Skip to main content

Full text of "Ilias. Ex optimis editionibus fideliter expressa. Accedunt illustrations ... necnon index memorabilium, studio et impensis Jacobi Kennedy"

See other formats


Presented to the 
LiBRARY of the 

UNIVERSITY OF TORONTO 

by Joi-iUlj Digitized by the Internet Archive 

in 2010 witii funding from 

University of Ottawa Iittp://www.arcliive.org/details/iliasexoptimised01liome HOMERI^LIAS 

EX OPTIMIS EDITIONIBUS 

FIDELITER EXPRESSA. ACCEDUNT ILLUSTRATIONES AD DIFFICILIORA, TAM IN SENSU 

QUAM IN RE CRITICA, ENUCLEANDA COMPARATjE, 

NECNON INDEX MEMORABILIUM. 

STUDIO ET IMPENSIS 

JACOBI KENNEDY, S. T. B. 

COLLEGII SS, TRINITATIS APUD DUBLINENSES SOC. ET 
ACAD. REG. HIBERN. E MEMBRIS. VOLUMEN PRIMUM. DUBLINI: APUD RICARDUM MILLIKEN, ET FIL. 
ACADEMIiE BIBLIOPOLAS, MDCCCXXVII. f'k R. oraisberhy, acad. typogr., Excumr. PA 

ASL 
CELSISSIMO PRINCIPI 

ERNESTO AUGUSTO 

DUCI DE CUMBRIA, etc. 

COLLEGII SS. TRINITATIS 

CANCELLARIO, 

PRO SUO FAVORE EXIMIO 

INCEPTIS ADSPIRANTI 

'DIAOMOTSOIS, 

H^C ILIADIS EDITIO, 

IN USUM STUDIOSORLTNI, ET PRJESERTIM 

JUVENTUTIS ACADEMICE, 

ADORNATA, 
ANIMI PIGNUS GRATISSIMI, 

OMINIBUS FELICISSIMIS, 
DICATUR. PR^FATIO. JUVENTUTI ACADEMK .E SAL. 

QUID in hac editione concinnanda, Juvenes optimi, 
efficere sim conatus, aiit usui vestro studiisqiie commo- 
di afferre,....quod ut fieret, me variis negotiis circumses- 
sum hoc tantum impellebat, ut studia subseciva utilitati 
eorum, quibus me omni amore devinctum habeo, con- 
donarem,....paucis sum expositurus. 

Prœmittendse imprimis rationes operis incepti. Saî- 
pius mihi perpendenti constabat haud sine magno fructu 
fore si hune, Scriptorem nobilissimum, fontem omnium 
deliciarum et oiiginem, meliore instructum apparatu 
tum notarum tum criticae, quem publicus usus tereret, 
proferre quis se accingat ; Tironibus etenim et hoc et 
alterum magnopere profuturuni, ut non tam sensum 
sermonisque expositionem nudani, sed et copiam satis 
magnam adumbrationis poeticœ et Kptatwç àKoiftearipaç 
in promtu habeant. Nec aetas ulla tenerior esse polest, 
delibatis modo fîoribus horti amaenissimi, cui desint IV Pn^FATIO. 

vires ad opus suscipiendum, robur ingenio adaucturum 
et examini postea critico, r^T rtXevTaioj tiriyevvrifiari, co- 
pias suppeditaturum. Notas ideo confeci série etjunc- 
tura, uti spero, ^olknles, quaa tantum illustrando 
textui inserviant, tantum ingenio auctoris, tantum la- 
boribus spectatissimonim virorum qui in hac palaestra 
sese exercuerunt, quantum et brevitati conducere et 
studio dib'gentiori expedire arbitrarer. 
Quantum porro Editoribus debeo qui 
Cura penitus videre sagaci ; 
Otia qui studiis laeti tenuere decoris, 
Inque Academia umbrifera nitidoque Lyceo 

Fuderunt claras fecundi pectoris artes 

libens agnosco, nec, quantum memini, unquam agnos- 
cere sum oblitus. Hoc disertius explicatum volo. 

Editionis celeb. et doctiss. Gottl. Heyne, in Lectio- 
num varietate, in illustrationephilologica, in criticasu- 
pellectili, omnium longe ditissimae, vestigia premo ; at- 
tamen,nec in textu recensendo tam Antistitem sequor ut 
nusquam concinniores, prout mihi visum, lectiones res- 
tituerim. In hac procuratione subsidia quam praestan- 
tissima selegi. Satis fuerit meminisse accuratissimum 
illud Wolfii, Lips. 1804., quocum lectiones Heynianas, 
idque perpétua série, contuli. Rationes in notis ple- 
rumque redditaB si quando a textu Heynii discesserim, 
qui majore copia MSS"" nixus id sibi honoris mérite 
vindicare videtur. In plurimis tamen locis Wolfianum 
habui prœlatum, qui in Scholiis pervolvendis, lectt, 
situ obsitis eruendis, et in cetero ministerio critico, 
egregium se virum praestitit. PRiEFATIO. V 

Edition! Clarkianœ quara dudum sumsit illustrandam 
Jo. Aug. Ernesti multis me nominibus devinctuin fa- 
teor. Notulas siibjecerat summus vir, non ipsas quidem 
multiplici doctrina vel inutili verborum farragine re- 
fertas, sed felici niimine scriptas, ad difficilia enodanda 
compositas, idque, quibus semper solet, brevitate et 
elegantia. MS' Lipsiensis collationem prœbet Editio Er- 
nestina, quœ et varietatem Lectionis et Scholia quaedam 
antea inedita complectitur. Adnotationem Ernestii 
ferme integram desumsi. 

Inter Sclioliastas, Villoisoni editionem Venetara prse- 
sertim excussi, quse tantas divitias iindique congestas 
profert ut merito recenseri possit inter subsidia prse- 
stantissima. 

Hœc, typis mandata doctissimi éditons auspicii«, 
cura modo non religiosa pertractavî, qiiippe passim sen- 
tentias veterum exponentia, quaî vel ad Criticam ispec- 
tarent, vel Grammaticam, vel penitiorem illorum sci- 
entiam quœ in Scriptore nobili imprimis veniunt illus- 
tranda, ingenii, mentis, consilii. Nec merito objici 
potest inter haec TreSia àKap-n-iara Sclioliastarum temere 
pervagari animum, qui ad utilia paranda, non ad 
exquirendas subtilitates studia confert ; nec merito 
exprobrandum id duntaxat cognitionis afferri qiiod 
verba spectat, posthaberi illud, quod ingénia sublimia 
praesertim commovere solet, conceptus poetici expositio- 
nem plenam ;...hoc etenim veteribiis laudis constat, 
quod fontes aperuerunt unde tam largo haiistu ebibe- 
runt recentiores j nec opéra impenditur vel inutilis vel 
legentibus, uti spero, ingrata, si GraeccE doctrinee «rrot» VI PU^FATIO. 

\f7a e scriptis, et (pœne dixerim) prœlectionibiis vete- 
rum Magistrorum, velut e fonte uberrimo, pioponenda 
veneriut. 

Ex scholiis quœ Didymi nomine pervulgantur pluri- 
ma excerpsi. Versantur potissimum in explicatione 
verborum, doctrina gramniatica plane nihili est. Varia 
ex Porphyrio, scriptore celeberrimo, in his et Scholl. 
Venet. prostant, qui, ut sit ssepissime avidus nugarum 
sectator, quo se commendet habet, doctrina quippe 
copiosa, ingenio acri. Nec tamen insigni viro id vitio 
cxprobraverim quod temporis potius ac astatis studium 
videtur, levé, umbratile,ac vere Platonicuni..,istas scili- 
cet allegoriarum captationes, istas disputationes vanas 
et \vaHç, quap, morbi instar, criticorum cathedras per- 
meabant. Hoc equidem in Aristarcho maxime admi- 
randum duco, qui, Criticse simplicioris auctor, vehe- 
lîienter suadebat, ne a studio nugatorio abrepti integ- 
ritatem poeniatis perdit u m irent.* 

Per Scli. br. passiui in Notis obvium designavi Scho- 
lia minoî'a qua? '* Didymi" (at i//£uSa>viijuwç) tituhjm 
adsciscunt. Editiones adhibui, tum Barnesianam, tum 
Schrevehanam quœ ex officina Hackii prodiit, arte ty- 
pographica insignis liber, cœtera merito improbandus. 

Titulusest; 'O/z/jpou 'iXfdç koI 'O^vtrcrda. koX dç avTciç (t\o- 

\ia, t) £^j'/7»}(Ttç AtSwjuou etc. accurante Corn. Schrevelio. 
ToiavTu nlv 817 ravra. Quantum deniqueEustathio cae- 
terisque hinc inde collectis debeo longum foret enarrare ; 
res ipsa indicium feret. Hoc tantum monitum velim 
me nullum laborem refugisse, nullum fontem inexplo- 

* Wolfii Prolcgg. ad Iliad. § 36. PRiEFATIO, Vii 

ratiim habuisse, et in a^aA^ara typographica, qualia iti 
opère impedito prostabant innumcra, diligentiœ et otii 
immensum quid impendisse. Sed nec diuturnos labores, 
noctes insomnes, sumtum, cui erogando census mi- 
nime spernendus quaeritur, tanti duco, quae vel de- 
lectamenta talia impediant, vel amoris et benevolentiae 
indicium, quibus vos, Adolescentes optimi, prosequor, 
quo minus facîam, impellant. Hœc, qualiacunque 
demum sint, tentamina, quîe fortasse ad ulteriora du- 
cent, eo vos studio accipiatis precor quo vobis profiteor 
dicata ; nec me in vestra commoda peccare existimetis, 
si quîe, ut memineritis, proferam humiliora. Studia 
quae pueritiam informarunt, oblectant juventutem, 
senectutem ornabunt : bœc ut promoveam, expediam, 
exornem, prse me in votis prœcipuum fero, sententiîe 
haud immemor quod 

£K TTOVWV, 6l <TVV VtOTaTl ytviovTat. 

rrvv Tt 8tic<j!, raXWu i 

irpoç yripaç aliov âfiiça. Interpretationem Latinam quare omiserim, id adeo 
satis in propatulo est, doctioribus saltem, ut caussas 
non amplius proferre oporteat. Quid in Grœcas literas 
injuriosum magis existimarim, quid magis ad elegantias 
corrumpendas, virtutem obruendam, vim retundendam, 
comparatum dixerim ? Invaluit tamen consuetudo, cui 
tollendas jamdudum est allaboratiim, ut Grajci prorsus 
exularent, ac in eorum sedes succcderet Latinitas serior, Vni PRiEFATIO. 

manca, pedestiis. Hoc verissime est ejicere Ca- 
menas, silvasque eorum vilissimis elocare. 

Hoc tamen utilitati concedendum rebar, ut in per- 
raultislocisad sensum exornandum versionem retinerem. 
Vernaculo sermone id factura penitus optaverim, quippe 
tironibus impensius profuturum, ni vetuissent operis 
ordo et concinnitas. Nec desunt mihi exempla quan- 
tum ad penitiorem scientiam auctoris, quantum ad in- 
genium sermonis rectius intelligendum, hujuscemodi 
ratio conférât auxilii...sed satis mihi fuerit consilium 
déclarasse, cœtera usus expediet. Valete. SUPPLEMENTUM AD PRJEFATIONEM. îo UNT ad philologiani Homericam spectantîa quae sparsini 
adhuc prolata iteruni jam retractare, ut in ordine composite 
ciincta enucleatius exponantur, volo. Respiciunt, I. ad ori- 
ginem, potestatem et usum Digammi quantumque in ana- 
logia constituenda prosit. II. Ad usum Articuli. III. Ad 
significationem nexumque Particularum. IV. Ad Dialec- 
tum : qualis concipi débet Homerica. 

1. Digammum extitisse in vetere Alphabeto ex inscripti' 
onibus antiquis constat, gentium dico quœ linguam vetustam 
retinebant, quales erant Elei et Arcadici. Hi a Strabone {a) 
vetustissimi {vccXotiônura 'ihii) praedicantur; a caeteris [b) uvri- 
X^oHi, ^ç«<rî^>jy««, et tenacissimi ferebantur sermonis prisci et 
orthographia?. Inter iilos usus literae comprobatur ex la- 
mina Eliaca (c), a Gell A. D. mdcccxiii reportata: fœdus 
memorat intcr Eleos et Evaeos s. Evaœos, Arcudiae gentem, 
prostantqne nomina F«as<«, tùFueuij ipsiusque fœderis, à 
¥^etr^a, literis antiquissimis exarata. Obvia porro sunt, Ffrw, 
FêîTôî, Façyov, (eçy«»), Vira; f cives J etc. (d). Adduntur in- 
scriptt. Deliaca et Heracleensis (e) : Orchomenia, quam in- 
tegram exscribit doctiss. Jo. Fr. Boissonade (y) : Nummi (o) Lib. VIII. p. 562, Edit. Oxon. {b) Falconer Not. 1. c. (c) R. 

P. Knight, Prolegg. lxxxv. {d) Boissonade de inscript. Eliac. Diar. 

Class. Vol. XX. p. 285 ss. (e) Knight ubi supr. lxxxv sq. (/) Diar. 

Class. ubi supr. p. 294. 

l) X SUPPLEMENTUM 

Veliae (g). Mire cuin liisce congruit quod memorat Trypho 
Grammaticus usum Digamnii communem Aeolibus, lonibus 
et Laconicis fuisse {/i\ nam hi Dores fuerunt servabantque, 
ut ceteri Peloponnesii, vetustam orthographiam. Heraclea (/') 
quoque a colonis ex Tarento, Doribus, fundata est. Delum 
tenueruat lones t^), vel in setate autehomerica, Caribus 
expulsis; iidem Veliam condiderunt (/). 

2. Constat praeterea ex analogia It'nguarum affinium quales 
sunt Latina et Dialectus Aeolum. Saepius enim et in medio et 
in initie vocum, quarum stirpes manifeste sunt Grascae, insere- 
bant Latini cognatam literam, V ut plurimum (??;). Nec id 
Grammaticorum sedulitati tribuendum quod fœtus fuit justae 
etjTnologiae. Transibat sernio Pelasgico-Aeolicus* ad Italos 
quorum linguarum vestigia servantur in tabulis Eugubianis (n) 
Petilinis etc. et immiscebatur postmodum, magna pars, cum 
oratione excultissima Romanorum. Ex. gr. F««x«î (o), vicus, 
quod et in nostro vernaculo, tc/cA-, cernitur. F«<»i>î (p), vi- 
?ium, Ks:ine. vXn [q\ Aeol. vxFvi, S2/Iva. Tnhm, video. 'e«ç, F»iç, f«-. 
«F«î, ovis. *F«>, oirii7)i. ixFoi, davîiSf et sexcenta alia (?•). M«- 
V07S Latinorum, unde et Mavoi-tius et apud recentiores MarSy 
Pelasgicam, opinor, prodit originem ex terminatione, nec 
melius expeditur quam posito quod Digamma médium occu- 
pavit. Solenne erat in Lexicc. etymon tradere, magna vertens 
V. voilais, at praetulerim ^Éyax* FeçS*»!», ipsam formam ^«Foçç ; et 
praesertim hoc inductus quod thema Latinum facile ad sua 
principia revocari potest: solita enim erat conversio t«5 a 
in », ut aj)ud Dores 'îm-to, yi»T». tpiyTUToç pro «p/Araroj etc. (g) Ibid. p. 292. Not. Blomfield, Obss. in Mathiac p. xxxv. 
(/<) Blonif. loc. cit. (i) Knight, Proll. ubi supr. [k) Thucyd. I. 
{/) Ilerod. I. 168. (m) Knight de Alph. Grœc. p. 11. Dawes, M. 
C. p. UT. ('0 Knight Prolcgg. II. cxv. (o) Clarke ad Iliad. û, 51. 
(p) Ibid. {(/) Bentl. ad Horat. Carm. I, 23. (r) Dawes p. 119. 
Cf. not. Burgcs. 

• Brifish Heviewon Marsh's Horir Pclasgicrc, vol. ix. pp. 34'3«=?84^. AD PR^EFATTONEM. XI 

puriter iniytXeiy magiiusy h. e. Dorice, ^/yi'eç et fixyttî. De al- 
tero liquet; iiam FsçJj»» Hoinericum est. 

3. Nec tantuin ex analogiis sermonum cognatorum mon- 
stratur extitisse. Extant voces in seriore dialecto quae pro- 
dunt vestigia, litera, rn ^(xèc^u, ad supplendum locum ejus 
assumpta vel in voce primaria vel in inflexionibus (.s-). Ex. c. 
Homericum est i7rihvof*xi^ II. 4"', 670. Th. gntiquitus pros- 
tabat 3sF«, unde 5sv» et recentior forma, extruso digaramo, 
^i'c. Proinde Knight in loc. cit. exhibet tTrthYefixt, pariter- 
que in /, 225. t', 180. Od. <p', 185, iTnhTga etc. Pari 
analogia inflectirntur futura verbb. x^'^t ^^'^^ etc. nimirum 
pi^êuTû», TrMvj-a. Quid hoc (ut alterum attingam) nisi x^Fo"*», 
a-vyKOTTTtKSç a x^Via-a, fut. primario a them. ;tsF<»? (^f). Datur 
yÉvTs {il) in Honiericc. II. ^', 4-3. »', 25. 241 etc. corripuif, 
prehendit ; factum nempe ex 'ÎMro, l'ixno, conversione Di- 
gammi in cognatam literam y, mutatis porro inter se liquidis X 
et y in veteri dialecto. Nec secus e-iyxxUii [u) passim obvia — 
ex trîxxoi, (TfFuXoç, orta vox ; cf. ^, 226. Modo consiniili ex- 
plicanda est anonialia ista — paragoge Aeolica (ut vocant 
Grammatici) <p« et Çn, dativis pluralibus ut plurimum ad- 
jecta, ex gr. «çê3-(p», II. S', 4'52. Justa inflexione (7') antiqui- 
tus prodibat «gêFês-*, àçEFe-*, et per metathesin literarum «ç6<rF<, 
Expédias hoc ritu àyi-]/tô(pi, a-r^uri^pi, nv^K<Pi et nv^li^t etc. qua- 
rura prier a Bentleio illata est ad conservandum nietrum in 
i, 354: omnesque produnt digammum in obliquis casibus 
vetustorum nominum latentem (w). Hisce addas vocem (5) Burg, in Dawes. Prefat- p. xxviii. Literœ heiooxo* enumerantur 
I,T. B, M, n, fp. r, X, K. additDionys. Hal. diphthongum OT, quem 
contra Dawes défendit Poster de ace. et quant, pp. 127=130. Cf. 
M. C. p. 120 ss. Burg. Not. ad loc. (/) Matthiae G. Gr. § 176, e. 
(h) Cf. Nott. B-', 43. £, 226. {v) Knight, Alph. Gr. p.50. Prolegg. 
civ. {lu) Consentit Knight ubi supr. § cxv. et confirmât ex Tab. 
Eugubiana. Litem movet de form. o^i<r(pi et, dubitante Viro doc- 
tissimo, rix meas rationes profene ausus fuerini, ni analogiœ concinnae Xn SUPPLEMENTUM 

Hesiodeani xavcc^xti (x), £çy. 664. quam in Cur. Sec. ad. 
jam antea tetigi, et quae indicia servat digammi in radice 
Yttyv, fraiigo. Cf. /, ]61. ^, 403 etc. 

4. Extat in carminé Alcmanico vs. quem memorat Pris- 
cianus, dimeter iambicus, KAI XEIMA nxP TE AAFION {y), 
Antiquissimus ille lyrica conscripsit in Dorica dialecte (z) 
qu£E proinde comprobatur œque ac Aeolica digamraum ré- 
cépissé : nec féliciter Prisciano cessit quod existimarit vocena 
in loc. cit. quadris\l]abam fuisse, nempe pro ^it'vK>i{a): est 
etenim ^«Vo», ardeiis^ 3*»ç*»«ç elatum idque antiquissimo ritu 
et prout in Homericis ediderunt curœ recentissimse (ô). Sic 
porro in aliis ejusdeni stirpis; J«Fj)Tâs<, II. v, 316. l?«Fflf, 
comb7irebaut, /, 347. ^stFiai, hostcs, t, 76. Cf. r', 208. A', 544. 
ixVuTttn, certamiuey y, 20. *>, 40 — t», ^', 181. ^«F«fl»T«, 
cœdebantur, ex edit Knight. »', 675. Optime ideo secundum 
hanc normam restituit Yir doct. in /, 4. ^uVt Fe», pro com- 
muni, ^ee» et. ^ccFtro, (p', 34 3. ^«F«pç««, Odyss. «', 48. epith. 
ad bellicam scientiam primo respicieiis, et exinde latius usur- 
patuni, lit prudentiani, solertiam etc. designaret. Cum hisce 
conf. ^«F* X. II. I', 387. ^«F<S<«{, tœdas, Od. /3', 105. immo 
3*F'e' tSi in nostro ipso, II. «', 347. Cunctis bene restituto 
digammate ut scriptionis archaicae usus postulat. 

6. Phira hoc ritu congeri possunt exempla, et in omni- 
bus, métro sospite, revocari potest prisca orthographia — si 
equidem orthographia id dicendum quod necdum îiteris man- 
datum est, et per ora volitabat limite minus definito adstric- 
tum (c). Sed hoc « îraçoîâi. Id tantum prœterea monendum 
mutatas et mutabiles régulas, sedes, immo vim ipsam Di- 
gammi, explicatas me haberc ex hoc quod dum adhuc in satis innixas judicassem. (x) Infr. J 21. Mathiae, ^ 221, 2. 
(p) Dawes M. C. p. 118. Knight Alph. Gr. p. 35. (z) Voss.de 
poett, Gr. p. 13. 15. (a) Dawes.pag. 169. (ô) Cf. Knight II. pass. 
(c) Knight Prolcgg. lvi. lxxij. Wolf. Pr« xn. ss. AD PRiEFATIONEM. XIU 

ipsis démentis sermonis eminuerit Museb erant filise Mne- 
mosynes (c?), doctrina vagaretur incerta, nec haberet sci- 
entia humana, quibus se conderet, monumenta, nisi tS» 
fx^<f^ôi¥ recitatas memoriter farragines {e). Exemplura sit 
quod docet Priscianus cit. supr. de potestate Digammi ali- 
quando evanescente, et lingua ipsa Homerica quse voces 
digammatas persaspe in locis ponit quibus nec pronuntiari 
nec aliquo modo efferri poterat digamma. Et in lioc errât 
Editor praestantissimus Heyne, quod valde se cruciat in 
medenda oratione, ob digammum nimium solicitus, cum 
de sermone jam litet-ay-io agitur et de litera brevi post- 
modum exoletura. . Citât Burges [g), Dawesii annotator, 
ad menteni Prisciani II. y', 224. J', 374. quorum utrum- 
que ablegat Knight [g] : spécimen {/i) quoque Salterianum 
Homericorum, nenipe II. «', 1 — lOé. Cont". praesertim vs. 19. 

6. Comprobatur denuo ri h'yxficc» ex alphabetis, quae ha- 
bentur, simplicissimis. In Celtica occurrit litera ejusdem 
formas in loco quem inter Cadmeias vel Phœnicicas (/) occu- 
passe T» ^î-yx^cfiit credimus. Hebraeorum 1 (Vau) levi muta- 
tione eandem formam induit ad Orientalium niorem ac- 
commodatum. lisdem vestigiis Arabicum Waio pro cog- 
nato habetur, adeoque stabilis analogia apparet ut exinde 
jure sibi videantur quidam doctissimî de pronuntiandi modo 
conjectationes desumsisse {k). 

7. Nomen, digamma, satis indicat originera. In lingua 
vetusta conjicitur (/) ri r fuisse aspiratum, fere ut ab Hispa- (d) Ibid. " In ipso Homero Memoriam — unicam custodera rerum ; 
eandem Musarum matrem etc." § xii. {e) Knight ubi supr. § 
XXXVIII. {J") Cf. pass. ex. gr. II. d, 14-1. Obss. (g) Annott. p. 
414-. Non item û, 106. 141. in priore extat K^/iyvov Yi(nr»i in exem- 
plari Knightiano : in hoc ftiXxivxv Fé^vs-o-outy. (h) Ibid. p. 434 ss. 
Operis T* ÙK^oêivix quod jampridem doctissimus Knight integrum ab- 
solvit. (i) Neilson Edit. G. Gr. Glasg, p. 15. not. 7. Herod. v. 
58 sq. (k) Knight Alph. G. p. 35. (l) Ibid. p. 11. XIV SUPPLEMENTUM 

nis hodie effertur, et ut C, litera cognata, a Tuscis ; de- 
signari porro aspirationem fortiorem a litera quae proinde du- 
plicis Gamma formam induebat ; banc a Pelasgis (w) receptam 
antiquitus prodiisse speciem qualis a duobus (r) ad bases junc- 
tis efficeretur ; fonnam ejus notissimam Aeolibusdeberi, quae 
demum, corrupto sono, evadebat Latinum F («). Proinde 
Aeoliaim Digmnma nuncupari — perinde quasi Aeoles id primi 
omnium receperint : at veram caussam extitisse, sonum ipsius 
gidhiralem, lingua Aeolica, Oti vetustioribus cunctis (ci), ta- 
libus sonis abundante: necnon quia in eorum dialecto lite- 
ram diutius conservarint, unde factum est ut recentiores 
eam a gente designaverint in cujus sermonem vestigia diu- 
tissime impressa cernebant [p). 

8. De hisce vero plurimis dubitare licet, et prsesertim 
de literfE ipsius origine : derivatam etenini a lingua quadam 
vetustissima nec ipsam fuisse avrô^iota facile vel ex iis quae 
traduntur supr. § VI. crediderim. Nomen enini Digamma 
impositum fuit ab iis qui eam jampridem exoletam situque 
obsitam e tenebris suis in Grammaticam induxerunt. Sed 
de hoc alias ; usus literae in Homericis jani amplius expo- 
nendus est, qui conspicitur in hiatu [q), métro (r), etymo- 
logia (5)5 dialecto {t) et tum verborum tum nominum in« 
flexione {u). 

9. Canon Homericae poeseos profertur liiafum non to- 
lerari nisi in pausa versus; nam vocem mthcsi constitutam, (?h) Ibid. [n) Quinctil. Institt. xir, 10. (0) Kniglit ubi Supr. 
p. 12. {p) Quantum erraverint qui dialecto Aeolum tô ?»y proprium 
dicant constat ex inscriptt. Heracleensi et Deliaca, nummisque Ve- 
liensium: Supr. ^ 1. Addc Knight proll. ^ xli. Deliacam discutit 
Dawes M. C. pp. 128 sqq. (y) Heyne Exc. Digamm. et pass. 
Burges ubi supr. p. 415. (?) Knight Alph. p. 35. Buig. pp. 396. 
4-18. {s) Dunbar de Mctt. Gr. ex Burges ubi supr. 419=22. 
(0 Burg. Not. p. 418. («) Knight, Alph. pp. 43. 50 sq. Prolegg. 
$ civ. Dawes M. C. p. 173 sq. AD PR^FATIONEM. XV 

vapîdius emîssam et paullatim subsîstentem, illum non adeo 
auribus ingratum efFerre quam si in iciu constituatur syllaba, 
vocalibus invicem confligentibus (u). In locis plerisque 
anomaliam (te) notavi, et Heynium sequutus, concursum 
istum vocalium qui aures non ofFenderit, hiatum non vitiu- 
sum nuncupavi. Editores tamen pœne omnes ante Bent- 
leium in locis innumeris hiatum reliquerunt, ignorato di- 
gammo, aut maculam tollere sunt conati particulas infer- 
ciendo (r) quarum utilitatem aut cuni reliqua oratione 
nexum difficile fuerit vel ingenioso expiscari. Exinde ex- 
plicatam habeas seriem istam portentorum, »e, y*, «ç, p** 
etc. ab Alexandrinis (y) adscitam ut implerent t« xtjc^iios rew 
fvSfiôv, quod ipsum satis evincit homines non adeo imperitos 
fuisse qui non perciperent hiatum exulare debere ex lonica 
poesi; nec tamen eo usque edoctos ut veram medicinam in- 
venerint. 

10c Sumantur exempla digammi medentis hiatum ; «', 4, 

2i FtA«ç<a. 31, ViÇi Fuvx(r<rUi. /3', 12, xs FtAe». 186, ^iiciri Fc<, 

192, <râpx Fojc-S-'. 197, ^î Fu 21 n, Tt 1-61. 238, t/ F«<, 245, 

îiwoSç* Fj?a(7, 360. «AX<«, F(«»af|. 4'34', Kvitern, l'et»x^- y, 39, iver- 
vx^i, FfiSaj. 55, ri Ta Yîi'êof. 83, ri Fe^raf, 163, o^^x F«^jjj, 

172, (pAê Fext/çs. 204. rtZro Ferras, Cf. subinde, Ç, 177, 203. 

I', 403, wçèç lâv F««. 4-20, ^s Fe<. ç', 276, vTri^tvftci FtA«». Iii 

eodem vs. corrigas 'îyx>^iTi, Fiettjva* îrèç — nam maie '(yxiio-ti {z). 
305, ^vra FtS^v, 340, «<' y» Fex»Ad<. 399, rîi y% Yîhovr, Cf. vss. (ti) Heyne Exe. de Hiat ad o', 247. Hermann. de Metris, 1, 10, 7. 
(u)) Cf. X, 5Qo. 569. y', 376. e', 270. y, 412. s, 343. 388. 424. 
«'. 31. 63. /, 57. 426. x', 285. >/, 256. etc. nec secus in x. 578. 
/, 238. a', 76 etc. Bene observât Hermann recentiores lonicos non 
tam exquisitos fuisse in vitando hiatu, quod ipsum arguit omissio 
ToîJ V paragogici in Herodotels : haec vero non metiuntur Homerica. 
Cf. et Heyn. ubi supr. (x) Blomfield, prœfat. ad Math. G. Gr. p. 
XXXV. Heyn. Exe. de digamm. sub fin. {y) Knight Prolegg. ^ 
cxLix, (2) Heyne Tab. in voc. 'ituxu XVI SUPPLEMENTUM 

441. 526 (a), Pravo studio Grammaticoruni inseruntur par- 
ticulae; ex. gr. f» in /3', 2J3 — est enim U Fê^rt*. Consimiliter 
leg. yiç F«xw<ra-<» in vs. 342. Exinde concludere licet de F«r<« 
in y, 221. Recte id nimirum digammari, cum in dictionibus 
cognatis, 'iir»f, tru, etc. ubique occun-at digamma : extx'udaa 
ideo voculam p« in vs. cit. ponasque in F«?r«. Secundum haec 
ablegari poterit yî ex Odyss. o', 557. p<«ex |', 182. yîet p«, 
ni fallor, ex ^^', 224. prior illa ex y , 64. e', 206. Iterum in 
II. «', 484, emendes l^-e/ p'a F"ce>T», coll. cum vs. 19, |', 383, 
mendose f^u p' ÉWavro, cum vox sit Fia-e-xtre. Lex ipsa metrîci 
it/e« in locis quam plurimis inutiles particc. resecat: cf. «, 
527. 547. ç', 600. 

11. Hisce sparsim congestis plura facile addiderit lector. 
In transitu hoc monendum quod in scriptis suis, exoleto 
jam charactere, leges orthographiae digammaticas adeo ob- 
servarint recentiores ut ex Homericis plura, qu£B absque 
digammo ingratissimos hiatus afferunt, intégra receperint. 
Vestigia exinde relego. Mos apud seriores, Callimachum 
et Apollonium (6), religiose servatus ut nec voculis interjec- 
tis nec paragogis inutilibus orationem inquinarent, orthogra- 
phiam quamdam vel pronuntiandi modum extitisse, quo au- 
ribus minus ingi-ata ledderetur oratio, probabiliter mon- 
strat : id etenim usu duntaxat recentioribus hisce eveniebat, 
ut ex Herodoteis passim constat, quae concursibus istis vo- 
calium atque hiatibus scatent. At ex sermone recens efficto, 
simpliciore et subaspero, lubrica illa liquidi palati penitus 
exulabant. (a) Addas exempp. ^', 251. 253. 261, f^iya. F<,;y<,î.. 330, fciêâyrx 
Titcii. {b) Ex Apollon, confert Heyne I. 887.111. 1225, etc. ex 
Callim.I. 13. Del. 13, 162. Jov. 31 etc. Videsis Exe. dig. Passim 
vero prostant exempp. Digammi ignorati : sic in Argon, r, 692, xî5«ç 
iAo<o. 696, »3' Wii<r<n, cum fuerit antiquitus, uh Yi7!-i<r<rt. cf. 699. 
702. 718 etc. AD PR^EFATIONEM. XVII 

12. Hactenus de syllabis primîs vocum tligammatarum 
egi. Si litera fuerit duntaxat initialis, compagi nietricae 
vel in ictu constituendo inserviret, ut in a, 21 ]j «aa' wth 
VtTCicri etc. vel in jwsitiorie (quam vocant) efficienda, ut tx) 
Fçs)y^7v<, ibid. 437-5 vel in hiatu vif ioso medendo {c). Sœpis- 
sime vero in medio vocum concursus fit vocalium qui in 
vetere rhythmo non magis tolerandus videtur; optime ta- 
men ablegandus admisse digammate tanquam sj-llabarum 
vel partium inflexionis intervalla designatnro. Appouantur 
ex. gr. vss. ex Iliade Knightiana, ftriviv âlit^i, B-t», 7r}jA9jF<«S«F 
àj^tXiFti ol y,ofiivY,v, tj jtétiFç;' ù^etiVctç k, t, X. (r/). In secunda hsu- 
rum, quarta, qiiinta, nona, sedi sure restitutum digamraa 
hiatum rh fiîa-uvXtt extvudit. Satis porro conspicitui' metvi 
conservatio : in quinta {ù^iM^n) siistinetur penultima ope 
digammatis- quod officio duplicis consonantis aliquando fun- 
gitur (e) ; erant enim iiiter vetusliores Grascos ignotœ «j et 
a (^f) ut adeo recentioris commatis redarguatur vulgatum 
illud «>i<xîïaî [g). Pariterque in similibus. 

Serior equidem dialectus qualis in Herodoteis extat a 
concursu vocalium §<««ggT5î elatorum in eadem voce non 
abhorrebat : at in archaica longe aliter res fuerat comparata. 
Ad hoc praecipue digammum usurpabant ut rudi pronun- 
tiationi vocalium concurrenîium inserviret. Exulante litera, 
non protinus ex omnibus (//) dialectis sed ex Atticorum et 
lonicorum sermone excultissimo, quorum uterque primo 
consociabatur, contrahi cœptum est a prioribus ut adeo vi- 
tarelur horridula et incompta oratio (/} : retinebant contra 

c (c) Extat exempl. in y', 172. quo digamma interpositum et hoc et 
alterum prius efficit, ip/As F^jct/çs etc. cf. not. in loc. {d) II. «', 1 sq. 
(e) Docet hoc Victorinus in loc cit. a Dawes, M. C. p. 117* 
{f) Knight in II. pass. cf. pracsertim «, 193. {g) Knight Prolcgg. 
civ. De vi melrica digammi cf. ^ cLxvir. Burg. ad Dawes pp. 396. 
418. (//) Neilson G. Gr. loc cit. ^ 6. (?) JMatthiœ G.Gr. $ 45. XVlll SUPPLEMENTUM 

lones resolutiones, diaereses, hiatum, quae necessario fie- 
bant cum ex sede propria deturbassent vêtus enuntiandi ad- 
miniculum. {k). Fœdior exinde erat corruptio quam in 
loqueîam urchaicam invexerat « «ts/j (t) — mollitie contra et 
munditiœ, non robori, i i«s litabat 

13. Vis digammi in constituenda etymologia ex exemplis 
allatis optime cernitur {ni). Et in hisce latissime patet 
campus cum varias mutationes passa fuerit litera dum in 
cognatis linguarum inhaereat earumque temperet inflexiones 
aut orthographiam aliquando definierit. Vid. gr. In sermone 
prisée "èk extabat, nomen mythicum, quod a recentioribus, 
ad eandem originem fortasse spectans, efïertur ZEYS : in- 
flexiones ejus, ^<Fc5, ^<F«5 ^<F« etc. Ex priore ortum ^«»s (w 
î««j), divii/ns, et inter Latinos, divu3 etc. Nec latuisse suspicor 
in recto ^a digammum, sedprimitus hune extitisse StFç, unde 
S»Fî, ^«Fs, Sett/j, i^îvs — Latinorum DEUS — cognatis quippe 
literis digammo et U (/i). Aliijuando ad Romanes transiit 
et vetusta appellatio; cf. Aen. 4, 702. (o). Affines spectantur 
clives, divitice etc. vestigiaque antiqui neminis latent in re- 
ceptis ditissimus, ditior — nisi praetuleris centractienes ex 
divitior, divitissimiis, quod et magis cenvenit cura progressu 
sermenis, nec minus analogiam evincit. Notabile perre, 
dum hœc attingimus, servari in Grœcis ordinem deducendi 
consimilem; nAOYTON [p) nempe appellari i//wV2a;«;w P;vc- 
sidem, PLUTONEM inter llemanes iiifaoruin dewn no- {k) Optime Blomfield -, The digamma ixas not interpnsed behiecn 
tuio vowels, to avoid a hiatus, as Matthiœ supposes ; but it ivas a 
regtdar coiistituent htter oj tlie tvord, omitted iii a later âge, for 
ihe sake qf smoothness etc. Reniaiks, p. xxxiv. cf, et Neilson ubi 
supr. Usus tamen in hiatu constat, etsi ob id primitus non fuerit 
constitutum. {l) Knight G. Alph. {m) Dawes M. C. pp. Il* sq. 
(«) Cf. supr. § 3. (o) Add. Georg. 4, 467. Aen. 6, 127 etc. 
(jt)) Personam induit in comœd. Aristoph. notissima. AD PR.EFATIONEM Xix 

tione paruin absimili ; quae satis comprobant eundem nexum 
mentibus obversatum ac pridem inter AIF5, AIF02, dives 
etc. 

Congeras pauca amplius : extat F<5fly saepe saepius in Ho- 
mericis, Fe^Jav porro, Fe'îs»; ortum hinc L,i\t. video. U, F«f, 
vis. mvç, nnYoi etc. navis. h.*? (xdicci) >^*?cci etc. lapis. Xi7»ç, 
AeF«j, lœvis s. levis. Bacckus, nonien mythicum Latino- 
rum, quod et aliquando laccJms, statim se prodit a F<a;t«. 
clamo, mutatis inter se B et F. Sic veram ortliographiam 
eruerat Knight, ày^xiYoi, ex achivus^ Commutabiles cernun- 
tur F et S in Feç^r», sopo ; F et H in FêA^r», Helpis (g), 
Angl. Help ; digamipus, (p, F et B in seqq. pn'rç», purçu*, antiq. 
FçaTÇfl! (?■) etc. <p|^'Tgn, (pç«T«ç, (p^ur^ia. — Lat. jrater — Angl. hro- 
ther^ quasi contrihulis. Nec severiore judicio exquirendum 
est in progressa linguarum qua norina receperint voces ad- 
ditamenta : satis faerit similitudinem constituere, ut in Xva», 
ponendum AyF», unde Latinorum solvo, litt. prim. metathesi. 
Ex vXn (îiaFîi) exoriri potuerit sylva {s). Sic FeA,», FaFû», 
volvo etc. 

J4. A Grammaticis vulgo edocemur, x^, jc^vtra, itnv, 
•xnvo'u, ss-xieii, tfMvs-u, kxu [aetiu) Ka-^s-cn etc. At v illud inter 
inflectendum ortum digammo intercidenti debetur qui in 
primitivo, x^^'^^ latebat (0 — exinde xiFta-a, xîYa-u, 'i^^Yic-x etc. 
Litera porro, quam in quibusdam vocibus, mutatam licet, 
retinuerit usus recentior, in cunctis Portasse puris extitisse 
censenda est, ut ««, «F*», va, vF«. Av», AvF*' etc. Utcun- 
que hoc fuerit compertum existimo — digammo pluribus 
Grascis restituto, satis patere analogiam cum totidem aliis {q) MiNDiA Helpis. Winckleman Hist. Art. cit. a Knight in 
Prolegg. § CLii. (r) Extat in inscript. Eliaca supr. n.em. ^^ 1. 
(s) Supr. ^2. {t) Matth. G. Gr. $ 176 c. Distinctionis caussa hc£c 
ficta censebat Hemsterhuys ; Luc. II. p. 368. Sed latius patere 
analogiam arbitrer. XX SUPPLEMENTUM 

in linguis serioribus ; posse exinde in sua elementa voces 
denuo confictas faciliter rcsolvi, nornia in hisce reperta 
secundum quam literae cognatae erant intei' se mutatae. 

15. In Attica dialecte hospes fuit prorsus Digamma. 
Ut hiatuni vitarent contractiones {u) syllabaruni inducebant, 
quas aperto ore effei'ebant antiquiores ; nec tanien hoc 
TÏs àrêfiof archaicae erat quae nullo distabat intervallo a 
sermone lonico nec ab eo, donec in Asiam migrai'etur, in 
diverses tramites abierat {v). Oratio perpolita Sophoclea, 
Thucydidea, Platouica, per sjaicopas, crases, cohortemque 
caeterum T*y <TY,*iu.xrmi veteris loquelae vestigia pêne yrorsus 
diluerai {p). 

Doriensium sermo digammum facile admisit. Inter Do- 
rismos vulgo rccensetur ystro pro eAêT«, corri}ndt {x). Tabula 
Heracleensis, omnium antiquissima (^), Dorico sermone con- 
scripta extat, quae non secus ac Deliaca, dudum memora- 
ta (5;), literam istam insigniter prsefert. Hoc vero inter 
archaïsmes référendum qui ei cum ceteris stirpis Pelasgicae 
erant communes; Homère recte abjudicatur {ci\ nec tantum 
ob caussas j-oUticas {b), sed quia nondum characterem di- 
versura fuerat sertitus. {?/)Math. G. Gr, § 45. (x') Blomfield's préface, ubi supr. p. 
XXXII. (ru) Knight Prolegg. § lxix. (x) Supr. § 2. (_y) Knight 
Prolegg. § \LU (2) Supr. § l. (a) Clarke ad II. '/3', 43. Dialecti 
Doricae vulgo recensentur epochae duas (Math. G. Gr. § 4) : agi vero 
opinor de sermone literario, non de antique et semibarbaro quem 
Laceda;monios conservasse integrum arbilrantur docti. Hune, mag- 
nani partem, cum dialceto arcliaica imniisceri, aut ipsaiu rêvera 
archcikmn fuisse, ideoquc in Homcricis rcperiri, judicaiim : recte 
autcni abjudicatur hybrida ista Pindari, Theocriti etc. quae ad exera- 
plar rcccntiorum accesserat. In hac tamen, non secus ac in politis- 
simis, vestigia digammi possunt repcriri. {b) Knight Prolegg. § 

I-XVII. AD PR^EFATIONEM. XXI 

16. In dialectis Homeri, quas vocant, Aeolica et lonica 
diutius paulo sistendum. Homerum fuisse lonem et id- 
circo ex ejus carminibus exiilare debere literam, prorsus 
Aeolicam, quibusdam doctis jam aritea visum fuerat (c) ; sed 
temere id dictum. Concesso enim vel ortu lonico, id quod, 
ut disceptarent, plurimis jampridem occasionem preebuit (d), 
constare credo ex rationibus philologicis dialectura utram- 
que invicem adeo in Homericis intermiseeri ut vix limitem 
satis tuto definieris. Hoc poterant elKcere non tam mi- 
grationes parvo intervalle se invicem sequutas stirpiumque 
commixtio {e), quam cuncti sernionis antiquissimi analogia 
et indoles. Porro ex compage versuum in locis innumeris 
probatur, voces, quas huic vel alteri dialecto usus recentior 
postmodum dicaverat, digammuni pariter adsciscere — quod 
ipsum, per usum literie tam cito exoleturae, fidem chrono- 
logie {/) vindicat. 

Spectanda igitur dialectus Homerica unica et simplex {g) ; 
non illa ex diversis laciniis confecta prout versui convenerit 
aut lubidini visum fuerit: — et compages ista, Poetica, Do- 
rica, Attica, Macedonica etc. quam Grammatici inferebant, 
omnino débet exulare {Ji). Sermo est Aeolico-Ionicus, cum 
inflexione et phrasi certas mensurse adaptatis, quœ postea in 
diversas abibant partes, et formis dissimilibus inductis, dis- 
tabant et secernebantur. Lesbite « «<«a<ç et Herodoti k làç, 
Nostro florente, unicam linguani conficiebant, et oratio 
literaria (qualem inter gentes non prorsus incultas, a com- (c) Dawes M. C. § iv. Burgess, praefat. p. xv. (d) Burgess ad 
D. ubi supr. At concidunt argumenta si verum sit quod edocet 
Knight rh xhxl^cc et Iccèy. in tempp. Homericis easdem fuisse. 
Prolegg. j Lxviir. [é) Hoc Burg. annott. ad Dawes pp. 401 sq. 
at Knight in prolegg. § lxviii. sermonis discrepantiam ad migrationes 
refert. (y ) Marmor Paiium. (ç) Clarke ad II, /3', 43. Burgess ubi 
supr, p. XVI. Knight prolegg. § i-xx ss. {h) Kniglit § i.xviii. XXU SUPPLEMENT L'M 

muni segregatam, vocamus) ex utrisciue conflata, copiosior 
evasit et numerosior (?). 

17. Aeolicae dialecti vestigia cernuntur in résolutions 
genitivi sing. decl. lœ et in rectis casibus ejusdem decl. Ex. 
c. iW«T«, finriiTcc etc. (k). In paragogis ; B» in fine tenipo- 
rum, ut tKrêcc, tia-ècé etc. <p«, ?>«» in fine nominum, ut «çeir^/, 
(FT^xript, fii'ri^t. In commixtionibus literarum, ut x«33ê pro 
Kxr» Ti (/), itxXXxTrec^tif etc. Exquirenda in hisce analogia : 
in decl. prim. prostat. gen. Aeolicus (vid. caus.) »in!ct»i 
lonicus. etUu'iai ; Doricus, ctUiîcc. Si verum sit quod a peri- 
tissimo Knight efFertur, discrepantias dialectorum, magnam 
partem, ortas fuisse ex mutatione literarum » et « {m), sta- 
tim cernitur analogia, dum retinuerint priores formam ve- 
tustani cchuxVo (n), hi alteri «<»£<sFo et a'mtxF, quee postmodum 
mifn'arunt in recentiorem alutov. Nec secus statuendum vi- 
detur in decl. secunda simp. Genitivi vulgo referun- 
tur, Aeolum (ex. c.) xiyai ; Ion. ^oyct»; Dor. — «et — «<• (o). 
Concesso primitus extitisse formam ^«yoFo (p), prior expli- 
canda est ex interciso digammate, ut fiât /ôyoa, ^.iya. loni- 
cam censeo exortam ex ralionibus metri hexametri, eodem 
intercidente ; hoc etenim ubique vestituitur, litera in sedem 
revocata (q). Indicio est quadantenus forma toties repetita 
genitivi, a-r^xTàipi otc. Si c^îiccsseris olim fuisse c-tç(«t#F« (/•), 
exinde o-r^arùvi, c-r^xrov, vix adeo distat forma Knightiana. 
Multumporroroboriencceditquodexolescentedigammoscrip- 
tura evasit AOro.O ut in gen. pi. decl. prim. NT.M*A.P.N [s) ; 
id etenim, quod hexametri usus primo postulabat, ad {ï) Burgess pag. 402. [k) Ibid. pp. 398 sq. Foster, ace. et 
quant, p. 108. {/) Zuinger de dialect. Aeol. {m) Knight, Alph. 
Gr. 37. (m) Knight in 11. û, 1 et pas-;. (o) Zuinger ubi supr. 
{p) Knight Prolegg. § en. iq) Cf. II. ,5', 731. ô, 55^: </, 104-. 
x', 60. (r) Knight Alph. Graec. C. S- ad II. S', 4-52. (s) Knight 
Prolegg § c. cil. ex Saltnasio et Lanzio. Hoc ex titulis constat. AD PRiEFATIONEM. XXlll 

numéros dissi miles et linguam «TT^aréça» [t) erat postea 
accommodatum. Nec secus form. /s/jjip» expediverim, con- 
cesso dat. BIHI, BIHFI, cui recentiores sonum affinem sub- 
stituebant. 

18. Spectant praefata ad cognationem dialectorum quae 
ex notione digammi bene perpensa et constituta multum 
lucis mutuatur. In dialecto antiquissima, Pelasgica puta, 
vel Thracica {u), complures extitere voces, simplices max- 
ime, quae in linguam excultissimam postmodum explicatœ 
formam archaicam prorsus ferme amittebant. Quaecunque 
digammum adsciverunt et in hoc elemento mutationem sunt 
passae, vel recipiebant literam cognatam vel formam anti- 
quam, exulante taatum digammo, conservabant, vel trans- 
formatione varia aflectae speciem denuo induebant quara in 
dialecto excultissima, h. e. ab archaismo 3/î ^tà wa<r5y distante, 
cernere licet. Constitutis ideo liieris quas in digammatis vi- 
cem ex analogia probata adsumtas fuisse constat notatisque 
locis, in scriptis poeticis praesertim, quas ob l'ationes metricas 
vel To xs;ij>!»«5 medicinam, hauc literam, postulant — ad radiées 
possumus ratione probabilioi'e devenire, et in hac silva philo- 
logica, 67ré»v vofxf, tum sermonum cognationem, tum linguas 
T«5 îrç«(7a>!v«/fl£ç lentas progressiones indagare (v). Et ad bas 
radiées deveniendum — voces assumendo quae imagines sen- 
sibiles tantum prae se ferunt {x) ; resecando inutilia etjbrmœ 
et injlexionis quae grammaticam seriorem sapiunt; adhi- {f) Tragicorum nempe. Cliaractcres dialect. diversi erant pro ea, 
cui studebant hi et alteri, poesi. lonum mollior, apertior et ro- 
tundior versui heroico aptatur; Atticorum densior et concinnior, 
iambico. {u) Thamyris memoratur, Orpheus, Eumolpus, Linus, 
Thraces — qui literas in Graeciam invexere. Cf. Dunbar vers. Hom. 
p. 5 sq. Ab eorum sermone parum distitisse Pelasgicum opinor- 
(v) Wise's enquiry p. 139. (x) Quippe primariae et simplicissimae. 
Locke, essay, III. 1.^5. XXIV SUPPLEMENTUM 

bendo alphabetuni shnplicissimum, Cadmeum [y) ({juod dici- 
tur); dilifçenter excutiendo linguarum allai uni radiées quse 
ab illa vetustissima (ni mendax sit liistoria) ortuni trahe- 
bant (::). Hac ratione, philcsopliica inpriniis dixerim, 
inter fluxum et ruinam veterii n monumentorum, antiquis- 
simœ lingua3 Hellenica? vestigia ex tabulis Eugubianis (a) 
eriumtur. Ipsa ideo Latina ditissiimini prœbet segetem (6), 
Quinimo ex recentissiniis doctonnn virorum studiis profec- 
tum ut in sermone nobili Hindustanico et iu infîexione vo- 
cibusque radicalibus mirum (juid siniilitudinis deprehen- 
datur {c). 

19. Pergo ad inflexiones qufc ope digamniatis conficieban- 
tui' in lingua Homerica. Et in hac paisestra jamdudum 
adeo se exercuit Vir doctissimus R. P. Knigbt, duin e te- 
nebris eduxerit non solum rà crTot^ila vetustissiniai ortlio- 
graphiae, verum etiam statuent certas icitioncs pliilologicas 
secundum quas et tempora fuerint definita et modi et 
casus — ut labor sit verissime in aperto. 

20. In declinationibus canon videtur, ut in cetera Gram- 
matica, concursum vocalium ope digiuninatis leniri, ut adeo 
sustineantur brèves si quando prod action em illarum me- 
trum exigat. Hoc dico minime ignarus discrimen illud 
longarum et brevium lingual excultoribus deberi, quatenus 
saltem ad fonnam spectat : at ex analogia concludere licet 
vocales, in dictionibus quam plurimis, liac vocis suspensionc \{y) Herodot. V. 59- Citât in seqq. inscriptt. literis Phœnicicis 
(quas vocat) exaratas ; erant sexdecim. De Cadmo auctore fateor me 
multum dubitare. Cf. P. Knight pro'.egg. lxxvii. (z) Burges, nott. 
ad Mise. Crit. pp. 351 s?, [n) Add. Etrusca monunienta. Cf. Knight 
pass. (ex Lanzio sopra le lingue morti d'Italia), proesertim § cvi. ss. 
Analogiani in variis ex hisce constituit. [h) Ibid. Burg. ubi supr. 
(c) Colebrooke, Gr. Shanskritica. British Review of Adelung's Mith- 
ridates, vol. vi, pp. 493 ss. {cl) Knight de Alph. Cadraeo. Inscriptt. AD PRiEFATIONEM. XXV 

et mo)a ante Digammum productas, speciem distlnctam 
postniodum induisse, H et fl {c). Hoc tamen, exolescente 
jani litera; non eniin negaverim vocales longas extitisse 
duni adhue in Alphabeto fuerit reperta. Exempla pauca 
congerere libet. Prseferunt vulgo wftÇuu)) Aeol. genit. in 
decl. prim. simpp. a recto yvfi(px. Hoc primitus fuisse >«fc- 
(pciFm censendum est (y). A recto «5 v. «j praeferiint ter- 
minationem genitivi sing. «» : hoc antea expressum «F«, ut 
cthiixFo, 9rjjA«F<«^i»Fo, supr. § 12, 17. In decl. contract. forma 
accusativi ab Atticis prolata erat — i», ab lonicis, — s». Gaus- 
sas antea exposai discrepantiae {g) — at nunc ulterius conje- 
cerim illam in vetere dialecto simplicem et unicam extitisse, 
3ï«Fa: lonicos, hexàmetro usos, vocalem penultimam, du- 
plicato digammate, fulsisse, ut adeo S^ti«FF« (h) sonaret; 
contra Atticos induxisse 3«««, systemati lambico aptatum, 
quod ex forma archaica, ictu ad ultimam translato, ortum. 
Conveniunt haec et caeteris, 3)î«ft'f et âi)ff^«5» ^ni et ân<r»t 

», T. A. 

21. Ex praecedentibus satis constat usum digammi in inflex- 
ionibus latissime patere — at fructu forsan majore legentium, 
si enucleatius et in ordine grammatico exponantur. De- 
clinationes nominum primo conferendae sunt, antiquae cuni 
recentibus, verborumque icxîinis, quœ probabiliter satis, vel 
ex V in temporibus enato, iiteram archaicam produnt (/}. 
I. Schéma (yt) per terminationes decl. prim. simp. Aeolic. 
(Sing.) — «î. — «0. — f. — «». — «. (Dual.)— «. — ««». (Plur.)— «<. — 

d (e) De Homericis loquor in quibus cernera licet obvias perpetuo 
vocales ri et u; non enim cum quibusdam doctis, prae nimio atnore 
vetustatis, distinctioneni perditura iverim. (y) Knight, Alpli. p. 43. 
Prolegg. § xcix sq, (g) Net. Il, d, 265. (A) Hoc secundura cano- 
nem Prisciani, <• Aeoles digammate aliquando usos pro duplici conso- 
nante." Cf. Mise. Crit. p. 117. (ij Supr. § 3. [h) Zuinger. de Dialectt, XXVI SUPPLEMENTUM 

«*». — ctKTi — cLi.—cn. .Sclieina decl. digammatœ ; S. — «ç.— «F«. 
— «F« (/). — «Fa». — «. D — «. — flt<r. P. — «M (wî)' — «F*»— - 
«Fm (//). — aF«î (o). — ««. II. Schéma decl. contract. tert. 
sinipl. in — ivi. S. — ews, — ÎMi. — 'il-, u.— 'n*.. — sw. D. — «. — é«<». 
P. — é«î, e<î. — lut.'—iviTt. — e«ç, eîj — eW, s^ç. Decl. digamm. 

S. — iFç. — eFof. — eF<, — eFee. — «F. D. — gFj. — sFe»»,. P. — eFeç. 

iF«)(. — êFg(ri. — gF«ç. — eFês ( j^)). Analogiae servandae caussa du- 
alem hisce inserui : existimarim tamen curœ recentioris 
propaginem (</) sermonisque se ad majora accingentis ad- 
miniculum. Portasse hoc constiterit vel ex Homericis, in 
quibus sœpissime expressum videmus i« ^CImi per t« v'Krfivirt- 
x«>, adposito bhiario ; quandoque ipsum cum numéro, no- 
tione repetita, conjunctum occurrit (r). Vix hœc syntaxin 
redolent ab omni parte absolutam : consuetudinem potius 
recens invectam, ubique prae metri occasionibus posthabi- 
tam. III. Dicunt Grammatici Aeolum fuisse mutationeni 
characterhticœ % in formiséw, in iv, ut adeo propé«, %('>' etc.(5) 
evaserint \ivu, xivu. Hoc incuriosius dictum puto. Formae 
extiterant primariae fsF<w etc. adeo ut iilud v pars intégra (7) Succurrit in memoriam illud Vîrgilianum, auîaï in medio etc. 
Aen. 3. 2>5\. Longe praetulerim lect. in média, cum statim se 
prodat Aeolicum ctùXxFt, non, ut vulgo opinantur, genit. aidce. Hoc 
porro multum analogiam confirmât, {m) Non «F<, ut quondam pu- 
tavi ; hoc enim Dativi proprium. Cf. et II. /3', é'Sé. {ii) Hoc et 
propter analogiam cum dat. sing. et terminationem, quae vulgo effer- 
tur, lonicam, — ■^a-t. RelUquias Daiiaûm agnosco. (o) Hinc in 
Homericis nunquam conspicitur ultima in ace. plur. decl. prira. brevis, 
quod in Doricis postmodum usu venit. Habent semper -^v^ài, 
^oTT^cTTiùç etc. (;;) Knight, Prolegg. § civ. Dawes M. C. p. 173. 
(q) A vetere Aeolica, non secus atque Latina illinc exorta, abfuisse 
Dualem censeo. Mecum facit doctiss. IMatthiœ in G. Gr. § 64^. Obs. 
1. (r) Cf. Matth. ubi supr. et ^ 300 ss. (.s) Zuinger de dialect. 
A col. AD PRiEFATIONEM. XXVll 

fuerit verbi ex inteffro dinjammate oriunda : nornuî dehine 
certa et siniplicissima ceteroe inflexiones exortse quœ post- 
modum adeo concisœ sunt et expolitae, ut vestigia inda- 
gare linguae antiquioris admodum sit difficile. 

In verb, pêF<y inflexio hujuscemodi potest concipi. peF«, 
fiVta-a, f'iFa-a. IfftFiKin, iffîtxx. Imp. IppsFav. Aov. epp'eFêra, tp- 
fiVa-x (/). Infin. yFifiîvxty p'ïFê^sv. Particip. p'eFwv. In voce 
passiva, fiFofiut, èppsFo^ijy, fiFiêna-af^ai, l'ffiFifcxi, — (An*, et in cœ- 
teris item. Aoristus secundus (quod dicunt) effertur vulgo, 
'iffvov (w), et thema alterum comniiniscuntur Lexica, fv<», quod 
Ipsum in prius niergit, revocata characteristica. Imperfectus 
îppêFov eloquio concitato {v) fit IppFov — recentius «ppe» : analo- 
gia vero minus perspecta induxere Grammatici illud alterum 
pv«, quod penitus diversum sonat (w). 

Nec, ut obiter notem, id in inflexionibus tantum usu 
venit, ut per digamma, cliaracterem integrum et ingeni- 
tum, 7-amorum aberrationes deprehendamus; in compositis 
etiam vestigia observanda. Citavi antehac (x) exempl. ex 
Hesiod. sçy. 664. — xtcvxlcuç. Anomalioe illud explicat quod 
de sermone Aeolico edocemui* — dialectum nempe (rvyiÔTFrsiy 

VOCes (7/) — ut Ifi/îccXXiiy pro yTo/îofAAs»', ««X/iTro» pro x«TgA<7r«» 

etc. Sic ex F«y« compositum prodit xMTxFxym, xoEFayu, 
KccreFetyiTa, — Fayc-os, — F«|«5, xmFFu^x, xmvx^ [z). 

22. Ex hisce satis constare arbitror usum Digammi la- 
tissime patere cum et in metrica et grammatica vix lœto au- 
gurio possumus contendere, ullamve, quse rationibus proba- 
bilibus innitatur, regulam stabilité, si priscum hocce ele- (t) Hinc explices aor. prim. ïx-^vx, quod habent Attici, a ^îûj. 
(m) Zuinger ubi supr. (u) Hoc intellectu facillimum est ex Arabum 
sermone et ex punctis Masoreticis Hebraei, vivo adhuc et florenti 
penitus ignotis. In plurimis nempe inter pronuntiandum suppleti 
sunt vocales, (w) Cf. Not. ad II. «', 141. (x) Supr. § 3. (i/) Zuin- 
ger, ubi supr. (z) Knight in vec. xyu, Recens. § clii. Matthiae, 
G. Gr. § 221. Obs.2. XXVllI SUPPLEMENTtJîU 

mentum sermone Homerico exularit. Res vero adhuc ma- 
nifestius conspicitur ex tabulis concinnatis vocum digam- 
matarum quas Viri doctissimi congesserunt (a) : analogïa 
certa in plerisqae régit — in multis est loeus conjectandî 
amplissimus ; sed in omnibus cemitur nexus ille arctior 
et sermonis analogia, prœseitim cum linguis recentioribus 
et cognatis, qui non ta m stirpium affinitatem quam doc- 
trinsB progressum, per linguarnm mutationes adumbvatum, 
exhibent. 

Monejit me operis institut! ratiojies late forsan nimis ar- 
gumenta excurrere. Quaestiones sunt in hac parte Gram- 
matices quas dudum exagitaverunt Scriptores clarissimi ; 
de ortu Digammi ; de proprietate appellationis ; de origine 
Pelasirorum — linjrua — et cum Hellenibus commercio. Haec 
situ vetustatis dudum obsita nuperrime in lucem eduxerunt 
quibus doctrinae ostentandae occasionem praebebat literulae 
cognitio. Nec sine fructu processif disputatio ; doctrina 
enim exquisitior paullatim e tenebris eruitur, simpliciores 
evadunt canones grammatici, et quod in votis erat, ad ma- 
nus prassto habetur, conceptus rei luculentior. (b) 

23. " In Odyssea perinde atque Iliade hiKrtKCi et £^?»«t«xÔ{ 
est tantumniodo articulus" (r), h. e. demojistratiojii vel cm- 
■pliasi inservit. Observatio dudum decautata et apprime, 
quœ perpendatur, necessaria, dum sermonem archaicum (a) Heyn. Excc. ad t', 384. Knight, Prolegg. clii. Kidd. Nott. 
ad Dawes, i\I. C. pp. 234' ss. (ô) Eximie hanc partem Gramma- 
tices tractavit Episcop. Marsh in Horis Pelasgicis : nuperrime Gran- 
ville Penn, in Diar. Class. V. 26. pp. 177 ss. quaedara, nec indocte, 
prœsertim de canone Prisciani, nionuit. Argute contra priorem dis- 
putât doctiss. Episcop. Burgess. Contra Heyn. et Bentleium scriptor 
in Quarterly Review, July, 1822. Tractatus hic est, cui diJigentius 
incumbatur, dignissimus. (c) Knight, Prolegg. ^ lix. PlutarcU. 
Qua^st. Plat. AD PRiEFATIONEM XXIX 

rerlintegrare in Homericis aggredimur. Vetusto tali 
convenit ut resecentur omnia quae tanquam ornamenta 
mera possunt spectari aut virtutis rhetoricse adminicula, 
nec adhibeatur eorum usus nisi quœ certa quadam norma 
orationem magis demonstrativam, objecta magis sensibus 
inciirrentia efficiant: — perinde ac in <rrci'^'Joiç lingues — si ad 
elementa simplicissima volumus ascendere, ableganda sunt, 
tanquam insititia, serioris œvi addilamenta. In colloquio 
hominuni antiquorum pleraque fuisse elata per nutum ges- 
tumve censenda sunt (d) ; si fuerint sensibilia, ut sensibus ob- 
via fièrent ; si affectus animi, motus corporei illos adum- 
brantes, quo se per sensibilia magis proderent, adhibiti:— 
nominibus et priora iila et hosce designantibus prsefigendus 
est Articulus — abjiciendus contra cum desierint spectari tan- 
quam vel animo vel visui obvia et prœsentia. 

24. Hanc articuli doctrinam dudum tetigerat Aristarchus. 
Amplexus est Hermannus (g) ad II. y', 235. inducto nempe 
t' euno^flc pro lect. vulgari T«uy«^, nempe, t* «vopt. Pra2eunte 
viro acutissimo hoc et aliis provisum est ut ex plerisque 
locis ablegarent articulum quibus erat a rhapsodis, veram 
indolem sjntaxeos Homericae ignorantibus, vel a 3<«§^«- 
taii if) aevi serioris, evidenter assutum, et alia quam plu- 
rima mendosa existimarent unde non poterat, métro sos- 
pite, lacinia inanis divelli. Ex. caussa; emendant Ç', 41 [g). 
5', 42 {h). Odyss. ^', 81. {d) Ibid. (e) Wolf. Praefat. adlliad. Edit. 1804. p. lxxiv. (f) Ita 
appellabant emendatores textus Homerici. Wolf. Prolegg. § xlii; 
(g) Vi TTî^ oî ctXXot ùt. <pt/3. in ^ TFi^ à'ç' (vel «c) uXXat etc. (Ji) Neûipe 
f*>j T< iixr^î/2îiv Tov IfAov ^oXov. Prodit Se insititium et per articulum, 
et sensum roZ ^iccr^ijSuv inauditum alias in Homericis. Cf. HejTi. 
Exe. ç', 706. Dixerim ego optime articulum poni h. 1. cum sit vere 
l^<pxTtKis — nec video ablcgasse doctissimum hc^êuriiv R. P. Knight. XXX SUPPLEMENTUM 

25. Ilaec autem principio innituntur quocl, ut quis in 
scriptoribus œvi antiquioris, Homero, Hesiodo, etc. agnove- 
rit — eos nempe articulo usos ut prononiine démonstrative 
•wToî (i) — non tamen pro canone grammatico, ab onini parte 
absoluto, tradendum est. Dixerim, " utplurimum," non, 
" semper usos." Dialecti recentioris Atticœ fuit régula ut 
articulus praefigeretur liomini, ipsi non penitus «o^i'a-ro) [k)—- 
at in sermone archaico uiihi constat limites non ita orationi 
positos fuisse — usurpasse eos articulum irt constanter esset 
demonstrativus. In lingua Homerica quao nexus erat inter 
hune antiquissimum et recentiorem, poterat accidisse ut in 
c[uibusdam locis ad illum, in aliis ad postei-iorem usuni sermo 
converteretur — adeo ut vix tuto incesserit aliquis qui ablega- 
tum iret loca in quibus obvius est articulus hac ratione tan- 
tumraodo motus, ni extent aliae, cur debeant exulare, satis 
validœ — ut in loc cit. ^', 42. Immo criticam saniorem vix 
sapit ut vel rhythmus pessum detur vel contorqueatur junc- 
tura duni medelani orationi admovemus, quae ipsa, secun- 
dum leges usitatas sermonis, articulum poscit. 

Certum igitur modum videor statuere ; " Articulum 
usurpari ab Homero hutriKcii ut plurimum — esse vcro quan- 
do ad consuetudinem Atticam (l) proxime accédât." In- 
stantiae prioris peti possunt ex II. «'. 12. 20- 29. 409. 472 
sq. y, 20. x'i 59. Hes. Theog. 632. In quibusdam horuni 
praefigitur nominibus propriis designatiojii inserviens, ut 
cernere amplius licet in «', 11. a', 659. t', 25. Odyss. a', 518. (J) Knight, ubi supr. Matthie G. Gr. § 286. Heyn. Exe. supr. 
{Je) JVIatthiae, G. Gr. § 2^)2. (l) Quid volo per " consuetudinem 
Atticam" innotescit optime ex Luc. IMicyll. sqq. ô ^i -xciyruv B-tZ» 
vxt'kp kx) clv^pZv, û K^ovov XXI Lix? ctc. cum praicessent, ù 7rui6»v 
v;oî uy, non tcZ ^rocyêov. In hisce articulus prior iti^xTiKCi est, hic 
demonstrat de quo dictum fuit. Cf. § 13. AD PRiEFATIONEM. XXXI 

m. lOS. Hes. Theog. 734. Exempla t«î àrtihg prostant in 
II. *', 74. ç', 122. 127. 695. 698. (?', 317. 

A Kniglîtio citatur exemplum nobilissimum articuli htxn- 
Kcv et lft<pu>TiKov ex y', 54 sq. Dicit poeta r» ?«§«, lî xifun, to «?«?, 
se?isui quippe incurrentia — et cogitandum est gestum vehe- 
mentiorem dicta comitari: non vero « »/6a^iç, quam secum 
non ferebat Alexander, et idcirco non designandam (m). 
Illustre porro accedit ex oratione Andromaches x, 459. to 
a* ^£»«î, illa sua virtute, qua semper praestat scil. De suo 
Hectore loquitur commota vimque orationi ampliorera ad- 
movet. 

26. Articulas in Homericis pronominis demonstrativi, ««roj, 
officium sœpe fungifur. Cf. ^', 52. 250. y, 290. ^', 317. 321. 
ç', 17 1 sq. ci, 722. In secundo et tertio ponitur rf, uti solet, 
absolute, cwn hoc ita sit, idcirco, Angl. seeing this to be 
the case. Obvium est et t«, h. e. 5<à to, saepissime ; cf. ç', 404. 
In «, 125. conspicitur usus ejus pro demonstrativo et 
relativo (;/). Nec soli Homero tribuendus est usus hu- 
jusrnodi ; servabant quippe lonici et Dorici recentiores, ad- 
mixta tamen Atticorum consuetudine. Cf. Herod. IV, 9. 
I, 173. — cum Atticis, Thucyd. I, 86. Sophocl. Elect. 45. 
Exemplorum satis ad hoc illustrandum conge?sit eruditiss. 
Matthiœ in Elementis G. Gr. nuper editis (o). 

27. Ut penitior scientia habeatur illorum quae ad usum 
Articuli in Homericis spectant, exemplum ^tAyinuç in nota 
apposui, eorum nempe quas habentur in II. «, 12=42., de- 
sumtuni ex Plat. Republ. III, p. 394 A (/:»). Accuratius (m) Knight, Prolegg. § lix. Not. (ji) Matthiae G. Gr. § 262. 
Obss. II. ec, 25. (o) Matthiae, ibid. (p) ea^ôiv à /sçfvs et'';^:;£To \x.it- 

>o«î fiii Tovi B-ioî/i ^evvxt, IXovTXç tÀv tço/«v, otinovi ol a-aiêîivui, riv ol 9-v- 
yetrî^x oî etùrS Xvirxt, Oi^xfi'ivevi; etTToiyx, xeù tov B-iov ctldi<rêiVTei<;. Toiavret, XXXll SUPPLEMENÏUM 

cum hisce confeiendiis estsermo Homericus. In vs. 18 — 20, 

dicit • fAiTa(p^xa-T>iç, Tcîii âievf — riiv T^oitcy — inv BvyuTi^u, ti- 
wétMt vero, cum sit t« aTray» in Nostro — et jure hoc, nam 
ista, oadis suhjecta, ferebat Chryses — ut adeo articulus sit 
rêvera hucruiç. Aliter vero in Diegesi res comparatur ; Sa- 
cerdos non adloquitur Acliivos, sed auditorem « ftir»(f)^x(rrnç. 
In vs. 22. liabet Die<^es. ci «/?ie». In 24, D. ô iyufiifiyut. In 28, 
To (TxîjirTçei» — rù (rn^fcuru, Consentiunt in 33. 'o yi^ui — ô TTçec-^vTiiî, 
D. et pariter in 35, ô yi^cuôç, ifi(pxrtxéii se. Potuerit sane edi, 
i^xTo ytçeuis, at minime cum eadem 'évx^yu'ti. 

28. Stabiliri ex hisce videtur usus articuli in Homericis 
qui convenit utplurimum cum sermone archaico, ipse quippe 
archaicus — aliquando vero legem sibi statuit quae in Dialecto 
recentiore sedem postea sortita est. Ex articule vetere 
iuKTiKS facillime ad Ifc^ayriKoy transibant, vestigia cujus cer- 
nere licet in scriptis vel recentissimis — nec abest quid desig- 
nationis, proxime ad to 5s«xt<xo» accedens, a vulgari etiam 
Atticorum usu, ut nimirum subjecto in propositione, non 
pradiccdo, praeponatur articulus {q). Probabilius fit insuper 
ex linguis vetustissimis, quae articulum ferebant cum nomine 
conjunctum, usum ejus ?5»*T<xi» per omnia patuisse : sic iyçtxiyiv, ivTlXXof4,iyoç vîv rî UTri-yxi, xxi xùêiç fth îXêiTv, fMi xvrS to ti 
c-xÎTTTçe» y.xî rù tùv Stoî tti^^xtx oCx. iTS-x^y-'îa-ot. Tr^iy àl Xvêtivxi xùrov 
tλ B'vyXTiPX, if xpyit i^t) yyipu<reiy [4,itx où- UTrtîyxi oi îKiXivi, kx} fil) 
iÇiêiQiiy, nx a-u<; o'tKxoi îxêti. â ?ï orgsr/îyTîî? ecKoîxrxç idii<n te Kxi ofVr'e» 
Ftyri. XTTo^upvi^xç a in. rtv crrpxroTTioov, ttoXXÙ tu XTroXXuyt il^iTO, 
ruq T£ i7ruyt)ff.ix(; toXi ^lov kvxkxXZv, kxÏ v7rof^i/^y>i<rKuy x-xi xfrxiruy ù t( 
TTUTTore ij (y yxêiy cÎK0O0f*»fiia-tyf ij ly hçéôy B^ftxii Kty^x^Krf^iyty oai^^a-xtro' 
ùy oi X'^i^* Kxriu^tro rla-xi rov; x^xtcvi rù » oxkpvx roîç iKUvcv ^iXiffiy, 

Locum video nuper excitatum a T. Burgess, Initt Homeric. pp. 
57 ss. Cf. Edit. Bipont, Plat. pp. 275 sqq. (y) Obviae tamen ex- 
ceptiones : cf. Matthiae, § 266. Canon Sharpii de Artic. def. mémo- 
rari possit h. 1. AD PR^FATIONEM. XXXlll 

nomen Etruscum (r) Mercurii refertur,TuRMEs, T02'epmh2, 
nempe • t^finvivr^s — '^'Jacundus nepos Atlantis" (5). 

29. Ex Articule ^imrMm ad Particulas, quae illura variis 
modis afïiciunt ornantque facillime transitur. Sunt ilîse 
quae nexum orationis servant — quee partes distinguant — quae 
vim et ifA(p*(r» addunt — quae interdum ornantia hiatui pro- 
hibendo aut constituendo métro inserviunt. Obiter vero 
notandum est hune usum perraro adhiberi, et de conmientîs 
Grammaticorum in quibus toties particulae dicuntur ttccçsx- 
««, otiosas esse et w«g<t5rA»iç»,«(«T«x(iç, ut de indoctis et incon- 
cinnis judicandum, nec minus venustati sermonis Homerici 
quam legibus sanioris Grammaticae contrariis {f). 

Et ad hoc operis" me hbentius accingo, quantumvis in 
tenui ponatur labor, quia vix aut ne vix quidem sine illis 
profecerit justa et accurata linguoe scientia. Bene observât 
acutissimus Locke («) ceteras partes Grammaticae, hac ne- 
glecta, minus bene procedere, utpote quibus materia ex 
hisce adeo pendet, cum hisce adeo implicatur junctura 
et ordo cogitationum. In sequentibus propositura habeo 
générales quasdam et minus observatas leges exponere, 
quae, tanquam Çœyçoipjxwj, sjjeciem, nexum, ordinem notionum 
exhibent, ut dum pauca attingam, animi perlegentium ad 
ulteriora et penitiora expergefiant. 

30. Usus primarius particularum in hoc conspicitur ut 
mentis nunc intensionem nunc remissionem indicent. I^atis- 
sima haec area est ; omnes enim particularum signifîcationes 
complectitur, fis/iaiaTinùç, IfiÇtcrucàç, fcira/ictTHuiç etc. In prima- (r) Knight, Prolegg. § lx. (s) Horat. Carm. I, 10, 1. Addit 
Knight exempl. Terra, nempe rij s^x. Chaldeum erat rnx, ?"w- 
ferus. {t) Hoogev. de Partt. Praefat. sub. fin. Hemsterh. ad Luc. 
Tim, § 1. {u) Essay, B. III. 7. ^î 2 ss. XXXIV SUPPLEMENTUM 

lia notione consideranda animus profert vires et intensius 
agit : remissius deiiide, cum ad alias in eodem vel in diverse 
ordine transitur— at nexum cum priore integrum servat, 
variis subinde interpositis, quœ huic constituendo inserviant, 
particulis. Fusius et per exempla exposita in quibus- 
dam dabo. Part, àhh.» primario usu disjunctionem cogita- 
tionum indicat (t;) : yt superadditum ^ifixnuriKtv est li. e. in- 
sequentia confirmât (w). — «tô», arguit necessitatem eorum 
qu8B disjunguntur a prioribus (.r). Cf. II. », 82. i, 65. "apa 
spectatur vel «•wXA«y<9T*xà vel if*<pecriKÎi vel ftirxjiecuKii vel a-ro^xa-riKti 
et pro liisce diversis signiff. redditur ideo, nempe, deiiiceps, 
fartasse : Cf. II. é, 333. w', 203. «, 465. ibid. 65. TE, sal- 
tem, cote ; cum sensu primario fii^cuarnif. Cf. i, 288 ss. {y). 
AH, Jam, quaso, certe : Cf ?>', 148. et pass. ^â vov, 7tt veiisi- 
mile est, û, 736. "EMnniS, omnino, j)rorsus : cf. v, 199. pari- 

ter in /, 513 sq. ovk «» KtXe/fttit îfiTna, non juhcrem omnino. 

'^H in inteiTogatione obvium, /, 341. ç', 447, 450. ^H affir- 
mationi inservit, «,518. s, 274. <p', 544 d^YN «(?jrwz utplurimum 
inservit ; cf. <?', 49. nec wx^txaît in S', 244. (a). IIEP, omninOy 
<{>', 410. 441. quamvis, «, 131. 275. quantumlibet, <p', 63. «< 
oA/yfli' îTîç, si vel leviter, a', 39 1 . no Y et rcTttKÔç est et «-«jiewri- 
x»î. Cf. £, 193. ç', 446. I', 144. o', 43. (p', 83. â, 488. ? Tttv, 
cum certitudinis specie conjicit i, 245. 'rA. Usus latissime (r) Hermann de emend. grammat. pag. 170. (w) Ibid. p. 171. 
(x) Ibid. p. 167. Hoogev. Tract, p. 19 ss. Glasg. fi/J Bene dé- 
finit Knight voculœ ys significationeni ; esse i7rccvt^êartx.h v. iTravccXniTr- 
rmov V. /iifixi6>rix.ov in vocem proxime Qntecedentem : exinde nun- 
quam subjungi adverl^io vel pronomini indefinito, ut ttots etc. sed 
tantuni lis quae certum locura vel tenipus indicant, ut hâ-âh etc. § 
cxLix. (a) Solennis locutio et h. 1. et in v', 1. conspicitur, iTrù ou». 
Oratioiiem nectit cum prœcedentibus nec vim c-vXXoyKrTiKtiv aniittit ; 
indicat enim consequentiani AD PRiEFATIONEM. XXXV 

patel. Spectat Hoogeveiiius tanquam ex <«§« confectum, 
§ 1. Vis collectiva cernitur in «, 113. q. 1. bene redditur; 
nec mmim, cum — et oh hanc rationem% In (t*', 164. ^ pu/ w, 
certe jam mendax omnlno factiis es, et ob hanc rationem, Vic- 
toria adluic usi sumus. Cf. Heyn. in loc. qua3rit Hoogeve- 
niiis, {h) at subtiliter nimîs, exemplum argumentation is 
inversas. Cf. «, BQ, «t< \cc, et caussa erat, vldehat etc. j^roinde 
«', 405. y-xî fcc, atquc adcn. f^zru^ccTtKo? cernitur, e, 280. 

Inseritur tamen multoties a grammaticis metricas propter 
rationes etiani ubi doctrina sanior ostendit illud esse super- 
vacaneum : ex gr. |', 383. Itû' f io-a-xvTo — extabat etenim Fsr- 
e-»rro. In hoc plane ?r<«çsAx5« particula, nec fttra/iaTfKcv illud, 
quod somniat HoogéVenius (c), agnoverim. At in vs. insequen- 
te vocula recte inseritur : /ix» f 'Ifnv, deinceps incedebant — non 
equideni 7ncfro (quod sine illo stare potest) inserviens, sed 
sensui et juncturse. Sic in s, 612. stare poterat metrum ex- 
truso t£ f«, non item sensus ; nam personam définit vocula ; 
i'j p« — ille nimiruin qui etc. Cf. d, 569. S', 501. s, 15. 70. 
137 {d). In vocula T«<y<«ç conspicitur nexus trium t««, ys, «ç«. 
2Jro2)tereaf «, 76. 'fis, iùxriKoç vel «7rêv*T;x«s, â, 764. »•', 107. 

31. Ex hisce breviter constitutis satis apparere possit par- 
ticularum vis et hi^yiict dum modum quemdam et mensuram 
cogitationis statuunt, indicando i^ipettri» — ordinem et junctu- 
ram efficiendo. In hoc pauUo diutius sistendum ; nam hu- 
jusmodi doctrina tenuis ut sit et levicula, apprime ad ex- 
purganda Homei'ica facit. Vi etenim semel accuratius con- 
stituta, deprehendere licebit in loco hoc et altero fucatae 
orationis vestigia ; particulas nempe sine ulla lege aut ne- 
cessitate adscitas — nunc ad conservandum metrum cui sufficit {b). De Particc. pp. 488. sq. Glasg. (c). Ibid. §. x. (d). Loc. 
cit. «', 569. insigne exemplum praebet rsî p«» juncturam efficientis. 
Dixerat Jupiter in vs. 565, «aa' ùy.îova-» jccîêyia-o — . Poeta dehinc 
subjicit, y^nl f cty.. y.xôîia-To, et, iusso obscquuta, sedit etc. XXXVl SUPPLEMENTUM 

ictus ipse vel cœsura — nunc ad niedendum hiatum, cum sœpius 
id antea çffeLerit ri ^iya/t-ft», ignorationem cujus seque ac jus- 
tae grammaticœ et linguaj purioris conatus taies evincunt. 

Nexui et juncturce orationis inserviunt potissimum parti- 
culae, cum ea minutatim concisa disjunctam tradit seriem 
cogitationum, in certas illam peiiodos distinctam et airsu 
obliquo incedentem. Hinc particulœ à7ro^eri>cxi\ quœ se mu- 
tuo excipiunt et eidem tenori notionum conservando inser- 
viunt. Exemplo fuerit«ç«in pluriinis — «, i'65. «', 392. «*, 786, 
ç>', 490 ss. 427 ss. Voculœ hujusce usus latissime patet in 
narrationibus, partes quarum segregatas nectit et eventuum 
transitiones indicat — ut adeo nonien inditum pêne conjece- 
rim a connectendo vel aptaiido ; est enim "afQ, ajHo. Ple- 
rumque etiam subjungitur cum describatur actus qui per- 
sonœ convenitj solenniter constitutus — vel effectus necessa- 
rius. Sic Jupiter mandat Phœbo — «ùT «ç« Trar^U «mxovo-Tn- 
ffiv ÛTs-ixxeiiv, ncc, ut dccebat etc. «, 236. Vulnere concidit 
quis letifero — o<pèci>^iA.m ^ «ç« f^iv ofciroi iÏM, oculos, ut (Vqîium 
erati tenehrœ occupainint, Recensentur vulgo significatus, 

32. In oratione àzrcèorM^ usus praecipue exliibetur particu- 
larum ^èy et tl. Cf. », 140 sq. 165 ss. 183 — 4. 191. É, 
431 — 2. 831 sq« Tnvicem enim perpétue respondent in 
clausulis sive in hoc postremo rffversativi quid lateat, ut in 
loc. cit. £, 831 — 3, vel trnnsitio sola agendi innuatur. 
Sunt revci-a o-vvha-^n narration '*'<, Adeo equidem arcte con- 
stituitur nexus liarum pai'ticc. ut ex usu reciproco appella- 
tiones inditas judicarim, etiàjttsy, equidem, «t« rcv f*.iytn, 
a consisteudo — to lï a vhiciendo et connectendo nuncupari ; 
nam AEtt est ligo {c). (e) Kotissima est theoria Tookii, esse nimirum advcrbia, conjunc- 
tiones etc. «.■xcç^vûcrf^aia vcrboiuni. Cf. Knight, Prolejig. § cxxxi. AD PR/EFATIONEM. XXXVll 

33. Satis intelligitur usus communis r*v TA p, cuui nempe 
caussam reddat, menibro priore orationii in série justa 
praecedente. Vertitur in hoc sensu :, am. At diutius paullo 
sistendum est in signifîcatione inchoativa qualis saepissime in 
Homericis prostat. Etymon satis liquet, ye «ça — et quoniam 
prioris significatio sit utplurimum coîifirmativa, posterions 
transitiva, conjunctae ambae inchoare possunt orationem tran- 
sitioneni solummodo nexumque indicantes. în Iliade notavi 
exempla passim; ex. gr. cf. «, 123. et in hoc sensu optime 
vertendum, enimvero. In Lucretio suo (/) observât Wake- 
field usum analogum particulae nam, et per ellipsem 
explicat praeniissis subauditis, fere ut solet in argumentis 
enthymematicis. Iheoriam porro tuetur Clarke — at nimis 
subtiliter in plerisque — minime perspectum habens simplicis- 
simam fuisse veterem linguam et particulas sortitas fuisse 
significationes quae ad germanas earum et radicales proxime 
accedebant ; quae postmodum inter tôt variationes grammaticse 
et loquelœ mutationes subibant multipliées. Id quod in Atticis 
conspicitur — et auspiciis multo lœtioribus iret aliquis sana- 
tum orationem mràhotMY^i in hisce per ellipses et artificia 
rhetorica quam in sermone archaico et auctore simplicis- 
sirao. 

34. De particularum etymologia quaedam prolata vellem 
ni obstaret prœfatiunculse hujusce ratio et concinnitas, Id 
etenim mihi sœpius reputanti cogitare occurrebat fragmina 
quaedam esse verborum hasce voculas quse mentis proces- 
sum, actiones, statum quemlibet potuerint indicare; huic 
quippe notioni favet Grœcae linguae analogia et ordo cui 
verbum (t« p«^«) est reliquœ orationis potestas primaria — 
fons idem uberrimus unde nexus et significationes et quid- (f) Cf. Not. lib. 3, 7. Cf. Georg. 4 445. In Aen. 8, 84. pros- 
tat exerpplum inchoativi enim. XXXVlll SUPPLEMENTUM 

quid philosopliici notionibus primis inest, tanquam stilli- 
cidia, defluunt nascunturque. Portasse vero talis enodatio, 
cum in notionibus ahstractix priniisque vestigiis sermonis in- 
haereat, ac ideo nobis adlnic sjipcr clementa volitantihus se- 
cundis curis retractanduni, non luijus loci vel temporis est: 
hoc tantum dixerira, non modo in Graeco sermone hujus- 
modi analogias me mihi visum deprehendisse, sed in aliis 
etiam hue se referentibus tanquam ad genitricem ireê^/35T«. 
Exemplum e grege capio ; aute:m : hoc manifesto a.l)i% ex «« 
et Tt, Posterius scriptum /3«w(pTç«<p»)^ài' evadebat Latinum et: 
alterius («5) thema repetere Hcet ex veibo »vw cui insunl 
notiones damandi, audiendi, quae quis débet exaudire repe- 
tendi ; «tl ideo in Homericis soepissime obviuni, rursns, itc- 
rum etc. Groeci efFerebant autei^i per Attap, quœ adjunc- 
tam {g) habet notionem *§«, nempe (UJt«/8«t<»Ji» vel erv>^^»~ 

Hoc è» vaçficf — nam ad alia graviora propero. IMonitum 
velim lectorem me in Indicibus loca congessisse plurima in 
quibus particularum sensus excussi, ut obtutu uno habe- 
rent quo se ferant qui in hanc grammaticam subtilissimam 
diligentius incumbant. 

35. DiALECTUM Homericam îroix/A»)» quamdam et mul- 
tiplicem finxere Grammatici antiqui quibus vix accurate 
constiterat scientia sermonis verborumque et locutionum 
ordo, usus, concinnitas. Extiterat, nullus dubito, apud 
veteres Grascos linguarura discrepantia quam dixerim pri- 
mitus spectasse ad pronuntiationem {h) vocahum et diph- 
thongorum, quai ipsa inflexiones verborum et nominum 
mutavit — postremo deinde dictionem et normam îoquendi 
inter diversos diverisam penitus constituit. Evenit ideo ut {fr) Hoogev. de particc. pag. 79 § III. {h) Knight, Alph. 
Grsec. p. 37. AD PR^FATIONEM. XXXIX 

ex lingua U7iîca et simplice, qualis primo extabat, évadèrent 
plures aliae quas insignibant Grararaatici nominibus, Dorica, 
lonica, Aeolica, Attica, ut non meminerim commenta ista, 
Bœoticam, Macedonicani etc. quibus adeo fœdantur Gram- 
matica2 Homericae systemata. Induntur nomina ex genti- 
bus quae intégras conservabant diversas rationes sermonis. 
Apud Peloponnesios, Dores nimirum, Spartanos, Argivos 
etc. invaluit prior. Apud lones, qui ex Attica in Asiam 
minorera transierant coloni, secunda. Tertia ex Aeolibus, 
Doriensium colonia in Siciliam et Italiam deducta, nuncu- 
pata fuit. Erat postrema Atticorum qualis in operibus 
auctorum perillustrium, Demosthenis, Thucydidis, Sopho- 
clis, etc. extat, qui sermonem patrium ad summum fasti- 
gium usque evexerunt. 

36. Aeolica ex hisce integerrima [i) est adumbratîo ve- 
teris iinguae Grœcorum. Proxime accedit Dorica (Â"), quam 
tamen omnino e carminibus Homericis exulasse judico, seri- 
orem illam nempe quœ ad lonicam ceterasque molliores 
propius accessit, cujus Pindarica optimum est et nobile ex- 
emplar. Vêtus tamen Dorica, qualis inter Messeniacos (Z) 
extabat, Aeolicas fuit simillima — et hac et altéra scrmoni 
vetustissimo proxime accedentibus — nec nisi progressu tem- 
poris ab invicem certo intervallo separatis. Servabat porro 
veteris linguse elementum Dorismus hicce, digammum ad- 
hibendo, notam quasi antiquitatis cognationisque dialecto- 
rum indicem. Hoc equidem (!-icix.Cioi Aeoliaim nuncupatur — 
et monitos velim Tirones, ne hinc subnasci error potuerit, 
illud non magis proprium esse linguas AeolicîE quam alte- 
rius cujuscunque, sed ad Aeolicam ex sermone vetusto 
transivisse, inque ea, quando ex ceteris evanuerit, fuisse (i) Matthiœ, G. Gr. § 3. Burgess, Not. M. C. p. 406. (Je) Kœn. 
ad Greg. de Dialect. p. 165. {l) Matthia;, § 4-. xl SUPPLEMENTUM 

conservatum. Nomen ergo inditur ex placitis serions 
Grammaticaî, non ex origine vel facto. 

37. Constat errorem eorum qui Homerum Aeolensem 
pronuntiabant (?«) in hoc fuisse situm — illos non satis per- 
spectam habuisse dialectorum cognationem. Fieri non po- 
terat quin ex vicinitate, conimercio, migrationibus, aliis- 
que caussis tam politicis quam pliysicis oriretur, labente aevo, 
similitude quaedam et affinitas loquelœ inter très dialectos 
qua magis magisque paullatim minueretur sermonis literarii 
discrepantia. Hune nominavi, existimans quippe a vulgari 
penitus diversum diversisque legibus obstrictum. Ita de- 
mum stabiliri potuerit certa ac communîs oratio, utrinque a 
vulgato u£u reducta, plurima tamen archaica recentioribus et 
expolitis immixta conservans. Hanc lingiaam poeticam vel lite^ 
rariam (lonico-Aeolicam xecie dixeris) Homericis carminibus 
extare puto — ex vetere Aeolica granditatem et robur, ex 
lonica suavitatem, mollitiem, decus mutuatam — ut adeo 
duritiem elegantia, simplicitatem facundia temperarent, 
inque ccra spirantia fingeretur metalli crudi inoles indigesta. 
Peccant ideo in hoc ol (pixoxiym quod ex usu quorundam 
Aeolismorum Homerum Aeolensem pronuntiarint : obliti 
nimirum probari posse eadem ratione illum fuisse lonem ex 
multipliée lonismo, vel Macedonem, Bœotum, Creten- 
sem, Cyprium, cum somniaverint quidam se in carminibus 
illius agnovisse plurima, schemata, phrases, inflexiones, ex 
variis hisce originibus desumta. 

38. Ex re fortasse fuerit initia, quae vel historiae vel tra- 
ditioni innituntur, revocare, ut adeo affinitas serra onum et 
nexus mutuus magis elucescant. Ex Hellade, parte sep- 
tentrionali Grseciae, migrationes factae sunt versus meri- 
diem : occupatoe in ordine Boeotia, Argolis, Laconia. Sub {m) Burg. Praef. M. C Edit. secund. p. xv. AD PRiEFATIONEM. xli reditum Heraclidarum Hellènes sedibus expulsi ad Achaiam 
confugerunt incolasque veteres, lones, coegerunt ut in At- 
tica considèrent : Hi postmodum lones Attici, ut lones 
Aegîalenses illi qui in Péloponnèse manebant, dicti. Ex 
Attica deinceps coloniae sunt in Asiam deductœ, quae com- 
mercium arctissimum habebant cum colonis Acbaeis haud 
ita post ex Peloponneso migrantibus — at lingua eorum me- 
lior haud parum ex commercio cum Atticis facta Aeolicani 
longe superasse censenda est {71). Si verum sit igitur vix- 
isse Homerum circiter clxx annos post migrationeni 
lonicam, verosimile est ad tantum perfectionis crevisse 
linguam, quantum in Iliade et Odyssea cernitur, ope plu- 
riura auctorum qui in seculo antehomerico floruerant — 
cum fieri nequibat quin ex gentium commercio et con- 
cursu ingeniorum cresceret indies literarum elegantiorum 
scientia. 

39. Cum haec ita sint quis miretur plurimis earura par- 
tibus commisceri ita Grœcorum Dialectes ut nec tinîca nec 
incomjwsita maneret una quaevis, sed ex aliis, quibuscum 
consortium habebat, virtutes quasdam mutuaretur. lonum 
Aegialensium lingua a vetere ùrùl^t vix long-o intervallo 
distabat : cum vetere id^i permista est Aeolica, quœ novam 
denuo societatem inierunt cum in Asiam transvectse ser- 
moni literario conjunctœ ortum praebebant. Oratio hinc 
exorta optime nuncupatur lonico- Aeolica cum ex utraque 
dialecto fuerit conflata. Pro arbitrio poterant scriptores 
hinc inde delectum facere ut pro re nata aut scribendi 
commode convenientissima haberent— nec vitio vertebatur 
qued in plurimis mutatienes simul inducerent indoli ser- 
monis utriusque accemmodatas. Vix idée quibusdam doc- 

f {«) Cf. Burgess, Not. M. C. pp. 100=i08. Blomfield's Préface 
to Matthiee pp. xxxi sq. Xlîi SUPPLEMENTDM 

tis concesserim ex lingua ejus apparere utrum fuerit Ht>- 
merus lonicus vel Aeolicus, illumve dialecte hac vel altéra 
K«T* tlo^iif usum. Hoc certi tantummodo eruitur nexum in 
ea conspici dialectorum codera confluentium ut ita prodi- 
erit sermo simplex, unicus, suique similis, ablegata farra- 
gine quae poetam in triviis versantem, non Alitcm Maonium 
deceret. 

40. Cum idée constitutum fuerit ^«çoTjgo» fuisse sermonern 
Homericum, a diversitate dialectorum expurgatum, nimi- 
rum IhigiiaîH literariam aevi quo floruit (o) — nec tamen quid 
affinitatis abesse ex commercio gentiura ortum, quo inter 
se consociarentur vetustiores linguae — satis probabile vel 
a priori fuerit, Aeolisraura et lonismum Hcmeri, dum sua 
servarint quisque principia et characteres, adeo in unum 
Coaluisse, ut ex permixtione oriretur sermo grandiloquus, 
facundus, mollis, rationibusque poeticis optime accommo- 
datus. Dico tamen unicuique servari propriam suam in- 
dolem — ampliusque pergo ostendere — utilissimum fore ratus 
si loquelae utriusque pauca apponam exempla. At ea tan- 
tum attingo quae sunt uniuscujusque propria, communia 
intégra linquo, excepto quod ad usum et grammaticam Di- 
gammatis speetat, quod sive appellemus Vau loniaim {p) sive 
aspirationem Aeolicam certissime constat fuisse antiquissi- 
mi» linguae elementum. Hanc doctrinam leviuscule jamjam 
attigi atque ea praesertim de caussa quod vinculum dialec- 
torum commune quoddam judico utilemque apprime in in- 
vestigandis, nexu earum, analogia, orthographia et œvo. 

41. Aeolismus Horaeri cernitur; I. in Nominibus. Rec- 
lus casus decl. primae desinit in », ut iwira, fcrirtir» (^q) etc. (o) Cf. Heyne, Exe. de Digamm. (;?) Ex mente Dawesii, 
M. C. ^4. (q) Transiit forma ad Latinos qui dialectum Aeolicam 
receperant: Vid. Poster de Ace. et Quant, p. 108. AD PR^FATIONEM xliîi 

Casus secundus in «», quod appellant resolutionem diph- 
thongi «y, sed minus accurate ut dudum exposui. «i» pro 
o-»/. Cf. II. h\ 201. Od. a', 559. ct,fA[iii pro «fteîç, vfAfAiçy 
vftfii, pro vftiïç, v^2ç, vfifitf pro vf*'' ^^c. Cf. !!• «, 274. |', 62 etc. 
II. In Verbis. Paragogae sunt, ut ^(rôx, ci<r6x, Syncopœ, ut 
Kxhhivof, x«/3/3«A6», quod et in ceteris usu venit, x«^^s, km^xu- 
vx^nf etc. Cf. B-', 249. /, 364.. Od. «•', 190. Cf. et II. «, 
481. Inter Aeolismos recensetur formatîo imperfectorum 
per ffitov, ut <ptXii(rKO¥ — aoristorum quoque, ut iXeca-xa-Ki. Cf. Ç', 

15. ^', 199. At hoc dialecti vetustioris (;) censeo quod 
exinde Aeolicum vocabant. Apparebat in verbis forma futu- 
rorum (s), ut x^a-a, ^tx^êi'^a-c* etc. Cf. «, 136. /, 625. y, 

16, *i, 38. <p', 335. In optât, aor. prim. extabat forma e<«, 
«flsf, £« pro «<jt«< etc. Cf. &\ 98. y', 52. Od. jt«', 88. In par- 
ticipiis, ablatareduplicatione et augmente, ut /SAn'/Mevoî, 3', 211, 
Hoc et lonicorum puto, quorum erat augmentum in verbis 
resecare. III. In constructione, ut Kctezs-Z fi^têofAun i<rrt pro 
fi^îtiTxt, B-\ 307. Hoc ad linguam simpliciorem retulerim, 
non ad dialectum Aeolicam speciatim (t). 

In transcursu notandus est error Grammaticorum qui ad 
xUxiSx referunt formam tvx^ov, Od. tt, 28. resolvinempe k^ov in 
txhv et interponi v in ey«Je». At res conslituenda est ordine 
contrario : extabat FAAO, unde, augmento regulariter as- 
sumpto, eFa^ey, et conversione solenni diggimmatis, tîjxhv 
recentiorum (^^). Hallucinantur praeterea in formis tva, 

(r) Haec tempora formabat ope verbi auxiliaris so-ku et participli ; 

ex gr. <p<A5»v ziTKai, ÇiXîîcrxo). ÇiXîiuv iTXOv, <p«As£j-x6v. iXaa-uç l(rx.i, iXa- 

a-xa-Ki pro 'yiXucri, ni cogitaveris extitisse formam Ixxa-dirKv. Illud 
prias prœtulerim. (s) Knight in Prolegg. § cxlvii formas hasce 
répudiât, censetque futura imperativi in voce média /3nVso, açirsa etc. 
in Homericis ; prœiverat J3runck. [t) Paragogas (pi et (ptv Aeolicas 
fuisse censent Grammatt. ex Dyscolo ; cf. Maittaire p, 434 B. Non 
magis Aeolicas quam Doricas existimarim cum sint antiquae linguae 
vestigia [utrique impressa. Cf. supr. ^17. xliv SUPPLEMENTUM 

quas dicunt oriiinilns ab s», illato v. At sanior grammatica 
habetur siipr. § 14? (t?). 

Aeolo-Ioiîica notatur forma particip. perf. abscissa cha- 
racterislica, quales sunt t£Ô»»î«î, la-mâi, x.vcxpncii, xsx^tjas, fit- 
/iMii, ftifiaâi etc. Cf. (8', 170. y, J40. |', 28S. Od. v, 23. 
Aeolo-Dorica3 terminationes infiiiiti, fnv et ^5»««, ut Ixé'i^ueu. 
Cf. «', 151. y, 24-7. 345. Od. /S', 305. necnon tert. plur. 
aoristorum er pro ««ray, ut \iplxt,èii^ /S', G68. 

4-2. Hœc veteris dialecti vestigia in Homericis conspici- 
untur : semperque in memoria tenendum est Aeolicara ap- 
pellari quani, lingual Hellenicœ integerrimam formam, 
Aeoles diutissime conservarint — scripsisse etenini Homeruni 
dum adhuc coaluerint diversi sermones qui postea multi- 
plicium dialectorum speciem induebant. Pergo exponere 
varictates dictionis lonicœ — et in hoc latior campus patescit. 
'itfxS; loqucntium longe uberior est seges, multo plura ex- 
tant indicia, plus varietatis in lingua, citius ad perfectionem 
excrevit, diutius in illa constitit — ut adeo in brevi hoc pe- 
riplo oras prominentes tantum attingere potuerim. 

43. lonismus Homeri cernitur ; T. in Nominibus. Rec- 
tus casus sing. decl. prim. desinit in n et -m. Gen. la ab w. 
Ace. «», Gen. plur. wi (œ). Dat. jîs, »i« (.r). Gen. sing. 
decl. secund. <»«. Dat. plur. «««. In decl. imparisyllabica, 
est » pro «V in Vocat. sing. Cf. /, 751. In Dat. plur. ef- 
fertur, i!r<Tt. Cf. «', 4. §', 137. et ««, «', 77. Od. ô, 556. A 
recto n prodit Gen. sing. <«î pro »5oî. Dat. H pro «î« etc. 
Cf. Od. y', 135. A recto vj Ace. sing. ut pro vv, ut £vg/«, 
/S', 1 59. Schem. decl. contract. lonicae a recto «vs est, ivj, 

î«ç, ÎT/, «ae, D. î)i, ê»»V' PI. «55, £«», vilO-fh mt (j/). {■Il) ÎVIatthiîB, § IGl Obs. (v) Aliorsum trahit Matthias, § 176 c. 
in futuris. At rem magîs ùi*>.oyuq constitui in ^ 14 judico, 
(lo) Et âm sec. Matthiae, $ 67. Obss. 1, 2 etc. (x) Ibid. 
{ij) Ibid. ^ 69=82. AD PR^FATIONEM. xlv 

In patronymicis forma îu^t erat lonibus propria hexame- 
tris quippe inserviens. Ob eandem caussam adsciverunt 
quoque — j)ï«é?>i5, pro cnsu secundo î«î nimirum (z). 

Metaplasmum (a) porro Homericum inter lonica recen- 
suerim .- ex. c. «a»/ a recto «aI, pro ùXk^. xiri a, a7ç pro /««'y. 
syxxe-i, TT^ocaTrxa-t ab ey»* pro ïyKetroy etc. Excute sigiUatim 
e, 299, », 212,475. B-\ 441. ^',438. 600 sq. w', 7.121. 
693. 754. 818. ç', 670. <r, 352. 4^', 354. Sic «/§< a recto 
tti's pro «fî^iî, «, 3. £g/«g2î, y', 378. l^va-û^ficcTH, tt', 370. pro 
£§<«§«« etc. 

II. In Verbis. Conspicitixr haec i»ç prœsertim in abjec- 
tione augmenti — et e re forsan fuerit cum Herodotea con- 
ferre, ut ita ad canonem quemdam in negotio subtili mul- 
tumque tracta to parvenir e possimus. 

44. Augmentum rejiciunt utplurimum lonici, at falsi 
fuerunt Gr.tmmatici antiqui qui existimabant illud non un- 
quam ab iis usurpari — patet enim ex Homericis usum ejus 
nullis certis legibus definiri. Proinde easdem voces repe- 
rinius aliquando sine augmento quae, cum obvia sint iterum, 
ni adjungant, et metrum et rhythmum pessum darent. 
Dialectum vero Flomericam in hoc a recentiore Herodotea 
discrepare puto quod in hac posteriore usus augmenti multo 
sit frequentior — et dixerim, quo magis ablegetur illud a 
priore, eo propius accessuram linguam ad simplicitatem 
vetustam. Idcirco cum leges metricœ illud paterentur aug- 
mentum a plurimis abscidi, parcius tamen ea libertate usus 
quum vel fides codicum vel doctorum judicia vetuerint; 
scio etenim quibusdam {b) fuisse visum debere illud in 
Homericis, non secus ac in Herodoteis, conservari — quando 
etiam salvis métro ac rhythmo potuerit abjici. Quod ta- (z) Cf, Not. ad II. «', 1. Matthiae, ^ 99. 1. («) Matthioe, § 92. 
{b) Cf. Wolf. Praefat. Iliad. Edit. 1804, p. Lxvr. XM SUPPLEMENTUM 

men afFert Vir doctus Frid. Aug. Wolfe de Apollonio (c), 
vix niniirum arridere posse t« «»«v|>»T«e, praesertim ubi ver- 
suni claudant, nil efïiceret quo minus indoli linguae anti- 
quioris concessei'im : nam constat nil argumenti posse ex 
auribus delicatulis auctorum inferioris subsellii, in Home- 
ricis saltem, adduci — sœpius contra depravaturos sermonem 
et robur, quam vel rhythmum vel compagem metricam ex- 
polituros. 

45. Hoc tamen Wolfio libenter concesserim, " maxime 
accommodari augmentum debere numerorum gratiae (c?);" 
esse enim baud pauca ubi aurium judicium sit metricae 
elegantiae censor «xg^/J/c-reço?. At hoc tenendum — canonem 
generalem ex tali judicio ortum rationibus satis validis vix 
posse stabiliri dum veram pronuntiationem veteris linguae 
penitus fere ignoramus. Profert Vir doctus quinque ex- 
empla, II. C 333. /, 165. «, 15. 5. 33. at in duobus 
primis tantum ac ultimo dixerim rem probari : abscindi dé- 
bet e augmentum censeo in 3tia et 4ta. In exemplis ulterius 
allatis ê', 731. et Odyss. ^', 248. lectiones commendo ê/3«xt et 
eiJe<r«K, aurium judicio edoctus in priore, in altero ofFensus 
ab usitatius recepto Biratt^^ non tam propter versum minus 
concinne elaboratum quam commentum Grammaticorum 
quod simplicitatem evertit antiquœ orthographias {/). 

46. Hoc maxime ad lites de augmento componendas 
facere existimo quod in oratione pedestri id constanter ad- 
sciverint Attici, at in poetica non item, quae imitationeni 
lingu.'E archaicae affectabat {g). Adumbrationes istas ù^j^irù- (c) Wolf. Praefat. Iliail. Edit. 1804, p. lxvh. (d) Ibid. Lxviir. 
(e) Ibid. Lxix. (y) Exliibet ideo ïêîFxv edit. Kniglitiana, exemplar 
illud linguae archaicae. Hiatus in sede tertia nil obstat utpote in ccb- 
sura. Cf. Prolegg. $ clxvi. Heyn. Excuts. ado, 2t7. sub fin, 
(g) Matthiae G. Gr. ^ 160 Not. AD PR^FATIONEM. xlvii wr vetustioruni legem mihi videntur certam quamdam 
constituere — caca ^filo regere vestîgia — dum ex antehome- 
rieis niilla indubitatse fidei supersint quorum comparatio 
grammaticoB antiquee lumen afFundere possit. Quoniam 
noM datur ut ex archetypis de imaginibus eorum et simul- 
acris judicare possimus, necesse est ut ex hisce de altensj 
inverso ordine, calculum instituamus : et hoc prsesertim 
ÙMnivvey in negotio quod ad orlhogrcq^/iiam spectat : non ita 
foret si de compage linguae proponatur quaestio ; nam multo 
facilius accédèrent recentiores poetae ad vetustam ortlio- 
graphiam quam ad vetustam <pç«V»»: vetaret hoc mobihtas 
sermonis — illud aspectus ipse edoceret. 

Videtur ideo hoo jure tenendum linguam veterrîmam 
fuisse «voft'|>)To» — lonicam in plurimis consuetudinem servasse, 
in plurimis omisisse, — immo augmcntum adscivisse, ple- 
niorem quippe et rotundiorem orationem effecturum. Illa 
enim dialectus adeo erat in medio constituta — paene jam 
facta literaria — poetarum ingenio exculta, ut hinc inde 
arripere potuerit quœ vel rhythmum facerent suaviorem, 
grandiloquentiam augerent, transitum orationis faciliorera 
redderent, mentis processum fortius ac melius depinge- 
rent. 

Cavendum ideo est ne in errorem incidamus : Dîgam- 
mum relinchant non Jingehant Aeoles ; Augmentum pro re 
nata omittebant, at non ex proprio jure lones (A) : in sim- 
plicibus proinde nullam certam legem sunt sequuti, in com- 
positis quibusdam constanter ablegabant, in aliis vel retine- 
bant vel omittebant, in caeteris semper retinebant. Sic legi- 
mus et biTttf et 'îBie-xv. Nunquam vt^i/irio-xy, sed constanter 

îreç//3»iir«y, Trl^t/ZccXXt. Usu Veniunt et vcSo^S et Èls^egS, ixipi^av et 

î|éf{ço». Nunquam ù[A(^iKeixv\>i, semper «^(pïx«Aj/4'e, «^(pe7r黫»T« {h) Cf. Exe. Heyn. de lonica dialecto Homeri, sub init. xlviii SUPPLE?!ENTUM 

etc. (/). In Herodoteis, ut facile expectes in lingua magis 
jam fixa et constante, augmentum creberrime {k) conspici- 
tur ; est tamen qiiando omittitur — et hoc ipsum satis evincit 
veterem linguam fuisse àfxvlnT*», cum in progressa œvi id 
demum efficiatur ut in locis continu© paucioribus extiterit. 

47. Comparatio linguce lonicae Homeri cum Hero- 
dotea niultum profuerit — et in hac diutius immorandura 
ni operis incepti brevitas rationi ejus et utilitati pluri- 
mum obstaret: at pauca in transcursu attingam. Enu- 
merantur discrepantiae (l); Augmenti usus in Herodoteis 
constantior : Omissio rev v Ifî^xva-riKov : Conservatio lenium 
vocalium ante aspiratas in vocibus compositis cum jcttrà, 
fterà, ÙTTOf Itti, îitto : In dat. sing. decl. contract. Stia impa- 
risyllabica : In particulis. 

48. I. De augmente satis dictum; postremum hoc moneo, 
esse in Herodoteis «yavl^Ttc quae in Homericis augmentum 
adsciscunt : ex. gr. saepissime occurrunt eUu, ohûi, quae in 
Nostro ubique sunt £«<»«. loix»?. Dialecti enim recentioris 
erat proprium ut augmentum abjiceret a verbis cum vocali 
incipientibus (;«)• H- Omissionis roZ » l^eA». instantiae cumu- 
lari possunt ; Cf. II, 46. cv ^vùviri eiiyvTfrtan ol l'içtifÀvoi. yXv(pcv(ri 
cl Ç«yç«<pe«. roia-t et,xxoi(rt ^tola-f. Tales hiatus nusquam admittit 
i iài Ilomerica — parcius tamen multum quam vulgo credunc 
antiquam dialectum literam ephelctislicam récépissé piUo. De 
hoc fiisius tractavi in Cur. Sec. ad II. «> 33. III. Herodotea 

sunt Seqq. KecrxTri^, xanMlr, KttTiifitvoi, ftêTla-Toc/^xt, [Airtrifci. ùzFi- 

KlTO, «TTiff-Tav*», iTri'iVXI, ilTiTTU, V%li<^èxt, VTriC-Teid-êcil. NcC lu CO?}!- 

positis solis hoc obvium — occurrunt enim Itt' iif*t^nr, Itt Yttttov, 
xttT v^xroi etc. Sic îToA*, ^v*<tf^i, ô^t, pro Tirôxit etc. in Herod. (i) Cf. Exe. de lonica dialecto Homeri, sub init. (k) Ibid. Cf. 
MatthiaeG. Gr. $ 160. {1} Exe. Heyn. ubi supr. (w) Matthiaeubi 
supr. ^ AD PRiEFATIONEM. xlix 

I, 105. II, 102. 14-1. Prior ille in Nostro est ?emper ttôxu, 
ut mendose in quibusdam edit'.;. Herod. in loc. cit. video. 
Attamen in II. 4"', îJl^. «-', 407. invenimns f^^r^ pro ^ttnV//, 
%Tt pro .9-sT<S<, et hinc putaverim seriores lonicos sua Iiau- 
sisse, — <«?, — <'/, etc. nam exempla supra allata contractiones 
ex ?roA<ï etc. duco. V. Particulaî in Herodoto sunt u^, «», 

XWÇ, KU, UKUi;, CKOÏOÇ, OKOTipOi, ÛKOFOÇ, prO CVV, TTÏt, TTOIÇy TT» etC. WU" 

servat doctissimus Heyne solennem esse in ambobus con- 
tractionem rav lo in tv, ut (p^Aîa'^jvoj, ÇtXivf*.tvog, KccxUvTXh fc«- 
Att/vTÉ»». Cf. II. /3', 684-. At in Herod. observo ttAiïv*?, quod 
apud Homerum effertur seniper ttajov*?, vMÎovxi, 'sixixi. sic et 
a-AHî. Cf. II. /, 395. /s', 129. cum Herod. I, 106. 

Hisce plura subjecta velim, in campum ivkcc^'zhûtxtov pro- 
gressus — sunt etenim altioris Grammatices elementa, et, ut 
dixi, ad scientiam penitiorem lingu* Homericae perquam 
utilia. At monet, ut absistam, operis institut! ratio. Fontes 
aperui, et sicui ad mentem revocaverini studia philologica, 
ut in rivos ampliores stillicidia mea educat, féliciter ope- 
ram collocavi. 

Scrihebmn cedilnis AcademiciSf 
Prid. Calend. Junii, 1827. (^ Inserenda sunt in pag. xii. lin. 1. post vocem '* ad" — II. y', 367. SUMMA ILIADIS UNIVERS^. CUM e contentione de Chryseide patri reddenda, Achilles, ira in 
Agamemnonem incensus, a bello cessaret, Trojani, totis decem annis, 
urbe exire, ad pugnandum aperto campo, non ausi, tandem erum- 

Ïunt, uno Achille absente, pares se fore Graîcis sperantes. Tum 
upiter Agamemnonem per somnium monet ut copias in aciem 
educat. Cui parens Agamemnon, convocatis ducibus, quid in animo 
habeat ostendit, caeterum ad populum dissimulât consilium, et ad 
patriam repetendam, tôt annis frustra consumtis, hortatur, ut ea ten- 
tatione eliceret voluntates hominum, eosque vel confirmaret, si nol- 
lent abire, vel, si domum spectarent, per duces coerceret. Ibi cum 
populo placeret reditus, Nestor et Ulysses concionibus eum dissua- 
dent, et animos confirmant, ut manere et pugnare vellenL Educti 
ergo cum essent in aciem, contra euntibus Trojanis, et Paris Mene- 
laum ad certamen provocasset, per quod bellum ita finiretur, ut, qui 
alterum vicisset Helenam et ejus opes haberet, eaque res convenis- 
set interposito ab utraque parte jurejurando, victus pugna Paris a 
Venere surripitur. Ibi tum Pandarus quidam Tros, jaculo Mene- 
laum petit ac vulnerat. Qua re violato fœdere, bellum repetitur, 
hortante Agamemnone, exoriturque pugna, in qua multi utrinque 
cadunt. In eo praelio in primis insignem se facit fortitudo Diome- 
dis, vulneratis, prEeter alios, Venere et Marte. Quo nomine quum 
apud Jovem queiiintur, ultro etiam objurgantur, quod se in talia 
discrimina conjiciant. Qua castigatione deterriti, abstinent ipsi a 
praeliis : cœterum Trojani magna clade afficiuntur, dum Glaucus 
et Diomedes inter se colloquuntur, et, patema amicitia cognita, arma 
permutant. Rursus alia pugna e provocatione. Nam Hectore pro- 
vocante, sortito cum eo pugnat Ajax Telamonius, ita fortiter uter- 
que, ut nox dirimeret certamen. Postridie ejus diei induciae factœ 
caesorum sepel-endorum caussa, quibus utuntur Achivi ad mœnia 
exstruenda, quae altero die conficiuntur. Sed Jupiter, interposito 
interdicto cum gravibus minis, ne quis Deorum Dearumque opem 
alterutri parti ferret, ipse in Ida consedit, fecitque, ut, quamquam 
neutro inclinata Victoria, Graeci tamen minus valerent. In quo cum 
Juno et Minerva contra Jovis praeceptum ire auxiliatum pararent 
Graecis, per Iridem jubentur se continere. Interea Hector, noctu 
concione habita, ad castra extra urbem metanda hortatur. Tum 
vero timoré fractus Agamemnon, quod videbat Jovem stare a Tro- 
janis, de reditu in patriam serio cogitare cœpit. A quo eum ita dé- 
terrent Diomedes et Nestor, ut legatos mitti ad Achillem suadeant, 
qui de reconciliando Agamemnoni Achille agant, oblatis egregiis 
conditionibus. Mittuntur Ulysses, Ajax, et Phœnix. Sed eorum 
legatio et orationes irritae fuere, inexorabili Achille. Aeger inde 
animo Agamemnon, cum dormire non pos»*ei, adit noctu primum lii SUMMA ILIADI9 UNIVERS^. 

Menelaum, et ipsum prœ curis vigilantem, et expergefaclis ducibus, 
délibérât de rébus communibus. Placuit mittere qui castra Trqja- 
norum specularentur. Primus lectus Diomedes, qui Uly ssem sibi so- 
cium adscribit. Elodem tempore cum pari consilio exisset e Tro- 
janis castns Dolon, incidit in illos, et, cum timoré mortis prodidis- 
set omnia, interficitur. Ipsi in castra Trojana cum irrepsissent, in- 
terficiunt Rhesum, Thracem, qui nuper advenerat,etequos ejus abi- 
gunt. Sed tamen ea re nihil profectum ad summam rei. Nam die 
post in praelio omnes prope Duces Achivorum vulnerantur, et in eas 
redigunturangustias Achivi, ut primum pro mûris pugnare cogan- 
tur, deindene hos quidem defendere possint, Hectore, portis efFrac- 
tis, irrumpente in naves. Forte Achilles stans in puppi viderat vul- 
neratum Ducem educi e praelio. Is qui sit cupiens scire, mittit scis- 
citatum Patroclum. Eum onerat precibus Nestor, ut si Achilles se 
placari non sinat, ipse indutus armis Achillis in praelium veniat, si 
adspectu armorum Achilleorum terreri Trojani possint et recreari 
Graeci. Interea et Neptunus opem Achivis ferre parât, incitandis 
etiam Ajacibus ad pugnandum. Sed concilium procedere non po- 
test, Jove vigilante. Itaque, Juno, cum cingulo Veneris ad eum 
profecta, amorem illi et somnum injicit, per quem Neptunus tuto 
opem fei-t. Experrectus e somno Jupitei', cum se illusum a Junone 
videt, et ipsam objurgat, et Neptunum discedere a pugna jubet, in- 
citato etiam Apolline, ut Hectorem incitet. Hune ergo praegressus 
Apollo cum aegide, Graecos fugatos ad naves compellit. Interea 
exorat Achillem Patroclus de annis ; iisque indutus primo fiigat 
metu armorum Trojanos, mox agnitus, ab Euphorbo vulneratur, ab 
Hectore autem occiditur etspoliatur : corpus ipsum a Grœcis defen- 
ditur, et in castra refertur, misso ad Achillem rei nuncio. Hic vero 
non modo summa ex eo casu tristitia afficitur, sed etiam ira in 
Hectorem incenditur et cupiditate illius cœdis ulciscendae. Vix 
eum Thetis differt, dum nova arma adferat a Vulcano. lis adlati.s, 
in his clipeoadmirabilisartificiiet ampli argumenti, recreatur Achil- 
les e dolore, et cum interea placatus esset, acceptis donis, Agamem- 
noni, ad pugnandum progreditur, Jove etiam permittente Diis, ut 
ad bellum descendant. Ibi multos interficienti vix a Neptuno ^- 
neas, Hector ab Apolline, eripitur, omnibus caeteris ad urbem com- 
pulsis. Ita furentem cum Scamander fluvius cohibere parât, vix a 
Vulcano servatur. Servatum impedit Apollo, quo minus Trojanos 
porro insectetur, sub specie Agenoris hue illuc fugiens et insequen- 
tem eludens. Ita Trojani portas assecuti urbe clauduntur, praeter 
Hectorem, qui extra urbem exspectat Achillem, pavens tamen ac 
trepidans, ut qui etiam appropinquante Achille se in fugam conjicit, 
mox cum restitisset, interimitur. Ejus corpori cum diu illusisset 
Achilles, trahendo e pedibus religatum ad plaustrum per campos, 
tandem monitus a Jove per matrem, finem saevitisp facit, et Priamo 
ad se in castra venienti, Mercurioduce, corpus pro pecunia reddit. 
Putroclo Achilles, Hectori Trojani funus splendidum faciunt. THS *OMHPOT 'IAIAA02 

•PA"^aAîA ^' rPAMMA, A'. 

MHNIN «Êi^s, ©sa, n;;X;îia^2w 'A;^/<XW 
TloXXàç ^ l(pûif/,ovç '<l/u^ocç"A't$t Troo'I'cctpsv 

'H^CUCOVf CCUTOVÇ Oi IXojpia, TiV^S ZVVî(T(TiVi 

Olojvoïtri 7i TToiffi' Aioç es TsXsiSTo (BovK^' 5 

E| où OfJ TO, 'TT^COTOC OlCCffTrjTriV epitrunTB 
^ Ar^uhrjç TSi ai/a| kv^^uvy koc) èïoç 'A^tXXsvç. 
Tiç T cep ff(puB ôem è^th ^vvir}}cz [^ccy^icôui ; 
AtjTcvç Koù A.10Ç v'ioç' yà,^ (3a,(rtX^( yo'kMèùç 
N<3U<rov kvà (rr^ccTov ù^tn kcck^^' o'Kîkovto ^g "ki^or 10 
Ovvspccc rov X^yc^jv riTi(JL>r,(r cc^YiTr,^cc 
'Ar^ii^riç' yà^ ^XÛe ûoàç Itt) pfjocç 'A^aiâJVt 
Avo-of^svoç re ôvyocT^ot., cp'î^m r ccTTè^zîe-i ÛTrciva, 

"^^vtrîM ùvoc ffKrirT^u' kcÙ Kictrero Tayrccg 'A^aiovç, 
'Ar^g/^a è\ f/^uXKrrci ovuy Ko<T{^'/iro^s "kuûv 16 

'Ar^êT^a/ re, kcc) àXkoi VvxvrjfÂihzç ^ Ay^ctioi» 
Xfjuv jjiyiv ôioi hoïèVy 'OXvf^Tiot, ècaf/,Kr è^ovreçy 
^^K^ri^ffui Tl^iai^oio toXiv, îù h' oikoc^ l'A(r9a,i' 
ïicci^a. h' lfjt,o) "hvcaî 7S (plXnvt rà b' aVo/fct h^Sffûui, 20 

'A(^0|M-ÊVO< AiOÇ ViOV i}t'/l(26XûD * A'!ro7^XMVCC . 

B 2 OMHPOY lAIAAOS A'. 

Aloziffôai ë Ucrjoc, ku) àyXocà èi^ûa,i ôcTott/cc' 
AXX oux Ar^iidri Ayocf/.îf/.vovi r;vha,vi ûvfju&i, 
AXXa Kocxcuç à(pist, KPartPov ^' Itt) y^vôov ïrèXXv 25 

M;j trs, ygtfC'V, xoiXyicnv iyoj Tupoc vriuo") taystoo, 
' ii vjv orjôuvovTi tj vcrre^ov uùrtç lovrut 
M^ vu roi 00 yj^fXKT ;jL.v\ o-kI^'^t^ov, koci <rrèfj(,fjua, ôso7o. 

■/iv lyoj ov Au/TCO, 'pr^iv f/^m aoci y/joaç iTîKTiVy 
HfÀiére^o) îvt o'i/co), îv .\^ysi, ryjXoûi 'Trârpj^Çt 30 

IffTOV iroiy^of^èvrjv, kui î[jt.ov "kiypq àvriococD^V 
'AXX' lêif lÀiï] i^ l^iôi^Zi ffaarz^oç œç kz véricci. 

* Clç 'iipccT' ïêê&Krev è' o yî^cov, zoc) ItsiÔsto f/,vûa)* 
B^ ^' ccKècov Ta^à ôïvcc 'ZoXv(pXoi(r(3oio ûaXua-<r'/iç, 
TloXXà 5' g^s<r' à'^otvsvûè kiuv '/]^S,ê' o ys^utog 35 

^AtToXXcOVI KVOCKTIy TQV '/JVfCOf^OÇ TirCB A^jrJ' 

K.Xvôi fJtyiVi ^A^yv^OTO^\ oç X^v<r'/]v àfji^ÇxIBéfByjKotç, 
KiXXuv Tê ^aôi'/iVi Tèvi^oio rs l<pi àvcc(r<rsiç, 

"Sf/^lvûèV' èi 'TTOri TOI yOL^iZVr êîT/ VAiOV iPS\^a, 

'H et è'/i TTork TOI Kotrà 'îTiovcc y^ri^? ZKria. 40 

Tay^^v, ^o' cùycoV) roèi fjLoi z^'/]'/]vqv îiXècop' 
Tîffiiciv ù^(x.vaoi If/^oc êâz^vu, ffolffi ^iXzffcriv. 

''Clç ï(puT' sù^of^ivoç' 70V è' IkXvz <î>o7l2og 'AvoXXcop* 
B^ è\ «ar' OvXvf^Toio Kot,^r,vcov yuoi^ivog x^p, 
To|' ùJi^oKTiv iy^cov, àfji>(pri^s(picc rz Çicc^ir^'/jv' 45 

"E.»Xay^ccv o à^ oktto) g^r' Mf^uv ^coof/AvoiOi 
Avrov xivrjôèvToç' ô è' '/its vvkt) loiKug' 
CuQr iTTètr ccvavivus vscov, ^sra o lov èrjscs' 
Aèiv}} è\ KXccyyri yivîr'' cc^yupéoto (Bio7o. 
()v^riUç f/^zv -TT^uTOv l'ïïâyzTOy zcà Kvva,ç àpyovç' 50 

Avrà^ Wèir' cchrolcri (BîXoç l^£'^èU/i\ç êÇxs/j, 
BaÀ?.' ah) è\ xv^a) vizvm fccciovTO ûuu,iio(,(. 
^'EjVVTifJL.tx,^ f/^iv dcvà cr^a.TOv coyzro ktiXoc êîolo* 
T^ hmàri^ h' àyo^?jvèé KotXécrcrocTo Xaov ^ Ay^iXXzôç' 
Tùj yùo Ixi Ç^scr) ôtjxs êià XiVKcoXsvog 'Hptj' 55 

K^ogro yocp AoLvccuVi on pot, ôv^a-xovrag opcIto. 
Oi gTg< oùv Tiys^ûevy of^riyz^szg rs yzvovroy 
TolfTi è' àyiirrcci^îvog fj(,e7Z(p'/j <;roh(X>g wkvç 'A')(^iXXîvç. OMHPOT lAIAAOS A'. S 

^A-^ ccTovôo'TftG'sii'i s'/ H.iv ûccvûCTOv y S Çvyoïf^sv' 60 

E/' è/j of/^ou Toy.sy.og n èa.i/.a kcc) Xeif/^og ''A^aiovç. 
'AXX' àye èrj rivcc y^ccvTiv l^îiof^îv, r, Is^^a, 
'H xct) ovèi^o'TrûXov, Çkcc) lycc^ r ovot,^ £» A<oç Icrtiv'^ 
Oç tC è'/xoii OyTi TOfTcrov \yju(Toi.ro ^olpoç ^AttoXXojV 

t Xiv 'ïïMç, cipyojv x.vifftrrjç uiyaiv rg TèAncov 

0VAi7a,l C<.V7ia(Ta.Ç 7jf/,H> OCTO AOiyOV DCf/,VVUl. 

Vrj <•/ , «\ 5 \ » j/ > f/ V ~ V ♦ ' 

tiroi oy coç èiTcuVy tccct ap iQro' roifi o a.vîS'TVi 
l\.CAXya,g QèerTo^îoriç ûicovo'TroXojv ô^ ù^iffroçt 

Oç J^Sf] TU T iOvrCii TOC T \(T(TO(/.îVC(,i ÎT^O T îOVTCCj 70 

Ka< vriZ(r<T r,yri<rcx.T '' K-ycciuv ' Ykim s'/crco, 

îîv Oià f^avTOcrvv'/iVi ty^v oi Toas (po7(3oç 'A7roX?.vv' 

\Jç (r<çiv î'j(ppoi'Zav ocycoriCUTO, zcci ^ZTHi'Tîiv' 

Ti 'A;(/<X£y, y.èXèai f^Si Ait <piXé, (juvô/io-acêai 
^riviv "'A'ttÔXXoovoç. iKocr'/jfBsXîTC/.o âvocfcroç. 75 

Toiyocp lyuv \oieo' irv ai (TVi/êéo, Kcti yoi o^o<j<TùVi 
'H yiv ^ùi '7r^ù(p^o)v iTCitTi x,cci yzp(j\v à^jjfg<y. 
'H ya^ 6io[/éa.i ài/ê^a, -^o7,oj(rsf/.sv3 oç f/^iya, 'âccvtmv 

^ApyStCOV ZpOCT&Sii KVÂ 01 TSiÛoi/TCCl 'A-^CtiOl. 

K-^sia-cau yàp j3a.(riXsuÇi otb ^ua-iroc; àvè^) ^s^JJ' * 80 
E<Vggi yâp Të yoXùv yz xoci a,VTrjf/,up xocTocTn-^t], 
'AXXa ys Kcci f/^STO'zia-ûsi/ î^si kotov. o(p^ot, TiXèo-criy 
'Ev (TTYiôiffffiv \olffi' (TV l\ ip^âcrai, si /xs a-ccaja-siç- 

Tov 5' ccîTUf^èilBof/jSi/og 'z-^o(ri<pri 'TToèocç ukvç ' Ay^iX7^ivç' 
©ûc^(rr](rccç ^aXa, eiîrg ûèû-Tr^ûTriov, o, ti oia-êu. 85 

Oy f/^oc yctP ' AttoXXcovcc, Ait (pîXov, d>TS <rv, KaÀ^aj'> 
^vyo^ivog Accva^ùici ûèO'TrPO'ïriccç cci/uÇiociveiç, 

OvTlÇi îf/^SV ^OJVTOÇ KCU Itt] yèoVl OSPKOf/.il'Clûy 

2o< KoiX'^ç 'zapà vfjva-) (Scc^siocç •^Ci^a.ç STOiasi 
^vf^TâvTOJv Aavocav' ovè' h^ ^ Ayocy^^vovct, ii'^r,Çi QO 

Oç vvv TToXXov à^icTTOç 'A^aicuv eu^èTUi iivcct. 

Ka< TOTS è^ ôa.^<n^(Tîi ku) 7]v^a, yciVTiç ùyvym' 
OvT â^' oy ihyjàXriç l'^riuAyÇiéTUh ovô' iKCCTOfjtyfBiîç* 

AXX îvîK à^riT^j^oÇi ov '/iTifArio"' ' Ayuf/^èf/,wVi 4> OMHPOY IAIAA02 A'. 

Oùo à'TèXva'e ûvyccr^où) fcoù ovk àTS^i^ctr uTOivec, 95 
TovviK ào ôtX'/ë îècoKSv 'K'/i'/i(2o/.oç, r,^ iti èajo-îi' 
Ovo oyî '7r^)v y^oifjLiOÏo (occostac ^e7^a,ç à^gf?;, 

Fl^lV y à-TTO TÛOCTp) (p/Xçy O0U.£iiUl IXfKCJ-TTlècX, Kovprjv 

Ax^ia,T'/;Vi àvccrotvov, àyav ff hoyjv tKCcrcf/.(3r,v 

Eç X.^uTrjv' Ton xzv fjt,iv lXoc(r<râ/Ji,svot TS'Triûoif/^èv. 1 00 

'Uroi oy ofç Ù-ttcov kut ko è^sro' Toïffi h^ knffTri 
H^ojç 'Ar^siofjç sv^vK^SfOfV ' Ayccf/,ifjLvaiv 
Ky^'j^ivoç' fjuivëoç Si (/.îycx, (p^'iviç ccfJi,(pipt,iXuiva,t 
Tlif/,'7rXccvr\ oa-ffz hi o'i -Trv^) "Ka.^inToavTi UKry^r 

MavT< KocKuv, ov Tco'TOTe f/,01 ro z^f/yvop étTrotg' 

Ahi 701 rà fcccK Ictt) (p/« (p^îori y^ccvrivitrôm' 

^^trêXov oùoè Ti -TTM ziitccç gVof, ohû èTèXstrO'OCÇ' 

Ka/ vvu iv Auicco7<ri û&OT^o'TrBojv àyo^svnç, 

*Q,ç hr/ roDà' ëvi»u (rÇfv 'Ek/j/BoXôç aXysu rev^eii 10 

Oyvs» iyo) KOv^Yjç '^^varrii'hoç kyXcc oltoivo, 

Ovk ïôèXov èi^cca-ûar gcrsî toXv (SouXofjboci avrfjv 

OiKOi g;^g/v Koù yoc^ poc K.Xvruifji.vria'T^fjç 'jr^ofèî^ovXu, 

l^ovpioiy]ç ùXo^ov' exs) ov iôsv IcTt ^s^siuvi 

Ov êîiÀyCCÇi ovSè (pvriVi o'vT à^ cp^îvuçy ûVTS Ti i^yct. 15 

^AXXà Koù uç lôiy^co oof^svoci irUXiVy si Toy cif/^avov' 

làûvXoyS lyoj Xu,ov <roov '^iJ^f/^èvony rj arroXiffêcci. 

AvtÙ^ \(À,oi yi^aç ocvti^' èTOifJLâ<rotr\ o<p§oc f/^rj oloç 

^Apyèicou àyëAUCToç îoo' ittÙ ohoi'zoïKi' 19 

Asv(r(rsTS yào Toys 'ZccvTèÇj o fJLoi ys^ug î^^srcti uXXtj. 

Tov ^' ^^sZ/Sgr' iTeiTU Toèâ^fCT^ç ^og ^A^iXXevg' 
^Ar^iid'/i Kvèta-TSy ÇiXoxr5avcoTO(,7S Tccvr&iVi 
Via; yci^ roi ècorovcn yî^ug ff,èyâûvf/,ûi ^A^ocici ; 
Oy^g Ti îTûJ loiJ^si/ ^vvrjtoc x,ufjuèvcc ToXXu» 
^A/\Àc4 rà fjCiv ToXttu» i^ê'r^ocûof^èvy rà èiSutrrui, 25 

Auovç ^' OVK l'TTiOkKZ KocXÎXXoyo, Ta,vT iTccyet^siv. 
'AX'àÙ (TV fjùv vvy rrjviè Oeîj -Tr^ôig' avrà^ ' Ay^oaoi 
T^/îTÀ^ TST^ccTrXfj r OLTOTia-ofCèi/, u'i Kl voûi Xêvg 
Aâa-i ToXm T^or/jv evrsij^eov l^uXccToc^ccf. 29 

Ton ^' à7ru{À>(((i6y,ivo$ ^§o(rè(ptj xguuv 'Ayctf^if^vw' OMHPOY lAIAAOS A'. 5 

IfiXiTTê l>Oa)' Its) où XCC^iXèVa'èUly cùèè f/,S VîîcTîlÇ. 

*^H lûèXsig, ()(p§' uvTOç î^'/iç yz^ciçj ccùrà^ g^' uvtûjç 
'^ïiffôcx,i èêvof/^inov ; xsKsui h'z fjos rrjvè' ccTroèovucii ; 
'AXX' èl (jCiv èco(rov(ri ys^ccç f^syâûvf^oi 'A^aio}i 135 
A^ffuvTîç Kurà ôvfMv, o'ttojç ài/Tu^iov itTrui' 
E< flg K5 f/,r} huoj(riVi lyù hz kîv ccvtoç sXcu^cci 
xl rsovj 71 .liûcvTGç Kov yi^uç, ri \Jov(rt}oç 
A^ai IXuv èi azv XÉ^6X^<rsra/, ov kîv 'ixaiMii. 
AXX' riroi f/,iv tccvtu f^sru(p^cc(rofjt.S(rûoc xcù oZtiç' 40 
Nyc h' (xysj vyjoc yAXatvocv i^va-ffof^îv sic aXcc è7ccp^ 

Qetûf^èVt au ^' avTyjti ^^vo-îjtèa, xaXXtTâprjov 
Bri(rof/,èv' èiç ^s rig k^yog àr/jp (SovX'/jÇo^oç 'ia-Tu, 
'H AÏccÇi ri lêofjt^svsvçi ri }fîoi 'Olvffo-îvç' ^^ 

'Hg rv, Tli^Xi'ihrii 'jrccvrm iK'TruyXorur àuèpuy, 
' 0<P§* yif^'iv 'KKue^yov iXa,<r<r£ut le^à pî^ocç, 

Tov è' à^' VTTO^^a, (èm -r^oo-écpr] vcèaç ojkvç ^AviXXîvç. 
"Cl [j(,oty kvcnhsirii> î'miy.ivî, Kî^hccXîô(p^ùVi 
Yiuç Tiç roi 7r^o(p^(À)v ZTna-i 'Ziiôr,rc/A 'Ap/a/a/v, 50 

' H ohov iXÔif^svcXriy 7} Dcvhocco'iv tÇii i^ûy^iffôoLt ; 
Ov yàp iyoû T^douv ivztC rjXvûov oe,l'j^f/,7iToccov 
Asvpo f/.cc^ria'of^svoç' îttsi outi f^ot ulriof sicnv. 
Ov yà^ TTutTOT ifiiàç, (2ovç f}Xoc<ruvj ov$\ (jCîv 'i'txovç, 
Oy^g '^or \v ^ùlrj î^ifBsuXaKi j3ctJTicivsi^r] ^^ 

Ka^TOv îè'/iX'/io-avT' i-^sr/j fj(.ciXa itûXXk fj(,STu^lf 
Qvpeâ ri CKioivrcty êot,Xoi,ff(ro!, n riYriZffffix.' 
'AXXa ffoiy o) yuiy àvcciSsçy u^ \(r'7ro[^îô\ o(p^u cv voclprjçy 
TtiAriv àpvvf/^ei'Oi MeveXaiw, <roi rs, fcvi^coTUy 
Il^oç T^cucop' rm o'vri f/.srar^iTriy oùè' ccXsyi^etç' 60 
K.ai hi] f^oi ys^ocç uùroç cc(pex,(^r}(r£(rûoci êcTTSiXsTçy 
"^fli ÏTi ToXXcc fjboyrjcay hotrctv hz f^oi uisg ^A^atm. 
OJ (/^iv aroi 'ïïorz i<rov zyj» yz^otçy o'Tr'xor 'A^ctto) 
T^couv ZK'TTZPffOixr' ëù va,io/Jbsvov xroXisû^ov. 
AXXoc ro (jCzv ttXzIov 'ïïoX\>a!,iK,og iroXz^OiO 65 

Xa^zç if^cù hzrov(r\ àrà^ nv Tort iucf/^oç 'Uriruiy 6 OMHPOT IAIAA02 A' 

O'iKao l^zv (Tvv vrivci kodcoviciv oùoz <r hïcot 70 

'E.i'^a^' à.ri[À.oç iuvy ùçsvoç jcoc) •K'koxirov à(pu^etv. 

Toi/ è^ i]u,zi(oir i-TruTct, àva^ ùvh^ojv ^Aya/Jt^zf^vm' 
Ogyys f^a,X\ s'/ roi ôv^oç l'Ttza'a'vrcci' o6oi c' iyooyz 
Aiircroç^ai eivsH, èf/^eto ^zveiv 'za,^ zfjuoiyê kui uKKoh 
O't xé fJLi rtfjLrja'oviri' f/.a,7^i<rTcc èl y^i^Tizrce. TLsvç. 175 
K^ûiffroç èè fjboî lira-i hiOT^z(pèa)v f3c<,(r(X>]cov, 
Ali) yâ^ roi 'î^tç rs (piXij, z-ûXèfXiOi rg, f^oc^oci re, 
E/ jO-aXa KOior&^oç \<r(ri, Qsog -n-ov cro) roy' 'ihuKZV. 
OiKcch' lùv arw vYivffi rz (rr,ç, xcci cûTç zru^OKTiy 
'M.v^f/^ièovza'iriv kvaa-ffz' trzêév o lyu ovz kXzyî^a, 80 
Où^' ôÛoy^ui KOTiovTOç' à-TTâûJiffo) OS roi d>OZ' 
'Cïç zfjC à(pe(,ipara,i X^y<r;;ioa ^ol(oûç 'A'^oXXcovt 
T^v u,zv zyoj (Tuv v'/ii r Zf/^^, kcu Zfj(,o7ç Irâ^oicri, 
Tlzf/,il/co' zyà) èz fc ayco B^Krr^ïèoe, x,aXki7ra,^r,0Vi 
Avroç icov xXi(rir}vêzi ro trou yz^ag" o<p§' zù ziè^Çj 85 
"Offffiv cpz^rz^oç z](jLi ffzûzv, ffruy'z'^ h\ zoà cl'kXoç 
'Iffov ZfjLiOi <pûi(râoc,i, ficù o^u^oiMÛ'/jf/^zvoti o(,ï>rr,v, 

* Clç (pdro' UjjXèiojvi ^' a;^oç yîi/zr' zv èz ol yjio^ 
'^rriêza'a'i Xa,<rioi(ri êiduèi^^u yjZ^f^r/^i!;èv, 
' H oys (pucyuvov o^u z^va-o'ci^zvûi 'Tra^oi (Juri^ovy 90 

Tovç (àjZv ccvuffrriffzizv^ o o 'Ar^zi^/]v zvccpitoii 
'Hê yo'kov Tocua'zizv, z^Yirv(yziz rz ôvy^ov. 
' Ewg roivff ûi)^[JL,ccu/z Kccra Çpzvoc kou narot, ôvf/^ov, 
"KXxzro ^ Zfc KoXzolo fji^zyu ^iÇoc,- 7}XÔz 5' 'A^^i/;; 
Oùoavoûzv T^o yoiP /jkz Qzcc XzvzofXzvoç Hfjj, 95 

" Auj(poù oyu'jx; ûvf/,ùj (piXzov(rd rz, tcri^of^zv/j rz' 
lirrj è* o-TTiôzv, ^uvÛtJç è\ K0[jur,<; zXz ïlrjXziuva, 
OiM ÇiuivofAZVJ^ , rùJf è' àWm ovriç o^àro. 
Qci,(jL,(ù'/i(rè h" s^iXzvç, f/^zrà è\ r^oi'jrzr ^ avrixcc è^ syvoj 
riaXÂa^' ^ AÔ>jvcci}jVi hzivù èz oi oa-ffz (pdcivôzV 200 

Ka/ (^iv (puvfiffccç z-zzcc "Trrzpozvra 'Trpoa'jjvêcc' 

TiVr" uvr'f Alyioyjoio Atoç rzxoçy èîxf,Xovûciç j OMHPOT IAIAA02 A'. 7 

*'AXX' e» TOI l^zcj, ro è\ Koà rîTZkicrôai otui 

H<ç v'ts^07rXiyj(ri ^ct^' «f ^ore êvy^ov o'kîcrtrYi. 205 

"^îlXÛov \yoj ^a.vo'ova'oi, rsov fA,ivûÇy uï zs TTiêy/Uiy 
Ov^uvoûsv ^^0 es (jJ riKi Qsà XîV/iojXs'yOç 'H^rj, 
"Af/,<p&} of/^coç ôvyyZ (piXioucu re, zrj^of/yZV}] rs. 
'AXX' Kys, },?iy' 'i^idûç, ^îj^s f/^oc sXzso yzi^i' 210 
'Ax?i' yj'^ci l'TTZffi f/Xv ovzîhiffovi côç ïtrerai ts^. 
'Clés yoL^ î^z^iojy ro é\ nou TiTzk&artjàvov 'icrai' 
K«/ TTOTè TOI r^)ç roa'a'a, 7*ra^g(r<r£Ta; àyXaoc êcoaa, 
^'ffè^ioç s'tvBxa 7r,çèe' <rù ^' '/o-y^soj 'TTëtûso 3' yifuv. 

T');v ^' oc'Trut/jSilBûi/.êvoç '7r^0(rî<pf] -Troéccç cjkvç 'A^iXXsyç* 
X^^ /o-sf (r(p&}ÏTS^ov'ySi ©gà, sîtos z'i^va-aarêuii 15 

Kai i^dXa, -Tn^ êvfj!,^) Ksy^oKcofJLzvov* ùç yà^ àf/,zivov. 

* Oç «g Qsolç k'Tl'TrBtô'/JTCCl, f/^ûiXcC 7' iX.XvOV OCVTOV. 

'H, xa,) ST k^yv^iTj ;j<yVjj cyzèz ^s7^cc (2a^ûo(,v' 
' A-^/ 5' gç ;ioyX£Ov co^z f/Aya, ^'i(poç, oùè'' cc^iû)j(rz 20 

M-vêo) ^Aârjvccïriç' yj 5' OiiXv pt.'Trotiéè (BsjS'/jKSh 
AJ^ar' 6ç A/'y/o;^©/© A /oc, ^agrà ècctfjt^ovaç ùXKovç. 
Tl^lXiièriç l^ct,vTiç àTup7rj^o7ç iTSètrciv 
^Arpuè'/^v 'TT^OG'iSi'Trs, zou ov'TToj "Kriyz yo'koio' 

Oil>o(Bc(,^\ç, ZVVOÇ 0fA.fJ(.UT* ZXf^Vi X^U^ITIV 5' lXu<pO(0' 25 

Oyre croT^ zg Tro'kzy.ov ot,(JL,a. 7\.a,M ùc))^Y,yèyiva,ii 
OvTS "ko^ové' iîva.( ffvv ù^KTTYiiffa'iy ^ Ayot.imy 
TzrXrizotç êuf/.M' ro éz toi kt,^ z'/êsTui àvui. 
^H voT^v "kuiov Iffrif zccrà ct^cctov zv^vv 'A^ksSv 
Acijg^ ccTroai^êtffûaii octiç ffzêzv ccvTtov zI-tt^' SO 

Arif/^ofSo^oç ^oca't'kzvçi z'ttz) cvTièavo7(riv àvdffffzii;' 
''^H yct^ àv) ' AT^ziéyjy vvv va-Taroi, XcoprjffUiO. 
*AXX' zz TOI l^zuj zoà z-tt) f/^syav o^zov of/.ovfÂ^ccif 
Na< (Ajà Toéz ffzri'XT^ovy to (^zv ov'ttotz (pvXXcc zaï oÇpvç 
^utrzi^ Z'TrziOï] tpÔjtcc ToyJriV zv opzfffft XzXoi'^zvy oD 

Oùè' ccvot.ô'i{k7]G'Zi' 'TTZpl yci^ pd z ^otXzoç gXgif/S 
4>yXXa TZ zoà <pXoi6v' vvv avrz (Jav vizç ^ Aynicov 8 OMHPOY lAIAAOX A'. 

n^oç Aïoç si^votrcci' èi rot f/fZyocg iffffirai o^koç' 
'^H tôt' ' Ay^iyj.rioç woôrj f^srui vluç 'A)^(x.iav 40 

X^cx,t(rfjt,i7v, eÙT àv xoKXol ù^ ' Ekto^oç octo^o(povoiO 
GvriffKovTsç -TFÎ'Trrcàtri' ffv 5' Ivhoêi ôv^ov ùf^v^nç 
"Kcoofjusvoç, or ôi^iTTOv ^ Ayaiuv oùh\v ïrt(Tccç. 44 

'^Oj Çiccro Tlf^Xuê^ç' tôt) Ïï ffK^JTrr^ov (BoiXe yaîn 
"X-^vcrsUiç rjXoKTi TSTU^f^êvoV è^STo ^' aùroç. 

'H^ysîT^j ccvQ^oviTîi Xiyvç WvXlcfOV ocyo^'/iryiç, 

Tov KO.) ccTo yXc!ti(T(TYiç, f^&XiTOç yXvKicuv pzBv avori. 

Tu è' rjê^ èuo f/Àv yzyioà (jus^orw àvô^uTuv 250 

"E<pêi(cô\ o'i o{ T^otrêév af^c6 T^ci<pti> y^ y\vov70 

^Ev IIvXm yiyaêî'/], ^srà è\ T^irciTOi(riv âvocrrcrèv' 

"Oç (TÇtV iV<po0ViMV CCy0^i](ra>TOy XOCt [JATl&lTi'J* 

''^fl TOToit 71 (juiycx, Tivêoç 'A;^a;i^a yccîay l»uv£h 
'^H Ksv y>jêri(rcci Ilaictu,oÇ) Yl^id^oio rs Totîèsçt 55 

"AXXoi rs T^azç fji^iya aev zs^a^oiccro ûvf/,^, 
E/ (T(pmv rà^g Tcavra, tuÔoicx.to {jLcc^i/oc^ivouVf 
O/ Té^) f/Àv (SouXrjV AotvcMv, CTÈ^; ^' ècTg f^uj^ètrûutM 
'AXXà Viûstrû'' a,fÀ,<pu è\ vzsotî^co zcttov \(JL>ëo, 
"a^n ya.§ voT lyà Kcà à^sioirtv ^sîts^ vfuv 60 

''Avh^a<ri» ùiÂéiXrttrut ttcù ov-roTS fc o'iy àûe^i^ov. 
Ou ya.p TU Toiôvg iSov àvs^ccg, ovoi ïocof/,uh 
Oîov Ilêipiôoov re, A^vccvros, re, Toiy.zvoc Xauvy 
KcLuisot, r', 'E^âètov rsy ku) àpriûiov îloX6(p7!f^oyf 
Qyjfficc T Aiys(è'/]i>, IthikzXov ccêavocTOiCi. 65 

K.âpri(rTOi ^'/] xSvûi ZTi'^ôovîcov 7^cc,<pîi> kv^^uv' 

KâpTKTTûl (JUi» ï(TCCVi KOCl KCC^TiffTOlÇ l^CCyOVTO 

^Yjpa-ïv o^iffKMOKTii Koi.i îHTayXcoç knroXzfftraVi 
Ka) yLiv rùiiïiv lyca yuzèùLiAXzùVy zk YlvXov zX&uv^ 
TriXohv i^^Arirjg ya'i;:' Ky.Xi(ro(,'^70 yà^ ccùroi' /O 

Ka) fJicc^of/jriV kut i(jC avrov lyco' »iivoi<ri à' ccvounç 
Tùv, o) vuv (i^êTOi ùffiv ZTiyJovioii (jt,a.yzoirù' 
Ka/ (xzv yAv (BovXzuv ^vvtzvt tziÔovto re (Jbvdco. 
' AXXà ziûiTÔt Kcù y^,as;, Wz] Titûsa-ûcn clyAmf' OMHPOr IAIAA02 A'. 9 

M^Tê Gv rovè'i àyccûoç ts^ èùv, ocToai^io Koù^r,Vy 275 

'AàX' toc, aç oi 'T^MTcx, hoa-KV yz^ccç visç ' KyoLim' 

M.rjTS (TV, ïl'/iXûiè'/ii 'ûsX' î^t^èf/^svai (2a,(r(7^riï 

' AvTi^iriv iras) ùutsoÔ' oy^irjç èf/^f/,o^s "^^y^^tÇ 

^'/cri'zsTùvyoç iScctriXsvÇi urs Xsvç kvOoç g^<y»£v. 

Ei h\ (TV zaoTZooç IcrcTh Qià, ^s cz yslvaro yyr,rriOy 80 

"" Ar^zio^^ (TV Oi TTccvë Tsov f/Avoç' uvTup ïyojys 
A(<r(royy 'A^iXXJji y^sôsy^sv yp'kùVi oç f^zyoc TSoiiTiv 
' Epzoç Wy^a,io7(ri wsXera; zûoXiyoso xaKo7o. 84 

Toy à'TTKf/ySifBof/yivoç zûPocr'iÇrj KPiiuv ' AyccyAfjyjuv' 
Na< hrj Tctvra, yz 'ttccvtcc, yz^ov, kocto, y,o7puv ïnTreç' 
'AXX' o3' ccvfj^ èûîXsi ^g^< 'PTOivrcuv ïf/,f/,s)/cci ôlxXojv, 
Tlât/Tùjy yiv xpamiv s'ûsXst, 7râvTS<r(ri ^' àvK<rasiyj 
T\ci(ri oz (T'/jyaivsiv (iriv ov '7rsi(rs(rûai oi'co, 
E; es yiv oci^fjbTiTjjv ïûstrxv Seo) uàv lovreçy 90 

TobviKcc ol 'TTPoôiovs'iv ovsièsci f/.vêfiO'ciG'ûon ; 

Tov è' àp vTo(3X7ièriv riyiî(èiro è7oç ' Ay^iXXzvç' 
'H yap Kîv oziXoç rs }icù ovTiêccvoç zccXioiyriv, 
E/' ori (TOI 'xS.v z^yov v-yrsi^of^ccty o, tti ksv è'î'Trnç' 
' A^XXoicri or; raur l'7rirs?.Xèo, y^r, yàp \^^oiyz 95 

^f/y^ccr/' ov yoc^ zyojy zri cro) Tzîorza-êa.i oVa/. 
"AXXo oz rot z^'zoJi ffv h' zvi (p^zcr) (3âXKzo c/kti' 
'X.z^o'i y^zp ovToi zyuyz y.ocyji(royjcci z'IvzKof, Kovptjç 
O'jrz (Toiy ovTZ TCO cc}J.cOi Z'KZi yl àÇzXzfrûz yz èovrsç. 
Tcov h' ùXXojv, ci y,oi zarr) Ôoti Tccpà if'/i'i' y,èX(Ziv'/!, 300 

Tav ovK av n Cpz^oiç a,v zXcov, àzKOvroç zu>z7q. 
EJ àyz yyjVf xzi^i^irecif ïvcc yvajMffi xoe) oïès' 
A/'4/a TOI aiya, KzXaivov IpMTiffzi 'ttzp) ^ovp/, 

' Q,ç roj y àvTiptoKTi y^u,yrifray,zvù) Z':^zz<rtri¥ 
Ava-rftTyjv Xvffav d' àyo^rjv ttoi^cc v/jvffiv ' Aynim» 5 

Tl}^Xzior,ç y.zv Itt) y.Xicriaç ku) vriot-ç ztffctç 
H/g (Tvv T£ yizvoiTiccorj KoCi olç Irâcoiciv 
'Ar^.zioriç cc^a, VYiœ ôo');v aXaèz 'zpozQvo'ffZV) 
Eç z^zrccç ZK^ivzv sg/xo<r;v, zç 5' zaocroy^lSijv 
Biicrz Qs<Ai' àvà h\ X^va'ri'tècc zccXXcrccpriov 10 

c 10 OMHPOT lAIAAOS A'. 

Ot yAv zTsir ùvccfBâvTéç l'ri'TrXeoii vy^à, Ki'kîvôa,, 
Kaovç Ar^sioriç à'TroXvf^aiveG'âoii uvcoyev. 
(ji à'TrsXva.uii'Ovro, kk) sic cîXcc AVf/^ccr' tjSocXXov 
E^ûov ' ATroXXctJvi TiXrjS(r<rc<rÇ Ï!cccTûf/.(2cx,ç olù 

Tccv^ûuv y,o a,lycot>i -Trccpoc &lv ccXoç ccrpvyèTOio' 
Ki/i(r(ri] à oupocvûv ixsv zXiffffoy^ivri -TTè^i Kccrvâ). 

Clç 01 f/Àu rcc zûivo'jTO Kccrk arr^ocTOV ovh' ' AyufjLèfÂ,\>ojv 

Ariy^ i^iOOÇ, TïjV TT^UTOV iTTfJTStXT^ar'' ^A^iXrjt. 

AXX' àys TccXÛvfBiov rs acù Eh^v^ccri^v îr^oo*g£;îrÊ, 20 

Ta) Of S(r0CV ZrjOUJtZ ko,) OT^'/J^U ôéOCCTTOVTi' 

' F.^^/itrôoi' ;iXiarif]y ïlTjXrjiâèsco'A^tXjjoçy 
^si^og èXouT ccyî^èv Boicj^Vèa KO.XXi'Tràpyiov' 
Ei 02 Kî iJUTj èûj'/i(riVi lyo) es xev uvrog 'iXcofjLcct, 
Kxêûjv ffvv 'wXîùViffffi' ro ol Koù p/yiov î,<rrai. 25 

Tco àifcovTi /3ar;î^ îra^à ôïv àXoç àr^vyéroio' 
M.v^'ljCi^ofCdv è' ïzsi Tè icXieiuç fcci) vtjag (xé(rû'/}u. 
1. ov sù^ûv 'Traoa. rs xXt(ri'/i ku) vr,]' y,i,Xa,lvrt 
îî/u,suov' obh' ccpcc ruyî l^ùv yTjôfjirèv 'A^iXXîvç. - 30 
T(w f/,sv roco(Bria'ot,vrè koÀ ccièof/^ivu (Bua-iX^a, 
^T'/iTriv, ovos r/ f/^iv T^oa'&ÇùJViûVi obo l^zovro. 
AvTccp îyvco '/](Tiv Ivi Ç)^B(r)i (pcovrjffiv rv 

'S.cci^srey KYj^vKèÇi Aïoç ùlyysXoi, rjèe ku) àv^pm* 
'^AfTff'ov 'Ir' ovTi yoi vf/jf/^sç î'^cc/rioi, àXX* ' Ayccf/,îi/,vcovj 

*AXX' àyz, Aïoysvsç ïlccr^ozXèiç, è^uys aou^riv, 
K.at <r<poi)iv ooç àyav ru o cc'jtco fjcci^TVpoi iffTcov 

IT^Of rê &ÎOJV f^OCKOC^MV, "TT^OÇ TZ êv/^TCOV ÙvûpûJTTCOVi 

Koci TS^oç rou (oœcnXfjoç àrnviog. Er^rors ^' ctùrt 40 

"Kpsioj îf/,e7o ysv'/jTUi ocsiKioc Xoiyov ùf/^vvcci 
Tolç a.XXoiç' — ^ yup oy"" ùXo7](n (p^sci ôvsi, 
Ovoè Ti 01 OB yo^coti olf/^oc TrpaTO'a) kou o-Tclffcru^ 
O'TCTCug oî "TTCcacc irjvffi ffooi y^v^yioivTù 'A^ccioi. 

Clç (pâro' ïlcir^OKXoç h\ (piXcà Izb'zsÎÔbÔ ïrot^i^Uj 45 
'E« ^' âyuyi KXKTtfjç B^KTi^tèct. KuXXt7rci^y;c>Vy 'H yd^ !«/' 'Arpsio'/jç êvpvxosi'c OMHPOT lAIAAOS A'. Il 

AÂ'xs è' ôlyeiv' rà è' uvriç '/ryjv Tru^à vtjciç A^a/â»/. 
'H ^' àzKOUtr ày^a. 70Î<ti yuvr; zhv a,ÙTa^ Ay^iXXèvç 
Accfipvtraçf \70ipuv àÇu^ s^sto vo(r(pi Xicc<rôsiç. 

07/ g(P' UKOÇ 'ZûKlîjÇf OgOOJV î-TTl oïvOTSa TTOVTOV. 350 

IToXXà ^2 yy/iT^i (piXrj riprirrccTo, y^îï^aç o^syvvç' 

M.rJTsp, iTTît^ f/j ïrêxiç ye ^ivvjôd^iov ttzp iovray 
TifÂ>i^v -Treo f^oi oÇiXXîv 'OXvf^Tiiog zyyjccXt^Ki 

f^e tvtÛûv iTitrsv. 

' Ayuff.îf^vci)v 55 

'liT(f/y/;(rsv iXcov ya^ s^g; ysouç, ccvroç ccttovpuç. 

' f2$ (pœTO OCX,X,^V^iOJ)/' TùV 3' îkXvZ WOTVICX, ^TiTTiPi- 
'îïf/jii/'/l SV (BivôsCfTlV à?^OÇ, TTCCOCC TTCCrp) yspovTi" 

'Kcc^'^aXif/^co; ccvsèv To'ktijç tkXoÇi f^vr ôfJtftyX'/}' 
Ka; pcc Tsci^oiô ccvtoÎo ^cuÔz^sto èotzovy&ovTOç, 60 

Xg;^; rs f/^iv ^arîPS^iV) stoç t i(pa,7 , g^' r ovof/^cc^e' 
Tsjcvou, 71 fcXaisiç ; Tt ôs (TS (ppivocç izsTO Trivôûç ; 

T'^u 0£ (Bct^v (TTVjdyjiiv iz^ûffsCP'/] -TToèag cokvç ' Ay iX7^zvç' 
Oiffôo,' Tirj TOI rccvTO, siovr/i Trccvr àyoosvoj ; ()0 

Cliyof/,sô îç Q-/]^yjy 'hotjv itôXiv 'îîsrioji/oç, 
T'/jv os oiiv!^â.ôoyÀ'j TS) Koi) yjyoï^èv Ivôocès tôcvjto.' 
Ka< TU. y^iV su oa,(r(rc(,iTo y.é~à crÇuciv visç ' Kyjxioo'Ji 
'Kfi è' èXov 'Ar^s/^^ 'K^vcriiocc zaXXixu^Tiov' 
"X-^utTriç ^' avû' is^svç szcctj^ISqXov ' ÀTffoXXavûg 70 

'îîXâs ôoccç s-TTi iTJaç 'Ayaicjv yccAKoyiTavcjVi 
Av(rof/,svoç TS ûuyuT^a, (pî^on t ccyrs^sîtri à^rûivay 
^7Z[^i/j% f sy^cov gv yi^aiv V/t'/j^oXov ^AtoXXûjvoç, 

IL^VCiCO CC'^CC ff/triTTPa)^ ZUl XlffCSTO -TrcCVTUÇ ' AyKlûVÇ, 

At^sioo, os f/.o(,Xi(j-Ta. ovoj, xocf/^TiTôPê Xaouv. 75 

Kvô âXXoi y.sv 'zdvTsç S'TTSvÇirifJi^yja-ccv \\yocic)y 
Aios7(rôcn ô' is^ïjccy Koi àyXaà èsyûai a.'roiva,' 
AXà' ovh, ^At^siO'/] ' AyuyAf/^vovi Tjvhocvs êvyuy 
AXXcc KaKuç àÇiisi, KpaTspov è' STri f^vûov grgXXf, 
iLœoyjSvoç, yspcov "TrâXiv àysTO* to7o è' ' A'TroKKojv 
t.u^cif/^svov TiKQva-sVi g^g} ^aXa û'i ÇilXoç '/jèv, 81 

'Hks 0' S'Tv A^ysioi<ri koczov (2sKoç' 01 os vv Xao) 
Qv^iCKOv èTTuo'a'VTé^or Tcc h' s-TtcoysTo Kr^Ku ôso7o 12 OMHPOT IAIAA02 A'. 

riaur;; àvoc crr^ocrov sv^vi> 'A)^aicôv' u^j^ja ^£ fjLUiiriç 
Ey eiècuç àyô^èvs ôeoTr^ûTicuç '^zocroio. 3S5 

A.VTI/C îyoj 'PT^MTOç KÛ^.o[JL,r,v 02oy 'û^c/.(jH,zcrôar 
'A.r^Simcc ^' iTèira yji'koq Xa/3êv a^l-^a, o ccvccffrùcç 
^îî'TSiXija'ev f/.vôovy o è'/j rsrèXècrfjLèvoç ka-Ti, 
^riv f/jiv ya,^ (Tvv vr/t ôofj iXiTtcoTiç ^ A'^aio) 
'Es 'K^vŒYiv •^iffy'TrovG'iVy ctyovffi ^à ^âJfct ayotxTi' 90 

T'/jv de vsov fcXKri'/jûév ifBocv zr,^vKiç àyovTiç 
^ov^rjv lR^i(rriOç, t'/ju f/^oi o6<rccv vUg 'A^ociciJVf 
*AXXà crv^ et èvvcc(rai y&y ■âri^ia-^^so 'rroLidoç iîjoç, 
'Ex^ouff*' OvXvfCTrûuèê A/a Xi(rai, si 'Tron hrj ri 
*Yi 'i'TTèi œr/torccç a^ahr/jv Atoç, >]i Koù i^yu. 95 

TioXXccKi yà^ ffio zjctrpoç zvi fAsyoc^OKTiv ùfcov(rcx. 
Yjvy^o^ivriii or è(pri(rêcc x,éXccivsÇ>ii K^ovicjn 
O/y] Iv àêavccroKTiv ànzicx, It.oiyov a,(/jvvciii 
'OTTvrorg fJLiv |yv^^(ra< ' OXvf^7r;ot '/lûsXov âXXot, 
"Hpi^ r, '^è\ ïlo(rèihâm kou HuXXàç ^ AôriV/j. 400 

'AXX(X (TV rov y Ixûovcra, ©eà, ÙTrsXvarao hz(r[/,6JVy 
' ^X, 'lL.x,(xrôyy^ii^ov y.oi.XiffCf.a' it, ^aa^ov' OXv^Ttov, 
*^Ov V>oidpiu)v zdxiovari @so)i avèpsg èè re -Tràvrëç 

lyccicov ' yccp avTZ pr/i ov "TTccrpoç ocf/^èivcou 
"Oç pa, 'zccpcc Yi.povi:jvi fcuôè^ero, tcvoh yaîuv. 5 

Toi/ fcoù ÙTèèdeiffccv f/^ârca^éç Ssoiy ouos r koricrccv. 
Tui) vuv (JAV (jur/iffcccrct îrot^s^go, x>ex,i Xâps yovvcav. 
Al zîv Tscoç \êiXr,(riv \'?ri T^cutffffii' k^r,^ccii 
Tovg h\ Kccrcc wpvy^vaç rs itai àf/,(p ccXex, iXffcci ^Ayuiovç 
Krèivof^évovçt '/va, 'H'o.vtsç i-Truv^mrcti (2a(nX7joçj 10 

TvM èi Koù ' Ar^Éièriç èv^vK^eiav ' Ayuf^êf^ucuv 
'^Hf ar'/jv, or cI^kttov ^A^^cciuv ovè\if îriffi. 

Toc 5' '/jf^BifBzr ï'TTîiTcc QiTiÇy KccToc èccx^v •)(jc.ov<rct,' 
" Vl (J^oi nzvov ifAov, ri w tr îr^eÇov cclva, rexcucroc ; 

AlÛ" oÇliXèÇ TOC^à, V7lV(r)v àdcCX^'JTOÇ KCÙ CCT'/jpLaiV 15 

'^îîo-ôa.i' l'TTèi vv TOI ultra, yJwvôcc Trz^y ovrt f^ccXoc û^v' 
Nuf ^' cly^a, r ùzuf/^o^og xal Oi^v^oç rffè^i t^ccvtuv 

"K-TrXèO' TU ffî iCOLXYi oûffri TiKOV iV (Âiiyœ^Olffl . 
ToVTO li roi è^èOVarU Woç Alï' Ti^-TTlKi^OCWa OAIHPOT lAIAAOX A'. 13 

E/^a*' avT)i ■a^oç O'kvfJU'TCOv DC'yuvvi<pov, ai ks '7rtô-/]rai. 420 
'AXkà ffv jO-Sf vvvy vrivci Trcc^'/jf^èvoç uKVTropoKri, 

M^f/ 'A^CClola'd VOXijJLOV ^ CCTTOTTUVeO 'TTUf/.'Tra.V. 

'Lîvç yoc^ iç ^CIkîkvOv f^zr ocf/,vf/^ov(X,ç AlÛioTriûCç 
A.w^iKccryi o'£ roi uùriç iXiùffsrui OyXu.ttTov^g* 25 

Ka/ 70T è-ÛSlTOC TOI êlf/^l AiOÇ TTOTl ^^uXko/SoCTîÇ ^à>, 

ILoii fjbiif yovva.o'ou.ui, Koci fjLiv 7rei(n<rôai oVa^. 

Clç d^ûi, Çnuvfiffctcr àxélByicoiTO' tov h' ÏXit uùrou 

^COOf/^SVOV ZOtTOC Ôuf/.ÛV, iV^CUVOiO yvvuiKoç. 

Tirjv poc (Br/j ûcèxonTùç cczr^v^uv. Aùràp 'O^vo'O'evç 30 
Eç "K^vo-riv iKccvéVi âyojv h^yjv ikcctoi/^Qi'/iv. 
O; h' ors èrj XiyJvoç '!ro'kv(èzvôioç svtoç 'iKovTOy 
'IffTicc fJL,iv (TTZtXu,vTOi ôiffocv è' Iv vr/l' fj^^sKuiv?}' 
'IcTTOv IffroûOTcrj TgX«(rav, 'TcpoTOvoitriv v(piv7îç 34 

Ys.cc^xcû\.^f^Ol}ç' ttjv è' sic oopLov TT^oé^vo'a'ccv l^srf^oîç' 
'E;s ^' svvàç \(èa,Xov^ koctcc ^\ Tff^vf/.vyjO'i ièrjcra.»' 
'E«^g 'doù ocvTo) fBoclvov st; priy^vi ôu.'Kctfffrriç' 
'E« ^' \}cocTOfÀ,^yiv fB^(ra,i> i}trj(èoXco ' A^roWavi. 
'E» ai 'K^ucri'iç v'/joç (Bjj TrovToxo^oio 39 

Trjv f/^zv ZTTZiT ZTr) (Bcûf/^ov âycov •^oXvf/.riTiç 'Oêvtrfrèvçj 
Ylurpi <piXco zv X,^^<yi riôziy koli yAV T^offzèiTZV 

'fl '^^va-'/j, T^o [jC ZTZfÀ.'^zv àvu^ ccvègâJv ^Ayufj(,if/,vtuv, 
Tlalèoc rz <ro) ccyZf/éZv, ^oijSûit 6 iz^rjv 'zKocToy^^riv 
'Pg|a< vTTZp Auvua)y, o<p^ iXa(roy^Z(rôcc uvciXTCtj 
"^Oç wi/ Iv 'A^yziûKri toXvo'tovu Ky,oz' zÇ^fJKZv. 45 

*^Q,ç z'i'TTûJv, Iv X^^o'^i riêzr o èz M^octo yocl^cov 
Tlou^a, ÇiXtjv toi è' ùxa, ®zû> xXzirrjU zx(x,T6f^(3'/j» 

'^^èiriÇ ïffTTjO'CCV ZuèfJt^'/lTOV TTZP) (2cOf/,0V, 

'K.zpvi-^pavTO è' i'TrziTOC) xcci ovXoy^vTocç knXovro, 

TolfTiv ^\ X^va-ziç ^iyot.'h! zv'^ztoj xf^^^^ kvot.c'^m' 50 

YiXvù'i (À^zVi 'A^yv^oTo^, oç X.^v<r7iv ày^Çi/BzlByjKCtç, 
K.tXXtt.v TZ ^oiôzriv, Tzvzèoio tz i<pi àvcc(r(rziç ! 
'aèt] (jtÀv TCOT^ Zf^zu Trâ^oç zkXvzç ev^ocfjt.zvoio' 
Tif/.ria'aç fjùzv ZfjCzi y^iya> h' i-^pao "kuov 'Ayo(,im' 
'H^' 'in Koà vuv ^oi to^ Izstik^^vov UKou^f 55 14 OMttPOr lAIAAOS A'. 

"H^;j vvv Auvocoltriv ccsikscc "koiyoM àyyjuov. 

AvTOiP Ix&t p év^civrOi KCi) ovXo^vrag "Tr^opàXo'/T-Oi 

PiZ ïo'jffav yXv 'TTpcoray ko.) icÇicc^ccv, kc/À zou'^ccv, 

'M.TjPOvg r l^iToci^ov, Karâ tî Kvla-a"/] \Kœ}^v\l^u.Vi 460 

AiXTVva, 'ZoirjfrccvTSÇj Itt avrcov o èou,oôèr7;(rKi/' 

KaZs S" It) (TyjZyt'i yi^uVi \%i o cùêoz'a oivov 

A27(3s' Àoi h\ "Ttap ocÙtûv iyjiv 'Ziy.'TrcôfèoXa yjofflv. 

AvTap iTèi Kurcc yJ/]p' iKU'/iy kcci o'iv'kot.yynicA, -zâffciVTO, 

M<VryÀ?cOf r ci^a roixXUi '/cou à^(p' o,8sKo7(riv Wsi^av, 

"ClTTriffâv re -zsoiÇipaèècijç, l^vtravro rs 'prâvra,, 66 

Airàp, Its) 'ZCi.va'ccvTO -ttovov rsrv/iovro rs otyJrUj 

Aa/j'yyr'* ovèé ri ôvf/joç ihzvzro oocirog ua"/;ç. 

Avràp è'TTèi rsù(Tioç kcci ïh'/jrvoç êf \^ov sWû, 

Y%.ovpoi fjàv fc^'/jrr/caç Z7r£(rre-<pccvro "Troroïo' 70 

t^6Ji^ri(roi,v ^' àocc 'Trôiciv, l-rao^âf/^svoi oz'ZcciffG'iv. 

O/ ^2 'ffccv^if/ji^iot f^oX-TT^ Qèov 'iXcx.(rKovro^ 

KciXoi' ccziôovrzç vair,ova,, kov^oi Ay^uioji/j 

MêÀTTOvraç 'FjKûcs^you' o os (p^zvu riP-Tnr àzovuv. 

"^îîf^oç è rjîXioç tcccrèOVi xcc) f ~< xviÇ&.ç tiXÛSj 75 

A^ rors x.oi(Juri(roi.vro 'xa^cc 'pr^vfjuvrjo'iu vr,oç. 

'^Hf^oç ^ Tjoiykviia, Çav/j podoèoc/crvXoç 'Hcog' 

Kc4< ror zvèir ccvâyovro y^rà, (rr^arov eù^vv Ayaim" 

Toiffiv b' tx,f/,èvov où^ûv m ixocé^yoç ''A'ttoXXuv. 

Ol h' larrov (rrr,<rûi.vr\ àvu ô 'i(rricc XîVKa mrao'a'a.v, 

'Ev ^' àivèfJLOç Tô^rias f/A(rov tcnov, cculÇ) h\ %vy,oc 81 

'îtriipYi TûopÇv^iov yijiyaX iccys^ vr,oç lov(Tr,ç' 

*H à' lôii Kocrot, KVfJua, hiuTT^riffffovffcc kzXsvÔqv. 

Avràp iTTii p iKovro xocrcc (rr^ocrov îv^vv Ayùe.im, 

N^a [JiAv o'îyi fc0.uiva,v êtt' ^ttsi^oio î^vco'av 85 

"T'^l'ov Itt) '^a-i^ccôoiÇi vTro s^fjcccrcc (jlockpci. rccwccruv . 

Avroi h\ (TKièvccvro zurà kXktkjcç n victç re. 

Avra,^ y^nviB, v'/iv(ri Ta.^'/if/,£voç uKVTO^oiO'h 
Aïoy&vrtç Ur/Xioç v'tog zirodûcç ukvç AytXXivçt 
Ovrs Ttor ilç àyoc/iv 'rœXîo'fcero Kvhiccvn^ocv, 90 

Oûrg zsor'' \ç zsoXiy^ov' àxxà ÇÛiv6ûê<rKS ÇtXov k^. OMHPOT IAIAA02 A'. 15 

'AàX' ors ori p ix, roio èvMOZxâr'/j yèner 'HcuÇy 
Ko,) rore o^ zs^oç"07^v(/.'7rov ïffav Qsoi aTzv lovrzç 494 
TLâvTèç ct^^oty 'Livç h' rj^x,^' &ir(ç ^' ov X^Ûst l<psTf/,iuv 
JJaiooç lov, àXX' j^y' àvz^urraro kv^àiCx, êa,Xot,(Ta"/iÇy 
'îÎB^irj kvi(oYi f^iyocv ovpccvov, OvXuf/.'Trov rv 
Ey^Sf o' êu^voToc Kpoviofjv cctîp hf^ivov ùXkm 
^Ax^ordr^ xo^v(p^ ToXuèsi^c/.èoç OvXv^toio. 
K.oci pcx, 'TTcc^oiô'' uvroTo Kaûî^iro, kou XccfBs yovvm 500 
^KKiHj' oî^in^ï] h u^ VT àvûè^sâJvoç îXovcrcCf 
Ai(r(roiA,zvrj T^ocrsec^s A/a K^^ovicovcc àvoc^cru, 

Zgy Tun^, s'/ -TTOTS ûrj es f/,sr àûccvocTotartv ôvfja'êt, 
H îTéii ri s^yM, Toès f/^ot zpy^rivov lixècop' 

Tfft'/jO'OU f/jOl v'iOVy hç Oi)KV(À,OPUTC<,rQÇ ôiX'ksjv ' 5 

'Etâst'' àrâ^ f^iv vvv yz ôlvcc^ àvè^cÙv 'Ayotf/y&^vûov 
Hrif^Yiffzv' iXav ya^ lyjn ys^aç, avroç à-^ov^aç, 
'AXXa (TV "TTi^ f^iu rîcrov, 'OXvf^'Trie, iÀ,r,mTcc Zgy* 
Il-oÇi^cx, iTi T^Msa-ffi riûst z^âroçy o(p^ àv 'A^a;o< 
Tlov i^ÀjOv riffcoffiVi o<piX'koj(rî n l rtf/^TJ. 10 

* Clç (pocro' TTjv è' ovTi 7ff^o(ri(P'/; vsCpêXyiyi^îrcc, TaSvç, 
'AXX' dzèûjv o^v rjffro' (dèriç è\ wç ri'^a.ro yovvsjVj 
Clç i^ST è^9r£(pyy7a, ku) s'/^sto èsvré^ov aùriç' 
"Nijf^s^Tèç [À,iv è'/j f/,oi v'xoffyj.o^ fcoù ftocrâvBva'ûVy 
ri wpro&iT îtt&i ou rot ê^r; Oioç o(p^ zv èiou^ \j 

"Ocrtrov iyco f/,5rà tuo-iv ànf^orurij G>èoç sifjut. 

Trjv è\ f/^iy o^ê'/iirccç Tr^offiCprj tie<psX7jye^ircc Xevi' 
H et] Xoiyicx, i^y\ or Zf/J i^ôoêoTîjfrat Içricuç 
'H^riy oTCiv fju l^iô'/iffiv ovsfdsioiç l'TTSsa'G'iv. 
'H ^g fccù aircuç f/,' ccîs) Iv àûavocroKri Qsolcn §0 

t^sifùû^ zot.î TS ^g (p'/iff) y^dyT] T^costrffiv à^riysiv. 
AXXa (TV f/^èv vvv avriç uTOff-ri^Sy f/.-/] ri vortffi) 
H^jj* g^o) ^g H,z rcwTcx, (jjiX7i(Tsrccii ôç-^cc rsXio'a'af. 
Ei 5' uysy roi zê(pa,X7j xocruvsva'of/^uiy ôç^cc -^stow^ç. 
Tovro yù^ g| If/Aûsv y s (/Ar dûavâroici y^èyiarov 25 
TiKiÀ,oi)^' OV yà^ \yJov TffuKivây^erovy ovo a'xa.rT^XoVy 
Oy(3' krikivrririv y y o, ri jczv }i,i(pcû\.n xarui/èV(rco' 16 OMHPOÏ lAIAAOS A/ 

H, H.ai Kvuviritriv 'fr o<p^6(n vevtrs K^ovieoV 
^A^p^officci àoa, y^ùuTCti iTeppcutrccvro cIvuztoç 529 
K^uroç Ùtt' dûccvccTôio' yÀyuv è' \>À7.i^iv" OXvy^irov. 

E/f ocKoc dXro jSccêiïocif Ùtt' cciyXrisvTOç 'OXy^Toy* 
"Zjîvç oz èov '?:ooç OiJUiOt,. Qzoï è^ af/.oc xctvrèç àvstrrccv 

E^ iOiOOV, (T^pOU rrCKT^OÇ IvUVTiOV ol/èî TlÇ ïrXf] 

'M&7t>cii i';Té^)^of/,svov, ccXX' àvTiOt ta-Tccv ôcTuvreç. 35 

'Hynoifia-sv loouc'i on oi (rvc^Cp^ocffo-ocro fBouXàç 
A^yvcoTTè^cc QèTtÇi ûvyocrrjp oiAioio y'spovTog. 
Avrtztx, }ce^TOf/Jot(rt A/a K^ovicovcc v^oan^vha,' 39 

Tiç a ccù roii ooXof/yfiray ©éojv (rvi:/,(poa.(ra'o(.TO (3ovXocç ; 
A;e; roi ÇuXov zo'tiv, s^sy octo vo(r(piv kovrcc, 

W^o(p^m TiTXy]K,a,ç itTÛ» zxoç, 0, m V07i(r7jç. 

T^v h' rif/^ii^sr è-Trutoc Tocrr]^ ccv^pm n &suv rt' 

Y.\hr}(rnv' ^ccXe-nroi rot Ïcovt, kXoya ts^ \ov(nj. 

AlXX ou f/jîV K iTtSlKèÇ KXOv'sf^SVy OVTIÇ iTTUTO, 

OvTi &ècijv '^r^orz^oç rovy elfTéToci, oir uvûpaTrœv' 
Ov 0£ X èyofv à.xocvèvês Qs&)V lôiXoif/A ti07J(r0Cl, 
M^ ri ff-j ravTot, 'zKOiffra. èisi^èOy fjt^rihX ^zrccXXa. 50 

Tov yi^zi(B'cr ZTrèiroc ^owttiç -xôrvicx, "Hf;j* 
Ahorurz K^ovîèfji croïov rov [jl,vÔov 'izi'Tnç ; 
Ka< Xiriv ffz "Tcc^oç y ovr ù^oy^uiy ovre f/.sra,XXM' 
A7\.Xûc f/,uX svurjXoç ra, (p^d^SKij aW lûiX/jcûoc. 
Nyv ^' aivâjç ^èièoïKU koctcc <p^Zi/a,, fJL.7] tri 'ttupux^ 55 
A^yv^oTrsÇpc ©irtg, êoyccrr^^ àXtoto yspovroç' 
He^iï] yâo (TOI ys zsccPi^iTOy kou Xa/3g yovvav. 
T?j (T o\ûi) Kocrocvivcrui îrriru^u,ov, ûç ' ?iviXfj» 
Tii^Yia^Çi oXi(r7]ç oz voXzccg ztti vt^vtiv ' Avoctàv, 

T'/iv à'7ro(,f/,Zi(2of/,èvog -r^oa-zÇr] vz<piXyiyzozTa, Zgyj* 
Auif^oi/tT^j oùù f/,zv oi'scct, oùèè ffz Xnôco' Q\ 

Yl^ri^Ki h' 'zfJL'xr}!; ovri èuvria-zoci, àXX' ccttû êvf/.ov 
MdXXov £//-<o; za-zoci' ro èi rot KoCi piyiov zcrrut. CMHPOr IAÎAAC2 A'. 1'^ 

EJ è' ovrco 70vr IffT'.Vy èf^oi fA.îXXîi <p;Xov ztva.i. 

M^ vv TOI où ^pcci(rf/yCO(riV) offoi &soi ù<r iv 'OXvf/^XMi 
"^A/rtrov lovfff ots zîv toi àcc'TrTovg ;^ê7^aç l<psi:o. 

'^Clç Ï(PCCT' î^èsKTSV è\ (BOCOTTIÇ TTOTVlCi ' H^^* 

Ka/ p àx.iou(ra, zaûijrTTO, îTiyvâf/.-^l^cura (pl'/.ov zt/^. 
" Cï-^û'/irruv ^ ccvà, èœ(A,o;, Aioç Ssoi ov^avicoveç. 70 

To7(nv ^' "H<pcx,i(rToç zXvTOTzyvTjç n^y^ ccyo^zvuvy 

ri O'/j Xor/ia, è^yoc Ttxù KrciTai. ovo sr avszra, 

E/' d'/J /r(Pci} èfSZCC êri^TOOV ïpi^C/AVZTOV ôjoz. 

'Ky ^2 Qsoïtri KOXcOOV èXcf,'Jl>i7 O'J' Cvès Ti OCCITOÇ 75 

'KffûXrii io-ffZTcci rjêoçf iTTzi rà yj^nova, viza,. 
M;;t^< ^' lya '7ro(,oc<,(prif/^ii zcCi uvr^ tts^ vozovffT^, 
TiocT^i (piXu i^rr/joa, (p'z^îiv A/î', ocp^a y^ri avTS 
'NëtxsiT^o'i TTocrr!^, <rvv d' rjfjuv ^uÏTa tk^u^tj. 
'E'/'Trsp yâ^ K \ôiXr,(riv 'OXvy^Tnoç àcn^o'Tn^Triç, 80 

'E| ihiuv (TTv(piXÎï,ai' — yàp -zoXv Çiî^toctoç zo'tiv. 
'AXXà crv TQv y ZTrUfftn Kuôâ'TrTèfrêcci i/^ccXcczolirir 
AvTtz' i'Trziff 'iXoLoç 'OXvf^TTioç k(r(rzTCii '/]fuv. 

' Oç a^' 'e(pjj Koù kvc<,\%a,ç èî'Tra.g ccfj..(pizv'?rBXXov 
M.-/]T^i (plx-^ \v y^si^^i Tiâsti zaî y^iv îr^Ofrss/^rs* 85 

TèTXaûl, f^rJTè^ if/y/li ZOc) kvc/.ffyZO^ K7\hoy,lVT, -TTS^t 

M.yi <rs, (pîXrjv vep îov(ra,v, îv û(pûœXy..oï<riv 'ihœy^at 
Qêivoy^svriv' tots ^' ov ti 'èvvr](ToyLcciy ocyvvy^îvoç îts^, 
'K^cx.KryAlv' à^yo^Xiog ycc^ 'OXvyyTioç àvTiÇi^&ffêoci. 
"W^Ti yâ^ [JLi Koc) ccX7^0T àXê'E,îf/Avcx.i f/,syyOcâiTOCi 90 

'PZ-V^g, 'TToèoç TZTOCyOJV, CCTO I^YlXoV ûiffXSCTlOlO' 

Ylav è' Tjf/jccp ^s^of/j'/]Vj àf/.a, o rjiXtco zcctccovvti 
IfLccTT'Tna-oi' ÎV Krjy,vco oXiyoç ^' îTi ôvfjuoç svîjsv' 
'¥.vûc(, ybz 'îiivTi&ç àvèpiç à(pot^ zoyta'ocvrû 'ttso'ovtcx, . 

^^Clç (pccTO' fjbèièyi(rs'/ è\ ©set X&vzs^Xèvoç "il^r]' 95 
HA&ioj^a-atroc ^ê, -Trotièoç l^è'^ocTO yjtp) zwmXXov. 
AvTcx,^ 7o7ç aXXoKTi ©soïç iV^è^lOC 'zà(jiV 
Oivoy^osii yXvzv vîztup olto zpyjT^j^oç a(puo'a'ojv. 
' Acr^SŒTûç 5' «V IvupTo yèXcoç y,o(,zà^i(rci Sîolo'tV) 

D 18 OMHPOT lAIAAOS A'. 

'Clç '/^ov' ll(pu(a'TOu èià èojfcocra, 'TroiTvvovra. 600 

^ Clç TOTS f/,\v 'TTPO'TrCX.V Ti l/,Ot,0 iÇ rjîXiûV KOCTCCOUVrCC 
^OCIVVUT^' Ovèî Tl ôvfjCùÇ ïhèVîTO èoClTOÇ Vi(Ty,Çy 

'M.ovffccm ô\ ai ànhov^ ccf/,èil3of^èva,t ott) xocXi}. 

OJ t/^iV KOCKKiiOVTiÇ ï(èaV CiKOVOS èKCCCTOÇy 

H<;^^ Ixâcrrif) hut^cc ts^ikXvtoç cci/^Çiyvriiiç 

tiÇ/uia-Toç 'zoirjfrsv lèvtt^a-i TpccTTihio-cri. 

ïèuç h\ T^oç ov "kiyoç ?ir 'O'kv[jt.'ffioç àcrri^O'prriT'/^Çy 

' Kvûct TTu^oç aoif^ciô' , ors fji,iv yXvKVç vttvoç Ikki/oi' 10 

'Evûu Kuôèvè' àvcc(2àç' '^rcc^à èï, ^^vo'oû^oi'ûç H^^î. #• OMHPOr lAIAAOS B/ 19 THS 

^OMHPOT 'IAIAA02 

'PA'^^aAlA ^ rPAMMA, B'. 
AAAOI f^sv pcc &îoî Ts Kui àv&^sç tT'Troxopva'TUff 

Ey^OV 1T0Ci'VV)^lOl Alex, ^' OVX ïy^S V^èuf^OÇ VTVOÇ' 

Il (f/,7j(r)j g hXicrri oz tcoKiccç, ItÙ vyjv<riv ^Ay^ccituy. 
*^H^g èi 01 Kccrà, ôv(À,ùv ù^icr'/] (puivsro (SovXrjy 5 

n£,a.\|/a< £tr' 'Ar^zièi^ ' Ayufcîf^vovi oùXov ' Ovsi^oi»' 
Ka/ f^iv (pûi)v^(Tcx,Çi i'TCza, 'tttîoozvtcc Tr^offrjvha.' 

^âff-'/c iôii oùXs'Ovei^Sy ôouç itt) vîjocç 'A^aïuv 
'Ex^^yf Iç KXiffîriv ^ Aycx.f/^îf^vovoç 'Ar^s/^ao, 
TlàvToc f/^âx' àrpsziMç àyop&vif^svy ùg îtitsXXm 10 

0a)^)j^cx,i g xzXéVë KDc^y] zof^OMvrccg 'A^a/oyç 
Tluva-vOiri' fw ycc^ jczv sXoi "XoXiv sv^vocyvtocv 
Tpûuojv' ov ycc^ W àfjLÇÙg 'OXv^'tticx, êcof/^ocr' è^ovrsç 
^AÔâvûCTOi <p^oc^ovTa,i' êTgyvaiM/i^s yu^ u-yrccvraç 
*'H.^y] XKTffo^ivri' T^œz(r(ri h\ nrihe ^(prJTrrcti. 15 

*^Oç Ç)dro* (Bjj è' cc^ 'Ovet^cgj iTÙ rov f.cvûov ufcovan' 
K.a^'TTocXif^ckjg è' ïxuvs ôoàg z-tt) vriaç ''Kyaiuv* 
B^ h' ci^ It 'Ar^SièTjv 'Ayccf^sf^vovex,' rov ^' izi^avsv 
Ey^ovr' Iv xXiffîrii 'ttz^) ^' ccfÀ,(3^o(nog Ti'îyvô^ v'Zvoç' 
2t^ ^' â^' xjTn^ xs<pccX7Îgj l^i'/jXT^Ïoj vit loizcoçy 20 

N£<rro^/, Tov pcc (j^ocXiffrcc yz^ovrcov rV ''Aycc^i^vm' 
]lcu f/,iv IsKrocpLsvog '?r^o(rî<pMvzz ûsiog ' Ovsi^oç' 

Ey^g/ç, 'Arpîog vil ^cx.t<ppQvogi \'7r'7roocc[^Qio j 
Oh ^^ri Tirccvvu^ioii ivhîiv ^ovXri<po^ov ôîvè^u, -0 OMKPOY lAlAAOi B' 

' Clt Xotoi r î7riTèr^u(pc<,raty y.cci rofftru, ^if/,7jXè' 25 

j\yj' îfi,iêsv |yi/£ç ÙKoc' Aïog èî roi ôl'yyiKoç ùfji,i, 
Oç ffîv, ai/ivûiv Icùv, fj^iya, K-/ihro(,h ^^' IXéui^zi. 
Qco^r,^cci (Tz KîXiV(rè Koc^r, KOfJuôùJvTccç ' Ay^ût,iov<; 
Ylavcrvoiri' vvv yoc^ mv. zXoiç "ttoXiv sv^vccyvtccv 
T^&jijv ov yoL^ \r k^<p'i<; 'OXvy^vioc hcuu^ar 'iyovTii; 30 
Aêuvccroi Ç^cc^ovroci' iTriyvay^-^zv yàp ci'7:u.\Tc/.ç 
YioTi }a(r(ro[Ji.îvyi' T^uîcffi ^\ Kr,hz iÇr,r-ai 
h.K Atoç' àyjM (TV (Triffiv \yj cp^ec), f^r^hi as Kriûr] 
Ai^sirat, îvr ccv ers y^y.iÇ'^uv l'ûvoç kvr,'/i. 34 

'Or a^a, (psov/jerccç ccTnl^riTèTO' tov iXiTT^ avrov 
Tôt (p^Gi'iovr ave/. ôv[Jt.ov, ce p où rsXzsa-ûcci ïfJLsXXs' 
^'/i ya^ oy a/^jî^rs^v TI^iocf/.ov "TtoXiv rjiJLccri xsivo), 
iSriTTioç ovûè TU, rid>] u pa Livg f/,'/jdsro î^ycc. 
&ri<rBiv ya,^ it g^sXXsv £^ oCXyic/. rs (TT0V(x.yJi.ç, tz 
T^ctxri Tî Kot,i A.ùvoLo'ÏGri èià KpccT&pàg ùcrpuivag. 40 

Ry^èTo g| vTTvov' ûii'/] èè [j.iv àf/.(piyvT'' oy^(P'/]' 
R(^ZTO oo§0a)ûs(ç' [À,aXuKQv è' ïv^ws y^ircUvoi, 
KaXûv, vfjyuTèûv' 'ttî^) h\ (Â>'zyot, (èàXXzro (pôl^oç* 
Ilo(r(ri ^' VTTO Xcirot^oïa-iv lè'/j<raro za.Xà •^îhXoc,* 
Apt,^) k^ ajÀiOiffi (BuXero ^iÇog cc^yv^oriXov' 45 

'E.ÏXSTO Oi (rfiîJTT^OV 'TTocr^uiov a(pûiTOv dis), 
!Syv ru il2'/} aura vyjocg 'A.ya.iî)u yaXxoyjroovm. 

'Hii^ç ^iv pot. 0sà '7r^o(rî(^yiarzro pt^cczoov "OXvf/^'^ou, 
X'/}vt Çouç è^èovtra, /coct û'/.Xoig àôa,va,roi<nv' 
Avrà^ K'/i^vKiO'a'i XiyvOÛoyyoici fciXzvi, 50 

J^ri^vtrcav ày-o^rivhz Ku^rj KOfJ.omruç ' Ayaiod^' 
OJ ^iv iZ7i^vtr(rovj ro) è' rr/zî^ovro yL,oùC Zza.. 
BouX^ 0£ Tç^urov (JuzyoLêvy^oov î^z yzoôvroov, 
Nea-TO^zri -ru^à \>ri^ W\)Xoiyznog (BuariXjjoç' 
Tovç oyz (TvyKuXza-uç, TVKivriV yjorvvzro ^ovXfjV 55 

KXvrz, <piXoi, ôzlog pLoi z\>u'7:viûv tjXÔzv' Ovzi^ocy 
' Ay.fB^o(ririV hà <jvx,ra' ^^ci,}.icrra, ^s ^zcrro^i hico' 
JLiOoç rZy i/j'zyzôoç re, (pvrjv ry oiyyia'ra, \ûx,zi' 
^TTJ h' cîo v'Tn^ fCZ<pcx,X7Jçj KGcî f/^s T^oç (JiÂiêov Uirrzii. OiMHPCY IAIAA02 B'. LU 

EyJs/Çj 'At^îoç vis èu't'(p^ûvoçj iTr-oèocy^oio ; 60 

Oi "yprj TTocvvvy^iov svoèiv povKrjipo^ov àvopu, 
' Cli Xaoi r è'^ir2r^cc(pccra{, kcci roffccx, ^s^pjàê. 
Nyv ^ IfAôiv ^vvèç ÙKot,' Atoç ^i TOi àyysXoç stfA,(, 
*'Oç ffîVy âvivôsv lojVi fÀ^îyu xyièèrcci, ^5' îXsoctpëi. 
QeaPi^^ai (TZ >ciXsv(rs Koc^rj Kof/.ocjvrciç A^aiouç 05 

Uccvôrvèr/j' vvv yù,^ kzv i'koiç '7ro?jv sv^vâyviccv 
Tpuav' ov yà,^ 'ir ccf/,(p)ç 'OXvf/jTicc êco^ccr ïvovrsç 
*A.ûa,vccToi (p^œZpvTcci' î'Tnyvay^i^zv yap ocTruvraç 
"H^r] Xi(r(To(À,ivri' T^uza-ffi ^s Ttri^z l(p^'7rrui QQ 

'E» Aïoç. àXXoc (TV (T^civ lyz (p^sa-tv. ' Clç o fÂ,zy SiTtàv 
"CltyzT à-roTrrcc^svoç' s^g ^g y'kvavq v-rvog àvTJfiSP. 
'AXX' ctygr', cc'i xiv TTcoç ûu^rj^of^zv viaç 'A^ccicHv. 
Tipurcc h' zyuv ztzo'i •Trzipyja'Of/.ciiy ri ôzfÀ,iç g<rr/, 
Ka; cpzvyziv (Tvv vrivffi '7ro7.VK'krti(ri zzAzutrcj. 

'XfÂzlç S" àXkoôzV CCXkoÇ i^T^rVélV ZTZZCCriV. 7»> 

Hro; y oi)ç Zi'Truvy kolt «^ g^sro' roiffi à c&vzGm^ 
Ngcr^y^, oç pcc llvXoio ccvcc^ rjv ri^aêozvrûÇi 
"Os ffCpiv zvCp^onojv àyo^'/itrccro kcc) f^zrzsiTZv 

'O (piXciy ' A^yzico'y '^y'/jTo^zç 7jè\ /xs'^ovrgç, 
Ei yAv 7iç TOv ovzi^ov 'A.^cciotJv aXXoç zvic'Trzy gQ 

"^gy^oç KZV cpccïf/yzv, Tcoà vocr(pi^oif^sôcx, f^uXXoV 
Nyv ^' ièzvy oç (JAy à^iffToç zv) ffr^ccTu zvyzrai zJvai. 
'AXX' ccyzT i u'i KZV TTùJç ûoj^rj^oe^zy vlaç 'A^cc;cov. 

'Oç à^cc (poovrjffCiÇy (iovXrjç g| 'h^'XjZ vzza-ôai. 

OJ h' Z'7! CCvicTTyiCaVi "TTZiÛoVTO TZ "TTOlf/Ali Xocuv, S5 

l/K'/iTTrov^oi (Sua-iXrjZç' ZTrzffo-zvovTO h\ Xaoî. 

^Hy'rg g^fga Zifft (j^zXKTffocœv àèivuaVi 
IlzT^'/jç ZK yXa,(pv^r,ç uizi vzov z^yjjyAva^m^ 
làoT^vhov ^g 'ïï'zrovrai z-tt âvôzcrtv ztuPivo7<riv, 
Al f/,zv T zvûa, àXiç zirz'TrûT^a.rciiy cet èz tz zvÛW 90 

Clç 7UV zûvzoc 'TToXXcc vzoùv Ùto Kai KXi(riua)V 

^YLiOVQÇ -TT^OTCt^Olôz fBocôztrtÇ Z(rTi^OCOVTO 

IXuoov ztç àyo^'/jv f^ZTà èz (rÇ>i(riv"Oa-(ru, ozorUh 
'Or^vvovff Hvoch Aïoç olyyzXoç' ol è' àyzPôvTO' 22 OMHPOY lAlAAOS B' 

Aacôv i^ODrufi of/^aèoç è r}V ivnct es ffÇzag 
}^'/j^uzèç (SoouPTzg l^rjTvov, èl-TTor' àvrrjç 
'2,^oluTj ocjtovffiictv h\ AiOT^eÇ)iuv ^cco'i'kricov. 

Ila,U(ra,f^svoi KXcx,yy7Jç' ccvca ^\ k^iiojv 'AyafMi/^vcov 100 

*'H<pa.i(rroç fjàv huKî Au K.^ovtcovt (xvukti' 
Avrocp oipût, 'Lsvç huKS êiazro^a) 'A^7s;(pofr>j* 

AuTUP avrs IlgÀOT^ ^cÙk 'Ar^£<, -ttoi^/avi XocmV 5 

Avràp ccvTB &us<rr ' Ayotf^sf^vovi XsÎ-tts (po^yjvuif 
HoXXÎ^a-i \>Yj(roi(n ko.) 'A^ysi TffccvTi àvoco'a'eiv' 
Tû> oy IpsKrâfJUSvoç, éW ' A^yuaiffi fjt^srrivèct, 

^Cl ÇiiKoi, '/j^ojèç Aocvaoiy ûe^ocTrovreç A^r/OÇi 10 

Xsvç (Â,z (/Àya, K^ovlhriç àrrj îvior,(rî (Bu^siri' 
'^tvirXioÇi oç -TT^iv fjAv f/.ût vxza-yzro y.cci Kunvéva'êVy 
"îXiov \x,xiP(ra,vT ivruynov àTroviscûcci' 
Nyy ^g KûLKTjv k'TtcK.TTiv l2ovXéu(rcx,TOy zoci fcs zsXèvei 
Ava'xXiOi "A^yoç iKicôcci, iTru toXvv cuXècru Xuov, 15 
OvTO) 'TTov Ai'i' yAXXet vTré^f/^svn (piXov Sfvocij 
"Oç ^y} ToXXâojv ToXicov KocnXvtre xu^vivu, 
'H^' tri fioù Xvffsi' 7ÛV yà^ z^ârog la-ri fÀ^îyiirrov, 
A((rvpov yàp roês y sct; xoù è(r<roy^èvoi<n "Zvâèffûcn, 
Mà-v^ ovro) roiovès rotrov^z ts Aaov ' Ayaiuv 20 

"A-tt^^ktov 'ïToXèfJUûv 7roXsu.i^èn>) rj^\ ^ccyiffêai 

Wv^POCCt 'ZUVpOTipOKTi' TèXoç ÙVTCût} Tl 'TrèÇut/TCCt. 

'EiTSPyâp K lôiXoif/Av 'A^aioi n T^coiç rz, 

"OpKiM 'TTto'rà. ra,(JuovTiÇ) à^iûf/^r/ûrif^svui cçfA,(pco' 

lipcôoiç f/Àv Xî^cc<rûce,iy iCpicrrioi ocffoi ioccriv' 25 

Tpcoojv h' oiv^^a iKaa-ro)/ IXoif^sûa, ùivoyoivn)»' 

rioXXoti ;c£i' hxoihç hivoiaro ohoyaoïo, 

Tôtra-ov \yû (P'/jfJLi TÀsaç èf^f^evoci viug A^aict/v OMHPOT IAIAA02 B'. 23 

UoXXîav l» 'TTo'kîav zyyj.a-roi.'kùi olvèoiç zocffiv, 
Oï 'Xi (jf.îyoc 'TrXâ^ouff'ii xcci ovk ziaxr sûîXovrcc 
'IXioy s%,T?P(ro(,i &ù vaiof^îvov TrroXtsû^ov- 
'Ei'vsa è^ (3&(Bâoc(n Aïog fÀ,&yâXov sviavroh 
"K-oci è')j èov^cc cztryj'Trs vsâjvy zut ffTà^rcc XèKvvrui' 135 
Al ^s -TTûv '/i[/,iTS^ui r k'koyoh ^«' vritia. rsKvay 
"Eicx^T \v) f/.S'/d^oiç 'TrorièiyfAySvccr à/XfJtyi o\ ïpyov 
A.vTûi>ç à/cpoiccvrov, où uvexa Oèv^' l}iOfxs(rûa. 
AXX' àyiû', àç ccv zyojv el'^ajy "Tniôuf^îêcx, Troct/Tèç' 
^svycûjxsv <rvv r/ivrr) <p{X'/]v Iç 'ffo.r^'iha. ycuccv 40 

Ov yccp sr/ Tpoi7]v ai^rj(rof^iv èv^uocyoïccv. 

* Clç (pâro- Toï(Ti di Ûvf/,ov zvt (rrf,ôè(r<riv optvs, 
TlSiart [JLîrà. TrXyjûvVy ocoi où (Bovatïç è-prâKOVcccv. 

Ilovroy 'lacc^ioiOy rà (Xîv r Ey^o? rs Norog rg 45 

' dpoo\ îTocï^aç "TTOtr^oç Awç îk vs(psX(x,ci)v. 
*Clç ^ ors »ivrj(rsi XèÇiv^oç (3aûv Xrnovy sXÛmv 
Aa,(BpûÇy iTUiyt^cov^ z-tti r r]f/.vst àffTcc^vso'O'iV' 
*Hç rcov 'TTciff àyoprj Kivrjôrf roi o k'kuXrira 

N^aç sV ZffffèVOVTO' 'TTohàv 5' UTèVe^ûê XOVitJ 50 

*'î(rrex,T kzipoixivr^' ro) h' à.X'k^XoKri zsXsvov, 

" A'TTTZffôa.i tfyjcùv ^ê' i'kKZf/jSv SIC ûXce, olccvj 

Oùpovç r l^SKocûoci^ov àvr^ o où^uvov tKèv 

Oizocèe U[XivcoVi ù-TTo è' '/j^îov i^^ara vyjcov 

"Kvûce, Kêv 'A^yeiOKrtv Ù'tt'z^^ji.o^cc voffroç zrv^ôrj, 55 

Ei fji^rj 'Aû'^vcci'/;v "IJ^fj 'tt^oç (âvÔov iSfrev 

'O TOTO/, ûLiyiO^OlO AiOÇ TèXOÇ Ùt^vt&ivt] ! 

OvTcu èri olKovhîy (piXyjv Iç -TruT^ihu, ycCiavy 

*A.py{ioi (psv^ovTUi êîr' èvpsoc vMroc êu'Kcta'O'riç ; 

Kà^ hi 3iiv zùy^coXnv Tl^iâf^aji Kcà '] '^aa) XiTOièv 60 

'El/ T^o<>î ctxo'kovrQy (piXfiç ûCTTO 'ïïctr^ihoç ex,lriç ; 

AXyC loi VVV TtCCTK XCCOV ' A ^CCtCUV ^CX,XKOJ(^lTiUVCOV' 

2o75 ^ àyavolç l'TrUcra'iv l^rjrvs (purcc ïxu(rTov, 
M>j5g sa vrjccç â'ka.h' IXxè^^èv àf^(pièXt(r(ro(,ç. 65 

* Clç ÏÇuT' oyô' àmôria-s ©là yXavxu'Trtç 'AôrjV?}* 24f O.MHPOT lAIAAOS h'. 

B^ os zar OvXvf^Toio Ku^yimv à/faca. 

Ey^sv Êîrg/r 'Ooy<r?jc6, ù^u yJr^Tiv ccrocXccvrov, 
E^ffTaoT- ovh' oys vrioç Ivira-éXf/jOio f^eXuiurjç 170 

ATrer', Itsi f^tv cLyoç z^aèiriv kcc) Ôv[mv 'ikccvzv. 
\yyo\j ^' tiTTccf/Av'/] 's-^o(rz<P'/j yXocvzôJ'Triç Wôriv/j' 
Aïoy&vkç Aai^Tiàdriy 'T^o'Kv^Juriy^ccv'' ^O^vcaiv, 
Gvrca oyi oikovôSj <pÎ7\.y}V \ç 'Trocrpièa, yccJavy 
^ev^étrê'} îv vrièctri ToXvzX'/iio't ■^rsa-ovrsç ; 75 

Kao os Kzv tvyjyjXriv Ylpia,[^&) Koà Tpcoar) Xi'^otrè 
A^yiiîiu 'EXsv;jVj yjç uvixcc "TroXySi ^Ayociuv 
El/ T^or/j à-TToXovTO, ÇiXfiç oc^o TÀîccr^ihoç ar/jç j 
A XX' ïût vvv H.a.rà. Xa,ov ^AyaiuVi fjt^rjès r ioaw 
^oiç ccyocvoTç i'xzzffffi'j \pr,rvz (pcoroc ÏKCx.a'TOVy 80 

M;?^s la, vijccç aXa^' îXxiy^sv ctu,Çn&XÎ(T(rcx,ç, 

Clg (pocff' ^e ^vnr,Ki 0sàç ottix. <pmj]a'a,(rr,ç* 
B^ os ê&eiVi ccTo è\ yXc/AvcLV /SaXs' rriv ^' lK6f^Kr(r& 
K^^yf Ey^y/3ar;îç 'lôcctc/jinoç, oç ci OTTYjhzi. 
Avroç è' 'Ar^èihcf) ' AyaakiJt,vovoi ccvrtoç Ixôà», 85 

Asfaro 01 (TKîJTT^ov -^rarpMiov àçêtrov cchi' 
^vv Ta) s/3;; aura. vr,(x,ç ' Ay^ctkûjv -^ccX^oy^iTuvcov. 

Ovrivcc fùu (3cc(riXiicx, kou z^oyjiv àv^^cc xi^arj, 
Tov^' àyccvoJç ï-xizffffiv z^nTVffu.o'iiZ 'Ztx.^cccrrocç' 

A.ccii/,ovi\ ou es so;;iS, pcaKov uç, hiihîffffzcrôai' 90 
'AXX' avTOç re xàôr,(To x,oà àXXovç tè^vs Xctovç. 
Ou ya^ îr<y arâÇot, ol(rô\ oiov voog 'Ar^etMVoç. 
Nyy fjàv 'zzi^a.Taii rccya, ^' '/'^éTai vlocç 'A^i^ocisov, 
'Ef (BovXii è' où 'râvTîç àzûv(raf^èv ôÎov esters. 
Mrj ri ^fiXaffcc^JUivoç pi^n -kuxùv ulug ' A^eiciav. 95 

Qufjuoç è\ f/Ayaç Itrr) Aior^èÇioç ^uiriXriOç' 
Tif^yj è' Ik Aïoç la-rti (piXzï ^s s (ji^'/iTiira, Xîuç. 

"Ov ^' ccù hrjf/jQU t' clv^occ l'èoi (Soqcovto. r zÇèv^oi, 
Tov (rpc'/i'zr^u IXa.a'cca'H.sV, c>y.ox,Xr,(ru(ry^z rz ^uôca' 

AoLiyuôn ^ àrpzf^uç t^troj xa) àXXuv f/,vêov axousy 200 
O) (Tzo (pi^rz^oi ets-r (ru h' aTrdXzfJbOç Tcai ccvuXxiç, 
Ours 'îTor^ \>j ttoXs^û; hu^iêfjt^ioçt our Iv) f^ouX^. CMKPOT lAIAAOr B'. n §5 

Ov fjt,iv vaç TavTiç (SctcnXevcrQf^sv euûâè' ^Ay^ccioî, 

OvK ccya,êoi> '?ro?.v>iOi^/x,i/itj' sîç koipoivoç icrrai, 

ETç (ècifftXivÇi a dù)Ki K^ovov 'xulç àyKv'ko(JL,r,TZu 5 

'^Clç oye Koi^ccv'im ^/sîts ffr^urov o'i h' ùyoprivès 
Aùriç Ixio'ffzvoi/ro vîcov Ùto kcci nXifficcaiv 
'H;^^, &^ç OTS Kvf/jcx, ToXuÇiXoia-fBoiQ ûaKaccrriç 209 

AiyiccKùj i/jzyuy^ct) (o^î fierai, (rf/.uewyeî oî rs -Trovrcz' 

"Oç p èTTSCC Ç^i(r)v '^(TIV ÙKOCf^OC tz '7roX7.CC 7i rjOTJy 

Moi\|/, àrà^ ov kcctÙ, zoffpcov, eoi^ipuspai (3a,!riKèV(riVy 
'AXX\ 0, 7( 01 il(Tc/Aro yéXouûv 'A^yiîoKTiv 15 

' ¥.u.tJLîvcx.r aKTy^KTTOi 6s àv?;^ VTro IXiov '/iXês' 
^oKy.oç ï'/;v, y^coXoç ^' Ïtspov Troau' rcu èè ol cu^u 

JLv^TCJ, iTTt (TTriôûÇ ffmoyUKQTi' UVTU^ VTTî^ôi 

"F.)^êi(r70ç è' 'Ay^iXrii f/^ocXi(rr rjVy riè' \)èv(rr;i' 20 

TcO yU^ VZlKiliffKi. T 07 aVT AyUUApLl'Oi'l diu 

'0|êct xëKXriy&jç xky ovsièîcc 7co h â^ ^ Aya.ic) 
'^/CTrâyXojç xo7iov70, ^iyA<T<rr,êîv r ivi 6'jyL.u' 
Av7àp 6 f^ax^à, (Boojy ' s^yau^if/^vova, vzIkzz f/,vêu' 

'Ar^ê/^Pî, Tio h' ayr' iTipczpcÇsuiy rjh ;^ar/{^Ê/ç ; 25 
TlXeïai rot y^aXKOv kXktÎui, -ttoXXcc) h\ yvvccîfcsç 
E/V;j' Êw kXktiTiÇ i^ai^STOi, âç roi 'A^^aio) 

UpC07l(r7U èîèop!.èV. ÎV7 àv 'TTTOXlèôaov ÏXufAîV, 

^H gr/ Ku) y^vffov îTtèèvèUiy oy ks tiç o'/(rsi 

Tpum iTToèoci^ui' g| IXiovy vioç oc-?rûivu, 30 

"Ov Kiv \yoj ^^îVa? kyoLyoiy ^ uXXoç j^\yjtim \ 

'Hg ymoCiaot, virjv, iW puia-yêui zv (piXo7rr7h 

"Hv T ocvroç ôi'TrQ vo(r(pi xa,7i(ryjcii ; Oy jxzv zoikîv 

' A^yOV \oV7Uy KOCKùiJv IXi^CKTKifJAV VfOCÇ Ay^U,lCiJV, 

"^Çl TTèTonÇ) K^K iXzyy^ê'i 'AyaiièiÇi oùx. \r A;^ociO^I35 

OlxuOi Tfféo (TVV \/r\V(Tl )/îlUU,iôa,' 7Ôvèè iMÇLiV 
AVTOV Iv) T^û/;>J 7^fCC 'TCiffŒZfJ'^ZVy O'p^CX, i àri7Ui 

E S6 OMHPOY IAIAA02 B'. 

H pcc ri o'i •£ riy^uç -^^oarûcf^vvof^ev) rje zoù ovk(' 
*0ç x«/ vvv 'A^iX^a, £0 f/^ey^ ccf/,sivovoc Çturu, 

îirif/,?]<rev' iXav y cep g^e; yîPOLç ocvroç kitov^cct,' 240 
'AXXà ^âûl oifc A^^û.TJï y^oXoç Ç^îffiv, àxxà (iiiôni^'^v. 
'H y OLP àv, 'Arpsiè'/], vvv vtrrurcc Xa^rj<ra,io. 

^flj (pa,TOi vsiKsicov 'Aycif/,if/,vova, TOtf/,èvoe, Xccuy, 
Qè^ffiTTiç' TÔf 5' àzcc vu^icTTaro èïoç ^Oov(r(rsvÇi 
Ka; f/.iv vToèsa, locôv yoû^.Z'TrM rivi-TrccTi f/^vûco' 45 

Qs^crir^ àKsirof/,vôs, Xtyuç T£^ imv ccyo^nTriç, 
'l(r)^50i y^Ti^' ïôz'k' olùç l^i^ifjt^êvcct (Sa,(riXsv(rtv. 
Ov yàp lycô (rio (prifM ^s^siors^ov (S^orov ctXKov 
' Rfji,u,&vûcit o(T(rot ufjC ^ A-T^zi^Tior viro 'IXiov yjXÔoV 
TôJ ovK uv (Boca-iXÎ^ccç àvà, trrofjC i')(^cov àyo^suotçt 50 
Ka< (r(piv ôvitèioc rs -Tr^oipiooiç, voffrov re (pvXâo-(roiç . 
voè rt "zu (Tcx,<p(x, làyAv, otcoç iffrcci rocos i^ya. 

H gy, r,i pccocuçy votrr'/iaou^sv vieç 'A)^ctt&)v. 
Tui vvv 'Ar^g/^;; 'Ay(x,[^i(JL.vûvi -zoif/^ivi XuâJv, 

Hffcii ovsioi^uvf on 01 y^ôû^a, TffoXXà oioovinv 55 

H^aygç A.u,vccoi' (rv oz KèorofJAcov ccyoPivaç. 
'AàX' '&k toi io'icOi ro ^g Kou riri},i(rf^ivov sittui' 
E/ jc ïri c' àÇ^aivovrcXf %i^r;crof/.a,ii cjç vu ts^ ùôîj 
iM'/l'/CiT iTHT Uoutrrit kccptj ùjccoicriv g^rg/jy, 
M^^' ïn TijXsf^ây^oio ttoct'/jo jc&aKT^f/ySvoç g/'V» 60 

E/ fJU'/i iyu ffz Kafocuv, ccttû f/,iv Çi'kcc ilu,a.rct, ouffoiy 
X-Xa^ïvccv r r}^\ y^iToivct, ra r cùho) ccp!.(p(KOiXv'ZT&if 
Avrov è\ KXcciovrci ôoccç It) vr,a,ç cctprjCajy 
Ylî'TrV.riyuç ccyoprjÛiv ocîiKicra-i ^rX/jy^fTiv. 64 

riX^fgJ'* IoVCoÛt], ôcckSOOV 01 ol IKXiCt hcCKPV. 

^yyjjoi^ (À,\^ot.'roi(T(TCL yAra.<ppivov l^vTroivîfrrrj 
'^inri'Trr^ov vto y^^vffîoV è' a^ è^ërûy rcc^f^rjffiv rg* 
' A}\.yyi(ra,ç h\ ot.yj^fiov lia/Vi à'rofjt^o^^ciro èâxov. 
01 3g, Kcc) ocy^vvf/.(Vûi vîOy £t' ayrJ r,hv yi'kuo'ffot.v' 70 
Cloi oe riç i'i'ZicTKiv (ècdv îç 'TrXf^o'iov àXXov' 
'Cl 'TTOTToii ^ èi] (^v^V 'Oèv(r<rwç î(rûxà ïo^yii OMHPOY lAIAAOi: B'. 27 

BoyXaç r è^u^y^av ocyctûocç, ';roXBf/,oy re Koovffcrcov' 
vv 02 ro ô'/i fLîy aoicrrov zv A.^yBioi(riv z^s^svy 

Oç Tov "kojfirir'riccc iTrscfBoXov £<r^' cc'yo^ota>v. 275 

Ov ô'/jv fÀiiv -TrccXiv DcvÛiç àv^trsi âvfcog àyrivu^ 
^SiKSisiv (3(X(riXfiuç ovèièsiofç i'Tnîo'artv. 

Clç <pa,(yuv rj xXrjêvg' ccvà, ^\ 'zroXi'ffooûoç 'Oèvo'trsvç 

Fjffrri (TKrj'TrT^ov zyjjiV "z-Uffà ^g, yXuvTtoj'Xiç * Aô^v/jj 
^iûoi/yZv/j Krtovxi, ffiwîray Kolov àvojysc 80 

Clç ex,f/,cx, û' ot x^coroi rs xocl Iffruroi visç 'A^awi/ 
M-vêcv ccKoutr&ictif, Kcci i7ri<p^cc(r(Tûcia,ro (SovX^v 

Oç (Ttpiv iu(ppQVîC'Jv àyop^<raro Kcà f/.srisi'ziv' 

'Kr^sihrii vvv hrj asy avocat lêiXov(riv ^ Ayaioi 
Tiàciv îXîyy^KTrov ôty^vai y^zocziCffi (B^orolcriv 85 

Oh^i Tot \}crsXiov(nv vxoa-yjo'iv, rivzîo ycrsVrav, 
'Kvûccès roi (Triiyovrzç ccït ' A^ysoç l-zr'Trof^oroiOj 

ÎXiov iK,xz^(rccvr îvrziyzov ocxovîîa-ôccr 
* ClffTZ yà^ '/j 'zccïhîç vzaoo), yr^oal n ywocTzsç, 
^ AXXrjXoKTiv o^v^ovTcci oifcovès vUffôai. 90 

'H fJL,'/iv xcci TovQç zcTiv àvtriôsvru i/zzcûcii' 
Ka/ yoc^ Ttç û' iva, yJriva. f/,ivojv axo ijç kXoyoiO 
AaryaXccu <rvv viijt Tso7^v^jyco ovtts^ âeXXut 
'K.ziu.î^iui siXîajffiv o^ivof/,zi>'/] rs ùoû\a.(T(rct,* 
'HyJïv ^' e'/vccTûi Zffri 'Xi^ir^O'Tricov Iviuvroç 95 

'Er^cciJg (Âiiy^vovriCffr ru ov véi/,zcr(^of^ ' Ayaaovç 
^ KffyoùAav '^rct^à vriucri zcouvKTiV ccXXoc kcù g^r;;j 
Alcrypov roi hripov n f/.ivsiv, ksvsov rs. putrûcn. 
TXijrs, <plXoi, Pioù ^îlvcx,r'' I-tt) y^^ovovy o(ppcx, occu^îvy 
""H inov ]^àXya,ç (j^ocvrèvzrociy riz kcc) ovki. 300 

Ey yccp è/i roèz lèf/jsv zv) (p^z<r)vy ztrrz oz 'Tràvrzç 
M.âprvoot^ ovg (Jun Ky,^zg zfBccv ôocvâroio Çzoovircci 
'S.ôi^a, rs zoù m-^ui^i or zç, AvXiècc vjjzç ' Ayccim 
^Hyz^iôûvro, KaKcc Yl^iây^M aai T^cjcri (pzeovffui' 
'H/AsTç è' ccy^cp) Tzp) KPrjvri'j h^ovç x-ark (^u^ovg 5 

"^^^ofifZv ccôûcvâroici rsXrizffcraç ZKO.rofA'^uç, 
KocXjJ vto -srXa.ra.viffruy cêzv pitv ccyXaov voco^t 28 OMHPOT lAIAAOS B'. 

"E.vff i(pa,vn (À,'îya. arii/jcn.' è^âxaiv st) vutoc ou(poivoç 

'Ruf/jov v'ra.ï^ccç '!rpoç pu, 7:\a.Tâ.vi(Trùv o^ovtrev 3 ! 

' Kvêcc ^' i(rav (tt^ovÔoïo vioa-co)^ v/]Xia. riKvu, 
' O^u èîr' ocfcooruray 'TrsrâXoiç v^roTSTrricorfÇj 
'(^xraf Lrao yy/irrio svcctt] r,Vy rj rixe nfcvcc' 
E.vû' oyi tov; eXaivo:, x,ciTri(rôii rsTPiyMTocç' 
M-Tirj^o ^' à,p(,(pé7rûTccT0 oiv^ù^ivi) (piXoc Tix,va,' 15 

T?;i' h' IXsXi^ociJLévoç TTî^vyoç XàfBiv àf/.(pia.^v7av. 

AvTCCp iTTs) XCCrà TîKV î^pw/î (TTPOvôoïo KUi CX,VTr,Vi 

Tov (JtÀv àpi^rjXov ôr,Kî ôioçt oamp iÇii^vB' 

Auav yccp y^tv g^>;x6 K^ovov Tcclç à'yfcvXof/.^rew 

'H|M,ê7ç ^' iffruônç ôcci\u,â^û!/AVi olov irvyôr}. 20 

*dç ùZv hzivà, 'XiXu^ot, ôim £/V^>.^ ixa,rûyl2ciç. 

KaX;^^a? ^' avTiK îtutcc ûsouff^oTècov àyooîvz' 

Ti^rr uMîM iy'iviffêii Koipt] zof/,omT&ç 'A^^ctioî ; 

'H.yJiv uÀv rol^ iÇri'ji n^uç y,eycc y^rtriiroc Zguj, 

' O-^tyov, o-^iTîXscrTûii, oov fcXsoç oifproT oXîÏTCti. 

' Clç oÙToç Kciru, nzy"" 6<pcx,ys (rrgovûoîo, kk) aûr^jy, 

'Oktu, uTUg y^r,Ti]^ îvartj tjvt tj tîks rîKva,' 

'^n? ri[Jt,{ïç roa-cuvr ïrsa, TToXsy.i^oyAv uùûh 

Ta èénciro èî 'ttoXiv ui^'/jo'oy^îv ev^vccy-jictv» 

Vieïvoç S à>ç àyo^evs' rot, hrj vv9 vûvra, riXîirctt. 30 

'AXX' àyt, ytfAVîTë îraVrsç, ïvKvr,yAhzç ' Ayaio), 

AvToVi zlffOKiv àcrrv yiya, Tî^iuy,oio i7^ciiy.iv. 

*rif eÇîar* ' A^yzïoi h\ pt^iy' îay^ov, (^àpt^<pi è\ Pfjeç 
'^ipUB^dotX'îov Kovd^riffav^ ùvcuvrcov v'tc 'Ava/àv,) 
My^oy k'TTUivTirav'n; 'Oèv(r<rriOç ûeioio. 35 

To7(ri èi xcci y^srszi'Tre Tèo^mog Ittotûc i^ia-rcog. 

Cl -Tro-roh 7} èr, nra.KTiv loiKore; àyopccaa-ôs 
"Nt^Triâ^oiÇj oiç oi/ri pueXsi 'ZùXipL.riicx. s^ya. 
n^ ^^ (Tuvôefficci Tî xa) opkiu j^riffircci Tjpuv ; 
Ef TTVp) èy; /BovXcci TS yei>oictTO, purjèêcc r ùvêpûJv ; 40 
liTovou.! r' cixorjroi xai ès^iu), riç k'Trixiôpi^tv ; 
AvTMç, yâ^ p iTizerff î^ihuivoy,iv^ ovèi n [jir\'X/>ç 9^ OMHPOT IAIAA02 B'. gg 

"E-voi^êvcct èvvâfJLScrÛMf toXvv y^^ôvov hôâè' lovrêç. 

' Apyjv'' ^A^ysioiffi xotra kocctî^uç vff^Avccç' 45 

TovfT^i h' êa Çiêivvûîiv, svoc zaà èvo, roi nîv ^ Ayaiojv 
'hiOffÇiiv (2ovXévcij(r\ (^àvvo'iç è' ovz za'a'ircLi uùr&iv,) 
11.^}v' Aoyoco hvcti 'r^)v zcù Aïoç alyio^oio 
Tvco^zvcciy î'irs -^îvooç VTrocr^etriÇi ^s xoti ovxL 
<Pr}i^,) yà^ oùv zuruvsuG'cci VTrè^f^svza, ¥Lpovi&>vcc 50 

HfÂOùTi ri>jy ors v?]V(riv ît cottvTropoKTiv ifBccivov 
^A^yeïoii T^ojitnri (povov fia) kyjocx, (psûovrsç' 
' Acrr^ccTTcov è-Trièi^ilt îvccîffi^a ffriyuaTot, Çiatvei/f. 
Tuy fjbri Tiç '7r^)v l'TTSiyîfTÔo) oIkùv^s visa-ôoci^ 
Tl^iv riva Tsa,^ T^dfuv àXo^u xoiroc,xo(fj(,r]ôfivKi, 55 

Tta'ûca'âcci 'KXivrjÇ ô^f^yju^arâ re crova^âç rs. 
E; èî Tiç iz'TrâyXooç zô'iXsi otxovès vîîcrêaii 
* Kvriffèoi) ?]ç vrioç ivffanXfj^oio f/,û^uiv7]ç, 

0(p^cc T^ofrû' àXXsov êâvocrov zaï -Trorf/^ov IxîiT'Trr}, 
'AXÀa, ùva^i avroç r iv f^r}ôsOi 'TTSiôêo r ocXXu. 60 
Oiroi ocTofBX'/^rûv Ïtoç ia-asrociy o» m zév zï^ru* 
K^7y' àv^^ocç zocroc. ÇuXa^ Karà Ç^Tjr^ocç, ^AyâfjLS^vov, 
*n,ç (p^nr^ri (p^Tir^'é^cpiv à^riy/jy ÇiuXoc è\ cpvXoiç, 
E< ^i zîv coç i^^yjÇy zaï roi Truêmrai 'Ay^aioly 
Yvuffri Wii&y oç ff riyîfcovm KaKoçy oç re vv Xccuv, 65 
'H^' oç z icrôXoç éjjffT Kurà (r(picx,ç yà^ yM^èovrai., 
TvcofTîai è\ ù xûù ôso'7rs(riri 'ttoXiv ûuz àXa-^â^sig, 
'^H ccv^PMv KaKorvjTii kou cc(p^aèiri ToXsf^oio. 

Tov o' ccTra/Jc^eifBof^îvog r/r^oiTi(pr} x^éioju 'AyotfÀ,éf/,vm' 
'H fjuav ayr' kyo^ri vtzaçj yz^ov, ulug A^aiùv. 70 

Ai yocpy Zey rs xars^, xou 'Aû'/jvairjy koÙ ' A'zoXXovl 
Toiûvroi èîKcc f/^ot cvrj^<ppy.hiJL,ovéç ihv ' Ayaicov 
Ta Kî ray^^ 7^u,v(Tèii xoXig U^iâc^oio àvuKroç 

Hê^a-iv v(p' nf/Arz^riCTiv àXovca. n 'rs^ûof^svfj re. 

AXXâ fjuoi aiyloyoç YLpovi^riç "Lzvg âXyi èouxevf 75 

Oç f/yS f/,îr à'TTprjzrovç 'iptèaç xa.) vsixea pocXXst. 

Ka< yuo \ym ' Ay^iXzùç n f/^ccy/](râfÀ,îû' eivsxoc xovoriÇ 
^ AvnfBtofç i-ffUtra-ir \yù ^' n^y/^^ '^oCkiitcuvor 30 OMHPOT lAIAAOi: B'. 

Wf 0& 'Tût'' tç ys f/,tccv (3ovXev<rofjLiVy ovk 'ir'' ÏTrsiru 

T^^a)(rïv àva/SXjjtr/ç xaxov 'i(r<rsra,i, ovè^ r}(Bcciov. 80 

Nuy z^^sffô Iv) Oil'Trvovy 'tvcc ^wâycof/^sv "Ap/jcc. 

Ey f/.îv riç êo^v ô/i^âtrûo), sv è' àa-xiècc ôiff-ûcoj 

Ey ai Tiç iTTroici Oîixvov èorco àjKVjroèsa'a-iV) 

Ey os rtç ci^f^uToç àf^Çuç lèàv, voXif^oio fj(.sèi(rêcn' 

Clç Ki Txvfj^z^iûi (TTvyz^œ K^iv:û[À,iff 'W^rii. 85 

Ov ycco -TTCcva-uX'/i yz [À,îTi(r(nrcx.i, ov^ r/j3a,iov, 
Ei f/,r} vyf Ixôouffcx, èiccK^ivUi f/,svoç, ccvè^àv. 

lo^!Àf(rei fÀiiv Tiv TsXaf/,cov àf/^ç) (rT7]ôi(r(nv 

lo^axrei os rev i^TTroçy %'v^oov cip^ct, riTuivcuv. 90 

Ov os K iyuv ccroLVivêi fÂ.à'^Yji; èôéXovTO, voriffu 
M.ifcvocÇ^(iv Tcc^à vrjvo") KO^w/KTiVi eu o'i ÏTêircc 

A^Kiov iffffîlrcci <pvyitiv kvvccç '^è' olcovoug. 

llç iÇccT A^yiioi Oi ^iy locy^ovy cug ors Kv^a 
'Akt^ iÇ)' v-^-/]Xr!) ors Kivrjcrst Norog Ixêùvy 95 

ïl^opKfjn (TfiOTsXùiy rov 5' ovTrors KVfji^ocrcx, Xs/Vs;, 
ïloivroiuv ùvsfJUûJVy oro(,v svff ^ 'ivôu, yivoovrai, 

Avarravriç o o^sovroy xeèucôsi'rsç zarcc v^ocç, 
K.UTvttro'cx.v rs Kurà x,Xiarioc.Çy koÙ èslrvov sXovro, 

AXXoç ccXKco i^é^s ôsuv cùsiysvsroc&jVj 400 

Ey^o^svof ôufccTov rs (pvysïv kcx,] ^aXov "Aprioç. 
Avrào ô (Bo'jv ts^svcsv clvu^ ccvè^ùv * Ayai^ifj^vcov 
ïliovcc, Tsvrccsrri^ovy vxsoijusvu Kfiovicovt' 
)Li}cXr](rKSv ûs yz^ovraç ci^i(rrr,ug xa.)>u.yjJH(t)Vy 
Ng^rro^a ^sv Tr^ûricrrccy tcoCi '\^ofJL.zvr,a. oivot^xrccy 5 

AvTcc^ STStr A'i'uvrs ovcoy zcc) Tvèsoç viov' 

Exrov uùr *Oèv<rrjoiy Au y^ririv ccraXavrov. 
AvroLLCcrog Oè o\ riXÔi jSor.v àyaûc; Ms'AXaog' 

îiiOSi yu^ xûcrœ ûut/jùv àhz'AÇîovy ûg ZTro'^iïro' 

B«yi; os '?rs^iffTïi<rot,vroy jcoà ovXoyùra.g ocvsXovro. 10 

To7(r<v zvy^ou.Sfog fjLzrzÇ»] zczicuv ^AyocuAf^voiv' 

Zey Kuài(rrZy (/^iyKrriy KzXa.ivzÇ\gy cùêzpi vocia)» î 
M>7 TT^h Sir fjzXtov èvvuty kcc) l'r) KvzÇocg sXÔsivy 
ïl^iv u.t xccrcc irorivlg SaXssiv D^/a^oio f^zXuû^ov OMHPOT lAIAAOS B'. 31 

AlôccXoîv, T^ria-oti h\ w^oç ^tjïoio ûu^srpcx.' 415 

'l^xropeov os ^iruvcc 'Tnp) (rr^ês(r(n èoct'^ai' 
'KkXku pcoyocXîoV ToX'îiç h' cx,y^<^ ccvrov trcupôi 
Tî^fjvisç \v KOVi'/iffiv o^ccf Xu^oiaTO yalccv. 

^ Clç iÇar' où è' ôl^ûc tû ù\ iTeK^Uiuivs Kpoviuv* 
'Axx' oyi, OiKTO f/.sv (^ccy Tovov 5' àf/,iya^Tov oÇfiXXse. 
AvToc^ i'Trzi p év^avro, h,dc) ovXo)^vrccç 7r^o(3dXoyrOi 21 
Au î^vffav lÀiiv T^urccy fcu) Ïa-Çûi^ocv x.cù iêéipocvi 
M.7^^ovç T i^srccpuov, Kccroi re Kvla-fff] èx.d.'kv'^uVi 
A<îrry^a "Troîrjffccvrîç' i-Tr avTojv h' oj(jt^oêirr,(ro(,v' 
Ka< rcf^ f/^îv cc^ <ryjCy\(Tiv àÇuXXoKTiv KocreKociov 25 

'X-TrXocyy^voc o a^' 'àf/.'Trsi^avTiiy v'TTiî^zy^o'j 'îi(pa,icrroio. 
Avrà,^ iTTêi TcuTcc (jtjj)^' ï}cœr,y acà cr'jrXccy^vcc Tccffocurot 
IS/LKrrvXXov r oc^oc, raXXu, Kcct ky^<p o(3èXo7(nv ZTr&i^ccv, 
' Cl'Trrria'oiv rz -Trs^icp^cc^îcijç, l^vcrocvro r& ttocviûc. 
Avrà^ îTs] TCiva-ccvTO tovov, TèrvKOvro rz èulru, 30 
A.aivvvr\ ovhi ri ôvf^oç ièéviro èairoç ua-r^g. 
Avrccp èTîi "TTcarioç ku) sotjrvoç gf ipov hro, 
Toîç tkpcc fAvêojv yipyj TëPTJvioç iTTora, Ns^rr^'f* 

^Ar^SiOT^ KvoiffTSy âvcjf kvo^ciiv, Ayaf/,ef/.i0Vi 
M?î%2r; vvv è0' aùêi 7^èycof/.ëûa, f/.ri^i ri è'/]r>cii S5 

'Af^(BccXXùjf/,sôa, î^yofi h è)] êzoç lyyvaXi^n. 
AX?v' a y 2, zri^vKiç f/,ev KyaiMv ^ccXKoy^najicoi/ 
Accov xrj^va'troi'rëç ùyè(^ovTcov kcctu ijjaç' 
'Hy^slç è' uûpooi œhs za,7k (Tt^cltov zv^vv ^ Ay^cciuv 
'lofAZVf o(p^cx, %,£ ûôio'<rov lyzi^ofÀèv ô^uv A^ncc. 40 

*riç 'i(pccr' ovh' k'ïïlèria'i'.' à'/u^ ccvè^uu Ayu^z^vcov* 
AvTifccc •/cripvKicra'i "Kiyv^ûoyyoïfTi /CîXsva'èy 
K.'/jpv(r(reiv TroXèf/.oi'èz Kcc^ri H,of/.ocovruç 'Ayaiovg. 
Ol fjCzv lxr;^v(r(rov, ro) è riys/^ovro yukX ùkcc, 
Ot è' àfjt,<p' ' Ar^sioji/oe, AioT^eÇisç (jixffù.KZç 45 

^vvov TcpivovTiç' fÀ,èrci oz, yXa,VH,c»j'7nq Aô^vrit 
Alyiè' ïyou<r èpirif/^oVi ày/j^cov, ccêcci/ccri^i' te' 
Tîjç ZKCtTOV ÔV(TCX,V01 'Tconyy^^vffioi rii^zêovTcci, 
ïlocvTèç zvxXzKzzçy ZKO(,r6(jL(Boiog hz iKa.(rroç. 
2yv r^ TruiipciO'a'ova-a. hiCffUTO Kuov 'A^a^wf, 50 52 OMHPOr lyVIAAOS B'. 

Or^vvovff \zvcci' iv h\ erûevoç ù^ffsv iKUffru 
K^ccooi/;, ccXXj]y^rov '?ro}.èfJ'J(^èiv '/ièè f/.â^èo'ôai. 

Ev vrjvffi 'y}.cx,ç>vo7J(n (pi\riv \ç Tocrfitoa, youccv. 

Ou^SOÇ îV X0OV(pîiç, èKCcûsV Oi TS (pcCt'l/iTUl CCVy/l' 

A/yX^ vcx,y^<pa,v()co<rot, èi' uiûé^oç ovoocvov Ixè. 

"KTivcovy ri ysouvioy, rj x,vK\tojv hovï.iy^fjhsi^ojùVy 60 

AffKi) èv Xiiuaivij Kccv(rr^iou àf/,p] puâ^cCi 
Hvûcc KOii ivôcx, TOTcovrai ctyot/kXoi/jîva TTrêouyetra-i, 
^y.ocyyyjèov TpoKccôiZpvTOJVy <r[^^a.Da.yîï o& r& Xetf/,Mii' 
* Clç rcov zêvîcc TToXXà viuv à-ro kûci /cXifficccov 
*Eç TrSÔlOV '^PO^^îO'/TO '2/iXf/,àv0fil0l>' wjtûcp vtto vêàiv 65 
^fjLSoèccXîov >covât3i^e Todcov uhreuv rg kûÙ 'ivttc/jv. 

l^vptoi, o(T(Ta, Tê (pvXXoc fccci ccvôècc yiyi/&7a,t copti, 

V\v7i ^viauv àoi]>a,a>v ïôvîu voXkà, 
A'iTî xurà (T70(,ôu,ov '7:oi(JL>]triiov riXà(rKou(riv 7C^ 

' ^^7} Iv ùccpivrjy OTS re yXocyoç âyyèo, èsvei* 

'Elf "TTîola 'Ic-Tcuvroy oiccppalccct f/,ipLa,coTeç. 

Tovç è\ UCT aiTToXia, 'tvXu.ti oùycov uItoXoi àvopiç 

^ Clç TOVÇ Tjyi^OViÇ èiSKOff-f/^SOV ivêo. KO,) ivûcCy 

'^fff/^lvrivh^ livociy (JLiTa, h\i K^sicov ^ Ayocf^îf^vaiy, 
Of^f^uTa y^cù Ki<pa,Xr,v IksXoç A<i* TiP'XiKiPUVVUi 

'Hyrg (^ovç àyèXri(pt pf^éy î^o^oç eîrXsro 'x-ccnafv 
Tocvpoç' ô ya^ Ti (^oicffi yATci'Tr^i'n'Zi ocy^of^ivr,(n' 81 

Toïov à.^ '' hr^ikhr,)) ûfjxe Xivç rif/^UTi Kîtvuy 
tlxTr^èTTè' IV 'xoXXriïci ko.) i^o^ov ^^uio-av. 

Ea-TTèTS vvv f/,oh M.ov<rat, OXvfJi.'Tricc èajf^uT i'^ouo'oci' 
Ty^ùç yci^ ôèccl îa-TSy 'ttu^so-tî rg, la-Tè ti '^ocvtcc, 85 

Vï^iiç Oi KAiOÇ ûtOV UKÛVOffAVy ùl/èz Ti '/è(AiV' OMHPOT lAIAAOZ B'. 33 

Otriysç '/jySjXûiëç AavciMV zoù koi^uvoi rccv. 

Ovè s'/ f/^oi àîKCi ^zv y'kojG'a'a.ii osxa, os (rrof/^ccr sTev, 
^ijvr] dpp'/j/troçy "^^ccy^KîOv ûz ^oi yjTop Ivzîr)' 49Q 

E; ijy/i 'OXvf^Triâèiç M(5y<ra/, Aïoç utyio^oio 
©uyocre^sç, u.v?i<rcx,icx,ff ocrai vzo Vkicv riïJov. 
A^youç au v/jm i^zo), vjjotç rs •rroo'Trâa'a.ç, 

BoicoTcoii f/,zv YItjvzXscoç KOii Af^iTOç '^P^ov, n) 

A^H,i(ri7MÔç TSi U^oûo'/jvojo rZy YJkonog rv 95 

Oi ff 'T^Îj^v hi/J!,ov70, zccf Av7Jèûi 7rzT^r,î(T(Ta.v, 

0s<rr£<c4f, T^ouâv ri y.cn svcv^ûoov l>/lvKccX'/;a'a'0'r 5 

O; 7 àf^<p' ' A^j^' svéccovTO.. Kcù E;'Xg3-/o^, ko.) 'Epvûpccçy 

Oï r' 'KXèCJv il'/ovy rjh' "TXjjv, kcÙ Hè7eâJvcc, 500 

''ClzuXz'/iVi yiihic-jya, -r', s y }C7iu,évov 'tttoXÎzÔpov, 

ILuTccçy F.vT^:-^(nv rs, To7^vr^',iPCt)vâ rs 0;V,5;îv. 

or rs YLoDMVZiavy za) ';roif,5vÛ' ' A?JaoT0Vy HO) 

0/ 7Z ïlXa,7oticiu sy^ovy rjè^ oi FÀ/Vcivr' hAf/,6ii70y 

O'i 6 'lCToû)il2c.:ç si^O'jy èv znyAvoy 'T7oXisûsoifj 505 

' Oy^jjjToy ô' li^ovy IloTtè'f]iOv a,y}^ccov âXcoç' 

O'i rs '7rQXve'7cc<pvXùv A^vr]v zy^ov, 01 7S M/^s/av, 

ISicrccii rs ^(xêè-/jVy' Ai'ô'/jdova, r \(Tyj/.7Qœ7cx.v, (15) 

^m uXv TrsvrYjKovru, nsç kiov \\> os sy-àcrr} 

KovpOi ^OlOJTOJV SKCiTOV KKl s'iKOtTl (oCUVOV. 5]0 

0/ ^' 'AcTÀ^î^oî-a vccîovy Ih' 'O^yo^svov lAivosiovy 
Iluv Tj^y^ A(r'Ka,Xa(poç kcc) 'IczXyA.og, vlsç ' A^noçy 
Oyç r'zKSV ^ \(Trvrjyy\y ^o[x,co' A-Kro^og 'Ai^s/^ao, (20) 

Hocpôîvog octèûir/y VTnocôicv slrrzvccfBcia'Uy 
' Ap7]t x^ccrs^ài' os oi "TocosXs^aro XkÛi^t;' 515 

Téijv ^ê r^iTtKO'jrc/^ yy.ocÇv^ai vag Icriyocovro, 

Avrci^ ^co/if.-jv '2,yjdiûg zaï 'E'r;oT^o(poj ^f^^ov, 
Tissç IÇiirov f.'Aycx,ûuf/.ou ^a,v^o7ahcx.o' (25) 

0\ K^VTrâ^itrcov \yji'h ^\.vèmic rs '^rsr^yjSira'ccvy 
K^icrocv rs ^at?/?;v, xa) AavXi^a, zcà U.civc'TrncCy 520 

O; r' Avsf^cio^îiccvy kou ''XocUj'ToXiv àf/^<psvè^(/,ov7ût 
Oi r u^cc TToc^ Tora.UjOV K.r}(pi<rov èïov svuiovy 

F S4f OMHPOY lAIAAOS B' 

or rs AiXoitocv 'lyovy Tr'/jy^ç W/ K.'/j(pi(ro7o' (30) 

Tolç ^' Ku.cc rs^ffococczovrcc f^îXocivui vy^éç \'7:ovto. 

O'i cùv (i*cox,'/ioov (TTiyj/.c, ï(rra<rav ccf^Ç>is?rovrsçs 525 

AoKocov ^' r,yifjuôvîvzv 'Oiï.yioç ruyvç A/ag, 
"Nlstm, oùri roffoç yst ocrog TsXccfÀ.covioç Aiccçj f^S) 

'F.yy^èiy] ^' èKiKCitrTO ïluvsXX/jvccç nui ^A^ociovç' 530 

B?t(r(rû(,v rs, '2zoc^(P'/]v re kou Av'/biccç s^arsivccçy 

Toc^(P'/}v rg, Q^ovioi' n, làociy^iou àf^<pi pzzê^cc. (40) 

T&; ^' êiiJjK Tèo-tra^à'/Cûvra, ^i'Kuivui v^gç èxovro 

KoK^av, oi vDCiovffi TS^îjv hortç ^vfBoiriç. 535 

O'i ^' E.v(2oiO!.V î)^OV IJC^iVSCC TTVSIOVTSÇ ' A^Ci]/TSÇi 

'XuXxièûC, r, l^A^ir^ia.v rg, 'ïïoKvffrcx.cpvKo)) ô' 'la-TiOCiOiv, 

Krj^tvêov r \<poiKoVi A/ov r cÙTirv '^rroXhû^oy, (4.5) 

or rê l\â^v(rTOvï'/ov, f]h' 0) 'î,rvpa, uuiètuuirzûv' 

Tùv ^' ocvô^ riyiijuovzv 'EXÊCp^c^^, o^oç ' A^'/jûç, 54,0 

'KccXzijèûVTiûc^fjÇy fAèyaûviÂ^cov à^yjûç, ^AfBâvruv' 

TâJ ^' a^^' ' Aj^avnç 2-zovro ûoo), cffiôèv xof/,ouiir&if 

A;;^W'Jîraî, rjAy^oicoreç o^SH,Tr,(ri (^èXtriCt (50) 

0iJ^;î.^ût; pn^èiv èrjïojv àf/.Ç') a-Triêiffori' 

Ta» ^' à[À,a, Tiffo'a^cczovrcc iJ,zXa.ivut vj^sç è'^ovro. 545 

O'i clo ' Aôrjyccç sï)^cv, kv kti[/jZvov TîToXÎèê^oVy 
A.n(JL,ov ']L^iyJ^no; u.cya7^r,ro^oÇi ou 'tvot Aô'/jv^i 
©fg-vjL-g, Âioç ôuyocrri^j Titcî h\ ^èlhco^oç' A^ov^Uj (^55) 
K.ccè h' v/ Aôrjvnfr' îlaiv \oi zi/i '^rtovt vyjM^ 
'Ei-^'a^g y^iv rciv^ourt Koù à^vzmç iXuovTai 550 

Kovpoi WôriVocfcoHi '^i^itiXKfty^ivuv hio-uTur 
Tm nZd rtyef^^vsv viog TlerèîjOf Msvza-ûévç, 
Tùiè' ù'jiti) ng of/,o7oç l'TriyJovioç ysvér àvfj^, (60) 

Yiof7yyi']crrx,i 'i'^ttco': tê zoù nvî^otç ccff'Xioiourccç' 
"ïsLa-Tu^ oloç sf ^cc, ô yà^ Tô^oysvètrrë^og risv' 555 

Aiuç \k lu.'hciyJïvoç ciys ^vûKocihiKcc v'^ctÇ) 
'T.rriffi h' clyuVi iv 'Aûfjvuim ïcroino çUKuyyeç, ^65) OMHPOT IAIAA02 B'. 35 

O) S' ' A^yog r èiy^ov, Ti^vvêcc rz rsiyjoso'a-oiv, 
'Kpf/^tovyjVf ''A.o'îvriv rs, (^ocôvv kccto, koK'tcov l^ovo-ccçi 
Tpoi^^Vf îîiovccç Ti zoù àf/,'7rèKosvr* 'K-7riècx,u^Qv, 561 

0/ T iy^ov Alyivccv, M.oca"/jrDC rs, zov^oi ' f^yjynuv' 
T»v ^' ay^' '/jyèi/^ovsus fBo'/jv àyaêoç Atof/y/jè'/jÇi (70) 

Ka; 2^2^5X0^, KccTrccvî^oç àyocKy-.nrov ÇuXog vioçj 
Toïffi â' a^' ^h^vaXoç r^lrarog xiev, laroôsog (pùgi 5G5 
yi'/iKKTTiojg vioç ^rccXociûvièccQ (knOiKTOg. 
"XuiÂTTccurav ^' fiyèiTO (ooTiv àyoiêog A/o^j; ^r,ç' 
To7(ri ocf^' oyhcjKovra, f^îXotivui vrjsg Ïttovto. (75) 

O; ^S M.VH,'^VOCÇ iiyOVy gy H,7'l[^iV0V 'TTTokî&ôpOi/i 
^A(PVS10V 7Z Ko^ivôovlv KTltJL,iVO(,g Ti KÀêiWKXÎ, 57o 

Ka; ^izvcov\ où' à^ W^^i^crTog ts^mt IfjufBuo'iXs'Jiv, 
O; ff "rTB^'/](Tr/iv Tè Kcù cciTTSivr/V Tûfoscrcrccv, ' (SO) 
UsKX'/ivf]v T zi'XOVy ho A.'iyiO]/ àf/^Çsviy^oi'To, 
AtyiccXov r àvà '?râvTcc, kou ày^C^) 'K?Jzr,v svosïccv' 
Tûjv i'/tcLTOV vrjcni/ h^y^Z '/cozicov ''Ayccf/^Zf/.vojVy 57(3 

Ar^siO'/ig' ay^cc tco yz rvoXv ■wA'a(T70i tccù Ùpkttûi 

Accoi Z'TTOVT' èV è' CC'JTOg lèvG'CtTQ VCjpOTTCC ya,Kzcvy (85) 

voio&tVi on Tffatri f/.ZTZTr^zTzv ripojZ(r(rivy 
OhvZK âpKTTog Z'/jv, zso7^v oz TzXziCTOvg àyz 7.ccùvg. 580 

Oi h' zîyov zoiXriV AocKiOoi,if/.cycc K}^7ojZ(r(ruvy 
^âpsv 7Z, ^Tu^T'/jv rzy îûoXvT^rjP&jvix, tz MzcrtrrjVy 
3pv(rztâç r zuzy^ovTo, koci Avyziocg z^ocrzit/ccg, (90) 

O't 7 à.^ ^ AyjVzXocg zlyovy EXoç r , £(poiAoi' 'ïï-7oXizûpoyj 
Oï 7Z Aâocv zlyovy rjo Oi7vXov ày(pzvzyo'J70' 585 

Tav o\ àèzX(pzoi yi^yZi (Boyjv ccyocûog M-ZaiXciog, 
'Bj^riK0V7cc vzuv, à'7roc7Z^ûz d\ Ôco^'/i(r(rov7o. 
^E,v ^' UV70Ç Kiiv riffi 'jr^oôvy/iYia-i TSZ'ïroiêo'jgy (95) 

'07PvvciJi> 'TrôXzf/^ovoz' f/,6cX((r7ci èz iZ7o êvyucj 
Ticrairêoci 'Y^XzvTig o^(/jhy>ot,7c<, 7Z (r70va,'yccg rs. 590 

Oi os YlvXov 7 zvzy,ov7o, scoà 'A^rj^rjv z^cx,7Ziv'/iVy 
Ka< Q^vovy 'AXÇziolo Tsc^ov, zou zvK7irov A;Vy, 
ILou Y^v'7ta^i(T(rYizv7a,y zaï' Af^Çiyzvziav zvcctov, (^00) 

Kcù ïl7eXeoVf aou "EXogy kou Aco^ior hâot 7S Mov<roe,t 36 OMHPOT lAIAAOZ E'. 

'AvrofJLSvai ©âf/.v^iv rov Q^y;Hcct zsavtrav ùoihrjÇi 595 

Oly^a,}.iriêzv iovtu, itup Y.v^vtûv O]y^uy.i;]oç' 
y,rzvro yu^ iuyjj^ivoç viy.r,(ji^i'Ji ci-pre^ àv uvtui 
^lovaûci àiiooiiv, Kovpai Aïoç oùyioy^oto' (^05) 

Al èè y^oKuo'ûff.zvai zsri^ov ûi<rui>, avrà^ ccoioriv 
Qsa"7rs(ri7jv àÇîAovTOy ko.) s^XsXa^ov Ktùu^Krruv. 600 

Tuv CCVÔ /lyil^ùViVi Yi^r]HOÇ ITr-ZOTa 'Nio'TM^' 

Tb) ivi^iri'/.ovTa:. yXcc(pvça) vseç iffriyomTù. 

0\ ïy^ov'A^x.u.èiriU, Ùttc KyXX^v;;? or^og a;Vi;, (110) 
Ai-^vriov Tiruçcc rvy.fSov, ti à'Apiç kyyjy^a.yj]'Tui' 
0< OsyêOf r ivi(j^ov70 ficc) 'O^y^oy^ivcv •KoV.vy^riXovy 605 

Ka< "Tsysr^v èiy^ov, xai ^la,VTii/iy;v ipccruv'/j'/, 
'ZTVfji.(P'/jXûv 7 siy^ovj Kcù Ylappa,(rir,v £vïy.ovr6* (115) 

Tm Tj^y^ AyKUiûio ora/ç, z^sictn/ ' AyaTryjvco^t 
^^'/•j'/iovrcc vicôv' TToXaç à IV v/jt \}iuffTr, 610 

'Apy.oloêç ùv^Piç èfBuivof l'yTKrTCK.u.Sioi '^cXsyJ^èii'' 
AvTûç yuo (r(piv dûjy.iV aval àvopcov 'AyuuAf/^vuv 
N^aç svŒ(riXf/,ovÇi Tè^accv It) ùIvùtco. -^ovrov, (120) 

'Ar^BièrtÇ' l'TTè) ov (r(pi 0u/.U(r<riu ipyoc yAyy/;Xst' 

Oi è' cc^oc BovTr^occiovTc KC<,)"ïiKiè&'. ^ïccu'o'cx.tov, 615 
' 0<T(rov î(^ 'T^y^it/r, Ku^ ^Iv^tnvoç lo'yccTCC'jc-cx,, 
TlsT^'/] T dX^i/Dj, zaï ^AXeiffiov svtoç lè^ysi' 
Tcov ûtù Tifftrocpsç à^yot itrccv, èîxcc è' Ù'j^p) Ikccctu (125) 
'^r,iç iTTC^TO Ôocciy 'Tsrokièç ^ èf/^fBccii'Oi' '¥.-7rztoi, 
Tô/v fj(,sv a^' Ay.(pty,ocyoç y.cc) QuA'Triog /lyfja-âa-ôr/Vj 620 

TÎZÇ, f/.iV i^rèOCTOU, d Ùp YÀjPVTOU A>C70p(CtJV0Ç* 

Tûv Ay.uovyKiio/.ç 'h^yz xpc<,7Zpog Aicop/jç' 

Tôïv 3e 7Z7à^7aji' rj^yz TloXv^zivoç ÔzoziôriÇy (130) 

y'ioç' Ayocffûivèoç Avyrjiâ^cio civa,K70ç. 

Oi o ZK AovXiyioiOy 'V'yivocojv S (Zpkcov Q25 

l^TlffofVy cci vcx.iûV(Ti 'jrz^'/jv «."Kaç, 'HXtèog uv7a,' 
Tuv ccùô' riyzy,ôvzvz ^iiyr,Çy ûc,7aXoi.v7og" A^ni 
Q>vXzièriç, ov TiK7é Aii Ç/iXog l7r'ro7oc <^uXivgy (135) 

Oç ■7rû7z AùvAiyiûvo kinvôt,c(jO!,70y '!ra,7p) yoXcuûsiç. 
Tu ccy^cc 7Z(r<rcx.§âK0V7u f^èXuc^ui vyjzç ï-7rov7o. 630 OMHPOr IAIAA02 B/ 37 

AvTà.0 'OêiJiro'Svç riys K.ê<pciXX^vccç fLS'yaûv(JLOvÇi 
or p 'lûâfci^v ilyjj^ -««< ?V>/^"'/roj' èivû(ri(pvXXoî>i 
Ka; K^oxuXii' In'MVTO) kcu Alyh^i'Troc, r^r,y^{ia.Vi (140) 

Tav ;x£v 'Oêv(r(r&'jç ^^%Sj Au f/S.rtv cctocXccvtoç' 

nlrcokav à '^yeï.o 0oojç, '' Avopaiy^ovoç u'ioçt (145) 

O; rîXsy^^~v îvifcovTO, KO,)' aXii/Oif, r,èi YlvXr,vr,v, 
JLocXkiou r ayyjaXovt KaXyoà'va rg crsrPîjêff'C'cdv* 64o 
Of yct^ f.r Ol'/yjoç fJ!,zya,X'/;TO^og vhsg -/jffav, 
Ovo «Y gr' ayroç g;?!', ûâvz è\ ^co/ôog MeyAccypog. 
Ta) Z'x) 'za.vr ItztccXto àvcccnrif^sv AitouXoTot (150) 
Tw â' a^aa rsfrtrcc^âzovrcc yAXccivcci vriîg Ïtovto. 

K^TiTMV h' 'l^ofj(,evèvg ècv^tKXvrog '/iysf/,oi/svsv, 545 

O) ^vooffffov r ilyoVi To^Tvva, ts r£/^<og<r<ray, 
Avzrov, M.iX'/irov rs Koct à^yivosvrcc AvKaffrov, 
^uiffrov Tîi 'PvTiov TS, TToXèig eu l'aiBrcca/a-oiç, (^55) 

AxXoi ô y o\ YL^YjrTiv iy.curoy.'zoXiv ày(pèvifMjVTo. 
Iluv y,î\> àg 'l^oysvsvg ^cvP(X,Xurùç r,yêyGvév&, 650 

M^^/Of^yç r ocrây^Ktiroç 'KwuXi^ kv^oii(pcvT7i' 
Toïffi ô àt/S oy^ouTcovra. uAXatvcci vr,îc ï'?rov7o. 

TX'/jToXsyog ^' 'H^ax>.2/(J?;ç, yjvg rz yiyccg rg, (160) 
'E» 'Po^oy hvzcc i/îjug àyz "Poèiojv àytoco^cjv 
Oi "Poêov ccy(pêi'Zi/,ovTO êià T^i^cc KOG-f/y/^ûi'jTsgy 655 

Aîvoovy ^l'/jXv(r(rov rz x,ùCi àoyivozvTcx. K.âu.zipov' 
liàjv yzv TXrj'XoXzyoç oouoiKXvTog r,yzyuovivzVi 
"^ Ov 7ZKZV ^ A(TTV0')nia, /S/zj 'H^a;£Àj;s/jî, (165) 

Ttiv àyzr^ g| 'E^Jy^^jç, 'TTorciy.oû cctto '2zXX7izvtoç^ 
Tiz^cccç KtTTza. ttoXXk Ai07^z(pzcov oci^rjcov 660 

TXTjToXzyog ^\ iTirz) oùv 7^a>(pr, zv i/,zy:i^eo zwTrrjXTù/, 

AvTtXOt, TTOCTOOg ZOÎo (p'O.OV y/jT^COCC XUTZPiTOC 

îîori yri^ccffXGvrUt Aizvyviovy ô^ov" .\^r,og' (17^^ 

Ai-^cc b\ ]iria,g ï-TT/i^Si -TToXÙv è' oyz Xaov àysi^uç 
B?j (pzvyoov èTi TTOvr&v' ccTg/X^jcaf yd^ 01 aXXoi QQt-y 

TJggç, vlcovoi rz, /3/?îç 'lî^cc>cX'/]Zi'/]Ç. 38 OMHPOY lAIAAOI B'. 

Avru§ oy Iç 'Po^ov /|gv àXa/y^voç, cû^yia ':ra,a-)(uv, 

'JEx Aïoç, o(rrs êîoia-i kki àvê^oo'Troiffiv àvcca-ffU' 

Ka; (rÇiv ôzff'Xîa'iov 'TrXovrof '/tot.ri')(js.vz K^civiojv. (670) 

'Nip&vç au ^vf/^rjûsv ccys rozïç vijocç giiraç, 
N<^£yç, 'AyXoù''/^ç ô' v'ioçj 'Ko.^ottoio r (x,va,KTOÇi 
N/^'îuç, og x,ocKXi<rToç àv^^ v':ro'lXiOV '/jXÛê (1^0) 

Tâiv ù.Xkm ù^avauVi f/.èT àf/^vf/^ova IljjXeicovcc' 
'A.XX àXuTTUôuoç ï'/]v, 'TTUv^oç èè 01 iWiro Xoioç. G75 

Oi àpa, "Niffvpov r ^l'/oVi K^ocTraûov re, J^ccff'ov rSf 
Ka) Kcuv, ILùpvTuXoto "TfoXiVy v/j(rouç t£ ¥La,Xuôvaç, 
Tâïv ccù <t>sièi7r'ïï-oç r& zu)' AvriÇioç rjyyicâa-ûrivy (185) 

©£(r(ra?^.nî> vh hvo) "HpccKXsiècco ocvaxTog' 
Tcùv dî r^iTiKovrct yXcc<puf'a,) vséç so'ji'^QiJUTO. 680 

Nt;s' au rovÇi ccffoi ro Ilzka(ryi>i.ov' Açyoç îvaioVf 
Ot r ' AXov, 01 T 'AXoTryjv. oi rg T^^riy^ivcc vè^ovTOy 
Ç)i T iiyov C^ûr/jv, '/jû' 'K^.X^x^a zoc7^Xiyui'ûciKCC, (190) 

j^lv^f/^ioopsç d\ aaXîvvrOi acù 'EXXrtViÇy peu) ' Ayaio'i' 
T^ûv au TiVTriKOVTa vs&Jv -/jv apyo(; ^ AyjXi^ivç. 685 

'AXX' oiy oh 'TtùK^^ùiù èv(rij^&og It/^vû^oviO' 
Ou ya^ irivy ccttiç cCpiv itti crriyag r,yT^(Tairù' 
}Lî7to yào \v wfiffffi 'Troha^KTiÇ è7og Ay^ûJ^ëvÇi (195) 

K.ovg}jg yuo[Jtjivog ^çi(rr,ï^og 7^vxof/,oiOy 

T^v SX, Avov/iffcov î^ëiXero 'TroXXa y^oyr,<Tagy qqq 

AvPvr,(T(rov ètaTo^ûritrag K.at ruy^ia Q'/;(2rig' 
Kà^ èi ISlvv/jr i(3uXév x,a\ '¥.'7ri(rTPO(pov ^y^zffif^upovgi 
Xhaç B.v'/ivo7o "^sXriTtâôao àvax.70ç' (200) 

Tr,g oye '/czÏt ayicavy 'ï'âyjx è' ocv(TTr,(ré(rôai zfLèWîv. 

0\ h' èlyov ^vKaK'/iVi Ka) Ylv^acov ài/ûsfjuosuruj 
ArifJUTjr^og 7îf/,svoç, 'Ircova re f/,'/i7S^a (x.rj'kmt 696 

'' AyyîaXÔv r 'Avr^^/, 7ih\ rirgXsoi' Xs^sîto/??»'* 
Tuv au U^coTea-iXaoç à^Tjiûç r;yey.oi/£USy (205) 

Xcooç icov' roTS ^' '/i^B ê^gv '/cara yaia f/,èXaiva, 
Tov è\ Ka) àf/,(piè^v(pyiç aXoy^oç ^vXaK^ IXsXst'ÂrTOy 700 
Kai èofjtjoç 7jy.i7iXrjg' rov S" ïxTavs Aâ^èauog àv^^t 
1^'/}oç aTroû^côa-Kona roXv v^utkttû)) ' Ayamv, OMHPOS lAlAAOS B'. qq 

Ov^s (jXv ovh' ol civccQ^yoi s<rav, voêzôv yz yiÀv àpylv^ ('?lo^ 
'AÀXà ffCpzccç Kocf/y'/iffè JIodâ^Kf^ç, o^og "Ap'/;oç, 
'I^IkKov vloç 'TTo'kvy^ri'kov ^vXcczîhuoy Yo" 

AvTOKua'r/vriroç f^zycJuf/.ov lï^ursa'iXâûv, 

'O'Z'KOTî^OÇ yZVi'^' Ô ^' Ôl^CC 'TT^OTS^OÇ ZCCÏ UPSiUV 

îî^cjç Il^MTScriXccoç à^fiiog' oùèè ri "kaoi {215] 

A.zvQvff rjysf^ovoç, •Troôèov è\ fjàv îffÛKov iovroc. 
T^ a^vOt rs(r<ra^oc%ovra, fJL,iXa,ivcx,i i/rjsç s-^ovro, 71Q 

Boif3}^Vi ^cù TXaÇiv^ciÇy xoù èvKTif/,'iv'/iv ^IchjXkou, 
Tùv ri^^ 'Aèf/^'^roiû (piXoç TKtç èvèsxoc vr,côv, (220) 

T^vf/^^XoÇ) rov v'TT ^Aoyy/ira nxs èJcc yvifcciKMv 
A.KKricrr(Çi TlsXicco ûvy^r^Sv eièoç à,Pi(rr'/j. 715 

O; ^' à^cc yiYjôuri^v au) Qavfjuccxr/iv héf^ovro, 

Tâ/y^s ^i'koKTYiTi^ç 'h^y^^i roim gy ëièafÇf (225) 

'E^rrà vsciJv' spztch è' lu îKâcrri '^rsvT'/jHovra, 
'K^l^s^ocfTocv, ro^cov zù sidorzg, i<^i fAU'^/za'ôai, 720 

AXà' ^sf zv V7](ru fCZÏTo a^urz^' àXyzcx, 'Trâo'y^cuy, 
Arjf/ji/M zv rjyocôzri) oôi y^iv à/tov vlzg ^ Ayanoovy 
EX;cg/ i^oy^ôi^ovra, zccy.a o'Koôo^ovoç vè^ov. (2S0) 

'JE.vÛ' oyz kzIt kyim' râs^yjx, ^g (Avri<TZ(rêai z(/,zXXov 
A^yzïoi Tût^à vrjvffi ^û^ozt^tcco àvuKroç. 725 

Ç)vè\ y^zy ovh' ol ccvoc^y^oi ïirav, 'ttoÛzûv yz f/,zv âpvov, 
'AXXà Ms^ojv KOfff/^'/iazVi 'iji7\.yiog voôog vloç, 

TûV p ZTZSCZ 'P^JV/; VTT Ol7^rji -TTroXiTOPÛM. {'Z'iô) 

Oi ^' e'p/of T^ix,}cyjV3 koù 'lôûjyy/jv KXMf/jUxoztra'Kv, 
07 r 'zyoy ijV/jjCk'iYiVi 'TrôXiv Y.vovtov Ol^^aXiiioç, 730 

Tau ctvê r,yziffôriv^ ' Aa'Kk^'mov èvo '^rulèz, 
'I>jr^^' àyaû&f, TlodoiXzi^iGg '/]è\ Mot^âojv' 
To7ç ûz Tpr^KOvra, yXaÇiuoa,) vzzç zo'riyoojvro. (240) 

' Oi è' zyoy 'O^fjbzvioVi 01 rz K^fjvnv 'X'^z^etccvy 
Ot r z')(pv è-.(TTz^i0Vi Tirâvoto rz Xzvkoc «a^>?fa> 755 

Ta;v yi^yJ 'EvPVTTv'hoÇi Y^vui^ovog ky'kv.og viog' 
T^ è àf^cc Tzo'iTcX'^oifiovru f/JXcavcct vhs iTTon». dO. OMHPOT lAIAAOS B'. 

Oi 5' ' A^yioro'ei.v i)^ov, Kcù Tv^toov/iv lvif/,oi/TO, (245) 

Tmv abê ^yzfjt.ovsvs f/^èvs'TrTQXèf^oç lîoKu7roiT'/iÇy 740 

TloÇ ïlsi^lÛoûlOi 70V ÙÛUVUTOÇ TSXSrO TjSVÇ. 

Tov p' VTTo Yïsioiûoco rïiczTû kKvtoç 'l'^'ffo^a.f/^sta, 
H.fiocTi 7Uy ore O^^aç iri<rccTO Xoc^i/yisuTocg, (2.50) 

'YoVÇ 5' ZK lîyjXtOV Ùffîi KCÙ AtêlKÎG-ffl 'TriXUffO'îV' 

OvK otoçi ufj(,oc ru yz AsovTèvÇf ù^oç "Apjjoç, 745 

Tioç vTB^êvf^oio Ko^cûvov Ka/vs/^ao" 

T'o7$ ^' ay^cc Tîffffa^uTcovTcx, f^îKcctvat vfjsç ï'^ovro* 

Tovvivç h' \k Kyipou i]yi èviu kcc) B'txoari vriaç' (255) 

Ta è' 'Kviyjveç srovTOf (^ivzvToXijjboî rz TlsputfBo), 
Oi Ti^) AuhuvTiV èu(r^Sif/,è^ov oixt' ïôèvro, 750 

Oî r' ct^cp' ii^e^Tou TiTocg^ciov z^ya, vsf^ovroj 
Oç p iç Tlrivèiûv 'TT^oïn scuXKtppoov vè&)Pf 
OÙ5' oy& Ilyivsiâ) a-vfJUfJbiffyîTai à^yv^oèivr,, (260) 

AXX« ye f/,lV XCCÔuTTé^ûèV l'Tippièiyl^VT ÏKUiOV 

*0^}iov yàp êeivov ^rvyoç vêccroç \(rTiv cx^Toppu^» 755 

lSll.ayvr,7cov ^' h^X,^ ïl^oôooç, Tevû^rt^ovoç vioç, 

Oi 'Têoi JJrjvêtûv xoù lî^Xiov ùvo(rî(pvX>\ov 

'i^cAièffx.or ruv f/,zv lï^oûoog ûooç yjyspLovsvs' (265) 

XJ ^' àf^ai 7£0'(ra^UKùVTcc fA,iXu(V(x.t vrjzç ï-novro. 

(jvToi a^' ^ysf/^ovsç /^ccvocuv zou Koipccvoi flcrav 750 

TlÇ r «^ TMV Ô)/ à^KTTOÇ ïnv, (TV (JUOt ïvVSTl, MoufTa, 

A» ~ 'Vf/ »\ f/ > > A /y. ir 

vTuvy rjo l'TC'ïïcàVy 01 af/j jtxr^îiàris'iv S'ttovto ; 

ÎTTroi f/^sv f/^ey" u^icrai ètruv ^yt^TjTiocèoco, (270l 

TcCÇ ^ÙpL'/jXoç èXoCVVS, mO^CJKiCCÇy OOVIÛCCÇ MÇy 

Or^i^açt oUtsUç, (rTU(pvX^ Z'tti vutov lïtrccg. "jSB 

Tuç iV Tllé^irj ^^Ê-V^' CCoyv^OTO^OÇ ^A'TTOKkm, 

AfJL,(poi) ô/iXiiciç, ^û(2o>/ A^rjoç (popsovcrciç' 
'Av^^Mv ocù fMy (x^iarToç'irjvTey.uf/.iovioç A'iuçt 

0(p^' ' A)^iXsug (jurjvizr yk^ c^-oXu (pzoTccrog '^sv, 

It'ttoi Û, o'i (po^ee(rKôv àpt^vf^ova, IlfjXsUjucc. 770 

'A?^X' f^iv £v vrjz/ra-t KOPonst "^rov-TOToponri 
Kerr , WTroyy/imff-aç ' Ayccyzyvovh '7rùiy,ivi XuîUvy 

At^îio-/^' Xccc) h\ Tffu^à prjy(MVi ôuXu(r<rrii (280) (275) OMHPOT IAIAA02 B'. 41 

AitrKOtcri ti^Tùvro Kcct cùya^vîrjiriv hvreç 

To^oiffi ô' H-Tcrot h\ ira.^ cc^^atriv olcriv èzccarroç 775 

Aurov l^iTTûf/^îvoiy î'keoû^S'^rov rs asXtvoVf 

"KcTcccruv a^i/,ara> iv ■ztTSTVKaa'f^îvoc xèlro à,v»KrM 

'Ev xXi(r(riç. Of è^ ctc^ov cc^7fi(piXov 'XoôîovTîç {fZS5) 

^oircov ivûa, kcc) ïvôa fcarà irr^arov, ovèe (juccvovro, 

Taïa, d' yîrg<rrg)'a^<(^s, A;i(' ùç TS^TiKî^uviXi) 731 

Jiuof^iVûJi ors r k^<^i Tv(px'îi yctînv ii^us'g')^ 
E<v 'Afftf^oiç, oôi (pua-) Tv(pcozoç îfj(>f/,èvui èvvuç* (290) 

Clç oc^ce, rm vto leoffffi ^zycx, (rrsvûc^i^êro yulce, 
^^^^ofjt,ivct)v' f^âXûc è' MPCci hz'TT^Tjira'ov 'Treètoio' 735 

T^&>(T<f è^ à.yyi'koç rjKÛs Toè^vëf/,oç cozéoc'^îfi(ç 
Tlu^ A(oç cciyto^oio <ruv àyysXijj àXsysivri, 
O) ccyo^àç àyo^svûv stt; ïï^tccf/^oio ôv^i^tri (295) 

Hâvrsç ô^riyîPièÇi riyAv viot, rj^i yi^ovrzç' 
^Ay^ov è' Iffrayjivrt v^offéç»] vohuç ùxioc'^Ipiç, 790 

Ei^raro èi (pûoyyriv vti ïl^iotf/yOïo Tlo}\.iT}^, 
' Oç ^T^com (TXOTroç i^Sj "TiohcoKîÎT^fri vz'xoiôùçy 

Tv(/,^&) ZT CCX^OTOiTO) A\(rU'/iTtt,Q y'z^OVTOÇy (300) 

ùkZyiÂ,zvoç o'X'JCùTZ vuu(p(v à<popfjLf]ûz7zv 'A^a/o}* 

Tâî f^iv \zifftt,iÂ>zv7i fji,zrz(pr] to^ccç àx'zcx, 'l^iç' 795 

'Cl yzpovt ulzi TOI IÀ.VÔ01 <piX6i àx,^iroi zlcnv, 
"Clç 'TTor zt: zl^Tivriç' ToXzf^oç ^' àxiaorroç opojpsv» 
'H fjàv ^r} f/^âXcc '!roXXà ^uyjx<; zia"^Kvûov àvè^avy (305) 

'AXX' OUTTCt} TOtOvès rocrovhè T& XotOV OTùf-Tei.' 

Airiv yà^ (pvXKoKriv zoikotzç h '^ocf/t^âûoia'tv, 800 

'R^y^ovTcci rrzèioioy fÂ,OL^)j<ro^ivoi vzp) aa-TV* 
KfCTo^i (TOI è\ fÂ^ocKKrr ZTirzXXof^ui' ah ïz pz^ccr 
ïîoXXoi yu^ KUTcc u<r7v f/,zyûc ÏÎ^iu(âov ZTTtxov^Giy (310) 
' AxXt] è' âXKm yXuo'a'a xo'k^ff'Kzpzm àvê^u'jrcûv* 
To7(r/v zxoiCTOç ocvr;^ (rtjf^uivzrMi ol<ri "ttz^ ^^XJ^^^ 805 

Tcwc 5' i^rjyzi<rûc>i) KO(j-f/,ri(rocf/,è)/oç 'roXirjTUç, 

CLç 'z(pa,ô^' "Exrcy^ ^' ovri ôzciç z-ttoç riyvofr/ffZVt 
At-'^cc ok Xvff àyo^fiV zt) rzvyza, d' Icczvovro' (315) 
Hà(rcci 5' ul'yvvvTO -TrÔKoct, l» ^' 'iorffuro Xaoç, 

G 42 OMHPOT lAIAAOS B' 

ITs^o/ û\ l'^T/iee, re' voXvç ^' o^v[À,u,yhoç o^co^ii. , gjo 

*E<rr< oe riç 'tt^otoccoiÛs tqXsoç ccl'7re7oe, xoXuuj], 
'Ev 'Trehico àTotvêvôi, -re^îè^of^oç ivôcc Kcù ïvôcc' 
Trjv rjTOi ûvo^sç \]ccrieiuv KiKXrjCfiùva-iVy (320) 

'Aêâvccroi èï ri (Tr]^a. 'KokvffKci^ê^ùiQ M.vpivriÇ. 

'^VÛCC TOTè T^UiÇ r& ^liK^lôiV Tjh' i'TTiKOVpOl. 815 

T^cûffi [Jt.îv fiyèfJLoi/svê i^iyaç ko^vÔccIoXoç "Ektup 
Ti^idfjuihriç' clfi,cx. ru ye 'xokv 'TcXùa-roi kcx.) clpiffroi 
Acx.oi ôco^7i(r(ro\'roy f/^sf/^ccoTiç èy^èiricn. (325) 

oiodûcviijv avT Tjoy^îv ivç '^cciç Ayy^Kraoj 
Aiv&iuÇi ro9 VT ' Ayyjcn rim è7' 'A<p^o^/r;j, 820 

ÎotJç tv y^vr,(^6ï(Tii ôsà (ùpoto) èvv'/}ôé7<ra,* 
OvK oloçi ccfj(.cx, TU yè èuio' AfTTivo^oç vis, 
' KQ^yj.y.ùyùq T, Akck,(a,cx,ç ts, ^^ccyr^q su etèors îrafl-;;?. 

(Ji es XiXSlOCV ÏVUIOV VTTCc) 'TTOdo, VStCCTOV "lè/iÇ, (S31) 

AlpVSlo), 'TTiVOVTSÇ VOCOO ^^cXoLV AlffrilTOlOy 825 

T^ùJsg, T0V avT ri^y^s Avxccûvûç àyXocoç vioç, 
Tiâvèccaoç, ai ku) to^ov 'AtoXXoov uvtoç 'ihuKîv. 

0< h' à^ ' Ad^/j(rTSta.v r slyj») kcc; hyiiÀ,ov ' Avuiffou, 
Ka< ïlirôsiuv 'syovy kcc) TriPsr/jç ô^oç a;Vy, (mSG) 

Tav Yjoy^ " A^oyia-Toç rs kûÙ "Af^cpioç Xinoôûpri^y 830 

T/g h'Jd) M.i^OTOÇ Ylî^KûJffîoVi OÇ TÉ^< 'n'O.VTUV 

*H»^gg ^ccvTocrvvccçy oùos obç toùoccç ix(rx,s 

Irsiy^Siv Iç 'TroXsf^ov <pÔKTr,vo^cc' ru h\ û't ov r( (340) 

Hsiôs(rû-/]V' Kr/Psç ycc^ uyov f/,sXuvoç âuvâroio. 

Oi ^' a^cc ne^x.coT'/]v kcci Yl^àx,riov àf/,(p£i'Sf/,fjVTO, 
Kaî Irjffràv xcc) "A^vèov syov, xu) hlccv 'A^/V/S^jv, 836 
Toov cc'jô '^^prccKtorig rj^y^ ' Atnoçy o^y^af^oç àvhouv, 
"A<noç 'T^rcx,Ki^y,Çy ov 'A^;V/3;j^gv (pi^ov iTT'^rot (345) 

Aiôms^y fÀ,syâ.Xoiy 'zoruy^ox) kiro 'S.sXXriSuroç» 

'Ïtt'zoÔûoç è' kys ÇivXcc YlsXucyuv syy^s<rtfÂ,u^m, 
TâJvy o'i Acc^KTffuv i^if^uXccKO, va,ièru(X(rKov' 841 

Tuv h^y^ 'l'?rToêoûç 7-g, UvXoctoç r, o^og A^rjoçy 
TU hvcu Arjêoio IliXua-you TsuTUf^ièaû. (350) 

Avrcco Q^riiKûiç r;y^ A^a^o-aç, xui Iln^cog TjPucy 
"Oortrovg ' EXXri<r'!rûvrcç ccyuppooç ivroç ls§yfi' 845 OMHPOT IAIAA02 B'. 4$ 

Xtoç T^oi^rjvoio AioT^s(pioç }s.sâèuo. 

AvTK^ Ylvoaiy^lJ^rjç ayi Tlociovuç àyxvXoro^ovç, (355) 
TflXoûsv s| ^AfAvoâiuoÇi ccT 'A|/oy év^u psovroç, 
W^ioU) où PcâXXiiTrov voco^ iTTixièvocrcci cc'/}^. 850 

Tlcx,<pXcx.'yoMcov '/jyslro YlvXc(,iiJL,i]/îoç Xccffiov uriPi 
'Ef 'EvsTiWv, ùèiv /j^iovcuv yzvoç àyponpâcjVt 
O't pcc K.vTM^ov î^ov, HCC.) ^7^(ra(À,ov à^ÇiîvifLovrOi (360) 
*A|M/(p/ TZ lloc^ôiviov 'TTOTcc^^ov fiXvrà hcoyM.T hocioVi 
K^uf/,vav r, AiyiuXov re aoti vyl>riXovç 'Kpvûivovç, 855 

Avroc^ ' AXt^suvcijv 'Oètoç Koù '^TiorrpoÇog yjpvopt 
TjjXoÛsu g| "'AXv/Stjç cûiv à^yv^ov Icr) yzviêXrj, 

yivcrcov hi X^of/yiç 'h^'Xjiy fta) "Evvof^og olwKTTnç' 
'AàX' obic oicoma-iv z^vcccto xtj^oc fjt.îXaivoii', (366) 

'AXX' lèâf/,yi Ùtto x,^§<r) 'XohuKîoç AiuKièoco ggQ 

Ev TorccfJi^a, oôt ttb^ T^âJocç KS^âi^s za) aXXovç. 

^ô^KVç cet) ^^vyccç Tiys kcc) Aczccviog ôéo£ièr;ç, 
T^à' gf ^Aa-zcc/iTjç' ^i[À>a.(Tav h' vff^lvi (À,ccy^i(TÔcx,u (37o) 

^IrjOffiv au 'M.Z(TÔXy,ç rs kui ' AvTi<poç rjyri(ra,(rû}^v, 

TIS TuXcilf/^iVSOÇi 700 Tvy(X,{]^ TèKS Xi^Vi^i 855 

O't Koù Mpî'os'aç Tiyov vto Tf^ojXoj ysyccaJTCcç. 
Na<rr??ç ccù ILcc^m fiy/jcuro (Bcc^fBoc^oipûJi/C'jv, 
O/ MIXtjtov 'ix,0Vi ^ûi^âiv T ô^oç àz^iTûÇvXXov, (375) 
M-Oiiâvèaûv ri poccç^ M.VKCcXr,ç r ociTTSivà kccptivcc. 
Tm f/Àv oi^ ' A(/^<pî[^^a.-)(oç x.ot) Nâa-rrjÇ viyyiarcca-êyiv, 870 

Kjg X(X,l ^pUtrOV i)^OJV TOXSf/,OVO (SV, yjVTS fCOVprjt 

N^t;(3ç, ovhi n o'i roy irrrri^Kicz Xvy^ov oXîêpovy (SRq) 
' AXX \^ay.yi vro X,s^a-) 'Troêcuxsog Atufctècco 874- 

'Ev -TTorct^u, ^^v(rov è' ' A^tXèvç ZKO(jt.i(rari êcct'(ppm. 

TijXoûsv Ik AvKtriÇi 'Eoivûov à^ro êivf,svroç. 44 OMHPOT lAIAAOZ F'. TH2 

'OMHPOT 'IAIAA02 

•PATHAIA ^ rPAMMA, T. 

ATTAP sxe) KOfffJbYiôîv cc^' rjyzfjbovîcrariv ixota'Toiy 

Air> gîre< oyv y^èifjt,uvcc Çvyov ko,) àâî(rÇ>nTOv ôf^^^ov, 
J^Xwyy^ roctys Tsrovrcti itt 'ClKèccvolo poâcov 5 

^Avo^âci Ilvyf^a.ioicri <povov au) xrj^cx, Çî^ûvcur 
*Hi^tui ^' ôl^ûc rctiye xuscriv ï^i^a, -^r^oÇii^ovTui, 
Ot ^' â^ '/(Tuv ffiyn fj(.ii/èu 'Trvzîovrsç 'Ayaioit 
'Ev ôvf^u f/,sf/,cx,ci}rsç àXè^Sf^'îv àXX/iXoKriv» 

Tloi(J^>l(jlV OVri (pîX^Vi KkiTTTYI ^6 7i VVK70Ç àf^StVû/, 

Tûtro'ov Tiç T eTiXeéor(reii ocov r"* êîtÎ Xaav iri<rtp. 
* fîç â^« rû;v yTo toj'o') ao/icaXoç co^vvt àiXKnç 

(Jl ^' on hri a")(î^ov Ticrccv, Ix àXkrikoia-iV lovrîÇy 15 

Ka< ^i(poç' ocvrà^ èov^è èva> xexopvûf/jivoc yuXKu 
XlaXXjyf, 'A^y&ioov '!roo;ccx,XÎ(^èTO 'ttocvtuç ù^îffTOVÇi 
'AvTifBiov f^uyja-uarûcii \v aivrj iri'tOTriTi. 20 

Tùv 5* cjç ovv Ivorjtrîv 'A^tjtÇiXoç WLsnXuoç OMHPOr lAIAAOZ F'. 45 

' darre \im ^^'X^occ^ f^eyuXco it) a-ufjiUTi Kv^a-ccçy 

^vpùiv rj îXaÇov KS^uovy h ày^iov oclyoc, 

Yliivûcm' ^^aXot ya.^ n Ka,rî(rêUi, è'/'Trs^ kv ccvtov 25 

'Xevuvrai tcc^^îsç ts kvvsç, ûocXè^oi r cùl^T^oi' 

*'nç s;^»^?? MgfsXaoç, ' AXî^ccvè^ov ûsoîièîcx. 

^0<pôa,X(Â>oi(riv lèuv* (pa,ro yà,^ ricscrôoti àXsir/iv' 

Avrtxoe, ^' êf o^sx'V crvv rivyiffiv dKro "XJ^^uf^i, 

Toc ^' ùg oùv Ivonffiv 'AXg|av^^oç ôiozthrjç 30 

'Ef T^o^à^o«r/ (punvrUy »ex,r&TXr;y/] çlxov rjrop* 
' A-v// ^' Irâ^uv SIC lôvoç i^u^éro Ttri^ ccKîstvcov. 
'riç a on Tiç Ts o^ocxovrex, tèùv Tokîvo^croç àxecr^j 
Ov^soç \v (Br;<r(ryiç, v-tto tê r^ô(jt.oç 'iXku(^î ymat,, 

*^riç uvTiç Kuô^ o[À,iXov 'i^v T^um ùyipcû^cuv, 
Asicuç 'Ar^eoç viovj 'AXè^ocvê^og ûîoêièriç. 

Tov ''Kxrso^ vsiKSO'G'èv lècjv alcy^PoTç îTiSfrct' 
AuiTTcc^h sièûç à^iŒTîi yvvaifjijunçi rjTiûOTrsvrà, 
A.ÎÔ' o<pzXig ayovoç t èf/,evut, àyuf/,oç r' à'^oXècêut. 40 
Kaî Xi 70 fBovXo(f/y7}V3 xut xsv 'TToXv xiphiov rygy, 
'H ovTCfj X6j(Br!V 7 lOfSvcci Koù v'TTO'^iov aXXcfjf* 
'H. TOV KOcy^c(,Xou(r( zotp}]xop(.oci}UTeç 'A^uioif 

^OCVTëÇ CC^lff-TTJot T^OfJbOV ZfJt.(JtjîVCtli OVVSXOi XO'.XOV 

l^îèoç iT' cc}^' ùVK eiTTt (Bifj (p^s(r)vi ov^i nç àXx^. 4.5 
'H roicxr^s ecov Iv vûVTOToooKTt nstran 
TiovTOv iTiTrXcuo'ûtÇf ZTu^ovç è^ij^^ocç àysi^ocç, 
M-iy^ôsiç àWohccTola-ii yvvaÎK evstès àvrjysç 
'E^ ' A'TTifjç ycciTiÇi vvov ccvo^uv oùyj/jriTocuv \ 
llocT^i 7B trâ} f/jzycx, '^rrjf^ct, -^oXyji rg, iravTi rs èrjfj(>a, 50 
A.v(r(JL,ivi(ri f/.iu X^if^^^ xccTripèîriv es a-oi uvtu ; 
Oy« àv hr] (/jzîvîiaç^ A^riï<piXov M.eviXccov ; 
Tvoiriç ^i otov (puToç 6%6/Ç ôocXî^^v 'zu^âxoiriv. 
OvK clv roi 'x^a.ifftÂ.ri xfûu^iÇf ru ts è&>§' 'AÇ^ootTfjç, 
H Tê Ko/j(,?]j To TS sièoçi or îv K0vi*}<ri (Â>iyiini- 5."> 

'AXXot, (jt^uXa, T^4»Êç ^zi^rjfjuovsç" rj r\ Kêv hot] 
Aoiivov iffffo y^iruvcx,, xockuv svs^, oa-ffo, zo^yotç. 
Tov ^ envTS T^ochinv 'AXî^uvè^oç ôèoaêri^* 4>6 OMHPOÏ 1A1AA02 F' 

' Earo^y i'Zil [Mi Ka,r ai(rav IviiKicruçy ovè' ÙttIp u7(ruv. 

Oç r stff-i èià èov^ûç vTr" ccus^oç, oç pâ re rîyvri 

N^/ov iKrcc(Mvr,<riv, oipOJ.a ^' àuè^oç l^uriv 
' Çïç TOI \v) orrrjûscra-tv ccroc^(2riroç vooç ecr/- 

M^ [JL,oi ^ûj^ lacera, T^oÇii^i Xi^^^^^ ^AÇpo^irtjç. 

GvTOt cc7ro/27.riT' Iffri ôèuv i^iKvhîcc Sô^^oc, 65 

' Qu'ira. Kîv œvToi ôuffiVy ikuv à ovk uv rtç sXoiro. 

Nyj' â' OCÙTj ë'/ [M èûiXslÇ TToXèf/J^SlV rjèè fÀ^OC^iffôûCt, 

AXXovç f/Av Kctôitrov T^coaç acci -ttcx.vtccç Aycuouçy 
Avrà^ îf/fj Iv [Jt^iora-M kou A^r,ï(piXov MêvsXaoi' 
^vf/.l3âXér cc[/j<p'' 'EXgj'jj zcci pcTrif^cKTi îrà<r; f/,K^êa-ûcci' 
' OTT'îror&^oç èi /is viKtiffT]^ n^iicffav rs 'yivrjrocij 71 

Kr^^a^' èXcûv su Trocvra, yvvouKcc re, oiKa,h^ àyka-êûj' 
OJ ^' cHXkoiy cpiXoTTira, kou o^kio, "Tnirrà, ruf^ovreçy 
Na/o/Tg T^oirjv l^if^oijXex,Ka' ro) h\ viicrôûjv 
A^yoç \ç i'T'TrolSoTûi' ku) 'A^uiïèoc xccXXiyvvociKoc. 75 
* riç èÇtaû" ' ' Kktco^ ccùt i'/jci^yj [^iyocy f/^vêon àx.ov(ruçy 
K.0CI p'' sç i^iffcrov l(t)v T^uuv àvîi^yè <pciXoc,yyotç, 
MgdTo-oy oov^oç èXuV ro) lO^vuÛ'/jo'uv ol^ravrsç- 
lâf S" îTeTo^dZpv'fo Ku^rjKoy^oœvTsç ' AyoLmy 
\6iffi rz TirvffKOfjLzvoi Xdî(r(ri r 'i8ocX7\.ov. gO 

Avrà^ (jL,ot,x,^ov avtnv avu^ àiè^av ' Ayc(,f/,if/,vcjv' 

'\(ry(j.(jê\ ' A^yiïoiy y^rj fodXXsrs, xou^oi ^ Ayjxim' 
^Têvrcci yoip n è'zoç î^ssiv }co^vûoi,ioXoç"^x,TcoP. 

*17ç ï<pocô'' oi ^' ï(r^ovro yoc^riç, aveu r lyzvovro 
'B.a'(rviJ!yîva)g'"KxTa)^ è\ (mît ci,p(,(porè^ûi(riv htTê' $5 

K.îxXvTi yiVy X^ôJgç y,oc) i'jKvfj/xtès; 'A^aio), 
"M-vûov '' AXi^avdooiOy rov iivîx,a is7xoç opupsv 
' AXXovç [JjIV KiXirat '^V^aïaç aa) 'Trccvruç 'A^atovç 
Têu^sa K.a,X' k'TToôiffôai èTt yèov) 9rovXvj2oTèt§}f' 
AvTou è' \v (À,zff(jco x,a) ' A^rficpiï^ov Mèv.èXaov 90 

O'iouç DCfcÇ)' 'KXivrj Ka) arftf/.ua'i TTcca-i y^âyëtrêai^ 
'O-^-TTOTè^oç ès Xi vixriffTiy K^èiffcm rz yèv}]Taiy 
K.7rif/,aff IXa/v su Travray yuvulKa rs, oixaè' ayi<T&cit' 
0\ àXXoi ÇiXoTîiTU Ku) o^Kia, TtCTà râ^f^uf/^zv. OMHPOT lAIAAOS T'. ^7 

Tû7a't è\ zoc) f/^srisiTTè (oorjv cx,ycx,ôoç M.évsXccoç' 

Ks^Xyrg vvv fccci if/jîîo' t/jaXiffTO, ya,^ àXyoç tKuvif 

Qvf/tov Ipcov cp^ovzûi) Oî oic/.K^ivôrifJLîvai Tjhr} 

^Hf/tèav ôx'TroTi^A) ôuvocroç xa,i ^joIpix, rèrvxrctf, 

G((r&rë ù^v\ ïn^nv Xsvzov» Irs^t]!/ es fjUèXuivuV) 
T^ T& zot,) 'HêX/iw' Au ^' Tif^ilç o'tffoy^îv clXXov, 

Avroçy iT&i 0; Tccïèsç v'7ré^(p{aXoi zoci cc'Tncrroi, 
M^ riç v'xz^l^cta'in Aïog o^kioc è'/iXf/ffTirui. 
Ats) è' ô'TrXoTi^C'Jv àvè^atv (p^ivîç rji^zôovrcci' 

ut p l'TT'ffOVÇ [JL,ZV Z^V^KV Z-TTl ffTiyUÇi Z7t ZpUV UVTOl, 

Tzvy^zd T i^zovopTOi ru y^v zurzôzvr Itt) yuiT] 
TlXi^(riQV ùXXrjXcoVi oXiyri S" yjv ù[/,<p)ç u^ov^u. J5 

"EiKTu^ h\ 'Tr^ort ùffTv hvoj kyj^vkuç Z7rzf/,7re ' 

Ku^uXif/^a^Çy u^vuç rz (pz^z(V) Il^iuf^ov tz JcuXza'ffui. 
Avràp ô TuXÔu(3tov tt^cïzi Tt^zim* AyuyjZ^vuvy 
N^aç î'Tri yXu(pv^àç Vzvui, rjo à^u zkzXzvzv 
Ot(rzf^zvui' è' u^ ovx ÙTiôria-' ^ Ayuf^z i^vovi ^taj. 20 

'l^ii è' uv§ 'EXêfJî XzvTtcûXzvu àyyzXoç yjXÛsvy 
Tél^of/^svt] yuXou^ 'AvrT^vo^ièuo ouf^u^n, 
T^v ' AvTi^vopiorjç Zi^z zpzicov 'Y,XtKuct/v, 
AuobiKriVi U^tuf^oio ûvyur^uv ziêoç ù^iffTi^v. 
T^v ^' zZp \v fA.zyu^a>' tj è'z (jLzyuv 'iffrov v(puivZi 25 

AfTfXuxu 7ro^(pv^zriv' 'ttoXzuç ^' zuz'rua'crzv uzôXovç 
T^uav S 'cTTroèuf^coV) nui ^ hyanav yuXKO^iroovuVy 

Ovç ZÛZV ZÏVZK 'z'TCUtTyùV Vt" A^fjOÇ 'TTUXUU.UMV. 

'Ay^ov ^' larruyjivYt v^off'zcpyj '^roèug Ùk'zu'I^iç* 

Aey^' ïôti vv(i,(pa. (ptXri, '/vu ôsirxzXu 'igyu i$f]ai 30 4 s OMHPOT lAIAAOI F'. 

Oi 'T^tv iTT ccXXrjXoio't (pe^ov '7roXvèccKPvv"Apyia, 

'Ev 'ZiOlCO, OXOOÏO XlXcClO^lVOl 'XO'k'ifJLOlO' 

O'i hn vvv sccrcit (Tiyljy îtoXê^ûç ^g -rsTayra/, 

AffTig-i TtiyJ'ay^ivùii 'Tcu^à, h' îyy^iu, fjt.a.K^k '!ri';rriyiv. 1S5 

A.VTCC0' AXi^ui/^aoç Kou ' A ^rJ'ÇiiXûg MèviXccoç 

Tu hî. Kl vix.Yiffa.vn (psKri fCè}cXr;(rrj uKoirii;. 

Clç zi'Tova-Uj 0SCX. yXvxvu (fjce^ov ïfji.(BctXs ôv^u 
Avo^oç te 'TT^oré^oiOi xcù acTèoçt riè\ roKrim, 40 

AvTiKot ^' cc^ysi>vfi<rt xocXv-ipafj'Av/] oûûv}](riv, 
Cl^^oir ZTC ôot,Xc(,fÀ,oiQ n^ev Kura, Ôukpv yiovcU) 
QvK o'/t]i â.f/,01, rriys xu) à{X(pi'7roXot ^y' îTOprOy 
Atû^rj, Uirûrjoç ôuycirt^^i K.Xvf/vivt] tî (3osijTtç, 
Ai-^^ci 5' ï-Treiô'' \xccvQVi oôi Ixcciu) 'TruXcti ^(rav. 45 

Oi â' à^(pi Il^tufjLov xui Yldvêoov Yih\ (dv[À.oiTr,v, 
Ad^vov Tiy KXvTiov û i 'IxèTUOvcc r, o^ùv''ApïioÇi 
ÇjvKccXtyoûv ri xui ^Avrrivcopy vzxvv^ivo} du^u, 
E/aro 0'/j(JL,oyz^ovriç ex) 2«a/^<r; îryX^o*;, 
Tri^ai èfj TToXzi^oiù %-£7ruvfji.2vor àXX' ccyo^rjui 50 

RcôXoi, TÉTTtysara'iv soixorsç, o'/rs xkÔ'' vXriv 
Asvè^ztij g<ps^o^gfo; oVa Xst^ioeo'o'ûiv hîtri' 
To7o; à^a x^uuv riyfiTo^iç ^vr gçrî çrvpyoj. 
O) ^' côç oùv iloùv 'E>vgi';;y it) TTu^yov lovffotVt 
'H«a -TT^oç ùXXriXûvç gîrea TTi^oèvr ùyoptvùV' 55 

Où vèfjt.sariÇf T^uMç xoà ivxvrjfti^otç ^A^aiovç 
To/^($' à(j!,<p) yvvaix) 'îtoXvv ^^ovov ôlXyécc ^dcr^^sir 
Aivuç ccûûcvdr/ia-i ûéyjç èiç ùtcc ioixèv. 
AXXà xcu uçy rot}] Vîo zov<r t \v vriva) vna-ôoût 
M;j^'' Til^lv rzxi'c<TTi r o-TTicra-a '^yifjt.a XÎvoiro, 60 

"Oç ây 'i(par U^lccy^oç è' '¥]xipf]v IxuXsCG'ctrc Çiuv^}' 
Agy^o "ffd^oiff zXêovG'cx,) çiXcv rîxoçj t^sv If/^ilot 
'Ocpga \^yi 'X^ori^ov re '!ro<rtv, vfiovç rg, (piXovç re* 
Ouri i^oi ainri è(rci, êîot vu y^ot ui'rioi ticriv, 
Oi f^oi \(pic^yri<rot,v 'rrôXiy^ov -TroXv^ax^vv '' AyjoLiàr 65 

Hî i/^oi xa) Tov^ àvd^a, ^eXa^^iov t^ovo^'^vijÇ) OMHPOr lAIAAOi: T'. 49 H TOI [jCiv KS^aX^ x,ai fÂ,éi^oi/ëç c/JKkoi iciirh 
KaÀoi' o ourcj lycov ùVTtca loov oipûccAf/.o7criv, 

Tov è' 'KXèv/j f^vêoKTiv (Z(/,n(3îro, è7cx, ywocina/f 

AlOo7o; n f/,01 StTTif (^/XS iKVpit èëlVOÇ TÊ" 

Clç oipeKè ôâvccrôç (xoi àhûv xaKOÇt oT'Trorê Oèvpo 
Tm ffca îTOf/^yiv, êizAUf/^ov yvcorov; ts X<Toy(ra, 
Tlccîou, Ti rri'kv'yiryiv, ko) ôu.vfkiK'irjv \^ot,rnvriv. 75 

AXXoc rœ y ovk ^y'ivovro- ro koCi z'kaîovffcc rirr,K(X,> 
Tovro oê roi l^ésuj ofA ccvei^sai, '/jèl f^eruXXaç' 
OÙTOç y \^TosiO'/!ç, sv^VK^ifcovW.yocf/,if/,i/coVi 
*Af^(poTS^ou fBûccnKèvç r àyuêoçy x^arè^oç r a{)^(À^rirriç' 
Aa^^ uùr îf^oç îtTKS z,vvAi7rièoÇi èï ttot Ir^v yî. SO 

Clç (pécTÙ TOV Ô yipCt)V riyCCffCCtTO, Ç>&/P7^(TiV Tè' 

'Cl fJt,ocxa,^ 'Ar^sièf^i fJLoi^viyivïçi o'AjSiooutf/^ov, 
'H pix, vv TOI "TToXXo) èièf/^riaro -/tovpoi ' Ayaim. 
W-ÙTi Kot,i ^^vyirjv èi<rrjXvéov àu^'^O.oîro'uvy 
E.vûoc ïhov tX&io'touç <Pp'jyaÇi àvipuç alo'ko'TruXovÇi 85 
Aûiovç Ur^yjoç Koà ^lùyhovoç ùvTiêéoiOj 
Gï OCX, TOT î(rT^UTCCtJVTO 'TTOi.p' oyôaç ^ccyyupioio' 
Ka< ycc^ iyuv ztixov^oç icov f/^STÙ, toItiv êÀê;^^;jv 
'îïf/éOCTi Tùf, on T TjXêov 'Af/.cc^oveç ùvTiâvsipat' 
'AâX' ovè' ot Tocrot rjcrocVi o<toi èKiKco'^réç \ "XjOLioi, 90 

Aivn^ov aÙTi \)hva-yio(, lèc^Vy i^Uiv c ye^ocioç' 
EfîT ayè i^Oi Koc) Tovèè, çi'kov riKOÇi offriç où la-Ti' 
M.èicov yXv xèÇiccXriv ' Aya,fjLSf/,vovoç ' A r^biècco, 
Ilv^vtspoç S" côfÀiOicrtv lèl (TTi^vàKnv Ihcûai. 

'YiVyjiOC fJLiV Oi SCSlrOCi îTi ^ÛOH 'TTOVXvpOTilPrii 95 

AvTOç os, KTiXoç ojçy iTrcx-ûjXèlrai cTiyjxç uvèpAiV' 
A^veiùi fJLiv lyuyi î'ktkoj '7rr,yi<ri(Â>a,'kXà)i 
\j(rT oiuv fj^yu, <7ruu otipy^STUi a^yévvocû/o. 

Tov ^' rjfjt,èi(2eT 'i'Triid 'KAgj/;?, ù^iùç izyîyuvîot,' 
OÙTOç è ccù Aui^TiCcèfjç, '7roXv(JLriTiç 'Oèva-o-évçj 200 

*Oç T^oc(pr] IV èrjU^M 'IÛocxtiç, K^ocvccyjç 9ré^ èova-fjÇj 
"Eièc^ç TccuToiovç TZ "hôXovç x.ot.1 fjLr;èicx, 'ïïVKt/u. 
Tri» è' OiÙT ' Anriv(tig TrgTrvvf/^ivoi ùvrlov rjvoci» 

n ÔO OMHPOT lAIAAOS F'. 

Cl yvvuh h [^àXot, rovro \voç vrjfCS^Tiç ntTSç. 
'h et] yoL^ KO.) hiv^ô -TTor riXvûi è7oç 'Ohva-ffivç 205 

2eu ivi/C àyyiXir^ç ffvv A^rjKptX&j M.svsXa,co' 
Tiouç è' lyoj i^&lvKTffUi KUi iv ^iya^oiCTi ÇiXrjO'cCt 
'A.y^(poriP(Ji)v ^6 <pv-i]v Ihccriv xoc) f/^riOiU "ttvkvoc, 
'AXâ' ots èri T^coea-a-iu h oLy^oy^z\>OKnv i(/.iyôi9i 
'^rc(,vrm fjàv MshXuoç vrei^ëy^ev sv^îccç ûjy^ovçy 10 

"Af^ÇûJ è g^o^ïj'a;, ye^oc^uTè^oç nèv Oova-a-ivç' 
'AXX' ôVê hrj y^vôovç Koà [jun^ta. -Trôia-iv v^ccivov, 
"^H TOI [/kv MêvêXacç l'TriT^oy^tt.^nv àyo^evSi 
Ilocvpa fjàv, ccXkoc ià,ccXoc Xiysojç, èTèi ou '^o'kv^vôoçy 
Ovci' cic<paf/.u^roè-7r^Çi ù koc) ysvsi varrè^oç ^iV 15 

'AXX' oTe è^ ToXuf^j^Tiç àvat^nsv 'Ooua-a-euç, 
"XTCca-Kèv, vTcù l\ (èscrKS^ x,ccrà ^êovoç ôi^f^ccrot '^ri^ai, 
^KYi'TrrPOv h' ovr' Ôttio-m, oùre -Tr^oT^riviÇi suajf^ccj 
'AàX' à<rr£f^(p\ç îyiffKîv, àtè^si Ç&iri eoixcuç' 
^CAiriç }Ci Zp^Korôv r'i riv \^ijuîva,i. aÇi^ova û' avroùç' 20 
'AXX' OTi hri p o-xcc rs fjuèyccXr,v ix, (rri^ûeoç teiy 
_Ka} êVêa viÇûc^ea-civ loixôroc ^itf^zoir,<rii/y 
OvK uv Wiir 'Ohvtr^ï y e^ta-inie ^^oroç ccKkoç' 
Ov ron y uè' ^Oèvcjîcç àyoca-a-ccf/.ëÛ' siôoç tooirsç. 

To T^trov ocvT j Aiccvroc loajv^ i^aiv ys^uioç' ^5 

T/ç t' ol^ oè' oixkoç ' ; x^^^^ ^"^f ^^- "^^ y-iyoti rg, 
"Y^ï,oyo<; ^ Apyam x,i(pcc'Kr]v n kui sv^îaç ûix,ouç; 

Tov è' t Xî)/7^ TuvvTTî'TrXoç àfJiyèifBèTOi èlcc yvvuiKuv' 
OuToç è' Aluç Icrri "TréXcu^ioçt é^Koç 'A^uiuv 

TloXy^ccKf fjt^iv leivia-a-év'A^yjiÇiXoç MsvèXoco{ 

O'/ku h riy.STè^aj, OTTOTè K.^71TriôiV IKÛITO. 

Nyv 5' ôlxXovç (ùv 'xdvTOLç ô^co î.Xikwttcx.ç Ayuiovçt 
O'vç Kîv \u yvoirjVj scoci tovvo^cx, f/.vêr}<rocif^7iv' 35 

Ao/û» ci OV èvvUf/^Ul lèièiV KOCf/^riTO^è Xaâ/v, 

l^cca-To^cc s 'iTCitohcL^LO'h ^«' 'î'yl àyoiôov YloXvèevxîu, 

AvTOX.a(riyvrirMy rco f/.oi {A^ioc ysivaro fjLrjT/}^. 

'H OV^ la-TTèG-ûriV AoCKèèuil^ûVOÇ ê| i^KTitVrjç, OMHPOT lAIAAOr r'. 51 

H êiVpO fAZV i-TTOVrO VlBfflT \v) 'TrOVrOTO^OtlTiy 240 

' Çïç (pâro' Tovç TjôTi '/.cx,riyj. (pv(ri(jooç ccioc 
'Ec Act^zîoalLLovi ccvêh Ç/iXtj \v) Tccr^ièi yctîrj. 

K.ri^vKSç àvà àarv êscov (p'ipov opkicx, TKrrày 45 

A^ve ova^y Koi oi^ov lv(p^ovc<,i xap'Trov àpoup}]Çy 
* AffKu \y aïyua)' Çî^s èi ZPr,rri^oc (pccuiov 
K^^uf 'Ihouoç hïi y^^vff-etoc. kvttsXXo,, 
' QrT^vvs è\ yz^ovrcx, 'Tra^inrrâi^îvoç i'risa'a'iv' 

"O^trsoj Aaof^s^ûUTiocèT] ! KocXiovciv a^iffroi 50 

Tpcûuv ô l'ïï'vooctf/jûiiv Ttoà ' Ayccioov ycLkr.oyirûvavy 
'Eç 'Ttzolov xDCTufBriVoci, iv opKioc 'TTiffrà ruf^r,ui. 
AvTUo 'AXi^ayoooç Kctt ' A^>]ï(piXo; ^IsviXuoç 
'^'ia.x.p'/jç iyyjiir\(Ti f^ccy/ia-ovr à^t/.(pi yvvuiKi' 
TisJ 02 /Ci vi/C'/]/rccuTt yu^jj zcù zrrif/juff z-ttoito' ^^ 

O'i ^ àXkoii (pù^orTjTCX. zoci oskidc Tiffrot, ruf/^ovrsçy 
'Nociûif^iv T^oiriv loiloùj7^ccH,cc' roi ($g viovroci 
' A^yoç èç i'7r'^o(3ûrov xai ' Ay^ociïèa KcxXkiyvva,iKcc. 

' Clç (pccro piyy}(Tî h' o yiPojv, iKzXsvtrs o îre/J^oiç, 
' Wtûvç Z.^vy'yju,zvcx,r ro) è' or^uXîojç Z'ZiêovTO. 60 

'Af h' à,p i(2rj Ylpiuy^oçy Kccrà è' '/ivioc ré7v2v ûTriCCM' 
ïlào èz oi ' Avrrjvco^ -TrsoïKaXXîcc (2ri(nro ^((p^ov, 

SU os OlOC ZKCCiaV 'TTiÔlOi/d Z'yov OJKîCCÇ iTT^rOVi. 

'AXX ors èri p 'I'kovto fLircc T^coocç ko.] 'Ay^aiovçy 
'Ef t'Tr'yrm ctToj2ûcvTéç î'zri y^ûoixx, '7rovXv(oôrîipo(.Vi 65 

'i^'ç f/,so'(rov T^uûjv Koù ^ Ayjciuv icriypavro. 

ClcwTO ^' avrtK ÏTSiTCi, àvut, ccv^pcov ' Aycayui^vùiiy 
*Av ^ 'Q'hvffivq 'XùX'j^nnç' àrà^ kyi^vzîç àyavo) 

0^x,icc Tiff-rà ôèoji/ (Tvvccyovy xpriTr/Pi èi otvov 

^la-yovy àràp j3ex,(T(Xsvcr(v vèojp Itt) y^èï^ocç iyzvù))' 70 

'Ar^s/^;jç ^s, i^u<r(rccf/,svoç ysloecrci f/^cty^ai^uvy 

ri ol "TTcc^ ^i(pèoç (Àjiya, KovXiov oùîv àoj^roy 

A^vuv ix, 7ti(paXèojv rocf/^vs rpiy^otç' avrà^ îTitrcc 
l^r,ov}Csg T^uojv zai "" hyjxiav viïi^ccv cc^kttoiç' 
Toiffi'j è' 'Ar^et^/jç (^zyctX' ivyjTOy yfi^(^i avaffyur 52 OMHPOT lAIAAOr F*. 

Zgy TXTi^. "l^rjêi'j y.iVzojVy Kvdta-rîi ^Ayicrn, 276 

'Hî'X<oç Ô\ o; To-VT \(po^aç, ko.) -ttc^vt îTrocKoviiç, 
Kai ï\orau.o)y ko.) Taloc, kcc) o) vT^vî^êz Kctf/^ovrccç 
^Avêpùj'Z'ovç Tivva-êovy oTig k iTTiocKov oy.cffffr^. 
"TfJLîïç ^ctçrvcol iffrzy <pvXâf(rsrè è o^xicx. Ttcrrâ. 80 

EJ f^zv Kè MiviXuov ' AXî'ian^^oç x,aTW7:i<P'jriy 
Avroç îTreiÛ' 'l^XîvrjV zyzTOi kcc) ZTriy^ctra, rrccvruy 
'H^sTç h' Iv V7]î(r<ri vîcoi/.zêcc TovroTrc^oKriv' 
Ei ^ê JC ' AXi^ccvè^QV xriîvii ^avûoç M&vsXccoçj 
T^Ûjuç ÏTTStû' 'KXîvrjv zk) Krr;fJi.cc7cc 'ttocvt àTodovvoci, 85 
Tif/^r/v ^' 'Apysioiç à'xoriyt'^zvy tjvtiv îoixsvy 

Ei b' oiv if/.o] 7itÂ,7}v Iloioi.f/.cç Il^tccf^oio ts TrouOîç 
Tlvîiv ovx. lûzXucTiVy ' AXz^ccy^^oio TStrovroçj 
JivTOip iyà) kcc) ZTrziTa fjt.ay^riO-oix.cci uvixoc "Troivrjç, 90 

Avût fJLèi/covy eïaiç ks tzXoç voXzfjLoio Ki^sto)' 

'H, ko) cctto (TTOf^ay^ovç u^vùv ruf/^e vr/Xzi yaCkicu' 
Kaî 7ù\}i; f/^zv KctTzûrjxzv sti y&ovoç cKr'Trcu^ovTCcÇi 
QvfJLou bzuofizvcvç' Ùtto ya,^ yAvoç ztXsTo y^aXxoç' 
Otvûv è^ ex K^T/Tti^og àÇva-arocf^svoi bz'Trocza'ffiv 95 

"E,Kyriovy Tj^ zvyovTO ôzoïç uhiy&vzrr,a'iv' 
T2^e è\ Tiç z'iTTZO'KZv 'Ay^uiôjp 7Z T^uav tê" 

Zs'j KvhiffTèy [ji^zy^tTTZy Kcti ùôccvccroi ôèo) ôiXXoh 
'OTTOTZpot T^^OTS^oi v^iï^ o^Ktcc 'zriUur,vîiccVy 
"CL^z <r(p' kyKzÇccXog ^ay^cchç pzoïy ojç ohz oivoç 300 

AvTuv, xci) rzKZuvy akoyjji è' clxXot(r( y^yzliv' 

Toîffi ^g Aa^èavi^jjç ïlciccu^og ^jlztcc f^vôov hiTS' 

Y^'zkKvt'z y.zvy T^œzg zu) ïvKvriyihzg ' Ayano'i* 
"^Hro/ zyùv iiuA v^ùt) '\Xiov rivzyxzarffuv 5 

*" A-^y Its) outû) rA'/;(rof/J zv cÇÔuXf/.ola'iv c^ciffôcit 
'M.a^vccy.evop (piXov v'icv W^i{i(piX&j MznzXâtff. 
Xivg fjÀv 'TTOV Toyz ùlhz Koà àêûvuTOi êzû) âyXoii 
OT-rrorz^ù) ôuvâroio rzXog 'Trz'Tr^uyuzvov scrtv. 

H pu, Kut îç yiÇ^ov â^vaç êzTo 'Kroûtog Çcvç' 10 OMHPOT lAIAAOS T'. 53 

Af ap ipuiv avTOÇi ^cira, rjvia. rèivev cttito'ûj, 

Tùf (JLiV C6^' OC-ipoppOi 'TTPOTl ihlQV k'TtOVlùVTO. 

"Exro)^ og, ïî^tâf/,010 -TTctiÇy ko) è7oç 'Oèva'o'êvç 

K.Xt]^ovç vj xvvî'/} ^ccXjcrj^ii tocXXov ïXovrzçj 
O'TriroTSpoç Ofj Tpcxrêiv ocÇsif] y^aXxsov iyyoç. 

Zgy 'zccTi^^' ihriôèv i/^z^iuv, xuèicrs, (jÂyifrTzl 20 

Tov ooç à,xo<pôîy^ivov èvi/oci èofj!,ov Ai^oç ucruy 
'H|a.7t' uù (ptXoT'/jra, xoù o^kioc 'Trityroc ysvéa'ûui. 

' Clç ào i<p(x,v' 'ttÛXXzv ^\ iÀ,zyaç ko^vÛccioXoç "KfCTeoo, 
' A'^/ ô^dcoV Ilâoioç è\ ûocoç Ik kXti^oç o^ovcrsv, 25 

Oi f/,iV ZTîlff t^OVTO XUTO, (TTt^OCÇj >J^l iKÛCffTat 

î-^TTrot ùs^ffiToèsÇi H,ui TODciXa, rzvyzcc ksïto. 
AvtÙ^ 07' cc,«,(p"' u)^tÂ.oi(riv \hv(T0C70 revy^icc kccX» 
A7o$ * AXiï,av^Poç, 'KXiVijç 7r6<r(ç yivxof^oio, 
lLv7jf/Aoa,ç f/Af 7rpa}Tcc tsp) xvTji^yjffiv ïôfjKS 30 

KccXàçi àoyv^ioia-iv iTKTCpvDiCiiç à^u^vtaç* 
AsvTS^ôv aù ôcô^r,Ka, -Tre^) (rTyiôzffffiv 'ièvvB» 
0/0 K(x.(riyvr,Toto AvKtkovoç' ij^f/^offs 0' avru' 
^Af^çii è' a|»' offJLOKn (èaXzTO ^i(poç à^yv^orjXov, 
HccXscîov avTu^ B^reiTcx, cuxoç f/^sycx, ra trTi(3a,^ov re' 35 

KPUr) S" W' ICpôlI^M KVVètJU iVTVXTOV iôfjKev 

"I-Tcvov^iv êsivov è\ XoÇioç zaêvTTS^Ûep hevev 
"EéïXsTO ^' aXxtfAov èy)^oç, 01 '7ruXocf/y/i(piif ccp^^si. 
*Clç è' uvTojç M-SvéXaûç ' A^Titoç èvre èèvvsv. 

Oi è' IttÙ oÙv iKciTZ^Ôiv ôfJuiXov ôco^riyjSrjo-uvt 40 

Eç f/.è<r(rûv T^com zoà 'A')(a.wv IffTiy^ôojvTOt 

T^ùjâç 6 iTTûèocU'Ovç pccù \vzvyi[À>ihocç ' Ay^aiovç, 

Kcci p èyyvç ffTr,Tr]v hay^èr^nrâ) ivi X^ÎV* 

"^îiovT iy^iiaçi ùXX'/iXoia-rj fcoTèovrî, 45 

ïlgoa-ûè è' 'AXi^uvè^oç TT^oUi ooXiy^offKtov iyx/fiy 54 OMHPOT IAIAA02 r'. 

Kcti puXsv 'Ar^èièoio zar ûca'Tiècc -zâvroor' li'crrjVf 
Ovo ïpprj^sv ^ccXKûÇy à\>iyvoi,i/.(pêyi èi oi cct^y^yj 

Ar^îioriç M.évéXuo;, èTnv^âfJt.svog Au îrar^/' 350 

Zgy ui/ocy ooç r(^cx,(rûoci, o f/^s 'Trporepoç aàx iO^ySf 
A.7oV ' AXi^OCvèpOV, KCCl BfjL^Ç VTO y^i^iTi hccfJLcx.ffa'ov' 
0(p^â Tiç ippïyri(ri zcci o-^iyovuv kvê^wTrav, 
ZiSivoèoKov Kccy.à, ps^ut, o xsv (piXorfjra -TTcc^âtr^}^. 
-- — H pu, xui àu.'TiTrccXciJv tooïsi èoXi^ûa-xiov iyy^oÇt 
Kaî (SccXs Y\.pioc[jL.îhao xar cia-TTihcc 'TràvTocr U(rr,v, 56 

A/<x ^sy ccffxi^oç Tj?\.ûs (pcx.zivr,ç o(3^if/,ov iy/^oç, 

WvTlX^V è\ TCtpCCl XoCTTUOyjV OiûCf/.f](rS ^ITUVOC 

"Eyy^oç' è ixXivûjjy xoCi àXsuccro xr^^cc f/AXuivocv. 60 

'Ar^e/^jjç è\, î^v(r(rupi.ii/oç ^ipog cc^yv^oyiXovy 

YlXri^iv OL\)CL(jyJ>^ivoq xo^vêoç cpdXùV àf^<p) è' ccp ctvTrj 

'A.r^èiSyiç &)f/,cti^zVi lèofu ùg ov^olvqv ih^vv' 

Zgy "TTUTiDy ovriç (Tiîo ôècov oXocjTîPOc àXXoç. 65 

H r \(pdifL'/jv riffitrôoci ' AXs^ocvè^ou xaxorrirûç. 
"Nvv èè fJLoi \v y^ii^io-ff^ idyrj ^içiog' Ix èî fjioi îyy^oç 

\ Jhïïyôri 'TraXdf/.riipiv \rœ(TiùVy ovo ï(3aX6v fJiiv. 

/ ^ *H, xaî g-raifaç xo^vûog Xdfèiv l'T'Troècia-siT^Çy 

"EXxÊ y iTicrT^é-^pccg pt^ér ivxvrjf^tèocç ^Ay^ccioôg' 70 

"Ayy^s ^g f/,i\> 'XùXvxKTTog tf/^àg ocTTocXrjv Ùtto êsi^rjVy 

"O; ol yr' dvôi^îcôvog oyzvç rzrccro r^v<pa,Xèi/!ç. 

Kaî v6 Kiv e'(pu(r(nv rg, xoci cccrTêTOv tiputo Kvooçt 

E< pcrj ây o|y vor,(rs Aïog ôvydrr,^ ^ Aç^ohlrriy 

"H 0/ prjï,iv if/^dvTU (Boog i(pt XTafÀ>zvoio' 75 

Kg/v^ ^g r^u<pdXsicx, u^ ea-Tiro yja^i Tuy^siri, 

T^v jM,gv èTèiô' i^^ug (ÀiiT îvxur,f/,ièccg 'Ay^ociûvç 

'P/\^' lxihv^(roiç, xof^KTûcv è' i^'trj^îg Irotl^oi. 

AvTot,^ cc^ îTro^ouas xuruxrdfjLévcct ^ivîccîvuv 

'Eyy^éi ya,Xxîlco' rov h' i^r/^Tra^ A<p^oèirr} 80 

'P&ïûc fcdX'y uffTi ôeoç' ixdXv-^è è' d^ rjépi ■îtoXà^j 

K«^ è' É<V iV ôuXd(/,u êVU^ih KrjCOSVTf. OMHPOY lAIAAOS T\ 55 

A.VTJ] aùÛ' 'Kkif/jv KuXiovar'' ti' rr,)> $' iKiyccvs 
'Kii^i è\ vmrct^îou \ccvov trii/x^s Xcc(Bûu<ro(.' 335 

^l^OKOlA>Cf)i ri 01 AuKidCClfJLOVi Va,ti7UCiJ<TfJ 

ASU^' '/ô * 'AXi^ûC'^èoOÇ (Ti KOXli OlZOl/ès ViîO'ôtt.i' 90 

]S.iïyoç 0"/ IV êuXccy^co ko,) ^DicoTûlffi 7.'îyî(r(rii 
KaXXgi' Ti (TTiX(iùJv Kûù e(f/,a.(riv' ovoi ks (puirç 

Avê^) f^uy^sffa-ocfjLèvûv rovy'' ïxôiîvi àXXot, ^o^oi/ès 

^iX>^'^^'* ^^ XP^^~^'^ '^^'^^ XriyovTCC kccÛi^^hv. 

Clç <pâTO' T^ à^ûc êvfi'O'j tH a-Tr;ûi(j-criv ooivi' 95 

Ka; p coç oùv èvo'/](TS êsSiç 'Tn^ix.a.XXîcx, èîi^y;v, 

y,TriôiCC û' IfJLSpoèVTCC^ KUl O^^OCrOC f^eX,O^DC(P0VTaj 

Auifcovr/], 71 f/,s TUVTU XiXuiîcci Yi'm^o'Triiiiiv ; 

'H TYj fAê T^OTi^OJ "TToXiaV SÙ VCClOf/^èVOCUV, 400 

A|£<j, ^ ^ovy'iTiÇi j] M.riO'/irjÇ i^ccTSivrjçi 

Er Tiç To) Koà Kîïôi (plXoç [/^î^o-TTuv ccvôeoj'Troûv ; 

Ç)vvîKa, èrj vvv èïov ' AXi^ccvhpov yiènXaoç 

'i^iXTja'ccç lô'iXii ffTvyîorjv ïjjCz ù'Iko^ àyètrôoct, 

TovvîKO, hr, vvv èsv^o hoXoCp^oviovcru 'Trcc^icrriç ; 5 

^Hco 'TTCLP al-TOv iova-a,, êiùv h' ocTrosiTTê KîXivôûv;' 

M?j^' iTi oroifft TTolîarariv v-Troffr^i-^ziccç' VXv^'XoVy 

'AXX' a/g; -TTi^) kîÎvov oï^vs, xcci g ÇiuXocccrît 

YÀffûKZ (7 n ciXoyjûv Troi^a-srah h oye ^ovXriv. 

Kg7o-g h' lycùv OVK élf/,li ViU>i(T<TriTOV 3g KîV ëiT}, 10 

Ke/foy xopffuviovffOL Xiyoç' T^cocc) hi ^/^ 07:i(T(ru 
Hùa-cci (JUCi}fÂ,ri(TOVTCCi' lyyj ^' àyi ccK^iTcc ôvf/^a. 
Triv h\ yoXucro(.iJtéivyi T^ocri^pdjvsz hî 'AÇi^oètrij' 
M^ f/J ïpsôsf (TyiTX'iri' f/^ri yucra^ivri ce ^lônut 
X<yç ^£ <r' ÙTe^ûrjoUi ûç vvv iK'TruyXoc (piXtiffo,' ig 

'bliia'ffu 3' ûCf/,<poTi^à>v fjCr}Ti(rofJi.o(,i èy^^iot' Xvy^cCi 

TiPCOCOV KOÙ AoCVO-iv (TV Ss XîV X,CCKOV 017ÛV oXfjCCt, 

"Hç ï<pc<,T-Uhiffév ^ '}LXm, A<oj iKyiyctvï»* 56^ OMHPOT lAIAAOS t. 

'2tiy^' '7ta,(Tciç h\ i ^màç Xà^sv, il^y^i ^s ÔotifjL&iv. 420 

Ai è' or 'AXè^àuè^oio hôfLcv 'TnoïKccX'kz '/kopto, 
Af/^<Pi'âoXoi f/^iv irrstrcx, Ûûajç è'z) \oycc rouTOvrOy 
*H iiç v^o^o^ùv ÛocXcx,u,oti Kss ôJoc yvvo(,ix.uv. 
T^ u^a, èicp^ov \Xov(Tct, <piXôf^f/,nèr;ç ' AÇ^ohirrii 
'Afr;' 'AXs|aK$/^o/o du, KurzÛriKè (pi^ouffu' 25 

Kvûa, zuôi^ 'EXsvpj, Kovpyj Aioç aiyioyùiOy 
Offffi '7rccy.1v KXivccffo.' TTOcriv h rjvl'Trcc'Trt u^uôoo' 

HXvûiç Ïk 'TûXÎf/.ov' &)ç côÇèXèç a.vrQ& oXicûocty 
'Av^^) hociJyùç K^arè^ûy oç \(jÙ)ç 'zr^ors^og 'TrotTig rjév' 
'H iJy\v èri TT^/v y ihyjé ' A^r^t<pîXûv M£ui7.uov 30 

2^ TS (Bir; Ka) )^s^<rt ko,) iy^st Çi^ré^oç èt\a,{' 
AXX' iiêt vvv TT^oKccy^iffCcii ' A^rjï(ptXov MgvêXaov 
'E^^ccvriç f/.oc^éff'airÛcii ivavrior à>.Àa a" ïyooys 
Xiccôaroctrôai xéXou,cciy f^};è\ ^ocvûâi 'M.èvèXÛa 
AvrifBtOi' •^oXkf/^ov TTOÏ^îu^i^nv ^^g [jt,ccy^i(TÔoLi 35 

AÇ^(x,hioijÇy (j^TiTuç rccy^ iiv avrov oov^i Ôaf/ySizjç. 

}drj ^s, yuvuiy ^uXë'?ro7<rtv ovèidê(ri âvf/,011 iUTTS, 

Nyj' f/,iv yà^ MgvsXaoç liiK/jfrê (rvv 'Aûî;iri' 

Kg/foi/ è aùriç iyoi' -Trcc^à yà.^ êiot eltrt x,cc) rjfuv, 40 

*AXX' àys èrj (piXorrirt r^ocTîtof/^sv ivvriôtvTV 

Ç)v yccp "TtÛ 'TTOTl 1^ Ùàè i^COÇ Ç^iVUÇ àf^ÇèfiO.Xv'ipev, 
Gvèi OTè Ci "Z^COrOV AoCKéOOCtfJLOifOÇ êf l^OCTèn/jç 

^■zXiov cc^'Trâ^ug èv -Trovro'zrd^ûia-i visctriy 
"i^rjo-u b' kv K^ûivoL^ Ifjt.iyrjv (ptXor/jri Kut èvv^y 4,5 

Clç (Tiù VVV 'îPUf/,CX.ly KUl f/,è yXvKVÇ If/^épOÇ Cllplt, 

"^ H pa,, KUt v^x,^ Xiy^off^è >nùJVy a^a h' ii'TnT àxotrtç» 
Tù fJbèv ù^ IV T^riTû7(ri x.a,rsvvcx.<rêèv Xiy^ièirffiv, 

'Ar^èiè^g è (X.V ojÀiiXov èÇtoiru, êrj^) îotK&iÇf 
^'/'TTov î<rc(.û^ri(riiév .\ xî^ûtfèoov êioéiMoc. 50 

*AXX' CVTIÇ èvVUTO T^ÛUV KXiiTCUV T l'^TlKOU^UV 

Aeriai ' ^ Xî^ccvè^ov tùt A^j^KpIXu MèveXccM' 
Ov fJLiv ya^ <piXorr}T( y iKzvôctvoVy u rtç ïèoiTO' 
îtrov yৠcipiv -/rua-iv ùrri^ôéTû ky}^) (Jt^tXaivfj* OMHPOr lAIAAOS A'. 57 

Toici ^\ Kcti fA^srssiTèv àvcx,^ ccv^^uv ' AyuiÂjîf^vuv* 455 

KèKKvn ftiVy m^uiç, Tcoù Aoc^oocvoti rj^ Wikovpoi Î 
N/;t;î yJï-j hri (pccivsr 'A^tjiipiXou MevèXocov' 
'Xfjuèiç h' 'A^y&iyiv '^Xivrjv xoù xTi^f^ocff cLyC ccvTrj 
KK^orSy jccc) ri(jy/iv ccvonvzyAVi tJvtiv zotKeVi 
H rs x,cci S(r<rof^ivoi<ri f/,sr àvû^^TroKTi TèX?]Tai. 450 

'fis ï(pc<,T 'AT^sièr}ç, Ît) è' '^veov âXhoi 'A;^a/o/. TH2 

'OMHPOT 'IAIAA02 

'PAI^nAIA, A'. 

01 h\ êso) 'Ttù^ TLrin zcx,ârifJt^ivûi viyo^oojyTo 
'K^ua-iM Iv èuTèèù}, fJLsrà, è& (r(pi(ri 'Trorviu' H.^r} 

Aéiêè^ccr'' àXXfjKouç, T^ojojv 'ttûXiv suTc^ocovrsç. 

AvriK èTTii^ôlro K^ovfèTjç e^sêi^sfjLèv H^??c, 5 

Aoicc) fjàv M.évsXoi<fj cc^riyoviç ùcri ôèaci>v, 
'îl§y] r 'A^ysiri, ?coù ' AXuXKOf^sv^'i'ç ' Aôn^n' 

I 5S OMHPOY lAlAAOI A, 

Ka) vvv e^£(rcico(riv oiof/^svcv êca/èso'ôai. 

'A XX' ^Toi vtK^ f^zv 'A^rjiÇiy^ov M^^êXc4oy' 

'HjO-sTç è\ (ppcc^coiJ^sffi o-Trojç tcrrcci rccès. ioyci' 

^H û uvrtç '7ro?^sfJuov rs y,ax,ov zoci Çv'hozûiv cciv/jv 15 

"Et è a,'jTûjç roèé -zccs-i (piKov zcc) rjèv yîvoiTO, 

Ayr^ç ^' 'Aoyzlnv 'lÙki^nv 'Nl&vèXoioç àyotro, 

'^n? ê(pa^'' cet ^' Wi(JUvloLv 'Aêrivcctr] rs x,ut "îi§n' 20 
YlXrjO'tcci aly ^V^^jv, zcczà, ^g T^Jsco'; y^èOè(rûj}v. 
'^ïîroi 'Aêrjvar/j àzîcav ^jv, ovoè ri siTrëy 
^Kv^of^îv'/; Alt 'Trar^), yjfkoç "hi ^iv ày^iûç 'j^zi' 
"Hf^j ^' OV-/C ï-^uèè (TTriûoç ^oXov, ùtXkà, v^otrrivha.' 

AhoTCCTi K^O^lè'/], 'TTùlOV TOV fCvôoV îél'PTSÇ ; tio 

llcoç iûsXsiç u.'kiov êfivai "zo^ov-, 7\S àrgXscrov, 

Aocov àyn^ùvirri, Il^iix.fcoj y.ccKU, roîo rs 'Truiciv. 

"Ef^'' krao OV roi 'zccvnç l'Traivzof/.sv ôio) aXXoi. 
Tr^v èi [xzy^ oyô'/i(ro(,ç T^oirètpri vzCpîXviyi^ira, TaBvç' 

Accif/^o'/r/jy ri vv <rz U^iaf^oç Il^iâf^oio rz -Trouoiç 31 

Tôffcot, y^aKot, pî^ovffiVi or kff'Tri^yzç fÀ,ivîu,ivziç 

'Ix/oy z^dÏM'z 0,^0,1 îvKrifA^ivov ■z-roXisû^ov ; 

EJ è\ ffv y\ z](Tè'kôov(Tcx, itvXaq H,ot,i rny^ècc f/^oc/C^ccj 

'Clf^ov (BèfB^cûôoiç Tl^ia,fj(.ûv Yl^icc(Â,oio re Tc^lèocç, 35 

'AXXoyç rs Tpuaç, 7orè kzv yoXov z^ccKZtruio. 

' Ep'^ov, o'Troùç îûz7\.èiç, f/,/] rovro yz vzlzog o-TFKTffoi} 

2o) Ka,i i[/.oi jW-éy' zoiffy^a, (Jbzr ccf/.'iporz^oia'i yzvijrcci, 

"AXXo èz roi z^zoo, ffu h' zv) (p^za) (ùa,Xkio cncriv 

'O^rirorz kzv zaï zyco fJL,zy^a,ooç -TroXiv zt.ccXoczcc^oci 40 

''YriV zûzXoj, oôi roi ÇiiXoi cchzpzç zyyzyccccffi) 

M?î ri èiccr^ifBziv rov i(m>v yoXoVy kXka, f^ zâ<rai' 

Ka< ycc^ zyu ffoi hojKOi zkÙv ùzKovri yz Ôv^m, 

A\ yoco -jt' rjzXio) rz zcù ov^a,)/^ à(rrz^ozvri 

'^ccizrocova'i 'zoX'/iZç zxiyèoviuv àvÛpuTajVy i'> 

Tkuv f^oi 'TTz^i KTj^i riza-fczro "VKioç (g^y OMHPOT IAIAA02 A'. 59 

K.UI Tlptotf/.oç, xoit Xocoç îv^[Â.iXic>j ïl^iây.oio. 

Oy ya^ f^Oi tûts (Bco^oç sès'Jiro ûccitO; l'i'(rrjg, 

TOV è' ^f^Sl(3sT ITTZiTCX, (SocOTTlÇ 'TTOTUIOC "Ho'/}' ^q 

^tïroi Iccol r^siç fûv toXv (p'û^rczrcti éi(ri •^oXr/èÇj 
' A^yoç T£, ^-Tràprrs rs Kcù èvpvâyvicc ^lvx.'/;v}^' 
Tccç OiU7rBP(rui, or an roi ccTrè^û&fvroci •ffsp) kyipi' 
Lcccovov TOI \yoj -z^ôffô' 'Iffra^c/A^ ovè\ f/.syccipùj. 
E/Vs^ yùa cpôoviiyj Tê, zcù ovx, iico èicc/Ti^a'ci.i, 55 

Oy;t ocvudj (pêoviov(r\ l'jrzr/i "ttoXv (pson^oi Ican. 
'AXXa ^0'/] %cc) \fjbov ûsf^sva.1 ttovov ovx àriXecrov' 
Ka< yà^ lyuf ôsoç sif/^i, yzvog èè fjuoi 'ivêsv, oûsv coi. 
K.a; [Â.S 'T^za-pvrccrrjV riKèro Kpoi/og ÔLyKvXo[/^r,7r,Çi 
A[À,<poTî^oVi yivZYj rs, kou ovvzkoc a-rj Tra^ccKoiTig 60 

KiK'krif/yCci, <rv èz -Trufrt f^&r' ccôccv^Toicriv àvoccczig. 
AXX yjTOi f/^iv rocvê uTron^oyAv àXXrjXoKrt, 
2oi y^zv zyct)^ crv zy^oi' ztti à z-^ovrai Bzoï a,7J^ot 
" A.ôâvo!,70i' (TV ^s ùàcrcrov 'Aû-/jvcii7; Z'z-iTz77iOCif 
'EiXÛsli' zç T^ûjûjv Koù ^A')(c<,icov (pùXoTiv ocivyjVi 65 

Usinai/ û i ug xz '^r^àjsg v-7rzox,vhuvTa,g ' A^cx,iouç 
' A^^oiiffi v^OTzpoi VTTZo o^fcicc hy}Xri<rcit,(rôcci. 

T2; \(po(,T ' ovh^ ccTTiôriffz '^rocTyjo kv^pcjv rz ôzuv re. 
AvtIk ^ Aêr,vcx,îy}v zxzoï. '^tz^ozvtcx, Tr^offriV^a,' 69 

Ai'^ocyLocX'' zç CT^c&TOv zXÔz (À,ZTO(, T^ra; kui ' Ayjxiovçj 
Tizi^Kv ô\ ojç KZ T^uzg vTZ^/ivèccvTûcg 'A^cciovg 
A^^axTi 'TT^oTZ^oi v'zz^ OPKiot, èriX7i(ra(rûui. 

^ Clg ziTcuvy àiT^vvz, 'Trâ^ûç yzpLocvlav^ 'Aû'/jvfjv. 
B^ oz xccT Ç)vXvy,7:oio Ka^oTjvcov ài|a<rc6. 
Q/oj' àfzp z'/]}Cé KpÔvo'j TTcciç àyxvXof^'/iTZMj 7.5 

H vocvT'/ia-t Ti^o(.Çi r,z (Tt^utùj zv^zi y.aojVi 
Auy.'TT^ovy TOV hz Tz 'TvoXKoi hito (rTrivûfj^zg iZvTui' 
Tiw ziKv7' rii^Zf Itt} yùovcc YioûO^g AÔ'/jV/j, 
Kàè è' zôof zg y.'zc-o'or ûuy,foog ^' ï)^èv zlcro^ocovTCtç 
T^Mccg ô' ;Vrû^a^oyj, Kcù ivxvrif^tèccg' A)(^cciovg. 80 

Tios 02 Tiç z'î'TTza'KZv i^&iv ZÇ TrXrjffiov aXXoV 

'H p ccvTtg 'rrôXzy^ôg rs Kcc-/icg ko.) ÇÙXoTTig cclv^ 60 OMHPÛT 1AIAA02 A, 

'Ea'ffîTUh V (pt'korrjTU fJbST' àf/,<pôTi^oia't riêyici 

Z&VÇ, OffT àvû^ûJTm 70LI/,iriÇ 'ZOXif/.OlO TèTVKTUl» 

*H ^' à))^pi ixiXj^ T^coav Ka.Tihvffzff of/.tXov, 

Uâvèûc^ov k\>TÎÔîov hi^ri(jÀvriy eï vov îCpsv^oi. 

Eyps AvKUOvoç vlov afj!.vf/,ovoc rs, a^ocrèoov t£, 

'Kcrccor' àf/^Ç)] èe fjt^tv x^ars^oc) (rri^sç àtrTrKrrocav 90 

AccuVf 01 01 i-ffovTO ot.'x Ato'ri'roiû pocccov' 

^ K.yyjjx) ^ 'iffrctybivri i-ziot. -Tm^oivroc 'Tr^o&rivdtt,' 

"^H pâ. vu f/,Oi 71 'TTlôoiO, AVKCCOVOÇ Vli OCc'lÇl^OV ', 

TXuiTjç ftèv MzvêXâck) \'7n'7r^oz[À.iv rctyvv lov 

Tlôi(ri èi K& T^uzffffi y^cc^iv koÙ zvdog cc^oiot 95 

^Kk TrâvTuv è\ ^ccXicrrcx, ^ AXî^ôcv^^co (Bcca-iXrii' 

Tou Kév 5^ 'TrâfjL'Tr^oifTCC ^a^' àyXucc èco^cc (pz^OiO, 

Ai' XSV lèri M.èViXotOV W^^lOVy 'At^îoç vlovy 

]S(W jBiXsi $f^r,ôivTa, Trv^nç i'rij2ccvT àXiyzivrtÇ. 

'AXX' à,y\ oïffTivffov yiîvèXâûu zv^uXif/^oio' 100 

Ey^£o è^ ^AxoXXaivi AvKyjyivu xXvTQro^Ui 

' A^vûjv T^uToyovm pi^siv zXîiTriv iKOCTOf^fSyiv, 

O'Ua^è voffTriffuç h^r,g &iç titTTV XsXèttjç. 

* Clç <pa,T '' Aêrjvciîri' tu h\ cp^ivuç ctÇ^ovi Tslôiv. 
AvTiK èffuXa. ro^ov iv^oov, i^âXov cùyoç 5 

* Ayp'ioVj ov pu, 'TCOT avroç, vtto (Ttzpvoio ruy^r^ffOLÇi 
TL'iTPYjç iK^cchovroc oiozyt/^zvoç iv 'Tr^oèoKTja'i, 
"RilBX^Kèi "TT^oç ffTTiôoÇi ^' vmoç 'ii^'ïrzffg Trzr^r,. 
Tov fci^ct ix, zè<po(,7^7iç eKxuiêizuèoj^cc '7ri(pùx,îii 
Ka) rà iJL,zv àarzTjo-ag Kiocco^ocç h^cc^z rzKrcov, 10 

Uàv 5' zv Xzi'^vccçt '^sv(rzr,v \'?:zôr,KZ Koocov/tv, 
Ka) 70 yAv zù Kci7zôr,KZ TUvvo'o'ccpLZVûÇi 'TT^orï yatrii 
' AyxXivuç' T^otrôzv èz crâzzoc cyzôov zcôXoi zrcû^oiy 
yirj 'TT^iv ccvu't^siccv 'A^rilùi vizç ' Ayuiuv, 
Yl^iv (^y.ritrôcci yLzviXaov 'A^r/iov, ocp^ov ''Ayj/.iZv. ^^ 
Aùrà^ û (T'jXu. '7tù)^ot, Ç)cx,^zr^r,;, zz è' zXzt lov 
^A(ù}.r,Tcc, 'Z7ioozv70(,i fJbzXocivaiv zpi^ oèuvâuv 

Ai-^U ZTt) VÎVO^ XCC7ZKÔcrfJL,Zl 'TTIZ^OV 0\'a'70V, 

YJoyj.70 h' 'A';roXXmi Av/y/,yzyu kXvto70^oj, OMHPOT IAIAA02 A'. , ^1 

W^vcjv 'Ttparoyovm ps^Biv zXsit'/iv iKccToi/y(3riv, ]2o 

O'/ftccès voffrrjo'ctç Upfjç ùç à.(Trv XeXsirjç. 

' KXks è' ô^ov yXvÇiièccç rs y^ocfècov fccc) vîv^u, (Sosicc 

Avrâ^ l-?rstdr] kvkXotzpïç fjÂya. ro^ov Ïtsivs, 

Aty^s jSiQÇy vzvPTj ^\ f/.iy 'la,yivt àXro o okttoç 2,5 

O^ufBsX^Çy Kaff Of/,lX0V iVlTTiffêai ^îvîuivmv. 

Oy^s ffiôîVj MsygXas, ôzo) fjt,a.xa^îç XzXuÔovto 
AûocvKToi, 'TPcoTYi ^\ A/oç ôvyocT'/i^ ' AysXsiT^y 
H rot "TT^offôi (TrôiarcCi (SsXoç I^Z'ïïîvkîç àf(.vvsv. 
H as rocov [Xiiv ès^ysv cctto y^^oog, mç ore (/^rirri^ 30 

TlociOûç, is^ysi f/^vïocvf off rihu xi^ercci hwa, 
Avrri h' ccvT lûvvsvy oôi ^coffrri^oç o)n^sç 
X.^u(rsiùi arvvs^ov, tcoù ^ittXooç hvnro ôco^tj^. 
'Ev ^' ÏTS(rs ^coffTri^i à^yj^ori tix^oç ourroç' 
Aià f/,îv u^ (^^coarrri^oç IXtiXocto èocièccXiOtOf 35 

Ka) oià ôcio^yjTCoç -roXv^a.i^ocXov rj^^^sicrroj 
MiT^riç ô\ Tjv i<po^si î^vf^a, X/^ooÇi î^koç ocKOvrmy 
H ol 'TrXiîcrTov ïpuro, hoc tpo ^' l&t<raro zcci ryjç' 
^Ak^otcctov è'' OLg oiffToç iTrèy^cc-^l^s Xi^oa, (paoTOç. 
AvTiKcc ^' ïppssv a,lf/,a }tzXccivî<pîç gf ûjtîiXyiç. 40 

' Clç h\ on rîç r \Xi<pa.vrcc yvvn Çoivizi f/yC/iv/] 
M.7}ov)çi rii Kag/^a, Tocpritov i^^ivot-i W-ttcov 
J^elroci ^' iv ôocXâpLa, voXzzç rz f/,iv i^^ricrotvro 
'lîT-r^gj cpo^îsiv, l2cc<riX7Ji è& ksItoci àyocXf/^ay 

'Af^ÇOTS^OV, KCKTf^OÇ s 'ÎtCTTU)^ IXcCTTJ^t T$ Kvèoç' 4..-, 

Toloi roij MscgXag, f/^iâvû'/jv oc'/f/^uri (Jli^^oi 
Eyipyggj, /iV7JfÀ,oti r , f]è\ (r(pu^à za,}C v'jnvz^êz. 

'ViyrjiTzv ^' âV iTZira, âva^ àvè^âJv ^Ayccf^Sf/^vcovy 
' Clç zlhzv (JLzXocv ccifjLcc Kocrappzov g| corziXr/ç. 
'Viyrjffzv ^g îcoà avroç ' A ^'/l'iÇiXoç M.zvzXuoç. 50 

Oç os (èê vzv^ov rz zcc) oyKovç zktoç zovrccç, 

A-^oppov 01 ôvf/.oç zv) (rTriôitrffiv àyz^ôri. 
To7j os (Bocpv (rrzva.yctjv pi>ZTZ(p}^ kozicov Ayccf/,zf/^veim, 
Xg/^oç z^MV M.ZVZX0COV' ZTrzarrsvâ^ovTO ZTCc7^ot, 

O/Xg KcccriyvrjTZ, ûuvccrov vv toi o^ki sra^vov, •'>» es OMHPOY lAIAAOi: A' 

Ou f^2V -TTCOÇ DchlOV "TTiXil OpHiOVy uly^Ô, TZ àpitCiJV, 

S-rov^a; r' ua^j^roh ^«< ^s^icciy '/]ç èTZ-Triôf^ev, 

E/Ve^ yâ^ re xcù avrix 'OXvf/.Tioç ovk irèXeo'O'ev, IGO 

Kh, Té Koà oi//2 téXe?" (tw Ti. ^^lycÛM à'ïïîrio'a.v, 

"^vv (T(P'/i(n 'KZ'^oû.r^ffh yvvut^i rs kui rîKiîcraiv. 

Ey yà^ lyco roos olocc xocrà Ç^iva xoù kcctûc ûvf/^ov, 

' K(rarsra,i ^[^a^i otccv "ttot oXcijXr} ' IXioç /^^, 

Ka} ïl^ia/xoç, Kct) Xaoç \vy^[jt.O\.îoo ïï^iây^oio' 65 

Xsvç è& (rÇiv K^ov/èf]ç, vi]^î^v'yoç, uiô'ioi vcciaovj 

AvTOç i'7ri(r(ru^<rtv l^èf^vriv alyiècc 'Trào'i, 

T^<r^' à'TTccrrjç KOTiuv rà, fjùv ècra-êrcci ovk àrz'kia'Ttt., 

'AxXct ^(W aivov cçyoç (Tiôiv êco-era/, co MsvgXas, 

A/ '/iz Ûâvr/Çy fcui y^ol^uv àva'7rX'/ja"/ii; foioroto' 70 

Kat Ksv èXzyyta'Toç ToXvèi'^iov " Apyoç iKOif/^fjv. 

Avriza yu^ f/,i/yj(roi>TCii 'Ap/cc/Oi •^rarp'ihcg ciiTjÇj 

Kuo Oè Kzv èvy^ojXr,v ïlotâf/^a Kcù T^codi yJ^oif^îv 

'Â^yzi/iv 'KXzvrjV' a-zo è' ocrza Trvirzi upovpcc 

K.sif/,zvou zv T^ûi'/jj ccTzXsvTfira zz) ï^ycu- 75 

Kat KZ Tsç œo z^zzt Tpojco!/ v'Trzprti'opzovTor,', 

'Tvy.(^co ZTTiû^cocrKcov MsvzXa.ov x,v^o(,Xif/.oio' 

A'iô OVTCOÇ ZTI 'TToia-l '^(OXOV TZXZffZl *AyCif/,Zf^VCOVy 

'Clç Ku) pvv â?^iûv (TT^ccrov riyayzv zvûâè' ^A)^cctuv, 

Ka< 0^ zfBr; oÎKOvàz (pIX'^v zg TTccrpiOcx, yccïuv 80 

2uf KZivriffiv vrjvirt, Xi'xctjv kyccôov MgvgÀaoc. 

Çlç 'TCOTZ riç zo'zzi' TQTZ yoi y^ccvoi zbpzla, yôuv. 

Tov ZTriûoc^aru'/iiJp '7r^o(rz(pn ^uvâog WzvzXoco;' 
Qoc^arzh ynèz ri tu hzi^lffffzo Xccov 'Aycciup. 
Ovk. zv Kcci^îo) ô|y Trày/j (2zXûç, àXXà, Trocpotûzv S5 

Y^'i^va-ccro (^ojo-t^^ rz -TruvocioXoçy ^^' v'ttzvzpÔz 
ILojyoi rz, Kcci f^ir^-/;, rr,v yjxXrJr^zg Kccyov ccv^pzç. 

Tov cc7rocrj.zifB6yzpoç •7r^oA(pri x^zicov ^AyccyJyveon' 
A) yct,^ Izj ûvrcoç zïr„ çb^og S MzpzXvs. 

KXKog lr,Tri^ ZTiftKffa-srutj h^' Z'7nôr,(rii qq OMHPOT lAIAAOS A'. 63 

'H, xcci TaXÛDf3iov, ôîïov Kri^vKay Tr^otT'/^v^a,' 
TiOcXÛu/Si'y oTTi Tûc^ia-ra M-cc^âoi/cx, ^ivoo Ko.'kza'G'oVi 
Oiwr', AffKXrjTCiou viov ài/yUiXovoç i'/jttÎpoç, 
' OÇ^oc 'iO'/j MevsKdov 'A^;^<of, àp^ov 'A^ociâJv, 9-. 

Ov riç oi(mv(ra,ç 2/3aXs, tû'^ojv su èi^&/ç, 
T^cocov 7j Av/Cio}]/' ru fjbzv aXzoç, àf/,f/,; è\ çrivôoç. 

' Clç e(pa,r' ovè â^cc ot k'/j^v^ k'Trlô'/ia-îv aKovffaç,' 
B?j levai Karà Xccov ''A^kimv ^aXxoyiTuvaVj 
TlocTTrccivcov îrjpojo, "iAay^ccovoi,' rov è' \vori(rîv 200 

^hucrrocoT ' àfcçH os f/,iv fc^ctrsocci trrîy^sç àe''7n(rru,oov 
KccûJVi 01 01 îTovTo Tpizrtç gf iT'TrofBoroio. 
Ayyov \(nci,^zvoq i-tczcc Tm^oèvrcc T^offriV^a,' 

( 7^(r , A(TK7\7i'7!-ic/..orj' KaXssi zpmov 'A'ya,^îfj(,v&>Vj 
Ocp^cc idrjç l^lii/sXuov Apriiov, ' Ar^ioç v'iov, 5 

Oi' riç oitrrèva-aç g/SaXs, ro^cov sv èiècuç, 
T^aojv ^ Av'/iîm' TM f/Àv zX'îoÇi uy^y^i ^\ wivûoç. 
^ Clç <pa.ro' ru ^' cI^ca ôvf/,ov lu) crrjôstra'iv opivz' 
Bav hvai zc/J' of/.iXov ccvà (rr^otrov sv^uv 'A^ociuu. 
'AXX' on èri p iKUvoVi oôi ^ocvôoç MevèXang 10 

'BXr,f/,èvoç '/jVi TS^) è' ahrov ocyT^ysodê', offffoi ù^Krroh 
Kv%,Xo(r, è' iv f/AtrtroKri 'rcc^icrocro icroûsoç Çùç, 
Avr'iTccx, ^' \-/C ^uo-Trjooç à^'/]^6ro; ÏXzzv oicrrov. 
Tov h' î^êXzof/^svoio, TaXiv àysv ô|s£j oyzoï. 
Av(Ti èê 01 (^u(rrr,pa, -ttoivccioXov, ri'h' vTivz^ôs \^ 

7^u[JL>cc rs, za) f^iror^v, rrjv y^oLXzYjZç Kocf/.ov ài/O^zç. 
Avràp IttÙ l'èsv 57^zoç, oô' ïu'TrsG'i ttiz^oç oicrroç 
Aif/J lzf^v(^7i(rciç, îT à.^ YiTicc (pk^y^aza, siocoç 
Tlcc<r(rê, rcc o\ Tron voir pi (piXa. (pponuv ttops 'Ksipuv» 

' 0(ppc(, ro) àuyÇiZ'Zîvovro fBorjv àyaôov MevsÀaot', 20 
To(p^a è' è'Tri T^uuv a-r/y^sç rjXvûov àa-TTiffrocui/' 
Oi ^' ccùriç zo(,rà rzv^s 'ièov, ^vriffocvro oz y^ct^i^yig. 
"^vff ovz âv (^^iZpvra ï'èoig ' AyocyAi^vovoi, èîov, 
Oy^g zoiru'Trrua'a'ovr , ov^' ovz lô'zXovrcc (i,c/.y^Z(rôai' 
'AXXcc yL.nka. iT'TCZvhovra (Ji^ày/iv zç zvhavzi^ctv 25 

'ï'TT'Vovç fùv yàp ïoctre zaï u^fÀ,a,roc ToiziXcc yjxkzu' 
Ka< rovç (jCzv ôz^à'xuv àz'ccvzvô'' 'zyjî (putriouvraç 64 OMHPOT lAIAAOI A\ 

Tvla. Xâ(2ri Kccf/^ocroÇi 'TroXiug ètocKoi^avèovrcx,. 230 

A.VTUP 'TTèÇOÇ iùJV iTr&XCoXÛrO (TTi^ûiÇ KVOpCiJV' 

Ka/ p olç fjCiv ff'XèvhovTût.ç l'êoi Aoivccuv rcc^vTcjXcoV) 

'A^yuof, fjt^ri 'Tcui ri f^èôisn êov^ièog ccXktiç. ']■ 

Ov yà^ W) "^ivoiorefi 'Trurri^ Zsoj iffffir àpuyoç' ^^ jj 

Il CUV TjTOl CCVTCOV TipiVU. %fOa yVTTiÇ lÔOVTUl' 

^Yi(jL,iïç h' uvT ccXoyovç n ÇiXccç zoà v^TTicc rsKva, 

' A^Of/^îV IV VriifffflV, iT/lV VroXliô^OV èXcOfÂSV. 

OvTTivccç uù fj(.sêiiv7a,ç '/èoi (TTvy's^ov 7roXîfÀ,oio, lo 

ToUÇ f/^âXa, VilKîliOrKi yoXùJTOÏfflV ITTiZffa'iV' 

'A^yfioi touco^ûii iXéyy^ièÇy ov vv aril^za-ôè ; 
Ti<pô' ùvruç iffTrjTi Tèô'/jTOTiÇy ^vTS vî^^oî ; 
Air', stê) oÙv iucc^oVi ToXioç 'Tre^ioio ôioucai, 
Effrac', ovo à^ct, riç cOi (À>ZTot, (p^sa-) yiyvèrui àX>cyi' 
* Cl; ùf/ysTç i<rTt]TS T&ôij'TirÔTiÇy ov^i f/.a,^S(rûe. '^^ 

'H fJbivsTè T^uuç (T^^èèov Ixûèf^svi hûcc Ti vrjsç 
Ei^yar' ivx^v[À>voh "^oXiriç Itt) Ôih èoiXôccrffYiÇy 

' Clç oys KOi^avscov ÏTnxcoXsÏTO CTt^aç àvh^ùv, 50 

"^YlXÔs. 3' g9r} l^^nTèorffii Ktcuv avec ovXuf^ov ccvè^âiv. 
Ol 5' àu,<p 'lèofjLèvrjci daïÇiPova, ôco^rjffffovTO. 
'I^OjM-gi/gy; fxiv îvi "^^oiJt^cc^oiç, (rv'i è'iKsXoç àXxfjVy 
yiri^iovrjç è' ci^cc ol TVfJUUTUç ùr^wi (pa,Xcx,yy(x.ç, 
Toyç hi. \hci)v yr]ôri(rêv àva^ àvOpcov ^Ayccf/Af/^vuv. 5,5 

'lèof/^eVéVy "TTi^l fJUlV ffi. TICO ÙlCCVUcJv TO.yjJ'TCuXmy 

'H^êi' gi'} itToXi^oùy rîH ùXXoiu Ït) i^yctiy 
'H^' \v êcciÛ', OTS org^ Tê yioovffiov uîôo'xa, olvov 
W^yèi&jv 01 clpto'roi Ivi x^tjTfj^i Tcz^covTur GO 

EiVg^ yà^ r clxXoi yi nu^rjKoy^omTiç 'A^a/oî 

AcClT^OV •TTiVCOa'h «Tûf ^g îrÂglûV hiTTUÇ UlÙ 

'Eo-t;?;^', w(T7r&^ lySit '^lîîtvy on ûvfjuoç àvuyot» OA'IHPCT IAIAA02 A'. 65 

Tov ^' ccù 'lêofjLëvsvÇi K^yjrctjv àyoç àvriou T^vècc' 26 .> 

' ILcrirof/.ui, ùç ro 'TcpÔorov VTT&a'Tyjv zui Kcx.rîvêvo'ûc' 
AaX' ÙXXovç otpvvs zaprj'/Coi/,ociJVTaç W^ociouç. 

T^coèç' 7oî(rtv ô ccù Ôcx,vcx.rùç kcci z'/jôs^ OTKrcroj '^ 

lii<r<rsr, STg) 'tcpotîpoi vttbp opkicc OTijXri&ccvTO. 

'îîXÔs à îTT AiocuTStr/ri, ziojv ùvà ovXau^ov ccv^puv, 

n,Ç OT CCTTO (rZOTlT^Ç îlhiV VèÇlOÇ uiToXoç ùv'/j^, 75 

Koy^Of/AVOV KUTCC XOVTOV ÙtTO XsÇu^OlO lcu?iÇ' 
LCO os t\ àvivô&V iOVTh fJUiXcCVrèOQV, 7}V7è 'TSTiffO-CX,^ 
^OchèT iûV /CCC7ÛC 'ÏÏ'ÔVTOV, dySi Ôi Tè XuiXa'H'CX, '^ûX7.'/iV' 

'Yiyritnv Ti loofv, vxo n (Tt^soç f}Xci(rs yJrjXcc' 

Toïcci uyS K\ccvTî(T(ri AioT^sÇiècov cc'iZ^riu'j SO 

A'/]iov iç 'TToXèy.ov TTVKi'^ai KivvvTO Ço^Kuyysç 

}^va,véoch (Tocxéo-iv 7Z Ku] iyyjcTi 7rs(ppiKv7ci(. 

Ka< 70VÇ yiv yr,ôri(rèv lè&zv kpumv ' A-yccUjSy^vojv^ 

K.a/ «ripsccç Çcouft(ruç Wsa, TTTèPosvrex, 'xpoo'rivha,' 

A/'acT, '' A-^yHdJ)) riyriTOpi yaXKùyjruvojVi 85 

2<P^; ^gV, OV yU^ îOlKy ùT^VVSfJLSV OVTl K&XiUU* 

A.V7C0 yccp yiCcXoc Xccov ccvojyeTOV i<p( i/jciy^ècrûcn. 

,-\l ycc^i Zgy rg TTCCTS^, xcù ' Aêr,vûi,irit zaï ' A'rciXXoVy 

To7oç 'prôiiriv ôut/^oç èvi a-Tyiôétrcri yîvoiTo. 

IlZ Ki Tay^ y]fji,v/TSis voXiç Yloidyuoio ccvuKTOÇt 90 

Xg^o"/!/ v<p Yiy^iTiP'/iTiv c/.XoxxTu rg, 'XipêoyAvri T£. 

^ Clç èiTrofVy tov; yÀv ïJ'Tiv ccvrov, (èri h\ yHT ctXXûUç' 

Evâ oys NgfTroi» iTSTy^Sj Xiyvv UvXicjv àyo^'/iTrii/^ 
Ovç iTcc^ovç ffTiXXovTUi KO,) oT^vvovTO, y„uy^i(rôuii 

Ay,(pi y,iycc,v YlO^âyovTcc r\ ' AXdffro^oi rg, X^oy>iov rg, 
Aty^ovd TS xpeiovTCCf làtai/Tcc rg, 'xoty.iva, }.c4,uv. 4^3 

Itt^ccç y,iv -TT^uTCC ffvv l'TT'Trota-tv KUt oy^e(r0ij 
Hs^ovç ^' i^oTiûêv (rTr)(rzv ^oXÎuç rs kou îTÛXovÇi 

K^KOç 'iy>iv 'TToXiy.oio' Kocxovç S" ic yuîiTcrQV iXuc-ffii, 

K 66 OMHPOT IAIAA02 A*. 

' Oç^cc nui ovx lôiXuv riç àvoc/KOci'/j ToXîyJ^oi. 300 

iTT'TTéva'iv f/,îv 'n^côr i'TTîriXy.ZTO' Tûvç yocp àvdjysi 
y^Çovc iTTzovç £^£At£y, yy/jhi x,Xnn&(rôcci o^/àw. 
M>)OS Tiç, i%-'?ro(ruv?i rs Kai '/;vo0èri(pt 'Tièvotôojç, 
Gioçj xpoffff ùXXcov f/jèLca.Toj Tpuî(r<Ti yM^y^ffèot^i^ 

C'Ç os x' àf/jo a,/ro âv oy^scov èTSp ccpf/,uô iK'^TUh 
' Ey^st o^ê^occêo}' zxèiri 'ttcXv Çsptsoov ovtcjç. 
'Clés Koi ûi 'TTooTèPOi '7:'o7au,ç -/coCi n'iyi iTropôoWt 
Tovés voûv zcù êv[À.Qv \v] cr'rr,ôz(r(Tiv èy^ovrzç. 

*^ Clç yiooûv uT^vvîi 'âoiXcti TToXif/^cov eu siêaç' 10 

K.a< rov fjùv yriôf](rev lè(uv zoiicov ' Ayuy^ifjuvuv, 
"Kcci (JAv <puvr,crcx,ç i-Trza, Trrî^ôzvra, TS^oa-rivha,' 

Ti ycpov, u^ i uç ôvyoç in (Trr.ôèffffi (piXoKTiVi 
^Clç TOI yox)'jot.S eTToiTOy (2'iri èè roi iy^'Tn'èoç ut}' 
'AXXa ce yrj^ocç Tèi^èi of^onov uç, oÇsXsv riç 15 

^Avè^cov àXXoç 'iyjiVi (TV ïi KOV^OTi^oicri yzrîîvKi. 

Toi' ^' r/CC&ffoiT i'Tnna Té^fiVioç l'z-'Trora Ng<rr^^* 
WrPèiôrji f/^ccXoc f/,iv roi iyav èôîXotf/^i zui avroç 
^ Clç ît/^zv. œç ors ôiov '^psvûuXtcova. xccTiKrocv. 
'/\àX' ovttcoç clya, %âvra. ôsoi èo<ro(,v ccvôpû'zoïa'iv. 20 

Ei rors kov^oç sa, vvv avrs f/,s yriçuc 'ikccvsi. 
'AXÀot x,ùà uç l'^'Zèvtrt [^srsa-croy^ui, r,h\ '/.sXsvffca 
Boy>^>j JiCif fjuvôoKTi' ro yao ys^aç sirri yspcvrojy. 
Ai'^yccç (5 cc]y^ya,(T(Tov(ri vsurs^oh oi'zso \yMo 
' O'TrXorsooi ysyâ.a,<riy TS'ffOiêua'iv rz pir,Çiv. -^ 

Q>ç èÇocr' ' Arpziè'/iç os xa^oùysro yr,ô6(rvvoç x.r}P- 
Ey^' v'iov lïsrsao, Msfgo'^^a '7rXr,^i'?r'?rov, 
'K(rro(,or' àc/,<pï 'z\Ô7ivu7oi y,'/}a-rcijpzç àvrr/ç. 
Avrà,^ TrXT^cTiOV ecrfiXSi ToXvy^rjrtç 'Oév<r<rsvç, 
Ylào 3~gj Kz(pa,?^X^vcov ccf/.(pt (Tr'iyjs<, ovx aXa'Tra.éva.i ^^ 
'E<rTct<rav* ol» ycc^ irct) <r<()iv àKOvsro Xococ àvrrjc, 

AXXà vsov fTvvopivoysvœi zivvvro çâXcx,yyzç 
.Tpcouv ff l'Tr'zoèccf^co]' xui 'Ay^uiuv ot ôz yusvovnç 
' i^(rro:(rc<,v, oTTTors Tupyoç Aycciav àXXoç STrsXÛuv 
T^ c,jojvo^y,r,(niZi Kuï cc^^siav TroXsyoïo. 35 OMHPOT lAÏAAOS A'. 67 

'O v'iï Ustsmo, Aior^stpBoç l^cc(nXr,oçy 
Ka; (TV) zcx,x.oï(n èoXoi(ri zsKcca'f^si'Si KspèaXeoippûVy 
T/orrê xccTcx,'7rTùj(r(rovrëç âi^gVrarg, f/Jf^nsTè ^' uKKovç ; 
^Çiaiv yAv r' l'XîOiKi ià,ît(x, T^coroKTiv îovrciç 41 

Ott-ttûts oocItcc 'yépovœiv ïcpoxXÎ^oiyAv 'A^ocfoi' 

O'tuou 'Tri'Af^svoit f/,sXi}]^î0Çi o<p^ lôîXrjrùv. 

iSvv os (piXwç ^' o^OMTèi KOt.) si èifca, Tvvpyoi 'Kyaicôv 

Tov o' àp vxoo^cc lOojv zir^otrèÇ'/j 7<rûXvf/^ririg ^Oèvo'O'Svç* 
^Arpsièrii zsoîôv en ÏTrog (pvysv spxoc ooqvtojv ; 5q 

T^ûi)(r)v 'z<p (T'Troèocf^ottrfv iyû^ot/^zv o^vv ' A^'/jk, 
' O-v^sa/) ^f îûiX'/ia-ôoc,, kcci ai y.iv toi ra, f^é^y^/Xr], 
Ty]XsfAa,-^oio ^iXov TrccTS^a. T^of/yây^OKri i^iyivToc 
Tpcoijv l'Z'Tro^cc^MV (TV 01 TUVT ca.)/î(JjuXicx, fBoc^éiç, 5,5 

XoV è' èTlf^BiènC^CCÇ 'TT^OO'iÇy] KPZICOU 'AycXrf/Jf/.Vû'JVt 

'Çlç yva •yjaoU'ivoif)' 'ttccXiv o oyz XccZ^to ^vÔoV 
Atoysvsç Aocspriccor;, 'TCoXvy^Tiyav 'Oèvcro'svy 
0VTS (Ti vîir^iico 7rêpiAj(riov, ours zsXsvaj. 
Oièa, ycc^^ œç roi êvy^oç svi <rT'/]ûè(ra-i (pû^onrm qq 

'Yiria, h'/jvio, oièe' rà yà^ cp^ovîeiÇi ar lyco -ïï-sp. 
' AXX' iÛif ravroc o otcktÔîv àoê(ra'0f/AÛ\ un K.otKov vv» 
^'/^■/]rccr Ta es 'zavraêioi y^cTay^âvia, ôèïsv. 

*nç £<Vfit;i', TOVÇ fJOiV XlTTiV ullTOV, /Sfj èi fJ^ST clXXoVÇ' 

Ey^s ^g 'ïvhioç vioi/ vTrs^ûvf/.Gv Atof/^^èsa, q^ 

'Ko-tuot' gc ô itttokji jcai apf/.ao'i KoXX'/jToïcri. 
Tlà^ o& 01 i(rT7]KSi y,ôivzXoç3 K.oc'Trctvriioç vlog. 
K.a< TGV ^\v vëi/ces'<rsv lè&jv KPiUjv ^AycifÂ.'îfxvcov, 
riai fA,iv i^covriffaç, l'ïïza '^rs^oevra, t^oo-tivok' 

Cl f/^oif Tvèèoç vi\ èaïtppovoç iTr^rooccf^oio, Aq 

T< 'rrao'irsiçt n è' OTriTrTèvsiç 'jroXî^^oio ysÇu^ug ; 68 OiMHPOr lAIAAOS A'. 

'AxXoc ToXv "TT^o (p'iXcov iTûcocov èr,ïo{(ri i/.oi.yji(Têai, 
Vl(; <pccffO(.Vy o'i f/Av lôovTO '^onvf/.ivoV ov ycc^ iyojys 
'Hvrpjo*', ov^\ lèov îts^) è^ ccKXuv (pac) yiviaôcci. 37i 

'Hrû/ fùv yà^ àrio rxoXi^oM el(r?j}.ês ^IvKrivaç 
'S.élvoç, uu,^ nvriôèoj UoXvvsiKSi, Xccop àysi^cjv 
O'i pa, tÔtî ffrpccroijvô' Uoa, t^oç rg/p/sa Q'/ifor/Ç, 
Ka; pcx, (/.âXoc XicffovTo èou,sv kXsitovç iviKoùpav;. 
0\ ^' 'iêèXov èof/,evuh acù îT-^viov, û; ZKîXîvor SO 

'AXXà 'Lèvç er^s-^s, 'Trccoaîffia. (rf,fj.a7ix, Çaivcov. 
Oi ^'j l'^è) ûvv u'^mr y r,Oî 'û^o ooou èysvovTO, 
' Acriu'ffovh'' 'Ikovto (èocôuffyjoivoVi XiyjToiYjV. 
' Evô' avT àyyeXiyjv z'XiTvor, ffTZÎÏMv ''Ayonoi. 
A.vTCio (2}j, 'iroXiaç rs Kiyriffaro Kccof/^stcovctç SJ 

J\aivvfJtyivovç xurà hojy^a, (Sr/^g 'F.rsoK'kyiSr/iç. 
"RvÛ" ovèèi |g7voç cr&^ g(wv, iZTriXocrcc Tvèsv; 

'AXX' oy cczÔKsvsiv '7r^oKa7J(^sro, irkvTcc 6 \ny.cL 

'P'/llèiCOÇ' TûtiJ Ot iTTippoêoç 7]èV ' AêrjVfJ. QQ 

O/ è& yoXi)<ruf/A)'ûi Kâ^yAioiyKîvTo^sg <rcr<wy, 
'Ai/^ 01 àvè^yoy^vw '7rvx,ivov \oyjiv ii<rccv ayovTSc, 
K.0VP0VÇ TriuryjKoyroi' ûvu '/;yr;TO^sç r!(ravt 
Mct/(yv AifMvidijÇi WhikîXoç KÛccvuroioriVy 

TloÇ T AvrOpO'^Clûi ^iVè'TTTOXèy^CÇ AvKoOovTriÇ. 95 

Ty^eyç (jCîv koCi Tolffiv kiiKia. -ïïOTy^ov i^T,r.t' 

ïlâvrocç ï'ZêÇVi ïva è' olov Ut oiKOvèe vatrôai' 

M.a,ïov à^oc 'TT^oiriKè^ ôiojv rs^ocs<r(n '7riêr,ffaç. 

'^Voloç ir,v Tv^îvç iWrcoXiùg' ùXXcc rov viov 

Teivaro eio yé^nci f^àyru ccyoo^ èz r ccjjuiîvoj, 400 

'^Clç (pécTo' 70V h ovri 'X^otri^r} k^uts^oç Aïoyy/ioyjÇi ^ 
Ai^strêsiç (ècKriXrioç èvi'r^v uiooioio. 

TOV ^' UIOÇ KcCTTCCtjjoÇ CCf^ei-^CCTO KVOUXfU^OlO' 

'Wfjtjfiç TOI Tarèpatv f/^èy' à,f/,i'ivovèç evyofjusû' èivui» 5 

'Hf/^èlÇ KO,] ©^(BtJÇ è^OÇ i'iXoiJjîV l'KTCi.'TtvXoiOy 

ïlccv^OTB^ov Xuoy àyccyovê' v'/TO ruypg A^eioVi OMKPOT IAIAA02 A'. 60 

Hsiêou,èVût TS^KSCO't êeav xai T^vivoç ù^uyjj' 
Y^iïvoi ^\ (r(pîTi^ri(riv ccra.o'ôcx.'kiriG'iv o'Kovto. 
T<w /*;; ^01 "Trocriaccç 'ttoÔ ou^or/j îvôso ri(/J^. 410 

Tgrra> (nu'Tr^ ^«ro, g^w ^' l'^riTTsiôeo fJL,vôco. 

Où yà^ zyœ vsuao-ùj 'Ayaf^iu^voyi, zirûifCèui "kccuv, 

^OrovvGVTi f^â^ètrêoct ïv/CvriyAOccç 'A^a/oyç. 

Tovrco fjàv yào Ku^Qç âf/J 'i-^erccii &'/ KSv'A^Uioï 15 

L^âiccç oriûo'cotriVi eXcoirt rs 'IXiovip^v 

xovTM ê ccv (J^zycc 'Tîvûoç, "" Ky^a.ia)v oriMÛsvTm. 

AXX' àys o')j, Kcc) voji f/,iocij>/^sôcc êoùoiooç akyJriç. 

'H poCi Koù g| o')(im ffvv rzvy^èffiv àXto yot.yt^oi.l^v 
Aëivoi/ ^' iôoocy^s ^aXfcoç \x) (TT^êsa'tnv dIvccktoç 20 

'O^vvuiîvov', vito zzv TuXa(rip^ovoc, 'tts^ èîoç eiKev. 

'Clç ^' OT zv cciyioiXâ) xsoXvriY}^ tcv^o, ûocKu,(r(r7!ç 
O^vvT ZTTûco'a'vrz^ov, 7éë<pvoov vxoKivri(ra.vTfiÇ' 
T\ovra) fj^zv rà 'tt^ûoto!, Ko^vcrcrzrcx,ii uura,^ z-ttzitu 
'Kz^artu pr,yvv(/jZvov (j^zyccXa, (B^Zf/Ai, àf/.<p} èz r' azpocç 
Kv^Tov zov zo^vÇovTcch à'ZO'XTvzi è' àXoç â^vriv' 26 

*" Clç TOT ZTTatro'UTSpai Accvacov fcivvvro (pccXocyyzç 
^ooXzf/^zojg zffoXzf/^ovès' kzXsvz oz oiffiv zzciffroç 
'liyzfA.ova)v' oi è' uXXoi cckyiv iVai/, [obhz x,z ^cciriç 
TofTcrov Xccov zTèorôai zyovT zv a-rfiûéfTiv ay^^i',) so 

2/7^ èzièiorsç (Tr,[Jija,vrooot,ç' oc,f^(p) è\ rsàci 
TzÙy^Za -TTQlKl}^ zXccf^TZy TCC zlfJAVOl ztTTiyjimrù. 
Tpîiéç è\ cjcrr oizç woXvTrây^ouog ccvèpoç zv cicvXr( 
My^/a; zffTrj}cct(riv ccf^sXyof/^zvut yc(,7\.cc Xsvfcovt 
'A ^^Xi^Ç (JjZ[^ctKViot,ii àzovovffai o'tîu, k^vm' 3a 

*nç Tpauv aXaXriroi; àva, ctpcctov zvpvv qocopzi. 
Ov ya,^ Tvccvrciov r,sv of^oç ô^ooç, ovè' '/a yr,^vçi 
'AXXÙ yXitrcra. f/À[JLtKrOi 'TToXvKXrjroi è' zcrccv ùvo^zç. 
'Of«r6 Jg rovç [/,\v'^A^riÇ) rovç èz yXoLVKUTiç ^Aûrjv/jy 
Azlf^ôç r'i rjèl <î>o/3ûj, KO,) "E^iç cc^otqv ^zjx.a.via., 40 
' Apioq àvôpo(povoio KaciyvrjT'/jy zrâpyi rg> 
ri T oXiyr] ^zv zapurot, TiopvffffZTCcii avrcc^ iTHTCx, 70 OMHPOT IAIAA02 A'. 

'H (T^iv xcci rors vÛkoç ôfjuoîiov 'z(jt,(^u'kz f/Jio'ffUy 

'!^vv pi" ïl^ccXov pipovç, (Tvv è' iy^id, KUi y.ivi' àvo^uv 

'K'!r7<riVT àXXr;?.'/!^^ -TroXvç ^' oovf/yocyèoç oouozi, 

^^vôcih' àfx, ûliccoy^ rs koï zhy^où.ri 'ttîXsv àvèccov, 50 

^OXXvvrcov Tê, xcù oXXv^ivm' p'zi h' aH^^UTi youa,. 

'riç ^' OTZ ^sifÂKppOl 'TTOTUpUo), XCCT 0OZC<pi piOVTiÇi 

'Eç [À,i(Tya,yKîiav (rvu,fBâXXzTov oi2oiu,ov vhooo 

}Lpovva)v Ix ^^zyocXavy kqIXtiç 'zvroa'êz '/^ccsctooriçy 

Tu\i M rs rrtXÔffi èovTrov Iv ov^za-iv zxXvz -Troiu^yiv' 5s 

* Clç Tuv fjyiffyouLZvoijv y'zvzro iccyri tz (pofùog rz. 

Yl^uTOç h' ' Xv7iXo')(oç T^cocov ïXzv à\iè^a, koovittt^v 
'K(rûXûv iv) -TT^ofcà^oitri, Qc<,}.viTiccèriV '^yj.7cuXovy 
Tov p i(2a.Xs 'TccoToq zôovôoç (pci7.ov i7rToèa<TZ('/;ç' 
'Ev oz [/.ZTuxctj Tryj^z, '7r'ior,(rz o cIp oo-tzov z'i'ffco GO 

WypbTi yaXxztr,' Tû'j ài cxotoç ocrcrz kocXv^sv' 

'H^ITZ , âfÇ CTZ 'TT'JPyogt Zv) K^CCTZpÎJ Vfff/^ÎVT]. 

Tov oz 'Xza-ôvTDC 'TToècuv êXajSg K^&îcùv 'K?.zÇ/;vct)^ 
^ccXKcooovTiâo'/;ç, y^zya.èv^o)v àoyoç ' A(3uvtcov' 
' KXkz è' vt: Z'k ^z/Jzmv XzXi'/jfLzvoÇi o:pocx, TccyiffTCc Qô 
T^svyza, ffvXTjffZiZ' uulvmôct èz oi y'zvzff ô^f^rt' 
]:^ZK.POV yàp zpvo'^TO, tocov yAyoc,êuf/,oç 'Ayf,]>cop, 
UXzvpà, Ta, 01 K'j'<l^uvTi ttccq' cccTTièoç z^z(pce,c(,vûfjy 
OvT/jarz ^vffTu yaXKTi^ziy Xvtrz oz yvlcc, 
*r2$ TOV f/,zv Xi-TTZ ôvyoç' z-TT avT&) è' zpyov ZTvyê'/j 70 

' A^^yaXzov T^ojojv ko.) ' A-yaiaV o'i oz^ }.vkûi coçy 
'AxX'/jXoig z-7ro^ov(ruv, Kvrjo ci âf^^' zèvo'TocXi^zv, 
'FjVÔ' z/2ccX" Avûzyiûovog vlov TèXuf^mioç Al'açj 
'Hii^eov ôoiXz^ovy ^lyozia-iov ov 'zotz yr,'^r,o 
\dr,êz)) '/CCCTiovffo,, '7:0,0 oyôr,(Tiv '^lyozvTog 15 

TetvccT y Z'TTzi pcc TOKZvcnv ci.yu gVîrero yriXa, loscôur 

TOVVZKO, fJAV KOCXZOV ^lyOèlO'lOV OV Sz TOPCZUtTl 
S^ZTTTPCC (plXoiÇ CfTTihiûKZy fJAVVvêcchiOg èz 01 UlOiV 

E-rXiê y vTr' A'/ocvTog yAyaûvyov èoup) èayzvTi. OMHPOT lAIAAOZ A'. 71 

A£|;ov* àvriKpv os ot ùfÂ,ov yJiKy^iov 'iy')(oç 
'HX^gy, îv Konritri yjx^^ai zsiffèVi ccl'yiipoç cuç, 

H. pâ r îv ilcx.fJL.iv'^ sXéoç f/^êyocKoio nreÇvKSi, 
Asiri. ccTU^ rs ci o^oi \t ccK^orocrri uécpvcca'i' 
T'/jv fXiv ff a,^f/,ccro'7r7iyoç àvr,^ u'/ûcom (rih'/j^œ 35 

'Efgra^M/ , o(p^o(, iTVu Kci[Ji-^r^ zsî^iKoc'KXii èi(p^ùj, 

H yAi^ r k^o^ivri xsïrui tjhotcx.u.oio tscâ,^ oy^ôocç' 
lioïov à,^ WvûeyJ^Tjv ^i^oiîffiov l^svcc^i^ev 
A'/ccg A.ioyeuriç' rov ' AvTi(poç ccloXoôupri'^ 
U^iocf/yièT^ç Kocê' of/^iXov ocKovrio'zv o^ii èov^i. 90 

Tî^ov f/^ev uf/^oc^ô'' ô èi AsvxoVi 'Oèv(r(r2oç IcrôXov lru7pov, 
Bs/Sx^zst 0ov(Biovcx,, vi-/cvv ïri^ciiff l^uovrcc' 

îî^iTS è' àf/,Ç) avrui vzz^oç, hz o'i 'i-K-Tna-î y^îipog. 
Toy h' 'Q'bvffîvç ff^aXcc êuf/^ov à'Trofcrocf/.évoto ^qXuÛjj' 

2r?î h\ ^ôûC îyyvç 'luv^ kou cckovtktz hov^) (pasivui 
'A|£.c(p/ g TvCCTrr'/ivccç' vtto os ' ^âîzç ■/ti/tâooi/TO, 
'A^vo^oç cc}iovrî(r(rccvTOç' ovy^ ccXiov (BîXog '/iksv, 
'A XX' viov Upiccc/jOio voêov /SaXs ^i^y^OKOcovrUy 

Oç Oi 'A.pVOoêsv 7j7\.êi, T^OCP iTTrCùV àjKilDiCOV. rQQ 

Tov p ^Oèvar&vç, Ira^oio y^oXojcrdpcsvoçy (SccXe èovpï 

YLOPCTYIV 71 ^' IrèPOlO OICC K^Ora,<poiQ 'TTipriCiV 

At)^f/^'/l )^uXksi}]' rov es (TkÔtoç oa-ffè KocXv^ps' 
^ùv'xricriv ^s 'TrzffuVi ccPctprtŒZ os nvyj stt' avru, 
"Ka^riffccv è v'XQ rs 'K^ô^ctyoi^ ko.) Çcaètpcog "Ektup. 
"^A^yzïoi h\ yÀycc 'la^ovi î^vffocvTO è\ véK^cvçt i^qq 

'lôvffccv oï ToXu -TrpoTipco' v&fjLZ(ryi(rè 'AîtoXX^wv, 
ïlz^yâf^ou îKKocTihojVy '^V^cuiffcri è\ ki-zJ^zt ùv(raç' 

"O^vucê , {T'Troèccf/.oi 'Y^ofZÇi f/^ijè e'/xzrs X^^f^^S 
^A^yziûiç' ZTz) ov (tÇi Xiûoç y^coçy ùvh\ (rihri^oçi 10 

^ûcXkov àvûC(ryz(rûa,i ruf/^zcrtypocx,, (BccXXou>Zi'0{(riv. 
Ou f/jàv ovè' Wy^iXzuçy Qzrtèog 'ttociç r/uzopcoio, 
Ma^vara/, àXX' 8t/ vï]v<r) yoXov Qv^ci.Xyzu. 'XZffirzu 

' n$ (pôt^r km) 'TCToXioç èstvog ôzog' ccvru^ ''Ay^ociovç 
'Cl^a'z Aiog ôuyocTts^j Kvh(rT>j '^JC^iroyzvêKX,^ 72 OMHPOT lAlAAOI A, 

^^^yoy^z^yi Kuff ofCiXoViOÔi f^sûiivruç l'hoiro. 

l^s^LCccotco yàp fBXrjTo -ttccccc (t^vpov OK^toevTi, 
}^vrifJL,r,v Oi^ir&Pfiv' (oocXs ôk Q^yiKcov ccyoç ccvopoiv, 
Tlii^coç ^Ifji^jioaa-'i^riÇi hç a,^ Ahoêsv siXt^Xovûéi' .520 

A.u>(poriPCi'j hi Tèvovrs xcci offria, Xaaç ùvai^rjç 
' A^piç cx,X7iXoîrioriv' ô ^' aTrtoç \v Kovi7](n 
K.âx'TTeo'sVy ù[ji,(pM y/i^i ÇxXoiç lru,^oi(n 'Trzrdfforciç, 
©vf/^ov ocTOTvsicoV è l7ri^^a,fj(,svy oc, p t/SocKèv (juiv^ 
ïlei^ctjç' oÙtcc hi hov^) 'Xcc^ o(Jt^<po(.Xov' \x, ^ a^oc Trxa'a.t 
"Kôvro •)(CL^oà y^oXclheç' rou è\ g-kqtoç ôira's KctXv^é, 26 
Tov es ©occç AiTcoXoç iTscra-vf^evoç (èdXz èovp) 

'Ay^îfjLoXov èé ot rjXÛs ©occçi \k è' ofB^iy.o)/ 'iy^QQç 

Tût; oys yciffri^a, rv^& f/^Sfr^jv, zk è' ocÏwto ôvpt^ov. 

LèVyîCA OVK ÙTéOUtTi' 'TTèPltrTJ^ff'UV yOCO ItocJpOI 
&^?liX.SÇ OC/C^O}COfA>0li OûXi^ ïy^SCC 'Xj^^(TIV 'i^OVTèÇt 
Oi ê fCiyCiV 'TTS^ iOVTUy KOCl ÎÇlûlf/^OV KOU àyuvovy 

' d(ra,v ccTO (r(piiûjv' ^\ ya,(r(Toi[x,i]>og 'ZiXi^iy&ri, 35 

n? roùy iv Kovi7^(ri 'ptccp àXX^XoKTi rgrctV^pjv, 
'H-TOf [X,iv S^j^xcuvy ^' 'E-TTSiCtiv ya.Xy.oyjTmojVy 
'Hysf/^ovsç' TToXXoi èz Tè^ixreivovTo xoc) ôcXXoi. 

'Ev^Ot KêV OVKSTl îPyoV ÙvïlP OVOtTOilTO U>ZTiXêcOiiy 

''OcTiç gr àpXïjTùç KO.) àvouTCCTOç ô|s< yjxXxca 40 

A/vguo; xcLrk (j^iffcrovy ùyoi hi g HuXXœç 'AûrivTj 

'X.èi^OÇ gXoyo-', UVTOC^ (BèXiCJV CCTrZ^VKQl iPOJrjV. 

YioXXoi yup '^T^c/joov xoù 'A^ccicov ri(/,a,Ti xglvM 

n^JJJ'ÊêJ ev XOvi^ffl irOL^ 0(.XXnXOKTl TiTUnO. OMHPOT IAIAA02 E'. 73 

THS 

'OMHPOT 'IAIAA02 

'PA-^nAlA 'Jj rPAMMA, F. ''EN0' ay Tvhlêri Aïoyy/jhï ÏJocXXàç ^Aôrjvij 
AuKs f^ivoç Kùà ûâ^troç, ïv' SJc^pjXcç fjuiTa, xâiciv 
^AeyiioKn yzvoiTOi lèz k\zoç IffûXov à^oiro. 

5 4 / > ' ~ ' - / '/ / - 

l\<Ttip OTTCOpll/O) îVCCAiyKlOVy Og TS f/jCCAKTTÛt 5 

Aocf/^T^ov xuf/,<pcx,iv'/}(ri \iXov^ivoç 'a,xéccvo7o' 
To7ou 01 TTVP êccïsv à^ro kooctoç rs koci co^uV 
' Çl^ffè oi f/^iv fcccrà f/.i(r(roVi oôi TrXûo'roi xXoviovro, 
'H.V è& rtg \v Tpcoi<r(n Aoc^yjÇ) dÇvsioç, àuLuy^ujVi 
'l^éuç 'îîÇicciffToto' èvia es ol vheg ho'rriv^ 10 

<î>ri'ysug, 'lèccïoç rs, ^^ayjig su slèors 'Tràariç. 
Tu 01, ccTûKpivôsvre, Si/uvricu opi/y/^ûriT/j»' 
T&f fjàv à(p' (TTonv, h ^ ocTTo yôovoç u^vvro mZpç» 
Oi oTi orj (ryshov 7](rot,v \x oKKyiXoktiv lovrsçy 
Q>riysvç pu, -pr^orè^oç 'Z^nïsi ho'kiyoa'Kio'^ -7^<'Ç> 15 

TvOèîoSU ÙtSP à(Ji,OV kpUTTSOOV '/jXvÛ" CCXMfCf] 

Ey^soçi ovè' gjSaX' aùroV* o ^' txrrsooç cj^wto y^ukKu 
Tvosièrjç' rov ^' ovy^ uXiov (BsXog iKCpvys X>^i§oç, 
'AXX' gjSaXg ffTriêoç fji,SToi,rjLcc^iov, ùffs û ù.(p i-tcttuv. 
'\ho(,log ^' à-TTo^ùvcrs, XiTrùv -^n^txuXXiu hiÇ^ov» 20 74 OMHPOT LMAA02 E'. 

Où^' ÏtX>j re^ifBîjvcci ùèeXÇiSiou xraf^ivoio, 

"Iv'TTOvç è' è^&Xâa-ccç fjLsyccôvfJLOv Tvèëoç vloçj 25 

J^ûJKZV iTOCipOKrt TiOLrOCyilV KOiXuç iTl VTjOCÇ. 

Tpù&ç è\ f/.eyâûvfji.oi IttÙ 'i'oùv vU Aâ^>]roçt 

Tov (jàv àXsvocfjLSt'OVy rov h\ KTccfJczvov '^u,^'' ô^scÇi, 

Hlao-if h^ivêrj êvfjt^ûç' àrà^ yXcx.VKU'Triç Aûrivi] 

Hsi^oç iXùVff i\'7r'iZ(T<ri 'pr^oa-yivêoc êov^ot'' A^yja,' 30 

"^A^gç, "Ap£ç l3^oToXoiy\, fj(,ia,i(povSj niyzffi'TrXriTUy 
Ovx âv èr; '^V^ùaç fùv Ida-uiy^s» xoc) 'A^cciovç 
Mcc^vucrû', rjTTOTè^ota'i 'Tcarri^ Zgyç Kv'èoç ooz^t^^ 
Nûîi l\ yaZçôjjbiffêcCi Aïoç 5' àXec^/jt^sûoc. /x,fjv(v ; 

^^Clç ÙTova-u, fjt^oi^j^ç l^r/yocye ûov^ov' A^yja. 35 

Tov fjàv Ïtsitu Kaûéîffèv £îr' riiosvTt '^Kcc[^ccvh^cp, 
Tpcoaç ^' ixXivccv Actvccoi' ÏXî è' ôlvè^ci ÏKaffroç 
'Hysf/^ovûjv' "TTPuTQç ^Ê aval àvo^aiv 'Aya,f/,2fi,vcov 
' A^y^ov' AXttcjvaovy' O^lov f/^iyccvy ix(2uXs èi<p^ov* 
HpcuTu yàp o'rPè(pûiVTi fjjira(p^îva \v ho^v 'Tij^iv 40 

' Ctycijv f/,s<ra"/}yvÇi èià oz (TT'^êscripii/ èXccfra-é' 
Aov'Trriffev h\ "TrsffouVi c<,^âpr,(Tè de rgy^s' Sîr uvtu. 

'l^of/,èvevi ^' c^^ex, <Pct7<rrov iv^^uTOy Mpjot'oç vlov 
Bwfoy, oç \k Tâ^vT^ç î^i(oû'kccKoç siXyjXovâsi' 
Tov f/Àv â^ 'lèof^ivèvç hov^iKXvroç iyx^' f^UK^^ 45 

Nyf, ;Wû;j' \m(oyi(ro(Jt.ivovy xurà èè^iov œyjov' 
"Hpi'Tre ^' ê| o^îoûVi <rrvyèfoç è' àgct f/,iv ffxoroç slKs. 
Tov fjàv oc^ 'lêo^èvîioç iffvXîVùv ôs^wTrovrsç. 

Yiov è\ lT^o(pîoto y,KC<,f/,c(.vè§i0Vi a/f^ovu êrj^riç, 
"AT^eièr/ç MèvèXctoç gX' g7;^g< o^vosvrtj 50 

'Eo-êXov ôri^9jTrj^w yiêoc^s yà^' A^réy.iç uvtti 
'ËtclXkîiv ôly^iu 'TTcivrocy rci ré T^è(pei ov^eciv vXri. 
'AXX' ûv oi TOTi yi y^^aîfff^'''' A^TS(/.iç to^ècci^oi, 

OÙ^g iKTlf^oXioCly ^(Tl TO TT^lv y' iKiKUffTO' 

'AXXd fjuiv ''Ar^s'ièriç ^ov^ikXsitoç MèvèXuoç 5i OMHPOT lAIAAOS E'. 7.-7 

"H^iTTS es -Tr^yivriÇi ù^ocfB/jtrB èi t6U)^s' st ccvru. 
M.^^iovriç de <i>i^iK\ov ^v^^ocroj tiktovoç vlov 
^ À^fÀ,o>/ièsaf, oç 'Xj^oor))' Z'7rî<rrcx,70 èccièccXcc '^ât/Tcc gy 

Tsv^&iv 'i^oyoL yâo ^iv s<piXoc,70 ïluXXàç ' Aôrivri' 

* Oç KOU ' AXè^ûCVOPO) TZKTrjVCX.TO VYjCCg VlffUÇ 
A^^SHOCKOUÇ, ce) 'TToia'l ZCCKOV ToùOiCffl yZVOVTOi 
O/ T ccvToj' Itts) oliTi êecuv îfC ûi<r<PO!,TCC yi^T}. 
Toc f/^îv M.r]^iQU'/]ç, OTS è'^ xuréf^oc^'^rTê hiuKœVj Qr^ 

^spX^Ksi yXovTou KocTcc os^iov '^ è\ èià tpo 

AvTiKOV '/CCCTO, KVffTVJ VTr"" OffTîQV '/j^vô' UKOJKri' 

Tvvt, h' l^iT olf^co^ccçi ûâvocTog es f/^iv àf/,(psztx,XvyLs. 

Urioouov â^' i'7rs<pvs M-sy/jç, Avtyjvopoç vlovy 
"Oç pot voôoç (jCzv 'ir,v, tÔko, h\ t^zÇiz èloc Qiavoj 70 

'la-cx. (pîXoKTi Tizza-a-i, •)(ot,oi,^oijL,zvr, Troast a', 
Tov yÀv ^vKzlhnç èovpucXvTOÇi lyyvôiv sXÛài/, 
'Bs/2XrjKSi xi(pDcXrjç zutu, iviov o^zi oov^î' 
'AvTiKpv è' àv oèovTOiç VTTo yXcotTG'av TctfJA ^ctXxoç. 
'Hpi'Trs è' îv Kovîr,i i^vy^^ov sÀs '^vJKtcov ohovffiv. 75 

¥^v^vTvXoç ^' F.va,if/,oviè7^ç 'T-v/^^KJ^a èlovy 
ICiov vTS^Û'jf/^ov AûXot/ovos, oç pa, 'Xkcc^o.v^^ou 

' A^'/]Tri^ iT'iTVKTOy ôèOÇ UÇ TlèTO OrjpbUy 

Tcv f/^èv àp ¥.vpuTvXoçy Kvcuccovoç ccyXuoç vloçj 
Tlpocrô&v ïôiv (pévyovTCCj f^STuo^ou^âèriv ïXutr dipt,ûv so 

^oc(rya,vii) àï^ccç' ccxo o \%Z(TZ yîi^oc (^œpzlav. 
Al(^oi70Z(r(Tci ^\ yji\p cnoico Tncs' tov è\ koct ocffe 
' EXXoc(3e 'TTo^Çiv^èoç Ôuvcctoç Koct y^o7^cc z^ccrai^t 

* Çlç 01 jO-êV 'TTOl'èOVTO KCCTOC K^OCTS^rjV VCpf^ivriV, 

Tv^siè'/jv 5' oÙk àv yvor/jÇi-TTOTi^oiiri pt^èrer/jy 85 

Hg pl^iTÛC T^JgfTfl'/V ÔpLlXîOiy 7] (Â,iT ^ AyOClolç' 

©yve ykp ccv '^î^iovy 'tfoto.jjuu 'ttXtjÔovti loixuç 

^êif/,a,pp&>y oarr ÙKot, pzœv îKiêcctrcre ys(pv^a,ç' 

JLov ovT clp 72 y'iCpvpcci îepypt^svoct la-j^ccvoMO'iVy 

OvT à^a. ï^KîDc l'a-)(ii àXuacûv i^iûrjXècov, 90 

KXÔovT l^K-xtvyjÇy QT \xi(^pi(rn A/oç ôpt^fB^oç' 

TloXXà è' VT cx,hrov ï^ycc Kocrri^t'^è ««A' ui^ijciJv' 76 OMHPOT lAIAAOS E'. 

Oç VTTo Tvoîiori TTVKivcù fiXo'AùVTO (péc'kccyyîç 
T^ooMVy oh^^ à^cx. f/^tv f/,(f^iiov, tôoXUç wZp lovrèç. 

Tûv ùj; oùv hor,(Ti. Avkuovoç ùyXccoç viog 95 

©vvovr àv -iszlîov, n;^o ïôsv kKohovto, (pâXccyyccç, 
At-^y Itt) Tu^sièri IrtruivèTO notfjLirvXcc TO^a,, 
Ka< (2ccX^ è'Traïo'a'ovTUy rvy^cov Kurà, èi^tov ùj/^ov 
Sco^riKog yvuy.oV èià, ^' î'^ttccto Trr/tooç oia-rog, 
AvTiK^v h\ hiicryj' rakâ.ffffiro 5' aiy^uTi ôu^ri^' loo 

Ta £îrî (jtjU-/CPOv civa-z Avadovoç ky'kuoç vioç' 

O^vutrûsi T^Mîç (/.zyciôvy^oi) Kèvro^&ç 'i'Z'Ttm' 
^ifoXrtToci yuo kpig-toç' Ay^aicov ov^s ï (pYi^i 
Atjff àv(r^rj(rs(rôai z^cctsoqv fBîXoçy et Irêou f/^s 
'Cl^cev C4va|, Aïoç vioçy ccTro^vvt/jîvov AvKirjêzv. 5 

*Oç ï(pa,T ivy^o^zvoç' rov h' ou (oîXoç Ùkv èc)C.c/.cx.(r(ri.V) 
AXX' àva,y^co^rj(roiç, TspùffS 'l'îr'Xùny koc) c>^z<r(piv 
KcTTTji xoù ^ôè'/êXov rs^oo'îÇDji Kût'Tccvyitov vlov 

O^ffOy TûèTTcv K.cc'7rcx,v7}icx.èyi, KOcru(3fi(rio 0((ppov, 
Ocp^oc fÀ,oi g| u^^oto l^va-ffrtç -vsikoqv oiffTO'j. lo 

'Os â^' i<pr,' lâivsXoç è\ xccff Ïttuv aXro ;i/a^a^g, 
Tlà^ Oi (rràçi jSiXog Ùkv èiufj'^'Tré^^g \ï,kov(T uf/^ov' 
A-ff/^oc 6 ccvyjKOvn^è oià (rrpS'Trrolo y^iTOJVog. 
A'/] TOT i'^TSiT Yi^ùiro (2oy]v àyccôoç Aioy.r,^riç' 

YsJkvôi f/,oii oùyioy^oio Ato; tskoc, Ùtpvtuv/j. 15 

Ei -zsoTi f/jOf Kcci TZccTo) (piV^o, CppOViOVtTOt, THapitTr'/jg 
Ari'iof îv 'TToXêf^M, vvv uvT g^s (ptXoci, ' \ôr,V7i' 
Aog Oè Tè f^' àvhocx, IXslv, kcÙ ig o^^^f iyyîoç Ixôéïv, 
' Oç jO.' e/BccXe (pôccf/^zj/oçt zcc) l-Tr&vy^èTai, ovès (jui (pfi<ri 
A^Î^Of ir o-^sa-ôui Xap^T^ou Çdog risXioio. 20 

^ Clg iÇccT vjy^of/,£vog- rov ^' 'UXve lïccXXàg ''iKû^v/i, 
Tv7oc S" èôrixsv iXocÇ^ày zûoèccg, kuî )^i7^a.ç uts^Ûsv' 
^ Ayyov tj'Tccf/.iv'/j eveu. tztîpoîvtcx. zopo(rr,vho^' 

SccpccHv vvv, Aio(^7]èegy ex} Tpcrjéca-i f/,a.y^S(rÔcci' 
Ef yoc^ TOI crrriôi(r(ri f/^ivog tsccroutov yisca, 25 

At^ou^ov, oÎo'j 'iy^îffKS. erctKétrTuXog itt'Xotu Ty^syç* 
AyXvv uù TOI ccT o(pôo(,XfÂjCou ÏXovy 7] ts^)v WrjsVf 
0<p^ eu yr/yuarK/ig rjfjàv âiov '/iè\ Koù olpè^oc. OMHPOT IAIAA02 E'. 77 

M.ri n ffùy àûocvuroKTt ûiolç ùvriKou (/,a.yz(TÔa,i |3q 

Xo7ç oiXKoiç' àrccp st x,è Atoç ûuyocrrjp' Acppoêlrij 

'H jO-gy ù^' uç îi'zovff cc^if^yj yXavKÔJ-ffiç 'Aû'^vjj' 

A;j TOTZ f/jiv T^iç rû(T(rov gXs f^zvo;, coff-rè XiovTUy 
Ov pa, Tè TÀ^oi^riv ccy^u ît h^ùtozoiç cïîcci 

ToV f/^iV Tê ffôiVOÇ Ù'^ffiV 'iTTUrO, ^ê T O'J TÂ^poaCCy^vVil, 

'AXXà '4,ot.Toc (r7ccôy,ovç hvzTciii roL ^ i^r^y^a, <po(èuTUi* 
Al (Â^iv 7 kyynffrIvcLi sr' oiKkrikriffi xi^vvTccty 4^ 

Avrà^ \[À,y.z(^acoç (3cx.ûir]ç l^uXXsroci ocvKtJç' 

Kvû gXsv Acrruvoov Koti T'Tnivopay TûoiuLivcc Xauv 
Tov (JUîv v'TTi^ y^cx^Zpio (occ?.cov ^aXK'/i^Si èov^), 45 

Tof STS^ov ^i(pzi u^èyâXco xXrfîocc t^ccp'' ùu^ov 
nx^l'* k'TTo ccvy^zvoç œy^ov iî^yccûsvi h^ cctto vutov. 
Toyç ykv ZDt,<r\ h' ' AfBccvTot y^sraj^^STO) kûci ïloXvêièov, 
Tiiuç ^jV^vèây^ocvToçy ovsi^O'ttoXoio y'zpovTOç- 

oiç ovK i^yoy^îvoiç yzpcov zk^ivcct ouzipovç, 50 

'AXXa ff(pèocç K^ocTZPOç Aïoy^rjè'/jç z^zvoc^i^z. 
Bîj èz y^zrà 'Eiccvôov rz, (domcc rs, ^uUotoç v7z, 
' Ay.(pûû rrfkvyzrw oz tzi^zto yr,^ai Xvypu, 

T'iOV è' où TZKZT àXkOVj Zx) ZTZOCTZtrO'l Xl'TTZCrôctt, 

'Kvû' oys Tovç zvu^t^éi (p/Xov ^' z^ocii/UTO êuy.Qv 55 

^ Ay>(po7Z^M^ vaTZ^i h\ yoov xoù XTjèsa, Xvypà 
Azi'TT i zitzi OV (^ûovTZ y^dyriç \k vocttjg'olvtz 
Agfaro* "^ryj^uffTcci h\ hià Krr,(rtv èocrzouro. 

Y.vô' vlocç H^idy^oio hvoj XcifBs Aoc^èuviêuo 
E<f zvt hîcp^co ioi/Tccçy "'EyYiy.ovcx. rzy "X^oy^iov rs. qq 

Clç oz Xzcov zv (èovff) ôo^ojv gf cLvyzva, ôl^ri 
Tlo^Tioçy riz (Booçy ^v7'.0'^ov kcctoc /Boo'Koy.zvoiuv' 

Q,ç TOVÇ ccy,(poTZ^ovç g| 'Intitn)]! Tv^ioç viOç 
B^Cg KUKWi CCZKOVTûtÇi 'i-XilTCX, ^\ Tîvyjî iffvXci' 78 OAÎHPOT lAlAAOS E'. 

"Ir'Tovç è* olç Ircc^oKri ètèov f^srà v^ocç iXavvèiv. 165 

Xoi' 5' '/èsv Aivéïccç àXcc7rci(j)vra (TTi^ocç àvôociJvy 
B^ '{[cciv àv 7ê f/,ci^7^v Kcci ccvcc kXovov ly^Bicccov, 
llcivêocpou àvTiôsov èi^rif/^évoçi ei crcv IÇsv^oi. 

EyPê AVKCCOVOÇ VÏOV àf/,UjX,OVCC Té) Z^UTS^OV Té' 

2r^ èé 'TT^oa-û' avTolo, éTrog Té f/^tv àvTiov rjvèa' 70 

UavêupS, TOV TOI TO^OV, iOé TTTB^OéVTéÇ hlffToij 

Ka; Kkéoç î à ovTtç toi é^i^STcci ivôdhé y dvrj^i 
Ovèé Ttç sv AvKt'/i fféo y év^éTOLi éiuut àf^éivm. 
'AXX' aySy Tuh'' g^£ç àv^^) /SsXoç, J\u y^zl^ccç àva.ffyùv, 
"OtrTiç ohé z^a.Téêh y-'OU èrj Kcczà 'TroXkcc ïo^ys 75 

'YpûJaÇ' é'TTé) TToX'kCiJV Té KoÙ écêXc/Jf yOUVCCT' éXVfféV 
E; [JL,ri TiÇ ôëûÇ IffTli KOTéffffd^JbéVOÇ lL^Cûé(r(7lVi 

'Ificjv f/,'/j'/i(rccÇi ^ocXé'TTrj è\ ôéov sx; fjuyjvtg, 

TOV ^' OCÙTé 'Tr^OfféélTTé AvX-oioVOÇ dyXcCOÇ ViOÇ' 

A-lvétUi T^cjcov (BovXrjÇio^s ^ccXxo^^iTamvy go 

Tvhéihrj f/^iv éycoyé èuï<p^ovi "TrccvTa U(rza), 
''Aa-TTihi yiyvuffumi cchXœ'Trihi Té T^vOccXér/}, 

ÎTTrOVÇ T élO-O^OCOV (TûcÇa, ob/C olè j él ôéOÇ éCTiV. 

Ei oy^ oivri^i ov Çri^h oocïÇi^cov Tvèsog vioçy 
Ov^ ôy'' àvévôé êéov Tcché [ÂOcîvéTOHy àXXa. Tig ciy^i 85 
Ka-TJ^x,' àûavocTcov, vé^éXrj élXvf^îvog ùf^ovg^ 

' Oç TOVTOV (SéXog ÙkV Xl^7Jf/.él'0V éT^WTTéV ÙXXl^' 

'H^>; ycc^ oi éÇi7Jx,cx. jôêXoj, xcx,i f/^iv (BâXov ùy^ov 
Aê|<ov, àvTiK^v êià ôco^'/jKog yvâXoio' 
Ka< fjc^tv éycoy' i(pâfj(,yiv 'Athmîji '7r^oia,'\pé(v, 90 

'KfÂ.TTjç è' ov» éhâfÀ^a<rcro(,' ûeog vu r/ç Io-t) fcoTr,étç, 
'It-ttoi S' où 'Trapzaa'iy ku) âop(,cx,Toc, tuv k l'^tfBociTiv' 
'AXXa 9rov \v [jLéya^oKTi AvKuovog évhépca, hi(p^oi 
KaXo/, v^uTO'Trctyé'ïg, véOTévyéég' ccf/,(pï èé Tè-^Xoi 

Tlé7rTC(,VTar TTOC^Ù hs (r(piV éKCCffTU hi^VyéÇ ITTOt c;5 

'E<rrao-;, k^7 XéVKOv é^é-iTTO^évoi zu.) cXvoaç. 

'H. f^év fj^oi f/jOcKoc ToXXcc yé^uv o(,i^fÀ.y}Tà Avkuu» 

^¥.^^ô(jL>ivùj ImTéXXé èofJLoiç m von^Tolffir 

"l'^TTroiffi fjC éXéXévé Koà a,^fjLU(r(v éfju(èé^aâ}TOi 

'A^'j^évîiv T^uiffffi KccTà K^UTé^àç v(r^ivccg' 200 OMHPOY IAIAA02 E'. 79 

'i\AX' ly&f où '^iûûf/,}jv, i^r àv 'Tirokv Ki^hiov rjSVj 
"Ittcod (péièofjtysvoçi f^Tj f/jO( êsvoiuro (po^(2rjç, 
'Avê^côv ètKoftsvojv, ùûoûoreç eèf^evui âh^^^v, 

^ Clç XlTTOVi DCVrà^ 'TTÎ^ÛÇ \ç \Xiov ëiX^Xouûocy 
TûiofO'i 'TTiffVVOÇ' 7 ce hî yC QVX, â^' ï(/jîXkîV OVriOTîiV' 205 

Yiori yà^ hoioïffiv cc^iffTrjîffffiv IÇiîjfccx,, 
Tvosiêri rs, Kcù 'ÂT^si^ri' Ix, è' àf/^ÇiOTè^oiiV 
Ar^ixkç alf^^ \<r(rzvcx, (BuXcuv' riyzi^cc h\ f/^oiXkov, 
Tw pcc zaxi] ctia"/^ kiro TdffffocXov ocyaùXa, ro^u 
îîf^ccri TU iXof/jyiVi on Vkiov s/$ î^ocTéivrjv 10 

E; os %.i voo'TTia'oijy kou IffO'^of/jOt.i o(pûaXf/,o7(rt 
Uar^io if^yjv, aXo^^oi' rs, zoc) ù-'ps^êCpèç f/^sycc ^(w^a, 
A.VTHC l'ïïiiT ax Sf/,s7o }cccpr] ruf/^oi ciKkoTpioç (paçt 
Ei ^yi lyoj Tocès ro^cc Çia&ivu \v 'ttv^) ûsifjv, 15 

Xg^c^ oia>iXoi(ra'oiç' àvef/^coXicc ycc^ fjLoi O'TD^èsT. 

Tov o' U.Ù7 Aiveiocç, l^^cocav àyoç, àvrlov r/VôU' 
Mj;o' ovtojç àyo^êve' Trct^oç 5' ovk iccriTui aXXaç, 
H^tv y y \m vu râJè' àvè^) ffvv 'l'XToiffi zccï o^strÇtv 
^AvTi(3i7iv IXÛovTSj ffvv hrea-i '^îi^yiÔYiva.u 20 

'A?^X' uy , ij/^m o-^icav êt/jÔ^cêo, o(p^DC i^T^ut 

Ç)ioi li^UiQi 'iTTTTOly l'Z'KrTcifÀ.SVOl 'TsèiOiO 

K.^cci'Tniâ fÀ>clX' hûu fccù 'ivôa, èiuKSfjLevy rioe Çn/Sscôui' 

Tau Koù vMi 'TroXivos. eccuarovy i'iTSP au aÙTS 

TjsÙç êt/ TvêsièTi Atof^Tjèsi zvhoç è^ê|jî. 25 

AXX' àyiy wv [ÀjûffTiyu zoù rjvicc (nyocXoîVTCC 

Ai^ott, èyo; ^' iTrTcav cK,'7ro(èri(ro^o(,i) ôcp^ot. f^d^af/,0(,i* 

'Hg (TV Tov^e èsèe^Oy f^èX^covci ^' lf^o) 'i'X'Troi. 

Hlov S' avTë '^r^ûo'isi'Trs Avxdovog àyXuoç vloç' 
Atvsiocy <rù (JIjIv avTOç g^' t^vicx. koi tzm i'ïï'jto)' 30 

MaXXoi/ v^ Tivioya siuôoTi kcc^tvXov cc^i/jCC 

O/VgrOV, i'iTTî^ àv aVTZ <pz(^0O^iôo(, XfOgOÇ VIO». 

MJ^ TM fjiXv èêia-avTS f^otTrjaSTOv, ovè^ èê&Xrjroy 

Kz(ps^îf/,Bv 7ffoXsf/,oio, 7S0V ÇÛoyyov TffoûzOVTS' 

Nfit^i è' gwa/laç ^îya.ôv[JLfOv Tf^soj vioç 35 80 OMHPOT IAIAA02 E'. 

AXXà (TV y aùroç îXxvve rz cc^[j^a.ra, Koà Tîù 'lirncui 

flç à^cc <pa)vr;<rcx,vrsç, Iç â^u,aTa, TrotxiXu (SâvTèÇf 
E,fÂ,fc&fCcccoT i<ri Tv^èièrj i^ov ûjxsuç iTTOvç. 240 

Tovç $\ iès ^êivsXoç, Koc7roe,v'/!iog àyXuoç viog, 

'Iv àvèXsê^ov î^ovruç' o fjuîv ro^cov sô èièàçf 45 

Tldvottpoç, vioç civTè AvKccovôç êv^èrcti îivai' 
Aïvêtocg è y vtoç (àjIv ocf^vf/^ovoç ' Ayy^Krao 
YJo')(ZTa,i izyiytk^zvy fyy/irrj^ es 01 ï<rr A<p^oèiryj. 
'AXX' à,yè è/j yaJ^ûa.iS \^ 'l'Z'Xmy fjurjèî f/^ot ovrco 
Qvvî hà 'TT^oUiây^iuv, f^riTraig (ptXov rjrop oXica'rig. 50 

lov OLO vTroopoc loojv xspoffiCPri KPocrspog Aiou^rjOi^ç' 
M^ 71 (po^ovh' àyo^ev\ We) ovès <rs TSKTèfjosv olu, 
Oy ya.^ ^01 yivvouov ccXv(rKoiZpvTi ^dy^iffêcci, 

Okvhco iTrTTikfv iTn/Sociv&f/^sv ccXXoc XU.) KVTCog 55 

AvTiov g/^' avTMv 7^iîv fj^ ovK gçc ITaX^.àç ' Aôritri. 
TovTO) où -zdXiv ccvTig ccTroîffZTov àyJizg 'iifTCOi 

Ayu<po) u(p Ti^JAiojv, Si youv STSPog yz (pvyT,<nv. 
' AXXo 5g TOI è^îcoi (TV h^ zv) ^^sir] (BdxXso (rr,<Tiv' 
A'iKSv f/,01 'ïToXvlBovXog ''Aû-^v/] yJvhog opz^riy 60 

' Af^Oorz^cti '/CTs7i/ai, trv èz 7ov(rhz [jCzv à'/Aocg 'liCTCOvg 
Avrov z^vKOLKZziVy si ocvTvyoç r,vi(x, rzivut,' 
Aiuzioto 5' Z'7raït,cc( f^Zf/,vrifJUZvog 'iTritc^Vy 

Ex eXotccci T^cjùjv fx>ZT zvKvrji^iêug 'A^cciovg, 
Trjç yoc^ TOI yzvzTjCy riç T^uï ^rs^ zv^vottcc Lzvg 6ô 

A<y^*, vlog 'TCoivYiv Tc(,vvfjLyj$eog' qvvzk cc^kttqi 

iTTUVy 0ff(T0l ZOCfftV VT rjcH T YlzXlOV TZ- 

Tjjç yzvzijç zkXs-^zv àvoc^ ccvh^œv ^ Ay')(l<ryig, 

Aâû^yj Aeio(/,zèo»Tog vT0(r^ùv êrjXzag Ïr-Trovg' 

Tav ot g| zyzvovTo i») f^syâ^oiffi yzvzûXfjg. 70 

Tovç f^zv Tza-a-cc^ccç uvTog z^coi/ octItocXX' zm (pttrv^t 

Tù Sï eu AîntK h^KS, (^riTTco^z (pojBûio* OMHPOT lAIAAOS E'. 81 

* Clç 01 ^Av Toiuvrcc TT^oç ÙXXt^Xovç ùyo^svov* 
Tco è\ 7iX^ lyyvôîv rjXêoVy èXavvovr cokzuç (TTrovg, 275 
Tov 'TT^oré^oç 7r^o(nsi7re Avx,ocovoç, ccyXocoç vtoç* 

K.cc,^ré^oûuf^s, ècctçi^ovi ccyuvov Tvèèoç vï}j 
H f/^âXoc ff où (3èXoç oj'/cv èafJioca'a'cirOi ttik^oç oiffroç. 
Nyy a>ÙT iyx^i^ 'rsi^ritrof^uiy alfcs Tuyoïf/^i. 

'H poLy xcù àfjL'TS'TrocXa^if 'tt^oÏîi hoXiyo(rKiov ey^os» 80 

Ai^fj(,yj ')(cckKzî'/} '^Tot(À.ivn ôu^rjzi TeXocffûri. 
Tm è' It) (/jOck^ov civjrz AvKaQvoç kyXccoç vloç' 

^ifiXyioci zevsojvoc hicty^Tripzi^ ovèî or' otco 
Ari^ov gr' àv(r)i^7i(rè(rôai, IfjLoi è\ f^zy' sù^oç ïêufiocç. H5 

Tov è' où TDc^l2ri(rocç 'Tr^oa'îÇi}^ z^ar&^oç AïooLTiêt^ç' 
'Hf/^fB^OTSÇi oy^' Ïtv^sç' àrà^ où ykv (r(put y otca 
Tl^iv y' k'ïïO'Ttava'Zffêciii 'tt^iv y ri srê^oii yz 'Ttztrovrex. 
A.ifjLccrȍ d(rui ' A^yjo, rot^Xav^ivov 'proXspt,i<rT'^v. 

^ Clç (pâf^zvoç T^oz'/jzz^ (BèXoç è' '/ûvviv'Aûrjvy] 90 

'Pr^a îra^' opôockf/^ov Xzvkovç ^' Z'ïï'iPyiG'Zv ohôvraç. 
Ilov ccîTO y^v y'kùjo'a'ocv -Tr^vf/^vriv rocf/,z yoCknoq ùrsfp^ç, 
Ai^^f/^rj z^z'kvô}] "TTupà, vZia,re)V àvêzpzcava.- 
'H^^TS gf o')(zmi à^âfBrjffz è\ tzvyi \ir aùrZ 
A.(oXo(,y Tocf/,(pMvoo}i/ra,' 'rra^ZT^za'crocv èz ol iT-Troi 95 

' ÇÏKUTCohzç' rov h' aùôi "kvôri '^v^ri rZy ^zvoç ts, 
A ivziccç ^' à-TTo^ova-z (rvv àa-TTièh êov^i rz f^uKpâJy 

A.Zl(rCCÇ, f^rjTTMÇ 01 Z^UarcilOCTO VZ/C^OV ^ K')(OHol. 

^ A^(pi 5' à^ aura (^ouvz, Xzcov cog, àXzi •^rzTroiôcoç. 
U^QO'êz oz ol oo^v r 'z(r^z^ zoù àtr'Trièoc 'KCA.vrotr zïo-rjii, 

Tov KTOCf^ZVOil f^Zf/^acOÇi OffTlÇ 7tv y' àvTiOç zXÛoi. 301 

'^f/A^èccXzoc Ioc^mv ^g ^zpf/jâhov 7^âj2s Xripi 
Tyog/onjç, ^zy«. z^yov, où èvo 7' ui/d^z (pz^oizvy 
Oiot vvv (2^oroi zW' <i hz (/.iv pza, ita.XKz xu) oloç' 

LM (BûcKzv AlVZiCCO XCiT ICT^tOVy ivêc/, rz [^Tj^OÇ fi 

Itr^iM zpa-r^zÇzrocr xorvXi]v hz rz [â>iv xaXzova-t* 
&Ka,a'(rz oz ot xoruXrjVy 'ttpoç ô ciiÀj(pcii) prj^z rzvovTi' 
' Cl(rz àiro ptvov r^'/iyvg Xiôoç' ciùrà^ oy^ îj^citç 82 OMHPOT IAIAA02 E', 

' KiTTij yvvï, Ipcra/v, Kcù l^iitrccrQ %£<^< 'Trayzir^ 

T(x,tr,ç' ccy,p) è\ ôtrrs KzXa.ivr, vy| s^saXtcv^s. SÎO 

Kct; vu Kiv hU cx.'TroXfjiTO Cil/oc^ àvèpcnjv ivZidÇi 
E; f/,?] ci^ è|y vQ'/i(n Aïoç ûvyccrr,^ 'A(p^oo<r;;, 

Hpoffêè es 01 Tri'TrXQto (pcczivov i^Tvyy^ iKuXv^iVt 15 

"E^pkoç \u>iv (BiXzcoVi f/,'^ Tiç Accvucop Tu.yjj'Tïâ'kcav 
^u}^KOv \vi trryiôèo'a'i (BocXcui/, l'z ôvy^ov èXotTO* 

'H fJt^ZV ÏOV <P(X0V v'iOV VTTl^l^piOÎV 'ÏÏO\î^ùiù, 

Oy^' vioç KwTravr/Oç iXrjâéro (rvvôiTicciav 
TocMH, âç îTTéTs'KXs (do7]v àydêûç Atof^rjèT^ç' 20 

'AXX' 07s Tovç ^gy love ri^vKciKî ^(uw^aç i'tctvovç 
'î^o(r<piv ccTTo ÇXoi(rl3ovy èf àvTvyoç rivia, rëtvccç' 
Aivèitx.0 ê" iTTCcï^uç xa,XX(Tgi)^aç frrTrovç 
^K^iXccffs Tpcoc>ji/, iÀ,ir iVKvrj^iOaç ' ^.yjciovÇi 
A.CÏJKS è\ ArjiTvXù) Itocpo) ÇiXa-, ov Ts^i '7:o(,<Tr,g 25 

l'i'gv ôfJt,'/;XiKiriÇi on 01 (pozffiv à^ncc r,orij 
N;;y<rîv i'û) yXaÇv^îia-iv iXavvzt/Ar uvru^ oy ri^uç 
"^Çlv /Vr^yy i';ri(3ùç iXa-fS rjvia, (riyccXoivra^ 
Ai'^cc è\ Tvhi^'/jv u.iûeT£ y.^aTîocovvyaç iT'^rouç, 
'Rf/^fjijèyyocu;' G è\ Kvz^iv l'xûyzto vr^.n yjxXy.a^ 30 

YiyvuxncciiVi or avaXxtç îrjv ôzoçi ouoe ûéctcov 
Tucijv, cciT ccv^^iov 'TToXsf/.ov Kurot,KOioa,))îov(riVi 
OvT «y \Kêr,vuîrii ovrz rrroy.fzooûoç 'Ei/yii;. 
'AX7s.' OTZ Iri pa, Kiyocvs -z-oXvv xuû' ofÀ>iXov OTToc^m, 
"Ryff Iz-opè^ccf/Uvoç (JLzyciôvy^ov Tvàioç vtog 35 

"Ajcpyiv oiiTocffë yziçcc f^STccXf/.ivoç cs,u yuXKM 
'A/3X'j;i/^^y* îuhi^ è\ èo^v y^ooc ài'-STO^yjo'evt 

'Af/^lJflO'jiOU hà 'TTi'ZXoVi ov 01 HcC^lTèÇ XUf/^OV UVTUi, 

Tlpuf/,vov ù-rsp ôévcioo;' pu ^' àf/^fo^orov aîf^cc ôeolo) 

'ly^i^y oioç Ti^ rs pzsi pbcczccpio'a'i ôsoltriv 40 

Ov yccp (rlro'j ihovff i ov ttIvovo^ uïêo'z-cx, oivovj 

TovviK à'^ccii^ôvèç Ê/ff*;, zcit cc0cx,vocro{ KCcXîovrcci, 

'H ^2 fJLzyu \ayovixa, kxo 'io KocfolBciXev viûV 

K«< 70V fjCiv pt^zzà y^i^ffiv i^vtraro ^o7(ooç 'AtoXXojv OMHPOT lAIAAOS E'. 8-? 

Kuavir} vî^iXvii f^r] riç Aocvkmv rcx,yjj'7:uKo)V 34-5 

T^ è' Im f/yUK^ou oiva-s. ^orjv à'yccûoç Aioyy/i^riç' 
KtKSi A(Oç ûvyccrsoy tcoKi^^qv kcc) è}^iOTr,rûç. 
'H ov^ uXiÇj oTTi yvvouKOLç àuûcXKtooiç ^TTêPûTrevitç ; 
Ei os cru 7' zç "TToXiULOv '7roi)'kr,Tia.iy rirz tr oica 50 

^tyricruv 'zoXzy^ùv ys» kcci s'i ^ STSpctiâi tvÛ-/;ui. 

*Oç i(pa,ô ' ri h' àXvovff cc7rèf3'/](rccT0' rsi^sro ^' uivwç, 
Tnv f/,iv à^' 'l^iç lXov<rcc 'Troèfivsccoç î^ay^ ôf^tXov, 
^A^Ûoi/,îvy,v o^ùvr,(7i' f/^iXccUsTO è\ Xî^'^" '^■'^'^^^' 
Ey^sv iiTîiTcx, y^kyriç. st' à^icrrè^a, ôov^ov Apria 55 

"Hy^Si/oV rii^i h' îyxfiç I/CSkXito, zcc) ra^g" 'l-xico)' 
'H ^£ yrjï, l^i'?rov(ra, Kcca-iyuriroio (piXoio, 
UûXXcx, "kitTa-oy^ivrii y^^va'ocy.'Trv/iuç '/jrssv iTT-^ovg' 

<I>7X£ Koca-iyv'/irSi /cof^itrui tz fJAy hôç rs (jloi 'l'Z'rrovçj 
' 0(p^ Iç'OXvy^Tov (xci)f/,oi{ , iv àûui'arojv soog Icrri' qq 
Atyiv kyêoti,ai IXzoçy fjt^s (B^crog ovrutrev ccv/ip 
TvOèior,Çi oç vvv yz y.oc) àv Ait zsur^) y^ci,')(OiTO. 

'Oç (pkro' 771 ^' «y 'A^^JÇ 'hoJKZ y^^VG-CCy^'TrVKCCÇ "'TT'TrOVÇ* 

'FI \çhî(p^ov k(2<x.ii/BVi ccx'/i)^syA!''/j (piXou '^to^. 

Tlàp Oè 01 Ifiiç 'zfBoiivs, zu) '/j'/ioc 'kâ.ZzTO X,^P(^i, 65 

Al-^d hiTTuff 'IkOVTO Ûscou Î^OÇ, Ui'TTVV ' OXVf/^VOV ■ 

' Kvû' iTTovç îffr'/iffz zffocyivêf/^oç azzcc I^iÇt 
Av(ra,(r ef oy^iuv. zûizoa, û' àfJifBpo(r{ou /SaXsv zlèup> 
'H h' \v yo6v(/,(ri tôÎxtz Aiu)>riç hl' 'A(p^o^;V?j> -j-q 

M^r^oç zyjç' h àyxàg IXcc^iTO ôuyarz^cc -/ivj 
Xs;^/ rs lÀiiv KdTi^î^iVi zxoç r i(pa,T\ \-a t ov6[jt.aZz' 
Tîç vv a TOiccè' £^e|?j (pîXov riKOCi Oh^uviuvuv 

yiu-^lOiOJÇi MÇ Ù Tl KOCKOV piÇOUCTav IvCOTT'/l ', 

T'/jv è' rjyAi(Bi7 ï'Tsira (pi}<.of^f/,zièr]ç \\^^ooÎTri' 75 
i)vTci yz Tvhzoç vlûÇi vTs^ûvf/.og Aioyy/jd'/jçj 
Ovvz/C zyaj (p'iXov viov vTrz^zips^ov '^roXsf/.oio, 
Aivèiocv, oç Zf/,oi Tvui/Tcov zûoXu ÇuXTurog zcttiv. 
Oy yoi^ îTi T^couv koc) 'A^a;&ïy (pu?-07nç ccurji 
*A>.À' Tihi^ Auvoioi yi kcc) à.ôuvci70((Ti yA-^ovrcii. go 84 OMHPOT lAlAAOS E'. 

Tx^î fMv ' A^fjç, ors fJLiv' Clroçy K^an^ôç t ']L(p(ccX7/}Çt 

Ka< VV KîV ivô' OL%0\ùi70 A^rjÇt ÙTfjÇ TOXîf/^OtOt 

'K^fjf,ia, è^'/jyyèiX&v' 6 è^SK'ke-^év' A^y,oi. qq 

'îlèr] ni^oy^ivov '^a'ki'^Toç hz \ ê&(rfA,oç lèuf^vex,' 

Tâ^ ^' "iri^rj, OTS f^iv ft^ars^oç vouç ^Af^Çir^vojvoçy 

^s^iTë^ov Kocroc (jtjCiZp^i OKTTù) T^iyXuy^ivi 

^s(oXfiKBi' TûTS '/ca'i fJAv àv/i/CèffTO'J 7^âfBèv tkXyoç. 

Tx^ 'x\i'^;jç £v 7o7(ri 'TreXcu^ioç ukvv OicrTOVy 95 

Eure (Jbiv cuvToç, àvij^j vioç Aïoç ulytoj^oio, 

'E.uHvXo) iv v&?ivnr(ni (BocXcuv, oouv/jg'iv iècox&v 

AvTCC^ Ô JOTJ ■TT^ÛÇ ^Mf/^CC AlOÇ KCi) (/.OLK^Ov" 07^v^rrcVi 

K.^^ kyzmi ohvvrjffi '?eèTaPfjt,svoç' ccvràp okttoç 
Çï^ct) iv) (TTilBcc^a) '/jXriXaTOy yJr,@i Oî ûvf/,oy' 400 

Va è' Itt] ïloctricov oêvv'^(pu7a, (poc^f/yCiKCC 'ffccfforeoVi 
H;c£(rar * ou u,îv yoc^ n kcctuÔvtitoç yt tztvzto. 
'^^iTXiOÇy olBoifCoz^yoçy oç ovK oôèT cc'iffvXcc pi^COVy 
* Oç To^oiariv 'ix,yjhè ôzovç^ o\ ' OXvu.'Trov zyivffi. 
2o} ^' stt; rouTOV àvr^xz Ôîoc yXuvKHJ'Tnç ^Aô'/;vrj. 5 

t^'/lTiôç, oùh\ 70 olhz Kocrà, Çosva '^rvèèoç vioçy 
"0771 fÀ,o(,X' où êjjiuiog, oç aùa.vû.70KTi i^cc^otroy 
OùJê 71 fÂjiv vccïècç '7r^07) yovvcKn 'raTT'Trcc^ovG'iVy 
'KXÔovT iK 'XoXîi/.QiO fcu) Uivyj; hrii077i70ç. 
Tw vZv ^v^iihvjÇy ù xcc) f/^ccXa xuprsooç \(r7iy 10 

^^û(,Z^iffÔ0Oy fÀ,r] 71Ç Oi OCf/^SiVCUV (Tîïo l/jCC')iry,7a.l. 

^l'/j OTjv AlyiâXéiu, Tz^lcpsuv ^ AhorjfTrlvri, 
E| vTTvov yooootru ÇtXov; ûiK?jOc.ç zyst^'^j 
l\ov^iotov 7roûeov(rûc -TroffiVy 70v Dc^ia'7ou ^A^uiuv, 
l<pût[x,}i ccKo^oç AiofJLffi^soç lit'^ohccu.oio, 1.-; 

'H pciy fcui ùfjL(po7è^r;(riv cct r/u) X,zi§oç of^o^yvv. OAIHPOY IAIAA02 E'. 85 

"AxôèTO X,si§t ohvvai h\ KuryjTiouvro (Bu^itui. 

Al 5' ayr' ùa'o^ouffcx.i AârjvûCiri tî kcc) "Hptjy 
Keprof^ioiç i'TTîèo'a'i Aioc K^oviôT^v z^zôiZpv 
ToTo"/ h\ fA.vêm h^Xj^ ^2« yXotvxÙTriç 'Aûf,v»i' 420 

Zsy "Trârs^i tj pot, ri f^oi Kè^oXcoffêaiy o m kzv s'/tu ; 
H ^ctkot, ^Yi rivet. Ky^^/ç ^ KyoniL^div àvisiffa, 
T^^oofflv oiy^cx, (TTriffôuii rovç vvv èKTrayX' iÇiiX'/^trSy 
Tav riva, ZKppi^ov(rcc' A^aiiâ^ijv IvTr'iTrXuVi 
Tl^oç X^vffi'tj 'Tn^ovT] Kcx,roc^v^a,ro Xj^'î^oc k^a,ir,v, 25 

' Clç cpkro' y^èiêr,ariv è\ z^ur/j^ àvh^uv rz ôzuv rz, 
K«< pa, KccX£(r<rdyy/tVOç w^o(ri(pr] Xj^va-Z'/jv 'A(ppoèirriV' 

Où roiy rÏKvov Z(jl.ov, h'zhorcci 'yroXzf/yf,ia ï^ycc- 
*Axxà (TV y if/.scozvra, fÂ,zrz^Xj^o z^ycc yufCôiOt 
Tuvrcc ^' "A^'/ji ôoco Koù 'Aôy,v'/i rsôt^vrot. i^z\r,(rzi. 30 

* Clç oi uAv roicivrcx, t^oç ocXXriXovç kyopzvov, 
Alvzia. 5' Z'TTO^outrz (èorjv àyuôoç Atof^'/jè'/iÇf 
TtyvcuffPiMV, 01 ocùroç viTZi^z^z X,^7puç 'A'TrûXX&tv' 
AKk oy cc^ ovoz ozov cczyocv aCzrOi izro à aizi 
Aivziuv Krzlvai, kcc) k'TVO fckvrà, rzo^^cc èvtrai. 35 

T^ig yAv izszir zvo^ovffZt TiccrccKrcciJbzvKi (/.zvzuivnjy, 
T^<ç èz Oi zo'rV'PzXf^z (paztvfjv ào'Tiè' ' AtoXXoiv 
'AXX' orz è'/; ro rzrct^rov z^za-a-vrOi èa,ifjt,ovi (croç, 
A.zivà 5' cif/.oxXyi(ra.ç zs^o(rz<pY} ZKocs^yoç ' AxoXXmv' 

^^oi^zOi Tvèzièrjj »cc) X^^^o, f/y/;èz ôzoltriv 40 

'I<r zôzXz Ç^ovzziv' zvzi ovTTorz ÇvXov of/^olov 
^ AQccvUruv rz ûzojVy ^^a^ccaî z^y^o^zvm r avê^iuirm, 

* n? (pâro' Tv^ZièrtÇ 5' àvzy^â^zro rvrêov o-Trîtrcui 
M^v/j' ccXzvo(Juzvùç \KC(,rr,(èoXov ' A'TtoKkmot;. 
Alvztav è' à'TTCcrzoôzv ôpuiXov ôtjfczv ^ A'^oXXmv 45 

Tlz^yccy^M zlv tz^Tjy oôi oi v^oç, yz rzrvKTo' 
'Hto< rov Anrco rz kki ' A^rzc/.iç loyjui^oi 
'Ev fJi^zyuXM cchvrca ccxzovro rz, fcvèutvov rz. 
Avrà^ uèojXov rzv^' à^yv^oro^oç 'A-xoX7^o<iv, 
AvToo t' Aivzia ifczXov Kcct rzvyzffi roiov .30 

'AfJt.Çi) ^' ây zlèuXa T^^zç kcc) è7oi ' AyjX'iOi 
ùk.r\o'JV kKkrfkcav ày^çii a-rriôztr(ri (Boztug 86 OMHPOr lAIAAOS E\ 

'A(rvi^a,ç svKVKXovçy 'Aocia-riioc rz TTS^oevra, 

'A^sÇi"A^eÇ} (BooroXoiyz, f^icct(poi/s, TuyèffiTXrircCi 455 
OvK DLV hrj rovh^ àvê^a ^ccyriç, l^ucruiû yAriXÔcovy 
TvSsiot^Vi oç vvv yè kou ccv A.u tsut^) yi,c(.yoi7ù ; 

KtîîTP/^a ^Àv T^OJTOV (T^eÔOV obTCtCè "X/ip It/ fCCCPTT&Jy 
AvTOCp 'iviiT CCVTOJ f/^Oi iTiffO'VTO, êuiUOVl IffOÇ. 

'T^uciç Si (rriy^aç oùXoç ' A^r,ç ut^vvz f/,ëTsXâct>Vi 
l^lèofjt^svoç ' Axocf^uvrii ûoùj riyr,TO^i Ç>^r,Kcov' 

'Cl v'ièïç ïl^lâfJbOlOi AiOT^i(pèVg fBûifftXjjOÇy 

Eç r/ Ïti xTslvéffûcci sâ(TéTS XdOv 'A^oiioîç ; 65 

'H ùffoxsv ày^(p) TTvX'/ia- sv '7!:or/jTr,(ri (Ji^oc^mTCCi \ 

J^sÏTOii clvyj^y ov T ((Tov STiOf/^zv' Rkto^i hiu, 

AiV£(uçj vtoç fJLByocXr.TO^oç "* Ayyjffa.o' 

A'XX' âyzTy Ix. <pXoi(rfBoio (TCiLU(rofJt.iv la-ÛXov irou^ov. 

*Oj ètTroJVi Ùt^VVZ IJAVOÇ KCCl êvtÂ,OV iXCCtTTOV. 7() 

"KxTO^y TTjj hri TOI fjii'joç o'îy^iraiy '7r^)v zyzffKZç ; 

<Ï>JJÇ VOV clrS^ y^CCOJV -TTOXiV l^èf/.SV Tih' iTTlKOV^UVy 

O/oç, <yvv ya,f/,(3^o7o-iy xa,(riyr/jToi(ri rs ffoicrr 
Tcôv vvv ou Tiv iycov lèièiv èvvuf/J 0V0& vorjO-aty 75 

'AXXà xccTaTTatra'ûva-iy kvvsç ùç df/^Çt Xzovtu. 
Hf/^sTç è' a\) (j^ayof^sa-ff y o'i'tts^ t iTixov^oi èvsifjLîv. 
Ka; yccp èycov, èTTixou^oç zcovy y^a,\cc T'/jXoûiv r/Kco' 
TrjXou yà^ AvxiJ^y 'B^ocvûcu èTri èivrisvrty 
' Kvû^ âXo^i^ov Te (pi?^r/V sXi'Trov xcù vri'Triov vlov, 80 

'Kà^ è\ XTrif^ccTcc voXXà, ra t 'ixbîTcci oç x \'7:iOîvr,:. 

^AXXà XUl OJÇ AvXiOVÇ OT^VVCOy Ku) f/AfXOV CCVTOÇ 

*Avèp) f/.ci^'/jo'aa'ûoii' Ùtoc^ ovti [à,oi ïvêcchz toIov, 

Olôv » r,i Çigpoizv Ay^ocioty rj xîv ccyonV 

£vvT^ ^' 'iffTrjKUÇy Ùtoco ovo ûXXoKTi KsXsvst; 85 

Auo7(ri (/jîvifjizvy xcu ùf^uvif/^svai co^îffffi. 

'M.YjVOjÇy coç ôc-<l'7a-i Xivov uXovts 'Tra.vocyoovy 

'Av^pccci $v(riAèvis<ra'iv ïXu^ xoci Kv^f/^cc y^vr^irôi. OMHPOT lAIAAOS E'. 87 

0/ èz TocyJ iKVs^G'ova-' su vuio^zvTiv TroXiv vf^rjv, 
2o< ^s ^pyi Tccèè oruvra, u,zX&iv ]/vztcx.ç rs koc] ^At«f, 

H^coXêf/jScuç i^îf^svi z^ocn^riv o oi'Troôiaêai IvfTrrjv. 

^Q,ç (pocTO ^ccoTrièûJU' èocKS è\ (p^écuç "Kxro^t f/,vûûç' 

''Or^vvm fJLCf)(i(rtt.(rôaii iysi^i è\ (pvXovsiv oclvr;v. gg 

O/ ^' iXiXiy^ôy,<rui/y koci \vo(,vrîot zcrrocv ^ Ayoum' 
"'A^yzïoi ^ vTSfAiivotv oioX'kiéÇi ovèï (po^'/jûsv. 

'flç è' àvif/.ôç à^vccç (po^^si U^ùç x,ar ccXcoàç, 
'Av^^m Xtai^covrmj ors ts ^otvûyi Aj^f^^r'/]^ 50o 

Pivrj szsSiyoïJ^zvo-v avzfjLc-Jv, xap-zov tz zcci ocyvuç' 
Al ^' vToXsvzocivovTcci d^v^fjbioct' uç TOT ' Ay^ocio) 
Asv/io) 'vTn^ôs yzvovro Kovi/rcccXcOi ov pcc ot' avrâju 
Où^uvov iç 7^oX6);^ocXx,ov \'n:i'7cXr,y cv çroèsç i-^TTrcj!/, 
''^Aip S7nf/,i(ryûfJLivm' vtto ^' \a-T^s<pov Tii/ioy^yjsç. 5 

O'i os f/ycvoç ^Si^ciJv lûvç (ps^ov' àf/^Çu es vvktk, 
Qou^oç A^fjç iKCiXvips f^ciX,^y ' i ^cosffffiv àprjycov, 
Ylocvroc suoi')(^o(JL,zvQç,' rov Ix^uiaivsf s<t)èr^àç 
^oi(ùov ' A'zroXXcfjvoç y^^vffcco^ovy cç f/^iv ocvcoysi 
^rpoj(nv êv[^ov sysï^uii sts) 'ihs YlaXXot,^ 'xXÛ^p^v 10 
Oi^of/,sv)^v' 7] yâ^ poc TSsXs AccvoLoiffiv à^rjym. 
AvTOç è' Aivsiccv f/^àXa, zclovoç gf àèvroio 
^iÎKSi zoù sv ffTTiôsffffi yAvoç l3âXs "TToif^S'ji Xam, 

Ahsiccç ^' sTOL^oiffi f/ysôicraro' roi ^' s^o^.Pr/tra», 
'riç sièou Z^coov TS Kui ci^rsy^cc T^^offiovra, 15 

Kct; fJAvoç s<rûXov syjivroi' f/,sruXXr](ra,v ys ysv ov ri' 
Où yà^ sa 'ttovoç ccXXoçt 0» A^yv^oro^og sysipsv, 
" ApYiç TS (BpoTûXoiyoçy' Rpiç T àf/yûTOv ysyuavïci. 
Toyç h' Aïa,vTS èvoj xoc) 'Ohvffffsvg Kcci Aiof^^êfjç 
''VLt^vvov Acci/aovç 7SoXs(jliZs(JL>sv' 01 es tioci uùro) 20 

OvTS /3/c4j T^cocov vrsèsihffavy ours tcoKocg' 
'AXX' e^svo!', vs(ps7i'/](riv soiKOTSÇy àg ts K^ovtC'iv 
l^rjvsyirig sffT'^trsv s-tt àa^O'TroXoiariv o^sffffiv 
AT^syuçy o<p^ sv^'/}<ri y'îvog Bo^suoy kccI kXXcov 88 OMHPOY IAIAA02 E'. 

Z.a)i^^siû!)V àvif/jcovi oire i>z<psc<, crKiozvra, 525 

'^Clç Auvcco) T^cÔuç fiiivov 'itA.TTihovj ovh\ (pi(3oii70. 
'A.r^eièriç ^' àv' ofJttiXov IcpoiTcc, TvoXXà KiKîùuv' 

A.\^oi^ivoi)v h' àvè^aiv z<rXzoveç ffooh '/ji TSi^ayrui' 
(psuyonrm ^' ovr à^ x.Xioç o^vvTcciy ovre riç akKri' 
^H, '/COU àfiOV7ia'& èov^] ôouç' (BâXè o\ t^^of/^ov ôcv^^oc, 
AiveUu sra^ov f/,Byaêvf^ous ArjiKocovTO, 
Hspycia'îèrjv, ov T^uzç o^mç Yl^iocf/^oio TiKZffffi ^^ 

Troj/, gîTs; ôûoç zffTCi f/^îTa zs^uroiffi (Jbocy^za-ûnr 
Tof pa zar àfT'Trièa, hov^) /SaXs tc^zim '' Ayoïyjiy^vm* 
ri à ovpc iyy^oç èpvro, oicc zs^o os îktccto acci t'/jç 
"Niiûii^ri â' iv yaffT^) hià. ^coffTtj^oç iXoca-ffè' 
Aov'TTyjo'Sv èï 'TTza'ojv, cc^d^rjffi h\ 7év^l Itt uvtoj, 40 

"Ejvff uÙT Alvsiocç Accpoicov èXev àvh^aç à^iO'TOUÇf 
TU AiO/c}SjoÇi Y^oriôcàvv, rs, 0^(riXo^ov rv 

*A(pv&(oç (BiOTOio' yzvoç 5' ^y s» ■zsotu^oÏo 

'AXÇ»£/ou, offr sv^u pUi TluXlav hà, yccîyjç. 45 

'^Oç ^kaiT" ^O^(TlX0')(0V 'TToXZiffff àvh^zco'iv àvUKTtt,' 

'OpfftXo^oç h' ci^ \ri-A7Z AiofcXiioc f^t^syâûvy^ov' 
'E» ^s Atony^fjoç h^v^ocovs -TTcuèe yevia-ôriVy 

T<w u,sv cep Tipria-ocvTe (À,tkuivot,wv ivi vyju» ^" 

"IXiov ùç i'vTrcakov clyS 'A^yetoKTtv îTTio-ôfjv, 
T/At,^!' ^ Arpzi^nff i ^Ayoifjusf/^vovi kui M-evéXauj 

^ ApVV^ZVU}' 70i> 5' 0(,vôl TéXoç ÔCCVCCTOIO KCcXu^^èV 

Otcû ru yz y^zovTZ hvco o^zog Ko^v(p'^<riv 
'E^rpocCpèTyiv vxo yrir^i, (BaôziTjg rd^Çsa-iv vKriç' ^^ 

Ta» (JiÀv clp à^TTci^ovrè (Boccç xa) \(pia, (jt^l^Xa. 
"^raûfjLOvç ocvê^œxm KZ^oc't'ZzTOV, o(p^oc ku] uvtu 
'Avd^âJv \v 'TrockciiJbria-i KU.7Zx,rD(.ôzv o^zi ^ccKxu' 
To/w rù ^zipsca'iv vtc Ahzîoco ogc^izvtz 
J^uiT'^êa'èTriVi IXccT'i^Ttv lomôrzi y4';îÀ^(r^ ^^ OMHPOY lAlAAOS E/ 89 

Ta; ^£ zôztrovT lXsr,(re /Boriv ccyctôoç Msv/Xaof 

Ta <p^oviCf)v, 'îva, "^èpdiv vtt AIvuolo occfjusiyj. 

Tov lèsv ' \ vTiXo)^oç f/.syocêvf^ov ^scrropoç vioç' 
B^ os Già 'TTco'j^kyjûV T^zpi ykp èis ■a^niy.ivi XctâfVt ^^^ 

M^ Ti Tzccôrji fjt^iycc as (tÇiuç ccTOffPrtXnè 'zovoio» 
i. cû f/,èi/ 0^ -velpciç rs fcu] \yyji(/. o^vosura, 
AvTiov àXXvjXuv 6yè7y;v, [j^è^^ccoorè ^ctyKïêcti' 

Alvuccç ch f/yè7f£i ôooç TvSP \iov ■^o7\SfA.i(rr'/jÇi 
Clg sloê dvo (psoTS "usolp àû^ù^riKoKTi uuivovTi. 
O/ \xù oùv v&KÇùvç èPVfrcci/ f/yBrà Xaov W^KiàJy, 

M y^iv apa, OèiAco paAîT>]v iv yép<nv ircciPojv 
Avroj è\ (rr^ê(pûèvTè, fjtjirà, tûoojroKri fÂuyîo'ûrjv. 75 

^vûa, ïlvikociu.êV6a i}\Srr}i'3 ccTocKcct/rov ' Aprii\ 
'Ap^oj' Yla(p7\uyovcov f/,sycx,êvf/^ûi)v oc(rxt(rra,ci)v. 
1.0V f/Àv à,^ 'Ar^&tèî^ç ^ov^ikT^htoç Mg^^Xaoç 
E.<TTCior iyysi vu^îy accroc zX/ilèex, rvyjiffOLÇ. 
AuriXoyoç è\ M-vèa/va, (Boc?.' yjvioyov, ôs^ocTTovra, so 

^Ka-ÔXov. 'Arvyjviûcèrjv, (0 ê v'7ri(rr^s<ps f/,MVvya,ç î^croyç,) 

èPU^aôioj Dcyzcovcc rvycov y^îtrov zk upo, y^i^^v 
iivict, Xi'jx! IXiCpccvri ycc^Mi -TTîtrov ev Kovr/jcriv. 
^Avri?.ôyôç è' oi^ z<7ra'i%(xç ^iÇsi h^cKTZ ao^irriv' 
AvTcc^ oy ccffûfÀyOtivojv svî^yzoç ZKTSffB hiipoov 85 

Ky^tOjSa^oç \v zoii{'/}(riVy Itt) (2pBy[jy6v re fcaï ôjf^ovg 
A'/jêà, ^cCk gTrjT^e;, rvyi ya,^ p àf/,âûoio fBuôsr/jÇj 
0<pf iTT-TTco ■ûr?^ri^civrè yocf/^où (BâXov \v zovr/im' 
1 ouç if^c&ir HvTi/ioyoç, f/yZroc. oe (rr^ccrov 7i\a.(T Aycciuv. 
Toyg û ' ¥.x,rooo ivor,!rz Kcx.Tci crrîyaçy ùpro ^' \'X avrov; 
Yi^iKKrjycoç' éiyjcc o\ '^T^com u-TCovro cpccKccyyéç 91 

'M [J->iVi \yjov<Ta, KvèoifMjV àvaièscc ^r]iOTrjrrjç* 
'A^^ÎS iv TuXâfjLfria'i TôiXâ^iov iyyog hcof/^cc' 
(poiroc è aXXoTS f/Àv '7r^oa'ô"'Ezro^oç, uXXor oTTi/rûs. 
Tov èi iècifv p(yn<n (Borjv ccyaôog Atof/t^rièrig, 96 

N 00 OMHPOY lAIAAOI E' 

' Clç o' or àvrj^ àTocXcif^vocj l&iv ToKiOç TèOiotOf 
2r^?? £^' Ùkvpoco ■ûrorotf/.âi âXaès tspo^zo'^tI) 
' i\Ç)sù) f/,oauy'j^ot/rcc lèoji/, àvâ, r ièpccfji' hTrîfftra)' 
Clç TOTc Tvoelèr,ç cct'S^c(,(^STOi s/Vg rs Xaco' COO 

'O (plXoi, oiov è'/] êavu.cc^ofÀ,sv "ExToocx, o7ov 
\i')r^u.rjTriV r îf^svai^ x.ui âu^a-ccXsov ToXec^Kr-ry/V. 
Ta è othi z-â^cc sic yè ôscovy oç Xoiyav àfjouvsi' 
Ka< ivi/ o'i xctoct, Ksïvoç' ApyjÇi jSporâ) cc\'è^) loiKcoç. 

AXXCC 'TTOOC TpciCCC riTPOt.tJU^iV0l oÙiV O'TrltTffù) 5 

Bj'tKéTS, f/y/iôc Ôioïç i^ivîaiv'zfjuiv i<pi fjt,â,y^S(rêcci. 

*r2ç âf" 'i<P'/^' '^VçMêç è\ fjuûï.ce, cry^zhov riXvêov uhraV 
'Y.vff' "Kzrotj^ èvo <puri KCcriiCTUViv èièors ya.^iJi^r,ç^ 
Eif m èiCPM îovrê, M.svéa-ôrjv, 'Ay^iocXou rg. 
Va oï Tvèo-ovT èXir/trè yAyaç TéXaf/yUVidç Aluç' \o 
^Ttj è\ fJ!,âx' lyyvç lojV) y.a) ocKOVTKTi èov^i Çueivâiy 
Ka) iSoiXèv "Af/.(PiOv ^iXàyov viovy oç p Ih Waicra 
Na7g TToXvKTrifJUcov^ TâoXvXTjiog' àXXâ g Mo?^» 
'H7 i'ziKovpy,(Tovrcc [/.ztcc Ilpia,f/.ov rz kch vîocç' 
Toy pa, KCLToc ^a)(rrri^oe, QàXîv TiXuf/,cui>iOç Aïuçj 15 
Ng;a/cî; ^' gv yacrT^) z^râ'yyi èûXi^oc/Hov iyyoç' 
A.où'zrja'èv hz -ûjiffcov ô 5' ï'Zéè^ccu.è (paihi(À,oç A'/uçy 

'YsV^SOC O-vX/iO-COV T^ciJeç è' l'a) ^OV^DLT i^éVUU 

*Of êa, 7vCCU.(pa.v6ci}VTcx, <râxoç o àvsès^uro "TroXXa.. 
Avrào Xà| -Tr^oa-lBàç Ix, viKoov y^ccXzEov ^yyoç 2o 

'S.ffTCKTccr ' ovô' cio «r àXXa, ovvr,(rot,TO Tèùy^zcx, xuXà, 
' Clf/,oitv à<psXs(rûai' izsiysro yà^ /SeXèSfftn* 
Ag^Tg è* oy' oti^(p(l2cc(nv KPOCTi^yiv '^V^uûiv àys^co^ay, 
' O; TffoXXoi rs xaï IcrûXo] li^sa-racuv lyy^i èy^ovrsç, 
0< g> f^syuv îTg^ îovTu Koù \<pôi(ji^ov x.o!>i àyuvûv, 25 

' Clarav oc^o ff<pûa)v' ô h\ -^ccarircc^ivof^ -TreXif^i^ûn. 

*r2ç ol f/^sv tvODSOVTO Kccrà '/c^UTipriV ocpi^ivriv, 
TXrj-TTûXêf/.ov è' 'l'î^uxXètèyjp, '/luv t& ^juiya-v rs, 
'Q,^(rsv gx àvnêèù) ^aPTr/hovi Mo7^a y.^ccruiri' 
O/ h' ors è'/j ffyùùv rjo-uv st àXXrjXoKTtv lovreç, 30 

Tiog 3-', vicovoç rs, Aïog vs(piXriys^sra,o, 

1 OV KOÙ Ty^JiToXsfji.oç "ïr^ûrs^oç iz^oç fJL,vûov \nTi' OMHPOT lAlAAOS E.' 91 

"^apTrièoVi Avzicov l3ovX7j(po^s, rig roi àvâyK/] 

"^svèof/^ÉVoi èè <rê (pcifTi Atoç yovov oLiyioy^oio 635 

E/ya/, Ixù ziroXXov kuvqjv î'TriOiu&cci àvo^oov^ 

Oi A/0? î^SyiVOPTO ÎTI TPOTipOJV kvôpCtJTOOV. 

AXk' olov riva, <pcc(r) fBr/jv 'Hpu/c'krjsr/iv 
E/fa;, 8,0.01' Tffocnpoc, ûpcx,(rvf^i(^vovoiy ôuf/.oXîovTCC j 

Oç TôOTS èsv^' èXêcùvi 'ivij/ 'Ît'zcij'j AaouA^ovTOÇi 40 

*Ef o'ti^ç ffvv vrivff) Kcù àvèpoc<ri TsavponpoKTiVy 
'IX/oy i^cx,Xa-7roc'^s 'ttoXiv, ^rjocûirs ù ccyviccç. 
2o< oi Kc<,Koç f/Àv ûvu,oç, à/Tocpôivvêoufri è\ Xocoi' 
Ovos ri (Tè T^ctjBtra-tu oio^ai u7^kcx,p èffs/rûoch 
'KX'^ouT \k AvKtriÇy cvè'' si fA,ocXcc fiuars^oç Iffffi) 45 

'AXX' W \(x,oï èf^riôîvrcx, tôvXccç 'At^uo -Trs^Tia-îiv. 
Tov ccù 'ItOcp'TrrjOcijVy AvkIojv à.yoç,^ ccvriov t^voûc' 

TXfJ'TTOXSf/^ i TITOl îtiïvOÇ CCTTOjXîffZV ' IXlûV l^'/jl/j 

^Ah^oç cc(p^oLoiri<riv ccyavov Aoiû(/,îOouroçy 

Oç pOC f/^l'J èÙ ïp^OCVra, KCCKCd Tivl'TÏCC'Trè [JLvôuy 50 

\Juo à-ynoûj^ ï'PT'Trovçy m siviKcx, rriXoôèv r;XÛs' 
2oi \yco ivôâès (Pr/f/} (povou xa) ktioo, f/,èXcctvccv 
'Ef If^iôev rsu^èffêai^ l^ù h* v-tto èovp) èaf/^zvrcx, 
Y^ùyoç ly^oï oco<niVy i^v^r;v ' AtOi zXvro'ZojXaj. 

*Oç <pa,ro la^Tri^i^'y è^ àvza-^sro ^îîXivov iyy^oç 
TXri'TToXsf/^oç. Kcci rcov f/Àv ô^aprr, êovpccra (/,ccx,oà 55 
'E« p^s/^(Wf h^^ocv (jÀv /SaXsi/ aùyj'joc uÂffffov 
^ctp-zriOoijVy oùyccri os Oiccf/y-zs^èç yjXÔ àXsysiuri' 
Xov èi zocr o<pôaX^ûJV iPijSsvvr] vv^ îKaXv-^î. 
TXrj'TToXsfÂOç è' u^cc f/,7!^ov à^itrrè^ov 'zyyn f/.uK^M go 
BéfSXrjfczi' alyf/,-/] os oiéo'a'VTO fLoci^ajûJO-ay 
Oerrio) kyy^oi^<^Ôî'ïcra,y 'TrccrriP ^ 'in Xoiyov cc^vviv. 

OJ (âjZv cc^ ocvriêèov ^ccc-xi^hovu, ôîoi ircd^oi 

^Y.^î(Pè^OV 'TToXif^OiO' (Bâpvve èè f/^iV èo^U fÂCCKPOV 

h.XKOf/,svovy ro (jCzv o'vrig i7rè(ppoctrar\ ovô ïvor,(rB 6-5 

M;î^ou i^è^va-ui èo^v c^stXnovy oÇ^ lTtf^cci7]y 
'^'TTèvoovrcjv roïov yàp iy^ov 'ttovov kf^ipièTovreç. 
TXri'XoXi(Jiov è' \rî^càôiv luzvrjfJLihg \\yaiOi 0'-2 OMHPOY lAIAAOI E'. 

■Z.'^i<Pîoov tsoXîUjOio' vor.trs h\ èloç 'Oèvfftnvçt 

À l TÛPOTi&O) A<OÇ v'iOV ipiyOOVÛOiO OlCUXOt, 
^ hi OyS TCûV TrXèOl/OiV AvKtUV OCTTO êvtLOV èXoiTO' 

Ovè û^' 'Oèua-a-rji f^syccKTiTOoi i/,o^(rifJiov fisVi 
' l(pûiu.ov Aïoç viov c(,'xoKTciu,iv o^ii yjxky^ûi- 75 

Tw |9a Ko^rk 'x'k'/iôvv Avxtùjv t^cctûb ôvfjiov ^Aêr,i/Ji- 
E.vû' oyi Kofpuvou è(Xiv,W'kc/.<yTo^ci rs, ^^oy^ov re» 
' AXKOcvè^ov û'y"A7.iov Te, 7'orif^ovcc rs, i\^vTa.viv re. 
Ka/ vv K iTi 'X'Xîovaç Avxicov fcrui/é oïoç Oovffffèvç, 
EJ f/^'/j ào o^u vof](ri (jÀyctç xo^vôccioXoç Kxto)^. 80 

B^ oz ^là 'Tr^oyccy^cov KèKOovôu.ii'og alÔo'Tri y^ccXxoj, 
Aè7f^a (p'i^m Auv(x.o7(Ti' y^à^n è' à^oc os '?r^o(riQVTi 
^cc^-TTriècùv, Aioç y/oç, sVoç è' oXo(pvèvûv ss/tts* 

YLîïa-êuii àXX èTrâf/.vvûv' ï-ûèiTu, ys zcci Xi'tîoi cciuv S.3 
Ev TToXii vf^STS^'/j' i'ûii cvK ùo g^gXÀov zyuyi 
'Noo'TTia'ciç oiyJjvhè, <piX'/;u le -âccT^iocc youav, 
'Rv(p^(x.vîèiv à.7^oyj)V rg (plXt^v xoci ^^c^/o^ viov. 

' Clç ÇccTo' 70V h' ovTi 'z-pociÇri xoovêcnoXoç F.%t&}^, 
AXXa, 'TraoT^i'^s, XsXt'/]f/.iPog, oÇecc rây^urrcx, yo 

CltrcciT A^ysiovç, TroXiuu o' ccto Ôvy^ov sXoito. 
O; yjiv KO ccvTiêèov '2ocP'7rr,^oi'0(, o7oi sraî^ot 
lË.i(rav vir cclyioy^oio Aïo; -Tré^iKuX/.n Çr,yM' 
Ex àsûi oi y^r,^ùv oôov yAiXivov àers ôv^oi.^6 
'IÇÛif^oç UiXocycov, oç oî (pîXûç '/jév iroueog' 9.3 

T'ov è\ Xi-^è -^^^vyjii KUTOC è o(pêa.Xu.tiJv xiy^vr ocyXuç' 

AvTlÇ 3' àçCTTV'JvÛrjy "TTipi Oi "TTl/OlTl l^OpèaO 

"Luypei èTi'?rvsio'j(rcx, Kuxtu; xexcx,(pr!oru ûvf/^ov, 

W^ysJoi vr Wprjt xoci' iixTooi yoiXxùxoov(TT7i 
yrs nzoTi TPOTPZ'TrovTO u,è/^a,ivoc&jv ZTt vriuv^ 7<jo 

Oyrg TTOT a.VTS<pi^ovTO y^ccy^ri' àXX ahv o'TtKrffu 
\u^ovô , Ôjç ii-vêovTO f/^eroc l ^ai(r<riv' A^r^u.. 

i* vôu, Tii/cc TPUJTOii, riva, è^ vo-ruTov î^si-ccoi^uv 
ExTco^ re n^iuuûio 'Tràtg xuï y^âXx&oç ' A^rig ; OMHPOY IAIAA02 E'. 93 

^AvTiôêot) Tîvô^a.vT\\'7r] h\ çrX^f<T7rov '0^2<rr;jj', 705 

0}uoT{è}^v ^ 'EXafoy, KO,) 'Opi(r(Btov aioXouJrpyiVy 

Aif^r/i KS/cXt//.ivoç K.7;^i<ri0i' 'tto,^ os ol àïJkoi 
'\ciîov ^oiuToii ^aXcc -ttiovu èfif^ou s^oi^rsç. 10 

'^Vovç d ot)ç oùv lvo7j7è ôsà 7s.iVKcoXivoç " t^°ri 

'n "TTû-TTOl, oCiyiOyOiO Ù^IOÇ TiKOÇ, '. T^VTCutVri î 

'!»: p â,\iùv TQv y^\jôov v'TTîo'TyiLLiv Msi'gXaw, 15 

\}\.iov îXTîPcravT^ svtsi^^sqv ocTrcvsèo'Ûuti 
E< ovToj p(,ex,(vea-ûcci soc/ropoîv oùXov ' .\pr,a, 
*AXX' ùys èf] zcc) vMi f^sèojfjt.iûcc êov^ièoç ccXkîJç. 
' Oç i<pccT'- oùè' ocTrlÔTiCri ôsà yXavKcô'^iç ''Aûriv'/]. 

'h^i^'/j, T^iirfBcx. ûiàj ôuyocrrip (j^èyôiKoio Yi^ovoto. 

XctX;c£ iTiaffojTÇUi "TTooirapriOOTci, ôctv^ix, lèitrÛat' 25 

A/cp^O? ^ê y^pVTîOKTl KOI à^yVOiOKTiV IfCCCClV 

'KuTérccTUC i^QiUi è\ çrs^iè^ofjuoi àvTvy'îç iltrr 
Toy ^' ê| cc^yv^iGç pvf/,oç TSÂgy* cx,vrot.^ g^r' a,KP&) 
ù^r,(r& ^^ucrsiov »cc?,ov ^vyovy \v oi XiTraovcc 30 

KaX' î/SccXSi y^ç^vff&C' V'TCo ^2 (juyèv }iyoe,ysv"ii.^}} 
'iT^rovg ouKVToèotÇ) (j^if^ocvï ZPièog tcou ocvttJç. 
A VTcco \\ô'/ivccirii nov^y] Aïoç cciyiG^oiOj 

TLoiKtXouy ov p' ocvr'/^ '!refyi(roc70 zcci aa^A y^i^oriv 35 

'H ^g, y^iTm îvèvToCi ^loç vz(pi'krjyzoirot.o 
Tsv^sa-iv gç 'TToKsi^ov ôu^'i]<r(riTo ècix^vosvTcc, 
^Af^(p] è' ây î^ftoiffi l3cc7.sr'' aiyièot. ûvff-ff'ccvoeaa'aVi 
ù^eivriVi ?}v T&p) uXv vdvry} Oo/3oç iaTi(pavcoTcx.i' 94 OMHPOT IAIAA02 E\ 

'Ev ^2 re Vopyiin hbÇiccXtj ôîivoio ttbXco^ov, 

A.nvyi TSy fffiii^hvri rs, A/oç rî^ccç aiyio^oin. 

Kfarî ^' £t' àu,<pi(p(x.Xov Kvvéyjv ôiro rzr^a,(pa7\i^oov, 

'Kpvcei^Vy iKCcrov -TroXiûov T^vXssa'fr' ci^a^vïav. 

'Eç 5' oXt'^oi, (pXoyeoc tqo-) (BriTSTO' Xoi^sTo ^' èyy^oç 74.5 

Bp/^y> i^iyoCi ffripci^ovy tu Oci(xvyi(Ti cny^uç ài/ècav 

^^pcjQovy Toïffî T£ H.OTè(r(rsrai, ofo^if/.OTCcrp'/i, 

"Hp'/} ^2 f^ci(rrtyi ôouç i'Tti^a.izr a^ i-^-ttouç. 

AvTÔfJL>ccTaL ûi TvXcii f^v/cov Ov^cx.vov, Kç i-^ov' Cl^Ult 

Trjç îTririTpccTrrKi fji.èya.ç Ov^ocvoç,OvXvf^'7roç rs, 50 

*tifjùv àvccaXlvcci 'ttv/Civov vî<poÇi 7jo \'7nêèlvcx,i. 

"EZpov ^ê Kpovtaivcii ôîcov ccTS^ 7]f^svov aXXitiify 
^AxporccT'/] }io^v<pri -TroXvêst^ciOoç OvXvf/.TOio. 
"KvÔ' 'l'xitoxjq (Trri(TCL(Ta, êza XevzcoXèvoç Hp'/j 55 

Z^c' VTruTOv K^ovièr^v l^èi^êroy kcc) T^oa-éscre' 

'O(r<rciriov rs xcci olov uvuXîcn Xocov 'A')i^uiojv 

Mà-v^, àrct^ ov Kccrà, H,o(rf/^ov ; If^o) oc^og' 01 es ÏkviXoi 

TèPTovrai K.U7r^iç rs xui à^yv^oro^oç A'TcoXXcoVy 60 

"AÇpovoc rovTOv àvss/TSç, oç où rn^oc 01 os ûsf/.i(rru. 

'ZjSv 'TTocrso, yj pa, rt f^oi Kè^oXcoascci^ cc'tzsv ' A^rjot 

AvypMç 'TTS'TrXyiyvïa. ^cc-^riç èf ocTroèiojftcci ; 

T^f ^' oc'Troif^SifBofji.svoç T^oa-sÇ»] vsÇsXrjys^STcx. TLsvç' 
"Ay^si (Jt.ôcv 01 Wo^ffov'AÛ'/jvenyiv kys7^siriVy 55 

"H s (^ccXicr s'i'uôs Koi,Kyiç oovvr](rt TrsXà^siv. 

*'r2ç è<poe,T' ûv^ à-TrlÔT^ffS ûsà Xsv7iuXsvo',"}i{prj* 
Mao"r<|g ^' 'l'TT'ffovç' roi) è' ov!c àszovrs 'TTSTifrôriv 
'M.S(r(rr,yvç yali^ç rs }ia,i ov^ccvov àcrrè^osuroç. 
"Offffov h' ris^osi^\ç ocvTi^ 'losv oÇÔccXfjLoîanVy 70 

"VLuéSVOç sv GKOinriy Xêoirtrcov S'tti o'ivo'tcol 'Tcovrovy 
^offffov S'fftô^uo'KOVffi êsùjv v-^'i^yjisç 'tirrroi. 
* AX'X ors ^rj '^r^oirjv l^ovy 'Troruf/.aj rs psovrsy 
'^H,^/ poùç 'ï.ipLiOSiç ffVf/j(èaXXsrov i^h\ "^.xâu^ccvo^oçy 
EaVÔ' t'TTrovç sffrricrs ôscx, XsvxcuXsvog H^;;, 75 

tiv(ru(r g| ô^scov ts^) è' rjz^oc ttovXvu sy^sve. OMHFOY lAIAAOS E'. 95 

Tor^r/v ^' à,(j(.(Boo(ri'/iv '^ZifjLosig ccveniXè péf^sa-êcct. 
'Avh^ocffiv ' A^yzioKTi)/ à,Xît,i(^îvai y^zy^avlat. 

AXà' OTî O'/j p IKOCVOV, oui TÀj'kiïffTOl KUl UpiCTOl 7gQ 

' ¥^(rrcx,(Tcx,Vi àfA,Ç') f^ifjv Aiof/y/jèsoç iTToèâ^oto 

h,iXof/,svoi, ?,siov(rtv Ioi/Cotsç cof/,o(pâ'yoi(rii', 

H (rv(r( zoc7r^oi(Tiv, rcuv rs (rôivog cvk àXccTrccèvov' 

"^TivTooi sia-ccfcèvr; f/AyaXrjTO^i, ^aXxgo(pJva;, 85 

Oç r6(rov cchorj<ra(ry^ i offov ccXkoi 'ttîvttikovtcc' 

Aïoojç, ' A^yiïch. y-ccK iXiy^sa, sièoç ccyyjroi. 
0(pocc f^\v 8ç "roXêfjLov 'TCuXza-KèTO è7oç ' A^iKXsvÇi 
OwJSîTors TpoJéç Trpo "TrvXâojv Aapoccviccûov 
O'i^ve(ncov' zsivou yà^ louoiffav ôf^^if/,ov ê'yyoç* qq 

Nyv Oi ixàç 'ffoXioi x,olXr,ç îTr) vj^va") f/.ayovra,i. 

Q.Ç s'i'?rov(r j àr^wî f/^îvoç ku; ôvy^ov HKâcrrov, 
'Vvosièri ^' Ito^ovos ôeà yXav/Ccu'Triç 'Aô'/jvrj' 
Ey^g è\ TGV ys a,vaKTa, 'zu.^ 'iTTTOKTi Koù o^sircpiv 
' KXxoç kvcC'^/vyovTU,) ro fÀ,iv paXz Uccvoccpoç im' 95 

lo^OJÇ yu^ fJLtU ZTèlPèU VTO '^rXccTioç rzXafJLuvoç 
'Aar'/Tièoç zvKV}c7\ov' ru rsi^ero, xccy^vz ^\ y^sTpcc 
Av \(Tyuv Tù.oc^yjjvcc^ zèAaivéÇiç ulfjC ccno^^opyvv 

'iTîTê/oy 3'g êiÙ, ^VyOV '/^-^UTO, ÇouVTlffiV TV 

'H hxiyov 01 TTccièa Ioikoto, yeiva,7o "Tvoèug, soô 

'Yuèsvç roi f/yf/C^oç fJiXv èriv 3g//.aç, àXXà f/,o(,y^}^r'/;ç. 
Ka< p ors Trio fAtv \yœ '7ro7.Sf/A(^&iv ovk sionr/ioV) 
Ovê' îKTUKpâo'a'sti'i on r j^Xvûs vo(r(Piv ' Aya.im 
AyyèXoç Ig QfjjSugy -^roXiciç f/^èrcc K.aèf^èiii)vuç' 
/^ocii/u(rôai fciv àvojyov èvi f/^zycc^oiffiv sz'/jXov, 5 

Avrcc^ ôupcov i^oov ov xu^7S^0Vi ûg ro Tcc^og Tre^, 
Kov^ovg Kccèu.s/ojv 'Tr^oKocXt^STO' •prâvroe, ^' Ivixa 
Prjioiûjç' roi'/] 01 îycjv ZTira'ppoôog j;a. 
2o} h' rjrof pàv lyùj TTOC^â S 'IffroL^a^i^ rioi (pv'kccffffuy 
Ka/ ce 'T^û(p^ovîa)g niXopt^ott T^asa-eri f/^oc^ea-ôccr 10 

AXXk ffiu ^ KûCfjLinrog •ïï'oXvki^ yv7oc OèOVK&Vi 
H vu ffi "Trou èioç i<r^si àfifi^iov où (ru y Witr» 96 OMHPOr lAIAdOS E'. 

Tvoèoç ïfcyevoç kcrffii èuï^p^onog Otvétècco. 

Trjv ^' àvdtc/Ai(2oyAtoç TôPOffZ'^yi K^otre^oç Aiof/,r]èriç. 
Tiyvua-KCi) (TSf t^5C4, ûwyoiTès Aioç cciyto^oio' 15 

Oyrg 71 Uj's. è4oç /V^£< ccfcf.oiov} ovre tic okvoç' 
'A-XX' Ïti ffojv fJLîiJi.v7jiJjU,i B(pST^(/,&i>jVi ccç gîTsVs/Xaç. 
où (jC ëiccç [/ja,Ka,oza-(ri ôio'ig àvTiK^v y^a,)^è(rêui 
To7ç ccKXoïc àrcc^ il -az Aioç ôuyotrij^, 'Acp^oèiTri, 20 
E'KÛij<r sç TffoXîfJboVi Tfjv y ovrccf^zv ofs/ yjCK-Aa. 
Tovvszcc vuu avTOç t kvoLyk'^ot/jai-, %'hz Koù olXKovç 
' Apyi'iûvg îKîXsuiru ccXtiVAvui ivûaôs ■/tocvtuç' 
TiyvojffKOJ yà^ ' Aerjoc fjbu^'/jv avoc y.r/i^uviovra,. 

Yov h' rif/.eifBsr' Wéiroc êià yXavKcoTriç Wôrivri' 25 
1iV^èih'/i Aïo^fjhzçy kfAu Kèy^cioia-u^ius ûvf/,u, 
M^rs (TV y ' Ao'/ict. rov dsiûiûi, f^r^rs ri'/ ccXXov 
' AÛccvutojV roitj roi îycov iTrirocppoûog s}f/,i. 
'AXX' ây , W ' .\^rii "ttoûotm lyi f/.&jvuy^ccç i-ttxovç' 
Ty-v^oc ^'s ffy^ih'iYiVy f/^'/iè' â^io ôou^ov ' A^/icc 30 

TovTov f/^ccivof/^zvovy ruKtov Kocxovy ccKKoTT^ocrcck'Kov* 

Tpit)^] ^0(,yYjV27ÔcX,l^ CCTCC^ ^AsystoiTiv ccoyj^siv' 
Nyv èè i/jiTO, T^uiitra-iv of/^û\.^l. t&jv è\ XèXccfrToci. 

Xs/^i 'zocXiv îovtrcid ' a,^ li^f^ccTrèujç à7roPov<rs. 3G 
'H J' zç hi<poov ijSuii'S Tzccooù Aiou>r,Oia, oïov 
'EfÀ,u,i^a,vîot, ùtcf,' fJi^iycc è^ ïjSoay^i (P'/iyivûç à^m 
^piûoa-jv'/i' èêivrjv yù,^ clye ûèovy uvèoct, è' a^itTrov. 
AÔlTsto h\ iJua.<rTiyo(. zoci rivia, YlaXXccç Aô/jv/j, 40 

Aùr/V ît' ' Aprji -ttocÔtm îy^î f/,avuy^Uç i-TT'Provç. 
'Hro; fjijîv Tis^i<pa.vrcc tffèXoi^iou i^sva^i^evy 
AiTcoXcUv oy^' àoKTTnv, Oy/jO-tov àyXocov vlov 

ToV fÛv ' c\pf]Ç ivÔc^l^è f/,lûCl(pOVOÇ- UVTCC^ \Aêr,VY} 

Aui/' " Alhoç KVv'îTiVi f/yT) U,IV lÔoi ÔfB^if/^OÇ A^i^Ç. 4Ô 

'Clç è\ tèe fB^OToXoiyoç" A^y]ç Atof^yièea. èlov» 
'Hro/ fj(.iv TlsoitpccvTCC 'ffsXa.^tov auroû èuare 
K.è7(rûuh oôi ZS^&)TQV KT&iVm i^niVVTO êo(^ov* OMHPOT IAIAA02 E'. 97 

Avrà^ (Bîi p tûiiç Atoporièsoç l'XToèocf/.oio. 

Gl ors èyj (ry^soûv ^(rav £t' ùXXriXoKnv lovrzçy sâO 

Tl^O(rûèv ' ApriÇ ojpî^uû' vttsp Qjyovy riVia, 6 ï'xxcovj 

E.'y^ei ^ocXKeiM fjt.ifjuucoç Ùtto âv^ov iXsa-ûai. 

Ka; ro y s y^si^) XalBovira, êîà, yXoiV/iâJTfftç ' AôftV/j 

'Cl(rsu VTT \k. è{<ppûio \rco(TiOv àiyôrivai. 

AsvTèPûç ccùff ùpyM.ro /3o^^ ccyaôlç Aiouy/;ê)^ç 55 

h.yy^îi yaXy.zUy iTè^na-î d\ YlcxXkùç ' Aô'/;vf] 

T/? pa, y^i'j ovra Tuycav^ dià os '/^pocc aaXov ïoct-^zv' 
E« os ^fjo'j ff'ràa'iv ccùriç' ô ^' 'ifB^ccy^s y^ci,7^zsog'' A^TjÇy 
Oa-a-ov T èvvsuy^iXoi èTriocy^oVy h ^iKciyjXoi 60 

Avs^Sf iv 'TToXif/yM, \piha, ^uvayovnç" Aprjoç. 
Tovç ccp VTTO rpoi/^o; siXiv ' Ayjxiovc, rs, T^accç rit 
AsKTUvrciç' Tùcov î(3^ocy^ 'A^/jj, drog zûoXzuyOto» 

01'/] iK ViÇiCûV iCèi3c^Vri ÇalvèTUl àrj^y 

Kay^aroc, g| ccviu,oto èvtro(,îoç o^vvuAvoio' Cy'y 

ToTùc Tvèsièri Aiof/.f,èîi ya,X}:soc " A^r,ç 
Oa/vs^ , OU.OV vBÇ'isa'tnv Icov sic ov^oivov ivovv. 

K.K^'TCcXtfJUCOg è' 'lKCX.Vi ôèUV ïhoÇi oÙ^rW ' OKVf/,7ôûV' 

Tlocp è\ Alt K.oovicjvi xaês^&TO, êvy^cv àyeucov, 

AsTfsv è' uu^looorov alt^oc, Karappiov sf a/ré;?.5;ç, 70 

Ka/ p oXo(P'j^oyAfog Wscc TvTSPoevrci Tir^oa-rjVÔcc' 

Zeu zffârè^i où vef^sffi^r,, ô^ajv rddè kcc^ts^o, i^ya ; 
Ahi roi piyi(rra, ôsoi riTXr,07ig elyAv, 
'AXXrjXcov ]o7r,7i, X^'i^''' ^' ^^^^^'^^^ ÇiiPovTîg. 
2o< TrdvTêç f/,ocy^of/^è(7Ûa,' cru yu^ Tîzzg u<p^oi/cc Kùv^r,v 
OvXof^îVTjv, ■/} T ahv àyjtruXcc i^yoc f^kp^rjXzv 75 

' AXXoi f/^iv yccp 'TrdvTigy offoi ôsoi s'kt èv Oy.uu.'ïrcoy 
2o/ T ZTTi'TrsiôovTcciy KC/.1 èèOf/y'^yA(TÔa sy.(x,(rToç' 

'YcLVTYjV ^ OVr Z-TTSl Tff^OTlf^CcXXèOCh OVTS Tl êf7^> 

'AàX* dvislg, STg) uvTOç lystvoio 'ttcuO dïàri7.ov. s^o 

'H vvv ^Vv^'iog viov vxz^<pîa,XQ\) AiofcrtOîcx. 
'M.apyccivsiv kviTjKiv its: dôa.va,Toi(ri ûioTci. 
K.uTPièa, pCiv 'ffpMToy (ryz^ov ovrccffè xf^î ^'^^ xccpttm' 
A.VTUP ÏTTiir ocvTu f/,01 i'îTi.a-a-vTOy OKif/,ovi itroç' 

O lÉÉ ■ 98 OMHPOT lAIAAOS E'. 'i\XXa (// vTrjvsi/CUV ra^ieç 'Trohîç' rj ré ks ^tj^ov 885 
Avrov xr^iÂ^ctT \xa.(ryùv sv a\vv](n viKCcOècrciVi 

E^y^ôia-Toç êè fÀ,oi ka-o-) êècoVi et ' OXvt/.Tro)/ ly^ovffiv. 90 

Aie; 7^1» roi î^iç rs (piXr,, '?roXsf/.oi n, ^ccya.L n' 
'M.rjT^oç roi fj^ivoç îcrriv àâcr^^èTov, ovk è'^rieiKTovy 
ïi^riçj TT^v f/,îv lyct) (T'TCùvhn hcc(i,)i7ifjC l'Trisa-o'i' 
lù) (T oioj znvriç ruhi "ttuo-^hv lv'Ji(rtr,(riv. 
A.ï.'k ov ^kv ff ïn è'/i^ov àvi^ûf/.ui «À^g' e^ovra,' 95 

'E;c yà^ lf/,ev ysvog î(r(r), If/jo) es (re yiîvccro (J^rriP' 
E< oe Tiv sf oiXXou ys ôîuv yîvzv ùd à.ïori'ko;^ 

J^Cci KSV 0>] -TTCCXcii T^ffôtX, IVîpTé^OÇ OvPUVlCOVCO'J. 

Clç (pccTO, KUt Hccr/iùv àvcuysi li^ffao-ôui' 
Lu sît; Hocr^tuv oovv/jÇciTCi, (pâ^f/^UKCc 9rà(r(rûov goo 

îÎK2(ruT^' ov yAv yccp ri Kuroiô'/r,To; y s TérvxTO. 
'Q,ç or o-^roç yciXa, XéV/COv î'^niyôuiîvog cuviirr^iv^ 
Ty^ov lov, uudXa, a uko, 'yrspir^iÇerui KVKoaivri' 
Clç a^u KO.^'TraAiy.coç (■/;(rocro ûcu^ov' Aprin. 
Tûv S" "H/3?î Xov<n, ^uonvra è\ eïf^uru, gWa* 905 

Xîà^ Oê Ait Ixpoviùjvi Kaôsi^iro kvoh yultuv. 

Al ^' aùriç T^oç èojf^a, Aïog f^eyoiXoio viovroy 
H^;? r Ap^ysr/] kcci ' A?.o(.X/COf/.svyi't'ç Aûr-vrjy 
ïluvô'aa'ui jS^oroXoiyov " A^r,v àvhooKra.aidm^ "1^ OMHPOT lAIAAOS Z. 99 THr 

'OMHPOT 'IAIAA02 

'PA^OAIA, Z'. 

TloXkd h' â^' b^a ;ja; ïvê' lôvffz ^^y/i 'TCzh'ioiOy 
AXkri'km lûuvofcsvcjy y^aXzj^Péoc àou^cc 
'M.iffo'yiyvç '2,if/,oiVTOç lôs Aocvêoio poàctfv. 

T^cooijv pri^i <pcjcXa,yyUi (pococ, o' irâ^OKriv kû'/]xêv, 
'Avance (2a,Xiuv, oç à^iffroç îvi Q^'i^KS(r(rt nrvzroj 
T;of Kv(r(rcij^oVi ^Auccf^avr , fiuv rs f/.îyccv rg. 
Tov p è(Bcx,Ks 'Tir^ojTOç koovÔoç cpccXev t'TrTroducrsiriç' 
'Ev èî f/ATMTra/ 'TTfj^Si Trî^yjiTS o à.^ offriov s'i<rcj \o 

Aly^l^h yocXH,è'('/]' rbv o\ (Tkotoç oa-ffè KocXu-^sy. 
"A^uXov ^' «y \'7n(pvî (èo'/iv àyccôoç A.iofL'/i^nç, 

'AcpvèiOÇ (2iQT0l0f CpiXoç 5' '^V CCvû^OJTTOKrt. 

n, ^ ^ -, ' fX~)/ ■> f f 

oivTccç yoc^ (piKZi(rKZVi oûùj ZTri oncia vaicov. 15 

'AXXa o; o'vTiç ruv yi tôt rj^itzffi Xvy^ov oKsôfiOv, 

Ilpo(rûsv v7rûcvTioc(rc(,ç' uXX ù.t/j(pco êvy^ov ccTr'/^upccy 

AvTov KoCi ôè^oc-zovTûi K.ccXrjo'iovy oç pu, Toê' 'l'TT'TraV 

EiffKsv v(pyinoyjjç' tu o ot.^<pcû youav îOut'/]v. 

B^ ^2 jO/êr' Aia-yiTov xoi H^j^acov, ovç TOTè lS^v(/<pri 
l^rjtç 'A/3cc^/3a^ê;j té»' ùfA^vf^oiii Bovy.oXta/yi. 100 OMHPOT lAIAJiCS Z'. 

^ovKoXiûJV Tjv vioç ayocvov Aciof/.îèovroÇi 
U^sa-jovruro; ysvsri, (tkotiov oi z ysmccro fÀ,rirriP. 
YloiyyUivcov êTT oiCffL f/^iyr, <piAÔTr,ri ko.] évi/fj. '25 

'il vTOTtvarffcc^ivri hovf/.ocovè yîïvuro Truite' 
lS.a; (Jt^iv TûJv vTTîXviri (yAvoç kui (puièiccu yvïcc 

^AoTTVCcXov à' à^" gTTêipyÊ fxsi'S'rToXîfco; ïloXvTroiTriÇ. 
ritourriv d Oûvcèvç Tlè^Kcoa-iov i^euâpi^ev 50 

' }Ly)^èt' ■^aXKbtoj, i zv/C^oç è' 'Apgraova ^76;/. 
* Ai/riy.oy^oç, ô " Ajè'krioov h'^PUTo èovc] Çusivu 
'^è(rTo^ièr,ç ' t.Xccrov o\ àva| ccvèficoi/ Ayuu,iu,vm' 

Na7g è\i ^UTVlOèVTOÇ iVppèlTCCO "TTOt,^ Ôy^ôûCÇ, 

(l^zvyoi'r ' Ey^y-ryXoj è\ M-èXâvôiOv î^ivâpi^eu. 
' Ah^rjfftov OL^ Wetru (BoTiV àyuâog M.svèXuoç 

'0^«y in pAuÇiôèvTi fJLv^iKivcOi ccy'/CvXov a,pu,et 
Afavr zv 'TT^uTù) put/^u^ avTCj ^zv z(^r,Tr,v 40 

YIpoç 'Ko'kivy ïjcrg^ ù^ uXkoi àrv^ouAvoi (pojSzovro' 
AvTOç è zx èi(p^oiù 'TTccpà r^o')(ov z^zxvXio'ârjj 
Tl^yivri; zv ttovî'/icnv Z'ffi crrof/^a' "ttolp èz 01 Zffrr] 
' Ar^Zihriç MgcÊXaoç, zy^av oo\iyo<rx,iov zy^oç» 
Ao^ricTTOç 0' ù^' i'TTSiTcc XctjSojv k'kXÎffO'ZTO yovvm' 4.^; 

cjypsi, ..T^zoç viZy <rv à u^ia Oiè,c(,i a.'7roi\>oc' 
IIoXXcc d' £v k(pvziov 'KO.T^Oq KZi(j.rJ.ia, »g7ra;, 
XaX;40ç rZi ^j^vtroç rg, TrûXvxf/y/tTOç rs crtèr/poç' 
Tcov X.ZV TOI y^u^ia-cciro '7ra,rr,^ ccw£PZ{(ri ocTronUy 
K/" Ksv zuLZ ^c-jov -zz-TruêûiT ZTi \ir,v<r)v ^ Ayaiuv. 50 

Tiç Çccro' TU è à^a, ôu(A.ùv ZH ffTriôia-ffivzTnôz' 
Ka) hri fjt^tv Tay^ 'zf/,zXX£ ôoàç z-tt) vr\ccç * Avciiuv 
Aa)(rsiv ù êi^cx,'?rovTi KUTa^&f/.zv' àXX' 'Ayccf/^zu^vuv 
AvTiûç '/"iXêz ôzuv, Tccci of^ûKXr](raç z-ttoç r/vèu' 

d TZ'^ov, à L^îzvzXaZ} Tir; oz <rv Krjèzcci ovtuç 55 

Avo^4»v ; Ti (Toï â^KTTa'^rzTroifjTCii xocTu oÎkov 
lîl^oç, 1 ^cÔ'jov. tuv f^rjTiç v%ZK<pvyoi aiTrvv oXtôpovy 
'jLil^cx.i ô '/jfczTZoaç' (JL,rih' ovtivu yutTTZ^t fJLrjTfj^ OMHPOT lAIAAOS Z'. 101 

Koy^ôv îovrce. (pé^ot, (jurih' oç cpvyoi' àXX' a^sta '^roivriç 

Ai<rif/^cc "Trapèi-Trûv o o oltto eêsv loffaro yjïiPi 
\i^à' Kà^'/lffTov rovoi xpziojv'Ayaf/yîiJLiiav 
Oùrcx, xurà XccTcconV o è àvsr^ci'Trir* 'Arpeièrjç ^\ 
Aa| iv (rrriô&ari (oàç i^îffTccffZ ixètKii/ov 'zyyjaç,, 65 

Ng<rr!ytf> '' ApyuoKTiv êxs^Xêro, f/,cx.xPov àUffUç' 
^ Ç)(Xûiy '/j^uêç Accvcco), ôs^d'TrovTéç' A^t]OÇy 
Mjjr/ç vvv îvcc^ojv gT//3aXXo^£fo?, f/.sro'TrKrôs 
M/^ygrw, coç KZ 'xXzïaTcc (^z^m gçr; vr,cx.ç 'tKi^rui' 
Aàà ccvô^ocç KTzivojyAV Z'^ZiTcc o\ xcci rà zzrjXot 70 

'NzK^ovç àf^'^zèiov (Tv'kyjffzrz rzûvzicôruç' 

Clç ZiTavy œr^vvz fÀ.z\/oç ica,i ôuf/.ov ZKacrov. 
Rvôcc Kzv ocvrz T^uzç Â^riïÇtXuv v^ 'A^a/oJv 
"iKiov si(rccvz(37i<rcx,Vi àvuXfczr/jart èccf/,zvrzç) 
^t fJUTj cc^ Alvzia. Të Kuï' hlfcro^i iîzsz wu^acrài 75 

Atvzia, rzj koI' Kkto^, zzszi wovoç vf^f/.t fÀ^aXiff-rcx. 
T^ûjcov xoci Avxiœv zyKZzXiruit ovvzz apiffrot 
Yiciffccv Z'TT lûuv zcrrz, jxocysarûoct rz Çpovzziv rz' 
"Xtt^t avroVi xai \ot.ov z^vkcIkztz st^o "vcvkdiaVi go 

TlccvTri zzsoiy^oy^ivùii tû^iv u,ùr zv X^^f^i yvvaiKut 
0zvyot>TDe,ç tszcrzziVi hriïoicri oz yu^j/^u. yz/zcrêat. 
Avra^ zzszi kz (pccXccyyug Z7sor^vvr/rov kxsdtrccçy 
'H^g7ç ^zv Accvuoï(ri f/,ci.'^rj(rofJLzô' avûi fÀ,zvo)/rtç^ 
Ka; y^ccXa, rzi^of/^zvot tsz^' àvuy}ccx,i7} yàp ZTzzîyzr 55 

' EjKto^j ctTo,^ arv TôoXiuès f/,zrz^^zoy ztnrz ^' ïzirziTcc 
"M'/iTZ^i (rri Koù zf/y/^' }] oz ^vvâyova'cx, yzpaiùg 
'Nrjov Wô^vccîrjç, y7s.ccvKcôzsihQçzv zsoXzi Kzpfjy 
Gi^atra, zX'/i't'oi ôv^uç Izpoïo èof^otOy 

TlzvrXoV) oç 01 hoKZZi ya^iiffruroç 7ih\ f/Ayia-roç 9» 

h^ivoci zv) [juzyccpojy xcti di zûo7\V (piXruroç civrti, 
0g7fa< Aôrivui7]ç ZTvi yovvct(riv rtuxofjcoio' 
Ka< 01 vzffO(r^Z(rôcci ^voxuièzxcc (Bovg lu) vtju 
H.ViÇ ZIKZO-TUÇ U^ZVffZf^îVy uï K sÂ6^<rjj 102 OMHPOT lAÎAAOI Z'. 

' ACTU 7S fCOCl T^COiitV Ot.\oyùVq KÛLl VriwlU, TIKVCX,' 95 

A.\' Kzv Tvdîo; viov àuoa-^rj IXtov i^r/ç, 
"^ Ov è?i lycj Ku^Tiff-TOv ' A^oii&iv (p>]f^i ysifio-ûoct. 
OvTi^ <pa(r'i ûsôiç î^if/^y^svaf à>.X' oh Xr/jv loo 

M.CcUéTCCli Ovh TIÇ o'i O'JVCCTUl [JUÎVOÇ IffùÇu^i^îlV. 

'^Clç 'i(pa,ô'' "Etctcop ovri Kaffiyr/iTaj ccTriêrio'èv' 

'Or^umv fji.a.)/i(rcx.(TÔcx.ii ïyst^s h (pvXoTiv uivr,v. S 

O/ ^' lx&Xi^ûrj(ra.v, xcù huvrioi \(TTot.v 'Aya-im. 
' \pyuoi, 5' v'Xi')(ûo-^(Ta,v-, Xr^^ccv Oi Çovoio' 

Oàf èi TIV àôcCVa.TUV êf OV^UVO'J OiffTî^OiVTOÇ 

^padiv ccXè^rjffovTa KocrsXÛic/^ev, uç iXî'ki')(ôiv. 

"RfCTUO è\ TpaJiCa-lV ÎKîKXiTOy U,a.KPOV CCV(7UÇ' 10 

Tpcùeç v-Tipôvu,oh TriXs>cX'/]roi r è':ri/CovPûh 
' Avè^eç iffrî, (piXoi, f^vrio'oca'ôè è\ ûoupi^oç àXw^j, 
"Oçip ccv \ya) (Bstu tpot) IXtov, r,Oî yipovffiv 
yj-TTO) (2ovXêVT?j(rh ^cci rif/^STè^'/jç àx6)i^oi(rii 
Accif/.OG'iv cc^ria-ccffôccii vTrocyna-êai 5' iKaT0f/^(2ccg. J5 

' Oj olpcc (poûvrjffuç ccTTifèrj Ko^vôaiûXoç' ¥^7troi}^' 
\\f^(p) èi f^iv (r(pv^à TvtTë kou cchyivcc ès^f/,cc Ki'kocivov» 
^'AvTv^y ri TTUf^UTi^ ôiiv ào-Tri^oç oy^(pcx,XûZs'crr,ç. 

TXocvfcoç ^' 'ItwoXo^ùio 'Tioiiç Kcci '^Tvh'iOÇ UiOÇ 
'Eiç f/ui(Tov ccfjuÇiûTg^cov (rvviTr,v fJt^ziJt^ccuTi ^û.yitrùa.i. 20 

OI ^' OTi èfj (xy^ibov r,(rex,v sr àXX7}Xoi<riv lovTSÇi 

Où fjùv yocp ntùT OTûoiTua, /^a;)/?/ 2v< xvOiOivsiP'/) 

To ■zPiv' àràp f/Àv vvv yi 'ttoXv x^opi^riKa.q èivscivruv 25 

2/w ôciip<nii OT i^ov "èùKiyoffiCiov ly/og 'if^sivotç. 

Ava-rrjvcjv è& re zscuhèç ïfJL,u [À>ivii ùvrioutriv. 

Jl>i ^s Tiç ccûauccTcov y s koct ov^ocvov slXj^Xovûccf, 

OvK àv'zyuyi ôèoïanv itsov^ocviokti ^(xyoïyL.TiV, 

Oy^è yv,^ ovè\ A^uocnoç vloç K^CATèfoç AvKOO^yoç 130 OMHPOT IAIAA02 Z'. 103 

A^v riv, oç pci ôîoïariv Izsov^avioKriv ï^i^èv. 

SsDê fcocr' riyocôiov '^vcrriio))' al o c<,[à,(/, izciffcti 
(Bvo'ô'ka, "^ocyMi Kurè^èvuv, vtxt' ù,vo^o(pùvoio KvKOvpyov 
©stvof/jsvoti fBovTXtjyi' ^idowcroç Oè (po(3y]ûs)ç 135 

ù.v(rsû' àXoç zocrà Kuf/joc Qiriç o vTrédè^ccro KôXzffûi 

Ta) y,iv iTiir oovtrunro ôèoi pila, ^aoi/Téç, 

Ka/ f/,iv Tv(pXov îêrjKi ¥>.^ôvov valç' oùo àp \ti $}]v 

Hv, îTSi àûavâroKrtu ccTrfi^êéro 7ra(ri êioltriv. 40 

Oy^' âv iyù yt^ay^k^iffcn ôzoïg lûzXoif^i ^âyicrêai. 

E/ os r;ç itTffi l^^oTuvy o\ à^ov^riç Ka^TTov 'ièov<riv, 

* A.<T(rQv id , ùç }tzv ôàffffov oXzô^ov Têi^aû' 'lx.r,ai. 

Tov ^' a\)S 'X'TCTtùKÔyoïo 'TC^ùffr^uha (pal^iy^oç vloç' 
Tvoèiè'/j f/.2ydûvf^Sy Ti'/j yzvzriv z^zuvziç ; 4.5 

O'if] TS^ cpuXXm yèi/s}jy ror/iês Ka) àv'è^m. 
OyÀÀa Ta tx.îv r àvzfLoç y^af^dôiç "X^Zh àXka èi 6 vXtj 
T'/]Kiêoci/(ra (pvzi' lapoç h' îxiyîyvirai apri' 
Clç àvo^uv yzvzYji ri llïv Çusi, h ^' aToX-^yêi. 
EJ îôtXsiç Ka) ravra èa^ysvai' o<pp ev slè^ç 50 

' t±f^êTB^y]u yèuêr/V, 'ZoJ^'koi èi fciv àvèpsg ïffacnv, 

'Evûdês '^i(ru(poç IffKZv, x'é^èKrroç yivèr àvê^âJi/^ 

liîffvOoç AloXÎhrjÇ' b' à^a TXavKov rzKîff v'iov. 

AvTa^TXavKOç irizrzv à(j^vy,ovalàzX7^î^oÇiovrriv' 55 

^To) 02 ôzo) KokXog 72 Ka) '/JVOpirii' IpaTèlVTlV 
CÏTaffav avra^ 01 ïî^olroç aaKa y,'/i(TaTO ôvy,a' 
Oç p^ i7C oïii/jOu iXaffasv, Its) ttoXv (pz^Të^og '/]zv 
A^yzicou' TjZuç yd^ 01 vtto mriTrTpco lèdf^airffz. 
±u oz yvv'/j ïl^oi70vlTSfA,'/iva70y ht ' AvTZia, 60 

IL^VTTTahiri (piXoT'/^Ti pt,r/yjf/,zvar àXXd rov o'vTt 

rie?^ ayaôd (p^onovra èaï<ppova 3zXXz^o(povT)jv. 
H oz -^zvirayÀvTj YI^oÏtov (2a(riXfja 7r^o(rr,uoa' 

Tzûvai'/jçy u Yl^oÏTy Yj Kd-rcravi BzXXz^o<povT'/iv, 
Oç y> zâzXz (piXÔrriTi y,iyr]yzvai ovk iûz?.ou<rri. 55 

^ ilç (paTo' 70V èz dvaKTa yoXoç Xd(3svj oiov aKOUtn, lO-l. OMHPOT lAIAAOI Z'. 

KrgTva; f/jiv p ccXèeivs, <npci.iT(rù,7û yuo roys êvu,îj, 

r^a-v^aç zv "TTivccKi -tttvztùj êvu,oÇÔopa, TroXKcCy 

^sï^cci rjvcoyîi u Tîvûz^âJy o^^' à'roXotro. 170 

Aùràtf prj AvKir]i/Oë Ûtcov vtt' àf/.vfA,ovi TrQçc^ryj. 

'AâX' ors èri KvKir,v /|g, Ha^^oî' t£ piovra, 

Tlpo^^ovsojç pLiv rJêv ui/u^ AvKirjç sv^sirjç- 

'Ev^^jO-Ct^ ^iiVl(T(T5i KCtl îVViCC (BoVÇ UpSVffîV. 

*AXX' OTê hn èixâr}^ \<pav'/i podoèccKTvXoç 'Hùç, 75 

Kaî 70TS i^iv îci£i<js, KO,] 7]TSS (r?iU,cx, lèîaêaïf 
O TTi pcl 01 yay^p^olo 'ku.occ TIso'itoio (piPoiro 
AtÎTCtiS i'TriioTi (rr,u.cc kolkcv Truoièi^aro ya/jX^ovt 
YIpcÛtov f/,iv pci ^iu,cctpocv ocu.aiy.u,KST'/}v lKî7\£V(rs 
TlèÇivic^Sv. ri à' ào iriv ùûov yîyoç, oùo' ùvê^uj'Truvy 80 

Tipô(j'Ùi Xiuvy oTTiêév Oi û^dxojv, fÀ,icr<rrj oï ^if/,ccipat 

/^èlVOV à'TTQ'XVilOVaa. 'TTV^OÇ f/.îV0Ç a,lêofÀ.iV6lO. 

Ka; Tr;v fjuzv fcocTS-TrsÇi'èi Ûsmv 7e^ocè(r<ri 'Triû'/ja-aç. 
J^zvTiPOv avy ^oXvfJuoiffi [J^a,'^Yi(rci(.TO -/CvoccXilloivi' 
l^uoTÏ(T7riv 07] TTjv yi fLtkyri^ (pkro èvfJLSvoci àvèscuv. 85 

To T^iTov ccùy zocTî-TT&Çvêv Wf/.cx.^oi/a,ç àvTicivsîpaç. 
Tu è ap ocvîoyoy^zvu 'zrvKivov èoXov ccXKov v^ocivî. 
l^Ptiiuç ex. AvKirjç svPiiy;ç (pcurocç ccpitrTOvç, 
E/<r£ y.oyoW TOI outi 'ttccXiv otaèvôè v'zovto' 
WdvTUç ya,^ KOCTèTrsÇvsv àu,vf/.cov ^g'AXicoÇovTrjÇ. 90 

'A.XX OTZ àrj yiy))co(j'/.i ôeov yo'/ov r,uv zovtu, 

A.V70V f/^lV fiUTiPVUS, oloOV oyè ôvyUTiPCC vv' 
J^UKî 5g Oi TlfJtJ^Ç (2cC(rt}:'/]ïèoç TlUAffV 'TTUffl^Ç. 

Ka/ (JLiv o'i AvKioi TZf/.evoç Tup^ov i^cy^ov ciy.XcûVy 
Y^a)^ùv, <pUTCt,Xiriç KUi àccv^r,Çy o(p^a vipLoiTo. 95 

'H 5' Ït&kz r^ia tzxvu, èaVÇ^ovi l^eXXepo(p6vTriy 
^larcf.yè^ov rg, ko) 'iT'ZôXoy^ov, kcc) Accoèdu^siocv, 
AaodapLîiyj pt.zv wa^gXgfaro f^rjTieTO, Xbvç' 
'H 5' srg;*' àvTiêiov '2a,^'7ryjdo',a yaXK0PV(rTr,v. 
'Ax?.' org 5^ x,à,KSÏvoç d'TrriyôzTo 'ttucti ôeo7<riVy 200 

rlTûi Ko.'îT'Trzoïoy ro i\Kr,iov oioç «Aaro, 
Ov ûvi^ov /iccTièojy, TTOtTOV àvûPUTTuv àXteivuV OMHPOT lAIAAOS Z'. 105 

^CC^VCC(À,ÎVQV ^oXÙtJ^OKTl }ca.rZK7ot>vs KV^aXifioicr 

irjv os •)(o'Kcù(Ta,^i\y\ ^pvo'rivioç' Aprsy^iç Ïktcc. 205 

IttoXo^oç os (/,' 'iriKTSy zct) tz rov Çr^ySi ysviffêu.i" 

Usf^TTS OS yJ zç 'Y^olyjVi Kttî u.oi y^k'ka. îtûàà' iTireXXsvt 

A.ISV à^llTTSVÎlV, KOÙ V'ZîÎpO')(OV lf/,fJl.Si/Ce,i ÔIxXmv, 

iMijOs ysvoç ntccTipayj c/ATyv-riyAv^ oi yuiy ccPiff7oi 
Ev r E(pv^'/i îyivovTO ko.) \v AvHiri sv^sir]' 10 

TocuTr/Ç TOI ysvî^ç re ko,) uîfÂ.u.TOç sbyoy.ai sivai. 
Clç (pocTO' y7]ôi^(nv ^\ [Bo/iv ccyccûog AiOfjt,'/;^7^ç* 
E^y^oç ^s<j Ka,TS',ry,^îv It) ^êov) "TrovXvlBoTStpy], 

'H pCX> vu pLOl ^SÏVOÇ 'TTCCTPcOiOÇ Sff<ri -TÏCc'/s.OClOi' 15 

Çyhsvç ycc^ îTûrs hlog kijL,i>'^o)tu. 'BiXXs^ô(p6urriy 

ASiviar ivi (JAya,^oicriVy seiKoa-iv f]f/.a7 s^o^ccg' 

Ol è\ xcù ccXXri}.oi(ri "tto^ov ^sn'f.ia KaXâ' 

OlUiVÇ fJAV ^<U(rTtiPCX, OiOOV (poivixi (pasivcvy 

^èXXs^o^ovrrj'; ^s ^PU(rsov èsTraç à.y^<pi}cvTiXkov' 20 

Ka/ ^iv syù) za.TîXèiTtov lojv \v oojixccfT \ixoï(ri. 

Tvèsci, ^' ov yAf/.v'/ifxc(,i' STSt f/! sn rvrûdv zovrct 

KaÀXi(p', OT ^^ Q-/;f3ri(riv àîro/XsTO Xccog 'A^ctwy. 

liât vvv <Tù\ (J^sv syoù %sivog (^iXog A^ysï [j^îffcra) 

E/'^y), crv sv A'jaiTj ors ksv tm'j Ciif^ov izcof/jXi, 25 

"Ey)^S(ri ^ ccKX'^Xcov àXscoçcsûcc zoà èt^ qijliXov. 

rioXXoî fÂSV yà^ e,M,o; T^ojig, aXriroi r STtJCOv^oh 

YLtsivsiv. ov ks ôsog ys to^yj kc/a '7ro(T(Ti y.r/jîict)' 

noXXo; a'j trot Ayaioi ivcci^sf^év, ov zî ovvrjai' 

Tev^scc ^' ocXX'/jXofc S'7ra,iÂ>sl'^oa,zv' o<p^oc kcc) o'ihi 30 

VvûJfflVy OTl ^iïvOl "TTUT^oA'oi èV^Of/AÛ^ éliOCt. 

* fiç â^a Çiciji^ri/ravTS, kccÛ' i-Tr^rcov àï'^ocvTS, 
XgTpctç T àXÀ^Xsyv XapsTrjVy koli xiotc^cuvto. 
''Kvff aÙTS TXavKM K^oviè'/^ç (p^svug s^èXsTO Ltug^ 
* Oç x^og 'Yvhî'i'hrtV AiGfjt,fi^soi, Tiv-^s àfJiH;'jSi 35 

'S.^vo'Sûc "/atXy.i'im^ î}CccToy^(3oi ivvioc(3oiCijv. 

"Y.KTu^ d' ùg '^Ku.iocg ts TvXccg x,a,i <pr,yov 'ikolvsv, 
'Af/^p' a^oc ixiv li^cticav a.Xoyot âsov '/iè\ ôôyur^îgt 

p 106 OMHPOY 1AIAA02 2'. 

"Ei^ofÀ^emi Touèocç rs, KuciyvrtTovç rij ïraç rs» 

Ka; 'TTOfficcç- o à îTruTO, ôzoîç éby^icrôui ccvuya 240 

ïlocfruç î^éir,:. x6}s.'Kr,(Ti ^s y.r^i iÇri^ro. 

Sê^TT^fT uiôovffnfft nrvy^JAvoy ccvrcx.^ iv uvtu 
X\ivT''^iKovT zviffav ôœXufjt^ùi ^s<rro7o XiûoiOj 

K-Ov^àcov ir's^ctfô&i' èvuvrioi ivèoôev avXTJg 
ù.û^èx! icrccv riyîot ^aXccy^oi ^iCTToiù XiêoiOj 
TlXrjfrîoi ocK'A'/jXojv hz^f/.ri'jAvoi' èuôâès yafjLp^ot 
J^oiu^ûvTO YlpiufÀ^OiO 'Tca.p oùôoiriç àXo^OKTtv» 50 

Rvêcc 01 t^TTioôM^oç ivcavrlri rjXvêe fjy/;ry}o, 
AocooiKrjv îffûcyrj'jcrcc, ûuya,rpMV siàoç cc^KTTriv' 
*Ev r ccpcc 01 (pu X,èi^h Woç t ïÇart \k r opofÂCiÇè' 

TsKvoVy riTTè XiTTcov '^û7\.sf^oi> ô^cca-vv eiXrjXouêaç ; 
'H f/^âXa, 0^ Tzloova-k ovarcovvfJ^oi viBç A^aïuv, 55 

'M.ccoi'àf/.svoi -Trèr-iuo-rv' es è' kvôccàë hufjuoç àvr/KOf 
F.XêovT,'' êf ccK^riÇ ToXioç Ai'i ^è7^cx,g ccvaa-y^éïv, 
'AXXà IÀ.ÎV , o(poa. Kî rot f/,&Xirjàîcc oî^ov ivzikoj, 
' Clç (TTruar,!; A<i 'ttutpi kcii ày.Xoiç àêuua.TCiG'f 
Tlpcorov, îTSira èè k avrog oyy,(r&cci ut' x.z Tificûa' 
*Av^^) è\ xè»fÀ,'/iâri LKivfjç [juzyct olvog àî^si. 61 

'Clç TVV71 KlKy^riKUÇi OLfLVVm (TûltriV è7r,.7t. 

Trjv è' '/lu^sifoèT iTrftra, fjbi^/uç Ko^vêctoXog Kxrojg* 

M^ [UyOl olvOV àst^S f/^èXtÇ^OVCC, TTOTVIU ft-riTYl^y 

"NIti fjcJ à'7royv(ûj(niÇy fJi,èvèoç è' ctX^cTjçrè XÛ.êcof/,u,i. 6.3 

Xg^«r; è àvi'TTTûKri Au Xzljènv u'tôoTo, or^ov 
' A^ou,a,i' ovèè 'zrj sct/ KèXot,iVi(pii K^ovicuui 
A'/ujOCTi xKi Xvêpo) 'TTi'^rocXccyu.ii'ûv ivyjrcx.ctffùot.i. 
* K-XXk ffv fjÀv TT^oç vrjov Aôrivom^g àyëXèttjç 

JE^^go ffvu ôvibircriv, àoXXKraacru, yé^utccç' 70 

Tli^Xov è\ ocrriç roi y^apri(rr(x,70ç r,ài f/^iyurroç 

E<rTiv Iv) f^iyocpo)) KUi roi 'ttoXv (piXrocToç kut^j 
"Ton ^ig Wôrivuirig ê^î yovvoc(nM ri'j}cof/.oio, 
K«/ cl vTùffyzffùai èvoxccièèxa (Bovg Iv) vt^u OMHPOT lAIAAOS Z'. 107 

Acrrv Té Kou T^ojcov kXo'^ovç zoà vrjTicc tski/oc' 
Al Kîv Vvèsoç v'iov «TO(r;j/jj IXiov i^^çt 

Ay^iov Ui^f/,)ir}ji/y fc^uTS^ou f^fiorroj^a (pofBoio. 

AXKÙ (TV (jCîv '71 ^og VYjOV ' Aôrivociriç àyèXsirjç 
'K^^sw èyo-j 02 nâpiv f/,&rsXév<TOf/,c<,i, o(ppcc KccXicrcUf 

Al H,^ iâ&Xyj(T ÙXQVTOÇ CCKOVi^biV ùûÇ KiV Oi UÙÛl SI 

Tciicc ^âvoi' yjzya, yà^ f/^iv 'OXufA,-Tioç ir^s(pe 'xri^a, 
i:^a)(ri TSi Pioii Yl^icc^co f/^syaXyjTo^i, rolô rg 7rex,t<r(V, 

EJ KsJvov ye lèoif/^i zccrsy^êofT "Ai'èoç s'/crojj 

0cci)jv zg ^^iv àn^irov oiQjoç SKXeXaêsa-ûcx,i. 85 

Cîç i^paû' 71 èi fj(,oXou<rûc 'ttùt) ^^lyacoy à^piToXoia'i 

]s,iz'/\iro Tccl cc^' àoXXi(y(rc<,v kccto, ciffTV yspaiâç, 

Avrri è Iç ôocXccf^ov xa,Ts(3ri(rèro KrjajsvrcCi 

E.vû' iffccv 01 TTiTXoi 'raf^TToifciXoh i^yoc yvvc<.iK^v 

'2il0ÛVlC0V, TOCrÇ UVTOÇ ' AXz'^ccvo^oç ôîOèlO^Ç 90 

Hyocys '^ihonriôèVy STi'TrXcoç sù^Boc 'Trovrov, 

Lr/V ôooy, ?iv 'RXèvi^u ts^ àvriyocyiv éÙTrccrz^Sictv^ 

Tuv Iv' ocsi^ocf^ivf] 'E«cc/3;î (pg^e OM^ov'Aûrjvrii 

*Oî kccXXkttoç iy]v 'Trot/CiXf/^ua'tVy rjès f/^^yurroç' 

'Affr/jo ($' cog àTriXccu^TTév' Ïksito os vsiccrog ôcXXcov* 95 

B^ è' tivoci, 'TToXXcù h\ f/,srs(r(rè'jûiiTo ys^uiccL 

A( è' OTS vf]ov ipccivov 'Aûriv'/jç m -ttoXh ufi^yit 
Tn<Ti êô^ocç ù'i^i Ssoii/co aaXXiTu^rjoçj 
K;(r(rjjîç, aXo^^og Wvrrivo^og i'7r'7roèâi/,ciio' 
liriv yocp'^r^MSç eô'/jKOCV ' Aûrjvociriç U^uccv. 300 

A; 5' hXoXvyn 'Tracrui 'Aûriv^ x/i^î^^ àvîcryov, 
'H ^' a^a tstXov iXcuffcc Sèocvoj fcocXXiTrâ^rioÇi 
0^KSu * Aûjjvocifjg l'Xi yovvcc(riv yjvfcof^oio' 
^'j^Of/,ivri b' ri^aTO Aiog nov^ij iÀ>îycx.Xoio' 

Worvi' ' Aôyjvuiyjy l^vo'i'TrToXt, è7oc ôèa,av ! S 

A|ov bri lyy/ig Aiof^riêsogy 7]è\ kcc] ccvtov 
n^jji'Sa hog 'TniTiZiv ^kciicou 'Tr^oToc^oiûe '^rvXocu»* 
' O'p^cc roi (X.VUKU, vvv buoKU,ihzH,cx. (Bovç îvi V'/ica 

Hv;ç 7iKi(rTccg h^svtroftjZVy uIk iXèrjo-ziç 

"Acm» Ti KO.) Tf'fWA'V àXo^OVÇ kcc) V/t'XlOt, TèKVCC, 10 108 OMHPOT lAIAAOZ Z'. 

Ctç ai fjt,îv p ivyùMTù Aïoç xov^rj ^^yocXoio, 

ÎCaXa, roc p' avrcç inv^i avv àt^^ac/p, ot 7or cIpkttqi 
Wffuv \v)'\ ^017) l^ifùcûXuKi Tsxroveç unhpiç' 31^ 

07 o\ irrQiriffctv èâ'Ka.^ovy ku) onof^Uy kui uvXrjVf 
^Y.yyvêi TÉ Hpicç^uLOio zui ' ¥.x,T0^0Çf iv çroXei ccpcpri. 
"Y.vff 'Exrci)^ ùa-iJAÔs Ait <piXoç' Iv b' cl^cc ynigi 
' Ky^oç £^' èwzKU'^ri^^v 'ïra^oiôe è\ XccpLTnro èovpoç 

Tov h' iv^* iv Ûcc7^uf/,ù) 'ûè^iKccXXîa Tivyi e'S'oprUi 
* Aff-zioctii zcù ôuprjacii Koù àyKvXu rof uÇocovra. 
^A^yzirj 3' 'E?Jy;; pLST cl^ct, èf^ûi}?,(ri yv]/cii^)v 
'HfTTo, Kui ày^Çi'zo'/.ùKri "n-i^izXvra e^yoc kiXivî. 

Tof o'¥.XTCJP VilKi<rffiV lOCUV UtC^Pùlç l'TTèêO'iri' J.Ç 

Acx,iiJjûvi\ ov pàv v.OLKà, yo^ov rovh' \)/ôiO ûvf^ât. 
Aaoi fJiiv ÇÔivvôovci 'ûi^i -TTroKii/y otixv rz ru-^oçy 
"^lu^vâpLeiiOi' (Tîo ^' l'îvéJi àvrfj rs TTToXsyJç rg* 
"Aa-Tv roè' k^<pi'hi'èr,z' (tv è' àv f/^ccyécciio ku) ôiXkut 
El" 7iva, "Zûv pLzôiîvra lèoig CToye^ov '^roXèf/.oio' 50 

*AXX' ài/cc, (ji,7} roi-'^a. ucrrv ';rv^oç èr/ioio ûé^rjrai. 

Tov CtVTZ 'TT^GCr'iii'ffiV ^AlU^UV^PCÇ ûéOîièyjÇ. 
KKTO^i ÊîTS/ f/,Z Ka,T Ulffav î)/îîzZ<rD(,Çi olï VTTÎp UlffUVt 
Tûôvsxâ Tût l^iOJ' (TV Oî (TVvûiO, KUl f^îV CCKOVO-Q))' 

Où TOI iyco'^ï'pcijcùv TOCffov '/J^y^V ovdi i'ip(,î(rcrei 35 

'HjO-PJV Iv ûccXufÀ^Mi iûèXoV ^' U'^Zl 'TT^OTPU'Triaôai. 

Nyv hz fis 'ïï'a^ii'Zùvff'' àXoy^cç fjt,cx,>.c(,Ko'ïç î'^zza-criv, 
"^^fjbriŒ \ç rroAéy.ov' èoKèzi èz fioi d/èz za.) avru 
Aoùiov 'z(r(rz(rôa.i' vik'/j h' Z'zcifj^z'i^zTa.i clv'èpccç. 
A XX' ocyz vvv, Z'TTif/.zivov, à^fitoc rz'jyza èutu' 40 

ri lU , zyco ôz [xzrzifii x.iyr,(rz(Tuui oz <r oiu, 

' Clç Çaro' TOV ovti çr^ocrz:pr} KCpvôutoXoç* Kktup, 
Tof 'KXzvrj (JL,6ôoi(Ti '^r^oirrjvècc f/Aûuyioioiffi' 
Aa3^ zu.z7oi x,vvoç KaKOf^rj^âvovy OKpvo'zarirrjÇ) 

V f~\ t >l - ' )/ ~ (•/ ~ / / 

li-Ç f/, 0(pzA T^fCOlTl TCOy OTZ fJ^Z 'ÛPOJTOV TZKZ UéT^Tl^Pi OMHPOT IAIAA02 Z'. 109 

EJ; opoçi ^ eh avf/^a '!Tcikv(p'koi(r^oio ûaXào'a'r.ç* 
AvtÙp l-TTs) Tcc^s y ÔJOB Cr'H xcc/cà rîz'x^^avTOi 
' Oç p hori vz(ji,Z(rîv ra «a/ ctïcyîcc toXX' avùPoo'TCuv. 

1 OVTO) OVT U^ VVV (Ç^ZVZÇ îUv'TTîOOli OVT UP O'/TiffCTa 

' E.(r(rûiiTCCi' TCO kui (âiv zz-ccv^'/iarèo-ûat oïoj, 
'AàX' ays VVV è'iasXh) kcc) î^?c rZh' im ^Içpajy 
Aas^i l-TTSi <re fJbuXio'Tu -Trovoç <p^iva; à^Lpi(ji(^yix,îVi 

iviK if/.zio KV'^oÇi zcn AA&^ccvdocv èvéx, artjç' 55 

Oio'iv Ittî Zsyç ôr^KS aanov (/.o^ov, &>ç au) OTrto'a'u 
* Avô^cti'Troiari TreXai^s^ ùi,Oiht(JLOi l(r(rofiîvot(ri, 

"i'/jv ^' rifA,Si(3er iTTSira, y^yuç Ko^vûuio}.oç "^ztup' 
M'^ y.z xocêi^i'^Xîvrjy (pi'kzovcrct ^z^y ovèz (jlz ^rzicsiç. 
"H^;? ya,^ f/.ûi êvy.oç Z'Trza-a-vrociy o(p^' ZTocfjt.vvu ci 

T^Jsco'', 0) /M/êy' g^M/gTo <!roû}jv à'ïrzovroç z^ova'tv* 
*A/.Xà (TV y o^vvûi 70VT0V, iTrsiytcrêcj h\ zcc) avTGÇt 

Clç Kzv zyJ zvTO<rêz ttoXioç Ka7a.f/,a^-\^ri zovtu, 
ILcù yà^ zyœv oÎkov^^ zarzXzva-oy^uiy û(p^(x, '/èaf/,cn a 

Olzî^aç^ k'koypv ri (ptXrjVy KCti vri-Triov viov. 
Où yâ^ T Ole' y zi ZTi crÇuv vTroTcoTroç {^of/,ai ccùriÇt 

Jti YtOn ^ vïTO ^^^(Ti ozoï àa^^oumv A^cacov. 

Ai-^cc è' ï^rsiû' (Kccvs èofJLOvç zv vcciZTCcovruçy 70 

Ovh' zii^' * Avê^opi.â^rjV Xzvkooï^zvov zv f^zyâpzictyt 
*AXX' '^ys ^vv cratd) ku) àfJucpi'7ro?^i>j £yT«7rX6> 
Ilv^yaj zÇearTrjKZi yooco(roc r£> fjLv^of^îvri re, 

*'KK7a}^ h\ &)Ç OVK ÏV^OV CC,f^Vf/.OiCC rZTfJLZV ttKOiTiVt 

"iLcrrri stt' ov^ov lojvy fjuzrà è\ o^Oi>y,<nv ïzi'rrzv' 7() 

Ei'^' ôlyZ) (A,oiy èf/,cijcc)y vrj'^zoTZa f/.vûricrua'ûè' 
n^ ï(2'/] ' Avè^of^u^r, "kzvKcûXzvoç zk f/^eyoc^oio ; 
'Hé 9r;j iç yocXoiJV, h zivcctz^ojv zvâZ'TrXcovy 
H zç ''Aô'/}voci'/iç z^oi^ZTOCt. zvûcc TTZ^ àXXcci 
T^o/aî zvTrXoKai^oi hzivr,» ûzov l'hàcKovrai ; SO 

Top 5' aZr" OT^n^ri Tocyj'^ ît^ûç f^vûov zeiTTiV 
"KxTû^i IttÙ fA^âX' nvijyuç àX'/^ûzci. (JL'jû/;o'u<rûur 110 OMHPOT lAlAAOS 7!. 

O'jrs t;? îç yctXomy ovr îhuTZpœv îv-èTrXuVj 

O'JT sç AûrivcciriÇ i^oi^iraiy ivÔu. -tts^ uXXcti 

T^uui svTy^QKCcf/^oi bii'r/iv Ôiov (Xcc(rx.oiTa.r SSJ 

AXX' êît) TTVPyov g/3;? f/.îyuv IXiov. ovvèz uKOVffi 

'H ^iv Of] TTooç Tiïyjoç \'Knyou,îvr't à^^iKocfeiy 

Tr^v ccùrrjt/ oèov uùriç suKriyA^ocç kcct ccyviccç. 91 

Eyrg '^rvXoiç ïxavi, èa^you^évoç f/^iycc uffTVy 
Ixaiàç, rrj yàg if^êXXs èts^tf^îvoti TeôiovOê» 
' F.vô kXoyoç TvoXuèctfooi ii/uvrt/; ^XÔb ôiovcut 
'Av^oot/^ccy^rii ôvyccrrjo ixsyuXrjTO^o; 'llèriuvoÇt '^'^ 

^UsTin^Vy oç ïvcAiiv vTro ïlXoc/ia) vXrjiO'(r:^y 
Q'^/Sr] 'YTTûTrXcczIriy ^iXiKifrff uvèoéctriv àvcco'a'cop. 
Tou îTStf è'/i ôvyccT'/^P '^X^^ Ektù^i y^ccXKOKO^utrr^ 
H 01 ZTSir^ ^vTTjœ y ci^ot. è' ocu.^iTroXo; xav ccvT^y 
lîou^ et; noX-rov \yovff âraXai^^o^a, v^îtt/ov (xvruçy 
'B.xroo(driv àyccT^rûVy ocXiyaiov àarsffi itccXu' , 4.0I 

Toy û* "Y^KTcoo y.ciXiiarKi "^fcccu^âvo^tov, uifru^ ot aXXoi 
^\(T7vccvccKr' oiog ycco sousro'lXiov Rktco^. 
'Hro; pùv f/,siè}^(rèv lècou iç Touèa ffiwTrri' 
^Av^oofjuây^'/} è& 01 cLyyi Tra^'uTTuro ha.K^vyjîOV(ra„ $ 

'Ev T âocc 01 <pv yiiPiy êVoç r g^ar', iK r ovo[^c(,^i' 

Acx.iu,6viSy (pôicrei (rs ro (rov i^îvoçy ovà' iXsociosiç 
Tlcu^â rs vriTvlayovy Jioc) \(^' àfCf/,ooovy ri Tccy^cc y/i^ïi 
2gy è(roc(,cct' râycc ycco o-g KûCTu.KToci'îovtnv ' Ayuio), 

2gy cit.(pcci^cx,oToùff^, yôovot. hvfJL,iv(x.i. 00 yà^ ér' ùXXt} 
"EjffTcci ôdXirùoc^rjy iTi) uv (rvyi 'Trorf/.ûv ^xitr^riÇy 
'AXX' oiyz^' ovhi tjt,oi Iffr) -TTCCTTio koc) "ttotvicx. f^rjTrj^' 
^hlroi yàe -rocTi^* cccmv àTg;5ravg hloç ^ Ay^iXXiVif 
'Ex ^e 'TToXiv îTg^fl'g }^iXiKijv èù vociSTocaïa-oiv, 15 

Qf)(3)jv v->l>{'7ruXov' xocTûc è' îktolvîv 'iieTicoucCy 
Ovèé (/jIv slgva^ifg' o-g/SafTCaro yào royi ôvfcâ)' 
*AXX* U^CC ^iV KGÇTifiTlg O'VV îWçff'< èKi^aXiOlCifi OMHPOT IAIAA02 Z'. 111 

t^vy^ipcti "'OoifTTiochîç, Kov^cct Aiàç aiyiôyjno. 420 

0/ ^£ ^01 Ittu H.a.criyvyiTOi 'i(rccu tu ftzyupoKnVi 
0\ i/Àv 'TrâvTSç, t&j Kiov ri[/.0!,7i\\ihoç U(Tu' 
UavTuç yoc^ Koi,TBTè<pvs -Troèoc^K/jç è7oç W^iXXeVÇf 
Bova-h ST èlXiToèèO'a'i jcct) cc^yèvvy,ç àï'eo'cri. 
M;jrg£;a , r; fBoctriXivsv vto TIXcctcco vX7jî(r<rt]t 25 

Tziv îm) cep oèv^ riyay' cif/S ccKkaicri KTiccTètririVt 
J^t^ cys Trjv oczîXuiTS 7\.oe.l3cuv à'mpûffi à'Troivcc' 
TLar^cç h' îv (ji,zyâ^oi(Ti /3aX' ' .\^TSf/.tç lo)^îccipa, 
"^Kvo^y àrà^ (TV f^oh î(T(r) 7rccrr,P k,dÙ TroTvia, f/^rirr/Pf 
'Ho£ Kccrrïyr/jToçy (rv ds [J^oi ûccXipoç '^apocKoiryiç, 30 

AXX ayè i/uv iKzoctos, xoc) uutov f/,if/,v Ixi 'Ttvpycay 
M;? xa?d" o^cpccvncov êsirjç, y^ri^yiv ts yvvaÎKoc' 
Aocrv 01 (TTr,(rov Tcc^ zpiviovy a^ûcc f/jCcXicTcc 
AfJt^jSocrog Icri ttoXiç, xoc) Wiopoccov \xXzto nlyoi. 
x^]ç yà^ r^ y sXÔouTèç i'^rèi^ricrocuû' 01 u^tcroi 35 

Af/,p' A'/avn è'joj, H,ui àyccxXvrov 'lêûfjuèvjjuj 
'H^' àyyp^ \\7^îièaÇi Kcc) i vèèoç àXtci^ov vlov' 
Htok tÎç (tOiv \viG"7n êiO'Trpo'Triciov ëù ùè^Çj 
H vu xx) auTOJV ôuf/joç îttot^uvsi Kcci ccvùjysi. 

Tfjv è' ocvTè 'zr^o(risi'?rs fjiyzyuç ko^vÔocioXoç ' Kxtcop' 40 
H xoc) \u,o) Tccoi TuvTcc f/,i7^.sii yuvcci' ccX7m ^ccX^ uivsijç 
Alèioy^cci T^coaç zaï T^ojccèuç iXKiffiTZ'^rXovÇi 
A; KZi Kcix,})'; &)ç, voT^iv Ù7,v(rx,oe.Zf^ itoXiyiOiQ. 
Ovd If/^i ôuf^oç àvcuysv i'xii fjt^ocûov ïf/.fi,evat icûXoç 
AU)i Koà Ts^coTOiG-i f/,STà T^ciJS(r(ri fjLcc^sa'êûih 45 

'Ap\'Vu,si/oç 'Trar^oç rs f/^éya, xXsoÇy rjO îf/^ou avrov, 
Ey fùv yàç roès oioa KUTà (p^zvcc. kcc) kutoc ôvf/^ovy 
' EffcrsTCCi rjf/^cc^, or àv ttot oXajX/j I?aoç i^r;, 
Ka< [lpia,f/,oç, xai Xuoç îvf/,f^eXtcij U^iccf/,ùio' 
^AXX' ou f/,01 Tpoûcov TOffcov fjui7.ëi a7,yoç 67rtff(ruy 50 

OÛr' OtVTjjç 'JL}câ(37]Çi o'vTi ïl^lUCAOlû aVCCXTûÇy 

OvTS %c(,(riyvrjTiÂ)v, oï xsv ToXieç n kch i(rêXoi 
'Ev noviriffi Tzffûisv v'TC ccv^pccffi èvfff/^BVitara'iVj 
"O(r(rov <rii\ en kIv tiç ^ Ayjxm)) ya.XKoy^iruvm 112 OMHPOr lAIAAOS 2'. 

AuK^voso'a'ccv ot.yr,TKii l'hivôz^ov tjjxci^ octtov^uç' 455 

Ka/ Toré rtg è'/çrfjcnv, tècov zurà oûz^v •)(iov(Tav' 
"^'/crosoç rjlî yjvrii oc à^ia-TSUicTKî y^Lyj.iTÙu.i 60 

"ri? Tors r/j Ê^ssi* «roî 5' au fsov sVcîTa^ âX^o; 
"KfiTsï 70iovh' àyè^oçi àf^uv£(v èovKtov rjUM^. 
'AxXa |«/S rtûvnîJTcc x,^t/] zocrcc yciîa, ko.Xvxtoij 
Tlpîv yi ri crr,i rz (Boyjç^ ccv S î'ky.riê^oÏQ 'zvôiffôoLi. 63 

'*Oç èi-TTcùvy ov ara/^oç o^i^uro (pa.îhi(Jt,oç "^KTug. 
*At^ ^' craij îri»;); koKitov iv'Qhmùio 7iÛ/;i}/Ç 
'KK}Jvôri iu)^cûVy ■irarooç ÇiiXoif o-^piv krvyjn^y 
Tccp(Br}(ruç y^ciAKOv r', î^oe Xc(pov l'X'TriûyaiT'/iVi 
ÙlUvov krr àtcpoTccTriç ko^vÛoç vîvovra vo'/jitccç' 70 

'E;i è\ yzX(x,(T(r& Tarri^ n ÇiXoçt zui zaoTVicc (/.riTYi^. 

A.VTi>C à-TTO KPUTOÇ KO^vô iî'hZTO Ç)CCiOiy.ùç' VL'ATOJ^t 

Ka) TTiv f/^iv KCit.Tiôr,Kîv l'ut yôûvi '7rau,<pcc\fQCiù(rtt.r 
A-vràp oy ou (ptXov viov iTst KvcrSi ttO.i ts y^s^criVf 

E/tSI' iTnV^cif/^iifOÇ Ali T, OÙÙ.OKTl ti êèol(rt' "io 

ZsD, uX7^oi Tè ûîo), êoTS è^ KOLi Tovoè ysvîcrâai 
IlaT^' IfjiûVi ùg KU.I iycu "âtss, ù^i'^r^sTricc T^cozara'i'Ji 
*n^£ ^'i^'j 7 ù,ya,ÔQVi Kcci \}jov iÇi ccv(X(r(Tîiv. 
Ka/ r/ror'z ti; zlitYiffi' cravccg 'S oyz îro>.>.ûv ccfÀ^ihaV 
'Ek 'ZoyJiy^o-j ccvioyra.' Çiooi ^ hcc^cc fBcGTOîVTUi 80 

K7iimç hri'iov uv^^a, y^ci^iir, h\ (p^iua. i/.r,Tr,o. 
*'0$ iliTûJV cjù^yoïù (piXr,ç îv '^s^civ 'cûr^KS 
Tlcûh' iûV r] ^' ôlpoc i^iv KrjU^ii ^i^cc70 zô'kTUi 
Auxpvotv yiKcLtTctffo,. rsoffiç ïXiriffî voftCuç, 
'Kéipî 7î (Jt.iv KocTi^'i^svy ï'xoç t' 'éf^ar , g« r' onofLCC^z' 

Aai[MCiiir], y.fj y-oi r; XiriV àzccyi^co âv/^u. 86 

Où ycip t/ç [^ vt\^ aiffcnv àvr,^ "Aïh Tir^cioi^pèi. 
Mo^pav à' o'j7ivcl (pyji^i '^è(pvy(/>itiov èf/,fÂ,î]/ui àvo^uv, 
Oy KUKOV, oùèé y,iv zcôXùVy i'zrjv TaT^wra yèvr,TCCf' 
*AXX* iiç oiKQv lûV(Tcc Ta (Tuvr^jç î^ya. yjf^i^s, 90 OMHPOT lAIAAOX X\ 113 

'l(rrov r , '/}Xa.zâ,T)^v rs, >cui à'jb'pi'roXoKri ztXws 

YlccTiVi îf.co] èi f/,oc'kt(rru, 7o\ Ix/çy lyyiyaatrij. 

* 12ç ccott, (p^vriffaÇi zopvô' etXsro <pctièiçcoç" i ztcjp 
"Ittov^iV ûcXoy^oç è\ ÇiiXri oltcov^z (^i[èr]H,îi 4.9Ô 

"''KvTporoLXiZptÀ^îvyj . dccXè^ov kcctcc occk^v yiovccc. 
Ai-^a, Wsiû ïzuve àoi/^ovg iù vocierâot/Tug 
* Ekto^oç àvopoÇ)oi>oio' Ki^'/KTocro ïvùoôi i-oXXàç 
Af/,<piToKovçy 7'/](rtv ûi yoov Tucca-rjcriv ivupGriv. 
A\ f/,iv iTi ^aov yoov' l^'/CTOoa, ù îv) oïxa/. 500 

Oy ya^ f/,iv sr' ï(poiVTO vxotpottôv ik 'Troy^iy^oio 
î'^strûcci, TPocpvyovTOC fcivog «a; y^s7pocç \'^yawv. 

Oùos Ylcc^iç orjôvvsv Iv v-^'/]7.ol(ri oo^oirriv 
'AXX' oy i ixù xocTièv kXvtu Tivy^zcc TrotKiXa, y^ocXKcJf 

lit'JCCT iTTetT CCVCX, a(TTVy 'TTOff] Tt^aiX'JolfTl TlTlOl&côg 5 

Çlg à ors riç (Ttcitoç 17:^0^^ azo(r77^irccç èTi (pocrvriy 
Astrf^ov àxopp'/}^ccç ôètrj vî^ioio x^ooctvcov, 

h/ituôàjg XùvktÙoli îvpps7oç '7rora,(/,o7o, 

'K.uûiocov' u'^ov 02 xuorj 'i);^ih ccuj(p) ^s y^curui 

' Clf/,oiç ui'fftrovrui' ô oi,yXaï'/j(pi 'XSTOiûcoÇi 10 

Ptf/.(pcc s yovva, Çis^ei p/^Tcx. t t^Ôscx, ku,i vo^juov ctt^uv' 
' Clç vioç Tlouxu^oio ïlocpiç KocToe, Tlëpyafj.ou UHPyjç 
Tgy^e^r; '?ra,f/,\puivcoVi utt rjXsxrûj^. îj2il2f,xsi 
Kuy^uXooiv, rayzzg ^g T'îhîç (psoov ai-^cc è' ïxzira. 
"JExro^ot hl^v iTîTLLîv ccoëXÇisovj svT^ à.^ èfJi^iXXe 15 

'îiTPi-^îo'ff IK y^co^rjç, oâi 7i oàpi^s yvvccixi. 

'Vov T^OTS^oç T^oa-aiTiv ' AXi^anè^oç ôèoiiûrig* 
'H^g?' ri fj^ôiXcc hri (Ti koCi i(r(r6fj(,svov KoirepvxU} 
Aj^Ûvvuv, ovè' riXêov èvoiitrif/^ov, ùç zxèXevtç. 

Tov aTayAifoof^ziiOç 'ZPoirè(prj xopuôocîoXog "Ektoop' 
Accif^ovi , ovx CX.V Tiç TOI durj^, cç ivcciffi^oç zlrii 21 

E^yof ccTif^^arsii pcd-j/^riç, Wù àXxii/,oç iortri. 
WxXà Ixîov ^îôiêiç Tg, xcc) ovK lôî}.siç' ro è ^^a«o^ xfjo 
Kyj/urai Iv ôvixui oÔ' v'Trïp czôîv ccïtryi àxovu 
Tl^oç T^uaVi o\ iyovffi ToXvv Tovov iivixcx, (tHo. 25 

'AXX' 'lOfJi^iv' r» è' cTiff-ôev k^tff(ro^iô\ uI'ks "ttoÔi ïivç 

Q 114 OMHPOT lAIAAOS H\ 

K^rjTijocc (T7r,(rcx,(TÔcx,i iXzvôzoov iv f/^îyaooicnvs 
'E;f ï'^or/;g eXoi(rcx,v7uç iVKvr,^iou.g Ayjcictvç^ THS 

'OMHPOT 'lAIAAOS 

Toj àijJ ' AXé^oci/opoç at^ àos7\.(p&oç' \v d' apa, Ôvum 

Oc Oê êioç va,vTr,(riv liXoof/^èvrjKriv 'iOcoTCîv 
Où^ov, Ittsi' k£ xcc^cccoffii/ sv^iffrrior iKdrriffi 5 

Yiovrov iXuvvovTSÇi zuiJL,a,TM }> vto yuloc KîXvyTOCi' 

Clç cc^cc TCO Tpco£<ra-iv hxêof/t^îvûiffi (pcx,vriT7^v. 

' ¥.vff iXiT/iVi (Ùv ViOV ^A^fjiûoOlO àvCCKTOÇj 

Teivccr Wo'/jïôooç 'Aoù ^vXof/^ièova-cc jSooJTriç' iq 

sLkto)^ riiOV'/ia puA lyyzi o^vosvri 
Ati^gj/' vTTo (rTé(pccvfjç Ivy^dXKov, Xvarî oe yvïu. 
V'kavKoç è\ 'l'Z'TrûXo^oio TrciiÇt Avxinjv ayoç di/ê^âJv, 

IÇiVûov /3aXe ^ov^)i fiarà K^un^riV v(r(^(v>iVy OMHPOr IAIAA02 H'. i 15 

To'jç è' à)ç oùv Ivorjcrs ôsà y7MVK0j-xii; 'Aûrjv'/] 

B;? pcc zur^ OvXvf/,'7i:oio zu^Ti'Jojv cc'i^ota'a, 
IXiov sig UpriV ttj o àvriog ojowt 'A'ÂToXkcoVi 20 

Ils^yoCfAOV iKZOCri^COV, T^Ûî(T(TI 02 fBovXiTO vlfiJ^V» 

AxX^XûKTt o\ rnjyz (rwavrea-ê'/jv ûrotoà (P'/^ya. 

'Ti'rTè (TU ê" ocù f/ySf/^civlUi Aiog ûvyarsp fjCsyâXoiOy 
îîKÛèç ocTT Ov'Ai) y^Tïo 10 i yÀyag es crz ûvf^oç àv^fc:v ; 25 
' H. tvcc orj ÙLCCvaûlcri f/jocyj^g IrsoccXKîcc vixtjv 
A&)g ; S'TÊ/ û'j ri Tpcoag à7roXXvf/,ivovç èXsoci^sig. 
'AXX SI fjboi ri T^iûoio, ro kîv 'ttoXv xs^àiov sr/jt 
"Nw f/,îv 7ffcx,v(rijf/.iv wûXsfAov Kcc'i dyjior}jrc(, 
^rtpuî^ov va-TS^ov avr& f^cc^fj(rovr\ siffOKS riK^oo^ 30 

Vkiov îv^ojffiV SîTgi a)ç ÇitXov ï'?rXsro ôva,u 
'Yf/Jiv àêcii/a,rf](ri, hiccTr^aêisiv rods àa-rv. 

Tov è' aùrs wpoffîsi'Tn ôîot, yXccvKcocriç 'Aê^VTj' 
' Clè' iffru, 'Ezâéoyè' rà yà^ (p^oviouffcc kcÙ avrri 
'HXêov ccTT OvXvf/.7roio f/^srà T^âJccg xoù 'Ay^cciovg. 35 
*AXX' ays, tÔjç ^ku^ovocg 'TroXsfJf^ov Z(X,r(X.'xava'Z[^iv àvh^av ; 

Trjv h' ccùts ■ôs^oTiii'Trzv àvcc^i Aïog vioçj W'zcoXXav' 
"Kxro^oç o^(rcof/,£v z^arî^ov f/^îvog l'Z'Z'oêdf^oiOy 
' kiv riva, 'âov AœvocMV 7vpozc(,7.î<r (Tirai oloôîv oioç 
^AvrifBiov f/,uyi(rcc(râa,i h aivij orjiorî^rr 40 

Ot es K. ccyoc(riTocy.îvoi y^otXKOZvrifjuihç 'Ay^aioi 
Ç)iov ïro^ffèiccv '7roXsyJ(^iiv "F^aro^i dUj. 

' £lç 'i<par^' oy^' à'7riê-/j(rs âià yXocvKcoxig Aûr;v'/j' 
Tcùv ^' "KXsvog, ïloioty^oiô (piXog zôuig^ (Tvvêsro Ûvfi^âl 
"BovXtjv, h pa, ôioïffiv \(P'/ivha>n fAririococr 45 

2t^ è\ ^ccp' "l^Kro^ làvi »cci (jav zscog f^vûov ésiTTiti' 

E;cro^, vîï YloiciU^oiOi Ail' (/,7^riv àruXavrs, 
'H pcc vv (juoi ri zsiôoio ; KOicrlyvijrog hz roi £ifA,i. 
' AXXouç fjtÀv Kocôiarov T^iyccj tcûÙ isclvrccç Ayjcciovç' 
Avroç oï T!!^oKclXzff(ra,i ' Ay/iioiv ocrrig a^KTTOÇi SO 116 OMHPOT lAIAAOS H', 

Avri/Biov f/.ciyiffciorôcAi ev ccivrj èfjïoryjTi. 
Ou ycc^ izM TOI y^o7^a> êavilv jta^i tsot^ov iTia-TsTn- 
Of ycc^ lycov ûît' aKOva-ot, ôzœv cx.tel'ysvsrcicov. 

Clç 'i(pDt,ô ■ "B^KTO)^ ^' oiVT iX/Ci^rj f^éyu, f/,vûov ÙKOVfraç' 
Ka< p îç fCitra'ov luvy 'l^ûm ccvisoys (puXuyyocÇi 55 

Mgj'Cûy OGV^og iXav' toi lopuvûyja-oiv uTravTiç' 
Kào W yuf^îf^viov si(rsv \vKvyi[jjihaç '' Ayaiovg, 
Kao d' a^ ' Aô^vocr/i rs aai ccpyvpoTO^oç ' A'jroKkm 
'K^S(rû:pi o^viffiv Ioi'/cÔtsç cttyvTriolo'h 

^Yjya éÇ)' v'\pr]Xrj tsutpoç A<ôç aiyiôyoiOi go 

^ Xvo^affi Tè^'yrûf^èvoi' Tù)v è\ crTiyjcç e'îocio ztvKVoùy 
'Aa'Tnff'i Koci Kù^vôîortri xaï ly^ici rs-è(pçixv7ce,(' 
Otri 02 'Ls(pv^oio î-^evocTo zsovrov ï-rt <p^)^ 
'O^vvf/yivoio v'ioVi fjiiXûivzi èi ts izovtcç vt avrjjç' 
Tû7a< â^cc cTi^sç eïccT ' Kyjxioûv tz lipum re (35 

'Ev tsioiM' "Ya'4,Tu^ os jO-sr à,(j^<pori^oi<nv 'izmi' 

0<Pf èl'TTU TOC f/,i êv[JL,ÙÇ Zv) tTTriôzffffl KZXzVSt. 

*0^»iu f/,zv K.^ovièrjç v-^î^vyoç ovfc zrz'Kzffa'Zv, 

'AXXc^^ Tcanà (ppovzav Tz?cfA.ai^zrKi ccf/y<poTZpoi(rt»t 70 

"EftroKzv ?; vf^Alç 'ï^oiriV zv'Trv^yov zXr,Tè, 
H ctvroi zsccpà, vr,v&) cœf/,6iSTZ TvOvroTOPOKnu. 
Tfjûv y^iv yoc^ zucnu ù^iffTrjzg Uocva^oam' 
leov vvv, ovTtva, êvyoç Zf/^oi f/.ocy^Z(ra,(rôcx,i ccvsoyei, 

ùkZVP* iTC/j, ZK T^ocvTcov vrpof/.oç zfjuazvai Exrop/ èio). 75 

Ti^g è\ [ÀiVÔzOfJLUly XZVÇ è' àf/.l/J' ZTlf/^CC^TVPOÇ 'iffTU' 

E/ fjuzv Kzv zpLZ zzlvoç zX'/j TccvartKzt ^aXxâ', 

Tzv^sa (rvXf/troiÇy (pz^ZToJ pcoiXuç z'^i v^açy 

'^cof/.a. oz o'/xcco^ if/^ov ooy,ivot.i wdXiVy o<ppa, rsvpoç f/^z 

lC^â)sç Koï T^cuMv àXo^oi Xz7.ci^&)(ri Ûocvovtu, ho 

Ei èz X zy&> rov zXco, ^cori èz fioi zv^oç 'A'^oKXaV 

Tzvyza cuXt^cccç, o'icu "m^OTi VKiov ï^T^Vy 

Ka/ x^zf/^ôco z!^^ot) v'/jOV ' À TroXXajvoi ZKccroio, 

lOV oz VZKVV iTTt VT/CCÇ ZVffffZXtJLOVÇ k'ZohfaffUy 

0(p^cc z rcc^yv(roi)iTi KD(,^r,xo(À,ocovTZç A^a/o;, 155 

]S^^a Ti Q( ^zvffao'iv z-tti zsXutz'ï '^XXrjtrvîovru. OMHFOT lAlAAOS H'. Hy 

N?j<' ToXvKkrnoi 'TTÏAcov st) olvoTcc 'TTÛVroV 

*'Ov 'ïï'Qr à^iFTèvovra Kctritcruve ÇiuiêifjLoç "Kxtup. 90 
Tiç 'TTon riç Ipzsr ro \fjboy k7^zoç o'vko't ùkurai. 

* Oç £(pa^'* o\ è' à^oc Tocvrsç oacriv iyivovro o'ico'ffîj' 
Aloscrûiv (jÙîv ocprjvaa-êai, hiïffOLv ^' v'xohiyôou, 

'H f/,\v è^ XûjjSr] 'ïï'àhè y iartr&roct cctvoêiv ahuçy 
El |f^ ru; Accvam vvv Exro^oç kvrioç si(nv. 
AXK' v^ilç fjuiv va.vrîç voup kcl) y duo. yèvcKrûSy 
H.fj(,svoi uvôi iKua-roi ccx,r,^ioi, ÙKXèsç uvrooç. ^^^ 

Tâî^Ê h' lyùv uvTOç ôcoorj'^of/.ur ocvruo vTTS^de 
'NtXTjç viî^ocr 'lyyvroci ïv œôot,vccroi(ri êsoltnv, 

* Clç apex, (pm-zicrocç Kccnèvcaro révisa, zaXu. 
Rvêoc Ki roiy M.evîXa,e, Çccvri (Bioroio TiXivrn 

Exro^oç iv 'TraXâf/.rjo'iVt i'ïï'H vokv (pe^Ts^oç ^îv* /; 

Ei fjuv] ccvaï^ccvTiç èXov (Bao'iXijiç' A^atm. 
Avroç r 'Ar^sièfiii iv^vK^Sicov 'Ayuf^èy.vmy 
As^iTê^rjç èXe X^ifoçy îTroç r 'î<pur\ zk r ovofjict^éu' 
'Aç^uivètç, Mg^gXag A(OT^£(piç- ov hi ri «re ;^^^ 
Tavrrjç àç>^0(rvv7]ç' kvà, è\ (TyiOy X'/jèofjf^èvog -TTS^i 10 

M;;^' èêtX' \t, èPi^ûç ffiv ky^uvo¥i (ptur) ^û.yz(TÔcciy 
^icropi Tlpiaf/Jori, rov re (rrvyiov(Ti x,a,i ccKXoi. 
Ka< ^' 'Ay^iXèvç rovrco yî f^oc^rj zv) kv^iccvu^"^ 
Eppiy ccvril^oXyicroch ô-rs^ (no 'XoX'Kov af/^sinm. 
AXKa (TV y^y vvv f^èVi lav ^irù 'iêi>oç Irott^up* li 

Tourcf) è\ 'TTPOfJL.ov ocKKov tcvacrricrovariv W^otioi. 
iL'î-Tri^ cchzr/iç r earr), Kut ù fjuoôov icr' ocKO^rjroçy 
^rifjbi f^iv o(,(r7rcc(nù)ç yovu xccy^'^^eiV) oci Ke Çvyijtri 
Arjïov ix ToXsfÀ^oiQ KoCi cùvTiç, OT^i'or^roç. 

* Çlç i'ivojv 'Trcx.^i'ffiKnv àhxcpeiov (p^svag ri^ù/ç, 20 
A'/cif/^cc 'TTU^ii'Tuv' 6 â' iTiîôiro' rov (Jtjiv 'iTturcc 118 OMHPOT lAIAAOS H'. 

Ng<rr&>^ ^' ' A^ysiOKrtv àvia-ruro ko,) f/.srhi'Trev' 

'Cl 'TroTot, ri yAycx, tzvÛoç '' A)^cx,iïdcc yoTiav iKocvsi. 
'H «g f/^îy olf/.co^siè yi^MV iTr-riXàra, ïlyjXsvçy 12,5 

' EjffêXoç M.vofji,i^ovsov (3ouX'/i^o^oç ^^' àyopriTTjÇi 
*'Oç TOTS jto' ù^oyAvoç y^zy ly/iêav u svi oiKUy 
WœvTojv 'Apysiojv îpsu/v yivzy,v rs tozov n. 
Tovç vvv SI TtTOja-orovruç v(p' ' ÏLktoçi Trûvraç cx,x.ov(rc)(.ii 
YioXka, Kiv ctêocvdTOKyi (ptXccç avec y^zîoccç àsi^ociy 30 

&V(JUOV CCTTO f/^èXîSJV OV'jai OOULOV ' AlOOÇ i'îffOû. 

Al yà^i Zsy rs -ciTio, ko,] ' Aêrjvc/J-/!, koli ' A'TTok'kovy 

^HfBûjf/J, &)ç or l'T ojkv^Ôm K^sKclèouri f/,cc)^ovTo 

^Aypof/^ivoi YlvXioi Tê fccci 'A^zuoêç 2yy^£(rif/j&jpct, 

^îixç -rà,^ Tèiy^ea-criv, 'lapooivov àt^^) p'îzê^a. 35 

T^oïffi è' 'E.PivûccXiiJv 'TTPOùuog Kr-Turciy Kroâsog (pcoçy 

Tgyp/s' g%<yv ù[/,oi(ri\i 'A^'/jïôooio c^vuktoç' 

A.tov "" Ap'^'iôoovy rov STTiscX'/jira/ IxoovvrjTrjv 

' Avèpsç KiKX'/jiTKOi'y zaXXiC'^yoi TS yvvcaKZÇy 

Ç)vviyS' àp oh ro^OKTi y^ayjar'/Cîro^ oov^i rs f/^a-K^ay 40 

'Axxà (Tiê/^^siri zo^uv^ p'/iywo-Kè (pdXccyyocç. 

'Vov Avfioooyoç STTgcpfg ^oX^y où ri xpcirsï ysy 

^Teivoo'ûùj \v ô^coy où' à^ oh zo^uvr, 01 oXi'à^ov 

HpaA<r[À>è (Tihri^îî'/i' 'r^)v yà^ Avzoo^yoç v7ro<pôa,ç 

Aovp) ^iffov Te^ûVTjG'ev è^ vttioç oûêsi z^eicrô'/i' 45 

Têy;^^sa ^' l^évdpi^iy rd 01 -zo^z yjdXKZoq h^r/,' 

K«; rà yX» avTOç \yrzir l(po^zi y^trd ^uXov' A^rioq, 

Aûrào, êTg) AvKoopyoq èvi u.îyccP0i(riv zy^^tCy 

AâJKZ ^' '¥,psvûo(,XiiiJViy (piXa ôî^dxovTiy (po^ipoci. 

Tov 07s rzvy^î '^YJ^'^ 'tt^okccXi^zt') 'Trdvrcx.ç d^iffTOVç. 50 

O/ ^ê i/jdX' IrpofCèov zaï lûiîèiaruvy ov'hi riç irXr;. 

'AXX' g^g ûvfj(,oç dv}jx,s '^oXvrXrif^cav 'ïroXze/^ii^ètv 

Sdoffsï ai' yzvîn ^\ vZMTdToç îtrKov à'Truvrcov' 

Ka< ft^ocyo/jy/jv o'i ly&iy ècoKZv èz fjioi zùy^og '/iôriv/]. 

Tov èrj i^TiKiffrov kcÙ Kd^Ticrov ardvùv ûvè^a- 55 

UoXXoç yd^ riç 'épiziro 'rct^jo^oç zvôa, KUt zvêcc. 

Er<^' ug ril3uoifi>h I2ir] ^£ f^oi 'éf^TTé^oç ùriy OAIHPOT lAIAAOZ H'. HQ 

Oiiè 01 7r^o(p^ovioi)ç ^JA^ot^ë Kxro^oç àvTiov iXÛsïv. 1 (30 

* Clç viiKiCff n yi^uv' ci îvvicc ttÛ'^t&ç cx,vicrr(x,v. 
' Çlpro -TToXv 'TTPcorog i/av ccvuï, àvooojv 'Ayau.if/^vcijv' 
'Vu è' îTrt Tv^siè'/]ç MOTO xoccTé^oç Aioi^rjè/jç* 
To7(ri è' êV AiocvTiç, ôovpiv l'TruiyAvoi ocX/C'/jv' 
To7(rt ^' gV 'I^o^a-si/gy?, zcc) OTcim 'lèof/^èv^joi 65 

'M.ï]eioi''/}Çy àroiXccvTOç ''E.vvciXia) àvè^siÇot/Ty} 
To7<r/ ^' SX Kv^UTTvXoç, Kvociuovoç àyXaoç vioç' 
'Av è\ Qoccç' Avh^ccif^ûi'i^f^Çj xûc] èïoç '(Jèv<r(revç. 
UcivTSç à,g ùiy èôiKov ■^oXsu.i^siv' KxTOpi hîu, 

Tor^ h' aÙTiÇ f/^iTZilTTè Ts^^'^tOÇ 'tlT'TtùTCt, 'Nèimop' 7(| 

IxXfiPiij vvv Tré-TTccXcc^ûè 0{Ciu,7répkç, oç KS Xav;j<r/v" 
Oùroç yccp or] oi/'^czi svar/if/yiouç 'A^a/oJj, 
Ka< ^' avTOç ûi> ûvf^ov àv/itrsroci, a'/ xs (puy/jct 
Apjiby SX ToXîf/.oio Tca) ochtiç èrjtorTJToç. 

'^ Clç \(pvJ ' cl è\ kXyi^ov i(r}]f/,riyccvTû ï}ccx,(rroç3 75 

'Ev è' 'i(^o(,Xov avnri ' Aycty^zi^vovoç ^Ar^si^oco. 
Auo) ri^'^a-avrc êîoic, loz y^sï^ccç àma-^ov' 
'0^£ èi riç z'î'irètrxîVi loùv sic ûv^uvov èv^vv' 

SU TTUTéOi rj AlCCVTCX. AU^èil/3 rj 1 vàiOÇ ViOUy 

' H cchrov fBcciTiXtjcc '^roXv^^-ue'oto My;t;îv;jj. 3q 

Clç âp iipccv' TTuXXiv OS Tî^r,viûç 'iTTroToc Ns(rra;p* 
'£;& èôoes kXyjpoç Kuvi?]Çi OU ùp '/jûiXov uvro)i 
A'/avroç' xripv^ èz ÇiiPcov kv o'^aXov à-TrccvTfjy 
As7|' h^i^icx, -Traciv àoi(rT'/iS(r(r(v ' S.yj/.iOùv, 
0} è\ ov yiyvcoffKovTîÇy ocTcriv'/ivavTo îKOLarroç. §5 

'AXX' ore hri rov ixuvs, Çn^cov kv oy^iXov ccTrccvTrii 
Oç f/jiv \'?riypa,-^cx.ç ftvvir] (BkXSj (puièif/yog A'/ocg, 
'Hto; ùyrs(r^sêè "x/^^' ô è' cL^ ê^/SaXsv, aj^^; -^oc^cca'Tâç' 
Tvoj Si zXyjpov ffriy.ja locov, yriû/,ire os Ôv[/jco. 
Tof ^iv 'îràp 'zoh^ lov yjx.^^k'hig [oâXs, (pcov/jo-zv r&' 90 

'Cl ^tXoiy ^ TOI xXîjpog îf/Jç' ')(o(,î^oj hi Kocî avrog 
@vf/.M' l'Teù ho-Au vu7iAy.jiv "ï£.Kro^cc olor 
'AXX' ciyzT\ o(pf uv lyoj ntoXi^n^a. nv-^ta, $vat, 120 OMHPOT IAIAA02 W. 

To<p^ Vf/,ê7ç lly^iTÔz Alt ]\^o/iU/Vl àvCCKTif 

'^lyn \(f) vf^&isov, 'tvoc f/^y; T^a/iç y s z^vÛcovrocr 195 

'Hê Kuï ài/^^ccôir/Vy iTè) ovrinoc Oî'iOifjjiv ifji^'Trrii. 
Où yûp riç f^é (2iri y s ikcov êaxovToe. oiy,Ttt.i. 
Où^£ r ccid^sr/i' èîrg; ovo s^e vr,ioâ y o'jtcoç 
Kx-TToy^ui èv liCX.XûCfuvi yîvKTÔai rs, r^uÇif/^èv rs, 

*Oç ï<pccff' 01 ev^ovTO Au W^ovicjvi olvccxTi. 200 

*Clèe èé Tiç uxiffiCîVi looov zlç ov^uvov sv^vv. 

Xiv -zâTe^y 'l^rjôîv fJLèèicov, Kvèia-re, f^eyia-rs, 
Aoç i/tKr/V AluvTi Kai uyXocov sù^oç à^sa-ûai' 
Ei ^6 xdÙ 'Kxro^a, ttê^ ÇiXisiç, xki Kr,^icci ccvrov, 
' l(rf}v kfJL,(poTipoi(ri (Bij^v ko,) kvoov o7rtt,<r(roV' 5 

'riç âp i<puv. Aiuç è\ Kù^ùcra-zro vsÔ^otti yaXicu. 
PihTOt.9 iTTSièr] wâvroc "Tn^) )(^§ot icrffaTO rsuj^yj, 
1,sva.r iTSiû" oioç rs z^sX&i^ioç i^yjTui ^rjç, 

*'0(rT SifflU TToXif/^OHOS 1/.ÎT DCViOUÇy OVÇ TZ ¥s.POv{ci)V 
ToloÇ àp .x'fCCÇ èoTO TSiXco^lCC lOKùÇ Ay^CHOJVy 

'M.niiocov l2Xo(TVPo7<rt z!rpo(rco--a<n vk^êi os, Tsoffffiv 
"H-is fCOiKpà, jSipàç, K^ochciûjv ^oXiyôaiciov iy^oç- 
Tov h\ fjàv ' A^yeJoi fi^iy iyr,ôiov iia-o^oo^i/rsç. 
'^Fpcùccç è\ r^ofjuoç ahoç vzsrjXvôi yvïcx. SKaa-roVy 15 

^KTOoi r ocvràj Ôvijloç ivt (TTyjâs(r(ri To.ra.a-a'iv' 
AXX' ov'Trcoç iTt ëi^èv v'TTOToza'ai, ovo ài/otèvvoci 
'A-v^ Xatuv l; of/^iXovy è-Tru 7!!p6>iaXè<r(rccro )^^py-^' 
A.'/ocç ^' lyyvûèv ^X^g, (pi^cov truxoçy '/jùre zsvpyovy 
jLcé.'kxeov, iTTrufooéiOVy 01 iv^ioç KUf/A rèvy^uvy 20 

'îiKVTOTOU.uv oy^ acicrro^y YXtj îvi ci/Cicc vuiatv' 
"Qç 01 iTolriO'iv (tÔlkoç, aioXov, ÊTTa/3ofc<oi' 
Tai^Pfwy ^arPÊ(pga)f, \'7c\ à oyooov riXoccs yuXxov, 
To "TTPoa-ôé (rn^poio <piocov VéXcx.u.iuvioç A'i'ccç 
1,ryj pu iJLcix' "Raro^oç zyyvçy oc's-eû.yi(ra,ç 01 u^oF'/jvôci' 
"F.KTOP^ vvv f/Àv hr] (roi(pa eia-iut oioêev o!oç, 26 

0/0/ KOtt AuVUolfflV OC^lffrl^èÇ (JATlCtffly 

Kcc< fj^iT ' Ay^i,X7.r,a. prj^rii^ûpo,. Ôv^o}.iovt(X.' 
AXX' ^iv iu v7]ic<Fi xopuncn zsovro'TTû^oia'i OMHPOT IAIAA02 H'. iC'l 

M;jr/ [Â,sv, rjVTè 'rccièoç ccÇiuv^ov, vei^'/iri^Si 55 

'Hê yvvKizoç, rj ovh oièè 'TroXîf/jfiicc \^yc/.' 
r^VTCc^ \yuv su oiècc f/^cc^ccç r, àvocoKTactuç rs* 
Ole' è'Tn èè^iày Ole' \i: cc^KTrzpà vojyJyiircci pojv 

A^aXs'/iv' ro f^oi la-r) rccXav^ivov 'TroXif^i^siV 

Oiècc è' in crocèr/j hri'iù) yÀ7^'7rzcrôa,i"A^rii' 40 

Oior/. ô èTru'i'^ui f/,oêov '/■Tr'Trojv ÙkhÔicov. 

'axa' ov yâ^ d èôsXo) (BocXaiVi roiovrov lovra, 

AccÔqyi O'TTi'rTSva'ccÇi àXX' ccuÇiuèoi/, ai ks rvyMf^i. 

'H pa, zcci kjj^'ïïi'xa.Xcov •TrorÀ'zi ào'kiyjxrx.ifjv iyyoç, 
Ka; pocXev A'iccvroç ônvov (toiko: i.'zra.poiicv, 4.5 

Afceora-rov za-rà yj/Sky^ùv^ oç ôyoooç r,îv è^r"' ccvràj. 
*E| os hià, 'Trrùy^aç tjXÔs hat^ojv yoû\-/coq àrsi^'/jç' 

Kv Tjj spoo[À>ccTri pii/M (TyjTO. osvTScoç, ctùrs 

A'iaç Atoysv'/]ç tpcYh èo7.ty^o(rziov syycg, 

K.a< (3âXs ïlpicx,f/Jèuo Kc.r açirioct "Trotvrocr ii'(rr,t>. 50 

Aicc iJAv ccfT'Triooç rjXÛs (pazivr,ç o(Boiu.ov '^yyoçi 

Ka) hià, êcoorjKOç "^o^.vèaièocXov r,cr,^si(Tro* 

AvriK^v os "Trccpcù y^ccïtccoriv èiccf/.}^(rs yiTcavcc 
'Kyy^oç' ûo skXivÛ'/j, koÙ ÙXsvuto Kijpa uusXaivuv. 
'Y eu SKfT'7ra<T(ro'.iJAvoj hoX'iy^^ syy^icc y^sp(r]v auJ ci(xÇo) 
'%vv p STrsa-oVi Xsiov(riv soiKorsg ojfxocpayotcrii/, SG 

li (TV(r] KaTT^ûKriv, tuv ts (tÔsvoç ovz àXw^aèvou. 
Yl^iayAtrjÇ fjùv gVê/ra f/Acov (TCiKoç ovracn èov^i' 
Ovè Vppy,'^iv y^cc7^x,ov, ccvsyvây^cpôrj os o'i aty^fj.r,. 
A'iaç à kcTTihu, vvi,îv STrâXy.svoç' ri os èià -tt^o qq 

WXvôiv syy\siri- (rrvCpsXi^s as y^v ysyaojrc/.' 
Tf/y/jOriv avy^sv S'zr,XÔz' yA?.av è' àvsKf:}itsv aiy.ct. 
'AX?c ovo Ôjç ccTTsXriys y.ccyji^ç zo^vûaioXoç rlKrcuc' 

AXX àvccy^urra-oc fxsvcç 7/iêov z'iXsro yj'^'i îrcij^/g/;;, 
K.sif^svûv \v '^sèiMy yusXuvUi 'r^^ty^vv tsj y^syav rt' 65 

R iln 122 OMHPOY IAIAA02 H'. 

Ta pccKsv x\ l'avToç èeivov ffa.H.oç è-TTra/Sosiov, 

BXcc\//£ os Cl (piKu youvccû' ' o ô vTriog i^èrtxvv(rê}h 

Cil v'j HZ 0'/} t,i(pii(r(r cx.vroo'y^&oov cvTa,çpvrOi 
E/ ^'/j K'/iovKîÇy A.10Ç ccyysXoi riè\ kc/À àvh^oovy 
WXêovy ^jiv iP'Jcjv, ^' ' Ayatojv yoû.-A,oyjirojvci)Vy 75 

1 CiiXêupiOÇ Tî KOÏ 'ihoUOÇ, TnTTVVtjÀvoo àf/yÇlCOy 

lAiCiTu à y^<poTipm (Tfiîj'^Tpoc ffyiôovy zi^n n f/.vôov 
i\7]^vt, ^iôccïoç 'TTè'TrvvyÀvex, fjLfièsa zièaç' 

MrjKîTiy 'Traits Çn'Xoj, 7rùXèf^i(^srZ) /xrih\ fA.â-)^i(rûov' 
^Afj,(poré^ct) yàp (r(pâJi ÇiXsl vzCpzXriyîp'iTO, 'Lzvç 60 

^ A^^^cjù a aiy^riroc' riyz èf] Koù ïè/JOèv «îravrgç. 
Ny| i^orj reXsûsiy àyccôov aoù vvkt) Triôîcrêai. 

Fûv à'Traf/^iiBofji.iVûg 'ttpoctîÇ)}^ '^VeXccf/^aviog A'/ocç' 
loKi'y Kkto^cx, rcx,UTO(, KsXévsTî f^vû'/]<Ta,<rôai' 81 

AuToç yà^ X^^y^^ '7r^0Kûû\.i(riTcx.T0 •xctvra.ç à^ia-rovç. 
'A^yîrcoy ahrà^ \yoj yjCcXu. nlffo^j^oLiy si-Tre^ àv ovroç. 

1 ov c/.VTS 'Tr^ùtriziTTî iJLZyaç Kc^vôaioXog ' ^xtu^' 
AiuVy ItZI 7ûl èâJKS ÔSOÇ f/,îyêôoç TS (^irjv rê, 

ai 'TtvvTTjVy 'TTzpi à iyyn Ayociuv ÇipTUToç iffci, 
"Nuv f/,iv "TTavff-cuyAo-ûcx, f^âyr/Ç y.ai hr,ioTriToç 90 

Af/yf/.s oiciz^ivr}, ocoTio iTZ^oiffi yz viKriv' 
Nyf h' ^(5pj TzXzâzi, ccyaêov zui vvkt) Tiûzcrôcii' 

Clç (TV r èvCp^'/yr/jÇ Tuvrccç 'ïtago. vr^vaiv Wyaiovçy 

l^ovç TZ f/.aXio'Tcc ZTCcçy KUi ZTai^ovç, 01 TOI zu(riv. D.5 

A.VTU^ zya x,aTa, ùffTV ^zya, n^id.f/,010 avuKTog 

'V^&iag îv<p^avzco aa) T^&idhug zXx.Z(riTi'7r?vOvçy 

A" ' ' /s -' ^ ' ■> - 

i TZ y^oi zvy^ofCèvoii Uzicv ôutroi/TUi ocycùva. 

^co^oc Oy ày, àXXrjXoKri 'ttzpiz'Kvtcc Oi>jof/.zv àf/.Çûj' 

Ocp^a Tig ûo z'i'xrjoriv ^Ayaiav tz T^ûcov rz' SOO 

'H i^iv if^a^vd(rûf]v zpidog 'ttzpi êvy^o(èô^ciOi OXlHPOT lAIAAOS H'. 123 

2yy KoXsâ) ri (pspcov kgci iury^riTM TS?.af/,Ci/vi' 

Aîocç Oi ^a)a-~r,occ èièov Qr/ivizi (pccuvdv. 305 

Tu 02 OlCX,KPlvôiVTî, 6 f/yîV f^STO, XUOV W^XlOfV 

ni ,00 sç l poocov ûf/jaoov kh' roi o z^ccPT^trav^ 
liç sioov Çcoov rs H,ai uprsyAu ^rPOTiovra, 
AïKvroç "Trpo^puyoi/rcc clzvoç zaï )^s7ouç àuTrrouç' 
Ka/ p riyov TT^or] c^.crrv, àeXTrîovrsç (Toov èivoci. 10 

A.KX.VT ccùû' irz^coôîv îvKVYiy^hîç W.y^cx,io) 
ii.iç 'A.yaf/.SfA,vovix, oïo'/ àyou Ksvccp'/jora vikti. 
yJi à' «rs O'/i fcXiTr/](riv zv 'Ar^èiûoco yzvovro, 
i.oï<rt os povv h^svtriv àvccf ccvè^ù}]/ ^Ayac/yîf/yvnov 
A^irsva,, TS'^rccsr'/j^oVi vxz^UjZvh K^ovicovi. 15 

1 01/ èspov, c(,y^(p] ô' êVov, -/cal f/,iv èiî^èvocv axccvrot, 
M.((TruXXov r ct^' îTricrruyAi/ioÇi irûoâ.'^ r opi\6l(nvy 
dTr7i(râv rs '^ipicpprx^'îojç^ lovcroturo rs Trocvra, 
Avrào Itts) -TTccvcrccvro 'zovov, rsruKOvro rg hourcz,, 
j\u,îvvvr\ ov'èz ri êuf/^og lotvzro oocirog ù'c/jg' 20 

"Ncuroiarivè' Aluvroc hiïivîKiia-cri yî^ccioiv 
* tiocoç Wr^ei^'/iç, îv^vkoîiûjv ^Ayay,îy,vuv, 
A'jrap iTcù "TToa-ioç, kcc] îd/]rvoç s| èpov svto, 
To7ç ô yipsov 'TTcc'JyXPcoroç v(pr/,iviiv '/j^'^zro y^riTiv 
'Niff'Tup, ov acc) T^ocrûsv àoitm^ (paivsro fBovXri' 25 

"Of (T^iv èvÇipoviio!/ àyoor,(ro(,ro fca.) f/^sriSiTiV 

'Ar^ii^}] rs, ko} u?.Xoi cc^iTryjèç Ilavccy^ociMV, 
ïloXKoi yàp n/^uuffi Kccp'/jKoy^oc^jvrsç A^caoïy 
Twf vvv ocif/^oi Ks7,ocivov, iûppoov à(J^<p) ^-/câçcuvo^ov, 
'Ra'yAècia-' o^vç" Aor,;, -^vyj/,) è' " AÏè6(rh zaryjXÛov. 3Q 
Tàj ers yj>ri 'xoXiyuov [JAv clyJ f]o7 -Trcivrai Ayaim, 
Avro) ^' ày^opcsvot zv'/cX7]a'0[A>iv Ivôcc^z vzkoovç 
Boffl"/ Koù r}pt,i6s/oi(riv' àroc^ KccrccKHoyjîv ccvrovç 
Tvrôov ccTQ 'ZOO vîôjVi uç K '()(jTia.n:a,i(Tiv i^uffrog 
OiSca^' ciyriy oruv uùrs veujf/AÛx TKr^ioa, yulocV 35 

Tuf/^f^ov 5* ccu,(p} Tu^rjv ïvd yivoyAv î^ayccyot/rsç 
"Ax'Pirov \k xÙIov tt^ot) ^' ccyroj/ oufAoy^iv ùxcc 124 OMKPOT lAlAAOI H'} 

ïlv^yovç vi^rjXovÇi £iXcc^ vrjuv rs ku) ccvtuv 

'Ev ô av70i(Ti "TruXaç 'noiricroy^èv îv à^apviccçy 

"Oçiaoc ôi avrâcov 'ixryiXoi.a'îrj ôooç ur,. 340 

"Y.KToa'ôiv h\ (3cx.ôs7ocv o^v^oyAv lyyvêi ra<p^ov, 

T^uuv avr àyo^yj yivzT 'IXtov îv ToXsi ««^î;, 45 

Ag/v?;, TêT^ri^v7ci, 'TTa^a. Yl^iufjuoio êvfi'/jo'i. 

'K'iX.XvTi fAèV, T^COÎÇ ko) Au^è(X,VOii Tj^' iTiKOUPOly 

'0(p^' ei-r^y tcc fjt,î ôvf/,oç Iv) (rTriôscci ksXsvsi. 
Agyr àyzT, W^yèr/jv'E7Avrtv ko,) zt'/ju.ocÛ' kuJ abrri 50 
AûiJOf^sv 'At^s/^^c/v aysiv vvv è' o^kioc -TricrTcc 
"^èvcrâpisvoi ^w^oy^trôu,' rZ ov vv n xè^hov rjfuv 
"EX'Tof^oK îKriXistrûoiiy iva, fjy/] pi^oc^sv a/ès. 

tlToi oy coç iiTTuv Kcx,T ap i(jTO' roKTi à ûc\iza'7r, 
A7oç ' AXî^ocvoeoÇ) 'F.Ksvyjç '^otrig '/lUZOfJiniOi 55 

' Oç f/^iv à^u,ti(Bof/yèvoç t'Tna. 'TTTè^osvra Toos-riVÔcx,' 

' AvTTiVo^i (TU puév ovK gr' Sf/^o) (p'i7^(x. tuvt' dyo^svsiç. 
Oio-ûa ko) âXXov fjcvûov oif^sivovcc rou^s vor,(ra.i. 
Ei 0' grêOJ' orj tovtov à'^ro (Txo'jor^c, àyopsveiÇy 
'E| ol^ce. èrj toi i'zruTO, ôîo) (p^'ivocç u7^î(to(,v uotoU 60 

AvTUo zycj Taco&<r<n fÀ-sû' 'frrsohûy.oiç dyooiva-co' 
* AvTiTcou ù-TroÇ'/jiMy y'jvcx,7KCi rjÀv ovx, oi'Tro^coa'ci}' 

K.7'/] f^UTO. y ùffff OLyOfJL'/jV l^"A^yèOÇ f]f/,î7è^0V êâjy 

^a^r' g^gX<s; oof/^îvocty ku) it oixoâsv ctXÀ' l-ziôuvai. 

riTci oy coç si'Trcov kut u^ sÇ&tc' Ttao-i uvèa-rri 6*5 
Acc^^ccvi^r,ç U^lcif^oçy êso(pi (jt^rjCTTuo àràXavroçy 
Oç ffCpiv îvÇ^ovsm ùyo^ria-aro y.oà f^ST&eiTi' 

KèPCXuTè f^SVy 1 ^ÙSÇ KOÙ AcCOOûCVOly 7}^ l'TTtXOVPQfy 

'OÇp èiTro) ra fA,i Ôv(jl,oç h) crriôeaffi xsXèv&i. 

r<itvv fjAv oo^'zov sKs(rôè zutk TrroKiVy âç totocpoç Trepy 

Kcci ÇuXaur/Ç jjavrjffaffôèy xoiî ly^r,yo^ôz SKua-rog' 71 

ncot/SV iOOilOÇ ITÙ) KOtACCÇ i-TTl VriOLÇy 
ElTTifAÎV 'Ar^g/^^JO-', ' AyO(,[JL,ZtJL,VOVi Ku) MsvèXotuy OMHPOT IAIAA02 H'. 125 

"Nlvêûv 'AXgfav^^o/o, rov e'ivSKc/, vsTkoç o^cops, 

Ka/ è\ ToS" Sl'TTèf/^SVCi.t TVKIVOV STO?, CCI fC lôiXcOffl 375 

Tl(xv(TC(,(rêœi 'TTo'kît^oio ovrrrjyîoç, Ù(tokî vzxpovç 

* Çïç 'z(pcx,ff' 01 è' u^oc rov fjf^ccXa, f/,\v K'kvov, rjè' ixîôovro. 

Ao^'TTOV Wsiû" èlXoi/rOKCCriZ TTToXtV ÎV rsXiZfffflV. £;() 

Toyç è' êy^' êh ccyo^^ Accvuovg, ^è^oc'Trovrccç "Apyioçy 
N?;;' TToc^DC, T^vyyjT] Aytzf/.Bf/^vovoç' ccvroc^ o To7(rty 
"^Tccç zv fj^îffG-OKTi, fxs-rsÇojvszv '/jxura, Krj^v^' 

'A'^^sloc/J rs, zai ôcXT^oi àoicrr^zç YIocvcc^ociuv, ss 

'Rvcoysi Il^tocf/,oç rs zcà ùXXot T^cosç ocyavo), 
Y.'iTzh, a,T>ci -TTZ^ v^^JA (pîXoii y.ou Yihv "/îuoiroi 
M.uôûv' AXë^oivè^oio, rov z'ivzkcx, vzÏkoç o^oopz' 
Kryif^ocTK f/ÀVi o<r^ ' Aki^ccvè^oç zoiX'/jg \v) v/jvtriv 
'HyccysTo i'^oiT^vè, Çâç -^rp)!^ cj(psXX^ à'TToXs/rûoit,) go 

YlccvT îôiXsi hô(X2vaii Kcà sV o'iKoôèv âXX' Wiôzïva.i' 
Y^ovpioirjv ^' akoyov Wizvzkaov }cvocc}Jf/,oio 
Ov (pri(Ti èajo'èiv' r] (ji^'/jv 'Y'pojiç yz tczXovtui. 
Ka) ^2 Toh' yjvcoyzov zItzIIv SToçy ut k iôzXr,rz 
Tlava'ccfrûcci 'TroXzf^oiû ^vtrriy^zoÇi z\(ïô'/.z pzxpovç 95 

KèiOf/jZv' vfrrspov avrz /xa-y^ri(r6f/,zû , zlcroKZ èccif/,&>v 
"AfÀ>yA èicifc^iv'/]i ocori o' krzpoKri yz vtKTjv. 

'^Oç i(pctff' 01 â' a^oc 'TTo.vrzç ccktjv zyzvovro cisoTjj. 
'Ot^s 02 0^ fjbzrzzi'PTZ (Sorjv àyccûoç Atof/y'/jè^^ç' 

M^r' C4^ riç vuv Tcrri^^ocr WXz^ccvè^oto èz^zcrêojy 400 
M?î^' 'KxivrjV yva)rov è\y zoci oç f/,cx,Xoc vrjTioç Iffriv, 
' Q,ç 7jê'/] T^ojzo'ffiv ùXzô^ov Tê/^ar' iÇyi-TTrui. 

'Oç £(pc4^'* 0; àpoc ':râ,vrèç z-ziay^ov vîzg' A.y^a,tojVj 
My^ov c(,ya(T<ro(,[À,zvoi Atofjjfi^zoç 'fTéTrohâi^oio. 
Ka< tôt'' cL^ ^lda,7ov Tpoa-zcp'/j z^zîm ' Aytt,fjAfJuvuv' 5 

'loccï\ fjroi (jJvêov Wyjjt.im avrog aKovziÇy 
Clg roi v^roK^ivovrar zy^o) ^' Z'7tia,vhccvzi ovraç. 
'Af/^cpl oz vzK^olffiy ^o(.ra.xztzy^zv ourt f/,syo(,i^oj' 
Ou ycc^ Tiç (pzt^à) vzftvMV xotrocTiûvriuTuv 126 OMHPOr IAIAA02 H'. 

"OpKia. h\ 'Liuç '{(TToOi ioîyhovroç Trôa-iç ' YioriÇ. 

"A'^ohpov è* lèocïoç ifBrj 'zrpori ' IXiov i^^f, 
Oi ^' ïar ùv àyoorj T^cosg kccc Accoèui/it/jusç, 
Uocvreç off^'/iyèûiSÇi Troorioiyujivoi orroV' oiv 'ôJot i-, 

'lèûuoç' 0^' ây '/jXêf KO,) àyysXiriv ocTTèSiTTS, 
2ràç h i^ZffffOKTi' ro) ù>7r}J(^ov7o UyOcX' ùkcc, 
^Au,<poTe^ov, vi}cva,ç"r àyzi^zvi sts^oi è\ ^eô' vXtjv, 
' Aoyiîoi 5' iTipcoôiv ivtrcnXyyjjv wtto v'/;cov 
^CItp'jvovto, 'Akvç ocyif/Av, ZTiooi Oi (/.iff vX-/iv. 20 

'HgÀ;oç (^iv ïr/riiTO, v'iov 'r^otrélBuXXsu àcou^ccçi 
'E| ccKCcXotppéiTao (Bûcôuppoov 'Clx,za,voïo 
Ovpccvov slffocvim' 01 '/;vrêov kW'/ikOKTiv, 
"Rvûa, hccyvcuvoci ^ocXs'Trîoç '/jv àvoocc èncca-TOv' 

AcCX^VU ûepf/jà "^^iOVTSÇ, CCf/,OC^OCm èTTUH^OCV, 

Ovè e'icc kXuihv Yloioc^oç ^kyuç' ù'i h\ fficoTr'^ 

'^î/cpovç -TTuaK^ir,; iTTSv/ivsov, ày^yjy^èvoi ZTJo' 

'Ev ^£ Trvpi '7ror,(Ta,vTèç î(Bocv 'ttooti 'IXiov ip'/iv. 

'Hç ^' ccvTtuç iTî^uôiV îvx,v/ifCièig ' Ay^ccio) 30 

'El' h\ 'Tvvp) 'TT^ria'avTëç, i(3(x,v xoiXa; è^ri vriocç 
^HfJf^oç ^' ovT ài^ Tjy ;^à'$, Irt h' k^^iXvKn uv^, 
T^aoç olp ày^(p] 'TTVPYiV x^tToç lyoiTO Xaoj ' KyjAioj'j' 
TvcjlI^ov è' clyP' a-jT-yiv èvcc -zoUon l^ccyccyovTz; 35 

" AKPirov ZK 'zehlou' tt^ot) è aùrov rzl^^og zhziyccvt 
ïlvpyovç ô' v-^T^Xovç, Si?^cic^ vriojv tz aou ccutmu' 
*Ef ^' avToltri 'TrvXciç zvzroizov zù à^ccpviocg, 
"O<ppocèi'' ccvTacov W-TTyjXcx.a-ir] ôèog zU' 

" R^Toa-ôiv è\ (3cx,ôz7ccv iiv ocvtu Ta,<p^ov o^v^ccVi 40 

'Ev^zlo'.v, f^zyccXyiv' h è\ a-KoXoTraç KccTZ-Tr'/j^ccv' 
^'ilç ù\ yzv 'TTOvzovTO Koc^r,x,oy^ou)VTzg ' Aj^aioi. 

O/ ^g ôzo)i 'xà.p Z^jj'î KCcê'/;yzvoi airTz^ox'/;7^t 
&nivv70 akyct zpyov' A^a.iuv ^ocXzoyjTOfvajv' 
ToTci è\ y,uûm h^x^ ^offuouuv hocrî^ôuf. 4-5 OMHPOY lAlAAOS H'. 12? 

0<rriç îT ccôoivccroKrt voov kcci (j!Jr,riv ivit^si ; 
Où^ hoccccq Ti h' c(,Ùtz zcc^rjKOf/^oûûVTèç '.\^ct;o< 
Tii-)(^oç èTét^to'a'a.vTO vècov uTTé^f cîf/,>p] è\ râip^ûv 

tiXcctruv, ovoî ôioïari oocrocv xXiirotç iKurof/,(èuç ; 450 

Tov '/iroi kXzoç ètrrcci, o/rr/v 7 l-TTiZièvurc:; rjsJg' 
Tov i—ûJ'i'rovTcci^ r' ïycij ko,) ^oïQoç W-TroXy^cov 

H^^y h.a.oy^i00vTi 'TCoKio'crccuL.iv ctêhr,(rcivTi. 

'Cl -TrcTToi, Kvvôa-iyci,i svsvcrû&viÇy oiovz&i'Trsç ; 55 

AXXOÇ XSV TiÇ TOUTO^êèCOV OèlffSlè V0r/U,0i, 

Uç (Tso TroXXov cc(pciv^oTS^oç y^ei^ccç rs f^ivog rs' 

Ay^ël f/,OCV, 07 àv DCV7S K0i^riK0U>0COV7lÇ 'Ky^(Xio\ 

0\yuv7ai (Tvv v'/iv(r] (DiX'/i)/ le TrccT^iOoc ya7av, 60 

Tiîyoç, ocvappri^açi 70 /J^îv sic u}^cc <rôiv /cu7a,^èvccr 
Av7iç è' '/]i0vu f/,syocX}^v ■^ccf^ocûoKn x.a.'Kv^^a.ii 
' Clç H,iv 70i f/yèycc 7&7'j^oç àu.ccXovvr;7ûi,i 'A^cx-icov. 
Clç 01 f/,iv 70icx,v7cc 'TTPOç àXXyiXouç ocyop&vûv. 
Av(rs70 ^' r/iXioçy rgrêXgcro è\ ipyov ' Ay^u.iojv. 6'j 

Vtov^ovzov h\ x,u70(, zXifflaÇi kcc) oop-ttov \\ov7o. 
N^êç ^' \k Ari[/.voio '7raPZ(7Ta(ra,V) ohov àyov{roih 
XloXXoti, 70CÇ T^oz'/jKîv '\yi<TonOyiç Y^vv/ioç, 
Tov p 'êTs;v;' 'Ti^<7ryÀ;j vtt '1^(tov( ttoi^juivi Xtt,ci)V.. 
'^ci)^\ç ê" 'Ar^s/^>j(r', ^Ayccf/jîfCf/oi/i zcc) jMgvêXaj*^, 70 

A.a)}tsv 'î'/j(roviè'/jç àyîf/^si/ f/Aûvy yiXioc f^è7^a, ^ 

¥.VÛSV K^' OiVl^OV70 KU^)]K0lJL0iJV7SÇ ' Ay^CClOty 

' AXXoi pùv yocKKÔj, ciXXoi è' u'/ûcovi (ri^'/i^ofi 

' AXXoi èî pii/olç^ àXXoi è' ce,v7n(Ti (^cèO'a'iVi 

"AXXoi è' àvh^oLTo^io'ffi' 7iôèv7o è\ èulrcc ûccXeiocv. 7.5 

Tlotvvôy^toi f/Àv 'i-ntTcc Ka^yiK0fK,ôav7îç ' Ayccioi 

Ao(,lVUi/70i T^^âJêÇ è\ }Ca7à '7C70XiV rio è'^riKOV^OI. 
UuVVUyiOÇ è& (r(piV KCX,X,Cl f/,^èé70 f/,y]7li7CC XèVÇ, 

Zf/^SPOoiXio, K7V'7rict)v' 7ov; oz yXoj^ov oèoç îj^e;. 

0<Vov ^' g» èsrccoijv ya^cchiç yiovy ovoî 7ig è7Xy} 80 128 OMHPOY IAIAA02 H'. TH2 

'OMHPOT 'IAIAA02 

'PA-^-OAIA, 0'. 

Qtircc, êiZv eiyûpii, Tpauv x-paroç, F.ktooc; iuvo?. 

^ AxpoTa,T>] }co^v<pri TroKvosi^âôoç OvXvf/.'Troto' 
A.vroç hi. (r<p àyo^èvéy ûsoi o v'âo '^uvtsç cckovov 

' OÇp êiVfy, TCt (À,è ôvf/,oç ivi (rryiûs(r(ri Kz'kivîi. 
M^re riç ovv ôriXètct, êeoç roys, ijy/\Ti nç a,^(yr,Vi 
U&ipocrco èiaxi^ffui è^ov è%o;' ctXÀ* âf/,cc Tuvreç 
A.iv&tT, o(p^a, TU^icrrcc rè7\iV7r,<Tût) rocàs ïpyu. 
^C)v è' àv lycûv à-TTccvivôè ôîoov èêiXovTcx. vor,(roj jo 

'Y.XÔùvr\ rj '^V^ojio'ffiv k^j^yiy^îv, ti Aavao7(ri, 
TlXr,yé(ç ou KUTU KOirfjLOv èXèua-STCCi (JvKvf^-Trûi/di' 

Jrl f/.iv èAojv pi\^co gç 1 ccpTupov f]spoèvrcCi 

TjjXè f^a.X\ "riyj^ (^aôitTrov v-tco "xêovôç Icti (èîpiûpovy 

Y.\iêcx. cno'/i^êiui re 'kvJmi koc) ^uXxéoç ovèoçj 15 OAIHPOY lAIAAOI 0'. 129 

toffffov ivspû 'At'èsctj, ocrov où^avoç gcr' à^ro yotîrjç' 
Yvnjir&T ixiiff t ocrov sle^i êscov jcctoricro; ccTràvrcov. 
E;'^ ùyi, 9rsipyj<rcx,(râs âso), ïvoc siûsrs Trccvre;^ 
^iiorjv •^i^^va'iirjv gf ov^avoêev K^SfA,cx,(rciV7iç, 
HuvTiç è l^â'TrTSO'êé ôio)y 'zôia-ocî re êsûctvoci' 2(i) 

AXK oùfC àv \pv(jcti7 sf ovpa.voêiv TrioiovSs 
"Zjjjv vTrccTov i/jfi(rTcop\ ovd' ù ^^àXcc -TroWà kcc^oitî* 
AXX' OTS ^7] icoù iyci) Tpoip^ûjv îêsKotf/^i l^vff(Tai, 
Ayr^ Jiîv ycci'/j ipva-ccifjC y ocvT^ re ûuXâ(r(rri' 
'^êi^riv f/^sv Ksv ï'^siTU TSèp) piov i.'vXvfCTroio 25 

A'/i(r(x,ip(,'/jv' rà ^s k ocv7& fÂ&TrjO^oi zûccvtcc yivoiTO. 
Tû(7<rov lyco nrs^i r sif/À âêuvy zffspt t elfA, ocuôptu'roj»* 

* ilg i(()a,ô ' 01 à^oc rûâuTiç ocktjv iyîvovro (ricaTriy 
yivôov à,ya(T(rcx,t/jZvoi yi^où^rx ya.^ z^u7s^&>ç ccyopzvffîv, 
'Oi/^g ^g ^7] f/jZrUi'7r& ôèà yXavKOj-Triç 'Aûriv?]' 30 

*n îsrarg^ Tif/LiTè^iy K^ov;^;?, vzûc(>tz k^ziovtuv^ 
Ey vv xoc) r/U^uç tèa^èv, o toi cûévoç ovk iTTisizrov 

AXX g^M.TJ7; AocyaâJv oXo(pv^o^iff cci^f/^rirâcovy 
Oi Kiv 07] KccKOv oiTOv àvocTrXrjO'uvTëç oXmvtcc(, 
'AXX' t]Toi tôoXif/^ov [/jîv cc(pz^oy^iô ^ a)ç (tv xèXsvsiç 25 
BoyX;jv ê" 'A^yèioiç v7roê}^(rof/.è^ y rjTiç ovrifftiy 

Clç [JL>yi zsccvTcç, ôXcovTcciy oôv(ra-D(,f/,ivoio rsolo. 

T/jv §" i7nf^sièri(ra; r^r^otncp'/i vsÇfsXj^ys^îroi, Xsvç' 
&a^(rsi. li^iToyèvêicCi (piXov rezog. ou vu ti ôvfx,a 
ïl^oip^ovi f/,vôéof^oct' iÔ'iXœ èi rot t^tioç Sivoci. ^'^ 

* Oç st-TTeuVy yT' ()'^ss-(pi Tirua-KèTO ya.Xzo'Xo^ iTTraj 

ClKUTTîTO-y y^pU(Tiri(nv S^él07](ri KOfJt.OiJVTe. 

'X.^utrov auToç ïèuvs rvèPi "v^po'h yivTO o 'if/LU(rûXriv 
X.^u(rs{r]v, ëuTuzrovy îou è' iTéjSriG'ëro h!<p^ouy 
Matmlg ^' gXactf* roj ^' ùuk cciKovTZ ■^ir'îo'ôriv ^^ 

yit(r<rr;yuç yociTjç tî kcc) oupocvou àffTè^osvroç. 

lo7]v ^' Ïkocvs ■zôo}.V7r;^a,}iocy ^vjjrg^ct ôri^uvy 
Tcc^ya^ûVy 'ivêcc êi oi Tèfjcèvoçy [ocof/^oç 7è êvniiç. 

Ev^' tTTovç 'iffTTiffi Tsurrip ûcv^pm n ûscov rsy 

Avcruç g| o'^îuvy Kccrà, ^' ^g^a tsouXuv ïy^iviv. ^q 130 OMHPOY lAIAAOS 0'. 

Avroç iv Ko^vCprjffi Kaôîl^ero zvèeV yuimt 
h.i(ro^ûcov T^cjcov n t^oXiv /cai vr,ccç * Kyjx.iuv. 

Pt/xÇia, Karà KXiiTiuçy a'TCo V avtov ôi>jpr,(r<rovto, 
Tpojsç uùû' ZTîoaùzv ccvcc 7rro7^iv O'TrXi^ovro 55 

"K^siol àyccyKociyiy nr^ù r& •^uiocov Koi -tt^o yvvcciKÙv. 
Tl^a-oci aiyvvvTù wvXui, kx, 'i<rcrvro "kaoçi 

Ylè^Ql ê , iTr-TT^iÇ 71' TOXVÇ O^VfAUyOOÇ OPCOPil. 

C); ô ôrè hi] p îç X,Ci>^ov èvcc ^vviOVTSç iKovro, go 

2yy p îfBay.ov pivovçj trvv è' îyy^êoc, xcx) f/,îvs àv^puv 
'KccXzsoêMofiXcou' ccrap ùo'Tnosç hfJt^ÇaXoîffccci 
"EcrX^jvr' kWyfk'/iffi' ToXvç oovy^ccyooç ô^co^a' 
'Ey^a^' Kf/J olf/^coyyj n kcci zv^ûùKyi 'ïtiXiv àt/èpct/Vt 
'CxX'J^rojy rg xot) oXXvf^Sf/cov' pu o atf/^UTt yaïcc. 6» 

'''HW/OÇ ^' 'HgX«3Ç fJLiCOV ÙV^CCVOV CCf/^(pi(Bè(3rifCSli 
Ka/ T07£ è^ ygX)(Til(X, TvKTrj^ iTiTCCtVS ToiXavTcc, 
'Kv ^' îTlêsi hvO ZTjOi rCCi'TlXiyèûÇ ûaVCCTOlOi 70 

'^rpùjuv ô 'iTT'TTohci.^MV Ku) ' Ay^aicov ycû.Koy^nmm' 

Al (JAv Wy^aïuv XTJ^éÇ I'tt) yùovi T^ovXv/SoréiP'/j 
'K^scûrju' '^V^ojcov ^2 îT^Oi ov^ccvov zv^vv ôle^âev, 

AÙtoç è' i^"\hr,ç pt.zykX' iKTv-in, hccioyjîvov h\ 75 

^YIki (TiXccç y^TOf, XuQv 'Ay^cciuiv' ot è\ i^ovtsç 
Qocpt.f^'/j'roiv, zoù '7ra,VTCx,ç Ùto y^Xco^ov èscç èîXsv. 
"JL'J ovT ''ihopLiVivç 7Xrj l^i[^->vziVi ovT AyccfCifjt.va}Vi 
OvTS èu A'/ocvTêç fJbei/£T7]v, ôéPa,7rovT&ç ' A^rjoç» 
"S'îa-Tu^ (5' oloç îfJt^ipt^ve Té^rii/ioç, ov^oç * Ayonuvy yo 

OiV; iKcaVf kX'X ix-roj z-tÛoztù' tov (BâXev lu 
AIo^ ''AXèlav^^oç, 'RXivr;g Troffiç y]'jx.of^Oio, 
"AxeT^v Ka.zy.opv<priVi oêi rs ■w^c^tcci 7^iyiç itcttcov 
K^ccvio) \(j(,vî(pv(x.(Tiy ^(iXiir7a, es k(x.i^iov ècr/f. 
* AXyrjffKç è' àvsTaXro, (BiXog è' ilç lyx,i(paXc,v eu, 85 OMHPOr IAIAA02 0'. 131 

0(pp^ yipm iXToio 'Trapj^o^iccç ot,xira,(À,vî 
liXÛov àv ico^f/^ov) êpucruv riv^oyov Çiopiovrzç 

'KzTO^CC' Kdl vu K,iV ivô Ô yi^COV C6T0 ûvf/yOV oXiffCTiVi 9() 

E; (J^rj a,^ o|y vori(TZ (Bo'/iv àyccêoç AfOfUy^èyjç' 
^[/jt^hccX'zov è' \(Bori(nVi Itot^vvmv 'Oèua-rjoc' 

Aïoyèusç Aaepnocorj, '^oXuf/,'/]^av' 'O^va-ffèv, 
Tiri (psuynçy f/,èrà vcora (SccXcov^ kkkoç ùçy \v oy^iXo) ; 
'M.ririç TOI ÇèvyMTi f/uiru^^ivco \v ho^v '^rj^rj- 95 

s\XXoc f/^îv'i oCp^DC yî^ovTOç àTM<rof^iv ccypiov ôcf^poc. 
flç è(pocT' o'jo èffccKouarè 'xoXvtXuç èloç 'Oêv(r(riuç, 
'AXXa Tôoc^rii^s KoiXaç st; vJjaç ' h-yja^im. 
Tvèsièriç è\ avTOç org^ kcov, T^^of^â^OKriv If^i^ôrj' 
2r^ os zst^otÛ Wircov ^}]Xyiicc^cco y'épovroç, 100 

Ka; f/,}u (pojVT^ffuç iitia, TtriPOivrcÀ, 7ZPoa"/;6êoc' 

Ti yspov, 71 iJjccXct è'/i Ci Vînt nloùiffi (JuoLyriToùi 
2^ ^s /3/;î xiXvra.ii yj^Xzxov èe cri yT^^ocç OTrocl^Si' 
'HTêoctfor èî vv TOI êsoa,7rcoVi (Bpudaç hî toi Triroi. 
'AXX' ccy y èf/^cov oyiuv èTtilS^séo, oÇiocx, iè'/]cci 5 

O/o; X^J/o; 'cTr^roii iTria-Tccf/^èvot Trèoioio 
K^cciTvà f/,ocX' ïvûcc '4.0,) ivâoc èiM;cèf^£v rjèl ÇîfBscêocij 
Oyç '^or' «t' Aiv&iUi/ lXof/,'/]u f/.^crco^z (po(2oio. 

LOUTCO lÀ,iV ôipCCTTOVTè }iÛf/,élTCt)l/' TOJOi OS VOJl 

Tpûj(r)v \<p "ix-xo^cc^oiç lôuvof/yèii, ôçi^oc zcù ' Kztûj^ 10 

E/Vsrcc/, Si KoCi if/^ov hop'j f/yocivirai lu '77.u7^ufj'jr,a'(v. 
' Oç è(p<XT' O'JO à-Triû'/jiTc Tsp'/jVio; it-otoc 'Nicrrjoo. 
^&(rTOPiccç UjZv i'iniô i'ttttovç ûs^â-yrovTS KOf/^&irrjv 
"l(pêif/,oi ^ôèvéXoç Té zcù 'Ev^VfjOiècoi/ kyoc'TrrjVdi^. 
Toj è' elç à^^orz^u Atof^?ièioç a^f/,o!,rcx. (oriTT^v* 15 

'^îo'Tcop è' Iv y^iiPi(Tci Xa,(ù rjvicc (poiviKOîVTUy 
Ma<rr;fg ^' 'l'TTTTovçy tcc^o, ^ "Ekto^oç à.yyji yivovTû. 
Toy ^' iôùç f/,èf/,CCCJTOÇ àpcovTKTS Tvèioç v'ioç' 
Koti Tov f/Av p ci(pày.^ocpTiv' n yjvio^ov ûe^ccTrovTcCy 

TlOV VTn^ôvf/^OV Q}^(2uÎ0Vy ''llviOTijoCy 20 

'iTTraiv rivi' ïy^ovrccy /3aXe crrriâoç Tcc^a, fLoccpt/' 

' HpiTTè ef O^iCOV, VTripurjG-CCV Oi ol iTCTtOl 132 OMHPOr lAlAAOS 0'. 

'ClKUTTOûéç' rov a.'jôi Xvêrj "^o^^ rs yAvoç tz, 
"Kkto^o, 5' oùvov ôi,^oç vuKCcas (p^îvaç rivioy^oio* 

l\£Ï(rôcCl' 5' ^VtO^Oi/ l^iôèTTî Ô^CC(rVVi Ovè' âV ÏTi or]v 

"Kvûoc KS "koiyoç îjjvy }tai àjO-^^ava ï^ya, yivovro. 30 
Ka/ vv xz ffriJcaffôzv zura IXiov^ rjurs oc^veçj 
Ei jO-^ â^' ôfu vor!(re 'TTocrri^ ccvo^cov rz èzuv rz* 
'BpovT/jffccç è' ci^cc èèivov, ccÇitJk' à^yijrci KS^ocvyov, 
Ivcc^ èz '^^ôffff 'iTTuv Aio[À>rièsoç ijxz ^ccf/.ôc^z' 
Azir); è\ (pXol co^ro ôzziov }caiofÀ,zvo(0' 35 

Tù ^' ï'TrTûo ozicooiTZ Kara'TrTYjTïiv vt: oy^Z(r(pi' 
Nsirropa zk yjiioctiv (pvyov rivia (riya.Xozvru' 
Azlcrz ^' oy zv êvfjba, Aiof^rièzcc èz '7r^o<rzzi'^z' 

'Vvèzièrii àyz è' ccùrz <pô(èovh zyj (/.ctivvy^cx.ç I'tttovç' 
'H où yiyva)(TKZiÇy toi zk Aïoç ovy^ ZTzr àXxf] ; 40 

Nyv f/,z vyà^ tovtm K^ovièi^ç Xzvç xvèoç o'zcc^zt 
'îiTlfjuzpov, vcrè^ov uvrz zoci '/jfjuv, ut » zÔiXri<ri^ 
Auffzi' oivri^ hz Kzv ovri Atoç i/ôov ét^u^otiTOy 
Oy^g f/^ocX' i<pûtf/,oç' Z'TTZi'/i -roXu Çfzorz^oç zcri. 

Toj/ ^' TiCÀ,zi(Bzr Z'TTZira, (^or,v àyuûoç AiofÂ,^07jç* 45 

Nai è^ raurd yz tu^^toc, yzpov, xocrcc y^ol^ccv zzixzç' 
'AXXà roè' ûc'tvov ùyoq x^u^ij^v xoù ûvf/.oif Ixâvzt' 
"EéKTco^ yâg zâOTZ (priffZh zv) '^V^ûza-ff ocyo^zvcovy 
Tvèiièrjç vx ZfJLzïo <po(2zuf/,zvoç ïxzro vrjccç. 
' Clç -TTor àxziXrio'zi' totz f/,ot yjtvoi zv^zloc yècuv. 50 

'^Vov ^ riyuzl^zr 'zTZiroi Tz^nvioç Ittotu 'SzirrcoP' 
"Clf/,01) Tu$zoç vtz oatip^ovoçiy olov Ïzittzç. 
l^'/'prz^ yâ^ (T * ExT(t)^ yz xaxov xcù ccvocXxiOcc Çyia-Zh 
AXX' ov TZig'OVTOit '^Vpcozç xoù Accpèocvimzçj 
Ka< "^V^ûjuv cCKoyoi ^zyxôù^ojv oLa-Tria-racoVi 55 

Tuuv zv xovîi](n (3âXzç ûoiXz^ovç '7rcx,^ocxoÎ7Uç. 

Q,ç oc^oc <pajvri(ruç Çvyocèè t^cctz ^ûvvyjxç, iwovç, 

AÙTiÇ àv la)^fA,6v* Z-TTÏ Fz 'YpUZÇ TZ xcù "VxTCt}^ OMHPOr lAIAAOr 0'. 1 33 

ilX/îî ês(r'7re'riri fBêXsct, a-rovoèvrcc "yiovro. 
Ta* ^' st; f/^cipc^ov âvfTs f/Ayuç xo^vûaioXoç Eifcrcop. igo 
Vvèsiêrii 9rBo) (à,iv <n rîov /^ccvufi) rctyJj'Kui'Koi 

Nfi' ôè ff kriy^ritrovtTi' yvvocizoç ùp ctvr) nru^o. 

' Eppè, KOCfcri yXyjvrjj zzszi ovxy e'i^avroç g^sTo, 

Ylù^yœv rjf^èTi^cou izâi^yiffictiy ovè\ yvvouKaç q^ 

' Afg/ç Iv vriiffffi' Tffct^oç rot èocif/^ovcx, èMcroo. 

"Clç (pocTO' Xl»$£;^;jç ^g ^(dvèi^cc f^s^u^fj^t^ev, 
lîffTffovç TS cr^î'^l'cci, x-oct iPocvrifBiov ^a.yjc.(TOt.(rêa.i, 
T^;ç jO-gv f/^i^fjcri^i^s fCDcrà (p^ivcc x,où xocrà êvf^oV 
Tfiç â^' àzcr' 'lociiMV o^zu)/ ktiiVî ^jjr^sra Zgyç, 70 

TpoiJSÇi xcci Avxiûiy xct) Ado^avoi ccyyja.ccyjiwoi'ii 
'Avg^Êç gcrg, (piXûi, (JL,vri<Tcx,<TÔi h\ êou^tèoç ccXxri^. 
TiyvûjffXûi) o\ 071 UyOi TSpoÇpûJV xarivèvffz K^oviC'jv 75 

^ixrjv xoCi f/jïycc xvooç, àràp Accvccolffi yi vsrifjua,. 

N^W/O/, 01 CC^CC 07} Tccèè TUyiCC f^rjyV.VOCOVTOy 

'AjSx^;^^', ov^èvôa-ùû^a' râ^ ov f/aèi/oç à(Juov g^yfg** 

' \.TSVfOl hi pèCC TCC(ppOV VTffSpêo^iOVTOCl 0OVXT71V. 

'AXX' OTS xev èri vyjV(yïv l-nr) yXuÇv^^jo'i ysvojf/.oi,i, 80 

^VJJf^OCrVVî] TIÇ ilZllTCt ■ÛTV^OÇ O^ÏOIO yèVi(rôci}y 
'Q,Ç TSVo) VÎJUÇ iVlTS^^ffU, X7HVC0 Oi XCc) aVTOVÇ 

'A^ysiovç Tapa vy,v<r)vf o(,Tv^oy.ivovç vtso xutzvco, 

*Oç tizffct/Vi fsrz^oiff-iv èxèxXsTO, <p(k)r/](nv rè' 
Ha^^g rg, xot) (TV Iloècc^ys, xoù Wêrn, Aoi(jLz<7i tz ois, 

NyV fJl^Ot 71JV XOf/^iOl^» DLTSOTtVîTOVi hv (/.dXo, TffoXX'/JV 86 

' Avè^oftoi^j^i êvyocTrio f^eyaX'^TO^oç 'Hsricovoçy 
"Tfuv Tffà^ m^oTi^oiffi f/.sXi(p^ovcc isv^ov eôrjxsv, 
Oivov T iyx&^DC(r(x,(roc miuv, on ôvf^oç ccveoyoh 
' H g^o), oç rsi^ o'i êccXè^oç -sroo-iç svy^ofjiui èlvcci. 90 

'AXX' \<po[Â,a,P7iïrùv xoù a-ûrevèsTov, o(p^a, \a,^coi/,if 
'Aa-r/ècc Ngo'ro^gjj»', Trjç vvv xXioç ov^ocvov ixa, 
ïlacoc)/ y^^vffî'iYiv 'if^ivoc^i, xcx.vôva.ç rg xa,i avTTjV 
Ayrà^ «t* ufAotiv Aiofji,ri^eoç iTTCouf/^oiOi 134 OiMHPOT IAIAA02 ©'. 

AaiOûcXeov ôco^rixccy tov "HÇaKTToç 7cûfJL,z nvy^uv. 195 

Clç 'z<pcir ivy^o[jt,îvoç' vè(JAa-r,(Ti Oi Trorvia,' ll^-/it 
^i'iffuro h' Sii/) ôoovuy sKèXi^è è\ ^cckpov "OXv^^'xov' 
l^cci pcx, ïlo<nioa,aji/a, ^iyuv êiov, uvriov r/jècc' ^00 

Ti -roTrôi, 'Ei'toff'/^a/ èvov(rÔivîÇy ovh\ vu (To'i tsîp 
' OXX'jyAvCOV A,CCVO(.l>JI/ oXoipU^ëTCCi lu (ppidi ûvuJjç ; 
0< o'i roi &îç 'YJKiKriv re zoc) Alyccg hco^^ ùvdyovo'i 
IToXXa r£ Kcù y^uoUvrcc' tv Oè (r(pitri (oovXeo i/ixrjv. 
E<Vgp yâ^ yS zêi7^0i[À,iVi otroi AccvoLoïciv upcoyoïy 5 

Avrov K ivô' ûCKccyoïTù Kuûrji/^suoç oioç ïv "l^rj. 

Ty;v ^s f/Ay oyèr,(Tcc<; ■7r^0(rè(P'/] K^ilm 'l^voffiyôuv' 
H^jj ccTrTOZTirîÇi tûoIov tov f/.vûov ïn-xiç 'y 
Ç)vK ot.v lyuy îû&Xoi^i^i^ A;;' K.^ovicifvi f/,a,y^£a'ôûct 10 

'H/Xîocg rovç ctXXovç, ZTSurj tsoXv Çuprepog Iffriv, 

^ Clç q\ f/.2v roiuvTU zs^oç ù,XXr,7^ovç àyopevov. 
Il m ^' o(rov ex. vriuv cczso Trv^yov rcc-^poç \ipyZi 
YiXriêîv (i[^a)ç 'izsTÂfuv n Koù ccvo^av a.(rrsi(rrcc(/)v 
^iXouAv&jV èiXii 02 ôûo) ocroiXcc'j'roç "A.pr,i 15 

"^KTcop Upiuf/^ioriç, OTè 01 Zgyç y.vihog ïècoKg' 
Ka/ ^y «' gvssr^jjff's ■ttv^i ktjXîùj v?,a,ç ucccçy 
E< |a<;î £77) (p^sc} ôr^yS Wyoc^i^vovi 7sôryiot."Yipr\y 

AvTiî) TffOlwVVtrUVTi, êûMÇ OT^VVUi Kycciovç. 

B^ hvui voc^o^ TS KXicriccç }cai vriaç ' AyociuV) 0.0 

Uo^Çv^eûv f^iyoc cpoc^oç èy^uv îv yjîi^i 'rocy^siyj- 
2r^ è' Itt 'O^ycfl-jjoç f^ByoiKTire't ht^'i fJt^sXocivT^y 
' H. p^ iv [JA(T(rot.7C») iffKiy yiyo^Mi^iv àfjt.cpoTèocoo's, 
'Hf/^iv è-ûT AîocvToç y^Xi<ri7;ç '^reXccfji.uviccèotûy 
'H^' £z«r' ' Ay^i'AXfjoÇi Tot p" \<Tyjx.Tcx, vtjocç l'icccç 25 

lEilpu(rocv, rivopzyj 'ttio'vvoi kui Kcx,Prii yzipùjv 
'Hycs ^a hiocTS^v(noVi Aavuolfft yèyojvug' 

Al^cijçy ' Apyzïoh KCX.K iXîyy^écc, iièoç ccyr/To), 
llrj îf^ccv zvy^aXa,}, oTi hri (papuev eivai oc^ia-TOi' 
* Aç, o-TTOT lu ArjfAvuy Kivzccvy^iiç riyo^daffôii ' 30 OMHPOT IAIAA02 ©'. 135 

YjffôovTSç r.o'za, Tzo'ky^cc (Bomv o^ôoK^octpcca>Vy 
Uivovreç xpyirrjpccç îT«iarTè<pzccç oh'oio, 
T^uûjv œvff Ikcctûv n oi7ix,o(riO'jv re i}co(,a'roç 

Zsy TvKTîPi V po^ riy r/dr; vzsè^yAviav IBcx,(riXrjuv 
Tîjo àrri ûocfrocç, acci fjuiv f/^S'yu kvooç cc7v7jvpcx,ç ; 
Ov fjoiv drj TsroTi (P'/içM rsov TôS^iKccXkîOi. jSuf^ou 
N^îi' TsoXv/cX^'ihi -ra^ûJîf^iVy ïvûaès Vppuv 
AXX' zm rsôiffi (èouv ^yjtfjOv xoci f/^ijoi' 'acrjcc, 4q 

AXXcc, Zsy, 700S T^ip fj^oi ZTcrApririvov iikoojp' 
AvTouç OY} wsp 'icc(Tov ùusKÇfvyîSiv zu) ccKv^ai, 
M;îo ourco 'V^uza-a-iv icx, dci(JL>vccarôc<,i ^ Ay^cciovç. 

Clç (pdro' Tov h\ TvDCTti^ oXo(pv^a.ro h^z^vyiovTcc' 45 
Neycg ^2 ol Xaov (Toqv 'z^iJuivccit ovd' oczo'kia'ôcci. 

AvTDtOC h' oÙSTOf r,X,Zi TèXilOTarOV "TTiTZriVOOV^ 

Ns|S^ov \yo\iT ovvysara-h tskoç lXd(poio rocy^sirjç' 

ricc^ ^s Aïoç ^a)f/,â) TTS^uocXXu Kccl2(2aXs vîjBpoVi 

Rvêûc '7rûcvofÀ<paioj 'Lyjvi pi(^è(rKov Ayaioi. 50 

O; ûjç ovv ù^ovû , OT a^' iK Aioç rXvûsv ôpvtçj 
M.ôiXXov £t} T^uîffiri ûooov, pcvritrocvro Sï y^d^f^yjç. 

' EiVÛ' OVTtÇ TTPOTiOOÇ Aai/OCCiJV, 'ÏÏOXXùJV TêO iOVTCOV, 

"Ev^ocTO Tyds/occo 'Troipog (ry^sf^si) coKiaç l'JTTTovçy 
Toc<ppov T è^sXcitrocii kou zvocuTifBioy f/^ccy^i(rex,(rûcci' 55 

Wxxà> ToXv 'TTpojroç '^F^mcov èXsv ccvô^cx, KO^vcrrjVy 
^pa^Oiûviè'/^v' Ayz?^ocov. ^iv (pùyaûz T^d-rév '/'Tr-rovg' 

"flf/^cov f/jîffffïi'yvç, ètà è\ (Trriêzff^piv iXaca-zV 

Tov ^s /xsV ' Ar^s7^a;, ' Ayufjtjifjuvm zcù MgfêXaof 

'Yoïffl ^' gT' Aia,V7iÇy êoVOlV iTlèif^iVOl kXkt^V 
'T^0Î(Ti ^' gV ^lèofA/ëVSVÇy XOc) OTCCUV 'loOf/^èVyjoÇ 

M-i^^tovriÇy ùrâXavTGç ^Rvvcûvioj àvôosiÇovrri' 

Toïc'i h' gçr' 'Ë,v^v'7rvXoçy Eya/,a/Ovoç dyXrxoç, vioç' q-, 

TiVK^oç b' ghc<,70i ^XÔs, 'Tta.xUrayo^ ro^cc rtrcAiycov J3(i OMHPOT lAlAAOZ 0' 

2t5î h' âV UT A/«)/ro$ c&rfcsi TsXaf/yOovidiootû, 

Bcj2XriKSi, f/AU OtÙûl TTitTCiJV OLTtù Ûvf/^OV oXlffCiV, 

Avràp 6 ccÙTiç iui', "zàiç uç vtto (/.r/Ti^ay dvcusv 270 
E,<ç A'/avâ ' èi (xiv (TO'.xii K^v'TrrccffKi Çœnvu. 
' Ei/ôcc riva, w^œTov Tpùjmv g/.s TiUKooç ùfcùf/^cjv ; 
'Opa-'iXcyov fjuîv rs^ùira., zcu ' O^/javov, '/jè' '0(pgXê<rr;îi/, 
A.UiT0P0C rs, IL^oyAOv ts, koci ccvriêiov Kvx,o<povrr}Vi 75 
Kaî TioXvaifJLOvihyiv 'A,<AOTaova, ica,) MsXcct/tTTOVy 
ïldvTUç \'7rct(j(rvrîpovi; TîiXccffZ y^êon TsovXvporupri. 
Xoc ^ê l^ùjv yriô^tnv oivocî, àvè^ôHu ' Ayocf/^èf/^vm, 
Vo^ov Ùto KPUTêpov Tpuuv oXîKOVTOc ÇccXcc/yuç' 
2r5î èî TTUP avTOP tnjv, Kai f/,iv -tt^oç f/^vûov 'hitts. so 

Tèvx^e, (piXri x,z<pccX7iy TsKctf/^uviS) Koi^uvi Xocôjvy 
BotÂ?^' ovTMÇi alicev ri (poojg ùkccvcf.oicri yivriaiy 
Tiarpl Tî (TU "TsXocf/MVh c' zr^sÇie tutÔou èovra, 

Kui ffîy Voêo'J ItiP îùVTCX,y ZOlJACffClTO CO iVl o'iK&J' 

'^ToVy KO.) TT^Xoû' iôvra.y lvx7^.siriç i'?ri(2)j(rûv' 85 

2o< à lyu) gfg^gû;, ooç zcci TèTêXêcyAvov i(Trccr 

A'iKèv fJt^ot hâ'/j Zsiî? r cùyîoyoç Koà ^ Aôrivyj 

''\Xiov g|aX«Ta|a< zvzriyAvov 'XToXnêpovy 

XlpcoTCtj roi f/.ir s^-s 74:^&(r(2^'iov ev ^g^; êviffUy 

' H r^î'ïïoh'y r}ï hvo) 'Iit'tcovç a,vroï<riv oy^ior^iVy go 

'Hg ywoCiy^y ri Kiv roi ôf/^ov Xî^oç i](ro(.vcc(^a.ivoi. 

'ArPéiorj KuûKrrey ri ^g (TTrëudovra, ko,) uhrov 
Or^uvèiç ; ov f/^èv roty offri èvfocf^iç ys -TiocpKrriy 
Tlccvoy^ccr àXX î^ où T^ori'lXiov co(rcx.fjLêff ccvrovç 93 
'E;t rou orj ro^OKTi èeôsyyîi/oç avhpocç Ivuîpu, 
\jKru 07j '^^oir,xcc rocvvyXco^ivaç oi<rrovçy 
Tidureç è' \v y^^ot Tsriyèiv ' A^r,ièoMV cciÇ^^ùfV' 
'^Vovrov è' ou èvvccfjccci /2u}Jziv }cu>u X'jffffjjrîi^oc.. 

'l: pK, Kui àXXov hiirrov cx.'xo v&vnri<piv iuXXbv 300 
Rxro^oç ocvrix^Uy /SaXènv h l 'Utc ôvf/joç' 
Ka< rov (a,vj p ct<p«^a^S-'* ^' cc[Jbvy.ovût. To^yvûtmK, OMHPOT lAIAAOS 0'. 13? 

TiOv Ivv Upiâf^oio, fcocTcc (TTijêûç (èccXiv la' 
Toi/ p si Iffvfjui^ôèv o'Tviof4,îv7j rexê f/,yir7}^j 
}\ccXr] ¥ia(rTia.ii£iout èif/,/x,ç eiHv7cc êirjo-i. 305 

ILcc^Trâj (^piôo[/^ivrii vori^rrî rs èio(.^iv^(rtv' 

TiSUXPOg ^' ÛXXôV OKTTOV CtTû viv^ri(pi)> îccXXêv 
' KktOOOÇ OCVTlK^Vi (^OcXîZlV Ô& ê ISTO Ôof/.OÇ. 10 

AàX' oyè Koï rp& àj^apTî' zffcc^&(r(pri'Ks ya,^ AtoXXuv' 

AX>.' ' Ap^é-TTToXSf/yOP, Ô^CCffVV Y^KTO^OÇ Tt'/ lOyjl^Cly 
'îèf^SVOV TToKiÇCOi/ÔS, fBccXS aTr,Û0Ç 'TTOt^à f/^ocÇov 

'Q-kÙtTO^îç' 70V è' CCvâi },60?1 "^V^^rj Ti fJAVOÇ 71. Î5 

"JE«ro^« ^' cl\vOv oc^oç zûvzœrrz (pozvccç ^vio^oiû' 

Tof fJUiV êîTg^r'' ilOCCê, ZOCl OC'^VVyAVOÇ Ti^ i7ai^ov' 

K^efB^iovrj'j è îKîXêVG-év àèzXÇièov, l'vyvg io)/7a, 

A.V70Ç h' IK è^Kp^OlO yjXyMA ûûOS 7vaU.(pCCfO0OV7OÇ 20 

B^ è' lûuç TsuKPOV (SuX&èiv OS ï ôvfjucç ocvuyn. 
'Hro/ (J^iv <pa,pi7pr,g sfa/Xero "TriKpov oi(r7ûv, 

Ç)7}X,t O Itt) VîVprj' 70V av TtO^vôot.lo'kOÇ ' YjK7C0P 

A.V îPvoii7Uy Tot,^ ùy^ùv, oôi xXr^iç, cx,7coipyii 95 

A.hyivoi, 7Z (r7riôoç rs, [/.àXiffra èi kuipiov g^rr/, 

T^ p' €t/ 01 IÀ,îlÀ>a,0J7(X, (SccXsV yJôct) OKpiOiV7l' 

'Ptj^s hl oi vsu^rjv vu^KTiffi hi ^i)^ îTr) zoc^râ. 

2rîj Oè yvv^ l^i-Trojv, rofoi/ o& 01 \k'XI(ti yj^piç, 

Aîocç où/C àyÀXriffZ iCUffiyvriToio nréffovroçy 30 

'AXhu ôioov TTS^ifByij xai 01 (rot,Koç à,u.(pèKâ'kv\l/e. 

ToV jXfV iXilff V7roèuV7è èvOi) îptri^êÇ è7CX,7p0li 
^VjKl(T7iVÇ,y 'Y^yiOtO TCClÇy KC/A ôloç AXo.O'TCi)^, 

N^aç Iw) yXa(pvpàç <pè^i7riv fBa^èoc (rTS]/a.yov7a.» 

VV\^ è' CCÙ71Ç TpCOiTffiV ' OXvy.Tioç iv f/Avoç ù^ffiv. 35 
O/ d' lôvç 7ûi<p^oio (2a,ôei/iç ùffav ' Ayctiovç' 

KxTCU^ è' IV 'X^U70lffi iûiy (rûivSi jSXèf^èUiVCJV, 

T us OMHPOT IAIAA02 H'. 

'O? ^' otî riç Te x,voi)v ffvoç ccy^iou r,z Xsovroç 

'ATrTrjTcci xarùTTia-ôz, 'tîoo'i 'ra.yjzffcri 'Tîî'Troiôcoçy 

^Icvioc rs yXovTO'jç t2, ïXtcrao^ivûv ts ooKévsi' 'hW 

I\tiv a'ro/crsiiMV rov o'Triara.Toy oi oz (pzpovTO. 

^svyovrzç, -ttoKXûi os occf/^v ';. ^oocov vzo ^^^^o'tvy 

'A.XXf,Xoi(ri TS KZK'koy^ivoiy ita,i ivoiffi êîoliri 

Topyovç of^^i'O-T iyjCKiv, ridi (2^oToXoiyov' A^rjoç. 

Tov; è\ l^ûvff èXîrjcrs ûsù XivkcoKi'joç, j ',^r,y 5;) 

^Çl TOTTOii oùyio^oio Aïog riKCÇy ovKsn vcoi 
^ OXkvU/ivciûv ù^ccvoLOiv KZKuàrj(roy^iô y vtrrciri'jv Tê^ ; 
or Kîv è/i x.ciKOv oiTûv cci/cx,'7r7^.-^<rcivrsç oXmptcc; 
^Avdpoç ivo; pixr}' ôi [/M^iviToci ovuîr kviTCTOùç, r,- 

"E»rû;o Ilpiccu.'ièrjÇy ko,) ôyj zcc'/cu, 'ttoXKu, zo^yi. 

Tr}v ccvTS '^oo/rèêiTi êscc yXcx.vzcd'Triç Aêr,y7}' 
Ka) Xlriv ovroç yi y.îi'og ûva,ov t oÀso-s^g, 
ILzofftv VTT 'A^ysi'jov Çêif^éi/oç Iv •Trctr^lhi yccir;' 
'AXXà 'TTOLT'/j^ ôvfJ(À)Ç (p^iff) [/.aivîTCCi OVK ccyaêr,<ny 60 

y^yjrXioçy aWv àXtr^oç, \(jmv f^ivim à'Trè^c^j&ug. 
Ovèi ri ràJv y'iy.vriTai, ot fy^ccXcc %-oXKaziç vlov 
Tbipùcjavov cTM'ca-zov vtt Y.vov(tÔyioç ùiêXœv. 
^Htû/ y^iv kXocUo-ks 'tt^oç ov^ccvùV ccvrcc^ èUA 'Lcvg 
Toj \7raXi^7]<rov<Tav h.'x oii^avoûèv Trooïc/JO^iv . 6.3 

Ei yào lyco rc'ès r,Oi Wi (p^ic] ':TSVKa7Jy.r,(Tivy 
Eyrg U.IV èig ' A'thao 'zvXd^-c/.o 'ïroovTrèyj-^iVy 
^Ef 'E'ss/Ssuç a^o'JTCC zuvoc (TTvyiPou 'Aïèao' 
OvK oiv v'^è^è(pi>yi ^rvyoç v^ccTog ui'ttoc paô^cc. 
Nùv 3' \(^i yXv (TTvyisi, QiTt^og è' il'^vv(rè (Bûu7.àgy 70 
"H o'i youmr txva-aSy fcu) iXKa,(3e )^ei§) ysvèiovy 
AifTCOfi^iv'/i TipiJrj(ra,i '' Ay^iXXjjoc 'tttoXitso^Ôûv. 
"ïl<r7Ui [jtjàvy OT oiv aùrs <plXnv^Xa,VKijTZiO(x, a-r,. OMHPOT lAIAAOS ©'. 139 

AXXCC (TV f/,èV VVV Vùj'i'v îTTiVTVè y^COVVyjXÇ ItiJZoOVÇ, 

' 0(pp'' oiv lyà, KocTocèvtroc Aïoç èoaov oùyio^oio, sT5 

E/' vûJt n.oiccf/,otû Taiç /iopvôocioXûç E/cr&)^ 

H. Tiç Kou T^^cocfjv Kopiéi x,vvaç rjO olmovç 

A'/jU,oij Koc] crccpzîo'a'i, 'Trio'cov i7r) vi^v(riv' z\'^^u,iot)v. &0 

' i7ç i(pa,T . ol^' à'^iêf-jm Ûéà XsvfccoXsvoç' Hp'/j. 
H fjLiv i'Toiy^ouuîvri ^^vfrixfA,7rv?cocç ïvrvsv l'TT'Trovç 
iri^rji 'TT^iO'fBa. êsà, ôvyôcTYiP ^iyaLhoio Kfovo/o. 

K.VTCCO Aûi^iccirj, fcovPf] Aïoç aiyioyjao^ 

YIsttKûv f/Àv yM.r'iyj.vzv iavov -Trccrpoç Itt ovôsiy 85 

HoiziXov, 6v p' œvTYj ivoiTi(Ta.rù zcCi ku^ja ^Sf<J''^'' 

'l\ 05 -^ircoi ii/0'j(ru, Aio; vz^iXriyèpiTao 
iBuy^S(riv iç •TrciXsf/.ov ôojorjCcsro oockpvob'/TO,. 

'Eç ^' û^^êo- (pXoysa, "zoa-) lèr,(raTo, Xâ^sro o sy^^o; 

IRpiûVi y-'Zycc, (mfBccooVi tÔj hcci/^vriTi (rrr/oiç àvooMV 
ii^ojûjv, r6ï(Ti n KoricrcTirai ofopif/.o'jrccr^ri, 91 

i l^rj o\ f/^âcmy; ôocuç \~ifjMAir àp 'iXTOvg' 

AvTOf/^ccTOCi oï TrvXcci f/yjKov ouoavoVi àg ï^ov ' i^scciy 

T^Ç èTlTirPUTTCCt f/,iyCi,Ç OVOûCVOÇ, OvXvf/.'TrOÇ TS} 

Tjj poc oi' tt.vicA.ojv Kzvr^7ivz>ti(x.g '^yji^ iTTrovg. 

\piv h orovvî y^PVffô-TrTiPO'j ccyysXzoutrav' 

' ^^yj.cr'^ ' ov yù^ Koû^a. (rwoiffoyAÔcx, Trroy^éf^ovàs. 4.00 

Tî^î yàp è^s^isoy 70 h\ Koà reTsXéo'u.ivov IcrTCct' 
YvU'j(ru) |6(/jt/ (r^Cfjïv vcp apu.cca'tv coKiccç t'/rzûvg' 
Avràg è èz of:ppov (BaAzoj, kcctoc ff clp^câtcc ù^co' 
Oy^2 Ksv i; ospccirov; -TrspiTèXXoyAvoug Iviocurovç 
EXxs o(,7raKÛr](ri(rôov, ci ks'j ^dpzST'/jffi zéPavi/og' 5 

' 0(pp i'il)] TXccUficJTuigy oT âv ù) ttoct^) f/,ccyyjTUi. 
''H^?j ovTi 70(rov vi[À,Z(ri^o[À,ûLiy oùh\ yoKov^ar 

A<8< yct^ yijOl îOuûéV iUlKXaV, rTl VOTlffO). 

'riç 'i(Ùa,T' è^To hV'l^ig àsXKoîffog ccyysXsovarcx.* 140 OMHPOT lAlAAOV 0' 

W^cuT^cri 02 TrvXrjffi tûoXvtttu^ùv OvXvf^ûroto 

Urj ^(xsfj(,cx,rov i ri (r<pa)iv svi (p^iff) fji,oc;vercci yjrop ; 
Ghx, icca, K^^ovioy/ç ïvccf/jvnf^îv 'Aoyéioia-iv. 

Tvicoasiv fjtjiv (T<pmv v(p oc^y^ocfriv Ùkîccç 'itttovç, 
Avràç £« OKp^ou pcckiiiVy -/cocrâ, ô' cLp^^citcc à^siv' 

Ovèî KiV èÇ ÛBicârOVÇ TTèOiréXXoyJl/OVÇ éVIUVTOVÇ 

' Kaks cfTiOXèriffitrèûVy cjl x.iv (j^a.p'Trrriori xspkvvoç' 

0(p^ ilè/jÇy TXuvK.a)7riÇi cr àv crZ zsrar^) f^oc^yjai' 20 
"H^?7 è ovri TOTov vzyAffl^îTaii ùvh\ yoXovra.r 
AU) ya^ o'i icijê&v zvifcXav m voftCrj. 
Wxxà (TX)y\ oÙpotoct'/], kvov àèèùçj et Irsov yî 
^ToXfcfiirsiç Atoç ocvTCC TsiXeo^iov syyoç àsï^oci. 

'H ysv U^' UÇ iWoVff àTTifBj^ '^OOUÇ ÙKi»' l^iç 25 

. AvTUP ' AôriVOCl^V H^;; '^f'ÛÇ yvôoV iSlTèV 

Ti rso'Troii ulyioyoïo Aioç rzzoç, ovKir iyuyî 
Nôi/ iôJi Aïoç ccvTOC) (3^or&ni hsKU, TTOXètJbl^eiV. 
lim àXXoç fûv àTO0Ôsi(rôiJi àXXoç ^£ (Biuraj 

"Oç KZ 7V^'^' KiïvOÇ 5ê, TOC U Cp^OVWV \v) ôvfJbU, 30 

T^coffî TZ zcc) Aavaoltri ^ixcc^îro), ùç Z'ïïizixkç. 

' liç ct^a (pci)vrt(Tcc(ru, 'TrocXiv rpzxi f/^cuvu^uç ittouç. 
Tr,(riv h^ ' Q,^oci yzv Xva-ccu KccXXiT^iyccç 'Ix'ttovç, 
Ka< rov<; (jCzv Kccrzd7](ra,v Itt ày(è^O(rlyj(ri KccTr'/jcriV 
"A^(Ji^uTcx, h' ixXivuv Tg'oç ImTicx, wa,y(pa<Jocovra,. 35 

Avra) èè y^^vffZOKTiv Itt) -/cXia-y^oïa-i /iuûi^ov 
M/7^' àXXoKTi ôzoïa-h (ptXov rsrirjf^zvcct rirop. 

Xevç S& wCCTrj^ ' ihriôzv zvr^oy^ov ôipycc kcci {-tt'X-ovç 

QvXvi^'TrOvhz hîiûKii ÔZOJV ^' g|/jt£rO êiOKOVÇ. 

Tiw 06 fcoù iT'^ovç y>zv Xvffz kXvtùç 'l£jVvo(riycnoçy 40 
"Aq^jCcto. à,(Àj l3ci)f/,o7(n riÔzi, zurcc Xlrcc ■v^iTCKrcruç. 
Aùroç Oê ^^^uo'Ziûv zx) êpovov zvovottcx, Lzvç 
E.(^èro, ru è' VTO Tsoffffi f/,zyuç uzXzyl^zr ' OXvfctiroç. 
Al oia.1 Aioç àf/,(p)ç ' Aôrjvalrj rz ko.) "Hf;? 
'îî<rût]v, oùoi ri y,iv 'TT^oo'zpuvzoVi obh' z^zovro' it OMHPOT IAIAA02 0'. 141 

Où f/jiv ô'/jv ■/,a,u>îTov yi ^^^-X/) '^^' Jcv^iavëipt] 
OKXvcroct T^^ùjaç, rola'i Korov a'ivov iôscrûs. 
TLccvTcoç, oîov îfcov yz (jlivoç kcx,i )^s7^sç ûotTroi, 450 

OuH, ûu fAS TPe'>l/éiciv, o(roi ûsot siff \v 'OXy^T^. 
^(puiv h\ 'TT^iv 7HÎO r^o[À,oç èKXafBè ^aî^i^oc yvi(x.t 

' Clàs yà,^ Êfê^êft) 70 es a&u TersXstrf^svov risv 
Gvx. àv î(p' v^iTZom oy^iuv, zsXriyîvTZ KZpccvva, ^^ 

A"^ iç' OXv^TTov 'i'/Ci<rôovj \v ccôuvccTuv èèoç Iffriv, 

UXt^triui a'/y' fîcrûrjv, kccko, h\ 'Y^ojza-o'i f/^î^itrôriv. 
'Hro; Wô'/;vccif] à^écov ^u, oùèè ri siirst 
lixvljof^ivf] At'i 'TTOCT^iy yo'koç 01 f/.tv ày^foç ijpii' 60 

'H^V è' ovx, ê^ads (TTfjôoç y,^Xov, àXXà. vr^offriùdoc' 

AivoTocTS K^ovièyii 'ttoiov rov fJLvÛov îsitiç ; 
Eu vv Kocï rif/.'s7ç lèf/tsv, o toi côivoç ovh. Itièiktôv' 
AKX' 'i(i,'7rrjç Aocvciijijv oXoÇtv^of^zff oci^^f^j^râavy 

O'i KiV hri XOCKOV OtTOV CX^VCCTrX^ffOCVTiÇ ÔXOOVTOCI. 65 

AXX rjTOi TffoXifJiov ^ev à(ps^o^sô', 6< cv KeXîVîtç' 
BofXpjy ^' ' A^yeioiç v'^oêri<rot/jzê\ fjTiç ov/jcrst, 

Clç f/>yj Tuvriç ôXojvroit o^vccrcif/^èvoio tèoTo. 

"T/lv ccTraUyiilSof/.ëvoç T^otrsÇyj i'Z(pe'k?]yspéru "Lsuç' 
'Hûyç 0')i xcc] fjuœXXov vTn^^zvîo, K.povtcoi'cc 70 

' O-^iCCl, cÙ'k iûsX7]CrêcX.f fBoOJTiÇ TOTVICC ' ïîpT^, 

OXkvvT 'Apystcov -vsomXvv (Tt^cctov a,i-)^f/,?iTua)v. 
Ov yà^ '7:^]v "tcoXi^^ov ct'XO'Trot.vffirvA ofB^ifxoç'KKT6>^t 

JJ^tV ÙpûoCl Ta^Ct VCCV(pl TÛOOOOKîOC YlrjXîîcOVDCi 
^TglVîl Iv OclvOTOCTûJj "TTiPl ïlaTpOfCXOiO vnffOVTOÇ' 

Clç yàp ôifrCpuTOv itrri' tnôzv h lyoj ovk ctXeyiCfii 
lLcooiJL.ivriÇ} oùè" eï ks rà vsiocrcx, t^iiçaff ix,Yicci 
Tai'/]ç KO,) zûovToio, ;V 'Icctstoç ts K^ovoç re 

rif^svoit ûUT avyriç vTèPiovoç iris/^ioio 60 

Ti^TTovr, 0U7 àvîfji.0Krh /^oiûùç ^é re Toc^tocoûç à^^Çtiç' 142 OMIirOV lAIAAOS ©'. 

vo rjv ivv cc<piK'/jui uhu^ivri) ov (TÈV lyuyè 
^x.vZpi^ivriç a'kiyoji l-ûrù où trio Kvvnpov oixXo. 
' Tic (pâro' rov o ovrt '7r^0(ri(P'/; Xz'jx,ijKsvoç "H^ri. 

'Ev è' ï-TTèfr 'CIkSOCvÔ) XoCCCZ-ooU (pâoç 'l\z>.Î0(0f 18,5 

'KXzov vv'/cra, ^i}.cnvot,v l-rr; ^nèu^ov apovoui/. 
'^V^cii}(r)v fjiiv p cciKOV(riv ïàv Ça.oç' uvrà^ '.\^a;o7ç 
'A(r'ru(r'ijj, TpiyJkiffTOÇi iX'/iXvêi vyf IfisfBsv^/]. 

T^cocûv ^' cf,'jr à'yo^7}i' z^oirjtrocro (pocièif^oç "KxtojPj 
tiotTipi VBûJv ccyayaji^, TtrorocccM i-yri êivrievrt, 90 

'l^V KUÔoipa)' oêl 0/] ViKVOJV Ôii^aiVSTO ■vûjpoç,. 

'Ef i'T'Trcov û ûCTropâvTsg Itti ^Ôovcc, fjt^vôov cckovov, 
ùv p itx,TCJ^ ccyo^îVB) ilit (pi/^oç IV apa, yiipi 
Ely^oç \y^ ïvèiKoc^T'/iy^V Tci^otÛs os Xâf^Trsro hovpoç 
Aty^f/^ri y^ccXKiîrji zsî^) h^ y^^vcrèoç ôU t^oo^'/jç- 9.3 

Ta» oy î^éi(rcc^u,èvoç, èTêoc i ^(iji(r(Ti (À^irriv^nt. 

K.îPcXvrè fCëv. ''V^ct/èç Koci Accoèûci/Oi y]è Itikoupoi, 
y-vv l(pd(y^-/iv^ vTJdç r oXitroiç kcx.] Tsdvraç ' Ayuiovç, 
A-i]/ à'ÂOiO(rTr,(rêiv zy^oTi l?Jov rjvgu,oé(r(ra.v' 
AAXa Tff^iv }cvi(p(x,ç 7]XÔs, ro vjv è(roiiJiT& f^uXia-ra. ,500 
Apyîiovç KOii vrictç ixi pT,yuiA\)i ôcx,7\.d<r(rriç. ■ ^ 

A'KK TiTOi vvv fj^èv TTStûcoy^éûce. vvKTi f/^èXaii/y,, 
^o^Toc T i(prj7rXi(ro!/.S(rê ' (xvrccp KocXXiTPtyccç it^touç 
Avffocô' v'tt' s| Ô-^^mu, -TTu^à èi (rÇ'ian jSciXXer èècoèrju' 
'Ex 'TToXioç è' ù^aa-ôi (Bôccg y.cii 't<ptcc f^r^Xcc 3 

Ku^TaXijj^aÇi oivov d& y^iXi^^ova, oli^i^i/rÛèy 
^7tov r ZK ^^èyuoujv' et; ôi ^vXoc tuûXXk Xsyio'ûéj 
' Clç XIV -Ttoirjvyjoh {JA(r(p' r/ovg rj^iysvir/^ç, 
Y^alu^iv Tsvpd, woXXa^ cnXaç èiç ovpocvov ïxr]' 
ISlrjTnuç Kou Oioc </uKroc '/Cu^riZOfj^ouvTig 'A va/oî 10 

^suysiv o^f^'/jO'covrcii êrô iu^èoc vcorcc ôex,Xd(r<rr,ç. 
M^ f/^dv àcTovoi ys vscijt/ ZTn^ccïiv Ïk^iXoi' 
'AXX' uç rig rovrcov yz joîXog kcc] o'/noÛi '?ri(r(ryit 
^Xrjf/^svog tj Ico, ^ ^7%^' o^voevri, 

N;joç i-Triû^cjo'Kcov' iva, r/ç CTvyefjori xcct tkXXog 15 

T^ii)(riv i(p' 'l'Z'Xûociu.oKTi (pi^îiv çroXuouxpvv ' Aprjcc. 
Y%.r\^vKig ùvà ua-ru Ait <piXoi àyysXXovruVj OxMHPOT IAIAA02 0'. ~ 143 

Tloc7ooc,ç Tpaû^l^ocç, '7roXioK^ord<pùvç tb yepovroc; 

Q)7jXvTSpa.i o\ yvvoÙKiç in f/^èyccpotav s^ccct;; 520 

lïv^ yÂycx, KcciovTMV <puXaH.yj os tiç ifjuzs&hoç 'iffru 
M;; Xoyoç si(rèXÛr,(ri tvoKiv, Xcccov êcTTéoi/Tcov. 
'Oo i<r7co, lioijiç f/yèyccXriTû^sç, ûç àyo^éVi). 
My^o; 0, oç f/,\v vvv vyi^jÇi ù^-i^y,i)^oç icrTco' 

EfgÀaaf ivôzwi Kvvaç y.yiPèffcn(po^f,TovÇi 
(Jvç i^ri^èç <po^iûu(ri y^sXoiivcccov Wi vi^ajv. 
'AXX' rjTOi ix) vuht) (pvXoc^of^sv riy^aç ccvtovç' 
Yl^m VTYjOÏot (Tvv Tev^è(j'( ôoj^rjy^ôivni; 30 

^rjVfflv i-tt] 'yX(x,(pvçrjffiv lyeUof/.év o^vv' Apticx,. 
Y^'iaroj^ccii cc'î Ki yC a '^Tvèéiè'/]: a^ccrë^oç Aioyy^hr,ç 
ria^ vYim T^oç 7s7^oç àTcua'eTCiiy ?] x,sv zyu rou 
^ocXku èfjo^arciç, hocpoc fB^OTOSi/Tcc (pè^Mf/.a(. 
\vpiov Tiv àpZTriv OiCcsiffiTCii, CCI X. èfjuov 'l'y)^og 35 

^iivr] ï'7no'^o[/jivov' àXX îv 'ïr^ûoroia'iv oïci) 
KeitTSTUi ovrr,ôî)çi ToXag o k^(^ ccvrov ItocIooi, 
'HëXiov àviovTOç iç av^iov' ce) ycc^ iyav coç 
E/';;v àââvocTOç •/Ccci ày/i^oco; >]f/,ocTOC zïrccvToc, 
Ttoif/.r,v ^' suç tist' 'Aêf^uocr/j ko.) ' A%oXXaVj 4q 

'Clç vvv rjf^z^ï] '^hi x,a,Kov (pz^n ^A^yiiota-iv, 

''^Ctç" IjKto)^ ccyo^sv^ It) ôi T^coiç xsXcc^T^frccv. 

Oi J' ITT'XOyç f/^iV XUCOCV V'TTO ^VyOV iO^«JOVTOCÇi 

Ajj<ra,v d' if/.ccvTè(r(n iroc^' ao^juc^^iv nlffiv îKua-roç' 

'E;c 'TToXiOç ^' a^ccvTO (Bociç kcci '/(pioc y^rjXcc 4-, 

K.a,P7rccXifA,a)ç' ùîvov àz yAXKp^ovcc olviZpvTO, 

27rûy T 2» fÂ>syoc^cov, Ir) o\ ^ôXoc ToXXà Xîyovro' 

l\.vi(ro"/iv ^' îfc Tihiov àvsfÀiOi (p'zoov ov^avov ùrra» 

01 h\i [JLiycc cp^ovzovTiç ix] TToXiy^oio ysÇv^otç 
Eîctro Tffccvvv^^ioi' 7!rvpà ôè <T<pi<ri kcchto 'tvoXXo.. 50 

'Qç ^' OT \v oùpocvâj cA.iT7^cL <ptx,ziV3^v ài/.(pi (TeXrjvriv 
^CcivêT CC^lTT^STrèO,, OTS T i'kXito vrivîf/,oç oùôrj^t 
'E« T è(pc(,vev zsoi<rcci <rxo7r<aî> »a< zs^caoviç ccK^Oi, 144 OMHPOT lAlAAOI l'. 

Ka; vccTCCti* ovpuvoÔvj h^ ùp v'T^ippay'/} a(rxsToç alê/iPy 
Tlavroc es r i'/èéTUi ucrr^c/, y'iyriôi hi rs Çpîvu Toif^nV 
To<r(roc, p^^ia-riyv vèuv r,Oi 'B,Dtvûr,io poccuv^ S56 

TpCOCtiV KCtlOMTCOV TSVPCC <pcX,tl>?.TO IXloûl T^O. 
X<X/' àp iV Z-èOtO) TffV^à '/iCAUrO' -Tràp Ûi IKUffTO) 

Eîaro Tùbvrri/COVTUy <nXcç 'ïï'vpoç oùôouAvoio. 

"Itt'ttoi h\ K^l Xsvxov l^è'TrTÔf/.êPOi xcù oXv^ccç, 60- 

'E(rTocoreç tho,^ ô^ta-ÇiVi ïvô^ovov 'ï\u f^tfcvov. THi: 

'OMHPOT 'IAIAA02 

'PA^HAIA, r. 

K'riy^a,(pri. 

E|£~/iî G A^lÀÎfCÇ UTTitOiOÇ KT-r'll îàrcc. 

(Bèo"7n<riri "lyi. <ï>t;^a, ^o(3ov K^voevroç îrcci^t]' 
Tlêvêèi ($' àrX^iTco (SépoXrjuro TSctvTZç Ù^kttoi. 
*CLç h' ocnf/^oi ovo tsovtov Ô^Iv&tov i^âvoévroct 

'Bo^éj^Ç KCc) Xè(pV^OÇi TCO Tê Q^T^X'/jêéV àrjTOVy ,5 

'IlXÔovt i^ccT^iv/jç' àf^vèiç 02 rs x,vfjt,cc ksXocivOv 
\^opôvirai' 'TTûXXov ût "zu^i^ ccXcx. (pvaoç i^èvccv' 

'Arpêièi^ç ^' ôc^èi [/jîyccXu (3è/3oXrtfcivoç ^root 
^oItoc, Ki^^vKîaffi XiyvÇêoyyota-i xsXivajv, jo 

KXriè/]v elç ccyo^riv i(,iKXri<TKiiv ù^è^cx. ixacTov, OMHPOr lAlAAOS l'. 145 

MpJ^2 I3oCCV' OCVTÛÇ è\ fJ(.îTOC 'Tr^ùJTOKTl 'XOVZlTO. 

''I^ov h' êlv ccyooTJ TërirjOTSç' àv ^' ' Ayocy^îy^viijv 
*l(rrcx,TO huzpuy^iooVi o)(m Kprjvyj ^zXccvvo^oÇ) 

Clç j3ccpv (TTSvcc^crjv éVê' ' A^yètoicTi f/,srrjvo(x,' 
'Cl (piXoi, Wpyz'icjy fi^riroosçy rj^s y^îOovTZÇy 

"Xy^èrKioÇi oç 'Xpiv (xiv f/.oi uicKryiTO koli h.octîvsvit'sv, 
IXiov iTCTTi^G-avr èvrsi^sov à'rrovz&ff'êcci' 20 

Nyv è\ KaKriv aTocTTiv (2ovXsv<ra,ro, zut f/,e xîXevèt 
Av(r?cXscc' Àpyoç r/cî(rûai' Z'Tni toXvv coXiffoc Xuov, 
OuToj Tsov A;;' y^sXXii VTTè^f^svîi (piXov sivcx,iy 

*Oç ^^ TfSOXXÛoOV 'TTOÏ^IMV ZCX,TiXV(ri KCC^'/lVOCy 

'H^' îTi KOI XÙffzi' rov yccp x^oirog \ffr) y>iyi(TTOv. 05 
'AàX' ciyîff y ct)ç au lycov éi'zcjy ■^ziêcoyAÔcc wa.vTiÇy 
^evycof/,iv ffvv vrjVff) (piXt^v Iç Tsaroiocx, ycciccv' 
Oy yào \ri Tpoirjv uiprtffoy^iv ev^uccyviccv. 

' Oç gvpct^'* 01 ^' àpcc T^âvTiç ày.TiV lyzvovTO (rtcûTT^. 
Atjv è' àvzco Ticuv rzTiriùTiç vhç ' A'^aiMv' 30 

'O-^/g ^s hi] u^zr'iîizz (3or,v àyocôoç A/o/ajj^)?;' 

Wrpeièr], (roi TôpàJra yo(,yri(rûy.a.i à<p^ccoiQ))riy 
*¥i.i ô'îyAç IffTiVy clva^y ccyo^n' ff-y ^\ f^r] n y^oX&iê^ç. 
WXktjv yAv yuoi zû^cotoç ovsihtraç \v Auvaûlch 
Oàç ïf/^ev ccTToXsfJt>ov koc) ccuâXxioa. rocvrex. os '/Tuvrcx, 
'l(rcc(r ' "^^ys/fwy f^yÀv noiy hoz yi^ovTsg. 36 

loi èî ètâvèi-^oc hoJKi \\^ovov tôoÙç ày/CvXoyy/jTSu* 
'^x.riirrpb) yuzv roi huKZ Tsrty.rie-ôon ivS^i zsravrMU' 
'AXfc^iv 5' ovToi duKSVy TS K^âroç Z(tti y.iyia'rov. 
Aa/^oV, ovTco 'zov y^àXa, 'iX'jrzcti vlug A^cciceJV 40 

* ATurroXîy^ouç r ïy^z^ui kccÏ àvocXzi^ocç, ug ccyoozviig ; 
Ei 5f TOI ccvToj êvyog Ixio-o-vraiy m(Ttz vzîffôai, 
"E^y^zo' xâ^ roi ohogy vîjzg èz roi à.yyj ôaXaa-ffTig 
Y.(TraL(r y a.'l roi Z'xovro 'M.V/C'^friôzv f/.uXcc -aoXXai. 
'AXX' âxXoi yjzv'zovffi Ka^^'/.oy^ooovrzg 'A^a<o/ i,-' 

Ei<roKè TÊ^ T^oiriv ^lœ-Tri^ffoyAv' ii h\ kk) uvroh 

u 146 OMHPOT lAIAAOS i'. 

(Psvyovrmv (rvv vrivtri ÇxX'/jv sç Tvccr^tda, yaïuv. 

* Clç ipocû' ' 01 è' àpcc Tccvnç £îr/a^ov vièç Ayjxicovi 
Mu^ov kyoi.(T(j ce 11,1V oi AiOfcrjOsoç irTooâu^oio. 51 

To7(ri 6 aVlffrCC^/^iVOÇ ^îTi(puViiV l-yrTOTOC TSiff-Tù)^' 

Ka< (BouXt^ u,iTa Tirocvraç of/^rjXiKocç îtXw ù^urroç' 
OvTiç TOI rov fjLvêou ovo(r(rsrcx,if o(T(Toi Ay^aiot^ 55 

OilOè 'ïï'âXtV îoèSi' CCTCC^ OV ri'kOÇ IKiO fJUvôùJV. 

'H f^rjv Kcù v'ioç ïarff)^ g^oj h's kz xcc) xâiç uriç 
'O'TrXors^oç 'yivèr,(ptv' krà^ 'Tnivvva.ivu, (Bâ^éiç 

AXX' ccy i iyojv, oç <rîïo yiouin^oç ivy^o^a.i èi)/uiy go 

'E|g;V^, Kui 'TTCCVTCC Oli^0f/.Ut' ùVOi /CZ TIC fJLOl 

My^oj' àrif/yri(rsi', ovo\ Kp&lm 'Aya.u,ifcticijv. 

A<ppfiTco^, ccêêi/.i(rTûç, àvèa-Tiûç itrnv, èKslroç. 
*Oç '7roXî(JLOv îpaTcct èTriorjf^tov, okpvosvtoç' 

A.X>S TjToi vvv fiiîv -^rsiûcofcéûcc yvKTi fÀfiXaivfji qs 

A.o^'Tcc t' \<prj7r7^i(rou,i(rôcc' (pvXu/crr/^sc èi iKocffroi 
As^cccrêa/v Tapez rcc(poov opvxttjv rèi^foç îktoç. 
ILovPOKTi lO-êf rcx.vr îT{7sX7<,of/,c(,i' avToc^ iTsretTcc, 
'Ar^&ièj^i orv u,iv à^^i' (tv yà^ iduciX&VTUToç Icen. 
ÙlCzIvv èuÏTCC yi^ova-iV ioikz roh ovtoi ànKèç. 70 

UXèïcci TOI o'ivov x}.ia-iui, tov pr,èç 'A^aiaiv 

'îîf^UTlOil &^^KTJÛSV ZX SVPîCC -TTOVTOV CCyOVffl. 

Tlâ(râ TOI iffff vToèè^irii -TToXiècra-i è' ccuâcasiç. 
UoXy^ui/ ^' ày^of/^èvcov, ru 'Trzia'ioci, cg kzv àpiœrrjv 
làovXrjv (BovXè'jo"/]' f/,âXûc o\ y^Piu 'ttocvtuç 'A^a/Ofj 75 
^Y.(rôXriç Kûà TVKivr^Çi on èyjioi \yyvôi vriuv 
K.uiova'i -TTu^à 'TToXXà' riç ccv tuos yrtôyia-nî ; 
Ny| h '/jè yjï oic/,ppa,i(ni a-r^ocrov, ^e (rcccuirn. 

* Clç 'i<pa,ô ' o'i h' cioa tov fJt^ocXoc fjCtv xXvovy ^0 I'^iÔovto, 
'Rx o\ (pvXaxT^osç (TVV Tsv^es-fi' lerffivovTOi 80 

AfJU^pi Ti "NèCTOPlOT^V ©POCCVf/yfi^îOCi •ZOljMiVK XoiCOl/, 

Ho à^Ç)' 'Aa-KâXu(pûv xoCi 'lâX^èvûVy vlccç' A^fjoç» OMHPOT lAIAAOZ l'. 147 

'A^(p; Ti "M-yj^iovriVi ' AÇtcc^rjcc r£, AriYw^ov rs, 

'Ho De,fÀ,<p] J^psiovroç u'iovy AvKOf^r;osoc dlov 

Ett' 'i<ra,v ^ysf/^ovêç (DvXocKojVy ikcctov hi 'iKoicrrco 85 

\\ov^oi cli^cx, (rrzï')(0Vi èoXi^ ly^ia, }^s^(y^iv ïyovnçi 

Kao 02 f/A(rov tccÇ^ov kcc) ruy^îoç iZpv lovreç' 

KvûûC Oè TVP KSlOCVTOy TlôzVTO di OO^TOC èKUffTOÇ. 

At^siO)jç os yéPOVTKç ccoXXiocç Tjyzv ^ A'yjxicav 
Eç zXi<ririVi 'prapoc es <r(pt rtûst f/,evosifcsoi hourcc. 90 

O/ st' QVèîaff SToï[À,a, Tr^oKs'iy^sva y^sl^ot^ç l'ocXkov. 
Avrcx,^ sirs) xcxnoç h,cc) lèj^rvoç sf s^ov spto, 
To7ç yspûjv 'TTccfjU'^pcijro; vÇiccivsiv '/jp^iro pt^fjnv 
Ngtrriy^, où xut '^^otrêsv àptcr'^ (poi/usTo (BovXri. 
Oç (r(piv ivÇioovscuv àyo^r,(rocro kcxa tjArssi'Ksr 95 

^Ar^sio/ji KohcrSy ocva^ ccv^pojv, "" h.ycc^s^vovy 

'El/ (TOI f/Ssv X^^Mi (jSù â^^Of/,Cii' 0V9SKCC TCOKkC/iV 

Accûjv sa-tTi ccvcc^, kcci toi TjSvç syyuaXi^s 

^fJri'zrpov T y 7i'b\ ôsy-^Krraçy 'ivct, <r(pKn (BovXsvriffûcc' 

Ta) (TS y^^Ti -TTS^i (jÛsv (pâtrôcci êTroç, ^^' STazovcrcci, 100 

K^jj^vcc/ ^s xoc) ciXXuy oTccv tivoc Ûvf/^oç cci/uyr] 

^IttsÏv etç ccyocôov ff'so h' ï^srociy o m ksv ôc^^ri, 

Avra^ \yajv sd'sm, coç f/.oi hoKsl sîvu,i â^iffra.. 

Ou yccp Tiç voov âXXoç à^sivovcc rovos voyi<rsij 

Olov lyo) vossoy ^f^sv îraÀa;, 7io sti xai vvvy 5 

Efsr; rovy ors Aioysvsvç B^kt^^ïocc Kov^rjv 
ILuo^svov 'Av/X^oj s(B^ç r'cXKTiT^ôsv àxûv^ccç' 
Ou ri KccÛ" '/]f/,srspov ys voov a^ocXoc ya.^ roi sycoyi 
IToàà' àxif/^vêso^^riv' (TU es cr^ f^syoiXriTO^i ôvy^M 
Ei|af, ôlvè^cc (pè^KTTOv, ov àôâvûiroi "Trsp STKTccvy 10 

îÎTif/^'/l(raç' sXcov yàp sy^siç ysaccç. àXX sri zaï vvv 
^^ot,Zoo[Jus(rff y Ôjç ksv fji,iv à^iffa-uf^si/oi "^s-Tnâoif/^iv 
Aùj^oitri T àyoivo7<riVy sxsiTffi ts f^siXiy^ioKTi. 

Xoi/ ^' aÙ7S TPOo'ssi'Trsy rlvuï, ccvo^ojv Ayo<^[Â.sy^vc*)V' 
'Cl yi^ovy ou n ^^suèoç Sf/^ûcç àruç KccrsXsçocç' 15 

Acc(rocLi,riVy ouè' ocùroç ccva,ivof/,ûCi' ocvti fu ttoXXcov 
AuiiJV S(TTlV myjPy OV Tê Zgyç KTi^l ÇiXri(niy 

'VLç vuv Tûurov 'irias, ha^^acrcrs hs Xccov A)^ccicijy. 14S OMiirOY JAIAAOX l, 

TfUV ÎV 'yrOCVTitTG'l -TTiPlKXVTOt. h<»o' 0Vùf/.7^VCiJ, 
A'iÔcOVaç os Xi/SriTOCÇ lilKOTl, ^côûZ/CCC h' 'l-TCKOVi; 

Tl'/'j'yûvÇi àâ}.o(po^ovç, o\ àzôXia 'Trocra-iv cIpùvtù. 

Ou xiv ccXrfioç i'irj àvriO, m roartrct ysvoiroy 25 

U'JOi KiV àKT'/lfJUiOV iPiTlf/jOlO ypVffùiùi 

0<r<ra ^j.oi r,vzi%,cf.vro àzêXia, y^covv/îç 'iTT-Troi. 
A^yc^y i'^TU yvvaAKOLç k^v^ova. sW' ùàviaç, 
AifffBihoiÇt âç, ore Ag<r/3ov lu fcrifÂ^ivjjv aXgf avroçy 
'F.^sXou,r/V, u.) KaXXéi zvizcov <pvXa, yvvouiKcov. 30 

Taç ijAv Cl hcoffco, yAToc ^' gir^rgra;, jjv tôt à.'^r,vouv 
^ov^r,v BoitT/iOç' Kui Z'Tti y^yav o^kov ofjf.ovfJUKi, 
M^TTorg rrjç smjjç Iti^tj^avui rih\ f^tyr,va,i, 

*H êiU,lÇ àvôpcUTCOV Tihèl, CCVOCCOV '/joi yWOCiKSOV. 

xavrcc u,iv ahriKa itol^tc/. Tru^'iaonrai' si Oi kiv ctvTé 
' A(TTv fjiîycc YlpiciiJ^oio ôio) O'jjcjg-' ù'/.cc^ràï^aii 36 

N^a aX/ç y^pvffov '/,ai yjù^y.ov i^r^yja-uc-âi}, 
^itrOJcuv, ors ;cèv ^az'tuy.iêa. ')^riià' Wy^aioi. . 
Tocoiudaç Oi yvvcûzcc; aiKociv c/,vrùç iXitrôuy 
A7 Ki fi^ST ^A^ysir,v 'KXiv/jv TcoXy^iG-TOLi iaffiv. 40 

Ei ^5 KiV ''Aoyoç 'iKo'lfJLiô' ^AyjX.llKOVy CjûcCO Ù^OU^fJÇy 

Tuf/^fB^oç zii/ f/,01 ior rta'co hi f/AV icov O^îa-rr;, 

' Oç f/,01 TyjXvyèTOç T^tÇisrui êoù.iTi îvi îtoXX^. 

T^gTç hi fjt^oi ùcri ôvyccT^èç îv) fjiîycc^a îVTrriKTcoy 

'K^utrûêii/.iç, zcil Auoè'iK'/iy kcc) 'IÇiâvciff-fra.- ^rr 

Ta^yv, r,i> yS sôiX'/i(rh (pi'kyiv ccvâeovov ccyè(TÛoj 

IIpoç oÎkov TlriXTioç' lyù ^' Ix) f^èiXioc ocoa-oj 

IToXXà (^ccTCy oa-o-' ov^rco riç ïr, i^ihuKi ôvyuT^î. 

'E^rrct 5g o'i ^x(rci) sv vuioy-yèva T-oXisêpa, 

')La^^ay.v>.r,Vy ' \'\vô'7rr,v rzy xa,) \c7;v Toii^ia'ffa.Vy jo 

^rj^ccç Tî ^aêèuç, r,è' "Avôèiav (BccêvXuf^ovy 

KaX^f T AiTrèiccvy >cex,t TJf,ècc(rov àfCTTèXoèo-a-ccv. 

Uaa-ai 5' lyyvç âXoç vîurui YlvXcv rj/jt.uûûii'roç' 

'El' è^ clvè^éç vulùV(ri 'ïtù'kv'ppriviÇi îroXy/Scyra/, OMHPOT LYIAAOS l'. 149 

Oî «g g ^uTivriffiy ûèov œçi rifjuria'ova'h 155 

Ka/ 0/ yoro a-K'/iTr^aj XiTôa^àç rèXiouct ôsfciorruç. 
TaZrâ, KS 01 rsXifrocif^i fAèraXrj^ccvri yo'koio. 
AfA^'/jû^rci)' "A'tèriç roi à/z-g/X/p/oç, riO àoôc^uffroç, 
TovvsKcc Kcil n ^^oTolffi ôiuv ly^ôiffTOi; ccTCccvruv* 
Kcct fijOt VTroffT'/jTœ, occrov fBuciXsv-rê^oç ùf/^t, 60 

'H^' o(r(rov yèviri Tr^oyzvirrrz^oç ivyoy^ai zhat. 

Tov ^' YifJbul^ZT gVg<ra Tî^rivioç Izszsorcc 'Nèo'rajp' 
'Ar^'g/^jj KvèicrTê^ ôli/cc^ à.v'è^co]/^ 'Ayc^fcsf/.vovj 
Aco^a, ^iv ovK \t ovocrcc ètèo7ç 'A^ûS^i àvuKTi' 
'AXX' uysTS /cX/iTouç oT^vvoubiv, 01 zë rayia-TOt, g^ 

Y^'kêuff' iç KXicririv Hr/Xr/iccûsot) 'A;|//X^o$. 
E; d' àys, rovç àv lyoj iTiO'd/of^ui. ol ^s rfriôiffôm. 
^o7vi^ y^v •îroojTKrTa.y Au (piKog, r,yri(ra,(rêiù' 
Ayrcc^ ittîit AÏccç tz f/^iyaç x,u) oîoç Xjêvo'a'svç» 
K.ri^VKCijv 'Ootoç TZ xcci Y^vovlSccTr/Ç ocf// z-TTîtrôco)/. 70 

Og^Tg ^g X>^^(t)v vèij^, iu(pr,yJri(rccï rs. ziXsfrûs, 
' Ç)(p^a. Alt Kf'ov/ojj àpriCrof/yiû\ a,'/ k' êÀg^o;* 

' riç (pàro' Tolcri h\ -Trao-iv luèora jj^vÔov 'éîiTsv, 

Ko'J^oi Oi '/C^yjrr,^aç i'7:i(rrî'^0L\i70 "ZotoIo 75 

}:^cuf/j'/j<ro(,v è' àpcc Troiffiv, l'ra,p^âf/ySi/oh os-pruzcrffiv. 

AuTUP iTZl ff'TriîO'œV TS) VIOV ô' OffùV '/]ûsXë ûvfJLOÇj 

'ClpyMvr iTC }c?.i(rr/jç Wyay^iy^vovoç 'Ar^g/oao. 
To7<r< ^g TToXX' ZTèTsXXs Ts^rjvioç iT'^orcc NgVriw^, 

AèvèiXXiiJV iÇ èPCOCtTTOVj 'Oèv(r(rfjl è\ fcâXKTTUi 80 

Usinai/, cuç 'TTS'Trtôoièv àf^vf/,ovoc UriKéimu. 

Ta/ Oi fBccT'/^v 'Tca^ct ôl'^a, '7ro'ku(pXol(rfooio êaXâco'riÇt 
YloXXoc f/^uX ivyoyAvo) yur/jo^oj 'F^nvoG-iyataj, 
'P'/j'ioiojç 'TTè'Triôiïv y,zyccXuç (ppsuccç Alaxidcco. 
'M.v^y.ioovûûv h' l-TTi r& }cXi(riuç fcai vriaç 'iKiffôriv' 85 

Tov 5' ibpov (ppzvct Ti^'Trof/.ifov (popfjutyyi Xtyzirij 
KaXjj, occiôaXzri, zti & àpyvpeov (\iyov h^Vi 
1 >jv oc^iT g| ivdpojvy çroXiv ^tleTKovog hXtffcrccç' 
Tr^ oyî ûvyov ïrs^'Triv, aziès è' upcc xXzcc ànè^aoy. 

TIcCT^OKXoÇ èi 01 OIOÇ IvUVTiOi riCTO (THû'ÏÏni 90 150 OxVIHPOT lAlAAOS ï. 

2ràv Oè Tpaa-Ô' avToïo' rccOcov è' ccvopovrèv 'Ay/XXgyj, 
AvTTi crvv (po^fjt^iyyii Xi-rrcov sèoç, ïvôcc ôccccffffèv. 
' Clç <$' uvrcjç IÎkt^okKoç, sers; Ids (puroc,, àncrrrj. 95 

liu Koù hziKvu(À,èvoç "Tr^oorîCP'/j TTôduç ciJKvç Wyjy^.'k&vi' 

Ç)'i [/jOI (Tzv^ofiîVM Té^ '' h.yjx.iuv (piXTCcrot s<rrov. 

'Oç ccpoc (puv'/iffccc 'TrçoTipco àyz hloç Ay^iXXsvç, 
EiVêi' ^' gf K'KiG'^oitrii Tc/.irria-i rs TîropÇivpîOKriv' 200 

Ai^j^cc èi YIcctpokXov 'ff^O(TS<pciJvssv, iyyvç kovra' 

'LcOpOTéPOV èè Kî^aiSy Oi-ZCCÇ \vTVVOV ZKCCffrù). 

0\ yào (piXrocroi àvh^îç £^J vTrècca'i f/^XâÛ^ùj' 

AvTccp oye x,pîïov fjuiyoc ;ca/3/SaX£v Iv ttvpoç uvyyji 6 

'Ef è' àpcc vurov iôriK ôïoç ko,) ttiovoç oùyoçi 

'Ev èè (TVQç (TictXùio pày^iv riô(x,Xvïa.v àXoiCpri' 

Ta» ^' iy^^v Avrof/yèêûiiVi râf^vè è a^oc è7oç 'Ay^tXXsvç' 

K-Ui rà yÀv su yJ(rrvXXB, kcc) ocy^cp ofBéXoTcriv èTTSios' lo 

Uv^ es MsfOiTiccè/iç hoASv ix.sycx,, ta-oÛeoç (pàç. 

Avràp S'ffs) KOiTU, "TTup SKûi,yj, tcoct (pXo^, su^upccvÔi^, 

''Avô^ax,r/jv (rroosa-açy ofSsKovç s<pv'^s^ôé TawtTtrs. 

Tloc(r(r6 S" àXoç ûsioio, x^ocrsurâcou STrusipaç. 

Avrcc^ STrsî p cù7rT'/}(rSi kcci slv sKsoïciv sy^svsy i 5 

Tlâr^OKXoç f/^sv (tÏtûv sXcav s-Trsvsiy^s r^u,7rè(j^^ 

îvaXo7ç sv fcocvsoKrtv àru^ x^scc i/sTf/^sv Ay^iKXevç. 

Avroç S" kvrïov i(^sv '()ov(T(rriOç ôstoiOy 

"Toiy^ov 70V STSPOio' ôsoîffi ôs ûv(rut œvcoysi 

TIcctpokXûv, ov stou^ov sv TTv^) (BàXXs âvy]Xâç. 20 

Ol è' st' ovs'iocô^ STo7fJ!^oe, 7v^ox,s'ifÂ,sva y^sl^ccç IctXXou, 

Avràp i'TTs) Z30(7lOi KCCI SO'/jTVOÇ It, S^OV SVTOy 

Nêùo*' Aiuç ^oivifct' vor/ffe è\ èïoç 'Oèvtrcreuçy 
IlX'/jo'ccf/jSvoç è' o'/voio hsTrciç, è&ièsKT 'Ay^û.yja.' 

Xa7^', 'A^iXsv, ècciToç f/^sv ucrriç ovz 'sTnàsvelç, 05 
'irifjusv iv) KXi<rirj ' Ayccf^Sf/^vôvoç 'Ar^iièuoj OMHPOT IAIAA02 l'. 151 

'H^g KO.) hôûcès vvr 'TTcc^a yà,^ f/AvostKiu 'ZoXkà, 
AtzUvtrû'' àÀX' où hairoç îTri^àrov ê^ya fjt^sfjUTjXsv 
'AXXà Kir]v f/.zya, Tryjf/joc, AioT^s(pèç, èlcro^omreç, 
AsiètfÀ>ev' èv èoiîi èl, o'ocooa-èfxsv, rj ccTToXiorûcci 230 

NJjaç ïvtTff'iXfJUùvÇi SI (^r, (rvyz hvcrzai ccXfirjv. 
'Kyyvç yà^ vi^mv koci ni^eoç ocùXiv iôzvro 

'Y^âJSÇ VTi^ùvfJLiOli T'/jXSKXrjrOl r è'7ri?C0V^0ly 

'Ksiâf/Avoi Ty^à 'TToAXà, koctcc ffr^otrovy ovh^ sr/ (pua) 
"^yriffZffô y àXX' IV vTivcri fieXociv/icri nrêcnsa-ôoci. 35 

TLevç èé ff<pi \\^ovl^riç zv^è^ia, (r^f/.ocTU (pcx,îvûjv 

Ma/j'gra/ l'KTœyXojç, '?ri(rvvoç A//, ovhi ri rîèi 

' \npcx,ç) ohoz ôiovç, z^ocrs^?] os t 'kvffirot. èîèvKSv. 

'ApKTOCl Oi TCC^iCTO. (pOLV'i]^-^lVO(.l ' Hoj hloCV 40 

2rgyra/ yoc^ vriuv ÙTOfcûipéiv cac^a !co^vfÀ>(2oc, 
Avrâç T îUjTpricriiv f/,cc7^s^ov Tffvpoç' avràp 'A^ocioug 
Arjcoa-èiv zûûi^oc rrjffiv o^ivofJLSvovç vtto Ttot^icvov. 
Tuvr cciVMç osiooiaoc ^cocrà (p^îvoc, (a,yi oi aTruXàç 
'EtXTèXio'œa'i êio), r;f/Av os àrj cx,\(Ti^ov s'/t^ 45 

^êiTÔoti sv) T^oi}]i SKaç ' A^ysoç l'X'ffo^oToio, 

AXk ccvcti s] [Â,s^ova,ç ys, xcci oips ts^, vîocç 'A^a^^wv 
TètPOf/jSPOVç s^usa-ûai vrd ^^coojv opuf/yocyèov. 
AvtÔj roi f/jêro-TTio-û' ot'jf^oç S(rerércci, ovàs ri [^riy^oç 
"Pîyôivroç KOCKOv sffr dx,oç sv^s7v' ùXXcc tsoXv zôp))' qo 
^pâ^sv. oTojç Acci/otolcriv ccXs^ritreig kockov rif/^ap. 
'il Tg-TTOî/, 7j f/,sv (TOI ys 'rar-/]o STrsrsXXsro ÏItiXsvç 
'}if/,ccri rojt oré <r' Ix, (Pûii^ç '' Kyoc^jui^vovi tss^tss' 
'^Vsfcvov s^oVi Kcc^roç (JL,sv 'Aôr,\/Oiîn rs xoù "H^?j 
Au(tov(t\ ul 7tz êsXojffi' (TV Ô3 f/,syocXyjTOPOc ôviÂ,o¥ 55 

'Ic^g/f sv (TTT^Ôsffai' (piXo(p^o(Tvvr] yocp ccu^slvcov 
Arjy'sf/jSvcci spiooç Kex,}coc/.'/]-^âvov3 o^pa ffs f/^ûXXov 
'^Vicocr' ' Kpyîiuv yifA,sv vsoi vils ysoovnç. 

Clç STsrsXX' ù y'spcûv' (tv os X-/iâêar àXX srt koci vvv 
Tlavs y soc h\ ^oXov ôv^ccXysoc' (Tû) ^ Ay(x,(À,su^youv 60 

A^ioc ooo^a. ôlhù)iri (/jZro(,Xri^avri yoXoio. 

£i ^è, (TV fJjSV f/jSV UKOVfTOVy SyoJ ès Ki TOi KCX,Ta.Xè^i>J, 152 OMHPOY lAIAAOS l'. 

OcTffu TOI iv zXi(rir,iTtv v'XîtryzTO ooùp ' Aycct/Ju^vuV 
'Eîrr' à-TTuoouç roiçroèuç, Oipccx, è\ )^^v(ro7o râXccvroi, 
A'iôavctç h\ XipriTccç \i'ix.o(Th ocoàiKcc è' ittovç 263 

lÏT^youç, à,ô}.o(po^oug, o) ccîôXia, 'TrGfro'iv ccpovtg. 
(jù x.iv ày.rjioç ur, àv);^, à rocffu, yzvoiTO, 
Ovoz Kî'j àKTriL/y^Jv k^iriy^oio y^^V(ro7o, 

Oa-ar' ' \ya,iJ^ii/jVQ)/oç ittoi àiêy^iot, Tsoirtriv upovro. 
Acoa-ii ^' Iz-rà yvvouKaç k^vy^ovca, \^y zièviuç, 70 

Aê(r/3/^aç, oiç, ùTi AîirfBoi» kil x.ria.i'^'/jv saîç uvroçy 
'EfsÀs^', CCI Tors y.ôûJ^n ivik(i)<j Çv7,u, yuvocizcoi/. 
Tàç yÀv roi hua-ih f/^irà i(r(rérc(,h 7]v ror à'Trrivpa, 
K.o6p7^v làpi(rr,og' kcc) £t; f/.iyccv o^kov oyMrccii 
Mr/TTOTè rrjç ivvYjç l'zifBTjf^si/cx.h '^j^i f^tyr/VCit, 75 

*^H ôîfJLiç ècriv, clvoc^, fjT àvû^cov, rjrz yvvcciKoJv. 
Tavra, yXv ccvriKcc "ttccvtcc Tra^i^rcnrcct' si es xsi/ uùre 
"Aa'TV fjbiycx, Ilpiccf/^oio ûioi ouoo(T a\a.%ctJ^ai^ 
N^a c/Sklç, ypvffov x-ai yjx.XKOv i/yj/icrua-ôcn, 
'Ki(re}Jcov, ors ksv èocrscufjLiôcc }.'/}t'è' ' Ayaio'i. gO 

l^fût/ia^aç ^g ymouKaç hixo(riv ccvroç èXsirûoci, 
Al fcs //v£T ' Açysr/jv 'K?^£v;;v KctXXi<rTcct îaxriv. 
E/' ^g Kîv " A^yûç 'iKo'ifJAff ' Ay^ccuKOv, oùôa,^ à^ov^/içy 
Tau.(3poç /CSV 01 îotç' ria-èi ^g a îa-ov 'O^sa-rriy 
"Oç 01 rrjXvysroç r^s<psTo(,i ûccXir; evi croÀXîj* 85 

Tpèlç èi oï ù<Ti êvyccr^îç ivi y^yoccik) iVôTT/Kra;, 
^pv(roôeu,iç, Koù Aaoofxri, kui IÇiàvcccca,' 
'^VâûtiV) 7iv K \ùk\7\(rèc/.i (piXrjv kvàîhvov oiystrôûn 
TIpoç QiKOv Yl'/i'krioç' a.x)T irrri f/,siXicc outret 
TloXXà fjijCûCi offtr ovTTCio rig t^ l'TnhuKî ûvyocr^i. qo 

'K'TTTOC, hé roi ècija-èl êÔ VCtlOUUiVOC TÔTOXièê^Ui 

K.ccpèocf^vXr]!', 'Y.vo'Tr'/iv rg, zoc) 'I^^f 'Trorfjeo'a-uv, 

<î>riPûiç Tè ^aêèuçi tiÔ A vôîiav (BuêvXstf/^ov, 

KaX^v r' AiTéiccvy }cat Ilr,èa(rov ky^xzXÔîffO'ccv' 

Iloia-ai y lyyvç àXoç nctrcci flyXou rif^uûoévTOç' 95 

'Ev ^' clvèpsç vociovffh rsoXvpprjVîç^ 7!roKv(3ovTUi, 

or x.i (TZ èaorii/rtffi, êzov ooÇf Tiu.ri(rou(rh 

Ka< rot Ùto cTKrjTrr^u XiToc^àç rsXzûvon êzfA«rr(tÇ' OAIHFOT lAIAAOS l'. 153 

Xayra tcz toi rsXsG-êis f/,STaXXrt^cicvri ^oXoio. 
Avroç^ fcu) rov êcopof cv o cc'h-Xovr, 'tcîp Tluva^ociovç 

'Ysi^Of/ySVOVÇ IXiUlOZ K'X.TÛC CTT^CCTOVy ol ffi, ûèOV à/Ç, 

Tiffavcr' rj y dp rÀ (r<pi jjuoixa ^zKcx. xvooç àpoio. 

Nyv ycc^ ^"Ektop' ïXoiç, l-nrù àc ^âXot, roi a-^sèov \xôriy 

Af ' ,1 '-,'.' \ "' -> ' ~ 

VCTiTUV l')(J»V Or^CriV l'TCZl OVTIVK (pt^tTiV Of/,OlÛV 5 

O/ èf^SVai AuvaâJUi OVÇ ivêoCOi V^gÇ iVZlKUV. 

Tov ^' cc'7ra,(JL,ii^6fÀ.ivo<; Ts^ocîtprj Tx^ôhccç ojkvç' A^iXXsvç* 
Aioysvèç AccipTiû^rj, ■vsokvOiYiyj^v 'Oèv(r(rsv, 
X^;j ^\v è?j rov fÀ,vÔQv ccTrjXeyiug ocTonTèlif, 
'H/ îT?^ or; (ppovzco rî, KUÏ ùç nrzXifffJbivov èCTOcf lo 

Clç f/,71 fcoi r^v^TiTS wa^Yja>ivoç dXXoâsv àXkoç. 
''n.yêpoç ydp f/,oi kSvoç of/^Mç ' Aïoao TffvXrjcnvy 
Uç ^ èTS^ov (Jtjzv zsutJri ivi (p^s<r(u, aAAo os SfTrrj. 
Avra,^ îyuv Ipico, cuç zcù rSTsXê(rf/Avov ëffroci. 
OvT ïpbz y ' ArpuOYiv' Aya,^i^vov(x. v^zici^zv o'iuy 15 
Oyr «AXoyj Aacaoyç* l'xu ovk oc^cc riç yj^Pii ^Sf, 
"Moc^voco-ûoci hritoitriv It àvh^ccffi v&/XefJb2ç aiél. 
la"/} y^olpcc [/Àvovrii kcci si fJuccXoc rig z!roXsf/,i^ûi' 
'Ev èi lïj Ttfjufj r}uCkv xuKOÇy '/]è\ xu) lo'û'koç. 
lLa,rôa,i êf/Mç r ùs^yoç àv/j^t rs tzroXXà looytitig. 
Ovèè ri f/,01 Tus^ÎKîiroch i'^rù tsccÔov à'kyzot, ôufjuu 21 

A/g) \f/,riv "^^vy^yjv 7ffa^a(2o(,XXof/,èvoç woXi^î^îiv, 
'Oç 0' o^viç k'TTrriO'i vzoffffoltri zû^Q(pi^r,(n 
Ma<rra»', g-rg; x,i Xot(2}j(ni Kccuiog è' Ùpo, ol zsz'kîi oi^vrii' 
Clç Koù \yu zffoXXàç fjt,îv àvzirvouç vvKruç 'locuovj 2.0 

H^ara ui^arûèvra oiZ7r^yj(r(rov nroXif/^i^coVi 
Avo^œtri fJLoc^vctf/^êuoçy oâpcov evssicc (rcpsrs^ocuv. 
AJog;ca 06 f yy vyivo") zroXsiç àXocToc^' ccvÛ^ojtojvj 
Ilg^oç ^' èvèeaâ <pr]f/,t xctrà T^oit]» l^ij^uXoV 
xuûjv îx, Tsciffim KHiJL,rfkttt, THoXkà, Kcù icûXcs 30 

E|êXo^a;jv, Koc) uuvrcc (p'z^m Wyoc.f^èf^i'ûvi ooarKOV 
Ar^îioi)* h^ oxi(rêî fjuèvcov Trocpà vrivffi êo^triy 
Ag|aa<gvoç, ^là wuv^ot, èatroto-fcsro, zsoXkà. è' i^i(rxiv, 
' AkKu ^' k^KrTriiarfft ^i^ou yi^exr, KoCi (3oe,(r(XîV(ri. 

X 154 OMHPOT lAlAAOS ]'. 

1io7(ri fji\v îf/.Tsècc zê7ruiy s^gD è' cctto ijlovvùv ^ A^uiv^ 
E/Xer', g^g/ h^ ccXoyov ôvfjuuoio,' tti tvU^ikvmv 236 

Te^Tétrûco' Ti os èsî •^roXsf/.i^èf/.ivcx.i 'ï'pojza'a'iv 
''A^'yiiovç ; 71 o\ "KoLùv ctvriyayzv Ivôuè ccyî'ipuç 

'H f/^ovvoi (piXèovir aXo^ovç y^zpoiriov àyÔpû-Trcov 40 

Ar^gTdo:; ; gTg;, o(Ttiç àurjp àyaôûç kùu lyiCppm, 

TpJV aVTO'J ÇnXièl KCÙ K^^STCCl' &>Ç Xu) ïyàj 77jV 

'Eaj ûvf/yO'j cpiXèOVi oouoiar'/jT/iv ZvSplov<rav. 

HvV i,~Ù g» "^Si^OO'J yépCiÇ iïXîTO, KKl f/J OCTroCTi^ffèj 
MjJ f/.SV 'TtilocCTCO £V élèoTOÇ' ovli ^l zrîiosi. 45 

'AXX', 'Cfèva-éVi (T-jy co'i rs H-cù ciyj.OKTi (BuTÛ.ivtn 

' i i f/^zv àr] y^dXci, TôoXXà z^ov7;(rc<.TO yoffÇiiv zy^aoy 

l^u^s7ccv, fAiydX'/iv, \v h\ a-/.C)XoTcx,ç Kocri'^ri^iv, 50 

AXX ouo Mç ovvccTUi a'ôevoç"E.!CT6Poç uvopo(poyoio 

Gvx. lêiXzffKi y^écy/iv k'ZQ Tuyjiùç, opvvf/jèv "Kkto)^^ 
-i^XX o(rov zç ^/caïuç ts 'rtvXac '/.ai (D'/;yov ikolvzv' 
^vUa, 'TTQT Qiov z^iy^viy y^oyiç Os |M.gy iK<pvyzv o^yy/jv. 

Ny|/ 0, gTTg) OVK ïô'iXoJ '7roXèyi(^iffAv"KKTO^l èiojs 56 

Av^ioy, ioà, At'i pi^ag za) z-uci ûeolffii 
N;j;;<r«ç gy, vricc; z-ttyiV àXaèt Toospv(r(rco, 
O-v^ga/, '/jv iÔzXr/crêai za,) u'/ziv toi toc f/.sy.r;Xr;, 
'rj^;^aX' E,XXr;(r7rovTùv Z'tt lyôvosvTCC TXèov(ro(.ç 60 

N^aç sfcaçy &v âv^Puç îoea-frif/^évoti ysyoca/Tocç. 
E/ 0£ zsv swrXûïrjV ouri zXutoç Kvvotriyccioç, 

tif^CCTl XS T^lTOiTù) <l>ôi}JV î^l(3coX0V \koI[ÀjY}V. 

Rcrri Oi f^ot f/^âXa ToXXà, tu za.XXt'Trovy Ivôocèè zpp^v 
AXXov à èvûiyoê y^vcrov xoà •ya.Xzov IpvÛpov, 65 

Hdg yvvccTxocç ivZf^vovÇi 'ttûXicv ts a-ihrjpov 
' A^oyutj L(T(T 'iXoLyov ys' yi^ocg èi fjt^oi, oa-TS^ Qmksv, OAIHPOT ÎAIAACI l'. 150 

Ei riva, TTov Auvccuv iri iX'?rèrut l^otTrctTr^ffSiv, 

'^Vir7.a,i'/ii xvvsûç vio îcov, sic cùttcc tOccrûat' 
(Jù$è Ti o( iSouXàç (rvfj4(ppc<,(r(ro[À,a,ii ovê\ f/,\v ïpyov. 
'£« yot,o oy] [à,^ ocTTctr'/jcn koc) rjXirsp' où ^' àf ïr ccùriç 
K^ccTc/.(po(T i7rîs(r<r(v' ccXiç èi or àXXà èz'/]}^oç S76 

iLppèTiu. iK ycco gy (p^ii/uç siAero f/y^mrcc Levg. 
Ej^û^à os (ÂiOi 70V oupcCi 710J oi ff^iv Iv Kupoç cù'arfj. 
(Juo , si f/,ûi èèKKKiç 7S Koà îIkoo'cx.kk; TOffu, èo(y]j 

OffffU, Ti 01 VV, iO-Ti, KO,) î'î TTOÔZV ClKXcC y'-VOlTO' 80 

Ho , Off Iç 'O^^Of^êVOV V^0TiVlff(Ti7CX,t, '/]$') OffOt, SfffBcHÇ 
AiyvTTia.Çi oût "TrXiîffTCX, OOy^OlÇ \<J KTTl^CCTtX, K&TCCly 

A/ ô' ZKccToy^TvXoî ùffh êr/jKotriot è ccv iKcciTTCcg 
AvîPêç iï,or/jiiV(ri (rvv iTr'^oicri y.ai oyi(T(piv' 
(Jùo'i SI f/.oi 70(rcc èor/jy o<rcx. -^l/oif/jccêoç ts zouig rs> 85 

Otîos KSV ù)Ç STl Ôv[/jOV îUjOV TSlO'Si XyUfJLS^VUV, 

n^<i^ y à,xo 'KcifTaLV Zf/^o) oof/.sva,i ôvixccXysa, XajfBTjv, 
r\.ov^riV où yccuAca ' Aya,y^sf/^!/ovoç ' Ar^stoao' 
ijuo SI y^pvffîî'/j \\(ppoûi7ri '/tci'k7^o<; sp'i^oi, 
hjoycc ' Aôrivul'/i yXuvfico'TriOi Io-oÇocpi^oij 90 

Oy^2 f/,iy uç ycc^soi' ô è' W^ociav ahXov îXîffêajy 
Oç Tiç a'I t' iz'ioiKSy Ku) oç /3a,(riXsvrsp6ç sa'riv. 

tlu yUP O'/J |M.£ ffOUffl USOl, XCii OIKOCO ITtUUMli 

UrjXs'jç ô'/iv (/.oi s'TTsiTu, yv^ouKu, yuf/,S(r(r5roci ccvroç. 
ïloXXoc,] ' A^aitèsç s}(r)v àv 'EX?.a^a rs <i>ûr/jv ts, 95 

Koupoii à^KTTric/jv, ot TS 'TrToXisû^cc pvo\iTa.r 

l^aOJV 7]U 7t ïôsXoifJLl, (pîXT^V '7C017](T0^ aKOlTiV 
'Evûoi ^3 f/^Ol f^écXcX, TTOXXOV STTîŒCrVTO ÔUULOÇ àyriVUP, 

rr/i/^uvTi f/yr/ia-T'/jv uXo^ov, sikvIccv ufcoiTtv, 

ILTrif/^cccrj TS^TTSffôai, toc yz^m ZKTrtO-ccTO Hjî^.syç. 400 

Oy yù^ èa.o] i^vyfig àvToc^iov, ovè offa, (pcco'iv 

'IXiov ZKTrjo'ôa.i, sv vociof/,svf)v TrToXaû^ovy 

To Trfiv zir st^riv/jç, 'Trfiv zXÔiïv vlccç ^Ay^aïur' 

Ovè OTCC XûCiVOÇ OÙ^OÇ à.<pYlT0^0Ç, ZUTOÇ zz^yii 

<Po/(3ov' ATToXXmoç, ïlvôû7Ïvi TTST^yiza'a')^. 5 156 OMHPOT lAlAAOS l'. 

Ayi'i(rToi fJAv yct^ rî fBosç ko,) '/Çicc ^?Xa, 

'AvJ^oç h\ '^^Xf^i '^uT^iv \>Jûvi ovrè Xj^Vo-r^jt 

M-rjy.o yào ri f^s (pT^ct êsà, Siriç à^^y^oVe^a, 410 

Ai^ôccêiu; Kîj^aç (ps^ifAsv ôavârrjio riXoa-ès. 

'El //>ëv K aùôi f^èvuv TfJiwv '^rohiv ct[Jb(p) ^kyuy^ai^ 
ÇWiTù [/é'iV ^01 voiTTûç, àru^ aXèoç àçônov icrrocr 

Ei os Kiv c'iKUO 'iKo}[jLa,i Çi^riv l; 'rurpl^oc y&AocVi 
ClXèTo f^oi zXioç za-ÔXovj Itt] ^r)^ov èé u,oi cclcùv 15 

Ko-ff&TCX.ly OVOS XZ fJt,' ÙKCC TèXoç êccvocToto xiyîîti, 

K«) àv roiç âxXoKTiv tyù TaocciJbvûrja-cctfJLriv, 

'IX;oy aiTèivj^ç' y^uXa yà,^ iôiv ivpvoTra Zsyj 

Xë7^ci ïriv ycr£^£(r;^g, reûoc^a-rixccert h XuoL 20 

AXX viÀiîîç fxsv iovTSç à^i(rrriS(rariv ' Ayjx.im 

h.yyikiYiV oi'7ro<pa,(rêèi ro yàp yipctç ecr) yèaûvrotiv' 

0(pp uXX'/jv (ppoc^cjvTUi Iv) ÇpBo-) u^rJTiv à,u,iivUi 

ri 7CÎ orÇiv vr,ccç re trora >^a< Xaov Ayutuv 

Hv vvv i(ç^»(j-(rccvTOi îfA.eu ccTrofJLyiVtcruvTOç, 

Av^ioVi nv iôeXriO'iv' àvây^-/] è' ovri fjLiv u^u. 

\.Lç î(putf oi o cc^a, -TravTîç olky^v iy&vovTO ffiu7rr,i 
Mvûûv àyocca-âfAevoc fj^âXoc yà^ x^ure^cÔç k'^âuviv 
Oys Oi ûyj ft.îTZii'Trè yi^m 'iTCKYfka.rcx, Ôo7>'/f, 32 

Accx^u' ccvaTT^rjcrccÇi m^i yà^ ^U vr,u(nv 'A^ociav. 

Ei f^sv hri voa-rov yz ^ZTct. (p^zir)^ (putètf/,* W^iXXzv, 
IRaXXzcit, ovoz Ti rfFui^'Tccv ccyvvziv vr,V(r) èor,cri 35 

Tiv^ zôzXsiç àïèy/Xov, zvz) yoXoq zyTtzffZ ôviJuZ' 
Tiuç uv ZTSIT ccTTO (TZiOt (plXov Tzxoçy ctùôt Xi-^rûif^r^v 
Oic; ; c-oi oz f^^ Z'^sf^TZ y'z^œv Ix-Tn^XotTO. ïly,Xzxfç 
Hf^uri TCO, ors (T zx ^êly^q ' Aycx,fJi,zyvovi '^z^'îrî 
t^yj-^rtov, ovTcu zièoû' of^oitov 'ZohkfJL.oiOi 40 

Quo àyo^èuv, ïvu r civ^^zç à^tTr^zrzzç TzXzôov<ri OAIHPOY IAIAA02 l'. ]^7 

Tqvvîko. fjbs 'ff^oiri^î, oioex,(ncif/,£vui ruée Tuvrocj 

*flç àv ï-TTèiT à-^O (Tèlo, ÇUXOV rëZOÇy OVfC îêëXoif^l 
AstTêO-û'i Ovè' Bl KSV f/,Ot VTOO'TaiT] ôsoç OCVrOÇy 445 

Yrjpuç nTCo^vffOLÇy êrjcsiv vzov ^(2ûiJ0VTUy 

Olov on T^ùJrov Kicrov 'EÂXa^a JCOcXXtyvvcx^iKDii 

^évyav vèiKZcc 'xur^oç 'Af/,v]/70^ûç Opf^svièuo' 

"Oç [Â,oi vctXXuKièoç ^rs^i^coffocro k(x,XXikÔ(/.oio, 

Trjv avTOç (piXièffKiVy ccrifJi,ci^S(rKS ^' axoiTiVy 50 

M;;t£^' If^^f rj è' aWv IfjCi "kitTariffKZTO yovvoov, 

Yla,Xkcx>}iihi 'TT^oi^tyrivcciy 'Iv zyèii^ni yspovru. 

T^ VlûofJlyf^Vy XOCÏ S^sfa' 'TTOCTT^^ è* ifJLOÇ UUTtK oiffôÙç, 

rioXXà xocTTj^uro, ffrvys^uç è' i7rêXîx,X&T 'Eptvvvç, 

M?j -TTOTS yovvoiffiv oiciv îÇ'èo'a-sa'ôûci (piXov y/oc, 55 

*E| if^éôev ysyumûi' ûeo) è* lAXnov g^a^àç, 

Zgy? 7i KU7CC-)(Ô0V10Ç, XUt eTTOCtVf] Y[è^(n(l)ÙVÎl(X„ 

TluT^oç ^ctiof/^îvoiOy }Cû(,Tcc f^sya^oc <TT^oû(pciaôui, 

'H (JUiv 'TroXXu irai H.a.i ccvè'^pioi àf/,(p]ç lovrsç 60 

A.VTOV 'kiffcrof/jîvoi xocTS^rjTvov îv fjLeyocpotoT 

TloXXà ^s i(picc yJrjXa, kou slXixohaç ïXiKoe.ç fBovç 

' E.(T(poc^ov, 'ToXy^oi è\ (Tvsi ôuXiôovTSç dXoi(p'?i 

I^ùofcevci ruvvovro èià (pXoyoç 'HÇtatCToto' 

IloXXoV è' Ix KS^OCfJLd/V fJl.îôv TTIVSTÛ TOÏO yi^OVTOÇ. Q$ 

JL(vâvv)^sç èè (JtjOi àf/^Ç) ccvTcÀ} 'ra^à vvxtuç ïocuûV 

Q] (jCîV à/J(,ël(B6fCêV0l (pvXoiKaÇ iyOV' oÙSe 'ÏÏOT iO'^TJ 

ïlv^i sTè^ov f/,iv v'Tv UiÔûvci^ ëùé^xeoç OCvXfjÇi 
AXXo è' îv) -TT^ohof/jUi '^^ocrêiv ôtcXafAoïo ôv^uav» 
'AXX* on hn èêxocTï] iJjOi ItttiXvÔz vv^ l^efBèvvri} 7o 

Ka; roT ïyu ôoiXcci^oio ôu^ocç Tvxtvoo; k^ct^viuç 
"Pri^ccç s^TJXÔov, xoii VTn^Ôo^ov è^xiov avXvjç 
PsTa, Xuôcov (puXaxdç t KvèpocÇi èf/,cjoc,ç rs yvvcaxccç. 
^evyov Wiir octkvsvÔs ^t 'KxXa^o? iv^vyoooioj 
^ûi/jv l^ixofJUYjv l^ifBûjXaxcCy y^r,rz^c(, /j.ï]Xuvy 15 

'Eç TltjXjicx, civa.yè' ^2 yi^z '7r^r><p^m vTrihzKTOy 
Ka/ /xg ÇiXyja-'y ùa-zî n vurn^ ov Tralèoc (piXiicrn 158 OMHPOr lAIAAOI l'. 

Moyvovj rj^Xvyerov, •Tro'K'koiffiv iiti x-TzaTîrrffi' 

Na7ov 5' Ê<r^ar/^v 0^/;j$, ù^o'kôzsiffffiv dcvcco-g-ojv, 490 

Ka< ffî roffovrov iûtjxuy âeoîç èxtsiKeK^ A^iXXeu, 
■'E» ûvfjuou (pû^ècov iTTSi ovK îûsXî<rzeç a,f/J clWu 
Ovr iç èa,7r' Uvoci, ovr èv fjLsyd^oKri -^cc(rcc(7êaij 
TLpiv y on o/j a- sît' i^oî(riv lyco yovvso'tri Ka,ûi<r<ruçy 
' O-^ov r ccffuiy^i '^r^orcc^av, ku) oïvov ï'Xicry^ûv. 85 

W.ùKkdTii fjuoi xu,rè^zv(rci,ç i-tt) ffT'/jôiG-a-i "^irôJvcCi 
Ol'voo àTTûf^Xv^uv iv vrj'Tri's'/j àKeyèit/zj. 
^ Clç inà (TOI [JboLy.a, ZvoXXoc zsccêov, acci ZvoXXà (J/joy^truy 
Ta ^poviuvi f/^oi ovTi ôêoi yovov s^srsXêiov 
'E| lf/,£v. àXTvcc cri TÂ^uihuy Ûsolç kzûniKèX' ' AyiWiv^ ijq 

oièv^i^Tjv, (vcc f^oi 'Ttor ccîi'/Cicc Xoiyoi/ ocfjc^viirjç. 
*AàX', 'Ay^iXiv, ^df/,û(,(rov ôvfjLov f/^syav ovèi ri ce ypri 

TlcÙv WS^ peu) ^JUuZfiiV Ù^éT'/^y Tlf^r; T£ (Bir/ Të. 

Ka; fjiiv Tovç âvèsccn zoct ivyjtiKriç cx,ycx,v^(ri, 95 

Aû;/3^ r£, Ki/KTO"/} TS) rsocoarpoûTnàJo' upûpcoziroi 

Aicra-ofjt^èvoiy ors ksv riç VTZS^(ù'/iri kou ccfcu^rri' 

Kaî yd^ rs Atrut sla-i Aïoç kov^cci f/.syuKoio, 

'X.atXui rs, puerai ts, tûcc^cc^Xcovïiç r ^(^èaX^iû' 

A'I pd rs za) (/jirozsKrô ' Ar'/jç dXiyova-i Kiovcrai. 500 

'H è' ' Aryj (rûsvu^r] rs zoci d^rirsoç' ovvskcc ûrdcraç 

UoXXov vzs'éXT^^oûéei) (pôccvssi èi rs zsdaav szi/ a,l(x.9 

BXawroyfl-' dvôpcozsovç ai è' z^c/r/Aovrai ÔTi(r(Tûj. 

"Oç pi^sv r'' alès(rsrcii kov^olç ù.ioç, dfftrov }o6(ra,Çj 

Tovês fjt,sy^ ù)V7;a-ccv, kui r ÏkXvov sv^uy^svoio' 5 

'Oç hi, K àv^v}]rcx,h zaï 7 g (rre^sofç ccatoziTSri^ 

Aiffffovrai S" dpa rai ys Aia K.poi/icova '/tiovcaiy 

Ta " Arrjv d^ èzusarôaii lua (oXa(pôi)ç dzcoricryi. 

'AXX\ 'Ay^iXsv, zno^s H,a) crv Aïoç zov^^ffiv STSSirôai 

TtfJuriVy rir dXXuv tss^ szûiyvafj^Tsrsi voov sa-êXuv. 10 

E/ [îkv y dp y^Yj hoopa Çs^oiy rd è' owiffô ovo^u,d(^oi 

'Ar^sièijçy dXX' aiïv sziri^a^psXuç yaXszaivoiy 

Ov» uv ïyuys as pt^rjviv àvroppi-^avra KsXoif^fjv OMHPOr lyVlAAOS l'. 159 

Nyv ^' olf/^ûi, T ccvTifca, zffoXXà hêo7i rà ^' OTSiarôiv vxiffrri, 
' Avè^ocç è\ Xicr(rz<rôc<,i èTvizff^ozrjKSv à^iarrùvç, 5]q 

K^ivKf/.evoç '/iccrcc Xocov A^auKOVy oin coi ocvrâi 
^tXruroi ^A^ysicoV rav fjL'/i ffvyi f/^vûov sXsyf;;^, 
M^joe woèccç, 7sp)v ^' ovri vB[À,Z(rff'/irov KzyoXoja-ôoci. 

OvTCO KO,) TMV 'TTpOO'ôiV l-ffSvûof/,sûcC xXiCi àvèpâjV 20 

a^iuajv' ors Kèv riv'' STTi^^dÇBXoç ypXoç iKOi^ 
Au^yjroi rs xiXovro^ TuoccppriToi r iTTictrfri. 
'M.îf/,''jjf/jCCi roèê ïçyov lya 'ttccXcci^ ov ri vîov ySy 
'^ç 7]v' SU è' v[Mv s^zct) TrccvrsŒO'i (piXoKri. 
Js^ov^jJTtç rs f/,â)^ovro kcx) AiruXo) f/,svs^a,^f/,(x,iy 25 

'AjO-iP; TToXiv K.ccXvc^i/a, kcci àXX'/iXovç \vccpi(^ov' 
AirojXo) t/}iVi àu^uvof/^ivoi KocXvoiii;oç s^ocvvïiç* 
Koy^jjrsj ^s, hccT^ccûiiiv f^Sf/^acijrsç a^;;;. 
Ka/ yà^ rolffi ko(,kqv y^^vcoê^ovoç' A^rsjÀiiç œ^(rs 
"Kaffccy^svrii o o'i ovri ôaXvffia, yovvco a.XuTiç 30 

Ohsvç, /9g|'* ot.7s.Xoi ^s èsoi èaivvuû' SKOcrof^fBocç' 
O'i'^ è' ovK ïpps^s Aïoç Koù^'/j f^syâXoiOy 
H Xocôsr, y; obx, svoyi<rsv' àoca'a'ciro os f/^sya, ôv^u. 
'H ^s y^oXcoffocixîvT^y èïov y'svoç, <o^ga;^a, 
^ dp(rsv STH yXo'jvriv truv ccypiov^ cc^yiooovra) 35 

* Oç Kocxà 'proXX' s^èsirxsvj ÏÛmvj Oivj^oç àXœ^V 
UoXXà ^' oys T^oûsXvfCva yjxyMi /SaXs ^iuhgzct (j^ccKpà, 
Avrriari piZyi<^h ''COi^i a,vro7g àvêsffi y^riXcov. 
Toi/ h' vioç Olvîioç ocTrsKrsii'S M.sXsocy^oÇi 
XloXXscjv SK 'TCoXÎav û}^cf,ro^a,g àvè^uç ccysi^açt 4,0 

Ka; H,vv(x,ç' ov u,îv ya,p »' sûâf/^r, 'Zccv^oigti p^oroiffi' 
Totrcroç st^v, ttoXXovi; è\ Tv^rjç è'TnjSria-'' àXsysivriç. 
'H ^' cc[JU<p^ uhroj ÔtJks toXvv ksXcc^ov zou àvrtjv, 
Wf^(pi (Tvog KS<paX^ xui ès^f/jocri Xu^t/yjsvriy 
Kov^'^rav rs (jjSa-Tiyv Kot.) A\rojXo)v y^synôvr/jC^v. 45 

"0(p^tt, (jCsv ovv MsXsa,y^oç ' :\pr,ï(piXoç 'TToXsf/jiQS) 
T^ô<P^(x, h\ Kovprjrsa'O'i zazîuç rjvy ovh' sôsXsfficov 
Tsiy^soç ZKrocrôsv f^iy^vsiVy -^roXiSç vs^ soi/rsg. 
WXX' ors Irj MsXsoc-y^Qv 'iêv y^^oXoçy oa-rs Koà gcXXmv 160 OMHPOT lAIAAOS ]'. 

Oiêûcvsi IV (rTriôiffffi voov 'tcvko, ts^ (p^oi/zovrav 550 

'irirot 0, iJLJ]r^] ÇÎXri AxÛoutj yao[Â.îvo(; yJr,^t 
Kg7ro 'TTCLPot, jj.V7](rT'/i akoyuy xotX^ KXso'^cctpï], 
K.ovp'/i y\.a,^7!:r,(T(T'/iç KaXKitr^v^ov Kv>ivii/r;çy 
"lèecj ê\ oç aocpTicrrGç i':ri^ûoviav ynir'' ccvo^uv 
Tuv TorSi x.a,i pcc ccvuktoç èi/uvriou siXsto to^ov 55 

^oilSov A'ZûXXojvoç, fcocXXia-Çv^ou nviKu v6y^(pf]ç, 
Tfjv è\ ror sv ^lyccpùicri toctt]^ xcci Torvtcc yy/irrip 
'A.XKVovr]v }iccXès<rKov i'Zcuvvf/.oVi ouifsx a^' uvr^g 
M^jr^f, WXkvovoç 'TToXu'prévêioç oitqv iyQV(ra,t 
KÀccr, 071 yAv èxûcê^yoç àvri^'rrcca'i ^oif^oç' A.-zoKKotv. 60 
T?7 oyz TccoxccTz'kîKTOi yoXov ôvf/jOcXy&a, 'Tnorffcovj 
'E| à^icov (J^riT^oç xs)^oXcuf/.îvoçy h pa, ôioïci 
rioXX' kyiùuo'' yjparo xoco'i'yvyiTOio <pouoio' 
JJoXXà ^\ Koi Touccv 'ToXv(po^l3-/]v X,i^(Tiv «Xo<«, 
KfxXri(rKOU(r Atèriv aa) Wccivrjv 'n.ë^<r&(p6viia.v, 65 

ïlpo^vv Kuôe^of^èvTj, êsvovTo è\ oa,KPV<ri koK-^toi, 
Ilutèt èof^sv âocvocToV TYiç h' r]è^o<po7Tiç ' k' ^IVVVÇ 
"E»Xy£v gf '¥.pe(3sv(r(piVf ccf/^nXi^ov r,TO^ lyovffci. 
T<yy ^g '^^Xi ^/*^^ 'TCvkcK; of^cchoç KCX.) èoVTTOÇ O^CO^êt» 
Tlvpycov (èccXXof^ivcjv' tov èè "kïo'a'ovTO yè^ovrèç 70 

AiTOjX&ivy Tèf^Tov èi ûècôv U^riuç à^ia'TûvÇi 
'¥,^e7Je7v ko) kfjtZvcciy v-Troff^ô^^îvoi (Jt^iyot, ^ù^ov' 

'O'T'Zoûi 'TTiOTUTÔV '^TëètOV KetXvdafVOÇ è^OCtfVjjÇy 
"Kvôu fjl.IV riVOOyOV 7èf/AV0Ç TS^lKOcXXèÇ iXiffêcci 
liiVTfJXOVTOyVOVi 70 (Jt^iV rjfLlffVy OlVO-TTèÔClO To 

"irif/.i(rv ^g, -v^iXJjv a^ocriV) -TTsèioto 7afÀ,è(rêocr 

UoXXà èî ftiv Xi7a,vevs yi^uv \'ïï'i:r^cc7oc O/fgyç, 

Ov^ov l7rêfÀ,l3e(Bcccijç v^ri^sÇieoç ôaXâfx,oiO, 

^uoiv KoXX'/jTocç (Tuvibaçy yovvovfjuevoç uiov 

TloXXà è\ 7ûvys Ka,G-iyvri70H xa.) •roTVtcc (Jii^77jç 80 

^F.XXttro'ovû' ô è& f/,ôiXXov àvuivé7o' toXXcc i7cu^oi, 

Oî 0/ KB^V07UT0l XOti iptX7U.70l ^(TUV U7raV7C0V' 

'AXX oùè uç 70V ôvy,ov \v) (r7riôèa-<riv l'xziôovy 

Yl^)v y ùTi y^ èû,Xot.yL>0(; itùxot, (BuXXe70' 70) h' î^ri TTv^yuv 

BaTvop Koy^îjTss" »u) èvèT^j^ôov (Jtjiya, cccry* 85 OMHPOY lAIAAOS ]'. 161 

K;iî^£' oc' CCVÔ^COTTOKTl "TTiXili 70i)V (/,(TTV àXuYl' 

"Avèpciç (À>iv >crsivoviTiy rtùkiv os rs 'ttvo oct/^ccôùvîii 
TèKvcc Oî r ccXXoi ccyova'ij pccûu^ttii'ovç ts yvvcufiotç, 590 
Toy o ù^ivîTO ûuf/,oç ÙKODOvrog H,oi/cà 'ioiyoc' 
B^ (iifUi^ ^f^' ^' ^*'^^' 8^i^(raro TC(,f/,(puv6covTcc. 

* riç f/,èV A.lTCa'koïfflV CCTTri^VViV Ka,x,ov 7IU,Ctp, 

Ei'faç M ûvf/,ù>' TCO è' ov/i ïn èco^oc riXztra'a.v 

Tloyj^à rs Koi ^u^isurocy kukov è' '^j/^wz kcc) avraiç, 95 

'AXKoc eu (/^ri fjboi Tccvrcc vost (p^ac), f/,7^ès (re èocii^cov 

'KuTocuêu r^s-vl/e/ê, (piXog' }ca,Kiov ^s zvj z'iri 

N;?y<r}v KCX,iofj^ivj^<riv àf^vviyAW àXX' Ittï ^u^oiç 

'E^^êo* Icrov ycco crz êioo na-ovffiv' A-^uioi. 

Ei ^£ K ure^ hojouv 'XoXi^^ov (pûia-^uopcx, èv'/jç. (joo 

OvX iô OfA,MÇ TiyJrjÇ ifTSCCly ToXBf/^OV TSP OCXkXkUU, 

Tov ^' kizci(X>Zi(oofJi,ivoç rs^oo-iÇi'/] Toèccç ukvç ^ A-^^iXXîvç* 
OoTf^lî àrrU) ys^cciî, AioT^s(peÇi ovri as ruvrriç 
Xg'Ê<y Tifjf^^ç' (p^ov'zcû h\ TêTtf^tj(rêcc,i Aïoç a'/o"/], 
"H fju è^si TU^à, vrjvfft xo^covia-iv, ztiroK ccvrf^'^ 5 

'Ef (TTYiôiffcri f/^sv^t xui ffjOi (piXcc yovvar'' o^oj^rj. 
"AXXo èè TOI e^scj, (TV 5' In <p^s(r} (BocXXso c^a-i' 

M^ fJCOl (TVyyZi Ôv[/jOV OOV^Of/Al^OÇ kcc) CC^SVCOVy 

Tov (piXzsiVy Ivcc f/y/} f/,01 oc'ffzy^ûrjcci ÇiXzovTr 10 

Ka?vOV TOI (T'JV ip(,ol TOV '/Cr,hziVy oç ZZ [/,Z KYihri. 

"^Icov zy^QÏ (2oc<riXzvSy x,u,i ri^iarv f/,si^zo Tif^TJç. 
OvToi 5' àyyzXzovo'i^ g-j aùroôi Xz^zo ^i^voov 
E'jv^ zv) fJLfCcXaz}^' àf/^a rjol (pa,ivQy^zvr,(pi 
^^cca-ffoiJjzff y h KZ vzojfjjzff ê(p' r,fj(.ZTSo\ ryz [^'zvcjyAv. \s 

'H, ttoù UdT^oxXu oy ST o'P^vo'i vzvtrs (Ttcti'xr,i 
^o'tvixi trropza'ui -TtvKivov Xzyogy oip^a, toc^kttoc 
'EtX xXiffirjç voffTOto fÀ,z^oiccTO' Tolcri ^' à^ Alocç 
AvTiôzoç TeXufjLuvtoc^r,ç fJLZTà ^vôov zutz' 

Y 162 OMHPOT lAIAAOS l'. 

Aïoysvîç Aoci^riuèr], 'x6Kx)[K,riyjt,v 'Oov<rffiVy 620 

' lof/Av' ov yko y^ot hoKiîi (juvôoio riXzvrri 
Ty;ài y oùcô Koui/iS(rêaii à'rayyelXcx.i os Toc^iffra, 
'Kp}^ [J^vôov Accvoco7(n, kcc) ovh, ciyaôov ntzp èovTot. 
O; -TTOV vvv îocrui rs^orthiyiJUèvoi aùrà^ ' A-^iXXsvç 
AypiQv IV (rTrjûi<r(ri êero f/,iyccX7jroPO(, ôvfJLOv, 25 

'Vrjç» h y^i'-' '^cc^cc vrjvffiv Irioy^èv î^oyov à.Xkuv' 
N;jXjîç' Kcx,i fxiv T{ç rs Kccffiyv/iroio Çovoio 
Hoivtjv, 71 ou zsatôùi ièi^uro r&ôvsiuroç' 
Ka/ p û f/Àv Iv IriU^o) yÀm avToVi '^roKX* ÙTortarcti. 30 
Toy es r l^y^rverai y.^uyirj ku) ôvfjLoç àyrivco^, 
TloiJ'/]v ûi^cx,u,svov (TOI è' à,X}.rixrûv rs kukov re 
Qvy^ov in (TTriôsTo-i ôsoï ôs<ra,v, s'/vsku, fiov^'/jç 
O'/riç' vvv os roi STrà zsa,^ia-)(oa,sv 'e'|o;^' cco((rTa,ç, 
AXXa rs TffoKX' l'Tn rrjffi' ffv è' ÏXaov svôéo ôvf^ov y 5 
A'iOsir(rui è\ yJXccâ^ov' v'ttm^ÔÇuoi ^'s rot stuÀu 
UXi^ôvog SK Aixvcccov' [/.st^ayusv es roi s^oyov âXXcov 
K'/;Oi(rTO{ r ïuLsvcci ko,] (ptXTOcroi, ocffoi ^ Ayaiol. 

Tov 0' d'Trcicf/.iijSou.èvoç 7rpo(ri(pri 'Troèaç ukvç ' Ayi'k'ksv;. 
A'tccv Aioysviç, Té7^ay,ùjvtej KOi^ccve XoccoVy 40 

Yluvra, Ti y^oi KCirà. ôuy,ov suffo) y.vèn(Tct(TÔcii.i' 
AWai. fx.Oi OiOcciSTCci /C^otoirj yo'kut oT'Tror SPistvofv 
M.v}^(rofcc(.i, ù)ç f^ a,a"j(p-/]Xov Iv ' Apysioiffiv 'spî^sv 
AT^siô/iÇ) ùjffSi riv ocrifÀ,y]rûv f^èTCCvuarT/iv» 
AXX' viA,èlç \^y^i(rôgy za.) dyysXtriv ù-TroÇccffôs' 45 

Oy ycx,s ■x^)v ToXsy.oio y^i^ricoy^cci u'iyLDcrosvroÇi 
Tloiv y viov ïlciccy^oio ^cci'^^ovoç^' Ektopcc è7oi>j 
■yivoy.ihovm Wî rs k^ktIuç ku) vtJccç ixi(rûuit 
rs^rsivûi/r W^yèiouç) zocroc rs a-y^v^oci tv^) vtjuç. 
Ay^'p) os TOI r^ \u,7i KXiffifj xoc) vti'i y,sXoclvrj 50 

ïLzro^ci, xai y^sy^acorcty y,a,yyiç (ryricna'Dui oia, 

Clç sypccû'' ol è\ SKCtcroç sXcov êsTUç ày^cpiftvTsXXov, 

TluT^oy.y.oç ^' STaooicriv ]h\ èy^co^(n KsXsvcrs^ OMHPOr lAIAAOi: I'. 163 

'^OlVlKt ffTOPitrOCl TUXIVOV As^OÇ 0T71 TCC^KrTCt. 6,^.5 

A; è' WiTèiôoyAVDCi (rTo^sa-oiv Xz^oç, aig IxiXèVfrs, 
ùfêûc rs, pyiyoç re, Aivoio rs aî'Ttov ccûjtov 

T^u c(,^cx, zru^xotTiKsfiTO yuvïj, T/ii> Asa'(2ùûiv rjySy 60 
^o^f^cx.i/TOç ôvyœT'/j^y Aiof^'/jê'/i KaXkiTra^mç. 

TICCT^ÛZXCÇ û' ITiPuôiV iXi^UTO' "zà^ CCPOC 'KDU TU 
'IÇtÇ ivQnJVOÇi T7]V Ot 'TTOPS o7oç 'A^iXXSUÇ, 
"^iKV^OV iKCiJV UlTê7oCV, ''Kw^joç TToXléêpOV. 

Oi ors 0'^ icXi(ri7i(riv iv 'j\T^£tèao 'yîvoyro, q^ 

Tûvç f/,iv a^oc ^^va-éoio-i KUTeXXoig vhç ' Ayjx.iuv 
Aê/og^cjr ciXXoôiv ùXXoç civa.a-Tpç.èoi'i îk t z^iovro' 
W^coTOç ô l^iPèHiSv ava^ àuo^&jv ' hya^^iyuvoûV 

E<V à.yz ^', oi) 7^o}.ùcx,iv 'Oèvasv, f/Aycc zvloç ' Ay^uiuvj 

H p iôèXii vri&ir(ni> àXè^zf/ysi/cci oriiùv ttuo^ YO 

ri ccTTSêf^Si YoXoç è' gr g^g; f/.éycx.XriTO^ci êvf/.cu ; 
Tov ^' avTS T^^oa-UiTè z<rûXvTXccç h7oç 'Oèvcrtrévg' 

Ar^siotji fcvèiCTTSy avoc'^ àvè^coVi 'Ayuf/.éf/.voVi 
K.i7voç 7' ovH, èêèXsi (T^iaffa^i yoXoVi àXX^ zti y^oiXXo^ 
ïlif/jTXoci/iToct yÀvzaç' <r\ o àvotiviTocii '/joï <nx hcopa,, 75 
AvTov ffè Çt^â^^strâut Iv 'A^yeioia-tv ùuM'ysv, 

Ot'Tojç xsv vrjàç ri fforjç zoù Xccov "* A'^a.iojv' 
AvTOç è' yi'Tre/X'/ja'év, oiyJ rio7 (pciivof/.èvri(pi 
N^aç lv(r(réXfÀ,ouç âXoiè^ iXx,èf/,S'j ày^cpiîXiffo'uç. 
Kaî h' âv 7o7ç ôlxXoKriv ï<pri Tirana iwûria-a(rûcci, &o 

0/X«^' à'TO'TrXîUlV' îTÛè) OVXSTl èriSTè TiXfCO}^ 

IXiov ui'zèivrjç' fjuuXa <ya^ èûèv ev^voTroc Xsvg 
"X-û^Dc è'/iv vTipi(r^Si T£Ûcx,P(rri^cx,(ri oi Xcio:. ^ 

A'/ug xa) xri^vxî èvi>}, 'zSTrvufjLèvof ay^Çco. ^^ 

Oo7f;| è' aùÛ ô y'î^uv xuTiXi^aTO' ug yu^ avcoyet, 
Oç^oc 01 \v vyiîo-ffi ÇiXyjv \g îcar^/è' èvrirui 
Au^tovy j^v iôiXr,(riv' àvocyxri è' ovri f^iv u^et. 

^ Clç i<pûcff' ol (f apa, wavTii àxTjv lyivovro CKOTrrj, 164 OMHPOT IAIAA02 V. 

My^ov àycca'a'ocfÀ.Siiot' f/,a,Xa. ykp x^aTS^cHç kyo^svffî, g90 
A?7v ^' cLvîo) r](ruy rsTr/joreç vUç ' A^aioJv' 
''0\|/£ (fî èy; (JLîr'iîi'zî (oor,v àyccêoç Aioç/.f,è^ç' 

'AT^s'tèri, xvèia-re, âva^ àvê^àjv, ' Ayàf/ySi^vov, 
M^5' o<pû^îç Xiffcriffôcti k^v^ovct, Tlj^Xètcova, 
M.vpicc ècô^cx, dièovç' o ^' kyr,vci)^ \(Tr) kcc) kïJKojç' 95 

!Nyv uv f/^iv TffoXv f/.àX'kov ayi^vopnt(riv evrjxcs(,ç» 

QvfjLOç in <rr7iôs<r(riv kvûyrn Kot,i ôsoç o^ffrj. 

'AXX' ày&ô\ coç àv iy&) s'iTrco, '^èiêuf^sêu vccvriç' 700 

Nyf (juîv KOif/.fiO'aa-ûs, Tèrcc^TOfJiêvoi cpû.ov tjto^ 

2<roy Koci olvoio' ro yu^ f/^îvoç icrri xai ccXxri' 

Avràp îTT&î x,è Çiccvij xuXti pooooâxTv7.oç HciJÇ, 

K.a^TrccXif^cijç t^o vsojv è^îf/,sv Xuov rs koci 'i'tt'ttovç 

*Or^6vûJv' KO,) ^' uvroç iv) ts^utokti (Jbccyzcrêai. 5 

*r2ç ï<poLÔ''' o'i è' (x^cc TzavTîç STrivriO-ocv (SuciXriSç' 
M.vêov ccyacrcâf/^evoi A/e^^^soj W'TrohocfjtjOio. 
Ka< ron hri ff'Treia'avrèç ï(3ccv K'kKrirjvès ÏKa.(TTOç' 
'Ej'^a^g KO(f^fi(ravro, zu) vttvov hù^ov îXovro. 709 165 

TH2 

'OMHPOT 'IAIAA02 

•PA-SE^HAIA, r. 

AXX' ovK 'Ar^g/^jjv ' Ayocf^èf/^fovoCi 'TTOifjuivcc Xacôvt 
T'TTvoç i')(i yXvKS^oÇf 7ôoX>.cx. <p^&(nv o^f/^uivovra, 
'riç or àv b.(TT^k'7:T7\ Troffiç "Yi^'/jç Tiv/cô^oio 5 

'Yivyuv h TffoXvv of^(3^ov kôî<T(pU70Vi r,i ^aXa^ai», 
'H vi<pîTOVy ors "TTî^ 7î "/juv STrocKvi/eu u^ovpuç, 
'Hs Tffoûi TvTQXsf/yOio (jijiycx, (TTO^ot, TevH.&èunolo' 
* Clç zi^vKiv èv (rTnôiffffiv ie,v&<mvâ^i^' ' A.ya^iiJL,vmi 
Ns^o^ÊV \k z^cchîrjç' r^ofjuîûVTO 5g ol (p^svsç Ivroç. 10 

©ay^a^gv iffv^à woXXu, 7cc xotiSTo 'Vkioôi -tt^o^ 
AvXuv orv^tyyuv r Ivo'tt^v, ofcuèov r' àuê^cj-TruV 
AÛtcc^ Ôt Iç vijâç ri ièo( kui Xuov 'A'^cciûjv, 

TloXXàç IK Kè<paX7Jç 'TT^oêsXvf/^VOVÇ èXxêTO ^UiTKÇ 15 

"T'^off \ôv7i Alt' fcîyoc b' ïffTZvi KvèccXif^ou xrj^, 
'née èè 01 KCCTO, Ôv[mv à^ttrrrj (pccivsTO (èovXrjt 

^IffTO^ ît] Tff^âJTQV 'N'/jX^iOV îXê&fCSV CCvh^UV, 
E< TlVtt. OÏ ffVV f/j}jrH) à^VfJCOVCC TSXTrjVCClTOj 

H Tiç àXè^ixuxoç 'TTao'i AuvcAolcrt yivoiTù' 20 

O^ôaêétç 5' hbvvë Tè^) (TTrjôîO'ori y^iTuvUi 
ïiofftr) h' VTTo Xt'Tru^ola'iv iérjcrcoTû KccXà zifèOtXoc' 166 OMHPOT 1AIAA02 K'. 

*Af^(p) ^' Wsiroc ècc(poivOv Vkto'uto èi^f^u }Aovroç 

AiÛa>vog, f/jîycc'kùiQi '?roo'/}uexèç' BtXero è' 'iyyoç. 

*Oç ^' ctvTcoç \kèviXa,ùv iy^z r^of/,oç' ovè\ ycc^ avTu 25 

Xtvoç I'tt) (SXèipâ^OKrtu lipt^uve' (/.tj n Tràôoièv 
'ApysToii TOI ori lûèu etveKU zsov'kvv s<p' vypr,v 

lAXvôov îç T'^oirtV, ToXif/^ov û^a<rvv n^y^uivovreç, 

&f,xaTO yoLkKiir^v' oo^v &i\ëTO y^si^) sra^e/;?. 
B^ è^ tf^ev àvcrricrcov ov à^iXÇsoVf ce [jLzycx, 'ttu.vtuv 
^Apyèlcov rivccffffi, ôècç a/ç Tiero qr,f/.u. 
Tov ^' gy^', «|a(p' ûfÂOKri riûrjf^èvov hrèoc kccXoc, 
'^'/l'i' 'TTupà 'Trpvy^v'/j' rcu àa-Tâcnoç yei/sr Ixûaju. 35 

Ton -TrpoTiPOç 7rpo<nsi'7r& (BoriV àyuûoç M2V£?.aoj' 
ri(pff ouTuç, r,ôiiîy KO^V(r(rscti j ri nv iTUipojy 
Orpvviiç TpcôiaoTiv i'TTKTKO'Trov ; ocWo, ^^cû\ uivcijç 
Aeiêco, rjuy} ovriç roi v'irôa'yjja.i roès ï^yoVi 
"Avèpccç hvfffjijiHciç, (rx,G7riK(^îf/,sv oiog îTiXêo/u 40 

ISvKTCic èi' ût,[ji.(B^O(rîyiv' (À.cc'ka, riç ô^uffvKu^hoç îffrui. 

X^£iy (3ûvXjjç èfjà Koà (Tiy Aior^sÇiç cj MevsXag, 

'Apyiiûvç Koà vrjuç' g^rg; Aïoç ir^ocTsro (p^fjv. 45 

'KKTOPèoiç à^cc y^ôiXXov l'^i (p^îvcc êriy h^olcriv 

Ov yàp itcû lèof/^riVi ovh' èxXvov alhi^travroçy 

"Avè^'' tvcx, rocra-uèz f^è^/jn^' g^r' j^fj^ari (jt,yirî(Tcx,(rÔuiy 

'OcTff "Kktcop ipps^e Ai'ï' (piXoç vtaç Ay^ui&iv 

AvTCt)ç, ovTB ôsùç vioç <piKoÇy ovTB ûso7o' 50 

"K^yoc è' g^g|', o(roc <pr,fjn fj(,sXri(nf^sv ''A^yz'ioiffi 

Ariêoc rz xu) lo'KiyoM' roffcc yà^ xaxà f/.^cocr'' ^Ay^uiovç. 

*AXX' iôi vvv, A'/uPTcc xoù loof^zntcc xocXz(r(rov, 

*P/|a,(pa êzcov z-tt) vtjug' zyco o Z'tt) ^. zcrro^cc hlov 

E/^/, xa) OTPVvzu ùvtTTYif/^zvcii' uix zêz'k'^a-iv 5.5 

''E.'kôzlv ZÇ ÇvXoCXUV iZ^OV TZXoÇy ^^' ZTTlTzlXCCl. 

'Kzivov yu^ xz y^cc'kKTTOt, wûoiccro' rolo yà^ vloç 
'^rjfÂiùnvn Çv'kàxKTcriy xct) 'lèofÂiVTJog OTrâu» OMHPOT lAIAAOI K'. 167 

M.)j^iov}]ç' rolffi yà^ STèT^ocToy^iv ys f/^âXtcru, 

Tov ^' rjf^eifBèT èTrêiroc fBoriv àyccôog M&vèKuos' 60 
lïcoç yot,^ y^oi i/jvÔu i'Triri'kXzociy tjûî zsXéVéïç ; 
Aùût f/^ivo) fjc.irà ToîiTi, hz^syfjtjivoç sltroKev ÏKÛr;ç, 

Hs êso) f/,èrâ (T oiùriç, î^rrii/ iv rolç l'XiTZiXci) ; 

Tov ccvTS TT^offUiTTsv àvo,^ àv^^&iv, ' Ayccf^èuvm' 
Avûi i^ivîiVi f/,ri 'TTcoç à(3^0Tcc^of^sv àXXrjKoiïv g/; 

"E^^ofjLSvùj' TffoXkcCi ycc^ àv« (Tt^octov ùtri xsXêvûoi» 
<î>ôèyyêo è y h ^Sf (f](rûuy ko.) ly^riyo^ôai ccvcoyôiy 
ïlocT^oêèv îK yzvîrjç ovof/jâ^cov ccvh^oc ÏKCc(rT0Vy 
Tlâvraç kvoocÎvuv f/y^ os f^syotKi^eo Ôv^jl/u. 

AXXa, KOÙ CCVTOt TffS^ TOVêCUf^ëûci' àèè TOV UIXLH Yo 

Zsyç i'Tti ysivof/^ivottriv m xcmoryjTO, (SocpsIkv. 

* Clç îWuVy CCTTéTrefCTêV CcdsX<piOVy éù iTTiTèiKoCÇ, 

AvTU^ (èri p lévui fjLirot, Nscro^a, 'proif^ivoc Xacuv. 

ToU è' ZV^S 'TTCC^CC T£ K^ifflT} fCûÙ VTl'l' fJt,sXccil/}J 

Eyv^ îv] f/^u'kaKTJ' Tccpoc o èvrioc -TrotxiXoc ksTto 75 

'AcTiÇy xoù èvo èovps, (pcceivrj ts r^vcpdXeta.' 
Ila^ Oè Zç^CTTiP KiÎTO 7vCx,va,ioXoçy û p ysoutoç 
ZjCjvvvÛ y or iç '^roXiy.ov (pûi(r/]vopoc ôu^yicoroirot 
Aa.ov uym- ê-rg; ov ^sv STêr^g^g yf/^ai Kvypà/, 
^O^ôuôsiç è' a^' 8^7' àyKcovoçy xeÇicuXriv èTTccéipocç, go 

Ar^îlhriV 'TT^OffiêCTTSy KoÙ l^è^iUVSTO puvôu. 

Tiç è' oÙToç Karà, vrjccg àvà crrpotTOV îpy^zcci Oi'oç 
Nyxra èi o^ÇvcctriVy on ff zvhovtri /S^oro) ôlXT^oi ; 
'H g nv ov^rjcov èi^fif/,êvoçy h Tii lra,l^a>v ; 84 

^âèyysoy [Jirih' àxèav It ïpu i^'XJiO' rtxrz ^g es ^^ècj ; 

Tov è' r^^zl^zr 'i-Trurcx. ccvoc^ ài'^|'6Ïv> * Ayccpt,Sf/>vuv' 
O ^iffTO^ 'N'/jX'/jtocèi^y (Â^iyoc Kvêoç ' Ayuiuvy 
TvuffiOLi 'Ar^sièrju 'Ayccf^Sf/t^i/ovocy rov org^} vccvtu» 
TjSvç Ivîrjxs TovoKn ^/a^Tg^gç, sitroK ccvTf/,ti 
Ef ffrriôiffffi pt^kvrjy zai f/^ot ÇiîXot, yovvcx.r o§u§^. 90 

IlXu(^op!.a,i ûè'y i'Tîii ov pLOi gîsr' of/./j.ao'i v^èvf/.oç vttvoç 
'Incivil, ùKXà puîXsi ToKept^oç Koù pcrjès'' 'A^^ocicov. 
Alvûç yà^ AuvKMV 'jri^i èstètccy ohhi ^01 riToo 
"Kpt^Trièov, àÀ>v' àXuKvxryipiut' x^uèiJj èi pt^oi î^a 168 OMHPOT lAIAAOS K'. 

'î,Triê'îuv lyJ^MffKSij r^oLLiit 5' vtto cpaièty.cc yu7u, 95 

Agyf' Iç Tovç <()v'kccx,a,ç xa,ra,(3eioi/,svj o(p^a, ïhcoyAv, 
M^ roi (jCiV Kcifjt,a,7a ccoor,K07îç '/io\ ko,) vt^co 
Yi.oi(JL.riffci)V7cx,ii âra^ (pv'kctx.l^ç i-xi •za.yyu '/^ciêcovrou. 
Av(ri^ivîèç ^' avS^éç (r)/i^ov uccrui, ovèi ri lèfCèv loo 

M^ 'TCOÇ KCÙ hà VVKTU. (JLîyOlVrilTOJlTl (Jbdy^ifTÔai. 

Xov ^ rjfÀtsilBsr sTSircc Ts^yjvioç l'ûTorcc Ns^rra^' 
* Arpelèi^ KvhiffrZi ava| ccvè^cov, ''Aya,(JAiJijVOv, 
Ov êrjv' ^KTOPi r^àvrcc voTjf/^urci f/^'/^Tiîrcc Zsyç 
'^xreXîiiy offoc rsov vvv îèK'rercci' àXXâ puiv o'ica 5 

Ys^TihiiTi iMy^ôriffîiv xcù v'kîîoa'iVi si xèv 'A^tXKsvç 
'£;£ ^oXov à^yuXioio ^irccffr^i-^ri ÇiXov rjro^. 
'2,01 è\ y^âx' ï'^oyJ' lya' xs^or) S" uù zcci lysî^ou^sv aXXoy^, 
'HfjCîv T'u^sloriv ^ov^iKkurov tj^' 'Oèv(r?,a^ 
'H^ Aïoivroc racyvVi xcti OyXsoç a.7^xiy!jOV viov. 10 

'AXX' è'i riç xa) ro6(rès yLiToiy^of/.zvoi; xocXsffeisVi 
'Avr'iôîov r h.'la.vrat. zcc) 'lèoy^svTJa, ccvccxtcc' 
TâJv yàp vTJsç 'iocffiv \Ka.(Tra,rai obh\ y,a,X' èyyvç, 
'AXXct, ^iKov TS^ iovToe, xa) ocièolov, MgvsXaov 
"ï^isiKio-ct), iiTTS^ fMn vsy,s<rri<rBai, oùè' l'TnxzùffUi i,j 

' Clç evèili (TOI olûi èTûirPè-^S TZOViiffôcCl' 

jSÎÏi' Ô^sXsv xaroc Tâvroc^ à^i-rrjjccç Tsovuffôcci 
AKrirofjLSvoç' y^pzi^ yo^P ixocvsrcci ovxsr àvsKroçt 

Tov 5' uvrs zs^offkii'Trzv avoc,^ ocvh^my 'Ayocf^sf^vuv 
^Cl yspovy àXXorz y.iv <tz xui aiTiocœ(rûa.i âvcoya,' 20 
TloXXàxi yàp fi.îôni rs, xoù oux èôsXsi "woviîffôai. 
OyV' OXV&) UKojVy o'jr a,<p^a,oiri(ri vooiOy 
'AXX' \{jÀ r ùffo^ocovy xa,) if/.riv woriMyf/^svoç o^y,r,v' 
Nyv ^ if/,so TS^orîooç y,a,X' i^riy^îroy xot,i y.01 i'Tnart}* 
Toi/ [Àjiv \ya) 'xpoîrjxa, xoiXrjf/^svcci, ovç <ru y^srocXXuç. 25 
'AXX" 'lOt/jZV xsivûvç è\ xi^r/troyèûa, "ttoo tsvXciojv 
'Ev <^vXkxi(T(r ' 'ivot, yoc^ ffÇiv S'7re(p^ocàov r,yspis(rûa,i. 

Toy b' riy>îi(^ir i-reiroc Ts^rivioç 'l'TT'Xortt N2<rrû^* 
Oyra)ç ovriç, oi vèfÂSffrjfrerai oùè' ÙTriêriO-îi 
^A^ynojVy art xîv riv^ l-xor^wn xoli kyiûyr\. SO OMHPOr lAlAAOS K'. ï G9 

'Aa-Ç?} ^' ôc^oc '^'ka.lvctv 'ïrioovri(TCx,ro (poiviKozo'crci.i', 

¥./\srû û' àXx,iu,ûv lyxf'^ ù.x.u.yjAiivov ot,ii '^(jxXx.u' 135 
B^ ^' \ivcti Karci, vr/ocç W^otiiov yja.XKoyjrcavoùv' 
TIpmtov èTêir' 'O^y.r^tc, Ait (/Jr,7iv ccraXavrov, 
'ii)f v'TTvov àvîysi^z Vèorivio; 'tTTTOta, ^zffroop 
^ôïy^cc^ivo;' rov ^' ocrs^cc Tio) (p^gyccç rXvff Icoti, 
'E;£ d' i]XÔi kXhTI'/jÇ) KCCt (r<^iocç -Tr^oç (jtJvêov ïsiTTè' 40 

Tfipê' ovrco accroc vîjocç avec (Ttpktov oloi àXoiarêe 
Ny;ira hi àut^jB^offiriv ; ri ^tj y^^si&f rocov 'lazi ; 

'Vov h' TifAsi^sr' zxèira, ViPYiviog W'Trôra Ns^rra^f. 
Aïoysvîç Aasoriâ^}^, •roXvf/y/iyav'' 'Oèuiro-sv, 
M.}] l'êf^s^rcc' roïov yà,^ ^XJ^i l2e(3r/;}isv 'Ay^cctcvç' 45 

WXX' STTSVy Qi^^a, Kcci àXXov lyei^of/.sv, ov r iTioïKî 
BûyXct? (3ovXsveiv^ h (P'.vyey^sv, >]î f/^âysfrôcit' 

''^Clç (pccff' è\ KXio'irjvds zioov '7ro7^v[JL,y}riç 'Oèvtrtrévç 
IloixiXûv ccy^Çi' ûff/^oict ircczoç ôîroy /3?] è\ f/^sr ccvrovç. 
Bàc ^' stt; Tvo&iOTiv Aio^'/]OèCC' rov èKtyccvov 50 

Kfcroç àyro kXici'/iç crvv rîvyzffiv' àf^Çiï è' \rouPOi 
Ey^O!/' VTO KPcariv iy^ov ccfr^rtoccç' iyvscc èz (r(piv 
"Opû" î-ttÏ (TCCu^C'JTrjooç iXf,Xccro' r^jXs è\ yccXKOç 
h.ccix,(p y uç re <rrz^oirri zsocr^oç Aioç' auras o'y rjocoç 
Ey^'* vTO ^' Z(Tr^ot}ro pivov (3ooç ocy^ocvXoio' S5 

Avrào vxo x-PûcrsirÇit rccTfjç rsrâvu<rro 0(x,stvoç. 
Tov wccparruç àvsysi^s Tsotjvioç tTToroc Nscr^'f, 
Aà| 'TToè) xtv'^ffocÇi or^uvi rg, veiKëce r' ùvri^v 

"Ky^êOi Xy^soç y/g ! ri xccvvvym vzvov ccMnlç ; 
Ç)vH, àïiiÇi &>g i^ £>&'£$ eT/ ôpoj(rf/,uj Tnèioio 60 

'Eïocrai àyyi vz&iv, oXiyoç à' iri yojoog e^vxei ; 

* Q,g (pâô'' h' èf vTTvoio t/^ccXa, Kpcci'xvciig àvo^ov/TSt 
Kcci fjuiv (puvrjffccç ï'^soc -Trrè^oivrcc 'rr^oa'riv^cc' 

'^yirXtoç \(rtTh y^^cciî' <ru ^îv irovov ovrors Xriyîiç. 
Oy vv x,u) ccXXoi \ccci veare^oi vUç 'Ay^cciuv, q^ 

z 170 OMHPOT IA1AA02 K'. 

or KiV \xiira, èfccctrrov lyei^ëiocf (ButrtX^coVj 

TSaî <5^ TccfTcc yi 'zccvrot., (piXoç, y^ccru, t/,oi^a,v b/Tgç* 
I^/VÎj/ uÀv fj(,0( "wOuOiç ccf/,vu,ovzç, i](ri 01 y^uoi JTO 

Ka; îrûÀsgç> tuv kîv rtç îxoi^^oyy&voç KuXio'Sièv' 
'AXXà f/.âXoc f/.iycc'k'/] y^^éiùJ /SifBirjKiv ' A'/^a,iovç' 
IStvv yàp è/] z:ocvTèir(riv Itt) ^vpov ((rrccTUi ccKtjJrjç, 
'^H yMXa. Xvy^oç bXzôoog ' Ayjcioîçi rje (Biuvoc;. 
WXX' '/et vvv, Aicivrcc ruy^vv. kcci <î>vXiûç viov 7j 

Av(jTri(Tov' eu yâo îtrci viœnooç z'i (â> èXscct^eiç. 

'^Os (pâÛ"' ^' àf/.(p' ufJLiOKTivViffffuro hî^jjt^a. ?Aovroç 
AtÛcoiûç, ffAyâXoiOy '^rohyjv&Kèç' sïXero o 'iyyo<i' 
B^ ^' }i</cci' rohç è' ivôsv àvaffTriffaç àyzv riP^Ç' 

O/ è ore ^j; (pvXoe,Kècr<riv Iv ccy^oyAvoi(ri yivovTOy GO 
Oy^2 [/Àv èboovTaç ÇuXcacuv rjyrjo^uç îvpoV 
' AXk' iypyiyoPTi a-vv rev^è(riv hccto -rccvreç. 

Q-Ki^oç ocKovôûivTèç zparspû^oovoçy oç T6 Kul^ vXr.v 
"^Pjf^yjrai o/ ooîT(pr 'ttoXvç è' o^vy^ccyooç êîr uvT&î 85 
'Avè^uv y/è\ KvvMVy ccTTo Tg (r(pi(riv h'Trvoç oXuXiV 
* Clç rcùv vyi^ufifOç v^rvoç kiro (BXètpâ^otïv oXuXîiy 
Nyjsra (pvXcccnroftyivoicn K<x.?if,v' 'Tnoiovhz yàp uh) 
'Tsrpa<po(,û'i oittcot Z'tci Tpajoju aïoisv tovravy 
Tùvç ^' yzp'jûv ynôr,rîv làuvy ôu^svn 7& fjuvôuy 90 

Kci/ cÇsccç (pM\''/j(ra,ç Wscc TTTSOûît/Tce, 'z^oo'yjvhcc' 

OuTO) VVVy (pîXcX, TZKVU,y (pvXa^ffffèTè' f/y'/^èz TIV VTVOÇ 

Ai^zircj, f^f] ^âoy^ci yzvuubzôa, hvffixivzzfforiv. 

* il,Ç zl'TTCOVy Ta,<PpOlO OlZO'a'VTO' TOI ÔluI Z'TTOVTa 

^Aaysicov jScio-iXriZÇy offot kzkXtjuto (SouX'/jv. 95 

To7ç 3' a,u.oc Mrj^iov/jç KUi Ngfrro^oç àyXccog vfog 
' UKrc/tv' auTûi yciP zuXzcvy (rvij^(jL7iTi(/,a,(rôcx,i. 

Tu(pcQV 5' ZZdtCX,(3cCVTZÇ O^VKTYlVy ZO^IOUVTO 

'Kv Kccûa^îjy Clôt ^y] vzKvuv oi^cx.ivzto yaoot; 

YilTTOVTm' oôiV CCVTiÇ àTTtT^â'X'Sr 'o(^^l^OÇ "E^TU^y OMHPOr lAlAAOS K'. 171 

OXXvç 'A^ysiovç, or& orj tts^) vv^ îKctXv^iv, 20I 

Ev^ot Kocâs^of/^&voii iTTZ àX'k^Xoitri '7rl(pcx,v(rKQv. 
Toîtri è\ i^vôcov hëX,^ Vîprivioç l'Z-xora. 'Nitrrajp' 
'Cl (ptXoiy oùa àv è^ riç àvrjp Trzxiêoiff Ico ccvtou 

Kxôèlv ; gf Tivoc itùv oriÎMv &X01 iffyj/.TOavrat 
H Tivcc "TTOv Kui Çi^f/^iv êi-; Tpa)i(rcri Truâûiro 

Aùûi f/jîvèiv 'TTccpa, vriv(T\v k'TroTpoôîv, t,i "Tro^avdè 

iccvTo, rg TâvTcc "xvôoiro, ;icù cti^ sic 7iy.^'.ot,ç VkÙqi 
^AcxTjûtjç' u^iya, yAv cl v'Trovpâi'iov kXzoç sr/j 
Tîocvruç l'Z àvô^cuTTOvg, Koci oi èoarig iffffiTai \(rôXri, 

Offcoi yoco i/rié<T(riv STrizPOiTîov/riv cc^kttoi, 

Xûjv wdvrcov Oi ï'/cacroç oiv dnocrovcri f/.iXan'DcVi 15 

VfrjAVVi VTTûppi^VOV' T'/J [/jÎV ZrZPaÇ CUÔiV Of/.OiOV' 

Ahi sv oaiTT^ffi Koi siKa'rti'ria-t Tra^^a-rai. 

' Qç è(pa.ff' Oi ^' uoa, TrccvT&ç cck^iv lyîvo'^ro (nwirri. 
Loïort h\ Koà yAriH'KZ (3o'^v àyaôûç ^io^r,o-/i;' 

Ng^rro^, 'ifjC or^vvèi ;c^a^/;j za) êvuÀiç ccy/^vco^ 20 

Avo^ojv ^vtr^ivîœv èvvai (rr^ccrov lyyvç îot/rcx, 

M.ÔlXX0t/ ûccXTnu^^li ZOCt ôcC^ffCCXzcoTZ^OV ZtTTCAi. 

^vv Tè eu' Ipyof/AifCJi xoci rg '?r^o ô 70v èvor,(rsv, 

' OlT'ffOJÇ KZ^^OÇ 17]' [/jOVVOÇ, è' è'iTZ^ TZ VO'/](TYi, 2.5 

'AXÀct rg ol (B^cx,G-(rcov rz vooç, Xgrr^ èz tz f/^j^rig. 
*r2$ zcpccff' o\ ^ zêzXo'j AiOf^Tjèzt 'TToXXoi zrz(rÔ<x.i' 

H.ôzXzT}^v Aiuvrz èvcji ôzodTrovTzg ' A^r,0Çi 
'H^gXg Mi^^iovr/Ç) f/^ccXa, 3' ^^gÂg Ns^rro^^oç vlog' 
'îlûzXz è" 'Ar^g/^Jîj> èôv^izXziTog MzvzXaoç. 30 

"H^gXg è' 7Xri(JyjJV 'Oèv(rzvg zccTccèvvai of/^iXov 

L ^ûjcov' aizi yccp oi zi>i (ppzcn uuçcog zroAf/.cx,. 

Toiffi OZ KOÙ f/.ZTZZlTTZV ôlvCi,^ CCl/OPOJV AyO.f^if^l'CiJV' 

Tvèèiè/] AiOfÀ.^èzÇi Zf/,â) Kzya^KTf^zvz ôvfcuy 
Tov f/Av èrj ZTOiPov y cci^yia-zoci, ov k zôzXrio'ôcCi 35 

^cctvofAzvuy Tov ocpicTToVi Z7rz) ffAccdcicrt yz 'XqXXoi, 172 CAIPIPCT 1AIAA02 K'. 

IA'/]è\ (TU y i alèof^îvoç a'r,(n cp^sa-), tov fù» à^siu 
K.ccXXst'TrstVt (TV è\ XjSi^ov'' oTuarcrsoiij a}èo7 z'ikuvj 
'y.ç yzvi7]v ôeocov, fcrjO &t (SuTiXèure^oç Igttiv. 

^roTç 3' avTiç f/,STS&i'ffS (2ot]v ccyuûoç Aicyy/jèr^ç' 

E/ f/Av or, îraoov yi fCsXsver îf/,' aurèv kXèffôon, 
Tlcùç àv l'TTèir 'QGvo'riOç zyoj ôétoio 7^aôoif/y7^v, 
Ou ■z-si^i {JLîv 'TT^oîp^m K^cchlri ko,) ûvf/,oç àyrivu^ 
'Ky 9ra>v7è(r<ri 'Tïôvoicri, ÇaKel èi l YlccXXàç ' Aôfivri ; 4 3 

^VûVTOU y èCTT^U^îVôlOi HCli îZ T^V^OÇ alôof/,èVûlO 
' Af/,(t'^J VOtTT^iraif^èV, l-TTs) XîCl ùlhi VtY,(r(X,l. 

Tûv 3' ctyrs T^offisr/ré 'îToKvT'kaq 'hloç, 'Oova'O'êvç' 
Tvdsfè'/i, yy/i7 à^ ua ^aX' a^yss, yriri ri vuksi- 
\*^}^ûci yocp TOI Tccvra, fA,èT 'Apysioig àyoasvstç. 50 

'AàX' '/ou^êV f/,ocXa ycco w^ civêTOHy iyyvâi rjMç' 
' AcTTpcc es ^'/} 'caao^iprjx.èi -ûrup^^yjKèv è\ tXsuv vv^ 
li^m hvo i^ùiPccmi r^irccrn 3' eV; fjuojpcx, XsXn'TrToti. 

Clç ilTTùvô'y O'TrXOKTiV IH OilVolulV ièvTTlVy 

'^rvoiiè?^ fùv ocoKi fjisviTroXsy.oç Qpa(rv(/y/jO}^ç 55 

^octryavou àf^(prjZiç, ro \ov tsol^cc p;j;" XsÀg/Tro, 
Kaî a-UKOç' ày.<pï hz 01 Kvmyjv KS(pcx,X7J<piv iêr/Ki 
Tavpzr/jV) a(pa,Xov rs, }cui ot,\o(pav' t^ts K(x,rouTV^ 
KîKX'/î7C/.i' pv&TOct è\ Ka^Tj ôaXs^ctJV u'i^t^sHv, 
M.'/!Ptov7!ç 3' C)èv(rr,i hioov jSicv r;ès Ça^sr^'/iv, 60 

Kcc; ^îÇo;' uy(p] èi ol Kvvîrjv KzÇuXri^iv t0r]xe 
'Pivov 7roirirr,v' 7rc7Ji(Tiv ^' 'ivTOfrêèv lyuciv 
'KvTZTUTO CTS^eaoç' SKToa-ôè èè Xèvxo) ohovTiç 
'A^yioèovTOç voç ôai^iîç zy^ov îvôa nui îi/ûccy 

Hù KO,] i'ZlG'TCif^iViJÇ' yi(T(T'i) 3* \v) tsïXoç à^r,^ît. . G5 

Tr,v pu TÀJOT g| 'KXscûvoç ' Ay^ônTo^oç 'O^yeuiècto 

'Efg'Xgr' AvToXvKOÇy Tùvxivûv hôfJLov àvTiTo^ria-ccç' 

^}(.uvès(ocv 3' apa oooks KvÛ'/^piùj 'Af/.(pi^ccf/yOt,vTi' 

'AyÇièciyocç è\ MoXw owKS ^iivrjiov sivoct' 

Avrà^ ô MyjPiovi^ ^uKiv a 'Tra.ih) (po^rjvui' 70 

Afj tût'' Qèv(r(r7Joç 7rvKU<rsv KcH^rj ccu,<pi7iôiî<rUi 

Tu 0, gcrgi oùv OTrXoKrtv îvi èsivoÏTiv iè'j7'/;v, • OMHPOY lAIAAOS K'. 173 

Bav p (ivoth T^iTr&r)^» hz holt uvtoÔi Truvruç kpîtrrovç. 
IlaXXàç ' Kôrivc/iri' ro) ^' ova ï^ou c(pêctXf^oi(ri (z'îô 

Xa7^e è\ tu opviff O^vtrevg, tj^ôIto è' ' Aûrjvri. 

J^Xvûi yAv, cùyioyoïo Aïoç r^xoç, j^n u^oi och) 
'El/ 'Tcavrècra-i 'TTovoicri Tu^ia'TU(rccii ov^i es Xriôu 
K.ivvfjf,svoç' vvv avn f^âXicTTa f/^s ÇiXcch ^A.ê'^vn. 80 

Aoç os tkXiv It) vijccç ivzXuaç ccÇhkutÛcci, 
"Ps^uvTccg fA.iyoc i^yov^ o kz T^o^sarci f/LêX^ast. 

Ù^Z'jri^oç avr tj^u.to (Bor,v u.ya.èoç, ù^toy^rihTiç,' 

K^SKXvût MVV '/t(/.l î(^s7g, AlOÇ 7SZ0Ç^ O!,7Ovr0JV7j' 
^ ~/ ' r, \ tl 1 ri rri \ '■•• \f 

2,'rsio fJLOiy coç OTS TCf.T^i «^ i(rzszo 1 vàzt àtu 35 

'Eç Q'/i(Buçy OTS T£ T^o 'A^ccicou ocyysXoç T^er 

1. ovç à.^ I'tt'' W(rcoTâj XfTrz yjxKzoyjLTo^voiç 'Avaiovi' 
Ayrct^ f/,SiXi^iOv (Jbvôov Çs^b K.a,èf/.siQi(n 
Karc'* KToc^ à"^ ccTicov f/,aXoc fji^i^yA^cx, fJt,ri(TC(,ro ïpyocy 
Syj' (roi, èTcc êeà, ors 01 Tr^oÇ^aa-arcx, toccîo'tj^ç. qq 

Clç vvv fÀ,oi iôîXovffcc 'Tta.^KTra.iTOy zoci (jl,z (pvXaarffi. 

2o/ «y iyu pî^M (OOVV yjVlVy ëVpVf^iTMTrCV, 

^A.Of/^f,Tr;v, riv o'vTTCt) vïïo ^vyov '^yccyzv àv^P' 
'Ttjv roi îyct) pz^oj, ^Pv<rov zi^u(rn> 'TTè^iyjcvot.ç. 

^ Çlç iÇiotv èvyo^èvoi' rm h' eKXvs YlccXXàç ' AÔtivt^. 
Oi Z'ttÙ h^riiTUVTO Aïoç zov^^ ^iya,Xoio, 96 

Bav p^ tfji,sv, û/crg XèovTê oua>, oià vvkto, f/ÀXuivocv, 
'A|M/(pofov, àv'AzvuÇi ^icc T 'ivTîa, zcù f/AXciv a/^a. 

Ouo& y^v ovoi ï çûjccç ccyrivopaç utx,(r ' ¥^x,toûp 
Y.VOÎIV, àXX' àyjvoiç %,i}cXri(rx,êTo Tâvrccç cc^i(rrovç, :500 
' O(r(roi i(ra,v T^iocov riyriTo^zç rih\ y^zhovTzg' 
Tovç oye (rvyKC(,Xz(rccçy 'Trvxivriv ri^rvvzTo fSovXrjV 
Tlç Kiu u,oi Tooz èpyov Ù7ro(r^oyz\/oç TzXicruî 
A.cij^co z'TTi y^zyocXo) ; yiffôoç hz ot àpzioç zcrrcti. 
Aojffot) yà,^ ^i(p^ov rg, ^uo) t' zpiuvjf^zvccç iTrTrovçy 5 

Oî xzv cc^iffTzvcoffi ôorjç \m vyjV(t)v ' Ayaicovy 
(Jffrig zz TXar/ji 01 r avrco xvàog a^oiroy 
N?j(wi' uKVTSO^av (T'^zhov zXÛz{/yZv^ oc Tz Tuûzffûufy 174 OMHPOY lAIAAOZ K'. 

'îik (pvXâ.a'ffovrcci v^£- êouif oj; ro ttccsoç Tsa, 

Oyl^f [2ovXivcu(Ti f/^STCx, cpia-iVi ovô zêiXnvG-i 
Ny^trot <pvXao'(ria,ivot,ti x,ct,^a.roo àodyjxoTêg cùvôj. 

^Hv ^£ riç èv T^ûoiffffi AoXcoif, Y.vfJi,ridîoç vtoç, 
K'/j^vzoç ûiîoiOi 'Tro'kvy^ovffoç, zso\vyjf.'kKùg' J5 

"Oç è'/i TOI êièoç (Xiiv i'/jv KCizoçj àXKa, -zo^coh.t^ç' 
Avrcco (J^ovvoç iYjv f/^srcx, '^rèvrs fccx,(riyvi^Tr,<j-iv' 

"Oç pCC rOTS TpUffl T£ X,(Xl KxTO^t eîûTS TvOiPOLO'Tâç' 

"E'yirooy iuJ OT^vvsi xpcx.èr/] kou ôvy^oç ày'/]m^ 
N^Î&'J' Ùkvttq^uv a-y^ihov iXÔîu,svt ik tî 'Trvôic-ôai. 20 

'A XX' ôiyi, f^oi ro (Tk^zût^cv ccvoto-^eo, kui yoi ôf/^offcrov 
^a iCiv Tovg 'iTzrsûvç rs kuï a.^f/.a.Tcc T^oïKÎXct. ^aX«â> 
Acotrif/^sVi o) (poPîov(riv cciJuuy^ovcc YlrjXsioova,' 
2o) ^' S7<y ov^ ôcXtoç (T'/Cûwoç i(r(roy.aii ovo cctso oo^rjç. 
ToCppa, yoip Ig cr^ccrov iif^i oiai^zsi^iÇi oÇj^'' civ 'iKOi)y,ui 
N^' 'AyccfÀ.ifJ!.vovèriVy oêi tsov fj^èXXoucriv à^ta-rot 26 

BouXàç (3ouX?-vsiv, ri Çivyif^sv, r,i f^U'^s<rôui. 

^Ctç (pdô' h' \v y^i^o-) a-KTiTST^ùv Xcifos, zoci 01 off.o(r(rsv. 
"1(7700 vvv Xêvg avTOç, î^iyoovzôoç Tffoiriç ' îî^i]Çy 
MJ? f^îv To7ç "r^uoia-iv àvr,^ iTrcyf/O-STCti àXXog 30 

Ilpcvcov' àXXd ers (P'/jf^i hiayTrî^zg ccyXuièïa-ôai. 

'^Clg (pdTOi adî p îTffiO^KOv dT!Suy.o<Ti' 7ÙV ^' o^oûvvsv. 
Av7(»c(, è'' àf/^Ç'' uy^oiffiv iSdXXîTO Kay^TuvXa. to^cx.' 
"E(r(rccTO ^' 'i%,TO(rûev'f)H/ûv t^oXioIo Xvkoic, 
"K-par) 5' g«r< KTiè&'/jv '/.vvirjv' ïXè è' o^vv àxovrcc. 35 

B^ ^' ièvat ZvPOTi vijaç à-^o a-r^aTOW ovo à^ ïf/,sXXsv 
''EXÔcov Ik vr,côv à-^' \l.KTO^i f/.vJov àrcoio-nv. 
'AXX' oVê hrj p 'Izs'ôsuy n zol:- àvè^sov xcc7^7^i(p' ofJLiXov, 
B^ p ùv ô^ov yjiyjCX.cog' rc<^ 6i Ç^ciffuro 'tt^oviovtcx. 
Afoysvfig'Oèuo-evgi Atof^'/jOicc è\ zs^oa-'nirsèv' 40 

OvTog rot, Aïoyy/'iêîÇi àîco (Tt^dctov î^ysrai ocv/j^y 
OvK oi^\ '^ vriia-ffiv IwKTKOzôog '/jy^ZTi^'i](TiVi 
"H TiVOt, (TvX7]<Tm V&ZVûJV KccrccTSÔveiuTuv. 

'AXX' my.îv y^iv tt^mtcc Tifu^è^èXÛèh zm^ioio OAIHPOT IAIAA02 K'. I75 

Tvrôov " îTïfSiTa, èi x avrov Itffott^ccvrsç èXoif/,sv 345 

Ahî (Jt^iv '^or) Pfjaç kito G'r^a,ro(pi T^ortsiXùv 

^ Clç a^cc (pojv'/icravrs, ttoc^s^ odov ev vsKvscrct 

'AXX' 0T£ èr; p ccz!^ir,v, ôffffov r st^iovccc -^réXovrui 
Hf/,iovav, ai yoc^ tz ^oojv "TT^oOîPicrTi^aî zltriv 
E.}\.}Cîf/,svcx,t vsioïo (oaâsi'/^ç "Trrj'fiTOv û^or^ov 
Tcij ^\u \'7riopau.îrr,v' 6 â^' ïtrr'/j hovxov ci}cov(raç' 
EXtsto yà,^ Kccrcc ëu^^Vy cc'7ro(rTpè'<pûvrccç îrccipovç 55 
Ex T^coav îsvûci TocXiVj ' Ezropoç orpvvDcvroç.j 
A XX' on 0'/] p' à.'Trza'av oovor,vz7tzçi ri Koù sXa<ra'0Vi 
Tvco p àvà^ag è'/^tovç, ?.ur^'/]pà èz yovvocr zucopooc. 
^zvyzfjuzvxt' rot ali^ot, oicokziv ûp[/,7iôriT(x,\/. 
' Clç è' orz x,u^Ya^ohovrz hvû) xvvz, zièorz ôri^riçy go 

'H KZi/^uè' YjZ Xayooov ZTrziyzrov Sfcpcz<Àç cch) 
^copov ccv vXrjZvff , oi rz 'Tr^oûzria'i iJt,zp(,rjZiug' 
* Clç rov Tvèzièriç, 7iè\ 'XToXÎ'Tro^ôoç 'Oèva-crzvÇi 
A.CCOV àxorf/y/j^uvri, oiukztov zf/,f/,zvzç alzi, 
'A?vX' ors è^ "^^X 2|M<sXX£ ix,iyr,(rza'ôcci cpvXâ/CZcrG-i, c.j 
0zvyojv Iç v7ja,Çi rorz è'^ ^zvog 'if/,(2aX' 'Aê^vfj 
Tvèziètji (vcc f/^r; riç ^A^^^aïav y^ccX^oy^iruvcov 
^êociyj l'xzv^ccf/.zvoç I3cc7^zziv, ^s èzvrs^og sXÛj^. 
A.ovpi ^' Z'xa.tffo'cov 'ff^û(rz(pr, k^cctz^oç AiOf/.fièriç. 

'H s yJvj 7]'z ffz èov^) Ki^'fjffOf/^Ki' ovèz ffz (priu,i 70 

A}]f^ov zpujjç àxo ^zi^oç àXv^ziv al^rw oXzô^ov. 

^a poii zoù zy^oç kÇiriKZv, zkojv è' '/if/.â^Tavz cpuroç. 

A.Z^(TZPOV V-TTlp è^^ùV ZV^OOV OOVPOÇ àaCOKJJ 

*F.v y(x,Î7} ZTccy/j' ^' â^' zffrrii tcc^^'/jo-zv rg, 
'BotpufBccivcov, a^a(2oç êz èià ffropccc yivzr' ohovruv^ 75 

XXiWfoç yTo èzioug' ru è' àcrôf^ocivûvrz xi^rir/iv 
'X.zi^uu è' a,-^ uctÛtiv' èz èax^vo'cnç 'zttoç rjvou. 

'Lcoy^zlr y uvrccp zyùv ipCz Xv(rofÀ,cci' zffri ycx,p zvoov 
"X-uXkoç TSy y^^vffoç rzy xoXvfCf/^riroç rs criûi^^oç' r/G OAll-IPOr lAIAAOI K'. 

^'i zzv g^s Zp^ov 'Trt'xuôoiT l-r) vrivriv W-^c/.iôJti, 

0a^(r£/, |a,;j06 n toi ôâvccroç Kocrccôùy^ioç ï<rroj' 

'AXX' ccys, fJt^oi ro^s a/Ve, zcc) àr^SKicoç xarccKé^ov' 

Tlyi ovrœç iTri vr,a.ç ccvo a-r^urov ï^^^soci Oioçy 8.3 

"NuKTCc ^( o^(piiccr/ji.', ors G îuhovcn fB^oro) uKkoi ; 

'H riva, ffvXri(Tcûv vskvojv KUTOcrèâvsicora)» ; 

'FLtr'RzTco^ TT^oir/KS oiccG'KO'Tnatrûcci èzcc(rrcc, 

^ijocç iTTi yKccipuoccç ; ^ <r avrov êvy^oç ccvyjxz ; 

Tov h' '/}f/,£(l2sr' ÏTreircc AoXcovj v-ttû <$' Z7PBu,i yvia' 90 

Oç /Jioi Il'/jXstMvog ocyocvov f/^sui/v^ocç i7r<7rou; 

AcOffifJUSVUl KœTiVîVffi KCCl CC^y^O(,TCK, 'ZûlZlXoC ^CcX/iâ)' 

'hlvuyii o'è f/y' lovra ûo'/;v dtà vvktcc y^Xaivccv, 
*Avopcifv ovffy^euicify ory^ioov iXÔs//,svy 'm rz xvô'i(rôa,ti 9,5 
'Hs (pv'Kccffffovra.i vrisç ûocci, ùç ro irccooq tts^, 
""^H rihrii yzio^Zffffiv v(^ rjf/yéTiP'/ia-i ^a.yAVTZç, 

Ny;ira (pvXottrtrif^svcci, kocccut^j àoè-z^Konç alvco. 

Toi/ ^' iTTif^siêriCrccç Tr^oa-zÇri 'TroXvtxTiTiç 'Oèvirarsvç' 
'H pcc vv TOI yutyâXctiv èco^cov è'TTèf/.ciizTo ûvf^oçi 4.01 

' W'Trav AiccKièoco ècct(p^ovoÇi ol b' ccXsyeivo) 
'A.vbpK(rt yè ôvrjTolffi êocy^^yaon, rjè' o^îS(rêûci, 
* AXXw yt h 'A^iXiih TOV àôocvâT'/j nKS. f^'/;Trj^. 
'AXX' ôlySi fAo) Toèe eJarg, xa) ccT^SKècjç KOtTocXs^ovy i 
Tlov vvv èsu^o Xfofv XtTèç' ÏLxTOPCCy Toif/Ava, "Kum ; 
Uov êî 01 ïvnoc KSiTut cc^fi'i'Ui Toy ^s 01 'litTioi ; 
riwj ^' ai Tùiiv olXKmv T^msijv (pvXaxcci ri zoù svvcct ; 
"A(r(ra, tê f/.7;Tioa><ri (juztu. ff<Pi(nv' '/] fA,syaa.(riv 

AÙÔf fJUîV£lV TCC^à VriVfflV CCZûX^oôîVy TJè 'TTO'kivhi 10 

'A-^ kva.Yjii^r^(Tov(nvy \i:ù hcctjijà(ra.vTO y 'A^cciouç; 

T'ov S" au 7 s TT^otréiiTtre Ao}.iJv, Y^vf/^rjOiog uloc' 
Tor/cx,^ \yco toi Tc^vra. fJbocX àr^èxècoç xcCTaXi^n). 
ExTùj^ yzv fAsrà rolffiVi otroi (èovXriÇù^oi s/o*/, 
^ovXuç (SûvXiVii ûéiou 'îTccpà er'/Ji/,ccTi"D^0Vi 15 OMHPOT lAIAAOX K'. 177 

"Noercptv a.%0 (pXoîa-fôov (pvXci%.àç è' aç sl^soiif rjouç^ 

QvTlÇ H.iZpiytÀ))1^ pVîTCCl CT^CCTOV, ovoz (pvXaffffu. 

"OffiTOLi fjàv Touclûv rv^og iffy^cc^ah oia-iv àva,yx,rti 
O; ^' lypriyopôccffiy (pvXcc(rar<:f/,svcci ts ziXnvrai 
' AWriXoii àrà^ avrs 'KoKvKknroi iTtxov^oi 

Ov yocp ffCptv Tsal^îç (ryz^ov s'iurah ovoi yvvalKSç. 

Tov S" CC-TTUÇJLSlfBoiMVOÇ '7r^ocri<P'/i W0XVU.7}TIÇ OoVffO'&VÇ' 

J\uç yào èr] T^coeffct f^sy.iyfjL&voi izff'Troocx.f/.oia'iv 
Ey^oy(r', ^ ÙT^ocvivûs ; èUmé f/^oh o(p^cc hocîîoj. 25 

Tov ^' TjfCiifBsT inrsiTcc AoXav, 'Euf/y/jèsog vloç' 
Toiyào \yù xcci rccvru f/,oix' cct^zkîuç accruXi^co. 
ïl^oç [jCïv uXoç Kâ^gç, Kct) Tlci'iovsç ocyx.v},oTo^oi, 
Kct) AîXsysÇi xaï Kccvfcujveç, è7oi rs YleXoccyoi' 
Tlfoç Qufj^lS^rjç è l'ku.yov KvKioh Mva-oî r kyiouyjny 30 
Ka/ ^ouysç iTrTro^ocfjLOfj kcc) M'/joviç lwrsoKO^V(rr(x,i. 
'Axxà tÎyi If/À ravTcc èis^s^is<rôs skucttcc ; 
Ei yùp èri f/,îf/,cx,Tûv Vpc^cdv xccraovi^oit ofciXoV 
SofltKSç o^iè' ccTcivsvêe vê'/iXvè&Çy è(r^aroi àxXcov' 
'Ev èi (rÇiv'Pîja'oç (èutriXzvç, ora<ç 'H/ov^oç. 35 

Toy ^ri »o(,XXi(rTovç 'Izszsovg ièov rioi f/,èyi<rrovi' 
Aèvxors^oi ^iovûç, ôîUiv h' ccvif/,oi(riv ocMioi' 
"A^f/^a, èè 01 Xiîvffa Tg xa/ k^yvgcç eu ri(rKriTctt* 
TéU)^ècx, ès )/^v(rsiUi zszXu^iUy ôo(,vfÀ,oc ioitrôai, 

'HXvê' 'i)^OJV' rà fJUiV OVTt K.CK,TCcêv'/lT07a'iV iûiKSV 40 

' Av^PSff'O'i (pO^iéiVi CCXX àôotVCCrOKTt ôiOÎffiV 

'AXX' g^^ê f/^iv vuv vïivff) TSiXoiararsrov uKVTHo^oKriVy 
H g^g è'/icruvreç xIzôst ctvToôt vrjXei os(rf/,<i), 

'OÇ^CC KîV iXÛ'/irOfy KOc) TSZl^yjÔTjTOV if/jiïOi 
H pCf. XUT alffUV iSiZ^OV èV V^JUVy ;jg KOLl OVK(. 45 

Tov ^' a^' ùziroè^ûc lèùv zir^o(rè(pr} x^ure^oç AiOf/,fiOrjç' 
M?f èri (juoi (pv^iv yiy AùXoév. kfj(,(BocXXso ôv(/^, 
^KffdXci z3z^ ccyyzîXaçy ItÙ (kéo X^^i^"^ ^^ a,fÀ,oiç' 

'1! Tî KO,) va-TêPOv siffêcx, êûàçl^) vtjuç A^utuy, 50 

*Hg hioznTivtrwv, ri lvccvrf(Btov TsoXé^i^av' 

A A v*«»-**« •'i^V......... 178 OMHPOY lAIAAOZ K'. 

E< h, K i(JL>7Jç vzso yjoa-] laiÀ^ùç cctto ôvf^ov oXi(ra't}ç, 
Ovx, \r z-rsiTot (rv -Trfifjuâ, -ttot ïffffîui ^A^ystoiCif. 
'Il, Kcx,t fÂiiv f/^iv iU>eXX6 ysvsiov "X^iPi '^ccyjaifi 
'A-^ûCf/^svoç Xitra-strêocr o è' av^nva, f/,î(r(rov iXaccs '^^^^ 
^cca-yocvù) àï^aç, wtto è' af/,<pa) ki^cî rivovre' 
(^ôèyyoï/^ivov o à^ct, rou ys Ku^rj x,ovîri(nv ifjbi^ûfj, 

ToU è' CCTO f/AV KTiOirj» KVVifJU Ki(pot.7\.yj<piV èXoVTOi 

Ka< XvKir/V, XDc) ro^a -TruXtvTovcc, kcc) ho^v (x.ux^ov' 
Kaî Ta, y 'AêyivatT^ Xr/irt^i èJog 'Oèv(r(revç 60 

Xa7^£, ûsà, To7(rè&(r<n' <rê yà^ t^cottiv Iv^OXvf^Tra 
ïlocvTcov àôuvârcov \'7ri(ocii)(T0fJtjîff' ocXXà KUt aùriç- 
Yliyy'l^ov It) Q^tjkuv ùvh^uv 'i'ttvovç tb kui évvâç' 

* Q,ç àp î<pafV}](rè, KCii cciro èûsv v^poir'' ccîi^uç 6S 

Qr}x,zv avec ^v^iKrjV hUXov h' Iv) c-rj^a, t zÛtiks, 

M^ ?mÔoi aùriç lovrs Ûûîjv ètà vvktcx. (À,iXonv<x,v . 

Tù) h\ (2urr]v 'tt^otz^io, ètâ r' brea kcc) [À,iXcx.v uifjucc' 

Ai-^l'O, è i-Tr) Q^rixuv àvè^cov nXoç 'i^ov iovnç. 70 

O; ^" évèûv Kcc^àro) àèèriKOTeçt èvrecc èî <r^i 

KaX« -TTo,^ avroîtri y^ôovi xitcXirOt eu xuroc Kotrfjuovi 

TpKrroiVSi' 'Tra^à oè (r(piv iKccffra ot^uysç ittoi, 

'Pji(rûÇ ^' iv (JiiffU) SÙèèy TCa^ OAJTU è' UKliÇ 'iT-TTOl, 

'E| l'TTiêiÇi^ta.OQç 'Trvf^ocTT^ç if/.UG'i èèêèvro. 75 

OÙTOÇ TOh AlQfÀ,-/]è6Ç, CCV'/lOi OVTOl Oî TOI iVTOtt 

'AXà' uys è-/}i T^oÇte^B k^uts^ov y^mog' ovèè rî <tz ')(^çr\ 
'K(rTàiJf.éva,( •j.iXiov (rvv rgy;^ÊO"/V ccXkcc Xv 'IntTCOvg' 80 
'Hê <ru y a^h^cLg hui^St (JuîXriffOvari ^î fLOi 'Îtcttoi. 

'^Clç <pa.rù' TU è' ï[/.'?rvsv(rs fjj'ivoç yXuvxu'xiç 'Aô^vti' 
KTèlve è' \'n:i(rT^o(pa,h)]v' tcov ^\ o-tovoç Û^vut^ àiiKfiç 
"Ao^i ônvofjukvuv' l^vôcclvzTO h' cx,'i(À,cx.Ti youu» 
' Clç ^g xiuv fj(,7jXoKrtv kffriy^cx^vTOKTiv ersXêuVi 85 

AtyiffiVy ^ otîffffh xa»à (p^oviuv ïvo^ovffTj" l^aki OMHPOT IAIAA02 K' 179 

"0<PPtt. ^VU^îK ïzffS(pi/èV' CCTOt,^ 'TûXvf^T^TtÇ *Oèva'crîvçy 

Tôvh' 'O^vffivç f^STOTTiffôê "kccfècov "Tro^oç i^e^v(ra(ncè, 490 

'^rà (ppOVSMV fCOCTCC ôuf^OV, OTMÇ KCCXXir^l^èÇ l'Z'ZOl 

Nê«^o7ç ccf/^lSuivovrBç' ècrjôzffffov ycc^ sr avraov. 

'AXX' ors êyj jSuffiXrja }ii)^r](rcc70 'Vv^zûç vioçy 

Tov r^i<rzcx,(èé^ccroi' fJbsXirihot, ûvfjt,ov àrt^v^oi, 95 

^ A(rô(À>a.ivovTcx,' kcx,kov yo.^ ova,^ KS(pc(,X'/i(piv i'Tno'Ti^ 

lifiv vvKT i Olveièoco TaiV» ^'à f/^^riu ' A.ôf]vr,ç. 

To(p^a ^' âV rXr^u,ojv 'O^vffivç Xvs yL.muyjx.'; \zs7S0Vc,' 

Syv ^' rjsipsv li^ôia-ti fcccï l^yjXavvBv of/^IXoVy 

'Yo^co izsiTsXf^ffffoov, izszi OU f^âo-Tr/cx, <pot.zi]/7iv .^00 

TlotxiXou l/t èi(p^oio vo'/;<roiTo '/^B^ffiv ïXstrûar 

"Pol^/\(jîv y oc^cC) 'TTtipuva'/cuv Aioy^os( àtco» 

Avràp 6 f/APf^yiPi(^s (Jbivcovy on kÙvtû(,70v i^oot' • 
^H oyz hi(poov iXàv, oui TroïK.iXoc Tzvy^ioi ziÏTOy 
'Pvf/^ov i^S^UOl, h îK(pS^Ol v-^oo" àèlOCCÇ' 5 

^ H in TUV 'Tr'kBOVCiJV Q^7J/C&IV CCTO ûvf/,ov sKoiTO. 

"Kaç raZê cô^[jtjOt,ivz koctu (p^èvccy T0(p^a, o 'Aôr}V7j 
'^yyvôiv 'iffTOcyÀvy} zûpo(ri(pri Aioyy^ozoc o7ov' 

^0(rTOv èrj f/vi'rj<Tccf, f/.syccûvf^ov Tvoîoç v'iîy 
N^aç gw; yXo(.<pvoà.Çy fjt,}} xa.) tsi(po(^YjU,ivoç 'oJriç' lo 

Mjj 7ffo6 nç Ku) 'C^âJocç lysi^Tjffi êsoç àXXoç. 

*Oç <pâ.S ' Q es ^vvzf]/is êéciç OTffoc Çicovr}<râ<r'/]ç' 
KûcpwccXif/jCuç ^' iîffzûujv S'TnjS'^a'ûCTo' Koz^rs o K)OV(r(révç 
Tofsy, 7û] ê" S'TTSTOMTO êoàç êzc) vtjctç 'A^atcov. 

Oy^' àXûco(TKOz<Jt7j]> si)^ d^yv^oTo^oç 'A'moXXojv 15 
'fîj r^' ^ AôrivcciT^v f^STo, Tv^soç v'iov i'TTOva'oiv' 

T^ KOTSOOVy T^UCUV KUTsèva-UTO TTOVXVV 0[/jlXoVy 

'i).^(rsvh\ Q^^Kuv l3ovXf]Ç>o^ov ' l^rTrofCoaivrcCy 
'Yrjffov ùvs-il^iov ètrûXov. è\ ef v'?rvov avo^ouffccçy 

Clç lès Xt^ëov spyjf^ûVy où' so'Toco'u.v Ùkssç t^TTroiy 20 

' Avè^ccç T ùff'TCot.lpovTU.ç \v ùoyocXsri<ri Çov^a-iVy 
' Q,ifj(,a}^s r âV STSiTUy çiXov r ovo^nvsv sraïoov. 
T^ijuv os fcXuyy^ rs kou cLfficsToc, ù^to kvûoi^xoç 

Qvvoncov clfjt,vhi' ûrjsvno è\ (^s^f^s^cc s^yccy 180 OiMHPOY lAIAAOXK'. 

' Offir àv^^iç ps^ccvreç è/Sccv xoiXuç l-zi vrjaç. 5^5 

l OTè 071 p tKCCVOVj Otfl (rZOTOV SLKTOPOÇ ZKTCtVt 
'Ev^ ' Oova-ZVÇ fjCîV iOV^S, Ait' (piXoç, OtKiUÇ ÏTrTOUÇ' 

TvôiioriÇ de, y^af/^ôi^s ûooojv, ivapcx, /Spoto&vtoc 

"M-à^Tl^è iTT'ZO'JÇ, 70) OVK OCiKOVTî ViTZffôriVi 3O 

'N&(r7&)^ è\ 'X^OJTOÇ KTVTOv ôliSi (puvrj(riv rr 
Tî <pi?^oh ^A^yztuv riyr,TO^zç r,h\ (jAhovTîç^ 

Itt^tcov yJ ojTCVToocov cc(A,(p) KTVxoç, oùocTU /SocXXsi' 35 

Ai ycc^ èrj 'Oèvasvg rs kcc) n K^urs^oç Aio/j^^^tiç 
' Clo ct,<poio iK '^V^coùjv iXociraiocTO ^uvvy^a.^ 'I'K'kovç, 
AX>.' a\vci)ç, osiooiKo, Karà, Çi^îvk, fJU'^Tt 'nk&uffiv 
'A^ysicov 01 ùoiffToi vTro '~V^côûj]> oovf^ccyhov. 

i'vrra TÔiv et^TjTO i'Troçy or a^ tjXvÔov avroi' 40 

Ka/ p" 01 fCîv KCCTifB/jaruv zt) yêôvex,' ro) è\ yocPivTZç 
Ai^in Tja-roc^ovTOi 'iTrîffffi rs yAÛ.iy^ioicri. 
U^coTog è i^s^èetvs Tsofji^tog 'itcxotcx, Ngfrra;^' 

E<V' kyz !«.', à 'TToXvuiv 'O^tKrey, ^lyot, Kxihog * \yctiuvt 
OtT-TTUÇ TOVffO 'iTTTùUÇ XâfosTov KUTuèvi/Teç Of/,tXOV 
T^com ; ;; Tig a-Çnoz tto^z êioç ocvTi/SoXftO'otç j 
Klvuç ccx.Tivsa'a'iv ioikotîç riêXioto. 
A/g} y^èv T^JêtTff*' l7rif/,((ryof/.ai) ovûi tI (pr,i/,i 
M/j^va^É/v 'TTcc^à, VTjutri, yîoa)v ttsp îcov ToXspt^icT^ç' 
'AXX' ouîvCi} Toiovç i'7r'?rovç loov, oùô evo^ca,' fQ 

AXXa Tiv vf/jf/J oicû èof/^svott ôeop kvTiâ.ffOLvra.' 
K[JL.(pùTî^'ji yào arÇaii ÇtXû vî<piX7iyi^ZTCx. Zsy?, 
Koy^>î t' oùyiôyjoio Aïoç, yXa.vKU'Trtç 'Aûf/VT]' 

"Ton UTocf^ei^of^evoç •pi^o(ri(p7i 'TroXvf^Tjriç ^Oèvircsuç, 
Cl Nêdrro^ N;jXjj<a^;;, f/,syoc xvèog 'AycctcHv, 5.5 

'Pê?» ôêog y zôzXuv kcc) àuAivovocgi ni -Tn^ oï$ê, 
Ittttovç hoi)^ri<rtt,iT\ Ittéit} 'ptoXv (p'i^Tz^oî eitrtv 
IvTroi o'i$s, yeoocà, veriXvèegj olg zozstveigt 
Q§r}ÏK{oi* TGV hi (r(piv a,vcx,KT ùycx,âog Atof^rj^rjg OMHPOT lAlAAOr K'. 181 

Kfcrctvs, 'ttÙ^ ^' Irâ^ovç èvoKoci^SKcc TOivroiç à^iffrovg. 
Toc r^i(rx>o(,i$iKa,TOV (Thotov s'iXof^iv îyyvôi vyicjv, 5(31 

Tou pa êioTTjj^a (TT^cctov ïf^f/^svcci yifÀ,éri^oio 

Efcraio rs 'Tr^oirjUi Kdi uKXot 1 ^ciîsç àyccvot. 
* Clç sizûûJVi Tûc(p^oio hriXccffS (Jbuvv')(ctç 'izszsovçy 

O; OTS Tvèil^èûJ TiXKTi'/JV l'vTVKTOV 'iKOVTOy 

Itstsovç (âiZv xccréèrjo'ocv IvTf^rjroKTtv IfjLoia'i 
^ccrvT] \<p' 'iTufrsz'iTj^ oui rsi^ AiOfJt^yiêîoç twzffoi 
'Ecracav àzu-ïï-oêsçi f^&Xi^Mcx, ttv^ov ïèonnç. 
^Tj'i' è' \v) 7ff^viÂ>ri) ïva^cc (S^OTOivra, AoXafvog 70 

©yJK 'O^yo-gyç, o<p^' i^oi' îTOij:^cx,(rcraiar ' Aôriv^, 
AvTo) iê^ôH zffoXXov cc'TîîvîZpvro ô(x,\o(,(r(ryjj 
'Ec/Scci/rgç, xvriijuccç r 7i^\ Xocpov, k(^<pi rs f^rj^ovç. 
Avrà,^ «■rg/ (T(piv pcuf/^a, ûciXo(,(r(rrjç (è^Ôf 'TroXkov 
tJi-^èv (x.'ïïo y^puTOÇi zui ccvi-^vyôiv (ptXov rjTO^' 75 

"Y.Ç p' D(,(ra,fjt,ivôovç (Bâvreg gy|g<rraî Xovo-uvto. 
Yoj ^g Xoé(ra'D(,f/,èva), Koct àXsf^ocf/jîvu X/t iXcctu, 
AsiTTVu i(pi(^ccvèrriv' k-ïïo ^g x^i^ttJ^oç ' Aêrjvj^ 
ïlXiiov à.(pv(r<ruy,évoi Xel^ov (JLîXirjha. oîvov. EXCUDEBAT D. GRAISBERRY, 

Academiœ Dub. Typographies, 1820. JS*OTj^> 185 NOTiE 

IN LIBRUM PRIMUM ILIADIS. {t7eiy^ot.(pv,'\. Invocata musa 1 — 7, narratio incipit: primo loco 
dissidii inter Achillem et Agamemnonem caussa exponitur. Cum 
haud multo ante, Thebe direpta, Chiysis, qui sacerdos Apollinis erat, 
filia fuisset abducta et Agamemnoni data (cf. infr. 366. )> Chryses 
eum adit redimendae filiae caussa — 24, at Agamemnon ira excan- 
descens asperis verbis eum increpat — 37. 111e discedens ApoUinem 
invocat, ut ulciscatur injuriam sacerdoti factam — 43. Tum ille pes- 
tem Achivis immittit — 54. Peste jamdudum ingruente, decimo tan- 
dem die Achilles concionem indicit, ut illius coercendae consilia ine- 
antur. Cum eam ab Apolline immissam esse jam satis constaret, 
quid ejus iram commoverit, inquiritur — 69. Calchas rem aperit, et 
ab injuria sacerdoti illata pestis caussam repetit, née esse remedium, 
nisi filia Chrysi reddita et deo per sacra placato — 100. Graviter iras- 
citur Agamemnon, reddere tamen jsuellam constituit, dvimmodo 
aliud munus eximium sibi pra;stetur — 120. Promittit illud Achilles 
ex praeda urbis captae — 129. At illud sibi prsesens praestari jubet 
Agamemnon ; quod nisi fiât, se alteri suum ereptum iturum esse. 
Indignatus cupiditatem régis, Achilles graviter eum increpat ; du- 
riora reponit Agamemnon, tandemque minatur, se ipsi Achilli ab- 
ducturum esse Briseidem, quam ille e praeda eximiam partem (-/£§«?) 
acceperat — 187. A verbis res ad manus processura erat, cum Achil- 
les, a INIinerva monitus, se revocat ; conviciis tamen regem exagitat, 
seque cum copiis suisdiscidium a cacteris Achivis facturum esse os- 
tendit 246. Studet Nestor animos eorum placare, sed frus- 
tra — 304. Post haec Chryseis ad patrem deducitur cum sacris, deus 
que placatur— 317, et 430 — 488. 

Interea Agamemnon Briseidem ab Achille vi abducit, 318 — 347. 
Achilles matri Thetidi supplicat, ut injuriœ acceptai ultionem quo- 
cumque tandem modo procuret — 412- Jove cum diis ad ^ithiopes 
profecto, nec nisi die duodecimo redituro — 427, interponit poeta 
uarrationem de deducta Briseide et sacris Apollini factis 430 — 488. 
Reducem in Olympum Jovem adit supplex Thetis ; cujus pre 
cibus concedit ille et promittit se eftecturum, ut injuriae Achilli 
factœ pœniteat Agamemnonem et Achivos — 53-5. Juno, <iu:i' 
Achivorum rébus studebat, suspicata id quod res erat, in per- 

* B B 186 NOTyE. [1 3.2 

niciem Achivoruni consilia Jovis esse versura, aniinum ejus ex- 
plorât — 559. Succedit altercatio Jovis et Junonis— 569, quae Vul- 
cani monitis tomponitur — 600. Epulantibus diis nox supen'cnit. 

5[ Notabilis est in hoc libro deomm interventio et ministerium in 
exsequendo, ordinando, nionendo. Sic pestis ab Apolline ingruit, 
Achillis ira excandescens a INlinerva cohibetur, et a l'hetide consi- 
lium initur quo ad pœnitentiam revocentur Achivi et /ilio honos 
comparetur. Nec ad allegorias subtiles revocari débet hocce arti- 
ficiuni, quod Mythologia antiqua? optime convenit, et quod ab 
hodiernis, etsi minus commode, imitandum venit. Plene disseril 
de hac materia HejTie Exe. I. ad hune librum, et Dacier. iti 
prajf. ad Hom. sub. init. (1). fc>ivi» uith. Veteres laudant artificium : sic Ausonius in 
Proœm. Perioch. Iliad. (Bip. 304.), et diserte Auctor Tractât, de 

Homer. poesi, où -n-of^uêiv itijSetXày, T«v à^^viv tÎjî IXixhoi i7rcni<rot,TOy 
aXXcc KO,] x.ot~y ov X'^ovay cet Trpû^îti ivlpytripctt y.xl àicf4,xioTtput KccrKr- 
TJ)9-«». Toc di TovTuv ù^yon^x, tura. tf rS Trx^tXêovTt y^^oyii iyivovre, crw 

Tofioiç i> uxxùn; roTToii 7rx^iêniyii(rciro k. r. X. Hinc sua Clarke " Recte 
liomerum laudant ^'eteres," etc. 

Hue l'aciunt, quœ a Schol. Venet. observantur, et a Schol. brev., 
" Virtutem poelicam esse, ut quis, rébus in medio positis primo 
enarratis, fontes paulatim et origines deinceps recludat." Conf. de 
hac mat. Aristot. Poeticc. cap. 23. (38 éd. TjTwh.). Quinctil. Inslit. 
Oi-at. IV. 1, et X, 1. Horat. de arte poet. 140 ss. quœ illustrât 
R. P. le Bossu in tract, de poem. Epie. III. 3. 

(Ibid.). Indocle, ut ex sequentibus patebit, praîtulit h. 1. Camera- 
rius Tii^Xiddiu), <juod, perempta dialecto, métro nil prodest. In lect. 
recepta, TruX/^Uha, notanda veniunt imprimis Caisura (quam vocant), 
et mutatio in forma Patronymica. Prioris normam vix habct 
perspectam 8ch. l)r., dicto syllabam in fine prœter naturam pro- 
duci. At conf Auctar. sub fin. Volumiuis, p. 413. 

(2). ovXof^'iVrr,!. rkv oX'ia-uirxy h iXoy,v, — iXiê^/xv. Scll. br. Angl. The 

fatal reseiilmiii/. Achilles, ira ob Briseidem abrejîtam j)ermotus, 
Myrmidoncs, ne in aciem descenderent, continuit. Hinc Achivo- 
rum clades. Copia' ejus reductaj rem i)ostmoduni restituebant. 

Quidam maluerint h. 1. «Aô^éf»»,. . . .nimirum theorite tuenda- 
caussa. Vestigia cerno archaismi, (][UcC et obvia sunt in Aeschyl. 
Prom. vinct. 307. (Schiitz), unde suum èpAo^tv»]» aculissiuius 
Knight. Cf vero Dunbar, Prof. Edinb., in tract, de mctro Ho- 
nierico, jjp. 31 sqcj. 

Leclionem, iHxyici b-^y.i, ut magis lonicam, pra-tulcrim h. 1. Vul- 
galani dedi, uXyi ïhKi. 

(3). !:f)6tuovç. Hinc vox digammum non servat etsi in theni. t?< 
invenitur; conf 3', 534. .y, 144. ;«', 4 10.— ^ç«/«^|'êv verlcre soient 
prœmature misii, minus ibrsan accurale: dictio Virgiliana, Orco 
demi((.'re, Heynio j)lns arridct. Conf. Var. Lectt, ad Ac'n. ii. 398. [3—17.] NOT.E. 187 

A Dammio exijonitur Tr^otaTTroj ante tetnpiis concidere facio vio- 
lenter, et certe apud Strab. vox lâ-xru ruinnm, lapsum, dctri- 
mentum désignât. Est a tliem. 'iTrru lœdo inserto u. epitatico. 
Adi Schol, Townl. h. 1. et conf. phras. in ^îlschyl. 'iy^rx i^ri Qvj/3. 324. 
(5). «-«-(,, volacribuxque omnibus. Melius lioc quam interpungere 
— 7rS.<j-t A<àî Si riXuîTo /SôyA»', ut quibusdam placet. Lectionem porro 
rsXu'iTo pr ttiili, ut supra Sijxç, v. 2. Sic inf. ô 593, Ailç Sî ré^ieiay 

iiPiifAÛç fZov?.K x'ohtntas, consilium Jo\'i.s de Achills ulciscendo, 

promisso Thetidi dato (inf. 523 sqq.). Eventuum deinceps aperitur 
séries, somnium ad Agamemnonem niis^urn cladesque Gra^conini hinc 
exortae. (v. 6). £| eu 2y.. Junctui'a est — TTg^n'ia.-]^'. — tîZx,'. — 1| oZ Jij ra, tt. 
?4«o-ri)T»v l. Ang. Inflicted thèse cnlamiiies from the time that dis 

sension arose, &c. (v. 8.) t/j ru^ — Nexus est — ^^îy<v ctiièi t;'? 

t'«j a-tpui S-sSv — Ang. Sing qf the reîentmejit of Achilles, as also 
xuhich of the deities it tvas who engaged the chiefs in the fend, 
&c. Alodus usitatior est inteiTogationem ponere : prior vero junctura 
sententiam poetae melius absolvit, \\z. religionem \'iolatam primam 
fuisse labem fontenique miseriaru.m. — TS>l>i, illos duos ; sic Stat. 
Thebaid. VI. 374-. quisnam iste duos — commisit Dcus, in discrir,nna 
reges ? (v. 9.) ô yà^ tjXêi — Ang. For he had corne io the ships qf the 
Greeks, ivith the intention of ransoming his daughter, and had 
bi'ought with him compensation to a large amount, Szc. à pro yisi'voj, 
evrej, usu Homerico ; à pro ort, ut in «, i 20. ^', 32, 463. et pass. 
Quae hic narrantur spectant ad Antehomerica. A Gr;eci.5 prius 
vastabatur ager Trojanus quam urbis oppugnationem inierant ; res 
Aciiilli fuerat mandata, qui undecini oppida expugnavit, inter quse 
erant Lymessus, Pedasus, Thebe, Lesbus : (conf. inf. (^', 328. Strab. 
XIII. 875. Senec. Troas 219, &c.). Chryses fuit sacei dos Apollinis 
Sminthei in Chn/sa, Troadis oppido, filiamque Briseidem Theben 
adduxerat ut Eetioni régi nuberet. Tune teniporis Achiîliin menus 
venerat. (v. 13.) utuvu. Proprie Xvrça hc (p^vov, the puce of bî'ood 
— quod quis ad se expurgandum a cœdc persolverit : hinc redemp- 
tionis a quovis infortunio pretium. conf. Sch. Venet. (v. 1 i). (rriu.iA.cs, 
r tx^^v) — Lectio haec Heynio magis anidet ; sic infra (rntiusi é^oïo. 
vulgatam retinuit Wolfe. Conf. hic Vaîer. Flac. IV. 548, Hic de- 
mum vittas laurumque capessit, numina nota ciens. Hujuscemodi 
ritus solennes fuere in honoribus Apoilini deferendis. Notatu dignum 
est, insignia supplicum apud Grxcos tKîr^ia fuisse appeilata ; sic 
jEschyl. ap. Suid. (15). xi'-^'^^'f '^'■^ ''■««Vtçûh* Ut supplicem dece- 
bat, infulam super baculum fert Chrj'ses. Vittis anîistitum manus 
plerumque religatac fuerunt, quippe partibas vestis sacerdotaiis: has, 
supplicis habitu induto, deposuerunt, insignia Dei, apiissima ad reli- 
gionem incutiendum et ad animos fiectendos rati — xia-a-iro, pro 
viilg. ixis-Tire, ut lonicum, prseîuli. conf. sup. v. 2. (17). 'AtçeiJ«/. 
Notetur oratio arîificiosa ; quam breviter, quam vehemenîer, opes, 
avaritiam, religionem ducum alloquitur Chrj^ses. Rem, etiam hosti- 
bus, animus paternus bene cedere exoptat modo filiam dilectissimam 
reddant. — praeterea notabile est, Chrysem Achivos adloqui ; In re 
militari solo jus summum Agamemnoni concessum, ca-tera vero, 
species qusedam democratice fuit, inter Grœcos — ut ex conciliis patet. 188 NOTiE. [18 — 38.] 

(v. 18). vfi7v yÀv B-ioi' Obsen'etur nexus inter particulas f^zy, Se in 

18 — 20 ; restore me mi/ beloved child, and may the Gods in return 

g7-ant it ye io deslroy, &c. De vi liarum particularum in nexu effi- 

ciendo Conf. Hoog. p. 296. edit. Schutz. (20). Trxï^x Sj. Plato (de 

repub. III) pro vulg. >.vrr»iTi legerat Xua-cci ru quod melius convenit: 

hinc coujicit Hcyne 'è'i-^i<!-èxi, subaudito fÀf4,vr,<!-êc vel quovis sim. 

cujusmodi ellipsis saspissime occurrit : ex gr. /, 256. In sua adno- 

tatione Eustatiiium tefellit discrimen inter Aviy, solvo, pretium acci- 

pio, et x-jefA.»:, redimo, pretium do ; hinc Aitiosa Barne?ii lectio 

Xva-ct.(rêi. conf. Emesti — Heyn. h. 1. (22). l7iriv^/if^A<rcir linguis Jave- 

hant ; simile est Virgilianum, cuncti simid are fremebant Dardani- 

dœ ; Mn. 1, 559 — 60. vox lù^rtf/Àu in sacris solenne fuit, hinc tù- 

(pi-ifiUTi, melius ominamini. Sic Horat. 7nale nominatis parcite verbis. 

Od. 14. lib. 3. Conf. Eurip. Hecub. 659. Ang. procedit oratio, 

Then ail the other Greeks unanimously approved of révérence being 

paid to the priest and of receiving, &c. ibid. ^ix,^cci, ut foimani iEo- 

licam pro ^t^ix,9xi accipit Damm. contra vero Schol. Moschop. 

h. 1. Possit esse syncopata pro oîyj7-ê»i. (25). x-ccKag. Ang. haish- 

ly, ivith rudeness. f^y, vv roi cù -/^^xi-f/.r. — Ne religio ipsa nil tibi pro- 

sit — pœnas contumaciœ tuce non arceat. (29). t>)« §' iyà où hixru. 

Ellipsis hic est : Ordo gi'ammaticus procedit, riiv §' èyi ai) Xvo-u — 

Ttpiv {Pi If/À Xtto-cct ccvTKv) f^iv Kx} yti^ctç — K. T. A. Maie versio Latina, 

" antequam ipsam et senectus invadat," sic enim foret, tt^iv /ziv yti^x? 

ÏTriivcct. TT^iv rectius vertitur, quin potius, et oratio procedit Ang. 

/ tvill not accept her ransom ; rather shall old âge corne upon 

ker, far from her native land — employed in offices of the loom, 

&c. (31). £5ro<;jio,£tJv»v — obeuntem. Sic inf. Ç', 490, àfijiiTrôxoKri 

x.ixiyi £ç'/«v \7:-oiyj(7èot,i, opus ciggredi. Conf. Horat. Od. III. 27. 

63 — 4, lierile carpere pensum. Vis prœterea verbi l7rcîy;,ii7-ùcti nota- 

bilis; in ipso enim opère hue illuc gradientes «/ à^(pi7roXoi telam 

pertexebant. Hinc illud Pindari, Pyth. IX. 33. îo-rm ;r«At^/S«jitayç 

édov?, the reciprocating courses of the loom, etsi aliter ibi explicat 

Heyne. Minus adcm-ate veteres quidam per 2^<5-t<«^îvj;v exposue- 

runt : rectius Sch. br. /Vroyçyovirafv. Ibid. àvTiciov(ra.v, ùvtiSxrcci, 

ùfTtitiia-civ. Lat. vulg. procuranlem, et Hesych. ÙTroirr^mvvovirxv ; 
innuitur enim dura.- servitutis conditio : hanc versionem pne- 
fero, advcrsante Schol. Moschop. Conf. Eustath. fJuc respicere 
vidctur Catullus in verbis " puipureave torum consteriiens veste 
cubiîe." (32 — 34). àxx 'iùi' But aivay ! irritate me not, that vou 
may return the safer for it ; graviter et dure increpantis verba. 
V. 34, (in IxKim — stiuctui-a peréleganti est, et menteni senis agita- 
tam tristitiamque ob spes imtas pulcherrinie depingit ; And he tvan- 
der^d in silent sadnes along the shore, &c. Bene obsei'vat Schol. 
Moschop. h. 1. vocem ùk'îu-j designare silentium animi perterriti et hic 
optime usuipuri. (37. 38). ùfifi/i'.ôy^y.xç. Quoad sensum bene ap- 
peliatur p>-œ.^ens petfedum, actu praeterito, qui in prx'sens tempus 
continuatur, « ^pre^so, nulla ratione habita temporis alicujus finiti. 
Ang. vertitur, Thou xvho hw^t proteded and dost still protect — 
art ivnnt to protect, &c. Hoc modo et alia ponuntur tempora ; 
imperfectum, inf. 218. Aoristus, »', 4. Futurura, Herod. I, 173. [38 — 48.] NOT^. 181) 

KXTccXilii iojvrh, seipsum âesignare solet : Conf, Eurip. Supp. 227. 
Orest. 698. Troad. 53. 713. — De hac temporum ratione subtiliter agit 
Clarke h. 1. Vid. exempla locutionis fere sim. congesta in Viger. de 
Idiot, p. 170. ex Horat. Od. I. 34. Aen. V. 14-5. XI. 810. Vis 
praeterea verbis u/x^i/Sct/vuy, 7r£çj/3«<v6«v, eximia inesi in tutela expri- 
menfla; conf. é, 21. B-', 331. ç, 4. — Clirysa fuit oppidum in agro The- 
bano supra Adramyttium, ubi quoque Cilla sita fuit, ad partes mé- 
ridionales Trojae ; altéra fuit Ciirysa, recentior et propias Trojam, 
quae inter eam et promontorium Lectuni posita est. Strab. XIII. 
(39). 'SfiivkZ- Apollo Smintheus, ita ex oppido Sminthe nuncupatus 
quod in Troade fuit. Fertur fuisse in Chrysa simulachruni Apol- 
lînis, Scopae operam, mnribus insistens, ex eo quod vastatum miu^ibus 
agrum dicitur quondam libérasse, rustici cujusdam precibus devictus. 
Sch. br. Rem vero altius repetere licet in antiquis rerum s^Tnbolis. 
Lectionem <r/xivêti prœfert Dunbar, ut /vx(ê, ^y,Xn : nam a-fAtvêiZ cano- 
nem metricum pessundat (vid. sup. not. 1) ; et obser\'atu dignum est 
verba Sch. br. esse — h ù li^ov 'AttoXXuvoi; a-fnvkov. (Ibid.) 'igi-^u. Eo- 
dem sensu usurpatur ac Aen. II. 248, Nos delubra 'Deum—fe&ta 
velamus fronde, &c. Mos fuit in sacris, fores, aras, vasa, hostias co- 
ronare ; hinc ^va-icn iCc-rîtpxvoi, in Aristoph. nub. 307. — Aliter exponit 
vocem Hesychius per ÙKc^ôuna-oi,, œdificnvi ; prior vero sensus tenendus 
est. (40 — -41). '<; il ^»'. Ang. or if moreover. Secundum Schol. 
Moschop. KAfl antiqua radix est, unde futura xas-iw, x«V», aorista 
'ix.ai.c-a., 'ix.ft<rct, et syTicop. 'Uoioe., 'Uinoi. Attamen Mathiye G. Gram. § 239 
(in voc. y-xtca) deducit a forma futuri kccZ. Eodem vero redit. — y.g^yt-nvov, 
perfice ; formae fuerunt K^^Mcciva, K^otivca, quorum vis est, nutu capitis 
confirmo. Th. radix KPEn ut (posfuy a ttiEfl. De femorum crema- 
tione vid. inf. 460 — 464. (42). rim,a.i /\c(.voc,or May the GreeJcs atone 
for my tears hy {sJtffering from) your -weapons. Haec Grœcis, ei 
quam\is faventibus, precatur Chryses, ira et vindicta permotus. Adeo 
verum est, Délirant reges, plectuntur Achivi. (45.) àf<.<p-ti^i^ix, un- 
diqiie tectarn, ie, " operculo bene aptato circum circa in ora occlusam." 
Conf. Heyn. ù/nÇ>î s^iipofAmï. Hue referas Apollon. Rhod. Arg. II. 

680. >i!tiyi o â^yv^iov vaifiu /SioV àfi(pi o\ yûroiq 'ïaooicti nrcîvvc-Ta ■/cacr&)~ 

fAci^oM — Sic in numismatibus antiq. plerumque fingebatur Apollo. — 
(47). ô ^' Vh vvx.Tt loiy.ûi. Adspectu tembilis — motu lento, ceu nubes 
(i-ul) a montibus descendens, tempestatem imbresque minitans. Sic 
Hesych. x«T«7rA>ixT<xof KotèÛTti^ vv^. Honam versuum (46 — 47) struc- 
tura et verba motum Dei et vindictae celeritatem optime depingunt ; 
praecipue laudatur onomatopœia in vs. 49, quam imitari plerique mag- 
nopere sunt conati, at infeliciter ut plm'imum. vid. ex gr. Coioper in 
loc. Hac re prorsus admiranda est Graecorum lingua, quae ad sensum 
depingit, animamque quasi et spiritum rébus, liis omnino destitutis, 
tribuit : Conf. ï, 452 — 55, exemplum notabile hujus artificii. — Ar- 
gutatur Dxceria in loc. intellecto per vvktx crasso aère qui solis ( Apol- 
linis) lumen, peste saeviente, obscurat. — (48). ^trà S' lov î'uks* Non ut 
Clarke, fcirù »?«;, quod durius est, sed /^lô-riKi iàv. Quae locutio cur 
Heynio displiceat, haud cemo. Solet f^iêua-êxi (in med. \oc.) genitivum 
adsciscere, fAiêiimt vero accusativum, quanquam est et ubi genitivum 
adliibeat : Sic ^jôe? — t>i» ■ureci^oi, Eurip. Hecub. 404. Conf. et Aristoph. 190 NOT^. [48 — 51,] 

Plut. 42. Exempla plura vide apud Matli. a Dawes, &c. § 367^ 

i'ov-, Sagitta Dei ; ita appellatur pestis lethifera, a paludibus prope 

ostiuni Simoentis orta, vapore h'imido ab œstu condensato. vividis- 
sima imago est, o S' ni's wxt/ \oiy.ûç — fAîTà o' Tov éVs, quœ in sacra poesi 
iisdem fere verbis occumt, P.salm. 91. 6. IMali qiioque iiigruentis 
species formidolosa runiorque in vs. 49 pulcherrime expnniuntur. 
(50). overixi fdr Animantia domestica et juinenta primo adficiuntur ; 
Hoc usu venit, illis praesertim, ut Dac. observât " à cause de la 
subtilité de leur odorat." eadem habet Sch. A. B. — Porro lues i7fûx,tr(> 
permeahat, eadem similitudine ac sup. 47, 48. et inf. x-^Xce. u^ito, ibant 
sacrittœ. conf. et Sch. B. L. (51). xi/rke^ 'ÎTriiT — Notât hic Heyn. 
situm diversum particularum «(Ît«ç et 5j : hœc secunda est, illa prior 
in apodosi ; sic foret îTeiiT» 5i — xùroïtri, désignât ipsos Achivos ; /SjAoç 
î^iTTivyJg, sagittam mortijeram, vim morbi saevicntis, et ad verbum, 

amnram, picece amariUidinem habentem, ut Sch. Didymi. Lon- 

gam pon-o notam de productione syllabarum brevium habet Clarke, 
et de hac materia pauca ipse, quae jam constare videntur, proferam. 
I. Syllaba finalis saepe in positione (ut loquuntur) est ob Aeolicum 
digamma, a quo vox quae sequitur incipit : sic infra 70, o? y.^a — 'U in 
positione est, nam scriptio vetusta fuit àç Vr^n. Sa^pissime fiebat vero, 
ob ignoratum Digamma, particulam a granmiaticis inteipositam fuisse 
ad quantitatem sei'vandam ; sic inf. 64, à? x' iIttoi' Vera lectio est 
«5 YiiTFci, et admisso digam. concinnitas orationi restituitur. Exinde 
praeterea sententiœ doctorum de digammo niilii se rectius habere vi- 
dentur, quo major carmini Homeiico ejus ope invehitur simplicitas, 
pluribus particulis inutilibus hoc modo resectis. (conf. Blomf. remarks 
on Mathiae p. xxxv). II. Est vero ubi syllaba finalis a vocali ter- 
minetur brevi, vel a consonante quam digamma non sequitur. Hic 
ictus ipse vel ccesnra vim habet syllaba; producendœ ; Sic ï, 338. 
èû vïl UzTîZe, ^torgnp'ioç /3«5-<A?Oi,-, ictus in l consonantem quae sequitur 
T quasi geminat, et syllaba tanquam in positione spectatur. III. Ictus 
hujusce potestas saepe occurrere AÎdetur m syllabis non ccesuralibus, sed 
in média vel principio vocis. Nec ad iambos vel Tribrachyas vel Ana- 
paestos fugiendum est, qui a m.etro heroico alieni sunt. conf. sup. 
14 — lKYij3àxtv 'AttoXXiuïoi;. 36. 'A'^oXXavi 'ûvccxTi, ubi producitur oc, 
quae natura brevis est ; conf. 75, 64, 43. — Insigne exemplum est talis 
productionis in s, 763, ^d^'^i; l| ÙTro^iu^xi, de quo obsei^vat Clarke, ad d 
398, " in vocum quarundam plusquam trisyllabarum pede priori apud 
Graecos — adeo parum in T^roxïxmûanào tribrachyn et dactyhim interest, 
ut uterque potuerit légitime usiupari." Pedum minime pemiutatio 
fit, set! ut in syllabis Jinalibus. sic in aliis, arsis v. vocis elevatio 
syllabam producit. Etsi vero vim ictus hic habeo compertam, qui- 
busdam doctis assentiri nequeo qui vel usum Digammi vilipendent 
vel mutationes in conîextu ad eam rejiciendam inducunt ; nec pror- 
sus eomm rationes contemno, etsi ingeniosas magis quam veras eas 
existimarim. Tria teneantur principia quaj in versu Homcrico quan- 
titatem abnormem explicant, et quorum vi syllabae in positione con- 
stituuntur — Digamma, caesura et ictus j Separata eorum sunt of- 
ficia, minime vero secum pugnantia. — De ictus natura tractât Dun- [51 78.] NOTJE. 191 

bar de met. et vers. Homeric. Conf. et Hermann de metris, cap. x. 
de Prosod. {56 — 57). 'ori ^» ôviia-icovTxç- partie, pas hic minime exple- 
tiva est : Ang. " For she was anxious about the Greeks, and the 
reason ivas, she saw them perishing hy disease" &c. Frequentissima 
est haec connexio inter particulas yàç, p. conf. Hoog. ut sup. 489. VI. 
— Vocem ytyi^kv ab lyu^a deducit Heyne, et syncopatam accipit pro 
tiyî^êmrctv, ob insequentem «^«yeçjê?. Eodem redit ; nam iyu'^iu est ex 
u ot iyii^u. (59). 'At^s<5/i' Son qf Atreus, I tkink tve ivould consent 
to return dejeated in our purposes, tvere lue but to escape the death 
{which seems to atvait us), af^fit pro «je««j, Aeolice. Sch. br. TretXifjt.- 
■7rXoi.y^èivT»s maie redditur in Lat. vulg. iteruni errantes, et bene a 
Dammio, rétro rejectos. Consentit Schol. B. L. Ven. /!4,Urnv utt^cc».- 
rovç vTTOTT^i-^^dvTcii. Proprie sagitta vel hasta TrxXifATrXny^i^êua-» di- 
citur cum corpori duro illisa vi detorquetur ; conf. exempl. inf. p/, 
291 . (62). «aa' kyi d'y,. Usus partie. 3« hortativus est, actionem 
maturam praecipiens, îj^ij, nunc, quam celerrime ; Ang. But come tiow, 
I pray you, let us enquire qf SfC. — Qui a spiritu divino afHati, Ven- 
tura praedixerunt communiter ^xvrtïç nuncupati : species erant ivu- 
çoTToXoç et li^ivçj hic a victimis inspiciendis, ille a somniorum inter- 
pretatione hariolatus est. Conf. Schol. (63). y-aî ydç t an^ç* For 
dream too originates ivith Jupiter — aeque ac alia prœsagiendi ma- 
teries in victimis extisque. Huic consentaneum est quod in lib. /3', 
somnium Agamenmoni obversatum a Jove immitti dicitur. {65, 66; 
67). il r d^' cy . Ang. Who maij iiiform 7is tvhy Apollo is so enraged 
ivitk us : Wltether it is for vow unperformed or hecatomb unqffered. 
that he blâmes us : whether too he desires, on being presented xvitk 
the savour &c. to deliver Jis from this pestilence. [De voce 
iKXTÔu,,3ïi, an ab Uxtov, centum, ob numerum animantium mactatonmi, 
an ab iy-xToç, longe jaculans, epitheton Apollinis, appellata fuerit, 
valde dubitant Etymologi. Hoc Heynio displicet, quia I»^tôç digam- 
mum adiTiittit, Ix-xTof^B/i non. Qutire non œquo jure ab hc»r<)f<Sn 
absit ac ab i'^ôifAo?, haud cemo. Conf, sup. 3.] Notetui' locutio in 66, 

xll x-iv TTM? /36vA£T«4<, pro il uv TTù); — /iovXfiTXi. (69 — 70). K«'A;(j«ç. Hic 

fuit qui auguriis suis Graecos ad bellum capessendum hortatus. Vid. 
inf. /3', 300, sq. — o? vh — Qui nôrat. y,h a th. iïdu. Forma primitiva 
plusquamp. fuit — s«, — s<ç, — a-, hinc — n, — m, — n. Exemp. gr. 1* 
pers. Y,hsi, ri^n, v^act, 2^ pei's. yhiç, r^A?, •n^Ao-ê». 3* pers. n^îî-, «Je», 
i'J». À forma rihio»,, apud Doricos usitata, fluxit psiv, quae termi- 
natio postea invaluit, ut et in tert. persona, quae antiquitus fuit yi^a, 
contracte rthi, et cum > i(piXx,v<rr. rihiv. Conf. Mathiae Gr. Gr. ^ 184< 
— 193. (71). x.c.t mWs-'- vid. sup. 68. inf. /3', 300 &c. (74) — «xW 
ps — Respicit adverba sup. 62. àXK' a.yi §;j S:c. (74). f^vêiio-xo-êxt' Ang. 
To accountfor, explain. (76). <rv II c-vvèa- Ang. But enter you, on 
your part, into a compact and sivear, that you will render me 
prompt assistance hoth by voord and deed &c. tc^à^^uv, anima pro- 
penso, pass. — a-vvêio, secund. Heyne, vorio-ev, animum advertas ; 
huic favet ^', 334. at in hoc loco c-vjtIù-aui melius significat paciscor, 
et sic Lat. vulg. paciscere. (78). ;^oA(i'(r£^sv Maie Lat. vulg. iratunt 
fore ; significat enim ^oXoi>, ad iram excito, eodem sensu ac Iç^tii^u ; 19'2 NOTiE. [78 — 120.] 

Xo'KovHcti, irritari, ut inf. B-', 407. Sic Odyss. <r', 20. f^iî f^s y^oXaxrr.ç. 
Recte Schol. br. — s/j o^yiiv IfAlîctXûv. — o< Tnêcyroct pro » TntSôVTcct, oui 
subditi su)2t. (80). x^hW^v yàç* Ang. For the poiver ofa sovereign 
is felt most ivken fie happais to be enraged with an inferior &c. 
xâxriTcci, fut. a yjîio^on, radlx XOn. Hinc %«Aoç, ;^^eXoA» &C. Ib. yji(;^i. A 
;(^e('ç&»v fit yfi^nuv, yj^iiovi, syncop. ^sçé'i, et lonice ;t^çî"> secund. 
Danini et Herodian. in Schol. Ven. Praefert vero Heyne et eum 
secutus Matliiae ^ 136, antiquam foimam %£çv)?, unde comparativus in 
usu ;(^6/çiyv. (81). x.a.'reit.Ti'v^T,. An^, For evoi thougk he may hâve re- 
■pressed his anger for the presetit, Yet he retains it nntil a Javour- 
able opportumty occurs for gratifying it &c. Similiter Tacit. de 
Tiberio, " animo revolvente iras, etiamsi impetus ofFensionis languerat, 
memoria valebat." — x^Tat^rr^jj, concoqiierit, lit. et hinc metaphorice, 
cohibiicrit. Sic Pindarus, yÀyctv oX/2ov learuTri-^xi, cequo animo — 
minime elato — divitias perferre. Ol. î. 87. (S3). <rv 5s (p^ûa-ccr 
Ang. But consider thou, whether thou ivilt hâve the potoer to pro- 
iect me <S:c. Vehementissime asseverat Achilles se Calchantem de- 
fensurum ; ol — ^à, \\7r0XXmci — oî-Vk iTrota-a y^iî^xi /S. Nemo inferet 
manus violentas, exitiales, ut recte Sch. br. — Miror pratulisse Emes- 
tium, ;^j£/çosç //.lé" ottXoj'j fiiScc^nj^ïvcc?., ut exponit GIoss. MS. Lips. ad v. 
97. (98). iXmeûTt'èa,- Usitatissime redditur, nigris oculis puellam ; 
vocem illustrât Pindari illud, Pyth. IV. 305, — 'AAx^u'v^ç 3-' l>i«*«- 
fiMipûçov, ubi îxty.oç eodem sensu accipitur in versione Benedict. (103). 
(Amoi ^v /^'îvôç, vis, impetus sanguinis irruentis. (pçévsî, prœcordia. 
«^(p/^£A«<vûS(, subita irruptione sanguinis nigrescentia. Sic inf. ç', 83, 
ii^X'-i ^rvxac-s (pgîvciç ù/it,(pif^iXcttvx?. — Iram vehementissimam oxprimunt 
haec vei'ba, et ex sensu rudi de effectu ejus in corde et diaphragmate- 
(105). xdx.' oo-a-o/Liivoç' Torve intuens : displicet He}'niana, mala prœ- 
sagiens, quasi ipsi Calchanti jamdudum mala ominatus. Nec Por- 
phyriana magis, subtilior quam pro sermone Homerico. Conf. Clarke 
in loc. Recte Apollonius, x.uxZç vTrofiXii^ctf^ivoç, cui tamen adversatur S. 
B. Venet. Tuentur vero Hesychius, Sch. br. et Stephanus in voc. 
ca-a-efixi, qui censet factuni ex oTTro/nai, mutatione Aeolica. (108, 
109). i<rêXov y ovïi ri. Navibus Graecorum in Aulide retentis, Iphi- 
geniae immolationem Calchas indixerat, unde ira Agamenuiopis 
magis hanc ob injuriam coorta ; nisi hoc commentum scriptoriim recen- 
tiorum sit: quod verosiniilius est ex/, 144. (110 sqq.). «ç §»)• Vis 
înest particul.'^e, That, Jorsooth, for this came it is &c. Oratio ira 
et afFectu turbatur, ideo minus concinna : in 112, Sententia sic abso- 

lutior Ht; /3ovXofi,xt ttoXv (f^ZXXov) aùrtiv o'ix.Bt'iy^itv, ()i rà aTravct dt^io-êxi). 
xxi yâ.^ fd — Ang. and mij reason is, I prefer her even to Clytem- 
nestra &c. conf. supra, 56. (114). xetiç<d<»» uXo^ov. uxorem vir- 
ginem — ductam. Sic infra î, 414, habetur Kov^îhov ctvdçec. (115). 
<pv>iy. subaud. Kxrù. (pvit, « rov a-âju.xroç vTrào-rxa-K; constitutio "t ha- 
hitus corporis ; Hesych. venustas 7iaturalis, sec. Thom. Magist. 
ut inf. X, 370 — ùmo-ecvro Çvitv Kxt iï^oç. Exponitur a Soph. Œdip. 
Tyr. 740 per (piia-iv. (117)- fi<>vXef*a.(. vid. sup. 112. (120.). Xîva-s-tTi 
yùp. Ang. For this ye ail see, that my prize is going elsewhere, &c 
ï, 1. e. x«ô' 0, pro flT«, ut supra 9. ConJF. Zeun. ad Vigerum, net» [123—146] NOTA. - 193 

44-. § xiv. Usus ejus apud Hom. frequentissimus est. (123). -rSç 
yàf Ang. Hoiv possibly shnll ihe Grecians assign you a prize ; 
1 know of no common property ttihich has been deposited any 
lohere, but the plumier toe hâve founcl in toivns, has ail been 
distribtded, nor is it équitable that the j)eople shoiild he re- 
quired to coUect it again &'C. TrxXÎxxoyci l^-xyu^nv ad verb. ite- 
rum collecta in-unum-conjerre. Mo3 fuit, lU'be direpta, praedam 
sic colligere, ut pars sua pro merito & conditione unicuique 
seponeretur : conqueritur Achilles de injustitia hujus iterum faciendi. 
(129). 'èân. Maie legitur §»(r« in edit. Clark, quae tertia pers. pl-i- 
ralis est. âf 5-< reposui, quae tert.singularis est. Grammatice fornia- 
tur, ^4», Jâi?, "èai, vel ^an;, ^ui, et interposito c-, ^axri, det, sinat. — 
Tçoiriv, melius cum Sch. br. ipsam Trojam intelligere, quam ttoXiv , 
T^oUy, urbem Troadis, ut quibusdam placet. (131 — 132). jWij'S' cÔtu? 
— x.Xîirri vo-ji. KXtTrntv, quidvis secreto — dolose — agere, sentire ; modus 
vertendi usitatior vix sensum assequitur, viz. ne me ita circumvenias .• 
Heynianam praefero, ne ita animo reputes — machineris. Tota oratio 
procedit ; Ne ita animo, prœstans quantumvis sis, machineris ; quo- 
niam me non prœoccnpabis astidia : Tt-ctçi^x^o-êxt, Ang. To over- 
reach ; metaph. a stadiis. Se ab Achille vana spe illudi arbitratur, 
nec fore, Graecos postea memores beneficii, sibi prasniia débita alla- 
turos. (133). civTuç — iA»rxta)i, Sch. br. Nec est cur grammatici 
distinguant auTu? et xvtwç. Vis propria est, sic, modo ; credamus 
licet gestum quemdam verbum comitari, qui sensum ejus contemptus 
oblati exprimit : Ang. Is it your désire that you s/iould retain yotcr 
share of the booty, and that I on the contrary {xÙtÙç adversat.) 
should sit doxvn thus, bereaved of mine? (135). àxx' ù fth — Yet if 

they will grant compensation / shall le content ; sic Dacer. a ta 

bonne heure ; oratio minax et imperatoria est ; hinc ultima reticet. 
conf. exemp. Aen. I. 135. inf. ^', 424-. (137) s» ^ï x.i. Quidam hic 
legunt ^ws-sus-iv. Aoristus vero 2. conjunctivus et futurum indicativi 
idem saepenumero valent in Hom. èyà ^'i kbv — ^è hic non redundat, 
vim vero in oratione continuanda habet ; \dd. sup. 58. Verisimile 
est vs. 139 ab aliquo rhapsodo induci : In quibusdam Schol. haud 
invenitur : spurium putavit Longin. apud Eustath. h. 1. Bentleius 
etiam ; et certe abesse potest sine sensus dispendio. Conf, Ernest. 
Heyn. Obss. ad h. loc. (141 — 2 — 3 — 6). »vv à ayi. Proponit Hey- 
ne lectionem in 141, vî/i/ "èl fi-Xaivaty v'Hx î^vFircyAy lU tix» ^(«v, quo- 
niam i^vu, iraho, digammum adhibet, cui obstat ordo verborum 
usitatus. — '^Uv, vustum. Sic Virg. mare magnum. Eodem sensu et 
(5Ç9? saepe. — èçéra? iTririi^k, non ut lat. vulg, maie vertit, roniges ido- 
neos, quod foret l7rtT»diiç, sed ut Clarke notât, remigum quod sujficiat, 
r-xTÙ, TO ÏTriryidk. Idem est error Schol. br. qui exponit per £îr;T/i- 

htovç 9-iicfA'a. a forma antiqua ©EH, fit f^/m, ithy^t. ^ÙJ, B-ufiu, 

y^Muiv, â-icfjiiy, ^zÎ6fAiv, et in similibus seivatui" analogia. U'rxyxéTccT' 
— honoratissime, Heyn. terribilissime, Lat vulg. Ambas conjungit 
Schol. br. Videtur minime honoris caussa vox hic usurpari, potius 
vero cum amaritudine quadam. Vid. Damm. [De hac tota oratione 
140—47, judex iniquior est Ileyne. Mos equidem rhapsodis ve~ 
teribus fuit, nan-ationis brevitatem, versibus illatis, rependere ; et 
hinc explicatur error in voce digammata i^va-a-of^u notatus sup. 141, 

C C 194 NOT^ [146—171] 

qui facile fieri potuit, charactere jamdudum exoleto et usu ejus igno- 
rato. Secund. Heyn. distingnu.itur ïçvai servo et «çva» traho ; haec 
brève habet incrementum et fait antiquitus Yi^w, illa non item. 
Negat aliquid esse distinctionis Dunbar (not. ap. h. 1.) inter voces, 
asseritque incrementum necessario corripi, ac omnes formas a verbe 
radie. PTn esse exortas. Hoc concesso, quod verum arbitrer, est 
tamen verisimîle quantitatem mutari in penultima futuri, nova con- 
fecta fiimilia cum significatione, defendo, servo. Conf. Heyn. Exe. 
IV ad h.lib. Dunbar ubi sup. et Knight, Prolegom.] (US — 9, 150 
— 1). Tov y <«ç' vTTo^^of î/tô^^cc, torvo intuitu, lit. oculis lin^-is trucemque 
aifectum exprimentibus. Bene Sch. br. Seoov v7r»/îXi4^ûf*ivo?. ki^}»~ 
Miipçov, avare, tui tantum curam gerens ; hinc Apollon, lexic. i 
Ççonii rù Kie}ecXtx. Potior est senteni^^ia quam Aristarchi qui a xeçS», 
vulpes, deduxit. -Tçe'^çft'i' babetur sup. 77. — n ôJà» 'i>^êifiivect — ^verba 
poiissimum ad inidias spectant, quv tactica praecipua fuit temporibus 
hcioicis ; sic Schol. Pind. 01. X, 37, hà^uv ixêûy. — Accipio in 
eodem sen-îu fere ac inf. 227, cvèl \ùy^t,<Jh' îiyxt, to vo on a service qf 
amhu-scade : Et notatu dignum est eundem apud recentiores ser- 
mouem obtinuisse ; expeditiones enim a militibus s ubitariis initas 
Scoti appellabant, going a raid. consc-RLit S. B. L. Conf. Zeun. ad 
Vig. de pbrasi, § V. pag. 93.' (152). où y«ç. — Partem orationis reticet ; 
— Tota sic procediz ; Ouomndo quisquam tibi lubens obsequatur vel 
struere insidlas vel cum hostibus fortiter dimicare (quum eus tam maie 
accipias qui tui solius caussa bellum gérant) ? Non enim ego Tro- 
janorum Sec. tali modo supplet Clarke. (153 — 59 — 60). uhiei. 
Utitur Homerus in eodem sensu ac ethtxTiat, culpandi. NuUam in me 
inimicitiam exercuerunt quare eos militia vexarem. 'ip^x <rv x»'?»)?» 
Tui gratin hue advenimjis. rtfc'n)i ù^»vf*t»ùt, ultionem honorijîcam 
exigentes ; Ang. For thft purpose ofproctiring you redress : Tif^.*!, qua 
quis, injuria illata, vindicatur ; ultio honorijica, Hejai. De hac conf. 
y', 285 — 6 — 8 — 9 et 459 — 7rç«ç Tç^a;», ie, 'irxe» T^ûun, a Trqjanis. 
— riv euTt fiiTctr^iTry, — hcBc nihili pendis, ie, labores quos tui caussa 
pertiUi ; vôyuv, fAiçif^yn^xreit. (161). xxt i^.—Et nunc, quasi injuria 
cumulnm addere S:c. (163 — 65). ev fti> o-ei. " Nunquam ego pr«- 
ïnium tuo a;quale babeo, neque tum mihi srquale dandum postulo, 
cum excisa erit Troja." Clarke. et eodem fere sensu Heyne. Malim 
vero cum Daceria intelligere Troadis aliquam urbem quae ante Ilii 
ipsius excisionem fuerit capta ; quales erant Lymessus, Pedasus &c. 

sup. 12. — îreAuo'i'xoç — belli impetuosi. TreAvai"!, é "fFùXXÙç opfiât ix*'* 

keti KmTUi tS» f4.*y,t)f4.iim, Hesych. Schol. br. Est proprie epith. bel- 
latorum, et transfertur eadem analog. ut w«Awx/«j)T«f, pugna in qua 
multum laboratur. (168). xîKii^u. aoristus reduplicationem passus. 
Hoc obtinet praecîpue in lonicis et Doricis. Vid. Mathiae p. 203. Ob. 
4. & 307. IV. (170 — 1 — 5). xt^etna-ti. navibus recurvatis, puppes recur- 

vas habentibus, quae aliter KXfCTvXÔ7rçv/^»»t dicuiîtur. conf. S. br ouèt 

ff liu — Hœc varie possunt accipi. 1 . Neque te puto,me injuria affecta, 
dîvitins congesturum : melius hoc, nil enim obstat quo minus uriftcç an» 
absolute sumatur quasi fuerit xn^cov o*t6ç. Exemp. vid. ap. Dawes 
Mise. Crit. p. 98— 9. et Vig. p. 283. hue facit S. Venet. 2. Vel 
legendum «t;^»» Uht et sic sententia procedit, nec opinor te hic [171—206.] NOT-E. 195 

inhonoratum opes collecturum. [Ingeniosa est Heynii conjectura, ov^t 
ret\Î6)^v9ct2i' icTifteç £*>, &c. " >iec apud me constitutum babeo, hic 
contumelia afFectus quum siin, pro te divitias, &c. colligere."]. De 
distinct, nota inter èé(pÊv«? et T^XcTroi dissent Sch. br. — «.(pis-a-u, haurio^ 
paro; " HxoZto^ àçv<r<rin nil aliud est quam parai^i divitias." Heyn. 
Hinc recte a S. br. exponitiir Tnçta-Mçivtn. (174 — 5 — 6). uv.k ' iftu'o 
fiinif Nec mei gratia bellum prnsequi rogo — avxilii satis aded, &c. 
Hoc acriter respondet ob vs. 158, a<pç<* ^v x;«'-'çî'f — • f^n-nirM. Ztvç* 
Recte hic Clarkius ; " ft/.riirx, non Vocativus pro Nominat. quod ab- 
surdum est." Est (ut notât Forsterus) nominacivus Aeolicus qui jx)stea 
jnter Romanos ascitus est. Hinc terminationes, Athleta, Poeta, et 

sim. conf. Burges in Dawes, p. 334. Clarke, h. 1 J<eTçs(p6«v — A 

Jove reges dicuntur esse, ob derivatam auctoritateru sci!. Schol. Pind. 
Pyth. IV. 313. Eodem redit et hcyivitç, ut ^laymk Axiçrtah, », 308. 
(180, 181). <n6i* ^' iyùi — Ang. I regard yon not, nor do I value ynur 
anger, Sçc. Oratio Asyndeia in 178 — 79, optinie raentem exagitatam 
depingit. (186). «pt^reçaç, et inf. (pi^^rxrti, ad verb. ^i^u respicere cen- 
sentur. Puto extitisse çi^reç, quasi ^eç«v S<)|«v, ri^>.*. As-uniit Math. 
§ 134. inusitatani (p£ç«ç. (187). Ïtou i/^ei. — Ang. To pronounce him- 
selfon a par iviih me, or be at ail capable oj comparison ; ellipsis sup- 
plenda est, (pam-èon (l^tiTov lUxi) ij-ov ifto/, k. t. a. (189). (miêio-a-t Xxa-ioKTi' 

ad verb. pectoribus pilis-dense-obsitis, et metaphorice furibundis. 
Dicitur de calidis et animosis, » ^îç^mh y«ç xhiot. tîj \K^v<nu<i tZv rgix^y, 
Sch. Ven. Fortitudinis et virium signurn est pilorum frequentia ap. 
Juv. Sat. 14. naresque pilosas. conf. /S', 851. (193). tui o ravô'. [De 
métro versus hujusce mire se torquent Critici : Clarke proponit aTtt 
reivô' ut pronuntiandi modum ; Knight digammum iniert et conjectat 
lect. antiquam, IFoj ô recZê' — orthographia enim veteruni inter « et 
w haud distinxit: Heyne censet efFerendum esse &i? érrccvê': Bentleius 
legit oyi et contrahit, a^ (w?) oyi ruZê' û^fixm, k. t. a. Conf. Dunbar 
ad h. 1. — Melior adhuc ratio foret légère «iç sic, nam ut nunc se habet 
sententia, desideratur correlativa tïû»ç. Sic procederet Ang. Such tvas 
the conjlict qf passions in his hreast — ichen Minerva came, S,'c. An- 
notât hic Bamesius : " Hic versus passim in Iliade et Odyssea occur- 
rit : in primo autem loco Amphibrachys ponitur, pes nempe Dactylo, 
Spondaeo, v. Anapaesto ta-ô^çoveç" Quantus error hic est, docet Dawes 
de pedibus isochronis. Mise. Crit. p. 51. Conf. quoque Harless. praefi 
p. XXVII.] (200). hivèû "èi tl — Accipit Heyne «i pro ùvTnç, et vertit, 
" terribilesque ejus (Deae) oculi visi sunt." q, d, the axve-inspiring 
eyes oj the goddess ivere recognized hy kim. Accipit Dacer. ?£<và oa-n 
quasi fuerint Achillis irati et saevientis. Est et tertia ratio, sed prima 
potior videtur. Apte citât Heyne Aen. V. 647. (205). h vTri^c-r. 
Ang. His haughty demeanor may quickly cost him his lije. Observât 
HejTie solere Homerum aoristi conjunctivum usurpare pro futuro, 
praefixis particulis «y v. «èv: sic sup. 137. Èy* ^s xsv «vrèj ihufAxi. 
Aliquando etiam sine particulis, ut inf. 262. o\^ï îi«>f*eti, nec videbo. 
Est et ubi simul ponuntur, ut «', 449, il /^h v«ç x£ <n vvv Ù7ro?iV<refciy 
>ii fiiêifm. Haec et similia syntaxi minus poHtœ attribuenda 
sunt. Accentus in Ivi^cvXiriTt antepenultimam producii sec. Her- 
man. de met. Cap. X« 16, 14. (206). yAwvxiîrjj. Vocem Knight dedu- 196 NOT^. [206—550.] 

cit a yXxvTo-oi intueor, quoniam haud colorem, sed motum maris expri- 
mit yx»vy.eç. Hinc species et adspectus oculi a yhuvKaTru; designatur. 
Prolegom. pag. 69. (210). ««aa' «y£ — Ang. But corne, cease Jrom 
your strife — unsheathe not i/our stvord, but indidge your bitterness of 
repronch as you please, Sçc. ij sVst*/ it-sç, Whatever may suggest itselfj 
prout fors fer et. Sensus hi«ce indefinitus part, ttsç latino cunqtCe re- 
spondet, Hoog. 460. V. — lira» emphatica est ; «xa' «to», at verbis 
equidem. (216). xi*> f*^^' Ang. Goddess, it is my duty to pay ail 
déférence to, Sçc. crÇctînçoi yj sWe?, Ang. The advice of suck coun- 
sellors in particidar. Observât Math, G. G. § 149, vocem a-ipeiiri^^i 
in lonicis poetis significare, vestrum atnbormn; scil. Junonis et Mi- 
iiervae, h. 1. ù^vs-xTèeii. De significatibus diversis verbi èçv» vid. sup. 
141. Apparet quoque niillam ob caussam duplicari s- in hac voce, in 
quibusdani edd. (218). f*,cixot r 'Uxvov xùrov. Recte Hoogev. vertit, 
Hune frcD'eyiim exaudire solmt. Non est enaUage imperfecti pro 
pressenti, ut ponit Viger. Sed suus priori constat sensus. Sic Horat. 
Od. 1. 37. " tenipus erat dapibus, sodales — ". (228—31 — 32). 
Toîe r6t x>)ç- Ang. This seems death itselfto yon. Distinguunt gram- 
matici inter ««ç prout gravi spiritu vel circumflexo notetur : x^ç signi- 
ivoax fatum, mors: xîç contrahitur a x£<«ç, cor; an vero nimis sub- 
tiliter, dubitare licet. — S)îj««/3oç9ç fi. x..r. A. q. d. popuhim voras, nuUius 
enim pretii pojndus iste est, 8fc. Oratio tota Ang. procedit : Yott, 
présume on the ivorthlessness of those ivhom you command to consume 
their substance ; iwrthless, I say, else, son of Atreus, this contumely 
ftoïvards mej should beyour last ; oblique innuens Graecos suas partes 
detendere oportere, nec t^Tannidem quandam inter se constitui sinere. 
Oratio tota maxinio cum artificio ad mentis agitationem exprimendani 
composita est. (234). »«< fzà rôh — Ordo aliquatenus turbatur. n«« 
neg-aiiva est, et orsûo syntnctice procedere débet, 234, 240, 241, &c. 

VlZ. voit fti Tooi TKÎÎTreov — sxv T«Ti ï^ir, — ou ovvKo-iXi — xiy vv îvâtSt B-VfMV 

àf*vî,y,i;. Sic Heyne. Hune de scepti'o digressum imitatus est, vel 
potius vertit Maro, Aen. XII. 206. Hue conf. Euripid. Phœniss. 1691 
7(rra) crt^/;^a; oçxtan ri ftct ^i(p6i. — Jusjurandum fuit inter mortales sanc- 
tissimiuii, quippe per auctoritatem intemeratara a Jove ortam, et cuju« 
insigne fuit scepirum ; conf. i, 98, 99. Aeque sanctum fuit inter im- 
mortales jurare per Stygem. Conf. in Sac. Scrip. Judith 1, 12. (239). 
êifttoTc.!; ii(vo(Txi. Ang. Who défend the ordinances constituted by 
Jhvifer. Heyne sinipliciter habet; imperium tenent a Jove, sub 
Jovis auspiciis, quippe hoTPtfus, sup. 176. Ex hisce verbis infert 
Dionys.Halic.de imperiis Gra:ciaE antiquae certo limite constitutis; 
Lib. V. aniiq. Rom. (240). v vt-r 'A;ij<AAî«ç- Ang. At some future 
period there ivill assiiredly be a xvant of Achilles to défend, Sçc. tvhen 
many are falling benenth the hand of the destroying Hector, Sfc. 
Conf. inf. verba ejus /, 351 — 56, <S:c. Observât hic Sch. br. epitlieton 
iirte deligi ad terrorem maxime incutiendum, quasi contra Hectoris 
impetum solus Achilles munimento sit ; »rç«f jfc«T«é7rA»|<» rm «xet;«»T«y. 
(250 — 51). TU S' îi5») }v» ^i* — D?fœ pertransierant, &c. yknx inter 
antiquos triginta aimos valebat, adeo ut Nestor jam nonaginta fere 
«nnos natus est : narrant S. B. et brev. in h. 1. Nestorem solum ex 
omnibus Nelei filiis relictum fuisse post expeditionem Herciilis contia [250—280.] NOTiE. 197 

Pylios, et una cum iis prope deletum fuisse Pylium nomen. — ^^i ysv«»r«, 
magis lonicum : Cum Heynio vix abest quin restituerim. — fti^àfruv, 

Placet expositio Sch. br. f/Aftiçi^ftivr^v t«» ^«viv è;^o'yT»y, â iFTi, f4.içi^e^i>tit 

ili a-vXXct^ùi. Hoc sequitur Lat. vulg. articulata-voce-ioquentium 
hominum. (SS^). Tràvn. etymon ignoratur. Apollon, in Lex. Hesych. 
exponunt per 5ae/^»»if. (255). j? x£» y))^»V«« — Priam voould m truth 
exult — toere tidings qf those dissensions to reach them. — Sic Sch. br. 
ïvruç u> x'*^^'^' (261). ùêî^it^u est proprie paleam {àêk^») abjicere ; 
hinc significatus,yîoca joewrfeo. (265). 0>j!7ê«. [" Qui rei prosodiacae 
student merito liic quaerere poterunt sitne hic pes (S-uiré*) dactylus, an 
potius contracte, spondaeus, ac si scriptiun fuerit Oko-u." Clarke. 
Varia adfert exempla productionis ultimee syllabae inter poetas Atticos; 
Usus vero Homericus recentiori saepe répugnât, nec a se invicem de- 
finiuntur. Attici certe normam genitivi in — tàç secuti, et hoc forsan 
ob metiTim lambicuni quod prsecipue excoluerunt : lones vero penul- 
timam longam in casibus obliquis adhibentes, ob ictuiu necessario 
ultimam corripuerunt. Ex. caus. wriMùç, x»;»»)*^, ^rn/î», lonice. imXsàç, 
«•jiAea, Attice. Quoniam vero ît»î>i£«, ^/)Aî«, versui hexametro (cui 
maxime studebant) asque inseniunt, inter lonicos Scriptores utraque 
forma adliiberi possit.]. (268). Çniça-iy içia-Kàioia-t. (pnço-iy pro B-^^T-h, 
quae commutatio literarum (p et S- usitata fuit in dialecto lonica : sic 
Od. g', 221, (p>^i-^iTcii pro êM'^^iTxt — x««j est spelunca, ko/xw/hx, et a 
them. xé<y, xS, x.uai, cubo ; hinc ôç£<rx^eî, monticola ; an inhabitant 
qfthe mountain-caves. De pugna inter Centaures et Lapithas, in nup- 
tiis Pirithoi, conf. Steph. in Dict. et Oppian. «vy^ver. /3'. (270 — 1 — 3). 
TtiXoêev l| 'Att. Peloponnesus nuncupata est ùr-î^ yîf ex Apide Phoro- 
nei filio, 4°. rege Sicyoniorum. Aegialea antea dicta, et postea Pelo- 
ponnesus, a Pelope qui imperium tenebat. Kxr \^' ««vtov— Ang. And 
I too fought on my otvn account, apartfrom the other leadeis. Inter- 
pretatur Sch. br. x«t* IfixvToi ^vyetftm, pro viribus meis, reclamante 
Heyne, quia hoc proprie significat xxr li^l. Sic infra /S', S66. x«Ti« 
(TfpUî yà:ç f^xx^c-ùvrcti, i. e. pro se qiiisque, ut in Aen. Y. 500. [" Nec 
ad monomachiam trahi rerba possunt, nam sic xùroç esset, h. e. ^mcVo.:, 
ïion icxé" xvrov — hinc praestat. dicere, Nestorem non in turba pugnasse, 
sed seorsum pro se, pro sua parte"'] . | vkov — Icgerat Aristarchus '^iivnv, 
<]Uod a %vvi-/tfAi est, et pro %vvUs-xv. ^vviov est a l,vyiiu, aor. 2. — Verba in 
— f/.i saepe in Hom. ling. ad origines eorum in — éw, — da, — a*, referun- 
tur; sic inf. 291, Trçaôsoytr* a -^^oèiu pro 5rçor/^>)jtt«, et ponitur iu dialecto 
antiq. pro 7r^ort6ii(ri. More suo Nestor comparationem inter heroas 
inivit ad animos eorum flectendos quos minus fortes antiquioribus esse 
praedicat: hisce verbis mire delettabatur Augustus: vid. Suet. vit. 
Aug. (276). «aa' £« — Verum sine, ut ei primum dedei-unt, &c. i.e. 
proprium dica, ratum ei Jac quod in honorem ab Achivis prœmium 
dabatur. (280). E/ Sa c-i — Aevo etiam antiquiore, inter potentiam 
politicam et physicam distinctionem ponit, suadetque illi hanc alteram 
cedere ; Ang. What though you are superior in vigor and a Goddess 
has given you birth, yet He excets you in poxoer, S^c, Sic, 278, Ittii 
•LVoS-' ofAcUi — Since never yet hath any monarch been invested tvith 
an equal degree ofhonor. Imperium enim civile et militare Aganiem- 
noni concessMm fvùt. De us\j Homeric. vocis ymciu, vid. inf. «, 151. 19S NOTJE. [582— S58.] 

(282 — 83). »vT»^ iy«v£. Maie hic verao Lat. " verum ego precabor 
Achillem deponere iram" — quasi ?iiFo-of6ttt possit cum dativo jungi ; 
verte, " verum ego ( Agamemnonem) precor Achilli iram condonare 
— remittere." — fnèiftt» x«-^*i'. Ang. To/orego his resentment. etùrùç, 
et prœterea. 'lyuyt videtur hic eniphatica, et in apodosi t« <rv. 

(289 — 91). 4ST<y' où. Supp. (x«{3-') «Tivos (if4,i) où Triia-iiTÙxi {otùri) àf»), et 

sic procedit — witk whick desires of his I hâve Utile intention of cont' 
plying ; rovytKx oï veoêzovo-iy—Axig. Do ihey on this account grant him 
the privilège ? &c. jDe hac voce vid. sup. 273. et Damm. Lex. in B-'ia. 
(299). tTrû lA à^ixiT^ ys — Ang. Since, though ye hâve aUotted me 
her, ye now wrest her from me, &c. partie, ye eniphatica est, ys §o»t«î, 
etsi quondam dederitis. — Ostendere vult Achilles^ se imperio Aga- 
memnonis, etiam Briseide concessa, morem non gerere, sed aliis, quod 
ipsi dabant, reddere, non vi coactum, sed quia adhuc aliqiiatenus com- 
mune est. Timet ne existimatio sua patiatur aliquid, dum rêvera 
imperio cedere coactus sit. Optime indoles ejus superba depingitur. 
lêùi y «A/û>» a, f4.ot 1(7-71 — " Sed de meo peculio, nil nisi tuo periculo 
ademeris." (302). ù S' «ys — Ellipsem notes : ù h (fioùxri àviXm àyc«»T«ç 
if^ov) 7riipYi<rc6t &:c. q. d. sin vis te periculo offerre — agedum ut sciant 
illi me haud temere minari. Conf. inf. sim. (f, 376. /, 262. (v. 
306 — 8 — 13). ►?«? ifa-eci — Lat. vulg. ad verbum, naves œquaks, ie, 
concinne et affabre factas. Idem vult Sch. br. per Iroroixaç, evenly 
built, voell proportioned. Vertit Blomf. in Math. ^ 124, ships ofdut 
size, ut ^oci? iîin, a perfect meal, inf. 468. est fàeraineum ab J'(r«<, pro 
ï^„. Vid. He}Ti. Obss. t, pag. 125. 185. (310—13—15—16). «v« 

Se ^^ve-»î^ec — ie, àvciyuv tin )(,^v(rrit'èx — x. t. A, Schol. ùvoXvf*xina-6M.i, 
sese expurgare a scelere et peste ; Xv/axrx sunt sordes in mare abji- 
ciendte, quae post ablutionem remanebant. — Tt^niFa-x?, scil. quum vic- 
time morbo haud fuerint tactae ; Ang. unblemished. De voce ir^vyîrot* 
multum dubitatur ; omnino praferenda est Lat. vulg. infructtiosi. Th. 
Tçuy» triticum. Hucrefero Euripid. Phaen. 221. «x«'ç9r<rT«7rÉS<*. Nota- 
bilis est hic locus in religione veterum exponenda et ritibus lustralibus. 

C321 — 26^. ÔTÇDçà). gnavi, strenui. Th. otçÎu, ot^vvu. ttçoUi Ang. 

dispatched them : vid. sup. x, 2, in voc. ttçoÎx-^i, et conf. h. 1. Emesti. 
(331, 34, 38). rà> fciv Txç/iia-xvTf. Recte observât Daceria silentium 
praeconum hic optime exprimere, et se invitos AchilH nuntium ferre et 
ob principum rixas dolere. Cor ejus mansuescit ac eodem tempore 
débita erga Agamemnonem reverentia servatur. Aii? xyytXoi nèl Kxt 
^yjçiv — ie, Jovis hominumque auctoritate, officio dtbito functi ; hinc- 
sacrosancti, ut adnotat Em. — tù S' xvrw — procedit sententia Ang. Ltt 
those be ivitnesses ofmy injuries in the sight nJHeaven &;c. but ifever 

my présence is required ta avert the calamities of the Greeks Ye 

shall look for it in vain &c.? ïlic, ut alias, de vindicta majore cum 
vi sDetur, quam si aperte fuerit prolatum : Conf. sup. 135, de hac apo- 
siopesi. [Porro quoad metrum vocis fcû^Tvçoi, obser\'at Clarke quan- 
titatem simplicium et derivatonim sa?pe esse diversam, ut f*xçrvç»t a 
ftxprû^ofixi. xç/fc-<ç, XJÏT9Î, a K^hùt &c. idque censet fieri ob quantitatera 
futuri 2. et aoristi 2. in quibus temporibus w brevis est. Censet Heyne 
hisce in casibus duplicem fuisse formam verborum simplicium, cum 
pcnultima longa et brevi, et huic vel alteri vocem derivativam refera [342— 393.J NOT^. 199 

prout penultiraa sit longa vel brevis. Sic in ftômt», unde s^yxoy et 
fc-f^CKct,, duplex forma radicis conjectatur, ^t/x^» et i^vkm. Vid. inf. 
i, 749, et Obss. Heyn. I [v. 34'2. «Aoîïo-»]. Haud liquet quomodo 
hic metrum servatur nisi po^ito quod censuerunt Clarke et Heyn. 
viz. digammam dupiicari in medio vocis ita ut tiat àAuFFuir;. Certe 
Priiciani in Da»ves, Mise. Crit. p. 95. verba sunt, " Est tamen quando 
Aeo'es idem digamaia inveniuntur pro duplici co)i ■sortante posuisse." 
— Hanc expediendi rationem respuit Danbar, qui ictui metrico hic, 
ut alias, hanc vim tribuit; conf. sup. 51. — Lectio oXom^rt, quae in Venet. 
MS. occ: irrit verior fortaàse est. (343 — 49 — 50). o'ùÏî n oïh. Notes 
sermonem antiq'ium, ovès (xaroi) rt oHi voUirai pro eù^i toû — ^in 349, 
studio hoc efficit Poeta ut animi concitati et etfrjenis optime depin- 
gantur affectus: lachryme Achillis non tam ex amore Briseidis abreptse 
proveniunt quam ex ira injurie illatae ; verba notentur^ ^ y«ç ^' 'Args^Jnç 
nriftuTii, Dedecore afficior, pœnas exigo. — ihùx» Trcvrov-, the darkling 
sea; Epitheton Aegaei aptissimum : vid. Wood. pag. 19. (352 — 56). 
^ÎTïç, iTTu- — Ang. Si7ice you hâve given birth to me destined to so 
shori an existence, the OÏi/mpiaii 8çc. ought at least (wsg) to confer 
honor on me, but now he hath not honoiired me in the sligntest degree. 
In 356, Ordo est, «z/toî yàç Ixàt yi^xç, î^u iv^v^x?. (359). KX^TrxMftUf 

d'indu — Pulclu-a hoc versu conficitur imago celeritatis De* ascen- 
dentis, et formse ipsius exorientis optime instituitur coraparatio, «i/V* 
ifcî^Xyi. (365 — 66). rxZr'iï^vi'ç. Praefert Heyne t^îJt* <5t/<jj, et cen- 
set mutationem ex ignorato Digammate ortam; orthograph. anti- 

qua fuit F<5v/»: 'Vii^àftîè' h Q^linv — Hue confer /3', 688 sqq. ^', 395. 

415 sqq. y^^ 480. Thebe sita fuit in Troade, meridiem versus, juxta 
Adramyttium ; vicinae erant Cilla, Chrysa, Lymessus ; Theben Cilices 
habitabant, qui expulsi Pamphyliam et Ciliciam petierunt. Déserta 
fuit temporibus Strab. vid. pag. 912 — 13. Hic regnabat Eetion, 
Andromaches pater, (^i ab Achille c lesus fuit. (382 — 84 — 85 — 89). 
cl a yu Xxoi — Verte, milites vero statim &c. vv enim ortum habet ex 
vocabulo vt/». Clarke. Hanc ex illa e contra profectam esse magis 
verisimile est, et ita censet Hoog. in part, vi primario punctum tem- 
poris désignât — a^^« Je ftâvri? — Ang. Thereupnn the soothsayer de^ 
clared unto us the cause ofApollos anger SfC. Maie redditur hoTr^oTr/xç 
per vaticinia in Lat. vulg. Nullum enim fuerat praedictum : hinc 
êto?r^o7ri»i 'AttcA. sunt " vatis effata de caussa occulta prodigii." 
Heyn. « ^>i riTtMTf>t'-yo? ia-rî — -^ng. Which has now received its ac- 
complishment &c. — De voce ixir-umi vid. sup. 98. Secundum Th. 
lhi<r<ru, Volvo, admittere potest significatum, truces volventes oculos, 
epitheton belîatoribus aptum. Phrasis est Virgiliana. Consentire 
videtur Heyn. Conf. y, 190. (390 — 93). 'ri^Trcv^i. Ang. AUe7id 

her to Chrysa ù ^vyxerxt yi — non, si modo id efficere potes, niliil 

enim dubitationis hic est ; sed conditio sepe profertur etiam ubi 
rem veram esse vel efBci posse confidimus, et sic adseverando magis 
quam dubitando inservit; sic sententia procedit, <rv yàe JuV^w ^v^xa-ui, 
potes enim effectum reddere. De hoc usu partie. t1, ilyi, conf. 
Hoogev. 158, II, éd. Schutz, et exemp. allât. Ephes. IV. 21. In- 
signe est exemplum in Lucian. a-vyy. § 16, tîy^ é 'Aa-KXtiTrâç fdi — 
X. T, A — Ibid. iîeç — vertitur tui, at mutato spiritu melius redditur, 200 nota:. [396 — il 6.] 

boni, ab iv;, genit. m»?, èi?»?. Sic Sch. br. èî»? «vt; t»î; t»î/, «/ 3i àyetêtv. 
Consentit Math, in G. gram. qui formani excogitat hvi, unde k«?, I>)«ç. 
Videtur porro !«? pro èî/î usurpari, ut in phrasi S^tî^sî w's/», Odyss. S-', 
325. Sic t', 342, ùviçoç i««?, ubi ^^d. Heyn. Obss. (396) ttoXXcÎki 
yàç — [De Hngua sjTnbolica poëseos antiquce, et quoniodo distat a re- 
centiorum aUegoriis quae Homero tribuuntur, longius hic disputât 
HejTie. Mjthos omnes, qualem hic habemus, ad rerum primordia 
referri debere omnino censet, et hic ab Eraestio diflert, qui res veras 
et minime philosophicas talibus in mjthis adumbrari putat. Dicit 
porro He}Tie — " prorsus haec ccnveniunt tnythis cosmogonicis ; simi- 
lia nan-antur ab Hesiodo, qui nec ipse ea commentus est — sed ab 
antiquioribus poetis accepit, e quibus Theogoniam contexuit." Liquet 
certe sermonem antiquum vix posse conceptibus philosophicis adae- 
quari, et hinc in fabulosa compage personam quasi sensibilem indue- 
runt caussae, effectus, mutationesque. Conf. Heyn. Obss. 105 — 6 — 7. 
Nomen certe (i^Kc^wi;, inf. 403, a /S^<«çàî mythice derivatur, et epithe- 
ton |jt«Ti)y;j^£<çov, 402, potentiam invictam exprimit ; haec adumbratio 
hodie inter Indos consenatur, qui vim per omnia patentera repraesen- 
tant, brachiis quaquaversum protensis. Vide infra ^', 19, exeraplum 
notabile, ubi loquitur de catena aurea unde universi partes suspensae 
finguntur, et not. Ernest, h. 1.]. (403 — 5). Qui. Hommes vetustiores, 
«vSçêî, recejitiores ; ut Camerarius in not. ad Moschop. Sic ùêûfXTei 
et «v^çe; inf. |â', 813 — 14. usu solenni. — kv^u '/xi'uv, ferocia elatus, 

Heyn. Th. est yûn, hinc y*/*, yavca (v. antiquitus, yxYo) yxv^c?, yxv^tZ, 
yiiêu, yr.êîo). Ang. insoIent icith honor. [In voce Kç«v/«y< corripitur 
antepenuliima quae sœpenumero fit longa, ut Kçev7«y<,- sed observandum 
est quantitatem penultimœ simul mutari, et secundum legem contra- 
riam, adeo ut vox métro hexaraetro seque inser\'iat. Ictus metricus 
in hoc casu operatur, et eodem jure habetur ^£,M.«oTtç et /hî^ukûti?, 
nêynort; et TiêHÛTii, /2y.Ti>iKcç et fixc-ixi^)? &c. vid. sup. 397. fi', 818.] 
(408, 414). ctt Kiv TTuç. Oratio procedit — x'î y-h (ie, Yvu) ^-aç iêiXritTrx^îilai 
T^âia-e-iv, x/aipiiXirxi ^i rovç 'A^xiaiiç, x. t. A. Ang. T/iat he may render 
some assistance to the Trojans and drive the Grecians to their vessels 
&c. Lat. voilg. ad puppes iisque et ad ware concludere. Haec facta 
postea videmus in^^^, et legationemad Achillem, /, 178 sqq. s?r«vç«fT«<, 
nota figura — Ang. may reap the fruits of their Kings temerity. Sic, 
frui insania. — «v étT>iy — His infatuation, his error in not respecting 
the bravest ofthe Greeks &c. Voti compos fit Achilles, et en'orera 
suura agnoscit Agam. inf. /, 115. 116. 119. De Ate vid. inf, t', 88, 
et allegoriam eximiam /, 501. — (415). xîi' ù<î>iXiç — tia-ôxi, utinavi sede- 
res, ut Lat. vulg. et ad verb. qtiam debuisses sedere. o<piXoy, — ej, — t, 
est aoristus 2' verbi ètpu'xu j usurpatur optando, vel per se solum, v. 
cura particulis lîêi, uîêi, &•?. Sic, «;$•' o(psXoii iJTêxt, utinara sedissem. 
xiy i'^tXêç ^0-êxt, utinara sedisses. îî<.y «^e/jï r,fê»t, utinara sedisset. 
<Src. Plenius dissent Vigcrus cap. V, § 9. Reg. 6. Hoog. in partie. 
îièi-, et eos secutus Mathiœ, in gram. ^, 513. Ob. G. — (416). Ordo est, 
iz-ii nv rti xts-a. ÇicrTi ÇwE/v) (iTrî tû) fiivj>êx 5rs^, i.e. 7/1 brève admodum 
tempiis. Observetur ictus cœsuralit in f^xXu 3)î». Yox xTs-x primitus 
designavit portionem debitam, secund. Th. ^xîu, divido; deinde t« 
xesôî^e», V. quidquid consent an cum et décorum sit ; Fatum quoque, et [416 — 459.] -iiOTJE. 201 

în hoc sensu synonymas babet, f^oï^u, ùf-^a^^m, •s-îT^M/nm, das ScJiick- 
sal, Damm. Hinc orta vox «iV<,tt«ç sa^pe aj)i;d Hom. repctita, siiiTii- 
iicans /atalis,Jtito coristitiitta, decori etjiiri cnnveniens, aptus, (equusy 
œqualis. Conf. ^', 62. «',.121. i, 207. (418—23—29). -rf <r= y.^^cf?— 
Ang. Wherefore ivith advenue foiiiine hâve I given you hirOi, \.g, 
vialo destiiuiium. Ejusmocii locutio occurrit in iNlosch. Idyll. IV. 7. 
t/ vv f/J ùèi Kcix.ri yo^'m r'.xoy a.î<ry Non video cur Heyne reddat rS pet 
■«Sra?, in locis enim i, 209. Ç', 224. t', 61, justa significstio est idcirco. 
(423). Zsv? ystç i-TT èx.ic,y'ov — Sccundum lect. Itt ày-ieiiai, verteie soient, 
For Jupiter ivent yesterday, in company rvith the other Gods, over 
the océan, fo the blameless Aethiopians, to a sacrijîce. Heyne vero 
îegit k 'P.y.ixiov, et reddit, — ivent over the tei-ritory of the Aethio' 
pians to (the GodJ Oceanus, to partake of a banquet. Adbibetur 
£î consentientibus pluribus MSS, Strab. 1 . 59. It' ÙKixyoîo peciç. 
Quint. Sm}Tn. XII, 156. Lect. recepit Wolf. Poito phrasis "<; riycc, 
motum V. profectionem designans, usitata est. Conf. ô, 402. /, 709. 
Herodot. II, 121 — 5. Admittitur y-arà pro vulg. ^srà, auctore Arij- 
tarcho et in pensa itti. — Dicitur pncterea kcct' AiêioTt-yixc, ob distantiam 
habitationis Oceani ; ad fines etenim terrse sitos esse Aethiopas vete- 
res opinati sunt. [Operae pretium est h. 1. conferre Obss. Hej'n. pag. 
112 — 117, ubi diverse exponuntur sententiae conjectationesque de 
his diebus XII, a ritibus et astronomia Aethiopum et Aegj'ptiorum 
desumtae. Si oxïtx ut saarficium sumatur, forsan adumbrantur solen- 
nia Jovis, adyto ejus trans^Nilum ad latus occidentale transmisse, 
iterumque XII diebus post rëmto, cujus meminit Diodor. Sicul. 1 . 97. 
Hue confer quod aiunt Eustath. et Aristarch. Kilum ab Acgyptiis 
" Oceanum" fuisse adpellatum. Y^l. quoque Macrob. Satum. 1. 
23. Paulo aliter Daceria.]. (425||t x(ci f.uv mline-fcti iî&i. Et puto 
fore se mihi obtcmperatiiruni, i.e, Triio-ia-êcit lf/,oi. Maie Lat. vulg. et 
eum persnasnm iri puio. conf. /, 74. (131). %çt'ir-,)v. vid. sup. 37, 
(444). iXxrî/LCio-êu.. Hoc pro vulg. iXxtrc-âuiS-^ recepi, quia in pluribus 
MSS. reperitur, et métro convenit, nam in temporibus vei-bi Ixûc-Koueti, 
» brevis est. Sic mutandum censuerunt Bentleius et Dawes. " Dawes- 
corrigit e vestigiis edit. Florent. îxxs-ôfcifêx. Recte. Consentit M.S. 
Lips. qui totidem literis sic habet." Ernest. — Consentit quoque Heyii. 
ex M.S. Venet. Conf. Mise. Crit. p. 118, et Dunbai- in loc. Ibid. 
fî^ett 'tiçy,v 'iKsirofi/3-^y — Conf. Virg. Buc. III, 77, Clan Jaciam vitula. 
(449). oùXe-^ùraç xvixovTe — " Molam salsam elevaiunt manu supra 
oaput victimae ; tum facta? preces ; iis finitis, mola inspersa capiti vie- 
timœ (ov/6%. TT^o/iâXivTa, 458) eoque ipso victima numini consecrata. 
Sunt autem ev>^o^Orxi, scil. x.çtêxi, non molitcp sed integrcc, saltem 
granis non nisi tusis et fractis". Heyn. Ang. bruised harley. Th. oAej, 
integer, et '/,vu, fundo, affundo, et est proprie adjectivum. (4."0, 460). 
f^îyxXx — Altn voce, adverb^iter pos. 458. vr^ofiâxovro. precibus fini- 
tis, mola capiti victimae inspersa, ut sup. not. 449. — (459). Ordo sacri- 
ficii narratur, — xZ içvrxv, caput victim;E calum versus elevarunt, sacris 
in honorem cœlicola peractis. Sic Schol. Apollon. 1, 587, rar? où^xyiotç 
xvu àvx(rT(^ipovTiç rov r^û^r.Xcv. Contra fiebat ubi ad infères. Conf. 
Sch. br. h. 1. — Deinde 460. ur.!>«v? llirxfaov — fenioribus excisis, iuvo- 
lucrum ex omento, quod priu^ duplicabant {hTrrvjc» !T«<r<r«rT£ç, 461) 

1) D 202 NOT.E. [460 — 4^86.] 

fecerunt, et frusta carnis adiposae ei imposuerunt: Stabant famuli 
juxta, furcas {7riic7rai/So\oi) tenentes, ne frusta hunii cadereiit curantes, 
quod valde infaustum existimatum est. Conf. Soph, Antig. 1023 sqq. 
Quint. XII, 496. Fcmoribus in ignem impositis, exta veinabus impo» 
sita sunt, et postea comesa: temporibus recentioribus hscc auguriis 
captandis prarcipue inser^'ierunt. (462, 469"). ctlêoTu «ivcv. Ang. Tke 
ruddy tvine, " a colore saturiori, bene coloratum: etiam rubens, ut 
Ovidius appellat" — Ernesti. 464. «t/ràç — Ang. So then, after the 
tkighs toere roasted &c. discrepantiam notes inter »inù^ et ùxxù. Illa 
actionem continuât, partes orationis hœc sibi invicem opponit. Conf. 
Clarke. Hoog. in part. uinâ.^. — Ibid. £5r«V«vTfl — recte a -Traç-a-M deducit 
Ernest.— 465. rùxxx — ^pro rà eiX?^x, et rù pro hciï)'», ut semper ap. 
Homer. — 468. ^xiroi itcrm — varie redditur ; ab HejTi. cibo aqualiter 
distributo : tî? îVw; ■x^a-iv iTriytyyofAmç, Sch. B. L. Ven. Ang. Nor 
did any one lack his due proporiion qfthe banquet. Quidam reddunt 
quasi ab syj, bonus, ^octç ic-êxh, The choice banquet, et inter hos 
Zenodot. Ernesti. De sf<rȍ conf. sup. 306. (469). llivro. Ang. dis- 
missed, th. I|j4i, forma antiqua pro l^iAf^t. (470). iTria-ri-^ctMTt — Nec 
referre libet ad veterem morem pocula cingendi hedera, qui recentior 
fuit temporibus Homeri : Conf. Athen. cit. a Clarke. Vera explicatio 
est ; crateras adeo implebant, ut vinum, coronae instar, vas circum- 
cinxerit : Hinc phras. Virg. vina coronant, Aen. I. 724. — Ang. They 
filled the cups to the brim. (471.) Oratio sic procedit — véfi-Ao-ctv 3' u^ce. 

rrêic-iv (convivis scil.) iTrct^^ciuîvùi (vufM,)) ràw e/vov ii) "hiTTciurcrt — " distri- 

bueruntque omnibus, auspicantes, praebitis poculis"; Heyn. minus 
recte Sch. br. o-7rj<i-«vT:; rdi S-se<'ç, non enim pincernse fuit hbationem 
facere, sed conviv* ipsius. Servis mos fuit cum poculis dextrorsum 
ire, hinc locutio Ï7ri^il,ix, ut apparet ex Odyss. <p', 141 — 2. Conf. »', 
182. ç', 417. (473). ttcMovo. — cantilcnam — hymnum tetitiae ob pestis 
cessationem; Sic ;^^', 391, ab Achille cantatui-, Hectore devicto. Nec 
poterat esse in Apollinis honorem qui nondum 5r«*niwv adpeUatus est, 

unde minus recte Sch. br. in loc Portasse in honorem Dei medicinae, 

î.'î T«» 7r«<i)oy«j vid. Odyss. S', 232. llhunk. ad Timaeum, voc. 5r«<«wo-<«<„ 
etSch. Venet. (474). sjiœ'sçyov — Apollinem: (477). I,**»? S' ^ç<y£i/e;« — ad 
verb. But tvhen ihe rosy-Jingered Aui'ora, off'spring ofmom, appeared 
&c. Sic Lat. vulg. i^f/ivux, mane gcnita. Malim vero cum Sch. br. 
intelligere, iempus matutinum auspicans: Sic Apollinis epitheton est 
AvxuyEvJ;?, II. 5', 101. quod conf. fo^o^ttx.rvXo?, ob colorem matutinum. 
Vide pulcheiTimas imitationes in Aen. IV, 584. VII, 25. XII, 76. 
Notandum pra;terea quam féliciter coniposita finguntur epitheta in 
lingua Graeca. Princeps vatum Latinorum per periphrasim reddebat 
quod uno quasi obtutu rem Gnece exhibet. (479). 'ix-f^ivot oZ^ov — vcntum 
secundum. Recte Sch. br. pro Uof^ivav sumit, quasi venientem; hngit 
Heyne vocem obsoletam 'ix-f^t, 'U/^xi — ut ùxui, «Awa», unde u^fci-jc?. 
De voc. ov^ôç, plene dissent Viger. § 10. p. 107. (4SI, 489). Iv 3' 
«y-cfAoç 7rçt)s-É- Notetur quanta cum celeritate omnia procedunt, quam 
breviterac cum fide enarrantur — c.vîf^ag tt^^o-i — «ti^ita TroçQv^îav — ta-^t — 
vnvç Uv<rct — dum ad eventus festinatur qui prlncipem locum obtinent 
ordinemque poën?atis et rerum juncturas explicant. (486). é'ç^«T« — 
phcdangcB v. fulcra quœ naves subductas retinebant ne ab aestu [486—529.] NOTiE. 20S 

refluente abriperentur; stays. Th. Ig^u'^u, quasi pro l^ùa-fAx-rx. Heyne 
vero ab û^av, nectere, dcducit. (488). f^yivn. Notetur vis imperfecti 
continuationem actus exprimens; Ang. But Achilles still persisted in 
his anger. Vid. Math. ^ 497 — «vr^g— Séries narrationis mutatur, 
qua? a 428 — 29 procedit Sic supra 430, «6vt«ç ' Otua-c-ili, ad 347 — 48 
spectat, (489). îrtjxéwç u/ôç — " pronuntiabatur îrsjAûiç. Alii scribunt ^jiAso?, 
quod feiri potest, et tum pronuntiabitur îrnAeî;?". Clarke. praetulerim 
vero Bamesii emendationem ■xriXw, quod et lonicum est. (491, 505). 
ùxxà. (pêivvSia-Ki (pixnv k-vi^- Ang. Biit lie pined away his soûl, remain- 
ing there, though he longed for (7roôiîa-x.i) the din and the battle S;c. 
Reddit Cic. suicm cor edebat. " Pulcherrime exprimit Poëta animum 
hominis propter iram abstinentis a rébus quas amet, et plus aegritu- 
dinis sibi quam iis, quibus irascitur, adferentis." Ernesti. (493). k 
roio — iK Tovrov, i.e. ex die quo jurgium inter Achillem et Agamemno- 
nem inciderat, Jove ex OljTiipo iter faciente. Narratio procedit: The- 
tis, promissorum memor, die duodecimo mane abiit, et Jovem precata, 
obtinuit se filium ulturum. Ki^i», oçfi^tyy, — matutina : ab eodem radice 
ac sup. qçiyévE<a, 477. Hinc Ang. earli/. (500). kxî p<« yrû^oiê' uùrcî» 
Kxfi^îTo — Et deinceps arite eum sedebat, suppliciter se gerens {kxI xâlît 
yovvm). (501). î/tt' àvêi^imo^ — " Antiquis Grœciae in supplicando men- 
tuni attingere mos fuit." Plin. XI. 45. — De more et gestu supplicandi 
conf. quoque Virg. Aen. III, 607- (505). Tif^nTov — Ang. Avenge my 
son by vindicating his honor, ivkich Agam. hath injiired &c. But 
(508) Rider of Olijmjms, honor him thou the more on that account, 
TTSç, cum significatione sua penitus, et àxxà, adversationem ponit inter 
ir/jttuo-sv et tirov. Instat iterum 514, jdj^jçtè? (a\v ^jj ^o(, explicitly, 
toithout réserve, give me now (^î)) your promise. (517). fAiy ày;^èn<rcii. 
graviter suspirans — Se. br. Suid. in voce ; valde animo conturbatus. 
ftiTiupia-of; t»j> -^/v^^y XTro ruv à^êav, ut iIq-im Bt,vci(rTVifit,»roi. tuv Trorocf^Zt., 

Apollon. Lex. (518). ^ ^« Xoi'ytx 'i^yst — Ang. This truly now ('| ^>j) is 
a grievous matter, since by means of it you ijoill excite altercation 
betvoeen me and Juno, xvhen she shail irritate me by her reproachful 
taunts &c. Ob auxilium priebitum Trojanis scil. quibus infesta erat. 
tyjàhoTVfiiTcci, inimice altercari. Th. o^- vox, J euphonice inserto, secund. 
ï)amm. — Observât Sch. Ven. A. B. de vers. 519, Aristarchum legisse 
"Hçfl in nominativo, et interpunxisse, "Hç» orctv f.C k^iêyiiny — quando me 
exacerbaverit Juno &c. Vulgatam retinui. (520). « Ti kxi «i/'T»î— . 
Ang. For she is constantly chiding me, without cause or reasorii 
amongst the immoiials &c. De «t/'r»? in sensu, temere, frustra, vid. 
sup. 133. (524). E< ï uyi — Tota hsec oratio procedit Ang. Since you 
désire it, I sJiall incline my head to the end that you rrmy be convinced; 
For this is the most solemn pledge I can give amongst the Deitiesfor 
ihe performance nf my promises, Since ivhatever I sanction with my 
7iod can neither be recalledfrom levity or deceit or inability to çffect %t. 
Secutus sum Sch. br. Eustath. in distinctione voc. w«A<v«yçîTov, à?r«- 
TtiXoi, âriMvTtiTTov. Sic Clarke. De ellipsi « S' uyi, vid. sup. 302. (528, 
530). iTTitiv^ri oipçt-<r<. Ex hac descriptione sublimi Phidias Jovem 
suum 01}Tnpium concepis^e fertur. Strab. 8. 513, Oxon. Macrob. 
5. 13. (529;. l'^iffàcrciVTo — i<nio-êncrety, concussce sunt, Sch. br. Heyn, 
Vis propria verbi e,ciiis-^xi est, " motu concitato moveri, ferri". Sic û. ■204- KOT^. [529—558.] 

616. Od. u, 107. In Apoll. Argon. II, 663, impulsum remigum ex- 
primit, et liic ciiicinnorum Jovis in frontem denuentium agitationem 
bene depingit. [Dawesio minus piacuit constructio tTnpDcâa-xvTo x^xn; 
àv àêci-xtTOio, viiltque iF£çç»<r*>T» cuni Digam. iiimis fastidiose, ut cen- 
sée, nain \is qua;dam pra-pos. It^i incst, super, circumcirca. Ang. And 
the amJ)rosial lochs ivere shakeii ovcr his personj'rom his immortal head 
&c. ad lit. se conciisserunt. Cons. Mise. Crit. p. 142. éd. Harles. Heyn. 
Obss. p. 111.3 (Ô30). iXÏXi\i))-quatiehat. Nutii tremefecit OJwrnpum, 
Virg. Aen. X, 115. [Lectionem rejicit Dawes, observata in rindaro 
phi'asi ixiii^fiiv (pi^u-.yyx, 01. 9. 21, unde colligit vim propriam esse, piu- 
sare — ut citharam plectro, loc.cit — proponit ïYiXi%i^, et sic Knight, pro- 
leg Conf. Heyn. ubi sup. — Emendatio vLx necessaria, nisi digamnii infe- 
rendi causea, nam haud ita discrcpant significationes tremefacere etpul- 
sare ; In eodem Pind. Pytli. II, 8, oc^uirit locut. T£Tç««e/«? ixixix^oicç, in 
paraph. Benedict. " quadrijugum cunum, terram conçut ic ni em', uiide 
conjectare Jicet de significatu verbi. Vox ipsa bene depingit assen- 
tientis Dei impetum et majestatem.]. (531). /SovMvs-xvti. Consilio 
inito a se invicem discesserunt. (532). Hiatum vix fero in tk iiXx 
eixTo — Emendavit Bent. iU a,>^x7l' «At». Sic Od. «'. 351, — TreTx/btav, 
o'iV s/V xXxh Trçc^'ic-jo-i. Ceitissima est conjectura. (533). Ad palatium 
Jovis transfertur narratio ; ^ifix est " magnum atrium, pars aediuni 
primaria, in qua consessus et epulae celebrantur ad vit« heroum 
raoduni." Heyn. (534). ovïi m jtA» — Ang. xVor did any qfthem ven- 
iure to arvait (sitting) liu approack, but rose and advanced to ineet 
&c. écTiiv pro ànij-rxt, àna-rw^i-v. (53^). ùxtoio yiçevra^ — Nerei. A vers. 
536 ad fmem usque, omnia a rhapsodo quodam rocentiori inseita fuisse 
judicantur: Heyn. Obss. p. 144. Bene vero retinentui" quippe evcn- 
tuum scriei et explicationi utiles. Sic compcrtam habemus ii-am Juno- 
nis ejuscjue in nomen Trojanum inimicitiaui. Recte observât Daccria 
in sequentibus, ex \-ita et moribus hominum Deorum felicitatem ad- 
umbrari, idque pro sensu rudiori veterum de natura divina. (539). 
x.^Touic;Ti — î^'JiirTty.o'i?, Sclî. br. conf. 518. Extemplo convitia infe- 
rebnt, (540). t/j "o xZ tu — Ang. Who hath again been ploUing in con- 
cert iKîth you? xZ, rursus, ut tibi mos semper. (542). K^vTrrxoix 
0Ç«»£»yT«. Consiliis clnm initîs statuere ; «ù}ï ti vru — Ang. Nor hâve 
i/ou ever yet ventured Jroni your soûl to reveal to me a thought of 
your mind. De vi voc. -x^i^^av vid. sup. 77. Sub specie offensionis 
ob amorem conjugis prœreptum, latet suspicio ne quid in Achivos 
statuatui- mali: conf. 558—59. (546.) x'*'''-'^"'^ '"o* fV«»T' — i.e. >j«>.s^àr 
'ÏT-TXi ~ot ithiyxt uvrovç — Difficile erit tibi. (551). /ioûrriç — recte Sch. 
br. tùopêxXu,»^, ■.■.x>.y,. Qui a les yeux grands, et par conséquent beaux; 
Dac. Vide in nota ejus de more oculos reddendi ampliores, qui inter 
Graecûs et orientales pulchiitudo exiniia habebantur. (553). x«/ xir.^ 
a-i Trâ^oi y cur tï^oiixi — Ajig. On former occasions I made ?io cnquiry 
xvJiatever-^nor is it my cusiom to pry Sec. xUi pro fixhx usu Homerico. 
{5ôr)). »î/y V — Sed in re j)rceseyiti, xalde timeo ne te deceperit &c. 
'xx^uTTHY in sig. prop. " ad aliud, quam sequi par erat, consilium ali- 
tjuem adducere : adeoque decipere, in fraudem inducere' — Heyn. 
Minus recte Clarke, ne te blanditiis jjersuaserit. (557). Ut supra 407, 

/k'3£ yoî/iAiy, pro '(Xec3i Tt aeiTX Tuv "/, (558). r»; v itu. xMTXViZinti [558 — 583.] NOTiE. 205 

iTiÎTVfiov, Ut sup. 514-, vnuiçrh uiv ^4 fC6i — (562). Antiquam formam 
notes, UTTB â-vfAov 'irtncii — pro oiTToÉvuiei; i<r<rfxt, Ang The more odious 
shah thon be to me. [56^]. il S' ovru xoZt ia-nv — Si hoc vero itaj'uerii, 
i.e. ut tu suspicaris, tnihi gratum esse cognoscito; fiixxu livui, loMty 
iLxi, S. brev. (566). f^» yv rot où ^^xia-f^ua-tv — Verte, A'e tibi non 
depellant, quotquot Du siint in Olympo, (me) propius accedeutem, 
quando tibi manus invidas injiciam. ~A<r<rov iitoii, plemmque sigiiificat 
proprius ire nocendi, damnum injerendi cauxsa, ut o, 105. ^', 247. 
Conf. vero i^', 143, ubi est, nccedere ad injuriam accipiejidam, et /, 
504, ubi sensus injuria? omnino abest. Optime porro expletur sen- 
tentia, ,«>) où ^exitrftuTi c-oi (wçàî if^i) xTo-oii lôvrx, otci S-îoi ils- &c. Con- 
sentit Dawes Mise. C. 41. Formula ^^xtr/^uv rm n, ex aliquo arcere 
periculum, usitata est. Conf. 0, 296. [Huic contraria est Zenodoti 
sententia, qui iov.y ad Deos refert, posituni pro hvn, et hoc pro lôvrxi. 
Vix tenendum est, etsi Ernestius aÛquot exenipla adducit. Conf. h. 1. 
addit vero, " îovtx intelligere in vulgata lectione commode licet." Vide- 
tur tamen obtinûisse hic usus reciprocus dualis et plur. Conf. Math. G. 
G. § 300.] ( 569;. iTriyyclfi-^xe-ei ÇiXov x.^^ — Ang. havîng reaU-ained the 
émotions ofher heart Sec. ut vertit Eustath. î(A-«;^«sA««-ôe<'i7-e« rov ânvout 
t^êovi. De voce a>^^r.<rxv vid. sup. 517. Tngemuerunt, scil. ob Juno- 
nem graviter increpitani et quia nihil ad arcendam pœnam adferre pote- 
rant auxilii. (572). î.v/<ç4* (p'i^uv — gratiamjerens. ïh. Ititi et «ç*, apto, 
convenio, ut B-v/z^/j? &c. Quidam (inter quos Brunck, Analect. T. III, 
p. 112) scribunt Ivrt ^^x <?Éç»v, quasi iTnpî^uy ij^x, auxilium adferens, 
ab tjp, iigoi, ?ç«, auxilium, Tli. (.«du. Heyne illud alterum prgefert, 
quomam îocutio 'iTrip'-^Mv %«*ç<v non Homerica est. Conf Obss. (575). 
Iv h^-ioïc-i x.o).uoi — i.e. inXxvviTùv B-ioïç, immittitis divis tumultum -, oùl'î 
ri ^air'oi — Ang. NoT can there be any convivial pleasure ivhilst such 
a spirit pervades us. rù x^^uovcc — pejora i.e. rixœ,jurgia. Dicitui' 
nempe per antithesin t» Ict^aîi'?, unde fbrsan Zenodotus notionem suam 
de 'ixtt; iia-n hausit : vid. sup. 468. — y.oXioov, proprie, graculorum strepi- 
tum, ut obs. Sch. br. (579). s-î/v 3' «^A. Tmesis, pro s-wttt^ûlri y,uh. 
(580). ÛTTiç yct^ — " Si (TTvtpiXi^ui modi infinitivi inteiligatur, elegans 
erit ÙTroa-iÛTT-nis-ii -, Si vult Juppiter e sedibiis omnes deturbare — poterit 
sane; Conf. sup. 135. Sin a-Tv:piXtlK,i modi optativi accipiatur, tum sen- 
tentia erit plena. Si velit Juppiier, ut i que omties e sedibus suis deturba- 
verit. Ratio posterior H. Stephano placuit — prior Eustath." Clarhe, 
Illa quoque Heynio, qui eam rationi linguac antiquae magis consentaneara 
existimat ; Vid. not. Est n à7ro<rtÛ7rA<rii orationis non solum minacis, 
sed minas etiam innuentis, figura. — tr-z/^eA/!^», usu primario, corporum 
dm-orum conflictum exprimit ; liinc ùe-m'èxi is-rvipzM^f, ?/, 77 i. et é, 
437. Usu generali, violenter deturbare de sedibus, de loco &c. Conf. 
i, 261. <f>', 380. Th. c-ripu, adstringo. (583). 'lAuni — [De quantitate 
penultimae et antepenult. in hac voce longa est adnotatio in Obss. 
Heyn. 155 — 56 pagg. Sententia est priorem esse longam, nisi in 
exemplis paucis ubi erroris aliquid inepsisse suspicatur; secundani 
vero esse ancipitem. Conf /, 635. Hesiod. op. et di. 340. Caîlim. in 
Dian. 129 — Conjectat HejTie scriptam fuisse aliquando 't'xitK;, vocem 
dissyllab. aliquando ïhetoi, trissyll. et in hac forma primas diMS syllabas 
longas fuisse, Res vero iucertior est, adeo ut digna, quae recîpiatur 1er- 206 NOTJE. [^83 — 604.] 

tio quoque Aldina. D"o. Dunbar assentire nequeo, qui legit tTrttra îxats 
mutato spiritu, censetque duas priores syllab. esse brèves, nisi ubi 
alterutra in ictu f'uerit. Porro hac ratione inducitui* hiatus, voce di- 
gammum non admittente. Magis probo lect. edit. Aldin. cujus me- 
minit Emesti, uvrix.' 'iTruB-' J'a««ç Oùxù/attioç, k. t. a. 3 (584). ùft^mv- 
yrêAXov — vertitur, et recte, duplex rotundum: ù/^tort^uêiv kcTxov xmi 
TTt^iÇiçk — S. br. Eustath. Sic melius quam, ut quibusdam placet, 
utrinque ansatum : pocula duo ad bases conjuncta fuerunt ita ut fundi 
in média parte existèrent. Porro de hoc more alterum alterius poculis 
excipiendi, vid. inf. ï, 4 — Vulcanus liic pincernae ofBcium exequitur, 
597 — 8, et nil melius hoc ministerio excogitari potuit ad sedandas 
Deorum agitationes et rixas. (586). TÎt-Xaêi — Ang. Bear xvith patience. 
Vix Schol. Moschop. assentiri possum, deducenti hanc vocem a t£tA«ap 
per metaplasmura pro rirXxu Potius fit a TÎrXv./^t, forma reduplic. pro 
TXyifAt^ unde quoque TtrAtîVx*. Sic in aliis, a êïu, fit -rtêA^h ^ f^via-, 
^<jt4y)jVx<y, a yy'ùu, ytyvûxrxu &c. De foriTiis redup. et earum ratione 
cons. Math. G. G. § 165. Obs. 4 et § 219. (587). h h^aX^oHa-tv, ante 
oculos; locutio est inter tragicos usitata. couf. Eurip. Orest. 1018. 
Hipp. 1279. <P«'Ahv TTêç iotiTxv — maxime adamatam. (589). à^y«,Xioi 
yàç. locut. pro ù^yotXÏtv lirrt ùvTi<p'i^i(rêKi Ait. Conf. sup. 546. (590 — 1). 
Mythus narratur in Sch. br. Hercules domum re versus, Troja capta 
et Laomedonte occiso, ad insulam Co a tempestate detentus est. 
Haec a Junone excita fuerat, quœ Jovi somnum immiserat, quo faci- 
lius Herculi fraudem strueret. Panas postea facinoris persolvit, sus- 
pensa ex Olympo, et Vulcanus, auxilium adlaturus, quae nunc narrât, 
perpessus est. Conf. o, 18 sqq. Verisimile est hanc narrationem a 
veteribus rhapsodiis de Herculis gestis desumi, et mythos de quodam 
casu in Lemno extitisse qui postea foraiam historicam induerunt: 
Vid. Popii not. h. 1. (590). nrxyàv tto^oç, pede prehenso. Ha;c certe 
forma reduplicata est Aoristi 2. a tJ*^*, prehendo, qu« inter lonicos 
invaluit. Possit quoque a praet. 2. rirccyci formari praesens -rirâyu^ 
quales forma; in usu erant. Vid. Math, ubi sup — Praeferunt quidam 
lect. TiTuyoùi a TjT«y«, inter quos Emesti. At recepta magis placet. 
Radix est tiu, capio, unde t« pro rûi, en, accipe, |', 219. (591). 
«?ro /SaXov ^a-TTiTioto — Verte, e limine divino, fiviXoç, i k^omifu t«V«? 

ttv evpxvoXi S. B. Ven. The firmament. Sic Damm. in loc. Ernest. 

ex Gronov. (596). -nrxiïùç IïiIocto x^^i — a manufilii acccpit pocidum ; 
▼ertit mendose Lat. vulg. a fUio manu accepit. Conf. /3', 186. ô, 87. 
pro simili constructione. (597). èvSj|<« — recte Lat. A dextra exorsus, 
qualis in conviviis mos fuit. Eodem jure ÏTn.ïi%ia., et sic diserte expli- 
cat Sch.br. — praefert vero Ernest. Gloss. MS. Lips. iTrihliug, expedite, 
strenue, " Nam pincernae regum cum artijîcio aliquo ministrabant po- 
tum". Contrarium hic se habere videtur a v. 599. — (598). àipva-a-uu 
Conf. sup. 171. (600). yroiTrvio^irx — ministrantem, sec. expos. hi^yoZ^rct, 
SiaxoxovvT*, " pincemam agentem sed claude" — Clarkc. Th. ^s-si-S, 
laboro, unde Troviu, -ttotoivu, voiTrvvu, Sch. Venet. (602). '^ccirci itmn' 
vid. sup. 468. (604). ùfiit/iof^îyctt ôtî KxXr, — vert, alternantes voce 
pulchra, i.e. vel altéra alteram versu amœbaeo excipiens, vel cura 
Apolline concinentes altemis vicibus : Hoc tuetur Sch. br — 'AirÔA- 
xwves y,;fl«ç/ÇoKT«f, U ^ix^oyjii p»v. Hinc Ang. Vert, tvko acccnii' [606—611.] NOTiE. 207 

panîed hirn by iurns tvith their voices. Sensus diversi meminit 
Heyne, qui et prions. Vid. not. Hue confer Hesiod. ùo-tt. «içax. 20L 

\v 5' upct, f/A<ri!".i!, ifiipUv xiêa^iî^i ri Autovç kcii A<o? vloi )^^vFsiyi Çipftiyyt, 
Hinc Eurip, Med. 425. hiTXTi ^i<7T.-.y àoièàv (paT/2oç àyviTug^ f/.ixiav. Confl 
Hor. CanTî. 4. 6. 25. (ô06). Kxx.KiUvrîi — pro x.xrocx.uavTî(;, They re- 
tired, each to their repose. (607). àf/.(ptyvyiiii,Jeeble-limbed, H. ô wsç/ 
Ta* yui56 /3£/3a«,j4^£voî, Porph. quœst. 11. Diserte explicat Sch. br. ô 

«u'por'i^cii ToiV yv<«jj, o l<rri Tolq Trotri, yfii'>Càii, (611). K.ii.iivo — Ad SOnitlUm 

captandum decubuit: hune esse sensum apparet ex /3', 2, A/« §' olx. 
s'C^ vti^vfioç vTTvog. Maie vertitur, dormivit cum ascendisset. — De hac 
tota narratione sequentia habet He}'ne. " Totum hoe episodium ab 
ipsa actione epica esse alienum, atque excusandum potius quam lau- 
dandum, censere fas est. — Narratio tamen per se est jucunda, et poe- 
tica laude st commendat ; née omni vinculo ae nexu est destituta; nam 
Junonis jurgia cum Jove erant opportutio aliquo invento solvenda ac 
componenda ; erat quoque nox inducenda, ut Jovis per somnum ma- 
chinatio locuni haberet in lib. 2. Obss. Attamen sententia ejus est 
ORinia a lin. 53G, vel ab aliquo inferciri qui poëma recensuerat, vel 
Iragmentum esse poëniatis c ujusdam antiquioris artificiose adjunctum. 
Philosophis certe episodium totum valde displicuit, ut Plat, de Repub. 
J. 3. Scilicet, quae recentioribus conveniunt potius quam minus exor- 
satis ingeniis erant contemplati. NOT^ IN LIB. SECUND. ILIADIS, ['E«-<y^«t'>']' Agamemnon, contemptum Achillis ostendere poti?- 
simum ratus, si, copiis eductis, pra;lium commiserit, concionem in- 
dicit. Dei ministerio ex more usus poeta, Jovem sollicitum introducit 
quo facillime pacto promissa ejus Thetidi persolvat ; et statuit demum, 
somnium Agamemnoni mittere, quod specie falsa ei victoriam poUicea- 
tur ; — 35. Res succedit : antequam vero praelium tentetur, animos 
Achivorum experiri optimum ratus, principum consessum indicit, in 
quo somnium exponit ; se velle simulare signirtcat consilium de reditu 
in patriam, re infecta, parando, fore arbitratus, ut concio signum pugnae 
proponendum posceret : — 83. Res aliter cecidit, quam expectaverat ; 
concione enim facta, Achivi mentionem de discessu faciendo laetii 
audiunt, et extemplo discessum parant. — 154. Jam conclamatum erat, 
cum rem restituit Ulyssis prudentia, Minervae monitis obsecuti — 181, 
Iterum Achivi in concionem coguntur Ulyssis suasu et auctoritate — 
î!10. Jhersitis convicia in Agamemnonem compe«cit — ^278. Idem verba '20S SOT M. [1—22.] 

facit in concione, et in memoriam rei'ocat Calchantis vaticinium, quo 
constare ait, non nisi decimo anno Trojam expugnatum iri — 333. In 
eandeni sententiam verba fecit Nestor, simulqiie tactices genus aliquod 
adhibendum monstrat — 368. Agamemnon jam pœnitentia injuriae m 
Achillem contactus — 375, Jubet copias curare corpora — ICI. Ipso, 
nctima caesa, principes epulis excipit — 4>31. Tum N estons sua?;u prae- 
cones signiun pugn;e edunt, ipsi principes copias ordiiiant. oinnesquc 
in aciem procédant. — 4-93. Sequitur nunc copiaRim recensas, et 
secundum loca Graeciae, e quibus advenerant, unu cuni ducuni noniini- 
bus et navium numéro. Deinde quoque Trojanoruni sociorumque. 
(1). ciXXoi f^iv fct' " Interpunxi post ha c verba, ut distributive sub- 
jiciatur, Alii, scilicet dii homine^qué' ; Heyn. Ilecte. vocula fà con- 
jungit hune vers, cum «,606. l-xTroxa^vc-rxi — recte Lat. vulg. eqitesfrps 
beUaîores, Porph}'rium secuta, q. 15. Th. x-c^vr-u. IViale Apion red- 
didit quasi fuisset ^xTraxaç^ôo», galca^J'trentes equinis camis instructai\ 

KeCte exponit 8ch. br. i/ 'it^t^wj oTTAiÇy/icîvci — TreMuiKei. (3). fttçfiii^f^f, 

Ang. deliberated anxiou^ly. Exomate Virgil. Aen. IV, 2S5. Animum 
mine hue celèrent, mine dividit illuc, in pcuiesque rapit varias, perque 
omnia versât. Hisce temporibus relligionis fuit somnia diligent issimc 
obsen'are et inteipretari. Hinc jui'e optimo, ad regem falsa specie 
decipiendum, opéra ejus utitur Poëta. (6). iTri-r'^f/^^m 'Areuor. 'Ay. — 
eZxev. De hac voce multum disputarant granimatici. Diverse red- 
dunt, pern'iciosum , fatale, sanum, salubre, obscurum,Jallax &:c. Latius 
obtinuit signif. prior. Sic Etymolog. â Itt à/.-i'ç/o^î TriuTz^iyai, et Dac. 
rectc, songe séducteur. Scripta fuit FovAov, diganimata, sec. Hejni. 
(& — 13). " Inest poëtica vis, primo in ipso conimento soninii, tum in 
exponenda re, tanquam per drama ; arcessitur ontg^oi;, mandata accipit, 
exseqiutur. Forte tamen ha:c non tam ingen.'o poeta-, quam antiqui 
sermonia indoli deberi, dicendum". He>jn. — /Sûsc-y.' Ut — Go! h.asten xxsitk. 
speed — " Hortamentum acre imperata; celeritat»", ut Gellius observât, 
13. 23. (10). vcivToe, f^âx' ÙT^ixîvç ùyo^fA^iv — Ang. report him ail 
things in the précise ierms I command you : subaud. u3,etv>!5-9 «y^çsvj^ei', 
et hic usus infinitivi ellipt. solennior est. «irçsx;»?, exponit Sch. B. L. 
f.i -TTi^xir-q^u raiv ùx.ovtf/.-cvm. Hiuc etvxnon « et TÇ£%<w, quasi non de- 
currere de via. (12). "xaïa-vhU^ cum omnibus eopiis ; proprie, c-ùv ît«v- 
rvhin è^tiv. Bene exponitur in Aesch. sept. cont. T. iJ98. Travhuu, 
TTxyoïtiXù. Porro hinc pendet defensio totius narrationis quani olim 
vituperaverat Plate, de rep. 2. sub tin. Agamemnon enim sua culpa 
errât, nec in animum induxit se iram in Achillem deponere debere et 
copias omnes armare priusquam bellum capessat. Conf. Dac. not. in 
loc. (13). àfA(pti; — peoi^ovTxi, ï.e. oi'/fiyiûifAO'jciva-i. Ang. Theij havc no 
longer ixvo opinions on the subject. Locutio antiquior est, (15). ntî^î 
IptiTroct — Trojanis mala itnpendent ; magis ad verb. alUgantur. Sic 
Ang. — arc linked ta the destinies of the Trcjans. (16). /5ii "S" «ç' — 
«4Ç« non supervacua est : indicat mandati exsecutionem ; Sic o, 236, 

ftrç {(par', ei}d «ç« îrarçàç . In 18, 20. indicat «cas rei successio- 

nem in tempore. Conf. Hoog. in partie. <*ç««. (19). «/*/Sç«(r(aç i(»-y»ç — 
Similiter Young " Kind natures sweet restorer, balmy sleep". Pul- 
chra hic efficitur imago somni, sopitis sensibus, se, gratissimi odoris 
instar, undique diffundentis, (21). toc pas — que.n scilicet — nempe. (22V [22 — 5S.2 NOT.E. 209 

Ordo est, tm hurec/^ivo?, 7rço<rt(piûm fiiv, i.e. hiiic quum se adslmilasset, 
eum alîocutus est ; at f^h praetulerim ; vid. Clarke y, 389. (35). ùtti- 
/3»V:r<». Sic legendum pro. recept. «c7-s^»V«to, auct. Heyn. qui censet 
formam fuisse distinctam verborum in — u-a, — tckxi, ut "èva-u, o'itu &:c. a 
futuris verb. Iva, t'iu. Vid. in s, 109. (36). " Hœc a poëta suaviter 
interposita sunt ; ut in tragœdia interduni ii, qui spectant, nonnulla 
super fortuna eorum, qui in scenam inducti sunt, edocentur, quae hi 
ipsi ignorant". Heyn. Sic Chori Tragici partes aliquatenus hic sus- 
tinet Poëta. (38). p-; — vid. ad «', 70. Ang. " Nor voas he atvare 
qf the events whick Jupiter Itad in contemplation" . « poi, — quœ sci- 
licet. (39). B-ii(ntv ydç îr î/^iXXîv — Ang. For he meant to impose 
additional hardships and sorrotos &c. K^»ri^ài; î/T-fct'uct; — ut sup. U, 
165. inf. î, 811, y-uf^urcç TToXvd'i'l, ubi conf. (41). 3^J/i Ji f4,tv àu^i' 
y^vT iup-Ji — Bene Dac. Il lui sembla que la voix divine retentissait 
encore a ses oreilles. Nec adhuc versionem repperi quss satis vim et 
pulehritudinem liarum vocum exprimit. Imitatus est Dante, Infern. 
Che la dolcezza ancor dentro mi suona. Ang. verte, The accents 
ofthe God ivere yet echoing in his ears. SimiUter sup. habetur t/Vvoj 
TTi^nciy^vro V, 19. — ^i^'J^^ — rad. yj-u, unde ;^£F», %£v», y,vii-, ùy^cpi^va, 
%vf^t &c. (4"i). XiTTxg^ûlTiv, nitidis. Bene Hesych. lùrguipiTt y.»ï îv- 
a-ci^KOiç. (45). ùupt ï de' — Ang. A/ter ivhich (ctçx) he cast round his 
shouldcrs &c. kçn, deinceps ; vid. sup. û, 18. 20. (46). c-^Ï^TTgô» 
TTci-^môv. Vid. inf. 101, sqq. pro epith. 'Ku.T^âiiùv. 'dipêiTov, incorruptum. 
Quœ solida et durabilia simt semione antique k:pè:Tx, ùêûyairx, nuncu- 
panlur : Sic î, 724, hv? u:pêiroi. e-', 370, 2Zux x(p9iray, quod alias 
X,ot'>^^'<-!ixTU, Jîrmum, stabile adpellatur; a, 426. (49)". «powj sajous-», 
annonncing sunrisc: Sic Villois. a Lex. Ap. t>!» «vxtùXviv tcZ iixUv 
TT^ùd-ni^xivava-x. Dicendi forma a poëtis desumta qui Solem ex Olynipo 
assurgentem viderint ; ex. c. lonicis. Eadem de Caucaso est loqucndi 
forma inter Persicos. " Est autem hic dies Iliadis 22, v. £3. Naai 
per 9. dies lues saeviit ; die 10^ concio ab Achille habita: inde 12. dies 
ad Jovis reditum in Olympum". Heyn. ex Euslath, (jt). Ntî-rogs») Tra^x 
r/îi — pro, Tfxe^ù vYi'i Nsc-ragoç ■TrvMyinoç — figura nota. Primas ille occu- 
pavit partes post Agamemnonera et Menelaura, ut et in statione na- 
vium: inf. 591. {ôo). yiçrvvsrt. Struehat consiliiim,i.G.framed, pro- 
posed. th. x^u. Hinc magistratus A.rgivi ol àerCvxt appellati ; Epidau- 
rei xçTvyot. Heyn. Dammio vix assentior qui vcrlit, frequens coegit 
concilium, pag. 2026. J'requentem et densum convenirejecit senatum, 
2163. Vid. Sch. B. L. {56). Ordo est, B-ùoç ovuço; ^xêiv jxoi (kcctù 
to) ivi/TTvicv — tempore cum dormirem. Sic Moschop. 1. y.xrx tov tôS 
t/srvoii x-xifiov. (57). xf^Spoa-i'nv oix vvktx, almam per noctem. Sic Senec. 
Medea. nox condat aima lucem. Epitheta fuerunt inter Grœcos, 
^ùx, iiçx, au-^garx, xy-fi^oa-ix, &c. Ut intcr Romanos, aima, qua; ad 
rerum naturara, caussasque et effectus inde oriundos referuntur, etsi 
nulla signilicatio definita fuerit adjuncta, potius vero relligionis quidam 
sensus speciesque, hujuscemodi per voces sese optime exprimens. Sic 
sup. 19, vTTvoi dicitur àu/S^os-toi, qui curas dissipât et dulci quadam 
oblivione animum afficit. '0^ip« dicitur B-u'n, divinitus immissa, sup. 
41. Conf. Heyn. Exe. x, 529. (58). (pv»v. hahitic corporis. Vid. 
sup. «', 115, ubi exponit Schol. br. per iù^vfxy rov '<rci(*xTaç, hic per 

E E 210 NOïyE. [71—- 90.] 

Çi/Tiv generaliter. conf. loc. cit. (71). ux^r «Vo?rT«/tte»<>ç. Eandem 
somnii imaginem praefert Eurip. in verb. jWsA«vo5rT£çvy«y àvu'^tiy ftnri^x, 
de Terra locutus. (72). «/a' ««/ît , «/ kÎv -t^mç — Veriim agite, si quo 
modo armcmus &c. i.e. consilium agitemus de Achivis ad pugnam 
excitandis. Fomia loquendi SiE{)ius usitata est x't xjy ttuç idemque 
valet ac recentior û uy ttû-ç, quœ modo subjïmctivo plerumque praepo- 
nuntur, etsi exempla plurinia occurrunt (ut h. loc.) eas indicative prae- 
figendi. Conf. Heyn.excurs. pag. 174, ubi fusius res tractatvir. Hisce 
quatuor vss. consilium exponit Agamemnon. — Tiniebat ne sui caussa 
tantummodo se bellum gerere existimarint milites, et Achillis ob se- 
cessum nimis expavescant. Ad tentandos animos reditum suadet, 
quem si negaverint, rei invidia tollitur; privatim vero ducibus imperat ut 
curent, ne iTiilites consilium abeundi sequantur. Sic v. 75, v^tiç S' «AA«- 
êiy «>.x»? içvirvsiv — Periculosior certe animorum tentatio, et nisi Ulyssis 
prudentia intervenisset, inf. 185. sqq. de summa rei desperatum foret. 

(73). >; SiiHi irrî — âTrÔTUçav rcv TrXyiêovç Xxu/îuvîi à fixirtXivç, /3»v>.o- 
fiiveç /icctStîy TToTifiov yiâtii-, àixiio, TùXiuiivTty ^ ù.ya.yy.'n. Sch. B. L. De 
modo vertendi dubitatur : Potior videtur, Jirst, as usage requires, I 
shall Sound their inclinations bij addressing them : Principis enim 
erat frequenti concilio profiteri quae ratio iniretur. Sic Hesych. *? iii, 
û<; TT^iTTu. et Sch.br. Plenior oratio foret, vj (ôSâi) ^un; îa-r/y. [Huic 
affinis est ratio altéra in qua subauditur «yeçji, in concione experiar, 
in qua usitatum est Sec. et hue facit insigne exemp. /, 33. ^ Bifctç 
ia-riy, èsv«|, ùyo^f, — Restât alla, quam Lat. vulg. sequi videtur, quatenus 
fas est — Ang. as far as may he consistent ri'ith prudence; timendum 
erat enim ne acrius hortamentum ad fugam consilia sua pessundet.] . 
(74). 'xoXvx.Xy'ia-i. x-Xiiç proprie /èr?7/?H curvatum quo pessulus tollitur, 
et analogice KXùhç adpellata tigna transversa, ad quorum fines utrin- 
que sedebant rémiges; remorum foramina : hinc generaliter KXifiitç 
transira ; 7roXvx.Mlh<;, many-henched, navium magnitudinem expri- 
mens. Conf. Dam. in voc. Eust. (75). tçyirmy — infin. pro imperandi 
modo, ut sup. 10. Verte, me rejellite dictis, in concione meo con- 
silio obviam ife, argumentis contrariis usi. Enfant Lat. vers, et Sch. 
br. hoc ad milites referentes quasi fuerit, cohihe, ne fugam capessant, 
Rectius HejTie, unde desumsi. (77). Pylus dicitur arenosa ob littus cui 
adjacebat, vel i^ccêosi?, afluvio Amatho. Strab. VIII. 489. (81). veer- 
<pi?^ct[uiSx fi.Sxxov — Ang. procedit: Hadani/ one else amongst the Greeks 
related a vision of this nature, tve iwuld pronounce it ajabrication, 
and would turn ivith the greater disgust from the récital Sfc. Err^ 
Sch. br. Recte vero Sch. MS. Lips. in cdjt. Ernest. (85). •xei/^iyi Xeûiy, 
Agamemnoni. Sermo antiquior. (87 — 93). iiin ïêviu — Versus no- 
bilissimi sunt : Fcstinatio, turba, impctus militum concitatus opfime 
depinguntur in voc. cî^iyeLuy — xhi vÉov ig^yjf^îyday — jioT^vtty — Pulclier- 
rime imitatus est Virg. Aen. 1 . 433. Qnalis apes cestate nova &c. 
Conf et VI, 707. et crit. Macrob. II. 5. u^ivituy — agmine simul voli- 
tantium. Etymol. Th. àS»v. Ilaec vox continuitatem vel temporis vel 
nnmeri exprimit : hinc «J<»ov xijç — yaoç «J<voç. Vid. porro s, 203, de 
formis ex radice »a>. (88). oùù vÉov — Ang. alwai/s in fresh simrms, — 
W ccvha-iy sicceiyoïrtv — ut Virg. perjlorea rura :floribus insidunt i^aiUs. 
(90). ctXiç 7niTùT»*TXf — Turmatim volitant hue et illuc: Vox prior [93—122.] NOT.E. 211 

antiquior, pro àê^àui, et digammata. (93). ««■«■» SeJrj's* — Rumor had 
heen kindled. Scil. Fama per exercitum transierat principes concio- 
nem habituros. In vocem divinitus inimissam {o(r(rc<,v) mutatiir, qua?, 
persona induta, fit nuncius Jovis. Sic Odyss. <y, 412. Notissimum 
est res vastas, prcegrandes, ortu ignotas, ad Deos referri: ut et hanc 
personarum confictionem a Groecis valde amatam ; Sic Pind. 01. 14. 

f*iXxvTU^ici vvv oof^ov (^î^o'îÇiavx'; i'd-i, A^oi, TTu-Tst jcXvràv (p'ipoKT ùyyiXtetv- 

Hue conf. 01. 8. Soph. Œd. Rex, 151 — Notetur poiTo tcmporum 
distributio, lo-Tty^lmTo — ^ù-nii — àyi^ovro. Plusquam perft'Cta inter im- 
perfecta partes orationis conjungunt, quum séries describitur even- 
tuum, qui omnes ad idem tempus non respiciant, quidam vero serius, 
quidam citius peragantur. Conf. Heyn. Ôbss. h. 1. (96). Ir/ix — i.e. 
novem praecones regum seniorum. (97). îiWoT «i^r?? — Siqumido a 
clamore désistèrent ; melius, en fine ut cessarent Sec. (99). c-TraySi? §' 
VÇêTd A«o?- vit tandem resedit populus. Hoc er^rtv^v^ aliquam difScul- 
tatem innuit — f/,oXiç x.où ^v<7-^i^6ii. Sch. L. Minus adcurate Lat. vers, 
secundum lect. vulg. igyiTvfcv ^i xc/Ji^^etf, tenebantqne sedes, nam vox 
Kctê'ùe» Homero ignota. Lege cum Wolfio icad' so^x;, et verte, conti- 
nebantur in sedibiis, per sedes, Lect. etiam a Heyn. probaîa. (101). 
o-xWr^oy- Hac narratione vult Poëta imperium et praestantiam Pelo- 
pidarum describere, qui jam très abhinc aîtates subditam habuerunt 
majorem partem Peloponnesi. In Sch. br. adnotatio longa est de 
'A^yîiÇovry,, et de Pelopidarum imperio, ex Apollod. lib. 1. desumta. 
Conf. et Eustath. h. 1. De imperio maritimo Agamemnonis vid.inf, 569. 
— in v. 103, 105, 107, u^», aZn., orationis partes connectunt; deinceps, 
riirsus. (103). ^iccktÔ^ui — Ang. to the messenger Mercury ; « "hiâyui 
rà Tr^dyfcxTct — an/.'yûJV rùi rav 3-îâv ùyyiXÎxç. Sch. br. ' Apyit^ovrtiç 
pro 'Aç7«^o»t»)î, Argicida — ob beneficium Jovi prsstitum, Argo occiso. 
Fabula notissima est. (107). uùrà,^ à uvn — a, ut Siiepius, pro Uîïvo;. 
De forma nom. &vi<rTx, vid. d, 175. Mavult Heyne hic aùrù^ oy aln, 
ob hiatum scil. qui tamen hic minus ofFendit. ô xvn, Wolf. (110 — 141). 
u (ptXoi — orationis hujusce structura plurimum laudis apud rhetores 

adepta est: Conf. Dion. Hal. in arte, 8. 15. Quinctil. X, 1, 47 

.9-êço!VovT£« "Aç>i«î — Fnmidi martis : de hac voce B-i^d-Truv, vid. inf. ^^', 
18. — (111). «*T»7 ti/s^iîs-e fict^iir. — Ad vorb. damno me irretivit malo. 
Sermone utimur Ang. in a grievous dilemma. utccv ifc,SK>JvTi^, Aesçh. 
sept. 316, i.e, discomjiture, punie. Personam induit c.-r„ inf. /, 505. 
t', 91. — (112). c-)(i.TXioi\ cç v^i'v f/Av — Cruel! "vcho on a former occa' 
sion gave me his promise Sfc. Ad Aulidem fortasse, prodigio ostentato, 
de quo vid. inf. 300 sqq. ^ Manichaei absurde princijjiiun duplex in 
mundo finxerunt, unde mali et boni labes orta. Eihnicis quoque 
fuerunt sua, etsi ex eodem fonte hoc et alterum s:^FpIu« derivatum. 
Sic summo rectori vitio vertit Agamemnon quoi successu careat ex- 
peditio ejus. (115). StKT-xXj» "Açyo? iKiTêoci — Ex antif'iUa forma Jvs-kAkç, 
— £oç, — éoe, unde recentior }v<r>cXini. Vid »', 100. Kisi tbrsan pntfe- 
renda fuerit lectio ^v<r)c>.it"A^ycç îx.. ad vitandum hiatum scil. (116). 
cL'tw 7rou3 Ang. So it appears to be agreeable to c^c. Particnla ttou 
cum amaritudine quadam effertur. (119). eil(rx('^y y«ç — in apodosi ad vZv 
5î KoutYiv àiruTïw — -fraudem perniciosam struxit — Turpe cvim hoc inter 
posteras auditu &c. (122). ovTrd/ ti Triçccvrxi. Constructio ab 119 '2i2 nota:. [122 — 148.] 

quodammodo abiiormis est. Ordo débet esse, xia-x^on iin] — Xeù* 
'Ay^cum, /^ù-^ ovr'a ■7Fo>.îft,it^itv — rj/eç S' cv'jru ri Çavyivtiu, Le. necdum rei 
exituni apparere. (124). cçKist ■n-nj-rà. mf^ovri;. H^c verba qiiae toties 
occurrimt, in Lat. vulg. rcddiintur, " fœderibus fidclibus peirussis" — 
ad sensum recte, vix vero ad verbura : oexta sunt victimae quae ad 
fœdus confirmandum adhibita sunt; 7rnrrà,J{del pignora,Jî(lem facieti' 
tia : rctuovTii o^xict, victimis immolatis. Sic Eustath. ad y , 245- x.xi 
To ra/^iiv ttxp' 'O^d'çw kcii HçaooToi ro B-va-cti t« Itti opkw <rÇ>a.yix dr.Xot. 
Sic Er7i est i, '•' oey-ix rûf^nip, non proiprie Jcediis Jacere, sed victimas 

Jerire fœderis causa, ut ^vifj ya-fAùv^, nuptiarum caussa sacra facere." 
Sed notandum est og^Kioe, adjectivum significare omnia quœ ad sacri- 

Jiciiiin pei-t'inent. Vid. y, 260. Quod ad constructionem attinet, 

procedit ii-ttip yû^ yJ iêiXoif^îv (h. e. I«y îrsg y«ç ièi>\afAl-f) ù^iêfAYiêyif^îveci 

c>,fA(pû> {y,cit II iêîxct/u,iv) xi^xc-ixi, T. x.. r. X. Haec vero enumeratio de 
industria affertur ad animos confinnandos, et tollendam caussam quare 
verbis ejus obtempèrent Achivi. (125). Xîixs-êxi, in unum cogère : 
l:pta-Tiii, oppidani, ii quibus in urbe lar familiaris fuit: £5r<Kûyço*, atcxi- 
liares. Ex bisce contlatus fuit Trojanorum exercitus. (132.) ^a«'^- 
evc-*, errare me a proposilo faciunt ; obstant ne &c. Notetur vero 
totius orationis constructio artiticiosa. 1 . Jovis consilium eos fore spe 
et sutcessu destitutos aperte protitetur, arguitque Deiun promissi 
immeinorem (110 — 118). 2. Dedecus deinde exponit quod apud 
posteros sint adepturi, incassum redeuntes — 130. 3. Diuturnitatem 
belli ob auxilium Trojanis allatum, et quae perpeti necesse est in iUo 
prosequendo — 138. 4. Orationeia concludit vox (piiyuuiv (140), quasi 
ignaviani exprobrans, eorumque virtûti ignominiam et contemptura 
inducens. Sic metus et spes alternis vicibus excitantur. Conf. Dion. 
Hal. VIII. 15. (134). /3s3««(7< — hâve elapsed. (135). TTrû^rx — " Non 
rudentes, sed funiculi v. lora, quibus naves consuebantur ; tu, ^iifAy.it,Tei 
rm nm\ Salmas. Ang. The stitchings ofthe ship-beams : De etymo 
Varronis, viz. vocem derivari a ^7.-£<ç6», quia ex sativo génère sunt, 
dubitat Heyne. Conf. Obss. in loc. (138). «î/rw?. Sup. «', 134. — 
(142). a^m. Animi milituni turbati optime per similitudines, 144 sqq. 
et 147, sqq. ob ocidos ponuntur. Agitatio et tuniultus a prima, et 
inipetus concitatus i-uentium a sectmda. Conf. Dac. in loc. — (145). 
[Lcgenduni est vol ttù ,-ov t Ikx^ioio, vel potius tthitoi' 'iKx^ioio, quo 
conscr\'etur lex nietri ; nequit enim spondxum claudere diphthongus 
ùv ut in lect. vulg. ni seqiiatur consonans vel vox digamraata. Vid. 
Dunbar, can. Hoin met. p. 24. ut et pag. 27- Quod vero dicit 
Vir ernditus de distinctione inter â-^Aao-o-zjç et Tràyrov, assentiri ne- 
queo : n-jc ad Aeg lum refcrtur ^ûxaira-cc nisi illud proprie desig- 
nandum ipsa o^iendat niuratio, ut in û, 34. Eodem jure et haberi 
possit «Aç, Aega'um referens, ut in â, 350. Accipio voces in appo- 
sito.]. (I ■7 — 8). Zê^tiços — l7rxiyi'C,uv. Vis aliquatenus procellosa 
hujus venfi in similitudine Homerica a Woodio ut argumentum affer- 
tur lonic c ejus originis (p. 21 — 27.). Circa littus lonicum ingruens 
venti impetus, certis diei temporibus, optime huic descriptioni re- 
spondet ; k7ra.iyt'.'Ji)i, supeme ingrriens, ut bene vers. Lat. Th. xîyU, 
prucelîa. [Cognata sunt «<!, «<|, ùia-a-uv, ulyh, unde cegidis iiomen, 
clypei Jovis, et qui a recentioribus ad capram {xïyu ) Amaltheae refer* [148 — 190.] NOT^. âlS 

tur, sed minus adcurate ; conf. Ovid. Fast. 5. 113. Hygin. Fab. 139. 
Hinc quoque aîytxXoi, littiis, ob Huctiuim impetus [cJycii].'] — Ibid. 
iTTt r yjf/.i>ii à<r7a.-xJuiT(riv — minus recte Lat. vers, et incumbens— inclinât 
spicas, nam yjuvv intransitivum est. Verte, " Et segss inclinât se cum 
spicis", ut Heyne. Sermo affiiiis est, i:pgt%iv 'èl f-^ol^n iy^ity,(ri — vid. 
inf. 373. y, 290. B-', 308 — Lectio pryeterea Itti t ij/^v' ù<rrxx,vicra-iv 
praeferendu est, nam penultima in ity^lu longa est. (153). où^oli. Vid. 
Apoll. Argon. I. 371 seqq. — Sulcos, per quos naves ad mare dedu- 
cuntur, expurgarunt, ut facilior esset transitus. Sic Schol. Gloss. 
M.S. Lips. rocip^oii^n o^vyi^at-rx, x. t. A. Ernesti. (154 — 5). hyAvuv 
{tivcct scil.) redilns cupidorunt. l?ri^fAo^x voc-raç — prceter destinatum re- 
ditus. " Quidquid inopinatum, prseter expectationem, quidquid vio- 
lentum, praeter naturam, quidquid ex stultitia îiatum, prieter rationem, 
ea omnia vTri^ /^oï^xv fieri dicuntur." Clarke. Similis est locut. vttÏp 
etïa-uv — ut in Ç, 333. et contra, xaT xTa-av, ibid. — Fati decreto contra- 
rius foret reditus, quippe quod Trojae excidium statuerat. l-^o 3' 
fî'çsoi/ éç^«rc«, subtrahehant phalangas, quœ navibus ad littus subductis 
summissa sunt. (156). ù f^yi 'Afi/ivxi/iv — Prudentia Ulyssis, redituris 
obviam euntis, Deas personam induit. (157). ùr^vrâr/, — invicta. Th. 
«Tgt^To?, indefessus ; Hesych.606. Phornut. XX — (158). oina'èli eTx.ovh 
— 'A^yiïoi (piv^nnrui; Ang. Are the Greeks resolvedtojly home novci^vi) 
in this disgrâce fui manner (oi/'tw)? Oratio plena indignationis ob rem 
inopinatam. Démet. Tsri^t îe/niv § 55 — 6. (160). xu^^i ksv' vel potius 
x.à'ê }i iciv — pro }e.xrxXi7roiiv 2i kv, optat. pro futuro, quod melius con- 
veniret ru (pii^ovrai. Hinc, ut ex aliis permultis locis discere licet, 
syntaxin adcurate constitutarn in Homero minime esse expectandam : 
Conf. Wood. pag. 203, de Serm. Hom. (169). àrâxxvTcv, œquipa- 
randum ; Th. râxavra, lances, pondéra imposita: exponitur per «VoV- 
Tctê/ittv. Suspicatur Clarke, Ulyssem concilio principum non inter- 
fuisse, sed sua sapientia intellexisse quid sibi propositi haberet Aga- 
memnon. Emestius censet, Poëtam solummodo spectasse Deas ali- 
cujus ministerium, Ulyssem vero ad reditum impediendum deligi ob 
gratiam quae ei cum Pallade semper intererat : Recte, nam ratio prior 
subtilior est, Homero minime conveniens. (170). îa-rinôr' ov^' oyi vmç 
— Animo revolvens difficilem rerum statum, et consilium, quo potissi- 
mum modo remedium adferre potuerit, cogitans. Hoc dignum sapien- 
tia prudentia Ulyssis, et bene res depingitur animique incertitudo in 
verb. »%oç y.çtii}ir,v ïxctviv. (175). TToXvx.hv'i'j-i — " Intellige naves amplas, 
magno remigio ; ut inf. 293, TrcXv^vyoi;" Ernesti; ut et sup. 170, 
lùa-oiXfAùio. De Th. xAsiç, vid. sup. 74'. — (186). di^xro cl s-yJyi7rr^6)i 

vctT^aiov — Hoc enim erat auctoritatis Ulyssi delegatae insigne, per quod 
conciLium indicere ei Ifcitum fuit. (190) ^aif^in' — " Habet hœc vox 
apud Homerum semper aliquam increpationis significationem, sed non 
semper acerbam." Camerar. « As|(ç Ix. rm /^is-aiv la-ri' oAXoi Ti ùf^(piTîpXf 
èri fAiv Itt 'iTTxtvo) Xiye^iv/i, ôri Je iTri ■<^oyu. Sch. br. Sensus proprius 
secundumDamm. est, " quem fata, vel bona ducunt inprimis vel adversa 
agitant insigniter." Sic «', 561. /3', 200. y', 399, ubi exponitur ut 
cxiixin. Ç' 326, et 407. (Ibid.) ^iièia-a-ior&xi. — Çeiîtla-ùxi, Sch. br, potius, 
ut Heyne, " turbatis animis discessum parare". Sensu passive usur- 
patur, et hoc uno loco sec. Heyne. ov a-i 'îtnKt, Kxxh aç — Ang. Such 214 NOT^. [190 — 219.] 

trépidation ill becomes a person ofyour rank, Voc. kmcoi accipio non 
ut timidum, sed ut vilem, nulliiis pretii, fere ut eÙTt^mioç sup. d, 231. 
Vari.T fuere formae verbi 'ènlio-rof^xi, a radice J/«, unde h'èiu, hi'^u, 
ii^ts-s-ojuxi, ^ièio-Kouxt, oiih(rK(}fixi, oiïines reduplicationem pass;e. (192). 
où yct^ TTù) trû^d eiirêx — Ang. For you hâve not as yet clearly ascer- 
tained the intentions qf Agamemnon kc. loquitur scil. de artificio ejus, 
sup. 73. Hinc et a lin. lOé, constat omnes principes concilio senio- 
rum non intertuisse, sup. 53 ; ut et Ulyssem adluisse, aliter enim vix 
pro comperto haberet consilium subtile, vid. sup. 169. (195.) jt4«T< — 
Aposiopesis est, ut solet in oratione rainaci : supple ^âioc inii n — oç* 
f/^ii ri, -/^oXoxrûfAîvoç — k. t. A. (203). Unam et eandem auctoritatem 
agnoscere debemus, ne, multiplici exorto imperio, ordinem cunctum 
pessundemus. De hisce orationibus Ulyssis observatur, se ad duces 
de militum, ad milites de ducum ignavia queri, et hoc, ne ofFensio 
nimia alterutri fiât : Vid. Dac. in loc. Dion. Halic. ttsç/ Tê;^^v»Î5, lib. 9. 
(205). à.-/xv>.ùi<.y,Tiùi. Ang. qf the ivily Sati(rn. Epitheton forte a 
mythis antiquis desumtum qui tractarunt de Croni rébus gestis, ejus- 
que erga patrem Uranum v. Cœlum ausis. Fabula nota est. (206). 
e-xîï'^rrçûy t' i)^£ Sif^m-roa — Versus sine dubio temere illatus ab /, 99, 
ubi habet tr^i<rt quo referas, hic non item. Notatur ut spurius in 
edit. Wolfii, ut et asteriscis in Heyniana. Rejiciebant Clarke, Er- 
nesti, Spondanus, Barnes, Didpnus et MSS. praestantissimi. Plura 
confer in Obss. Heyn. h. 1. Legit porro Wolfe — ïvei a-ipia-i ^xti- 
Mm. Quomodo hoc theoriae suae de » iipiXx.. vel quantitati con- 
veniat, judicet lector. (207). ^nTruv o-t^xtov — copias ordinare, ad 
tranquillitatem reducere. " ^iÎttîiv est proprie, perseqiii {^iùikhm) ade- 
o(\weàeo^ere et negoixo, peragere, perjîcere." Heyn. (210). «/y<«- 
aS — vid. sup. 148. (211). ie^y.Tvkv II xaB-' s'^ças? — vid. sup. 99. 
(212 — 77). Magnopere de hoc episodio Thersitis disputarunt Critici, 
et recensentur eorum in observât. Heynii sententiae. Legantur porro 
quae in nota sua 'congessit D"^- Dacier. Quodcunque de talibus fuerit 
judicium, summa cura a moribus aevi recentioris abstrahendum est, ne 
novis antiqua admiscentes, judiciis de factis, opinionibus et usu vete- 
rum falsi simus. Proculdubio mens Poëtae fuit, nairationi aliquod 
varietatis addere, animosque militum commotos, proposita quadam 
nova et ridenda specie, sedare. Res etficitur ; consilium enim Ther- 
sitis, cui contrarium volebat Rex, ii-ritum cadit. (213). é? f itci» 
<ppis-ty r,7it — Ang. Who ivas versed in ail unseemly modes qf expression 
xvhereivith to thtvaii the rulers, ê)'C. f^à.^, âràç oi xxrù Koa-y^ùi — Temere, 
ac non prout decebat, i.e. suus erat mos, nulla certaratione vel caussa, 
sed omnino. Congruit loc. t-.^îrguTry.ç hcoxà», " Sine modo, graculi 
instar, strepebat." Heyne. Sic. Aul. Gell. I. 15. — Vid. de '-n^A, «,70. 
{iruvcy^axùTi). V. f7vyox.uy^oTi. Hanc fonnam Mathiae ab iy^u deducit, mutato 
in pra^terito i in u. Séries est, 'iy,u, i%w, ï^x, 'ôy^x, ôiyx, oxayx. Mahm 
vero cum Dammio formam s-way^iu, quae ipsa tamen a mutationibus istis 
oriri videtur, quae solennes sunt. (219). i^EScii S' î^mieês )^i^yv/; — Bene 
redditur, rarum vero supra sparsiim erat capillamentum, et hoc inter 
scriptores lonicos usitatum mit : Sic Herodot. aXf^n lyrxvêîovc-x. Inter 
varias quas excogitarunthujusce vocis derivationes, praefertur tTrxyêîu a 
Heyne, Damm. Steph. Significatio est, supe^Jloreo, in superficie [221—269.] NOT^. 215 

effloiesco. Sic Aristoph. t«7? fi^xoia-tv tT^vêti ^vov;. Adhcsreo etiam, 
ut in Hesiod. Scut. Herc. 269. îroAAij Si xo»jç KotnrÂvokv oif^DVi. Formas 

&unt ùvêtu, kvÔM, ùvoêu, v^voèof), hiivoiov. (221). rài yà^ yiiKiU(rx.i — Ang. 

For his custom nias to inveigh against those hvo in particular. Recte 
vers. Lat. his enim prcecipiie convitiari solebat. Semper sunt, qui in 
praestantiores, invicta qnadam animi acerbitate, invehuntur. Recte 
Flaccus, virtntcm incolumem odinnis. Sic convitiator ille in Aen. 
xii. 122. Bene obsen'atur a Plutarcho, " animi ejus (Thersitis) pra- 
vitatem concise admodum ab Homero depingi in v. 'îp^hirTOi â' 'A^iX^'i 
ft«Ma-r h, >j3' 'o'^v(ryj'i ; mire etenim corruptos mores arguere erga opti- 
mos quoscunque inimicitiam." Tract, de invidia et ira. (228), h^ofuv. 
" Pulcherrime hic poëta personae servit, dum virimi ignavissimum in- 
duxit gloriosius de se jactantem quam Achillem omnium fortissimum". 
— Clarke. Injuria quoque Achilli illata, quaî aliter mentes militum 
efFeraverit, levior fit ac prope diluitur, dum partes ejus defensor tara 
ridendus tuetur. (235). à Tr'iTrom' Imbelles, animoso corde destituti : 
ang. spiritless. " â^à ra») TriTrxtvof^ivuv kx^ttuv, 1. e. a maturis fructibus 
ductam esse vocem ne dubites, unde îtÉ^wv est mollis, mitis, in bonam et 
in malam partem." //c^?». Conf. inf. é, 109. Confirmât Suid. in voce, 
ex Epigramm. in Anthol. vi. 7. p. ôSi. o<p^» tâ.yjs-roi. XtK^ii<r» zn7riva> 
KM^TTov Ùt ûLO-rx-'/yut. Hinc cxponit, ÎkXvtci. (237). yéças Trira-ifuy— 
contumeliose dictum; prcemiis, {quœ velj'uei'it sortitus vel vi abstule- 
rit), frui. Ad abreptionem Briseidis respicit Thersites — Jure repre- 
hendit Ernesti vei's. vulg. concoquere, quae, etsi propria vocis signi- 
ficatio, hue transferri nequit. Significationes sunt concoquere, molles- 
cere, consumere, frui, habere, tenere Sec. Conf. Sch. B. L. Apoll. 
Arg. I. 283. Pind. Olymp. I. 132, collât, cum Py. IV. 331. inf. ^ 

513. sup. û, 81 (24'6). «K^trof^vêi — temere et non cohœrenter loquens. 

Ang. procedit — Babbling Thersites! voluble thoiigh tkou art in 
speech, restrain yourself, nor désire singly to oppose your superiors 
&c. /<ywj exp. Hesych. l;r«Tço';^;«Ao?. (254.) Ta vvv 'Atç6('5«. Idcirco. 
nunc sedes, convitia ingerens &c. Subaudiri t^ottu monuit Hoog. ad 
Vig. 17. Locutio transiit ad Romanos, ut in Hor. Sat. I. 6. 40. Hoc 
tibi Paulus et Messala videris? (251). Kjc-rsy ts (f>vxdrr<roiç — Ang. 
Nor îvatchjor a favorable opportunity to return ; Sch. br. Sic 253. 
)) lù i5ê KXKUi voa-riia-ofiîv — Ang. Whether we shall act prudently or not 
in returning; h, e. quatenus agitur de fan? a nostravel utilitate. Sic 
Sch. br. «To< KxxZi; t) "èva-Tvy^aç. ( 258). i'i t hi — Icct. Hcyniana pi-o vulg. 
il x' €T<. Praetuli, nam x.i minus convenit. (266). « S' î^vûh — Ang. He 
tvrithed under the stroke, and the tears gusked forth — S-xXî^«v — in 
Jloods; Th. B-dKXu, et optime hic usuqiatur " de lachryma, quae ex ocu- 
lis quasi propullulat". Heyne. (267). tr/xuhî, — vibex. [In nota Clarkii 
h. 1. disputatur de orthographia vocis et de accent u. Formatio geni- 
tivi a nominativis qui in duplicibus consonantibus exeunt, ostendit, 
orthographiam antiquam fuisse ir^*S<yy?, unde recentius o-|M*St|, contra 
quod Clarke censet. Sic a (pdxocyyç, xû^vyyi;, Xvyyç, habemus (poé- 

/«yyoj, XÛ^vyyoç, Xvyyôi; &C. Xvy% certc liabct et Avyyo'ç et Xvx.»i j 

haec vero debetur nominativo antiquo Av|. Conf. Math. $ 71, ettabul. 
terminât. § 72. Barnesii partes, qui contenderat scriptionem fuis;îe 
«•^*iî«yyç, tuentur quoque Ernest, et Heyne. Si fuerit a-fiSihiyi, geiù- 216 NOT^. [269—302.] 

tivus foret a-f^.Z'^iytiç, ut a ^Ao| (<pAoy?) (pxoyoç, et similia. Quaestio de 
accentu, viz. an circumHccti vel acui débet u, in dubio relinqiiitur, et 
est levicula.]. (269). ùy^^iiov <Siv. Vnltujcedo, ut vers. Lat. recte, 

et Sch. br. ÙTr^îTrU K^rua-nij-ag ro Tr^icrMTrov. Ang. toi/k d/sfigured 
coiintenance. Th. %çe<'«, usus, utiliias, et ad verbum redditur, inutiliter 
aspectans. Sensuni attingit Dacer. Il jetta un regard hideux. Ex- 
ponit Sch. B. L. opyi^o/^ivov x.xi fti) owetfAivov elf^wx^ôcct otcty^a^ii liXiy,[*u.' 

ta-Tiv ovv, cly.cti^aç v7r«/3Aé-+'«ç. De locutione «pt^geiav iôàv bene observât 
Clarke " voeem {o^xî'^"^) ^pud Graecos (quum de homine nialo dicitur) 
non utique eum exhibere qui simpliciter sit 7ion idilis, sed qui sit 
maxime nequam. Similiter apud optimos linguœ Romanœ auctores, 
Augusti temporibus, inutile legitur id, non quod non utile modo, sed 
quicquid maxime est detrimevtosum". Plura con Pert exenipla : Cic. 
de offic. 2. 3. Virg. Georg. I. 88. adde Terent. And. A. 1. S. B, 53. 
Liv. 1. 3. c. 23. E contra utile, quod plurimum boni confert ; ut 
Horat. utilis agris. — Aliœ rationes sunt vertendi, haud imnioror tamen. 
Consul. Heyne, Obss. in loc. Damm. in voc. à.xe,i">';, cui tamen haud 
assentior. (270). ùx^vf^ivci ttî^ — Ang. Thoiigh chagriued, (spe reditus 
frustrata scil.). (.275). '^0? toi/ Xafi/irrie^cc iTia-liùXoy — Ang. IVho hatk 
put a?i end to the hnranguing of tliisjoulmouthed railer: (■^na-n ^ix- 

Xovrcc., Sch. br Hue insigniter facit vs. Pind. 01, VIII, 73. j(tu fiaXiTu 

f^î XiêuT^ce-Xif çêovoç, i.e. dictis contumeliosis. (276). B-v/noç àytiva^ — 
hic in malam partem, animns prcejerox, effrœnis. (278). vroXiTs-o^êof. 
Ulyssi adtribuitur x«t' £|«%>!v epitheton hocce ; ejus enim consiliis 
Troja denuo occubuit. Sch. Mosch. et br. in loc. Sic Cic. in ep. 13. 
ad famil. 1. 10. a Clarke citât. Probe nôrat poëta quantum viribus 
ingenium praestat. (282). i-xiip^cis-a-ciUro — vel expenderent, ut vertit 
Lat. vulg. a »', 741. vel intelli gèrent, ut in Odyss. a-', 93. Ambo pro- 
banda, sed illud pra^tulerim. (288). "lA«ev hiTri^e-ocvr — Ang. namely, 
that you shoidd return after effecting the destruction of the xveïl- 
built Ilium. Minime probanda est conjectura Barnesii, usurpari 
dualcm (èxTrsçc-oivTê) pro k7r£ç<r«vT«ç, etsi aliquando permutantur ; vid. 
sup. 05, 567. — Porro subtilitas orationis hujusce eximia est. Achi- 
vomm desiderio obviam itur, proposita spe successus, nec semel 
eorum ignaviam increpat, nisi leviter in exordio, ubi refellitur falsa 
Agamemnonis sententia, Jovem esse calamitatis auctorem, viz. vvv 
3>) o-i, um^, iêiXova-iv ' A^oitot — q. d. " Humana opéra, non divina, 
tuœ res in adversum cedunt". (291). 'h fc'nv kxî îtovoç — Fallitur 
in vers. Daceria, pendere façiens viio-Sxi ex âvtnêîvroc; nec est mc-^ii»;, 
reditum cupere, sed redire. Nec magis Eustathium intelligo quomo- 
do sensum eruere possit, î<rrt roa-ov iTnvovo^ à roo-w.Tyi? TTCiXi/xoç, 'Ja-Tî IV' 

Xcyaii uv Tivct ùvixêîvTct ipiîtr6xi tcv voj-roti. Verte — It is certainly a 
hardship to return grieved, ob spem frustratam scil. Sic inf. 298, 
xEKMv T6 His-exi. (299.) TXtiri ÇiXoi. — Hanc totam descriptionem verte- 
rat Cic. in lib. de Divinat. II. 30. (300). De voce irùv ex ïa s. ùfci, adi 
Zeun. ad Vig. p. 70. Usus inter Atticos perclegans est. Conf. Aristoph. 
Nub. 93. 1502. Eustath. ad o, 53. (302.) xK^ rixaiTr^&'i^'. Omnino 
Heynio assentior de constructione verborum, quse ita procedit — Ye 
ail are toitnesses ïvliom death lias not carried qff jederday and the 
day before, &c. Pestem innuit scil. quam inter Graecos exortam [303—336.] NOTiE. 217 

vidimus. [Qiiod dicit Sch. br. viz. Ulyssem de industxia contrahere 
l:empus, ne taedium belli adhuc maius oriretur, argutatio est ; nec pla- 
ce! constructio usitata. Sunt aliic expediendi viae, sed adnumerare 
piget, et prastat Heyniana]. In 302, (pi^eva-ctt 'i/B<y,v exp. abstule- 
riuit, rapuerunt : " eleganti pleonasmo £jô«v additur." Ernest. — Prodi- 
gium explicari posse censet Heyne, si lapis, serpentis instar, in Au- 
lide inventas fuerit. Conf. Odyss. v 162. sqq. Plat, in Pliaed. t. 3. 
p. 229. (309). G-1/.i^xxiov asfectu terribili. Th. crf.{,ipèa oculos prœ- 
stringo. (312). ttst^'a*;? v^o^sîTruâÎTê? — Ang. crouching beneath the 
Jbliage. " -Tt-'i-Twoc, '/mctàiq^ — sa?, — ■<]*?, a rad. tt'iu, tttS, primitus 
significante expnndo (unde ■kitÛ.u ■7ri'Tciv)iv[.t.i, écc.) deinceps volo, se 
prosterno, cado, écc. hinc verba ^rr^Vc-^, Tm^a-a-M)." Heijne — Vertit 

Cic. in loc. sup. citato " Platani in ramo foliorum tegmine sep- 

tos." Hue conf. ^schyli pulchram simiiitudinem, "è^cÎKovrd ^' u^ m 
TîKVWii vTiri^'ùttKî, My^iuy ^va-ivvûru^ec, ■jràvr^a^oq -Tr-fiXiia.i — Sept, ad 

Theb. 293, &c. Hinc rautuo sumpta videtur. (314). ■viT^iyura.i. 
Ponit Clarke régulas quasdam in formandis praeteritis med. obser- 
vatas, ostenditque cuncta aoristi 2di. legem non respicere. £Ple- 
nius Matth. (G. G. § 189), qui sequentes casus enumerat. 1. g 
aoristi, et «, ex t vel vel n praesentis, fit in praet. med. « -, ut (rTnigu, 

se-TTXpov, iTTTOBci, (Tr'îXXu, iTTxAov, îç-ToXcc, Tif^-vt) ^TdfiZ) tWojuci. ipyu, 

'iXTTca — s'oçya, îcXttx. 2. In caeteris verbis, vocalis brevis in penultima 
aor. 2di. mutatur in longam, quee inpr.e senti erat, vel diversam ; sic 
et in aor. 2. ex «< vel » in praesenti fit ») ; ut, (pxiyof^xt, Ifccyjjv, 
7r'iipy,vcc. ?«/&>, l^«/îv, di^y,cc. >^i^êi), ïxaêov, MXn&x. Idem obtinet ubi 
penultima praesentis positione fuerit longa, ut B-ûxXo) (.9-«A«) TîêyiXee. 

Excipiuntur, xU^^ya, TrîTs-^ûyec, Trl^p^aoci, iû^x, iôLy». < aoristi ex 

ï< in praes. mutatur in «i ; ut Tv'nvoiiu,, cTha. < aor. ex « in praes. 
fit longa, ut Tsrgïya, a t^^i'Cu, ir^'iyov. Trép^TKx a Ç'ç<Vc-<y, Sic limite 
certiori constituitur hujusce temporis analogia, quod nunc ad prœsen- 
te7n, nunc ad aoristos 1. 2. respicere videtur. Vid. de hac mat. 
Heyne, Obss. i, 749 in voc y.ÛKùv.']. (316). rh S' iXîXi%ûi^ivoç-—quum 
se celeriter couvert isief, xdfiiy [ycu-rà, t?$) Trrl^vycç. (318). tov jMsi' ùfi- 
!^y,Xov — Arig. 'J'he Gud who hrought him to light, rendered him con- 
spicuGus : mirabili potestate exercita scil. — ôV^jg 'if -.pi — Qiii luci 
f'diderat. Cic. ubi sup. (321 — 22). «jt4£<V S' Is-t^ots? — Triplex 
interpretandi ratio est, quarum usitatiorem recepi. Ang. We stood 
beholding the occurrence ivifh astonishmcnt. Thus then the aw- 
ful portents nf the Gods approached our sacrifices, in pursuance 
of iKhich (zTTiirx) Calchas immediately addressed us, explaining 
their import, &c. in 321, ovv versum connectit cum précédente 308. 
^ioTT^oTTZuv, Ut sup. Ci, 87. (323). TtTTT uviM. " Qulduam torpentes 
subito obstupuistis Achivi"? Cic. ub. sup. anw, a.(pi>vot, x-arà c-Ti'çjîo-i» 
ïiîs lm%, la-ii, riii Çuvîii. Sch. br. " Debuit esse ùkooi, unde 
ti-iiai' Heyne. (325). oov kXic^ eîiVoT* àXiïrxr Nunquam, nisi ferrea 
atas iterum accesserit, Teque, optime vatum, tenebris obruerit ! — 
oov pro ou. Consent. Knight, prolegom. (328). uùêi, hic, pro 
oivToêi. (330). rà ^1) vZv TcivTsi TiXiiTXi. Thèse are ail noxo ac- 
r.oinplishiug ; q. d. maneamus, brevi enim incceptum ad exitum per. 
ducemus. Vertit Cic. Quœ jam maturavidetis. (336 — 7). Tsç»'»**? — 

F F 218 NOT.'E. [336— S66.] 

A Gerena v. Gereno scil. Messeniae oppido fStrab. VIII.) ubi Nes- 
tor juventutem egit — Ulyssi proposituin fuit consilio Agamemnonis 
ficto, quod prope res penitus turbaverat, obviam ire ; At Nestor ulte- 
riora petit, et actionem quam citissimam suadet. (339.) vov 3« o-wv- 
S5<r/«< — Ang. What notv hath become nf yov.r compacts and oaths? 
Scil. Pacta procorum Helenœ de idciscenda Menelai injuria, tty- in 
editt. Em. Heyn. Wolf. vulg, tt^v. (341). h^ixi, h iTri-riifiDi. Conf. 
Eurip. Med. 21, " mamium conjundio 5r/erT<î eximie dicitur — Locum 
citât Sch. ad Aristoph. Acharn. 307. ubi (iuuoi (am) est jusju- 
randum per victinias, «çxeç per verba, 7r<W<î per dextras." Porson 
ad loc. cit. Sic inf. §', 159. (344'). 'ATçê«S>i, <rv 3' 'tàr — Ora- 
tio tota ira et indignatione plena. Verba é'v« ;t«; îy» 346, con- 
temptu édita, Achillem fortasse, certe Thersitem perstringunt. 
Sententia «ivus-»? J' tix. 'ia-inrxt »vtZ)i, in parenthesi accipienda est. 
Ang. procedit — Son of Atreus^ continue thou, as before, tvith steady 
and detenniunte counsel, ta command the Greeks in tfieir hardjbti^kt 
conjlicts — and ffi\'e those to destruction, nne and botk, whn, separated 
from the test of ?;?, are nieditating (snch measures sicccexs vaill yiever 
atten-tj their retiirn to Greece, ère they ascertain xuhether the promise 
of Jupiter hefalse or not. x-^ATî^kç vTf4.ivxçj ut sup. voXvettKti ^«>£^««, 
«', 165. (349). l7ro(rx.i<rii — ad ostentum respicit passerum. (350). 
vTrtçfiiv'-y Kçov/»KS6 — iTT^iiTrrai i-riit^t' — Constructio est quam vocant 
«tatxcAeyf'eî, participio nomen sequente in casu diverse. Haec saepe- 
numero apud scriptores antiques recurrit ob syntaxin minus adcurate 
constitutam. Conf. exemp. ^', 510. (353). hctiTi/au iniuarx — Ang. omens 
ofhappif import, de aJiroi, vid. sup. «é, 416. (354 — 56). t*, ^d' t»? — Ang. 
JVherefnre, /et 7io one be tJi haste to return homewards &c In 356. 
de sensu in que accipienda sunt è^f^nuxTci n (rroyx^eiç n, dubitant 
Critici. Exponuntur, solicitudines nostras et arumnas {propter) Hele- 
nain {^ri^t, ïvi^' 'Exit^). Sic Sch. B. L. — A quibusdam, solicitudines 
et cerumnas Helenœ ipsius, quasi ad misericordiam movendara, et 
rejiciendam evilpam ejus in Trojanos. Ab hisce accipitur o^f^^u* pro 
animi impetus, cegritudo ob cidpam — Praetulerim vero vers. Lat. quae 
Schol. br. seci'ta reddit, mptum gem'iusque Helenœ, etsi prier habet 
que se commendet. — Accipit Eustath. quasi o'ifiiiiu.»T<t sit, itinera, dis- 
cessiis. Eodem redit, nam »/««&» sig. impetumjTacio, irruo, ut in x, 
140 — 311, et hinc elfuiux, impetus, vis, injuria. (362). K(t\i'. Divide, 
sépara, icxtù. <pvXx, xxtx tp^^T^xi, secunàum populos, secundum civi- 
tates. Hinc apparet (Pç),'tç«î in ordine inferieres fuisse, gentesque vel 
familias (c-vy/nuxi) complexas quae pages antiquae Graecise tenucrunt. 
Apoll. Lex. Harum cp^nr^êii mentie fit apud Herod. Clie, § 125, de 
Persis. — Hanc porro cepiarum ordinationem invenimus praecise ob- 
.servari : verosimile est veluisse Nestorem hoc modo petissimum aniraos 
maie affectes patefacere, per familias enim latissime malum serpere 
necesse fuit. Nec ignerabat usuni militarem vires disponendi, ut liquet, 

âç (pçiÎTçii (pPiiTÇYiPiv ^^l'y»' — «• T' ^ Antea mes fuit temere et sine 

ordine procurrentibus pugnare. Cenf. de tactica Eiadis Heyne Exe. I. 
ad 3'. p. 660. (363). ai «Pçd'tç»! — Conf. Luc. revivisc. § 1, ubi jocose 
versum 'jrx^u^iï, âç "jniçn Tii^yi^if x^^yii, fixKT^x ôt /3««Tç«<ir. (366). xxtcc 
r^£«î — per seipsos. Ang. Since by this meam they toiUJtght in sepa- 1366 — 409.] NOTJE. 219 

rate bodies. Hune ordinem maxime praeferendum censet ad cujusque 
voluntatem penitius cognoscendam. Conf. not. prœc. (367). âio-Tna-tri, 
subaud. fAot^ct, fiovXrt — Ang. You ixiill ascertain tchether hy a decree 
of Heaven or the dastardîy conduct of your troofs Sic. (370). ^ i^àv 

etlr Vis particulis inest — ccrte nunc, ut a?itea, pra-stas. Conf. sup. 

79. et cî, 254, hue enim spectare Atridem verosimile est. (373). rS 
x.i Tx^ yifiva-iii — Ang. Were it so, soon ivonld Priaras city totter to 
the groiind &c. De voc. (j^ic-sis, conf. sup. 148. Translatio pulchra 
est a flore succiso et languente; ut in ^', 308, quem conf. (376). é? 
fii ft,iT — dicta pro ô? i/^/SoixMi fti îU ÙTrçiix-rcvi eçjJ«? — sciJ. rixas, unde 
nil redditur pffedi, vanas. Sic Pind. â^ç4xT<yi' xi^x&v. Isthm. 8. 17. 
(379). ù Si îtot' — Sin aliquando in unum consilia retiderimus, irae 
scU. immemores, quae nunc intervenit. tj i^Uy {liovA-h subaud.) — cvx. 
t-T iTFUTx 'ia-iTiti à)idiliM(rn; (pro àvx,QcX^, a respité)., (384 — 5). àfi^U 
<5«v, i.e. wêçi'/îÀiv, circnmspiciens et probe explorons. c-rv/i^S x^nâfi.iâ^ 
— Ut marte horrendo decernamus : x.^(va>, judjcn, dijudico, et hinc 
facili translatione, ccrto, décerna ferro, ut Pind. Nem. 9. 83. Melius 
hoc quam secundum Eustath. x^lvovrcci — '/lyav^ <rv^yjiwi(n, Tv/yXx.g^xtru.i 
ivcti^ifti'yix.i'tùi, etsi ad aensum bene se habet. (386). «i/ y«ç vxviruXti 
yi — partie, yt minime redundat : verte, There shall be no intermission, 
no, not the slightest. Sic sup. 380, oùy i/ixiov. ( 388). nv — pro rio, nv, 
Ttvôç, cujusque sudabit loriim. nXx^àv, balteus, quo clypeus a dorso 
suspendebatur. vid. inf a', 38. (389). ù/n^i/i^ÔTtiç, circumiegentis 
hominem : exponitur ab Eustathio per àvJça^n'xjjî. Caetera coiistructio 

est, vî^tKaf^ù (t<ç kxtÙ t«v) x^'^* ^V/C^' (392). x-oçuttc-i r,curvis, 

recurvatis piippibus. Sic Apoll. Kxy.,TvXÔ7r^v^yot. Pars sic curvata 
adpellabatur x«ç»»/i. Conf. inf. ^, 111, ubi arcus apicem désignât. Ple- 
rumque usurpatur ut terminus, apex, rei eujuslibet. (393). ov ci uçkio* 
l<r<!-iiTxt — \on erit ei po.ssi'ile. k^xtoç, lit. qui prohihet quo nnnus in- 
feratur aliquid mali, ut a th. à^Kut, svffccre. Conf. Damm. in voc. 
inf. K, 304. (394). 'Agyê/ej ^5 yliy 'ixY,ot — Accipit Heyne quasi «jct? 
et 5rç«;SAÏT4 (TJto^éAoi in apposito fuerint, et sic quoque accepisse videtur 
Wolfius : rationem communem praefero quae exp. ix^'m — îTnXêàti ^rçe/S- 
AÎT» c-KOTTiXo), Ang. procedit — As a wave resounds on the précipitons 
shore, xvhen the south xvind urges it, coming against the projecting 
cliff: It the waves never abandon by reason of the winds blowing 
from every quarter &c, otxv ïvB-' '^ 'îvêx yivwvrut — quaudo hinc vel illinc 
orti fuerini, i.e. x-vf^x-vx — hue enim Yi^mrxt referre malo. Régula 
pro neutri^ plurnlihus vix adhuc adcurate constituta fuit. (400). xXXat 
îÇi^i — Cuique enim eivitati sui erant Dii praesides. Huic phrasi con- 
venit hat. farere sacra, ut Virg. Bueol. III. 77. cum fa. iam vitiila.^ 
De temporibus diversis quae occurrunt 398 — 404, viz. ôçsanTo, nxTrvta-- 
ç-xv, &c. obsen'at Heyne eandem esse vim et potestatem, nec quaeri 
debere illius diversitatem nisi distinctionis subtilioris caussa. Adversus 
quem ha?c jiroferuntur, liquet. Hue conf adnotationem Porsoni 
ad Eur. Hecub. 21. (40S). ^oltv àyxô'iç — ncie prierions — p'/gnan- 
di peritns, epitheton bellatorum quod sa^pius recurrit. /3<>>t ad lit. 
prcplii strepilv • ; hinc xyxfoq iy.xrù) fioiiy, ait imperamiitw et hnrtanduni 
acris. (409). «ç Ivonira. Hoc a Heynio refertur ad curam convini, 
cujus Icvaûdae caussa advenerat Menelaus. Attamen animi quoque 220 notj:. [409— 455.] 

cegritudo, ob Myratiidonum secessum et militum ignaviam bene desig- 
natur : Verte Ang. For He ( Mcnelam ) xms aivrire /loîv oppressed 
fus brother was xvith bur.incss and nnxietij. (410). ovXcy,vrcii. vid. 
sup, «, 458. (413). Procedit sententia ; jà? — Kiy.ivi ft>i IxthvvM (t»v) 

KiXiov :ceti x.vs^«î i'X-iXêiTv Trgri, Tr^'tv (>;) if^ï xxraQxXsT» tt^yjA;, k. t. A. 
Ang. Until I spread in ruin the résidence qf Priam &c. In 417, 
mutatur constructio ; procedere debuit x.xt Tr^'n ttoMx; Ir^^rgovc ^gîi- 

vîui >iit^l(rêcti yaiTxy. — y^ccXy.a ^uyxXîov, i.e. û/iyjïvrx pterced. (420). 

estiéyaç-ra» — immensum. ei(pêoyoy, ■xtXv'/, Sch. br. proprie, ut «^^ov«ç. 
invidiœ expers, et exinde largus, amplus. Conf. Steph, Tlies. IV. 
148, c. — o^iXXif. Ang. He increased, médit ated. 'O^ïxMtv in usu 
Homer. est ài^m, et plus Iftipoia-diiç habet quam ^i^ovvxi. Conf. Plat, 
in Cratyl. p. 417. Vid. sup. «, 458, &'C. (426). vTnipix"^ k^xIttoio, 
tenebant super ignem. (430). "hxtTOi ittr/i^ — vid. sup. «, 468. (435.) 
^uj£5r< vv)i ^^y uùêi Xîyû)f4.iê» — ^\'^erte, ne mine diutius hic tempiis teramus. 
Plures significationes habet XîyiTèxt — cuhare, accumbere mensœ, otiari, 
7nimcrari, coUigi, disscrere. Sensu posteriore, i.e. pro "èiciMyiT^xt, 

minus ssepe ab Homero adlùbetur Pergit, i^/îoi n ^^iv ciu/SxXXwtciûix. 

— Ang. Nor let iis defer the ivork long which Heaven novo (Si)) deli- 
vers to 7(,s io exécute. De excidio Trojae loquitur, quod jam instare 
et quasi in manu esse ex auguriis profitetur. (446 — 52). Prassens 
inter Acbivos describitiu" Minerva: Hinc consilium prudens et soîlers: 
animosa eoruni virtus ; species, quam prœfert exercitus, bellicosa ; 
coruscatio anncrum; in personaDeœ pulchemme cuncta designantur. 
(447). «y>ii?wy a^i«v«T>iy ts — senii experton immortalenique ; ut sceptrum 
Agamemncnis sup. 46. lipêircv. Epitheta armis tribuuntur quœ personae 
ipsi adcuratius conveniunt. (448). B-vo-xvoi — Fimbriae, aureae et ab 
segide pendentes, saepius et a tborace, quibus motu violente concitatis, 
pavor hostibus incuteretur. Sic infra, s, 738, xlyidx B-vtrc-xyoio-a-xy. «', 
229. (449). Uxrou/Saiô; — Accipit Sch. br. centum-boum-nummorum, 
et SeCUta est vers. Lat. ix.xray /àouv rif^îii x^ioç, o Imv, îx.XTcy y^pva-Zf 
■9Bi.iic-i^xTuy. 61 yxç x^^xïoiy rtftSvTi; ro l^ùo* tov /sovy — lyîy^upxTTov, rS 
fiîy hï /.tkpîi raZ yafAta-fAXTOi;^ tov /3eî/v, Ta ai ïr^ti), to tov /2ci7-tXîijg TrpoTUTrey. 
Sch. in loc. Hoc quoque secuta D. Dac. paulo vero subtilior ratio est. 
Accipio magis ad literam, Et quisqiie ceutum boves valet, cunctis 
rébus in aetate rudiori secundum pecudes, praesertim boves, aestiraatis. 
Favet HejTie. (450). 7r««p«V<roi;e-(« — exponitur hêovT-iZirx, ô^u-ua-x, 
Sch. br. rr.shing on rvith violence. In Apoll. Argon. III, 1265, 
motura lacis velocissimum exprimit, quae forsan propria significatio 
est. Th. rad. est <pxu, unde (px^s-u, anadipl. 7rxi(px'ririu, et Çxo;, lux. 
Tota dehinc oratio grandiloqua et sablimis est : animi conturbati qui- 
escunt, excitatiir virtus, militum ordines fortitudo di\Tnitus immissa 
permeat. (155). a/S*)A«v ignis epitheton; ad verb. qui evanescere facile 
ignis edax. Th. œi'tf»;?, ex û'èu et u, priv. ob efFectum ejus scil — Hue 
confer imitationem pulcherrimam similitudinis in Géorgie. II, 304. 
Nec scio an in poësi Homerica extet descriptio magniloquentior ; 
" Rectc hic adnotat D. Dacier, Poëtam hoc in loco, interea dum 
tantus exercitus in ordinem collocatur, satis sibi spatii h;ibere, ut 
quinque continuis similitudinibus neq-u^ Icctorem obrujt, neque ullam 
ci molestiam creet. Pulchre armoram depingit y)//^oré'w, v. 455 > [459—484.] NOT.î:. 221 

militum undique convenientîum incessum, v, 459. milltum mimerum, 
468. ardorem et aviditafcm pugnandi, v. 469. exey-citationem, ordi- 
nem, disciplinam, 474" — Clarke. (459). Inter diverses modos con- 
structionis, hune praetulerim quo refertui* 'ihix tcXx' o^vîêMv ad v. 
■roTZvrctt et absolute sumitur Tr^cKaêi^ovTMv. Ang. procedit. As the 
numerousjlocks ofivinged foxds Sec. dixpoHing ivith their mngs,Jïi/ 
on this side and on that qf the jjlain nf Asias, round the Cayster's 
banJcs, and as thcy take their successive stations Kith mnch clamour, 
the meadoiv resounds ; thus the nnmerous tribes nftliose {tZv, ut snp, 
459, i.e. Achivorum) poured themselves forth inlo the plain oftlie 
Scamander. Sic bene vertit Dacer. (461). 'A<riu iv MtuSn- 'Aa-lxç, 
^KtIm, 'Ac-/^, ut A(vs/«î, — ««, — ». In Herod. IV, 45. Strab. XIII, 
XIV, mentio fit herois antiqui Asise, a quo continentem Asiae nomi- 
nari affirmanmt Lydi. In Schol. Apoll. Arg. II, 779. invenimus 
partem Lydiae per quam fluit Cayster vocari " Asiam Lydiae", et 
verosimile est nomen Asisc hinc a Graecis derivari. De quantitate 
nil moror, in vocibus enim cognatis leges sa;pe observantur con- 
trariae. Conf. quae ex Popio adnotat Clarke h. 1. Leg. Georg. I. 
383. Aen. VIL 699. Strab. p. 899. Ed. Ox. (463). 7rç«;.«^<ovT^y i. e. 
içMi'Sc-jv — X.VX.VÛJV TTçokciSi^c'jTAiv' Rectc in V. superiore habet Heyne 
elyci>.Xouivci, i. e. '{h-x, quanquam et clyxxxéuîvat in edd. \ailg. et 
Wolf. ferri potest ; In scriptis enim Homericis gênera vocum se- 
cundum placita aevi recentioris vix constituuntur. Ad species, val 
subauditas, vel in ordine èivxKoXevêa constitutas, saepe fit relatio. 
Sic inf. 469, 470, 'iôvict fivixuv — «m, k. t. a. Conf. de hac mat. 
Heyne, Obss. ad v. 481. (466). s-,«sç5a>.sov y.ovct/Si^i. Vix adsequitur 
in versione sua Cel. Co-n-per dictionem gravem et magnificam. Arri- 
det Dacer. La terre gemissoit horriblement sous les pieds des hommes 
et des chevaux. Bene prior in 468, Myriads, as leaves or as the 
Jlmvers qfspring, et venustas conserv^atiu" verbi dvSi^oivn qnas a vers, 
gallica prorsus abest. (469 — 70). Ordo est, yivTS (veluti) fivixuv 'îên» 
TTaWà, {■;rîrovTy,i scil.) airs ^XarKov^tv — roira-oi A^xtoi tÇia-roifro Tptûéo-trf— 

X. T. A. Nec exacte procedit sententia. " iiXeto-Kuv ab «aSv, «.xÔLa-êxi 
(circumvagari) ductum esse vix dubites". Heyne. (473). ^ixfifxTTUi 
f^îjuctZri;' perderc cupientes, Apcrit hacc pars sensum similitudinis ; 
Sicuti muscae dapes rusticas avide insectantur, sic Achivi impetu 
feruntur concitato in Trojanos invictoque animi ardore. Hue confer 
inf. g', 570 &c. Menelao a Pallade immittitiu- musca; audacia, « n 

xtti l^yo^in; — \a-)(,ayâ.u, dxKiuv — x. r. A. ubi vid. Sch. br. (476 — 77). 
Toùî, pTO biîtvov^, ut SSepiuS : f^îrà ol [raïç vf/if-ioo-i oiix.o<rfcii) y.pu6)v— 
officio perfunctus imperatoris. (479). i^âro' non balteo, ut Lat. vulg. 
Pars est corporis ilia cum lumbis ac femoribus carnosis complectens, 
et quam zona ambi*:. Hoc He}Ti. a Lex. Apoll. t^eâm, « tti^i t>)» yxa-- 
n^x TOTToç. Cgetenim jocose citatur locus a Luc. de conscrib. hist. 
§ 8. ^^480). yi'ùri fiivi' " Priori similitudine virum ipsum depingit, 
consilio et virtute eximium ; posteriori, actionem solumniodo atque 
eminentiam praeeuntis exercitui ductoris". Clarke. Hoc optime effici- 
tur per similitudinem tauri, speciem majestatis rcgiœ pras se ferentis. 
(484). Hue conf. Aen. VIL 641. VI. 625. — Musas invocat, Mnemo- 
synes filias, ad auxilium ei ferendum in narratione aevi an tiquions. 
MusîB sunt historici setatis, ubi onmia versu complexa, nec ulla ex- 222 NOT^. [484— pj.93.] 

titit, quHP dicitur, oratio prosaica. Conf. Wood pag. 262. Wo)f. Pro- 
legom. passim. Caterum ordo totius oratioriis 484 — 93 complicatior 
est, et censet Heyne inLeqiolato; e.*àe vss. 4S8 — 89 — 90 — 91 — 92. 
Conf. Obss. Junctura optinia est, 484, i--iTi — iS", »<'rivsç — 485, 486 
in parenthesi; 493, sèp->i«v? «.v — 488, tAjiCvv, k. -t. x. — In v. 488, poni- 
t\ir fAvê*iTauxi in fut. pro fi.vê/)!rciiuDT> av. (491 — 92). t't f^.ii '0Xvf/,7rix^iç 

f^tna-xtccB-' — nisi mihi in mentem revocarint, ut ivcto Sch. br. l-reu- 

v»<ntciT. (493). et£z'>"'' <*^ — I" recensu faci. Poeta initium a Bœotis, 
forte quia ex Aulide classis evecta fuerat. Inde Pliocenses — 526. 
Locri — 535. Eubœense; — 545. Athenienses et Salaminii — 558. 
Argivi — 568. Mycennei — 580. Laced vmonii— 590. Pylii— 603. 
Arcades — 614. Élidenses — 624. Dulicliienses — 630. Cephallenes 

637. Aetoli— 644. Crêtes — 652. Rhodii— 670. Symii— -675- 

Coi et alii ex insulis vicinis — 680. Pergit ad Tliessaliam : ex hac 
memorantur MyrTnidonei? — 694. Phylacenses — 710. Pheran — 715. 
Methon^^i — 728. Oechalienses — 733. Ormenii — 737. Argissenses 
et GjTtonii — 747. Perrhœbi — ^755. IN^agnetes — 759. Copiae ita in- 
struct t versus Ilium procedunt. At Trojanis ante PHanii aedes con- 
cionem habentibus per Politen affertur nuntius de Achivoruni adven- 
tu ; statim armis illi captis, Hectore duce, egressi Acliivis occurrunt 

815. Inde fit brevis recensus Trojanonani et sociorum, una cum 

eorum ducibus ; primo loco Trojani ipsi — 818. Dardanii — 823. 
Troes ex Zelea — 827. ex Adrastea, Apa?so, Pityea et Tere.a — 834. 
exPercole, Practio, Sesto, Abydo et Arisbe — 839. Pelasgi Larissasi 

843. Thraces — 845. Cicones — 847. Paeones — 850. Paphlago- 

nes— 855. Halizones — 857. Mysi— 861. Pliryges ex Ascania — 
863. Maeones— 866. Cares - 875. Lycii —877. Recensui, (jui 
sequitur, copiarum, pauca prirmittenda sunt de antiquitate ejus, ratio- 
ne instituta, ordine, expressione, loconim designatione, finibus gco- 
graphicis, et fontibus unde haurienda sit illustratio critica. Mag- 
nopere se commendat hic notinaruni vestustarum fasciculus, unde 
Graeciae antique forma et constitutio quadantenus innotescunt, omnis- 
que fere cognitio nostra de corpore Hellenico derivatur, quod postea 
in tôt civitates diver^as sese extenderit. Est quoque in fabulosa 
Graecorum mythorum conipage, veterum factorum exactissima quae 
habetur nan-atio. Fieri ntq'iit quin cum animi aviditate quam maxi- 
ma huic recensui incumberint, rébus ob oculos positis, quas summo 
ingenii nitore ornavit poetica ars, qua* tôt gentes, stiqies et familias, 
temporibus remo'.is adco fidtliter enumerarit. Hinc sa-penumero 
litiuni diiudicatio ad Homeruni relata, et catalogus ipse a legum latore 
Megalopolittnsi pueris reipublicic su;e discendi caussa traditus. Etsi 
vero fidei multum sit bis'.oiic;i', neglexisse Homerum pnetœ officium, 
mihimet ipse persuadere nequeo. lîerum crestctriim ordines pntcipue 
complectitur narratio, attamcn in tradiiione omcinda, rebusque minu- 
tioribus pulcliritudine quadam vestiendis, ingenii vigorem eminuisse 
ac sese exercuissc constat. Hinc rcrum ornatus, et in locorum de- 
signatione quadam fortasse vix percipienda licentia. Et lioc rationi 
constntaneum ; literarum quippe usu tune temporis minus invalente, 
(Wolfe Proleg.^ et liistorica narratione intra limites minus ai'ctos con- 
stituta. Or(Unis, quem observât Poëta, caussae adfemntur variae. NOTîE. S2S 

Est verisimillimum se commodo suo consuluîsse, ordînenr, quo classis 
disposita erat, secutum. Hinc Aclaillis et Myrmidonum ultima fit 
mentio pro ipsorum collocatione in ordine generali (vid. B-', 225). Ea- 
dem est caussa fortasse cur cum Bœotis inceperit, nisi quod classe ab 
Aulide, Bœotiae portu, navigante, hinc occasionem arripuit illos ob 
oculos primum ponendi. Certe ob situm in centre classis, facillirae 
Iiinc ad caeteros facfa est transitio. In expressione summa quoque 
ars invenitur: Sennonis adaptatio, in locorum populorumque enume- 
ratione, et mirabile artificium in epithetis concinnandis, et jucundiori- 
bus quibusdam fabulis intertexendis, taediiim auferunt, quod recen- 
tioribus, quorum nosse vel legisse vix intersit, ex narratione tali pro- 
diret. Hinc invenitur oratio simplex ac simul perpolita, res optime 
depingens, varietate delectans, haud nimia quidem illa, sed naturae 
ingeniique proie. — Quod vero maximi moinenti est, in tinibus et de- 
signationibus geographicis reperitur. Meminisse debemus, in vicos, 
pagos, familias, hisce temporibus partiri Gracciam, qu^e a se invicem 
separataî, agros sparsim habitabant. Nu'qnam gra^diores illas civi- 
tates inveniraus, quas aevo recentiori condiderunt cultioris vitae aucto- 
res, illius tamen semina magnitudinis, qur postea per tôt tantasque 
terrarum orbis regiones ingiuebat. TloXui eorum nil nisi vici gran- 
diores fuerunt. Vis et rapiendi cupido, homines feros incultosque 
semper comitata?, necessitatem se continendi inti'a limites arctiores, 
viresque amicas colligendi pr^i-bebant : Hinc munimenta exstructa, 
et cuncta quîç injuriae arcendae vel inferend e fuerint utilia. In de- 
scriptione Homerica, magnitudinis Gr:ecae origines fortesque aperiun- 
tur. Caeteroquin, in finibus geographicis designandis, doctrinas et 
mentis poëtae illustratio solummodo expectanda est, quo partes narra- 
tionis luce nitescant clariori, animique intentiores reddantur, dura 
seriem atque ordinem rerum, qu« postea enarrantur, pertractat. 
Collegerat jamdudum Strabo gramraaticorum de hisce studia, et 
Stephanus Byzantius notitias plurimas confert. Inter recentiores 

Wood, Dalzel, Clarke &c. illustrationes quasdam praebent. In 

re Critica vero maxime eluxerunt veterum labores. Nil operis anti- 
qui, nil recentis, mentes eorum magis exercuit, magis cruciavit. 
•' Singulorum quoque grammaticorum operam sibi ea vindicavit, et 
fuere, qui carmen paucorum versuum spissis voluminibus illustrarent", 
ait Heyne, aevique antiquioris auctor bene Scholiastarum labores per 
similitudinern expressit, âç ix. ^xy^ûol^ T<yoî k^ôk/h tto^v/hitov i/Trodu^cca-- 
6cc( -^rzTrXov (SiXaTif^ïia-ûittiiioi Eustath. pag. 369. Sic Menogenes, qui de 
catalogo solo libres viginti très conscripserat, et Apollodorus, qui duo- 

decim. H;pc de recensu, antiquitate vcnerando, et imprimis adcu- 

ratae cognitioni poè'matis ipsius utili, praemittenda censui. Eum at- 
tentioribus commendo animis, quam unquam adhuc, vereor ut occur- 
rerit; prœceptoribus, quatenus illustrandi laborem minuit, plena eorum 
expositio qufe ad chorographiam spectant, rem haud parvi momenti 
ad facta intelligenda, ad locorum designationes saepe respicientia — 
discentibus etiam, quos sine fructu laboris aliquid suscepisse vel im- 
pendisse studia noluerim, ni spem adtulisset exquisitior rei tractatio. 
Haec ncm simt xKcceTrKmt vùU, sed ad elementa reconditiora socie- 
tatis Graecn?, et pnmordia politicx ejus constitutionis perdiscenda ad- 224 NOT^. [494 — 507.] 

prime faciunt. (49 1). Bûicjtuh ^Ir Leitus et Peneleus, quorum hic 
meminit, Helenae proci fuerunt, et jui-ejurando ad auxilium Atridis 
ferendura obstricti : Bœoto orti, ex Aeolidarum numéro, qui postea 
in unum corpus cum Pelasgis, priniis Bœotia3 incolis, redacti sunt. 
(496). 'Tç<>!»* Sic a conditore Hyrieo nuncupata ; haud longe a Ta- 
nagra distabat. Conf. Strab. IX. 587. ('t97). TrcxUy/ifiov r 'Et£»vov 
The hilly Eteonus. i^uviiv, icin^ol yàç t« kcUtu tov cçevç — Eust. Sic 
Sch. br. qui de etjnno dissent. Conf. in loc. (éQS). Ota-Tniot,)!- ad 
radiées montis Heliconis. Paus. Bœot. Grœa a quibusdam cum Tana- 
grcea confunditur, vel saltem non longe distare ; Pausan. IX. 20. Sec. 
Thucyd. 2. 23. antiqua fuit sedes Oropiorum, juxta quam exstructum 
fuit templum Amphiarai ; Conf. Plin. 4. 7. syçupj^oçav^vx^PiDo-irsv" Sita 
fuit Mycalessus in partibus Bœotia; interioribus. Strab. IX. Myca- 
lessus ample plein, Pope. " %oçè? pro loco in quo haberi possunt 
chori" — et exinde ortum epitheton sO^v^egoi/ censet Heyne, contra 
quod Ernestius habet de conjectura Hemsterhusii, viz. porii pro 
lipv^u^ty " ne abstinere a vocabulo sonantiori cogeretur Poeta", 
Licentia vix probanda, adeo ut priori magis adsentior. Pind. habet 
tv^v)(,<>^«v c-Tirû^Toti;, Ncm. X. 97. (499). "Agu' — urbs fliit in agro 
Tanagraeorum. Nomen inditum fuit a curru («ÇjMit) Amphiarai, 
terrae motu ibi absorpto. — Hilesion situm fuit in paludibus prope 
Eleonem et Hylam, Tanagi'am juxta. A paludibus (aA/i) vicinis ha; 
nomina accepermit. Strab. IX. — Erythrae, in confiniis Atticte prope 
Plataeam. Hinc nomen accipiebant Erythra; loniae. Meminit Thu- 
cyd. hb. III. {500). 'EMàv, x.ûf^» Txyxy^ticii. Strab. ibid. (501). 'Ox«- 
xiïiv. Ocalea sita inter Haliartum et Alalcoraenas. Mentio ejus fit 
una cum Amarto in Hymn. ad Apoll. 242. — iy ^lifi-vicv — hene situm; 
sic insulae vocantur ïu KrifÀyat, H. ad Apoll. 102. (502). Copae m 
parte septentrionali, prope lacum Copaida. Eutresis fuit pagus Thes- 
pianorum ; ibi templum Apollini Eutresio sacratum fuit. Tliisbe sita 
fuit sub radicibus Heliconis, haud longe a Thespiis. vùX'jre^yi^uvx., 
columbis abundantem. Sic ^scli. in Persis 307, fîc-ev t^v TnXuoê^ifA- 
^ùMct, de Salamine locutus. Vid. de omn. Strab. lib. IX. (503). No- 
tissimse sunt Coronea et Haliartus. In priore concilium habebatui' 
Pambœoticum. Juxta Cephissum, qua parte in lacuni Copaidu effluit, 
sita erat. Haliartus nomen accepit a conditore Haliarto, Thersandri 
filio : Copaidi lac. adjacebat prope Platœam et Coronasam ; 7r«»!5£v.9-', 
ex natura soli. (504). Platœai inter Citheronem et Thebas locatae. 
Hic Persse cladem a Grœcis acctperunt. — Glissas in agi"o Thebano 
fuit ; famte notus propter cultum vitium et prœlium Epigonorum con- 
tra Thebanos —Pausan. IX. 19. 2. (505). 'ï«-o^«/3«; — oppidum in agro 
qui Thebis adjacebat, exstructuîu a Thebanis qui e pugna cum Epi- 
gonis sospites evaserunt, et hinc adpellatum î/xà G^i'im. Strab. IX. 
(506). "Oyx,i\Tro)> £>■' lioàv' Interjnmxi ut in Edd. Heyn. Wolf. Ang. 
mid the sacred Onchestus, the Jciir grove (>/ Neptune. Conf. H;ymn. 
Apoll. Situs fuit Onchestus in agro Haliartico, templum ubi et lucus 
Neptuno sacrata ; Slrab. ub. sup. Pausan. IX, 26, unde a Pindaro 
*' Deus Onchestius" adpeliatur. Hic certamina curulia habita qu£e 
in hymn. cit. describuntur. (507)- Arne fuit prope Chaeroncam loca- 
ta : Deleta est una cum urbe vicina, Midea, inundante lacu Copaide. [507 — 527.] NOT^. 225 

Strab. lib. VIIl. Urbs ipsa œdificata est ab AeoUs qui a Thessalia mi- 
graverunt, post bellum Trojanum ; ager vero vicinus ita nuncupabatur. 
Errât Pausanias de situ hujusce urbis, IX, 40, eandem esse ac Chae- 
roneam existimans. (508). N^Watv ts l^aêiny Urbs fuit prope Anthe- 
donem. Varie legunt, via-creiv, iicruv, vvs-xv — hanc priPtulerim. Juxta 
Heliconem fuit, ejusque meniinit Stepli. Bj'zant. — Euripo adjacebat 
Anthedon, e regione Eubœae, et ît-^xtomo-x, littore extremo, Locri- 
dem versus. Strab. ut sup. Stat. Theb. VII. Fabulosa fuit ob Glau- 
cum, qui Deus marinus factus est; Athen. VII, '296. (511). 'As-xA*;- 
ôivx' prope Locridem sita, in confiniis Bœotiœ, et triginta fere stadia 
ab Orchomeno distabat. 'O^)(;,eu-vov (^iviiîton — l'heMinyemiOi-chomeniis. 
Bœotide ditissima fuit urbs, templumque habuit Gratiis sacratum. 
Divitiarum meminit Achilles, inf. /, 381. Par epith. y^ivinov distingui- 
tur ab Orchomeno Arcadiae, à^xV'^' ■^nx{jfAr,Mh ""^f- 605, et ita adpel- 
latur a Minya, Sisypbi filio, nepote Aeoli, qui ibi sedem fixit. Strab. 
IX. Pans. IX. 36, sq. Notandum est Orchonienum et Aspledoneni 
a reliqua Bœotia disjunctos, proprios habere duces ex gente Miny- 
arum. (512). 'A<rx.âxct.^oi x.xt 'lûx^ivo-,' Argonautae sec. Apollod. et 
procos intcr Helenre. Ascalaphi mentio fit a Deiphobo occisi, inf. /, 
518. (517). '^x'^îni y-xiETTirri^ofoi' Ex gente Aeolidarum fuerunt. Ordo 
stemmatis fuit, Aeokis, Sis^'phus, Ornytus, Phocus (a quo Phocenses 
nominati) Omytion, Naubolus, Iphitus. (519). Ky-xd^ia-e-cv. Cj'paris- 
sus, sec. Pausan. X, 36, idem est ac Anticyra ad sinum Corinthiacum. 

Nulla, post Homeri tempora, extitere vestigia Pi/fho antiquitus ad- 

pellati sunt Delphi. Strab. IX. Pausan. in Phocic. X. Sic inf. /, 405, 
■ss-vêûï ïvi TTir^rfic-a-r. (520). KçjWai" Sedes maritima ad sinum Corin- 
thi, qui hinc Crissaeus adpellatus ; prope Cirrham fuit sec. Strab. sed 
unam eandemque esse dicit Pausan. X. Daulis ad Cephissum sita, ad 
radiées Pamassi. Thraces ibi consederant. In Dauhde regnavit Te- 
reus in fabulosa compage notissimus. Vid. Paus. X, 4. Hygin. lab. 
45. Hinc luscinia adpellata, DauUns avis, Ovid. ep. XV. 154. Conf. 
Lemp. in Daul. Pauopeiis, ad Cephissum lac. et Orchomeniae vicina. 
Tityus vim Latomc inferens hic ab ApolHne interfectus est. Paus. ub. 
sup. (521). Anemoria v. Anemolia, a th. ùnf.ioq, a situ excelsiori scil. 
in confiniis Phocidis et Delphorimi erat ; Sti*ab. Hyampolis, in fini- 
bus Locridem versus, et ab Hyantibus, Bœotiae transfugis, condita ; 
Pausan. (522). Cephisus ortum ducit prope Lilaeam, pcr Phocidem 
fluit in Bœotiam, lacum versus Copaida. Conf. fragm. Hesiodeum in 
Eustath. 0? Tê A<AaK')i^êv 7rço;^£ê< y-aXhif^nov v^u^,&:c. Incolse nominati Pa- 
rapotamii et Epicephisii. Agri qui adjacebant pulchritudine et fertili- 
tate insignes ferebantur. Lilcea in finibus fuit, et prope fontem Ce- 
phissi; hinc verb. Itti Trjjyiï?. conf. Stat. Theb. VII. (525). cl yAv ^^My.îiuv. 
Schedius et Epistrophus scil. itrrxa-av, instruxenmt. (526). Beicorâiy 
ï ÏuttXdv Verte, Bceotos prope, ac versus sinistrum cornu, instructi 
sunt. W à^icrne^à, ad ordinem aciei, liaud navium respicit, qui ciiversi 
erant. Gaussas plenius adfert Heyne Obss. p. 308. Verosimilius 
videtur neutrum ab Homero in recensic ipso observari. (527). A.kçS» 
y — Distinctio Locrorum in Epicnemidios, Opmitios, et Ozolas Hc.ncro 
ignoratur. A situ geographico in v. 535, certimi est prières Ajaci 
ijubditos fuisse, qui postea fuerunt in Concilium Amphictyonicum ad- 

G G oot) x\OT.i:. [.528 — 547.] 

missi. Conf.Strab.VI.Melam, Pausan. Ach. et Phoc. (528—29—30). 
fiiîut, olrt ràc-ci -/i. Ho5 vss. supposititios esse censuit Aristarchus, et 
duos priores, Scli. et Eustath. Xec satis validas adtulisse rationes, 
cur retineantur, Clarkium Heynio videtur. Ordinem certe iiimpunt 
sententiac, nec modo pugnandi, m quo Ajax praesertim prœcelluisse 
fertiir, convenit, qux datur, amiatura. " Thorax lineus" sagittario- 
rum fuit. Clarkio adsentior judicanti rationes très a Sch. br. allatas 
admodiun esse futiles. Vid. in loc. et impriniis Heyn. Obss. (531). 
Vid. Steph. Byzant. in Kyvsî. Strab. IX. 616. Portus fuit Opuntiorum 
e regione Eubœa?. Opns Panopaeae in Phocide adjacebat, XV circiter 
stadia a mari. Laudes ejus cecinit Pind. 01. IX, 63 sqq. Ibi natus 
est Patroclus, inf. </, 326. (532). Bï<r!ra» rv A Strabone ut obsita ar- 
busculis describitur, unde /Sîî-s-a», salins, a grammaticis. Conf. 1. VIII. 
618. Thronium supra portum Cnemidis. ad sinum Maliacum fuit. 
Meminit Liv. 36. 20. Strab. IX. Altemm fuit, urbs Epiri, a Locris 
conditum, qui a Troja reduces fuere. (535). Designantur Locri Epicne- 
midii. Verba 7r;g»y /£§?? E^3«<!;î Poëtœ lonico conveniunt, vel in irisulis 
orientem versus degenti : Conf. Wood. comp. v. 626. (536). "A,5«?t£î' 
Origine fucrunt Thraces, et ex Abis. oppido Phocensi, nomen accepe- 
runt, unde in Eubœam transierant. Strab. X. 648. Insulam Eubceam 
tresgentes tenuemnt, Dryopes Pelasgici, Advenae Cadmi, et Hellènes, 
quorimi duplex fuit origo, lonicus et Aeolicus. Cum lonibus postea 
in unum corpus redacti sunt Abantes. Conf. Herod. 1. 14-6. (537). 
Urbes Eubœte. Chalcis ad mare sita, continenti proxima, et e regio- 
ne Aulidis in Bœotia, unde classis evecta est. Èretria, inter Chal- 
cidem et Gerestum ; Hisîicea postea Oreum v. Oreus dicta est ; In- 

sulae septentrionem versus maxime vergebat. Strab. X, Arc [Porro 

de métro v. 537, bene dissent Clarke. Plane constat vocalem corripi 
posse ante duas vel plures consonantes, praesertim inter Atticos, nec 
haberi rationem regûlae positionis, nisi vocalis ipsa sit longa. Hoc 
obtinet praecipue si a muta et liquida syllaba insequens inchoarit, 
vel si ore simul efferri possunt, adeo ut vocalis ipsa syllabae unius loco 
habeatur. Sic inter exempla a Clarke adducta, TÏ-xyov, X-kvovumi 
'H.^.t—xT^Luyoç, X'ï—xr^cv &c. Sic in voc. /î-r/osja», quse divisim îegi 
potest '1—^rrtxictv, ut inf. /, 382, «.'— v-T-îtt/W. Hanc, si fuerit, licen- 
tiam divisioni syllabarura recte adtribuit Dawes, pag. 73, Mise. Crit. 
et propterea ante mutam et liquidam usitatior est. Hinc minime 
necessariuni est vocem pro îrissijllaba, ut quibusdam placet, haberi, 
vel cum Bames légère iri'cuxv, eliso a- ob sonum rapidius emissuin ; 
vocabula sunt inter Romanos in qui bus illa se commendat ratio : Sic 
Virg. ariete crebro, Aen. II, 492. genua lobant, V, 432."|. (538). 
vÀTTv ;rTa>./sCçev ob situm excelsum scil. (542;. oV<t'£y x.cuouyTic.' Ob- 
servât Sch. br. hanc tonsuram Eubœis fuisse propriam. Caussae 
meminerunt Strab. X. Eustath. Inter Curetas et Abantas bello ex- 
orto. Illi, dum in acie certatum est, coniis Abantum prelicnsis, quas 
densiores nutriebant, multos trucidai'unt. (543). àçsxT^c-i ^sa/-;!-;* por- 
rectis hastis-fraxineis, i.e. cominus pugnabant cum hasta. Coni'. ^, 

307. HmC Strab. X, oi à E^/3î:<; w/xèct VTrii^ixv t.^oc j^u-^y,)! T>i» (TTce- 

2txr. (547 — s — 9). ^Kfiùv 'E^-^ê>ioi' Sexius fuit Athenarum rex Erec- 
theus, quartus Erichthonius, quem Attici scriptores maie cum altero [548—572.] NOT^. 227 

confundunt. In 548, t'in-i ^\ ^iidej^ot; m^ov^x, epitlieti habetur origo quo 
valde delectabantur Athenienses, viz. ctvTax,êûVig, ex agro ipw nati, 
indigence. Ex advenis (àAAoc5uA<»?) conflati, magna pars, incolfB 
Graeciae. In 549, Poëta ad divinos lionores respicit, quos ab 
Atheniensibus sortitus est Erectheus. Est a-vvvut? Minerve. Tem- 
pli eJLis in Acropoli, et sacrorum solennium meminerunt Herod. et 
Pausan. (550). ivêdh f4,iv Ixuo-jtcci. Haec de lionoribus ad Erec- 
theum delatis accipio, et fnv verto, illum ; sic Sch. br. reclamante 
Clarke. Ang. There ivith bidls and lamhs the children of the Athe- 
nians (;ffer propitiatory sacrifices to him at the completio)) nf each 
revolving year. Sic Hej'n. " quem pro heroe indigete in eede 
Athènes colunt Athenienses solenni festo annuo." Exponit vero 
Eustath. per testa Panatlienaeorum qufe ab Oqjlieo instituta erant et a 
Tlieseo instaurata. De quantitate 'tKa.ùq vid. siip. «, 583. Propo- 
nit Heyn. h. 1. lectionem Ixàutra-i., vel pronuntiari ixSvroa. (552). 
TiiTiZo. gen. a YliTioc, — ov, — «<9, — îio, secund. Aristarchum. Aliter 
Herodianiis qui a nom. Hmàx; deducit. Math. § 70. Menestheus 
fuit pronepos Erecthei ; cum pâtre Peteo ex Athenis, insidiante 
-/Egeo, ejectus erat : postea vero redux Theseum in regno excepiî. 
Pausan. I. 62. 272. (553). Locus classicus est de tactica Athenien- 
sium. Quanta fuit Nestoris peritia vidimus sup. 363 ; conf. inf. ^, 294. 
KOT/icîjirxt '/■^TToui, i. e. iTrTriiei^, agmcn équestre. {555). oUç i^i^iv, 
soins certabat de pnlma, viz. scientise militaris. (558). tV ''A.h^a.iui 
'is-Tcivro — Versus a Solone adlatus ad lites componendas inter Atheni- 
enses Megarensesque de insula Salamine, quem ipse inteqiolàsse fer- 
tiu". Megarenses legebant, AiW; S' ik 5ûtA«*t{'voî otygv nx^, ïx. n n«A/vmî, 
îji T Aîyîi^oùayjç, tha-af/ii n T^iTro^a»/ «. Vid. Strab. IX. Causa ceci- 
derunt. Quinctil. V, 11. (559). et ^"''Açya?. Opibus inter civitates 
Peloponnesi quondam praestabat ; hoc vero tempore, ob Mycenas reg- 
no Atrei additas, secundas partes tenuit. Imperio Diomedes poti- 
tus, quippe jîîgialei nepos. Oppidum cujus hic meminit Poëta, a 
rnaiù cii'citer XL stadia di^tabat. Tyrins, inter Argos et Epidaurum 
sita; epith. Tuyjoia-s-ct. adjungitur ob mœnia a Cyclopibus exstructa. 
Strab. VIII. Pausan. II. Asine, Hermione, Trœzen, ad sinum Her- 
miones {/2x9vv koXttov) ûtjz fuerunt. Paus. Corinth. Eiones, urbs 
maritima, qua,' Mycenfeis fuit pro navium statione; Th. y^im, lit us. 
Mases litori Argolico pertinebat. Epidaurus oppidum fuit cui insula 
parva adjacebat in parte interiore sinus Saronici : Strab. ubi sup. 
Insula iEginae partes adversas tenuit. (564 — 5 — 6). Diomedes, Sthe- 
nelus et Euryalus consanguinei fuerunt, quippe AdrcJsti, régis Argi- 
vorum, nepotes. De Talaidis v. Talaonidis, qui summas partes in 
Argolide tenuerant, Conf. Pind. Nem. IX, 32, sqq. Tulaus, pater 
Adrasti, ex Argonautis fuit. Apollod. I. 9. Forma palronymica 
TctXcuovi^xo oritur ex recto T«A««vv. Est pro rxXxi'èxo a rotXuo?. 
vid. Math. § 100. (570). Cleonce fuit urbs inter Argos et Corin- 
thum ; iv KrifAivu?, ob muros bene exstructos scil. meminerunt 
Strab. Pausan. Ornia ad fines Sicyonios jacebat. In temporibus 
Strab. déserta est. Arœthijrea sita fuit ad fontes Achaici Asopi, 
in agro Phliasio. Incolse haud paulo post in Piiliunte, urbe vicina, 
conscderunt. Paus. Corinth. (572). Sicyon, inclyta urbs, inter 228 NOT^. [072— 588.J 

Corinthum et Acliaiam. Situs amœnissimus perhibetur. -z^^ar lu&xir- 
iMvsv. Scditionc ab Oïclidis (auctore Amphiarao) contra Talaurtî 
excitata, Sicyoncm ex Argis fugit Adrastus, ubi in regno avum raa- 
tcrnum Polybuni excepit. liebus compositis postea iu Argis impe- 
ravit. (573 — -i — 5). Urbes quœ hic nieniorantur Achaiœ sunt, quae 
olim ^gialea adpellata ; Vid. Strab. VIII. Pausan. VII, 1, sqq. Hiuc 
Jones qui in Peloponneso remanserunt post reditum Heraclidarum 
fuerunt .^gialenses designati. Conf. Burges ad Dawes, p. 336. 
Hyperesia eadem fuit ac iîLgira, inter Pellenen et Helicen sita, e 
regione Parnassi. Gonoëssa v. Gonussa, sec. Sch. et Eust. erat Pel- 
lenes promontorium, supra Sicyoneni. Pellene ipsa a mari LX» 
fere stadia distabat, Sicyoni et Phcneo confinis. JEgiiim fuit ubi 
concilium Achceorum habitum est. Narrait Pausan. ub. sup. templum 
ibi exstructum Jovi Homogyrio, quo Grdecos ductores coëgerat 
Agamemnon antequam naves conscendissent. In litore posita 
est Hélice XL circiter stadia ab yEgis, quae bionnio ante pugnam 
Leuctra?, mari inundante, deleta est. (575). uiyixxôv r «»« ts-avtu. 
Poëta hic Straboni videtur omnes reliquas Achaiœ urbes designare ; 
vid. inf. /, .14'9 — 154. Pars lonicse migrationis in hisce regionibus 
consederat, et in unum postea corpus cum Pelasgis aî!gialensibus 
redacti fuerant : Agrum tenebant, donec, invadentibus Heraclitlisy 
cjecti sunt. Conf. H. Obss. p. 526. — (578). Iv S' ayrà? l^i/ff-<«T«. 
hièva-siTo, Sch. h ûcvroi'i l^va-aro, Heync. 'lù^oTrcc splendidum, " a vu, 
i. e. a-Tî^îu, privo, quia prœstringit oculos." Heyn. ex Porphyr. quue&t. 
(579). avdioMv, supcrbia elatus. y.v'êix.v, stiperbire. Conf, inter pîurim. 
inf. ^',509. Virg. iEn. XI. 725, X. 3, î. (581). x.oiXnv AxKÙctiu.o9x, 
y-nTÛia-a-uv, Ang. The exteiisive LaccdokmQn emboxi^cred in hills. Hic et 
urbs et ager qui adjacebat, une nomine designantiu*. x.otXAv, ob vallem 
quae inter Taygetum et Parthenium jacebat : sic Œdip. Colon. 378, 

x,o'iXi>v Açyoç. y-nrana-iToiv' f/,iye/,Xïiv Z7ccpci ri xîjTeç f^itÇov Traiv hvopui 

Zjâuv, Ut recte Sch. br. Reliqua quae congesssit ex Strab. VIII. ineptiœ 
sunt. Conf Od. y, 1, et Sch. br. ubi explicatur epitli. ko/a/jv diverse 
paullulum. Porro in partes quatuor divisa est pars i eloponnesi memo- 
ratain 581. 591. 603.615. viz. Laconiam, Messeniam, Arcadiam, Eli- 
dem. (582). Phare, vel. sec. Ernest. Wolf. Pharis, liaud longe ab 
Amyclis posita est ad sinum Messeniacuni. Sparta, urbs notissima ad 
flum. Eurotam. Messa, oppidum et portus supra promontorium Taena- 
i-um, quae in temp. Strabonis evanuerat. Quidam pro Messoie accipi- 
unt, partem cujus Laconiae vicinani sub ditione forsan Menelaus tene- 
bat. Brysea sub monte Taygeto sita est. Augeœ v. iEgia-, haud longe 
a Gythio positae, circiter triginta stadia. Atuyclce sub Taygeto 
.sitae viginti fere stadia a Sparta, mare versus. Helos supra Gythium 
jacebat intra sinum Laconicum. Oppidum a Dorensibus captum 
fuit, et, ciNabus in servitutem redactis, nomen postea (Helotes) servos 
omnes publicos designavit. Octylus prope Taenarum situs fuit. Conf. 
omn. in Paus. Lacon. Strab. ubi sup. (587.) ÙTrÛTi^h 'èi ^<k)^ii(ra-ovro. 
Ex hisce constat copias jMenelai a fraternis fuisse diversas, et ab 
Argivis, etsi Achaicae genti omnes perlinebant. ^-a^i^a-a-ovro, instructi 
sunt. (588). v,Ti TT^ù&vf^ino-i. sua animosa viHute ^fretus, quaminMe- 
nelao, tantum injui-iae passo, maximam fuisse abunde constat. De [591—608.] NOT.E. 229 

verbis ù^f4.yif/,!iTc'. n c-rovxy^di n, diversimode acceptis, vid. sup. 356. 
(591)0 Ntstoris memoratur ditio, Messenia. In usu Homerico a 
Pi/lo designantur et urbs et teiTa quae ciicumjacebat, Triphylia 
vocata, et q>.: postea Elidis pars erat. Très fuere !'yli, Elidis, 
Messenia^ 'Iriphyliae ; tertiam Nesloris extitisse Straboni videtur, 
secundam, Stephano et Pausania?. Hanc coi fusionem ex mutatis 
nominibus ortam verosimile est ; nam Messenia, sub tenipus belli 
Trojani, inter Agam. Menel. Nest. partita est, postea vero Triphy- 
liœ, partis Nestorex", amissum nomtn, urbesque ejus inter Mesgeniacas 
ac El/'d. nses relatae. Arène fuit urbs Triphylia prope osùurn Anigri. 
Strab. 9. Faus. 5. Thryon, ad flum. Alpheum, quod postea Thry- 
oessa vocatur. (592). ïù^nrov AÏttv. yE/^j/ 'H'bs niaritiaia fuit. 
At mira est sententia Pherecydis Athen. qui verterat, Eactitiin excel- 
swn quasi a,J:Tj fuerit epith. Poterat sane, at nomen postea fieri 
urbis in loco editiori constitutae. Rem attingit Sch. br. Cyparisseis 
in confiniis Triphyliœ sita fuit, ad sinum inde \ ocatum Cypariss;^-'uiîi. 
Paus. in INIesseniac. — l'roximafuit Amphigoiia, ut ntPfeleon, ab ad- 
venis Thessalis conditum. Helos, prope Alpheuui. Doriiun, lau- 
san. IV. (595). &du,vçiv t-av Q^viUix,. ïham^Tidis fabulam ha- 
bemus in Apollod. 3. Pausan. IV. 33. Tlirax fuit, filius l^hilam- 
monis et Argiopes, quam Orpheo nuptam fuisse conjectanc qui- 
dam. Cum musis certasse ferîur, ac pœnam, qualis hic memoratur, 
persolvisse. Antiquissimus est mythus, nec satis certo constat de 
Œchalia v. de Euryto qui hic adfirair. Eilrytus fuit Tiicssalus, 730 
inf. et Œchalia fuit urbs Fhessah ï.- ; certamen vero in Messenia 
constituitur, quod vix coiastat. Heyn. Obss. Sed poterat Tha- 
myris Thessaham visisse a Thracia iter faciens, et Miisis apud Do- 
rium, via confecta, occurrisse. Certum est Graecos a Thracibus ad- 
venis musicam et carmen accepisse ; Testes sunt Orpheus, Miisœus, 
EumolpuSy Sec. Vid. Dunbar. tract, de Vers. Hom. p. 5. Poito 
de urbe Messeniae, (Echaha, et heroe Euryto indigete scripsit 
Pausan. IV, 2. 27. (597). a-niiTù yàç* jjmfdeûatur enim se palmani 
laturum. A rad. a-rica, unde a-r'â, ttÎFu, a-nvù) &c. Conf. pricf. Harles. 
ad Dawes. § IV, V, de v interposito. utti^ Uv xùtxi — Ang. even 
though the Muses theinselves ivere to sing. Luebat vero, cantandi 
peritia, dono divino, (S-go-wêo-/*! koi^yi) amissa. (599). ^»eàv, cœcum. 
(600). lx.XiXci&ov, oblivisci-fecerunt ; And doom d him to oblivion qf 
fus art. Covvp. Sic Kocêi^a, sedeo, sedere-facio^ quœ vis in verbis 
Graec. usitata est. Vid. Zeun. ad Viger. pag. 148. (601). Tiçiivioi' 
Vid. sup. 336. (603). Memorantur Arcades sub Agapenore. Bella 
diuturna cladesque acceptte Arcadiam adeo vastaverant, ut hariun 
urbium vestigia ad tempora Strabonis vix pervenerunt. Cyllene, nions 
altissimus ad confinia Achai;e et Arcadine, cui adjacebat Pheneus. 
Hinc Mercurii epith. Cyllenius. Pheneus prope Pellenen et Stym- 
phalum posita est. Orchomenus, prope Pheneum et Mantinfeam. 
Uaa ex urbibus fuit quae Megalopolin, ab Epaminonda conditam, 
conficiebant. De epith. TraXvi^ytXov, vid. sup. 511. Rhipe, Stratie, 
Enispe, geographis ignotae. Tegea et Mantinea inclytœ erant ; illa 
inter Argos et Spartam posita est, h;ec Tegea?, Argiae et Orchomeno 
adjacebat. Stymphalus fuit Phlyasiae vicina, prope lacum et rivum 230 NOT^. [612 — 635. j 

ejusdem nominis. Parrhasia, Laconiae confinis, nomen a filio Lyca- 
onls accepit. (612). xùra; yù^ (r(pfi '%ù)Kif propter situm Mediterra- 
neum res maritimas Arcades non curabant, erant vero bellicosi ; Sic 
de Fhilopœmene Livius, " l^'rator Ach lorum sicut terrestrium certa- 
minum arte quemvis claronim imperatorum vel usu vel ingenio aequa- 
bat, ita rudis in re navali erat". 35. 26. Agameninoni classis prae- 
grandis fuit, tôt insulas et tantam oram maritimam ditione ejus com- 
plexa. Vid. sup. 109. (615 — 19). Epeorum copiae memorantur. 
Quatuor duces totidemque oppida sunt quse intra fines Elidis et Bu- 
prasii continentur, ut constat ex h. 1. inf. -4/', 630, Odyss. /, 275. 
Notandum est urbes Elidis nondum sub eodem imperio coaluisse ; 
Pylios quoque Triphyliacos supra vidimus sub ditione Xestoris. ILpei 
a stirpe 1 elasgica orti, postea Elei nuncupati, a ducibus diversis. 
Vid. Paus V. Illis jampridem res maie cesserant ob clades a Her- 
cule et Pyliis acceptas. Conf. inf. a', 670 &c. 6S8 &c. Bitprasium 
fuit regio inter pagos diversos partita ; fuit oppidum et flum. ejusdem 
nominis prope Elida. Steph. Byzant. Elis quoque agri tractus fuit, 
Buprasium ipsum, ut Straboni videtui", complexus ; >) y^as^* y-u^rioû-/ c^kiï- 
re — VIII. -tbD. (616). Ordo sententiae est : o< jWev Bov^rçasViav — (Itt/) 
fia-oy) — ip' otrov 'Tçfcivn — k^yu Ivt'o?, k. t. X. Ang. fVho inhabitcd as 
far as the tract extended rvliich Hyrmine S)-c. comprehend. Hi/rmine, 
cujus nulla in tempore Strabonis vestigia exstiterunt, a filia Epei ad- 
pellata est. Myrsinus v. Myrtunthnn ad mare jacebat. Strab. ut 
sup. Petra Olenia in confiniis Achaige et Elidis jacebat prope ostiuni 
Piri fluv. AUsiinn in agro Pisaeo fuit, inter Elidem et Olympia. 
Strab. VIII. conf. inf. a', 755 — 6. (620). Duces Epei, Amphima- 
chus, Thalpius, Diores, Pol}'xenus. Hercules, ut notum est, Augeam 
debellaverat, atque imperium tradiderat filio ejus Phyleo. Frater ejus, 
Agasthenes, iUum excepit, cujus filius liic memoratur Polyxenus. 
Cteatus et Eurjtus, quorum meminit, auxilio Augeae lato, ab Her- 
cule occisi : partem Elidis una cum Diore eorum filii sortiti sunt. 
AmarjTiceus, pater Dioris, opem quoque contra Herculem tulerat. 
(621). Patronymicum ÙKro^imoi respicit et ad Kncirov et 'E.v^iirov, 
ambo enim Actore nati. Proponit He}iie àKro^it.ivuv. possit quoque 
defendi «xToç/wvê in apposito cum vïi;, et verti, tiepotes Actoris ; illud 
vero proctulerim. (625). ''Ey^ivetuv 3-' liBÛav Echinades insulae ad oram 
Elidis sitae sunt ante ostium Aclieloi. Plures earum continenti amnis 
alluvies adjunxit; Wood pag. 8 — Phyleus Augeae iratus ob Herculem 
injuria adfectum, Echinadas cum quibusdam Epeis occupavit ac Me- 
geti imperium reliquit. ApoUod. 2. (626). Ang. procedit sententia — 
Thoae who camefrom Didichiiim and the sacred ides ofthe Echinades^ 
•which are sitiiated heyond the sea tvhich lies opposite to Elis. Sic 
Dac. Locus classicus pro origine lonica Homeri, sec. Wood ubi sup. 
et ob verba m^vtv «A05, ut sup. 535. At conf. Heyne Obss. h. 1. »i 
yuiova-i, quce sitce sunt. Sic Soj)h. Ajax, 602. a-ii fAiv ttov vaîuç kxi- 
vXctyKTO', — (631). Cephallenes qui hic memorantur oram quoque mari- 
timam Acariiani c tenuerant. Nerittis fuit nions Ithacensis ; Odyss. 
1,22. Insula est, Aen. 3. 271. Crocylea et Jegilips in Ithaca 
quoque erant. (635). «Trwçe»* vel terrain continentem, vel Epintm. 
Si haec intelligitur, de ora solummodo raaritima loquitur poè'ta, viz. 1635—666.'] NOT/n. ^31 

Acamania et Leucade, quae e regione Echinadarum sita est. ùvuTrî- 
^ec(cc, objacentia, i.e. tradus insulis objectas. (637). fAi>^ro7rci^y,ot, red- 
proixed. ^tt/Aro; — vT^'Aoi pavc-io)^/,?. Sch. Od. /, 125. Hinc inter cacteras 
Ulyssis naves erant conspicuae, et locus in centro classis extitit quo citis- 
sime convenhe poterant ad consilia agitanda principes. Conf. inf. a', 
805, sqq. (638). Aetolis imperat Thoas. Fuit Andrsemonis et Gorges 
filius, CEnei nepos, sec. Apollod. Aetoliam primo Curetés coluere, 
sed, pulsi ab Epeis, in Acamania demum consederant. Strab. X. 
memorat poiTo Eustath. lite inter Aetolos et Aeolas orta de urbe 
Calydone, cessisse eam Aeîolis " quia Honierus hoc in loco mentio- 
nem ejus fecerat in Aetolorum catalogo". Clarke. Conf. sup. 558. 
Hi Aetoli stirpe Aeolica fuerunt. Urbes eorum — Pleuron, a Cure- 
tibus primo condita, prope Chalcidem, versus oram niaritimam jace- 
bat. Calydon, ad flum. Evenum sita est. Conf. inf. /, 526 sq. Ole- 
nus supra Calydonera fuit, prope Evenum flum. occidentem versus. 
Pylene haud longe a Pleurone distabat ; Chalcis, urbs maritima, ad 
latus occidentale Eveni. Vid. omn. in Strab. 1. X. (642). ovâ' ug ïr 
c(.Wo% hr De Oeneo vid. Hygin. fab. 129. Apollod. 1. 8. inf. ï, 526 
&c. de Meleagro quoque. Œneus fuit Portliaonis filius, ex stirpe 
Aetoli. Ex illo nati Meleager et Tydeus, quorum hic in bello The- 
bano, ille, insidiante matre Althasa, periit. Decessit Œneus, senio 
et aegritudine confectus. (64'3). rf (i.e. toutw, Thoanti) iTrirîTxXrù 
ot,txira{y.i'i {xarà) TTsivra, verte, huic igitur summa reriim e7-at commissa. 
(646). Cretensibus imperant Idomeneus et Meriones. Gnossus in 
loco campestri, inter Lyctum et Gortynam situs est, a Lycto circiter 
CXX stadia. Strab. X. Gortyn fuit olim florentissima ; distabat a mari 
Lybico circiter XC stadia, et Lyctus circiter LXXX. A Mileto, qui 
hic memoratur, urbs A.siae notissima orta est, colonis ibi a Saq^edone 
deductis. Strab. XIV. Lycastus et Miletus fuerant ante terap. Strab. 
deleti, eorum agro a Lyctiis et Gnossiis occupato. Epith. àgyivUwai, 
datur, ob cautes niveas scil. utVirgUianum, jiiveam Paron. De Phœsto 
vid. Odyss. y', 296. (651). UvaxI^ àv^^înpovTr,- Elidenda « quod 
Aeolicis usitatum (Conf. Sapph. in Heyne) adeo ut distinguatur, hvx- 
M'i) 'v^guipôvTri. Probant Emesti, Bames. Durior Clarkii ratio, l> — vx 
— Xt — a>, quadrisyllaba facta coalescentibus v et «. (653). Tlepolemus, 
Rhodiorum dux, filius fuit Herculis et Astyochi^e. Rhodum variae 
tenuerunt gentes : indigenae fuerunt Heliades et Telchines. Aeoles 
et Achaei sub Tlepolemo ; Dorienses post mortem Codri Atheniensis. 

{655). ^tà Tgiy^a. Ka-fin^ivrig' sic Heyn. Wolf. vulg. diûr^t^x. r^t'^et ab 
TgtX,oi, neut. pliu'. et ordo, ^ictx6TUTiôiy-î^ {kuW'.) rg'x^., trifariam in- 
structi. (656). Conf. Strab. XIV. (659). Ephyra, quge liic memo- 
ratur, fuit urbs The?proti;c in Epiro cujus rcx Phylas a Hercule occi- 
sus est ob sacrilegium ad Delphos. ApoU. II, 7. altéra in Elide 
fuit: Strab. VIII. 491. (661). Ta-i/toAs,**»? 2', iTCBi oZv rçdipr, — xvt/x» 
KUT-KTa — Ang. Had no sooner grorvn ujj — than he shiv Licymnius. 
Tços'^ji a verb. r^d^r^ui, adolesco. Reus caedis fugit Tlepolemus, et 
Rhodum occupât. Rem narrât Pind. 01. 7- 49 &c. (666). v/s'e?, 
vlcavoi T6 — Heraclidae hic primo memorantur. ù.'kiImtu.v, minaci ser- 
mone usi, Tlepolemo fi-audem struunt. /3/»ç tîçasxAns/ïîç* ofthc mighty 
Hercules. Fomiula loquendi usitatissima est quum de personis exi- 232 NOTJE. [666— G84.] 

niiœ dignitatis senno fit. Amant valde Tragici : Sic Aesch. Sept. 
571, 573, 579. Conf. Eurip. Hecub. 297, et not. Porsoni. Occurrit 
sim. inf. 851. y', 105. Modo non absimili usurpatur ^ttive?, Odyss. 
B-', 2. <?, TT, 476. Usus ad Roinanos transierat ; Sic Virg. Aen. IV. 
132, Oclora canttm vis. Phaud. I. Fab. 13. (667). ï^iv a forma i'I» ; 
conf. Odyss. y, 1. Erat quoque ïx.a>, ut (jW*, 'n^&>. inficete a quibus- 
dam ponitur Bœotice pro Ïkiv. (668). rçix,ê» ^i* vertitur, " trifariara 
autem dixtindi, habitant tributim". Sic sup. ^là. Tg^iy,* >40ff-^-,i^jvTej, 
secundum y.û^a.i; v. y.a.Toiy.ioi.ç, tractus, in quos Rhodus, nondimi ur- 
bibus distincta, divisa erat. Hinc Lindus, Jalyssus et Camirus regio- 
nes fuere quas advenarum <pv>^cti tenebant. (670). kxî c-cf ;► B-ifr^ia-tc-j 

Ang. and poured upon tliem abundant iveaïth &c. Hune locum 

Pindaro ante oculos versatum fuisse constat in 01. 7, 62. 91. 'îvêx 
vcrl /3g£vê9"£âiv /SacriAei/j « uiyctç ^pvo-xÎ!; vi'Pa.oîa-tri îroAiv.et, ^xvêà'j cèyxyàt 

-n<pi>.oi.i, TroXvM v<ri ;^çv£r6v. Adnotat Eustath. Rhodios Minervae e Jovis 
cerebro natae primos ormiium sacra fecisse, unde Claudianus, " Aura- 
tos Rhodiis imbres, nascente Minerva, induxisse Jovem perhibent". 
Benedid. in loc. cit. Sermo poëticus est unde constat Rhodios jam- 
dudum res maritimas aggressos atque opibus abundasse. b-ir7ri<rtov, ut 
B^Htv, îi^ov, immensiim; vel forte, divinitKS ivunissiim, ob mythum scil. 
(671). Syme inter Rhodura et Dorida jacebat. (676). Inter Sporadas 
hse insulae recensenlur, quae inter Rhodum et Cretam sitae sunt men- 
diera Asiae versus. Ductores erant HeraclidcE, 679. Celebratur Cos 
ob statuam Veneris, Aesculapii teniplum, et medicum Hippocratem. 
(681). Recensentur copiie Achillis. Regionis hujusce primi incolae 
fiierunt Pelasgi, hinc "Açyoj 7rO.cic-y1x.cv dicitur, ne cum ditione Aga- 
memnonis confundatur quœ ù-/,ix.iiK^o)i adpellata, et pai'tem majorem 
Peloponnesi complexa est. De hoc Thessalarum copiarum recensu 
observât Strabo, IX. regionem ab Homero dividi in decem imperia, 
quorum novem hic meraorantur, et dechmnn in /, 480, viz. Dolopes 
sub Phœnice. Ditio Achillea a Trachine prope Oetam ad flum. Eni- 
peum prolata est, et fines habuit orientera versus flum. Peneura atque 
Euraeli, Protesilai et Philoctetis imperia. Sperchium flum. complexa 
est sec Strab. p. 661. — A/os, urbs Phthiotidis prope Ambrj'ssura, ab 
Atharaante, Aeoli filio, condita. Alope quoque Phthiotidis erat, quas 
noraen et ortum duxit ex oppido in Locride Epicnemidiorum. Strab. 
IX. Trachin ad sinum Maliacum, prope Thermopylas locata, unde 
haud longe distabant Trachini-*, quo se recepit Hercules post Euno- 
mum occisura. (683). Helladem et Phthiara distinctas fuisse regio- 
nes in ditione Acliillea constat, at de limitibus et situ non item. 
Dicebant Pharsalici liaud procul ab coruni urbe fuisse. Verisimilius 
est Phthiara inter Helladem et Aluni positara ; at noraen quoque 
Phthiorura sortiti qui Protesilao et Philocteti parebant. Conf. »', 686 
— 93 — 99, una cum &', 704, 727. Tractus fuere v. x.xrùi>.mh ut sup. 
668. (684). fcv^fti^oviç h y.etXiZvTc — Mynnidones ita adpellantur a 
M)Tmidone, Actoris filio. Peleuni ab Aegina ad Eurytionem pro- 
fectura secuti. Ex slirpe ApoUcg fuerunt et Hellènes etiani nuncu- 
pati ab Hellène qui in Ihthiotide olim rcgnaverat. Noraen hocce ad 
partera tancuinmodo Tiessalia; primo respexisse vidctiu- (Apollod. 
Strab.) sed postea se latius extendisse, ob admistionem geutiimi Pe- [684—711.] NOT^. 233 

lasgicarum et concilium Arapîiictyonicum. Paulatim hinc nomen 
amissum atque illa gentium consociatarum adsciverunt Hellènes. Re- 
tinueiiint vero Gneci, quod hie niemoratur, nomen ■Ko'A'KMn; — et 
magno cum studio, quippe antiquitatem innuens. Poëta quoque hic 
Achœorum meminit qui Hellada et Phthiam tenebant ; conf. inf. /, 
395. Mortuo Hellène, filius ejus Xuthus, a fratribus expulsus, ad 
Erectheum Atheniensem se recepit, ubi filiam ejus nupsit, habuitque 
natos Acligeum lonemque. Prior ad Thessaliam postea, a Pelopon- 
neso, reversus, et imperium ibi quoque fundavit, unde gens Acheea 
latissime diffusa: GriEcia adj^ellata \Ky^uH<;, ut sup. «, 254. Graeci 
T!ro(,^ia,-j(^aioi, Ut TTu.n'h'Kvi';- De Ach;tis Phthioticlis meniorat quoque Liv. 
33, 32, qui a Romanis, victo Philippe, vindicati fuerunt in libertatem. 
A stirpe Achœa oriundi, Argivi — 559. Mycenaei — 569. Lacedas- 
monii — 5S1. Phthii— C83. 695. 716. Ab Aeolica, Bœoti — 494-. 
Phocenses — 517. Locrenses — 527- Pylii — 591. Elei — 615. Duli- 
chienses — 625. Ithacenses — 632. Eubœenses — 536. Arcades — 
603. Rhodii — 654-, erant partim Acbsei, partim Aeolici. A Dorica 
Cretenses orti — 645. Ab lonica, Athenienses, duce Menestheo — 
54'6. Hae stirpes fuere célèbres antiquae Graeciœ, a Xutho et fratri- 
bus ejus onund:e. Conf. doctiss. Heyne, Obss. h. 1. (686). àxx' oiy 
où — Ifimcvrt' vcucm hi non helli horrisoni recordati, i.e. pugnis non 
intererant. Sic phi'as. «)'»V«î-('s B-ev^t^o-, «Ax??, pass. (689). Sita est 
L>Tnessus haud procul a Thebe in agi-o Adramj-tteo, d, 366. Cilices 
tenuerunt sub Myne. (692). ly^iTiy^a^ovç' a y.cï^x, sos, fatum ; q. d. 
quorum sors in armis est, belUcosos. conf, inf. ï, 242, in voc. U^ic^n. 
(695). Protesilai copiœ. Phylace ad oram Phtbiotidis jacebat, sinum 
versus Maliacuni. Pyrrhasus, ultra M. Othr}-n. Iton quoque ultra 
Othrjn, sed situ interiore. Antron, ad mare, Eubœam versus. 
Pteleon ad fines Phthiotidis sita et flum. Spercliium, Bœotiani spec- 
tabat. Cunctœ ad partes orientales Othryos m. Conf. Strab. YKI. IX. 
Liv. 33. (696 ) . 5>i,4«/iTçoç tî^sk);. Ang. And Pyj-rhasus, the consccrated 
ground of Ceres. ^liu^rço? ccXtoi; xxt ii^ôv — Strab. IX, 631 . ut sup. 506. 
Erant quoque rmiy/i, quibus ob facta pr.xclara irisigniter donati heroes. 
conf. inf. ^', 194. /, 574. (697). Xi^i^oi/rJ, herbosam. (699). ïy^ 
kÛtu,, pro y.xrîiyj. (700). c',t<.!ptè^v<phq, ambas-geuas-lacerata ; aenam- 
nis confecta scil. viro occiso. vid. a', 393. De Laodaniia narratio 
notissima est. Conf. Hygin. fab. 103 — 4. (701). ôouci KtcirtX-Jiç' 
domus vidna, i.e. uno ex dominis privata, locutio inter Romanos usi- 
tata. Défendit Emesti a Hemsterii. Scli. Etymol. At Apollon. 
inMioi; cIko^ à yivi<riv T-y.vav vTodi^duîvoi. hinc sem/-pcrfccta, quia, an- 
tequam liberos procreasset, decessit dominus. Potior sententia Hey- 
nio videtur domum ipsam respici ; consueverunt enim mariti œdes ex- 
struere, et domus Protesilai nondum erat perfecta. liane expos, innuit 
Schol. br. et certe simplicior est. — Ibid. ^ccp'èxvoç «v))ç, Hector, sec. 
Quint. Smyrn. Hj'gin. ubi sup. Alii Evf.'horhum, jUneam. satis incerte. 
(703). Tiràùiov yî f^ïv è:^y,oy fomia anliquior, pro y-uÎ7riç Troêiovr^, ctsi 
desiderantes &.c. Sic iterum 709. Ang. Nor uiere the forces destitutc 
oj a leader, though they 7-egretted the loss ofthe valiant Pr<;tesilaus, 
(704). Aeolidje fuerunt Protesilaus et Podarcts ; filii eiant Ipliicli qui 
ipse Aeoli pronepos fuit. Vid. Apollod. I. 9. (711). Phcrœ, civitas 

H H 234 NOT^. [711 — 748.] 

prope fines Magnesiae et Pelasgiotidis, monti Pelio adj-acebat. Bœbe 
vicina fuit, unde lacus Bacbeis. laolcos s. Inicos, urbs maritima apud 
sinum Pagasaeum. Jason, diix Argonautarum, ibi natus est, cujus im- 
perium Pelias, poslca morte absuniptus, occnpaverat. Vid. Ltmp. in 
nom, Pelias. ApoU. I. 9. (716). Copiée Pl.iioctcîis. qu-'e Plithii que- 
que adpellati. sup. 683 not. Methone fuit oppidum Magnesia-, ad 
oram maritimam. Melibcea prope Methonem sita est, propter pur- 
puram celebris. Aen. V. 2.51. Ohjzon, Baben prope et lolcon. 
Strab. IX. "'(721). xs<V«* vulnus acceperat, a seipente morsus. Ab 
Achivis Lemnum transvectus erat, ibique Phimacho, ut curaretur, 
commissus. (724). ivè' 'cyi kut àyj-uv' mœrens, dolore confectus. Sic 

Soph. v«!7ê7,4t£» jiiiî-e» ày^txv, àxiiii o îTi Trcf.vrt tS ^puxç tc-Tecftîtai Phi- 

loct. 173 — 5. Tccx,"' ^i — Oraculo moiiente, Gra^ci brevi erant Pliiioc- 
tetem accituri. Vid. I^emp. a Dict. Cretens. Soph. (726). Sup. 703. 
(727). Medon erat frater nothus Ajacis, Oïlei f.l. Menioratur inf. 
/, 695. ô, 333. (729). Ditio Macbaonis et Podalirii. Versus partem 
interiorem Thessaliae jacebat. Tricca prope Pindum locata, a sinis- 
tris Penei fium. Jthome Tricca.' adjacebat. K>.ù.fAsc:'.îi, loci in campo 
editiores, (]aûi\\^ frangitiir quasi planities — x.xtk.kXuu,w,. Hinc «>«- 
fActy-ûKra-civ, the hUly Ithomc. yiuXoipcvç 'î^ovTxv. S. br. Eustath. (730). 
Vid. sup 596. Conjectat Heyne eundem Eurjtum bis memorari ; 
qiiod teneo, nisi forsan alteruter horum a seriore manu fuerit illatus. 
Judicet lector erud. (731). âTx.>.r,7rtûv }ùa Trxïci' l^eimltima in priore 
producitur, nec possunt vel ictus vcl accentus huic mederi. vid. sup. 
ci, 51. 205. Herm. de met. p. 81. Proponebat Bentl. à.<n',>.r,7rtù(pi, 
genit. antiquum, ut x', 347, «-rflarû?»*. Rectius àa-AMT^toYi. HejTie, 
«(r«))X7r»a^;«, i.e. JiUos duos Aesculapïi. (734). " Redit ad plagam lit- 
toralem et quidem ad partem Magiiesi f ad sinum Pelasgicum sitam : 
unde copiae ducta; erant sub Eunt^ylo." Heyne. Ormeniinn sub 
Pelio jacebat ad sinum Pagasseum. Magnesiae fuit. Fons Hyperens 
fliit in medio Pherarum. Asterimn, prope Pheras et montem Tita- 
num. Strab. IX. (736^ Eurj-pylus ex Aeolidis fuit et Fhaenicis 
consanguineus. Hic ad Peleum fugerat (inf. /, 447 &:c.) et imperium 
Eurj-pylo cessit. ^738). " Progreditur enarratio copiarum versus 
septentrionem, ad loca ad littus et circa Peneum sita." Heyn. Ar- 
gissa ad Peneum sita. Gyrtone quoque ad Peneum fuit, urbs Per- 
rhaeborum ; incolae quoque J^iilegyœ dicti a pâtre Ixionis. Oiihe 
fuit arx Plialanae, ad Peneum, prope Tempe sita. Elone et Oloosson 
sub Oljnnpo, prope flum. Titaresium jacebant. (740). Polypœtes, 
quasi Tro^vTroivirm, a pœna Centauronim scil. Pirithous, Lapitharum 
dux, Centauros, qui regionem Thessali* montanam coluerunt, occi- 
dentem versus pepulerat. Rem attingit poëta sup. «', 262 sq. (743). 
çH^x;. Centauros. Sic sup. et, 268. Designantur Xtt-^vvmiT»;, hi-spidos. 
incomptos, feri quippe et cultu asperi. Gravis caedes eorum a Prrithoo 
facta, et nomen prope deletum. De construct. xAvto? 'irr^re^ajets**, 
quae in Atticis sœpius occurrit, xàd. Eurip. Hec. 300. Herodot. 8. 23. 
Isoc. éd. Steph. p. 218. (744). Aethices partem occidentalem Thes- 
saliae habitabant. Ad hos se recepcrunt Centauri. (745). De Ca'neo, 
Corono, Leonteo, vid. ApoU. Diodor. (748). Guneum secuti Mma- 
nes et Perrhœbi. Hi ex Pelasgis orti qui a Lapithis ejecti sunt, et [748 — 780.] NOT.E. 235 

sedes varias postea occuparunt, partim ad Illyricos, partim ad monteâ 
Athainanum se recipientes. Peirha-bi, quorum hic mentio fit, plagam 
septentrional em Tliessalite, juxta Titaresium flum. habitabant. Hac 
regione Cuphus erat locatus. Reniotior erat Dodona, inter montes, 
septentrionem versus, posita. (751 ). Flum. Titaresius, qui etEurotas 
dicitur, Strab. IX. in monte Titaro oritur, prope Olympum. If^i^Thr 
" Homevus...Titare3ium..,non ad aquarum salubritaten-, sedadamae- 
nitatem loci respiciens, dicit /^jçtov". Clarke. Recte ; qua^ de anti- 
phrasi dissent Daceria, argutiae sunt. 'i^y Wifiovrc, arva colebant. Sic 

Od. ^, 259, £gy' àvêpaiTrav. (753). ovi oyî Trnviiôî ç-vuf/A'T-yircit. 2^or 

does it incorporate it.elfwith the silver-tvinding Peneus, Ratio pro- 
babilior est aquam Titaresii crassam fuisse et bituminosam, adeoque 
laticibus Penei admi.^tam. qui vakle limpidi erant, supçrnatare. Conf. 
Plin. IV. 8. Luc. VI. 375. Sic Dacer. (755). <rrvyoi — à,T!ro^â>%, jura- 
menti enim gravis, Stygis aquce, est rivus; Ang. a branck, an offset 
J'rom the Sti/x. Conceptus est poëticus rivum ab inferis originem du- 
cere qui per terram transit crebris rnotibus concussam et campos fere 
îgnitos. Amnis ipsa Heynio videtur " e terr« voragine prorupisse". 
Obss. (756). Magnetes plagam borealem Thessalife^tenebant, qui 
€rant a Pelasgis oriundi et postea in unum corpus cum Aeoliis re- 
dacti. Magnesia, Asiœ regio, hinc incolas nomenque accepit. Nulla 
hic urbium est mentio, tractus enim vicos solummodo continebat. 
(763.) Palmam fcrunt equi Eumeli. Hic fuit Admeti filius et ex 
ortu .'Eolico. Vid. inf. ^', 288 sqq. ubi se offert certamini curuli. 
(765). ûrçip/«5, olîTinq, Ang. matched in color and in years, by 
tneasurement equal in stature, o in or^iy^xi pars est voc. é/^ov, quae 
cum oïoç, ô^aç, of^oioç, a rad. oo? provenit. Censet Dawes primo 
scriptam fuisse oFeTS*?. Lectio certe iîTix? priori cr^i^xç melius con- 
venit. Mise. crit. p. 14'4' — TTxipvXn, à rix.rov:x.oi J<a/3^Ti)?, Sch. br. 
amussis, norma. (766). rùç h Tru^i'yi' quum pecudes Admeti pasceret 
juxta Amp]ii-}'sum, tlum. l'htniotidis. Pieria l'egio Thessalise. (767). 
<p6,3«i'".\g>i«ç (poçêevTis;. belU ierrorem injerentes. (774). "èiTtcoia-t rÉg- 

TTovTfl Se discis et kastiUbus delectabant, jaculantes, arcubusqut : 

Inter ludos militares versati milites. Mos idem hodie obtinet cum 
parvis hastilibus ligneis, qu« mira celeritate torquent equitantes. 
Vid. Stewart, Antiq. Athen. (776). (ÀXivov " haud sine ratione, sed 
ne inter otiandum equorum pedes sint maie afFect^e, cujus optimum 
remcdium est apium." Plut, sympos. citante Chrke. (jll). açf^ccrx 
xiwKXTf.'/cvei. cunus velati, " ne pulvere et fumo deformentur." 
Heyn. (77*? — 79) o/, ductores. Bene hic observât Dacer. " une 
bienséance q'Ji me channe id, c'est la différence que le Poète met 
entre les soldats d'Aciiille et leurs capitaines. Les Soldats se diver- 
tissent, et les capitaines, plus touchés de la gloire, se promènent 
dans le camp tout tristes et inconsolables de ce que leur général ne 
les mené plus au combat." (780). ai S' èi^' tcra'j, âiru n — Ang. 
Thereupon (insîructls copiisscil.) they advanced, as thcugh the entirç 
plain tueie consuming with Jire ; tali specie oblata. v'-koito, ad lit. 
depascereiur. In hisce versibis magnifica est descriptio progi-edien- 
tium copiarum. " Ignis siiuilitudine simul annorum splendor ipili- 
tumque ingruentium terror, vis et rapiditas, pulchen-ime ob oculos po- 235 NOTJE. [782 — 809.] 

nltui'." Clarke. (782 — 83). on — îfidc-(ry\. Ang. ivhen he lashes the 
ground about Typhœus in Arma, &c. ^lythus de Typhœo, terrae 
filio, nan-atur in Hes. Theogon. 820 sq. Conceptibus œtatis lu- 
dioris de niontibus ignitis, &c. haec bene congi'uunt. Sic de gigan- 
tibus fabulx' ; de Encelado quoque, ^tnam commovente, ^n. 3. 
578, &c. De Arimis vero, quinam fuerit situsj miiitum dubitant 
scriptores. A divcrsis locatur in l'hrj'gia, S}Tia, Mysia, Cilicia, 
Syi'ia, pro aspectu regionis fortasse mytho conveniente. Certe 
Syri Aramœi adpellati, et conjectatur a ^\ ood (p. 43). mytlium origi- 
nem duxisse a pœna GomoiThaoriim in sac. script. Sed Hyda erat 
ui'bs Lydiae v, 385, et mutatio quam Wood inducit metrum peri- 
mit ; conf. loc. cum Strab. XIII. 898. Legit M. S. Venet. ihnçiuon;, et 
convenit Virgilianum, Inarime, ]£,n. IX, 715, ubi mons ignivomus 
fuit, et nominum similitude facilem errorem praebebat. Vid. Heyn. 

Exe. ad ^n. 9, 716. (785). ^iîTrçy.a-a-av [x.îXivêov ^là) TTi^ioto, Ellip- 
«is usitata. (788 — 89' âyo^àç ùyî^îvov — concionem huhebunt, congre- 
gati sunt. àyopâ significat et concionem et conveniendi loc.um, et rem 
de qua agitur. Apoll. et hinc verba accipi possunt, consilia agita- 
bant. Commoventur Trojani, fama de mutato Achivorum consUio 
perlata, nec non animos sumunt prorunipuntque ex oppido ob defec- 
tionem ]M}Tmidonum. Hoc nunquam antea audebant. Conf. inf. 
/, 352 sq. àyyiXi/, ùxiyiny,, nuucius tristis, mala ominatus. (791) 
ilTuro ^i (pdiyyy.v x.cirà, subaud. Se vero adsimilavit voce, sic inf. 
725, -rf iWicum. (793.) rvfA/3u îtt' — " Tumulus iEsyetse, in col- 
lis moi'em eductus, prospectum dabat per planitiem inter Si- 
moim et Scamandi-um et per littoralem plagam." Heyn. tumulos 
super mortuos erigendos curare veteres notum est, qui et speculatori- 
bus, ut hic Politi, inserviebant. jî)syetae cujusdain meminit, inf. / 
427. (794). àtio^i/.Yikh'j — a navihus urbi incurrunt. Omnino cum Heyne 
praetulerim ipi>^y,/,èmv quod in Schol. occunit ; et sic verte, dv.m naves 
yestinanter conscendereid. Trojani enim minime expectabant fore 
ut Achi\i urbem invaderent, ex tumultu in castris et festinatione 
miiitum illos jamjam redituros conjectantes. (796). u ysçov, t/.hî tci 
uZêoi, ang. Old nian ! endless prating is alvoays your delight, as 
J'ormerly, in thne nf peace. Sch. br. exponit mcgiToi per, aèUx^iroi, 
woA/«;. hanc sequitur vers. lat. quod bene défendit Ernestius, 
" TToXXei Xoyot (loquacitas) sunt semper ù'ènîx.^i'rti, sine judicio, in- 
sciti sermones." Sim. supra habetur in ÙKsiro/nvêoç, 246. (797). 
ùxîainoç, inevitabile belliim. ttoXv^, Sch. br. (802). Vel sumendi 
in ordine vss. 805, 806, 803, 804, vel y«ç in 803 vertenda est, 
quoniam. Consilium dat Hectori copias ordinandi per gentes, ob 
divcrsitatem strmonis. Hoc non obtinebat inter Graccos, qui per 
stirpes GifomUias ordinantur. (805). Tùi<ri¥ iKxs-Toç ùn^ çyi/^cctnru- 
" quibus quisque prœest copiis, his signum pugnae proponito." 
Heyne. t«v 3' i\nyiU-iu — vertitur, eorumque dux sit, ordinans (suos) 
cives. Mali m cum Heyn. et Mathiae, ii^/iyuTdsti' Sic de Hectore 
ipso loquitur et TrcXtii-ui; ad Trojanos ipsos respicit. Ordinat Mathiae 
802, a-cï ^iTi^Xcuxt, et dehinc 806. Sed modi infiniti saepius pro 
imperativis ponuntur. huic lect. melius convenit y.otr/zr)(7-ecf.csiieiy v. 
Koo-fcna-etuifo,. (809). «-«o-*» 3' ètynviro 3-vA«f " porta urbis quam late [809—832.] NOT^. 237 

patebat, aperta est." Heyn. a Sch. br. qui exponit, ttus-xi, ûvti tcu 
«A«<. fii'tt yàç ^v «VîT^'AofTo?, viz. Scaea, inf. Ç', 393. (811). KoXmri. 
*' Collis erat manu hominum factus, tumulus proprie dicendus, ter- 
ra aggesta, ut mos priscus ferebat'*. Heyn. cont. Sch. br. yiâxo- 
ç>e? lloy^it. (813). ryiv tjrot, illam nempe. vid. Hoog. IV. 223. uv^^i?, 
plèbes. ùêcivuToi, optimates, Conf. sup û, 403. inf. Ç', 402. De Ba- 
tiea disputatur ; Sch. br deducit a /3«t»?, sentis, quorum phires ibi 
innascebantur. Ingeniosa est conjectura, in dialecto communi quas- 
dam voces originis Hebricae mansisse, et tuniulum ita adpellatum a 
n'i (Beth), domus. Vid. Encyc. Rees. art. Greek language. De 
Myrinna quoque dubitatur an una ex Amazonibus fuerit quae par- 
tem Asiae borealem tenebant, — an filia Trois, et Dardani uxor quae 
hic sepeliebatui'. Conf. Strab. XII. Epith. TreAuc-K^gC^Aî, agillinia, 
bellicosae convenit. conf. inf. »', 240 sq. (ryiucc, sepidcnrum hic ; pro- 
prie cippns in sepulchro. (815) tç&Îîç. Exercitus Trojanus constabat, 
1. Ex Troibus, qui partes diversas ditionis Priami tenebant. 2. ex 
auxiHaribus ^£9r<xet/ço<ç). Troachs incolae in quinque dominationes 
partiti : 1. cives Ilii, qui 'i^itmot adpcllantur, kxt ii,ûx.yiy, sup. 125. 
sub Hectore — 816. 2. Dardani, sub Aenea et Antenore — 819. 3. 
Pandari ditio — 824. 4. Imperium Adrasti et Amphii, Meropida- 
rum — 828. Asii Hyitacidis — 835 — 9. Praeter hos Leleges, Cilices 
et Cetœi fuemnt : Partem Troadis colebant, imperio Priami fortasse 
subditi. Non vero meinorantur in recensu. Vid. Not. ad fin. lib. 
imK«vçoi enumerantur; Pelasgi — 840. Thraces — 844. Cicones — 846. 
Paeones — 848. Hi ex Europa erant. Ex Asia convenere qui inter 
urbes Sinopen et Issum inclusi, Paphlagones — 851. Halizones — 
856. Mysi— 858. Phryges— 862. Maeones— 864. Cares— 867. 
Lycii — 876. (816). r^ma-i. Summas partes inter ductores Troum 
tenebat Hector, Ilio autem praecipue imperabat. Hiec Troadis ditio 
a flum. Aesepo ad Caicum extendebat. Vid. Strab. XIII. Sed fines 
multum turbati post Trojam captam migrationenique Aeolicani. Ali- 
quando communiter Troes designati et qui Troadem tenuerunt et 
auxiliares, ut plurimum vero separatim memorantur, tç^jî >iT iTrixav^ot. 
De epith. kcçv6xioX$ç, Hectori potissinium tributo, vid. Porphyr. quaest. 
3. exponitui" a Sch. br. optinie, ivKivt^roç, ^là ràç i» 7ro?^îf/,u c-vmyjCk^ y.u,l 
o-^oîçàç £vsçyê/c<f. The helmet-waving Hector. (818). y^îf^xont; {y»- 
X,i<rêoii subaud.) lyj/s/jjcro. (819). Dardania Idas subjacebat, Abydum 
prope. Strab. XIII. A Dardano, qui ex Etruria fugerat, nomen 
accepitj Conf. Aen. 3. 167. Heyn. Excurs. ibid. (823). .««p^/îî iv 
fî2ori TTois-fiq' luell versed in every mode qf Jight. Sic inf. habetur, 
TceciToU «çsTiî, y^, 268. Prsecipuas enumerat Hector, «', 237. (824). 
Zelece, Pandari urbis, situs describitur, vtto tto}» vj<Wt«v "id/ig, ad radi- 
ées montis. Aesepi meminit, qui terminus erat Troadis ad septen- 
trionem. Copiée Pandari adpellantur Troes, hic, inf. é, 200. Conf. 
», 105. 172. unde constare videtur Lycios colonos in Troade conse- 
disse et nomen regioni dédisse. Aliter Heynio videtur. Vid. Obss. 
ad 877. (828 — 29). Urbes in agro Cyzici et l'arii, prope Aesepum 
positœ. Strab. XII. Inter Lampsacum et Parium fuit Avcesus. Strab. 
XIII. Pityea, inter Parium et Priapum. Terea fuit mons et tractus 
agri, (830). /<»»ô*ç>i|' armaturœ species mcm, sup. 529. (832). eviï '338 NOT^. [S32 — 857.] 

a'ùç Tcc7^eiç — Ang. Nor xvas it tvith his permission that they vient to 
the destructive xvnr, but ihey obeyed him not. De exitu vid. Ç', 37 — 
65. (835). Percote, Practiiim, Sestus, Abydzis, Arisba, erant s\tx 
prope Hellespontum, quem attingebat imperium Priami. Strab. XIII. 
Arisba prope Larapsacum fiiit, urbs pra;cipua. Memorat porro Eus- 
tath. p. 199. vs. 836. litcm diremisse inter Abydenos et Aîhenienses 
de Sesto. Prioribus cessit. (S39). Mêaim' splendidi, vers. Lat. fer- 
ventes, Schrev. praetulerim, generosi. Ad omnes respicit th. ct'ièu. 
Selleis in Hellespontum defluit. Alter ejusdem noininis niemoratur, 
sup. 659. (840). TriXwry&iy (îens quac temporibus diversis ad varias 
partes Europae et A si* iiiigrabat, et in unum corpus redacta cum 
Tliracibus et Hellenibus; sup. ôSé. Plurimi insulas Aegnei petebanr, 
et oram maritimam Asiae. De iyx.-'^iuâpuy, vid.sup.692. (841 ). De situ 
Larissas dubitatur. Quidam in Troade locant ; quidam in Thracia 
Europœa, quo se receperunt Pelasgi, e Thessalia ab Aeolidis expulsi. 
Huic sententias favet Heyne, et verosimile est plures urbes ejusdem 
nominis ab exulibus postea fuisse exstructas. (844). Tliraces quos 
ducunt Acamas et Piros latus Europaeum Hellesponti tenebant. 
Erant!\Iaronitae,Ismarii, Aeiiienses. lUos 'EXÀiis-TroTCi èvtoj li^yu, unde 
aTliracibus Rhesi distinguuntur qui jiixta Str}'monem habitabant hcroi 
Tûù ExXîis-TovTflv. De Acainante vid. =, 462. ^', 8. De Piro, ï, 528. 
(845). àyxsfooç cestuosus. Proprie epithet on tribuitur, testusenira maximi 
perhibentur, confluentibus ex plagis contrariis Aegaîo et Euxino. Vid. 
Wood descript. Troad. pp. 274 — 5 — 6. (846, 847). Cicones, quorum 
hic mentio fit, Thracico quoque sunt génère, et regionem supra INIa- 
roneam et Ismarum habitabant. Meridiem versus paulo fuerunt 
Paeones, quorum ductores sunt PjTaecb.mes et Asteropaeus. Adpel- 
lantur âyKvXoTo^oi, a sagittandi peritia. Th. ùyxùxn;, curvus, ut recte 

Sch. br. èîr<x«.*47rï rc^x. ï^cyrxg, fere ut St, 266, TruXtyrovct to|«. Sic 
per nietaph. usurpatur «yxÛAo? in àyxvXof^.nrii;-, qui tortuosa agit con- 
silia, vafer. Subtilior est Eustath. in \oce, quem secuta est Daceria, 
nam jaculi amentati usus haud reperitur. Wà. in loc. et Damm. 
(850). oZ K.«AA«5-rev u'^a^ — vert, cujus limpidissinia aqtia super terrant 
diffunditur. vid. Clarke. (851). xà.a-K,'» x,r,ç- aniinosum cor, ut sup. 

a, 188, <nKêltra-i XacrîoKri. Notetur phras. ■nrvXaiu.k'Hei; >.. r.. Sa'piuS ad 

designandum usurpatur \-irtus cminentior cum geniîivo personœ. Ad- 
jectivi quoque usus est, ut /Si.: U^a.x.>.n'-î/i, ut inf. é, 638. In nostram 
vemaculam transiit. conf. sup. 666. (852). Dicitur, ex £rt^/5, nam 
prœcipui fuerunt inter Paphlagonas, et ex iis desumta agminis pars 
maxima. Post Trojani captam in intima Adriatici pénétrasse ferun- 
tur, et nomen Venetiae dédisse^ Con. Liv, C. 1. (853— 4 — 5). Op- 
pida recenset Strab. XIÎ. Cytorus mons fuit et oppidum. Pi-o navaU 
utebantur Sinopenses. Parthenius flum. in Euxinum, juxta Sesamum, 
intluit. Adjaccbant Cromna, Erythia, Aegialus. Colles Erythini 
adpellantur a soli colore subriibro. Mcminit Scli. Apoll. II, 943. 
(856). Halizonum meminit Strab. XII. XIV. eosdem fuisse ac Cha- 
lybas censet, qui postea Chaldai adpellati. Salis vero incertus dux 
nominum simiiitudo. Intra HauTi fluni. limites erant. De iis sen- 
tentige diversimodte sunt ; cons. Eust. ex Amano, et Obss. He)Ti. 
(857). Optime Emesti, " oki ieyvg»-j i<rri yinêx-/i, non: unde argenti [857 — 877.] NOTJE. ^ 239 

est origo. ysvé^A» est idem quod alias (po^â, proventus. Unde magnus 
est argenti proventus. Vult dicere ibi esse divites argenti venas. 
Callim. H. in Dian. ISO. eu ^i ysviêAvi riT^»7ri)^Mv ài.z,ir*". At in 
errorem ceciderat Vers. Lat. Hinc postea habituai ferrum optimum. 
Xen. Anab. V. f858). Mysi agi'um tenebant ab Aesepo usque ad 
lacum Ascanium septentrionem versus. Redit poëta ad Troadem. 
De Ennomo loquitur augw-e, àxx' oùx. aluvoÏTiv ïpî/a-xro. Ad lit. fere 
Virg. Aen. IX. 328. Sed non augurio potiiit depellere pestem. In 
fiumine periit ubi Cccteros quoque Trojanos trucidavit Achilles: x-i^d'i^i, 
strao;e facta, dissipavit. Vid. inf. tp'. Th. sec. Heyn. Kil^iiv, tondere et 
vastare. Potius x;j«;, cornu, inde robur, vis; ut recte Sch. br. (863). 
JPhri/ges, quorum hic mentio, partem Bithyniae una cum Mysis habi- 
tabant. Laciii Ascanio adjacebat urbs quam meminit, 863. Alias 
ejusdem nominis recenset Strab. XIV. De Phorcye, vid. ç', 312. 
(864 — 5 — 6). i^-YiOT-tv lidem cum Lydis Mœones. Antipki très fuere. 
Qui hic ]M;ponibus imperat ; Qui insularibus Grœcis pra?fuit, sup. 678. 
Filius Priami, ï, 4'S9. t» rvyxiï^ tÎki A<Jttv.T Semio antiquus; Talae- 
nienes agros lacui vicinos possidebat, ubi educti fuerunt liberi. In 
agro Sartliaco, a Sardibus circiter XL stad. situs est lacus Gvgaeus. 
Postea Coloë adpellatus est, tempîumque Vcneri Colœnac habuit sacra- 
tum. Strab. XIII. Lacum meminit et Lydorum regum, quae adja- 
cebant, sepulchra, Chandler, C, 78. (867). x-x^Zv. Minoi primitus 
erant subchci, postea vero ad orara Asiae adversam transibant. Tro- 
jani belli tempore Cares Miletum t^-nuerunt et regionem propinquam, 
sed postea ab lonibus ejecti sunt. Strab. XIV. f3xç/3x^o(pai>ot adpellan- 
tur, ut Sinties, Od. S-', 294, ây^io^pa/vot. scil. lingiiam aspere et incompte 
enuntiabant et solceci^nis corrumpebant. S. br. hinc, x.at,^ix.ri /u.ovcryi — 
T>] /Sx^/iapai Kx,t à(rc6<pû' h.7riio^ ùl Kêc^n; jiotgfou^ù^a/voi, x.cù -ttoiboilÛck., Ka- 
Ç«xoç «fvflî. Suid. p. 244. (868). ^êit^Zv r o^oi' Phthira ; mons in 
Caria, juxta Miletum, a pinis {^êi^i^) ibi innascentibus dictus. S. br. 
McçtTo<f>vXXo»., vid. sup. 796. (869). Mycale fuit mons et ora promi- 
nens, e regione Sami. Litem rursus inter Milesios et Prienenses diri- 
mebat hic vers, de Mycale. Prioribus cessit. Eust. 199. (872, 873). 
«i/Tê xoi'fl»- Mos erat apud veteres virginibus plurimum auri gestare, 
Conf. Eurip. Hec. 154, Aristopli. av. 670. Athen. 13. p. 564. Apud 
barbaricos solennis fuit liic coiporum et armorum ornatus. Sic inf. 
ç', 52, Euphorbus ; aurea axmatura Glauci Ç', 236. où^é. n m roy 
'iTT^çKiin — Nor did this prove of any avail in preserving lihnfrora &c. 
(876). De prosapia Sarpedonis, vid. inf. Ç', 198, 9. s, 635. (877). 
Solymi primitus Lyciara tenuerunt, sed magnam partem amiserunt, 
advenis a Creta sub Sarpedone, Minois filio, invadentibus. Herod. I. 
173. Aeohdae postea sub Bellerophonte illos cladibus afficiebant, a 
quo Sarpedon, qui hic memoratur, origiiiem duxit. Vid. inf. i^', 152 sqq. 
Nomen accipi a Lyco, Pandionis filio, Atlieniensi, iradunt Herod. 
ub. sup. Strab. XII. 828. contra vero, XIV. 952 — Pars vero copiarun» 
in hoc recensu omissa, Leleges qui agi'um habitabant ad sinum Adra- 
mytticum, e regione Lesbi, et Cilices, qui adjacebant, meridiem versus. 
Caussam adfert Heyne, opes accisas dum Aciiilli fortiter restiterint ; 
relliquiae sub imperio Hectoris inter caeteros Troas constitutae ; Conf. 
Strab. XII. Pars certe quae Theben, Eetionis civitatem, tenebat, qui 240 • NOTiE. [2—6.] 

Hectoris ipse socer erat. Vid. ^', 413, 424. Pi-aetennittuntur quo- 
que Cancones, Paplilagoniae gens, et Cetei, sub Eurj'pylo, filio Tele- 
phi, Hi prope Caicum habitabant, et memorantur Odyss. a', 520. 
Priores, Iliad. k, 429, ubi et Leleges. v, 329. NOT.E IN LIB. TERT. ILIADIS. [^ETFty^ettpîi']. Exercitus instructi congrediuntur. 1 — 14. Ante- 
quam tamen pugna committeretur, Paris provocat fortissimos Achi- 
A'orum ad certanien singulare. Prodit Menelaus, cujus conspectu 
ille ten'itus recedit — 37- INIox tamen, objurgatus ab Hectore, pugnam 
recipit — 75. Pugnae conditioncs pronuntiat Hector — 95. Menelaiis 
pactionem solennem, victinia caesa, praesente Priamo, scisci A-ult — 115. 
Discedunt ad sacram parandam, Hector Trojam, Talthybius ad naves 
— 120. Nuntio de pugna inter Alexandi'um et Menelaum accepte, 
Helena ad portam Scœam pnocedit, unde prospectus in campum erat 
—145. Ex tuiri Priamo et senioribus Trojanis demonstrat duces 
Achivorum in campo subjacente — 233. Dioscuros desiderat — 244. 
Priamus excitatus a nuntio cum Antenore ad exercitum proficiscitur 
— 263. Sacro facto sancitur pactio de pugna — 313. Paris, inferior 
pugna, e manibus INIenelai cripitur per Venerem et domimi abducitur 
incolumis — 382. Venus hinc Helenam quamvis inAatam ad eum 
adducit ejusque iram in Paridem plaçât — 448. Menelaus victor, ut 
pugnae eonditioni satisfaciant Trojani, postulat — 461. Hei/n. Wolf. 
Deorum interventus in hoc libro nullus est, prœterquam Iridis et Ve- 
neris. Iris, Laodices forma assumta, Helenae nuntiat pugnam inter 
Menelaum et Paridem ineundam — 121 — 139. Venus autem Pandem 
victum e pugna abducit incolumem domum — 373 — 383. Helenam 
plaçât — 448. (2) TçSï? ^-sv — o'çvjfs; ù,-?. Vid. sup. /3', 803, 804, «.xxti 
ô 'dxxuv yXoiTc-a. inf. S', 437. In 'a^tihq finalis syll. producitur sec. 
legem sup. expositam et, 51 ; nam «■;? non digammum recipit. (3). 
rii/T! WÊÇ — velut. vertit Hejiie, quanclo ; — à><; o^vihç, ysgave», ors ott/Tuv 
y.'hocy/yi ttîMi — ov^xvô&i, forma antiqua, pro l^ ov^xvov. tt^o, i.e. ug rà 
■rôppu ; sonum in progi'essu exhibet, q. d. issues from the heaven and 
spreads omvards. (4, 5, 6). cc'i't Itcù cùr De hoc gi'uum volatu et 
cum Pygma-is certamine loquitur Aristot. Hist. Anim. VIII. 12. cf. 
Aelian. Pracnest. II. 1. III. 13. et al. De regione Pygmaeorum dispu- 
tatur, Ctesias Indicos esse aflirmat. In Aegj^ito, apud Niluni con- 
stituit Arist. qucm secutus Schol. br. ilîos agiicolas fuisse ponens, 
qui grues, aves rapacissimas, a messibus propulsarent. Itt ÙKiocvolo 
peecûiy, supra oceani Jluenta. Regiones petunt australes, quae sic in [7—4-7.] NOTiE. â4l 

geographia vetusta designantur. (7). ^£ç<«<, optime redditur, aèrice. 
Kipiriy sup. d, 557, mahitina. (8). o< S' èiç' J'c-av* contra vero Achivi 
suentio procedebant. CoiTelatuni est tçÎjeî ^tisv sup. 2. Tactica Graeco- 
rum constituitiu-, sup. ^', 362 sqq, pergit descriptio — h B-vf^-Z ^s^^Stsî 
«As|îjM£v — mutuum sibi prsebuere auxilium, ordinibus condensatis ; <pç«'TÇiî 
<pçnVçr^<v «çn'y£<. Haec phalangis origo videtur. (10 — 13). iun, velut. 
con-elata sunt eJtj, &•?, vss. 10, 13. Desidcratur apodosis sup. 3, unde 
pro yiiire prxtuli, quando. (1 1). wK-ro:; àf/.uvw Ang. more serviceable to 
the robber than n/gkt itself; ù)piXty,u-n^av, Sch. br. vf| aliquando cum 
cf^i'/^Xm eadem est ; ut sup. «, 47. Sic «n'ç, ê, Soi. ( 13). r.cnrxXoi «êAA^ç, 
pulvis turbidiLs. Bene exponitur «eAA^j, àsAA*?*;?, quasi a icmpestate 
ingruente excitatus, ut et aciei instructœ celeritas ac impetus. (14). 

2ii7r^/l(rcrov' vid. SUp. /S', 785. (15). ^ii, jani. (16). Tr^otiâ^i^i)' in 
prima acte versabatur. Pra?stantissiiTÙ bellatorum erant m-eti^ùivti v. 
ob dignitatem v. virtuteni. Nec adhuc distributio militaris in ordines 
usitata erat, optimus vero quisque ssepe excun'ebat et provocationem 
dabat. Sic in i, Diomedis virtus insignis est: et in »', Hector Ts-^ifcx^oi, 
fortissimos Achivorum provocat. (23). uîycb.o) ItI (rèu,a.r:- qui magnum 
in corpus inciderit- a-auct dicitur pro ǻov, animans ipsu-^n; S. br. De 
versiculi compage artificiosa adnotat Eustath. quasi impetuni leonis de- 
pingente. Vid. imitât. pulcheiTimam Aen. X. 723. (25). [/.ûxci, ivitk 
eagerness. éWiç uv, pro x-xiz-te, eisi ipsiivi insequantur. (28). (pûm 
yàç Tia-îo-êxt àXuTYit' Ang. Fur he thought the time was corne for ven- 
geance on the adultérer : ùxwrnv, prop. sceleratum. Lectionem tÎtot- 
êcti ex H. Steph. recepi. Wolf. et vulg. na^^êxt, quasi ukio jamdudum 
perfecta fuerit. (31). K.xnTrXy.yyi- Forma Attica ÏTrXciyy!, Dorica îTrXûyr,, 
et a longa penultima fit niutatio lonica in », iTrAn'yir Prœfert Heyne 

Th. TrXiiyr.fii Pulchra porro imago est animi perturbati. Culpse con- 

scientia ignaviam et mollitiem inducit ; corde perculsus refugit. (33). 
«5 3' oTi — nequit esse aptior similitude ad designandum et Alexandri 
subitum terrorem et adspectum Menelai minacem. TrxXtucfic-oç ù.-x'i'yv-ii, 
subito impetii resiluit. Conf. Aen. II, 379. (39). iXiTTid^f nnhappy 
Paris ! source of ail our xiooes ! Particula ^1$ in subjecto vel vim per- 
niciosam, ut hic, vel qualitatis privationeni, vel significatiouem inten- 
sam innuit. Eodem modo Eurip. Hecub. 939, /iovrav echoTiru^iv, x-xtô.^» 
3<J»v<r' — optime exliibetur nexus inter nornen et miserias quas civibus 
suis inferebat. Rationes subtiliores sunt — Vid. Sch. A. Apoîl. Lex. 
Hesych. yvvxiKx>k, ivoman-mad. Cowp. (40). aW apiXiç uyovoç — 
Ang. Would God you had never bcen born ! Alii, uyon;, à y,'^ yinm^, 
prior vero potior. Conf. Eurip. Phœniss. 1613 — 14, edit. Porson. De 
phras. uW o'PiXiç, vid. sup. a, 415. (41 ). rà, hoc, viz. vel te nunquam fuisse 
natum, vel nuptiarum expertem periisse. (42, 43). h ovra xûfiry Ang. 
than thus to be an object of reproach and hatred. k7rci-<p;civ, Th. îîràV- 
To^xi, adspicio — oculo Icevo, Eustath. Al. vTc-ù-^tov. ^ ttov, Sane, mirum 
ni — Hoog. 232, I. amarius dicitur. (44), crçowov, anlesignanum; pro 
'TT^iiAxy^ov. cf.sup. 16. (45). 'îTT — 'i-TviiTTi, adest. (46). Loquitur acçvêatoXei 
"Ektu^, ira permotus et indignatione ; personx maxime convenit hase 
oratio asyndeta, 46, îà», 47, iTmrXÛTx:;-, ùyiî^cc, — 48, i^ix-^ni — ê-j/aZ kxi 
xyatiM Tr^iTToyi, nxi TTcivu a-:po^^ôy. Eustath. (47). i^t'n^x^, et int. ipin^a, 
S78, per Metaplasmum pro î^i/i^avi et l^i'/i^oi sec. Math. Conf. inf. 

I I 242 NOT.E. [49 — 101.] 

<, 120. (49). Ù7rU<;- vid. â, 270. (50). -nfict, detrimentum, " ob 
llagitium raptus scil. quo Ilelena Trojani adducta erat". Heyn. (52). 
o\ix. U.V 3*1 uiimxi — Ang. Shouldcst thou not hax'e abidcd the attack qf 
Menelaits? Then shoulded thou hâve known tvhat soyi qf man he is 
tvhose ivife you possess; &c. (56). ^nKy-oviç- pusillo animo prcediti. 
" "\'^erecundia et reverentia tacti" — Hejiie. Viz. ob dignitatem Pari- 
dis ; J Tî K£v vjhrt, ni ita foret, jamdudum certe lupideam induisses tuni- 
catn, i. e. lapidibus oônitus fuisses. Notanda locutio antiqua, quam 

illustrât Pind. Nera. 20, 21. Buecrà ft.lf*yola-6u fn^tc-rixXuv f/ÀXn, y-mi TiXiv 
Tel» tiTrûyray yxy iTno-a-of^iyo?, de Sepulchro memorails. (59). aWreç* ITtl 

fit — Déficit aliquantulum sententia ; procedit — Hector ! nil pro me 
dictum volo, quoniam me jure increpasti ; de aliis vero, pro tua vir- 
tiUe, judicium ferre non debes, quippe cor indefessum, animosam vim 
nactus &c. De phras. x.cit xUav, ùttiç ula-xy, vid. sup. â., 416. (62). 
iipiXhit, adauget: ang. lends additional force to. (66). îy-à/y 3' ovk a.y t<ç — 
suo arbitrio autem quivis non ceperit, i. e. proprio labore, studio. Sic 
Sch. A. oIkux a-TTov^. Talia munera adpellat Pind. B-ùx, B^oi'èorcc, ex. 
Py. 5. 16. (70). trvfc^dXiT — Ang. engage — match me and the ■mar- 
l'ike Meneîaus &c. Frequentius dicuntur bellantes ipsi Fufi/Sûxxuyf 
arma conforre, ut ï, 447, (rvy'zfixXoy p«v«t/? — sy%«*- (72). iù Trdvrx, 
ail ïvithout reserve, omnia omnino, Ern. hinc et ex /, 626. %', 114, 
constat, niulta alia cum Helena fuisse a Paride abrepta ; expeditio 
ipsa contra Spartam fortasse ad paria referenda inita est a Trojanis 
qui parti Paridis studebant. (73). ogx<« tt^ttù ra^ôvriç' vid. sup. fi', 
124. <7vy6ivTiç, pacti. (75). ««çy»? x.cci ù'/^utûa,' ambo forsan in apposito, 
nisi prior ad Peloponnesum, ad Thessaliam posterior respiciat. Vid. 

geog. /S'. (78). f^îTo-év ocv^oç îXùiy' iXait (to £7%*? x.y,TÙ^ f^ia-a-ov 6otj£oi' 

Ordines, ne prorumpant, reprimit, initio pacis indicato. (80). rirva-- 
KOfinot — ïficcXXov aimed at him with their iveapons &c. iji order to hit 
him. Verba ÈTTSTo^ciÇevr*, V/3«aa«v, de conatu feriendi accipio. Tirv(rx.v 
est foiTna a rirvu, reduplicata a tvu ; haec a rad. ruu, t£, unde quoque 
T£*, -riiu, ruvu. (83). c-rtî/Ta» yâ.^ rt (ttoç igiity, profitetur enim se ali- 
quid dicturum. Sic sup. /S', 597. (85). y-iTÙ hic usurpatur in sensu 
I», ut in sim. passim. Notandum est Hectorem inulctic non niemi- 
nisse quae a Trojanis erat persolvenda, l'aride devicto ; Agameninon 
vero disertis verbis deposcit, 286. 302. 457. (97). uXyt:, concern. 
<p^oy'iu "è'i —apud me constitutum habeo. Notantur haec aptissinia per- 
sona.' Menelai qui îTrtT^o^^ûàvtv ayo^îvi, t^xZ^u yiv, ùxxà yccXcc Xiyîuç — 
inf. 213, 214. Omnia diserte et in ordine, quic ad tœdus pertinebant, 
enumerat, pruemissa, quod ad animos conciliandos maxime tacit, nuilo- 
rum commiseratione, quie sui caussa sunt peipessi, (99). TriTrcerêi- 
multos labores cxantlavistis. Vulgo ponitur quasi pro vi-rrorfiirêi, sjti- 
copen passa. Censet Heyne antiquam fuisse tbrmam ttou, unde ttovoç, 
fFcy'iu et form. ^nve^a». (100). t'vsx' ie,x/i^' " prafinito id hic significat 
vox «ç;^n, quod Latine dicitur cœjytum, incceptuni' &:q. Clarke. et ita 
redditur in vers. Lat. Ex Sch. br. inducit Heyne tîç £'ç<3«ç- vuk' ù^'/^ç 
TÏ; Êç<ô»i-, scil. ob belli initia e Paridis injuria exorta. Acute Zeno- 
dotus, ïyiK ciTïii, propter culpam. (101). tiftiuv S' ô-xTrcn^x' Dicebat 
Hector, sup. 6*2, quisquis victoriam reportaverit kc. verbis melius 
ominatis usus ; At Meneîaus, furore actus, mortem solam pugnantes [101—152.] NOTiE, 243 

dirimere posse profîtetur. Cœteroquin anirao raansuetiori est ; nunc 
procligii oblitus, quo fretus excidium Trojte janidudum pracdixerat 
Calchas, memor tantummodo miseriamm belli, se, ad caussas ejus 
recideiidas, certamini singulari offert. Sic Adrasti vitae parcit, inf. i^', 
S7. (103). oicriTî. Dubitatur an sit imperat. a Th. oiW;, ut 105, 
«»|«T6, an futurum ab c'iu, Illud tenet Heyne. Infra 120, habetur 
«lA^ivxi, ad ferre ; sec. eandem nomiam sfepius occiurit l7ri/3iia-oy.x(, 
conscendo, o^a-io, inf. 250, aliaque similia. (107). o^atx ^yiXtie-ïfrxt, 
JcBdei-a violet. Sic inf. 299, xjttI^ 'o^x.ict 7ryiy.-/iviixv. (108, 110). ccUi â* 
iTrXarî^ùiv — Instabiles semper juniorum animi sunt, quibus vero senex 
interfiierit, futiira simul ac prceterita prospicit, adeo ut res utrisque 
quam felicissime cédant, àu^u, àt^iêai, yn^iêu, unde in eod. sensu ^stu'- 
«§eç, suspensus. (114). tivx,ici, clypeos et hastas, scil. vid. inf 135. 
in 115, esçowçss est inter acies adversas intervcdlum ; won Sià rii>x,ii)t. 
refcrtur, ut bene Sch. br. "èuXq^yov xiitoI^ ^&)^tov. xfOptç in sensu ^^u^k 
seorsum. (121,244). T^ij 3' «.le' Ixivyi — Optime inducitur episodium 
quae varietatis aliquod nan-ationi adfert, resque et personas ob oculos 
ponit quas nosse ma'xime intererat, et vit t> heroics morum et cultus ex- 
plicationi inservit. " De Helena ipsa nihil memoratur, de sensu animi 
vel de miseratione, amore, pudore; omnino ejus, de qua pugnatur, nulla 
ratio habetur. Videmus hic mores isrius setatis; facit etiam ad digni- 
tatem et austeritatem antiquam epicam". Heyn. (125, 126). lirrhv — 
"ètTrXxKot, TTo^pv^m. Secundum mores antiquae getatis. h'TrXxx.u, scil. 
p^Xxïvecv, Sch. br. 'êiTrXùi^x, vestimentum amplius, circa corpus dupli- 
catum et ad pedes profluens, îktx'^i/i, ut alias dicitur. hoc nobiliores 
soh induebantur. Ex gemmis antiijuis constat. ù^Xot^iç fuere ampli- 
tudinis minoris, de quibus. vid Toup. ad Suid. in voc. et Sch. ad a, 
230. Od. 0), 275. Putant alii 'èiTrXu.K» contici cum villis interioribus 
vel duplici filo, répugnât vero Sch. Ven. A, ad %', 441. Od. /, 108. 
t', 242. (126). èvs^sêcrcrsv intexebat. hivoiKtXXiv, S. br. qui addit 
aulaea v. vêla hoc modo fabricata appellari TraTrcvr, et Trocnâ'èxi. (130). 
ivfAip», nomen honoris, ut "^'iTTrotvx. êîa-x.iXx 'i^ya. exponuntur, ^licx,, 
^xv^ixa-rû, ut mirabilin opéra adspicias. S. br. (135). x.i>cXi,f,âv<)i Itt 
itTTFUTu Stant longis adnixi hastis. Virg. (141). xiiny-ct, 'è' «^ysnvifs-; 
nxXu-^xfAivrt ôêovricriv, protinus auteni, qiium seipsam candidis cooperuis- 
aet relis; " notandus hic primigenius usus vocis medi*". Clarke. 
Conf. Mathif § 491, 493. de hoc usu fusius disserentem. (144). 
fioêÎTriç, vid. sup. eî, 551 . Supposititius vero censetur hic versus ob Ae- 
thram. Haec Thesei mater fuit et ex Aphidnis cum Helena abducta 
fuit a Dioscuris, nunc vero certe provectior etate quam ut Helen;e sit 
xf^çiiTroXoç. Vid. s. A. Ven. Plut, in Thés. sub. fin. Fama erat, sed ex 
hoc loco Poëtœ foitasse desumta. cf. Tzez. ad Lycoph. Cassand. 503. 
(150). yn'çczi' J») — prce senedute jamdndiim a bello cessantes, sed àyn^fiTci 
- — TZTTiyio-an lotitorii' bene a Sch. br. exponitur 5-t/^/3ouAa«, quippe pru- 
dentia magis quam eloquio praestantes. Poito hue facit Hcs. Scuf. 

Herc. 393. eçy. 582. KvxviTrn^oç tj^sra tstt<|, ôÇa; Ipe^ouvjog — Xr/vpyiv 
Kxn^iviT cl»ià,iv, quiE nunc vocatur ottu iùxv^», c^xa'iiftoream vocem, 
dulcem et amœnam scil. Eodeni redit âV* xièAplv, Datnm. Ad- 
notat Heyne, " Si vox «Va t«S As/ç**!- ducta est, a suavitate unius 
generis, quam lilii odor prabet, ad aliam omnem suavitatem, tra- 244 NOTvE. [155—189.] 

ducta esse débet". (155). viy.*, suhmisse haec ad se invicem dice- 
bant, ne vox ad aures perlata jetati parum congruens videretur. 
(15G). ov vîjniTi?, hcud indigne /erenduyn est. De hoc génère ampli- 
ticationis fuse tractât Quinctil. VIII, 4, 21, 22. Vis tota perditur, 
interrogation c posita post Treta-^ay, ut in quibusd. editt. video. Forma 
Helenee melius depingi nequit quam per banc seniomm orationem, 
" nec siicccnsendum est tôt labores subiisse Trojanos et Acbivos banc 
propter mulierem, talis quum sit, et omnino adspectum Dearum re- 
ferens". Sed cito rccui-rit prudentia senilis — 159. àxxù kxi a? — Yet 
C'cen so—^ai}- as she is, &:c. (158). ahSi^. " lonismus est in «/vôiç pro 
c-^oè^u, qui etiam apud Herodotum obvius est, ut IV. 61. «<>£? «IvAej 
%iûe,»". Ernesti. s/? ùttu — " non modo facie et vultu, sed toto corpore." 
Hejn. (163). TtT.oxji n, ajfinesque. recte S. br. " qui matrimonio con- 
juncti sunt". (164<). ^ioî vu fioi xhiot — Verum incleinentia Divum has 
evertit opes sternitque a culmine Ti-njam. Aen. 2. 601. Pro sensu 
nidiorum honiinuni Deos ponit malorum auctores. (166). tcui lov'^ 
uv'ê^x — Achivi proxime ad mœnia accedebant adeo ut ductorum species 
et forma dignosci possent. Hue respexit Euripid. in recensu ducum 
Argivorum, Phœniss. 105 sqq. monente Valcken. (170). eù^' ovriu 
yîS^cLpov — nor qf so noble an aspect. (171). al'hoiài; Tif^oila-c-i — Jsivsç ru 
Thou art the ohject qf my révérence and àive. [Ictus vero in cœsura 
bis inhocversu obvius est, in (pixi et Uv^c. VoxI^hçàj digammata est, 
cf. û), 770. et digamma, quod postea in adspirationem transiit, brevem 
vocalem in çixi sustinet secund. legem expositam sup. â, 51. Sic 
statuit Dawes, INIisc. crit. 135. Heyn. Obss. h. I. In voce liiioi in- 
scrit prior post (^) Vau ejus, quam adpellat, adspiratam : nil opus, 
'• nam ipsa pronuntiatione (S) geminatur". Heyn. Attingit quoque 
Clarke, not. ad «, 51.]. (173). âj o^ptXi fAoi koùv' Quam debuisset 
mihi placuisse mors. vid. sup. â, 415. (175). ttxï^h. Hermionen. 
TriXvyîT/iv, unicam natam, ut inf. /, 470. Soipe vero œiate parentis 
provectiori natuyn significat TiiAvysTej, ut inf. i, 153. (176). ré Kxi 
y.XxU'j(rcc TiTrix.» — ang. thercfore am I ivasted awai/ tcith weeping. ro 
— §«à T6. Bene Clarke, xxxù tû. y cvx. iyîvovTo, quod optaverim, 
quodque Jactum opotiebat, non evenit. (180). û titot (/.v yv Siquidem 
id meminisse Jas est ; si unquam digna eram qnœ isto nomine memo- 
rarer. Clarke. " Forte e/Wers pro oTrùn dictum. quando ille erat socer 
meus". Heyne sequut. Damm. Hoc fieri posse negat Schiitz App. ad 
Hoog. de Part, qui intcrpungit, — l'r — ttot Un yh et vertit, Levir au- 
iem erat meus, impudentis mulieris — iitinam adhuc esset! aliquando 
certe fuit. Nempe il dicitur pro iiiinam cuin ellipsi verbi éWe. ratio 
certe praeferenda et quae affectum melius expriniit. Vid. Hoog. 155 

§ 19. et cf. a'. 751. ». 426, &C. (184). i^/) kch (p^vyi/.v ùmiXvêov. 
Jamdudiim Phrijgiam vitiferara intrabam. De bello cum Amazonibus 
gesto hic loquitm- Priamus ; Wx 1 hrygiam invaserant subditam cupi- 
entes propter soli pinguedinem, et usque ad Sangariuni penetrave- 
rant. Ductores Plirygum, quorum hic meminit, Otreus et Mygdoa 
erant filii Dymantis, Hecubx' fratres ; auxilio iis accesserunt ïrojani 
sub Priamo. 187. Is-rg^ciràmrc, icndebant castra. (188). £7r/xot;çe5* 
" proprie dicitur È7r/x«t/ç«î, qui parti bello petitae opem fert, a-vi^fix^^os, 
qui invadentibus". S. br. nescio an non nimis subtiliter. (189). âjw«^o»j« [189—220.] NOT^. 245 

ùvriûm^ui lit inf. (^', 186, viragines, vins cequiparandœ. Sic Cal- 
lim. H. 3- «|««i^ov*5s?5 TToMf^ov iTTiêvyJ.rîi^xi. Hoc de Amazonibua 
testimonium antiquissimum est, de quibus variae extiterunt sententiae ; 
a plurimis collocantur prope Mseotim, paludem Scythicam, unde 
Maeotidae et TanaïdiB adpellantur. conf. Senec. Hippol. Claudian. 
2. de rapt. Proserp. Earum originem, reginas, res gestas et demiun 
interitum copiose describit Justin. lib. 2. Diod. 3. 11. Ex hoc loco 
duxerunt Cyclici suas de Amazonibus naiTationes, et Virg. ducii 
Amazonidum lunatis agmina peltis, Penthesilea furens. Aen. I. 
490, Sec. Fabulosa esse omnia putat Strab. XI. et hinc Eustath. at 
contra Hippocrat. in lib. de aëribus, S:c. diserte memorat. Quse de 
etymo disseruntur satis sunt incerta. De ixiy-cavi^, 190, vid. sup. «' 
389. (193). fAiiMv /A.lv xi^ocXtiv — ang. a head less i?i stature. Lect. 
Aristarcheani sequutus sum ; vulg. Ki(p»Xri. In 195, «y;^;;g«, ut sup. 
Bunt scutum et hasta. (197). d^vnù fttv ïyuyi uo-ku — vertitur, arieti 
ego ipsum adsimilo, densi velleris, &c. et bene depingitur etudium 
Ulyssis in copiis ordinandis, et dignitas quas personae aderat. Trriyicn- 
fici>.Xu, explicatur ut in Apoll. Lexic. Tli. Trnyôç, compactas et ^«tAAÔj, 
vellus. (205). '/i^Yi, janidadnm, oliin, ut sup. 184. (206). s-iXi ê'vsx' 
ùyyixirii;. De usu genitivi a-iv hic adnotant Ernesti, Heyne. Citât 
ille ex Thucydide, I. 100, -^n^ic-fAei (.'.iyx^im, decrctitm de Megarensi- 
bus, contra Megarenses ; recte igitur Eustath. ordinat, mx.' dyyixlviç 
îr£ç/' a-cv, propter legationeni tui causa susceptam. Conf. Od. y,', 245. 
ar', 334. Habetur tamen xyyiXi'yt) cas. quart, ex dyyiJii'i;? in a', 140. 
adeoque versio recepta quîe Sch. br. secuta reddit légation, etsi in.- 
concinnior, defendi potest. Bentl. (207). «|so<(r(r« — (piXria-zi, hospitio 
accepi — hiananiter tractavi ; Antenorem inter et principes Acliivos 
hinc intererat amicitia ; Helenam postea reddendam suudet, «', 348, 
et patriae fuit denique superstes, Aen. I. 242. (208). Çoh, indolem. 
Sup. et, 115, speciem, Jbrmam corporis. (211). 'âfAfpfd S' VÇ^ù'Ava. 
ill^o/^imv, Bent. ob a-TclvTuv in praec. scil. et sic Zenodot. in S. Ven. 
Nil opus, quoniam casus czeteri in statu absoluto ponuntur saspius, ut 
sup. nominat. d, 171. De hac re fusius dissent Math. §. 562. 
ytÇ(«ç<yTÊg«ç, ut sup. 170. (212). Ts-ciiTiv i.e. èv Tfcia-iv, in coiicione, h 
TMêtt. v(pccivcv., ad ht. texehant, i.e. excogitabant consilia. Locutioad 
Romanes transiit ; Conf. Cic. Acad. quiest. 4. 48. siciZ/were, nectercy 
fraudes, moras, consilia; Virg. (213, 215). iTrir^ox.d^rtv olyi^ivî — 
exp. a-vyro[,(.uç, ia-Trîvtrftivuç Sch. br. Xtyîuç, diserte, Jacundc, ut Sup, 
^, 246, Xiyli àyo^viTViç. Al. SUUviter. dÇx/act^ro-Trng, ut sup. ibid. 
acx.çtro/iivêoi, a sensu prœ copia verbornm aberrans, a bnbbler. " Oratores 
sucs bene descripsit Homerus. Nestorem ob oculos ponit, suavem 
mitemqne ; Menelaum, concisnm, argutum, nec a scopo aberrantem ; 
Ulyssem oratione usum vehentcnti et condensatn". Dion. Halic. de 
poësi Hom. §. 20. (215). s< Kxt, ang. For ail that he ivas the younger 
qfthetîvo. (217). vtto ^ii^ia-xi — adstitit atque oculos paullum tellure 
moratus, sustulit adproceres ; Ovid, Metam. XIII. 125. cf. Tryphiod. 
113. sq. ex hoc loco Homeii descriptionem eloqiiii Ulyssis mutuato» 
constat. (219, 220). da-Ti/^çU immottim,Jirmum : Th. (tt^u/Su, Apoll. 
Lex. «.(ç^ùvci, y etvraiç, as xuell as a fool : virum nieditabundum depin- 
git nec vocem emissurum nisi quae cogitationem sapiat. In 221. bene 246 NOT^. [220 — 278.] 

vis eloquii exprimitur et gestus vehemens : hc a-rtMoc, tu, quasi ex in- 
timo pectore, proceduiit omnia. (222). Gestus depingitur. nunc vero 
•torrens dicendi copia ; vKpoihT^i* Uty-otct, verba concitato motu, sine 
interniissione édita: copiosa. cf. Aul. Gell. I. 15. VII. 14. (224). 
ci ton y uï 'O^virîo? — Tuiic non tara specieni JJlyssis mirabmnm; 

?mam verba ; J^ac, adspecfum quem prœ se ferebat, The air. Loquitur 
brtasse de modo expediendi qualis in Ulysse narratus est, 217, 220. 
(231). ■/tyig^ièo-.rcit, eadeni analogia ex cc-/i^iô»/^xi ut y-.î^iêcvTUi ex «-ç-lCe^a;, 
sup. 108. (235). Censet Hennannus maie legi tùuvou.», et pra-fert, 
secund. usum Homericum, r o'Jvofcct. (2:^6, 23^). ^oiiu J' cC èwxfixi 
î^iut'—ciÙTcxoi.Fiyvura). Sic Antigone, in Eurip. l hœniss. 157, Fors. 

wai/ TTou, à oç luoi fCiciç iyivir tx. /.luTipo; — ttov cr/ •s'ù/.vviix-rii j — stvTOKu- 
e-iyviirûi reàdûuv geniianos Jratres, o/x6f<.y,T^ia- nani a Ti/ndaro prog- 
nata fuit Helena, Dioscun vero Castor et PoUux. Decesserant ex 
vila, forte in pugna cum l'aride, dum Helena raperetur, ca?si. Tradit 
Pind. Nem. X. 412. Castoreni obiisse in pugna cura Ida, Apharei 
filio. (239, &c. . » cvK ïa-T^ri'j-êr.v — Malim accepisse sme interroffatione, 
" Aut non sequuti sunt ex Lacedaemone amœna, aut hue quidem in 
navibus pontigi-adis advenerunt, nunc vero in aciem progredi nolunt, 
dedecora et probra veriti, quae milii adsunt '. Semper ad flagitium 
recurrit animus (245). KnçvKig S' «va wtt'j — vid. sup 116'. cpy.ix Trie-rà, 
victimas Jidein facientes ; cf. sup. /3', 124. (246). iv^^ova, Icetum, i.e. 
adjicientem Icetitia. Sic Psalm. 104, 15, x*/ o/ve? tvX'^xini x.a^'ètctv 
«»SçûJ7rou...LXX. (252). Tu.fAf,ùct, ut victimas cœdas. Sic ex Cod. 
Cantab. monente Heyne, restitui ; vulg. rxur,Tct.i non convenit, quas 
maie redditur feriantur in vers. Lat. Habet Woltius tÛi^ati ; quod 
ferri potest, etsi potior emend He}'nii. (259) p<y/,5-£- " Cohorruit, 
prfP metu et de filio dimicaturo et de rerum summa". Clarke. oT^uXiu?, 
studiose obseqtndisunt; Syn. c-îtov ?«;&•?, S. br. (262). sràç ê- oi 'Ay-niiu^' 
utpote prudentissimus /SevAn^oçoç et Achivis notior. sup 203 /B^g-îto. 
vid. sup 103. (268). «n^g x>içt/ztî,..5-t/v«vor Sacrilicii ordo instituitur ; 
vini mixtio et aqu* in manus infnsio — 270. pilorum ex victiniarum 
capitibus abscissio, et distributio inter principes viros — 273, 274. 
Faderis condiliones, diris obnuntiatis, proponuntur — 276, 291. Vic- 
timae ab Agamemnone immolanlur, postea a 1 rianio abducta — 293, 
310. Libationes utrinque factx — 295, 296. ^'id. intl r, 250 sq. 
(270). i^i<ryoy. Xotatur distinctio inter fna-yuv et Ki^eta-xi. Prior est 
vinorum admixtio quic partium ambaruni erant in eodem cratère, ad de- 
signandas, qua,- aderant, paceni et amicitiam Exprimit posterior ayuœ 
in vinum infusionem. (272). «seçT«, suspendebatur. Secund. Heyne ex 
antiqua forma «cç^;, unde c:.oc/x.iii, i5cç^y,y, «oç^dv, uo^to. Hanc extitisse 
censet ex fbnii. ùo^a, unde xo^rr,^, ensis, ^«^ne^oç, f^erne^oç et sim. 
Scripserunt quidam au^To (inter quos Wolf. Ernest, a INI S. FI.) et sic 
est pro yct'^ïiTo ab xlu^îu. (273). ix. xi^xX-uv ad designandum crimen 
perjurii capite persolvendum a fadifiago, quisquis fuerit, et a c.tteris 
avertendum. (276). ZiZ—'l^viêm f^îh-ur Jovcm pracipuis honoribus 
colfcbant Trojani ; hinc ei ab iVcl.ivis sacriticium iiistituitur, sup. 104, 
quippe Deo pracsidi regionis. Invocat quoque Solem et Ten-am, qui- 
bus a Trojanis sacra tiunt. Ibid Meminit inf. 3-', 48, ara~ Jovis in 
Gargaro existentis. (278). ôi vinn^êv Dii inferij /jye* 5t-aktw»<» k»i [;278— 357.J NOTJE. S47 

Tn^trKpoviiv S. br. et eos solummodo, ut ex duali rtvj<r&av adparet. 
xctfiovrai, vita defunctos : ad lit. qui vitae labores jamdudum exegerint. 
Ti'vvcrêov, lif^na adjicitis. Conf. r, 252, 260, ubi sermo est de Erin- 
nyibus, x7 5-' vtto yxi»)) dMé^âivov^ TtvvvTni. Hinc Virg. quisque 
suos patimitr Mânes, Aen. VI. 743, ad scelus expurgandum scil. 
(279). oT*î x! £5r<egjtny ôfii<ra-yi' quisquis perjurium juraverit, Verba 
occurrunt inf. «', 332. sensu paullum diverse ; criraen perjurii non 
semper innuitur. «r<ç pro Ô5-t<? quce pro o'Îtivk;, " nota figura". Heyne. 
^285, 286). Tç*««? «TTo^ôïv»» — T<|M.j;v ÙTrortvif^iv ut pass. infinitus mod. 
pro imperante, r^Za cIz-o^otuo-xv — «îr«T;vÉrw!r«y. Ven. A. Let the Tro- 
jans make restitution of &c. Ellips. suppletur, S;x«/o» rofit^a — d^i«&> 
T£oùXi cl-^o^oZvcii X.. T. X. T(ft)i?, rmdctœ, quam hic memorat, nulla mentio 
facta est ab Hectore, sup. 86 Sec. Achivis solvendam vult propter 
labores quos sont perpessi, et forsan belli inipensas. ijyrtv' ioixiv (subaud., 
ÙTroTivKT-êcii), qiialem irrogari erqiiumfuerit. (287). jjte ««< sr5-o^sy«<ir<* 
Ang. and the remembrance qfwhich maydes-eudtoposterity. Maie a. 
quibusdam accipiuntur quasi tributum perpetuum a Trojanis erat per- 
solvendum ; vid. Clarke. Subauditur «?joAoyô?. "^ ^im KxêotTi^ nof/^oç, 
ut Sch. br. exponit, in errorem forte Daceriam duxit, (290). 7ro<v>)î, ut 
sup. Ti/it,y,]i' ?ro<vn, cowpensatio (ob injuriam illatam scil. proprie nmlcta 
ob cœdem soluta; hinc Th. :pù^oi). Reddit Dac. ut antea, tributuruy 
conf. sup. ad «, 13. (299). inn^ oex-Kx.. vid. sup. 107. de voc. cg^xtx, 
sup. 0. 124'. Diras imprecatur s}Tiibo]o usus vini libatione. (306). 
tvTfo) TA»Va,««(, iiuUo pncto perferre possiun. Epith. Ilii, ^ivê^o'jrc-»», 
ob situm excelsum tribuitur. (310). ci^vu.^ B-iro' " Car comme c' étoient 
des victimes de malédiction, il n' étoit pas pemiis de les manger, et 
celui qui les avoit foiu*nies les eniportoit pour les enterrer dans une 
fosse, ou pour les jetter dans la mer". Dac. (315). x^'^aov diif/Âr^sev 
Sic inf. 344'. S««|tt2Tç«Tf ivî x^^'^. Spatium dimetiri mos erat extra 
quod transire non licuit. idem obtinuit in palœstra, ut notât Sch. 
br. Rationem adfert, ne forte alterutri pugnantium auxilium a suis 
praebeatur. (325). èei^ ôço'<yf Oculos retorquet Hector, ut plane con- 
stet, omnia ex aequo et probe peragi. (327 \ cliço-iTrth?, sonipedes, 
Virg. (328). 'êvTxro- lect. recept. iêvTiro, a 2. Aid. secundum form. 
sup. 103. Melius vero convenit aoristus ; et sic Heyn. Wolf. (331). 
i7ria-:pveiot erant fibulœ qufe ocrcas (xv/j^î'Jcsî) supra talos {a-Çv^d} firmi- 
ter adstrinxerunt : hinc nomen. (333). eïo pro îavrav- est a forma ôV 
pro lo'î. (334). Scutum et ensis a balteis transversis ex humeris sus- 
pendebantur qui riXoci^ma adpellati. (340). UtÎTi^kv ôf^iXov. ex utra- 
que acie. (347). *«< /SosAsv* vulgo notatur distinctio inter usum ver- 
borura /iUxxu* et oùrda-sti, priore ubi eminus, posteriore ubi continus 
pugnatur, usurpata: recte in sei*mone Homer. Sed postea vix obtinuit. 
Vid. Sch. Eurip. Hippol. 687. cf. inf. i, 336. (347). -^rcivroT è/rn»- 
designatur clypeus adcurate rotundus — «(/«Aore.jîïî. Sch. br. (350). 
i'Xiv^â.f^ivoi' " Homère met une prière dans la bouche de Menelas, 
mais U n' en met point dans celle de Paris. Menelas qui est innocent, 
et outragé, peut s' addresser a Dieu et -lui demander justice ; mais 
Paris qui est coupable, n' a rien a demander, c' est pourquoi il demeure 
dans le silence". Dac. (357). ^«« j«èv ctrvi'èor, — " rapidissimum hastae 
transitum pulchen'ime et Çaiyçaeip***? depingit versus, a brevibus statim 248 NOTjK. [357 — 385.] 

exorsus syllabis tribus". Clarke. Ictiis est in prima syllaba voc. 5»«. 
vid. sup. <)•', 51. Henn. cap. 10. (357). e/3ç<,«oy, impetu concitato 
volans — emissum. op^iucv v'èaig, ^ , 453. c,3^tu.û-j TvfZ:oi, i.e. lir^vçov, 
Damm. ad Pind. 01. 4. 12. vox hx^yis-rctrr,. Th. est part, epitatica ,3^7, 
valde, fortiter, unde ,5ç(seço?, /S^i^w* Suc. Notandum vero optime com- 
parari vss. 357, 363, ad exprimendum celereni motum hastae et partium 
gladii hinc illinc difRigientium. In not. ad 363, plura exempla collegit 
Clarke hujusce numerorum adaptationis. Odyss. x, 594, 596. Georg. 
3. 584. Aen. 8- 596. 679. 452 &c. (359). oiyriy.{v Ti ttu^xi Xx^ct^tif 
redditur, e regione, jiixta ile discidit tunicum hasta : otuTtx^v, melius, 
penitus ; Ang. quite throttgh. Est a nom. antiquo inT.xçvî. ■^i-vÙTist, 
suhuculam, tunicam militarem quibus arma superinducuntur. Steph. 
Thés. 4. 576. (362). du^t 3' a,^ uinr,, scil. «.o^vh. vulg. uvtS, quasi 
ad (pixAcv spectaret. (365). «î/'r;? àxcari^ei, nemo te vwlevolentior 
Deoriim : pidi.vi equidem me idtunim Sac. Sic sup. ^', lll,dicit 
Agamemnon, Zêvj ,it£ /Aiycc KçoK^Jij «t») h'ù-Ao-t /ia^u'y,, tr^iTXtoil De 
^ia-ic-êut, conf. sup. locut. similem v. 28. Constructio hic est tviKic r'îii 
xxy.0Tr,TOi. (367). io^yr)' hoc, si vera lectio sit, ostendit formas s«v*> 
ixyoûç, ixyîiixt, 'éx^u, lâxu et sim. ex c^de-i, à(îu, qua" inter Atticas vulgo 
recensentur, ab lonicis fuisse receptas. Verosimilius est hoc verbum 
digammum adhibuisse (vid.Hesiod sçy. 664 in voc. x«v«|«*î) et legi de- 
bere èv ^li^îa-c-t cyr,. Quidam cerîe vetemm Grammatt. scripsenmt 
i'y», ut et iscyn, digammo forte in adspirationem mutato — Legitur Èfléyji 
iiif. a', 559, cttcyîi, Od. a', 574. vxvuyicciç, Pind, Isth. Od. 1. 52. 
cuni«longa; sed hoc forsan ictvi we/rico debetur. (368). ttciXcc' 
ftrtÇty-, pro TTttXecf^yiTiptv idque pro Ix. 7rxXi/,fAr,g. De hac paragoge <p<, 
Çn; vid, He}Tî. Obss. ad r', pag. 522. (371, 372). luà? ^«Avxss-toç — 
rçvipxMi/ii' In 372 declaratur quid erat /^«î. TroXvKicrrcç, ncii pictus, 
fuit, que fortasse depingit Poëta moUitiem hominis. Galeae partes 
fuerunt, (pdxoi, ?.o(pci, «vAo?, a-nÇccy», 0cé.>.r,^ei. <p«Ae? erat conus in 
vertice prominentior, cavus ad accipiendam cristam ; haec crista ad- 
pellabatur Ao<pc<. Cavitas ipsa fuit «t^Ao,-. o~ri!pcc'/r, fuit lamina in parte 
anteriore extrema ad faciem defendendam posita ; (p«A>-ça: erant clavi 
in hac lamina intixi. Voc. r^vipccXux accipit S. br. et gramm. vett. 
quasi r^i:pûxucc, galea tribus conis (^«A«<ç) instructa. Praefert Heyn. 
th. Tçva» perforo, ob cavitatem in vertice scil. et primo epitheton fuisse 
videtur, postea jwmen gale*. (375). /tiwvTs* /3eàç i^pt y-rctfAvot», i.e. 
maciati, non tnortui ex morbo vel senedute. Opinio erat lora ex corio 
bovis ita absumti, infirma et nullius pretii esse. Sic Sch. A. B. et 
br. ^ma-i^ctiMy a^iic'v ^i^f^cf.rct. ùie-ffiiîi, (376). Corrigit Heyne rçv<pctMi' 
iîf^cc io-TTiTe, ad evitandiuîi hiatum ; recum't vero in ïa-inre nisi digam- 
mata accipiatur. Porro haud improbatur hiatus in medio versus ubi 
vox in ihesi sit, adeo ut lectio alterutra ferri potest, (378). tçir,^t?, 
sup. 47- (379). u-vTÙç ô — scil. IVIcnelaus. (380). toi' J' — Alexandrum. 
fi'iet ficîx', ûio-Ti ^.oe.faciUime eripuit, quippe Dea, dcnsamque ci cali- 
ginem circumdedil; ù^ccy dehiceps. Sic Aen. I. 411,412. " At 
Venus nbscuro gradientis aère serpsit, et multo nehuîœ circum Dea 
fudit amicta". (382). x.r,i>i)>ri- fragrante snjfimentis, ut prim. expos. 
S. br. rievf^ixfffiU^. Th. xutv, ab odoribus com.burendis scil. (385). 
iatcv. Duplex est vox iecm, adj. subtilis, tennis s subst. péplum» [S85 — 426.] HOTJE. 249 

Posterior, ut hic, mediam corripit, et digammum adliibet. Errores 
metricorum de voce attingit Clarke. hue conf. Dunbar prosod. Grœc. 
§ 14. Diverse porro pro signitF. etymon adhibetur, iu, hwfn, induo, 
et lu in sensu verbi Ixûu, produco, atténua. Constructio versus est, 

^v» X^'^' y-f-rà T«D iot^av XxfîoZtrx, iTtvoci^î, y., r. /. (387)' ^xUTiucry\' 

dupliciter refertur votutâu, vel ad personam qua^ habitat vel ad locum 
ipsum. In priore sensu significat habita, ut hic, /S', 539, 841. Od. 
i, 21. Ç', 245. In posteriore, situs sum, ut sup. fi', 648. ^, 45. (389). 
Tjf K<«-eff4£vn TT^oTi^avii /^iv, i.e. Helenam, ut sup. y, 141. Sic sup. 

ypyii ai f*t» iinvict — . Vult Clarke, ryj f*ïy 'iU(rxf.t.iv.). (391). ^tva)Tcï(!-t 
M-^ia-trt, tornatis lectis. irTç«yyvX«(ç, i.e. ieref/ùus. Hesych. Emplia- 
tice xuvoç cy — IHe ipse in thalamo &c. Vocem insequentem x.a,>^Xiî 
înterpretantur quidam ^vook, i.e. unguentis odorat is ; hue fortasse 
respicit locut. Aen. IV. 216, crinem madentsm. Sic Hesych. kcIxxii, 
tZ i^ve^u ru Tjfî àip^o^t-rni' Eadem Eustath. Simplicius vero et melius, 
forma, pitlchritudine. (396). ha-^TV Se ex aliorum conspectu eripuit 
Diva; sic inf. v', 45, 72, Neptunus. Venus ipsa Aen. I. 314. Hue 
conf. ibid, 402 sqq. Dixit et uvertens rosea cervice refidsit &c. (398). 
S-»^J2/iFi- stetit attonita. (399). ^xtf^ovîr,' Verte — Ùnkind! why de' 
sirest thou to practise on me such arts of déception ? Is it your inten- 
tion again to conduct me to some other toivn of Phrygia èjc. {and") if 
you hâve there any favoiirite amongst articidating men (to indulge 
him at my expense) ? Is it, prithee, because Menelaus, having van- 
quished 8çc. partie. T>i repetitur in 403, 405, cum quadam amari- 
tudine. (406). ÙTronTn KiÀiùêûv?' Recte Sch. br. ÏTriXeciou 1/ «vt«» 
ryiv <riiv ^tccyuyitv fiirà tS» ^iZv. Et huic consentit vers. Lat. deorum 
abrenuncia vias. Ad verbum accipit Heyne quasi profectionem 
ad Deos; potior vero h. 1. signiticatio cœtus, mores. Hue tacit KsMvScif 
Ç»«j, Pind. Nem. 8 60. B^o^otùiv ï^yuv KiXtvêev, divinam virtu- 
tem, Isth. 5. 29. Siniiliter apud Romanes usurpatur via, ut vitœ 
ratio, vivendi modus. Conf. Cic. in Rull. 1, 9. de legib. 1, 6. 
(409). il(roKi T 7j «.Xoy^^ov — donec te vel covjugem vel ille ancillam 
faxit : indignabunda loquitiu^. ^ oyi — " vox cyi elegantissimam tum 
in Graeco tum in Latino sernione emphasin habet quam lingu t? recen- 
tiores prorsus ignorant. Sic Odyss. ^', 326. Hesiod. eçy. I. 224. Virg. 
V. 456. Hor. Od. I. 9. Senec. Herc fur. 1248". H:ec Clarke ex 
not. Bent. in Hor. Od. I. 9. sup. cit. Videsis Ernest, ad Callim. H. 
ad Dian. 115. ^ouAijv, quae alias ^f^acîv, in serm. Homeric. Hinc sub- 
oluenmt quidam manum seriorem ; De toto episodio quidem inique 
judicatur. cf. Heyne, Obss. 383, 448. (412). f^uf^yto-oirar probris 
vie onerabunt, Menelao posthabito scil. t^u, pro i^u, sustinebo-, Ang. 
griefs Vûithout measure ivill be m y portion. De voc. «xçiTos, vid. sup. 
k', 796. (416). (ÀTd-ai y ùf^<poTî^uy' vertitur, in medio aidem utrorum- 
que struam odia perniciosa, Trojanorum et Danaorum: Vidimus 
jamDese benevolentiam Helenae comparatam, (vid. sup. 155 sq.)^ mi- 
natur nunc se hanc in odia conversuram, favore eji>j ei adempto. o-w 
i'i Kiy K»Kh — Tu vero 7nale pereas. (419). Karxir^ai^ivri' Se postquam 
velasset, ut sup. KxXv^otitiivr,, 141. I«vf, sup. 385. (424). fiXo/nfUidii?. 
sïveetly smiling; " ob blanditias oris", Heyn. (426). oo-a-i TrelMv kXî- 
yftvM' prae odio et aversatione. Ignave se gesserat Paris, quo nullura 

K K 250 NOT^. [426 — 460.J 

crimen tetrhos, Helena judice, admitti poterat. (428.) <»? 'âiJ>tXi?, quant 
dehuisses! Utinam ibi periisses ! conf. sup. «', 415. (436). àç^a^wç 
inadvisedly ; ne teniere manus cotiseras, moneo. (438). ^n' f^i — sV^ttts* 
Aug. do not exasperate my niind hy your reproachful taunts. Th. 
/jTTâ», in sensu voc. sg£é<^<w, ut sup. «, 32. (441). rgocTnio^iv. reddit 
Lat. 'V'ulg. redeamus, quasi a tçÉw*», et sic quoque Sch. br. Melius vero 
pro T«g7rs«o^êv idque pro raçîrftj^tv a «çttid. Hinc verte, oblectemur. 
(445). x磫v«»i- Insula juxta Gj'thium, oppidum Laconica; maritimum. 
Vid. Paus. 3i 22. Lac. (446). «? «o vSv gç«^«;<— ad praecedentia, 442, 
respiciunt, où y«ç TraiTroTs jt*' ^Jï — nunquam enim alias amorem tui coii- 
cepi, qualem nunc &c. (453). où jttè» y«ç — ÎKii/êxyov- Ang. For they 
tvould not hâve concealed him, had any one seen him. Omnino hic 
anteponenda est lectio quam adfert Heyne, ïx.vMv uv, et verisiniilius 
est transpositas fuisse syllabas. In 454, est locutio Ttov Ky,çi ju,iXcchiu 
cui similera conf. inf. i, 312, o^»j oiid»o 7rt>A>j«-;y. Summam detesta- 
tionem exprimunt verba. (456, 457). Observât hic Apollod. 3. 12. 
separatim designari Dardanos et Trojanos secundum ^', 816 — 819. 
Priores sub Aeyiea et Antenoridis, posteriores sub Hectare erant. 
Asserit Agamemnon victoriam manifesta esse Menelai, (pccimrfxt, et 
compensationem, Tif*.y,y, exigit, 459. De verbis, v ts Kxi Wa-of^ÏDOKrt — 
vid. sup. 287. NOTiE IN LIB. QUART. ILIADIS. Ct«-<yg«<P>il- Confecto certamine singulari, in dubio relictum vidi- 
mus an Helena reddenda fuerit necne, quum Paris non occidebatur. 
Sed Juno indignabunda, ita non expleri odium suum in Trojanos, 
Jovi extorquet, ut ipsi concédât Ilii excidium ; Hoc eo facilius efB- 
citur, quod nulla alia relinquebatur via ad ulciscendum AchiUem, 
nisi bello redintegrato — 1 — 72. Minerva, ipsa quoque Trojanis ini- 
mica, Junonis hortatu ad terram missa, persuadet Pandaro, ut jacta 
in Menelaum sagitta, pactionem conturbet, ac novam bellandi caussani 
serat — 104. At non lethali vulnere percussum Menelaum arcessitus 
medicus curât Machaon — 212. Interea rursus armati ad pugnandum 
accedunt Trojani, dum Agamemnon catervas Achivorum obit ; non- 
nuUorum, ut Idomenei, Ajacum, Nestoris, qui jam in procinctu sta- 
bant, alacritatem laudans ; aliorum, ut Menesthei, U]}'ssis, Diomedis, 
qui recentem impetum non senserant, cunctationem reprehendens— 
421. Quo facto, praelium instauratur, in quo Trojanis Mars et Apollo, 
Achivis praeter alia numinaMinerva animos addit ; ceedes fiunt niutuas, 
et memoratur virtus singulorum — 544. Haec pugna continuatur [l 27.] NOT^. 251 

usque ad lib. VII. Deomm ministerium adliibetur, Minervœ, quae 
sub forma Laodoci, Pandarum ad inducias violandas hortatur, Apol- 
linis quoque et Martis, qui partibus Trojanorum student, et ad prœ- 
lium excitant. Conf. arg. Wolfe, Heyn. (1). ^iyoço'^vTo* àif/.îxovy. 

OHXÏyovT» \ç Ta xtiyov' Sch. bl". Sic SUp. /3', 788, e< J' ùyopài àyopivev, 

Conf. hic Aen. X. 1. (2, 3). ttÔtvix 'n/iti vUtz^ Livo^ô^i' " Poëta — 
Hebes opéra utitur, fabula non inepta, ad vitam Deorum per perpe- 
tuam juventam declamndam". Heyn. Sic immortalium félicitas de- 
signatur, Ganymede ad cœlum translato, " cum yctvcç sit gaudium et 
u>ih(rêxt yacvoç dici possit auctor et dator la;titiae". Ibid. iavo^ôu est 
forma antiqua pro Jy«,v;9s< quae postea inter Atticos invaluit. (4*). 
3e*J£%«t' «aauAouj- pledged one another. De hoc more conf. Athei). 
I, 11. 5, 4. Aen. 1, 741. Exponitura Sch. br. 'ùi^ioZro' quisque ab 
60 qui proxime sedebat pocuium accepit, et sic deinceps. conf. 
inf. /, 224-. (6). 7rxçx/3Xii}/>v- vertitur, subdole et per comparatio- 
nem, secund. Porphyr. quMSt. 16. quod amplector, quoniam Tt-x^n- 
fictXXu» îTçoç ri significat quidlibet alteri conjerre, et pergit Ju- 
piter comparationem instituere. 7 — 12. Sic Damm. Sch. B. " ix. 
irct^xliax'iii kxi trvyy.çtriKà;, Comparât diias deas laii et quidem 
infirmiori, dicitque hanc unam esse duabus potentioribus diligen- 
tiorem". Lex Hom. Exponit Sch. br. oiTrxmTiKii. AI. l^iêio-ny-ui. 
Clarke, limis oculis intitens ; et optime forsan Dacer. " avec 
une raillerie amere et en faisant une comparaison odieuse et 
pleine de mépris". (8). »XxX>cof/A\ir,ti' Alalcomenic fuit urbs Bœotica 
ubi exstructum fuit templum et honores MineiTse defereban- 
tur. Ingeniose conjicitur nomen ex Hebraeo aip"?» n^« exortum, 
i.e. numen invictuni, et a Phœnicibus originem duxisse. Conf Park- 
hurst Lex. Heb. pag. 41. et Strab. IX. 413. Certe hue facit insigniter 
Epith. «TçvT»»», Minerva; toties tributum, itivida, i.rdefessa; ji', 157. 
(9, 10). «aa' i^Tor Ang. Yetfor ail that tkey are the spécial protec- 
torK ojf Menelauf, they content themselves wiih merely vieicing the 
conte><t. tvhereas, on tlie contrary. Venus is ever in nftendance on him 
(^Pi iris) Sec. notes vim part, «aa' viroi, xZri. De vi praeter. Trx^f^if*- 
fiX6>y.i, vid. eé, 37. Hinc constat extitisse formas f4,-f/,/3\&/, f4.iy.liXùu, a 
yÀXet, quarum prior habetur *•', 343, Conf q>', 516. Od. x', 12. et verte ; 
solct illins semper curwn gerere. (12). £|ê7-«<w5-ê»- Eripuit ex morte 
Dea et, etiam secundum pacti conditionem, bellum instaurari potest. 
Conf y, 281, 284. (15, 16). i' f xùtiç 7irûXiy.6*- Supple, s/ u^x i» 

xÙTiç «çî-ôtte» — ^ lieiXu/*.i\i — x., t. A. notanda locutio fixXXm-èxi (piXoT^rx, 

sicut inf. 83. ^piXor/^Tx riôitTi Zgy?. (20). Î7rîju.v^xv Recte Lat. vers. 
comi/rrssi- In > i^ ^eniefmnl ; ut quoque Sch. br. " Al. irrise ru nt. 
Sed contextus h. 1. et â-', 457, priori favent". Ernesti. Optime porro 
indolis diverse habetur ratio ; Silet Minerva ; Jimo, sui impoîentior, 
in aperta jurgia prorumpit, verita ne consilia, Troja sospite, contur- 
benlur. (22 j. ùkioi)/- vid. sup. «, 34, 565. Od. <p', 89. de vi vocis. 
Adjectivi, participii et adverbii formam induit ; 1. «, « i>,x.zav. 2. ùx.iuv, xk- 
iavTx. 3. indec. (23;. o-Kv?^oi^îr/t- iiniignatn. Th. xvùv. (24). «jç») S' ovk 
iX,»^'- {y-xTÙ) à-rTiê»? x^Xat, k. t. A. (27). î^^Si ^ — et sndorem. qiiem 
sud'^'oi pra'.lahore irritum et infrnctuo^uw scil. Adhibui lect. /Jç«, 
quœ forma est Homerica pro <'Jg«T«, sicut inf. t, 416, lx.<i pro ly^if^x 252 NOTiE. [27 — 67.] 

&c. retinent Wolfe, Ernest, vulg. /SçS^-*, et distinguunt B-iTvxi -ttovoi 
ciKitt, iJçftiTce ùr'iXKrrùv. Observatur ictus metricus in «y. conf. «', 51. 
(31)- ^xtfiovivf Ang. Inexorable ! how îîoïv do Priam and the chîl- 
dren of Priam vorong you, that xvitk mch implacable enmity you 
pursue to desfniciion the Jairbuilt toivn of Ilium? Could you but, 
entering therein, annihilate them quite, it is possible your Jury 
migkt be stayed, &çc. De S«<|tta»<«f, vid. /3', 190. Verba ÙTTn^x^ç 
(Aivuniviiç bene mentem efferatam Junonis depingunt, ut et àf^ov /2i- 
(i^œêoiç, 35. Fainosus hicce versus est propter ineptam Actii Labeonis 
versionem, crudiim manduces Priamum Friamique pisinnos ; Per&. 
Sat. (36]. i2,ciKio-»iù remedium adtuleris, saturaveris ; non tam ces- 
sante ira quam nihil amplius, in quod se exerceat, habente. (37). 
l^n toZtô '/i viiy.ci — Lest this dispute may be the source of niuch quar- 
reltingbetxvecnns, êcc. (40, 41). f-nficiàii — lêiXtu, am determined on 
destroying, 8fc. rhv, urbem illam tibi grcttissimam, v. gr. Argos. 
{l^ifAVAG-û) f/y.i ri Si«Tç</3;;v — Mind that thou impedest not the exécution 
of my vengeance, (43). "oaiyta, 'ucui, uîx.o'jri yi ô^/tiîi' Lihens concessiy 
etiamsianimusrefugcrit. Bene explicat 8ch. br. " Junoni morigeratus 
est, utpote sorori et conjugi ; dolebat vero Trojanos, quos maxime 
amabat, victimas fieri". Illustrât hanc antithesin Sch. mentione facta 
inepta', quam Tryphon induxit, lecîionis, "êuyS ùUmv, àhcovri yi év/aS. 
Perditur, bac admissa, vis sententiac. (45). yxtiTolovs-t, sitœ smit. vid. sup. 
387. /3', 626. (46). niuv f^oi ti-i^i xii^t TiiTKiTo' h. e. tho-kito TTi^Kra-êûi t» 
xîiçi, Rnnked highesl in my /avour aitd eslcein. (48). ^«<to? sfc-nj* vid. 
sup. ù, 468. J^r?, pro sacrijicio hic usurpatur ; generaliter pro epulis 
post sacrificium. Ao</8d, x-via-a-n, honores debiti. cf. «', 56. (50). " Juno, 
muliebri injuriam ulciscendi cupitlitate incensa, omne obsequium in 
caussa simili proniittit Jovi, dummodo is, ut invisa sibi Troja excida- 
tur,b>.llum produci jubeai" . lleyn. Lepida sane adnotatio clausula prior 
sententiae, et vate digna Arpinate ! Sed nec decebat Criticum Poè'tae 
cedere. A Daceria meJiora sperabani, sed frustra. (52). Enume- 
rantur civitates quae Junonem maxime colebant. Doriensium et Her- 
aclidarum incursio relligionem et ritus postea immutavit. (54, 55). 
raoni *u fui iyà Tr^oa-f iTTcc^aci — Ang. /n defence qf any one of thoscy 
I oppose you ?>ot, nor do Igrudge if to you ; for even toere I to do so, 
and use my ulmost efforts to impede your purpose, those efforts uiould 
be unavatling. ^rçoo-t. ïa-ruficci, ut ISch. br. pro '7rçoiB-Tctfc»i. fAiyotipa, 
çêonev, anliquo '-ermorie pro ifA7ro2i?^&) . oCx. dàf conf. sup. /3', 832. 
(.57). «ÀÀa y^e^y, — l'amen, te fsse fortiorem concesso,nec meum, potius 
quat» t'i uni, frustra suscipi laborem decet ; sciL propter dignitatem et 
generis et loci. Hue respicit ■?rçe(r/3iiT«T»y, 59. quam exponit Sch. br. 
i)iTifi.»rûrr,y. ut et verba Jovis sup. 43. '62). dxx' ktoi f/Àv — Verum 
enimvero in hisce rebus concedemus, alter alteri. (6.). <pvXo7rtv nU^y 
aciem horrendam. (piiAo7r«{, ve] pugna ipsa, \e\strepitus belli \e\acies 
ad pugnam accincta. Conf. </, 242. H. ad Mart. 15. Çyxinri^ie. 

TS'cXvMix.Oi TroAtfioio, Od. / , 313. (67). «îç|»ir< — vTTi^ o^ki» or)>\tia-cca-6eti' 

Fropositum, quale hic memorat Juno, et Minervœ consUium inf. 93, 
vehementer vitupérât i lato, de repub. 2. 379. Steph. Et jure quatenus 
philosopiius, sed nec tam elimatum de moribus judicium, vel de mi- 
nisterio Deoruni, antiquo vati convenit. Pandaro certe, nemo melius [67 — U3.] NOT.E. 253 

deligi poterat ad facinus patrandum ; cui levis indoles et animus arro- 
gantior facilera viam aperuit. Ita non vitio vertendum est quod in- 
strumentum niali adliibetur ingenium inconstans et superbum ; " pro- 
positura erat poëtse epico hoc unum, ut liaberet, qui esset idoneus 
consilii auctor et suasor", et rem summam promovebat belli instaura- 
tio. R udior porro sensus hominum antiquorura, hic ut alias, conside- 
randus venit, qui numen sapiens certe et providum, sed humani afFec- 
tus pardcipeni, depingit. De phras. vttî^ o^kix, &c. vid sup. y', 299. 
C71 • TTti^'ùv ^\ ut sscpius, infin. pro imperativo ; et promove consilium. 
{77 j' Tali imagine usus est in H)aTin. ad ApoU. 441— -42. ùa-Te^t iï^ofcivog 

T«v olrro TToXXeit G-Ttvècig^iàii vuravro., x. t. /. (82, 83). it p aùrtç 

— DispHcet Heyniana vers, quae accipit, (««aao») « i?i<Aotj]t<«, èellum 
potius quam pax instaurandum venit. Mehus Bentl. et Sch. Ven. 
verbis îj ^iXornrx jlhrt Zet/? interi'ogative sunitis. Dicunt Achivi in- 
ducias cite finem habituras, vel pace stabiU vel bello exorto, nec 
amplius rem in incerto fore. Ang. Doubtless, destructive war •vcill 
again take place, or J.^piter is about to establish J'riendship betvoeen 
both parties, &c. Conf. Clarke. (88). De Pandaro vid. /3', 824, &c. 
(92). Bene observât de hac missione, Plutarch. orac. Pyth. " Mf- 
nerva, quum persuadendis Acliivis studet, Ulyssem quaerit, pruden- 
tem quippe et dicendi peritum. Quacritur Diomedes, ardens et beî- 
h'cosus, ad Trojanos fugandos ; Pandarus vero, stolidus et sagittandi 
gnarus, ad fœdus rumpendum". (93, 94). « p« vv f^ci n — Stephani 
vers, praefero, ivarlike son nf Lycaon, xvould yen novo hearken to my 
suggestion ? you roould venture to disjjatch a svoift arrovo, 8çc. feé il- 
lativa est, vin' milii obtemperare"? tune emittercs sagittam, Sec. Ad 
hune vs. observât Sch. Ven. cIkux vi Tru^canTiç cf^oTtfiu ùv^pi, tiia-y^nfc^vac 

•Xfct^'.v i/TrartSif^iyai' îToiftov Oî tt^sî ■xuSu to, tj /ari KîXivuv x«< to îk ttcctipui 
oy6fi.cc.Zii'j. (97)- "Tcet^x tùZ (i.e. ViUvov) Ç'i^cié ^àçx, non -TTct^xifi'ifitK). hoc 

recte Sch. br. Avaritiam Pandari tentât Minerva, et levi» gloriae cu- 

pidinem. (100). ôicrTlva-ov (itxrù)Miyt>iciov. (101). >^VKyi'yivu' vertituT, 

in Lyci'i gsnito. Deus erat patrius Lyciae sub Ida, et hinc epith. 
secundum Schol. br. Praetulerim vero Macrobii sententiam qui 
a AvJtjj {lux prima scil. quac praecedit exortum solis) nominari vult. 
Hinc Ayxovêv:;', tu yeivâii/x» r-iv Xvni/iv, The light-prodncing God. 
consentit S. Ven. Etymon diversum est sec. Aelian. vid. inf. 
«', 433. de voc. àii<piXv)cr,. (103). ZsXs<W- vid. fi', 824. Ita anti- 
quitus designabatur Ljcia qua; sub Ida jacebat. Sch. A. (105). 
«5-vA«, uncased. Operculum v. tlieca erat, ne arcus a humido aère 
corrumpcretur ; hoc detrahit. <|«Aây, ex 'iy.u et UxxofAxt, agilis, ^rtidn- 

Tix.ov, ut s. br. (106). Ordo est, ov ça ttotî xùroç /ii/iXyjKU, rvp^^o-xç 
(«vroî») vTTo a-Tigvov, k. t. A. oiûiyf^'ivoi iv ■yr^aècKyia-i, postquani excepisset 
eiim 7W insidiis. Ts-^oùor-Kç-t proprie, locis ad insidiandimi aptis, ùtto rou 
Soxiv. s. br. (109). ix.Kxi^é)tec^u^c6' Sexdecim palmorum. Th. ^laçe», 
mensura quatuor pollicum. (110). «s-xnV^ç, hœc, quum rite elaboras- 
set, cornuznn politor aptaxerat. (111). x-o^tît^n, pars extrema arcus, 
unde nervus pendt-bat. S. br. (112, 113). kxI ra f^v tv. Verte, and 
having bent the boiv, he laid it doxvn, having inclined it io ihe ground. 
ùyKXnxç (tô to|«v). recte ileyne Obss. " Pandarus, postquani arcum 
tetenderat, deposuit eum humi rsclinr.tum, cura scilicet nunc id âge- Z54> NOTiÊ. rilS—Hi.^ 

tel, ut 3agittam pharetra promeret". Sch. A. sensum non adsequitur, 
nec melius Sch. br. tt^sj tjj ytt i—ig^ita-x^ îxvTÎt. o/)Axdi^ um (tt>) ô^Z'rSeu 
iiTû rut 'EA>i«»<vr irtixta, pronuntiata ut dissyil. «•«*>!. (116). ^n^fcx, 
The quiver-top. (117). «3/.>îT£<, nondum in quempuim conjectam, a 
Jreah arroxv. aj&Xnjtç, de persona dicitur, qui nondum vulneratui 
erat, ut inf. 51-0. (125, 126). A<y|£ 3joî' The (joto clanged — the bovi- 
etri'ig resounded deeplu, and the iharp-pointed arrow bounded Jnrth, 
ardent to toi g it-iJUght throngh the host. (Jptime res depingitur et 
par verba et numéros. f.c,tiuttv(iiv, quasi ipse viri spiritus fuerit sagittae 
impertitus. De hac metaphora bene Aristot. Rliet. 3. 11. Sic hasta 
Asterop-ei, !p', 168. dicitur XtXxteftiyït x^""' «'"«'• Naves, dyxxxoinvxi 

A/Oî e'v^if. (128). dyiMin' Al. «yïAae/n. exponit'ir »j xytva-ei, MiecY — 

>ix^vetiv^7^i- The pliinderiiig Minerva. Confer. Suid. in voce qui 
explicat per vocera trr^xriuriK», ut et not. Kusteri. Eodem redit et 
epith. a^uoi;, ob rei militaris studium. (130). « 2i toVo» — She repelîed 
itjrom yonr body as Jar as a mother repels ajlyfrom hcr ihjant 

•vùhen it is lulled in halmy sliimber and dirccted it to that party 

xuhere the golden rings of the onter belt held itjirm, and the douhle- 

Jbrmed corslet joined" &c. Ordo sententiae est : ^ ^è» (l-i) ra^rov esçyc» 
«îrà %g«àç, &)ç (i.e. ip' oFcv upyit f^vixy f^^Tït^) on a^yu act/rtuf xtto Trxtooç, 
X. T. A. Pulchra efficitur imago curae divinae animique erga Menelaum 
benevoli. (132, 133). Partes armatune antiquae hic memorantur. 
Thoracem gerit Menelaus qui o-ratTaç adpellatur, e laminis duabus sne- 
talh conflatum et totum pectus usque ad ilia ambientem. Hae lanunae 
yvx>.x nominatic ; vid inf. s, 99. ^«o-thç v. ^uvrt (sup. fi\ 47tS) erat 
balteus exterior, ilia circumcingens, et thoraci ad partem inferioreui 
adjunctus. f^ix^x erat faseia e lana confecta, cooperta aère, quae ilia 
defeudebat, qua parte thorax non fuit inductus. coiif. inf. 187, 215, 
216. In 135, 136, observât Clarke optime depingi motuin sagittae, 
" sententia e pluribus dactylicis inchoante, et in duphccm demum 
spondtum desinente". Vid. sup. y, 357. (137). 'i^vux xî"''^ — '' "' 
^Xiis-rov ï^vTo (to (rày.x, -ry.» ^/iox-. Ang. tvl/ich ivas his main dtjtnce, 
Pro £çu^« meminit Sch, Ven. lect. Zenodoti 'ixvf^x, rorporis ijivohi- 
cruni ; hoc ob tçura in 1 38. Gravior est caussa cur crediderim lectio- 
nem receptam minus probandam ; ex sup. annotatis «, 141, de sçû», 
def>-mi. , constat incrementnni esse longum, quod hic brève habetur, 
unde conjicit Knight, Proleg. lO.'î. pv/4« %ç«a;. Recte ut censeo. Hac 
ratione fretus, conjecturani Valcknaeri in Eurip. Phœniss. 997, rece- 
pit I orson, t< 5»t<« pj^tot fiot, y., t. a. Hinc frustra conjicit Heyne 
quantitatem a Tragicis niutari ; Conf. Obss. (138). ina-xTo, ut corri- 
git Heyne. vulg. ùVxto. Th. ufAi, vado. penitus autem peHransihat 
iliam. TTç'c accipio ut sup. y, 3. tSç, ut pass. pro Uiivriç. (139). 
iTirîyçx^'i, grazed. (141;. 'Voivixt purpura. Sic vertunt omnes sec. 
S. br. ;^^ç<i-^«T( îçvêea, at de specie disputatur. Sec. Suidam (poivi^ est 
palma, unde color obtinebaiur. Hinc et (poivtKioZ-;, puniceus. Sec. 
Sch. A. arbor erat Trçjvoç, queni conjicit Heyne fuisse ilicem aqni* 

Jbliam ; flos ejus, ^«<'k| adpellatus, succum puniceuni prœbebat. Hoc 
et Plinius tradit. ^<»v>), tinxerit, qu;« propria erat signiticatio ; ^d-^n^ 
S. br. Sensus recentior erat, corruperit, violarit; Sic venerat Virg. 
Aen, 12. 67. " Sanguineo veluti violaverit ostro siquis ebur". (144). [144 — 184.J NOT.Î:. 255 

HyxXfix' " verterim delicias (bijou) quo sensu antîquissimis usurpatur". 
Ernest. Inter receiitiores simulachrum, signum sculptile, ciyxXf^cc ad- 
pellabatur. S. br. (léô). ùf4,fori^c», i.e. kht ûf4,<f>0Ti^av f^i^cç. (147). 
8i5<pvùç, well-proportioned. (152). tt-^^tpfoy cl â-yttàç — Iteruvi ei ani- 
mus collectus est ; vulnus esse minime lethale cernit, spiritumque rursus 
recipit. Censet Ernesti pavorem Menelai indicari cL non spem vitae 
coneeptam; at contrarium verba plane innuunt. (155). B-cmrov »y t»« 
— I hâve entered into a treaty which will prove your death. (158, 
159). 6v (An ■xui tt.M»y — Auilu tamen pcicto iiritun entJceUus ; opKiof 
prop. victima, ut sup. hinc fœderis religio. De vers. TToi'èxt r «txçjjre;, 
vid. sup. /3', 341. conf. y', 269. (161). a-vi n faycthu) ttTnTiFxv pro 
»7roTi(rov<ri aoristus usurpatur, quasi jamdudum in consiliis Jovis stete- 
rit Trojanos pœnas daturos. Kota est figura, nec bene Zenodotus 
reponit titouo-i. c-vv /^îyciXu), supp. TOKot, ad lit. magno cum J'cenoi e. Vid. 
Bos in voc. toxcî, Ellips. Grac. tsAj; in hoc vers, est pro nMm ver- 
Jiciet. (164, 165). ïa-a-ircn iiuM^ — veniet dies quando pereat Ilium 
sacrum; pœnas perjurii luet etmmsi manibus nostns haud succubue' 
rit. iv/u.i>ii6), Ion. gen. pro iv/^iXiov et contracte pro i'Cf^îXnu. Sequi- 
tur, 166, 167, vindicta; divimc descriptio: Jove,thronedoiihigh, voill 
shake over them ail his Aegis wrapt in clouds &c. x.crîav (^îv-kx) riiçS' 
xTrctTriç. Conf. Aen. Vlll. 354. " Credunt se vidisse Jovem, cum 
saepe nigrnntem Aegida conc/iteret dextra". (170). xxi moi^xy elvx- 
5rA«s-)îî — Et tempus vitcE prœjintum expleveris. Sic quoque invenitur 
ficî^x â-etycirov, siimma dies, ineluctabde tempus. Habetur etiam «y*- 
■TTXiia-xh quidquid usque adjinemperferre. perpeti ; respondet «v«tAï- 
»«;, q. cxanttare labores. Plena afFectu fratemo est haec oratio, quae 
simul Regem sollicitum depingit ne, mortuo fratre, res irrita cadat ; 
vix enim sperari poterat excidium Trojte, si caussa belli sic ablata 
fuerit. Hinc dedecoris, quam praefert, species, 171, sqq. (171). 
•TroXv^i-^toi' multum de significatu dubitatui-. Reddunt plerique, ex- 
optatum, carinn. Quidam siticidosuniy ob solum Argolidis arenosura, 
quod fertur, ante tempus Danai, qui, efFossis puteis, agrum irrigasse 
dicitur. Conjecit Toup. TrcAvA/-]"»". Variae aliae meraorantur a S. 
br. Sensum priorem tuetur Athen. 10. 9. ^i-^x certe pro desiderio 
ponitur, ut Pind. Py. 9. 180. ut et S<%^«« pro iTnùvf^îùj, Ne. 3. 10. 
Porro verte 171, Et ego, postquam supremum diem obieris, maxima 
ignominia notatus cariim Argos repetam. îx.oi'ftyit «y pro 'i%of*xt, ut 

173, K*TxXt%-eiftî)i «y pro KXTuXÙ'^Ofciy. (175). ecTSMvntrai Ïtfi ïpyii. 

Reddit Heyne, bello non cortfecto, quasi absolute sumpta. Senten- 
tiam potius verterim, propter opu non adjinem perductiim. In tali 
sensu obvius fit y t. inf. /, 602. Vid. Math. §. 585. /3. (178). x'iB-' 
•vrui' in v. 179, distinxerim post )ivt, et sic verterim, IVoidd that 
Agamemnon vcreaked his vengeance on ail in the same manner as he 
hath noto doue on us ! He hath conducted hither the army of the 
Greeks on aj'ruitlesi expédition, and hath noxjo retiirned home, &c. 
(181). e-ùv Kutvi<rti inve-i, prcedani Ilii non,sicut speraverat, reportaw 
tibus. Aliter Sch. A, " mty^a-tv dicit, qma Menelaus, mortuus cura 
sit, non erat in illis rediturus". (182). tôt» j«o» ;t '«''•< — Scil. ad me 
obruendum et raeam ignominiam. Apte citatur Aen. 4. 24. Sed 
mihi vel tellus opfem prius ima dehiscat. (184). f*.r!^'i tî tfu hi^ie-tri». 256 NOT^. [184 — 232.] 

Nor in any tvise dispirit &c. conf. sup. fi', 190. (185, 186). «AAà 
x«éç#<^ev, but ère it reached a vital part &c. Vid. de ipiu. sup. «, 141. 
Hinc constare videtur vix esse probandain lect. vufg. ùgiia-mro., quae 
brève habet verbi incrementum. Prœfert Heyiie s/çS-r» pro il^viro. 
Poterat quoque adinitti, pv<retTo oî ^uc-T/iP, y- t. a. Scriptionem anti- 
quani Fo; ignorabant grammatici, et ordinem mutabant ad Titandura 
hiatum. cf. v. 137. ^«vas/oAoç. Explicat Porphyr. mobilis, ut xoçvôat/eAa?, 
sup. fi' 816. Sch. br. per 5r«jt*;r«<'x<Aoç, quod amplector. diôxa est 
varius, et ad artem, /igiiram, cola rem respicit; deinceps ad mtntem, 
cum significatu, venuius, suUers. Sic habetur mlàxat -^iijhi. Pind. 
Ne. 8, 43. Tamen bene reddiiûr tt-xvxUxoi; ^aa-Tiiç, bi. Iteus facillimus 
tl Jlcxu et molli. Vid. Damm. Cf. s, 707. (189). à-t yiàç ^ij ovrui «>i ! 
Ang. JVould it voere ao, my beloved Menelaus ! But the physician 
shall probe the tvound, and apply remédies to ease thee ofthy extrême 
pain. — (190). iTnfAc/a-a-iTxi. Th. fit/.a>, impetu in aliquid Jeror, attingere 
cupio. Hinc f*,i[A»û>i toties obvia, redup. fAcnfAdu. fActa-du, &c. duplica- 
tur o-ob metrum, nam incrementum toî f^ecu brève est. Vs. 191, pro- 
cedit, « XI» TTxvtr-j (a-t) rm i^vvwv. (194). Prœtulerim in hoc versu 
lect. lYirîi^et, sec. auctorem a Heyne citatum, nam vox in apposito cum 
çZrx deest. Hanc semper comitatur vel epitheton vel dictio apposita. 
Vid. f, 214. 634. y, 219. H. in Merc. 377. sup. fi', 565. et pass. 
(200). -n-ccTTTccîvuv. " undique oculos ferens ne illum Machaon late- 
ret". Sch. A. B. (202). r^iy-m. Vid sup. fi', 729. (205). lect. i'?»! recepi 
pro vulg. î'êriç. A Wolfio adliibetur e M S. Ven. Lips. Townl. et est 
Aristarchi lectio. (214). Trdxtv uyii — rétro curvati sunt acuti hnmi ; 
ut sup. 151. De partibus armatursp, vid sup. 132, Szc. (218). tui^' 
hcfivl^ntrxi. Ang. havmg expressed (\x.7rÀ<rx<i) the blood, he applied to 
the ivoitnd the gentle remédies, the knoïvledge qf tvhich the benevolent 
Chiron had Jor7nerly communicuted to his Jathsr, Ttrâo-a-î, inspersit, 
nam tpd^f^etKx illa fuerunt radiées v. herba>, aridae et in pulverem re- 
dactae, quas vulneribus admovebant. Enumerat Sch B. tria gênera ; 
Px^j^.xx.x iTTtTTxa-Ttt, quaha hic memorantur ; ;tç<i7T«, v. inuncla ; Trorif*», 
V. quiE potui aptantur. Sunt >)îr<a, quae inf. s, 401, o^wiiparx adpel- 
lantur. ttxt^i, Aesadapio scil. (220, 221). o^^x toi — ro'^ç*- 
Whilst they voere thus employed in the care of Menelaus, the ranks 
of the Trojans advanced, &c. Spatium («foyç«i', sup. y', 115.) in- 
ter agmina pertransibant, fore, se Achivos improviso adorturos, rati. 
At spes fefeUit ; illi hastas et clj^eos (nv^îx) quos deposuerunt, sup. 
y, 114, confestim sumebant. (223). fiçî^avrx, dormitantem, officii 
immemorem ; convenit sup. y', 179. (299;. rS (/.xXx ■ttoXx' WinXXi' 
Ang. To him he gave strict charge to keep them near him, against 
the time whenjatigiie shoidd overpoiver, &c. Est ellipsis ; vx^kt- 
Xif*i*) {ù)ç iTTifixîyi) ÔTrTTOTi y.ufiXToç, X. T. A. Ex vcrb. inf. 231, l«-£5r«- 
XîTto, titulus hujusce libri, tTriTraiXyia-iç, ortus est. Bornes. (232). o-^ei;- 
î«»T«î, Ang. attentix^e to their dut y. Quoniam vero i'Jo* vox digammata 
est, lect. vulg. minime receptam velim. Wakefieldio assentior qui re- 

stituit, Kx) t àv |ttiv TTrivèùvrx— rov f^xXx B-x^n-vyic-Ki' Sic et infra, 240, 

reposuerim, o»t(v« S' x5 fctêiîvrx 'i^ot. Nec obstat quod in 234, 242, 
occurrit, «çywoi, nam diverse referuntur, singularis in priore parte sen- 
tentiae, pluralis in posteriore, illa ad personam quamcunque adlo^uitur, [235 —286.] NOT^. 257 

haec ad populum. Locutio usitata est ; Conf. inf. ft,', 268, 269. 
(235). où '/«ç Zii/ç îi7(7ircit — Ang. For Jupiter xmll never be the 
ahettor nf perfidy. De phrasi "èriMa-avro vttî^ o^kix, conf. sup. y, 299. 
Hue porro respiciens Antenor pari locutione utitur, ■•^ivha-Sxi 'o^x-ix, 
inf. »)', 351, 352. (2t2). Uf/^u^oi- Etymon vix certo constituitur. Ver- 
terim Ang. arroiv-practised, secund. Sch. br. oî ttî^i roli lov<; kxI to%x 
lu.iu.o^yifiî]ie(, î<rri, xa^vavTs?- De bellatoribus loquitur, qui contra 
quam par erat, animum bellicosum exuisse videbantur. De sim. 
i;t;^5(r(|tt4)çv<, vid. sup. /3', 692. Notio generalis est, belUcosi, milifits 
periti. ùi> w (rïiîi~k; are ye not noiv ashamed nf uourselves? (253). 
in TC^o^ày^ai-, (iêi)^-/,s-a-iTû scil.) (256). fAuXi'^îoitriv {îTrîirtv scil.) (257). 
■z-ï^i jt4ïv a-i Tiu. Supra modum te honore prosequor. 1. hî ^toAs^», 
quippe praedae majorem partem sortitum. 2. ùxxotui IttI s^y*, ut ia 
concilia, ordine eminenti inter proceres ei concesso. 3. h ^aiâ-' — Cibi 
potusque parte eximia, quae unicuique pro ordine et existimutione tri- 
buebatur, vel ob meritum insigne ; sic inf. Ajaci e pugna reduci >», 
321. et pass. A legibus quoque convivii taies non obstricti, ut con- 
stat ex v. 263. (259). oTvû'j yi^ùva-nr " vinum senibus pricberi soU- 
tura honoris caussa", ut recte Heyn. Th. y£ç&»v. Vix secundum ana- 
logiam a yi^xç deducitui" a Sch. br. et Hesych. quos secuta videtur 
Lat. vers, honornrium, quod tamen ad sensum bene se habet. yi^aviriat 
quiJquid senibus convenit, honore, existimatione,Jide dignuni, &c. hinc 
inî. y^, 119, ogx.ùç yîçevTiûi;. (262). ^siir^ov portionibus coiis, prce- 

Jinitis. "ècuT^oi est coquus, qui escas dividit ; hinc phras. x-xtù, dmr^ov, 
h. e. f/.îf/.î^icr/iitvuq. Eustath. (264). âxx' o^^vr Ang. But arise to the 
confl'ct ivith that ardor for tvhich you hâve for merly becn so distin- 
guished. ivxof^^h fo'Or, habeor, ut sup. «', 91. (273). Pro STriJA^î 
etiocvna-a-i, ut sup, 251. (269). a-vvi^îvùiv, ut sup. ^/iA;îV«f»To. Contra- 
rium est o^Kt» Tuvr^ïvoct. (275). Belli species formidolosa pulcherrime 
liac similitudine depingitur. Viam sternit 27-i, vipoi 7fs^Z'\ quod ver- 
tit Virg. Aen. VII, 793, nimbus pedltum; agiTien ad pugnana motu 
lento procedens, procell e instar hostes dissipaturam, et terrore subito 
mentes im{)letui-um. Hue respiciunt verba, jttsA«5»Teçov iiin Tria-s-a, — 
XMXxrzei, — çiyuirÉ ts ,'5à)v, partes siniilitudinis quos bene ob oculos po- 
nunt adspf ctum et impetum in-uentium. Ang. procedit, As xvhen 

foro n some ro kif eminence the goat herd perceives a cloiid traversing 
the deep, impeÙed by the ivest ■w'nid's blast ; to hini, vchilst he stands 
ata d stnnce, it appears in its progress over the sea darker than pitch, 
andleadx in its train a mighty tempest : he, shuddering at the proS' 
pect, drives hisjio.k beneath the shclter of the cave, &:e. (276). Iv 
wn?' vid, inf. », 139- (277). Notanda est locutio ;ttÊA«vT;ço» yiilrt 7rt<rs-x, 
pro fAiXcîvn^iy (« 7rtr<rcc, vel) otW»?. Inepte hic Sch. br. f^iXaivri^ov, 
«»T/ Tûv (/.iXxi, (TuyKÇfTjxoy àvTi â-iTix.aZ, et hune secuta J_.at. vulg. 
nigra ceu pix. (282). x-vûncti — ■jci^e^iKvlxf cœrideœ (in sensu ap. 
Virg. Aen. V, \0)...hor rentes hostis, &c. (p^Un v. (pg/|, superficiel 
agit'din, vi levi admot i ; horror fobrilis, mentis, vid. h', 63. Od. ^, 
402. ubi conf. Sch. br. Ratione haud absimili ^^îtra-uv dicuntur carapi, 
segete jain maturescente, ~^', 599. cervix setosa suis jamjam impetum 
facturi, Od. t', 446, &c. i 286). <r^ùu /^h- Vos quideni minime ad 
pugnam hortor, quiet ipsi aiios Inbenier excitatis ; Utinam çnim ' 

L L 258 NOT.ÎÎ. [290—321.] 

&c. (290\ rS, si lia res foret... it[4.va-în' De hac voce vid. sup. /8', 
l^S, 373. (294-). (rT=/.>.ovT«, instriientevi, ord nantem. (297). «V^rîiioe?, 
bdlatores e curru pirgnnntes, Tr^cf^ct-^ovç, quorum erat in veteri tac- 
tica excurrere et pugnam inire. Hos nunc ita Nestor constituit ut, 
more solito pugnandi extra ordines omisse, vires conjungant et prœ- 
lium simul tentent. Nec postea hacc ratio inter Achivos observanda 
venit, morem solennem temere excurrendi secutos .- Sic praelio inse- 
quenti Diomedes Tr^of^x^t'^îi, qui et ipse monitum Nestoris tuetur, 
pugnam cum Hectore congressurus, inf. ^', 118. Automedon quoque, 
ç', 465, etc. Conf. et tt', 426, 427, unde constat tacticam Nesto- 
ream soli^ Pyliis commendari. De tactica Nestorea vid. Heyn. Not. 
Obss. h. 1. et Exciu-s. I, ad hune lib. pagg. 659, 660. (299). «Waî 
s^iv, To be thc support, the stay (>/' the battle, adeo ut primo con- 
flictu maie cedente, liaberet prima acies quo se reciperet. Portasse 
et "/imitai constituit, vel intervciïla aciei, per quae facilius regi'edi pos- 
sit. Memorantur inf. 371, sed sensu diverso accipiendie. Vidimus 
porro, sup. /i', 535, 554, et inter Atlienienses tacticam melius iusti- 
tutam. (306, 307). àç o- y.' ùv^ — ïx.Arxt — asiluc-êùi- Seutentia aliqua- 
tenus ambigua, nec a quorundam argutiis plus luminis adfertur. Qua- 
tuor expediendi rationes a Clarkio memorantur, quarum nullae penitus 
arridenî, etsi sccuuda potior videtur. Locutio 'i'/x-^ i^éds-êni, dicitur 
potissimum de certamine pedcstri, se proiendere, piignare CU7U kasta, 
ut constat ex î, 535, 851. ••^', 805. H'mc uix/at i^vcTcti, /3', 543. 
Sensus ergo sec. Ernesti est ; " Siqiiis e curru Jorte excussus ad alium 
se recipere ve/it, is pugnet potius hasta pcdes, quam ut alium currum 
conscendens, ei, qui in cumi est, impedimento fuerit". Sec. Heyne, 
Si guis inter pugiinndum currum hostilcm aftigerit, ne a curru suo 
descendat, sed longa hasta p^tat hostem ; «5 ^i yJ ivTi^ ôito uv o^mt 
(i.e. c-vv, £» oy;,i<riv lavroii j iy-:;rxi in^s', (l.e. rà rov TraXîuUv) cipfAM,TX, opt^ocTêu 

{x.xr xÙTcy s-lv) ïyX''' ^t hoc, ne curru suo relicto, quid detrimenti 
capiat vel ordines conturbet. Obstat liuic sensui per se commode, 
quod Henie ipse adnotat, constructio ùtto uv iy/iui pro (ryc ô'^fcr*, quae 
durior est. " Verum obvei^satur animo hoc, quod de curru hostem 
aggreditur"' ; Hj'perbaton vix probandum est, «^è u-i hyji.u^..!iy)(ji{. <jçe|- 
â-irèu. Sensus alios excogitare in proclivi fuerit, duos vero praestan- 
tiores selegi, quorum Ernestianum amplector. llationes quas memi- 
nit Clarke cur 2da. ejus expositio minus teneaturnon satis validas ex- 
istimo, et si operae pretium fuerit, singulas pertractarim. Hanc se- 
cundam rationem diserte tuetur Sch. B. qui et alias memorat. In 

ipso Sch. pro ITZi Tnv 7rA>)<r«>v COlTige, vel ITTi Toï 7rXr,<ri6v, V. iTTt Tov T«2 

TrXr.TicZ. 4ta. tollitur a sensu verbi c^t^âs-êxt, ut sup. habetur. ;308). 
Secundum modum antiquum oppugnationis, in quo machinis non usi 
sunt, sed aute oppidum praeliabantur. (314'. û>? t«< yeùtxâ-' tTrotrc' 
Utinam pro animo qui tibi lu pectoribus adest, adesset quoque robur 
juvénile ; ad verb. te genua sequcrentur, yevyxra >.eti-4^yi^à, inf. k, 358. 
/itj»6ç, Xeiiil^yiecî ri ycîjvx, %, 204. (315). yîç«f «^e/i"«v, senectus ceque 
omnibus molesta. Ang. all-subduing. ObservatSch.br. hanc vocem 
semper a Poëta in malam partcm accipi, ut ;ro>£^«ç «^«(Vo?, d-c-^xn^ éfz»i- 
■/»î, &c. vocem usurpant Aeoles pro o/^ot»?, etsi quidam de etjTno argu- 
tantur. Steph. Thés. (321). m. Ex antique w, unde fut. ti, aoristus, [328—366.] NOT/E. 259 

Xx et 5«. Heyne. vîv «*!/«, ??î<?2C e contrano, &c. (328). f^j^Trusiç ùvr^^' 
pugnœ cieiidœ periti. De Th. ^moss», vidsup, 190. ù'vrvi,\yTQ-^. prculU 
commissi clamor, dehïnc pr:elnim ipsum, ut sxpius /Seo'. Poito ob dis- 
tantiam a média acie, Cephallenes sub Ulysse et Athenienses sub Me- 
nestheo, noiidum de pugna commissa certiores erant facti. Hin j quid 
amplius moliri noluerunt donec a reliquis prœlium iniretur ; ïarccs-ciVf 
«TT^roTi TTvp'/e? «>.A«? l'Xîhèi);', iofiyi(rin rpcoav, x. t. X. (334). TTvpyoi' 
T«|<ç, c-Ti^. A division. <:çn>)«-«(s (xatrà tuv) r^âuv, ut in |', 488. 
^XovTi 01 TTga îsc'jTii!> «AAôuj EAA/iï5i; àe^xs-êxi T/îî uoi^vjç, à.a-vx.ù^xMTvtravi 

ix, îTtfsvTo; TTgoî To .9-f<av Tre.ç&iWïV»» vciiToci^ 8. B. Ven. (338). De forma 
TrtTêÀla, vid. sup. /3', 552. (339). y.ct,i 0-v — Et Tii, dulis malis inxtructe. 
Ulyssem adioquitur. x.xKai erant, i e. iriimircs mn'e n/jîcie ;ies : Ulyssi 
minime probri loco dicta h^c accipio, SaAo* enim inter artes bellicas 
praecipucc existimabantur. Virtutem vero jam meminisse amaritudinis 
quoddam habet. (342). Oido est, kÏ- (nx-rà) fiii.x.m x.xvc-ru^'^ç 
ùvri/îtX>i<rxi r^tuTiv, ■/.. r. A. Locutioni y-â-y^f, x.»va-rug^r, sinîilis 
est S^ii's? TToXifio;, The hot, the ragiug batlle. Tr^âro) ykp — à.y.ùvâ.' 
l^is-êov, For ye are the Jir.st to receive invitations to my sélect 
entfrtainments &:c. ayJr» yi^ove-tev memorat, cui principes maxime 
viri intererant ; vid. sup. 259. (346). 6?^' é^5A-,5T3V qnoad usqiie pla- 
cuerit. De hue a legibus convivii immunitaie, conf. sup. 2f)3. (3i7). 

yvv Ss ^îXui yj o^'.vn. Exp. Scll. br. ex HeSych. vî/v Ti y,ha; iv, xat 

ÙT^'.yui, 't'^oiTi. Vituperatio est amara; pugnam detrectaturis ne totius 
quidem exercitus concitatio animos addere potest. (353). yiv l9ixri~êx, 
Kcci xi Kiv roi — Ignaviam magno Ulyssi exprobraverat Agame'.unon 
qui tôt et tanta erat perjiessus in belle prosequendo. Hinc acerba, 
quam nunc efFert, objurgatio ; Si placuerit — Si kisce de rebiis sollici' 
tudo te tangat &c. Sic crimen ignaviae Régi ipsi oblique regerit. In 
355, a-ù ^5 t»Zt' ànf^MXtx jSd^iiç, venti instar, hœc quce dicis, levia, vana 
sunt. Bene porro depingitur in vss. 356 — 59 — 61, mentis agitatio 
quee Agamemnonem torquet. (357). -Trdxir vicissim, vel sec. Scli. 
br. è| hxvTf»?, palinodiayn catiens. (359). ovtî — Tn^iaKnov non temere. 
" non admodum, i.e. nequaquam", Heyne, sec. Sch. br. qui pro 
îreçiï-î-ôîî usurpatum vult. Trsçfâiirtoç proprie est sandisshmis, et in 
neutro, supra modum, adverbialiter positum, translatione simili ac 
«Çoç Sdepe ; sic /eçoî iyêl?, iiçov Kvf*x, Eurip. Hippol. 1206. ciXa ^iav, 
«, 141, Od. y', 143. et sim. Th. est crtog, snnctus. Sunt et alii, ex. 
gr. Eustathius, qui ab xuiv, clamo, format, quasi 7Ci(_iu'j'rtov, alta vnee. 
Adi Steph. Thés. (361 — 62 — 63). tù yà^ qi^tvia^ u, t lyâ 7:1^ nam 
eadem omnino, ac ego, sentis ; locut. antiqua, ut Heyne notât, pro 

à^s^^ovsi'ç èt««/. (362). TccZry. S' 'cTria-hv ec^i(7-rnuî^' — liles con/ponevîus. 
Ang. IVe shaïl settle those disputes at some future period, ifanything 
evil hath now been nttered &c. «çjc-Kfn- est placera ; sed, ut alia s tpe 
verba, vim transitivam habet, ejficere vt quid place d, et in génère, 
cornponere. Sic Ix-Trit^if), fixv^atfuv, i~t?onvin, farere id qnis fpcret, 
discat, consccndat &c. De hac parte gi-ammaticae fusius dissent 
Burges. adnet. in Dawes, p. 495. conf. et Zeun. ad Vig. Cap. 5. §. 1. 
XVII. Vix necessaria est Bentleii conjectura, ùy-i-re-ôuiâ-', medcLiniur, 
cujus meminit Heyne, Obss. (366). Currum conscende?ct Diomedes 
(inf. 419), adcoque vers. Lat. stantem interque equos et ciurus bene 260 NOT^. 1366 — 409,] 

compactas, nequit esse adcurata, nisi aliorum qui adsint currus et 
equi intelligantur ; hinc plenius, " stabat inter caeteros, curru suo 
conscenso, Diomedes". (371). W S' èTriTmUt? — redditur, cur et cir~ 
cumspiris aciei semitas? vid. sup. 299. yiipvçce. hic accipienda pro 
spatio inter acies adversas, quod Diomedes circumspectat, incertus 
(juid statuatur novi. In génère vero désignât intervallum inter acies 
vel ordines, vel corpora. Praesenti convenit in Scli. br. ro f.ciT6cîv rZv 
g-rpanufidrav. Vid.Damm. (375,376). (px.<riv [iKiiiov) ■Tiri^iyiv'urêu.t a.XXui, 
verb. «T£ç TToMfAov, vertenda sunt, pacem prœ se ferons, non ut Sch, 
br. cui adstipulatur Clarke, ^v^k ■n-oXi/^tK'Hi Trx^etrclliuç, Non stipatus. 
(378). cY (Tydeus et Polynices scil.) p« tôt' ia-T^xTouS' — Qui tuncbel- 
Iwn admnvebant ad sacra mœnia Thebes &c. Nenipe ob perfidiara 
Eteoclis, qui, anno confecto, imperio se abdicare noluit. Hinc no- 
tissimum bellum septem ductorum, quorum nemo praeter Adrastum 
(superstes fuit. Verte ; Who ivere at that time preparingfor an ex- 
pédition against &c. Sensu diverso obvia est st-t^xtomvto, sup. y', 
187. (38Ô). oY {M^cencci sc'û.). (381). Zevî, Mycenarum Deus prœ- 
ses. (382). 01 (Tyd. et Polyn.) Constructio est, (Js Tr^ovyîvovro {tteirà 
tîç) ô^ov (Itt} 0u'/S«?)' TTçoyHi'avTd pro Tr^o^xêov, progressi sunt, ut inf. </, 
525. Asopus hic memoratus erat flumen in agi'o Sicyonioruni. (384). 
DubitaHir hic an sit Ittsc-tîjA^v tv^ ùyyixUv, ut ordinat Lat. vulg. sec 

Sch. br. an Ïo-tîiXxv T. iTri àyysXi'yiv, ex ùyyiXt'yi, legatio. Î7riirTi>\Mtv 
in sensu, mit t ère, vix de 'personis dicitur, de literis vero et mandatis 
saepissime ; contra vero a-iixxuv. Minus adcurate eodem haec redire 
censet Clarke. Ilationem secundam praetulerim. (386). Conf. sup. 
/3', 658, de locut. ^tA ii^x>cXm>i- (389). ÀiôXîvitv tçsk^a/Çsto' Certa- 
mina post convivium inire mos fuit inter heroas ; Conf. Odyss. (f)'. ô-', 
100 &:c. Insidiarum quas in Tydeum struebant Thebani meminit 
Stat. Theb. 2. 485. sq. Trdvr» a' iv/x-x, i.e. svtx.ct y.ot.rci Tnivroc a,iêXx, 
(392). TTVKnov Xoy^nr deusas, fréquentes insidias, sec. Sch. br. weAva- 
vo^et. Exponant quoque dolosas, arte locatas. Sic toties obvia Trvxivii 
fiùvxh, ronsilium sollers. (398). ^im ■n^eim-a-i 7rt6yio-ce,i;, In compliance 
ivith the omens qf the Gods. Ensis in certamine fractus tîç^j fuisse 
fertur. Conf. inf. Ç', 183. (400). xH^^"'-' ^ i^. sup. û. 80, quibus e 
vestigiis lectionem xHYist probo. (401, 402). tov S' oÎ/'t« ^rçoc-sÇi» — 
ccïhiTSii^' exquisite hic depingitur indoles Dioniedis. \erix virtus, etiam 
immerito lacessita, se compescit, nec verba sed fada ad tollendam 
invidiam quîcrit. In lib. sequenti Diomedes, miles ignavus, omnium 
fortissime se gerit. foititcr et prudenter, y.', 219. |', 109. firmo animi 
consiho, et pacis cor.ditionibus rejectis, «', 399. et postmodum, spiritu 
ductorum acciiiso, quum legati, re infecta, redierant, inf. k, 696. 
Occasionem nactus, Agamcninonem increpat qui consilii rêvera ignavi 
ips;> auctor fit, i, 32. Vid. Dionys. Hal. de Hom. poes. §. 20. Quo 
quisqne est aninio infirmiori, eo jaciaiitior semper et molestior est. 
Tuleiu vidimus sup. /3', 212. (40I'l. (rdct)ci, hic pro ùXnôôi?. (406). 
Hic ad belljm E|)igonorum respicit Sthenelus quod decinio anno post 
pr;u>i conftctum contra Thebas inovebatiir. Vid. Apollod. 1, 3.7, 2. 
(40^, 409). -TTHêofAtvxt Ti^ûio-c-i' A'cmaonera duceni constituebant. 
R^s .11- !!us Kpigoni^ qiiam pairibus (.«.rimi cessii, quorum nemo pne- 
ter Adi'arflum vivu» rediit. Hoc a Poeta mnuitur, They periihed [^409— 440. J NOTJE. 261 

through their oton infaluntion. ùrcurêxxi» fuit, auguris Amphiarai 
contemptus ; hinc Sch. br. ratq ûvoT-iov^yiifAxtriv aÙTuv. Vid. Aesch. 
iW«, 582 &c. Sc/i'dfz. x-ûvot plane de septem ducibus dicitur, non, 
ut ponit Eustath. de Tliebanis. Hac vero oratione se majoribus eo- 
runi esse praestantiores jactat Sthenelus ; innuit pr^terea relligioneai 
causani extitisse quare pugnam non inierint, qua posthabita, Hi in- 
terierunt. Haec Sch. B. Ven. (410). tu ia./i f/.oi — Ang. IVhereJore, 
never place my ancestors in the same rank ivth me. {-VI} tett** 
vox amicac objurgationis est. etym. ignoratur, sed minus Bentleio ar- 
ridebat qui emendaturus scripsit, -ri-rXi/Ji, tj-tyri S-' vjo-o. Audacter niuiis. 
anne melius, t'itXx, ctiuttÎ] .9-' ^ra — ? rîT>^u. pro r'-rXx&i ut ^xiw, inf. <, 70. 
pro ^xivvêi. Lect. video Eustathium comprobasse. (413j. où yùç 
iyà vifiio-ùi — Ang. For I blâme not Agamem>w)i for f/ita urgiiig the 
Greeks to battle. Magna ejus res agitur, nempe socioruiu salus et 
gloria belli féliciter peraeti. (^Sl). vtito y.iv ordina, ïio^ îi^^tÏM^ «y 
(t/W) rxXxfrt^e^ova, Trifi, et verte, " pavor corripuisset rhum vel fortis- 
simum". (4-22). Nihil melius hac similitudine exlîibere potest iiu.rie- 
rum pugnantium, eorumque ordinem et prncessitm. k^xTs-vTi^a, wotu 
continuo alteri, quce praecesserit, superveniens ; sic Place, unda super- 
venit undam. iTroKtna-xvroi; i^i^pv^ov, submovente zephyro. Pr.itulerim 
h. 1. lectioni Heynianae, v^rà x<v)Ji7«vt(;? i impetus venti, lenior piinio, 
pauUatim vero increscens, bene a verbo vTrojciviùi depingitur. (424). 
Kt^va-crirxi, In altum se attollit. Th. xoçvç galea, cui et convenit altéra 
ejus significatio, armntur, se arnus induit. Conf. <p', 306, xa^i/o-crî 
xZ^x pàote, Scamander scil. iratus. Flamme" emicanti vox attribuitur, 
Ap. Rhod. I, 1027. Nubibus, Theoc. 25. 94. SynonjTTia est x.açêvs(r- 
êxh Th. Koçê'j;, inf. /, 7 (426). xv^rov iot x.o^vpcvTxi, verte, sec. Sch. 
br. Tuniidum existens infastigiuni attollitur. Aliter exponunt «u^rà?, 
ifA(pvs-iéu,iv<)v, jamjam cumulo pra^rumpendam. Videsis irnitationes ex- 
omatos, Aen. 1. 528. Georg. 3. 237. Notai porro Ernesti verba 
Callim. H. in Del. 14. xTrùf/.a.tr^n'cxi vixro? x^y/]y hue respicientia. 
(429). et 5' iAA«<, milites scil. (432). ttojxa' — Conf sup. 186, de 
voc. «/oAoç, quse huic ut plurimum convenit. nvyjix hic ■Tiroix.iXx, ob 
splendorem scil. et coruscationem. De mente quoqne, ut xioXoç, dici- 
tur, idque in sensu bono v. malo. Sic a Platone voci à-xXoZq opponi- 
tur : ab Hesych. usurpatur in sensu twito^. Simili ratione et com- 
posita ejus, ut Soph. Oedip. R. 131, « -Troix-iXaioç a-ipiy^. (433). rfii^ 
S', aa-T o'hi — Aciei utrique sua similitudo bene con\'enit. Trojani, 
diverse constituti, magno cum tumultu, pugnam ineunt ; Sermone dis- 
crepant, et tactica forsan minus adcurata utuntur; hinc a Marte duci 
finguntur, Acluvi vero a Minerva, i.e. consilio sapienti ac provido. 
Recepi voXv7rc/.f/,(>voi. sec. Heyn. Wolf. Ernest, et fid. MSS. vulg. 
TroXvprâ^fievo^, quantitate nil exigente ; a ttoIoi fit 7!-Z//.x, ut a Jçï*/, »«», 
fiunt ^^cif/,x, iiêi^,x. Ernesti. (435). x^^x'-^' inde. inenter, intense, de 
ftif^xKvîxt observatur, non pro /^iur,x.vixt us irpari ; vocalibus enim 
mutatis, quantitas prier sen'atur : hinc cor'icilur forma duplex ,«»X6; 
et fAXKoi, sec. not, sup. û, 338. A priori habentur f^i/^nx&'e, inf. »', 
362. .^e^oV.^, Od. 1. 439. (437). C'oni. sup. ^; 803, 804. (440). 
ufierov' insatiabiliter. Th. f^orx, liiiamenta qnœ vidnerihu' indunlur» 
Sch. br. Diserte Etymol. xà, '^â,y.rt Tr^n^uTiK» tù» ■xxriym. Hinc «^6T«f, 262 NOT^. [441 — 470.] 

ùvxi^uTùi;. De voc x.xc-tyr/irfi, 441, observat bene Sch. B. ;eV« rr^ 

èfi.onTïiToç rai TixÈuv TrXxrTiTèxt "«' t«j a-v/yivunç, aii; oufiov xstt ^«/8of 
KXi ipiox. Ec-TO cùf ( >) £§'?) «OîA^Ji, ov T>i <ri/'y'/£y£<oj, aAAat t»<î rfiOTToi?, 

(442, 443). jjV ôA/y>! fAiv TT^wTx — Depingitur liic, et pulchemme, 
pugna ingi'uens, a primo impetu contiigentium ad id teraporis quo 
tot;e se commiscent acies et acerrime certatur. où^xvii Ir-z-K^ih xasç»' 
Sic de fluctu, /sçè» û^ey.îv Kv^À ot)ça;v£ î-T)îg/^«v, Eurip. Hippol. 1206 — 7. 
Similiter famain in magnitudinem paullatim iiicrescentem describit 
INIaro, Parva meta primo, mox sese attoUit in auras écc. Aen. 4. 176. 
Laudat porro Long, de Sub. ^.9. De xa^vî-s-sT^», vid. sup. 424. 
(444). c/iici'iov' vid. sup. 315. (445). àiî>î>.Àova-cc' adaugens. Sic sup. 

y', 62. x.vfict,TU, 0, 183. îTOVav, 5r', 651. tf^sAASTa ^tiévaç, ■<l'\ 524. (447). 

Haud sLipervacanea est vocula fà. Apodosin notât inter 446, 447, 

«< §' CTî (Tvvi^xXoii açx. (449). o^vfAxyoc; Itti 7ro).lf/,ov >i'/,oç, iy^sjy 

KTvrtv ÔttXui, c-TÇXTturcoy uXx^.xyuov, Kyr.ro^uy 7rx^xK.>.r,(ri)i, iC^r,v xywviuv- 
T6»y, ûif^iiyA» «l7ro>^Xvuiif6!v, B-^/iVov £«< 7rs;rT<i)xeîr<. Sch. Ven. (452). kxt 
'ipia-^t ptiVTii' KXTXg^iovrt!; èv roi? o^îa-i — Kxrà. rov âç«v?, Meyne. Sic Slip. 

297, s-iv 'oyjw^iv. Paragoge poëtica est haec syllaba tinalis (^<j vel 
potius linguae antiquioris et minus excultae quod reUquum erat. Ge- 
nitivo additur et accusativo sing. Dativo et in plurali et sing. Conf. 
Od. /3', 2. II. /, 568. Sup. /3', 363. /, 308. [Conjectant quidam 
paragogen <p< ortam esse ex contractione poëtica c-^;, c-ij*», pro ^^iri, 
uti sacpius in oratione redundant o/, c-a/. ^a<. Frobabilius est fonmam 
antiquam genitivi digammum adscivisse, ut sup., s', 731, ex emendat. 
Bentl. et hinc profluxisse fonnas lonicas in e<e ubi omittitur digamma, 
communes in ov ubi solita mutatione digam. fit v, et poëticas in <pi, 
ubi conservatur sonus, litera immutata. Conf. Heyn, Exe. ad .9-', 300.] 
(453). o-vfAJioixMTav Ernest i hic ad a, 566. respicit. Exempla adfert 
usus reciproci dualis et pluralis, Arat. Diosem. 1004. Pseudo-Orph. 
77. Adde, inf. ^ 185, 191. /, 182—186. et decantatum illud Pind. 
01. 2. 156, ubi praetulerim yx^^viTov. Vid. not. Burges. ad Mise. Crit. 
p. 52, 53. Inter Atticos etiam obtinuit et in lingua adcuratius con- 
Stituta ; \\à. Plat. Theaet. 70. Aristoph. è'çvi^. 641 ; responderi equi- 
dem potest, in hoc posteriore loco sennonem de diiobus esse ; In hoc 
casu usus reciprocus fit sœpissime, et numeri in eadem sententia con- 
jungi possunt : etiamsi quoque de pluribus sit, idem obtinere, sed 
minus fréquenter, exempla quae praecedunt satis probant. (455). 
îev^ra» (rov) Tr,>^oTi, fragorem longinquiim' Conf. Aen. 2. 305. Stu- 
pet inscius alto, accipiens sonituvi saxi de vertice pastor. (456). 
*< Hiatu (in -/tHn ïxx» interjecto, id efficit Poèta, ut quasi auribus 
accipiatur clamor intentus &c." Chirke. Vox 'ixx» digammum adhibet, 
cadit igitiir obser\'atio. (457). Hinc Pylii videntur in prima acie fuisse 
constituti; nam AntOochus, f. Nestoris, -x^ituc^oi nunc est. (465). 
tXx.1 S' Iv ix. fiiXiui — i.e. Ipii^^x-i* hc fiiXiuv. XiXtAu.i]iiç. Vox obvia fit 
sec. quosdam m forma XtXifif^itixi in Aesch. ï^rx, 376. Exponit Sch. 
br. Is-TTov^xxi)';, in haste. Verbum ejus Xi»» v. Xtkca deducit Heyne a 
-K», i.e. ih>.6k, unde et >uxv. Expositio â-ioju^icivof^i»»;, et Xtx^a-j, ^^fio» 
in Sch. Ven. quoad sensimi eodem redit. (468). tù oi xirpxr.-i — 
Wh'ih, 'is ke stooped, appcarcd from beneath the covert ofhis shield. 
(470). éçyo» à^y»XiM 'iTux,h' CeHamen acrius exortum est. É'çyav, ^xj(^. [472 — 533.] NOTJE. 263 

S. br. (472). èS»a;r«A«i^sv vertitur, occidebat. Th. 'èamv, agitare et 
Tii.Xvi. Ad palaestrae certamina vox praesertim respicit. Bene reddit 
Sclirev, prosiernebat. Sensum diversum vid. Od. |', 512. (éTS). 
5-§î^T|<*. Ang. Nor did he repay his parents for their tender care qf 
his infiincy. Nutritia proprie, sed in génère sollicitudixes propter 
infantes désignât .^^stttç^* v. S-^iTmi^m. De voce qusedam habet Blom- 
Jield in gloss. ad Aesch. éWss. 473. dé synon. ejus Tg^o^ûa agens. Conf. 
et Valcknaer ad Eurip. Phœniss. 45. ubi lectionem diversam adhibuit 
Porson. Sec. quasdam Edd. legit Ernesti, ^^lyrroi,, quippe " lectionem 
antiquissimam". Désignât potius hase Ta Tiè^^-xu^ivcc, nutrita. h-^tTTT^ct, 
tuentur Heijne, Wolf. Clarke; et fatetur Ernesti rà (ç) posse inter pro- 
nuntiandum elidi. (483). iv iluf^iv'y,- Exponit Sch. l)r. " in iniguo et her- 
boso loco". Th. riusii, sedeo, unde y,yJivY„ per dialys. ictuiv/,, ilxf/Àv/i. Heyne. 
Praetulerim sis*, granien : quod vero ipsum a th. 's'a», unde et luxi, prodit. 
Vid. Math. ^.235. Blonif. (486), îVy»" orbem rotœ exteriorem oui 
inseruntur radii (x.v^uxt), hvi ci!pê:Toç,mi'. î, 724. (488). ùvûi/zi^viv, 
contracte pro iiifêif^ii,vi^r,v. Sic inf. jti', 117. De Syncope et pleo- 
nasmo patronymicoruni vid ]Math. §. 100. Obs. 2. (489). to2. Ord, 
eix,ovTKri x-xtù rov, (i. e. tovtov). Genitiviim adsciscit x.xrù quum ob- 
jectum generatim designatur quod pctimus ; quum jjars ipsa, accusa- 
tivum. Sic 492, xurù. /Ssy.Saiv^. 502, x-xtÙ. x,o^(rr,y. (497.) y-iKot^ovro, 
Ang. retired in confusion. Th. x"'^'''-> unde aor. 'iy.cùo)i, et reduph'c. 
xs;t«3ov, y^ix.oLè(>fj(.-f,i. Inf. .9-, 353, habetur y.iy.u^fiT()u.ù-o(., unde conjici- 
tur forma y.iy.cùïu, et recte ; nam a ^î^aj fit y.r^'iu, et exinde y-oi^iu, se- 
cundum quod sup. ponitur. «, 338. Similiter ponunt x.w.à.'hu a y^tiZu. 
(510). iTTu ùv c-^i Xtêoç y^e^ûx; — Quoniani non e lapide vel Jerro confi- 
citur co7-pus, ut ces sustineat acidum, dmn percutiuntur. Loquendi 
forma antiquior. (5131. 7r£s-!7Si. De voce vid. sup. /3', 237. tAtc-îi 
}CÔ>-ov, nourishes his spleen. Bene Daceria j livré en proie au, ressen- 
timent qui le dévore, rçireyivîty,. Epitli. Minei'va', cujus varias ad- 
feruntur origines. A lacu Tritone, in Li'oya, ui)i nata cÛcitur, deducit 
Aesch. Eumen. 288, &c. verba sunt, t^/V^^voî — yinôxiov ttÔ^ov. Meminit 
quoque S. br. Recentioribus vero forsan hoc debetur, et praetulerim 
ipse Tçir(é, quae vox Bœotica fertur pro y.d^x. Deam e capite Jovis 
ortam fuisse fabula est notissima. Tenet Heyne. Suidas in voc. 
rçiToymç fusius de etymo tractât. (517). 'A^to-rx^yo^, y-oiga Tri^nin, 
'lecKiui. S. Ven. (520). Wçaj. vid, sup. ,3', 844. 845. {521). àvxi^i-i, 
saxum ingens. Est proprie oltcct^k, inverecundum ; dehinc ad sig- 
nificandum quod ultra modinn, quod immenstim sit, transfertur. Sic 
ap. Pind. Ia^/j «vs*»?*;? est spcs nihil non andcns sperare, infinita ; 
Nem. 11, 59. 01. 10. 123. ùyxthïa -prorfiov, mortem quœ nemînem 
reveretur. Ap. Virg. vox impi-obus similiter usurpatur ; sic saxum im- 
probum, labor improbus. (522). «p^^ç;? aVuA*/»;;-;' vertitur, prorsus 
confregit, secund. expositionem raï uy^ti in Sch. br. K»9oXav. Sec. 
Heyne, uy^i<; significat luque ad, fere ut ^«« îrçà, inf. s, 6G. et verti 
potest sententia — usque ad ambos ncj-vos et ossa saxum ingens dis- 
rumpendo penetravit. (533). Ùk^okouoi, veHice—summo—comaydes. 
Comam sic in altum evectam et religatam gerere mos fuit borealibus 
Asiœ populis, ut Heyne observât. Exponit Suidas, f^ir^îui ko/^u*- 
Tti, q xtxn, ^ TÙ uK^cc, tîs Kitpxxîii Ko/^iyrîç. Ad Scli. br. respicit, ad- 264 NOTili. [535—540.] 

notante Kuster. (535). 7nXif^ix,êyi, violenter conturbatus est, dum 
recesserit scil. Bene Sch. br. ^na-ita-èA, ùnKmê/i- Vid. .9-', ^^3. tt', 
612. (539). evx£T( ï^yov oia<rxijo, minime infiiperasset, i. e. juagnis 
extulisset laudibus. Jam nota est locutio. Laudatur in Dion. Halic. 
1. 41. vs. ex Sophoc. Prom. Solut. s^ô' où /AÛ^Ai, c-«^' oîh*, y.a,i ô-ovçoç 
xsç àiy, fiif^-U'- Cf. sup. d, 330. inf. i, 767—68. i^', 522. ç', 398—99. 
(540) ès/3A))Toç xxt ccfovTdToç- Nec cominus nec eminus vulneratus. 
In sennone Homerico servatur distinctio quae vulgo notatur inter 
cvTcîl^uv et /îûcXMty. Apud recentiores non item. — Versus porro finales 
a Bentleio pro spuriis habebantur, forsan quia sententia ad v. 542, 
«atis commode finitur. NOT.E IN LIB. QUINT. ILIADIS. [iTrt'y^cdp-i']. Stragem Trojanorum continuant Achi\i; ante omnes 
Diomedes, tt^cux^oç terocissimus, se fortiter geiit multosque trucidât 
(1 — 94). Achivi Trojanos cedere cogunt, multis, qui enumerantur, 
caesis — 84. Diomedes a Pandaro vulneratus, etiam vehementius 
saevit (95—166): Cujus impetum ut retunderet Aeneas, Pandaro 
curruni secum conscendere jusso, in Diomedem invehitur — 275. 
Pandarus interfcitur, et Aeneas ipse, saxo sauciatus dum amici cor- 
pus tegeret, vix a Venere eripitur — 318. Ha:c a Diomede vulnera- 
tur; dehinc, ab Iride educta, curru Martis ad OljTnpum reveliitur, 
ubi eam mater Dione sinu fovet, alii dii leniter inident — 43 1 . Aeneam, 
a Venere destitutum, Diomedis furori eripit Apollo et Pergamum as- 
portat — 4-53. Increpatus ab Apolline Mars Trojanos hortatur — 462. 
Et Hectorem incendit Sarpedon — 498. Ita recrudescit pugna; Aeneas 
quoque integer in pugnam redit — 518. Nec segnius pugnant Acliivi, 
cacdunturque ex utrisque multi, in his Tlepolemus, Rhodiorum ductor, 
a Sarpedone — 659. Sarpedon ex vulnere recreatur — 698. Hector 
sua virtute pugnam restituit, Achivos cedere cogit, multos ca?dit — 
710. Acliivis ita laborantibus ex Olympo opitulatum veniunt Juno 
et INIinerva — 777. Voce Junonis denuo incenditui* turba, INIinervae 
autem monitu et ductu Diomedes ipsum Martem vulnerat— 863. Qui 
illico ad 01}Tnpum redit, insequentibus etiam Deabus — 909. Heyn. 
Wolf. ut sup. Inscribitur hic liber >) A(e^))5ov? ù^kttux, ob facta prae- 
clara hujusce herois, quem Agamemnonis exprobratio (sup. y, 370, 
sqq.) vehementer accenderat. Interventus autem Deonmi plurimus 
hic habetur; Minervae, (1—29), (114—133), (711—744), &c. 
Martis, 461, 507, 699, 702, 846; Junonis, 711 sqq. 784. Apol- 
Unis, (344—346). (432—454). Vulcani, 23. Veneris, 311 sqq. [1 41.] NOTiE. 265 

Res quasi in dramate ob oculos ponuntur, et species quaedam inest 
magnifica, dum facta Iieroum praclara, quœ ad summani belli pro- 
movendam faciunt, cœlicolis se cuni tanto studio immiscentibus, dig- 
nitatem acquirunt. (1). hB-' xu, i. e. totî o4, tiim scillcet, tum vero, 
dum in iitcerlo maneret res, et acrius est pugnatum, 8zc. (2). ^cix.t 
fiivûi; KXi B-JçTti' Vires ei et miduciam addidit ; invictiim reddidit. 
(5). «èiTTîç' oTTu^iiu ivccxlyicior Conf. Aen. 8, 589. Stella Sirius hic 
designatur, nani " ûTrâç» œstatis pars ea est, qua, facta jani messe, 
vîtes et poma maturuere". Heijne. Pono in v 6. constructionem 
praefero, AsAou^îvo?, vci.;A.!pMvvtiTi (èl) ày-iavov — Virg. minus ad verbum, 
Oceani perfusus...undn...Extulit os sacrum tcelo. Verte, ivkich ivhen 
bathed, rises in splendour from the ocan. possit esse MXo-jfiïvôr, (1» 
p«at('î) ày.iccvov, ■ruu^y,îty\Tt, sed durior est constructio. — In siniilitudine 
Aen. 10, 272. pulcherrimam prc seferunt speciem verba, sanguinei 
lugubre rubent-, qua,' a Macrobio haud notatur jn comparatione sua, 
V. 13. Non solum adspectus viri, sed belli imminentis species for- 
midolosa exhibetur. (7). Ultima in ToroK producitur, nam 0/ vox dig- 
ammata est. Non ob aspirationem, quae nullam polesîatem exerit. 
(12). o(7ro>c^tvêivTi ivuvr'.M — est hiatus cui remedium proponebat Bentl. 
ÙTTOK^iiiêîyTig. Nec obstat numerus dualis ûÇjttjj^JiT^v. Vide sup. û, 566. 
?', 453. Siçpius vero notandum venit hiatum in medio versus ubi 
vox in Me«' paiillulum sistitur pro vitioso non esse habendum. Conf, 
sup. '/, 376. (20). etTro^ous-s* se ad socios recepturus, ut impetum 
Diomedis evitaret. Cun'um non satis cito potuit circumagero. (21). 
et)S' j'rAi) TTî^iiiHveit, nec ciusus est protegere. Tn^iiStiyai proprie de feris 
dicitur qui catuios gradiendo circum protegunt. Sic inf. ç, 137, 

Ajax dicitur •xec.reoxXu Tripi/Sciyav ai; 7ig n Xaiv ■xi^t o'iti riKia-a-iv, 

K. T. A. Consimilis est locutio ùu,(pt/2uivuv rivu, ut sup. d, 37- (22). 
«iiTi yà.^, eùd'i kiv xùto? — Sic inteipunxi ad pleniorem distinctionem ; 
verte ; îteque enim, haud equidem ipse, e/fiigisset morteni, ni. Vulca- 
rMS eripuisset, &c. Omittuntur vero, ut in narraîione poëtica fré- 
quenter solet, inter 21 et 22, verba quae ad sensum complendum ex- 
iguntur, nequicquam. fugit, nam ne sic quidem, &c. Plurima sunt 
exempla ellipseos hujuscci vid. Sophoc. Philoct. 1273. Aesch. 
Pers. 231 — 2. Iloog. de partie, yàç. Laudatur et illud Maronis, 
Aen. 2. 426. in not. Clarke. (281. à,Xivt/.[/.iv>>v, J'ugientem. Est pro 
etXictMvav, Th. ùxîcd, unde clXiFu, ciXivM, ubi obiter notandum est 
digammum saepe talem mutationem subiisse ; plura conf. exempla in 
praf. ad Dawes. Mise. Crit. p. XXV. Sec. lie oyj^-piv, vid. sup. ï, 452, 
(29). TTci-iv ô^i'jên .9-y,vcoç. Cunctis conimovebantur animi, prae terrore 

Scil. et metu. !lTot.p yXxvKUTi-K; Aêiiv/i (Ix) ^a^ag iXûva-cc {ciùrcv,) k. r. A. 

De epith. yXoivaÙTrig, vid. sup. â, 206. (31). Ictus in à^n primam 
producit qux' cxteroquin brevis est. Conf. sup. d, 51. r^^yJa■l7!■XY|Tx, 
mœniurii—ever sor. Th. non Tcxiio-a-a, sic enim foret tiiyjia-i-AMiy.T», sed 
'TcX'vi^i, appropinquo, violenter invehor, ut sup. ï, 449. (32). ovx. 
uv î>i ida-cttf^iv j Ang. Should ive not leave the Try'ans and Greeks to 
contcnd by tkemselvesy in nrder tknt ive maq yee to vohich side Jupiter 
may graul the viUory? (36). Itt iJiosvT/ redditur, in herbo^o, ut sup. 
tluf/^iyr), ï, 48.S. Rectius vero Sch. br. èw/ rài 'cyjèxg 's';tî«»T<, sec. quod 
versio Sclireveliana habet, m riposo. Th. «i«v, ripa. (41 ).a-T»êia-(p;v, pro 

M M 266 NOTJE. [46 — 92.] 

a-r^êieç, dial. antiqua, ut sup. y, 452. (46). i-iiS-.irofiivoï' verte, in the. 
uct qf ascending. Praes. particip. a forma /iy,TOfiXi, ut sup. y', 250. 
inf. i, 745. S-', 389. (49). uï/^ivx B-^r.ç, vennnai peritum. Pro 3«/- 
fAoïx per aphœresin voilg. ponitur, et hue convenit Sch. br. £T<irrn'«ev«. 
Forte inelius ex a'ièu, ut cu'izx, fit ecîtcuv, iicris. (50). o^voivn-, non 
acuta, quasi ab «Ivf, sed ut Sch. br. habet, (iTrà <>|û«;, ii'èa-j; "èv.o^ov, 
KxriTKi-jxTtiVjy. Sic quoque Poiphyr. qua.'St. 11. «^u» erat arbos e 
gencre abiegno. Pro hasta ipsa ponitur in Eurip. Herac. 727, a 
Clarkio citato. (53). à.x\' tu #< rôn ys y^g^vATfA — Sententia absolut ior 
fit, (quidquid ei auxilii olim prcestiterit Diana), tune enimvern illum 
moHe non arcebat, nec pcrifiti jacidandi, êcc. ràn ye, tune saltent, 
cvun vi emphat. De %ja;rt4ï«, vid sup. a, 566. (61). Sch.br. hic 
habet çîx»ro quod magis lonicum. De forma duplici verborum quo» 
rundam qucC in eadem syllaba quantitatem diversam adliibent, ut hic 
ÇïXo) et (ptx'iù), vid. sup. d, 338. (62). »?«? iUx?. Vide ad u, 468, 
^', 48. (63). ^«;i(;£>i«;i4i-ç, mi seriarum fontes, quai exitii caussafue- 
runt ; quoniam (64) vnticinia deorum non no-oerat, vel, prudens, 
■minime odxerterat. Lectionem yir(poi.ru adhibui, quae et Woltio arri- 
det, ut sit b-'i7(pxTet hc ^luy, ut sup. (l. 87, ^loTr^tTria^, quœ tamen adcu- 
ratius nd voluntntem Dei quam nd oracula spectat. Htc yir^otrx di- 
cuntur fuisse monita ne rébus maritimis se immisceant ïrojani. Conf. 
Sch. br. Erat quoque Heleni efFatum, ut et Panthi, cujus meminit 
Dares Phrygius. (70). ■xvkx, 'frif^iXùç, Sch. br. Vid. deriv. sup. o, 392. 
Restituerim quoque lonicum t^j+iî sec. lect. Hesychii. (80). f^iru- 
^^»f*.ei}r,r in ciirsu, i. e. dum aiifugeret. Refertur ad Hijpsenorem, 
non ut Sch. br. ad Eurypylinn insequentem ; Conjungo etiam cum 
'ixotiri, non, ut quidam minus concinne, cum Çxo-ytiVM àiîeti' (83). 
«•ôç^vçfe? — atra mors. " Apud Ciceronem purpura jusca occurrit, 
propterea purpureus apud poëtas pro nigro ponitur: ut cum p:irpu- 
reum mare dicitur Virgil. G. IV. 373". Ernesti. Sic infi-a v, 350. 
/tt;A«» npoi S-xydrati. Conf. Pindati illud, Pyth. 4, 325 — 26. av^^xç 
Tri£oï(rty yurx. '7nÇ£ÎKC}ivx; au'pàJ ■xtg^vpîtt?, 1. e. f4,i>.x»6irTSfv'/tvç., itl 
Eurip. (85). ^vhi^nf 3' tôx. kv y*oi>;ç. Notetur transitio ad secundam 
personam, poëta auditores suos alloquente, et cunctis quasi in dra- 
mate coram objectis. Hoc ad vim narrationis et rerum geiJtanun spe- 
ciem sensibilem magis et viram ofFerendam maxime conducit ; poè- 
mati certe, quod primitus scripto haud fuerat mandatum, con- 
venit — et hodie lonici, quos dicunt, improvisatori, si non spiritum et 
vigorem, enarrandi modum a majoribus acceptum servant. (87). 
«» îTtS/oir restitui pro vulg. tiu^i^ioi sec. M. S. Townl, inf 96. Impetus 
vero Diomedis magnifico ornatu verborum describitur qui viam stemit 
narrationi, quae sequitur, factorum mirabilium. (89). yi^v^xi iiçyuî- 
►«», " sunt pontes sublicis et tignis sibi oppositis muaiti, ad undarum 
impetum frangendmn". Heyne. Ï^kix sunt moles v. maceriœ quas cir- 
cum loca arboribus consita exstruuntur, et xXuxl sunt ipsa loca. Sic 
Sch. br. ■^uptui xfATTiXtÇiiiTui yi iiya^o^vTvv. (91). or' ivifig^ia-v, — quando 
ingruerit Jovis imber, cum vi graviore descennerif. (92). i^yet, se- 
getes. Arbores etiam consita, Emesti. modo non absimili Ang. 
The Jair labours of the husbandvnin, et sic Sch.br. in sensu latiori, 
T» yi*gy(«. Eodem sensu et Solon de vente, ub-t tinfcti yï» xxt» [92—139.] NOTJE. 267 

7rv^o(po^»v ^Yias-xç Kei>^ù t^y», y-, t. A. Hanc totam similitudinem félici- 
ter imitati sunt, Lucret. 1. SSi. Virg. Aen. 2. 305,495. (98). 
Procédant verba, tvx,(<i* («vtsï) x-cctù. di^iov ùuov (^<à ro) ^x^y.koç y'vu.Xvt, 
ut inf. 189. Qusyv«As« haec sunt, vid. sup. ^, 132. (104). %\ môy 
fAi, " Si rêvera Apollinis numine pcrmotus hanc sagittam emisi". Sic 
sup. ^ , 101, 119, iv-xjiTo *' »7ro>.Aun Xvy.viyim, y., t. X. Deus tutelaris 
fuit, cui pr<¥raia operis fiiiem habituri vovisse i'andarus censendus est. 
Ratio altéra est, " Si bonis auguriis a Lycia profeclus sim". (109). 
TrÏTTov. hic adpellatio est aiTiica. Vid, de voc. sup. ^', 235. De verb. 
Karûi/ènç-io, et talibus, vid. sup. 46. y', 250. (113). 'èià a-rpiTrrcîa 
y^truvoç, vertitur, per torlileuJ annidis tunicam, at intelligitur Thorax 
ipse, non subucula vel vestis interior. Conf. inf. /, 439. <p', 31. 
Flexilis fuit et corpori moto facile cedens ^û^x^ «-tçjçt-to'î -, contra vero 
•■TafTaç qui ex laminis confectus est. Enumerantur quoque B-ug^x% ùxv- 
<ri^&>roç, cntenulu consotus ; k^iko/tÔ;, hamis, x.Xwj'tIx;, fiiniculis, qui 
omnes et T-r^iTr-rcl dicebantur. Minus accuratus est in h. 1. Sch. br. 
Conf. descript. thoracis «-tçstttsÎ/ in Suid. ex Eunapio, pag. 202. Vid. 
quoque sup. J, 132. (115). ùre^vTavn. Vid. sup. /3', 157. (117). 
vîw civr lu.'!, (pt'xcii — Mihi (/unqnejer opem, nunc prcesertim n7ihno sis 
benigno. In eodem sensu ^îxu sup. 61. ubi conf. (118, 119). x.xï 
îî (jçjtmi/ 'iy^ici ixùih — Atqiie intra hastœ jactum venii'e qui me prceveni- 
ens adsecutus est, et gloriatur, nec me amplius adhuc lumen solis splen- 
didum visurum dicit. (pôeî/xivo<; a rad. <pi>if^i, cujus aliquot tempora ad- 
huc supersunt. Attici adhibebant ^êt/tr»;. De usu ejus bene obser- 
vât Sclî. B. Ven. adhiberi illud, ne virtuti Pandari attribueretur quod 
tantummodo fortunes erat. [Vim vocis subtiliter discutit Herman. 
ad Viger. § . 204 -, nescio vero an non quœ ponit inter Atticos tantum 
usitata fuerint, viz. signif. pro çùdvu, cesso, desino. Talem apud Ho- 
merum non invenio, verbo simpliciter spectato, etsi facillime prodit 
ex significatu proprio, occupa, prcevenio ; nam ubi quis alteruni prœ- 
occuparit, ut in motu, impetu, &c. dcsinit certe id tacere, antequam 
alter iste i>iceperit.~\. (124). y.iîx^~^'^^' pugna, j)i'celium consere, ut 
saepe. sic 130, 132. (126). 'tTTTrorei, qui alias /V;riK«çt/j-T>iî exp. ut 
sup. (i', 1 . ïx-^c-Ki, solitus est habere ; qualis ei natura et usu con- 
veniebat. (129). tu vuv, ct'i xs 3-ii; TrfieayAvo? — Idcirco mine, si hue 
accesserit deus periculum tui faciens, fi.e.pugjiamcum te inituriis,) 
ne manum conseras. Sec. Conf. Pind. Nem. 1. QQ. et Olymp. 2. 94. 
et inf. 220. Quod habet Sch. Ven. Tru^ùifnvoi XatSam» h «y^^»'- 
•Trtv jzcç(p^, dunus est. (135). Ordo est; xxi rr^iv ttî^ ^«««à^, TûTê [Ali 
(pro fi.iy.xorx f^iv) r^ii rotrey fiivi^ iXi, aa-n Xieyrx — â»ç f^iitxàç, x.. r. A. 

Fideliter exprimuntur ha?c omnia, et a vulnere concitatus héros, pa- 
vorque et fomiido inter hostes, illo adveniente, iUata. (137). Iv éû., 
quem nemps. ù^t-TroKou; oha-rty, lanigei'os grèges, Georg. 3. 287. (138). 
X^'tvT.fi, levder attigerit, perstrinxerit. Th. xe,''.ii, impetu foror, unde 
%ç=«F»j %Ç'«î"''> ut sup. x^u, yj^u, x^iiu, et sim. (i', 41. Conf. sup- 28. 
( Ibid. ) . xùxvi, atrium ante tugurium circum quod ducebatur septum 
v. strues lapidea, xk'^*^- ^^^ ^^^^^ '^o exsuperat. (139). tcZ fiit 
n c-Jsva; — Vulnere levi ardorem solummodo ei concitat, non domuit. 
(Ibid.). iTTiiTx 3; T êv Tr^ûj-xttiiysi, xXXx — Nec amplius contra illumjert 
auxilii, icd stabulis se occulit, oves autem ( rù 7r^ù(ixrx) destrtœfugan' 268 SOT JE. [1 39—- 176.] 

tiir consternâtes. Via nempe haec vertendi maxime concinna est, nam 
si ^ùiTxt ad feram respiceret, esset quod illud evidentius monstraret, 
ut in 142, xvTcc^ à. Recensentur aliae in not. Clark. (141). ùy^tr- 

rivxi, COnJertce. Th. ci.yy^ia-roi. Al. ày/^rirrlivat, ex '(iyx^ et î<rrKVXt. 
(142). uvrùp à, Ille vero, interea ille. Nec video ambiguitatis aliquid 
in hisce verbis ; Léo, ovibus direptis, ex ovili in agros exsilit. Consen- 
tira videtur Sch. br. 7rçc/3;iTe> ùe^TrUixi. Secund. Eustath. \\cix>.ircu 
eiùxiî; est, v;rsç«AAsT#j< rov x^^ercv rï? eiùx7,g, quod etsl verum sit quoad sen- 
sum, vix quoad literam tenendum est; i^âxMc-ixt ad locum respicit unde 
saltus fit, v-nrie_û>.>.iTèui ad aggerem v. obstaculum saitu exsuperatum. 
Displicuit porro Bentleio vox i^uju-i/^ecàig in h. v. et restituit if^fAu.'Tnui, 
quod vid. inf. 836. Odyss. |', 485, &c. Utrumque per se bonum, at 
priorem pr Ptulerim, quae nec pracipitem fugam indicat sed impetum 
ferap pi-fcdam auferentis. ^'^im ac audaciam depingere vult Poëta. 
(146). x.Mi^K — -Avî|'. Injiignlù ad humerum perciissit. y.MU, os incuT' 
•oum quod crati pectoris jungit humerum, The coUar-bone. ttA^Is in 
eodem sensu cum ovrcta-i, cominus Jeriit. (150). T«rç «i;» 8ç;^^e;M£v<»ç' 
Inter dubia hic locus a Sch. br. reponitur. Hune secutus Clarke 
varias adl'ert rationes quarum nulla arridet. Simplicissima est Emestii, 
His ad bellum prq/isciscentibus somnia senex non interpretatus erat. 
Neglexerat fortasse, vel, ut a bello absterreantur, in dubio reliquerat. 
"Eç%5!r('«!< absolute significare ire ad bellum, notatur inf. 198. Ire, 
prqfiscisJ, inf. Ç', 280. 4-', 893. Od. ^', 170. (153). T^Xvyir^- Vid. 
sup. y', 175. (158). ^^ua-TuL " Verte: propmqiii, non curatores, 
ùt interpretantur Eustath. Hesych." Ernesti. Erant cognati remo- 
tiores qui in bonis succedebant deficientibus hseredibus propioribus ; 
unde nomen a x^ow, orbo. Conf. Suid. in voc. Kust. p. 670. Est 
loc. in Pind. Olymp. X. 102, &c. hue respiciens ; m n Tretïi; £| àXo-/^ov 
TTccrpt TroêuYoi;, '^xcvn viôrti7t ro -prccXiy rdyi, f^dXct oi rtt ùig^fAxhu ÇiXoTtcTt 
yotv' ivii vXoZroi a Xa^aiv Troifcivx £7r«»Toy tiXXorPicv S'yutrx.evTi o'rvyipet- 

TecTou In vss. 102, '103, 104, habetui- à TY,Xvyiroç, et in 107, exponi- 
tur à ■^yipc>)(Tri',(;^ 7rotf4.i;v iTrxKTeç ùxxor^iei, hceres ndscititius. (161). «« 
al Acwv — ut sup. 136. £|«|>), effregerit. (164). /Sïo-ê k«k£ç uvmru^, 
ambos invitas deturbavit sceviier; fiâ,u, ^^ii &c. cum significatu saepius 
notato, dcscendere-facio ; conf. inf. /, 546. Vis in compositis manet, 
sensu variaio pro ea qu;ç adjungitur pra?positione. Est locut. sim. sup. 
et, 25, x.xx.Zi x^tu. (16G). âxxTToi^ciiTx a-riy^xç, rastantem ùgmina. De 
verbo notât Sch. br. eandem esse vim ac kîvÔu (exinanio) ; '^to xui 

'A^f.'xiot tÙ Kivàf^xTX XecTTuêx xxXov(ri)>. Hinc fofsan xXxttxcvo^, înjtr- 

mus, tener &c. (168). Sup. ^, 88. (170). Emendaverat Bentl. o-tî 
Ti TfûeoiB-' uvToïo. (172). hêxh yi — hic saltem. (174). Junge, tî3* 
£Ç)£j — il fcvi T(ç 3-eo'ç \(TTt, et verte 175, quicunqiie sit ille qui pugna est 
superior, et j nndudnm multis mnlis ajfecit Trojanos &c. "Eeçye. A 
Th. f^^ta fit 'ipèu per metath. et a fut. '^-îu oritur içyw, th. obsolet. hinc 
prœt. med. oçy*, et augmento adliibito (quod olim etiam in verbis a 
vocali incipientibus in usu fuisse videtur) formaiur 'U^y*. Mathiae, §. 
161. 248. Contra vero Herm. de rat. emendand. grammat. p. 293. 
(176). ytvvxT 'ixvTir Locutio usitata pro x^tÉktij, virium sede in 
genubus posita. Hinc sup. 7, 314, tî'3-' aiq to< y«i/v<«S-' £'w»/t«, h. e. 
vigor juvenilis. Inf. <, 610. Transivit ad Romanos ; conf. Horat. [178—223.] NOT^. 269 

Epod. 13. 6. Dumque virent genua. Q.!^). fim<r*i (iuKci) l^Zy. Sic 
SUp. «, 65. (182). yiyvùo-icuy ùa-Trt^i, h. e. ^m â<r7rt%i, Ut notât Heyn. 
«vAa»7r«S« Tçt;<p«A£(>) vertitur, oblonga galea, tereti scil. et comim {ccvxhii) 
habente quo inserebatur crista. Conf. sup. y 372. {\S5). où^oy 
iînvêi B^ûv — Ang. He 'performi not those frantic acts qfvalour with- 
out some divine aid. Sic Virg. non hœc sine numine Divtitn eveniiint. 
Aen. 2. 777. (186). vê^eA-i ilXvf^'ivoi; cofAavg, Nube candentes humeros 
amictus, Augur Apollo. Flacc. Od. 1. 2. (187). èKv x.i^.'^i/.iviv, eum 
jamjam adsequentem. Recte Heyn. " quod in eo erat ut ipsum trans- 
figeret". Maie Lat. vers, velociter involantem. (189). 3«« B-û^yikoç 
yvckxoic. Conf. sup. 99. ^, 132. (190). 7rçoiW4'£<v. Sup. «', 3. (194). 
w£7rA«<. hnrrà v^cta-fA.cirx i) (j-ivaiviq, Sch. br. Vêla erant v. instrata, 
quibus cun-us cooperti sunt ne ab aère humido corrumperentur. 
(196). »g«, hordeum. iXv^x securid. Eustath. genus leguminis quod 
nomen conservarat inter quasdam gentes maritimas I^yciae magnae. 
Dissentiunt, ut observât Heyn. Dodonœus de frug. hist. c. 4 et Cel- 
sius. Sec. Sch. est s/^oç ic^iôai^ovç kx^ttov. ruri fii> fiiyjcc xeti (imiov (ut 

ap. Eustath.) Ti<rt ol l^nk x.xi c<i». (ut ap. Plin. 18. 8.9.). (200). De 
Pandari ditione, vid. sup. /S', 824. Ti-oës hic adpellantur, et regio 
ipsa Lycia, sup. 105. Vid. /3', 876. Pandarum Kub Priamo ditionem 
tenuisse et regionem ipsam Troadis parteni constituisse abunde con- 
stat. Conf. et inf. 211. (203). ùXoiaivum- intra urbem inclusis. Sic 
tiX[Ai)ici, a-, 287. »5 662. Inf. 782, iIxo(a,îvoi, ad pvgnam colledi. u'ê^n*, 
largiter. Ex rad. ua exortas, 1. «S«, ù^'iu, satio, cum « brevi, et «êJ*. 
2. jjJ*', delecto, et ejusdem significationis, à^a cum « longa. Plures 
praîterea aliae, «3», «î»y, èt^'ènv, ùl^iM. Heyn. Excurs. p. 173. (204). 
î<Ai)/ev^«, / am corne. (205). Hœc vero (to|« scil.) nil mihi beneficii 
videntur pnestitura ; ùnuaXtci, inf. 216. 'i^îXXn, pro vulg. É^jXAey recepi 
secund. lect. Heyn. (208). </,r^tKlç xî/a" ÈWsvee, verum, manijestum san- 
guinem elicui, sed eo ma gis fiirorem conciîavi. (209). tS p<« x.t^>c?^ 
aia-*!' Vid. sup. ad «, 418. (211). <pi^uf %«?<>'• <Conf. sup. «, 572, de 
phras. sim. tTrim^se. cpipm. Convenit recentiori ^u^t^of^ivo?. (214). 
Ordo est, ÛTs-orciften xue,n ii^uo. Clarke, ùxxor^ioç (pâ-; a Sch. br. recte 
exponitur, « TroMf^ieç mï-Ji^. Al. simpliciter, externus vir. OccuiTit v. 
Od. 55-', 102, ubi in Edit. Schrev. mendosam lect. corrige, uvrW ùtt' ifAÎi^ 
Kci^vi, K. T. A. Observatur porro h. 1. irœ excandescentis indicium maxi- 
mo cum artificio effictum ; " Peream, ni haec, comités tam inutiles, 
manibus fracta in ignem comburenda abjecero". De ùnf^dxi», 
vid. sup. S', 355. (218). vû^tç S' tix. êWst<«< uXAc-j? — Notatur w^çej 
pro îTç/c. Verba exponuntur, ^r^à? rà ttoc^ov »v 7r^»ï,*fii¥ aXXuç, (Sch. 
br.) quod minus accuratum existimo. Sensus est, Res se in melius 
non mutabunt, nisi impetum hujusce viri nos ipsi, obviam euiites, re- 
presserimus. Ordo sententiae est ; ;rçi> va, iTriXiiurt (xnr) ù^tn^i-/,^ râïS' 

avdfi, 0"vy 'iit'7voi(n ku,Ï o^ta-Çi, 7riffi*}ê»vxi Ç'>iirov) (ri/v nria-t. De locut. 
■7Tueu(r&«i rtfii;, vid. sup. 129. Porro pariicula yé h. 1. minime neces- 
saria est, " nam tono ipso acui potest syllaba". Heyne. (221). Ith- 
/3nVee. Vid. sup. /î', 35. y, 262. i, 109. (222). r^û'ia 'ittvoi, non 
Trojani, sed ex eorum stirpe quos Jupiter Troi pra;buerat, ut narratur 
inf. 265. Conf. Schol. in éd. Barnes. (223). <pi^i<Tèen,fugere, (pivyiii., 
Sch. br. Hinc verba quae toties obvia sunt, ft»<rT»>^ (po/3«v, a Platone 270 NOTiE. f223^2.55.] 

expWcantui, Jugiendi peritus. Vid, Plat. Lach. p. 191. et conf. inf. 
272. y, 108. Possunt quoque exponi (po/3o)> (poçîmv, ut sup. /3', 767. 
(226). o-tyKXiiyra. Vulgo redditur, mh-o-miijicio-factas, et refertur 
ad o-f/r,. Est vero nomen a-iscXe;, pinguis, ut inf. /, 208, quod exinde 
significationes, XauTre^k, xxxoç, induere potest, eadem analogia ac 
XiTu^oi, sup. /3', 44. inf. x', 22. Sic in Od. «, 334, >i<^«ç« exponitur a 
Schol. KccXti. 6-txXêç vero, primitus (r<F«A«ç et exinde o-iTaXoit?, facile 
transibat in nyaXoui, quoniaro r et F literae erant cognataî. Vid. Har- < 

les, praef. ad Dawes, p. XXVII. 1. 30. et Neilson ad Moore, G. Gram. 1 

pag. 15. Ejusdem analogioe exemplum habetur in voc. v^»Te, S-', 43. 
Videsis. Conf. Ernest. adCallim. H. in Cer. 44. (227). iyà 5' iW»y — 
Observatur officium diversum re'j Trx^ic/ixTov et r$v yi^to^ov. Hic equos 
regebat, ille hosteni iiTuentem excepit. Recepi in h. 1. lect. «V»/3i)- 
rôfAut, et interpréter, e curru descendam, pedes pugnaùo. Confirmât 
ç', 480, 483, ubi hune versum sequitur «Vôçéum, unde constat morem 
inter heroas usitatum fuisse, [Recte legit Clarke, at maie interpretatus 
est, Ego stans in curru pugnabo, Eustath. secutus. Versio Wetsten 
est, de equis dccedam, quam corrigit Heyne posito, de egiiis descendam^ 
Wolfe adhibet lect. Florent. Aid. 1. i-;Ttjo/i<r»uxi, sensu satis luculento, 
inf. 239, at quam jamdudum damnaverat Emesti. Conf. V. L. et 
Obss. Heyn.] (228). ^è o-i royJs ^ùiîo^ Ang. Or do you receive him, 
îvhilst I ta/ce charge of the horses. Sic inf. 238, î^(o»t« 'hùiîef/^i, I 
Vûill aivait his onset. (231). vÇ>' mox,^ sl^êon. Errât Lat. vers, sub 
auriga consueto. Verte sec. Sch. br. sub attriga gui consucvit eos 
regere. Hoc notavit Heyne Obss. h. 1. (233). f^it t® fdv ^us-xvt- 
fiXTiia-ire)/' Junge cum V. 230, et verte, ne temere discurrant prœ for- 
midine, Conf. inf. '<^', 510, de sensu verbi uxrxy quae manifesto est 
,««T-îv 't<rrx<7-ëxt, cunctari ubi mature fado opus sit ; hinc signifF. ej^erri, 
ferocire; Ang. to become restive. (240). Ordoest, ut stepius notatum, 
iTTîix"'' '''■"■«yç Atofiv\^u. (245). o' «ViAif-çov £^evT«;, viribus imniensis 
prceditos ; ^ùixun oci>Âr^yiro>, Sch. br. Mutatur etiam constructio ; 
ô fih ponitui" pro tIv 3î, praecedente uvd^' ô^iu y^^xn^û, x. t. a. De 
voe. yiyxi^iv a yciio, V. 248, vid. Math. G. G. p. 322. (249). y^x^èy,^ 
i!f>' l'TTTrui. Pedes pugnabat Diomedes, ut constat ex verb. infra, v. 
255. Hinc verti potest, ad equos (currumj nosmet recipiamus. Mo- 
dus usitatior est, retrocedamus, conscenso curru. Certum est nihil 
inter heroas vel fortissimos usu frequentius venisse quam se ad suos 
recipere, proesertim ubi vis superior premebat, l> yàç ^xtfttyttta-i çà/3<itç 
(pivyovrt y,xi ■xctï'hii ^tay. Pind. Ncm. 9. 64. Conf. h-', 78 sqq. Hinc 
eximic monstratur Diomedis fortitudo qui, ipse pedes, consilium de 
sainte rcspuit, quanquam illud, nullo dedecore admisse, potsrat am- 
plecti. Indoli, qualis semper est, generosœ convenit. (253). où yx^ 
fcoi yivvxïoy. Beue exponitUT yiyvat'ov in Sch. br. «toi syyiyîi, i) ht "/kyovç 
:rx^i7rif4.îyêv. Verte ergo ; M/hi non natura insitum est. Convenit 
sup. 125, -TTxre^ùiioy |ttw«ç, et a Pindaro usuqîatur y£»v<*7«v in sensu, 
generi conveniens. Minus pi-a;cise vers. Lat. habet décorum, etsi 
ad sensum satis recte. «Aus-xaÇe;» exponitur hcKXiviiv. «Aî;î-x«^«»t< 
fAxy^iG-èxi, non, ut Vers. 'Ldl.fugliaiHem pugnare, scd ùXve-y.x^uy âia-n 
ft'yi /^x^ia-ixi, pugnam deviture. (255). cKyuu à 'În-Tcui ÎTrt/ixiyEfcty' 
Verte ; piget me prœterea currum comeendere ; attfimen vel sic fue. [255 — 298.] NOTJE. 271 

pedes licet existens) illis obviam ibo &c. rpii* fi oùx. Iv, TrxXXxi dim, 
qaa; mihi vires et invictarn audaciam suppedttat. (258). ù yoZi mgo'ç 
yé t>t'y'/5(r<», Ang. granting at the most (y;) that one qf the txxso were 
to escàpe. De hac vi paiticul-B quoe latissime patet, conf. exemp. in 
Hoog. p. 97, sqq. (261). rov-h, hosce nostros. Officium exsequitur 
Sthenelus, inf. 321, quura, cseso Pandaro, linquit currum Aeneas ad 
corpus defendendum amici. (232). e| csvruyo; taux Tiivx-,. Erant im- 
rvyii, ut notât Sch. br. inf. 728, al Tri^ipi^uai tov x^uxTiov ^i<p^ùv. 
Ex gemmis innotescit figura, quae orbicularis erat ; Breviter Heyiie in 
Net. h. 1. " ïz, c.vTvyoi;, in orbiculi qui li'p^o)> ambiebat, ora superiore, 
forte in paxillo impacto". " Currus heroum erant humUes, binis rôtis 
subnixi quibus impositus '^tp^oi;, cui insistebat yivUx,oç, cum altero pug- 
nante, Ix</3s«t*î (vid. sup. 227). Ambiebat 5/^çov praecinctio aliqua, 
lorica, fere ad genuum mensuram. Haec est kvTvl, in qua eminebant 
paxilli seu clavi, ansiie, circa quas religari poterant habense. Si duae 
uvrvyii; memorantur, (ut s, 728, ù, 500.) videtur uvtvI binis semicir- 
cularibus partibus constitisse, quae utrinque latus tegebant'' &c. Obss. 
h. 1. Citât Ernesti net. Hemsterhusii ad Luc. T. 1. p. 279. quem 
tamen fefellit discrimen inter ambitum cun-us qui proprie «vryç vocatur 
et ansas quibus habenae adnectebantur. Non ad has, sed ad dupli- 
cem atTjyx respicit loc. cit. inf. 728. In génère usurpatur x^rvi, pro 
ma exteriore, ambitii cujuslibet rei ; currus, ut hic, inf. 322. 728. 
clypei, Ç', 118, o, QA:5. Citharcw, Eurip. Hippol. 1135, vtt' ùvrvyt 
Xo^^»v. Cœli quoque. Conf. exemp. congesta in Damm. Lex. Hom. 
et Heyn. not, ad /i', 475. (2ô6). utcç, contracte ex vTU^, a recto vTi^. 
Vid. Mathia?, ^, 73. (269). .S-u'aî^ç, ex Homerica ByiXvq, s, y,. Trans- 
tulit vss. 268, 269, Maro, Aen. 7. 281. (270). Recepi lect. yvréXfr,, 

et ordino ; l« y-MêXr,^ tuv {tovtuv viz.) lysvcvTÔ »t z'^ . ymêXii, IVolf. 

ytv'iixrii, Ernest. Clarkc. AI. yinùM, q, d. Six at a birth. (272). De 
verbis ^oVr^çê (pifitio, vid. sup, 223. (278). 'S^'erba respiciunt ad 95, 
sup. et sqq. Tune equidem non domui, hasta nunc experi-jv &c. 
De voc. ho: TT^o (281), videsis, 66. ^, 522. (287). Déforma Jj^/Sçarj?, 
pro nua^Tft, vid. Math. G. G. §. 40, 4. §. 188. Obs. 4. ot)5' irv^fç, 
i.e. xxi^njç, non lethaliter vulnerasti. (288). Fuse exponit Hoog. m 
voc. yi, p. 98, vim exquisitam in hac oratione. Abesse vero potest 
post îTç/v cui adnexa videtur ne metrum conturbaretur ; Conf^ sup. 
219. Reliqua sententia procedit ; priusquam alteruter illorum saltem 
sanguine martem satiarit. Ad moreni fortassc respiciunt verba san- 
guinem hostium CiBsorum gustandi qui inter gentes antiquiores inva- 
luit ; Conf. ï, 35. x, 346. Mars dicitur T««A«yç«y«j, ut Minerva, 
ùr^-jrâr/i. Conf. epith. sup. ï, 8. (292, 293). yXÔJT-c-nv 7r^viivy,v, imam 
linguam. Vel Pandaru» caput declinaverat, vel hasta, curvatim volans, 
in descensu illum assecutus erat; hinc, 293, exiitTrx^x mxrov ùvêi^iùivx. 
Variant porro Editt. a lect. i^iXvê/i quae Aristarchea est. Lect. Zeno- 
doti recepit Wolfe, viz. llio-vên. Al. lli^^^r,, ii,i<rvr<i. Prima videtur 
praeferenda, quam Sehol. ined. MS. L. exponit ÏTrùtia-xTo tîjj ô^iiiiç, 
impetu suo elanguit hasta. Bene dicitur xùia-êxt de motu qui vel ces- 
sât per se, vel adnioto obstaculo ; hinc quoque de vi corporis aut 
mentis extincta, ut inf. 296. Sophoc. Antig. 1268. 1314. (295;. ttx^Î' 
TÇ6<7-fl-«v, Ang. dreiv back in consternation. (298). hi<rx? ^(jV^j ol Ipv- 272 NOT^. [298—340.] 

traiccro, mduens ne corpus sibi eriperent hostes. Dedecus erat maximum 
corpus sodalis amittere ; hinc tôt certamina ubique facta. De verb. «^et- 
Çi/icimiv, vid. sup. te, 37. De àxni recte notât Sch. br rectum esse «aI, 
et non pro «Axîï positam esse. (302,303). ;^îçAi«^<ev, %8<ço^a>i(!»). Sch. br. 
qui sup. y, 521, xûag ùvctihy,', adpellatur. De vi partie, ys in 303. adno- 
tat Clarke. Vid. sup. 288. (307). Haec verba .5-A«ir<rs, p sTIs, in sensu latiori 
accipienda su.nt.Jhiiiter pa-cussit, vulneirivityScà non prorsus conf régit, 
▼ix enim sanari poterat taie vulnus^ ut fit inf. é-tS <S:c. (308). ««< èç2<ff-«T» 
(Jiilcivit se) (Tvv x^'^' ^'*X'''') '''-"■'^^ yxr/if. (318). vTrilîcpf^iy, suhduccbat, 
clam ahstulit: Sic infl 5-', 2G8. vTn^ipi^vj a-dy-oz, submovehat sculum,i.e. 
pauU.itim et leniter. (319). a-vvktrtoiaiv, exp. Sch. br. hroXm-, et secuta 
vers. Lat. mandatorum. Habetur /S', 339. c-wèn^ixi, in sensu tcZ a-wêîi- 
xxt, pacta, et huic congruit sup. »i, 76. «ri; Je <rviêiD, q. vid. (320). rûaïf 
sup. 259, sqq. (322). De ci^Tu%, vid. 262. (325). ovtti^i îtmVuj t«» 
c(ii\Mxtyiç, quein supra omnem cequahiun—cœlum in honore hnfmit. 
Kotetur usiis ^sçipro i^èç, ut in /3', 831. (326). ort oï ipgiTiy 'u^rixQn' 
Ang. Because ne possessed a mind congenial ta his ou-).'. Bene ex- 
ponitur a^n», vyit-, yi^//,f7fiivii, sec. Th. u^u cui conveniunt variae 
signiff. consent: new, cnngruens, cptus, firinus, cerliis, &c. De usu 
contl, Piud. Ol. 6. 159. in plaas. cie^rta. fi^}i(rêcii, i.e. vytn, ^iKuict. Recte 
seutentiam Poëtœ expressit Crispas, " Idem velle atque idern noUe, 
ea demum firma amxiîia est. De bel'. Cat. §. 20. De r,^)i, vid sup. 
«é, 70. (327). uÙTÙ^oy — At herex ip.se. Minime hic redundat «yj. 
Vid. y', 409. (328). <r,yasA«vr«. Vid. sup. 226. (329). fciêîTn, egit. 
jxisf, insequi-Jecit. Conf. Od. «', 175. ^, 127. Signiff. tov f^têiTrur 
sunt; 1. immiitere, 2. insequi, 3. insequi Jacere. 4. arcessere. 5. il- 
lum, quem arcrsfos, rireuinxpicere. (330). « ^î xv^r^tv i-rûx^To, yty- 
\ilù7x.uv — beneficio nimirum Minervap qaod naiTatur sup. 127. Ad 
aîlegorias confugiunt Clarke et Sch. 330 — 336, hic ut aliu». Exis- 
timat prier T3 didem " permultii Trojanorum fusis ac ca:sis, uiagnam 
Helenœ rapiei.dœ nvcio'i'vs ac propugnatoribus ii'/tani /n/am/.t eo 
die i:iux'iisàe". Ratio subtihs sàue et quam vix adsequor, ni iota 
compages quae in poëmatc ir.dutitur Deorum ministrautium ex alîego- 
ricis personis constare censeatur> Hanc enarrationem sensui veterum 
rudiori prorsus tribuo nec expUcationes allcgoricas adhibendas puto 
nisi ratio ipsa aut mens Poëtye id exigere videtur. Talis est mythus 
cosmogon. inf. â-', 18. allegoria, /, 502, &c. Consentit He.jne ; 
" Venus est persona agens, allegorice quidem primitus forte consti- . 
tuta, nunc tamen dea in pugna versans et de filii salute sollicita"» 
Kot. h. 1. (335). «.S'-' è7r»ç£^«(6tueî — ovran, protenna hada vulncra- 
vit, i.e. cominus ; ad ht. quum se protendissct. Vid sup. ï, 306. et 
conf. Od. X, 391. Ordo reliqua; sententiiîc est, .«jTesA^jvoî ô|ii' ;^«Ax«, 

ciiTUTi i^f^tv) âfl'kAX^y.f [k'^tÙ) %£<Ç£4 uk^i^v. AcclpiO «/3A>;;^;|>)» CUm 

KVTr^s^a. subaud. etsi possit quoque cum pi^r^as, ut inf. 425. ;e"ç<« açaî^n'v. 
Vox ipsa a ,SaS;W« {fiaxxu) videtur deducta ut -pv^çoç a -^v^u- /3Aîî;^ç«'ç 
video in Alcajo in sensu, deb:lis, ut /3a»!;/ç«v ùn^m ■k^ùm. Signiticatum 
vero contrarium quoque admittit, «cil. c-h^a^oii. Exponit Suidas, <V;(jvç«ç 
a Mnd. pag. 438. T. 1. (340). 'i-)c<^i^' in apposiio cum c^^/Sçot»» ul^» 
accipienda ha;c vox, ç^^jiuorem cdiquem gencraiim désignât, liinc. 
sanguinem, eth.l. sanginnevi divinuvu ISec est cur ob nomen in- (_S40 — 385.] NOT^. 27S 

solitum suspectas habeatur versus, non enim adfertur ut xpeciem de- 
signans qualis sit, sed qualis in génère possit concipi. Adi Not. in 
Diwes ^I. C . p. 404. Heyne, Obss. h, 1. oîoç ttiç, qiiulk nemp'. ( 34.4 ) . 
i^v(rxre. cum simplici s- adhibui. Vid. sup. d, 141. (346, 347). {n- 
fixXÙv — i^iXrtret,i. tjÏ à ittÏ /nciK^ov a.v<ri, pro 'i7rr\v<n tyi (tccvt;i), ut SUp. 
283. (349). ^ oùx, «A«ç. " Istud ^ oô^, in interrogationibus, in 
unam syllabam coalescit, non licentia aliqua Po'éticn, sed quia vulgo 
etiam in soi 11 ta (ut opinor) oratione ita pronuntiabatur". Clarke. 
Exempla confert, quœ passim in Tragicis occun-unt. Ap. Soph. 
Antig. 468. Œd. R. 1 3. et insigne exemp. Aesch. Prom. 328. ^ tvK 
eia-9 xx.^i/î£ç, uv 7riPK7c-o<Pçuv oti. tiTri^oTrsiiu?, " decipis et in fi'audem in- 
ducis fucatis et blandis verbis ; in génère c?m/;i:.". Damm. (352). 
sixva-j(r, vertitur, mente turbata. Ad sensum bene Sch. br. cïov xiia-n 
/u,'» iv^ia-x-ovs-u rùiv ii.ctx.eov. Th. «aSv, vagari prce animi trisiitia, pe^iurba- 
iione, ut inf. i^', 201. «tA>j v. oiXv?, erratio. Conf. usum in Aesch. sept, ad 

Theb. 393, romXiT «.Xitav Tciiç, vTri^KOfiTTCig (rayai:;, x. r. A. in Sophoc. Phi- 
loct. 173. (356). ^cç« à iy/jO^; ht-ix-Xtro, x.xi Tayji' ÏTfTru (Traeia-Tavro). (357). 
« ^s, yyvl l^iTTovTec — . Accipio ut sup. 309. in genua lapsa, prae languore 
scil. Miror Eustath. et post hune Clarhe vertentem, ad genua fratris 
lapsa. Prorsus absimilis est vs. 370, qui recte vertitur, ad genua vero ce- 
cidit Diones, S:c. (358). x^vo-ûi^ttv^, aurato rediniiculo crines succindos 

habens. Erat «t4Tu|, m^oi m xara^^viro;, a-wà-au^x T«ç TTêçi To fZîTù)- 

vti TÙv 'iTTTrm T^iy,»?' S. br. eratque lorum vel auro pictum, vel aurea 
lamina inductum, vel et omnino aurea lamina. De fjeniinis adhibet 
Pind 01.7.11s. et, usu proprio, deequis, 01. 13.92. Conf. Damm. 
Notandum est hic haberi syllabam brevem, extra cœsnram, productam, 
consonante, quae sequitur, geminata ; versus legendus est, ^reAAàA — A<s-- 
ff-e^ïv)). Usitatius hoc ante liquidas. Conf. cum hoc quoe supra notavi 
ad ot, 5i. [Transpositis hisce, ita ut legatur Ai7-j-e^ev)î TroXXci., ser- 
vabitur lex xnetri, at dubito an fieri possit, salvo sermone ; judicet 
lector eruditus.]. [359). y.auKrui f/.î, curam mn adhibe. (370). Vid. 
sup. 357. Ad matrem Dionen se recipit Venus, qu e illam consola- 
tur, et sanat vulnus, 416, 417. Porro de «y;t«;, v. 371. adnotat 
Ernesti esse adverbium, pro quo Aesch. Eumen. 80. dixit et,yx.xki. 
Recte, nam ab dyx.xi provenii'et tx,yx.x<;. Fingi potest rectus i.y%, ut 
sup. 299, «AË, unde «Ax<, et 7rAa|, unde ttXxkL (374). /Lcx-i^i^iaç, 
temere ; nullo crimine a te admisse. Sic /3', 214, ^à-^, elrà^ evx.xrx 
xoVjttov. Optime Ang. redditur ivantonit/. (377). vTriî,ï^i^ov. Vid. 
sup. 318. (380). xxx' yt'èA'èxvuoi yi — Velim interpungere sententiam 
ita ut vis sua particulae yé constet. Verte; " At nunc cum c.elicolis 
etiam pugnant, Danai saltem". Vid sup. 288. Optmie exprimitur 
et odium contra Achivos et sollicitude ne participes criminis habeantur 
Trojani, quomm partibus studet. {382). TÎrXxêt. Vid. sup. ad <z', 586. 
(383 — 384), TToAAa/ '/àç ^>) rXtiy.ev' verte ; plures enim nos cœli olœ a 
viortalibus jamdudum (S»') maie fuimus ajfecti, duros invicem dolores 
itijerentes. Ha?c ratio communis est, quani praetiderim, sed varie inter- 
pungunt. Accipit Heijne, îTriTiôivng uXyia dxxiiXtuT-ni c| (i. e. t'vîKx) 
ccy^^Hv, sed durior videtur junctura. Supplenda certe ad sensum con- 
licieiidum verba (îW dv^^xv) post iTnnê'cvTii. (385, &c.). rxîi ^iv açm' 
Mythi narrantur de variis, quos perpessi sunt Dii, laboribus. et hoc ad 274 NOT^. [285 — 410.J 

consolandam Venerem. Omnes a poëta ut jamdudum cogniti profenin- 
tur, et verosimilius est taies enarrationes eum ex antiquioribus desum- 
sisse. Iles verae adumbr mtur, sed more veterum fabulosa compage 
exornatae. Aloeiis, quein hic memorat, fuit Gigas. l^roles ejus 
Otus et Ephialtus Martem vulnerasse perliibentur ob Adonidem occi- 
sum, qui illonnij curai a Venerefuerat cornmissus. De Aloïdis Conf. 
Od. a', S04-. Quint. Smjrr,. I. 513. Aen. 6. 582. Lucan, L. 6. 
Claud. de bell. Get. Stat. Theb. 10. Tliemist. Orat. 14. (387). 

•KlpnutÊ. OiirfiUTViPiu). »l yvi- 'i",.ti/.f *«« rà ?iTf/.UTViPi!.i v.%pa,fÀ,ot icxXév<r(. oCll. 

Ex liac can dis adpellatioae patet mytlii ipsius antiquitas, b'nguae enim 
vetustiori convenit. Co! jectat Damm ex Sch. br. fuisse y.i^a.y,oi ur- 
bem C irise valde munitam, et hinc prodiisse signif. caiceitm. Certe 
favet epith. x-û-Xicirq, i, e. Jir us, stabilis, bene tvunitus ; Sic Flacc. 
inchimm Dcrna'én turris uhenea. Carm. 3. 16. Usu recentiore x.'i^x- 
ft«î est vasjtctile. Forsan et antiquiore, unde petenda est notio loci 
occlusi — ^is-ftuTy.^iov. Conf. Heyiî. Obss. [In Sch. br. argutiae mul- 
t;r congeruntur de explicatione hujusce mythi, quas enarrare piget. 
Ad conceptus philc)»ophicos et astronomicos referuntur hve adumbra- 
tiones poeticae, sed enimvero subtiliores, quod sa?pius dixi, quam pro 
ingenio vel sensu antiquitatis. Attamen ingeniosa satis est explicatio 
astronomica.]. (388). «to?, y>^o uxT»;,insatiabilis. (389). |tt>)Tçy<n', 
noverca Aloïdarum scil. tradente Antimacho in Sch. br. Animo 
novercali concitata est, ut observât Hfi/ne. (392). ttuTç clfi<ptTe^'juvùi, 

ïfercules, qui et infr. va; A*«î. Ix-oiTSç»*? "/ivixXayitu.i^ kxXû etùrot â 

;r«»/iT*jç. Sch. br. Alcmena quippe, Herculis mater, uxor fuit Ara- 
phitr}'^onis. (395). h rcïa-t, inter illos qui talia a mortalibus perpessi 
sunt. (397)- hyrûxulv nx-vura-i. Vulgo redduntur verba, ad portam 
apud injerns ; viam sterait Sch. br. qui Aristarchi sententiam refert, 
TiyAsu dici pro ttuXjj per metaplasmum et poni Iv nr-vara-i pro loco, ï))ê» ul 
T«v TiXtvTmT&iv elvoex,t^çi>v!!-t '•^^v^xl-, Orco scil. Objicitur nullum exem- 
plum usus ejusmodi occurrere, usurpari quoque semper vocem in plu- 
rali, ut TTvXxt à'i2cco, /, 312. a-y-ctieei ttvXxi. Conf. inf. 749. tr', 275. K, 
339. PoiTo viKvis-c-i certe signifîcat cadaveribiis, ut inf. sjTion. eju» 
yîKtch<r<n, V. 886. Hiuc referre malo ad cxpeditionem Herculis con- 
tra Pylios Triphyliacos, unde nemo praeter Nestorcm stirpis Neleïae 
sospes cvasit. Insigniter hue facit Senec. Herc. fur. 560 — 65, et 
diserte meminit ipse Scli. br. sub fin. notfe ad v. 392. Hinc verte ; 
(d Piflum inter mortuos. (401). c^'jvvt^cTx, ^ttix, sup. S, 218, ubi 
exponit Scli. br. ^roiv^riKà t*v o^wuv. Th. <pJ.u, unde et recentius 

<r<peî(^ù>. De usu VOC. TToîa-o-u vid. loc. cit. (403). s-^^irXiOi, c/3ç<^9£ç- 

ydj. Avdax ! Jacinorosus! qui pro nihilo duxit nefaria patrare, i.e. 
qui audebat t(dia. Eodeni modo inf o, 166, oÙk 'iêîrxt — /V«v It/.o/ (pûa-êxi. 
oc'ii-vXx, exp. rrxçtcvotix, impieties. Inepte Sch. br. ponit pro ùxIrvXx, 
quasi iTTig^/iy^'-vy, ry,i x'î<niç. Ncc quicquam melius pro etjTiio adfertur 
a-vXcioj, spolio, quantitate tcî; (v)obsistente. Melius ut cognata cum ««Vu- 
Aeçaccipitur, inf 876. Th.xetijou. (410).InOdyss. -/ , 180, 181,redi- 
tus Sociorum Dioraedis memoratur, non vero ipsius, et fertur in Italiam 
confugisse, ubi occubuiî. Conf Aen. 1 1 . 243 sqq. Sensus vero hic 
est ; " pei-pendat nunc Dioniedes ne quis te fortior congressus illum 
Interficiat". Hoc innuunt verba, Ktv^t^ic* Tcêi«v<rx tÔtiv. Commcn- [410—456.] NOTiE. 275 

ta sunt recentiorum de furore Aegialese, quae video ex Lycophronte 
coiigesta in not. Sch.br. Videntur Homero ignota. (412). ^O^», 
7ie uliquando. (4 16). IxZ. Lectio magis probanda, Recepi ex 
Heyn. Wolfe. Turneb. Banies. Vox per apocopen format ur ex 
/^Sçatj ut /'^ç*, àîToAAAi, xt/x6ûi, ex ï^^urx, uTfoXXuvu, KVKiavn, a Clarke 
notata. Adde -Tinm-it^o) pro ■uroa-u'èZ'tx, et in Aeschylo «/ôï pro »imx. 
Kœn. ad Greg. 1 4-2. Formani utramque ponit Clarke et Ix'^i» in gé- 
nère masculino et i^û^ in neutro : sed satis est unam agnoscefe. 
(422 — 23). i] jux^* U — Oratio xéçTo^oç. Ang. Most undoubtedly 
novû hath Venues, ivhilst inspiring some onc nf the Grecian women 
tcith a désire oj accompanyingthe Trojans tv/wm she hath 7icvo tikeu 
siich a may-vellous Uking to, &c. Perstringitur hic raptus Helenae quera 
ex macliinatione Veneris ortum praedicat Minerva. Lect. «^w* (rvia-êxt 
pro vulg. cif.i 'ia-TTîTêdi recepi ex Sch. br. (424). nocffi^ove-a, demulcens ; 
Jhndling into cornpUance. Passim obvia sunt, ■^u^i -n ^t i xi<T6çt|«j gestum 
afFectu tenero plénum exprimentia. 'Ejyi^on\t\xv y-.otl^^ï't'jjx, xotrcf^io-x rn 
X^'Ç'- (425). Sup. M, 243. animi ïegritudinem exprimit àfAvriruy <rl S' e»- 
Ja^< 3-Vj«àv «ê^v|e<ç. Habetur hic significatio literalis. ;ii^ê<ç« ^e^cany, her déli- 
cate hand. Conf. sup. 337. âçasiij», vox digammata. ^426;.^s('5>!c-£-" OIU 
subridens hominuni sator atque deoruni". Aen. 1. 258. (429). fAîn^x^o, 
confine— yourself-to, manage. (432). Vid. sup. 346, unde continuatur 
narratio. Curam Aeneae susceperat Apollo qui ad Pergama euni 
asportat et simulachrum heroïs, circa quod instauretur pugna, effin- 
git; inf. 446, 449. Sic Aen. 10, 636. simili artificio Tunmm e 
morte eripit Juno. (433). yf/vùa-y.uv. Btneficio Minenoe, sup. 
127. ;^e7çj«? v7r£/ç£;^j£, dejendebat ; imago protclara est- auxilii praesen- 
tis Dei: Conf. sup. 71 , 249. inf /, 420. (437). to-rtçiÊAi^E. Non, illi 
incussit, ut vertit Lat. vulg. sed, violenter-a—se—repulit dijpeum 
(Diomedis scil.). Exponit Sch. br. ^tînta-i. a-rvÇixi^uv dicitur qui mo- 
tui violento obviam eat ; dehinc ad confiictum corporum durorum 
applicatur, ut a th. a-riiipM, astringo ; et in génère, excUere, vcxare ; 
Conf inf. «', 261. «',405. ît', 774. sup. û, 581. Odyss. </, 415. (438, 
439^. «Aa' «Tê ^y, — ^itvày — Verte; qiium dcmum vero...viinaciter 
tum. Particulae singula- sua vis inest; Conf. Hoog. p. 135. (440). 
^«îè B^oï^n, &c. Nec velis paria cum Diis mediiciri, i. e. iftotuêiiifAiycci 
it»T»v, sup. «', 187. (447). Iox.icit^oi- " Est epitheton Diana;, fun- 
dentis quasi sagittas, ut sit yi xiov(roe. lovi'. Damm, Lex. Hom. At 
manifesto etynion est x,<*i^^). (418). Kii^uivi-^ n- et augustiorem red- 
diderunt. He3'ne. honore afficiebant. Damm, ex Sch. br. qui exponit, 
i^<i|(«Çov. Recte reprehendit Clarke lect. Daceriae x>)5c<(V(!v tj, quic vox 
nusquam apud Homerum occurrit. Conf. pro signif vocis Pind. 01. 10. 
80. Nem. 9. 29. quibus convenit explicatio Heynii. Bene ad sen« 
sum Clarke, honorijice excipiebaiit. (449). si'^wAov. " Tenuem sine 
viribus umbrara". Virg. (453). A(«5-ni<s!. Beneinterc3EteraSch.br. 

fiiK^à, à<r7rioi(rx.i<x, 3-vpioiioîi, àif^c^ipo-tvci, (tùxyi, ix. }\X<riu)i /2vpa-ùiy, parmulas 

exp. vers. Lat. Noiim vero th. A<iéo-<«ç, sed Xmoi et a-ûu. ^454). ?« 
T«T6, tum demum. Pugnam Mars capcssit, specie Acamantis, duc- 
toris Thracum, induta. Dehinc Sarpedon Hectorem excitât, et 
Aeneas rursus in aciem procedit quod animos Trojanorum jamjam di- 
labentes restituit — 514. (455). Conf sup. not. 31. (456). «v* «v S» 276 NOT^. [456—487.] 

içvTuto — Forma interrogationis quae vim imperandi complectitur. 
Numne, quœso (îu), luhens ex pugna diinoveres? &:c. i. e. dimove. 
Sic sa'pius, jj ^d tO f^ùi rt ttiûoio, numne obseqna^is aliquid? i. e. qiium 
proposuero, obsequere. (457). à? vZyyiJcxl èiv A<< — Qui mine equidem 
cum Jove ipso menus consereret, eoaudaciae processit. (^GO). -rvi^yâf^ta 
«xçvi, ubi vidimus templum ei sacratum, sup. 41-6. (465). è? t/Ët* 
y-tiltiT^oci iccc-iTi — Quoiisque tandem patieinini copias sic trucidari? 
anne donec circa pn tas affahre-^actas pugnam cieant, &c. In v. 
466, synalœph-^ exeniphim occurrit qualem sup. notavinius, v. 349. 
conjunctis Ji et ila-tKiv ita ut ore simul etferantur. (467). x.iïrxt. Opinio 
grassata erat Aeneani haud amplius superstitem esse, hinc gaudium 
propter adventum ejus inopinatum, inf. 514. Hinc quoque v. 469, 
truMB-oiAiv, corpus eripiamus, quod hostibus spoliandum relinquere pro- 
bro esset ; Hac opinione inducti, acerrime circa simulachrum conflixe- 
rant, sup. 451. (471, 473). svS-' aZ — Acriter Hectorem objurgat 
Sarpedon pugna adversa et magniloquentia ejus concitus. Crediderim 
aliquid contentionis inter duces jamdudum exortum fuisse, et Hec- 
torem advenarum militum opem iniprudentius sprevisse. Vox certe 
îTriy-ov^oç, toties repetita, emphasin habet, innuens quasi in iUis solum- 
modo spem victoriœ sitam, 477- In 473, sarcastice efferuntiu- verba 
Ç)«î îr«y, quae commode reddi possunt, dixisti, ni J'allor. Mire hic 
vaniloquus ductor Trojanorum fertur et tempestiva proinde Sarpedonis 
objurgatio : conf. inf. 493 sqq. Xctoi in hoc versu sunt cives Trojani, 
et qui ditionem Priami tenebant — Tro'és. Conf. sup. /i', 815 sqq. 
(476). y.ccTot.7^'roùir<j-ùva-i. Abjectissimum timorem vox indicat. Conf. 
sup. /S', 312. y, 371. Fropterea hic mordacior. (477). «.«îî"? §' 
Av — isos vero e contrario {aZ)- Particulam serva\i, quae in editt. qui- 
busdam exciderat, quasi supervacanea. Emphasin habet. (478). «x&». 
" Vcrbi viKu usus est ut sensu a;quipol]eat Latino non jam venio, sed 
veni, sivt; adsum. Cujus rei exemplum exhibet primus Hecub. Eurip. 

versus, '/jx,*) vix.i>a)v x.ivôfiôivac. y.cci (TKorov 7rvXcc<; >\i7rà)v Veni sive Ad" 

sum, &c. non cum inieipp. Venio, I am coming : hoc enim senten- 
tiam parum aptam efiicit". Dawes, Mise. Crit. Not. p. 49. convenit 
vers. Ciceronis in Tusc. 1. 16. '• Adsum atque advenio"'. In eun- 
dem eiTorem lapsa est Vers. I^at. Recte Sch. br, Trxgccyiytvc*.. De 
Lycia Sai-pedonis, vid. ,<3', 876 — 7- (481). x.a.ïèi, i. e. x.ocnXi-tùv ^u 
T« T 'ixèiTu.1 «? x' iTTihvKi;, " Quae satis sint ad cujusvis animum ex- 
plendum, ne amplius in dubiam belli aleam eat". Clarke. Concinna 
haec at vix sensum adsecuta. iVotitetur Sarpedon se exemphim dédisse 
qui, ut amicis subveniret, opes immensas rehquit, nec illas exigera 
présentes quo ad virtutem excitetur. Adeo ad lit. cum Heyne acci- 
pio, quibus pauperes imminent poiiundis, id adeo ad eas tuendas de- 
buissem demi remanere. Hinc verte ; quas, quisquis egenus, vehe- 
hemenier cupit. (482). ùxxèi. y-at ùi — Atqui vel sic — etsi me iiidla 
cogit nécessitas, nilque adest quod vel avjcrant vel abducant Achiviy 
(ÂfAovx, animo su7n promto, etc. ^svw primitus, vehementer cupio j hinc 
I^Àvci, ardor, vis. Dehinc significatus, persto, maneo, &c. (487). 
Versus a Criticis vexatus. Edidit Clarke, xivov tov ùxàvri, ad con- 
servandum metrum in âAÔvrs cujus prima syllaba brevis est. Vitiosius 
vero, ut notât Heyne, quum vox sit F«/evTî. Tollit emendatio Bent- [487 —509.] NOT^E. 277 

leii, xii»v TTendy^tia âxevn?, et metrum vitiosum et dualem (âAo'vTj), 
qui displicet. Proponit Heyne, A<va<* aAovTs Trxvûy^av. Ferri quoque 
potest, A/y«<» ùxtvTx (i. e. ^ùct) vxvdy^ov, Bentleii vero prœtulerira. 
«■vl'iSjç sunt laquei relis, ui a-vt(n(pcii t»î/ Xivcv. (^SO). o-ti "hi ^pif- 
Rixae inter duciores ob Paridis certanien fidemque fractam quae bellum 
acrius inducebant, tbrtasse fuerant exortse. Hue refera voc. IviTniy 
ini'. 492. Neutiquam vero pendent £%f«4fv et ÙTroêia-êcn ex priore parte 
sententiae a-a ^i ^i'^ ^i^nv, sed ex Xarirc^ivu — siipplicauti jjrincipiôus 
ut mdeii)ientcr locum teiieuiit, et depoiuint acrcm objurgaiiotiem. 
Hue forsan référendum quod Paridi exprobrat Hector infi (^, 326, 
ubi conf De vss. 490, 491, 493, dubitatur an sint germani ; de 
posterioribus HejTie. Notandum est Sch. br. onmino silere de vss. 
482, 483, 484. (494). Nil respondet Hector, at objurgationem 
sentit ac sese ad agendum accingit. Sic Diomedes sup. 401, 419. 
Paris, increpante Hectore, inf. (^' 896 sqq. adeo ut jure observant 

Eustathius, îr«î 7rx^xiviTix.oç xàyoi àpxcrrixoi; i^ri Trei^ct, rai 7roiy)T^. Ani-» 
mus fortis et generosus melius ageiido speetatur quam conserendo ser- 
mones, et, occasionem nactus, eo magis virtutem promovet, quo 
acrius quisquam increpuerit. (498). «oAAse?, concentiated. (499). 
«;^^Vfl6ç. fAy^r/i àl KxXiirxt KXt à î^<5roA«Çû'y ru kv^xti ùÇi^cç, ut inf. a', 307. 
hic, palea, rà XiTinà. râv ù-yy^m. Sch. br. In génère designatum 
videtur quidquid in superficie natat — quidquid levissimum. «.Xudq, 
" agri partes editiores, in quibus et tritura fit et purgatio frumenti". 
Heyne. Designatur quoque per âA»«, ager vel frumeniarius vel 
arbustis consitus. Sic Schol. br. sup. 90. Conf./, 536. Od. Ç, 293. 
Adpellantur ùxeux/, h^xi, relligionis caussa, quippe Cereri sacrae. Sic 
sup. /3', 506, et fere eodem sensu «', 38. Çct^snv x/aa«v. <gçân «.yûiuv^ 
Pind. Nem. 2. 5. nam, ludi Nemeaei Jovi sacrati sunt. (501). xç/y»i 
secernat. Vim insitam verbi notes, ut sup. /S', 362. (502). 
tcx,vçi^ixi'. dxv^oènx.xt oi tottoi. Sch. br. Sic Suid. in voc. Vertuntur 
verba, subalbicant vero palearum-receptacula. ( 503). y.oinreiAu), pulvere 
excitato. Vulg. Kcvinriixai, sed rectius simplex (s-) adhibetur. (504). 

■7:-ùXv'}(,xX>iov. Exp. cTTêçeàv, A<izv Ic-^v^ùv, ut SUp. «, 426. A<àç y^xXKojixrli 

iù. Sic v. 387. xxXy,oZi Ki^xf^ci; soliditatem carceris innuit, transla- 
tione sollenni ; Conf. ejusmodi sensum, /3', 490. Obvium fit insigne 

huju» exemplum inf. 5-', 15. vtt'o ^êcvôg fi'i^iê^nv, 'îvûx c-t^ii^iixt n ttO- 

Xxi xxt ^oîXKîoi ov^oç, viz. inexpugnabilis Tartari sedes. Conf. Pind. 
j^x^KOTTi^ov â-iiv i^^xv, Isth. 7. 62. quod in 1 y. 10. 42. est ^x^Kioç 
•vç«ya?. iTr'iTrXriyov bene a Sch. br. exponitur, solo vehementer quas- 
sato, excitarunt. (505). Verte ««■vf' 'iTnf^ia-yo/iiîvaiv, Trojanis rétro se 
immiscentibus, ï. g. conversa acie ferentibus arma. Nimis indefinite 
vers. lat. at verum sensum praebet Sch. br. \% vTrta-Tçoipi^i i/^/SxXXovTuv. 

(506). oi 5é ^sve? Illi vero recta acte tendebant in hostem. vvktx. 

Caliginem pugnœ eircundedic. Sic «, 47. (509). ;jiçt/o-^oç«D. Conf. 
Pind. Py. 5. 140. ubi reddit vers. Benedict. ;^içvff•a«ç«, aureo euse 
conspicuum. Sic. Sch. br. h. 1. et versio Lat. Vulg. at minus accu- 
rate, nam gladio nemo Antiquissimorum armavit Apollinem. Haud * 
necessario vero ensem désignât uo^ i sic tridens Neptuni adpeilatur «oç 
r^iyX«}civ, et ;tjçiy(r««çoj est quoque epitheton Dianœ qua; alias ^i^- 
mA«x«tT«s, ut inf. v, 70. Od. ^ 122. Vocem acceperim in eodem 278 NOTiE. [509 — 581.] 

sensu ac xçva-crt^ei qu3c obvia est sup. ï, 101. utepith. Apollinis, et 
radios solis putarim adumbiari, pr vsertim in poëta qui non ex libi- 
dine sed sumnia cum ratione Hgnienta sua ornavit. Consentit Sch. B. 

V en. iTiia/iTriç 1| ctvxTôXyiç Xi^'^f /«^«■^•«~t« tù (piyyc: c^cJiv isjxsv, îvçeC») 

rrçiTrey nAji; }tu rcc^ tlxTivcci to p^çus-^eç. Alterain expositionem pr.tbet 

Sch.br. ;^çi;5-c£ûç«v «î ;^Çii<riiiv x<^«^««v s;^5vt«î, qiiod ipSUlll fcni po- 

test : Conf. H. in Apoll. 123. Aliter Damni. in Lex. "qui aiu-o 
suspendit pharetram ex hunieris". (510). Ittù i'^i...Discesserat Mi- 
nena, Diomedem hortata, sup. 133. (512). x«»«î I? «5vTe;9...Conf. 
sup. ,5, 54'9. ivi TTioti yr,S. {^5li). uiêltrTxn, in meciio stett. Sic ^îraiTri 
et sim. passim. Aeneas, e pugna cum Diomede (sup. 344-.) sospes 
egressus caeteros fefellerat ; liinc laetitia ob adventum cjus inopinatum. 
ilçTt/^ix, non solum vivum, sed raembris sanum et integrum. {522, 523). 

— Conf. cuna hac similitudine Arat.Diosem. 188 ^ vj^sAk ««jô; f4,f,Kv- 

tirxi iv Kôçv^ricrn, scil. tenipcstatem minitans. Optime expriniitur et 
animorum constaniia et belli ingruentis sccvitia. Accipienda est Yr,ii- 

/ntn? ut nom. Subst. et supplenda eu<ri^ç, V. iv a^ct. ùx.^o7roXoifriy oçKrinv, 

montium verticibus. àx.^ufu*i%, Suid. in voc. (525). Çk;^ç«»v. Exp. 
Schol. f^iytixui îrvw'vT^v. Vox ipsa fit ex t^d intens. et x^i^co, irruo. 
Praefert Hepie i^«%ç>!»i' ex ^ctx^m';. Possit vero extitisse ^et^^iiç, et 
hinc Ç«%çsîiç, C«;kiç«")?)> ut sup. Sue-xX^V? fi', 115. ixXiii, inf. »', 100. 
Od. y, 728. De similitudine argutantur Critici, fortunam pugnce a 
Poëta innui credentes, nam ut nubes a ventis, sic postea dissipati a 
Trojanis Achivi. (530). ecîhîa-ét, ita ut mutua reverentia tacti virtu- 
tem proferatis eximiam. Sic xtèoy.uuy -rMcnt a-oot, quippe ex lali 
reverentia oritur fortitudo et ex fortitudine summa spe«. (536). $-«oç, 

alacer, promtus. ^nà. t^pÛtckti f^cc^t^rêxi, i.e. ?rçejncc^i!^in; ut sup. 

vidimus, y. 16. et Diomedem, init. lib. (538). Ordina, iuKrxTo T^é, 
i.e. iiç TÙ TTofifu, penifus. Cf. sup. y, 3. ï, 522. sup. v. 66. Statuunt 
alii, î<à tîî («5-7r*'3aj scil.) Jj Kitt TTçctirxTo. In 539, ordina, 5<à 3î 
Ç»!7-tÎÏç«î hiXxc-Ti yxn-T^l. De Çaertiç, vid. ï, 132. (543). ^«çt?. Me- 
moratur hœc urbs inf. i, 151. unde constat subditam fuisse Agamem- 
noni qui partem Messeniae tenebat. cf. .sup. fi', 591. Pj'liorum hic 
memoratur teiTa, quae FJidis aut Triphyl ce fliit, non Meiseniœ. 
De Phera meminerunt Strab. VllI. Pausan. IV. 1. (553). «çvu^sy*'. 
Conf. sup. X, 159. Pro significatibus aliis hujus verbi, cf. x, 159. 160. 
Od. â, 5. (555). iTg«?£T))», 7iutrifi sii/tt, ut in vers. Lat. quae pro 
trpxf>nTnv dici vult. Prtfert Heyne Th. rex^lui, adolesco, unde et 
Tpx^ïifii quae alibi occurrit. TÛ^^ic-iv, locis dense-obsitis ; ■^vx.ymfAxs-i, 
Sch. br. {55Q, 551). 'i^tx, tùr^x^^, Sch. br. quae prima expositio est, 
et prdetulerim. Sic Suid. Xitcx^x. De verb. xi^alZ^u, voàto, cf. sup. 

fi'. 861. i'^ç* x«' f^Ti: etc. donec et ip'i occubuerint &c. (560). 

ixxTriTiy utKorif. Siniilitudinem repetit ex y, 482. variatam paullulum. 
Conf. Aen. 5. 448. concidit ut quondam cava concidit aut Erynxàntho, 
aut Ida in rnagna, radicibus eruta pinus. (564). rx fçôyiuy, Ang. 
JVith the intent fhat &c. (566 — 67). ^£ç/ yxç ^n, valde enim timebat 
ne quid niali pntereiur rex. Notatur îrtçj in sensu toZ Trî^ie-THq, quod 
saepias fit. De sensu voc. x7rccr(piixiti, cf. sup. S*, 172. {56S). tù f^h 
inyjamjam arma contra invicemferebant, jamjam erant lO/igressuri. 
De voc. fl4t/o»*T«, vid. sup. 50. (581). « a iiTrirr^Kp», Ang. but he [581— 613. J NOTJE. 279 

uas in the act qfturning. " Interea dum averteret equos, percussus 
est ; recte igitur Parenthesi inclusa haec verba". Clarke. (582, 583). 
Ordo, Tvy;,ùif [ccitTcv) %. (*«t«) iyKm». Bene redclit Clarke verba Mvk 
ix'i^xvri, ebore ornata et distinda : errorem Sch. br. notât, Recte 
Sch. Leid. citante Heyne, xxrà a-wnêuecy «5~rç««y«!A«vç îxKpdvrivov? tKx~ 
rî^MÔiv fïx,oyi i-e. vertebras ehurneas. Verius forsan lamellas fuisse 
corio insertas, adeo ut opus, quod vocant, tessellatum extaret. Nec 
artem ignorasse verosimUe est. Conf. sup. ï,\^\. Hue forsan re- 
feras quse loties occurrunt, lic/as o-iyaMiy-rx, de quibus vid. sup. 328. 
(585—86 — 87). Interpunxi ut in edit. Heyn. ita ut accipiantur verba 
îîr< /î^i^uov n Kxi uf^ow, in nexu cuni Sj)Ô<« ^ûx' i(rT«xi<. In parenthesi 
accipienda tvx,^ 7«ç f à^dêcio /3. Libenter adhibuerim Ss post ^^sx^o*, 
melius sic constante junctura. Modum usitatum distinguendi senten- 
tiam haud immutarunt Emesti vel Wolf. quod miror, nam oratio asj/Ti' 
deta in 587. displicet ; nec medendi ratio est nisi adliibeatur lect. 'in^è, 
y oy l<rr^xtt, V. quid simile. xv^;S«;^o?...Ut f^f, 385. ù^yivTÎj^i £o<x»çj 
prceceps, Th. KÙftiSïi, voiex &c. convexum quid — galea — poculum—> 
cymba. rv^i ys^'ç p' ùfAciiott fiitêum, inciderat euim in arenam prqfun- 
dam. De syntaxi voc. T^y^ûviu, vid. Math. §. 363. (590). tov?, 
Menelaum et Antilochum. (591). «Et/uy^if. Vid. sup. ^s', 314. Hec- 
tor jam Trojanos ad pugnam incitât quos maie affecerat Diomedes : 
Achivis terrorem incutit remque prope desperatam restituit. (593). 
il fiiv Ea qiiidem f Enyo ) , horrendo prcelii strepitu comitanie &c. Kv^tt- 
fioy ccyxi^îci, exp. d-jvxf/,iv d-o^v/Suh,. Sch. B. Ven. De eïv«(J»'ç, cf. sup. y, 
521. (595). Çoimc, furibundus incessit, sec. exp. Eustath. f^xym^Si 
'o^l^âyAtoi. Hisce vss. habemus characterem militarem herois, strenui, 
gnavi et ad agendura promtissimi. Pulcliemme effingitur imago Hec- 
toreae fortitudinis ardorisque bellici. Comités habet ipsos belli prae- 
sides ; circumcirca difFunditur species formidanda et tumultus ; tem- 
pestas praelii una cum ductore ipso ingruit. Quam admiranda virtus 
quae illum demum contudit, adeo ut putarim poëtam, quo exomatior 
est in descriptione imius ductoris, eo magis declarare quid conceperit 
de alterius rohore invicto. (597). «,7rûx*f/,)ioi, »e-km, 'ux-hçûç. Sch. 
br. Quo se convertat quidvejaciaty inceiius. Verba sic sec. HejTie 
OrdinantUT; rvoiloAÇ einx,>îCifc «j, âç «viîç («>i<«%«^£t«() etnà^»f/,'i n ô?r<V- 
«Tùi, 0T8 (TTïî'iî iTri TToreiicS, K. T. A. Caeterum ordo turbatior est. (603). 
rS y uUi -xû^x iï? y£ B-iiy. Et Jure, quoniam unus aJiquii Deonim ei 
semper adest ; if? ys, Si non plures, unit s saltem ; istud ys miiiime 
supervacaneum est. Conf. sup. v. 302. Vim adsecutus erat Clarkei 
In vers. prox. Martem conspicit Diomedes, sub forma Acamantis laten- 
tem, sup, 462. et hoc, ope Minervae, sup. 127. (606). f/Aynctn^ti' noa 
est, ut dicit Hoogev. ad Viger. 167. enallage infinitivi pro imperativo, 
nec locutio Atticis propria. Est ellipsis quam supplet ipse Poëta in 
te, 277. Hinc expie, ftr}l (.S^AêTc) /mviutyifttv. Cf Herman, emend. 
in Vig. §. 157. Èjusmodi ellips. saepe obvia est verbi jtcî^vjjs-a S:c. 
quam in pluribus locis notavi. (612.) «-««r*- Memoratur urbs Apae- 
sus, sup. /3', 828. ubi conf. De Amphio quoque, ibid. 830. ^rxiTOf, 

■riXti Tçoi'xç, ijviv ès>.>.«;î (loc. cit.) XTTXiFOV T^tr/tyo^iva-i. Sch. br. (613). 

wtXvXiïioç, dives agri, segetis ad lit. Th. Xtiiov, se^es. Sic Sch. br. -x-ohx* 
xi{ix ïx""} « "■«>'>•«« ^^i/nfcxTa, ■x'tXv6çsfe,^0>. Errorem notavit Heyue, èSO NOTJE. [613 — 656.'] 

Obss. h. I. A))7«v enim est seges. Attamen non ex verbis penitus con- 
stat in errorem incidisse Scholiastani, et non dari potius diversas ex- 
posltiones ejusdem vocis. Adde quod in /3', 147. reddit Sch, >i>iiov, 

9-<T«ip<>çov ^<i)ç/«i/. In Odyss. <r', 29. Xrj'/3oriipYic, Tiiç KciTi!rêiov<ryi<; to Mio*, 

iiT-Ti Tfl (r('rc(pô^ev x^C"»' t)f. inf. i//', 599. (620). x«|. Exponit Sch. 
br. ad *', 158. râi f^iyctXa) ^eocTvXai tov tio^oç. Rc odit Lat. vulg. calce, et 
certe utraraque extremitatem pedis designare potest. Cf. Sch. A poil. II. 
106. (623). dfipi/Sxa-Df x^ctrt^yjv. Redditur ci/cutioncm j.oientem, i.e. 
ne instarent Trojani ad reditum ejus impediendum. Exp. Sch. vtti^- 
fi»x,no-n. Addit Eustath. ductam esse locutionem «Va thv riT^utT^ohm 
<!j>)m, unde illum accepisse constat in sensu exposito de ù/^Ç)i/2Mi\tiv, oc, 
37. de TTiçt^dlviiv, sup. V. 21. Hinc refero voc. olf<.Z'i,3xs-tv ad praesi- 
dium corporis Amphii, et verto, timebat ilU defeiisionem acrem Tro- 
janorum. (626). TciMfA.lxh- Vid. S', 535. (629), ^e<ç« y.^xroûn, Ang. 
His adverse destiny. Sic B-ccvoiTcg x-xi fioT^a x^ccraU, sup. 83. f^oia' 
ixcvi, or', 849. q. I. personam induit. In sensu priniarioy^//z<wî intel- 
ligitur, dehinc lethum, mors &c. '* Summa dies et ineluctabile tem- 
pus". (63'2). Pra-tulerim tSv y-aï. (635). -^^iv^ofavei ^i m cpec^t, locu- 
tio est pro çnv^ovTXi ol Xiyonnç, qua; postea in dialectum Atticain re- 
cepta est. Vid. Kœn. ad Corinth. de dialect. p. 35. (636). ini^ivctn 
TToXXov, longe iîi/erior es. tvJsijs sf, Sch. br. Cf. inf. v', 310. (638). 

«sAa' oïôt rtvct (pcttri Secundum hanc lect. rtddas; contra vero qua- 

lem jjrœdicant fuisse vim Herculeam, quam dissimilem tui scil. Lect. 
diversam ex Tyrannione adfert Heyne quae sensum quoque boiium 
pra?stat, ùxxclàv nvâ Çixcrt /3. «. diversum snne narrant fuisse Sec. Sic 
Bentl. et preeferenda videtur, at nusquam video adhibitam. Dé locut, 

fiirt yiPcix.Xr,liti, Cf. /S, 658. (639). B-^xa-'jfcif^vovx. ToXiiv)Pûy ^pxaiui 

vTTo/xivôfiTx h T^i y.xx'^^ 'Sch. br. At Heyne pra'fert ut Th. f^î/nyriftîvoi, 
fortasse sec. locut. â-où^i^oi bIàkk'; fÂfAv^ir&xt toties obviam. Praetulerim 
jtt*;«v«. Cf. y,\ 133, Od. a', 209. (642). xk'^'^^ ^' ùymd?. " Hune 
modum dicendi de populatione fréquenter imitati sunt Grœci et Latini, 
ut bene monet Cel. Wesseling. in Diss. Herodotea, p. 86." Ernesti. 
Sic Maro, — " tani multis viduasset civibus urbem". In nostram ver- 
naculam quoque bene transit locutio. (648). Y,Tot xuvsç. Partie, em- 
phatica est ; nairationi adsentit de Hercule, at fortunam filii diversam 
fore praedicat. In 652. apodosis est reu U ; verte ; Ille quidem ever- 

tit ilium sacram Te vero yn(tnet sors dissimilis &c. Caussam 

adfert excidii vecordiam Laomedontis, qui pœnas pro meritis suis per- 
solvit. Narrationem notam de Hesio7ie ex ApoUod. II. adfert Eus- 
tathius, et hue référendum censet il ï^^xvrx, 650. Constat ex 641, 
observante Strab. XIII, 891. Trojam non nisi sub imperio Priami 

ad tantam magnitudinem pervenisse. (650). a?, fx ^tv Ang. fV/io 

used har.sh la)iguage to one ivho dcservcd vcell at his hajids. Sic «, 
25. xç«T£ç«c f/.vêov. Voc. p« emphatica est. (654). y.xwùvûxtf, in- 
signi-equis, Lat. vulg. qui-equitatu-claret, Schrev. Nec de epitheto 
consentiunt Critici. Adnotat Sch. A. B. et br. dici propter raptum 
ProseqMnae. Cf. Claudian. unde forsan desumitur repraesentatio Orci 
bigis vel quadrigis invecti ; et haec simplicior est ratio. Cf. HejTi. 
Obss. p. 119. Occurrit epith. a', 445. ■»■', 625. (656). Lect. recepi 
iftx^Trj ex editt. optt. Vulg. «^«cçt?, quœ vox ejusdem signif. est. Th. [657—707.] NOTiE. ^81 

prioris est uux et m^tÛm, v. u^u, l^rxt. Cf. Steph. Thés. (657). î)i|«». 
Sic 661, ccl)i^u>i it'îa-c-vrc /aetiuâaxrx. Impetus hastœ quasi vita praeditae 
ob oculos ponitur. Metaphora est iyuçyiTTctTyi, quae Aristoteli 
valde arridet. Conf. sup. ad ï, 126. not. Clark, iibi locum citât. 
(659). x.»t' c<pdot,XfJi.uy, redditur, circum oculos. Al. vvé, àipêx?ifiôiv 
x.*Tiy.ii\v^i Têv (i. e, Uaviv,) quod durius est. Locutio similis 

obvia Ht inf. 698, x^rà ï o^êxXy.iy xs^vr èiy^xix;. (661). /3s/3Aj)xs;, 
percusserat ...hasta ejus jamjnm Sarpedonem assequuta. Notanda 
temporis bene accommodata ratio. ('jG2). Lect. recepi T m ex opt. 
Edd. et qu3B Ernestio placet. Verte ; Pater vero adhnc moriem 
^jropulsabat. Dicitur iupxTix.ti^, nam Sarpedonem postea interfectum 
videmus tt', 4SI. sqq. Quodammodo emphatica est et lect. vulg. 
Trstrijç Sî rt, i. e. y.xrd n, nam parum abfuit quin jani ex vita deces- 
serit. (664<). /2dçv/i /aiv, dolore...molestia gravi illum nJjiciehaL. Sic 

V, 480. ;t;«<ç« t^x^vvêui. (665 — 66 — 67)- to (^Àv ourtç Hoc equi- 

dem nemo advertcbat, nec in mentem venit hadam fraxineam e fcmore 
extrahere, dum festinahant ut ille currum conscenderet. ùy^piiTrtvrsç, 
curam ejus habentes. (670). t>.hV«1'«, îvTiXy.cv, v7re)/i.»y/;TiyJv. Sch. 
br. et in utroque sensu Ulyssi apte convenit. tAu'^wv quoque expo- 
nitur œrumnosus, nam ad malum quod perfertur aeque ac ad animum 
quo sustinctur respicere solet. De i^xiy.du, q. Eustath. exponit 
■ng_i(ru 'ti[zxi, Vid. Steph. Thés. 819. et de Th. ^doi, sup. ^, 328. 

Vocem usurpât Lycoph. 1171. (673). vi «ys De usu et elegantia, 

cf. sup. V. 327. y', 409, Hes. «çy. xm «^^tsg. I, 244. (679). ït< ttAs»- 

vxi Et nunc udhuc pltires interfecisset, ni, &c. (684). /^n Su' ^t 

tXu^ sasVîiî Kiïe-êxi. Notatur hic vis emphatica toZ d>i, ne me, ob- 

secro, sinas jacere prcedam. Plena affectus tenerrimi est hœc Sar- 
pedonis allocutio, ac eo plus misericordi?E mentem tangit, quo major 
erat viri fortitudo dum pericula circumsteterint. Nec potest quid me- 
morari exquisitius verbis Ittu oCx. uç ifnXXov iôp^ami* <piXv\v kxay^^ot x,xi 
viiTTi*» vîov — Doloris immemor, nullam animus imaginem capit nisi 
uxoris et filii, nec vitara adimi plorat nisi quic illorum oblectationi in- 

serviat. (689). Voces Kt^vôxioXoç 5r«ç>ji|s asAoî^jvo? bene ex- 

primunt alacrem motum bellicosi Hectoris. De priore cf. sup. /3', 816. 
Imminet periculum, adeoque statim se accingit nec verba facit, tôv o' 
evTi 7r^ù(rîip-/i. (693). uc-xv, locariint. cf. sup. y, 392. Est aor. La 
forma radicali, tai, de qua conf. Mathia: G. G. $. 234. (694). u(rt 
B-v^x^i, ilûxy-va-î, Eustath. B-v^x[,i est vox Homerica pro fl*». (696). 
rov 3' eXiTTi -^v'yci — Illiiyn vero deseruit anima circumque oculos diffusa 
est caligo ; scil. deliquiura animi passus fuerat prae dolore vulneris. 
Conf. sup. 659. (697). ùfiTyi/^in, spiritum recepit : dicitur pro 
ùnTTVvyên, Th. ^rvî^tt*, ttvvvu. Vid. Damm. Tri^um'xnltva-ct, Ang. 
breathing round and upon hîm — tày^ii, reficiebat vires. scxkZç m- 
)cx(pfiorti, œgre spirantem, xcéÇoç yù^, t« 7ryivf4.x. S, br. (700). 
7rç«Tç£5T«vTe, versis-tergis-fugiebant. Aliter -x', 304. -Tr^oT^owx^m 
ÇofiiéVTo. Cf Sch. br. Sic consilio Diomedis obtemperatur, quod 
datur sup. 605, 606. Notatur constructio êTri vttuv pro lor-/ ►««?. (707). 
*/<)A»jii/Tç>iv. xloMç hic usitatius accipitur in sensu rov vctxixoq, varieta- 
tem exprimens coloris v. ornamenti. Sic Sch. br. Troixt^nv ^/tç<»v 
ïxcïTM, et hanc expositionem secuta est vers. lat. Hue facit Maronis 

o o 282 NOTJE. [707 — 738.] 

illud, venieolorihui armis. Malim vero epitheton sumere in sensu 
supra expos, de KéçvêxUxoç, /3', 816. et ad motum bellatoris referre. 
Sic Porph}T, qiicrst. 3. Exponit quoque Etymol. ivy.ir/irov -Ts-oXiuttrry.v, 
bellatorem agÙcm. De vi et significatu voc. xlùXoç, cf. sup. ï, 186. 
De mitra, vid ibid. vs. 132. (708). De Hyla cf. sup. /S', 500. (709). 
xif.<.vvi Kiy.Xiu'iyaç x.Yi^iFÎ^i, laciii viciuus Cephisidu Dicitur proprie 
KiKXiiT-ècti de agro versus mare vergente, hic de pei-sona. Cf. Callim. 
H. in Dian. 2,53. De sepidtiira ejusmodi locutio obvia est ap. Pind. 
01. 1. MS — 150. «A<Z)5ov îToçi; KXiêii? rvfi/iov î^aiv. De Pelope agitu» 
Exp. Sch. br. Trx^xxuuvjoi, '/îitviZv. De Cepliiside cf. /3', 523. 
(710). TTiovu ^Kftov, redditur, valde npidentum trocttan, corrigente 
Heyne, nam errabat vers. Lat. quae habuit, populum. Sic sup. /3', 
547. 3>ii,t4o; civitatcm désignât Atheniensem, et in génère poni solet 
pro iirbe, pro incolis, pro tractii agri, vel in sensu latiori pro civi- 
tnte ipsa. Adi GeUiitm, citante Clarke in not. ad /3', 54-7. Breviter 
Heyne, '' Solet ^i?^»; poni pro urbe et u7-bs pro incolis'. Cf tt'. 514. 
V, 385. (711). <>xiKO)irix.ç, non psreuntes,\it maXe Spond. ied perden- 
tes, ut recte emendat Clarke. (714). sct^vtmv/i. Conf. fi', 157. 
(718). etxx' kyi ^>i x.cci vZ'i f/^ùày^iêu, âge vuiic vero, et nosmet ipsi 
cogitemus, &c. (720). Sequitur descriptio currus Junonis ex vita 
heroica adumbrata; occurrit locus similis inf. S-', 381, &c. De voc. 
%çyî-e{,t«7ryx.««î vid. sup. 358. 363. (722). Junctura est, îî^vi}' x/^^n- 
iSxXi i^i'.ra-i. x.iiKXx erant rotce quae radiis firmabantur, qui numerimi 
variasse, pro digiiitate personse, videntur. Hic memorantur oKTxicr/,iix. 
Habet Pind. de Ixione locutus Py. II. 73. nr^xxvxf^oy STr^x^i h<rf/.oy. 
In 725, memorantur s7r/Vc-»Tç«, vel laminae externae (Jellies) quibus 
continebatur iVyç quae erat curv.tiira rotce, orbis exterior cui infixi 
sunt radii. Aliter a-ars^ov adpeliabant. Hinc in quibusdam editt. 
\t<ra-ar£^<><; x7ryi*/i, û, 578. Th ç-ou, concitato motu ruo. Cf. Sch. br. 
Haec iVt/ç nuncupatur «+)é«Toç, ex auro quippe conflata et aëri humido 
resistens. (726). -^X/iuyxt, modioli rotce {naves). Hi ex argento con- 
flantur ut et temo, 729 i curvatura rotœ, jiigum, lora jugalia, ex 
auro ; axis, ex ferro ; lamince (iTrlirc-a/T^x') ex a^j-e. De ferre, 
quanto in prctio fuerit, Conf. -sj/', 826. Od. «, 391, &c. (727). S/^çaj 
hr'irxrui, sella vero ctureis et argenteis J'uiiibus tenta erat, i. e. axi 
adligata. Vix intelligo quid per " exporrecta erat" velit Lat. vers. 
Habetur ikrxro in pari sensu ^, 307. rà oi vtto A«7r«ç»v tîtxto. 
(728). uvrvyi?. Vid. sup. 262. ut et de epith. ■pn^tiçof^ct. (729). 
Temoni extremo adligatur juguni, et jugo equi a loris (XiTrx^toi?) quae 
pectora ambiebant ; hinc Apollonii expoaitio, If^xvTi; o-T/iêixïot. Tn^t tx 
<rriiS/i Tuv 'iTr-Trui, tï ifixvTii. Sch. br. (733). Sequitur nunc descriptio 
ivxçyia-TXTYi Miuervae bellatricis. 7rÎ7rX»v x.xri^iviv ixtov, péplum (laxa- 
tum) defiuere sivit. Fibulis aptabatur vestis, qi'ibus sublatis, humi 
demissa est. De duplici signif. vocis Uvi* conf. »/, 385. Hic est 

subtile. TTUT^o? Itt' 6vhi Quia in palatio Jovis omnia haec aguntur. 

(736). De ;^i<T&lv, et reliquis antiqutc armaturae partibus, cons, I', 132. 
(737). rivi(,s!rtii, i. e. lorica, mitra, (ce. B-u^tiira-iro, se armavit. Sup. 
v', 1 1 4. Tiv^sx sunt clypei et hastœ, sed h. 1, seoreum enumeran- 
tur, 738, 745. TroXttceip ixK^voivrx, lackri/niabile bellum, Ov. Met. 
8. 44. (738). De a-gide conf. sup. /3', 148. * De ^irxvtt, vid. ibid. 448. [739—770.] NOT.E. «83 

(739). viv TTî^i ^h x«»T*î <po^é? t(m<peiyarui, Ang. round v:hich on ail 
sides Terror appears plumed. Sic Sch. br. xi»cy\ca Ts-i^nx-nTo. Alle- 
gorice haec sumenda. non enim in eegide ipsa depinguntur hne species. 
sed tbrmidolosus ipsius Deae adspectus, et imago quam praefert belli 
lachri/niabilis insermone poëtico ad sensum adumbranti.u\ Hucfacit 
quod ipse Aristoteles de hoc loco observât ; h t^ cia-Trl^i — s/^s — tI iy~ tîÏî 

ytpyovoi ytyjofiivov roïi hop^Ti TTciêo; xciTXTXr\x.ri>'.iy. Conf, ejusuiodl 
exemp. sup. 592. sqq. (74'1). yoçy:/<î y-s^. pro Ki^paXii yo^yotç, TnXa- 
çou hntZ. (74'2). ^ioç ri^x',, quidquid terribile, sublime, vel extra 
sortein humanam, sermone Homerico Sioç ts^^ç fingitur. Simili modo 
epitlieta passim obvia, 5<eyE»»V, ^ior^iÇ>iii. fiuvius adpellatur ^t'i-xiriiç ; 
imber pi-ocellosus, }iog ote.3^o;, qui alias âêÎTcpxToç, ka-'riTaç, &c. dicitur. 
cf. (/, 286. v', 139. y, 4. (743). »fi!pi(p!icXoy, utrinque conum 
(<p«A»») cum crista (aô^*) habentem. De partibus galeje antiquae, 
conf. y, 371- sqq, (744). îKxrh tsXmv, tt. ce- De sensu voc. 
àç^x^mw dubitatur. Poëtam in animo concepisse reor immensam 
Deae magnitudinem atque specie quadam y7r£Ç;3eAîç eam auditoribus 
effingere conatum. Hinc ad lit. accipio à^a.^-jîa.y, siifficientem, adeo 
capacem ut continere quent. Rationes du:e restant quarum Eniestia- 
na magis amdet, (Vid. Not. h. I.) nam sensui bene convenit rudiorum 
hominum. Putat exprimj^r>/ï/te^(?m galeae, non tam mngmtudinem, et 
vertit; " adversiis centum urbiwn exercitus siiffecttirani, nedum adversus 
Trojanos". (745). /inc-iro. /S', 35. y, 262. (7 17). oiSai/LiOTruT^y,, 'o/3^if^ov KM 

itrx,v^ov TTctrz^y, ï-/,ovcrct. Sch. br. vid. y, 257. (748). \7riu.u,iire. Accm'ate 
vertitur, inciimbehat-ad-agendum, nam '' fAtiUTiat dicitm* de motu et im- 
petu seu corporis seu aninii qui fertur ad aîiquid, iucumuere, appetere". 
Heijne. Vid. sup. ï. 190. etconf.Virg. proinpendentinvevhera....(\axit 
lora. Georg. 3. 107. (749). Z^ca. Anni tempestates hic memorantur 
quiE ob vicissitudines earum et mutationes dicuntur daudere et aperire 
nubem qua3 limen cœleste occupât. De /^ivkov conf. d, 338. (752). y.iv- 
r^ny-Kidi, ucts-ri'^i xivr^ovuivovi. Sch. br. Eadem analogia ex înyicu for- 
matur Kitr^nviKii?, ut ^«S/jvsjojç, x'. 24. 'è:/iVîyJ,q, V). 321. Partie, p « vim 
hic habet, T>ii (aJa») p«, hac via nempe &c. (757). Zbî Trarsç, oO i/s^je- 
ç-/Ç»î Annan propter hœcfacinora violenta Marti succenses? quan- 
tum nempe et qualem perdidit popidum Achivorum Sec. i. e. propterca 

quodtiintum et talem delevit, (759). ol "èi ix.;iMi r'i^Trovrxi àmni;. 

Ruinam et casdes, quas intulerunt, spectant secnri. Verbi ÙHr,i/.t notetur 
vis eximia, Marte, weXwiiJera, ad stragem dandam emisso. Hoc Sch. 
non adsecutus est in exp. àt^vila-oivrii. Simile quid obvium fit in Shaks- 
peare, Crij, havoc, nndlet slip the dogs qfwar. Jul. Cacs.3. 1. (765—66). 
De epith, àyiXiin. conf. ^, 128. Exponit Damm. «y£,«ev(;£>), " nam Mi- 
nerva est prudentia rectrix poîitica". Cœterum hic, permittente Jove, 
Marti immittiturMinerva; Imago exhibetur, quantum prudentia sollers- 
que animus furori caeco praestat, quam subito ru'd vis consilî cxpcrs, 
Verba, » ï f/.cixttrr ii'a>êi, ad mythum forsan respiciunt quo Victoria Miner- 
vae comparatur, ut inf ç', 403. T^iXcil^w, afficere,fa:ere ut accédât &c. 

(767 — 68). oî/5' ù.7ri$/i<ri î/y, xx.ovTi. Plurinia exempla sunt hujusce 

locutionis quae sensum contrarium maxima cum vi expriniit. Sic », 
330. cv yi)C»)ir£v ïèùv, indignabundus conspexit. Voluntas promtissima 
et celeritas hic designantur. (770). Multum laudis hue conferunt 2Sé NOTJ^.. f 770— 80 1.3 

Critici, mirabili spectata imagine quam prae se tert oratio. A pluri- 
bus laudatur illud Longini -xi^t ir],. jj. 9. Bene quoque Daceria red- 
dit ; Autant qii un homme assis un rivage de hi mer sur un cap élevé, 
voit (T espace dims les airs, enjettant sa vûë pendttnt nti temps serein 
sur r itnmeyise étendue de la plaine azureé, autant en Jrnnchisscnt d' 
un saut les Jougeux cou7siers des immortels. Notatui' hic usus tov 
»içou^,', pro «sç«, The exp- nse. rà rov «îçej iïhç. Sch. B. Ven. (773). 
In planitie inter Sinioim et Scamandriim certatum fuit, liuic vero 
propius. Conf. Ç', 4. et Heyn. Exe. ad loc. (775). 2>5-' ÏTr^rûv?... Illic 
equos cohibuit, sistere fecit. Divae aciem non intrabant bellicoso ap- 
paratu adeo ut conspectum fugiebant. Sic inf. 844 — 45. se amplius 
celat Minerva ne iJIam Mars agnosceiet. Habetur in 776. «»ç in sensu 
saepius notato, caligo, et notatur in hch, Ven. usus Homericus rou 
^•«An» pro îraAAiii'. (777). to/Vo-. Yertitur; lUi,^ vero ambrosiam sui- 
misit Si7nois ad depasceudum, ùu,/3fc(rir,y (subaud. (îorefiv.i), gramen 
ambrosium, quale equos immortalium carpere decebat. Conf. Hymn.in 

Apoll. 127. iï^èx^ c/.,£c,3^»Te;'. etf*3^oe-iôy /3m>.£> iï^x^, v', 35. Huc COnf. 

quoque it', 49. 50. et totam orationem ibid. 381 — 396. (778). In- 
cedentes Divae colitmbis pavidis compaiantur adeo ut gressus eorum 
levior et delicatior, superficiem soli radens, concipi posset. Hinc 
Maronis verba, et vera !7icessu patuit Dea, ubi conf. not. Ruaei. 
Sequentia habet Scll. B. Ven. x,x?^aiç ru-i ^ov>.of.ti-)ù)ii Xuêttv ret lyjr, rem; 

To x.ecêx^i-y, i) d.x -rs Tx^v. Fer ïêftx xxêcc^oy fortasse vult Scholiasta, 
cBquahile, minime impediturn, quod bene sensum ferit. Cf. Heliod. 
Aethiop. 3. 13. ubi Calasiris ait Deos cognosci ex incessu pedunj 
TifivoiTuv ftaAAov TO TTsçtî^cv, vj ^ii/.7icpi'ji^ti(vuy, secantium potius aéreni 
quam ti-ameuntium. (782). slxô/^ivot, congregati. Conf. sup. 203. 
(785^/. ilrxuiy/i, vid. sup. y', 141. (787). "î«ç ttyr,Tei\ Inest amari- 
tudo verhis ijvi'-.na tantum, nonfortitudine, prœstantes! x.ûk' \My^tu.\ 
Sic apud Komanos ^^/flfzY'//;» usuipatur pro ipso homine nequam. 
(788). o^^x ftïv Ad Antehomerica hsc respieiunt, vel qu« Poëta 
non nisi leviter attigerit. Vss. 389, 390. cilat auctor ignotus vitae 
Homer. .sub fin. Huc facit quod auctor tract, de Homerica poësi 

habet ; «v yàç Tref^uh^ iu/Sct?.cûy, ry.t êcp^kv T>ii I/«(le$ iTrotniirecTO, ct?\>^ci 
Ket'i Kxê 0» Xi^oycv ut Tr^â^Ui inpyùTipxi kxi ce,x.fJt,xiOTipKi xatTEff-T>)<r«t». Tac 
ai Tovruy ueyori^x, ««■« iv rS ■x'xgeXêovTi Xi^^''f i'/kyoïro, a-vyroftuç £» xXXoiç 
roTôiç TTx^iotr.'yiiTXTi. (790;. tl^yiTKi'j, P' ogredi solebant. (794). Vi- 
diraus jam 1 iomedem e pugna excedentem, advenientibus Mai'te et 
Hectore, sup. 600. Ob id jam a Minerva Feprehenditur. (795). 
ÏXkoç «vk-I/v;^»'/?*, vulnns refrigerantem. Conf. a', 620. -^^ 2. to ^/h 

/StfXê sup. 98. (796). riXxf^,îiycç. Conf |', 404, 405. ubi balteos 

memorat a quibus scutum et ensis suspendebantur. Ti>^xy,uy unde 
ensis pendebat super dextiTim humerum transibat quo in loco vuhiu* 
Dionicdes accepit. vs. 98. Kunc elevabat sub adventum Deae. 
xây.yi Ti x"^'*f laborabat manu. xjA«;yêÇiîç af^,*, The gore. (801). 
Tvcivç Tcf Totosqve ijifusa per artus major in exiguë regnabat cor- 
pore virtus. Stat. Theb. 1. 1. Huc conf. Aesch. iW*, 426. «aa* 
u»X''c'^ii<;- eadem Aesch. ibid. 382 — 83. rvhli 2i f^x^yéiv xmî fix^ni 
A£A<t',,ti£»»; /8«ès. Conf. ï, 370. ubi Diomedi pari modo objicitur [802 — 831.J NOTiE. 285 

virtus patris. (802). x-m f 'on oCx. i'iatrKcv. Possunt commode 

cum praecedentibus jungi, ùxxà /^x^riTiii, adeo ut sententia procédât ; 
puAil/o equidein cor pore erat Tydeiu, at hellntor, etiam uhi huic non 
onKiiiw pernn^erini {ut pugnaret.) Desideratur in 805. apodosis tcv 
Ton, sed pot est subintelligi. De phrasi ovr. iIxo-kov conf. sup, 767, 
768. et ad /S', 832. De voc. vxi'pei.o-a-u, ibid. 450. (805). kmyav. 
Dubito an referenda ad Minervam vel Thebanos. Hoc probat Hej^ne, 
mallem vero secundum modum usit. convivaii illinnjussi, propter quod 
pra;cedit, ûxo-kov. (807). -^x^tx S' hiKn, suppl. ùèxx, prcemia certa- 
mi.'ii}, scil. qualia fuerunt in temporibus heroicis usitata. Cf. sup. ^', 
389. Locutio est communia, viy,uv rù, hXvfATrt» {kiê^ct,), quod Ennius 
inter Latinos imitatur, sicut f irtis equus, spatio qui scepe supremo 
vkit Olifmpin. Laudatur iîlud Pindari, vikûii ^gof.'.av, 01. 4. 34. 
(808). Affirmât empliatice iliud «t«(. a-oï §' ^ra, tiiii prqfecto, zit 
anten pntri. (811). y.ùf^Aroi Tc-oXvû'il, ex 7mtlto Libore 07-taJatigatio, 

Cf. ad ci, 165. de phrasi ^roAu^otoî Troxîf/^ot». (812). îj vv<n ttov ex- 

pressionem amaram habet rô tthv, vel, ut conjicio, exanimans pnvor 
&e. elx.yj^ioii, lU à-^v^i'c-v uyov. Sch. br. TIî. jcîo. Obvia fit Od. ^', 98. 
•«I'', S28. cmii signiïicatu illcesum. Th. x.»^, fatiim, mors. Teten-ima 
est exprobratio quœ Diomedem dégénérera innuit, nec amplius dignum 
qui stirpe illustri satus haberetur. (815). yiyvÛTy.u n, ê-iû Lau- 
datur illud SophoC. Aj. flag. 14. u ^êïy^ \\ê»ycc'„ ^(XtÛt-^^ ifAOl S-e»y, 

m? iVf^xêiç tr«y ^ûiiiYii^ ày^cvu. (818). l'pirf^îuv. Cf. SUp. ad V. 

129—30. (822). «v«;i«'Ç.^.«.- Sup. 600. sqq. (823). «a«>ev«<, Lat. 
vers, congregari ; adcuratius vers. corr. HejTi. se colligere. Emestio 
arridet aspirata «Xn'*4£'.««;, nam est et aA.'^<, vagor, erro, et naquit bas 
contrarias signifF. idem verbum admittere. Arcadium citât gramma- 
ticum antiquum qui exponit «Ad, uê^êis-ii. Constat ex h. 1. collât, cum 
Ç', 201. To uXy.ui, to»^r^^o, antiquitus scriptum fuisse F«A/ifi<, at non 
item ciMy-h l'ogor ; et verosimile est, ut in aliis notavi, digammum 
prioris in aspirationem transivisse. Consentit Heyne, qui ex eodem 
fonte deducit ac il/.iu, uxa, sup. 782. Conf. II. y^, 12. 47. <p', 534, 
607. In priore îoco peccatur in editt. contra digamm. at restituerim 
à)iic7rvivc-a(!-i FaÀi'jTi?. (825). Diomedes concitatus pugnam capessit ; 
et hic facile conceperim Poëtam velle designare quantum valet /orti- 
tudo cum sapieiitia consociata. (827). ffÂn a-v. Nusquam alias plue 
varietatis in lectt. reperi. Recepi He}niianam. Notandum est ad- 
scivisse Wolf lect. quam ut perimentem sententiam respuit CLarke, 
scil. fiviTt criiy u^n» Toyi hihêi. Verterim ; Nec Tii Marlem taîi modo 
{>cxtù vù yi)J<innides. ^iî'êiôt v. Ti'Stêt, quasi ex îê3<^-/, forma pro ?É3<e 
imper, perf. a hi^u. Th. radicale est hu v. hia>, unde prodeunt quo- 
que hiha-Ko/iixi, 'èiièia-a-ofixi, tcrrco, ut sup. /3', 1 90. q. conf. ut et Pier- 
son ad Mœr. p. 118. (830). s-p^êSi'ii». suppl. <îç^)jy, TsrMyyiv. (831). 
Decernentium furor, concitatae mentes, bellique miserias et incerta 
aléa quatuor epithetis optirae expriinuntur, Ctov^ot, fcmnouiso», rvx.rof 
xuKcv, «AAo^rçotratAAev. rvy.Tùt kxk'ov, vertitur; prcetcr naiuratn adscitum 
malum. Sic Sch. br. x.xrx(!-y.ivc(,<rT(,'j, et plenius Steph. Thés. 1425. 
TO («et»»») TÊv;^o^e»«y x«t/ ^>) lyyiyvifAivcv (pinrti, quod natura 11071 secum 
fert, sed hominwn malce aiies. SignifF. diversas conjungit Sch. Ven. 
B. «v yJfoy (pvTiKov., «AA<« Kxi tTvtryihvTO!/, sed minus accnrate. àA/o^-go- 286 not.î:. rS32 — S59.] 

<7«>L>»v, varium et imdabile semper. Sequentia explicant. (832). c-rivr. 
Conf. /3', 597. De hoc promisso memoratur inf. ?>', 413 — 14 Ky_*i- 

#iî y.ûXXtTTiç, uùrùp tputdi vTrîpPiaXaunt uuv^uç. \ erba SUllt PalladlS 

Marti pcrfidiam exprobrantis. (834). rù», i. c. à.^yucj>. Martem 
habemus ad pugiianduni excitatuni snp. 508, 509. (836). iu^iXTnan;, 
celer iter et promte. Sec. et}'mon exponitur in Sch.br. &:t4« t» sWs*, 
IviçyÂlç, i^irà T7rév2>iç. Sup. 330. pro iu^iy^uài inductam \'idimus quae 
Bentleio displicebat. (84'2). Discrepant Editt. in lect. hic et in 844. 
In tempore imperfecto legit Wolfe, £|sv«ç<^s, f (Ts, quod in aoristo habet 
HejTie cui adstipulatur Edit. Emestiana. ha^i^^&i est et luterficio, et 
inteijectnm tninis spolio: hinc praetulerim in 842. î|{kzç(|"> occiderat, 
et in 844, l»«ç<Çê, spolia'jnt ; sensus, ut opinor, melius constat collato 
vs. 847. viz. Diomedera et Minervam supen'enisse Marti duni coqjus 
Periphantis spoliaret. Video versionem in Edit. Schreveliana mecum 
facere. (845). IZv a'ih? x.vmv Conjectatur figmentum e nomine PIu- 
tonis (a^/);) ortum duxisse et ex antiquioribus mythis desuintuni esse. 
Conf. Hesiod. Scut. Herc. de Perseo, queni galeam induisse meino- 

rat, V. 227 466. Accipit Sch. br. in sensu allegorico, at^o? x.v- 

n,), — vî^ej T< y.eti à.c^y,(rietv, quasi densam nubem circum se fuderit Dea. 
(851). ^rças-^sv, \erto, pritis. Diomedes sec und us (v. 855) inipetum 
facit. Accipitur quoque in sensu s/; to îju.7r^oa-êiy. Vertunt à^i^aS-', 
protenta-manu-jnculatus est, cui favet v. 854. iTÔxT-ioy sii)^êiyu.i. Sed 
forsan hasta (ut\i-/i «çsxt») non e manibus eniittitur, adeo ut verum 
maneat quod sup. adnotatur de sensu verbi à^iyeuxi, o, 307- Dici 
potest ù'i^êhcii de hnpetti hastae adactœ, non emissœ. Exp. Sch. br. 
iTriTuyi, quod corporis gestuni exprimit. (854.) us-n Itt Ik dipçoto' 
stibniovit a currii. Ordino, uTruinv \y. 2i/pçoio, nisi potior videatur ùz-iK 
itip^ov. Stat in curiii Miner\a et prehensa husta, illam avertit ut in- 
cassum praeteriret, aiim xvtû ùi^êîivxi IrÙTtoy. Th. rat/ \zÛti*% est Its's 
Jru&tra, Aristoph. Plut. 404. 1166. Prodit ex ûtn, vado, ut Irêcî. sup. 
104. ex ilui, ^nvi. {?s5Çi). Cominus rem gerit Diomedes ut ex 858, 
859, apparet. Hinc dicitur Pallas îTnsuhiy ro 'î'/x*?' " roboi'e suo 
pondus hastae addere", ut bene Heyne. Sic inf. k< 269. dicitur Ajax 
iTTiçiiony îv' «Vï>iê('çe)', Hectorem saxo petens. Bene ibid. Sch. br. 
tTrigiio-iy — £7r£/3tfç»i(r-v, scnsu obvio quem adsecutus est Heyne in h. 1. 
(857). v£<«T*v U x-iviZvx, imiim in île, qua pmie cingebatur mitra. Sic 
sup. 616. yuxi^yi iy yxo-rçi. Expositionem subtUem quam ex Heraclide 
attulit Clarke vix dignam niemoratu reor, et reprehendit Ernesti. 
Nec niitius Heyne; " Nohm Claïkium hic et 615, 616. iûeptas Hera- 
clidis aïlegorias apud Eustath. amplecti i — In poëta, constituta jam 
semel persona non amplius quaerere Hcet de symbolica origine seu 
notatione". De argutiis Ubenter concedo, at personam allegorice 
constitutam sapissime video, et cltaraderi actus adeo congruere ut 
hsec adumbratio usque ad finem conservetur. Tah's est notio genera- 
lis Martis Trojano agniini praeeuntis, Miner\^fe Grseco, sup. ï, 439. 
Vis consilii oxpertis a fortitudine et sapientia devictœ spcciem vividis- 
siniani Poëta exliibet. Nolini vero in veteri Scriptore ulterius rem 
prosequi subtilitates ineptas captando. De mitra Cf. ï, 132. sqq. 

(858). Tn pa ea scilicet parte. (859). Argutias prosequitur Clarke. 

Verba vsg«;c' *g'iî) *• t. a. " Clamorem exhibent aciei disjectîE et in [862 — S87.] NOTJB. 2«^7 

fugam conversae". (862). vTra rçof^of ihiv. Sic sup. 5', 421. vw-s kiv 
rxXeca-i^çoicî m^ Î2«f jfAfv, siibUsset terror. Notatur porro in 861. lo- 
cutio antiqua tryvaéysiv «g>ia? ê'ç<3o6 pro a-vvâyuv ^îï^cc?, conjerre, cori' 
serere manus. (863). ««ç»!? «t»î woA8j(««<«. Conf". sup. ^, 440. tç*; 

uf^ortv fcif^ctvïet. (864). oïn 3' i« vupÉwy Sententiam ut ex Heynio 

accepi distinxi, et verto ; Qualis e nubibus apparet atra caligo, 
propter cestum ex vento graviter spirante excitato. Expie, ?*« kxÙ/^cc- 
Tùç vel x.xvu,u,rùi ûVToç in 865. ^vs-xiiç, iûa-Trvoiit, Scli. br. quem guis 
œgre respirât. Quam pulchre conficitur imago tvktov x.xx.ov se a 
loco abripientis quem adeo fœdaverat rabies ejus horrenda. " Ira et 
furor Dei vulnerati et victi caliginem et noctem postulant, quando- 
quidem cum ea cognationem habet quidquid ad sensum atrox ac triste 
est". Het/ne, Obss. h. 1. A vapore lethifero, qualis inter Arabas 
existit, hic «Jiç ^•ja-nîn non multum abludit : Poëtam in mente ha- 
buisse suspicatur Vir amicissimus Guil. Neilson, qui mecum obss. 
communicavit. (867). ôf^ov n^iio-n-t}). Vix discrepant variae expositt, 
juxta nubes, nubibus involutiis, Sch. br. inter nubes, Heyne. Verte- 
rim ; una cum nubibus in cœlum ascendens. Quod ex Demosthene 
adfert Schol. de altero sensu voc. cfcov, viz. circiter, alienura est. 

(869). B-uf4.o)i àyjvuy Sic dicitur, « S' «Auovs-' «^t/3i)r<«Ta, sup. 352. ùxiiu^y 

«, 12. ^vySùv x-xTièuv, ^', 202. De ù^tv0 ex âtx,M et sim. cf. sup. 
/S', 597. (870). èi^/îçoTa» xîf^u, /;k*Ç' sup. 340. (873 — 74). tlii 

Têt Ang. JVe Deities hâve endured the severest calaniities througk 

the machinations qfeach other &c. Injuriœ oblitus quam aliis infere- 
bat suam tantum plorat ut soient frustrati. Hinc convitia, «;pço»« 
Kov^'/iv, TTcci'y ùt^viXov, oùxofÀvYiM, qusB susË indoli aptius convenerint, 
iûT*K exponitur a Sch. br. ymy.ri, /SouAijVtî, Conf. o-', 396, r, 9. Est 
immisdo, inst/gatio, ô, 41. De cly,r-j>.6ç, 876. Vid. sup. 403. (875). 
<rai TTctvTii /tt.ux.of^i(rÈisf Sensum nec Schol. br. nec illum secutae ver- 
siones attingunt ; irou %«'ç<v ik y-tix'^'* "■t^itcrdutêx, Tui caussa omnet 
pugnamus. Attamen recte vertunt /, 32. «■«< -xg^arx fixx>t(roy.xiy 
Tibi primum adversabor. Sensus est; Tibi omnes succensemus, prop- 
terea quod Minervœ niminm indidges &c (879). T^e.o'^tficixxixr . 
Hujus consiliis Te non obvium Jers, ad lit. Exp. Sch. a-axp^cyi^uç, 
iTFnrXvKTG-iK;, ad sensum benc. (880). ùvtiti;, cum circumflexo sec. 
Heyne, ex ùviiu. Plerumque legitur ut puroxytonum Aviu?, i. e. in 
tempore imperfecio, quod non congruit. Tenendum quoque «v/iiç. De 
vi vocis vid. sup. 761. Inf 882. xùro? iyiivxo, hinc epith. tç<t»-/4»8<«, 
3', 515. ubi cf. fAx^yxivn)!, insanire. Vis inest eximia. Th. est 

f4,cl(^yci. Conf. Aeschyleum, //.ûçycn l7r7rtx.Zv (p^vxyf^XT^v /ipofiov. Sept. 

471. çiçofixt Xva-irnç Trviv^xrt ftx^yai, Prometh. 909. Ad sceviendum 
contra immortales summa audacia et J'urore illum concitavit. (885). 
rxy^ii'; ttc^sç. Currum Veneri commodaverat, sup. 363. (885-86-87). 

i> Tê x.i Siiçàv sWs-j/av " KXT iùpri/^i'xv dictum puto pro ; ibi cœcus 

jacuissem inter morluos. Nam sequitur, jj kîv ^àiç etc. Aut certe 
si vivus diseessissem, frcictis viribus fuissent ab ictibus telorum." 
Ernesti. Sic sup. 388. vertit x-TfoXatrc, periisset. Contra Heijne, ci- 
tato vs. 904. ubi Mars minime morti obnoxius praedicatur. Recte 
accipit Tfvii^xT '{tcxt-^oi u.1 in sensu, cruciaius fuissem, etsi sup. 388. 
Emestio adstipulatur. Ivlalim vero Riccio quem citât Émesti. 28S NOTiE. [887—908.] 

Laudatur vs. », 118. KÛa-êect of^ov vitcvura-iy fii^ uïuc/.ri etc. in sensu 
consimili sumtus. '/> y.ii àuitr,yo^ 'î»,, aninii deliqiiium jjassus J'uissem. 
Conf. 696. «at form. lonica pro '?►, ut inèiei. pro Iréru, et sim. Vid Tf, 
321. Math. G. §. 211. Recte porro Sch. br. ►£xoc5sî-5-< exp. tuh; rit 
njcça» rcc^io-i. Cuncta ha?c explicantur ex rudi sensu antiquiorura de 
dik, affectibus moribusque adumbratis ex vita mortalium. 892). eux, 
iTrnucTOf, cedere nescia, Horat. (893). a-Trov'iyi, cegre. Confl sup. /3', 
99. (894'). T« (T oîu Kn'v/iç etc. Idc/rco te hœc pnti, machinante 
illa, putn. mia-t^iiri, ut sup. iorriTt, exp. Scholiasta, /i*vx>i<n<ri, ivtotxii. 
(897 — 98). il "è'invil aXXov etc. Quo^i si quocunque ex alio deorum 
natus fuisses, tam improbus existens, sane jam pridem fuisses nje- 
rior Urani—Jiliis ( Titanibns scil. qui in Tarcarum dejecti futrant ob 
bellum contra Cronum excitatum. Ad mythos respicit notissimos. 
Conf. Aen. 6. 580. Eorum meminit Hesiod. in Tneog. 207, 717. 

Cf. et hjnm. Orph. rirtivs;, y«/î!î ts khi ov^xitv cty><n^ ■nx.icc ciKtiç 

Tu^Tx^ioic-i i^vx,'^ %^e»o? iineiiovriç. Invocat noster, Hymn. ad Apoll. 
335, 336). Mire erravit Wakejield in h. 1. Vid. emendatt. in vers, 
Popii. (900). çà^^xK iT^iTTÛo-^m. Conf vs. 401. V, 218. (902). 
ai ot' èjrôç etc. Sicut aiitem quando succus—Jici agitatus lac al- 
bum cogil, liquidum quod erat, valde autem celeriter miscenti coit 
etc. ottck;, lac Jiculneum, quo usi sunt veteres ad caseum facien- 
dum. Ang. runnet. In v. 903. lect. ■yrtPtTfï'Piroti recepi pro \ailg. 
^£g*(rTçg<p£T«n. Notât C/ar^e hanc induxisse Eustath. ex Herodiano, 
et firman ex Od. |', 476. Recte Sch. br. exponit, 'Trigi-xîiyvvrxt, okt 
xttt I) r^a!p*i.xU, i. e. caseus, nam tçé^&t est coagula. Mire in edit. 
Schrev. conserratur w£ç<rTç=f £t«< cum versione accurata, cougulatur. 
(206). x-v^ii yuiuv' De locutione vid. sup. «', 405. Censet Hejnae 
versum non bene hue transferri, Martem enim potius dedecus acce- 
pisse : sed minime abesse relim quoniam animum Dei ferocem bene 
exprimit, malorum quae perpessus fuerat tam cito obliti, r/j xùroZ ^a'I») 
yxvçiàvrei kcci crifi'jvvoftîiicv. Sch. br. (908). Vs. obviu» est sup. ï, 8. 
ubi conf. de epith. u,>.xXy.oi^%rfit^. -Ttoi.iKrcurct.t, postquam Martem a sirage 
absistere-fecissent. [De ministerio Hebes sup. 905. observât Heyne 
munus pueUarum hic proprie designari, h. e. lavare et vestes praebere. 
Plura Odysseœ loca citât hue facientia. Ex more addit rainisterium 
inter Deos, hic et sup. ^, 2. adumbrari ex vita heroum. Subtiliora 
quaerit Daceria, officium exinde datum autumans " parce que le se- 
com's d'une éternelle jeunesse ne manque jamais aux Dieux". De 
#rtu Hebes philosophatur Cicero, quaest Tusc. lib. 1.] [1—16.] ^ NOT^. 289 NOT.E IN LTB. SEXT. ILIADIS. [i;î-<yç«<p«']. Diis e pugna digressis, res Achivorum fit superior, 
et Trojanorum acie in fugam inclinante, Helenus vates Hectorem 
hortatur, ut publicam obsecrationem Minervae in arce habendam im- 
peret (1 — 101). Ergo is celeriter restituto praelio pergit in urbem : 
in eo praelio Diomedes et Glaucus, dux Lyciorum, ad certamen pro- 
gressi, priusquam manus consererent, paterna inter se hospitia recor- 
dati, facta armorum peimutatione, dextras jungunt et ad suos uterque 
se recipiunt — 236. Hecuba et ceterœ matronae de Hectoris et pro- 
cerum consilio peplum in aedem Minervae inferunt, vota pro salute 
pHtriae nuncupant — 312. Intérim Hector demi desidentem Paridem 
objurgando in aciem reducit — 368. Uxorem Andi'omachen, in aedi- 
bus suis frustra quaesitam, tandem urbe egrediens ad portam Sca?ani 
una cum puero Astyanacte obviam habet, atque ultimum adloqui- 
tur — 502. Tum ille cum Paride, qui interea armis indutus processe- 
rat, \Tbe egreditur — ad f. Ex ÏVolJîo. (1). Tgâiu)! §' ol^ê^ etc. In 

nexu accipiendus cum vs. 967 sup. lib. «/ 5' etùêii vîovt». Juno- 

nem et Minervam ad Olympum rediise jara vidimus ; Martem quoque 
et Venerem sauciatos, sup. é, 364', 867. Apollo in Pergamo conse- 
derat, 460. (2). Uu(j-i ^ci.y;f,. Exp, Sch. \v ivêiUç i^i^ire. Conf. 
locut. s, 506. et Ti fAîvtç ^ii^ûv Ifvi (piçov. Loquitur poëta de praelio 
acen'inio. Ad ancipitem Martem spectant verba ï^êx Kctî ïvêx, " modo 
his modo illis prosternentibus et prostratis". Heyyi. Ven. A. (3). 
tly^XiiXmv tévvcfiivav etc. Recte vertunt, copiis in seinvicevi dirigenti- 
bi's ceratas hastas. Sententia expletui*, têwefcivuv (twv eèv^^uv ksit) 
iixx>iXu'j. (4}. f4,iT<r/i'yv? etc. ubi acerrime certari innuitur sup. s, 773 
sqq. (6). <?o6(î Tiêsvxi recte accipiunt melioris notse Critici, spei7r, 
salutem excitare. Adfert Ernesti exemp. sim. verba Deae Pandaro, 
yj'xjy r( <poaç r^âitrrt yivtic. et â-', 282. Adde inter Romanes, Horat. 
Cami. IV. 5. Virg. Lux Dardnniœ, spes O fidissima^ &c, ubi in ap- 
posito ponuntur voces. Inter Hebrâcos sî f4iTct<pcpci. usitata est ; Conf. Ps. 
IV. 6. "i^JS "n^^ noj. Bene Sch. br. àç ovîv/io-t (p*ç Tet»? o-kotm y.xTi^ef^îvcvç, 

tiiTM Totç yi::a/x,ivùi^ lifro rîjç rau ' Açîa^ ec'^XÙoç iTTîXxft^^v « rov ' Aixvroi /3ck~ 

eux. (8). ely-djtcxiir. Sub ejus persona Mars praelium ingressus sup. i, 
4-62. Vid.,3', 844-. (9). £p«A«». Conf.ad y', 372. (12), «IvAo^ etc. De 
Arisba quae hic memoratur vid. /3', 826. De usu toî uçx prout hic 
jiabetur fuse dissent Hoogev. p. 58. Schutz. Temporis successioni 
designandas inservit, ut sup. /3', 103. Sic quoque 'i-^uTx, et ut Hoo- 
;:c'veno videtur, ^â, in insigni exemp. (p', 490, etc. (15). 5j-«vt«î yàç 
^iXiia-xiv, i.e. i^ivt^iv, omnescomiter-e.Tcipieôat,excipere solebat. (16). 

i).>.J. «i elriç Iî'çxj(7?. etc. Ad movendam misericordiam virtus 

P P 290 NOTM. [16—62.] 

viri memoratur qiiamque fiierlt ilil inutilis haec erga alios benevolentia. 
Laudatur sacpe ilkid Maronis de Ripheo, Aen. 2. 426. Adde et 
Valer. Fîacc. Arg. 3. 173. Nec tihi Thessalicos iunc profuit Ornyte 
reges Hvpitiis, mit mente moras fovisse henigna etc. (18). S-i^eî- 
TTO'jTct. Qui se Deo aliciii sacraverat vel prineipi viro ad curam rerum 
suscipieiîdam .9-£^osV«v fuit nuncupatus. Sic Sthenelus Diomedis, etc. 
Hinc adpellantur Xurnc-oMoi, Pind. Py. 4. 72. Usum etiam inter Cel- 
ticos invaluisse adeo ut nomîna ex tali caussa fuerint indita, notum 
est. Mecum hoc communicavit vLr litt. Celt. peritissiinus Guil. 
Neilson, mem. sup. s. 864. Synon. sunt, haï^m, ut Od. /î', 286. 
ubi se Telemaclio offert Minerva ut îticï^ûv -prxr^aiov. oTrûonq, ut inf. «', 
165. Bellaioret adpellantur Bi^ciTrùvra «çjjoî, pass. Prœcones, qui 
sacrosancti erant, àr^uffà .O-r^wVovrz, », 321. (20). eiîgi'osAcî. Sup. 
&', 565. (24). a-KOTiov. Etymon ipsum satis indicat rov 1% è'.'èa^ov- 

X^.reuv yà^m. Sch. br. Conf, Eurip. AlcCSt. 1010. y.a,\ â-san 5-xo't<«< 
ipiivùva-i %-ciïht;. Virgilianura est, furtim snMulerat. (25). TrufAeitvm, 
Biicolion sciL (28). /^yiiuirTyiicl^vi';, Euryalna. Conf. «', 1. (29). ■xc- 
XvTrolr/i;. De nnrnine cf. ad /3', 740. (30). Ductores niemorantur, 
Pydlles ex Percote et sub Asio, /3', 835. Elnlus, ex Pedaso, urbe 
Troadis sub Lecto promont. Strab. XIII, Leïtiis, Bœotus, /3', 494. 
[Pedasum video menioratum inf (p', 87. In catalogo haud reperitur, 
nam fuit urbs Lelegum, mem. sub fin. /S'.]. (37). c^^vxrTov. Vid. 
memoratum in recensu, y3', 830. (38). àrv^of^îvcr), F/i/ing in conster- 
nation. Sch. br. (iià) TTidiatû, ellips. solita. (40). lu Tr^urai fvf.iS, ea 
parte, qua imposîtus erat «^^yoç, sup, s, 729 — 30. (51). iTntêi. Ma- 
velira hic a^m ut vocem hx^yio-ri^mv. Video proetuh'sse Wolfe, ex 
Barnes. Priorcm ex Heynio retuli, quœ probabilior fît ex Aen. 12. 
940. " Et jam jamque magis cunctantem /lectere sermo Cœperat"- 
Probatur quoque o^ivi, Obss. h. I. (52). ««/ ^n' fnv rd^,' etc. Ang. 
y^nd he ivas alrendy on the point of consigning him ta his attendant 
(^B-i^ocTuv sup. 18.) -i.L'hen etc. De voc. Tri'Trov, 55. Cf. sup. /3', 235. 
(56). ^ a-oi uçtFrx etc. Cum amaritudine effertur ; Sane tiùi domi 
mceclare rcs a Trojanis gestce sunt .' Ultionem horrendam exigere 
nos decet qui tôt et tanta pei'pessi sumus. Optime hic indoles fratrum 
diversissimas exiiibentur. In v. 60. obvium est Catonis illud, 
" delenda est Carthago". «xsj^sc-Tat erant qui post mortem exsequi- 
arum justis caruerunt. Th. xîi^oç, cura, mœror, exsequiœ. Conf. 
Arist. Ethic. 9. 2. Attingit Sch. br. si per K-zt^tuàva velit, funeris 
curatorem. Hçtivrot, quorum deletum nomen et memoria, Occurrit 
illud, unvcept, unJionored and Z4>isung ; Scot, Lay, Cant. 6. Citât Da- 
cer. ex sacris, Reg. 2. VIII. 12. (62). xia-if^x ttu^uttscv, verte; recte 
admonens ; œqua ; Schrev. Secundura exp. Sch. br. y.ie.iyix.ùtrec. De 
signifF. voc. a.'i(rtt.t.cç conf. sup. ad «, 416. Sensus bonus est qui ex /3', 
834. hue relato eruitur, nempe, admonens quœ jamdudum a Jcito 
erant constituta ; nam de Adrasto loc. cit. dicitur, xîjçs? êîyev /^îXxvt; 
B-ctvocreto. Magis vero insolitum hocce, ut apparat ex Od. ip', 14. 
/î', 231. Obvium est certe x'ia-i^uoy ^^y,ç cum signif cognata, /i/n/w, 
inf. .y, 72. Od. tt', 280. Sed potius existimarim poëtam hic loqui 
pro sensu suo œqui et dccori. Certior fîo quum mcminerim inf. u', 
121. ubi simili modo adloquitur Menelaum. (clnu» illic est, rccta^ [64—115.] ' NOT^E. 291 

quœ prnfutura sint (consilia). (e^). Memoratur et altéra lect. 
aiiTetTi x.a.X'h<ATaierfi, qua: per se bona est, at non video ex MSS. in- 
ductain. (QQ)- S-sçaVovTSî «çii«î, hellicosi, Phras. sup. notatur v. 18. 
(68). fi-îtTii vv* ivci^6)v etc. Verte; ne quis nunc, exuviaruvi appetens, 
porte mauf-af. 87r<;S«4AA£5-0«<, i.e. t7rtj3»XMiv îxvToy, vel tûv toZv t<k', 
;rço'ç Ti. Hinc absolute significat, appetere, seclari. Supplet Sch. 

br. l^;,3oAiiv îroioy/yisvoç il; otvcti^i'j'iy raiv itetpeav. (70). EuStatluus, ac 

eum secutus Clarke, de hoc vei'su observât aptissime senis personse 
congruere quod de pugna loqueas dicat xT2/»<y^ev, de praeda diripienda, 
«•u/^ff-5Ts, quasi huic interesse dedecori fuerit. Eadem Daceria, uti 
in argutiis solet. t«, subaud. ï'/x^a, et notetur locut. c-vXa,v Hy.^»vç rù 
ivx^et, qualis observatur sup. in verbo ÙTravf^ctii/. îV-hà»;, Ang. at your 
leisare. Monitis vero Nestoris non omnes in praliis sequentibus ob- 
temperabant. Conf. a', 373 sqq. et al. loc. (73). «çi-Z/^jA^yy vtt 
dpc^'î^v, suppl. /otxi^of/.iV6i. (75, 76). Helenus, vel a divinandi peritia 
edoctus vel probabile existimans Gr;ïcos adeo, opitulante Minei"va, 
instare, Hectori dat consiliimi ut urbem intraret et supplicationem 
indiceret. Hoc erat sumnii ductoris. Cieteroquin aptissime quoad 
artificium poëticum inducitur vates. Digressiones hinc amœna?, af- 
fectuumque benevolorum adumbratio habentur pro belli strepitu ac 
caede, quae tani diu, quasi ob oculos posita, mens exlioîTuit. Arridet 
Obs. Eustathii ad v. 404. x.xi, ro uXcv tÎTruv, lù 7ri7roir,Tcti à 'ExTwg 
UTTiXêoiv rîi^ ficc^/ii' îXx^vyên yù^ ourw riii Trotvjnw; n c-xvê^c-JTroT/n, x-xi 
UTTOVi^yx/iciiii] TcZ Xvêpov Toif TrtTTTOiTw*, Tôîç iTrUTùoioiç oiiyO.cco-it. De 
olmoTToXci, conf. «, 69. et not. ad 62. (77). t^rs/ ttsvsj etc. qnaniam 
vobis, maxime omnium, pugnce laôcr ircumbit. " In vobis sita est 
tbrtuna pugnae". Hcync. 'iyy.îxXtrui, iTr-^uc-Tcct, Schol. Bames. 
(79). lêvv. ôç*4>;v, Sch. br. conutum, Lat. melius, impetum. (81). , 
9rç/y uZr etc. Desideratur Tr^/V in piiore parte sententia?, at verte ; 
priusquam fiigientes incidunt etc. Jiigam cohibe. Si diligentius ex- 
cutiatur alTi, verterim ; posiliac, in posterum, ut saepius alêiç. Pos- 
sit quoque adversationem exprimere, priusquam contta res eveniat, 
ac hostibus sint ludihrio. (87)- yi^cadi. Sch. br. exponit lv~ii/,cvi, sec. 
Th. yïç*?, et ex hac minist; atione npmen indituni proiîtetur Ven. B. 
Tcc.% Ix. TUV li^uv Y-^xi ^i;^ùf/Àvxi. Notatur porro constructionem mutari : 

Ponitur, SfV» (rvi) ,t4HTSç< îi "èl %Mtû-/ov'Tx (^tis^y^js-^*) B-iJyxi etc. 

pro, xCtuv ^vvdyoviT-xv ci^xa-xv ô-iïvxi etc. Obsenavit doct. 

Heyne, hune locum Panatheneeorum pompae opportunitatem fecisse 
apud Athenienses. Similitudo quoque inest Lecti^ieniiis quae Romae 
nuncupabantur in periculoso rerum statu et festis Deorum. Conf. 
Rosin. Antiqq. Lib. 4. C. 15. Liv, pass. (94). r.n^, vertitur ex Co- 
lumella de re rust. 7. 9. anniculas. Th. acç, annits. yiKi<rrxs, non- 
dum—jugo—^ubmiisas. (97). ^vta-ru^x (po^oje. Vid. sup. ï, 328. £. 
223. (100). «'aa' otî xUv fAxiviTxt etc. Etenim llle snpra modumin- 
sanit. Sic Pandarus de Diomede loquens sup. i, 185. ra.'èî fAxl^i- 
Txi. Mars, fix^yxiviiv. furori potius quam vittuLi facta prœclara 
attribuunt. Sic de Ilectore, inf .9-', 355. (112). ««ç«j sWt, ip/Ao* 
etc. Facete I^ucianus îr«ç»5ê<', Revivisc. ^.1. Phrasi (Ar^Txa-k êcù- 
pihtq «Akîç, quae toties obvia est, convenit, uXxtficv ^rc^ ïxic-ôi, sup. 
t, 529. (115). lx«To«/3i{î' hic pro «acriticiis generatim accipio. Coiïf 292 NOTiE. [117—138.] 

sup. 93. et ad «!, 65. (117,118). Hectoris incessu.m hi versus fide- 
liter depingunt e pluribus dactylicis conflati. Notât Ernesti apponî 
V. 118. ut intelligatur quid sit ïi^f^x xêA^oov in 117. «htuI ponitvir pro 
circule corii quo obductus fuit clj-peus. Conf. «up. ad é, 262. Erafc 
autem «s-ît/j Trth^r.ç ut constat ex 117. (119). Vide Glaucum merao- 
ratum sup. /3', 876. Una cum Sarpedone Lycios duxit cui consan- 
guinitate junctus fuit, inf. 199 &c. 206 &c. (124). où uit y»^ ttst' 
oTUTx etc. Glaucus nunc ti çnuxx,'Z^'i nam Sarpedon, qui principem 
locum obtinebat, a Tlepolemo vulneratus e pugna excesserat ; sup. é, 
663. Bene accommodatur temporum ratio, 124, 125, 128, quae at- 
tingitur sup. û, 36. et/ yroT 'oTruTrit ro Tr^iv, verte absolute, nunqunm te 
adhuc ronspexi. Possit vero colligi ex y, 169. non exacte conservari 
distincîionem temporum quam ponit Clarke in not. h. 1. Subtilitates 
captanti sa;pe constabit res qu;c saniori forsan cogitationi vix tenenda 
apparebit. (127). 2us-ry,v&>v Sj n ttch^ii; etc. hifeliccf,, quorum liberi 

furori meo occurrutd. Oratio quodammodo invertitur, pro ^virrrr-ct 
wViv Sy '7r»7}ii, etc. (129). e-jy- av 'iyuyi â^oariy etc. Inccrtus est an 
Glaucus sit Deus nec ne ; ]\Iiner\a jam ex acie decesserat et caligo 
(>i ù-yc^vç, i, 127) oculis iierum ofFunditur. IMonitorum etiam recorda- 
tur quae dederat illa, ibid 129 sqq. (130 — 31). Narrât Plutarchus in 
lib. de Hoët. utilitate, hune Lycurgum \'ites onines toto regno excidi 
jussisse cum Thracas ultra modum vinosos conspiceret ; hinc ortani 
fabulam. Hue forsan referenda narratio in BerosO; lib. 5. Diod. Sicul. 
lib. 1. de Gigante Lycurgo in Thracia ab Osiride peremto. INIemorat 
Horat. Thracis et exitium Lycurgi, lib. 2. Od. 19. Et diserte Non- 
nus in Dionysiac. XX, Pro locut. cvèi yàç %.v ^v, habetur sup. s, 407, 
«V "è-Aixio^, iSec diu xuperstes fuit. Est iuter antiquiores recensenda. 
De pœna Lycurgi dissent Sch. br. h. 1. vid. inf. 139. (132 — 33). 
Tiênuxi, wtrices, antisfiies Bacchi. Hae ex furore et concitatione 
animi quibus celebrabantur orgia tixivx'^ii et S-vxoi; adpellatae ; Sic 
Ovid. Fast. 4. Mentis inops rapitur, ut quas audire solemtis Threïcias 

Jtisis Mœnadas ire cotnis, nZt kxt y.yttêitv yva-îiioi (og«ç). Plures 
memorantur Nysae in not. Sch. br. Sed hic intelligitur Tliracia, Stry- 
monem prope et orae continis maritimae. Constat hoc ex v. 136. S«a- 

ivFcç 'èvTiB^ «cAiç KXTÙ. Kvf^x. Cf. Barnes not. in Sch. br. Memo- 

ratur quoque Nysa Parnassi. In regionem borealem Gra^ciae ritus 
patrios intulerunt Thrace« adven e ; hinc loca a ^Maenadibus frequen- 
tata dicuntur. Laudatur Val. Flacc. I. Bceotin ^ualem Thyas, et in- 

Jelix cuperet vid'sse Cithœron etc. (134). B-i/(rêXx. Sententiam 
amplector Sch. br. (cui et V^en. A. B. consentit) qui exponit, Trx^rx 
x»(câç Tx îTçiç T>!» TsXêTHi', ncc cum Dammio thyrsos tantuni iiitelligo; 
Hi scipiones fuerunt circuravoluti hedcra quos in Sacris Dionysiacis 
gestare mes fuit. Th. ^vu, sacrijîcnr. (135;. ^ov/rXriyi, fx.xe-nyi. 
Eustath. Sch. br. qui et pro securi accipit. Vertitur plerimique secund. 
etym, sti-^ndo-boario. (136). Inf. », 78 sqq. Iri» ingreditur mare 
inter Imbnmi et Samum Tlietidem alloquutura ; Hinc definitur locus 
cuju« meminit poëta sup. 133. q. vid. (138). ftlx ^aiiirti, tranquille 
vitnm agent es ; secund. illud Pindari toties laiidatum, «^evés-nçov «- 

ftenTxt /i'iOTov u^xK^-jv x'iàtx. 01. 2. 111, 120. Vitam déclarât n«c 

curis vexatara nec solicitudine astrictam, sed cui omnia facile codo- [138 — 157.] NOT^. 293 

parantur. Conf. hue poè'tam Epicureum ; Omnis enim per se divôm 
natura, necesse est, immortali œvo summa ciun pacejruatiir, semota a 
nostris rébus, sejunctnque longe. De rer. nat. 2. G^5. Sic Sil. Ital. 15. 

58. Deus imperturbdta placidus tenet otia mente. Conf. Diog, 

Lae'rt. 10. 139. t» ^î» ÏTiin ohixrxvTo etc. Ang. He became in consé- 
quence an object qf hatred to 8:c. (142). e/ d^ovpnç ku^ttov 'ùova-iv. Hoc 
ex sensu poëtt, sup. i, 341. distinctionem ponit inter niortales et im- 
mortales : Locut. consimilis passim inter Hebraeos obvia est. Sic in 
Num. 13.20. n«n nso annpbi. (145, 146). t/» yimt i^îtUu<; -, 
Qiiare de stirpe percontaris ? Kil instabilius, nil tam " brevis aevi" 
quam quit- ex majorum praestantia comparatur gloria, tiam rerum instar 
leviisiniarum quœ nunc crescunt, cito dilabnntur, mortales ipsij'ragi- 
ler, sunt et caduci. Eximie ornatur similitude in veteri poëta ac in- 
finit v sunt recentiorum imitationes, quarum plures congessit Clarke 
in nota ejus ii. 1. Gratissimi sunt vss, Aristophanici, Av. 685 sqq. Ex- 
pressit quoque Nonnus, Dionys. 3. 249. Iterum Homerus ipse, <p', 
464 sqq. (147 — 4^). piiX>.x, rù ^sv r 'ùnfAoc, etc. Verie; Folia alia 
ventus humi sternit, alia sylva germinans producit, veri^qite temjyore 
succrescunt. Sic hominum generatio; hœc quidem nasu-facit, illa 
tero cessât, viz. stirpem p-uducere, ç>vuv. [In v. 148. Oinnino prae- 
tulerim lect. unius cod. Vindobon. etsi non praestantissinu, M^e<; ôti 
yivnxt sopvi, qiutndo vernum tempus ^iclvenerit, nam displicet construc- 
tio usitata. Legit AVolf. »g>î, unde constat accepisse to (èi) pro (««/), 
ut in Eurip. Ihœniss. 418. exemp. laudatum a Hoogev. p. 119. Ab- 
esse vero potest nam ictus syllabam sustinet. In 149. accepi (plu m 
sensu transit ivo qualis habetur in 148, et ubique alias, ut credo. qtvîT-- 
êeii est nasci ; Sic inter multa, Tn^t ï «'iya^oi Tn^vac-tv, Od. /, 141. 
Video in Steph. Thés. p. 264. vers. 149. adfen-i ad probandam signi- 
ficat. intransitiv m toXi ^vu ; adduntur verba : " Sed in so/iita oratio- 
ne rarum, vel potius rarissiynum esse puto prsesentis in hac significat. 
usum". Potuit dici quoque, in po'ética. Rationi usitat* favet illud 

Pindari, Py. 1. 79 — 82. è» ^lùiv yàg f<,eii.y^xvo(,l vui^xt jèpoTixn; »pl- 

Tutç tÇvv. Obstant plurima Homerica, d, 235. |', 347- et in Odyss. 

/, ^i(pv^tn (pvii, facit lit nascantur. Cf. et Theocrit. 15. 94. et vero- 
siniile est sensum intransitivum aoristo 'i^w, a (pti^i, soli convenisse. 
Vid. Math. G. G. ^. 253.]. (150). raXiT» ^K/nivai, hœc habere com- 
perta. ^û.y,y-i form. a radice S Ail. Praefert Math. §. 228. £^«»», 
aor. 2. Inter J«(i^jv«< et apga subintellexerim ^y^xûa-u, v. quid simile. 
(152). ê^vçiî. Corinthus sic antiquitus adpellata. i^»^», lî ko^iv&oç, 
ùtto ï^iiçxi rîii iirtf^fihoç S-v/etr^ôi. Sch. ApoUon. f^v^Z ci^yioç, in re- 
cessu Argeos, i.e. Peloponnesi. Sch. br. Locutio solita est qua situs 
interior designatur: Conf. illa Pind. y.v^^ h.Xxèoi;. Nem. 6. 44. 
Ka^îvêov T iv f^v^o'?-, i.e. In lithmo, ibid. 10.78. (153). » y«vê« Giauci 
Aeolica est, niythis locupletissima. De Sisypho conf. Sch. br. h. 1. 
ut et de Bellerophonte. Prior adpellatur x£çI<s-toî, ut sup. Ulysses 
SoAofirt x£x«o-;t4£veç, scil. omnium versutissimus. Facete observât Eus- 
tathius, " leniorem adpellationem adhiberi : designari enim, qui re- 
ipsa maximus erat latro (xAs'^nWaTdî', vaferrimum et prudentissimum 
(s-vnrÛTctTùv). Et hoc ne proavi fama quid detrimenti cape>et." Obs. 
repetit Sch- Bv Venet. (157)- tt^oTt»?- AbantLs, régis Aigivorum, '294 NOTJî. [157 — 179.] 

filius, de quo Ovid. Metam. 5. Ex Argo expulsus fuerat a fratre 
Acrisio et ad Jobaten, regem Lyciae, confugerat. In Argolidem postea 
reversus est. Fuse narrât Sch. br. de Bellerophonte fabulas quae in- 
ter Corinthios invaluerunt. Ad Prœtum se contulerat expiu-gandi 
caussa, Bellero occiso, vel ut quidcm habent, Alcimeno. Nonien 
Bellerophontes hinc deductum narratur quod antea fuit Hip])onous. 
Conf. ApoUod.II. 3. 1. Sch. A. et B. Ven. ex Asclepiade. Narratio 
ipsa quodaniraodo invertitur ; declaratur ira Prœti antequanî caussa 
exponitiir in 160 sqq. Nequit porro i^on observari similitudo inter 
hanc historiam et quae de Josepho in script, sac. tradita habentur, 
Gènes. 39. 7- sqq. (160). î.Té|«»5v«r«, libidinem ardentem conceperat. 
Quod de epitheto dt» habet Sch. br. nempe, y-^xTie-rti, ivyinrTciTf,, 
iig_u)itx.a>i, ineptum est ; Ad genus spectat, non ad monnn speciem vel 
virtutes. (162). ùyuêà ip^ovU^ra, mente prœditiim bene ad virtidem 
Comparatel. Conf. locut. in Pind. 01. 3, 30. Ts-icrrà (p^c/zav, bevcvolo 
erga eos aaiino affectas. Benedict. x.ccx.à (p^aviuv, ilUs mala 7)ioliens, 
Ibid. Py. 8. 118. In Nem. 4. 155. consimilem habemus, ^K-Xot^k 
ç^a'/iijv S5-A«7?, bonos benevolentia prosequens. Et ubique apud nos- 
trum. Od. û, 43. inf. /, 70. tt', 701. }>, 219. (164). y-aXav c-oi, ipr.a-i, 
To ÙTTùêxviiv, il f/,;; xetrts-y^vc-îii; rou KccivIipiTocyra; c-, à>.X «' /3ovXii Çvy 
iKin»)/ ùiîXi' il yx^ îf/.i i;êiXt)S-i /Bius-uvêat, cva <rov (PinrSTcii. osixvjft oi en 
TEAej i^uTti èc.TTOTîvy^ùi'irùi, f^Kre^ i<m. Sch. B. (166). %o>i»î sAa:.5;v (tsv) 
uvxjcrci [rairrcv îviKx) »uv ctKovc-ii etC. ( 167). <rî!i*Ts-UTo yà.^ t«»/£. Moc 
enivi ei religiosum erat, c-ij^xcrroi iiyÀa-xTc. Heaych. Jui'e Iiospitii 
conjunctus est Eellerophon quod inter antiqiiiores sacrosanctum erat. 
Hinc usus proprius verbi, nam ut notât Hepie, " cijlxi est majus 
aliquid quam aïoâg". (168). c-r.uuTx Xvyrâ, characters of fatal im- 
port. Sic inf 178. iTÀy-ot. y-uKcv. Antehac literas invexisse Cadmuni 
ferunt, sed vix putandum est eas adhuc in usum vulgaiem transivisse. 
Conf. «, 175, 187. unde res manifestius apparet. Ad v. 169. obser- 
vât Wolfe (Proleg. §. XIX.) hœc (r^i^xrx S^jfiopêora fuisse " notas 
mortiferas rudi arte incisas (èv ^<y«x< Tn-jy-té») lignea tessera. De ta- 
bula ce rata cogitare vix sinit consuetudo poëtîe". Sententiam elabo- 
rate tuetur in Prolegom. §. XII. sqq. nullas scriptas literas in œtate 
heroica in usu fuisse. Consentienti similis est Sch. Ven. B. qui exp. 

•yç«4«î in sensu vetustissimo L--^;, ly^ct^ti^xç û'èux* (figuras, 

notas stjmbolicas). Conf. eund. Sch. inf. «', 187. (171). Addit forsan 
poëta SiÀiy VIT àfiition 7rou~y;, ad declarandam vita; innocentiam, quac, 
circumstantibus periculis, bonos nunquam dcscrit. (173). Notandus 
hic et sequentes. Antiquissinii ritus hospitales describuntur, Hono- 
rifice excipitur Bcllerophon, nec de caussa itineris qua?ritur donec 
jam decimus dies illuxerit. (177). o,tt< pas', (tesseram) quam newpe 
sibi adferret etc. (179). ■jr^onti uîy pV., etc. Particulae vis constat; 
illativa est, vel successionem expnmit, ut fuse explicat Hoog. in doct. 
part. XIII. 491. Verte ex 17f'>. postquam vero tesseram exitiosam 

soceri accepuset-, primum deliinc Chimcrram mterficere jussit. 

Interj)onitur in vss. 180, 181, 182. monstri descriptio et sententia? 
nectendae insen'iunt voculœ "èï, «ç«. Deinde v. 184. nan-atio diversa 
incipit, iterumque, 186. et utrique distingucndai inservit »v. Deinde 
memorantm- Lyciorum insidiac, et vers, a praecedentibus distinguitur [179—200.] NOT^. 295 

ope rùX %., nexui vero inservit a^ot,. Insigne exemplum est tota nar- 
ratio usus particularum in efficienda junctura ac simul in membrorum 
diversorum distinctione servanda. De Chimaera argutiîe plui-imas 
sunt. Explicat Servius de monte ignivomo Lycise quem Bellerophon 
habitabilem reddidit. Aen. VI. 288. Ovid. Met. 9. Melior vero ad- 
hibenda explicatio, latronem extitisse ferocissimum cui speciem adeo 
terribilem addiderunt mentes perculsae. Cragum niontem frequenta- 
bat. Hune, Cacum alterum, devicisse fertur Bellerophon. Abludit 
quid a descriptione Homeric. Hesiod. Theogon. 319 sqq. ut et Hesych. 
in Lexic. voc. •^ci^xt^^x. Convenit Eurip, in lone, qui T^Krd^mrtv 
describit ; Horat. Carm. 1. 2. " Vix illigatum te triformi Pegasus 
expediet Chimœrœ" . Vss. 181, 182. Vertit Lucret. de rer. nat. V, 
903. Prima leo, postrema draco, medio ipsa chimœra, orejerox acrem 

Jlaret de corpore Jlammam, ubi conf. emendat. Wakefieldii in v. 181. 
e vestigiis Lucretianis, quam vero nusquam video probatam. v. 182. 
desumsit integrum Hesiod. ub. sup. 325. V^ertit Propert. 3. 4'. (182). 
îTtiçàç ittÉvoç ulèof4.îvoi(i, solita periphrasi pro ctlêof/^îvov wZ^, secund. Pind. 
Ol. 1. 2. Semionis formulam Romani referunt, ut Lucret. 2, 215. 
" Cadit in teiras vhjiammea". Hinc Arnobius, III. p. 117- Consi- 
miiiter de personis, ut (.inoi; Hçïtoi;, inf. e-', 264'. /sçàn ^='voç àXKtvoott), Od. 
K, 167. Vid. sup. /3', 651. (184). <re>.ii^»iTi. De his multa congessit 
Bochart. de Phœn. col. I. 6. Solyma fuit urbs Lyciac Mediterranea 
in colle, quse Solymus Straboni dicitur, lib. 14. populum Solymos ad- 
pellat Plin. 5. 27. 29. qui eosdem facit cum Pisidis. Eadem Bochar- 
tus. Meminit noster Od. s, 283. montium Solymorum quos inter 
Pisidios recenset Sch. br. ad loc. Melius constat eos fuisse incolas 
Lyciae antiquiores ab advenis expulsos et in montibus qui confinia 
faciunt consedisse, unde bella invicem illata. Heyne, Obss. p. 226. 
(187 — 190). Vid. sup. ï, 391. sqq. Simile nan-atum de Tydeo. 
Morem fuisse in aetate heroïca \'idetur ad experiendam cujusque forti- 
tudinem, forsan et innocentiam ; hinc, fehciter cedente pugna, agno- 
scitur héros divino semine prognatus, i. e. inculpatus, ùttvuuv, v. 191. 
et honores debiti deferuntur, 192 — 195. Locutio vpxmiv SoAav usitata 
est. Conf. sup. y, 212. et inf. »?, 324. Od. ï, 739. Audaciori meta- 
phora Pind. Py. 4. 251. v^uiviiv 'oX,3oy,J~elicUaiem contexere. (194). 
Kttï fiîv ol etc. De his portionibus agri quie x.xr \\tyj^t Diis vel heroïbus 
ob mérita assignats sunt, vid. sup. /3', 696. Orilina sentent. o\ ^vKiei 
TUfiov Tjjt4£va? Kx?^ov ^vTxXtH; Kxt àpovç'/i?, opfix nitoiTo, et verte ; a^ri viti- 

feri et arabilis portionem distiuxerunt Li/cii, ut coleret, possideret &c. 
y? <pvrx\i/i et «eç«yç«, ut in vers, distinguuntur, obviae sunt inf. /, 579, 
580. ut àooViSev et u^oc-i; -^iX'^. Illud («(vûîTêtfsy) latius acceperim in 

sensu h. 1. expositO roZ (pvrxXi-^, i.e. Otv^^O'po^oi yyi » x/XTriXoipo^ti. Sch. br. 

(199). x.'^Xxoxo^vTTTiv. Vid. sup. ad /S', 1. (200). «aa* on Si Kxi Ku'vei etc. 
Sed ubi demiim et die Diis invisïis Jieret, Emphatice dicitur kxI 
Kihtç, quasi meliora debuissent virtutes ejus consequi. De commisso 
siletur, fortasse ob caussam memoratam supra, 153. quae a l'opio hic 
adfertur. Similiter Pind. Olj-mp. 13. enarratis gestis Bellerophontis, 
addit se fata novissima reticescere. vs. 124 — 130. Innuit vero illum 
Pegaso excussum, cum in cœlum contenderet, Isthm. 7. 63 sqq. add. 
Horat. IV. 11.6. An ex Jobate machinante vcl ex conjuratione 290 NOT^. [201 — 237.] 

Lyciorum optimatum (B^Zv) honoribus invidentium satis incertum est. 
(201 ). ttêJ/ov to «Aiiie». Meminit Dionys. perieges. v. 8. 72. eadem nar- 
rans quae hic Noster. A vagando ager dictus, nari) ibi Bellerophontem 
erravisse fingunt, Pegaso excussum. Probabile quoque est etymon Eu- 

Stath. viz. dici i.7ro t«2 i(m^(r6u,i T«» Xriîuv, i. e TTihte'/ ùicec^TTio-Tov, Eurip. 
Phœn. 221. Renuit Forphyr. quaest. 11. (202). ov à-vfMv x.xTi2a*, 
vertit Cic. ad verb. ipse suum cor edens, hojniîiuni vestigia xHans. 
Tusc. Quaest. 1. 111. Mœrorem ob facinus admissum, spe dejectum 

innuit loCUtio. odvvuit.iycç Îti t>) tuv Ixvrtv vxt^uv ÙTTû/Xini, i^ovaCi- S. B» 

(203). «T«ç. Vid. sup. É, 388. (205). t«k, Laod'amiam. (215). 
^ fû vv fAOi i,ihcç etc. Certe nunc igitur tnihi hosver patermts es, vêtus ; 
i. e. jure hospitii patemi jamdudum devinctus es, Hinc colligitur 
amicitiae nexum adeo arctum fuisse ut ad posteros etiam descendent. 
Rudiori convenit aetati quum mentes effraenatae, feri afiectus, vis prae- 
potentior dominari soient, nec ulla, quae fortiter cohibeat, lex scr>pta 
extat. (217). î,îinT etc. hospitio — excipiebat. Sup. 15. habetur 
^«Aéês-Jiêv, sensu cognato. (218). ^im'ix, 7nunern hospitalia. Sic l'in- 
dari illud, ^uvia, açfioî^cvrx Tix/'/.i'y, i. e. dona husp.tii quae ut kuuJiXix 
adservabantur in niemoriam et posteris suis. Vid. Damm. Lex. l'ind, 
Talia memorat Evandrus, Aen. 8. 166. sqq. et Pind. iterum Py. 4. 
61 — 2. 'TT^oTvxfi-'' lÉKtv, a Tritone uni ex Argonautis obiatuni. De 
^«5-Tn'ç vid. sup. ^', 132. De Çoiviki, ibid. 141. De âfiî>.y.v7TiX>^ev 
k-x-eiç, K, 584: (221). f,uv, ïîvxi scil. (223). or I» STi/Sî^o-fy etc. Sep- 
tem ductorum contra Thebas expeditio memoratur quae exitum adeo 
infaustum habuit, sup. ^, 408. Tydeus a Melanippo Thebano in- 
terfectus est. Stat. Theb. 8. 719 sqq. Verte porro tv^'îu, absolute 
ut sit, quantum ad Tydeum, non memini, quoniam me parvulum ad- 
huc reliquit &:c. nara f^vua-êect in Nostro genitivum adsciscit. Hinc 
minus accurate vers. Lat. Tijdeumnon memini. (224). râ», idcircOf 
quum sic se res habeat. In v. sequenti dicitur pro more tm, i.e. hcmav, 
Lyciorum scil. (226). 'i'/x^cri etc. Non licitum fuit certamina cujus- 
cunque generis cum hospitibus inire, ut docemur Od. B-', 208. |ê/vef 
yd^ fA.61 oS' ic-Ti, Tiç «tv ipixioiTi f^dy^tiTù ; ordinat sententiam Heyne, 
(c-wv) 'iyx,i(!-i oçîyîo-êeit (kut) ùxxiixav ùxicau-B-cc, nam quartum casura ad- 
sciscit àxîofieii. Ut in i, 34. àxic^fiiêsc. f/.îivtv. Absolvitur quoque si 
legas cum Wolfio plures editt. et MSS. secuto, '/y;ni£«, sed niagis con- 
cinne restituitur 'î'yX'^c-i. (231). Trctr^aiot, ut sup. 215. jure quodam 
hœreditdrio hospites. ivxoi^i^oi, palam prnjitemjir. (233). ;%j"'ç«î r 

niXXviXui etc. Conf. sup. li', 341. Iê|<«< >;? iTriTTiêuiv. TTirTaa-eiVTô^ 

fidem invicem dederunt. Conf. Porson. ad ÎVIed. 21. (234). <pçj>«ç 
È|êA£Te, vertenda sunt manifeste, mentem ademit, sed dubitatio est an 
de stultitia accipienda, ut alias fere semper. Sic Cf. inf. ç', 470. 
Eustathius ex ForphjT. Imbet, l^cti^îTcvç iTmi/mv {ip^ivxi scil.) Mentem- 
adeo ampliavit ut de pretio nil cogitnrct. Teneri nequit nam i^ixiT» 
ex ul^iu, non u'i^u, prodit. Melius Ernesti qui ad literam accipit. et 
confirmât illud Acliillis, /, 377. ubi dementem pronuntiat Atridem. 
Convenit obs. Hejaiii, " Poëta judicium suum apponit ex sensu ho- 
minum de pretio, nuUo cum respectu ad animi generosi notionem in 
dando munere". Forro intei'pretatur nv^i», 235. de clypeis, at in- 
certum est, nara do arnâs generaliter accipitur. (237). a-Kunîi. Si- [238—268.] NOTiE. 297 

nistrorsum ria ducebat versus Jitt us, laine nomen, sinistra porta. Conf. 
»up, É, 397- Nuncupantur '^x^^u.viot.l, é, 789. (238). «iç«, deinceps. 
(241). 3-eAA?(7( Js etc. Poèta ipse loquitur; at multis mala iwpende- 
ècnii, qu;E viris, liberis, amicis privantur, etsi adb.uc tbrtunfe miseiri- 
mit ignarae. Simile adbibetur sup. /3', 15. (242), Aedium beroica- 
rum partes, nempe, ©««e?, a'iêovTct, B-aXotuag, «ûAh', niemorantur, 
242 — 247. «iJajj erat atrium, arrn ante ades quce a septo (Vçzèj) 
circumclusa est. Permeata «iJa? ad ^oy.av perventum est, ardium par- 
tem primariam, et debinc ad interiorem qute ^Z^ux appellata ; ad con- 
vivia apparanda et excipiendos bospites hoc utebantur. S-ecXafioi v. 
oTkoi erant a dicuLe ad latera et a tergo exstructfe quo sub tempus ves- 
pertinum se recipiebant familiares : cuique erat suus porticus (u'iB-ovtrx) 
qui et exstructus fuit rntra septum (s'çKe?) et ad utrumque latus illud 
amplexus donec ad vestibulum (c« tt^oSvpcv) perventum est. Docet 
Sch. br. nomen deductum fuisse ex x'iêa, ëià riv roZ >i\iov /SeAn'c, et hoc 
simplicissinium. Adha:c matri-familias erat conclave (vTri^ai'iov) vcdlum 
parte superiore, sup. fi', 514. (248). Tsys«< è-ûxat-ioi, inteipreta- 
tur Scholiasta quasi sint vTn^Snt [tipper cJiamhcrs). Addit vero »-x£- 
^etu-Ttl, et accipit Hepie ut epitheton ornans cujusvis a:^dis qui tectum, 

«-•réyeç habet. (251). Ad superiora 242, respicit : à.xx''oTi^y, ïvê» 

etc. (252). lo-âyava-x. Expon. ■xo^ivcf/.'iv-A, Scb. br. locutio elliptica 
est pro (éxvrîiv) i-rdyava-cc (7r(ci rhv) Xxc^ixnv. Ang. effertur, on Jierway 
ta Laodice. Consentiunt Porphyr. Eustatb. citante Clarke in not. h. 1. 
Arridet vero Bentîeii emendatio, >.xa'hix.r,)io' i(rti.yù'j(7-c<,, quaj senîentiam 
exactiorem reddit. Conf. li, 336. (253). Notatur locutio ifc(pvi(rêiu rxTç 
X'-^'^' •'■"'»? pi"o ^i^tova-ôxi, i. e. comiter, bénigne excipere. AfFectum 
tenerum cxprimunt verba. (255). ^ ^«sA» ^tî etc. Suspicatur He. 
cuba omnia non bene cessisse ; rumor grassatus fuerat jamdudum, et 
liinc profectio Helenae ad mœnia, inf. 386. Ideo putat Hectorem 
urbem intrasse ut supplicationem Jovi nuncuparet. Dicit vero 257, 
l| ècK^nç TToMo?, nam Jovi Herceo sacrata fuerunt templa, unum in 
Pergamo, alterum in Ida, quas ipse memorans inducitur inf. j^,', 171, 
172. (260). iTTiiTci 2i etc. Deinde vero ipse te recrearis, hausio vino, 
^' hnu, proprie juvo, proszim, etiam pro recreo ciho ac potu dicitur. 
hinc oniup et ovuxt-x toties pro cibis, (i^â^x-vx' . Heyne. (262). ùç 
Tvyyi x.Uu/iy.xi. verte, sec. quod adnotatur sup. d, 37. tit tu defatigari 
soles. Distinguunt Heyn. Wolf. post à'i^u, et sic sententia absoluta fit, 
quandoquidcm et tu viribus es exhnustus : sed prasfero rationem usita- 
tam. rvr/i, sup. 5, 485. ut iyâv/i. (265). jtt»' />c kTvoyj^ûr/ii etc. ne me 
•viribus prives, vigoris vero et fortitudinis sim oblitus. Emestio 
displicet vocula 5â post ^êvs*; quani orationeni frangere opinatur ; sed 
e contrario junctura mehus expeditur, hac admissa. Notatur locutio 
Xxè'ic-êxi àxx.>ii, ut sup. /xi/^v/is-ixi, 112. ubi conf. Porro longa est xùa-t^ 
in not. Sch. B. Ven. et br. de caussa cur Hector vinum nolit quod 
alibi prœdicatur esse fchoç kki âxy.yj. Siropliciasest dicere, potuni sine 
cibo vires frangere nec velle manere ducem donec adferatur. (267). 
«i)5i TTv) ie-ri etc. Nec ullo modo fas est, Notabile est to (ri3x; quod 
reperimus in vs. laudato, Aen. 2. 719. Trî'xxXxyf^.îvov exponitur «e^a- 
Xvtrfiiyov. ■xnXà.tr^u est fcrin, adspcrgo, viacnlo, a Th. vâxxuv. Sen- 
âu diverso yrccXuiTTo^xi occurrit inf. sj, 171. de quo in loc. " 3108 fuit 

Q Q 298 NOT^., [268—305.] 

veterum, ut nunquam aut sacra attrectarent aut ad sacrificium offe- 
rendum accédèrent, nisi lotis manibus, aliquando capite, quandoque 
etiam toto corpore, praesertim si caede aliqua, aut funere, aut impuro 
usu fœdi essent". Rucpus, loc. cit. (269). De appellatione dytXu'x, 
conf. É, 765. 2', 128. (270). c-lv â-viara-iv. Exp. Sch- br. et B. Ven. 
BvuiciueiTt, quibus Deos placabant : hue respicit Virgilianum, thio i- 
crenûs cum doua imponeret aris, Aen 4. 453. Addit vero meliorem, 
f^îTÔ. B-uTiZv, cum vicfimis, nam dicitur inf. 274. kxî «/ lTerx,i<r6eii 
^voKceioix.» ficZf etc. De hac tota oratione ad v. 279. conf. sup. 87 — 97. 

(273). ZTri yovvtta-if. rcc yovxTX rag ix-înt»? Xiyu. ^na-i y«ç, ètXX 

ijToi f/^it rccvra S^<wv I» ycvvec<rt x.itTXt ( p, 514, &C.) T«t(T£(rT<y, h ta 

rcov ^av IxiTita. xtct hyiirii. Sch. Ven. Valde anùdet observatio. 
(280 etc.). /^iTiXiva-o^ucti, adibo. Paride nominato, in preces sae- 
vissimas prorumpit Hector, 282 sqq. ùtcovif^iv, auscultare, obtempe- 
rare. (284). li y-ùviv yi ï^otfii etc. Ang. Coidd I but behold him. 
jNIortem precatur illamque atrocissimam, ira et indignatione perci- 
tus. Credo hoc totum Euripidi ante oculos versatumfuisse in 
Hecub. 937 — 943. Sup. laudantur, y, 39. Expletur porro senten- 

tia, y.ûcnXêôvTcc titru (lU fo 2u(^.oc) tti^og, et in 285. (È,t<5) hcXiXccèÏTien 
{kcctù') (p^îvci, non ut Sch.br. (p^ivct hcXiXxêîa-êeit. Hxc ejusmodi locutio 
est qualem supra notavimus, 265. (286). Nil respondet Hecuba ; eùn 

yxç (Tvvctivity tjj uXî^xvàpov àpet (corr. àpct) jiovXiTUi <*)? fAtirvip, evri uttoXo- 
yit<rêcii, (vx f4./i vx^o^vv^i îkto^x. Sch. B. (288). Conf. a, 191 sqq. 
xvTog Êj B-clXx/^^ov xxn/iiia-xrù KViûivTx, xîopivov, îrv|/oço^«» etC. Epitl). 

xyicûiii, sujîmentis—odoratus, adliibetur ob morem antiquomm, cubicu- 

la, vestes &C. Suffiendi. xxt'ovrxi yàp h xÙtS [tS ^xXÛf^a) r* B-Vfitciftxrx. 

Sch. br. qui bene in loc. supra citât exponit, tùah' (289). IMavelim 

hic TTXf^TroîxtXx, et distingui, Trxf^TrotKiXx ipyx yx)ixix.ùù'i etc. nam sçyay 

cum derivatis digammum adhibet. Spectant vero quae hic narrantur 
ad Antehomerica, vel res gestas quas Noster non attingit. De navi- 
gatione Paridis post Helenam abreptam multa congessit Herodot. 
Euteqj. $,113 sqq. sed quœ incertae fidei sunt. Narratur illic S}Tiam 
et Aegyptum visisse, additque Sch. circuitum fecisse ne directum iter 
capessentem adsequerentur Lacedaemonii. Paridis expeditio praedan- 
di caussa suscepta fuisse videtur et forsan paria illis referendi qui Tro- 
janos antea maie affecerant, interque illos, Sidoniis. (291). iviTi-xâç. 
Non pro iTiriTrnrXuKâ;, ut Sch. br. nec pro iTrfTrXâxrxi, ut Lexic. Sed 
est particip. aor. 2. a TrxZf^i v. ttxZu, form. lonica pro ttXsm, ut recte 
Mathiae, in verb. defect. §. 247. Absolvitur sententia 292, (««ri 
rhv) i^ov, Kxâ-' îjvTTi^ etc. (294 — 95). Locus classicus est in antiquo- 
rum arte enarranda. In cunctis quae ad artes mechanicas spectarent 
jam diu valde célèbres erant Sidonii. Conf. in Sac. Script. 1. Reg. 
V. 6. TroïKiXjxxTx interpretor secund. Sch. br. Jigiirœ intextœ, colore 
vel s])ec'ie varia elaboratae. Utraque defendi poiest a Th. TTdiKixtç, et 
bene ad sensum Lat. vers, ortiatu-versicolori. Verba ùa-rtiç ùi xtAx- 
xfiTTiy splendorem tincturae innuunt, veste ostro perfusa. Conf. Aen. 
5,112. (301). Prdcationis similis meminit Virg. Aen. 1. 483 sqq. 
Conf. et il. 477. (305). Omnino praetulerim '^vtrlvroXi sec. illud 
Aesch. Sept.122. etob ranones adlatas sup. «', 141. Sic Sch. A. B. 
ùfttnov 'èi fva-tTrroXf. Epitheton Palladi jure proprio tribuitur. Marti 
contra, Tuxio-tTrxîiT*, i, 31. Pulchi'e adraodura transtulithancpreca- [305—349.] NOTiE. 299 

tionis formulam Virg. ut sup. 483 sqq. In v. prox. vertas ; u^t* 5^' — nune 
— illico, precor, frange. Conf. inter plura sup. s. ôS^. ( 3Q7). h-kxiu^ 
wXcl.û)y, more solenni. cf. ad £, 397. (311). ànvivi. Hoc ampliavit 
Virg. ubi sup. Diva solo Jtxos oculos aversa teyiebat. (312 — 13). 
Bene temporum ratio observatur, iv'x,()VTù — |à^(i■^y.î^. hiterea aum Nu' 
mini preces funderent, abierat Hector etc. Notatur porro separa- 
titn a reliquis (sup. 245) habitare Paridem, et regii omatus studium. 
TTEç; «/3çaS(iê«Tau r.xi tùvto Çne-t. S. B. Ven. De partibus acdificii in 316- 
conf. sup. 242 sqq. (318). 1» S" uçx etc. Exenipla, ut passim, ha- 
bentur nexus orationis cui insenàunt voculfe Ss, k^M. 318, 319, 320, 
321, 323, 325. Acute dissent Hoogev. 58. I. 112. I. sqq. et seniel 

monuisse satis erit. (320). ccl)Cf*-<, cuspis. Tro^y.tn ès-t/v a xç/xe? 

[annulus) à trwi^uv rov (r/Jnçav ^rçàj tû |î/Aav. Sch. br. Dicitur sec. 
Eustath. ex ambienda hasta, ùtto raî 7ri^ix.îi<rêxi. Diverse Sch. Ven. 

01» ro Trtipstv Tooc^v 01 xvrov. (321). ÉVavToj — îvTeiTri^cvra. Scll. B. V en. 
sVêjy est incedere cum altero, sequi, comitari, curare. Habentur 
coniposita, (AiêivitM, é, 329. àu^iiTruy, s, 667. Diganiniuni non ad- 
sciscit ut Ïttu, dico. Conf. Tab. Digamm. in Edit, He}ai. (326). 
cv f/Àv xx>^à etc. i. e. «vx«tA»; iviêtv, non, prout decebat, indignntionem 
concepisti etc. *' ratus tibi infensos esse Trojanos", Sch. br. Nec id 
tantum suspicatus, sed pro comperto habens, ut coUigitur ex dictis 
sup. y, 451 — 54. Helena?, infra, 351. Hectoris, 524 — 25. Alex- 
andri ipsius, 335. (329). fAx'/ia-xtô, objurgares, in sensu sup. not. 
I, 875. (330). û rivû ■7rou...i^cii, Si alicubi, v. si fo^iasse adspex- 
eris &c. Ang. Should you happen to see any one declining the con- 
test. (333). x.xr xT(rxy — i/Tri^ xTa-xv, explicanda ex dictis sup. d, 416. 
De locutt. consimilibus, x.xrx — î/ttèç f^oï^xv, fuse dissent Hoogev. ad 
Viger. p. 88. et Zeune in not. ibid. Attigi supra. In 334, redde 
trîivêio, animiim—advertas,, et conf. ad«, 76. (336). x'^cii Tr^org^x-niTêxi. 
Multum explicationis conférant Sch. B. et Br. quoram hicce sex ap- 
posuit. Sumo TTgùTf^x'AtB-êxi in sensu -roî iï^xi, cedere, indulgere. Bene 
constat versio literalis, me ad dolorem convertere. Nec displicet 
Sch. B. Ven. l/SavAe^»)!' Ix. r/i% G-vf/^lixa-rii fioi XvTrya ^ix tyiv rnrxv 
TTXpxrçoTryiv riv» ttxi -prxçxf^vSixv {solatium) iii^iiv. (339). vix-ri S' 
i7rxfz.u/izTxi etc. Victoriam, qui nunc potitur, cito potest amittere ; 
hinc optime exponitur v/x») inçxXKi^;, inf. n', 26. B-', 171. Ad 
pugnam ejus cum Menelao respicit qaam exitum diversum pos- 
tea habituram sperat. (344). «x^vaécrc-n?. aversandce. Sch. br. exp. 
(PçiKrîiç, i. e. horrendœ. Th. <pç»'|, horror. Th. prioris est xçvef, frigus, 
ut adeo idem sit nexus ac inter caussam, et, qui inde provenit, effec- 
tnm, /mrxpo^txui significat detestandus, ut TrÔMf^oi ok^vÔsh;, /, 64. et 
concinit Virg. horrida bei/a. Optime hic, ut semper, servatur perso- 
nae convenientia, khvU se appellantis, malorum tantoram auctoris et 

principii. Conf. sup. y', 180. (345). »ç jt' oipeA' oïx,i(rêxi. Conf. 

ad X, 415. Paullo ahter, at sumnia cum vi preces efferuntur in 

Odyss. V, 63 sqq. >) ÎTrarx /^' xvxçrrcf^x<rx ^'viXXx cî^oirc wça^Eçevc-at 
xxT yii^oivrx xîMvêx, h Treo^crj^ oi /iaXot ùi^ofiDoov àttsxvoi'c. (348). xtto- 
t^<ri, " perdidisset me aquis submersam". Ileyne, ex Scli. br. à^iTryt^t 
rS li^xTi. Ê'ppsc; de rébus omnino perditis dicitur, et liinc Lat. erro, 
error ; obvium est inf. 9^', 164. eppe, Kx>cii yhm' i, ^l^i, ù, 239. (349). 
T£X4t))ç«iiT0, S(î TeAoç ii'/x'^oy, Ùtt» tov TiKux^. Sch. B. Ang. hav^ SOO nota:. [349 — 40?.] 

brought to pass. Ex themate prodeunt justa série sigiiiff. diversœ 
quae enurnerantur in Obss. Heyii. perjiiitudi, consiifuendi, prœdi- 
cendi. ohservaiidi &:c. Foitasse et nx-ttug^ (to ■Tr'-^xi) a Th. tiku, cujus 
aliquot tcmpora in t/xtû; reperiuntur, provenit. Imporiti<x convenit ve- 
tustorinn in re etitica quod nunc profeit de niinisterio deorum. Conf. ad 
;3', 112. ( 351 ). àç ij^/,. Ang. Ofone xdio xvds sensible qf the indignation 
and rcproaches qf olhers. Conf. vss. 33.5, 325. Notatur vero du- 
plex sensus locutionis ei^sv»* vj^ee-o — iJa-x,o:. 1. indignât innem in aJios 
concipere ; 2. nliontm, in nos, serdire. (353). ÏTrav^iiTie-êxt. Cf. sup. 
es, 410. i7!-av^u)iTxi /SecrtXîioç. (355). àfipi,3ij&riy.i'/, semper solet cir- 
ciindare, ci, SI. (358). ùoi2i/^ci, fam^si, in malam partem ; second. 
Horatianum illud, '• infelix tota cantabitur urbe". " àoi^tfioç est vox 
média, quœ et indicare potest rov h ù^xï? (pi^otuvov t«7? jw; St/s-^Aeiat". 
Dam. Lex. Pind. (360). (piMovir-d ^sç- licet comiter-excipiens. 
Vers. Lat. officinsn licet. Adduntur verba, ne prc-e aversatione et ira 
id facere videatur quod ex festinatione oritur. (362). Ttoèny — 'iy:,ov- 
e-tv. Conf. /2', 703. TTiêiûv yê f/À) ùç^ov. et sim. 709. (364). 
Évraî-Cêv TToXioç. Vult intra urhem : Trojanis enini maxime fore 
adjimiento et solatio duces insigniores una egredientes. (366). 
Observes quam oblique perstringit ignaviam Paridis : cum abfuerit illcy 
indignatio et ira in cuussa fuit (326 sqq.). Vult vero Hector domum 
et fairiiliam revisere. (367), Conf. sup. s, 686 sqq. n «^n ^ot ^xfii- 
txrty, Ang. Or ivkether the Gods purpose that I shallfall etc. (370). 
IV yctinûoyT»';. Vertitur, habitantibus-commodas. Accipe in eodem 
sensu ac -Trôkuç iZ vxuTctùia-xi, fi', 648. et conf. ad /S', 626. not. (373). 
TTvçya)' prope Scaeas portas sup. y', 145. (376). e/ ^", uyi etc. De 

ellips. conf. sup. ad </., 302. (377 — 78). xjif ïfi/i ^é ;r« etc. " Ut 

îT? motum ad îocum, q7to ? ita ttyi aliquo notât apud Hom. ^', 377". 
Hoogev. doct. part. 463. 7. Ellipsis usitata est, k {oof^ve,) y«Ao*v...ij î? 
(idov) èM^xif^i etc. quœ in Latinam transiit et in nostram vernaculam. 
Luculenter Corayus ad Heliodor. 6. 2. lî yàç h kxi lU, orxt îiçoj ys»*- 

«iv (Pi^avTXt, a-vvvTrxKovôf^îvov l\ âtTrasvTo; i^ov(rn, vi yAv xxrx ooTiKtiv, « êl 

X.Xr XtTlXTlKKV, JTO TÙTTOi, cltCO^, VXOÇ, >l ItXXù T< TOiOVTCai. K. T. A. Dg 

voce. y«Ao*)ç, llvÛT/ig, vid. Lexic. Sch. in loc. (381). T«,tt/yi. Siff-jroivae, 

H Tov otaau 7rçttrTcô(rx. Hesij:h. ÔTg/îÇii TXf/.U, Thc notable housekeepfr. 

Sic ir^rt^à Bi^d-rovri, ci, 321. (388). « f^iv ^>) ci(pi>cxvti, Ang, She 

is 7101V on her way. (393). t^ («^f) v^ç s^sAAê ^n^l/^ivxt, hac enim 
erat ei egrediendum in campum. (397). ^'/3>î v7rù7rXxy.ÎY[. Conf. ad 
«, 366. de Thebe, urbe Eetionis, cujus fatum narrât ip>sa Andromache 
inf. 416, Memoratur hic tX^ko^, collis silvosus, prope Andramjttum, 
ad cujus radiées exstructa fuit Thebe. Tractum Ciliées tenuerunt, 
de quibus vide sub finem recensus lib. 2. Recepi lect- pro vialgata 
vTrùTfXÛx.m, quœ tamen ferenda, ut vTroén.Saeç, /3', 505. tou -xi^ 5» etc. 
Illius nempe jamjilia. (400). vyiTrui xi/Ta?, injantem adeo, i.e. pror- 
sus. Conf. X, 133. In v. prox. xyxT^ml'i Gesneriis reddit unicuniy 
ut sup. T/jAi/yêTov, y, 174. (Luc. Catapl. 10.). ^ovoyit'ii, Sch. MS. Lips. 
Sch. br. Favet Emesti qui haec atkiotat. Pari jiu-e reddit Heyne,' 
carum, dilectum. (404). Leg. fnid/i^i ùûy. Sine » lpiXx.v<rr. nam 
scriptura erat Yt'^iiy. (407). 5«<^ov<s etc. De voce conf. /s', 190. 
Conf. quoque pulcherrima et nunquam satis laudanda TecmessaE ad [408 — 455. J NOT-T.. SOI 

Ajacem in Sophocl. Aj. Flagellif. 485 sqq. (408). uf^/^c^oy. x»yJ^o^ey, 
Sch. br. illstarred, destitute. Conf. Aen. 7. 360. O genitor, nec te 
miseret natœque tidque, nec matris wiseret etc. (410). 7câ,\)Ttç etc. 
Qualem nobisimaginem fortitudinisHectoreaepraestat Andromache, oui 
intei-ficiendo ne unus quidem hostis vel alter suificit, sed totum agmen 
iiTLientium Achivorum ! (412). 3-«A^<wgî). A Th. B-ûxt^h), Joveo, cale- 
Jacio, fit B-xXTTue^yt, Jbnientwn, et ju.îrx<po^tx,Z^, spes, solatium. Exp, 
Sch. br. «Jom, Tcx^xf^^jêU. Hue respiciunt Sophoclea ubi sup. 514. 

if^ti yàii» ovK ir is-rtv ilç 'o,rt fiMTru, ttXkv c-cv etc. iTni u.-/ a-vyt TVOTftov 
iTTiTTr-ziç, verte ; quando tibi mortem arcessiveris, prœ tua fortitudine 
immodica scil. (415). iù yxiirciac-ay /S', 626. (417). o-îi^iîa-s-xTO yàç 
rôyt. sup. 167. (418). «aa' «çai, Sed contru, id par erat etc. trnfix, 
tuwtdus quem super mortuos exstruere mos fuit. Exponitur inf. 464. 
X'-JTK yttïu.. Plures adliuc restant in ora maritima Troadis. Poëticus est 
conceptus îtsç/ Sî ttteAÉ^î i^pvTivcrciv etc. quje ibi vel ab Achille ipso vel a 
quodam amico clam consitïe. (422). Notetur eadem ellipsis, ut antea 
284. in «ïJflç iïru. (424). ilXiTvoèvrc-iv. " Flexipedes adpellantur boves 
ob motuni circularem quo circumferuntur (sA/s-o-ecTsi») pedes", ut recte 
Sch. br. (425). Vid. sup. 396. (427). ÙTfiXva-i. cf. ad », 20. a,-?;-ctyoi, 

«', 13. (428). jieih' «çTS^iç la^Ml^X, Ut SUp. ^^va-yfviO<; ct^TifCli 'inrx, 205. 

Mortes subitas, vel quaruni caussa occulta esset, ad ApoUinem et 
Dianam referebant veteres, ut nomen prioris indicat sec. Euripid. m 
Phaèthonte. (429, 430). Conf. Sophoc. ub. sup. vss. 518 — 19. t/î 

oîJT ifAoi yivoiT uv àvrt crov TTccrpl^ ; Tig TrXouTog ; iv (roï vÔiir îyaiyi (rtûCo- 
fx,»i ! &C. ^asAêçoç, h âx/nv] àiv toZ B-xXMiv, à àx.f/.et^aiv Àoç, EtjTOol. niag. 

p. 441, 32. Diverse attribuitur sup. /3', 366. ubi conf. Sch. Ven. 
(435). iTc-iig^Yio-ot.vé' . Periculttm fecerunt, adoiii sunt. De oppugnatio- 
ne loquitur Ilii quœ fiebat ante secessum Myrmidonum, Trojanis se 
mtra urbem continentibus. Dicit vero uf^Ssiro? et iTri'^^o/^.ev, nam 
muro suberat colliculus spécula (^a-KOTmi) dictus et (ï^moi) caprificus vel 
locus caprificis consitus, unde ascensu facilem fuisse constat. Conf. 
y^y 145 sqq. He}Ti. de topog. Troad. pp. 303, 304. Tom. V. Subtiliter 
obsen^at Daceria ; " cela (hortatio scil. Andi-omaches 431.) est tres- 
ingenieux, pour donner à Hector un prétexte de demeurer au pied 
du rempart sans honte, s' il vouloit suivTe ce conseil". (436). «j«Ç)* 
<«i«vTe. Vid. y', 146. (440). ««(t-ts, niintiabat, viz. k^/ixTov ihxi Tt-oXtv 
etc. f441). ? x«/ l^oi etc. Omnia hœc in animo jamdudum volvo, 
sed timeo valde êcc. de lonismo ulvZi vid. sup. y', 158. (444). ov^i 
fii Btj/^oç iiyuyii/, i. e. ïy^êiirrov fioi la-ri. " Rudior sermo utitur vocibus 
generalibus". Heyne. Sic saepius notata, cù ytiênn, oùk ûxotcs, etc. 
Sententia 444, 445. habetur supra 208. »nv Ù^Ki-TiviDi etc. (446). 
âçvvftîvoi, traa-xt o-ttov^ûI^&iv. Sch. br. (447). Sententia accipitur ut 
elliptica, Non quod iiesciiis sim me nil pr()fccturum, bene enim novi, 
etc. Durius sine ellipsi refertur sententia ad superiora, 441 Possit 
quoque poni pro ?«', iu /aiv ^>) Tcèi, jamdudum pro comperto habeo. 
Sic Heyne. Repetuntur versus ex ^, 163. (450). «Ayeç (to) àma-a-u, 
dolor qui futur us est, i.e. cœdes, incendia, abreptio. (453). c7 Tria-ont, 
qui casuri sunt. (455). eAivCsçaii ^««ç, pro ixtvh^ixv, ut inf. ^ovXiov 
vtfAxt^, 463. Similiter dicitur, xç»TÎiç!« h.i'vkpttt o-Tiirxa-êxi, inf. 528. 
Modus loquendi est inter Tragicos solennis. Sic è;^^^*? tifti^xi ««t«ç;^8~ 302 NOT^. [457 — i86.] 

TXt, Phœniss. 550. î^lXva-' ÎTrtTrtyov û/n'î^xv, Trachin. 654. (457). nia-ayi*- 

5«î ^ v-TTi^mç. Fontes Thessalici, prope Pharsalura, sec. Strab. IX. 626. 
Mens Hectoris quasi praesaga est, nam Androinachen postea sortitus 
est Neoptolemus. (459). kxi Tmi m etc. ««/ m ttikçùv ^^o<r^êiy^x 

diCTTroTm i^ù, Xoyon; îciTTaf lidirî Tv^y if^ivnrty xixyroç, eg fi'iyiCTCv ^(r^va-i 

<rr^xT6v, K. T. A. Aj. Flage'il. ubi sup. 500 sqq. (462—63). o-oi ï xl 
vw» '%<r<rirxi etc. Tihi vero renovabi turdolor, virum desideranti, qui 
servituti arcendce par sit. Vis inest voculae xZ quae victoriam insolen- 
tem opponit durae semtuti, cro'i S' xZ. Verto roiolh ita ut in aexu cura 
insequentibus sit. (464). àxxx ^e etc. Vertit Maro, Aen. 4. 24. 
Sed mihi vel tellus optem prias ima dehiscat. Imitatur Tragicus ubi 
sup. 504. rtixvr Içe? T<î, «««è jMEv ^xl^uv iXx, (465). lXxin6y.ùh. xi^- 
fcxXaiirtxç, Sch. br. (466). De syntaxi voc. à^'cyiTêxt, vid. Math. G. G. 
§. 328. (468). xTvx,êiii,lx.7r^x'yit?. Forsan a Th. «tji. (469). xôif>ey. 
sup. y', 371. 372. (470). 2uvov ùtt' etc. Terrijicas capitum qtiatientes 
numine cristas. Lucret. II. 632. (476). Sententia aliquatenus per- 
turbata est. Ordina ; ooti o>i xxt tovJî (tôv) txï^' Itto» yina-êxt xçitt^î- 

Tsi» ecyxêùv n ùet, mç x.xï îyà, /iir,v, x.xi {oori xvrty) xvxira-uv iXiov, y.xi 
(aiç) 9r«T£ T<ç eîW>î<r(v, {xvro>t) eltfôvrx bc "TroXif^tv, ^rasTçàç à oyi (fcT») etC. 

In V. 476. 5«' habet \im obsecrandi, detis, oro. Sic inter multa, sup. 
306. Vis quoque inest r5 tti^, 477. (479). Corrigit Dawes, Mise. 
Crit. p. 148. i"t7rt>i, quia jam precatur Hector, et ob insequentia, (psçi», 
jjaçê//). Sed ut Heyne adnotat, " Homericum est subjunctivum in 
similibus poni, etiam optative, eumque cum optativis promiscue poni". 
Obss. p. 285. Exemplum adfert sup. 459. Nec, ut sœpius monui, in 
nostro expectanda est oratio ita accurate constituta. Concesserim 
vero commode legendum e/Vv;, ob insequentem ttxt^ô?, at non 7ieces- 
sario. Iterum in v. 480. de xnovTx, quo referatur, dubitant. Melius 
est eam absoliite sumere, xinlv «hÔvt*, illo e pugna redeunte. Plura 
laudantur exempla hujusmodi !ryvT«|siw;, nominativo, accusativo, aeque 
ac genit. dat. in statu, ut dicunt, absoluto positis. Conf. sup. ad x, 
171. et Sophoc. Antig. 260. Œdip, Colon. 1120. Plat. Theaet. 116. 
Inter Romanos etiam ; Conf. Cic. de finib. II. 33, 107. ut et Hoog. 
ad Vig. p. 283. in exemp. luculento ex Thucydide allato. [Nec dis- 
plicet altéra constructio quam ex Dawes adliibet Emesti, nempe, 
»?5r») «v<«vT«, de eo ex pugna redeunte dicat. Citât Pind. 01. 14. 31. 
ubi vid. not. Heynii. Constat locutiones Atys^v T<và, i.e. -Tri^i T<veç, 
Asyeiv T*v« T«, Xiyuv rivù, «t», etc. fiiisse inter Atticos fréquenter usur- 
patas. Nec caussa est cur Schol. MS. Lips. sjTitaxin KxivoTçiTnx 
dixerit cujus multa congerere est exempla.] Notandum est Sch. br. 
liic ab ïtx^x, exuviœ, deduxisse ïngn, moiiui. EtjTn. commune prae- 
tulerim, é'ç*. (483). y.vteîihu. Sup. 288. (484). dxy-çvotv yiXxa-xTx. 

»VK xttXovv Tfl TTxêoi, xXXx cwèiToy el £v«vT(«ii Txê*))! i)OôV!îç Kxi Xv7rr,i' l!ç 
yiXuTx fiit yxp xvTny îrçooiyasye ta /S^s^eç, Ij àxxçvct oi, » Tn^t tcv 
Ure^oi xyaivix. S. A. B. Veititur, lachrymabundum ridens. Est 
in djctione Pindarica, ful^riux ^viripoçai ti^ttvS « ftix^i^- Lachrymam 
ciebat amissa spes, at gloria; paitaî, fortitudinis admirandœ, atfectus 
tenerrimi imago jucundiora parit. Possit ^xK^vh* accipi quoque in 
sensu «Kfitçûjf, XvTTYi^a?, sed mentem magis commovet prior. Exp. 
Sch. br. fiirx ieuc^vtn. (486). dxi/iem, fin fceî, etc. " Imitatus est [486—510.] NoTiE. 303 

Silius Ital.3. 133. Omiyiibus parce et laaymis, Jidissima conjtac, etc. 
Adde Aen. 12. 72. Ne, quœso, ne me lacrymis, neve oniine tanto 
prosequere, etc." Ernest. Conf. ad «, 553. de locut. ^n' fto/ t» xînu 
De ^xifAotiùi cf. sup. /3', 190. (487). où yaç t/j, etc. Nemo me, 
prceter Jatum, Orco demittet. Locutio, vttÈç sJo-sdi, sup. 333. y', 59. 
significavit <«5<xâ)5. Cf. »é, 416. de aie-», uiTt/xoç. et u, 3. de voc. 
■fr^cid-TTea. (490). «AA* e/j efxov, etc. Hinc et ex sup. dictis 441. 
ansam arripuerunt Critici ad efFundendas argutias de ea, quam appel- 
lant, Jrigiditate affectus quae parum convenit amori Hectoreo. At 
verba simpliciter spectata nil taie secum ferunt, nec potest concipi 
quin vox suavissima, gestus amantissimus verba comitentur ac totum 
fere sensum exprimant. At fatendum est sensum rudiorem veterum 
etiam in a^vo recentiore, caussam extitisse, cur nec in scriptis nec mo- 
ribus exquisitiorem afFectum erga fœminas patefecerint. Exempla 
profert Wood pag. 145. unde obss. desumsi, quibus adde rhy ict^ia-TÙt 
Ajacis et Tecmessae, Sophocl. Aj. Flag. 368 etc. praesertim vero v. 
293. ^493). ijuei Se fc»Xt<rrec [kxtcc t5v) o't sy/iydxo-m. Bene ob- 
servât Sch. B. Ven. ts-n 5ê ^ên i7>co7ruv ^ixÇicpx ùXt^xv^^ûv x-xi ix.r»^ei, i 
fciy ycc^ Çilft, TToMfteç o ctvapia-a-i f^iXviFii etc. ô oi uM%xw^ùi;, Dut 

Je {/.i TTx^uTrovir «Ao%«?, 337- Hoc indolis omatu ubique praestat 
Homerus. 14^96) . Ivr^oTruXt^ofAivri, subinde se convertens. Bene Sch. 
br. X.XT ôA/yov xxt Tvn^ôûç iTne-r^iiptftîyn, et illud toties laudatum, And 
cast a longing, lingering look behind. Vox pulcherrime afFectum 
depingit. De locut. $-«A£çov SAçt;, conf. sup. fi', 266. et ad v. 
430. (497)- iv yxurciovTXi. Vid. sup. /3', 626. (500). x't f^iv 'in t,uii, 
etc. And mourned the living Hector as the dead. Pope. Adeo nec 
spes affulserat et ubique tristissima species venientis mali mentes cir- 
cumfusa. (503). oiâl vx^ii ^ytdvnv, etc. Secundum monitum Hec- 
toris, sup. 363. Continuatur narratio ex v, 369. (505). ttofi -riTctêtig, 
ut /3'. 588. 7r^oêvf<.iY\(rt TTiTToiêâ?. Ex similitudine constat quid Poèta 
senserit de virtute Paridis, nempe, animosam esse, sed affectui pro- 
rumpenti simillimam nec satis certo constitutam, impediri posse, non 
extingui. Insequentem similitudinem habemus repetitam inf. «', 263. de 
Hectore. (506). o-rxreç ÏTTTroi, equus qui in stabido continetur. 
Ead. Sch. br. De ùx-oa-Tiic-xi, h. v. multum sudarunt interprètes nec 
quidquam melius profecerunt quam ut accipiatur in sensu xç<^<«V«f, 
«Sijv TrXn^iuêu?, i.e. cibo satiatus et ferociens [xv^iian). xxoa-rii, hordeum^ 
et generatim quemvis cibum, désignât. Etymon, inter diversa, praetu- 
lerim To «x»', acies, utpote spica acuminata. Hinc et xx-ôu, acuo. Ar- 
gutationes grammaticorum de hoc vers, videas congesta in Steph. Thés, 
in voc. Ùkoo-tiu, et in Obss. Heyn. pp. 291, 292. Similitudinem fere in- 
tegram transtulit Virg. Mn. 11. 422. sqq. Laudatur quoque Apoll. 3. 
1258 sqq. (507). Sîff-jttav. Subtiliter, ut solet, Sch. B. Ven. Seir^oî otîo 
«Xi^xvh^cv ti'iXityj ytnêYia-irxi, Kgoxîvuy. [T!h. x^ovu, jndso). Virgilianum 
est, quatiens ungula campum. (508). XcUa-êxi (sv p»»??) Torxfioi» 
etc. ConC sup. j, 6. (509). x.v2tou\i etc. Conf. hue pulchrum illud 

Apollonii, tcv^tôa» i^ôoTa-iv iTT ouxa-iv xv^îv ùii^ii. (510). «yAot/rj^» 

■n-ivotêeii. accipiuntur a quibusd. in sensu àyAotlÇô^evoç, nitescens 
V. gaudens. Sed prœtulerim vers, in reliance on — conscious qf his 
comelinesst ut ubique alias. Sic Odyss. <r, 179. ùyXxUi, t» Kxxxte. S04 NOTJE. [510—526.] 

Sch. hr. splendbr, lautitice, Od. o, 78. ç', 310. De hac paragogc {(pi), 
Conf. sup. ï, 452. (511). p/^^a I yoZtx etc. Notatur primo constructio 
aitifex quae i^uy^ct^iy.wi depingit celeritatem prorumpentis equi, 
dactylicis pluriniis se excipientibus. Et porro a Schol. B. observa- 

tur To àyxx.ôxcvêcv in oratione, o 7ri7roiêa>i ftf^(px I etc. pro, tov 

«yXeifyjipt TTi^ciêoTct fif^^» yovvcc çigit, quod et ipsum artificiosum 
est ad exprimendum spiritum ferocicniem, cium poëta juncturani 
sententise rumpit, ut vinculnm equus, et quasi (j-vva.yXci.'i!!liTu,i rf 
<p^xÇef4,htii Tr^dytMTi. Enstath. Hanc vero ùvxKoXo-jêixv tribuerim 
potius sennoni vix accurate constituto quam arti cuivis scriptoris. 
Conf. ad yS', 353, y, 211. ijêicc, rolc crvv^iiiiç totou?, Sch. br. The 
hauiits. (513). >tXïx.TO)^, Sol. Certe synonjTnuni cum dx.ci;^cii, inde- 
Jessus, ÙK6tfi/iTaç. Th. (se) priv. et xUr^ev cubile. Sch. Ven. Exponit 
quoque. Sch. br. de colore- Xocf^v^oq, 7r«ç<i ta ÎjAîxtçov, sed minus simpli- 
citer. (515). iZr li,^ 'ifAiXMv etc. Qmnn jam in eo erat iit se averteret, 
&c. De ;t4jAA&) conf. Math. § 502. (518). iihH. Junioris erga raa- 
jorem adpellatio arnica et formata a 3^?»? eodem modo ac 4/3a«(oç 
a. (ixiùi. S. B. et br. Vertitur plerumque, venerande frater. (519). 
ciT TjXêcv ivMc-ifiey, nec Justo veni tempore, x.»t hxia-ifiùy ^^ùvcv. Fer- 
sonae attribuitur v. 521. oç ivxîtnf/.ti m, qui (Equus sit judex. Sic 
mens dicitur hxtTifioi;, saiia, ijitegra, Odyss. î, 190. Conf. d, 416. 

(522). 6VX. xv rti xrt^Kn-iii. Loquendi formula sa pius jam notata 

commendationem exprimens. Vid. x, 330. et praesertim ï, 539. 
(523). ocXXxixMti etc. Sed sponte tua remissior es, ner vis (viHu- 
tem, uti debes, proferre). Hominem depingit praeliando strenuum 
sed quem difficile fuerit prae ignavia ad pugnam excitare. to, h. e. 
'%ik TO, idcirco. Conf. sup. 326, 351. sqq. (526.'. x^ara-ôfnê'. 
Respice ad ï, 362. Insequentia verte ; If Jupiter mny gr'nt, 
that ive, having repelled the Greeks from Troy, may Jix on its 
base the cup of Jreedom in honor of the immortal Gods. Locut. 
xç»iT!jg« iMvôi^e» videsis consimilem sup. 455, 463. Morem notât 

Sch. br. «V ilâ6x(ri ru diï (râi ç-iurvig^t scil.) ti^rèç iXivêi^iXi tc-rxvxi. 
Notatur quoque usus rov a-Tvio-xTixi, secundum Virgilianum, " cra- 
teras laeti statuunt." ^n. 7. 147. Ad basem (îi;roxç>iT/!ç<S<ev) 
spectatur super quam impositus est crater : vel forsan rectius acci- 
pitur cum Heyne, in mensa statuere. NOTJE IN LIB. SEPT. ILIADIS. [l7r<yç«^),']- Achivos, aequis adhuc seu prosperis armis certantes, 
urgent Hector et Paris, in proelium reversi — 16. quod ut tandem [4—19.] NOT^E. 305 

dirimatur, Minen'^se et Apollinis consensu, Helenique suasu, fortîs- 
simus quisque ab Hectore ad pugnam siiigularem provocatur. — 91. 
Menelaum qui se alacrem ostendit, caeteris cunctantibus, deteiTet 
Agamemnon — 122. Mox, a Kestore instigati, surgunt ad dimican- 
dum novem heroes, ex quîbus sortis eventus désignât Ajacem Tela- 
monium — 205. Congrediuntur Hector et Ajax, acriterque depug- 
nant, donec sub noctem, viribus pares, datis invicem muneribus, 
discedunt — 312. Hoc modo prioris diei pugna finitur. Intercedunt 
usque ad alterum prariium dies très. In epiilis publiais Nestor censet 
corpora caesomm scpelienda et castra munienda . In Trojaiiorum 
concione Antenori, pacis et Helense cum opibus restituendae auctori, 
respondet Paris, nihil se praeter opes, sed eas propriïs adjectis, retl- 
diturura — 364. Priami jussu altero mane Idaeus praeco Achivjs liaec 
renuntiat, simulque ad sepultui'am mortuorum curandani inducias 
petit — 397. dissuadante Diomede, sunima re infecta, redit Idfçus ; 
de induciis tamen convenerat — ilS. Accingunt se Trojani ad pa- 
randa necessaria, et altero die mortuorum coqiora, busto facto, cre- 
mant — i29. SimOiter Acliivi, rogo facto, faciunt, et tejiio die (433) 
munitiones educunt — 442. Mirantur opus dii : indignatur Neptunus 
a Jove meliora edoctus — 463. Inde instruuntur ab Achivis epulae, 
et sequitur nox minax tonitribus — ad f. Ex JVoIf. Heyn. 

(4). KA5«^£K)<5-<y, exoptaniihus. hinc locid^, res exoptata, deside- 
riiun, sup, «'. 41. Correlatœ sont particuîae ^s, ct^ot, 4 — 7. unde 
nexus consiituitur. (5). «^ç«y, ventnm secnnduni, iTi-irK^uo)! uvif^ei. 
Hesych. aîtricv. Philox. Usurpatur quoque ^£T£«!paç<x2î in Pind. pass. 
ventîun Jortiuiœ, 0\. 13.38. oiyçov ^«/^evoj, aurarn Jati, et'jh^i^ eù^or 
vfjcvuv, adjHves, secimdes cantiim. (6). IXctvvcvTit;, agitantes, Jerientes. 
Exanimes laborando nautas similitudo expriniit, et superveniens mi- 
litibus spes bene adumbratur a vento secundo vêla inflante et finem 
imponente laboribus. Occummt hic yyras AsA-ji/rs**, ut sup. /3', 135. 
fTTcâ^ra. X. ubi mavult Dunbar AeAwT«<, nempe ad conservandam re- 
gulam de neutris pluralibus. Vid. not. loc. cit. nec metrum obstare 
censet ; produci eiiim posse penultimam brevem opérante icfu metrico. 
•Sed nec satis certo constitutam regulam in sermone Homerico inveni, 
quam inter Atticos et recentiores invaîuisse constat. Video diplen 
::pponi in I\IS. Ven. ob eandcm caiissauî. (9). xe^vviirr;^. Bellicus 
apparatus rudiorum honiinum. a r^ yco^vvri fAc/.x,(>i^i^cç, Tovr sW«, foTrûxui. 
Sch. br. Conf. iiil^ 138 sqq. ubi fusius explicatur nominis caussa. 
Sic Ki^Ovri armai'i solet Hercules. Conf. Theoc. Idyll. 26. ^g^m* « 

.S-y.çcî c^Zv ^^ftrcTT^ïiC:-. n y.o^vvr.v. (11). e|voîyT<. vid. £, 50. (12). ii'TFO 
c-rifûyr.ç, sub ora promincntiore galeae. Conf. ad y, 371, etc. (15). 
éiija.'^Ah Dexii filium. (17 etc.) Mini: erium deorum adhibetur ad 
excitandam uavcuay^Uv quae inter Hectorem et Ajacem brevi incuiîda 
est. Consiliuni suasisse Helenum pro sua prudentia, 47 inf. quod 
Minervae et Phabo tribui poëta, statuit Clai-ke ; sed potius reor se- 
cundum normam poëticam illud adhiberi unde nusquam discesserit 
Noster, Helenunique, utpote vatem, induci, ad consilia aperienda 
Ueon.uî aptiorem vi.-;um. Nil exquisitius in mente versatum censeo. 
Sic supra sacra tien suadet, SQ. (18). é/kocTaj, perdcntes. Vid. 
^up. ;, 712. et !?imile, d>^cc7rd(^uv a-rty^sn, s, 166. (19)- fîy, f« 

n R 306 NOT.ï. [19 — 58. 

t-l^arx, ivit illico — concitato motu etc. nec pas nec voci «i'|«s-« deest 
sua vis. Festinatio deae exprimitur. (21). r*Iavelim ?r5çv«V'«"-' '" 
y-xTi^ùoi, Ut in cdit. Woliiana. Apolliiiem in Pergamo considentem 
vidimus sup. s, 460. Verba, T^ûi<r<ri ïi fiovMro hk-^v, accipienda in 
fensu, victoriam parabat, macliinabatur. Sic inf. .S-', 204. o-v oé 
T(pi<rt iîovKia tiicr.v, Tii mectim una victoriam mnchineris. Rectc ad lit. 
versio Lat. reddit, victoriam cupicbat, nam quid al.'cui cupcre, velle 
est. non solura promta voluntate esse, sed ad perjiciendam voliuitatem 
instar e. (22). (pnyx. vid Ç', 237. (26). lT£^«ÀyJ« viy.r.y. Redditur, 
ancipitem victoriam, et satis in propatulo est quid per epitheton velit 
poèta ex sup. dict. Ç', 3SS. v/W» ï l'TrxyMiiiTci ocvd^ai;. Adnotat Sch. 
B. Ven. yiuTcii (i.e. epitheton) àrnv a Treonpov vutniTcifTi^, el în^c^v- 
vciutxi; nv&ç Troi^Sicr/ixXùvc-/,^ kttïi^uç-iv. Luculenter Sch. br. ovrug « HKr, 
MyiTxi, oT kf el viy.ZvTn vtKavrcct, ii à.yâ.-TTa.'Kiv. Hinc intellige victoriam 
permutantera vices ; nam ductorum adventus Trojanis spiiitus addi- 
derat, v. 7. et pugnae foitunam inclinabat, v. 18. Forsan hue re- 
ferre licet epitheton ùxxaTrç^iTccXXo^, =, 831. Certe obvium est «;ç>!ç 
îtî^xXk-^i;, ^îisch. Fers. 947. Notatur Herodoteum, ÎTi^xXxîui xyuyi- 
^a/^s/oj, ancipiti JMarte pugnantes. (28). to xîv ttoXv kï^oiov îU 
(Tfiôis-êxi itioi scil.) Notent porro tii'ones discrimen inter ttxZtxi ttÔ- 
XifAD-j et ■yra.vc-x'T-êxi ■xûXÎf/.ùv. Hoc rfcdde, a prcvliando desistere, illud, 
lit alii désistant, facere. Occurrit prias sub alia fornia é, 909. Pas- 
sivam notes, ut ttoAs^oh »r£:î-«v,MÉv«<, v> 1-50. yngnandi jinem facere 
coacti, non, a pugna desistentes. Conf. inf. 376, c-', 125. et Net. 
Porsoni ad Eurip. Phœn. 459. (32). IfAh. Junoni et Minervœ. 
(36). tjSç ,fJi4ovc4ç i quidnam tibi consilium in mentem venit? Aperi- 
tur in seqq. Danda est provocatio a Hectore fortissimis Achivorum, 
quam indignabundi nequeunt non accipere. (38). Ïktc^o? i^hcc. 
Conf. sup. ^', 666. (39). Notatur locut. e/ofs» efsj, ut solus cum sol» 
certameu iiteat etc. Simile obvium est inf. 97. xhôhy xhan;, i.e. In- 
famia gravissima, ^iivZv ouvorctrr,. Stigmen affixerant Alexandrin! 
(Schol. B.). Semionis vero simplicioris est positi\^lm repetere ad 
sumniam qualitatem exprimendam. Sic inter Hebrœos. (41). ùyxs-- 
e-cif/.ivxi. Notant ur variae signiff. admirati, inf. 404. aversati, |', 112. 
invidentes, Apollon. 1. 141. Indignati, h. 1. (44). tSv S' s/sve? etc. 
Quippe augur et antistes et ad penitiora consiha divùm admissus. 
Convenit S. Ven. uxvnxuç crvv/,y.sv. Conf. sup. 17. Sic inf. 53. pro- 
iitetur Helenus se vocem audivisse deorum confabulantium. Accipit 
HejTie tSv quasi fuerit x.xtx rm ày^xiSiv, sed tenendum est, tZv (.9-ê*v) 
jSsuÀ!;» e-vvôiTû, X.. T. A. nam priori quid duriusculum inest. (îovX>tv, 'n px, 
consilium, quod nempe etc. (52). cù y»^ vd etc. hortamentum ad- 
mirantur Critici tanquam Hectore indignuai, quasi vita; spes fortissimo 
heroi virtutem addere possit. Hicc vero ex sua pei"sona profert 
Helenus veritus forsan ne Hector tanto se periculo objicere nolit ni 
certum maneat se sospitem evasurum. Quœ habet Schol. B. Ven. 
lîcnipe, h«c dici ad declarandum quanta fuerit virtus Ajacis etc. 
argiitatio est. (54). Ixûi^yi f/Ayx. Non tam ob salutem promissam 
quam ol) glorinm quœ illi possit contingere. Repetuntui" vero vss. 
54, 55, 56. ex y', 76 sqq. ubi. conf. (57). y-xèua-i Ti etyxfiif/,)iuv etc. 
H'Jerc fccit, ut sup. xûéis-*y, 49. vid. «'. 565. (58). lo^xorêî, non. [oS~99.] NOT.K» 30/ 

àfAotoùf^îvcei, Ut Scli. br. in qucm ciTorem incidisse N-idetur vers. L£t. 
Verte, sicuti, eodem modo ac. Pari modo l', '290. Somnus arbcii 
insedit o^inh Xiyv^^ iva.xiyy.iûç, gestu et more, non forma, assumtis. 
Conf. et c, 237. Odyss. é. 51. Lucvilentior fit usas ex o, 592. 
r^àiç Pi, XuevTiv IciKom âfi.atpxyotc-i. Vix putes fomiani, et m A 
rabiem impetumque leonum, assumi. (61). TÔiv ^è cm'^î? etc. H.i- 
betur nune descriptio aciei considentis, gcdeis et hasfilibiis horrodin ; 
Supra vero ^ , 275 — 282. agminis instructi et una cum duttoribii< 
ruentis ad pugnam. Bene adumbratur species ex agitatione quj, 
levi aura adfiante, nigrescenti simile redditur œquor. (pç<|, >i ïi, Ltittc- 
/?? xi'vi^a-iç rov li^xToç, o lo-ri, rov x.vfAot,roi aip^of/Avov' [tke ripp't). oCll. 
br. Vid. not. V, 282. Notatur porro et hsec sinùlitudo ex loniis 
esse, (69, 70). og/c;^ yÀv x^ovi^^^ç etc. fi', 112. T£x^«/gêT«<. Ç', 3'^d. 
Deo^Kix jam antea statuitur, /3', 124'. (73). vf^ïv /alv yà^ etc. Accipein 
ordiiie po.st v. 75. Procédât mine, qiiisçuis Jbrtissimus, &c. Va- 
bis enim siint principes viri, etc. (77). Pugnae conditiones pro^ 
ponit. Constat jam certari de gloria et virtute Heroum, non vero de 
summa belli, ad cujus caussas prœcidendas antea initum est cert;> 
men singidare. Ex eventu apparebat nil hac via eo& esse profectu- 
ros nec posse Achivos amplius induci ut se periculo objicerent, vana 
spe illusos, nec foederis jure ipso tutos. (77). r»vxv,x.u ;j^afA;i«. 
Longo prcefixa hastilia forro. Virg. (85). rix.z^^QjTuo-i, justa-pers^À- 
vant. rxp')(^vfAccrci, a, roi? viy-poiç Trpûa-x/iaîioi, à? vi]i6f/Aa-f.tiv», iTToiovJ. 
Schol. B. Sic Lycoph. 728. t>iv Tî voiv/SUrcat x^oKXta-i T«ç%vs-ovi7<v -v 
7s-i/,^xx.tUi<;. Simile est f/MXia-Tifiiv Trv^og, inf. 410. De etymo con- 
sentiunt Sch. Damm. viz. aVo ty,? rxgxyji^. (84-). a-^iu.». Vid. sup. 
Ç', 419. Varie exponunt verba i%-i ttA^tsT lAAijc-îT-ovTi.'. 1. Intel- 
ligit Emesti oram Hellesponti latissime patentera. 2. Eustathius 
de parte accipit quœ ]Mari Aegaeo obvertitur — -rà Sis^t^r^Wa» xircv %» 
TT^oi rZ ettyccto), cui convenit certe epithcton. 3. Censet Wooa 
epitheton dari ex comparatione cum abis fluminibus ; speciem enim 
prse se ferre Hellespontum magni et lati fluminis, etc. Simplicius for- 
san est statuere, veteres nomen indidisse tractui maris niulto ampliori 
quam quœ bodie Hellespontus dicitur, nec ab Aegseo limitibus tam 
arctis illud dirimi. (88). TrcXvKX-Jiih. Sup. /3', 175. (91). èçÉs/. Fonna 
lonica ab EPn, syncop. pro l^iint 1. fut. act. De formatione fut-iri 
optima habet Mathiœ, G. G. § 173. ubi conf. (93). a'ihs-hv (.th...... 

r^/è os Tvi fiinXxoç k. t. A. Pulchre exhibentur beroum animi re- 
pentino periculo commoti ; detrectare veriti sunt, recipere timebant. 
Plurimas ineptias congessit Sch. br. ad explicandum hune terrorem, 
audi vero Heyne, Obss. h. 1. 325. " Probatur Homerus in hoc quod 
non variam opinionem sequitur, sed naturam, dum discrimine re- 
pente objecto, lieroas exhibet primo commotos, nec nisi delibera- 
tione animi et cobortatione facta ad suscipiendum periculum promtos 
exhibet." Assurgit Menelaus quippe cujus maxime interesset belli 
caussas praecidere. (96). aeVefA/iTÎïçE?, jactatores vani ! (97.) 
cctviêiv eihôûç. Conf. SUp. 39. Tuv ^uvotxtmv 2iivv) la-rtv » Xufiy}. S. A 

& B. (99). î/'5iyç y.!ii ycitcc yîvotaSi. Precationis formula vehenien- 
tior et indignationem bene exprimens. Sic 'iôfiri, XufiyiT^^-ç etc, *, 
239. Ê'pps, Kxy.h yX-^y/i, .^', 164. Opfcin vos penifus disperdi, odeo esds 308 NOTiE. [102—138.] 

imheïïes, ignavi. (102). vUm ■xtîçxTXy ut oXiêçev Tni^^^r», sup. ^', 
MS. q. conf. Simile est yUr.ç -rixo^- ^ne, i. e. eventu rerum in dits 
posHo. Notio aurccE catense qnre obvia est inf. S-', 18. unde sus- 
penduntur omnia hinc non abludit. Plures alias locutt. hue conf» 
ScciuTcto TiXoç, y , 349. TSA65 •xoXiu.w, TsAej 'nnan, tt , 630. ct non 
absiiniles Romanas, summa victoriœ, belli, spei etc. (104) l^tùTOia 
TiMvrvi, Hic tibi mortis erant metœ, Virg. 12. 546. (109). ovi!i t« 
etc. Nec tibi opics est tali dementia, etc. Nec idla tibi proveiiit 
v.tilitas. (113). y.x'i ^' ùx'^^vi, etc. Ciim illo manus conserere 
Achilles etinni horrere solet. rovrifi yu cum illo maxime ornnium, 
ftAxta-ru., Hoog. in voc. yk, XIII. ifpiyi, a souvent craint. Dac. 
sed rectius Clarke. non sine horrore aliquo occurrit. Addit bene, 
*• Agamemnon le dit pour mieux persuader Menelas et pour lui 
faii*e voir qu'il peut sans honte éviter le combat contre un homme 
si redoutable." (117). «Wgç dhii? etc. Ha;c onmia ad 119. acci- 
pio de Hectore, et ab Agamemnone addi ne Hector plane invictus 
videretur. Verto Ang. However dauntless he may be and insa- 
tiable qf combat, yet I think he ivill gladly tuke repose if he es- 
capes from the conjtict, etc. Alii referunt ad Trçcficv. 116. minus 
commode. Notanda est practerea locut. y.âfi-prrtn yotv quae de retici- 
er.dis viribus dicitur, d^scTi-xvuv, Sch. br. Sic Aesch. Prom. 32. 
«ç^ss-TaSî)'? «î/Vf«ç, oi x.cc/A7rruv ycvv. ï. e. cErumnœ cessationem non 

habens. Et in loco apposito ibid. 396. «V^iievoî ^i r â\> y-ctu-'^/inv 

yotv. Vid. Not. Emest. (121). oUtiuv., &c. Conf. sup. Ç', 62. 
(122). S^ç^VovTsç. Vid. ad Ç', 18. (123.) Nestor assurgit, et nar- 
ratis, quas ipse juvenis egregie gesserat, animos accendit. (127). 
i ht oîx'M. Ad legationem respicit quam una cum Ulysse suscepe- 
rat copiarum parandanmi caussa. Addit Tzetzes (Antehom. 178). 
Palmedem. Meminit diserte Nestor inf. /', 765. sqq. Attingit 
Ulysses, /, 252. (1S2). x) yàç etc. " Istud y»ç non ad id quod 
proxime prœcessit, sed ad id quod reticetur de suo pugnandi studio, 
refertur." Clarl-e. Subtilius, nam orationi subitanea; et minus se- 
cundum seriem praeeedenti cinvenit. Vid. Wakefield, Not. ad Lucret. 
3. 7. Invenitur formula passira; fi', 371. ^', 189. ibid. 288. etc. 
Vertit pon-o Virg. ]Ç.n. 5. 397. Si mihi, quœ quondani J'ueraty 
quaque improbus ille exultât Jidens, si nunc foret illa jiiventa ; 
liand equidem, etc. Adfer quoque 8. 560. mihi prœteritos ré- 
férât si Juppiter annos ! Qualis eram, &c. (133). Digressionem 
incipit senili more, quae continuatur ad v. 157. Inciderant rixae 
mter Pylios (Triphyliux-os) et Arcadas, et prœlio facto juxta Pheas, 
ex Arcadum numéro Ereuthalion Tr^o^x^oi procedebat. Victoriam 
de iUo reportatam nunc memorat Nestor. In ipsa narratione vss. 
138 — 149 in parenthesi sumendi, descriptio scil. armorum quœ 
gesserat Ereuthalion. Deince])s narratio procedit ad 156. et ia 

157. repetitur votum, ut yàç, tsî te TraVî^ *ifi^ui, etc. (134). 

6v%î"«û»çe;. Sup. /3', 692. (135). Phea, urbs maritima inter fines 
Triphylise et Elidis. Jartlanum accipio eundem esse qui v. 133 
adpellatur KîXa^iuv, i. e. resonans. Diserte Sch. br. ^tà tov ^y^tt tou 
fi-j/uxTcç cvrui iÎTri t«v lelçSctvov ôj hrrt 7ro7x/x,oi; ù^KccoiXi. (136). (Iv) 

To7(ri, i. e. èt^Kcicn. (138). De Areithoo jam legimus sup. 8, 10. [142— 187.] NOT-=E. 309 

ubi conf. de epith. x»g!/v«T»ç. (142). ou n k^ûtu yi. Vocula confir- 
mativa est ; 7io7i eqiddem xi. (l^S). Fallitur hic Clarke existimans 
poni «.y pro ïrt. Est adverbium à3-(, ubi, (144). xi'^^'^H'^' Cf. ad 
d, 566. Procedit sententia ; tt^ïv yàç (»j T»iy KopvvYiv x^'^'^'f^'^*) 
XvKoc^yoi, etc. VTrapêdç. De Çêcîvu, Çêt-fti, cf. sup. i, 118. (146). 
«/ îToçE, nempe Areithno ; cave ne accipias, yw^^ piignœ fortuna 
Lycurgo dederat. Ex sensu veterum eximia quaeque arma, artes, 
&c. a Diis mortalibus tradita fingimtur. Hostium caesorum spolia 
dicuntur kxt l^oy^n^, rù rcZ u^iuç ^u^tifAXT». Arma affabre facta, 
rà. Tou ti^pxi's-zov. (149). ^ix-i }' etc. Turn vero v. tum, tradidit. 
Ernest. S-î^ocVovt*. Sup. Ç', 18. (150). toù (Areïthoi) oyi (Ereutha- 
lion). (153) à-d^a-u u etc. Verte ; Prœ audacia ejus, etsi omnium 
minimus natu fuerim. Notatur locut. pro 'htà, roî ^^-esçs-ew; îxvtcv. 

(156). To>i>.o; 7r«ç»î9ço? etc. Vertitur ; Multus jacebat extensus 

(melius, solutus) hinc atque illinc. TraXXof accipio de magnitudins 
corporis, non ut Clarke, ^wccroç, B-ecvtmc-TOi, Addit certe ^ttsyiirr»?, 
sec. Sch. br. Traçi^o^oç, sec. Eustath. s«Avtoç, x'*'^^"^- Metaphora 
dicitur ab equo qui îracçn'açoç dicebatur v. juxta alteros alligatus ut 
in promtu esset si forte vnlnerarentur. Conf. B-'. 81, 87. Hue 
referas exp. ;iï;^^aAai£rj«téveç. Lumen affunditur ex ^sch. Prom. 363. 
de Typhone loquens ; K»t vZy, àx^-ïov kxi 9r«ç»)'oço»i di/^xç, xûrxi, i. e. 
moles, pondus iners, spatiuni majus quam pro solito occupans. 
Accipitur quoque w^çyj'oçeç in sensu «(pçwv facili translatione, -J^', 603. 
ubi reddas, viente soluta, ut hic, corpore. ïvix x.xt ïvêa, xxtx vXu- 
Toç Kx'i Kxrx i^^xeç, Sch. br. (158). tS (si itnfuerit) Ïktuç rx^ 
ùvrnc-ui (rov ft.xx/i<rcfi'ivùv\ haberet quicum congrederetur, etc. (161). 
IWix TcÂMTii. norem omnino, non pauciores quam novem. Additur 
TrsévTê?, iuÇxTiKù)?, ad exactiorem distinctionem. A Latinis eodem 
sensu adJiibentur ipse et omnis, ut observât Zeune ad Viger. c. 4. 
$. 10. 4. et Conf. Obss. Hermanni, §. 90. Breviter He}Tie, ut in 
argutiis solet. Conf. ad »', 560. a-', 373, 470. (164). iTrmu^ai ÙXxiv, 
Locutio obvia sup x, 149. (165). eTrxuv. ,9-sç«V«y, sup, ^', 18. 
(166). ivvxM'o) ol)idçti(pôyryi, Conf. ad yS', 651. (168). XV oï, pro, 
clvà^ro Je. (171)- xAu'çs; vZv TTiTTctXxxSi' sorte nunc omnino expe- 
rimini quis hoc consequuturus sit, ut cum Hectore pugnet. De 
vxXxTc-cf^xi, vid. Ç', 268. xAîgoî erat cujusvis raateriae obviae tesseru- 
la quœ ad libitum notataest et in galeam conjecta. (172). «vijVî*, 
pugnam differet et certamen acre, et forsan, occiso Hectore, facileni 
viam aperiet ad expugnandam Trojam. (175). Is-ij^^vavTo. Vid. 
sup. Ç', 169. (184). "èii^ h^i'^ix' Monstravit orsus a dextro. Ob- 
servât Heyne sensum pro £v3é|<«ç, aptus, Jaustus ; vel pro ù^ts-nçô?, 
inhabilis, infoustus, Homero ignotum esse. Conf. inter niulta, «, 
597. (185). ot y, ov ytyvûa-x.ovrii etc. Minus recte vers. Lat. etsi 
ad literam, Hi autem, non agnoscentes, renuerunt singuU, Grae- 
cismo non perspecto. Est, projîtebantur se non agnoscere. Sic 
Emesti, qui exemplum citât ex Eurip, Iphig. Aul. 1502. Adde 
Herc. fur. 1238. /Esch. Agam. 594. Ed. Schiitz. Notetur verodis- 

crmien mter loCUtt. où yiytûrry.uy, xixUoy^xt, et, ytyyû'TKav, ovx. otvxt- 

yo/^xt. Priorem reddas, me agnoscere, nego ; posteriorcm, me ag- 
7ioscere, confiteor. Hoc in gratiam tironum monitum volo. (187). SlO NOT^. [192—241.] 

iTty^û^''*?' Vid. sup. Ç', 168. (192) IttÙ ^cxita mx.n'Tifiîy, Quo- 
niam me siiperatiiriim piito. (195^. c-iyri ip' luûuy etc. Vel ob 
animi superbiam ne pro timido habeatur, vel propter opinionem preces 
suorum posse a precibus hcrstium contrariis rependi. Si constet prius, 
quod ex Daceria expressi, feroy. animus bene depingitur, magisque 
adhuc ex 196. ubi se corrigens, preces palam effari jubet. ïvx f.ih 
TçSsî ys, verterim, jie preces exaucliautur, a Trojanis saltem. (197). 
iv y«ç T(î etc. Verte ; nemo enim, utauique x^oluent, me invitum su- 
perabit vel prce vi sua vel mea inscitia, Ititù ov%' l^i etc. quonifm m» 
non rudem adeo certandi reor. Laudatur illud in Od. .9-', 179. ly^ 5' ov 
vîT/î ùièxuv. Adde et HjTiin. inMerc. 4.S4. [Reperio in Edit. Wolf. 
lect. ot)§È uh ù^iW,, quam ex Aristophane induxit. Optimum praebet 
sensum, me non siq^rabit vel vi vel scientia pitgnnndi. Praetulerim, ut 
antea Bentl. tvè'i tî ISçe/s;, nam antiquitus fuit ^ih^nr,. Conf. jr', 359, 
Heyn. Obss. h. 1.]. (204). d ily.at 'ixTo^ct, etc. Sin prœ studio erga 
Hectorem vota nostra non exaudis etc. da saltem, ut viribus acquis 
discedant. (306). v^iço^r*. /3'. 578. (210). îvnY,y.u «, 8. (211). In- 
sequitur descriptio Ajacis ad pugnam prodeuntis ; f/^it^tiny fiXo(rve^xta-i 
TTg^cs-ÛTTccFi, Aug. uvV/i grim visage smiling. Terrorem quem incutit. 
bene depingunt verba in 215, 216. ingentemque niolcm descriptio 
clipei qui, turris instar, hosti inrmiinet. Ante oculos ponuntur omnia 
quasi sensum vi\iciissime ferientia. (215, 216). Trojaiu totos per artus 
timorem sentiunt, fortissimo heroi cor tantum quntit, quod minime 
ad timorem refero, sed ad subitaneum adspectum monstri incedentis. 
Dégénères animos timor arguit, non vero sollicitudo veiituri. Bene 
hoc illustrât Plutarchus a Clarke laudat. (217)- {ns-oT^io-ciiy prœ metu 
rejiigere. Sic sup. Diomedes, i, 256. -r^ûy ^' ow- uf ^«À^.àj dinvr,. 
(221). i/A», urbs Bœotiae. /3', 500. (222). Ittt^/Sss^s!/. * Hinc Ovidius, 
clipei donùuKs septemplicis Ajax. ÏNIetam, 13. 2. De s-jtxoî uUxev, 
dubito an sumendum in sensu saepius notato de Kù^vêaitXoi, mobile, 
an in Virgiliano, arma versicolora. Priori favet vs, 238. et Lennep. 
obss. et}'molog. in voc. uiox»^. Conf. sup. e\ 186. (226). f/t^tivo^x. 

Conf. sup. 141. piiyvje-Ki ÇxXxyyci;. (231). >!Ulti ^ ilfii» roioi etc. 

Vid. sup. Ç', 463. (232). «aa' x^^î etc. Oratio concisa et per- 
sonae Ajacis optime conveniens qui, factii pra?potens, non verbis, 
actioni se accingit. Bene indolem hinc perspexerat Ovidius. (233). 
T«v 3' xvri etc. Nil magis timet Hector quam ut oratio minax con- 
temptum indicet, quare se profert artibus bellicosis apprime instruc- 
tura ; liinc uYi Tt uîv TTiiçiÎTiÇi ; ne explores animum, quasi tenellu,s 
fuerim. respicit ad verba ult. Ajacis, «A/' iie,y:/- f?tc. Bellicarum 
artium très praeser'im memorat quibus se pracstare profitetur. 1. ttsç*- 
3s|<ȍ est ((p', 163j. adeoque dextrorsum vel sinistrorsum poterat 
scutum motare ; hinc r^Ai^v^osi» ttoMui^uv, iteriim atque iterum pug- 
nam instaurare, T^My-rucÙa; nxi v7rêi<,oti/;Tiy.ii, Sch. br, 2. v. 230. corta- 
minis equestris peritus est ; novi etiam hostihus instare in pugna 
{kxtix. fioêov) equarum velocium 3. v. 241. Novi etiam in stataria 
pugna scevo Marti gressum-componere. Huic enumcrationi conve- 
niunt qux tlicuntur &', 823. Od. S', 725. fJt-xyj.c, lù iiôùT- ttxo-/,?. et, ^«v- 
re/n; ùeiTvjtrt xîx.xt/^uov. (238). /3i», bovem prop.hinc scutum e corio 
taurino. (239). ro uaî itm etc. i.e. J<' « f^oi Trcc^is-Ti, ^wuriv iiTTi. (241). [241—274.] NOTiC. 311 

e-rtt,}//! {y.ecx^') — " Slaiaria pitgna, in qua non excursionibus aut 
levibus praeliis sed collata utrinque pede, firma contentione decer- 
tatur. Pugna quae cominus initur." Stcph. Thesaur. Dubitatur de 
fAiXTi/rêxi an sit sec. Sch. br. xivufrêai ivx,ie,^<; y-và ifticiiç^ca^ X.CCTOI, T^» 
ju.tcx/1', quod praetulerim, vel Traixvt^uy. Citât Vir erud. sup. memc- 
ratus Guil. Neilson, Xenoph. Anab. I. 35. îTrxK/.vi^ov ol s'aAjîvs?, y,xt 
'■ig^tvro àiiTiot kvai To7ç %-oXif/.iot^. Quod dicit Heyne, " numerose 
pugnare in Martis bonorem" ad saltationes bellicas spectat qua« 
primo Curetibus in usu fuisse feruntur. ■x^vXii Callimacho dicitur 
Hymn. in Jovem, quem hùTr^iov Scboliastes exponit. f^iXTriirêcci in 
Pind. occunit, cantu celeùrare, Nem. 1. 30. catitii et saltatione, 
Py. 3. 139. sensu latiore quam TrxMn^tiv. (242). «ax' Çâ.yi), où 
yà^ lù'îXu etc. q. d. nperio marte, non clam et cum insidiis tecum 
pugnare volo. (258, 260). ourxa-i, vv^î, nam pugna coiyiinus initur. 

dià TT^ù' Conf. à, 522. (261). c-rv^îXi^t. ilç ToùuTr^oo-êiv ô^f/.avrx îo-r-zia-i 
Kcct iTTiT'/fi-i. Sch. B. Ven. secundum sensum supra expositum, «, 
581. (26'2). Tfcthv i7!-y,xôi, perstrinxit. (264). Hac praesertim parte 
conf. descriptionem piignae inter Eteoclem et Polynicem, Phœniss. 
1405 sqq, Mutuo sumsit Eui'ip. partem similitudinis, 257. kUtt^oi S* 
aTTuç ^yovTii «7ç/flsy Y^yjv |yv>)\^osv etc. Ob oculos tota manifesto 
versabatur. (269). Quo major vis lapidi imprimatur et majore contor- 
queatur nisu, W l7ri^tvy,ira.i. De iTri^ua-î, Conf. sup. é, 856. (270). 
ftvXcii^u Tcir^to' Saxo instar inolaris rotundo, secund. versionem 
Schrev. De magniiudine vero cogitandum non tantum de forma. 
Retinuit Heyne molari veluii saxo. Laudatur illud Statii, Achill. 2. 
427. Excipcre immissos curvato umbone molares. Adde Aen. 8. 
250. vastisqiœ molarihns instat. Lapis adactus /3Aai|/î, Icesit, impe- 
divit genua. Propria \ïi, roZ ^xûrnuy est, cursui obstare ; hinc m- 
pediendi, dnmnum inferendi notio facile provenit, ut sup. i^', 39. o^» 
ivi /iXaipêisTi. i/iXa-^i (p^mctç, lixâ-<]/i <piXov vire^ k. t. X. Cognata signi- 
ficatio est verbi (rT:/^j>.<'^£(y, d, 581. (272). ^T-rt^i iyp^^tfipêit!;. Scu- 
tum lajiis percusserat quod vi magna in Hectorem impulsum humi 
stravit. Languidior notanda est expositio Sch. br. Tr^as-TnXxT-êiii;. ly 
X^ifATrrî'jêtx.i h.l. est, violenter admoveri, et tune respondet tÎ? Tvi cnrixiêeM 
qua saxum contorquetur. Alias certe est sinipliciter, admoveri, ut 
observes in Aesch. Supp. 803. et infr. 4'', 334. 338. obvia vox est in 

Eurip. Hipp. 218. kvvî'; fiuXÎxi^ IXxipei; iyy^^ty,7rrûfAi';cn, i. e. avide 
insectantes. (273). y.xi vu y.i ^x' — o'jrâ'Qavro, et nunc illico erant in- 
vicem cominus petituri ni accedissent prceconcs, etc. Habemus hic 
KVTOB-^i^ov ùùrd^uji quod ■^Xiovu.irTtx.c'j quodammodo videtur, si verum 
sit quod statuit Sch. br. sup. §', 540. de significatu verbi oi/rci'Ç^iiv. 
Obvium est ulrùo-^ùh oinx, inf. o, 746. Prsecones in 274. dicuntur 
^<«ç iiyyîMt. Conf. sup. et, 334. yi^i xxl àv^^Zv, nempe in rébus 
sacris, pactione fœderum etc. Hi erant qui principes viros comita- 
bantur otiicium pra;stituri. Designantur, hr^/i^ai, ob assiduitatem. 

B-lioi, xyxvùi etc. ob honorem ofKcii. /3«4;v7êj, îiTrvTXi, XiyvÇêoyyoi, 

etc. quippe in concione clamorem conipescentes. Inter Romanos 
Fetialium munus affine fuit quatenus ad artes bellicas spectabat. 
Conf. Rosin. Antiqq. pp. 223. sq. Notandum quanto cum artificio 
r.ertamen singulare hic habemus repressum ; praecones auctoritatem 312 NOT^., [277—310.] 

mterponunt ne pugnantîum alterutro occiso, rerum summa contiir- 
betur ; Frapco Trojanorum loquitur, nam Hectori periculum maxime 
imminebat. (277)- ftÉs-o-», dualem recepi ut concinniorein. Video com- 
probatum in Optt. Editt. etsi Wolte, quod miror, liabef f^'i-a-if. In Ro- 
mano sermone etiam prior ratio se magis commendat. Conf. Aen.7. 169. 
10. 379, etc. (279). 7i:o>.ifAi^iri...y,(lxia-(">v. Dualem cum pliirali habe- 
mus hic conjunctum, et ambo ad nomen duale relata, •jroîî'èi. Plura videas 
de hac materia supr. ï, 453. (281). -rôys §»', etc. Hoc (vos fortes tsse) 
jam antea pro comperto habemus. At subit nox, nec certandum est ul- 
terius. Laudantur Virgiliana, serœ decedere nodi. Suadentque cadejitia 
sidéra somnum. et Homerica, 11.^', 502, /, 65. •<y, 48. 644. etc. quibus 
adde Pind. Py. 1. 5. Oratio quae sequitur Ajacis animo elato convenit ; 
conditiones nec renuit nec amplectitur, sed Hectori, qui provocaverat, 
praeconem reniittit. Wolfiana lectio, ^o-eç «v ovroi, arridet, sed editt. 
pêne omnes consentiunt in sîVêç. Subintellecta yvûfAvi v. pari quavis, 
commode reddas priera, Ang. / tvill accède to ivhatever he proposes. 
(287). Cessationem pugnae proponit Hector qui et ipse Ajacis fortitu- 
dinem agnoscit et munus expetit ad memoriam rei servandam, 299. 
Hoc solenne fuisse jam constat. Insigne exemplum obvium est sup. 
^, 230 sqq. in veteri amicitia renovanda. Discrimen vero notandum 
inter hœc et munera hospitalia, ^nvrii», de quibus sup. dictum Ç', 218. 
Subjicitur enim, va-n^ov ccZn f^xxyi(rùf4.iB-', quod facere nequibant qui mu- 
nera hospitalia permutaverant, Ç, 226. (292). ei/^fn ^lay^^lv^^, nos diri- 
■mat. (294). ùi <ri> t' sv<p^iivr; etc. Ad priora respicit, 290. vvv fiiv ttccvo-^- 
fci<rêec fAcixyt';. Nunc equidem a bello absistamiis, lit, te sospite, lœten- 
tur socii, &'C. Subjiciuntur siniilia de seipso, forsan ne niniis vanilo- 
quus videretur. (298). B-îiov ^va-ovrai dyivct. Varie reddunt ùyâv, ut 
sit vel ccetics ipse mulierum 'n^cùv, vel locus quo conveniebant. Brevis 
Sch. accipit pro, tZv B-im xô^ois-/^», quo sensu et Porphpius, quaest. 
20. interpretatur, ccetuin deoriini, i.e. imaginum (dyxA/^clrm) qi'ae in 
templis reposita sunt. Sed minime tenendum arbitrer, ùydv pro ccetu 
auctorilatem vendicat Pind. l'y. 10. 47- pro loco, Py. 1. 84. 9. 202. 
Nost. Odyss. .9', 260. et Porphjo-, ipse exponiî .Ç-E^ev tiy&ivx, templum, 
quippe locum sacrum existens. Expositioi'.eni priorem illustrât Aesch. 
sWa, 205. Blomf. collât, cum 214, Ibid. et citant grammatici ; sed 
alienum censeo. Facilis est intei-pretatio si nieminerimus processio- 
nem et sacrum indici sup. Ç', 269 sqq. et interea Hectorem ad prae- 
lium regressum Achivorum procercs provocasse -, pugna delnnc cum 
Ajace iniri pottrat priusquain pi'eces finirentur et aptissime conveniunt, 
.%«ov 'èi/c-ovrce.i clyavac, teivplinn divinum inirant preces pro mca sainte 
oblniune. diiTo>r»i a form, ^vira), non ut vers. vulg. cum significatione 
futuri, iii^redlentur. Vid. y, 328. (302). «ç?^hV«i>t£, conciliati. 
MpSfcov r/iv ■'ptxUv (prto-t, Sch. br. KÇf.t.6vi'xv rni ^vx/.i- Etym. mag. h. e. 
conjunctioncm animi, sec. Th. 'APn. Illustrât Aeschyli vs. Prometh. 

191. ili ùpêf^o» 1,460/ x-xt ÇtÀÔrnrx ttoS-' >»|ê<. (S05). Çwo-tîçi». Sup. 

ï, 132, 133. <p»'v;x(. Sup. ï, 141. (308). Versum obvium habe- 
mus sup. é, 515. cl^Ti/u.îx, viribus httegris, (309). y^ue^xi a.dTrtovç. 
Conf. ad û, 567- (310). «»A7rTso>Tcî. De sensu constat quem bene 
Daceria assecuta est; ne pouvant croire qu'il ftit en vie, tant ils 
tvoient craint ponr lui. Dicitur de iis qui onjnjno pra:ter spem vota [312 — 332.] NOT.î:. 3J3 

consequuntur. Hanc poiTO lectionem ex Ernestio recepi, nam loni- 
cum niagis sonat. Locuni Herodoti quem laiidat quaeras in Poly- 
hynin. §. 168. p. 161. Ed. Glasg. (312). " Ergo Ajax pro victore 
habitus? Scilicet Hector vulneratus, et prolapsus, et, fortunam pugnae 
non amplius se tentai'c velle, professas erat". Heyn. ex Sch. B. 
Notatur ex EtjTnol. absurda lectio y.iy-ei(p/iiTx vUr,, vix spirantem prœ 
vidoria, ex é, 698. quod prorsus alienum est. Conf. Ibid. Obss, 
p. 360. Hi^ci^» est perf. med. a '/.cJ^u, unde y-iy^u^^û^, y.i-)(^ùi,^iui; — s^taj, 
— j)()T«î, etc. (Slé). li^iva-iy, mactavit. proprie, sacrijiccnnt, ut inf. 
(p'j 131. sup. Ç', 94.275. Hoc in honorem Ajacis ; epulaî habitae, 
et, more solenni, deo tS c-arîi^i portio sacrata, unde proprietas vocis, 
qute ex sacris rébus desuniitur, ad designandani rei, quae instat, solen- 
nitatem. Conf. Odyss. ç', 180, 181. v, 250, 251. Insignis est locut. 
Od. », 214'. ^iï-rvcii h^iva-ctn <rvSy, quar.i interjjrelor, (s/ç to) ^tÏTrvov 
lî^iic-uTi {rovi rSv) cr-juv, 'oc-ru; -n, &c. sententiam pro intégra videtur 
Eustathius sunisisse. De ÏTru, eltupiiTru, Conf. sup. Ç', 321. ^âyjvay, 
in partes majores escas divisenint ; f^lo-Tv'KXôv, comminaebant. Sup. 
û, 465. (320). ^xiroi ItiT-yi;. Conf. ad ej, 468. (321). mrois-t o' d'iavrct, 
etc. AJacem vero honoravit pcrpetuo tergo, ut transtulit Virg. Aen. 
8, 182. i.e. totum apposuit in honorem fortitudinis. Conf sup. l', 257. 
De simili more inter Laconicos disserunt Herodot. Erato, §. 51. 
Xenoph. de repub. Lacon. De locutione l:peil\iiiv //.viriv, jam antea 
dictum, v, 212. conf. Ç', 187. (325). «^«7t» /3«yA«'. Schol. Ven. B. 
recenset. Liteni, quantum potuit, inter Acliillem et Agamemnonem 
diremit, â, 247 sqq. Reditum Gra:corum prohibait, /3', 336. Pi"ae- 
cepta dédit rei niilitaris, /S', 360. iterumque, ^, 303 sqq. l'rincipes 
excitavit ad certaraen singulai-e, «', 123. (328). ttoXXci y«ç etc. 
Sententiam inverso ordine quidam spectant, viz. y^^ s-s TraZo-xi ttoMuo)/ 
etc, -n-oXXot y«ç TihS.(Ti' Malim vero interpretari to '/«ç, sane, quo- 
niam nempe, pro etymo yl ét^««. Ernestio videtur aut abundare aut 
pro ft.h poni quod aeque durum videtur ac ratio, quam reprehendit, 
Clarkii. Constat hanc particulam non semper rationem reddere, sed 
sœpe inchoare sentcntinm, ut in Aesch. Prom. 833. Sic inter Roma- 
nes, nam ; Conf. Cic. pro Arch. cap. 3. Terent. And. I. 1. 14. et 
hic vim ijiaximam inesse propter insequentes 331, rS, f/Av, quae in 
apodosi ponuntur. Ang. verterimj Son of Atreus ! seeing that many 
()ftke Grecians haxe perished, Sec. It is therejore yoiir duty to put 
an end to the conteti. Minime cuni Clarkio confùgiendum ad ellipses 
reor, cuni sententia, per se absoluta, infirmior potius tali junctura 
redditur. (330). Xotio erat recentiorum animas, coi-poribus inhumatis, 
circumvolitai*e, nec requiem dari nisi funeris lionorem consecutis. 
Conf inter plur. Horat. Carm. 1. 28. Ad orcum descendisse hic ferun- 
tur. At sensus idem, licet paullum varietur superditio. Ex impre- 
catione sup. Ç', 60. coiîs'afc ultionem maxime hoirendam fuisse cor- 
pora exsequiis privari, et tx 334 inf. religiosum esse ut ossa quisque 
colligeret et domum reportaret. Sic inf. •4^', 253. cineres Patrocli 
leguntur et in theca ponuntur. (332). zvxAijVa^îy. Currilms advehe- 
mus. Consentiunt Eustath. Sch. br. Ven. B. kvkXx yàç «< rpbx^i, 
Inferunt quoque aliam vers. Iv xvkXuj <7-vis;>û:Ve^'.sv, quod durius. Porro 
dicitur inf. ùiiu^xMv î-n-au^av, 426. A Bames priorem comprobari 

s s Slh NOT.E. [333— 3i6.] 

video. (333 — Sil). Notatur oratio ex temporibus diversis conflata, 
K-jx.x-^<rofii)i fut. x.y.T'^,y.iic^'^iv, ^liio^Di, ^ii'f^ifi.iv, pra^s. iudic. dehinc iteruni 
«•««jjVaitîy, àçv|e44:v tut. qua' inteiposita sunt accipio jjro pra;s. subjunct. 
xtiricx.u'ut4.îv, etc. fcre ut sup. «s, 67- /Boùxtrat pro fiovXnrai. Nec ad cer- 
tas régulas revocanda est hœc, {xx?ne dixerim, liccntia, quae sermoni non 
ad'iuc ad ungueni polito convenit. rvrê'ov ci-ro tt^o viù'v, bene vertunt, 
ante naves, purvo interjeclo intcrvallo. à^oVço, Wo'f. quosd. codd. 
secutus. (33o — 337). rvf^/iov 5' à^^< ^uç>!ii etc. Verte; Tumulnm 
vero circa pyram nniim ag^esta-terra faciamiis, egressi, communeni 
in parte exteriore cavipi. Locut. àf^^pt Trv^hv luceni accijMt a -v//', 256. 
TeçvaJiTflSVT* ol (rîiux, B-iy,u>^toi t£ ■xpojiciXa'jro ù[/.^i Trvpkv. Xoil satis con- 
stat in ipso loco, quo pyra educta est, tumulum exstrui, nam verba 
ùu<p( TTuçnv indefinite ponuntur. Attanien in tali sensu commode pos- 
sunt accipi, nam verisimile est teiTam circa pyram paratam haberi, 
quae, corjwribus creniatis, in eodem spatio congereretur. Hoc tenet 
Heyne. Vox ilnyxyovTi; redditur in Lat. vulg. eg.essi. Ab Heynio, 
quasi pro ï^cîyiiuiv, educamii-^ in altimu Obss. Illud omnino praetu- 
lerim, quod Scliol. vetustiores quoque, favetque î^\ loi. quod conf. 
ïi,c/.yû> in sensu exeo, egredior, obvium est in Xenoph. Paed. 1. 4. l^. 
Aristopli. Ran. 515. «xçiTov, in quo cineres omnium sine aliqua dis- 
tinctione reponerentur. Virorum illustrium reliquiae statim post cre- 
mationem collectae, ut inf. i^', 252, 253. et in phiala servata?. k 
yrùicv, an conmiode jungi potest cum £|«'/«yovT£; inteiposito uk^itov, 
haereo. Interpretatur Heyne Urôirffiv toï ti^îcv, " in planitie ante 
trontem castrorum et ordinum". Sic quoque Sch. Ven. B. et Feith. 
antiq. Hom. 1. 15. §. 3. (337). ttotî 3' xvtov, i.e. juxta tumulum ad 
latus dextrum. Tenendum est tumulum fuisse exstmctum versus 
campos, in extrema ora, quae ad Simoentem prociirrebat, et ejus lateri 
dextro adstructum fuisse vallum, quod ante frontem versus eam partem 
tenderet quae ab Achille et ]M}Tmidonibus teneretur. Haec accura- 
tissime definivit Heyne in exe. ad ■^, h. 1. T. V. pp. 400 sqq. w^ytl 
ad lit. turres, a-vyix.^o'/'ix.ù; pro vallo v. muro in quo turres exstructae. 
Conlinnatur ex v. 436. inf. TÙy^oi 'ùuusc». Pindaricum occurrit, nov 
TTv^yov ïiT-xXXÔf/Atxt, in recens exslructum muriim insilientes. 01. 8. 49. 
collât, cum 44. (338). uxa^, çiXùiyitcc, Sch. br. iit sit propugnacidum 
et navium et nostrum-ipsorum, Sententia procedit ; I)i iilis (tt^ç'/oÎV, 
muro) Jltcinmns portas bene compactas ut per ipsas jjateat via qua 
currus pedranseant ; juxta quoque, ad partem exteriorem, Jbdiamns 
altanifossam, quœ circumducta equos militesque contineat ne quando 
ingruat hélium Trojanorum superborum. Conf. ad é^à? 'fTnsrrtXuTini 
inf. /, 384. Verbornm, l^vy-uKot <^7r«uç etc. u-nvoT ïiri^^itri) TroXif/,»^, 
sensus est ; militibits propugnarulo sit si qiunido sœviat belhim. Ape- 
ritur consilii totius, quod de cashis muniendis proponit, ratio ; antehac 
enim Trojani inter mœnia conclusi, nec justa acie decernere audebant. 
Spiritus sumebant perluta de Myrmidonum secessione fama. Notan- 
dum prirterea quauto cum artificio species praetenditui" caesos sepe- 
liendi quun^. rêvera munitioneni exstruere velit, non tantum de mor- 
tuorum lionore quani de superstitum salute providus. (346). Tro- 
jani quoque conveniuut consihum acturi, et constat ex v. inf. 348. 
principes militum advenarum interfuisse. Hinc iyo^li rirçti^vT», ob 346—371.] xotj:. 315 

semionis discordiam scil. Exponit Sch. br. 5«ç3^ç<i'3/;?, et congniit ^', 
803, 8C4. collât, cum 867. et siniilitiulinc eximia, ï, iSS. où yàç 
ireiiTuy v,iy ôf/.o; B-^loi oi/ï 'ix yî)f vj etc. Alteraiii notionem inducit vox 
h.iivi, i. e. tréfila, viz. concilium inetii plénum, rationibus discors. 
Hue spectat alttra expositio Scholiast-ie brev. nr^ny^vuun Itto tow 
B-osi/:2iv. Nec niirum ; Pims devictus, militum strages, Diomedis vir- 
tus admiranda, ^pem oninem prope abstulerant, nec jam restabat, nisi 
in prœcidenda caussa belli, sahitis uUa ratio. Jure Antenori tribui- 
tur consilium ; Vid. sup. y', 207 sqq. (351). vîv â' o^km ttio-tcc etc. 
Nuîic vero /Icderibus violatis jjitgjiamus ; idc'rco nec spes est qiiid 
melius nobis eventurum nisi sic ngamus. Noîanda est locutio -^îv- 
ireiTêxi ûgKioi.., et conf. ï, 236. TrtTirû. fidem facientia. "S'ersum inse- 
quentem uncis includit Wolte proculdubio ab aliéna manu })rofectum. 
N'erba 'i*ci y.A a ISclioliastis fere cunctis accipiuntur pro lày u/.^, nec 
potest aliter se exptdire sententia nisi ad versionem Clarkii confugia- 
nius quam minime tenendam existimo. (Vid. \\'eller, 350. Fisch. 
400.) Sensus bene a verbis ru o'J w n y.ie'ètov ««j» definitur, Idcirco 
(ob fidem violatam) j-es nobis niinc improspere cedunt. IMenti proe- 
terea, mala praesidenti, bene aptatur clausula. De Crit. vers, adeas 
Heyn. Obss. T. V. p. 369. (357). avriî'/oç etc. Antenor, hoc mihi 
ingratissimiim projers consilium ; nosti aliud midto melius excogitasse. 
Sin hoc ex animo proponis et de indicstria, mentem opinor jamjani 
tibi deos ipsos ademisse. De locut. il S' etsov, conf. sup. i, lOi. 
Locutioni :pç5v«ç oXia-cti similem conf. (îça«; ïiiXih inf. 377. et sup. 
Ç', 234'. in sensu leniori. (363). y.rr.i^ccTi/., i.e. xxrci, rà x.. as far as 
regards the ejfects «Src. Loquitur de praeda quam una cum Helena 
abripuerat. ^Mcminit sup. y', 91. 255. 282. 285. In loco posteriore 
T<,t4/)y, ■^or/jj'v insuper exigit Agamemnon, qux, quippe muleta honori- 
fîca, non inter ict-^uxtu. recensenda est quae Hector promiserat red- 
denda, y, 93. Ad fadus sanciendum quam fuerit necessaria hfcc 
rerum restitutio videre est ap. Liv. 8, 39. et pass. (361-). y-xi Ït oïko- 
êiv etc. Et de propriis rébus alia insuper prœbere. Hoc non ut 
mulctam exigendam, sed, ne ad Helenam repetendam procliviores sint 
Acl^^^, dicit Alexander. (366). S-so^i fi/irru^ xtxXuvtoç. Benevolus 
fuit senex et ad cousilia mitiora proclivis ; hinc ne in pai'tes diversas 
abeat concilium, secundum monita Antenoris legationem ])arat, filii 
vero conditiones nuncupat, 374. Durius paulo Daceria ; " Homère a 
voulu nous enseigner ici qne quand l'injustice est porté a un certain 
point, toute la sagesse s'éclipse, ou si elle parle, on ne l'écoute point." 
Adnotat Sch. B. Yen. " Friamum nec tilio nec Antenori contra- 
dicere, veritum scil. ne discidium inter Trojanos oriretur. Poterat 
quoque suspicari Grjecos diuturno bello confectos conditiones pacis 
lubenter receptaros." Pon'O non ut suas vel populi l'rojani, pî-otite- 
tur rex, sed ut f4.Zûov à>.i%u)i^^av, conditiones ejus qui bellum inceperat. 
(370). Lego y.xrù, TmAi», non ut in Editt. prioribus kxtù. o-tçxtoy, et 
convenit quod supra habetur, 345. Nec obstat vs. 380. quem ex 
alieno fonte haustiim puto, x', 729. c-', 298. et a-Xjuo jure hinc eji- 
cienduni ac supra v. 353. obvium est hif. 477 r^uiç Ti (èxlwtTo) kxtù 
TT-raÀ*» ^,3' îTTiKùveoi. Plures codd. iique niellons nota: tttoXiv agnos- 
cunt. Conf. crit. Heyn. V. pp. 371, 372. (371) tyç>îy«ç^8. Excu- 31 6 not.t:. [371 — 409.] 

bi?e noctu studiose factae, dispositis per castra vigilibus, multisque 
jgiiibus acccnsis. Hoc jubet Nestor inf. /, 66. sq. Pnncipes eri^m 
noctu discurrebant per castra visuri, an cu?todio? rite haberentur, ;:if. 
x', 180, sqq. Sic in Ruruloriini castris apud Virg. ^-En. 9, 166 sjq. 
Collucent ignés ; uocte.m custodia dacit, insomnem liido. Nec aliter 
h. 1. Priamus. Conf. inf. S^, 517 sqq. iyç^yo^êi pro iy^rr/i^xn statuant 
plerique. A verbo ty-i^i) profiuimt '-r/oça, iy^yo^x, iy^Y,ya^ciy et (g) 
epentheticirn censet addi Maîhice (G. G. § 168. Obs. 2) ob fomiam 
syçùfAx:, quae ob\na est inf. éSi. Poterat ex hisce rnixta forma iii 
usum venisse, nec satis tuto couiminiscitur Heyne déforme illud 
tyçiiyoffuxi, ciijus ne quidem vestigia observare possimi. Incultisi-imae 
certe Jingua? est. Adeas Stepii. Thés. p. 1074. (376). TrxvT-ctc-êxt 
"xoxkuoio. Vid. sup. 29. ^'ersum video quoque Wolfium damnasse 
in Edit. sua auctoritate fretum M.S. Veneti. Nec sensui oiïicit ; 
promovet m^igis. Nam veteres criiici, ut serael monuisse satis sit, 
de cxpedienda junctura plus aequo solliciti, sensum nunc infinniorem 
reddebant, nunc contui'babant lectiones, dum vel nova fingerent vel 
jamjam nota e locis alienis inferrent. (382). 3^ç«Vovt«î «»;;«;. Vid. 
sup. ^', 18. (384). ^xir». alibi >,ty'jîè6yyoi, ut /3', FtO. Respice sup. 
not. 273. De forma conf. ad «', 175. (385). àr^illA etc. AtrUlœqiie 
et aUi principes Achivorum, me jussit Priamus cœteriçi'.e Troes illics- 
tres, sermonem Akxandri re ferre si guident vobis cordi J'uerit, Sec, 
Locutio 387. «< >ct yn-ct-e (p;Xay, passim obvia est ; in â 66. cum 
ind.cativo, /ScCxirxt. Sup. 375. et inf. 394. cum subjnnctivis. Ex- 
pletur vero sententia ; u'i xi y'ivoiro ^ixov tuï iIttHv y.Zfov etc. (390). *ç 
^Ç<y u^iXk' ÙTTcXia-^xi ! Hœc Idssus sua subjicit ; Utinmn prius pe- 
riisset çitam tuntum faciaus patraverit. Hinc et a v. insequenti 
393. colligere est quam fuerit invisus Trojanis. Conf. y', 453, 454- 
Ç , 524. Similia audit ex Helena ipsa, sup. y , 428. «J? «k^^jAs? «yroô' 
«Ass-^ati. De locut. conf ad «',415. (393). Emphatica haec sunt, 
5 ^y,v TgâîÉç yi ■AxavTxi, sane quidem reddere jubent, Trojani saltem. 
GraticË ineundci.- caussa dicta fortasse, et ad partes referenda quœ con- 
silia Trojanorum turbabant. Vid. Hoogev. 96. III. (398). àx.y.v h/kyùvTo 

<rff>7rr). Bene obser.at Eustatbius, tuv IXXviVUv to jttèv 7rXriêi>i a-iyXf 

etc. " Silent milites, nam regum erat responsum dare ; silent Reges 
non modo Acliivos vevi.'^i ne slù tan'um caussa bellum suscepisse vi- 
deantur Atridae, sed quia tidenter sperant fortissimos ^^ros nihil igna- 
vius dicturos" nec fçfellit spes. Spe \àctoriae accensus Diomedes, ne 
aniplius proferantur conditiones pacis, Helenam ipsam aspcrnatur. 

(401). S}Titaxin nbtG^ : yjûiTcv Ji irru lx.li\ui, '«? r-ul i^aXx 'jyiTTtôç itrrt 

{etiamsi admodiim insipiens sit) âç viIbxtx èxzêfiov etc. (ad extremum 
dieni Tro-jnnos nunc pervenisse). Conf. /3', 15. et sup. 143. ui x.iv 
oxiOpfj TTii^x/ Y>ir,x:. Mortem qua^ instat, cladem illico flituram, dé- 
signant verba. ipKTTXf, impendent. (406). 1^x7', tjtoi etc. Idœe ! 
Tut? ipse (it/dis quod tibi pafefnciunt, consilium Achivorum ; mihi 
quoque sic placet. Quod ad tuortuos, justa Jieri non invideo ; Nil 
impedit enim quo minus erga c.:davera gratum prcesfcmtis a/ffcium. 
De sensu roZ cïu(pt in vere. 408. adeas Herodot. v. 19. VI. 62. 
Sup. y, 157. obvium est roifj x/wpi ywxixi. Inter Romanos similiter 
adhibetur praep. circa, ut iii Plin 8. 16. Vers. 409. verteris ad lite- [409—133.] NOTiE. 317 

ram, de enclaverions enim nnlla est pnrsimonia etc. et ordines ; 
où yàp yiyvîTxi riç ^uaa um f^it f^itMirm]/ ny.v»^ k. t. A. Locutioni 
f'iKvç y.xTxriêviieuç aîfinem notes SopllOcl. Antig. 515. à y-urêccyàv viKvÇf 
qiiam a Brunckio rcfictam video ô Kxrà yjittv^i \>iKvi. lu^xrtKÙi dicit in 
ilO, 'iTTii y.i B-JycJd-t. sensum expressit Virg. Aen. 11. 104. nidlum cum 
victis cedamen, et cst/iere cassis. Ibid. y-uXia-Af^iv îtvçoî. x.-iihvH)i, tîj 
TctOy,-, f^iTccoioovcci. Sch. br. Hinc in Aesch. usurpatur vox f^u'xiyfix, 
placamen, ad designandos solennes ritus quibus jjlacantur mânes : 

X,oà(; n^ri^ci; .uiiAt'/fActr», Clioëph. 15. Omissos queritar ClytsDm- 

nestra, Eumenid. 107. [In cunctis, quas vidi, editt. vertitur hkv^, in 
praeced. 409. ^cdaver ; et bens, ob ea quae sequuntur, îrvçà? fAuXtWuy. 
Est quoque in Odyss. a', 490. obvium ; vix.î/icr<rt Karxfêifcîvoic-iv dvcle-- 
o-ttv, h. e. manibus imperare ; hinc commode verteris ^hxIttuv nxvxç, 
placaj-e mânes, formula inter Romanos probata.]. (516). àTrUiTri. 
renuntiabat. (420). Lectionem Aristarcheam hic prieferendam 
censeo, cirevyoTo, y'îKVi r àyiy.sv etc. Receptam âr^vvov reddit Clarke, 
properahant, quod potius priori (àr^vyo-jro) convenit. vwyç pro v'îKvxi so- 
lennis est. ïniot Sî (ôixTA/Çevro livai) yi.y vXnv, ut supra 418. (421 ). ^éA<oç 
yÀy etc. T)eiii qttidem Sol recens percutiebat arva, cœlum ascendens 
ex leniter-fluente prqfundo Oceano. Notanda est locutio, v^cT^iix- 
Mi\i ùcçsv^xi àx.TÏ(rt, quse optinie depingit exorientis luminis emissionem. 
Sic in Od. e, 479. yilxtoç p^iÛMv kr.-iin'» 'ifixXXiv, et videtur îranslatum 
LucreLianum illud, vcrberibus radiorum <ic. V. 1103. Illustrât Wake- 
field in loc. Hinc quoque àx.Tivuv jiùXxl, (ioXxt r/AÎcv. locutt. Inter 
Graecos usitatae. Conf. Phœniss. 171, 172. lùon; of^om /Sa>^x7<riv xiXiey, 
In 422. sumrao cum ingenio depingitur aquarum leniter volventium 
motus, quum necdum ingruerit tempestas, sed sursum et deorsum 
tranquille agitur ccquoris undosi sinus. Non absimiliter oceanum ap- 
pellat Aesch. rài' Tnpi '^u.txi û'hKrs-ôu.tvot ^êov' ùxenf^iiTU) ôivftXTi. Prom. 

138 &c. et bene Strabo, I. 9. 'îx-' (^^^^ xKxXx^puT/iç) nvù 'î/^'Pxa-tv tkç 

7rXf<,!/.uvpido% i^cvs-tig TViV k7riiSx<riv ttpxÙxv kxi ov TiXa^i poûiOd, fere Ut SU- 

pra exposui. Quod ad rationem temporum, constat hune secundum 
esse diem a certamine inter Ajacem et Hectorem ex hoc loc. et v. 
381 . sup. collatis; nec posse, ut ratio Heyniana postulat, de die provec- 
tiore accipi vcrba ^îXto? fciv Ïttutx etc. Designatur certe tempus ma- 
tutinum. Quum sic se habeat ratio, restât temporis quod satis sil ad 
justa facienda et ad extruendas raunitiones, neque intra spatium tam 
brève coarctantur omnia ut miraculum potius quani opus contecisse 
dicantur Achivi. Conf. Obss. Heyn. pp. 379, 380. (424). x^^^'^^^t 

pro y^xXnrlv kv ^txyvZvxi, vel, ièvvxvio y^xXiwùg ^txyvZvxi. (425). /S^OTa» 
ui/^^xroivTx, cruoreni. (427). ovô si'x x.Xxîuy Trgixf^oi etc. Veritus 
nempe ne nimium temporis tereretur ; ne milites porro, fletui indulgen- 
tes, crastino certamine raolliori animo erga hostes fièrent. Hcec 
D. Dacier. Inter gentes barbaiicas cum magno ejulatu celebrabantur 
exsequise. Conf, û, 720 sqq. (428). •^yçxaV?? ivir/iy'.»)!. ttu^xï? Itti- 
trû^ivov, Sch.br. At legendum est in genitivo, non 7s-v^x.x'iyiç, ut editt. 

Jriores ante Heynianam. Acceperat ille ex Sch. Ven. (433). n'.**? 
' ovr èsç TTu ijûx; etc. Interea dum prima li'x nondiim advenerat, ad' 
hue vero crepusculum esset, excubias agebat circa pyrnm deleta ma- 
nus Achivorum. Verba iv\ xfi$iXvKr, optime a Macrobio exponuntur 318 NOT^. [4.33—462.] 

în Saturn. I. 17. Ayx» est prima lux quae pncceclit exortum Solis 
{the cl tv»). x-jy.ôipai, tcDipus quando ap})arere incipit. Hinc anni ad- 
pelli.rio vetusta, >vyeifici^, et epilheton ip?ins Apolliuis, Avx-iysvn'?, sup. 
â', 101. 119. yivioùv T*)v /.vxiîP. Adeas Scli. Vcri. Danim in voc. 
àf^pixiiKA. Oppian y.wnyn. 1. S. et qu.T dissent Bloonifield, Gloss. in 
Sept. ap. Theb. l'53. Quae de etymo conip.îiiiiscuntiir Aelian. et 
Eustatli. teneri necjueunt. Convcuit IMaronis, suiluslri iioctis in 
timbra, Aen. 9. 373. [>vvx«f, epithcton solis, a Xsuxoç, albus, desunii 
docet Lennep in Lexic. Et}Tnolog. voc. Xvy-djia.ç']. (435). Conf. sup. 

336 — 341. (440). iTr ccvrS {rZ ToiQ^ia) , quod fuit, iyyvêt ToJfpeov,- 
supr. 341. i. e. jiixta, prope jossam. (441). c-xùXo7rtx.<;. 1%%» |v>.at, 
Httip ru Tilyjii (anne r&'^ça» ?) IWyvyov. Scli. br. Sudes imae fossœ 
et lateri inipactas, et in oia supeiiore ennnentes. Sic inf. 
iu', 55. Stakes. (444). 5-/,£Î/vro, achnirabundi conspiciebant. Nequit 
melius describi insolita species quani prae se ferebat h;rc munitio 
Achivorum in aetate quuni necdum ars niilitaris provecta fuit nec castra 
muniendi satis cognita ratio. Dii ipsi adniiratione perculsi : Nepfunus 
ctiam qui, ne quid paterctur gloria sua, uiagnopere timet, inducitur 
loquens. Ccelum ipsuni conturbat res inopinata. (446). Çêï tt^tsç, 
etc. Sententiam inteipunxi et legi secundum M. S. Venet. etverto; 
numne nliquis est mortalium qui consilium ad deos referet amplius? 
nonne vides munitionem quam pro navibus exstruxerunt Achivi, Jbs- 
samque circumduxerunt, etc. Sine interrogatione legit Eustatliius et 
exponit In-^u per x.c<.y,ùXoyyiTu, quod una cuni conimento de Titanibus, 
longissinie petitum judico. Hectius Scli. bi\ in Ed. Schreveliana, qui 
apponit, î^ù, Xi^ii. Sch. ^'^en. ùvxxoivuKnTeii. quod et Sch. Lips. qui 
integvam apponit, ùvaeKonû)(rirxt Oià B-vc-iêôv, crvvipyevi etvTolç .Ç-;>i»v Xct- 

/ôiïy. Adduntur posteriora ob gequentia 4.50. oC^i. B-ioiTi ^ûb-uv îy.xrôf4- 
^«j. Conf. inf. f^\ 6. In 448. vacillant lectiones inter oùy, ô^dx? J', 
«T< civri, ovx, ôçai'aç, Lt» V aZ-n, et quani apposui. Secundam edidit 
Wolfe quae satis concinna, at prittulerim constructioneni, tù'^ «^««ç 
Tiixo^i « '^2 (*' q"od) iTuyJtj-uyro àycciot, et hccc est ratio He3'niana. 

Sic inf. 452. a t' Èy» x.xï (poi'iSo^ %-«>.<Wc4^sy. (451). xXîoç Tey (mu- 

nitionis Scil. AchivoruiU; Îc-txiÇsttÎ nxr/.t t>îv yir, ïp'') 'cayiv iiài iTTiy.î^yx- 

reci. Conf. Horat. Carm. 4. 14. •' 0, qua sol kabitabiles illustrât oras, 
maxime principum !" «(i/.iîVasvTe, labures perpessi. (454) èyjyio-xi. Conf. 
ad ce, 517. Jupiter Neplunum conquerentem solatur, gloriam ei in- 
tegnim fore pollicitus et ad nicnia Achivorum subruenda liortatur. 
Ad V. 456. sensus est ; no}i equidem mirer si quis alias deorum mul- 
tumte deùilior, hoc consilium (vô,ifix, opus excogilatnm) rrfurmidarit ; 
nil vero tibi metuendum est, etc. Verba, 458. c-ov J' Tjrai y.xkti; ïa-rxi, 
etc. repetuntnr iju-pcirixaç a v. 451. q. d. Immo tua erit gloria quœ 
longe lateque cxtenieiur. (459). xZti, rétro, (461 sqq.). ]Munimen- 
ti excidiuiii describitur inf. u, 17 — 33. Crediderim poëtico more illic 
adumbraii mutationcs qu;c in hac rogiorie Troadis a niotibus ten-ae, 
ingruente mari, fluviorum alluvie et eximdationibus orta sunt. Cnmpi 
uhi Troja fait, etiani in tempore Strabonis sjieciem valde diversam 
ab ea prsebebant qu<T ante oculos Poëtse vtrsabatur, nec dubitanduni 
est (juin longior dies mutationes majores magisque observabiles intu- 
lerit. Poëta ipse plerasqiie auditu vel visu novisse poterat. Con£, [463 — 479.] NOT-y.. 319 

Wood. descript. ïroad. p. 267 sqq. (463). (xy.xxKvnren. Exponit 
Scliol. br. ùçxyi^riTûii, q. d. diîabatur et evaties.af. [De them. 
ùy,xXo?, plura congerit Lennep in Lex. Etytn. viz. ortum esse a uxxii. 
Thema antiquum extitisse ^«Ao; v. fAoXiv, conjicit a superstite Lat. 
mollis, et inde provenisse fA<!cKct<r<r»t, /^uXxr.cç, in llngua recentiore. 
Inde quoque natœ significationes, quae in derivatis cernuntui', abo- 
lendi, corrumpendi, ])erdendi, et similes. Sed nec attigit, ut oninor, 
veram radie eni. ]Lst b'Oi^ langnidus, inji7-nnis.'] {4:65). êva-iTo. Conf. 
sup. /3', 35. (4-58). ivvYiat:. Narrationeni inftrt Sch. br, ex Asclepiade 
de furore Lemniis viris illato propter Veneris sacra posthabita. Jason 
redux ad Lemnum appulit, ibique, Hypsipyle aniata, filios duos 
genuit, quorum natu major nunc regnabat. Hoc insigne est ad 
demonstrandam expeditionem Argonauticam nostro non ignotam, 
et ad definiendum quantum temporis inter eam et belluui Tro- 
janum intercessent. (-iTO). x^Ç'' ^' «'^'f-'^?!? etc. Atridis vero, pro- 
prium nmnns, dédit Jasonidcs J'eroidiim, mille mensuras {cona;ios 
Schrev.) viiii. p^^ç/?, 'èù^ov £|o;j(;«», nam subjicitur, ohi^oyro ol u'KMt. 
f/Aê-j notatur, antiqua vox pro cho?. (475). duirc, B-dxuxv. Exponi- 
tui-, opiparam, piiignem, laidam, t«îç ùyotêci^ ^ûxxcvtx.v, Sch. br. Th. 
^dxxcj, germiuo, vireo, fUT^pc^ty-â^, abiindo, ut ùvSiu, saepius. Sic 
Odyss. x , 414. îlXc,Trir/i nêxXvïx. et inf. /, 208. a-vog p^x'" fi^i^.Xvïxv 
ùxsiip^, Jiorentem, i. e. ahundaidev.i pinguedine. Hinc 5-«a/>;, vita 
copiosa, infr. /, 143- et B-ûxua Pind, pass. ut et d-xx/ci, convivia lau- 
tiora, apud priscos Grcccos, quia ad ea honiines conveniebant in 
honorem Deorum. Sic Ath.enaus, 2. 3. In sensu sjTionymo a qui- 
busd. exponitur ^x'i'; iî-rn, sup. â, 468. Porro locus cfassicus est, 
473 — -75. de modo emtionis, quss non pecunia gerebatur, sed ])er- 
mutatione parium. Conf. sup. ad ^ ', 236. Hue respicit P!in. Hist. 
Nat. 33. 1. Ejusdem generis emtionem apud Theocritum invenimus 
Idyll. 1. 57 S(iq. et in Pausan. Lacon. de regia Polydori. Adi Feith. 
Antiqq. 2. 10. 2. (477). tçSsî ^\ y.xTx tttoXiv etc. Conf. supra ad 
370, 380 vss. (478). i^xvyix'i^i ^î «■^'•i' etc. Nocte tota ipsis nuda 
cotisilicdus est providus Jupiter, horrendum fonansj hos vero (Tro- 
janos) pallidus tinujr occupubat. Vinion dehinc e poculis humi fun- 
debant, nec ausus est çaisquam prias bibere qiiam pnepotenti Satur- 
nio libcKset. Tractus cLixa Idam tempestatibus crebris vexati, ut 
hodierni etiam memorant ; hinc jure optimo Juppiter Tonans ibi con- 
sedisse fingitur. Meminit Heyne procella- quae copias Xerxis liic 
<:astra metatas valde contenant ; est in Herodoî. PolyhjTnn. 42. 
(479 etc.). ;)(^>l6»çov "è'îci, pallidus or a Timor. Virg. ;^iA»çov, «vW to?, 
XXue^oTToiov {pallescere-faciens), Sch.br. Apposite hjc subjicit Dace- 
ria j " Dans le danger hx dévotion se redouf)]e. Les hbations ne se 
faisoient d' ordinaire qu' après le repas ; ici on le fait a chaque fois 
que r on boif, ou une seule fois avant que de boire ; 1' autre me i)a- 
roit plus naturel, car la peur est ingénieuse et superstitieuse." Ob- 
via sunt iterum verba de Achivis ipsis, .9-', 77. 329 NOTiE. NOTiE IN LIB. OCTAVUM ILIADIS. {_i7rt'/^xp^']. Concilio deonim facto, niinis interpositis, denuntiat 
Jupiter, sibi non placere, ut deorum aliquis alterutri pugnanti'jni parti 
opituJetur 1 — 29. Ipse in Idani se confort unde pugnam prospicit — 
52. Dubia Victoria pugnant exercitus usque ad médium diem — 68. 
Tum Achivi in fugam convertuntur, gi"a\ibus procellis et fulguribus 
perterriti — 77- Fugiunt proceres Achivorum, instat Hector, cui a 
Diomede obviam itur — 117. Pugna demum restiîuitur — 129. Jam 
iterum res in eo erant, ut Trojani in fugam verterentur, cum fulmine 
ante equos caduco conterriti Nestor et Diomedes et ipsi fugiunt — 157. 
Insequitui- Hector, Trojanos hortatur, indignabunda conspicit Juno 
— 211. et, Achivis jam intra vallum compulsis, Ag-imcranoni consi- 
lium subjicit confirmandi verbis animos Achivorum et obtesiandi 
Jovem ; tum ostento objecto, nielior spes subnascilur — 250. Jam 
Achivi, aliquamdiu superiores, novo impetu repellunt Ti'ojanos, 
quorum muîtos sagittis configit Teucer, vicissim ab Kectore vulne- 
ratus — 334-. Nurc iterum Hector Achivos intra vallum se lecipere 
cogit — 349. Minerva et Juno, de Jovis iniquitate conquestae, 
Acliivis suppetias laturae, curru conscenso, missa a Jove Iride, de- 
teiTentur— -437. A Jove in Olympum reverso acriter objurgantur — 
l'Sé'. Nocte ingruente intercipitur pugna; Hector concione facta, 
qu3e noctu ci.u*anda sint, imperat ; crastino die redintegrandam pug- 
nam denuntiat — 54-1. Excubiae per noctem aguntur, atque ut insi- 
dias liostibus aut navigationem pra?cludant, crehras per urbeni cam- 
pumque ignés accendunt Trojani — fin. IVolfe, Heijne. 

<f[. Passim in hoc libro obvium est ministerium deorum, eventus 
quippe graves, atrox certamen, resque eo jam cessura:, ut, facta in- 
temecione, finiretur bellum. Jovis habetur, 1 — 40. 40 — 52. 
69-76. 130—171. 245—247. 397 — 40?. 338. 438 — 483. 
Junonis, 198 — 211. 218 sq. 350—437. Ibidem quoque Miner- 
vœ. Inducitur Neptunus Junonem dehortans ne cum Jove certamen 
ineat. 

^. .-ïo'aoç ;K«%'.î. Est è^jyçojifiîîî pars altéra qu?e libro praefigitur. 
Aliter ;coAOjttti;(;/af, [fugna mutila'). A Barnes r.ot^.tur aj^ioni cb v. 
185. ubi nox describitur inducta et pugna dwhnihir Achivorum. 

(v. 1.) nùi^, n'Àv x.çcy.i7riTXo; etc. Simplex et puîchernnuis verborum 
apparatus quem ampliavit Maio in vss. laudatis Aen. 4. 584. " Et 
jam prima novo àpargebat lumine terras Tithoni croceum linquene 
Aurora cubile. [Verba Lucretinna transtulit, Primum, Aurora 
novo quom spargit lamine terras-, quem secutus quoque Sil. Ital. 16. 
230. emendante Wakefield. Congeruntur quoque epitheta, poâa^aV.- [1 — 18.] NOT^. 321 

rvXoç, ^^iyî}it(t, etc. sup. â, 477. quarum priorem paululum varia'vnt 
Boëtius, 2. 3. et pulcherrime idem Lucrelius 5.655 sq. Lux primo 
subrubra, dein, crocei velaminis instar, omnia circmncingens, aptis 
epithetis designatur]. Vox Ut^vxTo, mentem ad y,, 4-21. rtducit. 
Trgoc-î/Sae^Asv ù^ov^cc?, et ad Arati Diosem. sub init. tt^mt/i à-Trcy.i'êvKTM 
ecùyK. Pon-o in Sch. br. longa adnotatio est de diversis inten'allis 
temporis quae a voce >j«iî designantur. In v. 2. ad epith. rsffxfj:;ç«v;«ç 

mire ibld. Schol. a t^s^^v tol/ç huvrlovi y.ipcivvolg, rcvr l(rri, y.ccToi,yM)ii- 

(^ô/^ivo?. ïii. manifestum est tî^ttu. (4). Ordina, S-iâ/ 'è' vTnfccvev Truiriç, 
auscultabant omnes. vttxkcvw est, morem gero, qu r- notio hic non locum 
habet. Hinc parum abest quin restituerim ôluci pro vxo qiiod recepit 
Emesti, etsi contra fidem opt. codd. Inf. liabetur «««s Tnivrî^ clviirt, 
8, sq. (5 etc.) yÀKXvTÏ uiv, &c. Concionatur deorum Pater nec 
rationes tamen aperit consilii quod molitur ojîituiandi ïrojanos. 
Suboluisse quid sinistri videtur Minei-va inf. 33. Pa"at Jupiter 
ultionem Achilli, promissi memor sup. â, 528. (7). f^yiri r^ olv etc. 
Ne quis igitiir inter Deos vel fœminn vel mas vieo proposito obxnam 
ire audeat ; sed comprohetis simul cuncti, ut qiiam celerrime hœc, 
quœ molior, perjiciam. In v. 8. ^icix,^(rcci exponitur, ^lay.ô-pxif Sch. 
br. hoc est, 7rcc^c»/2y,vxt. Conf. tt', 120. locut. iTrtx'i^a-iti f/J.hci f^ci^vie, 
prœcidere, i. e. conturbare rationes belli. In v. eod. sq. cchiiv v-y-ot, 
TcivTii, onmes in uniim consilia rejerre, est sup. /3'. 379. !îovXivi<r&cci, 
£ç (Atccv, ubi conf, Pro cihîh in sensu comprobare adeas Find. Py. 
3. 25. Sic in sermone Lat. landnre. Locutionis, Laudare aliquid, 
i. e. una operam navare ut aliquid efficiatur, vide sis exemp. in Aen. 
1 1 . 460. Expositioni quam praîbet Sch. br. (rv/KUTXTlkf^ùai suppléas 
oo^ctv, ut sit,ctln7Ti ii/So)t i'/TOi. Sic sup, y', 461. £7ri 'S rr-'i^v, i. e. y.Zêov, 
ÉTToç, quod latet in verb. ïpxro quod praecedit. Et consimiliter », 
344. /, 710 etc. Adde Pind. Py. 4. 396. (10). h ï h ly^v etc. 
Obvium erat simile sup. /S', 391. sed syntaxi minus impedita. Of- 
iendit èS^Aovr» o.èoyrct, (pro, \y^i<T^cn\ nec minus conjectura Bentleii, 
lA^a'vxfc lùncri,!, sAéo'y-r' >j etc. C'erte hanc repetitionem quœ in plmibus 
locis venustatem maximam adiert, saepius observavi ; Conf. Lucret. 
5. 299. Cic. in Arat. 554. Nost. v, 371. At sententiam potius 
ordinaiim, facta distinctione post sA^ovroj, insequenti modo ; à)- ?' «» 
\yùi) voy^TM iXéovrci, kûîXovrx v) ùpyiyay TpaiîToriv y., r. A. tatendum tamen 
aliquid rou vTn^Sxmv inhaerere. Legas fortasse, facta distinctione 

post ve^(7<y, '/} lêiXuv rpciJi<rs-i> ùfiïi'/-f.y:y etc. 5rA/iys<ç où yxrà xos-^Uov x. t. A. 

(16.). roa-a-ov ivi^B-' ctthu etc. Commentati sunt veteres de regionum 
hac distinctione, et in Edit. Villois. Sch. Ven. tô ^icîy^txuu!'. video 
cosmogonicum ubi ordo habetur, xiêyi^, «n'ç, yîi, ssJ/îî, rùi^ru^oç, circulari 
figura in zonas quasdam partita. Epith. k^ohç, Tartaro tribuitm- se- 
cundum veterum figmenta de loco tenebroso, calons experte, qui 
sontibus plectendis dcstinatus fingitur. EtjTnon varie constituitur ; 
Arridet maxime Chald. "iTm decidit, quo sensu Hebraci infima terres 
vocant, ut hic Noster, et Virg, in JEn. 6, 577. sqq. et pass. Sic 
Hesych. rdpTxpe^, à Itt'o tïjv yïv xosTûiTssTeî tsttoç. Coiitra cacumen 
cœli, ^>iA«î .S-er^rac-ioî, sup. «', 591. In v. 17. Epith. c-toK^ucci, ;^^osA»s6î, 
firmitudinem exprimunt. (18). s/ J', «y=- Conf. sup. ad «', 302. 
nx ûhri, pro ivos îï^viri, in syntaxi minus absoluta. Conf. sup. «', 353. 

T T 522 xoT.f:. [19—39.] 

Collaîo «', 67. fl9;. Cii^y.f x^v7i-r,y. Sic vates Rom. de rerum 
2Nat. li. 1153. Aurea de cœlo deniisit fijuis in arva sqq. unde quid 
seiiàtrit, ap,)aret. Constat sub hac imagine ob oculos praesertim 
jwni invictain Dei potestatcm, et, ciii nil obstat, dominimn in rerum 
compage adoniandiU Simplicius e^t ponere, nihil amplius in mente 
vei^satum fuisse quani ut specie simplicissima et ibnna maxime obWa, 
omni, quod reconditius sit, pratermiiso, taies cogitationes nobis pa- 
tefaciat poeta. Sic Bames e Just. Mait. ri in *«/ Tr^uTia S-e» -n-v 

i^cv-tiij x.xt 70 y.iurc; :i7rx.ïTxy tju,r,^c; am rr,; ^«•vs-^ç ix.uiY,i; ârx^igu mtêiçt 

Non ab'iuerim tamen quin lateat aliquid scientiae exquisitioris, nec 
desunt qui physices prima elementa, virium primam et absolutam 
legem qua? paites universi sustinet et complectitur, hic sub specie 
aensibili adumbrari. Possit hoc cognosci per effecta saltem et in 
mente adhuc teneo qualem mihi imagincm veri systematis pneîtabat 
conceptus P\"thagoreus de hamionia spha-rarum, qui, legem quodam- 
modo assecutus, phantasiam dehinc confiirxerit. Adi M'Laurin, 
viewpp. 138 sq. Breviter concludendum est vim et pioidentiara Dei 
imagine hac constitui. Pro commentis adeas Sch. br. Plat, in Thea-t. 
T. 2. p. 71. et Sch. Venet. Facete meminit Lucian. in tract, de 
conscrib. liist. 8. (21). à\x oùx. a» i^-jTcuTi etc. i. e. viribus meis 
haud resistcre potentis nec consilium ineum irrituni Jcicere, adeo 
estis prœ me nilidi. (23.) «aa' cnor,, etc. Hed ubi in mentem mihi 
serio venerit, una citm ipsa terra, ipso mari, vos sursum traherem, 
et deiade cacumini sum/no Olympi catenam circumdarem ; Hœc 
omnia vero, paries universi, pendebunt sublimia. Adeo vis mea 
prœsirjntior est. De locut, xço?^»» Ihxny, conf. d, 11. 543. Ex- 
ponitur a Sch. br. t^î-u. Teeêvuncç. Vertit beue Emesti, At vero si 
me lubido capiat. Recte porro geminatur to (s-) i^vFs-eu secundura 
legem ex|x)s. supra a, 1 -il. In 26. voculae «^te inest vis. Respice 
ad 21, et sic vertas ; Haud equidem, etsi summis connixi viribus, me 
deorsum trahetis, at contra {^a,ù~i) a me, facdi nisu, omnia forent 
sublime rapta. (29). *4Î?»» ayas-s-aitjrs.', lus dictis animos percuhi ac 
perterriti. Forsan et indignabnndi, ut sup. »', 41 . Divers© sensu 
obvia vox est r., 4-04:. u.u>.-^ KexTicà-;, v.dde ininaciter. (30). è-^i Jî 
J;î, sero tandem. Bene inducitur Minerva quse Jovem excandescen- 
tem alloquitur demulcetque. Obs. Sch. Ven. In v. 32. obvium est 
«. ut passim, pro or;. (33). «aa' 'iu.~r,; etc. Xos tamen miseret 
Achivoium qui jamj im perituri sunt, malo fato expleto. Xotatur 
locut. ciToy, fi.aipeti ùix-!r>^ra.i, quae serius inter Latinos recepta ; 
bene vertitur Ang. having Jîlled un the measure qf their evil 
destiny. Conf. sira. Od. é, 207. y-rî^i «>«:rAîî-«;, exantlare hibores ; 
et supr. ï, 170. tt-ihy.* 3n-c-j »ix-z>.r,Fxi. ùXmTsci lii ponitur in fu- 
turo sensu sec. morem Homericum. (36). ,S«-jA»i>. De consilio lo- 
quitur quod postea nan-atur in Hb. 9. placandi Achillera. (39). eu 
tv T( ^vu^ ■z-^oî^i-.i u-jkiuxi. Ang. / speak uot noiv ivith intent de- 
cisively hostile. Conf. infr. «, 140. ù a^ Ts-^opeoit S-vicu etc. Si ex animo 
hoc vidt Jupiter. Ang. in earnest. ^lonet Heyne t^^o^^o^u. dici, qui sit 
animo in aliquid procUvi, hinc pcrtinaci, infesto, fere ut Virgilianum 
Teucris addita Juno, Aen. 6. 90. Cf. Obss. p. 420. ubi sup. Hoc 
verum esse arbitrer ex inseqq. \fû.u t'i t»i ^x^sj ihca. De voc. t**t4- [41 — 66.2 NOT^. S23 

Ycviix, conf. 3', 515. (^l). oxi<^Pt- Vid. supra, ^, 452. rtTva-x.îTo, 
vTTi^ivyyvi rS ctof^ecri, y!Toi'fx.x^i. Sch. br. Repetitum habes inf. /, 23. 
Conf. in sensu diverse, sup. y', 80. Epith. ^nAKOTroh de firmitudine 
dicitur, ut alias. Exponit Sch. br. secundum hanc notionem (rTsçsoVe5«ç. 
Sic in Electra Sophocl. v. 491. pi«A;i()7rouî i^mv?. Affine obvium est 
sup. <sî, 426. de sede deorum firuia et stabili et quod Pind. habet 
ïsth. 7. 62, ^xXkÔtti^ov B-iZu îd^xv. (43). yîvTo, arripuit. Absurde 
quidam pro lyîviTt statuunt, idque usurpatum pro ïxaBi. Est 
pro ïxiTo. Voce syncopen passa et [x) in (v) mutato (ut 
in y,î)iTo pro kïAeto, Tivk dorice pro ^xh) prédit Fskto, yivrc. 
Nam (y) pro spii'itu aspero vel digammo ponitur, ut yâhrai, 
yùhoç, yîVTïç in Hesycli. pro '■^^-.-rcci, Fojvoç, Fêvrsçov. Conf. Ernest. 
Callim. H. ad Cerer. 44. Dawes, Mise. Crit. sub init. [Aliter 
Lennep in Dict. Etym. radicem fingit TEfl in sensu, cn-pio. Conf. in 
voc. yîvtct.~\. (45). oCx. UX.OVTI, i.e. sumnia celeritate. Locutio usitata. 
Conf. 5, 767. (4'8). ydçyci^ov. Cacumen Idae Gargarus. Duo alia 
EBenKDrantur a Sch.br. Lectus. Phalacra. De epith. ■!roXv?ri^xKx, vid. 
Strab. 13. 874. De agris sacratis, quae te^svîj dicta, vid. sup. /3', 696. 
S-vy,sii /SufAog, ara ciii odores ingerebant, thuricrema, ut vertitur in 
Aen. 4. 453. allât, supr. t^', 270. Adde et Georg. 4. 379. ubi ignés 
Panchœi sunt proculdubio Bv^^ui^arct. quae in sacris adhibita, necnon 
et Aen. 1. 708. ubi verba " flanimis adolere Pénates" accipio ex 
mente Ruœi, " Suffitu Pénates colère". De critica ad h. 1. non 
spectante conf. Wahefield ad Lucret. 5. 798. En-orem notes Sch. 

hr. ^viiiiç i(p ov ^vcv<riv. (51). Kv^i'i yetiuy, Eadem locutio obvia 

est sup. û, 405. at sensu paullum diverso. Bene Schol. Ven. rîj inv- 

Teu iv/i^ofiivoi ^3|»i Kxi «çETiï. (53). 01 â' èi^cc etc. " Vocula, up», UQ- 

quaquam hic supen'acua est ; sed eleganter connectit quod erat supra 

dictum, >), 476. 'n-xwvy^iùt [Av 'iTrui-» ooiîvvyTo". Clarke. (54). ùto 

"S" ciùrov etc. Verte ; eaqiie (cœna) confecta se armarunt. Similis lo- 
cutio reperitur in Herod. VI. 129. yinTÙcti ùtto ^iÎttvcv, Ang. to hâve 
donc sicfpe?-. Conf. Mathiae, G. G. Const. §. 573. {55). oiià, Tn'oXit. 
Conf sup. 370 — 80. lib. praec. In 56. verte ; animis vero ardebant 
•nel sic (i.e. pauciores licet existentes) pugna certare. In v. insequente 
obvia est vox '/,e^zi6), nécessitas, quœ habetur supra, «', 341. Est 
%ç'"^ (xç-'"5> — "î'?' %?=">'> — «0 lonismus pro xe.-^icc. Pro eodem 
dicitur et ;içï«, ut inf. *, 197. et alias, ■^ce.'^m àvciyy,cil-^, sœva necessitate. 
(58). 7ry.!?(/.i W à)i'ynvTo ttvXm, niale, quoad sensuni, reddit Lat. vers, 
omnes apc/iebantur porta, unica enim aperta est, viz. qufe versus 
castra Gniecorum ducebat, Scaa. Enimvero tvv'aou solenniter a nos- 
tro usurpatur ut ^rtiA», quœ bipartita fuit, et vôitT-ai ;rv>.«< etc. recte 
vertitur ; porta, quam laie patuit, aperiebatnr. Conf. locuft. TrvXxç 
ç-y,xicî<;, 'Ç, 392 — 93. civrôi/MTcc;, i, 749. de porta quam in muro 
fecerunt Achivi, «', 339. et de eadem, IikXîIî? TrvXoit, f/, 455. Sic 
Pind. Isth. 6. 111. 5r«ç' (ùmxis-iy xix}y.ov TrOxat?. In Virg. Aen. 2. 
612. 6. 631. ea?dem sunt obvia,-. {60 — 65). Versus repetiti a S', 446 
sqq. (66). o(p^x fÂv jÎ^Î)? '?ï etc. Quamdiu tempus rtmtviimnnjmt et 
crescebat sacer dies, tamdiu utramque aciemtela attiitgebant, cadebat- 
/gue jyopulwi ; maie redditur ùfi<p<ir'i^av /SéAs' 'v.-Trnrt, utroritmqne tela 
ûitingcbaiit, in Lat. vulg. Locutioni /egav ^,t««ç, affinis est yApaç h^in 524 NOTiE. [69 — 87.] 

a', \9^. Conf. sup, de epith. /3', 57. Notatur a Sch. br. usus tcZ 
ïiûi, designantis tô îuêtvov xxrûtrrr,usc zmç fii<r,]ti/S^i'ct?. TheforenooJi. 
V. 68. lisAioç |tt25-<)v eùçitvov ecft.ipi/Ssi2iix.ii, expressit Maro, médium sol 
hauserat orbeiv. Georg. 4. 425. (69). x-xl ron ^n etc. Et tum 
demum lances aureas attallebat pater atque imponebat fata duo mortis 
qucB—somnum—diutnrnum—adfert. Heec râxw/ro!, sunt omnia guber- 
nantis Dei consilium et providentia. lî to5 ?<<)? 2iûvoix. Sch. br. Ex 
hoc loco constat quid senserint Veteres de sunimo imperio Dei. Non 
Jovis ci-at, quid fatale esset, indicere, sed exquirere ac promovere. 
Hinc 75 sqq. x>ïç£ t. B: exponit Sch. Ven. B-xvxrripo^ovi f^oi^x^, nec 
deest epithcto -^xyr^MY^t venustas summa. Conf. similia in y^, 209. 
quuni congressuri sunt Hector et Achiiles. (73). Immerito hic et 
inscquens a Vcnet. rejiciuntur et ob ineptas rationes. Notatur et a 
Woliio. "suit ]5oëta amplius ostendere quantum nunc facta fuerit 
praestantior fortiu\a Trojanorum, et subvenit illud ;^', 212 sq. pÉTrs y 
xiî<rif/.av 'îy-To(^a; ijux^, u'/.if'^ ^' £'? dl^xo etc, Comniode tamcn abesse 
possint 73, 74. et sensus finiri ad 72. [Lancem quae versus terram 
deprimitur mortem designare, et illam quae ad cœlum attoUitur vitam, 
quia calum vit.x^ domicilium e&t, ab Eustathio desumptam video in 
not, Daceria?, Subtiiiter in not. pr.Tced. observatur Faium ipsum a 
Soie designari 64 sqq. nam nihil aliud poëta; obversatur quam ut 
eventuum séries et ordo, sole i.e. tempore progiediente, explicetur.j. 
(75). Ïktvtîi. Bcne a Clarkio obser\'atur intonuisse Jovem tempore 
nieridiano cœloque sereno, id quod mali ominis loco semper habe- 
batur, ut ex loc. cit, Od. v, 113. apparet. Sic Géorgie. 1. 487. Ho- 
rat. Od, 1. 34. Hinc Acluvorum subitus pavor {yj.u^ov ^ie?, 77.) ex- 
plicatur. Exeir.p. valde congnmm a D. Dacier profertur e sacris 
codd. Reg. I. 7- 4. (79). eî/Vf ^-S x'ixtTic y.inrr.v etc. Nec Telamo- 
nis nec Oïlei filius. Obversatur illud Findari, Nem. 9. 68. h y«ç 
^xifiovi'jtç ipôfioi? (pivyt^vTi y.xt 7rx7oii BiZy, i.e. heroes. Exemp. adfert 
vers. Benedict. ex hoc loco. De voc. S-i^cc-nrivr-;, conf. sup. Ç', 18. 
(80). V'C""»?- ^ id. /3', 336. (81). i'Woî. Nempe equus qui ttx- 
çr,6^o? adpcllabatur, (cf. sup. «', 156.) ut et <rii^xïoç, funalis. Adjunc- 
tiis erat ad supplendam vicem alterius forte inteifecti, et habenœ 
quibus adnectebatur dicuntur Traeçjîo^»;*», inf. 87. Meminit ritus Dio- 
nys Halic. VIL Addit autem in sua œtate consuetudinem adjmi- 
gendi îrcgiioçot^î desiisse. Conf. et Feith. 4. 11. ^.4. i^vytei (juga- 
les) erant qui cun-uni trahebant. Sic Aen. 7. 280. getninosquejuga- 
les. (83). fl^i T£ tt^Ztxi etc. ubi iiempe primi crines equorumjronti 
innascuntur ; maxime autem lethule est. iu-npixc-t, innasci soient ; 
sup. », 37. TTi^vx est perf. act. a (piu, in quo verbo lonici et Aeolici 
rejiciunt [k) in perfecto eadem analogia ac in verbis quibusdam puris ; 

ex. gr. I7r,;6i a c-rûu. Tièrfiùi<; quasi a B-vâu. /SiSxci)? a /^séu. y.i/Littâç a 

fActiJ. Vid. Math. Gr. §. 183. Obs. 7. (^84). tt.xXi(rrx Ti Kxi^toy (.«:§«?) 
ia-TÎ. Sic inf. ;/, 439. y-xirx Kxi^uv. Exponit luculenter Sch. br. 

tî/K»iPO'/ ^i 5rgoç S-xvaro) Kyjt iv roi; t—7701; to fi i ^ e ç revro. îTrixivavvof 

ov, peropportuna pars vulneri infligendo. (85—87). xXyJiTXi ^ dn- 
vx>.zt. Valde tenuiter Lat. v-ulg. dnlore correptus e7'igebatur. Me- 
lius vers. Schrevel. resUiit dolens. Optime Mai'o transtulit ; Qtio 
ionipes iciufurit arduus, altaque Jactat, vulneris impatiens, erect» 1^87—124.] NOT^. 325 

vertice crura. Aen. 11.638. Tollit se arrectU7nsonipes etc. 10. 892. 
Verba x.vXiv^oiiS'joi -xiçi x»Xy-S miro errore accepit Sch. br. de cantho, 
parte exteriore rotarum, circum quem se volutasse fingitur equus. Co- 
natus exprimitur eqiii se expedire cupientis ; circaferrum se volutans. 
Sic Eustath. 583. 4. ^xXx.S, rZ reZ otimv c-<5iîç&). Verba inseqq. Ti-x^no- 
Çt'xi ÙTrîTcifAvî reddas Ang. ivas in the ad qf cutting off the side reins, 
ut caeteros equos expediret scil. Sic inf. tt , 474. equum Trct^vtù^ov Sar- 
pedoni abscindit Automedon. De 7r«ç>!flg/^(? conf. sup. 81. Nescio 
annon nimis subtiliter argutati sint veteres de usu imperfecti («;n- 
T»/u.vi) in hoc vers. Hoc, inquiunt, impotentiam senis exprimit, aoristos 
enim, '^i%i, ùmuc-^i, in usu fore si de juvene narretur, ut in loc. cit. 
vr, 474. Conf. not. Oarkii. Adde Gesner. Orat. ad Graec. §. 51. 
(94). vn Çii/ysi?, etc. Qtto fugis, obverso tergo, ignavus veluti, in 
caterva? (Cave) neqiiis tibi in-fugam~verso hastam tergo ififigat. 
Sic in editt. optt. componitur oratio quae animi valde accensi, Dio- 
medei, est. [Ellipsis vero in 95, unde vis sententiag pendet, Da- 
visio videtur displicuisse qui corrigit ; ^stos vZra fiaXiov o-osxoj, w? I» 
«j£«<'Aai f/.yiTi( TOI ÇivyevTi x, t. X. Crisis non am'det. Vid. Not. Cic. 
de Orat. II. 72. Hinc, quod Ulyssi exprobrat Ajax, desumsisse 
videtur Vates Pelignus, Metam. 13. 65 — 69.]. (104). «TreJavoç, en- 
feebled. De etymo Sch. br. oloni âTrîêxvoç, à ftii ^vv^^sveç di' Innpfioxiif 

tta-êuitaç h TU tt i d a <rTy,veii. Contrarium est 'ifiTTi^oç. (105). tTTt- 

fi^a-io. Confi de hac forma, é, 109. 221. y', 262. /3', 35. Vss. 105, 
106, 107. ex s, 221 sqq. translati. Currum et equos Aeneae ab- 
ductos a Sthenelo Wdimus £,323. (108). oi/'ç ttct' «V^/vs/Wv, etc. h. e. 
•î/5 eiivu'ctv x^itXo/Liîv, Constructio usitatissiraa est dipai^iTirêxi m» n. 
Sic ce, 275. /^ïi^l <rv TovS' ÙTToxigio -Kov^rtv, neque tu ab isto adimas 
j}uellam. Conf. i, 462. Xenoph, Instit. Cyr. 3. 1. 9. Inf. 237. 
Od. a', 201, 202. «<?i««<ç57'v adsciscit dativum nvi. Mathiae. §. 412. 
Obs. De voc. ^jiVtwç conf ï, 328. (109). tôvtu fch, etc. IIlos 
quidem ftuosj curent Jamidi : hos vero (meos) iii Trojanos diri- 
gamus, ut et Hector sciât an et mea in maiiibus insaniat hasta. 
S^ç«V«»TE, Ç', 18. De schemate Soçv |tt«5(vsT«<, vid. y, 126. et exemp. 
(quod Daceria adfert) in sac. codd. Reg. 2. 1. 22. Constructio 
oipçci ûcrircci rudioris formulœ est: conf sup. »', 353. (116). a-iyctxi- 
i¥Tet. Respice ad é, 226. (119). y.x} tcZ (aii f elç/otfcx^Tèv, etc. 
Ab illo (Hectore) equidem aberravit. [Doct. Emesti non assequi- 
tur usum voculaî pa in hoc versu. lUatara censet ob metrum, qui 
tamen constat ejecto p«, quia fÂv in cœsura est. Usum vero exempla 
passim probant, ut inf 302. 387. et subtiliter vim discutit Hoogev. 
doct. part. §. 12. Pergit Emesti ; " esse porro debebat, tàv 5' itûo^oi^ 
sed versus non patitur. Et stepe sic subjectum repetitur, ut mox 
126. « S' «v. y.-. .9-. ubi sensus desiderabat «aaov §' «. ^. adde infr. 
V. 302." Atqui Noster nunquam articulo utitur : ô, -a, to, apud 
illum sunt, haho?, — n, — o. Hallucinatur ideo vir doctus nisi 
velit id esse in aliis scriptoribus sollenne, quod faciliter concedo.] 
(122). v'Tri^ânc-c/.y. Ang. recoHed. Sic. é, 293. Tra^ZT^iTe-ctv Pc ei Ïttti-oi 

mx.vvoh<;, etc. Supra habetur dviTcuXTo, 85. (124). £xT«g« S' oiUù* 
«é;tj«ç, etc. Dolebat vero graviter Hector, auriga interfecto ; illum 
vero sivit, tametsi ob socium dolens, jacere, et aurigam impigrum 
qucerebat. Nec diu redore indigehant equi, etc. Verba ^-vKxn S2fl NOT^. [124—162.] 

^ç£v«ç ad lit. menlem ohfiiscavif, bene efFectum doloris depingunt qui, 
nubis instar, tenebras quasi et caligincm animo circundat. Conf. sup. 
«, 103. de locut. (pçîvs? d,uÇ!ifttXctiyiu hue spectante ; Adde Hesiod. 

Se. Herc. 429. 5-y^av 3£=A«f/«> 35-/;tt;r>.«T«< sj-riç. ]\Ienti obverea- 

tur contrariuni illud Tindari, >.îvKxt <3çî>£;, phrasis insolens qua; varie 
exponitur. kvio^oio {ïyix.x subaud.), ut étk/çov in vers, inseq. De voe. 
ftiêî7r&>, V. 126. conf. sup. 4', 321, prœsertim i, 329. Convenit exp. 
Sch. br. iTniîi, I5<«x£y, i^iÎtîi. (129). l5r£/3*)î-s. conscendere-fecit. (130). 
i'yfl* x£, &c. Trini fuisset clades atqne fada exitialia édita J^iuô- 
sent ; et nuiic, sicuti oves in stahulo, conclusi Jouissent Trojani in 
Hio, ni cito animndvertisset sator hominum ac deorum. Graviter 
dehinc tonans candens J'uhnen etuisit, et humi ante equos Diomedis 
dejecit : Terrihilis vero exorta est fiamma suJphuris ardentis, equi- 
que conterriti siib curni consternati stint, Sec. a^Kxs-êiy. Th. c-jixo'ç, 
qui et aliquando pro templo secund. Seh. br. ponitur. B-mov, B^ïc», 
sidfur. Congruit etymo probatissinio, S-sio?, divinits, epith. Persil 
Sat. 2. 25. sulfure sacro. (136). y.iiroi.TrT/,Tni. Vertit Dac. se 
sabrent près a renverser le char. A radie. Trr'aa protluunt formae, 
7S-r^fci, -Trrt'iu, Trrû-cra, t^i^ttu, ete. Coiif. ,S', 312. De é;(;t(r(p<v 
conf. ad J', 4-.52. De (r(y«>.<!évT«, 5, 226. (140). Pt où yiyiâa-xit^, 
etc. Nescin' tu, non amplius tibi Jovem auxiliuni J'erre? At 
equideni ex ostento hoc eonjeetare poteris : neque amplius de- 
certandum nobis est, nam Jovi^s proposito nemo, vel Jhtiissimus, 

obstare valet, ùyijç, cvil udX iZd/ao;, c-^ri îpvirctiro vos» Aïoç. SenSU 

non absimili voeem (vocv) usurpavit Hesiod. £çy. 105. §<<>? net» l%»xuta-- 
êcti, Jo\'is decretum evitare. Pari lege Mens et Mentes prostant 
apud Latinos. Loeut. similis obvia est supr. 8. ^locyA^a-xt sWe?. Haec 
vero potius signifîcat consilium irritumfncere, altéra, impedire. [A 
Wolfe leetam reperio ù^vtrcxiTo, a Th. i^vu, traho scil. sed perperam, 
etsi consentiente Opt. JNI.S. Yen. Nam vox digammata est èçikv, 
traho, Conf. sup. es, 141. Est ab jsy» servo, custodio, unde facile 
provenit notio inhibendi, et coercendi, roîi Std^io-êxt. Hine prodit 
i^î/y-u, et forsan èç»Tv», sup. /3', 75. Adi. Heyn. Obss. p. 440.] 
(146). Leniter et non pro spiritu quem gerebat sup. é, 251. res- 
pondet Diomedes Diversa vero res agitur ; nam cum fugam me- 
minisset Sthenelus, nuUum erat prodigium, quod Jovis iram indicaret, 
et feroeiebat animus Diomedis ob recens facta. Nunc ingruit acies 
adversa, sui in fugam dilapsi, Jo\'is auxilium ablatum ; nionet preete- 
rea Nestor, spe victoriae venturae proposita, et relli^ioni cedendum sua- 
det, non ignaviœ. (150). -ron f^oi x'^^'h t-'tc. Ad ceiandum pudorem 
scil. ob facinus tam grave admissum. Conféras ad ^, 182. (156). B-xXi- 
çovi. Vid. supr. ^ , 430. (439). /Séas* c-Tovo-fTx x^etre, tela tristia, ■prtxxùy 
c-rmxyuSiv xinx. Sch. br. qijœ aliter ixi-^ivy.ix, vi^i%-i-jx.M, etc. dicuntur. 
Epitheton forsan Pind. obversatum in Isth. 8. 54. sq. xdxxioy irTotôn-r 
tefiP'îTrii» of^x^ov, (^160). rS 2' iTri /^xk^ov ccv(ri etc. Vertit Lat, \idg. Tum 
vero ait uni inclamavit ; vit et sup. \, 101. Super hoc autem altuin cla- 
mavit. Perperam in utroque loco, viam sternente Sch. br. Estéîrjiwirê t*, 
h. e. Diomedi. ^'^idetur verum perspexisse Barnes, Super eum altuni 
clamavit, àc. (162). Tria memorat in hoc versu quae sortiti sunt 
praestantiorès. Vid. net. 0', 257. vs. repetitura habes inf. ,«', 311. [163—185.] not.t:. S27 

de Glauco et Sarpedone. (163) vïv Sî c-' ecTif^iia-cva-i, nunc vero tt 
dedecore officient ; midieris instar es. Maie pereas, timida piiella 1 
quoniam non, me cedcnte, mœnia nostra conscendes, nec uxores in 
navibns abripies ; priusquam hoc eveniat, tibijatum arcessam. In 
V. IGl. de É'ppê, conf. '(^, 348. yXvtvn accipitur vulgo in sensu toXi y.o^n, 
i. e. octdi pupilla ; inde, queni primitus notât xoçi), significatum ar- 
cessivit yXmi i. e pupa, ptiella. Exponit quoque Sch, br. B-it>if<,cc., 
m^o-o pupilla,' objecta scil. H inc commode reddas, invisum spectO' 
ciduvi. Aâi Lennep. in Tract. Etymol. In 166. legerat Zenodotus ^raçaj 
To< mrf^oy Ip^o-u, ut sup. û' , 396. insolenti locutione ^i^livat ^xt'/^ov» 
proculdubio otFensus. C'itantui- vero exempla formulae non absiniilis, 
ut inf. /, 571. ^of^iv B-ûivxrcv, et inter Romanos, maliim dare, Con- 
venit praeterea personse Hectoris insolentior hic et rudior sermo. 
[An "èxif^uv, subintellecto x.xx.o'; e vestigiis Sch. br. cui adstipulatur 
Bames, pro malo nuniine habendus sit, disceptari possit. Certe 
inter veteres opinio grassata est duplicis da?monis unde vel mala vel 
bona sors hominibus accideret. Sic Pind. Py. 3. 62. 'èxii/.uy mço?, 
i. e. infaustus ; et prodibant locutt. ^:«(jt4ov£vT£ç «tçc. ^sa[.<,avà, ^o^ej 
x«j£«7ç. Aesch. Sept. 1003. Choëph. Soi. in Nostro quoque o-tu- 
yi^lr, "èxtf/.uv. Secund. heec vertere hcet ; Prius tibi midum niimen 
cxcitabo.}. (171j. e-îï^a t^Cs/? r^dis-a-i etc. " Patet tonitru pro 
omine secundo Trojanos liabere; vss. 175 — 76. Hoc explicatur a 
vss. sup. 75, 76. quia fulmina ab Ida, tempestate orta, versus 
littus in Achivos erant intenta, adeoque infesta." Heyne. Dicitur 
porro vU-nv in apposito cum o-^',4«fl4, pro Tiêît<; r/t^.a, vncnç sTi^xXKioç. 
Sigyium prœbet pngnœ foHanam jam inclinare. De epith. mç^A»;»?, 
conf. sup. -/I, 26. (174'). i^viTao-h Si ^ov^t^o? ccXxîji;. Locut. usit. 
proforte ardorcm belliciim. Contrarium est jttsyeoj «Axîj n Xxêia-ôxi, 
sup. ^', 265. Conf ibid. 112. Variatur paullulum inf 181. jttm- 

fuca-vr/t «ç îTriiroe, — yivïa-êcfj. (175). -Tr^o^p^m, pronita voluntate, B-v/^âi 
TT^cfçevi, SUpr. 40. Cont. «, 77. 543. (176). Ùtxç ^sty*oï<rt yt Trti^ec, 

Sed Achivis equidem damnutn. Emphasin habet vocula yî. Pergit 
exultanter ; Démentes ! qui mœnia ista jam exstriixerunt, invalida, 
contemnenda, &c. De (i,,3Xïi^çci, vid. s, 337. (179). vTn^êc^ievTxt, 
transilient, Futuinim, ut igica saepius obviuni. (180). IviyivwfAxi 
nva-t, ad naves pervenero. In 181. ignem postulat Hector, spe 
victorise elatus ad comburendas naves et reditum praecidendum. 
(183.) ùrvî^ûf*,î)io'ji; etc. Fiimo, igné, ingriiente, perculsos animo. 
j^Abest vs. ex opt. codd. Emestio displicet, et in edit. Wol£ 
ùiiTiÏTxi. Crisin habes in Heyn. Obss. p. 445. Censet Emesti il- 
lum ab aliquo induci qui subjectuni pro «i/t«vî desideravit; indocte 
hoc, nam supra -Ji, 338. iTxxç r/tZv n x.»i uùtZv, sistitur ad verb. ult. 
sine subjecto nisi quod intelligitur. ^'^idetur ignorasse Sch. br. qui 
nuUani expositionem adjecit]. (185). Notantur quadrigae, quœ, ut 
Emesti adnotat ex Sch. MS. Lips. possint esse Hectori propriae qui 
rei equestris peritissimus fuit. [Quœ adnotat D. Dacier ex Sacc. 
Codd. parvi habeo, at innotuisse quadrigas hac aetate constat ex Od. 
y, 81. ubi similitudinem ùtto rm t5tç«c^<wv instituit. Notatur et vs. 
ob duaJem ctTrerinrov qui parum congruere videtur, et confugiunt ad 
argutatioues de stjstematibm equorum, quas in nota congessit Clarke. 528 NOTiE. [185 — 208.] 

Sed a-vvrx^îeJi minus ad nomiam constitutae aevi recentioris plura 
exerapla possunt indicari, adeo ut nec satis tuto ob hanc causain versus 
ablegatur. Conf. sup. s, 487. *„ 279. not. Hynin. in ApoU. 452, 456. et 
quœ supra adnotavi, 3', 453.]. (186. >cofAi^>îv. Accipio in signif. 
curam victus, aîimentum, et in apposito cum fuXtip^ovx ttv^ov, 188. 
Parum recte Lat. vulg. alimentoritm-prœmiu, quod loco minus con- 
venit. Vertas a 1. 186. Nunc mihi aîimentum rependite, quod 
plurimum, graUim triticum, Andromache apposuit xiobis priusquam 
mihi (cibum attulerit scil.) qui ei Juvenis maritiis glorior esse. Ad 
vs. 187. conf. sup. Ç', 416. [Vs. 189. a Wolfio notatum video 
secundum crisin quam invenies in Obss. Heyn. p. 447. Juncturam 
orationis valde conturbat et abesse omnino velim. Nec displicet 
Bentleii conjectura in 188. f^iXt^^ovcc Fomov ïê/)Kiv, nisi quis mallet e 
vestigiis Odyss. â, 488. ftiXt^^ov» o-Ttiv. Ordinate procedit sententia, 

irapiênxiv vftïv Tr^ori^oig '<; lun, (rïrov f^.']. (190). Repetenda An- 

dromaches ipsius verba, c-l ^â /net î^aXi^o^ 7r«ç«x«/T)5ç, sup. ^', 430. 
Locus classicus est in declarando officio fœminarum. Laudatur 
Apollon. Argon. 4. 1370 sqq. Nec indignuni Uea ipsa ministerium 
fuit; conf. sup. 2, 368 sq. 775 sq. (193). y-ccvovcti te ««/ uùt^v. Partes 
clipei antiqui memorantur ; x.»vûv, manubrium, quod duplex fuit, 
manui et brachio aptatum. xotvovos;, pci/SJoyç, a/? Ik^utcw rà^ ûirTiosiç. 
Sch. br, VertitHeyne, Qiieerstungen,cross-rods. TiXxuwv erat balteus 
orae exteriori (ai/Tyy<) aptatus unde pendebat scutum. De hoc sup. 
/S', 388. \_x.civoni postea Trog^TraKii dicti qui a Caribus erant additi ut 
Sch. br. innuit ex Herod. 1.171. Conf. Eurip. Hel. 1392. Ed. Bam.]. 
(195). ràv jj^<««c-Toç y.MfAi Tivx,û>v. Locutio supra notatur /3', 101. Opus 
adeo pulchrum erat ut merito artem Dei sibi vindicaret. (196). il 
rovTu etc. Intelligit rà. Xx(pv^x, quasi spolia opima, quibus si fuerit 
potitus bellum fore confectum autumat. Vix enim poterant auferri 
nisi principibus occisis, hoc qui consilio, altero qui virtute, res Achi- 
vorum sustinebat. (198). ixiXili. Conf sup. û, 530. (200). y.xl 
fx, et deinceps. (201). oï/^î vv a-ot tti^, annon nunc tibi saltem &c. 
Ad auxilium prsebendum excitât, caussam afferens honores illi dela- 
tos. Sic Jovem Hectoris miseret (%', 169 sqq.) officia religiosa erga 
illum recordatum. In v. 203. memorantur urbes in Peloponneso ubi 
celebrabantur solennia sacra Neptuni. Sch. br. In v. 204. 3£g«, 
àvxèr.i/MTa., donaria, nuncupantur ^x^Uy-rx, i.e. pretiosa. Epith. tem- 
plo attribuitur x, ^9. Sacrifîcia [B-vc-ixi) in Pind. 01. 6. 131. sunt 
èug^x £y«-£/3« $-£«v. Verba porro, a-v 5s o-^nn fiovXio vixnv, a Heyne ver- 
tvmtur, Tu vero iUis victoriam cupiebas, quasi innuens id demum 
Deo indignum esse facinus si auxilium Achivis recusaret quos antea 
favore prosequebatur. Bene quoque ciun Wolfe, Schrev. Ernest, 
verteris ; Atqui illis exoptes Tu victoriam ! Sic melius insequentia 
procedunt ; Nam si vellemus, quotquot DU Danaisjavemus, Troja- 
nos repellere et cohibcre Jovem late-tonantem, illic sane tune contris- 
taretur solus sedens in Ida. (208). uTncimi. xxèxTrria-èxt t»7ç iTriu-iv 
est, perstringere aliqucm diciis, et hinc à^rToîa-»'? exponitur xxêv/3çnr- 
Toca'ç et de contumelioso quovis dicitur. Digna quas revocentur Vul- 
cani verba «, 582. Junoni xTTTotTnT maxime congrua. [Alla est lec- 
tio, ÙTTroiTt-îi, ut sit, xTFTÎnTi h TM xiyuv, quam nieraorawt Sch. br. & [2] 3— 227.] NOTJE. 329 

Lips. e£ hosce secuti Ernest. Wolfe. qui adsciscit. Sed doctior illa 
altéra.]. (213). •?»> S', oirov \x. ^mv etc. Lectionem vulgatam retinuit 
He}Tîe quam melius distinctam propono; im ^', 'oc-oi Ix. i/jjîJv, ùtt'o vr-j^yav, 
rû^^o^ sîgysv etc. Accipio Ix, nîiv ut supra, «, 337- èx w-s^/ou, et verto 
lutervallum omne qaod 'palchat a navihus usque ad vaUum et inde ad 
Jvssam, completura est illis {tùv, à'/^a^Zv scil.). Duplex fuisse iutervallum 
constat, et ex vss. 220 sqq. intra vallum se récépissé partem copiaruni. 
f Restât et altéra, quai p-obabilibus nititur rationibus, expediendi via. 
Quantum pafebat spatii a fnssa ad -caUmn, nempe qnod versus naves 
spectabat, completum est, &:c. Procedit hac lege sententia, 'otov r«- 
(pçoç îi^yiv ùtto Trù^yav, ix. r/,aiv, 7rXy,êi\i o/u.Zi, etc. Sed hac ratione 
inutile quid videtur Ix vr,Zv, nam quid manifestius quam spatium illud 
classem spectasse. nïj/eç nuncupatur u?.u^ vriZv, sup. iî, 437. Arridet 
înaxime lectio a Heynio proposita et quic sensum primo allatum sta- 
oûit ; rZv à , ocov iv i/y,û)v, TTvçyo-j T ùtto, Tciçipo^ Eîçyjv. Hujus memi- 
nit Sch. Ven. A. Se Br. et affinis est ea altéra c-vvtU^k; a Scli. br. me- 
morata, otov rdip^o; Tvv^yov sissçysy àiTTo vyiZv. In versione sua plane 
oblita est verb. U vriZv Dna. Dacier, nec, quod mirum, a doctiss. edi- 
toribus, Clarke, Ernesti, illustrationem adepta est sententia]. (217). 
x.xt vv yJ îi/iTT^ija-î, etc. et nuiic equidem igné ardenti naves œquales 
concremasset nisi in prœcordia posuisset Agamemnoni veneranda 
Juno, et ipsi per se sedulo agenti, ocyiis incitare Achivos. De verb. 
>««î liV«î, vid. ci, 306. In v. 218. notatur locut. îoties obvia, I^<t<- 
êîvat Tt ç^iFi., consiliutn, rationes expediendi subjicere. (219). ts-hv- 
yva-x'/rt. Conf. a, 600. (221). Tro^Çv^îov f^Aya (pZ^o;, etc. Purpu- 
reum erat utpote ornatus regius, et summo ducîori conveniens. Sic 
Regina in Aen. -i. 139. p>urpuream snbnectit Jibula vestem. Adde 
Georg. 2. 495. purpura regum. Ob\^a sunt u-cya (pZg^oç sup. /3', 43. 
Subjicitur ibid. 46. Agamemnonem sccptrum arripuisse quod postea, 
auctoritatis insigne, Ulyssi tradidit. Cogitandum ergo est eum una 
manu baculum gestare, altéra pallam prehensam, et hoc, ut oculos 
fugientium in se converteret. Sic Sch. br. et Ven. Ittù ùIvvcc-vùv '|v "èià, 
/3oîç ctùrtv y.ccrot.T'n'i'Ku.t. Addas " isto tempore signorum militarium 
nuJlrnn aliud inventum extitisse." Heyne. Conf. Feith. Antiqq. 2.4. 
§.S. (222). i^iyccxyiTu v/it, ingenti Jiave, ut vertitur in Lat. vulg. 
Sed potius, stabat juxta navem, ut sup. s, 36. Itt Hioîvri c-KXfAclvd^a:, 
Respice ad /3', 581. de epith. x.yiTms-crx, et conf. quae habet Hemsterh. 
Luc. 1.139. (223). yiym'i^iM, i. e. &/Vts ■> Eyiyviuw, damare adeo ut 
vQx exaudiri possit. Argutantur de verbo Grammatt. Sed simpli- 
cius est tenere, fomias fuisse yîya)iu, yîycwAij, facîas a sono incon- 
dite clamantium. Vid. Matliiee, §. 223. Lennep. Dict. Etym. In 
V. 225 sq. caussa habetur cur in statione navium extrema sortiti fue- 
rint Ajax et Achilles ; spes in Jbrtitudinc eximia sita est. ïc-y^xTm, f^i'-^n 
quorum meminit poè'ta sunt promontoria Rha^teum et Sigeum. Hinc 
explicantur Sophocl. Aj. F. 4. et Eurip. Iphig. in Aul. 235 sqq. 288 
sqq. [Vss. 224, 225, 226. video in Edi!:. ^\'()lf uncis inclusos, et 
in edit. Heyniana asteriscis notatosr Patet illos ut glossam induci 
rov èiiu-tpcTi^wa-i, sed frangunt juncturam.] (227). ^(«^rçvî-**», l^ûx.ove-- 
Tùv, clarc et distincte. Sch. br. adeo ut vox permeare (?<flS7r«geu(r^«i^ 
possit. Vulgare est etj'nion, sed an tcnendum, haereo. Teuet 

u u 330 NOTiE. [227—250.] 

Siiidas, ^lèi TxvToi; 2nltùv, i. e. ut allas, ^icTn^ctc-iov . Vocem habet 
Oppiap. Hal. 300. et ^toiTr^va-iv! oXoXv/k obvia est apud Callim. H. 
ad Del. 258. Conf. not. Stanl. (228). Vs. occurrit supr. é, 787. et 
in /S', 235. fc TriTToH?, kcIk ixiyyjioi., etc. (229). ■^r? ë/3«y, etc. Quo 
ahicmnt gloriationes quando nosmet Jbrtissimos esse prcedicabamus ; 
quas, in Lemno-, gloriabundi effiidistis, caniem plurimam bovum cor- 
nigerùm edentes, bibentes crateras vino coronatos, dicentes riimirum, 
in bello uniimquemque centiim ducentnsque Trojanos virtute œquipa- 
raturum ? ïfixv notatur pro V/3/)î-«», ultima brevi, pari jure ac Tç««<pE», 
TVTTiv, ex îT^eipK-recv, IriiTrna-ay,, etc. Clarke. Notatur ab una persona 
ad allcrani transitio, (puuu — -/lyo^âcta-êi,., in hac sententia, quod inter 
\u(pa.trit<; ac ^^eneres auctoioim classic. recenset Blackwall. pag. 110 
sqq. In V. 231. habetur ttoXXù y.^ix, ut Virg. Bue. 5. 69. mtdto 
Baccho. Conf, Georg. 1. 187. In v. 232. conf. de locut. iTTKm- 
<ph; (hov, supr. «', 470. et adde Georg. 2. 528. (233). ix-xc-ro? e-nj- 
cna-ê' È» 7roXîy,ai, Maie Lat. vulg, quemque vestrum staturum in pugna 
adversus, &c. Est equidem translatio a statera («-TcsCjttoî) ut in vers, 
expresài, et hoc imprimis constat a quaest. Porphyr. 25. ètvTÎc-Tuê- 

fiovç X.XI la-otiaf.^ii; ly râi -^oXîU!,) yiviiricti. HinC et VOX ës|i6< in 23-1'. NunC 

vero, ne iinum quidem Hectorem œquipay-amiis. (235). Vs. iterum 
danmatus. Manifesto transfertur ex sup. 217. Ponit Heyne " em- 
blema rhapsodi." Wolfe insuper. (236). '/ p tiv 'yj^r,, etc. J71 un- 
quaui adhiic tali clade affecisti prcepotentium aliquem regum ? An 
îinquam tali honore privasii? Conf. ad \ocnt. ur y, uua-eti, infr. /, 18. 
xçov/'^»ç ciryiWiè'-iTi fix^ilyi. [Vai'iat poiTO metrum in hac voce uccc-ui; et 
con-elat. ex 'âai, ùxu, sed ex digammo explicatum habeo quod ipsum 
duplicari poterat et syllabam brevem sustinere. Sic fomiae prodeunt, 
uYai, aYaVu, etc. uYxtsi Se xFFxa-x. Simile quid extitisse ulterius 
verisimile fit ex forma ùyôî^cum quae apud Hesych. obxia est ; nam 
literae cognatae erant y et F. Conf. Heyn. Exe. pp. 698 — 790. T. V.] 
(238). où fAî'j }ii TTcn (pf,i.'.t — (Ijtis) 5r«çs/^£v, etc. accipienda; Atdico 
sane me nnnqiiam pnetermisisse, &c. De TroXvKXviii eteppwv, in v. 239. 
conf. sigillatim ad /3', 74. ^', 348- (240). ^au-Ôv, adipem. Conf. «, 
40. (241). iéf^ivoç, votis expetens. (242). to^s wsç fcoi, etc. Hot 
saltem mihi votum peyjïcias. Conf. d, 41. Sic in v. sq. xincvi S» 
•jTïç s«5-«y, no.ç ipsos ejfugerc saltem sinas, si omnino spem irritam fac- 
turus es excidendae Trojae. (247). xhih ^y-t, etc. Ostentum a Jove 
missum, secundum vota Agamemnonis, confirmât animos Achivorum. 
Nuncupatur vero à «ùtoî, TiXuoTccroi TrinYivav, vel quia (èvTEAîï Fnfiûu') 
aiignria cerlissima praebet, vel quia inter volucres princeps est. Sch. 
br. Certe Jovi sacratur x.xt llox,yiv. Hinc Virg. Jovis aies, et Pind. 

fîjoii o ùvù (Ty.ù,-7VTu> o(oç xiiTOi *Ç/i*' oluyuv. Py. 1. 10—13. 

Callim. H. ad Jov. 68. vocat, fi.'iy b-ii^oy^^oy. Et in Nost. iterum, (p', 
253. y-ii^TKrTûç vîTiYivàiv. Subjicit de et}Tno Sch. nomen [xhrôi) ortum 

fuisse non ttx^x to xis-<ritv, xXXx T^xpù To iTîoy driXcvVf c îTTtv, xX^^êi^. 
(250). îvêx, etc. Ubi Panomphœo Jovi sacra Jacere mes fuit Achivis. 
TTxvoLiipxhi, augurii omnis auctor, unde orta vôia-x ifnp^, i. e. vox di- 
vina, laticinium. Sic sup. /3', 41. S^<» ô|t4<p^' dicitnr vox quae oracula 
Jovis pandit, ») ^iix xXri^ây. Sch. br. Hinc fatidici adpellantui', v^ra- 
^KTxi ho;, notante Euatatli. ÎMateries tota prœsagiendi ^d Jovem [251—281.] NOT7E. 33-1 

respicere auctorem innuitur sup. «, 63< De usu solenni toï fi^nv v. 
fil^ia-Kity (t« /êços scil.) jam antea dictum supr. s»', ééé. Illustratur 
ellipsis ex Eclog. 3. 77. Adde Georg. 1. 339. Aen. 8. 188. Horat. 
Carm. 3. 28. 1. " Festo quid potius die Neptuni /'.•c/<7/» ?" Consimi-' 
liter usurpatur ttoiîw intev Atticos. Et in Pind. Py. 10. 51. sqq. x>.s(- 
Tciç Uxrô/^ficti B-iS fî^ovTxç. e^hiy quoqvie apud Hesiod. Th. 417. (251). 
i'tdevB-', p7-o compo-to habebant augurium provenisse a Jove ; fuit enim 
T£As<«T«Te?, et ad aram ejus concidit. De omine bene Popius. 
Aquila Hectorem adumbrat, et hinnulus, ex unguibus evasus, ex- 
ercitum Achivoruin, quem jam fere ad internecionem perseciitus erat 
Hector. Vacillant Clarke, Heyne, inter ù'èo)/ et li^o/ro. Hoc retinui. 
Lectionem qaam, ut inducatur, dignam censet Ernesti, viz. '^tôovB-', 
manifeste est glossa scriptoris qui verum sensum assecutus est.]. Ad 
locut. ^>!)V«vTo ;(;s{Çtij)ç, conf. sup. 174. T, 112. (253). ordines; 'iyâ-' 

ovriç occyxoiv, TroAAÔiv ttip iovrav, iv\a.'vo 7yr\fA.iy i~Tva-ji T^pcT'.po^, wuoci; 

Tvht^xo, etc. (258). Respicias sup. ad 95. (259). o-rviêiir^iK coiif 
ad ^, 452. in form. oçs5-?><. (262). â-sî/çiv 'i7rtuu':voi ùxKiiv, acii for- 
titudine induti, ad lit. Adfertur vs. sup. «', 149. ix,)tx,ioiir,v iTrm/iiîn, 
perditœ mtdaciœ scil. Simplex ratio est designandi quantum fuerit 
in illis virtutis bellica;. (263). «îra&jv, i. e. S-jçuîtt^v, sup. Ç', 18. 
(264). Conf. ad /3', 651. (266). 7ru.xivrovx. vertit Sclirevel. secun- 
dumSch.br. ùç rovTriira -ruvof^ivn, (ircus qiii-retro-curw'iutur ; resi- 
lientes, Clarlce, Ern, dyy.vXcc, v. iï/y.x/^Trîi, optimum videtur ut sit 
epitheton omans cujusvis arcus tensi. Illustratur ex inf. 325, uS 
i^vûVTcc, ubi conf. Sch. br. t<t«<V«v, tendens. (268). sV^' cïxi filv, 
etc. Tum scutum stdmiovehat Ajnx, sed héros, ille lircnmspiciens, 
postquam jacztlatiis aliqnem in turba vidnerasset, hic equidem ibi col- 
lapsus vitam amiitebat, ille vero (Teucer) regrasus, iïîfans velidi ad 
mutrem, se submittebat ad Ajacem. Ad verb. vTnlz^ig^i <rd.KO'„ Er- 
nesti haec ; " attollebat scutum Ajax et Jlectebat ut sub eo, veluti sub 
testudine, staret tutus Teucer ; imde raox : o 2i fAiv y.qv-jmx.Ty^i G-ây-u" 
etc. Sed nec se continuit Teucer intra tegmen clipei, sed paul- 
Julum progressus subinde jaculatur, ut constat ex 271. et inf. 
374. sqq. ubi vulneratur a Hectore ; nec potest vTrix-^i^iti trciy.o<; 
secundum ullam analogiam significm^e, clipeum uitollere. Mo- 
vebatiu" dextrorsum v. sinistrorsum ita ut prosiliret héros et iden- 
tidem se reciperet. In v. 271 sq, pulcherrima habetur imago, ttixÏç 
ùi vTTo f^Yi-n^ci etc. Sollicitude et amor, et quantum fuerit superior 
Keros Telamonius, etiamsi nuUo facinore edito, bene depinguntur. 
D. Dacier. in loc. (279). to^ov ùtto y.^ctri^ov, est locut. elliptica pro, 
fi'îXîTi, loïç, uTTo To^ùv y., ut inf. a', 476. ifictXiv if ùtto nv^y,<;. Accepe* 
rim quoque 'oMno/roc, ùtto, i.e. c-vv rolai etc. nam roB.ov, praeter signifi- 
catum usit. arcus, vertitur quoque, I. sagitta, ut inf. 296. <p', 502. 
Adde Xenoph. Paed. 1. 2. & 1. 4. II. pharetra cum telis et arcii, 
ut inf. <p', 496. III. ipsam quoque sagdtaudi peritiam, ut supr. yS', 
718. Tû^uy lu li^Ai;. Conf. ad prim. Pind. Py. S. 23 sq. ubi rc^ctc-t 
vertitur a Benedict. sagittis. * Ex hoc versu amplius corrigitur 
error versionis Wetstein. sup. », 18. a Clarkio notatus. (281). Quan- 
tum diversa audit ex Agamemnone Teucer in Sophocl. Aj. Flag. 
1255 sqq. ubi generis labera, rh vo^ixv, cujus hic mentio levissiraa, ex- 3,32 NOTJE. [282—338.] 

probrat. (282). xî xU n (pàuç etc. Siqjùd forte Iiminis, i.e. gloriœ, 
Gra-cis afferas. (pu; supr. Ç', 6. exponitur scilus, spes. Alibi quoque 
licloria. Hic gloriain verto ob insetp VJKXuni iTriSns-on. In v. 284. 
habetur aliud exemp. curu: eximi;e t&j» è^ àSotSou^^Tav yà.fx.w). Conf. 
sup. 70 sq. Teucer e regia stirpe Troja- origintm duxit. Sch. br. (285). 
T«v, £i/'xA=.'/,î l!î-.'/3<i-ev, ad lit. hiinc ginriam conscenderejhcins, i.e. ^/o- 
rice pariicipem reddas. Locutio a Pindaro postea recepta in Isth. 1. 

54' sqq. vSv S' «y-rij à^y/A'.a,!; iTrilixa-i vàry^n^ iù»i/,i^Kx,e, De signi- 

ficat. i-ijicct'ju, co)iscendere focio, conf. inrr. /, ô^(]. sup. s, 221. Lo- 
cutio ad Latinos transiit. (287). De epitli. uiyicy^oç, conf. supr. /?', 
148. (289). 7r^i<r/2>iiov, ro ItitIp t t f/^l^ ^ oiàùy.v/ùv oiçov. Sch. br. yîç^ç, 
proprie, ro vTrh y iy, » j, (294'). au yÂv roi etc. Ilaiid equidem cesso, 
pro vmbici saltem ; sed ex quo tempnre versus Ilium istos repulimus, 
ex eo quidem sagittis exceptas viras interficio. h-, tov ^ij, ex illo 
usque ad jrrcEsens tempus. Conf. de locut. ^ùiyjjàvoi ri^ourt, supr. i, 
228. o, 107» (297). raw/Xa^f^ivcti, fcxx^ài; Kxi izfiix^ yumaxriii; iy^ùiru^y 
ë lirriv, ùx-i^xç, {sagittœ cuspides v. hamos). Sch. br. (300). «tt» 
»£yg?^;? 'ixXXîi, a nervo eniisit. Dicitur pro, â^ro vcyçîî, et de para- 
goge {(pi) vid. supr. S', 452. Nolatur vis toS pa in Hoogev. XI. 491. 

eadem ac si junctura esset, iItti uh 'ixXXi li etc. (306). ^ijx&iv ï" 

tii etc. Vertas ; quemadmoduni papaver capid in-alteram-partem 
demiserit, quod in horto sdfructu gravata vernisque imhribtts, sic se 
incUnavit in-alteram-partem casside gravatum caput. f/.y,y.uv S' âc, 
pro, &i? f/.y'.x.i.y, notatur ut anastrophe a Sch. br. In errorem incidit 
vers. Lat. vulg. in 308. nam y,f/.va> est ex intransitivis. Conf supr. 
;8', 148. Similitudine nequit ulla esse venustior; imitationes exor- 
natas conf in Apollon. Argon. 3. 1399 sqq. Virg. in morte Eiiryal. 
9. 435 sqq. Ex ambobus mutuatus Ariosto, Orland. Fur. st. 153. 
Corne purpureoftar îangnendo muore, che il vomere al passar tagliato 
lassa, come carco di super cliio lunore il papaver iiél arto il capo 
abbassa, cosi &c. (314). vTri^c^/ia-xv. sup. 122. (316). 7rvy^cci7-i (p^îvx?, 
Conf supr. V. 124. (321). tk-ç^xXîx lây^u^. Repetita habetur obs- 
Clarkii quEc minime constat. Vid. S', 456. (325). Vertas ; Illum 
vero rétro ducentem }?ervum ad humerum aspero saxo percussit Hec- 
tor, illic uhi junctura cervicem a pectore dirimit etc. De verbis 
ftoixm-Tx o\ y.xioiù-j l-rt, conf, sup. 84. (328) p>)|ê ^z oî viv^iiv-, in eo- 
dem sensu ac pî|j TUovTi, sup. s, 307. ubi conf (331). 5r£ç//3»î. Ad 
\\t. gradievda circum protexit. De vi vocis conf ad s, 21. (335). 
Dicitur 'a.-\' ^' uvnç, nam Achivi, augurio freti, animos recuperaverant, 
sup. 252. et Diomedis fortitudo Teucrique spem adtulerant. In v. 
336. constructio est ; o< (r^iîi scil.) Ztccv ày^xtcvi iêl; (S««) rx(p^ov. 
In 337. verte c-ftiii ^hi(4.ixi^ui, " viribus ferociens, ut vox ducta sit 
uTTo roZ figii^uv." Heyne ; unde Lat. f réméré. Vertitur et in Lat. 
vulg. prœ ferocia truces-ocidas-circumjerens, secundum etymon satis 
probabile, (îXîuizx xhiv, adspectus horribilis. Leonibus proprie tri- 
buitur sec. Eustath. (338). Ordo est ; <iç an n? kOuv uTrr/iTXi c-vo? 
&c, y.xTOTrtc-êi {kxtù) it'/jx, x. r. A. In 340. ixi(r<ria-êxi dicitur fera se 
subinde convertens ad impetum excipiendum. Bene porro exprimi- 
tur ardar bellicus Hectoris; sic Ajacis lente regredientis a pugna 
comparatio instituitur ab asini indolentia petita, a muscœ ardore [341 — S62.] NOT.ï. S3S 

Diomedis ; non abludit imago custodis apud Aesch. se cmii similem 
praedicantis, oh Jidem scil. et diligentiam ; Agam. 3. In hujusmodi 
coniparationibus non de specie quœritur, sed dejide, quantum inest 
imagini. Conf. Schiitz ad loc. cit. (341). «TrstÇs, verte; hiing on 
ihe rear qf. (342). ipifiovro-, fiigiebant consternnti. (343). a-x.ô>.07ru<;. 
Vid. sup. i-;, 441. (348). Sic Ductor Rutulus, Aen. 9. 57. Hjic 
turbidus atqiie hue Luslrat eqvo miiros, aditiimqiie per avia quœrit. 
Vox «',tt3i<';r;ç(3-Tç»®Sv exquisite désignât simimam audaciam qua Hec- 
tor murum o]:)pugnat ; hac parte et illa, quoquoversum equos conver- 
tit aditum circumspiciens. Sch. B. Ven. In v. 349. si legatur 
yoçyoSî OUI/.U.T 'i'/^u'i, bene convenit quod annotavi sup. de ^Xîuixlvuv, 
337. Repperi quoque oiu.u.r e;5^^v ex mente Aristarchi, i.e. fiirore 
Gorgonis pncdifus, at Zenodoteam recepi. Conf. Ernest, in loc. et 
sup. /3', 356. Sana lectio quoque prior. o'iu-/iuci est impetus, unde 
per s}Ticopen eïux, obser\ante Eustath. ad tt', 752. Adde 0', 252. 
(353). ù<rrcÎTiov %-i^, vertas ; idtbnn snltem vice. Sententia Ang. 
procedit : Shall tve not relieve the j)erishing Greeks, were it but for 
the last tinie? Sic in Od. v, 119. vîJy vttxtx hiT^yyuruîv. Hic et in 
et, 232. accipio '■Ùo-vv.tu. et -iTToiTiov in eodem sensu. [Veitit Wet- 
stein. in extremo saltem eoriim casii, cui adstipulantur editt. plerae- 
que. Viam stemere videtur Sch. br. ïi lo-Asov, unde Schrevel. ad 
extreimim. Restât altéra quam in edit. Heyn. observo, nempe, 
in novissima scdtem 2)Ugnœ parte, sed pnmam teneo.]]. (354). 
Conf. sup. 34. et Kiv S» o?^u'jTxi, Ang. tv/io are noiv on the 
verge qf ruin. (355). fiTr» in primo sensu est impetus rei quœ pro- 
jicitur, deinde, ictus quem injiigit projecta et accidens res. Dictio 
bene exprimit vim bellatoris mgruentis, quae ad motus velocissi- 
raos exhibendos plerumque adhibetur. Excutias seqq. sigillatim j 
\_Flammœ et lucis progressus exhibetur ; p<îr>j ■Trve^iç. II. ç', 12. 
Apollon. p<5raf< uTT^uv TTctu^piyyùç. Sophocl. itcrumquc in Œdip. 
Col. 1248. vv^t'at ftTreiî. Procellce, venti ; àx.ii»q ts ànyA^v ôiTrù^. 
Plut, ex quodam poëta. Pind. Py. 9. 85. Undarum ; ÙKVTri^ovi 
xvfccÎT&iv fiTràç à'Af/.aiv n. Ibid. 4. 345. sq. Conf. Nem. 3. 102. 

Apoll. Arg. 1. Alarum ; aïf^^ à l'Kxtp^xii Tm^iyaiv piTrxï? vttoo-vpÎ^u. 

Aesch. Prom. 126. et Agam. 902. Schiitz. Lapidis projecti; Od. 
S-', 192, II. ft, 462. a5oî vTTut ^iTTKi. Telorum ; /SsAsiw Itto ff^xïs-i. 
Pind. Nem. ]. 102. in Xostro, 7/, 589. Denique Fuhninis ; Conf. 
eximiam similitud. |'. 414.]. (355). ô ^i ftxnirxi etc. conf. sup. é, 
831. Nec amplins tolerari potest furor ejus, jamdudum midta iji- 
ferentis vrnla. (358). xai xîr,v oùroç ys etc. et omnino jamdudum 
iste Jiiisset interfedus, ni pater meics insana mente prohibuisset, 
&c. xirt^ pro TTci^v.. Voculae ys vis est f^ûxtuTcc. ctTrôj yi, ille prœ- 
sertim. Conf. Xen. Paed. 3. in Hoog. 101. xiii. In v. 360. (p^iiv 
eux. ùyctSyi cst iuimica, adversa : ut TrXotyixt dicuntur (pçévjç impiomm in 
Pind. Isth. 3. 8. Sensu pari dicitur apud Romanos mens lœva quae 
vel mala intentât vel imprudens non perspexerat. Conf. Virg. 
Bucol. 1. 16. (362). M>thus quem jam attingit poëta de laboribus 
Herculis et Cerberi abreptione notissimus est. Rom narrât Sch. br. 
et profert Homerus ut jamdudum satis cognitani. Bene notât Heyne 
sinôilitudinem inter 364, 365. et sermonera Hebraicum. (366, &cc.) 334 NOT^. [366—408.] 

tî '/«ç ïy» etc. At si ego licec scivisseni. De forma antiqua r,hx 
unde recentiores Dor. et Att. vid. supr. û, 70. In v. 367. obvia est 
ellipsis pro ei? (hâiuccTcc) ùî^xo, quae frequentissima est inter Graecos et 
Latines. Sic supra Ç', 378 — 79. it ttyi k yx^^iuv y., t. a. 7rt;A«çT)i<r, 
epitheton " occulentis firmiter et coagmentantis (o-wx^u-o^outo^) por- 
tas, ne quis rediret." The jnilor Ph'to. Occurrit tritissimum illud 
Aen. 6. 127. Conf. quae habet Pausan. Arcad. VIII. 18- de v. 
369. (370). <rrvY-ih non odio prosequitnr, ut alias, sed, me post- 
habita Thetidem colit. Invisa Jovi praedicatur ÎVIinerva quatenus ab 
eo consilia ejus irrita redduntur. De pj-omisso ejus Thetidi, conf. «', 
495, sqq. (371)- Ad misericordiam excitandam scil. vid. ad û, 
500. (373). Veniet tempiis quando riirsus gratiam inire enixe 
cupiet. (375). S(«î Sâ^e». Sic supr. i, 734. 7r«Tçoj It' ouhi x, t. a. 

o(p^x .^<yç;i|o,tt«<, dtun ego armis instruar. De junctura diversa 

ToXi 'ipe^x passim obser\ant Grammatt. sic h. 1. oipe^x Ûcaf^xt, don