 

Ruyven geb. Huygens. 

14. Door? Verk. Amsterdam 22 April 1828. 

15. Door? Verk. coll. Barones van Utenhove van Heemstede, Utrecht 

21 Oct. 1880. 

16. Door?, miniatuur. In 1785 nagelaten door de Douair. van Wassenaer 

van Ruyven geb. Huygens. 

17. Door?, miniatuur. In 1785 nagelaten door de Douair. van Wassenaer 

van Ruyven geb. Huygens. 

18. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, 

Rijksmuseum te Amsterdam. 

19. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, 

Rijksmuseum te Amsterdam. 

20. Borstbeeld in marmer, door A. Quellinus, 1651. Was bij Mr. W. 

Wintgens te *sGravenhage (overl. 1895) en voorheen b^ den Heer 
A. D. Schinkel te. 's Gravenhage. Uffenbach zag het 1711 in de 
Haagsche Schilder- Academie, maar noemde het het portret van Chris- 
tiaan Huygens (Merkwürdige Reisen, Ulm 1754» IH p. 375). 

3874. — Constantyn Huygens, Heer van Züylichem (1628 — 
1697). Secretaris van den Prins van Oranje. 

1. Door?, op jeugdigen leeftijd, miniatuur. In 1785 nagelaten door de 

Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

2. Door A. Hanneman 1640, met zgn vader, broeders en zuster. Mau- 

ritshuis te 's Gravenhage. 

3. Door Hanneman 1663, tweemaal (Christ Huygens, Oeuvres com- 

plètes, IV p. 331, 334, 337). 

4. Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 

Ruyven geb. Huygens. 467 

3875- HuYGENS. Constantyn Huygens, Heer van Zuylichem 
(1675—1739). 

Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 
Ruyven, geb. Huygens. 

3876. — Geertruid Huygens (1599 — 1680). Echtg. van Phil. 
Doublet. 

1. Door Casp. Netscher 1668. Bij den Heer Camberlyn d'Amougies 

te Brussel. Gekocht in Nederland tusschen i8i5eni827. Vermoedelijk 
in 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven 
geb. Huygens. Tent. Brussel 1855. 

2. Door? Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabricius van Leyenburg, 1883. 

3. Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 

Ruyven geb. Huygens. 

4. Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 

Ruyven geb. Huygens. 

3877. — Lodewijk Huygens, Heer van Zuylichem (164 1 — 1699). 
Drost van Gorinchem. 

1. Door A. Hanneman 1640, met zijn vader, broeders en zuster. Maurits- 

huis te *s Gravenhage. 

2. Door?, op jeugdigen leeftijd, miniatuur. In 1785 nagelaten door de Douair. 

Barones van Wassenaer van Ruygen geb. Huygens. 

3. (?). Door J. de Bray. Universiteit van Amsterdam. Verk. coU. Jer. de 

Bosch, Amsterdam 1812, als het portret van Christiaan Huygens. 
Vermoedelijk in 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wasse- 
naer van Ruyven geb. Huygens. 

4. Door J. van Loo, vóór 1663 (Christ. Huygens, Oeuvres complètes IV 

P. 324). 

5. Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 

Ruyven geb. Huygens. 

3878. — Lodewijk Huygens (geb. ca. 17 10, jong overl.). 

Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 
Ruyven geb. Huygens. 

3879. — Maurits Huygens (1595 — 1642). 

Door Rembrandt 1630 Kunsthalle te Hamburg. Coll. Wesselhoeft te 
Hamburg. Verk. coll. D. Vis Blokhuizen (Rotterdam), Par^s i April 1870. 

59 468 

3880. HuYGENS. Philips Huygens (1638— 1657). 

Door A. Hanneman 1640, met zijn vader, broeders en zuster. Mauritshuis 
te 's Gravenhage. 

3881. — SusannaHuy gens(i637— 1725). Echtg. van Ph. Doublet. 

1. Door A. Hanneman 1640, met haar vader en broeders. Mauritshuis te 

's Gravenhage. 

2. Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 

van Ruyven geb. Huygens. 

3. Door? In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer van 

Ruyven geb. Huygens.- 

4. Door?, met haar oudste dochter. In 1785 nagelaten door de Douair. 

Barones van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

5. Door?, met haar man en twee dochters. In 1785 nagelaten door de 

Douair. Barones van Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

6. Door?, miniatuur. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van 

Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

7. Door?, miniatuur. lu 1785 nagelaten door de Douair. Barones van 

Wassenaer van Ruyven geb. Huygens. 

3882. — Susanna Louise Huygens (1714 — 1785). Echtg. van 
W. Baron van Wassenaer van Ruyven. 

Door?, zeer jong. In 1785 nagelaten door de Douair. Barones van Wassenaer 
van Ruyven geb. Huygens. 

r 

3883. — Eenige portretten der familie Huygens. 

Door Casp. Netscher. Bij den Heer Camberlyn d'Amougies te Brussel. 
Grekocht in Nederland tusschen 1815 en 1827. Tent. Brussel 1855. 

3884. HuYGHESZ. Pieter Huyghesz, 

Door P. Isaacsz., vóór 1603. Was 1603 te Leiden in de Klok (v. Mander 
ed. 1618 p. 205 a). 

3885. HuYGHENS. Antonia Huyghens (1710— 1784). Echtg. van 
van R. W. van Pabst. 

Door? Bij Jhr. Mr. van Pabst van Bingerden te 's Gravenhage. 

3886. — Apollonia Huyghens. Echtg. van Abr. deBrauw, 1658 

Door? Bij Jhr. Mr. E. N. de Brauw te 's Gravenhage Tent. *s Gra- 
venhage 1881. 469 

3887. HUYGHENS. EverhardHuyghens, Heer van Schoonderlocht 
en O verhagen (1596 — ). Burgemeester van Wageningen. 

Door? 1669. Museum te Leeuwarden. Geschenk van de familie van Sminia 
te Bergum, 1890. 

3888. - Maria Huyghens (1680 — ). Echtg. van P. Buteux. 

Door? Bij den heer J. P. I. Buteux te Middelburg. 

3889. — Wilhelma Henriette Huyghens(i7i3 — i747).Echtg. 
van N. W. Fabricus. 

Door F. Decker. Museum te Haarlem. Leg. Jhr. Fabridus van Leyen- 
burg, 1883. 

3890. — Huyghens. Mansportret 

Door? 1605. Mu:»eum te Leeuwarden. Geschenk van de familie van Sminia 
te Bergum, 1890. 

3891. HuYGS. Catharina Huyghs. Echtg. van Dirck Haeck. 

Door J. A. Rotius. Verk. Amsterdam 21 Juni 1887. 

389:». HuYSMAN. Andries Huysman. 

Door? Op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening 
er naar is op het Archief te Amsterdam. 

3893. HuYSMANS. Susanna Huysmans (—1661). Echtg. van 
L. Ph. de Vematty. 

Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 

3894. HuYSSEN. Adriaen Huyssen (1568 — ). 

Door? 1615. Bij Jhr. Mr. W. M. de Brauw te Middelburg. Tent. *sGra- 
venhage 1881. 

3895. — Alexander Johan Hieronymus Huyssen van Kat- 
tend ijk e, Heer van Kattendijke en Wijtvliet (17 17 — 1762) 
Burgemeester van Middelburg. 

1. Door M. Verheyden (v. Gooi II p. 291). 

2. Door?, met vrouw en twee kinderen. Bij Baron Huyssen van Katten- 

dijke te Arnhem. 470 

3896. HuYSSEN. Anna Huyssen. Echtg. van Com. van Beest van 
Heemskerck, 1608. 

1. Door? 161 5. Bij Jhr. Mr. W. M. de Brauw te Middelburg. Tent. 'sGra- 

yenhage 1881. 

2. Door? 1625. Bij Jhr. T. E. de Brauw te 's Gravenbage. 

3897. — Frederick Huyssen, Heer van Ravels, Kattendijke, 
enz. (1636 — 1679). Rentmeester-Generaal bewester Schelde. 

Door? Bij Baron Huyssen van Kattendijke te Arnhem. 

3898. -- Hendrik Huyssen van Kattendijke, Heer van 
Ravels en Kattendijke (1667— 1708). Burgemeester van Mid- 
delburg. 

Door? Bij Baron Huyssen van Kattend^ke te Arnhem. 

3899. — Johan Huyssen, Heer van Kattendijke, Soutelande enz. 
(1566 — 1634). Pensionaris van Goes. 

1. Door M. Jz. Mierevelt 1616 (F. Schillemans se.). 

2. Door?, met zijn zoon. Bij Baron Huyssen van Kattendijke te Arnhem. 

3900. — Johannes Huyssen, Heer van Goidschalksoord en 
Kattendijke (—1653). 

Door?, met zijn vader. Bg Baron Huyssen van Kattendijke te Arnhem. 

3901. — Johannes Huyssen, Heer van Oud- en Nieuw Vosmeer 
(1630 — 1667). Schepen van Middelburg. 

Door? Bij Baron Huyssen van Kattendijke te Arnhem. 

3902. — Mar gare tha Huyssen (1632 — ). Echtg. van Hier. van 
Tuyll van Serooskerken, van Albr. Graaf van Dohna en van 
Adr. Gust. Graaf van Flodorp. 

Door? Bij Baron Huyssen van Kattendijke te Arnhem. 

3903. — Maria Susanna Huyssen van Vosmeer (1659 — 
17 13). Echtg. van Hendr. Huyssen van Kattendijke. 

Door? Bij Baron Huyssen van Kattend^ke te Arnhem. 

3904. — Martin a Huyssen. Echtg. van J. de Brauw (1559 — 1619). 

Door? Bg Jhr. Mr. E. N. de Brauw te 's Gravenhage. 471 

3905. HUYSSEN Huyssen. Dochter van Johan Huyssen 

(1566— 1634). 

Door?, met haar moeder. Bij Baron Huyssen van Kattend^ke te Ambem. 

3906. — Huyssen van Kattendijke. Mansportret. 

Door K. de Moor 1702. Bij Jhr. F. H. Ridder Huyssen van Kattendijke 
te Velp. 

3907. VAN HUYSUM. Jan van Huysum ^682 — 1749). Schilder te 
Amsterdam. 

I. Door A. Boon en. Verk. coU. Gildemeester, Amsterdam 1800 (Mau- 
saisse lith. 1825). 

7. Door A. B o o n e n, kleiner. Verk. coll. J. van der Marck (Leiden), Am- 
sterdam 1773 (A. V. Halen se. — J. Houbraken se. in v. Gooi II p. 14). 

3908. DE Hu Y VETTERE. Maria de Huyvettere. Echtg. van Jac. 
Simonsz. Magnus ( — 1558). 

Op een grafsteen, met baar man en 12 kinderen, voorheen in de West- 
monsterkerk, tbans in de Nieuwe Kerk te Middelburg. 

3909. HuYZER. E. Huyzer. 

Door C. Troost 1731, op een overliedenstuk van bet Chirurgijnsgild, in 
bet Rijksmuseum te Amsterdam. 39IO- VAN Idsaerda. Baerte van Idsaerda(i52i — 1603). Raad 
in hét Hof van Friesland. 

Door? Was bij Jhr. van Sminia te Bergum (overl. 1859). 

391 1. — Tintje van Idsaerda (1562— ).Echtg. van HesselBootsma. 

Door? 1598. Museum te Leeuwarden, als onbekend damesportret (n. 291). 
Gesch. van de familie van Sminia te Bergum, 1890, en afk. van Orxma- 
State te Menaldum (Friesche Volks- Alkmanak 1844 p. 170 — Alg. Ned. 
Fam. Blad VI p. 206, 207). 

3912. VAN Imhoff. Gustaaf Willem Baron vanimhoff. (1705 
— 1751). GouveFneur-generaal van Nederl. Indië. 

1. Door Ph. V. Dijk, I7i.2. Bureau van den Secretaris van den Raad van 

Indië te Batavia (Oud-HoUand XII p. 197). 

2. Door Ph. V. Dijk 1744 (F. Tanjé se 1745). 

3. Door Ph. V. Dijk. Paleis te Weltevreden. Vroeger in het Kasteel te 

Batavia, en in de Raadkamer van het Hotel te Rijswijk. 

4. Verkleinde copie naar het vorige. Paleis te Buitenzorg. 

5. Verkleinde copie naar het vorige. Ministerie van Koloniën te *s Gravenhage. 

6. Verkleinde copie naar het vorige. Rijksmuseum van Koloniën te Am- 

sterdam, 

7. Door J. M. Quinkhard 1742 (J. Houbraken se.). 

3913. VAN Immerzeel. Jan van Immerzeel. 

Door F. Bol 1652, als Kapitein op een schutterstuk in het Museum te Gouda. 

3914. Indies. Gerrit Indies. 

Door Th. de Keyser 161 9, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgild, 
in het R^ksmuseum te Amsterdam. 473 
3915- INDISCHERAVE. Gerrit Jacobsz. Indischerave. 

Door B. V. d. Helst 1643, op een schutterstuk in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

3916. — Indischerave. 

Door B. V. d. Helst. Verk. Amsterdam 6 Mei 17 16. 

3917. Ingelbrecht. Sara Christina Ingelbrecht. 

Door A. Boon en. Bij Mr. J. C. v. d. Kdsteele, op den huize Oud-Clin- 
gendaal bij Wassenaar. 

3gi8. — Ingelbrecht. Zuster van Sara Christina In- 
gelbrecht. 

Door? Bij Mr. J. C. v. d. Kasteele, op den huize Oud-Clingendaal bij 
Wassenaar. 

3919. Ingels. Apollonius Ingels ( — 1633). Burgemeester van 
Vlissingen, 

Door? Zeeuwsch Grenootschap te Middelburg. 

3920. — Reynier Ingels (1620—). Pastoor te Amsterdam. 

Door J. Ingelius 1660. Museum Amstelkring te Amsterdam. Afk. van de 
St. Nicolaas-Kerk binnen de veste te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

3921. Ingen. Simon Ingen. Midden der 17de eeuw. Dichter te 
Vreeland. 

Door D. BI eek er. Bezongen door S. Ingen (Eenige gedichten, Amsterdam 
1658 p. 30). 

3922. VAN Ingen. Aletta van Ingen. (Eerste kwart der 1 7de eeuw). 
Echtg. van H. Rendorp. 

Door? Bij Jhr. Gevers, op het kasteel Marquette b^ Beverwijk. 

É 

3923. Insma. Anna Insma. (Tweede helft der i8de eeuw). Echtg. 
van Ysbr. Bruyti. Dichteres.. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuur. In het PanpoCticon Batavum, Rijks- 
museum te Amsterdam. 

3924. VAN Irhoven, Willem van Irhoven (1698 — 1760). Hoog- 
leeraar te Utrecht. 

Door J. M. Quinkhard 1754. Universiteit te Utrecht (P. Tanjé se.). 474 

3925. ISAACSZ. Pieter Isaacsz. (1596 — 1618?). Schilder te Am- 
sterdam. 

Door P. Isaacsz. op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. 
Een teekening er naar op het Archief te Amsterdam. 

3926. ISABELLA VAN PORTUGAL (1395 — 1473). Gemalin van Philips 
den Goede. 

1. Door Jan de Smet 1433, op een glas in de O. L. V. KerkauSablon 

te Brussel (Messager des sciences historiques, 1870 p. 267). 

2. Door Henrick van Pede 1434, op een glas in het Augustijnen- 

klooster te Leuven (Messager des sciences historiques, 1865 p. 468, 469). 

3. Door Jan van Puersele 1436. Op een glas in het St. Jans-hospitaal 

te Brussel (Messager des sciences historiques, 1865 p. 470, 471). 

4. Door Jean Martins 1448, op een muurschildering in de Groote 

Vleeschhal te Gent (Messager des sciences historiques, 1859 p. 105 vlg.). 

5. Door? Op een glas in de St. Rom bout-kerk te Mechelen (Messager des 

sciences historiques, 1877 p. 14). 

6. Door?, met haar gemaal en zoon. Op een niet meer aanwezig glas in 

den Dom te utrecht. (Ned. Kunstbode II p. 377). 

7. Door? Seminarie te Brugge. Afk. van de Abdij van Dune. (Afg. in 

Couvez, Historie de Bruges, 1850). 

8. Door? Oude copie. Museum te Gent. 

9. Door? Oude copie. Museum te Rijssel. 

10. Op een koperen grafplaat, in het klooster der Karthuizers te Montregnault 
bij Noyon. (Afg. in Bern. de Montfaucon, Les monumens de la 
monarchie fran9aise, III, Paris 1731 p. 260). 

3927. ISABELLA VAN BoURBON (— 1465). Gemalin van Karel den 
Stoute. 

1. Door? Seminarie te Brugge. Afk. van de Abdij van Dune. (Afg. in 

Couvez, Historie de Bruges, 1850). 

2. Door? Oude Copie. Museum te Gent. 

3928. ISABELLA VAN PORTUGAL (1504 — 1539).- Gemalin van Keizer 
Karel V. 

1. Door Titiaan. Museum te Madrid. Vermeld in een brief van Titiaan 

aan den Keizer, 5 Oct. 1544 (Crowe u. Cavalcaselle, Tizian, U p. 752). 

w 

Door den Keizer 1556 meegenomen naar het klooster San Yuste bij 
Plasencia. Rubbens maakte er 1605 te Madrid een copie van. 

2. Door Titiaan. Was op het slot Pardo bij Madrid, en is 1608 in den 

brand van het slot vernield. 475 

3- Door Titiaan. Verk. coll. Karel I, Koning van Engeland, Londen 1650. 

4. Copie naar Titiaan. Slot Ambras in Tirol. 

5. Door G. Moroni. Museum te Augsbuig. 

6. Door A. Moro. In 1682 bg Diego Duarte te Amsterdam. Afk. uit de 

verzameling van Keizer Rudolf II te Praag (Oude Tijd f870 p. 399). 

7. Door Christophorus van Utrecht? Museum te Napels (v. Mander 

ed. Hymans I p. 285). 

8. Door Willem Scrots. In 1556 door Maria van Hongarije meegenomen 

naar Spanje (Pinchart, Tableaus et sculptures de Marie de Hongrie p. 14). 

9. Door H Holbein?? Was ca. 1840 in het Palais Royal te Parijs 

(Maubuisson se. in Galeries historiques de Versailles). 

10. Door? Museum te Besan^on. Geschenk van Aimédè Raimond. 

11. Door? Seminarie te Brugge. Afk. van de Abdij van Dune. (Afg. in 

Couvez, Histoire de Bruges, 1850). 

12. Door? Oude copie. Museum te Brussel. 

13. Door? Was 1559 op het kasteel te Turnhout (Pinchart, Tableaux et 

sculptures de Marie de Hongrie). 

14. Door? Op een glas in de St Gudule te Brussel. 

15. Buste in brons» door Pompeo Leoni. In het Escuiiaal. 

3929. ISABELLA VAN Valois ( — 1568). Gemalin van Philips II. 

1. Door A. Moro. Verk. coU. Wilson, Pargs 188 1. Afk. uit de coll. 

kardinaal Fesch te Rome (overl. 1839). Verk. coU. Davenport Bromley, 
London 1863. Tent. Brussel 1873 (J. Jacquemart se. in CoUedion 
Wilson, Paris 1873). 

2. Door A. Moro. Verk. coU. Vicomte de S. P., Par^s 22 Jan. 1872. 

Afk. van de verk. coll. Bemal, Londen 1855. 

3. Door of naar A. Moro. Te Versailles (Pedretti se. in Graleries histo- 

ques de Versailles). 

4. Door A. Moro. Verk. coll. J. Shaw Philips, Londen 1866. 

5. Door S. Coello. Bij Lord Wantage te Londen. Verk. coU. de Zoete, 

Londen 1885. 

6. Door S. Coello. Verk. coll. Bemal, Londen 1855. 

7. Door J. Pantoya de la Cruz. Museum te Madrid. (A%. inP. Lefort, 

La Peinture espagnole, Paris 1893 p. 131). 

8. Door Sophonisba Anguiscola, herhaaldelijk. Een dezer portretten 

werd 1561 aan Paus Paulus IV gezonden. (Allgem. Künstler-Lezicon, 
in, Leipzig 1878 p. 65). 

9. Door Sophonisba A ngu is cola. Verk. coll. John Webb, Londen 1869. 
10. Door Diego Felipe Liafio, miniatuur. Bij den Heer Stirling Max- 
well op Keir bij Stirling (Afg. in W. Stirling Maxwell, The doister 

life of Charles V, London 1891 p. 412). 

60 476 

11. Door Raph. Co ex ie 1596. Geschenk van Albertus en Isabella aan 

Friedrich Wilhelm van Saksen (Messager des sdences historiques, 1858 
p. 172). 

12. Door? Seminarie . te Brugge. Afk. van de Abdij van Dune. 

13. Door? In 1567 geconfisqueerd iu het huis^ van Alonso de la Loo te 

Brussel (Messager des sciences historiques, 1855 P* 4 '9)' 

14. Door? In 1568 geconfisqueerd in het kasteel Graesbeek, toebehoorende 

aan den graaf van Egmond (Messager des sciences historiqucs, 1855 
p. 418). 

15. Buste in brons, door Pompeo Leoni. In het Escuriaal (Afg. in de 

Gazette der Beauz-Arts 1886 II p. 418). 

3930. Isabella Charlotte van Nassau-Dietz (1692— 1757). Ge- 
malin van Christian Vorst van Nassau-Dillenburg. 

Door J. Volders, met haar moeder, broeder en zusters. Koninklijk Paleis 
te 's Gravenhage. Afk. van het Hof te Leeuwarden (Ned. Kunstbode II 

P- 37). 

3931. VAN ISENDOORN. Anna van Isendoorn. Echtg*. van Anth. 
van Aemstel van Mynden. 

Door?, met haar ouders, broeders en zusters, op een votiefstuk, voorheen 
op den huize de Kannenburg b^ Vaassen. 

3932. — Anthony van Isendoorn, Heer van Sterkenburg 
(Begin der 16^^ eeuw). 

Door? op een votiefstuk op het kasteel Heeswijk. Tent. Utrecht 1894 (n^. 313). 

3933' — Elbert van Isendoorn a Blois, Heer van Stockum 
en de Kannenburg ( — 1680). 

1. Door M. V. Musscher. Bij den Heer Holtzman te Amsterdam. 

2. Door? 1654. Verk, Amsterdam 10 Dec 1878. 

3934- — Hadewich Anna van Isendoorn a Blois. 

Door? 1654. Verk. Amsterdam 10 Dec. 1878. 

3935. — Hendrick van Isendoorn a Blois, Heer van Isen- 
doorn (Tweede helft der lö^e eeuw). Erfmaarschalk van het 
Hertogdom Limburg. 

Door?, met zijn ouders, broeders en zusters, op een votiefstuk, voorheen op 
den huize de Kannenburg bij Vaassen. 477 

3936. VAN ISENDOORN. Johan van Isendoorn, Heer van Isen- 
doorn (Eerste helft der ló^e eeuw). 

Door?, met zijn vrouw en kinderen, op een votiefstuk, vooiiieen op den 

É 

huize de Kannenburg bij Vaassen. 

3937- — Johan van Isendoorn a Blois, Heer van de Kannen- 
burg (—1563). 

Door?, met z^n ouders, broeders en zusters, op een votiefstuk, voorheen op 
den huize de Kannenburg bij Vaassen. 

3938. — Johanna van Isendoorn. Echtg. van Hendrik van 
Boineburg van Honstein. 

Door?, met haar ouders, broeders en zusters, op een votiefstuk, voorheen op 
den huize de Kannenbuiig bij Vaassen. 

3939. — van Isendoorn a Blois. 

Door? 161 5. Verk. coll. Isendoorn k Blois, Arasterdam 1879. 

3940. ISERMAN. Jan Jacobsz. Iserman. 

Door J. A. Duyf 1636, op een regentenstuk van het Wees- en Aalmoese- 
niershuis, in het Museum te Gouda. 

3941. VAN ISSELMUDEN. Hendrik van Isselmuden tot Zwol- 
lingerkamp ( — 1751). Landcommandeur der Balie van Utrecht 
van de Ridders van de Duitsche Orde. Drost van VoUenhove. 

Door? Ordehnis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der Ridder- 
lijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

3942. — Jan van Isselmuden van de Rollecate ( — 1732). 
Ordinaris-Gedeputeerde ten Landdage van Overijssel. 

Door A. V. d. Werf f. Museum te Zwolle. Gek. 1888. 

3943. VAN Ittersum. Coenraad van Ittersum tot Nyenhuis 
(-1657). 

Door? Bij A. M. K. W. Baron van Ittersum te 's Gravenhage. 

3944. — Ernst van Ittersum tot Nyenhuis (1560— 1611). 
Drost van Twenthe. 

Door? 161 1. Bij A. M. K. W. Baron van Ittersum te 's Grnvenhage. 478 

3945- VAN Ittersum. Ernst van Ittersum tot Nyenhuis, 

Heer van de Leemcule en het Laer (1615 — 1651). Drost van 
IJsselmuiden. 

Door? 1646. Bij A. M. K. W. van Ittersum te 's Gravenhage. 

3946. — Ernst Hendrik van Ittersum van den Oosterhof, 
Heer van Oosterhof, BeVerfeurde en Buxbergen ( — 1733). 

Door? Bij F. A. Baron van Ittersum van den Oosterhof te Zutphen. 

3947. — Geertruid van Ittersum. 

Door? 1677. ^^ ^' ^- ^* ^* Baron van Ittersum te *s Gravenhage. 

3948. — Hendrik van Ittersum tot Nyenhuis, Commandeur 
der Balie van Munster van de Ridders van de Duitsche Orde 
te Welhem, 1629. 

Door? Bij A. M. K. W. Baron van Ittersum te 's Gravenhage. 

3949. — Ida van Ittersum tot Nyenhuis (ca. 1647 — ^729). 
Echtg. van Ernst v. Ittersum van den Oosterhof. 

Door? B^ A. M. K. W. Baron van Ittersum te *s Gravenhage. 

3950. — Ida Magdalena van Ittersum ( — 1728). Echtg. van 
H. Bentinck. 

Door? Bij Mr. R. T. C. H. Baron Bentinck van Schoonheeten te ZwoUe. 

3951. — Robert van Ittersum tot Nyenhuis (1538 — 1589). 
Commissaris-Generaal van de Garnizoenen in Overijssel. 

Door? 157 1. Bij A. M. K. W. Baron van Ittersum te *s Gravenhage. 

3952. — Robert van Ittersum tot Nyenhuis (1592 — 1636). 
Drost van Twenthe. 

I. Door? Bij A M. K. W. Baron van Ittersum te *s Gravenhage. 
3. Bg Mr. R. T. C. H. Baron Bentinck van Schoonheeten te Zwolle. 

3953- — Robert van Ittersum tot Nyenhuis (1645 — ^705)- 
Drost van Salland. Kolonel der ruiterij. 

1. Door I. de Moucheron. Bij A. M. K. W. Baron van Ittersum te 

's Gravenhage. 

2. Door? Bij A. M. K. W. van Ittersum te 's Grravenhage. 479 

3954- VAN Ittersum. Seyna van Ittersum (1579—). Echtg. van 
Herm. van der Beek. 

Door? Bij A. M. K. W. van Iltersum te *s Gravenhage. 

3955* — Wynand Coert van Ittersum van den Oosterhof 
(1647 — 1676). Kapitein. 

1. Door? Bg A. M. K. W. Baron van Ittersum te *s Gravenhage. 

2. Door? B^ A. M. K. W. Baron van Ittersum te 's Grayenhage. 

3956. — van Ittersum. Mansportret 

Door? aet. 70, Museum te Zwolle. Gekocht 1888. 

3957. IWEMA. Riender Iwema. 

Door Abr. van Coninxvelt 1647, op een familietafrecl bij Jhr. J. Hora 
Siocama van de Harkstede te Driebergen. Tent. Utrecht 1894. 

3958. — Sieuwke Iwema (1624 — 1678). Echtg. van H. Siccama. 

Door Abr. van Coninxvelt 1647, op een familietafreel b^ Jhr. J. Hora 
Siccama van de Harkstede te Driebergen. Tent Utrecht 1894. 

3959. IwSMA. Dodo Iwsma ( — 153 1). Pastoor te Beesd 

Op een graüsteen in het Museum te Leeuwarden. Gekocht 1887. 3960. Jacoba van Beieren (1401 — 1436). Gravin van Holland, enz. 
Gemalin van Jan Dauphin van Frankrijk, van Jan IV. Hertog 
van Brabant, van Humphrey Hertog van Gloucester en van 
Frank van Borssele. 

1. Door J. Mostaert. Museum te Antwerpen. Was in het begin der 

17de eeuw bq Nicolaes Suyker te Haarlem. Verk. coll. Enschedé, 
Haarlem 1786. Daarna in de coll. Ertbom te Utrecht (v. Mander ed. 
16 18 p. 150 a. — J. Folkema se. 1753 naar een teekeuing van T.H. 
Jelgersma 1753) «). 

2. Oude copie naar het vorige. Bij den Markies de Heredia in Spanje. 

3. Oude copie naar hetzelfde. Bij den Heer J. F. A. Lindsen te Utrecht. 

Tent. Utrecht 1894 (n©. 312). 

4. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Afkomstig uit het Nationaal Museum 

te 's Gravenhage 1808, en volgens overlevering vroeger op het slot 
Nieuw-Teylingen, waar het in het midden der i8de eeuw nog hing 
(Tegenw. Staat van Holland, Amsterdam 1746 p. 322 V 

5. Door? Was in 1708 op het kasteel te Brakel b^ Zalt-Bommel. 

6. Copie naar het vorige. Stadhuis te Schoonhoven. 

7. Door? ca. 1500. Stadhuis te Haarlem (Bijdragen voor vaderl. geschiedenis 

en oudheidkunde, 1885 p. 27. — v. Arkel en Weissman, Noord- 
HoUandsche Oudheden H, 2. p. 45 — Afjg. in P. Langendijk, De 
Grraven van Holland, II, Haarlem 1745 P- ^^)- 

8. Door? Stadhuis te St. Maartensdijk. Afk. van het slot te St Maartensdijk. 

9. Door? Bij Graaf d'Oultremont te Brussel. Afk. van het kasteel te Schagen. ') Henri H3rmans (uitg. van v. Mander I p. 266) en Rob. Stiassny (Repertorium fïlr 
Kunstwissenschait XI p. 379) ontkennen, misschien te recht, dat dit haar portret is. Zeker is 
het, dat Mostaert, haar niet naar het leven kan geschilderd hebben. 
N°. 3960. i 48 1 

10. Door? Herhaling van het vorige. Museum te Kopenhagen. Wordt 

genoemd copie naar Jan van £yck. 

11. Door? Ambraser Sammlung te Weenen. 

12. Door? Oude copie. Bij de Douair. Barones van Tuyll van Serooskerken 

geb. van Weede, op het kasteel te Zuylen bij Utrecht. 

13. Door? Oude copie. Bij de Douair. Barones van Tuyll van Serooskerken 

geb. van Weede, op het kasteel te Zuylen bij Utrecht. 

14. Door? Verk. Amsterdam 14 April 18^0. 

15. Door? Verk. Rotterdam 23 Juli 1876. 

16. Was voorheen op haar niet meer aanwezig grafmonument in de Hof kapel 

te 's Gravenhage (Timareten, Verzameling van gedenkstukken U p. 231. — 
A. Ising. Het Binnenhof te 's Gravenhage 1879, afd. VHI, p. 11 a). 

17. Op het niet meer aanwezig gi-afmonument van Lodewijk van Male, Graaf 

van Vlaanderen, te Rgssel (Aig. in de Montfaucon, La monarchie 
fran9aise, UI p. 184). 

18. Bronzen beeldje in het Rijksmuseum te Amsterdam. (Gazette des Beauz 

Arts, April 1896). X) 

3961. jACObi. Vitus Jacobi. Pastoor te Leeuwarden. 

Door? 1649. Beggnhof te Amsterdam. 

3962. Jacobson. Hester Geertruyd Jacobson. Echtg. van 
W. H. Elberti. 

Door C. Kelder 17 10. Bg den Heer A. J. Cost Budde te Deventer. 

3963. Jacobsz. Bartel Jacobsz. Predikant te Oostzaan, 1578. 

I. ? ? Door? Hervormde Gemeente te Oost-Zaandam. Tent. Zaandam 1874. 

(D. Veelwaard se. 18 17). «) 
2.?? Door? Hervormde Gemeente te West-Zaandam. Tent. Zaandam 1874. 

3964. — Cornelis Jacobzs. 

Door? 1645, als Deken-belijder op een overliedenstuk van het Kuipersgild, 
in het Stadhuis te Middelburg. 

3965. — Evert Jacobsz. 

Door Aert Pietersz.? 1586, op een geschonden schutterstuk In het 
Rijksmuseum te Amsterdam (Oud -Holland V p. 7). >) Nog komt haar portret op vele dergelijke serien van gravenbeeldjes voor, o. a. in 1440 
in hout gesneden door Jorys »beeldesnyder'* (Messager des sdences historiques 1858 p. 90), 
maar het is hier niet de plaats, deze verder op te sommen. 

') Blijkens het costuum dateert dit portret uit veel later t^d. 482 

3966. Jacobsz. Grietje Jacobsdr. Echtg. van G. Pz. Metselaar. 

Door? 1665, Bij den Heer P. Kluyver te 2^aandam. Tent. Zaandam 1874. 

3967. — Guilliam Jacobsz. 

Door D. ▼. d. Queborn. Op een schutter&tuk uit de 16de eeuw van >de 
Edele Voetboog" te Middelburg. 

3968. — Lambert Jacobsz. 

Door Th. de Keyser 161 9, op een overliedenstuk van het Chirurg^nsgUd, 
' in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

3969. — Lenaert Jacobsz. 

Door? 1645, op een overliedenstuk van het Kuipersgild, in het Stadhuis te 
Middelburg. 

• 

3970. — Machteld Jacobsdr. 

Door?, op een niet meer aanwezig votiefstuk in het R. K. Maagdenhuis te 
Amsterdam (T. C. M. H. van R^ckevorsel, Geschiedenis van het R. K. 
Maagdenhuis te Amsterdam. Amsterdam 1887 p. 35). 

3971. — Pieter Jacobsz. 

Door W. V. Valckert 1625, op een scbutterstuk in het R^ksmuseum te 
Amsterdam. 

3972. — Rombout Jacobsz. 

Door W. V. Valckert 1625, op een schutterstuk in het R^ksmuseum te 
Amsterdam. 

3973. — Vincent Jacobsz. (1554 — ). Wijnroeier te Amsterdam. 

Door C. Ketel 1602 (J. Matham se.). 

3974. Jager. Claes Willemsz. Jager. 

Door J. A. Rotius 1655, als Kapitein op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

3975. DE Jager. Anthonie de Jager. 

Door? 1645, op een overliedenstuk van het Kuipersgilde, in het Stadhuis te 
Middelburg. 

3976. — Jan de Jager. 

Door C. Eversdyck 1624, als bode op een schutterstuk uit Goes, in 
Museum Boymans te Rotterdam (Obreen*s Archief VII p. 178). 483 
3977- i^E Jager. Jan Jansz. de Jager. 

Door C. Eversdyck 1624, op een schutterstuk uit Goes, in Museum Boymans 
te Rotterdam (Obxeen*s Archief VII p. 178). 

3978. — Joannnes de Jager (1678 — 1739). Pastoor te Amsterdam. 

Door J. V. Vil ster en 1740 (J. v. Vilsteren se, — A. ▼. Buyzen se.). 

3979. Jansz. Adriaen Jansz. 

Door J. Fz. Versyl 1644, op een regentenstuk in het Weeshuis te Gouda. 

3980. — Adriaenken Jan Ogiersdr. ( — 1535). Echtg. van 
Damas van der Lindt. 

Door? Op een votie&tuk b^ den Heer Loudon te *s Gravenhage. 

3981. — Antony Jansz. (162 1 — 1696). Dichter te Amsterdam. 

1. Door? Verk. Bibl. Jac. Maicus, Amsterdam 1750. 

2. Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, R^ks- 

museum te Amsterdam. 

3982. — Barend Jansz. gen. Baantje (Zeventiende eeuw). Bode 
van het Burgerweeshuis te Amsterdam. 

1. Door? Burgerweeshuis te Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

2. Door? Burgerweeshuis te Amsterdam. 3983. — Dirck Jansz. (Zestiende eeuw). 

Door? aet. 3. Verk. coU. van Straelen-Moons-van Lerius, Antwerpen igFebr. 
1885. 

3984. — Douwe Jansz. (1584 — ), Glasschilder te Leiden. 

X. Door G. Dou 1646. Verk. St. Petersburg Mei 181 7. 

2. Door G. Dou. Verk. coU. Jaques de Roore, 'sGravenhage 4 Sept. 1747 

(Hoet U p. 206). 

3. Door G. Dou. Verk. coll. Coulston, Londen 1881. Afk. van de verk. 

coll. J. Harman, Londen 1844. 

3985. — Gerrit Jansz. 

fl 

Door?, op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. Eenteekening 
er naar, op het Archief te Amsterdam. 

3986. — Guert Jansdr. 

Door? op een regentessenstuk van het Leprozenhuis, in het Stadhuis te 

Amsteidam. 

61 484 

3987- Jansz. Hendrick Jansz. 

Door J. Back er 1642, op een schatterstok in het Stadhuis te Amsterdam. 

3988. — Jan Willem Jansz. Commandeur van de Riddersvan 
St Jan te Haarlem, 1484— 15 14. 

Door? Museum te Haarlem. Afk. van de Commandeiie van St. Jan te 
Haarlem. 

3989. — Jan Jansz. 

Door? Op een overliedenstuk van het Chirurg^nsgilde, in het Museum te Hoorn. 

3990. — Janneken Jansdr. (1609 — 1688). Echtg. van St van der 
Lucht. 

Door Vinc Laur. v. d. Vinne. Was bij w^len Mr. A. J. Enschedé te 
Haarlem (overl. 1896). 

3991. — Jurriaen Jansz. 

Door A. Pietersz. 1603. Op een schutterstok in het Stadhuis te Amsterdam 
(Oud-Holland V p. 19). 

3992. — Lammert Jansz. 

Door?, als vaandrig op een niet meer aanwezig Amsterdamsch schutterstuk. 
Een teekening er naar, op het Archief te Amsterdam. 

3993 — Magdalena Jansdr. (Zestiende eeuw). 

Door? aet. 8. Verk. van Straelen-Moons-van Lerius, Antwerpen 19 Febr. 1885. 

3994. — Mietje Jansdr. (Zeventiende eeuw). Echtgen. van Franco 
de Lange. 

Door? Bg Mej. M. G. Beyen te *s Grravenhage. 

3995. — Rutger Jansz. 

1. Door C. Ketel, als Paulus (v. Mander ed. 1618 p. 191 b). 

2. Door M. Jz. Mierevelt 1604 (v. Mander ed. 1618 p. 196 b). 

3996. — Tryntje Jansdr. 

Door J. de Bray 1667, op een regentenstuk van het Leprozenhuis in het 
Museum te Haarlem. 

3997' — T. Jansdr. 

Door? , op een regentenstuk van het Leprozenhuis, op het stadhuis te Amsterdam. 485 

3990. Jansz. Willem Jansz. Binnen vader van het Weeshuis te 
Nciarden. 

Door G. Kamper 1663, op een regentenstuk in het Weeshuis te Naarden. 

3999. — Zacharias Jansz. (ca. 1580 — 1642). Werktuigkundige te 
Middelburg. 

Door H. Berckmans (J. v. Meurs se). 

4000. Jansenius. Cornelis Jansenius (1585— 1638). Bisschopvan 
Yperen. 

Door Ph. de Champaigne (N. Habert se.). 

4001. Janssens. Cornelis Janssens van Ceulen (1590 — 1665). 

1. Door C. Janssens v. Ceulen. In 1866 ingezonden op de Portrait- 

Exhibition te Londen (C. Waumans se. in de Bie, Gulden Cabinet p. 299). 

2. Door C. Janssens. v. Ceulen. Bij den Heer Rost te Dessau. 

3. Door C. Janssens v. Ceulen 1660. Verk. eoll. Mme B., Pargs 

16 April 1877. 

4002. — Petrus Janssens ( — 1572). Pastoor te Haaren. 

Door? Pastorie der R. K. kerk te Haaren. 

4003. Japiksz. Gysbert Japiksz. (1603 — 1666). Schoolmeester en 
dichter te Bolsward. 

1. Door M. Harings 1637, Museum te Leeuwarden. Greseh. van Mevr. 

de Wed. W. Cnoop Koopmans te Amsterdam (Jan Japiksz. se.). 

2. Door A. ▼. Halen, miniatuur. In het Panpoétieon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. 

4004. DU Jardin. Karel du Jardin (1625— 1671). Schilder te 
Amsterdam. * 

1. Door K. du Jardin 1662. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. eoll. 

Muller, Amsterdam i827> 

2. Door K. dujardin 1666. Museum te Hannover. ColL Hausmann. 

3. Door K. du Jardin. Verk. eoll. Nie. Nieuhoff, Amsterdam 14 April 1777. 

4. Door K. du Jardin. Verk. eoll. Bernal, Londen 1855. 

5. Door B. V. d. Helst. Verk. Amsterdam 14 April 1830. 

6. Door F. Bol. Een tcekening er naar door J. Stolker, op de verk. eoll. 

J. Stolker, Rotterdam 27 Maart 1786. 

7. (?) Door G. ter Borch? Museum te Puy. 436 

4005. DU Jardin. Levina du Jardin (1600 — ) 

Door L. Doom er 1681, op een regen tenstuk van het Burgerweeshuis, in 
het Museum te Alkmaar. 

4006. Jaricx. Atje Jaricx. Echtg. van Reyndert Oom. 

Door G. Flinck, vóór 1647. 

4007. Jas. Pieter Jas. 

Door T. Regters 1758, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

4008. Jaspersz. Pieter Jaspersz. 

Door D. y. d. Queborn. Op een schutterstuk uit de i6de eeuw van »de 
Edele Voetboog" te Middelburg. 

4009. VAN Jelgerhuys. Mayke Gerritsdr. van Jelgerhuys. 
Kleindochter van Wybe van Jelgerhuys. 

Door? Museum te Leeuwarden. Gesch. van den Heer F. A. Posthuma te 
Leeuwarden, 1880. 

4010. — Wybe Gerritsz. van Jelgerhuys { — 1534). Bur- 
gemeester van Leeuwarden. 

Door? 1534. Museum te Leeuwarden. Gesch. van den Heer F. A. Posthuma 
te Leeuwarden, 1880. 

4011. Jelgersma. Taco Hajo Jelgersma (1702 — 1795). Schilder 

te Haarlem. 

« 

1. Door T. H. Jelgersma, miniatuur. Verk. coll. ▼. d. Willigen, Haarlem 

20 April 1874. 

2. Door T. H. Jelgersma (C. v. Noorde se. 1756). 

4012. Jensema. Bauke Jensema van Oldehove (1549 — 1636). 
Echtgenoot van J. Rengers van Oldenhuis tot Post 

Door? 1575. By Jhr. J. Hora Siccama van de Harkstede te Driebeigen. 

4013. Joachiml Albert Joachimi (1560 — 1654). Gezant aan het 
Engelsche Hof. 

Door M. Jz. Mier e velt 1638. Was in het Museum Boymans te Rotterdam, 
maar is 1864 verbrand (Th. Matham se.). 

4014. Joachimsz. Jacob Joachiumsz. 

Door A. Pietersz. 1603, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 487 

4015. JOAN Graaf van Nassau— Katzenelnbogen (1535— 1606). 

Stadhouder van Gelderland. 

1. Door? Te samen met zgn broeders Lodewglc, Hendrik en Adolf. Uit 

het begin der 1 7de eeuw. Hertogelijk slot te Dessau. 

2. Door? Copie naar de vorige schilderg. Rijksmnseum te Amsterdam. Afk. 

uit bet Nationaal Museum te 'sGravenhage 1808. Hing voorheen op 
het huis Honselendqk. 

3. Door? Verkleinde oopie, genomen uit n^. i. Rijksmuseum te Amsterdam. 

Afk. van het huis Honselersdgk. ^ 

4. Door? R^ksmuseum te Amsterdam. Afk. van het huis Honselersdijk. 

5. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden (Ned. 

Kunstbode II p. 38). 

6. Door? Stadhuis te Hoorn. 

7. Door? Stadhuis te Siegen. Tent. Dillenburg 1882. 

8. Door? Seminar te Herbom. Tent. Dillenburg 1882. 

9. Door? Bij den Duke of Bedford op Wobum Abbey bij Bedford. «) 

4016. JOAN Maurits Graaf van Nassau— Siegen (1604— 1679). 
Gouverneur van Brazilië. 

1. Door M. Jz. Mierevelt Is in Mei 1805 uit het Hms in *t Bosch bg 

*s Gravenhage gestolen (Navorscher 1842 p. 29. — W. Delff se. 1637). *) 

2. Door G. V. Honthorst (P. Sontman se. 1647.) 

3. Door F. Bol. Hennitage te St. Petersburg. 

4. Door F. Bol. Bg den Heer O. Wesendonck te Berlgn. 

5. Door G. Flinck, te samen met den Grooten Keurvorst Verk. Amsterdam 

6 Mei 1729. (Hoet I p. 338). 

6. Door G. Flinck. Bezongen door Vondel, ed. Unger, dl. 1657- 1660 

p. 99. (C. van Dalen se. tweemaal. -« J. Faber se). 

7. Door F. Post. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coU. M. C. van 

Hall, Amsterdam 27 April 1858. Vondel-Tent Amsterdam 1879. 

8. Door P. Nas on 1666. Museum te Mainz. In 1840 gelegateerd door 

een kunsthandelaar te Frankfiirt a. M. Behoorde tot den boedel van 
Sybrurgje van Broeckhuysen, wed. van Abel Eppensz. van Meusenbnrgh, 
toen z^ hertrouwde met Dirck Wyn track te 's Gravenhage (overl. 1678). I) De gravure van R. Vinkeles naar M. Jz. Mierevelt draagt verkeerdelijk zijn naam, 
en stelt voor Johan den Jongere, Graaf van Nassau-Siegen (Alg. Konst- en Letterbode 1846 
n, p. 100—105). 

») De twee portretten door M. Jz. Mierevelt, die Havard (L*art et les artistes hollan- 
dais, I p. 51) noemt, stellen niet hem voor, maar denkel^k Johan den Jongere, Graaf van 
Nassau-Siegen. 488 

Later bq liiatth, Verheyden te 's Gravenhage, en 1773 bg Jaques Beigeon 
te *s Gravenhage. Benj. Bolomey schonk het daarna aan het Grenoot- 
sdiap Pictura te 's Gravenhage. ( J. Houbiaken se. naar een teekening van 
A, Schouman. — A. Burger lith. — J. C. Weyerman IV p. 334. — 
Obreen's Archief IV p. 213). 
9. Door M. V. Musscher. Bg de firma Fred. Muller & Co. te Amsterdam. 
Verk. Amsterdam 17 April 1894. Verk. coll. Jer. de Vries, Amsterdam 
1853. Tent. Amsterdam 1867 als door P. Nas on. 

10. Door J. de Baen. Mauritshuis te 's Gravenhage. Verworven tusschen 
18 14 en 1840. (C. Hagens se.). 

XI. Door J. de Baen. Museum te Brunswgk. 

12. Door J. de Baen. Museum te Brussel. 

13. Door J. de Baen. Verk. coU. Stokbroo, Hoorn 3 Sept. 1867. 

14. Door J. de Baen. In 1702 door de dochter van den schüder verkocht 

aan den Grooten Keurvorst. Het was geschilderd voor Joan Maurits 
en na diens dood weer in het bezit van den schilder gekomen (Hou- 
braken H p. 313). 

15. Copie naar J. de Baen. Bij I^rd Elinnaird op Rossie Priory te 

Inchture bij Dundee (Oud-Holland XI p. 228). 

16. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden. 

17. Door? Voorheen op het Hof te Leeuwarden (Ned. Kunstbode Up. 37). 

18. ï>oor? Stadhuis te Hoorn. 

19. Door? Groothertogelijk slot te Weimar. Tent. Weimar 1867. 

20. Door? Stadhuis te Siegen. Tent. Dillenburg 1882. 

21. Door? Johanniter-Ordensschloss te Sonnenburg. 

22 (?). Door? Bi) prins Salm-Salm op het slot Anholt. 

23. Door? Verk. coll. Dr. H. J. Broers, Utrecht 8 Maart 1873. 

24. Door? Verk. Amsterdam 10 Dec. 1878. 4017. Jan Willem Friso Prins van Oranje (1687— 171 i). Stad- 
houder van Friesland. 

1. Door J. Volders, met z^n moeder en zusters. Koninkl. Paleis te 

's Gravenhage. Afk. van het Hof te Leeuwarden. (Ned. Kunstbode 

n p. 37). 

2. Door R. Koets, op jeugdigen leeftijd, herhaaldél^k (v. Grool n p. 439). 

3. Door?, als student. Stadhuis te Franeker. Tent. Leeuwarden 1877. 

4. Door H. de Quiter (J. Houbraken se 1752). 

5. Door Küfner. Koninkl. Paleis te *s Gravenhage. Tent. 's Gravenhage 

1881. Vermoedelijk afk. van het Hof te Leeuwarden. 

6. Door J. Volders, Koninklijk Paleis te 's Gravenhage. Tent te 

*s Gravenhage 188 1. (P. v. Gunst se.). 489 

7. Door J. Volders. Koninkl. Paleis te 's Gravenhage. Tent. 'sGraven- 

hage 1881. 

8. Door J. Volders. Koninkl. Paleis te 's Gravenhage. Tent. *sGraven- 

hage 1881. 

9. Door J. Volders. Koninkl. Paleis te *8 Gravenhage. Tent. 's Graven - 

hage 1881. 

10. Door W. y. Mieris, miniatuur. Verk. coU. A. Mos, Amsterdam 3 

Dec. 1861. 

11. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden 

(Ned. Kunstbode n p. 37). 

12. Door? Museum te Leeuwarden. Afk. van het Hof te Leeuwarden. 

13. Door? Koninkl. Paleis te 's Gravenhage. Tent. 'sGravenhage 1881. 

14. Door? Koninkl. Paleb te 'sGravenhage. Tent. 'sGravenhage 1881. 

15. Door? Museum te Leeuwarden. Leg. Mr. A. Quaestius teDronrgp 1889. 

16. Door? Stadhuis te Hadamar. Tent. Dillenburg 1882. 

17. Door? Bij Jhr. Mr. W. H. de Beaufort, op den huize de Treek bij 

Neerlangbroek. Afk. van de familie van Sminia te Betgum. 

18. Door? Bq Mr, H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 

19. Door? Bij Mr. H. J. S. M. van Wageningen te Arnhem. 

40 1 8. DE JODE. Elisabeth de Jode. Echtg. van Nic. Ruysch. 

Door? 1604. B^ den Heer J. de Ridder Fz. te Amerongen. 

4019. — Norbertus de Jode (1647 — i?©?)' Abt van Bern. 

Door? Abdij van Bern. 

40iïo. JOHANNA VAN Arragon (1479 — 1555). Gemalin van Philips 
den Schoone. 

1. Door? ca. 1490, met haar ouders en zusters, op een votiefstuk in het 

Museum te Madrid. (Afg. Klass. Bilderschatz, nr. 80). 

2. Door J. Mabuse. Bij den Hertog van Aumale op het kasteel Chantilly. 

Verk. coU. Northwick (Thirlestane House), Cheltenham 1859. 

3. Door L. Cranach, met haar oudsten zoon. B^ den Earlof EUenborough. 

Verk. coU. Northwick, Londen 1855 

4. Door A. Giudici. Slot Ambras in Tirol. 

5. Door MicheL B^ den Heer Val. Carderera te Madrid. (Afg. in 

Ant Rodr. Villa, La Reina Dofia Juana k Loca, Madrid 1882). 

6. Door? Museum te Brussel. Fragment van een triptiek, afk. uit de 

St. Lievens-kerk te Zieriksee. Na den beeldenstorm op het Stadhub 
geborgen, werd de triptiek 1809 door de stad aan de R. K. kerk ten 
geschenke gegeven, maar 1850 door deze verkocht. Verk. coU. Middleton, 
Londen 1872 (Ned. Kunstbode II 398, 401). 490 

7. Door? Seminarie te Brugge. Afk. van de Abd^ vad Dune. (A%. in 

Couvez, Histoire de Bruges, 1850). 

8. Door? Ambraser-Sammlung te Weenen. 

9. Door? Gothisches Haus te Wörlilz. 

10. Door? Kasteel van Beauregard (Ledere se. naar een copie van J. P. 

Granger in Galeries historiqnes de Versailles). 

11. Door?, copie. Museum te Brussel (Messager des sdences historiqnes 

1861 p. 454). 

12. Door? Op een glasraam, voorheen in het St Nicolaas- Gasthuis te 

's Gravenhage. Een teekening er naar in het^ Zeeuwsch Grenootschap te 
Middelburg (Zelandia Illustrata I p. 71). 

13. Tombe in de Kathedraal te Grenada (Afg. in Mariéjol, L'Espagne sous 

Ferdinand et Isabelle, Paris 1892 p. 123). 

4021. JOHANNETA VAN NaSSAU— DiETZ. (1693— 1765). 

Door J. Volders, met haar moeder, broeder en zusters. Koninkl. paleis 
te *s Gravenhage. Afk. van het Hof te Leeuwarden (Kunstbode II 

4022. JOLYT. Geleyn Jolyt Burgemeester van Middelburg. 

Door D. V. d. Queborn, op een schutterstuk uit de 1 6de eeuw van »de Edde 
Voetboog** te Middelburg. 

4023. — Jan Jolyt 

Door?, op een schutterstuk van »de Edele Voetboog'' te Middelbnig. 

4024. DE JONCHEERE, Jacob de Joncheere ( — 1769). Raadsheer 
te Utrecht 

Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

4025. JONCKHEYN. Adriana Jonckheyn. Echtg. van R. Pauw. 

Door D. Dz. Santvoort 1637. Bg den Heer G. Hooft van Vreeland te 
Amsterdam. Tent. Amsterdam 1876. 

4026. — Albert Jonckheyn. 

Door? 1606, als Kapitein op een niet meer aanweóg schutferstuk, vroeger op 
den Kloveniersdoden te Amsterdam (Amstel*s Oudheid Vn p. 138). 

4027. — Cornelis Simonsz. Jonckheyn. 

Door? Op een niet meer aanwezig schutterstuk uit het laatst der i6de 
eeuw, vroeger op den Handboogsdoelen te Amsterdam. 491 

4028. Jong. Adriaen Dircksz. Jong. ( — 1636). Vroedschap van 
Alkmaar. 

Door Z. Paulusz. 1629, als Kapitein der Oude Schutterg, op een schutterstok 
in het Museum te Alkmaar. 

4029. DE JONGH. Anna de Jongh van Hedikhuizen (1735 — 
1765). Echtg. van Benj. de Jong. 

Door? Bij den Heer G. W. Josselin de Jong te 's Gravenhage. 

4030. — Benjamin dejong, Heer van Frisselstein en Beek en 
Donk (1726 — 1808). Erfsecretaris van Erp. 

Door ? Bg den Heer G. W. Josselin de Jong te *s Gravenhage. 

4031. — Catharina de Jong. Echtg. van den Marquis of Bland- 
ford en van Sir William Wyndham. 

Door? Th. Hudson. Op Petwortfa Castle bij Chichester. 

4032. — Dorothea Clara de Jongh (1624 — 1652). Echtg. van 
Maximiliaan Booth. 

Door H. Noor de wiel 165 1. Museum Boymans te Rotterdam. Gesch. 
van den Heer J. C. Hoynck van Papendrecht te Rotterdam, 1893. 

4033- — Hugo de Jongh (Zeventiende eeuw). Schout van Assendelft. 

Door? Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk. 

4034. — Jan de Jong. Schilder te Haarlem. 

Door J. de Jong 1674, ^^P ^^ overliedenstuk van het St. Lucasgild te 
Haarlem, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

4035. — Jonas de Jong. 

1 . Door H. G z. Pot, als kapitein op een schutterstuk van den Kloveniers- 

doelen, in het Museum te Haarlem. 

2. Door Fr. Hals 1664, op een regentenstuk van het Oumanhuis, in het 

Museum te Haarlem. 

4036. — Leonard de Jongh, Heer van Hedikhuizen (—1778). 
Kolonel der cavallerie. 

Door Fr. Wicart 1770. Museum Kunstliefde te Utrecht. Leg. Mej. A. 
C. de Jongh van Son. 

4037. — Pieter de Jong. 

Door Fr. Hals 1639, als Sergeant op een schutterstuk van den IGoveniers- 

doelen, in het Museum te Haarlem. 

62 492 

4038. DE Jong. Wolbrand Geleynsz, de Jong (1594 — 1674). 
Raad in Indië. 

1. Door C. van Everdingen 1648. Museum te Alkmaar. Afk. van 

het Burgerweeshuis te Alkmaar (Afg. in Mevr. Bosboom- Toussaint» 
De Alkmaarsche Wees). 

2. Door C. van Everdingen 1664. Burgerweeshuis te Alkmaar. 

4039. — dejong (Einde der zestiende eeuw). Echtg. van 

van der Graeff. 

Door ? Gemeente-museum te *s Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

4040. — dejong. Twee kinderen van Albert de Jong. 

Door A. £>chouman 1748 (Oud-Holland VI p. 41). 

4041. JONGK Dirck Jansz. Jonge ( — 1574). 

Door Job Berckheyde, met zijn vrouw, 7 zoons, 6 dochters, 32 klein- 
zoons, 37 kleindochters, 52 achterkleinzoons en 47 achterkleindochters. 
Was op het einde der i8de eeuw te Soetermeer (Alg. Ned. Fam. Blad 
IV p. 196). 

4042. DE Jonge. Anthony de Jonge van Bruinisse, Heer 
van Bruinisse en Botland (1607 — 1669). Pensionaris van Mid- 
delburg. 

Door? Bg Jhr. W. C. A. de Jonge te *s Gravenhage. 

4043. — Bertha Jansdr. de Jonge (—1695). Echtg. van W.B. 
Schepers. 

Door P. V. d. Werf f. Museum Boymans te Rotterdam. Verk. coll. Dr. 
H. J. Broers, Utrecht 1873. Verk. coU. A. v, d. Willigen, 's Gravenhage 
23 Febr. 1875. Verk. coll. C. M. van Gogh, Amsteidam 15 Nov. 1881. 
Gek. 1882. 

4044. — Bonifacius de Jonge, Heer van Oosterland en Heer- 
Jansland (1567 — 1625). Raadpensionaris van Zeeland. 

1. Door M. Jz. Mierevelt 1619 (W. Delff se.). 

2. Door? Bg Jhr W. A. C. de Jonge te *s Gravenhage. 

3. Door? Bij Jhr. W. A. C. de Jonge te 's Gravenhage. 

4045. — Caecilia de Jonge van Ellemeet (1645 — 1686). Echtg. 
van Fr, van Bredehoff van Oosthuizen. 

Door Casp. Netscher 1679. Bij Mevr. de Wed. Quarin Willemier van 
Oosthuizen geb. Weggeman Guldemont te Utrecht. Tent. Utrecht 1894. 493 

4046. DE Jonge. Christiaan de Jonge, Heer van Peursum (1730 
— 1790). Burgemeester van Schoonhoven. 

Door? Bg den Heer L. C. Schuller tot Peursum te Amsterdam. 

4047. — Cornelis de Jonge van Ellemeet, Heer van Elle- 
meet, Elkerzee enz. (1646—172 1). Thesaurier-Generaal der Unie. 

Door? Was bij wijlen Jhr. Mr. J. de Witte van Citters te *s Gravenhage 
(overl. 1875). 

4048. — Cornelis Balthasar de Jonge. 

Door C. Eversdyck 161 6, op een schutterstuk uit (roes, in Museum 
Boymans te Rotterdam (Obreen's Archief VU p. 173, 177.). 

4049. — Jacob de Jonge van Ellemeet, Heer van Ellemeet 
(16 10 — 1650). Pensionaris van den Briel. 

Door? Bij Jhr. W. A. C. de Jonge te 's Gravenhage. 

4050. — Jan de Jonge, Heer van Oosterland, St. Jansland enz. 
(1546 — 161 7). Burgemeester van Goes. 

1. Door? Bg Jhr. de Jonge van Ellemeet te Oost-Cappelle. 

2. Door? Bij Jhr. W. A. C. de Jonge te 's Gravenhage* 

4051. — Lutgera de Jonge. Echtg. van Jacob Oem. 

Door?, met haar man, 12 zoons en 8 dochters, op een votiefstuk, voorheen 
in de O. L. V. kerk te Dordrecht (G. D. J. Schotel, Een keizerlijk, stad- 
houderlijk en koninklijk bezoek enz. Amsterdam 1859 p. 27). 

4052. — Margaretha de Jonge ( — 1542). Echtg. van J. van 
Drenckwaert. 

Door?, voorheen op een glas in de Augustijnen-kapel te Dordrecht (A. Fer- 
werda, Nederlandsch geslacht- stam- en wapenboek, Amsteldam, 1785, ü). 

4053- — Ocker Jansz. de Jonge gez. Ockers (1547 — 1618). 
Commissaris van het landrecht van ' Schouwen. 

Door? Bij Jhr. W. A. de Jonge te *s Gravenhage. 

4054. — Rynburgh de Jonge. Echtg. van W. v. d. Kerck- 
hoven. 

1. Door J. V. d. Gracht, 1645. Gemeente-museum te *8 Gravenhage. 

Leg. V. d. Kerckhoven. 

2. Door J. Mytens 1652, met haar man en kinderen. Gemeente-museum 

te *s Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 494 

4055' DE Jonge de Jonge van Ellemeet, Heer van 

Ellemeet 

Door Theod. Netscher. 

4056. JONGEKEES. Cor nelis Gerri tsz. J on gekees. Groenlands- 
vaarder. 

Door? 1668. Zaankndsche Oudheidkamer te Zaandijk. Grescfa. van den 
Heer J. J. Honig te Koog a. d. Zaan (Tent. Zaandam 1874). 

4057- JONGEMAETS. Jan S ymensz. Jonge maets (1614 — ). Schepen 
van Hoorn. 

Door J. A. Rotius 1652, als Kapitein op een schutterstuk in het Museum 
te Hoorn. 

4058. van' JONGESTALL. Allart Pieter van Jongestall (1612 
— 1676). Voorzitter van het Hof van Friesland, Gezant aan 
het Engelsche Hof. 

Door? Was 1852 op Goslinga-State te Hallum (Friesche Volks- Almanak 
1852 p. 24). 

4059. — van Jongestall. Mansportret. 

Door? 1630 aet. 38. Museum te Leeuwarden. Vroeger bij den Heer L. 
▼. d. Woude te Leeuwarden. Gek. op de verk. coll. Eekhoff. Tent. 
Leeuwarden 1877. 

4060. Jonkbroer. Jacobus Jonkbroer (—1790). Predikant te 
's Gravenhage. 

Door Fr. van der Myn (v. Gooi II p. 322). 

4061. JooSTEN. Govert J oosten. 

Door P. Clz. Soutman 1642, als tamboer op een schutterstuk van den 
Kloveniersdoelen, in het Museum te Haarlem. 

4062. JORDENS. G er hard Jordens { — 1764). 

1. Door G. J. Pal the 1755. Bij de dames Prins te Weesp. 

2. Door? Bij de dames Prins te Weesp. 

4063. — Hendrik Jordens (1605 — 1667). Cameraar te Deventer. 

1. Door G. ter Borch 1667, op een regentenstuk in het Stadhuis te 

Deventer. 

2. Door? B§ de dames Prins te Weesp. 495 

4064. JORDENS. Hendrik Gerhard Jordens (1713 — 1781). 

1. Door G. J. Palthe 1741. Bij de dames Prins te Weesp. 

2. Door? Bij de dames Prins te Weesp. 

4065. JORISZ. D^vid Joris z. (1501 — 1556). Glasschrijver. Gods- 
dienstig dweeper. 

1. Door J. V. Scorel? Museum te Basel. Behoorde tot den inboedel 

van David Jorisz, in 1558 door den Raad van Basel in beslag geno- 
men. In 1775 werd het aan het Museum afgestaan. 

2. Door? Copie uit de 17de eeuw. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. 

Amsterdam 13 Nov. 1882. 

3. Copie door M. Jz. Mierevelt (Havard, L*art et les artistes hoUandais 

I p. 51). 

4. Door? Verk. coU. de Wolff, April 1677 (Rotterdamse Librye 189 1 p. 36). 

4066. — Evert Jorisz. ( — 1548). 

Door E. Maeler, 1554 of 1555, op een triptiek in het Grootburgerweeshuis 
te Kampen. Tent. Zwolle 1882 (Oud-Holland IV p. 56). 

_ * 

4067. JOVEL. Jan Gerritsz. Jovel van Schagen. 

Door? 1629. Verk. Amsterdam 11 Juni 1889. 

4068. VAN JUCHEN. Arnoudina Maria Aerssen van Juchen 
(1685 — 1775)- Ecbtg. van J. C. Loten. 

Door? Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

4069. — Maerten van Juchen {—1673). Kolonel. 

1. Door F. Bol. Mauritshuis te 's Gravenhage. Gekocht 1886 (F, Barto- 

lozzi SC. naar een teekening van A. Schouman). 

2. Copie naar het vorige. Bij Mr. J. A. Grothe te Utrecht. 

4070. VAN JuCKEMA Barber van Juckema (1610 — 1667). Non 
te Haarlem. 

Door?, 1660. Bg den Heer A. H. v. Slooten te Leeuwarden. Was vroeger 
op Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 p. 163), en 
later bij Jhr. v. Sminia te Bergum (Afg. Friesche Volks-Almanak 1895, 
vooraan). 

4071. — Edwert van Juckema ( — 1654). Echtg. van Homme 
van CamstréL 

Door? Was bij Jhr. v. Sminia te Bergum (overl. 1859) en vroeger op 
Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 p. 162). 496 

4072. VAN JuCKEMA. Frouckvan Juckema. Echtg. van Pieter 
van Walta, 1602. 

Door? Bij Earl Cowper op Panshanger. 

4073. — Gerrolt van Juckema (1605—). 

1. Door?, als kind. Bij Baron Rengers op Epkema-State te Ysbrechtum. 

2. Door? 1628. Bij Baron Rengers op Epkema>State te Ysbrechtum. 

4074. — Ruurt van Juckema (Eerste helft der zeventiende 
eeuw). 

Door? Bg den Heer A. H. v. Slooten te Leeuwarden. Was vroeger op 
Orxma-State te Menaldum (Friesche Volks- Almanak 1844 p. 162), en 
later bij Jhr. v. Sminia te Bergum. 

4075. — Tieth van Juckema ( — 1545). Echtg. van Aede van 
Eysinga. 

Op een grafzerk in de kerk te Oenkerk. 

4076. VAN JULSINGHA. Johan van Julsingha (— 1701). Burge- 
meester van Groningen. 

1. Door? Stadhuis te Groningen. 

2. Door?, miniatuur. Museum te Groningen. Eigendom van L. H. Baron 

Rengers van Naerssen te 's Gravenhage. 

4077. JUNIUS. Franciscus Junius (1545 — 1602). Hoogleeraar te 
Leiden. 

Door? Universiteitsbibliotheek te Leiden. 

4078. — • Franciscus Junius (1589 — 1677). Bibliothecaris te Leiden. 

1. Door A. V. Dyk? 1628. Bodleiaansche Bibliotheek te Oxford (Franc. 

Junius, De Pictura veterum libri tres, Roterodami 1694, Vita Franc. 
Junü auct. J. G. Graevio. — J. G. de Crane, De gente Vossiorum et 
Juniorum, Groningae 182 1 p. 84. — Navorscher 1857 p. 168. — 
W. Hollar se. — G. Vertue se. 1743). 

2. Copie door A. v. d. Werf f. Pinakotheek te Münehen. Afk. uit het 

slot te Mannheim (P. v. Gunst se.). 

3. Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rijks- 

museum te Amsterdam. 

4079. — Hadrianus Jnnius (151 1 — 1575). Geneesheer en rector 
te Haarlem. Geschiedschrijver van Holland. 

I. Door? universiteit van Amsterdam. Geschenk van Gerard van Papen- 
broek I743t en vermoedelijk afk. van de verk. coll. P. Frandus, Am- 
sterdam 14 April 1705. 497 

2. Door? Zeeawsch Genootsch^ te Ifidddburg. 

3. Door? Bibliotheek te WolfeDbütteL 

4. Door? Was 17 10 bg J. W. ▼. Meel te Amsterdam (Uffenbach, Merk- 

wurdige Reisen, m, ülm 1754 p. 556). 

5. Door? Verk. BibL Jac Marcus, Amsterdam 1750. 

6. Buste in hout Was eeist in den gevel van zqn geboortehuis te Hoorn 

geplaatst, en later overgebracht naar de Groote Kerk, waar het 1838 
verbrandde (C. A. Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn, I, Hoorn 
1841 p. 107). 

4080. JUNros. Hadrianus Junius. Rector te Amsterdam (Mid- 
den der 17 de eeuw.) 

Door? Verk. coIL P. Frandus, Amsterdam 14 April 1705. 

4081. — Maria Jacoba Junius. Echtg. van L. H. Emmen. 

Door J. A. Wassenbergh 1729. Bq de Donair. Thomassen k Thuessink 
van der Hoop, op den huize Fraylamaborg te Slochteren. 

4082. — Robertus Junius {1606 — 1655). Predikant op Formosa 
en te Amsterdam. 

1. Door A. Sou ter (P. de Jode se.). 

2. Door A. Palamedesz. (C. Visscher se 1654). 

4083. — Junius. 

Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te Delft. 

4084. VAN JuwiNGA. Wyts van Juwinga (—1562). Echtg. van 
Frans van Minnema. 

1. Door?, op een triptiek, met haar man en dochter, in 1613 overschilderd. 

Museum te Leeuwarden. Gesch. van Dr. J. H. Halbertsma te De- 
venter. Waarschijnlijk afk. van Herema-huis te Bolsward. 

2. Door? Museum te Leeuwarden. Tent Leeuwarden 1877. 4085. VAN DER Kaay. L. van der Kaay. 

Door A. C. Beeldemaker 1672, op een overliedenstuk van bet Kleer- 
in«nkersgild, in de Lakenhal te Leiden. 

4086. VAN DER Kabel. Adriaen van der Kabel (1631— 1705). 
Schilder te 's Gravenhage en te Lyon. 

Door A. V. d. Kabel ca. 1690. Bij den Heer Louis Saint-Olive te Lyon 
(Bouchel SC. 1693. — Afg. in R. de Cazenove, Le peintre Adrien van 
der Kabel, Lyon 1888). 

4087. Kapiteyn. J. Kapiteyn. 

Door C. Troost 1729. als boekhouder, op een regentenstuk van het Aal- 
moeseniershuis, in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

4088. Karel de Stoute, Hertog van Bourgondiê, Graaf van 
Holland, enz. (1433 — 1477). 

1. Door?, met zijn ouders. Op een niet meer aanwezig glas in den Dom 

te Utrecht (Ned. Kunstbode II p. 377). 

2. Door Jean Martins 1448. Op een muurschildering in de Groote 

Vleeschhal te Gent (Messager des sdences historiques, 1859 p. 105 vlg.). 

3. Door J. van Eyck?! ^) (C. Visscher se.). 

4. Door J. van Eyck?! (Bouttats se.). 

5. Door Hugo van der Goes? Museum te Brussel, als door Rog. 

van derWeyden. Gek. van den Heer Nieuwenhuys, 1861 (Afg. 
in V. Duruy, Histoire de France, Paris 1892 p. 305). 

6. Door Rog. van der We y den. Museum te Berl^n. Afk. uit de 

coU. SoUy, 1821. ^) Daar Jan van Eyck 1441 gestorven is, kan hij Karel den Stoute slechts in diens 
jeugd geschilderd hebben, terwijl dit en het volgende portret hem op mannelijken leeft^d 
voorstelt 499 

7. Door Rog. van der Weyden? Bij den Heer Rob. Jackson te 

Londen. Tent. Londen 1895. 

8. Door? 1451» op een glas in de St. Rombouts-Kerk te Mechelen (Mes- 

sager des sdences historiques, 1877 p. 15). 

9. Door Simon Jansz. 1464 (Navorscher II p. 251). 

10. Door Willem Engel 1464 (Navorscher II p. 251). >- 

11. Door H. Memlinck? ca. 1460, als koning Balthasar op een Aanbidding 

der Koningen, in de Aeltere Pinakothek te München, als door Rog. 
van der Weyden. Afk. uit de coll. Boisserée, en voorheen in de 
St. Columba-Kerk te Keulen (Strixner u. Bergmann lith. — R. 
Pertzsch se. in £. Förster, Denkmalen der deutschen Kunst, IV. — 
Afg. in J. Wauters, Sept études pour servir a Thistoire de Hans Mem- 
ling, Bruxelles 1893 p. 29). 

12. Door H. Memlinck ca. 1475, als een der Koningen op een Aanbid- 

ding der Koningen in het Museum te Madrid. Afk. van een der 
paleizen bij Aranjuez (Afg. in A. Wauters, Sept études pour servir 
a rhistoire de Hans Memling, Bruzelles 1893 p. 71 en 73). 

13. Door H. Memlinck? Ambraser-Sammlung te Weenen. 

14. Copie, door A. Dürer. Verk. coU. Enschedé, Haarlem 1786. 

15. Copie, door Giorgione. Verk. Amsterdam 21 Oct. 1739 (Hoet I 

p. 612). 

16. Copie, door J. van Hemessem, op een voorstelling van St. Wilhel- 

mus. Museum te Weenen (J. Krepp se. in Perger's Galeriewerk. — 
Gegr. in Stampart u. Prenner). 

17. Copie, door Mich. v. Cox ie. Was in de coll. van Karel I, Koning 

van Engeland (Redford, Art sales I p. 15). 

18. Copie, door Johannes Boven 1478. Was in de Abdij Tongerloo 

(Fr. Waltm. van Spilbeeck, De voormalige abdijkerk van Tongerloo, 
Antwerpen 1883 p. 145). 

19. Copie, door Arnould de Vuez. Museum te Rijssel. 

20. Door? 1503, op een glas io de St. Rombouts-Kerk te Mechelen (Mes- 

sager des sdences historiques, 1877 p. 18^. 

21. Door? Seminarie te Brugge. Alk. van de Abdij van Dime (Afg. in 

Couvez, Histoire de Bruges, Bruges 1850). 

22. Door? ca. 1500. Stadhuis te Haarlem (Bijdragen voor vaderl. geschie- 

denis en oudheidkunde, 1885 p. 27. — v. Arkel en Weissman, Noord- 
Hollandsche Oudheden ü, 2, p. 45. — Afg. in P. Langendijk, De 
Graven van Holland, II, Haarlem 1745 p. 60). 

23. Door? Werd 1477 in zijn tent op het slagveld bij Nancy gevonden 

en geplaatst op het stadhuis te Morat, waar het echter al sedert lang 
verdwenen is (Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèquc des Ducs 
de Bourgogne, I, Bruxelles 1842 p. XCIV). 

63 50Ó 

24- Door? Was in de i8de eeuw bij de familie de Taxis (Afg. in Bern. 
de Montfaucon, Les monumens de la monarchie fran^aise, III, Paris 

1731 P- 348). 

25. Door?, oude copie. In de Onze Lieve Vrouwe-Kerk te Kortrijk (An- 

nales de la Soc. d'Émulation pour Tétude de Thistoire de la P^landre, 
Bruges 1875 p. 221, 252). 

26. Door?, oude copie. Museum te Brussel. 

27. Door?, oude copie. Museum te Gent. 

28. Door?, oude copie. Museum te Rijssel. 

29. Door?, oude copie. Verk. coll. Hammer (Stockholm), Keulen 5 Oct. 

1894, als onbekend mansportret (n^. 217). Coll. Brogren. 

30. Beeldhouwwerk door Lieven van Bueyghem 1485, naar een teeke- 

ning van Fran^oys van den Pitte, in de Kerk van Onze Lieve 
Vrouwe te Brou (departement Eure-en-Loir) (Annales de la Sodété 
d'Émulation pour Tétude de Thistoire de la Flandre, Bruges 1850 
p. 189, 190). 

31. Op zijn grafmonument door Peter de Backer 1495 — 1501, in de 

Onze Lieve Vrouwe-Kerk te Brugge (Annales de Ia Soc. d'Émulation 
pour Tétude de l'histoire de la Flandre, 1840 p. 47 — 72, 1847 p. 
25 —27. — Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en oudheidkunde, 1885 
p. 223. — Afg. o. a. in Vict. Duniy, Histoire de France, Paris 1892 
p. 320). 

4089. Karel V, Keizer, Koning van Spanje, Graaf van Hol- 
land, enz. (1500 — 1558). 

1. Door? 1502. Ambraser-Sammlung te Weenen. 

2. Door L. Cranach 1508 (Kronqk van het Hist. Genootschap, 1846 

P- 48, 49)- 

3. Door L. Cranach, met zijn moeder. Bij den Earl of EUenborough. 

Verk. coll. Lord Northwick, Londen 1855. 

4. Door J. Mabuse, op jeugdigen leeftijd. Verk. coll Jjord Northwick 

te Cheltenham (Thirlestane House) 1859. 

5. Door?, op jeugdigen leeftijd. Museum te Napels. 

6. Door Jer. Bosch. Escuriaal. 

7. Door M. Grünewald? Museum te Weenen. Coll. Leopold Wilhelm. 

Op een inventaris van 1659 als het portret van keizer Ferdinand I. 
Sedert 1783 in het Museum. (Gegr. in Stampart u. Prenner, als door 
L. Cranach). 

8. Door A. Dürer?, op jeugdigen leeftijd. Te Versaflles (^Geille se. in: 

Galeries historiques de Versailles). 

9. Door A. Dürer? Verk. Amsterdam 2 Sept. 1862. 50I 

10. Door L. V. Leyden? Windsor-Castle (Revue universelle des arts, 

1856 p. 236 — 239. — Archaeologia, XXXIX, Londen 1863 p. 245. — 
V. Mander, ed. Hymans I p. 152, 153). 

11. Door J.. Vermeyen 1528, op een tryptiek in den Dom te Besan(;on 

(A. Michiels, L*art flamand dans Pest et Ie midi de la France, Paris 
1877 p. 169 vlg.). 

12. Door J. Vermeyen 1530, geschilderd voor Margaretha van Oostenrijk 

(Pinchart, Tableaox et sculptures de Marie d'Autriche). 

13. Door J. Seisenegger 1530 (Zeitschrift för Bildende Kunst, X, p. 

156 vlg.). 

14. Door Franc. Mazzoli 1530. Door Paus Clemens VII aan den Kei- 

2C' gegeven (v. Mander ed. 16 17 p. 65 b). 

15. Door Titiaan 1530.») Museum te Weenen. Afk. uit het slot Am- 

bras in Tirol (RossmAsler se. — S. Freeman se. in Correspondence 
of the Emperor Charles V, Loudon 1850. — v. Mander ed. 161 7 
p. loi b). 

16. Door? ca. 1530. Museum Kunstliefde te Utrecht. Gesch. van Mr. 

J. J. van der Hagen van den Heuvel aan de stad Utrecht. 

17. Door? 1531. Museum te Karlsruhe. 

18. Door J. Seisenegger 1532. Museum te Weenen. Tot 1535 in het 

bezit van koning Ferdinand, en 1777 uit het slot te Praag naar Wee- 
nen gebracht (Zeitschrift fur Bildende Kunst, X, p. 154—156). 

19. Door J. Seisenegger 1532, herhaling van het vorige. Ambraser- 

Sammlung te Weenen (Zeitschrift fiir Bildende Kunst, X, p. 157). 

20. Door Chr. Amberger 1532. Museum te Berlqn. Verworven vóór 

1820, en 1778 in het kabinet Praun te Neurenberg (C. G. v. Murr, 
Merkwürdigkeiten von Nümbcrg, Nümberg 177 8 p. 473. — Masenius, 
De vita CaroU V. Imp. 1. IV § 41. — Sandrart, Teutsche Academie, 
n, 3 p. 235. — Ernst Haasier, Der Maler Chr. Amberger, Königs- 
bci^g 1894 p. 63, 64. — K. Hübner se. — Afg. Gazette des Beaux- 
Arts 1887 I p. 441. - Afg. Klass. Bilderschatz n^. 132). 
21., Copie naar het vorige. Museum te Siena, als door H. Holbein 
(E. Haasier, Der Maler Chr. Amberger, Königsberg 1894 p. 64,65). 

22. Copie naar hetzelfde. Museum te Rijssel. 

23. Copie naar B. Behaim. Galerie te Schleissheim. Afk. uit het slot 

te Neuburg. 

24. Door Titiaan 1532, schets. Was tot 1856 in de coll. Zambeccari te 

Bologna. 
25 Door Titiaan 1532. Verbrand in het Kon. slot te Madrid, 1608 
(v. Mander, ed. 1617 p. 102 a). ») Ten onrechte zeggen Crowe u. Cavalcaselle, Tizian, Leipzig 1877 p. 301, dat Titiaan 
den keizer niet vóór 1532 geschilderd heeft. 502 

26. Door Titiaan 1532. Museum te Madrid. Coll. Philips II (C. Pal- 

maroli Kth. — Reveil se. in Musée de peioture et de sculpture, XIV). 

27. Door Bern. V. Orley 1533. Door Koningin Maria van Hongarije 

gegeven aan Lucrèce de Cavally (Pinchart, Tableaus et sculpturt^s de 
Marie d'Autriche, p. 16). 

28. Door Antonio de Holanda ca. 1533 (Franc, de Holanda, De Pin- 

tura antiga 1549, aangehaald door A. Raczynski, Dictionnaire historico- 
artistique du Portugal, Paris 1847 p. 136). 

29. Door? 1543. Verk. Amsterdam 9 Febr. 1886. 

30. Door Corn. Anthonisz. ca. 1545. Archief te Amsterdam (Bez. door 

J. Vos, Alle de gedichten, Amsterdam 1726 p. 299. — Oud-HoUand, 
IV p. 287). 

31. Door H. Holbein. Verk. coll. Baron v. Schönbom, Amsterdam 

16 April 1738 (Hoet I p. 513). 

32. Door H. Holbein. Was in de coll. Kardinaal Fesch te Rome (overl. 

1839). Het was ca. 1633 door Mich. Ie Blon in Frankrijk gekocht 
voor den Hertog van Buckingham (Dr. A. Woltmann, Holbein imd 
seine Zeit, n, Leipzig 1868 p. ^92). 

33. Door? 1547, op een glas, voorheen in de Grroote Kerk te 'sGravenhage 

(Timareten, Verzameling van Gedenkstukken, II p. 169). 

34. Door Titiaan 1545. Museum te Madrid. Door Koningin Maria van 

Hongarije in 1556 meegenomen naar Spanje. Zwaar beschadigd in 
1608 gered uit den brand van het Pardo te Madrid (Pinchart, Ta» 
bleauz et sculptures de Marie d'Autriche p. 13, 19. — Th. van Kes- 
sel SC. — L. C. Le Grand lith. — Afg. in Crowe u. Cavalcaselle, 
Tizian, Leipzig 1877 p. 513. — Afg. in Lafenestre, La vie etToeuvre 
de Titien p. 151). 

35. Copie naar het vorige. Was in de coll. Koningin Christina van Zweden 

te Rome. 

36. Copie naar hetzelfde. Was in de coll. Famese te Rome, 1680. 

37. Verkleinde copie naar het vorige. Bij Lord Northbrook te Londen. 

Afk. uit de coll. Oriéans, Angerstein en Rogers, 1856 (Al.Massard se. 
in Galérie du Palais Royal, Paris 1808). 

38. Verkleinde copie naar hetzelfde. In de coll. Baring .'e Londen. 

39. Verkleinde copie naar hetzelfde. Museum te Brussel. 

40. Copie naar het vorige, door Olivier Berdt 1553. In de Onze Lieve 

Vrouwe-Kerk te Kortrijk (Annales de la Sodété d'Émulation pour 
Tétude de Thistoire de la Flandre 1875 P* ^^^ ^^h ^SS)- 

41. Door J. Pantoya de la Cruz 1547. EscuriaaL 

42. Door J. Pantoya de la Cruz. Museum te Madrid. Coll. Philips II. 503 

43- Door Melchior van Vianen 1548, naar cartons van M. van Cozie, 
op een glas in de St. Rombouts-Kerk te Medielen (Messager des sciences 
historiques 1877 p. 21, 22). 

44. Door Jan van Batte 1, op een triptiek in het Stadhuis te Mechelen. 

45. Door L. Cranach 1548. Museum te Schwerin. (Schuchardt, Luc. 

Cranach der Aeltere, I p. 161, 172. — Afg. in Die Graphischen 
Künste, XIV p. 68). 

46. Door T itiaan I548. Aeltere. Pinakothek te München. Afk. uit de Keur- 

vorstelijke Galerij te München (Crowe u. Cavalcaselle, Tizian, II, p. 514. 
— W. Flachenecker lith. 1821. — Reveil se. in Musée de peinture 
et de sculpture, XIII. — C. Hess se. — J. L. Raab se. — Heliogr. 
in G. Lafenestre, La vie et Toeuvre de Titien p. 232). 

47. Door Titiaan 1548, herhaling of eopie van het vorige. Museum te 

Weenen. Was 1718 in het slot te Praag, en werd 1723 naar Weenen 
overgebracht Van 1809 tot 18 15 te Parijs (L. Vorsterman Jr. se. — 
W. Unger se. in C. v. Lützow, Die Kaiserl. Galerie in Wien, 
Wien 1886 p. 3). 

48. Door J. Seisenegger 1550. Museum te Weenen. Afk. uit het slot 

te Innsbruek 1780, als door Titiaan (Zeitschrift für Bildeude Kunst, 

X p. 156, 157). 

49. Door J. Seisenegger 1550, miniatuur. Ambraser-Sammlung te Wee- 

nen (Zeitsehrift fdr Bildende Kunst, X p. 157). 

50. Door Titiaan 1553 (Raccolta di lettere suUa pittura, pubbl. da G. 

Bottari, Milano 1822—25, n p. 24). 

51. Door Titiaan? Galerie te Schleissheim. 

52. ? Door Titiaan «). Galerie Pitti te Florence (Campantica se.). 

53. Door Titiaan? Invint. Thomas Robyn te Delft, 1684. 

54. Door Titiaan. Was in 1679 te koop (Oud-Holland IX p. 188). 

55. Door Titiaan. Verk. coU. Prins Willem III (het Loo), Amsterdam 

26 Juli 1713 (Hoet I p. 151). 

56. Door Titiaan. Verk. coll. C. Price, Londen 1778. Gek. door Lord 

G. Cavendish. 

57. Door Titiaan. Verk. coll. de Burtin, Brussel 1819. 

58. Door Titiaan? Ambraser-Sammlung te Weenen. 

59. Copie naar Titiaan. Museum te Madrid. 

60. Copie naar Titiaan. Museum te Napels. 

61. Copie naar Titiaan? Museum te Hannover. Uit de coll. Hausmann, 

als door A. Mor o. 

62. Copie naar Titiaan? Verk. coll. Koning Willem n, 's Gravenbage 

9 Sept. 1851.0 O Misschien is dit het portret van Alfonso van Este, Hertog van Ferrara, geschilderd 
door Dosso Dossi. 504 

63. Door A. Moro? Verk. coU. von der Rapp (slot Schadow), Keulen 

Il Nov. 1890. Vroeger ook aan H. Holbcin en aan Chr. Am- 
berger toegeschreven (Afg. in catal.) 

64. Door Fr. Pourbus Sr. Verk. coll. van der Straelen-Moons-van Lerius, 

Antwerpen 19 Febr. 1895. 

65. Door Fr. Clouet. Verk. Londen 5 Maart 1855. 

66. Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. Amsterdam 1825, **s door 

H. Holbein. 

67. Door? Museum te Brussel. 

68. Door? Museum te Brussel. 

69. Door? Museum te Brussel. 

70. Door? Op een glas in de Ste. Gudule te Brussel. 

71. Door? Seminarie te Brugge. Afk. van de Abdij van Dune (Afg. in 

Couvez, Histoire de Bruges, Brugcs 1850). 

72. Door? Slot Schönhausen bij Berlijn. 
7^. Door? Koninkl. slot te Berlijn. 

74. Door? Slot Schönhausen bij Berlijn. 

75. Door? Slot Schönhausen bij Berlijn. 

76. Door? Saaihof te Frankfiirt a. M. 
7/, Door? Museum te Gotha. ^) 

78. Door? Kunsthalle te Hamburg. 

79. Door? Museum te Weimar. 

80. Door? Museum te Weenen. 

81. Door? Museum te Weenen. 

82. Door? Museum te Weenen. 

83. Door? Ambraser-Sammlung te Weenen. 

84. Door? Ambraser-Sammlung te Weenen. 

85. Door? Schloss Ambras in Tirol. 

86. Door? Rudolfinum te Praag. Is 1796 reeds aanwezig. 

87. Door? Museum te Pesth. 

88. Door? Musée Cluny te Parijs. 

89. Door? Museum te Besan9on. Geschenk van Aimé de Raimond. 

90. Door? Museum te Tours. 

91. Door? Bij Sir Archibald Stirling, op Keir bij Stirling. 

92. Door? Bij Sir Archibald Stirling, op Keir bij Stirling. 

93. Door? Was 1559 op het kasteel Turnhout (Pinchart, Tableaux et 

sculptures de Marie d'Autriche p. 18). 

94. Door? Was 1559 op het kasteel Turnhout (Pinchart, Tableaux et 

sculptures de Marie d*Autriche p. 18). 

') Nog zijn er vele gravures met min of meer fantasie naar portretten door Titiaan 
gemaakt (o. a. door J. Suyderhoef, C. Visscher, P. v. Sompel, C. Waumans, P. de Jode 
N Boldrini, G. Caravaglia e. a.). 

3) N^. 328 van het Museum te Gotha stelt niet Karel V maar zijn broeder Ferdinand voor. 505 

95 Door? Werd 1567 in beslag genomen in het huis van Nicolaes van 
Hammen te Brassel (Messager des sdcnces historiques 1855 p. 418). 

96. Door? Werd 1567 in beslag genomen in het huis van Alonso de la 

Loo te Brussel (Messager des sdences historiques 1855 p. 419). 

97. Door? Werd 1568 in beslag genomen in het kasteel Gaesbeek, toebe- 

hoorende aan Lamoraal Graaf' van Egmond (Messager des sdences his- 
toriques 1855 p. 417, 418). 

98. Door? Was 1573 op het slot te Kassei (O. Eisenmann, KaUlog der 

Kgl. Gemalde-Galerie zu Cassel, Cassel 1888 p. XXVII). 

99. Door? Verk. Utrecht 22 April 181 1. 
100. Door? Verk. Amsterdam ii Juni 1861. 
10 1 Door? Verk. Amsterdam 24 Febr. 1863. 

102. Doori* Verk. coll. Isendoom k Blois (Cannen burg), Amsterdam 18 April 

1882. 

103. Door? Verk, coll. Hammer (Stockholm), Keulen 5 Oct. 1894, als 

copie naar II. Holbein. Afk. van Karel XIV, Koning van Zweden. 

104. Door-Pompeo Leoni, in brons. Escuriaal. 

105. Door Pompeo Leoni, in brons. Museum te Madrid (Afg. in 

Gazet te des beauz-arts, 1886, II p. 406). 

106. Door Giovanni de Bologna, in brons. Ambraser Sammlung te 

"Weenen. *) 

4090. Karseboom. Cornelis Cornelisz. Karseboom. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

4091. — Pieter Karseboom. 

Door J. M. Quinkhard 1750, op een regentenstuk van het Oudemannen- 
en vrouwen*gasthuis, in het Stadhuis te Amsterdam. 

4092. Kat. Pieter Cornelisz. Kat 

Door M. Jz. Mie revel t, tweemaal (Havard, L'art et lesartistes hoUandais, 
I p. 52). 

4093. TEN Kate. Herman ten Kate (1644 — 1706). 

Door J. Chr, Ie Blon, miniatuur (v. Gooi I p. 343). 

4094. — Lambert ten Kate (1674 — 1731). Taalgeleerde te 
Amsterdam. 

Door J. Chr. ie Blon. Was in de helft der achttiende eeuw bg Jan 
Blok te Amsterdam (J. Houbraken se.). ») Niet vermeld zijn de vele portretten van Karel V, die op historische groepen, allego- 
rién enz. voorkomen, als door Luc. Cranach, Jer. Francken, A. de Michieli e. a. 5o6 

4095. Keerbergen. Clementia Keerbergen. 

Door H. V. Limborch. Bij Mevr. de Wed. van Limborch van der Meersch 
geb. Spoelstra te *s Gravenhage. 

4096. DE Keersgieter. Maria de Keergieter (1631 — ). Echtg. 
van Abr. del Court. 

Door B. van der Helst 1654, met haar man. Museum Bojrmans te 
Rotterdam. Gek. 1866. 

4097. Keesman. Cornelius Keesman (1637 — 1680). Pastoor te 
Alkmaar. 

Door? St. Laurentius-kerk te Alkmaar. 

4098. Kelderman, Johannes Kelderman. 

Door A. Camerarius 1644, als Binnen vader op een regentenstuk in het 
Weeshuis te Naarden. 

4099. VAN DER Kelst. Hendrick Koppensz. van der Kelst. 

Dooi P. Cl. Soutman 1642. als vaandrig op een schutterstuk van den 
Kloveniersdoelen in het Museum te Haarlem. 

4100. Kemp. Cornelia Jacoba Kemp. Echtg. van J. van 
Schuylenburg. 

Door J. v. Haensbergen. Bij Jhr v. Schuylenburg op den huize Ulenpas 
• bij Keppel. 

4101. — MarthaKemp. Echtg, van C. van Schuylenburg. 

Door J. V. Haensbergen. Bij Jhr. v. Schuylenburg op den huize Ulenpas 
bij Keppel. 

4102. — Pieter Kemp, Heer van Bommenede, Moermont en 
Zuidland. Burgemeester van Zieriksee. 

1. Door J. v. Haensbergen. Bij Jhr. v. Schuylenburg op den huize 

Ulenpas bij Keppel. 

2. Door J. V. Haensbergen. Bij Jhr. v. Schuylenburg op den huize 

Ulenpas bij Keppel. 

3. Door G. V. d. Ma rek 17 19, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis 

te Zieriksee. 

4103. — Rombout Kemp. 

Door Rembrandt 1642, als Sergeant op de >Nachtwacht" in het Rijks- 
museum te Amsterdam. 507 

4104. — Willebrordus Kemp. Pastoor te Utrecht. 

Door? 1747. R. K. Kerk van de Bisschappel^ke Cleresie te Utrecht. 

4105. VAN DER Kemp. Didericus van der Kemp(i73i — 1780). 
Hoogleeraar te Leiden. 

Door N. Mays 1776. Universiteit te Leiden (L. Springer lith.) 

4106. DE Kempenaer. Dancker Jan de Kempenaer (1746 — ). 
Advokaat van de West-Indische Compagnie te Amsterdam. 

Door A. Caldenbach 1781, op een regentenstuk van het Oude-mannen- 
en vrouwenhuis, in het Stadhuis te Amsterdam. 

4107. — Daniel Livius de Kempenaer (1713 — 1772). Rit- 
meester. Grietman van Lemsterland. 

Door P. F. de la Croix 1754. Bij Mevr. de Wed. Heyligers te 's-Gra- 
venhage. 

4108. — Christina de Kempenaer. Echtg. van Dan. Gys. 

Door J, B. Weenix, met haar moeder en twee zusters. Bg Mevr. de 
Wed. Fred. Playne geb. van den Bosch te Totteridge Green (Manor 
Lodge) bij Londen. 

4109. — Jacoba de Kempenaer. 

Door J. B. Weenix, met haar moeder en twee zusters. Bij Mevr. de Wed. 
Fred. Playne geboren van den Bosch te Totteiidge Green (Manor 
Lodge) bg Londen. 

4110. — Margaretha de Kempenaer (1649 — .) Echtg. van 
P. van Aken. 

Door J. B. Weenix, met haar moeder en twee zusters. B^ Mevr. de 
Wed. Fred. Playne geb. van den Bosch te Totteridge Green (Manor 
Lodge) b^ Londen. 

4111. A Kempis. Thomas a Kempis (1380 — 1471). Monnik in 
het klooster Agnetenberg bij Zwolle. 

1. Door? 1569. Geschilderd voor den Prior van het Klooster Agnetenberg 

(Her. Rosweidus, Annales ad vitam Thomae, p. 121. — S. Kettlewell, 
Thomas k Kempis, London 1882 n p. 417). 

2. Door?, oude copie. Museum te Keulen. CoU. Wallraf. 

3. Door?, oude copie. Museum te Kempen. 

64 5o8 

4. Door?, oude copie. In Onze Lieve Vrouwe Kerk te Zwolle. Tent- 

Zwolle 1882. 

5. Door?, oude copie. Bq den Heer J. Ph. Allard te Geertnidenbeig. 

Af k. uit ZwoUe. 

4112. VAN Kenswaelre. Lodewyk van Kenswaelre. Land- 
commandeur der Balie van Utrecht van de Ridders van de 
Duitsche Orde, ca. 1354. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in de Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht, Utrecht 1871). 

4113. VAN Keppel. Anna Wilhelmina Caecilia Barones 
van Keppel, Vrouwe van Kampferbeke en Molecaten (1670 
— 1704). Echtg. van Rob. van Heeckeren. 

Door? Bij Baron van Heeckeren tot de Heest te Zutphen. 

4114. — Arnoud Joost van Keppel, Graafvan Albemarie, enz. 
(1669 — 17 18). Luitenant-Generaal der cavallerie. 

1. Door G. Knel Ier. Bij den Earl of Albemarie (C. H. Jeens se. in 

G. Th. Earl of Albemarie, Fifty years of my life, London 1876, 
vooraan). 

2. Door G. Kneller. Bij den Duke of Bedford op Wobum Abbey. (J. 

Smith SC.). 

3. Door G. Kneller. Bij den Earl of Cowper op Panshanger. 

4. Door G. Kneller. Bq den Graaf van Bylandt te Brussel. Tent. 

Brussel 1882. 

41 15. — Herman van Keppel ( — 1442). Landcommandeur der 
Balie van Utrecht van de Ridders van de Duitsche Orde. 

Door? In het Ordehuis te Utrecht (J. A. Boland se. in De Archieven der 
Ridderlijke Duitsche Orde, Bahe van Utrecht, Utrecht 1871). 

4116. VAN Kerchem. Cornelis van Kerchem. 

Door N. Elias 1625, als Overman van het ChirurgijnsgUd te Amsterdam, 
op een anatomische les in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

4117. — Cornelis Willemsz. van Kerchem. 

Door J. van Schoten 1626, als Kapitein der Leidsche Schutterg, op een 
schtttterstnk in de Lakenhal te Leiden. 41 18. VAN Kerchem. Frans van Kerchem. 

Door T. Regters 1761, op een regentenstuk van het Leprozenhuis te Am- 
sterdam (Wagenaar, Amsterdam II p. 312). 

4119. — Johan van Kerchem. 

Door J. de Vos 1662, op een regentenstuk van het Caedliagasthms, in de 
Lakenhal te Leiden. 

4120. — Willem van Kerchem. 

Door J. de Baen 1680. Was 1841 op het slot Baarland, Zuid -Beveland 
(Zeeuwsche Volks- Almanak 1841 p. 69). 

4121. vAlN Kerckesant. J. van Kerckesant 

Door A. V. d. Tempel 1669, op een regentenstuk van het Heilige-Geest- 
of Arm- Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

4122. VAN Kerckhove. Johannes Polyander van Kerck- 
hove (1568 — 1646). Hoogleeraar te Leiden. 

1. Door M. Jz. Miereveldt 1619 (W. Delff se.). 

2. Door D. Baudringien 1640 (J. Suyderhoef se.). 

3. Copie naar het vorige, door J. M Quinkhard 1738. Universiteit te 

Leiden (L. Springer lith.). 

4. Door? Universiteits-Bibliotheek te Leiden. 

5. Door A. v. Halen, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rgksmu- 

seum te Amsterdam. 

4123. — Johannes van Kerckhove, Heer van Heenvliet en 
Sassenheim (1594— 1660). Opperhoutvester van Holland en 
West-Friesland. 

1. (?) Door C. van der Voort (Oud-Holland V p. 150). 

2. Grafmonument door R. Verhulst, in de St. Pieterskerk te Leiden. 

(K. J. F. C. Kneppelhout van Sterkenburg, De gedenkteekenen in de 
Pieterskerk te Leyden). 

4124. VAN DEN Kerckhoven. Adriaen van den Kerckhoven. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
*8 Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

4125. — Cornelis van den Kerckhoven. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
*s Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 5IO 

4126. VAN DEN Kerkhoven. Egbert van den Kerckhoven. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gremeentemuseum te 
's Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

4127. — Elisabeth van den Kerckhoven. Echtg. van J. van 
den Corput ( — 1708) en van V. van Pothoven. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
*s Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

4128. — Margaretha van den Kerckhoven. Echt van G. 
2^eman. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
's Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

4129. — Melchior van den Kerckhoven ( — 1619). Admiraal 
van Zeeland. 

I. Door J. van der Gracht. Gremeentemuseum te *s Gravenhage. Leg. 

v. d. Kerckhoven. 
2 (?) Door?, miniatuur ca. 1630. Bij den Heer A. A. des Tonbe te 

's Gravenhage. 

4130. — Melchior van den Kerckhoven. Rentmeester-Ge- 
neraal van de Nierwaard. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
's Gravenhage. 

4131. — Melchior van den Kerckhoven. Postmeester te 
Gouda. 

Door J. Vollevens Jr. 1726. Gemeentemuseum te 's Gravenhage. Leg. 
V. d. Kerckhoven. 

4132. — Pelgrom van den Kerckhoven, Heer van Dron- 
ckelaar. 

Door J. Mytens 1655, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
*s Grravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

4133. — Rynburgh van den Kerckhoven. Echtg. van A. 
van Bergen. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeenterauseun te 
's Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. \ 5" 

4134- VAN DEN Kerckhoven. Sebastiaen van den Kerck- 
hoven ( — 1708). 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
*s Gravenhage. Leg. ▼. d. Kerckhoven. 

4135. — Willem van den Kerckhoven (1606 — ). Raad Or- 
dinaris in het Hof van Holland. 

1. Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gremeentemuseum te 

*s Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

2. Door? 1680. Gemeentemuseum te 's Gravenhage. Leg. v. d. Kerck- 

hoven. 

4136. — Willem van den Kerckhoven ( — 1717). Schepen van 
Gouda. 

Door J. Mytens 1652, op een familietafreel in het Gemeentemuseum te 
's Gravenhage. Leg. v. d. Kerckhoven. 

4137. — Willem van den Kerckhoven. Burgemeester en 
Schout van Gouda. 

1. Door J. Vollevens Jr. 1726. Gremeentemuseum te 's Grravenhage. 

Leg. V. d. Kerckhoven. 

2. Door J. Vollevens Jr. Gemeentemuseum te 's Gravenhage. Leg. v. 

d. Kerckhoven. 

4138. Kerckrinck. Willem Kerckrinck. 

? Door J. de Baen 1683, op een' i-egentenstuk van het Spinhuis, in het 
Werkhuis te Amsterdam (Obreen's Archief I. p. 165). 

4139. Kerens. Henricus Johannes Kerens (1725 — 1792). Bis- 
schop van Roermond. 

Door? Groot-Seminarie te Roermond. 

4140. Keskes. C. Keskes. 

Door? ca. 1660, op een overliedenstuk van het Kuipersgild, op het Stadhuis 
te Middelburg. 

4141. — D. Keskes. 

Door? ca. 1660, op een overliedenstuk van het Kuipersgild, op het Stadhuis 
te Middelburg. 4142. Kessel. Willem Willemsz. Kessel ( — 1645). Vroedschap 
van Alkmaar. 

Door W. Bartius 1634, als Kapitein op een schuttentuk in het Museum 
te Alkmaar. 

4143. Ketel. Cornelis Ketel (1548 — 1616). Schilder te Gouda 
en te Amsterdam. 

1. Door C. Itetel. Verk. Amsterdam 20 April 1695 (Hoet I p. 29). 

Verk. coll. J. Six, Amsterdam 6 April 1702 (H. Bary se. 1659. — 
Oud-Holland Hl p. 74. — • Obreen*s Archief VI p. 105). 

2. Door? Hampton-Court. 

3. Door A. van Halen, miniatuur. In het Panpoetion Batavum (Rijks- 

museum te Amsterdam). 

4144. Ketelanus. Gerrit Ketel anus. 

Door Th. van der Wilt 1727, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer 
te Delft. 

4145. — Ketelanus. 

Door C. de Man 1681, op een anatomiestuk in de Anatomiekamer te 
Delft. 

4146. Keth. Dirck Leendertsz. Keth. 

Door J. van Schoten 1626, als Luitenant-Kapitein der Leldsche Schutter^, 
op een schutterstuk in de Lakenhal te Leiden. 

4147. VAN DE Kethullk Lodewyk van de Kethulle, Heer 
van Ryhove ( — 1631). Gouverneur van Bergen-op-Zoom. 

Grafmonument voorheen in de kerk te Bergen-op-Zoom. 

4148. Ketting. Petronella Ketting. Echtg. van D. vanHogen- 
dorp ( — 1702). 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. 

4149. — Willem Ketting (Zeventiende eeuw). 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. 

4150. — Ketting (1560—). Mansportret. 

Door? 1623. Rijksmuseum te Amsterdam. 513 

4151- Keuchenius. Robertus Keuchenius (1636— 1673). Hoog- 
leeraar te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard, miniatuar. In het Panpoédcon Batavum (R^ks- 
nmseum te Amsterdam). 

4152. VAN Keulen. Barend Cornelisz. van Keulen. Vrij- 
buiter in dienst van den staat, 1574. 

1. Door?, met zgn vrouw en negen kinderen, op een glas in zijn eigen huis, 

geschonken door het Gerecht der stad Leiden (Adr. Severinus, Oor- 
spronkelijke beschrijving van de belegering van Leiden. 5de dr. p. 
67, 68). 

2. Oude copie naar het vorige. Was 1757 bij de Wed. van D. vanDamme 

(J. Houbraken se. 1777 naar een teekening van A. Delfos). 

4153. Kever. Trijntje Cornelisdr. Kever, genaamd » De lange 
meid" (—1633). 

Door? Stadhuis te Edam. 

4154. Keynoge. Maria Keynoge (Tweede helft der zestiende 
eeuw). Echtg. van Andr. van der Goes. 

Door? Bij Jhr. van der Goes te 's Gravenhage. 

4155. Keyser. Cornelis Kaiser. Schepen van Hoorn. 

1. Door M. Withoos 1676, op een familiegroep bq Mevr. de Wed. Quarin 

Willemier van Oosthaizen geb. Weggeman Guldemont te Utrecht. Tent. 
Utrecht 1894. 

2. Door J. de Baen 1686, op een regentenstuk in het Museum te Hoorn. 

4156. — Hendrika Adriana Keyser (1695 — 1774). Echtg. van 
M. Lohman. 

Door ? Bij Jhr. Mr. de Savomin Lohman te 's Gravenhage. 

4157- — Jacob Kaiser. 

Door M. Withoos, als jongen op een familiegroep bij Mevr de Wed. 
Quarin Willemier van Oosthuizen geb. Weggeman Guldemont te Utrecht. 
Tent. Utrecht 1894. 

4158. — Jan Adriaensz. Keyser. Kastelein van den Hand- 
boogdoelen te Amsterdam. 

Door Rembrandt 1642, op de «Nachtwacht" in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 514 

4159- Keyser. Maria Johanna Hermana Keyzer (1739 — 
18 16). Echtg. van H. W. Baron van Plettenberg. 

Door? Bij den Heer C. J. de Bordes te Velp. 

4160. — Nanning Kaiser. 

Door M. Withoos 1676, als jongen. op een familiegroep bij Mevr. de Wed- 
Quarin Willeraier van Oosthuizen geb. Weggeman Guldemont te Utrecht. 
Tent. Utrecht 1894. 

4161. DE Keyser. Catharina de Keyser (1597 — 1660). Echtg. 
van Ewout Prins. 

Door J. Gz. Cuyp, met haar man en kinderen. Bij de Douair. Prins te 
Haarlem. 

4162. — Cornelia de Keyser. Echtg. van Com. van Stavenisse 
(1664—). 

Door? Bij Jhr. T. E. de Brauw te *s Gravenhage. 

4163. — Daniel de Keyser. Schepen van Zieriksee, ca. 1700. 

1. Door? Bij Jhr. Mr. W. M. de Brauw te Middelburg. 

2. Door? Bij Jhr. T. E. de Brauw te 's Gravenhage. 

4164. — Hendrick de Keyser (1565 — 1621). Bouwmeester te 
Amsterdam. 

Door C. Ketel, als apostel (v. Mander ed. 1618 p. 191 b. — v. Eynden 
en v. d. Willigen I p. 25). 

4165. — Hendrick Aertsz. de Keyser. 

Door J. Back er 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam. 

4166. Keysers. Joachim Keysers (1604 — 1676). Abt van Bern. 
Latijnsch dichter. 

Door? Abd^ van Bern. 

4167. — Kniertje Keysers (1600 — ). Echtg. van J. van Hoecke. 

Door N. E lias? 1631. Bij den Heer Bierens de Haan te Amsterdam. 
Verk. coll. Bierens, Amsterdam 15 Nov. 1881 (Oud-Holland IV p. 
91. — V p, 2). 515 

4i68. Keyserswaard. Catharina Keyserswaard. Echtg. van 
A. Oostwaard. 

Door J. Steen ca. 1659. Rijksmuseum te Amsterdam. Verk. coll. Wier- 
man, Amsterdam 1763. Verk. coll. G. van der Pot, Rotterdam 1808 
(R. Brookshaw se. — J. Bemme se.). 

4169. KiEFF. Dirck Kieff. 

Door A. Camerarius. 

4170. KiEFT. Cornelis Ysbrandsz. Kieft. 

Door C. van der Voort 1623, als Vaandrig op een schutterstuk, in het 
Stadhuis te Amsterdam (Oud-Holland V p. 4). 

4171. — Jan Ysbrandsz. Kieft. 

Door C. van der Voort 1623, op een sehutterstuk in het Stadhuis te 
Amsterdam (Oud-Holland V p. 4). 

4172. — Willem Ysbrandsz. Kieft. 

Door J. Ovens 1663, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis te 
Amsterdam. 

4173. Kien. Anna Kien (1631 — 1691). Echtg. van P. Boreel. 

Tombe in de kerk te Veere, 18 12 door de Franschen vernield. Een tee- 
kening er naar in het Zeeuwsche Genootschap te Middelburg (ZeJandia 
niustrata I p. 587). 

4174. — Cornelis Kien. 

Door R. de la Haye 1690. Bij Jhr. van Citters te 's Gravenhage. 

4175. — JacobKien Stadhouder van Peelland. 

Door? 1762. Bij Mr. Ermerins te Middelburg. 

4176. — Nicolaas Kien. (1701 — 1777). 

X. Door? 1762. Bij Mr. Ermeiins te Middelburg. 

2. Door? Museum Hoogeland te Utrecht. Gesch. van Mr. N. P. J. Kien. 

3. Door? Fundatiehuis van Renswoude te Utrecht. 

4177. Kies. Adriaen Kies van Wissen (1583 — ). 

Door J. van Ravesteyn 1616. Verk. coll. Marquis de La Rochebrune, 
Par^s 5 Mei 1873. Afk. uit de coll. van Brienen van de Grootelint. 

65 5i6 

4178. Kies Catharina Kies van Wissen. Echtg. van Adr. van 
Adrichem van Dorp, 1666. 

Door? Bij Baron van Wijnbergen, op het slot ter Horst bij Apeldoorn. 

4179. — Maria Kies van Wissen. Echtg. van P. van Adrichem 
van Dorp, 1706. 

Door? Bij Baron van Wijnbeigen, op het slot ter Horst bg Apeldoorn. 

4180. — Nicolaes Kies. 

Door? 1706, op een overliedenstuk van het Chinirgijnsgild, in het Rijks- 
museum te Amsterdam. 

4181. — Pieter Jansz. Kies. Burgemeester van Haarlem, 1572. 

Door C. Ketel 1596. R^ksmuseum te Amsterdam. Leg. Jhr. van de 
PoU. Tent. Amsterdam 1876 (Gids i876,ni, p. 539 — J. Houbrakcnsc.). 

4182. — .... Kies van Wissen. Mansportret. 

Door Jan de Bray. Museum te Brussel, als onbekend mansportret (n<>. 183). 
Afk. uit de coll. Gisler, 1882. Verk. coll. M. C. van Hall, Amsterdam 
27 April 1858, als door J. Verspronck. Was in 1863 bij den Heer 
J. B. Hoogewegen te Rotterdam. Tent. Delft 1863. (Annales de la 
Sodété d' Archéologie, 1892 p. 222). 

4183. Kievit. Catharina Kievit. Echtg. van Theod. Diert (1568 
— 1 606). 

Door? Bissch. Museum te Haarlem. Leg. Douair. Diert van Melissant geb. 
van Sonsbeek, 1895. 

4184. — Jan Kievit. Pensionaris van Rotterdam, 1672. 

Door P. van der Werf f? Rijksmuseum te Amsterdam. Afk. van het 
Ministerie van Koloniën te *s Gravenhagc, en oorspronkelijk van de Oost- 
Indische Compagnie te Rotterdam. 

4185. Kikkert. Hendrica Kikkert (Zeventiende eeuw). Echtg. 
van Fred. Rosenboom. 

Door? Verk. Amsterdam 11 Dec. 1877. 

4186. KiNDT. Dirk Kindt (167 6 — 1762). Schilder te 's Gravenhage. 

Door D. Kindt. Was vroeger op de Schilders-Confrerie Pictura te 
*s Gravenhage (Obreen's Archief IV p. 207.) 517 

4187. VAN KiNGMA. Ignatius van Kingma (1622— 1700). Rit- 
meester. 

Door? 1695. Museum te Leeuwarden. Gek. 1887. 

4188. — ...» van Kingma (1619 — ). Meisjesportret. 

Door? 1625. Museum te Leeuwarden. Gek. 1887. 

4189. VAN KiNNEMA. Catharina van Kinnema (1640 — 1714). 
Echtg. van Gysb. van Vierssen. 

Door?, met haar kind. Verk. Amsterdam 25 Aug. 1857. 

4190. — Govert Tjepkes van Kinnema (1568 — 1625). Burge- 
meester van Leeuwarden. 

Door Gel dorp Gortzius? 1593. Verk. Amsterdam i Nov. 1892. 

4191. KiNNEMAN. Hendrick Jansz. Kinneman. 

Door J. A. Rotius 1649, op een schutterstuk in het Museum te Hoorn. 

4192. VAN Kinschot. Gaspar van Kinschot (1622 — 1649). La- 
tijnsch dichter. 

X. Door G. ter Borch. Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rot- 
terdam. Tent. 's Gravenhage 1890 (W. Hollar se. 1650). 

2. Door G. ter Borch, herhaling van het vorige. Bij Jhr. Mr. A. R. P. 

van Kinschot te Rotterdam. 

3. Door A. V. Halen, miniatuur. In het Panpoéticon Batavum, Rijksmuseum 

te Amsterdam. 

4193. — Caspar van Kinschot (1633 — 1678). Pensionaris van 
Delft. 

Door? Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rotterdam. 

ft 

4194. — Caspar Justinus van Kinschot, Heer van Kinschot 
(1659 — 1709). Raadsheer in den Hoogen Raad. 

Door Const. Netscher 1690. Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te 
Rotterdam. 

4195. — Caspar van Kinschot (1676 — 1759). Burgemeester 
van Delft. 

Door? By Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rotterdam. 5i8 

4196. VAN Kinschot Catharina Cornelia van Kinschot 
(1675 — 1762). Echtg. van C. van Kinschot 

1. Door la Fargue. Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rotterdam. 

2. Door? Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rotterdam. 

4197. — Elisabeth van Kinschot (1729 — 1786). Echtg. van 
P. B. Le Vasseur des Rocques. 

Door? Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rotterdam. 

4198. — Gysbert van Kinschot (1663 — 1737). Burgemeester 
van 's Gravenhage. 

Door C. de Moor 1717, op een regentenstuk in het Gemeentemuseum te 
*s Gravenhage. 

4199. — Gysberta van Kinschot (1732 — 1798). 

Door? Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rotterdam. 

4200. — Jacob van Kinschot (1652 — 17 11). Schepen van Delft. 

Door? Bij de Douair. v. Kinschot — ^Luden te Amsterdam. 

4201. — Johan Anthonie van Kinschot, Heer van Kinschot 
(1708 — 1766). Resident te Brussel. 

Door? Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rotterdam. 

4202. — Josina van Kinschot (1598 — ). Echtg. van C. de Jonge. 

Door M. Jz. Mi ere velt. Bij Jhr. Mr. A. R. P. van Kinschot te Rot- 
terdam. Verk. Rotterdam 25 April 1892. 

4203. — Maria van Kinschot (1589 — ). Echtg. van J. van der 
Haer. 

Door M. Jz. Mi ere velt 1634. Bij den Heer J. H. van Boelens van der 
Haer te 's Gravenhage. Verk. Rotterdam 25 April 1891. 

4204. — Roeland van Kinschot, Heer van Kinschot (1624 — 
1701). Raadsheer in den Hoogen Raad. 

Door? 1667. Bij de Douair v. Kinschot— Luden te Amsterdam. Verk. 
Amsterdam 20 Aug. 1856, als door C. Janssens van Geulen. Verk. 
Amsterdam 4 Dec. 1888 als het portret van Roeland van Linschot. 

4205. — .... van Kinschot Mansportret 

Door R. Bleek (v. Gooi I. p. 376). 5^9 

4206. Kist. Claes C. Kist Sr. 

Door A. Filters z. 1605, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

4207. — Claes C. Kist Jr. 

Door A. Pietersz. 1603, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

4208. Klap. Joannes Klap (1733 — ). Predikant te Amsterdam. 

Door Jul. Quinkhard I76q (J. Honbraken se. 1770). 

4209. VAN DE Klaver. Johannes van de Klaver (1641 — 1694). 
Kassier der Wisselbank te Middelburg. 

Door? Bij de Douair. de Jonge van Campens — Nieuwland geb. Schorer te 
Middelburg. 

4210. — Maria van de Klaver (1675 — 1749). Echtg. van P. de 
la Rue. 

Door? Bij de Douair. de Jonge van Campens — Nieuwland geb. S>chorer te 
Middelburg. 

4211. Klepperbein. Wilhelmus Augustus Klepperbein 
(1704 — 1786). Predikant te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1761 (P. Tanjé en J. Honbraken se). 

4212. Kleyn. Simon Kleyn. Pastoor. 

Door G. Metsu. Bezongen door J. Vos (Alle de gedichten, Amsterdam 
1726, I p. 305). 

4213. Kleyne. Jacob Hansen Kleyn e, »West-Frieslander" 
(1652 — ). Student te Helmstadt. Reus. 

Door? Was 1709 in het Theatrum anatomicum te Helmstftdt (Ufi'enbach's 
Reise, I, Ulm 1753, p. 184). 

4214. Kleynenbergh. Albertus Kleynenbergh. 

Door J. B. Coclers ca. 1774, op een regentenstuk van het Heilige Geest- 
of Arm-, Wees- en Kinderhuis, in de Lakenhal te Leiden. 

4215. KlEynhens. Isaak Kleynhens (1634— 1701). Schilder te 
Haarlem. 

Door Is. Kleinhens 1669. Verk. coU. v. d. Willigen, Haarlem 20 April 
1874. Verk. 's Gravenhage 31 Jan. 1877, 10 Oct 1879 en 27 Maart 1879. Een 
teekening er naar wordt vermeld door v. Eynden en v. d. Willigen (I p. 81) 520 

42i6. Klinkhamer. Govert Klinkhamer (1702- 1774). Zijde- 
handelaar en dichter te Amsterdam. 

1. Door J. M. Quinkhard, miniatuur. Rijksmuseum te Amsterdam. 

Door hemzelf bezongen 1735. (Panpoëticon Batavum). *) 

2. Door T. Regters (P. Tanjé se.). 

4217. VAN DER Klock. Cornelis van der Kloek. 

Door G. van der Ma rek 171 9, op een regentenstuk in het Burgerweeshuis 
te Zieriksee. 

4218. VAN DER Kloot. Johannes van der Kloot. Schilder te 
Delft. 

Door Th. V. d. Wilt 1737. Een teekeping er naar had A. v. d. Willigen Jr. 
te Haarlem (Ned. Spectator 1867 p, 147). Vermoedelijk uit het familiestuk 

dat vermeld is door Boitet (Beschrijving der stad Delft, Delft 1729 p. 791). 

4219. Klop. Maria Klop (1725 — ). 

Door A. Schouman 1738, op een schoorsteenstuk in het Geneeskundig 
Gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht (Oud-Holland X p. 15). 

4220. Klopper. Claes Jansz. Klopper. 

Door? Bg Jhr. Gevers op het slot Marquette bij Beverwijk, 

4221. — Jan Klopper. Schout te Velzen. 

Door? Bij Jhr. Gevers op het slot Marquette bij Beverwijk. 

4222. — Nicolaes Klopper. 

Door? Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. v. d. PoU, 1885. 

4223. — Wilhelm i na Klopper. Echtg. van J. Brandt (1660-- 
1708). 

1. Door J. Verkolje 1685. Bij Jhr. Dr. J. Six te Amsterdam (Houbraken 

m p. 285). 

2. Door A. Boon en. Verk. coll. Jer. de Bosch, Amsterdam 18 12. 

4224. Kluyskens. Esther Kluyskens. 

Door J. de Hray 1664, op een regentessenstuk van het Arme Kinderhuis, 
in het Museum te Haarlem. *) Op de verk. Amsterdam 10 Dec. 1889 werd een portretje van J. M. Quinkhard 
verkeerdelijk het zijne genoemd. Het werd aangekocht voor het Rijksmuseum te Amsterdam. 521 

4225. DE Kluyt. Herman Teunisz. de Kluyt. 

Door B. V. d. Helst 1648, als schatter op den »Schuttersmaaltijd** in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

4226. Kneppelhout. Jan Kneppelhout (1710 — 1784). Genees- 
heer te Schiedam. 

Door? Bij den Heer Kneppelhout van Sterkenburg, op den huize Sterken- 
burg bij Doom. 

4227. — Martinus Kneppelhout (1711 — 1778). Burgemeester 
van Schiedam. 

Door ? Bij den heer Kneppelhout van Sterkenburg, op den huize Sterkenburg 
bij Doom. 

4228. Knibbe. David Knibbe (1639 — 1701). Predikant te Leiden. 

Door C. de Moor (Philips se. — P. v. Gunst se.). 

4229. Kniphorst. Lambert Kniphorst (1705— 1783). 

Door? Bij Mr. C. L. Kniphorst te Assen. 

4230. DE Knobbert. Volckera Nicolaesdr. de Knobbert 
(1541 — ). Echtg. van P. v. Beresteyn. 

1. Door W. Jz. Delffi592. Was bij den Heer Pappelen dam te Amsterdam. 

(overl. 1888). 

2. Door M. Jz. Mierevelt 161 6. Hofje Meermansburg te Leiden. 

3. Door M. Jz. Mierevelt 1624 (?). Rijksmuseum te Amsterdam. Leg. 

de Witte v. Citters, 1875. 

4. Door M. Jz. Mierevelt. Verk. Amsterdam 1858. 
5 Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout te Deventer. 

6. Door? Bg Jhr Mr. V. de Stuers te 's Gravenhage. Verk. coU. v. Bere- 
steyn, huize Mauiik te Vucht 1884. 

4231. Knol. Francjois Knol. 

Door Q. V. Brekelencam 1648, met zgn vrouw en dochter. Bg den 
Heer Goedhart te Amsierdam. 

4232. — Hillegonda Knol. Echtg. van H. de Bruyn. 

Door Q. V. Brekelencam 1648, met z^n vrouw en dochter. Bij den 
Heer Goedhart te Amsterdam. 522 

4233- Knol. Jan Knol. 

Door E. V. Heemskerk 1669, op het schildergtje De BarbierswiDkel in 
het Weeshuis de Oranjeappel te Arasterdam. Tent. Amsterdam 1876 
(Gids 1876 IV p. 112.) 

4234. Knollaert .... Knollaert. Familiegroep (man, vrouw 
en kind). 

Door? eerste helft der zeventiende eeuw. Bij Dr. L. Schouten te Utrecht. 

4235. Knoop. Henric Knoop (1693— 1768). 

Door? Bg Mevr. de Wed. Wildervanck de Blécourt-Tresling te Groningen. 

4236. — Willem Knoop (1697 — 1761). 

Door? Bij Mevr. de Wed. Wildervanck de Blécourt-Tresling te Groningen. 

4237. Knoppert. Albertus Knoppert ( — 1577). Hoogleeraar 
Kopenhagen. 

Door? Universiteits-bibliotheek te Kopenhagen. In 1685 geschonken door 
Petrus Resenius (Bijdragen voor de geschiedenis van Overijssel, VI p. 159). 

r 

4238. Knupfer. Nicolaes Knupfer (1603 — 1660). Schilder te 
'sGravenhage en te Utrecht. 

1. Door N. Knupfer, met zijn vrouw en drie kinderen. Museum te 

Dresden. 

2. Door N. Knupfer (P. de Jode se. in de Bie, Gulden Cabinet, p. 115). 

4239. DE Knuyt. Johannes de Knuyt, Heer van Vosmeer 
(1587 — 1654). Burgemeester van Middelburg. 

Door A. V. Hu 11 e (P. de Jode se. 1648. — J. Houbraken se. naar een 
teekening van A. Schouman). 

4240. Knyf. Johan Knyf( — 1576). Bisschop van Groningen. 

Door? Was ca. 17311 in de pastorie van Ds. Johannes Dalhof te Baflo. 

4241. — Wouter Knyf. Schilder te Haarlem. 

Door J. de Bray 1675, ^ gildeknecht op het regentenstuk van het St. 
Lucasgild te Haarlem, in het Rijksmuseum te Amsterdam (v. Eynden en 
V. d. Willigen I p. 64). 5^3 

4242. KoCK. Pieter Koek ( — 1765). 

Door? Bij Dr. L. S. Wildervanck te Middelstum. 

4243. DE Koen. Rogier de Koen. 

Door A. Backer 1670, op een anatomische les in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. 

4244. KOENERDING. Jan Koenerding. 

X. Door N. Maes? 1680, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgild, 

in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
2. Door A. Boonen 171 6, op een overliedenstuk van het Chirurgijnsgild, 

in het Rijksmuseum te Amsterdam. 

4245. Koerten, Frans Koerten (1603 — 1668). Kaartkleurdcr te 
Amsterdam. 

Door C. v. Savoyen 1661 (Th. Matham se). 

4246. — Johanna Koerten (1650 — 1715). Echtg. van A. Blok. 
Knipster. 

1. Door N. Maes. Bij de Douair. Camberlyn d*Amougies te Pepinghen 

bij Brussel. Tent. Brussel 1886. 

2. Door D. v. d. Plaes (P. Schenk se. 1701). 

4247. — Maria Koerten. Echtg. van Claes Jansz. Ghys. 

Door? Verk. Amsterdam 16 Mei 1877. 

4248. KOETSCH. Otto Koetsch (1689 — 1757). Commissaris der 
depêches van de Staten-Generaal. 

Door J. A. Tischbein 1752, met zijn vrouw en twee dochters. Verk. 
coll. Chais van Buren, Amsterdam (R. W. P. de Vries) 1891. 

4249. KoHNE. Wernerus Kohne. Notaris te Amsterdam. 

Door W. Hendriks 1764. Was 1876 bij den Heer Mr. J. P. Amers- 
foort in den Haarlemmermeer. Tent. Amsterdam 1876. 

4250. DE KOKELAER. Clasina Petronella de Kokelaer (1734 

— 1796). Echtg. van Bouwens en van Daniel Rader- 

macher. 

Door? Bij Mr. E. P. Schorer te Middelburg. 

66 524 

4251. DE Koker. Anna Maria de Koker. Etseres te Monni- 
kendam. 

Door G. ter Borch? (H. Bary se. — Bezongen door D. Schelte, Rym werken, 
Amsterdam, 17 14 p. 277, 278). 

4252. - Gerrit Michielsz. de Koker (1712 — 1797). 

Door? Hofje van Gerrit de Koker te Rotterdam. 

4253. — Gillis de Koker ( — 1664). Pastoor te Amsterdam. 

Door? St. Catharina-kerk te Amsterdam. 

» 

4254. KOLFF. Mariken Jorisdr. Kolff. Echtg. van Matthys 
Aelbertsz. 

Door? 1557 (?). Weeshuis te Gorinchem (Balen, Beschrijving van Dordrecht 
p. 1348). 

4255. Koolhaas. Willem Koolhaas (1709 — 1773). Hoogleeraar 
te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1760 (J. Houbraken se. 1761). 

4256. Kopper. Jan Kopper (1713— 1788). Papierkunstenaar te 
Rotterdam. 

Door N. Muys 1773. Was 1863 bij Dr. J. M. Stipriaan Luiscius te Delft. 
Tent. Delft 1863. (v. Eynden en v. d. Willigen II p. 195. — H. 
Roosing SC. 1789). 

4257. Koster. Willem Jansz. Koster. Meer dan loo-jarige te 
Muiden. 

Door J. M. Quinkhard (Jul. Quinkhard sc.). 

4458. KOUWENHOVEN. Maria Kouwenhoven (1707— 1808). Echg. 
van D. Kuykelier. Meer dan 1 00-jarige. 

Door W. Hendriks (P. H. L. van der Meulen sc.). 

4259. Krap. Cornelis Krap. Schepen van Hoorn. 

Door J. de Baen 1686, op een regentenstuk in het Museum te Hoorn. 

4260. — Outger Krap. Bewindhebber der Oost-Indische Com- 
pagnie te Hoorn. 

Door J. de Baen 1686, op een regentenstuk in het Museiun te Hoorn. 525 

4261. Krap. Willem Krap { — vóór 1703). Burgemeester van 
Hoorn. 

Door £. H. van der Neer, met zijn vrouw. 

4262. Krayenhoff. Cornelis Johannes Krayenhoff (1722 — 
1782). Luitenant-Kolonel. 

Door? Was 1863 bij Baron Krayenhoff te Nieuw Lekkerland. Tent. 
Delft 1863. 

4263. VAN Kretschmar. Hendrik van Kretschmar (—1769). 
Minister-resident te Lissabon en te Stockholm. Kolonel. 

Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 

4264. — Jacob van Kretschmar, Heer van Wijk, Veen en 
Aalburg (1721 — 1792). Luitenant-Generaal der infanterie. 

1. Door J. F OU mier. Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te 

Amsterdam. 

2. Door?, te paard. Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te 

Amsterdam. 

3. Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 

4265. — Jan Nicolaas Christiaan van Kretschmar, Heer 
van Noordscharwoude (1726 — 1788). Burgemeester van Delft. 

Door C. de Moor. Bij Jhr. Teding van Berkhont, op den huize Hoenloo 
bij Deventer. 

4266. — Jan Theodoor Philibert van Kretschmar (1680 — 
1730). Kolonel van een regiment Hollandschc gardes te voet 

1. Door? 1686, op een familietafreel, bij Jhr. J. A. van Kretschmar van 

Veen te Amsterdam. 

2. Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 

4267. — Johan Christiaan van Kretschmar, Heer van 
Flamischdorf en Bothendorf (1650 — 1693). Kolonel-commandant 
der Hollandsche gardes te voet. 

1. Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 

2. Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 526 

4268. VAN Kretschmar. Louis Adriaan van Kretschmar 
(1679 — ^750). Luitenant-Generaal der infanterie. 

1. Door? 1686, op een familietafreel, bij Jhr. J. A. van Kretschmar van 

Veen te Amsterdam. 

2. Door? 172% Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te An)sterdam. , 

3. Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 

4269. — Maria Agatha van Kretschmar, Vrouwe van 
Noordscharwoude (165 1— 1798). Echtg. van W. H. Teding van 
Berkhout. 

Door? Bij Jhr. Teding van Berkhout, op den huize Hoenloo bij Deventer. 

4270. — Nicolaas Ferdinand van Kretschmar ( — 1709). 

1. Door? 1686, op een familietafreel, bij Jhr. J. A. van Kretschmar van 

Veen te Amsterdam. 

2. Door? Bij Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen te Amsterdam. 

4271. Kreynck. Gerrit Kreynck, Heer van de Beele (1612 — ). 
Burgemeester van Zutphen. 

Door? Bij Baron Schimmelpenninck van der Oye, op den huize de PoU bij Voorst. 

4272. Krieck. Evert Huybertsz. Krieck. 

Door N. E lias 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam 
(Oud-HoUand IV p. 98). 

4273. — Hillegonda Krieck (1652 — 1720). Echtg. van Com. 
Graafland. 

Door? Bij den Heer H. D. Willink van Collen, op den huize Gunterstein 
te Breukelen. 

4274. Krifft. Emericus Krifft (161 1 — 1695). Pastoor te Gennep. 

Door? In de St. Maartenskerk te Gennep. 

4275. Krul. Hendrica Krul. Echtg. van B VoUenhove. 

Door B. VoUenhove 1648, te samen met haar man (Oud-HoUand V 
P. 297). 

4276. — Jan Hermansz. Krul (1602 — 1644). Dichter en smid 
te Amsterdam. 

1. Door Rem brandt 1633. Museum te Kassei, waar het in 1749 al 

aanwezig is. Van 1806 tot 18 15 te Parijs. 

2. Door A. v. Halen, miniatuur, in het Panpoêticon Batavum, Rijksmu- 

seum te Amsterdam. 527 

4277- Krul. Willem Krul, Heer van Burgst (1721—1781)* 
Schout-bij-nacht. 

1. Door J. J. Heinsius. Was omstreeks 1825 bij den heer Nahuys van 

Hurgst, op den huize Burgst onder Princenhage (R. Muys se. 1784. — 
L. Portman se.). 

2. Copie naar het vorige, door C. v. Cuylenburg 1801. Rijksmuseum 

te Amsterdam. Afk. uit het Nationaalmuseum te *s Gravenhage, 1808. 

4278. DE Kruyff. Jan de Kruyff (1706 — 1775). Dichter en koop- 
man te Leiden. 

1. Door?, pastel. Lakenhal te Leiden. Geschenk van den Heer J. J. van 

Rijneveld te Leiden. 

2. Door? Lakenhal te Leiden. 

3. Door L. B. Coclers 1775, miniatuur. In het Panpoëticon Batavum, 

Rijksmuseum te Amsterdam (R. Vinkeles se.). 

4279. VAN KUFFELER. Abraham Johannes van Kuffeler 
( 1 628 — 1 684). Wijsgeer. 

Door D. V. d. Plaes (J. van Munnikhuysen se.). 

4280. — Alexander Frederik van Kuffeler (1646 — ). 

Door D. Bleker 1653, met zijn ouders en broeders, oy een familietafreel 
bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

4281. — Ferdinand Achilles van Kuffeler (1641 — 1693). 

Door D. Bleker 1653, met zijn ouders en broeders, op een familietafreel 
bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

4282. — Gillis van Kuffeler (1596— 1658). 

Door D. Bleker 1653, met zijn vrouw en kinderen, op een familietafreel 
bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

4283. — Jacob Jan de Blocq van Kuffeler (1715— 1779). 
Gecommitteerde ter Staten-Generaal. 

1. Door M. Verheyden 1754. ^Ö ^«° H^' J- A- ^' ^*° ^^^ ^^'' 

van Kuffeler te Moordrecht. 

2. Door P. F. de laCroix 1767, met zijn vrouw en kinderen, op een 

familietafreel bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te 
Moordrecht. 528 

4284. VAN KuFFELER. Julius Caesar van Kuffeler. 

Door D. Bleker 1653, met zijn ouders en broeders, op een familietafreel 
bg den Heer J. A. F. van der Meer van KuiFeler te Moordrecht. 

4285. — Karel Rudolph van Kuffeler (1644— 1702). Minister- 
resident van den Keurvorst van Brandenburg te Amsterdam. 

1. Door D. Bleker 1653» met zijn ouders en broeders, opeen familie- 

tafreel bij den Heer J. A. F. van der Meer van KulTeler te Moordrecht. 

2. Door? Bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht 

(J. van Munnikhuysen se.). 

4286. — Maria Helena van Kuffeler (1711 — 1770), Echtg. 
van D. de Blocq Bouricius. 

Door B. Accama 1742, met haar man. Bij den Heer J. A. F, van der 
Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

4287. — Maximiliaan Augustus van Kuffeler. 

Door D. Bleker 1653, met zijp ouders en broeders, op een familietafreel 
bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

4288. — Reinier de Blocq van Kuffeler (1679 — 1720). Bal- 
juw en Dijkgraaf van Niedorp, Winkel en de Coggen. 

Door J. van Huchtenburg te samen met den Keurvorst van Brandenburg. 
Bij den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

4289. — Reinier Hendrik van Kuffeler (1753 — 1801). Ge- 
deputeerde ter Staten-Generaal. 

1. Door P. F. de la Croix 1767, als kind, op een familietafreel bg den 

Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

2. Door ? Bg den Heer J. A. F. van der Meer van Kuffeler te Moordrecht. 

3. Door? Bij den Heer Henry van Alphen te Arnhem. 

4290. — .... van Kuffeler. Damesportret. 

Door B. Accama 1744. Bij den Heer J. A. F. van der Meer van 
Kuffeler te Moordrecht. 

4291. KüLENKAMP. Gerardus Kulenkamp (1700 — 1775). Pre- 
dikant te Amsterdam. 

Door J. M. Quinkhard 1740 (J. Houbraken se.). 529 

4292. KUYCKEN. G er rit Kuycken. 

Door D. Santvoort 1643, op een overliedensluk van de Saaihal, in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. 

4293. KuYPER. Jan Kuyper. 

T. Door?, op een verloren Amsterdamsch schutterstuk. Een teekening er 

naar op het Archief te Amsterdam. 
2. Door? Op een schutterstuk op het Stadhuis te Amsterdam. 

4294. — Jan Kuyper, genaamd »Jan Pracdseer'* (1638 — 1745). 
Meer dan 100-jarige te Utrecht. 

1. Door T. Caenen 1744. Bartholomeus-Gasthuis te Amsterdam. 

2. Door J. M. Quinkhard 1745. Bartholomeus-Gasthuis te Utrecht. 

Afkomstig van het Jobs-Gasthuis te Utrecht (J. Houbraken se.). 

3. Door? Soudenbalchs hofje te Utrecht. 

4. Door? Bij den Heer van Ditm&r te Utrecht. 

5. Door? Verk. coU. v. Romondt, Utrecht 11 Juli 1876. 

6. Door? Verk. coll. C. Oortman, Utrecht 1888. 

7. Door? Verk. Amsterdam 18 Dec. 1890. 

4295. — Pieter Adriaensz. Kuyper. 

Door C. Eversdyck 161 6, op een schutterstuk uit Goes, in Museum 
Boymans te Rotterdam (Obreen's Archief VII p. 173). 

4296. DE KuYSER. Jacob de Kuyser. Burgemeester van Mid- 
delburg. 

Door C. Jansens van Geulen 1650, op een doelheerenstuk in den St. 
Sebastiaandoelen te Middelburg. 

4297. KuYSTE. Arnoldus Kuyste (1630 — 1667). Pastoor te 
Alkmaar. 

Door? St. Laurentius-kerk te Alkmaar. 

4298. KuYSTEN. Jan Kuysten. 

Door Th. de Keyser 1622, op een schutterstuk in het Museum te 
Amsterdam. 

4299. — L. Kuysten van Hoezem. 

Door J. M. Quinkhard 1 741, op een regentenstuk van het Spinhuis, in 
het Werkhuis te Amsterdam (Obrcen's Archief lp. 167). 530 

4300. — Nicolaes Kuysten. 

Door N. Eli as 1642, op een schutterstuk in het Stadhuis te Amsterdam 
(Oud-HoUand IV p. 98). 

4301. DE KUYSTER. Leonardus de Kuyster (1634— 1665). 
Pastoor. 

Door? Verk. Amsterdam i Nov. 1892. 

4302. KuYTS. Antonie Kuyts. 

Door W. Hendriks 1785, als Directeur van het Teylershofje, in hel Tey- 
lershofje te Haarlem. 

4303» — Matthaeus Kuyts. 

Door Fr. Decker 1737, op een regentenstuk van het St. Jorishuis, in het 
Museum te Haarlem. 

4304. Kyperus. Albertus Kyperus (—1655). Hoogleeraar te 
Breda en te Leiden. 

Door D. Bailly (J. Suyderhoef se). / Register op de Schildersnamen. Accama. Bemardus Accama. 19. 110. 196.246. 

r Admiral. Jan l'Admiral. 26. 

van Aelst. Willem van Aelst. 54. 

A e r t s z. Ryckaert Aertsz. 69. 

van Almeloveen. Johaimes van Alme- 

loveen. 135. 
A m i c o n i. Jacopo Amiconi. 162, 9. 
van Anraedt. Pieter van Anraedt. 220. 
A n t i q u u s. Johanaes Antiquus. 171. 
Appel. Jacob Appel. 178. 
6 a c k e r. Jacob A. Backer. 210. 
de Ba en. Jan de Baen. 85. 143, 25—27. 
Bakhuizen. Ludolf Bakhuizen. 174, i. 
Bleek. Richard Bleek. 92. 95. 
B o e 1 s. Gerard Boels. 156, i, 2. 
Bol. Ferdiuand Bol. 140. 
Boenen. Arnold Boonen. 163, 2. 
ter B o r c h. Gerard ter Borch. t89. 230. 
van Bronchorst. Jan van Bronchorst. 167. 
B u y s. Jacobus Buys. 108. 
C o c X i e. Raphael Cucxie. 1.'»8, 9. 
C o e 1 1 o. Alouso Sauchez Cocllo. 158, 3, 4. 
Col asius. 136. 

C o q u e s. Gonzales Coques. 143, 10, 11. 
Decker. Frans Decker. 109. 
D e 1 f f. Jacob Willemsz. Delff. 33. 
D u c k. Jacob A. Duck. 214. 
van Dyck. Antou van Dyck. 111, 2. 143, 

3-6. 
van Dijk. Philips van Dijk. 69, i. 162, 13, 

14. 24 <, I. 
E 1 i a s. Nicolaas Elias. 133. 
Flinck. Govcrt Flinck. 143, 24. 180, i. 
F 1 o r i s. Frans Floris. 78. 
F o u r u i e r. Jean Foiirnier. 63. Haag. Tethart Philips Christiaan Haag. 162, 18' 
van Haensbergen. Johannes van Haens- 

bergen. 134. 
Hals. Frans Hals. 7. 22. 87. 94. 149, 1. 
H a n n e m a n. Adriaen Hanneman. 66. 111, 

1, 8. 
H a u c k. F. L. Hauck. 88. 
van der Helst. Bartholomeus van der 

Helst. 168. 169. 182, 2. 183, 2. 
Hennequin. Paulus Hennequin. 182, i 

183, I. 
van Honthorst. Gerard van Honthorst 

13. 75. 111, 3—6. 143, 12—18. 144. 
van Honthorst. Willem van Honthorst. 

143, 19—23. 
H u y s s i n g. Hans Huyssing. 162, 8. 
Janssens van Geulen. Comelis Janssens 

van Geulen. 9, i. 5.5, i. 233. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 119. 
Kneller. Gotifried Kneller. 162, i, 2. 
de Koninck. Salomon de Koninck. 1 15. 
Lairesse. Gerard Lairesse. 9, 2. 
Lapis. H. Lapis. 213. 
van Leyden. Lucas van Leydea . 3. 
Limborgh 97. 
van Loo. Jacob van Loo 93 
Maes Nicolaes Maes. 124, 2. 
Ma ing au d. 162, 3 — 5. 
de Man. Comelis de Man. 21. 157. 
M a r i n k e 1 1 e. Joseph Marinkelle. 1 . 
van der Meer. Johannes van der Meer. 

42. 108 
M e m 1 i n c. Hans Memlinc. 172, 1, 2. 
M e r c i e r. Philipps Mercier. 162, 6, 7. 
van der Merck. Jacob van der Merck. 227. Miereveldt. Michiel Jansz. Miereveldt. 

36, I. 64, I. 70, I. 143, 7—9. 
van Mieris. Frans van Mieris Jr. 118. 
de Moor. Karel de Moor. 68, i. 77, 146, 

226, 228. 
de Moor. Karel de Moor Jr. 114. 
Moreels e. Paulus Moreelse. 4. 17. 
Moro. Antonio Moro. 158, i, 2. 160. 192. 
Munters. P. Munters. 162, 19. 
van Musscher. Michiel van Musscher. 34 

174, 2. 
van der Myn. Heroman van der Myn. 162, 

II, 12. 
Mytens. Daniel Mytens Sr. 111, i. 
Mytens. Daniel Mytens Jr. 111, 10. 
Mytens. Johannes Mytens. 111^ 9. 
N a s o n. Pieter Nason. 223. 
N e c k. Jan van Neck. 32. 
Netscher. Gaspar Netscher. 148, 28. 
O ets. Pieter Oets. 209. 
Pal the. Jan Palthe. 131, 2. 
P u n n e r. 235, 3. 

del Piombo. Sebastiano del Piombo. 28, 1,2. 
van der Plaes. David van derPlaes. 116 

143, 29. 
Po pp e. J. G. Poppe. 18. 
Potheuck. Jan Potheuck. 6, i. 20, 1. 
P o u r b u s. Frans Pourbus. 256, i, 2. 
Prestel. 131, i. 
Quinkhard. Jan Maurits Quinkhard. 123. 

127. 136, 2. 
van Ravesteyn. Jan van Ravesteyn. 187 . 

215. 
R e g t e r s. Tibout Regters. 122, 2. 138, 1,2. 
Rembrandt Harmens z. van RyiL29 

117. 165. 198, 2. 
van Rossum. Johan van Rossum. 252. 
R o t i u s. Jan Albertsz. Rotius. 10. Ru sca. 162, 15. 

Santvoort Dirck Dircksz. Santvoort« 124, 
I. 126, I. 166. 

Schalcken. Godfried Schalcken. 68, i. 

van S c h o t e n. Joris van Schoten. 89. 218. 

van Score 1. Jan van Scorel. 5. 28, 3 — 7. 67. 

Scheltema. Taco Scheltema. 207. 

S chick. P. Schick. 203," i. 

Serin. Herman Serin. 226, 3. 

S p i n n y. Guillaume Spinny. 217. 

S w e e 1 i n c k. Gerrit Pietersz. Sweelinck. 181. 

van den Tempel. Abraliam van den Tem- 
pel. 63. 

Terwesten. Mattheus Terwesten. 162, 16. 

Tischbein. Johann Heinrich Tischbein. 
162, 18. 

Tri n i s a n i. 162, 10. 

Troost. Coruelis Troost. 59. 

van Valckert. VVerner van Valckert. 31. 

de Valk. H. de Valk. 243. 245. 

Valkenburg. Dirk Valkenburg; 122, i. 

Verheyden. Mattheus Verheyden. 8, 2. 69, 
l. 71, I. 113. 220. 

Ver ko Ij e. Johannes Verkolje. 86. 

Verspronck. Johannes Verspronck. 24. 91. 

VictoKS. Jan Victors. 180, 2. 

van Vilsteren. Johannes van Vilsteren. 139. 

Vollevens. Johannes Vollevens. 224.226, I. 

Vollevens. Johannes Vollevens Jr. 163, I. 

van der Voort. Comelis van der Voort. 121. 
143, 2. 

de Vos. Jan de Vos. 6, i. 20, i. 

de Vries. Abraham de Vries. 74. 

Wassenberg. Jan Abel Wassenberg. 97. 99. 
104. 106. 107. 

Wi erin ga. N. Wieringa. 244. 

van der Wilt. Thomas van der Wilt. 226. Register op de ^childersnamen. Accama. Bernardus Acx:ama. 328. 826. 936, 4. 

988. 1191, 1. 1275, I. 1278, 1. 1283, I 
Aertsz. Pieter Aertsz. 999. 
Aldegrever. Heinrich Aldegrever. 584, 2. 
van Amersfoort. Q. van Amersfoort. 502. 
van Anraedt. Pieter van Anraedt. 589. 

833, 6. 

Areen. Og. Areen. 307. 308. 

Back er. Adriaen Hacker. 696. 882. 

Backer. Jacob A. Backer. 261. 279, i, 2. 
635- "69. 3. Ï209. 1343. 

de Baen. Jan deBaen. 298.475.490.523,1, 
610, I. 612. 631, 4. 691, 3. 723. 938. 
1070, I. 1353. 

Bailly. David Bailly. 322, 2. 

Bakhuizen. Ludolf Bakhuizen. 324, 325, 
1—8. 1136, I. 

Bare-ndsz. Dirck Barendsz. 363. 785. 

Baudringien. David Baudringien. 746, 4. 

Beek. David Beek. 427. 

de Beel. C. de Beel. 441. 

Beeldemaker. Adriaen Comelisz. Beeldema- 
ker. 592. 1348. 

Berckheyde. Job Berckheyde. 504, i — 4. 

Berckmans. Hendrick Beickmans. 351, 1,2. 

352. 506. 
van den Berg. Pieter van den Berg. 538. 

Berinx. J. H. Berinx. 579. 1173. 

Bisschop. Comelis Bisschop. 499, 2. 599. 

603. 604. 686. 

Bleek. Richard Bleek. 711. 

Bloemaert. Abraham Bloemaert. 737, i. 

van Blommen. A. van Blommen. 1199. 

Blommendael. Johannes Blommendael. 1026. 

Ie B Ion. Jacob Christoffel Ie Blon. 710. Bly hooft. Zacharias Blyhooft. 747. 1240. 

Bodecker. J. F. Bodecker. 296. 335. 1028 

de Boer. J. ]. de Boer. 668. 

van den Bogaert. A. van den Bogaert. 820. 

de Bois. S. de Bois. 482, 3. 

Bol. Ferdinand Bol. 468. 499, noot. 833, i — 5. 

1183. 
Boonen. Amold Boonen. 467, i. 505. 861. 

1040. 1192, I. 
Boonen. Jasper Boonen. 680, 2. 685, 2. 
ter Borch. Gerard ter Borch. 305, i. 355. 

508 632. 691, I. 758. 855. 874, 1-3. 

877. 878. 1030, 2. 1093. 1257. 
ter Borch. Jan ter Borch. 873. 876. 
Bosschaert. Thomas WUleboorts Bosschaert. 

949, »• 
Both. Jan Both. 953, i. 

du Bourg. Louis Fabricius du Bourg. 1121. 

Bouts. Dirck Bouts. 998. i. 

Bram er. Leonard Bramer. 1032. 

Brand on. Jan Hendrik Brandon. 1108. 

Brasser. H. A. Brasser. 1098. 

Brasser. P. M. Brasser. 583. 

de Bray. Dirck de Bray. 1066. 

de Bray. Jan de Bray. 699, 2 1065, 1066, noot. 

Breenbergh. Bartholomeus Breenbergh. 1097. 

Brekelencam. Quiryn Brekelencam. 1099. 

1230, 2. 
van Bronckhorst. Jan Gerritsz. van Bronck- 

hotst.' 1158. 
Brouwer. Adriaen Brouwer. 11 69, i. 
Bruyninx. Daniel Bruyninx. 1204. 
de Bruyns. Anna Francina de Bruyns. 12 14. 
van der Burgh. Adriaen van der Burgh. 

1251. 1316. Buys. Jacobus Buys. 369. 

van Bylert. Jan van Bylert. 1360. 

Caldenbach. A. Caldenbach. 455. 

van Calraet. Barent van Calraet. 332, i. 

Camerarius. Adam Camerarius. 817. 853. 

Car. H. Car. 1029, 3. 

Gaspari. Hendrik Willem Gaspari. 832. 

God de. Gard Godde. 726. 

God de. Pieter Godde. 695. 

Goignet. Gillis Goignet. 288, 2. 

Golasius. 1305, I. 

de Gon flans. Ghristiaen de Gonflaus. 11 74. 

Gooi. Jan Daemen Gooi. 857. 

Gopman. 546. 

G o q u e s. Gouzales Goques. 311. 

de la Gourt. D. de la Gourt. 1114. 

de la Gourt J. F. de la Gourt. 659» 2. 

Grabeth. Wouter Pietersz. Grabeth. 804, i, 2. 

de la Groix. P. F. de la Groix. 537. 671,2, 

673» 2. 675. 2. 677, 2. 678, 2, 3. 796. 

1267. 1326. 1329. 
van Guylenburg. Gomelis van Cuylenburg. 

465. 703. 
Guyp. Albert Guyp. 495. 846. 948. 

Guyp. Jacob Gerritsz. Guyp. 613. 

Danckers. Jan Danckers. 919. 920, 2. 921. 

922. 924. 925. 930. 931. 
Decker. Frans Decker. 363. 1202. 
Delf f. Jacob Willemsz. Delff. 521 1264. 
Delf f. Jacobus DelflF. 607. 
Dom er. Lambert Domer. 753. 1103. 
Dou. Gerard Dou. 1044, i. 
D OU dart. Nicolas Doudart. 829. 
Dubordieu. Pieter Dubordieu. 373. lOOi, i. 
Duyf. Jan Arentsz. Duyf. 578 
van Duym. S. van Duym. 1328. 
Duyster. W. G. Duyster. 1359. 
van Dyck. Anton van Dyck. 532, i. 746, i. 

836. 949» 2- 1169, 2. 
van Dijk. Philips van Dijk. 964. 967, i. 

1232. 1358. 1363, 2. 
Elias. Nicolaes Elias. 278. 371. 472. 473. 

714. 786. 847. 848. 912. 1176. 1210. 1233. 

1244. 
El in. J. G. Elin. 336. 
van der Eist. T van der Eist. 987. 
End lic h. Philips Endlich. 459. 
Eversdyck. Gomelis Eversdyck. 281. 837. 

983, 1018. 
Eversdyck. Willem Eversdyck. 705. 11 89, i. Ferdinand. Louis Ferdinand. 404. 
Finsonius. David Finsonius. 1057. 
Flinck. Govert Flinck. 376. 526. 852, 4. 

1014, II 18. 1248, 3. 
Folkema. Anna Folkema. 284, 2. 946. 
Fournier. Jean Foumier. 487. 492. 908, i. 

'330 
F re se. Albertus Frese. 1331. 1332, i. 1340. 

van Gaesbeeck. Adriaen van Gaesbeeck. 

1226. 

Garnet. Golard Gamet. 1009. 

de Gelder. Aert de Gelder. 608. 

Gillig. Michiel GiUig. 872. 

Graet. Barent Graet. 835. 952. 

van Halen. Amoud van Halen. 294, 2. 305, 3. 

Sn- 397- 429» 3 573. 659, 4. 660. 709. 
811, 3. 869, 2. looi, 4. 1016. 1044, 6. 
1078. 1122. 1136, 6.1189,2.1195.1310,2. 

1345. . 
Hals Frans Hals. 266, i. 364 514. 519. 

695- 7ï3- 748. ï — 3. 815. 856. 869, i. 

979. 984. 1076. 1130. 1515, i. 
Hals. Frans Hals Jr. 748, 4. 
Hanneman. Adriaen Hanneman. 311, noot. 

1083, I. 
van Hasselt. Jan van Hasselt. 1012, i. 
de la Haye. Reinier de la Haye. 819. 
Heemskerk. Egbert Heemskerk. 871. 
van Helmont. J. van Helmont. 904. 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst 

283. 329. 356. 391. 570. 631, I. 639. 656. 

698, I. 699, I. 882, noot. 940. 947. 1165. 

II 70. 
de Helt Stocade. Nicolaes de Helt Stocade. 

917. 
Hendriks. Wybrand Hendriks. 928. 
Hennequin Paulus Hennequin. 1207. 
van der Heyden. Jan van der Heyden. 1225. 
Hodges. Gharles Howard Hodges. 11 17. 
Holbein. Hans Holbein Jr. 994. 1089, i. 
Holshalp. J. Holshalp. 387. 
van Honthorst. Gerard van Honthorst. 1085. 

1151. 1161. 
van Hoogstraten. Fran9ois van Hoogstra- 
ten. 1136, 2. 
van Hoogstraten. Samuel van Hoogstraten. 

332, 2. 333. 598. 920, 4. 1022. 1023. 

I129, I. 1225. 
van Horstok. Johannes Petrus van Horstok. 

715. Houbraken. Araold Houbraken. 444. 

van Huil e. Anselmus van Holle. 540. 

Isaacsz. Pieter Isaacsz. 384. 

Jansz. Anthonis Jansz. 905. 907. 909. 910. 

Jansen. Bernard Jansen. 291, 2. 

Janssens van Ceulen. Cornelis Janssens 

van Ceulen. 390. 428. 722.755.756.971,1. 
du Jardin. Karel du Jardin. 430. 
de Jongh. Lieve de Jongh. 874, 4. 
Kamper. Godart Kamper. 275. 
Ketel. Cornelis Ketel. 380. 
Key. Willem Key. 1082, 3. 
Keyerl. R. Keyert. 1235. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 279, 3. 545. 

852. 2, 3. 1140. 1248, 2. 
Kneller. Gottihed Kneller. 811, 2. 1203. 
Koets. Roelof Koets. 482, 2. 611. 1024. 
Kuster. H. C. Kuster. 1033. 
Lairesse. Gerard Lairesse. 659, 3. 
Lastman. Cornelis Pietersz. Lastman. 852, i. 
de Lelie. Adriaan de Lelie. 1102. 
Li evens. Jan Lievens. 466. 552, 3. 648^ 2. 
vanLimborcht. Hendrik van Limborcht. 1352. 
Liotard. Jean Etienne Liotard. 491, i. 644. 

725. 
Loemansz. Willem Loemansz. 989, 2. 
van Loo. Jacob van Loo. 586, 2. 
Louis. Leonard Francois Louis. 394. 
L u b e r t i. Jacobus Augustini Luberti. 1 1 3 1 
Lubinietzki. Christoffel Lubinietzki. 1046,2. 
Luttichuys. Isaac Luttichuys. 693. 
van Mabuse. Jan Grossaert gen. van Mabuse. 

994. 
Mae Ier. Ernst Maeler. 358. 

Ma es. Nicolaes Maes. 287. i. 414. 499, i. 

575- 597. I. 606. 610, 3. 651, I. 657, 2. 

659, I. 691, 3. 724. 739. 890. 901. 969. 

971, 2. 1171, 2. 1252. 1304. 
de Man. Cornelis de Man. 368. 529. 1346. 
van Mans fe ld. Jan Izaak van Mansfeld. 

465, 2. 
van der Meer. Jan van der Meer. 469. 769. 

1120. 
Meer mans. H Meermans 389, i. 
M e i n s m a. Horatius Meinsma. 1 1 39. 
van der Merck. Jacob van der Merck. 353. 

1227. 
Mesdach. S. Mesdach. 965. 977. 131 1. 
Metius. Dirck Metius. 752. 926. 927. 
de Meyer. Jan de Meyer. iioi. Miereveldt. Michiel Jansz. Miereveldt 303. 
463. 512, I. 516. 520, 1-3. 530. 532, 

2-5- 55»! I- 552» ï- 607. 717.720.766,2. 

S98, I. 950. 1088. 1167. 1181. 
Miereveldt. Pieter Miereveldt. 1260. 
van Mieris. Frans van Mieris. 757. 
van Mieris. Frans van Mieris Jr. 269, 1.942 
van Mieris. Jan van Mieris. 267-. 286. 
van Mieris. Willem van Mieris. 263 . 264, 2. 

325, 9. 
de Moor. Karel de Moor. 437, i. 499, 3. 

1036. 
Moreelse. Paulus Moreelse. 642, 3. 737, 2. 

766, I. 788. 868, I. 1215. 1219. 1220. 

1248, noot. 
Mor o. Antonio Moro. 1082, i. 
Mostaert. Jan Mostaert. 906, i. 
Moyaert. Claes Moyaert. 698, 2. 
van Musscher. Michiel van Musscher. 264. 

470. 643. 1042, I. 1044, 3. 1045, 1. 
van der My. Hieronymus van der My. 436, 2. 

536. 1309, 2. 3. 
van der Myn. Frangis van der Myn. 321. 
van der Myn. Greorge van der Myn. 276, 2, 
Mytens. Johannes M3rtens. 315. 417. 594. 108 1. 
Mytens. 554. 
Nason. Pieter Nason. 1127. 
van Neck. Jan van Neck. 767. 
Netscher. Caspar Netscher. 262. 271.586,1. 

640 657, 3. 658. 886. 974, I. 1149. 1182. 

1339. '354- 
Netscher. Constantyn Netscher. 289. 482, 2. 

405. 406. 629. 970. 973, I. 976. 1069. 

1250 1253. 1344. 
Netscher. Theodoor Netscher 569. 
van Nieulandt. Adriaen van Nieulandt. 

852, I. 
van Nymegen. Dionysius van Nymegen. 

319. 628. 666. 825. 932. 
Oets. Pieter Oets. 493, i. 
Ovens. Jurriaen Ovens. 647, i. 1249. 
Palamedesz. Anthonie Palamedes?.. 626. 734. 
Paling. Isaac Paling. 407, i. 410. 432. 609. 
Pal the. Jan Palthe. 438. 730. 751, 2. 
Patyn. Hendrik Patyn. 1104. 
Pietersz. Aert Pietersz. 273. 357. 372, i. 

461. 690. 694. 844. 845. 990. 
Pietersz. Gerrit Pietersz. 1230, i. 
van der Plaes. David van der Plaes. 707. 

811, I. ter Plegt. A. ter Plegt. 1307, 2. 
Poelenburg. Comelis Poelenburg. 313. 953, 2. 
Pool. Jurriaen Pool. 768. 
Pot. Hendrick Gerritsz. Pot. 266, 2. 458. 

I3ï5t 2- Ï342 
Potheuck. Jan Potheuck. 542. 733. 

Pothoven. Hendrik Pothoven. 727. 799.937. 

1192, 2. 

Potter. Pietcr Potter. 329. 

Quinkhard. Jan Maurits Quinkhard. 294, 2. 

305» 3- 309. 332, 3- 415- 43Ï- 620. 751,2. 

779. 780, 2. 840. 859. 860. 870. 933, I. 

939- 946. 972, 1. 1003, I. 1015. 1042,3,4. 

1046, 5. II 10. II 19. 1125. 1136, 6. 

1205, noot. 1206, 1208. 1243. 1256. 1305, 

1306. 1307, I. 1308. 1310. 1314. 
Rasenburgh. Reynier Rasenburgh. 366. 
van Ravesteyn. Anthonie van Ravesteyn. 

923- 
van Ravesteyn. Jan van Ravesteyn. 327. 

330. 361, I. 596, I. 867. 920, I, 3. 1035- 

1061. 1133. 1135, I. 1333. 1335. 1336. 

1341. 
van Ravesteyn. Nicolaes van Ravesteyn. 

913- Ï217. 
Re g ter 8. Tibout Regters. 259. 326. 385, 2. 

386. 881. 933, 2, 3. 934. 935. 936, 2. 3. 

1126. 
Rembrandt Harmensz. van Ryn. 348. 

379. 512, 2. 547, noot. 667. 732. 850. 

1086. 1 141. 1179. 1185. 1212. 1247. 
Rigaud. Hiacynthe Rigaud. 822. 
tom Ring. Ludger torn Ring. 584, i. 
Ritter. G. N. Ritter. 1037, i. 
Rode. Niels Rode. 879. 1186. 
van Rossum. Johan van Rossum. 992. 
Rotius. Jan Albertsz. Rotius. 435. 557. 701* 

884. 914. 1019. 1068. 1138. 1143. 
*Rubbens. Pieter Paulus Rubbens 1082, 5. 
van Ruyven, Pieter van Ruyven. 721. 
von Sandrart. Joachim von Sandrart. 346. 

630- 633. 642, I. 646. 
Santvoor t. Dirck Dircksz. Santvoort. 375. 

377. 378. 381. 382, 2. 383. 636. 642, 2. 
Savry. 547. 

Schaeck. Albert Schaeck. 295. 582. 
Schalcken. Grodfried Schalcken. 370. 719. 
Schmidt. Izaak Schmidt. 1002. 
van Schoten. Joris van Schoten. 322, 1.347. 

614. 712. 730. 843. 851. 903. 1168. 1196. Schouman. Aart Schouman. 446. 539.597)3. 

908, 2. 1003, 2. 
van Score 1. Jan van Scorel. 374. 814. 866. 

880. 941. 1000. 1084. 1229, 1241. 1259. 
Serin. Herman Serin. 813. 
van Shroeter. 498. 
Sibille. Gysbert SibUle. 1198. 
van Slingeland. Pieter van Slingeland. 411. 
van der Sluys. Jacob van der Sluys. 854. 
van der Smissen. Dominicus van der Smis- 
sen. 276, I. 902. 
Snellinx. Frandscus Snellinx. 504. 5. 
Sorgh. Hendrick Maertensz. Sorgh. 662. 663. 

664. 665. 
Sou t man. Pieter Claesz. Soutman. 731. 
Spinny. GuiUaume Spinny. 388. 446. 1048. 

1223. 
Stolker. Jan Stolker. 671, l. 672. 673, i. 

675, I. 677, I. 678, I. 680, 3. 681. 682. 

685, 3. 687. 688. 
de Stomme. I. I. de Stomme. 576. 
van.Stry. Abraham van Stry. 800. 
Swanenborn. W. Swanenbom. 1205. 
van den Tempel. Abraham van den Tempel. 

382, 2. 1218. 1349, 2. 
Tengnagel. Jan Tengnagel. 587. 
Troost. Comelis Troost. 385, i. 467, 2. 

798, I, 2. 810. 936, I. 986. 1091. II 54. 

1242. 
Vaillant. Bemard Vaillant. 610, 2. 918. 
Vaillant. Wallerant Vaillant. 389, 2. 647, 2. 

708. 1347. 
van Valckert. Wemer van Valckert. 1248, i. 

1325. 
de Valk. H. de Valk. 915. 

Veen. P. Veen. 858. 

Vereist. Herman Vereist. 657. 

Verheyden. Mattheus Verheyden. 634. 641. 

653. 980. 981. 1021. 
Verkolje. JohannesVerkolje. 567. 818. 1029, i. 

1044, 2. 1046, I. II 16. 1142, I. 
Verkolje. Nicolaes Verkolje. 553. 568. 577. 

1046, 4. 1073. 1074. 1142, 2. 
Verkolje. 282. 523, 2. 1109. 
Verspronck. Johannes Verspronck. 738. 

1030, I. 
Vinck. Abraham Vinck. 288, i. 
van Vliet Hendrik van Vliet 462. 997. 
van Vliet Willem van Vliet 1254. 
Vlietland. Dirk Vlietland. 751, i. de Vois. J. de Vois. 609, i. 
Vollenhove. Beraard VoUenhove. 1017. 
Volders. Jan Volders. 1298. 
Vollcvcns. Johannes Vollevens Jr. 1357. 
van der Voort. Comelis van der Voort. 

293- 392. 745. iioo. 1178. 1184. 
de Vos. Jan de Vos. 436, i. 1349, i. 
Webbers. Zacharias Webbers. 429, i. 
Weenix. Jan Weenix. 325, 10. 
van der Werf f. Adriaen van der WerflF. 

314. 729. 1043. 1047. 
van der Werff. Pieter van der WerfF. 443. 

445. 447. 449. 450, 574. 842. 1029, 2. 

1258. Westerbaen. Jan Westerbaen. 395. 
de Wilde. Maria de Wilde 1046, 3. 
Willaerts. Abraham Willaerts. 953, 3. 
van der Wilt. Thomas van der Wilt. 716. 

821. 823. 839. iiii. II 15. 1265. 
Woensam. Anton Woensam. 741. 
Wulf ra et. Matthias W.ulfraet. 294. i. 422. 

424. 425. 618, I. 1050. 
van Wyckersloot. Jan van Wyckersloot. 

II 13. 
Xavery. Jacob Xavpry. 1004. 
van Zyl. Dirck van Zyl. 1361. 
van Zyl. Gerard van Zyl. 312. j-Iegister op de ^childersnamen. Accaina. Bernardus Accama. 1413. 
Aertsz. Picter Acrtsz. 1876. 1877. 
Alberts. Gerrit Alberts. 1586. 
van-Aldewerelt. Hcrmanus van Aidewerclt. 

1488. 1595- 
van Anraedt. Pieter van Anraedt. 1554. 1662, 

I, 2. 1843. 
Appelins. Jean Appclius. 1541, 3, 4. 1549, 

3. 4- 
ArstcDÏus. C. A. Arstenius. 1860. 

Back er. Adriaen Backer. 1600. 

Back er. Jacob A. Backer. 1461, i. 

Badens Frans Badens. 1581, 2. 

de Baen. Jan de Baen. 1482. 1665, 2. 1668. 

1729, I. 1799. 

Bailly. David Bailly. 1591, noot. 

Barendsz. Dirck Bnrendsz. 1705. 

van Bieselingen. Christiaen van Bieselingen. 

ÏS99. 
Bodecker. J. F. Bodecker. 1637, i. 

du Bois. S. du Bois. 1537. 1540. 1543. 

1544, 2. 
Bo]. Ferdinand Bol. 1571. 1643. 
Bolomey. Benjamin Bolomey. 1541, 2. 
Boonen. Amold Boonen. 1378. 1584. 1676 
ter Borch. Gerard ter Borch. 1636, 2. 1848. 

1850. 
Brand. B. Brand. 1367. 
de Bray. Jan de Bray. 1523, 2. 
Brekelencam. Quiryn Brekelencam. 1491. 
van den Broeck. Hendrick van den Broeck. 

1635. 
Buys. Jacobus Buys. 1530. 1667, 3. 

Caldenbach. J. A. Caldenbach. 1478. 

van Calraet. Barent van Calraet. 1383. van Campen. Jacob van Campen. 1427. 

Camper. Petrus Camper. 1433, i, 2. 

Ca r ree. Abraham Carree. 1432. 

Coclers. Jean Baptiste Coclers. 1527.1575,2. 

Codde. Pieter Codde. 1607. 1758. 

Colasius. 1591, 3. 

Col y er. Evert Colyer. 1654. 

ten Cómpe. Jan ten Compe. 1667, i. 

de Con flans. Christiaen de Conflans. 1772. 

Cornelisz. Cornelis Cornelisz. 1698, 2, 3. 

1719. 
Cornelisz. Jacob Cornelisz. 1721. 1732 — 

1734- 1736. 
Crabeth. Wouter Pietersz. Crabeth. 1456, 

ÏS32. 1793, 2. 
de la Croix. Pieter Frederik de la Croix. 

1485, 2. 1639. 1640. 1748. 1773. 
Cuyp. Albcrt Cuyp. 165 1, noot. 1787. 1871. 

1872, I, 2. 
Cuyp. Jacob Gerritsz. Cuyp. 1651. 1873. 
Decker. Frans Decker. 1556. 1832. 
Dinant. Paulus Dinant. 1503. 20. 
Donck. G. Donck. 161 1. 
Doncker. Pieter Doncker. 1463, i. 
de Dowe. D. I. de Dowe. 1795, ï- 
Dubordieu. Pieter Dubordieu. 1503, i. 
van Dyck. Anton van Dyck. 1512, 3. 1569. 
van Dyck. Arthur van Dyck. 1503, ii. 
van Dijk. Philips van Dijk. 1534, 1535» 2. 

1536. 1538- IS4M. 1547.1549,2.1743,1- 
van den Eeckhout. Gerbrand van den Eeck- 

hout. 1466, 3. 1662, I. 
Ehinger. Emanuel Ehinger. 1593, 2. 
Elias. Nicolaes Elias. 1375. 1384. 1464. 1520. 

1606. 1671. 1760. Eversdyck. Comelis Eversdyck. 1382. 1552. 

1822. 
Falconet. Maria Anna Falconet geb. Collot 

1433, 7. 
Flinck. Govert Flinrk. 1426. 1503, noot. 

1582, I. 1684. 1784. 1788, I. 
Fournicr. Jean Fournier. 1528. 
Geeracrts. 1388. 

de Geest. Wybrand de Geest. 141 7. 1442. 
Goltzius. Hendrik Goltzius. 1698, 2. 
Gortzius. Greldorp Gortzius. 1772. 
Haag. Tethart Philips Christiaan Haag. 1485, 2. 
van Halen. Arnoud van Halen. 1435. 1689. 

1698, 18. 1751, 3. 
Hals. Frans Hals 1386. 1466, 2. 1523, i. 

ï555> I. Ï563. 1670. 1672. 1673. 1687. 

1774 1779- 1785- »8o8. 
Heek. Nicolaes Heek. 1813. 
He da. Willem Claesz. Heda. 1720. 
van Heemskerck. Maerten van Heemskerck. 

1645. 1698, I. 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst. 

1368. 1369. 1461, 2. 1467. 1594, 2. 1702. 

ï737> I- Ï763- 1786. 1790. I. 1826. 
Hodges. Charles Howard Hodges. 1804. 
van Honthorst. Gerard van Honthorst. 1526. 

1553. I. 1694. 
van Hoogstraten. Samuel van Hoogstraten. 

Ï503, 9. 
van Horstok. Johannes Petrus van Horstok. 

Ï493. 
ten Hou te. C. ten Houte. 1588, 2. 
van Hul Ie. Anselmus van Hulle. 1553, 2. 
van der Hult. Pieter van der Hult. 1653. 
Isaacsz. Pieter Isaacsz. 1484, 3. 
Janssens van Geulen. Comelis Janssens 

van Geulen. 1570. 1788, 3 1789, i. 
du Jardin. Karel du Jardin. 1665, i. 1828. 
de Jongh. Lieve de Jongh. 1503, 6. 
Ketel. Comelis Ketel. 1605. 1752, i. 
de Keyser. Hendrick de Keyser. 1752, 2. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 1579. 1580. 

1655. 1656* 1691. 
Kneller. Gottfried Kneller. 1535, i. 
Koets. Roelof Koets. 1392. 1473, 3> 4* ^S^* 

I. 1630. I. 
Koninck. Philips Koninck. 1677. 
Koninck. Salomou Koninck. 1619. 1620. 1621, 

I. 1623. 
de Lelie. Adriaan de Lelie. 1610, 2. Lesire. Paulus Lesire. 15 12, 5. 

Lievens. Jan Lievens. 1512, 4. 1698, 17. 

1790, 2. 
Liotard. Jean Etienne Liotard. 1522. 
van Loo. Jacob van Loo. 1487, 2. 
Lubinietzki. Christoffel Lubinietzki. 15 16 — 

1518. 
Luyken. Jan Luyken. 1706. 
Maes. Nicolaes Maes. 1503, 8. 1562. 1638. 

1650. 1767, I. 1780. 
de Man. Comelis de Man. 1835. 
van der Marck. G. van der Marck. 15 10. 

1 740. 
Massys. Quinten Massys, 1458. 
van der Meer. Jan van der Meer. 1559. 
Meertens. 1479, i. 

Metius. Dirck Metius. 1389. 1625. 18 16. 
Miereveldt. Michiel Jansz. Miereveldt. 1390, 

I. 1421. 1455. 1503, 1—3. 1587. 1698, 5. 
Miereveldt. Pieter Miereveldt. 1698, 4, 
van Mieris. Frans van Mieris. 1603, i — 17. 
van Mieris. Frans van Mieris Jr. 1525. 
van Mieris. Willem van Mieris. 1603, 18. 
Misard. Misard. 1485, i. 
de Moor. Karel de Moor. 1370. 1574. 1657. 

1810. 1856, 3. 
Moreelse. Paulus Moreelse. 1581, i. 1613, i. 
Moyaert. Claes Moyaert. 1593. 1703. 
Munnikhausen. T. Munnikhausen. 1501. 
van der My. Hieronymus van der My. 1646. 

1855. 1858, 2. 1859. 
Mytens. Amold Mytens. 1503, 5. 
Mytens. Johannes Mytens. 1503, 5. 1856, i. 
Mytens. 1621, 2. 
Nelli. Pietro Nelli. 1601. 
Netscher. Caspar Netscher. 1565. 1809. 
Netscher. Constantyn Netscher. 16 10, i. 

1872, 3. 
Nyhoff. A. P. Nyhoff. 141 1. 
van Nymegen. Dionysius van Nymegen. 1744. 
Palamedesz. Anthonie Palamedesz. 1591, 2. 

1607, 2. 1664. 
Pal the. Gerard Jan Palthe. 1549, i. 
Pal the. Jan Palthe. 1539. 1575, i. 
Picolet. Comelis Picolet. 1708. 1710. 1713. 

1714. 1716. 1718. 
Pietersz. Aert Pietersz. 1424. 
van der Plaes. David vanderPlaes. 1659, i. 
Pool. Jurriaen Pool. 1874. 
Pot. Hendrick Genitsz. Pot. 1648. Pothoven. Hendrik Pothoven. 1485, 4. 
Pourbus. Fran<;ois Pourbus. 1551. 
Queborn. P. Queborn. 15 12, 6. 
Quellinus. Artus Quellinus. 1704. 2. 
Quinkhard. Jan Maurits Quinkhard. 1499. 

1519, 2. 1567. 1558. 1642. 1658. 1750. 

1761. 1798. 1803. 1866. 
van Ravesteyn. Anthonie van Ravesteyn. 

1503. 7. 
van Ravesteyn. Jan van Ravesteyn. 1470, i. 

1507. 1529. 
Regters. Tibout Regters. 1377. 1433, 3, 4. 

1667, 2. 
Rembrandt Harmensz. van Ryn. 1376. 

1379. 1466, I. 1511. 1512, 2. 1594, I. 

1641. 1692. 1701. 1704, I. 1844. 
Rigaud. Hiacynthe Rigaud. 1366. 
Ritzart. J. A. Ritzart. 1514. 
•van Rosse m. C. van Rossem. 1756. 
Rotius. Jan Albertsz. Rotius. 1678. 1749. 
Rijnenburgh. Nicolaas Rijnenburgh. 1858,3^ 
Sanders. N. Sanders. 1681. 
von Sandrart. Joachim von Sandrart. 1751^1. 
Scha leken. Godfried Schalcken. 1487. !. 

1544, I. 1768, 3. 
Schmidt. Izaak Schmidt. 1754. 
Schotanus. Pauwels Schotanus. 1588, i. 
van Schoten. Joris van Schoten. 1738. 1739. 

1796. 
Schouman. Aart Schouman. 1496. 15 19, i. 

1682. 1683. 1806. 
van Scorel. Jan van Scorel. 1456. 1458. 

1550- Ï723- 1811. 
Sibille. Gysbcrt Sibille. 1830. 1841: 
van Slingeland. Pieter van Slingeland. 18 14. 
Soutman. Pieter Claesz. Soutman. 1555, 2. 
Spilberg. Johannes Spilberg. 1794. 
Spinny. Guillaume Spinny. 1485. 4. 
Swarts. C. Swarts. 1387. 
Sweelinck. Gerrit Pietersz. Sweelinck. 1484, 2. Temminck. Leonard Temminck. 1425. 

van den Tempel. Abraham van den Tempel . 
1768, 2. 1856, 2. 

Tengnagel. Jan Tengnagel. 1686. 

Tischbein. Johann Anton Tischbein. 1485,3. 

Tischbein. Johann Friedrich August Tisch- 
bein. 1433, 5. 

Torren tius. Johannes Torrentius. 1460. 

Troos^. Comelis Troost. 1572. 1660. 1661. 
1663. 1680. 

Vaillant. Bemard Vaillant. 1561, i. 1652. 

Vaillant. 1674. 1693. 

van Valckert. Wemer van Valckert. 1524. 
1831. 1833. 

de Valk. H. de Valk. 1439. 1443, '• ï45i> * 
1452, I. 

van Veldhoven. Hendrik van Veldhoven. 

1463. 2. 
Verhulst. Rombout Verhulst. 1737, 3. 
Ver k o Ij e. Johannes Verkolje. 1755. 
Verspronck. Johannes Verspronck. 1583. 

1636, I. 
Victors. Johannes Victors. 1390, 2 1836. 
van Vliet. Hendrik van Vliet. 1793, i. 
VoUenhove. Bemard Vollenhove. 1649. 
Vol levens. Johannes Vollevens. 1381. 
Voorhout. Johannes Voorhout. 1637, 2. 
van der Voort. Corneüs van der Voort. 1800. 
de Vos. Jan de Vos. 1591, i. 
de Vries. Abraham de Vries. 1423. 
van der Werff. Pieter van der Werff. IS09, 

I. 1762. 1776. 
van der Wilt. Thomas van der Wilt. 1385. 

1647. 1706. 
Withoos. Matthias Withoos. 1596. 
Wttenbrouck. Moses Wttenbrouck. 1512, i. 
Wulfraet. Margaretha Wulfraet. 1573. 
Xavery. Jacob Xavery. 1807. 
Xavery. Jean Baptiste Xavery. 16 10, 4. 
Niesen is. Anthonie Ziesenis. 1433, 8. jR.egistp:r op de jSchildersnamen. Accama. Bernardus Accama. 2128. 2145. 

Accama. Matthys Accama. 2 123, i. 

Alberts. Gerrit Alberts. 1990. 

van Anraedt. Pieter van Anraedt. 2094, 2. 

Anthonisz. Cornelis Anthonisz. 1940. 

van Antwerpen. Rudolf* van Antwerpen. 
2031. 2033. 2035. 2037. 2040. 2042, I. 
2043, 2- 2046. 2047. 2049. 

Backer. Adriaen Backer. 1908.2094,3.2218. 

de Baen. Jan de Baen. 1887, i. 1921. 2102. 
21 10. 

Beeldemaker. Adriaan Cornelisz. Beeldema- 
ker. 197 1. 

Berchem. Nicolaes Berchem. 2096, 32. 

Berinx. J H. Berinx. 2027. 

Bisschop. Cornelis Bisschop. 2238. 

Bodecker. J F. Bodeckcr. 2061. 

Bol. Ferdinand Bol. 1934. 

Boofien. Arnold Boonen. 2152. 

ter Borch. Gerard ter Borch. 2180, i, 2. 

Brandt. A. Brandt. 2172, 3. 

de Bray. Jan de Bray. 1902. 1927. 2222. 

Bus. C. Bus. 2095. 

Buys. Jacobus Buys. 1893, 3. 

Caenen. T. Caenen. 1928. 

Coclers. Jean Baptiste Coclers. 1968. 

Colasius. 2171. 

de la Court. D. de la Court. 2099. 2100. 

de la Court. M. de la Court. 2062. 

Crabeth. Wouter Pietersz. Crabeth. 1879. 
2029. 

Cressant. Jacob Cressant. 2138, 2. de la Croix. Pieter Frederik de la Croix. 

2078. 2079. 
van Cuyck. Jan Woutcrsz. van Cuyck 2143,2. 
Cuyp. Jacob Gerritsz. Cuyp. 2147. 
van Dalen. Johannes van Dalen. 1888. 
Danckerts de Ry. Pieter Danckerts de Ry. 

1907. 1909. 
Delff. Jacobus Delff. 1890. 2186. 
Del ff. Jacob Willemsz. Delff. 1935. 1936. 

1938. 1939, ï. 
Delff. Nicolaes Delff. 1937. 
Delff. Rochus DelfF. 1939, 2. 
van Diepenbek e. Abraham van Diepenbeke. 

1981. 
Dircksz. Pieter Dircksz. 2070, 2. 
Dobson. William Dobson 2093. 
van Doornik. Jan van Doornik. 2077. 
Dou. Gerard Dou. 2096, I - 32. 
Douven. Johannes Franciscus Douven. 2 121. 
de Do we. D. I. de Dowe. 21 12 
Droochsloot. Joost Cornelisz. Droochsloot. 

21S8. 
Dubordieu. Pieter Dubordieu. 1996, i. 
Dullaert. Heyman Dullaert. 2172, i. 
Du Prat. 2036. I. 
Du sart. Christiaen Dusart. 1899. 
Duyf. Jan Adriensz. Duyf. 2208. 
van Dijk. Philips van Dijk. 1987. 2019. 2020. 

2021, I, 2. 2240. I, 2. 
van den Eeckhout. Gerbrand vandenEeck- 

hout 1920.* 
Elias. Nicolaes Elias. 1891. 1912. 2080. 2211. Eversdyck. Cornelis Eversdyck. 2151. 

Fabricius. Carel Fabridus. 19 16. 

Flinck. Govert Flinck. 2025. 2105, i. 

Fouchier. Paulus Fouchier. 2205. 

de Geest. Wybrand de Geest. 2120. 

de Gelder. Aert de Gelder. 2153. 

Glauwe A. Glauwe. 1992. 

van der Gracht. Jacob van der Gracht. 2072. 

G rad in. Henricus Gradin. 1894. ï895« 

Graet. Barent Graet. 1899. 2165. 

Grave. B. Grave. 1959. 

van Halen. Arnold van Halen. 1 917, 2. 2023. 

2042, 4. 2043, 3. 2159. 2172, 4. 22X2. 
Hals. Frans Hals 1898. 1903. 1906. 1932. 

1965. 1970. 2163. 2169. 
Hanneman. Adiiaan Hanneman. 2164. 
van Heemskerck. Maerten van Heemskerck. 

1905. 
van Helmont. J. van Helmont 2188. 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst. 

1933. 1976- 2052. 2060. 2170. 
Hendriks. Wybrand Hendriks 1982. 
Hengst. Willem Hengst. 2242. 
van Hien. J. van Hien. 1961. 
van Honthorsl. Gerard van Honlhorst. 2084. 
van Hoogstraten. Samuel van Hoogstraten. 

2140. 
van Horstok. Johannes Petrus van Horstok. 

2166. 
van Hul Ie. Anselmus van Hulle. 2067, i. 
Janssens van Geulen Cornelis Janssen s van 

Geulen. 1979, i. 2053. 2107, 4. 2109. 
Jonxis. Jan Lodcwijk Jonxis. 2223. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 191 5. 
Kneller. Goltfried Kneller. 2087. 2088.2202, 

I. 2215, I, 2. 
Koets. Roelof Koets. 1926, i. 1988. 1989, i. 
Kon i nek. Philips Koninck. 2172, 2. 
Les i re Paiilus Lesire. 2146. 
Liotard. Jean Étienne Liolard. 19 19, I. 
van Loeninga. Allart van Loeninga. 2015. 
Maes. Nicolaes Maes. 1942, 1997, i. 2086. 
de Man. Gornelis de Man. 2184. 2244. 
van der Marck. G. van der Mark. 2214. 
van der Meer. Jan van der Meer. 2150. 
Micrcveldt. Michiel Jansz. Miereveldt. 1 886, 2 

ï939»3— 5*2104. 2187. 2192, 1,2.2200.2206. 
Miereveldt. Pieter Miereveldt. 1886, I. 2243. 
de Moor. Karel de Moor. 1918, i. 2136. 
Moreels e. Paulus Moreelse. 2063. van der My. Hieronymus van der My. 19 18, 2. 

Nason Pieter Nason. 2038, i, 2. 

Netscher. Gaspar Netscher. 1892. 2108. 2177. 

Niels. J. R. Niels. 1943. 2076. 

Ochtervelt. Jacob Ochtervelt. 2094, i. 

Ovens. Jurriaen Ovens. 2105, 2. 

Pal the. Gerard Jan Palthe. 2173. 

Patyn. Hendrik Palyn. 2182. 

Pietersz. Aert Pietersz. 2155, i. 

van der Plaes. David van der Plaes. 2039. 

2090. 
Pothoven. Hendrik Pothoven. 1945. 
Pourbus. Fran9ois Pourbus. 1924. 
Pronk. Cornelis Pronk. 1882. 
van der Puyl. G. van der i'uyl. 2054. 
Querfurt. Tobias Querfurt. 1950, 2. 
Quinkhard. Jan Maurits Quinkhard. 1893, i. 

2028. 2138, I. 2175. 
van Ravesteyn. Jan van Ravesteyn. 1923. 

2013. 2041. 2048. 2103. 2107, 1 — 3. 2217. 
Rembrandt Harmcnsz. van Ryn. 1881. 

1917, I. 1962. 2074, I. 2075. 2082. 
Rode. Niels Rode. 1900. 
van Rossum. Johan van Rossum. 1991. 
Rotius. Jan Albertsz. Rotius. 2008. 
Scha eek. Albert Schaeck. 2032. 
Schalcken. Godfried Schalcken. 1885. 2160. 

2193. 
van Schoten. Joris van Schoten. 1963. 1974- 

2148. 
Schouman. Aart Schouman. 1922,2.1985,1. 

2202, 2. 
van Scorel. Jan van Scorel. 1897. 1901. 

2009. 2012. 20ï8. 2190, I. 2224 — 2233. 
Sibille. Grysbert Sybille. 1931. 
van Somer. Paulus van Somer. 2001. 
Soutman. Pieter Claesz. Soutman. 2167. 
Spinny. Guillaume Spinny. 1922, i. 1984. 

1985, 2. 
Sweerts. Michiel Sweerts 1947. 1956. 
van den Tempel. Abraham van den Tempel. 

1951. 1980. 
Terentius. 2210. 
Thim. Gornelis Thim. 2237. 
van Tol. Dominicus van Tol. 2096, 33. 
Torrentius. Johannes Torrentius. 2210. 
Troost. Gornelis Troost. 1893, 2. 2135. 
Vaillant. Jacobus Vaillant. 2185. 
Vaillant. Wallerant Vaillant. 1967. 2141. 

2176. Verheyden. Mattheus Verheyden. 2199. 
Verkolje. Johannes Verkolje. 2034, 2. 2098. 

2101. 
Verkolje. 2022. 
Verspronck. Johannes Verspronck. 1964. 

2007. 
van Vliet. Willem van Vliet. 1925. Vollenhove. Bernhard Vollenhove. 2024. 
van der Voort. Comelis van der Voort, 

de Wett. J. de Wett. 2178. 2179. 2181. 
van der Wilt. Thomas van der Wilt. 1960. 

2071. 
W yenburg. J. Wyenburg. 2213. / ^Iegistef^op de ^childersnamen. dell* Altissimo. Christofano deir Altissimo . 

2385, 103. 
Augustini. Jan Augustini. 2337, 2. 
Back er. Jacob A. Backer. 2340. 
de Baen. Jan de Baen. 2321, 2. 
Baudringien. David Baudringien. 746, 4. 
Be rek mans. Hendrick Berckmans. 2432, i, 2. 
Beucholt. L. Beucholt. 2425. 
Bisschop. Cornelis Bisschop. 2276. 
Boels. Gerrit Boels. 2290, i. 
Bol. Ferdinand Bol. 2267. 
Boon en. Amold Boonen. 2326. 2460. 
Brakenburg h. Richard Brakenburgh. 2318. 
Buys. Jacobus Buys. 2270. 2461, 
Camerarius. Adam Camerarius. 2371. 
Colasius. Johan Greorge Colasius. 2250.2377. 
Cornelis z. Jacob Cornelisz. 231 1. 
Costen. Jan Costen. 2295, '• 
van Coxie. Michiel van Coxic. 2366. 
Crabeth. Dirck Pietersz. Crabeth. 2290, 2. 
Cranach. Lucas Cranach. 2385, 102. 
de la Croix. Pieter Frederik de la Croix. 

2249. 2251, I. 2255. 2258. 2259. 2269. 

2309, 2341, I. 
Cuyp. Aelbert Cuyp. 2305. 
van der Does. Simon van der Does. 2314. 
Dubordieu. Pieter Dubordieu. 2385, 104. 
Dürer. Albrecht Dürer. 2385, 82, 92—95. 
van Dyck. Anthonie van Dyck. 2306. 2391, 10. 
van Dijk. Philips van Dijk. 2345, 2. 
van den Eeckhout. Grerbrand van den Eeck- 

hout. 2272, I, 2. Eggers. Bartholomeus Eggers. 2442. 

Eli as. Nicolaes Elias. 2370. 

Elliger. Anthonie Elli^er. 2329. 

van Everdingen. Caesar van Everdingen. 

2416. 2417. 2419. 
Eversdyck. Cornelis Eversdyck. 2424. 
Eversdyck. Willem Eversdyck. 2422. 2423. 
van der Eyck. Abraham van der Eyck. 2452. 
van Eynden. Frans van Eynden. 2458. 
Faber. Theodonis Faber. 2456. 
Fouchier. Paulus Fouchier. 2434. 
de Geest. Wybrand de Geest. 2350. 2391, 

5-7. 
de Grebbe r. Maria de Grebber. 2285. 

van Halen. Amold van Halen. 2385, 106. 

2457. 
Hals. Frans Hals. 2330. 2426. 
Haringh. Daniel Haringh. 2342. 2343. 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst. 

2280. 2281. 2328. 2333. 
Holbein. Hans Holbein Jr. 2385, 2-91. 
Houbraken. Amold Houbraken. 2397. 
du Jardin. Kard du Jardin. 2321, i. 
Janssens van Ceulen. Cornelis Janssens 

van Ceulen. 2279. 2407. 
Jelgersma. Taco Hajo Jelgersma. 2332. 
de Jongh. Lieve de Jongh. 2367. 
Kelder. C. Kelder. 2310. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 2284, 2. 
Koets. Roelof Koets. 224.6. 
Koninck. Philips Koninck. 2385, 105. 
van Leyden. Lucas van Ley den. 2385,96,97. Lubinietzki. ChristofFel Lubinietzki. 2384, 6. 

Lucae. Lucas Lucae. 2450. 

Lundens. Gerrit Liindens. 2327. 

Ma el er. Kmst Maeler. 2435. 

Massys. Qtünten Massys. 2385, i, 16, 107. 

Miereveldt. Michiel Jansz. Miereveldt. 2384, 

2. 2391, 2—4. 2453. 2454. 2455. 
de Moor. Karel de Moor. 2298. 
Moreels e. Paulus Moreelse. 2264. 2312. 

2391. I. 
Mor o. Antonio Moro. 2385, 76. 

Mostaert. Jan Mostaert. 2294. 

van der My. Hieronymusvander My. 2384, 7. 

▼ an Neck. Jan van Neck. 2451, 2. 

Netscher. Constantyn Netscher. 2345, i. 

Ochtervelt. Jacob Ochtervdt. 2336. 

Ovens. Jurriaen Ovens. 2393. 

Palthe. Jan Palthe. 2421. 

Pencz. Georg Pencz. 2385, 99 — loi. 

Peres. 2263. 

Pietersz. Aert Pietersz. 2284, i. 

Quinkhard. Jan Maurits Quinkhard. 2282. 

2308. 2331. 2334. 2337, I. 2404. 

van Ravesteyn. Jan van Ravesteyn. 2391, 

8, 9. 
van Ravesteyn. Nicolaes van Ravesteyn. 

2260. 2261. 2338. 

Regters. Tibout Regters. 2274. 2275. 

Rembrandt Harmensz. van Ryn. 2372. Rethaan. Anthonie Rethaan. 2412. 

Rotius Jan Albertsz. Rotius. 2317. 

Schaeck. Albert Schaeck. 2320. 2322, 2. 2325. 

Schalcken. Godfried Schalcken. 2277. 2440. 

van S co rel. Jan van Scorel. 2265, i. 2385,98. 

Sibille, (rysbert Sibille. 2447. 2448. 2466. 

van der Smissen. Dominicus van der Smis- 
sen. 2322, I. 2324. 

Sorgh. Hendrick Maertensz. Sorgh. 2384, 3, 4. 
2385, 82. 

Sou t man. Pieter Claesz. Soutman. 2427. 

Spinny. Guillaume Spinny. 2374. 

van Steenwyck. Hendrick van Steenwyck Jr. 
238S, 2, 104. 

Stolker. Jan Stolker. 2273. 

Stoot er. Comelis Stooter. 2391, 12. 

Sweelinck. Dirck Pietersz. Sweelinck. 2384, i . 

Tenard. 2395, i. 2396. 2401. 

van Veen. Octavio van Veen. 2335. 

van de Venne. Adriaen van de Venne. 2391, 11. 

V e r h u 1 s t. Rombout Verhulst. 2428, 5 . 243 2, 8 . 

Visscher. Comelis Visscher. 2385, 16. 

van derVoort. Comelis van der Voort. 2392. 

Wassenbergh. Jan Abel Wassenbergh. 2354. 
2355- 2356. 2357. 

Wes. Ferdinand Wes. 2406. 

van der Wilt. Thomas van der Wilt. 2408. 

Wyck. Thomas Wyck. 2451, i. jplEGISTEF^OP DE jScHILDERSNAMEN. Aeneae. P. Aeneae. 2591. 

de Baan. de Baan. 2581, 20. 

Back er. Adriaen Backer. 2590. 

de Baen. Jan de Baen. 2582, 73. 

Bailly. David Bailly. 2508, i. 

Bakhuizen. Ludolf Bakhuizen. 2572, i. 

Bid 1 o o. N. Bidloo. 2568. 

Bodecker. Johann Friedrich Bodecker. 2474, 2 . 

Bol. Ferdinand Bol. 2518, noot. 

Bolomey. Benjamin Bolomey. 2472, 2. 

2581, 22. 
Boon en. Amold Boonen. 2495. 
Borch. Gerard ter Borch. 2528. 
Brandon. Jean Henri Brandon. 2582, 75. 
Breeker. Jan Breeker. 2582, 47. 
Brekelencatn. Qairyn Brekelencam. 251 8,noot. 
Buys. Jacobus Buys. 2531. 
Camerarius Adam Camerarius. 2515. 
Carré. Hendrik Jansz. Carré. 2581, 2. 

2581, I. 
Chodowiecki. Daniel Nicolas Chodowiecki 

2581, I. 
Coques. Gonzales Coques. 2582, 50. 
Dar bes. Joseph Friedrich August Darbes. 

2581, 24. 
Decker. Frans Decker. 2475, 2. 2482. 
Dienssart. Frandsco Dienssart. 2582, 120,121. 
Doncker. Herman Doncker. 2582, 48. 
Dubordieu. Pieter Dnbordieu. 2508, 2. 
van Dyck. Anthooie van Dyck. 2582,38—45. 
van Dijk. Philips van Dijk. 2487, i. 2587. 
Eli as. Nicolaes Elias. 2535, i, 2. 2569. Faber. Theodorus Faber. 2468. 
Falconet. Maria Anna Falconet geb. CoUot. 

2581, 36. 

Flinck. Govert Flinck. 2518, 1—3. 

von Gasc. Anna Rosina von Gasc geb. Lis- 

cewski. 2581, 17. 
Gascard. Henri Gascard. 2532. 
Gortzius. Geldorp Gortzius. 2570, i. 2571. 
Haag. Tethart Philips Christiaan Haag. 2581, 

18, 19. 
van Haerlem. Dirck van Haerlem. 2582, i. 
van Halen. Amold van Halen. 2527. 2572,3. 
Hals. Dirck Hals. 2474, i. 
Hals. Frans Hals. 2496. 
Haringh. Daniel Haringh. 2471, i. 2475, i. 

2478. 
van Heemskerck. Maerten van Heemskerck. 

2559. 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst. 

2518, 4. 2593. 

van Honthorst. Gerard van Honthorst. 2517. 

2582, 54—65. 

van Honthorst. Willem van Honthorst. 2582 

56, 66-68. 
Hoppner. John Hoppner. 2581, 21. 
van Hu 11 e. Anselmus van Hulle. 2582, 51. 
van der Hulst. 2581, 26. 
Isaacsz. Pieter Isaacsz. 2576. 
Janssens van Ce ui en. Comelis Janssens 

van Ceulen. 2582, 70. 
Jelgersma. Taco Hajo Jelgersma. 2472, i , 2480. 
Jordaens. Jacob Jordaens. 2582, 46, noot. Ketel. Cornelis Ketel. 2583. 

de Keyser. Thomas de Keyser. 2477. 2567. 

de Langhe. J. de Langhe. 2582, 74. 

Lapis. Hieronymus Lapis. 2493. 

L e gier. D. St. Legier. 2581, 6. 

Le Sage. P. Le Sage. 2581, 13, 14. 

Liedts. Abraham Liedts. 2526, i. 

Lieven s. Jan Lievens. 2596, i. 

Maes, Nicolaes Maes. 2582, 71. 

▼ an der Merck. Jacob van der Merck. 2509. 

Mesdach. S. Mesdach. 2494. 2570, 2. 

Miereveldt. Michiel Jansz. Miereveldt. 248 5 . 

2582, I— 31, 55. 
de Moor. Karel de Moor. 2479, i. 
van Musscher. Michiel van Musscher. 2484. 

2540. 
van derMy. Hieronymus van der My. 2479, 2. 
van der Myn. Frands van derMyn. 2490. 
Mytens. 2582, 72. 

Palamedes z. Anthonie Palamedesz. 2529. 
Palamedes z. Palamedes Palamedesz. 2582, 69. 
Pas er. Bemard Paser. 2581, 5. 
Pietersz. Aert Pietersz. 2507. 2537. 
Quinkhard. Jan Maurits Quiukhard. 2490. 

2501. 2585. 2594. 
van Ravesteyn. Jan van Ravesteyn. 2582, 

35—37. 
Regters. Tibout Regters. 2489. 

Rembrandt Harmensz. van Ryn. 2518, 

noot. 2525. 2536. 2589. Sanders. Hercules Sanders. 2582, 52. 
Schenck. Pieter Schenck. 2572, 2. 
Schonman. Aart Schouman. 2486. 
van Schuylenb nrch. Hendrickvan Schuy- 

lenburch. 2526, 2. 
S o u t m a n. Pieter Claesz. Soutman. 2596, noot * 
Spinny. Guillaume Spinny. 2581, 3, 4. 
Stooter. Cornelis Stooter. 2582, 49. 
van den Tempel. Abraham van den Tempel. 

2534. I- 
Tischbein. Johann Fiiedrich August Tisch- 

bein. 2581, 7 — 12. 

Troost. Sara Troost. 2516, 

Vaillant. Jacobus VaiUant. 2587. 

Vaillant. Wallerant Vaillant. 2533. 

van de Venne. Adraen van de Venne. 2582, 

32—34. 
Ver kol je. Nicolaes Verkolje. 2562. 

Ver kol je. 2584. 

Verspronck. 2574. 

Versyl. Jan Fransz. Versyl. 2579. 

van der Vliet. Willem van der Vliet. 2595. 

Vollenhove. Bernard VoUenhove. 2582, 9. 

Vollevens. Johannes Vollevens Jr. 2575. 

van der Werf f. Adriaen van der Werff, 

2519. 2521. 

Xavery. Jean Baptiste Xavery. 2487, 2. 

Ziesenis. Johann Greorg Ziesenis. 2581,23. 

van Zyl. Gerard van Zyl. 2518,5. j^EGISTEF^OP DE ^ C H I L D E RS N A M E 1>^. Accama Bemardus Accaroa. 2751, 2752, 

2754, 2832, I. 
van Anraedt. Pieter van Anraedt. 2993. 
Anthonisz. Comelis Anthonisx. 2598. 
Back er. Adriaen Backer. 2814. 
Backer. Jacob A. Backer. 2699,2741,2834 

2863, 2. 
Baden s. Frans Badens. 2979. 
de Ba en. Jan de Baen. 2602, 2673, 2738, 

2784, 2, 2880, 2909, 2960. 
Barendsz. Dirck Barendsz. 2864. 
Beek. David Beek. 2654, i. 
Berckmans. Hendrick Berckmans. 2671. 
van Bieselingen Christiaen van Bieselin- 

gen. 2905. 
Bisschop. Comelis Bisschop. 2696. 
Bleek. Richard Bleek. 2861. 
Bleker. Dirck Bleker. 2726, i. 
Ie Blon. Jacob Christoffel Ie Blon. 2618. 
Bly hooft. Zacharias Bly hooft. 2922. 
Bodecker. Johann Friedrich Bodecker. 2667. 
Bol. Ferdinand Bol. 2649, 2938, 2964,35 

(noot). 
Boon. A. Boon. 2936. 
Boonen. Amold Boonen. 2862. 
Boon en. Jasper Boonen. 2677. 
ter Borch. Gerard ter Borch. 27 1 2, 285 1^ 3, 

2876, 2964, 35 (noot). 
Brand on. Jean Henri Brandon. 2923, 2996. 
Brasser. H. A. Brasser. 2937. 
de Bray. Jan de Bray. 2666, 2859,2, 2970, 

2995. van der Burgh. Adriaen van der Burgh. 

2718, I. 
Camerarius. Adam Camerarius. 2857. 
Coclers. Jean Baptiste Coclers. 2799. 
de la Croix. Pieter Frederik de la Croix. 

2644, 2992. 
Cuyp. Jacob Gerritsz. Cuyp. 2659,2. 
Deltf. Jacobus Delff. 2881, 2885, 2889. 
Delf f. Willem Jacnbsz. DelflF. 2964, 15. 
van Dyck. Anthonie van Dyck. 2690,1,2. 
Ekels. Jan Ekels. 2842. 
£lias. Nicolaes Elias. 271 1, 2848, 2849, 

2863, I. 
Eversdyck. Comelis Eversdyck. 2664. 2686. 

2985. 
Eversdyck. Willem Eversdyck. 2768. 
Faber. Theodoms Faber. 2934, 1,2. 
Flinck. Govert Flinck. 2772, 2773,3, 2776, 

2863,3, 2912.2 
Fournier. Jean Foumier. 2744. 
Frese. Albertus Frese. 2906. 
van Geel. Joost van Geel. 2634. ^' 
de Gelder. Aert de Gelder. 2669, 1.2. 
van Godewyck. Margaretha van Godewyck. 

2758, I. 
Golingh. Jan Golingh. 2805. 
Goltzius. Hendrik Goltzius. 2811,1, 2845, 

2868, I, 2964, I. 
van Gooi. Jan van Gooi. 2817. 
Graet. Barend Graet. 2695, 2896, 2897. 
Graf. Christian Ernst Graf. 2902. 
Grandjean Jean Grandjean. 2907. Green wood. Cornelis Greenwood. 2925. 

van Grol. Rudolph van Grol. 2829. 

van Haensbergen. Johannes van Haens- 

bergen. 2949. 
van Halen. Arnold van Halen. 2597, 2758, 2, 

2778,2, 2779,2, 2912,5,2934,3,2964,2,35, 

2984. 2998. 
Hals, Frans Hals. 2688, 2851, 3 (noot), 2898, 

2994, 3000, I 
Hanneman. Adriaen Hanneman. 2973, i. 
van Heemskerck. Maerten van Heems- 

kerck. 2987. 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst. 

2601,2710,2773. I, 2774, I, 2777, I, 2813, 

2851, I, 2. 
Hendriks Wybrand Hendriks. 2803 (noot). 
Hoet. Gerard Hoet. 2901,2. 
Houbraken. Arnold Houbraken. 2730. 
van Hul Ie. Anselmus van HuUe. 2684. 
Hum bert. Jean Humbcrt 2735. 
van Ingen. Willem van Ingen. 2903, 
Janssens van Ceulen. Cornelis Janssens 

van Ceulen. 2639, 2796, 2914, 2964, 35, noot. 
Jouffroy P. JoufFroy. 2742, i. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 2856,2863,1, 

2865,2. 
Koets. Roelof Koets. 2756, 2948. 
Lavecque. Jacob Lavecque. 2716, 2887, i. 
de Lelie. Adriaan de Lelie. 2732. 
Liedts. Abraham Liedts. 2698, 2954. 
Lievens. Jan Lievens. 2616, i, 2859, i, 

2860, 2. 
van Limborch. Hendrik van Limborch. 

2769. 2950. 
Limborgh. 2755. 

van Loeninga. Allart van Loeninga. 3001. 
van Loo. Jacob van Loo 2627, 2687. 
Luttichuys. IsaacLuttichuys.2774,2, 2777,2. 
Maes. Nicolaes Maes. 2656, i, 2670, 2725, 

2887, 2,' 2941. 

de Man. Cornelis de Man. 2713. 2919, i. 
van Mander. Karel van Mander. 2811,2, 
van der Marck. G. van der Marck. 2810. 
van Marie. Comelia van Marie. 2927. 
van der Meer. Jan van der Meer. 2697. 
van der Merrk. Jacob van der Merck. 2981. 
Metsu. Grabriel Metsu. 2631,1—4, 2641. 
Miereveldt. Michiel Jansz. Miereveldt. 2706, 
1-3» 2746,1,2, 2759,1, 2846, 2884,1, 

2888, 2910, 2912, I, 2943, 2959, 1' 2964, 
3—14,25. Moreel se. Paulus Moreelse. 2838, 2964, 

35 (noot), 2975. 
Moro. Antonio Moro. 2626, 2812. 
van Musscher. Michiel van Musscher. 2737, 

2773*5 
van der M y . Hieronymus van der My. 2633, 

2798, 2806 
van der Myn. Frands van der Myn. 2974. 
van Neck. Jan van Neck. 2944. 
Netscher. CasparNetscher. 2682,1, 2764,1 — 9. 
Netscher. 2727. 
van Noort Jan van Noort. 2983 
Numan. Hermahus Numan. 2895,2. 
vanNymegen. Dionysius van Nymegen. 2721, 

2972, 2. 
van Nymegen. Gerard van Nymegen. 2933. 
Ovens. Jurriaen Ovens. 2645, i, 2659, i, 

2773, 2, 2835. 
Palamedes z. Anthonie Palamedesz. 2606, 

2608, 2800. 
Pal the. Gerard Jan Palthe. 2930. 
Palthe. 2775. 

Pierson. Christoffel Pierson. 2801. 
Pietersz. Aert Pietersz. 2771. 
van der Plaes. Davidvander Plaes. 2779,1, 

2804. 
Pothoven Hendrik Pothoven. 2968. 
Q u e 1 1 i n u s. Artus Quellinus. 2860, 3, 2863. 4. 

2869, 2. 
Quinkhard. Jan Maurits Quinkhard. 2620, 

2634,2, 2640, 2661, 2693, 2762, 2780, 2786, 

2822, 2828, 2830, 2894, 2825, I, 2900, 

2918, 2925, 2 (noot), 2935, 2951» 2953,2, 

2965, 2971, 2973,2, 2991, 3007. 
van Ravesteyn. Nicolaes van Ravesteyn. 

2682, 2. 
Rembrandt Harmensz. van Ryn. 2860,1, 

2964, 35 (noöO- 
Rode. Niels Rode. 2709. 

Rotius Jan Albertsz. Rotius. 2609, 2681, 

2841, 2855, 2955, 2956, 2957, 2962, 2966. 

Rubbens. Pieter Paulus Rubbens. 2964, 

35 (noot), 
von Sandra rt. Joachim von Sandrart 2637, i 

Santvoor t. Dirk Dirksz. Santvoort. 2635, 

2637,2, 2989. 
Schalcken. Godfried Schalcken. 2678, 28 1 8. 
van Schoten. Joris van Schoten. 2603, 

2610, 2904, 2982, I, 2. 
Schouman. Aart Scbouman. 2717,1, 2719,1, 

2720, I, 2925, 2, 2999. van S co rei. Jan van Scorel. 2628, 2705, 
2825, 2926. 

Serin. Herman Serin. 2633. 

van Slingeland. Pietervan Slingeland. 2728. 

van der Smissen. Dominicus van der Smis- 
sen. 2629. 

Sorgh. Hendrick Maertensz. Sorgh. 2886. 

Spinny. Guillaume Spinny. 2785. 

Steen. Jan Steen. 2852. 

Sterrenberg. Jan Sterrenberg. 2858. 

S tolk er. Jan Stolker. 2740. 

Temminck. Leonard Temminck. 2722. 

van den Tempel. Abraham van den Tempel. 

2939» I, 2952. 
Toorenvliet. Jacob Toorenvliet. 2942. 

Uylenburgh. Hendrick Uylenburgh. 2703. 

Vaillant. Wallerant Vaillant. 2765, 2873,1. 

Valkenburg. Dirk Valkenburg. 2778, i. 

Vereist. W. Vereist. 2967; 

Verheyden. Mattheus Verheyden. 2714,2. 

Verhulst. Rombout Verhulst. 2682, 2. Verkolje. Nicolaes Verkolje 2917, 2919, 2, 

2945- 
Verkolje. 2621, 2624. 

van der Vinne. Isaak van der Vinne. 2803. 

van Vliet. Willem van Vliet. 2782,1. 

Vollevens. Johannes Vollevens. 2940. 

van derVoort. Comelis van der Voort. 2636. 

de Vos. Jan de Vos. 2823. 

Wassenberg. Jan Abel Wassenberg. 2755 

Watelé. H. Watelé. 2874. 

Weenix. Jan Weenix. 2819. 

Weenix. Jan Baptist Weenix. 2601,2, 2773,4. 

van derWerff. Pieter van der Werlf. 2939, 2. 

Westcrbaen. Jan Westerbaen. 2665. 

Willing. P. Willing. 2692. 

van der Wilt. Thoma.s van der Wilt. 2714,1 

2932, 2990, 3006 

de Wit. Jacob de Wit. 2743. 

van Wyckersloot. Jan van Wyckersloot. 

2964. 35 (noot). 
Xavery. Jean Baptiste Xavery. 2832,2. jplEGISTEF^ OP DE jS C H I L D E R S N A M E N. Accama. Bemardos Accama. 3076, 3080, 

3081, I, 3088, 2, 3187, 2, 3331, 3805. 
Aertsz. Pieter Aertsz. 3737. 
Al b erts. Gerrit Alberts. 3626. 
van Aoraedt. Pieter van Anraedt. 3575. • 
Anspach. Johann Anspach. 3681. 
Augustini. Jan Augnstini. 3105. 
Back ér. Adriaen Backer. 3241, 3502, 3627. 
Backer. Jacob A. Backer. 3094,3251,3261, 

3333- 
Backer. 3646. 

de Baen. Jan de Baen. 3069, 3325,- 3397, 
13, 3420, 3, 3613. 3643. 3695,3725.3767. 

Bailly. David BaiUy. 3623, l, 2. 
Bakhuizen. Ludolf Bakhuizen. 3687, i, 2. 
Barend sz. Dirck Barendsz. 3668, i. 
de Beel. C. de Beel. 3179, 1. 
Beeldemak er. Adriaen Cornelisz. Beelde- 
maker. 3305, 3701. 
Berckheyde. Job Berckheyde. 3146. 
Be rek mans. Hendrick Berckmans. 3828, i. 
ten Bergh. C. ten Beigh. 3353. 
Berinz. J. H. Berinz. 3461. 
Bisschop. Comelis Bisschop. 3129, 3685. 
Bloemaert. Abraham Bloemaert. 3841. 
Bloemaert. Hendrick Bloemaert. 3628. 
Ie Blon. Jacob Christoffel Ie Blon. 3762. 
Bol. Ferdinand Bol. 31151 3238, 3427, 2, 

3429. 3545. 3661. 
Boon en. Amold Boonen. 3136, i, 3477, 

3554. 3635, ï, 3697. 2, 3907, I, 2. Boonen. Jasper Boonen. 3226, i. 

ter Borch. Gerard ter Borch. 3047, 3863, 6, 

Bos. H. Bos. 3688, 2. 

Bouroe. 3037. 

Brakenburgh. Richard Brakenburgh . 3397, 1 2. 

Bramer. Leonard Bramer. 3668, 8. 

de Bray. Jacob de Bray. 3284. 

de Bray. Jan de Bray. 3750, 3751, 2. 

de Bray. J. de Bray. 3370, 5. 349*1 3872, 

noot, 3877, 3. 
van Breda. L. van Breda. 3630. 
de Bruin. Comelis de Bruin. 3720, i. 
Bryer. 3455. 

Buys. Jacobus Buys. 3653. 3660. 3794. 
Cl airion. Jacques Clairion. 3872, 5. 
van' Coninxvelt. Abraham van Coninxvelt. 

3142. 
Cool. Jan Daemen Cool. 3458, 3466, 3498, i. 
Cossiers. Johannes Cossiers. 3873,4. 
de la Cour t. J. F. de la Court. 3495. 
Crabeth. Dirck Crabeth. 3483. 
Crabeth. Wouter Pietersz. Crabeth. 3427, 

I, 3428, 3572, 3736, 3793. 2. 
de la Croix. Pieter Frederik de la Croix. 

3649, 2, 3709. 379S. 
Cuyp. Jacob Gerritsz. Cuyp. 3726. 
Decker. Frans Decker. 3055, 3332, 3889. 
Delf f. Jacobus Delff. 3540, 3. 
Denens. Jan Denens. 3854. 
Denner. Balthasar Denner. 31 ii. 
de Dinant Ev. de Dinant. 3708. 
van der Does. Simon van der Does. 3772. Donck. G. Donck. 3425. 
Dou. Grerard Dou. 3262. 
Dubordieu. Pieter Dubordieu. 3334. 
Duck. Jacob A. Duck. 3676, 1 — 3. 
Dumesnil. F. Dumesnil. 3187, i. 
Duyf. Jan Arentsz. Duyf. 3221, 3793, l. 
van Duyven. Steven van Duyven. 3456. 
van Dyck. Anthonie van Dyck. 3139, 12, 

3631, 364Ï, 6, 3835, 3873, 6, 7. 
van Dijk. Philips van Dijk. 3252, 1,3365, 

3557, 3, 3707, 3732, 2. 
▼ an den Eeckhout. Gerbrand van den Eeck- 

hout. 3369, 3403, 3405. 

Eli as. Nicolaes Elias. 3220, 3230, 3237, 

3258, 3268, 3310, 3406, 3SIO, 3513.3522, 

3645» I. 3714, 3734, 3810- 
van der Eist. T. van der Eist. 3539. 
Endlich. Philips Endlich. 3615. 
Eversdyck. Cornelis Eversdyck. 3213. 
Fabricius. Bernard Fabricius. 3378. 
Fabricius. Carel Fabricius. 31931 i. 
Flinck. Govert Flinck. 3044, 3192, 1,3396, 

noot, 3540. 4, 3645, 2, 3678,3723,213819, 

3842, 3859, 3863, 2, 4. 
van Geel en. Christiaan van Geelen. 3125, i. 
de Geest. Wybrand de Geest. 3197,1, 3198, 

3201, I, 3203, 2, 3204, 3210, I, 3357, I, 

3396, I. 
Gen o e Is. Abraham Genoels. 3472. 
Gil lig. Michiel Gillig. 3195. 
Goltzius. Hendrik Goltzius. 3256, i. 
Graet. Barend Graet 3499. 
van Haetten. Nicolaes Walraven van Haef- 

ten. 3040. 
de Haen. David de Haen. 3056. 
van Haensbergen. Johannes van Haens- 

bergen. 3061, i, 3583, 3584, 3585, 3586. 
van Halen. Aemoud van Halen. 3054, noot, 

3098, 2, 3123, 1,3*36, 2, 3146, 3270,3326, 

3, 3370, 14, 3371, 3, 3486, 3504, 3573,2, 
3608, 3668, 14, 3697, 5, 3699,3700,3702, 

4, 37411 3763, 3768, 3858, 2. 

Hals. Frans Hals. 3102 3139. I — 11,3140, 
314Ï, 3144, 3*54, 3254, 2, 3507, 1—4, 
354Ï, 2, 3588, 3728, I-J, 3751, I. 

Hanneman Adriaen Hanneman. 3155 i — 3, 
3422, 6, 3872, I, 3873, 7,3874,2,3,3877, 
ï, 3880, 3881, I. 

H au c k. Friedrich Ludwig Hauck. 3079, 3356. 

van Heemskerk. Egbert van Heemskerk. 

3315, 3433' 3434, 3435, 343^, 3437- van Heemskerk. Maerten van Heemskerk. 

3322, 1—5- 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst. 

3Ï83, I, 3236, 3306, 3380, 1-9, 3418, 3Si6, 

3529, 2, 3712, 3721, 3723, I, 3740, 3820, 

3824, 3863, 5, 3864, 1-4, 3869. 
van der Helst. Lodewijk van der Helst 

35Ï2, 3517. 
de Helt. Nicolaes de Helt Stocade. 3381. 
Hendriks. Wybrand Hendriks. 3145, 3246, 

noot, 3814. 
Hengst. Willem Hengst. 3409. 
Ho d ges. Charles Howard Hodges. 3010. 
Hoet. Gerard Hoet. 3125, 2, 3555. 
Ho et. Hendrik Jacob Hoet. 3763, noot. 
Hondius. Abraham Hondius. 3229, 3629. 
van Honthorst. Gerard van Honthorst. 3009, 

3422, 3, 4. 
van Houthorst. Willem van Honthorst. 

3422, 5, 3641, 1—5. 
van Honthorst. 3642. 
de Hooghe. Roraeyn de Hooghe. 3688, i. 
van Hoogstraten. Samuel van Hoogstraten. 

3603, 3604, 3605, 3702, 1—3. 
Houbraken. Amdld Houbraken. 3131, 3, 

3648, I, 2. 
van Huchtenburg. Johan van Huchten- 

burg. 3397, 5. 
Hudson. Thomas Hudson. 3025. 
van Hulst. Hendrik van Hulst. 3382. 
Hum bert. Jean Humbert. 3597. 
Isaacsz. Pieter Isaacsz. 31 88, 3546, 2 

3884. 
Jacob sz. Lambert Jacobsz. 3513, 3522. 
de Jager. J. de Jager. 3161. 
Janssens van Geulen. Cornelis Janssens 

van Ceulen. 3338. i, 351 1, 3852, 3863, 3. 
Jansz. Anthonis Jansz. 3074. 
Kamper. Grodart Kamper. 3108.' 
Ketel. Cornelis Ketel. 3057, 3443. 
de Keyser. Thomas de Keyser, 3127,3257, 

5, 3440, 3498, 5, 3594, 3609. 5f 3645, i, 

3668, 6, 3676, I. 
Keyzer. Johannes Keyzer. 3446. 
Kneller. Gottfried Kneller. 3397, 7, 3821. 
Koets. Roelof Koets. 3397, 11, 3420, 4. 
van der Laeck. Reynier van der Laeck. 

3420, I. 3422, 8. 
de Lelie. Adriaan de Lelie. 3657, i. 
Lely. Peter Lely. 3397, 6. 
Liedts. Abraham Liedts. 3361, 3432. Lievens. Jan Lievens. 3100, 3308, 3370,6, 

3492, 3864, 5, 3873, 5. 

Lievens. Jan Andries Lievens. 3489, 2. 
van Limborch. Hendrik van Limborch. 

3360, 3571. 
van Loeninga. Allart van Loeninga. 3727. 
van Loo. Jacob van Loo. 3244, 3877, 4. 
van Loon. J. van Loon 3519, 3868. 
Louis. Leonard Fran^ois Louis. 3072. 
Louw. Pieter Louw. 3106. 
Lubinietzki. Christoffel Lubinietzki. 3123,2. 
Lyon. Jacob Lyon. 3693. 
Ma es. Nicolaes Maes. 3310, 3371, noot, 

3479, 3527, 3528, 3556, I, 3557, i, 35^7, 
ï, 2. 3570, 2, 3651, 3656, 2, 3669, 3671, 
3752, 3831, 3866. 

van Mans fe ld. Jan Izaak van Mansfeld. 3493. 

van der Ma rek. G. van der Marck. 3769. 

Marinkelle. Joseph MarinkeUe. 3654. 

M a r i n k e 1 1 e. Maria Adriana Marinkelle. 339 1 . 

Marquardt. A. Marquardt. 31 19. 

van dei Merck. Jacob van der Merck. 3370, 

2, 3» 3490, 

Meerman. Hendrik Meerman. 3761. 

Metsu Gabriel Metsu. 3374. 

M ie re veld t Michiel Jansz. Miereveldt. 3066, 
3067, 3068, 3089, 3104, 3122, 3248, I, 
3280, I, 3376, 3460, 3498, 4, 3540, I, 2, 
3607, 3609, 2, 3,3637,3655,1.3667,3668, 

2—5» 3777, 3789, 3792, 3801, 3839. 3873. 

3, 8, 10, 3899, I. 

Miereveldt. Pieter Miereveldt. 3 131, 2, 

3273, 3791. 
van Mieris. Frans van Mieris Jr. 31 12, 4, 

31 13, 3271, 2, 3320, 3696, 3807. 
van Mieris. Jan van Mieris. 3326, 2. 
de Moor. Karel de Moor. 3372,3742,3786, 

3788, 3906. 
Moreel se. Paulus Moreelse. 3373, 3448, 

3493, 3609, 4, 3748, 3799. i- 
Mor o. Antonio Moro. 3715. 
Muller. Christiaan Muller. 3368. 

van Musscher. Michiel van Musscher. 305 3, 

3"2. I, 3359, 3397, 8, 9, 3420, 5, 3812. 

van der My. Hieronymus van derMy. 3271, 

4, 3489, 3» 3634. I, 3635, 2. 

van der Myn. Francis van der Myn. 3252, 

2, 3672 
van der Myn. George van der Myn. 3259. 
Mytens. Daniel Mytens. 3191,3194,3422,1. 
Mytens. Johannes Mytens 3422, 7, 3525. Mytens. 3329. 

Naiveu. Matthys Naiveu. 3574. 
Nason. Pieter Nason. 3397, 3, 3625. 
van Neck. Jan van Neck. 3442, 3754. 
van Negre. N. van Negre. 3471. 
Netscher. Casper Netscher. 3242, 3397i 2, 
3557» 2, 3560, 3818, 3872, 2 en noot, 

38731 O, 3876, I, 3883. 

Netscher. Constantyn Netscher. 3624,3785,2. 

385». ï. 
Netscher. Thedoor Netscher. 3659,3732,1, 

3735. I» 2, 3867. 
van Noort. Lambert van Noort. 3424. 
van Nymegen. Dionysius van Nymegen. 

3096, 2, 3098, 2, 3589, 1,3679, 1,3703. I. 
Och ter velt. Jacob Óchtervelt. 3091, 381 1. 
Oven s. Jurriaen Ovens. 3482, 3832, 3864, 6. 
Palamedes z. Anthonie Palamedesz. 3263. 
Pal the. Gerard Jan Palthe. 3302, 3393. 
Patyn. Hendrik Patyn. 3098,1,3223,3827. 
Perroneau. Jean Baptiste Perroneau. 3523. 
Pietersz. Aert Pietersz. 3430, 3638, 3731. 
van der Plaes. David van der Plaes. 3397, 

10, 3478. 
Pot. Hendrik Gerritsz. Pot. 3541, l, 3673, 

3676, I. 
van Queborn. Christiaen van Queborn. 

3422, 2. 
van Queborn. Daniel van Queborn. 3543, 

3689, I, 3766. 
Quellinus. Artus Quellinus. 3645,3,3863, 

7, 3873, 20. 
Quinkhard. Jan Maurits Quinkhard. 3036, 

3054, I. 2, 3149. 3239» 3240, 3270, 3277, 
3318, 3408, 3582. 3591, 3610, 3644, 3658, 

3668, 14, 3700, 3703, 3, 3719,3758,3764, 

3765. 3774, 3858, I, 3873. 18, 19. 

de Q ui t e r. Herman Hendrik de Quiter. 3 1 86, 2. 

van Ravesteyn. Jan van Ravesteyn. 3156, 

3357, 2, 3609, I, 3776. 
van Ravesteyn. Nicolaes van Ravesteyn. 

3303. 
Regters. Tibout Regters. 3109, 3120, i, 3153. 

Rembrandt Harmensz. van Ryn. 3193, 
3212, 3217.3218,3231,3307, 3309.3370,4. 
3668, noot, 3684, 3853, 3879. 

Reyers. Nicolaas Reyers. 3120, 2,3703,2. 

Reynolds. Joshua Reynolds. 3733. 

Rheen. Theodorus Justinus Rheen. 3272 

Rigaud. Hiacynthe Rigaud. 3576. 

Rode. Niels Rode. 3107, 3843. van Rossum. Johan van Rossum. 3840. 
Rotius. Jan Albertsz. Rotius. 3048, 3548 

3550, 3691, 3692. 3891. 
de Roure. 3697, 3. 
van Ruyven. Pieter van Ruyvcn. 3602. 
▼ on Sandrart. Joachim von Sandrart. 3668, 

6-9. 

Santvoor t. Dirck Dircksz. Sandvoort. 3024, 

31 14, I, 3346, 3347, 3352. 
Schalcken. Godfried Schalcken. 3326, i, 

3566. 
Schenck. Pieter Schenck. 3697, i. 
Schmidt Izaak Schmidt. 3697, i. 
van Schoten. Joris van Schoten. 3097,3245, 

3269, 3489, I, 3680, 3683. 
Schouman. Aart Schouman. 3060, 3063, 

3064, 321 s, 3366, 1, 3677. 

van Score 1. Jan van Scorel. 3698, 3808. 
Seghers. Daniel Seghers. 3873, 4. 
Serin. Herman Serin. 3800, 3803. 
Sibille. Gysbcrt Sibille. 3358. 
van Slingeland. Pieter van Slingeland. 3806^ 
Smeyers. Gilles Joseph Smeyers. 3797. 
Snaphaan. Abraham Snaphaan. 3420, 2. 
Sorgh. Hendrick Maertensz. Sorgh. 3537» 

3612, I. 
Spinny. Guillaume Spinny. 3070, 3176, i, 

3177, 3364. 3366, 2. 
Steenberg. O. J. Steenberg. 3383. 
van Stellingwerf f. Gerrit van StellingwerlT. 

3447, 3717- 
Stolker. Jan Stolker. 3226, 2, 3485. 

Tengnagel. Jan Tengnagel. 3546, i, 3592. 

Testard. 3267. 

Thim. Comelis Thim. 3225. 

Tischbein. Johann Friedrich August Tisch- 

bein. 3071, 3662. 

Troost. Comelis Troost. 3099» 3234, 3573, 

I, 3909- 
Vaillant. Bemard Vaillant. 3186, i. 

Vaillant. Wallerant Vaillant. 3787. 

van Valckert. Wemer van Valckert. 3718. 

3823. 
de Valk. H. de Valk. 3082, 3083, 3086, 
3088, 2, 3392. Valkenburg. Dirk Valkenburg. 3772. 

van Velthoven. Hendrik van Velthoven. 

3112, 2, 3114, 4, 3116, 3192, 2, 3413. 
Vereist. W. Vereist 3855. 
Verheyden. Mattheus Verheyden. 3313, i, 

3314, 3328, 3531, 2. 3649, I, 3656. 3775, 

3857, 3895» I. 
Verkolje. Johannes Verkolje. 3467. 

Ver kol je. Nicolaas Verkolje. 3688, 3. 

Verspronck. Johannes Verspronck. 3151, 

3587. 
de Veth. Jan Daems de Veth. 3222, i, 2. 

Victors. Jahannes Victors. 3128. 

Vinck. Abraham Vinck. 3379, 3526. 

van der Vinne. Isaak van der Vinne. 3246- 

van der Vliet. Willem van der Vliet. 3619. 

•de Vois. Ary de Vois. 3570, 1. 

Volders. Jan Volders. 3419, 3420, 6,3421. 

Volleriho-ve. Bemard VoUenhove. 3160. 

Vollevens. Johannes Vollevens. 3397, 4. 

van der Voort. Comelis van der Voort. 
3214, 3224, 3250, 1—3, 3257, 2-4, 3402, 
3487, 3538, 3S59. 3647, 1, 3664, 3670, 3716, 
3799, 2. 

de Vos. Jan de Vos. 3260,3362,3375,3476 

de Vries. Abraham de Vries. 3254, i. 

Wandelaar. Jan Wandelaar. 3514. 3652. 

van der Warf. L. van der Warf. 3363, 3617. 

Wassenberg. Jan Abel Wassenberg. 3745, 

3746. 
Webber. Zacharias Webber. 3243. 
Weenix. Jan Baptist Weenix. 3863, 6. 
van der Werf f. Adriaan van der Werflf. 

3639. 3822, I, 
van der Werf f, Pieter van der WerfF. 3227, 

3228, 3377, 34Ï7, 3757. 
Westerbaen. Jan Westerbaen. 3747. 
de Witte. Emanuel de Witte. 3473. 
Wol ter s. Henriette Wolters-van Pee. 3252, 

3, 3255, 2. 
Wttewaal. Joachim Wttewael. 3124. 
IJsselsteyn. A. IJsselsteyn. 3861. 
van Zuylen. J. van Zuylen. 3174. 
van Zyl. Dirck van Zyl. 3424. J^EGISTEF^ OP DE jS C H I L D E R S N A M E N. Anguiscola. Sophonisba Anguiscola. 3929, 9. 

Bleker. Dirck Bleker. 3921. 

Bol. Ferdinand Bol. 3913. 

Boon en. Arnold Boonen. 3917. 

▼ an Cozie. Raphael van Cozie. 3929, ii. 

Coello. Alonso Sancbez Coello. 3929, 5, 6. 

van Coninzvelt. Abraham van Coninxvelt 

3957, 3958. 
Duyf. Jan Arentsz. Duyf. 3940. 
van Dijk. Philips van Dijk. 3912, i — 3. 
van der Helst. Bartholoneus van der Helst. 

3915, 3916. 
Holbein. Hans Holbein Jr. 3928, 9. 
Ingelius. J. Ingelius. 3920. 
Isaacsz. Pieter Isaacsz. 3925. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 3914. 
Leoni. Pompeo Leoni. 3928» 15, 3929, 15. 
Liafio. Diego Felipe Liafio. 3939, 10. 
Mart in s. Jean Martins. 3926, 4. 
Moro. Antonio Moro. 3928, 6, 3929, i — 4 Moroni. Giambattista Moroni. 3928, 5. 
de Moucheron. Isaacde Moucheron. 3953, i. 
van Musscher. Michiel van Musscher. 

3933. I. 
Pantoya de la Cruz. Juan Pantoya de la 

Cniz. 3929, 7. 
van Pede. Henrick van Pede. 3926, 2. 
van Pucrsele. Jan van Puersele. 3926, 3. 
Quinkkard. Jan Maurits Quinkhard. 3912, 

7, 3923. 3924- 
Rubbens. Pieter Paulus Rubbens. 3928, i. 

Scrots. Willem Scrots. 3928, 8. 

de Smet. Jan de Smet. 3926, i. 

Tiziano Vecellio. 3928, 1--3. 

van Utrecht. Christophorus van Utrecht. 

3928, 7. 
Volders. Jan Volders. 3930. 
van der Werf f. Adriaan van der Werff. 

3942. j^EGISTEF^ OP DE ^ C H I L D E R S N A M E N. Backer. Jacob A. Backer. 3987. 

de Baen. Jan de Baen. 4016, 10—15. 

Berckheyde. Job Berckheyde. 4041. 

Berckmans. Hendrick Berckmans. 3999. 

Bol. Ferdinand Bol. 4004,6. 40 1 6, 3, 4. 4069, i . 

ter Borch. Gerard ter Borch. 4004,7, 4063,1. 

de Bray. Jan de Bray. 3996. 

de Champaigne. Philippe de Champaigne. 

4000. 
Cranach. Lucas Cranach. 4020,3. 
Dom er. Lambert Domer. 4005. 
Don. Gerard Don. 3984, i — 3. 
vaa Dyck. Anthonie van Dyck. 4078, i. 
van Everdingen. Caesar van Everdingen. 

4038,1,2. 
Eversdyck. Comelis Eversdyck. 3976.3977- 

4048. 
van Eyck. Jan van Eyck. 3960, 10. 
Flinck. Govert Flinck. 4006, 4016,5,6. 
Giudici. A. Giudid. 4020,4. 
van der Gracht. Jacob vap der Gracht. 

40541 I. van Halen. Amold van Halen. 3981,2. 

4003,2. 4078,3- 
Hals. Ft^ans Hals. 4035, 2. 4037. 
Harings. Matthys Harings 4003,1. 
van der Helst. Bartholomeus van der Helst. 

4004, 5. 
vanHonthorst. Gerard van Honthorst. 40 1 6,2. 
Hudson. Thomas Hudson. 4031. 
Jansssens van Geulen. Comelis Janssens 

van Ceulen . 400 1,1 — 3 . 
du Jardin. Karel du Jardin. 4004, l — 4. 
Jelgersma. Taco Hajo Jelgersma. 4011,1,2. 
de Jong. Jan de Jong. 4034. 
Jorys. 3960, 18 noot. 
Kamper. Godard Kamper. 3998. 
Kelder. C. Kelder. 3962. 
Ketel. Comelis Ketel. 3973, 3995- i. 
de Keyser. Thomas de Keyser. 3968. 
Koets. Roelof Koets. 40 1 7, 2. 
Küfner. 4017, 5. 
van Mabuse. Jan Gossaert gen. van Mabuse, 

4020, 2. Mae Ier. Ernst Maeler. 4066. 

de Man. Comelis de Man. 4083. 

Michel. Michel. 4020,5. 

Miereveldt. Michiel Jansz. Miereveldt. 3995 ,2 . 

4013. 4015, 9, noot. 4016, I en noot. 4044,1. 

40Ö5, 3. 
van Mieris. Willem van Mieris. 4017, 10. 
Mostaert. Jan Mostaert. 3960,1. 
van Musscher. Michiel van Musscher. 40 1 6,9. 
van der Myn. Frands van der Myn. 4060. 
Mytens. Johannes Mytens. 4054,2. 
Nason. Pieter Nason. 4016,8,9. 
Netscher. Gaspar Netscher. 4045. 
Netscher. Theodoor Netscher. 4055. 
Noordewie 1. Hendrick Noordewiel. 4032. 
Palamedes z. Anthonie Palamedesz. 4082, 2. 
Pal the. Gerard Jan Palthe. 4062, i. 4064. 
Paulusz. 2^harias Paulusz. 4028. 
Piet er sz. Aert Pietersz. 3965. 3991. 4014. 
Post. Frans Post. 4016,7. 
Pot. Hendrick Grerritsz. Pot. 4035,1. van Queborn. Daniel van Quebom. 3967. 

4008, 4022. 
d e Q a i t e r. Herman Hendrik de Quiter. 401 7,4. 
Regters. Tiboat Regters. 4007. 
Rotius. Jan Albertsz. Rotius. 3974. 4057. 
Santvoort Dirck Dircksz. Santvoort. 4025. 
Schouman. Aart Schouman. 4040. 
van Scorel. Jan van Scorel. 4065, 1. 
Sou ter. Adriaen Souter. 408!, i. 
S out man. Pieter Claesz. Soutman. 4061. 
vanValckert. Wemer van Valckert. 3971. 

3972. 
Versyl. Jan Fransz. Versyl. 3979. 
van Vilsteren. Joannes van Vilsteren. 3978. 
van der Vinne. Vincent Laurens van der 

Vinne. 3990. 
Volders. Jan Volders. 4017, 1,6 — 9. 4021. 
Wassenberg. Jan Abel Wassenberg. 4081. 
vandérWerff. Adriaan van derWerfF. 4078,2 . 
vanderWerff. Pieter van der Werff. 4043. 
Wicart. Fran^ois Wicart. 4036. Accama. Bemardus Aocama. 4286, 4290. 
Amberger. Christoph Amberger. 4089, 20, 63. 
Anthonisz. Comelis AnthoDisz. 4089, 30. 
Back er. Adriaen Hacker. 4243. 
Hacker. Jacob A. Hacker. 4090, 4165. 
de Hacker. Pieter de Hacker. 4088, 31. 
de Haen Jan de Haen. 4120, 413^» 4i55* 2. 

4259, 4260. 
Hailly. David Hailly. 4304. 
Hartius. Willem Hartius. 4142. 
van Hattel. Jan van Batte! . 4089, 44. 
Haudringien. David Haudringien. 4122, 2. 
Heeldemaker. Adriaen Heeldemaker. 4085. 
Hehaim. Harthel Behaim, 4089, 23. 
Herdt. Olivier Berdt. 4089, 40. 
Bleek. Richard Bleek. 4205. 
Bleker. Dirk Bleker. 4280,4281,4282,4284, 

I. 4285, I. 4287. 
Ie Blon. Jacob