Skip to main content

Full text of "Ioannis Antonii Scopoli med. doct. s. c. r. et apost. maiest. montanae civitatis Idriae physici Entomologia Carniolica : exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates : methodo linnaeana"

See other formats


ED.ANDRf 
JtiUH 


/l ' 
. ' ^/ ">*"'- <«,'_■ 

.yy >--<//.'.'; .. , htz> w£s rtn^ CasJ '/W(- / IOANNIS ANTONII SCOPOLI 

MED. DoCT. S. C. R. ET APOST. MAIEST. MoNTAK.* 
CIVITATIS IDRI^E PHYSICI 

ENTOMOLOGIA 

CARNIOLICA 

EXHIBENS 

I N S E C T A 

CARNIOLm INDIGENA E T DISTRIBUTA IN ORDINES, GENERA, 
SPECIES, VARIETATES. 

METHODO LINNuEANA. 
i-mnraWllrani»iiiaii,.,".'1.-itrLlii,i;T,7mf»wg»T. -.i7iTi„,,/.„,i. „ „,ir VINDOBONAE, 

Typis IOANNIS THOMAE TRATTNER, 
Cabs. Reg Avlae Typogr. et Bibliof. MDCCLXIIL 
PRAEFATIO. 
n obfervationes aliquas 
circct Infe&a, in Du- 
catu Camiolia, ab An- 
no iy s '9 ad 1J62 a me primo colle- 
&a. Ex his patebit, qualiter noftra 
diferant abillis, qua alibi dete&a dc~ 
fcriptaquefuerunt, quasque notas con- 
ftantes in meis fpeciebus invenerim, 
ut genuini earum cbara&eres ita fen- 
fim innotefcant; raro enim perfe&a 
A 2 eft PR-ffiFATIO. 

efl differentia illafpecifica, am ab uno 
aliove fpecimine inMufao vifo, aut ab 
Amicis communicato defummitiir, cum 
idem in aliis regionibus alio modo fe 
habeat; unde infuperabiles difficulta- 
tes in determinandis fpeciebus offen- 
dunt illi, qui ex imperfe&is illis de- 
Jcriptionibus Inje&a diflinguere &* 
adgnofcere cuphmt. Et fane nihil ad 
Hiftofia Naturalis incrementum ma- 
gis proficere poffe putarem, quam,Ji 
plures haminesj iri quaiibet regione, 
naturalia omnia fedulo defcriberent , 
pofteris chara&eres fpecificos ftatuen- 
dijure reli&o, quibus ignotis, nulla dt 
Generibus, imo neque de ClaJJibus cer- 
ittudo; cumomnis vera cognitio,co- 
gnitioni fpecierum innitatur. Linn. 

Or- PRiKFATlO. 

Ordines & Genera a Celeberr. 
LimuEoftalrilita fecutus fum, refor- 
matis iamen charaBeribus, fixisque li- 
mitibus, quibus imum ab alio certius 
diftingui pojftt. Ad hccc me nullus 
contradicendi pruritus, aut novitatis 
ardor impulit^fed ipfa rerum Natura, 
ad quam, notarum claritate £f diftin- 
&ione fpecierum,facilior aditus parari 
debet. 

Nomina trivialia rebus a LiNNiEo 
data retinui; differentias vero muta- 
vi, quoties dubias notas pro certis ad- 
fumptas, & in earum nomino-defcri- 
ptionibus collocatas deprehendi; cha- 
rafferem enim fpecificum conftituere 
debent certce, nullisque Naturce vin- 
bus mutabiles notce, ecequefola adfiim- 
A 3 men- PR^&FATIO. 

menda , quacumque demum fucrint , 
utfrmo tandemftet talofcientia. 

Rariores novasque fpecies anima- 
lium, quas delineare non licuit, brevi- 
ter ecquidan,fed accuraie dcfcripji, 
additis partium p v acipuarum menfu- 
ris ex parifmo pede petitis, ut propor- 
tiopartium indepateat, qua conftan- 
tijfma femper , Zf aliis omnibus notis 
perpetuo anteponenda. Utinam cu- 
jusque fpeciei naturam, proprietates, 
metamorphofes , pabulum etiam adde- 
re Ihuifjet! Cum vero ejusmodi obfer- 
vationes fecejfum idoneum requirant 
&f otlum, quod concrediti mihi mune- 
ris ratio negat,itapaucas metamorpho- 
fes, neque easfemper debita attentio- 
ne^rimatusfumi fic enim conftitutum 

eft ?RiEFATIO. 

efl Genushumanum, ut plerisque fcien- 
tias augendi voluntas, quibusdam ve- 
ro occajio defit, necfemper tra&are 
queat fabrilia faber. 

Amavi ego a teneris annis fludium 

Natura ; peragravi plurimas alpes; 

dejfudavi ; cucurri; Camiolia plantas, 

animalia, Japides primus invefligavi; 

fedaliis Jaboribus panem quctrere coa- 

&us, £? absque ullo munificentia lu- 

mine in tenebris cefpitans, impegife- 

pius, non malitia voluntatis, fed defe- 

&u pr<zfidiorum. Imprimis vero ad 

flirpes me mira vi traxit innocens vo- 

luptas, quarum gratia ftudium quoque 

Entomologicum hi/ce annis diligentius 

excolui, cum vix ullum fclium vigeat, 

quod non arrodat aliqua larva, quot- 

A4 an- P R JE F A T l O. 

annis, ita conftanter, at Infe&orum 
obfervatio.ftt altera via ducens Phi- 
hbotanum ad cognitionem generum, 
fpecierum , earumque adfinitatum. 
Sphinx ftellatarnm Galii genus natur 
rale demonftrat ; papilio Cratagi, 
hujus cum Bruno adfinitatem indicat ; 
Papilio Ndpi, Chryfomela- Brajpae, 
hoc idem Genus oftendit. En Lepi- 
dopteris ovum, larvam,pupam, animal, 
exutis involucris , ut in Plantis cotyle- 
dones, herbam,florem, femen, conti- 
nuata explicatione ; en alarum debili- 
tatem adjuvans elytrum, ut calyx pe- 
talafukiens; en denique Infe&a, ala- 
rum remigio ab uno hco ad alium vo- 
litantia, ut femina plantarum per in* 
undationes, commercia, intra vifcera 

ani~ P R iE F A T I O. 

animatium, pappo proprio, translata ;fic 
enim m theatro Naftira cun&a cohce- 
rent, ut veram voluptatem ex eo ne- 
mo percipiat, nift qui omnia ab initio 
adfinem usque confpexerit. 

Porro vohptas 9 qua ex rerum natu< 
ralium contemplatione dimanat, perpe- 
tuo quoque fumma utilitatis /atellitio 
ftipata eft, cum inde nobis omnia vita 
fulfidia oriantur. Quis Generi Hu- 
wajwnoxiaZf utilia? quis alimenta, 
medicamenta, venena? quis Cannabis, 
Lini, Bombycis ufum detexit? quam 
Natura curiofi. Cui naturam lapi- 
dum, metallorum, archite&uram civi m 
lem & bellkam, commercia, naviga- 
tiones debemus? quamfcientia Natu- 
rali, ut mirum fane, dari etiamnum 
A 5 ati- PRiEFATIO. 

aliquos, qui fedulos Naturce cultores 
floccifacere &* deridere non erubefcunt, 
Momi vecordes, ipfque plurimo rifu 
digniffimL NofTe Naturam opera 
pretium eft, quo nullummajus Linn. 
in introitu ad Syft. Nat. 

Hac ergo qualiacumque,Jive fper- 
nant ignari,fivejuffocentmalevoli,fi- 
ve invidce arrodere conentur tinex, 
Hiftoria tamen Naturalis incremento 
dicata^ ut benevole excipiatis obfeqro, 
Viri do&i,&ft quid auribus veftris mi- 
nus dignum inveneritis memores efto- 
te femper; me 9 Naturce theatrum, 
nonftudii,fed animi caufi colere, ad 
lenienda nimirum triftijfima vitat fa- 
flidia. 

IN- 
I N D E X 

ORDINUM, GENERUM, ET SPECIERUM. Ord. I. Coleoptera. 
Alae anticae coriacege. 

Lucanus. Antennae denti- 
culis transverfis unila- 
teralibus terminatse. 

i Cervus. 

s. Caraboides. 

Scarab&us. Antennse la- 
meliis mobilibus ternii- 
natse. 

3. Soiftitialis. 

4. Dubius. 

5. Fafciatus. 

6. Cyathiger, 

7. Funeftus. 

8. Hirtus. 

9. Argenteus. 

10. Adiaphorus. 

11. Sylveftris. 

12. Fulio. 

13. Squallidus. 
14 Naficornis, 

15. Eremita. 

16. Melolontha. 

17. Auratus. 
i8- Nobilis. 
19 Obiongus, 20. FimetariuS. 

21. Alpinus. 
2>. Lunaris. 
23. Rugofus. 
24 Longipes. 

25. Illyricus. 

26. Stercorarius. 

27. Vernalis. 

28. Variegatus. 

29. Minimus. 

Hifier. Antcnnae capitir- 
lo indivifo clavatae. 

30. Unicolor. 

31. FimetariuS- 

32. Apterus- 

Dermejles. Antennae n$» 
dis tribus clavatae. 

33. Vefpillo. 

34. Lardarius. 

35. Murinus. 

36. Scaraboides. 

37. Pellio. 

38. Carbonarius. 

39. Rofae. 

40. Sambucci. 

41. Variegatus. 

42. 1 S iJ 42. Cellaris. 

43. Agaricinus. 

44. Boleti. 

45. Braflicae. 

46. Cilhtus. 

47. Lepturoides., 

48. Lycoperdi- 
49 Calthae. 

50. Caerulefcens. 

51. Violaceus. 

52. Plicatus. 

Silpha. Antennac fubcla- 
Vatse. Thorax clypea- 
tus. Fulcrum femo 
rale. 

53 Rugofa. 

54. Thoracica. 

55. Littoralis. 

56. Atrata. 

57. Obfcura. 

58. Sabulofa. 

59. Scabra. 

60. Ferruginea. 

Laria. .Antennaefubclava- 
tae. Thorax pulvina- 
tus. Femora non ful- 
crata. 

61. Hyoferis. 

62. Dulcamarae. 
#3. Salicis. 

64- Sileris. 

Curculio. ProbofciS cor- 
nea, antennifera* 

6$. Piger. 
66. Albinus. 
6'7. Refinofus. 

65- Iners. 
69. Piceus. 
70 Erraticus. 
fi. Collaris. 
72. Nitens. 73. Fagi. 

74. Populi. 

7^. Pulverulentus. 

75. Centaureae. 

77. Auratus. 

78. Vioiaceus. 

79. Carbonarius. 

80. Tuberculofus. 

81. Cariofus. 

82. Syngenefia?. 

83. Urticae. 
84- Cer;ifi. 

85. Icofandriae. 
85. Furpureus. 
87. Caeruiefcens. 
88- Oieraceus. 

89. Granarius. 

90. Gemmatus, 

91. Argeatatus. 

92. Anthraciuus. 

93 Triftis. 

94 Infidus, 
95. Pruni. 

95. Cceleftinus. 
97. Glaucus. 
98- Rufipes. 

99. C. aibum. 

100. Senfittvus. 

101. Nemorcus. 

102. Momus. 

103. Zoilus. 

104. Paluftris. 

105. Nucum. 
io(5. Quercus. 

107. Pun&atus. 

108. Fafciatus. 

109. Praecox. 

Attelabus. Caput poneat- 
tenuatum, thoracis crat- 
fitie. 

110. Apiarius. 
iii. Formicarius. 
xi 2. LiiUL OrDIKUM, GeNERUM, £T SpBCrfiRVM. 113. Afparagi. 

114. Quinquepundtatus. 

115. Duodecimpun&atus 

116. Quatuordecim pun- 
datus. 

CaJJida. Caput thoracis 
ciypeo te&um. 

117. Viridis. 
ii 8. No&iluca. 

119. Sanguinea. 
Cantharh. Caput profbms. 

Elytrum molle non 
truncatum. 

120. Fufca. 

121. Obfcura. 
122- Livida. 

123. Teifocea. 

124. Fulva. 

125. Caudata. 

126. ^Enea. 

127. Bipuftulata. 
128« Minima. 
T29- Fafciata. 
130- Marginata. 

131. Filofa. 

132. Squallida. 

133. Flava. 

134. Fraxinea. 

135. Serraticornis. 
136". Caerulea. 

137. Spidicea. 

138. Fulvicollis. 

139. Rufiventris. 

140. Uftulata 

141. Tenebricofa. 

142. Sericea. 

143. Parva. 

144. Phtyfica. 
145 Femorata. 
145 Nobilis. 

Leptura. Thorax fubro- 
tundus atterens absque 
fono. Antennse fubfe- 
tacese. 147. Aquatica. 

148. Rubra. 

149. Melanura. 

150. Sanguinolente. 

151. Dubia. 

152. Oculata. 

153. Parallela- 

154. Quadrimaculata. 

155. Ruficrus. 
155. Bajula. 

157. Cylindrica. 

158. Cantharoides. 

159. Collaris. 

160. Caerulefcens. 
Cerambyx. Thorax attritu 

ftridens. Antennae at~ 
tenuatae. 

161. Coriarius. 

162. Cerdo. 
153. Heros. 

164. Textor. 

165. Mofchatus. 

166. Alpinus, 
157. Curfor. 
168. Arenarius. 
159- vEthiop*. 

170. Fulvus. 

171. Timidus. 

172. Fafciatus. 

173. Nebulofus. 

174. Scabricornig, 

175. Scalaris. 
175. Figuratus. 

177. Quadricolor. 

178. Carbonarius. 
Necydalis. Antennae Ce* 

rambycinse Elytra di- 
midiata. 

179. Minor. 

180. Minima. 
Cicinddla. Maxillse & ocu* 

li prominentes. Tiio- 
rax capitetenuior. La- 
mella remoralisobtufa, 
181. 1 K 

»i ■ ■ ■' 

i8i- C ampeftris. 
182. Germanica. 
183- Hybrida. 

Meloe. Caput inflexum. 
Thorax fubrotundus. 
Elytra flexiLia. 

I8|- Profcarabaeus. 
185- Veficatorius. 
ib<5. Cinnaberinus. 

Mordella. Lamella lata 
feroora tegens aut ful- 
ciens. 

187. Gigantea. 
188- Ruftica. 

189. Serraticornis. 

190. Rofacea. 

191. Cuprea. 

192. Aculeata. 

Buprejlis. Caput defle- 
xum. Thorax pulvi- 
natus. Abdomen ob- 
tufum. 

193. Syngenefiae. 

194. Specularis. 

195. Aquatica. 
195. Umbellatarum. 

197. MiLiaris. 

198. Chryfocollis. 

199. Salicina. 
aoo. Cserulefcens. 
301. Biguttata. 
S02. Moraei. 

203. Sanguinolenta. 

204. Lunata. 

205. Unifafciata. 

206. Quadripunctata. 

207. Quinquepunctata. 

208. Sexpunctita. 

209. Octopunctata. 

210. Fur. O £ X 

Qiryfbmela. Antennae tho- 
race longiores. Laput 
porrectum, nec aaeo 
craffum. 

211. Alni. 

212. Oleracea. 

213. Ch ■ yfocephalafc. 

214. Rufipes. 

215. JNemorum. 
s,>6. Ferruginea. 
217. Atricilla. 
2ih- Truucata. 
219. Lurida. 

Coccinella. Antennse tho- 
race vix longiores, di- 
latatse. Caput porre- 
ctutn. 

£20. Graminis. 
22i. Betulse. 

222. Vulgatiflima. 

223. Riparia. 

224. Vitellinae. 

225. Haemorrhoidalis. 
226 Erratica. 
227. Rufipes. 

228 Populi. 

229 Polita. 

230 Liturata. 
23 r. Spedofifllma. 

232. Faftuofa. 

233. Signata. 

234. Bipun&ata. 

235. Septempundtata. 
23<5. Novempunctata. 

237. Decempunctata. 

238. Tredecimpunctata. 

239. Vigiiitiquatuorpun- 
ctata. 

240. Sedecimpunctata. 

241 . Octodecim punctata". 

242. Vigintipunctata. 

243. TelluLata. «44- Ordinum, Generum, et Specieru m. 244. Quadripuftulata. 
«45. Sexpultulata. 

245. Quatuordecimpuftu- 
lata. 

247. Fafciata. 

248. Quatuordecimgutta- 
ta. 

2*9. Sexdecimguttata. 

250. Quadrimaculata. 

251. Decemmaculata. 

Tenebrio, Antennae moni- 
liformes thorace lon- 
giores. Caput porre- 
&um. Thorax margi- 
natus pLniufculus. 

252. Mortifagus. 
353. Ventricofus. 

254. Bupreftoides, 

255. vEneus. 
255 Triftis. 

257. Pomonae: 

258. Caprese. 

259. Molkor. 
2,60. Flavus. 
s5i. Boleti. 

Carabus. Corpus agile. 
Caput longum. Lami- 
na magna femoralis* 

25a. Nitens. 

2C3. Granulatus. 

25+. Catenuhtus. 

255. Coriaceus. 

255. LeucophthalmuS; 

257. Spinipes. 

s58- Vulgaris. 

259. Elegans. 

270. Metallicus. 

271. Cordatus'. 

272. Junceus. 

273. Germanus. 

274. Bimaculatus. 

275. Marginatufr 275. Salicinus. 

277. Arenarius. 

Elater. Sterni mucro e 
foramine abdominis re- 
iiliens. 

278. Pedtinicornis. 

279. Nitens. 

280. Serraticornis. 

281. Fafciatus. 

282- Thoracicus. 

283- Montanus. 

284- Obfcurus. 

285- Sputator. 
285. Caftaneus, 

287. Sanguineus. 

288. Advena. 

289. Iftriacus, 

290. Gramineus. 

291. FerrugiueuS. 

292. Degener. 

Dytifcus. Gens aquatica, 
fegnis. Pedes poittci 
ciliato-natatoriu 

293. Piceus. 

294. Marginalis. 

295. Punctatus. 
295. Uliginofus. 
297. Minimus. 

298 Rufus. 

299 Natator. 

Staphylinus. Antenngemo- 
niliformes. Elytra di- 
midiata, alas fegentia. 
Cauda inermis. 

300. Ophthalmicus. 
3or. Fulvipes. 

302. Murinus. 

303. Clavicornis. 

304. Politus. 

305. Boleti. 
305. Eryojpterus. 

3°7> I 2f D B X. 307. Rutiis. 

308. Gregarius. 

309. Braffica?. 

310. Arnicae. 

311. Helljbori. 

Forjicula. Antenn^ feta- 
ceae. Elytradimidiata, 
alas tegentia. Cauda 
forcipe armata. 

312. Auricularia. 

Blata. Thorax planiufcu- 
lusmarginatus. Corni- 
culaduo fupracaudam. 

313. Orientalis. 

314. Sylveftris. 

Gryllus. Caput nutans. 
Alae plicatae. Elytra 
flexilia. 

315. Religiofus. 
2,i6. Bipun&atus. 
317. Gryllotalpa. 
318- Domefticus. 

319. Campeftris. 

320. Viridiffimus. 

321. Verrucivorus. 

322. Falcatus. 

323. Migratorius. 

324. Pellucens. 
32,5. Caerulefcens. 

325. Sthdulus. 
327. Italicns. 
328- Lunulatus. 

329. Rufus. 

Ord.II. ProboScidea. 

Os probofcide infiexa. 

Cicada. Antennae thorace 
breviores. Alae (4) 
membranacese. Gens 
ftridula, terreftris. 

330. Sanguinolenta. 331. Spumaria. 
332 Anmci. 

333. Marginalis. 

334. Bicordata. 

335. Violacea. 

336. Oenotherar. 

337. Lineata. 

338. Viridis. 

339. Bipun&ata. 

340. Cornuta. 
3+1. Nervofa. 

342. Marginata- 

343. Ocellata. 

344. Notata. 

345. Plebeja. 
345. Orni. 

347. HaematodeS, 

NotoneBa. Gens aquaticr; 
natans in dorfo, pedi- 
bus pofticis ciliatis. 

348. Glauca. 

349. Striata. 

Neria. Pedes anticl cheli- 
rormes. Corpus de- 
prelTum. 

350. Cinerea. 

Cimex. Gens terreftris, 
curforia , plerumque 
fcetens. Antennae tho- 
race longiores. 

351. Lineatus. 

352. Maurus. 

353. Exanthematicus. 

354. Lectularius. 

355. Dubius. 
356" Biguttatus. 

357. Bicolor. 

358. yEneus. 

359. Juniperinus. 
350. Baccarum. 
0,61. Ornatus. 

%6<L- Ordinum, Generum, et Sppcieruh. 352. Do , inulus. 
363. Marginatus. 
3154. Abietis. 
355. DenticuhtuSi 
3 66. Agilis. 
357. Rugofus. 
3<58- Pandurus. 
359. Speciofus. 
370. Apterus. 
37 r. Saxatilis. 

372. Tuberculofus. 

373. Nervofus. 

374. Maritimus. 

375. Alpinus. 
375. Collinus. 

377. Ferrugineus. 

378. Iracundus. 

379. Perfonatus. 

380. Hybridus. 

38 1. Gothicus. 

382. Meriqpterus. 

383. ./Equino&ialis. 
384- Pabulinus. 
385. Umbellatarum. 
385. Prateniis. 

387. Striatus. 

388. Fulvipes. 

389. Geniftae. 

390. Flavipes. 

391. Junceus. 
392- Riparius. 

393. Teftaceus. 

394. Lacuftris. 

395. Stagnorum. 

Aphis. Antennae thorace 
longiores. Alae ere&ae. 
Abdomen pone bicor- 
ne. 

395. Viburni. 

397. Aceris. 

398. Vitis. 

399. yEgopodii. 

400. Archangelicae. 401. Abfyuthii. 

402. Cirfii. 

403. Jaceae. 

404. Leucanthemi. 

405. Scabiofae. 
405. . Pruni. 
407. Craccae. 
40^. Fabae. 

409. Geniftae. 

410. Urticae. 

Chermes. Alae deflexae. Pe- 
des faltatorii. Larva 
lanata. 411. 
412, 

413- 
414 

4i5- 
41^. 

417. Evonymi. 

Crat3?gi. 

Senecionis. 

Pruni. 

Fraxini. 

Pyri. 

Alni. Thryps. Alae anguftae in- 
cumbentes. Corpus te- 
nue rlexili abdomine 
faltitans. 

418- Phyfapus. 

Ord.III.Lepidoftera. 

Corpus pik fum. Alae 
fquamulii coloratis te- 
€tx. 

Papilio. Antennae clava- 
tae. Alae ere&ae. Pu- 
pa expofita, nuda. 

419. Antiopa. 

420. Polychloros. 

421. Urticae. 

422. C. album. 

423- Jo- 

424. Atalanta. 

425. Hypermneftra. 

426. Cardui. 

427. Galathea. 

B 428*5. 428- Fagi. 

429. Dryas. 

430. Iris. 

431. Ma?ra. 

432. >£geria. 

433. Achinae. 

434. Polymeda. 

435. Jurtina. 

436. Ligea. 

437. Cinxia. 

438. Paphia. 

439. Aglaia. 

440. Lathonia. 
44 e. Euphiofyne. 

442. Prorfa. 

443. Rivularis. 

444. Machaon. 

445. Podalirius. 

446. Macaronius, 
447- Apollo. 

448. Cratsgi. 

449. Mnemofyne. 

450. Brafficae. 

451. Rapse. 

452. Sinapis. 

453. Napi. 

454. Cardamines, 
455- Hyale. 
45<5. Rhamni. 

457. Amyntas. 

458. Menalcas. 

459. Pruni. 

460. Rubi. 

461. Argus. 

462. Virgaurese. 

453. Comma* 

454. Morio. 

Sphinx. Antennse medio 
crafiiores , fubprifma- 
ticse. 

455. Ocellata. 
466. Populi. 467. Tiliae. 

468. Convolvuli. 
459. Atropos. 
470. Liguttri. 
471- Euphorbiae. 
47*;. Elpenor. 

473. Pinaftri. 

474. Stellatarum. 

475. Fuciformis. 
475. Culiciformis. 

477. Scopigera- 

478. Carniolica. 

479. Filipendulae. 
4 80. Phegea. 
481. Statices. 

Phalana. Antennae extror- 
fum feniim attenuatae. 

452. Pavonia. 

453. Pavoniella. 
484. Tau. 

4S5. Quercifolia. 
4 8 5. Mori. 
487. Quercus. 

488- Vinula. 

489- Pudibunda. 

490. Monacha. 

491. Difpar. 

492. Rubi. 

493. Chryforrhsea. 

494. Praelata. 
49,5. Salicis. 

495. Antiqua. 

497. Gonoftigma. 

498. Pyri. 

499. Laneftris. 

500. CofTus. 

501. Eremita. 

502. Anoftomofis? 

503. Caia. 

504. Villica. 
.505. Plantaginis. 
506. Dominula. 

5°7- Ordinum, Generum, etSpecibrvm. 507. 

508. 

5°9- 
510. 
511. 
512. 
5i3- 
514. 

5*5- 

516. 

517- 
518. 

519- 
520. 

521. 

522. 

5 2 3- 
5^4- 
525- 
526- 
527. 
528. 
5 2 9- 
53°- 
53i- 
532- 
533- 
534- 
535- 
53<*- 
537- 
538. 
539- 
540- 
54i- 
542. 

543- 
544- 
545- 
54«. 
547- 
543 
549 
, $6& Alpicola. 


55i- 


Fuiiginofai 


552. 


Pa&a. * 


553- 


Fulminea. 


554- 


Jacobese. 


555- 


Meticulofa. 


55 6 - 


Lubricipeda. 


557' 


Pulchella. 


55^- 


Bucephala. 


559- 


Libatrix. 


5<jo. 


Chryfitis. 


5 6i- 


Pronuba. 


552. 


Guadra. 


5$3- 


Sannio. 


5 6 4- 


Verbafci. 


565- 


Brafficse. 


5 66. 


Gamma. 


5 6 ?- 


Aceris. 


5^8- 


Rubiginofa. 


569. 


C lavipalpis. 


57°- 


Deceptoria. 


57i- 


Amataria. 


57 2 - 


Ladearia. 


573- 


Viridata. 


574. 


Repandatai 


575- 


Nebulata. 


57 6 - 


Corticalis. 


577- 


Cervinalis. 


573- 


Fimbrialis. 


579- 


Retialis. 


580. 


Pun&inalis. 


58i- 


Feneftrelbu 


582. 


Niveata. 


583- 


Lineata. 


584- 


Strigata. 


585- 


Exanthemata. 


586. 


Pun&ata. 


587- 


Groffulariata; 


588- 


Ornata. 


589. 


Sylvata. 


590 


Urticata. 


59i- 


. Staphyllaeata. 


59 2 - 


Glaucata. 


593- 


Fafciata. 


594- Chioroiata. 

Mucronata. 

Variegata. 

Verberata. 

Undulata. 

Crataegata. 

Maculata. 

Ilofcellata. 

Contaminata* 

Menfurata. 

Mceniata. 

Cruentata, 

Laccata. 

Ornata. 

Aurata. 

Bilineatai 

Ochrata. 

Limitata. 

pennata. 

Spataceata; 

Alpinata. 

Murinata, 

Rivulata. 

Litterata^ 

Laevigata, 

Inquinata. 

Tenebrata. 

Signata. 

Defpicata* 

Nigrata. 

./EthiopiataL 

Obfufcata. 

Podana. 

Bergmanniana. 

Rubiana. 

Fafciana. 

Solandriana. 

Cervana. 

Lambergiana- 

Wulfeniana. 

Rufana. 

Plumbana. 

Ruflicana. 

Mifcellana.- B 595- I N 595. Moatana. 
595. Cana. 

597. Pedma. 

598. Umbriana. 

599. Formofana. 
<5oo. Rivulana. 
<5or. Gramineana. 

602. C;ipilliciana. 

603. Oileana. 

604. Pyraliana. 

605. Barbalis. 
6q5. Probofcidalis. 
607. Anthracinaiis. 
6o$. Farinalis. 

609. Ckrinalis. 

610. Trabealis- 
<5rr.„Criftalis. 
612. Lunalis. 
C13. Viminalis. 

614. Extimalis. 

615. Sericealis. 

616. Ruralis. 

617. Trivialis. 
6i8- Nemoralis. 

619. Maialis. 

620. Perlella. 

621. Pafcuella. 

622. Pinetella. 

623. Semirubella. 
€24. Rofella. 

625. Viduella. 

626. Fufcella. 

627. Craterella. 
628- Chryfonuchella. 

629. Virginella. 

630. Culmella. 
63 r. Evonymella. 

632. Sadella. 

633. Cornutella. 

634. Nifella. 

635. Marginella. 
635. Paliatelia. 
637. Cervinella. 
«538- Forficella. 639. Flavella. 

640. Gemmatella. 
<j4i. Ecclypfeila. 
542. Bicoftella. 

643. Mucronella. 

644. Scabiofella. 

645. Viridella. 

646. Barbate 1 !:;. 

647. Degeerella. 
648- Croefella. 
«549. Rufimitrella. 

650. Hemerobiella. 

651. Vorticella. 

652. Obfcurella. 
1553. Feneflrelia. 
654. Scaliella. 
65$. Pun&ella. 
6$6. Comella. 
C57. Pufielia. 
65 8- Trafoneila. 
659. Equitella. 
<55o. Aruneeiia. 
661. Aichimiella. 
<5<52. Auratella. 
<5<53- iEneella. 
654. Leucocerella. 
<56"5. Luridella. 

666. Zoologella. 

667. Rufella, 

668. Murinella. 

669. Veftianellae 

670. Arbuftella. 
6ji. Domefticella. 

672. Dida&yla. 

673. Bipunctida&yla. 

674. Ptero-Da&yla. 

675. Trida&yla. 

676. Hexadadtyla. 

Ord. IV. Neurotte- 
ra. Ala? (4). Acu- 
leus nullus. 

Libellula. Appendices cau- 
dales foliiicese. 

677- ORDINUM, GENERUM, ETSPECrERUM. 6/7. urahQiS. 
<5Y8- Deprefla. 

679. Quadrimaculata. 

680. Vuigata. 
<5bi. Virgo. 
682. Puella. 

Ephemera. Alae (4) ere- 
&X : poftice minimse. 
Volatus gravis. Vita 
brevis. 

683- Vulgata. 
«584. Gemmata. 
<585« Albipes. 
686. culiciformis? 
687> Parvula. 

Fhryganea. Antennae lon- 
gse. Alae pofticse pli- 
catse. 

688. Striata. 
689- Albicornis. 

690. Ruficrus. 

691. Ferruginea. 
<5>2. himaculata. 
<?93- Variegata. 
e.94. 'lineoides, 

695. Offulcata. 

696. Fuliginofa. 

697. Teflacea. 

698. Fyralina. 

699. Dubia. 

700. Pe&inicornis. 
70 r. Martia. 

702. Regelationis. 

703. Grammatica. 

704. Tripundata. 

705. Maxima. 

Hemerobius. Abe planse, 
debiles, (4). 7c<5. Fuivicephaius. 

707. Flavus. 

708. Chryfops. 

709. peria. 

Panorpa. Alse planae. Cau- 
da uni fexui forcipata. 

710. Communis. 

Raphidia. Colium longum. 
Antennae breves. 

711. Ophiopfis. 

712. Mantispa. 

ORD. V. ACULEATAi 

Alae ( 4 ). Abdomen 
uni fexui aculeo ar- 
matum. 

Cynips Aculeus recondi- 
tus , fpiralis ? Larva 
intra Gallam.. 

713. Rofae. 

714. Hieracii. 

715. Glechomae. 
J16. Quercus pet 

717. Quercus tol. 

718. Saiicis ftrobili. 

Tentredo. Aculeus recon- 
ditus , cultrirbrmis , 
ferratus , fimplex et 
duplex. 

7T9. Lutea. 

720. Amerina. 

721. Nitens. 

722. Rofae. 

723. Mefomela. 

724. Montana. 

725. Temula. B 3 •726. » 7 26. Cingulata. 

727. Fafciata. 

728. Fulvip.es. 

729. Atra. 

730. CrafTa. 

731. Flava. 

732. Signata. 

733. Carbonaria. 

734. Ribefii. 

735. Cerafi. 

73<5. Fulviventris. 
737 Impura. 

738. Solitaria. 

Ichneumon. Aculeus exfer- 
tus : vagina bivalvi. 

739. Gigas. 

740. Spe&rum. 

741. Juvencus. 

742. Camelus. 

743. Ufurpator. 

744. Gladiator. 

745. Incubitor. 

746. Deceptor. 

747. Viator. 
748- Excitator. 

749. Terebrator, 

750. Vifitator. 

751. Manifeftator. 

752. Cunctator. 

753. Specuiator. 

754. Inquifitor. 

755. Vinulae. 

756. Affe&ator. 

757. Vi&or. 

758- Impoftor* 

759- Vagator. 
7<Jo. CannabiSv 

76 1. Tipulae. 

762. Pavoniac. 

763. Pe&inicornis. 

764. Graminum. 
755, Antiopae. 166. Globatus. 
767. Glomeratus. 

Sphex. Aculeus recondi- 
tus. Os muticum. Alae 
pianae. 

758. Truncata. 

769. Crafiicornis. 

770. Sabulofa. 

771. Fuliginofa. 

772. Hirfuta. 

773. Cin&a. 

774. ^Equrnodtialis. 

775. Profuga. 

776. Furcata. 

777. Gregaria. 

778. Coardtata. 

779. Anthracina, 

780. Viatica. 

781. Apiaria. 

782. Carbonaria. 

783. Verficolor. 

784. Nigerrima. 
785- Vaga. 

785. Gibba. 
787- BiJocularis. 
788. Abietina. 
789- Vefpoides. 

790. Tentredoides. 

791. Ignita. 

792. Nobilis» 

793. Violaeea. 

jipis. Os roftro deflexo, 
bivalvi. 

794. Longicornis. 

795. Sordida. 
795. Florifomuis.. 

797. Atra. 

798. Globofa. 

799. Centuncularis. 

800. Fartarifequa. 

8or. Ordtnum, Gknerum, etSpecierum. $oi. Sabulofa. 

802. Riparia. 

803. Calcarata. 

804. Praecox. 

805. Calceata. 

806. Montana. 

807. Fulviventris. 

808. Vefpiformis. 

809. iEnea. 

810. Fufca. 

81 r. Mellifica. 

812. Vioiacea. 

813. Lapidaria. 

814. Argillacea. 

815. Terreftris. 
8 1(5. Rufa. 
817. Hortorum. 
8 18- Coilaris. 

819. Pafcuorum. 

820. Hypnorum. 

821. Nemorum. 

822. Sylvarum. 

823. Collium. 

Vefpct. Os muticum. Alae 
iuper: fubplicatse. 

824. Crabro. 

825. Vulgaris. 
825. SylveftriS. 

827. Parietum. 

828. Muraria. 

829. Tinniens. 

830. Coar&ata. 

831. Maculata. 

Formica. Alae neutris 
nullae. 

532. Herculeana. 
833- v aga. 

834. Nigra. 

835, Libera. 

B4 836. Ruta. 

837- Cefpitum. 

Mutilla. Alae nullae. 

838- Saltatrix. 

Ord. VIHalterata. 
Ciavula fub fingulis 
alis. 

Tipula. Os inerme : apice 
palpigerum, palpis (2) 
inc ur vis. 

S39. Pe&inicornis. 
840. Idrienfts. 
S4i. Plumofa. 
84^. Lacuftris. 

843. Graminea. 

844. Convallium. 

845. Crocata. 
84<5. Rivofa. 
847. Lunata. 
848- Pratenfis. 
S49. Annulata. 

850. Cimicoides. 

851. Chirothecata. 

852. Lineata. 
S53. Ferruginea» 
854. Oleracea. 
855- Fafciata. 
85<5". Inquieta. 

857. Vibratrix. 

858. Feneftralis. 

859. Tremula. 
8<5b. Degener. 
8<5r. Boleti. 
8<52. Typhina. 

863. Hemerobioides. 

864. Phalsenoides. 

865. Labacenfis. 
806. Quadrinodia. 

Mufca. Mujca. Os vagina carno- 


906. 


fa 


, retractili : apice 


907. 


labiata : bafi palpi- 


90S. 


gera. 


909- 


910. 


167. 


Meridiana. 


911. 


S£8. 


Carnaria. 


912. 


869. 


Variegata. 
Maculata. 


913- 


870. 


914. 


S71. 


Caefar. 


9i5- 


S72. 


Domeftica, 


916. 


873- 


Caefarina. 


917. 


874- 


CololVus. 


91S. 


8 7 5- 


Martia. 


919. 


876. 


Tuguriorum, 


920. 


877- 


Proftrata. 


921. 


878. 


Ntgrita. 


922. 


879- 


Corni. 


923- 


Sbo. 


AngeHcse. 


924. 


88i. 


Ruhventris. 


925- 


8b2. 


Tripunctata. 


926. 


883. 


Rotundata. 


927. 


884- 


Deceptoria. 


92S. 


8b5- 


I emula. 


9*9- 


886. 


Falcata. 


930- 


8S7. 


Caeruleocephala. 


93 1 - 


888. 


Larvarum. 


932. 


8S9- 


Alni. 


933- 


890.. 


Roralis. 


934- 


891- 


PluviaUs. 


935- 


§9 2 - 


Dorohici. 


93<S- 


893- 


Vernicina. 


937- 


894- 


PrseO-ps. 


938. 


895- 


1 iumipes. 


939- 


89^- 


Scybalaria. 


940. 


897- 


Ruia, 


941. 


S98. 


Amentaria. 


942. 


899- 


Unguicornis. 


943- 


900. 


Fumigata, 


944. 


901. 


Coryieti. 


945- 


902. 


Long'pes. 


945. 


903- 


Fungorum. 


947- 


904. 


Putris. 


94S- 


S05. 


Ocnopota. 


949- Punctulata. 

Coleoptrata. 

Muraria. 

Curforia. 

Formofa. 

Cupraria. 

Rara. 

Ferruginea. 

Iridata. 

Violacea. 

Bipunctata, 

Spatula. 

Albifeta. 

SpiniptS. 

Buccata. 

Virens. 

Ornitovora., 

Strumofa. 

Lacuftris. 

Hortulana. 

Maritima. 

Meticulofa. 

Merulina. 

Cannabina. 

Paluftris. 

Pyraftri. 

Erratica, 

Libatrix. 

Mellina. 

Vacua. 

Lucida. 

Chryforrhsea, 

Mnea. 

Vibrans. 

Germinationis. 

Arnica?. 

Aphidioides. 

Luteola. 

Oppidana. 

Umbellatarum,. 

FeiVinans. 

Cynipfea. 

Spoliata. 

baltitans. Cericu Ordinum, Gbnerum, et Specierum. urca.Roftruua mufcae. Aq- 
tennse moniliformes. 

950. Dicernodia. ' 

951. Septemnodia. 

Conops. Roftrum quadrife- 
tum : vagina retractiii : apice labiata. Bifafciatns. 

Trifafciatus. 

Pertinax. 

Bombilans. 

Pennatus. 

Dryaphyllus. 

Leucorhaeus, 

Floreus. 

Vulgaris, 

Fufcus, 

Cupreus. 

Femoratus. 

964. Feftivus. 

965. Gemmatus. 
Glaucius. 
./Eneus. 
Praecinctus. 
Pipiens. 952 
953 
954 
955 
95$ 
957 
958 

959. 
960. 
961 
962. 
96 3. 966. 
9S7. 
9<S8. 
969 970. Clavatus. Anthrax. 
tum : 
tractili 
pigera. Roftrum bife- 
vagina bafi re- 
: medio pal- 971. Morio. 

Khingia. Roftrum trife- 
tum: vagina univalvi 
attenuata , canali oris 
adplicata. 972. Roftrata. B 5 Erax. Roftrum tnfetum: 
vagina univaivi, capi- 
te "non longiore. 

973. Proftratus. 
9:4. Crabroniformis. 

975. Forcipatus. 

976. Barbatus. 

977. Ferox. 

978- Coiiopfoides. 

979. TentredoideS. 

980. Ruiipes. 
9S1. Niger. 

982. Aquaticus, 

983. Pulillus. 

984. Maculatus. 
985- Inquinatus. 
98^. Rufus. 

Afdus. Roftrum quadrifa* 
tum: vaginalonga, at- 
tenuata, bivalvi, 

987« Mucronatus. 

988. Pundatus. 

989. Ferrugineus. 

990. Lineatus. 
991- Setofus. 

992. Cinereus. 

993. ./Eftivus. 

994. Pennipes. 

995. Flavipes. 

996. Fuicratus. 

997. Dubius. 

Styrex. Roftrum unife- 
tum: vagina retra&ili 
palpigera. 

998- Holofericeus. 

Hirtea. Roftrum nnife- 
tum : vagina retra&ili : 
apice I n r> s x 

apice labiata, baii pal- Eombylius. Koltrum. bife- 
pigera. tuni : vagiua bivalvi 

porre&a, longa. 
ppp. Longicornis. 

ioi8. Maior. 
Empis. Roftrumunifetum: ioip. Medius. 
vagina bafi retradtili, 1020. Minor. 
attenuata longa. 1021. Ater. 1000. Petiolata. 

100 1. Calcitrans. 

1002. Rufipes. 

1003. Paluftris. Hippcbofca. Roftrum uni- 
fetum: vagina bivalvi. 
Pedes unguibus (4). c- -o n. t 4. 1022. Eauina. 

Siau, Roltrtsm uaifetum : tj* „j* s 

vagina e medio re- I02 3- ^™^ 

fra&a. I024 ' CorV1 ' 1004. Ferrugineus. 

1005. Buccatus. 

Tabanus, Roitrum quin- 
quefetum : vagina u- 
nivalvi , palpis bafi 
tedta. 1006. 


Bovinus. 


1007. 


Autumnalis. 


ioog. 


Tropicus. 


ioop. 


Ferus. 


1010. 


Alpinus. 


IOII. 


Bromius. 


IOI2. 


Pluvialis. 


1013. 


Rufus. 


10 14. 


Csecutiens. 


1015. 


Salinarius. 


1016. 


Maritimus. 


Culex. 


Roftrum quadrife- 


turr 


i : vagina longa , 


bafi 


palpis tedta. 1017. Pipiens. Ord. VII. Pedestria. 

Alae nullae. 

Lepifma. Pedes (tf). Os 
palpis (2). Cauda fe- 
tofa non faltatrix. 

1025. Longicornis. 

1026. Vulgaris. 

Podura. Pedes (6). Cau- 
da faltatrix. 

1027. Aquatica. 

1028. Squamofa. 
io2p. Terreftris. 

1030. Arborea. 

1031. Termifonnis. 

Termes. Os maxillofum. 
Facies Pediculi. 

1032. Pulfatorium. 

1033. Sylvarum. 

1034. Florum. Pedi- Ordinum, Generum, et Sfecierum. tediculus. Os aculeo exferendo. llabitatio inAni- 


malibus. Pedes(6). 
1035. Hematopus, 


Accipitrum. 


1036. Maximus. 


Falconis Buteo. 


1037. Coarftatus. 


Larii Coilur. 


1038. Ocellatus. 


Corvi Corax. 


1039. Dolichocephalos. 


Coracix Orioli, 


1040. Fafciatus. 


Cuculi canori. 


1041. Auritus. 


JPici ma: 


1042. Dentatus, 


Anatis. 


1043. Crafficornis. 


Anatis Bofch. 


1044. Pilofus. 


Fulica atrae. 


1045. Colymbinus. 


Colymbi auriti. 


1046. Ardealis. 


Ardea Ciconiae. 


1047. Ovalis, 


Scolopacis Arguatae, 


1048. Iunceus. 


Tringa Vanelli. 


1049. Cufpidatus, 


Ralli aquatici. 


1050. Bidentatus, 


Columba Palumbi. 


1051. Albiventris. 


Motacillx Traglotid, 


1052. Roftratus. 


G. Gryllo-Talpa. 


1053. Coccineus. 


Hemerobii. 


1054, Cerambycinus. 


Apis violac. 


VuUx. Roftrum inflexum, 


1067. Formicarum. 


bivalve. Pedes falta- 


1068. Holofericeus. 


torii. 


1069. Cancroides. 
1070. Nepaeformis, 


5.055. Irritans. 


1071. Mufcorum. 
1072. Agaricorum, 


Acm-us. Pedes ( 8 ) , cur- 


1073. Lichenum. 


forii. 


1074. Baccarum, 
1075. Telarius, 


1056*. Radiatus. 


1076". Piger. 


1057. Ricinus. 
1055. Vefpertilionis. 


Aranea. Pedes (s). Oculi 


1059. Cornicis. 


( <5 - 8 >, Palpij (2) arti^ 


io5o. Locufta. 


culati. 


io6"t. Collurioais. 
1062. Pici. 


1077. Linnai'. 


1063. Turdi. 


107 8. Reaumurii. 


1054. Coleoptratorum. 


1 79. Swamerdamit. 


1065. Coccinellae. 


1080. Raii. 


io6f. Mufcarum. 


|o8i. Ltuwenhxkii. 
1082. I * 1082, 

ioS3- 
io84- 
io85- 
io8'5. 
10S7. 
ioS8- 
ioSp 
1090. 

IO..I. 

1092. 

1093. 
1094. 
1095. 

1095. 

1097. 
1098- 
1099. 

IIOO. 
IIOI. 

1102. 
II03. 
IIO4. 
IIO5. 

1106. 

IIOT. 

1108. 

11^9- 
II 10. 
Hll. 
II 12. 

1113. 

II 14. 

1115. 

Ill<5. 
1117. 
1118. 
1119. 

1120. Adrovandi. 
Redii. 

Merianct. 
De Geerii. 

Frifchii. 

Roefdii. 

Goedarti. 

Albini. 

Cierkii. 

Malpighii. 

Schafferi % 

Lijleri. 

Rolandri. 

Solandri. 

Mouffetti. 

Forskxlii. 

Petiverii. 

Kleinii. 

Osbekii. 

Kalmii 

Hajjelqui/lii. 

Uddmanni. 

Deerrhamii. 

Jonjloni. 

Wdkii. 

Roberti. 

Sloanii. 

Catesb&i. 

Rumpfii. 

Marcgravii. 

Blankardi. 

Joblotii. 

Ritteri. 

Blearii. 

Lyonetti. 

R.P./W*. 

Knorii. 

Hombergii. 

Pluschii. nai. OpiilO. 

Scorpio. Palpi duo che- 
lati. Peetines duo fub- 
tus inter abdomen et 
thoracem. 

1122. Europaeus. 

Cancer. Palpi ( 2 ) che- 
lati. Oculi (2). Cauda 
inermis. 1123. 
11 24. 
1125. 

II 25. 

II 27. 

1 I 2*8. 

II 29. 

1130 
1131. 
1132. 

"33- 
H34- 
1135- 
11 35. 

i J 37- Maenas. 

Depurator. 

Pagurus. 

Maia. 

Gammarus. 

Aftacus. 

Squilla, 

Bernhardus. 

Diogenes. 

Iftrianus, 

Nutrix. 

Cruentatus. 

Mantis. 

Locufta. 

Pulex. Monoculus. Pedcs nata- 
torii. Oculi approxi- 
mati. 

11 38. Apus. 

11 39. Quadricornis. 

Onifcus. Corpus ovato- 
oblongum. Pedes (14). Phalangium. Pedes ( 8 ). 1140. Bicaudatus. 

Papillae textoriae nui- 1141. Tridens. 

lae. Oculi verticales 1142- Afdlus. 
(2-4). H43- Ordinum, Generum, etSpecierum. 1143. Afilus. 

1144. Armadillo. 

1145. Mufcorum. Scolopendra. Corpus pla- 
niufculum. Pedes e 
iingulis plerifque fe- 
gmentis utrinque fo- 
litarii. 

114(5. Forficata. 
1147. Aranea. 1148. Nivea. 

1149. Clavicornis. 

1150. Iulacea. 

1151. Marina. Julus. Corpus femicylin- 
dricum. Pedes e fin- 
gulis fegmentis utrin- 
que duo. 

1152. Terreftris. 

1153. Lagurus. 
EX- -j|f- ( o ) •»$*• EXPLICATIO 

colorum, quibus ufus fum in defcriptionibus 
Lepidopterorum. 

Orbiculus ligneus, axi oflea inftru&us dividen- 
dus in octo partes aequales, quarum numerus 
determinatus , biuis, tribus aut pluribus coloribus 
primariis, obdu&us, adhibita celeri & aequali rota- 
tione, colorem unicum indicabit. 

Colores primavii in pingendis trochis adhibiti, funt. i. Cinnaberinus. 

2. Flavus. . . 

3. Caeruleus. 

4. Niger. . . 

5. Albus. . . 

6. Viridis. . . Cinnaberis. 
Gummi guttae. 
Caerul. Berolin. 
Atramentum indicum. 
Cerufa. 

Compofitus ex caeruleo & 
flavo. Ex his nati fequentes. 

Compofni. Rofatus Partes 2 Albi. 6 Rub. 

RufTeus 4 Albi. 4 Rub. 

Corallinus. 6 Rub. 2 Virid. 

Hepaticus. 4 Rub. 4 Ni g r - 

Sanguineus. 6 Rub. 2 Nigr. 

Pudorinus. 6 Hub. 2 Flav. 

Minius. 6 Rub. 2 Caerul. 

Aurantius. 4 Rub. 4 Flav. 

Citrinus. 6 Flav. » Rub. 

Luteus. 6 Flav. 2 Nigr. 

Limoniatus. 4 Flav. 2 Virid. 

Ifabellae. <5 Flav. 2 Alb. 

Stramineus. tf Flav. 2 Caerul. 

Virefcens. <5 Virid. 2 Nigr. 

Viride mont. <5 Virid. 2 Alb. 

Mofchatinus. 4 Rub. 4 Virid. 

Murinus. 2 Flav. 6 Nigr. 

OiTeus. 4 Flav. 4 Alb. •%* ( o ) •>£«• Decompojhi. 

Ochreaceus Partes. 


4 Rub. 


2 Flav. 


a Vir. 


Hsmatiticus. 


4 Cserul 


2 Rub. 


2 Nig. 


Vinaceus. 


4 Rub. 


2 Caerul. 


a Vir. 


Capparinus. 

Caryophyllinus. 

Cinamomaeus. 


4 Fiav. 
4 Virid. 
4 Flav. 


2 Virid. 
2 Rub. 
2 Rub. 


2 Cser. 
2 Nig. 
2 Nig. 


Glaucus. 


4 Cserul. 


2 Flav. 


a Vir. 


Caftaneus. 


4 Virid. 


2 Rub. 


2 Fla. 


Viridanus. 


4 Virid. 


2 Cserul. 


2 Fla. 


Supradecompojiti. 

Umbrinus. 


4 Nigr. 


i Caerul 


i Vir. 


i Flav. 


i Rub. Methodi Inventor R. & Do&ifT. P. Poda e 
Soc. JESU. Illuftrator ego. 

Plurimum intereft obfervare colores rerumna- 
turalium, eosque bene diftinguere. Petrum ex ima- 
gine etiam -optime delineata , quis adgnofcet , nift 
colores habuerlt, quos Petri vuitus. Alae Papil. 
Machaonis Rhamni £3c. flavae dicuntur, ac fi eodem. 
eflent colore tin&se, quod, nemo dicere poterit. 
Neque claram colorum ideam exhibent termini il- 
li arbitrarii, v. g. fubfufcus, fubrubellus, grifeo-albus, 
albo-luteus &c. Rogo itaque Eruditos, ut in his 
conveniamus, & coior quilibet unico termino de- 
notetur. Decem orbiculis fexaginta colores expri- 
mi polTunt, fi orbiculi fuperna & inferna facies in 
tres partes concentricas dividatur, & harum quse- 
libet, praedidis coloribus, diverfimode tingatur. Si 
vero, hac methodo, colores non omnes exprimi 
poflint, adhibeantur colores rerum ufitatiflimarum, 
quibus & ego ufus fum; v. g. Aureus. 

Argenteus. 

Cupreus. 

./Eneus. 

Plumbeus. 

Carneus. 

Cervinus. 

Croceus. 

Corticinus. 

Cupreflinus. AurUm puruni- 

Argentum. 

Cuprum. 

JEs. 

Plumbum. 

Cutis junior fani Hominis 

Pili corii cervini. 

Crocus Auitr. 

Cortex PeruvianuS. 

Strobilus CupreiTi. 

Catfsa- *$*• ( o ) •&■ CarFaeatus. 

Cereus. 

Ferrugineus. 

Nuceus. 

Grifeus. 

Bolaris. Pulvis Carie toiti. 
Cera alba. 
Rubigo ferri. 
Lignum Nucis. 
Capilli cani. 
Bolus armenai IN- 
INSECTORUM 

CARNIOLIAE. ■—— J^U^. -^v^lWaJltaULJLA^t^eJEC R D O L 

COLEOPTERA 

AL.fi QUATUOR: SUPERIORE3 CRUSTACEvE, 

Linn. Syjl. Nat. p. 345. 

1 u c a n u s. 

Antennae apice dentibus 4 uno latere pe&inatae, 

Maxillse porredtae. L 1. jl->ucanus Cerviis, 

Elytri longii. unc. r. Iin. r. latit. lin. 4*. 
Linw. Syft. Nat p. 353. Scarub. 58. 

Faun. Svec 2. 405. 
Roesel. Scarab. Terr- Cl I. Tab. 5. fig. 

7. 9. maf. figi 8- faem. 
Merian. fc.urop. Tab. i6"8. 
P. foDA. Muf. Graec. p. ji. 
C&rnioL Rogatfch. 

C D^ a Scarabaeus. ORDO I. Scarabaeus. 

Diagnq/is. Maxillae ( arina) maris thomce duplo 
longiores , apice furcatae: dente medio horizontali; 
viHorum ruforum fafciculi bini inter palpos pro- 
minentes. 

Habitat in putridisQuercubus. Roesel. Linn. 

Vefperi circumvolat poft folftitium ae(tivum. 
Maxillae mafculae porredtae, lin. 9. longae; raemins 
vero thorace & capite brevioies. 

a. Lucanus Caraboides. 

El. long. lin. 3*. lat. i\. 
Linn. Syft. Nat. p. 354. Scarab- 63. 
Faun. Svec. 2. 407. 
Diagn. Maxills porre£be,lunata? rapice trunca- 
to, 5-dentato, ut in Formicis plerisque. 
In Carniolia non rarus. 

Totu. punctatus, Carabiformis. Capite, thora- 
ce,elytrisque obiter lineaf.is, atro-caeruleis. Abdo- 
mine ifupra ferrugineo. Corpore fubtus atro. 

SCARAB^US. (t) 

Antennae articulo iilTili majore clavatae. 

(*) Tibiis anticis unidentatis. 

3, ScARABiEus SolJlitiaUs. 

El. long. lin. 5. lat. lln. i\ 
Linn. Syft. Nat. p. 351. 

Faun. Svec. 2. 393. 
Frisch Infedt. 9. Tab. 15. fig. 3. 
P. Pod>. Muf. Graec. p. 21. 

Dia- f) Scarabaei Flora famuli. 

Anihophylli nuptias plantarum promovent, aura- 

tus, nobilis, maculatus, littoralis, figulus, argen» 

tetiSj Iibator, fquallidus, alpinus, variegatus. 
Phyllcphagi larvas Lepidopterorum fueant, me- 

lolontha, eremita, nqjicornis ,' foljhtialis , ob- 

longus, minimus. 
Stercorei radices plantarum nutriunt, Jlercora- 

rins, vernalis, iunaris-, jimetarim. :? Scarabaeus. COLFOPTERA. Scarabaus. 3 

Diagn. Habitus Scarab. Melolontk. fed minor & 
pallidior. Antennse trilidae (ff). Nativitas seftiva, 
circa dies caniculares. 

In fylveftribus locis, prsefertim in Tiliis* 

Elytrum pellucidum, margine exteriore eilia- 
tum, nitens, plicis tribus parallelis ftriatum, flexile. 
Thorax & pe&us tomentofum. Abdom. fubtus al- 
bo proftrato villo pubefcens , ferie una traasverfa 
villorum aliorum ereftorum & rufefcentium, in qua- 
libet incifura. Pedes rufi. 

Vidi circa Idriam, M. Junio, notabilem varie- 
tatem , elytris obfcure lineatis, lin. 4 longis; ab- 
dom. fine pilis albis; tibiis anticis tridentatis. 

4. SCARABiEUS Dubius. 

El. t0ng.Ym.4t. lat.Ym. 3|. 
' Diagn. Thorax cum eiytris ftriatis glabris pun- 
datus. Corpus fubtus faitem atro-cseruleum. 

In Camiolia calidiore, anthophyllus. 

Caput obtufum. Eiytra abdomine breviora, 
ut in Soljlitiali, quo minor, & varians \mo. Elytris 
coloratis ut in priore. Thorace atrocseruleo : mar- 
gine dorfoque elytris concoiore. zdo. Colore unico 
atro-cseruleo ; thoiace tamen & capite potius Vire- 
fcentibus. 

(**) Tibiis anticis bidentatis. 

5. ScARABiEUS Fafciatus. 

El. long. lin. 3. lat. fere 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 352. 

Faun. Svec. 2. 395. Var. alia. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 20. 
Diagn. Caput, Thorax, Corpus rufefcente den- 
fo villo tomentofa. Elytrum flavicans margiue ba- 
li apice fafciaque abrupta nigri coloris. Aui re- 
gio macula fubrotunda acuminata nigra. 
Iri floribus Spiraa Arunci. 

C 2 Fun- -; ] ) Scarabaorwn divifio alia ex capitulo ant ennarum 
Bifido; Alpinus. 

Trifido; omnes alii, fequentibus exceptis, 
Muhifido'', Melolontha. Fullo. 4 Scarabseus. ORDO I. Scarabseus. 

Fundus ubique niger. Abdom. fupra nigrum, 
rugis transveriis. Ad apicem nigrum elvtns tu- 
mor lucidus ovatus. Vidi in uno ipecimine cla- 
vulas binas petiolatas deliexas in rronte. 
Variat. r. Elytris lin. s£. longis. 

2. Iisdem bali femi-nigris. 

3. Fafcia ab uno ad alium marginem pro- 

duda. 

4. Thorace in medio macula magna nigra. 

6- Scarae^us Cyathiger. 

El. long. lin. 3* lat. f.re 2- 
P. Poda. Muf- Graec. p. 21. Agricola. 

Diagn, Elytra paulo faturatiora quam in Sol- 
JUtiali, margine nigra, fi unitafuerint,maculameom- 
munem gerunt cyatho fimllem, atram. 

In floribus & fpicis Cerealium. 

Statura prioris. Thorax fufco virens. Caput 
apice dilatatum furfum flexum. Corpus totum fut> 
tus , & ani regio, albido villo canefcens. Eiytra 
fubftriata, fubdiaphana , margine extemo magis ni- 
gricantia, & minutis transverfis rugulis exafperata. 

7. Scarab^eus Fmeftus. 

El. long. lin. 3. lat. lin. fere 2. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 20. 

Diagn. Totus niger nitidulus, raris villis ad- 
fperfus. Tiiorace punct-orum alborum paribus tri- 
bus. Elytris albo-punctatis : pun&is 4, ad marginem 
externum fupra medium, nujoribus. 

Copiofus in floribus Spartii juncei , circa Ter~ 
gejtatn, prope Mare. 

Statura prioris. Caput leaiter emarginatum. 
Pun&a elytrorum funt albae cicatrices. Corpus 
fubtus villofius. An Variabilis jLinn. Faun. Svec. 
2. 402?. 

8. ScaraEvEus Hirtus. 

El. long. lin. 3*-. lat. lin. i=-. 
P. Poda. Muf. Grxc. p. 21. 
Diagn. Totus fufcus. Caput antice excava- 
tum. Thorax tomentofus, immaculatus. Elytra 
viliofa: punftis aureis albisve. 
In floribus Spiras Ulmarik. 

Sta- Scarabaeus. COLEOPTERA. Scsra baeus. 5 

Statura tunejli. Thorax pubelcens \\t m Fa- 
fciato Elytra pun&is plerumque repandis. 
Variat. 1. tomento thoracis rurefcente & albido. 
2. Punctis pluribus paucisque , diftinctis & 
conrluentibus. 

9. Scarab^us Argenteus. 

EL/ong.lin. 3-ki*-. 
P. Poda. Muf. Graec. p. so. 

Diagn. Corpus totum lubtus, & ani regio,ar» 
gentei coloris. 

Frequens in umbellis Laferpitii^ Siier. & Lati- 
folii, in rloribus Spirafi Arunci & VhnaritS. 

Fundus elytri fufco ferrugineus, aflidua inter 
flores volutatione, tandem obducitur aliena pulve- 
rulenta & ceracea crulta, quam antherarum pollen 
efficit, varii coloris, nempe fublutei, caerulefcentis, 
ajit virefcentis. Corpus fubtus & femora nigri co- 
loris, tota teguntur fquamulis argenteo-cs?rulefcen- 
tibus. Caput antice truncatum. Abdom. fuperne 
fufcum. 

10. Scarab^us Jdiaphorus. 

El. long. lin. 3. lat. if. 
P. PoDAi Muf. Graec. p. ao. 

Diagn. Totus pilofus. Caput & Thorax cae- 
ruleo-viridis coloris. Elytra diaphana faturatius 
colorata ac in S. Melolontha. 

In floribus. 

Statura Fafciati. Tardus valde. Tibiae antics* 
fuperior dens obtulus. Corpus fubtus pedesque 
atro-caerulei. Thorax & caput magis villofa funt, 
ac elytra, quae non grilea ut in S. Homco/a. Linn. 

11. Scarab^us Sylveftris. 

El. long. lin. i£. lat. lin. •§. 

Diagn. Elytrum flriis elevatis 10: areis inter- 
jectis transverfim rugofis: o&ava tuberculis binis. 

In fylvis reperitur. 

Caput leniter em.nrginatum. Thorax capiti 
concolor, fufcus, punctatus, linea deprefla dorfali, 
antico margine pallidiore. Spatia feu valleculse in- 
ter ftrias eiytri, foveolis transverfis infculptse. 

C 3 TB. 6 Scarabaeus. ORDO I. Scarabsus. 

ra. Scarae^eus Fullo. 

El. tong. unc. i. lin. 4. lat. lin. 8. 
Robsel. Inf. 4. Tab. 30. tig. r. 2. 3. 
Linn. Syii. Nat p. 352. 

Faun. Svec. 2. 394. 
Frisch- Inf. 11. Tab. 1. fig. r. p. 23. 
Diagn. Clavae antenn. larnellae plures quam 
res. Elytia nigra vel hepatica albo irrorata. 
Apud nos rarior. 

Caput obtufum cura thorace fufcum. Scutel- 
lum aibidis proftratis villis adfperfum. Elytraexi- 
guis crebris rugulis fcabra, punftis lineisque re- 
pandis ramofis albis variegata. Peftus rufo vilio 
tomentofum. Ivritatus ftridet, attritu abdominis 
ad Elytra. Vidi etiam tibiis anticis tridentatis. 

13. ScarabvEUS Squallidus . 

El. long. lin-"3- lat. lin. r^. 
Linn. Sabnlofus '? fed Faun. Svec. 2. 390. 
alium indicare videtur. 
Dlagn. Totus niger, corpore fubtus, thorace, 
capiteque villofis. 

Reperitur in hortis non frequens. 
Thorax linea longitudinali dorfali elevata me- 
dia. Elytrum margine externo prope bafim leni- 
ter fiuuatum. 

(***) Tibiis anticis tridentatis. 

14. S c a k a. e m u s Naficornis. 

EL long. \iw.\g. lat. lin. 5, 
Linn. Syft. Nat. p. 3415. 

Faun. Svec. 2. 378. 
Roesel. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 7. fig. §• 
Frisch. Inf. 3. Tab. 3. fig. r. magnavalde. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 17. 
Diagn. Cornu trilineare, recurvum, totum ca- 
put bafi fua occupans. 

Circa Labacum t & alibi, noti rarus. 
Totus clypeus capitis eievatur in cornu di- 
dhim, ut ideo vertlcicornis potius dicendus eflTet, 
niii maxima ex non neceifaria nominum mutatione 
confufio oriretur. Caput emarginatum. Thorax 

ma- Scarabaeus. COLEOPTERA. Scarabaeus. ? 

mafculus tubercuio triplici: medio minore, iiu. fere 

5 longus, femiunciam latus, cum capite niger. 
Elytra caftanea pun&ata. Corpus fubtus pedesque 
villofi, eiytris concoiores. 

is. Scaraeveus Eremita. 

El. long. lin. 9. lat. Hn. gf . 
Roesel. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 3. fig. 6". 

Diagn. Caput concavum: tuberculo utrinqua 
marginali. Thorax rotundatus : lulco longitudinali 
niedio. • ' " ; - 

Reperi in cavo trunco Pyri communis non fe^ 
mel; Roesel. in ramo Salieis. 

Statura S. Najicor.ms, Totus niger. Caput 
fubquadratum ; margine laterali elatiore & tubercu- 
lo terminato. Thorax lin. 4. iongus, 5. ferelatus, 
dorfo plicis biais antice auctioribus. Eiytra fca- 
briufcula. Abdomen lin. 8. craHLim. Femora po- 
ftica lin. 2. lata. 

16. ScaRab^eus MelolcntJuu 

El. long. lin.jfere 7. lat.zf, 
Linn. Syft. Nat. p. 351. 

Faun. Svec. 2. 392. 
Roesel. Scarab. Terr. CL I. Tab. 1. fig. 

7. 9. 10 11. 12. 
Spectacle de la Nature. Tom. I„ 

page 8- fig- 2. 8- ii- 
P. Poda. Muf. Graec. p. 19. 
Carniol. Keber. 
Diagn. Capituium antenn. lamellis 6". 7. Abdom. 
acumine deflexo, obtufo; incifuris margine latera- 
li macula alba fubconica notatis. 
Habitat iu agris & hortis 
Clypeus capitis fubtetragonus, antice margi- 
natus: margine pedibus concolore. Elytra fubpel» 
lucida, lineis 4. parallelis elevatis, coLoris ad fer- 
rugineum tendentis. Variat tibiis anticis etiam bi- 
dentatis. Majo M. prodit, vefperi circumvolat, 
folia devaftat , a Vefpertilione Murino colligitur 

6 devoratur, autumnales morbos copiofior faepc 
prsenuntiat, oleam infufum cimicifugum reddit. C 4 17. \» 8 Scarabseus. ORDO I. Scarabaeus. 

\~l '. Scarab^us Auratus. 

El. long. lin. 7 lat. lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 352. 

Faun. Svec. 2 400. 
Roesel. Scarab.Terr.Cl.I.Tab. 2 fig-8. 
Fkisch. Inf 12. Tab. l.hg 2 p. 45. 
P. Foda. A uf. Graec. p. 19. conjungens 
cum fequeute 
Diagn. Thorax foveolarum paribus duobus. 
Ani regio pundtis binis pron.inentibus. 

Anthophyllus, congregatur in Qnercubus. quo 
loco, e laefo co tice humor exfudat. Coloris aenei 
potius quam aurati. Thoracis ea parte,quae fcutel- 
lo adjacet , rotunde excavata- 
Variat. 1. Foveolis thoracicis albis. 

2. F.lytris immaculatis, nec non pundtis li- 
neolisque albis, transverfis, irregulanbus, 
variegatis. 

3. Pedtore virefcente. 

4. Segmentis abdominis 3,4, 5. uno pari 
pundtorum alborum. 

!#• Scarab^eus Nobilis. 

El. long lin. 6. lat.Wn. 2f • 
Linn. Syft. Nat p. 353. 

Faun. Svec. 2- 40 r. 
Roesel. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. 2. 

fig- 4- 5 

Diagn. Co^or vhidi-auratus. Caput leniter e- 
marginatum Aniregio pundtis binis albis remotis. 

In floribus Gmofis, Umbellatis, aliisque copiofus. 

Sub ciyp o capitis lamina cordiformis, mar- 
gine villofo. Maxiilae obtufae edentata?. Penis ut 
in V. Mdolontha. Ihorax absque foveis, nec niar- 
gine poftico prope fcutellum ita excavatus ut in 
priore. 

19. Scarab^bus Oblongus. 

El. long. lin. 4. lat. s- 

Diagn. Facies Tenebrion. Molitoris. Caput an- 
tice rotundatum. Elytrum ftrii - (9)- 

Circa oppida & pagos reperitur, non frequens. 

Ca- Scarabasus. COLEOPTERA. Scarabaeus. 9 

Capitis ciypeus prope baiim dente utrinque 
initru&us, antice rotundatus integer. Thorax ca- 
piti concolor, nigricans, levis, lin. if. longus, 2-*-. 
rere latus. Elytra fufco-caitanea, ftriis novem non 
pun&atis exarata. 

20. Scarab^eus Fimetarius. 

'El.long. lin. 2. lat. i±. 

Linn. Syft. Nat. p. 18. 

Faun. Svec. 2. 385. 
Roesel. Scarab. Terr. Cl. I. Tab. A. 

fig- 3- 
Frisch. Inf 4, Tab. 19. fig. 3. 4. p. 

35- 3°". 
P. Poda. Muf. Graec. p. 18. 

Diagn. Caput tuberculis tribus. Elytra ftria- 
ta. Corpus nigrum. 

Habitat in itercore Bovis, Equi, Porci. 

Caput truncatum. Thorax pun&ulatus, pedes- 
que nigri ; thoracis tamen margo lateralis fequi- 
turcoloremelytri, quod itriis longitudinalibus octo- 
nis punctatis exaratum eit, & modo rubrum, quod 
indicant adducta Synonima, antennis quoquerubris, 
thorace antice in uedio foveolam gerente; in ca- 
davere ficco, color ruber, in rufo-fulvum tranfit; 
modo vero grifeum, & fubfufcum , quse fpecimina 
minora funt, & fovea thoracis antica deftituta. 

21. ScaRab^eus Alpinus. 

El. long. lin. i|.. ht. 1. 

Diagn. Capitulum antenn. bipartitum. 

Reperi. A. 1761. 20. Julii, in alpibus Vochi- 
nenjibus, Carnioli<e fuper. 

Statura Coccinella io. punctatae. Color ubique 
nigricans, fed elytra prope apicem fulvefcentia, 
ftriata: itriis 10. pun&atis Thorax punctatus. Ca- 
put tuberculorun trium rudimentis exafperatum, 
tit ideo, a pnore vere diverfum eife, dubitem. 

C 5 aB . ro Scarabaeus. ORDO I. Scar.ibaeus. 
(****) Tibiis anticis quadridaitatis. 

ea. Scarab.^eus Lunaris. 

El. long- lin. $\. lat. 3, 
Linn. Syft. Nat. p. 346". 
Faun. Svec. 2. 3/9. 
Roesel. Scarab. Terr. Cl. I- Tab. 1. B. 

fig. 2. 
Frisch Inf 4. Tab. 7. Fig. 1. p. 16. 
Petiver. Gazoph. Dec. I. Tab- 83. ng. 

4. Rhinoceros. 
P. Poda. Muf. Graec. pag. 18. Tab. 1. 
fig 1. bifrdus. 
Diagn. Caput planum, antice rotundatum, cre- 
nnlatum, bifidum: vertice cornuto. Elytra ftriata. 
Habitat in ftercore Equi, Bovis. 
Niger tctus , verticicornis , latitudine capitis 
fere dupla ad longitudinem; praeterea huic thorax 
iatior eft, quam utrumque elytrum fimul junftum. 
Hujus fpeciei fpecimina quatuor hab^o , quorum 
duo m ajora, alia vero minora funt ; majora minus 
lucida variant. 1. Thorace ad utrumque latus he- 
mifphrericb fcalpello veluti excifo * ita , ut dens 
unus utrinque in margine thoracis fit, dum me- 
dium fegmentum craflius & fulco medio in duas 
partes sequales divifum eft; in hac virietate tho- 
rax antice truncatus apparet. 2. Thorace rotun- 
diore, antice non ita retufo , & absque dentibus, 
huic quoque cornu biftdum , & triplo brevius. 
Minora fpecimiua lucidiora funt, ac unum quidem 
thorace fuperne depreiTo & complanato, cornu co- 
nico integro vix lineam longo ; alter.um dorfo tho- 
racis nuliibi depreflb , bifidum , fed aeque longum, 
cornu gerit. 

53. ScarabjEus Riigofus. 

El. long. lin. 2. lat.Xm 1 •*-. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 20. 

Diagn. Caput rugis duabus transvcrfis. 

Habitat ruri in acervis fimi. 

Totus niger, fubtus lucidior. Capite antice ro- 
tund ito. Thorace lsevi pundulato. Elytris pun.fta- 
tis, ftriisque 7. pun&stis. 

24. Scarabaeus. COLEOPTERA. Scarabaeus. ir 

24. Scarab^eus Ldngipesk 

El. long.lm. i.lat. i^. ad bafim. 

Diagn. Pedes poftici corpore longiores. Ani 
regio margin.:ta. 

Habitus prioris, ut & color; fed diverfus, ca- 
pite emargiiidto, absque rugis, eodemque una cum 
tiiorace puuclis erninentibus fcabro, elytris fubftria* 
tis, icabriufculis. 

25. Scarabjeus Illyricus. 

El. hng. lin. 2. lat. ia. 

Viagn. Nucha profert duo cornua fetacea, in- 
curva, deflexa. 

Unicum cepi in via, inter fluvium Idriam & 
montem. 

Caput declive, planiufculum, rotundatum, in- 
tegrum, apice leniter acuminatum & adfcendens. 
Thorax punctatus, laevis, tuberculum obfoletum ha- 
bet in margine laterali. Flytra fufco-caflanea, 
pun&ata, obiter ftriata. Alsc fubhyalinae. An mas 
S. Rugoji? 

(*****) Tibiis anticis multidentatis. 

26. ScARABiEus Stercorarius, 

El. long. lin. 6. kt.^h 
Linn. Syft. Nat. p 349. 

Faun. Svec. a. 388. 
Frisch. Inf. 4. Tab. 6". Fig. 3. p. 13-15. 
P. Poda. Muf.,Graec. p- 18. 
Diagn. Caput pentagonum : grauo medio no- 
tatum. Elytra ftriata. 

Habitat in ftercore Bovis, Equi, Hominis, vix 
excreto a longe advolans. 

Var. 1. Elytris fufco-caftaneis. Corpore fubtus vi- 
ridi-caeruieo. 

2. Colore fuperne nigro, fubtus violaceo. 

3. Colore fuperne viridi, fubtus viridi-aurato. 

s^. ScaraBvBus Vernalis. 

El. long. lin. 5^. lat. $|. 
Linn. Syft. Nat. p. 349. 

Faun Svec. 2. 389. non idem cum 
noftro. P. i» Scarabaeus. ORDO T. Hifter» 

P. Poda. Muf. Graec. p. 19. 

Diagn. Caput pentagonum : plica media lon- 
gitudinali. Elytra lsevia. 

Supra virens, nitens, fubtus violaceus. Femo- 
ribus virefcentibus. 
Variat. Elytris lin. 4. longis, af. latis. 

28. ScaRab^eus Variegatus. 

El. long. lin. 2. lat, r. 

Diagn. Albo nigroque varius eft. Aniregio ci- 
nerea pun&is binis atris. 

Collegi 14. Maji in umbella Charophylli fylv. 

Caput nigrum. Anten. nigrae: capitulo trifido. 
Caput poftice denticulo marginali utrinque, occipi- 
te transverfa villorum linea barbato. Thorax al- 
bidus, villofulus; in medio plicis duabus, binisque 
pun&is atris in latere quolibet. Elytrum nigrum, 
ftriatum, planiufculum , abdomine brevtus, bafi & 
in medio pun&is albis contiguis variegatum. Ab- 
dom. cinereum. Pundtum album trigonum fub quo- 
libet elytro inter pedes pofticos mediosque. Pe- 
des nigri. Tibise anticae 5-dentata?. Femora pofti- 
ca fa(ciis duabus albis. Accedit Hemiptero Linn. 
fed idem non eft. 

29. ScaRabjeus Minimus. 

El. long. lin. i\. lat. lin. f . 

Diagn. Lucidus totus & levis Elytris fubftria- 
tis, caftaneis. 

In foliis plantarum. 

Omnium minimus, Coccinellg Saltatoritf L. facie. 
Anten. clava trifida. Caput, thorax pun&atus, & 
corpus nigri coloris. Elytra fubpundfcata , obfole- 
te ftriata. 

HISTER. 

Linn. Syft* Nat p. 358. 

Antennae, articulo unico, indivifo, craffiore 
clavata?. 

30. Hister Unicolor. 

El. long. lin. tJl. lat. 1. 
Linn. 1. c. Faun. Svec. 2. 440. 

Diagn. Hifter. COLEOPTERA. Dermeltes. 13 

Diagn. Niger, lucidus , glaber. Elytro ftriis 5 
GXterioribus obfoletis. Tibiis anticis multidentatis. 

Circa hortos. 

Negle&is antennis a Scaralveo nemo diftinguet 
Caput deflexum.femi-retra&um, obtufum. Thorax 
marginatus, pundfcatus. Elytra abbreviata. Abdom. 
pun&atum. Anten. articuli capitulum inter & ba- 
fim fulvi. Acaro Coh-opt. infeltatur. Eiytra ad api- 
cem puudtata, fupra ftriis quiuque curvis, pun- 
clatis. 

31. HicTER\Fimetarius. 

El. long. lin r. lat. a, 
Diagn. Niger. Elytris apice ruris. Tibiis fpi- 

nofis. 

In fimo vaccino. 

Ovatus, nitens. Elytrum tlriis 8- tenuibusexa- 

ratum. 

32. Hister Apterus. 

El. long. lin. fere 1. lat. f v 
Diagn. Fuivus eft, & alis deftitutus. 
Vidi in fcypho /V^z^ campan, viliofae 28- Sep- 
tembris. 

Pediculo humano minor, obiongus, fulvus- 
Antenn. clava acuta, villofa. Caput lateraiiter 
utrinque corpus cornu fimile obtufum, antennas cla- 
va longius, profert. Oculi nigri. Elytra dimidia- 
ta. Pedes glabri, cralliufculi. Curfus celer. 

DERMESTES. 

Linn. Syji. Nat. p. 354. 
Antennas tribus articulis craffioribus clavatae. 

33. Dermestes Vefpillo. 

El. long. lin. 4. lat, 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 359. Siipha. 2, 

Faun. Svec. 2. 444. 
Roesel. SuppL Tom. 4. Tab. 1. fig. r. 

2. 3. 4. 
Frisch. Inf. 12. Tab. 2. fig. 1. p. 28. 14 Dermeftes. ORDO 1. Dermeftes. 

P. Poba. Muf. Graec p. 23. Tab. 1. fig. 
2. fcilpha 4. 
Diagn. Olet ut mofchus, acaris infeftatur, ely- 
tra truncata corpore breviora gerit. 

Volat aeftate circa hortos, domosque. 
Totus niger. Anten. clava articulis fubquater- 
nis, primo nigro, caeteris elytri colore. Thorax 
obtufe tetragonus: margine aucto, lin. 2-f. loDgus 
& aeque latus. Elytra fulva bafi, apice, fafciaque 
media dentata, nigri coloris, apice adeo truncata, 
,ut tria fere ultima abdominis fegmenta nuda reiin- 
quat. Ad bafim femorum pofticorum , corpufcu- 
lum acuminatum. Ambigit Dermejlem inter & Sit- 
pham. 

34. Dermestes Lardarhis. 

El. long. lin. 3. lat. i£. 
Linn. Syft. Nat. p. 354. 

Faun. Svec. 2. 408. 
Frisch. Inf. 5. p. 25. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 22. 
Diagn, Niger. Elytris bafi fufco - cinereis aut 
rufefcentibus, ifrdemque punclis tribus atris. 

In lardo, carnibus fumo & fale cond tis, pans 
faccharato, infedis avibusque alieivatis neque fatis 
cuftoditis. 

Maxillae edentulae. Thorax punclis 3. fubci- 
nereis. Scutello obtufo. Elytra fubtus ftriata, ab- 
domine longiora. Abdom. incifurse 3. 4. fubtus in 
medio foveolam habent , e cujus centro fafciculus 
pilorum ruforum conniventium oritur. Penis bi- 
fidus, fubteres, convergens: fegmentis pilo termi- 
natis. 

35. Dermestes Murims. 

El. hng. lin. 2\. lat. i£. 

Linn. Syft. Nat. p. 355. 

Diagn. Statura prioris. Habitatio in cadaveri- 
bus. Caput pilis fulvis pubefcens. 

Elytra fubtus lucida ftriata. Abdom. fubtus 
a pedibns mediis ad anum usque albicans: mar- 
gine maculis pun&isque nigris variegato. Anus 
niger. Dermeftes COtEOPTERA. Dermeftes. »5 36. Dermestes Scaraboides, 

Ei long. lin. i-J./af.f . 
Linw. Syft. Nat. p. 356. 
t)iagn. Fufcus eft, & in quolibet elytro pun- 
ttum fubrulvum habet. 

In domibus, & farciminibus allio & pipens 
conclitis, (cavelladi Ital.) male compofitis, pun- 
c"tum elytri colore pedum. 

37. Dermestes Pellio. 

El. /ong. lin. c. /af. £. 
Linn. Syft. Nat. p. 355. 

Faun. Svec. 2. 411. 
Frisch. Inf. 5. Tab. 8- fig. 6. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 22. 
Diagn. Pundta tria alba in thgrace; unum 5n 
quolibet elytro, prope marginem internum. 

In pellibus & veftimentis, quae inftrata papy- 
ri folia prafervant. Frisch. 1. c. p. 33. 

Anten. clava nigra : margine albo, ftipite ru- 
fefcente. Caput & thorax nigricant. Elytra nunc 
fufco-ca[t3nea, nunc fufca, nunc denique nigra. 

38 Dermestes Carbonarius. 

El. long. lin.f. lat.%. 

Diagn. Totus niger. Clavae articulus quilibet 
pilum e latere proferens. 

In corollis Atropa 2. Fl. Carn. 1. 

Thorax & elytra marginata. Lfylio Liwn. pro- 
ximus eft, fed elytri clava priorum. 

39. Dermestes Rofe. 

El. long, lin. i\. lat. 1. 

Diagn. Ovatus, ferrugineus, villofulus. Oculis 
nigris. 

Copiofum vidi in floribus Rofarvm fylv. HeU 
Ubori rofei, Scabiofa rubra , Laferpitii latifolii. 

Anten. clava nigra Thorax cum elytris mar- 
ginatus & proftratis villis pubefcens. Elytra ad 
ientem drijs transvsrfis cxama, margine fatura» 
tiore. 40. i6 Dermeftes. ORDO I. Bermeftes. 

40. Dermestes Sambucci. 

El. long. lin. jx. \ at . j., 
Diagn. Corpus oblongum. Color ferrugineus. 
Occiput tuberculofum. 

In iioribus Sambucci nig>\e. 
Color prioris. Caput minus. Oculi fufci. Oc- 
ciput tuberculis binis, fubfufcis , modice prcminen- 
tibus. Conf. Derm. 432. Faun. Svec. 2. 

41. Dermestes Vayiegatus. 

El. long. lin. 1 f. lat. •£. 

Diagn. Nigro-slbo-rubroque varius. 

In floribus Charophyllijttv. (k Dauci carot ; fed 
& in cubilibus circumvoiat ut Pdlio. 

Caput nigrum, deflexum, punctulis rubellis la- 
teralibus. Antenn. clava nigra ovata, ftipite, fi luci 
oppofitus fuerit, rubello. Thorax in medio niger 
linea dorfali longitudinali punctis albis fa&a , inter 
hanc & latus pun&um rubellum utrinque , margo 
pofticus rubellus, fed anguli ibidem albidi. Ely- 
trum nigrum; margine, praefertim interiore, rubro; 
fafciis 2. dimidiatis albis; bafi pun&is pluribus, api- 
ce unico , coloris albi. Ala? hyali tjc puncto ad 
coftam ferrugineo. Corpus fupra nigrum , fubtus 
pallide rofeum, nigroque varium. Femora eodem 
modo variegata. Variat defeclu rubri coloris. 

42. Dermestes Cellaris. 

El. long. lin. f. lat. f . 

Diagit. Rufus. Oculis fufcis. Thorace dentato. 

In cellis vinariis ad cyiindros cavos, unde 
vinum educitur, non rarus. 

Linea paulo lorigior eft , dimidiam craffus , vil- 
iofulus, rufo-ferrugineus. Oculis fufcis. Anten. arti- 
culis 10. lateraliter acuminatis & pilo ibidem termi- 
natis. Thorace marginato ; angulis acutis parvo- 
que dente in inedio marginis lateralis. Elytris luci- 
(iioribus, ad lentem fubrugolis, minime ftriatis. Alis 
brcvibus debiiibus. 

43. Dermestes /Igaricinus. 

ELlin. f.hng. ldat.\. 
Linn. Syft. Nat. p. 360. Silpha. 

Diaciu Dermeftes. COLEOPTERA. Dermeftes. 17 

Diagn. INiger eft, gregarius, in fungis habituns; 
«lytris brevibus ; pedibus rufis. 

In Agaricis putrefcentibus. 

Lineam vix longus, nitens,agilis, autumnalis, 
acaris propriis adtiigitur. Thoracem & elytra mar- 
ginata gerit;caput vero oculosque prominulos; ex 
antennis tamtn huc retuii. 

44. Dermestes Bokti. 

, . El. long. lin. f . lat. \. 

Diagn. Niger, villofulus , pun&ulatus, oblon- 
gus; maxillis exfertis, incurvis: apice bidentatis. 

Habitat in Boktis & Agaricis feffiiibus peren- 
ribus, cuniculos ibidem fodiens, & fcobi irnmixtus 
latens. 

Oculi prominuli pluribus veluti tuberculis fa- 
cti. Palporum articulus ultimus crafiior & longior. 
pedes, antennae, & palpi rufefcentes. 

Varietatem fufcam , elytris lineam longis, La- 
baco mifit R. P. Wulfen. S. J^ 

45. Dermestes Bra£ic<e. 

EI. long. lin. f . lat. f-. 

Diagn. Atro-caeruleus, lucidus, pun&atus; pe- 
dibus fubrufis. 

Copiofus in floribus Braffiaca oleracea , & con- 
generibus. 

Thorax & elytra marginata, pun&ata: pundtis 
exiguum villum proferentibus. 

46. Dermestes Ciliatus. 

El. long. lin. f , lat. f . 

Diagn. Fufcus ; thorace bafi deflexo ; oculis 
imico pilo ciliatis. 

In floribus Laferpitii filer. 2. Junii. 

Linea paulo longior. Caput inclinatum. Ely- 
trum ftriis 10. 

47. Dermestes Lepturoides* 

El. long. lin. •£. lat. £. 
Diagn. Elytra truncata. Tibise pofticse ciliatae. 
Vidi in flore Helkbori rofei. 14. April. & in flo- 
ribus Puhnonaria ojficin. 

D Vix i8 Dermeftes. ORDO I. Dermeftes. 

Vixlinjam longus, nigricans ; thorace & ely- 
trii marginatis fubviilolis; antennis ferruginek. Iit 
fiore Pulmonari& ftiit lin. i{. longus. 

48. Dermestes Lycoperdi. 

EL long. lin. f. /af. \. 

Diagn, Villofus ; thorace fulco ; elytris ca- 
(laneis. 

Habitat m carne Lycoperdi 1. Vax.f.FLCarn. 

Larva alba, pilofa. Infe&um linea vix lon- 
gius ; capite intra thoracem modice retra&ili ; ely- 
tris margiuatis, fubftriatis. 

49. Dermestes Caltha. 

El. long. lin. f . /ar. f . 

Diagn. Fufcus, pun&atus, nitens ; abdominfs 
apice pedibusque ferrugineis. 

In flor. Caltha palujiris 13. April. non rarus. 

Lineam longus , ovatus. Clavae anten. articu- 
li bafi obfcuriores, & ferruginei. Thorax cum ely- 
tris marginatus, punctatus. Pedes breves, craf- 
fmfculi. 

50. Dermestes Gerulefcens. 

El. long. lin. f. lat. $-. 
Diagn. Atro-cacruleus ; throrace lsevi ; pedibus 
rufis. 

Captus 17. April. in fiore Hyacinthi. 

Lineam longus , fubovatus , nitens , thorace 
glabro. 

51. Dermestes Violaceus. 

El. long. lin. i£. lat. ■§, 
An idem, qui Linn. Syft. Nat. p. 356* 
Diagn. Violacens ; thorace elytrisque villofis. 
In floribus & plantis. 

Caput deflexum. Palpi articulus ultimus ma« 
jor, fubtnqueter. Anten. bafi atro- violaceae. vilio- 
fulae : articulis inter bafim & clavulam rufefcenti- 
bus. Thorax cum elytris villofus : margine late- 
rali fubttilobo: lobo medio majore. Corpustotum 
atrc-cseruleum, fed manus fub-rwf». 

5 ? - D emerftes. COLEOPTERA. Silpha. i 9 

52. Dermestes Plicatus. 

El. long. lin. 1. lat. x. 
Diagn. Fufcus ; elytris obiter ftriatis ; plica 
frontali transverfa bifida inter antennas coliocata. 
Habitat irt hortis. Julio M. 
Antennarum articuli tres ultimi pedesque rufi. 

S I L P H A. 

Antennae extrorfum craffiores. Thorax clypea- 

tus. Fulcrum acuminatum ad bafim fe- 

moris poftici. 

53. SlLPHA Rugofd. 

El. long. lin. 6$. tat. 2y. 
Linn. Syft. Nat. p. 361. 

Faun. Svec. 2. 455. ubi nou vide- 
tur diftinguere a mea Scabra. 
Diagn. Thorax leniter emarginatus. Elytrum 
lin. 3. elevatis : exteriore breviore. 
In hortis & cadaveribus. 
Tota nigra, Thoracis cum elytris pun&ati 
iongitudo, elytri latitudini aequalis, aut fere aequaiis*, 
latitudo vero quafi dupla. 

Variat 1. magnitudine elytri didta. Anten. articulis 
(4) ultimis evidenter craflioribus. 
2. Elytro lin. 4^ . longo. Anten. articulis in- 
fenftbiliter extrorfum crallioribus. 

54. Silpha Thoracica, 

El. long, Un. 5. lat. %\ t 
Linn. Syft. Nat. p. 35». 

Faun, Svec. 2. 452. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 23. 

Diagn. Thorax ferrugineuS. Elytrum ruga una 
infra&a, cui fra&urae inferitur iinea media brevior* 
dum tertia a bafi ad apicem elytri decurrit fere 
re&a. 

In hortis. 

Antennae nigrae, (4) articulis clavatae. OccipuC 
ferrugineis pilis pubefcens. Thorax tenuiflimo , fer- 
rugineo, fericeo, jproftrato, villo adfjperfus; angulis 
D a anti- 20 Si-pha. ORDO I. Silpha. 

anticis elatioribus , in medio ibidem redta excava- 
tus. Elytrum rugulis transverfis crifpatum , nec 
pun&atum ; bafi ferrugineo colore tinttum. Al* 
apice rubella?. 

$5. Silph a Lktoralis. 

El. long. lin. 4-* lat. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 350. 

Faun. Svec 2. 450. 
Frisch. Inf. 6. Tab. 5. fig. 1. 
Diagn. Nigra; :;nten. claVa ferruginea;thorace 
orbiculato; elytris abdomine brevioribus. 
In cadaveribus, circa ripas fluviorum. 
Anten. articuli exteriores fenfim crafliores, ni- 
gri: latere acuminati ; fed tres ultimi ferruginei: la- 
tere rotundati. Thorax nitens, laevis, ad lentem 
pun&atus, antice leniter excavatus. Elytrum pun- 
dtatum, lin. 3. elevatis integris. Tuberculum inter 
duas elytri lineas poftice collocatum, 

56. Silpha Atrata. 

El. long. lin. 4-*-. lat. %. 
Linn. Syft. Nat. p. 350. 

Faun. Svec. 2. 45 r. 
P. Poda. Muf. Gra?c. p. 23. 
Dlagn. Thorax antice rotundatus. Elytra ru- 
gulofa & lin. 3. elevatis redtis, ad apieem ufque non 
extenfis. 

Palfim occurrit. 

Totanigra ett Antennis articulis extrorfum fen- 
fim dilatatis: tribus ultimis minus villofis. Thorax 
pun&is conflueiitibus cicatrizatus. Elytru rugulis 
pun&a referentibus exafperata. 

57. Silpha Obfcara. 

El. long. lin. 4. lit. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 351. 
Faun. Svec. 2. 45. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 23. 
D/agn. Thorax antice fubtruncatus. Elvtra 
punttata: ftriis 3. obfcuris elevatis: media longiore. 
Nigra eft, fed absque nitore. Anten. articulus 
ultimus ovatus, csoteri truncati. Thorax pun&is 
crebrioribui minoribusque. 

Va- Silpha. COLEOPTERA. Larfa ar 

Variat elytro ftriis 2. utraque bali & apice de- 
leta, ftatura minore; an haec Opaca Linn. V 

5$. Silpha Sabulofa. 

El. long. lin. 3. /<#. i-j. 
Linn. Syft. Nat. p. 351. 
Faun. buec. 2. 4,55. 
Diagn. Thorax antice rotunde excavatus. Ely- 
trum ftriis 3. elevatis: lateralibus ad apicem elytri 
conjunctis, omnibus utrinque tuberculoiis. 
In fabulofis , incultis. 

Tota nigra. Anten. articulus ultimus obtufus. 
Thorax pun&ulis eminentibus fcaber. Elytrum 
punctulis minoribus fparfis, & majoribus juxta la* 
tera ftriarum poiitis, exafperatum. 

59. Silpha Scahra. 

El. long. liu. 2>h lat. if. 

Diagn. Thorax fubcinereus, tuberculis atris fe- 
riatis fcaber. El. ftriis 3. elevatis ramofis. 

Saepe vidi in cadaveribus. 

Anten. articuiis tribus evidenter clavatae. 
Frons piiis rufis pubefcens. Thorax fubvillofus, 
antice (minus tamen ac in priore) excavatus. 

60. Silpha Ferruginea. 

El. long. lin. r£. lat. f. 
Linn. Syft. Nat. p. 36 [. 
Faun. Svec. 2. 458. 
Diagn. Tota ferruginea; thorace in medio eiy* 
trisque nigro variegatis; ftriis 6. obfoletis in quo- 
libet elytro. 

In herbidis fylveftribus. 
Thorax antice excavatus. Elytrorum ftriae- 
villofse. 

LARIA. 

Antennae extrorfum craffiores. Thorax pulvi- 

natus. Fulcrum femorale nullum, aut 

obfcunim. 

61. Laria Hyoferis. 

El. lcng. lin. f . lat. f . 

D 3 Diagn. s a Laria. ORDO I. Laria. 

Diagn. Nigra; tibiis ferrugineis. 

In floribus Lapfana fxtida ti. Carniol. quae Hyo- 
Jer. Linn. 

Lineam longa. Palpi fub-ferruginei. Thorax 
angulis pofticis acu is. Elytra marg nata. 

Alae debiles. Pedes crafiiufculi, non faltatorii. 

6z. Laria Dulcamara. 

El. long. lin. x. lat. £. 

Didgn. Thorax cum elytris pun&atis, cafta- 
nei fei e coloris. 

In floribus Solani dulcamartf, Aug. M. 

Minor priore. 

63. LaRIa Salicis, 

El. long. lin. iJ. lat. f. 

Diagn. Caput deflexum. Thorax elytris con« 
color; albo pun&o in medio marginis poftici. ' ly- 
tra ftriata, fulcogrifea, abdomine breviora; pun&is 
(5) pofticis albis contiguis ad inftar fafcise trans- 
Verfae. 

Habitat in Salice viminali, Majo M. 

Caput inclinatum, fufcefcens. Anten. bafis & 
articuli primi tres rufi , alii nigri. Figura thoracis 
quae Scarabtiorum; denticulo Iaterali obfoleto. Ely- 
tra punft.tim ftriata, uno puncto albo antico ad 
ma"giiem intemum. Abdominis fegrnenta fubtus 
puncto albo utrinque notata. Anus albus ; punctis 
nigris duobus. Femora poftica dente inftructa. 

64. Laria Sileris. 

El. hng. lin. 1. lat. x. 

Diagn. Fufca ; elytris abbreviatis, immacula- 
tis, ftriatis. 

Habitat iii iioribus Laferpitiijleris. 

Priore triplo fere minor , tota fufca & nigri- 
cans , fine punttis albis & absque dente femorali. CUR- Curculio. COLEOPTERA. Curculio. s$ 

i i ■ - -- — m~ . . i .i i r * 

CURCULIO. 

Linn. Syfl. Nat. p. yjy. 

Probofcis antennifera. Thorax cotyleformis. 

Manus 3 articuiis. Corpus tardigradum, ca- 

dendo contra&is artubus ab hofte 

fugiens. 

* Recticornes. 

(f) crafib & brevi roflro (x) 

65 Curculio Piger. 

EI. long. lin. 5. lat. 9. 

Diagn. Roftrum Itrii^ elevatis fenis : lateralibus 
apice conjun&is. Femora antica clavata. 

In Caricibus & Cirfio 5. 6. Acanthoide Fl. Carniol. 

Fufcus eft, & fuperne ubique punctis eleva- 
tis fcaber , fubtus villofus. Elytra difficulter fe- 
parabilia & fere coalita. Valleculae inter ftrias 
roftri rufo villo pubefcentes, media vero omnium 
minus. Oculi margine albo. Femora omnia muti- 
ca (XX). Nunquam volat. 

66- Curculio Jlbinus. 

El. Iong. lin. 3. lat. 1%, 
Linn. Syft. Nat. p. 385. 
Faun. Svec. 2. 632. 
Diagn. Anten. corporis longitudine. Thorax 
tuberculis tribus. 

In hortis & pomariis. 

Supra murinus eft , fubtus albicans. Anten. lin. 
4^. longae, nigrae: articulorum apicibus albis» fepti- 
mo infra medium aibo. I- robofcis & caput albi co- 
loris. Oculi nigri. Eiytrum apice , pun&isqae 
tribus albis , tuberculis 4, in feriem, margini in- 
terno parallelam, ordinatis: antico remotiore. 

D 4 *7- 

(X) Probofcis crqffa nobis dicitur illa,quaefemoribnS 
craffior; bvevis vero, quae thoracis longitudinem 
non aequat (menfura ducta ab oculis exciuiive 
ad apicem ufque), & econtra. 

ixx) In omnibus craiii -& breviroitribus noltrJs» «4 Curmlio. O^DO T. Curculio. 

67. Curculio Rejinojus. 

El. long. lin. 3. lat. 2. 

D/agn. Niger, fcaber; abdomine fubtus elytris- 
que apice albidis. 

Habitat in arboribus rejinifais , Abiete , Pi- 
no, Ficea. 

Antenn^e nigrae. Thorax duas fere lineas lon- 
gus, rotundatus; dorfo planiufculo ; lateribus ob- 
tulis. Elytra fcabra, ut & Thorax, fed impreflis 
pundtis lineata ; apicibus defiexis , albis. Pedee 
nigri. 2. Julii captus circa Idriam , in fylvis. 

68- Curculio Iners. 

El- long. lin. 4. lat. i\. 

Diagn. Roftrum linea unica eievata. Elytrum 
ftriis 10 pun&atis. 

Captus in via pubUca, 5. Maji. 

Caput & thorax fufco-grifei coloris. "Striga 
fufca in thorace, ab oculis ad baiim ufque utrinque 
decurrens. Elytra coadunata , obfcuriora. Cor- 
pus iubtus villofum. Pedes poftici remotiores, 
Femora antica crafiiora. 

69. Curculio Piceus. 

El. loiig. — . lat. — . 

Diagn. Thorax & elytra picea. Abdomen ni- 
grum : fubtus albidum. Femora clavata. 

Iconem & defcriptionem mifit R. P. Wur,- 
fen. S. J. 

Parvus eft, oblongus: fubtus fufcus , fed albi- 
do polline adfperfus. Thorax elytris concolor , 
margine obfcure flavefcente, bafi tuberculo oblon- 
go lutefceute. Elytn lineata. Alae hyalinae. Fe- 
mora glabra. Probofcis medio obfolete fulcata , 
pedesque ad microfcopium viilofi. 

fo. Curculio Emiticus. 

EI. long. lin. 2. lat. \. 
Diagn. Roftrum apice concavum. Elytrum 
villofulum, ftriatum: ftria tertia tuberculata. . 
In aridis , incultis , ruri degit. 
Supra fufco-ferrugineus , fubtus albido proftra- 
to vilio canefcens. Tibiae elytro concolores. 

7i- Curculio. COLEOPTERA. Curculio. s',$ 

71. Curculio Collaris. 

El. long. lin. 2\. lat. 1. 
Linn. Attelabus Coryli. 

Faun. Svec. 2. 638. 
Diagn. Caput ovatum lucidum , nigrum collo 
inftruclum. 

In Corylo faepe vidi. 

Thorax ruber, nitens, laevis : puh&o dorfaii 
nigro. Elytrum rubrum : flriis longitudinaiibus 
pun&atis decem. Femora bafi & apice nigra, alibi 
rubra, craffa. Tibiae, abdomen , pe&us , roftrum 
antennae, nigra. 

J2. Curculio Nitens. 

EI. long. lin. if. lat. 1. 

Diagn. Niger; thorace & elytris rubris. 

Facies prioris, feddiverfus anten. articulis tri- 
bus priniis rubris; capite nec ovato nec collo im- 
poiito; thorace fine pundto nigro;- elytro ftriis 8; 
femoribus nigris; domicilio incerto. 

73. Curculio Fagi. 

El. long. lin. i-j-. lat. f. 
Linn. Syft Nat. p. 381. 

Diagn. Totus niger; femoribus pofticis craf- 
fioribus. 

In Corylo captus, 30. April. 

Totus villo brevi pubefcens. Caput gerit ro- 
ftro nihilo brevius. Elytra ffcriatim punctata. Fe- 
mora poftica eliiptica. Alae fufcefcentes. Foveola 
ad marginem internum elytri, medio loco pofita. 

Maris femora crailiora funt, nec pallidiora; 
fed neque dicendus Lcngirojlris, noiier faltem. 

^4. Curculio Populu 

El. long. lin. \±. lat. f-. 
Diagn. Color , facies , & omnia prioris , ferJ 
femora aequalia. 

In Prpulo alba captus 10. Maji. 
Roftrum antice magisdilatatum, quam in priore. 
Fovea elytri nulla. 

( 1 1 ) crafTo & longo roftro. 

75. Curculio Pulverulentus. 

El. long. lin. 5. lat. fere 2. 
D 5 Diagn. stf Curculio. ORDO I. Curculio. 

i ii ■ i "»n , . ,-- „ i„. ... i . . ...!■ 

DidQiu i iiorax punctis prominulis lcaber. Ely- 
tra transverfim rugoia. 

Cum flores continuo frequentet, ita pollin« 
antherarum ubique adfperfus occurrit. 

Fufcus totus, & Gentis luse cunclator. Roftro 
tereti. Anten. rufefcentibus. Elytris fubcoaduna- 
tis , fubtus tenui pioftrato, fubrufo villo pubefcens. 
Feuioribus muticis. 

76. Curculio Centaurea. 

El. long. lin. 2 lat. 1. 

Diagn. Fufcus totus ovatus, tenui, fubrufo vil- 
lo adfperfus ; roftro detlexo , marginato: liuea ad 
apicem elevata media. 

Duos legi in floribus Centaur. fcabiofa. 

Oculi nigri. Elytrum ftriis decem. Femoramu- 
tica. Vix dici poteft, an roftrum thorace longius 
fit, aut eidem aequale. 

77. Curculio Airatus. 

El long. lin. sf. lat. 1. 

Diagn. Totus viridi-auratus ; antennis roftri- 
que apice dilatato nigris. 

In plantis variis. 

A Cupreo diverfus eft, cum neque obfcure ae- 
neus, neque fubtus obfcurior fit, fed totus homo- 
geneo aurato-viridi colore nitens, & villofus. Ca- 
put , thorax , & elytra congeftis prominentibus 
punftis fcabra. Oculi nigri. Roftrum bafifulco la- 
terali antenna terminato nigra. Femora mutica. 

78. Curculio Violaceus. 

El. long. lin. a. lat. 1. 
Linn. Syft. Nat p. 378- 

Faun. Svec. 2. 579. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 28- 
Diagn. Totus ex caeruleo-violaceus ; antennis 
nigris. 

In agro Fipacenji, & alibi in vitibus. 
Statura prioris. Probofcis thorace certe mo- 
dtce longior , fulco laterali & apice dilatato ut in 
Aurato, feu Cupreo Cl P. Poda. Villofus fuperne 
non eft , totus tamen ibidem pundtatus : pun&is pro- 
minulis , ad elytra quali in lineas difpofitis. Fe- 

mora Curculio. COLEOPTERA. Curculio. ar 

moia mutica. In hac & priore lpeeie foius apsx 
roftri femoribus omnibus craflior eft , non vero 
balis. 

( 1 1 1 ) temu " et longo roftro, 

(a.) femoribus dsntatis. 

79, Curculio Girbonarius. 

El. long. lin. 3. lat. i\. 
Linn. Syft. Nat. p. 382. 

Faun. Svec 2. 614. defcriptio non 
confentit. 
Diagn. Totus niger & pun&atus ; elytris 
apice albicantibus ; roftro deftexo. 
Iu Carniolia fuper. non frequens. 
Roftrum, caput & thorax, pun&iS prominu- 
lis fcabra. Thorax dorfalibus transverfis tribus pa- 
pillarum fafciculis, tubercula referentibus. Elytra 
pundatim ftriata: pundfcis profunde infculptis. Fe- 
mora omnia macula paliida, binisque dentibus. 

§o. Curculio Tuberculnfus. 

El long. lin. if. lat. 1. 

Diagn. Niger; thorace lateribus albidis ; elytro 
feriebus 4 tuberculorum. 

Reperi in Scrophidaria nodofa. 

Globofus eft, roftro inflexo, ut in Hemipteris. 
Femora poftica unidentata. Pe&us fub elytro ma- 
culis 3 lateraiibus, marginis eiufdem concoloribus. 

81. Curculio Cariofus. 

El. long. lin. if. lat. f. 

Diagn. oblongus ; roftro porre&o, tereti, nitidu- 
lo; elytris ftriatis; femoribus anticis crailioribus & 
majore dente notatis. 

I n truncis cariofis Pyri communis. 

Fufco-rufefcens. Elytrum ftriis ?» pun&atis. 
Pedes fulvo-ferruginei. 

82. Curculio Syngenejide, 

El. long. lin. i.£. lat. f. 
Diagn. Cervinus , breviftimis villis afp^rfus : 
roftro nigro : apice nitido. 
lm Fioribus fysgenes. 

Ely- SS Curculio. ORDO I. Curculio. 

Elytra ftriata. Corpus fubtus pallidius. .be- 
uiora exiguo , obtufmfculo dente notata. 

83. Curculio JJrtica. 

El. long. lin. 1. lat. lin. \. 
An Curcutio Ovatus Linn. 'I 

Diapn. Roftrum incurvum. Elytra uigra: pun- 
€to lineaque lunata ad apiceni albis. 

Inveni copula iundtos in Urtica dioica. 

Totus fufcus, ovatus, niger. Eiytra iueido 
exiguo villo adfperfa, ftriata; pun&o albo in me- 
dio iineaque alba arcuata ad apicem pofita. Tho- 
racis latera albo-argentea. Pedes nigri; femoribui 
omnibus unidentatis; tibiis , manibusque rufis. 

(/?) femoribus muticis. 

84. Curculio Cerafu 

El. long. lin. rf. lat. £. 
Linn. Syft. Nat. p. 378- 

Faun. Svec. 2. 583. 
Diagn. totus niger & opacus; thorace pun&is 
fcabro ; eiytris ftriitis fcabriufculis. 
In Pruno cerafo faepe vidi. 
Roftrum deflexum. Elytrum ftriis 10. Corpus 
fubtus punftatum. 

85. Curculio Icqfandria. 

El. long. lin. £. lat. j. 

Diagn. Color atro-caeruleus. Roftrum porre- 
cturn. Elytrum ftriis. 8. 

In Arboribus, calycifloris ( 3 bacciferis. 

Oblongus eft, & pundhilatus , parvus, agilis, 
anten. bafi ita adprefla roftro , ut reclicornis vi- 
deatur (*). 

86. Curculio Purpureus. 

El. long. lin. if. lat. \. 
Linn. Syft. Nat. p. 378'- 

Faun. Svec 2. ^g^. 

P. Po- 

(*) Quod in Curcul. Longi-& Tenuirollribus omnibus 
facillime accidit , ut forte et mihi. Curculio. COLEOPTERA. Curculio. 23 

P. Foda. Mul. Gra?c. p. 29. 

Diagn. Totus ruber ; elytris ftriatis : ftriis 8 
pundtatis; oculis nigris. 

In herbido colle 24. Aprilis aliquos reperi, 
circa Iariam. 

Noftris nitor nullus. Caput & thorax pun- 
datus. Iloftrum apice modice nitens. Ungues 
nigri. 

87. Curculio Carulefcens. 

El. long. lin. ij-. lat. f. 

Diagn. Color obfcure cacruleus. Roltrura do- 
flexum. Elytrum ftriis decem. 

Inveni in Pyro communi 27. Aprilis. 

Diverfnlimus a Curc. Jcofandria. 

8°. Curculio Oleraceus. 

El. long. lin. 1. Jai. \. 

Diarni. Globofus eft, nigricans; elytris pun&o 
lineaque lunata ad apicem albi coloris. 

In Urtica dioica. 

Mas thoracis latere utroque unidentato. Famt 
thorace mutico; vtrique Roilrum iniiexum. Tho- 
rax, coftse, & corpus fubtus grifei coloris, elytra 
ftriata: ftriis 10. Tibiae ferruginea?. 

( * * ) Jnfrafiicornes. 

f Craftiroftres, calcarati. 

89. Curculio Granarius. 

El. long. lin. 1. lat. lin. *. 
Linn. Syft. Nat. p. 378. 

Diagn. Totus piceus , pun&atus , fere cylin- 
dricus ; thorace, longitudinem elytorum vix non 
sequante. 

Habitat in granis Tritici & Avena. 

Longitudo animalis, non computato roftro , 
duas lincas; latitudo dimidiam habet. 

Elytra connata video tam in propriis exempla- 
ribus,quam ineo. quod ex Styria miiit R. P. Poda, 
Thorax denfius pundtatus. Elytra ftriatim pundta 
ta : margine exteriore pedibusque rufefcentibus- 
Femora antica craftiora. QQ. go Curcniio. ORDO T. Curculio. 

90. Curculio Gemmatus. 

El. long. lin. 3. /ar. 3, 

Diagn. Apterus, niger; elytris coadunatis fca- 
bris maculatis : maculis argenteo-viridibus. 

Frequer.s in plantis et fruticibus , fylvofis um- 
brofisque locis. 

Mas minor ; maculis caerulefcentibus. Famin. 
\ idi auratis. 

Totus pur.&is fcaber. Anten. villofae, thora- 
ce duplo longiores. Caput vUlOfulum. Roftrum 
lineam longum, apicedilatatum. Thorax pundtulis 
parvis cserulefcentibus variegatus. Corpus & fe- 
mora villis proftratis adfperla, eaque omnia uni- 
dentata. 

Variat thorace fine pun&is cseruleis, iifdem- 
que paucis & exiguis ad Elytra. 

91. Curculio Argentatus. 

El. long. lin. 3. lat. i-f. 
Linn. Syft. Nat. p. 384. 

Faun fcivec. 2. 624 . 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 30. 
Diagn ISfiger eft , fed villo tenui proftrato ar* 
genteo , praefertim lubtus , adfperfus ; femoribus 
antennifque rufis. 

Reperi in Ccrylo , & alibi , fed in Urticd 
nondum. 

Elytrum pun&orum feriebus longitudinalibus 
novem lineatum, bafi & apice magis quam in medio 
argenteo nitoie fulgens. Anten. clava , una cum 
roftri apice , nigra. Femora poftica unidentata; 
dente minus evidente , ac in priore. 

92. Curculio Anthracbms. 

El. long. lin. z\. lat. r. 

Diagn. Totus niger. Elytra punctatim ftriata. 
Femora omnia unidentata. 

In tarniolia fuper. 

Roftri apex villis paucis inftru&us. Thorax 
pun&is prominulis fcaber. Elytra minime fcabra, 
ftriis 9 , fere coalita. Alse vix ullae. Autennae vil- 
lofae. Curculio. COLEOPTERA. Curculio. 31 

93. Curculio Triftis. 

El. long. lin. 2-. lat i£. 

D/ag-n. Fufcus. Eiytra punctis fcabra, fubftria- 
ta, villofuia, coadtraata. 

Circa Idriam collegi. 

Statura prioris, apterus, fufco-nige-r; thorace 
elytrisque fcabris & ka viiiolis, ut nudo oculo in- 
fpecta , pun&is pallidioribus varicgata fe prodant. 
Femora omnia dentata , iucidiora viiiofa. 

94. Curculio Infidus. 

El. lorg. lin. 2~. lat. if. 

Diagn. Nudis oculis infpe&us obloiete cu 
preus, ad lentem vero caerulefcentibus nitidis pro- 
flratis villis fuperne adfperfus adparet. 

lu plantis , rarior. 

Oculi nigri. Antenn. clava fufca, cseteri vero 
articuli una cum pedibus rufefcentes. Femora o- 
mnia dentata. 

95. Curculio Pruni. 

El. long. lin . 2. lat. |. 

Diagn. Villofuius , niger ; antennis , elytris , 
pedibusque rufis. 

Habitat in Pruno domejlica, cuius folia crifpat, 
convolvit, vitiat. 

Oculi nigri. Caput & thorax punctis fcabra. 
Elytrum pellucens, punctatim ftriatum: punctorum 
duplicatorum feriebus 9, margine externo nigri- 
cante. Femora omnia unidentata. 

96. Curculio Coeleftinus. 

El. long. lin. 2 r . lat. 1. 

Diagn. Totus cseruleus,- antennis pedibusque 
ferrugineis. 

In plantis & fruticibus non rarus. 

C. Argentato proximus, fed in utroque fexu 
idem color. Femora fubdentata. 

97. Curculio Glaucus. 

Ei. long. lin. 2£. lat, 1. 
Diagn, Fufcus eft, fed jlaucefcente tenuipro- 

ftrato 3& Curculio. ORDO I. Curculio. 

ftrato viUo adfperius, nullibi lcabtr; eiycns puu- 
ctatim ftriatis. 

In foliis arborum. 

Statura Curc. Argentati. Elytrum humero pro- 
miuulo & fubdentato. Corpus al tum, fubtus ni- 
grum. Femora nitidula , craifa , magno dente 
notata. 

9g. Curculio Rufipes. 

El. long. lin. 2. lat. f. 

Diagn. Fufcus eft , villofulus , parumper ni- 
tens; antennis pedibusque rufis. 

In foliis Pruni domeJUae. 

Caput & thorax punctis prominulis fcabra. 
Elytra punctatim ftriata. Femora omnia dentata. 

(tt) craffiroftres iuermes. 

99. Curculio C. album. 

El. long. lin. 3-|. lat. 2. 

Diag. Cupreo-nigroque varius ; angulo externo 
bafeos elytri finguli linea arcuata alba, litteram C 
referente fignato. 

Habitat circa oppida & pagos. Grttcio quoque 
mifit DocYiff ^& R. P. Poda. 

Statura Gemmat:. Corpus totum laxis villis ad- 
fperfum & fcabrhifculum. Elytra coadunata; pun- 
dtornm imprefforum feriebus (7). Femora finguia 
uno dente armata. 

100. Curculio Senfitivns. 

El. lom. lin. 5. lat. i£. 

Diagn. Niger eft ; femoribus fuivis : apice 
nigris. 

Habitat in fylvis. 

Elytra planiufcula , ubique ftriata. Roftrum 
indivifum. Al?e nuliae. Elytra coadunata. 

Captus ie valde torquet, & a longe ab hoftc 
fugit , unde ratio nominis. 

toi. Curculio Nemoreus. 

El. long. lin. 4*. lat. 2. 
DiagU: Apterus, nigcr, opacus; roftro bifido; 
capite glabro ; thorace, elytrisque fcabris , acr, 
minatis. Habi- Curculio. COLF.OPTERA. Ctirculio. 33 

Habitat inter Abietes. 

Antennse eiytri longitudine. Elytra apice dun- 
taxat ftiriata, acutiufcula. Femora omnia clavata; 
neque tamen Parapletticus Linn. 

102. Curcuho Momus. 

El. hng. lin. 3-|. lat. if. 

Ditign. Probofcis fuperne " fulcis duobus. Ab- 
domen inter pedes pofticos fulvo villo tomento- 
fum. Femora antica craflDiora. 

In tarniclia calidiore. 

Totus fufcus eit, fed cinereo-rufo, proftrato 
villo , pollini^ in modum , ita te&us, ut cinera- 
fcens videatur. Antennas thoracis iongitudine. Tho- 
rax antice utrinque iineoia um fublunata, poftice 
Vero punciis binis pailidioribus. Elytrum in mcdio 
macuia rotunda, & ad apicem pun&o pallidiore. 
Aise nullae. 

103. Curculio Zoilus. 

El. long. lin. 3. lat. i^ 
Diagn. Roftrura deflexum. Elytrum ftriatum, 
& punctis nigris variegatum: uno maiore communi 
ad apicem. 

In Aujiriaco Livcrali. 

Totus villofus, fupra terrei coloris; lateribus 
iineisque elytiorum pallidioribus. Strise eiytri 
alternse nigris punctis variegatse : fpatiis interiedis 
puh&atis. Eiytra coadunata. Aiae nuilae. In&enium 
vecors. 

104. Curculio Pdluflris. 

El. long. lin. 3 1 . lat. i|. 

Diagn. Probofcis thorace longior. Thorax li- 
nea laterali, pallidiore. 

In aquofis locis & paludolis, fupra Carices. 

Roftrum apice dilatatum. Thorax eiytris ob- 
fcurior : linea albida laterali. Elytra coadunata, 
cinerafcentia , albo pundto in medio figi.ata. Ab- 
domen fubtus fnaculis (4) fubluteis lateralibus. 
Femora annulo albo fafciata. Penis incurvus, bi- 
fidus» 

(ttf) Tenuiroftres , calcarati. 

E 105, 34 Curculio. ORHO T. Curculio. 

105. Curculio Nucum. 

El. hng.lih. i\. lat. 1$. 
L-inn. Syft. Nafc p. 383. 
Y. Poda. Muf. Graec. p. 29. 
Roesel. Suppl. Scarab. Terr. Cl. IV". 
Tab. 67. fig. 5 6. 
Diagn. Grifeus , ovatus ; rofr.ro longitudine 
corporis. 

Habitat in Coryli avellana nucleis. 
Roftrum lin. 3%. longum , rubens , politum. 
Oculi nigri. Scuteiium quadratum : angulis anticis 
obtufis. 

106. Curculio Quercus. 

El. long. lin. if. lat. \. 

Diagn. Niger ; fcutello trilobo: lobo antico 
minore albo ; elytro unipun&ato : pun&o albo. 

Habitat in Quercu robur. 

Roftrum nitens, nigrum, corpore paulo brevius. 
Elytra pallidiore viiio pubefcentia. Pun&um album 
utrinque fupra feniora media ad bafim elytri. 

107. Curculio Punciatus. 

El. long. lin. i^. lat. 1. 

Diagn. Niger; thorace albido; elytro ltriis ele- 
vatis 5 nigris, albo pun&atis. 

Circa Idriam repertus 1 8. Maji. 

Roftrum nigrum, deflexum, thorace longius, 
elytris brevius. Antennae rufefcentes. Capat nigri- 
cans. Thorax albidis viliis pubefcens. Eiytra vil- 
lofula. Abdom. fupra rufefcens. Pedes fufco-albo- 
que varii. 

108. Curculio Fafciatus. 

El. long. lin. i-f-. lat. f. 

Diagn. rufus, villofulus; elytro fafciis duabus 
obfcurioribus, obfoletis. 

In fylvis. 

Oculi & apex roftri , nigri coloris. Pedes an- 
tici longiores & craiftores. 

.109. Curculio Pr&cox. 

El. long.lm. 1%. lat. \. 
Dingn. Ferrugineus ; c-lytra ftriata, villofula. 
tivitas fub fiuem Aprilis. in Curculio. COLEOPTERA. Attelabus. 35 In Salice Viminali. 

Roftrum & caput coloris obfcurioris. Tho- 
rax punctatus. 

ATTELABUS. 

Caput poftice attenuatum, oculis prominentibus. 

Thorax, diametro capitis (ab uno ad alium 

ocuium defumpta) nihilo latior, & 

cylindraceus. 

110. Attelabus Apiarius. 

El. long. lin. 5. lat. i-f. 
Linn. Syft. Nat. p. 338. 
P. Poda. Muf. Grsec p. 3L 

Diagn. Atro caeruleus, villofus ; elytris rubris : 
apice fafciisque binis, atris. 

In Floribus Centaures jacea, Cardui mariani, 
AchilUa millefol. aliorumque, quorum ne&are, & fe- 
mifoluto antherarum polline vidtitat, vere Antho- 
philus. 

Caput inclinatum : apice emarginatum. Ma- 
xillse unidentatae. Palpi minores : articulis duObus 
ferrugineis: ultimotrigono. Antennae ferruginese : ar- 
ticulis 3. fufcis majoribus clavatse. Elytra , apice 
dempto, ubique ejusdem latitudinis, ut in fequen- 
tibus etiam fpeciebus. Alae iiifcefcent.es. Abdomen 
fupra rubrum , fubtus una cum pedibus atro-cseru- 
leum & nitens. Femora poftica longiora, craflio- 
ra, curvula. 

iii. Attelabus Formicarius. 

El. long. Un. 2-J. lat. f. 

Linn. Syft. Nat. p. 387. 
P. Poda. Muf. Graec. *p. 3r. 
Diagn. Niger ; elytro iafciis duabus albidiss 
bafi rubro ; corpore rubro; lingua iongiflima P» 
Poda. 

Habitst ruri. 

Thorax fubcordatus. Elytri fafcia una tenuior 
&fubtus rubella; idem fubtus nitens iineisque pal- 
lidioribus ftriatum. Manus rubellse. 2,6 Attelabus. ORHO 1. Attelabus. 

112. Attelabus Lilii, 

El. long. lin. af. faf. r. 

Linn. Syft. Nat. 375. Chryfom. ^tf«-<#- 

gera 62. 

J. Bauch. hift. plant. 2. p. 695. infecta 
rubella*. 

Diagn. Niger,nitens, thorace elytrisque rubris. 

In Lilio chalcedonico, baccifero, & fcciis. 

Thorax in medio leniter coar&atus, feu utrin- 
que impreffus. Elytrum ftriis 10. punctatis : pun- 
<ftis fubtus flavicantibus pun&oque nigro ocellatis. 

113. Attelaeus Afparag ; . 

El. long. lin. a.lat. fere r. 
Linn. Syft. Nat. p. 376". Chryfom. 70. 
Roesel. Scarab. Terr. Cl. III. Tab. 4. 

fig- 3- 

Diagn. Atro-caeruleus ; thorace fulvo; elytro 
margine externo fafciis 2. dimidiatis, punCtoque ad 
bafim, aurei coloris. 

Habitat in Afparago officin. Roesel. Fkisch. 

Elytri fafciae apice fuo obtufo & dilatato tion 
attingunt marginem oppofitum. Thorax in hoc & 
fequentibus, latera imprefla non habct. 

114. Attelabus ^-Panclatus. 

El. long. lin. 2. lat. f. 

Diagn. Niger; thorace fulvo ; elytris pallidio- 
ribus ; pun&is 5 : uno communi & majore. 

In Aujlriaco Littorali. 

Elytri apex niger, punCtum bafeos minus, po- 
fticum majus, fubrotundum, medium vero & com- 
mune maximum ovatum. Thorax ad bafim pun- 
cto nigro notatus. 

115. Attelaeus iz-Punctatus. 

JEl. long. lin. 2. lat. f> 
Diagn. Fulva funt, caput, thorax & elytrum 
quodlibet punctis fex nigris. 
Habitat cum priore. 

Elytri punctum bafeos folitarium in angulo ex- 
terno, hoc fequuntur duo oppofita, alia vero al- 
ternantia fuut. Oculi, & antennae nigri coloris. 

Variat. Attelabus. COLEOPTERA. Caflida. 3? 

Variat. 1. Pe&ore, pedumquc genicuiis nigris. 

Linn. Syft. Nat. p. 375. Chryfom. 67. 
2. Corpore toto fubtus pedibusque nigris. 

116. Attelabus 14-Punttdtus. 

El. long. lin. 2. lat. fere 1. 

Diagn. Thorax fulvus pun&is tribus nigris. 
Elvtruni pallidius pun&is fepteui : uno in apice 
fito. 

Ibidem. 

Caput fulvum ; macula verticis, oculis, anten- 
pis, palpisque nigris. Abdom. fubtus fulvum. Fe- 
mora fulva: bafi & apice nigra. 

CASSIDA. 

Caput fub thoracis clypeo plano reconditum, 

117. Cassida Viridis. 

El. long. lin. 3. lat, 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 362. 

Faun. Svec. 2. 467. 
Roesel. Scarab. Terr. Cl. III. Tab. 6. 

fig- 4-5- 

Diagn. Clypeus cum elytris virens. Corpus 
nigrum. Anten. infra medium , abdominis margo , 
pedesque ferruginei coloris. 

Paffim occurrit. 

Antennae extrorfum crafliores & obfcunores. 
Elytra pun&ata, fubtus plica coipus protegente. 
Variat elytri angulo fcutelli rubro. 

118. Cassida Noclihica. 

El. hng. lin. 5. ht. if. 
Linn. Syft. Nat. p. 4°°- Canth. 1. 

Faun. Svec. 2. 699. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 39. Canth. 1. 
Carninl Kerfchnitza. 
Diagn. Segmenta duo ultima abdominis alba 
lucem in tenebris fpargunt. 

Circumvolat no&u, circa folftitium aeltivum. 
Antenn. apice attenuatae. Thorax fubpellu- 
cens, elytris pailidior, antice rotundatus. Elytra 
E 3 * u " 38 Caffida. ORDO I. Cantharis. 

fufcefcentia , flexilia', lin. 3. eievatis. Abdomen 
marajine dentato. 

119. Cassida Sanguinea. 

El. long. lin. %\. lat. 1. 
Linn. ^yft. Nat. p. 401. Canth. 13. 

Faun. Svec 2. 704 
Frisch. Inf. 13. Tab. 7. fig. 2. p. 39. 
P. Poda. Muf. Gnec. p. 40. Canth. 3. 
Diagn. Thorax & elytra coloris fcarlatini, ali- 
bi ubique nigra. 

Inveni in Fago, & Salice caprea. 
Thorax plicis quatuor in formam crucis. E- 
lytrum lineis elevatis (4): binis feriebus puncto- 
rum inter binas quasque lineas. V ariat elytris lin . 
s£. longis. 

CANTHARIS. 

Thoracis clypeus convexus, caput minime te- 

gens. Elytrum membranaceum, flexile, non 

truncatum apice. 

(*) Thorace lateribus rotundatis. 

J20. Cantharis Fufca. 

El. long. lin. 5. lat. 1%. 
Linn. Syft. Nat. p. 401. 

Faun. Svec. 2. 700. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 40. 
Carniol. kchufter. 
Diagn. Anten. bafis & thorax fulvi coloris. 
Caput & elytra fufca. 

Fulvum colorem habent bafis antenn. harum- 
que articuli 2, 3, 4, caput infra antennas, thorax, 
abdomen, femorum pars maxima. Fufca vero funt 
alia omnh. In adultis clypeus macuiam nigram 
in medio gerit. Oris labium inferius integrum. 
Penis ferrugineus : vagina bivalvi, terminatus glan- 
de cirnofa fubumbilicata. 

Variat 1. Thoracis macuia ovata, transverfa. 

2. — — — obcordata. 

3. Femoribus tibiisque fulvis. 

___ — — raaxima parte fufcis. 

121. Cantharis. COLEOPTERA. Cantharis. 39 

i2i. Cantharis Obfcura. 

El. long. lin. 4|. lat. i£. 
Linn. Syft. Nat. p. 402. 
Faun. Svec. 2. 706. 
Diagn. Tota fufca eii, fed thoracis & abdo- 
minis inargo ruber. 

in Carniolia Ijlriaca. 

Casterum qui videt fufcam, & hanc videt. III. 
Linn^eus parvum fpecimen defcripfit, quod & 
ego poifideo, elytris iiu. 3. longis, quse tarnen ni- 
gra dici non poifunt. 

122. Cantharis Livida. 

El. long. lin. 4. lat. | 
Linn. Syft. Nat. p. ^or. 
Faun, Svec. 2. 7or. 
Diagn. Tota teftacea ; thorace obicuriore ; ocu- 
lis nigris. 

In Camiolia calidiore. 

>Tota viilofa. Paipi articulus ultimus apice 
niger 

123. Cantharis Tefiacea. 

El. long. lin. 2f. Z<^.x. 
Linn. Syfc. Nat. p. 22. 

Faun. Svec. 2. 714. 
Diagn. Elytra Livida. Thorax pailide lutens : 
macula nigra conica: apice bifida. 

Thoracis macula nitens. Abdominis apex pe- 
desque ferruginei. Anteunae fufcae: articulis (5) 
primis ferrugineis. 

124. Cantharis Fulva. 

El. long. Iin. 3 £. lat.^. 

An eadem, quse Rufa Linn. Syft.Nat, p. 401 ? 

Diagn. Rufo - ferruginea , thorace fulvo, ety- 
tris apice oculisque nigris. 

In floribus plantarum Umbelliferarum, pnecipue 
Athamanta oreofel. 

Antennae fufcs. Palpi nigricantes. Caput ful- 
vum & nitens, ut thorax. Elytra villofa. Aiae 
fuliginofae. 

E 4 »25- /c Cantharis. CFLO T. Cantfcaris. 

125. Cantharis Caudata. 

El, /b/ig. lin. 2. /<tf. f. 

Dlagn. Abdomen terminatum cauda brevi bi- 
fida. 

Ci"ca aquas, in umbrofis. 

Tota ferruginea. Oculis, abdomine elytrisque 
media parte aut rere penitus nigris. Ihorax vil- 
lofiuus, rufelcens , immaculatus. Anten. articuli 
plerique nigri. Elytra viliofi, peilucida. 

126. Cantharis JEnea. 

El. long. lin. 2f. lat. r. 
Linn. Syft. Nat. p- 402. 

Faun Svec. 2. 708. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 40. 
Diagn. Vindisenea; capite fub antennis, tho- 
racis margine laterali , elytrisque margine externo 
apiceque rubris. 

In panicuhs Graminum, & Spinacea olerac. 
Maxiliae luteae. Antennae fufcae , thorace du- 
plo longiore^, externo latere fubdentatse. Eiytra 
fubtus nigra funt, ubi fupra viridi-aenea. 

127. Cantharis Bipiijtulata. 

El. long. lia. 2. lat. r. 
LinN. Syit. Nat. p. 402. 

Faun. >vec. 2. 709. 
P. Poda. Muf Grssc. p. 40. 
Diagn. Viridi-senea ; capite fub antennis flat- 
vefcente, tiytris apice rubris. 

In panicuiis Graminum, non rara. 
Ante :n3e articuli duo pnmi fere omnino lutei. 
Capitis antica & rlava portio pun&is duobus atris. 

128. Cantharis Minima. 

El. long.Ym. i.lat.f. 
Linn. ^yft. Nat p. 402. 

Faun Svec. 2. 713. noftra? Varie- 
tas. 
DiapL Nigra; thorace, antennis, elytrisque 
apice tulvis. 

In panicuiis loa. 

An- Cantharis. COITCTTTKA. Csrtharis. 41 

Antenna? eiytro longiores, aut sequales. Tho- 
rax iine macula nigra. ^bdomen macula laterali 
aliaque niedia fubtus colore thoracis. 

129. Cantharis Fafciata. 

El. long. lin. if. lat. |, 
Linn. Syft. Nat. p. 402. 
Faun, Svec. 2. 711. 
Diagn. Nigra; elytri apice, & fafcia abrupta, 
rubris. 

Inveni in fioribus Scabiofa officin. 
Haec villofa non eft. E nigro colore thora- 
cis obfcurus quidam viror translucet. Elytri fa- 
fcia non attingit marginem oppoiitum. Diio pri- 
ma abdominis fegmenta marginemin medio rubrum 
Jiabent. 

130. Cantharis Marginata. 

El. long.Ym. 2. lat. |. 

Diagn. Nigra ; elytris fulvis : margine mter- 
110 nigris, punctorum imprefforum feriebus 9. 

In Carniolia fuper. 

Antenna? villofuiae. Thorax in medio laevis, 
lucidior: margine fcabriufculo. Eiytra raris, exi- 
guis vilUs adfpsrfi. 

131. Cantharis Pilofa. 

El. long. lin. %\. lat. %. 

Diagn. Nigra, longis pilis ubique pubefcens; 
antennis extrorfum craffioribus. 

Circa Tergejlum in paniculis Bromorum & Fe- 
Jlucarum copiofa Majo & junio. 

Anten. elytro breviores, fubdentatae : articulo 
ultimo ovato. Eaedem extrorfum dilatatse ut 111 
Silphis & Coccinellis, fed elytra, thorax, habitus Can- 
tharidis. 

132. Cantharis Squallida* 

El- long. lin, 2. lat.\. 

Diagn. Fufca; antennis bafi tibiisque ferru- 
gineis. 

Non rara in hortis, Aprili M. 

Antennae elytro breviores: articulis ssqualibus. 
Thorax marginatus. Eiytra villofula, pun&ata. 
Alae fufcefcentes. E 5 Va- 42 Cantharis ORDO I. Canfharis. 

Varietatem nigram, elytris teitaceis, reperi in 
floribus Querophylli fylv. ut & aeneofulcam, in Py- 
ri, Pomi ftoribus. 

133. Cantharis Flava. 

El long. 2|-. lat. 1 . 

Diagn. Flava ; culis palporumque articulo ul- 
timo nigris. 

In rloribus plantarum Umbdlatarum , pra>fertim 
Daucl carot, & Ath.ama.nta oreofelini. 

Quo referrem, haelitavi. Facies longa & tho- 
rax ut in Carabo, fed eiytra flexilia. Thorax mar- 
ginatus, vi&us ex floribus, lamellae denique femo- 
ralis abfentia Cardbis propria, Cantharidem eiie do- 
cent. Antennis elytro obfcurioribus. Maxiiiis 
prominentibus , acutis, edentulis, elytris obiter ftria- 
tis, ad lentem villoiis. Manibus nigris : unguibus 
rufis. 

134. Cantharis Fraxinea. 

El. long. \in. $±. ki|, 
Diagn. Nigra ; elytris fubdxaphanis , ftriatis , 

fulvis. 

Reperi in paniculis Fraxini petaL in M. Na- 

nas, fupra Prewald. 

Agilis vaide, facie Carabi Minoris, aut Leptura 

Frifchiana quinta Inf. 12. Tab. 6. pag. 36. fed cara- 

&er Caritharidis. Subtus viilofa, fuperne nitidula. 

Antennis extrorfum crallioribus. Palpis minoribus, 

triarticulatis : articulis aequalibus. 

135. Cantharis Serraticornis. 

El. long. lin. 4'-. lat. ii. 

Diagn. Nigra ; capite, thorace orbiculato, ely- 
trisque fulvo - rufis ; antennis totis, vel apice uno 
iatere ferratis. 

Apud nos non rara , praefertim in hortis. 

Si antennae eflent pedtiuatae, Pectinicornem Lin- 
u^si ex hac facerem- 

Antennae articuli (5-6) ultimi, uno latere, in 
dentem elongati. Thorax linea media deprefla, po- 
ne in foveam trigonam defmente, fulcatus. Scu- 
tellum tuberculis tribus. Elytra, ad lentem ma- 
gis augentem, villofui:). 

(**)77ze- CanthariS. COLEOPTERA. Cantharis. 43 
£**) Thorace lateribus fubparallelis. 

136. Cantharis Carulea. 

El. /om£. lin. 3 *. lat. §. 
Linn. Syft. Nat. p. 403 ? 
Diagn. Caput , thorax utrinque, elytra coloris 
caerulei. Abaom. fubtus aeneo-virens lucidum. 

Inveni in floribus Menthcs jpicatx, & Daucl 
carot. 

Antennae fiifcefcentes. Eiytrum tribus lineo- 
lis eievatis. Alas hyalinse. Pedes ferruginei ; fed 
tibiae pofticae femifufese. 

137. CaNTHARISaS^zV^. 

El. long. lin. z-}. lat. 1. 
Diagn Nigra ; elytris teftaceis , pellucidis , pi- 
lofis. 

Circa Tergejlum. 

Ant;nnae extrorfum leniter dilatatae. Thora- 
cis craftities, ett dimidia pars latitudinis elytri. 

138. Cantharis Fulvkollis. 

El. long. lin. 3-f. lat. r. 
Diagn. Nigra; thorace fulvo; elytris fufcis. 

In Floribus plantarum Umbellatarum. 

Caput, thorax , corpus fubtu?, pedesque nitent. 
Elytrum opacum : lineis tribus elevatis ftriatum , 
ad lentem viliofum. Abdominis apex thoraci con- 
color. 

139. Cantharis Rufiventris. 

El. long. lin. 3. lat. f-. 
Diagn. Thorax rufefcens : linea dorfaii longi- 
tudinali nigra. Abdomen rufum. 
Cum priore. 

Antennae cum capite nigri coioris. Alae hya~ 
linae. Abdom. fupra fufcefcens. Fernora nigra." 
Variat. 1. Elytris nigricantibus. 
2.. — tefhceis. 
3. — teiiaceo - fufcis. 140, Cantharis Ujlulata. El. hng. lin. 3,*. lat. £. 
Diasn. 4-t Cantharis. ORDO I. Cantharis. 

Diagn. Nigra; thorace rufo : linea dorfjli ni- 
gra ; elytris nigricantibus : interno margine ferru- 
gineo. 

n Floribus Dauci, 

Friore major, & omnino diverfa. Variat tho- 
race nigro, & minore ftetura. 

141. CanthaRIS Tenebricofa. 

El. long. lin. 3^. lat. f . 

Diagn. Nigricans ; femoribus anticis ferrugi- 
neis. 

In Floribus. 

Antennae elytro aequales. Thorax fcaber. Ely- 
trum viliofuium: linea una elevata. Femora me- 
dia fafcia ferruginea, aut rufa. 

142. Cantharis Serkea. 

El. long. lin. 2. lat. +. 

Diagn. Fufca & fericeo proitrato brevi villo 
ubique adfperfa; antennis baii, femoribusque bafj 
rufls. 

In plantis UmbelUferis. 

Ant.nna? elytri longitudine, extrorfum leniter 
dil.ata.tae. 

143. Cantharis Parva. 

El. long. lin. 1 4. lat. ±. 

Diagn. ^Eneo-fufca , viliofa; antennis elytro 
duplo brevioribus. 

Inveni in floribus Laferpitii latifolii. 

Thorax fubrotundatus , hinc ambigens inter 
hunc & priorem ordmem. Anten. extrorfuni dila- 
tatse : articulis 8- Elytra absque lineis. libia? an- 
ticae fubrutae. 

(***) Elytds apice attenuatis* 

144. CanthaRis Pthyfica. 

El. long. lin. 3. lat. £, 
Diagm Nigra;elytris teftaceis marginatis : nur- 
gine* nigro. 

In piantis Umbdlatis. 

Alae hyalinae. Subtus nitens co- pus. 

145- Leptura. COLEOPTERA. Leptura. 45 

145. Cantharis Femorata. 

El. long. lin. 3. lat. %. 

Diagn. Nigra; elytris fpadiceis; femoribus po- 
fticis crafliffimis, gibbis. 

Cum priore. 

Eiytrum totum colore elytri Scarab. Mdolonth. 
Femora diftinguunt a priore. 

146. Cantharis Nobihs. 

El. long. lin. 3. lat. ■§•. 
Diagii. Solo homogeneo caeruleo colore di- 
verfa a priore. 
In Plantis. 

LEPTURA 

Thcrax fubrotundus , attritu ad pofticam 

fubje&am laminam nullo, aut nullum ibnum 
edente. Elytra rigida. (f) 

(*) Elytris apice truncatis. 

147. Leptura Aquatica. 

El. long. lin. »*, lat. 1. 

Linn. Syft. Nat. p. 397. 

Faun. Svec. 2. 677. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 3*5-37. 
Diagn. Femora poftica dente notata. 

In paludibus & lacubus. 

Antennae elytro breviores. Elytrum ftriis 9. 
pun&atis, minutisque transverfis rugulis ad lentem 
crifpatum. Oculi nigri , prominuli. Diverfimode 
coloratae in copula reperiuntur, nempe. 

1. Cae- (f) Hos video limites feparantes Cantharides zLeptu- 
rz5, has vero a Ceramhycibus ; nec alios hacle- 
nus detegere potui; fed & antennse Cerambyci- 
bus evidenter attenuatae, quae potius fe&acese 
in Lepturis. Sic omnino infuperabilis eft diffi- 
cultas in ftatuendis effentiis eorum Generum, 
quas ineffabilis & occulta quaedam habitui inhae- 
rens notarum determinat harmonia. 46 


Leptura. 


ORDO I. 


Lcptnra. 
i. 


Caerulefa 


2. 


Aurato-vircns. 
lam 


3. — rubra. 

4. — rufa. 

5. Fufca. 

6. Violacea. P- Poda. 1. c. 

Nihii obilaret efle fpecieni Cicindeua , fi lamef 
femoraiem hujus Generis (noftrarum) gereret. 148. Leptura Rabra. 

El. long. lin. 5-^. lat, i*. 
Linn. Syft. Nat. p. 397. 

Faun. Svec. 2. (58 1. 
Frisch. Iufedt. 12. Tab. 6. fig, 6. p. 37. 
Diagn. Nigra; thorace, elytris, tibiisque rubris. 
In Carniolia, non rara. 

Occiput faepe rubrum. Pilis fericeis, fubaureis, 
parvis ubique pubefcens- Linea depreiia in occi- 
pite & thorace per medium .decurrit, obfcura ta- 
men. Thorax & elytra pun&ata. Femora poiii- 
ca modice incurva. 

149. Leptura Melanura. 

El. long. lin. 2>\. lat, i£. 
Linn. Syft. Nat. p. 397. 
Faun. Svec. 2. (5/8. 
Diagn. Nigra; elytris fordide flavefcentibus : 
apice nigris. 

In Floribus. 

Caput, thorax, elytra pun&ata viilofa. 
Variat. 1. Elytris lividis : apice & externo mar- 
gine nigris. 

P Poda. Muf. Graec. p. 37. 
Inveni in fpica Hantaginis majoris. 

2. Elytris obfoiete fiavis : apice ni^ris. 
In umbellis Athamanta oreofel. pnore minor. 

150. Leptura Sangmnolenta. 

El. long. lin. 3*-. lat. r. 
Linn. Faun. Svec. 2. 679. 
Diagn. Nigra; elytris rubris. 

In Umbelliferis plantis. 

Differt Leptura. COLEOPTERA. Leptura t 47 

■. -' "" * — - 

Diftert a Lept. Rubra folis eiy tris rubris , de- 
fedu fulci occipitalis & lineae thoracicae, abdomi- 
nis apice truncato , itatura minore. 

151. Leptura Dubia. 

YX.long. lin. 4. lat. i|. 

Diagn. Tota nigra, fed ftria rubra per medium 
elytri longitudinaliter , a bafi ad apicem ufque pro • 
ducta. 

Inveni in floribus Spiraa arunci. 

An vere diverfi a priore ? an proles hybrida 
Melanur£ & Vexillata? 

Variat elytro lin. 3. longo , margine interno 
apiceque nigro, aiibi rubro. 

152. Leptura Oculata. 

El. long. lin. jjx, lat. r, 

Linn. Syft. Nat. p. 394. Cerambyx. 38. 
Diagn. Rufa; capite, antennis, elytrisque nigris; 
i thorace punctis duobus atris. 
In floribus. 

Caput inclinatum. Antennae non evidenter at- 
tenuata?. Thorax an ftrideat, fateor, me nondumob- 
'fervaife. Elytrum feriebus novem pun&orum im- 
preflbrum : apice truncatum & fere bidentatum, 
Abdomen apice deflexo , truncato, 

153. Leptura Paralkla. 

El. long. lin. 4-f . lat. £ . 

Diagn. Nigra ; abdominis baii fuperne pedibus- 
que flavefcentibus. 

Pariter Anthophila. 

Capitis, thoracis, elytrorum , abdominisque la- 
titudo ubique eadem fere. Antennse elytro nihilo 
breviores, fetaceae. Caput inclinatum. Thorax fub- 
cylindricus. Elytrum feriebus (6) punclorum im- 
preflorum, margine bafeos exteriore pedibus conco- 
lore. Abdomen obtufum. 

154. Leptura 4,-Maculata. 

El. long. lin. 3. lat. r f. 
_ Diagn. Nigra; elytro fordide flavcfcente: ma- 
eulis 4. nigris. 

Inyeni in Ath.amanta oreofel. 

An 48 Leptura. ORDO I. Lcptura. An Quadrimaculata Linn. Syii.Aui. p. 397 i 
Maculae elytri anticae duo biunatae, ruedia du- 

plo major folitarh, quarta apicem occupans. 

Thorax fubrotundus. Totum animal rufo fe- 

riceo tenui villo pubefcens. 

155. Leptura Ruficrus. 

El. long. lin. 54 lat lin. 1 *-. 
Diagn. Fufca; antennis bali, oculis, femoribus- 

que rufts. 

Habitat in fioribus. Eandem Gr,tc'n> mifit. R. 
P. Poda. 

Antennae elytro longiores. Maxillae nigrae * 
nitidae, prominentes. Oris labium luperius hemi- 
fphaericum, palpique rufi. Elytri margo extenor ad 
bafim rufus , idem villo, lucido, albo pubefcens. 
Thorax fubtus & abdomen lucido pariter vilio ful- 
gent. Abdomen apice rufum. G^nua nigra. Ti- 
biae rufae, apice nigrae. 

(**) Elytris apce rotundatis. 

1$6. Leptura Bajula. 

El. long. lin. 5. lat. 2-|. 
Linn. Syft. Nat. p. 396. (leramb. 48« 

Faun. Svec. 2. 61-2. 
Frisch. InfecL 13. Tab. 10. p. 17. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 36. Cer. 
Diagn. Totus nigricans. Th,orax tuberculis 
duobus lucidis atris, diametro fua lntitudine capi- 
tis fere duplo majore. 

Fateor, ob eiytri flexilitatem, mille me potius 
ad CantharideSi quam Cerambyces, referre. Hic tamen 
pofui ob elvtra bafi rigida , antcnnusque minime 
attenuatas , harumque articulum fecundum primo 
& tertio breviorem. Huic caput & tiiorax magis 
villofa funt quam elytra, quae punctis prominulis 
fcabra. 

• Variat elytro fufco - caftaneo , macula fubtri- 
gona cinerafcerite fupra medium ud marginem in- 
ternum. 
157. Leptura Cilindrica. 

El. long lin. 3. lat. \. 
Linn; Syft. Nat.p. 394. 

ROESJEL. Leptura. COLEOPTERA. Leptura. 49 

Roesel. Scarab. Terr. Cl. II. Tab. 3. fig. 
6. 7. 

Diagn. Antennae, caput, thorax linea alba , ni- 
gri coloris. EIytra,& corpus fubtus nigro - cinerea. 
Femora rufa. 

In medulla ramorum Ccryli. Roesel.L c. &ego 
in Corylo reperi. 

Caput inclinatum. Antennaetoto corpore nihilo 
breviores , obfcure attenuatse. Sub oculis macula 
albida. Elytra pun&ata. Femora rufa : bafi nigra. 
Totum animal viilofuium. 

158- Leptura Cantharoides. 

El. long. lin. 3. lat 1. 

Diagn. Nigricans ; antennis, thorace rotundato, 
pedibusque fuivis. 

In pratis fubalpinis. 

Caput antice fulvum, poflice nigrum. Antennae 
elytro iongiores: articulis infenfibiliter attenuatis : 
apice fufcis. Thorax capite amplior , ut in Rajula, 
Elytr:» fufcefcentia, pun&ata, flexilia; hinc fi quis. 
hanc una cum Bajula , Cantharidibus adjungeret, 
non utique erraret. Abdomen nigrum : apice 
fulvum. 

159. Leptura Collaris. 

. El. long. lin. 2|. lat. 1. 
Linn. Syft Nat. p. 398. 
Diagn. Atro-cserulea ; thorace globofo abdomi- 
neque tulvis. 

In floribus Charophylli fylvejlris. 
Thorax villofus , punftatus, capite paulo am- 
plior. Elytrum pundatum viliofum, fubnexile. 

160. Leptura Ccerulefcens. 

El. long. lin. 3. lat. \. 

Diagn. Thorax lineolis tribus pallidioribus. 

In floribus. 

Oculi nigri. Thorax cylindraceus. Elytrum 
ftriis duabus obfoletis , punctatum, fubtus fufcum. 
Corpus antennis nihilo longius. F CE- 50 Cerambyx. ORDO I. Cerambyx. 

CERAMBYX; 

Antennas attenuatae, graves. Thorax, attritu 
ad iaminam pofticatn, ftridorem edens. 

(*) Thorace dentato. 

161. Cerambyx Coriarius. 

El. long. lin. 9A. lat. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 389. 

Faun. Svec. 2. 647. 
Roesbl. Scarab. Terr. Cl. II. Tab. 1. 

Fig. 1. 2. 
Frisch. Infect. 13. Tab. 9. p. 15. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 31. 
Diagn. TLorax marginatus: dentibus tribus la- 
teralibus : medio maiore. Antennae breves : articu- 
lis fubangulatis, femicordatis. 

In putridjs Betulis-, (^uercubus. 
Palporum articuli apice ferruginei: ultimotrun- 
cato. Caput dente laterali utrinque infra maxilias. 
Antenn. articuli plerique referunt valvam capfuiae. 
Thiafpi burfa pqjloris, fed angulo fuperiore acutiore. 
Thorax lin. 2. longus, in utroque fexu utrinque tri- 
dentatus. Elytrum caftanei coloris plus minus ob- 
fcuri, lin. tribus eievatis obfoletis, antennis nihilo 
brevius. Femora articuli primi antennarum apice 
non craffiora. 

162. Cerambyx Cerdo. 

El. long. lin. 7. lat. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 392. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 33. 
Diagn. Niger ; thorace rugofo : rugis trans- 
verfis. 

In fylvis. 

Definitio Celeberr. Linn^:i, huic & fequenti 
convenit, qui tamen conjungi nulio modo polfunt; 
en r.otas diverlitatum. Prsefens totus niger, duplo 
& triplo minor, habet antenn. articulos 4 priinos 
caeteris breviores, & brevi villo canefcentes ; tar- 
fum fubtus albidum. Cerambyx. COLEOPTERA. Cerambyx. 51 

163. Cerambyx Heros. 

El. long. unc. r. lin. 3. lat. lin. 4. 

Diagn. Thorax nodofus; elytra caftanea, bali 
obfcuriora. 

Circa Labacum repertus. 

Antennae articuli quatuor primi glaberrimi, po- 
litilTimi: quarto exterioribus nihilo breviore. Alae 
margo exterior fufcus, qui niger in priore. Abdom. 
apex viilis rufis pubefcens. Femora antica , ex- 
teriore latere, infra medium , transverfis rugis li- 
neata. M.mus fubtus fulvo-ferrugincae. Tibiae po- 
ftica d xtra ( in meo fpecimine ) verfus apicem , 
dente inftru&a ; quibus notis differt a priore. 

164. Cerambyx Textor. 

El. long. lin. 10. lat. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 392. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 33. 

D/dgrt. Nigricans; pundtis elevatis fcaber;tibiis 
mediis obtufo dente notatis. 

Inputridis aedium antiquarum lignis abietinis., 
nec non in fylvis. 

Oris labium fuperius mobile cordatum : margi- 
gine lacero - ciliato. Maxillae craflae , edentatae. 
Antennae articulis 10, de more gentis, teretiufcu- 
lis, obtufis, glabris. Thoracis margo anticus pilis 
rufefcentibus brevib;S ciliatus. Eiytra obtu a. Pe- 
nis ofleus, longus, linearis, terminatus corniculis 
membranaceis mobilibus, albidis , ligamento longo 
radicatus. 

Variat 1. Elytro maculis fubrotundis binis 
atris.. 

Huic elytra nigricantia aut cinerafcentia, pun- 
dtulis nigris eievatis. Antennae corpore longiores ; 
alias breviores. 

2. Elytro immaculato. 

Haic antennae corpore nunquam longiores. 
Elytrum fubtus lineis 4 rerrugineis. 

165. Cerameyx Mofchatus. 

El. long. lin. 10. lat. z\. 
Linn. Syft. Nat. p. 39L 
Faun. Svec. a. £52. 

F % Frisch. 52 Cerambyx. ORDO I. Carambyx. 

Frisch. Infedt 13. Tab. n. p. 17-18. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 32. 
Diagn. Elytra viridia. Odor mofchi. 
In falice viminali. 

Totus nitens , & cseruleo - virens , elytris & 
quandoque etiam. thorace virefcei.tibus. Palpiarti- 
culus ultimus ad apicem canali infculptus. Elytrum 
tuberculofo-rugofum , fubtus fufcum. Variat an- 
tennis corpore lougioribus , brevioribusque. 

166. Cerambyx Alpinus. 

£l. long, lin. 10. lat. 2. 
Linn. Syft. Nat p. 392. 
P. Poda. Muf. Grac. p. 32. pilofus, fed 
in Epift. alpinum vocat. 

Diagn. Subcaeruleus ; antenn. articuiis apice ni- 
gris , pilofis; elytris fafcia media iata maculisque 
binis atris. 

Apud nos non rarus , fed nunquam in aipibus 
a me vifus. 

Maxilla prope bafim exterius dente notata. 
Antennse cseruleae: bafi nitida, nigra, articuio primo 
baii nigro. Thorax antice macula hemifphaerica , 
nigra ; pundtulis elevatis fcabriufcuius. Elytruin 
eodem modo punctatum; fafcise & macularum mar- 
go lucidior elytri colore, idemque repandus. An- 
tennse corpore faepius longiores funfc 

167. Cerambyx Curfor. 

El. long. lin. 7. lat. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 393. 
Faun. Svec. 2. 658. 
Diagn. Elytrum rufum : margine interno linea- 
que nigris. 

In fylveftribus. 

Antennse rufae, breves. Caput cum thorace 
nigricans , villqfulum. Thorax prope marginem 
anticum & pofticum leniter coarctatus , (eu depref- 
fior, dorfo longitudinali fulco exaratus. Ab elytri 
axilla tumida decurrit iinea nigra, ad apicem ufque 
non produdta ; apex elytri non eft obtufus, fed mu- 
cronatus. Abdom. fubtus rufum, villofum. Tedes 
abdomini concolores. 168. Ccrambyx. COLEOPTERA. Ceramby x. 53 

168. Cerambyx Arenarius. 

El. bbng. lin. 5. lat. i| ; 
Linn. In Epift. Cerambyx Apterus, quem. 
ex Hifpania & Gallia habui, apud nos non vifus. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 34. pedeftris. 
Diagn. Niger, apterus; capite & thorace linea 
media longitudinali alba ; elytris niargine albo ; 
antennis brevibus. 

In viis & collibus arenofis CarnioHa calidioris. 
Subtus cinereo veiuti polline adfperfus. Tibiae 
mediae tubercuio inftru&ae. 

Variat 1. Superficie fupera lucidiore, antennis 

bafi, pedibusque fuivis. 

2. Superne opaco corpore , antennis 

pedibusque ubique nigris, occipite lineis binis la- 

teralibus cum intermedia , inter antennas, co- 

euntibus. 

Retinuiflem nomen Apteri ab Iii. Linn^eo da- 
tum , nifi binis etiam fequentibus conveniret. 

169. Cerameyx Mthiops. 

El. long. lin. 6\. lau 2, 
Diagn. Totus niger, nitidulus, pun&atus, ap- 

terus ; antennis brevibus. 
Circa Labacum, 
Caput linea longitudinali, media, deprelTa ex- 

aratum. Abdomen viilofum, praefertim apice. 

170. Cbrambyx Fulvus. 

El. long. lin. 5^. lat. if . 

Diagn. Fulva funt elytra , antenn. bafes , ab- 
domen, femora &tibiae; reliqua nigra. 

In agro Vipafcenfi, 

Apterus, pun&atus; elytris fubpeliucidis , ob- 
tufis, nitidis, abdomine brevioribus. 

171. Cerameyx Timidus. 

El. long. lin. 5|- lat. 2. 
Diagn. Niger ; eiytro ftavefcente : maculis bi- 
nis atris. 

In fioribus Laferpiiii htifoiii. 
Facies Leptura. Caput antice elongatum, ni- 
tens, fub maxiiiis dente notatum, villofum. An- 
F 3 tennae' 54 Cerambyx. ORDO I. Cerambyx. 

^ , .,.■■■ . _.■—■■■ — ■■ . ., ■ ■ — . ■- ■ M . ■ ■ i . . i ■ . — «j 

tennae breves. Thorax villofus. Elytra punctata , 
fordida, apice truncata. Corpus totum fubtus rufo 
villo pubefcens. Timidum dixi, cum a longe fugiat 
ab hoile, fub umbeila Me recipiens. 

172. Cerambyx Fafciatus. 

El. long. lin. 6 lat. if. 
Linn. Faun. Svec. 2. 687- 688. Leptura 
4. ralciata & attenuata. 

Diagn. Niger; thorace bidendato : dente uno 
medio laterali obfoleto, altero longiore ex angulo 
poftico ; elytris flavis, nigro iafciatis. 

Jn umbellis Athamantc?, oreofel. 

Mas. Elytro flavo, apice fafciisque tribus atris. 
Pedibus fiavis ; femoribus pofticis antice nigris. 

Famina. Elytro fordide flavo, maculis 5 nigris: 
una commnni fubcordata , nec non fafcia apiceque 
nigris. Pedibus rufis, femoribus pofticis antice ni- 
gris ; tibiis pofticis dente notatis. Variat elytro 
maculis tribus : una communi fafciisque binis atris. 
Quandoque maculae du3e minores communes funt, & 
econtra. Vidi etiam absque dentibus lateraiibus. 

Utrique fexui caput & thorax niger. Palpi 
fiavi : articulo ultimo nigro. Antenna? flavae : arti- 
culis apice nigris. Elytra lucida , apice truncata. 
Corpus fubtus atrum. 

173. Cerambyx Nebulojus. 

El long. lin. 4J-. lat. i£, 
Linn. Syft. Nat. p. 391. 

Diagn. Cinereo nigroque varius ; elytro fafcia 
nigra. 

Antennae corpore longiores: articulis fupra 
medium nigris, infra cinereis. Thorax niger : pun- 
ctis albidis. Eiytrum cinereum : punctis multis 
fafciaque nigris. Pedes cinereo-nigroque varii. 
Moriturum animal , in uno fexu faltem , exerit 
poftice lamellam trilinearem, femilineam vix latam, 
apice truncatam, valva cinerea acuminata ad bafim 
fuperne tedtam. In hoc & fequente thorax an- 
gulos pofticos dentatos habet, non vero latera. 

174. Cerambyx Scabricoruis. 

£1. Urfig. lin. n. lat. 2\. 
Diaffit. Cerambyx. COLEOFTERA. Cerambyx. ?55 

Didgn. Fufco - rufefcens ; antennis Bequalibus, 
nitidis, interioreUatere denticulatis , fcabris : arti- 
culo primo longitudine fecundi & tertii fimul 
fumpta. 

In Carniolia media. 

Antennse articulus primus lin. 5. longus'.; Tho- 
rax marginatus, 3 iin. latus, if. longus: angulis pofti- 
cis dentatis. Elytrum linejs duabus , elevatis, tu- 
bercuiolis , antice deietis : apice obtufuni , thorace 
& capite pallidius. Pedes antennis concolorcs. 

(* *) Thorace mutico. 

175. Csrambyx- Scalaris. 

El. long. lin. 5. lat. i£, 

Linn. Syft. Nat. p. 394. 

Faun. Svec. 2. 697. Leptura. 
FriSCh. Inf. 12. Tab. 3.%. i.p. 29-30, 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 34. 
Diagn. Niger; capiteiiavo; ocuiis & triangulo 
ad nucham nigris- Eiytro margine toto, pundis- 
que, flavis. 
In hortis. 

Antennae aequales flavse : articuiis apice nigris. 
Thorax iatere & margine utroque fiavis. Elytrum 
punctis 10 flavis, quorum quinque libera, csetera 
cohaerentia cum mar-gine interno fcalam reprsefen- 
tant ; prseter has rriaculas eil & lineola flava verfus 
apicem elytri pofita. Corpus fubtus nigrum , fed 
flavefcente villo pubefcens. 

176. Cerambyx Figuratus. 

El. long. lin. 3|i lat. \. 

Diagn. Niger ; elytri fafcia , linea obliqua cla- 
vata curva , punctoque ad bafim , aibis. 

In floribus plantarum Umbdlatarum. 

Thorax ovatus, viliofus. Elytra apice trun- 
cata. Abdominisfegmentatria prima margine albo. 
Si ab uno anguio externo linese obliquae elytri du- 
ceretur alia re&a, tunc in elytris unitis refultaret 
rudis figura vultus. Elytri etiam apex albidus eft. 

Leptura Ruftica Linn. Faun. Svec. 2. 692. huc 
pertinere videtur. 

F 4 177- • 5<5 Cerambyx. ORDO T. Necydalis. 

177. Cerameyx Quadricolor. 

El. long. lin. 4£. lat. i„ 
Linn. Faun. Svec. 2. 693. Leptura 
Myjlica. 
Diagn- Niger ; eiytro coloribus quatuor tin&o, 
nempe, rufo, albo, mgro, fucefcente. 
Cum priore captus. . 

Antennae articuli (<5. 7. 3.) albidi: apice nigro; 
caeteri toti nigri. Thorax prioris. Elytrum bafi 
fulvo-rufum; demum lineola alba obliqua punctisque 
duobus & tribus albis; demum fequitur fafcia albare- 
panda; inter hanc fafciam et lineam elytrum femi- 
nigrum eft ad marginem internum ; elytri apex 
fufco cinereus: anticepallidior;inter hunc &fafciam 
elytrum ubique nigrum eft. 

178. Cerambyx Carbonarius. 

El. long. liu. 3f. lat. 1, 
Diagn. Niger totus & opacus ; antennis bre- 

vibus. 

In floribus. 

Thorax cylindraceus , cum elytris villofulis. 

Elytra truncata. 

NECYDALIS. 

Linn. Syji. Nat. p. 421. 

179. Necydalis Minor. 

El. long. lin. if. lat. §. 
Linn. Syft. Nat. p. 421. 
Faun. Svec. 837. 
P. Poda. Muf. Gr?ec. p. 48. 
Diagn. Lineola alba obliqna ad apicem elytri. 
] i ibitat circa fepes. 

Antennae nigrse: articulis fenfnn brevioribus. 
Caput nigrum, deflexum. Thorax niger; tumore 
oblbleto, nitido utrinque. Scutellum apice albi- 
dis villis pubefcens. Abdomen nitens : incifuris 
ad latera fubtus margine albis. Femora clavata, 

nitida, Necydalis. COLEOPTEKA. Cic indella. 57 

mtida , rufa : clava nigra ; poftica anticis duplo 
longiora. 

1S0. Necydalis Minima. 

El. long. lin. 1. lat. -x. 
ScHyEFFER. Ceramb. fpurii alterius de- 
fcriptio, inEpift. adCl.de Reaumur. p. 12. data, 
huic magis , quam priori , convenit. 

Difiert a priore , antennarum articulis duobus 
( non computata bafi ) priniis , aliis omnibus bre- 
vioribus. Thoracelongiore prominentia lanceolata 
media, aliisqiie minoribus fparfis. Elytro rufo, tefta- 
ceo , apice fufco , abfque linea alba. Abdomine 
ubique nigro. Femoribus teftaceis , clava non 
ovali ut in priore, fed oblonga. Utraque antennas 
gerit corpore longiores , alasque hyalinaS. 

Habitat ad fepes. 

CICINDELLA. 

Linn. Syfl. Nat. p. 407. 

Maxillas prominentes, dentatse. Oculi protu- 
berantes. Thorax capite tenuior. 

Lamella obtufa, oblonga, (noftris) ad bafim 
iemorum pofticorum. 

I8l Cicindella Campejiris. 

El. long. lin. 3|. lat. r-f. 
Linn. Syft. Nat. p* 407. 
Faun. Svec. 2. 746. 
Diagn. Rubro aurato colore fulgent antennae 
infra medium , pe&oris iatera , femora & tibiae ; 
elytra viridia ; thorax & caput viridis pariter co- 
loris, fed aurato quodam rubore immixto. 

In cavis viis , & fabulofis , fylveftribus in 
locis , aut inter prata fteriiiora. 

Labium fuperius & maxillae , apud nos , aurei 
coloris: dentibus nigris. Thorax in latitudinem 
magis , quam longitudinem extenfus, medio fulco 
longitudinali in duos veluti lobos divifus ; inter 
marginem pofticum & anticum , hosque lobos , de- 
prefla iinea transverfa exaratus. Elytrum pundtis 
F 5 exi- 58 Cicindella. ORDO I. Cicindella. 

exiguis prominulis , margine toco aureo , puncto- 
que medio rotundo aureo , eoque modo unico , 
inodo pluribus, nempe lecundo ad angulum bafeos, 
duobusque aliis mmoribus in margine externo. 
Puncta quinqne ponit 111. Linna:us, eaque alba, 
quoe in noltris a me vifa nondum. 

Ig2. Cicindella Germanica. 

El. long. lin. 3. lat, r. 
Linn. Syft. Nat. p. 407. 
P. Poda. Muf. Gratc p. 42. 

Diagn. Viridis; pundto albo & lincola con- 
colore in apice cuiusque elytri. 

Habitat cum priore. 

Lai ium fuperius album : pun&is fubmargin ali- 
bus, impreffis, tufcis, decem. Maxillae albae. Palpi 
albo - ferruginei , villofi: articulo ultimo nigro ex- 
trorfum dilatato, truncato. Thorax in longitudi- 
nem magis, quam latitudinem extenfus , absque 
lobis , nec adeo autice & poftice marginatus. 
Corpus totum fubtus obfcure caerulefcens. Femora 
viridi - aurata. Tibiae ferrugineae. Variat elytris 
cyaneis. 

1S3. CiCindella Hybrida. 

El. long. lin. 4[. lat. i-|. 
Linn. Syft. Nat. p. 407. 

Faun. Svec. 2. 747. 

Diagn. Elytrum pun&is duobus, fafcia repan- 
da, & in apice linea conica capitulo concolore ter- 
minata, albi coloris. 

Cum proecedentibus copiofa. 

Campejtri perpetuo maior. LaBium oris fuper. 
leniter repandum , acumine terminatum , albidum, 
marginatum: margine nigro. Palpi piloli, pallide 
ferruginei: articulo ultimo atro-ca?ruleo , imberbi, 
lucido, obtufo. Caput aurato-virens, inter oculos 
deprefium & villofum. Thorax aeque latus ac lon- 
gus, pilis ere&is lateralibus albidis. Elytrum ob- 
Iburius virens ad bafim ac thorax, & verfus apiccm 
fere absque ullo virore, puncto uno in angulo ba- 
feos; altero in margine externo linea? intervallo a 
priore diflante ; ftici.i rriedia apice rotundata 
attingit marginem oppofitum eiytfi. Thoracis latera 

fub- Cicindella. COLEOPTERA. Meloe. 59 

lubtus aurato ruora, fternum & abdomen viridi-au- 
rata. Femora aurato-rubra. Tibiae & manus viridi- 
auratac. M E L O E. 

Linn. Syft. Nat. p. 419. 

Caput inflexum , pone dilatatum. Thorax bafi 
& apice attenuatus. Elytra mollia. 

184. Meloe Profcarabaus. 

El. long. lin. 5. lat. 2£, 
Linn. Syft. Nat. p- 419. 

Faun. Svec. 2. 82(5. 
Frisch. InC 6. Tab. 5. fig. 4. 5. 
P. Poda. Mu(. Grsec. p. 47. 
D/flgn. Apterus , atro-violaceus , un&uofus, 
mollis. 

Caput pone rotundatum. Thorax in longitu- 
dinem magis , quam latitudinem extenfus. Elytrum 
fubtus inflexum , poflice attenuatum. Pedes elytris 
longiores. 

Fcemina maior , abdomine feminudo crafTiore. 
Mas elytris abdomine longioribus , fubtus intror- 
fum magis inflexis , ficque abdomen protegentibus. 
Hunc vidi in floribus Sambucci ebuh y illam in her- 
bidis & circa domos Maio M. 

185. Meloe Veficdtorius. 

Ei. long. lin. 7. lat. a. 
Linn. Syft. Nat. p. 419. 

Faun. Svec. 2. 827. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 47. 
Diagn. Viridis totus & nitens. 
In Sambucco , Ligujlro , Syringa. 
Huic (&priori) antennarum articulus primus 
cseteris minor. Caput fubco/datum , fulco medio 
ad nuchani exaratum. Thorax fere aeque latus ac 
longus : linea media dorfali deprefla. Elytrum ubi- 
que seque latum , apice rotundatum , lineis biniS 
eievatis. Alae fufceicentes. 

\%6. 6 Meloe. ORDO T. Mordclla. 

186. Meloe Cinnaberimu. 

TL\.\long. lin. 4. lat. 1. 

Diagn. Elytra & caput utrinque , thorax fu« 
pcrne , rubra. Oculi , antennae , thorax fubtus, 
abdomen totum, pedesque nigri. 

O&obri M. in Brajjica oleracea capitata reper- 
tus & adlatus. 

Habitus Cantkaridis. Caput deprelTum & fere 
cordatum. Maxillae nigrae , prominentes , apice 
bidentatae. Paipi rubri (4) : articulo extimo cu- 
neiformi, obtufo, maiore. Antennas moniliformes ; 
articulis fubovatis , aequalibus , villofis. Oculi 
prominentes. Thorax depreffus, tetragonus, pun- 
datus; niargine lateraii nigro, fulcis duobus paral- 
lelis in medio longitudinaliter exaratus , fubtus 
macuia rubra media notatus. Eiytra coccinea , 
quafi hoiofericea, rigida, non punftata , plica una 
fubmarginali. Abdomen margine minime papillo- 
fum, villofuluni. Femora clavata. Alarum coifae 
rubellse. 

M O R D E L L A. 

Ad bafim femorum pofticorum lamina 
lata fupera aut infera. 

(*) Lamina fupera. 

\gj. Mordella Gigantea. 

El. long. liu. 8. lat. 
Linn. Syft. Nat. p. 408. Bupreftis 1. 

Diagn. Cuprea; eiytris nigro-puncfcatis: apice 
rugofo , bidentato. 

Tergejli capta, & data mihi A. 1761. 

Tota punftis prominulis & in rugulas confluen- 
tlbus lucidiscxafperata, cuprei coioris magis fubtus 
quam fupra. Elytrum nigris nitidis punctis varie- 
gatuni, ad apicem ftriato-rugofum, apice ipfo bi- 
dcntato , fubtus fufcum ftriatum. Abdonien fupra 
virens , fubtus cupreum. Thorax fubtus e medio 
inferens ftemo larninam fubcanaUculatam. 

(88. Mordella. COLEOPTERA. Mordelia. 6r 

_ 1 

ISS Mordella Ruftica. 

El. long. lin. tf. /af. a. 
Likn. Syft- Nat. p. 409. Bupreftis. s. 
P. P.oda. Muf. Graec. p. 43. Bupr. 1. 

Diagn. Caput & thorax punctata , elytrum 
ftriatum : apice oblique truncatum. 

Habitat Idria in intimis cuniculis Fodinarum 
Hydrarg : dicta ab operariis Sckpanifcha mucha ; re- 
peritur & alibi circa hortos , imo & fub arborum 
corticibus. 

Mixillse nigrae, edentatae , interne marginatae. 
Oculi igneo - aurati ; a morte nigri. Thorax faepe 
virens , capiti concolor , marginatus , pun&atus , 
fubtus e medio mucronem proferens. Elytrum 
modo aeneum, modo 'fufcum , modo aeneo-virens , 
10-ftriatum , apice truncatum. ■ Abdomen fupra 
violaceum , fubtus violaceo-virens , punctattm , 
nitens. Huic & priori , antenn. articuli femicor- 
dati, (12). 

I8'9 Mordella Serraticornis. 

El. long. lin. 3f. lat. 1. 
Diagn. Tota pun&ata , fupra punctis prominu- 
lis, corpore cylindraceo , colore metallico, elytris 
apice ferrulatis. 

In Salice viminali. 

Statura Elateris Sangidnei. Antennae articulis tri- 
gonis , qui fimul uniti ferrulae dentes repraefentant. 
Oculi, inmortuo, nigri, oblongi. Thorax fubtus 
mucrone plano. Alae fufco-hyalina?. Abdomen fu- 
pra violaceum. 

Variat 1. Elytris aurato-viridibus , corpore 
fubtus cupreo. 
2. Corpore fupra aurato - f rubro , fub- 
tus aeneo. 

190 Mordella Rnfacea. 

El. long. lin. 2|. lat. r, 

Diagn. Thorax pone marginatus. Elytra mar- 
ginata , apice rotundata. Abdomen fupra aeneo- 
fufcum. 

ln Floribus , quos Rofaceos dixit Tournef. 

Tota 62 Mordella. ORDO I. Mord-Ha. 

lota puuccau. puactis lupra promiuulis con- 
geftis , fubtus imprellis. Anten. articuli femicor- 
cLti. Oculi & nianus nigri coloris. 1 horax latus , 
pro ratione corporis idemque planior quam in prio- x 
ribus. Auimal iners , anthophilum , diu in uno 
lcco haerens. 

Variat i. Colore fupra & infraviridi, abdominis 
fuperna parte tamen aeneo-fufca. An 
ha?c Bubrejlis Vixidis. Linn.3 
In fioribus Rofarum hortenlium. 

2. Capite & thorace viridi, elytris fufco- 

cupreis, fubtus seneo - virens. 

3. Fufca tota, fubtus lucidior. 
In flore Ranunculi fiamnuda. 

4. aeneo-fufca, fubtus seneo-vireni. 
In flore Aaemones fyh\ 

191. Mordella Cuprea. 

El. long. lin. 9. lat. 2\, 
Linn. Sjft. Nat. p. 410.) fi ft 
P.Poda. Muf.Gr3ecp.43. ) m] P ieil - 

Diagn. Elytrum fufcum , rugofum , nitens , 
nmcrone exiguo terminatum. Corpus totum fubtus, 
pedesque, cuprei coloris. 

Rarior apud nos , in Carniclia calidiore. Gnecio 
quoque mifit Cl. P. Poda. 

Caput , thorax , elytris concolor. Thor x 
lateribus fcabriufculis. Caput rugofo pun&atum. 
Antenn. articuli teretiufculi : apice dilatati. Scu- 
tellum eft tuberculum planum, rotundatum, ftipi- 
tatum. Klytrum margine externo ad balim dupli- 
catura, dente utrinque terminata , auccum, apice 
mucronatum. Corpus fubtus cuprei pulchemmi 
coloris, foveis varioloiis & cxcavatum cicatrizatum. 

(**) Lamina infcra. / 

192. Mordella Aculeata. 

El. long. lin. 2». lat. vix. 1. 
Linn. Syft. Nat. p. 420. 

Fcjun. Svec. 2. S32. 
P. Poda. Muf. Groec. p. 47. 
Diagn. Nigra; capite inllcxo ; abdomine mu- 
cronato ; pedibus falutoriis. I» Mordella. COLEOPTERA. Bupreftis. 6% 

» ■ ■■ ■ » ' — ■ ■ < 

In floribus apud nos, frequens. 

Antenn. articuli (10.) , quorum feptem exte- 
riores craffiores. Lamina femoralis, lub femori- 
bus, & ultra eadem exporre&a. Corpus agile, fal- 
tu fefe in aera librans. 

Variat i. Statura fere decuplo minore. 

2. Elytro macula media, tetragona, cane- 
fcentibus nitfdis viUis facta, alio in 
fitu ocuii penitus evanefcente. 

BUPRESTIS. 

Antenna thoracenunquam breviores. Ca- 

put derlexum, dimidio intra thoracem retra&um. 
Thorax pulvinatus. Abdomen obtufum. 

( v ) Unicolores. (f) 

193. Buprestis SyngewJJa. 

El. long. lin. o.\. lat. i\. 

Diagh. Violacea aut virens , pun&ata ; ely- 
tris abdomine brevioribus; antennis nigris. 

Caput, poftmortem, totum retrahitur intra 
thoracem. Antennse thor;,ce longiores dilatatae. 

Ihorax cum elytris punftatu?, nitens: pun- 
£tis • impieffis , angulo bafeos tumido Abdomen 
villofulum, led magis poftice. Sub abdoniine ad 
apicem foveola ovalis. 

Variat 1. Colore ovato-aurato. 

Limw. Syft- Nat. p. 370. 

Faun. Svec. 2. 515. 
Chryfom. Hypocharidis. 

2. — .Atro-caeruleo. 

In fio ibus Gymnomonosp. Radiatis, 

3. — Violaceo. 

In fioribus Buphhalmi falicifol. 

4. — Viridi. 
Ibidem. 

„ 194. (f) Colore eodem capitis, thoracis, elytri. 64 Biipreftis. ORDO *. Bupreftis. 194. Buprestis Specularis. 

Ei. long. lin. i-*-. lat. \. 

Diagn. Ovata, senco-obfcure virens, niddilli- 
ma, fubtus ferruginea. 

Circa ldriam reperi, A. 1760. 

Nihilo major femine Cannabis, perfe&e ovaJis, 
fuper.ne Dynifco Natatore fere lucidior, & fpeculum 
referens, minutiffimis pun&ulis imprellis notata,fub- 
tus tota ierruginea. 

195. Buprestis Aqiiatica. 

EI. long. lin. f. lat. f. 

Diagn. Pulice minor , ovata, nigra ; antennis 
tibiisque ruiis. 

Ad fontium fcaturigines, fub faxis, in aqua 
degit. 

Antennse, huic uni, breves. Thorax cum ely- 
tris fubviliofus. Elytrum binis tribusque lineolis 
elevatis ftriatum, fubtus fufcum. 

196. Buprestis Umbellatarum. 

Elloiig. lin. 1 ■« . lat, 3, 
Diagn. Splendor & magnitudo Specularis, fed 

fubtus atra. 

In iioribus plantarum \Umbelliferarum 9 prsefer- 

tim Cari carvi. Majo M. 
Elytra punctatim ftriata. 

197. Buprestis Miliaris. 

tSLlong. lin. 1. lat. -f 
Diagn. Ovata, nigra, nitcns ; antennis apice 

albidis. 

In fioribus Aftramia acaulis. Fl. Camiol. 
Tota nigra, minime pun&ata. Antennae tho- 

racis longitudine. 

(**) Bicolores. 

198. BupresTIS Chryfocollis. 

El. hng. lin. \\. Ut. z. 
Diagn. Caput & thorax aureo-rubra. Elytra 
atro-cnerulea. Tibiae ferrujjineae. 
In floribus, 

Oculi Bupreftis. COLEOPTERA. Bupreftis. 6$ Oculi nigricantes. Corpus obkmgum. Tho- 
rax cum elytris marginatus. Elytra pun&aum 
flriata. Abdomen fubtus iucidius. Pedes antici & 
medii toti, poiticorum folae tibise, ferruginei colo- 
ris. Vaide fimilis Chryfom. Nitidula JLiww.Faun. 
Svec. 542. fed non eadem. 

199. Buprestis Salidna. 

El. long. lin. i|. lat. fere r. 

Diagn. Atro-caerulea ; antennis baii, thorace, 
abdomine fupra, pedibusque rufis. 

In Salicilus non rara. 

Thorax & elytra pun&ata. Abdomen pone 
acutiufculum. 

Chryfom. Nitida /3. P. Poda. Muf. Graec. p. 
27. huc pertinet. 

200. Buprestis Ccerulefcens. 

El. long. lin 2. lat. lin. r. 

Diagn. Tota cserulefcens; elytris flavis. 

Habitat in Carniolidi falicetis. 

Tota viliofula & nitens. Elytra minus vil- 
lofa, punctata: pun&is fparfis, excavatis. 

(***) Mactdata. 

3.01. Buprestis Biguttata. 

El. long. lin. 2. lat. r. 

Diagn. Nigra, nitens; elytris fubftriatis pun- 
«Statis : apice rubris. 

Reperi in Corylo. 

Antennae elytri longitudine, bafi rubrse. Tho- 
rax nitidior. Ad apicem elytri macula lunata ru- 
bra, in cadavere flavefcens. 

5.02.» Buprestis Monel 

EI. long. lin. i-fi lat. r. 
Linn. Syft. Nat. p. 374. chryfom. 52. 

Faun. Svec. 2. 550! 
P. Foda. Xviuf. Graec. p. 28. hsec, vel 
prior. 
Diagn: Nigra, obionga , nitens; elytris apice 
& macula marginali rubris flavisve. 
In Daclyli glomerata. 

G An» 66 Bupreftis. ORDO I. Bupreicis. 

Antennae articuli piinu trts fubtus rlavi, ali- 
bi, cum aliis omuibus ubique, nigri. In f.onte pun- 
c"ta duo rlava, bafi coaiita, ut fic cordis figuram 
referant. 'i lioracis margo anticus flavus, ut & an» 
guli poftici. Elytrum ftriatum: ftriis punctatis, api- 
ce fiavis, macuia marginali conica flava, apice fuo 
bafeos anguium contingente. Tibise anticae luteae. 
Variat ftatura duplo minore , caeterum eadem. 

203. Buprestis Sanguinolenta. 

El. long. lin. 2 lat. r. 
Linn. Syft. Nat. p. 371. Chryfom. 26. 
an. Svec. 2. 529. 
Diagn. Nigra ; elytris fulvis , margine, medio- 
que nigris. 

Antennae elytri longitudine. Elytrum ftriis 
decem punctatis, punctorum feriebus in media ni- 
gra parte fenis, in fulva vero utrinque binis. 
Habitatio in Salice viminali. 

204.. Buprestis Lunata. 

El.long. lln.il. ht. f. 

Diagn. Nigra, fubopaca ; linea frontali luna- 
ta elytrisque apice luteis; pedibus ferrugineis. 

in Salice viminali copiofa , usque ad norefcen- 
tiam Scabiofa Jua 

Elytrum punctatum, ftriis binis prope futuram 
exteriorem. 

yariat 1. Thorace maculis binis luteis. 
2. immaculato. 

3. Elytro maculis binis. 

4. — pundtis in unum congeftis li- 

neaque antica, nayi coloris. 

5. — immaculato. 

205. Buprestis Unifafciata. 

El. long. lin. i\. lat. \. 
Diagn. Nigra; thorace fulvo ; elytro fiavorbaii 
fafciaque nigris. 

[n Salicibusi & Atharnanta oreofel. 
Antenna.' thoracis Longitudine: articulis primis 
duobus minoribus 6? fubrufis. Fafcia elytri mar- 
ginciu utrumque inuctum fniit, una cum macula 

ba- Bupreftis. COLEOPTERA. Bupreftis. 6f 

bafeos , quarum color r.on raro atro-caeruleus eft. 
Elytra neque pun&ata, neque ftriata. E^morum 
apices & tibiae totae fuh r ae. 

206. Buprestis Qiiadripunttaia. 

El. long. lin. 3*. tat. i|. 
Likn. Syft. Nat. p. 374. Chiyibm. 50. 
Faun. Svec. 2. 547. 
Diagn. Nigra , nitens ; elytro rubro : macula 
antica magna ovata utrinque obtufa puu&oque ad 
angulum bafeos, nigri coloris. 
In Salicibus. 

Caput fcabriufculum. Antennse longitudins 
thoracis. Thorax politiffimus. Elytra puu&ata. 
Alss fufcefcentes. Corpus fubtus villofum. 

207. Buprestis Quinquepunftata. 

El. long. lin. 2-|-. lan r. 

Diagn. Nigra; elytris fulvis, margine punclis- 
que (5.) nigris: uno communi. 

Cum priore. 

Macula trontalis ovata, antennse bafis, margo 
lateralis, anticus, lineaque longitudinalis abrupta 
thoracis, fuivi coloris. Autennae thorace longio- 
res. Thorax & elytra punitata, 

208. Buprestis Sexpun&ata. 

El. long. lin. 4. lat. r|, 
Diagn. Nigro-cnerulea , oblonga , villofula ; e- 

lytris flavis: pun&is tribus atris. 

In agro Vipacenji , circa vias publicas, ad fril- 

tices. 

Antennae thoracis longitudine. Elytri pundlo- 

rum par unum anticum, aliud ad angulum bafeoS. 

209. Buprestis OElopunStata* 

El. long. lin. Sf. lat. r„ 
Diagn. Nigra ; elytro fu.vo pun&is (4) ni- 
gris: interioribus minoribus. 
In Salicetis. 

In fronte macula ovata transverfa fulvefcenS» 
Thorax nitens, margine antico laterali lineaque me« 
dia abrupta, fulvi coloris, alibi niger. Elvtruni 
gun&atum, fuivum, margine nigro, duobusque pa- <?S Bupreftis. ORDO I. Chryfomcla. 

ribus punitorum nigrorum, quorum interior minor 
eft. 

210. Buprestis Fur. 

El. long. lin. i\. lat. |. 
Linn. Syft. Nat. p. 393. Cerambyx 33. 
Faun. Svec. 2. 557. 

Diagn. Thorax latere unidentatus: tuberculis 
jpofticis binis. 

lnherbariis, colledtionibus infedtorum &avium 5 
nimium frequens ; mufaeorum peftis. 

A Cerambycibus removent antennarum articuli 
sequales : primo bafi minime dilatato, & caput in- 
tra thoracem femiretractum. 

Color rufefcens. Thorax pone plicls duabus 
mediis. Elytrum ftriatum : ftriis vilioiis , verfus 
baiim fafcia alba , ad apicem vero puncto aibo ; 
idem fubtus punctis ocellatis: pupiila lucida, iri- 
de obfcuriore. 

Variat 1. Coloreferrugineo, absque fafciis, & tu- 
berculis thoracinis obfcurioribus. 
2; Fafciis elytri (2) albis. 

CHRYSOMEL A. 

Antennas thorace etiam dtiplolongiores,ar- 

ticulis plerisque sequa'ibus. Caput porrectum, & 

nunquam adeo craflum, deflexum, & intra tho- 

racem reconditum , ut in Buprejtibus. 

(*) AmlulatorU. 

211. Chrysomela A\m. 

El. long. lin. 2\. lat. tf. 
Linn. Syft. Nat. p. 369. 

Faun Svec. 2. 511. 
FRtscii. [nf 7. Tab. 8- fig. 4- 5. 
P. Poda. JNIuf. Graec. p. 26. 
Diagn. Punct-ra, ©blonga, & homogeneo vio- 
laceo colore tincta. 
In Alno. 

Ca- Chryfomela. COLEOPTERA. Chryfomela. 69 

Caput iu cadavere leniter deflexum, fed tho- 
race duplo anguflius, fronte imprefla. 

(**) Saltatoria. ' 

212. Chrysomela Oleracea. 

El. long. lin. 1*. lat. f. 
Linn. Syft. Nat. p. 372. 

Faun. Svec. 2. 534. 
Diagn. Tota caaruleo-virefcens. 
In plantis variis. 

Thorax pun&ulatus : fulco transverfb prope 
niarginem pofticum. Elytrum pun&is excavatis 
fpariis. 

213. Chrysomela CJiryfocephala. 

El. long. lin. if. lat. |. 

Linn. Syft. Nat. p. 372. 

Faun. Svec. 2. 535. 
Diagn. Atro - caerulea ; capite antice, antennis 
infra medium, tibiisque rufis. 
Iu plantis. 
Elytrum tenuiter itriatum, pun&atum. 

214. Chrysomela Rujipes. 

El. long. lin. i\. lat. |. 
Linn. Syft. Nat. p. 373. 
Faun. Svec. 2. 545. 
Diagn. Elytra ftriata atro-casrulea. Thorax, 
antennae, caput, pedesque ruri coloris. 
In floribus, & plantis. 

Oculi nigri, opaci. Antennae villofulae. Ely- 
trum ftriis (10) pun&atis. Abdomen fupra rufum, 
apice fubtusque nigricans. 

215. Chrysomela Nemorum. 

El. long. lin. brevior. lat.\, 
Linn. Syft- Nat p. 373. 
Faun. Svec. 2. 543. 
Diagn. Nigra ; elytris linea media , longitudi- 
nali, teftacea. 

in floribus Cardamines, aliorumque Najlurtio- 
rum, copiofa. 

G 3 Ve- 7o Chryfomela. ORDO I. Chryfomela. 

Vere acrivora, infenfa Tetrddynamiis ,• thorace 
elvtri que punctatis; varians elytri linea albida te- 
ftacea ochroleuca. 

21 6. Chrysomela Ferruginea. 

Ei. long. lin. if. &tf, |, 

Diagn. Tofa ferruginea; oculis nigris. 
In Carniolia non rara, in plantis. 
Elytra ftriata: ftriis punctatis. Alae immacu- 
lata?, albo-hyalinse. 

S17. Chrysomela Atricilla. 

El. /ong. lin. i.lat.-t, 

Linn. Faun. Svec. 2. 537. 

Diagn. Caput. covpus utrinque, & femora po- 
ftica, nigro colore tin&a; reliqua teftacea. 

In gramincis; Aprili. M. 

Elytra margine nigro, ad lentem obiter pui> 
ftata Acu transfixa antennas in omnem partew 
continuo & celeriter agitat. 

£18 Chrysomela Tnmcata. 

El. long. lin. |. /<tf. f, 

Diagn. Nigra ; elytris truncatis: apice ferrugi- 
neis; pedibus antennisque rufis. 

In corticibus arborum pomiferarum. 

Tota alias nigra, lucida, ovata; elytris ncque 
punctatis, neque ftfiatis, 

^19 Chrysomela Lurida. 

El. long. lin. }. Lit. ±, 

Diagn. Fufco-rufa; abdomine oculisque nigris. 

In balvia fclarea. 

Statura Chyf. Nemorum t habitus AtricUla'; fed 
capvit & pedes omnes, una cum thorace, elytris 
concolores. Elytrum punctatum, fubpellucens, COC* Coccineliat COLEOPTERA. Coccinella. 71 

m -" " ' — ■■■■■■■ ■ H 

COCCINEL LA. 

Capite porre&o, thorace duplo angufiiore, 

convenit cum Cnryfomda , a qua differt anten- 

nis thorace vix longioribus , extrorfum 

crafiioribus. 

(*) Unicolores. 

220. Coccinella Gramhiis. 

El. long. lin. 4. lat. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 3S9. Chryfom. 4. 
Faun. Svec. 2. 509. 
Diagn. Viridis, nitens; alis rubellis. 
In herbidis. 

Aureus nitor, ex virore, praefertim elytri, trans- 
lucet. Thorax, una cum elytris, pun&atus, fed in 
elytris pun&a maiora funt. Abdomen fupra ni- 
grum. Aise rubeliae : apice excolores. Antenn;e 
jufto longiores, valde adfinem faciunt cum Chryf. 
Alni, ut & ifta, huc etiam trahi poffit, Chryfomdis 
Saltatoriism unum gregem congregatis. 

221. COCCINELLA Betltltf. 

Hl.long. lin. 3-*-. lat. i\, 
Linn. Syft. Nat. p. 395. Chryiom. 7. 

Faun. Svec. 2. 514. 
P. Poda. Muf. Gr&ec. p. 26. 
Diagn. Tota violacea, ovata; antennis nigri- 
cantibus. 

In Bctula. 

Elytrum ftriatum, ne quidem lente, invenio; 
fed pundtis fparfis & majoribus infcuiptum ac tho- 
rax. Venter pedesque pariter vioiacei. Antennas 
nigricantes. Alae fme rubore. 

222. Coccinella Vulgatijfima, 

El. long. lin. 24. lat. 1 \. 
Linn. Syft. Nat. p. 370. Chryfom. 13. 
Faun. Svec. 2. 517. 
Diagn. Obfcure cserulea, ovato- oblonga; an- 
feennis baii ferrugincis ; abdominis apice rubello. 
G 4 In 72 Coccinella. ORDO L. Coccinella. In fylvertribus non rara. 
Cavendum, ne confundatur cum Coccin. BttuLe, 
a qua, ex data diagnofi , vere diilert. 

223. Coccinella Riptiria. 

El. long. lin. 2. lat. 1. 
Diagn. Oblonga, nitens, obfcure cserulea tota; 
elytris pundtatim ttriatis. 

Ad ripas tiuviorum in Salicilms, non rara. 

Chryfom. Sericea Linn. proxima eft, non ta- 
men eadem, ut ejus defcriptio, in nova Fawu Svecica\ 
duta docet. 

224. Coccinella Vitdlince. 

El. long. lin. 3 \. lat. 2. 
Linn. Syrt. Nat. p. 370. Chryfom. 14. 
Faun. Svec 2. 519. 
Diagn. Ovati, e rubro aenea, nitens. 
In .s\j//cc & Pcpulo. 

Color av.ieus ad cupreum vergens , cum aliquo 
rubore immixto. Elytra , thorax , & corpus iubtus 
pun&atum. 

225. Coccinella Hxmorrhoidalif, 

El. long. lin. 3*. /j/. if, 
Linn. Syrt. Nat. p. 369. Chryfom. 3. 
Faun. SVec. 2. 508. 
Diign Ovat 1, nigra,nitida ; antennis bafi flaves- 
centibus; ano rubro. 111. Linn. 1. c. optime. 
In Salice viminali. Aprili, M. 

Elytrum feriebus novem longituVnalibus pun- 
ctorum excavatorum: Thoracis latera pun&ata. 
Ant nnae bafis, una cum articulis tribus p.imis rufo- 
fiaveicentibus. Anus quandoque tulvus. 

226. Coccinella Erratica. 

FAJong. lin. 1'. /. 
Diagn. Oblonga nitida viridi-aenea ; elytris puu- 
ctatim ftriatis. 

In fvivis, & ruri degit , incertae fedis animal. 
Elyt.a poiie dehifcentia. 

227. Coccinella. COLEOPTERA Goccinella. 73 
227. Coccinella/\ ufipes. 

El. long. lin. if-. lat.f. 

Diagn. Oblonga , nigra, nitida; antennis pedi- 
busque rufis. 

Inveni in alpibus Carniolig fuper. An. \i6^. 

Palpi pedibus concolores. Elytra ad lentem. 
tenuiffime pun&ulata. 

(**) Bicolores. 

228' Coccinella PopulL 

El. long. lin. 4^. lat. 2-i. 
Linn. Syft. Nat. p. 370. Chryfom. 20. 
Faun. Svec. 2. 523. 
Diagn. Noftrarum gigas ; elytris rub.ris : apice 
nigris; anorubro; alibi atro-caruiea. 
In Salice viminaii, 

Thorax elytris nitidior: lateribus pun&at?s. 
Elytra pun&ata, in cadavere rufefcunt. Abdominis 
margo & apex, elytri colore tindti. Propriis acaris, 
effceta , infeftatur , de quibus fuo loco. In utroque 
fexu elytra rubra funt. 

229. Coccinella Polita. 

El. long. lin. 3-*-. lat. if. 
Linn. Syft. Nat. p. 370. Chryfom. iS- * 
Faun. Svec. 2. 522. 
Diagn. Aurato- viridis; elytris rufis. 
Ego in Mentha aquitica reperi. 
Eiytra punctita , fufco-fcrruginei , & rufi colo- 
ris, in utroque fexu. Alse rubrae. 

230. Coccinella Liturata. 

Ei. long. lin. s^.fat. fere 2. 

Diagn. Aurato-virens; thorace elytroque faf- 
ciis binis, longitudinaiibus, violaceis. 

In floribus Veratri nigri. 

Oblonga. Caput v.irens. Oculiantennsequenigri 
coloris. Thorax violaceus.punctatus: margine late- 
rali aurato- viridi. Elytrum pun;tis excavatis, ni- 
tidum, aurato - virens : fafciis (2 i longitudinalibus 
fufco-violaceis , ad baiim elytri liberis, nec eam pe- 
nitus occupantibus , ad apicem, quem pariter 110:1 
G 5 attin- 74 Coccinella. ORDO T. Coccinclla. 

nttingunt, conjundtis & atter.uatis. Alae rubrae : api- 
ce excolores. Abdomen fubtus peck-sque aurato- 
virides. Pedtus obfcure violaceum, & quafi nigri- 
cans. Aliam Hemipteram. Limnaus habet , led 
ovatam, violaceam, & abfque lituris. 

431* Coccinella Speciofijfima. 

El. Lonz. lin. %.lat. i. 1 -. 

Diagn. Ovata; elytris auratis : margine lineaque 
media caerulei coloris. 

In fylvis noftris, non rara. 

Oculi nigri. Caput & thorax anrato - viridis 
coloris. Elytra punctata, fplendidiflima: lineae me- 
dise violacese margine caeruleo. Alse absque rubo- 
re. Antennae pedesque aurato-virides. Pectus & 
abdonien fubtus fericeo-caerulefcentis coloris. 

433. Coccinella Fafuofa. 

F.L. long. lin. a|. lat* \\. 

Diagn. Ovato-oblonga , fulgida, aurato-virens ; 
clytris aureis : margine lineaque viridibus ; alis 
rubris. 

Copula junCtas, copiofe reperi non fcmel in Ga- 
Uopfide tetrahit , & quidem Variet. (sl) Flore Carniol. 
Auguft. M. 

Elytrum villis remotis adfperfum. 

Variat. i. Colore ubique aureo. 

2. Aurato -viridi. 

3. Thorace aurato -viridi: margine la- 
terali eiytrisque aureis. 

233. Coccinella Signata. 

F.l. long. lin. 2 1 . lat. i|. 

Diagn. Ovata, rubra; thorace punctis binis, 
cnpite, corpore fubtus,pedibus nigris. 

In Salicetis. 

Elytra punctatim flriata. Scutellum nigrum. 
Abdominis apex & margo elytri colore ; alibi ni- 
grum. Color ruber in cadavere traniit in rufum. 


Cocefpelte. COLEOPTERA. Coccinella. 75 

(***) Maculatx. 

(f) Elytris rubris. 

234. Coccinella. 2-Punblata. 

El. long. lin. zf. lat. i| t 
Linn. Syft: Nat. p. 3(54. 

Faun. Svec 2. 471. 
Frisch. Infeft. 9. Tab. 16. fig. 4. 
Diagn. Elytrum unico nigro pun&o medio no- 
tatum. 

In Salice, Alno, Frunis hortenjibus. 

Variat 1. Thorace in medio punctum oblon 
gum album gerente, & maculam lu- 
natam pofticam. 

2. — absque hoc punfto, &, loco ma« 

culse lunatse, pun&is binis bafi con* 
jun&is. 

3. — macula laterali alba , & flaves- 

cente. 

4. ■ — pun&is (2) albis anticis , linea- 

que alba'po''ica marginali. 

5. Eiytris flavefcentibusFRisCH. 1. c. 

fed rariilime. 

235* Coccinella y~PunElata. 

El. long. lin. 3. lat. 2. 
Linn. Syit. Nat. p. 3*55. 

Faun. Svec. 2. 477. 
Ro es. Scarab. Terr. Cl. III. Tab. 2. fig. 3. 

P. Poda. Mui^ Grsec. p. 24. cum meta- 
morphofi. 

Diagr.. In elytris funt puncta nigra 6 diftin&a, 
feptimum vero utrique commune , ad angulum fcu- 
telli, reliquis ma'us. 

In phntis variis. 

In Svecicis fpeciminibus, puncla duo in fronte, 
& latera thoracis alba ponit III. Linn^us, qua? in 
noftris flavicant. Larva quoque Linn. cinerea, 
P. Poda cserulefcens , apud nos nigricans , & in pu- 
pam fulvam tranfiens, nigro-maculatam. 75 Coccinella. ORDO I. Coccinella. 

236. Coccinella g-Punftata. 

Ki. long. lin. 2. /tff. 1. 
Linn. Syft. Nat. p. 355. 

Faun. Svec. 2. 47 S. 
Diagn. Elytra pun&is (8) diftindtis: nono com- 
muni prope fcutellum. 
Iq Salicibus. 

Caput fub oculis macula flava utrinque, inter 
quas niinor trigona frontalis. Palpi colore manuum. 
Thorax margine laterali & antico flavefcente. Eiy- 
tra ad angulum fcutelli flava. 

Variat 1. Thorace pun&is binis flavefcentibus. 

2. — margine albo, maculisque dua- 
bus albis fupra antennas. 

3. elytro pun&is tantum tribus libe- 
ris, feu absquepundobafeos. 

237. Cqccinella \o-Punciata. 

Hl.long. lin 2\.Lt. r i. 
Linn. Syft. Nat. p. 371. Chryfom. 22. 
Faun. Svec. 2. 525. 
Diagn. I lytrum duobus paribus punctorum ni- 
grorum, quinio folitario marginali. 

Oblonga potius , quam ovata. Elytris puncta- 
tis punctis vagis , aliisque in lineas longitudinale 
difpoiitis. 

Variat 1. Thorace toto nigro. 

2. — lateribus folis fulvis. 

3. — lateribus & margine antico ful 
vis. 

4. Elytro punctis binatis anticis , ad 
apicem binis oblongis alternis. 

5. — puncHs (j>) , fed duobus ad api • 
cem majoribus & confluentibus. 

E^ytra huic fulva potius , quam rubra. 

238. Coccinella 13-Punblata. 

El. long. Iin. 2. lau 1. 
Linn. Syft. Nat. p. 2> 66 - 
Faun. Svcc 2. 481. Diagn. Coccinella. COLEOPTERA. Coccinella. 77 

Diagn. Thorax latere fiavefcens : pundto nigro 
ibidem. Elytrum pun&is (6) liberis : feptimo com* 
muni ad angulum fcutelli. 

Celeberr. Linn^us elytra rubra non vidit, 
ut ego nunquam flava. 

239. Coccinella 24.' PunBata. 

El. long. lin. — lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 366. 
Faun. Svec. 2. 487. 
Diagn. In quolibet elytro pun&a (12), nigra. 

Oculi nigri. Thorax puncto poftico nigro. 
Punfta elytri, in noftris, ita fe habent. Prope bafim 
tria diftin&a : exteriore minore ; in medio quatuor : 
tribus majoribus fuba?qua!ibus non femper coalitis; 
tria verfus apicem: binis coalit-s ; duo ad apicem 
libera & coalita. 

(ff) Elytris flavis 

240. Coccinella i6-Pun£lata> 

El. long. lin. i — lau — 
Linn. Faun. Svec. 2. 483. 
Diagn. Thorax flavus; pundtis (<5) atris. Ely 
tra punctis nigris (16). 

Defcriptionem Labaco communicavit AmicifT 

P. WlJLFEN S. J- 

Antennae & pedes flavi coloris. Corpus fub- 
tus atrum. Puncta ad elytri bafim duo, dein tria, 
& denuo tria, oblique transverfim fita. 

241. Coccinella 18 ~ Punftata. 

El. long. lin. i|. lat. i,. 

Diagn. Puncta (s) nigra in quolibet elytro ple- 
raquc cohserentia. 

Circa Idriam, in pomariis. 

Caput flavum , oculis punctisque binis atris, 
Thorax flavus, punctis (7), inaequalibus , nigris. 
Elytri punctum apicis perpetuo liberum, caetera fae- 
pius coalita. Abdomen nigrum: apice fulvefcente, 
pedibus concolore. Proxima eft. Coccinrfla 19-punci* 
Linn. *■ -j. m • 78 Coccinella. ORTO I. Coccinella. 

242. Coccinella 20 -Pund.tfa. 

] i. long lid. 3. /jf. 1 1-. 
Diagn. Elytrum flavumj puuttis oblongis , iii- 

gris (ic). 

In Saucil u ;. 

Oblonga magis, quam ovat?., nigro-cserulefcens, 
nitida. Caput in medio impreflum. 'i boi ax ely- 
tris lucidior , pun&ulatus : margine laterali fl ivo. 
Elytrum margine interno pigro, puridtis excavatum, 
cujus margini toto aditant p..ncta o;co, duoous aliis 
in medio horum fitLs; pun&um angnli I afeos reli- 
quis lucidius , punctum vero apLcis fublunatum. 
Apex abdominis, tibiae, femorum baies fuivum co- 
lorem habent. 

243. Coccinella TcJjuJata. 

El. iovg. lin. 2. lat. 1. 
Linn. Syft. Nat. p. 360. 14-Pundata. 

Faun. Svec. 2. 4^2. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 25. 
Diagn. Eiytrum llauum: margine interno pun- 
&isque angulatis (7), plerisque contiguis. 
h\ Salice, & Urtica dioica. 
Incertus punetorum elytri numc-rus horum co- 
haefio varians & etiam nuila, quadrata denique figu- 
ra & unio fepe talis, ut quadratae pariter & ejus- 
dem magnitudinis fmt areae interjectae fiavae, novum 
nomen genuerunt. Oculi nigri. Thorax tlavus : 
macula nigra lata poitica emarginata , aiit lobata» 
Elytri futura interior nigra. Pedes riavi, iemoribus 
exterius atris. Variat tnbus paribus punctorum ni- 
grorumin capite, femoribus apice nigris. 

(tff) Elytris nigris. 
244. Coccinella 4- Pujkdata. 

El. loug. lin. 2. lat. r. 
Linn. Syft. Nat. p. 357. 
Faun. Svec. 2. 499. 
Diagn. Nigra ; elytro macuiis binis , rubris : 
anteriore majore. 
iu Urtica, 

Anten- Coccinella COLEOPTERA. CoccineUa. 79 

Antennae rufefcentes : apice nigrae. Thor.ax 
antice pundtis duobus aibidis , pone pari uno pun- 
itorum excavatorum. 

Variat 1. Thoracis margine laterali albido. 

2. ■ — ■ punctis anticis'aureis. 

3. Elytri macuia bafeos fubquadrata, 
aut anguio fcutellum refpiciente de- 
ilituta, ejusque ioco fmu excavata, 

4. Abdom. apice rubro. 

24^. Coccinella 6-Ptiftulata. 

El. long. lin. 2-§. lat. 11. 

Linn. Syft. Nat. p. 367. 

Faun. Svec. 2. 500. 
Diag. Nigra; elytro maculis tribus rubris: aii- 
teriore majore. 

In Salicibus, & circa hortos. 

Major priore eft. Thorax margine laterali ru- 
bro. Caput prope oculos puncbo flavo. Elytri ma- 
cuia apicis, & alia ei proxima, fubrotundge, antica 
triplo minores, fubaequales ; macula antica, feu ba- 
feos , fubquadrata , & puncto nigro antice notata. 
Abdominis margo ruber. 

3,4.6. Coccinella i^-Puftulata. 

JEl. long. lin. 2. lat. 1 . 
Linn. Syft. Nat. p. 368. 

Faun. Svec. 2. 502. 
P. Poda. Muf. Graec. p, 26. 14-maculata? 

Diagn. Elytrum nigrum: macularum fulvarum 
paribus tribus , impare feptima ad apicem. 

Ruri degit. 

Macuise vicinse margini interno elytri fubro- 
tundae funt, his vero oppoiitae potius hemifphae:icse. 
thoracis margo lateralis fimili micula utrinque 
notatus, ejusdem margo anticus, nec non in fronte, 
fulvo colore tinctus. Tibiarum apicibus , mani- 
busque fulvis. 

147. Coccinslla Fafciata. 

EL long. lin. 2\. lat. rx. 

Linn. 8c Coccinella. ORDO L. Coccmella. 

Linn. Syft. Nat. p. 371. Chryfomela 24. 

Faun. Svec. 2. 527. 

Diagn. Nigra; elytro fafciis binis repandis, raa- 
culaque in apice, riilvis. 

Habitat in Boleio faiicis. 

Caput vertice depreffo. Thorax punctatus, ni- 
ger. Elytrum pun&atim ftriatum: bafi fafcia inte- 
gra latiore dentata; in medio alia fafcia tenuiore, 
led fupra margines non extenfa ; in apice macula 
conica ; elytri margiue ibidem manente nigro. Ab- 
domen fupra fulvum , ut & caput fubtus. 

( fttt ) Elytris alterius coloris. 
248- Coccinella ii-Guttata. 

El. long, lin. a£, lat. i£. 

Linn. Syit. Nat. p. 357. 

Faun. Svec. 2. 492. errore calami, 
14-punciata dicta. 
Diagn. Elytrum rufum, rubrum. Linn^eo, fla- 
vumP. Poda. MuJ. Grac. p. 25. punctis feptem albis. 
In hortis, & pratis. 

Statura Coccin. 2-Puntf. Oculi fufci. Thoracis 
latera alba. Elytri punctum unum in angulo fcu- 
telli, dein tria, mox duo, feptimum vero impar pro- 
pe apicem, omnia fubrotunda, albida. Cadaver ely- 
tra ferruginea gerit. 

249. Ccccinella. 16-Cuttaf:. 

El. long. lin. fere 3. lat. rf . 
Linn. Faun. Svec. 2. 493. 

Diagn. Elytrum rufum ; macuiis o&o, albis. 

Inveni in foliis Pyri communis. 

Tota rufo-flava. Oculi nigri una cum poftica 
capitis parte fub thoracis clypeo reco.iditi, & ex 
eo transparentes, ut icleo ad Cajfidas ctiam referri 
poffit. Thorax eil clypeus planiufculus, lucidus, 
antice emarginatus, maculis luteis fex, quarum tres 
pofticse. Elytra cum thorace ptin&ata lucida. Pal- 
pi articulus uitimus hemifphaericus. 

250. Coccinella 4,'Mdculata. 

El. long. lin. 2/. 
Diagtu Coccinelia. COLEOPTERA. Tenebrio. 81 

Diagn. Elytrum fufcum ; maculis fulvis. 

Circa Ldriam , reperta Majo M. 

Caput riigrum , antico margine maculaque ocu- 
lis adjacente fuivi colori 5. Thorax niger : margine 
laterali fulvo. Eiytrum tenuiter punctatum : bafi 
macuia migna tetragona fulva, aliaque rotunda in- 
fra medium , interno margini incumbente , minore. 
Corpus, pedesque nigri. Manus rufefcentes. Val- 
de dubito, effe varietatem CoccindLe 4-puJlulaue. 

251. Coccinella 10 -Maculata. 

El long. liri, if. lat. 1. 

Diagn. Elytrum fufcorufum; maculis (5), fla- 
vicantibus. 

In Salicibus. 

Caput ilavum. Oculi nigri. Thorax flavus. Duo- 
bus paribus punitorum nigrorum. Eiytrum puntftu- 
latum, & maculis flavis ita variegatum, ut coior tus- 
cus ab iis relictus crucem efformet bafi latae impofi- 
tam. Corpus nigrum. Pedes elytris concolores: 

TENEBRIO. 

Linn. Syft. Nat. p. 417. 

(*) Apteri. 

252. Tenebrio Mortifagus. 

El. long. lin. s. lat. 2$. 
Linn. Syft.Nat. p. 418. 

Faun. Svec. 2. 822. 
Frisch. Inf. 13. Tab. 25. p. 27. 
P. Poda. Muf. Gra?c. p 47. 
Diagn. Niger, apterus; eiytris latere inflexis 
& abdomen ibidem tegeatibus , acuminatis : acumi- 
ne trigono. 

Inter hortorum rejectanea. 

Statura & habitus Carabi Majoris. Antenn. ar- 
ticnlus primus bafi tuberofus , cseteris dupio certe 
longior. Caput pun&atam. Thorax tetragonus, 
bafi truncatus, latere antice rotundatus, antice le- 
mter excavatus, punftatus , margine antico fupra & 
infra viilis parvis rufis ciiiato. Elytra punChta, 
H con= £& Terebiio. ORBO I. Tenebrio. 

— — — — . _ — _ — ... ,.^ 

connata: acumTnis angulis obtulis & nodofis , fub- 
tus rugbns. Thorax fubtus mucrone incurvo, in- 
ter duos tumorcs villofos, fubrotundos, pofitos ad 
bafes femorum anticorum. ln medio marginis in- 
cifurse primse abdcminis fubtus fafciculus pilorum 
ruforum. 

553. Tenebrio Ventrkofus. 

EL long. lim 5. lat. »f. 
Limi\*. Faun. Svec. 2. ^24. gibbus? certe 
parum differt. 

Diagn. Nigricans, aptcruS; elytris apice defie- 
xis, connatis; abdomine ovato, turgido. 

Iri lufrbcatis. 

Autcnnse villofulae. Caput vertice depreflb & 
complanato, Thorax cum capite punctatus, bafi 
fubrotunde truncatus, latere rotundatus, antice le- 
niter excavatus. Eiytra punctulata, opaca, latere 
inflexa, coahta^ apice deflejxa. Abdom.' fubtus atro- 
caeruleunv: apice nudo, feu ab elytris minime tecto. 
Femor_t nitida , caeruleo -violacea, iubclavata. IVIa- 
nus fubtus rufcefcentes. 

254. Tenebrio Buprejloides. 

El. Ipng. lin. 4*. lat. 2I. 

Diagn. ApteriiS, atro - caerulefcens , punctatus; 
capite defiexo ; thorace lato , pone rotuncLto. 

In arvis, & hortis, rarus. 

Priore paulo minor , nitens. Caput nullibi de- 
prciTum. Thcrax latitudine dupla ad longitudinem, 
poftice rotundatus, laternli margine crafliore & tu- 
midiufculo , antice emarginatus. Elytra non ; deo 
connata, ut in prioribus, abdomine iongiora. (_ or- 
pus fubtus pedesque csruleo-violacei , nitidi. 

255. Teneerto Aineus. 

El. hng. lin. 44- ht. i\, 
Diagn. Apterus, fuperne aencus ; elytris mu- 
cronatis, ftriatis ; manibus mediis ruio villo bar- 
batis. 

Ln Carniolifi fuMocatis. 

Ipi clavati articulo fubtrigono. Thorax deh- 
fe punctatus. Elytrum arcuatum, mucrone teretius- 

culo Tenebrio. COLEOPTERA. Tenebrio. 83 

culo terminatum, fub quo interne denticulus vide- 
tur. Antennse Hneas quatuor longae , fufcescentes. 
Corpus fubtus & femora fufco-rufa. Manus omnes 
pilofae, magis vero mediae. Variat colore ad nigrum 
Vergente. 

(**) AlatL 

256. Tenebrio Triftis. 

El. long. iin. 3*. lat. tf. 

Diagn. Niger, fubopacus, totus punctL exca- 
vatis variolofus. 

In fylveftibus & apricis. 

Thorax bafi tk apice truncatus. Scutellum ob- 
tufum. Elytra abdomine iongiora. 

257. Teneerio Pomona. 

El. long. lin. 3-*-. lai . s» 

Diagn. Supra piceus , infra niger ; elytris ftria- 
tis: ftriis elevatis, quinis. 

In foliis Pyrij Pomi. 

Habitus & ftatura prioris, pariterque punctatus, 
fed non unicolor. Elytrum ftriis (5) elevatis,qua- 
rum quatuor ad apicem elytri conniventes uniuntur, 
feu apicibus cohserent, una vero ad marginem inter- 
num, foiitaria & brevior. 

In folio convoluto latent larvse duo tresve, re- 
ticulo laxo fectae , mutandae in Pupas ovatas fla- 
vefcentes , verrucofas : verrucis pilofis , capite iu- 
flexo, pedibus incurvis , abdomine acuto ; unde, po» 
fitis exuviis prodit animal totum pallide luteum ; dc* 
mum di&os colores acquirens. 

258. Tenebrio Caprete, 

El. long. lin. 2. tat. r» 
Diagn. Teftaceo thorace &elytris; alibi nigeri 
thorace punctis impreilis , (4). 

Circa fcenifecium , in Salice caprea , cop'ofus. 

Thorax quatuor foveolis transverfim variolo- 
fus. Elytrum punctatum, non ftriatum, -fubpelluci» 
dum, punctulis fanguineis vagis verfum apicem ad- 
fperfum. 

H 2 ^59« $4 Tenebrio. 0RDO [. Tenebrio. 

259. Tenebrio Molitor. 

El. long. lin. 4. lat. \\. 
Linn. Syft. Nat. p. 417. 
Faun. Svec. 2. 815. 

Diagn. Elytrum ftriatum: ftriis (10). Femora 
antica craftiora. Carabi minoris ftatura & habitus. 

H.ibitat ia molcndinis, piftrinis, fermeuto p.t- 
nis, apud nos, pierumque ex rarina MUii cum vino 
in grandes rotulas figurata , compofito. 

Larva uncialis , teres, rura , fafciis faturatio- 
ribus, nitens, pedibus (<J) pe.ir.oral.ibus, lin. i\ 
crafla, agilis: maxillis apice nigris, gratiffima pran- 
dia Lufciniarum. Lifefto antennae articulis aequali- 
bus, glabris, fufco-rufis. Caput punctttum, pone 
binis, parvis, oblongis prominentiis. Thorax cum 
capite niger, & pundtatus, fere seque latus ac lon- 
gus. . Elytrum nigrum, & caftaneum , obicer te- 
nuiterque pun&atum. Corpus fubtus fufco-rufum, 
magis nitens ; Femora media tenuiora: poftica fiue 
lamina ad bafim, ut in Carabis. 

260. Teneerio FLivus. 

El. hns. lin. 3. lat. i- 6 . 

Diagn. Totusflavus; oculis nigris. 

In umbellis Dauci Carotit, & Athamantai oreo~ 
felihi\ apud nos frequens. 

Eflet omnino Carabus y nifi antennae attenuatse 
non forent, & careret lamina femorali Carabis pro- 
pria. Huic antennae extrorfum fufcefcentes. Palpi 
articulus ultimus niger. Caput pundtatum. Thorax 
pundtatus, bafi & apice truncatus, ad latus utrum- 
que fovea notatus. Klytrum obfolete ftriatum , 
lubpellucidum , flexile. Abdomen fupra nigrum. 
Tibiae uno in latere fpinofo-ciliata?. 

261. Tenebrio Boletu 

El. tong. lin. 24-. lat. lin. f, 
Diagm Fcrrugineus ; t lytris nigris : margine 
undique ferrugineo. 

Octo reperi in averfa ficie Boleti mei fuliginofi. 

Oculi nigri, renifbrmes. Antennae fufcae: arti- 

culis fubovatis : ultimo acuminato & rufefcente. 

Intcr oculos macula fufca, obfoleta. Thorax pun- 

dtatus, Carabns. COLEOPTERA. Carabns. 8 5 
&atus , iu medio rutccfcens & ellipticam foveam 
habens; lateribus rotundatis, angulis pofticis acutis. 
Eiytra pun&ata , fubftriata. Palpi duo, triarticu- 
lati, duo aiii vix manifefti. Abdomen villofuium. 

[ C A R A B u S. (x) 

Linn. Syfi. Nat. p. 413. 

Capuf. elongatum, palpis agilibus. Thorax (cly- 

peus) latus, antice truncatus , marginatus. Elytra 

marginata. Ad bafim femorum pofticorum 

lamina magna Eliiptica. 

(*) Majores 

feu 

Lineis feptem nunquam breviores. 

262. Carabtjs Nitens. 

El. long. lin. 8£. lat 2}. 
Linn. Syft. Nat. p. 414. 

Faun. Svec. 2. 785. 
P. Poda, Muf. Gra?c. p. 45. 
Diagn. Thorax fubovatus : latere antico trun- 
cato capiti contiguo , altero fubrotundato elytris 
adjacente porcatis, feu ftriis integerrimis fcabriufcu- 
liselevatis, in quoiibet (16). 

In putridis hortorum, fepibus, truncis, nec 
non in fylvis intra ligna cariofa putrefa&a. 

Caput & thorax coloris atro-violacei. Thorax 
lin. 2f . longus ; 4. latus , absque fulco medio. E- 
lytrum auratoAdrens: ftriis nuliibi intenruptis, fca- 
briufculis tamen, ut ideo medium locum teneat inter 
Nitentem &Aui-atumLinj!i.Faun.Svec. 2. Ala? nullae. 
Corpus fubtus, una cumantennis, uigrum, quan- 
doque & atro-violaceum. Pedes colore corporis. 

263. Caraeus Granulatus. 

El. long. lin. 8- lat. 2%. 
Linn. Syft. Nat. p. 413. 
Faun. Svec. 2. 781. 
H 3 P. Po- 

(x) Gens agilis, curforia , timida, impatiens, La- 
certarum deiiti^. %6 Carabus. ORDO T. Carabus. 

±\ Foda. iviui. Graec. p. 45. N. 4.. 11011 

hortenfis. 

Diapn. Elytrum ftriis longitudinalihus elevatis 

quatuor: binis mediis crafiioribus ; inter duas quas- 

que ftrias eft feries punctorum elevatorum, (9- 11), 

in quolibet ordine. 

Hahitat in putridis arboribus, et fepibus. 
Mirum fane, quod 111. Linnv*. us punCtorum 
elytri quidem , linearum vero elevatarum iifdem 
interpolitarum meminerit nihil. ThoraX in hac 
fpecie lin. 2*-. longus, 3 latus, bafi, de more gen- 
tis , truncatus infenfibiliter divergit , dein iterum 
convergit, antice leniter excavatus. Inter margi- 
nem elytri exteriorcm & lineam ei proximam de- 
currit feries alia punclorum minorum eltvatorum 
multorumque. Antennae, corpus , pedesque ni^ri 
coloris, 

Yariat 1. Capite, thorace , elytris aeneis : ad 
marginem externum fub apice erofis. 
Var>y, Linn. Faun Svec. 1. c. 
2. Simili colore , fed elytris virore ali- 
quo tinclis, nec fub apice excifis. 
Var. /i. Lin^. 1. c. 

264. Carabus Catemikius. 

El. long. lin. 8-f. lat. 3. 
Diapi. Elytrum porcatum : ftriis tribus pun- 
6torum elevatorum , (in qualibct 15-16), quibuS 
interjacent tres aliae ftris? elevatae fcabriufculae. 
In putridis arhorum truncis. 
An fit Carabus Intricatus Linn. Faun. Svec. 2. 
780, ex eius defcriptione eruere nonpbffum, Hor- 
tenfis certe non eft, ut ftriae & punita, minime ex- 
cavata , fed elevata , & catenulis fimilia docent. 
Praeterea huic thorax prioris, fed angulis pofticis 
longioribus & dentifbrmibus. Inter marginem cx- 
teriorem & ei vicinam feriem pnnctorum , funt 
plures quam tres lineae longitudinales. Corpus pe- 
desque nigri. 

Yariat 1. Capite , thorace , elytrisque atro* 
violaceis. 
2. Colore ubique nigro, elytro verfus 
apicem virefcei \\ 

61, Carabus. COLEOPTERA. Carabus. ' g? 

26$. Carabus Coriaceus. 

El. long. lin. 8-f-- lai t 2*. 
Linn. Syft. Nat. p. 413 ; ut arguo ex 

defcriptione. 
P. Poda. Mul'. Graec. p. 45. 
Diagn. Niger ; elytris pun&atis : punctis pro- 
minulis , confertis. 

In fylvis intra putridos Abietum truncos. 
111. Linn^us puncla excavata ponit, & fuiit 
ctiam, fi pro his fumrriantur fpatiola depreila puri* 
dtulis eminentibus interjecta, alias minime. Margi- 
nem elytri violaceum ftatuit P. Poda , quem in 
fpeciminibus meis etiam invenio. Huic quoque 
thoracis anguli poftici nihilo minus elongati , quani 
iri priore. 

266- Carabus Leucophthahnus. 

El. long. lin. 5. lat. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 413. 
Faun. Svec- 2. 784. 
Diagn. Niger, lucidus; elytro planiufculo, mi- 
nus nitente, laevi: ftriis (8); tibiis fpluofis. 
Circa hortos, domosque. 

Antennae elytris breviores. Thorax Car. Coriacei^ 
fed pone truncatus angulisque minime dentatis, in- 
ter thoracis lineam mediam depreffam lateribus pa- 
rallelam foveae duo oblongse ad marginem pofticum 
pariter longitudinales. Elytri utriuique ad bafim, 
jatitudo fimul fumpta , thoracis latitudinem vix 
iuperat. 

(**) Minores. 

267. Caraeus Spinipes, 

El. long. lin. 4£. lat. s. 
Linn. Syft. Nat. p. 415. 
Faun, Svec. 2. 793.. 
Diagn. Caput, thorax, femora nigra , reliquss 
partes picese. Elytra ftriata : apice derlexa. Tibiae 
manusque fpinofa?. 

Ruri degit, fuper tritici fpicas frequenter 
fedens, 

H 4 Non 88 Carabu*. OR^O I. Canbu s. 

Non lolus hic fpimpes ; led & aln CarabimU 

nores; hinc huius deieriptio in bauna Svccica nierito 
defideratur. Ar.tenn. fnfco-ferrugineae , villofulae 
thoracis latitudinem longitudine lua vix aequantes. 
Ihurax lineola excavata niedia longitudinali. Ely- 
trum ftriis pundtatis (9), latituauie aequa ad lcn- 
gPtuainem thoracis, ad marginem exteriorem inrra 
apicem Leniter excifum. Infra apices tibiarum an- 
ticarum fpina magna nigra. 

268- CaRaecs Vulgaris. 

El. long. lin. 3 — 4. lat. if. 
Linn. Syft. Nat. p. 415. 

Faun. Svec. 2. 799. 
Diagn. Thoracis longitudo elytri latitudine 
raajor. Idem antice paulo latior quam poftice. 
Corpus pedesque nigri. 
Circa hortos pallim. 

(^uaefo , ne in hac & in infequente fpecie ad 
colores afctendant Curiofi, quibus nihil in his fane 
falacius. Nihil hoc Carabo irequentius, & tamen 
nigro-aeneus nondum a n.e vifus , fed 1. lotus 
niger. 2. aeneo-virens. 3. elytris fufco-nigris. . O- 
mnes apteri. 

269. Carabus Elegans. 

El. long. lin. 3-^. lat. 1 l. 
An Cxridefcens. Celeb. Linntei huc etiam re- 
VocandusV 

Diagit. Thorax longitudine fua elytri latitudi- 
n:m non fuperans, pone & antice aeque latus. Pe- 
des rufi. corpus alatum. 
Habitat cum priore. 
Var. 1. Colore fupra viridi. 

2. — vlolaceo. Caeterum priori fimilis. 

270. Carabus Metallkus. 

El. fong, lin. af. lat. 1. 
Diagn. Supra aeneus nitens; thoracc lateribus 
conniventibus ut in Scarabais; antennis bafi fulvis. 
lv> hottis. 

I lytra laeviflima: lineolis excavatis longitudi- 
nalibus (9), Imea prope marglnem extemuro pun- 
ccata. ^orpus fubtus pedesque nigri. Alafe hyali- 

nae: Carabu*. COLEOPTERA. Carabus. 89 

nae: macula coiiica, ferrr.ginea, marginali, Tibiag, 
manusque fpinofae, fufco-rufae, 

271. CaRabus Cordatus. 

Diagn. Thorax vere obcordatus. 

In pomariis. 

Caput & thorax fufco-virent, & valde nitent. 
Antennae baiis fufco-rufa. Elytra ftriata ut in priore, 
seneo-virentia. Corpus fubtus fufco virens. Tibiae 
fufco-rufefcentes , fpinofo -cilhtse. 

272. CaraRus ^funceus. 

El. long. lin. 3^. ht. ij.. 

Diagn. Statura vulgaris , fed Thorax pone an- 
guftior eodemque modo conftructus, ut in Gva- 
nulato. 

]n fyiveftribus locis. 

Sub nomine Carabi fpinipedis minoris ' mifius 
etiam a Do&iif. & R. P. Poda. Antennis villofis, 
apice piceis. Elytris ftriatis; ftriis elevatis (9), 
infra apicem in margine externo obiter erofis. Ti- 
bise picese, fpinofse. 

273. CaRabus Germanus. 

Ei. long. lin. 2h lat. 1.-}. 
Linn. Syft. Nat. p. 415. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 46. 
Diagn. Caput fulvum. Thorax atro-caeruleas. 
Elytrum fubpeilucens, teftaceum : macula ovata, 
acuminata, atro caerulea, ad apicem. 
In paniculis Graminum. 

Caput utrinque fulvum punctatum, oculis ni~ 
gris , antennis rufis capite duplo longioribus. 
Thorax punctatus , villofulus : foveolis binis po- 
fticis obfoietis. Elytrum teftaceo - ierrugineum , 
viilofulum, ftriatum: ftriis excavatis (9). Corpus 
fubtus nigrum. Pedes thoraci concolores : tibi.is 
manibusque ciluto-fpinolis. 

274. Carabus Bimacuktus. 

, El. long. iin. 2. lat. f . 

Diagn. Niger, Villofus, elytri gutta bafeospai- 
pis aiitennis bali tibiisque rufis. 

H 5 Ruri $o Carabus. ORDO X. CarabuS. 

_^_____ — . — — . . — — — i — * 

Ruri degit. 

Elytra punctatim ftriata. Lamina femoralis 
exigua. 

$75. Carabus Marginatus. 

EI. long. lin. i\.lat.\. 

Diagn. Cnput & thorax aeneo-viridis coloris. 
Eiytrum teftaceum : margine toto fafciaque hifcis, 

Inveni fuper fabulum prope torrentem Idriam. 

Thorax elytri latitv.dine, linea longitudinali 
jnedia exaratus, absque foveis pofticis. Elytrum 
pellucens & coloratum ut in Germano, fed toto 
margine undique fafciaque media coloris fufco-ca- 
ftanei. Ferrughiei funt palpi , bafes antennarurn, 
pedesque. Tibise & manus ciiiato-fpinofae. Conf. 
Carabum Uf.ulatum. Liun. 

3.76. Carabus Salkinus. 

El. long. lin. 2. lat. 1. 

Diagn. Niger, punctatus; elytris fufcis ftriatis; 
antennis pedibusque ferrugiueis. 

In Salice. 

Ubi niger, ibi lucidior. Elytra villofula, pun- 
dtata, ftriataque. Tibise & manus fpinofae. 

277. Caraeus Arenarius. 

El. long. Lin. — lat. — 

Diagn. y£neo-fufcus; thorace fubrotundo , po- 
ne dentato; pcdibus ruris. 

In arena. 

Pediculo vix duplo major, nitidiflimus. An- 
ienn-e villolae. Elytra punctatim ftriata. Tibiae & 
manus ciliato-fpmofae. ELA- Flater. COLEOPTERA. Elater. 91 

E L A T E R. (t) 

Linn. Syjl. Nat. p. 404. 

27§. Elater Peftimcorms. 

El. long. lin. 5f. lat. i£. 
Linn. Syft. Nat. p. 40^. 
Faun. Svec. 2. 741. 
Diagn. Color homogeneus fufco-viridi-aeneus. 
Antennae mafcuiae pe&inatae. 
In Salice. 

Antennae (maris) thorace duplo longiores, pe- 
ctinatae : dentibus odo. Caput & thorax villofa 
pun&ata. Ihorax fulco longitudinaii medio. Ely- 
trum minus villofum, pun&atum, ftriatum, accumi- 
natum. 

279. Elater Nitens. 

El. fong. lin. 4*. lat. if . 
JEnewn Linn^i dicerem, 11 pedes ef^ 
lent fanguinei. 
Diagn. Totus nitens, aeneus, fubtus fufco-vire- 
fcens ; pedibus aeneis ; elytris ftriatis. 
In Camiolia fuper. 

Thorax pun&atus; elytri utriusque latitudine, 
antennis paulo brevior. Elytra punctata &ftrjata. 

289- Elater Serraticomis. 

El, long. lin. $\. lat. if, 
Diagn. Fufcus ; abdomine fupra' pedibusque 
fulvis. 

In Salice. 

Caput cum thorace pun&atum. raris villisad- 
fperfum. Thorax absque fulco. Elytrum puncta- 
tum: ftriis obfoletis elevatis, valleculis interjeftis 

pun- (f) Elaieres noftri. thoracem ex angulis pofticisden- 

tatum habent, uitimo excepto. 
Idem color capitis, thoracis, elytrorum, 266-271 

capitis & thoracis, 272-275. aliter ac priores, 

577-280', 92 Elater. ORDO I. Elafer. 

punctatis: punctis m jonous. Abdonien margine 
iufcum, alibi fupra fuivum. Pedes fufco-fulvi. 

281. Elater Fufciatus. 

EL long. lin. 5 j. lat. if. 
Linn. Syft. Nat. p. 406. 
Faun. Svec. 2. 737. 
Diagn. Niger , opacus ; thorace fulco medio ; 
elytro talcia undata, albida. 
In arboribns variis. 

Thoracis latera paralleia. apice convergentia, 
anguli poftici prominuli. Caput, thorax, elytra 
punctis promincntibus exafperata. Eivtranon ftria- 
ta, verfus apicem tafcia, litteram S referente albi- 
da , punctulisque fimilibus ad apicem usque a'o- 
r.ata. Abdomen fupra fulvo-rufum , fubtus nitore 
aliquo praeditum. 

282. Elater Thoracicus. 

El. lcng.Wu. 5. lat. ii. 
P- Poda. Muf. Graec. p. 41. N. 5. con 
obfcurus. 
Diagn. Fufcus, aibidis punctuiis variegatus : 
thorace angulis pofticis exftantibus obtufis. 
In Salicibus non rarus. 

Facies prioris, ut & ftatura, fed thorax abs- 
que fulco. Elytra ftriata. Corpus villbfulnm. Fa- 
fcia eiytri nulla, fed punclula fparfa albida , ubi- 
que aut verfus apicem. Caeterum thorax pariter 
aeque Jatus ac elytrum utrumque, & abdomcn fu- 
perne fulvo-rubrum. Conf. Elat. Tejfelatum. Linn. 

Variat 1. Colore nigricante, elytris apice folo 
punctatis. 

2. Thorace nigricante, eiytris fufcefcen- 

tibus. 

3. Punctis elytrorum cinereis, teftaceis, 
albidis. 

•283. Elater Montanus. 

El. long. Iin. i-f. I 
Diagn. Villofulus, niger, nitens; antennis bafi 
tibiisque iulvis. 

In Elater. COLEOPTERA. Elater. 93 

Iu floribus Laferpitii jiler. 
Elytra ftriata, pun&ata. 

284. Elater Obfcurus, 

El. long. lin. 3f . lat. \. 
Linn. Syft. Nat. p. 400". 

Faun. Svec. 2. 735. 
Diagn. Corporis longitudo quadrupla ad craf- 
fitiem. Viliofulus totus.& fufcus; elytris obfcure 
ilriatis : ftriis pundtatis excavatis. 
In Salice % & floribus Pajlinaca. 
Antenna; elytris duplo breviores. Thorax ob- 
fcurior elytris & lucidior. Tibiae manusque ru- 
fefccntes. 

Var. 1. Colore fufco homogeneo. 

2. Thorace elytris obfcuriore. 

3. Thorace minus viilofo, elytrisque rufo-- 

teftaceis. 

4. Antennis thorace duplo longioribus,ely- 

tris teitaceis, ftatura minorel 

285. Ela.ter Sputator. 

El. long. lin. 2h ?&• *■ 

Linn. Syft. Nat. p. 405. 
Faun. Svec. 2. 734. 
Diagn. Facies prioris; fed Thorax niger luci- 
dior craffior ; elytra pun&ata & evidenter ftriata, ad 
apicem obfcuriora, teftacea. 
In Salicibus. 

Antennae longitudine thoracis pedesque rufi. 
Abdomen fupra & infra nigrum. 

2g6. Elater Caflaneus. 

El. long. lin. 5^-. lat. i^, 
' Linn. Syft. Nat. p. 405. 
Faun. Svec. 2. 727. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 41. N. 1. non 
Peclinicornis Linn. 
Diagn. Antennse nigrae, (mari) pe&inatae. Ca- 
put & thorax fufco-viridis coloris. Elytra flavi- 
cantia: ad apicem macula lanceolata thoraci cob,- 
colore. 

In SaHicibus, & pomfferis arboribus, 

Craffior 94 Elater. ORDO I. EIat:r. 

Crafliof & nihiio niinor fcciinicoYit , quocual 
convenit antennis mafculis pe&inatis : pectmibus 
octo, femineis vero dentatis. Thorax huic etiam 
fulco majore medio longitudinaliter exaracus. Eiy- 
tra fubpellucida , evideutius ftriata & punctata. 
Thorace teftaceo & corpore vere nigro aoudum a 
me vifus eft. 

2$y. Elater Sangmneus. 

El. long.lm. 4.ht. r. 
Linn. Syft- Nat. p. 405. 
Faun. Svee. 2. 731. 
P. Poda. Muf. Graec p. 41. 
Diagn. Niger ; elytris fcariatinis, punctatis, ftria- 
tis. 

In Salice, & Fajlinaca fativa. 
Thorax fupra villofuUis, tubtus tcnuiter pun- 
dtatus. Elytrum ftiiis eievatis pun&atls, vailecu- 
Iis intermediis pun&atis. 

zSS> Elater Advena. 

El. long. lin. 4!-. lat. i|. 

Diagn. Niger; elytris teftaceis: laiciis binis, 
latis, -caluncis. 

In Sbliceiis, raruS. 

Thorax viilofus, antennis paulo brevior. E- 
lytrum ftriatnm, viliofulum : ftriis binatis exeava- 
tis ; ima (biitaria ; hujus color dupiiciter fumi po- 
tcft, ' vel enhri talis, quaiern dixi, vei inyerfo nio- 
do, nempe caftaneus: apice'bafi falciaque media 
repanda teitaceis. Prc-ximus Elat. Syriaco. lll. 
LiNN^cr. 

289. Elater IJtriacus. 

El. tong. lin. 5*. tat. i^ 

Diagn. Niger; thorace eiytrisque rubris. 

In Ijlria Aujlriaca, & circa Tergeftum. 

Antennae fubpectinat:e , thorace duplo Longio* 
res. Caput nlgriun, oculis proiniuulis. Thorix 
in medio aeque iatus ac lon.^is, fulco longitudiiu- 
li, poliice inter angulos dcutatos nigredine inqui- 
aitu. , viiis adfperfus. ScuteUum nigrum. Ely- 
trnm pohctulis congeftis prominulis fcabrum, inter 
quac viili pjrvi adleeudeates prodeuat, idem tiibas 

lineis EUter. COLEOPTFRA. Elater. 95 lineis eievatis parailelis iongitudinaliter itriaturn 
eft margine utroque cujusque lineae excavata li- 
neola notato. Abdominis apex ruber. Corpufi 
fubtus pedesque nigri, nitore aliquo lucidi. 

290. Elater Gramineus. 

El. long. lin. 3. lat. ferer. 

Diagn. Niger; thorace utrinque fuivo. 

In Gramimbus non rarus. 

Sanguineo paulo minor , Lepturam referens, fed 
veriffimus Elater. Totus niger, tnorace excepto, qui 
tamen fubtus in medio panter nigricat, nec fulco 
fuperne exaratus fed convexus, minime pundtatus, 
aut manifefte viiiofus. Elytra ftriata. Differt a 
Ruficolli Linn^i, itatura, thorace antice nunquam 
nigro, imo fuperne nuilibi, ideoque fafcia ilia trans- 
verlali, lata, rubra, lunulata: cavitate lunulae ca- 
put (pectaute, quam thoraci Ruficollis fui tribuit. 
111 Linn^.us. Faun. Svec. 2. 724. minime noftrum . 
indicat. i 

291. Elater Ferrugineus. 

'El.long.lm.z.lat. f. 

Diagn. Caput fufcum. Thorax corpus pedes- 
que ferruginei. Elytrum teftaceum: apice fafcia-, 
que fufcis. 

Ad littora fluviorum, rivorumque, chca.Salices. 

Antennae ferruginese. Thorax villofus, rufus 
magis quam ferrugineus, absque fulco medio. Ely- 
trum villofulum, pundtatum & itriatum: fubtusfep- 
tem feriebus longitudinalibus pundtorum excava- 
torum lineatum. 

292. Elater Degener. 

EL lotig. lin. 3f. lat. i£. 

Diagn. Niger; aureis pundtis variegatus; tho- 
race poftice edentato. 

Circa Tergejlum. 

Staturam Elateris Sanguineiy hacirtct Salatnandr<e 
colores habet, a fociis vere degener, ob thoracis 
angulos pofticos rotundatos, non vero dentatos. 
Totus niger & villofus, antennas gerit dentatas, 
thorace vix longiores. Thoracem in latitudinem 
niagis, quam longitudinem extenfum. Elytrum ftria- 

tum: §<5 rytifcus. ORDO I. Pytiffcus. 

tum: itriis (12.); valleculis interjtedfcis pun&atis. 
Corpus fubtus modice nitens. Fundta flava in tho- 
race tria, in quolibet elytro o<5to alterna fubro- 
tunda aureo colore, non vero nitore, praedita, ae- 
qualis magnitudinis, unico excepto , nempe antico 
penultimo prope margiriem interiorein collocato. 

d y t 1 s c u s. ct) 

Linn. Syjt. Nat. p. 411. 

293. Dytiscus RiceuSi 

EL long. unc. 1. lin. 5. tat.6-%. 
Linn. Syft. Nat. p 411. 
Faun Svec. 2. 764. 

Diagn. Antennse palpis exterionbus b-eviores 
clavatae: ftipite rutb articulis ,4), clava obfcurio- 
re articulis (3)perfoliatis; ultimoovato compreflo, 
inferioribus uno latere dentatis. 

In lacubus Camioint. 

Maximus noftrorum, niger totus aut piceus, 
nitens, iners. Palpi ferruginei. Caput fubtus bafi 
villofum. Thorax bafi lin g^. latus, o>h iongus , 
fubtus inter pedes medios & pofticos rufo fericeo 
villo pubefcens- Elytrum verfus apicem ftriatum, 
ex apice denticulum proferens, fubtus ftriis rufis 
integris & dimidiatis. Apex fterni mucronatus, in- 
teger, tres rere lineas longus. Abdomen nihilo 
magis mucronatum, quam in plensque infequeuti- 
bus. 

Dytifcus. Frisch. Inf. 2. Tab. 6. fig. 1. 5. p. 
26. ratione apicis fterni huc referri poiTet. 

2.94. Dytiscus Mar^inalis. 

Kl. long. lin. n\. lai. 4^. 
Linn. Syft. Nat. p. 411. 

Faun. Svec. 2. 769. 

P. Po- 
. ' ... • — -» 

(f) Pvfz/c/Genus oaturale demonftrant metamorpho- 
fis, propri e.tates, habitus. Larv 1 maxiilolaLeo 
larvarum l.ibJlulx aliarumque aquaticarum, In- 
fe&um interdiu nat:t, noctu evolat. Corpus 
oblongum, capite obtufo. Dytifcus. COLEOPTERA. Dytifcus. 97 P. Poda. Muf. Grsec. p. 43. 
Koesel. Inf. aquat. Cl. I. Tab. 1. fig. 9* 
10. 11. 

Diagn. Fufcus, feticornis; thorace luteo mar- 
gine cin&o; elytris margine exteriore flavis. 

In aquis ftagnantj-bus. 

Parvulus adhuc thoracem rufum habet macula 
media transverfa fufca, & fubtus ater eft, pedibus 
anticis mediisque rufis. Adulto vero funt anten- 
nse fetaceae, thorace duplo longiores, attenuatae : 
articulis (9 '. Caput fufcum : apice liueaque lu* 
nata frontali colore margiuis thoracis. Elytrumfu- 
fcum: lineolis binis, obfoletis, pun&ats. Corpus 
fubtus maxima parte femorum colore. Pedes po- 
ftici a reliquis remoti. Apex flerni bindus. 

Variat margine thoracis, & elytri, capite an- 
tice, femoribusque rufis. 

295. Dytiscus PunStatns. 

El. long. lin. $£ . lat. 2 f, 

Diagn. Niger, feticornis ; thoracis margine to* 
to lineaque media transverfa, frontisque linea tri* 
gona, ruiis; eiytris teftaceis, fubpellucidis: poftice 
fafcia abrupta puncHsque plurimis atris. 

In iacubus noftris, non rarus. 

Gorpus mediae magnitudinis. Antennse atte- 
nuatse, articulis (9) rufis: apice fufcis. Palpi ru* 
fi, breves. Caput linea rufa terminatum: linea in 
Fronte rufa (V). Thoracis linea transverfa : apici* 
bus dilatatis. Ala? hyalinse. Apex fterui bifidus. 
Mari elytrum pun&atum, absque fulcis & pilis , 
ftriis obicuriffimis elevatis, tribus ; pun&orum ma-» 
jorum & nigrorum feriebus longitudinalibus tribus, 
quibus interjacent alia minora plurima congefta & 
in lineolas, gyrosque labyrinthiformes, confluen- 
tia. Famina elytrum lineis quatuor elevatis luci» 
dioribus glabris, fpatiis interjedtis pilofis ; pundo s 
rum majoribus feriebus tribus minus evidentibus, 
pundisque aliis plurimis minoribus fparfis fufce* 
fcentibus : plerisque diftincLis. Pedes antici abs- 
que palmula. 

Huic fimilem defcripfit CL P. Poda fub no» 
mine Cinerei Linn. qui nofter non eft , ut Cuurei 
«Jefcriptio novae bauns Svecica docet. Dyt> Sutea,* 
I tus 98 Dytifcn*!. ORPO I. Eytifcus. 

tus Linnjbi multa cum noftro fimilia gerit, fed 
AUnuto minor cuni non fit , nullaque pun&atorum 
elytrorum mentio ibidem fucla fuerit, ita nomine 
alio hunc ipfum donavi. 

296. Dytiscus Uliginofus. 

El long.Ym. 2. lat. 1. 
Linn. Faun. Svec. 2. 776. 

Diagn. Caput rufum ,• oculis & macula lunata 
poftica nigri coloris, cavitate caput fpectante. E- 
lytrum fofcum, punctatum : margine extericre kr- 
rugineo. 

In lacubus. 

Nihilo major Dyt. Natatore. Thorax rufus: 
antico margine obfcuriore. Anter.na? fetacea?, pal- 
pi , pedesque rufi. Elvtrum nigricans, pundtulis 
excavatis notatum, margine externo ex rufo fer- 
rugineo, cui ad apicem immerfa eft.linea fufca, 
margini parallela ; fufcus elytri color ad apicem 
cum ferruginco ita confufus eft, ut dentes tres fu- 
fco - ferrugineum marginem penetrare videantur. 
Corpus nigrum. Sterni apex obtufus. SeddeDy- 
tifcis, praecipue minorib.us, difficile judicium eft. 

-297. Dytiscus Minimus. 

El. long. lin. £. lat. £. 

Diagn. Statura Chryfomela Ntmorum, ovatus, ni- 
gen elytris apice lineisque tribus albidis. 

In fiagnis, copiofus. 

Vix lineam longus, agilis, fere gregarius. An- 
tenna? fetaceae: apice obfcuriores. Caput&thorax 
niger. Linca una elytri fubmarginalis , bin?? ad 
balim. Corpus l.igrum. Pedes nifi, tibiis anticis 
absque palmulis. Notortectam non elle , docet de- 
fectus roftri. 

298« Dytiscus Rufus. 

Fl. long. lin. c lat r. 
Diagn. Antennaeclavatae. F.lvtra laevilfima ob- 
fcuriora : margine exteriore albido binis dentibus 
antice inftruclx). 
In lacubus. 

Totus nitens & rufus, fcd elytra obfcuriora, 
tteque punctata , nec liueata. Ociili fijfci. Sterni 

apex Dytifcus. COLEOPTERA Staphylinus. 99 apex obtufus. Elytri rafcia marginalis antice bi- 
dentata. 

299. Dytiscus Natator. 

El. long. lin. af. lat. 1. 
Likn. Syft. Nat. p. 412. 
Diagn. Super aquascitiflime difcurrit, adfolem 
fpeculi ad inftar fplendillimo uitore fulgens. 
In aquis ftagnantibus. 

jEneo-fufcus, nec apud nos niger. Pedibus & 
eiytri margine externo deflexo rufi coloris. Ely- 
trum pun&orum feriebus (12). Pedes sequidiiliti. 
Apex fterni biiidus. 

STAPHYLINUS. (f) 

Linn. Syfi. Nat p. 421. 

Antennse moniliformes. Al?e elytris dimidiatis 
truncatis te&se. 

300. StaPhylinus Ophihalmicus. 

Tot. long. lin. 7. 

Diagn. Atro-cseruleus , pun&atus, oculis ma- 
cula pallidiore lunulata fuffuiis. 

In fyivis noftris. 

Capitis, thoracis, elytri eadem longitudo. Ca- 
put thorace craffius , thorax eiytris ; omnia haec 
confertim punctata. Piii pauci e margine capi- 
tis & thoracis. Abdomeu villofulum poftica di- 
latatum. 

301. Staphylinus Fulfipes. 

— - long. lin. 5« 
Diagn. Atro - caeruleus , palpis pedibusque 
fulvis. 

In fylvis. 

I 2 An- (f) Staphylini unicolores , capits, • thorace, elytris 
ebdem colore tinctis. 287- 292. 
Non uno eodemque colore praeditis. 
293-298» ioo Staphyiinus. ORDO I. Staphyiinus. 

Anteunae articulis (10) duobus primis, toti- 
demque ultimis rufefcentibus , caeteris atris. Caput, 
thorax & elytra viiiofa, pun&ata. Abdomen ni- 
grum , villofuin. 

302. Staphylinus Murinus. 

— . long. lin. 5 1 ,. 
LiJiN. Syft. Nat. p. 421. 
Faun. Svec. 2. 840. 
Diagn. Fimetarius, villofus, ciiierafcens nigro- 
nebulofus. 

ln ftercore Equi, Eovis. 
Caput thorace brevius, elytra longitudine tho- 
racis. Fufcus apud nos & niger pun&ulis indi- 
ftin&is cinerafcentibus , quandoque & refufcenti- 
bus nebulofus. 

303. Staphylinus Clavicornis. 

— . long. lin. 2. 

Diagn. Niger antenn. articulis tribus ultimis 
craffioribus» Pedes rufi. 

Inveni 7 ma April. fub cortice Pyri mali, pro- 
pe radicem. 

Antenna? femilineam longve , articulo primo 
fuperioribus craffiore & lucido. Paipi clavati ru- 
fefcentes. Caput & thorax pun&is prominulis fca- 
bra. Thorax fubtus rufo villo pubefceiis. Al ru :i 
rudimenta. Abdomen villofum , elytris lucidius. 
Pedes rufi: geuubus atris. 

304. Staphylinus Politus. 

— . long. lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 422. 

Faun. Svec. 2 S43. 
Diagn. Thorax pm&is nonnullis excivntis , 
una cum capite & elytris , marmoris politiffimi in 
modum laevigatus, plerumque nigri coloris. 
Paffim in hortis, & fylvis. 
Adeo variat, ut charader fpecificus vix ftatui 
queat. 111. Linn>eus difFerentiam eifenpialem fta- 
tuit in punftis decem thoracis excavatis , lente 
confpicuis. Ego etiam haec pundb video fed nu- 
mero variantia 33-8., rariffime ddbem. Invenitur 
apud nos totus niger, & elytris rufis, nec non 

totus Staphylinus. COr,EOPTERA. Staphylinus . toi 

totus ater pedibusque rureicentibLs. iinttnu* ar- 
ticulis (10). 

305. Staphylinus Boleti. 

— . long. lin. 1. 

Linn. Syft. Nat. p. 423. 
Intra tubuios Boleti 3. Fl. Carniol. 
Diagn. Fufcus, antennis iividis aut ferrugineis. 
JLlytra marginata. Abdomen fuperne viiiofuui. 

306. Staphylinus Erythropterus. 

■ — . long. lin. 7-t. 
Linn. Syft. Nat. p. 422. 

Faun. Svec, 2. 842. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 48. 
Diagn. Niger, elytris pedibusque rufis. 
Variat 1. Elytris rufis: apice fufcefcentibus , 
thorace margine antico & poftico 
nec non pun&is duobus fubaureo 
nitore lucidis. 
In ftercore Bovis. 

2. Capite, thorace, elytris, tibiis mani- 
busque rufis. Staturaminore. Thora- 
ce nuliibi aureo fpleftdore fulgido. 
Antennis totis fufcefcentibus. 
In fylvis abietinis, fuper Mufcos, difcurrit 
Utrique thorax antice fubtruncatus , pone 
rotundatus , elytris nihilo brevior. Abdomen & 
corpus nigri coioris. Partes omnes viilis lucidis 
pubefcentes. 

307. Staphylinus Riifus. 

— -. long. lin. 4. 
Linn. Syft. Nat. p. 422. 

Faun. Svec. 2. 844. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 49. 
Diiign. Nigtr color capiti , eiytrorum apici- 
bus, abdominis apici, corpori fub elytris; fulvus 
thoraci, antennis, palpis , eiytris,abdominis bafi, 
pedibus. • 

pailim occurrit. 

Maxillae porre&ae , validae, cruciformiter In 
cadavere incumbentes. Lucidus totus. Antennae 
elytris breviores , extrorfum crafliores. Thcrax 
I 3 elytris iofl Staphylinus. ORDO T. Staphvlinus. 

fulvus potius quam rufus. Eiytra baii fulco uno 
ahove obfoleto exarata. Femora bafi modo nigro- 
modo fufco-rufa. 

30S. Staphylinus Gregarius. 

— . long. lin. 3-4. 
Linn. Syft. Nafc. p. 422. riparius. 
Faun. Svec. 2. 84^. 

Diagn. Caput, elytra, abdominis apex, fem- 
ora apice, nigro-caeruleo colore tinda gerit, alibi 
tulvu ;. 

Gregatim habitat in terra , ad arborum trun- 
cos in pomanis, circa fepes , prata apud nos fre- 
qucns. 

Priore duplo fere tenuior eft , nec adeo 
longus. Antennae rufae , elytris longiores , articulis 
decem , non computata bafi. Caput politum. Tho- 
rax pariter nitens , ovatus. Abdominis fegmenta 
tria ultima elytri colore, h&rum primo caeteris o- 
mnibus longiore. 

309. Staphylinus Braffica. 

— . long. lin. i^. 
Diagn. Ferrugineus; capite & corpore nigris. 
In lioribus Braffica oleracca. 
Antenuse extrorfum crafiiores , villofae. Ely- 
tra pundatai 

310. Staphylinus Jrnica. 

— . foyg. lin. r, 
Diagn. Niccr, thorace antennisque ferrugineis , 

pedibus teftaceis. 

[nveni in lioribus Amic& Jcorpioidis, fummis 

in alpib 

Palp.i pedibus concolores. Antennae thorace 

duplo Longiores, articulis (io), apice truncatis, 

ultimo ovato. Alae hyalinae. 

3H. Staphylinus Helklwri. 

— . long. lin. if, 
Diagn. Niger; elytris antennis pedibusque ilr- 
rugiiieis. 

Magnitudo pediculi. Antennae extrorfum craC 
fiores. Thorax & eiytra pun&ata. 

FOIl- Forficula. COLEOPTF.RA. Blatta. 10: .■ * * FORFICULA. 

Linn. Syjl. Nat. p. 423. 

Antennis fetaceis & cauda forcipata differt 
a Staphylino. 

312. Forficula Auricularia. 

— . long. lin. — . 
Linn. loc. cit. 

Faun. Svec. 2. 800. 
FriSch. Inf. 8. Tab. 15. 
Diagn. Forcipes incurvi, abdomine nihilo 
breviores, uni fexui. 

In plantis reperitur palTim. 
Thoracis clypeus antice truncatus , lateribus 
parallelis, pone rotundatus, planus. Ultra elytri 
apicem prominent ala? pluries complicatae & rubi- 
neo colore interius fulgida? , apex albidus , qui 
facile incautos decipit praefeferens maculam albam 
m apice elytri, qui tamen immaculatus. Forceps 
fupra bafim, interno latere, dente inllru&us, raro 
muticus. 

B L A T T A. 

Linn. Syft. Nat. p. 424. 

313. Blatta Orientalis. 

El. long. lin. 6. lat. i\. 
Linn. Syft. Nat. p. 424. 

Faun. Svec. 2. 262. 
Frisch. Inf. 5. Tab. 3. fig. r. 2. 

P- "-15. 

P. Poda. Muf. Graec. p. 49. lucifuga. 

I 4 Diagn. Nymphaa alba radix cum ladte cocta Gryllos, Blat- 
tasque occidit. Linn. II. Svec. 2. 470. Idem 
facit fumus Carbonum foffilium. ro4 Blatta. ORDO T. Blatta. 

Diagn. Elytrum truncatum: apice rugofum , 

venis ramofis rugas diftinguentibus. Femora omnia, 
fpinofa. 

Habitat in culinis, piftrinis, tuguriis ruftico- 
rum, nimium frequsns. 

Gregaria, lucifuga, fummo fenfu, veloci cur- 
fu, fcecundatione niira, difficulter exftirpanda, fta- 
turam uncialem attingit, raro fuperat , no&u Carabi 
adinftar praedam quaerit, cibariis infenfa, dele&atur 
imprimis cafeo pane f.rina , aetate & fexu Cuculi 
Canori in modum variant i° . Colore teftaceo ho- 
mogeneo. 2° . colore fufcefcente, aHs rufo-ferru- 
gineis. 3° . Colore nigricante , pedibus fufco-rutis, 
corpore elytris alisque deftituto. 

314. Blatta Sylveftris. 

El. long. lin. 5. lat. ix, 
P. Poda. Muf. Graec. p." 50, 

Diagn. Thoracis margo & elytra teftacea. An- 
tennae , & corpus fubtus , nigri coloris. Pedes 
faltatorii. 

In fylveftribus, gramineis, apricis, inter fru- 
tices, paffim obvia. 

Mas longior, thorace nigro, elytris abdomine 
longioribus, alis elytro longioribus acutis. Famina 
brcvior, craffior, thorace ruib, elytris abdomine, 
alis elytro brevioribus. 

Junior aptera , elytrorum rudimentis, abdomi- 
nis apice rotundato. Adulta frutices adfcendit , 
currit. velociter, faltu ab hofte fugit, elytrum gerit 
venulis pallidioribus anaftomofantibus reticulatum, 
linea fu(ca prope balim margini externo parallela va- 
riegatum, rugulisque parallelis obliquis ad margi- 
nem exteriorem crifpatum , fubpellucidum , acu- 
tiufculum. Femora media & poftica binis remotis 
fpinulis armata , pariter tcflacea. Corpus fubtus 
nigrum, triplo certe minus, quam in priore. Pri- 
mus hanc nominavit Cl, P. Poda. GRYL- Gryllus. COLEOPTERA. Gryllus. 105 

m 1 ~ — —————— — . 

GRYLLUS. (t) 

Linn. Syft* Nat. p. 425. 

315. Gryllus Religiofus. 

El. long. unc. I. lill.4. Iat, 3, 
Linn. Syft. Nat. p. 425. 
Roesel. Locuft. Tab. 1. fig. 2. & Tab. 2, 

%• 5- 
Diagn. Thoracis-longitudo .eft elytri dimidia. 
Elytrum & apices alarum viridi colore tin&i. 

Ab 111. pise memoriae. Cortiite Carolo a Lamberg 
communicatus, qui ex Aujbria obtinuit, ubi inter 
vites fpontaveum elie monuit, & vocari ibidem das 
wanderende blatt. Hoc unum non indigenum animal, 
inter mea collocatum, defcribere & proponere haud 
inutile vifum eft. 

Caput incurvum , antice convergens , pone ro- 
tundatum & thorace latius. Thorax undique mar- 
ginatus , poftice obtufus , linea dorfali elevata, fu- 
pra medium dilatatus ac demum convergens, latitu- 
dine fumma lin. 2±. £lytra pallidius virentia, quam 
in FiridiJJimo, exterius marginata, linea elevata fe- 
6ta longitudinali linese intervailo a margine exte- 
riore diltans. Inter hanc lineam & msrginem funt 
venula? obliquse, ramofa? : raniis anaftomofantibus. 
Abdomen lanceolatnm, antice rufefcens, pone fla- 
vicans, fnbtus apice virens. Pedes antici fex linea- 
rum intervallo a mediis remoti , fub dilatata thora- 
cis regione nati, femoribus triquetris, craflis, femiun- 
ciam longis , inflexis. 

316. Gryllus Bipunclatus. 

El. Iong. lin. 2-\. — 4. lat. 1 . 

I 5 LlNN". 

(f) Gryllorum noftrorum alae pofticse , flabelli mu- 
liebris in modum plicat-x*. Absque his 11 foret 
Natura , inopiam graminis doleret agricola, 
nec garrulse poft fcenifecium MoneduL-e prata 
luftrarent. io<? Gryllfls. ORDO II. Gryltus. 

Linn Syft. Nat. p. 427. 

Faun. Svec. 2. 864. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 50. 
Diagn. Thoracis cucullus cuneiformis macula- 
tus loco elytrorum. 

In pratis , & circa hortos. 
Cucullus modo abdominis longitudine, modo 
co longior , maculis vel pun&is binis albidis. Cor- 
pus, fufcum aut ferrugineum. Sed cavendum ne 
huc referantur larvae aliarum fpecierum. 

317. Gryllus GryUotalpa. 

Ei. long. lin. 6. lat. 4^. 
Linn. Syft. Nat. p. 428. 

Faun. Svec. 2. 866. 
Roesel. Locult. Germ. Tab. 15. fig. 7-8. 

apterus. flg. 9. alatus. 
Frisch. Infect 11. Tab. 5. fig. 1. 2. 3. 
Spectacle de la Nat. Tom. I. Entret. 8« 

p 194. fig. G. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 50. 
Camiol. Mramar. 
Diagn. Pedibus anticis palmatis validis craffis, 
cuniculos fub terra culta fodit , globofum nidum 
ibidem exftruit. 

Hortorum & olerum fumma calamitas. Fimo 
equino allicitur , porcino pellitur. 

Gryllotalpx nomen praeftantiffimum , ex felici 
connubio Grylli & Talpx natum, cujus naturam ha- 
bct, ejus vero character. Ova ponit fere ducenta 
intra glebam terream,uni locularem, fofla vailatam, 
ii.-> depofitis ubique claufam. Tanta eft follicitudo 
matris a frigore & ab hofte nidum praefervantis , ut 
prolis amore, & otii fuga formicis cedat nihil. Dan- 
tur apterae & alatae , itridulae & mutae , ilia? mares 
hse faeminae. Effoetae propriis pediculis infeftantur, 
Scrophulis difcutiendis a noftratibus applicantur. 

Labium oris infer. carnofhm emarginatum, fu- 
perius lit lamina mobili obtufe conica. Maxilla- 
rum par primum edentatum. Palporum articulus 
ultimus obtufus : apice pallidior. Tubercula duo 
fphaerica nigra inter oculos. Thorax pulvin Gryllus. COLEOPTERA. GryllnS. 107 

Ovatus,' fufcus, antice emarginatus , pone rotunda- 
tus, margine fulvo. Elytra corniculis caudalibus 
nihilo longiora. Manus antice digitis quatuor den- 
tiformibus, ex palma poLlicem biunguiculatum pro- 

ferentes. 

318. Gryllus Domefticus. 

El. long. lin lat. — 

Linn. Syft. Nat. p. 428. 

Faun. Miec. 2. 867. 
RotSEL. Locuft. Germ. Tab. 12. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 51. 
Diagn. Corpus glaucefcens. Alse caudatae,-ely- 
tro longiores. Tibiae pofticae fpinofse. 

Habitat in hypocauftis rufticorum circa forna- 
cem, toto anno ftridens, praefertim inftante pluvia. 
Notiflimum animal defcriptione non eget. 

319. Gryllus Campeftris. 

El. long. lin. 6. lat. 3-4. 
Linn. Syft. Nat. p. 42S. 
Roesel. Locuft. Germ. Tab. 13. 
Fri c ch. Inf. 1 Tab. 1. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 51. 
Carniol. Murnz. 
Diagn. Thoracis longitudo eadem , quse capitis 
inter oculos. Elytrum teftaceum, alis longius,ve- 
ms fufcis. Femora poftica fubtus fulva. Alibi to- 
tus niger. 

Habitat in collibus herbidis argillaceis. Stri- 
det a prima die M. Maji , ufque ad sequinoctium 
seftivum. Domefticus fadtus , pellit Gryllum prio- 
rem. 

Antennae corniculis caudalibus duplo certe lon- 
giores. Tibiae antica?, prope banm , macula argen- 
tea oblonga interne notatse. Famina abdomine en- 
fato: enfe re&o Ichneumonis aculeum referente. Mas 
ftridule cantillans, abdomine mutico. 

320. Gryllus Viridijjimus. 

El. long. unc. 2. lat. 4^. 
Linn. Syft. Nat. p. 430. 

Faun. Svec. 2. 869. 

RoeSel. 108 Gryllus. ORDO I. Gryllns. 

■- — « 

Koesel. Locuft.Germ.Tab.io. 

Frisch. Inf. 12. Tab. 2. fig. 1. p. 3-7. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 51. 
Diagn. Antennae elytro longiores. Eiytrura 
virens, falicis folium referens. 

Habitat in pratis, poft foenifecium arva petens. 

Maximus inter noftros. Capitis vertex eleva- 
tus in obtufum mucronem. Enfis fiemina abdomen 
terminans fere uiicialis reitus, attenuatus. Femora 
poftica fubtus canaliCulata. Tibiae tetragonae, fpi- 
nofae, flftulofae, pofticae denticulis 4 terminatae. An- 
tennae ferrugineae. Strigse (2) iiavae iongitudinales 
fub abdomine. 

321. Gryllus Verrucivorus. 

Ei. long. unc. 1. lin. 3. lat. — ■ 
Linn. Syft. Nat. p. 43 [. 

Faun. Svec. 2. 8jo. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 52. 
Diagn. Antennae eiytri longitudinc Faemitta 
enfis comprellus recurvus fufcus nitens , longitudi- 
ne capitis. 

Habitat in pratis. 

Alae non raro fufcae, maculis paliidioribus. Ver- 
tex capitis pundto fufco notatus. Femora exterius 
in medio pun&is binis fufcis. 

322. Gryllus Falcatus. 

F.l. long. lin. 9. lat. 2. 

P. Poda. Muf Graec. p. 52. 

Diagn. Antennae longiinmae. Elytrum viride 

alis brevius. Alae margine exteriore verfus apicem 

coleoptratae* Abdomen fiemineum terminatum enfe 

furfuni inflexo ferrugineo quadruplici. 

In fylveftribus Carniolia, fruticibus paflim in- 
fidet, minime rarus. 

Thorax ut in ViriJijJimo, fed absque lineola ele- 
vata longitudinali media. Elytrum immaculatum. 
Alae hyalinae, elytris longiores, contra ac in ViridiJJl 
Pedes poftici antennis fetaceis breviores. 

323. Gryllus Mi^morhts. 

Ei. long. unc. 2. lat. lin. 5. 

LlNN. Gryllus. COLEOPTEK A. Gryllus. 109 Linn. Syft. JNat. p. 432. 

Faum Svec. 2. 87 1. 
Roesel. Locuft. Tab. 24. fig. 1.2^3. 
Fkisch. Inf 9. Tab 1. fig. 8. 
Diagn. Fufcus , digiti longitudine. Antenna 
thorace iongiores. Elytra circellis fufcis ccecis. 

Apud nos rarior. Circa Goritiam invenit, & 
ejus defcriptionem communicavit. R. P. Wvlfen. 

Maxillae ferratae , apice nigrae. Thorax medio 
depreflus, carina flava, fulcis tribus exaratus. Alae 
hyalinse. Corniculi parvi. Crura pottica hexago- 
na, bafi craffiora. Tibise poiticae caeruieae, denti- 
culis albis : apice nigris. 

Variat elytro modo circeilis,modo maculis an- 
gulatis, modo lineolis chara&eriformibus, variegato. 
Quo magis coior aeris decrefcit, eo magis fufcus nt 
hic Gryllus. 

324. Gryllus Pellucens. 

El. long. lin. — lat. ■— 
Diagn. Caput album , fubpellucens. Thorax 

trapeziformis. Elytrum ovato - oblongum ; ftriis 

tribus cruciformiter Me fecantibus. 

Defcriptionem Goritid mifit Cl. P. Wulfen. 

Oculi nigri. Antennae corpore longiores , al- 
bidae. Palpi albi , tribus articulis. Thorax longi- 
tudine capitis. Alae corpore paulo longiores, albae. 
Pedes albidi, fubpellucidi. Cornicula caudae alba. 

Vefperi &tota nodte clamat, fub folio latet, ad- 
ventantes obfervat, ad mjnimum ftrepitum tacet. 

325. Gryllus Carulefcens. 

Ei. long. lin. 11J-. fat.2$, 
Linn. Syft. Nat. p. 432. 
Roesel. LoCuft. Germ. Tab. 21. fig. 4. 
P. Poda. Muf. Graec. pag. 52. 
Diagn. Elytrum fufcefcens, bafi & fafcia ob- 
icurioribus. Alae fafcia nigra, dein ad bafim ufque 
caerulefcentes. 1 

In faxofis, apriciSj fteriliffimis collibus. 

Fufcus; no Gryllus. ORDO T. Gryllus. 

Fufcus; thorace cucullato, autennis paulo bre- 
viore. Tibise pofticae caeruiefcentes, dentium pari- 
bus decem: apicibus nigricantibus. 

326. Gryllus Stridulus. 

El. long. lin. 11!,-. lat. 2-i. 
Linn. Syft. Nat. p. 432. 

Faun. Svec. 2. S72. 
Roesel. Locuft Germ. Tab. 21. fig. 2. 
Diagn. Alse rubrse, extimo fufcse, aut apice 
nigrs?. 

Habitat cum priore, tota die in feram no item 
usque ftridens , usque ad finem Septemb is. 

Eiytrum fufcum, pailidioribus piincrjs varie- 
gatum. Corpus fubtus pedesque nigri, alba fafcia 
prope genua, & prope bafes tlbiarum Rubor a- 
larum fere idem, qui Santali rubri in ligno. 

327. Gryllus Italicus. 

El. long. lin. 9-f. lat. 2. 
Linn. Syft- Nat. p. 432. 
Roesel. Locuft. germ. Tab. sti. fig. 6. 
Diagn. Alae bafi rubrae. Elytra fufca maculis 
teftaceis variegata. 

Habitat cum priore. 

Specimina noftra non omnino conveniunt cum 
Roefdiano & cum ditierentia Linnaana , cum alaS 
excolores, &bafi tantum rubras gerant. Praet 
minor eft Stridulo, tibiis polticis rubris minime fa- 
fciatis. 

328. Gryllus Lunulatus. 

El. long. lin. S- lat. ih 

Roesel. Locuft. germ. Tab. 20. fig. 6. 7. 

Diagn. Thorax fubcucuilatus ; iineis tribus e- 

levatis longitudinalibus : media re&a lateralibus 

lunulatis: convexitate lineam mediam refpiciente. 

In pratis non rarus. 

Variat 1. Capite ( excepta nucha), thoracis 
lateribus , pedibusque ftibrubris. 
Elytro margine interiore 
libi fufco-nebulofo. Alis fullv 
tibus. 

t. Cor- Gryllus. COLEOPTERA. Gryllus. iir 

3. Corpore fufco. Abdomine fubtus 
viridi-flavo. Elytns fuperne ob* 
fcurioribus, introrfum albidis. A- 
lis paliidioribus. 

329. Gryllus Rufus. 

Linn. Syft. Nat. p. ,433» 
Faun. Svec. 2. Sj6. 
Diagn. Fufcus ; thorace & abdomine fubtus 
fiavefcentibus ; antennis clavatis : clava acuta. 
In pratis. 

Non penitus convenit cum Rufo Linn. fepa- 
rari tamen non poteft. 
OR- H2 Cicada. ORDO II. Cicada. 

ORDO II. 

PROBOSCIDEA. 

Hemipteka. Linn. Syft. Nat. 

OS TERMINATUM PROBOSCIDE, SUB 

FECTOPvE INFLEXA. AL^E SUPERIORES SEMI- 

CoRIACE^, CORIACE^ TOT^E, MEMJ3RANA- 

CE^E, NULL^E. (f) C I C A D A. 
Linn. Syft. Nat. p. 434. 

(*) Elytris totis coriaceis. 

330. Cicada Sanguinolenta. 

El. long. lin. 4. lat. i\> 

Diagn. Nigra, elytro fafcia maculisque binis 
rubris. 

Inveni in Salice circa Tergejlum, & in Geni- 
Jla tinctoria prope Idriam. 

Antennae funt fetuLe albidse. Caput nigrum, 
fronte convexa, temporibus 9-fulcatis. Thorax ni- 
ger ; pun&is prominulis congeftis ; fcuteilo acuto. 
Elytrum coriaceum totum , nigrum , pun&ulatum, 
deflexum, apice rotund.itum, alas tegens, fafcia an- 
tica rubra fupra marginem externum non extenfa 
maculisque duabus rubris variegatum, quarum me- 
dia ovata, minor, altera baiim occupans majorque. 
Alse margine exteriore rubro , apice obfcuriores. 
Abdomen mari rubrum, apice nigrum; f&min& ma* 
xima parte nigrum. Pedes nigri ; tibiis potiicis bi- 
dentatis. 

33 *■ 

(f) Ars non imperet Naturae, nomina arbitraria ce- 
dant neceuariis, nec iit fundamento iuiido ia- 
aediiicata domus. Cicada. PROBOSCEDEA. Cicada. 113 

331. Cicada Spumaria. 

El. long. lin. 3-. lat. if . 
Linn. Syft. Nat. p. 437- 

Faun. Svec. 2. 88r. 
Frisch. Inf. 8. Tab. 12. 

D/tfgrc. Striae fub capite inter oculos utrinque 
(12), valleculis pun&atis. Caput lamina fubcorda- 
ta terminatum. Pun&a duo in fronte aenea, exca- 
vata. 

In Salice viminali copiofiftima , latens intra fpu- 
inam , unde continuo eo tempore ftillicidium. 

Larva polita, nigricans, abdomine iupra palli- 
do & tandem flavefcente, fubtus lateraliter fulvo. 
Caeterum 

Var. 1. Elytrispun&o lucidiore, & margine exte- 
riore ad bafim ferrugineo. 
2. Fafcia albida, & macula lanceolata pa- 
riter albida marginali. Sexus alter ab- 
domen fubtus enfatum gerit: enfe bi- 
valvi valvis uno latere villofis. 
Cicada Ccleoptrata Celeberr. Linnjei difFe- 
rentiam certiorem expectamus, qua a Spumaria di- 
fcerni queat, cum & ifta elytris gaudeat coriaceis 
totis, alasque tegentibus, faltem apud nos. 

332. Cicada Arunci. 

El. long.lm. z^.lat. 1. 
Diagn. Tota ferruginea; oculis fufcis. 
In panicula Spirea arunci. 
Incifurae abdominis lineolis nigris totidem di- 
ftin&ae. Pedes viliofuli. Alae hyalinae. 

333. Cicada Marginalis. 

El. long.lin. 2,±. lat. r, 
Diagn. Fufca ; elytri margine externo pedi- 

busque flavefcentibus ; corpore luteo. 

In Carniolia media & juper. non raro in Syn- 

genejiis. 

Proxima Laterali Linn. fed elytris neque ni- 

gris, neque latere albis. 

K Var. ii4 Cicada. ORDO II. Cicada. 

Var. i. Elytris rufcis, margine exteriore pallide 
luteo , capite fufco, linea media pun- * 
ctisque binis obfcurioribus. 

3. Elytris fufcis, latsre ochroleucis, capi- 
te flavo, ocuiis fufcis. 

3. Elytris flavefcentibus. 

334. Cicada Bicordata. 

El. long. lin. 2. lut. j±. 

Diagn. Elytrum nigrum; latere utroque linea- 
que media, nec non psdibus flavis. 

In Corylo reperi. 

Caput flavum ; oculis nigris ; in fronte macu- 
la media nigra, cujus extreniitati cuilibet infidet 
macula nigra obcordata. Thorax niger totus. Ab- 
domen nigrum, margine flavo. Pedes flavi. 

Variat elytris flavis linea a baii ad medium 
usque produ&a, attenuara, aliaque fimili ab apice 
antrorfum tendente, fufco colore tin&is; thorace 
macula flava , flavo margini poftico impofita ; an 
vere diverfa fequens? 

335. Cicada Violacea. 

El. long. lin. 2. lat. f. 

Diagn. Elytra fufco violacea ; margine exter- 
uo & alibi ubique lutei coloris. 

In Cir/io acanthoide Fl. Carniol. 

Haec caret maculis nigris in capite, & elytra 
praedicta gerit. 

336. Cicada Oenothcwe. 

El. long.Ym. 2*. lat. 1. 

Diagn. Fere tota flavefcens; oculis nigris; e- 
lytro rivuiis fufcis. 

In averfa pagina foliorum Oenothene biennis. 

Spumans , minor Spumaria ; ore fubtus fovea 
elliptica, ibidemque utrinque fulcis fenis ; abdomi- 
ne fupra nigro. Thorax foveolis binis pofticis. 
Koftrum apice pilofum, iiigricans. 

337. Cicada Lineata. 

El. long. lin. rf lat. \. 
Diagn. Nigricans; elvtris toto margine lineo- 
lisque tribus k ngitudinalibus luteis. 

Ia Cica da. PROBOSCIDEA. Cicada. it5 

lu fruticibus, non rara. 

Circum oculos linea flava, frontem verfus ab- 
rupta. Nucha notata macula bifida, furculam re- 
ferente. Pedes elytris concolores; geniculis & ti- 
biis infra medium iuteis. 

(* *")*Elyti'is femicoriaceis. 

33§. Cicada Viridis, 

El. long. lin. 3. lat. 1. 

Diagn. Elytrum virens : apice membranaceum. 
Caput flavum, pun&is (4) nigris: duobus mediis 
majoribus, inter oculos. 

In Salicetis, & alibi. 

Ocuii nigri. Thorax virens. Pedes flavi. 

Var. Elytris flavis: venis viridibus; thorace 
viridi. 

339. Cicada Bipunftata. 

El. long. lin. 2f. lat. u 
Diagn. Flavefcens; elytris pallidioribus ; qcu<? 

iis pun&isque binis in fronte nigris. 
Circa fluvios, & inter frutices. 
Abdomen fubtus linea media nigra, & latere 

utroque verfus bafim pariter atro. Elytra pofka, 

fubhyaiino fplendore. Alae hyalinse. 

q***-) glytris membranaceis* 

340. Cicada Cornuta. 

El. long. lin. 3. lat. if. 

Linn. Syft. Nat. p. 435. 
Faun. Svec 2. 879. 
Diagn. Thorax gibbus; anguiis pofticis valde 
mucronatis, in mucronem longum triquetrum api- 
ce derlexum pone produ&um. 

In Cir/iis reperi, & in Salice circa Tergejlum. 
Dentes dorfales poftici ad angulum re&um 
cnm corpore liti. Mucro thoracis in medio pau- 
lo craflior quam alibi, lineas duas longus. Alae 
quatuor; fuperiores venis ferrugineis, inferiores ab- 
dominis longitudine venisque fufcis. Tibise ferru- 
gineae. Corpus & thorax fufeo colore tin&a, ca- 
nisque vilhs adfperfa. Pedes faltatorft 

K a 341, iitf Cicad*. ordu 11. Cicada. 

341. Cicada Nervofa. 

El. /o//g. lin. 3. /a/. if . 
LrNN. Syft. Nat. p. 437. 
Faun. Svec. 2. 882. 
Diagn. Alse C4)» fuperiores nervofs : nervis 
fufco-pundtatis; ambo hyalinae. 
In Salice. 

. Frons plana ; marginibus lineaque media ele- 
vatis. Oculi fufci ; margine rufo , poftice abrupto. 
Sub oculis antennae feu fetulse hemifphaericae bali 
impofitae. Alae fuperiores praeter pundtula in ner- 
vis, gerunt quoque fafcias duas, obfoletas, rufo- 
fufcas; quarum prima ad bafim alae, alia circa me- 
dium jacet ; in ejusdem atee margine exteriore ver- 
fus apicem funt maculae duo nigricantes parvae. 

342. Cicada Marginata. 

El. long. lin. 2. lat. 1. 

Diagn. Pallida tota, thoracem inter & alas ni- 
gra: macula alba acuminata. Thorax marginatus. 

In Salicetis. 

Caput ieniter acuminatum. Ad bafim roftri 
maculae duo fufcae dentiformes. Ad marginem tho- 
racis anticum utriuque pun&um nigrum. 

343. Cicada Ocellata. 

El. long. lin. 1. lat. [. 

Diagn. Elytrum albidum ; liueis tribus ocel- 
lisque duodecim. 

In Gramine capta 9. Jun. circa Liriam. 

Os obtufum ; fubtus utrinque punctis fenis, al- 
bidis, in unam feriem ordinatis, inter quae lineola 
concolor. Antenmiiae alba?, thorace longiores. Ca- 
put alibi fubferrugineum, ut '& thorax. Elytrum 
membranaceo coriaceum , apice rotundatum; ocel- 
lis C5) , maculis oblongis, fubovatis, majoribus & 
minoribus rufefcentibus fed margine fufco cin&is, 
variegatum ; idem verfus marginem internum pro- 
pe thoracem lineis tribus fimiliter coloratis & mar- 
ginatis parallelis longitudinaliter ftriatum. Abdo- 
men apice villofum. Tibiae pofticae ciliato-fpi- 
nofe. #44- Cicada. PROBOSCIDEA. Cicada. 117 

344. Cicada Notata. 

El. long. lin. i\. lat. $.. 

Diagn. Caput, thorax, pedesque pallide flavi- 
cantes. Elytra albida, nigro-punctata. 

In plantis variis. 

Os pun&is tribus, ferrugineis, trigonis. Scu- 
tellum lineola transverfa, fufca. Abdoinen nigri- 
cans , fed fegmentorum marginibus fupra lutefcen- 
tibus. Tibi^ fpinofociliatae. 

345. Cicada Pkbefa. 

El. long. unc. r.&lin. 7. lat. lin. 7. 
Matth. Diofc. p. 264. 

Diagn. Maxima ; corpore unciam & lin. (3) 
longo, (6) craiTo. Alis (4) rugulofis, nervofis ner- 
vis fufcis, dichotomis: ramulis fupremis anaftomo- 
fantibus. 

In agro Vipacenfi, Govitienfi, Tergejlino & fre- 
quentiilima, notiftimaque. 

Femora antica crafliora, bidentata. 

Ovum album, utrinque acutum (qualia etiam 
700 una fsemina in ventre gerit) deponitur intra 
rbramen in ligno antiquo, ftudio a matre excava- 
tum, in quo ova ejusmodi multa deponit, dein 
claudit oftium fucco proprio gummofo. Hinc na- 
ti vermiculi erofo clauftro, vicina loca perreptant, 
dein eodem aliove anno , intra terram fe fe reci- 
piunt, ibique toto iilo anno degunt; in hoc ftatu 
vivens pupa Tettigometra dicitur, pedibus anticis 
valde craflis & validis inftructa, fubtus dentatis, & 
forti pollice, cancri manus adinftar, terminatis. 
His, talpse in modum fodit, terram perforat, ut in- 
de prodeat, poiitis exuviis, Cicadam paritura. 

Hujus binas fpecies pofuitARiSToTEi.Es//i/?. 
animal. L. s- Cap. 2j, nempe majores, quas vocat 
a.y)ia.c, & minores alias rsfliyoviag aprjeliatas, quas 
voces, contra veterum fententias, ad Gryllos trans- 
tulit 111. Linn^eus. Mares afliduo teretismo , ad 
venerem mutas alliciunt femellas, ut folent Gryl- 
li Campejlres. 

346. Cicada Orni 

El. long. unc. i.& lin. 1. lat.4%. 

K 1 LlNN. ii8 Cicada. ORDO II. Notone&a. 

Linn. Syft. JSat. p. 436. 

Diagn. Minor priore. Alae (4); venis fufcis; 
poftice binis punctorum fufcorum ordinibus : in 
uno (4), in altero fubmarginali (7). 

Differt a priore 1. Mare & famina eiusdem 
ftaturae, & eodem modo coloratis. 2. Teretismo 
acutiore. 3. Thoracis linea media longitudinali in- 
divifa, quae priori apice bifida. 4. Scutello lineis 
duabus ferrugineis: bafi hamo introrfum inftru&is. 
5. Nervis alarum fuperiorum antice albidis aut fla- 
vicantibus. 6. Femoribus auticis muticis. In ala 
dextra puncta fufca odto, in finiftra feptem. 

347. Cicada Hdctnatodes. 

El- long. unc. i.& lin. %lat. l'm.6. 

Diagn. Alarum fuper. nervi, margo thoracis & 
lineae in eodem quinae, rubro colore tindtae. 

Habitat cum prioribus. 

Nigra. Alis anticis minime pun&atis. Abdo- 
mine incifuris omnibus utrinque margine rubris. 
Femora rubro-nigroque varia ; antica crafiiora & 
tridentata; dente fupremo minore. Conf. Roesel. 
Locuft. Tab. 25. 26. 

NOTONECTA. 

Linn. Syft. Nat. p. 439, 

348. Notonecta Glauca. 

El. long. lin. $\. lat. 2» 
Linn. Syft. Nat. p. 439. 

Faun. Svec. 2. 903. 
Roesel. Suppl. Cim- Terr.Tab. 27. fig. 

5-9- 
Frisch Iuf. 6. Tab. 13. Fig. 1. 2. 
Diagn. Elytrum apice bifidum. Abdomen a- 
pice triquetrum. Fedes poftici corpore longiores. 

In lacubus, non rara. 

Var. 1. Oculis rufefcentibus ; elytris ferrugineis : 
margine exteriore pun&is fufcis ( 7 ) ; 
abdomine tiigro: apice thoraci conco- 
lore. Huic proxima figura Roeselii. 

2. Ocu- Notonedta. PROBOSCIDEA. Ne pa. 119 

2. Oculis fufcefcentibus ; elytrisferrugineiss 

margine exteriore pun&is fufcis (s); 
abdomine fufco: apice ferrugineo. 

3. Oculis fufcefcentibus; elytris fufco-ca= 

ftaneis: bafi maculis binis, lanceolatis, 
teftaceis:margineexteriore minime pun- 
dato; fcutello nigro; abdomjne ferru- 
gineo» 

349. Notonecta Striata. 

El. long. Hn. 4^. lat. |. 
Linn. Syft. Nat. p. 43.9. 

Faun. Svec. 2. 904. 
P. Poda. Muf. Grsec- p. 45. 
Diagn. Elytrum lineis transverfis fufcis paral- 
lelis fimplicibus ramofisque ftriatum. 
Habitat cum priore. 

Thorax lineis transverfis fufcis (8). Scutel* 
lum natiforme. Abdomen apice bifidum, 

N E P A. 

Linn. Syft. Nat, p. 440. 

350. Nepa Cinerea. 

El. long. lin. 5f . lat. s. 
Linn. Syft. Nat. 1. c. 

-Faun. Svec. %. 906, 
Roesel. Suppl. Cim. Aquat. Tab. 22.fig, 

6. 7. 8- 
Frisch. Inf. 7. Tab. 15? 
Diagn. Corpus oblongum, fufcefcens; abdomi- 
ne fupra rubro, terminato cauda bifeta lineas qua- 
tuor longa. 

In fblfis circa Tergejlum. 
Specimina noftra omnino conveniunt cum fi- 
guris. Roefelianis, hinc corpus ovatum non poteft 
dici. Prope oculos eft tuberculum, quod micro- 
fcopio vifum, fuftinet pilos duos tresve leniter 
defiexos, qui pro antennis habendi. K 4 , - Cl- ibo Cimex. ORDO II. Cimex. 

m _ ■ ' — ■ ■ " ■ ■ ■ ■ ■ ' ' ■ M ■ ' ■ ■ ■ ■■- — ■ ■ ■ '— ■ iii ■■■ ' ■ i ■ w^^« 

C I M E X. 

Linn. Syfi. Nat. p. 441. 

(*) Ovati. 

(f) Scutellati Linn. 1. c. Ord. ^b* 

551. Cimex Lineatus. 

EL long. liu. 3f . lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 442. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 55. 

Diagn. Ruber,- thorace lineis longitudinalibus 
(6), fcutello (4) parallelis nigris; fubtus punctis 
nigris. 

Reperi LippiTjs in horto , fupra folia Ribefii 
rubri. 

Caput rubrum; lineis duabus, in ejus apice 
coeuntibus. Thorax pun&is prominulis fcaber: an- 
gulis pofticis rotundatis, tres lineas latus , unam 
cum dimidia longus. Scutelium lin. 3. longum. 
Eiytra rubra ; membrana fuliginofa. Alae margine 
exte 10 e rubro; apice fufcefcente. Corpus fubtus, 
apud nos, ubique rubrum. Pedes nigro rubroque 
v^rii. 

Variat lineis nigris in thorace (5-8)- 

352. Cimex Maurus. 

El. long. lin. 3-4. lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 441. 
Faun. Svec 2. 913. 
' P. Poda. Muf. Graec. p. 55. 
Diagn. Pu;,&a duo pallidiora ad bafim fcutel- 
li. Abdomen fubtus pun&is utrinque quinis, fub- 
matginalibus, ocellatis. 
In Carrdolia cilidiors, 

Charafter fpecificus peti non debet a colore 
corporis, qui modo obfcure ruber, modo rubro & 
flavicarite virius, modo pailide ferrugineus; fubtus 
autem in omnibus hifce meis varietatibus color 
unus & idem, nempj ferrugineus , pundis fufcis 
ubique variegatus. Pundta abdommispraedi&a funt 
totidem, nigra^rotundata, ^ipice umbilicata, &at- 

mo- Cimex. PROBOSCIDEA. Ciniex. 121 

mofphaera lucidiore cin&a tubercula. Reperitur 
etiam utplurimum lateribus abdominis fufco-vari^- 

gatis. 

353. Cimex Exanthematicus. 

Tot. long. lin. 4. 

Diagn. Nigricans ; fupra punftis confertis ai- 
bis. 

Circa Tergejlum. A. 1751. 

Caput fine punctis albis; antennis articulo ul- 
timo craffiore. Thorax linea media longitudinaii 
& puncto utrinque albis. Scutellum pun&is plu- 
rimis albis ; praeter haec praedicta loca tota pun&is 
minoribus, nigris, excavatisque variolofa funt. Cor- 
pus fubtus & pedes nigri, fine punctis albis. 

(ff; Cucullati. 

354. Cimex LeElularius, 

Tot. long. lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 441. 

Faun. Svec. 2. 909. 
Matth. Diofc. p. 257. 
Diagn. Rufus, compreffus, domefticus, homini 
moleftus. 

Habitat in fedilibus, lectis, parietibus ligneis; 
nocturna calamitas humani generis. 

In Carniolia yolatilis etiam occurrit, noctu do- 
mibus involans. Capitur ioYnsPhafeoli,Pulmonaria, 
aliisque afperioribus ; necatur oleo infufo Scarabxi 
Melolonthx , Agarico mufcario , Aclea , Nicotiana. 
An vero ad hunc, vel priorem ordinem fpe&et, 
dubium adhuc. 

355. Cimex Dubius. 

El. long. lin. 2. lat. — 
Diaqn. Atro-cseruleus, punctatus, nitens; tho~ 

racis elytrorumque margine exteriore albo. 
In agro TergeJUno. 
Dubium voco , ob fummam cum fequente fi- 

militudinem, a quo differt elytro iine pundto al- 

bo, & membrana albicante terminato. K 5 35& *a s Cimex. ORDO II. Cimex. 

356. Cimex Biguttatus. 

El. hng. lin. 2. lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 446. 
Faun. Svec. 2. 935. 
Diagn. Niger; elytrorum & thoracis margine 
albo; puncto albo in quolibet elytro. 
In calycibus Rhinanthi crijiti galli. 
Elytri membrana fufcefcens. 

357. Cimex Bicolor. 

EL long. lin. 3. lat. — - 
Linn. Syft. Nat. p. 446. 

Faun. Svec. 2. 935. 
P. Poda. Muf. Gra?c. p. 57. 
Diagn. Niger; maculis duabus albis, elytri ex- 
terno margini incumbentibus. 

In monticulis Adriatico mari proximis. 
Habitus & nitor prioris, fed maior. Bicolor 
Svecicus antice ad marginem thoracis utrinque ma- 
culam albam habet, noitc-r vero marginem eundem 
album. 

358. Cimex JEnemv 

El. long. lin. 2. lat. — . 

Diagn. Pallide aeneus, punctatus: punctis im- 
preilis nigris ; fcutello a.bdomen fubaequante: baft 
pun&is duobus albis. 

Circa Jdriam in herbidis collibus. 

Caput emarginatum. Thorax obtufe fpinofus; 
punftis binis , albis , elevatis ad bafim fcutelli. 
IVlargo lateralis thoracis totus fere albicans. Kly- 
tri membranaceus apex lineolis ( 5 ) parallens 9 
ierrugineis. Abdomen fubtus aeneo-nitens ; puncto 
eminente , nigro , utrinque in qualibet incifun 
Sexus alter abdomen emarginato tuberculo termi- 
natum gerit. 

359. Cimex gfuniperinus. 

El. long. lin. 5. lat. — . 
Linn. Syft. Nat. p. 445. 
Faun. Svcc. 2. 930. 
Diagn. Viridis ; thoracis margihe laterali flavo ; 
abdomine fupra nigro. 

Huri Cimex. FROBOSCID KA- Cimex. 123 

Ruri in plantis variis. 

Maximus hujus ordinis, totus fuperne pun&a- 
tus & virens ; fubtus tamen ex viridi flavicans. 
'lhoracis margo lateralis & apex fcutelli flavi co- 
loris. Eiytri apex membranaceus fufco-rutus. Ab- 
domen apice fubtus rubello, fubquadridentato. 

360. Cimex Baccarum. 

El. long. lin. 5. lat. — . 
Linn. Syft. Nat. p. 445. 

Faun. Svec. 2. 928. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 56". nebulofus. 

Diagn. Thorax obtufe fpinofus. Abdomen 
fupra nigrufn; maculis fcutelli apicis colore tindtis, 
in margine variegatum , fubtus e bafi mucronem 
fupra thoracem protendens. 

In plantis, baccis, hortis, & circa domos. 

Statura prioris, fcetor infignis. Apex fcutelli , 
maculae in margiue abdominis , pedesque eodem co- 
lore tin&i. Caeterum Mari antennae unicoiores , 
pun&a marginalia abdominis flavicantia, abdomen 
fubtus absque pun&is; fed variat hic i c elytris ru- 
bellis : apice fufcefcentibus , antennis nigris , cor- 
pore fubtus flavo; 2" elytris seneo-virentibus; apice 
immaculatis, thorace obfcuro, fcutelli apice fulvo, 
abdomine fubtus ferrugineo, alis obfcurioribus. 
Famina antenn. articuli duo ultimi bafi flavefcen- 
tes , thoracis latera obtufiora , ely trum apice fufco- 
punctatum. Thorax & abdomen fubtus nigro- 
pun&ata. 

361. Cimex Ornatus. 

El. hng. lin. 4. lat. — , 
Linn. Syft. Nat. p. 446. 
Faun. Svec. 2. 937. 
Diagn. Rubro-nigroque varius ; thorace macu- 
lisduabus, nigris, feniibifidis: fegmentis elytra re- 
fpicientibus. 

Collegi in itinere Tergeftino A. 1161. circ3 
Lippi%a. 

Caput, antennss, thorax fubtus pedesque nigri. 
Elytrum pun&o ad apicem corii libero ; macula 
fubovata , rjigra , in margine externo verfus bafim; 
margo internus elytri niger proiert maculas duas, 

DJgras, 124 Cimex. ORDO I. Cimex. 

« ■ — '»' . 

nigras: inferiore longiore & obtufa ; membrana ely- 
tri nigricans : mar^ine albido. Abdomen fubtus 
rubrum, in medio maculis transvcrfis (4), ad latus 
quodlibet binis ordinibus punctorum nigrorum, 
quorum unus m.nrginalis puucta (5) fubconica, 
alter interior puncta (tf) fubrotunda fovet, luci- 
diore centro pupillata. 

362. Cimex Dominulus. 

El. hng. lin. 3. lat. — y 

Diagn. Rubro-nigroque varius ; thorace pun- 
ctis (6) diftinctis atris. 

]n pratis paludofis. 

Mas. Caput nigrum ; margine nibro ; antennis 
nigris : articulis apice rubellis. Thorax ruber ,• 
punctis fex nigris, quorum quatuor poftici. Scu- 
tellum rubrum ; macula nigra , hemifphaerica , ad 
balim. Elytrum rubrum ; apice membranaceo, ni- 
gro: marigne albido ; maculis binis nigris ad mar- 
ginem internum; puncto nigro ad apicem. Abdo- 
men rubrum ; in apice fuperne macula nigra, fub- 
tus utrinque maculis fex ovatis nigris. Pedes 
nigri. 

Famina, eodem modo colorata , fed paulo 
maior. 

( * * ) Oblongi. 

(f) antenn. articulo ultimo eraffiore. 

363. Cimex Marginatus. 

El. long. lin. 5f. lat. — . 
Linn. Syft. Nat. p. 443. 

Faun. Svec. 2. 923. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 55-55. 
Diagn. Terreo-rufus. Thorax obtufe dentatus 
concavus. Antenn. articulus (2.3,) & abdomen 
fupra rubro-fulvi coloris. 

In Mentha aquatica copula junctos vidt. 
Mari corpus magis fufcum. Penis craffus, ob- 
tufus; bali auriculatus. Famitue abdomen pone bi- 
corne , genitale bivalve : valvis interue ad baiim 
filamento inftructis. 

Uter- Cimex. PROBOSCIDEA. Cimex. 125 

Uterque fexus abdonrine bafi fuperne nigro ; 
margine maculis fufcis, fubtus utrinque tot pun&is 
obfcurioribus , quot fegmenta, atmofpaera lucidiore 
cindis, lucidis, umbilicatis. Elytri membrana, 
fufco-aurata. Femoribus omnibus fubtus tubercu- 
lofo-dentatis. 

364. Cimex Abietis. 

El. long. lin. 3. lat. —« 
Linn. Syft. Nat. p. 450. 

Faun. Svec. 2. 959. 

Diagn. Rufus eft, prsefertim fubtus. Abdomen 
& thorax fuperne canaliculata. Tibiae anticae craf- 
iiflimae & fubtus dentatae ; palmis uni-unguiculatis. 

In Viburni lantarue floribus , & in Genijla tiniio- 
ria, reperi. 

Antennse, non computata bafi, articulis tribus: 
extremo longiore. Roftrum breve. Caput apic« 
bifidum. Thorax in medio concavus ; lineis binis, 
elevatis, longitudinalibus, angulis anticis & fpofti- 
cis denticulo notatis , dente alio obtufiufculo prope 
angulum pofticum. Abdomen margine obiter cre- 
nato , fubtus ad bafim albo , in qua albedine duo 
puncta nigra utrinque fepulta funt. 

Variat 1. Colore ubique rufo. 

a. Capite, thorace, & abdomine antict 
fufco - rufis. 

365. Cimex Denticulatus. 

El. long. lin. 3. lat. — . 

Diagn. Thoracis margo lateralis denticulis cre- 
bris, parvis, undique armatus. Abdomen bidenta- 
tum. Femora poftica fpinofa. 

Circa Tergejlum. 

Fufco-ruftis , fubtus ferrugineus. Caput fub 
antennis denticulo utrinque inftrudtum, & una cum 
thorace & elytris punclis confertis prominentibus 
fcabrum. Antenna? villofse ; articulo ultimo nigri- 
cante. Abdomen fuperne rubrum , bafi nigrum ; 
macula nigra ad apicem in medio, apice bidentata. 
Femora poftica fpinulis tribus maioribus, nec non 
(3-4) minoribus , decrefcentibus , inter fpinam 
anticam & genu , pofitis. 

%6<$. jgs Cimex. ORDO II, Cimex. 

366. ClMEX Jgilis. 

jEl. long. lin. 4. lat. — ~ 

Diagn. ,/Eneo-fufcus; punctis impreflis ; abdo- 
mine fupra rubro : apice emarginato. 

In Aujiriaco Litorali. , 

Roftrum albidum. Antennas.ex albo & fufco 
varise. Thorax angulis pofticis acutis , albidis. 
fcuteili apex albidus. Elytri niembrana fufco-rufa; 
venis longitudinalibus, fimplicibus , ramoiisque li- 
neata , inter quas puncta confluentia obfcuriora. 
Abdomen bafi fuperne nigrum ; apice fufcefcente ro- 
tunde excifo , margine fufco , fed liavefcentibus 
pundtis variegato ; fubtus cano proftrato fericeo 
villo adfperfum , pnn&is nigris utrinque duobus 
in qualibet incifura. Femora fupra medium albida. 
Tibiae albae: bafi & apice fufcae. 

Cum Cimice Itido 111. Lijjn.*i confundi non. 
debet. 

367^ ClMEX Rugofis. 

El. long. lin. 2. lat. — . 

Diagn. Caput fub antennis dente utrinque in- 
ftrudtum-. Dorfum'plicis quatuor longitudinalibus. 
Abdomen rubellum. 

In Carniolia jtiper. 

Antenna? tufcae, longitudine fua latitudii 
thoracis minime excedcntes ; articulo cxtremo U- 
cundo & tertio nihilo crailiore, brevioreque. Elytri 
membrana fufca ; venulis albis* . \bdomen mem- 
branaceum , depreifuni : apice albido emarginato ; 
alibi rubellum. 

368- Cimex Pandurus. 

El. long. lin. 5. lat. — . 

Diagn. Rubro nigrooue varius. Thorax ruber ; 
lineis (2) nigris , longitudinalibus. Elytrum ru- 
brum ; macula media riigra, punctisque tribus albis 
ad baiim apicis mcmbranacei. 

Circa Labacum , & in Carniolia infirwre. 

Antennae , rodrum , pedesque nigri. Caput 
nigrum ; linea bifurca , rubra , litteram ( V ^ re ^ _ 
rente in medio notatum. Thorax lin. af latns , 1* 
longus. Sciitellum nigrum. Ad bafim membranae 

elytri Cimex. PROBOSCIDEA. Cimex. 127 

elytri eft linea conica , obliqua , coriaceo margini 
bafi impofita , cui infra apicem adjacet pundtum al- 
butn , dum alia duo pun&a alba feparant eiytri 
corium a membrana. Alae tenerae , fubhyalinae, ru- 
fefcente lunulata macula externe notatae , infra 
quam margo alae ad bafim ufque ruber eft. Abdo- 
men rubrum, carinatum ; margine maculis (5), 
nigris , utrinque variegatum ; incifuris bafi fafcia 
nigra ; latere vero utroque pundto nigro maculatis, 
Pe&us nigrum; maculis rubris, utrinque tribus. 

369. Cimex Speciofus. 

El. iong. lin, 4f. lat. — . 
P. Poda. Muf. Graec. p. $9. 

Diagn. Rubro nigroque varius. Elytri mem- 
brana nigricans; pun&is tribus albis: uno libero, 
rotundo. 

In agro Tergefiino. 

Antennae , roftrum , pedus , pedesque nigri. 
Caput nigrum ; macula elliptica , rubra , poftice 
acuminata , in medio pofita. Tborax ruber ; mar- 
gine antico & poftico nigris. Scutellum nigrum. 
Elytri corium rubrum ; fafcia & pun&o fubrotundo 
ad marginem interiorem, atris : eiufdem apex mem- 
branaceus ad originem pun&a duo alba, lineolas re- 
ferentia , & in medio guttam fphaericam albam ge- 
rens. Abdomen carinatum, rubrum ; margine pun- 
ctis utrinque (5), & fubtus tribus paribus macula- 
rum nigrarum in medio , variegatum; ani regione 
nigra. 

Variat pectore cinereo & tenuiilimo veluti 
polline adfperfo , pundtisque lucidis nigerrimis 
utrinque ( 2 - 3 ) ; nec non margine membranae ely- 
tri aibo. 

370. Cimex Jpterus. 

El. long. lin. 2*. lat. — . 
Linn. Syft. Nat. p. 447. 
P.- Poda. Muf. Graec. p. 58. 
Diagn. Rubro nigroque varius. Elytrum to- 
tum coriaceum , abbreviatum , rubrum ; apice ma= 
cula rotunda , punfloque ad bafim atris, Ala? 
nullae. 

In i28 Cimex. ORDO II. Cimex. 

In Carniolia non rarus, fed antennis apice fe- 
taceis nullibi. 

Linn^i defcriptiobonaeft, cui adde. Caput 
cum thorace nitens. Roftrum nigrum; ad bafim 
puncto rubro. Caput, antennas, pedesque nigros. 
Abdomen nigrum ; margine & anj fafcia rubris. 
Beue etiam hunc Cimicem defcripfit AmiciiT. 

P. PODA. 1. C 

37T. Cimex Saxatilis. 

El. long. lin. 3*-. lat. — , 

Diagn. Rubro nigroque varius. Elytri corium 
rubrum ; margine undique maculaque nigris ; mem- 
brana fufca immaculata. 

Circa rupes, faxa, rudera, gregarius, florente 
Farfara jam exiens ferenis diebus, circa meridiem; 
apud nos copiofus. 

Antennse, roftrum, pedesque nigri. Caput ni- 
grum; macula rubra, antice bifida. Thorax niger; 
margine laterali lineaque media longitudinali eleva- 
ta, rubris; fpatia nigra inter has lineas pundata. 
Scutellum nigrum. Elytrum bafi ad angulum fcu- 
telli rubrum , dein undique nigro margine feptum, 
pagina intra marginem rubra fed macula nigra no- 
tata. Pedtus nigrum ; maculis utrinque tribus ru- 
bris ovatis. Abdomen carinatum , rubrum; fubtus 
in medio fafciis quatuor, & margine utrinque macu- 
lis nigris variegatum. 

372. Cimex Tuberculofus. 

El. long. lin. 3^. lat. — . 

Diagn. Antennae nodis binis : extremo longiore, 
clavato. Abdomen fuperne rufum. 

Circa Idriam. 

Antennse nodis binis ( non computafa bafi ) , 
caput, thorax, roftrum, pedesque, nigri. Thorax 
lin. 1 1 latus , non dentatus ; pundtis excavatis. 
Elvtrum fufcum , pun&atum ; membrana fufce- 
fcente. Alse hyalinae, immaculatae. Abdomen fu- 
peme rufo-fulvum, fubtus fufco-rufum nitens. Ti- 
biae pofticae fafciis duabus rufis. 

Variat colore fufcefceiite , fed tubercula oc- 
cipitalia fpeciem demonftrant. 

373- Cimex. PROBOSCIDEA. Cimex. 129 

373. Cimex Nervofus. 

El. long. lin. 2 1 . lat. t— » 
Diagn. Elytrum fere totum membranaceum ; 
nervis tribus , fufco-punctatis , pun&oque ferrugi- 
neo trigono marginaii. 

Circa fofibrum, & rufticorum aedes. 
Color fubferrugineus. Antennae articulus ulti- 
mus minor & obfcurior. Oculi prominentes, fu- 
fco-rufi. Ad marginem thoracis pofticum tubercu- 
la duo, lucida, fphaerica, rufa. Caput cum thorace 
pun&is prominentibus fcabrum. Scutelium thoraci 
concolor. Abdomen fupra fufcum; pun&is tribus, 
riavefcentibus ; fubtus fiavicans, nitidulum, pun- 
clis ferrugineis adfperfum ; margine fufcis punitis 
variegato. Pedes coiore thoracis, punctis obfcu 
rioribus variegati ; femoribus fafciatis : fafciis (3-4) 
fufcefcentibus. 

374. Cimex Maritimus. 

Ei. long. lin. 2. lat. • — . 

Diagn. Nigricans ; elytris teftaceis , fufco-pun- 
dtatis; macula cordata, ,nigra ; antennis pedibus- 
que ferrugineis. 

Circa litora maris AdriaticL 

Thorax margine poftico ac laterali teftaceo , 
lineolis transverfis, ferrugineis, poftice variegatus. 
Eiytri membrana umbrinis iineis repandisque ma- 
culata. Femora media & poftica apicibus fufcis. 

Eft Citftex Cinereus. R. P. Poda. Aluf. Grgec. 
P- 59- 

375. ClME* Alpinus. 

El. long. lin. i-f. lat. ~, 
Diagn. Nigricans ; elytri corio punttis ferru- 

gineis ; membrana lineis (4) longitudinaiibus fu- 

fcis; pedibus ferrugineis. 

ln Alpibus Vockinenjibus Carn. fuper. 

Oris apex, roftrum, & bafes antennarum fer« 

ruginei coioris. Inter venulas fufcas parallelas 

membranae eiytri punctum ubique unum fufcum. 37^. i.-o Cimex. ORDO TI. Cimex. 

376. ClMEX CollldUS. 

El. long. lin. 2f lat. — 
Diagn. Niger ; elytro "hucei coloris; punfto 
nigro, membrana fufca; femoribus anticis deutku- 
lo notatis. 

In Carniolia media collibus apricis. 
Thorax poftice lineolis. rubro-caitaneis varie- 
gatus. Elytri corium nigro-punctatum ; niacula 
Jubtetragona, nigra. Abdomen fubtus seneo liitore 
fulgens ; fegmento quolibet utrinque pun&is im- 
preilis , binis. Alse hyalinae. 

377. Cimex Ferrugineus. 

El. long. lin. if. lat. — 
Diagn. Nigricans ; elytris' pedibusque ferru- 

gineis. 

Circa Idriam collegi. 

Statura Alpini, Ltftulurio minor, punclis im- 

preflis variolofus. Antennae articuli ( 2 - 3 ) , co- 

lore pedum , bafi & apice nigri. 

( f f ) antenn. articulo ultimo tenuiore. 
37g. Cimex Iracundus. 

El. leng. lin. 4%. lat. — 
P. Poda. Muf. GrsEC. p. 58. 

Diagn. Niger ; roftro arcuato ; bafi rubra ; 
thorace macula rubra ; elytri corio pauco rubro ; 
femoribus anticis craffioribus , rubris , nigro - ia- 
fciatis. 

Paflim occurrit. 

Diifert a Cim. AnnulatolLmiS. i.Corpore fubtus 
nigro. 2. Abdomine non fafciafco , fed maculismar- 
ginalibus, rubris. 3. Roftro bafi rubro. 4. Tibiis 
nigris; fafcia poftica rubra, variegatis. 5. Feniori- 
bus primis non tribus annulis coccineis, fed rubra 
apice nigra, binisqiie fafciis nigris. C Femoribus 
mediis non coccineis totis, fed nigris fafciarubra. 

379. Cimex Perfinatus. 

EI. hng. lin. 5*. lat. — 
Limn. Syft. Nat. p. 446". 

Faun. Svec. 2. ^42. 

Diagn. Cimex . PROBOSCTDEA. C imex. 131 

Diagn. Fufcus ; roftro arcuato ; nucha tuber- 
culis binis. 

Circa Labacum, 

Celeberr. Linn^euS, mfyuna Svec. defcripfit 
larvam , non infectum ; ii vero differentia ab"eo 
data fuflicit ut adgnofcatur, certe nofter idem erit, 
cur corium elytri paucum & poftice alba linea ter- 
minatum , corpus totum villofum , Alae hyalinae , 
abdomen fubtus nitens & acutius quam in priore. 
Pedum genicula pallidiora. 

£80. Cimex Hybridus* 

El. tong. lin. 4. lat. — « 

Diagn. Niger; roftro arcuato ; eiytri corio ru- 

bfo ; maculis binis atris ; membrana iufcefcente, ad 

bafim macuia nigra notata ; abdomine rubro ; geni* 

talium regione nigra. 

In Carniolue collibus. 

Videtur proies hybrida Cirnicis Perfonati & Pm~ 
duri. Huic nucha tuberculis binis. Abdonien ru- 
brum , immaculatum. Femora antica craliiora. 

381. Cimex GutUcus. 

El. long. lifl. 3f. lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 447. 
Faun. Svec. 2. 966". 
Diagn. Niger, pundtatus ; fetula antennae, capi. 
te inter oculos elytroque corii apice coccineis; ab* 
domitie fubtus "nitente. 

Inveni in Urtica dioica, & alibi. 
Variat 1. Scutello nigro. 
e. ' — coccineo. 

3. Elytri margine exteriore rubelio. 
— flavefcente. Lix N.Faun-,Si>ec* 

4. Thorace lateribus rubris. 

5. — totonigro. 

Bafis membranae elytri macula albida, apici co* 
rii contigua.. Antennae articulus intermedius ion- 
gior, apice dilatatm, villofus. Femora apice ru- 
bella. Tibiae totae fere rubellse. 

382. Cimex Meriupterus. 

El. iong. lin. 2. lat. — 

L 2 Diagn. i 3 a Cimex. ORDO H. Cimex. 

Diagn. Antennae articulus fecundus compref- 
fus , villofus , terminatus articulis binis fetaceis pal- 
lidis. Roftrum pedesque citrini. 

Vidi in floribus Origani vulgaris, & Eupatorii 
cannabini. 

Species vere nova,rarifiimaque; corpore nigri- 
cante, nitido ; antennis gravibus & duplo certe cras- 
fioribus quam femora antica, articulis (1-2) ,fufco-ru- 
bris, margine pilolls, dum (3-4) nigri funt, fed bafi 
& apice citrini , fetacei , aequales. Caput & thorax 
fufcus. Elytrumanguftum; nitido & fufco caftaneo 
corio; membrana hyalina, margine exteriore fufca, 
ibidemque prope bafim albido pun&o notata. Alae 
rubelli vini colore. Pedes citrini & palleacei; po- 
ftici longiores & craffiores. 

383. Cimex /Equinoftialis. 

El. long. lin- i£. lat. — 
Diagn. Eiytrum villofum, coriaceum totum, al- 

bidum, nervofum; nervis fufco - pun&atis ; femora 

antica craffiora. 

Circa sequinodtium vernum in floribus, praefer- 

tim Cynoglojjo omphalode. 

Antennae articulus fecundus longiqr, extror- 
fum craffior, apice truncatus, fuftinens articuium 
tertium brevem pilofiorem, & fetula fefe longiore 
terminatum. Roftrum pallidum, biartiofatum. Ti- 
bise pofticae tribus denticulis fubtus inftru&ae. 

384. Cimex Pabulinus. 

El. long. lin. 3. lat. — 
Linn. Faun. Svec. 2. 947. 

Diagn. Color virefcens. Antennse corporis 
longitudine. Abdomen fupra nigrum. Oculi fufco- 
caftanei. Corpus fubtus ilavo-virens. 

In floribus Gymnomonofpermis. 
Variat 1. colore viridi homogeneo, fubtus ta- 
men flavefcente, maculis nullis. 

In difco Chryfanthemi leucanth : &Buph- 
talmi falicifolii. sz. Co- Cimex. PROBOSC IDEA. Cimex. 133 

2. Colore viridi, thorace pun&is binis 

atris, macula cordata nigra fub ab- 
domine, in cadavere feniim evane* 
fcente. 
In noribus Capitatis. 

3. Colore ex viridi -ferrugineo, capite 

macula fufca , fcutello linea media 

obfcuriore longitudinaii. 
Ibidem. 
Huic thorax maculis binis fufcis aut 

ferrugineis. Elytrum in medio fer- 

rugineum. 

385. Cimex Umbellatarum. 

El. long. lin. 2f . lat. — 

Diagn. Ferrugineus; femoribus apice fufco fas- 
ciatis ; abdomine fupra fufco. 

In floribus plantarum Umbelliferarum. 

Non fine aliqua difficultate a Pabulino feparavi, 
quocum habitu & magnitudine convenit, iicet difte- 
rat thorace pun&ato; fcutelto punctis binis fufcis. 
Variat thorace lineoiis (3) fcutelloque pun&is toti- 
dem flavefcentibus , & colore obfcuriore. 

386 Cimex Pratenfis. 

El. long. lin. iZ.lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 448. 
Faun. Svec. 2. 949. 
Diagn. Elytrum teftaceum ; pundlis duobus, 
fufcis. Scutellum macula cordata ilava. Abdomen 
nigrum nitens, lateraliter fubtus ilavefcens. 
In pratis non rarus, etiam verno tempore. 
Nitens, pundhilatus. Thorax antice nigricaus. 
Elytrum punclis (2) fufcis ad apicem corii , quorum 
interius majus ; membrana hyalina. Femora bafi 
flava. 

Variat 1. Pedibus totis flavis, femoribus tamen 
pofticis & mediis apice fufco fafciatis. 
2. Pedibus luteis,femoribus anticis baii 
fufcis , pofticis femifufcis. 

387. Cimex Striatus. 

F.l. long. lin. 4. lat. — . L 3 Di igu. *34 Cimex. ORDO TL Cimex. 

Diagn. Niger, thorace in meclio macula oblon? 
ga flava; fcutello lineolis duabus flavis. li.lytri co- 
no ftriis iiavis (4) elevatis; uriica ramofa. 

In Evonymo captus 37. Maji. 

Nervuli membranae elytri rubore quodam tin- 
£ti. Macula flava puncto rubro variegata ad api- 
cem corii. Ala? hyalinae, Abdomen fubtus ad ba- 
fim lineis tribus, transverfis, aibidis, 

3G8. Cimex Fulvipes, 

El. hne. lin. 3. lat. — 

Diagn. Niger ; elytri corio fufco , bafi apice- 
que albo ; pedibus fulvis, 

In Corylo. 

Antennae bafi fulvae. Alae hyalinae. Femora 
poftica comprefla. Larva nigra ; antennis fulvis: 
apice nis^is; elytro abbreviato, coriaceo, albo: fas- 
cia nigra ; pedibus fulvis. Tales larvaejuxta ramrt- 
los arborum ambulantes, & manum hoftis mire elu- 
dentes, faepiiiime occurrunt, apterae femper, & eiy- 
tris dimidiatis, quae, ne pro veris fpeciebus adfuman- 
tur, probe cavendum. Species haec, ab aliis omni- 
bus diftin&iflima, proxime accedit Sylvejhri Linjn^i 
cum vero hujus antennae minime attenuatse, & ely- 
tra verfus baiim alba, verfus apicem vero fufca di- 
cantur , ita a noftro diverfum eile voluimus, 

389. Cimex Genifla, 

El. long, lin. c|. lat, — 1 
Diaan. Totus fufcus, raro canelcente brevis- 
firno & decumbente villo adfperfus ; alis hyalinis. 
In Genijia tincloria. 

Huic nitor nullus. Antennae articuli duo ex^ 
timi tenuiores : ultimo fulvefcente. 

390. Cimex Flavipes, 

El. long, lin. 2. lat. — 
Diagn. Niger; antennis trinodiis ; roftro pcdi- 
busque flavis, 

In hortis. -% 

Lucidus. Elytri corium fufco-caftaneum ; mem- 

brana bafi fafcla dimidiata, aiba, acuminata, corio in» 

cumbcnte. Alse violacco-hyaliua;, Attteonae art;» 

culis Cimex. PRQ^OSCTDEA. Cimex. 135 

i 1 11 ■ — 1 — i — ' ■ 

culis tribus, non computata bafi , corpori lubaequa- 
les. Abdomen bafi fuperne flavicans. 

391. Cimex Junceus. 

El. hng. lin. 4. lat. — 

Diagn. Elytri membrana oblonga, longitudine 
corii ; femora poftica fubtus dentata. 

Ciica Labacum captus. 

Niger, linea non craiiior , feptem longus. Ocu- 
li pallidiores, fub quibus lineola rufa. Thorax fufco- 
rufus, nitens. Eiytrum corio fufcefcente, antice 
attenuato, margine externo flavefcente, raris & bre- 
viflimis villis, ad lentem, adfperfo, nihiio longiore 
membranacea ejus portione, quse vere oblonga & 
apice obtufa eit , nec non venis obliquis paralielis 
lineata. Abdomen nigrum ; bafi attenuatum lbique 
fubtus in medio linea flava notatum; hujus margi- 
nes eiatiores funt & punclis quatuor pallide luteis 
utrinque maculati. Antennse iineas (5) longae ; ar- 
ticulo ultimo craffiore. Roftrum duas lineas lon- 
gum, articulis tribus. 

Cim. Calcaratum Linn. hnnc non eife docet ejus 
defcriptio in Fauna Aw.-data. 

392. Cimex Riparius. 

El. long. lin. 3. lat. — 
Diagn. Niger ; capite punctis binis, flavis ; tho- 

race lateribus lineaque media flavis; fcutello linea 

media, flava. 

In Salicibus, fecus rivos & torrentes, non rarus. 

Antennae nigrae, longitudine corporis. Elytri 
corium fufco-rufum ; margine exteriore flavo ; mem- 
brana margine obfcuriore cin&fi Abdomen fubtus 
lateraf ter flavicans aut rufefcens ; apice pun&is bi- 
nis, luteis. Tibise rufefcentes. Totus pilofus. 

393. Cimex Teftaceus. 

El. long. lin. 3J. lat. — ■ 
Diagn. Totus teftaceus ; oculis nigris. 
In Salicibus, pofl; primum foenifecium. 

L 4 An~ i3ff Cimex. ORDO II. Aphis, 

Anttnnae , pedes , abdomen fubtus, manifefte 
villolum. Fcmora poitica fubtus antice pun&is 
fufcis , binis , notata , longitudine abdominis. Ab 
oculo quolibet per thoracem decurrit linea obfcu. 
rior, obfoleta, recta. Elytri corium ad apicern ob- 
fcuriore punclo notatum. Alae hyalinse. Verno 
teirpore captus, femora obfoleto virore tincta pos- 
fidet. 

394. Cimex Lacujiris. 

Tot. long. lin. 6. 
Linn. Syft. Nat. p. 450. 
Faun. Svec 2. 970. 
Diagn. Curfitat fuper aquas ftagnantes, pedibus 
expanfis ; niediis pofticisque corpore longioribus; 
antennis triarticulatis, in apice capitis. 
In lacubus. 

Thorax fubtus argenteo villo fplendens. Ely- 
trum coriaceum totum, vena bis dichotoma, nervo- 
que , lineatum. Alae hyalinae. Pedes antici duplo 
breviores mediis. 

395. Cimex Stagnorum. 

— long. lin. 5f. 
Linn. Syfr. Nat p. 450. 
Diagn. Linea dimidia vix latior, niger; thora- 
ce tuberculis biuis, globofis. 

Thorax tenuis , elongatus. Caput antennis fe- 
taceis termihatum. Abdomen lineis elevatis lon- 
gitudinaliter ftrjatum , lemicylindricum. Pedes 
rufi. 

A P h 1 s. 

Linn. SyJL Nat. p. 45 1» 

396. Aphis Viburni. 

Diagn. Iu umbellis Vibumi^ larvse terreae, dein 
nigra ; autennis iongitudine abdominis ; pedibus 
pailidioribus. 397. Aphides in theatro Naturae vefte nova induti faepe 
in fcenain prodeuntes, plantarum Parafitae, Suc- 
cifugi, Tyranni. Has amant Forihicx, eoque 
fine vifitant, quo homo hominem hoc aevo f* • 
piilime. Aphis. PROBOSCIDEA. Aphis. 137 

397. Aphis Aceris. 

Diagn. Nigra , villofa ; alis macula fufca fub- 
marginali. 
In Acere campejlri ; larva nigricans : pedibus antennis- 

que pallidioribus ; corpore lubvillofo. 
— — platanoide; antenuis inira apicem fafcia ni- 
gra in/<zn'ademumvirefceute; geniculis pedumnigris. 
Hinc Aphis antennis pilofis, abdomine longioribus; 
abdomine fufco - viridi ; alis anticis lineoia fubter- 
ruginea, marginali. 

398. Aphis Vilis. 

Diagn. Virens; oculis nigris; ad latera abdo- 
minis pun&ulis nigris. 

Habitat in Vite vinifera y fub foliis. 

Larva virens ovata villofula ; oculis fufcis. 
Aphis dorfo demum fufcefcente & nitido ; pundto 
nigro utrinque retro antennas; alis vena una, ra- 
mis tribus inftrudta; oculis nigris; abdominis inci- 
furis tribus mediis fupra nigris. 

399. Aphis sEgopodii, 

Diagn. Nigra ; abdomine pallido ; pedibus pal- 
lidioribus, colore roftri. 

Habitat in JEgopodio podagraria. 

Larva nigra opaca ; pedibus albidis. Aphis 
prsedidla ; incifuris abdominis poftice ad marginem 
villofis. 

400. Aphis Archangelica:. 

Diagn. Caput & thorax niger, roftrum pallide 
virens, abdomen virens. 

Habitat in Angelica archangelica. 

Larva virens glabra; oculis & femoribus bafi 
nigris. Aphis glabra. 

401. Aphis Abfinthiu 

Diagn. Nigra, villofula; oculis fufco-fulvis ; 
alis hyaiinis: cofta virefcente. 

Habitat in Artemijia ablmthia. 

Larva gl.>uco-virens; antennis atris: bafi paili- 
dis; pedibus nigris; femoribus anticis paliidis to- 
tis. Aphis nondum adulta oculis fulvis, antennis 
I* 5 P e - 138 Aphis. ORDO II. Aphis. 

pcdibusque nigris, thorace cinerafcente : puncto ni- 
gro dorfali , abdomine virefcentej fetis pofticis ni- 
gris pilofis. 

.402. Aphis Cirjii Acantlioidis Fl. Carn. 

Diagn. Nigra glabra; pedibus rufefcentibus ; 
alarum venis atris. 

Habitat in Qrfio 5. <5. Fl. CarnioL 

Larva nigra giabra ; antennis pallidis ; tibiis 
villoiis. 

403. Aphis Jace<z. 

Diagn. Nigra; abdomine roftroque villofis. 

Habitat in Centaurea jacea. 

Larva nigra nitens ; abdominis incifuris pilo- 
fis: piiis parvis, ere&is, remotis; femoribus palli- 
dioribus. 

404. Aphis Leucanthemi. 

Diagn. Caput & thorax nigra, abdomen virens, 
roftrum pailide virefcens: apice tufcum. 

Habitat in Matricaria 1. Fl. Carniol. 

Larva virens, demurn nigra, glaberrima ; abdo- 
mine obtufo, fubrotundo. 

405. Aphis Scabiofo, 

Diagn. Larva glabra , virens; abdomine fub* 
villofo ; alis immaculatis. 

Habitat in Scabiqfa 2. Fl. Carniol. p. j.r/. 

406. Aphis Pruni. 

Diagn. Nigra ; abdomine viridi-nigroque vario. 

Habitat in foliis Fruni hortenjis, quae convolvit 
& vitiat. 

Larva virefcens, glabra. Aphis pedum articu- 
iis nigris. 

407. Aphis Craccae. 

Diagn. Larva tenu» quadam lana canefcens, 
hinc forte generis fequentis. 

Habitat in Vicia Cracca. 

Huc retuli Linn^eum fecutus. Syft. Nat. p. 
452- 

40S. Aphis. PROBOSCIDEA. Chermes. i39 

V » — ■ r 

408. Aphis Faba. 

Diagn. Larva nigra, glaberrima. 
Habitat in Vicia faba ; unde lasfa fsecunditas , 
imo & fterilitas. 

409. Aphts Genijla. 

Diagn. Nigra ; alis pun&o fufco. 
Habitat in Genijia tincloria. 
Larva nigra , cinereo quail polline adfperfa» 
quem decutit paritura. 

410. Aphis Urtica. 

Diagn. Caput & thorax nigra, roflrum exco- 
ior, abdomen viride. 

Habitat in Urtica dioica, 

Larva atro-virens giabra nitens; lateribus ab- 
dominis fuperne tot pun&is excavatis utrinque, 
quot funt eius incifurae. 

Species alias praetermitto aCeleberr. Linnjeo 
jam adnotatas. 

C H E R M E S. " 

Linn. SyJL Nat. p. 453. 

411. Chermes Evonymi. 
Diagn. Niger; pedibus pallidis. 

In Evonymo vulgari^ cujus folia convolvit. 

Larva nigra ; feriebus quatuor pororum , um- 
biiicatorum abdominis (t) ; thorace fubviridi. Cher~ 
mes alis (4) deprcflis, antennis tenuiilimis, 

412. Chermes Cratagi. 

Diagn. Larva plumbeo-virens; plica abdomi- 
nis longitudinali, media. 

In convolutis & laefis foliis Cratagi fpinoji. \ 
Infeclian non vidi, 

4i3- (f) Unde Aphides fluidum nedtar, Chermes vero glu 
tinofum & in lanam concrefcentem fuccum, 
plorknt. 14° Chermes. ORDO II. Chermes. 

413. Chermes Senecionis. 

Diagn. Flavo-virens , antenn. articulo ultimo 
crafiiore , duobusque pilis terminato. 

In Senecione 3. FL Carniol. 

Occiput maculis binis, fulvis. Thorax bafi 
fubtus fpinulis duabus inftructus. Oculi glauci. 
Alae albidae^deflexae. Abdominis latera fufco-fafciata. 

Larvam non vidi. 

414. Chermes Pruni. 

Diagn. Abdomen rubrum : pun&is fafciisque 
lateralibus fufcis. 

In foliis Pruni horten/is, duo tresve fimuL 

Alae anticae fufco - ferrugineae. Antenn3? pilis 
duobus divaricatis terminatae. Oculi fufci. Dor- 
fum vix gibbum. 

Larva mihi ignota. 

415. Chermes Fraxini. 

Diagn. Habitatio ad bafim novorum ramorum 
Fraxini orni (apud nos), excel/ioris Linn. Nam 
Ornus apetala eft, Fraxinus vero Michel., in quo 
Infecta noftra degunt, corollam gerit. 

Larva infans nuda, pallida ; oculis fufcis, ado- 
lefcens capite fufco, fex ordinibus pororum abdo- 
minalium, adulta ovato corpore. 

Chermes tlavo-nigroque varius; alis ad apicem 
puncto tufco, alioque inferiorc marginali. Formi- 
ca has quoque vifitant, & maxillas luna nivea in- 
quinatas inde reportant. 

416. Chermes Pyri. 

Diagn. Mas nigricans, ftzmina abdomine fulvo. 
In foliis Pyri comm. 

Antennae 5-nodiae: ultimo articulo duabus fe- 
tulis terminato. 

417. Chermes Alni. 

Diagn. Antenna? 7-nodiue. Corpus virefccns. 
JUae immaculatae. Larvam tegit denfa lana plu- 
nioils floccis longioribusque radiata. 

Habitat in Alno dc qua lege fufam 111. Link. 
defcriptionem. Faun. Svec. 2» 100S. 

THRIPS Thrip s. PROBOSCIDEA. Thrips. 141 

T H R I P S. 

Linn. Syft. Nat. p. 457. 

41 8. Thrips Phyfapus. 

Linn. Syft. Nat. p. 457. 

Faun. Svec. 2. 1027. 

Diagn. Nigra; alis pallidioribus. 

In rlore Ranunculi palujlris, fufca, raris piris ad- 
fperfa; antennis obfcuris. Abdomen exiliens, fle- 
xile ut in Staphylinis; fegmentis margine rufis. 

In flore Bellidis majoris, copiofiffima, nigra to- 
ta ; antennarum articulis bafi albidis ; tibiis anticis 
craffioribus, compreffis. 

In flore Hypoch<eris maculata, tota nigra; ps-; 
dum unguiculis albidis; alis margine pilofis. An 
fpecies aiftin&se? 
OR 142 Papiiio. GR.DO III. . Papilio. BH— — — Bcaw f-u- — ;' . , : -iA^L ' im >. -»>ji.uw uu-nm i R D IIL 

LEPIDOPTERA, 
Linn. Syft. Nat. p. 458- 

AL/E QUATUOR IMBRICaT/E SQUA- 

M-IS. CoRTUS FILOSUM. 

P A E I L I 0. 

Linn. Syft. Nat. 1. c. 
I. T E T R A P I. (t) 

(*) Alis angulatis. 

419. Papilio Antiopa. 

Alae ant. long. unc. 1. lin. 5-1. lat. lin. 1 1\. (tt) 

Linn. Syft. Nat. p. ^76-^ji. 

Faun. Svec. 2. 1056. 
RoeS. Papil. Diurn. Cl.I. Tab. i.fig. 5. 6". 
P. Poda. Muf. Graec. p. 71. 

Diagn. Nigricans; alarum limbo utrinque ali- 
ter colorato, intra quem fuperne maculae caeruleae 
in ala fuperiore octo, in inferiore feptem, in unain 
leriem ordinata. (ttt) 

Habitat in Scdice» 

Alae (f) Natura hos ordines inftituit, nec fruftra. 

(tt) Alae longitudo a bafi ad apicem latitudo ab 

apice ad anguium pofticum ; quarum propor- 

tio conftans. 
(ttt) Colores ex cadaveribus, non vero ex vivis 

animalibus, defumpu func; quorum praevaien- 

tes primarii. Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 143 

» — ....... 11. 

Alas anticae fupra color 

1. Caryophyllinus, a bafi usque ad fa- 
fciam nigram extenfus. 

2. Aibus aut ifabellse, limbi utrinque & 

macularum duarum margini cvaffiori 
antice actfidentium, nec non tibiarum. 

3. Niger, fafcia nempe nigra adjacens 

limbo. 

4. Cseruleus, maculse cserulese nigrse fafcise 
impolitae. 

5. Rofatus-, acceilorius, quo limbus in 

margine & prsefertim circa pofticum 
angulum adfperfus, non perpetuus, & 
faciLe evanidus. 

— — infra color 

1. Fufcus, & fufcse lineoise punctaque in 

iimbo. 

2. Niger, lineolse nigrse transverfae con- 

fertse. 

3. Albus aut ifabellse limbi , & punctum 
concolor in medio feptem linearurn 
intervalio a baii diffctns ; maculse mar- 
ginis crafiioris fufco-variegatse. 

— pofticse fupra anticis concoiores, absque macu- 

lis in margine fuperiore fafciaque ni- 

gra feptem maculis ovatis cseruleis va- 

riegata. 
_ _u fubtus anticrs concolores , puncto in 

medioicolore limbi. 
Antennse alarum paginse fuperiori concolores, 
clavse apice fulvo. 

Nigricans dicitur, quia a longe vifus, totus 
niger apparet, propius autem obfervatus non item. 
Color caryophyllinus efc equidern fed obfcurior. 
Verno tempore circumvolans limbum album fem- 
per habet, alio autem tempore fsepius ifabellatum ; 
adfervatus limbum album quandoque acquirit qui 
talis non erat antea ; idem pundtis caryophyllinis 
fsepius variegatus. 

Larva echinata, nigra. Pupa fufea, bicornis, 
poftice adpenla. Ichneumonis puparum aptiilimus 
nidus. 

420. <44 Papilio. ORDO III. Papilio. 

420. PaPilio Polychloros. 

— long. unc. x.lia. i\. lat. lin. 9. 
Linn. Syft. Nat. p. 477. 

Faun. Svec. 2. 1057. 
Roesel. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 2. fig. 

4- 5- 
Frisch. Infeft. 6. Tab. 3. fig. 4. 5. 
Diagn. Alae fupra corticinae: anticae maculis 
nigris, ovalibus, quatuor, liberis. 

Habitat in Salice cerafo. 
Alae anticae fupra color. 

1. Corticinus. 

2. Niger ; fafcia nigricans fubmarginalis; 

maculoe tres ad marginrm fuperiorem, 
quarum duo majores margini inliden- 
tes, alia minor libera anterior; in di- 
fco maculae aliae quatuor lubovatae: 
anteriofe majore; 

3. Fufcus, margo exterior. (f) 

— — infra — 

1. Cupreffinus. 

2. Umbrinus, quo bafis fafciatim variega- 

ta, & eupreffinus aiibi lineatimtK- pun- 
Clatim denfe macr.Iatus ; fafcia ab an- 
gulo poftico ad anguium alae diftan.; 
ab apice intervallo liri. 2£. 

— poftica? fupra color 

1. Corticinus. 
x 2. Niger, macula femieliptica prope mar- 
ginem fuperiorem in medio poiita, ra- 
fcia obfoleta undata lubmarginalis. 

3. Caeruleus, maculs hemilphaencae fafcia 
nigra immerfae. 

4. Fufcus, quo dentes colorati. 

— — infra — 

1. Umbrinus, ab alae bafi extenfus per 
fpatium lin. 6'. lor.guni :fimiles lineo- 
lae transverfae crebrae alibi paginam cu- 
preffinam variegantes. 

2. Cu- 

- -- . -* 

(f) Alse marpo fuperior aut craflior a bafi ad api- 
cem, cxterior ab apice ad angulum pofticum, 
inferior ab angulo poftjco ad bafim. Papiiio. LEPIDOPTERA. Papilio. 145 

2. Cupreilinum pundtum in medio, inter- 

vallo lin. i£ diftans ab uinbriuo & 

exteriore margine. 

Var. i. Inter maculas duas majores margini ex- 

teriori alse anticae incumbentes, colore 

albido 

2. — Citrino. 

3. Maculi.s fubmarginalibus cseruleis in alse 
pofticae pagina fuperiore (3-4). 

Antennse clava re&a: apice corticino. 

421. Papilio Urtictf. 

— ■ long. lin. 11. lat. 7*. 
Linn. Syft. Nat. p. 477. 

Faun. Svec. 2. 1058. 
Ro ess l. Fapil Diurn. Cl I. Tab. 4. fig .6.7. 
Frisch. Inf, 6", Tab. 3. fig. 5. 6. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 71. 
Diagn. Alse anticse corticinae fafcia limbi macu- 
lisque fenis atris, quarum tres majores margini fu- 
periori impofitse, aliae in difco liberae : antica duplo 
& triplo majore. 

Habitat in Urtica urente. Linn. fed etiam circa 
Idriam, & alibi, ubi Urtica urens nulla. 
Alae anticae color fupra 

1. Sature corticinus. 

2. Niger in locis prsedictis. 

3. Cseruleus, maculae aut puncta 5-8. in 
fafcia nigra limbi. 

4. Albus,maculsead marginem fuperiorem, 
inter fafciam & maculam proximam. 

1. CuprefTinus in limbo. 

2. Umbrinus bafeos, marginis exterioris, 
& maculse fubconicae magnse baii fua 
fuperiori margini impofita. 

3. Niger, lineolis repandis transverfis um- 
brinam bafim variegantibus. 

— pofticse color fupra 

1. Niger abaii ad inedium ufque, fafciaque 
limbi. 

2. Sajture corfcicihus in arca interject*. 

3. Cserr.leus, maculs hemifphaericae 6-7, 
iascise immerfae. 

Ivl 3. cae- i4ff Papilio. ORDO III. Papitio. 

— — — infra 

i. Umbrinus a bafi ad medium ufque, nec 

non in limbo. 
2. CupreMinus, areae interje&a? , umbrinis- 
que lineoii- transvenis variegatae. 
Variat i. Lineola cuprellina in medio ahe po- 
fticae fubtus, 
2. Absque hac lineoh , aufpun&o. 
Antennae clava nigra; apice corticinio. 

422. Papilio C album. 

— long. lin. iof. lat. 7. 
Linn. Syft. Nat. p. 477. 

Faun. Svec. 2. 1059. 

Roesel. Papil.Diurn.Cl.I Tab- 5.fig.5.6\ 

Frisch. Infedt. 4. Tab. 4. fig. 5. 6. p. (1-9. 

Diagn. Alse iinuatae, poliicae fubtus in medio li- 

nea curva alba C latinum referente notata , cujus 

convexitas infedti corpus refpieit. 

Habitat in Humulo &c. 
Alae anticse color fupra 

1. Corticinus. 

2. Umbrinus limbi &macularum (j\ qua- 
rum quinque liberse , tres aliae niaigiui- 
bus adjacentes. 

— — — infra 

r. Umbrinus fafctae medise obtufe-angulatse 
& macuiarum ad balim pofitarum , nec 
non limbi ab anguio aloe fuperiore ad 
ejus pofticum. 

2. Cupreilinus inter fafciam & limbum, 
fed exiguis confertis umbrinis lineolis 
transverfis variegatus. 

3. Viridis,maculae obfoietae variantes ver- 
fus limbum. 

•— pofticse color fupra ut in anticis , fed margo un- 
dique umbrinus & tres macuiae umbrinae 
in difco . verfus b.iiim liberae. 

— — — fubtus ut in anticis, fed maculae 

virides plures, & in medio al- 
buni C. 
Variat r. Maculis binis alarum anticarum fupe> 
riorem paginam antice occupantibus 
liberis & cohaerentibus. 

2. ]Ma- Papilio, LEPIDOPTERA. Papilio. 147 

2. Macula poitica marginali ibidem ma- 
niteita, aut obioieta. 

3. Alis fubtus non tam cupreffino quam 
corticiuo coiore tmctis. 

4. Aiis poiticis fubtus maculis nonnul- 
lis vireicentibus & fubocellatiS. 

423. PaPilio./o. 

— long. unc. 1. &lin. i-§-. lat. 9. 
Likn. Syft. Nat. p. 472. 

Faun. Svec. 2. 1048. 
Roesel. Infect. Diur. Cl. I. Tab. 3. fig. 4. 5. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 66. 
Diagn. Ocellus magnus pavonio fimiiis unus ia 
qualibet alse pagina fuperiore. 

Habitat in Urtica dioica &c. 
Alse anticae color fupra 
1. Fulvus. 
3. Murinus limbi. 

3. Niger, margo fuperior, maculse duo ma- 
gna* ei impoiitse & margo exterior 
ocelli. 

4. Olfeus, lineolse transverfae in margine 
fuperiore ufque ad maculam nigram 
majorem extenfse , maculae tres ad mar- 
gineni eundem. 

5. Cseruleus , poilen adfperfus fpatio a li- 
nea nigra iunata ocelli & maculis offeis 
poilicis intercepto. 

6. Albus punda quinque prope limbum, 
quorum tria caeruleo colori immerfa. 

1. P lumbeus. 

2. Cupreffinus limbi , pun&orumque (<5) 
verfus marginem exteriorem. 

3. Niger, iiturae transverfse ad bafim, ftrias 
contertae transverfse in difco , maculae 
lunulatse 6-7 in limbo. 

•— pofticae color fupra 

1. Murinus. 

2. Niger ocelli ovati lin. 3-*-. longi, ejus- 
que fupercilii. 

3. Caeruleus pupillae ocelli abruptae. 

M % 4- of- 148 Fapilio. ORDO III. Papilio. 4. OfTeus palpebrae utriusque, & pollinis 
ad bafim alae. 

— — — infra 

1. Plumbeus. 

2. Niger, liturae transverfae repandae, lineo- 
laeque plurimae. 

3. cupreffinus, verfus limbum interfper- 
fus, pun&oque in mediq alae. 

424. PaPilio Atalanta. 

— Long. unc. i.& lin. 2.^.9. 
Linn. Syft. Nat. p. 478. 

Faun. Svec 2. 1060. 
Roesel. Papil.Diur.Cl. I. Tab. 6. fig. 6. 7. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 72. 
Diagn. Alae fupra nigrae ; anticae fafcia media 
minia , pofticae limbo minio. 
Habitat in Urtica dioica. 
Alae anticae color fupra 

1. Niger. 

2. Minius, vividior tamen quam trochus 
exhibet. 

3. Albus, maculae (7), quarum fex inter laf- 
ciam & limbum, una in ipfa fafcia, 
margo alae albo nigroque varius. 

4. Caerulefcens, lineobe convexae (5; fub- 
marginales. 

— — . — infra 

1. Niger. 

2. Minius, fafcia ut fupra. 

3. Albus, maculae ut fupra , tribus extimis 
fubocellatis. 

4. Cupreflinus, inter apicem & maculam 
albam majorem. 

5. Csruleus , linea conica ad bafim , & 
alia linea recurva (.P) inter fafciam & 
maculam majorem albam. 

6. Ifabellse inquinans balim fafoioe rubrae. 

— pofticae color fnpra 

1. Niger; ut & pnnfta (4) ih fafcia limbi. 

2. Minius, fafcia limb. 

3. Albus nigroque varius margo exterior. 

4. Caeruleus, maculae duo didymae ad ;;n- 
gulum ani, margine nigro. 

i — • infra Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 149 — — ■ — ■ infra 

1. Cupreffinus fed obfcurior. 

2. Nigerlineae inaequales transverfae vagae, 
ut & palpebrae oceliorum ad limbum. 

3. Ifabellae, macuia in medio marginis fu- 
perioris nigro - nebulofa , conica, bafes 
ocellorum, iineae marginaies (7). 

4. Albus & nigro varius margo exterior. 

5. Cseruleus , lineolae hemifphaericae , pu- 
pillas ocellorum conftituentes, nec non 
lineam fubmarginalem. 

Antennae lin. 7. longse; ftipite nigro: annulis 
albis, clava nigra: apice corticino. Ocuii corticini; 
cruce nigra, punctis quinque facta, infcripti. 

Larva echinata. Pupa antice bifida , maculae 
auri nudi ad bafes tuberculorum au&orum pofticae 
partis , evanefcentes , cum ex pupa partui proxi- 
ma alarum rubra fafcia translucet. 

(**) Alis dentatis. 

4.2$. Papilio Hypermneftra. 

— long. unc. 1 . & lin. -f . lat, lin. 7. 
Roesel. Suppl. Tom. IV.Tab. 7. flg. 1. 2. 
Diagn. Ala? fupra ifabellatae; maculis, venis, 
fafciaque marginali pectinata, nigris. 

Labaco miffus , an indigena 1 in vineis Aujlrit 
certe fpontaneus. 
Alae anticae color fupra 

1. Ifabellae. 

2. Niger, maculae (5) exteriori margini in- 
cumbentes ; venae nigrae ; fafcia margi- 
nalis dentibus oclo pedtinata, duplex. 

3. Ruber, pun&um intra maculam nigram 
extimam. 

— — — infra 

1. Cereus. 

». Niger, maculae venae fafciaeque ut fupra. 

3. Cinnaberinus, maculae alternae margina- 
les fupra nigrae. 

4. Minius , fpatia dentibus fafciae quinis 
aut fenis duplicatis reli&a. 

— pofticse color fupra 

x. Ifabellae. 

M 3 2. Ni- I 5Q Papilio. ORDO III. Papilio. 

2. Niger, fafcia limbi dentata duplex, ve- 
ns & maculae his interpofitae. 

3. Cinnaberinus, maculae (tf). 

4. Caeruleus color fquamarum alae quarum- 
dani infra bafim maculae cujusque cin- 
naberinae ad iimbum pofitae. 

— — — infra 

1. Cereus. 

2. ISiger , ut fupra. 

3. Cinniberinus, maculae ut fupra , "& fpa~ 
tia inter dentium fafciae dupiicaturas. 

Antennae 1L eas quatuor longae ; ftipite hepa- 
tico, clava nigra gibba. Circum oculos annulus cin- 
naberinus. Abdomen utrinque binis ordimbus pun- 
tftorum cinnaberis colore. 

Variat 1. Macula pun&oque nigris, vel macu- 
lis duabus nigris inter marginem in- 
feriorem alse anticse & nervum fe- 
cundum ibidem. 

2. Maculis alternis nigris marginalibus 
ejusdem alse fubtus maxima parte 
nigris, aut totis fere cinnaberinis. 

3, Area ilia ovali ad bafim alae pofticae 
pofita, ex qua fere parallelae demum 
oriuntur decurruntque venae , macu- 
lis (2) & puncto nigro, aut maculis 
(3), vel denique (4) parallelis no- 
tata. 

4.26' PapiLio Cardui. 

> — long. unc. 1. & lin, 1. lat. $■}• 
Linn. Syft. Nat. p. 475. 

Faun. Svec. 2. 1054. 

Roesel. Papil.Diurn.Cl. I.Tab. 10.fig.tf-7. 

P. Poda. Muf. Graec. p. 69. 

Diagn. Alae anticse fufcae ;infulis tribus,ochrea- 

ceis in medio , albisque maculis quinis ad apicem, 

quarum tres fphaericae i pofticae fubtus oceilis quatuor, 

In Carniolia non rarus. 
Alae anticae color fupra 

1. Fufcus. 

2. Ochreaceus. 

3. Albus,albae quoque lineae fublunatoe (5) 
iu limbo , verfus apicem. 

— infra Papilio. LEPTDOPTERA. Papilio. 15 1 

— < — — - infra 

1. Nigricans , maculae octo circiter inae- 

quales angulatae fparfae a bufi ad me- 
dium ufque. 

2. Albus , maculae magns? tres exteriori 

margini impolitae ; aiiae tres muito mi- 
nores rotundae, ut fupra ; lineae juxta 
totum limbum in fafciam quafi unitae 
fubmarginales. 

3. Ochreaceus in. medio. 

' 4. Corallinus verfus bafim. 
5. Cervinus ad apicem. 
— pofticae color fupra 

i. Ochreaceus infulae in medio & limbi. 
s. Murinus ubique alibi. 

3. Fufcus, maculae ( 5 ) fubrotundae, aliae (7) 

fub r.arginales; fex aliae in margtne. 

4. Caeruleus, fquamae nonnullae ad bafes 

macularum fufcarum duarum cohaeren- 
tium ad angulum ani. 

1. Albus. 

2. Cervinus, maculae variae , nebulofam 

reddentes albam paginam. 

3. Caeruleus fquamarum, quae pupillas effi- 

ciunt ocellorum. 

4. Niger, annuius ultimus ocellorum late- 

ralium. 

5. Paleaceus annulus penuitimus ocellorum 

lateralium. 
Antennae lin. (7) longae. Ocelli, alarum po- 
fticarum fubtus, intermedii minores. 

427. Papilio Galathea. 

— long. unc. 1. & lin. 1. lat. 7* 
Linn. Syft. Nat. p. 474. 
Roeshl. Suppl.Cl.II. Tab.37. fig.i.2.bene. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 68. " 
Diagn. Alae fupra fufcae albido maculatae, po- 
fticae fubtus ocellis fenis: ultimis binis coalitis mi- 
noribusque. 

In gramineis fubfylveftribus Carmolia non rarus. 
Alae anticae color fupra 
1. Fufcus. 

M 4 — - infra 152 Papilio. OR^IO III. Papilio. 

a. uibus fmmma , ifabellae mari, ntmpema- 
culae ( 13) , majore ad bafim. 

1. Albus, maculae magnae, una ad bafim, 

tribus in medio. 

2. Fufcus. 

3. Ifabellae ocelli fufco -pundtulati , pu- 

pilla ghuco - argentea. 
— pofticae color fupra. 

1. Fufcua. 

2. Albus aut ifabellae, macula magna cu- 
neiformis ad bafim , aliae 8-9 in medio 
fafciam quafi efficientes, maculae aliae 
fubmarginales (s-tfj*. 

—- — — infra 

1. Albus. 

2. Ifabellae fufco-pun&atus. 

3. Glauco-argenteus pupillarum. 
Antennae lin. (<5.) longae, clavae apice corti-? 

cino. Abdomen nigrum. Volatus lentus; infeflus 
facilis. 

428- Papilio Fagi. 

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 10. 
Diagn. Fufcus; fafcia communi, utrinque lu- 
cidiore , alis fingulis fubtus ocelio. 

Inter Fagos , & circa tuguria rufticorum. 
Alae anticae color fupra 

1. Fufcus, fufcae huius partis margine ex- 
teriore dentito; limbus fufcus, ocellus 
fufcus ; pupilia alba fafciae lucidiori 
injpofitus , una cum macula minore 
rotunda. 

— — — infra 

ut fupra , fed fafcia lucidior , & ocellus 
m.iCulaque nigra. 

— pofticae color fupra 

1. Fufcus, pariter externe dentatus. 

2. Albus fcifeiae , albo fufcoque varius 
marginis exterioris. 

1. Fufcus. 

2. Aibus fafciae & pupillae ocelli. 

3- Ni- Papiiio. LEPIDOPTERA. Fapilio, 153 

3. Miger liturarum trium dentatarum & 
transverfarum. 
Antennae lin. 6f. longae, clava comprefla ob- 
tufa gibba, fubtus albida, bafi corticina. 
Corpus fufcum. 

Variat i- Macula ad apicem alae fupra ocel- 
lata & cceca. 

2. Fafcia alae anticae utrlnque offea. 

3. Ala antica fupra ocello parvo , aut 

puncto cceco notata. 

4. Pun&is tribus albis fub ala poftica, 
in eadem cum ocelio diftantia a 
margine. 

429. Papilio Dryas. 

— long. unc. 1. & lin. 3. lat. 9. 
Diagn. Alae concolores; anticae utrinque ocel- 
lis binis atris; pupilla glauca. 
Inter Quercus. 

Unus & idem alae utriufque color , obfcurior 
tamen fafcia verfus limbum fub alis pofticis. 

Variat 1. Colore murino , oceili inferioris 
in alae pagina inferiore , diametro 
lin. 2*. 

2. Ocellis iifdem fubtus atmofphsera lu- 

cidiore. 

3. Alae longitudine unciali ; ocello 

utroque csecutiente & parvo. 

4. Colore fufco : oceilis aequalibus. 

5. Ocellis etiam aequalibus , fed alis 
pofticis utrinque ocello exiguo. 

Antennae femiunciales, apice corticinae; clava 
tenui: apice curvula ; volatus lentus ; ftruclura 
facies, proportio partium geometrica, locus natalis 
idem , fpeciem indicant. 

430. Papilio Iris. 

— lojig. unc. r. lin. 4. lat. iof. 
Linn. Syit Nat. p. 475. 
RoeSkl. Papil. Diurn. Ci.I. fig. 3-4- 
P. Poda. Muf. Graec. p. 70. 
Diagn. Alae fupra colore variantes pro vario 
oculi fitu, fingulse fubtus uni oceliatae, anticaefupra 
ad apicem maculis binis, albis. 

M 5 1« 154 Papilio. ORDO III. Papilio. 

In Larmoiia pdliini occurrit, aeftate. 

Variat i. Alis fufcefcentibus; anticis maculis 
(n) aibis; pofticis fafci.a alba ocel- 
loque nigro cceco: iride ochreacea , 
qui fub alis anticis pupiliain habet 
caerulelcentem , & maculas duas 
albas iridi immerfas. Alae pofticae 
fubtus fafcia alba dente exterius 
inftru&a. Huic potiffimum conve- 
nit differentia Linn-«ana. 

2. Aiis fufcefcentibus ; fafcia maculis- 
que ochreaceis ; punclis binis albis 
adapicem anticarum utrinque, quae 
maculas albas fubtus habent , & 
ocellum ccecum. Aise pofticse fub- 
tus fafcia albida non dentata ; ocelli 
pupilla caeruiefcente. Hanc pinxit 
Roeselius. 

3. Alis anticis fupra, caftarteis ; macuiis 
ochreaceis ; fafcia abrupta , paiea- 
cea , maculisque ad apicem tribus 
albis ; pofticis fafcia paleaceo - o- 
chreata, maculisque ochreaceis, fub- 
tus ocelio obfcuriore fafciaque al- 
bida obfoleta. 

431. Papilio Mcera. 

— . long. lin. ir. lat. 7. 
Linn. Syft. Nat. p. 473. 

Faun. Svec. 2. 1049. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 67. 
Diagn. Ex notis conftantibus hifce. 

1. Oceilus magnus utrinque verfus api- 

cem , cui fubtus adjacet exiguus alter. 

2. Alae antica? fubtus corticinae; lineis 
transverfis fufcis quatuor, quarum una 
a margine crafiiore ad angulum pofti- 
cum ufque producta. 

3. Alae pofticse fupra ocellis plerumque 

tribus. 

4. Eaedem alae fubtus aliter ac fuperiores 

coloratse ; lineis rep.indis transverfis bi- 
ais oblcurioribus anticis, & ocellis fex 

prope Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. i55 

prope limbum, quorum duo abdomini 

proximi in unum fere coaliti. 
Paflim in gramiueis. 
Vanat. I. alis anticis fupra 
i. Nuceis. 
a. Corticina macula cuneiformi magna 

poftica, cuius bafis oceilum continet. 
3. Nigro oceiio, cuius diameter lin. i£ 

pupiiiaaibaparva. 

■ — — infra 

1. Grifeis circumquaque & ad bafim. 

2. Corticinis alibi. 

3. Macula, utfupra, ocellata fed paulo 

maj ore. 
— poflicis fupra. 

1. Nuceis. 

2 Corticina atmofphaera ocellorum. 

3. Nigra iride, oceili, cuius pupiila alba. 
■ — — ■ intra 

I. Grifeis ubique , exceptis ocellis , & 
ftriis transverfis. 

II. Alis anticis pofiicisque fupra cortici- 
nis ; fafciis , lineis , venisque fufcis ; 
pofticis ocellis quatuor. 

— — — fubtus cortici- 
nis ; ftria lineisque transverfis fufcis. 

— - pofticis fubtus , ut in Varietate priori , fed 
ocellis (7), quorum duo ad anguium 
ani coaliti. 
III.Aiis anticis corticinis; limbo, margine 
toto lineis fafciaque rivuiofa fufcis ; 
oceili diametro lineari. 

— — — fubtus ut in 
Var. 2. 

< — pofticis fupra fufcis ; fafciis binis obfoletis, 

corticinis ; ocellis tribus. 
>— — fubtus , ut in priore. 

IV. Alis anticis pofticisque ut in Var. 3. 
fed his fupra oceliis quatuor ; fubtus. 
ut in priore. 
Larva virens , fubvillofa. Pupa virefcens , 
obtufe bifida, pone lateribus echinatis. 

432. i$6 Papilio. ORDO III. Papilio. 

432. Papilio JEgeria. 

• — hng, lin. 10. lat. 6. 
Linn. Syfl. Nat. p. 473. 
Roesel. Tom. IV. Tab. 33. fig. 3.4. 
P. Poda. Muf. Graec p. 68. 
Diagn. Alae omnes utrinque murinae , anticae 
occllo utrinque ad apicem macuiisque paleaceis va- 
riegatae ; pofticre fupra ocellis tribus ; fubtus puu- 
dtis tribus, albidis, atmofphaera murina cinctis. 
In fylveftribus herbidis, non rarus. 
Ocellus alarum anticarum maculae fubovatae, 
paleacea? , faepius immerfus. 
Variat 1. Ocellis alse pofticae fupra atmofphaera 
corticina cin&is, aut paleacea, iifque 
plus minus evidentibus. 
2. Ocello anticarum alarum roacula una 
in apice , alia ab bafim. 
Hifce notis adgnofci & a priore facile diftingui 
poteft. 

433. Papilio AcUne. (f). 

< — . long. unc. 1. lai. lin. 8. 

Diagn. Alae fupra murinae: antica? ocellis cce- 
cis ( 5 ) , pofticae fupra ( 4 ) ccecis , fubtus ( 6 ) 
pupiilatis. 

Iu Frangula ora folii intcgra , feu Rhamno 
alpino. 
Alae anticae color fupra 

1. Murinus. 

2. Niger macularum ocellarium ; utrin- 
que (5). 

3. Paleaceus annuli ocelli cuiufque. 

— — — infra 

1. Murinus. 

2. Paleaceus fafciae & annuli cujufque 
ocelli. 

3. Grifeus, lineolae transverfae mediae. 

— poftica? color fupra ut anticae. 

— — — infra 

1. Murinus. 

c.Al- 

(f ) Danai Regis mater , e quo filiae quinquagiu- 
ta nata?. Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 157 

2. Albus lineolae obliquae & fafciae. 

3. Niger iridis ocellorum , pupilla alba 

parva: gemina in ocello ad angulum 
ani pofito. 

4. Paleaceus annulus ocelli finguli. 
Palpi nigri rachi alba. Oculorum margo pofte- 

rior albus. Antennae lin, ( 5 ) longae , nigrae albo- 
annulatae ; clava tenui , fubapice corticina, extror- 
fum deflexa. Corpus fufccfcens. 

434. Papilio Polymeda. (tt)« 

— . long. lin. n. lat. 7. 
Diagn. Supra murinus , fubtus nuceus ; alis 
anticis fupra ocellis binis, infra fubteriris , pofticis 
fupra binis , fubtus quinis. 

In Caprifolio, feu Lonicera xylojleo. 
Alae anticasmurinae, finguls fupra ocellis ^binis, 
atris, parvis, quandoque coecis. 

Poiticae ocellis ( 5 ) annulo paleaceo cin&is , 
quorum duo in medio ad marginem fuperiorem, 
aiii poftici verfus marginem interiorem. 
Variat 1. Alis fupra & infra murinis: anticis ad 
apicem fubtus ocellis binis. 
2. Aiis omnibus fubtus nuceis : anticis 
fubtus ad apicem ocellis tribus. 

435. Papilio Jurtina. (fexusunus.) 

— . long. unc. 1. lat. lin. 7. 
Linn. Syft. Nat. p. 475. 

Faun. Svec. 2. 1052. 
Roesel. Suppl. Cl. I. Tab. 34. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 69. 
Diagn. Aia antica utrinque ad apicem ocello 
immerfo macuiae alterius coloris, cui diameter li- 
nearis & pupilla excentrica ; poftica vero fubtus 
fafcia lata pallidiore. 

In herbidis collibus Carniolia frequens. 

Variat (tf) Mater Jafonis, cuieColcho reduci, JEmona, 
feu Labacum, fuam debet originem anno ante 
• Chriftum 1223, poft diluvium 11 74, ante Ro- 
jnam conditam 472. Schoenleben. 158 Papilio. 'OR D O ITI Papilio. 

Variat i. Aiis i pra murinis , anticis macuia 
corticina, ma&na, cuneiformi. 

— anticis fubtus corticinis; dilco obfcuriore. 

— pofticis fupra murinis. 

— — • fubtuscervinisfufco-pun&ulatisl; fafciapal- 

lidiore , fubpaleacea , fufco punctu- 
lata, in qua pun&a tria nigra : exte- 
rioribus binis, interiore & verfus an- 
guium ani, tertio. 
2. Aiis fmgulis fupra murinis, fed macula 
corticina obfoleta. 

— pofticis fubtus ut in Var. i. fed punctis tan- 

tum binis, atris, in fafcia. 
3-~Alis iingulis murinis ; macula aibida: 
baii corticina, utrinque. 

— pofticis fubtus fafcia vix evidenter lucidiore , 

absque punctis nigris. 
4. Alis fingulis cervinis ; macula antica- 
rum utrinque alba. 

— pofticis fubtus fafcia pailidiore, & unico, ni- 

gro, puncto interius notata. 

435. Papilio Janira. ( fexus alter ). 

— long. lin« 1 1 . lat. 6±. 
Linn. Syft. Nat. p. 475. 

Faun. Svec. 2. 1053. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 69. 
Dlagn. Alse fmgulae murinse utrinque fed anticae 
fubtus corticinae; limbo murino, ocelioque ad api- 
cem utrinque parvo. 

Una cum priore in copula vifa. 
Huic oceiii pupilla centralis, macula ocellum 
continens nulia , alae pofticae verfus limbum ob- 
fcuritrime pallidiores binisque punctis nigris at- 
mofphsera corticina cinctis. 
Variat 1. Ocello alirum anticarum fubtus pu- 
pilia obfcura. 
2. Punctis poflicarum exterioribus pun- 
ctuio aibo oceli.itis. 

436. Papilio Ligea. 

— . lortg. lin. ni. lit. 8- 
Linn. Syft. Nat. p. 473. 
Faun. Svec 2. 1050. 

Diagn. Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 159 

Diagn. Alae onmes utrmque Fufcae : anticae 
utrinque verfus apicem ocellis pundtisve binis 
contiguisij intra faiciam aut maculam corticinam 
fepultis. 

In fylvis noftris, pafiim. 
Notae conftantes in omni Varietate , praeter 
totas, nullae. Neque Ligeam II Linn^ei huc re- 
tuiiffem, nili eius aias fufcas; fafcia fulva dixiffet, 
quae in omnibus fere varittatibus obfervantur, inter 
quas praecipuae fequentes. 

Var. 1. Alis fupra nigricantibus : anticis ma- 
cula obinnga , corticina , in medio 
coarctrita, in qua ocelli tres utrinque: 
pofticis macuiis tribus , corticinis , 
quarum exterior ocellum , aliae pun- 
ctum nigrum continent. 

— infra"pallidioribus; anticis ut fupra 
maculatis pofticis immaculatis. 

2. Alis fufcis ; anticis fupra fafcia corti- 

cina, in qua ocelli tres: infra eadem 
fafcia cum ocellis tribus. 

— — pofticis fupra fafcia corticina, 
in qua ocelU quatuor minores : infia 
fafcia paliidior , immaculata & cceca. 

3. Alis fufcis : anticis fupra fafcia corti- 
cina, interrupta, in qua ocelli duo: 
infra , ut fupra. 

— — pofticisfupraocellisquatuor; 
atmofphaera ( corticina : infra oceilis 
quinque ; atmofphaera eadem. 

4. Alis fufcis, anticis fupra ocellis tri- 

bus ; atmofphaera corticina : infra ocel- 
lis binis pun&oque nigro. 

— — pofticis fupra oceliis quatuor: 
exteriore caecutiente : ihfra ocellis 
quatuor pun&oque nigro exteriore. 

5. A!is fufcis , anticis fupra fafcia corti- 

cina, in qua pundta tria nigra : fub- 
tus, ut mpra. 

— — pofticis fupra fafcia corticina; 
pun&is tribus atris : infra pundtis tri- 
bus atmofphaera corticina cindtis. 

437- i6o Papilio. ORDO III. Papilio. 

437. PaPilio Cinxia. 

— long. lin. 10. lat. 6±. 
Linn. Syft. Nat. p. 480. 

Faun: Svec. 2. 106%. 
Roesel. Tom. IV. Tab. 13. fig. 6. 7. & 

Tub. 18. fig. 4. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 73. 
Diagn. Varietates noftrae hafce notas commu- 
nes habent. 

i. Alae fupra corticinae , fufcis maculis 
variegatae ; 

2. Alae utriufque margo albo - fufcoque 

varius ; 

3. Limbus alaruin fuperne fufcus; 

4. Alse anticae fubtus corticinae ; apice 

pofticis lubtus concolore ; 

5. Pofticae fubtus fafciis binis eiufdem 

fsepe coloris ac pagina inferior alae 
anticje ; 

6. Fafcia antica alse pofticae rivulofa. 

In gramiueis frequens. 

Var. Alis pofticis fubtus 

1. Paleaceis nigro macuiatis; fafciis cor- 

ticinis: anticae infula unica. 

2. nigro maculatis ; fafciae an* 

ticse infula nulla. 

3. nigro maculatis ; fafciis ab- 

ruptis. 

4. Cereis, lincis tratisvcrfis dentatis ma- 

culisque nigris. 

<j. fafcia prima compofita ma- 

culis (5) corticinis fublu- 
natis , altera infulis binis. 

6. fifcia antica infulis tribus. 

7. fafcia antica infula nulla. 

8- Paleaceis; fafcia prima Var. 5. altera 
infulis binis. 

438. Papilio Paphia. 

— long. unc. r . & lin. 4. lat. lin. 10. 
Linn. Syft. Nat. p. 481. 
Faun. Svec. 2. 1054. 

Roe- Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. i6t 

Roesejl. Papil. Diur. Cl. I. Tab. 7. fig. 

4- 5- 

Diagn. Alse corticinae fufco-maculatse : pofticac 
fubtus virefcentes ; fafciis argenteis. 

Paffim circumvolat, etiam in fylvis. 

Alae antica m limbo binis ordinibus macula- 
rum fufcarum, ad marginem fuperiorem rudi nume- 
rica infcriptione utrinque fignata?, fubtus ad api- 
Cem vireicentibus maculis variegatae ; pojlica fupra 
binis ordinibus macularum liturisque fufcis ; fubtus 
limbo fafciisque tribus argenteis, quarum anticse 
binae pyramidatse & abruptae. 

Var. 1. Alis anticis apice fupernse immaculatis; 
margtne parumper fufcefcente ; pofti- 
cis fubtus ordinibus binis macuiarum 
rotundarum fufco-virefcentium ; limbo 
rubore quodam fuffufo. 
s. Alis ubique fufco maculatis 3 margine 
fufco. 
3. Alis fmgulis fupra murinis, fufco-ma- 
culatis: anticis fubtus apice flavican- 
tibus alibi pallidis ; fingularis ha?c va- 
rietas in fylvis reperta, circa Idriam, 

439. Papilio Aglaja. 

— long. unc. 1. & lin. a./a?.8£ 

Linn. Syft. Nat. p. 481. 

Faun. Svec. 2. 106*5. 
Roesel. Tom. IV. Tab. 25. fig. 4. 5. 

Qui ad folum numerum & nitorem macularum 
in his fpeciebus atf.enderit, is fane fallere & falli 
poteft. Ego lubricas hafce notas expertus, limites 
dabo forte certiores, ne multiplicentur entia fiue 
neceffitate. 

Diagn. 1. Ala antica ad marginem craiTiorem 
lituris nigris quinque transveriis, 
arabicas litteras referentibus, qua- 
rum quarta duplex. 

2. Eadem venis parallelis fufcis ftriata. 

3. Inter has venas maculae rotundae, li- 

berae fex, quarum unica pundtum 
eft. 

N 4. Ma- i62 Papilio. ORDO III. Papilio. 

4. Maculae aiiae quatuor nigrse pariter, 

fed totum fpatium inter venas oc- 
cupantes. 

5. Eadem ala fubtus maculis in difco 

feptem nigfis. 

6. Ala poftica fupra maculis fubraargi- 

nalibus lunatis nigris feptem, qui- 
bus proximse funt alise tres macu- 
lae rotundae , duoque puncta nigra. 

7. — — infra macuiis(7) argen- 
teis aut pallidioribus in iimbo, to- 
tidem in medio transvenim feriatse, 
totidemque ad bafim. 

In pratis. 

P. Aglaja Linn. alas pofticas fubtus anterius 
virefcentes, nullasque maculas inter feriem pofti- 
cam & mediam aigenteam poiitas, gerit, & paulo 
major eft. 

t. Cydippe. Linn. Faun. Svec. 2. 1066. paulo 
minor, alas pofticas fubtus paleaceas, & maculas 
fature corticinas 4-5 inter duas pofticas feries ar- 
gentearum locatas habet, quarum tres argenteum 
punctum in medio gerunt. 

Hujus varietatem habeo, maculis alartim, quse 
argentese funt in aliis, in hac minime talibus oc 
duntaxat pallidioribus. 

440. Patiho Lathonia. 

— long. lin. 1 r. lat. 7 

Linn. Syft. Nat. p. 481. fed figura Roe- 
selii hic citata non eu Lathonig, 
fed Euphrofynes mese. 
Faun. Svec. 2. 106S. 

Diagn. Convenif cum priore alis corticinis nr- 
gro maculatis fed diftert 

1. Alis fingulis ad limbum fupra binis or- 

dinibus macularum, quarum plures 

ftibrotundde. 
a. Alis anticis fubtus ad apicem maculis 

parvis argenteis (6-8). 
3. Alis pofticis fubtiu; ad marginem cx- 

ter&um macuiis grgentei»(7, in.vqua- 

libus, Papilio. LEP rDOPTERA. Papillo. 16% 

iiuus, quarum duo penuitunse exte* 
riores majores fuut. 

4 , — — — ordine macularum 
fufcefcentium & argenteo centro uo- 
tatarum, (7), 

5. — — — maculis aliis usque 
(12) anterioribus argenteis fpariis in- 
sequalibus, quarum ea qude medium 
alae tenet ooiuium maxima eft, & cu- 
neiformis. 

In pratis. 

Vanat colore corticino plus minus exaltafo, ma. 
culis nigris & fuieis, nec non alae anticse 
longicudme lin. (9). 

44.I. Papilio EiLphroJyne» 

— long. a lin. 1\. ad 1 ii. laU $\ - 5. 
Linn. Syit. Nat. p. 481. 

Faun. Svec. 2. 1069. 
Roesel. Suppl.Papil. Diurn. CL I.T. io 

Dlagn. Vere difriciiis ;mihi ex fequentibus no- 
tis, quae propriae omnibus. 

1. Si obverfum adfpicias animal, in ala 

finiftra ad marginem crailiorem litu- 
ras quatuor anteriores ita hguratas 
habet ac (i videres namerum (1071). 

2. Ad limbum alae utrius-]ue fupra feries 

duae macularum, quae in antica fuj- 
lunatae, in alia vero & inur.orefuj- 
rotundse, nigrse. 
§. Margo externus alse utriusque nig<n 

4. Aia poftica fubtus maculis (7) margi» 

nalibus, pallidioribus, aequaiibus» 

5. — — — * dein iUerie pun&o- 
rum (6). 

6. — — ' ' — « cui fuccedit fafcia 
pallida, conftans maculis (8) inaequa- 
libus & diverfae figurae, quarum media 
cuneiformis major, & faepius argentea, 

7. — — — fupra hanc nuculam 
majorem eft pun&um nigrum vel ar- 
genteum. 

N a 8. — ad 164 Fapilio. ORDO III. Pap ilio. 

fi. — — — ad bafim macuise (4) 
pallidiores, intima & extima faepius 
argenteis. 
In pratis, & collibus, frequens. 

Aliae omnes notae fallaces & incertae funt, nam 

Var. 1. Alis pofticis maculis fupra (7) albidis 
marginalibns. 
2. — iisdem fubtus fature corticinis, aut 
fubrubentibus. 

3. — — — maculis marginalibus 
albis & argenteis. 

4. — — — punitis limbi fufcis cce- 
cis, aut puncto lucidiore vei argenteo 
ocellatis. 

5. — — — fafciae macula majore 
fola argentea. 

$, — .— . — — macula majore, 
una cum extima & intima, argenteis. 

7. — — — — omnibus albi- 
dis, nec ulla argentea. 

8. — — — *" pundo prope b;ifim ni- 
gro, aut nigro & margine paleaceo, vei 
argenteo. 

9. — > — ■ — maculis bafeos dua- 
bus tribus vel qiutuor argenteis. 

10. Habeo & bina fpecimina alis anticis 
fupra fufcis, poftice corticino nebulofis. 

11. — — fpecimen alis albo fufcoque 
variis: pofticis fubtus maculis iafciaque 
grifeis. 

442. Papilio Prorfa. 

— long. lin. 8i- lat. lin/,5i. 

Linn. Syft. Nat. p 480. 

Roesel." PapiL Diurn. Cl. I. Tab. 8. fig. 

6-7. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 72. 

Diagn. Alae fupra murinae, fubtus fufco-rufae, 
omnes utrinque fafcia media aiba, primoribus in* 
terrupta. 

In Carniolia calidiore. 

Utra-» Papilio. LEPIDO PTERA. Papilio. 16$ 

Utraque ala, praeter fafciam albam, pun&is & 
lineolis pariter albis variegata eft, fed in hac fpe- 
cie alae polticae fuperne lineolas corticinas, in duas 
feries limbo paralielas ordinatas prope limbum 
habent; fubtus vero, alse omnes, ad bafim, aibis 
lineis fere reticulatae funt. Praeterea huic ala an- 
tica utrinque inter fafciam & apicem exhibet pun- 
cta alba (6), quorum quartum (a cofta deorfum 
numerando), reliquis majus eft & rotundum. Defi- 
nitio Papilionis hujus a Linn^o data, etiam fe- 
quenti convenit, etfi omnino diverfus iit. 

443. Papijlio Rivularis. 

— long. lin. 11. lat. lin. 7. 

Diagn. Supra niger, fubtus rufo-caftaneus; alis 
pofticis utrinque fafcia alba, maculis diftinctis, («5-7), 
oblongis & anguiatis faita. 

Circa rivulos & aquas in fylvis volitat, Au- 
gufto M. 

Alae anticae utrinque maculis tribus approxi- 
matis albis, intervallo trium vei quatuor linearum 
ab apice, diffitis ; nec non macula elliptica, pariter 
alba, in medio, utrinque, fed verfus coftam collo- 
cata. 

Var. 1. Alis anticis, utrinque, praeter maculas 
quatuor di&as, aliis (4 & 8), inaequali- 
bus, maculatis. 

— pofticis, fafcia fadta maculis feptem, 
vel fex tantum cum puncto intermedio, 
loco maculse feptimae. 

«. Alis pofticis fubtus bafi duabus, albis, 
oblongis, contiguis maculis. 

— — — — omnino albis; in 
qua varietate limbus alae polticae fubtus 
pun&a (7) nigra gerit. 

3. Alis fuperne fufcefcentibus; macularum 
obfcuriorum feriebus binis in limbo, 
fubtus fufco-ferrugineis ; maculis iisdem 
limbi. Alae pofticse bail paliide caeru- 
leae; maculis nigris. 
Varietas hxc major prioribus, nec adeo 
nigricans. 

N 3 II. HE- 166 Papilio. ORDO III. Papilio. 

II. H E X A P I. 

(') Equites, 

444. Papilio Machaon. 

— lonp. unc. r. &lin. $\. lat. unc. r, 
Linn. Syft. INat. p. 462. 

Faun. Svec. 2. 1031. cum optimaj 
defcriptione. 
Roesel. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. r, 

fig. 4- 5- 
Frisch. Inf.a. Tab. 10. fig. 2.6. 
P. Foda. Muf. Graec. p. 61. 

Diagn. Alae luteae; limbo fuperne fufco macu* 
lis anticarum (g), pofticarum (<5) luteis ; macula 
rotunda croci aullriaci ruditer pulverifati colore. 

Habitat iu Dauco carota, Iiuta graveol, ffc. 
Alae anticae color fupra 

1. Niger, ad bafim & initium limbi luteo 

polline adfperfus. 
a. Luteus, maculae (3) ad marginem fu> 
periorem , (s) in difco : interioribus 
majoribus, (8) in limbo, quarum tres 
verfus apicem fubrotundae caeterae te- 
re hemifphaericne. 
*-. — - < — infra 

1. Lutcus, 

2. Niger ; fafciae duo parallelae pofierio- 

res, ad'angulum alae poflicum in u« 
nam confiuentes. nervi in difco; ma* 
culae (3-4) obfoletae ad marginem 
crafiiorem. 
»sr poilic» color fupra, 

1. Luteus. 

2. Niger limbi T 

3. Caeruleus macularum obfoletarum (tf) 

in limbo. 

4. Crocatus macula? ad angulum ani po-< 

fitae; lunatonigro aunulo circumdatae, 
fupernc caerulefcente polline. fub an- 
nulo adfperfae, 

— in- Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 167 

' ' " ■ ' ' - ■» M 

— < — — inrra 

1. Luteus. 

2. Niger , nervorum & liturarunj trans- 

verfarum, ac caudae. 

3. Caeruleus fub qualibet litura ordinis 

anterioris. 

4. Crocatus maculae ad angulum ani. 
Antennae, lingua, abdomen fupra nigrum. 
Variat alis anticis baii & fafcia limbi nigris, 

luteo tamen polline adfperfis, 

445. Papilio Podalirius. 

— long. unc. 1 . & lin. 7. lat. unc. 1. & lin. 1 
Roesel. Papii. Diurn. Ci. II. Tab. 2. fig. 

3- 4- 
P. Poda. Muf. Graec. p. 62. Sinon.Tab. 
2. fig. 1. 
Diagn. Alse fupra aibidae aut lutefcentes ; lim- 
bo rufco; anticae tafciis inverfe pyramidatis, fufcis, 
fenis, aiternis brevioribus ; pofticae tafciis binis fu- 
fcis, tenuioribus. 

Apud nos frequens, coenofis in locis & circa 
aquas libenter fedens. 

Alse anticae ad bafim fafciis binis integris, caeteris 
ad oppofitum marginem usque non pro- 
du&is. 
*~ eaedem fubtus margine externo fafciisque (7) 
nigris, quarum media ad bafim oblonga 
pallide lutea macula notata eft ; nulla ha- 
rum fafciarum oppoiitum alae margiaem in« 
tegre attingit. 

— pofticae fupra maculis lunatis casruleis (4) limbo 

fufco immerfis ; margine dentato : dentium 
finubus flavo margine praditis : dente 
quarto in caudam nigram lin. (7) longam: 
apice albidam, produ&o. Ad angulum ani 
macula fubrotunda nigra, pundo excen- 
trico cseruleo ocellata, palpebra fuperiore 
crocata. 

— «— fubtus luteolse fafciis (4) nigris, inter- 

mediis approximatis ; macutae (4) caeruleas 
margine nigro ; oceilus ad angulum ani 
ut fupra. 

n 4 <n 168 Papilio. ORDO III. Papilio. 
(**) Heliconii. 

4 \ 6» Paptlio Mdcaronius. (f) 

— lcng. lin. io. lat. — 

Diagn. Antennae corpore nigro longiores , alae 
luteae: pofticae laii apiceque nigrae. 

Unicuni cepi circa idriam, m herbido colle. 

Antennae nigrae, longse ; clava lata, obtufa, bre- 
vi. Caput lin. (2) craffum, hirfutum. 

Alae integerrimae lanceolatae, fubtus quafi ver- 
cice lucida oblitse; anticae nervulis reticulatae & fe- 
nunudae ; m;.culis binis, fufcis, ex eo reticulo trans- 
parentibus; pofticae flavae, lin. (8) longae, latiores 
aiiticis; apice nigro. 

447. Papilio Apollo. 

■ — long unc. i.&lin.3i adlin.7. kii.12, 
Li^n. Syft. Nat. p. 465. 

Faun. Svec. 2. 1032. 
Roisel. Fapil. Diurn. Cl. II. Tab. 45. 

fig. 1. 2. 
P. Foda. Muf. Graec. p. 66. Rhea. 

Diagn. Albidus totus ; alis anticis utrinque ma- 
culis C3-4), nigris, pofticis utrinque ocellis binis cin- 
naberinis; pupiila alba; iride nigra. 

Kabitat ad rndicem alpium noftrarum, prsefer- 
tim ad pedem Al. Greben, GrindovitX-, in Kankerthally 
& fupra Gariutfche intt r Veldes & Vochein. 

Huic , prster di&a , propria funt. 1. Facies 
Fapil. Cratagi, quo pauio major. 2. Nativitas circa 
dies caniculares- 3. Volatus lentus, quo captu fa- 
cilis redditur. 4 Macula nigra alae anticae margi- 
nem inferiorem fpedans fubrotunda. 5. Alae ejus- 
dem limbus 1'ere nudus. 6. Ala utraque pellucens, 
ftrepens, fubtus lucida nudiufcula. 7. Antennae lin. 
C5) longne ; clava nigra; ftipite albo-nigroque va- 
rio. 8. Ad bafun alae poilicae fubtus maculae duae, 
cinnaberinae. 

Hujus (f) Tn honorem Mevlini Coccaji Foctae Mantuaui le- 
t pidilihni, edito Alacaronicorum opere clari. Fapilio. LEPIDOPTERA. Papilio. 169 

Hujus caufa potiilimum, Danai candidi Europaei 
Hdiconus gentis Novitii fadti in Faun. Svecica 2. 

Yariat 1. fupra ocellis pallide cinnaberinis , & 
maculis binis atris ad angulum ani. 

2. — ocellis cinnaberinis ; pupilla 

excentrica, maculis ad angu- 
lum ani iisdem. 

3. — ocellis iisdem, maculis ad an- 

guium ani rubro punfto no- 
tatis. 

4. — » — — maculis hifce cin- 

naberinis; margine nigro. 

5. — ocello poftico antice obtufo 

aut emarginato. 
(5. — ^_ eodem pupilla alba ge- 
mina. 
Larvam & pupam defcripfit Roeselius. 1. c. 
p. 29 - 3<5. 

448. Papilio Cratagi. 

— long. unc. 1. & lin. 2. lat. s|. 
Linn. Syft. Nat. p. 467. 

Faun. Svec. 2. 1034. 
Roesel. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 3. 

fig. 5- <?• 
P. Poda. Muf. Graec. p. 52-63. 
Diagn. Albus. totus ; alarum venis , prsefertim 
fubtus, nigris. 

Habitat in Pruno domejlica & Cratago fpin. 

Margo alarum anticarum fsepius denudatus, po- 
fticarum non item; lunula nigra ad coftam primo- 
rum non femper adeft. Conventicula inftituit a?fta- 
te circa vias publicas , coenofas , & circa rivulos. 
Deledtatur rloribus Brajjica & Salvia hortenjis. 

Larva fupra nigra, fub communi tentorio in 
ibcietate vivens, quod deferit Majo M. integras ar- 
bores foliis fuis faepe denudans ; maculis fulvis ad. 
latus utrumque undecim. Pupa fiavicans , nigro- 
maculata, antice acuminata ; hinc natus Papilio mce- 
conium rofeum excernit, aut bolarem. Fxmina 
antennae clavarrj femiaibam gerit. 

N 5 449« 17© Papilio. ORDO TIL Papilio. 

449. Papilio Mnemojyue. 

— long. unc. 1. & lin. 2\. lat, ljn. 8f. 
Linn. Syft. Nat. p. 4^5. 
P. Poda. Muf. Graec. P. Craugi J3. in 
litteris vero Mncmofyne. 
Diagn. Simillimns P. Cratagi, fed diverfus ma- 
culis binis atris fubangulatis in ala antica quahbt:t,in 
medio, prope coftam. 

Circa Labacum captum mifit R. P. Wulfen. 
Huic antennae lineas quinque longae, nigrae. 
Alae fubtus fplendidse ac fi vernice oblitae forent. 

450. Papilio Brajjica* 

— long. unc. 1. & lin. 3. lat. 9. 
Linn. Syft. Nat. p. 457. 

Faun. Svec. 2. 1035. 
Robsel. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 4. 

fig. 5. 6. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 63. 
Diagn. Albus ; alis anticis fupra cofta apiceque 
nigris, fubtus maculis binis nigris fubrotundis. 
Pallim reperitur. 

Variat 1. alis anticis utrinque maculis binis 
nigris. 

2, — — fupra absque maculis. 

3. — pofticis in medio marginis fu- 

perioris macula nigra. 

451* Papilio Rapx. 

— long. lin. 1 1 . lat. <?-§•. 
Linn. Syft. Nat. p. 468. 

Faun. Svec 2. 1035. 
Roesel. Papil.Diurn.Cl.II.Tab. 5.fig. 3. 4, 
P. Poda. Muf. Graec. p. 63-54. 

Diagn. Ala antica uncia non longior, macula 
nigra faltem fubtus notata; alae pofticse fubtus fere 
fulphurese atomis fufcis adfperfae. Antennae clava 
apice corticino. 

Habitnt in Brajjica oleracea. 

Variat 1. alis omnibusimmaculatis,anticis fub- 
tus macul.ie nigrse veftigium litter<e 
latinse (V) fimile gerentibus. 

t. alis Papilio. LEPIDOPTERA. Papilio 171 

■" ' ■■ ■■ — i — — — — — - 

2. alis anticis apice fufcefcente , fupra 
macula una nigra, fubtus binis: me. 
dia mgra majore emarginata, altera 
obfoleta, 

3. alis anticis apice maculaque una fu- 
perne, fubtus bmis atris: media ma- 
jore. 

4. — - — apice, maculisque binis 

utrinque fufcis , fubtus 
obfoletis. 

5. — — apice fuico, maculis binis 

aqualibus nigris uthn» 
que. 

6. — — apice fere excolere, ma- 

culis binis nigris aqua- 
libus utrinque. 

Larva viridis, villofula, ocello iuteo: pupilla 
nigra , utrinque in fingulis fegmentis. Pupa luteo- 
virens, antice acuniinata ; linea dorfali eminente 
& laterali pallidioribus ; punftis luteis fub linea la- 
terali tot quot fegmenta pofticse partis. Poft dies 
aliquot eadem albidior redditur, & omnem fenfim 
virorem exuit. 

452. Papilio Sinapis, 

— long. lin. 9f. lat. fere 6. 
Linn. Syft. Nat, p. 4<58. 

Faun. Svec. 2. 1038. 
Diagn. Minor priore, albus totus; alis anticis 
absque maculis in medio & folis apicibus fupra fse- 
pius fufcefcentibus. 

Ruri, & circa hortos, paffim degit. 
Variat 1. alis omnibus totis albis , nec apice 
fufcis. 

2. — anticis apice fupra fufco veluti 

polline leniter inquinatis. 

3. — — apice toto fufco. 

4. — . — apice toto nigricante. 
Antenn. capitulum apice nigrum, corticineo ta- 

men punfto notatum, 

453, Papilio Napl 

— long. lin, 10. lat. 6. 

LlNN, 172 Papilio. ORDO III. Papilio. Linn. Syit. Nat. p. 468. 

Faun. Svec. 2. 1037. 
Diagn. Statura fequentis. Alae fubtus lineis 
obfcurioribus juxta nervos decurrentibus varie- 
gatae. 

In Brafjlca. 

Variat 1. alis albis,bafi nigricantibus : anticis 
apice riifcis ; utraque fubtus lituris 
longitudinalibus , juxta venas de- 
currentibus , giaucis. 
2. alis fupra olTeis; lituris murinis; fub- 
tus albis ,• lituris fulcis. 

454. PaPilio Cardamines. 

— long. lin. 9. lat. 5*. 
Linn. Syft. Nat. p. 46S. mas. 

Faun. Svec.'2. 1039. mas. 
Roesel. Papil. Diurn. CL II. Tab. 8. fig. 
5. 6. femina. 7. 8. mas. 

Diagn. Alae utriufque fupra pncvalens color al- 
bus ; anticse in medio verfus marginem craiiiorem 
macula alterius coloris utrinque ; poiticse fubtus vi- 
ridi nebulofae. 

Habitat in Najlurciis, praefertim Cardamine. 

Mas minor alis anticU bafi albis , apice fufcis ; 
fpatio ab his coloribus reliito aurantio ; macula 
fublunata parva nigra libera in medio pofita intra 
aurantium colorem. Eadem ala fubtus baii if-bel- 
lata; apice albido venuiisque glaucis variegato, ali- 
bi aurantise feu coiore Agarici chantarelli cum ma- 
cula nigra, ut fupra. 

— alis pojlicis fupra albis, fubtus pariter albis 
f.d viridi nebuloiis. 

Variat 1. alis anticis apice fuperne fufcis ; pun- 
&.0 utrinque medio femi ovali. 

2. — ■ — apice utrinque fufcis ; 

puncto nigro fubro- 
tundo. 

3. — — abfjue punc"to utrinque. 

Fcemina alas albas gerit, anticas ad apicem fufco- 
maculat.ts, absque aurantio colore; macul* illa; fub- 

tus PapiUo. LEPIDOFTERA. Papilio. 173 

tus virefcentes funt, ut & pagina iuJterior aia? pofti- 
cce viridi - nebulofa. 

Variat 1. alis anticis fupra macula lunata li- 

bera apicibusque fufcis, pofticis rivu- 

lofe viridi-nebulofis. 

2. alis anticis macula anguiata libera 
apicibusque fufco - nebulolis , pofticis 
fubtus fafciatim viridi-nebulolis. 

3. alis anticis macula angulata marginem 
proximum contingente fufca ; apicibus 
fufco-nebulofis ; pofticis fubtus ut ia 
Var. 2. 

4. alis anticis maculis "binis didymis ob- 
longis apicibusque fufco-nebulofis. 

455. PaPilio Hyale. 

— long. unc. 1. lat. lin. 6\. 
Linn. Syft. Nat. p. 469. 

Faun. Svec. 2. 1040. 
Roesel. Suppl. Cl. II. Pap. diur-Tab. 46. 

fig- 4- 5. 

Diagn. Alae fupra concolores: anticae margine 
externo, apiceque fupra nigris; macula media utrin- 
que nigra ; pofticse fubtus ocello medio , fubargen- 
teo , caeco ; omnes , prssfertim fubtus , rubella fim- 
bria terminats. 

In herbidis locis, & fubfylveftribus non rarus. 

Antennae lin. o>\- longse; ftipite rubello ; clava 
obtufa, obfcuriore. Alse pofticse in medio macula 
aurantia , fubtus limbo pun&is (4-5) fufcefcentibus, 
variegato. Volatus celer; inquietum animal it re- 
ditque fsepius eadem fere via, floribus non diu in- 
fidens. 

Mas alis aurantiis , fubtus pallidioribus ; utriuf- 
que limbo fuperne nigro : anticis fubtus punctis 
vel maculis tribus in limbo fufcis. 

Variat 1. Maculis binis , flavis , alarum primo- 
rum fufco limbo immeriis ; alis pofticis 
fubtus ocello medio, coeco, fesquial- 
tero, argenteo. 
2. Aiarum anticarum limbo fufco , absque 
maculis luteis; pofticis ocei o Var. 1. 

3. Lira- i74 Papilio. ORDO IfT. Pnpilio. 

3. Limbo aiaium anticarum imniaculatb; 

ocello fubtus pofticarum unico iubar- 

genteo. 

Fccmina alis fulphureis: anticis limbo maculis 

fulphureis variegato ; pofticis ab-que limbo fuico. 

Variat 1. Alis poilicis fubtus ocelio u.aco. 

2. — — — — fesquialtero. 

3. Alis fupra pallidioribus : pofticis lim- 
bo fubtufco, fubtusque oceilo fesqui- 
altero. 

An ergo Papil. Trite 111. Linnai huc referen- 
dus , examinent autoptae. 

456. Papilio Rhamni. 

— . long. unc. 1. & lin. 2. lat. 7|. 
Linn. Syft. Nat. p. 470. 

Faun. Svec. 2. 1042. 
Roesel. Suppl. Cl. II. Papil. Diurn. 
Tab. 45. fig. 7. mas. 

■ — fig. 2. faemina. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 65. 
Diagn. Alae utrinque concolores , angulatae : 
fingulae in medio pundto fuperne aurantio, fubtus 
aeneo-ferrugineo , notatae. 

PalTim occurrit , fed larvam in Rhamno non- 
dum vidi. 

Antennse deflexae , rubella? , extrorfum craf- 
fiores; apice f ufco , lin. (4^ ) longae. Thorax & 
abdomen bafi albidis fericeis longis villis pube- 
fcentia. 

Mas alis fulphureis. 

Famina - — pallidioribus. 

Martio & Aprili M. jam circumvolat. 

457. Papilio Amyntas. 

— . long. lin. 8. lat. lin. $\. 

R. P. Poda. Muf. Graec. p. 79. 

Diagn. Alae anticae corticinae ; limbo fufco, cui 

fubtus immerfus eft unicus ocellus prope apiceim 

Pofticae fulcefcentes, fubtus talcia dentata alba & 

ocellis fex: quinis infra, unico fupra fafciam. 

Habitat m herbidis & fubfylveflribus, non in- 
frequens. 

Alae Papilio. LFPIDOPTERA. Papilio. 175 

Alae polhcae lupra ad angulum ani tulvo colore 
tindfoe. Ante oceilum alae anticse 1'ubtus eft macula 
albida. Fafcia pofticarum, apud nos, alba. Ocel- 
lus folitarius, fub alis pofticis, adjacet margini fu- 
periori; ocellus anguli ani minimus, duo huic pro- 
ximi maximi funt. 

458. Papilio Menalcas. 

— . long. lin. 7. lat. lin. 44. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 78. 

Diagn. Alae primores utrinque , poftica? fupra 
tantum , pallide ochreaceae. Ad apicem alae anticae 
eft macula aut pundum nigricans , quod fubtuS 
ocellus eft. 

Habitat apud nos pailim. 

Alae rotundatae, ut in priore ; limbo plus minus 
fufcefcente ; fimbria cinerea. Alae anticae fubtus 
apicem pofticis alis concolorem babent. Ocelli 
pupilla eft punctum album, iris nigra, quam ambifc 
annulus alae pagina pallidior. Ab alae pofticae mar- 
gine fuperiore defcendit ad medium ufque fafcia 
repanda , fupra quam ala eadem obfcurior eft, quam 
verfus limbum. 

Papilicnes hi Heliconiis potius , quam Ruralibus 
adnumerandi. 

(•**) Rurales. 

,459. Papilio Pruni. 

— . long. lin. 8. lat. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 482. 

Faun. Svec. 2. 1071. 
Roesel. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 7. 

%• 4. 5- 
Diagn. Alae concolores fupra fufcae, fubtus 
. pallidiores : pofticae caudula nigra : apice alba , 
fupra ad angulum ani maculae colore gummi cera- 
forum, fubtus linea transverfa alba. 
Rcperitur etiam ubi Prunus nulla. 
Fapitio Roeselii omnino nofter eft a Lin„ 
7$j£.o quoque citatus ibidem , etii alas poftica? iq 
Fauna Svecica aliter defcribat, ac ego coram habeo. 
Et fane , fi unquam , certe in hac profapia faeilis 
eft multtplicatio fpecierum, ^quoties ex una aliave 

ng- i>?6 Papilio. ORDO 111. rapilio. 

notula chara&eres tpecilici defumuntur. Jn noliris 
varietatibus hae nota? communes funt. i. Antennae 
fufcae, annuiis albis variegatae ; clava fubtus&apice 
fulva. 2. Oculorum margo albus. 3. Pe&us ci- 
nereo - caerulefcens. 4. Alse fupra fufcae , fubtus 
pallidiores , & nunquam obfcure-cinereae. 5. Sub 
utraque ala iinea alba conftans lineolis in unam fe- 
riem difpofttis. 6. Prope caudam alae pofticae fub- 
tus maculae duae faltem faturato gummi ceraforum 
colore tin&ae , fubhemifphsericae: apice nigro. 
Variat 1. Lineola fub alis pofticis obfoleta, fub 
anticis fere nulla. 
2. Maculis fub ala poftica in limbo 3-5. 

460. Papilio Rubu 

— . long. lin. 6\. lat. 4X. 
Linn. Syft. Nat. p. 483. 

Faun. Svec. 2. 1077. 
Diagn. Ahe fupra pallide cervinae, fubtus vi- 
refcentes: pofticse femidentatae. 
In Rubo. 

Alae pofticae fubtus punctis (4-5) albis; inti- 
mo dente incurvo. 

461. Papilio Argus. 

Diagn. 1. Alae fupra concolores , fme maculis 

ocellaribus , margine obfcuriore alba- 
que fimbria terminato ; fubtus aiio 
eoque pallidiore colore tin&ae; macu- 
lis ocellaribus multLs atris plerumque 
rotundis, iifque pluribus fub pofticis, 
quam fub anticis alis. 

2. Alis pofticis fubtus bafi caeruleis. 

3. Maculis prope difcum alae anticae fub- 

tus rotundioribus. fcnis. 

4. Maculis prope difcum alae pofticae fe- 
ptem, iii unam quafi feriem difpofttis. 

5. Antennis ftipite ]:igro,annulisalbis va- 
riegato ; clava tcnui. 

6. Oculis fufco-caftaneis, ante & poftice 
iineola alba not itis. 

7. Marsro fuperior feu crafftor alarum anti- 
carum aibus. 

o. Fa- Papilio. LEPIDOPTERA. Fapilio. 177 

8. Facies, volatus, alarum figura , pro- 
portio partium , omnibus his eadem. 

* P. Arion. 

— long. lin. io. lat. 6, 
Linn. Syft. Nat. p. 483. 

Faun. Svec. 2. 1073. 
Roesel. Suppl. Papii. Diurn. Cl. II. Tab. 

45- fig- 3- 4- 

Diagn. Alae fufcae ; dilco caeruleo , fufcis ma- 
culis variegato. 

In fyiveftribus locis. 

Ala antica fubtus prope bafim pun&o nigro ro- 
tundo, dein macula fubcordata, poflea ferie trans- 
verfa repanda macularum (7) ; quarum extima pun- 
dtum eft, dein in limbo duo ordines puncloruni (7 >. 

— poftica absque fafcia maculisve fuivis ad 
limbum. 

Variat ftatura minore, & macula ovata in me- 
dio alse anticae fubtus , loco maculae cordiformis. 

P. Argus. 

— . long. lin. 6%. lat. 5%. 
Linn. Syft. Nat. p. 483. 

Faun. Svec. 2. 1074. 

Diagn. Alae fubtus canae : poilcae fafcia croca- 
ta , dentata , fubtus prope iimbum. 

In herbidis collibus. 

Alae, apud nos, fupra fufcae, fimbria albo fu° 
fcoque varia terminatse; anticae m.culis duabus cu- 
neiformibus , caeruleis, longitudinalibus, contiguis» 
ad bafun (uperne pofitis , quarum una alter.. duplo 
major; ad apicem maculae caeruleae n.ajoris, macula 
nigra jacet. En Arionis inArgum degenerantis argu- 
mentum! Eadem ala fubtus ordine interno macularum 
limbi in fafciam coeuntium. Ala poftica fubtus inter 
ordines binos macularum limbi crocato colore tin- 
dta. Nulla harum alarum macuia iride lucidiore 
cin&a eft. 

P. Argiolus. 

• — long. lin. 5. lat. 4*. 
Linn. Syft. Nat. p. 483. 

Faun. Svec. a. 107(5. 

O Diagn. 178 Papilio. ORDO IIT. Pap ilio. 

Uiagn. Alae fupra caenueae , alba fimbria ter- 
minatse : pofticae pun&is nigris & absque maculis 
crocatis aut fulvis in limbo. 

Cum priore. 

111. Liwn^us pofuit puncla nigra, parva, de- 
cem , fparfa , fub alis fecundariis , quae apud nos 
etiam duodecim occurrunt. 

Papilio Roeselii quartus Tab. 37. Cl. 2. Pa- 
pil. diurn. huc pariter reduci poliet, cum alse ejus 
poiticse fubtus careant maculis fulvis. 

Varietatem habeo, alis fupra fufcis, anticis 
unico ordine macularum in difco. 

P. Idas. 

— . long. lin. <5-'-. lat. 5. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1075. 
Diagn. Alae fupra ut in Argiolo , fed pofticae 
fubtus ordine macularum crocatarum in limbo. 

Cum prioribus voiitat , & circa rlvulos con- 
gregatur. 

Variat 1. Alis fupra caeruleis: anticis iimbria alba 
nigro-punctata terminatis, punctis fub- 
tus ad bafim tribns, dein unico oblon- 
go, poftea feptem , denique binis or- 
dinibus macular.um fufcarum in limbo; 
pojlicis pun&is tribus ad bafim, dein (9) 
in difco, denique maculis limbi crocatis 
fubh«mifphaericis (9) margine nigro 
& ad bafim- nigra macula fub ungulis. 
a. Alis iifdem, fed fimbria anticarum alba, 
iifque fubtus macula nigra in medio , 
. dein ordine uno macularum (cj), de- 
nique limbo maculis (3-4), crocatis, 
obfoietis ; quibus ad balim fubjacet 
pundtulum fufcum ; pqfiicarum maculis 
crocatis pariter ad balim puncto fufco 
notatis. 

3. Alis iifdem, fed pofticis fubtus macu- 

lis crocatis (9) conicis, quarum quse- 
libet, excepta extima & intima , ma- 
culam nigram ad balim habet. 

4. Alis iifdem , fed pofticis ad limbum 

maculis crocatis obfoletis , rufca ma- 
cula fuifultis. 

j>. Alis Papillo. LFPIDOPTFRA. Papilio. t"§ 

5. Alis fupra rufci ; pofticis fubtus cervi- 

nis , fupra maculis in limbo (3-4) 
crocatis , fubtus maculis iifdem coni* 
Cis ( 8 ) * quibus ad bafim pun&um 
nigrum. 

6. Alis iifdem, anticis fupra in limbo ma- 

culis crocatis obfoletis (3-4); fubtus 
(4-5) apice fiifcis, bali pun&o fufco 
notatis; pofticis fupra maculis crocatis 
fubmarginalibus ( 4- 5 ) , fubtus ( 8 ) 
conicis, punclo fufco ad bafim fignatis. 

7. Alis iifdem , fubtus canis, omnibus in 

limbo utrinque maculis crocatis , in 
tinam feriem difpofitis. 

P. Coridon. 

— tottg. lin. 7. lat. 5-i. 
P. Poda. Muf. Grzec. p. 77-78. 
Diagn. Alae fupra caeruleo-argenteae , limbo 
fufco. 

In Carniolia calidiore. 

Alse anticae fubtus canse; pofticae fubtus cer- 
vinae ; maculis fubmarginalibus , crocatis , conicis 
(7)- 

P. Alexis. 

— long. a lin. 6". ad 8- lat. 3.J - 5, 
Diagn. Alae fupra fufcae, fimbria alba: pofticae 
utrinque maculis crocatis. 

In fylveftribus. 
Variat 1. Alis anticis fupra punclo in medio "di- 
gro & maculis crocatis in limbo (6-)* 

— — fubtus cinereis , maculis 
ocellaribus in difco (7), crocatis 
limbi ( 6 ) pun&isque fufcis margi- 
nalibus totidem. 

— pofticis fupra maculis crocatis , lu- 
natis, in limbo, (4-5)- 

■ — — fubtus cinereis ; maculis 
crocatis in limbo (9) ; quarum tres 
ad angulum ani coalitae. 
fi. Alis anticis fupra, punfto medio ob- 
fcuriore , maculisque limbi crocatis 

O a Ahs i8o Papilio. ORDO IH. Papilio. 

Alis anticis fubtus maculis ocellaribus 
(ro), maculisque crocatis in limbo 
(6). 

— pofticis fupra maculis crocatis ocel-. 
laribus (4-5); 

— — fubtus maculis iifdem (9). 

3. Alis anticis fupra immaculatis, fubtus 

maculis ocellaribus (9), tribusque 
crocatis, obfoletis in dilco. 

— pofticis fupra maculis lunulatis , 
crocatis , iu limbo ( 3' - 4 ) , fubtus 

(9> 

4. Alis anticis fupra punctis obfcurioribus 

in difco (9), crocatis nullis. 

— — fubtus cinerafceptibus ma- 
culis fufcis , fubocellaribus in difco 
( 11 ) ; binisque feriebus • ( in qua- 
libet (<5)) -fimiliter coloratis, in lini- 
bo, cum intermediis (3-4), crocatis. 

— pofticisfuprafufco-pun&atis , ma- 
culis crocatis in limbo (3-4), ob- 
foletis. 

. — — fubtus maculis difci fubocel- 
laribus(i7), binisque feriebus punclo- 
ruin fufcorum in limbo , qLiibus inter- 
jacent crocatae maculae (7). 
An hic Tityrus. R. P. Poda. JHfuf. Grac 
p. 77. % videtur utique. 

462. Papilio Virgaurea. 

— long. lin. 6-s±. lat. 4$. — «jx. 
Linn. Syft. Nat. p. 484. 

Faun. Svec. 2. 1079. 
Diagn. Alae anticae fulvae; margine externo, 
maculisque fubtus atris ; pofticae ad angulum ani 
binis dentibus inftructae. 

In Carniolia pratis, non rarus. 
Sexus unus, alis omnibus fupra fericeo nitore 
fulvis ; anticis ftiargine crailiore & limbo nigris ; 
poiticis margine undique nigro. 

Roesel. Supplem. CL II. Tab. 45. fig. 
5. 6. m- Papilio. LEPIDOPTERA. Fapilio. m 

Major, alis anticis fubtus maculis nigris (n), 
quarum o&o transverfim in unam fe- 
riem ordinatae, 

— — ■ pofticis verfus bafim punftis (4) 

nigris, poftice ferie una macularum 
albarum nigro pun<fto terminatarum. 
Sexus alter , alis anticis fupra fulvis ; margine 
toto maculisque o&o fufcis ; quarum 
tres pofticae fgepius conjundtae ; fubtus 
maculis ocellaribus (10): duabus infl- 
mis in unam cohserentibus. 

— — — - pofticis murinis , pun&is ad 

(15) nigris, maculisque lunatis ful- 
vis in limbo, ( 5 - 5) ; fupra vero 
fufcis, fafcia limbi dentata fulva. 
Roesel. Papil. Diurn. Cl. II. Tab. 37. 
iig. 6". 7. 

463. Papiljo Comma? 

— long. lin. 6"f. lat. 3§-. 

Linn. Syft. Nat. p. 484. 

Faun. Svec. 2. 1080. 
P. Poda. Muf. Graec. Sylvejlris. 

Diagn. Alae concolores corticinae; limbo fu- 
fco. Caput craffum; antennis unco terminatis. 

In Syivejlribus. 

Nofter caret maculis pallidis albidisque, cse- 
terum idem cum Linnaano, juxta defcriptionem da- 
tam in Fauna Svecica. 

Sexus unus habet lineam nigram obliquam in me- 
dio paginae fuperioris alse anticae cuiusque. 

— alter caret hac linea,& pallidior eft. 

— Uterque fedens, gerit alas fubere&as. 

464. Papilio Morio. 

~ long. lin. 6-y. lat. 4-5. 

Diagn. Fufcus totus; alis fubtus maculis pal- 
lidioribus. 

Habitat cum priore. 

Var. 1. Alis fupra totis fufcis; pun&is albidis, 
marginalibus. 

O 3 Roe- 182 Sphinx. ORDO TII. Sphinx. 

Roesel. Papil. Diurn. Cl. III. Tab. 10. 
fi?. 5- & 
2. Alis anticis fupra albo punttatis ; fimbria 
albo fufcoque varia; fubtus albo ma- 
culatis, eademque fimbria ; pofticis u- 
trinque fimili fimbria , fubtus albo for- 
didoque variis. 
Roesel. 1. c. fig. 7. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 79. Fritillarius. 

S P H I N X. 

Linn. Syft. Nat. fr. 489. 
(') Metarnorphqfi occulta, fub terra. 

465. Sphinx Ocelhita* 

— long: unc. 1. lin. 4-6. lat. 9-9$. 

Linn. Syft. Nat. p. 489. 

Faun. Svec. 2. 1083. 
Roesel. Papil. No&urn. Cl. I. T«b. 1. 

fig- 3 4- 
P. Poda. Muf. Graec. p. 80. 

Diagn. Alae anticae fubangulatae, pofticae oceL- 
. lo magno fuperne notatse. Os elingue. 
Habitat in Salice viminali. 

Alae anticac linea cana arcuata, una extremitare 
apicem alae, alia angulum pofiicum at- 
tingente, alibi fupra csfhse lituiis trans- 
verfis cafFe colore variegats?. 

— — fubtus difco bafeos cinnnberino aut 

vinofo; prope Umbum fafcia duplici 
fufca, margine caffeato, prrfertim in- 
ter apic: m & dcntem alae fecundum. 

— poftica? fupra vlnofe aut rubellae, margine caf- 

feato, maculaque ophthalmoide tres 
fineas longa, pupilla fufccfcente, irido 
albida, atmofph*ra ni 
— -• — fubtus canefcentes, feq atomls c 

colore ubique adfperfae, fafcnsque bi- 
OlS caius. 

An- Sphinx. LEPIDOPTERA. Sphinx. 183 

__^_^_ : — . . -, 

Antennse rurae. Thorax macula dorfali, magaa, 
cafFeata. 

4.66. Sphinx Populi. 

— long. unc. 1. & lin. 6. lat. 10. 
Linn. Syft. Nat. p. 489. 

Faun. Svec. 2. 1084. 

Diagn. Corporis slarumque color primarius 
utrinque cinereus. Alae omnes dentatse: antica? fu- 
pra puncto albo medio, poflicse baii mofcatina?. 
Antennse offese. 

Habitat in Salice rubra. 

Corpus totum cinereum, fed oculi nigri & ab- 
domen fupra colore quodam mofcatino inquinatum. 
Aiarum fedentis iitus peculiaris, nempe anticse fub- 
eredse & verfus caput tendentes, pofticse deflexse 
& pofteriora corporis fpe&antes. Os biiingue. 

467. Sfhinx Tilix. 

■ — lcng.unc. 1. &lin. i£. — 3. lat.6%.-—B. 

Linn. Syft. Nat. p. 489. 

Faun. Svec. 2. 1085. 
Dlagn. Alae anticae linuato-dentatse ; maculis 
duabus, obfcurioribus, fafciam prsefeferencibus: una 
majore, aliaque alba ad apicem bafi dente notata. 
Habitat in Tilla & Salice. 

Var. 1. Corporis alarumque colore primario cor- 
ticino utrinque. 

2. Partium omnium colore primario ochrea- 

ceo; maculis cervinis. 

3. Corporis alarumque fupra colore pri- 

mario ofleo; maculis ferrugineis; fub- 
tus Vero potius ferrugineo. 

4. Alis anticis fupra maculis umbrinis; di- 

fco fubrubente; limbo utrinque fufco- 
limoniato. 

— — fubtus bafi ferrugineis; limbo 
virefcente. 

— poflicis fupra nuceis ; fubtus limbo 
virefcente. 

Huic proxima Roeseliana. fig. 5. 6. Tab. 
2. Papil. Noft. Cli I. Huic etiam uni conveniret 
O 4 de- 184 Sphinx. ORDO III. Sphinx. 

detcnptio Cel. Linn^i. Faun. Svec. Frischii 
figura 3. Tab. 2 Inf. 7. alse maculam majorem fub- 
cordatam habet, quam ego nondum vidi. 

Sed & omnibus communes funt antennae fu- 
pra alba?, fubtus ochreaceae ; al* pofticae rafcia ob- 
lcuriore obfoleta; Larva virefcens, calami fcriptoni 
craflitie; lineis lateralibus obliqiiis lutefeentibus; 
cornu ani caerulefcente; maxillis nigris; qua? in pu- 
pam mutanda fe fe fepelit intra terram, altero an— 
iio infeitum pantura. Sic brevis vitae vermis , 
confummato humili vitae curfu, fepultus obdormit, 
ut refurgat gloriofus. 

468. Sphinx Convolvuli. 

— long. unc. 2. lct. unc. 1. 

Linn. Syft. Nat. p. 490. 

Roksel. Pap. Nqct Cl. I. Tab. 7.fig-5. 

Y. Foda. Muf. Graec. p. 80. 

Diagn. Lingua alarum anticarum longitudinem 
fuperanSs Abdominis acuminati latera iafciis ru- 
bris & nigris alterne variegata. 

Apud nos non rara. 

Corporis alarumque color primarius fupra ci- 
rereus elt, licet ala? anticse atomis lineisque ni- 
gris paflim nebulofae, poftica? vero fafciis fuligino- 
fis notatse fe pvodant. Margo exterior als utri- 
usque r.on penitus integer, fed lenifiime creratus 
& lubrcpandus. Ala utraque fubtus unicolor & 
corpore obfcurior, margine albis pun&is variega- 
to, nullisque fafciis pofticarum. Antenna? apice 
fubtus denticulata?. Abdomen utrinque fafciis la- 
teralibus nigris (<5), totidemque rubris interpofitis. 
Sub abdomine grifeo, duo puncta nigra funt. 

469. Sphinx Atropos. 

— hng unc. i.& lin. 11. lat. unc. 1. 

Linn. Syft. Nat. p. 490. 

RoESiiL.* Suppl. Cl. I. Fapil. Noft. fig. 

5- 6. 
P. Poda. Muf. Gra?c. p. Sr. 

Diagn. Eicolor, nempe ochrcacea & nigricans ; 
antennoe tamen apex & punctum medium ala> ar* 

ti- Sphinx. LEPIDOPTF.RA. Sphinx. ig.5 

tic* fupra alba iunt. Alae poiticas ochreace«e; fa- 
fciis binis, nigris, utrinque, 

Irritata itridet Gt Ceratebyx. 

Habitat in Cannabi, & Evonymo, in quibus lar- 
vas ipfe vidi, iisque enutrivi. Vifa etiam in Pyro. 

Lingua autennis brevior, canaliculata, abdo- 
men fere inane, cartil3gineum, ochreaceum: raiciis 
nigris. In dorfo macula ochreacea calvariam refe- 
rens Sub alis anticis in medio fafcia nigricans- 
inferiorem marginem noa attingens. Tibise fpino- 
fae. Color ochreaceus idem, qui fub aiis ^furdi 
Mufici 

Larva irritata ftridens, uncias tres Ionga, fep- 
f.em lineas craffa, flavefcens ; ftriis lateralibus, ob- 
liquis, caerulefcentibus ; corniculo caudali flavis 
'verrucis fcabro; pedibus pectoraiibus nrgris: albo 
punctatis; sr.Septemb. fe fe fepeiiit intra terram, 
lub qua fornicem proprio glutine parat, non vero 
folliculum, unde 10. Junii alterius anni prodiit ani- 
mal. 

470. Sphinx Liguftri. 

— long. unc. 1. & lin. 8-1-. lat. lin. 1 1. 
Linjst. Syft. Nat. p. 490- 

Faun. Svec. 2. 1037. 
Roesel. Suppl. Papi!. Nod. 0*1. Tab. 
5- % 4- 5- 

Diagn. Alae pofticse fupra ruffeae; fafciis binls, 
nigris. Abdomen rofatum; linea dorfali & fafciis 
lateralibus utrinque quinis atris- 

Habitat in Salice, Fraxino. 

Antennae fupra albs? fubtus fufcse. Caput in- 
ter antennss albidum, unde utrinque decurrit pla- 
ga alba thoracem inter& alae bafim. Thorax ali- 
bi niger. Abdomen fubtus tribus lineis nigris lon- 
gir.udinalibus. Pedes fuliginofi. 

Ake anticse fupra obfolete ruiTeae; difco fufcefcen- 

te; lineis nigris lohgitudinalibus, una- 

que media transveria , linea alia alba 

- » prope mirginem exteriorem. 

•— — lubtus obfcuriores; fafciis binis obfo- 

letis, fufcefcentibus, prope alae mar- 

ginem inferiorem in unam conjunitis, 

O 5 api- 185 Sphinx. ORDO III. Sphinx. 

apice linea nigra, maculaque albida 
inter hanc lineam & marginem traf- 
fiorem. Alse ejusdem limbus palii- 
dior. 
Alae pofticae fupra prseter fafcias di&as, etiam ter- 
tiam hibent prope baiim led ad mar- 
ginem extenorem u^que non produ- 
&am. 

— — fubtus fafcia fufca duplici: antica ob- 

fcuriore; pagina aiae inter fus iafcias 
aibicante. , 

471. Sphinx Euphorbice. 

— long. unc. 1. & lin. 4. lat. 9. 
Linn. Syft. Nat. p. 492. 

Faun. Svec. 2. 1086. 
Roesel. Papil. No&. Cl. I, Tab. 3. fig. 

4- 5- 
Frisch. Inf. 2. Tab. 11. fig. 7. p. 43-45. 

Diagn. Dorfum nuceum; lateribus albis. Alae 
omnes fubtus, corpusque rofato coiore tin&ae; po- 
iticae fupra bafi fafciaque nigris; anticae fubtus ma- 
cula. difci nigra. 

Habitat in Fuphorbia. 
Alae anfccae fupra fubincarnatae macula ad bafim, 
alia in medio, fafciaque pyramidali nu- 
ceo colore tin&is; tafciahaec bali fua 
incumbit margini interiori, apex vero 
in apice alae definit. 

— pofticae fupra rofatae, iimbo pallidiore, margine 

interno inter fafcias aibo. 
Abdomen fupra nuceum, cingulis lateraliter al- 
bis, maculisque duabus ad bafnn lateralibus utrin- 
que nigris. 

472. Sphinx Elpenor. 

— long. unc. 1. &lin. 2. lat.7. 
Linn. Syft. Nat. p. 491. 

Faun. Svec. 2. 10S9. 
Roesel. Papil. Noft. Cl. I. Tab. 4. fig. 

5 5. 
Frisch. Inf. 12. Tab. 1. 

Diaga. Sphinx . LEPTDOPTERA. Sphinx. 187 

Diagn. Bicolor, paleaceo neir.pe & pudorino 
colore tin&us; alis pofticis fupra bafi nigris. 

Habitat in Epilobio angujlifolio. 

Pudorino colore tinfta funt, corpus totum 
fubtus excepto abdominis medio, alae pofticae fu- 
pra , infraque pars maxima, dorfum poftice, abdo- 
minis apex latera & iinea dorfalis , thoracis linea 
a roftro per latus utrinque decurrens, alarum an- 
ticarum fafcise alternae; reliqua paleacea funt; fed 
pundtum album in medio alae anticse fupra, eius* 
que margo inferior pariter albus. 

473. Sphinx Pinajlri. 

— long. unc. 1. & jin. 4. lat. 9. 

Linn. Syft. Nat. p. 492. 

Faun. Svec. 2. 1088. 
Roesel. Papil. No&. Cl. I. Tab. 6. fig. 

P. Poda. Muf. Gra?c. p. 80. 

Diagn. Alse canae ; anticse in medio lineis tri- 
bus inaequalibus caffeatis; cingulis abdominis lineis- 
que lateialibus in dorfo thoracis pariter cafteatis. 

Habitat in Pino. 

Abdomen bafi maculis albis lateralibus utrin- 
que tribus; inter alas anticas & thoracem aiba 15* 
nea, antennas ferrugineae; rachi interdum albida. 

4^4. Sphikx Stellatarum. 

— long. lin. 9L, lat. 5-f . 

Linn. Syft. Nat. p. 493, 

Faun. Svec. 2. 1091, 
Roesel. Papil. Nodt Cl. I. Tab. 8. fig, 

Diagn. Alae anticse fupra umbrlnae; fafciis binis, 
obfcurioribus ; pofticae fupra Ochreaceae bafi & mar- 
gine obfcuriores. Peitus aibum. Volatus diurnus, 
rapidiflimus. 

Habitat in Galio, 

Antennse clavatae, umbrinae, lingna breviores, 
ariftatse: arifta ad angulum rectum. Caput & dor- 
fum umbrinum. Abdomen Jn medio thoraci con- 
color; ano barbato, obfcuriore; lateribus albo-ni- 

gro- 188 Sphinx. ORDO III. Sphinx. 

gioque variis barbatisque. Caput fubtus albuni. 
Jbemora aibida. 

Alae anticae inter fafcias pun&o eisdem concolore, 
fimilique macula verfus apicem. 

— — fubtus ferrugineae , limbo obfcuriore. 

— pofticoe fubtus totae ferrugineae; margine luci- 

diore. 
Expanfis alis , nec fedens, exerta lingua, ne- 
ctar florum haurit, autumno etiam circumvolans. 

475. Sphinx Fuciformit. 

— long. — lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 493. 

Faun. Svec. 2. 1092. 
Roesel. Suppl. Papil. No&. Cl. I. Tab. 

3S. tig. 3. 
P. Poda. Muf Grxc. p. 82. 
Diagn. Abdomen barbatum nigrum ; fafcia fia- 
vefcente. Alae hyalinae venis & margine obfcurio- 
ribus. 

In Loniceray Scabiofa, 

Periit mihi hsec & fequens, hinc menfuras ala- 
rum, verosque colores, definire non licet. Statu- 
ra tamen minor eft quam in priore. Alse pelluci- 
dae. Volatus diurnus. Metamorphofis occulta ? 

476. ^phinx Caliciformis'. 

— long. — lat. — 
Linn. Syft. Nat. p. 493. 

Faun. Svec. 2. 1094. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 8i- 

Diagn. Alae fubnudae: anticae lanceolatas; mar- 
gine fafciaque nigris. Abdomen barbatum pilis la- 
teralibus apice albis, atro-caTuieum ; cingulo me- 
dio fuivo-rubro. 

Inveni in fl oribuS Sambuc. ebuli , f ub Arce VeU 
den/i. Julio M. 

Corpus femiunciale. Volatus tardus, diurnus. 
Alarum margo pilofus. 

477. Sphinx Scopi^ra. 

Diagn. Statura Vefpx rarietum. Abdominis 
fegmenta margine flava , apcx terminatus piJis 10- 
tundum ventilabrum praefeferentibu.s. 

Ha- Sphinx. LEPIDOPTERA. Sphiox. 1 S9 

Habkat in herbidis & fylvoiis coiiibus Car- 
nioliac fuper. interdiu ne&ar iiorum hauriens. Ni- 
gra. Inter caput & thoracem anuulus riavus. Ad 
bafim alse anticae pun&um flavum. Thorax villo 
fordido pubefcens. Aiae margine fafciaqne nigris; 
apice fulvo venisque nigris liiieato. Abdomen ni- 
grum; fcopa terminali binis flavis lineolis in me- 
dio notata. Pedes nigri. Tibiae pilolb ; fpinis 
fulvis. 

An hxcSphirix Vefpif ormis Linh. Faun.Svec^ 

(* *) Metamorphqji manifejla y fupra terram. 

478. Sphinx Carniolica. 

— long. lin. 7. lat. 3. 

Diagn. Nigra; alis anticis umbrinis ; maculis 
(5) cinnaberinis : margine albo; poilicis cinnaberi- 
nis, immacuiatis. 

In Carnialia non rara. 

Statura 5". FilipenduU. Inter caput & thori- 
cem iineae duae transverfae albs, linea alia in tho- 
racis latere utroque. Macula; alarum anticarum 
una vel duse connatae cuneiibrmes ad bafim, tres 
fubrotundse in difco,quinta in limbo oblonga trans- 
verfa. . Subtus ala eadem fimiliter maculata, fed al- 
bus margo macularum obfoletus. Alae pofticae u- 
trinque cinnaberinae; margine nigro. 

Folliculus ovatus, paileaceus, laevis, latere ad- 
haerens folio. Pupa, poit partum , prominens ex 
apice trivalvi fui folliculi. 

479. Sphinx Filipendida. 

— long.lm. 7. lat. 3^ 
Linn. Syft. Nat. p. 494. 

Faun. Svec. 2. 1097. 
Roesel. Papil. Noct Cl. II. Tab. 57. fig. 

5. 6. 7. 
Diagn. Nigra; alis anticis cyaneis, rubro ma- 
culatis; poftlcis cinnaberinis, immaculatis. 
In pratis noftris frequens. 
Mas aiis anticis maculis (6) cinnaberinis, abs- 
que iride alba ; quarum duae ad bafim al«, alia» 
quatuor fubrotundse in difco. Huic convenit de- 
Ccriptio Lihnaana. 

Va- 190 Sphinx. ORDO IIL SphinX. 

Variat thorace canis pilis tomentofo, macu- 
lisque duabus pofticis aiae anticas in unam coadu- 
natis. 

Fdmina; alse antioe macuiis tribus , oblongis, 
longitudinalirer, variegatae. 

Foiiiculus rugofus, obiongus, utrinque acumi- 
natus, membranaceus. 

480. Sphinx Phegea. 

— long. lin. 8- Ua. fa 
Linn. Syft. Nat. p. 494. 

Frisch. 'infeft. 6. Tab. 15. fig. 7. 

Diagn. Atro caerulea ; aiis anticis nHCuiis albis 
(6) ; abdominis macula bafeos, cinguloque p.iiiea- 
ceis. 

In fylveftribus CartvoVn?, umbrofisque locis. 

Antennse fiiiformes, nigrae, apice albae. Ma- 
cula in alis anticis una minor ad baiim, duo in me- 
dio, tres prope iimbum, utfaque in pagina. Abe 
poitica? utrinque maculis binis albis. Abdo- 
minis fegmentum quartum fuperne & lateraiiter 
paileaceo colore tindfcum , macula fimili fuperne ad 
bafim abdominis, duseque alioe utrinque ad latera 
pedoris, fub alis. 

48 1. Sphinx Statices. 

— Ipng. lin. 6. Ut. 3. 
Linn. Syil. Nat. p. 495. 

Faun. Svec. 2. 109S. 
P. Poda. Muf. Grsc. p. §3. 

Diagn. Alae anticse fupra viridi-caemlefcontes, 
iubtus una cum pofticis utrinque umbringe. Antea- 
nae maris pe&inatse. 

In collibus herbidis, non rara. 

Conjungit Sphinge.s cum PhaLenis Bombycibus , 
quarum antennas habet ; hic tamen relinquenda ex 
habitu, volatu gravi diurno, fumtnaque cum tribus 
prioribus fimiiitudine. PHA- Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 191 

i. . — * ' " ■ ' " ' - 

PHALiENA. 

Linn. Syji. Nat. pag. 495. 
I. Bombyces. Pupa intra folliculum. 

(*) expqjhum. 

A. Elingues. 

432. Phaltena Pavoma. 

— long. unc. 2. & lin. 8-lat. unc. i.& lin. g, 
Linn. Syit. Nat. p. 496. 497. 

Fauq. Svec. 2. 1099. 
Roesel. Inf. Tom. 4. Tab. 16. 17. 
Sfectacle de la Nat. I. p. <52. 
P. Poda. IMuf. Grasc. p. 83. 
Diapi. Gigas noftrarum ; alis omnibus utrinque 
limbo albo margine cervino, macuiaque ophthal- 
moide, cui pupilLi nigra , iris cervina , linea ciliaris 
aiba, paipebracinnamomsea, annulus communis niger. 
Habitat in Fyro, ik Malo. 

Alse anticse fupra caryophyllinae , albis atomistan- 
quam polline adfperfae ; bafi fafcia ob- 
icuriore, marginem craffiorem non at- 
tingente ; ftria dentata ab apice ufque 
ad medium marginis inferioris fulminis 
adinftar decurrens cervini coloris. Ad 
apicem, qui albo limbo caret, macula 
nigra infidens margini externo. 

— - — fubtus minus obfcurae, albis pilis snti- 
ce atomisque fimiliter coioratis cane- 
fcentes ; fafcia fulminante, ut fupra. 

— * poflicse fupra ad bafim limbo conco- 
lores ; fafciis duabus, caryophyllinis ; 
fjfcia alia poftica , undata, cervina,- 
quam inter & limbum alae pagina ca- 
ryophyllina eft. 

— i *•» fubtus albidis pilis atomisque canae; 
fafcia ad bafim caryophyllina, margi- 
ntm fuperiorem non c*ttingente; fafcia 
repanda, poftica, ut fupra, idemque 

color i 9 r Phalsena. ORDO III. Phalaena. 

color inter hanc & linibum, ut in pagi- 
na fuperiore, ibidem. 

Mas antennis ferrugineis, bipectinatis ; articu- 
li* (36). 

l.arva perfe&a digitum longa, pollicis craflitie, 
fordide flava, verticillata verruci.i in quolibet annu- 
lo (VT) caeruleis , calyce quinque-& fexdentato ex- 
ceptis, e quibus pili prodeunt fimplices, nigri, lon- 
gi, praefertim duo medii idemque mucoris adinftar 
c pitati. Frons nigra , linea triquetra infcripta. 
Valvis caudalibus adnatum elt fcutellurri hemifphae- 
ricum, rubrum : margine albo. Pedes pecrorales acu- 
•minati, rubri; abdominales obtufa rubraque lamina 
terminati ; caudaies his fimiles. 

Folliculus horizonti obliquus, fufcus, ob'on- 
gus; filis rigidis, fragilibus, vix extricaudis. Pupa 
atro - rubra, pone pilis rigidis brevibus hirta. 
InfeCtum pcsr menfes feptem & octo latet intra 
pupam. 

483. Phal^bna Pavonirfla. 

— long, unc.i.lin. ijat.lin.8h 
Likn. Syft. Kat. p. 497. Javonia Var. 

minor. 
Roesel- Papil. noct. Cl. II. Tab. 5. 
Diagn. /avcnicS facies , fed diverfa ocellis ala- 
rum primorum maculae aibidae impofitis , iifdemque 
pupiiia nigra fed iineola caerulefcente infcripta,iride 
ierruginea, linea ciliari caei ulefcente, annuloque com- 
muni nigro latiore. 
Karior apud nos. 

Al* pojUca ferrugineae; fafcia limbi caryophyl- 
lina. J\.;argo alarurn umbrinus. Macula l.iccata co- 
nica ad apicem alae , ex qua fafcia undata potius 
quam fulminans oritur, eadem abe fubtus difco al- 
bente, rafciisque bmis contiguis dentatis prope lim- 
bum. v Alae antica fubtus ochreaces? , absque fafcia 
ad baiim. Tuto itaqne a Pavonia feparari poterit 
in tanta copia diverikatum. 

484. Phal^ena Tjil 

— long. unc. 1 . & lin. 7. lat. 1 1 . 

Ll-N.Nf. Phalaena. LEPJBOPTERA. P&alaena. i 93 Linn. Syft. Nat. p. 497. 

Faun. Svec. 2. 1100. 
Roksel. Suppl. Tom. 4. Tab.j.fig. 3. 4. 
Diagn. Alae paleacese ; macula atro - violacea, 
fphaerica , in cujus medio macula alba parva trigo- 
na, clavi capitulo iimilis. 
In Betula. 

Aiae anticae ocello utrinque ; pofticae tantum 
fupra, led macula trigona, alba, etiam fubtus. Aia 
utraque fupra , fafcia lineari nigricante prope lim- 
bum. Fofticae fubtus fafcia media , ferruginea. 

* 

485. Phal^na Quercifolia. 

— long. unc. 1. & lin. 7 lat, unc. 1. & lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 497. 

Faun. Svec. 2. n 10. 
RoeSel- Suppl.Papil. noctCl.II. Tab. 49. 

fig- 5- «. 
Frisch. Inf. 3. Tab. 1. fig. 4.p. 20-25. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 84. 
Diagn. Tota corticina ; alis dentatis , reverfis : 
pofticis, dum fedet animal , ultra marginem crafllo- 
rem anticarum exporreclis. 

Habit^t in Amygdalo perjico , & Pruno fpinofa. 

Palpi porredti, paralleli, fufco - cseruiefcentes. 
Alae anticae ftrigis tribus; pofticae binis, undatis, ni- 
gricantibus, fafciatse. 

Follicuius oblongus , tenuis. Pupa albida ve- 
luti farina adfperfa. 

486. PhalvEna Moru 

— iong. lin io-f. lat. 7. 
Linn. Syft. Nat. p. 499. 
Roesel. "Suppl. Papii. nod. Cl. I. Tab. 8. 
fig. 19. 20. 
Diagn. Alba; aiis anticis obiter finuatis. 
Colitur Goritix, Terge/ii, Labaci a paucis, ac 
utinam ab omnibus, non fine fummo Patriae & Prin- 
cipis emolumento. 

Enutrivi hanc Idria An. 1750. omni diligen- 
tia,& fequentia obfervavi. i- Decima Maji ex ovo 
genita larva , decima fextajulii ex folliculo Pha- 
Jaena. 2. Deponit involucra feptem, unum ovi, 

P qua- 194 Pfialaena. ORDO III. Phalaena. 

quatuor iu ftatu lafrvae, unum dum fit pupa, ultimum 
ex quo infectum. 3. Vix natae larvae pondus eft 
decima p-irs grani, a primo fomno quarta, a fecun- 
da ponderat grana tria, a tertio fex, a quarto & jarn 
perfe&a gr. (6 8). 4. Folliculum paratura excernit 
v-iginti cirCiter guttul.s liquoris cralfi gelatinofi, 
dein opus inchoat & perficit iutra quatridttum. 5. 
Pupa cum folliculo ponderat grana circiter (50) , 
fola vero pondus habet gran. (+2). 6. Ex folli- 
culis (55) prodierunt mares duodecim , reliquae 
eranc faeminae. 7. Phalaena fsemina excreto ma?conio 
ponderat grana (14)- 8.,Uuica faemella ponit ova 
(450) ilava, demum fufca, dum adhuc alia (210) in 
ejus ventre latent, filo tenui, catenulae adinftar, ad- 
haerentia. 

Injiante Epidemica Taurinenfi conjlitutione , e bom- 
bycibus vix pauci nitidum dtpeftore jilum, pretiofaque 
Jlamina edidere , haud modica etiatn pars imperfeclum 
opus reliquit. Car. Richa. N. 16. 

Hoftes larvarum, funtmures, fumus tabaci. 

4S7. PhaLvEna Qiiercus. 

— long. uuc. 1 . lat. lin. 8. 
Linn. Syft. Nat. p. 498. 

Faun. Svec. 2. nocr. 
Roesel. Papii. nodk. Cl. II. Tab. 35. 
% 5- 6. 7. 
Diagn. Alae utrinque concolores : anticae fupra 
pundto albp; margine nigro , qui feptem lineas ab 
apicediftat; nec non fafcia pallidiore., pundtum al- 
bum inter & apicem pofita ; pofticae fafcia prope 
limbum, priori limili. 

Habitat in Sulice viminali. 

Mas totus fupra caftaneus ; fa r ciis pallide 
ochreaceis; fubtus cinnamomellus ; fafciis fere pd- 
leaceis. Antennae huic acinaciformes , Q-) linea; 
crallbe, (5) lin. longae. 

Famina pallidior; alis pofticis limbo palleaceo 
utrinque. Antennis tenuioribus; deflexis. 

Larva fubvillofa , digiti auricularis lonpitudine, 
calami fcriptorii crailitie, fegmentis atris, linea alba 
hiterali, dorfo maculis albis, inter folia arida auc 

cefpi- Phalaena. LEPiDOPTEFvA. Phalrna. 195 

cefpites, prope terr.im folliculum parans obiongum, 
filis fragilibus & digitis tenaciter adhaerentibus. 

Vix inde natam faeminam , acu tabulae iigneae 
adfixeram An. 1760., jam fexdecim mares e vicmia 
advohntes, & cubiie ingreffi, mira cupidine circa 
eandem vagabantur , quales annis pKoribus nullibi 
videram. Quam ftupendi fenfus aninulium! Qua? vis 
effiuviorum ! 

Faemina ponit ova fufca, pundto nigro & ma- 
cula laterali notata , quae in aere libero ftatifn gri- 
leum coiorem induunt. Ex his larvse nigrae, pilo- 
fae; fafciis flavicantibus. 

488» Phal^ena Vinula. 

— long. unc. 1. & iin. 1. lat. 7*, 
Linn. Syft. Nat. p. 499. 

Faun. Svec 2. n 12. 
Frisch. Inf. 6. Tab. 8- fig. 6. non bene. 
Roesel. Papil. Dodt Ci. II. Tab. 19. fig. 
9. 10. 
Diagn. Pilis aibis denfis lanatum corpus & ba- 
fes alarum pofticarum. Dorfum linea media punctis- 
que nigris. Alae anticae pundlis ftriisque uigris re- 
pandis dentatisque variegatae ; venis ferrugineis. 
In Salice- 

Larva , Camellus Roesel, iracunda ; cauda du- 
plici, unde exerit irritata corpora totidem fiaccida 
retradtilia , helicis tentaculorum adinftar. Hsec va- 
lidis maxiilis , fcatuls inciufa , durum quoque li- 
gnum rodit , imo & Salicis truncum , cujus fcobe 
giutine proprio unita follicuium parat folidum, ova- 
tum. lchneumoni vix alia magis obnoxia. 

489. Phaljena Piidibunda. 

— long. lin. 9|. l&t. 4»*, 
Linn. Syft. Nat. p. 503. 

Faun. Svec. 2. 11 18. 
Roesel. Fapil. noft. Ci. II. Tab. 38- 

% 4- 5- 
Diagn. Antennae rufae ; rachi aiba. Aise albidse : 
anticae iineis tribus, repaudis, umbrinis fafciatae ; pa- 
gini alx inter fafciam mediam & pofticam umbrina 
tota; pofticae fubtus macula media, fufci. 

P % Ha- 195 Phalsena. ORDO III. Phalaena. 

Habitat in Fago,(brylo, & pomiferis arboribus. 

Statura Ph. Mori. Oculi nigri. Antennarum 
pectines pilo terminati. Palpi iufci: apicibus al- 
bis. Dorfi crifta albo-nigroque varia. Maculae 
duo fufcse ad femora antica. Pedes albi, fufco-aa- 
nulati. 

Larva citrina, pilofa; fegmentis nigerrimis; 
frontis latere utroque puncto fufoo-rubro notato; 
corporis fegmentis omnibus puncto fubocellato, 
lateraii utrinque, fegmentis (a capite deorfum nu- 
meratis ) 4, 5 , 6, 7 penicillum truncatum pallidius 
dorfo gerentibus; 9, 10, puncto nigro lateraii, 11, 
rubeilo penicillo, caudam referente. Haec, leviter 
quoque ta&a, contrahitur fere ut Eri&aceus, & fol- 
iiculum parat duplicein, tenuem, album, glutine 
piiisque propriis, rubros caudae .pilos ibi adgluti- 
nans, ubi Phalana proditura. 

Pupa lucida, nigricans, lin. (10) longa, (4) 
craffa; fegmentis alternis ferrugineis; aliis vero in- 
fra medium piiofis rugofisque. Ex hac poit men- 
fes feptem prodiit animal. 

Larva variat coiore albo, ex qua faemin 1 na- 
ta eft, ponens ova albida, rotunda, puncto fufco 
notata. 

Lamina fulcata, rufa, dentiformis, ad genua.an- 
tica, interius poiita, in hac fpecie. 

490. Phal^ena Monacha, 

— lor.g. lin. 9. lat. 4. 
Linn. Syft. Nat. p. 501. 

Diagn. Alse albae ; maculis marginalibus ftriis- 
que transveriis, undatis, fufcis; pouicae f.ifcia ob- 
foleta obfcuriore. Incifurse abdominis rubrse. An- 
tennse nigrae. 

Habitat in poaiiferis arboribus. 

Ad bafim antennae fingulae macula lutea. O- 
culi nigri. Thorax prope caput macula nigra 
transverfa. 

Decima Maji 1760 in cortice Pyri mali re- 
perta larva, colore corticis, cui infidebat, fubtus 
vero virefcens, capite cinereo villofulo, lateribus 
verrucofis : verrucis acutis pilolis. Haec decima 
quarta laxis fparfisque filis conltrudto tenui tolli- 

culo Phalsena. LEPIDOPTERA. Phalsena. 197 

culo in pupam tranfiit lucidam fufcam, e qua vi- 
gefima feptima, hora quarta vefpercina PhaUna pro - 
diit. 

491. Phaljena Difpar. 

— long. lin. 9^. lat. 5-t. mas. 

Linn. Syft. Nat. p."5oi. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 86\ 

Diagn. Mas alis pailide ochreaceis : anticis fu- 
pra fufco-nebulofis ; pofticis fubtus macula fufca 
Famina alis albis; anticis lituris aliquot nigrican- 
tibus. 

Habitat in Tilia, & pomiferis arboribus. 

Mas alis anticis, limbo cervino; antennis fimi- 
llter coloratis, latioribus; rachi albida. 

Famina abdomine crafib, lanato, pidta a Roe-< 
selio Papil. No&. Cl. II. Tab. 3. lig. 5. 7. aiis 
fubfafciatis. 

492. Phal^na Rvfri. 

— long. — lat. — 

Linn. Syft. Nat. p. 498. 

Faun. Svec. 2. 1103/ 
Roesel. Suppl. Papil. No&. C1.II. Tab. 

49- fig. 5- 6"- 

Diagn. Alae reverfae, cervinae, immaculatse;ftri- 
gis duabus albidis; fubtus nullis Linn. 1. c. 

Habitat in pratis. 

Larva JEfchimene, rigida, pilofa, fufco-nigricans, 
pndibunda, metamorphofis iniqua, caloris. impatiens, 
cmnivora, Genijl& fagittalis foliis racilius educanda, 
poft primum & fecundum foenifecium per prata re- 
pens, etfi quotannis fedulo enutrita fuerit, nondum 
tamen optatam milii PhaUnam genuit. 

493. Phal^ena Cliryforrhaa. 

— long. lin. 6. lat. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 502. 
Roesel. Papil. Nodt. Cl.IL Tab. ss.ffg. 

4- 5- 
Diagn. Alba ; abdominis apice barbato , fiavo. 

In arboribus pomiferis. 

P % An- 198 Phalsna. ORDO III. Phalaena. 

Antennge cereae ; dentibus villofis binisque pi- 
lis divaricatis terminatis. Oculi nigricantes. Alae 
anticse margo craffior fubtus fuliginofus, poftice fla- 
vefcens ; eaedem fupra macula fufca obfoleta, ad an- 
guium ani. 

494. Phal^ena Pralata. 

— long. lin. 9X. lat. 4-*. 

Diagn. Alba; alis politis, abdominis apice bar- 
bato ; tibiis fufcis. albo annulatis. 

Habitat in Sdlice, 

Subelinguis ; corpore nigro, fed albis villis 
undique tecto. Antennae fseminae fetacese, albidae. 
Huc pofui, ut diftinguatur a Chryforrhaa, & fequente, 

495. Phal^na Salicis. 

— long. lin. 10. lat. 6. 
Linn. Syft. Nat. p. 502. 

Faun. Svec. 2. n 29. 
Frisch. Inf. 1. Tab. 4. fig. 3. 4. 
Diagn. Alba; antennis cervinis: rachi alba; 
pedibus nigris, albo annulatis. 
Habitat in Salice. 

Elinguis; alarum politura carens; abdominis 
apice non barbato. Antennis magnis pectinatis. 

496. Phal^ena Aitiqua. 

— long. lin. 7. lat. $\. 
Linn. Syft. Nat. p. 503. 

Faun. Svec. 2. 11 20. 
Roksbl. Pap. Noct. Cl. II. Tab. 39. 40. 
Dlagn. Anteunae longitudo eft dimidia latitu- 
dinis als anticse, quibus macula corticina alba li- 
nea terrriinata ad apicem, nec non lunula aiba pro- 
pe pofticum angulum. 
In Cratago fpinofa. 
Alae anticx 1 fupra corticinae fufcoque variae & ne- 
bulofae ; pun&is fufcis . marginalibu :. 

— — fubtus fufcae; limbo ccfvino, macula- 

que albida ad apicem. 

— pofticae fupra fisfcae; fimbria terminali, palli- 

diore. 

— — fubtus, ut fupra. 

An- Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 199 

Antennae murinae, pectmatas ; rachi paiiidiore. 
Tibiae cervinae. Corpus nigrum. 

Larva uncialis, pilofa, j(J-pedibus; linea dor- 
fali nigra; capite piiorum fafciculis binis, longio- 
ribus, alioque caudali. Foiiicuius duplex, ut in 
Pudibunda. Supra nigra, lucida. 

497. Phal^ena Gonoftigma, 

— long. lin. 6. lat. 3|. 

Roesel. 'Suppl. Tab. 13. fig. 3- 4. 

Diagn. Ochreacea; alis anticis macuia trigona, 
alba. 

Circa Labacum capta. 

111. Linn^us conjunxit cum priore, a qua 
differt, antenn. rachi ochreacea. Alis fubtus con- 
coioribus : primoribus fupra fafcia antica obfoleta 
obfcuriore, atmofphaera fufca circa maculam albam. 

498. Phal^sna Pyri. 

— long. lin. 7 \. lat. 5. 
Diagn. Cinnanomaea; dorfo tomentofo ; alis an- 

ticis fupra flrigis duabus pallidioribus, pofticis fub- 
tus limbo pailidiore. 

In Pyro reperta iarva, ejusque foliis enutrita, 
ut & fbliis Popzdi alba. 

Antennse alis concolores. Dorfum denfo vil- 
lo tomentofum, ncc tamen criftatum. Alae defie- 
xae: anticae ihiis binis paleaceis . quarum poffica 
margini externo parallela, margo idem lineolis bi- 
nis albis notatus. Sub his alis ftrigae nullae. 

Larva fuperne nigra; linea dorfali & laterali 
glaucis , quibus adjacet linea alia fulva ; capite 
glauco; punccis duobus nigris. Folliculus duplex, 
albus, tenuis, oblongus. 

(**) Pupa intra folliculum fepultum. 

499. Phal^na Lanejiris. 

• — long. lin 7. lat. 6. 
Linn. Sylr. Nat. p. 499. 

Faun. Svec 2. 1105. 
Roesel. Papil. Nodt Cl. II. Tab. 42. 

fig. 4. 5. 
P. Foda. Muf. Graec. pag. 86". 87. 

P 4 Diagn. aoo Phalaena. ORDO III. Phalaena. 

Diagn. Cariophyllina; alis anticis ftriga niacu- 
lisque duabus, albis. 

Habitat in Salicc viniinali. 

Specimina noftra non ferruginea, nec ano al- 
tido. Mas antennis peclinatis: rachi alba , minor. 
Famina major, antennis fcre fetaceis. Uterque fe- 
xus, macula alba ad bafim ala? anticae, alia in me- 
dio, & ftriga alba poftica; fubtus macula albida ad 
marginem craffiorem, ubi fupra initium fuum ftriga 
ducit. Ala? poltica? margine fuperiore albo, fafcia- 
que obfoleta paliidiore fubtus. 

Ova copiofa ponit circa ramulum, eaque lana 
denfa cinerea tegit. Hinc farva nigrae, pilofae; 
dovfo lateribusque albo maculatis, cum penicillis 
pilorum rufefcentium ; harum plures habitant in fo- 
cietate fub tentoriis cellulofis, unde migrant pabu- 
laturae, redeuntque per foramina ramis paralleia. 
Hae fatis enutritae fe fe fepehunt, nent folliculos 
albidos, ovatos-; coriaceos , e quibus alio demum 
anno Fhalana prodit. 

500. PHALiENA CoffuS. 

• — long unc. 1. & Un. 5. lat. 9X, 
Linn. Syft. Nat. p. 504. 

Faun. Svec. 2. n 1.1. 
Roesel. Papil. Nodt Cl.II.Tab. ig.fig. 

6. 7. 
Fk.is.ch. Infect 7. Tab. 1. fig- 2. 
Diagn. Ihorax antice linea transverfa cerea, 
poftice maculis binis nigris lateralibus. Alae po- 
fticae murinae : bal} albidae, obfcurioribus anaftomo- 
fantibus lineis reticulatae; anticae bafi & medio mu- 
rinae, alibi alb.e, utrinque lituris ftrigisque transver- 
fis nigris lineoiisque murinis ramofisque variegata*. 
In femiputridis hortorum fepibus. 
Thorax antice fupra lineam cervinus, alibi mu- 
rinus ; alarum margines murinis maculis variegati, 
quarum (*;) in anticis. Alae antiae fubtus murina», 
interius albida?, una infigni litura nigra in angulo 
poftico defiuente; poJHae fubtus cinerafcentes, ma- 
cula murina ;n medio, inurinis(]ue transvertis ra- 
mofis lineol : s fubreticulatae. Abdomen fupra fa- 
fciis albidis. Tibiae albidae; annulis lufcis. 

Ova Phalsena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 201 

— - ■- , — , — — — , „-ul — ■ >m 

Ova obtufa , ftriata : ftriis fufcis , tuberculofis. 
Larva valida, fuperne rubens, fubtus rufa; capite 
fufco; raaxillis nigris. 

Plinii Cojfus, an haec larva, an pupa Sca- 
rabtfi Cervi Roesel. vel Nqjicornis Frisch. in- 
certum adhuc ? 

501. PhaL^na Eremita. 

— lorig. lin. 9^. lat. 6. 
Diagn. Alae cinereae: anticae atomis fafciisque 

abruptis fufcis tribus, dorfo fafciis tribus nigris. 

Inveni 30. Apriiis in fylva Idrienfi, iniidentera 
Ecckjia muro. 

Statura Phal. Difparis maris. Antennse (5) li- 
neas longae , fufcae plumatae ; apice absque denti- 
bus. Oculi fufci. Dorfum tomentofum, non cri- 
ftatum, cinereum fafciis tribus nigris : \antica reda? 
pofticis binis arcuatis: convexitate caput fpe&an- 
te. Abdomen raurinum ano barbato. Alaeanticae 
fubtus fafciis dimidiatis binis obfoletis , pofticae u- 
nica pariter obfoleta. 

502. Phal^na Ana/iomojis ? 

— tong. lin. 6. lat. — 
Linn. Faun. Svec. 2. ii25.juxta defcri- 

ptionem. 

Diagn. Thorax criftatus; antice macula brun- 
nea. Corpus & alae cinerafcentes ; ftrigis fubqua- 
ternis albidis, maculaque corticina ad apicem mar- 
gini infidente. 

In fylveftribus locis. 

Ala antica inter ftrigam tertiara & quartam po- 
fticam fubbruneo colore tin&a , fafciae adinftar ; eae 
ipfae ftriae ad marginem alae internum coniunguntur- 
In limbo feries pun&orum fufcorum (7); margo 
pariter fufco pun&atus. Alae pofticae fupra fufce- 
lcentes immaculatse , fubtus cinarefcentes. 

B. Spirilingues. 

503. PhaL^na Caja. 

— long. unc. 1. lln. 1-3?-. lat. o-S> 
Linn. Syft. Nat. p. 500. 

Faun. Svec. 2. 11 31. 

P 5 Roe- gos Phalaena. QPPO TTT. Phatena. 

Rossel. Pupil. Mott. Cl. II. Tab. i. 

fig- 4- 5- 
Frisch. Inf. 2. Tab. 9. fig. 3. 
Diagn. Alse anticae cafieatae ; rivulis albis. Po- 
flicse rubrae; maculis nigris. 
Habitat in Trifolio. 

Lingua alba, bifeta, palpis vix longior. An- 
tennae albae, fubtus obfcuriores. Dorfum alis an- 
ticis concolor ; linea antica , transverfa , rubra. 
Abdomen rubrum; maculis dorfalibus transverfis, 
nigris Ca-tf). 

Alae a ( nticae fupra cafte colore , per quas a 
bafi ad apicem fere ufque rivus 
albus decurrit, in quem influunt 
tres alii a margine alse inferiore 
nati , & alii duo a fuperiore , 
quos inter maculse duo conicae 
marginales. 

— — fubtus pallidiores , bafi rubellae; 

fafciis binis , pofticis, albis, 
literam X , fere referentibus , 
punctoque albo verfus apicem. 
— > pofticae fupra fcarlatinae quidem , fed 
flavi coloris parte aliqua im- 
mixta ; maculis nigris, quarum 
duae fphaericae. 

— — fubtus pallidiores; maculis cervi- 

nis , feu colore apicis alarum 
fuperiorum fubtus. 
Variat 1. Alis primoribus fupra puncto albo 
prope apicem ; pofticis fupra ma- 
culis nigris rotundis tribus in lim- 
bo , quarum duae interiores fefe 
fere contingentes, tertia nigrae bafi 
impofita, nec non maculis binis 
pariter nigris in difco contiguis: 
una cordiformi. 

2. Alis iifdem pallidioribus & fere 

cervinis ; pofticis , maculis limbi 
tribus fphaericis , fed interioribus 
remotioribus , aliis in difco ovatis 
unitis. 

3. Alis iifdem cervinis, curva linea , 

ad apicem loco puncli, maculaque 

m&rei- Phalana. LEPIDOPTERA . Phalaena. 203 

marginis antica in rivum mutata ; 
pofticis macula unica difei, tribus 
in limbo fed exteriore exigua. 

504. Phal^na Villica. 

— lcng. unc. 1. & lin. 1. lat. 7X. 
Linn. Syft. Nat p. 501. 
Roesel. Tom. 4. Tab. 28. fig. 2. & 

Tab. 29. fig. 4. 
Frisch. Infeft. 10. Tab. 2. fig. 1. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 88. Vidua. 
Diagn. Ala? anticse nigra? ; maculis octo, ifa- 
bellatis albisve. Pofticae flavse cerae colore; macu- 
lis apiceque ni&ris. 
Kabitat in Urtica. 

Variat 1. Statura minore; alis anticis fufcis : 
maculis albis ; pofticis fere palea- 
, ceis: maculis (7) apiceque nigris, 
fed maculis ochreaceis (4) in 
apice nigro, marginalibus. 
2. Alis anticis nigris : maculis ifabel- 
latis, pofticarum maculis (8) ni- 
gris, macula pun&oque cerae flavae 
colore , marginali , in alae apice 
nigro. 
Abdomen rubrum, punctorum nigrorum ferie 
una dorfali, aliaque utrinque laterali. 

Larva ftrica , verrucofa ; verrucis pilofis ; 
fronte maxillis pedibusque rubris. 

505. Phaljena Plantagkis. 

— long. unc. i.lin. ■*. lat. 6%. 
Linn. Syft. Nat. p. 501. 

Faun. Svec. 2. 11 32. 
Roesel. Tom. 4. Tab. 28. fig. 3. 
P. Poda. Muf. Graec. quadripunctaria. 
Diagn. Alae anticae fufcae cum obfcuro quodam 
translucente virore : margine inferiore, litura, fa- 
fciaque biflda (Y) referente, cerei coloris ; pofti- 
cae fearlatinae : fupra maculis ( 4 ) fubtus unica , 
nigris. 

In fylvis noftns faginis non rara, circa dies 
caniculares , Eupatcrii cannab. floribus libenter in- 
fidens. 

Ex go4 Phalaena. ORPO IIT. Phalaena. 

Ex fola dehnitione £11. Jlinn^i, apud nos , 
adgnofci omnino non poflet , non enim elinguis 
eft, nec alas anticas atras: rivulis ftavis, nec po- 
fticas luteas ( Faun. Svec. 2.) unquam habet: an- 
tennae quoque fetaceae Nottuam potius, juxta prin- 
cipia Celeberr. Viri , quam Bombycem oftendunt. 
Roeselii figura magna nimis eft, & fine hiftoria. 

Liugua fimplex , ferruginea. Antennae feta- 
ceae pilofae , feniiunciales , fufcae. Oculi brunnei. 
Frons fafeiis alarum concolor : pundo nigriqante. 
Thorax nigricans, lateribus albid.s; valvuiis nigri- 
cantibus: margine albido; inter caput & thoracem 
fovea, lineolis binis albidis lorigitudinalibus paral- 
lelis marginata. Abdomen rubens , quadruplici 
ferie pundtorum nigrorum, unadorfali, altera fub- 
tus in medio, aliis lateralibus. 

Alae anticae fupra, linea ad bafim inferiori mar- 
gini parallola fubulata, fafcia difci ad marginem in- 
feriorem ufque non produdta, fafciae alterius ypfy- 
lon refefentis pes maculis duabus rotundis nigris 
variegatus ; Jubtus ad bafim macula ovata nigra, 
caeterum ibidem fcarlatinae, fafcia flavicans utraque, 
inter quas pagina tota fere nigra eft, cum interjedtis 
maculis ( 3 ) rubris. 

Alae pofticae utrinque fcarlatinae , fupra macu- 
lis ( 2 ) fubovatis liberis , aliaque magna oblonga 
ad apicem , cui minor adjacet & marginalis; fulnu- 
macula unica nigra. 

Pedes fupra nigricantes, annulis rubellis. Alse 
fedents pianae , non depreffae. 

506. Phal^na Dominula. 

— long. lin. 11 - unc. 1. lat. lin. 6"-7. 
Linn. Syft. Nat. p. 509. 
Roesel. Suppl. Papil. Noft. Cl. II. Tab. 

47- fig. 4- 5. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 89. 
Diagn. Alae ut fupra, ita fubtus coloratae: an- 
ticae nigrae cum translucente obfcuro virore; ma- 
culis (10), plerisque albis ; pofticae fcarlatinae, 
macuiis binis apiceque nigris. 
Habitat in Salice. An- Phalana. LEPIDOFTERA. Phala-na, 205 

Antennae fetaceae, caput, thorax, alis anticis 
concolor, hic tamen maculis duabus dorfalibus albis 
aut ochreaceis. Abdomeu fupra alis pofticis con- 
color ; linea dorfali nigra ; fubtus nigrum ; ita vidi 
femper, nec unquam fafciis nigrisLiNN. 

Alae antica ad apicem pun&is (3) albis , dein 
maculis (2) magnis albis, mox binis aliis minori- 
bus remotis, denique duabus fefe contingentibus 
anticis; decima macula prope baiim in margine in- 
ieriore ; macuise duse antica? & margini craffiori 
proximae , una cum mabula bafeos marginali variant 
colore albo & ochreaceo , ut & maculae thoracis. 
Alse pojlicg maculam & pundtum fcarlatiuum in api- 
ce nigro gerunt. 

Thorax fub alis anticis utrinque macula 
ochreacea. 

Larva nigra, verrucis hemifphaericis nitidis pi- 
iofis afpera; pilis canefcentibus , dorfo lateribusque 
albo-flavoque pundtatis. Pupa lucida , fufca. 

507. PhaL^na Alpkola. 

— long. lin. 7f. lat. 4, 
RoESEL.Tom. 4. Tab. 24. fig. 8. 9. 10. 

Diagn. Fufca ; alis anticis macula rivulisque 
aibis ; pofticis iimbo ochreaceo : maculis fufcis. 

Inveni in gramineis alpium Vochinenjium. 

Thorax antice pun&is duobus rubris. Abdo- 
minis latera rubra. 

Aiae anticae margo , ad bafim , ruber ; ex hac 
Juperne oritur rivus re&us attenuatus, apice bifidus, 
& in pun&o concurfus aliorum trium transverforum 
rivulorum, unitus, ita ut hac unione una cum iis 
rivulis literam ( X) reprsefentet ; macula alba 
jacet in medio alae verfus marginem exteriorem ; in- 
ferne deeft: rivus princeps , & ad apicem alae duo 
tantum rivuli paieacei, numerum (4) fuo concurfu 
praefeferentes. 

— pofticae ochreaceo-rubella fafcia undata in 
limbo utrinque, cum infula nigra ovata, & maculis 
binis marginalibus nigris fupra; fubtus vero macu- 
lis tribus. La&u- soft Phalaena. ORDO TIL Phalana. 

Lactucae foliis alenda ex ovo genica larva. 

ROESEL. 

50S. Phal.ena Fuliginnfa. 

— long. lin. 1\. lat. 3.J» 
Linn. Syft. Nat. p. 509. 

Faun. Svec. 2. 1159. 
Roesel. Papil. Nocl:. Ci. II. Tab. 43- 

fig. 4-5- „ 

Diagn. Alae anticae oofure murinae ; punctis (2) 
fufcis , medii ; , approximatis. Poft.cae cinnaberi- 
nae ; punctis binis , mediis , maculisque marginali- 
bus nigris. 

Habitat in Lapatho. 

Aias inferiores aliter defcribit Linn. in Fauna 
vSvec. quae, apud nos, perpetuo utrinque rubrae, & 
abdomini concolores, in quo triplex ordo puncto- 
rum nigrorum. Alae anticae fubtus margine extei\iO 
& circa ballm pariter cinnaberinae. 

509. Phal*na Pada. 

— - unc. 1. & lin. 6. lat. io\. 
Linn. Syft. Nat. p. 512. 

Faun. Svec. 2. n 66. 
Roeskl. Papii. Nodt Cl. II. Tab. 15. 

fig- 4- 5- 
Tom. 4. Tab. 19. fig. 3. 4. 

Diagn. Alae crenatae : anticae cinerafcentes ; fa- 
fciis undatis, tufcis: pofticae cinnaberinae ; fafciis 
duabus, nigricantibus. 

In Qucrcu. 

Caput & thorax antice murini coloris; cor- 
pus alibi cinereum. Alae anticae fubtus aibidae; ta- 
fciis tribus nigris : polticae margine albo , fubtus 
media exteriore parte alba, aiia rubra; fafciis bmis 
nigris. 

510. Phal^na Fulminea. 

— long. lin. 11-?-. lat. <5 r . 

Roesel. Tom. 4. Tab. 18. lig. r. 2. 

bene. 

Diagn. Alae anticae pallide cervinae ; fafcia , 

macula lunata medi 1 , lineaque transverfa fulminis 

adinftar propagata , nigris; pofticse paleiceae: fa- 

fciis duabusfufcis. 

In Phalaena. LEFIDOPTERA. Phalaena. 207 

In Carniolia calidiore. 

Corpus totum utrinque pallide murinum. Alge 
anticae fupra bafi obfcuriores, pun£Us fufcis margi- 
nalibus (7);fubtus fufcae: fafciis binis paieaceis; po- 
fticse fubtus ut fupra , ied fafcia marginali non ab. 
rupta. 

511. Phal.ena Jacobex. 

— long. lin. 8- lat. 4f. 
Linn. Syft. Nat. p. 511. 

Faun. Svec. 2. 1155. 
P. Poda. Muf. Graec, p. 89. 
Diagn. Alae anticae canae; linea maculisque bi- 
nis cinnaberinis. Poilicae cinnaberinss ; fitnbria 
fufcefcente , terminali. 

Habitat in Senec. jacobxa. 
Statura Sphingis Phegea. Caput, antennse,tho- 
rax, nigro colore. Abdomen alis anticis concolor. 
Alx j utrinque concolores : anticne linea juxta mar- 
ginem craliiorem pofita, lin. 5£. longa, maculis fub- 
hemifphaericis externo margini impolitis, quem fim- 
bria obfcurior terminat. 111. Linn. alas nigras po- 
nit, quas nondum vidi. 

$12. Phal^ena Meticulofa. 

— long. lin. ii. lat. 5|. 
Linn. Syfc Nat. p. 513. 

Faun. Svec. 2. 11 64. 
Roesel. Tab. 4. Tab. 9. fig. 4. 5. 
Diagn. Alae fubdentatae : anticse triangulo intra 
triangulum ; utriusque bafi crailiori margini impo- 
fita. 

Circa Labacum capta. 

Corpus fupra & alae o(Te3e ; his anticis punftum 
nigrum inter bafim & triangulum , & macuia nigri- 
cans obfoleta ad apicem ; margo trianguli interni 
tptusofieus, externi vero majorisque tantum anti- 
cus; litura? fufcefcentes obfoletae transverfae in lim- 
bo ; atae pojlicx offeae ; macula media margineque 
fufcis. Abdomen fubtus fubochreaceum ; punCto- 
rum fufcorum feriebus tribus. 

His (503-5 12^ ova perlata, rotunda. 

5 J 3- 208 Phalaena. ORBO III. Phalaena. 

513. Phal.ena Lubricipeda. 

— lcng. lin. 9. lat. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 505-506. 

Faun. Svec. 2. 1138. 
Roes. Fapil. noct. Tab. 46. fig. 7. 8- 
Diagn. Aiba ; oculis antennisque nigris ; alis 
'defiexis: anticis nigro - punctatis % abdomine fupra 
paleaceo ; punctorum nigrorum ordiuibus quinis. 
Apud nos irequens. 

Antenna? fubtus dentatae, bafi fuperne albae. 
Lingua fubilraminea. Alae antica? punctis nigris 
(7 - 10). Tibiae nigrae. 

514. Phal^na Pulchella. 

— long. lin, 7f. lat. 3*. 
Linn. Syit. Nat. p, 534. Tinea. N. 238- 

Diagn. Alba; alis anticis nigro-rubroque pun- 
ctatis; pofticis limbo fufco. 

Inveni in iiore Scabiqfa arvenfis. Junio M. 

111. Linn^eus, vidit forte in Mufeo ipecimen 
explicatum, in quo ftatu, adeo iimile eft Tinea 
Evonimella pariter expanfae , ut alio ordiui adjungi 
nequeat , quam Tinearum. Si vero vivens fedens- 
que auimal intuearis, alas minime convolutas fed 
planiflimas obfervabis. 

PunCta duo nigra caput inter & thoracem, val- 
vulae thoracis rubore fuffiifse punctisque duobus ni- 
gris. Abdomen album ; punctis nigris Lteralibus 
utrinque (4). Alae anticae punctis marginalibus ni- 
gris (7). Alae pofticae-fupra glauco quoduin nitore 
Iulgidae. Antennae fetaceae. 

515. Phal^ena Bucephala. 

— long. lin. 9 \. lat. 5 j. 
Linn. Syft. Nat. p. 50S. 

Faun. Svec, 2. 11 15. 
Roesel. Fapil. noct Cl. II. Tab. 14. fig. 
5- G. 
Diagn. Alae fubdentatae: anticae linea c ffeata, 
duplici antice, aliaque fimili verfus limbum fafciatae: 
apice gnacula ovata magna occipitcque ftramineo 
coiore tinctis, 

Habi- Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 209 

Habitat rn Salice. 

Absque auxilio figurarum, ex fola definitione 
Syfl. Nat. diffidilime adgnofcitur ; noftrae enim, nec 
alas cinereas, nec macuiam apicis fuboceliarem fia- 
vamque gerunt, multoque minus magnitudinem th, 
Cojfi (iawi. Svec. 1. C.) 

Statura Ph. Mori. Lingua brevis. Oculi nigrh 
Antennae pedtinatse. Alarum primorum dences caf- 
feato pun&o notati, lineseque fubiunatae - fimiiiter 
coloratae (4-5) marginales. Maculae apicis portio 
marginem dentatum fpe&ans, macuia pailde ochre- 
acea: antice crenata, inquinata, eft. Ala? eaedem 
fubtus albidae , pundtis lineisque ad marginem den- 
tatum, ut fupra , fafciaque tenui obfoleta fufcefcente. 

Larva nigra, pilofa , calami crafTitie ; lineis lon- 
gitudinaiibus transverfisque luteis, pundtisque al- 
bis lateralibus ; fronte (Y) fiavo fignata. Hsec 
unica, mutanda in pupam , exit ex involucro , non 
exuit , relinquens illud extenfum & aeque longum 
ac erat larva. Pupa fufca; corniculis binis, fpino- 
fis, pofticjs. 

516, Phaljbna Libatrix. 

— long. lin. 9. lat. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 507. 

Faun. Svec 2. 1143. 
Roesel. Tom. 4. Tab. 20. fig. 3. 4. 

Diagn. Aloe anticse cervinae; bafi maculis (4) 
ochreaceis: media longa prismatica; fafciis binis li- 
nearibus pallidioribus : poftica duplici, pnn&is duo- 
bus albis, margine externo dcnticulato ita ut difian- 
tia apicis a primo dente eadem iit, quae ab eodem 
dente ad angulum pofticum. 

Habitat in Salice. 

Defcriptio Linn^ei Faiin. Svec. optima; cui 
adde alas anticas atomis fufcis adfperfas, pun&um 
nigrum fere in medio verfus marginem cralfiorem, 
lineam repandam lucidiorem transverfam in limbo 
ab uno margine ad alium produ&am , venas alse in 
linibo albidas; aias poJHcas fulcefcentes , bafi palii- 
diores ; margine mgricante. Tibias albas , fufco» 
annulatas. 517- ao Phalaena. ORDO III. Phalaena'. 

517. PhaL/Ena Chryfuis. 

— long. lin. 6\. lat. 4-i. 
Linn. Syft. Nat. p. 513. 

Faun. Svec! 2. 1169. 

Diagn. Alse murinae : anticae falciis biuis , ori- 
chalceis. 

Habitat in Galcop/idc. 

Alx fupia murinae, fimbria pallidiore termina* 
tse; aaticz fupra inter fafcias binis circulis obfcurio- 
ribus, (°) referentibus; fubtus murinae ; limbo pa- 
leaceo: poJUca fupra murinae totae, fubtus paleaceae; 
lineoia obfcuriore, luuata, media. 

518. Phal*na Pronuba. 

— long. lin. 11. lat. $. 
Linn. Syft. Nat. p. 512. 

Faun. Svec. 2. 1157. 
Roesel. Tom. 4. Tab. 32. fig.' 4.5. <y. 
Frisch. Inf. io. Tab. 15. fig. 4. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 90. 

Diagiu. Alse anticae paliide - cervinae ; macula 
jotunda, media, fufca , punctisque binis didymis 
atris prope apicem ; pofticae paleaceae, fafcia nigra 
fubmarginali. 

Habitat in Senecione-, Hieracio pilos. 

Caput & thorax alis anticis concolor ; abdo- 
jnen pofticis , idemque fericeo nitore fulgens. 

Alae pofticae fupra margine exteriore perlato. 
Alae antice limbo poftice fuliginofae, margine inferio- 
re pariter perlaceo nitore fuigidae- 

590. Phaljena Quadra. 

— long. lin. 1 r •£. lat. 4*. 
Linn. Syft. Nat P.-511. 
Roesel. Suppl. Papil. noct. Cl. II.Tab. 17. 

fig.4- 5. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 89- Tab. 2. fig. 8. 

Diagn. Alae unicolores; anticae lanceolatae, ro- 
tundatse; maculis binis, cyaneis. 

In agro Labacenli. 

Situs macularum alae anticae conftans , nempe 
una incumbeus margini crafliori & liucas quatuor 

cum Phalaena. LEPIDOPTERA. Phatena. tti 

* *' — . — 

cuni dimidia ab apice diftans, aitera in medio ver- 
fus marginem interiorem lineas fex ab apiee re- 
mota. 

Variat i. alis ftramineis, antennis pedibusque 
cyaneis» 

2. — cereis. 

3. — albis. 

520. Phal.ena Sannio. 

— long. lin. 9. lat. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 505. lic puto. 
Diagn. ^lae omnes macula media obfcuriorc; 
anticae fubtus, poltics fupra lafcia fufca. 
In Carniolia caUdiore. 

Variat 1. alis anticis fupfa paleaceis ; macula 
media rubro-futcoque varia; margine 
tindique rubvofubtus difco fufcefcen- 
te ; limbp paleaceo ; macuia fufca re- 
niformi , paieacea atmofphaera cin- 
cla. 

-w pofticis fupra aibidis : fafcia obfo- 
leta maculaque fufcis ; margine 
rubro. 
— — fubtas paleaceis , absque 
macula & fafcia. 

2. alisiifdem, fed pofticis fubtus macu- 
la fufca media obfoleta. 

3. alis cereis, absque margine rubro; 
anticis fubtus rafcia poftica macula- 
que fufcis ; pofticis fubtus immacu- 
latis. 

4. alis albis, absque margine rubro ; an- 
ticis macula fufca obfoleta ; pofticis 
fupra macula fafciaque fufcis obfole- 
tis ; fubtus rudi maculae mediae ve- 
ftigio. 

521. PhaLvena Verbafci. 

— long. lin. 9. lat. $1* 
Linn. Syft. Nat. p. 515. 

Faun. Svec. a. 11 36. 
Roesel. Papil. no&. Cl. II. Tab. 23. 
fiS- 4- 5- 

Q 3 Diagiu si2 Phalaena. ORDO III. Phalaena. 

Diagn. Lingua corporis longitudine. Thorax 
crifta duplici. Alae fubdentatae, albo-cervinae ; mar- 
gine fufco. 

Habitat in Scropkularia. 

Abdomen dorfo acuminato, fufco. Alae pofti- 
cx fubtus punfto obfoleto , fufco medio. Femora 
puncto nigro notata. Lineolae duo transverfa?, lu- 
natae, paliidae, parvse , ad marginem internum ala? 
anticae. 

522. Phal^na Brajjica. 

— long. lin. 9. lat. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 515. 

Faun. Svec. 2. 1205. 
Roesel. Papil. noct. Cl. II.Tab. 29..% 4-5. 
Diagn. Alae anticae murinae , fufco-nebuloia? ,' alba 
media linea ita flexa ut fubcordatam figuram habeat, 
cui vicina macula fubrotunda pallida. . 
Circa Labacum. 

Roeselii figuraecerte hancrepraefentant,quid- 
quid defcriptioLinnaeana diilentire quodammodo vi- 
cieatur. Huic lineolae (8) fufcae curva? ad marginem 
alae anterioris, quae fubtus pallidior , & absque ma- 
culis. Alae pofticsE fiipra murinse: margine leniiii- 
me crenulato & lucidiore fimbria terminato; fub- 
tus pallidiores ; pun&o fufco medio. 

523. Phal^na Gamma. 

— long. lin. 9. lat. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 513. 

Faun. Svec. 2. 1171. 
Roesel. Papil. no&. Cl. II. Tab. 30. 

fig- 4- 5- 
P. Poda. Muf. Grsec p. 91. 

Diagn. Alae anticae (<y) graeco aibo infcriptae. 

Habitat in Origano majorana, & Trifolio prat. 
fed copiofa in Brafjica okracea, quam devaftat. 

Aiae anticae ftipra bruneae ; iineolis vagis palli- 
dis & macula pallida obfoleta conica exteriori mar- 
gini poftice impofita; margine crenulato pallidiore; 
gamma graeco cruribus euudem marginem refpi- 
cientibus , bafi iis multo crafliore & obtufa ; fubtus 
fufco & paleaceo variegatae. 

Ala Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalsena. 213 

Alse pofticae fupra bafi murinse, poitice bru- 
nese , margine pallidiore ; fubtus anticis concolores, 
fimbria cinereo-fufcoque varia. 

Dorfum pone triplici critta , abdomen autem 
unica: apice bifidum. Volatus rapidus , etiam diur- 
nus. 

Laxva virens, villofula : lineis(» dorfalibus pal- 
lidioribus. Pedibus pe&or. (<5*), abdom. (4), caudal. 
(2) ; fub Geometra. 

524. Phal^bna Aceris. 

— long. lin. 7. lat. 3-f-. 

Linn. Syft. Nat p. 514. 

Faun. Svec. 2. 1179. 
Roesel. Papii. nod. Cl. II. Tab. 29. 

Diagn. Alse anticse canefcentes; lineis trans- 
verfis, dentatis, annuloque ocellari uigris. 

In Acere. 

Sex circiter tales linese numerari pofiunt; in- 
ter quartam & quintam jacet ocellus canus iride 
pupillaque nigris, diametro fua lineain non attin- 
gens. AI33 poilicse utrinque pallide-murinse, fub- 
tus macuia fufca fublunata media. 

525. Phal^na Rubiginofa. 

— long. lin. 6\. lat. %i. 

Diagn. Alse antic3e fupra ferruginese, lunula 
media nigra. 

In Qavnicli& herbidis. 

Corpus utrinque ferrugineum. Oculi brunei. 
Alse antics lunula cornibus fuis craffiorem margi- 
nem refpicit. Alse poflicse fupra murino-ferrugi- 
nese, fubtus magis ferruginese: fafcia cbfoleta ma- 
culaque media fufcis. 

526. Phalvena Oavipalpis. 

— long. lin. 5f . lat. 3. 
Diagn. Alae antieae cervinse; margine crafliore 
punftis (4) nigris. 

Habitat in agro Labacenfi. 
Aiae antictf. fubfufco leniter nebulofse, punclo 
nigro verfus bafim; fubtus pallidae: margine infe- 
riore fub-perlato ; pojlictf utrinque albidse , imma- 
Q 3 cu- gi4 Phatena. ORD O III. Phalaena. 

culatae: margine obfcuriore. Dorlum leve, valvis 
fubtrigonis. Palpi clavati, comprefli. Tibise fu- 
pra fufcefcentes, albidis annulis vaiiegatae. 

527. PhaL/Ena Deceptoria. 

— long. lin. 5. ht. 3. 
Diagn. Ala? anticae albs? ; margin^ externo ia- 

fciaque lata media crofa fufcis. 

In fylveltribus circa Idriam, 

Habitus Ph. Tortru :.s. Abdomen criftulis bi- 
nis. Intra fafciam alae anticae, cujus margines ero- 
fi funt & tortuofi, eft annulus albus, eique vicinum 
punctum album; macula fufca infra apicem mar- 
gini infidens. Alae pofticae grifco - iufcae, inimacu- 
latae. 

H. Geometr*. 

(a) Alis poJUcis angulatis. 

528. PhaL/Ena Amataria. 

— long. lin. 7. lat. 4. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1223. 

Diagn. Per alas expanfas omnes utrinque ab 
apice primoris unius ad apiceni altcrius focia? de- 
currunt ftrigae duo obfcuribres; quarum pofticate- 
nuior & repanda, extremitates fuas adnectit api' 
cibus alarum anticarum, fcu extremitatibus iirigae 
fuperioris. 

In fylveltribus. 

Amataria 111. Linn.«i folo colore a noftra 
differt; illa enim albida, apicibus alarum margine, 
rutis; noftra vero zinziberis colore, Itriga fuperio- 
re fufco-ferruginea , altera fufca, eaque fubtus evi- 
dentiore quam fuperior. Alarum pagina inferior 
aionis obfcurioribus adfperfa. Caeterum 

Vav. % i. AUs anticispuncto fufco, nec non om» 
nibus margine externo fimbriaque ru- 
bellis, marginc, feu linea marginali ea- 
dem, fubtus fufcefcente. 
2. Alis anticis absque puncto fufco fim- 
briaque rubella, antennis peftinatis : 
apice fetaceis. 

589. Phalaena. LEFIDOFTEHA. Fhalaena. 2 15 

529. Phal/ENa Laclearia. 

— long. lin. 5. lat. 3-1. 

I/inu. Syft. Nafp.519. 

F.uri. Svec. 2. I226", 
Diagiu Alba; antennis pectinatis : pectjnibusvil- 
lofis, apiee fetaceis; alis pofticis angulatis: omni- 
bus ftrigae transverfae veftigio- 
In agro Labacenji. 

Lingua pale.icea- Oculi fufcefcentes. Anten- 
narum pe&ines pilofi, rachi obfeuriores. 

530. PhaL/ENa Viridata. 

— long. lin. 5|. lat. 3J-. 

Linn. Syft. Nat. p. 523. 

Faun. Svec. 2. 1255. 
Diagn. Alae montano-viridi colore tinctse; ftri- 
ga fimbriaque pailidiore, margine crafliore flave- 
lcente. 

10. Maji capta in herbido colie circa Idriarn 
Strigam quoque riavicantem ponit Linn^us, 
qr.ae, apud nos, albida. Dorfum alis concolor, 
Abdomen pedes & antennae aibo-paleacea?. 

531. Phal<ena Repandata. 

— long. lin. 7.lat.$\. 

Lini». Syft. Nat. p. 524. 

Faun. Svec. 2. 1260. 

Diagn. Alae aibidse utrinque; fcrigis fufcis, un- 
datis, externo margini paralielis; pun&oque fufco 
Ltrinque notatis. 

In herbidis locis, non rara. 

Mihi fane. juxta defcriptionem in Faun. Svec. 
datam, videtur Repandata Linn. mera varietas. A- 
lis omnibus punctulis numerofis fufcis adfperfis ; 
Iineola fufca, marginem exteriorem alae utriusque 
utrinque circumfcribente, pun&cque fufco non fo~ 
lum in inferioribus, fed etiam fuperioribus. 

532. Phal^ena Nebulata. 

— long. lin. 5.1at. 3^. 
Diagn. A3ae fupra albido-cervinoque nebulo» 

fse, fubtus paliidiores; poiticse fubangulatae. 

Q 4 In ±16 Phalaena. ORDO III. Piiabena. In agro Locopoiuano. 

Fiinbna alarum pallidior, cervinis pundis va- 
riegata. Alae fubtus obfoletis, fubferrugineis fafciis 
trjbus, Antennae fetaceae, ut in priore. 

(b) Alis pojlicis dentatis. 

533- pHALiENA Cortkdlis. 

— long. lin. lOf. lat. 6\. 

Diagn. Alae offeae ; lineolis transverfis parvis 
numerofis ferrugineis ; linea crafliore utrinque pa- 
riter ferruginea, in fmguiis alis. 

In agro Labacen/i. 

Alae lineolis illis transverfis , Betula corticem 
quodammodo reterunt; pofticae dentibus (5). 

534. Phal^na Cevcinalis. 

— long. lin. 10. lat. 6\. 

Roesel. Papil. No&. Cl. III. Tab. 3. 
fig. 3? 

Diagn. Alae cervinae : antica? fafciis binis, fufcis, 
dent<tis, lineaque alba undata fubmarginali ; pofti- 
c& linea nigra, marginali. 

In fylvis noftris, non rara. 

Specimina mea majora Roefeliano, carent lineis 
albis transverfis, al irum anticarum bafes occupan- 
tibus. Alae fubtus fafcia obfoleta dcntata & pun- 
&.o nigro evidenti. Sexus unus habet fafciam an- 
ticam magis confpicuam. 

535. Phal^ena Fimbriaiis. 

— long. lin. 6. lat. 5. 

Diaen. Alae capparinne: anticae ftrigis binis, al- 
bis; pofticae una; omnibus fimbria albida, ferrugi- 
neo punctata. 

In agro Vlpacenfi^ & interiori Carniolia. 

Antennae pe&inatae ; rachi albida : pe&inibus 
pallide ferrugineis. Alarum color fupra pallidior 
deiignato; harum ftrigae fubrcpandae, fubtus nullae; 
dentes alarum pofticurum ferruginci. Pedes ferru- 
ginei. Phalsena. LEPIDOPTERA. Phalaena. s*f 

536. Phal^na Retialis. 

— long. lin. 6. lat. 4. 

Diagn. Alae albae, venis fafciisque (4) murinis 
reticulatae. 

Apud nos frequens. 

Margo alae anticae craflior & externus pallide lu- 
teolus lineolisque crebris murinis transverfis nebulo- 
fus; fafcia ultima&penultima in medioalae cohaerent, 
fafcia tertia ex apice fuperiorem marginem contin- 
gente uncum demittit proximae fafciae feu penulti- 
mse fe fe unientem. Fimbria alarum albo murino- 
que varia; esedem fubtus ut fupra coloratae, fed 
colore murino pallidiore. Antennae fetaceae. 

537-. Phal^na Punttinalis. 

— - long. lin. 10J-. lat. 6. 

Diagn. Alae albae; ferie transverfa puncTiorum 
fufcorum, fafcia obfoleta fubmarginali atomisque 
fufcis. 

In arboribus pomiferis. 

Puncta (7). Maculae duae obfoletae margini' 
crafliori impofitae. Ala utraque fubtus pundto fu- 
fco. Alae fubdentatae» 

(c) AUs omnibus dentatis. 

538. Phal^ena Fenefirella. 

«— long. lin. 3-i. lat. 2. 

Diagn. Alae fufcefcentes, eredtae, dentatae ,• pun- 
ctis rufis albisque. ' , 

Floribus involat, non frequens. 

Tota fubfufca eft. Puncla alarum utrinque, 
alia rufa multa & opaca, alia vero argentea dia- 
phana, majora , in qualibet ala duo & tria , medio 
loco pofita. Abdomen annulis duobus albisfafcia- 
tur. Tibiae poftica? uno latere barbatae, bafi & api- 
ce albo pundto notatae. 

(d) Alis omnibus rotundatis. 

539. Phal^na Niveata. 

— long. lin. 7. lat. 4-J. 
Diagn. Alba tota & immaculata. 

Q 5 Ia «i8 PhalTna. ORDO III. Phahena. 

In pratis. 

Oculi nigricantes. Antennae pedesque pallide- 
cerviui. Mas antennis pectiiutis, alis nmbria ma- 
nifefta; Fatnina antenn. fetaceis, alis manitefta fim- 
bria deftitutis. 

540. PhaLvIiNa Lineata. 

— lorig. lin. 10. lat. 6. 

Diagn. Alba tota ; linea marginali venisque fub- 
tus fnfcis. 

In pomariis. 

Margo fuperior alae anticae fufcus, eadem fub- 
tus fafcia obfoleta maculaque fufcis. Antenn. fe- 
tacese, cervinae. Abdomen fubtus iineis tribus, fu- 
icis, longitudinalibus.' Pedes cervini. 

541. Phal^na Strigata. 

' — long. lki. 7. lat. 4f. 

Diagn. Alba; alis anticis ftrigis transverlis tri- 
bus, pofticis duabus fubferrugineis. 

In pratis humilioribus. 

Antennse pe&inatae , apice fetaceae. Macula 
obfoleta, fubferruginea, marginalis; prope apicem 
alae anticae pun&uin nigrum, fub ala qualibet. 

542. PHALiENA Exanthemata. 

— long. lin. 5|. lat. 3$. 

Diagn. Alba; ftrigis ut in priore, fed obfole- 
tifiimis pundtulisque copiofis terrugineis utrinque 
variegatas alas gcrens. 

In falicetis. 

Jn fpecimine, quod coram habeo. antenwede- 
funt ; fed etiam fi forent pecVinatae, diverfum vide- 
retur a priore, copia atomorum, ftatura &c. 

Variat pun&o fub alis nigro. 

543. PhaL/Ena Punclata. 

— Iong. lin. 5-t. lat. x\. 

Diagn. Aiba ; alis omnibus utrinque punclo 
nigro medio; anticis pun&is (7) nigris marginem 
externum utrinque occupantibus. 

In coilibus herbidis, non ra:a. 

An- Phalaena. LEPIDOPTERA. Phaljena. ar 9 

Antenna? fetnceae. Alae anticae itriga una bi- 
nisve obfoietiffimjs fubferrngineis, minutisque pun- 
ctulis raris fufcis varieg.tae, fubtusque magis ferru- 
gineae. Pun&a nigra marginalia in alae fingulas in- 
feriore pagina evidentiora quam in fuperiore. 

544. Phal^na Groffidariata. 

•— ■ long. lin. 9. lat. <5. 

Linn. Syft. Nat. p. 525. 

Faun. Svec. 2. 1261. 
Frisch. Inf. 3. Tab. 2. fig. 4. p. 13-15. 
P. Poda, Muf. Graec. p. 92. 93. 

Diagn. Alba; alis fufco-maculatis: anticis fu- 
pra bafi fafciaque fiavis. 

In Ribefio grojjularia. 

Caput nigricans. Corpus flavum. Abdomen 
ferie triplici pun&orum nigrorum, nempe una dor- 
fali, duabusque fubtus. Alae antica maculis in mar- 
gine externo (7), quemnumerumponitetiam Likn. 
& figura Frisch, in difco feries dus macularum, 
quas inter fafcia fia va ; ad marginem craffiorem duo 
paria iimilium macularum , invicem, & cum ferie 
antica macularum difci, connexarumj inter bafim. 
& feriem didtam maculae duse parvae liberae ; ad ba- 
fim itidem maculse aliae fepientes fere fafciam aliani 
flavam ibidem : pqftica maculis marginalibus (7), di- 
fci (8), dein tribus aliis, quarum una in medio, alia 
in margine inferiore, tertia eft pun&um bafim oc- 
cupans. Alae fubtus eodem modo maculata? funt, 
fea anticse hic carent fafciis flavis. 

545. Phal^ena Ornata. 

«— long. lin. 6. lat. 3-f.. 

Diagn. Alba; alis omnibus fupra fafciis binis 
limbi: antica undata. 

Iu pratis Carniolia fuper. 

Ornatus limbi fmgularis huic uni proprius; 
nempe fafcia fufco-cinerea , fubmarginalis, ex plu- 
ribus pundtis coniur.&is fadta ; aliaque fafcia com- 
pofita maculis binis convexis, cervinK linea nigra 
tcdtis , nec non maculis aliis duabus fufco-cinereis 
intermediis, fed inferioribus. praeterea ala quaelibet 
fupra fafciam gerit mediani, fubcervinam, obfole- 

tam, 220 Ph^aena. ORDO III. Fhalaena. 

tam, cui vicinum, in alis tantum pofticis, eit pun- 
ctum nigrum. Alae anticse fubtus fafciis obfoletis 
fufcefcentibus binis. Pofticae uuica, fmgulae puncto 
nigro notatae. Antennae fetaceae. 

In hac fpecie alae pofticae fubdentatae funt; 
hinc live ad priorem, five ad hunc ordinem redu- 
cantur, idem erit; margo alarum fubtus linea ni- 
gra, aut lineolis nigris notatus. 

546. Phal/Ena Sylvata. 

— long. lin. 8-*. lat. $. 
Diagn. Alba ; alis anticis maculis fufcis fubelu- 

tis, bafi tamen & prope angulum polticum macu- 
la majore obfcuriore & colore ferrugineo inquina- 
ta; abdomine paleaceo: pun&orum nigrorum fe- 
riebus (7). 

Habitat in fylvis faginis, umbrofis. 

GroJJulariat t e proxima, non tameu eadem. A- 
lse polticae margine fufco, fubtus maculis in difco 
(6), tribus ad balini. Tibiae pofticae flavefcentes,- 
fafcia fufca. Ad bafim alae anticae fupra pun&um 
nigrum. 

547-. Phal^na Urticata. 

— long. lin. 6f. lat. 4. 

Linn. Syft. Nat p. 529. Hortuiata. 

Faun. Svec. 2. 1297. 
Robsel. Papil. Nod. Cl. IV. Tab. 14- 
fig. 7. 8. 

Diagn. Alae albae ; macularum fufcarum ordini- 
bus transveriis binis pofticis; thorace anoque tla- 
vis. 

Habitat in Urtica, arboribus pomiferis, falice- 
tis. 

Macularum feries fubmarginalis alarum fupe- 
riorum, maculas (7), inferiorum vero (8) . conti- 
net; alia feries variat. Alae fuper. ad bafim ma- 
culis aliis fufcis (4-5) ; inferiores unica , aut nulla- 
Variat abdomine toto flavo; cingnlis nigris. 

Sali&ariam DoSiJf. P. Pod.t-., huc rcferri pof- 
fe docet habitus, & numerus macularum feriei po- 
fticae. Muf. Graec. Tab. 2. fig. 2. 

548, Phabena. LEPIDOFTERA. Phalaena. 221 

54§. Phal^na Staptylaata. 

— long. lin. $\.*lat. g|.. 

Diagn. Alse concolores albae: antica? limbo 
maculisque binis contiguis fufcis crafliori margini 
impolitis- 

Habitat in Fago, StaphyUa. 

Lingua ferrugmea. Antennse fetaceae. Cor- 
pus totum macuiis aiarum concolor. Tibiae po- 
iticae pailidae. 

Var. 1. Alis anticis; fafcia abrupta fufca , ma- 
culisque marginalibus coalitis. 

2. — — macula parva difci, ma- 
culisque marginalibus disjun&is. 

3. — pofticis limbd, & difco fufco-fa- 
fciato maculato. 

4. — ■ — limbo maculis tribus ob- 
foletis, fafcia nulla, 

549. Phal/ena Glaucata. 

— long. lin. 5{. lat. 4, 
Diagn. Alba; alis anticis fafcia media fubelu- 

ta fufcefc-nte, ad marginem inferiorem glauco fu- 
fcoque varia. 
i In fylvis. 

Caput fufcum. Antennae fetacese eo paliidio- 
res. Abdomen fufcefcens. Alse anticse binis ordi- 
nibus pun&orum ad marginem externum fupra; 
fubtus margine eodem & crafliore nec non fafcia 
lata, fufcefcentibus ; pojlica fupra limbo fufcefcen- 
te, fubtus aibae totse. 

550. Phal^ena Fafciata. 

— long. lin. 6. lat. 4* . 
Diagn. Alba; alis anticis fupra bafi fafciaque 

dentata fufco ferrugineoque variis. 

In fylveftribus, umbrofisque iocis. 

Habitus & fafciae figura, ut in PhaL Frisch. 
Inf. 7. Tab. 19. fig. 2, ied colores alii. Caeterum 

Var. 1. Bafi alarum anticarum, fafciaque lineo- 
lis curvis caerulefcentibus variegata; 
pun&is duobus nigris, duas lineas ab 

api- agg Phalgna. ORDO HL Phatena. 

apice remotis; liinbo fufcefcentibus 
binis fafciolis ad alae apicem non pro- 
ductis ; abdominis incifuris fingulis fu- 
pra pari uno puhctorum nigrorum; 
alis anticis fubtus punctis (7) albidis 
in limbo, poilicis lineola nigra media 
antica transverfa, qualis etidm fub an« 
ticis prope marginem crailiorem. 

2. Fafcia magis ferruginea , nnnusque fu« 

fca & absque lineolis ca?rulelceutibus, 
fubtus fme punctis albidis. Abdomi- 
ue fine punctis nigris. 

3. Fafcia puncto nigro immerfo, bafi obi- 

ter fafciata. Abdomine punctato, ut 
in Var. 1. 

4. Fafcia obfoleta interrupta ; abdominis 

incifuris fupra bipunclatis. 

551. Phal/ena Chhrofata. 

— tong. lin. 7. lat. 5-1. 
Diagn. Albida , feu colore eodem rere ut vut- 

tus in Cachexia virginea. 

In pafcuis. 

Alae anticis lineis rectis ferrugineis binis trans- 
verfis, quibus interjacet punctum tufcum in fola 
pagina fuperiore confpicuum. 

$$z. PHALiBNA Mucronata. 

— long. lin. s. tat. $}. 
Diagn. OiTeo-cinerea ; alis anticis apice acumi- 

natis lineaque fiifica ibidem. 

In falicetis. 

Mucrone lineaque apicis a priore imprimis 
diverfa, nec non alis omnibus fubtus fufcefccnti- 
bus atomis adfperfis, anticisque ibidein ubi fupra 
punfto fufco notatis. Caeterum linese in alis anti- 
cis fupra, cum interjecto puncto, ut iu priore. 

553. Phal^na Variegata. 

— long. lin. 6±. lat. 4^. 
Conf. Gcom. Lnmutata Celeberr. Linnat. 
Diagn. Albida; atomis fafciisque undatis tenui- 
bus fufcis variegata ; alis omnibus puncto medio 
margineque nigro punctato utrinque. 

In Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalgna. 223 

In herbidis. 

Alae anticce fupra ftrigis (4) una aliave obfo- 
leta, punclis nigris marginalibus («); poftica flrigis 
tribus, pun&isque pariter (s). Subtus anticae fu- 
fcefcentes; fafcia albida in limbo; pofticae albaeftri" 
ga transverfa repanda fufcefcente poiiica. 

Variat ftatura fere duplo minore , alisque an- 
ticis fubtus obfcurioribus quam fupra. 

JSed neque hanc fpecie diverfam arbitror 

— long. lin. 4f. lat. af; 

Alis anticis fupra pundtis (4) anticis nigris, po~ 

iiice ferie puncliorum in limbo nigrorum, 

— pofticis, eadem ferie punctorum in limbo 

utrinque. 

Conjungunt enim cum priore , color , habi- 
tus, ocuii brunei , antennae albidae , caput inter 
antennas album , pun&a alarum marginalia, & pun- 
ctum nigrum linguiis utrinque in medio. 

554. PHALiENA Verberata. 

— long. lin. 7. lat. 5. 

Diagn. Albida; alis anticis ftrigis (5) undatis 
transverfis fufco - ferrugineis : duabus pofticis ap» 
proximatis. 

In fterilioribns pratis. 

Antennae dentatae. Oculi brunei. Tibiae fu- 
fcae , albido aonuiatae. Margiries externi alarum 
utrinque linea fufca , punctis contiguis facta , no- 
tati. Alae pofticae utrinqus ftriga obfoieta , pun- 
ctoque fubtus , fufcis. 

555. pHALiENA Unduhta. 

— lonp;. lin. 7f. lat. 5, 

Dicign. Alae cinereae ; anticae fafcia lata fufco- 

cinereoque nebuiofadentata: punctis duobus nigris, 

unduiisque obfoietis crebris obfcurioribus transver- 

fim ftrigatae. 

In fylvis. 

Antennae cervinae, pectinatae : apice fetacese. 
Fafcia ibi lucidior ubi punfta duo nigra immer- 
fa gerit. Alse anticae limbus rugofus, vallecu- 
la qualibet nigro puncto fjgnata ; eaedem fubtus 
fufcefcentes ; fafcia poftica pailidiore obfoletaque. 

Poltt- 2x4 Phalaena. ORDO III. Phalsem. 

Poiticarum margo leniter repandus , nignsque li- 
ncolis notatus; Variat colore grifeo. 

556. Phal^ena Crategata. 

— long. lin. 9. Idt. 5-K 
Linn. Syft. Nat. p. 525. luteoLta. 

Faun. Svec. 2. 1283. 

Diagn. Lutea tota; alis anticis margine fupe- 
riore maculis tbrrugineis (5); antice mifloribus : 
macula ocellari dentata alba: iride rufca, icrrugi- 
neae fecundae adn ' . 

Inveni in M. N.anas, fupra Prewald in itinere 
Botanico A. 1761, focio H i 'DoGc.CarclaKrapf i Me- 
dico Tergeftino. 

Antenna? tufco - ferruginese , fuperne extrorfum 
albidae. Palpi colore bafeos antennarum. Lingua 
ferruginea. Ihoracislatus utrumque liuea ferruginea 
a bafi alae proxime nata. Pedum genicula rerrugi- 
nea. Tibiae albidae. Alae anticae maeula apicis co- 
nica major , bati caput fpectans. Puncta nonnulta 
terruginea in margjine alae antica? , verfus apicem ; 
ordo punctorum iulcorum obioletorum transverfus 
in aiis anticis fupra. Ake poiticae oidiue fimili pun- 
clorum, pundto alio majore medio. Ex hispatebit 
qualiter ipecimen noftrum dirierat a Lmnaeano / 
bvec. 

557. Phal^na Maculata. 

— long. lin. 7. tat. 4}. 
Linn. Sytt. Nat. p. 521. n: .cularia, juxta 

defcriptionem. 

Diagn. Flava; alis omnibus utrinque fufco 
maculatis. 

ln pratis noftris non rara. 

Antennae fetaceae (t). Alarum bafes punclis 
fufcis crebris obtita?. Variat colore pallidioie, ma- 

culis (f) Calamitas divifionis Phal. Geometrarum in 
pedtini- & feticoruis , haec eft, 1. quod mas 
pe£tinicornis, faeminafeticornis; 2. quod fexus 
uterque neque in indigenis facile habeatur ; 
3. .quod PhaUni ejufmodi antennis mutilatae 
in Mufseis faepius occurraut. ^ Phalaena. LEPIDOPTERA. Phate na. 225 

culisque poiticis alarum anticarum in fafciam coad- 
unitii. 

55S. Phal^ena Ifofcelata? 

— long. lin. 6. lat. 3^. 

Diagn. Alae fupra albae ; fafciis (4) iineoiis- 
que parvis transverfis fufcis; fubtus iiavefcentes. 

In fubfylvefiribus Carniolia. 

Fafcia bafeos arcuata, aiia huic proxima cum 
tertiae apice in margine inferiore unita in triangulum 
Ifofceles, fafcia quarta abrupta; fiavedo etiam ali- 
qua circa has fafcias obferVatur. Fimbria termina- 
lis albo fufcoque varia. Alae poiticse tres rafcias 
fufcas obfoletas habent , fubtus binas. Autennae 
fetacese. 

559. Phal^na Contaminata. 

— long. lin. 6. lat. 4. 
Diagn. Alse utrinque fafciis cinereis & ferrugi- 

neis alternantibus coloratae, atomisque fufcis ad- 
fperfae. 

In herbidis montanis Carniolia fuper : 
Dubium an prsvaleat coior cinereus vel ferru- 
gineus. Alse anticae fafciis deco-n ; alternis cine- 
reis; pofticae octo : alternis quoque cinereis. Linea 
nigra marginalis utrinque. Antennae fetaceae. Conf. 
Linn. Atomaria. Faun. Svec. 2. 245. 

560. Phal^ena Menfurata. 

— long. lin. 6. lat. 5. 
Diagn. Abe cinerafcentes, atoniis fucis obfitae: 

anticae fafciis tribus lineaque apicis caffeatis; mar- 
gine paieaceo. 

In ficcis & apricis collibus. 

Fafcia tertia bafeos modo evidens, modo fere 
nulla. lnter fafciam p: imam & fecundam punctum fuf- 
cum. Alseomnes fupra lineola fafciis concolore termi- 
nali; poftice line fafciis; fubtus omnes fubferrugi- 
neae. Antennse mari peftinatae , faeminse fetaceae. 
Ab alse margine ad fafciam priniam,ab hac ad fecun- 
dam, indeque ad bafim diftantia eadem, feu tertia 
pars longkudinis totius alae , meufura ducta circa 
medium.' &z5 Phalaena. ORDD III Fhalaena. 

561. Phal^bna Mixmata. 

— long. lin. 8-J. &rt. 6- 
Diagn. Alae ar.ticae albido-cinerafcentes J fafcia 
cafFeata Lata dentata margine paleaceo. 
]n fylvis. 

Fafcia vertice propugnaculi in medio alae po- 
fito in limbo, a cujus apice ad oppoiitum margi- 
ntin fi ducatur linea rccta, erit haec qiutuor Lineas 
longa, dum eadem fafcia in margine alae inleriore 
iineas duas, in fuperiore vero quatuor pariter li- 
peas lata cit , cademque antrorfum paliidior. Ad 
apicem aiae linea fafciae concolor. Sub alis fafciae 
nullae. Antennae mari pedtinatae. Corpus alx anti- 
cae limbo concolor. 

562. Phal^na Cruentata. 

— long. lin. 6. lat. 4*. 
Diagtu Alae fupra offeae; fafcia communi fim- 

briaque rufieis. 

In agro Labaeenji. 

Antennae pectinatse. Alae anticae utrinque 
pun&o rulleo. Alae poftica? fupra fafch magis ob- 
lOleta ; omnes fubtus maxima parte rufleae , alibi 
paleaceae. 

563.. PhaLtENa Laccata. 

— long. lin. 5. lat. 3f 
Diagn. Alae fupra viridanae; fafciis binis po- 

flicis primorumque margine craiBore laccatis. 

ln Juniperetis, verno temporc obvia. 

Antennae fetaceae. Fafciae alarum pofticarum 
minus confpicuae, omnes fubtus obfoietae, & ob- 
fcuriores , puncto fufco fub alis anticis. 

564. Phal^na Inflammata. 

— long. lin. 4-\ . lat. 3. 
Diagn. Alae anticae hepaticae: d fco fubtus ni- 

gricante; utrinque maculis quinis lineaque iimbi 
aureis ; poiticae fufcae : faiciis binis nuculaque 
aureis. 

ln pratis, tota aeftate, frequens. 

Aureae fafciae & niaculae quoad colorem, non 
vero nitorem. Fafcia antica alarum pofticarum 

alia Phalsena. LEFTDOPTERA. Phalsena. 227 

aiia tripio crallior. Abdomen aiis anticis coiico- 

lor : cinguiis aureis. Antennse fetacese. Ovum. 
luteum , r.itidum , fphsericum. Sedentis alae non 
horizontaies, ut in prioribus, fed adfcendentes. 

565. Phal^ena. Aurata. 

— long. lin. 4. lat. a*. 

Diagn. Habitus & colores ut in priore, fed 
alse anticse maculis (4); pofticse unica, utrinque 
aureis , fafciis nullis. 

In montanis Carnioli<g. 

Niii inveniffem in copula utnimque fexum 
uniformem, cum priore facile conjunxifiem. Mas 
abdomen, canis longisque pilis, terminatum habet. 
Alarum fedentis iitus prioris. 

566. Phal^na Bilineata. 

-— long. lin. 6. lat. 4. 
Linn. Syft Nat p. 525. 

Faun. Svec. 2. 1284. 

Diagn. Alse utrinque fuiphureo ochreacese: anti- 
cse fupra lineis binis repando-dentatis fufcis albis- 
que; omnibus fubtus iimbo fufcefcente. 

In pratis. 

Defcriptio Ph. Bilineata LrNN. noflrse quoque 
aptari poteft, etfi in alis fuperioribus fupra rafciam 
latam ponat, quse in meis exemplaribus non occur- 
rit, elota iine dubio a climate, remanentibus tamen 
lineis ftrigis duyibus aibidis utrinque eandem diftin- 
guentibus , dentatisque potius quam repandis. 
Prseter lineas hafce , duse alise in noiiris adfunt 
repandse & albse , fed obfcuriores, una baiim aise 
ejufdem , altera limbum occupante. Sub aiis linese 
equidem repandse fed fufcs?, punitumque fufcurn 
lub quaiibet ala occurrit. Antennse fetacese funt. 

567. Phal^na Ochrata. 

— long. lin. 5. lat. 3*. 
Diagn. Alse ochrse colore, fubtus obfcurioresj 
utrinque itrigis transverfis repandis obfcurioribus. 
In montanis Carmolia. 

Antennse mari leniter pedtinatse, fsera, fetacese. 
Strigse incerto numero, nempe (2-4). Sub aii» 
pofticis pun&urn ftrigis concolor , bafim verfus. 
R 2 553. $28 Phatena. ORDO TTT. Pbalaena. 

$6$. Phal^na Limitata. 

— long. lin. 8 lat. 5*. 

Conf. Fh. Frofapiariam.lLi-NK .Ya\m.S\'ec.2. 1252. 

Diagn. Ala? terrugineae : anticx 1 fupra fafcia 
lata nigro punclo ilgnata, limboque cervinis. 

In pratis noftris, etiam fubalpinis. 

Mas pectinicornis. Alae auticae venis limbi 
nigris, lincolas ($-6) aeque diflitas parallelas prae- 
fererentibus. Occurrit etiam alis iifdem fupra cer- 
vinis; fafciis binis, ferrugineis. Alae pofticae flrigis 
repandis limboque obfcurioribus. Sub alis anticis 
fafeia nulla, limbus obfcurior, punctumque fufcum 
in difco. 

569. Phal^na Pennata. 

— hngt lin. 6$. lat. 4*. 

Diagn. Antennae amplae, deflexae, ubique pe- 
ctinatae: pectinibus pilofis. Alae pallide-ferrugi- 
neae ; fafciis obfoletis iincolisque plurimis confluen- 
tibus nebulofae. 

Inter Quercus & Corylos. 

Alarum fimbria albida obfcurioribus punctis 
variegata. Anticae utrinque limbo obfcuriore. An- 
tennae fufcae: rachi pallidiore. Alae poiticae utrin- 
que fafciis tribus obfcurioribus. 

570. PhaL/£Na Spataceata. 

• — Irng. lin. 6. lat. 4. 

Diagn. Alae ofleae ; ftrigis transveriis obfcu- 
rioribus repandis obfoletis, puncto nigro utrinque 
notatis. 

In agro Labacen/t. 

Seticornis, fi lente obfervctur, punctulis raris 
nigris hinc inde adfpcrfa videtur, ad margines 
alarum puncta nigra. Alae fubtus pallidiores: an- 
ticae ftrigis obfoletis fufcis binis fafciatae; poflicae 
unica. 

571. PhaL/Ena Alpmata. 

— long. lin. 5-f. lat. $\. 
Diagn. Fufco-ccrvina ; thorace capiteque ni- 
gricantibus tomentofis. 

Irj Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 229 

ln fummis herbidisque cacuminibus aipium 
Vochinenjium , Carniolue fuper. abunde. 

Haec alas non penitus expandit , lente volat , 
feticornis. 

$J2. PhaL^na Murinata. 

— long. lin. 4?-. lat. 3. 
Diagn. Murina tota 7 absque macuiis fafciisque. 
Circa Labacum. 

Seticornis, pulchella, oculis fufcis. 

573. PhaLvENa RivuJata. 

— long. liu. 5| Ut. 3. 
Diagn. Alba ; alis anticis rivulis ferrugineis , 

pofticis tafcia ftrigisque duabus traijsverfis fufcis ; 
omnibus ftriga marginali utrinque ferruginea. 

Copiofa apud nos in pratis, poft primum fce- 
nifecium. 

Habitus Pyralis, fed alse fedentis expanfae 
Geometram indicant. Alarum primorum rivuli ita 
funt conftituti ut tres albas infuias in difco effi- 
ciant ; harum pagina inferior rivos fufcos gerit , 
aut li velis, fufca eft, maculis 4 in difco niveis, 
ofto in limbo in unam feriem ordinatis. Alae po- 
fticse fafcia limbi plerumque poftico latere den- 
tata, hujus lineae nigricantes repandae non attin- 
gunt marginem alae oppofitum; macula ferruginea 
impofita iineae pofticse, in medio alae. Corpus 
album, antennis fetaceis. Pedes poftici alis lon- 
giores. 

Variat, alis omnibus etiam fubtus albis, rivis 
obfcurioribus, alisque poilicis absque macula me- 
dia ferruginea. 

514- Phal^na Litterata. 

— long. lin. 4-f. lat. 2%. 

Diagn. Alae cervinse : anticse linea transveria 
poftica, alia antica , hisque interje&a littera (V), 
albis; pofticae fafciis binis anguftis albis. 

Habitat cum priore, copiofa pariter. 

Linea alarum anticarum ad bafim, fubtus elo- 

ta , ibidemque maculae duae albae contiguae loco 

htterae (V). Conftantes funt in omnibus. i.Color 

cervinus , 2. Alba linea transverfa poftica utrinque 

R 3 in flflQ Plnlaenri. ORDO Ilf. Phalaena. 

in al;s primoribus. 3. FaiCiOiae duae albae alarum 
pofticirum utrinque, quarum poftica arcuata nafci- 
tur e medio marginis externi & definit in margine 
fuperiore intervaUo lineae unius ab apice. 

575. PraL/ENa Lcevigata. 

— long. lin. 4. lat. 2|. 
Diagn. Cinereo-murina; alis fubdent;ttis: den- 

ticulis puncto nigro notatis; anticis ilrigis puncta- 
tis duabus nig is. 

In arbuftis. 

Strigae didtae fiuntpun&is nigricantibus appro- 
ximatis. Alae pofticae binis obfcurioribus ftrigls 
in medio fafciatae , quas inter punctulum fufcum. 
Alae omncs fubtus concolores fubmurinae, ftriga 
punct.ita obfol.ta, punctoque fufco. 

576. Phal/ena hquinata. 

— long. lin. 4. lat. a*3 
Diagn. Tota pallide ferruginea ; alis omnibus 

fupra falciis bilineatis fufcefcentibus, fubtus imma- 
cuiatis. 

In pratis, non freqnens. 

fceticornis , ut pvior. Alis margine externo 
fufco-puuctato: anticis bifafciatis: faiciis bilineatis; 
harum pofl:ic3e linea extima dentata , antieae vero 
lineae, ut ferpens in Mercurii baculo, convolutis 
ita, ut duos annulos efficiant. Alae pofticae fafcia 
una bilinearis : linea poftica dentata ; linea alia 
antica obfoleta loco fafciae fecundae. 

577. Phal^na. Tenebrata. 

— 1 long. lin. 4-i. lat. 3. 

Diagn. Fnfccfcentes; alis anticis fubtus macu- 
Ja flava; pofticis utrinque iafcia flava. 

In montanis Carmolia. 

Seticornis & femigeometra, feu alis fiemipatu- 
iis, ncc tamen Tortrix, Ala> anticae lineola alba 
piope apicem in margine crafliore, binisque fimi- 
libus in iimbria terminali. Alae pofticae albida 
flmbria terminatae, fubtus potifTunum anticae flava?; 
limbo fufco ; fuperne nigricantes; fafcia flava nou 
attingente marginem inferiorera. 

Variat Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 231 

Variat lineoiis alarum fuper. flavefcentibus , 
alisque- iubtus fiavo poiiine adfperfis. 

578. Phal^ena Signata. 

— long. lin. 5. lat. 3/-. 
Diagn. Albida ; alis anticis fupra ftrigis dua- 

bns obfoletis fufcefcentibus , pun&oque nigro 
utrinque. 

In fyivis. 

Seticorrais ; alis pofticis fubtus punclo fufco 
fignatis. 

579. Phal^na Defpicata. 

— long. lin. 4^. lat. 2}. 
Diagn. Alae cervinae aut(murin3e: anticse fa- 

fcia poftica maculisque binis marginaiibus , pofti- 
cae fafciis binis ferrugineis. 

In incuitis, ficcis, neglectisque locis. 

Diagnolis data coiores alarum fupernos indi- 
cat , fafciis maculisque femper obfoletis. Alae po- 
fticse fubtus ferrugineae : fafcia media punctoqus 
bafeos murinis. Margo quoque fmgulae aiae ex- 
ternus, praefertim fubtus, pun&uiis obfcurioribus 
variegatus. 

5S0. Phal^na Nigrata. 

■ — long. lin. o> x ' l at > 2. 

Diagn. Fufca ; alis omnibus iimbria fafciaque 
albis : anticis puncris binis albis. 

In diftrictu Idrienfi, non frequsns. 

Fafcia fub alis pofticis interrupta , puncTo in 
eadem pagina maculaque antica inferiori margini 
irnpofita, albis. Pofticae alae macula ad baiim alba 
fubtus notatae. Tibiae pallidae. 

58I. PhaL/ENa JEthiopata. 

— lcng. lin. 4. lat. i\. 
Diagn. Nigra ; alis omnibus utrinque fafcia 
albida. 

In herbidis fubfylveftribus. 
Cura Albicillata Linn. Faun Svec. confundi ne- 
quit, juxta datim defcriptionem. Noftrse enim alae 
fuper. totse nigrae funt , ut & Jofteriores , quss 
R 4 pundto «3* Fhalaena. ORDO TTT. Phalaena. 

puncto centrali & arcu fuico carent ; fafcia quo- 
que in noftris angufta nimis , quam ut latillima 
diceretur. 

582. Phal;ena Olfufcata. 

— long. lin. 3. lat. 2. 
Diagn. Fufco-nigra ; Alis omnibus aiba fimbria, 

maculaque flava. 

In Cdiidiore Carniolia. 

Alae anticae margo inferior fubtus albus. 

III. Tortrices. (f) 

583. PHALiENA PoddUa. 

— long. lin. 5 £. lat. 3, 
Diagn. Ala? ochreaceae: anticae cinnamomeae : 

atomis ftrigaque media iufcefcentibus , apice cau- 
dutis 

Habitat in Rhododemlro ferrugin. cujus dura 
folia cum torquere non poffit, fiiis unit , metamor- 
phorlin fubitura. 

Alae pofticae latere abdomen fpectante fufco. 
Corpus fupra alis anticis concolor, fubtus ochrea- 
ceum. Lingua nulla. 

l.arva aibida , capite caftaneo lucido. Pupa 
fufca giabra. 

543. Phal^na Bergmanniana. 

— hng. lin. 3^. lat. t. 
Linn. Syft. Nat p. 53 1. 

Faun. Svec. 2. 1324. 
Diagn. Alae anticae fiavae; noduiis binis, fafciis- 
que (4) argenteis: margine fufco-ferrugineo. 

Habitat in Rofa hortenfi frequens, fed nunquam 
in nemoribus. 

Rqfcma (f) Tcrtricum alae anticae margo exterior totus cur- 
vus . eaedemque femper & infigniter ddlexae- 
Y. Ipi clavati , breves , obtufiflimr: articulo ul- 
timo tenui, pilis a:terius, cui infidet vix lon- 

giore. Phalaena. LEPrDOPTERA. Fhalae na. 235 

Rofana. Cel. Linn. non eft. Bcrgmanniatue de- 
fcriptio huic etiam convenit. Alae anticae iupra 
fiavae; nodulis binis parvis in medio, quorum unuS 
nigricans. In fingulis alis hifce fafcise argentese: 
margine fufco-ferrugineo , quatuor : tertia bifida. 
Palpi,caput, thorax colore alarum fuperiorum. 
Oculi nigri. Antennse fupra flavae, fubtus obicurio- 
res. Alae anticse fubtus flavicantes : fafciis fufcis J 
porticae utrinque pallide fufcae. 

Larva albida , agiiis, capite nigro, linea prope 
caput transverfa nigra, pedibus pedtoralibus fufcis, 
poitice paliidior. 

585- Phal/ena Rubiana* 

— long. lin. 4*. lat. 2f. 

Diagn. Alse fufcefcentes : anticae fupra cinera- 
fcentes : macula communi poftica fubovata bru- 
nea , macula apicis puncrisque tribus pofticis cras- 
fiori margini impofitis bruneis. 

Habitat in Rubo fruticafa. 

T Uddmanniana, & Aijiumiana Linn. quasdani 
notulas cum noftra communes habent, an vero al- 
terutra vere noftra , valde dubito. Metamor- 
phofim fubitura, fumma folia compiicat in nodum, 
indeque prodiit mihi 19. Iunii, antennis corpore du- 
pio brevioribus, palpis clavatis, alis pofticis firn- 
bria pallliore, anticis bafi & apice obfcurioribus, 
macula communi margine albido cin&a. 

$86. Phal^ena Fafciana, 

— long. lin. 4. lat. 2f . 
Linn. Faun. Svec 2. 1304. 

Diagn. Alae anticae fupra iiifco glaucoque va- 
riae : fafcia lata albida poftica. 

Habitat in Pomis, quorum folia convolvit. 

Alas cinerafcentes habet Linn. quse tamen re- 
vera glauco-caeruleae funt pun&isque fufcis aut ni- 
gris nebulofae, margo alae pofticus fufcefcens, fafcia 
alba fumma latitudine, quse eft in margine alse cras- 
fiore, sequat latitudinem paginae proximse glauco- 
fufcae, eodemque in margine punStis fufcis (4) no- 
tata. A.lae pofticae utrinque fubcinereae. Tibiae faf- 
ciae concolores , fufco-annulatae. 

R 5 5$7- 334 Phalana. ORDO TTI. Phalama. 
587. PHAL.f.NA Solandriana. 

— long. liu. 5. lat. 2*. 
Linn. Syft. Nat. p. 532. 

Faun. Svec. 2. 1327. 

Diagn. Macula media , comnnmis , ovata, alte- 
rius coloris; alae anticae margo crafiior apicem ver- 
fus fufco-punctatus. 

Cum fim in multiplicandis , absque fumma ne- 
ceffttate, fpeciebu .-;, certe non facilis, ita ex fitu ma- 
culae communis, Phalarue huic uni propriae, Sohm- 
drianam Linnvei facio,- quidquid alas pallidas & 
roaculam ferrugineam fuae tribuat 111. Eques. Et ni- 
hil novi eit v^riare colores in eadem fpecie ; no- 
ftra enim 1. alis anticis nigro-cinereoque nebulofis: 
bafi fcrrugineis & fufco punctatis, macula cinera- 
fcente; 2. rerrugineo-fufcoque nebulofis , macula 
pallide ftraminea ; 3. murinis atomisque fufcis , ma- 
cula media albida. 

588- PhaL^na Cervana. 

— long. lin. 5. lat. 2!. 
Diagn. Alae anticae cervinae; limbo fcrrugineo- 

& fufco-punctato ; fafcia fnfcefcente punctisque (3-4) 
glaucis variegata. 

In Ericetis. 

Ala eadem inter fafciam & bafim pallidior. Li- 
neolse duae fufcae in limbo parallelae longitudinalcs, 
punctaque tria fufca in margine cxteriore verfum 
apicem collocata. 

589. Phalana Lambergiana. 

— long. lin. 4. lat. i\. 
Diagn. Alae anticae corticinae ; ftrigis transver- 

fis punctisque quatuor plumbeis. 

Circa idriam non rara. 

Ala antica bali linea media longitudinali parva, 
aliaque ibidcm marginaU,e cujus apice brevior alia 
transverfa nafcitur , his fuccedit ltriga transverla 
prima, a qua intcrvallo lin. i} diftat fecunda in- 
terrupta, angulum alre pofticum una extremitatc 
refpiciens fed non attingens; ftrigae caetera binae po- 
iticae funt , una in limbo, altera in apice. Inter ltri- 
^am primam & interruptam fecunaara efl nncula 

ob- Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalama. 235 

oblonga parva nigra tria pun&a plumbea fovens ; 
prope hanc maculairi eft lineola ablida alse medium 
occupans, iongitudinalis , poftice biiida. Alae fim- 
bria iufco plumbea. Conrer. Phal, Arcuanam Linn, 
Faun. Svec. 2 1317. huic fimilem. 

Nomen impofui in Tionorem 111. & Remi. D. 
D. Caroli S. R. J. Comitis a Lambekg, p. m. Infe- 
dtorum olim amantiflimi, cujus benevolentiae colle- 
clio noftra fua debet incrementa. 

590. Pkal^na JVulfeniana. 

— long. lin. 3./af. i-f-. 

Diagn. Nigricans , alis anticis piumbeo puncta- 
tis; fubtus puncto albo, quo pofticae utrinque no- 
tatae. 

In fylveftribus, circa Idriam. 

Alse anticae margo inferior, bafim verfus, albi- 
dus,purcto albo fubtus prope marginem craihorem, 
diftantia lineae unius ab apice. Tibiae anticae albo 
annulatae. 

A. R. P. Franc. Xav, Wulfen e S. J. ut o- 
mnium rerum naturalium, ita & Infectorum aman- 
tiffimus, horum quoque fpecimina quaedam & icones 
nonnulLs , una cum optimis defcriptionibus , com- 
mucicavit. 

591. Phal^ena llufana. 

— long. lin. 44. lat. 2 f. 
Diagn. Alse anticae ferrugineae, glauco-pun&atae. 
In Salicetis, Majo M. 

Puncta glauca numerofa, eaque poftice quafi in 
ftrigas transverfas ordinata. 

592. Phal^ena Plumbana. 

— long. lin. 3. lat. f. 

Diagn. Alae anticae bafi fufcefcentes ; pofticae 
ferrugineae, lituris transverfis hamatis plumbeis , 
pun&isque (2-3) nigris marginalibus ad angulum 
pofticum. 

In herbidis. 

Palpi potiffimum, lamella obtufa clavati, fepa- 
rant a Tineis, a quibus alias segerrime diftinguere- 
tur. Alae fuperiores antice fufcefcentes , pundtis- 
que ferrugineis nebulofae; fimbria ejusdem aise pliinv 

bea 23<5" Phalana. ORDO IIT. Fhalaena. 

bea pariter, fed paulo obfcurior, quam lLrigae , qua- 
rum hami oppoliti. 

593. Phal^na Rujlicana. 

— long. 4. lin. Lit. 2. 
Diagn. Alae anticse canefcentes ; maculis obfo- 

letis fafciaque pallide caffeatis. 

Circa tuguria & poiTeiTiones Rufticorum. 

Ad bafim alae macuiae dictae duae, fafcia in me- 
dio, maculae tres pofticae, puncta (4) poftica craffiori 
margini impoiita. Pe&us argenteum. Tibiae pulii- 
de iufco - anmilatae. 

594. PhaL/ena Mifcellana. 

— ■ lons. lin. 4. lat. 2. 
Diagn. Alae anticae cervinae fufco - punctatae ; 
ftriis transveriis interruptis plumbeis, fafciaque me- 
dia fufcefcente : plumbeo puncto notata. 

In nemoribus, hortis, pomariis, Majo M. 

Mifcella colorum fere indiftinguibilium. Stri- 
gae piumbeae faepius abruptae (5-6). Color alae cer- 
vinus equidem fed leniter etiam ferrugineus. Pun- 
cta fufca (4) , poftica , in margine crailiore. Caput 
inter antennas cervino — ferrugineis viliis tomen- 
tcifum. Tibiae fufco - annulatse. 

595. Phal/ena Montana. 

— tong. lin. 3. lat. \. 
Diagn. Alse anticse fufcae, macula communi me- 

dia mar^ineque craffiore poftice ferrugineis; ftrigis 
binis poiiicis obiiquis fimbriaque plumbeis. 

In montanis UtrniolidS. 

Margo alae ubi ferrugineus , ibi & fufco-punctu- 
tus. Abdomen nigrum. 

596. PhaL^na Cana. 

— long. lin. 6. Iat. 3. 

Diagn. Alae anticae canefcentes; fronte atomis- 
que cervinis. 

Inter Cprylos. 

Alae fuper. punctis cervinis vagis variegat*. 
rccloris latera & femora antica fubtus fubargentea, 

597- Phalsena. LEPIDOPTERA. Phalsete. 237 

597» Phal^ena Pedana. 

— long. lin. 5. lat. lin. cf . 

Diagn. Alse anticse cinereo-fufcoque nebulofse : 
apice ftriis obliquis ferrugineis. 

Inter frutices. ■ 

Strise polticse fubquaternse, una cum fimbria, 
ferrugineae. Pundta (5) caftanea in margine cras- 
fiore verfus apicem. Pedes fubargentei : poflici lon- 
gi & craffi. Pectoris latera argentea. Tibise annu- 
lis nigricantibus, 

598. Phal/Ena Umbriana. 

— long. lin. 4. lat. 2. 

Diagn. Umbrina ; alis anticis cinereis fafcia 
punctisque marginalibus fufcefcentibus. 

In pratis. 

Margo craffior, alse fuperioris, pofticse albo- 
fufcoque punctatus. Fimbrise margo aibidus. 

599, Phal^ena Formofana. 

• — long. lin. 4. lat. 2. 

Diagn. Alse anticse nigro-corticinoque variss: 
ftrigis tribus fubmarginalibus obliquis piumbeis, 
punctisque albis marginalibus (8). 

Circa Idriam reperta , in pomariis. 

Color prsevalens niger, corticino variegatus. 
Strigae non attingunt marginem alse craffiorem , cui 
proximse; harum poitica oritur e quintse puncto albo 
(ab apice furfum numerando) & definit in margi- 
ne alse fimhriato linese fere diftantia ab apice. In 
limbo ejusdem alse puncta tria plumbea : binis fub- 
marginalibus. Inter bina puncta ex hifce funt duse 
parvse parallelse corticinse lineolse. .Fimbria nigra, 
punctis tribus corticinis variegata. 

6oo* Phaljena Rivulana. 

• — hng. lin. 4 lat. 2. 

Diagn. Alse anticse murinas ; fafcia rivulisque 
pofticis , albidis. 

In fyivis^ 

Fafcia 238 Hfralaena. ORDO III. Phalaena. 

Fafcia anttca & rivuli ftunt lineis binis. Kivi 
ita liti , ut duas inluias murinas taciant, leinpe 
unam fubovatani inteiiorique margini alae ejufdem 
impofita, alteram fubconicm obliquam duplo ion- 
giorem: convergente apice anguto poftico pr<>xi- 
mo. In margine crafliore puncta murina (4) ver- 
fus apicem poiita. Aiae pofticae utrinque pailidae; 
anticae fubtus fufcae. 

601. Phal^ena Gramineana. 

— loiig. lin. j£. lat. i|. 
Diagn. Alae anticse atomis fafciisque binis ob- 

foletis fufcefcentibus. 

In herbidis collibus. 

Fafciae undulatae, non attingunt marginem alae 
oppofitum. Pectus & femora argenteis fquamulis 
adfperfa. 

602. PiiALiENA Capillitiana. 

— . long. lin. 4. lat. 2. 

Diagn. Alae anticae fubferruginese ; punftis niar- 
ginalibus capite parpisque albidis. 

In fylveftribus iocis. 

Ratio nominis ex denfo pilorum capillitio 
capiti impofito. Oculi nigri. Alae anticae fubtus 
fulcae ; pofticae utrinque paliide fufcae. Pectus 
argenteum. 

603. Phaljena OJfeana. 

— hmg. lih. $L' ^* *i 
Diagn. Ala? anticse ofleae; atomis fufcis, pun- 

ftoque apicis fufcefcente. 

In herbidis. 

Paipi, caput, colore alarum fuperiorum , ut 
& thorax tibiaeque. In medio ejufdem alae , pun- 
cta duo obfoleta fufca. Ocuii uigri. 

604. Phal^Na PyraHana. 

— long. lin. 3. lat. 1 \. 
Diagn. Alae anticae ferrugincse ; limbo ollcu- 
riorc, fafciisque binis fufcis. 
ln fylvis. 

Fyrali proxima ob alas obliquius poftice 
truncatas ac in omnibus aliis enumeratis. Palpi 

etiara Phatena. LEPIDOPTERA. Fhalaena. 239 

etiam articuius liitimus , axienus pilis pauio ion- 
gior eft. 

IV. Pyrales (f> 

(a) Palpis recurvath. 

605. Phal^na Barbalis. 

— long. lin. <j j-. 
Linn. Faun. Svec, 2. 1345. 

Diagn. Aiae omnes utrinque cinerafcentes : 
atomis ftrigisque tribus. Antennae fubpe&inatae. 
Femora antica barbata. 

Circa Labacwn. 

Paipi iin. 2. iongi. Oculi fufci. Margo alae 
anticae iufco-pun6tatus. Alae pofticae ftriga limbi 
unica, fubtus paliidiores. 

606. PhaLvEna Probofcidalis. 

— long. lin. C. 
Linn. Syft. Nat. p/533. 

Faun. Svec. 2. 1346. 
Diagn. Alae anticae fupra cinereae; fafciis tri- 
bus fufcis : margine utrinque ferrugineo ; poftica 
in abe apice definente. Antennae fubpectinatse. 
In Larniolia non rara. 

Palpi fubrecurvati, fufci, lineam longi. Alae 
fuper fimbria ferruginea. Alae pofticae fufcefcen- 
tes : limbo obfcuriore ; fubtus ftriga obfoieta fu- 
fcefcente. 

607. Phal^na Antbracimlis. 

— long. lin. tf-f-. 
Diagn. Tota nigra; alis anticis albo-maculatis. 

Antennae mari pe&inatae. 

. Circa (f) Alae leniter deflexae, quarum latitudo fummar 
eft dimidia longitudinis; ab hoc autem pundto 
ducatur linea redta ad angulum pofticum , 
aliaque oppofita ab anguio poftico ad api- 
cem, ftc triangulum re&um aut quafi rettum 
exfurget. jR4Q Phalaena. ORDO III. Phalaena. 

Circa torrentes, hinc torte in Salictbus. 

Mas. Antennae pectinatae , ( 4 ) lin. longae ; 
rachi alba nigrp - annulata ; peciinibus capillaceis 
fufcjs pilol\s fub antennis pili llavi, poft antennas 
iafciculus piiorum flavorum utrinque. Palpi bar- 
bati, articulo ultimo recurvato , nec barbato , 
tenui. Alae antiCae maculis niveis (10), punctis- 
que uiveis pofticis (4); fimbria anticarum nigri- 
cante : pun&is binis albis , pofticarum albida. 
Alae pofticae fubtus macula alba media. Pedes 
nigri, tibiis albo-annulatis. 

Famina, Antennae fetaceae. Caput totum ni- 
grunr, caeterum alia omnia, ut in mare. 

6o2> Phal^ena Fdrinalis. 

— long. lin. 5£ 
Linn. Syft. Nat. p. 5.-;. 

Faun. Svec. 2. 1348. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 94. 

Dlagn. Alx- anticae bali & limbo caryophyl- 
linis, media parte paliide cervina; marginibus re- 
pandis albidis. 

Habitat in farina. 

Talis certe noftra , qualem defcripfi , parte 
media nunquam glauca ; quandoque tamen loco 
coloris caryophyilini eft fuXco-ferrugineus , cjualis 
etiam in alae apice fubtus. Vidi & in uno fexu 
antennas fubpectinatas. Alae pofticae , fubtus fai- 
tem albidae, pun&is fufcis marginuhbus. 

609. PhaL/ena Citrinalis. 

— lortg. lin. 4. 

Diagn. Alse citrinoe: pofticae pallidiores imma- 
ciilatae ; anticae fafcia fubmarginali & cratere fan- 
guineo reticulatae. 

Inveni circa Idriam, in Rofenberg. 4. Junii. 

Palpi lin. 1-*-. longi. Oculi nigri. Autennaj 
fetaceae. Nullae maculae fub alis anticis. Alje au- 
ticae lineolis depretfis poftice ftriatae. 

610. Phal>ena Trabealif. 

— long. lin. 4^. 
Diagn. Alae anticae paleaceae ; fafciis binis , 

trabe longitudinali ouculisque (5) nigris. 

Labaco Phalsena. LEPIBOPTERA. Fhalaena. 241 Labaco mortuam & expaniam accepi , inCer- 
tus ideo an vere Pyralis , quod fuadent palpi , & 
alarum figura. 

Margo alae fuper. niger, fafcise in limbo po- 
fitae fubundulatse, trabs margini inferiori paraliela, 
maculae tres fuperiori margini adnatae , paipi bre- 
ves, alae anticae fubtus fufcefcentes : margine pa- 
leaceo; polVicae fupra fiifcefcentes ; fubtus pallidio- 
res: litura transverfa pun&oque medio fufcis. 

611. Phal^sna Crifialis. 

— long. lin. 3f . 
Diagn. Alae fufcae : anticse fupra ferrugineo- 

fufcoque nebuloiae , criftula nigricante in medio 
notatae. 

Circa Idriam. 

Palpi lin. rf . longi. Fimbria alis pofticis 
concolor. Alse fubflis politae. 

harva nuda , de cauda pendens , fulva cum 
partui proxima. 

612. Phal^ena Lunatis. 

— long. lin. 6±. 
Diagn. Alae cervinae: anticae ftrigis tribus ob- 

foletis lunuiaque fufcis. 

Labaci degit. 

Palpi lin. z longi. Antennae fetaceoe. Alas 
omnes utrinque lineola lunulata fufca, plus mi- 
nusve confpicua in medio notatae. 

613. PhaLtEna Viminalis. 

— long. lin. 5. 

Diagn. Alae murinae ; fafcia obfcuriore 
utrinque. 

Habitat in, aut circa Salicem viminalem. 

Palpi vix lineam longi. Alae anticae limbo 
obfcuriore : pofticae fubtus fafcia puu&oque 
fufcis. 

(b) Palpis porreHis. 

614. Phal^ena Extimalis. 

• — long. lin. 5. 
Diagn. Alba; alis anticis apice ferrugineis. 
S in g 4 g Phatena. ORDO TtT. Phalaena. 

In agro Labacenji. 

Oculi brunei. Alse anticae fubtus etiam api- 
ce maculisque binis marginalibus ferrugiueis ; po- 
fticae niargiue utrinque punctis ferrugiueis. 

615. Phal^na Sericealis. 

— long. lin. 4. 
Diagn. Tota fubofTea f<_d ferici in modum ni- 

tcns; alis anticis macula obfoleta fufcefccnte. 
Jrlabitat cum priore. 
Oculi fufci. 

616. Phal^ena Ruralis. 

— long. lin. 7. 
Diagn. Alae paleaces* ; flrigis transverfis, un- 

dulatis, obfoletis, fufcis. 

Ruri de&it, non rara. 

Alae anticae fupra ftrigis tribus , fubtus limbo 
fufcefcente ; pofticse utrinque ftriga - una & fafcia 
linibi obfoletis fufcis. Oculi brunei. Corpus 
alis concolor. Pedes albidi. Variat ltrigis mani- 
feftis dentatisque. 

617. Phaljena Trivialis. 

— long. lin. 6. 
Dingn. Alse paleacese: anticse fupra fafcia li- 

neis tribus obfcurioribus compolita, ab alse mar- 
gine inferiore nata & in apicem definente. 

Vulgaris apud nos , in hortis, & pratis. 

Supra hanc fafciam funt eriam ftrigulse duae 
eidem parallelse & concolores , alae medium occu- 
pantes, nt-Utrum vero marginem attingentes. Li- 
nea fufca in mafgine alarum omnium externo utrin- 
que. Alse poiticse utrinque punctorum obfoleto- 
rum & fufcefcentium ferie transverfa prope lim- 
bum ; pundtoque alio fimili fubtus prope bafim. 

61 8- Phaljena Nemoralis. 

— long. lin. 5. 
Diagn. Alse anticae bafi offea? ; venu Ls palea- 

ceis reticulatsei limbo paleaceo; partc intennedia 
vinacese; w irgine externo repando 
In nenionbus frigidis , umbrofis. 

Ala- Phalaena. LffPIDQFTFRA. Fhalaena. 243 

^ilarum media pars oblCunore repundaque li- 
nea utrinque dividitur a coloribus baleos & lini- 
bi, i't in Ph. Farinali . & maculam obfoletam lim- 
bo concolorem in medio , verfus marginem craf- 
fiorem habet , ejufden coior di&us poffce dilu- 
tior eft. Margo externus repandus , & quaii den- 
te in medio inftructus , huic uni proprius; idem 
teniiinatus fimbria albo & p leaceo varia. Eadem 
ala fubtus fubpaleacea , ftriga fufcefcente undulata 
abrupta. Pofticae alse utrinque colore paginse in- 
ferioris alarum fuperiorunij ftrigaque undulata po- 
ftica fufca fafciatse. 

619. Phal^ena Majalis. 

— long. liii. 4. 

Diagn. Alse antieae fupra albse; fafciis tribus, 
interruptis , fufcefcentibus. Fe&us pedesque ar- 
gentei ; tibiis fufco-annulatis. 

In pratis Majo M. 

Hseiitavi an Tineis adnumerarem, fed palpi & 
alse removent a confortio Tinearum & Tortricium. 
Huic, ut aliis non paucis hujus ordinis, palporum 
paria duo : antico albo & minore, inferiore vero 
nigricante & longiore. Alse anticse fubtus fufce- 
fcentes ; pofticae utrinque albidse : limbo obfcu- 
riore, fubtus ftrjga fufcefcente fafciato. 

V. Tine<e (f). 

(a) Alis convolutis. 

620. Phal^na Perlella. 

— long. lin. 6. 
Diagn. Alse fupra eodem pforfus, quo perla, 
colore fulgidse ; fubtus fufcefcentes. 

S 2 In (f) Al& reverfse: margine interno longius fimbria- 
to, prsefertim ad angulum pofticum , latitu- 
dine minus dimidia longitudinis parte. 77- 
nearum copia, parvitas, pulchritudo ftupenda, 
ut in his potiffimuni Natura thefauros fuos 
eifudifte viaeatur, tantaque in miaimis hifce 

ma- * 44 Phalaena. ORDO ITT. Phalaena. 

In pratis , Majo JNI. , non rara. 
Palpi porrecti, leniter deliexi , lin. i£ longi. 
Femora antica, fubtus fufca. 

621. Phauena Piifcudlcu 

— long. lin. 5. 
Liwk. Syft. Nat. p. 53.5. 

Faun. Svec 2. 1367- fic mihi vi- 
detur. 

Diagn. Alae anticepallide aurantia?; linea alba 
longitudinali, a bafi fere ad limbum nfque pro- 
du&a , utrinque acuminata , inferiore latere dente 
in medio inftructa; linea limbi transverfa, aliaque 
marginali argenteis : area his interjecta cinerca ; 
apice introrfum plicato. 

In pratis. 

Aurantius ala? color prope lineam argenteam 
limbi evidentior. Maculae duae alba? pblongae in- 
ter limbum & apicem lineae longitudinalis, quibus 
maculis interjacet lineola argentea. Inter margi- 
nem inferiorem & maculam albam lineola? paral- 
lelae tres argentea? jacent. Margo ala? finu ex- 
cavatus , ad apicem inflexum ; ad margincm eun- 
dem pun&a (5) nigra ; fnnbria argentea inflexa. 
Pagina plicati apicis binjs maculis albis lateralibus 
praedita. Ala antica fubtus fufca, margine palli- 
diore pundisque (5) nigris notato. Alae poftics? 
utrinque fufcefcentes : iimbria lucidiore. Palpi 
porrc&i, fufcefcentes , lineam longi. 

622. Phal^na PineteUa. 

— hng. lin. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 539. Pinella. 
Faun. Svec. 2. 1358. 
Diagn. Alae anticae ut in prlore; fed alba pv- 
ramide longitudin. li fafciis binis colore alae inter- 
rupta. 

In gramineis. 

Dor- majeftas, ut admimri potius eam liceat, quam aptis 
Verbis indicurei Phataena. LEPIDQPTERA, Pha l^ns. 24.5 

Dorfum, caput, palpi fupra , albi coions, ut 
&corpus fubtus femoraque. Tibise aiis concolores. 
Puncta marginalia nigra piicis interjecta , in alis 
anticis. 

623. Phal^na Semirubella. 

— long. liri. 6. 

Diagn. Alas anticae vinacese , femipalea- 
ceae. 

Habitat cum priore. 

Aiae fuperiores dimidia interna parte longitu- 
dinaiiter paieaceae. Palpi furrecli. Thorax palea- 
ceus: latere vinofus. 

624. Phal^ena Rofella. 

— - long. lin. 4. 

Diagn. Alas anticae albae, femirofea?. Occiput 
aureum. 

In herbidis collibus, rarior. 

Palpi furrecti. Alarum margo utrinque nigrl- 
cante linea fignatus. Alae fufcae : anticae dimidia 
interna pagina~ longitudinaliter alba, aitera rofea. 

625. Phal^na Viduella. 

— long. lin. 4f-. 

Diagn. Alae antice albse; linea fufca , a baii 
ad apicem prope marginem crafliorem decurrente. 

In fylvis, rarior & folitaria. 

Oculi nigri. Antennae fupra albae, fubtus fu- 
fcae. Gaput cum thorace album. Alae anticae pun- 
ctis binis nigris prope lineam fufcam , feoisque 
minoribus in margine externo. Alae pofticae utrin- 
que fufcefcentes. 

626. PhaLvena Fufcella. 

— long. lin. 4. 
Diagn. Als canefcentes, fufco-punctatae. 
In montanis noftris, paflim. 
Tota unicolor , fubcanefcens , punctulis co- 
piofis fufcis nebulofa. S 3 <?27. t4-<5 Phalaena. OPpn ttt. Phalana. 
627. Phal^ena Crater&lla. 

— long. lih. 53-. 
D/j^n Aloe antica? albidae; lineis longitudLui- 

libus occo binisque transverlis terrugineis. 

In Gran: 

Palpi porre&i lin. i£ longi ; finibria alae fu- 
per. argentea* 

628- Phal^na Clrryfomichella. 

— long. lin. 5*. 
Diign. Alae albidae ; margine cralliore , pun- 

dfculis fparlls , ltrigisque binis transverfis fufce- 
fcentibus. 

In pnitis. 

Differt a priore, occipite fulvo , alis fufco- 
pun&atis , exterius ad margmem crailiorem fufce- 
fcentibus, ftriga poftica arcuata, antica obfoleta. 
Carterum & huic p ilpi lin. i± longi, alarumque 
fuperiorum fimbria argentea. 

629. PhaLtENa Virgmella. 

— long. lin. 5. 

Diagn. Pallida tota & albicans ; alis anticis 
maculis duabus albiilimis: auteriore conica, polte- 
riore quadrata. 

In nemoribus. 

Maculae albae ut in Ph. PinetelL, fed colores 
alii, & linea nulla alba marginalis fub macula te- 
tragona. 

630. Phal^ena Culmella. 

— long. lin. 4i. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1370. 

Diagn. Almda tota & immaculata; alis pofti- 
cis fimbria argentea ; oculis nigris. 

ln agro Labacen/i. 

Subtus paulo obfcurior , quam fupra. Alac 
nnticae margo exterior punctis nigris notatus. 

631. Phal^na Evouymella. 

— long. lin. 5J- 
Linn. Syfr. Nat. p. 534.' 

Faun. Svec. 2. 1363. 

RoE- Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalsena. 24? 
Roesel. Papil. No&. Cl. IV". Tab. 8. 

fig- 4- 5- 

Diagn. Alae anticae fupra albae; pun&is nigris 
ad (27 > 

Habitat in Evonymo vu.lga.ri. 

Antennae albae, fubtus nigro-pun&atae. Palpi, 
pedes, caput, thorax, pariter alba. Thorax pun- 
ctis binis nigris, valvulis pun&o nigro notatis. 
Pun&a nigra in fingulis alis anticis (23-27): mar- 
ginaiibus minoribus magisque contiguis. Alae eae- 
dem fubtus fimbria margineque toto albis, alibi 
fufcag ; pofticse utrinque fufcae , fimbria alba. 

Larva pallide lutea , puncto nigro laterali ia 
quolibet annulo , capite nigro : pedibus pedtorali- 
bus feminigris. Harum plures habitant in focieta- 
te fub communi tentorio, e quo, confumptis vi- 
cinis foliis emigrant & in fuperioribus ramis, aliud 
nent. Folliculos faepius parallelos conftruunt in- 
tra tentorium. 

632. PhaLyEna Padella. 

— long. lin. 4|, 
Linn. Syft. Nat. p. 535. 

Faun. Svec. 2. 13S4. 

Diagn. Similis priori , fed diverfa 1. pun&is 
paucioribus, nec ultra (20); 2 « a lis anticis minus 
aibis , fubtus ubique fufcis; 3. alis pofticis utrin- 
que fufcis totis. 

Habitat in pomiferis arboribus. 

633. PhaX/ENa Cormitella. 

— long. lin. 5*. 
Diagn. Tota offea & polita; palpis ere&is. 
In pratis. 

Oculi fiifci. Palpi lineam longi, ere&i, duo 
cornua referunt. 

634. Phal^na Nifella. 

— long. lin. 4|> 
Linn. Faun. Svec. 2. 1377. 

Diagn. Alas anticae canefcentes; macula com- 
muni, ovata, nigricante. 
In fylvis. 

S 4 Pu^- $48 Phalaena. ORDO III. Fhalsna. 

Fun&a (4) luica in margine crailioru: poftice 
fita, quinto majore apicem occupante. Macula 
coinmunis nigricans: tnargine erolo. 

635- I^hal^na Marginella. 

— long. lin. 3|. 
Diagn. Paliide caryophyllina; alis ai,ticis mar- 

gine cralliore pallidiore punctisque (6-7) caryo- 
phyilmis variegato, fimbria lubargentea. 

In pomariis, circa Idriam, Majo M. 

pjlpi pallidi, articulo ultimo alis corxolore. 

(**) Alis plxniufculis. 

636. PhaL/ENa Pahiatella. 

— long. lin. 7. 
Dicgn. OlTea tota ; alis impofitis; oculis ni- 

gris. 

In nemoribus noftris, non rara. 

Ala? anticae una, in h.ic fpecie, fupra alteram 
pofita . quo iitu alarum convexa fit pars fuperioi 
animalis. Ala? pofiica? plicis duabus. Linguafer- 
ruginea. Aldomen aiis brevius. 

637. Fhal^na Cervindla. 

— long, lin. 5^. 
Diagn. Alae cervina? : antica? punctis pofticis 

nigris (4) in margine craffiore, (7) in exteriore. 
Corpus fubtus fubargenteum. 

In pratis , Junio M. 

Oculi fufci. 

638. Phal^ena Forficella, 

— long. lin. 5. 
Diagn. Ala? antica? fufco-ferruginca?; capite, 

ftriga a bafi ad angulum pofticum extenfa, macula- 
que obliqua pofiica marginis crailioris, fubaurei co* 
loris. 

In fylvis. 

Alarum fitus ut in Fyrati, fcd chara&er 7/- 
r.e<t. Ocuii nigri. Ala- poftkse tcta?, antica? fub- 
tus, fufca?. Corpus fubauratura. Phalama. LEPIDOPTERA. PhalaenaL 249 

*■• — — • ■ * 

639. Phal^bna Flavetta. 

— long. lin, 4f. 
Diagn. Caput, dorfum, alae anticae fupra tiavae 

ferrugineo-fubfafciatae. 

In nemoribus umbrofis. 

Fafciarum trium, in fingulis alis, rudera fer- 
ruginea. Palpi flavi, porre&i, lineam longi. Alae 
omnes fubtus fufcefcentes. 

640. Phal^bna GemmateHa. 

— long. lin. 3|. 
Diagn. Alae anticae flavefcentes; tafciis ferru- 

gineis pun&isque argenteis variegatae. 

In collibus noftris, non femel vifa. 

Fafciae duo: poftica fubabrupta. Alae bafis 
fimbriaque fafciis concolor. Pun£ta lineasque ar- 
genteae fparfae, praefertim fuper paginam flavefcen- 
tem. Aiae anticae fubtus fufcae, albido-punifhriatae; 
pofticae fupra pallide fufcse', lineis obfcurioribus 
longitudinaiibus firiatae , fuotus aibo - fufcoque ne- 
bulofae. Abdomen nigrum ; cingulis pallidis. Ti- 
biae pailidae, fufco-annuiatse ; potticae crafliores & pi- 
loiiores. 

641. PhaL^ena Eclipfella. 

— - long. lin. 3f. 

Diagn. Obfcure cana; alisanticis margine craf- 
fiore nigro-pun&atis. 

In pratis. 

Alae anticse Tortricium, poflicae Tinearum; cum 
vero planae penitus non fmt, ita Tineis adnumera- 
vi. Huic alae anticae obfoletiiTima obfcuriore fa- 
lcia, pun&i&que fufcis fparfis exiguis variegatae. 
Pagina inferiorum earumdem alarumobfcurior,quam 
eadem pagina pofticarum. 

642. Phal.^ena Bieoflella. 

— hng. lin. 5. 

Linn. Faun. Svec. 2. 1438. 

Diagn. Caput, dorfum, alseanticas, alba; linea 
longitudinali ferruginea a bafi ad apifcom excur- 
S 5 ren- 250 Fhalaena. ORDO ITl Phalaena. 

rente prope marginem cralliorem; difco punctis 
fubternis atris. 

Circa Idriam capta. 

Palpi l.tmelia lineam longa, pilofa, fupra albi- 
cans, fubtus fufca, articulo tenui fufco parvo, tan- 
quam arifta, terminata. Oculi nigri. Ala? anticco 
margo poiticus punctis (y) fufcefcentibus •, pofticae 
eolorc pedum pofticorum. Abdomen fuperne ui- 
giis lineis transverfis fafciatum. 

643. PhaL/Ena MmoneUa. 

— long. lin. 6±. 

Diagn. Atae omnes lanceolatae,mucronatae, ni- 
tidae, concolores , pallidae : anticae longitudinaliter 
fufco-fublineatse. 

Unicam collegi A. 1759. circa Idrian:. 

Palpi porredti. Lingua ferruginea. 

644. PnALiENA ScaUofella. 

— lcnp. lin. 4. 
P. Poda. Xvluf. Graec. p. 94. Metaliica. 

Diagn. Alne anticae auratae , margine fubtusque 
una cum polticis utrinque haematiticae lucidae. An- 
tcnna? ;ilis longiores, alba?, baii nigdcantcs. 

Infidet perpetuo floribus Scabiofa officin. 

Pigrum , prsster ingenium gentis fuse, animal. 
Sexus unus occipite aurato, antennisque femiuncia- 
libus ; alter occipitc fufco, antennis lin. (rc-n) 
longis. Femora aurata. Tibiae alis pofticis con- 
colores. 

645. Phal^na VirUdla. 

— hng. lin. 3*-. 
Diagn. Alae anticae viridi-auratae. Femora po- 

ftica barbata. 

Habitat in Sylvis Idrienfibus Majo M. 

Sexus unus antennis, lin. 4-*- longis obfcure 
violaceis : apice albis. Ala? poiticae fubtus anten- 
nis concolores ; polticae fupra obfcure violaceae, 
fubtus limbo aurato-viridi. Sexus alter antennis 
fere uncialibus, albidis ; pectore barbato; ali£ fub- 
tus obfcurioribus. 646. Phalaena; LEPIDOFTERA. Phalaena. 251 

646. Phal^ena Barbatella. 

— long. lin. i\. 
Diagn. Alae anticae glaucae, aurato -pun&atae. 

Palpi barbati. Antennae alis longiores; apice al- 
bidae. 

In collibus gramineis Carniolict fuper. 

Differt a Reaumurella Ul. Linn^ri, corpore 
viridi-aeneo, fronte nigra, alis antrorlum rnagis au- 
ratis. Huic non pe&us, non femora ulla barbata; 
alse etiam fubtus nulla tin&ura rubro-violacea fui- 
g dae, ut in priore. 

647. PhaiwENa Degeerella. 

— long. lin. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 540. 

Faun. Svec. 2. 1393. 
Diagn. Alae nigrse; fafcia argenteo-aurea. An- 
tennse longae. 

Labaco rnifit Amiciffimus & R. P. Wulfen. 
111. Limn. in Syft. Nat. fafciam argenteamjn 
Faun. Svec. 2. flavam, ponit; ego inter utrumque 
colorem mediam video. 

648- Phal/ena Crcsfella, 

— long. lin. 2f. 
Diagn. Alae fature violaceae: anticae fafcia, ba- 

fi & apice, lineisque longitudinalibus (5-7) aureis. 
Antennae longiffima?, albidse. 

In Evonymo vulg. c."pta circa Idriam. 

Pulcherrima; alis ita coloratis, ac fi argenfo 
laevigato fature violaceus color fuperindu&us fuif- 
fet. Fafcia alaa medium occupat, linese limbum: 
quarum mediae longiores, ut Mulae in organo. Ad 
bafim alae lineae alix quinque longitudinales , pari- 
ter aureae. Ala? eaedem iubtus fafcia aurea, fed 
absque lineis. Dorfum aureum, prccfertim anticae. 
Caput rufis pilis pubefcens. Antennae lin. 6\ lon- 
ga?. Croefeas oftentat opes, vanumque nitorem. 

649. Phal^ena Rufmitrella. 

• — long. lin. 2-f-. 

Diagn. Caput lana rnfa veftitum. Corpus ni- 

grum. Alse fufcse: anticae fupra. fufco^viridi senese. 

In g,52 Phalaena. OR DO ITT. Phalgria. 

lu fylveiuibus, non rara, in floribus Majo M. 

Femora poitic.i barbata & craliior.t. Alae po- 
flicae fimbria alis anticis concolore. Ph. Capitella 
LiNN. Faun. Svcc. maculas tres albido-ibveicen- 
tes in fingulis alis fuperioribus habet, caput vero 
lana helvola velUtum, ergo non noftra, qu* Cal- 
theUa Linn. proxima. 

650. PhalvENa Hemerobiella 

Frisch. Inf. 1. Tab. 11. iig. 4. tf. 

Diagn. Alae anticae cana?, fufco-pumftulatae. Ti- 
biae pofticae plumofae. 

Larva degit intra tubulum rufefcens. apice tri- 
gonum, qui foliis perpendiculariter inpofitus pailini 
apparet, & circumfertur a iarva de loco in locum. 

651. Phal^bna Vorticella. 

— long. lin. 2\. 

Linn. Faun. Svec. 2. 1381- cin&ella. 

Diagn. Nigra; alis anticis fafcia alba, lineari. 

In foliis fruticum, frequens. 

Vorticellam dixi, quia fedens, circa idem pun- 
ctum, fe fe in circulum faepe gyrat. rluic praete- 
rea alae fedentis planae. Antennae tibiaeque pofticae 
albo-annulatae. 

652. PhaL/ENa Ohfcarrfla. 

— long. lin. 4i. 
Diagn. Fufca; alis anticis fupra fufco-auratis, 

apice fubhsmatiticis. 

In Carniolia interiore. 

Caput, thorax, pedes, colore alarum fuperio- 
rum. 

653. Phal^ena Feneflrella. 

— long. lin. 3. 
Diagn. Alae anticae albida; maculis punctisque 
nigris, poftice nebuia fubaurata. 

Ciica feneftras occurrit, primo vere. 
Haec, cum fequcntibus aliis quatuor, caput al- 
bum habet Puncta & maculs pleraeque infident 
margini crailiori, 

*54- Phaisena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 253 

654. Phal^na Scalella. 

— long. lin. 2. 

Diagn. Alae anticse albae; tribus paribus pun- 
dtorum nigrorum , contiguorum, totidem obliquas 
aeque diihtas veluti fafcias praefeferentium. 

Majo M. reperitur, ruri. 

Fafcioiae illae fcalam reprsefentant, licet quan- 
doque unicum pun&um fit, cum aliis in unam lon- 
gitudinalem quafi lineam coalefcens. Paipi albi: 
articulo uitimo pun&is binis atris. 

655. PhaL/ENa Punclella. 

— long. lin. 2%. 
Diagn. Alae anticae nivea?; pun&is fufcefcenti- 

bus, in apice confluentibus, variegata?. 

Ruri degit, inter Corylos. 

Antennas aibae, fufco-annulata?. Oculi nigri. 
Caput cum thorace niveum. Alae anticae obfoleta 
fafcia pun&isque fufcefcentibus: pluribus ia apice. 
Tibise albae, nigro-annulatae. 

656. Phal^na Comella. 

— long. lin. a£. 
Diagn. Capillitium album, alba coma per mar- 

ginem alae internum decurrente au&um. Alae an- 
ticae ferrugineae; fafcia obfcuriore, obfoleta, obli- 
qua. 

Circa domos & hortos voiitat, Junio M. 

Ubi definit coma, ibi incipit fafcia, fub qua 
idem alae margo denuo albicans eft. Antennae al- 
bae, fufco-annulatae. 

6tf. Phalina Pujiella. 

— long. lin. ix. 
Diagn. Alae anticae cauda repanda terminatae, 

pofticae lineares. 

In pratis. 

Haec & tres fequentes, alas anticas caudatas 
habent. 

Aia? offeae, pundto fufco, caudae impofito. 

658. Phal^na Thrafonella. 

■— « long. Iin. 2f. 
Diagn. ..54 r h.ih.mi. OTITW Ht. i-halaena. 

Diagn. Alae anticae fiifco-auratae , lineis ftrigis* 
que transverfis argenteis, macula nigra ad angulum 
pofticum, in qua pur.cca tria argentea. 

Habit 't in herbidis paludofis. 

Fafcia una ii.tegra, tres abruptae, ftrigse duae. 
Thorax antice argenteus. Pundum nigrum in cau- 
da, feu lobo, alae apicem terminante. 

659. PhaL/bma Equitella. 

— ■ longi lin 2»-. 

Diagn. Alae anticae caudula e marginc exterio- 
re nata, loboque terminatae; lituris in margine eo- 
dem quinis, in oppofito vero binis argentus. 

Habitat cum prior . 

Intra lobum a ! se macula fubovata nigra. Li- 
neolae duae antica; obliquse in u rmam literae (V), 
fed disjun&s; in alae limbo puncca tria arguitea. 

660. Phal^na Aruncella. 

— long. lin. i'. 
Diagn. Alae anticae auratae, cum intermixto 

Violaceo-rubro colore ; fronte aurcis pilis pube- 

fcente. 

Copiofa in paniculis Aclea, Arunci, 

Antenns nigricantes. Mas fafcia pallida linea- 

ri; FiCmiia absque alarum fafcia. 

661. Phal^ena AlchimieUa. 

— ■ long. lin. ai. 

Diagn. Alse anticae aureae; ftriga transverfa , 
anticn, maculaque lanceolata apicis , laccae colore. 

Circa Idriam repcrta. 

Oculi nigri. Palpi aurei: apice fufco-rubri. 
Antennae fubaequales. Frons & ahe auri coiorem 
nitoremque aemulantes. Femora tufco-rubra. Ti- 
biae argenteae: annulis fufcis. Felices -Alchemilue 
fi tinctura hac folari fua faturare metalla poflei.t! 662. Phal^na Aureatella. 

— long. lin. c% 

Diagn. Alae anticae rubro-auratae; lafcia macu- 
iisque aureis. 

In fylveftribus locis. 

Ma- Thalsena. LEPIDOPTERA. Phala?na. 255 

Macula aurea in limbo & alia ad balini, fafcia 
intermedia. Caput rufis piiis pubefcens. 
Oculi fufci. 

663. Phal^ena Mneella. 

— long. lin. 3. 
Diagn. Fufca tota; alis anticis aeneo-fufcis. 

In fylvis. 

Statura, habitu, & defedtu ruboris alarum fu- 
periorum, differt ab Obfcurella, 

664. Phal^na Leucocerella. 

— long. lin. 2. 
Diagn. Alae anticse aurato-rubrse ; pun&is bi- 

nis, obfoietis, albis. 

In fylvis. 

Tota nigricans; antennis corpore longioribus: 
apice albis. Non debet confundi cum th. Sca- 
biofdla, ut ex di&is clare patet. 

665. Phal^na Luridella. 

— long. lin. 3f. 
Diagn. Alae argenteae, anticae atomis pun&is- 

que fufcis inquinatse. Caput cum thorace album. 

Circa Labacum. 

Fimbria alarum poiiicarum iis latior pallide- 
que rufa. Oculi nigri. Palpi argentei; articulo 
ultimo bafi & apice fufco. 

666. Phal^ena Zoolegella. 

— long. lin. 2f t 
Diagn. Pallide cervina ; alis anticis puncto po^ 

flico nigro. 

Habitat in Avinm exuviis, & Infectis adfer- 
vatis, prxfertim Cancris. 

Huic proxima, & forte eadem, Phal. Pdliond- 
la. 111. Link^i. Sed noftra nou eft cana. 

667. pHALiENA Rufella. 

— long. 11 n. 2*. 
Diagn. Alas grifeo-cinerese , corpore pedibus- 

que rufis. Cir- 256 Pha^aena. ORDO Ht Phalsna. 

Circa Ldbacum. 

Alae poiticae anguftiffimae. 

66$. Phal^ena Murinella. 

— lcrifr. lin. D . iwi. j. Diagn. Alse pallide murinae. 

In Carnlolia inferiore. 

Caput, thorax, corpusque alis concolor. 

669. PHALiENA Vejiianetta. 

— long. lin. jj£j 
Dlagn. Alae cinerafcentes; cofta alba. 
Habitat iu Veitimentis, quae deftruit, ut invi- 

do dente rodunt nialevoli aliena fcripta- 

Alae atomis nigris adfperfae. Antennae annu- 
lis albis. Ingenii ejusdem, quo impudens ccmpi- 
lator. 

670. Phal^na /Irbujlella. 

— Ibng. lin. i-f-. 
Diagn. Alse anticse fubargenteae ; puncto nigro. 
Inter arbufta, frequens. 

Vejlianella duplo minor , fubargentea, punctu- 
lisque obfcurioribus irrorata. 

671. Phal^ena Domejlicella. 

— long. lin. 3. 
Diagn. Albida nitens; alis omuibus apice U- 

trinquc nigro nebulolis. 
In cubilibus, non rara. 
Alse anticse fupra punclis fpariis fufcis. 

VI. Alucitigi 

672. Phal-ena DidaEtyla. 

— long. lin. 5, 

Likn. Syft Nat. p. 542. 

Faun. Svec. 2. 1453. 

Diagn. Alae fufca?.- anticae femibifidae: fegmen- 
to inferiovc falcato; omnibus rachi albidi. 
Iu pratis noftris Irequens. 

Dor- Phalaena. LEPIDOPTERA. Phalaena. 257 

Dorfum, abdomen, pedesque albidi. Alce po- 
fticae trifidae- 

673. Phal^na BipunSli daftyla. 

— long. lin. 4. 
Diagn. Alse anticae cinerece; punctis tribus, nii 

gris, lineaque fufca longitudinali in limbo. 

In fylveftribus. 

Alae fuper. bifidae: incifura lin. x\ longa, fe- 
gmentis parallelis, fupra pari uno pun&orum nigro- 
rum, intervallo iin. if ab alae apice diftantium,pun- 
cl:oque alio minore eodem intervalio, a bafi aliisque 
pun&is remoto. Alae pofticae trifidae , fufco - ferru- 
gineae nitidse. Abdomen alis pofticis concolor , li- 
neis argenteis dorfalibus binis , lateralibus denuo 
binis fed ad medium ufque non produ&is, infra ite- 
rum binis ; praeter has , eft lineola nigra lateraiis ad 
bafim abdominis. 

674. Phal^na Ptero - daftyla. 

— long. lin. 4. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1455. 

Diagn. Alae anticae bifidae; divifura lineari,pun- 
<5to nigro medio notatae. 

In pratis fterilioribus. 

Alse apud nos albidse , fed pofticae obfcuriores. 
Pun&um anticarum parvum valde utrinque confpi- 
cuum; fed & punitula alia ni&ra adhuc minora, ien- 
te admota , obfervantur. 

675. Phal^ena Tri-daByla. 

— long. lin. 6. 
Diagn. Nivea tota ; alis anticis ultra mediutn 

bifidis; pofticis trifidis. 

In pratis non rara. 

Segmenta alarum fuperiorum deflexa & falcata. 
Segmentum infimum aia? pofticae fubdiitin&um. 
Ocuii nigri. Hanc exprimit Icon P: Poda. Muf. 
Grsec. Tab. 2. fig. 14. 

T 676. «58 Phalaena. ORDO TTT. Phalaena. 

676. PhAl^na Ilexa-daflyla. 

— long. lin. 3f 
Linn. Syft. Nat. p. 542. 

Faun. Svec. 2. 1458. 

Frisch. Inf. 3. Tab. 7. fig. 2. 5. p. 19. 

Diagn. Alse fmgulae fexpartitae fufcae, albis trans- 
verfis lineolis fafciatae. 

Circa Labacum. 

Ala antica profunde trifida, fegmento extimo 
paulo magis quam femibifido fegmento infimo foli- 
tario , hifce intermedio triiido : fegmento inferiore 
duobus aliis longiore. Rachis horum digitorum al- 
bis puii&is notata, quorum (5) in digito intimo. *A# 
OR- i Libellula. NEUROPTERA. Libellula. 259 O R D O IV. 

NEUROPTERA. 

Linn. Syji. Nat. p. 543. LIBELLULA. 

LlNN. /. C. 

6jf. Libellula Grandis. 

Als ant long. lin. 7, 
Linn. Syft. Nat. p. 544. 

Faun. Svec. 2. 1467. 
Roesel. fnf. aquat. Cl II. Tab. 2. fig. i.a. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 96. 
Diagn. Thorax pilofus ; lineis fex flavis , qua- 
rum duo anticae, totidemque iri fingulo latere, 
Habitat in aquis ftagnantibus. 
Quisque fua fpecimina aliter defcribit , & in 
qualibet icoue fmgulare quid, nec caeteri propriuni 
obfervatur. Interim larva eadem, nafcendi tempus 
idem, unaque femper & eadem proportio partium. 
Specimcn noftrum exa&e" denuncians defcriptio nul- 
la hucusque data, cum tamen abdomen gerat atte- 
nuatum ex lato priucipio utL. Quadrimaculata, tho- 
racem abdomini concolorem hirfutumque, ut L. 
Grandis, maculasque tiavas abdominales, ut Forcipa- 
ta. Unde ego fane judico fpecies fpurias in hoc Ge- 
her : vel admilTas fuifle, vel earum hiftoriam de novo 
inchoandam , cum differentiae a co.oribuj petiiae 
non fufriciant. 

Noftrae ovum orbiculaturh , ferrugineum, fubtus 
planum , fupra conVexurri , apice pirforandum a 
larva nigra, oblonga, pilofa ; cauda bifeta, quam aiio 
anno deponit, trivalvem anum induens; hsec matu- 
• ra unciam & lin. tres longa, (roftro non computato); 
roftro infiexo fub thorace , decem lin. longo , biar- 
ticulato: articulo mferiore breviore & baii tetrago- 
no; fuperiore concavo, extrorfum dilatato, maxil- 
T 2 lis %6o Libellula. ORDO IV. Libellula. lis terminato tridentatis : dente medio minimo. Haec 
natat & ambulat fub aquis vi&itans larvis aquaticis 
aliorum Infe&orum , donec Junio M. Equifeti cul- 
mos adfcendens , e dorfo Infeclum pariat, cui frons 
flava: linea fufca transverfa ; os apice fiavum: li- 
nea media longitudinali nigra; caput pone oculos 
& nucha flavum; thorax iaiciis flavis obliquis fenis, 
quarum duae anticae. Ahe hyalinae: bali puncto fla- 
vo marginali, alibi immaculatae, linea nigricante, aut 
rufo-nigra marginali verfum apicem. Inter alas ma- 
cula? du32 flavae dorfales : inferiore majore fere he- 
mifph&rica, marginata; abdomen nigrum, a bafi con- 
vergens, poftice denuo divergens, apice iterum con- 
vergente,qualeLz7'f//w/,£fua2 maximeN.72.N-2. tribuit 
Kajus; idem fafciis (7) flavis, quibus intcrjacent 
linese flavae transverfae totidem. pedes nigri. Vidi 
larvam in ftomacho Alcedinis Hifpidx, 21. Nov. 

678- Libellula Depre/pi. 

— long. unc. r. Un. 4 V. 

Diagn. Abdomen lanceolatum triquetrum. Alae 
fmgulae ad apicem linea nigra; baii nigricante aut 
llava macula notatae. 

Habitat in aquis ftagnantibus. 

Larva in humo fpongiofa impalpabili lutofa de« 
gens, tardigrada, ore bivalvi : valvis virefcentibus, 
roitro inflexo maxillofo , abdomine trigono : fubtus 
fulvefcente, pedibus ciliatis. 

Infecium cui alae antica? latitudo in medio lineae 
nd apicem collocata? defumpta , aequalis eft latitu- 
dini abdominis fegmenti quinti aut tertii. 

Variat 1. Libell. abdomine lanceolato trique- 
tro fufco : bafi lateribusque flaves- 
centibus. 
Linn. Syft. Nat. p. 544. depreffa. 

Faun. Svec. 2. 1463. 
Roesel. Inf. aquat. Cl. II. Tab. 6. fig. 4. 

Abdomen colore maculre bafeos alae fingula? ni- 
gro variegata?, fed margine linea dorfali ik fegmentis 
(3-4) ultimis in mcdio nigricantibus. Alios colo- 
res habet Linn. ied macula? & liueae alarum no- 
itram indicant. 

s. Li- Libellula. NEUROPTERA. Libellula. 2*5* 

2. Libelt. abdomine lanceolato, trique- 
tro, fufco ; fegmentis fingulis macula- 
fulva laterali. Maculae aiarum fufcae, 
rufis venulis reticulatae, lineaque rufa 
longitudinali. 

3. Libdl. abdomine lanceolato , trique- 
tro, caerulefcente. 

Roesel. Inf. aquat. Cl. II. Tab. 7. fig. 3. 

Varietatem hanc ad Libell. fuam DepreJJam retu- 
lit 111. Linn^us, cui alarum maculae ut in priore. 

4. Libell, abdomine lanceolato, trique- 
tro, caerulefcente ; (egmentis, 3. 4. 5. 
fufcefcentibus. Huic & priori abdo- 
men pulvifculo cseruiefcente adfper- 
fum ; haec vero fegmentis tribus di&is 
macula laterali flavefcente utrinque 
notatis. 

679. Libellula Quadrimaculata. 

— long. unc. 1. lin. 3*. 
Linn. Syft. Nat. p. 543. 

Faun. Svec. 2. 1459. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 95. 

Diagn. Abdomen triquetrum ; fegmentis pofti- 
ce defcrefcentibus , appendicibus apice divaricatis. 
Alae anticae bafi luteo-aurantiae, pofticae bafi macula 
nigra ; fmguiae macula media lineaque ad apicem 
fuicis marginalibus. 

Habitat in foffis, circa Labacum. 

Variat 1. abdomine bafi aureo-fulva fubpel- 
lucida. 
2. abdomine obfcuriore opaco. 

680. LibelluLa Vvlgata. 

— long. unc. i.&lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 543. 

Faun. Svec. 2. 1451. 

Diagn. Alae bafi immaculatae ; lineola flaves- 
cente margiuali ad apicem. Abdomen triquetrum, 
poftice attenuatum. 

Circa aquas fluentes. 

T 3 Variat 252 Libellula. ORDO IV. Libellula. Variat; i. Thorace abdomineque ca?rukis, hu- 
jus tumen apice nigro; iineae margi- 
rialis marginibus nigri§, 

2. Thorace abdomineque flavefcenti- 
bus , linea alarum coucolore Kaji. 
Inf. 49, n. 6. 

631. Libellula Virgo, 

— long.unc. i.&lin. 2. 
Diagn. Abdomen lineare teres ; particulis cau- 
dalibus fuperioribus incurvis. Alae erectae , triplo 
latiores quam thorax. 

Habitat in aquis rluentibus. 
Var. a) *.lis coloratis. 

Li »m. Syft. Nat. p. 545. 

Faun. Svec. 2. 1470. 
j. Alis viohceis ; apice excolore. 
Thorax & abdomen violaceo-caeru- 
leo colore tincb. 
s. Alis violaceo - evanidis , abdomine 
viridi. 
Color alarum violaceus evanefcit 
in alio oculi litu, & in fufcura 
tranfit. 

3. Alis fuico violaceis : bafi & apice 

excoloribus ; abdom. violacco- 
caeruleo, 
Roesel. Inf. aquat. Cl. II- Tab. 9. 

fig- 7- 

4. Aiis fufco - ferrugineis ; puncto mar- 

ginali albo ad apicem, Abdom. 
bafl viridi. 
Rorsel. 1. c. fig. <5. 

5. Alis fufco ferrugineis, absque pun- 

cto marginah, thorace abdomi- 
neque vioiaceis ; apice obfcure 
eaeruleo. 
Var. (b) Alis excoloribus. 

<5. Alis excoloribus : venr viridibus: 
pnndto albo marginali ad api- 
cem. 
Frons , thorax , abdomen aurato- 
vircns. *8*. Libellula. NEUROPTERA. Fphemera. 3^3 
682. Libellula PiXella. 

— long. lin. 10. 
Diagn.' Abdomen teres , lineare , aiis longius; 
particulis caudalibus exiguis re&is. Alae ereitae 
hyalinae, nervis obfcurioribus reticulatae. 
Linn. Syft. Nat. p. 545. 
Faun. Svec. 2. 147 1. 
Habitat in aquis ftagnantibus. 
Var. (a) Alis puncto fufco marginali ad apicem. 
1. Abdomine ferrugineo , dorfo & capi» 
te maculis rlavis. 

tf caeruleo macuiisque C3eru- 

leis. 
Roesel. Inf. aquat Cl. II. Tab. 10. 
fig. 3- 5- Tab. 11. fig. 7. 

3. nigro: maculis albis. 

4. rufo-rubro: fegmentis tri- 

bus ultimis virefcentibus. 

5, rufo : linea dorfali fegmen- 

tisque tribus uitimis virefcen- 
tibus. 

6. fufco - viridi : fubtus albo. 

7. ■ fegmentisi-5 fanguineis: 

margine fufco. 
(b) Alis abfque pundto rharginalt 

8. Abdom. fufco .- fegmentorum margi- 
nibus albidis. 
Omnibus larva ambulatoria ; ligulis caudalibus 
fufco-fafciatis. 

EPHEMERA. (f) 

Linn. Syft. Nat. p. 546. 

633. Ephemera Vulgata. 

— long. lin. 8f . 
Linn. Syft. Nat. p. 545. 

Faun. Svec. 2. 1472. 
Diagn. Cauda trifeta. Alae fufco ■ reticulat» 
maeulataeque. T 4 In 

(f) Larva aquatica , vita. brevis, antennse funt fetu- 
lae cylindris inarticulatae. Alae eredae: pofticae 
minimae. Pedes antici porre&i. 2<54 Fphemera. ORDO IV. Ephemera. 

In aquis fluentibus copioiior , quam in ltagnan- 
tibus. 

Nigricans; abdomine albido : incifuris fingulis 
fubtus lineolis binis longitudinalibus nigris. Sexui 
uni fetae caudales unciam cum dimidia longa? , alteri 
duplo breviores. Recens nata , alas fordide flavi- 
cantes habet. Meridie choreas aereas inftituit, lur* 
fum re£ta tendens, rediensque eadem fere via. Hu- 
jus tanta copia, circa La^, e rivo quodam, Junio 
M. hafcttur, ut vicini Ruftici exiguam meflem fe 
collegilTe putent, nifi quilibet ultra viginti currus 
his iniectis probe onuftos, in agrum exoneraverit, 
ftercorationi optime infervientes. 

684. Ephemera Gemmata. 

— long. lin. 7-f. 
Diagn. Tubercula tria frontalia, diaphana, cry- 

ftallina, nigro pun&ulata. Corpus rufum. 

Habitat circa aquajductus Fpdinarum Idrienfium. 

Ha?c & fequentes caudam bifetam gerunt. In- 
cifura? abdominis marginibus iiavicantibus. Setae 
caudales unciales. 

685. Ephemera AMpes. 

— lcng. lin. 3-f-. 

Diagn. Fufca ; oculis rufefcentibus ; pedibus 
albidis. 

In aquofis. 

Oculorum ambitus paliidior. Ala? villofula?. 
Seta? caudales albidae , corpore duplo longiores. 

6$6. Ephemera Culiciformis ? 

— long. lin. 4f. 
Linn. Syft. Nat. p. 547. 

Faun. Svec. 2. 1475. 

Diagn. Thorax linea longitudinali nigra. Ocu- 
]i nigri, fupra quos tubercula duo brunea. 

Habitat circa aquas & palndes. 

Corpus fufcum & ala? albidpe GdiciformisL.imN* 
fed feta? caudales corpore Rre duplo longiores in 
uno fexu faltem. Ala? hyalina?, Vcnofa?. 

68?. ErHEMERA Parvula. 

— long. lin. 2. 
Diacn* Phryganea. NEUROPTERA. Phryganea. 26$ 

Diagn. Alba ; capite thorace abdoinimsque api- 
ce nigris. 

In paludofis, Majo M. 

Oculi rufi , alae hyulinae. Setae abdominales alis 
duplo longiores , albse. Abdomen peliucens. 

PHRYGANEA. (f) 

LlNN. Syfl. Nat. p. %^Y' 
(*) Alis deflexis. 

688- Phryganea Striata. 

-— long lin. 7. 
Linn. Syft. Nat. p. 547. 

Faun. Svec. 2. 1483. 
Diagn. Corpus nigricans. Alae ibfco-teftaceae, 
antennarum longitudine. 
Circa aquaeductus. 

Mas. Alse immaculatae , pedibus concolores. 
Abdomen terminatum molli fpinula utroque in la- 
tere. 

Fcemina. Alae obfcuriores , teftaceo - pun&atae ; 
margine externo albis punftis variegato. 

Uterque, oculis bruneis, occipite pilofo, aa- 
tennis fufco rufoque variis longitudine alarum. 

689. Phryganea Albicornis. 

— long. lin. 8. 

Diagn. Alae anticae albidae; linea media trans- 
verfa venisque fufcis longitudinalibus. Nucha al- 
bis pilis pubefcens. Antennae albidae , alarum lon- 
gitudine. 

Ad aquas. 

Oculi nigri. Palpi lin. (ifO longi. Alarum 
fuperiorum apices teftacei. Alae pofticae fufcae: ve- 
nis obfcurioribus. Corpus fufcum. Pedes alis an- 
ticis concolores. 

T 5 6 9 o. (y) Fhrygan. 1. ordinis , praefertim parvulae, Phah 
Tinea ut ovum ovo fimiles, fed alae pilofse & 
palpiad os incurvi detrahunt larvam. z66 Phrvganea. ORDO IV. Phryganea. 

690. Phryganea Ruficrus. 

— long. lin. 6\. 

Diagn. Alae anticaelucidae atro-rufa?; venis fu- 
fcis. Femora rufa. 

Habiut in aquis iluentibus. 

Ale fufcae funt fi a longe obferventur, fed lu- 
ci oppofitae & propius infpe&ae iufco rufae viden- 
tur. Thorax, caput, antennae, tibiae, corpus totum, 
nigri coloris. Thorax caput inter & pedes anti- 
cos iulvus- Antennae bafim verfus crailiores, quam 
in aliis omnibus noitris. 

691. Phryganea Ferruginea. 

— long. lin. 6 J . 

Diagn. Ferruginea tota; alis anticis fufcoobi- 
terque reticulatis; oculis nigris. 

In fylvis fecus aquas ; Majo M. 

Abdomen punctis nigris lateralibus tot, quot 
ejus fegmenta. Ar.tennae lin. (5) longae, ferrugi- 
nea?. Sexus alter maculam aibidam rotundam com- 
munem, punctaque aiba (5-6) in margiue, externo 
alarum anticarum. 

692. Phryganea Bimacuhta. 

— tctig. lin. Sf« 

Diagn. Alae. anticae teiiaceac nitida?: macula fu- 
fca marginali. 

Circa Labacum capta. 

Corpus fiifcum. Antennae pedesque alarum 
fuper. colore. Macula harum dicta infidet margi- 
ni iuperiori verfus apicem. Ala? poftica; hyalina;, 
Abdomen linea albidu laterali. 

693. Phryganea Varkgata. 

— long. lin. 5. 

Diagn. Alae anticae fufcas ; pundis ferrugineis. 

Tn aquofis, & circa torrcntes. 

Antennae longltudine fere alarum fiiperiorum, 
ferrugi Oculi, corpus, femora atia. Ca- 

put terrugineis viilis pubefcci.s. Tibiae ferrugine*. 

694. Phryganea. NEUROPTERA. Phryganea. 26? 

694. Phryganea Tineoides. 

— long. lin. 3f . 

Diagn. Alae anticae fufco-ferrugineae. Antenn» 
corpore triplo & ultra longiores, fufcae, albo annu- 
latae. 

In plantis lacuftribus, Junio M- non rara. 

Defcriptio PJir. LongicornisLnsn. huic minime 
aptiri poteft. Noftra Pkal. Tmeam long.ffimis an? 
tennis exide refert. Alae pofticae fufcae. Pedes 
alis anticis concolores. Co;pus fufcum, tres lineas 
longum. 695. Phryganea Obfufcata. 

— bng. lin. g|; 
Diagn. Fufcefcens tota; pedibus ferrugineis. 
Circa lacus, & fontes, primo vere. 
Anteiinje crafliufculae, nigricantes, alis brevio? 

res. 

696. Phryganea Fuliginofn. 

— long. lin. 3|. 
Diagn. Supra lucida nigra; alis fubtus fufcis; 

antennis nigris, albo annulatis ; pedibus albidis. 

Circa aquas. 

Corpus nigrum, lin. (o.\) longum. Alae ni- 
grse, fed caeruleo quodam aut viridi translucente 
colore, ut ideo non male ad Phr. NigramLism.xe* 
duci poflet. 

697. Phryganea Tejlacea. 

-*- long. ]in. 3f. 

Diagn. Fufco teftacea; alis fimbriatis: pofticis 
fufcefcentibus. 

Frope aquaedudtus. 

Habifus, alarumque fimbria , ut in Ph. Tinea. 
Pedes fubferruginei. Corpus alis anticis dupLo 
brevius. 

698. Phryganea PyraliiM. 

— long. lin. s4* 
Diagn. Alse fufco-hyalinae, pilofae. Pedes fer- 

ruginei. 

Paffim «68 Phryganea. ORDO IV. Phryganea. 

Paflitn circa rivos, tontes, paludes. 

No&u cubilibus involat copiofe & avide lu- 
nien appetens, hinc alia dic in lucernis no&urnis 
immerfae plurimae reperiuntur. 

699. Phryganea Dubia. 

— long. lin. 5. 
Diagn. Antennae detlexae, pectinatae. Corpus 

nigrum, tomentofum. 

Prodierunt mihi tres ex eo cylindro, ex quo 
Phr. Rhombica Linn. 

Cl. P. Foda, hanc ipfam defcripftt & fubmi- 
fit fub nomine Tentredinis hirfuta Muf. Graec. p. 
102. Quid ergo ftatuendum ? An eft proles parafi- 
tica Phalana Bombycisl fed alae pilofae Lepidoptero 
nulli. Nigra eft & vaidc tomentofa ; alis nigrican- 
tibus pilolis deflexis: pofticis plicatis. Os valdc 
barbatum, aut palpos occultat, aut palpi funt ita 
lanati, vcl nulii prorfus. 

700. Phryganea Pettinicornis. 

— long. lin. 5*. 

Diagn. Antennae deflexae, pe&inatae. Alae & 
dorfum canefcentia. Abdomen ferrugineum. 

Natae mihi du33 ex eo cylindro, unde Phr. Gran- 
dis Linn. 

Facies prioris, fed non nigra, major; thorace 
magis tomentofo. 

(**) Alis planiufculis. 

70T. Phryganea Martia. 

— long. lin. 5. 
Diagn. Alae incumbcntes , hyalinae, immacula- 

ta? ; venulis fufcis. Corpus fufcum. Pedes tefta- 
cei. 

Habitat in aquaedu&ibus Idrienftbus, M. Martio 
circumvolans. 

Antenns? nigrae, alarum longitudine. Frons tu- 
bercuiis tribus. Thorax linea deprefla, transver- 
fa, antica, fub qua foveolae nonnullae. Palpi co- 
lore pedum. Abdomcn muticum, fubtus fufco-te- 
ftaceum. 702. Phryganea. NEUROPTERA. Phryganea. 269 

702. Phryganea Regelationis. 

— long. lin. 4, 
Diagn. Tota nigra; alis fufcefcentibus, incum- 

bentibus, hyalinis. 

Circa fluvios volitat etiam M. Februario. 

Inter caput & thoracem plica transverfa pal- 
lida. Abdomen muticum, fupra plicae praedi&se 
concolor. 

703. Phryganea Grammatica. 

— hng. lin. 6. 

P. Poda. Muf. Groec. p. 99. 

Diagn. Flava; linea lunata, nigra, fronti ,in- 
fcripta; abdomine bifeto. 

In aquoiis & paludoiis. 

Alae hyalinae , albidae , immaculata? , antennis 
longiores. Antenn. baii flavse, extrorfum fufca?. 
Ocuii nigri. Abdomen fupra nigricans, fetis cau- 
daiibus longius. Scutellum tuberculis binis. 

704. Phryganea Tripunttata. 

— long. lin. zh 
Diagn. Flava; tuberculis tribus, frontalibus, 

oculisque nigris; abdomine bifeto. 
Majo M. capta in aquoiis. 
Diverfa a priore, ftatura, colore homogcneo, 

defe&u iunulae frontaiis. 

705. PhrygaNea Maxima. 

— < long. unc r. & lin. 1, 

Linn. Syft. Nat. p. 548. bicaudata. 

.Faun. Svec. 2. 1489. 
P. Poda. Muf. Grsec. p. 99. 

Diagn. Gigas noftrarum; fetis caudalibus an- 
tennarum longitudine ; capite fulvo : antice trun- 
cato, tubercnlis quinque: iateralibus majoribus fui- 
vis, intermediis tribus nigns. 

Habitat in torrentibus, praefertim Idria. 

Ovulum nigrum , quorum plurima in globmn 
unita faemina fub ventre circumteit, ut aranea fac- 
eifera fuum faccum. 

l*ar- »7o Hemerobius. ORUO IV- Hemerotvus. 

Larva perfecta tetb.cea, decem lin. longa, lit- 
tera (w) nigra in occipite notata, dorlb linea ni- 
gra undiqiie fubmarginali , aliaque media longitudi- 
nali, puncbo nigro utrinque inter lineam mv_diam 
& marginem. Fofticus thorax pun&is nigris tri- 
bus, quorum medium tetragonum. Abdom.n inci- 
furis margine nigris. Feaes immaculati. Tibis 
externo latere ciliatae. Tales larvas integras edu- 
xi ex ventriculo Ardea cujusdam. Pariturje defe- 
runt aqius, Aprili & Maio M ; irrepunt Saiicibus, 
vicinisque hortorum fepibus, unde nalcitur 

Infecium antennis nigris (6-7) lin. longis ; o- 
culis nigris. Thorace nigro, n;arginato, lateraliter 
cicatrizato. Corpore fubtus fubferrugineo. Alis 
nitidis, albidis; venis fufcis ramoiisque. FedibuS 
fufcis. Setis caudalibus fuicis: articulis (45-46). 
Pkryganeas hafce praedantur Lacerta Agiles. 

HEMEROBIUS. 

\ 

Linn. SyJL Nat. p. 549. 

706. Hemeroeius Fidvicephalus. 

— lon^. Uh. 10. 
Diagn. Alae hyalinse; maculis margbuiibus ve- 

nulisque fufcis reticolatae. Caput fuivum. Corpus 
nigric 

Circa aquscductus FoJinanan Llrienjium, non ra- 
rus. 

Facies Hem. Formicaleonis , fed antenna? mini- 
me elavat». Ala? acuminatae. Oculi fufco-vire- 
fcentes. Collum utrinque dentatum. Caput ful- 
vum; tuberculis tribus cccipitalibus. Palpi fulvi. 
Abdomen inflexum, antennis iongius. Corpus ni- 
gricans, lin. (j$\) longum. 

707. Hemeroeius Flavus. 

— long. lin. 7l- 
Diagn. Flavus; oculis nigris. 

Circa aquas volitat, etiam primo vere 
Antennas quoque flavae. Abdomeq muticum. 
Aln hyaliii* alba?; yenulis paliidj viieicentibus. 

708. Hemerobius NEUROPTER \. Panorpa. 271 

708. Hemerobius Chryfops. 

— long. lin. <5j., 
Linn. Syft. Nat. p. 549. 

Faun. Svec. 2. 1505. 
Frisch. Inf. 4. Tab. 23. fig. 5. p. 40-41. 

Diagn. Viridi nigroque varius. Aia? hyalinse 
viridi-fufcoque reticulata?. 

Circa fluvios, & Salices volitat. 

Vaforum trunci in alis, ut & primi rami, lu- 
teo-virentes ; ultimi ramuli fufci. 

709. Hemeroeius Perla. 

— ■ long. lin. 5. 
Linn. Sylt Nat. p. 549. 

Faun. Svec. 2. 1504. 
RoeSel. Suppl. Tab. 21. formical. fig. 4. 
Diagn. Corpus virens. Oculi viridi-aurati. Ala- 
rum vafa viridia. 

Habitat cum priore. 

Dubito,num Synon. Frischii fuperioris fpe- 
ciei, huc referendus fit, cum dicat animal ano fuc- 
cum fundere ftercoris humani odore. 

P A N O R P A. 

Linn. Syft. Nat. p. 551. 

f 10. Panorpa Communis. 

— hng. ljn. 6. 
Linn. Syfl. Nat. p. 551. 

Faun. Svec. 2- 1516". 
Frisch. Inf. 9. Tab. 14. fig. 1. mas. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 100. 

Diagn. Alae aequales ; macula apicis, fafcia ob- 
foleta, vafisque fufcis. 

Paffim in hortis & pratis. 

Roftrum corneum, fubvillofum; plica laterali; 
apice lacero-papiilofo, terminatum fuperne corpu- 
fculis duobus bifidis paipigeris: palpis 4-articula- 
tis, fubtus corpore oblongo obtufo fuftinente ma- 
xillas edentatas: apice ni^ro. 

KA- *72 Raphidia. ORDO IV Raphidia. R A P H I D I A. 
Linn. Syfi. Nau p. 552. 

yu. Raphidia Ophiopfis. 

— long. lin. Sf. 
Linn. Syft. Nat. p. 552. 

Faun. Svec. 2. 151 7. 
Roesel. Suppl. FormicTab. 21. fig. 6". 7. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 101. 
Diagn. Corpus nigrum. Pedes sequediiliti. 
Habitat etiam in fylvis. 
Maxillse tridentatae. Palpi (4) ; bafi albis ar- 
ticulis (3-4). Antennae lin. (a£) longae. Thorax 
longus, capite tenuior. Ala? hyalinse,- venis atris, 
piloiis reticulatae ; macula fufca marginali. Abdo- 
men fegmentis fubtus margine albidis, fupra pun- 
ctis tribus albidis. Femora nigra. Tibias fordide 
ferrugines. 712. Raphidia Mantifpa. long. lin. 51. 
101. Tab. 1. P. Poda. Muf. Graec pag 

Diagn. Pedes antici, a reliquis remoti ex api- 
ce thoracis prope caput orti ; tibiis fufcefcentibus 
latis, fubtus fpinous. 

In Carniolia calidiore, ad fepes. 

Thorax & femora antica flavefcentia. Pedes 
alii pariter flavi. Alae macula marginali ferrugi- 
nea. Mauuum anticarum loco uncus rerlexus. 
OR- Cynips. ACULEATA. Cynips. 273 

O R D O V. ' 

ACULEATA. 

HYMENOPTERA. 
Linn. Syft. Nat. p. 553. C Y N I P S. • 

Linn. SyJL Nat. p. $$%. 

713. Cynips Rofa. 

Alae antica? long. — - lat. — 
Linn. Syft. Nat. 1. c. 

Faun. Svec. 2. 1518. 
Frisch. Inf. 6. N. 1. Tab. r. N. 3. 
Diagn. Abdomen ferrugiueum ; poitice nigrum. 
Pedes ferruginei. 

Habitat in hifpida Galla Rqfa canina, Bedeguar. 
officin. 

714. Cynips Hkracii. 

— • long. — lat. — 
Linn. Syft. Nat. 1. c. 

Faun. Svec. 2. 151 9. 
Habitat in Hieracio murorum, gaila caulina, 
hirfuta. 

715. Cynips Glechoma, 

— long. ■ — lat. — ■ 
Linn. Syft. Nat. 1. c. 

Faun. Svec. 2. 1520. 
Habitat in Glechoma hederacea, galla folii fub- 
hirfuta. 

716. Cynips Qiiercus petioli. 

<— long. — lat. — - 
U Linn. 274 CynipS. ORDO V. Teuthredo. 

Linn. Syft. Nat. p. 554. 

Fa'in. bvec. 2. 15:3. 
Rousel. Suppl. Tab. 35. 36. fig. \6. 17. 
Habitat iu ramulo Quercus, gailamollis, rubella. 

717. Cynips Quercus folii. 

— long. — lat. — 1 
Linn. Syft. Nat. p. 553. 

Faun. Svec 2. 1521. 
Fkisch. Inf. 2. Tab. 3. fig. 3. 6. 7. 
Habitat infra folia Quercus , galla rotunda 5. 
locularis , cum Vitiiolo foluto atramentum confti- 
tuens. 

718- Cynips Salicis flrobili. 

■ — long. — lat. -— 
Linn. Syft. Nat. p. 554. 

Faun. Svec. 2. 1532. 
J. Bauch. Hift. Piant. 1. p. 2. p. 313. 
Frisch. Inf. 12. Tab. 1. 
Habitat in fummitatibus virgarum Salicis, galla 
flrobiiiformis. 

Aliae gallae multa?, unde fpecies aliae, ut in Ge~ 
nijla fagittalis fummitatibus , Veronica ckamadr. fuin- 
niitatibus, Fopulo alba ad originem petioli &c. 

TENTHREDO. 

Linn. Syfl. Nat. p. 555. 
(*) Antennis clavatis. 

719. Tenthredo Lutea. 

Alae antic3s long. lin. joj. 
Linn. Syft. Nat. p. 555. 

Faun. Svec. 2. 1534. 
Roesel. \ efp. Tab. 13. fig. 5. 
Frisch. Inf. 4. Tab. 25. fig. 3. 4. 
Diagn. Nigra ; anterinis ferrugineis ; abdom. 
articulis primis duobus nigris, caeteris fiavis. 
Habitat in Salice. 

Craflities abcjpminis fuperat lorigitudinem an- 
tennarvnu Tibice ferrugineae. Aculei valva 
pilo: 

720. Tenrhredo. ACULEATA. Te nthredo. 27^ 

720. Tenthredo Amerina. 

— long. lin. 6. 
Limn. Syft. Nat p. 555. 

Faun. Svec. 2. 153«?. 
Roesel. Vefp. Tab. n. fig. t. 

Tab. i.fig. 5. alter fexus? 
Diagn. Nigra; albis villis tomentcfa; antenn. 
clava, abdominis apice, tibiisque rufis. 
Habitat in Sdlice. 

Maxiilse magnae, tridentatae , validae, fquama 
albida plana marginata obtufa femite&ae. Alse api- 
cibus fufcis. Abdominis fegmenta fubtus pleraque 
rufa. Corpus cinereum pomt Linn^eus, fed vere 
nigrum eft. 

721. Tenthredo Niiens. 

— lorig. lin. 4-i. 
Limn. Syft. Nat. p. 555. 

Faun. Svec. 2. 1539. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 102. 
Diagn. Tota viridi-caerulea , nitens ; antennis 
ferrugineis; pedibus luteis. 
Inveni iu floribus. 

Ante maxillas fqiiama hemifphserica , ferrugi- 
nea. Maxillae bafi unidentatae. Alae fuperiores 
cofta ferruginea; litura in medio transverfa fufca , 
fafciam mentiente. Aculeus ferrugineus. Jl. Li^n. 
fpecimen caput & thoracem nigra poffidet , quae 
in noftris abdominis colorem habent. 

(**) Antennis filiformibus: articuiis (7-8). (t) 

722. Tenthredo Rofa. 

— long. lin. 6. 
Linn. Syfl. Nat. p. 555. 

Faun. Svec. 2. 1549. 

U 2 Biagn. (f) Metu perculfae anteunas defle&unt, coloribus 
variant ratione fexus;hinc fpeckrum verarum 
huius Generis cognitio etiamnum manca. 27 6 Tenthredo. ORDO V. Tenthredo. 

Diagn. Corpus totum lupra nigruni , lubtus 
viridi-luteum. Antenna.* , una cuni coiia alaruai 
anticarum, ligrae. 

Apud nos paflim occurrit. 

Caput nigrum , fub antennis nigris flavum. 
Thorax nigor; linea laterali flava. Scutellum fla- 
vum. Adominis fegmenta tria prima margine iia- 
vefcentia ; fubtus omnia flava. Femora flava , 
cum aliquo virore. Tibiae apice nigricantes. Ma- 
nus nigrae. 

Variat flatura minore, abdominis lateribus f.- 
fciis tot quod incifurx , quae fupra fubtusque ni- 
grae; marginibus flavis. Manibus flavo - nigroque 
variis. 

723. Tenthredo Mefomela. 

— long. lin. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 557. 

Faun. Svec. 2. 1549. 

Diagn. Flava ; verrice capitis thoraceque hi- 
pra nigro. Sub fcutello par unum punctorum 
vefcentium. Abdomen linea dorfali nigra a bali 
ad apicem. producta. 

In Carniolia non rara. 

Defcriptio T Mefomela Cel. Linn^i huic 
magis , quam ulli aliae convenit, licet iu multis 
fpecimina noftra difterant a Linnaano', iis enini an- 
tennae fupra nigrae , fubtus flavae. Caput flavum, 
oculis nigricantibus, niacula nigra inter oculos ii 1 
qua puucto duo flava cum intermedio tuberculc 
iiavo. Thorax dorfo nigro, flavo-variegato. Scu 
tellum flavum fub quo utrinque punctum flavum. 
Abdomen flavum totum , fed linea longitudinali 
niiira in medio fuperne pidtum. Thorax ad latera 
& fubtus flavo-virens , immaculatus. Fedes fla- 
vo-virides ; manus fnniliter coloratae , fed annulis 
nigris fafciatae. Ala? ad apicem macula obfoieta, 
ferruginea ; cofta flavelcente. 

724. Tenthredo Montana. 

■ — long. lin. 4*. 
Diagn. Nigra;'tuberculis bini.s, flavcfccntibu* 
fub fcutclio ; alis anticis cofta nigris. 

In Tenthredo. ACULEATA. Tenthredo. 277 

Iu montanis tiiltrictus ldfienjis\ fuper umbel- 
las floridas Lajerpitii Jiler. 111 copuia capta. 

Mas inermis, totus niger; tubercuhs fcutello 
fubditis albidis ; lamina maxiilotega alba ; Ipalpis 
albis; pedibus anticis mediisque totis paliide fla- 
vis : pofricis femorum bafi lutea ; abdomiuis apice 
iineola alba terminato; ligulis binis albis genitalia 
protegentibus. 

Famitia aculeata major, linea thoracis utrin- 
que flava a bafi aiac anticae furfum tendcnte, lamella 
maxiilotega flava , palpis aibidis , pedibus flavis 
ubi in mare aibidi, abdomine bafi fafcia flavamacu- 
lisque binis lateraiibus utrinque , tuberibus binis 
flavis genitale protegentibus. 

725. Tenthredo Temula. 

•— long. lin. 5-f. 

Diagn. Nigra ore , pun&is duobus fub fcu- 
tello; abdominis cingulo tertio, tibiisque flavis. 

In floribus PetroJeUm temuli , frequens. 

Abdomen fubtus nullibi fiavum ; fegmento 
quarto macula laterali , flava , cinguio adjacente. 
Femora antica & mcdia fupra flavefcentia, fubtus 
nigra; poiiica tota nigra. Alse anticse linea nigra 
marginali; cofta antice ferruginea. 

Tenthr.CampeJlrisL.iNti. differt a noftra, antennis 
fiavis , pun&o ferrugineo ante oculos , fcutelio 
iiavo, abdomine luteo: bafi & apicenigro, alarum 
macuia ferruginea. 

726. Tenthredo Cingulata. 

— long. lin. 3-}. 

Diagn. Nigra ; pundtis binis fub fcutello ; ab- 
dorninis bafi macula trigom: cinguloque quinto 
iiavis. 

Ruri degit. 

Priore duplo fere tennior; ore nigro; palpis 
flavis; cingulo abdomen totum adinftar annuli am- 
pledtente. Femora poftica fubtus nigra : fupra 
flava. Tibiae rufe. 

Neque haec Tenthr. Campejlris Linn. dici 
poteil. 

U 3 727« 278 T?nrhredo. ORDO V. TcntbreHo. 

*J2J. Tenthredo Fufciaia. 

— hng. lin. 4. 

Diagn. Nigra; ore, abdominis cingulis duobu . 
pedibusque lut< \S. 

In collibus & campis Carniolia fuper. 

Antenn<s bafi fiavae. Palpi flavi. Pun&a duo 
lutea fub fcutello. Linea thoracis utrinque alarum 
cottis parallela. Fafcia cinguli abdominis primi 
femicylindrica fubtus non praefcns, dimidium feg- 
menti ejufdem occupaiis ; fafcia fecunda occupat 
totum fegmentum quiutum fupra & inira. Pe 
toti lutei , fed genua pottica nigra. 

Tenthr. /iufipes Linn. eadem fcre, fed nomina 
rerum a fallacibus notis defumpta non piacent. 

728- Tenthredo Fnlvipes. 

— lcmg. lin. :■{. 

Diagn. Nigra; abdominis fegm. 3, 4, 5, pedi- 
busque tblvis. 

In Salice capta, 3. May. M. 

Antennae fupra nigrse , fubtus fulvae. Linea 
circa oculos, lamella raaxillotega, palpi, & maxil- 
lae bafi, pallide lutea. A bali alae fuperioris ad api- 
cem thoracis linea flava utrinque. Fun&a duo 
flava fub fcutello. Abdomen linea lutea laterali ; 
fegmentis dictis & dimidia parte fexti fupra lulvis 
&°fubpellucid!S. Femora tibia?que fulvae ; manus 
nigricantes. Alae anticae puncto nigro aut fufco 
marginali. Inter femora antica & media pun&um 
flavum utrinque. 

729. Tenthredo Ara. 

— long. lin. 5i 
Linn. Syft. Nat. p. 557. 

Faun. Svec. 2. 1552. 
Diagn. Nigra; ore flavo; pedibus lcrrugineo- 
rufis. 

Ruri deg.it. 

Antennae abdominis longitudine. Alarjnm an- 
ficarum bales pcdibus concolores, in harum cofta 
linea nigra. Thorax linei fl G alae fu| 

ad apicem utriuque producta. Tenthredo. ACULEATA. Tenthredo. 279 

730. Tentredo Crajfa. 

— long. lin. 6. 
Diagn. Nigra ; antenn. apice, cofta alarum an- 

ticaruni, tibiis, manibusque rufis. 

In Carniolia calidiore. 

Corpus craffum , nigrum. Maxillarum bafes 
& palpi rufi. Tubercula duo rufa fub fcutello. Ante 
bafes femorum omnium macula albo-virens. Alse 
apice fufcefcentes. 

731. Tenthredo Flava. 

— long. lin. 5|. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 103. 

Diagn. Anteniise , cofta alarum fuperiorum , 
abdom. articuli quatuor primi , pedesque ruft. 
Capuf, thorax fubtus, & abdominis apex, nigra. 

Habitat in Carnioli& interioris apricis. 

Os iiavum. Thorax fupra rufus. Alarum 
omniurn apices fuliginofi. Ante femora poftica 
macuia iiavefcens. 

Tenthr. Abirfis. Linn. definitio, huic quoque 
convenit, quae Fratenjis. Syjl. Nat. 

732- Tenthredo Signata. 

— long. lin. 4. 

Diagn. Nigra ; pun&is infra fcutelium binis , 
manibusque poiticis riavefcentibus. 

Circa Idriam. Aprili. M. capta. 

Tota nigra.' Macula aibida ad bafes femoriim 
pofticorum. Tibiae anticae & pofticse flavefcentes. 
Alse hyalinae; anticae cofta fufca. 

733. Tenthredo Carbonaria. 

— hng. lin. 3. 
Diagn. Tota nigra, nitens ; abdominis articu- 

lis fmgulis utroque iatere pun&o depreffo fuperne 
notatis. 

In floribus Hellebori rofei, copiofa, Aprili M. 

Alse fufcefcentes, hyalinae , pua&o nigro mar-- 
ginali. Maxillae apice bidentatce. Antennse lin 
( li ") longse. Acuieus ferrugineus, re&us. Alae 
ad lentem punftulis obfcarioribus , piiifcris , ad- 
fperfae. 

U 4 734- 2?o Ter.thredo.. ORPO V. Tenthredo. 

734. Tenthredo Ribefii. 

— long. lin. 2|. 

Diagn. Nigra ; abdomine fubtus pedibusque 
flavefcentibu 1 -:. 

Habitat in Ribefio rubro & Groffularia. 

Larva paliide virens, tubercuiis nigris parvis 
pilolis adfperfa ; capite nigro; iblliculum paratura 
ponit exuvias, pallida immaculata glabra fit; ocu- 
lis nigris ; fegmento corporis .primo duobusque 
ultimis luteis; dein alia die in eodem ramulo fol- 
liculum parat, ovo formicae fimilem, pallide lu- 
teum , unde poft dies (14) , orbiculaiiter excifo 
apice, nafcitur 

Infettum nigrum, lin. (2J-) longum ; maxillis 
edentatis , abaomine pone dilatato , fubarjgulato ; 
alis hyalinis ; puncto fufco marginali ; pedibus 
fiavefcentibus ; antennis longitudine abdominis , 
quod fubtus plerumque rlavefcens. 

735. Tenthredo Cerafi. 

— long. lin. a£. 
Limn. Syft. Nat. p. 5,5 7 - 

Faun. ISvec 2. 1547. 
Diagn. Nigra tota; pedibus luteis. 
Habitat in Fruno cerafo. 

Habitus & flatura Tenthr. Ribefii , fed pedes 
tantum flavi, & fcutellum quoque rlavefcens. 

736. Tenthredo Fulviventris. 

— long. lin. 3^. 
Diagn. Caput , antennae , thorax fubtus , re- 

moraque nigra ; abdonien lulvum. 

Apud nos non rara. 

1 horax modo niger , modo fulvus , modo 
vero fulvo nigroque varius. Pedes colore abdo- 
minis , fed femora nigra. Ala? anticse colta pun- 
ctoque nigris, 

737. Tenthredo lmpura. 

— long. lin. 5. 
Diagn. Tota nigra ; alnrum cofta , tibiis, ma- 
nibus , antennarumquc apicibus rufis : alis apice 
fufcis. 

Circa Tenthredo. ACULEATA. Ichneumon. 281 

Circa J ergejium capta, 

Corpus totum ferniunciam longum, nitiduium, 
atrum. Atitenn, articuli tres uitimi ruri. Femora 
poitica iongiora & crainora. 

733. Tenthredo Solitaria. 

— hng. lin. 4-|. 

Diagn. Nigra; fegmentis abdominis tribus me- 
diis, tibiisque pofticis rufis; punctis utrinque binis 
ad baum femoium pofticorum antennarumque api- 
cibus aibidis. 

Rarior, in pratis montanis. 

Os fiavum. Antenn. articuli (3-4) ultimi al= 
bo-lutei. Tibise anticae fiavefcentes, medio flavo- 
ruta?. Alarum anticarum coila nigra. 

ICHNEUMON. 

Linn. Syji. Nat. p. 560. 
Aculeus exfertus: vagina bivalvi. 

(a) Sirex Linn. Faun, Svec. 2. p. 396. 

Alis pqfticis plicatis ; abdomine mucronato : acu~ 
Iturn fubtas circa mediutn proferente. 

739. Ichneumon Gigas. 

— long. unc. 1. 
Lin~n. Syft. Nat. p. 560. 

Faun. Svec. 2. 1573. 
Roesei. Vefp. Tab. 9. fig. 3. 4. 
P. Foda. Muf. Graec. p. 104. Tab. 1. 
fig. 6. 
Diagn. Niger ; abdominis incifuris, 1, 2, 7, 
8, 9. fuperne: nona utrinque, ferrugineis. 

Habitat in Pino abiete & pinea , qua fodinis 
Jdrienjibus illatus , ibidem etiamnum vivit, a Fof- 
foribus Zuker di&us , lampadibus involans eafque 
extinquens. 

Caput cum thorace villofum , nigrnm. Abdom. 

incifurae 3, 4, 5, 6. nigra?, holofericeo nitore rul- 

gidae; incifura? reliqua? fupra una cum maculis re- 

tro oculos, antennis, tibiis, manibus, & mucrone 

U 5 a 1> 282 Tchneumon. ORDO V. Ichneumon. 

abaommis, terruginese. Ala* cofta, veni,que riuco- 
ferrugineis, ferruginea quoque tinchira ad bafim 
inquinatae. Ante mortem filum tenuiflimum circi- 
natum ex aculeopromit, volans ftridet, acu trans- 
fixus pulfum in collo confpicuum habtt, tempore 
fyftoles fuccum e vulnere iundit; ungues bafi dente 
inftru&os gerit. 

Mas minor , inermis: abdomine extrorfum di- 
latato fulvo , tibiis fufcis : bafi & apice ierru- 
gineis. 

740. Ichneumon Speclrum. 

— long. lin. i\. 
Linn. Syft. Nat. p. 560. 

Faun. Svec. 2. 1574. 

Diagn. Niger ; litura ante aias lutea; ped 
ferrugineis ; aculeo valvis Longiore. 

Habitat in femiputrido ligno. 

Aculeus toto corpore lonnor. Mucro ab- 
dominis bafi attenuatus. Locus , ur.de nafcitur 
acuieus , ferrugineus in medio abdon.inis. Abdo- 
men tenuius, quam in fequcnte. 

741. Ichneumon Juvencus. 

— long. lin. 8-5-- 
Lihn. Svft. Nat. p. 560. 

,Faun. Svec. 2. 1575- 
Diagn. Atro cseruleus nitens 3 thorace villofq; 

abdomine vioiacea tinftura decolore : mucrone 

conico. 

Inveni circa Idriam , in ncmore Weichenthatt, 

infidentem deje&ae Abieti. 

Antennae articuiis (20). Alae apicibus paulo 

obfcurioribus. Pedes rufi. Aculeus lin. (a\) 

longus. Abdominis acumen margine ad apicem. 

denticulato. 

742. Ichneumon Camelns. 

— long. lin. ic\. 
Linn. Syft. Nat. p. 560. 

F..un. Svec. 2. £57$. 
Diagn. Nigcr ; abdomine fegmentis fmgulis 
Uttinque macula alba , acuta, pedibus rufis. 

Ex Ichneumon. ACULEATA. Ichneumon. £o;} 

Lx intimis cumcuiis Fpdinarum IdrienJ\um act 
me delatus. 

Antennae, quas 111. Linn^-us thorace brer 
viores habet , nobis certe longiores & ubique ni- 
gra?. Longitudo totius a capite ad acumen abdo- 
niinis unciam & lineas quatuor aequat; latitudo vero 
fumma thoracis lin. (2). .Oculi albida linea cindti. 
Thorax antice fupra alas linea alba laterali; inter 
alas pofticas punctum rotundum cum fubjedta linea 
alba , bafis ejufdem linea alba transverfa pun&o- 
que notata. Aculeus corpore toto longior. pe- 
des toti rufi 

( b ) Alis omnibus planis , nec plicatis. 
(*) AntenrJs fafcia albida. 

743. Ichneumon Ufurpator. 

— " long. lin, 6. 

Diagn. Niger ; abdomine fulvo : incifiiris qua~ 
tuor ultimis nigris ; femoribus fulvis. 

In fuperiore Carniolia. 

Scutellum thoraci concolor. Oculi rufi. Ab~ 
domen bafi & apice nigrum. Aculeus rufus, lin, 
(q^) longus. Mari alae hyalinse, ftatura minor, 
abdomen dupio teuuius. 

744. Ichneumon Gladiator. 

— long. iin. 4-J. 

Diagn. Niger; femoribus fulvis ; aculeo cor- 
pore duplo longiore. 

Habitat in cultis. 

Antennae corporis longitudine : annulo albo. 
Scutellum thoraci concolor. Tibise nigrse. Palmae 
poftica? albidse ; unguibus nigris. Abdomen petio- 
latum , lin. 2-f longum non computatp petiolo. 
Alae hyalina?. 

745.. Ichneumon Incubitor. 

— long. lin. 3. 
Linn. vSyit. Nat. p. 553. 

Faun. Svec. 2. 1602. 
Diagn. Abdomen ellipticum pedesque rufi. A- 
culeus abdomine brevior. 

In S84 Ichneumon. ORDO V. Ichncumon. 

In collibus fylvofis captus Augufto M. 

Antennae nigrae ; fafcia alba, corpore brevio- 
res. Caput nigrum. Thorax rufus, pone niger. 
Abdomen politum petiolatum, apice fufcum, pun- 
<5to.;ue albo terminatum. Abdonien fubtus in me- 
dio tumorem gerit,e quo aculeus, ut ia lchneumoru 
Ordin. L Specimen Lmnaanum thorace toto nigro. 

746. Ichneumon Deceptor. 

' — long. lin. 3. 

Dlagn. Niger ; fcutello pun&oque fub alis an- 
ticis flavicante; abdominc fulvo: apice nigro, al- 
bidoque pun&o terrninato. 

Paiiim occurrit. 

Pedes fulvi, fed femora nigra. Alae anticae 
puncto marginali ferrugineo. Aculeus vix exfer- 
tus Entomologum facile decipit, ut pro Sphege 
adfumatur. 

747. Ichneumon Viator. 

— long. lin. 5. 

Diagn. Totus niger ; femoribus fulvis. 

Habitat iri calidiore Camiolia, inquietus & fa?- 
pe migrans de loco in locum. 

Abdomen petiolatum, tres lineas longum, acu- 
leo longius. Alarum anticarum cofta nigra. 

(**) Antennis totis nzgris. 

748. Ichneumon: Excitator. 

— long. lin. 8 \. 

P. Foda. Muf. Graec. p. 105. 

DiJgn. Niger; abdomine fupra lineis quatuor 
transverlis albidis, fubtus lamina vomeriformi. 

In interiore Gxrniolia. 

Caput & thorax villofus, absque maculis; pun- 
ttum rufuin ad bafim thoracis. Palpi rufi. Alae 
cofta fufcefcente lineaque ruta marginali. Squama 
concavi, acuminata, vomeri iimilis , fub abdomine. 
Aculeus corpore brevior, lin. (9) longus. Pedes 
tuli: medii & antici bafi nigri. 

749. Ichneumon. ACULEATA. Ichneumon «85 

749. Ichneumon Terebrator. 

— long. lin. 4*. 

Diagn. Niger; pedibus fulvis: pofticis craffio- 
ribus fulcratisque ; abdomine fubtus fpina canali- 
culata. 

In Carnioliu msdia. 

Scutellum nigrum. Aculeus abdomine gibbo 
lucido brevior. Femora poftica craffa, longiora, 
nigrae bafi impofita. Alarum apices fuliginofi. 

750. Ichneumon Vifitator. 

— tong. lin. 3. 
Diagn. Niger; pedibus fulvis ; aculeo longitu- 

dine abdomins: valvis pilofis. 

Super aiborum & plantarum folia jugiter dis- 
currens. 

Abdomen apice fubtus quafi dente notato. 
Femora aequalia. Scutellum nigrum. 

751. Ichneumon Manfeftator. 

— long. iin. 8£. 

Linn. Syft. Nat. p. 563. 
Faun. Svec. 2. io"o8. 

Diagn. Niger; abdomine feffili cylindrico ; a- 
culeo corpore longiore; pedibus fulvis. 

In locis fterilibus. 

Abdomen fere unciale , teres , immaculatum. 
Aculeus, in fpecimine miilo ab AmiciiT. P. Poda, 
unciam & lin. novem longus. Intervallum, quod 
inter pedes anticos mediosque intercedit, sequal® 
eft longitudini fegmenti ultimi abdominis. Aiae 
cofta nigra, pallide rufo puntto interrupta. 

752. Ichneumon Cunclator. 

— long. lin. 3j s 
Roesel. Vefp. Tab. 12. fig. 2. 3. 

P. Poda. Muf. Graec. pag. 105. Braffica- 
riae. 
Diagn. Niger villofus ; antennis pedibusque ru- 
fis; aculeo brevi: valvis fubclavatis. 
Habitat in pupa Papilionis Qraiagi. 

Afl- e.%6 Ichneumon. ORDO V. Ichneumon. 

Antennae articulis non ultra (3°)- Totuni cor- 
pus exiguis viilis pubefcens. Palporum articuluS 
ultimus rufus. Scutellum albo puncto notatum. 
Abdomen fubpetiolatum : aculeo iint-as duas vix 
lon^o, cujus valvae viiiofae & apice dilatatae. 

ISon poteft confundi cum Ichn. Compunctore 
Linn. qui minor, antennis corpore dimidio bre- 
vioribus, fubtns luteis, &c. 

753. Ichneumon Speculator. 

— long. lin. 4-I-. 
Diagn. Totus rutus & nitens; aculeo abdomi- 

ne duplo breviore. 

InventuS in Corylo. 

Ad lentem villofus. Femora poftica clavata,- 
longiora reiiquis <k crafliora. Antennae abdomine 
longiores , toto corpore breviores. Alae terrugi- 
neas. 

754. Ichneumon Inquijitor. 

— Ibng. lin. 4. 

Diqgn. Niger; aiis hyalinis; pedibus fulvis ; ti- 
biis rjoftieis flavis, nigro-annulatis. 

Vagatur ruri & circa hortos, dorhbs etiam in- 
trans, fub finem O&obris in feneitra mei Mufeoli 
captus. 

Antennae totse nigrae, abdomine breviores. A- 
Ise anticx* pundto ferrugineo-marginali. Abdomen 
fubfellile: aculeo antennis breviore. Tibiae pofti- 
cae fafciis binis atris. 

j5$. Ichneumon Vinula. 

— lonp. lin. 4|-. 
An Fiayus Linn.1 Defcriptio non recedit. 
Diagn. Totus rufus ; abdomine falc^to: aculeo 

brevi. 

Habitat in larva t Vinula. 

rva ha?e matura rodit cortjcem Salicis, ea- 
que fcobc cum glutine proprio folliculum parafc 
coriaceum oblongum paliidum. Hu c li aperias 
pod hebdom debis in • te- 

ts, intra quas totidem larvae albae^ ila- 
vo fuce unde altero anno, Majo M, \ 

t totideni Ichneumonei non flavi» fed 

fec- Tchneumon. ACULEATA. Ichneumon. 287 

ferrugihei, oculis nigris, antennis corpori sequali* 
bus, abdomine falcato petiolato, apice truncato; 
aculeo lineam longo tenui : valvis villofis; alis 
hyalinis. 

756. Ichneumon djfcftator. 

— long. lin. a-f. 

Linn. Syft. Nat. p. $66. 

Faun. Svec. 2. 1627. 

Didgn. Antennae alis, alae abdomine breviores; 
tibiae pofticae craffae, clavats: fafcia flavefcente. 

Floribus involat , praecipue Umbellatis , quibus 
infidet porre&o abdomine. 

Niger. Antennae abdomine duplo breviores. 
Alae hyalinae ; lineola nigra marginali. Pedes po- 
ftici 'abdominis longitudine. Abdomen vix falca- 
tum, lin. (3f) longum extrorfum craflius, fegmen- 
tis 1, 2, 3, latere fulvis. Aculeus lineam longus. 

757. Ichneumon VBor. 

— long. lin. 4. 

Diagn. Niger; antennis lougis , pedibus, feg- 
mentisque abdominis 2, 3, 4, fulvis. 

Ruri degit, fuper folia difcurrens , obvia infe- 
dta cuncta depellens. 

Antennae corpore longioreS- Palpi longi, an- 
tennis concolores. Abdomen fulvum, bafi & api- 
ce nigrum. Aculeus femilineam longus. Alae hya- 
linae, pun&o nigro marginali. Femora poftica ni- 
gricantia. 

758. Ichneumon Impojior. 

— long. lin. 4. 

Diagn. Niger; alis fufcis; abdomine ovato ru- 
bro. 

Circa Labacum captus. 

Antennae nigrae, alarum anticarum longifudine* 
Oculi fulvi. Thorax nitens, villofulus. ^Alae 0« 
mnes nigricantes: anticae longitudine corporis. Ab- 
domen miniatum , ovatum; aculeo brevi, nigro. 
Pedes nieri. 759. 2S8 Ichneumon. ORDO V. Ichneumon. 

759. Ichneumon Vagator. 

— long. lin. 1 \» 
Diagn. Niger; abdomine fubtus fulvo; aiis fti- 

fcefcentibus. 

Inquietiilimum animal fuper arborum folia con- . 

tinuo difeurrit. 

Antennae corporis longitudine. Aculeus li- 

neam longus. Abdomen ov.itum, fupra fufcum fub- 

tus fulvum. Alae hyaiinae , fufeefcentes : apice pai- 

lidiores. 

760. Ichneumon Camdbis. 

— long. lin. i\. 

Diagn. Niger; fcuteilo flavicante; abdomine 
bafi pedibusque rufefcentibus. 

Prodiit mihi ex pupa Mufca Cannabina. 

Thorax aculeo longior. Alae hyalinae: antica; 
puncto rharginali. Antennae abdomiuis longitudine. 

761. ICHNEUMON TipllU. 

— hng. 

Diagn. Niger; abdomine ovato, nitido: apice 
rufo; pedibus ilavefcentibus. 

Natus mihi ex pupa Tipula Boleti. 

Antennae alarum pofticirum longitudine. Ab- 
domen fubfeliile, longitudine acuiei. 

762. Ichneumon Pavouia. 

— hng. 

Diagn. Niger; antennis bafi pedibusque fer- 

rugineis- 

Prodiit ex larva Ph. Pavonia in pupam mu- 
tandse intra folliculum. 

Vermiculus net fibi folliculum tenuem, oblon- 
gum, fufco-ferrugineum. 

Idem natus mihi ex pupa Phalana Tortrkis cu. 
jusdam in Mali folio convoluto latentis. 

763. Ichneumon Peclinicornis. 

— long. — — 
Linn. Syft. Nat. p. 568. 

Faun. Svcc. 2. 1647. 

Diagn. - Ichneumon. ACULEATA. Ichneumon. 289 

Diagn. Antennae (maris, quinquenodiae: nodis 
primis tribus, ramos totidem proferentibus. 

Ex larva Phal. nati vermiculi aliquot, demum 
involuti feorlim., unde totideni animalcula. 

Huic caput & thorax viridi-aurata, icutello 
faturatiore. Abdomen aeneo-nigrum , baii pedum 
coiore. Pedes paihdiiilme iutei. Antennae mafeu- 
lae, bafi paliide virefcentes , glabrae ; quse in fami- 
na fimpiices funt. lcfui. FectinivornisZ.iJSN. ab hoc 
forte diverfus eft. 

764. Ichneumon Graminum. 

Diagn. -/Eneo-fufcus; abdomine fefiiii a.cumi- 
nato nitente ; oculis bruneis ; tibiis aibidis. 

In culmis graminum , ac praefertim Anthoxan- 
thi, fupra medium, videtur crulia aibida, femiun- 
ciam longa, culmo circumpofita ; huic fundamento 
inaediiicat pupa cellulofum rete , obiongum, fpon- 
giofum, intra quod pupa , unde junio M. circa ae- 
quinoctium prodit animai antennis abdomine bre- 
vioribus infractis: articulis fupra fradturam (9) ae- 
qualibus, bali craffioribus, palpis tenuibus, thorace 
minus nitido; abdomine eiliptico, aculeo non evi- 
denti; alis hyalinis, immacuiatis. 

765. Ichneumon Antiopg. 

— hng. — — 
Linn. Syit. Nat, p. 567. 
Rohsej.. Inf. 1. p. 8. 

Diagn. Viridi-auratus lucidus; pedibus ferru- 
gineis. 

Ultra (200) bis mihi prodierunt ex pupa Pa- 
pil. Antiopa; idem obfervavit & pinxit Roesel. 
Sed etiam ex pupa Papil. Sinapis triginta circiter 
rjati. 

Antennae nigrae, apice diiatatae, abdominis lon- 
gitudine. Alae puncto fufco notatae. Agile ani- 
mal, continuo pedum pofteriorum ad abdomen , & 
anteriorum ad antennas attritu, fe fe abftergens. 
Oculi brunei. 111. Linn. in Syft. Nat. alium Roe- 
se*lji iocum citat. 

X 166. 290 Ichneumon. ORDO V. Sphex, ?66. ICHNEUMON GlobdtllS. lonc. — — Linn. Syft. Nat. p. 568. 

Faun. Svec. 2. 164$. 
Roesel. Vefp. Tab. 4. fig. 3. 4. 
Fkisch. Inf. 6. Tab. 10. 

Diagn. Niger; abdomine flavo: apice nigro. 

Plantarum caulibus adhaerent globi fericei, cui 
faepe adhaercnt exuviae larvae Papil. Cratagi, ex 
qua nati vermiculi, intra eum globum latitantes , 
cujus filamenta bombycinis cedunt niiiil. 

767. Ichneumon Glomeratus. 

— long. 

Linn. Syft. Nat. p. 568. 

Faun. Svec. 2. 1645. 
Diagru Niger,- pedibus flavefcentibus. 
Septembri M. in Bvafjica olevacea reperiuntur 
larvae flavo nigroque variae, unde femper prodie- 
runt mihi vermiculi multi, eodem momento flavum 
folliculum libi parantes, quorum multi in unum 
acervum congeruntur. 

s p H E X. 

Linn. Syft. Nat. p. 569. 

Alas absque plicis. Os iine probofcide. 
Aculeus reconditus. 

( ") Abdomine petiolalo. 

768. Sphex Tnmcata. 

Alae anticae Iong. lin. 7. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 107. 

Diagn. Fcrruginea; abdomine falcato, compref- 
fo : apice truncato, dilitato, nigro. 

Habitat in pupis Phalanarum, qu?e in Salice 
degunt; mihi ex pupa Phal.LaneJiris orta. 

Ambigit hoc inter & pnedietum geiuis , cum 
apices valvarum exferti, feta vero recondita. 

Aa* Sphex. ACULEATA. Sphex. 291 

Antennse corporis longitudine. Oculi fufci. 
Occiput tuberculis tribus nigris. 

769. Sphex Crajpcornis-. 

— - long. lin. 7. 

Diagn. Ferrugirjea; antennis apice oculis ab- 
dominisque apice nigris. 

Habitat in pupis Lepidopterorum. 

Var. 1. Alarum longitudine data ; antenuis ni- 
gris: bafi ferrugineis, alarum fuperio- 
rum longitudine; oculis fufcis; tuber- 
culis occipitalibus tribus nigris; thora- 
ce nigro: fcutelto ferrugineo; aiis api- 
ce obfcurioribus: cofta rerruginea; ab- 
domine lin. (6) longo, lanceoLto fer- 
rugineo: apice nigro ; pedibus ferrugi- 
neis : femoribus pbfticis apic» fafcia ni- 
gra annulatis. 

2. Statura eadem, fed antennis apice ni- 
gris, thorace fufcefcente, femoribus po- 
fticis fubtus ad apicem macula fufca; 
caeterum eadem cum priore.' 
Habitat in pupa Sphingis Tilix. 

3, Antennis ferrugineis, medio pallidiori- 
bus, apice nigris, ftatura mi.nore; tho- 
race abdomini concolore utrinque. 

P. Poda. Muf. Graec. p. 107. Difparis. 

Habitat in pupa Fhalana Difparis, 

*j?o* Sphex Sabulojh, 

— long. lin. 4. 
Linn. Syft. Nat. p. 569. 

Faun. Svec. 2. 1648. 
Frisch. Infedt 2. Tab. 1. fig.5. 7. 8. 

Diagn. Nigra ; abdomine clavaeformi , longitu- 

dine pedum mediorum; petiolo biarticulato : arti- 

culi fecundi poftica parte, fegmento primo toto, 

fecundo vero dimidia parte, fuivo colore tincfos. 

Habitat in aridis, incuitis, fabulolis. 

oHuic quoque prcpria funt. Caput craffum. 

antenne thcrace non longiores. Ate abdomine 

X 2 bre- g 9 s Sphex. ORDO V. Sphex. 

breviores. Koflrum bivalve: valvis palpigeris: 
palpis fexnociiis. Aculeus bifetus: feta una bre- 
viore & tenuiore. 

771. Sphex FuHginofa* 

— long. lin. 3f . 

Diagn. Nigra; alis hyalinis: apice fufcefcenti- 
bus; fpinis tibiarum rufis. 

Unguibus Pici atri eripui, Augufio M. in fyl- 
va quadam. 

Antennae thoracis longitudine. Caput anticis 
pilis fubargenteis pubefcens. Abdomen fubfalca- 
tum, teres, nitens: petiolo fubclavato. 

772. Sphex Hirfuta. 

— Icng. lin. 5!-. 

Diagn. Nigra; capite thoraceque pubefcenti- 
bus; abdomine antice fulvo. 

Apud nos non rara in cavis femitis. 

Antennse lin. (fif) longse. Maxiliae longae, 
arcuatae. Abdominis petiolus niger, lineam Longus. 
Abdom. lin. (3-*-) longum, media parte fulva, al- 
tera eaque poftica nigra. Femora piiofa. Tibiae 
omnes fpiuofae. 

773. Sphex Gnfta. 

— long. lin. 4. 

Diagn. Nigra ; abdominis fegmentis 1,2, tibiis- 
que fiavis. 

Habitat in agro Tergefiino. 

Antennae alis anticis iongiore*. Abdom. pe- 
tiolus niger ; fegmentum primum flavum, fed fuper- 
nj macula nigra poftice emarginata magna notatum, 
fegmentum fecundum totum iiavum. JFemora cla- 
vata. Tibiae & palmae llavae. 

774. Sphex JEqiiinoRhilis. 

— long. lin. 2-f. 

Diagn. Nigra ; abdomine fubtus linea ilava lon- 
gitudinali ; tibiis fulvis. 

In collibu^ Carniolia fuper. circa aequino^ium 
Yernum. 

An- Sphex. ACULEATA. Sphex. 393 

Antennae lin. (2) longse. AI32 hyalinae: anti- 
cae bafi coftaque pun&o flavo notatae. Abdomen 
nitens, aculeo fuivo. 

775. Sphex Profuga. 

— long. lin. 4. 
Diagn. Nigra; abdominis incifuris, r, a, tibiis- 

que rufis, antennis longitudine corporis. 

In incuitis non raro obvia. 

Antennae totaenigrae,lin. (5^.) longae. Alae hya- 
linae ; cofta fufca ; pun&o ferrugineo. Abdominis 
petiolus niger; margine poftico fulvo, fegmentum 
tertium antice fulvum. Fedes antici & medii toti 
rufi , femora poftica eorumque tibiae apice nigrae. 
Frons fiava. 

776. Sphex Furcata. 

— long. lin. i\. 
Diagn. Thorax poftice furcula terminatus. Ab- 

domen ovatum, nitens, furfum flexum. 

Inveni infidentem foliis Origani vulg. 3. Au- 
guffi. 

Caput virens, ut & thorax. Abdomen nigrum 
fplendens; petioio capiilari ferrugineo uniarticula t 
to. Pedes ferruginei. 

$77» Sphex Gregaria. 

— long. lin. i\. 

Diagn. Nigra ; abdomine cingulis fulvis ; pedi- 
bus flavefcentibus. 

Harum plures choreas aereas ineuntes vidi, flo- 
ribusque infidentes. 

Antennae alarum longitudine. Alae hyalinae; 
puncto nigro marginali. 

778- Sphex Coarklata. 

— long. lin. 2|. 
Diagrh Nigra ; abdomine ad apicem petioli cla- 

Vati coar&ato : cingulis duobus apiceque rufis. 

Rarior in pratis. 

Antennae baii flavae , thorace breviores. Capufe 

crafium. Thorax fubrotundus. v Abdominis petio- 

lus infundibuliformis , fegmentum tertium reliquis 

X 3 majus. , «94 Sphex. ORDO V. Sphex. 

majus. Femora nigra: bali & apice flava ; tibisc 
flavae, fed pofticae fuivse & praffipres. 

779. Sphex Anthracim. 

— long. lin. 5. 

Diagiu Nigra, opaca, pun&ulisque confertis 
prominuiis fcabra ; pedibus fulvis. 

In hortis. 

Antennse fufco - ferrugineje , lin. (3^) longa?. 
Occipitis tuborcula lucida. Alae hyalino -ferrugineae. 
Abdomen (absque petiolo) iineas tres longum. 

(**) Abdomine fubfejjili. 

780. Sphex Vidtica. 

— long. lin. 41, 
Linn. Syft. Nat. p. 570. 

Faun. bvec. 2. 1651. 
Frisch. Inf. 1. Tab. 1. fig. 13. absque 
cingulis anticis nigris, 
Diagn, Nigra ; abdoniinis dimidia parte antica 
fuperne fulva: cingulis duobus atris; pedibus aeque 
diliitis : pofticoruni femoribus ferrii fulvis. 
In hortis & circa vias, frequens. 
Antennae lin, (3) longoe. Caput & thorax pu- 
befcens. Pedes, abdomen apice fubtusque, nigra, 
Varietas, aut fexus alter , abdomine antice fulvo 
& absque cingulis nigris, minus pubefcens,& ftaturse 
minoris, nec non pedibus poiticis totis nigris, fe- 
mei a me vifa, quaiem Frischius habet loc. cit. 

7S1. Sphex Apiaria. 

— long. lin. 3£. 
.Diagn. Nigra & pilofa tota; antennis thorace 

brevioribus. 

In fioribus ne&ar colligit paflim. 

Porrefto roftro caret, aiasque rufo-fufcas luci- 
dasque gerit. 

782. Spiiex Carbonaria, 

— long. lin. 3. 
Diagn. Tota nigra; alis hyaltnis. 
In pratis, & circa fepes. 

Pedfs SpheX. ACULEATA. Sphex. 295 

Pedes huic quoque nigri , corpus vix pilofum, 
antenuae thorace iongiores. 

783. Sphex Verficolor. 

— - long. lin. 4„ 
Linn. Syft. Nat. p. 57 r. 

Faun. Svec. 2. 1559. 

Diagn. Nigra ; abdomine maculis tribus albi- 
dis ; alis apice fufcis; femoribus pofticis fulvis. 

Inveni in floribus Pajlinacafat. 

Statura Viatica, & etiam major, pilis paucis in- 
fra antennas & in apice abdominis adfperfum cor- 
pus gerens, aiibi giabra. Antennae lin. (3)~longae. 
Abddmen fafciis obfolete admodum cinereis, qua- 
tuor, quarum prima maculas duas albidas, tertia uni- 
cam habet. Femora poftica fola fulva ; tibiis .ibi- 
dein uno latere duplicato denticulatis ; fed & aliae 
pedes rufos gerunt. 

78-i- Sphex Nigerrima. 

— long. lin. 3*. 
Diagn. Atra tota ; alarum apicibus fufcis. 
Ruri habitat. 

Antennae abdomine longiores. Maxillse triden- 
tatse- Bafes femorum mediorum & pofticorum argen- 
teo fere nitore fulgidse. Abdomen oblongum, abs- 
que petiolo, iin. (2) longum. 

Ex oblongo , cinerafcente , antice diiatato fol- 
iiculo nata mihi, e quo probabiiiter Mufca ali- 
qua prodiiffet. 

jSS. Sphex Vaga. 

— Iong. lin. af* 
Linn. Syft. Nat p. 571. 

Faun. Svec. 2. 1664. 

Diagn. Nigra ; thorace punctis binis, abdomine 
quatuor iateralibus, tibiisque fiavis. 

Circa Idriam capta. 

Antennne capitis longitudine , bafi flavefcentes. 
Thorax puncto flavo laterali antico fupra alas. Ab- 
domen thorace tenuius, vix longius^nitens, latere 
fingulb macuiis quatuor flavis , quibus differt a hin- 
naana, quae fafcias, loco macularum, habet, quamvis 
uuicam integram. 

X 4 7SS' 296 Spbex. ORDO V. Sphex. 

^86. Sphex Gibba. 

— long. lin. 2|. 
Liwn. Syft. Nat. p. 571. 

Faun. Svec 2. 16,5 8- 

Diagn. Nigra? abdomine fulvo : apice nigro; 
alarum apicibus fufcefcentibus. 

In herbidis coilibus Carniolia. 

Antennae abdomine longiores. Alae hyalina?. 
Pedes nigri. Alae anticas puncto rotundo pallido 
intra apicem fufcum. Nec diverfa videtur alia , paf- 
fnn obvia ; abdomine bafi macula nigra; femoribuS 
apice tibiisque totis fulvis. . Invenitur & major; 
abdomine ferrugineo, gibbofo, verfus apicem nigro. 

787. Sphex Bilocuhiris. 

— - long. lin. 3. 

Diaun. Abdomen fubtus in duo loculamenta 
divifum ; fepto longitudiuali tibiisque luteis. 

In Diftridtu Idrienji. 

Alae hyalinae; punclo nigro marginali. Anten- 
nae abdomine longiores nigrae. Caput & thorax ni- 
gra. Abdomen fupra nigrum , aut fulvum: bali ni- 
grum. Pedes tiavi, femoribus fulvis. 

(***) AbdomineftJJili, 

788» Sphex Abietim. 

— lon«. lin. 4^. 
Diagn. Nigra; abdomine fulvo: bafi nigro: alis 

anticis fafciis duabus, fufcis. 

In nemoribus abietinis Carniolia fuperioris. 

Animal feptem fere lineas longum ; Antcnnis 
nigris, abdomine non longioribus, prope bafim fu- 
perne albis, ex antica capitis pnrteprope maxillas 
prodeuntibus ; lineola alba utrinque inter frontem 
& oculum. Tibiae fuperne maxima parte albse. Acu- 
lei regio nigra. 

^89- Sphex Vtfpoides. 

— lOng. lin. 5^. 
Diagn. Nigra ; abdomine bafi fegmentisque o- 

mnibus (fccundo exccpto) fafcia flav=i marginali. 

Duae Sphex. ACULEATA. Sphex. 297 
Duae miiii natae, ex pupis Phalaw Ldnejlris. 
Antennae nigrae, lin. (4-*-) longse, craffiufculs?, 
apice attenuatae. Maxillae nigra? edentatae. Frons 
lutea, linea media nigra. Palpi flavi, articulis (2-3): 
extremo nigro & craffiore. Thorax lineola iiava 
laterali fupra alas , poftice pundis duobus flavis. 
Abdominis fegmentum prlmum rlavum , fecundum 
nigrum, reliqua nigra fed cingulo flavo marginali 
diiiinda; abdom. longitudo quaiis. antennarum , fu- 
perftcies pimctuhto-rugofa ad apicem pilofa. Pedes 
antici & medii toti flavi : linea nigra fubtus ad fe- 
mora ; poftici flavi : femoribus fenrnigris. Alse luci- 
dae, fubferrugineiE , ad apicem vinofo - hyalinae. Ha- 
bitus Vefpa Fenejtralis, 

7-90. Sphex Tenthredoides. 

■ — long. lin. 4. 

Diagn. Nigra ; alis hyalinis ; pedibus albo- 
nigroque Variis. 

Antennae in cadavere deflexae, abdominis Ion- 

gitudine. Femora poftica tota nigra, antica & me- 

dia fuperne linea alba; tibiae albae. Pun&um al- 

bum ad bafim femoris poflici. Alae hyalinse: Acu- 

leus non ferratus, fed genti fuae proprius, 

791. Sphex Ignita, 

— long. lin. 2f. 
Linn. Syft. Nat. p. 571. 

Faun. Svec. 2. 1665. Chryfis. 
Diagn. Viridi-caerulea aut cyanea ; abdomine 
aurato-rubro : apice quadridentato. 
Circa muros. 

Caput & thorax pundtis prominulisfcabra. Tu- 
bercula tria fufca occipitalia. Oculi nigricantes. 
Antennse fufcae, thoracis longitudine. Thorax fub 
alis utroque in latere dentibus binis. Abdomen 
flammeo-auratum, nitidiffimum; fubtus aureo-virens. 
Aculeo longo,planiufculo: apice pilofo. 

792. Sphex Nobilis, 

— long. lin. 2. 
Diagn. Caput, pedes, thorax poftice, colore 
viridi ; abdomen aureo colore tin&um : apice ro* 
tundato edentato. 

X 5 In- «93 Sphex. ORDO V. Apis. 

Inveni in floribus Ptharmic<e miUcfoUi. 

Thorax pallio aureo ad bafes alarum ufque 
produdto te&us, alibi „ capiti pedibusque concolor. 
Abdomine fupra, nullum fplendidius aurum. Alae 
apice fufcefcentes. Abdomen fubtus fufcuni. Acu- 
leus fetaceus, longus: valvis pilolis, quibus adja- 
cent duo alia corpufcula pallida fetacea iucurva. 

793. Sphex Violacea. 

— lotig. lin. 2, 

Diagn. Tota violacsa niteus ; abdomine por.e 
rotundato, edentato , fubtus virente. 

Unam cepi , circa Tergejiwn. 

Alae apice fufcefcentes. Corpus brevius 
quam priorum. 

APIS. (t) 

Ljnn. Syjt. Nat. p. 57$. 

Roftrum porrectum , inflexam , mellifu- 

gum, bivalve, r-3-fetum. 

(*) Antennis reHis. 

794.. Apis Longicornis. 

Alse anticae long. lin. 3^. 
Ltnn. Syft. Nat. p. 574. 

Faun. Svec. 2. itfS4- 
P. Poda. Muf. Grnec. p. 109. 
Diagn. Nigra, hirfuta ; antennis longitudine 
corporis. 

Pallim occurrit. 

Anten- (f ) Ape» indefeffe , anthophilae , difperfo polline 
antherarum Flone reg;num extendunt, fed & 
eodem alienis thalamis illato, plantarum varie- 
tates introducunt, Botanicorum fyrtcs. Sonus 
& hirfuties in his fpeciebus gradatim audh, in- 
certos reddit Ordines inde petttos, quos nobis 
antennae fuppeditarunt. Apes, quae llores plan- 
tarum afperifoliarum faepius irequcntant, ero- 
fas acquirunt alas. Apis. ACULEATA. ApR 299 

,_ ... .. 1 1 ' » . . 

Antennse nigrae, lin. (5-*-) longa?. Maxillae api- 
ce obiter tridentatse. Caput antice flavefcens. Dor- 
fum & abdomen antice hirfuta. lloftrum trifetum> 
praeter valvas duas baii fubtus palpigeras. Cor- 
pus nigrum. 

Variat hirfutie thoracis abdominisque canefcen- 
te, & rufa. 

795' Apis Sordida. 

— loiig.. lin. 4|-. 

Dirign. Nigra; thorace hirfuto ; ano tibiisque 
rufis. 

Apud nos, non infrequens. 

Paulo minor priore ; antennis thorace brevio- 
ribus; alis anticis lineola ferruginea marginali , ab- 
domine nitido ; tibiis palmisque rufis. 

796. Apis Florifomnif. 

— - long. iin. 3|., 
Linn. Syft- Nat. p. 577. 

Faun. Svec. 2. 1704. 
Diagn. Nigra pun&ata; fronte albo-tomento- 
fa ; abdomine incurvo : fegmento ultimo utrinque 
nnidentato. 

In collibns herbidis, fylveftribus. 
Noftrae corpus aeque iongum acin A.LongiroJlri. 
Abdominis anus non eft dentatus , fed margo ultimi 
fegmenti unum dentem utrinque habet , quo diftin- 
guitur a congeneribus. 

797. Apis Atra. 

— long. lin. 4-*-. 

Diagn. Nigerrima tota ; fronte & thorace antice 
ac poftice albo-tomentofis; abdomine fubrotundo; 
alis femifufcis. 

In Gariufche, inter Veldes & Vochevh capta An. 
I7<5r. fuper flores Laferpitii latifolii. 

Sratura Longicomis , fed craffior. Antennae lin. 
(2) longae. Ad bafim maxillae cuju.sque tubercuia 
tria: intermedio majore. Abdomen nitens, duas li- 
neas longum & aeque craflum. Alae fufcefcentes , 
baii excolores. 79S- 300 Apis. ORDO V. Apis. 

798. Apis Globifa. 

— long. lin. 3. 

Diagn. Nigra, rufo-pubefcens; abdomiue fub- 
rotundo ; fegmehtorum margine antico longioribus 
$>ilis ciiiato. 

In montibus circa Idriam. 

Antennae longitudine abdominis. Roftrum val- 
de longum , ratione ftaturae corporis. Alae anticae 
cofta fufco-ferruginea. 

799. Apis Centuncularis. 

— long. lin. 3|-. 
Linn. Syft. Nat. p. 575. 

Faun. Svec. 2. 1687. 

Diagn. Abdomen fubtus fulva lana teftum. 

Habitat intra terram. 

Antenna? longitudine thoracis. Abdomen bafi 
truncatum ; fegmentorum marginibus praefertim ad 
latera pilis pallide rufis ciliatis. 

800. Apis Farfarifequa. 

— long. lin. 4. 
Diagn. Nigra , rufo - tomentofa ; abdomine 

ovato. 

Confpicua dum floret TuJJlbgo farfara , cujus 
fioribus iniidet, Aprili M. 

Statura fere Longicornis. Antennae lin. (i-f) 
longae, fublucidae. Maxiilae unidentatae, longae, bafi 
tuberculis duobus. Alae auticae lineola ferruginea, 

marginali. 

801. Apis Sabulofi. 

— long. lin. 4\. 

Diagn. Pubefcens ; antennis longitudiue thora- 
cis; abdomine elliptico. 

Apriii M. conveniunt in fabulo ab aquis di- 
fperfo, ibique nuptias inftituunt, de loco in locum 
continuo volitantes , zephyro plaudente choreis. 

Mas. fronte barbata pilis flavefcentibus; tho- 
race albido , pilis rufis utrinque pubefcente. 

Famina Apis. ACULEATA. Apis. 30* 

frxmina pigrior, craffior ; fronte barbata pilis 
nigridantibus ; maxillis longioribus ; thorace rufc- 
pubefcente ; pedibus fubtus longius barbatis. 

802. Apis Riparia. 

— long. lin. 4*. 
Diagn. Nigerrima tota ; capite thoraceque pu- 

befcentibus ; abdomine lucido elliptico. 

Duas inveni in floribus Eryfimi barharea, , pro- 
pe litus fluvii Idriee. 

Antennse lin. (2^) longae. Alae fufco-ferrugineae, 
nube in medio obdu&se. Maxiilae apice bidentatae. 

803. Apis Calcarata. 

— long. lin. *l-\. 
Diagn. Nigra ; capite craffo, pubefcente ; femo- 

ribus pofticis dente inftructis. 

Circa Idriam capta. 

Antennse extrorfum rufe, thoracis longitudine. 
Caput thorace craffius, pilofum. Abdomen ovatum. 

804. Apis Pracox. 

— long. Hn. 3. 

Diagn. Caput, thorax , abdomen bafi, albis vil- 
lis pubefcentia ; antennae longitudine abdominis ei- 
liptici. 

Primo vere, flores adit. 

Nigra tota; maxiilis longis: apice rufefcecti- 
bus; capite craffo ; alis hyalinis : iinea ferruginea 
marginali. Variat fronte denlis longioribusque villis 
barbata, qualis in amentis Salicis copiofa reperitur. 

805. Apis Calceata. 

— long. lin. 3 j-. 
Linn. Syit. Nat p. 578. Cariofa? 

Diagn. Nigra ; oris apice tibiisque albidis; ab- 
domine iucido cylindrico : antennarum longitu- 
dine. 

In amentis Salicis frequens, etiam in fylvis. Vi- 
di etiam in panicula Poa carulea piures fimul- 

Thorax cum capite villoflis. Alse hyalinae; 
pun&o ferrugineo terminatae 1 . Abdomen incurvum. 
Genua colore tibiarum. 3o2 Apis. ORDO V. Apis. 

go6. Apis Montana. 

— long. lin. 3f 

Diagn. Nigra ; antennis abdomine pedibusque 
fulvis. 

Capta in floribus Laferpirii Jileris. 

Corpus lin. (4.) longum. Antennae articuli 
(10); 7, S, 9, nigricantibus. Tuberculum ful- 
vum in fmgulo latere thoracis, fupra alas. Scu- 
telluni rufco-fulvum. Thoracis latera fub alis, & 
ejufdem pars poftica fubargenteis villis pubefcen- 
tia. Alae limbo obfcuriore. Pedes rulvi; femo- 
rum bafi nigra. Abdomen antennarum longitudi- 
ne, eilipticum, nitens, fulvum, in iingulo lateie 
maculis tribus flavefcentibus. 

Variat, tuberculis thoracis anticis flavefcen- 
tibus , unicoque punao luteo in latere fingulo 
abdominis; nec non ore antice rutb , antennisque 
totis rufis. 

goj. Apis Fuhiventris. 

— hng. lin. 2f. 
Diagn. Nigra; abdomine fulvo nitente: apice 

nigro. 

In montanis Carnioli&. 

Antennae thorace breviores. Caput & tho- 
rax punclulis prominulis fcabra. Alae hyalinse; 
pundto fufco marginali. Abdomen ellipticum, an- 
tennis longius. Palmse pallide rufis villis ad- 
fperfae. 

gog. Apis Vefpiformis. 

— long. lin. 3. 

Diagn. Nigra ; antennis fcutello pedibusque 
fulvis; abdomine fupra cingulis flavis. 

Id floribus, praefertim Umbelliferis. 

Lineas C-3i) longa. Maxillae, linea circum 
ociiiOs, pundtum in medio frontis , & labii mar- 
go, fulvi colons. ' Thorax latefe fmgulo linea 
pundoiue fulvis. Scutellum pundis binis fulvis 
contiguis fignatum. \lx hyalinae; limbo obicu- 
riore. A1 dom:n ;nt nna-um lon;itudine , ellipti- 
cim, n.tcns, |glabiiira; fupra fafoiis ui^ris flavis- 

qi.e Apis. ACULBATA. Apis. 303 

que alternantibus , fubtus fulvum: cingulis anticis 
tribus nigris. Femora poftica nigra. 

( * * ) Aitennis bqji infrattii. 

§09. Apis JEnea. 

■ — long. lin. 2. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1695. 
Diagn. /Enea tota & villofa; antennis nigris. 
In fioribus pafiim occurrit. 
Parva , abdomine ovato obtufo ; fegmentis 
duobus ultimis margine flavefcentibus. Alae 
hyalinae. 

g 10» Apis Fufca, 

1 — long. lin. 3. 

Diagn. Fufca, ruiis villis adfperfa abdomine 
fegmentis margine rufis. 

Frequens in fubmontanis noitris. 

Abdomen antennis longius , ellipticum , ni- 
tens. Pedes rufo viiio pubefcentes. 

gll. Apis Mellipca, 

— long. lin. 5£. 
Linn. Syft. Nat. p. 576. 

Faun. Svec. 2. 1697. 
Spe c t a c l e de la N a t. Tom.I. Entr. VI. 

Diagn. Thorax utrinque rufo-pubefcens , ab- 
domen fufcum; fegmentis margine rufis. 

Copiofe & fedulo culta in Carniolia prsefertim 
fuperiore. 

Famina. Regina , aculeata, raro feriens, i&u 
fibi non lethali, fpadonum mater, antenn: articu- 
lis decem, tibiis ierrugineis: margine breviter ci- 
liato , abdomine fupra fufco , fubtus rufefcente , 
Fucorum centuriis aliquot ltipata evolat, rbecun- 
datur in aere volans, Crabronis iniidiis in itinere, 
morti vero in reditu expolita, fi alienum fubierit 
alveare. Haec junior , per triduum , omni horaj 
quadrante , ftridorem quemdam edit, eoque adnio- 
net emigraturam gregeni ; propagatur ab operariis 
feorfim propriis in ceiluiis ad favorum latera ex< 
ftru&is. 304 Apis. 0RD0 V. Apis. 

Fuci crailiores quam Operaris & viilioiiores , 
inermes, otiofi , ftegmae mariti & comites, gene- 
rantur ab operariis intra proprias & impliores cel- 
las , abfoluto vero icecundationis Reginae munere 
occiduntur, ejiciuntur. 

Operaria minores, mellifugse , Reginae filiae, 
unius electores aliarumque camihces, primo vere 
aivearia purgant a fordibus, mei & ceram coiligunt, 
digerunt, conficiunt, rhultiplicatae migrant, inhdent 
arboribus m globum unitse, pulfatse fartaginis Vano 
Clangore ftipatae , coiiigendae vafe idoneo melie 
oblito. 

Flores apibus acceptos fuppeditat apud nos 
princeps Polygonum Fdgopyrum , ad quod ex 
montanis alvearia Auguito M. a Rufticis trans- 
feruntur. 

Hoftes funt Crabro , Hirundines, Tinea mel- 
loneila, Apes aiienae, Aranea Kleinii. 

Oeconomiam Apum promovent i. Purgatio 
diligens alvearium a larvis Tineae melloneibe. 
2. Reginae deiicientis fubftitutio alterius , cavea 
tamen per odtiduum prius inclufae. 3. Subminiftra- 
tio mellis in anonae caritate. 4. Favi primi pro- 
pe foramen alvearis exftructi. 5. Morbidarum , 
enervium Apum & Spadonum interrectorum eX- 
purgatio. 6. Fagopyrum in vicina fatum. 7. Ca- 
itratio favorum labe infectorum. 8- Debilium cor- 
roboratio electuariq cardiaco ex melle, vino 
malvatico & pulvere radicis Athamanthae Mei. 
9. Migrationis tempeftiva obfervatio. 10. Aligra- 
tarum coliectjo cauta. 

Parvum animal, quam utile! Foliticis Monar- 
chiaeprseftantiam, Reipubiicae tranquillitatem, com- 
mercii culturam ; Ethicis otii fugam , libidinis o- 
dium, curam prolis, amorem erga fratres; Occono- 
mis fobriam feduiitatem, innoxiam aliis induftriam, 
occafionis captandae modum, commendat; Medicis 
mel & ceram offert, iimpiicium ufum fuadet, aeris 
falubritatem indicat. 812. Apis. ACULEATA. Apis. 305 

812. Apis Violacea. 

*—> long. lin. 8. 
Linn. Syft. Nat p. 57S. 
P. Foda. Muf. Graec. p. 110. 
Diagn. Bombinatrix, nigra; aiis violaceis. 
Apud nos non rara. 

Roitri feta media eil fiftula in medio excifa, la- 
terales canaliculatas : bail piiofum paipum profe- 
rentes. Maxillae edentatae. Aculeus rectus , ferru- 
gineus, cui ad bafim adjacent verrucae papiiiaefor- 
mes oblongse, fub quibus aculei balis peduncuium 
educit capitulo deflexo tenriinatum. Antennse ar- 
ticulis duobus penultimis fulvis. Vidi etiam thp- 
racis dorfo albido, 

813. Apis Lapidaria, 

— long. lin. 7f . 
Linn. Syft. Nat. p. 579. 

Faun. Svec. 2. 1712. 
Diagn. Bomb. nigra ; abdominis apice fuivo. 
Habitat inter lapides, prsedatur mel apum, ple- 
rumque infeliciter. 

Var. 1. Corpore lin. (9) longo; alis apice ob- 
fcurioribus ; maxillis iineis tribus ele- 
vatis ftriatis . tibiis pofticis fubtus fui- 
vis. Xloftri feta media rufa, fub apica 
deftexo piiofa. . 
2. Duplo minor, alis apice non evidenter 
fufcefcentibus, maxillis laevibus, tibiis 
utrinque nigris. Haec habitat in colii- 
bus iapidpfis apricis , iuter frutices. 
An fpecies diverfae ? 814. Apis Argillacea. 
gra — long. iin. 5|. 
Diagn. Bomb. nigra ; thorace rufo : iafcia ni- Habitat in fylveftribus , imo & circa domos, 
favos ftruens cretaceos. 

Statura Violaaut , & quandoque major. Aia 
fufco-rufse. Corpus fubtus tofcum nigrum. 815. 3 o<? Apis. ORDO V". Apis. 

815. Apis Terrejtris. 

— long. lin. 7. 
Linn. Syft. Nat. p. 578. 

"Faun. Svec. 2. 1709. 

Diagn. Bomb. nigra ; thorace antice flavo ; ab- 
domine antice nigio, dein flavo, in medio nigro: 
apice albo. 

Habitat in terra. 

Maxillae apice dilatatae, fubtus cocblear'16 adin- 
ftar excavatae. Roftri fcta media iin. (5) longa. 

816. Apis Rufa. 

— long. lin. 6. 
Apis minima. R. P. Poda. Muf. Graec. p. 

iro. huc trahi poteft. 
Diagn. Bonib. nigra ; thorace abdominisque 
apice rufo. 

ln fylvis habitat. 

Variat ftatura, nempe abdomine lin. (3-4) longo. 

817. Apis Hortorum. 

— long. lin. 5.1. 
Linn. Syft. Nat. p. 1710. 

Diagn. Bomb. nigra; thorace antice flavo; ab- 
domine fafcia fltava ■■ apice albo. 
In fioribus pamm occurrit. 
Variat fafciis albidis. 

81 8- Apis Collaris. 

— long. lin. 4. 
Apis pratorum Ltnn. Faun. Svec. 2. 

1711. huc pertinere videtur. 
Diagn. Bomb. nigra ; thorace antice anoque 

flavis. 

Cum priore circumvolat, minus frequens. 

Abdomuus apex anticae tuoracis Ufciae con- 
color. 

8 19. Apis Pafcuorum. 

— lortg. lin. 5. 
Diagn. lonib. rufa ; antennis pedibusque ni- 
gris. 

Habitat Apis. ACULEATA. Apis. 307 

Habitat in herbidis iterilibus. 

Thorax & abdomen rufo-tomentofa ut & frons. 
Alae apice paulo obfcuriores ; fed fubtus thorax 
aibido pilo tomentofus; abdomen yero nigrum. 

820. Apis Hypnorunu 

— long. liu. 6. 
Linn. Syft. Nat. p. 579. 
Faun. Svec. 2. 1715. 

Diagn. Eomb. nigra; thorace rufo; abdominis 
apice albo. 

821. Apis Nemorwn. 

— long. lin. 4* 
Diagn. Bomb. thorace albido : fafcia media ni« 

gra , abdomine fegmento 1 fufco , 2 fufco - ierrugi- 
neo, 3 nigro , caeteris flavefcentibus. 

In nemoribus Diftri&us Idrienjis, ftepe vidi. 

Inter meas minima ; pedibus nigrisj alis apice 
obfcurioribus. 

8 2 2. Apis Sylvarum. 

— long. lin. 5. 
Linn. Faun. Svec. p. 2. 1713. 

Diagn. ^Bomb. pallida ; thoracis fafcia nigra ; 
ano rubro vel rufo. 

Habitat in fylvis. 

Antennae, cjput, pedesque nigri. Abdomen 
ovatum: apJce rufum. 

§23. Apis Colliumi 

— long. lin. 4%* 

Diagn. Bomb. thorace rufo ; abdomine paliidis 
Villis tomentofo. 

In coilibus Camiolia fuper. 

Roftrum huic abdomiue longius. y » VE- 3 o3 Vefpa. ORDO V. Vefpa. 

— ■ !!■■■■> 

VESPA. (t) 

Link. Syjl. NaU p- 57 2* 

824. Vespa Crabro. 

Alre anticce long. lin. 10 
Linn. Syft. Nat* I. c. 

Faun. Svec. 2. 1670. 
Frisch. Inf. 9. Tab. 11. fig. 1. 
Diagn. Abdominis fegmentum prinium rufum: 
margine flavo , fecundum cseteris duplo longius 
fiifco-rufum: fafcia flava finuata marginali , reliqua. 
Hava : punctis duobus fufcis, fed tertium fegmen- 
tum inter puncla habet maculam trigonam fufcam. 

Niditicat in cavis arboribus , frequentat corti- 
cem Quercus rcb. e quo exftillantem humorem lin- 
git, una cum Scarabais Acbilibus & Auratis. 

Gigas noftrarum, horaeis fructibusqite maxime in- 
fenfa, ccrpore ia?pius unciali ; maxillis apice tri- 
dentato nigro ; thorace nigro : antice macula rufa 
laterali; aculeo re&o, acutiflimo, nigro ; alis pli- 
catis. 

825. Vespa Vulgaris. 

— long. lin. 6j 
Linn. Syft. Nat. p. 572. 

Fatin. Svec. 2. 1671. 
Frisch. Inf. 9. Tab. 12. fig. 1. 
P. FoDA. Muf. Grsec. p. 108. 
Diagn. Thorax antice utrinque macula trigona. 
AHlomen fegmentis (5) ilavis, nigro-bipunctatis. 
medioque femiabruptis. 
Eabitat fub tectis. 

Maxiilae flavae , tridentatse : dentibus nigris. 
Frons iiava, poftice emarginata, ptm&uio nigro in 

medio (f) Maledicta? terra fobcles invifa & audax aculeo 
exfercndo cum Api convenit, diftcrt vero dre 
mutico , ablentia facci meUiieri, ceilulis fj[ual 
lis inutUibuf», Vefpa. ACULEATA. Vefpa. 309 

» . — , ,« — _ 

medio notata. Supra antennas macu!aetres,contiguae, 
fiavae, in unam feriem transverfam ordinatae : media 
antice emarginata. Retro oculos linea flava ad ma- 
xillas ufque producia. Thorax ad bafim alae iingu- 
lae fuperioris tuberculo ovato flavo, ocellato: pu- 
pilla nigra; fub iifdem alis punctum triangulare ; in- 
ter caput & alas macula trigona flava : anguio ver- 
ticali faturatiore & coftam refpiciente; parspoftica 
thoracisduo paria punctorum flavorumgerit. Abdo- 
men fegmento 1 flavo, fubquadrata nigra macula in 
medio, punctoque nigro lateraii utrinque ad angu- 
lum anticum ; 2, 3, 4, fafcia lata flava marginali , in 
medlo triquetro-excifa, & uno pari nigrorum pun- 
ctorum ; apice flavo: linea nigra longitudinali. Pe~ 
des flavi; femoribus mediis & pofticis nigris: apice 
flavis. Fedibus anticis detergit antennas & os , po- 
fticis abdomen. 

826. Vespa Syhejtris. 

— long. lin. 6. 

Diagn. Thorax antice utrinque lineola flava. 
Abdomen fegmentis margine iiavo repaudo cinguio 
diilinctis. 

Habitat in fylvis, inter ramos arborum, ubi fa- 
vum unum alteri iuaedificat, nudumaut cortice tenui 
veftitum , cujus ce'ke , cum larvae perfectse fuerint, 
operculo albo teguntur. 

Differt a Vulgari; fronte flava absque pur.cto 
medio nigro, linea nigra media ab apice ad medium 
ufque producta ; thorace antice lineola lateraii non 
vero maculis trigonis , abdomine punctis nigris nul- 
lis. Neque pro altero fexu prioris habeo, Vutga- 
ris enim in hujus nido a me vifa nondum. 

827. Vespa Pmetum. 

— long. lin. 5f. 
Linn. Syft.Nat. p. 572, 

Faun. Svec 2. 1573. 
Roesel. Vefp. Tab. 7. fig. S. 
Diagn. Abdomen cingulis quinque flavis: 1,2, 
invicem remotioribus, fpatio intercepto bipunctato: 
punctis flavis fulvisve. Y 3 Habitat 3io Vcfpa. ORDO V. Vefpa. 

Habitat m trabibus antiquis, parietibus ligneis, 
feneftris, non rara. 

Nidus expofitns , nudus , orbiculatus , inaedifi- 
catus columnae fufcae , in quo cellula? (40-60) qui- 
bus mater fuos fcetus concredit , excubias noctu 
& interdiu retro nidura agens ; perfecta pupa te- 
gitur cella opereulo concolore , quod poft dies 
12-15, pfotrudit perfecta Vefpa^ cui macula fron- 
tis fiava, fubrotuuda , macula nigra in medio no- 
tata; punctum flavum, unum utrinque inter ocu- 
los & cam maculam; lineola flava transverfa fupra 
antennas, a>iaque retro oculos. Thorax antice 
linea terminatus fiava , fupra alas alia fimili linea 
utrinque ; poftice tribus paribus punctorum liavo- 
rum , quorum ultimum funt potius lineoia? quam 
puncta. Pedes flavi; femoribus nigris. 

Variat 1. Antennis ferrugineis , macula frontis 
puncto nigro obiongo transverfo in- 
icripta , abdom. fegmento fecundo 
punctis duobus fiavis. 

c. Antennis nigris , maculae flavae fron- 
taiis puncto nigro poftice trilobo, 
abdorn. fegmento fecundo punctis 
binis iulvis. 

3. Antennis nigris , maculse froutaiis 
puncto lunato, ahdom. fegmento fe- 
cundo maculis biuis fulvis. 

Delitise Vefparum funt fructus horaei, flores 
Scrophdarix , Qmna Indica 9 Mufc%. 

828. Vespa Mvparia. 

— long. lin. 4. 
Linn. Syft. Nat. p. 573. 

Faun. Svec. 2. 1074. 

Dlngn. Abdomcn fafciis quatuor ilavis, fccun- 
da a prima remotiore & crauiore. 
Habitat in trabibus, & parietibus. 

Nidus involucro duplici : exteriore henvfphae- 
rico, aitero xotundo iii cujus finu cellul» paucae. 

Anten- ' Vefpa. ACU LEATA. Vefpa. 311 

Antennae fupra nigrae, lubtus flavae. Macuia 
transverfa iiava oblonga in fronte. Thorax antice 
flava linea terminatus; pundto flavo utrinque fub 
alis anticis ; linea flava transverfa loco fcutelli. 
Has maculas gerit quoque Campejlris Linn. Faun. 
Svec. fed abdomen Murari<p. falciis (4) flavis, pri- 
ma remotiore. Fedes flavi, femoribus pofticis ni- 
gris: apice flavis. 

829. Vespa Tinniens. 

— long. lin. 4i. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1679. parietina'? 

Diagn. Thorax pone pnnitis binis flavis, loco 
fcutelii. Abdomen fafciis (5). 

Habitat in fylvis, tinnitu flngulari fe manife- 
fians. 

Antennse nigrae: bafi fubtus flava. Frons fla- 
va tota; maxillae flavse tridentatae. Inter antennas 
macula flava obcordata : bafi pundbo nigro nofata, 
ad latus hujus maculae utrinque lunula flava ocu- 
lis infcripta. Retro oculos linea flava. Thorax 
linea laterali inter alas & caput. Sub alis anticis 
pundtum trigonum, flavum. Scutelliloco par pun- 
ctorum flavorum. Abdominis fafciee flavse 2, 3, 4, 
uno latere repaudo, primse a fecunda, fecundae a 
tertia &c. diftautia infenfibiliter diminuta. 

830. Vespa Coarftata. 

— long. lin. 4. 
Linn. Syft. Nat. p. 573. 

Faun. Svec. 2. 16 j 6. 
Frisch. Inf 9. Tab. 9. flg. 3. 

Diagn. Abdomen petiolatum , eliipticum, acu» 
minatum: petiolo infundibuliformi. 

Circa Labacum &c. 

Idem erit five abdomen dicas petiolatum five 
biarticulatum: articulo primo annuio fiavo diltin- 
dto a fecundo, qui craflior & longior, antice duas 
maculas flavas in primo fegmento gerit, cujus lon- 
gitudo aliorum omnium longitudinem fimul fum- 
ptam sequat aut fuperat. Thorax gibbus , antice 
linea ftava termioatus ; poftice iinea unoque pari 
pundorum flavorum, fub alis pun&o utrinque uni- 
Y 4 co 3i2 Vefpa. ORDO V. Formica. 

co riavo. Antennae nigrae: bali fubtus tiava. Frons 
fiava. Tibiae fhvae. 

831. Vespa Maculata. 

— long. lin. z\. 
Diagn. Abdomen punctorum flavorum paribus 

tribus: primo remotiQimo. 

.Araneae tela iuvolutam ccepi, 15. Junii, in 
horto. 

Caput totum nigrum. Thorax antice lineola 
terminatus, pun&oque ihvo iaterali fupra aias po- 
fito. AbdomerJ acumine deiiexo, antice non trun- 
catum, fcd coavergens. fubtus immaculatum nitens. 
Thorax & caput punftis prominuiis fcabra, abdo- 
nien pun&is imprellis. Pedes nigri. 

FO.RMICA. (t) 

Linn, Syjl. Nat pag. 579. 

832. Formica Hercukana. 

Abd. long. lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 579. 

F;;un. Svec. 2. 1720. 
Diagn. Noftrarum maxima,nigra; abdomineob* 
longo. 

Habitat in caiiofis putridisque arborum trun- 
cis. 

Tria puncta impreffa, feu foveolae in vertice 
capitis. Maxillae dentibus (5). Squama rotunda- 
ta integra. Femora modo nigra, modo plus mi- 
nus rufefcentia, fed vere ferruginea nunquam. 

833. Formica Vaga. 

— long. Iin. ii. 
Diagn, Nigra; abdomine ovato pilofo. 

Ha- Ct) Genus greg.T-ium, fatagens, inquietum, melli- 
phagum, Jerox, fuae lobolis amans, vindidfoe 
cupidum , terram purgat a quisquiliis, rciinam 
baifamicam congregat, fcatet fpiritu volatili 
nervino fubacido; cecoflomiae & Tedulitatis hu- 
manae cathedra. Formica. ACULEATA. Formica. 313 

> I ■ ! - - 

Hdbicat in putridis arboribus. 

Pun&a aut foveae in capite nullae. Thorax 
poftice in fingulo latere duo parva tubercula ge- 
rit. Squaraa integerrima, rotundata. Abdomen pi- 
lofum. 

834. Formica Nigra. 

— long. lin. 1. 
Linn. Syft. Nat. p. 580. 

Fauu. Svec. 2. 1723. 
Diagn. Nigra nitens ; fquamuLi integra. 
Habitat in terra. 
IViinor priore ; abdomine paucis pilis adfperfo. 

835. Formica Libera. 

— long. lin. r. 
Linn. Obfoleta? Faun. Svec. 2. 1724. 

defcriptio certe in multis convenit. 

Diagn. Nigra ; antennis bafi tibiisque rufis. 

In terra degit, fine iege excurrens; nec cefpi- 
tes efficiens. 

Squama integra, obtufa. Abdomen brevibus 
Villis adfperfum. 

836. Formica Rufa. 

— long. lin. i-f-. 
Linn. Syft. Nat. p. 580. 

Faun. Svec. 2. 172 1. 
Diagn. Fufca; capite antice thoraceque rufis. 
Habitat ad radices Ahietum, Betularum &c. in- 
tra acervos vegetabilibus compofitos. 

Squama integra; apice nigricante. Pedes fu- 
fcefcentes. 

Harum ovulis feu embryonibus, pulli Tetrao- 
nis Urogalli & Coturnicis certo educantur. 

837. Formica Cefpitum. 

— long. lin. -|. 
Linn. Syft. Nat. p. 58r. 

Faun. Svec. 2. 1726. 
Diagn. Abdominis petiolus nodis duobus al- 
ternis: poileriore majore. 
In gramineis, tuberofis. 

Y 5 Tho- H4 Mutilla. ORDO V. Mutilla. Ihorax bifpinofus , feu poilice duabus fpinis 
terminatus, quae fquamulae loco funt. Maxillae 
dentibus fex. Abdonjen nitidum, fubrotunduni. 

Defcriptiones neutrarum funt. 

M U T I L L A. 

Linn« Syjl. Nat. p. 582. 

838. Mutilla Saitatrix. 

— l°H- — — 
Huc refero animal ar. Martii cum floribus 
Farfara ledtum, pediculo triplo minus, fufcum gla- 
brum ; maxiilis pedibusque ferrugineis ; antennis 
motatoriis , infractis , thorace longioribus: atticulo 
oblongo, acuto , fufco ciavatis ; Itipite albido ; ab* 
domine ovato, fubtus jugo feu plica compreila in- 
ftru&o. Haec currit veiociter, leviter tacta faltat, 
autennas aliiduo agitat. ' 
OR- Tipula. HALTERATA. Tipnla. 315 O R D O VI 

HALTERATA. 

D I P T E R A (f) 
Linn. Syfi. Nat. p. 584- 

HALTERES CLAVATI SOLITARII PO 

NE SINGULAM ALAM. 

E S T R U S. 

Linn. Syfl. Nat. 1. c. Cum fpeciem. hujus generis nullam haiftenus 
examinaverim , ita de chara&ere generico nihil 
ftatuo. 111. Linnjeus os absque probofcide aut 
roftro exferto ponit, Frischius autem in defcri- 
ptione Oeftri Bovini, ait habere roftrum retra&ile, 
ut Mufca Domejlica, 

T I P U L A. 

Linn. Syfi. Nat. p. $8$. 

Os inerme, elongatum, antice palpiferum : 

palpis dnobus. 

(*) Antennis mafculis compojitis. 

839. Tipula Peftinicornis. 

Alas lcng. lin. ff|. 
Linn. Syft. Nat. p. 585. 

Faun. Svec. 2. 1735. 

Tipu- (t) Ignota o:is fabrica, nulla de his generibus ccr- 
titudo. *itf Ti pula. GRDO VI. Tipula. 

»■ ■ __ — — _ ___^_____— 

Viagn. Ihorax niger: dorfo immaculato, poli- 
tura niteute» Antennae maris pe&inatae. l\mora 
rufa. 

Hafrtat in terra culta, circa hortos & poma- 
ria volitans, Majo M. 

Mas. Antennae rufae, falcatse, pectinum paribus 
decem ; rachi fubtus e quolibet aiticulo proferen- 
te clavulam rufam; bafi nigrae. Caput nigrum, po- 
ftice villofulum; palpis ruiis. Thorax antice rufa 
transverfa tumida linea terminatus; linea rufi la- 
terali caput inter & aias, poltice immaculatus, mi- 
nusque nitens. Halteres rufi; capitulo luteo. A- 
lae patulse, hyalinae, baii rufae ; macula nigra coftae 
impolita lupra medium. Abdomen rufum; dorfo 
macula nigra trigona, in fingulo fegmento; lateri- 
bus nigro-maculatis , nempe unica macula in feg- 
mento, i, 3, 4, apice tuberofo furfum fiexo ovato 
fubbiftdo. Pedes femoribus rufis; genubus atris ; 
tibiis fufco-ruiis. 

Fatnind. Seticornis ; margine thoracis antico 
nigro, haiteribus fufcis: capituli apice luteo, abdo- 
mine acuminato longiore nigro: bali, feu articulis 
1, 2, rufis. PcxLs ut m mare. 

840. TipoLa Idvienfu. 

— long. lin. 5. 

Diagn. Antenn* maris pectinatae. Alae fafcia 
obfoleta iineaque media transverfa fufcis. Femo- 
ra rufa. 

In pratis udis. 

Alas. Antennae nigrae, falcatae, absque clavulis 
e rachi genitis, ut in priore. Caput nigrum, pal- 
porum arriculis binis tribusve primis luteis. T ho- 
rax niger, immaculatus: dorfo nitente politiflimo. 
Halteres nigri , bafi rufi. Abdomen totum nigrum. 
Alae hyalina?, apice fufco, thfcia antica obfoleta & 
pun&o medio fufcis. Femorarufa; genubus nigris. 
Tibia? fufco-rufse. 

Famina. Antenn. fetaceae: articulis (14). Dor- 
fum tubercuio ruio, loco fcutelli. Ala? apice non 
fufcao, linca in nn-dio fufca. Abdomen apice ru- 

fum, 

TipuU iu copula circumvoiant, famina marem 
poft fe trahente. Tipula. HALTERATA. Tipula. 317 

fuin, bali nigrumj fegmentis intermediis ruiis, ied 
annulis fufcis invicem diftin&is. Femora fufco ru» 
fa- Tibias nigrse. 

§41. Tipula Plumofa. 

— long lin. 2-V 

Limn. Syft. Nat. p. 587. . 

Faun. Svec. 3. 1758. 

Diagti, Pallide virens ; abdomine fafciis nigris ; 
antennis fufcis , hyalinis, plumatis; alis hyalinis-j 
puncto nigro. 

Habitat in lacubus noftris copiofa. 

Culice Pipiente paulo major , abdomine vero se- 
que villofo & fafciato; noftrse praeterea, oculi ni- 
gri; thorax luteo-virens ; antice iiueis parallelis & 
macula lateraii, rufis; alae albida?, membranaceae» 
margine viilofo, puncto fufco. Pedes virefcentes. 

842. Tipula Lacuftris. 

— long. lin. 2-|. 
Diagn. Nigra; antennis plumatis: extimo arti- 

culo craffiore aibisque viliis adfperfo. 

Circa lacus, Majo M. 

Statura prioris, fed nigra tota. Alae hyalinae, 
absque puncto. Abdomsn fegmentis villofis, late- 
re pallidioribus. Femora rufefcentia. Recens na- 
ta, fpumam albam pone thoracem, loco fcutelli, 
gerit- 

843. Tipula Graminea. 

— long. lin. i„ 
Diagn. Luteo-virens ; antennis plumatis; aiis 

pedibusque albidis. 

In herbidis udis, non rara, Apriii M. 

Parvula; oculis fufcis; antennis albidis hyali- 
nis ; alis immaculatis ; abdomine villofo. 

844. TipuLa Convallium, 

— long. iin. 1. 
Diagn. Antenn» plumat», albidse. Thorax ru- 

fus. Abdomen fufcum, pilofum. 

Secus rivulos, fruticibus infidet Jun'o. M. 

Abdo- 3 i8 Tipula. ORDO VI. Tipula. 

Abdominis fegmenta i, 4, albida, colore pe- 
dum. Alae hyalin*, immaculatae. Oculi uigri. 

(**) Antainis Jhnplicibus in utroque fcxu. 

845. Tipula Crocata. 

— long. lin. 7. 
Linn. Syft. Nat. p. 585- 

Faun. Svec. 2. 1739. 

Diagn. Nigra ; alis macula fufca ; abdomine ba- 
fi cingulis fenis flavis. 

In pratis paludoiis. 

Ftfminam defcribo, cui antennse rufae deutatae, 
feu articulis dentatis (10) , bafi villofa fufcefcente. 
Caput nigrum ; puncto flavo quadrato prope an- 
tennas; collari flavo. Thorax niger ; linea flava 
laterali; puncto flavo in medio dorfi; lineola lu- 
tea fub aiis utrinque. Halteres flavi. Abdomen 
acuminatum ; diftantia flavae bafeos a primo cingu- 
lo , sequalis diftantiae primi cinguli a tertio ; idem 
fubtus pariter cingulis flavis (6\ Pedes fulvi; ge- 
niculis fufcis. Alse baft & cofta fulvae; macula ni- 
gricante marginaii. 

846. Tipula. Rivofa. 

— long. unc. r. J< Linn. Syft. Nat. p. 585. 
Faun. Svec. 2. 1 
P. Poda. Muf. Gr3ec. p. 113. maxima. 

Diagn. Alae fufcae : rivulo aibo. Abdomen fer- 
rugineum. 

Habitat in aquis fluentibus seftate prodicns. 

Tvlaxima noftrarum. Antennae articuli pilos 
duos longos e bafi proterentes. Mas lineam lemi- 
circularem nigram in dorfo thoracis habct ; alas ad 
coftam maculis tribus fufcis magnis, quibus albidae 
interjacent duae unitae rivulo ab apice a!ae genito 
longitudinali. Famina alarum venis fufcis, maculis 
fere nuilis. Pedes poftici in nure etiam uncias duas 
& lineas quinijue longL 847 Tipula. HALTERATA. Tipula. 319 

84.7. Tipula Lunata. 

— long. lin. 7-f-. 
JLinn. Syft. Nat. p. 5S6. 

Faun. Svec. 2. 1744. 

Diagn. Alse macula lunata alba marginali ; ve- 
ois fufcis. Oculi virefcentes. 

Habitat in lacubus. 

Alae macula fufca prope albam pofita, & 1U 
neola transverfa fufca ad bafim. Halteres capitu- 
lo ovato, fufcefcente. Frons & latera thoracis pal- 
lidiora. Abdomen maris macula fufca dorfali in 
quolibet fegmento; faeminae fufcum ; linea dorfali 
& utrinque alia laterali albidis. Femora rufa. 

848. TiPula Pratenjis. 

— long. lin. 6%. 
Linn. Syft. Nat. p. 586. 

Faun. Svec. 2. 1745. 

Diagn. Alse macula lunata , fufca, marginali. 
Frons crocata. Thorax niger: pun&is fiavis va- 
riegatus. 

In heibidis collibus , prope fiumina, Aprili M. 

Mas. Caput nigrum, tuberculo croceo in fron- 
te fupra antennas. Thorax niger; antice lineola 
flava & alas inter ac apicem pundtis flavis in fln- 
gulo latere (4); idem poftice duobus paribus pun- 
dtorum flavorum, alio laterali utrinque inter alam 
& halterem. Halteres capituli apice rlavo. Ab- 
domen teres, apice craflius dorfo glaucefcens; la- 
tere maculis flavicantibus tot quot tncifuree nigris 
fafciis invicem diftin&ae. Pedes nigricantes; femo- 
ribus poflicis bafi fulvis. 

Famina a mare diverfa abdomine longiore 
craffiore acuminato , ponens ova nigerrima lucida 
oblonga, fubtus planiulcuia. 

849. Tipula Amulata. 

— long. iin. 5-j. 
Linn. Syft. Nat. p. 586. 

Faun. Svec. 2. 1752. 
Diagn. Alae maculis pun&isque fufcis yarie- 
gatae. Abdomen ciuerafcens: cingulis atris. 
Circa fontes. 320 Tipula. ORDQ VI. Tipula. 

Alse patulae: maculis fufcis prope coitani coi- 
loeatis , alibi fufco-punclratae : punctis pkrifque 
fubrotundis. Halteres paliidi , macula transverfa 
obfcuriore prope bafim capituli fubovati. Anten- 
Dse thorace breviores, attenuatae , articulis (14): 
uitimo crailiore aiiis binis tribusve fubiacentibus. 
Abdominis fegmenta 2, 3, 4, 5 , 6, uno pari pun- 
dtoruni nigrorum notata. Femora rufefcentia: api- 
ce nigra. ( Mas. ) 

Defcriptio Limneana non eadcm, quae data. 

850. Tipula CimicoiJes. 

— long. lin. 5. 
Diagn. Antennne articulis quatuor, iongitudi- 

ne corporis. 

]Son rara apud nos, in aquofis. 

Alae patulae , pallide fufcae ; vafis obfcuriori- 
bus. Halteres petiolo cineieo ; capitulo fufce- 
fcente. Antennae erecbe, fetaceoe , nigrse , villo- 
fulae, (4) iin. longsc-; articulis quatuor. Thorax 
niger ; lineis longitudinalibus cinereis. Abdomen 
nigrum, villofulum. Pedes nigri; femoribus rute- 
fcentibus. * 

851. Tipula Chirothecata. 

— long. lin. 5. 
Diagn. Nigra; palmis pedum albis; aiis fufcis, 

hyalinis. 

In CarnioVue fuperioris fylveftribus & aquofis. 

Antennae tetaceae. Thorax laterali linea paL- 
lida. Abdomen nigrum. Pedes an motatorii fuerint, 
non adnotavi , fed ftatura & habitus removet a 
motatricibus. ^W u ^ a Vibratrix Linn. piuribus 
notis a noitra differt. (/V/u5.) 

§52. Tipula Lineatar 

— long. lin. 5. 

Diagn. Flava ; thoracis dorfo lineis tribus a- 
tris; abdomine feriebus punctorum nigrorum qua- 
tuor lineato. 

Circa Llriam. Maio M. 

FeciiTem ex hac Cornicinam aut Flavefccntem 
Linn. nifi harum defcriptiones adco dilfentirent. 
JNoftrae enim Caput flavum ; occipite oculisque 

ni^ris. Tipula. HALTERATA. Tipula. 321 

nigris. Antennae nigrae: articuhs (10.). Thorax 
luteus; lineis feu maculis oblongis, atris, nitidis, 
longitudinalibus. Alse hyalinae; puncto parumper 
obfcuriore, & nudis oculis vix diftinguendo. Mari 
abdomen lineadorfali nigra, caeteris imeis ex pun- 
cliisdisjunctis faftis. Famin& abdominis lineae omnes 
punctis nigris diitin&is compofitae: lateraies obfcu- 
riores. Pedes nigri. 

853. Tipula Femiginea, 

— long. lin. 6\. 
Diagn. Tota ferruginea ; oculis nigris ; alis 

hyalinis: bafi puncto oceliari. 

Apud nos frequens. 

Caput viliofuium. Antenna? breves attenua- 
tae. Abdomen fubtusque pun&is fufcefcentibus in 
unam feriein difpofitis lineatum. Alae bafi pun&o 
oblongo, feu annulo fufco. 

S54. Tipula Oleracea. 

— long. lin. g. 
Linn. Syft. Nat. p. 585. 

Faun. Svec. 2. 1740. 
Diagn. Alae hyalinae; cofta fufca. 
Habitat in terra culta. 

Mas cinerafcens. Famina magis fufca. Alae 
cofta fufcefcens, & alibi nullae macuiae fpeciem 
demonftrant. 

§55. Tipula Fafciata, 

— long. lin. 4*. 
Diagn. Alae hyalinae; fafciis duabus fufcis, ob- 

foletis. Abdomen nigrum. 

In paludofis. 

Antennae utrique fexui fetaceae, quibus dif- 
fert a T. IdricnJL Halteres pallidi. Femora fla- 
vefcentia. 

856. TipuLa lnqaieta. 

-— • long. lin. 4. 
Diagn. Alae hyalinae ; punctis (4) marginali- 
bus, fufcefcentibus. Fedes antici, longifiimi mo- 
tatorii. 

Z Itt 322 Tipula. ORDO VI. Tipula. 

In pi atis paludoiis , umbroflS , lylveftribus. 

Oculi nigri. Antennarum articuli apicibus ni- 
gris. Corpus femigineum. Pedes pallide ferrugi- 
nei. Huic fimilis in omnibus, fed alis unico pun- 
cto obfoleto, reperta circa aqueductus Fodinarum 
Jdrienfium, 14. Maii. 

857- Tipula Vibratrix ? 

— long. lin. c£. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1761. quodanimo- 
do eadem. 

Diagn. Corpus albo-virens, alae altae, oculi 
riigri, pedes motatorii. 

Habitat circa paludes. 

Culice non niajor. Alae albae immaculatae. 
Pedes corpori concoiores. 

£55. Tipula Fenejfralis. 

— long. lin. 3. 

Diagn. Alae hyalinae fufco-maculatae. Abdomcn 
fafciis iufcis ( 6 ). Pedes ferruginei ; geuiculis 
fufcis. 

In feneftris intra cubilia frequens , ex hortis 
involans. 

Alae cofta, inter duas maculas fufcas margi- 
r.ales majores, flavefcens. Oculi fubvirides. Ab- 
domen ferrugiueum, fufco-fafciatum, villofulum. 

§59. Tipula Tremula. 

— long. lin. ?-V. 
Linn. Syft. Nat. p. 587. 

Faun. Svec. 2. 1752. eadem de- 
fcriptione. 
/^/agw.Alsvivido-hyalinae, immaculatae. Tho- 
rax macnlis ( 2-3 ) , obfcurioribus. 
Paffim occurrit. 

Noftne, Antennae articulis aequalibus : primo 
craffiore. Thorax rulefcens ; maculis duabus , fu- 
fcis. Abdomen fufcum. Pedes colore thoracis. 
.An ergo vere Trtmula Linna^i % b\t Linn.aus 
iplc jucf 'X. $d Tipuia. HALTERATA. Tipula. 3 23 

g6o. Tipula Degener. 

— long. lin. 2\. 

Diagn. Antennae articulis (24), piloiis. 

In aquolis, Junio M. 

Caput infiexum. Oculi nigri. Alae immacu- 
latae, paiiide ferrugineae : cofta piiofa. Color to- 
tius corporis lateritius. 

§6l. Tipula BoletL 

— long. lin. sf-. 

Diagn. Teftacea; abdomine fafciis fufcis; aiis 
annulo marginaii fufco. 

Inter lobos & plicas Bohti cujufdam fefliiis, 
O&obri M. Labaco adhti , erant larwe quaedam 
albidae, teretes, fere unciaies, iinea paulo craflio- 
res , glabrae , glutine ubique madide , agiliffimse; 
capite ferrugineo : fubtus emarginato ; ore tribus 
foraminulis inftrufto: foramine medio majore; cor- 
pore, fi luci oppoiitum fuerit, peiiucido, in quo 
motus quidam periftalticus videbatur una cum bi- 
nis catenuiis. Hinc pupa flavefcens, iineam crafla, 
tres fere longa, poftice craflior, oris cute ferrugi- 
nea retrorfum revoiuta fupra thoracem, abdominis 
fegmentis uno verrucarum pari exafperatis. Inde 
Tipula cui Caput fubrotundum, nigrum ; palpis 
longis , colore psdum ; occipite piiofo; antennis 
attenuatis , thorace dupio longioribus , articulis 
(14): primis duobus craffioribus , fecundo pilum 
e iatere proferente , caeteris absque piio. Thorax 
nigricans, gibbus, punctatus, antice pilofus. Ab- 
domen fufcis teftaceisque annulis aiterne fafcia- 
tum. Alae hyalinae patentss. Haiteres colore pe- 
dura. Pedes teitacei, villofuli. 

S62. Tipula. Typlnna. 

— long. lin. il. 
Diagn. Antennse articulis (5). Abdomen ni- 
gricans; "annulis albidis. 

Circa lacus copiofa, Aprili. M. 
Lin. tres longa. Thorax fufcus; linea lateraH 
pallidiore. Ala? patulse. Abdomen viilofum; vil- 
lis tuberculo innatis , unde fcabriufcula fit abio« 
Z z minis 324 Tipula. Qi-DO VT. Tfpula. 

minis fuperficies. Femora tibiaeque paliide luteae. 
Per no&em reli&a, in acu qua erat transfixa, al- 
tera die ex ano filum circinatum fufcum protulit, 
ut foltt idem ikcere lchneumon Gigas. 

§63. Tipula Hemerobioides. 

— long. Un. 3|. 
Diagn. Nigra; alis hyalinis, nigricantibus; ab- 

domine linea fulva laterali. 

In fruticibus non rara; Hemerobio fimilis. 

Alae immaculatae. Femora atro-rufa. Succura 
fulvum laefa fundit 

§64 Tipula Phalanoides. 

— long. lin. i-f. 
Linn. Syft. Nat. p. 588. 

Faun. Svec- 2. 1771. 

Diagn. AHs deflexis fuper folia affiduo curfi- 
tat, parvula pilofaque tota. 

Abunde & pallim. 

Caput in cadavere valde inflexum. Antennae 
articulis fubovatis. Corpus totum pilofum , ci- 
riereum. Alae pilolae fufco-cinereae , aibo-punctatae. 
Halteres fufci. 

Variat alis pallidioribus, immaculatis: margi- 
lie nigris pundtis notato. 

g65- Tipula Labacenjis. 

— long. lin. if. 
Diagn. Flaya ; thorace lineis tribus , longitu- 

dinalibus, nigris ; abdomine fafciis (4), nigris: 
binis mediis approximatis. 

R. P. Wulfen. Labaeo mifit. 
Oculi nigri. Subtus tota flava. Alae albidae, 
immaculatse. Pedes genubus palmisque nigris. Pe- 
dus ad iatera pun&is duobus atris. 

$66. Tipula Quadrinodia. 

— lov.g. lin. 1. 
Diagn. Virens; antennarum articulis quatuor; 

oculis nigris. Circa Mufca. HALTERATA. Mufci. ?g<; 

Circa hortos , Junio i\I. 
Linea paulo longior. Alae immaculatse. Ab- 
domen villofum. 

m u s c A. 

Os armatum roftro retractili : apice dilatato , 

bafi palpigero : palpis clavatis. Roesbl. 

Mufc- Tab. 10. iig. 14. 

I. Nobiks. 

Alis fitu fuo triangulum efficientibus, feu 
divergentibus. 

A. Plumata. Antennis plumula laterali. 

( * ) Abdomine baji truncato. 

S6j. Musca Meridiana. 

Alae long. lin. 5*. 
Linn. Syft. Nat. p. 595. 

Faun. Svec. 2. 1827. 

Diagn. Nigerrima; fronte lateraiiter aurea; alis 
bafi luteo-ferrugiaeis. 

In fyiveflribus locis reperitur ; Ego in folio 
Aceris platanoid: & trunco Quercus rob. cum Sca- 
rabais & Vefpa Crabrone. 

Major Camaria; thorace piiofo, pone fetofo; 
abdomine nitido; inter ocuios & antennas macula 
aurea nitidiflima, ad apicem oris ufque produ&a. 
Alis bafi, fquama haiterum, & accefforia luteo- 
ferrugineis ; haiteribus nigris : pedunculo fufco- 
ferrugineo. 

868- Musca Carnaria. 

— long. lin. 5. 
Linn. Syft. Nat. p. 596". 

Faun. Svec. 2. 1832. 
Frisch. Inf. 7. Tab. 14. fig. 1. 
Diagn. Nigra; halterum fquama margine alba; 
abdomine caeruleo, nigro-teiTuiato. 

Habitat in Marnmalibus , Avibus , recenter 
occifis. 

Z 3 Ce- 326 Mufca. ORDO VI. Mufca. 

Celerrune & bombilando yolat. u:> tuive- 
fcens pilofum: pilis binis Longioribus cruciiormi- 
ter impofitis. Thorax piiorum longioruni lerie- 
bus transverfis quinis. Abdomen nitens, fegmen- 
to penultimo pilis (34) long.oribus ciliato. 

§69. Musca Variegata. 

— long. lin. 4|. 

Diagn. Cinerafcens; thorace lineis tribus atris, 
abdomine nigro-teffulato. 

In horto eapta, Idridt. 

Antennae nigrae. Linea nigra ab antennis ad 
occiput ufque decurrens. Scutellum lineola lon- 
gitudinali nigra. Abdomen nitens , linea doriaii 
media, maculisque nigris, apice fetofum ; fubtus 
nigris pun&is adfperfum. Halterum fquama a;ba. 
Atae immaculatse. 

$jo. Musca Maculata. 

— hng. lin. 3*. 

Diagn. Dorfum lineig diiabus maculisque (5) 
nigris ; Abdomen fegmentis a , 3 , maculis quin- 
que; apice binis pun&is, nigris. 

Frequentat iiores plantarum Umbetliferarum. 

Statura Afufca Cajaris. Oculi brunei : mar- 
gine albido. Scutellum puncto trigono nigro. 

Variat 1. Lineis thoracis mediis in unam unitis 
cum altera, quae apicem fuum fupra 
fcutellum extendit ; abdomine fupra 
ferru^inco; haltcrum Iquama paliide 
ferruginea. 
2. Thorace cinereo lineis (2) maculis- 
que ( 5 ) nigris. Abdomine cinereo. 
Halterum fquama, alba. An fexus 
alius i S71. Musca C<efar. long. lin. 3*. Linn. Syft. Nat p. 595. 

Faun. Svec. 2. 1828. 
Diagn. Viridi ; vcl aurato-yiridi nitens pedi 
bus nigris, 

Frequens in fioribus Angelica , /. 
ca &c. Oculi Muf ca. HALTERATA. Mufca. 32? 

Oculi brunei. Thoraxj abdomini coueoior, 
nitens. 

Variat r. Colore viridi. 

2. — aurato-viridh 

872. Musca DomeJHca. 

— - long. lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 596. 

Faun. Svec. 2. 1833. 
Diagn. Nigricans; thorace lineis (5) nigris ; 
abdomine fubferrugineo, maculis nigris teilulato. 
Habitat in fimo. 

His venenum narcoticum eft Agaricus Mufca- 
rius lacli infufus , cujus parca dofis fopit unice 
nec enecat animal , altero die evigilans & fanum 
denuo. 

873. MusCa Cafarina. 

— long. lin. af. 

Diagn. Omnia ut in Mufca Ctefare, fed duplo 
minor, line pun&o ferrugineo ad latera thoracis, 
& halterum fquama nivea. 

Plures fimul vidi in cortice Pyri com. 

Nitidior Gefare, minusque fetofa. 

( * * ) Abdomine ovato. 

874. Musca Colojfus. 

— long. lin. 6. 

Diagn. Frons aurata. Oculi fulvi. Thorax 
cinereus; lineis (3) dorfalibus, nigris, parallelis. 
Abdomen thoraci fubconcolor, nigro teflulatum. 

Iri hortis noflris; Majo M. 

Maxima inter noftras. Os fetis duabus , cru- 
ciformiter incumbentibus , terminatum. Halterum 
fquama alba. Abdomen incurvum, apice magis 
fetofum. Pedes nigri. 

gj$. Musca Martia. 

— long. lin. 3X. 
Diagn. Frons argentea. Thorax poftice lineo- 
lis (4), cinereis. Abdomen aibidum, nitidum, 
nigro-teflulatum. 

Circa domos, reperitur, Martio M. 

Z 4 Major 328 Mufca. ORDO VI. Mufca. 

Major Domejlica ; thorace nitido , fetofo & 
pilofo;, tcutello cinerafcente : pun&o nigro; tuber- 
culo rufo ad iatera thoracis prope caput. tLlte- 
rum fquama alba. Pcdes nigri. 

Sj6- Musca Tuguriorum. 

— long. lin. 3f. 
Diagn. Thorax fufco-cinereus. Ala? Jinea pun- 

ctoque fufcis: bali femoribusque mediis ac poitias 
ferrugineis. 

Circa aequino&ium vernufn , prope Ruftico- 
rum tuguria , frequens. 

Paulo major M. Domcjlica ; probofcide apice 
palpisque baii ferrugineis; fronte colore thoracis; 
fcutelli apice ferrugineo; abdomine cinerafcente , 
nigro-tefiulato, nitido. 

$JJ. Musca Proftrata. 

— long. lin. z\. 
Diagn. Dcmeflxfi fimillima , celerrime avolans 

revolansque in eundem locum , peitori & abdo- 
mini inlidet pedibus cxpanfis , quorum ungulae 
aibse. 

Circa feneftras, & ruri, frequens. 

Nigricans ; abdomine teflulatc. An haec M. 
dtbijrons Linn.? Non videtur. 

$73. Musca Nigrita. 

— long. lin. 2. 
Diagn. N'gerrima , nitens ; alis colta nigris ; 

halterum fquama alba. 

In herbidis collibus circa Llriam. 

Oculi fufci. Abdomen fegmentis ciliatis. Ala» 
ad coftam feminigrae. Haiteres nigri: clavae baii 
paliidiore punfto notata. 

879. Musca Corni. 

— long. lin. 3f» 

Diagn. Nigra ; alis bafi fcutello pedibusque fer- 
rugineis. 

Reperta inter Aphides Corni. 

Ihorax lineis cinereis. Haltcrum fquama fer- 
ruginea. Abdomen obcordatum. S80. Mufca. HALTERATA. Ivlufca. 329 

880. Musca Angelica, 

— lon S- lin. zi- 
Diagn. Cinerea; ocello quadrato occipitali; a- 

lis bafi ferrugineis. 

Frequens in floribus Angeliae fylv. 

Statura M. Domejtica. Oculi brunei, Pedes 
ferruginei. 

881. Musca Rufiventris. 

— long. lin. 3, 
Diagn. Fufca; abdominepedibusque ferrugineis. 
In Carniolia calidiore. 

Magnitudo prioris. Halterum fquama ferrugi- 
nea. Abdomen nitens, fubpellucidum. 

(***) Abdomine oblongo. 

882. Musca Tripunftata. 

— long. lin. r£, 
Diagn. Alse fedentis erecta? ; punctis fufcis tri- 
bus. 

Martio M. capta circa Idriam. 
Corpus agile, alarum longitudine. Caput fer- 
rugineum. Oculi virefcentes. Thorax antice gib- 
bus. Halteres albidi, nudi. Abdomen oblongum, 
nit.dum; ano pilofo & fufcum ftercus tacile fuu- 
dente. Alae patulae & ereda?. 

B. Setaria. Antennis feta laterali. 

( ¥ ) Abdomine fubrotundo. 

883- Musca Rotundata. 

— long, lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 596. 

Faun. Svec. 2. 1838. 
Diagn. Alae bafi terrugineae. Abdomen rufum ; 
maculis longitudinalibus nigris. 
In pratis non rara. 

Generis etiamnum dubii ob rigidum & ore ca~ 
naliculato exceptum roftrum, ut in Rhingia noftra. 
Sit itaque Mufca, donec diligens examen roftri. 
dubium abftergat. 

Z 5 Frons <?3o Mufca. ORDO VI. Mafca. 

Frons argentea. Oculi rufefcentes. Antennae 

nigrae, Liaeam longa?. Thorax niger. Hbkeres fer- 
ruginei, albidi fquama tecti. Alse hyalinae. parum- 
per fufcefcentes: bjfi luteo-ferrugiuea; Abdomen 
ambitu fubrotundo rufo, fubtus immaculato. Pe- 
des nigri. 

Variat, maculis abdominis diftinctis fubrotun- 
dis, nec non cohserentibus & trigonis. 

(**) Abdomine ovato. 

884. Musca Deceptoria. 

— hng, lin. 3£. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 116. 

Diagn. Abdomen ferrugineum, pellucidum, fe- 
tofum; Unea dorfali nigra. 

In pratis. 

Et ifta dubia eft , ob roftrum ut in priore. 
Antennae rufefcentes: apice obtufo nigro. Frons 
alba ; retro oculos caput lana canefcente pubefcens. 
Thorax rufcus, lineis p llidioribus. Scutellum fer- 
rugineum. Abdominis fegmenta, pnefertim poftica, 
fetulis nigris crebrioribus ciliata. Alse bafis & co- 
fta fere tota ferru^inea. Halterum fquama alba. 
Femora nigra. Tibiae rufefcentes, nigris pilis ad- 
fperfae. Conf. M. Feram. Link. Faun. Svec. 2. 
iS3<*. 

835. Musca Temula. 

— fotig. lin. 3J-. 
Diagn. Nigerrima tota & nitens; alis baii hal- 

terumque fquamula luteo-ferriigineds. 

In rloribus Charophylli temuli. 

Pili in fronte pro varia lucis incidentia argen- 
teo nirore fulgeut. Halteres paliide rufi. Abdo- 
men fetofum. 

886. Musca Falcata. 

— /o«.t. lin. 3. 
Diagn. Alae hyalinae; cofta fafciisque binis, ar- 
cuatis, ferrugineis. 
Ln pratis. 

Statura Domejtica. Oculi virides. Frons ful- 
va. Thorax paliide ferru^incus; pun&orum nigro- 

rum Mufca. HALTERATA. Mufca. 331 

rum orciinibus longitudinalibus (4): pun&is tribus 
in fingulo ordine lucidis. Scutellum punttis pilis- 
que nigris (4). Abdomen bafi bidentatum , feg- 
mento quodlibet pun&is (4) nigris. Linea ferru- 
ginea juxta alse coftam decurrens, abrupta eft in- 
ter fafcias, quarum margo fufcus ; ad bafim alae ru- 
dera tertiae fafciae confpiciuntur pariter ferruginea. 
Pedes ferruginei. 

887 < Musca Caruleophthahnica. 

— long. lin. i*. 

Diagn. Oculi caerulei. Frons pedesque fiavi. 

In herbidis cccurrit, Majo M. 

Parva. Thorax villofulus glaucefcens. Ab- 
domen bafi bidentatum , fufcefcens: apice flavo. 
Alae hyalina?: punclo fufco. Sed denuo obfervan* 
dae alse, ah vere nobiles, in hac & priore. 

(***) Abdomine fubovato. 

8S%- Musca Larvarum. 

Diagn. Nigricans, pilofa; fronte fubargentea; 
abdomine incifuris ciliaris. 

Habitat intra larvas Lepidopterorum. 

Habitus M. Larnaria , vel DomeJHca. Oculi 
brunei Frons albedine fubargentea nitens. An- 
tennae nigrae, deflexae. Thorax cinerafcens; lineis 
nigris, vefe contra. Abdomen poftice attenuatum ; 
fegmento primo nigro, caeteris pro varia lucis in- 
cidentia fubargenteis , margine & linea dorfali ni- 
gris: feta? ex marginibus fegmentorum abdominis, 
ciliorum adinftar, Pedes nigri. Hujus varietates 
hafce vidi. 

1, M. Larvae Ph. Pavonia. 

: — long. lin. 41. 

Diagn. Carnaria nihilo minor. Scutelli" puncto 
ferrugineo. 

Ex larva involuta Phalana Pavonia viginti mi- 
hi natse funt. 

Ihorax cinerens: lineis nigris. Atenonhya- 
lins. Abdomen pallidius tefiulatum. 

Huic 532 Mufca. ORDO VI. Mufca. 

Huic imprimis convenit definitio M. Larva- 
rum ab 111. LinNjbo datn in Syft. Nat. p. 559. et- 
fi ftaturam JWafcf Domefucx. non habeat. 

2. M. Larvae Papil. ffo. 

— long. lin. 3. 
Diagn. Statura Carnariam inter & Domejlicam 

media. Scutellum thoraci concolor. 

Ala? non hyalinae, nec abdomen tsflulatum. 

3. M. Larvae Phaltn& Quercus. 

— long. lin. 3. 
Foliiculi apicem protrufit & prodiit. 

4. M. Larvs Phalana Lanejlris. 

— long. lin. 2*. 
Ala? hyalina?. 

88?- Musca Ahi. 

— long. lin. 4. 

Diagn. Nigricans; oculis ferrugineis; halterum 
fquama ladtea. 

Habitare in Alno. retulit III. p m. Comes Car. 
a Lajiberg. Eq. Teut. 

Carnaria ftatura. Palporum clavse ferruginese. 
ScuteUi albidi apex ferrugineus. Abdomen feg- 
mentis argenteis: margine nigris, fetofis. Pedes 
nigri. 

890. Musca Roralis. 

— lor.g. lin. «. 
Linn. Syft. Nat. p. 597. 

Faun. Svec. 2. 1846. 

Diagn. Tota nigra, nitida; alis hyaiinis, imma- 
culatis. 

In floribus Paflinacct [atiwt, copiofj. 
JVJinor domeftica, viliofa; ocuiis bruneis. 

891. Musca Pluvialis. 

— long. lin. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 597. 

Faun. Svec. 2. 1844. 

Diagn. Mufca. HALTERATA. Mufca. 333 

Diagn. Cinerea; thorace maculis qumque; ab- 
dcm. fegmentis 2, 3, pundtis tribus atris. 

Paiiim in plantis occurrit. 

Oculi fufco-caftanei. Antennse nigr?e. Tho- 
rax pun&is duobus anticis , tribusque pofticis ni- 
gris : medio mirore. Pun&a tria conica nigra in 
fingulo abdominis fegmento fecundo & tertio. qu» 
Linn^o dicuntur maculae obfoletae tridentatse. A- 
lae hyalinae. Halterum fquama alba: margine fer- 
rugineo. Pedes nigri. 

£****j jfljdoniine oblongo. 

892. Musca Doronici. 

— tong. lin. 2. 

Diagn. Tota nigra & pilofa, alis hyaliuis ; ner- 
vis fufcis, pilofis. 

Inveni fedentem fuper florem Arnicx fcorpioi- 
dis Linn. in fummo M. Dull 

Domejlica paulo minor, nigerrima & fere to- 
mentofa. Alae immaculatse. 

893. Musca Vernicina. 

— long. lin. if. 

Diagn. Nigerrima, politura nitens; tibiis rufis. 

Habitat in Carniolia fuper. 

Antennae porre&ae, obtufae, feta propria bre- 
viores. Corpus viliofulum. Abdomen acumina- 
tum. 

894- Musca Vrceceps. 

— long. lin. 3-* . 

Diagn. Thorax cinereus; lineis (2),dorfaiibus, 
nigris. Abdomen fubcylindricum , fulvum ; linea 
dorfali, nigra. Femora fulva. 

In hortis, circa feneftras, non rara. 

Continuo & celeriter curfitat, longis pedibus 
infiftens, expanlis aiis, brevi tempore quiefcens &c 
tunc anticos pedes faepe fricans <k adterens. Prse- 
terea huic frons, certa lucis incidentia fubarg—n- 
teo nitore fuigens. Antennae bali pilofae &fulva;: 
articulo uitimo deflexo obtufo nigro. Palpi fjlvi, 
thorax cinereo-albicans lineis nigris; vel econtra. 
Alse hyaiin», immacuhtse, bafi ferrugiueae. Halte- 

runi 334 Mufca. ORDO VI. Mufca. 

rum fqiuinia albida: margine ferrugineo. Abdo- 
men porredtum, nitens, rulvum, fubpellucens: feg* 
mentis quatuor laxe pilofis, prope nurginem fetis 
verticillatis, dorlb macula nigra in lineam longitu- 
dmalem cum fociis conrluente. Femorafulva; pe- 
des alibi nigri. 

Variat abdomine nigro; lateribus fulvis. 

895. Musca Plumipes. 

— long. lin. 2. 

Diagn. iEnea; oculis viridibus ; femoribus fer- 
rugineis; palmis mediis plumoiis. 

In paludoiis Majo M: 

Antennae porredtae , ferrugine* : apice nigrae ; 
fetula nigra. Frons, feu linea inter oculos, aurea. 
Ocuii viridis-seris colore elegantifiimo tincti. Tho- 
rax & abdomen coioris sfenei, aliquo virore im- 
mixti. Halteres ferruginei.fubnudi. Alae hyalinae, 
immaculatae. Abdominis fegmenta margine fufca. 
Genitale terminatum lamellis binis, albidis, ciliatis: 
ciliis nigris. Manus nigrae, fed mediae ad initium 
vere plumofae. Tibiae pofticae imprimis fpmofa?. ' 

II. Plebeja. 

Alarum incumbentium coftis fubparallelis. 

A. Plumata. 

89-5. Musca- Scybalaria, 

— tong. lin. 4. (mas*) 

Linn. Syft. Nat. p. 599. 

Faun. Svec. 2. istfo. 

Diagn. Frons fulya. Thorax lineis longitudi- 
nalibus obfcurioribus. Ala? ad coftam fubferrugi- 
nea?; pundto medio obfcuriore. Antennae fubpiu- 
matae. 

Habitat in ftercore humano. 

Mas abdomine, pectpre, femoribusque rufo- 
tomentofis. Abdomine oblongo; major, cui vere 
convenit dcfinitio Linn^ana Mufca fcybalaria. 

Fatnina absque rufo - tomento , obfcurior, mi 
nor ; abdomine ovato,- fegmentis utrinque pun&o 

late- Mufca. HALTERATA, Mufca. 335 

laterali nigro; cui convenit deiiuitJo jLhmn^eana 
fViufae Stercoraria. Sed & notae ciariores defideran- 
quibus M. Fimetaria Linn. vere difFerat a iaemina 
Scybalaria. 

Variat tomento, plus minus rufo, & denfiore, 

897. MusCa Rufa. 

— long lin. 34-. 
D/agn. Tota rufa & nitens; oculis bruneisj 

nucha puncto nigro. Pedes corpore pailidiores. 

Invenitur in hortis, Majo M. 

Statura prioris. Occiput binis paribus pilo» 
rum nigrorum. Tubercula tria, pellucida, pallidiora, 
puncto nigro occipitali circuffiitantia. Antennae de~ 
fiex&s plumula nigricante, quse nudis ocuiis feta 
videtur. Palpi roitro obfcuriores. Thorax dorfo 
punctuiato , raris pilis adfperfo. Scutellum pilis 
duobus terminatum. Halteres nudi, colore pedum. 
Femora & tibiae p.dlide flavefcunt. Alae pundto 
& maculis deititutae. 

898- Musca Amentaria. 

— hng. lin. 3*. 
Diagn. Abdomen seneo-fufcum : bafi trunca- 

tum. Thorax fufcus , fetofus. 

Copiofa occurrit in amentis Salicis Martio M. 

Statura M. Gefaris, eademque craffitie. Antea ■ 
nae deflexae. Oculi caitanei. Thorax pilis rufefcenti- 
bus , fetisque nigris. Halterum fquama pallide fer- 
ruginea. Abdomen fufcum , seneum , nitens , villo- 
fulum , ovo transverfun per medium fe&o fimile. 
Pedes nigri. 

899. Musca Ungukornis. 

— - Iong lin. 2£, 
Diagn. Caput fupra , antenna? porrectse , pedes- 
que rufi. Alae cofta fufca & poftice fufco-reticu- 
latae. 

Habitat in Carniolix cultis, non rara, 
Antennae caput terminant porredtae, cornuura 
adinftar : articuLo primo compreflb rufo piiisque 
nigris pubefcente , fecundo nigricante acuminato 
minore. Paria duo punctorum nigrorum ioter nu- 
cham & antennas ; puncto alio majore ad nucham, 

fcbo- 33 5 Mufca. ORDO VI. Mufca. 

thoraci contiguo. Thorax fufcus ; linea fulva dor- 
fali , & alia pariter fulva in fingulo latere. Alae 
hyalins: cofta fufca, & obfolete fufco-reticulatae 
infra medium halteres fubnudi, capituli latere fufco. 
Abdomen cylindraceum, nitens, fufcefcens ; linei 
longitudinali obfcuriore. Pedes rufi. ; femoribus 
craffiufculis , piiofis. 

900. Musca Fumigata* 

— long. lin. 3. 

Diagn. Nigricans. Oculi fafciis transverfis bi- 
nis rubris. Os album. AUe cofta nigra, aiibi fufco- 
reticulatae aiboque maculatae. 

Apud nos non rara, in pratK 

Caput antennis terminatum porre&is fufco- 
Ferrugineis; pluma alba. Maculae duae nigerrimae, 
oculis interne adjacenr.es. Nucha albida: pundto 
medio lucido nigro. Os fubargenteum.- Rottri apex 
palpique ferruginei. Thorax fufco - cinerafcens ; 
pun&is nigris. Alae ad apicem punctis albis, ro- 
tundis, diftinctis variegatae, alibi fufco-reticulatae ; 
margine crafliore nigro. Halteres nudi. Abdomeu 
oblongum, lucidum , nigricans. Pedes nigri. 

901. Musca Corykti. 

— long. lin. i~. 
Diagn. Ferruginea; Oculi fafciis duabus , ful- 

vis. Alae pundfcis ftrigisque fufcis variegatae. 

Inter Corylos, non rara. 

Antennae porredtae, caput terminantes, apice 
nigr3s ; plumuUi nigricante, bafi pallide ferruginea. 
Os argenteum. Caput fupra lucidum, rufum. Tho- 
rax pallide ferrugineus ; lineolis dorfalibus binis 
faturatioribus. Abdomen thoraci concolor, cylin- 
draceum; fegmentis margine obfcurioribus. Pedes 
ferruginei. 

902, Musca. Longipes. 

— long. lin. c*. 
Diazn. Fufca, nitens; fronte fulva; oreargen- 

teo; pedibus ferrugineis, longis: femoribus ponT 
cis abdomine duplo longioribus. 
Ilabitut in fyivis Majo M, 

Lin. Mufca. HALTERATA. Mufca. 337 

Lin. (3-*-) longa , dimidiam craffa; antennis ru- 
fis ; halteribus pailidis , alis immaculatis : ccfta ve- 
nisque ferrugineis, genubus fafcia nigra. 

903. Musca Fuugorum. 

— long. lin. if-. 
Roesel. Mufc. Tab. 8. fig. 3. 

Frisch. Inf. 3. Tab. 4. fig. 3. p. 15-itf. 

Didgru Supra fufcefcens , fubtus, pedibusque 
pallidioribus ; larva in Agaricis & BoUtis habitans. 
E Bokto bovino certius nafcitur. 

Larva albida, non faltatrix , capite fufco, abdo- 
minis apice bifido: fegmentis decem, quorum mar- 
gines pilis nigris brevibus ciliati; hinc Mufca par- 
vula, lineam & dimidiam longa , oculis caftaneis, 
roftro halteribus concolore ; occipitis tuberculo 
fufco; abdomine oblongo, nitido , fufco : fegmentis 
• margine ferrugineis; halteribus nudis; alis byalinis 
corpore longioribus: margine craffiore, veiusque 
fufcis. 

904. Musca Putris. (Cafei.) 

— long. lin. if, 
Linn. Syft. Nat. p. 597. 

Faun. Svec. 2. 1850. fi. 
Frisch. Inf. 1. Tab. 7. fig. 4. 

Diagn. Nigrefcens, glabra; oculis ferrug ; neis; 
larva faltatrix in Cafeo butyraceo molli & hunii- 
diore degens. 

Habitat in cafeo, quocum avide voratur a mul- 
tis, quibus has delitias non invideo. 

905. Musca Oewpota. 

— long. lin. i|. 

Diagn. Parvula, Volitat circa orificia vaforum 
& doliorum vinariorum. 

Habitat in cellis vinariis, & domibus advolans 
amphoris vino plenis, quo faepe immergitur, biben- 
tium incommodo. 

M. Cellarem Linn^i effe nullus dubito, fed 
neque fetaria, nec vere nigra. Ocifi ferruginei & 
fere rubeiii funt, thorax seneo-fufcus : poftice tri- 
A a bus 338 Mufca. ORDO VI. Mufca. bus ordinibus longitudinaliLUS pilorum breviuin; 
minor M. tungorum. 

906. Musca hinttulata. 

— long. lin. b. 

Diagn. Oculi ferruginei : fafciis duabus "fulvis. 
Alae nigrae : punctis rotundis albis variegatae. 

Circa Idriam capta. 

Frons aiba. Antennse porreiftae, ferrugineae, ca- 
put terminantes. Thorax pallide ferrugineus, pun- 
ctulis fufcis fparfis nrinoribus, majoribusque in qua- 
tuor feries longitudinaliter difpofitis. Abdomen ci- 
nereum, oblongum, maculis nigris. Pedes pallidi: 
fafcia obfcuriote prope genua. 

907. Musca Coleoptrata. 

— long. lin. i\. 
Diagn. Alae arcuatae , fufcefcentes. . Corpus ni- 

grum. Os, thorax fubtus pedesque albidi. 

In fenftra domus mese capta 30. Aug. 

Iners , fuperne nitens. Abdomen ellipticum. 
Alae coita obfcuriores, rigidulae, arcuatae, coleopte- 
ri adinitar. Genua poftica nigra. 

B. Setaria. 
(*) Seta urminalL 

908. Musca Muraria. 

— hng. lin. ij-. 
Diagn. Nigra ; fronte pilofa ; fetulis antenna- 

rum capite longioribus. 

Curiitat fuper muros & turres, gregatim, Apri- 
li M. 

Duas lineas longa. Caput, parvum; fronte & 
occipite erectis pilis barbato; antennis obtufis, di- 
ftinctis , brevibus; thorace gibbo, non pilofo ; hal- 
tcribus pallide rufis : clava ovali ; alis hyalinis im- 
maculatis; cruribus nigris; tibiis rufefcentibus. Ma 
agilior, gra*cilior, in apicc abdominis duo corpora 
uncinata inflexa gerens. 

909. Mtjsca CurfoiU. 

— long. lin. i J . Mufca. HALTERATA. Mufca. 933 

Diagn. Parva, vix volare potelt, fed ceierrime 
curfiftat, femoribus aaticis craliioribus. 

In hortis. 

Culice minor ; capite parvo , rotundo ; palpis 
albidis, pilo terminatis; roltri vagina apice ferrugi- 
nea ; alis immaculatis : nervis fufcis ; thorace ni- 
gro; abdom. baii teftaceo, apice fufco; pedibus an- 
ticis teftaceis, craflioribus : pofticorum femoribus 
apice nigris. 

910. Musca Formofa. 

— long. lin. 3±. 
Diagn. Oculorum dimidia portio virefcens, ai- 
tera fufca. Thorax lucidus vireus. Abdomen luci- 
dum violaceum : apice diiatatum. 

Floribus dum infidet alas patulas habet, alibi 
pkbejas. 

Antennae fetula bafi villofa. Caput inter ocu- 
losnigrurh, nitens. Thorax villofulus. Abdomen 
latenbus acutis: fegmentis (5). Haiteres nudi, al- 
bidi. Roftrum apice albidnm. Alse hyalinae ad api- 
cem nulla anaitomoii. Pedes nigri; genicuio pri- 
mo aibido. 911. Musca Cupraria. long. lin. zh Linn. Syft. Nat. p. 598. 

Faun. Svec. 2. 1853. 

Diagn. Thorax viridis nitens. Abdomen py- 
ritofum. , 

In pratis. 

Oculi virides. Thorax villis fubaureis pube- 
fcens. Abdomen pyritis fiavi calore, nitens, vil- 
lofum, obloiigum. Subtus, pedibusque, nigricanti- 
bus ; genubus abdominis colore. 

912. Musca Rara. 

— long. lin. 3. 

Diagn. Nigro-flavoque varia ; fcutello flavo, 
bifpinofo. 

In arboribus Carniolia medut , fariflime repe-» 
ritur. 

A a a Anteu- 340 Mufca. ORDO VI. Mufca. 

Antennae ferrugineae. Frons flava , in medio 
nigra. Thorax niger, lineis duabus dorfalibus & 
macyla laterali iiavis. Scutellum flavum ; fpinis 
d&abus luteis. Abdomen ovatum, nigrum, maculis 
in fihgulo latere binis, aliaque terminali, flavis. 
Pedes flavi; femoribus bafi nigris. Halteres flavi. 

913. Musca Ferruginea. 

— long. lin. 6}. 

Diagn. Magna, ferruginea; abdomine ovato- 
fcutello bidentato. 

Labaco accepi. 

Antennje erant mutilatae, hinc certus non fum, 
an fetula terminatae an vero muticae fint. Oculi 
fulci. Alae nervis ferrugineis. 

(**) Seta laterali. 
(f) Antennis adfcendentibus. 

914. Musca Iridata. 

— long. lin 44-. 

Diagn. Oculi fafciairidiformi,feucaerulea rubra- 
que. Thorax virens nitidillimus. Abdomen luci- 
dum, lanceolatum , aeneo-violaceum. 

In pratis non rara, mellifuga. 

Antennae nigrae, clavata?, villofae. Oculi ni- 
tentes, viridi-caftanei. Roftrum labiis albidis. Tu- 
bercula tria parva ad nucham. Thorax fubovatus, 
villofulus. Abdomen lineas tres longum, modice 
convexum , fubtus nigricans. Pedes nigricantes. 
Al3s hyalinse: linea fufca marginali. 

91$. Musca Violacea. 

— long. ]jn. 3. 

Diagn. Habitus prioris, fed duplo fere^minor: 
oculis viridibus ; fafcia violacea. 

Habitat cum priore. 

Roftrum halteribus concolor. Caput inter 
oculos viridi - nitens. Thorax viridis. Halteres 
albi. Alae nigredine in medio inquinatae eaque 
fere fafciatae. Abdomcn v ; olaceum totum. Dinii- 
dia oculi portio, fupra fafciam , femicirculo vio- 
laceo cancelluta. Puntta tria alba iu fronte. 

Ctt) 


Mufca. HALTERATA. Mufca. 341 
Ctt) Antennis porredtis. 

916. Musca Bipunttata. 

— long. lin. 4£. 

Diagn. Lucida; thorace viridi; abdomine vio- 
laceo; pundtis duobus albis in fronte. 

Habitat cum prioribus. 

Antennae nigrae, vix villofae. Roftrum ferru- 
gineum. Oculi fufci. Thorax virens, lucidus, ob- 
iongus. Alae bafi ferruginese. Halteres pallide 
iiavefcentes , nudi. Abdomen lanceolatum , bafi 
ferrugineum. Pedes ferruginei. Conf. M. Glaucia. 
Linn. Faun. Svec. 2. 1813. 

917. Musca Spatula. 

- — long. lin. 5. 

Diagn. Antennse longitudo alae latitudinem ae- 
quat. Scutellum bicorne. Abdomen fpatulae ca- 
pituio firnile, thorace latius. 

Inveni circa Idriam 23. Junii , in herbido 
colle. 

Corpus nigrum, feptem lineas longum. An- 
tennae nigrae, thorace vix breviores. Caput inter 
oculos flavum. Scutellum flavefcens ; fpinis dua- 
bus. Abdomen lineas itres latum , tres & dimi- 
diam longum , comprefium , lateribus acutis , bafi 
truncatum. Alae ita impofitae, ut nuda fint latera 
abdominis. Halteres lutei. Femora fufca. Tibiae 
ferrugineae. 

918. Musca Albifita. 

— long. lin. 3f. 

Diagn. Rufefcens; ore argenteo; antennis feta 
alba; oculis ferrugineis: fafciis duabus fulvis. 

In pratis & hortis. 

Similis M. Unguicofni. Antenna; bafi ferrugi- 
neae. Duo paria pun&orum nigrorum inter anten- 
nas & nucham. Caput fupra rufum ; fubtus tumi- 
dum , albo-argenteum. Thorax rufefcens ; lineis 
obfcurioribus. Alae bafi & cofta ferrugineae, poftice 
anaftomoit flexuofa , litterae ( S ) fimili notatae , 
quaie fignum etiam habet M. Cardui Linn.; prae- 
ter hanc lineam , decurrrunt longitudinaliter juxta 
Venam mediam , pun&a tria vel quatuor fufca. 

Aa 3 Ro- 34 > Mufca. ORDO VI. Mnfca. 

Roftrum & femora ferruginea. Haiteres albidi , 
nudi. 

919. Musca Spinipes, 

— long. lin. 2-*-. 
Diagn. Rufa ; femoribus pofticis crailioribus 

longioribus fubtusque fpinofis ; punctis, duobus 
nigris fupra, totidcmque fub antennis. 

Ruri capta 17. Aprilis. 

Oculi iafciis duabus rufls. Alae pundto me- 
dio, fufco. Pedes poftici dtfferentiam conftituunt. 

920. Musca Buccata. 

— long. lin. 3*. 
Diagn. Nigricans ; facie tumida , albida ; alis 

nigris; antennis rufis. 

In fylvis, Majo M. 

Caput fupra planuni , rufum. Oculi remoti. 
Antennae obtufae , clavatae. -Thorax fufco-rufe- 
fcens. Ad bafim alae lineola alba lunata. Abdo- 
men teres, cylindricum, villofum. 

921. Musca Vireus. 

— long. lin. 3. 

Diagn. Aurato-virens ; thorace liueis nigris; 
pedibus longis. 

In fylveftribus. 

Antennae nigrae, fub apice fetam felpfis lon- 
giorem proferentes. Tuberculum nigrum in occi- 
pite , e quo pili duo. Dorfum thoracis lineis 
iongitudinalibus fufcis quatuor , quibus pilorum 
ordo interjacet. Alae hyalinae; punfto mcdio fub- 
ferrugineo. Halteres flavi. Abdomen te r es, pone 
attenuatum ; marginibus fegmentorum nigris. Pe- 
des loncri obfcurius virides. ■&* 922. Musca Ormthovora, 

— long. lin. i±. 

Diagn. Nigra ; fronte pilofa , roftro pedibus- 
que ferrugincis ; antennis fcta propria tfiplo bre- 
\ ioribus. 

Habitat , in odavcribus Avium & Pifciurn ; 
ri$ Lum. prcixnia. Mufca. KALTERATA. Mufca. 343 

Abdomen bafi bidentatum, glabrum. Thorax 
absque pilis. Alae immaculatse , hyalina?. Curfiis 
cekr. Pupa ferruginea; antice duobus corniculis 
fetaceis, poftice margine denticulato, linea longi- 
tudinali fufcefcente. 

923. Musca Strumofi. 

— long. lin. 2. 

Diagn. Corpus gracile longum ; caput ova- 
tum, bafi fubtus obefum; pedes jongi, femori- 
bus rufis: fafcia fufca. 

Super folia arborum , frequens. 

Corpus nigrieans. Roftrum albidum. Caput bre- 
vi collo, tanquam petiolo impofitum; foveola in 
fronte. Thorax antice attenuatus. Alae hyalinse 
immaculatse. Abdomen imberbe. Halteres albidi, 
nudi. Mas abdomine tenuiore : poftice dilatato, 
pene refto fetacep. F&mina longior , abdomine 
acuminato. 

924. Musca Lacuftris, 

— long. lin. 2f. 

Diagn. Thorax aeneus. Abdomen viridl-aene- 
um. Ambulat fuper aquas ftagnantes tanquam Ci* 
mex Lacujlris. 

Habitat iu lacubus. 
. Frons fubargentea. Oculi virides. Pili duo 
divaricati in occipite. Antennae nigrae, clavatse, 
obtufae. Roftrum palpis fubvillofis, parvis. Tho- 
rax aeneus , glaber. Alae hyalinse , immacuiatae ; 
cofia antice ferruginea. Scutellum edentatum, ro- 
tundatum, pilofum. Abdomen lineam longum, vi- 
ridi-aeneum , albido villo adfperfum , fubtus fub- 
fufcum : fegmentis lateraliter pun&atis. Pedes 
longi: lameliis unguium paliidis. 

(ttt) Antennis deflexis. 

925. Musca Hortulam. 

— long. lin. \\. 
Diagn. Nigra , nitens; halteiuni fquanu 
albida. 

In hortis & cultis. 

Aa 4 Co- 344 Mufca. ORDO VI. Mufca, 

CoipUb liueas quiuque iongum , unain cum 
dimidia craffum, viiloluluin, atrum , nitens. Ab- 
domcn obiougum. Alae immaculatae. 

926. Musca Maritima. 

[ — long. lin. 3f. 

Diarn. Thorax aeneus. Abdomen rufum: bn\ 
apic^que nigrum. Femora poftica denticuiata. 

Habitat circa Marc A&fiaticum , prope TW> 
gejium. 

Abdominis latera parailella , fegmenta 2 , 3 , 
rufo-fulva; caetera nigra. Tibiae flavefcentes. Fe- 
niora poftica crafliora, 1'ubtusque fpinulis piuribus 
hirta. Thorax aeneus. Halteres aibidi. Abdomeo 
baii fubtus aibidum. 

927. Musca Meticulofd. 

— long. lin. s|. 
Diagn. Nigra, nitens; tibiis rufis: fafcia nigra, 

pofticis curvis. 

In hortis, fufpenfa in aere ante florem, priuf- 
quam ei infideat, facillime inde fugiens. 

Aiae immaculatae. Halterum fquama alba. 

928- Musca Merulina, 

— long. lin. if. 
Diagn. Tota nigra nitens; oculis rubeilis; alis 

fufcefcentibus. 

Habitat, ruri , anthophila. 

Oblonga , duas Uneas longitudine , dimidiam 
craffitie aequans, pilofa; abdomine tereti, fubcy- 
lindrico ; legmentorum marginibus fetofo - ciiiatis. 
Pedes nigri. 

929« Musca Cannabina. 

— long. lin. 4»-. 
Diagn. Thorax aeneus. Abdomen pellucidum, 

flavum: fafciis nigris aiterne anguftioribus. 

Habit.it in Cannabi , fub cujus foliis, Augufto 
M. funt pupae glabrs, iiucorubrae , antice crailio- 
res , poftice pailidiores j corniculo fupra caudam 
parvo bifido fuberedto. 

Oculi caftanei : margine albo. Antennae rufe- 
fceutes. Tiiorax iucidus , &laber. Alae hyahnae. 

i>cu- Mufca. HALTERATA. Mufca. 343 

Scuteiiuni luteum. Halteres paLiidi. Abdomen 
lanceolatum, compreiTum, tres lineas longum; fa- 
fciis nigris: binis ultimis iblitariis, caeteris binatis. 
Linea nigra a bafi ad apicem abdominis per me- 
dium fuperne decurrens. Pedes flavefcentes. 

930. Musca Paluftris. 

— long. lin. 4^. 

Diagn. Thorax seneus. Abdomen fiavo-rufum; 
fafciis tribus, nigris. 

Habitat in herbidis , paludofis , umbrofisque. 

Larva lin. ( 5 ) longa , deprefla , ferruginea ; 
corniculo caudaii bitido , lineis transverfis nigris 
variegata, degens fub lignis dejectis. Mnfca iin. 
{4) longa ; " oculis bruneis ; antennis rufis: feta 
nigra, apice fufcis ; fronte nitida, flavefcente, fu- 
pra antennas villofa ; thorax nitens, viilofus ; 
fcutellum flavicans ; halteres albidi ; abdomen fub* 
tus rufum ; alae immaculatas : pedes fcutelio con- 
coiores. Prodiit mihi 26. Apriiis. 

931. Musca Pyraftri. 

— long. lin. 5^ 
Linn. Syft. Nat. p. 594. 

Faun. Svec. 2. 1817. 

Diagn. Thorax villofus. Abdomen lunularum 
fiavarum paribus tribus. 

In Carniolia, non rara. 

Nihiio minor Api Mdlifica. Antennae ciavatae, 
breves, obtufae, nigrse. Frons fordide flava. Tho- 
rax & pe&us viilo grifeo tomentofa. Scutellum 
lividum. Abdomen nigrum ; fupra tribus paribus 
linearum lunatarum flavarum, convexitate abdomi- 
nis apice refpicientium , idem fubtus fubdiapha- 
num, fordide flavum. Femora nigra. Tibiae & 
femora antica mediaque dimidia parte ferruginea, 
Alse immaculatae; lineola marginaii, ferruginea. 

932. Musca Erratka. 

— !dng. lin. 3. 
Diagn. Thorax a?neus. Scutellum atro-caeru- 
leum. Abdomen nigrum: fafcia ruik. 
lu fyivis, & ruri vagatur. 

A a 5 Frons S4<* Mufca. ORDO VI. Mufca. 

Frons atra , nitens. Antennx" nigticantes. 
Thorax nitens. Alae hyalinae, in medio fufcefcen- 
tes. Halteres flavi. Abdomen nitens, compre,fium, 
lanceolatum , fegntentis duobus ultimis margine 
glauco , tafcia fubabrupta fuiva utrinque in fecun- 
do fegmento. Pedes circa genua, una cum palmis 
ferruginei. 

933. Musca Libatrix. 

— long. lin. 3*. 
Diagn. Thorax aeneo-fufcus : fcutello flavo. 

Abdomen nigrum : fafciis quatuor , quarum tres 
anticae abruptae. 

Flores adit, libat, antequam fedeat 
Non confundenda cum Mufca MenthaJIri Linn. 
quae Mufca Domejlica dimidio minor , pedibus fla- 
vis. Thoracis lateribus linea lutea , abdomine li- 
neis arcuatis. Noftra vero M. Domtjlica major, 
thorace immaculato, villofo, aeneo-fufco; fcutello 
villofiore ; abdomine tribus paribus macularuin 
cinguloque poftico , flavis ; pedibus nigris , circa 
genua tantum flavefcentibus. 

934. Musca Mellina. 

— long. lin. 2\. 
Linn. Syft. Nat p. 594. 

Faun. Svec. 2. 1S21.! 

Diagn. Abdomen macularum fuivarum paribuS 
quatuor: antico obfoleto. 

In floribus faepe obvia. 

Thorax aeneo-fufcus, nitens, una cum fcutei- 
lo. Abdominis maculae trigonae. Antennae, hal- 
teres, pedesque flavi. 

935. Musca Vacua. 

— long. lin. 3$. 
Diagn. Abdomen flavum ; fafciis quatuor ni- 

gris, fegmento primo pcllucido albido: linea nigra 
longitudinali fafciae primae inferta. 

In floribus ne&ar haurit. 

Neque M. foanis, neque Pellucens Linn. huic 
ifimiles. Thorax dorfo fufco, alibi pallidior. An- 
tennae, pedes, abdomen fubtus flavi coloris. Alae 
fnmaculatae, linea fufca marginaU. 

C$6. Mufca. HALTERATA. Mufca. 347 

936. Musca Lucida. 

-— long. lin. 3. 

Diagn. Thorax seneo-fufcus 'villofus. Abdo- 
men compreffura , lucidum , aeneo-fufcum. Alae 
fufcefcentes. 

In Carniolice pratis. 

Differt a Meticulofa.. Alis fufcefcentibus , pe- 
dibus omnibus nigris, antennis rufefcentibus. 

937. Musca Chryforrhaa. 

— long. lin. 2$. 

Diagn. Cinerea fetofa ; alis bafi halteribusque 
luteo-ferrugineis. 

In campis arenofis Carniolia fuperioris. 

Statura M. Domefticfi. Antennae nigrae. Frons 
& linea circum oculos albo-argentea. Oculi bru- 
nei. Alae absque pun&o & lineis : cofta nigra, 
bafi luteo-ferruginea. Halterum fquama alba: mar- 
gine ferrugineo , ciliato. Abdomen oblongum , 
acutum , ftercus luteo-ferrugineum a morte fun- 
dens. Pedes nigri fetofo-pilofi. Ergo diverfa ab 
omni alia ha&enus numerata. 

93S. Musca Mnea. 

— long. lin. 3. 

Diagn. ./Eneo-fufca , nitens ; tibiis rufis : fa- 
fcia fufca. 

In floribus reperitur. 

Tota brevi, fericeo, aureo villo adfperfa. 
Halteres capitulo ferrugineo. Palpi fub apice fa- 
fcia nigra annulati, tenues. Halterum fquama alba. 
Alse cofta fubferruginea. Abdomen ovatum , ob- 
tufum. Genua rufa. Pedes alibi nigri. 

939. Musca Vibrans. 

— long. lin. 2f. 
Limn. Syft. Nat p. 599- 

Faun. Svec. 2. 1867. 
Diagn. Nigra nitens; capite inter oculos ru- 
bio; alis apice macula fufca. 
Junio M. capta. 

Mi- 3+8 Mufca. ORDO VI. Mufca. 

Minor Domeftica. Antennse clavatae rufo-ru- 
brae. Oculi rufo-aurei. Roftrum nigrum ; palpis 
fufis. Abdomen bafi bidentatum , ellipticum. Hal- 
teres albi. Alae hyalinae, pundto fufco ad apicem 
notata?. Pedes riigri ; femoribus fubtus magis ci~ 
liatis. 

Melius dicerctur Rubrifrons, quam Vibrans, cum 
alas vibret etiam M. Cynipfea. 

940. Musca. Germinationis. 

• — long. lin. a. 
Linn. Syft. Nat. p. 600. 

Faun. Svec. 2. 1874. 
Diagn. Frons fulva. Oculi virides. Corpus 
nigrum. Alae cofta lineisque binis transverlis 
fufcis. 

In foliis arborum. 

Minor Domejlica, nitens. Oculi margo argen- 
teus. Halteres albi , fubnudi. Caput & thorax 
poftice fetulis nonnullis ciiiata. Alae hyalinae : 
cotta fufca , lineisque binis fufcis , quarum una 
coftae , altera margini interno impofita efh Ab- 
domen bafi bidentatum , fubovatum , obtufum. 
Pedes nigri. 

941. Musca Arnica. 

— long. iin. 2. 
Linn. Syft. Nat. p. 600. 
Faun. Svec. 2. 1872. 
Diagn. Alae fufcxs maculis albis. Pedes rufi. 
In thalamo ilorum Arnica, & adfinium. 
Ad coftam alae funt maculae duae albae magna?, 
alibi vero pun&a alba rotunda. Oculi virides. 
Roftrum cum antennis rufum. Abdomen ovatum, 
fufcum, immaculatum. Thorax fufcus, absque pun- 
c~tis. Pedes absque fafciis. Setae nonnuliae ad 
polteriora capitis thoracisque. 

Larva perforat difcum rloris radiati , vicina 
germina fteriiia reddit , mutatur in pupam atram , 
unde Junio M. mihi tres prodierunt. 942. Mufca. HALTERATA. Mufca. 349 

942. Musca ApUdioides. 

— /crt£. lin. i|. 
Diagn. Statura Aphidis , nigra tota ; alis cu- 

preo-hyalinis; abdomine tereti, acuminato. 

In hortis reperitur. 

Parvitas animalculi non permifit ut roftrum 
examinarem. Tibiae pofticae piiofae. Ocuii fufco- 
rufi: fafcia transverfa. Halteres albidi. 

943. Musca Luteola. 

— long. lin. r-f. 
Diagn. Flavefcens ; oculis viridibus ; (punftis 

tribus occipitalibus nigris. 

In feneftra Mufeoli mei capta, 23. May. 

Antennas fetula nigra. Alae immaculata?, albi- 
da?. Abdomen ovatum. 

944. Musca Oppidana. 

— long. lin. ri. 
Diagn. Flava, ut prior; fed oculis violaceis; 

antennarum clava & tuberculo occipitali nigris. 
Vagatur circa pagos, oppida, & tuguria rufti- 
corum. 

945. Musca Umbelliferarum. 

— long. lin. 1$. 
Diagn. Flavo-nigroque varia, oculis fufco-vi- 

refcentibus. 

In floribus plantarum Umbellatarum, non rara. 

Parvuh, linea vix longior. Antennse apice 
fufca\ Nucha tubercuio nigro. Thorax maculis 
tribus dorfalibus, fufcis. Scutellum totum flavum. 
Sub alis utrinque macula ovata , nigra. Halteres 
capitulo albo. Abdomen obcordatum, flavum ; feg- 
mentis mediis fuperne fufcis. Pedes flavi- 

946. Musca Fefiinans. 

— long. lln. rf. 
Diagn. Nigra, pilofa; fronte ferruginea. 
Celeriter curfitat, faepius quiefcenS, hinc fefti- 

nando defatigata. 

Sta- S5o Mufca. QRD Q VI. Mufca. 

Statura M. Fungorum. Antenn. clava rotund.i- 
ta; fetula longa. Alse immaculatae hyalinae: cotca 
pilofa. Halteres erecti, pailide-ferru^inei. Pedes 
ad genua rutefcentes. 

947. Musca tyaipfea. 

— long. lin. 2. 
Linn. Syfl. Nat. p. 599. 

Faun. Svec. 2. 1S68. 

Diagn. Abdonien poftice coardtatum ut in / V- 
fpa CoarStata. Aise ad apicem pundto nigro. Pe« 
des rufi. 

Paffim in foliis arborum, feneftris &c. 

Curiitans, alas erigit, vibrat, expandit; quie- 
fcens aut iiigore contriftata eas gerit incurnbentes. 
Abdonien nitens. Haltcres albi, nudi. 

C. Mutica. 
Absque plumula & feta. 

94g. Musca Spolidtd. 

— long. lin. ij. 

Diagn, Nigra, glabra; oculis fafcia transverfa. 

Junio M. in hortis occurrit. 

Duas lineas longa. Fafcia obfcurior in quo- 
iibet oculo. Alae abdomine non longiores. Halte- 
res capitulo toto albo, ovato. Femora rufefcen- 
tia. 

949. Musca Saltitans. 

— tonp. lin. 2. 
Diagn. Ocuii fufci, fine fafcia. Al«e abdomine 

longiores. 

Ruri degit, Junio M., non frequen.?, currcns 
Vclociter, faititando volans. 

Antenrwe biarticulat.e. Halteres fupra nigri, 
fubtus aibidi. CE Jnfecla 867-950. omnia Mufca roftrum datum gere- 
re, certus fum nondum. Ceria. HALTERATA. Conops. 351 C E R I A. 

Roflrum Mufc*. Antennae monilifornies* 

arciculo ultimo craffiore. 

950. Ceria Decemnodia. 

— long. lin. 2. 
Diagn. Antennae articulis (10), fubaequalibus. 
In hortis & domibus, non infrequens. 
Statura Mujca Cynipfex.^ Corpus nigrum, gra- 

cile. Caput parvum rotundum : tuberculis biuis 
occipitalibus. Roftrum retra&iie : palpis nigris, 
piLoiis. Thorax gibbus, fubtus prope caput macu- 
la flava. Als hyalinae, immaculatse, toto corpore 
longiores: nervis duobus nigris ad apicem alae us- 
que non productis, & infra medium unica anafto- 
moli junctis. Halteres nudi , pallidi , fubdiaphani: 
clavula fubrotunda Abdomen ovato - oblongum, 
nitens; bali utrinque punclo flavo laterali. Fedes 
nigri, Macula lateralis ad bafim abdominis. Pe- 
des poltici longiores & craiTiores. 

951, Ceria Septemnodia. 

— long. lin. i*. 
Diagn. Antennse articulis (7) latere acumina- 

tis: ultimo majore, ovato. 

In tubo corollae Hemerocallis lutea 23. Maji. 

Tota nigra , glabra , vix lineam longa. Alae 
hyalinae. Mas minor; Famina abdomine craffiore t 
longiore, cylindraceo. 

C O N O P S. 

Os armatum roftro quadrifeto : fetis binis 

longioribus, vagina retraclili plus minus carnofa, 

apice labiata : labio fuperiore bilobo ; inferiore 

bifido: fegmentis acutis. 

Q*) Antennis plumatis.. 

952. Conops Bifafciatus. 

— long. Iin. C. 

P Po~ 352 Conops. ORDO VT. Conops. 

P. Poda. Muf. Graec. p. 118. Zonarius. 

Diagn. Maximus, abdomine ilavo: cingulis ni« 
gris: fupra binis, fubtus tribus. 

Flores frequentat, ego iu cymis Corni fangui- 
mrut reperi. 

Definitio Mu r c£ Inanis Linn. huic convenitj 
non vero defcriptio Faun. Svec. 2. 1825. Caput 
inter oculos flavum, apice elongato, quadridenta- 
to: dentibus duobus intermediis, minimis. Thorax 
Digricans; lateribus fcutelloque fbfco-rufis. Halte- 
res capitulo albido, obtulb. Alae ad coftam fere 
femiferrugineae, infra apicem nebula fufca. Abdo- 
men fubdiaphauum flavum, lin. (4) longum, paulo 
minus craflum, bali nigrum: fegmento fecundo ru. 
fo-ferrugineo, linea nigra media abrupto, fafciis bi- 
nis nigris; fubtus ubique flavum: fafciis nigris tri- 
bus, in mcdio abdominis fefe contingentibus. Fe- 
mora nigra : apice tibiisque fufco-rutis. 

953. Conops Trififciatus. 

— tong. lin. 5f* 
Diagn. Abdomen fiavum pellucens: cingulis 

tribus nigris. 

In (ylvis, fuper frucftus immaturos Heder.t he- 

licis trequentior. 

Caput & ala?, ut in priore. Thorax dorfo fu- 

fco, fcutello lineisque lateralibus flavis; macula fla- 

va fub alis. Halteres flavi. Abdomen bafi nigrum ; 

cingulis tribus , nigris , utrinque. Pedes ut in 

priore. 

954. Conops Pertinax. 

— lonu. lin. 4. 

Diagn, Caput totum & thorax canis villis pu« 
befcentia. Abdomen nigrum: cingulis tribus lia- 
Vefcentibus maculisque binis conicis lateralibus iu 
primo fegmento. 

Pallim adeft, reditque faepius ad plantam unde 
pulfus. 

Statura Afufcdt Carnaria. Thorax fufcus; fcu- 
telio fordido. Macul?e conicae primae abdomini? 
Incifurae bafi impofits? funt margini ejusdem. Ale 
puncto coftali obfcuriore. Halterum fquama alba: 
margiae flavefccnte. 

955. Conops. HALTERATA. Conops. 353 

955. Conops Bombilans. 

— long. lin. 5-*-. 

Linn. Syft. Nat. p. 591. Mufca n. 14. 
definitio,nam defcriptio 
Faun. Svec. s,- 179». non omnino 
confentit. 

Diagn. Nigerrimus; fronte pallide fiavefcente; 
abdominis apice fuivo. 

Apud nos non frequens. 

Tomentofus ; alae macula media fufcefcente in- 
terrupta, feu potius linea trmsverfa fufca krvam 
PhaUn£ Geometne adtu incedentem & coutradtam 
referente; 

Idem hic eft Conop$ Focopyges R. P. Foda. 
Muf. Graec. p. 118-119. Sexus alter fcuteilo lbr- 
dido, abdominisque apice' tiavicante. 

956. Conops Pennatus. 

— lortg. lin. 51. 

P. Poda. Muf. Graec. p. n 8. Tricolor. 

Diagn. Magnse plumulse antennarum. Frons. 
latera thoracis & fcute lum flavo colore tin&a. 
Abdomen nigrum ; angulis bafeos apiceque albidis. 

In Carniolia caiidiore. 

In alis linea eft iufca literse (S) fimilis. PIu- 
mulae antenn. rachi flava: apice nigro. Totus fub- 
tus nlger. 

957. Conops Dryaphilus. 

— long. lin. 5f. 

Diagn. Abdomen nigrum bafi maculis doabus, 
pellucidis, fulvis : fubtus albidis. Alae macula me- 
aia nigra: bafi luteo-ferruginea. 

In Quercubus ftiilantem lingit humorefn cum 
Scarabgis & M. Crabrone. 

Caput inter ocuios antennaeque flavae Tho- 
rax nigricans, linea lateraliTcuteiloque fordide tia- 
vis. Halteres aibidi. Alse baii ferrugiuese, maicu- 
la nigra in medio impolita colla? laticre fua bafi, 
ad apicem ejusdem al<e linea fufca lon & ituaJUdli. 

B b 958. 354 Conops. UR DO VI. Cor .ops. 

958. Conops Leucorrhaiis. 

— long. Hn. 4- 

Diagn. Abdomen nigrum: apice albo villo , 
befcente. 

In fylvis. 

Statura Mujca Carnaria. Frons albida: linea 
wedia iucida nigra fub antennis ad os usqite. <ic- 
ciput rufis pilis tomentofum, ut & thorax toi 
qui fufcus: fcutello fordide flavo. Abdomcn ni- 
grum, apice piiis albis pubefcens. Ala' Linea cur- 
va, fufco-ferruginea. Pcdes nigri. Tibiis dimidia 
parte, verfus genua, albis. M. Intricaria Linn. 
nuic proxima, & forte eadem. 

(**) Antennis fetariis. 

959. Conofs Floreus. 

— long f lin. 5i- 

Linn. Syft. Nat. p. 591. Mufca n. j8. 

Faun. Svec. 2. 1796. 
P. Poda. Muf. Grac. p. 116. Mufca flo- 
rea. /3. 
Diagn. Thorax ftavus : fafciis duabiiN nigris. 
Abdomen fafciis tribus abruptis: prima majore. 
In floribus paffim. 

A nucba ad apicem oris linea riigra decurrit, 
qunm inter & oculos ilavum caput efr. Scutelluni 
iufco lordideque flavum, margine flavo. Abdoinui 
bafi iinea albo lutea , fcutello contigua transverfa, 
poft quam maculae duae conicas flavse: baii incuni- 
bentes margini abdominis ; has fequuntur cingula 
duo interrupta, dein teitium & integrum. Pedes 
nigri: genubus tibiisque ferrugineis, aut Jutto-icr 
rugineis. 

960. CoNors Vutgaris. 

— long. l : n. 5-». 

Diagn. Tlorax fiifcus, grifeo ruiove viiio to- 
njentofus. Scutellum fordidura. Abdomen Lvfl li 
fcia magna interrupta, feu maculis binis. 

I ique ieperitur. 

Frons Conops. HALTERATA. Conops. 355 Frons fequitur colorem pilorum thoracis Ab- 
domen praeter maculas didtas , habet etiam ciugu- 
lum unum & plura earum colore tin&a. 

961. Conops Fufcus. 

— long. Jjfn. 5f. 
R. P. Poda. Muf. Grsec. Conops inter- 

ruptus. 

Diagn. Totus fufcus; fcutello fordido. 

Ad vias, & flores. 

Statura Apis MeUifica. Thorax fubrufb villo 
tomentofus. Abdomen nitens, absque rafciis. Ge- 
nua rufefcentia. 

962. Conops Capreus* 

■ — long. lin. 5. 

Diagn. Abdomen cupreum. Antennse pedes- 
que ferruginei. 

In fylvis, & Quercetis. 

Caput ferrugirieum. Oculi brunei. Antenn^ 
feta nigra. Thor.ix fufcus, villofus, lateribus fcu» 
telloque fetofis, lineis longitudinalibus cinereis (4). 
Scutelium fordidum. Abdornen cupreum, nitidum, 
aureo villo prasfertim apice pubefcens. Aise api- 
ce obfcuriores, mscnlis duabus fufcis parvis me- 
diis. Halteres ferruginei; capitulo fufco truncato, 
fquamula aibida. Pedes toti ferruginei. 

963. Conops Feyioratus. 

— long. lin. 4. 
Diagn. Femo?dr poftica crafliora, fpinofi. Tho- 

rax seneus. Abdomen fufcum, femicylindricum. 

In fylveftribus. Majo M. 

Antennae rufefcentes. Thorax rufo villo to- 
mentofus. Alae incumbentes , linea obliqua repan- 
da media. Abdomen nitens. 

964. Conops Fejlivus. 

— long. lin. 4f- 
Linn. Syft. Nat. p. 592. Mufca n. 33. 
Faun. Svec. 2. 1812. 

Diagn. Antennae porrec"be, longae, triarticuia- 
t#, tub©rculo impofitse. Abdomen marginatum: pa- 
ribus quatuor iinearum arcuatarum flavarumque. 
Bba Ha- 3 $6 Conops. ORDO VI. Conops. 

Habitat in fylvis & nemoribus. 

Niger, glab^r, exiguis villis puncbula refe erj 
tibus adfperfus. Antennae nif;ra?, iongitudine fua 
thoracis latitudinem acquantes, fetula ex apice ar- 
ticuli medii, non vcro tern inali Linn. Frons ria- 
va, macula nigra fub antennis. Thorax in dorfo 
lineis binis albidis approximatis, linea flava & m.i- 
cula cordiformi in fingulo latere. Scutelium ni- 
grum: margine flavo. Ala? macula fufca ad raar« 
ginem cralliorem, infra quam ala ibideni ferruginea 
eft. Halteres flavi; fquamula ferruginea. Pedes 
ferruginei; tibiis flavefcentibus. 

965. Conops Gemmatus. 

— long. lin. 2*. 

Diagn. Thorax niger : linea laterali lcutelloque 
flavis, maculis quatuor argenteis inter pcdes & a- 
las utroque in latere. Abdomen cingulis quatuor 
fiavis : poftico interrupto. 

Floribus infidet. 

Niger. Antennae flava?. Frons argentea : ma- 
cuia nigra fupra antennas. Ala? hyalina?. Halte- 
res flavi. Abdomen fubtus pedesque flavi. 

966. Conops Glaucius. 

— long. lin. 4-*-. 

Linn. Syft. Nat. p. 593. Mufca. n. 35. 
Faun. Svec. 2. 1813. 

Diagn. Abdomen cingulis tribus albidis inter- 
ruptis. 

Habitat in pratis montanis. 

Frons flava. Thorax fufcus , rufo villo pu- 
befcens. Scutellum fordidura. Abdomcn nigrum, 
ribus paribus linearum albidarum. Pedes maxima 
parte rerruginei. 

967. Conops /Eneus. 

— long. lin. 3£. 

Dia^n. Ocuii cinerei, fufco-punclati. Abdo- 
men mieum, nitens. 

M. Aprilit 27. captus circa Tdrittm. 

Statura M. Qtfaris. Frons pallide - rufis pilis 
pubefcens. Thorax ni^er : lineolis palLidis. Ab- 

do- Conops. HALTERATA. Conops. 357 

domen ovatum, fubtus obfcurius. Haiterum fqua- 
ma aiba. Aiae immaculatae, hyalinae. 

968. Conops Pracinttus. 

— long. lin. 4. 

Diagn. Abdomen nigrum : bafi album. Aiae 
jnacula fufca. 

In Aujlriaco Litorali. 

Paulo major M. Cafare. Antenna? nigrae. Frons 
albida, iinea media longitudinali lucida nigra- Tho- 
rax fufcus, rufo vilio tomentofus. . Abdomen vil- 
lofum, ovatum: bafi utrinque aibum. 

969. Conops Pipiens. 

— long. lin. a|. 

Linn. Syft. Nat. p. 594. Mufca. n. 44. 
Faun. Svec. 2. 1822. 

Diagn. Nigra; thorace abdomineque utrinque 
iateraliter albido-maculatis , femoribus pofticis* cla- 
vatis dentatis. 

Habitat ruri , Sonchl & Menthte floribus invo- 
lans. 

Frons fubargentea. Antennae fubrufae. Oculi 
bnmei. Thoracis latera albida. Aiae hyalinse, im- 
maculatae. Halteres albi; fquama alba. Abdomen 
fegmento primo prope fquamulam halterum cilia- 
to, ultimo utrinque nigro. Femora nigra: poftica 
bafi &• maciila utrinque rufis Tibiae pofticae cur- 
vae: annulo rufo. Roftri figuram eiegantem fubmi- 
fit demum R. P. Poda , quae Conopis fpeciem elTe 
confirmat. 

970. Conops Clavatus. 

— ' long. lin. a-f-. 

Diagn. Abdomen fubpetiolatum, clavatum, fub- 
tus concavum, re&um, ferrugineum: cinguiis binis 
fufcis. 

In Corylo captus, Juiio M. 

Tres lineas longus, graciiis. Antennae fufcae. 
Thorax fufcus. Abdomen fiavicansc bafi attenua- 
tum, ac fi petiolatum effet. Femora poftica cia- 
vata, craifa, Lutea: antice fufca, non dentata. 

B b 3 AN- jjS Anthrax. ORDO VI. Rhitfgia. 

ANTHRAX. 

Os armatum roflro bifeto: vagina bafi car- 

nola retra&ili; apice dilatata, non labiata; me- 
dio palpigera , univalvi. 

971. Anthrax Morio. 

— long. lin. 5|. 
Linn. Syft. Nat. p. 590. Mufca n. 7. 
Faun. Svcc. 2. 1784. 
Diagn. Nigra, liirta ; alis corpore longioribus , 
nigris: apice excolore- 

Circa vias argillaceas fabulofas, & fepes. 
Antennae diitin&as, parvse, teretes, biarticula- 
tae: articulo ultimo rotundato, compreilb , majore, 
terminato fetula, apice pilofa nigra. Alarum color 
niger verfus apicem & marginem tenuiorem crenu- 
latim evanefcens; alas eaedem fedentis patul ae. Ab- 
donten ovatum, bafi ad latus fingulum propc hal- 
teres piiis.albis variegatum ; pundtis binis, aibis, 
pofticis. 

RHINGIA. 

Os armatum roftro trifeto : feta media lon- 

giore bifida, lateralibus aequalibus minoribus a u- 

minatis palpigeris: vagina attenuata applicata ca- 

nali oris, eademque imivalvi. 

972, Rhingia Rojirata. 

— long. lin. 4\. 

Diagn. Antenna?, roftrum, fcutcllum, abdomen, 
ferruginea. Thorax cinerafcens: lineis nigris lon- 
gitudinalibus. 

Apud nos non rara, ruri, fuper arbores, herbas &c. 

SfAtura. jliufae Cafaris, quandoquc etiam Dome- 
Jiicsc. Antennae deflex^e, fubplumatae. Roftrum oris, 
feu facies in corneum convergens lucidum, apice 
bifidum elongata, cujus averfa pars canalem habet, 
qui roftrum excipit Abdomcn ovafum, fubpellu- 
cidum; linea dorfali, fegraentisque margine rufcis. 
Alae incumbentes: cofta ferruginea, pund 
fufco, Pedes nigro ferrugineoque vari>, Conf. Cb- 
nops Rojlrata Linn. 

ERAX. Erax. HALTERATA. F.rax. 359 E R A X. (f) 

Os armatum roitro trifeto : fetis duabus 

brevioribus,faepius palpigeris: vagina univalvi ion- 
gitudineni capitis non fuperante. 

(*) Fronte barbata. 

973. Erax Projtratus. 

, — long. lin. 6. 

Linn. Syft- Nat. p. 505. Afilus ater. 
Diagn. Niger, tumida fronte, barba albida. 
Volat aeftate circa fepes hortorum, & aquaedu- 
dtus, pe&ori, dum fedet, incumbens, expantis pe» 
dibus 

Roftri vagina nigra: apice biftda, pilofa , pneter 
fetas tres dittas, etiam quartam fovet incumbentem 
feta? longiori. Palpi nigri, clava pilofa. Abdomea 
nitens. Alae incumbentes. Lameilae unguium pai- 
lide ferruginea?. Aatennae eredtae, ciavatae, muticae. 

974. Erax Crabroniformis. 

— long. lin. 6£. 
Linn. Syft. Nat p. 505. Alilus 11. 3. 
Frisch. Inf. 3. Tab. 8- fig. 3. p. 35- 

Diagn. Abdominis fegmenta tria nigra, reliqua 
flava. Alae ferrugineae : margine tenuiore maculig 
fufcis variegato. 

In herbidis reperitur. 

Antennae porre&ae: clava oblonga, nigra , feta 
terminata. Frons ferruginea , barbata prope ro- 
ftrum. Thorax fufco-ferrugineus, poftice fetofus; 
fcuteiio nigricante. Abdominis fegmenta 1, 2, 3, 
nigra - , reliqna flava, uitimo forcipe rufa nitida ter- 
minato. Pedes ferruginei. 

97-5. Erax Forcipatus. 

— long. lin. ff-f-. 

B b 4 Linn. (f) Vi&itat rapina Dipterorum , praefertim Tim» hrum. 3 5o Erax. ORDO VI. Frax. 

Linn. Syft. Nat. 2. 606. Aiilu.s n. 9. 

Faun. Svec. 2. 1914. 
Frisch. Inf. 3. lab. 7. fig. 3. p. 32-34. 

Dldsn. Rufefcens; thorace jinea dorlali & ma-t 
culis utvinque tribus pedibusque iuteis y femoribus 
fubtus fpinofis. 

Frequens in pratis, & collibus herbidis. 

Deicriptio ablll Linn>f.o data, noffro non con- 
venit, & tanien ldcrn qui a tKi.->cHio pictus ; nem- 
pe feptem lineis nimquam brevior , cui antennae ni- 
grse, adicendentes: articulo ultimo Longiore lubu- 
L-.to , mutico. Frons rufa, nigris rufis deflexisque 
pilis barbata. Koftrum nigrum antrcrfum vergenss 
vagma apice emarginata. 'ihorax gibbus. Alae im- 
njdculatae.. Haitcres iiavi. Abdomen fupra , certa 
lucis incidentia fufcum: cingulis ruhs. Pedes nigri* 
cantes. Femora fpinofa : ipinis pofticorum rufis, 
aliori.m n%ris. 

976. Ekax 'Barbatus. 

— lang, lin. 5f . 
Diagn. Fufco-cinereus; barba aiba ; aiis pun- 

&.o fufco : apice fufcefcentibus. 

Habitat cum priore, ctfi rarior. 

Cauda forcipata, antenna?, femoraque fpinofa 
ut in prio e. Diverf.s barba alba, fronte piloliore, 
roftri apice rufp, tiiorace linea equidem dorlali ob- 
icuriore, fed absque maculis tufcis , abdomine pun- 
dtorum nigricantium feriebus tnbus , halteribus ca- 
pitulo fufco,«pedibus fufco - ferrugineis, alis puncto 
medio furco, & apice fufcefcente. 

977. Erax Ferox. 

— Iong. lin. 7\. 
Diagn. Niger ; thorace pofUce ruiis villis to- 

mentolo ; fenioribus craltis ; tibiis pollicis curvis. 

Habitat Junio M. circa aquaedu&us fbdinarum 
Td.rienfh.rh in :t)uk. 

Frons pilis rufis barbata. Antennse adfcenden- 
tes, clavatae, obtufse, muticae. Dorfum in medio 
fere gLbrum , poftice tomentofum: pilis ruris aut 
fulvis. Hnlreres fulVi. Aloc incumbentes , fufce- 
fcentes : bA\ lxcoIoic Abdomen fupra anticc gla- 

briufcu- Erax. HALTERATA. Erax. 361 

briufcuium, poftice & lateraliter hiriuuim, cyiindra- 
ceum. Femora omnia crafla valde & piiofa. Ti- 
biae pofticae arcuatse. Abdomen terminatum lami- 
nis tribus: apice rotundatis, fubovacis, nigris. &i 
xus unus major , tomento fulvo abdominali , inter la- 
mellas poiticas fovens fetam acuminatam, parvis 
lamellis binis munitam; alter tomento rufo, & inter 
lamellas caudales corpore molli albido ciliato , cui 
utrinque adjacet corpus aliud ralcatum bicorne: 
cornu inferiore bafi dente notato. 

978- Erax Conopfuides. 

•r- long. lin. 5| f 

Diagn. Niger hirfutus; abdomine ovato : fupra 
fulvo - tomentofo ; femoribus poiiicis, clavatis ; Ti- 
biis omnibus cinerafcente villo externe barbatis. 

Rarior apud nos, fubmifliis etiam aR.P. Poda. 

Septem fere lineas longus. Halteres albidi. Ab- 
domen inflexum, ovatum. Alis neque fufcis, ne- 
que maculatis. Diverflflimus a Grabroniformi , &' 
Giho Celeberr. Linnjsi : qui fufcas alas habet. 

979. Erax Tenthredoides. 

— long. lin. rjj, 
Diagn. Niger, glaber ; antennis, alis cofta, fe- 
moribus, tibiisque ferrugineis. 
Circa Labacum. . 

Frons pailide flave r cens. Thorax linea late- 
rali maculisque lateralibus aureo nitore fulgidis, 
quarum una etiam utrinque diftinguit fegmenta ab- 
dominis ; fimilium punctorum par fub fcutello, nec 
non duo inter bafes p.dum mediorum & anticorum. 
Halteres ferruginei. Palmae nigrae. Alarum nervi 
ferruginei. Abdomen cylindricum convexum, fub- 
tus concavum, glabrum, liu. 5^ longum, if craffum. 

980. Erax Rufipes. 

— long. lin. 6. 
- Diagn. Niger totus ; fronte barbata ; antennis 
pcdibusque ferrugineis. 
Rnri degit. B b 5 An> 3Gz Erax. ORIX) VI. Erax. 

Antennoe articulus uitimus in fetam continua- 
tus. Dorfnm & abdom n absque maculis. H.ilte- 
res ferruginci. Pedes toti ferrugiuei Al« excolo- 
res: apice paulo obfcuriores : nervis fufcis. 

981- Erax Niger. 

— long. lin. 4-*-. 

Diagn. Niger, fronte, halteribus, abdominisque 
hicifuris margine aureis. 

In floribus, Majo M. 

Antennae clavatae, muticse. Aureus nitor fron- 
tis & marginis Lateralis fegmentorum abdominis in 
alio ocuii fitu fere evanefck. Abdomen femicy- 
lindricum. Oculi fufco - virefcentes. Aiae fubvio- 
lacese: bafi excolores. 

992. Erax Aquaticus. 

— long. lin. 3. 

Diagn. Niger; halteribus, abdomihisque incifu- 
ris margine albis. 

Ad aquaeductus Idrienfes,M.a.p M. nec alibi. 

Quatuor lineas lonftus , totus niger. Halteres 
albi : capitulo compreflb. Alae hyaliiiae, fine macu- 
iis. Abdomen femicyiindricum. (**) Fronte imberbi. 
983. Erax PllflllllS. — long. lin. Diagn. Nigricans, thorace cinerafcente : iineis 
nigris, halteribus albis. 

In fylveftribus , Majo M. 

Corpus tres lineas longum. Oculi caftanei. Alae 
immaculntse, hyalina? : venis fufcis, linea marginali 
uigra. Abdominis incifurae margine albida?. 

984. Erax Mticulatus. 

— lang. lin. 6. 

Diagn. Oculi fubvirides. Thorax fufcus •' li- 
ueis paliidioribus. Abdomen ferrugincum : linea 
laterali maculisque dorfalibus aigris. 

in fylvis & Ericetis, non rarus. 


Erax. HALTERATA. AfiluS . 353 

Antennae aruculus ultimus lubrotundus, fetula 
nigra terminatus. Oculi fufco virides. Pe&us, cui 
pedes inferuntur , cinereum. Alse , linea marginali 
ierruginea, venis fufcis, patentes. Femora Sfrru- 
ginea. Tibiae ferrugineae: apice fufcae. Palmse fufcae. 
Mds fegmentis abdominis 2 , 3 , 4, 5 , macula nigra 
tetragona, ceteris ubique nigris : margine ferrugi- 
neo • Femha maculis fegmentorum abdominis prae- 
didtorum conicis contiguis, fubtus vero tetragonis. 

985. Erax lnqjiinatus. 

— Iong. lin. 4. 

Diagn. Alae hyalinse : apice, venisque fufcis; 
linea coftali nigra.. 

In pratis. 

Antennse, abdomen, pedesque ferruginei. Tho- 
rax cinereus : lineis fufcis. Abdomen maculis tri- 
gonis dorfaiibus. Alae apice fufcefcentes, fub quo 
in medio eft punctum fufcum transverfum,fupra ba- 
fim transverfa ferpentina iinea decurrit. Variat fta- 
tura majore, nempe alis iineas quinque longis. 

986. Erax Rufus. 

— long. lin. 4f . 
Diagn. Totus rufus. Thorax lineis dorfalibus 

fufcis tribus longitudinalibus. Abdomen dorfo pun- 
clis (4) nigris. 

In herbidis collibus. 

IMon debet confundi cum macuhto, a quo plu- 
ribus notis diflert, praefertim vero alis absquelinea 
fufca marginali , iifdemque ad coftam ruiis , oculis- 
que viridibus. 

. ASILUS. (f) 

Os armatum roftro quadrifeto :vagina por- 

re&a, rigida , capite longiore , convergea- 
te bivalvi. 

987. Asilus Mucronatus. 

— hng. lin. 4. 

Diagn. 

■ ^- ■ — — -> 

(f) Afdi capite parvo fubrotundo, dorfo gibbo, pe- 

idibus iongis, imprimis autem roftro longo in- 

fiexo tenui dignofcuntur. Vivunt rapina Ti- 

puldrum. 364 Afilus. ORDO. VI. ^ Alilus. 

Diagn. Abdomen bafi attenuatum , poftice ova- 

tum ; apice mucronato.; Femora & tibiae ferrugi- 

neae. 

Per prata vagatur. 

Abdominis portto ovalis , fubtus plana eft , 

fupra convexa. Thorax dorfo lineis tribus fufcis 

longitudinaliter ftriatus. Sexus alter mucrone ab- 

dominis caret. 

988- Asilus Punclatus. 

— hiig. lin. 4. 

Diagn, Abdomeu antice ad latera piioium. 
Thorax lateribus lcutelloque fetofis. 

Super plantas & arbores , non rarus. 

Antennae notabiliter divaricatse. Thorax li- 
neis tribus dorfalibus obfcurioribus , quarum me- 
dia duas feries pilorum continet , laterales autem 
tres. Abdomen villofum , fed magis antice ad la- 
tera. Aise cofta fufca. Halteres ierruginei. Fe- 
mora ferruginea ; genubus fufcis. Tibiae ferru- 
gineae. 

989. Asilus Ferrugineus. 

— loiig. lin. 3-f. 

Diagn. Thorax & abdomen linea longitudiiitli 
fufca dorfaii. 

Ruri degit. 

. Corpus lineas tres longum. Oculi brunei. 
Antennae fufcaf. Thorax praeter iineam dorfalem, 
puncto -quoque fufco laterali utrinque notatus. 
Abdomcn alia linea fufca in fingulo latere. Alae 
hyaiinae , venis fufcis , pun&o margiuaii fufce- 
fcente. 

990. Asilus Lineatus. 

— long. lin. 4. 

Diagn. Alae linea & puncto fufco ad cortam, 
lineola ad apicem aliaque in medio obliquis fu- 
fcis , variegatae. 

In pratis. 

Thorax cinereus : lineis longitudinalihus dua- 
bus fufcis in dorfo, quibus tenuior & tertia inter- 
jacet. Alae bali ferrugineae , hyalinae, venis fufcis. 
Haltcres ferruginei. Abdomen fufcefcens : icg- 

msn- Afilus. HALTERATA. AOlus. 3g,3 

mentis margine pallidioribus. Feniora & tibiae 
ferrugineae. 

991. Asilus Setofus. 

• — fong. lin. 4. 

Diagn. Thorax fufco-cinereus. Abdomen pe- 
desque ierruginei. Setulae nigrae in nucha, dorfo, 
fcutello, & marginibus fegmentorum abdominis. 

In umbroiis , herbidis, udisque. 

Scutellum ferrugineum, fetulis quatuor. Ab- 
domen villofum. Palmae pedum fufcae. 

992. Asilus Chmeus. 

— long. lin. 4L 
Diagn. Thorax cum abdomine cinereus. Alae 
apice fufcefcentes. Femora tibiseque ferrugineae. 
In fylveftribus locis. 

Thorax duabus linejs fufcis in dorfo. Halte- 
res ferruginei. Alae bafi fubferrugineae , linea fulca 
marginali. Abdomen ( ut etiam thorax ) viilo- 
fum : bafibus pilorum , lente obfervatis , totidem 
pun&a referentibus, Palmae nigrae. 

993. Asilus JEftivus. 

— long. lin. 3. 
Diagn. Cinerafcens; thorace lineis pedibusque 

nigris. 

iEirate occurrit, inter frutices. 

Dorfum thoracis lineis quatuor nigris. Hal- 
teres albidi. Alae pulchrae hyalinae : Hnea nigra 
marginali. Abdomen maris apice mucronatum. 
Pedes toti nigri. 

994. Asilus Pennipes. 

— long. lin. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 604. Empis. n. 2. 

Faun. Svec. 2. 1896. 

Diagn. Pedes poftici longi- : alteri fexui 
pennati. 

M. April. 27. captus in herbido colle. 

Totus nigerl Halteres pallidl Alae imma- 
culatae. 

995- $66 Aiilus/ ORDO VI. Afilus. 

995. Asilus Flavipes. 

— long. lin. 2. 
Diagn. Niger; antennis pedibusque teftaceis. 
In Loryrfi foliis reperitur. 

Statura Culicis , agilis , niger. Palpi albidi 
roftro incumbentes , ut rn Tabanis. Antennas arti- 
culo pyriformi fetula longa fufca terminato. Oculi 
fubvirides. Ab occipite ad frontem linea aiba. 
Ala; hyalinae , immacuiatse : vaiis teftaceis. Hal- 
teres coiore pedum. Femora media cnuTiora 
onmia villofa. 

996. Asilus Fidcratus. 

— long. lin. Jt. 
Diagn, Thorax antice, alae bali, pedesque 

ferruginei. Femora media craffa. 

Majo M. in foliis arborum. 

Antennae fufcse. Thorax poftice fufcus. Alse 
hyaiinae , immaculatae : venis ferrugineis. Genua 
media fpina nigra termjnata. Abdomen iingulo 
fegmento pari uuo.punctorum & macuia nigra lu- 
cida deprefla. 

997. Asjlus Diibius. 

— longt lin. 3. 

Diagn. Niger; halteribus ferrugineis; pedibus 
poilicis longioribus craffioribus 

In Cerafo & Ouercu convenit , nuptias initu- 
rus, Aprili & Majo M- 

Genere dubium Animal. Roftro unifeto bre- 
vi: vagina bivalvi : vaiva inferiore apice diiatat», 
obtufa, bj.fi. atteuuata; fuperiore conveigente, acu- 
minata ; Palpis e bafi roilri natis. Potuerunt 
tamen aliae duoe roftri fetula? , ob fummara torte 
parvitatem, meos oculos, meaque vitra effugiffe, 
hic aliis notis cum Afdo confentiens Uiptemm , 
hoc loco pofui , domc novis obfcrvationibus de 
roltri fabrica genuina certior fadtus fuero. 

Antennse triarticulate: articulo medio minore 

rotundo, ultimo ungulculato ut in Tahanis pleris- 

que. Ocuii contigui. Tuberculum in occipite. 

Thorax fnbrotundus , villofus. Halteres 1 

uginei. Alae byalin», leniter fufcefcentfcs. Ab- 

dn- Styrex. HALTERATA, Hirtoa. 3 6? 
domiuis legnieuto lmguio punCtis quatuor nnpret- 
fis. Pedes nigri. Femora poitica longiora, cral- 
iiora, compreiik. 

Praedatur Tipulas, & Mufcas. 

S T Y R E X. 

Os armatum roftro unifeto : vagina retra- 
ctili, palpigera: apice dilatata, obtufa. 

993. Styrex Holojericeus. 

— long. lin. g.. 

Diagn. Totus ater , villoque tenui denfo te- 
ctus. Aise hyalinse; punfto fufco marginali. 

In pratis noftris fubmontanis, non rarus. 

Roltrum fingulare prorfus ; nempe ovatum 
corpus acumen profsrt , quod eft ipfa feta ; infra 
hoc acumen oritur vagina retra&ilis , e cujus me- 
dio palpi claVati prodeunt , hujus apex latior eft 
quam bafis idemque obtufus & fere truncatus. An- 
tenn-je articulis binis , terminali rotundo & fetuia 
terminato. Abdomen pone attenuatum, teres, cy- 
lindraceum, inflexum. Pedes longi, lamellis un- 
guium albidis. 

H I R T E A. 

Os armatum roixro unifeto : feta canaliculata 

obtufa : vagina retradtili , apice labiata , 

bafi paipigera. 

999. Hirtea Lcnpcornis. 

— long. Kn. 5, 

Dlagn. Corpus femhmciale , pubefcens. Ocuii 
fufcefcentes : fafciis duabus violaceis. 

In horto Colkgii Labaccnjis captam, communi- 
cavit R. F. Wulfen. 

Frons, una cum thorace albido villo ptibe- 
fcens. Antenna? porredse, roftro duplo longiores. 
Aiae fubferrugineae. Iialteres aibi, fquamula alba. 
Abdomen liueas tres cntfura , nigrum, bafi trun- 

catum* 36S Empis. ORDO VI. Empis. 

catum, thoruce vix lou&ius, tupru. tiuvo vi.lo to- 
mentofum. 

E M P I S. 

Os armatum roitro unifeto: vagina: bafi mem- 

brauacea retractili palpigera ; alibi iucida 

rigida attenuata porrccta Longib 

iooo. Empis Petiolata. 

— Iong. lin. 3; 
P. Poda. Muf. Gra?c. p. 118. 

Diagn. Antennae longa? , porredtae , clavatae , 
acuminatae , absque plumula & feta. Abdomen 
petiolatum 

In herbidis Carniolia calidioris, non jrequens. 

Roftri vagina apice diiatata. Antennae nigrae. 
Frons flava, ]Sucha nigra. Thorax niger, pun- 
ctatus. Aiae hyalina? dimidia parte lorgitudinali 
verlus ccftam fufco - ferrugineae. Halteres flavi , 
nudi. Abdomen eft ciava tufca, obtula, nigricans, 
obionga, ieniter incurva , petiolata: pctioio rufo, 
bafi & apice iiavo. Pedes rufi. 

iooi. Empis Calcitrans. ■ 

— long. lin. 3.- 
Linn. Syfi. 'Nat. p. <jc4. Conops. n. 2. 

Faun. Svec. 2. 1900. 

Diagn. Mu r c£ Domefticte fimilis ut ovum ovo, 
ingruente pluvia tibias noftras vaide pungensj 
abdomine ovato, cineieo , nigris puudtis tciiuiato. 

Habitat pallim. 

Antennae deflex* nigra? , obtufa» , plumatae. 
Frons lubaiueo nito-e fulgens. Punctum fulvum 
fupra antennas. Thorax cinereus , pun&is iincis- 
que nigris variegatus. Abdoiuen bali obtufum 
futovatum. Alae hyalinae. Halterum fquama al- 
bcfcens. Fedes toti nigri. Aiae fedanis magis 
patulae, quam in Atufca Domejlica. 

1002. Empis Rufipes. 

— iong. lin. aft 
Diagn. Cinerafcens ; antennispedibusque 2 ufis. 

Ha- 


Empis. , HALTERATA. Sicus. 3^9 

Habitdt luri, minus trequen^. 

Habitus & ftatura prions. Antenna? pluma- 
tae, detlexae. Ocuii bruriei. Caput atibi album. 
Roitri baiis ferruginea- Thorax cinereus, villo- 
fus. Abdomen oblongum, fegmentis margine feto- 
fis. Femora omnia ferruginea. 

1003. Empis Pdlujiris. 

— lortg. lin. 2. 
Diagn. Antennas fetariae : articuio ultimo ni- 

gro. Abdomen fubovatum cinereo-rufum. Femora 
lerruginea. 

Habitat circa paludes, Majo M. 

Minor prioribus , cinerea fed cum aliquo 
rufo immixto colore , pilofa. Abdomine fegmen- 
tis margine fetolis. 

s 1 c u s. 

Os armatum roftro unifeto : vagina rigida, 

porre&a, longa, e medio refra&a & inflexa, 

bali palpigera. 

1004. Sicus Femigineus. 

•— long. lin. 3*-. 

Diagn. Antennae feta brevi laterali. Abdo- 
men teres, incurvum, ferrugineum. 

Habitat in pratis, & etiam in fylvis. 

Antennae ferrugineae. Frons aurea. Thorax 
fufco-rufus. Aise immaculatae. Abdomen fpiraliter 
incurvum. Roftri vagina apice biiida. 

1005. Sicus Buccatus. 

— long. lin. 3. 
LrNN. Syft.Nat.p. 505. Conops n.6. 

Faun. Svec. 2. 1905. 
Diagn. Facies veficularis, alba. Abdomen in- 
curvum pedesque ruli. 
In pratis. 

Antennae rufae , fetariae. Oculi fufci. Alse 
pundo medio fufco. Abdome:i apice maculis la- 
teralibus cinerafcentibus utrinque (3-4). Pedes 
rufi. Genua pallidiora. 

C e TAJ3A- -,7o Tabamn. OKDO VI. Tabann?. 

T A B A N U S 

Linn. Syjl. NaU p. 601. 

Os armatum roftro quino^uefeto : vagina uni- 
valvi obtufa. Palpi duo acuminati, porretti, pa- 

ralleli, roftro incumbentes, quae aiterani va- 
ginse valvam conftituunt. 

1006. Taeantjs Bovinus. 

— long. liii. 8!. 
Linn. Syft. Nat. p. 601. 

Faun. Svec. 2. 1882. 

Diagtu Maximus ;• abdominis dorfo maculis 
trigonis, fegmentisque margine latcraiiter albidis. 

Paflim occurrit Bobus & EqU-is ihfenfus. Cepi 
etiam duos in medio ampli Lacus Veldenfis fupra 
naviculam. Infidet quoque fioribus plantarum 
UmbeUatarum. 

Oculi modo virefcentes absque fafciis, modo 
fubvirides cum linea rubella transverfa , rriodo 
denique immaculati & fufcefcentes ; cavendum ita- 
que ne ex coloribus & fafciis oculorum , perpe- 
ram multiplicentur fpecies in hoc Genere. An- 
tennse articuius primus rufus aut fufcus. Facies 
albo , aut pallide rufo viilo pubefcens. Circum 
ocuios linca alba, vel nulla. Inter oculos lincola 
nigra, vel nulla. Thorax fufcus, villofus, lineis 
longitudinalibus cinerafcentibus quatuor. Alarum 
nervi iufco-ferruginei. Abdomen hifcum, fub alis 
rufefcens : fegrhentis fubtus margine albidis , jn 
medio fufcis , absque maculis trigonis. Femora 
fufca. Tibise ferrugineae , aut fufco-ferrugin 

IC07. Taeanus Autumnalis. 

— long. lin. 
Einn. Faun. Svcc. 2. 1883. 

Tabanorum oculi iri vivis animalibus examinandi ; 
brv.T an cx fteycore B an potius 

aquaticaeii o lia circa 

flu\ ias, paludes, pecorum pafcua et- 

iam alpina. Ta banns. HALTRRATA. Tabanus. 371 

Diagn. Abaomen tripiici qrdme macuiarum. 
albarnm : mediis trigonis. 

In Carniotia frequentior priore. 

T. Bovino mjnor. Ihorax fufcus; liheis lon- 
gitudinalibus , cinereis , oblbletis, quinque. Ab- 
domen fupra fufcum , fubtus cinerafcens. Al.-s 
nervis fufcisi Halteres albi. Ocuii vuides : fafciis 
tnbus ferrugirieis, aut fufcis. 

ioog. Taeanus Tropicus. 

— long. lin. 6\. 
Linn. Syft. Nat. p. 602. 

Faun. fevec. 2. 18S6. 

Diagn. Oculi virides; fafciis tribus, fufco-fer- 
rugineis. Abdomen fupra lateribus , fubtus baii 
ferrugineuftl vei fulvum. 

In fylveftribus CarniolitS fuper. copiofior. 

Variat 1. Linea alba inter oculos pofita j pun- 
ftis tribus nigris notata ; thorace fu- 
lco : lineis (5), cinerafcentibus, ion- 
gitudinaiibus; abdominis dorfo niacu- 
lis trigonis, albidis, obfoletis, eodem 
fubtus fere toto ferrugineo. 

2. Linea alba inter oculos, nigra lineola 

punctoque occipitali variegata, tho- 
race fufco : lineis vix difcernendis , 
abdomine iine macuiis dorfalibus , 
fubtus fegmentis 1,2, fulvis, caete- 
ris fufcis. 

3. Linea tVontali alba pun&is tribus 

atris , thorace fufco fme lineis, ab- 
domine absque maculis : fubtus ful- 
vo toto. 

4. Linea frontali ut in Var. 3. thorace 
fufco: lineis paliidioribus obfoletis , 
abdomine fine maculis , fupra fiuco- 

! cinereo, fubtus ferrugineo. 

I009. Taeanus Ferus. 

— lonf. lin. 5f. 
Diagn. Oculi virides : macuiis tnbus atris. 

Corpus totum fordide flavefcens; 
In Carniolia fuper. frequens. 

C c a Pun- ,rs Tabanug. OUDO VI. Tabanus. 

Puniitum nigrura in fronte, fupra antennas 
ferrugineas. Roitri vagina & palmarum extrema 

a. Alae immaculatse: cofta ferruginea. Villo- 
fus totus , cito feriens : ictu cruento. 

loio. Taeakus dlpimis. 

— long. lin. 4f. 
Diagn. Oculi virides: punctis confertis. Tlio- 

cinereus. Antennae , abdomen , pcdesque 
ferrugiuei. 

ln alpibus Carniolia fuper. in der Vochein. 

Statura Mufca Cafaris. Pun&um lucidum ni- 
grum in fronte. Antennae ferrugineae: apice nigrae. 
Roitri vagina nigricaris. Thorax glabcr. Halteres 
terruginei. Abdomen ovatum. Palmarum cxtre- 
mitates nigricantes. 

loii. Tabanus Bromius. 

— long. lin. ,\\. 
Linn. Syft. Nat. p. 602. 

Fauu. Svtc. 2. 1885. 

Diagn. Oculi viridcs : fafcia unica. Corpus 
cinereo fufcoque varium. 

Frequens 'ubique , Equis praefertim moleflif- 
fimus. 

Linea frontalis alba : punctis tribus nigris. 
T horax fufcus : lineis fex cinereis iongitudinali- 
bus. Abdomen fufcum: triplici ordiue macularum 
albidarum. Corpus fubtus cinereum. Palmae fufcae. 

IOI2. Tabanus Pluvialis. 

— long. lin. 4. 
Linn. Syft. Nat. p. 602. 

Faun. Svec. 2. 1887. 
Diagn. Oculi brunei : fafciis quatuor, repan- 
dis , viridibus. Frons pnnctis tribus , nigris , iu 
ti mgululh difpofitis : impare minore. Aiae fufce- 
fcentes; maculis albis. 
Vulgaris ubique. 

Antennae capitis latitudinem fua longitudine 

fere aequantes , nigra>. Caput fub oculis nigro- 

punctatum. Facies & corpus t >tum fubtus cine- 

.m. Thorax fufcus: iineis tribus unoquc pari 

punclorum albidorum. Halteres c^pitulo albo. 

Alae Tabanus. HALTERATA- Tabanus. 373 

Alae fufcse , hyalinae , praefertim verfus marguiem 
tenuiorem, esedem lineis curvis pundtisque albis 
ubique variegatse & deflexse. Abdomen fegmentis 
margine aibidis, linea dorfali aibida, alibi fufcum 
aut nigricans. Punctum fufcum circa medium in 
alae colta. Tibi3? mediae & pofticae ferruginege 
totae: apice fafciaque fufcis. Variat fafciis (3) ocu- 
lorum. 

1013. Tabanus Rufas. 

— long. lin. 6. 

Diagn. Rufus; oculis viridibus; abdomine fa- 
fciis roftri vagina femoribusque nigris. 

Submiffus a R. P. Wulfen. 

Totus piiis rufis pubefcens. Oculi neque fa- 
fciati, neque pun&ati. 

1014. Taeanus Ccecutiens. 

— tong. lin. 3^. 

Linn. Syft. Nat. p. 502. 

Faun. Svec. 2. 188S. 

Diagn. Alae fufcse ; rnacuia. prope bafim linea- 
que poftica albis. Abdomen bali fupra pallide ru- 
fum ; punctis duobus, ovatis, cont<guis, divaricatis. 

Circa aquas non raro, & vaide ituportunus. 

Antenns thoracis longitudine, villofae : bafi 
ferrugineae. Tuberculum nigrum, lucidum in fron- 
te, & aliud ad uucham. Thorax fufcus, dorfo gla- 
. ber: lineis duabus paiiidioribus, latere rufo vilio 
pubefcens. Abdominis fegmentum primum punitis 
didtis notatum, reliqua nigra: nv.trgine & macula 
dorfali trigona paliide rufis ; idem fubtus bafi ad 
latera fubpellucidum. Facies punctorum nigrorum 
lucidorum paribus tribus (:...-). 

1015. Tabanus Salinarius. 

— long. lin. 4. 
Diagn. 'Niger. Alae fufcse ; lineis duabus, trans- 
verfis, punctoque intermedio albidis. 
Circa T<.rgejlum alie Saline. 
Statura, puncta nigra faciei, habitus priors. 
Sed totus niger ; abdomine pundis obfoletis dor- 
faiibus trigoais pallidioribus. 

C c 3 Va- 374 TabanuS. ORDO VI. Culex. 

V ariat macula antica, loco lineu?, abaoni. pal- 
lido ^ fegnientis iinguiis uno pari pundtorum ni- 
grorum. 

1016. Tabanus Maritimus. 

— long. lin. 4, 

Diapn. Alae albidse ; fateia lata & margine craf- 
fiore fufcis. 

Circa littora Maris Adriatici, copiofus. 

Habitus, antenhae, pun&a faciei, ut in priori- 
bus. Scd ala? aliter m tculatae , & abdomen bali 
lateraliter rufefcens, una cum puncto fubruib dor- 
fali ad bafim. 

Hic potefl: efTe Talanus Lugubris LiNN.Faun. 
Sveq. 2. if;89- de cujus a prioribus binis vera dif- 
ierentia nuiii nonduin certo conftat. 

C U L E X. 

Linn. Syjt. Nat. p. 602. 

Os armatum roftro quadrifeto , fetis dua- 

bus brevioribus: vagina longa porredta- Pal- 

pi duo incumbentes roltri bjfi. ioi7. Culex Pipiens. long lin, ih Linn. Syft. Nat. p. 602. 

Fauo. ^vec. 2. 1S90. 
P. Poda. _\!uf. Graec. p. 117. 

Diapn. Cir.ereus; abdomine cingulis vel pari- 
bus punftorum nigrorum tot, quot fegmenta. 

Habitat in aquis ftagnantibus. 

Pupa albida, thoracc craflb fubrotundo, ocu- 
lis nigris fphxricis, abdomine inflexo fubpilofo. 
Haec paritura flavefcit, trcs lineas elevatas in capi- 
te gcrit, & maculas duas fubaureas circa thoracem. 

Copia horum animalium, fplum paludofum, & 
aeris infalubritatem indicat. ROM- Bombylius. HALTERATA. Bombylius. 375 

BOMBYLIUS. 

Linn. Syjl. Nat. p. 606. 

Os armatum rollro bifeto: vagina longa 

porre&a bivalvi : valva fuperiore breviore integer- 

rima ariftata, inferiore apice biflda mutica. Pal- 

pi duo depreffi, e baii valvae inferioris. 

1018. Bombylius Mdjor. 

— hng. lin. 5. 
Linn. Syft. Nat. 1. c 

Faon. Svec. 2. 191 8. 

Diagn. Rufo viilo tomentofus; alis hyalinis, 
immaculatis, bafi fufcis. 

Habitat circa fontium fcaturigines, & in pratis, 
non rarus. 

Apud nos certe minor fequenti. Totus rufus, 
feu rutb-canefcens. Oculi fufco - virides. Frons 
barbata. 

1019. Bombylius Medius. 

•— long. lin. 6. 
Linn. Syit. Nat. 1. c. 

Faun. Svec. 2. 1919. 

Diagn. Totus fubrufa hirfutie pubefcens, po- 
ftice niger; alis fufco-pun&atis. 

Habitat cum prioce. 

Abdomen apice nigrum , ibidemque ferie una 
pundtorum aiborum in dorfo, ani regione fulva. 
Alae bafi & verfum cpftam fufcse, vix hyalinae. 

1020. Bomeylius Minor. 

— long. Hn. 3. 
Linn. Syft. Nat. p. 6oj. 

Faun. Svec. 2. 1920. 

Diagn. Totus fubrufa lana tedus, unicolor ; a- 
lis immaculatis, hyalinis. 
In pratis. 
Minor priore. 

C C 4 I02T. tf6 Bombylius. QRDO VL Hippobofca. 

ioa i. Bombylius Ater. 

— long. lin. 3[. 

Diagn. Niger; abdomine pundtis quinque, ar> 
genteis ; alis margine cralliore antice femifufcis. 

Habitat in coilibus herbidis, rarior. 

Totus pilofus & niger. Abdomen lateribus 
magis pilofis: pilis fafciculatis. Pimcta abdominis 
argentea dorfaiia (5), nempe duo paria, cum inter- 
medio quinto. Alae verfus balim lineola repanda, 
& in medio pundto fufco notatae. Pedes nigri. 
Frons huic valde barbata- 

HIPPOBOSCA. 

Linn. Syft. Nat. p. 607. 

Os armatum roftrounifeto: vagina bival- 

vi 'porreCta. Pedes tetraonichi. 

1022. HlPPOBOSCA EqiliiUi. 

— long. lin. 3f. 

Linn. Syft. Nat.l. c. 

Faun. Svec. 2. 1921. 
Frisch. Inf. 5. Tab. 10. p. 2S. 

Diagn. Corpus fupra nitens, fufcum. Labium 
fuperius & fcutellum macula alba. 

Equi?, Robus, quandoque & Canibus infefta. 

Oculi nitidi, nigri. Lineae duse flavae paralle- 
lae elevatae Longitudinales inter oculos. pun<5to tri- 
gono concolore in nucha. Thorax ad angulos an- 
ticos, arcuata albida linea, inter quam angulus jp- 
fe flavo-rufus. Abdomen villofum. Pedes rufo- 
tcftacei, villofi. 

1023. Hippobosca Hirundims. 

— Iong. lin. 21. 

Linn. Syft. Nat. 1. c. 

Faun. Svcc, 2. 1923. D iazn. Hippobofca. HALTERATA. Hippobofca. 37? 

Diagn. Abdomen poftice dilatatum emargina- 
tum. Roitrum pilofum. Pedes iinguli unguibuS 
fenis. 

Habitat in Hirundinum pullis. 

1024. Hippobosca Corvi. 

Diagn. Femora viridia. Ungues nigri, longi» 
quatuor. 

Habitat in Corvo Corace. 

Statura H. Equina. fed diverfiflima ; tibiis non 
fafciatis; oculis minus nitidis &'caftaneis; occipi- 
te non tubere albido trigono, fed tuberculis tribuS 
contiguis nigris; fcutello thoracis non albo, fed 
concolore; ore non albo; alarum coih imberbi; 
abdomine non toto villofo; corpore rurefcente. 
Ce k OR 373 Lcpisma. ORDO VH. Lepisma. O R D O VII 

PEDESTRIA. 

A P T E R A. 

■ 

Linn. SyJL Nat. p. 608.. 

Alu/E NULLvE IN OMNI SEXU. 

LEPISMA. 

Linn. Syft. Nat. 1. c. 

1025. Lepisma. Longicornis. 

Corporis hng. lin. c-x. 
Linn. Syfl: Nati p <5o8. faccharina? 

Diagn. Antcnnae corpore longiores. 

Labaco miffa a R. P, Wulfen Soc. J. 

Corpus fnpra fufcefcens, & fquamulis, imbri- 
catis fubargenteis techim. Caput pilofum. Anten- 
nre pa'lide ferrugineae villofula?. Tota fubtus al- 
bida, tibiis antennarum colore. Femora compref- 
fa. Setae caudales longiores tres, villofae, corpore 
breviores, quibus fubjacent dux aliae breviores. 

1026. Lepisma Vulgaris. 

— long. lin. 4-5. 
Diagn. Antennae corpore paulo breviores. 
Squama denticulata adjacens femoribus fmgulis. 

Habitat in ciftis, inter veftes, & alibi in do- 
mibus, frequens. 

Tota fquamulis argenteis tcfta, fubtus argen- 
tea. Oculi fufci. Corpus anguftius & longius ac 
in priore. 
PO- 

Infecia alata ab apteris ordine divcrfa , ut pifces 
inermes ab acanthopterygiis. Nonm- v 

Naturam Arti illudere, fuaque arcana po- 
fteris refervare? Fodura. PEDF.STRTA. Fodnra. 379 

i« -■ ■ — ■ - ■ ■ ■ — ,,..■■ ■ — . — -.-■-,. — ■■■ — ., — — ... — «■ 

P D U R A. 

Linn. Syjl. A T at. p. 6o%. 

1027. Podura Ajuatica. 

— long. lin. S|, 
Linn. Syft. Nat. p. 609. 

Faun. Svec. 2. 1934. 
P. Poda. Muf. Gra>c. p. 120. 
Dhgn. Gibba, fulca , compreffa; capite obo- 
vato, deprefio; ore maxiliofo ; collo elongato. 
Habit.it irj aquis fhgnantibus. 
Os palpis (4), duobus re&is fetulis termina- 
tum Antennse palpis breviores: articuhs duobus. 
Oculi funt tubercula duo fufco-rubinea. Caput 
fubtus nitidius, duobusque fulcis longitudinaliter 
exaratum. Co .porrs fegmenta decem, dempto col- 
lo, quae pellucent in arido cadavere. Cauda fetu- 
lis binis paralleMs , iineam vix longis. Pedes u- 
trinque tres, femoribus teretibus, tibiis triarticula- 
tis. Corpus compreffum, ut in Cancro, Pulice, 

1028- Podura Squamofa. 

— long. lin. 5-6*. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 121. macroura. 

Diagn. Corpus fquamofum. Cauda .exteufa, 
tripilis, corpore longior aut eidem aequalis. 

Habitat in muris, & fylvis ad arbores inter 
mufcos. 

Habitus Lepism^, fed cauda faltatrix. 

Corpus murinum, fquamulis exiguis, quse di- 
gitis faciilime adhserent, ubique te&um. Antennae 
caudali feta msdia breviores. Palpi longi, pedi- 
formes, iutiexi, attenuati. Abdomen fegmentis (ti"). 
Pedes albis annulis fafciati. Cauda nigra, trifeta, 
eredtiufcu ; a in vivo animali. 

Variat corpore nigro fufcoque vario. 

1029, Poddra Tervefiris* 

— long. lin. i-§. 

Linn. ^yiT. Nat. p. 609. fimetaria? 

Faun. Svec. *. 1935. poteft effe. 

Diagn. 3So Podura. ORDO VII. Termes. 

Diagn. Mivca ; fstis caudaiibus binis , corpore 
triplo brevioribus: apice ferrugineis. 

Habitat in terra praegnante , & humo vcgeta- 
bili, in hortis & fylvis, inter mufcos. 1 

Pediculo humano minor, pedibus villofulis. 
Antennae articulis (4). 

1030. Podura Arborea. 

— long. lin. if. 
Linn. Syit. Nat. p. 609. 

Faun. Svec, 2. 1932. 

Diagn. Fufcefcens; pedibus furcaque albis. 

Intra lamellas labyrinthiformes Agarici qtierci- 
w, Januario M. reperit. R. P. Wulfen. 

Rutb-fufca, lateribus atris, pilofiilima; oculis 
nigris. Os fine palpjs & maxillis. Oculi compo- 
fiti ex o&o tuberculis atris, fplendidis, inaequalibus. 
Antennae pilofae, articulis quatuor. Abdomen api- 
ce fub bruneum , fubtus cavum , fovens eo canali 
caudam bifidam, furca capillacea inaequali. 

1031. Podura Termijbrmis. 

— long. lin. 1. 
Diagn. Oblonga, fufca; dorfo pilofo ; antennis 

binodiis. 

Inveni in cortice Fagi, & circa hortos. 

Habitus & ftatura Termis Ptdfatarii. Dorfurtl 
gibbum, fafciculo pilorum, tanquam penicillo, cri- 
itatum. Setae caudales pilofs. Pedes pallidi , ni- 
gro-annulati. 

T E R M E s. 

Linn. Syjl. Nat. p. 609. 

1032. Termes Ihdfatorium. 

— long. lin. *• 
Linn. Syft. Nat. p. 610. 

Faun. Svec. 2. 1937. 

Diagn. Antennae articulis (is). Os palpis bi- 
nis, clavatis. 

Cur- Termes. PEDESTRTA. Pediculus. 38* 

Currit velociter, inter Inie&a adiervuta , in 
herbariis, cyftisque ligneis. 

Oculi magni, nigri, ad microfcopium illumi- 
natum flavi. Maxillae fub bidentatae. Os ex rufo 
nigricans. Antennae villofa?. Thorax utrinque qua- 
fi bidentatus. Abdomen ovatum, villofulum. Pe- 
des piloli: primis ultra os extenlis, uti poftici ul- 
tra anum. Femora fubclavata. 

1033. Termes Sylvarum. 

— long. lin. f. 
Diagn. Ovatus, albus; antennis craflis uniarti- 
culatis. 

In terra fylvarum. 
Abdomen pilofum, obtufum. 

1034. Termes Florum. 

-~ long. lin. fk 
•Diagn. Fulvus; antennis trinodiis. 
Vidi in flore Allii Urfmi. 
Oculi»fufci. Corpus oblongum, agile. An- 
tennae albidae, porredse: articulo ultimo fetula ter- 
minato. v 

Hoc & prius Infedtum ob os maxillofum huc 
retuli. 

PEDICULUS. 

Linn. Syft. Nat. p. 610. 
('") Avium. 

1035. Pediculus Hamatopus. 

Diagn. Abdomen ovatum album: margine pc- 
dibusque rubris. 

Habit-.it in Falcone Patumbrio, & Strige Ulula. 

Caput fubcordatum, obtufum, antice declive. 
nudum, fplendens, fpadiceo-fulvum. Antennse mo- 
biles, capiti concolores. Abdomen linea dorfaii 
nigra, utrinque. 

In PeiUafaf jam notos omifi* $gs Pediculus. ORDO Vlf. Pediculus. lo istrtgt idem prorfus, fed doiio absque ma- 
cula uigra. 

1036. Pediculus Mdximus. 

— tong, lin. 4. 

Diagn, Abdomen incifuris (9),marginatis: pro- 
pe marginem puuctatis. 

Habicat io Falcone Buteone. 

Fufcefcens. Caput fubcorditum, antice trun- 
catum, poftice in medio macula iuico- ierruginea, 
aotice ad apicem punctis duobus fufcis. Thorax 
fubrotundatus, lsevis: lineis tribus rufcis longitudii 
nalibus: media ad marginem pcfticum non protcn- 
fa. Abdomeo lanceolatum , marginatum : margine 
obfcuriore, punclis duobus imprellis prope margi- 
nem 10 fiogulis fegmentis. 

1037. Peuiculus Coarclatus. 

Diagn. Thorax latere acuminatus , capite du- 
plo anguftior. Abdomen utrinque maculis cooicis 
lateralibus fufcis (7). 

Habitat in Lario. Collur. 
■ Oblongus, albidus. Caput antice rotundatum, 
rurefcens, pooe truncatiim: angulis acutis, pilo ter- 
minatis. Abdomen albidum, apice fafcia i- 

1038« Pediculus Ocellatus. 

Diagru Abdomen , maculis conicis lateralibus 
pallido pundto ocellatis, fafciatum. 

Habitat copiofus in capite (xrvi Coracis , & 
Cornicis. 

PilofuS, lividus, & albidus. Caput fubeorda- 
tum, obtufiufculum: aotice nitens. Antenna? 4-00- 
dia?, capite paulo breviores. Oculi nigri. F< des 
nigro-fafciati. Ova circa oculos Corvi-, in circu- 
lum difpofita. Sub abdomine prope apicem, ma- 
cula lanceolata transverfa, binis pun&ulis ocellata, 
iul , uno latere plana, aitero convexa. 

1039. Pediculus Dolickocepkahs. 

— long. lin. 1, 
Diagn. Albus; capite loogo. 
t f io Coracia Oi iolc* 

Gla- Pedicnlus. PEDESTRTA. Pediculus. 383 

Glaber totus. Abdomen fubtus marginatum, 
fupra linea fufca dorfali. Pedes antici breviores. 

1040. Pediculus Fafciatas. 

Diagn. Abdomen albidum: fafciis fufcis. 

Habitat in Cuculo Cancro.. 

Oblongus , depreflus, nitens , linea brevior. 
Caput cordatum, thorace latius. Abdomen pilis 
longis raris adfperfum. Pedes aequediffiti, jaliidi: 
anticis brevioribus. Oculi fufci. 

1041. Pediculus Auritus. 

Diagiu Ad bafim antennae fingulae nervulus au* 
riformis. 

Habitat in Pico Majore, & Martio. 

Caput fubcordatum, obtufum, dilute fulvum: 
fubtus ad latera oris pilofum. Antennae longitu- 
dine thoracis, valde mobiles. • Corpus, ovaturn : 
lateribus aibis. Anus fetofus. Pedes antici an- 
tennis breviores. 

1042. Pediculus Dentatus. 

— long. lin. 2. 

Diagn. Abdominis incifiirse fex: lateribus den- 
tatis. 

Habitat in Anate. 

Fufco-ferrugineus. Caput fubtrilobum, latere 
poftico fmguio tripili. Thorax lateraliter acumi- 
natus. Femora craffiufcuh. 

1043. Pediculus Crajficomis. 

Diagn. Antennse craffae pedum infhr. PedeS 
medii anticis fere dupio longiores: poftici a reli- 
quis remotiores. 

HabitaC in An ite Bofchate. 

Longus valde. albus, fere linearis. Caput ob- 
longum, obtufum : bafi rbtnndatnm. Os & capufc 
rufum. Abdbmen lanceolatum , capite* quadruplo 
longius : fegmento primo longiore, fupeme canali 
medio, feu fulco exaratum. Pedes autici poftas 
triplo breviores. 

1044, 3€4 Pediculus. ORDO VTI. Pediculus. 

1044. Pediculus Pilofus. 

Diagn. Caput rufum. Anus imprimis pilofus: 
pilis parallelis. 

Habitat in Fulica Atra. 

Caput rufum- Abdomen longum. 

1045. Pediculus Colymbinus. 

Diagn. Abdomen ovatum : macula elliptica ni* 
gra dorfali. 

Habitat in Colymbo Aurito. 

Priori fimilis; led non adeo longus, nec pilo- 
fus adeo; capitis angulis poiticis obtufis. Adul- 
tus rufefcit, 

1046. Pediculus Ardealis. 

Linn. Syft. Nat. p. 613. n. 26. 
Fkisch. Infect. 5. Tab. 4. nimis pilofafi- 
gura. 

Diagn. Frons macula ferruginea. Max 
tridentatse. 

Habitat in Ardea Ciconia. 

Oblongus, albidus. Caput cordatum, obtufum. 
Antennse articulo terminali apice fufco. Oculi fu- 
fci. Maxillje fubtus fufcse. Abdomen albidum, o- 
vatum. 

1047. PiiDICULUS Ovdlis. 

Diagn. Abdomen fegmentis oito. ' Corpus de« 
preffum, ovatum. 

Habitat in Scolopace- Arguata. 

Pedicuio humano minor. Antennpe capite bre* 
Viores, thorace longiores. Color rufo-bruneus. 

1048- Pediculus Junceus. 

Diagn. Thorax valde tenuis ad initium abdo- 
minis. 

Hahitat in Tringa Vanello. 

Totus pailide bruneus , nitcns. Caput mar 
eine fubrubro, pubefcente. Abdomen oblongum. 

le- 


Pediculus. PEDESTRTA. Fedicu T us. 385 

Fedes primi a reliquis remotiores. L>;tfert a 'Pedi- 
culo Crafjicorni, quod brevior, pilofior, magis fufcus 
& lucidior, quod pedes autici non tam remoti a re- 
liquis, quod abdominis futurse fere aequales infcer 
fele, denique quod antennae non lint pcdibus anticis 
longiores. 

1049. Pediculus Cufpidatus. 

Diagn. Cufpis redta ad bafim antennae cujus- 
que. 

Habitat in Rallo Aquat. 

Oblongus. Caput Lucide rufum, nitidulum, lse- 
ve. Corporis latera pilofa. Capiit antice attenua- 
tum, oblongum, deprelfum. Pedes fubaequah. inter. 
fe diftantia. Ergo non idem cum pcdicuto Ralli 
Crecis Linn. 

1050. Pedtculus Bidendatus. 

Diagn. Caput hemifphaericum : angulis poftiris 
bifetis. Thorax margine poftice bidentato. 

Kabitut in Columba Palumbo. 

Caput in medio foveam habet , lucidum, tho« 
race latius, Abdomen ovatum, albidum, depref- 
fum : margine ciiiatum. Pedes albi. 

io$i. Pediculus Albiventris. 

Diagiu Caput rufum , cordatum. Oculi fufci. 
Abdomen album, antice attenuatum. 

Habitat in Motacilla Troclodyte. 

Caput nitens, lseve. Abdomen oVovarum, la- 
tere ciliatum, fupra convexum. An veie diverlus 
a Pediculo Pajjerum Linn'2 

(**) Infeclcrutm, 

1052. Pediculus Rojlratus. 

Diapn. Abdomen & thorax nsmifpnapci ru- 
bri ; pedes aibi. Rofirum nigrum, inflexum. 

Dd In 385 PediculuS. ORDO VII. Pulex. 

In Gryllo GiyUotalpa primus invenit, defcri- 

pfit, & ad microfcopium factam iconcm,cum aliiS 
benevole communicavit R. P. Wulfen. 

Corpus cinnaberinum. Roftrum non videtur 
nifi in obverfo corpore, quod utrinque cavernofum 
eifc. Pedes poftici a reliquis remoti umt, 

1053. Pediculus Coccineus. 

Diagn. Corpus ovatum *, coccineum. Oculi fus- 
ci. Pedes pallidiores. 

Habitat in Hemembiis, Mufca Cynipfea , Leptura 
Melanura. Phriganea Eicaudata. 

Corpus ovatum : poftice obtufum & villofu- 
lum; antice puncta duo nigra. Pedes pallidiores, 
sequediffiti. Situs quiefcentis vere fingularis; inii- 
det enim capiti, pedesque retrorfum extenfos gerit, 
quorum nurnerus fenarius Genus indicat, licet ha- 
bitu & figura Acaris accedat. 

1054. Pediculus Cerambycinus. 

Diagn. Antenrjse corpore longiores. 
Habitat |n Api Violacea. 

Albus, minutus, fegnis. Corpus ovale. An- 
tennae affiduo & lentc mobiles. Pedes fex , breves, 
pilofi, sequediffiti. 

PULEX. 

Linn. Sy/l. Nat. p. 614. 

1055. Pulex Irritans. 

Linn. Syft. Nat. 1. c. 

Faun. Svec 2. 196$. 
Diagn. Antennae articulis (4). Oculi nigri: pu- 
pilla alba. 

Habitat in Domibus cum Homine, inter fuTuraS, 
afierum , quibus ftrata cubilia. Vidi etiamin tugu- 
riis Paftorum, fummis in alpibus; i.i Sciuro Scan- 
dente ; in Erinaceo Europao ; in Fele Cato, cujuS 
adolefccns corpus totum, adulti vero folam fi 

tem Acarus. PEDESTRIA. Acarus. 38? 

tem & oculbrum rtgionem adit; in Canp Familiari; 
Lepore Timido. 

Extirpatur frequenti fcopatione, foliis Alni eo- 
rumque deco&o, lavando faepe ftrata cubiiium & 
le&orum lixivio cinerum faturatiore. 

ACARUS. 

Linn. Syfi. JSJat. p. 615. 

1056. Acarus Radiatus. 

Corporis long. lin. 3. 

Diagn. Corpus ovatum fufcum ; margiue fulvo, 
poftice ftriato: ftriis octonis unipun&atis. 

Habitat in Tejludine Mida. 

Pauio major , aut aequalis Cimici Leclidario. Os 
ferrugineum, truncatum, bifidum. Macuia dorfalis 
excavata , ferruginea. Corpus margine fubtusque 
fiiivum; poftice lineis (8) margmalibus, in quarum 
qualibet punctum impreflum. Verrucae duo pofti- 
cae, punctu'o nigro notatae. Pedes fufci, albo-annu- 
lati. Pofticis partibus Tejiudinis alte infixus eft, ufc 
Acarus Ricinus-m Canibus. 

1057'. Acarus Ricinus. 

Linn. Syft. Nat. p. 515. 

Faun. Svec. 2. 1967. 
Frisch. Inf. 5. Tab. 19. p. 41-42. 
Diagn. Fufco-ferrugineus, ovatus : macula dor- 
fali fubrotunda nitida fufca exarata iineis depreflis 
obfoletis obliquis quatuor. 

Habitat in Canibus, circa caput. 
Articuii pedum villofi. 

1058. Acarus Vefpmilionis. 

Linn. Syft. Nat. p. tfn. Pediculus. n. 4. 

Faun. Svec. 2. 1941. 
Frisch. Inf. 7. Tab. 7. 
Diagn. Corpus rotundatum, Pedes sequediflith 
apice obtufi. 

Dd§ Ha- jSS Acarus. ORDO VIT. Acarus. 

Habitat in Pefpertihone Aiurino. 

Pedum numerus imprimis Acarum iudicat. 

1059. AcaRus Cornicis. 

Diapn. Pedes scquales. Abdomen poftice bi- 
corne: cornibus bitetis. 

In humeris Corvi Comicis invehit. R. P. Wul« 
FEN. & iconem mifit; 30 Pebr. M. 

Magnitudo pulvifcrli Nicotiana?. Color dilute 
bruneus. Pilus plumofus ad latus abdominis utrin- 
que unus. Pedes piloli : poftici cc medii ab aliis 
remotiores; antici rilo brevi: apice tere palmato. 
Ccrnua ani teretiufcula , bifeta divergentia. 

1060. Acarus Locujta. 

Diagn. Abdomen fetofum : lateribus fubloba- 
tis. Fedes poftici longiliimi. 

Habitat in Faro Geruleo; R. P. Wulfen , a 
quo iconem habui. 

Albus, fed caput & femora ferruginea. Corpo- 
ris pars antica fere quadrata coi.vexiufcula. Abdo- 
men apice valde fetofum : fetis paralielis. Pedes an- 
tici faepius palmati, medii longiores tenuiorcs mi 
nusque pilofi. 

106 1. Acarus CoJlurionis. 

Diagn. Roftrum lateribus denticulatis, palpo- 
rum longitudine. Pedes antici & poiiiei longiores* 

Liveni in l.ano Ctllur. prope dextrum 01 is 
angulutn iG.Julii M. 

Lineaiv. Longus, rotundus. Dorfum rufum , ni« 
tens. Abdomcn glabrum, fupra cinerafcens* PedeS 
ruti, requediiliti, vix viliofi. Pulpi porre&i. 

1062. AcaRus Pici. 

Diagn. oblongus, poftice acuminatus; pcdibus 
anticis remotiilinus. poihcis brevioribus. 

In remigibus tici MeduK. p. Wllpen. 10. 

Junii. 

Cor- Acarus. PEDESTRIA. Acarus. 389 

CorpUi> adolefcens oVatum , aduuum laneeola- 
tum. Seta una utrinque ex apice thoracis. 

1063. Acarus Turdu 

Diagn. Corpus fubrotundum. Antennae teretes, 
©btufse, villofe, extrorium leniter dilatatse, roftro 
crailiores. 

Habitat in Turdo Saxatili. 

Fufcus, lucidus, depreffus, glaber. Roftrura 
longum , acuminatum. Pedes sequednliti. CurluS 
celer. Statura eft tertia pars linese. 

1064. Acarus Coleoptratorum. 

Linn. Syit. Nat. p. 61 3. 

Faun. Svec. 2. 1983. 
Fkisch. Inf. 4. lab. 10. p. 12-22. 
Roeshl. Suppl. Tom IV. Tab. 1. fig. 4. 
Diagn. Rufus , ;.no aibicante. 
In infedtis effoetis Coleoptratis, Scarakeo Fime- 
tario & iudone , in Dermtjle VefpilL & slgarico» 
rum , vidi etiam in Api bombinatrice lapidaria. 

Colore variat , ut habitu potius & domicilio 
dignofcatur. 

1065. Acarus Coccinella. 

Diagn. Thorax rufus. Abdomen albidum , fe- 
riebus binis pun&orum imprefibrum longitudinali- 
bus. 

Habitat in Coccinella Populi. 

Ovatus. Pedes aequedifiiti. villofuli. 

1066. Acarus Mufcarum. 

Diagn. Ovatus, nitidus , ferrugineus; pedibus 
pallidioribus. 

Habitat in Mufcis, fub ventre. 

Palpi longi. Corpus glabrum, fubtus pallidius. 
Fedes sequeduTiti , medii & poftici crailiores , hos 
vero longiflimos & flliformes non invenio , nili de 
alie Acaro loquatur Linn^us. 

D d 3 106J. 390 Acams. ORDO VII. Acarus. 

1067. Acarus Formicanim. 

Diagn. Ovatus, albidus, fuperne villofus. An- 
tennas motatoriae 

Habitat in Forrr.icis Alatis, Rufis. 

Junior aibus, ^dultus obicurior cft, agilis val- 
de; antennis aut paipis abdomine lougiorii:us. 

1068. Acarus Holofericeus. 

Linn. Syfl. Nat. p. G17. 

Faun. Svec. 2. 1979. 
Diagn. Ovatus, ruber: poftice obtufus. Pe- 
des duo poftici ab aliis remoti ; intermedii bre- 
viores. Ab A Aquatico diflert lateribus pectoris 
cinereo veluti colore tinclis. 

Habitat in Hortis non raro ; plures fimul vidi 
in Cadavere Falccnis cujufdam. 

Totum corpus denfo lucido villo, tanquam 
holofcrico , tomentofum. Abdomen potius con- 
vexum, x quam depreffum. Palpi apice fubtus 
appendiculam brevcm habent. 

<t 
1C69. Acarus Cancroides. 

Likn. Syft. Nat. p. g 16. 

Faun. Svec. 2. 1958- 
Roesel. Suppl. Tab. 64. fcorpio mi- 

nimus. 
Frisch. Lif. 8- Tab. 1. chelis imber- 

bibus. 
P. Poda. Muf. Graec. p. 122. Tab. 1. 
fig. 14. 
Diagn. Chelae cancrinae pedum anticorum. In- 
ceffus retobgradus. 

Habitat in cyftis ligneis, & Herbariis. Inve- 
ni etiam in fylvis. 

I070. AcaRUs Nepeformis. 

— lone. lin. 4- 
\gn. Color & facic-; Nepat Gmicoidis. To- 
tus punctis eminentibus confertis fcaber. 

Reperi non leniel inter Mufcos , ad / - 
radices. 

Ob- Acarus. PEDESTRE X. Acarus. 39 1 

Oblongus , deprellus initar folii , coioris ter- 
rei, iners valde. Antennae moniiiformes. Pedes 
antici & medii breviores. Os ovatum. Pedes 
flcundi & poftici corpore longiores. 

1071. Acarus Mujcorum. 

Diagn. Ovatus , nitidus , niger ; pedibus fer- 
rugineis. 

Habitat intcr Mufcos. 

Duplo major Acaro Coleoptrat. Politiffimus 
& longis villis inftructus. 

1072. Acarus Jgaricorum. 

Linn. Syft. Nat. p. 618. fungorum ? 
Diagn. Ovatus , fubfulvus ; femoribus mediis 
craffioribus. 

Habitat in Agaricis. 
Statura A. Coleoptratorum. 

1073. Acarus Lichemim. 

Diagn. Albus , ellipticus , poftice obtufus ; 
pedibus aequalibus pilofis. 

Habitat inter Lichenes in arboribus. 

Minor Acaro Coleoptrat. Thorax binis vel- 
uti tuberculis. Abdomen pone pilofum , fuperne 
verfus latera fufcefcens. Pedes aequediffiti. 

1074. Acarus Baccarum. 

Linn. Syft. Nat. p. 617. 

Faun. Svec. 2. 1980. 
Diagn. Ruber, abdomine poftice pedibusque 
fulvis, paipis obtufis, ore nigro. 
Curlitat fuper plantas. 

Corpus fubrotundum , pone obtufum , villis 
raris adfperfum. Palpi pedesque villofi. 

1075. Acarus Telarius. 

Linn. Syft. Nat. p. 616. 

Faun. Svec. 2. 1974. 

Dd 4 Diagn. ? cz Acarns. ORDO VTT. Aranea. 

Diagn. Ovatiis, nitidus; pedious anticis lon- 
gioribus. 

In tblio Tilia. 

1076. Acarus Piger. 

Diagn Ferrus;ineus ; ovatus, nitens; macula 
dorfali, ovata, fulca. 

Super Lichenem crujlaceum vidi. 

Valde fplendet, tarde incedit , dorfo impo- 
fitus vix fe invertere poteft , irritatus caput in- 
fiecttt pedesque ut folent Onifci. Pedes ajiticos 
inflexos gerit : ovo Ptdictdi Humani minor eft. 
Huic anus infra apicem abdominis fufcefcens, pili 
nonnuli ad apicem ventris , pedes parvi & aeque- 
diiliti. 

A R A N E A. 

Linn. Syft. Nat. p. 619. 
(a) Primaria. Hoc fitu oculorum. (:[[:) 

1077. Aranea Liimoii. 

Syft. Nat. p. (J19. Diadema. n. 1. 
Faun. Svec. 2. 1993. 

Koesel. Tom. IV. Tab. 35. fig. 1. 

Fkisch. Inf. 7. Tab. 4. fig. 1. 
Diagn. Abdomen lubrotunduni : cruce alba 
dorfali fa&a maculis pun&isque imequalibus. 
Habitat inter Arbores. 

Au- BnmortaUbus Nominibus Clarifl'. Virorum , qui 
abfervatiombus luis Entomologicum ltudium 
locupletarunt, meas fpecies Aranearum, no- 
vis ordinibus infignitas, venerabundus in> 
fcribo. 

Arane.t mciitaMind-e , folitaris 1 vigiles , fameii- 
cde, exofae, foecunditate fumma piuriuna cala- 
riiictum cauiae. Aranea. ORDO VTT. Aranea. r c ?% 

» ' 

Auceps ; tela perpendicuiari , rotunda , laxa , 
in cujus centro Aranea 

Magna, villofa, rufefcens. Abdomen bafi di- 
latatum. Pedes fufco-fkfciati. Palpi articulus ul- 
timus tenuior. Varietas abdomine flavo femori- 
bus pallide croceis , ex fylvis adlata fub finem 
Septembris. 

107$. Aranea Reaumurii. 

Diagn. Abdomen fubrotundum, turgidum val- 
de, albidum. lateraliter liavefcens : fupra tredecim 
paribus pundorum nigrorum impreflbrum ; fub- 
tus unico. 

In folio Imda helenii convoluto , ad me lata. 

Maxima , ventricofa : ventre lineas ( 8 ) lon- 
go, (7) craflb, poft mortem crepante , fubvii- 
lofo. Papiliae nigrse. Thorax lineis tribus fufcis. 
Pedes paliidi : geniculis nigrls. Immerfa fpiritui 
vmi vixit decem minuta. Palpi prioris. 

I079. Aranea Swammerdamii. 

Diagn. Fufcefcens, thorace abdomineque albis 
piiis marginatis , pedibus longis ; tibiis teftaceo 
fafciatis. 

Habitat Ruri. 

Facias Aranea Frisch, Inf. 12. Tab. 13. 
fed oculis lateralibus non disjunctis. Paipi cla- 
vati. Abdomen ovatum , cum thorace villofum : 
margine linea repanda albida, in medio foveis ro- 
tundis nitidis binis. Femora antica longiora tota 
fufca, alia bafi teftacea. Pedes antici unciam & 
lineam unam longi. Abdominis longitudo lin. (5). 
Dd 5 1080. 

Araneae 1. Textores reti horizontali. 

2 Aucupes — perpendiculari. 

3. Captiva fefe inciudentes intra folia 

convoluta, frudtus, graminum pani- 
culas contradtas &c. 

4. Erratica praedam difcurrendo quaeren- 

tes. 

5. Geometra, pedibus anticis extenfis. 

6. Fibrantei, faltatoriae cojrdtatae. 

7. Laterigrada, inceflu etiam laterall 394 Aranca. ORDO VII. Aranea. 10S0. Aranea Raji 

Diagn. Abdomen ovatum fufcum : maculis 
didymis dorfalibus, & quiuis aliis in fingulo la- 
tere liavis. 

In arboribus. 

Rete laxum obliquum , cui loco putei eft 
folium ab Aranea convolutum- Palpi articulis 
aequalibus. Thorax fulvus. Abdomen quatuor 
fere lineas longum, tres craffum: bafi fubtus arcu 
ilavefcente , maculisque duabus flavis clavatis. 
Pedes fulvo-fufcoque varii. 

1081. Aranea Leuwenhoekii. 

Diagn. Fufco-rufa , abdomine ovato : fupra 
ad bafim macula ovata fulca , fubtus ibidem pari 
uno punctorum albidorum. 

Ln gramineis, primo Vere. 

Palpi articulis sequalibus. Corpus totum 
lin. (3O longum. Tliorax fufcefcens. Pedes 
fufco-rufi. 

1082. Aranea Jldrovandi. 

Diagn. Fulva , abdomine fubrotnndo: fovea- 
rum paribus quinis , fafciis quatuor fufcis : una 
interrupta. 

In collibus, inter frutices. 

Auceps. Palpi aequales. Abdomen lin. ( 2 ) 
longum , prope bafim lineis binis arcuatis obli- 
quis oppofitis albidis. Puncta imprelTa infident 
fafciis integris , quibus contiguum eit punctum 
luteum. 

1083. Aranea Redii. 

Diagn. Rufa , abdomine ovato : fafciis fex 
fufcis: primis duabus remotioribus punctoque albo 
in medio fignatis. 

Habittt in fylvis. 

Auceps. Palpi aequaies. Abdomen lin. C x i) 
longum ; bafi lineam iatum ; fubtus punctis duo- 
bus albis poiticis. 

I °-4- Aranea. PEDESTRIA. Aranea. 395 

I0S4. Aranea Meriana. 

Diagn. Fufca, abdomine ovato, pedibus pai» 
lidioribus fufco fafciatis punctatisque. 

Habitat inter JMufcos , praefertim Hypnam 
complanatum. 

Abdomen lineam cum dimidia longum, parvis 
Villis pubefcens. Thorax pedibus concoior. Palpi 
sequales , fufco - fafciati vel pun&ati. Femora 
verfus genua fafciis duabus , verfus bafim non- 
nuilis punctis fufcis; tibiae fafciis quatuor fufcis. 

1035. Aranea De Geerii. 

Diagn. Abdomen albidum ellipticum : fafciis 
arcuatis rlavis lineisque tribus nigris. 

Habitat in plantis. 

Thorax cornei colori% margine laterali fufco. 
Palpi sequales. Abdomen duas lineas vix lon- 
gum , fuperne lineolis tribus parvis anticis , qua- 
tuorque lateralibus obliquis , fubtus nigro-flavo- 
que varium. Pedes piloli, colore thoracis. 

iq£6. Aranea Frifchii. 

Diagn. Flavicans , abdomine ovato : pun&o- 
rum nigrorum paribus quinque fubmarginalibus. 

Habitat inter Cbrylos, Majo M. 

Thorax concolor pedibus fordide flavefcen- 
tibus. Palpi clavati. Abdomen viridi-luteum , 
punctis binis pallidioribus in dorfi medio , fubtus 
apice rnacula rubra notato. Variat thorace late- 
rali mar.;ine fufco, pedibus fulvis: articulis nigris, 
tabiis fafcia nigra. 

I037. Aranea Roefelii. 

Diagn. Thorax rufefcens : linea media dorfali 
& lateribus albidis. Abdomen oblongum : fupra 
nigncans : pundorum albefcentium obfoletorum 
paribus quatuor. 

In gramine rete parat horizontale ; puteo 
obliquo longo ad terram ufque produdo , cui ca- 
davera concredit. 

Palpi 39<* Aranea. ORDO VII. Aranea. 

- — — — j» 

Palpi sequales. PapiUae textoii* fjperiuxes 
longiores. Pedes fufcefcentes. 

Io$$. Aranea Goedarti. 

Diagn. Fufca , abdomine ovato : lateribus 
albidis, pedibus rufis fufco-ra ciatis. 

Habit.t ia Pntis. 

Non confundenda cum Aran. Meriant. Hxc 
enim auceps, tela horizontali , abdomine iin. 2\. 
longo. 

1039. Aranea Alliini. 

Diagn. Abdomen ovatum nigrum : linea alba 
lateraii; pedcs ruri. 

Habitat in Ericetis. 

Palpi aequales. Punctum rufum ad bafim ab- 
dominis inter extremitates linearum albarum Late- 
ralium conniventes. Refe horizontale , fparfum, 
absque puteo, Aranea fub reti in medio qiuelcente. 

1090. Aranea Clerhi. 

Diagn. Ferruginea, abdominc fubrotundo: duo- 
bus paribus pun&orum impreiforum. 

Habitat inter folia plantarum. 

Duas lineis longa, palpis aequalibus, abdomi- 
ne viliofulo: fubtus ad lentem fublivido. 

109 1. Aranea Malphigiu 

Diagn. Palpi clavati, petiolati: petiolo abdo- 
minis longitudine. Maxillse longa?, falcats, tenues. 

Hab tat in domibus. 

Oculi medii antici protuberantes. Abdomen 
ovatum, fufcum, villofum: pun&is (4) albidis, ob- 
foletis. lona;itudinalem feriem ficicntibus. Pedes 
villoii, palLdiores; geniculis fufcis. 

(b) AttenU Ocul. (::::). 

[«] Oculis mcdiis feriei poftic* majoribus & re- 
motioribus : •.:). 1091 Aranea. PEDESTRIA. Aranea. 397 

* ■■ • ■ ■ — 

2092. Aranea Schcejferi. 

Diagn. Fufco-rufa, thoracls abdominisque la- 
teribus albidis. 

Habitat iii gramineis. 

Errafica. Palpi aequales. Abdoraen oblon- 
gum: fubtus fufco-rerrugineum, fuperne paulo ob- 
fcurkis, linea albida laterali a bafi ad apicem ex- 
currente ; ejus longitudo lin. <o,^) eft. Pedes tu- 
fcefcentes, piiofi : poflici lineas (8-9) longi. Ocu* 
li feriei poiticae majores omnes. 

SC93. Aranea Lijleri. 

Diagn. Fufco-grifea, abdomlne oblongo: fub. 
tus ad latera fulvo-rufo. Thorace linea aiba dor- 
fali media: poiiice bifida. 

In pratis & collibus, Junio M. 

Erratica, fecum ferens faccum oviferum fpha-' 
ricum albidum Pifi majoris magnitudine, corpors 
femiunciam fere longo, palpis longis aequalibus. 

Huic proxima Aranea Palujlris. Linn. Syit. 
Nat. p. 623. & Frisciuana, Inf. 8. Tab. 2. 

1094. Aranea RoJandri. 

Diagn. Teftacea, abdomine eliptico lateribuS 
angulisque arvticis tlioracis albidis. 

In gramineis. 

Captiva, Errarca. Thorax ciflereo-rufefcens: 
poflice lineo'a alba dorfali. Abdomen duas lineas 
longum , d^obus paribus pun&orum impreiloruni. 
P.dpi sequaies. 

1095. Aranea Solandri, 

Diagn. IVIaxillae craflae magnae. Abdomen fu- 
"pra fiavicans: iineis longitudinalibus uudatis rubel* 
lis (4). 

Habitat in lacubus, fuper Equifeta. Q-so- 398 Aranea. ORDO VII. Aranea. 

Geometra. Thorax pedesque ruico-ruri. Ab- 
domen oblongum, iubtus rufcum lintisque duabus 
flavis : area interjedta nigra. 

Variac abdomine fubargenteo : lineis duabus 
auratis. 

Conk Aranea Extenfa Linn. 

1096. Aranea Mouffeti. 

Diaftn. Abdomen cylindricum fubargenteum : 
linea media fufca, lateribus iuteis. 

Habit;it inter frutices. 

Geometra. Thorax pedesque teftacei. Palpi 
clavati. Maxillae longae, craflae. Abd .men palli- 
de argenteum, lineis lateralibus repmdis aquofifli- 
me luteis; idem in medio liueam impreflam h.tb r, 
cui antice iucumbit alia transverfa crucem iaciens: 
' extremis puneto imprelfo notatis. 

( .■.) Oculis sequediffitis. 

1097. Aranea Forskalii. 

Diagn. Cinerafcens, abdomine ovato: macula 
dorfali lanceolata nigra, thorace antice rugifi tribus. 

Habitat in apricis coilibus Carniolia. fuper. 

Erratica. Oculi medii feriei pofticae vallecu- 
lis plicarum impofrti. Abdomen lin. (2^) longuin. 
Palpi aequales. 

1098. Aranea Petiverii. 

Diagn. Nigra, abdomine ovato. 
In herbidis fylveftribus, Martio M. 
Palpi aequales. Corpus lineas tres longum. 
Abdomen baii planiufculum, ibveola noratum. 

(c) Curiofi: Ocul. (/v) 

fa) Laterigradae; pedibus binis antids lcngio- 
ribus, transvarfim expanfis. 

1099. Aranea Kleinii. 

Diagn. Ferruginea, abdomine pun&is tribus ivOr 
prefiis: fubtus Latwalibus plicis transverfis. 

La- Aranea. PEDESTRIA. Aranea. 399 

Latet fub floribus Scabioj\e, aliisque, Apes Mu- 
fcasque nectar collecturas invadens, jugulans. 

Erratica, apivora. Palpi aequales. Abdomen 
tres lineas longum , fere totidem latum : apice ro- 
tundatum ; baii anguftius, obfcurius coioratum ; fub- 
tus plicis arcuatis ftriatum. 

1 1 00. Aranea Osbekii. 

Diagn. Albida , aut lutea ; abdomine pun&o- 
rum impreflorum paribus duobus, & tribus cuik 
impare imjore ad bafim. 

In Umbeiiis Aigelica archangdica , & Hera- 
clei fphondylii. 

Haec deorfum fe demittens, pedes lon^iores 
expanfos & deflexos tenet, cseteros vero contra- 
ctos; eadem vitse adeo tenax, ut acu transfixa vi- 
xerit a die 27 Julii, ad 6. Septembris. Habitus 
prioris, fed colores diveifi. Abdomen tres iineas 
longum, fubtus inter papillas & bafim fex paribivg 
punctorum exiguorum imprefforum. Conf Frisck. 
Inf. 7. Tab. 5. 

Hanc etiam, cum fociis indicat, definitio Ara- 
ne& Levipedis 111. Linn^i; fed tam diverfa ani- 
malia in unam fpeciem conjungere, nobis nuilo 
modo licet. 

i-ioi. Aranea Kalmiu 

Diagn. Fufcefcens, abdomine ovato: lateribug 
tafciisque abruptis albis. 

Habitat in fylvis. 

Palpi clavati. Corpus lin. (2*) longum. Dor- 
fum lineis duabus albidis poftice coeuntibus, Irri- 
tata retroit, ut Cancer. 

1102. Aranea HaffelquifliL Diagn. Virens, abdomine albo-Iuteo: iateribus 
fufcefcentibus. 

In cortice Pruni horienjis, M. Aprili. 

Palpi sequales. Corpus lin. (i£) longum. O- 
culi nigri. Abdomen ovatum. Tibiae punclis ni- 
gris piiiferis. 400 Aranea. 0RD0 VTT. Aranra. 

1103. Aranea Vddmanni. 

Diagn. Flava, abdomine fulvo. 

Inter frutices, rarior. 

Abdomen ovatum, lineam longum. 

(b) Fedibus aequaliter expaufis. 

11 04. AraNEA Derhamii. 

Diagn. Pallide fufca, hirfuta; abdcmine ovato 
fufco-maculato; palpis clavatis. 

Habitat in domibus, rete ftruens in angulis cu- 
bilium, & circa feneftras. 

Pallide fufca, aut rufefcenSj Lippis Tonfori- 
busque nota. 

1105. Aranea ofonftonu 

Diagn. Thorax pedesque teftacei. Maxillae 
longae craffae nigrae. Abdomen oblongum fubfu- 
fcum. 

In fylveftribus CarniolU. 

Captiva. Oculi medii antici majores. Abdo- 
men villofum, lin. (o.±) longum, fubtus pallidius ; 
fupra puncbis binis impreffis. 

11 c6. Aranea JVilkii. 

Diarn. Cinereo-nigroque varia. Pedes cinerei, 
nigro annulati. 

Apnli M. in herbidis collibus. 

Thorax antice macula laterali utrinque nigra. 
Falpi nigro-annu] iti, aequales. Abdoinen linca pau- 
lo longiu-, ovatum, paribus tribus punctoruin ni- 
grorum, & fulco antice exaratum. 

11 07. Aranea Roherti. 

Viagn. Abdomen oblongum, villofum , fufco- 
rubrum : bafi fubtus punclis binis flaveicentibus. 
Corpus alibi teftaceum. 

In pratis. 

Ab. Aranea. PEDESTRIA. Aranea. 401 

& ** am> ' ■ ■ I . I I ! ■ ■ I ■ - ■ ■ ■ . - ■ ■ ■ | II 

Abdomen lin. (i-Q longum. Palpi atqtfuies. 

(d) Peregrinatrices Ocul. (:, /:). Vi- 

brantes. Saitatoriae. 

1108. Aranea Sloanii. 

Diagn. Nigra; abdomine fubrotundo rubro: 
macula media lanceolata nigra. 

Habitat circa hortos, & agros. 

Palpi clavati. Abdomine petiolo breviffimo 
nitido. Tibiae fupra obfcuro quodam rubore ,tin- 
cta?, fubtus nigrae- Statura Avauetf Saccif&na. Ha&c 
una cum fororibus, palpos continuo movet, inquie- 
ta, antice retroque incedens, faltu ab hofte fugiens, 
rete non exftruens, in faxofis habitat. Eft Aranea 
Chryfops. R. P. Poda. Muf. Giasc. p. 123. 

1109. Aranea Cdtesbai. 

Diagn. Tota cinereis pilis pubefcens, thoracis 
dorfo fufco, abdomine ovato fufco : lineis dorfali- 
bus binis longitudinalibus albis. 

Habitat in muris ficcis, feu faxis prata fepien- 
tibus. 

Statura prioris. Palpi aequales. Abdomen fub- 
tus fordide iiavum. Papillarum regio nigra. 

iii o. Aranea Rnmpfii. 

Diagn. Grifeo fafcoque varia. Abdomen elli- 
pticum : iinea albida dorfali : margine utrinque den- 
tata. 

Habitat in truncis arborum. 

Caput inter oculos fulvum. Palpi aequales. 
Corpus lin. (4) longum. Abdomen fubtus ad la- 
tera fufcum. Caput fubtus fulvis piiis barbatum. 

II II. Aranea Marcgravii. 

Diagn. Fufcum corpus. Palpi pedesque nigri. 
Lineae duae transverfae aibae palpos inter ck ocu- 
los. 

In plantis reperitur. 

E e Mi- 402 Aranea. ORDO VII. Araneo. 

Minor prioribus. l\.lpi clavati, Oculj viro- 

re aliquo tincti. Abdomen ovatum, immaculatun^ 
absque foveis. 

II 12. AraNEa Blancardi. 

Diagn. pallide rufefcunt thorax & abdomen, 
utriusque margo albus. Pedes albo nigroque va- 
rii. 

In fylvis. 

Thorax antice & lateribus albis, poftice ni- 
ger. Abdomen lineam unam longum, ovatum, 
lubtus ad latera nigricans. 

IH3. Aranea Zfoblotii. 

Diagn. Nigra; abdomine fafcia femoribusque 
rufis. 

In convolutis foliis latet per totam hyemem. 
Jleperi etiam in cotyla giandis tela te&a, fub qua 
latebat. 

Statura & habitus formicse minoris. Palpi cla- 
vati : clava pilofa oblonga. /\bdomen oblongum, 
lucidum. fubtus fafcia pallidiore villofa. Femora 
antica bafi nigra. 

111 4. Aranea Ritteri. 

Diagn. j^Kneo - fufca , abdomine elliptico: pun- 
dorum imprellbrum ui.ico pari. 

In plrmtis. 

Palpi clavati. Abdomen lineam longum. Fe- 
mora paliide rufelceutia. 

11 15. Aranea Olearii. 

Diagn. Nigra, albis pilis adfperfi ; pedibus al- 
bo-fafciatis. 

In arborum corticibus, primo vere. 

Parvula; thorace iateribus albis ; palpis cla- 
vatis. Abdomen ov»tum. HIG. Aranes. PKDKSTR.IA, Arenea. 40 3 
(e) SeduU Ocul. (.:.:). 

11 16. Aranea Lyonetti 

Linn. Syft. Nat. p. 523. faccata. 

Faun. Svec. 2. 2021. 
Friscii. Inf, 8. Tab. 2. tig. 1. 
Diagn. Fufca, ; terreftris, erratica; thorace linee, 
dorfaii palliciiore, pedibus rufo-fafciatis. 

Paliim in hortis & cuitis locis occurrit, fac- 
cum oviferum fecum circumferens. 

Abdomen ovatum, fupra ad bafim fafciculo 
pilorum alborum. 

1117. Aranea R. R Podx. 

Diagn, Fufco-rufa. Maxillse craita?, nitida?, ni« 
gricantes. Abdomen ovutum, in uno fexu fuper- 
ne albido-macuiatum. 

Currit per herbida loca, non infrequens. 

Statura prioris. Palpi sequaies. Corpus vil- 
lofum. Abdomen fubtus pailidius, 

JII8. AranEa Knorrii. 

Diagn. Fufca, abdomine elliptico villofo, late» 
ribus fubtusque pallidiore. 

Curiitat fuper aquas, easque petit fugiens. 

Non diverla ab Aranea frimbriata LiNNvsr. 

Palpi ciavati. Femora iufco.iafciata, rufefcen- 
tia. Statura Saccata. 

(f) Senoculat<e. OcuL (••') 

II 19. Aranea Hombergiu 

Diagn. Thorax niger, nitens, pun&atus. Ab» 
domen eliipdcum, fufco-ferrugineum: fbveolarum, 
pari uno. Pedes nitidi fulvi. 

Sub faxis, & antiquis lignis* reticulo oblongo 
inclufam , non femel reperi. 

Statura A« Sactaia. Palpi sequales. 

An haec A. Senoculata Celeberr. Linn^i? 
Ee a nao 

Alium ordinem habet Fkiscjiivs, Oculia CV'.0» 
nondam a me yifis- 404 Phalangium. ORDO VTI. Scorpio 
(g) Oeconoma. Ocul. (•:..:•) 

JT20. Aranea Pluchii. 

Diagn. Abdomen fubcylindricum. Pedes Ion- 
giflimi: poftici frdentis ere&i. 

Fila trahit varie implexa & inordinata, intra 
cubiiia, minus lucidis in iocis, ubi plures limui ha- 
bitant. 

Albo-cinerafcens. Palpi clavati. Maxillae a- 
pice nigra?. Abdomen maculis nigris. 

PHALANGIUM. 

Linn. Syft. Nat. pag. 61 8, 

11 21. PhaLangium Opilio. 

Linn. Syft. Nat 1. c. 

Faun. Svec. 2. 1992. 
Sfectacle de la Nat. 'J om. I. Entr. 
4. p. 109. le Faucheur. 
Diagn. Corpus ovatum , depreflum , rugofum, 
fufcum. Pedes bafi ferruginei, alibi fiufci: genicu- 
lis albidis. 

In arboribus, fylvis, & domibus. 
Maxillae ut in Arancis, fed binis dentibus ter- 
minatae, adinftar chelse. Oculi verticales duo ap- 
p oximati, nec alii. Palpi articulis quatuor. Ab- 
domen pone obtufum. Corpus lineas duas longum, 
paipis aequale, fubtus paliidius. Pedes fecundi un- 
ciam & lineas decem longi; poftici unciam unam 
& lineas fex. 

An varietas alia? corpore poftice dilatato, fu- 
perne rubelio: fegmentis pierisque lateraiiter jduii- 
ccatis. 

SCOR PIO. 

Linn. Syft. Nau p. 624, 
II22- Scorpio Europ&uy. Linn. Syft. Nat. p. 5*5. 
Matt»; Diofc. p. «31. 


Scorpio. PEDESTRIA. Cancer. 405 

Diagn. Pectines iinguli dentibus (9). Manus 
angulatae. Thorax iu medsio tubercuiis duobus, ni- 
gris. Oculi compofiti. 

Habitat circa Vipacum fub faxis, & Goritids 
paffim, etiam in domibus, & circa Neumarktl. 

Non raro biuncialis. Brachia biarticulata. Ma- 
nus tetragonae ; digitis aequalibus. Pedes corpore 
pailidiores compreili. Cauda articulis fex: ultimo 
obiongo & mucronato. Abdomen incifuris (7). 
Pe&inum dens unus in junioribus quandoque de- 
ncit. 

c A N c E R. 

Linn. Syfl. Nat. p. 625. 

1123. Cancer Manas. 

Linn. Syft. Nat. p. 627. 

Faun. Svec. 2. 202.6. absque de- 
fcriptione. 
Matth. Diof. p. 226. 227. 

Diagn. Thorax glaber a bafi ultra medium di- 
latatus demum convergit: latere fmguio convergen- 
te quinquedentato, antica parte obiter triloba. 

Habitat in Adriatico Mari. 

Incolae ibidem vocant Granci. 

Thorax lineas impreffas, & rudem difformis fa- 
ciei effigiem praeterentes habet, hujus margo diver- 
gens marginatus, longitudo fere aequalis latitudini 
ab uno dente medio ad aiterum delumpta. Pedes 
omnes tefta longiores ; unguibus antennarum longi- 
tudine. Brachii articuius fecundus bidentatus. Ma- 
nus fubovatse : latere digito mobili refpondente an- 
gulato. Digitus mobiiis quatuor fulcis exaratus, 
paulo longior, interno iatere dentatus; fixus fulcis 
tribus, pariter interne dentatus : dentibus obtufis. 

11 24. Cancer Depurator. 

Linn. Syft. Nat p. 627. 
Diagn. Differt a priore 1. Thoracis crufta mol- 
liore: antice tridentata, poftice obtufiore ; 2. Pe- 
dibus pofticis lamina ovali, unguis loco , terminatis. 

Ee 3 Habi- 4Qg Cancer, OKDO Vtt. Cancer. 

Hafeitat cum priore. 

lnco'is ibidem Mqjineiia , quidam tamen prio- 
rem etiam ita vocant. 

Antica pars teibe , dentibus (3-5) inftru&a , in- 
fra quos latus finguium quinquedentatum. Ab ori- 
gine dentis quarti lateralis ad a'ium du&a linea re- 
<5ta, aequalis eft re&ae a bafi tboracis ad apicem ciu- 
ctae. JBrachii articulus fecundus bjdentatus : dtnte 
utroque acuminato. 

11 35. Cancer Pagurus. 

Linn. Syft Nat p. 627. 

Faun, Svec. 2. 2028, 
Matth. Diofc. p. 230. 

Diagn. Thcrax fubrotundatus , laevis : latere 
iingulo intra orbitam oculorum dentibus (6): ante- 
rioribus quatuor biiidis; Oculi orbita dentata; an- 
tica pars thoracis inter oculos bilida, duplici ferie 
dentium in fingulo fegmento : ferie autica deutibus 
( 5 ), altera (3). 

Habitat cum prioribus, 

Incolis Grancippri. 

Kuic brachia craiTa valde. Manus tumtdpe, fu- 
pra tuberculis fubacutis viliisque interjectis hifpi- 
dae; qui in adultis decidunt, aculei vero obtufi iiunt* 
Lugiti caitanei, ac demum uigri. 

1126, Cancer Maja. 

Linn. Syft. Nat. p. 529. " 

F.iun. Svec. 2. 2031, 
Matth. Diofc. p. 229. 

Diagn. Thorax oyatus, undique aculeis imiri- 
catus, ruber, villofus: antice biroftris. Pedes cor- 
porc longiores, teretes, vllis hifpidi. Brachia pe- 
dibus fimilia; manibus cylindricis imberbibus; di^i- 
tis fubvlatis, la?vibus,fuboequalibus, ex livido-fufcis, 
apico albis". 

Habitat ibidem, 

Incoiis GrdncevoU. 

Thorax dertlbus longis laterjdibus utrlnque (7). 
Ova ruberrina, crepitantia io igne, vatide purj 1;- 
tia, hinc abjiciendg. Oculi cor. rctraftiles, kd obli- 
que reponcndi. 

Il27s Cancer. PRDKSTRXA. Cancer. 4?7 

ii 27. Cancer Gammarus. 

Linn. Syft. Nat p. 631. 

Faun. Svec. 2. 2033. 
Math. Diofc. p 228. Aitacus. 
Diagn. I ongitudo & latitudo humani brachji. 
Thorax productus in roftrum fupra fulcatum, late- 
ribus fubquadridentatis, fubtus villofum, bafi utrin- 
que dente duplici. Manus fpinis quatuor. 

Habitat in fmu Libwnico & Tergejlino , dicitur- 
que JJlifche. 

Similis fequenti , profunde caeruleus. Thorax 
bevis, femicylindrico-conicus , fulco transverfo ut 
in Cancro AJlaco. Corporis latera ik caudae maculis 
albis inordinatis. Pedes craffitie digiti humani,pro- 
pe apicem villofi: antici duo apice bipartiti,feu fub- 
cheiiformes. Antennae longitudine thoracis una cum 
cauda , ad latera corporis retrorfum projiciendae ; 
bafi bicufpidatae. Tentacula bipartita duo fupra an- 
tennas. Cauda futuris (5) ; apex foiiaceus, iobis (5) 
puichre caeruleis, R, P„ Wulfen. 

1128- Cancer Jftacus. 

Linn. Syft. Nat. p. 631". 

Faun. Svec. 2. 2034* 
Roesel. Suppl. Tab. 54-58. 
Matth. Diofc. p. 227. Gammarus. 

Diagn. Nigricans. Roftrum depreflum : fub api» 
ce utrinque dente uno , & denuo alio minore utriu- 
que ad bafim. Manus , & digiti iatere interiore 
ferrati. 

Copiofi in lacu Zirchnic enji, in cryptis Kamine 
& Sueintkaiamma ,■ maximi ad Gurk , in fluvio ejus- 
dem nominis (Kerka), quorum quinque hominis ai- 
titudinem aequafte meminit Valvasor. Chron. 
Carn. cap. 32. Carn* Rak; Tergeftinis Gambaro. 

Nutriuntur in Domibus hepate bovis , Urticas 
foliis; confervantur diu vivi aceto adfperfo. Hoc 
unum, cum tratribus , inter Infe&a , cibum Homini 
prsebet delicitioum. 

Ee 4 «129. 4 o8 Cancer. ORDO VM. Cancer. 

ii 29. Cancer SquiUd. 

Linn. Syft. Nat. p. 632. 

Faun. Svec. 2. 2037. 
Matth. Diofc. p. 229. 

Diagn. Corpus pellucidum; roftro ancipiti ncie- 
bus verticalibus ; fuperiore 5-8 dentata ; inferiore 
antice tridentata ; latere linea elevata longitudmali 
media. 

Habitat in Mari & foffis circa Tergejhan, Gam- 
barello didtus. 

Color lividus; vitieus , rubellus; laevis ubique 
& glaberrimus. Latera thoracis infra oculos utrin- 
que denticuiis duobus. Antennae toto corpore lon- 
giores. Tentacula duo tripartita : bafi unidentata. 
Brachia pedibus fimiiia. Manus bafi cylindricae. 
Digjti aequalcs , fere re&i. 

1130. Cancer Bernhardus. 

Linn. Syft. Nat. p. 631. 

Faun. Svec 2. 2032. 
Spectacle de la Nat. Tom. III. p. 

220". fig. f. g. 

Matth. DiofcTp. 239. Cancelli. 

Diagn. Habitat intra teftas concharnm unival- 
vium reformatarum, chelas lseves habens. 

In Trocho Muricato , & TurbonSnts Turritis y 
apud nos frequens, in Adriatico Mari. Tellam ob- 
ducit carne licca fpongiofa futco-rubra, incorrupti- 
bili , quam laterc perforat, ibique degit Cancer Kre- 
mita , cauda lemper introrfum , capite extrorfum 
vergente. Huic Thorax glaber , iubcylindricus : 
pone paulo latior, infra medium linea arcuata de- 
preffa, fupra quam tefta pundata apparct, prsefer- 
tim antice & lateraliter : infra hdnc lineam thora- 
cis iatera rugofa funt idcm antice truncatus & tri- 
dentatus: dente medio majore; inter hos dentes 
oculorum petioli terctes, paralleli, prominent; an- 
tennae articulis (38) pilo ad iatera terminatis, qua- 
rum longitudo thoraci fere aequalis eft. Brachia 
tuberculofa: articulo primo Literne glab Trimo cz 
macula violaceo-rubra notato, Manus non corda^ 

tae, Cancer. PEDESTRTA. Cancer. 409 tae, fed una cum digitis fubovatoe figurse. Digiti in 
perfecta manu asquales, apice piloii. Pedes articu- 
lis 2 , 3 , fuperiore latere dentaris , ultimo compref- 
fo , ungue brevi concolore. Cauda thorace lon- 
gior, fed tenuior, carnofa, difficuiter examinanda. 

1131. Cancer Diogenes? 

Linn. Syft. Nat. p. 63 r. 

Diagn. Facies prioris. Inter antennas lamellse 
binse denticulatae. Antennae articulis (12) manuum 
digiti apice albi, imberbes; 

Habitat in Teitis concharum , fed absque car^ 
nofa Eremo. 

Lameliae di&se oculorum petiolis adpofitae. 
Thorax paribus duobus anticis pun&orum rubro- 
rum. Petioli ocuiorum leniter divergentes. Au- 
teimae fufco-annulatse , articuiis pilis verticillatis. 
Brachia piiofa. Manus tubercuiatae, ovata?. Di- 
giti aequales , fme pilis. Pedes pilofi. 

An prioris Varietas ? Au uterqueD/o^^.^An 
nova fpecies? 

1132. Cancer Iftrianus. 

Diagn. Brachyurus, thorace fuborbiculato lae- 
vi: utrinque bidentato: apice inter ocuios denti- 
bus tribus; medio majore. 

In iinu Liburnico. 

In meo fpecimine Tefta Cimice Leciulario pau- 
lo major. Cancri totius coior obfcure rufus; cor- 
pus neque piiofum, neque tuberculofum. Thorax 
giaberrimus , modice convexus, ambitu fere circu- 
lari ; poftice margimitus , antice rotundatus , latere 
iinguio, ubi tefta convergit, dentibus duobus. Dens 
anticus major truncatus , denticulatus. Sternum 
fubrotundum, baii minime excavatum , fuicis trans- 
verfis paralleiis, palati in modum, exaratum. Cau- 
da brevis, fere conica. Brachia pedibus muito craf- 
iiora, articuio primo magno dente terminaii , fecun- 
da fubtus bidentato. Manus lanceolatse, brachio 
longiores, compreflse, fubancipites, pundtatae; digi- 
tis rectis : mobili longiore. Pedum articulus ulti- 
mus fubtus fpinofo- dentatus , uugue parvo, con- 
coiore. 

Ee 5 1133- 4» o Canccr, ORDO VII. Canccr. 

113 3. Cancer Nutrix. 

Diagn. Brachyurus , laevis, hexapus ? In Ojfrf^ 
Edulibus frequens , quas nutrit, ut ait Populus. 

Habitat in Mari Alviatico. 

Cancri hujus defcriptionem hanc communica- 
vit R. P. Wulfen. Si expanfus , non longior 
quam latitudo unguis humani pollicis ; fi caudam 
jfapra ventrem incurvet, uti folet, vix dimidiam la- 
ritudinem unguis humani pollicis aequat, & tunc fe- 
re rotundus eft. Cauda reipfa reliquo corpore lon- 
gior, fed fupra ventrem reclinata, more Cancrorum 
brachyurorum, quibus etiam habitu fimilis. Cauda 
eft elliptoidica, futuris fex: mediis latioribus& lon- 
gioribus, fubtus concava , fupra convexiufcula, ro- 
tundata, obtufa, mollis; apice non foliaceo , fed 
circulariter fere rotundo. Thorax fubrotundatus, 
laevis , fupra conveXiufculus , magnitudine lentis. 
i?edes utrinque tres tantum numeravi. Manus che* 
latse: chelis inflatis , latere interiore prope bafim 
villofis. Digiti fubaequales , latere interiore prope 
linum uno dente inftru&i. Oculi funt puncla duo 
parva nigra in anteriore thoracis margine. Anten- 
r. :e miuimae capillaceae. Infra caudam,quae totum fub- 
tus tegit corpus, utrinque fex fetae , verfum bafim 
longiores. Autoptae affirmant Oftreis majoribus ci- 
bum offerre, admitti a concha apertis valvis. 

1134. Cancer Cruentatus, 

Linn. Syft. Nat. p. C30. 

Diagn. Tefta triangularis, tuberculo acumuuto, 
antice proferens roftrum lineare obtufiufculum: la- 
lere iingulo bidentato. Fedes teretes, lineares, tc 
lla triplo longiores. 

Habitat in Mari , clrca TergeJIum. 

Tefla convexa, poftice fanguinea, antice pal!"- 
dior. Frons cylindrica, linea media deprelia, ro- 
ftro difto, duas lineas longo , terminata. Antennae 
pilofae. Brachla lateribus pilofis ; articulo primo 
apice dentibus quatuor, fecundo binis, utriusque 
latere poftico crebris denticulis horrido. Manus 
ulna lonfeiores, latere diritum lixum refpiciente den- 
lUto, altero limiliter fed rarius dentato. Digiti 

iucur- Cancer. PF.DESTRfA. Cancer. 41? 

incurvi, acuminati, pun&ati, poitic : fulco piioib 
exarati, bafi deute cralio obuub, aliisque minori- 
bus armati. 

■II 3 5« Cancer Mantis. 

Linn. Syft. Nit. p. #33. 

Faun. Svec. 2. 2035. 

Dlagn. Thorax oblongo-cordatus, lacvis: lineis 
eminenubus (5). Manus adactyhe, falcatae, com- 
preffae, dentibus (6) longis unilateralibus. Abdo- 
mine futuris (10): anticis minoribus, omnibus fex 
lineis elevatis longitudinaliter angulatis. 

Habitat frequens in Mari Adriatico, & Libur- 
nico finu, Canochia di&us. 

Tefta fere cartilaginea , antice attenuata, pone 
emarginata, laevis, angulata, pbfticorum pedum lon- 
gitudme ; antice utroque in latere denticulo termi» 
nata ; roftro obtufo, marginato, oculorum longi- 
tudine. Antennac tribus articulis : ultimo fufti- 
nente fetas tres unciales, feu manuum fere iongitu- 
dine. Lamina lanceolata, manuum longitudine pla- 
na, ciiiata , bafi biarticulata , retro oculos una utrin- 
que. Corporis fegmentum r , latere acutum, bre- 
vius; 2,3,4, pediferum; reliqua marginata. Caudam 
conftituit lamina magna,fubquadrata, margine tumi- 
do dentatoque & rugofo : dentibus terminaiibus la- 
teralibus longioribus; huic, ultimae futurae corporis 
inarticulatifi adjacent laminae aliae utrinque duse lan- 
ceolatse : quarum fuperior longior, tribus articuiis ; 
altera brevior. Inter primam corporis futuram ac 
thoracem oriuntur Dactyli fex, ovali villofa lami- 
na terminati ,, pediformes. Sub abdomine utrinque 
fquamae quatuor obtufae cochleatae obliquae. Arti- 
culus primus laminae caudalis longioris, fubtus au- 
dtus procelTu offeo bidentato, Brachii articulus pri- 
mus inflatus angulatus; fecundus comprefTus, lon 
gior, extrorfum latior. Manus eft pe&en uncialis, 
pallidior, quod ab animali ita movetur, ut fqre ad^ 
primatur brachii articulo fecundo. 

J136. CaNcer Locujla? 

Linn. Syft. Nat. p. 634. 

Faun. Svec. a. 2042. 

Diagn* 4i2 Cancer. ORDO VII. Cancet. 

Diagn. Corpus oblongum , gibbum , nitens, la- 
teraliter compreiruni. Falpi antennis triplo longio- 
res: articuiis (20). Corpus fefe mcurvaudo & ex- 
plicando faltans , Podura adiniiar. 

Habitat abunde , circa littora Maris , fub faxis, 
prope Tergejium. 

Statura fere Podune Aquaticae. Habitus Cancri 
Jhdicis. Corpus pellucens , ierrugineum , futuris 
(1 1), & denuo feptem aiiis utrinque ad bafes femo- 
rum. Antennae attenuats , articulis fex. Ocuii 1 u- 
fci, minime petioiati. Pedes utrinque fex, hinc ii- 
mul duod-cim, quorum 1, 2. 3, 6. (a cauda antror- 
fum numerando) femora ovata, compreiu gerunt, 
Tibioe vero primi paris pariter ovata?, compreffe, 
& margine denticulatae. Par ultimuni capiti proxi- 
nniii), feu bracliia , ntanu falcata unguitormi, unico 
dente in medio armata. Cauda adfcendens, conica, 
Unea brevior, fubje&as habet fetas duas ad bafim 
ufqne bifidas. Hsec Podura Markima R. P. Poda. 
JViuf. Grsec. p- 121. 

1137. Cancer Pulex. 

Linn. Syft. Nat. p. 633. 

Faun. Svec. 2. 2041. 
Fkisch. Inf. 7. Tab. iy. fig. 1. 

Diagn. Facies prioris, fed duplo minor, & al- 
bidus. Antennae palpis longiores, fed non crailio- 
res. Pedes piloii. Maculae croceae laterales. 

Habitat fub Hypnis, & faxis, ad fcaturigincs 
fontium. 

Hic certe idem , qui a Fk.ischio pi&us, fed 
femper habitans in aquis dulcibus, non vero circa 
Mare, hinc dubito cum priore a Linn/*<o confun- 
di , cum Cancer Locujla ab eo aliter defcribatur , 
quamanobis. Hic, quando exficcatus, fulvus red- 
ditur, nat:it in latere, rarius in dorfo ; os fulvum 
gerit, nec corpus poftice acuminatum. Interim cer- 
tum adeo nobis cum priore a Cancris aiiis diverfum 
effe, ut novum Geniis non immerito conftitueret. 

MONO- Monoculns. PEDESTRIA. Onifcus. 41} 

MONOCULUS. 

Linn. Syjl. Nat. pag. 634. 

II 38, MONOCULUS ApllS. 

Linn. Syft. Nat. p. 535. 

Faun. Svec. 2. 2045. 
Frisch. Inf. 10. Tab. 1. fig. a. b. c. 
Habitat in foilis. 

11 29. Monoculus Quadricomis. 

Linn. Syft. Nat. p. «535. 

Faun. Svec. 2. 2049. 
Roesel. Polyp. Tab. 98. fig. 2. 4. 
Habitat in lacubus, copiofus prinio vere. 

oniscus. 

Linn. Syfl. Nat. p. 636* 

1140. Oniscus Bkaudatus. 

P. Poda. Muf. Graec. p. 120. Lepisma 
bifurca. 
Diagn. Cauda duplex : utraque bifeta. 

Habitat copiofus Tergefti ad litus maris , inter 
faxa curfitans. 

Corpus ellipticum, fufcum, femiunciam non 
sequans. Thorax fegmentis feptem marginatis : mar- 
gine fufco-pundato, fordido. Cauda fegmenth fex. 
Oculi fufci, prominuli, rotundati. Qujdibet duda 
duas fetas habet,quarum altera longior. Pedes (14). 
An On. Aquaticus Linn ? 

1141. Oniscus Tridens. 

P. Poda. Muf. Grsec. p. 125. 

Diagn. Semicylindricus, caudse apice tridenta- 
to truncato. 

Habitat in Mari Adriatico. 

Corpus 4 i4 Onifcus. OROO VII. Onifcug. 

Corpus lin. 7-8. Longum, dua. craflum , fe- 
micylindficum ; thorace tamen in medio iatiore. 

Thorax fegmentis (7), quibus utrinque fqua- 
mul-a inarticulata eft, hinc iinnlia foliolis iatcrali- 
bus caudae Cancri AJlaci ; fquama hsec paliidior , 
fufco-pun&ata , & marginata eft. Caput couve-' 
xum, fubquadratum , marginatum. Antennae lon- 
gitudo aequat latitudinem fegmentorum corporis ; 
articulis ■ tribus primis craflioribus pundtatis, cae- 
teris (17) cxtrorfum tenuidribus. Palpi articulis 
2-4. Cauda fit una longa fquama : apice triden- 
tata: dente medio majore & acutiore; haec fubtus 
gerit lamellas binas parallelas , fufco- punctatas, 
iactasque articulis duobus: extime breviore & ob- 
tufo. jPedes utrinque feptem, paliidiores, fiifco- 
pun&ati : articulis apice fpinofis. 

1142. Oniscds Afeltus* 

Linn. Syft. Nat p. 637. 

Faun. Svec. 2. 2058. 
Matth. jJiofc. p. 257. 

Diagn. Autennse fexnodise. Cauda fegmentls 
(5): ultimo tribus fquamis factot media majore. 

Habitat in Domibus, lucifugus. Maxime in cel- 
lls vinariis Tergejlinis fere uncialis. 

Var. 1. Colore fufcefcentc: macula albida fe- 
micirculari prope caput. 

2. Colore fubferrugineo, corporc imma- 
culato. 

3. Corpore lineis maculifque parvis for- 
didis variegato, quali in fyivis habi- 
tat intra truncos cariofos. 

1143. Oniscus Afihsl 

Linn. Syft. Nat. p. 635» 

P. Poda. Muf- Grsec. p. 125* 

Diagn. Antennae articuiis (iS). Cauda fqua- 
inulis lanceolatis marginalibus utrinque binis. 

Inveni fub faxis, Tergejlr, prope Mare, pjft 

refluxum. 

Corpus Onifcus. FEDESfRiA. Onifcus. 415 

Corpus ovatum , fubferrugineum , fufco-pun- 
ctatum, incifuris (8); caudali unica majore. Squa- 
mae ad latera caudae, una alteri ita impofit?e, ut 
videatur unica. 

-1144. Oniscus Armadiiio. 

Linn. Syit. Nat. p. 637. 

Faun. Svec. 2. 2059. 
P.Poda. Muf. Gfaee. p. i*5. /2. 

Diagn. Corpus ovatum: fegmentis (10). Aa- 
tennae articulis (5) ultimo crailiore. Pedes a fin- 
gulo latere (14). 

Habitat circa Vipacum , Goritiam , TergeJIum, 
& alibi fub faxis. 

Niger totus & lucens : fegmento primo ma- 
culis rubris quatuor, aliis 4, 5, 5, 7, unico par| 
punctorum rubrorum. Cauda flt unica fquama ob* 
tufa, bipun&ata. Si tangatur, contrahitur in glo- 
bum, & diutius in hoc fitu manct, quam On Afe- 
lus. Proprietate hac Erinaceum imitatur. 11 45. Oniscus Mufcorum, Diagn. Oblongus, antennis quadrinodiis , eau-, 
da lameliis parvis ianceolatis binis acuminatis. 

Apud nos non rarus in fylvis inter mufcos, 
imo & circa hortos fub faxis, 

Ab omni alio hactenus noto diverfus. Cor- 
pus fufcum , luteo macuiatum. Segmenta corpo- 
ris (7) , caudae (6). Antennae attenuatae. Caudac 
futura ultima mucronem effert , fub quo alius bi- 
fidus: fegmentis piio termirjatis. Lamellae d^- 
pofticae , huic uai propriae* SCO 4i<5 Scolopendva. ORDO VII. Scolopendra. 

SCOLOPENDRA. 

Linn. SyJL Nat. pag. 6tf. 

Corpus planiufculum. Fes fub plerisque corpo- 

ris fegmentis utrinque unus. Antennae 

fetaceae. 

II46. SCOLOPENDRA Forficata. 

Linn. Syft. Nat. p. 638. 

Faun. Svec. 2. 2064. 
Diagn. Pedes utrinque quindecim. 
Habitat fub faxis, in fylvis. 

Apud nos uncia longior. Caput marginatum,' 
bafi truncatum, antice rotundatum. Antei;nae arti- 
culis (30). >.iaxilLarum paria duo : interiore ma- 
jore. Corporis arriculi (14) : alternis majoribus. 

1147'. Scolopendra Araua. 

Diagn. Pedes utrinque tredecim. 

Labaco miila. 

Ferruginea, decem lineas longa, habitu prioris. 
Antennse fetaceae, decem lineas lunga?. redes lex 
foftici lin. 9-10. longi, femoribus fulcb * bifafciatis. 
Corporis articuii emarginati ; macula fufca .bidem 
notati, (7); idem fubtus fegmentis (15), quae uibus 
fquamis compofita: media emarginata. 

1148- Scolopendra Nivea. 

Diagn. Pedes utrinque duodccim. 

Habitat fub faxis, in fylvis, non freqnens. 

DiftincTa a julo I apwo, defectu penicillorum, 
& pedum numero. Kaec lineam long^, tenuis & al- 
ba tota. Antennaeobtufa?, teretcs, pilolse, pedibus 
duplo longiores. Inter eorporis articuios duos 
quosque pilus albus prcdit* 1149. Scolopendra. PEDESTRIA. Scolopendra. 419 

1149. Scolopendra Clavicornis. 

Diagn. Pedes utrinque feptemdecira. Anten» 
nae fubclavatae, quinquenodiae. 

Cum Agaricis autumno domum delata, 
Duas lineas longa, fuperne obfolete rubens, 
fubtus pallidior. Antennae piiofae, arfciculis tribus 
ultimis craffioribus. Frons villofa. Corporis arti- 
culi margine tridentati. Pedes, fub tribus primis 
articulis utrinque tres, feu unicus e fmgulo articu- 
lo, ex aliis vero articuiis fingulis utrinque duo. 

1150. SCOLOPENDRA. JuldCed. 

P. Poda. Muf. Grsec. p. 127. Julus Sco- 
lopendricus. 
Diagtu Pedes utrinque triginta & unus. 

Habitat in fylvis, inter Mufcos, non rara. 

Corpus unciale, planum, fubfufcum, margine 
colore pedum ; quandoque fegmenta poltica in me- 
dio glauca funt, lateribus fufco-rufis , non raro late- 
ra fegmentorum 2, <J, 9, 11. pallide lutea. Inveni 
etiam totam ferrugineam. Segmentum fingulum li- 
nea transverfa , & tuberculis nonnuliis notatum, 
margine laterali crenulato. Antennae articulis (6) 
pilofis. Pedes e fegmentis primis tribus utrinque 
tres , feu unus e quolibet articulo utrinque , alibi 
vero utrinque duo e iingulis articulis. 

1151. Scolopendra. Marinal 

Linn. Syft. Nat. p. 6^j. 
Matth. Diofc. p. 235. fig. infer. 

Diagn. Corpus tenue lumbriciforme , pedibus 
utrinque ultra centum & quinquaginta. 

Habitat in Fucis & Algis Maris Adriatici, fre- 
quens. 

Corpus uncias duas longum , lineam craiTum, 
planum, glabrum, lucens : fegmentis aiternis majo- 
ribus, in medio fufcis: laterali margine tumido fer- 
cugineo. Pedes fubpellucidi, ferruginei. F f JV- 4fio Julus. ORDO Vn. Julus. JULUS. 

Linn. Syjl. Nat. p. 639, 

Corpus convexum aut femicylindricum. Pe- 
des e quolibet corporis articulo utrinque 
" duo. .Antennae monili- 
formes. 

IJ 5 3 - Julus TeneJJris. 

Linn. Syft. Nat. p. 63 9. 

Faun. Svec. 2. ■2o55. 
D/fl/f/z. Corpus annulis C50) ; lingulis utrinque 
duos pedes habentibus. 

Habitat in terra, & fub faxis. 
' Annuli laeves, duri. Intra mandibulas utrinque 
pnlpus fhvefcens, articulatus. Antenna? pcdibus 
longiores : articulis rctundis. Fedes luteoli, aut 
albidi. 

^-^SS- Julus Ldguriis. 

Linn. Syft. Nat. p. 637. Sc lope-ndra n. r. 
Faun. Svec. p. 2. 2063. 
Dlaon. Pedes utrinque duociocim. 
Sub corticibus arborum, in Pomariis, & Sali- 
cetis. 

Corpus oblongum. Antenu* articulis quinque. 
Corpus fubteftaceum , articulis fenis , qui fuperne 
pilis erectis verticillatis diftincti. Capnt antice pi- 
lofum. FafcicuU pflorum e fingulo latere proftan- 
tes utrinque fex. Cauda penicillis duobu-; pilo- 
rum alborum terminata , qui in mortuo animali uni- 
t'u unicum repraefentant. Sub quolibet corporis feg- 
mento. feu fafetenlo pilorum lateralium, oriuutur 
utrinque pedes duo, non vero unus. Hinc 
Julus non Scolopendra.. 

F I N I S. NOTANDA. 

§. si. Scara«b^eus Alpinus valde fimilis Scara- 

b*o Fimetario & idem forte. 
ff. r33. Delendus; eft*enim Tsnebrio Flavus de- 

fcriptus $. 160. 
§. 434. & §. 435. Papillones non funt diiUndtae fpecies. 
§. 4^1- P« -#*<>». P. ^jrgas &c. flfque ad §'. 452. pro 

varietatibus habeo. 

ERRATA. Pag. 


2. 


lin. 


29. Anthophylli 


.ege Anthophili. 


— 


3- 


— 


18. Anthophyllus 


— Anthophilus. 


■ — 


6. 


— 


S. res 


— -tres. 


—■— 


0« 


» 


13. Cirjio acdnthoide 


— Cirjiq erifithah 
Jacquin. 


— 


?*■ 


— - 


5. BaUCHIN 


— Bauhin. 


— - 


4-. 


— 


5. cuiis 


— oculis. 


— 


53 


— 


31/ Vipafcenli • 


— ' Vipacen/i. 


■"■■" 


64. 


" 


29. Aftrantia aculis 


— AjlramiiZ epipa 
ttis. 


— • 


99. 


— 


33. 287-29= 


— 300-305. 


— - 


■ — 


— 


ult. 293- 298 


— 3 o5 -3H- 


— 


142. 


— 


19. ordinata 


— ordicatse. 


— - 


144. 


— 


10. Salice cerafo 


— SaLice, Cerafo. 


— 


— 


— 


15. duo 


• — duse. 


— 


145. 


— 


9. corticinio 


— corticino. 


— 1 


147. 


— ■ 


tg. duo 


■ — ■ duae. 


— 


155. 


— 


17. ab bafim 


— ad bafim. 


— 


159- 


— 


7. totas 


— datas. 


— 


171. 


— 


14. exolere 


— excolore. 


»— 


— 


— • 


38. corticineo 


— corticino. 


— 


182. 


— 


13. Oeelata 


— Ocelata. 


— 


190. 


— 


17. duo 


— duae.. 


-— 


259- 


•""- 


7. Zo/zg. lin. 7. 


— long. unc. 1 
lin. 7. 


— 


276. 
29. pun&o 


— punda. Leviora vg. ff. 301 Fulfipes pro Fulvipes, $. 377 Le- 
ftulurio pro Lettulario, p. 155 fufcis pro tlifcis 
&c. quivis nullo incommodo advertet. MONITUM AUCTORIS. "**\ Cum fama de vulgando hoc libel- 
lo, typo pene jam abfoluto, ad 
nofrates Entomologia cultores per- 
manajfet ; petiere vebementer, ut ad 
expeditiorem ejus ufum icones Ofhnino 
omnes defcriptorum entomorum adji- 
cerentur. Horum itaque incitamento 9 
favore , If forfan aufpiciis, icones de- 
fcriptorum in hac Entowologia Infe- 
Borum brevi dabo iis numeris diflin- 
8as, quibus fuperius Inje&a ipfa enu- 
meravi. Poterunt igitur Tabula ico- 
num vel ad calcem opujculi hujus ad- 
jici, vel cum Jupplementis y qua me- 
ditor y partem Entomologia 
alteramfacere.