Skip to main content

Full text of "Ioannis Malalae Chronographia"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| Ι^ΙΒΚΑΒΥ 
υΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΟΓ 0Α1.ΙΚΟΚΝΙΑ. 

^€εε3ίίοη 89307 ^■"^ ' 


5 53 

β! 


» οοκρυδ 
δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ ΗΙ8Τ0ΚΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ε. 

ι 

( ΕΟΙΤΙΟ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΚ ΕΤ 0ΟΡΙΟ3ΙΟΗ, 

Ι 

€ΟΝ8ΙΙ.ΙΟ 

« 

Β. Ο. ΝΙΙΕΒυίΙΚΙΙ €. Ρ. 

ΐΝβτιτυ ΤΑ, 

ΟΡΒΗλ 

£ΐυ5Π£Μ ΝΙΕΒΤΙΗΒΠ, ΙΜΗ. ΒΕΚΚΕΒΙ, Ι, βΟΗΟΡΕίπ, 
0. £Τ Ι'. ΟΙΝΟΟΒΓΙΟΚϋΜ ΑΙΙΟΚϋ Μ^υ£ ΡΗΠ^ΟΙΟΟΟΚϋΜ 

ΡΑΑΑΤΑ ΙΟΑΝΝΕ8 ΜΑΙ.ΑΕΑ8. ΒΟΝΝΑΕ 

ΙΜΡ£Ν8Ι8 £0. Ι^ΕΒΕΗΙ 

Μοααοχχχι. Γ /• € ΟΚΗΙΟΕΝΟΑ. ι Ιη Ιβχΐυ• Ρ. 5, 6• 8οηΙ>ο «τβΓρα 10, 9. Μ• οοιβοια 

12, 14. ονδΈμιας 36, 14. "Αμανδ^αν 89, Ά Κλ§αν9ω 

80, 18. Ον0/«τβ ^ 88, 17. μάχρο^ιβ, «1 βΐιηίΚίθΤ αΜ βίαιίϋβ 

ΚΓβηΐιι» «χ Οχοηίβη^ ΐη ηοβίηιη Ιτ&η•ϋΙ 112, 2. βωμ09 

ηο, 5. ^βίο €θΐιιιιι& 167, 7. πολίξ 168, 23. Αΐνύην^ 

172, 13. <Γ τ« 15. ^(σ«/βαιΐ€ν 197, 14. ύβΐβ οοιηιηα 

238, 18. «νγατβρ 268, 4. Κνϊψ^Λ 819, 15. »ν(>ά9 

330, 11. 9ι€^^νγο9 344, 12• οοηοη «θθβ ρο«Ι μ^χαβ 

425. ■1ΙΒΒΙ& «χοίόίΐ η&τς^οί Ο 151 430, 5. αίτώ^ 434, 20. 

441, 15. 4βΙβ οοηοΐΑΐΑ 468» 12. Μάμ99το$ 473, 7• 

οοΒΒίΑ ροιι« «11(6 £ν9β/μθ9ος 495, 1. ω^ 

Ια «ιιηοί&ϋοηβ. Ρ. 14 οΒΙ «•( 18. •€ηΙ>. 15. β( ιιΜ 15. ΛιΛ. 
80, 12. Α^θβ: 14. 66, ία ^«Ιβ «ηηοΐΑϋοηβη 77, 18. 

Οβθκηιιβ] Λάά^ί ρ. 119. Ο 20. Μβ ρ. 119. Ο. 88, 3. «άθο 

ϊφ^ί-φίρ Οΐΐ• 125, 7. πότου 160. «^άβ: 6. νποίνόη- 

9αρ Οχ. 2β5, 9. ■€ΗΙ>β : %αϊ Ιβτο^νΙΊτ ρο«Ι Άντιόιηαν ροη«ιι- 

^αβαηΙ 270, 5. !Εφραν. 22. !<Ι»»1Λοί/φ Οΐι. 298, 

14. άΐιτάρχης 298. Α^άβ 3. Γαίιητο^ Οι. 317, 18. 

Β] β(1<]β: 8. Β. ^ 819, 15. ^οΙθ Βΐιηο(•(ιοη6αι 944 

Έ,ύά^ι 17. αντον ΟΗ., αντονς Οχ. 346, 13. Φιίοι^αντον 

350. Λάά€: 1. ΓαλΙ£ανς Οχ. 385, 7. £11ΐ79ον«οΑ«β 20. η;ΐο«β 

402, 12. ο] Β^^β: οοιηΟΙι. 420, 23.] 21. 477, 1. 

ηαν^έρτας Οι. 485, 17^ Οΐι. 
ΡΕΑΕΡΑΤΙΟ 

Ι^υθθνΐ€Ι ΟΙΝΟΟΗΡΙΙ. ΙοΑίΐΒΐβ ΜλΙ&Ι&β ΟΙιτοηο^^Γ&ρΗίλβ πηιιβ 684 οοθβχ Οχο- 
ηβιιβιβ Βατοεά&ηαβ, 6Χ ηιιο ά^ηοήρίΛΜη &!> Ειΐιηιιηθο 
€1ιϋιη62κ1ο, <|ΐηιΐϋ ιβ πιοτίβ ρηιβτβηΐιιβ 683€(, βιΙΜϋ Ηαιη- 
{τ6(1ιΐ5 Ηοϋιαβ 6ί(]ΐΐ6 ϋ« ρτκΐΐιΐοβ ββΙ ιι( ιηίΐιί άβ οο- 
ϋιοβ .€ΐ €1ιϋιιΐ€&(1ο ηΟιΐΙ, ρβΑοα θβ βοήρΙοΓβ βΙ Ιιιιίιιβ 
€άι1ιοηΐ3 Γ&ΐίοηβ £θ6η(1& βυρβΓβίιΚ• Ι(Νυιηΐ8 1ίΙ>Γθ Οχο-τ 
ηί€ΐΐ5ΐ ^1111111 €ΐ ιηίΐΰ ραη ηοΒ οιά^^α βί 8αΙ> βη€ΐιη ηοη 
εοη^ΙαΙ ^ιΐΑηΙα ρβιΙβΗί, ιΙΙίιιβ ίοείνταιη 8&Γ$ί( €1ιϋιιΐ6&- 
ιΙιΐ3 6Χ αΐιο βίυβθϋΐη 1ιίΙ)1ίοΙ1ΐθ€&6 ε1ιτοηο|^3ρ1ιο ηι&ηιι* 
8€ηρΙο, «1ΙΙ6ΙΙ1 Οβοτραιη ιηοη&εΐιιιηι €δ9€, νηΐ^ Η&- 
πΐΑΓίοΙαιη άίοίαιη, βϊΜ ρβτβαλβϋ Ηοάίαβ: ιηϊΐιί ιρβιυη 
βχοΓθίαιη €αιη ββΟΓ^ ρ&τϋειι1& »1ι ΑΙΙαϋο ββίΐα ηοη 
ι1α οοηνβηιτβ τίβιιπι ββΙ, ςτιίη βοΗρίοτθΠΐ Οχοηίβηββπι 
66θΓ^απι αη ηαβπι λΚαπι 1ι&Ι>€η οροΓίβαΙ βιυβ ίαάίοίο 
Γ^Ιίηηηβτβ ιη&1α6ηηι ειιί ιιϋε^ιΐΒϊ εεΓίβ ραΠεπι &1> ΟλίΝ 
πΐ6Α<1ο €€ϋΐ«ιη εασι 660γ§^ο εοηΐεηάεηάί εορΊ& ε( &ηί- 
Π1Ι13 ίαεηΐ ^^ηπ1 εηίπι εΗτοηο^ΑρΙιοπιιη Βγζχηύηο- 
ΠΙΠΙ ζ\ία ϋϋεηοβ βΐαιίΑ βιΙ, α ηιιί ρετ &Γιΐ]υο1 ρ^^αβ 
αι1 ν6Γΐ>απι βεεηπι εοηββηϋιιοΙ, ηοη εβί ειΐΓ εχίδΐίπιεπιυβ 
ηοη εδ$ε Ιιοπιίηεβ ιηΐετ ββ €ΐΐνεΓ809• Εχίτβηι&ε «υΙεπι 
Μα12ι1&6 ρ&τΐιβ άεΐηηιβηΐο ηηάπι ΙηεεΗυιη τεάιίΑίιιτ 
εοηείαββήΐηε ϋΐο εηηι Ιιΐδίιιή&ηο &η ιιΐΐεήυβ θβίΙαχεΓϋ 
ε1ΐΓοηο§;τ&ρ1ιΪ3πι βα&ηι, οοςυο πι&Ιογ οη&Ιατ (1αΙ)ί(α1ίο 
ηιίΑπιΙο ΐρ36 ραΐαηιίαβ βϋ τΐχίββε, Ηοάίαβ οιηηί ορε εοη- 
ΙεηάίΙ υΙ κιεεαίο ηοηο ιηειιηΐι βιάπιοψεΓεί δεπρίοτεπι ΐΑη- 
126 ίιΐ3€ΐΐ!&6 εΙ ΐΜΐτ1>&τί&6 ηηαηίΑ ΐη αετυιη Ιυδίΐηι&ηο 
ρτορίηςυιιιη οΑίΙετβ ει η<Νΐ ροββο τιΟετείατ. ^11αηΜ11I6 VI ΡΕΑΕΡΑΉΟ. 

Ιο&ηηββ Ο&ιη&βοβηηβ, ^πβιη β&βοαίο <κτ<&το ιηβιΐιο 6Χ- 
βύηοίαιη οοηβΙ&Ι, οπιϋοηθ ΙβΓϋα άβ Ιιη&^^Βαβ ίη £ι- 
Ιιαία ηα&ά&ιη η&Γπιη(1& Μ&1&1& ιιΙαΙιιγ ααοΙΟΓβ, ιία 6Ϊο§ 
Ιβδΰιηοηιαιιι βίικίϋ ιι( οπιϋοηβσι ϋΐ&ιη ρο586 8ΐιρροδϋ«ηι 
6896 άίοαΙ. ^11&6 ηυ&ιη ΙβΥΐΑ άαί ί&άΐβ &ρρ&Γ6ΐ. Ιο&η- 
ηΐβ 0&ιη&8€6αΙ οηϋοήββ' ΙβΗΙ&ιη ιηΙ^Γ 6( βΰοιιηά&ια Ιαη- 
Ια ιηΐ6Γ€6ά1Ι Γ6Γυιη οαιηίυιη δίπιίΐϋαάο ιι( βί &1(6πι & (|αο 
8€ηρΐΑ 6886( ηβδείΐΌΐατ, ^&1> 6(Κΐ6&Ι &πιΙ>&8 1ιοιιιιη6 ρΓΟ- 
ίβοΐάβ 6886 ηβιηο ηιιι Ιβ^βΓβΙ ηοη 68861 8υ8ρΐ€&1ιιπΐ8. 
β6(1 6ΐΪ3ΐιη8ί €6]:ϋδ8Ϊιη6 €ΐ6ΐηοιΐ8ΐι*&ή ρο886( ίβτύΛίίϊ ηοη 
6886 Ιο&ηιήβ , 6& Τ6 η6 πιΐηίηιηπι ηιιΐ(ΐ6πι 6ΐιΐ8 ά^ Μαΐ&ΐαβ 
&6Ι&16 ί68ΐΙηισιι!«ιιη^ ιηιιίητβΐιιΐ'. ΙΙΙιιιιηςαβ 6ηίπι 6θββιΐι 

8ΰΗρΐ2αη 6886 ΙβηΐρΟΓβ Οίο η«0 ΙΐηαΐΙΐβΠΙ91 &θψ6Τ8ΐ» 

I^6οη6Π1 Ερί86ορι ΟΗβηΙιβ πιίιΐιι^αηΐΗΓ ηιιί<ΐ6πι 864 ηοη* 
θιηη ρ)Όηαη€Ϊ2ΐΙ)&η4 6Χ βο Γ6ΰ(6 €θ11β^Ι Ιι6<]θΐ6ηη8 νοί. 1. 
ρ. 30β• ηυοθ 6&ά6πι ίη πΙτ&ηα6 Υ6τΙι& βαη^ ρ. 332. 6ί ρ* 
84β. ηάρ Αγγελος %&¥ βαοίλ^νς €ναγγ€λίζη^α^ νμάζ 
ηαρ* δ ηαρ^Χάβδ^Β, %Χη(ί(χτ$ τάς ά%οάς* όηρώ γαρ 
τέως Ηη€Ϊν^ ώς ίφη ό ^ΐος απόστολος, άψά&9μα 1<ττω> 
έηόίχόμέρος τη^^ άίόρ&ωοίΡ. ϋοθηβ νβτο φΜά «άθΜ, 
81 ηιΐηιιβ Ιοί&πι οπιϋοηβηι ϋΐ&ηι , 06ΐΐ6 Ιοοαπι 6 Μαΐλΐ» 
βχοβτρίιηη ήβη ρο686 ηΙ &Ηηιιΐ8 ίη1βτρο1&ν6ηΙί, τβτίκ) 
πιοηιιί886 βαβΚοϋ ΐΜ>η πιβΙιοΗ οιιπι Υ&ΰοηβ «ΙίοΙβηι 688β 
ηα&πι ^ηο άο €96πΐ6η1Ϊ8, ΤΗύορΙιΙΚ, Ηββ^^οΙιΚ ΜίαΙβ 
««Αβ ορΗήοηι οοηΐΜΑι 1ι&ησ1λ(αι-: &Α ηνω ηιιοά ι«- 
8ροηά6η ρο886 φήτΐβ ίηΙβΙϋ^Ι τ68ροη«ϋ( I^6φ1^6ηΜ ρ. 
868. Οβ ιρβϋιβ λΐιΐβπι Μ&ΙαΙαθ φ^βηίο βοαιπίΑ^νβ β( 
ιη8θΗι& 61, 81 οαιη βοηρίοήϋιιβ ρ&οΐΐο &η1ι<ια!οηΙ>ιΐ9 οοη* 
βΒΠλΙαΓ,. 86πηοηί8 1)ίΐΓΐ^αη6 ςιο Η& 86η1ί&( ιιΙ ]η€ΐ}|[η& 
ιιιΙ>ϋτ6ΐιιτ Ηοηήηο δ^το 8&66η1ί 86x11 ββρΰιηίτβ οιιπι νιιΐ- 
ΐ;ο 1ος[ΐΐ6η(ί, ίρβ&πι Γ6πι Β7ζαηϋη&ηι οροΓΐ6ΐ ί§;η<ηΓ6(• 
Α1ιΐ6Τ ίαιΚοβηιηΙ τιΗ Τ6πιιη Β^ζ&ηϋη&πιιη ρ6ηΙί8- 
ΒΐιηΙ, Β6ΐ8ΐαυ8 β( ΟίΙιΙιοηιιβ: ηαοπιιη »1Ι6γ ΗίδΙΟΓ. ο«ρ. 
XI^• αηηοΐ. 11. Μ&Ι&Ιαπι ΙΐΓβτΐ ροβΐ Ιαβϋηι&ηαιη βοιΐ- 
ρ8ΐδδβ &886ηϋ1ιΐΓ Ιοιύηο Αηιπι&άν6Τ8. τοί. IV. ρ. 883.: 

φΐϋ ΐρ8α ΰΙ>η ί11ΐ1ΐ8 ρΐϋΤΐβ 6^0 Π16 Λ^ρβ ΓβΓΟ €&Γ6Γ6 ; 11613- 

Ιάαβ Ααΐ6πι 1(& βοηΒιΙ ίη €οπιπΐ6η1&ηο βιά Οοπδΐ&ηϋ- 
ηιιπι ρΓα6€ΐ&τ6 ηνρ6Γ ιυιοΐο ρ. 855. ,, Μαζότ^ρος ρτρ ΡΚΑΕΡΑΊΠΟ. τη 

μΗζ(Λ9 ΐΑτη αρηά Μ&ΙαΙαπι Τ. II. ρ. 23β• 1., θβ οιιιιιβ 

βιαείοήδ Αβίαΐβ Ιαδϋιώιαο &6ς[ΐι&Κ ι1αΙ>ιΐ8ΐΓβ ηοη ιΐ6ΐ>6ΐ>&( 

Ηοά^β οΐι άιοΰοηίβ βοτάββ. Ιβϋαβ ΐΑΐη β&βοαΙΙ βί η- 

<ίοάΐΗ& ιηβρίΑ 6π»ιΙ 6ΐ ίΚοϋο ιηοιΐ8ΐτθ8&• Εχ ηαο ΟΙιτί- 

Βύ&ηί €ΐθ€ΐοτ€*.8 ΙιιτΙ>&τ6 ριιΙ>ϋο&πιι Γβιη ΐηαΐϋίΐιιιβ ^ΟΑθ- 

6ϋοηιΙ)ΐΐ5, οιιώ9$Ϊ8<ια€ βίαάΰβ ΙϋΙβπιπιιιι ΙιαιηΑηίοπιιη &ά 

δρβειιΐ&ϋοηβδ ιίιϋοιιίΑβ, 6( ηΐΗΐβ ηβ ίρβί ηαιάβιη ίηΐβΐΐί- 

^θτβηΐ, ρΓοΙϋΙιι €0€ρ€ηιηΙ, ρθΐϋΐ οηΜώ ιη οα|;ΐΐΑη(1ο 

ι^οάΐιιύο, ιη άίεϋοηβ ρβηριοοιίΑ», οοη 6ΐ ιιΗοτ. Νοη 

(&ιη ΙΐΑτίΜοτίβ Β&τίΜίΓίβηι, ηιίΑΐη €!1ιη$ύ&ηί9 άβΒ^σιοβ. Υί- 

<]6, ιριαηΐιιβ ^11]ηο^9 ηιι«ι4& ρ6Γ«ς;ηηϋ2ΐ8 η Οοώοβ ΤΙΐ6θ- 

Αιβι&ηο, ^η&ιη ηοη ιυήΚβ «ιβρβ Ρτοοορίαβ, οηιηΐναι 8ί1>ι 

2θ<|ΐΐ2ϋίαιη ϋΐιβηαβ οοηΙτονβηίΑ ορώηαβ, ςιι&ηι οοΆοίΛ 6ΐ 

1•&ώιί$8&π9 «1118 Αοΐιο. ΔβΒ€(&Ιαηι &Γϋβείαπι, ρ6Τ ηιιοά 

οηύο αιηηΐ6η]8 Ιβηβΐιηβ βύτβΙ οΙ>8^ιιηοτ, Ιλοάι ^η%, 

6^ ίΛηίο ^0181)116 άθ€ϋθΓ, ηαιιηίο €«88ίο<1θΓαιη βί 8ΐπιϋ68 

8ΐιρ6πΐΓ6(. δβά Ιιοο !η ΙταηβίΙιι, βοΐοβείβπη 1ιί , ςα&<- 

Ι68 8ΐιη1 μαζ6τ€ρος 6( ώηίΙίΑ, ίαβηηιί ςιιϊβίβιη ηππηιι&ιη 

ηοη ιη ηβη &ριιά τηΐ^πι, βοά βοηρΙΟΓεβ γβΐ ραηιιη 

€ΐ€|ρηϋ&6 πιβπιοτ68 &1> & 8ΐΙιι 9ΐ1ΐ8^€ΐ>&η(. ΟηΪ8(ι&ηι (Ιο* 

€ΐοΓ68 6Χ ηηο €θβρβπιη< 1ιοηιϋι&8 81Ι&8 1α168 ίη Ιαοεπι 

βάβτβ, φΐ&ΐ€8 6Χ &πιΙ>οη6 ββτκΐβπιηΐ, ρβτίίΙ οσιηίβ Ηο- 

ηοτ Ιίϋβηβ. ΜαΙαΙαο, η1 &<! οηηι τβιίε&πΐ) οχ ιρ80 ηο- 

ηιίηβ οοΌΒίΛί &6ΐϋ8. ΜαΙαΙ(Ζ8 684 ηοηιβη 8^η&ουπι« δβΓ* 

ηιο δ^ιί&ειΐ8 οΒύηβΙι&Ι ίη δ^τίβι υβιιυβ αά ίηί1ί& Μαίιιιηι- 

πΐ6(1αηί8πιΙ. Εο βηΓ^βηίβ, β&ΓΑββηίβ 8^ι&πι τιιριβηϋ-- 

Ιιαβ, 6Χ6^πιηΙ δ^η&βπίιιηι, βίαβςτιβ Ιοοο ΑΓ&1)ΐ8ηιμ8 

οιηιήα οΙιηη(ΐ2ΐ1>&(, δ}τι&8πιο ιη οοοίβδΐαηιηι 01ΐΓΐ5ΐί&η&ηιπι 

&η^υ8ϋ&8 οοηοΐαβο. ΟθΙ>αιΙ οτ^ο Μ»1&1&9 οο βιάΐιαο &ι;νο 

τί\ί886 βΙ 8€ηρ8ί386, ({αο 86πηο δ^ΠΑοηβ ίη ιι$η βΓαΙ. 

Ργο τΐί^ίοτβ ΑπιΙ>68 ηοη ΜαΙαΙ^ 86(1 ι^.^^4^^^^^ ΟιαίΗΛ 

ϋίοαηΐ.^ ^α^I1α8 &(1(1ι ΙίοεΙ ίη Γ6ΐ)α3 Ιοοίβςαο δ^ιί&β άβ'- 

8€ηΙ>6ηάΐ3 ηυδηηαπι ηο Ι€ηυΐ8δ1ιηιιπι ςαί(ΐ6πι Υ68ΐί^ιιιη 

αρρΑΤ6Τ6 πιηίαϋ ιη 69ΐ ροτ Δγ&1>69 τεπιπι ηηί βιιΐ) Β^- 

ζαηϋηίβ Αΐ6Γ&4 βίαΐαβ. όαβίβηιπι &ρα(1 Ιο&ηηβπι 0&πΐ2ΐ- 

8€6ηυπι ηηοίΐ Μ&Ι&Ιαβ τοο&ΙυΓ Ίωάρρης * Αι^ποχ^ίας^. 

ηοη ρϋΐΗαΓοΙιαηι, 86(1 ατβπι ΑηΙιοοΗβηδβηι 1ηΐ€ΐΚςθη(1ιιπι 

6:^86 α586η1ιθΓ Ηοάίο Ργο16§;. 8. νηι : ηυοπιθ(1ο (Ιίοΐυιη *Αν- ι VIII ΡΑΑΕΡΑΤΙΟ. 

ηόχου Κολοφώνος ιη οροβουΐο Μδ. Οχοιηβιιή ίβίβΐΐϋ 
Ββηΐΐβίαιιι ΕρίβΙοΙ» &ά ΜΟΙΙαιη ρ. 8. 

Η&οίβηαβ άο Μ&1&1&. Έώύο ηοβίπι «ι^ιοη ίαίβφηί 
τ^άΛ&τβ άΛ^τ^ί φοίβ &ιιηοΐΑ8δβ( ΟΙιίΙσιβ&άιιβ, ηθο ίβΓβη- 
θυιη τΐ€ΐ6Τ€ΐιΐΓ Ιιΐ3 6ϋ&πι αρροηι ίοί Ιβτίδβΐιηοηιιη πιβη* 
ίΙοΓυιη €θΐΤ6€(ιοη69, βζο &ηηοΙαΐΊοη68 βιυβ θίβρβτϋίιιβ ΜΚι- 
ιί&ιη βιιιη ίΐα, ιι4 ιηβίδ ιηββΓβΓβπι ηα&β ιιΙιΐ69 αά οηβιη ιΐα- 

ΰ6Τ6ΙΙ1, €&€ΐ6ηΐ3 &4 €&1θ«ΙΙΙ ΓβΙβ^ΓβΠΙ* Ιρ36 ({11216 8θΗ- 

1>6ηθί τιύ& τίύβΓβηίυτ οοιτβή &ιι( ηο(&τι: βαβρβ &ιιΐ6ηι 
ΕΐηΒί^ηιη 6886 <]ΐι&6 Ιϋ)Γ&Ηο, ςιΐΜ Ιρη ΐιηριιΙ&η<1& βιηΙ 
ΙαΚ 8εηρ(οη) βροηΐβ ιηίβΐΐι^ιίιιτ. Ραΰ1ϋ«ΐ6ΐη Ηοαιτ- 
ηί8 ρ6τ ραΓ(68 &Ιίηαο( οβηβιίΓΑ βιιιι άΐ{;ιι&1ιΐ8 68ΐ Ββηΐ- 
161118, οπιηβιη Γβίβΐΐί ηβιηο ϊβτΛί. 

Ειΐίΐΐο Οχοηίβηδί^ ({υαιη ίαιη βιΙ ηβ^1ι§^6ηΐ6Γ ιιιιρΓ688& 
ιι1 \ηί^ξτο9 Υ6Γ8υ8 οιηίββοβ ρπχίαΐ ΐηΐ6ΓρΓ6ΐΑΐΐο ϊ«&ΐίη& 
ρ. 108. 6ΐ 145., ορβταβ ρΓ6ΐίαιη ίαοΐαηιβ 8ΐ1 ηιιί ΗΙιιί Βα- 
τοοοίβηί ϋ6Πΐιη οοηίβτβηάί ΙαΒοΓβιη 8ΐΐ8€ΐρ6Τ6 Ι&ηϋ ρηίβΙ. 
ΜΙΜ Ιι&6€ 6^21111 Γ&ϋο ίιιίΙ ηοη (λη^^βηθαβ ίηΐ6τρΓ6ΐ3ΐ- 
ϋοηΐδ Οιϋιηβ&ίΐί, ηιι&6 ηαηο €θ(1ΐ028 ιηβΙβίΓ 68ΐ• ΑΙιίβοι 
Τ6Γ0 ςπο8 Ηοθίαβ &^^(1^(16^&^ ΙικΚΰββ δοηρίοηιιη 6ΐ Υο•* 
ουιη ])Ϊ€ϋοιιυιη<}υ6 &!> Βαεαη^ο οιηΐ88&πιηΐ' ιη&ηοοβ 6ΐ 
1611068, ηονΐ8 6θηιιη Ιοοο 8ΐι1)8ϋΙαϋ8. 

θ6η!(]πβ &ιιηοΙ&ιηυ8 6(1ί|ΐοη6ΐιι Οχοιιΐ6η86ΐη ρΓοθϋβ- 
86 άηρϋοΐ (ίΐαίο Αηηιιπι 1β91« ρΓ&6ί6Τ6η(6 ιηβΰηρίΑΐη, 
€ΐΰ ίη αΚο ^αο ιιΙογ 6Χ6ΐηρ1&η (βιϋιΐ8 λάθίΙαΓ &ιιηο 1692. 
ιη8ί^{1α8; ν6η6ί2ΐπι οΙ> νίΐίοηιοι ιιιιι1ϋ(αάϋΐ6ΐη ρτοΓ^ 
8118 Ηΐιιϋΐ6ΐη Α, 1733. 

8€η1>6ΐ)&ιη I^^ρ3^&6 ιθίΐιηβ ΟοΙοΙιηΙιιιβ ΜΟΟΟΟΧΧΧ, 
ο Ε 

ΑϋΤΟΚΙδ ΟΟΟΝΟΜΙΝΕ 

ΡΗΑΕΜΟΝΙΤΙΟ. ΜΑΣ,^4Σ,Α Οοςηοηΐίη 3)ΎίασΗΐη. Ιΐα »οηΒϊ α ΟγομΪλ ροΐαΐί$ί! 
πιαςϊ» ιαπιοι αοηοΐηϊη οιιπι ίΙΙοηΐΜυ4.ααΊθξΐα νΐ ΜαΧαΚαζ *£Γ(- 
ίαΙιΐΓ; ηΐ^ικ βΟΓψΙαπι ^τάι$ΐ νίάιη. Λ1> Ααίοτί ΡτοΙίξοτπί- 
ηοι-υιπ ρτα^ΐτίατ ^ΓΟΓηη ^«ηιιϊπκΜ βο οη^ηατνατη Νοιπ€η 
ΙΥΙΛί,ΑΙ^Α, ^ιιοά οιίίηάϊΐατ ορίΐαιβ ΰΟΗβΠίίτ* ιαιιΐ ΙίηβΗαβ 
ΐΛΐίηοί. Εο ΆΗΕΤΟΆΕΜ βί^ηϊβΐαη. Ηοο ηιι^οπιη Ιί- 1η νβτΙιΐΒ ΙοαΛηΐ$ (^η«ιη «ρρβίΐϊιηΐ) Όαιηαβν*Λί •1 Οοηίαηΐίιιϊ 
ΤοΓρΚ θ ^υίΐιηβ οοπεβριαβ οιΐ, ςαί ρπΒοιίΐϋΐητ, Τίΐαΐα•, υίτυιη 
ΑιιίαΗβ €Λ%Ώοιηΐη ΜαΧάΐΜ (*βιιΛ7αϋιΙα) ία Οα*ϋ, τΛ Ιο^υιιπΙΐΐΓ, 
Οίΐϊίϊυο Β ΜαΙάίας (•Εα ΜαλΙίνς} ιιΐ ^αρνά^α ■ Βα^νάβας^ 
Σονίδα Λ Σονϋας , ά.Β*οβιιΑα1; βα, αϊ ρβτβςηηιισι ε1 βχΕταπβιιιιι 
τοΗΐ^ιϋαιη , ηΙ ροϋιιι ϊηάκϋηαϋΐί, \\ααά ϊλΛο ■■Ιίβ ■ριιΐΓβΙ, 
&'ο• •6ϋηΐϊ ■οίοηϋιΐβιη νΪΓΟΓϋΐη ηιαχίιιιοηιιιι , ςιιοΐ^ιο^ 1>Β(:ΐ€αα« 
1)τι;αι Οιςοοιηϊοϊ* ηβηΗοηβαι ίβοβηιηί, ΟηαΓάί βΐ Ιιααή Τ^οιηο• 
Γΐυη, ν»ΜΓα, Οιι/τΜη», βΐΐοηυηςιιβ οοιορΙιΐΓίπιοταπι, ρΓΟ /η- 
άίϋΐϊηαίΐϋ ΒΟΕβρϋοιι•. Νβςαα Ιιοο ΐΒηβ ΙβιαβΓο• Ν>ηι (|ααηινίι 
τίιΙεαΙϋΓ Ιι«αΑ ΙΪΜτβ ρετ 6η«οοπιιη ΑοιΙα^ΪΒΟί νίπΐΐβ Νοιηϊηκ 
•ριιά ε<Μ ϊη Α Ιβπηίηιπ; οοα ϊ«αΐΒπ ιΙιΙιοΓηΙ •Ι> βΟΓΠΐη α*α, 
υΐ Νοιηϊοι νίτοηιπι Οη^ηίαίχα β( ΒατΙαηί ιΙΐΒςιιβ ιιΙ1• Οηβο 
ΤβΓίηΐιΐλΐίοηβ , βιιΐ Οαηιχιη ΥΒπαΐίοηβ, Ογμγο ΟΓβ ρΓοίβτιηΙιΐΓ• 
λΕΐ]υβ 9ΐιϊ*9ΒΒΐιι ϊβαοηί φίΛΐη »ίη«αί ΟγμιΚο/τ* (ο ^ιιίΐιαβ βτλϊ 
ιιοίΙΰΓ νΗτοηοςταρΚοΜ') ικα Νοιηϊπα βΐ ΰο^^οαιϊπΒ ίη Α ίοιοιαΓβ• χ ΡΚΑΕΜΟΝΙΤΙΟ. 

υ. βίαοβΐ ΐΒίι$ Εχβηιρίί• ςαββ βχΙιιΒβηΙ ρΒββίοι ηιοηπιηβηΐβ 8• Ρα- 
^ίη&6. Νβιη ίικΙίοΔηΙ ΝοαιίηΑ 6ΐ Οοςηοιηίη• ΑΓ&ύΐεα, ΑΒάαΙΙα^ 
Ηαηι/α, ΝαΚαΙα^ Ύαρίιαϊα^ ΜαΒΚαΙΙα^ «Ιίαςοβ ίά ^βηιιβ ιιιί1ϋ& : 
Ηίηο ^€«I1β ίΐΐίβ ββΐ /«α, Ώ^νϊηζΌατα^ Κθ8Π>6• Κέζνα^ Βαβϋίοβ 
"ΒαβίΙα^ ηΧ. αρυοΐ 8αιά ΕΒη ΒαίνΙΙί, Οβ ΒγτΐΛ άβηί^υβ ιρβίβ, ρο- 
ρυΙαηΒυ• ηοβίη ΑυΙοηβ, ςοοά βαάβιη ^ααάβ&ηΐ ΙβπηίηβΙίοηο, 
€οηβυΐΒΐιΐΓ ΟΑίλΙοςυβ 8€τίρίοηαη 8γηαοοηαη α 8οΒ€η$ι Μ^ίΓορο^ 
Ιΐία οοηβεηρίυ•. ΟβΙβΙϊΓ&ηΙιιτ Άί Μαητία^ Βαηοιηα^ Ηαηαηα^ 
Ώαη, Β.€3αίηα^ ΑΙ)ΓαΚ. Οαίίηα^ βΓ^ξ. 8κ98αΐρα^ οαιη ιηαΐΐί• βΐϋβ, 
ροΓβ ηια(;ηα €αΙ<Ιο^. δεά ςυοΓβυαι 1ια6ο? Μοηα1«•β βαΙΓβοβηΙ, 
€ββ6 ρίληβ 8γηαοΐίηι ΑιιΙοηβ ηοβίή Οο^ηοιηβη/ €ΐ ίη Α αραά βοβ 
άββίηβτβ οοηβΙβΓΟ. ^υ&^η βοΐβαηΐ &αΐ6ΐη Οτα€€ΐ^ ρ6Γβ£ηηα Ηα• 
)α8ΐηο€ΐί Νοιηίηα οιιηι ηαΐίνίβ ΤβηηϋιαίίοηίΒιιβ ίη θΓα€€ίαηι βιίΑΐη 
Τ6€Ϊρ6Γ6, βχειηρΙοΓυηι (ΙβοοοαβίΓαΙ ιητιΐΐίΐαάο ίηηυαιβΓαΒίΗβ. Ια 
ρηιηλ αοίβ βχ /ο. €αηίαουζ€ηο Βίαί Ιωάννης Περάΐτα» ΙΙΙοαβ Γ6- 
οβηΙιοΓ, 6ΐ ηοη βχ ΗύτοΛηί &η1ί(]υί8? €3ν6 αςαβ θβ 6θ ΤτΙητη-- 
ρΚο». £η ί^υοΐ βΐ ςιι&ηίοα δ3ΐ6ΐ1ίΐ6• Ιι&1>68( άεβρίε&ΒίΙί» Ιιίοεβ Πβ- 
ράλτα. Αρϋά &η€τη ΟΚΓοηοΙοξίοαηί ^ ρ6Γάυ€(&ηι αά ΑΙΰχίΜψη 
Οοτηηέηητη, ςυαιη βίΐίάίΐ άοείί&βίσιυβ Ρτ/ανίια, οεεαΓΠΐ Χων- 
0τοντΓνος ο ^ονκα Ιηιρ. ΑρηοΙ ΒατίΚοΙοτηαοίηι Εά€$9€ηητη ηβ- 
ιηοΓοΙαΓ ΜεβΙα, 6^ Αΐ'αΒίεαβ Ηαηι/α αΙ> βαιίβιη άίείΙαΓ Χανιφά, 
<|ΐ]ο(1 ηοιηεη ςυΑοανίβ Ιι&ύβαΙιΐΓ &ρυθ. βαηι ίη €&8α Οεη. Ι&ηιβα 
ρο8Ϊ(ιιιη ίυίβββ ρτο ΙηάίοΙίηαΒιΙι , οιιηι 6Χ ίρβο Α€€€ηίη^ Ιαιϋ εχ 
»1ϋ3 ΝϋηιίηίΙ>υ8 •6ςΐ]6η1ίΙ)υ8, ύίΐυοίιΐβ &ρρ&Γ6(• Ιη Αηοηγαιί Οοη-^ 
/ηΐ. ΜαΚατητη^άΐί ^ }ϊνί^\ι$ Αββ^οΙλ Βαηρά οοηιηιεπιοτΒΐιιτ : ινρσσε- 
%ολλη&η 61 τω Μονχαμίτ τις ΙαχωβΙτης ονόματι Βαπρα• Ώίϊάβηι 
οϋοιιττηηί 6 Ανδίά εΐ Ανδαλλα {^ΑΒάαΙΙα) Μιιϋαηιηιε^ΐίβ &1ϋ 5ο. 
ί1α1ε8. Ηοε ηοίβηΐ ϋοείΐβδίηιί Υίη (|Ώί ρ€τη<§αηί ηοαιεη ΑΒάαΙΙα 
Λρηά βΓαεεοβ απ^υαοι ε&(1εΓ6 ίη Α. Είάβηι ταΓβηβ ΑυΙοη, υ( ει 
Νί€€ΐα€ Οιοηχαίού ίη ΤΚ€$αητο^ ΑηςβΙοΓοηι 2. ΜαΗ&ϊηιηε(1ί8 8αηΙ: 
Νοηιίη• ΡΓορηβ Τζάφα εΐ Μαρονα• 8ίο ΕαίΚγη^ιο Ζ^αδ*ηο 
ΤζιτΙαφά (ηοίε) ε1 Μαρουά. Αυάί&ΙαΓ Α^αΐΗία$, ρτο&βΐίββίηιαβ 
δοπρΙΟΓ, άβ Κβςε ΡεΓβ&Γυηι ναναταη€^ Σεγανααά δ^ Ιτακλη&η, 
βΐ ηιοχ , είχότίος δ πάί^ Σϊγανοαά Ιηωνό μ,αβτο» Μεπι ΓΟΓβΰβ (1β 
βΠο Γ'α Γαι*α η^, - ΡεΓ8&Γυιη ίΐίίΐεπι Κε^ε, ο; δη κοί Κερμαααά 
ωνομάξ^το. Αοεβίΐαΐ Ιιίβ ΪΓα/05/λ^η^β ι β ηΐίςυίββίηιυβ ίΠε, Οταε. 
εοναιηηαε 6Γαηΐ)η8ΐίεοΓΐιπι ρΓίηο8ρ8; ίη ετι)υ8 ΟαίαΙοξο Βίξ^πι 
ΤΜαύονηηι ηούίβ ηιίΐίΐ&ΐ Ηεχ Κομαιφ^ά* νοοΛη\\ΐϊη («οίαιη βχ ΡΚΑΕΜ0Ν1ΤΙ0• XI Φθβ 8ίτ6 Φ^α (θ6 ϋ1)Γαηο ίέί γίϋο ▼βΓΐ&Ιατ,) ςτιοά Αβ^τρίϋβ 

Κοηβη ννίοαητ ίαίΐ , βίο^ηβ «αήύιΙιΐΓ ΤονρΚγΗο ίη Οαηι, Νοτηί^ 

ηαίΐϋο* Αάάο ίηβαρβτ Ημονλα , οο^ηοιηβη ίαίβββ «ραά ίρβοβ 

ΑΙβχβηάηποβ Ρ&Ιη&το1ι&6• Ααάι ΙββΙβιη ΙαοαΙβηΙυιη ΤΤίεορΙιαηηη 

ΐΒ ΟίτοηοξταρΙΐΛα ; Ιοόννι;; 6 ΙπΙχλην ΗμοΰΙα, 5ίο αρυά νίε^ο• 

Γειη Ταη. Ιοαηη€9 οοξησηΐ€ηίο ΆτηιιΙα• ^α&Iη Ιιοο ίΐΐυβίτβ 

6χβηιρ]ιιηι! ^η^ ροίβηβ ι•1ία• τίιη 6νΐΐ&Γ6? Κηιιι οαΐραιη ΙιίΙ)Γ&- 

τίο ίηιριη56β? Υ&Η ££Γα§ίαιη ! Είάβηι ΤΙί€ορΚαηι ΕΧζαβαά 68ΐ Νο* 

χηβη Κβρβ ΑβίΙιίοραιη: ςαοά ςυ&ιιινίβ 1βςα!αι* ίη Οομη ηοη ϋ^ο/ο, 

«Μ€ ίβιηεη Ιηά€θΚηααΐ€ θίβιη ίαοίΐ Αοο€ηΐν», Αϊ ααάΐαβ ίηβυρβΓ 

βϋλ. Ιη 6γα6€α δοΓίρΙαΓΒΓαηι ΥΰΡβίοηβ €[υιθ. αρβΓΗιι• &υΙ αβίΐΑ- 

1ια«? Μα^ονσάλα^ Σίβύρα^ 2αλα, Ιίδδονα, Ρύδα^ Αζαρία^ 

86Χ€6η1α αΐία. ]^ίβ9ΐΐ6 ΐ8ΐ& βοίαιη ίο 8, δεηρΙυΓΑΟ ΥβΓβίοηβ Ιι&ηο- 

ΤεηηίηαΙίοηβιη βΟΓϋΙιι •ιιη1, βοβ οοιη 6α βνοΙλΓοηΙ αά οιηηββ 

ϋτα^οο», εί ίη υβιιιη ττιΙ^βΓβιη «ΒίβΓοηΙ. Νυηηβ Α ιηπΙαΙ)8ΐυΓ 

»ρ\ιά ρο9ΐ6Γοβ θΓ46θοβ ίη ^^? ϋβ αΙί^ιϋΒο• , οοηοβάο: ϋβ οαιηΐ- 

1)118, ρεηιβςο. Τβ8(ίιηοηίααι ^ίο&€ ΜαίΐΗαεηΒ Εναηβ€ΐί$ία. Οε- 

ΙεύΓβηΙιΐΓ «|> βο δ Ζαρά^ ό Αβίά, ο ^(ίά. Ρτ&βΙβΓ ΡΙ, Ιο$€ρΚΐίτη 

ςυΐ 6Χ ΒίΜιοηιπι βΓΑβοα νβΓβίοηβ Βα& ηοη 8εηρ8ί(, οβάο ηιίΐιί 

τεί αηιιοι^ εαί Ρ&(Γί!ΐΓε1ΐ8ηιοι βηηο8ί88!ΐιΐΜ ^1β , %Μ«τ#ον0(τλ«|^ 

ηοη ϋία^ονσάίΐα 9 αρρείΐεΐατ, είβί Νόηιβη ίΐΐίαβ &ριιά ίοΐ δοΓί- 

ρΙοΓ«9 ρ&88ίπι ηιεαιοΓβίαΓ/ βΐ, ρΓορΙβτ 1οη^Αβνίΐ&(βηι, νεί ίη 

ταΐ^ί ΟΓ6 ιιΒίςαβ ΙβΓΓ&ΓαΙη ίβΓεϋ&Ιατ. Μαθονσαλα ίΐΐε ηοηιίηα-* 

ΙιΐΓ Α ΤΑ^ορΗίΙο ΑηίίοοΚ, Αβίοαηο^ Εη$€αο^ 3}'ηο€Πο^ Αυίο- 

Γε ΟΚνοΆίοι ΡοΛοΚ, Νίθ€ρΗοτο Ραίτ. €€άηηο^ ΟΙγοα, ΗατηατίοΙο 

ηοδίΓο^ Αηοη}'ηιο Ρ^ανιαηο, λΥΛ; Ρο8( Ιιοοεθ εχβοαρίυηι, €|ΐιίά 

αΐΐίηεΐ αΙια &0ειτε, ςααβ βραά εοβάεηι ΑαΙΟΓβ•, οαοι Ρ/ιίΙοη€ Ιιιά, 

}ο€ΐ€ ε( ΎΙΐ€οΛοτ€ίο ίη Ηί8ΐ. ΙεςαιιΙιιτ, Σίΰάρα^ ΣάΧα^ Θοί^^ο, 

Σιβατίχχά^ Σίβα, ΑνανΙα^ εββΚεΓ&ςαβ ρΙβΓ&^ιιβ 8ίηιί1ί&? Ιΐ& ηιβ 

Μαβαε βαιεηΐ, ιιΐ βχ αηίηιο ηιβ ΐΑβΑβΙ &ε ρί§€ΐ Ιβαι^άία άεηιΟΓ&τί 

ιη ηοίηαΐίίβ Ηίβοε ραβτίΙίΒοΒ: Ιβαεη ςΓ&Ιία εοηιηι^ 9°^ άαΙ>ί1εη(, 

ϊηο, αΙίΑ ^η•εάαηι εχεηιρί• 8ΐι1τ)αη§&ηι, 9°^'''^^™ β&άεηι ββΐ αη&ΐο• 

βία ΛΟ Γ&ΐίο. Ο Παμβΰί, 6 Χαλ^, δ Μαβί, β( ^βΓηι&η• βραά 

£€€ΐε8ί83(ίοο8 δοπρΙοΓεβ^ ί^ηοΓΑΐά βυηΙ ηυ1Ιί8 ηί8ί ςυίΒιιβ 8υΙ> ίο- 

τηΐΰί ηΐΑηοΒ β•^ ΑΛίξιος δ ΜωσηλΙ^ οιβ^πΑΐοηκϋΓΑεοοΓαπι ςο'* 

άΒοη^ 8ρυέΙ β€0Γξΐηη% ΙΚίοη» ίη Νονίβ Ιηιρρ• βίγοα^; δ μίνχοί 

Θεόφιλος γαμβρόν ΕΪχεν Αλίξιον^ ον Μωϋηλε τ& Ιπωννμον. 

Λραά ΟοηϋηυαΙΟΓβηι ΟοηΛαηίίηι ΡοτρΚ ΠίβΙοπαβ Βαβίΐϋ ]Μ[Αε6(1ο• XIX ΡΚΑΕΜΟΝΙΤΙΟ. ηίβ, ιηβηιορβΙαΓ Ρωμανός 6 Μώ^ίΐΛ, βζ Οηβαβ ηλ^ιΙΙΒιΐΒ 
«ϋοι. Αραά «ϋαιη ΙζΙδ ΜσυαΙαβΙ. 51ο βριιΑ αοϋηηπι 61; 6//- 
ϋατη Μιχαήλ ο Ραγγαβί, ΟτΛ^οοτνοΛ ίρββ Ιαιρ«*Α(0Γ: (}€άΓ€ηο; 
Μί%, φ Ραγχαβ1 1^ 9τροσΐ}/ο^/α. €οηβίιηίΗ« «Ιμ ία τοοβίββ εβάβη- 
ΙΐΑι ^ααο βχ 8. βοηρίαιί* ίη αβαπι οοιηιιηιαβιιι Γβββρίλ •ιια1| ηοη 
«ηαιηβΓο , ηβ τιάβΑΓ εοη•οπΙ>βΓβ ΙαΑαβοηιιη Εχ€τοίίΜη Αΐί^αβηι, 
8αΙοηίοηι$ £θΓΐα••β βα( /«Αθ5θ/;λαΐ^• ΐΙΓβο ίηητυιΐ6ΤΑ ιβ1« Γ60€η•βο, 
^υββ ρββΒίιη αραά Οηιβοο• ΗίβΙοηεο• ρΓΑβΙβτ ηοηη&ιη ββπηοηί• 
6Γα6(»ιιιίοί Οοη$οηαηίΛη9 οίΑίιάοηΙατ• Ηοο Ιαηΐυιη οΙ>•6Γνο άβ 
Ρ•6α<1ορΓορ1]β1αβ ΤαΓΟ&ηιιη Νοιηίηβ, 9°^^ ^ιιβηιτίβ βραά Ογαο- 
€0» δοηρΙοΓββ Ιβαι ίΓ69ΐιβηβ ίβϋαβ βίΐ ιηβηϋο, ηβ ββιηβΐ Ιαιιι6χι« 
ςαοά βααιη, Οηβοα ΙβηηίοΑίίοηβ άοηαίιιτ. Μονάμ^β, ϋίώαμι^, 
Μωάμ,η^ Μονχουμ^^ Μονχϋψ,ϊτ^ Μάμ^^- βίο. 

Ηαβο Ιυ&ίιηιιβ (ΙιβοΙοΓ βΓυάΗβ) ίη ΟΓβηιηίΑΐίαβι ηοη Ογαοι- 
ηΐΑΐίοί; ςιιίρρβ Νοβ ςαί Μαλάΐα ρΓο Ιηά€θ1ιηααΐί βιιοιρβίηιιίΑ, 
£γγογμ ίη^βηϋΑ οοπΙτα ΙΙβαηι 6ΓΑ€0θΓυιη ίηβίιηυΐαηΐ Υΐή άαοϋ•Βί• 
ηιί; ςυβιη άίοαηΐ, ηοη ραΐί, η( Νυιηβα ιιΖ/ιιιη Υίηΐβ, ς^^"^*^™" 
γίβ ΒιιτίαηοΗΐη^ Αροά βο» ίη Α ΙβΓηιΐηε^ϋΓ. 8ί ιιΐΐοηαβ ίηβίΑηΙ 
(υ1 ίαοίαηΐ) 6ΐ αΙ> ίρβο Αθ€€ηίιι^ ^αοα ίη α^ΙΙαΒα ραιηΙίΜα >(&. 
ΙυΔ(υτ^.ρ.9&46 ιΐαοκ- «νβυηιβηίααι 6χίβΙίαΐΑη(ί οοηνβΗαηΙαΓ Γβίτο 
οοηΐι, Α(1, Μ$βΙα, Πίράΐνα^ Μαρούα^ Ημονλα^ Ιεδδονα, Σι- 
4άρα, ΑζαρΙα, ΑνανΙα, Μα&οναάλα. ^α^ι>α• Α(1(1ί 6ΐ αΙια ροΑ- 
ΑΐηΙ: Ώ,χαΙα^ ΑβδΙα^ Σαραβία^ οβηΐηοι αΗα ίη 8. δοηρίυηβ §€τ- 
ηιαηίβκίηίΑ. Νβςιιιβ αΙια β&ί ταύο βηηΐίααι ίη αΙια• Υοεαίββ, ^Ρα^ 
μΒΟαεμίνωΛ^β^ΛΙ^ ςαα<1αηι Ββ^υηι Αβ§7ρΐίοΓαηι , Ιεφθαβ, Ιω- 
δάε €(ο. ΑαΙ ΙεΓοιΐηαΙοηιηι €οη8οηαηΙίΙ>αβ, Αβίμίλεχ, Ιά^εδ, Ιά- 
φε^9 Ιοαάχαρ^ ΓελΙμερ^ ΤιαΙμερ^ Βίο, 

Βία 1ίΙ>0Γθ8 Νο•, βΙ ρΓΑβάίοΙο» βαηιηλο• ΥΙγοα &1> οπιηϊ ρύοοα^ 
<ο οοηίΓΑ ηβηολ ΟΓΑβοοΓυηι, ρΓΔββΙίΙίαιη»• ΡΓο^^εάίααιαΓ ηΐΐβ- 
ηυβ: 6( ιιΚ ίαί£ Ο8ΐοηβυοΐ| Γβρυςη&Γβ ηίΐιίΐ, ^υοαιίηαβ ροΐαβή^ 
€α$α ΙΙεοίο βοάύί ΜαλάΧη, βϊο ΒΓβνίΐβΓ ηυηο ίη^αίΓβηιυβ, Αη 
Τ€ΐρ3α ίΐΑ βεηΙ>ί οοηβαογβή!. 8αηβ Ιιαβο βΐ&ί ίΐΑ 8β1ΐΑΐ)βΑη1, 6ΐ 
ςνΑΠίνίβ ΑρρΑΓ6Α( ροίΜ$8€ •οπΙ)ί ΜαΧάΚα; ΜιΗί Ιαηιβη ηοη άββιΐ: 
ςαοά ίαείΐο ουίνίβ ρβΓβηβάβαΙ, ηοη ΐΐα τιν^να^ α6(1 Μαλίλας βοή- 
ρΐαηι ίυίβββ. Νβηιρβ Ιιοο ίά βνίηοβΓβ νίιΙεΙαΓ, 9"^^ ^ ΤζΗζ€ 
ν/ιίΐια^ία, ςαί ρΓΟ α, 6 ιιΙ)ί^υβ βα!)8ΐί1ιιί(, ηοη ηΐ ΙηάίοϋηαόίΙ^, 
•^^ ρΓ0ΐ*βυ3 α Α βχβηιρΙαΕη 6ΐ ίη^βηίαηι 0ΓΑ6εί ββΓηιοηίβ , Μελί- 
λης βεΓίΙ>αΙαΓ. Ιάβαι ίηάβ νί^β^ιΐΓ νβηβίιηϋβ ΑΐΙηοάαηι ίΐεηι ΙΟΑΝΝΙδ ΜΑΕΑΕΑΕ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ ΕΧ Κ£€ΕΝ8Ι0Ν£ ΙϋΒΟνίΟΙ ΌΙΝΟΟΚΡΙΙ ΑεεερυΝτ ΟΗΐι^ιεΑοι ΗοοιιςτίΕ αννοτατιονε$ £τ 

ΒΙΟ. Β£ΝΤΙ>£ΙΙ ΕΡΙ8Τ011λ ΑΟ ΙΟ. ΜΙίΠυΜ. ΰ ΒΟΝΝΑΕ 

ΙΜΡΕΝ3Ι8 Ε Ο. 'ν^^ΕΒΕΚΙ Μοβεεχχχι. 
ι ΡΚΑΕΜΟΝΓΓΙΟ. XIII ςϋοά ^ηιιιηγίβ ηοη 8€9ηρ€τ ρβτβςτίηίβ Ηιι^αβηιοάί ΝοιηιηίΒιιβ αββιι• 
ιηαΙιΐΓ 0Γ86€β ΤβηοιηΑΐίο , εοηβίλΐ Ι«ιη6η ίβ ιιβη $αφΐ3$νη€ νβηί* 
Γ€. 5ίβ ςηο^πβ ίη(6Γ Ηβοβηΐίοηβ (η1 ηιΐβΜ ίβαλίηυ» ίη6ηίΐ«) 
^^λλ'ηXσνϊα νοο&1>α1ηπ], οαχη ρΓο Νοσιίηβ νίτίΐι, ΐ]( ίη €οέΙίεβ 
ςαοά&ιη Μ5. ηβαΓρ&ΙΟΓ, βοηΜ Αυ,ηλουΙας αηίηίΑάτβΓίίπιαβ. ^/ον• 
λος των δονΧων τον θ£ον Μαρδάριος μονάχος ΙπΙκλην 6 Μλψ 
Ιϋν/α^. Η&βο (Ιι6€(ογ) •€ηρβΙιηιΐ8 οΐίιη &Α Αιηιεοβ βταάίΐίββί• 
ΙΖΙ08: ϋ Ι&ζηβη ((|ηοά ρίβηβ ηαίηιηιΐΓ) ϊ(α οοηΐΓβ Νοβ ίη»(ί1αυη( 
ϋίβρυΐαϋοηβιη, ςιι&βί οοηΐβη άίβββιηαβ , ηοη ηιοάο ροΐΜί$»€ίη !{<*-> 
αο βοηΒί ΜαΙάλα, •6ά βί νήρβα βίο βοπρίιιηι ίαίβββ, ΜίτίΜ^α• 

Ηοο ίΐΑςιιβ ροη&ίυΓ δβ Ονα€οαηί€α ΤβΓίηΐηβΙίοηβ. νί<1β&η]τιβ 
)&ιη άβ Ιααίνα$, Αη ϋΐΐ ΜαΙαΙοΛ ββα Μοΐ€Ϊα$ βετί&βηΐ ουπι 0γ8€« 
€»? Αηροΐίιιβ ββφιβηΙυΓ Βχτοηαη Οπςίη&η•οι? ΟβΓίβ βΓββεληι 
Έβο ηοη ηΐ0Γ0Τ| οαηι βρρβΓβαΙ Οτψιηαηα^ βΐ ΐβίΑ αβιι νυΙ^ΑΓΪ 
ηοη βατη^ατη Βΐί βΙοΒίϋΙβ, Μϋιί ρΐ&οβΐ 8}ΓΤ0Γαηι §€ηννηίΜ τοο«1>α• 
Ιαηι ΜΑΙλΑΙλΑ,: ηβηι €&ηά.6ηι ΙβηηίηβΙίοηβηι ίη ΥίΓΟΓυοι Νοηιίηί*• 
1>υ8 <ιηΒΠί ηίλχίπιβ βηι&η( Ελίίηί, υί ίη 8έη€€α, Ναηοα, Μ€$$»^ 
Ζα, &1ϋ•^ιιβ ΜχεβηΙίβ. €αηι εβιΐο ηο&ίβ ]ηηοΐ6β€&1 ςβητιίηαπι 
το€Αΐ>α1οηι ΜΑΕΑΕ<Α, ουπι βχλοίβ ίά οοητβηίλΐ Είησυαηιηι ηο- 
•(τατυηι Αηλίο^&β , ουηι ίοβυρβτ Ιίλβο ΤβΓηιΐηΑΐίο )8αι ιιβα οοηι- 
ιηαηΐ οΙ>ΐίηιιβη(; ςυίά ηο1)ΐ8, απιαΒο, ςυίά, ρΓβεοΓ, βί βτα€θί 
χω Α ηιννι Σ 8<1ά6ΐ)&η1? ^ι1^β ο^αλπι 6χ τιυνίο ΙιβυηβΙ ςη8η€ΐο 
αάββΐ ίρ88^ηΙαηα , β&^αβ 6ΐ αβηί βΐ ρ&ΐβίο εοηνβηί6ηΐίοΓ? ^υ^β 
Βείβηβ άιεβί ΑϋαΐΙα» Αη€ Μά€ΐα$ (<]ΐι&β βΓββείβ ββΙ ιιβίί&ΙίοΓ 
ΤβπηίηΑίίο) 6( ηοη εηπτ ΑΓβΒίΒαβ Μάα11α? Αΐ οίηίείβ ηοϋίβ: 
€αηι 8111^681 ΟΒςαβ ιάβο Νοηιβη 8χηαααη ^ ευτ ι Ογο^οι» , ηοη 
8γτΐ9^ ββηΥΑίιΐΓ ΑαΙοη Ττα€ηοιη€η? οογ ^είΙΟΓ Ρτββηοηιίηβ 
^ΟΑΝΝΕ8, βΐ'ηοη, ηΙ ββ ΙιβΒεΙ 8γηα€€, ;υΗΗΑΝΑΝ? Νβ •ίΚ 
ΤΓορ]ΐ8βΑΐι1ε Αΐίςηίβ (βηιβΓθ 8(&(ιΐ8ΐ: βη ΙίΒί, Ηβαροηλυη : η6ηιρβ» 
ςιιϊ& Ι0ΑΝΝΕ5 Ρτ8βηοηΐ6η Σ^αΗηητη }Λΐη ίβοίηπι ββΙ. ΑΙ ςυο πιβ 
ίεΓπηΙ 1ΐ86 ηυ£8β? ΜΑ[.Α[^Α 8ΐι( ΜΑΕ^ΑΙ^ΑΒ ρΓο 8Γΐ)ί(ηο ά1ε8ηΐ; 
ΕταάΊύ. 8α8Πΐ βΐίί βεηίβηΐί&ηι ββςο&ηίατ. Ε^ο 88η6 ηοη 6Γ0 80» 
^^β^Λη^ άβ β^αβηιοάί ΙηβρΙϋβ. Εΐ ςυί ίβίοε δτΜίηιαηηιη , ' Πιρϊ 
Λ€ηη6ςτην Άίν^ίρίαν^ β&Ηβηι ίη ΡΜΙοΙθξΐοΐ9^ ΜιΗί ίρβίσιβΐ ▼βη• 
άΐοο, «εςυοιη ββΙ η1 >1ίίβ βαηάβηι ΙιΒ€τίαί€ΐη εοηεβάβηι. Ηοε Ιβη- 
ΙΐϋΒ ΒυΒιηοοβο; βο ηΒ^υβ, ίη ΝοτηνιίΙηΜ νίτοτίοη, Α Τ£Γη]ίπ8« 
Ιίοιιβ άβίεοϊβ^οβ ίιααΑΜ ΙαιΗπομ, ηϊ ίη ίΙΠβ ίρβΐβι ^ηΑβ « ΟίΑθείβ XIV ΡΚΑΕΜΟΝΙΤΙΟ. 

ρΓΟχίαβ &Γεβρβηιιί , το Ας ΟτΛ^οοτοχη ία Α βτβςαβηΙίΜΪιηβ ίιη- 
ιηαΐ€η(• αΧοο «ρρΑτβΙ ΓβΓβ «€ΐηρ€Γ ίβάβββ Σ»αίίηοηίψη ΑηΙίςιιΐοΓββ: 
Μβςυβ άββοηΐ βχβιηρίΑ ρο•1 ί11« βΐί&ιη Ιβηροη, ςυί&οβ, Οτα€οια 
ίο(Α ίη ΒοαίΑΐη ββ β£Γυηά6ΐι(β , οοηϋτ&ηαβ ηιοβ ίηνα1β»06Γβ οοβρβ- 
Τ9Χ\ ηβ^αβ βα ρΓοΓβοΙο ίη ΝοιηίηίΒοβ βοΐυηι 8€τνΌηαη βιιΐ ΙαίΙετ* 
ίΐηοΓΗΜ^ τβΐ, νιυ^ηίΐΗΐη ίη ί*αιίηα €Ϊυιίαί€^ ψιοά οιηηίηο ρΓβεα- 
ηο βίΑΐυαηΙ Υΐή άοοίί. Ηίοο «ραά 8οΙΐηΜη , Ια§ίίηΜΐη , Ογο^ 
»ίνηι, Ήιατοηγτηητη \η ΟΗτοηιοο Εη$€ΐίαηο^ Ρ£ Β 1)106 Α Ββχ Μα- 
οβάοηαιιι. ( Αη ίΐΐβ ΒοαιβηιίΑ ίΛί>€ΗιηΗ$? βΐι νιχιΐ ίη ΐΛΐίηα οί- 
νίΐαΙβ?) Βίηο ΓϋΓβυβ βριιΑ ΟτΟΒίατη^ ΑΒυΒΑ Ββχ ΜοΙο&βοΓαιη, 
€Κ ΑΙ.€£ΤΑ ίΓ&ΙβΓ ΡβΓάίεοαβ. Ηίηο βρυά Ατηιη, ΜαΓ€€Πιηηηί^ 
ΒΟΒΜΙβΟΑ, Ιίοο^βη Β6§υιη αϋςυοά ΡβτββΓυηι, φιοά ΟρμΜας 
Ιαιηβη 8επ!)ίΙυΓ ΟΓαεοίβ, ςυϊΒιιβ Γβηιηΐ βεοβρίυιιι Ιι&ΐίηί; ιιΙ βρυά 
'ΤΗ€ορ1ιγΙαοίηψη 6ϊιηοοα</αιη, Ξγηο^ΙΙπίη^ ΤΙΐ€θρ1%αη€ΐη^ Ζοηανατη^ 
€€άΓ€ηηψη , Νια€ρΗοηαη ίη ΒΓ€υίαηο , «Ιίοβ. Ηίηο Ρβραο Νοηιβη 
ΒΟΒΜΙ$Ι)Α ίη Ροηΐ^οαίί Αη«8(αβϋ, 6ΐ ίη ίρκίβ 6}ΙΜ Ερί9ΐοΐα* 
ΙιίοβΓβΙ, ουοι οοηιρΙαΓίΒηβ αΐϋβ, το ΜΙΟΑ, 6Χ Ο, Ηί€τοηχ¥ηο, Αΐϋβ- 
ςιιβ βο ΥβΙυβϋοΓίΒαβ, αιΙ Η&βο Λά)ν β: ββά άβ Ιαηα Οτατηνηαύοο^ 
ηιιη οαρηπΑ, ρΐυβ βαίίβ• 

Α Νοηιίηίβ Τ€ηηιηαίίοη€ «(1 ίρ•αηι Νοιηβη, β Γοτηο Ιηβοτ^βψ 
ιηί ΕβοΙοΓ, )&αι Ιταηββ&ηιαβ. Ηίηο βυαηι Γ*ο§ηοπ)€η βθΓΐίΙϋ8 ββΐ 
ιιο•ΐ6Γ ^ΟΑΝΝ£89 ςυοά ίη ΒαΓδοΓο βαο 860ΐι1ο Βλ^ίοήοαηι ^ιι&ΐίβ 
ςΰλΐίβ ρΓθβ(6ΐ>&1αΓ; ηβηιρβ 6Αοι ιΐοεβηάο) Ρα«2α^ο^« βαο ββοαίο 
άίςηυβ ; νβΐ €αιι$α9 ίη ΙΓογο β^βηοΐο , 8οΚο1α9ίιθΗ9 ββυ Λάνοοαίη9• 
^αοι ΜΑιιΑI^Α (β€ΐι ΜΑΕ^ΕΙ^Α, υ1 βεηρβίηιυβ ηοβ, βχ ρΓοπυηοία- 
Ιίοηβ αΙί^ΰΑηΙο ίαοίΐίοη, 6&Γ6θ6ρίίοη, 86<1 πιίηαβ Γβεΐα) ίη Γίη- 
£118 8γΗαοα ββΐ ΒΗΕΤΟΒ ββα ΟΒΑΤΟΒ, δΟΡΗΙδΤΑ βινβ δ€ΗΟ- 
I^Α5ΤI^υ8. £χ ^η& ρΓοίεεΙο ΡΓθΓβ88ίοηο, 8ηίαι&άν6;^ΐ6Γ6 1ίθ6(, 
ρβΓηιυ1ΐί8 οΐίαι Ι^ίΐ6πι1ί8 νίΓί8 εοη8υονί88β 1ΐ86Γ6Γβ Οο^οπαηα• 
νίβπθ £χ6ηιρ1&7 Εονβ ιιο1ιί8 οοαιρίϋπα ίη ρΓοιηρΙα 8αηΙ. (ΙΙ&Γαο- 
Γ6 €ο§ηοηιίηβ ΒΗ£ΤΟΒυΜ, ϋ^τηοοΚατεΒ^ Ρτί$αι», ίίααΚαηαβ, 
Ρτοοορίη$^ Όίοάοηι», 61: Ιοαηη€3 β\ϊώ& αηΙί^ιιίοΓ ΑηΙιθ€Κ€ηιΐ8. 
δΟΡΗΙδΤΑΒϋιΜ ΠοπιβΓβ Οοβποπιίηβ, ΟαΖ/ίηίοι**, ΑΙα»^ Ειΐ8€^ 
Ιίη9, ΜατορΚαη€8^ ΜαΙοΚηβ^ ΕηίΓοριυΛ^ ΕιαίοΜιι», ^Νϊ^ο^<^α- 
ία#, Ροΐ€ηιοη, Β^αΓοΑίκί, βΐη. δίο δ€ί10Ι.ΑδΤΙΟΟΒϋΜ €οβηο- 
ΐηβηΐο 8απ1 ίηδί^ηίΐί, ΑβαΐΚία^^ Ευαξτία$^ ΕριρΚαηια9 ^ Βοοτα^ 
ί€9^ ^ί 3οζοτη£ηη9. Ηί οηιη68, υ( ΜΑΙ^ΑΙ,Α ηοβΙβΓ, (ηαηι βΐίο• 
8θί6ΐΐ8 ρηΐ(ΐ6η8^τΐ6 Ιαοεο) δοπρΙοΓββ ΗΐΛίοτιαηαη^ £ο ιΐ8^αβ ΡΚΑΕΜΟΝΓΓΙΟ. :χν 

α>ητ6ηίΐ; ΙΟΐ€ίοη€α€ ΡΓοίβββΐο πυη β<ηϋο Ηίαοηαβ ΛαΆβηάϊΙ 
ΥβΓίιιη Μβΐ6, I^«^1ο^, ρΑίιϋβρβΓ! Νοίίαι δ1>688 άβ Ιιιβοβ 6Χ οιηηί 
ρΑΓΐ6 β6€αηΐ8• ^ι]^(1η^ α1ί& βχ οαιιβα Οο^ηοηβη ΜΑΙ^ΑΙ^Α£ •€α 
ΒΉ£Τ0βΙ5 Α^βρΙαβ ώ Νο8ΐβΓ? Νοη 1β οθΐλΐιο, ίυάββο βΐιαιη 
ΚΗ£ΤΟΗ£Μ ίη ΕοοΙββίΑ ΟηβηίΑΐί βίο ^ίεΐιιαι Οίβεί&ίβηι. Ηίηο 
θίόδωρος διάκονος Ρητωξ^ &ραΑ 5. Μαχίηηαη ΟοηβεΒ, φά 6( 
Ή}ΐ€ίοταη βαι» βίιορΙιάΙβΓ βοΐβΐ αρρβΙΙ&ΓΟ• Ηίηο ΑΐιοΙί ςαοι^αβ 
Έ]ΐ€ίθ}Ίίΐη ύΧχάο ΜινΚα^Ι Ί%€3$α1οηίθ€η$ί$ «ριιά ΕρΚΓα€¥ηχηψη •ίη 
ΟΙίΓοηίοο ίηβάίΐο; Μαηη€ΐ ΗοΙοίο1η$^ ου)ΐΐ8 6χΐΑη& ίη ιηβηιΒΓΑ- 
ηίβ ΡοβαΐΑίΑ ίη ΐΑοάβηι ΜίοΗαεΙίΒ ΡαΙα€θΙοζ% Ιοιρ. Ιοαηη€3 Όία^ 
οοηνΜ^ δοηρΙοΓ ΥίΐΑβ Ιθ9€ρΚί ΗγψηηοβταρΚί; εΐ (αϊ αΙϊοα ρΓΑβ. 
ΐ€Γ63ΐΐιτΐ8) ΟέοτβΐυΛ Οοηίίβ (ί• ηυρβηιβ βΓΑ&} ίη €οεΙά• ηιαπα 
βΧΑΓΑΐίβ: Γεώ^ιος Κάντις δ Ρηχωρ της Μψροηΰίεως ^Γνον, χαΐ 
ϊχδιχος της μΒγάΙης ΙχτίληαΙας• Ιη €οάΑ. οΐίίβ 2• Οηερ βιβλίον 
Ιατί Ι\ωργΙσυ Ρψορος Αϊνσυ, Ηίηο ςηοςιιο ίη ΕοοΙεβΪΑ ΌΊβΏΪϊΛΒ^ 
των Ρψόρων Μαΐίίτωρ^ ββα ΑΛάΰκάΚος' βΐ Μίγας Ρητωρ. Μα- 
νονηΧ 6 μίγας Ρητωρ^ ςυί βοπρβί^ οοηίΓΑ ΕΑίίηο8| οβΙβ^ΓΔίατ ίη 
Υοΐυηιίηβ Μ8. 3\ο ΕιΐΛίαίΚΐΗΛ ίΠβ οβίβΐιβιτίηιαβ, Ατοΐιίβρ. ροβί- 
ιηοάυηι ΤΗ€$$€Λοηιθ€η$ί$ , ίη Ιίΐαίο ΟΓΑΐίοηίβ Μ8. αΑ Ιηιρ. 8ρρ€]- 
ΙαΙογ Αιδάΰτίολος των Ρψόρων* ΙΑβηι ίη ίηβοτίρίίοηβ £ρί8(οΐ8β, 
^1186 6)αβ ΟοηηοβηίΔΓίίβ ίη Οίο^^Βη Ρανβ€ηη ρΓΑβίι^ίΙϋΓ, Μαΐ- 
ντόρος των Ρψόρων ίίΐαίο οπιαΙογ. ΙΙΑ^ογ ίοο ββηβα βααιρίαβ, 
ΑρρβΙίΑίαΓ ^αΑηάοςιιβ 8ορΚί$ία. Ιη δοΚοΙϋΛ ΓβοβηΙίοηΒυβ αΑ 
Ρίηάαηαη: ΙΙα((ά του ημετέρου ΣοφιΛτου ήτοι μυοταγωγου, χυ- 
ρου Δημητρίου του ΤρικλίνΙου• ϋίπιηι Ιιοο Αβηβα^ ΗΗ£Τ0ΗΙ8 
8€α ΆΑ,ΪΛΑΙιλΕ 8ρρ9ΐΐ8ΐίοη6 ΑεοοΓΑΐαβ βίΐ ηοβίβτ (ϋοΌηο^ΑρΙιαβ, 
ρεη€8 ΟοοΙοΑ ββίο )θάί€ίηηι• 

Ιαώ Αά Αΐίι, I^6^ιο^, ρΓοοε^Αβ: Α( ρΗυβςιίΑΐη ρτοοβέΐββ, 
νοίοηαη ^ιιοηιηάΔηι ηιίΐιί Τββίίβ €8ΐο ; β( οΐίηι , βί αη^υ&ηι τίο• 
Ι8Τ6ΓΟ, ΜοηίίοΓ: νοίοηαη ςιιοηιηΑβηι βηιΑίΐίβ Υίηβ, ρροΐι θο- 
]ογ! ίηοιιβ^ιιο ί^οΚοηιηι; 8βΔ ςιιιβ ££;ο ρβΓρεΙαο α ρΓίηιίβ ϋ- 
16118^ αΙ ίΑοίο» ίβοί βχ €θΓίβ• Αβ ίά φοά χηΑβοβηβ ββΐ «άβο ηοη ρΓοηαβ, ιιΙ 

Νο^βΓίιιιι άβηίςαβ οοηίβηιρίοτ• οη|ρη«ϋ κΗρΙοΓΑ ίί$ηα€α βί ^• ΙΚμμΪμ•*• 
ΜΑ14ΑΙ.Α• ΗϋΜΓΚΕΒΙ ΗΟΟΙΙ 

οε ΑυτοΒΕ 

ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. βΥΙ,Ι^ΑΒυβ €0Ν7ΒΝΤ0ΚυΜ. 

4 οοηηββ Αηΐίοείιβηαβ Μ&ΐβΐβ ϋΚτοιΟξ. ^πίϋΗβ ΐαηίητη ηοη ι^ηο^ 
ΙιΐΛ» Εοαιίι$8€ αϋητη ^ο, ΑηΙίοοΙβηηιη €1ΐΓοηο§ΓβρΙιυηι , οκ/ιμ 
ιϋάιί Έχο€Γρία €χ €θΰ€αίοη€ Οοηίαηήηί ΈοΓρΚγτοζύηηέίι Υαΐβ- 
&υβ , ηηί τηαΐ€ σητη Μαΐβία οοηβίπΐί «ο2τί• ι, ιι• Ιο. Απίίοείιβηαβ 
Οτοηος. α ηηΛη8 Λη1οτ%Ιη9 οίίίέΐί9, ιιι. Είοη ηιιεηι αάάκοηηί 
8οηρίοτ€» βτα€θί^ αΜ&ΙβΙα άνν€ηυη, Η ονιη άΐΐβτο ρηχ^άΐοίο €ΐιηά£τη 
νΐάατί. ΙΥ. Έχίαν€ ίη ηηΛηΛάαιη ΒιΜΐοΐΚ€€ΐ$ Ιο. Αηϋοοίιβηί 6ο1- 
]6€ΐ«ηβ& οίοη α €οΙΐ€€ΐ(Μ€ΐ9 Ιο, ^ίπΗοο^ηί ν&ΙβδίΑηίβ^ ίηιη €ίίαηί 
α ΜαΙ^Ιαβ ΟΗνοηοζταρΚίϋί» άίν€Γ9ί. Ιη ΒιΜίσίΗτοα Ραη$. €χ/αΓ« 
Έχο€τρια €χ ΟΙίΓοηίοο Ιο. Αηϋ»ο1ΐ6ηι, ηαί ιά€η$ ^ηΐ93£ υίά€^η^ 
ενηι Ιοαηηβ ναΐ€ηαηο, β^ά Εχστρία Μία α Υ&ΙββίΑίιίβ Λί$ίιηοία 
Λΐιηί, Ό€ Ιο, Αηϋοε^βαο π^ρΐ ί(^αιολογΙας ΒοηρίΟΓβ: Ηιαιηηαιη 
ίΐΐΐίτη 8νρ€ν€Μ$€, 0ί €ΐίη3βΜη νίάβη αιτη Ιοβηηβ ναΐ€$ίαηο^ α Μ&ΐβία 
ΜαΙίαη £»$€ άιν€ηιαη, Ραψηα ά: ^ο. ΜαΙθΙα %η ΟβΗία ά€ΐΙί€30€ηί€. 
ΕχοΗαηι ιηά€βα»3€, ηηοά αιη αΙ$€το ίΐΐο ^ο• ΑηΙίοοΗβηα €1ιγο- 
ηορ*3ρ1ιο €ηιάιίί ϋΐ^τη οοηβιί^ηηί, ν. Ιο* Αηϋοοίιβηυιιι πες!ί αρ- 
%αιοΙογΙας 1ιαΒ€Τ€ ψηηΐία νιιτη ίο. ΜαΙβίΑ €οηΜηηία. νι. Ό^ αία» 
^08^η^ι>113 Αηΐίοοίιβηι'β £1ΐΓοοο§Γ3ρ1ιίβ• &. 7^ο«ηιι#, «Ι ΡΛί/• 
ΣΛΐΒα€ηΜ ηοίαίί, νιι. Ιο. ΜαΜαηι ηοη /«**«€ ΡαίττανοΚατη Αη* 
ΙιΟΰλ^ηΗΐη. ΝοΙαηΙιΐΓ Ιηΐ€τρτ€ί€$ Ιο• ΟαιηΑβοβηί; ΟοίΙιοΓΓβάυβ, 
Β&Γοηίαβ, άΐα^ Ό€ ναηί9 ^ο&^η^I>α8 ΑηΙίοοΗβηίβ ΡαίΓίαΓοΜΜ. 
Ιη Α16ο ΡΑΐηβΓοΗ&ηιηι ΑηϋοΰΗβηοηιιη τ^ρ^ηη ΙοΑηηβπι ηηΙΙυτη^ 
ηηι €αάηη α€ίαί€^ ηιια υιχίί Μαΐβΐλ^ βοηΐ€ηΙ. νιι, τιιι, γχ• ΓΓβη. 
ΟοηιΒβίιβϋ ΚαΙίΗϋΐηαίίο ^ ΜαΙβίΑΐη ηο«Ιη<ηι Όοτφιη^ηίίε εητη Ιο. χνηι ΡΚΟΕΕΟΟΜΕΝΑ. 

ΑηύοΛΒ]ΛίΧ-Σ(€$ίγ{€το ^ ο//ιυ ψηαηίηίί ββηηβάίαβ , σο οκπί Ιο. 
ΟίΑοηαοιηβηο• χ)χχι. νΐάίΗ εαιη ιηί€τ ΟχύχοάοχοΛ ροΗη$ ^αατη 
Βλ€Γβ4ΐοο• €$$€ αηηιιηακαηάκητ. χα. Ά€0€η9€ηίυτ αΐϋ Ιοαηηύβ Αη- 
ΐίοοίιβηΐ. Ββ 1ο• Μβία ΡαΐτίαΓοΗα ΑΙιχαηάηηο, χιιι. 0« ^(ι. Ηα- 
Ιβίλβ α€ΐαΐ€. Νοη βιία^ οοαευνιη ^υβι^η^&ηο ^η' ηοιηιηΜ ρΓΪιηο, 
^ΜΟίΖ νοΖιιιιΐ 6Ι]ϋιιΐ€«(1υβ «ι αΖίί : «(2 α<2 8€€»ΐΗΐη ηοηιιιη €39€ /»σ- 
ίίιΐ5 οοη)ίοτ£ηάηιη, νβΐ Ιΐη βαΐΐ^ιη ρο8ί ΐ€τηροτα ΙαδΙίηίβηί β.ονηί89€• 
XIV. ο^ XXXIX• 8οηρ$ΐ9Β€ ρθ9ί 3υ6ΐίηί&ηαη] €Χ%ηά€ αρραΓ€ΐ^ ^υοΛ 
^ιιοΙ αηηθ9 ίΖ/^ τ€ξηαΓ€ΐ οοιητη^τηοΓΟί, χν• ^ηοΛ η€0 τη νίνϊί 3ηί 
Ιυβίίηίαηο €Χίιΐ€ΓΪί άετηοηΜίταίΜτ €Χ €ΐίαίιοη€ ^ίϋίοηιτη ριιί/ίτο- 
Γΐιιη αυιίαίι» #αα« ρτορτια^ άύ γ€ ϋιάϋτη Βηϊ> Ια8(ίηίβηο ^«<<(ΐ. 
XVI• €Χ €τηιΙΐ9 €]%ι$ τηηΙίΐΒ €ΐ ζτανΐ8&ιτηΐ8 ά€ Γ€ίη8 Ιη9ίιηϊαηαΛ&^ 
XVII• άΙη$ηΜ€ ίηϋοηβ ΐΗοηΙίηίΐΜ. χνχιι, χιχ, χχ. Μαΐβίαιη αυηι 
Ιαβίίηιαηί Εβ^&ΐο ηοηβιτΒ$€ ξοΠοοηίατη^ φίοά 0χι»ίνηιαί €]ιί1ιιΐ6> 
Ααβι #€^ ΙΛΒηαη ΐαηίιαη €]*» 2τ^#<; «ι ηιιιι ηοη ααηψηβα$$€α 
Νοηηοβο• χχι• ^ηο^ η€0 νίΛίήί αηίβ α€ία1αη ββρίίιη&πι €Χ€νητ 
ίαη ρπΛαίηΓ €Χ €ΐίαίίοη€ ΟΙαηβηΙίβ €ΙΐΓοηο^8ρΙιί , φί£ηι ΟΒϋΛ* 
Λιίητ 8οηρη»9€ ροΒί αηηνΜ 635• χχιι• Ριαο<Ι η€0 βοηί€ηί αΜ€ 
ναΗητη 8€ϋυΗ ηοηι Όοψφοίίητ ιίί€ηη9 €Χ οιίαίιοη€ Τΐιβορίιϋί (Άΐο* 
ηο§Γ&ρΙιΐ| ^νβΜ ρτοίαίητ οΒη0€ αηηο (Άη$Η786» χχπι. Εμάο 
ιηαΐ€ α ηοηηυΙΙΐΒ Όοηβίηϋ οιι?ηΤ1ιβορ1ιϋο ΑαΙιοοΗβηο , αά ΑαΙο- 
Ι^ουιη 8€τΐρίθΓ€• ΡΓοίποίΜΗΤ ίτα^βηΐΜοη Μ8, €χ Ηββ^οίίο άβ 
ΟΗτίβΐί ΝαϋνίΐΑΐβ) «η ^ο οιίαΗητ ΰΐβιηβηβ, ΤΗβορΙιιΙαβ , βΐ Τϊ- 
ηιοΐΐιβιιβ ΟλΓοηο^πιρΙιι. Η683τ4ιϊιιιη {Ιίαιη €χ ίρβο Μβίβία «γγ»- 
ρΜΜ νιάέη. XXIV. ΕιιββΜί ΟΚτύ^ιοοη ηηοΑ α Μλίβία «ο&Ι οέ/αΓ», 
ηοη €##0 ξ€ηηίηηηι. χχν• ^ιιοί} υιχ€τιί Μ&ΐβΐλ ηοη αηΐβ ««ονΖκτη 
ηοηαιη, ΌΟηβηηαίηΓ ίητη άΙίηη\€^ <ιαη <χ ΙοοΜίΐοηιβ ΒατΒα瀕 
XXV, χχνί^ χχνπ. Ρτοροηαηίητ Μτξίΐηΐ€ηΐα ηηαε ίΐΐηί» αηήηηιία' 
ί€7η υϋΒαηίντ α8ΐΓη€Τ£. Ιηί€τ άΐβ • άίαιί «ιιτπ «ι» ΟΓ&Ηοηβ ίβΠίΑ 
ρΓο Ιιηα^ίηί&αβ /ο. Όατηα$Ό€ηο αΪΒοήρία: α ΐη ηιιιΙίί$ Νατταίιο^ 
ηίΐη» σηη% ΟΙίΓοηίοο Ρ&βεΙίΑΐί βιν^ Αΐεχβικίηηο , αηί^ αηηηιη , ίΐί 
€Γ€άίίηΓ, 630. ϋΟτηροΒίίο, αά υ€Γ^ιΐ7η ϋοπΒοηατΦ, ^ιια^ α ΟΛγοπι- 
€1 Αηίοτε € ΜαΙβίΑ 61ιίΙηΐ6Αάο €ΐ «Ζίΐι νιά€ηίην ί€3ίΐιηρία€. χχιχ. 
Ιχίαπίτη ΝαΓταίιοηητη Ιηά€Χ• χχχ. Λτξητηίηίΐδ Κΐ80€ τύΒροηάβ" 
ίΐίΡ. χχχι^ «/ο. ηοη »αίΐ9 οοη«ίαΓ« ΡΓαξτηεηίίΐτη ΪΙΙηά Μαΐβΐ&β ηηοΛ 
λαί^/κΓ αριι<2 ΟγαΙ: ρτο Ιαια^. ρτα€<1ίαατη^ α 6 ίρ50 ΟΓβΐίοηίβ 
Ληίοτ€ /ιιί»9€ ά€$οηρίατη : Η €888 ρτα€ί€Ρ€α οντ 8η$ρνο€ηϊητ ηοη 
^ηΐ88€ ^ο• ϋ&ηΐΜΟβηί ίϋαιη ΟΓαϋοηβιη. χχχη. ΑΛ Ατ§ηΎη€ηίηηι ΡΚΟΙ-ΕΟΟΜΕΝΑ• ιΐοο ΡμοΙιαΙΙ ηι;« Αΐβχ• τέψοηίπαΓ^ 1^ ΟΗτοηΐοοη ϋΙηΛ 

^ηατηρίΜηηια ίηίαψοίαία* χχχπι, χχχιν. η€ο 2^^ βαίίβ 

€Χ Μβίβία ^υί$$€ άεβηπψία «α ξρέ€ί€ αρηΛ Ραβο^ιαίβ οοίιλο» 

'η3€ηηηίητ, Μ&ΐβίαιη βχ αΐα$ ΙΕλΙοΗοι» αΛνιτίντη €Χ* 

ίοΐίίιαη άαηοηβίΓαίΐίΓ €Χ €)ΐι» ΤαΗίοΙοβη$, χχχν, €ί οιέα» 

Ιϋήρίοηιψη Εαΐίιιοηιιη^ ^ι^ΟΓκτη ηνχΛεψη η€ ΐΛηξηαϊη ίηί€ΐ^ 

ΠΚια €ττον€» βρίΜΐ ά€ Γβ&ιΐ5 ΒοαίΑΠΟΓαιη• ζζχνι. Ιη 

ρτα€ΐ€τ€α νίαημη Ναιταίιοηνιη ^ ηιια€ £Χ Μ&1€1α Λ€^ 

]α€ €Ϋ€άηηίΐίτ^ αριιΛ Ραβοΐι&ΐβ ΚαΒ€η ηοηηιιΰα ηηαβ οηψη 

\\η\% 7η%ηνη€ οοηοΐηπηί ^ Η φιαιΛαψη ηηα€ ρΙαη€ Γ€ρνξηαη1• 

*ϊ• Μβίβΐ&ηΐι ν,Η Ιο^ηίίντ άύ τ€ΐιΐ9 αηίιςηιοηΒα$ ίαηηηατη 

σηοηα €Χΐ8ί€ηΗ6ιΐ3 ^ ν€τΙα ίαηίιαη ηιοηιιη ^ίηίοηαη ρτζί^€Γ'» 

\ΙΛ 8οηρίοη6ν$ ιηίηοΓαηι ξεηύιιτη €ί α€ίαΗ$ ΜΐηιηοτίΒ 9θΐ€ηη€ Λοη^ύά. Εχοβτρίϊβ €]ΐΓοηορ8ρ1ιί€ί8 , ^ηαε Αι ίαο Εϋέίοη^ 

Μλίβίαβ ρναετηίϋίΐηίηΓ, 

Εα €96€ ββΟΓβΰ Ηλίη&τίοΐί. Εχθ€τρία αΐία €Χ ϋίτοητοο Η&- 
'αΙΙ νϋ ύάιία τ€ρ€ηαηίητ, τολ, 
''€ ΕάίΗοΜ, €ί ΕάηιιιιιΔο ΟίϋιηβΑέίο ΙηίαψνεΙύ, ιαυ, χχιιι• ΡΚΟΕΕΟΟΜΕΝΑ. 

)ΑΝΝΒ8 ΑΝΠΟΟΗΕΝνΒ ΟΗνοηο^ταρΊΐΜ^ φνη )Ληι ΤίΜ 
0118 6^αθ^IβI^β^ιοΓ, &1) Ιπιρ. €οη»ίαηΐιηο Ρο^ρ^ι^^οβ. οο^οιηί- 
118 ΜΑΙ.ΕΙ.Α, 8ΐ> &1ίοΐ) ΜΜ^ΑΙΑ, α ΙβΗίο») ΜΕΙ.ΕΙ.Ε8; 
18 Αιβη&^ &α( ςιΐΑϋ8, ατιΐ ς[ΐι&ηΑο άβιηιιιη τίχβιίΐ, ϋΙβΓ&ϋβ Υί- ) Ια Οηΐ 8^ άβ Ιαιβ^Πιαβ ^σ• ΡαιηοΜβηο 8&οηρ1&. 

) 3ο. Τ%€ίΛβ ΟϊαΙ 5. Ηΐ8(. 29. ΟΗΟιηβαάη», ^ί^ Αρο^ρΐιιιηι 8βοσΗ 
ναχί Εόΐ(οΓ68« €αιη ηοη Ιβ^β^ ΟοηΒίαηίηηιιια ΡατρΗ. ςαΐ ΜαΙβΙα 
8€τΐϊ>ί1, ■«τίρϋοηβιιι Παηια909ηίαηαΜ Γβϋηβ^ Νθ8 €οηΗαηίί$άαΛαΜ 
ρη6ίβπαιιΐ8, ^αοηίΑΐη Ια β^ΙίΑ^α 2. οοηι 6& οοητβαϋ Τζ€ί%ίαηα. Ι*. 
Υοββίι» 1η ΙλΒτο ναήαηαα ΟΒ$βΤΌ. &ο &1ϋ, πιΐιιαβ ΐ6θ(β, 6( Βΐ>8ςιιο 
Αηίοκ, ΜαΙίβΙα 8€ήι>οη^. ρκουεοοΜΕΝΑ. 

ηβ Ιιαο αβςηβ ρ&ηιιη ίπηοίαιί. νΐτίβ ϋΐ» ρηθοΙοΗβ 6( βταάιϋβ•» 
ςαί ιη Ηοο βΗιάίοηιιη ^€η6Γ6 βίη^&τί ςαοάβη ΙιοηοΓβ βιηίεαβταηΐ, 
β€τ. Ιο. νοΜηο^), ΡΜΙ ΐΜί6α€0^), βΙ Ι<βοιι£ ΑΙΙαΗο, {ίιί( 
ηοΐιι• ηοιηίχιβ Ιβηο• : Νβςιιβ αιηρίιιι• 'βαηβ Αβ 60 οοηιρβΓίιιηι 1ια•- 
ΒηβΓβ, ηίή ςτιοά ΰΐιαβ Ιιοο €1ιτοηο^&ρ1ιιοαπι ορηβ οτοίτίβββηΐ» 
άοοΙί«ίηιί ίΐϋ Νοβίχβίββ, ςαί ίη 6αηι βχ ρΓοίβββο άϋί^βηΐί&πι •ιΐΑΐη 
6( βΙαάΪΑ ίαιρύηάθπιαΐ, ΕάηινηΛΗ» 0&ώιι«αι2κ# β( Ιοαηη£$ 6γτ- 

II• ΒοΙβηΙ ηοβίΓΑβ {6ΐιϋβ δοιΐρΙοΓββ, οαιη /οακηόιι ΜαΖ^- 
Ιαιη βχ ΒίΒΙίοΙΙιβΟΑβ ΒοάΙ^ίαηαύ Μ5. Οοάίεβ «ίΙΑιιοαιιΙ, βαΐ) βίοι- 
ρΐίει 1ι(α1ο Ιοαηηΐ» ΑηίιθΌΚ€η% , ^ααβί ηιιΐΐαβ λΐίυβ βχΙβΓβΙ ^οα^ 
ΐΜΐ ΑηίιοοΙαηη•^ ϋιτοηοβΤξίρΚηβ^ βααι ιηβιηοταΓθ : βίο Υίτΐ ρΓ&β- 
άίοΐί βΓοάίϋι €ΚΪΙψη€αΛη8 6( 0ν€β0Υ%η9^ %ϊζ 8ίαηΐ€ίΜ8^)^ Ιλπ^' 
ΙανίΜΜ ^), 5Μ€ηΗ9 Α) » ΡέαΓ89ηιιβ ^), ¥€11^9 ^) ; οχίαιίΑ Νοα1^- 
ιΐΑ• Ολβίθπιιη οοηβίΑΐ (^ιιοΑ βαΐτο ΙληΙοΓαιη ΥίΓΟΓΟίη ΙιοηοΓβ 
βίΐ ΑίοΙααι) ρΙατΜ οΐίιη βχΐίϋιββ ΙοαηηεΛ ΑηίίοοΗ^ηοΒ^ ΟΗγοπο^ 
ζταρΗο$^ βί Α Α Ιιιιηο ιιβ^ιιβ άίβηΐ| βχρ&Γΐβ βΑίΙβαι βαρβΓββββ 
«Ηοιη, ^ιή Ιοαηηε$ ΑηΗοοΚφηηΒ ήιηρίίοίΐβρ αραά Τ€ΐ6Γ6& 8οη« 
ρΙΟΓββ Αΐιάίτβ οοηβαβνΐΐ, οιυη /οαηηββ ηοβΙβΓ Μαΐεΐα λόΙ ηαηςα&ιη 
«μΐ ΤΑΓΟ βίηβ βαί €ο^οοι!ηί• βά^βοϋοηβ οοιηαιβιηοΓβΙαΓ• ΝοΐΑ•3β 
Ιιοο ροΐβϊ'βιιΐ Υίτΐ ίΐΐί ηα&^ηι βχ Ιηιρ. €οη$ίαηίιηι ΡθΓρΚγτοβ€ηη€Η 
ρτλβοίί&ϋ ΟοΠβοΐΑηβίβ Λ€ ^ι'γΙηΙϊ&ιμ α 9^ίΐη8, φχΛβ Η€ηηση9 
1^αΐ£ηα9, Βΐΐιιιίβ Αΐ)1ιίηο ρΐαβ^ιιαιη 60• ιη Ιαοβιη βάίάΐΐ^): ία ςαο* 
ταιη Ττοο€ηάο , ιιΙ)ί Γβοβηββηΐυτ δοηρίοΓββ ίΐϋ βχ ^αιΒα• άββιιιη- 
ρΐΑ •ιιη1 ΐβ(Α ΕχοβτρίΑ, Ιοαηη€$ ΜαΙ^Ια ΟΚνοηοξταρΙΐΛΒ & ΙοαηηΛ 
ΛηίΙοοΗ^ηο ϋΚτοηοξταρίο^ βίο τυ1§ο άίοί βοΗΐο, βχρΓβΜβ έϋ- 
•Ιίη£ΐιί(ιΐΓ• ΕΙΰΙ Ά Ιχ την νποτ&εαγμένων χ^ονιχων^ ') άβ η•1 Οηβαβ Η1>. 3. 

) ΒβΰηβΑίιοηβ Αρρ&ΤΑ4<ΐ8 ΗΙιΙοΗλβ Βγζ&ηΙίηΑβ» 

) Ια ΒιβΙοΗλ ΡΙιΙΐΜορΙιίΑβ , Τΐι&ΐβϋβ νί(&. 

) Ια 8€ΐΐ6Αί• Μβ8. 

) Ββ β^ηοάιΰ• Ι 1. β. 8. ρ. 122. 

) Ριοΐβςοιηβι^ &ά Ηΐβτοοίθπι ΡΙι!1ο•ορ!ιηιη• 

' ) ΡπίβΓ&ΰοηβ λά ΤΙιβορΜΚ ΑηϋοοΙιβιιΐ ϋΙ>Γοηιιη &ά Λαΐοΐ^βαπι βΰ- 

ϋοηβη ΟχοηΙβηιβαι• 
•) Αη. 16Μ. *1Ι ΡΚΟΙ£ΟΟΜΕΝΑ. 

ΑΒ Ιβαοϋο Τχ€ίΖ€ ιη Ιοοβ άηΛοη 8οΚοΙιοηΐΜ 1η Τγοορίιτοηαη 
ιάνοοθίατ; ίη ρτνηο ^)^ άβτΑΐίοηβ οοτ ΟβΟΓορί, Ηβςί ΑΐΗβηΑΠίιη, 
ηοιηβη διφυής ίαβηΐ ίπιροβΐΐηηι^ ςιιοιΐ οαιη &ηΙβ 6)α• ίβιχιροπι, 
οοηρ^ίο ηιιΐΐο αριιΔ ΑΐΗοοβ ιηίΐο , Ρ«1τββ βυοβ ηοη ηοβεβτβηΐ: [«ϊ- 
1>6η| ίϋβ, 1β$6 άθ ηαρΗιβ ««ηοΗβ, βββοεηΐ, υΐ ηοη βοίαπι Μα• 
ίτ€Λ β6<1 β1 Ραίτ€» 81108 οο^ο8θ6Γ6η(. χαυχΛ γοΰν αννον Χΐγουί$ι 
/Ιιφνή^ η ύς εδρον Ιν Ιιηάνιτζΐ ΑντιοχΒΪ^ οη ηρόηρον βία Ια 
8ΐ(6Γο*) άΒΡαΙΙαάιο ΐνοί&ηο &1> Αβιο ςαοίΐαοι Μ&ΐίβηίΑΐίοο Τβ- 
ΙββηΐΒΐίοβ οοηίβοΐο, βΐ Κβ^ Τγοι α1> βοά,βηι άοηβίο, ηΐ, ^η&ηι άία 
ίη υΓΐ)6 Τγο;& ββΓΤ&τεΙατ , ίηβχρυςη&ΒιΙΙβ βα ίιιία^αβ ρβηηαηβΓβΙ. 
ΙΗίαβ νβΓ&Α ίη ηιβάίυηι Ιύο Λάάηοβτ^ ηοη ιηοοπιοιοάαηι βτΊΐ. 
]ΡΛάννης βί 6 Ανχιοχινς ον% Ι| ούρανον λέγπ ηΒόΜΪν το Παλλί-' 
δίον^ Αΰΐον^) Μ τίνα φιλόαοφον μαθι^μ^πτίχδν το ντο ινοιηΟΜ 
ύροόχοπίφ χαΜΰτι/, Βίς το αηόρ^τον ΈΪναι την πολιν Ικίίνψιν, 
ίν^α αν τούτο μίνΒΐ πεφυλαγμίνον καϊ αανλον* χαρίσααΰ'αί δΐ τ6 
τοίοντον Παλλάδιον τψ Τρωί. €α€ί€ηίΊη Ιοαηηββ ^/ι/»οολ«ηιι# 
βοηίιί^ ηοη €Χ οοβίο ΡαΐΙα^ΐιιιη Λ€0ΐάΐ39€^ βίά Λχιητη ^α^η^αιη 
ΡΚΪΙοίορΚιαη αο ΜαίΗ€ηιαΗοηηι ιά ^βΓ^^ΐο Ηοτοβοορο ρταεάίχίεβϋ^ 
ηοη €χρη§ηαίνηϊ τη οινιΙαΐ€ηί χη ^να ΡαΙΙαΛιηηι οη&ίοϋτβίητι Η 
ίαΐφ ΡαΙΙαϋητη ΤτοΙ Λοηο ά€άί$3€. Ηίβ &άά.β Ιοαηηεηι Τζ€ίζ€η»^ 
Ιβααοι όΐΰΛί ¥ταϊτ&η^ ^υί ίη Ήίαίοηαηιτη ΟΜΙιαάΐΒιιβ ^ ΟΗΛ. 2. 
ΗΐΒί. 83. ίηΐ6Γ ί11ο8 8€ηρΙθΓ68 ^ηί άβ €ΐ6ορ&ΐΓ& Αβ^γρΙί Ηβ^ίηα 
ίη Ορ6ΓίΙ)α8 8ηί8 ία6ηη( οοιηηιβηίαΐί , /ο. ΛηύοϋΚίηυτη Γβεεη86ΐ;• 
Εΐηιτβηβ ίη Ολ»7, 6• Ηι^• 61• ^β Ρβηΐΐιβο &1> Α^ανβ οοείβο, 6( 
ί8ΐίη8 ίαΒηΙαβ βχρίίο&ΐίοηβ , βαηάβηι είΚαΙ. Ηίβίοη&β Ιΐϋ^αβ Ύζε- 
ίχίαηα€ ίίΐυΐηβ βίο ββ Ιι&Ββί : Άρί τον 6 Αντιοχενς Αγανην^ τον 
νίον ηροδίδαυΰαν ίΐς «θάνατον, ^αοά ΙηΙβΓρτββ βίο γβΓίίΙ: θ€ 
€0^ ηηοΛ ΑηίιοοΙί€ηιΐ9 ^ίξαυ€ηί βΐίητη ρτοί€ηί€ψη ιη ηιοτίαη. 
Ρο8ΐ ΥΟΓβαβ &Ιί^αο( άβ Βαοοίιίβ 6ΐ Νβρς^Βαι €&άηιί, Ιι&οοβαΙ)• 
ηβοίηηίατ• •) ρ. 64. 

') Κα<16ΙΙΙ ίβτβ ινρβίιιηίιιτ ρ• β6• ιιΜ Γβάυηφηΐ, «1 &1)βηηί & €οθ. Μ9. 
ΒΙΙ>1• Βοάΐ. ςοΜ 1ι81μιι(ιιτ Α^Αηο β& Αροϋοάοτο 1ιη• 5. & νό(ΙίΙ>!ΐ8 
«β Αιιιος μα9'. Λά Ηα. 14, Βαηιατάί Βοτίταοάι ΙαΙϊιια γβτβίο ^υαο 
Τθ^ιιηϋ&ηΙ Ιη ΟτΑβοΐ» β^οβοίΐ; ββά θα ^α&β ββςπαιιΙαΓ ροβΐ; νοεβ» 
ίξ ονρανοΰ το ντο πεαδίν 1ιη. 90• ^Δ νοοοαι ναταβ^χτωχβν , 11». 26. 
ΐ|υαβ ΓβτΦΓΑ α Τβ6(μ 8«ήρ(α βυαί, Ιο «α ύο8ΐ<ΐ6ηη(αΓ• , Γ ΡΚΟΕΕΟΟΜΕΝΑ. XXIII ο ΕνριπΙίιις μν^Μως οΰτω χαΐς ΒαηχΟίς /(βφ£ΐ• 
Ο ό' Ιωάννης χρονικός αΧΙηγορών ηον^ Ιέγει• 6ΐο• 
Εαηρίά€Μ^αΒίΐΙﻀ ηο ά€ ΒαοοΚι$ βοηίιί 
Ιοαηη€» αηί€νη ΟΗγοπιοιιμ ^α6ίι1ατη βχροηεη», αιί^ 
ΤεηίΚεη» αί<^η€ Σ>αΒάα€ΐΐΜ ^ τηαξΪΒ ΟΗίαη Ρ^η/λ^ιι#, 
1ηί€τββαΐ9 Τ€Ηηΐίί8 Ν^ροΐίδηΛ ^ ) ΟοΛτηί^ 
Α€ία€οη€ ηνιά€τη ιρΒΟ α ρΓορΗιί οαηι6η$, 
ΣίταΓοΚο €ί Μ€ΐιθ€τία α ΡαίΓ€ ΜαίΓ€ηη€ , 
Ηίΐίηιί ΜρΊ οΒΗηβηάί Βθ€ρίτα αίςιΐ€ 8€Λ€8^ 
ΙΙΐ αηί€ηι αηάίυιΐ ΒαϋοΚιιτη Οαάηιί Νη}οίαη ηο<λ«ιη, 
α^βηντη α^ύοίαη^ €0(ηιρΓ9ΐΐ€η$νηι ιη υιηονία ϋοηΪ€θ%ΐ• 
8οΙυ€η8 αηίετη ρτύοιΒιΐί τηαίτΐΒ 9ηα€^ οοϋΐϋίην €)%• άοΐ^• 
^^ιαρ^ορ^^^ ^αίηίαηϊ βηχετηηί ^ α ΰΙαΐΓ€ οοοίΛντη βνΐ85€, 
$]'ε ίη &1ιο ΟρβΓβ Μ5. ςαοά ΗαΒβΙυΓ ίηΙβΓΧο^ίεββ Βανοοοια^ 
ηθ9 ΒίύϋοίΙιβΟΑβ ΒοΛΙήαηα€^ ίη Αϊΐ€βοη€ΐ8 βαΊ. ¥α1ιιΐ0$ηιιη Ηο- 
ιηεηϋαΓατη Εα:ρθ8ΐΗρηι6η8 , αϊ) βοάβαι αΙ&ΙτίΓ θβ Ρ&η(ϋ8 ΤΓΟ^&ηί 
ίηΐ6Γ 0638 3ϋ(ϋεΐο, ηβηιρβ Γ&1}υ1αη%]'8ΐαιη ίηάβ οΗβαι Γαίβββ, ^ιιοά. 
άβ ΡηΛηίια, ΡθΓίιίαάίη€^ Η ϋηριάιίαΐφ^ β&Γϋπκιιιβ ίη(6Γ 8β οοβι- 
ρ&ΓαΙίοηβ, ΙΛΒηοη ςιιβηά&οι οουβοηρββηΐ Ραηβ ^ ΟΓαΙοιιαο αιΐίβ 
ρ€ηΙα8. 

ΚΛ ξψωρ^^ 61 γινόμ,ννος γράφη πολϋά μίν &λλα 

ΕΙς ^ν δΐ τοντο ΰνγγραμιια τάς τρεις ^εάς ύνγη^ίνΜΐ, 

Την ^ί^νάν^ τηνφρόνηΰιν την Ηρβν^ την άνδρείαν. 

Καϊτην Ιπι&νμΙαν δί φημι την ΑφροδΙτην. 

Μ^αϊ το μήλον δ4δα)%ε^ την νΐηην τη πρωτεία^ 

•Ως Ιωάννης χρονιχος Αντιοχευς που γράφει^ 

Αυτό μόνον άλληγορών^ τ* άλλα παραλιμπάνων, 

Γάμον Πηλίως^ 01^ιδος^ Ερμήντε^) %αΙ τον Αία^ 

Την Ιδην ο^περ ίχρινε θεάς τάς Θρνλλονμίνας, 

Ο Τζέτξης δ* αψίντα λετζτως αλληγορεί» ΚαΙ ηρόΰχες• ') ίγψόνων^Ιμοδ Ιηΐβτρϋ• ιΜ ιη&ΐβ τοτίΗ,/Ηΐΐν, ιιί οΐ Ιηίπι ίγγονον 
βΜυΜ, 

^ Βίο Ια Οοθΐοβ Μ9« Β&Γοο. ηαιη. 24. «1 ίη &1Ιο ^αί Ιι»1>οΙυΓ ηιηι. 
194ιί ίη ΙβΓίΐο ςϊκκίΑπι ςνΐ ίι&1>31αΓ ηοη• 13 1• ροι€ αιβηΐίοηβιιι^ ηοη 
Ρλπ^Ιβ^ >6^ Ειιιηβΰ ΑΙεθβΐίάΪΒ Ρ. οοοατπιιι^ Ιιί.τβηαι. ββθ ηκΐβ υ4 

6Χ ΓβίρβΑ βρρίΙΓβΙ. 

.•) Μδδ. 84. 6ί 194. Εψμήτε Μδ. 131. Ερμωντε. ί χχζν ΡΚΟΙ£αθΜΕΝΑ« 

^αο^η1η Ιπο ββΐ ββηιυβ : Ε$ ατί€ €ΐο<μί€ηίία£ ροΠ^πΜ^ οιαη 
ψηνίία 9οη6ιί^ ίητη €θτηραταύοη€ηί Ό^αηητη ίηηηι^ ΊΆίη€η)α€ Ρηι» 
ά€ηίια€^ ΙνηοηΐΒ ΡοΗιίηϋηί»^ €ί ν€η€τΐ9 ΟνριϋίαΙίΒ; ηΐΛοηαη 
νΐΐιτηατη οα€Λ€Η$ ρταΗηΙΐί: ηί $^^^6^^ ΙοαηηέΒ ΛηίιοοΚ€ην8 (Άτο^ 
ηοβταρΚηΒ, ^ια ιΙΙαΛ άαηίαχαί αΙΙί§οηο€ €χροηνΙ^ αΐία ψηΐ9§α 
^αοιεηβ^ η€ΐηρ€ ηυρίια$ Ρ€ΐ€ΐ ύί ΤΚ€ύάΐ8^ Μ€Γονηϋΐη^ €ΐ Ιου^ηίρ 
#1 Ιάατη Ίΐϋ άύ θ€αόη$ '{11ΐ9 ]ηαοιηη% ^(ίθ€η,ί» ν^πιτη Τζ€ίζ£3 «α 
ρτηηια ηΛίίΙίί€Γ άΙΙ^ζΟτίχΛί•• & αα€ηά€, 

IV. Ια Ιοείβ Ηίβεβ ά6βεΓΪΐ>6ηΑί8, ιάοίτοο {ρΓοΙίχί ίιιίιηαβ^ αϊ 
φ^ίηάβ οοιηιηοΑίιιβ (ςυοΑ βχ υβα ηοβίΓο ίυβηΐ,) 6Χ(]αίή ροββίΙ, 
ιιΐΓΐιιη 18(6 Ιο* ΛηίίοοΚεηυΛ^ ευ}α8 8θΓΐρ(θΓβ8 είΐ&ϋ ΐ6•(ίιηοηίο 
αΐυηΙιΐΓ, βίΐ ΐάβιο ειιηι ηοβίτο Ιο. ΜαΙφι^ &η ροϋυΒ οαιη λΜζτο 
ίΐΐο, βυρΓα ηΐ6ΐηοΐ|ΐ1ο, ου^α» βχίβηΐ βρυά. Ιιηι^, Χ)οη$ίαηίΐΛηη% Ροτ- 
ρΚγτοξ€ηη€ίιηη Εχε6Γρ(α• (?«γ. ί^08*ια3, ^αί, υΐ βυρπι ηιοηαί- 
ιηυβ, άο^ΕχεβΓρΙίβ /ο. ΑηύοοΚ€η% βραά Ιαιρ. ΟοηΗαηύηι ΡοτρΚ 
€ο1ΐ6θ(αη6α βχΙαηΙϊΒαβ , ηίΐιίΐ οαιηίηο εοηιιηβιηοΓ&Ι, Ιο. Ληΐίο- 
€?ΐ€ηιιτη, ςιΐ6ΐη είΐ&Ι άβ Αβ^ρλ Αββίηα ϋ1βορ&ΐΓ& ^) /ο. Τζχίζϋβ^ 
βυικίειΐ] ίαίβββ εοη^βοΙαΙαΓ 4^ιι /ο. ΜαΙ^Ια. Ια (]α8 β€ίΐι(6ηϋα βυιη 86^ 
ςυί(υΓ^Ζ/α/ίιυ *)^ Βί Ιοαηηεβ ηοβΙβΓ (ϊιν^ΟΓ&υ^ ίη Αηνηαάυ€Γηζ}^ 
ηίύΐί8 Μ8. ία ΑαΙοΓβιη ηθ8ΐι*αηι• £§ο ροΐία8:{ϊι ββηίβηΐίαιη εοη- 
ΙτοΗ&ηι ρΓορβηΐβο , 6( ηοη 8ο1αιη βυαι , ςαβιη είΐαΐ ίη Ιοοο ίΐΐο» 
εαβΥβΗδςαβ 8υρΓΔ αάάμοΐίβ, /ο. Τζ€ΐχ€9^ ββιΐ βίεααΐ) ^αβαι οί- 
ΙαηΙ 6)118 ΕγαΙθγ Ι»αααΐ8^ βΐ (7«ογ. 0οάίημ8, εαο^βηι ίυί88β εαιη 
&1(6Γ0 ίΐΐο, €υ3υ8 εχίβηΐ £χοβρρ1&'), Η&αΑ αβ^Γθ ιηϋ» ρ6Γ8ΐι&^ 
(Ιβο. ' Όβ Οοάίηο βαηβ ίοε β&ϋβ οαΙΐ8ΐα(• Ναιη ||οιιιη ίβίααι, 1 ) Ναοα άβ €&«ΐ6η5 Ιοοίβ ςααο 8αρπι » ηοΙ>ΐ8 ά(Α4& 8ΐιη4 \μ ηϋϋΐ οΙ>8«τ« 

*) Ουί ηβο ίριΙ ίη Ιοοα ^^6 8ΐιρΓΑ ρΓοάαχίηαλ οαβίβτα Ιφ^βηάο Ιηά- 

') Ιη Εχοθτρ(ΐ8 ϊΙΗβ 1ι&1>€ΐατ ρβηοοίιβ 1>€η6 βα^οιι ^β 1^γ|^ ΤΓθ)•αο, 
Ιη ςυα Ι&ιηβιι ηϋιΙΙ οιχογΗΙ άβ ϋΙΙιιβ Ιιί^βΐΐί ίη Υβη^Ηβ Εηοοιηκιηι 
■οτίρϋοηθ , άβ ^ιΐ8' Αΐΐβ^λΐ ^ο, ΑηϋοϋΗοηβη 5ο. Τβ6|(|Β8 . ββ^ 4ίά &ά 
Ιιοο ροίββ(, βοΙβΓβ ιη ϋΐίβ ΕχοβΓρίίβ ΟηαΙαηϋηαΐΛ ΡοτρΗ. ηοη οαιηΐ& 
ςιίαβ ίρβιιιβ ΑυΙοΓ^β ΐη βΙη{;υΓΐ3 η&τΓ&(ίοηϋ>οβ 3εηρ•6Γ6, &ά ^<ίφυαι 
«χΙιίΙ>«η) , 56(1 βοπιηι βηλττΑίΙοΑβ οση^ΓοΙιβτβ βΐ βχ ϋΐϊβ ρΤο ΙίϋΗυ 
ηοηηαΐΐα 6Η<1θΓβ. Υίάθ ΙαΐΜη ςιΐλο άίχίιηυβ ΐη Οι&(ηΙ>λ ηυ8ΐΓ& Ββ 
βατΙρίοΓ. ΟίΓΑβοίβ τ&τΐί• ο&ρ. ι. υΙ)ί* άο Αηϋοοίιβηο Οΐιτοηος. Μο> 
η&οΙιο• • . η% Ι ΡΕΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. 

φΐαη ΕΧ βϋο /ο• ΑηΗθ€Κ€ηο β4||ΐΒα1 , αραΔ ηοβίπιιη /ο. ΑΚοτύ^ 
2βιιι ΓγοαΙγα ^αΑ€8ίβη8• ΒβρβΓΪιιηΙαΓ 9^<^β™ αρυά Μαΐ€ΐ(θη 
ναοΛΛ^) 6« ]θ€&, 9036. αΒ οΚτοφίβ Τζ€ΐζ€ 6Χ Ιο, ΑηΗοοΚ€ηο ει* 
Ι&ηΙατ; βΐ άβ ΓαΒοΙα ίιΐ8ορ€Τ ίβίΑ, ςααβ ββΐ Αβ ίηΐβιΐΐιι Ρβηΐΐιβί, 
»ιιίιιηάν6Γΐ6Τ6 ΙίοβΙ, ηοα 8θ1υιη ρΓοίβιτί Αριιά ί/ίαΐεΐαηι βΑηάβιη 
ϋΙΐοΑ Αΐΐββοηοαιη βχροβίίίοοβιη , τβηιιιι βΐί&ιη αΙ> βο άβ ίβΒυΐΑ 
μΙα «άνοαιη Εηηριά€9η ία ΒαϋοΚϋΒ , υΐ βΐί&ιη ά« β&άβι^ ία Ιοοο 
ρηθάίοΐο οίΐΔίαΓ α 2^/χ« €1ιίΙΪΑ8^Α« Ηίηύ χυίνίβ' ία ρΐΌΐηοΙα 68ββ 
ροΜίΙ ΑΓ^αιηβα^ιιαι 8ίΙ)ί ΐΑΐίβ 8ρ6<^8ΐιαι 6δοηηΑΓ6, ηοα Αϋαηί• 
^ιιαπι ροβίΓΟίη Ιοαηηβηι^ α <1ιιοΙ>υ8 ί]ϋ8 δεΓίρΙοηΙϊαβ ρβΓ Ιοαηηωή 
^ίηίίοΚ€ηιυη άεβίςαΑτί: ΑτςιιαιβηΙααι (ία^ϋΑΟί) βΑΐίβ 8ρ€8ίθ6υαι^β( 
ΑΙ Αΐίεαί ΪΑίΑ' ορίαίο ρτο1||ΐΧ>ί1ίθΓ νΐάβΑΐοΓ, οιιηι βο. αοα 6§ο οοιν 
ΙβοάΑοι: Μο ΐΑΐηβΙι #ιοα ί(Α Ιιαβο ηιονβοί ςαίη^οΐίαβ ία ιΙίνβΓαΑ 
ρβηίΑΐΑοι 8εηΐ€α1ίΑ. ^α^8 βαίηι ία ΟρΑβοΐΑβ 86ς[αίοη8 6ΐ ροβΙ»- 
Γίοτίβ ηιοοαπΐ6ΐιϋ8 Ιαπι ρΑΓοαι νβΓβιίΙΐΜ 681, αΐ αοα βείαΙ ίΠοΓοαι 
5ετίρ(0Γ6• ίβΓβ βΑάβαι Ιΐ1)ί9ΰ6 ϋίοτίβ άβαι Αα(ΐΑΓβ , Ββςυβ οιοΐιιο βΐ 
»1ίθ8 8οηρΙθΓβ8 ΗΙ>6ΓαΙίΐΑΤ Αάιηοάαια 6Χ80ΓίΙ)€Γ6 αίααβ βΐίρίΓαΓο 

*-■-. ..4- ^ 

€οα8ΐΐ6^εΓβ? £ΐ ψχϊ% ηοα νίάβΐ νβΐ 6Χ ΐρβίβ, ^υαβ βχΐ&ηΐ, /ο. 
ΑηύοοΙίΛίά ΜοηαΜ £χε6Γρΐί8 , βααι αιηΐΐίβ ία Ιοεί^ βαάβαι οααι 
^Όαηη€ ηοΛίο ΜίφΙα ία ΙίΐβΓΑβ Γ6ΐα1ί8Β6? (^αβαι Ιαΐβΐ ίΐΐίϋβ 61ιγο- 
ηοςτΑρΙήΑίιι άβ βίικίβαι ρΐΑαβ οααι Μαΐ€ΐιαηα ίΑΐΜΐΙοβίβ ΓΑΐ>α8 Ιγα- 
ο1α8Α0? ΗΐΑεβ ίαδορβτ α(]<1ο, αιίΐιί ββββ 6χρΙθΓΑϋ88ίαιααι , ηίΐιίΐ 
ι#Βά ΟΑββ ί^αηηχΒ αο^Ιτί Μαΐ€ΐα€ ΟΙίΓραο^ΓΑρΙιίΑαι ^αΑΟί βχ Αΐίίβ 
.ΜΙοηΒαΑ άβεβτρίαηι τβτυαι βίΓτοξμιενη : βοΙβΓβ βαη ν•Γΐ>αϋοι βχ^ 
αΙοα ΐΓΑη8οη|ΐ6Γβ, €ΐ ΛαΙοΓββ αΙιαπι αΙχ ίΐϋβ εΐΐΑΐοβ, ^αοβί ίρββ Ιβ- 

§18861, οίΐΑΤβ. ΟϋίίΙ ίΐΑ^υ• αΐΙΓΟΟΤ 81 ρΓΑβ^ίοΐΑβ ΝΑΓΓΑΐίθ|168 ίπ 

ϋΐο ΓβρβιίΑαΙατ, Ιίεβΐ βχ αΜο αΙϊγιιιΦ δενίρΙοΓβ οιΙαΙαθ 8απΙ? 
^οοIύία118-Αα16η1 βχίΑΐίηιβηι Μυαι α 5εηρΙθΓί1)α8 ρΓΑβάίεΙίβ ίμΐβΐ- 
Ιίςί^, ίβ εβτΐβ οΙ>8ΐΑ(, φίρά νίίΙβΙαΓ εοΐΐίββηάαηι βχ Ιαιρ. Οοη$ίαητ' 
ύηί ΡοτρΚ. €οΙΐ6€(βηοίβ ίιλίββ ΐΑοάΑΐίβ, ηοα βοΐίΐααι βααι ΓαίβΑβ 
ΑϋΙ) Αίαιρί^ Αρρβίΐαΐίοη• Ιοαηηΐδ Ληίιθ€Κ€ηι εοαιιίιβηιοΓΑΧΊ ; Αβιΐ 
αΒ ^|Iιβ^ο||6 ρβΓ Αααάι οοβηοψη^η 86]αα§ί ^αΐΜ|β οοϋβαβίααι• Αο- 
€βα!ΐ ^αοά ρ1 Ι^^β /ο. Τζαζ€3 ία αΗο Ιοο»^), ιχΜ βααι εοαηη,β- 
ηιρΓΑΐ, ηοη ίΐΐ^ηι ΑρρβΙ^Ι Ιοαηηεηι ΑηΐίοϋΚιηΐίηι , Αβά 3οαηΜ€ηι 

' ) 1>β Οβ€Γορβ 86. ΡαΙίΑάίο 137. ΡβοραΙτα 280. οΙο. ΡβηΙΙίθο 51. 

Ρ&π<1ί8 ΙιίΒΓίβ 115. 
») αήΙ. 5. ΗίβΙ. 29. ^ • ,^ ^ *Ί XXVI ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΜΑ. ϋϋβ&ΖπΜ, βοΔβιη ρΓότβΐΜ ιηοά|Γ-ςαο «Β Ιοιρ. ΟοηβίαηΗηο ρηιβα. 
ΙαΙο ηοιηίη&Ιιιτ βίηιρίίοίίβι* Ιοαηη€$ ΑΙαΖτ/α• ϋίβ Αάάο, (|αο1 
€11111 6Ι1Β1 ΤζΦίζ€$ οοΐϋίη^ίΌαατΒί , ηιβηΙΙοοβίΒ ^β ίΐΐο £&οβΓ6 νίάβ»- 
Ιιιτ ΙληφίΑοί άβ ΑαΙοΓβ & β• ηοη •η1β ηιβιηοΓίιΙο; ειιιη «αΐβαΐβ- 
ίηβα ίη βοάβιη ΟρβΓβ Ιοαηη€η% ΑηίίοοΚ^αηιη {Μμλλζϊ : Ταντα μ^ 
Ιφίννης τις (Ιιοο ηοΐο) ΜίΧίλης χ^ονογ(^άφος• Ηα€ο ίτοΜΐ 
Ιοαηη€$ ψλΐάαιη §/1^€ΐ€9 ΟίΓοηοβταρΚυ,Β• 

ν^ Ηα€ο οϋοι ιίΛ^ΜΒ Ιι&Ι)ε•ιι1, Ε^είοιί ΙίΒβΓαηι 6»Ιο ^αιϋοίιιιη, 
ιιΙη|ρι ίά6ΐη βίΙ ίβΐβ /ο. Αηίι&ρΚ€ηη9^ ^αί α 'ΙΙ^ί^ίχβ ηίτο^αβ οϊΙα- 
Αιτ , οαιη Ιοαηηβ ησβίτο Μαΐ€ΐα « «η οαιη .αΙΐ6Γο ίϋο ου^ρβ οχ- 
Ιβ||& €]^*οηο§Γ8ρΙιίεα £χε6Γρ(&• 5ί ρΐαεβ!; ροβίΓβιηυιη) Ιοιη. άίοί 
•ροτΐ6(, ΕχοβΕρίοΓυηι ίβίοηιιη βοηρΙθΓβ(|ρ ροβΐ 0€0Γξΐηηι ΟΚνοηο-^ 
βναρΚίΐηι τίχίβββ ,^άβο^α• βιιΐι Ιηιρβηο Η^ΓΟφία, ^αοά ΥΊτΊ βτα- 
<1}!ί Ιι&ο^ιαβ »1α(υβηιηΙ, ηοη ΟοΓαίββ^: Ν&ιη βχρτββΝ ΔβββτΐΙ' 
Ύ!ί€ίζ€8 €1ιίϋ&β(α /α; Ληΐιο^Κίηηιη α ββ πιβαιοΓ&ΙυΕη ροβΐ Θ€Ογ^ 
βίατη ΟίΓΟηοβταιρΚμτη {8γηο€ΐΙηψη ίηΐβΐΐί^β, ΥβΙ ΗαψηαΗοίΗτη) 
εΐ3Γυΐ98β. 5ί ρΓίαβ βΓηάβαΙ;; ίηιη Μβιη βήΐ άΐοβικίαοι άβ ΜαΙ^Ιο^ 
ηοβίΓο: άβ ου3α8 αβί&ΐβ ΐιοβ ίηΓΓβ. Ργο οοιηρβΓ^ο 6•1 ιηΐβτίιυ, 
ηοη 8θ1ιιηι βχΙβΓβ ΑρυεΙ Ιιηρ. (λ>η3ίαηίιηί ΡθΓρ}ιγνθζ€ηη€ίί ΟοΙΙφ*- 
€ΐαη€α βχ /. ΑηΐίοοΗ^ηί ϋΐοηαολ» €ΙΐΓοηο§Γ8ρ)ι||ΐ ΡΓβ^βηΙα ; *τβ«• 
Γϋΐη 6ΐί|^ ΙιοβΙθ^αβ ίη Βί1}Ιίοΐ1ιβθ8ΠΐΕη βεηηϋβ &8»6Γναη, ουίη 
•1ί& 6ΐ οιηηίηο άίνβΠα βχ 6ο £χο6Γρ1• , Ιαιη βΐ ίρβ&ιη α1ίΙ)ί ΟΙητα• 
ηοςηιρίιίηΐι ίηΐβςηιη; νβΐ «ΙίαιΙ β^Ηβη ΑΓοΙιββοΙο^ιοαιιι οριιβ 
^οαηΗί ΑηΗθ9ίΐ€ηο Ιηΐιαίιιηι. /ί άοοίίββίιηο ΑΙαηαηηο , ίη Ρίοΐίβ 
ΗίβΙοηοΙβ αΑ ΗΙίΐοηατη ΑΓΟΛηαιη Ρ^ο^ρρ^^, ρτο6|ταηΙυτ ίι^ς- 
ιηεηίΑ άηο άβ Ισιρ. 1α8(ιβί•ηο-6Χ /ο.-^/ιίιοοληι» (ςιίΑβ ΑρρεΙΙαΐ) 
ΟοΙΐ€θίάη€ί$: ςιιαβ ςνιίΑβηΑι^ίνβΓβ&ιίυίβββ α /ο• Αί^^^ο^1%€ή^ ΖοΙΙζτ^ 
οίαιίβίβ £οη8ίαηύηίαηί9^ οηηι ία ίΠί^ύβ Ιιαίίηιαηο ηίΐιϋ (|αί(ϊ^ιΐ3ΐη 
Ιβ^αΙαΓ, 'η«06886 θ8^. Ιρ Υοΐυηιίπο Ογα0€Ο Μ3. ΒίΙ)1ίοΐ1ΐ6€αβ &6-<• 
£ί&6 Ραη8ΐηα€ ηηιη. ΜΜεοχνι•* ίηΐβτ ι«ιηο8 ΤΓ&οΙβΙαβ άίνθηΐ αγ• 
Αΐηβηίί οοοιιχταηΐ ΕχοβΓρίΑ 6Χ Ιο, ΑηίΐΛοΚφηίΟΚψ^ίζ^: ί(1 (^υοΑ 
οοΙΙίβίίαΓ βχ 1η€ΐίθ|| ΤΓαείΑΐααιη ίΙΗαβ νο1ααιΐηί8, ςαί ΙιβΙι^Ιατ 
€κΓα%οβ ίηΙβΓ 8(βρ1ι&αί £«β Μο^ηβ Ι^αηα 8αονω, 8ύ\> \ϊίαΙο*Ιηάίοι» 
ΑπΛοηϋ ΈρανοΚί (€θΓογΓΑΑΐ) Ι^^αύ^ <κ ου]α8 4οηο ολτολ ιρβ• 
άίασι 960ΐι1ί ρΓαβίβηΙί ίη ί11ιΐ8^|£8ίαιο ίΐΐο Ι^ίΙΐΓΟΓααι ^I55. ϋαζο- 
ρ1ΐ}τΐ3θίο Υοΐααιβα'ϋΐΰά ΓβροβίΙυιη 68ΐ. Ιη ίΐΐο Ιηάίοβ ηαη^ ιοε:ιχ. 
βίο Ιβ^ίΗΐΓ: Ιωάννου Αντιοχίως αι^ο τον χρονίκον «ντου <τνντά- 
γματος απ* άοχη^^τ^Φ^ζ κίΐΐίΐιον. Ιο.ΑηύοοΚ^ηί ημί^Λατη €χ - [ϊ ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΑ. ζχνιζ {Βμμ (ΛτοιοΛ φίοΛ ίησίρΙέ α ρη$ύ»ρίο οηαέ(οηι$ ψηνηϋ. Μ•- 
ιηοηοΙιΐΓ ΕχοβΓρίΑ ββάβιη αραά ΑηαΙ^αα,^χ <Β)υ8(1βιη ΒίΜίοΙίιβ- 
<»β 0Α&1ο^8 ίίοίδαααηα; βΐ αΙ> βηι^Ηββίαιο Οη/τ€8τ^^ ία ΝοΙίβ 
•ά ϋΚτοηίϋοη (^αοά ίηιεηΜί) ΡαβοΜαΙ^^ «1ί<]4]ο1ί«β Ιβα^βοΙοΓ. 
Εχ αΐ]υ9 φΐίάβηι οίί•1ίοχιίΙ>υ8, 9^^® ΑιΗιοηβ βχλίΙΓβηί ▼οΗηι , <1β-« 
ρκΗβηάίίαΓ, οαηι άίνβτβα €Μβ Εχο&τρίΛ ίβία βΐ» £χοβΓρΙίβ βϋρη- 
έϋοΐί* 0οη9ίαηίιη%αη%9 9 Ιυαι βΐί&ιη ΟΙίΓοηο^ρ^ίαιιι ίβίβηι α ηο-* 
<Ιη ΜαΙ^Ιίαηα ίαίβββ έϋνβ^αιη. Α ^ΗΠβ.^^&Ζιηα^ίο, ίιι Να^ίβ α<1 , 
8αΓίρίθΓ€9 ΒΆ»ίοηα€ ΑίΜξη$ία€^ β€ Ι0 ΡΙΙηιαηΐΒ £τ<το£/α<ΐοηί1|υ 
ιη δοΚηηιη, βΐ βίιηϋίΐβτ α Ι^οη€ ΑΐΙαήρ ϊη Νοίίβ «ά ΕαΠαίΚΐν 
ΑηΗοοΚεηί Ηίχα^ηιετοη^ ψτοάηοηηίατ οοαιρΙυΓλ Ιοοα βχ ^Ει^ Αί^ 
ΙιΌγΛ^/ιο (βίνβ ΑηίιοοΚέηΛ) περί ά^%αιολογίας : Ιιοο ςοφ^ιιβ ύί-> 
Τ6Γ&αιη ίαίβββ α Ιοαηηΐ9 ηοβίτί ΜαΙεΙαίε 61ΐΓοηο^αρ1ι^& , ςα&ηινίβ 
6ΐ ΠΙα Περί ΑρχαίολογΙας ηοη ίιςρΓορΓίβ ροββίΐ ιαβοηΒΐ, ^υββ βχ 
€θ ία ηιβάίϋαι Β^ΓεΓοηΙαΓ, ηι&ηίΓεβΙαιη ΓβάάίΐιΐΓ. ΙΙΙ οιηηίηο Γαΐ- 
ΙαηΙατ βηιώ'ΐί ίΐΐί Υΐη, ςαί ΐηΐίρηιτη Ορυβϋοαηη» ηοβΙτί Μα1ίΙα€ ίιι 
ΌλΏιλ βΐίαιηηηηι ββΓνβΓΐ (ίά βαίηι αΙ> βΙί^αΙΒαβ Αοοβρί) άοεαε*• 
τηηί. Ιά ίΐΐίβ Ηαυά έΐυίλίο ΓΓαιιεΙί βΓβΠ , ΐτβΐ ^αοά Ορυβ ϋερί Α^' 
χαιολογίας εαιη €1ΐΓοηίεο ΜαΜίαηο ϊάβχη ^ββ ραΙβνβΓίηΙ^ ΥβΙ 
ςυοά ίΐΐα ΕχεβΓρΙα, ςα&ύ βχΐ&ηΐ ία €ο^ίοβ Ββςίβ βαΙΙίαΓααι, ορυβ 
ίηΙε^Γπηι ΓιιίΒβε, βΐ αοβίΗ ΑυΙοπβ, εΓβάίθβηπΙ• Ργο οα^Ιο ηιβ• 
λθτεαίβ Ηοο εοηβίαΐ, αβ ί|1βί βαΠοραπι άοείίββίηιο, ρεΓεεΙεΒΓΐ ίΐΐί 
Όα/τ€3ηίο , τω χαλχεντίρω , ίη ηιαηιιβ υπι^υαιη νεαί&ββ ΙοαηηΐΛ 
ποβΙγι ΟΚνοήιοοη ; ςιιί ίαηιεα ΓοΓίΑββε ία Οοάά. Οραβείβ Μ85• βα* < 
ρη οιηοεβ 1ιυ;ή8 αενί αιοιίαΐεβ νεΓβ&Ιιιβ. εβί. ΙίηιηηαηΛΛαΙΛαψη ^αο. 
Ιίε5εααςαε ίβ εοαιηιβηιατ&Ι, (α( είΙιίΚ ^υίίΐεα] αΐί^αοΐίεβ ία Ι^σϋ• 
αά ΟΚτοηιοοη Ρα8^Και^. βΐ Ληηάΐ€$ Ιά^ηηιβ ΖοηαΓα€^ βΐ ία Μ&' 
άιοΛ^ ^Ιηβτηαΰ ΟΐΌ^ϋΐΙαίΐΛ ΰΐοβεαηο) ΙεδΙίαιοαία ε}υβ &]ίιυΐ(1β 
ηοα ά^ΌαιίΙ, ^ααοι εχ «Ιίίβ 8οηρ(οηΙ>αβ, ^υί ΕχεηιρΙαΓ ηοβίτααι 
Οχοη{€η3€ ενοΙνεΓ&αΙ, ε( ίοάβ αοαααΐΐα εχοεΓρββΓβαΙ: ςαοά ίρ»β' 
ία &1ί(ΐαί1>Β| Ιϋείβ βρειίβ ρΓοΟίεΙατ. Πίπιαι Οραβ ρΓβεάίοΙμιιι 
Ιοαι$ηΪΜ ΑηΗθ€Κ€ηι Περί Αρχαιολογίας βίΐ ίάερ οααι (ΐίΓοαίεο Ιο- 
Ιίεβ οιεαιοΓ&Ιο, ουίαβ βρυά ΟοπΜίαηίιηί ΟοΙΐ€θίαη€α ]ζύϊ βχίοαΐ; 
£χεετρΐ3, ίί ΙΙιεΙίυβ ρ§ΐ6Γαη1 γχ^ι^τ^^ <]ΐιίΙ>ιΐΒ ϋιιΙιΐΓ ίΑοϋΙΙαβ 
€θηι Ιιίβς• ίΠαά οοαίοΓεαάί. ΕβΙ^ ίαΐεηαι &(1ιηο(Ιααι νεηβίαιίΐε: 
Μβ εαίαι Ιθ9€ρΚη9 ΗίβΙοτί&αι βαβαι Ιυ<]αίε«α], ε( Ό. ΗαΙιοανηοΒ• 
9€η$ΐ9 Ορυβ βαυιιι ΗίβΙοΓίαε Βοαιαα&ε^ ΑρχαίΛλογΙαν ίΐΜεηρββ• 
ηιηΐ; ^||οηιχα ροβίεηοιεηι βυΐ) ΓίΙυΙο^ ^^^^'^ΙΗ ^^9^ ^Ιρχαιολο- Ρ^Ι χχνιζζ ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. ψΐας, β•Δβιη ιηο^ά αΙι βοδβαι- 5ο2η•α•ΐο , 1η ΝοΰβΙΐιΑ 5οηρίοτ€9 
αίαβν9ί03^ οίΐαΐυηΐ Ιβ^ίβββ ηΐ6ηιίιιί• Νβ^ο Α§ί( ΙΛ Οροβ ΠίρΙ 
ΑρχαιολογΙΰ^' ά& τΑνΛ βοίαιη νβΐιιβίίοπύαβ βΙ «βνί ίλΒαΙοβί , ββά 
οΙ ΓβΓαηι ΓβοβηΙίοΓίιιη ΗίβΙοΓίαιη , €ΐ ίρ•οηιιιι ΙοιρθΓ&Ιοπιιη Κο- 
Ίπαηοηιιΐ] ^68(&'€θΐηρΐ6€ΐίΙιΐΓ. Ηοο βγίοοιιηΐ £χεβΓρΐΑ*ίβ1α , ^αλβ 
ΐήρρ€ΐ'^α/ιηαβίιι?ιι , ίη ΝοίΪ9 ηονίββίηιβ οίΐΑΐίβ, 6Χ βο ρΓοΓβηιηΙαΓ; 
ηίηιίΓυιιι άβ ιηοΓίβ Ιηιρ. ΑάΓίαηι^)^ β1 ίηβΐβηί Μβαβοίβο ίη Ηο• 
ηοΓβιηιΙΗυβ βΓ€0ΐο; Λ ΤΆ. Αηίοηιηο^), ςυοά, αβταηο ίη 1>6!1ί8 
€ΐ||ιαα8ΐο , ΟΓοβαι^ηΙΟΓασι Ιηφβηβΐίιιηι Βαοΐίοηβηι ίη Γογο ΓβοεηΙ ; 
άβ ΝίΐηΐύΓίαηι Ιηιρ. ') 6Χ£Α6θ•1ίοηβ «Ι ίηΐβτίΐα; ά^φιβ €αηηι^) 
ι^Βΐ^χά εταάεΐίϊ&ΐβ , ^ηοά βοβ , ςηί> ρυβηηη οΗαι ραβη ΙηβίβββηΙ 
«ε άοΓΪΜββηΙ, ΙηιρβΓαΙοΓ ;«ηι ίαείαβ η<ΙΙι άίαιίββηΐ ίηυΐΐοβ. 

VI. 5ί &1ίιιά 6( ^ίνβΓβιιηι ίαίιββ εοιηρβτίβίατ, ίαιη Ιοοα• 
€η( 8ϋ•ρί(:ίοη1, ηοη ΓΊίΓοηίοοη ί11υ(1 /ο. Αηίίθ€Κ€η% €\χγϊΑ βχ- 
1&η( £χο6ΓρΙ<λ βρυά ΡογΗ)τοξ€ηη€ΐα7η , ιβά ίρ8αηι ί<1 Ορα8 α 6. 
β^άίηο βΐ Τχ€ίχ€ υίΓΟ^ιιβ ίυί88β ά68ί£ηα1ιιηι ηΙ>ί οίΐ&ηΐ /ο. Αηίίο* 
€Η€τηαη, 5ίη ίιίεηι ίαί8# ( ^υο(1 οαιηίηο ΟΓβάίίΙβπηι ) βνοΐνβηΐί- 
1)α8 8ρρ8Γ68ϊ, βχ ί11ί8 10018 ^ι^&β 6Χ βο «(1(Ιΰεαΐ)1 5α/ιιια8ία8, 6( ΑΙ- 
Ιαΐϊυ^^ ίά υ1ΐ6πα8 ϋ ρΐ8ηα8 Α8ΐτυ€ΗΐΓ, ^οοά βυρΓα ροδαίηιαβ, 
/ο. Αηΐίοοί^ϋΐΐβαη ΜοηαοΗΜη Βί Ιοαηηαη ιιοδίΓϋΐη ΜαΙεΙαηι ίη 
βίδάοηι Ν&ΓΓαΙίαιιεαΙίδ 8οΐ6Γ6 εοηείηβΓ^; βΐ ίά^ο ηίΐιίΐ Γβρα^ηβΓβ 
^αο ιηίηϋ8 ειΐηι ΜοηαοΗο ίιίειη €886ΐ Ιοαηη€8 ίΐΐβ Αη4ιίοοΚ€ηα$ ςυϊ 
Α Τζ€ΐζΐί ΓΓ&Ιι*ίΙ)Ιΐ8 Ιαυά&Ιατ, ^αβηινίβ τβρβη&ηΙαΓ βρυά ίρβαηι 
ΜαΙεΙατη γ€8 (ΙΙ&β ρι^ο ςτιίΒϋβ εΐΐαΐατ• Α ί»€θη€ ΑΙΙαύο ^} εχ /ο• 
ΑηίίοοΚ€ηο Πε^Ι Μ^^χαιοΙογίας ^ ίηΐβτ &1ί&, είΙλί^ΙαΓ Ιοεβ, άε Ηε- 
ήοάο ^αοάαηι, ςυο<1 βΓα«εο8 εάοεαεηΐ ΙίίβΓββ; βΐ άβ βχροβίΐίοηε 
ΓαΒυΙαε ^ιιρεΓ £η(1^ηιϊοαθ, ^αοά ρεΓ παγ&ύοΛΛ ^υ&8(1αιη ΟΓαΐίο-' 
Ι|ΐ$8 α Ι.αΐϊα ηοηιεη Ι)εί αΜίδεετε νοίαενιΐ, ςηοά(]υε ^(^Μ^ι ρετ' 
βοιυηίαιη εάυείυβ ηοη αηιρΗα3 ε8( εχρεΓΓεεΕοδ. ^υ8ε §ιηΙ>αβ 
ΝαΓΓΑΐίοηε8 βραιΐ ΤΛαΙεΙαιη ^ ) φιο^αβ 1ε^ιιηΐ€ΐΓ. Α 8αΙηία$ίο *) ίο. 1. ρ. 180. 

«) ρ. 354. 

») Ιο. 2. ρ. 791. 

*) ρ. 795. 

^) ία Βυβί. Ηβχαειη. ρ. 300. ε1 303. 

•) ρ. 70. βΐ 73. ^ ΡΗ0Ι.Ε60ΜΕΝΑ* 

ίη ΡϋτααηΐΒ Β^^τοίέαίίοηϋΗΜ ^ ) βχ 6θβ€ΐιι ΟρβΓβ , ίηΐβτ οϋ» Ιοεα, 
ρτοίβΓηοΙατ ίη^βηΐΒ , άβ ΗίρροάΓοαιο ΤΙΛϊβ: Βοοιαβ « Εοιηυΐο 
«χίταοΐο; 4β βίολάβηι άίνβΓβΐβ ρΒΐΐϋ)08, βΐ Ροριιΐί «Ιίβΐίαείίοιιί- 
1)08; άβ Γ«ο(ίοηαιιι ιη Οϊγοο ρβΓ βΓβ^ββ «Ι ρ«ηηο8 άίβοοΙοΓββ άΐ^ 
νίβλοηβ •1> • Οβηοιη&ο Αβ^β ίηβΙΙΙΰΐΑ; άβςηβ ΟίΓοί, ίιιχία ηαηι^ι. 
ΓΟΟΙ ΡΙαιιβΙβτοηι , 7. βρΑΐίίβ, €ΐ, &ά ιιηίΐΑΐίοηβιη 12• Ζοάί^εί 8ι. 
§Βοηιηι, 12• οβίϋβ. ^αΑβ οοαπίΑ ^αοςιιβ βρυά ΜαΜατη^) ηο- 
•Ιηιιη ί•1>α1θ8ηιη οεοιιΤΓυηΙ; ηοαΐ βΙ ϊβϊλ ^ιΐΑβ βχ βούεαι είΐαη- 
ΙιΐΓΐη ΝοΙίβ «ά 8€ηρίοτ€9 ΉϋΜίοηαέΑνξίΐΛία^^ άβ Τ&ΒιιΙα 1ο|ο« 
τί» β ΡΑίιιηβΑο ίηνβηίΑ, β1 άβ Ρβΐΐαάίο ΤΓο]&ηο «Ι> Αμο ΡΒ&οβο- 
ρΐιο €Χοο^1α<ο; ^υ^β ιιηβ «βΐ ^ηίάβιη βχ ίβϋβ Ν«ιτ•ΐίυηευΙ|βφ ρΓΟ 
^ηίΒαβ (πΐβίατ &1> Ι•. ΤζβΙϋβ /ο. ΛπΙχοόΚλάχιβ, ΙΠία• νβτΒα βίο 
86 ΙίλΒβοΙ : Το Ιν Τρο/α Παλλάδιον ζωδίον ^ν μ$κρον ύπό Ααίβν 
ηνος φιΑοσόφον «ιπτασχΓνασθΙν «/^ ς^λοοΜ^ν της πόΚ^ως, Εί λϊ 
ψύ» ΰΐιρί•€ ήχχΒ υ6γΙ>& άβ ΤΑΐ>ιι1α Ρλίαιηβίΐίβ ΙαΒοιία ουοι Μαΐβϋα^- 
ηίβ ' ) οοιηροηβΓβ , βα 1ιβ€0 8ΐιηΙ. Ο ΙΤαλαμΐ^^ΐ}; Α»α τ^ής τάβλας 
τον γψναν ηόόμον τ^νίξατο• τον ζωδιακον ηυχλον δια τώνδφδεχα 
%0ύων* δια τοϋ ^ηφοβολου ηαΐ των ίν οντώ ίπτά ηοχκΐην, τά 
ίπτά δστρα των ηλίχνηχίον* δια δ^ τον πύργου νο νψος τοϋ ον^- 
νον, ίξ οί δίδοται ηαόι ηαλά τε %άί φ^νλα,' $ιο χίΐδηίατ & Βα- 
&ηηιο ^ ) Βχοιτρία Μ&Βφ βχ Οιτοηνοο Ιο, ΑηΐίοοΚίηι^ ίηΐ9τ 
«Ιίβ, ά6 ΤΑηί• Γ6ΐ>α8 ςυ«6 ίη ΝοβίΓο ^) βϋ^ιη οοπιρβΓβηΙ: ^β Ηοτ- 
ΒΜηοαβ ίβ1>ιιΙαβ βηρβΓ ΜατΙβ βΙ ΥβηβΓβ α βοΐβ θβρΓβΗβηβΙβ βχρο- 
ηΗοηβ, ^•χ ΡαΙα^ρΚαίο ^ ^ηΐ ίΑβιη • Νο•Ιτο βΗβπι αάί1αα(ιιτ; άβ 
ΜβτοΜτη Ύη99η, άίοΐίβ Αβ ΟΐνίπΑ ΝαΙηΓβ, βχ ίρβίαβ ^)ρβη1>ιιβ ; δβ 
Ββ{6 Αβ^τρΙιΟΓυηι ηοαιίη&Ιο ΚαταεΗο^ ββα ΜαναοΚο^ 5οβΙή 
(8ίν6'5β808ΐη) ηιοββάβηΐβ, βΐ: &Ι> ίΐΐο Γιιίβββ οΗαηάοβ βυοεβά^- 
ηβο^ ^^£ΠΡ^^Γ^™ Ββ§6β ; Αβ ΜβάηβΒ β1 Ρβπιβο , άοοαίβββ Ηοηο 
ΡβηββΚ^ ^ηϊ Γοργόνας τΒλίτάς^ άβ βηηο Αβ^ρΙΐοΓαιη Βπίιφχο 
8ΐι1> Υβίοαιή β€ 8οΙΐ8 ΐ6ηιροη!)υ8; άο 5ο8β βΙ: Τίαϋ (βινέ ΤΙιιια- 
οΜ ) «Ιΰβ^αβ Αϋ/γρύαηχοϊ Ββ^Βαβ ; άβ ΟγοοηΙο άβηί^αβ άβ 55• Ο ρ. 902, 903, 908. 
*) ρ. 218. Αά 223. 
•) Ρ• 129• ^) Νούβ «Α ΟΙιτοη. Ρ88€ΐι. ρ. 498. 499. βί^ * 
') ρ. 25^ 26, 27, 29, 30, 43. XXX ΡΑΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. ΤηηίΐΑίο Β«^ Ίΐιηΐί ίη Αίπο^θλΙο. €ΐΙ•ιι|ιιτ βϋιιρι «Β βοΑβιη ^) 
βα^6ΐη, ββ Ρίοο ^ονβ9 άβ Ββ^η» ^βϋΐίηιηί, άβ^αβ Νΐηο €ΐ ΤΚιιτ- 
Γ& βί •αο€6άβο(β} ςυβ6 Ν«ιτβΗοηβ8, ςοΑίιινί» ηιιηβ ίη Νοβ^το, 
^αίρρβ άββηηΐ ίη ρηοοίρίο ρΙβΓ&ςυβ, ηοη ίηνβηίιηίατ, Ιοαιβη 
χιοη 4υΙ>ί1«ηάυηι νίάβΙηΓ, 9^° ί'^ ίΙ\ϊ», ψι»%)Λπι ά^άντΛίΛατ^ 
ΓΟρβιΙββ Αιβηηΐ , αΐ 9ΐιί<ΐ6θΒ οοουιταηΐ ίη ίΐΐ», ςαββ €Χ ΟΑγοάρ' 
€0 Ρά9θί»Κ βίνβ ΑΙίχαηάηΛο ίη 6θ ^ ) 8υρρ1βηΙιΐΓ. Ιχιοιιηι 
υηυοι βχ βαρΓΑ ηιβιηοταΐίβ, άβ νοίβή Αβ^ρΙίοΓηαι αηηο, αΐ οαηι 
ϋ|(ίΐ /βΖίαηο') βΙιβοΙοΓθ ουτΐοβο (βί ρΙ&οβΑΐ) οοηίβηηΐιιτ, ηΜ ηοη 
ρί§6ΐ»ιΙ &θ80ηΒ«Γ6. ΕβαόΙΙίυαν ΑΙγυπνίην 6 νίος 4η;το«^ ΗΙ^ος 
^μί(}ας δνοζ', ως ξϊναι Ιτη ι^• χηΐ 1[μ^^^^ς ζζ'• ούτε /ορ ίϊδηααν 
τότε Αίγνητιοι η αίλοί τίνες Ινι.αντονψ'ηφίύαι• αλλ' ο! μίν τάς 
ηεριόδονς της ύβληνης ίνιαντσύς ίψηψίζον^ οί ϋ τάς ηε^μοΛονς 
νής 'ήμίρας* οι γαρ τβίν ί^ μηνών σρφμοί μένα ναυτα Ιτ^^νοη^ψ 
^«τν, Ιξ οτον ίπενοη^ τό υποτελείς είνα^ τους άν^ρήτεους τοϊς 
βααύίευίη. 

νΐί• Αίςηβ Βββο έίβ άΪΎΟτείΛ-ΙοαηηΛηε Ληίίθ(Λ£ηι$, ϋλτο- 
9ίθβνάρ})ί$, ηβ ίβηΐ6Τ0, «1 «οΐβϊ, οηηι &Ιΐ6Τ0 ίΐΐο Ιοαηη€ Αηίτο• 
<!Κ€ηο^ ΟΚτοηοζταρΙίο ^ βίτβ ΑνοΗοΛοΙοβο^ οοηίηηΑλΙηΓ ΜαΙβΙα 
ηοβίβΓ, Ιιίο άίϋΚα έυηΐο• £χΙί(βΓαο1 •1ίί Ιοαηη€$• Αηί%οοΚ€ηι^ 
ζ^τοη^βταρΜ^ ιχί Ιοείηη€8 1{Ιΐ€ΐθΓ , (^ηι Ηίβίοηβηι βηλοι βηΐ) Ιαιρ. 
Ιΐί9ί%ηο δβηίοΓβ ΙβηηίηΑνίΙ; βί, βί £468 ^Γβλίίκν, /οβιιιΐΜ ίρββ 
ΟΚτγεοείοηίΐίΜ ^ 6χ ΡτββΒγΙβτο ΑηύοοΚίΛΟ ΡαΙτίβΓοΙίΑ €οηβ(«ηϋ- 
ηοροΐίίβηηβ, €υ;αβ ηοηιίηβ 3βηι βραά οοβ, βί βοηιηι Ιίη^α», οίτ- 
οηηιίθτΐητ Ο^ηιοοη. Οβ ςηιΒηβ ηοβ β^ηιηβ ίη «Ιίο ΟρβΓβ. Οβ- 
161>Γ&ΙΑΤ « θ€τ. νο$9ίο^)^ οΙ ΡΜΙ. Ι^αϋβ^ο^), «Παβ Ιοαηη^ 
ΑηίιοοΗεηκε (ΛνοηοζταρΚιΐΛ βίνβ Ηί9ίοτίοη8^ ^αβηι €ϋοαηΙ ίΐο- 
Γυίβββ ροβ( ΙεηιροΓΑ Λιβ<ίιιίαηί βοηίοηβ , βΐ Ευα^ηο ΗίβΙοη'&β Εο- 
οΐββί&βΐίο&β 8ο)Γίρ(οΓί οοΑ6ΐβη€ααι ίαίβββ , 6ΐ &1> 60 οοηιιιιβηιθΓ•η• 
Αι Ιοηςβ ίαΙΙυηΙαΓ βΓαάίΐί ίΐΐί Υίτΐ; ηοη βηίηι βχ τιτΒβ ΑηίίοοΜΛί, 
ββά 6Χ ΕριρΗαηίκηη, ίαίΐίβΐβ Ιοαηη€8 ΗίβΙοηουβ^ αΐ ΑβηιοηβΙΤΑΐ 
ίη Να^ αά ΕυαβΗηηι οίατίββ• Άη• νάΐεει^ιβ^ οΧ, ρίβηίηβ ηοβ ίη ») ρ. 497. 

*) ρ. 19, 20, ί1• 

•) ρ. 25. 

« ) Οβ Ηί•1* βΓ&βοίβ. 

*3 Βθΐίη. Αρρατ^Ιυβ Ηίβ(. Β)γζ• ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. XXXI Ορβτβ^) &Ηρ ιηοέΐο ηΐ€ΐηοΓβΙο• Ιβιη υΐ, Ιώοβ οαάηΪΒ, «ά οα6« 
Ιβη, ^υ&β 8ρ60|ΒηΙ •ά ηαιίηιιιι ΑιιΙΟΓβαι, ρΓοοβά&ιηαβ, 6ΐ άβ 
^α» ϋοηάίΐίοιιβ ίηβαιρυβ (ϋίβ^ιΐΜίβοηβιη: βαηΐ. ^υί ϋίαιη 6;α8ΐΐ- 
ηι&ηΐ ίρβίαβ £ρΜθορ&1ιΐ8 ΑηίιοοΚ€ηί Ιηίαΐίβ, άαιη νίχί^, ίυίβββ 
οπιβίαιη. Ιη Ιιαο ορίηίοηβ ίαβΓβ ίηΙβΓρΓβΙββ /ο. Ώαιμα8€€η\ ( ^αβιη 
βρρβΙίΑΐΚ) ΙλΙρΗ ί€τ{α ρτο Ινηοβίηιίιι» ^ ^ιιΐ^ηβ ιΠοβ βυηΙ ββοαίί 
•1ϋ ηοα ^^υί ηοηαίηΐβ. ΓΓβ^ιηβηϋγ 9*^^^ ^° ΙιΪΒγ• οίΐβίο '6Χ 
ΟΙίΓοηο^&ρΙιαηοβίΓο ρΓοάυείίιΐΓ, ίηβοηρϋο «ίο »β Ιι&ΒβΙ : Έκτης 
ηυΐ^σνογ^^αφίας Ιωάννου Αντιοχείας του 9μ\ Μαΐάλα περϊ της βί- 
μο^φοούύης βίο. ^^ΑΟI ίη ]ιαηο ιηοάυιιι νβΗίΐ Ρκαη. ^ζ^ηνΛ: Εχ 
ίαηροτνηί ά€9€τίρΗοη€ 1οαηη%8 ΛηίιοοΚίαΜ Ροπί^εΐΛ , ^μ£ €ί ΜίΗ- 
ΙαΙα ίΙιοΙηΛ μ<, άβ τηιι/ί^ΓΤ <ΐ[ηα€ 9αηξ^ίηι$ βιιχηψη ρ€τρ€%9α ^\ί€Τ€Λ• 
Ηο^οβ Τίΐαΐί ίηΙβτρΓβΙ&Ιίοηβιη /αο. ΒΜίιΐ3, άυαη Ζίηί νβΓίίοηοιη' 
ίη βΐίά 0Μ(ί§»1 , &1>8ςα• ΓβρΓβΙιβηβίοηβ ρΓββΙβιίΐ : βί,ο Ιαο. ΰο/Λρ- 
^τϋάϋΜ^ &θ ΡΚϋοίίΟΓβη^) ΗΐΒίΌηαιη ΕοοΙί; θβ'ΟΙιηβΙί βΙλΙυΑ 
Ρ^ηβ^θίοΑ νβΓίιβ ίβείβη•: ^1ιο^ (ίηςιιίΐ) Ιοαηη^β Όαψηαβοβηια ά€ 
ΙηίαξίηΛίί» Οταί, 3. τ^ί^^ €Χ ΟΚτοηίοο Ιοαηηί$ ΑηίιοοΚια€ ^ί- 
^ορϊ% €θξηοψη€Λίο ΜαΙαΙα. £&ιι<ΐ6ΐη •βηΙβη(]Βηι βΙ ίρΐ6Γρρ6(α« 
^•ηβηι Αΐηρίβχί βαηΐ ϋ1υ»ΐΓ]Μίηιυ8 Βατοηΐϋβ^) ίη ΑηηαΙι6υ$^ 6€ 
Ιοαηη€» ηοβΙβΓ βηβοηηΒ ία Αηίαι«^ν€ΓβίοηίΙ>ιιι Μ83. •υρ6Γ Μο' 

ΥΙΙΙ. Ιϋτηιη ίρβ^ 0Γβίιοηι$ ρΓ&βάίοΙββ ^^ ΙηιαξίηίΒνΒ Αιι. 
ΙοΓ, ρβΓ, Ιωάννου Αντιοχείας, Ιοαηη€τη ησβίηιιη Αηίιθ€Κία€ 
ΙνίΜβ Α9τΐΐ9ΐιΐ€τη νοΙυεηΚ, ^υοά ΑιιΙοΓββ οίΐαίί ιΐΓΐ)ί(ταΙί βιιηΙ, ρΓΟ 
€€ΕΓΐο 1ι«ιιά ίαοϋβ 8(α1αβΓίιιι: Ιιοο ίηίβηιη €•( «άιηιρβηάυιη, ίβΐίιιβ- 
τά^ 1ο^α€ΐι^ί ίοηοαίλ ηοη ββηορβΓ ηβθ€886 βΜβ υί ΕρίΛοορι ίη- 
. ΐ6ΐ]ί§ΜΐίιΐΓ, ΐΑΐηβΙβί ρβΓ ίΐΐ&ιη ίη ΟβίαΙοβίβ Οοηοϋιοηοη θββιςηαη 
Ερί$€ορί βοΐββηΐ; ββά ροβιβ βΐίβηι αν€3 αΙϊοΒ ςοοβευο^υβ ρβΓ 
«9ηι αηοίλη. Ηοο νίάβΙιΐΓ βχρΙοΓ&Ιαηι 1ι&Ι)ΐϋ886 θοάφ-ιάηΒ Τϋ•» ' 
ΉΛαηηνβ, ςυί ίη βηλ ΟΓΟίιοηί» ρΓ&βάίεΙαβ ν6Γ8ίοη6| Ιοαηηιβ Αη» 
Ηθ€Η€ηι, βίιηρ^οίΙβΓ 1ι&1}β(. Αϊ ^ηαβουη^αβΗαβπΙ ΒβηΙβηΐία ίρβίϋΒ 
ΑυΙοπβ; ηο8 (&^η ηοΐΐο ρ•ο1ο ^ββοβηάβΓβ ρο88υη]υ8 ίη βοηιηι 
ορίηίοηβιη ^ιιί βχ δβάβ ΑηύοοΚ€ηοτη7η ΡαΙτί&ΓοΙιαΗ ΟΚτοηοβτα^ ^) ΙΗσίηΰα άβ 8€ηρΙοτιΙ>η9 Οτα€€ΐ$ ναηΐ», οηπι ρτορΗαηίί (ΐΜη Εοοΐ€' 

ηαΗί€ά, ιηαχήη€ βχ €οά4, Μ38, ηοηάααι βάί(&. οΑρ.* 1• ^ 
•) 1. 7. €. 8. 
*) •ά «η. 31, ηοΛ. 75. ί1^ χχχκ ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ* ρΑπη ηοβίταηι βιχβββΏηΙ; τβΓαιη βορρβϋΐ ηοΐη• «τ^οιηβιιίαηΐ) 

ίά^αβ ^υίάβιη (ηίί&ΠοΓ) βηηίΜίιηΐΗΐι θο ίιτβίι^βαΒίΙβ , βά ίΐΐβια 

άιςηίΐβϊβιη €ΐιιη ηικι^ιι&ηι ίιιίβββ βν€θ(ιιιη^ Νοη Ηίβ βάηοΙοΒο υί- 

Ιβη ίΐίαιη α Τζείζ* €Ιιί1ί2ΐβΐΑ Ι&ηςαβοι Ιιοιηίηβηι οΐχ^οαταιη 6( ί^ηο» 

Ιοιη: Τϋεΰτα μίν Ιωάννης ης ΜεΙίλης χρονογράφος' ιιΙ>ί ϋΐιιά 

νοοαΒαΙαη», τΐς^ οΙ)8οαηΙ«ΐΜ ηοΐα 6| ίηάίοίιιιιι νϋβαΐητ: Ιιοο, 

ιηςυ&ιϋ, ηοη βάποΙλΒο, ^υίρρβ νίχ ηβ^λΗ ροΜΪΙ ςαία Αβ ΥΙήΜ 

βίιαηι ηοιηίηαΐΜβιιηίβ βΐ ιηαχίιηχβ νσχ ίβίΑ ίηΐβτάυαι &ρυά γβ(•Γθ• 

νιαΓραΙα Γ6ρ6Γία(ιιτ. 5ίο (υΐ &1ίο• ηιιββοβ ί&οίαιη ) άβ ΊΚ€θΛο퀕 

ίο, Ερΐβρορο Ο^τΓΪ άοείίββίιηο ο6ΐβΙ)ΓΒ(ί88ίιηο(}α6, 7%€0(Ιογμ# ^6• 

λα« €ί ΡΚιΙθ8θρΗν3 ίη Λτζητη^ηίο 8γηοάί Ερ}ί€$ίηΛ€: Εύφί^η δΐ 

μενά Ιωάννου θεοδαίρητος ης, ίλίογψήτατος Κν^φον ΙπίαχοΛος 

πόΐεως α^ατολ^χής, 5ίο αά ν6Γΐ>υιη ίί€θηύη9 ΒοΚοΙοΛίίοίΜ» ία Ι^ι« 

1>Γθ^) ά€ 8€ρίι$ , ' %α Αί6αί€ ΤΚ€οΛογο (αΙ*ορίη€α*) 6Χ8€ΗΙ>βηΑ: 

]Ειόρίϋ^ δί μετά Ιωάννου θεοδωρητός ης, ίλλόγψος Κνρου Ι»Ρ 

€χθ7Μς ανατολής. ΑΙ^ηηάο βτίΐ, βί •χ ίρβο ΡαΙη&ΓεΙιβΓυαι Αη* 

ΙίοεΙιβηοΓυιη Οαΐβίο^ο άβηιοηβίτβιηιιβ, ίιιίβββ ηΜίΙϋηι ϋΐίαβ ΰίνι- 

Ιαΐίβ £ρ»εορυιιι ηοιηίΒΑΐαηι Ιοαηηετη, ςαί {η ΠΙα ββ(&1β, ^οα 

•οΓΪρββηΙ ΜαΙβΙα , ί1οηΐ€η(« Α§β ίΐαςαβ , νίάύληιηβ ^αοΐ ίανηπΐ 

1οάηη€β ΑηΙιοοΚ€»ά ΡαΙίΊ&ΓοΙιαβ , β( Γαιβββ ηιιΐΐααι βοάθΐη Ιβιηροτ 

τίβ ίηΙβΓταΙΙο, ςαο νίχβηΐ ΜαΙΑα, οβΐ6ηά8πιυ8• Ιη Νιο€ρΗοη 

ΡαΙτίβΓοΙιββ €Ρ, ΡαΙτίβΓοΙίΑηιπι Αηίιο€Α€^ηαη ΟλΙάΙο^ο, (ςαί 

ηηιιψη ηαιηβΓΟ βαρρα 8€χαξΐηία εοιηρΙβεϋΙαΓ,. 6( ρβΓ^αρίΙαΓ υβ^ϋβ 

•ά ΡβΙηβιχΙιαιιι Ληα8ία8ΐΗψη ]Ηηίοηιη, ςυί ηΐΑίΙγΗααι βαϋϋΐ είΐΌΑ 

Αοηιιιη .ίηοιΐΓα^οηί8 ϋοηιίηίοαβ 608. ββα, αΙ ιιΐϋ νοίααΐ > 611•) 

*Τ6€6ΐΐ869(τιτ ΙοαηΛ€9 άαο. £οΓυιη ρτίτηη•, αραά οιηηββ δοηρίο• 

Τ68 £οοΐ68ΐ&8ΐίεο8 ρΓορΙβΓ 8οΙιί8ΐ]3& ίπ δ3Γηο(1ο Ερί€$ίηα οοπχω^ 

ηι<|Γ&Ιιΐ8, 6ΐ £ρί8ΐοΗ8 βϋςυοΐ βαίβ ηοΙί88ίηια89 ίαίΐ 0Γ(ϋπβ Ρα- 

Ιη&Γθ1ΐ8Γυιη 59»8• βΙ Απηο Ο. 438• 6 νινϊβ 6Χ0688ΐ1, ρο8ΐ^ιΐΑΐη Ρα- 

Ιη&ΓοΙιαΙααι ρ6Γ 18. Βπηοβ ςαΒβΓηββββί.• 8£θηηάη9 ίαίί οίάΐη» 

47μ8. 8110Ο688ΟΓ ΡείΗ^ ΡϊΐΙΙοηί$ , 8υΙ) Ζβηοηβ Ιαιρ. &. Ώ. 476• ροΒ& 

ιη6η8€8 3. β)βο1ϋ8. ΡοβΙ άυο8 1ΐ08 Ιοαηη€3 , <ι|Μ)8 ηβιηο οοη νί- 

ά%ί Ιοατιη^ηί- ηο$Ιτ\ΐϊΒ ΜαΙ^Ιαηι ηβίαΐβ 8η(βε6β8Ϊ88β, ευιη Δοταβ* 

ηηΙ: βηΐβ ΐιμρβπαιη Ιαβύηίαίμ ^γχΒ ηοιηίηΐ8 Ρηοιί ευ)α8 ^οβΙα α 

Μαΐ€ΐα εβΙεΒΓΑπΙατ, ηοη αΐίαβ Ιοαηη€$ ίη Αηΐίβΐίΐαηι ΑηΐιοοΚ^ηο» Ο Αο4. 4. ρ. 509. ί^> ΡβΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ, »χ„,ϊ 

πακ ΜΓΪβ οοοοιτϊΐ αϋβ «βοαίαιπ ■ η«(ο ΟιηιΙα κη^βΟΜίπη. Ιη 
ϋΙο Μΰΐιία , ηΐπιίιβη ςαβ ίβιηροΓβ πεαρβηία ίαϊΐ υτΒι ΑηίϊοβΚφ- 
ΜοποΜ , ακριιΐβί• 5•ηϋ•αί* , α ΰίΓήΙϊαη» ηοιίτΐ• 0^^^^1^■11«]ί]}|I■, 
ίύ«ιΐΑ. Ο. 1098. €Βΐ1ι•άηιιι ϊΙΙαπι ΙβηαΪΜβ /οαηηηη ^αβηάβαι, 
ΜίΜΐι'ΜΪιηιιηι ΰοαίβΗΟΓβιη , αριιΑ 6ιιΖ. Τ^Ήπ•*), ϊη ΐ£ί*ι«πα 
&£( Βαςή, ιηβιιιαηαβ ρΓοάΐΙατ, Ι>, ηϊ ύϊωΐ ϊΑαα Τ^ήια, •νο- 
ΙβΙο τΐχ Ι>Ηΐιιιίο ρΜΐ ΟγΙιβιι) κοιιρβπΚληι ββάβ βυα >βΐιιβϊ >1><1ί- 
€•ήΙ β1 Οοιι•1•Ρΐίιιορο1ίιη αΐιϋΐ. ν•Γ|6αΙβ ιΑ βχίΐιιπι ίπββςιιβαΐβ 
5β<πι1β, ηβηιρο α Οοιηϊηί ηοβίη Ν«(ίτίΙαΙα άπΛΛίϋάηο, Ώϋυηβιιι 
ΡαΙηβιτΙΐΒίβηι ΑηΗονίήαι ΙβηβΙιιΙ Ιοαηηη βΐίιιι; ϋβαι ϋΐβ, ςηϊ 
οΜίΒ ϊαΟοΗα, ΡΓοροαϋά» ΙηβηΙ•, ^^Όηαελιοαπι βχβτεαβταΐ τί- 
Ικη, οήοΜ^αβ βχ1>1, ΐαίιτ εΙαΓΪη. Οοαίαϋ £(Μ:1βϋΒβ θΓββε&β 
Μοηαιηβιιΐ• , Ο^αίΜ) ϊη ΆΙοηαβίττΐοηιιη Λαηαΐϊοηιβ ΐΛΪοί$ ίαοΐα», 
1η ΰοπεϋκοΓνιη ΥοΙιιηιΐηίΙιαβ Ιιη^Ιατ Ορυιευΐιιιη Ιοαηηΐβ ^υ^α•- 
Ααπι ΡαίηατοΙιατ ΛηίϊονΙιβΛΪ ά» ηρ*ηοηίαΐ€ ϊηΙ*τ ϋοηοϋίαπι *1 Ρα- 
ραπι: Λ Γ(«ιιβ ϊι £ιιίΐ, οΐ αοη ΒΐιΙβ ιβοαίαιη 16. ηβ^"* ('ΐ^Μς» 
«1 «ιυπιπιβηη ^ΐΗ , •β^ 1:.>1ϊη», ηβηυβ ηυΐάβαι ητβτα, ιε^ {ϋη- 
^^^ΐΑΒίαπι ΐαιΐ Ραΐτίατοΐια. Πΐπιιη ίηΙβΓ Ιιοι (Ιιιο) Ιοαηηα ροιίβ- 
"^ηίη, αιτηαύ\>α» Μΰΐιΐϊβ 13- «1 14. ίη ΤΙΐΓύΐια Αηΐίοολβηο ■βΔβ- 
ιΛ οΙΙη•, ηβεαβ, αοη Ιιβ^ιβο ιΙίοβΓβ} ηβςιιβ οοβίτ* ςυίοςιιιαι Γβ- 
Γ«τ1-, ΙοοΜίιηη (οίιη Μα^Ιαηι βηΐβ κοιίηπι άίσΐιηηΜ ΐΙοΓίιΪΜβ, 
ίη 1κ|υϊι1ο ββΐ, Ιΐ4<]>ιβ αϊ «πιο βαιη ΟοηιβΓίιηϊ ϊΐΐϊ άαο ςιιο« ρπιηο 
ΒταιοΓΒ'ηπιιΐΒ, ηβ οιηιιββ ]ιί ηονίΗΪηιβ ΓβϋβπΗίΐ βο Ιοο^β Γιιβταηΐ 
ΓβΟΒίιΙίνΓβι. Ια 3ττίρ1ο ςυοάαιη ιηοπα «χιρβΙο ΒϊΒΙίαΙίΐΒοαΒ Οχοη, 
Πΐ^ϊ μηα&ίαΐκς ^^χα^Ιιαν <Ι« ΐηιη»Ιαίϊοηί Ερίιοβ^ταΎπ, τ|αοΐΙ 
Βηηο οίτοϊΐβΓ 1400. οηαιρΟΒΪΐυΕ^βΒΐ, £ΐ ιη«ιιΙΐθ Ιο. ΑηίΙοεΗβη* 
ΡΒίτΐνβΙΐΒΒ οο^οαίΒηΙο €ο8οιιαΐι, φύ ΐαάβ ΐΓΒη•ΙαΙηι ήΐ «Α 8β- 
4βιιι ΗβίΓοροΚίΒοαιη Ί^Η. Νοη βΙϊο* Ιιίο Γιιϊΐ ςυαιη Μαοίάα* ί1- 
Ιοταιη ηιιο9 •ιι)βιιιογβΙ ΝΐαρΚοπι» ΡΒΐπΒΓοΙια ΟΡ. ςιιβηι κΐϊχΐιηυβ 
^Βοίαιη Β Ζεηοοβ Ιιηρ. £ιιηι βαίαι ϋοάοηαΐαη ίιιίβιβ εοςηοιηϊιΐλ- 
Ιηαι, ΐΒΐΙϊαιοιΑιη ρβτΗίΙΐΒΐ V^^Iο^ ^αηαπίηιί*. ΑΙ) Αηαιίαήο 
ϋαααηαΐΜ, ϊη '^/κΜ.α 0( }ήααίθ Ώήραηι*, Ιοαηηβ» ^ω^ιαι 
ΡαίτίατχΙια ΑηΐίοβΚτηαι, ΐΒΟηυΒίη ίαηο ουτη ϊρβΒ βοΗΙιβΙμΙ Εο- 
ϋίβηβπι ϊΠβπι Γβ^βη•, ΰβΙβΙΐΓβΙυΓ: <[υο ββειιΐο ΐβ οΙαηιβΓΪΙ, ηοη Ιιβ- 
ΐΜίηιιβ η•9>ιβ •^I^ο βχρ[οΓ«ΙυΑι, ιιΙρΓοεβΓίοβΙ ίη^αίίΐβίο άεοετηβτβ XXI» ΡΗΟΙ^εΟΟΜΕΝΑ. 

ροΜΪαιηι: Ιιοο ΐΜΜη ΕβΓϋΗίηυιη βΐ «χρΙοηΠ•» 
κηά«€άηιΐΜ Μοιιΐηιι, τ(Ι Βΐβάίαιη Μΐΐβιη ρταβοβ^Μΐϊι, ία ϋΙΐΗ 
ΕοοΙμιμ Οαϋιβάτ• ποη ρηβββ^Μβ: ηβιη αηίοτ «1 ϊιΐηη Αηββία- 
•(Μ , βη»ρΐ•Μ «αιη ΐη Κβ^β »>« ΤΑμ ^μιημ , Ρ*ΐη βικοΜβοτβΐΜ ; 
■ί •οϊβ (ι^ πιίηίπιιιη ) αιβιΐίΐιιιι Λβοίιηί ββουΗ ήιΐΜβ πηΙΚιιη ίη 
ϊΙΙαΕεΕίβιΐΒ ΤΜίο^οήκιη ^αι Ρϋτο ΒαοΰΜίΒηΙ, οοιηΙβΤ. Νο^β• 
ιηυΐΐηιη ςαί^βιη νίάιΙυΓ άηΒίΐιιιάΜη , ηιιία ίάβηι ϊβ ΓιμγϊΙ, νβΐ 
νητα ϊΐΐο Ιοαηηί ΡαΙπαΐΐ!» ιαρΓαϋίοΙα, ου]!!• >ρα^ ΟνΙ. ΤγηαΐΛ 
1ι«Ιΐ£ΐιιηηβαΙιο , τβΐΜΐΙηη (ςυοΑ πϊηη•*) βιτϊάβΐ) οαιη ΑΙοη*- < 
βλο ΟχΪ€η*ΐ* 

IX. 8Ϊ 001 οΙ>οΗ•ΙιΐΓ 8ΐι•ρί€Ϊα , ϊηΐβΓ ΑηαίίΟΛίιΜ ΐΜηΐΛτηη . 
ΡαΐΗβπ:Ιι>ιη , ΐη ςιιο ΙβππίηαΙυτ ϋ»ΐΛΐοξαβ Νκ«ρΗοηαηΜ, βΐ β»- 
ςηΐιιιη (Ι«οΐ»•ιι>η, ιπΐβ <]ΐιοΔ βρριηΐ ΑοΓαίωβ ΜαΙιΙαη, ίη €■_ 
11)64γ> ΑηΐίονΗαιη ΜΑΪΗβ Ιοαηηαη •|ίηυβιη, ςιή ίά«ιι οιιιη ]Μα~ 
Ιίΐα ροΐαβπΐ «κβ: ίι ■(Ι«βΙ ν«Ιιοι Εηίγο/ιη ΡαΐΓ. ΑΙβχβπ^ηϊ ./^η- 
ηα^Μ, ίΠίιηαβ ρΓββίΐχιαι ΟίΓοηαΙα^ίαβ β)ΐι• 3/ηορήη. Ηβοβπη- 
(ο> ϊ(ιΐ ΓβρβηβΙ ϋΐίυ• ϊηΙβτναΙΙί ΡβΙπιηΙιβΒ ιιηίν«ηοι, ΐΛαηηβ 
ηιιΐΐο ίιιΙ•Γ ίΙΙαβ ο«1βΙ>Γ•(ο. £))]ΐ(Ι(ΐιι Γή β(1«ιη ΓβγϊΙ Οαΐαΐο^μ» 
«Ιίαι, ςηβΐΒ, βτ ΑηΒίΰο αΐέ^ιιο ΑυΙοη (ηΐ ορίηοΓ) Ιπηβϋπ- 
ρΐηιη, αΙ> Αιηϊοο ηοβίτο ηιαίΐο ποαιίπβ νβαβΓΒπΑο, ΈΛυατΛο Βιγ~ 
ηατΛο, νΐτο ΐη οιηηΐ άοοΐΓΪη•6 ^βηβΓβ βΐπςαΙαΓί• ρηκοεΙΙεΜΐαβ, ' 
χοοβρίιηα•. ΙΙΙϊαβ Ρ«ΙηΐΓβΙι«Β ρηβάίοΐϊ ίπ(βιτ•11ί, ςαϊ« ύϊκτβ- 
ρβΙ ■Ιί^ιιιηΙιιΙηηι βΙ> ΐιι^ολϊαηο, ίβοίοπβ οοιιΐϊ• Ιικ ηοπ ρ-βν•- 

Ι>ϊαΐΙΙΓ ΜΐΙ>]ΚβΓ«. ΑηΟΜίαήΜ» αΐία• 

ίΐ Μααάοηίΐίΐ 
Μαοαήιιι 

^αοαί ΛΐιΒ βαηββηϊ» 50• 754. 
Λ ΤΗίορΚ^Ιακίιι» 18. 772. Α. Ο. 

■α. Αμικ. 

9.607. 
31. 638. 

δ. 646. 

5. 651. 
12. 663. 
20.683. 
21.704. 66. ΤΚη3οτ«ΐΗ» 1 

67. /ο*«» 8 
63. ΝϊβοΙανι 2 

69. βΐΐρΗαΐίΐι ^\ 2 
ΤΗαάάαηιβ ) 

70. 5/Μ«αη V 1 

71. Ηίβ* 9 
72- ί^αααΐ 

Οΐίη Ί%ίθίΙοιάΐί €ΐ α 
οί»ανη• , Ο. 1.903. 
-931. 

. 935. 
ίΓίτΐ ' ) νίόβ ΙΗαΙτ. ^ ββτίρΐ. βπΜ. νίΓ, ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. 

Χ• υΐ βΕΤΟΓβαι οοσιιηίΜαιιΐ 5οηρΙοΓ68 ρΓΑβζιοΙαΙί, οιιηι Μι- 
ΙΛαη ηαβίπΐιιΐ ία Ρ&ΙηατοΙιαηιιη Αηϋοοίιβηοηιαι ΑΙ&ο τ^ροηιιηΙ^ 
«ίο βιτοΓβηι ρίβηβ ϋνβτβαιη θβ ίΐΐο βπιινίΐ ΡΓοηο» €οηΛ€βην», Ιβ 
ΙΟ Μαηιρυϊο ά€ Όη^Ληπ νατυπι €οη9ίαη{ιη0ροΙίέαηατΊίΐη^ Ιρ&η- 
ηβη ηοβίηιιη ΑοϋοοΙιβιιαιηΜφΙβίΑίιι, ου^αβ ηοηιβη θχ Ο^α^^οη€^ 
φΜΜΆ ▼0£αη1^ /ο. Όαηια90€η\ ά€ ΐΜα^ίηιΒα^ βαρΓα εί(Αΐα €ΐ ίηηο- 
ΙαβΓ&Ι» βοηάβιη ίαίβββ ΑβοοΓίιίΙ ουιη' /οαηη€ \\Ιο ΑηίίοοΑ^ηο, 6Χ 
ΟηιηοιιιΙκο ΡΓΟβΒγΙβτο, ςαβιζι Ιταάααΐ βίηηαάίαβ Μαί$9.^) Βί 
ΜαΡ€€ΐαηί$Β (χίηΐ€3 ') εοιιίγα ΗββΓβΙ, £ιι#^οΑίαηο# ΙΙΒηυη οοηθί- 
άΪΜΛΟφ ^ιι^ βΤΓΟΓ, ΰΐ; ίαοϋβ τβίβΙΙίΙυΓ, οαιη €1ΐΓοηίοοη ΜαΜια-- 
ηιΐΒΐ αΙΙτΑ.Ιβπιραβ Ιοαηηΐ» ρΓΑβ^ίοϋ ρβΗ^εχαΙτιτ; ίΐα ίαοίΐβ ςαο^αβ 
Οϋ οοηΔοΐΜίμΓ, οααι Ο^ηιοοη ίρβαιη νΐίΙβΓβ βί ηαη^ΟΑηι άαΐαηι 
Μΐ. 8οαιη βιιΐβιη (Άτόιύοοη οοιηροβυίΐ ΜαΓθ€ΐΙιηΗ• Α• Ο. 684• 
ΐ<1 ββΐ ίαιρ•Γϋ Ιαβϋαίαηί οοίανο, €( ΟαίαΙοβντη βαυηι 3οΗρΐοηΐΜ 
Ειθβΐ€9ία9Μΐ€θηαη^ ϊη ψιο ιηβηΐίοηβαι £&οί( ρΓαβάίοϋ /ο. Αηίιοο}ί€ηι 
Ρψ^Ιγί^τί, οοηοίαηβτϋ βαιηαάίιΐδ, ίηιρβηιιιιι Αάιζιίιιίβ(Γ8ηΙβ ^α- 
^><αηο Α. Ο. 496% Ηοο ββΐ, Απαΐβ «ηΐβ ίαιροτϋ Ια9ΐνηαηί, λ Ματ 
^ »α.»Γθ ο•1.Ι«.ϋ, βχΐίπα. ατο. ι«. 

XI• Οοη^βοΐαταιη βΒαοι ηϋιίΐα γο•^ ίοβίίοβαι βούβηι ίη Ιοοο 
€ΐβ €1ΐΓθοο^&ρ1ιο ΐΜΜίτο ΓαοϊΙ ΟοηΛφηαΛ^ υΐ οαηΑβιη βαιη ΑιΐΜβ 
Φ1ΙΙ11 ρΓΜάίοΙο Ιοαηη€ Ρτ€»ίχί€το, βίο οΐ βαηθβηι (Μΐιιιΐηο ίαιβββ 
ηηη Ιοαηη€ ΒίβΙοτίοο εο§ιιοαΐ6ηΙο ΰ&αβΓΜοτικηο , ί. β. ΕνίγοΜοτ 
ηο^ ύο €ΐιίηι 8ο1»8ΐη•Ηεί ΒαίγβΜαηί ηιιηοαρ&ή οοηβιιβτβΓ«ι&• 
ΡΙοηιίΙ ίβΐβ Ιοαηη€8 6 ^ΜΗρινόμίνος •ηΙβ ιιο»{ηιιη «ΤίΜίηιιβιη, βΙ 
•ηΐβ ίρβίοβ ΙπΜίιηταηι ΙβιηροΓα 8υΙ> ρΓαβάίοϋ Αασβίσβϋ ίαιρβήο, 
€Ϊΐ9η(β βαιη Ί%€θάονο Σί€αοΓ€ ^ Ήΐι/• Εοοΐ€8, ψά ίρββ βοτΐρβϋ 
βιιΒ ΐΜίιηο ββηίοΓβ, άβεβββΟΓβ ΙαΗίΛίαηι^ ΑηΑβί&βϋςιιβ βαοοββ• 
•ΟΓβ. Νβςηβ κρβηαηίατ &ριιΑ ηοβίηιιη €ΙΐΓοηο^•ρΙιοιη ςιίαβ 
€Χ ϋΐο ΙοαηηΛ ιιοπιίιι•(ό Ώιαοτνηοτη£ηο β βοηρΙοηΒαβ Οηβοίβ 
ρΓοίβταηΙαΓ. Ρβ βο ^αί ρ1ιιτ« νοίβϊ, μ αέΙβΑΐ ηοβίΓλίη Ζ)ΐαΐΓκ&αιι• 
(βά φ»αί ΕβοΙοΓβηι }«« Μβρίυβ βαΐΑαθλνίαιαβ) Ι)β 8οηρίοτΛΜ» 
€}τα€€ί$ νατϋ» οιαη ρνορΚατη» ίννη ΕοοΙεηοΒίιοΐΘ ^ ηΜχί»η€ €Λ 
ΟοΛά. Μ88» €|οαβ Ιυεβηι Ι)ΓβΥΐ ▼ί«υΓ& ββΐ: ιιΒί Ιβ^βτβ ΙίοβΒίί ηοη. 
ηαΙίΑ Αβ βο Ιιιαά ταΙ^Ατία» > ) Ββ βοΗρΙ. Ε€ε1β•. 
* ) ΟΙλΓοηίοο. ζζχνι ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΑ. 

ΧΤΪ. Ιΐίπιοι οηιηί Ήαη-ι$ηΐ Ιιΐιβ ϊιιιιηαηίΒ η*Λ ηοΛβΐ 
ΟίΓοηο^ρΙιυ•, αα ροΐίοι ΓανβΓβΙ ρΓββύΐοΙοηιπι ΕνίγοίάαηοηαΛ 
Ρ&γΗΙιιιι , »(1βο αϊ ιηβΓβΒίυΓ, οαιη άίείο Ιοαηη* ΗίιΙοηεο, 6 ^«^ 
χ^ινόμινος ιιιάΪΓΕ-, ιί ςαίύβιη ίηςυίΓετβ ορβΜβ ρΓβΙίιιιη : ησπΑβ• 
•ηηϊ ςυαβ ΆΑκκα ΪΛώαιΛ, ίηΐβτ 5οπρ[οΓ«« βιιπι 0^ι}ιοΛοα:ο» βΜβ 
ροΐίυ* >ηηιιιηβΓ8π<1αιιι. ΙπιρβιβΙοη• ςιιϊρρβ Λνώιίαηΐ Εϋβιη, 
(Ιο^<ΐίΙ>υι ΗαβηΙΪΕοπιιπ , ςιιοι Ειΐϊοΐΐ* ίΙΙβ ΑαιηηατβΓβΙ, ορροη- 
Ιαιη, ΟΓίΛοίϊοατβη• ■ρρείΐβΐ. ΗαίΓτΗιιιπ ( ϊη^ιιίΐ ) •«ίβίΟΓί» ^"Ο»- 
ϋκη^ΐΜ Άοτπαηϊ Τιηραϋ βηϋιι* ίχειΛβη ;ι>μϊ( , ιηάαΙίΛ Ιαιηη »» 
^ίΓ ΐΓί» πκΊΜ* Ιίαηΐϊα ιΐ ^υ* ρ«Γ ίιΐ ΐ€τηρα» Ρΐάΐΐη ΟχΛοάοχΜία 
ο'πρΙίαίηίαΓ. 5Ία ηΙϊο ϊη Ιοοο ιΐε ΙυαΙΐηϊαπο: 3αΒ ϊ^ϊμ (ίη^ιιϊΐ) 
ίτηριηο ΗαΐΓ*ιϊίιιι ναήίβ ^ηί^^Λ^^Iαιη ϊμΙ. ΙηΙβι" ίι(•β τίΓΟ ηοπη- 
ηαΙΪΕη 1Ίιϊι«β ΕΐίίγαΚίαηαΐ ίη{«τ4ίοΙιιηι , «χ Εάίεΐί• 5* β1 6° αρϋά 
Οοάκττη Ιαιίίηϊαηαπίΐη ίπ ΤιίαΙο 1°. Πΐ οοη^ρϊοιιιιιη• ΟβΙαΓ ύία» 
ηιιΜειη ίπ βο Ιορυι, ηιιί Γοηβη ηοηηιιΙΙϊβ τΐ^ΒβΙαΓ ατ^αιηβηΐηπι 
•ιιΙιηιίηίβίΓβΓβ, βυιη Εηί/ίλϊαηοηιπι ορϊηίοηϊΙ>ιι< ΐϊποΐυσι ΓιιΪΜβ; 
Ιοςα* «ηΐίοβΐ ΙβΙβ ιιΐιί ΙιβΙιβΙ ββηηοηβιη άβ νϊΐαΐίαηϊ κΙιβΙΐΜπβ 
οοηΙΤΒ Ιιηρ. Αηα*ΐαήιΐίη, Εηΐ^οΐιϊαηκηι, ϊη Μ^χο ΟαΐΗοΙί^αιη βιβ- 
τί«ιιΙ«ηι , β( Ερίκοροβ ΟπΚοΛοχοι β $εϋΙ)ΐ]• βιιϊβ άβΙιΐΓΐ)•πΐΕΐιι -, 
ηαβηι νίΐαΐϊαηνιη βίΐ νϊαοτ ΕρΪΜοραβ ΤκηιιηΜη• αοηΐη ίϋιιιιι 
βΓίοα οβρίιιο ρΓορΚΓ ΡίάΗ ΟαίΚοΙΐκαί •ιι&ιντ«ίοη«π< , «ι 3γηοάΐ 
ανιΙύ*ΛθΛ€η*Ϊ4 άαιηηαΐίοηΐΐη , κηο/ΐοπ/ιγίΜ ΟπΙίοάοχοηίτιι ^ΐ^ 
$αοροηΐΜ αΐηα* ηοοηηνηΜ Ηα€τ^ύ^ο^αη^, Οβ ΪΙΙβ νίΐιΐίιηί τν- 
1>β11ίοηβ τΒΓίια Γ«οϊίη•, «Ι ίη Γιΐ([βπι Βΐιιη ΒΟΐυηι ΒαΒΤΓΒΐη Ολτοηο- 
ξηρΚα* ααιίβτ (ϊβ ιυΐιϊυπςίΐ: £«1 Μχηβΐ 6 Σητΐ^^ Χ^Μτάζ χαΐ 
*[ τον βααίΙΙιος 'ΐ^χ'!• Άαηο νβη νΐοΐοηαΐΗ βοηηΖϊανϋ 5Βΐν•ΙοΓ 
€1ΐΓί«Ιιιβ (( ΙπίρΐΓαΐοή» ^Ό^Iιιηα. ^υΒ« νοΓΐ>Β νίάβΒηΙυτ ϊηάίοΒΓΒ 
ΖΒΐιιιη β)η> οοηΐη ΟΛηκιη ΡΊίαΚαηί, βΙ ίρβίαβ ίαΐΒΜ ορίηίοηΒη], 
ρΓο ΙιηρΒηΙοΓβ ΐΒαςΟΒοι ρΓο ν*ηιαΐ* ΟΗπαΙαιη «ϋαιϊοΗΒ. ΑΙ 
ιι{ειιη<]τΐ6 Ηοε ηαηηιιΙΙίΒ ρΓΐηιβ ΓγοπΙβ ν^^1βα1ιιΓ, βχίαάβ Ιυηβο πί- 
Ιιίΐ ροΙοί ΐατβ ϊη^βιτί; ύϊοί Βηίιη ϊβΙβ • Ιΰαΐίΐα ροΐαβη^ ηαία «γ- 
ιη« Γ6ΐ>βΙΙίΒ εοπίΓΒ Ρηηαρβιη βηυιη ί^αΐίαπ^ ηυηρΜταΙ. 3ίο 
■Ιϋ ρΓοΓβοΙσ δεπρΙοΓβι ΟγιΚο^οολ Λ» Ιιβίΐο ■ ΡΊίαΙϊαηο ιηβίο, 
ΐΒη£|ΐ»ιιιι Αο ΐ'β ίιηρΓΟ&Βα^Β Ιο^υυηΙιΐΓ, ^ιΐΒΐηνίι 1>βιΐ£ άβ βο βεη- 
■ΪΜβ νΐιΐΒαϊιΐΓ οίΐαίιιβ νΐοΐοτ, Ο^ΙΙιιι βε^ΐίοροΐίϊαηυβ ϊη ν»• 
Ια 3. 3αίαΐ^) ίΐΐϊιιβ ΓβΙ>«11ϊοοβιη (ΐΗοην• νϋβΐυτ, ηά ίΐϊφιβηΐο ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. :^χχηι 

ΙβοΙίαβ; ^Όνηΐριι$νος 6 βααιλνύς Ανα^χά^ιος ύπο του Βιταλιανοΰ 
βαρβαρΜών όχΐηαων• ΏΗ^ηΙηΛ Ιτηρ. ΑηαβίαηνΜ α νίίαίιαηί 

τον Αναατάαιον Βιταλιανος* £ΐι βοάβιη ίιι Ιοοο, &ίΙ βαιη ιηβΑίΙα- 
ΙυΐΒ ίιιΐΜβ αΙ ήηρ^τΐνιιι οο€ηρατ€ί. 

XIII. Ργα€(6γ τβηοβ Ιιοβοβ Ιοαηη€8 Αηύο6Κ€ηοΛ Ιιυο ιιβ^αβ 
ιιΐβοιθΓ&Ιο•| 909» ββββάίνβηοβ α /οαΐιιι<| οοβίτο βχ άίοΐίβ οβΓίίωί- 
ηιβ οοςοοβοίΐιιτ; ούββηταΐΑ •ΐ]ΐι1 οοΙ>ί• ιηΙβΓ Ιβ^βηάααι ηοηίηα 
αΗοπιιιι ποη ρβιιοοΓαιη• £θΓαηι ριίηιιιβ ββΐ /ο. ΑηύοοΚ€ηιΐ9 Αγ- 
ύάψτ^Λ^^^ Ρυ1}1ί&β Βί&οοηίβΜβ β( Αΐ}|)•ΙίΜ&6 Ρίϋυ• βυΙ> Ιοαρ. 
ΙυΐΜαο ΑροβίΑΐΑ οίατυβ. δβοαηάυβ ββ( /ο. Μαχίηίινβ^ ΈΓβΒ\}^Ιβτ 
(ηΧ τοίαηΐ) Εοοίββίαβ Αηίίοο^ηα^ βτιΒ ^αβ^^11ο ββηίοΓβ, ευ}ΐιβ 
βχίΑίιΙ ίη ΒΛΪίοίΚ^οα Ραίτητη Ορυβοαίλ βϋ^αοΐ. ΤβΓίίυ» 68ΐ /ο. 
ΑηΗθ€ί€ηΜ8 ΡΓβ•1>γΐ6Γ| ϋοηΐη ΡαηβίΗτη δβηιίρβίλ^&ηιιιη 8εη- 
ρΙοΓ, αΒ ΑΛοη€ νΐ€ηη€ηη ΙλμΑβΧχχλ'^ ηίή ΐάβαι Ιιίο ββββΐ (^αο^ 
ίλοϋβ 90ί<1θθΐ εοηεβάο ) ουιη ρΓ&βάίοΙο /ο. Μαχεηίίο. 0ιΐβχ1ΐ2& 
€•1 /ο. ΑηΐιοοΚ€ηΜ9 Ι^αιιΤΑβ & ΒαΒαε ϊη Ραΐαββϋη• Μοηαβίιαβ^ 
])ί4ΐεοιια& βί (^ηοη&ΓοΙια, 8€ε1α Οη^βηίβία, ίααρβΓβηΙβ ΙιιβΙίηίΑΟο. 
^α^ηIυ• €8ΐ /ο. 5ρλο2β«/ίοιι#, βχ Ρ^68ι>^^β^ο ΑηίιοοΚεηο ΡαΙτίλΓ- 
εΐιβ 6οη»(•ηΙίηορο1ί(Αηα8 8θΙ> β^ιιβάβιη Ιαβϋοίαπί βχίΐα: οα}ΐι• 
«χΐ8θ1 ΟοΙΙ^οίίο ΟαηοηΐίΜ^*6ί ΟαρίΛα Ε€€ΐ€ηαΜίί€α ; φΐβπι^ΟΦ 
βΐί^ιιί ρβτρβτααι οοηίυηάαιιΐ ειιιη /ο. ΑηΗοο^ηο €/ΐΓοηοβρταρίο^ 
00)118 βχΐ&οΐ £χ€€Γρ1& ίπ €ο1ΐ€θΙίοη6 ϋοηβίαηύηι ΡοΓρΚγνοβιεηηίΗ, 
$«χ(α8 68ΐ 1οαηη€9 ά€ ΑΜιοΛία ύ\Λ%ο άίοΙα8, Απ:ί&ηυ8| ιιη]ΐ& 
βχ Μα§ί8ΐη8 Μ.η1%αηϊϊη€άίΛ ΡββαάορΓορΗβίΑφ , ^'^ο ΙβίΒρονβ ίοιρβ- 
ΤΑτίΙ ΗβΓβεϋαβ. Ηίβοβ β^Ιί^ίβηάί βυρί,ι ηίβί ίίάβιη Γορΐ8886 ίυβ- 
τΐΏΪ 011111 αϋ^ιια 3αιη άίοίοτυιη , Ιοαηη€9 ΜόηαοΗΜ #< Ρ^€36^^^€^ 
Αηίίοείία€, ευί ίη Οοάίοβ ^ιιο^&οι Μ5. αΚηΒαίΙατ Οταύο ά€ Όα- 
η»ιηι Ύναηφζνταίιοη• ^ ββά^χη ευκή ϋΐα, ψ^ν^ ηοαιίαβ Ιο* Όλ- 
η^οΛοαύ ίη ί11ίυ8 ΟρβΓίΙ>ιΐ8 βνυΐ^&ΐααι. 1ΐ8ΐ}βηιυ8: εΐ /ο. Αηίίο- 
οΑηΐ8Μ , εα^ιίΑ ηοιηβη ίη βΐίο 9ΐ><>^>3α. Μ8• ΤΓ&εΐ8ΐιιί Όβ ΟοηβίΛ' 
ταίΙοηΛη$ ρΓΑβΰχιιηι ΓβροήΙυΓ. Πβ οα]ηίΐΜΐ8. Ηίβοβ , βίειιΐ βΐ <ΐ€ 
ϋ1ί8 ρΐβτίβ^ιιβ ςηοβ ίη• βυρβήοήΐιιιβ ηιβηιοχατία]α8, ηο8 ίυβίιιβ €ΐ 
ρίβηίηβ ίη ΌϊαίτΆα 8ηρΓ8 ηιβηΐ0Γ8ίΑ Όύ ^οκίρίοΜν» Θτα€0ΐ8 να• 
ΓΜ| €βρίϋΙ>α8 άΰθΙ>α8 ρηαιίβ, βχ ρΓοίβΜΟ Αίβββηιίηιιιβ. Ηια Ο ΒλΛ. Βοβίοι. 1. 3. 6 48. χχχνιιχ ΡΚΟΙ.Ε00ΜΕΝΑ. 

601 ΓβοβηβΗοβ νοίαί , ιιΙ ςιιοϊ 6ΐ ςηίηαιη βχΐιίβηηΐ ίΐΐϊα• ηόηιΐιιίβ 
ηοη ηββείυ• βϋ Ι>6οΙογ, βϊ, η ςαίβ βχ ϋΙίΑ οιιηι ΟΗτοηο^βρΗο ηο. 
βίτο ίάβιη βΜ6 νί(ΐ6«1αΓ , βί ρΓορηο βυο }α^ίαο ηϋ ΙΙοβ&Κ, ιηοάο 
6ΐ ιηΟιι 1ΐ06&€ ιιΐί αιβο• ΝΙΗϋ ορυβ ββ( ιι( Ηίβοβ 8αΙ>)ίοΐαιη, λ ΙΠα-- 
€οηο ΙιΛ€τ€αο ^ ) ιηβιηοΓ&η Ερίβοορϋαι ^^^ι^^ό* Αΐ€χαήΛΗα€^^ 
011)03 ηοχηβη βιΐ ηοβίΗ δοπρίοηό χ^ύητΆ βΐαιίΐΐίαιυηι , Ιοαηηαη 
οοβηθ7η€ηΐο Μ€ΐα\ ςηβιη θιείΐ ίαίβιβ Ώιϋ$οοηίαΜί^ Ιιοο Β9% Όίά- 
€ηηοτη€ηατη ήτβ 8^ηο^ί €ίαΐ€4ίοη€η3ΐ9 αθνβτβαητιιιι. Ευηάβαι 
βυιη £αΐΜβ οηίη ΝοβΙτο /ο. ΜαΙ^Ια βηβριοαΙιΗαΓ ηβηο ρ•τι1ο βτη- 
άίΙίοΓ. ΓΙοΓαϋ €ηΐιη •ηίβ Ιβηιροτα Ιαβίίοίβηί , βΐ , ιϋ αοΙογ β•! 
ίρββ ίιΐ6€ταΐν9, Ββεηηάαβ βΓαΙ ίη ΑηΙίβΗίασι Αΐχχαηάηηοηαη βηο- 
οβββιοηβ « Ρ€ίτο ΤΛοηβο^ Αΐΐι&ηαβϋ Ηββτβϋοί βύοοβΜΟΤι βΐ «1^ 
Ιοηιιβ ΙοαηηΐΜ ΜαϋΜοίοΒ (βίνβ Μοίοία^) οοςηοοαιηβΗ άβοβββΟΓ• 
ΙηςοβρίΙ, }ηχϊΛ ϋΙίΓοηιοοη Οηέηίαΐί^ Εεείββί&β ΑΙβχηι^ηΜ 
ρΓΑββιΑβΓβ Α. Ο. 488. βΙ 8βάβιη ΙβητιίΙ ρβΓ αηηοβ 8• βί ςηοά βχ- 
οατηΐ. ΚχνύΚ€ηΐ3 τα ΟαίαΙοξο Ραίηατ^οΑαηαη ΑΙβχαηάηηοηΐΜ 
ΓβίβΓΐ ίϊΗπβ ιηίΐίοιη &Α βηηιιιιι €1ιη8ΐί 506. Αά ςαβιη &ηηιιιη ρο^ 
ηίΐατ Α ΒαΓόηιο ηού ίηίϋυαι β^αβ , (6<1 βχίΐοβ. 

XIV. Οβ ΟΙίΓοηο^Γ&ρΙιο ηοβίτο (1)6ηΐ^β ΕβοΙοΓ) ςιιι• ίτιίΙ 
βΙ ςη&ΐί• , τβΐ ροΐίαβ ββηβ ςυΐβ βί ςυ^ϋβ ηοη 11^1 , ίηηηιβιγιπιηβ 
ΒαοΙβηιι•• Ι&ηι ροβίυΐαί τβΐίο ηοβίη ίήβΙίΙοΗ, υ€ αΑ βΗλ^ρΓοςτϋ^ 
ΑίλοιαΓ, €ΐ ςηιιΚβ βΗ 8εηρ(0Γ, Αβςάβ ε^αβ &€ί•ΐ6,* ίοιηροΓβςυβ 
^ηο ΒοτίρΒΛί, ίη^&ηιαβ άίβςαΐβιίίοηεαι. ΕΙοπιίΜβ βυιη βηΐ) ίΐηρβ- 
Ηο Ιη$Ηηιαηι 6}α8 ηοηιίοίβ Ρηηιί , ςηοΑ &ηηο Π. 527^ ίηεοβρίιιαι 
6β1| 6( 666^ ΙβΓηιιη&^άηι , ίαΙβΓ ίΠοβ βΓηέϋΙοβ ΥίΓοβ, ^ιιΐ €1ΐΓοηί- 
01 6)08 βΧ6ΐηρ1αΓ Μ8. ρ6ΓΤ6ΐν6ΐ4ηί, ίηοΐβνίΐ Βαοαβςηβ' 86ηΐ6ηΗ&• 
8ίο 8ΐ&(ιιαη( ρΓο οβΓίο βΐ ΐήΑιιΙ>ί1α1ο ϋΗιΙτη€αΛη$ ύαανλ Ιη(0ΓρΓ€8 
^Κ(3Γ€ξοηη8; 810 ^ηρςαβ Υιγ βαοιηιαβ ΟμΙ, ΙΛσγΛίΜ^ Αη(ί8ΐ6β 
Α8αρΚέη$ΐ8 1ιοέΙί6τηυ8 , ς^^ ®^ ^^^^ 6Χΐ8ΐιη]«ϊ αηηο ΙηΒϋηίβηί οιγ- 

οΗβΓ XXV. 8€ηΙ)6Γβ ^6811886. ΗοΟ βέίοοίί η08 8ηπΐη8 Α €18ΓΪ88; 

Ληίοηιο Ραβί τη ΑηηάΙϋε Οανά. Βατοηϋ * ) : ίη ςύο Ορβτο βχίιηίο 
άβ ΟίΓοηο^βρΙιο ηο8{Γο βχ ΡδΐΙηβ ρταύΔίοϋ Ι.ΐΐ6ΐ*ϋ «ά 8β ηιΪ88ΐ8 
ηιβηΐίοηβηι ίιιοιβη8 Υϊτ ιΠβ €ΓυΑι(ί88ίηιυ8 ; νίχιί^ ίη^ιιΗ, 8ΐι& 
νίαξηο ΙηβΗηίαηο €ΐ νϋ^ίητ αηήο €]η8 χχν. αΗ< ατοιίφτ $οήΐ€ν€ ^) ΒΓβγΙβΗο €Λρ, 18. 
* ) ε4 Αη. Ό. 107. 
ΡΚΟΕΕΟΟΜΕΝΑ. χχχιχ ΛίΚΛΜΜ. Ιηλ ό1αη$»ί»ηη9 β§$ί ΙΛογΛίΜΒ^ ΣρίΜ^ρπΒ ΑήρΙ^ΛΜ^ 
€ Φ€ϋΜα Ρτοί€ΜίαηΗΜΜ ^ νίτ βοΐίάιβηιηί €ηί€Γη. Ιη β^Γβ^ίο ρβτ• 
ιιΐίΐί^ιιβ 0ρ«κ6» ά^ 8οηρίθΓί6η» Ε€οΙ^$ίάΗίσί3 ^ ςοο 0Γΐ}60ίΐ βίΒΐ 
ΐ4ί1«Γ«τίααι οΙ>•ΙήιιχίΙ Υίτ βΓυάίΗΜίαιυ» βηΐ. €αυα£Η$ ηοβΙΤΑβ ^ ηά 
•βΙ^«Μΐ ^ι»I^η^•οο Μΐ|ΐΗθΓβιη ΑβαιίΙϋΙυΓ, ϊϊλ Ι•ηΐ6η ηΐ βο ίαι- 
ρβΓΑηΙ• ία τίνί• θΜ6 ροΐα^ηΐ, 6ΐ βί Αηηιιιη €1ιη•ϋ 601. €οη]ί* 
ςίΐοτ* 

XV. Οηη ύί οΛΑητιη^νΛ» Έο^μλ εβτίΐοΓβιη «β ίλοίαιο •1> 
Ερίβοορο ΑΜαρΚ€ηη^ €1ΐΓ0ΐιο^αρ1ιιΐιιι ηοβίτοιη αηηο ΙηΜΗηΐαηι 
χχτ. ΛΜί οίτοΐΐατ 9€ηΐ€Τ€ άβ§α$90 9 6αηι ηοη ροΜυαι ηοη •η8ρίεα-> 
ιί «ΙαβΙκΜ ίη τΛίΧβ ιηβιιιύΕί• ίυΪΜβ Ι&ρβυηι: ηαιη 1% ηίΐιι £«α1« 
ρ€ΤβιΐΑ4€θ •€ηρ•ί•β6 άοοίίββίηιυαι ΡΓΜβυΙβιη άβ «ιηο ^I1β1^η^αη^, 
ηοα χχν^ ββά χχχτ®. υ•ι^ιιβ βηίιη •<1 Αηηιιιη ίΐΐίηβ ΙιηρβΓ&Ιοη• 
χχχτ". ΟιταηοβΓΑρίί»αι ηοβίΓβηι, ρρουΐ )»πϊ ίη Μ5. ίβ^εΙοΓ, 
ρβπίοά, ΐΑΒί ο«τΙιιαι ββΐ^αβαι ^αοά Χ6Γΐ»βίηιιιηι : •1 άββίηίΐ ςοί- 
άαη ίη Αηηο ίΙΚυβ ίσιροηί ν•1 χζχνιιι*^. νβΐ β&ΐίθηι χχχγιχ^. 5αΙ>- 
•»1 9^ο^αβ •ιι•ρίοίο 1ιο€ ΙκηΙιιιη £ιιηι «ί1>ί ν•1αίββ6 , ίη ί•Ιο οΪΓοί- 
Ιβχ Μ|ηο άηίηηΛ ηο»4ηιαι ΈχβηιρΙαΓ, ηοη ίΠο •ηηο ΑαΙοΓβαι 
9θτΛ€Τ€ άβήίλββ: η&αι υηάβ ί<1 οοΐϋ^ ροΐυβηΐ, ηίΐιίΐ υβρί«ηι, ν•1 
1§(^^, θ€<ηιτηΙ, νηπϊ ία βη£ Εχ^ωρΙη βΜβ ιΐιιιίί/α#ιιινι , τβΐ Ιυοβ 
ΐρΜί βΙβ^ίΐΜ βρρΑΓββΙ• Β&1)β1ηΓ £χβηιρ1&Γ ίηΙβΓ €οάά. Βατοοοια-' 
»ο#, ΜβηιΙίΓΑηΑ, .οΐ αι&ηα «ηΐί^υ* βηηοηιηι (ιιΐ ίλβ ββΙ οοη3ίοβΤ6)βΙ 
ρΙοβ^αΜη 600 » βΧΑΓ•Ιτ«ρι• £χ ΥοΙαηιίηΙβ Μ3• οτΑββίϋβ , εο11ί« 
§€ηάαηι Γαοϋβ νίάβΙϋΓ ηοη ηιη1Ι•β 8£ΐιβ€ΐΒ8 ίη ολίοβ άβΜάβΤΑη, 
•Ι νίχ ίά άββαοΐαβι ίυΐΜβ ιιΙΙγα ηίοτίβηι ΙηΛίιηίΰΜΐ: Β^ά βά Ηοο 
Υιιίαηιβη ηοη αΐίοά οΐίηι ρβΓίίηαΐΜβ, γβΐ ίρηιαι οϋα ηοη ίαίβββ 
ίη άιιο έϋτί»αηι, ηηάβ 1ίςα€&1? £«τΙβ οοηΑίλΙ ορηβ (οίηηι ιηυΐΐα 
οΰηι ρβΜυοα ίιιίβββ , βΐ ΒόΗλΛο• οηαηβ• β1ί^ΐ2•ηθο ροαίΜβ ρβτ ίη• 
ΐ<ιηΑαι ίβηιροηβ & ββ ίηνίοβηι βοΐαΐα». Ηυο ίηϋαιΐ ρΓαβββηβ Υο• 
Ιηηίηί» οοηάίΐίο, βολ/ι!» γβιίίβ ίη Ιοοίβ α ροΑίβηοΓο ΒίΜίορΑ^ο ® 
ηήΜίτίηιβ ίΓΑηβρολίΙίβ. υΐεαη(|ηβ όβ Ηίβοβ Γββ ΗαΒααΙ : ςαοά ίη- 
Ιι« ΑπηοΑ Α Βθ9ηιηί ηοβίτί ΝλϋνίΐΑΐβ 900• •οηρ•ί1 ηοΑίβτ Ο^το^ 
ηαβταρίια»^ βχΙτΑ οιηηβαι (1αΙ>ίΐΑηάί αΙθαβι ροηίΙαΓ, οαηι θχΙα. 
Γ€η( βχ Ορβτβ ίΙΙίυΑ βχοβΓρίΑ , ίηΐβτ ΟοΙΙβοΐΑηβΑ €οη$ίαηίιη{ Ροτ» 
ρΐ^γτοζ. Ιηιρ. ^υί ηβίαβ €α1 Αηηο 906^• «Κ «ηηο αΓοίΙβΓ 969^• ^β- 
ηαΐυβ : βΐ ηοη 8θηρβί8β6 8ΐιΙ> ίρβο 1η$ίίηίαηι ίιηρβηο, 86<Ι ροβί^^&ηι 
ΐΙΙβ άίβηι 8ααηι βιιρΓβηιυαι οΙ)ϋ88βΙ, Ηοο 68ΐ ρο8ΐ Αηηαιη 565. 
€θά6ΐη οβτίίΐηάίηίβ ^λάα ηοΒίΑ βίαοβιοίΐ, ίά Αρβτΐβ ίηάίοΔηΙίΒαβ ΧΙ« ΡΑ0Ι£60Μ£ΝΑ. νοτΒϋ ίΙΙϋι (]υΒ9 ^β Ιηαίηίάηο ίη ίιιίΐιο ϋΙκί 18• Ιβ^ιαηίατ : Εφ»^ 
ϋΙΙηίβΒν 6 ^ίίίατος Ισυσανιανοζ Ιτη λη\ χλΙ μήνας ζ\ %βΑ ημέ- 
ρας $γ. ΙνηρΜίαη ΐΜίαί ΌΜηΪΛ$ΐ9ηη8 /μΙμμιιιιμ αηηοε ζχχτιπ• 
ηΐ€η9€$ τχχ. Η Μ^μ ζιιι« Ηοο βοΐκιη ιη «^οηίΓονβτβίΒΐιι ροΐ6•( νο- 
€«η, Ι^η βαΒ ΙηΛίΐηιαηο ΔοηιβηΙ, βΙ ρ•υΙο ροβΙ «^ιμ λβΙλΙβα» 
ΟΗτοηοβταρΜαηι βααιη 6οη€ϋ€ΐβτΗ? 8υοΙ (]ηί«[βΒΐ « ςα«β ίβοϋβ 
€121 νίβ ηοη βλϋβ αΐίβηΐο ροβ•ίη1 ρβηιιαΔβΓβ, βαιη ρ«ιι1ο ροβ1:' /»- 
«Ιίηχβηιιιι• βαυιιι Ορυβ οοααηη&Μβ; 8€<1 ύΙ «Κ« βιιηΐ ιηαΙίΑ « ηο• 
Ι>1< οΙ>86ΓνΑΐΒ ι ^ΟΑβ Βΐιβρίΰΐοηβιη ηοη ίηΐηιβηΐο οτββιιΙ: «οπι •6• 
οηΐο ίβ(ο ίυίιββ ΓοοβηΙίοΓθΐη ; ^1ι^η ο1 ναηΐ ςυ«« ηιΒίηΑίοβιι^ βααι 
•δ (βιηροτΑ Ιοη^β Β6(|ΐιίοΓ« €Μ6 άέΙταάοηΑαιη• ϋ-Ι 6« β|ΐΜ «βΙ»• 
1β τβηίΑΐβιη ροββίΐ ίηθα^Γβ I^β^ιο^) άβςυβ β)ΐΐ8 αο1οη(«Ι•)α€ΐί4 
όαιη £αο6γο, ηοβ ^οιοςαίΑ ο^^11^η( ηοΐβ^αιη 6( ίικΙχαοΓυοι ΜI»^ 
ύ%^ οΙ> οοαίοβ Ιιίο οοηςβΓβηιυβ, •ο 'ίη Ιτοΐίο* βίιηιιΐ οο11σοαΙ>ίαιιι•; 
Εΐ ρηαιαιη ςαίίΐθΐη β• ^ 9^*^ οοοΙγα ϋϋυ• τβΙιηίΑΐβαι ΙαηΙβιη νΐ* 
Δβ«η1αΓ ί9ί^&[ζ^ «βΪΒΤΑίιιαβ β( ίη Ιβηεβ ροη«ηιιΐ8 ; ^βίηάβ ςαββ ϊ1- 
Ιαηι τίάύβηΙαΓ .&βίτηη*β) βχ βάτβτΒΟ ροηάβτοαια•; βίβί φιίά «Α- 
ηιίϋ«ηΙ Ιιαβο ηβροηβίοιιή, ρΓοαΙ Αβ^αοβ τβηιηι •6•ΙίαΐΑΐοχ«β άθ- 
εβΙ, γίά•ΐ(ΐηυ8. 

Χ)^Ι• ^ιιο^ί ΑαΙΟΓ ηοβίβτ βαΒ Ιν^ίί^ίοηο ββιηατ», ηοη •ο^ 
]αηι ηοη βοηρββηΐ, κά «Ι ηβςοβ ίη τίΐ• οκΐί^βηΐ, ίη ρηίΑο Ιοοο, 

^^ηιβηϋ £Γηιί8βίΒή νί^ΟΓΟίη ίά 1ΐΑΐ>6τβ νΐάβΙΟΓ, ^ηοΑ άβ ϋΓΐκ• 
βοΑβ ΑηίιοΜαΦ ηοιηίη« νΰ!ά Ιηβίιηίαηο ίο Ί%€οροΙΙϊΗ οιοΐβία, €| 
άβ ροριιΐί Ιαηο Ιβηροηβ ΑοείΜηαΙίοηίΒαβ^ τβτΐ)• ίκοίΑιβ^), άο 
ίΠοΓυιη Αοο]&αι«ϋοηίΙ>ιΐ8 ηο» 1θ(]«1ατ ΐρββ βχ Αα& «ϋίβηΐίΒ €ΐ ιη&- 
ηιοπΑ, 86^ 8(1 ρυΙ^ΙίοΑ ίρβίοΒ €ί^ΐΑΐί8 Άίρβίτα ρΓονοο«(. Ομοίως 
ίϊ χΛ ΐ¥ τοις ΧαρτΙοίς ίύρί^ την τα &»τα γραφόντων νης «ύτης 
ηίΐίος, ρη ίκραζξη^ χληδόνα δΜντ^ς εΙς το μηαηΐη&ηναί την 

' αυνην ποΚιν. ΑΛ ηοίΜΐη ν€το λοο ηο9η€η, ίη Οίατίίβ Η>ηαη γΐά 
ΛοΙα ρΜίοα Κη)η8 Ουίίαίι» ^οηΜ^τ^ρ9€^€ ^ ίηυβηίνΛη εΗ^ ^μοΛ 
ΐ€η€ βϋεηι οιΠΜβτιΐ^» αοϋΐατηαηίηί ΙηοοΙαε, 5Αη6 81 ιρβίοβ ηΐ€- 
ηιοπΑ οοηϋ^βββηΐ ίΒίΑΟ ΑοοίΑΠίΑΐίοηβΑ , ςαΑοιτίΑ ίοΓ8Αη ηιβηιο*• 
ΓΑΤθ ρο1ιιί886ΐ ίο Άί^^ίβίτα €ίνϋ«1ί8 ραΒΙίοΑ £αί88β ΓβίΑΐΑβ, ϊΠα Ια•* 
ηιβη άβ «8 Ιιοο ηιο4ΐα β1 Γογοια ηοη α11«2Β8861• 8ί νβΐ ΐρββ ^ τβΐ 
8ΐχί Α6ςαα1β8 ί8ΐία8ηιο^ ΑοοίΑηίΑΐίοηΜ βοϊβ ρΓορήίΒ ΑΟτίΙιΚΜ ρβτ* ») ΡαγΙ© ί. ρ. 179. ΡΚΟΕΕΟΟΜΕΝΑ. ΖΙ.Χ €«ρί88«ηΙ, «η /ίαί$€ ΑοϋΙοψηαΗοηεΛ Αόία ΡαΒΙίοβ αΙ•ββ6ΐ? 8ί 
^τιββίΜΗΐι τοοβ» ίαβτιιιιΐ αοοΙίπηΒίαβ, β( η^οΐίββ ίαΐβββ^ βοοΙβοια- 
Ιααΐ, βη&ιτ•Μ6ΐ, ηοη ίαΪΜβΙ -ηιΪΓ8ΐ]άυιη βοηι ^ί^^α ΡίώΙίοα ^) Αβ 
01» &ρρ6ΐ1•Μ€. Αι βίηιρΗοΙΙβΓ /*ύ%9$€ α ί^η* οιηιηαηίίΒη$ αοεία^ 
η99ύαη, ύ ΙτβΙ ίρΐιβ, τβΐ Μΐί €<Νΐ«1•η6ί, «ιιάίββοαΐ;^ ςαί ροΙαίΙ 

XVII. Ατςαΐιΐ€η1ιιιη 2**• βχίηάβ ρβίο, (^νίοά Αβ Τ6ΐ>α« ^ο^ 
9ίά» βοΒ ίσιρβτΐο ΙηΗίηίατΑ^ 1ο( βϋΒπΐί βπΌτβ• ίη ίΠίυβ £Λγοιιο» 
η^ζτορΗα οοηιηΐίίΒηΙιιτ, ιΗ οιηηίηο τβρυ^ηβΐ; €ΐιιη ΊΠμ νίχΐβββ 
ΐΜίροπΙινβ. υΐ, ιηιιΗί• ρταβίβηΐίβ, ηοαηιιΗο• Ιιίΰ Ιοοί , ςηι ηο• 
\ϋΒ 8ία1 ηΐ8)οη• ηιοιη€ίηϋ9 ίη ιηβάίαΒί ρΓοάαο&σιηβ : Ββΐΐυιη ίΠαιΙ 
φο Ββ§ί ίΛζοηαη οοηΐτίι ΡεηΰΛ ρβτ Οηοβιη ΙρψΗίΜηίηί βίο. βαρ- 
ρβΙίΑβ ΙαΙαβ ΑΐηΙ^ Ιβ τβίβιΐ &Α ίηιρβηαηι Ιαβίηιίι^^), β1 &ά β}υβ 
€οιιβιιΐΑΐυβι 2*^• Ιη^οϋοηβιηηιιβ 6°^• ψι^^ ίη «ηηιιηι ϋΙίΐΜ ίιηρβιϋ 
2*. ίηοατηΙ; ςαο^ Ιβηιβη ηοη ^β>Ι«ηι ίΐιΐβββ ιΛ Ιηιρ• Ιηέίίηϊαηα^^ 
Μά *1> 6)αΒ 1>€εβ•80Γ6 ΙνΒΐίηο^^χ Ρ^οϋορίο €α€8αη€ηη*)γ 6)08* 
«Ιβαι •6τί ρΓοΒιΙίββίηιο δοηρΙΟΓβ, βοΙΙί^έΓβ Ηοβί. Εϋανιη ^α•^ 
βΐίσίΐιηί ^β Ερίφοορί» ,• ΟίρΗαηοίΓορ^Μ ^ Οβοοηοτηι»^ ^Χ Χ€ηΌΛο^ 
ΜαηΛΜ , η€ τηη Λ€ ηΒ ^ηα€ αηί€ ήιηηηΒ ηιενηρϋιοη ΗαίΐΑ^ηηί 1>ο- 
1ΙΜ, Τ€${αιη€ψα«¥η €τη%ίί€Γ€ηί, οοη)ίϋίΙ Ιβ Βά Βπηιιηι Ιιι•ϋιιίΜΐί 2™^)• 
€ΤΓΟΓΟ §θη' ηιίηυΒ αυΒπι βηηοηιαι 18. ϋβΒίςηΒίατ βηίηι ΝοόΜλ 
ΙϋβΙίηίΒίιί οχχχι*^). ςιΐΒβ βιιιί•βΑ ββί: χτ. ΚαΙ ^ίρηίιβ ΒαΛίΗο 
€οα ^) ιι1«χ 6)118 βχίτβαιο οοηβρίαΐν, ίά 68ΐ Βηηο ϋΐίυβ ίηιρβ* >> 1>β Ροροΰ Αο6ΐ&ιη&ΐ!σιι!1>α8 Ιη ΑείΒ ΡοΙ>1!€& ι^ατβιιθίβ, Α^ Ο&βΒΟ^ 
^οηΜ ία ναΙαΟϋ Οο^ολϊ Αψί^ίοη Ο&Μΐιιαι ρ. 466. β«ο. «Ι ^^€^- 
«βηαι ϋ&. 3. 05ββτψ. ία Οοάίηιιαι ^ ΟΆμ νΜΛ 0?. χ. 6. ρ. 
215. Βά 21& 

«) ρ. 153. 

• ) Ββ 1>6ΐ1ο Ρβη. 1. 1. ^ 12. 

«) ΟοηίβΓ&ηΙαΓ ρ. 159. οαιη 153, 155, 176, 180. 

*) ΥΙ^β 6ΒραΙ ίΐΐίαβ χπι. 

') Αραά ΗβΙνίαοΛ^ β1 Βΐΐοβ €Ιιτοηο1ο|^β , Βηηαβ ίβίβ ΟοηβαΙλΗβ ςιιϊ 
ίΔ€ΐ]ΓΗΐ Ιη ΒηηΐΗΐι ^α1I^IιίΒI1ί 2. %1 3. ββη Ιηάλοϋο 7. ΟοοβηΐΒία Βμϊ— 
Ια ίΒβί^Ιιιτ: βΙ ΒΜϋβ. Οοηβαΐ βηίιιι ΒοΙ^Ι^τίυβ ίΐϋιιβ Βΐιιιί ηοιηί|υι^ιΐ8 
€81 οοα ΒοΒίΙίνΜ^ ββά 1>6€ί]ΐ9, οϋ ρΒίβΙ 6Χ Ραβίΐβ ΜατοϋΙϋηί ΟοηιίΐΜ, 
Πα^τί» ΤίΜ. ^ ΟλτοηΐΜ* ΡΙιιΐΰλσϋ• βίνβ ΑΙβχηψάήηί; Βΐ<ιιιβ ί(« βο- 
ηίοΒίιΐΓ Άΐ» ΑιΙΙοΓθ ηοβίτο ρ. 186, 187. €ί Λ ίρβο Ιβρ. /ιιιΐίηίαιιο 
ίη €οη$1ί1ηαοην ά€ Ειηεηά. ΟοάκίΜ, * χιιι ΕΒΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. 

ηί χν*° }•ιιι ββώΜΠΪβ. ΛΑ Μΐηααι ΐΜΐϋίΐακί 2"• ' ) ^ ΟομΙΪΙιιτ 
ϋοηϊΙ»!• ςιιΐ1>ι»^ιη Λοικΰί• ■!> μ Ιιιηο Ιβιιΐ|»ιϊ• ρι-αοΜίΙ^Ι» 
ηΜηΙίοΒβιη Ηοιίν Γαοκιι*, ϊηΙβΓ Μ• η&«ηΜΐ ΟαΜίϊΙαϋαηβαι Ο» 
/>ίτ* Αα«Γ«£Μρίο ΙΛίήβ ΝαίΜΤΛίϊίΜα απκίάβαάο, ίιι^αα Χλ^λμ 
β& Ιπιρ. ΑηαΛαάο Ιβίαιη ; (|ΐΜβ ούίϊβ ςαί^εηι μΙ βοη «ηΙβ-ΐαιρΜίίι 
ΙΐΜΐίΐ)ί•ΐ]ί βηηαιη χηι. ^I1■I11ν^■ βηϊιη βυρβΓ ϊιίΑ ηΗ|•η• ΙμΙ»••- 
*ητ ίβχ ^ι■•1^ιιί•η^ ΐη £β<Ικ« Ίιί. χχτι. ι., τιη. ίρβίικ 2' €οιι•ιι- 
1•1ΐ), ϊ. β. Ηπο ΐιιιρ«ηί 2°ιΙ*Ι•; νίχ ΐΜΒβη τϋβΐΗΓ άα)Η(«ηά>ηι 
ςηίη β πίΜίτο ΛυΙοΓβ ιΐΗΪβηβΚιτ Ι^βχ βΙμ Αβ γ« Μ^βη ρ••1βηβτ, 
«ιηρΙίοΓ, Λ οβΙβΙ>τΜΓ, ^»•β ία ΑαΛ^Λΐϊΰο ίαΐβτ Χονβΰα» -γτπϊ 
ηΐΟτ ΐΛΧΧΐχ', «ί ιοηο ϊΐΐίυι Ιιηρβπϊ χιυ, ΰοΜκΖΜίΜπ βο-ΛΐΛ 
^ρϊοηί, Λλ\λ μ1; ία η"• ςυκίνη βχρκΐΗ.]ηΙ>•(ΐ]χ ιηναΐίο ιΐα 
Ιιβ^ε οΪΓΜ Γβη ««πΑβηι •1) Ιιαρ. ^ίηα»IΛ4^Λ «ιβΪηβ, αϊ ύβ ββ η^ΐτ 
ΐίοο•ιη ΐη ΙιΒ^α ■ 'μ άΜΪ^ηαΙβ ΐιιΪΜ• £•ο1αβι οολ ρΗιοκτβ βαΐΜβΑί. 
€«1 ^4μΙοτ. λά νβπΛίαι ιηοιιαι άα ΡιιλΙΙϊμ «χ ί,ίηοΛίιΐΛ Ιβτρϊιιϊιηκ 
ΜΓνίΐιιΙβ ■!> Ιιηρ«Γ•ΐΓΪε« Τ^άοτα 1ίΙ)ν•(ιι, ρΓθ1ιί1)ίΐΐ•<]ΒΒ Ι^^ιη- 
βΜΐΗ, οοιηιιιβαιοΓΒΐ ')} <|ΐιοά Ιβοκιι άϋΐκίλτβιϋ αββο, ςαίη 
■(■Ιίιη ϋοπϋςβηΐ αηΐβ 1«αιρ«• ιΙΙαΑ, ^ιιο ί^^ Λ ΙηιρβΤ•(οΓβ κ4> 
τβτιυΒ ΪΛκΛήηία ρΓθτί•ιιηι «ιϊι β1 ι1α<β βΐ £^^x 'ά\Μ &α1• Ομ«μ&. 
&&ΜΙΓΝ Οο». Ιαιρ«τ•1οπ• ΛοαοηοΛΟί Λ ϊηΐβτ ΝοοβϋΛβ ΐΜΐπΐΜ*. 
(Ι1Τ Χ1Τ*. ΑΔ βηιΐίΙβΒΐ >ιιηΐ)ηι, ααηρβ ^ι1•I^ηΗα^ 2'*Ί «1 ■>>1β ^^α.~ 
κΑίαιηϋηα, ςαί >ηηο ϊΙΙο >ά «χΐΐιιιη νν^βιΗβ ία«οβρϊΙ, ηώχ^ 
(ατ ■ ΗαβίΓΟ *) Οοϋς»» ΙαβίϊηΐΛηβη Κάϊΐϊο, ςιιί βιΐίϋ» («ιηαι 
Μΐ ίηβηηΐβ ^ι1β(^ι1^β11^ αηηο 3. ιαΐ» ίρβο 0«;» Οοηιαίιΐυ, τι. /άκ» 
•Αρηϋι ; ηΐΐ ΙίςαβΙ βχ Οοη»Ιϊΐιιΐίοη* Λβ βο ϋοηβηηαηύο• Αά 
ρηβΑίεΐί ΐ>ΚΗ ΟνηβιιΙβίΜΐιι *) οΐΗΐ)ΐεί1ιΐΓ αΐι κο Εϋοίβη ςοαίη 
Α1«ιίνη«ί ^υοΐΐ ροβΐβΑ ΙβηροΓίβ ΓηΐΜβ βταΐβαίιιαι , «χ •ο ΙίοοΙ 
<Ηΐ11Ϊ£βη, 9θο^ ίηχτίρΐυηι μΙ (βχΐιΐ ΪΙΙιιά ίιι ΟκΙμμ Ιώ, 3. ώ. 
43.) βά 7οαηηίΐη {Οαρραάοαη) Ρταϋοηο ΡΜΐί/ίαιαη; ιι«ιη 
οΑ βΒΐη ίΙϊ(;ηΐΐΒΐβιιι «γβοΐαβ αΐ Ιοαηπί* Οαρραάοχ αοα >η1β Οοη. 
•ιιΙ•[ιΐΒΐ ββςιΐΕΐι(βιι>ι ςιι«Βΐ ββΐΜΓβ ίΛΜίραΛίΐΐΛ €ΐ Οτηΐβ», νβΐ >) ΟοηΓβτ ρ. 169. οΜ ρ. 153, 155, 174, 180. 

*) €οηΓβΓ ρ, 273• αιηι ΐΕ^οβηία, βΜ ηβαΐΐα ΙαάϊβΙΙοιιίι 7. βΐ βηία 

0«ΒΪβΓΪ| ^ΒΒΙ αϊ. 

■) ΟοαΓβηΙιιτ ρ. 183. ευπι 153, 156, 176, 180, 1Β£, 187. υΜ ϋοηοηο- 

■ηοηΙιΐΓ Οοιυυΐκΐιι• Οομ Μηηιηπι Μμ* ροβΐ ΓΜΐεκ Ι&Βϋοηη. 
«)ρ- 186. ί 
ΡΚΟΙ^εΟΟΜΕΝΑ. .χι.χιχ 

ρτΜίβηΙάπι νβΐ 6χί€ιιηιιιι : βαββο^οβ ββΐ βηίιη ιώ Ιοοψαι ΙηΙΪΛηΐψ 
ίριαη ΒΝϋΐΟΓίο ΡταφξΛί Μα^ίβίΓβΙιιιιι «άαηιιίβΙηΜβ βχίΙΟΓο 
Ι^ΛΜηρ^άύ €ί Οτ€βύ» €σηβο1α€α, οοαιρΓοΙίΑΐατ βκ Οοάίσι»ΙΛη> 1. 
Ιίΐ. 6, 1^ξ€ χιχ• ^ΙΜΘ άίη^ΟΓ ΙνΚαηο Ρ. Ρ. V. ΚαΙ» θ€€€9Λί. 

ΙυΛΉ^ρβϋο Η Οτ€8ί€ ΰΟΜ. ΈλΑλΧ» Γβί ίρΜ ΝοβΙβΓ ΙβλίίΐΒΟΙίίοΐΙΙ 

■άΐη^ΐ, ςιή ροβΙιςαΑΐη ΙοοαΙιιβ Αμμ«1 -θβ Χβ^βϋβ ΒοαΗΗΜηιαι 
ηι& €χνΐΜ πιβηη» & />Κ ΐη > ? * > ^), Σ^πιραάίο €ί Οτ€$Λ€ βοββ. «ζ 
Ρ^Μνί^β ροϋ ρνοβιη βΑοοίΙηη ΓβάβηηΙίΙη» , ά«^ιιβ ΗοαίΒησηιηι βΙ 
ΡβτΜτοηι ία Μίαιιι ίΐβπιιιι ηιβιιΐίιιηι ρπιβίίο οοαηηίββο «ά βίλ» 
^οιιι ΕορΙίΓΑΐΦία Αρτϋί» ιΚ^χιχ^), «άέΜ, 1βηιρ•Γ« οίτοίΙβΓ €0«• 
^βιη ') ΙίΛαηντη ΡταΗοηο Ρ^€^€αιαη ^} άί^ίίαί€ Μπα €χηίΛΜ 
βάη€^ €§ Ι&&Ηη£9η ΟαρρΛάθ€€ηί ίη Ιοοηιη «/ιι# η^€€ί9αη. 1>Β 
ΑΒΐίΦθΙή8 « &^β Ρ#Γ8Αηιιιι Οΐιοβτοβ βχριι§η«ΐΑ ηΐΜη• Ιηηίο Ιη* 
ϋα. 3. Ιΐόο^βΙ «ηηο Ια•ϋΜ•]ΐί 14® τβΗ>Α {λολ^ώβ, ηΛη^ούί, €θ- 
<!<■• ί£ηψοη^) ΒΛίατηοη ο•ηΐνα ΟσΦΚοΦ βΜίββηιη /τμμ€ Ηό. €μοά 
οοηΐΙ^ίΐ ΐΑΐΐΜΐι αηΐβ οβρΙαβι • βΗοιτοβ Αη1ί•ο1ιίΒΐ]ΐ ρΐα• «ιιιί8 4• 
βοΒϋλ. ΙηοΜρΙοιη «βΐ €ΐιίΒΐ • ΒΛΜοηο Ββΐΐυιη Οοίΐαίααη οίκΑ 
«Ηίαιη ΙαβίίιιίΑηί ηοηΐϋη &1>•ο1ιι€οιη βινο <2«αΗηιιιη ίηοΐιοβίααι ^ ηΙ 
ΜΟΟΛ ϋϋο• Ιίίίίΐ» 6ΐ Ιηϋοίιο ρτ&θάιοΐΑ ί€ηίΛ οαιη] βηοο {ϋπ» 
Ικΰί ψάηίο «οηιΐ6€ΐ«ιίΐατ: ίά ^υοά νιΑβτβ ββΙ: ίη Ρτοοορη ΗμΙο- 
ή Αβ 1>β1]ο ιβίο βοηάηοαίλ• €1τβ& φήάβηι ίά Ιβηιραβ βχ ΙΜλ 
νβτβΤΗ» β§1 Βτ&ατΜΐ• οαιη νί(%β€ Ββ^β Οοϋιοηιιιι ο«ρίίνο ΓαοΙΟι 
ϋΐ^αβ τβί ιΒιάβηι €1ΐΓοηορ*ΒρΙιΐΜ ηοβίθτ ηιβαιίιιίΐ: «Ιςιιβ Ιιοο τί^Ι•• 
ΙΒΤ βτΓΟτίβ «ΐΜβαι «ί ρΓ«6ΐ^ιιί8•€; ριιΐΒτίΙ βηίηι , νΐ; τίάβΙαΓ, ίηίηι 
ρ^αοο* αΜΟβββ βΙ ίηοοβρίαιη £αίβ•β \ϊύΧ%ιαί 9Χ νίήξ€ηι ΟθΛ%Χ%ηύ» 
ηοροϋαι αέΐάοοίαιη• Ηΐβοβ οαιοίΒυβ βτηΐίβ 9ίάάΛ , ^αοά Οοιηβίο 
ίιιή^ιιρ•, ^νι Ρτοϋορίο ^ββΐβ^), «οηο 1ιι•ΐΜΐίΑΐιί ζιιχ. ΒρραηιιΙ, 
•ά «ηητιυι ίΒΐιιβ ιγ, €οη8ΐι1«Ιαιη •ο• ΐΛακραάΗ €ί Οίτηίι$, & ηα- >) €οΒίθΓ&(ατ ρ. 190 οαιη 188. 

•) ρ. 202. 

*) ΡταεΙοηο Ρταε/ϋσίνη ίαΐβββ /οσηηβιη ΙΠαιη Βπηο ροβΐ ΟοηβυΙ&ίυπι 

ΐΑΐηρ&άϋ βί 'ΟΓββϋβ Οφΐβ( βχ Οοά, 1. ι. Ι/β^ χχι. ςυΒβ ^Ιη^ϋοΓ 

^οαηη^ Ρ. Ρ. 6( ΑβΙβ €8ΐ V. ΚαΙ. Αα^, ρο$ί €ύη»ηΐΛ^υιη Ι4βηφαάα €ΐ 

Οηβϋί. 
*) ρ. 205. 
*) ρ. 222. 
*) ΟοηίβηΙατ ΟτΒρίϋβ 3. Η5π 1. άβ ΜΙο ΡβΓβίοο £αίβ οϋΐη ιιΑϋο 

ρίΜιω 2. 8€η<ι. ι ζι»γν ΡΒΟΙ^Ε&ΟΜΕΝΑ. βίτο ψΓοάΜίητ^): ηρο ηβο ββ ηβο βΒοβ Αβφι&1«β ΟύΨΛϋοίη ίύχαη 
νί8ί<86 ϋςαί^Μΐιηο <)βαιοηβ1τ»1• ΑοοβΑιΙ ψιοά ΝγσίηπητΜ ρ<^ 
1«8ΐΛΐ6ΐιι' Αΐ>Γθ^Αΐ«η βΐ ρνο βο Ρηί€ίότ€ηι οτββίοοι Λά Ιοαηηί9 Οαρτ 
ραάοο%Λ ΰοηΦίίΙάίηΐΛ (ί. 6. «Α «ηαιιιη ΙορβηΙοηβ 12•) ορΐ|)ί- 
οίλΐ^); ςιιοΑ Ιλίηβιι Ιητιιιιίο βηΐβ, ηβιηρ• (2ο•. Βτ£•έ»τ»ο, &• 
οίααι Μΐ, ϋΙ ορρ«τ€ΐ βχ ΝονΜι χικ. ^α^I)α8 &φί0Μηά« θβ( £«. 
Ι>ιιΙ• ίβΐ•, ςοΑίη άβ Κβ^β ΑαηΛ9ηιίύηίψη ΟΜίηοή&β ΐΓ«άίΐ'), οοηι 
ΙβηιροΓβ Ιοβίίιιηηί οοοΙτα Αβ^βη ΗοΛβηίαηαη ία 1>•11αιη ρηιί•• 
οΙΟΓαιη. ςαί» Μβ^οϋβΙοΓββ' €Κηαίαηο9 ίη ΑαχαιηίΙιτϋηι γ«^ο. 
•ηββ ΊτΜίββιιηΙββ 1>οηίβ οηιιιίΒαβ βΙ τϊΙα ίβ βρ«ϋΑνβτ«Ι » τονίΐΜ* •ί 
'Ήύη9€ή{€η$€ηι ΜΙο βιιρβηνίΙ €Ηη$ίίαηΜηί «β βίΐαηοΛ; (Ργο 
Ο/ίηϋίαΐίΖΒ «ΐΜΐη, χη^ιαίι έχιΖν^Γηι• Μΐιη αηιια ηοηο^) βΙ ρβτΐ• 
τιοΐοηβ I^«ς&Iοβ βΑ ^«•^^II^«ηι1Iη ιπίαΐΜβ , ηί Βρι$€0ρΜΒ Μι ΰΐέ- 
ψτ€ΐφΛ€ Λατ^ηίυτ^ α ^ηϋηΛ» (7λΓΜ<Μΐια« ΒΜΪΛφοηΜ τ^ϋηί&αΛΒ €ί 
Μγ»ί€ηί8 »ι»&«ΐιι« , «αοΓΟ ΒαψΗηηαΗ$ Ιαυαντο ίΐι<ίη^«τ«ΐΜτ• Ηόο 
ΙοΙυιη • Υ6Το Ιοη^ΜΜΟΐβ «Ι^ΙιΟΓΓβτβ Ιβ•Ι•Ιί•8ίιηαιο ΑΙόκ ΡΓΟΟορίφ: 
η&ιη *υΙθΓ ββΐ ίΐΐβ, Αβςβιη .^ίαηκηιϊΐ^ιινηη , €ΐί•αι •οΐ6 ίά 1>β11αηι 
Ββΐί^οηίβ Οιη$ίΪΛηα€ ίαΐΜθ οιιΙΙοΓβοι, ί<ί^ιιβ ^αί^Μη ^αλίη £«γ« 
▼βηΐΐββιαιιιιη; Χρ^^ιανός Χ8 ων αεΛ δόξης τήοδ9 ύς μάλιανΛ ίηι^ 
ψ>4λί3ύμ$¥ος* Ει αί οοιιαΙβΙ #βΜ •ϋ«ιιοαι Α οεοχά Τ9ήΜΒ^ ίίέ ύ 
ςαίβ ρβηίΐίαβ βά ίΐΐαά οϋβη^λΙ, ΓΒΐϊοηβιη βΐ ιηαΑιιαι £ιΙ>ιιΐΑοάί 
βρπά Γ6€6ηϋοι-«8 βοίρΙΟΓββ ΟΓΑβϋοΙοβ ιιβίΐβΐιιιη, Γββίρ«Γβ ραλβίΜΐ. 
ΟοιηηηΚίβΓβ ηαη ροΜίιαι, ςηία ίίο •ιι1))αη9&οι , ηαοΑ ία ι^ /»- 
•Ιΐιι» ^7^^α^^8, 1α8ΐίηί&ηί1)βη68$0ΓΜ, «οιιίβ ρ«ιιςίβ ΑΟΐβ 1ια)α• ίηκ 
ύηηϊ άβ Επρίκαβίο ΒίΧΛΛ ΟίηίΑΐίβ ΡβΙηβΓθ1ι«, 8€ηρ(αιιι Γβΐί^αίΐι 
0αβ«εΙ»αι βιιηι ίη Ιοβαβη άβίαηοϋ ΡακΚ^ ΟτίΚοάοχοΒ^ ψιο» νο- 
οαηί^ ζταυίΐΦτ ρ€Γ»€0Μαη βί»»»€ , ρίΛηηιΐΛ £0ηιψη Ημλλ ιμ€» Ιγο- 
άίίϊ$, Οα«1β Ηόο οπΓΟΓίβ ροτίοηίαηι! φΜΒΟϊ «ΐΜΐιτΑαιη, βΐ «σν. 
<Γτανον! ςυ&ηι «ΒβυΓ^ααι 6βΙ;, ΕηρΚταηιιηι ΟηίΚοΛοχηψη ΟτίΚα• 
άοχο» ηβοί ΙΤΒάίάΐ886 ! ^ ν^ιιι Αΐ>8ΐΐΓάυιη ββί βιιιη, ^αί ίάοίΓοο ^αο^ 
ίαβηΐ ΟΓίΚοάοχηβ Λά ΤΗΓοηααι ίΐΐυοι ρΓοαιοίαββΓ&Ι, βαΒ ΟνΚο^ 
άοχο ΙηιρβΓΒίοΓβ ΟΓίΗοάοχοί ίαίβββ ρβ^ββοιιίαιιι ! ^υ^8 ηβ&είΐ 
Ηα€Τ€ίιοο9 28ΐο8 ^οοΒ Ιιπρ. Αηα$ίαηαΜ αά ί^άίαιη Ερίβοορβίίαηι 1) ΟοηίβΓ. ρ. 190. 01101 188. 
») ρ. 164. ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. χι,ν Ιιοηοτ«ιιι βτβχβτιιΐ, β Ιη^Λιηο ΑήβΜ άβ)«οΙο• βΙ Α61ιιγΙμιΙο•? £| 
^οίβ ηοη €»9ηο•οΗ §πΙ> βο βοΐοβ ΑοπιίβΜ ΟτίΚοάοχό9? β^ηβ 1«ϋ• 
Η 1•η1η• βιτοτ λίο 68β6 τίάβΙιΐΓ , α( α ηοβίτο ΑαΙοΓβ άβ βΐΜΐ Οίνί- 
ΙλΙ« ηηΐΐο ηιοάο ροΙιΐΜββΙ οοαιιηίΐϋ, ή γβΐ ίριβ Ιαηο ΙβηιροηΑ 
▼ίχιβ&€ΐ, τβΐ οαιη «1ίι• ηΐΐίβ, ^τιί τίχβηηΐ ιΠα «βΙαΙβ^ ΓαίββοΙ 
▼«Γ8>1θ8. Ν6ςο€ &1ί« η^ί'^^'^' ^® 0Μΐ«Α ίά βοπρίιιιη ίαΐΜβ τίάθΙιΐΓ, 
^•ιη ^ιιοά Ναιτϋίοη6ΐιι βχ ΑυΙΟΓβ αΐί^οο ΕιιίγοΗίαηο βχβοηρβ^ 
τϋ; ^1» ΑηΙοΓ, ουαι ίρββ ^9Βί ΕηίγοΗίαηιΐΛ , ρβτ ΟΗΚοάοχοΛ ά«- 
βίςηΗτίΙ, ηοη ί11ο• η^ί τβνβτλ Γαβτοηΐ ΟκίΚοάύαη^ Ββά φή Ιλίββ 
ηηΐ ΙιβΒΗϊ Βψϋ ΕΗίγΰΙιίαηοΒ ; Ηο^ηαηιςιιβ ύ^ΕνρΚταίΐο ρβηβεα• 
Ιΐαηαη ίοίβββ ραβδοβ, «ά Υβηβ}ΐηΐ1ί1α<ϋη€ΐιι φΜΌα ρΓΟχίιηβ ΑοοβάΐΙ. 
XVIII. ^οοθ. ίη €86ΐ6Ρίβ ίβΐί» Ιοοίβ Ιαιο ίηβί^ίΐβτ α νβρο 
^β&εχβτίΐ ηοβΐ6Γ ΟΙίΓοηο^βρΙιιιβ , ίά ίη οβαβα ίαΐΜβ ΥΐάβΙητ, ρ«Γ. 
Ιήη 9ΐλο<1 8οηρΙοτ6β οιαΙοα α1^ιι6 ΓβοβηΐίοΓββ βίΐ ββειιίαβ • ρ&Γϋαι 
ςνοΑ ίρββ ηβ^ΐί^βηΐίυβ ^ ίηοηηοβίμβ ΙταηβεηρββηΙ, .ρ•Γΐίιιι 
β€ΐιί^Π€ 9^θ4ΐ οοιΐ}β6ΐαηβ •αίι βΐ ΗΑηοΙλϋοιιίΒυβ ίη ΙβοηροήΒυβ 
τβηιπι «ι {ββίοηιαι β1«1αθη^ίβ υ•ιΐ8 βίΙ. δβοηίαηι βηηι ίαΐΜβ Αυ. 
Ιοιν» Βΐίοβ ηοη ηιίηαβ ίη ΓβΙιηβ 8ΐιΙ> ίαιρβηο Ιη8ΐίηιαηί ^ββΐί• βηΑΓ- 
ηηάίβ ^ιΐΑΒί ίη ^ββΙΐΒ αΚογοπι οβΙβΒΓβηάίβ, ηΐ οοη£α1ατ βχ (Βτγο• 
ΗΒοΑ ηοΐλΐίβ, βίο «1 βΐίίβ ΙαουΙβηΙίβ ίηάίοίίβ τβάάίΐατ οοηδΓηι&Ιαηΐ• 
ΙΜβ ΑΐίΙβτ ίβοΐοηι €βΙ, ςαοά β Μ6ηβί1>αβ υηίηβ βηηί, &ά ηιβηβββ 
^ίοβ •1>•ςη6 ιιΐΐβ αηηοπιηι άίγβΓβίΙβϋβ βί^ηίίιεβϋοηβ ΙΤΑηβ^ΓβάίΑ- 
Ιητ, ηίβί ^ηοΑ βχ Αΐϋβ ΗίβΙοηοίβ βυββ ΝλΓΓΑΐίοηββ ίτΑηβοηΙιβηβ, 
ίπΙ^πηβάΪΑ ^«Αβ^Αΐη, ^ηββ ηοη ίαβΓοηΙ οηιίΙΙβηάΑ» οβοίΐΑη&βτ 
οαιίβ6Γίΐ? 8ίβ ροβΐ ηιβηΐίοηβηι 8€ρΐ€ΐηΙη9 Μ^άμ^) (βαΙ> I^βη^• 
ΫΛάη βΙ ΟΓββΙίβ ο^ηβιιίΑΐα) ηά ΑρηΙττη^) (ββςαβηίβηι) &1ίαηι- 
^αβ &ρΐ€ΐη&Γ»ιη ρΓο^Α^ίΙητ') βίηβ υΙίΑ άίνβΓβί βηηί ηιβηΐίοοβ. 
υη^β Αΐίΐ€Γ οοηίίβίΐ ςηοά ίη βϋο Ιοοο^) Γββ §6βΐΑ8 8€ρΐ€τηίη» 
αιβηβίβ βηΐβ §6βΐΑ Αι»ξη9ΐ% €)υ8άθΐη Αηηί ίη ΙίΙβΓαβ Γβΐυίβηΐ, 6( 
ιη€η8€ΐο 8€ρΐαηΙίΓ€ψη βχΛλ ΑίΜξΗΒίητη ροηβΐ; υηάβ, ίη^υβαι, Ιιοο 
ροίηίΐ εοηΙίη§6Γβ ^ ηίβί ςηοά βχ ΑαΙοιίΒηβ ^ίνβΓβίβ άααι βαβ ^6. 
βηιηβΙ>Α£^ ρηηιο νβτΒβ ίΐΐίηβ ροβαβηΙ ςυί 8€ρί€τηίτί3 ηιβηβίβ ^ββίΑ 
€ΛΑτ9ύηΙ^ βΙ ροβ&βΑ τβνΙ>Α ΑΐΙβτίαβ, 9^ ^® ^^^ ηιβηβίβ Αη§η$Η ') ρ. 190 

•) ρ. «Οί. 

>) Ι,β^ ρ. 188. α4 221. 

^) ρ. 230. 9Λ Αηηηη ^1ιβI^ηII^Α^ 26. χι.νι Ρ&ΟI^Ε^ΟΜΕΝΑ. 

•εΓίρ•βτ•1? ΟΐΜΐβ &9η ροΙηίΙ^ ^αο3. ίοβρίβ €ΐβ γθ ΟΑ^Ιβρη ιη•ηϋ(Η 
ηβη 1»• £ιε»Ι > ηΐ^ φιοΑ βχ ΑοΙοηΙ>α8 ννϋ* «χβατίρΜίΗ^, βΙ; δφ 
Μ βλάβηι ^νβηαταιη οφηβ••6ήΙτβτ1)β? 5ίο ρτοίβςΐρ ^Ιβ ΟαιΖΐαβ 
ΙίίΒέΐηίαηαΗ οοηιριίΑΐΐοηβ βοάβη^), ίη ηιιο ίοοο'): ΙάηΛ Ιβγρ, 

ηΐΓΚϋ ') : Εοάαη ί£^ροτ€Σι⧀9 οιηη€9 υ€ί€ΤΦ» μ ΟοιΖμμιιι νηιιιι^οοα* 
αΛ€ «»«Ι» «< αΖία* ίρ9Λ ά€ 9Μ0 ^ϋΛιί 9 €$ ρ0τ βιηφύοΒ ητΒ€Λ €ηΜΛψ 
&ΙΟ βΙί•ιιι βαηύβολ £«1>ηΐΑΐη ^), ^αβιη αοΐβ ρο•«ΐ€τα( ίη ϋΐιηβ ρίξΑβτ 
οθΐΙβηΙιΒυβ, άα πγΙ>6 ΡαΙτηγ^α « /αίο ΟοΙί«ΐ1» ηοηαίιΐλΐβ, Γβρ^ΙίΙ. 
Τ«οβο Βίηο £Μϊ(αιη 9θΑ€ΐ «ϋΐιΑββι ιηρηίβηι, ^αβιη ^Ιιτϋ^ί ΑοΙβΑ ηο^' 
ιηίιιβΓΑΐ ^ ) , Ιιίο ίη Υΐΐβ ^αΒϋη^Αη^ ΒοοιίηΑΓ6ΐ ΑτβαΓίζιη * )• 

XIX. υίοΙ; ηΙ άβ «ϋςοίΐιαβ ηοΙβΙοπίΒΐ ΙοβΟΓαηι: ίέί ϊΑηιβη 
ρΐΌ ςαο οοηΐΜκϋαιτιβ βχ βΙΟβ ΓβέΙάΗιιτ ηΐΑηίίββΙίββίηΜίηι $ βΐ βχ 
άίοϋβ νίιΐβΐητ Μΐί» άβΐΒοη»ΐΓβη , ηοη «βνί ί1]ίαβ, ςΐιΐο Δοταϋ /«τ 
•ΐΜΜτηΜ, ^υΪΜβ δατίρίοι^ηι ηολίπιαι. ^ιι3I>ι1β οηιηίΐΜΐ» Αβιηαηι 
•Α(1&ΙαΓ, Γ6β ^αΜέΐΑηι ίΐΐίυβ &€ΐ«1ί• •1> βο ιίίβηΐίο ρθαΐΐαβ ρτΛ^ 
Ιβήη 9 αΙ ΟοηοΰΗΐιιι Κ θ€Λ€ταΐ€ ^ ) , «& ^3βΖΜαη» ΕχρβΔϋίαααι» 
^οβη^βη» ρβηηη^βηι •άνβΓ8ΐι« €]ια§τοθα Ροτμπηβ &β§βηι ίη 
ΟήΑΐΒ ροΒ€ ολρΙβΒΐ Αηίίοοίηιοαη βΑ•τί•η|€ηι; ςτιι^ ηηΐΐο ρ«ςΐ9 
νίάβΙηΓ οαιίΜαΓαβ^ ύ ίΐΐίβ ΐ9αιροηΙ>ο» Ιρββ ΔορηΪΜβΙ• 

XX• Νβςηθ βϋβηΐίο 1ιί0 ρΓβεΙβΓβαηάαιη, ^υοΑ ^ννην» Αφ 
ΡαΙτια μια ΑηίίοϋΜα, άααι Γββ Αθ<οηΙ»( ΙηβίίηΙ βΙ ΐΜΛίνααηίφ 
ηοη ραηοΑ βι•ηιοη«6 ΙταΑίΙ, ηίίϋ {«ιηβηι η» γ^ύψ τβΐ Αθμ νοί 
Αβ ΜΑ ΡαινίλίΜΐ, ςαο βιιηι 1αη€ Ιβιηρι>ή§ νί^Μβ ίηαααΙιΐΓ, οοη- ^) ΡαΗ άαρίβχ Οάάίϋί» Β^ιΰο, βοά άβ ΟΜ βΐ βΑ^βη Μ• ΙοςιιΗοτ 
ΜύΜα. 

*) ρ. 16β. 

•) ρ. 183. 

*) ρ. 152• 

•) ρ. 93. 

*) Οποοιοάο 6ΐ!«ιι &Ι» λΙΐΐΒ ηαοεαρ&ΙαΓ, &1» *^η Μοηβ β( ΟαηΜίη, 

') Νβ ςη!» •αβρ{€«ΙαΓ ροΙι^β ΜαΙβΙαΜ ία 01» (|0μ άββΐάβηοίητ, 4• 
Ιβϋβ βοΓΐΙ>€Γβ; άββίηίΙ ΟΙίΓοηο^κρΙιία ηοβίπλ ρτοοΐ βλίη ηηηο Ιι&Ββ- 
ιηυβ Ιη «ηηο Ιοβϋο. 37. βΙ οοΐφ^ηίαιη ββΐ ΟμμϊΙιιμι ^. Οση, βηηο 
ΰϋαβ 27. /ηιΐΜίίοιιβ 1. άβ ςα& ρ. 231. βί «οηϋ(ρΙ ΑιοΙα Β^ϋΒΟτϋ βχ- 
ρβάίϋο οίτολ Απηοιη ΙαβϋηΙ&ηί 14. ίϋίβ άη^ΙβΓ «βηροΗΙ^ΐΜ (|ΐι»β (η- 
€(«ιι1υΓ ρ. 222, 223. Οβ ί11& ηια1(& ΙηΜ ΡηοορίΜ άβ Ββΐ. Ρβη. 
1. 2. €. 14, &<1 21. ρ&€. 122. &ά 141. ΡΚΟΙ^εβΟΜΕΝλ. χχ.νιι 

ρνβΐί Μιη ^βΜηήΒίΙ ΙτοιηΜίΑιιιιι ϋΐνη Ιβιτ•βιιιοΙοιιι ςαί «ηη!» 
ότάΐβτ 2. »»%« ΙηΜίηίΜηί ίηίΙίΐΗΐι €οηΐίιι^•(ι φ» (αϊ ίϋοίΐ) 

^ατΛ φία€ αά ηΗαη9€ψη βί€ταηί ^ 9% ψϊ» ρ^τΜτν οαι•• οίτο^ττίΝοι^ 
ίΛίααη τηϋΒα; άαΐΛ «Ιίιιοι «ΙββοΗΒίΙ ΐ€ΐτ•6 ηοίτιηι ςοί /ιμΙμηοι•• 
ααι» 2• ΑθοΜ«1>8ΐ, ^ιιό (αϊ αϊΙ) {ιιΙ«τμι« αηίηΗοιηη τ. ΈηΐΙΙία, Η 
«Κ ψη 9 Ηρ 9η η »ηί^ ήι αΜα9 ιΐΓ&€ν μμ ^€€^ρ«ηιιιI; Ιίλβο (ίηςαβοι) 
β^ρηΒβοβ, ιιΙ ιβΐΐιΐ άβ^ $€Ϊρ$θ'^ μο ηβ^αβ Αβ ηα9^ νβΐ νβΓΒαιιι 
Ηηαιη 1ι«1ι•1. €οιη αέΙιηοθ.ααι ΐΑΐηβιι νίίΙ«&ΙβΓ ρτοΙ)•2>ί1β, βηηι 
•ΰ^αιά άβ ββ'Φίίβνβ ιηβηΐίοηίβ ία 6^α•α10^^ Ιοοίβ ίαίβββ ίη)6£ΐΐ)ΐ>- XXI. Ηβαά ΟΜ Ια1βΙ| ΕΛηηη&αη ΟΜ/ιπΜίΙια•• ίη ΐΑΐΗηα 
ν€τ$ίοη€ ηο 1 ηοηηαΙίΑ ίιΠβτρΓβΙβή ςαβή Μ•1βΐΑ μ τΐχΐθββ 
ΜΐΒ ίαιρβιίο ΙπΒίΐηίαηί ίηηαβηΙ. Οβ Ι^Φ^αϋοηβ «Ι> Ιιηρ• Ιη$ίίηία* 
ηο •<1 Ιηάοηιηι ΑχηηίΙίαηηη Ηβ^^αι, «4 απηοιο /κ^ίΜίαιι» 4"*» 
νι3 5"^* ^ ) ββηηοηβαι Η&Ι^βοβ Μα/^ίαι, άββοηΒίΙ ΙΐΑϋιΙυηι, ^αο ιη- 
(ΙαΙα• 6»! Κβχ ΑΰΟΗίηίΛατ^αη οαιη £^β{»1α< ΓβοίρβΓβΙαΓ , βζ ιριία• 
ΙϋβαΗ χι«π«ϋοοβ{ βί^ δ^ Ιξηγηΰαχο 6 ούτος ηρίύβίντης^ Μ 
ΙΜ|βηο αντ6ν 6 την ΜΛν βαύίίίύς^ ύφτιγη6αχ9ίΤθ ι^Ι^ΐ^ί της 
βαβύίίΜης την ΙνΜν %αΜαανάύΒως^ 9η γυμνός ιίη^^χβ• β^ο. ^αΜ 
ιίο ίη ηΐ8 ν€ΤΛοη€ ΓβθβΙίάί* ΟΑ•&Μ«α<ΙΐΜ; ΗαϋίνΛ αιιΐηιι Μβρ» 
Ιηϋϋΐ ρσψηρ^ψϋΦ •ο2τηιΐΜ| γ«ιί&ιι« Ιί€ξαίηηί ϋοιηαηιιιι• (ηΐί €Χ 
ιρήοβ ΟΤ6 άίά.ίοίαιαβ) €3Ρ€€ρ%ι^ €ταηί Ην)Η$9ηοα> Ν»Λα9 €ταί ηό* 
Αι |^νίββίηΐ6 1&1»θΓ8ΐ ΙΐΑ€β ΟΗίΙίΛΜϋΛηα ΐΏί€τρηΛΛύο. Νιΐιίΐ 
•ϋαθ βηιαι βΐΐή νοίαίΐ (Λτοηο^^αρΚη9 ^ ^α«ηι ^οοά ίβΐβ βχ ιρηΜ» 
Ιί€ζαΗ τ€ΐαίη 9άΛ^^^^&ά^, ΙΙΙίυβ ταΊ)* ηίΐιίΐ &ΚαΑ •οηΑΒΐχ «Ι 
ςαοά ηοη βχ οΛΚηίμο οαηι ίί€/;αΐο , ββά βχ βοηρία η•ιτ»Ιίοαβ| 
^ΟΒβ ΐΓβ^ίΙ ββββρβηΙ:, βχ νβΓΐ)» ρ&αίο ροβΐ Αβ(]αβιιΙίΙ>ιι• Αβιηοη- 
βΐηίαπι ΙιβΙ>βαιαβ• Ροβΐ ηβτηΐυοι βηίαι ααο αιοάο Ββχ Ιοάοπιια 
ΟΓΠβΙαβ €1 ΑΗραΙαβ ίαβήΐ, ρΓΟββύιΙ ΟΗνοηο^ταρ^Ηβ αά βχρΗεΒη- 
^σηι Γβοβρϋοηίβ Ι^β^βΙι ηοιίαιη, Ιιιβ ν6Γΐ>ί<: ΚαΙ $ΙΰΒνΒχ^β\ς 6 
πΐ(Μ6β9οτης ΡημαΙων, ηλίνάς τόγόνν η^Βκννιμ»* %αϊ ΜλίνΰΜ ') Ροιΐ αΜΟΜΒΐ 8βρί«αΛτ0η ΟσοιοΙ&Ιαβ ϊκαηροάϋ Η Οτϋβί»», Οοηίβ- 
ηηίατ ρ. 188. αιη 190. βί 194. Μβηϋο ήί ροιίββ ββ ΒβηΜ Αρηϋ 
ρ. 202. «Ι ίίβηηι άβ βϋο ββρΙβηΜ ςαο ο5Ηΐ Οομ1«ι Κβχ Ρβη&τιιαι 
ρ. 212. ροβίβ» ά• Ια^οΙΙοαβ 10. ςαββ Ιηβιιιτϋ !ιι ωβαβ ^α^I^Iι^«^^ 
6. ρ. 213. χίνχιτ ΡΚΟ£Ε60ΜΕΝΛ. 6 βαα»ΐΛνς Μύν «Μητη|Μτ/ μ9 ιμχΙ «να%0ψ^(α Λρος ανίον βίο. 

ΙΙβϋίΡαΙία €»<. 8€ά Οΐβ 9ΜΤζ€Τ€ )ν$$ίί €ί ρ9Τ0ρΪΗ$ α€€ΜΛ€Τ€φ 1)αθϋ 

•οήΐιίΐ βζ ΣλΒγο ΐΛ^Λύ ΜαΙεΙα^ ¥νοηοαϊ&ι, Μλ^ ςαο^, άβ ««•« 
ββπηοηβιη 1ΐΑΐ>6ΐιβ, Ι^^βΙαβ ρσβα€Τ«!> ΟΜΪίΒηΙβτ (ρΓ4>.ΒΐθΓ•) Γβ- 
Ιίιΐ€^ 5βά ^ιιίά ίο Γβ ίΒΐη «ρβΓία ρΓρϋχί βΐιοιαβ ? Γοΰ ίρ•6 ΐνοη- 
η(Μΐι» Α1)Γαιηί Γ. ςαί ρτΑθΑί^ηα οΐΐϋΐ Ι^β§&ϋαηβααι, οβςαβ Μαΐ€ΐα 
ηοβίβΓ Αΐίυηάο «ία Ηδιι•Η ςυβαι βχ β}α• Ηίβίοηα ηΜηαη Ι^^" 
ίίΟίηαη, Όβ ^ιια νιάβ ΡΙΐύίηαη ιη ΒαΐίοΛ€οα ΟοΛ^ & Ια μΙο 
Ιοοο^), ίη νίΐΑ ΙίΛβίιηί ΟθοβΜοηβ Ιαβύαίαιά^ βό βχιιηάαϋναβ 
8οκ1ϊ Αυιηίηίβ, ςαβ ιιτί)» ΕΛφΜα ουαι ιΙοιηίΒυβ βΐ ίοοοΗβ αΙ>«ογ• 
ρ(& ββΐ, £αο1α οΑΐτΑϋοηβ, 8τι1ι3ιιηο(Α βαη( ΙΐΑβονβτΙλΑ. £λε/ον Μ 
οι »€ρΐ(Χωθέντ€9> ««^^ ο&ονντβ^ η}ν αντήι^ ηίλίν^ ση χαΐ βία 
^αΒβ ρβΓρβΓΑΐη βίο ίοΐ€ΓρΓ6€ΑΐαΓ ΟΙιίΙιηβΑέΙϋβ : €ΐΜΤβπ•ια αιιίβι•• 
9 Μ ηψ€τ$ίίΐύ$ Αάΐιαο ιΐΓίηη %ηοοΐΗ€ηΜί βΙο• 

XXII• ϋΙ βχ 1ιχ80β| ^αΑβ ΗαοΙβηιιβ έϋβοα••» αοιιΙ» βαΙια 
βηΑβαβ β1 Κςυίάαι» νίάβίιιτ ^ βηΐι' Ιαιρβπο Ιαβϋαΐβαί ηοη τίχίβΜ 
ηοβ&πιηι ΟιτοηοβταρΚίίΛ ; \\λ βαηΐ ίηΐβτ «α, ςοΑβ αϊ ^αίβ Αϋβη-> 
Ιίιιβ 6χρβιιάΑ( βΐ οοηΑΐάβτβΙι ίΑαά βΙΒί ρβΓΑΐΐΑάβΓβ ροίβηί; ^"^ 
ίη(6Γ δοηρΙοΓββ ιηαΐΐο ΓβοβηΙίοΐΈβ ΑΪΙ ΑΟΟβηΑβηάαβ• Ηοο «ιπχιοβΓβ ^ 
^Ηοςαβ νίάβηίατ ΑΤ^αηιβηϋι αΙια• Εχ οο ^αοΑ 01ηη€ηί€ίη ΟΗτο^ 
ηο^Γαρ/ΐΜ9η ίη Ιββϋηιοηίαιη ΑάνοοΑΐ, ^αιη ηοη τΐχίβΑβ Αη(β ΑΑοα- 
Ιαιη οοίανητη^ ηοη βίαβ αίΑ^ΟΑ ρΓθΙ>Αΐιί1ί(φ1ο γίύβΙαΓ οοη&Ολβη* 
Ααηι. ΥιέΙβΙατ βηίπι ίιϋ Οίβηιβηβ €]ΐΓοηο^Αρ1ϊαΑ νίχιβΑβ ηοη 
ΑήΙο 8€τναίοη9 Αηηυηι 685• Αΐ^νο Ιιοο οοΙΠ^ίοιιιβ βχ Αηομγηά 
(»τΛ^ίΆ Ό€ηϊοη9ίταίιοηΛη» (^«ιαα ίη•εηΙ>ιιη() ΟΗ(Τρηο§;ταρΐΜΛ$^ ββιι 
€οΙΐ€θίαη€ί8 ά€ ΑηίτηηιίΛίΛϋ» ΟοηΛίαηύηοροΙιίηηι$ ^ α ^αο ςίΐΑ•• 
Ιατ (α( οαιηίηο νίάβΙαΓ) άβίαιρ. Οοη$ίαηίιηο Ρο^οιναω, ςαί τί- 
Ιαοι ουαι ηιοΓίβ οοηιηιυΐΑνίΙ Αηηο ΟΙιηΒΐί ρΓΑβάίοΙο^ ηβαιρβ 685°• 
8οηΙ>6η8 ^) βηίηι ίΠο Α^οτ Αηοηχη^αΜ άβ αΙαΙμα ^αΑ^ΑΟί ίη ατΒβ 
€Ρ. ηιιηοιιρ&ΐΑ Ταητο , οΙ: Αίοβηβ βΑΐη Τ^€θάο$α 3€ηιοη$ (αΐΑ8β| 
ΑαΒάίΙ: Κλημης δΐ %άς όμοιας %αϊ τίολυμόρφους μ€(^μα(^ίνας Κων» 
ύχαντίνου είναι φβσχει, τον υίοΰ Κα>νύταντΙαυ• Οί£ίη€η» υ€το 
ήηηΐ€9 υαηα€^ΐί€ /οττηοϋ ιηαηηοτ€αΛ $ίαΐϋα$ ΰοη$ίαηίιήί, Οοητ υ Ρ• 1*2. 
•)ρ. 32. 
ΡΚΟΙ-ΕΟΟΜΕΝΑ. ιι, 

ϋαηΐη Ρ• €9μ αίέ. Οηλοι νβτΒίβ 6ο«τ&ς/ίηιι#, ιη Νοώ, άββί- 

§η«η βζΐβϋιιιβ^Ι Οοη9ίαηΗηνιη Ρο^οηαίνψη^ ΟοπΜίσηίι» (ιιΐ^^ΐ^ο 

•οΙ«Ι ηοΙηίιίΑΓί ) Ρίΐίίοη : αίφΐβ ίΐβ ιηβΙιβΓουΙβ ΒρρβΙΙ&Ιαιη βυιη βΒ 

^ΙΜ ΙΙ08 οΙ>ΜΤΤ&τίύιαβ. €οηβίαη1ναί8 ΡονρΗγτοβ€ηη€{υ$ ϋβΑά- 

ηφοΜίν. ΐΛΛρ^τη^}: Επϊ ΚωνΰηηηΙνου νΐον ΚωναταντΙον του %α\ 

Πί^ωνήου χίχλονμίΛν, €οη»ίαηΐίηο Οοηϋαηΐη ¥. ηηί €ΐ Ρο- 

ζοηαίΗ» η€ΐ9ητηαίΐί9 §9ί, ΡηίΙ (]ΐιΐ4|ρ, ςυοά βΙ οηηιΒιιβ^ηοΙυΐΒ, 

(^■Μίαηΐίηνβ ϊρββ Μα^τηΜ €οη8ΐ&ηΐϋ (€1ι1οη) ΡίΙίαβ: τβηιιη 

βαιη Ιιιο Ιοοί ηβ -ίηΙβΙΰ^Βΐηυβ Ιιοο οιηηίηο ο1μ13Τ6 νίάβΐϋρ, ^υοθ. 

•ιιβ^ιιαηι Ι» ύ3Ι6\ « Ιβ^αΙο ΑηΙοΓβ ποηιίηβΐΐιτ ΟόηβίαηίίΗΜΛ €οη- 

ψβοΛίϋ Ρ, ψί^υανίΒ άβ 6ο οαβηΐιοηβιΐι εΓ€ΐ>βιτίαΐ6 Γαοίβϊ, ββ4 .8βιη« 

ΙΡΤ τβΐ ΒΐιηρΙίοίΐβΓ Οοη8ΐαηΗηιΐ8, νβΐ €οη8ΐαηΗην9 ΙΚι^ιιβ, Κων• 

4^αντϊνος δ μέγας• Λΐηιιβ ιΙα ρΐ*οίβο1ο βΒβρίαβ ηηηουρβίαρ ίηίΓα 

ρ•α€«β ροβΐ Ιοουαι οΐΐαίαιη ΙίαβΜ; τιί αΐίαιη βΐ <}ίνεΓ8ΐιιη Γαίβββ 

βοιη &1> ίΐΐο ςοι τοοΒίυΓ Οόη^ίαΜίηνΒ €οη9ί(»ηΐα Ρ, ςυβοι οΐβη». 

βπιβ 8αΙ)ίηηυλ1ιιτ. 

ΧΧΐυ. ϋΐ €χ Ιιοο ΒΓ/^ιηβηΙο 8€ηρΙΟΓ60ΐ ηοβίΓυιη βηΐβ 86- 
€θΙί Οοίανί ίηίίίοπίνηοη ΟοΓύίβββ νίάβΙυΓ οοηιρΓθΙ)8η ; ίί& 9^^^^^ 
€3ΐίηάβ νί€ΐ6!αΓ ρτοΙαδίΚίετ ίηΓβηί ρο88β, ν<^1 βο ΙβιηροΓβ Γαίβ86 
}ΐΐΒίθΓ6α9. Ραβοιτίβ βηίαι βοηοβάαίαΓ Οΐ€τη€ηί€ψη ρΓαβάίεΙαιη βχ- 
βοιιΐβ άΓ€ΐ1«τ €θΐιίιιηο «^ίπια ηιοιιαιηβηΐΒ 8ΐΐ8 1ίΐ6Π8 οοηβί^πΜββ: 
( ΐΜΐη νεί ϋίαιη ^Ιιβηι 8ΐΐ8ρίε&η ΗοβΙ ί1θΓαΐ886 ροβϋβιηρτιβ ΐΒΐυθ ) 
ϋίαιη 1&ιιι«ι οίΙ^Γβ τίάβίιΐΓ €ΚηοηοξταρΚη9 ηο8ΐ6Γ, ηοή ΙβηςυΒΠΐ 
801 (βηιροηΒ 5θΓίρ€οτ6ΐη, ιβά υ! οιιΙί9ΐΜ)*βθ]• * ΙΙΙ Ιιοο νεί βχΐηάέ 
▼ίάβΙιΐΓ εοηββΐβηάαοι , ίία βιιρρ«ΐίΐ ποΙ>ί8 8Γ§αιζΐ6ηΗιηι βΐίυοΐ , βχ 
9110, 81 τίχ Αΐίςη^ βΗοά 0€(:ΐ]ΐτ6Γ6& , τίάΐ€Γ€ΐαΓ ΐΒΐηβη ροβββ άβ- 
■ιοΒβίΓΒη, βυη Μο ΙοιηροΓβ ίαί886 ΓβεβηΗοΓβιη, 6( ηοη νΐχίβββ 
ηίβί ρο8ϊ ίηίίϊαιη 0€ηΙιιηΒ6 ηοηα€. ΑΓ^ιιοιβηΙαπι Ιιοο οίαοο βχ 
€}ΐΐ8 είΐΒΐίοηβ Τ^ορΜΚ ΟΚνοηορηρΗ' 8ίτ6 ΗΐΒίοηοι. €ΐ8Γυί88β 
βιιίαι ΤΗ^ορΜΙιαη ΟΚτοηοξΓαρΗαιη , Βίνβ ΗίΗοτιοητη , ρβαίο βπϊβ 
Βεΰΐιίααι οααυηηί 8ΐ)8θ]α1ϋΐιι , εοηβίαΐ βχ ^ΙηΙρ^αΓαρΐ Ηί8ΐοη& 
Αη1>ί€& ΌγηάβΗαηαη^)^ φή άοοβΐ βυιη βαΐ» ίν^ηη ΙσιρβΓβΙτίαβ 
οχοΗβ Ι^αοηϊ» ΡοτρΚγτοζ€ηη€ύ, ΐ6ΐηροτιΙ>α8, βηηο Ηίτ^ίΓα^ 169* 
Ιιοο 681, βοαο ΟΗτίβΙίΒηοΓίιιΐ] 785. 6 νίνΪΒ βχοβββίβββ. ΑίΙ ειιιη " ) «ιρ. 48. ρ. 172. 
•; ρ. 147, 148. 
ζ. Ρη0Ι«Ε6ΟΜΕΝΑ. 

£ΐη•89 (Άη$ΐίαηηιηφ Τλοιηα^ Ρ* ΑβίτοΙοξητη Ι{ολ«ιΐΜΐΜ ( ί. β. ΕΑβ•- 
βξ|ΐ|||ΐρ ) Α$ίΓθΙθξθΐΊ»7η ΑΚη^οϋΙ 8αταο€ηοηαη ΟιάΚ/αβ ρ94η€ψ€ηί, 
€ »€θία ΙΆατοηιίατταη ^ια τη ηίοηί€ ΙΛίαηο «ιιηΙ ; «Ι βικοηαιη 
€§τΦ^ιη οοηάΐάߕ― 8ίβ ίη αΗο Ιοοο ^) ^9ηIοηβιη β^αβ ήτβ 
ΟΚτοηοΙύξίΛηϊ 86 Βηηίβ αΙ> Ο. €. «Α ίηίΐίαιη υβς[ΐη &2τκ€ίιΙαηιιη £ρο- 
οΐιββ αάνοολί. Ηυηο βαηάβιη ίαίβΜ εοιη ΨΗβσρΗϋο ΗϊβΙοηοο βίνβ 
ΟΙίΓοηρ^&ρΙιο ςιΐ6ηι &8θμ||||| ΟΗτοηο^αρΗη§ ηοβΙβΓ, ηοη 6•!^ ιιΙ 
ορίηοΓ,- οιυτ άαΙ)ίΐβΙ αΐίςαΐβ, ρταβββιΐΜΐι οηηι ΔοπιβιτΗ ίΐι ^ηφΐη 
οίιτίΐοτ (ΒίΓΜΌΐη ρΐβ^β. £ΐ πβ ^ιηβ βυβρίοβίαι* 7%«ορλι&ιη ^&η/• 
ρΊιανα)Ιαηητη ηοη ΟΓβΜΐιιη ίαΪΜβ δοηρΙΟΓβηι, 86^ 5^^ΤΜκονιη 
( ηαρά. (βιηβη βί 6βΙαΓ, ηίΐιίΐ Ιαηιβη οΙιβϊβΓβΙ ςαο ιηίηιι• ίάβηι €Βββ( 
ουαι Ί}Λαΐ€Ηαηο^ ειιηι ίΐΐίηβ ΟΙίΓοηο^ρΙΐΜ 8χηα€β βοηρία^ ίη 
βΓα€οη7η ββηηοηθηι Ιταθιια ροΐιηβηί) )αηι «χί«ηϋη τβηίβ £ηγο- 
ρα« ΒίΒϋοίΙιβεΐβ ΑίΙτοΙοβίοα ^ηαβιί&ιη ιΐΐΐηβ ΟρβΤΑ ββνηοηβ 6ι«ί<- 
«αηίϋ^ οοηΐεχία ^ ίά άοούηίιΐ)»• ΟαίαΙορΛ (ςαο< τί^) ΒΙ55. €θά>- 
€υιη ΒίΙ)Ιίοΐ}ΐ6€8Γαηι νβηαηιηι; ίη ς[υίΙ>αβ οβΙβΙΐΓ&η «οΐβήί 7%«ο- 
ρλι7< ΑίΐτοΙοζίοα. ^αΑI^« ςη]'<ΐ6η] βοηρβίβββ ρίτΑββίο^ηηι 7%^ο- 
ρΚίΙητη^ ιι1 ρβΓ Ββ ββΐίβ βτϊΑβηβ νιάβΙΟΓ^ ουαι Λ»ΛνοΙθξη^ ρΓοίββ- 
βίοηβ, ιιΐί ΐΓβάίΙ ΑίίηΙρΚαταρίίΜ ^ ίά^αβ «αηιηιυβ β1 οΙβηΜίπηι• 
68βοΙ; ίΐΑ οοηβίβΐ ΑαΙοΗΐ^αίβ ΑΙηαηαίοΗίη»^)^ δετίρίοηβ ΐΙ«ηι 
ΑγαΒιοι , ςυί Ιη I^^ι>^ο ά€ Μγβί^ηί» ίηβάίΐο , ιπίβτ νληοβ βι-ο^οον 
Λ$ίτοΙθξί€θ9 8οηρ(θΓ68, Αΐ€χαηάηαη, 8§ηρ!Καηιαη^ Αη9ΐ9ίέ^ 
ΐ€9η, Βί Η€ηη€ί€¥η^) αηηιιηΐ6Γ^ ΎΊΐΛορΙάΙιαη ΡΆίιαη Ίΐιοιηαβ, 
^α^()? 9^ο<^ ΤΗ€ορΗ£ίη^^Φ'\^τΆ^^Λ^X\ναϊ ΟΙίΓοηο^ΒρΙιαιη Εά€99€9ααη 
δβΓσιοηίβ θΓ«6οί ρβηϋλ ροΙΙαΐβΒβ, 6Χ ίρβο θάοοββηιατ ^ύιι/ρΑα- 
ταμο ^): βΒ βο «ηίσι 8ά8ί(ηΓ €αη€ΐ6ηι ιβληηι Άαηίτι ΡοΗα€ Ιλ^τοβ 
Λβ Εχΰϋίο ηνΙΐ9 Πα € ΙΑη^ηα Οτα€€ατη Β^Ύΐαοαηη ψιαιη €ΐ€βαη^ 
ίΐΒ8ΐηί€ υ€Ηΐ98€, 8ίο Ιοαηη€Λ ΜαηηΛτ Ώα9ηαβ€€ηΛΐ8^ ^ηβητίβ 
ίρ86 8ίηιίΗ(6Τ {η.ΑϋΐΒ 8αταο€ηοτηη% ϋΑα/ι/α€ χηΙβΓ ίΐϋυβ Οοιμ^μ- 
Ηθ9 ΟοΓαβχίΙ^ 6« ΐΒηιβη, ^ηαβ βΐΐίάίϊ, Ορβτ• βθτηιοηβ βΓΟ^οαηίοο 
8(1οΓη&νί(• 

XXIV• Ιη ρΓοοΗνΐ ΓοιίΑΒββ ίυβηΐ 8Π8ριο•η, Ο^τη^ηίοη 8υ« 
ρΓ&άίεΐαηι ΟΚτοηοξταρΚιαη ςαβαι αΐΒΐ ΟΚκοΗΟζταρΗΜΛ ηοΒίβτ) ») ρ. 63. 

*) Αρυ<1 Ηο^ϋη^ηιιιι ββ ΒΙΒΙίοϋιβΰί• οΗβοί. ρ. 255. 

*) δαρροβιΗϋί ^ βΓΒ6€α• βηΐ. 

^) ρ. 148. βί 16. ΡΒΟΙ.ΕΟ0ΜΕΝΑ. Ι.Ι Βοα αΐίαιη ίαΐΜβ α €1ηη€ηΐ€ ΛΙεχαηίηηο , ςαί ίη ΕιΒιίβ 5/ΓΟΐηα- 
ΐ€9η ίη Τ€ΐ>ιΐ8 Ηί${οηοΐ8 Αΐ^αβ ΟΗΓοηοΙο^ιοΐί ιηοΐΐαβ β«(; Αίααβ 
ίΐΑ ΤΙΐ€ορΚίΙνηι ΟΗνοηοζταρΚηιη ^ ςυειη ίάβιη βοΐβΐ Ιεβίβηι «ρρβί- 
1λΓ6, ηοη Αϋιιιη ίαίβββ ςα^ηι Ί%€ορΜΙιαη Ερίβοοραιη ΑπίνοοΚϋ- 
υιό», Ι^ϊΙίΓοηιη] Ιηαιη σ<1 Αηίοίγοηηι δοηρΙοΓβηι: ίη αυοΓοιη 
ϋ^ΓΟΓοηι οΛ ΑηΙοΙγαιηι Ιβιΐίο άβ ΓβΒιιβ ΟΚτοηοΙοβίοιε ηοη ρααοα 
Βίετίβ ρροάαηίατ, βΐ βεηββ &ηηοΓυηι Λ Ο. 0. «ά. ΑαΙοιίβ υβςυβ 
Α^Ιβηι ρ6Γρ€(αο £1ο άβάυείίΟΓ; ςαίη βΐ 1•ίΙ>6Γ ίΠβ & ΣιαοίαηΗο 
Κτπιίαηο βαΐ) Τίΐαίο Χ^ιίη* (Ι« ί€ΐηροΑΙίΐ$ (ί. β. ΟΚνοηοϊοξίοι) 
ΙλπάβΙατ. εςαίάεηι ί(& εηιάίΐίββίηιυβ Οχοηι^ηηβ ΕάίΐοΓ (ΙίοίοΓαιη 
ΙΜίΓοηση αΛ Αηίοίγοητη^ ο νυν Ιν αγίοις, ίη ΈΓαφιΗοη€^ &1)8^ιΐ6 
ιιΟο Γβί 6χ&ηιίη6) ρτο οοηεβββο Ιΐ8ΐ)6(^ α ΟΚκοηο^ΓαρΚο ηοβίτο 
άεβίςοΑίΊ ίΐΐιιηι , ςυοίίββοαη^ηβ βχ Ύλ^ορΚιΙο ΟίινοηοξΓαρΙιο ΙεβΙί- 
ιηοπίΑ ρΓοΓεηιηΙΟΓ, ςαΪΑ βο. ηιΗίΙ ίηΔυάίεΓ&ί <1ε ΤΗ€θρΚιΙο ΟΚγο- 
ηοξταρΚο αΙΙο. !}( νβΓο άίΙϋΑΐατ οηιηίβ 1ιυ;αβηιοάί βυβρίείο, Ιιοο 
πηιιηι ίοιρΓΑεβεηΙίΑπιηι ηιοηεΒίαιυβ , Γββ ί3ΐ38 ^υΑβ ρΓοάαείΙ εχ 
αΐ€ηΐ€ηΐ€ εί ΤΚ€ορΚίΙο ΟΚτοηοβταρΚίΛ ΗίβΙοηουβ ηοβΙεΓ, ίη 67«• 
κίΟίίΪΜ Αΐ€Χ, 6ΐ Ί%€ορΚίΙί ΑηίίοοΗίηί ΟρΒτΛ)ίΐΛ ηοη οηιηί^ο τε- 
ρεπτί. Ηοβ εοδθεπι δεηρίΟΓεβ, ΟΙετηεηΙετη εΐ Τ/ΐ€ορΑιΙιιιη Οιτζπ 
ηο§ταρλθ9, αΙ) Άε^χΚιο ^αο(ΐΑηι ίη ΗοπιϊΙια βίνε 8€Γψηοη€ Όΰ 
Ναΐιυιίαί€ ΟΑγΪλΗ^ τη ΓΓβ^ιηεηίο ςηοΑ εχίΑΪ Αρυά Αηα5ΐα5ίι Νί. 
οσπ»(8εα ροΐίαβ &ηαι/σ«) 0ηα€8ίιοη€9 77ΐ€θΙο^€α3 ^χ βεηΗαηι 
Ή£ΤΌ€ΐι Ι^ΑΐίηΑ ΙηΙεΓρΓείΑΐίοηε ίη ΒιΒΙιοίΑ^οα Ραίηιτη εάίΐΑβ^ οί- 
ΙαΙοα ίητεηίηιυβ: α1 ηοη εβί ουΓ'ίά οοηΙτΑ ίΙίΑ^ ^ΠΔε βαρτΑ ροβιιί- 
ιηαι , άβ ίΙΙοΓΰηι ΟΚΓοηοξταρΚοτητη Αεί Αΐε ίη ΑΓ^ηιεηΙαηι α ςαο- 
φΐΑηι ίηιΙίΑΐαΓ• ϋηΙίΑ εηίηι ηεοεββίΐΑβ ρο•ΙυΐΑ(, υΐ ΆίχΜηΛ 
ρτΑεβίοΙαβ ρΓο εοάεηι 1ΐΑΐ)βΑΐυτ οηηι Η€»γϋΛίο Ρα(ιίαγοΙια Ηίεΐ'Ο'- 
βοΐ7η)ίΐΑηο, ςαί βεευΐο βίχίο εχευηίε βίνε '9€ρίαηο ίηειιηΐε Αο- 
Γοίββε ρ^ιΙαΙώγ; ευηι Ιοί ίη ΕοοΙίβια Ονα€θθηιηι ηιυΐΐο )*8εεηΐίο- 
Γ€β ΗφβγοΚα εΙαίΊΐεΓΪηί. Ιπιο νίχ σιίΐιι άαΒίυηι, ^υίη Ιοαηη€ 
ηοβίτο Μαΐίΐα τεεεηίίοΓ βίΐ ίβίε ΗείγΜηβ , εΐ εχ ίΐΐο ίρβο εχβεη. 
ρβεηΐ 6Α ^ΠΑε είΐΑίαιη ΡΓΑ^βηΙαηι βχ1ιί1>εΙ• Ηοε αΐ ρεηεβ βίί 
}αάίείαηι Γεείοπβ , ε1 ^υΐΑ εοηάαείΐ Αά ηαιηεΓΟβ ηοβίη £χεΒ)ρΐΑ- 
ΓΪβ Μαΐ£ΐίαηο3 Αΐίο[ΰΑηΙυ1υηι εηιεη^ϋηάοΑ, ηιε ηοη ρί^εΒίΙ οΙ> 
θ€ϋ1ο• Ιιίε Α<Ι<1αεεΓε; Οναέοΐί ίη^υρβΓ ΔίΙεχΗβ εχ Βί61ίοΐ1ΐ€οα€ 
Βοάΐ€ίάηα€ Μ5. ^) €οάίεβ, ^αΑβ ηοηιΐιιηι ^) Ιαεεηι ΑβρεχεΓε. ' ) Μ6ηΙ)ΓΑηΑ€εο Ιη ίοΰο ιηΙεΓ Οοθθ. Βατοο. ηοη. 206. ρ. ριθ'. 
Ι.ΙΙ ΡΚΟΙ,ΕβΟΜΙΐΜΛ. 

Μανχίον ί» τον α'ς την ') Εχ ΗβεγοΗίο ιη ΟΐΓΐβύ 

^(^ιατοΰ γέννιιαιν. ΝαίαΙβηι. 

Εν γαρ νψ μβ Ιταχης βαΟί• Νβοι ία 42.*) βηηο ΙηιρβΓπ 

ΧΐΙας Ανγονβτον, μηνΐ ^ιχιμ- Αυ^υβίϊ, ηιβπ«ίι ΡΒθβη)Ι>Γίβ 25. 

βρίαι %ί , ήμίρα ς, ωρψ Ιβδό• ά'ια 6- Ηογβ 7. άίβ'ι, παΐι» εβί 

μρ') της ημ(ί/οίί ίγίννή^ Ο ΟοιηϊιιυΒ ηοβΙεΓ ^^■υ> ϋΐιπβίαβ 

£ν^ιθ( ημάν Ιηαοΰς Χριατος ιβΕΐιικΙυιιι »ΓΠ«αι« βχ ΜαΓΪα 

το Μίαά οάρχΛ ι* τηί άγΙας αα^ ιΐΊτραΐί»ηαο »α:ύηάιινπ Αηύο- 

0ίνον Μαρίας, ίτονς »αΐίΙ Αν- οΐιεηο• α «τΜΐίοαβ η1αη^^ ιιβςιΐΒ 

ϊίοχΐϊς αηο χτίαοος χόσμον ίως αΔ Ν«1αΙειιι €1ιπβΐ! βΐ οπιείΟχΐο- 

(ής Σ^ιατον γίννήσιας χαΐ σταυ- ηειη 6000. ΰοΙΙΐβΟηΙυΓ ειιίιιι ίΐ1> 

ράύίας ^ς'). αννάγηαι γορ άηύ ΑΛβαι ιΐ(9ΐιβ βΑ ΡΙιβΙβο ίΙΙιααι 

Α6αμ, !ως Φβίι» νΐον Εβερ, ΒΛ•τ ■ηηί 3000. βΐ & Ρίαΐεκ 

Ιτη ^• χβΐ «ιτο ΦαΙ}χ Μβ$ μβί, α»φιβ Λά 42- ') αηηοηι Γβ^πϊ 

Ιχονς τής βαοΛίΙας Ανγονατον Αα^α»ύ, βηοΐ 1067. ΐί άβίικίβ 

Ιτηαξ^),καϊΙοιη6ν<3ννανιατρά- εοηνβτιαίιΐΒ οΐ δ^ΓΤαΙοΓ €αιη 

φι; 6 αωτηρ τοις άν9ρίίκοις ίτη 1ιαηιΐιιϊ1)αβ ,«ηαοΒ 33• β^βο ηΐ 

Ιγ'. ΰς γίνια&α* απο Αδάμ ΐας ΒΪηί «1} Αιΐιηι ιιιι^ιιβ α^ ΝβΙβΙειιι 

της ΧριΟτον γΐννήααΰς χαΐ ύταυ- ΟιηιΙϊ βηιιί 6000 ρίβηΐ. ΡΙιβ- 

ράοίίας ίτη β ηΧ-ί^ρψ Ι γαρ Ιβο εηϊιη βχ ΡΓορίβΐία Μοβίι άϊ- 

ΦαΙίκ %<ηα την προψψιιίαν Μη- άΐιχτ ά'ιιηίΛϊαΩΐ Ιβπιροη• Οΐιιϊβΐί 
βίως, ΤΦ ημιαυ λέγιταί τον χρό- • ■) Ηβμ ροιΙςη&Β «Ιινΰι ί11«ταηηηι, η^Ιιϊ τβηΚ «ά ηιιιηιι Ρακλ•!» 
Μτβ ΑΙαιαΛτχΒί €3ανηϊίΙ Βιΐΐΐϊο ΰι^^Μΐίαηα ίη ΟιΙΙί• ηυρεπΐαβ 
•άοΓΟΒΐ•, ία ^^^Μ Αρρβηύϊοβ ηιι«πι ιιιΙ>ΙβιιιϊΙ Οι^τΐκάια, ΓερβπΙιΐΓ 
βη^οβ ΙιβΕ ίριυιη ΙΙΐ»^Ιιη ίΓΒ^πιβιιΙαιη βι Οαάϊεβ Ββ^ βιιΙΙΪΒΓίιιπ, 
ί|ΐϋ βοίάΐΐη οιηηΜ ΤΓαεΙβΙαβ ουιη ηοβίτο Οχοοίβιιιΰ οοιΐιρΙβεΙϊΙιΐΓ. 
Νοη τίύετΒΐ Ομ/τίπιία» ΙιΐΛΐηΛία Βά'ιύαααία Ρη^αιβηΐϊ Βανΐίίβααιιι, 
16(1 βχΐβϋαΐΑνΙΙ ία ρΓοηιιι ίριοΐααι «ΙίϋΜβ. 

') ^Γρι^τΜ] ΑριοΜίΗιτ ςΗ0«]ηβ ιΐι Η«ττα1ϊ>ηκ «Δίΐ. κΛ Ια Οα&Ββο, 
Λ«αΛ. 

*) 8ΐβ φΐοηυβ Ι>υ&Βηι. 8β4 ΗβττΜ. 22. 

*) 6ΐβ ΟηΓκιη. ΗβπβΙ. ΟκΐπΛτά 25. «ίίβ ΛεγΙο, Αοτβ («γΙ/ο. 

*) β 6000] 8ΐο ΪΙ1ΪΓ& Μβρίαι; οοαώιβηΐβ η)>ΐ(|ΐιβ Οιφν*τάαιια. Η<τ- 
νβΐίβη• Ιύο Λ αΜςαβ Ι»Ιμ( £000. 

') Η«Γτ|1. Iι^^1ο^^ 32. πΙ 9ΐψτΛ 22. 

■) «ίί'. 1067.] βίο ιιιιοΐ)η• ΗβηβΙ. •βύ >ραύ Οαΐταη. ιί^ί'. 5967. 
&!ΓίΙίβ* β%α'- 2967. τ νου 1% : Χρι^ζον Ιηίφα^ίίΛς. αρρβηϋοηίβ. ^αοιηο ίο βιμιη 

£^πΜ^ γαρ τον ανϋ^ροίΐΛον τγ $ οηιη Ιιοοιίηβαι ββχίο άίβ βη:ίάβ86ΐ 

ημί^ ηλάϋας 6 ^εός ηά Ιξ αν- ϋβοί, ί• άβίηοβρβ εβαίΐΐ Ια 

τ^ςνηίπεαν τι^ €ίμα(^9 όντως ρβοοαίαιη; ϊΙα βΗβιη •βχΙο άίβ 

χαΐ τ^ ς ^) ημίρα της χιΐίάδος^ ηιίΐΐβοβηο τβοϋ ίη Ιβιταιη βΙ 

ΙχΙ 9ης γης ηΙ^Έν χα! ίβα>αν ΜτνανίΙ βαηκ Ηοο βηίηι οβίβη- 

αυτόν, Τοντο γαρ ίηλοΐ χαΐ ι^ άίί βΙΪΑαι θίτίήΑ δοηρΙυΓ» άί- 

^ιίκ γραφή λίγουΰα: ι^μίρα »ν- οβηβ ^ ΣΗ€8 Όοιηιηί Λΐονί ψλΙΙΙφ 

ρίον οίς χίλια ϊτη. ατι,να %α\ αηηί. ^αΒβ ^ιιίάβιη θ1 Οΐβιηβη• 

ΚΙημης, «αϊ Θεόφιλος ψ %αΙ Τι* βΐ ΤΙιβορΙιίΙαβ , βΐ Τΐιηοΐΐιβϋβ 

μά^ίος , οι ^εοφιλ^στα^ο» χρόνο- Οβί 8ΐη&η(Μ•ιηιί €ΙΐΓοηο5Γ8ρ1ιί 

γράφοι ΙξέϋΈντο , 6μοφωνη<ίαΐΗ βχροβυβηιηί, οοηιοη^ίβηΐββ ςηοά 

τ^^ οτ» τ]^ ς' ^) χιΛιαί» τΛν Ινι- ίη ββχΙο ιηίΐίβηβηο &ηηοΓααι αρ- 

αντάν Ιφάνη 6 χύριος χατά τον ρΑτοίΙ Οοιιιίηυ% οοηνεηίβηΙβΓ 

αριθμόν των') $' ημερών της ηυιηβΓΟ 6• άίβηιηι ίοΓοι&Ιίοηίβ 

9κΑ<ία£€σς τοί; ^^«μ ^ (ναάμενος Αίαιη ^ «1 ββΓνατΗ ^βηυβ Ιιοιηί- 

το γίνος των αν^ρώηων* ίτεροι ηαιη. Αϋί &ιιΐ€ΐιι άίοιιιιΙ; τβηίβββ 

α φααιν^ τω ^εφ' ίτει ηλ^εν ο Ποιηίηοιη αποο 6500• ββά ηοη 

κύριος, αλλ* ον πολλοί αυμφω» νααλύ \η Ιιοο οοητβηίυιιΐ• Ιη 

νοΌύιν εΙς τοντο• Ιν 61 τφ /ζ 6000. «οΐβιη βηαο οιηηββ «εοα- 

ϊτει ηάντες οΐ ακριβείς ύνγγρα- ηΐΐ δεηρΙοΓββ οοητβηίυηΐ αρρ«* 

φείς ύνμφωνοϋοιν ^ ) φανήναι Γοίιββ €Ιιη•1αιιι. Ν&ιη βΐΜ άβ 

τον κνριον. εΐ γαρ %α\ διαφα^ βο ηοηηαΙΗ ϋιβοηΐίυηΐ, νοχ Ια- 

νονύιν περΧ τοιίτον τ&νίς, αλλ* ηιβη ΡΓορΙιβΙιεΑ €β1 Τ6γα, ^υΒο 

η ηροφψικη φωνή αλη^ενει^ ηΐΑβίβ (ΙοοβΙ ΒρρΑταίβ&β Οοαιί- 

μίλλον διϋΰχουαα εΙς το /; ηηιη Αβηο 6000. 
Ηανς φανηναι τον κύριον, 

Ηββο βί ςτιιβ εοηιιηίΐΐΑΐ οιηη ίΙΤίβ ^ιιαβ Ιί&ΒβΙ /ο. ΜαΜα ιη 
ίηίΐίο ϋ1)ή 10^^ ιιίΐ!}>1 ρηυβ ηιβϋβΓουΙβ βί €οηιρΑΓ6ΐ)ί(; ηίΐιίΐ ηια- ') Καϊ νζ ς\ ημ^9ψ ^ί^ χιλιάδος] βίο €|ΐιος[ΐιβ 1>ν/)ν•ιι. ΐι( ΗβΓΤβί. 

φήηίο ά%€ αιϋΐϋηαηο, 
*) νβ ς\ χίΧιάδι] Βίο «ϋιηι 1>α&«ω. Η•ητβ(. ιη ςίηηίο ιηύΐεηατίο. 
') Τωψ ς\ ήμεο<δν] Αροά ΟυίΓΜη. ηηοηοο Ιβ^αηΙαΓ β«ά ία ΙΐβΓνβΙ. 

^(ήθβηηίατ , ηϋ&β Ιι&Ββί : οοηνϋηΐαιίβτ •ιιιη€Γ9 /οηηαΙίοηΪΜ Αάαη,' 
^) ϋνμφωνοΰαιν φανηναι 6ΐ€.] 8!ο (|νοηυβ ΠβΓυβΙ. «ρυά ϋυ/ταβη 

εοηαρίβ: σνμφωνονβιν ηερϊ τοντοντινίς, αλλ* ή πρ^ητιηή 9^0- 

νή άλί^ε^ι μάλλον δίδάακουβα όΐο. • « • * ί" η ιηίββίίαβ, ^υ&ηι ^υοά ΜαΙάαε βίήΐ ίρλίιΐίιιι& ν(ΓΒα ίη ο-οοιρβη^ 
Οίυιη-Ζ'6ά«€ΐ&. 8ι ρΐ&ΰβλΐ λϋοαί, φκ βοά^η ΟΗτοηο^αρΙιο •εΗ- 
ρβίβδβ οαιη /ο. Μ.αΐ€ΐαιη^ ίαιη Ηεβγο^τη ίΐΐυϊη^ ςαίουηςαβ ίβ 
βίΙ, βαΐη τβτΙίΑ ΑυΙοηβ ίρ•ί8ΒίιιΐΑ, Ιιαηο 8ΐ||ο οοηΙτΒΟΐίοη ; ίηίΑ- 
ΙΟΓ ίβ^ νθΐίιη, {αάίόο •υο: ηοΙ>ίβ ροϋηβ βΓηάβί 86ηΐ6η1ί& ρΗοΓ| 
ςοίρρβ ίιιηο Η€Μγϋ1ώαη ηοη ίαί8•β 8ΰηρ!οΓ6αι Γβε^ηΙβαι, ί. 6• 
ηοη νίχίβββ ροβΐ έβοηΐιιαι ηοηιαη , ηίΤιϋ ιιβρίαιη 1ίΙ>Γ0Γοηι οοοαχτϋ 
ί^αο^ οΙ&ΓΟίΒ ί&οίβΐ• ^αο<1 ίη Αηα^ιαηι ^ίΛ^€9^^οη^^ί^$ 7%«ο2ο- 
^»0Μ ΡΓβ^αιβηΙααι •υρΓ&' άββοηρίοιη Γβρβη&ίπΓ, ηβ ΐιΐίςαβηι ϋ ίη 
6ΓΓΟΓ6ΐη ίηάιιοβί. Νοη 6ΐήιη &!> ίρβο Αη€ί»ίαηο ίη Οραβ Βΐΐΰΐη 
^ηα§$ι^οηηηί ΎΚ^οΙοζίοατΗνη ΐΓβηβΙιιΙιιπι Γαΐΐ: ίΐΐαά ΡΓΑ^ιηβηΙιίΕη, 
ββά ίη Α^άιΙβηιβηΙίβ •βα Αρρβη^ίεβ 1ι&Ι>6«ιιγ; αΐ ηιιιΐϊα «αηΐ; &1ία 
6χ δεηρίοΓχΒαβ τβοβηΐίοηΒαβ Οηά^ΒΐΐοΛϋΗΛ Αηα$ίαηαηΐ8 ευοι 
βάίβοΐιι , Ιιυη ίΐ|^βΓΐ«. €οη<α1β ηοβϋτ&πι Όίαίηίαηι άε δϋηρίοη^ 
Ια$ 0Γα€οΐ9 νατηΒ: ηΙ)ί άβ ρΓαβάίοϋβ Ληα$ΐα$α ()ιιά€$ΐιοηΆη$ ία- 
βίββίιηβ ΐΓΑΟΐαίιιηι 6βΙ^ 6( ^ί^(ι^^οη€» άαηϊαχ&Ι 24. ρηοΓββ Γβνθ* 
ΤΛ ίηίβββ ΑηαΗαηι^ εββΙβΓαβ οιηηββ ββββ «ά^βεΐίΐίαβ; βϊ ίη ίρβίβ 
ρήοηΙ>ΐ]8 24. ρβΓωαΙΙα ββββ ίηΙθΓροΙβΙα, βχ €οθά• Μ88. Ιαοαίβα- 
16Γ ββΐ άβιηοηβνΓ&Ιιιηι, Υΐάβ βΐίαηι ίΒίάβηι άβ ΗέΒγοΜο ρΓ&βέίίοΙο» 
ίη Οαρίίβ άβ Η€$γοΗηΛ ναηι» ; ηβοηοη θ.β Οΐ€η%€ηί€ β€ 'Ά€ορλαο 
βυρΓ&άίοΙίΒ, ίη €αρϊΐί1^αβ άβ τ&ηίβ (]ΐ€τη€ηίΆη$ ζΐ ΤΙΐ€ορΜΐΛ»• 
χύή ίι^ίαβ βΐ ρίβηίηβ άβ ίΐΐίβ άίβββηιίηιυβ. 

XXV. Απ^πιβηΙί» Ηίβοβ άβ Α€ΐ«1β δοηρίοηβ ηο»Ιπ , βχ βο 
νίθβίατ αοοβάβΓβ οοηΒΓΟί&Ιίο , ςαοά ςυοΗύΒοαπςαβ ΟιτοηοΙοξίοαη 
Εη$0ΒΗΙ €α€8αη€η8ί8 Λάύηοιί, ηοη τβΓαηι αί&Ι 8ίνβ ςβηυίοηηι 
ΈιιβύΒΗ Οΐιτοηίεοη, ββά €1ΐΓοηίοοη ^ηοΑ^Αηι »ηρρ4>ΗΗίιητη^ «ΙΑ 
ΕιαεΒα ηοοιχηβ ειτοιιηιΓ6ΓΓί βοΐίΐαηι. ^αο4 ΙαΙθ ίάίΐ αραΑ 6ηβ• 
008 Γ6θ6ηΙίθΓβ8 ΟΗγοπϊοοη ψιοά ΓαΙβο Είί»€Κί Νοηιβη ρπιβ 16 Γβ« 
ΓβΒλΙ, ί|α&ςηνί8 ίά α ηηΐΐό νίτοηιιη 6τα(1ίϊοπιηι βίΐ Η&οΙβηυΒ οΒ- 
ββΓΥΑίυιη, 6( ςυοδ ίΐΐυά, ^υο ηβυβ 6•1 ηοθΙβΓ ΟΚτοηοξτϋφΚη»^ 
ηοη ίαίΐ ^βηαίηαιη £Ίιμ6ιϊ Ορυβ, Νοβ ίη 1•ίΙ)Γο είΐΑίο^ ίη.€Αρί(β" 
άβ Ειΐ3€ία8 ΥΑηίβ^ οβίιβηάίηιυβ• 

XXVI. Ν^ςαβ ρΓΟΓΒαβ νίάβΙηΓ οοηΐβοιηβηάηηι , ^ηοά ίη 
ΑεΙίβ €οη\η1η Νΰ:α€ηι 8€ονηά{ Αηηο €1ιπ8ΐί 778. ο«ΐ6ΐ)ΓΑΐί, υΙ>ί 
6 1ίΙ)ΓίΙ ου^αδνΪΒ ςεηβηβ Βυιηιοο ορβΓβ οοη^^υίΓΑηΙαΓ αΙ> ΕρίΒοορίΑ 
ΙοοηοΙαίΓΐδ 4]υΑΑ€αι\ι^αβ ^γο οαΐΐα 8υο εβηβεΓβηΙιΐΓ Γ&εβΓβ, βΐ 
8εηρ1οΓυιη ρΙατίαιοΓυηι ΒεηΙβηΙίΑβ βΐ: ίτΑάϋίοηβΒ άβ ΙτηαβμιιΒηΒ 

•^η^^τ»η\^!^\ ^αοά^ «ίη^αΑηΐ| ίη ίΐΐίαβ Οοηοίΐα ΑοΙίβ, ηΒί 1ο( ΡΚ^ίΕΟΟΜΕΝΑ. ι.ν 

άβ Ιβρ^λΐιϋΐΜ 8οηρΙθΓ€» «11⧫α1ιιτ9 ά• ΛιιΙογ• ηο&ΐΓθ^}ι ςαί 

ίη ηιοάίτιρι ρΓο^αοΗ ίηβίβηβηι Ν^ιτΙϋοηβιιι , 6ΐ ίρβιιαι (ιί βάββ) 

ΈΛΖαάΛΆ^Μα€ηιθίτί^ύ3α€ Λά Ηβτοάβπι Ββ^βοι άβ 5ϋιΙιΐΑ 0Κη9ίο ίη 

ΐϋΐιβ Έαη€αά€ ροηβη^ υΐείΛηη βυρρίίοβιη, «ϋβηΐίιιιιι &ΙΙί•βί- 

ηαπι &§•1αΓ, ίθ^ηβ ςτίΑΐηνΐβ άβ δίΑΐυβ ίβίΑ ΡαϋταίΚαα ρΓοΓβΓαη- 

Ιητ «χ 5οπρΙοΓΐ1>ιυ Αϋίβ ΝβΓΓΑΐίυηοαΙββ νύποήΛ Ιοη^β ηιοαιβηΐί. 

ΧΧνίΙ. (}οη)60ΐιΐΓβ& άβηί^αβ ηοβίτοπι έΐβ ββΙ&Ιβ /ο. Μα• 

ΙΛαε^ βιιιη «βοαίο, ιιοιιο ΒοηρβίβΜ, νβΐ ββνο ββΐΐβιη Ιιαίίηιαηι 

ιηαΐΐο ΓβοβηΙίοΓβηι ΓαΐΜβ, €^6^16 οοιιβηηοΓβ τΐάβίαρ ιρβαοα Ηο- 

Βΐίιιίβ Ιηςβιϋιιηι βΐ οοηέϋΐίο. ^ι1^8 βοίιη Ηίβίοηοαιη Ιαηι ηυςα- 

ο«πι, Χλπχ β^φβΓίβιη )αάίαθ| •ΐΙ)ί ίρβί Ι&ηι ίηοοη&ΙβηΙβίΒ , ^ί ρβΓ- 

Ιί]>ιιβ ΟΗΐΌηοςηιρΙιΐαβ •ιια6 ρΐβτίι^αβ οιηηίύυβ ^ομ ΟΙιτίβΙαιη 

ρΓ«6θ6^1ιιη1Γ, βΐ ίη βΐϋβ ηιαίϋβ βοιιι βαύββ^ιιβηϋΒαβ , ηΐΐιίΐ βΐίαά 

«•ΐΓ€Γβ, ^ΰβαΐι ^ηοά αρρβίΐβΐ €€άΓ€ηηψη 5ο&1ί^6Γ^ ηιηΛηηΛιανίΜϊ 

βίαίαΐΜηι: ^αί« Ι^ΐβιη, ίηςαβιη, ΐΑπιςαβ ίηβρίαχη ΟΚτοηοβταρΚαηι 

€ηΐ€ΐί(ίοηΙ>ιι• ίΠί» Ιη$ύηΙαηι^ βαΐ ΙηΒΐιηι )ηηιοτΐ8, ΙβιηροήΒαβ ; 

Ρη^οορϋ €α€$αη€ηη8 6ΐ Α§αΐ1αα€^ ρΓοΒ&ίίββίηιοΓααι ΗίβΙοΗοο- 

τηιιι, ΙβιηροΓίΒιιβ , οοηάί^αιη 06ηββ&1? ΡτοίβεΙο βί Ιίοβ&Ι 6Χ ίη* 

§6ηίο Ηοιηίηί» 61; βηιάίΐίοηβ οοη]6θ(υτ&ηι βΐ ^υ^ι^^^υIη ίβοβΓβ; βο- 

οηΐο ίλίο ηοηο^ ηιίββτΗηιο οαιηΐυηι «1 (6η6ΐ>ηοοβί8βΐαιο , ρβΓάί• 

ριο• ΒοηρΙΟΓ βτίΐ ρΓοηαηάαηάαβ. Αά^ίοΐΑίιιτ ίηβυρβΓ ίβΐίαβ 5/^- 

&Ε# β1 ίρβιιηι Ιο^ηβηάί β€ηαβ , ^^^^ *^ οηιηί βαηβ βίβ^αηΐία ηιΐ8- 

^ολίο ηοη βΙ>1ιοηρ«1', ^αοά^αβ Ιοοίβ ^αβηιρΙαΓίηιιβ ρίληβ Ιατίαηαη 

6Μβ ϋϋ ίβΐ6ΐ>ιιηΙυΓ ^ιιί βτυη ρβΗβ^βηηΙ; ίηιϋ^ηιιαι ρΓοουΙάαΒίο 

Α«ΐΑΐ6 'ροΙϋίοΓβ Ιηβίίηΐαηι, ρΓββάίοΙο ηοη• ββοαίο άί^ηίλήήιαηι• 

Ν€^ιΐ6 Ιιοο ιηβΗβτουΙβ αΓΰπηο^ ηιβορίβ βοΐο ]αάίοίο ίηηΐχαβ. 8βύ 

«εοβάίΚ βιι£0:Β^ιιηι|νίΓί Ιοη^β βΓαάίΙίββιηιί Ο. ΕάναΓάι Β^κηοΓάι: 

^αβαι ηιβηιίηί ηιίΐιί ιϋχίβββ ρΐιιβ αΒΙιΙηο ά€€€ηηιο , φιναη βχ οεοΑ- 

ιίοηβ άβ ΜαΙβΙα ηοβίΓο, Ιιιηο ηιίΗί ρΓΟΓβιιβ ί^ηοΐο, ίη^βοΐυβ ββββΐ 

ίηΐβτ €οηΓαΙ>ιιΐΑη4αιη «βηηο, (η&ηι &ά ίαΐίηίί^ηΐιηι ηοβίΓ&ηι £Γα- 

έΰύοαβηι •β άβηιίϋβτβ Ιαηο ίβηιροηβ ηοη Γ6οιι&Ανί& Υίν βηιηηιί 

ΟλοάοΓί• 6ΐ ΗαηιβηίΙ&ϋβ, ββά, δοϋταίΐΒ »αρ%€ηίίΒ &άίηβΙ&Γ, οαιη 

Τν£το ηοηηαοςοΑίη Ιαάβτβ ^«νίβιιβ 68ΐ ) τϊάταη β6 βί $€οηΐΜη /ϋ- 

«ΐίηΜη» ΙληίΑ 1ίη§ιΐλβ 1>βχ1>«τί€ «1) ΑηΙί^αίβ άβ^βηβτ&ιίΐ• ^) Ββ Οηΐ. 8. Ργο Ιηι&^1ιι3>αβ 3ο. 2>α«ια•ο6ΐιο ςαΙ ρ&οΐο «ηΐθ Οοηοΐ- 

«ίβία^ •Ι)ίΗ ΜοήρίΑ,χίιι ςιη άίλΙοΓ ΝοβΙβτ άβ «ΙαΙοα Ρ«αοΑΑί€&, 
Β ολ ^ιι&« 1ιι£γ& (ϋεοηίιιτ. "^ » « ι,νι Ρ&ΟI.ΕΟΟΜΕ^Α^ 

XXVIII. &ί ουίρίβιη ρΐλοβλΐ 6ΐιιι4•ηι ίαΐΜβ βαιη ηολίτο /ο• 
ΜαΙέΙα /ο. .ϋίοιη ΑηίίοοΙΐ€ηΦη^ ^αβιη βοΐβιιΐ οίΐΑΤβ ΙφΗηεβ βΐ 
Ι»ααοη3 Τζ€ίχΛ€^ ϊά ιΔί^φίΛ βηΐ ουαΰηηΑΐΐυηΐ, Μνβ^-ροΐΙΐΜ άθ• 
ηιοολϋτβΐίοηί ; οααι ,&ΠΙηιιβί (αΙ.βφΓΑ ίιιίΐ ηοΐΑΐαοι ) • /ο. Τχ^ίχβΛ 
1οαξ%η€η% ϋίαιη^ ι^^^ιι^ αίαΐ» Αηίίονί^ηΗψη ροβΙ β€θτ/;ίίΐη% Οιηο^ 
ηοβταρΚ^Λη βοτίρώββ.. Οίχί βυρια, αραιΐ 3ο, ΤζΗζ£ηι ί\>ί ββββ. 
ίηίβΐΐίςβίκίαιη , νβΐ Ο^οΓ^ίνιη 8γηο£ΐΙέιη ΟιταηοβταρΚΊΐιη ^ ςαΐ 
ριιιιΐο &αΐ6 £ιΐ6ηι οοίανι ββοαϋ ο νίνίβ βχοΜβίΙ,' νβΐ ββΐΐβιη Οεοτ» 
βίίηη ΗαπίατίοΙπηι ^ (}αϊ ρΑίιΙο ροβΐ ηιβάίιυη ββοαίί ηοηί €1ΐΓθοα- 
£[ΓΑρΙιΪΑηι βα&οι 6ΐϋθΐιΙ)Γ&νί(• Νοη ί^αοΓΟ οιΙαγϊ αΙ> Ληοηγιηο ςαο- 
^ιη Οξϊίβειιΐο ΟΙίΓοηοβΓβρΙιο ίηβάίΐο, ^111*οηο^^&ριι^ΑI^ Ούοτβϋ' 
ΡμΟβ; ηθ<|αβ αββοίο ϋοΓυίββο θ€θτρΜη ΡιβίΛ€ηι •ιι1ι ίρβο Ιηιρ• 
ΗβΓΑοΙΐο &η1β ιηβάΐυιη ββΰΐιϋ Λ€ρίΐηιί : βΙ νβΓΟ οαιη βίτίϋΐίαβ «ο βο 
οαΓ&Ιίαβ Γβιη ρβΓρβηάο, νίχ ροββαιιι β>ηβ ββο άαΙιίΐΑΓ•) ^αίιι (?«ογ- 
^ίκιη Αϋαιιι χαυα ^€0^ξ^ο Ρΐδΐά^ οοηΓα^ΙβτίΙ ίβ(» Αηοη^αιαβ : η^ο 
νίάβΙαΓ ρΓΒβΙβΓβα /ο. Τζ€ίχ€8 ΰβοΓ^Μΐη Ρί$α€9η ηοιηίη&ΙιΐΓΐΐΒ 
βίαιρίίοίΐβτ ΟίΟΓβΐαηι €/^κοηϊοητη. ϋ^οΛ βοΐβΐ ϋΐβ οαιη αΙ> «Ιϋ» ναΙ- 
£0, Ιαιη αΙ> ίρβο βοάβχη Τζ€ίζ€^) ία βοιίβιη ΟΙαΙίαάιαη ΟροΓβ, 
6χρΓβΜο οο^αοιηΐηβ, βρροΐίαιί ΟέοτζίοΛ Ρ%9ΐά€9^ νβΐ, αΐ γβτλίιβ 
«ϋοΑίη^ βίηβ ϋΐΐο Ρραβηοιηίηβ, βίαιρϋοίΙβΓ ΡΙηΛφβ. >ΑΙ ά6 Ιιίβοβ 
ηοη βιιιηιιβ ίο ρΓ&βββηϋΑ βοϋοίϋ; ηβηι ( ιι( 3ααι^&ΐ]ΐ ίαίΐ ίηάίοβίαιη) 
ηοβ ροΐίαβ βχίβΐίηιααλίιβ , ύ Ιοβηη€ ιιοβίτο ΜαΙβΙα άίνβΓβααι Γοιαμ 
Ιοαηηεηι ΐΒίιυη ΑηΙιοοΗ€ηιιηϊ , ςιιί & ΤζβΙζβ αΙτο^ιι« ΐΑαάΒίατ. 

XXIX. Αΐ^υβ 1ΐΔ60 βυηΐ ίϋβ βΓ^οηιβιιΙα νΑΧίβ, ^αΙΒαβ ηοβ 
ί&υά αββΓβ αΜαοΙί ϋαΐαιαβ^ ιι1 εΓβάλΐιια• ΑαΙοΓβιη ηοβίΓυιιι, αοα 
βοΐυιη Αοη νίχίβββ βιίΙ> ΙίΑΛίίηιαηο , ββιΐ ίΐΐο ίαΐβΑβ αιιιΐΐο ββ^^ο•- 
Γθΐυ; 6ΐ αά ββοαίαιη ροΐίυβ ηοηηη ^ιΐΑΐη $€α:4Ητη €β<β ΓβίβΓβηάαιη 
οβαββΑπουβ. νβηίΙΟΓ ^Αΐη Αά ίβίΑ ΑΓ^αηιβηΙα ^αΑβ ίΐίίαβ ΑΐιΙίςαίΐΔ* 
Ιβυα νίϋβΔίιΙιΐΓ ΑβίΓαβΓβ: ^αοηιιιι ηοάί βί βοΐνί ροΑβϋαΙ βίιιο υί β( 
8€€ΐίοη€^ ηοη Αβ^Γβ ία ηθ8ϋ:αιη ΑβαΙβαΙίΑοι οοηοοΑβατί ΑαηΙ ίΐΐί. 
^αί Α6^υΑ νβΐίιιΐ νβήΐαΐΐβ Ιαοοα Γββ Αββϋηιαρθ. ΑΓ5αηΐθη(ιιαι ρ^^* 
ΜΐΜ9η, ψιο ρΓοΙ>&η ροΜθ γίάθΑίιιι ίΙΙίαβ ΑαΙί^ιιίΐΑβ, 6Χ 6θ ρβίβα- 
Δααι νίάβΑΐαΓ, ^αοά Γββ βϋΙ> ίαιρετίο /ιιβίΰίλβη» ^ββίββ ίαβίοτι 
Ιοα^ ΜιαεΓΥΑ ρ€Γβ6^αβ1αΓ^ βΐ ία ϋβ οβΙβΙίΓΑαςΙίβ , αυη οΑΛΜίν» βο- ^) νΐά« ΙΚβίΓ. όβ $0Γίρ«. Οτ. ΤΑτηβ, αΜ ά« 1β» .ΑιΐΜελβιιο ϋοΜίβλβ ί ' • . 
Ι ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. ι,ν,ι 

ΐΒΐη, Μ^ βΐ Ίη€η8€9η βΙ <2»«ιη ηιβηβίβ γα14β ρ&ΗίοιιΙ&Ιίιη &έ[1ιΙ1)θ&(. 

Αγ§. β€θ«ιβ.αιιι βχ 60 ςαΐβ Ατοβββίβηί, ^"^^ Ιοαρρ^ €οη$ίαηίιηΜτη^ 

Λ€θΛη90η ^ 61 Ζ^^οηηή 8€ηίθΓ€»^ ΛΛβΙοτηαα Νοτηϊηιηη ]ΐιηίθΓΐ' 

&1Μ .ΙιηρβΓ&|οΓίΙ>αβ, ρφτ £ρίΐ1ΐ6ΐ« τον μ,ίγάΐον ί β. &ηίοη$^ ^ί 

του μιχ^υ, ΐά ββΐ ]αηίοη3, άίβΙιη^ιΐθΓβ βοΐίΐαβ βίΐ; β€ά<1θ/ϋ- 

Βίύίίαηο 6}ΐιβ Νοιηίηίβ ρτίτηο^ τον μεγάλου £ριΐ1ΐ6ΐοη ηοη υη^υ&ιη 

ϋ&ιιτραΐ; ^μοά βυιη βοΓφβίβββ 6η1β Ιαβύηίαηητη ^ιιη^ο^€^η^ ί]μί 

ιηιρβΓίιιιιι ββΐ «υβρίοαίοβ αηηο Α6Γ&β ϋοιιιΐηΐεαο 685^, νίάεαΙυΓ 

ο«ΐ€ηά6Γ6. Αά Ιιαβο αιΐ^ίεΐββ ^ ^αοά. ( υ( βειηβΐ ΐΐεΓυηκ^υβ )Δηΐ3οαι 

ίαίΐ οΙ)8βιΤΒΐαιιι ) βχ βο ηοιηίηαΐίιιι οίΙβΙιΐΓ ΓΓβρηεηΙιιιη βρυά 

ϋ1>ΓΐΐΕη ρνο Ιπια^ίηϋΐίΒ ΙθΓΐίυηι /ο. Όαιηοεοεηο 1ηΙ)αΙϋα]; ηαιη 

¥ίΐΒ &ιια (ΙεΓυηοΙΟΒ ββΐ /ο. Όαιηα3ϋ€ηιΐ3 οΙγοα βηηυσι Ο. οειχ. υη- 

άε ΒβΙτιιβΓβΙιΐΓ ^ίηίοηπί ηοβίηιιη , βί ηοα *8εηρ8ί856 αηΐβ ϋηβηι ββ- 

ααϋά 9€χίι^ «αΐβ £α6ΐη Ι&αιβη 9€ηΐί€ηίΐ8 ίη νίνίδ €χ1ίΐί88β• Αγ|;ιι- 

ιηβηΐιιιχ] ηΐίαΗηνη 6Χ βο οοηίιοίαίιυ:, ςαοά ία 1οεί8 ρίβηβ^αε νβΓ- 

Βιΐίιη €1 οαιη ΟΚνοηιοο Ραχφ,αΙί 8ίν6 ΑΙίχαηάΗηο (ιιΙ νυΐ^ο 50- 

ΐ€ΐ Αρρβίΐβ^τί) οοηνεηΐαΐ, βάβο αΐ €χ 6θ ΟΚτοηιοι €οΐΏρΐ1α(οΓ νί- 

άζΛίΏΣ 6Χ8θηρ8ί886 , €ΐ6ΐηοη8(Γ3ηΙίΙ)α8 ναηίβ ίικίίεϋδ ηοη Νοβίηιηι 

τίεο γβΓ8& 6Χ ΟΙίΓοηίοο ϊβΙλ 1ι&ιΐ8ί886. 5Ιο ββηο ΑυΙοΓβηι ΡαχοΚα• 

α$ €χ Ιο, Μαΐεΐα 8€Γίρ8ί886 βα^ ίη ^υΙΒαβ οοηνβηίαηΐ, άεοΓεγβ• 

πΐΒΐ 1ΐ8θΙβηιΐ8 οιηηββ βΓυάίΐΙ, βη£ΓΓ3§&ηΙβ εΐίαηι οβΙβΒβΓίίηιο Ι)ιι- 

^τ€»η\ο ίη ΝοΙΐ8 βά. Ρα$€Ηαΐ€^ υΒι ΙΆΜαβ Ν&ΓΓαϋοηεηι άβ ηιοΓίβ 

ΙαΙίαπί Αρο9ΐα1α€^ ςιίΑηι ΙβςβΓ&Ι βΧ06Γρΐ8ηι β ηο8(Γθ Οοβίοο, 

αυη Ρα^ϋΗαΙίΒ ΝαΓΓβΐίοηο οοηίεΓί. Υυΐ^ο βαΐβαι α Υΐτίβ βιακϋΐίβ 

ατβάίΙιΐΓ , οοηιρίΐΑίιιιη βίνβ οοαϋηα&Ιαιη ίϋίββο ΡαβΌΚαΙε βαΐ) ίηι- 

ρθΐίο ΗεναοΙΗ^ ααΐβ βηηαηι 1). 1630. ^ιιοά οβίοηάβιβί Νο»ίηΛΐη 

βηΐβ &ηηο8 ρόδΙ: ιηοΓίβηι ^υ8ι^η^&η^ 40. ςθΓίρ8ί886 9 ηβηιρβ βηΐβ βχί- 

Ιαηι β€€ΐι1ί λ€χΗ γβΐ ίη ίρβο 8€ρίυηί ίηίΐίο, &(1 ^αο(1 ΓβΓβΓίϋΓ α 

€ΐβη88. €ανα€θ. Μοη Γβηι ίη^Γ&ϋιηι βΓαεΙίΐο Ι.€θ(οη, ηβο α ηοβίτο 

ίη8ΐίΐυΙο &1ί€ηαη], ηιβ βχίβίίηιο ΓαοΙυΓυηι, βί Ιηάίεεη) ίβΙαΓϋΐη 

ΝβΓταΙΐοηυηι , ίη^αίΙ)α8, γβΐ Ιοίίβ νβΐ βΑίΙβηι ρ&Γΐίιη, ίηίβΓ 2νο- 

»ίτίαη βΙ. €ίτοηιοοη ρΓαβάΐεΙιπη βίΐ αά Υ6Γΐ)υηι οαη νεηίβηΐίβ , Ιιίο 

8υΙ>ΐ6χ&ιη. 

XXX. Οοοιιη'ϊ]η( αρυά ηο8ΐΓυη] €Ι]Γοηο§Γ8ρΙ]υαι (]α36 Ιια- 
ΒεηΙΟΓ βρυςΐ ΟΗπ^ηκοη Ρα9θΚαΐ€ ]\χχΧλ βίΐίϋοϋβηι ϊιι 1'ΌΙίο Όιι- 
/τ€$ηϊαηαιη ί ΧινίΙΙ ΡΑΟυεΟΟΜΕΝΑ. Ρβ{• 88* ^ 0«ηΑβ»6ΐ Ρβτββο ^) « νο€ίϊιι•, ί Π^ηος Λ χβΛ 
Ζβν^ι «^ ρ• 41• νοο^ Βαβυλωνίων χώ^ας; ιι 

Ρ. 41. ύβ Ιο&οΗο*)/7ο, Τ&1ΙΓ0, Ρΐιοβηιοβ, ΑςβηΟΓβ^^Ηβιν 
οΐιΐβ Ύγήο βίο. Α νοοίΙ>οβ, έν ϋ τοις, Αά ρ• 44• τοϋββ, ό ύϋφω- 
τατος 2£έθητο; 

Ρ. 45• ^6 8οΙβ') Υαΐο&ηί Ρ. 868|β1τβ, βΐ ΗβπηβΙβ ΤΗβηι. 
Α νοοίΒιιβ Μίτά δΐ ηλ^ντην ΗφαΙατον , ιιεί ρ. 48. νοεββ Ιβααίλεο^ 
0αν ΑίγνπτΙων οΐ ΧοΐΛΟί; [βίο ουηοΐα ΓβΓβ λ ρ. 88. &^ ρ. 48• 
€αιη ΜαΜιαηιβ βαάβιη βυη(, ββά ηοη βοάβιη οΓ^ίηβ άβδοηρία. 
Νε^αβ (1αΙ>ιιιιη νΐάβΙυΓ ςυίη ϊβΙ& τιηινβΓβα θβ Ρίοί ββραΙεΙίΓΟ, Ραα- 
ηο , βΙ Υαΐε&ηο , ^οαβ Η&ΒβηίυΓ ρ. 44. βΐ 45. ^) βραά Μ&ΐβίαιη 
βΐί&ιη ΐ6§6Γ6ηΙυτ: ίά (ΙοεβΙ ίηίΐίυιη Μ&ΐβΐ&β οαυίίΐαίαιη, ηαοά ι^6- 
(51β βχ ΟΙίΓοηιοο ΡαβοΠαΙί α ΟΚίΙηΐϋαΛο βαρρίβΐυιη €βΙ. Όίοβη^Νιιη 
νι<ΐ6(ιιτ ίάβαι άβ οα]ηίΙ>υβ ιβΐιβ ^ααβ 1ΐΑΐ>6η1:αΓ άβ δβηιο, 8&1ΰΓηθ9' 
Ρίοο, ΖοΓοαβΙτβ, Νίηο βΙο. ρ. 36, 37, 38. ροβΐ νοοββ ΙΙερΙ 
Αστρονομίας• ^υαβ &θ. βαπάβαι ΤΧίαΊεΙαΛ^ Βίοίΐηάατη ^Ι^ίΒπιιη νί- 
(ΙβηΙαΓ οιηηίηο ρ6Γΐίηοί856. ] 

Ρ. 109* Α(1 114. άβ υΓΐ)6 Βοιιι&^), Ηοαιαίο 6ΐ Κβιηο, I^II- 
ίίίΒ^αβ Οίτοβηβίΐιαβ; 

Ρ. 117• έΐβ €1ι1&ιη7€ΐίΙ)αβ Κοιη&ιιοηιιη ^^ ; 

Ρ. 191. 192• άβ ΡΙίΑΓΟλίυΓή^), Μοίβ βχΐιταοΐα ίηΙΟΓ ΐοβα• 
1•ιη ίΡΚαηηη 6ΐ ιΐΓΒβιη ΑΙβχαηάήΑΐη , ΑηΙοηίρ οοηίπι Οΐβοριι-, 
ΙτΑΐη 011380 , 8οβιΙ»ο ΑηϋοοΗβηο , «1 0Ββ$ιιηβ Ααβοβϋ Τίΐιιΐίβ ^^ 

Ρ. 246, 247. ίΐβ Τίΐο νββρΑ&ίλΐιο*) Ηί6Γθ8θ1}ηιΐΑΐιι υτΒθΐιι 

Ρ• 250, 251• ^6 Αροΐΐοηίο Τ^&ηβο^), εΙ Αβείβρίο «Ι> Ιιηρ• 
ΌοιηίΐίΑηο ρβΓβηιρΙο, Αβςαβ Οοιηιϋ&ηϋιιΙβΓίΙα ; ^) Κάΐί. ΚΑ^βΓ. ρ. 90. λά 96. Μ&1. ρ. 39. &ά 45. 

*) ΒάΗ. Κ&ά. ρ. 46. λά 102. Μ&Ι ρ. 30. &(1 39. 

*) Βάϋ. Κιι^ ρ. 106. ηή 110• Μ&1. 25. &ά 30. 

«) ΕάΗ. Εω. ρ. 102. 104. 

<") Εάϋ. Κ&ά. ρ. 258. &ά 268. Μ&Ι ρ. 216. αά 229. 

<^) Εάϋ. Ε&ά. ρ. 274. ΜαΙ. ρ. 38, 39. 

^) Ε^(. Κϋά. ρ. 466, 458. Μ&Ι ρ. 230, 281. 290, 291. 

•) Εάίΐ, Κ&ά. ρ. 582., 4. Μ&Ι. ρ. 336. 7. 

*) Εάϋ. Ε&ά. ρ. 590. 592. 4. ΜαΙ ρ. 344. 5. 6. ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. Ι.» ^ Ρ. 262. ββ 1Ι«τα ^) Ιαιρ• ΕϋοΙο ^ ΙΛβή ίιιίΜΜίι, βΙ 

Κ 26$. ά^ ΑτϊβΛΗϋαο Αηΐίοοίιβηο^ ; 

Ρ. 265• Λ» Β;ζ«ιι1ίο ') οοηδίΐρ^ βΐ Ββίαβο ριιΙ>1ίοο Ζβιιχίρρο 
ηοιηίριΐο.; 

. Ρ. 275» 276. ^β 8. ββίβιίαο ΜβΓίγτβ «); 

Ρ* 284, 285. άβ €οι»ϋιιιΙίιπ Μ. Ορ€αΓΐΙ>ιΐ8 ^ ) ίη ατΒβ Οοη- 
βΐ&ηϋιιοροΐί , έΐβ ϋΙο ρηιηο οιηιιιιιιη Ιιηρρ. ίηβί^ηίΐο Ι)ίαά«ιιια1β 
ρτΦΐίοβίβ 6Χ ΙβρίΠΐβ £«ο1ο, άβ ιιτΒίλ Ν&Ιλϋ βΐ Ροπαηα, άβ^ιιβ Οοι^ 
ΒίΑηΙίηοροϋ «ναΐβα &1> ΕυτορΑβ ρΓονίηοί» \ 

Ρ. 297. Αέί 308. άβ ΜαΓΐ}ττίο<^) 8. Οοιηϋϋ, Ιαϋαηι Ιαιρ. 
ίηΐβήΐη, 6)αβ ιηοιίβ 8. Βββίΐίο ρβτ βοιηπαιη ΓβνβίΑΐβ, 6( ίαιρεηο 
^ον^Βηο ΐΓ&άίΙο, Αβ I^^£&ϋο^6 &ά Ηαιιο ΡβΤΜηιιη Ηβ^β, Ρ&οβ 
ρβτ ΑηηΐΗβαιη £λοϊλ^ ίΐτΙ>β ]ΝΪ8ϋ>ί ΡβΓβ» ά^άίΐα , νίοο^αβ ΝιβίΙ)ο- 
βο οοιιάΗο, άβ Υαίβηΐΐηιβηο ίη Οΐ7ΐηΙ>η&ιιι τβΐ^^^ϊο^ ροβ^β&^υβ 
Ιηιρ€Γ&ΙθΓβ (λοΙο, 8.6^ιι€ ^Ιιϋοο οοηΐΓ& 8α1ιιβ1ίαιιι £άίο1ο, άβ 
Μα^ιΐφ!ίΙ>ιι• ίη}ιιήΑηιιη Γβΐβ, ΒΗοάβηο ίΪΛαχαύΛ ΙΤΛάχίο, Ιαιρβη- 
1τίθ6 ρΓοβοτίρίΑ , 6ΐ ν&ΐ6η(1ηί«ηί οΒίΙα; 

Ρ. 310• «^ 313. <16 ΤΗβοάοβϋ Ιιηρ. ''} οιιη £ιιΑοαα ηυρίϋ•, 
Ιιιφιβ ΓΓΑΐτίΒαβ &ά 1ιοηοΓ6ΐη ρΓΟίηοΐίβι βΐ άί^ηίΐΑώΙ)!!• Ρβίλϋηο 

00006805; 

Ρ. 816. αέΙ 319. άβ Ρ&αϋηο ^ΙβΓίβοΙο*), βΐ Ευάοοίββ ίη 
οιΙιΙΒαβ ΑιιϋοοΙιίΒ€ ΗίβΓοβοΙ 7ΐΐΜΐβ^ιΐ6 ^ββϋβ , άβ ΑιΙιΙδ Ηιιηβοηιιιι 
Η^, Οττο Ρ&(ποίο, Ιβχτ&βιηοΙα ΟοοβίΑίιΙίηοροΙί, βΐ ηιοΓίβ Ιαιρ. 
Τ1ΐ£οάο•ϋ; 

Ρ. 821• «Α 835•^) άβ η^αΗβ 8. 8]Γΐηβοιιίβ 8«7Κΐαβ^<>}, Ι^- .^^ϋ 
.« Ο Μ&1. ρ. 369. 

*) Ε4ϋ Κιιώ ρ. 614. Μ&Ι ρ. 381. 

•) Εάί(.*Κ&(1 ρ^ 620. ΜαΙ ρ. 384. 5. 

«) Β£(. Α&^ ρ. 642. Μ&Ι. ρ. 

•) Βάϋ. Κβά. 262. 4. 6. Μ&Ι ρΐύτίβ *2. ρ. 5. &ά 9. 

•) Ε^^. Καά. ρ. 690. 692. 694. 698. 700. 702. ΜλΙ ρ. 16. 22. 24. 

«ίο. 29. 31. 6ίΰ. 
^ ) ΙΜλΙ. ΈίΛό. ρ. 720. 2. 4. 6. Μ&Ι ρ. 52. βΐ€. 
•) Εάί(. Κα^. ρ. 732. ΐΜΐ 738; Μ&Ι ρ. 50. βίο. «ά 72. 
•) |Μϋ. Κ•ά. ρ. 742. «ά 772. 
»«) Μ&Ι. ρ. 75. 1*Χ ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. εΑ•ίο Ρΐιίΐοβόρΐιο^), ΟιβΙιΐΜ ροαηηίοΜ ρΓΟ ΜοΗβ ΙιβΒβηίηβη•^),^ 
ΑβρΑΓβ 61 ΑΓά&Βαηο') ηβοί ίΓ8άί1ί8, Αιτίβηίβ^αβ &1ΙΙ^οιΐ6>) 
Ιαιρ. ρβΓ3€ουϋοη6ΐη ρβΜΐβτ^.άβ ιηιΙ>Γ6*) αή^ήΜ^), ίιιθ6ηβο'') 
Οοηβΐ&ηίΐηοροΐί, Ζβιιοηβ ίη ιιρρβηί ^) οοη•οιΐ3ΐιιιι α Ιιβοηβ ^) Ια- 
ηίοΓβ ΜβαιηρΙο ^ Εβοηίβ οΒίΙα, Υβηηα Ζβη οηίβ δοεηι ^^)., ^ςιιβ 
Β&βΠίβοο 6ΐ Μαγοο ^^) ΙαιρβηΙοΐϊΒαβ/ άβ Ζβηοηίβ βΚ Β•η1ίΑθί ^^) 
ΒβΗο, Αηη&Ιο, δαηι&ηΐ&ηίβ ^' ) €ΐ Ρββπιίηα ΑοηιαιίΑ ^:^) ^11V«η«- 
1ί&, 9ί Τ1ΐ6θ€ΐοηοί ηκΗΓίβ, άβ ΟοηίΙβ^^) Μαιιιί&ηο, Ρ6ΐΑ§ίο, βΐ 
Ιαιηυΐίτι ΓαοΐίοηΜ^^) ΡηιβίηοΓυηι, άβ ατίιβ; Οοτμ^^) , ΑτβοΒίιι- 
άο ^® ) , Αη&βΙαβϋ ^' ) Ιιηρ. Υΐβίοηβ , 6( ^1»^^ιιο βά ίαιρβηαιιι ^ ) 
6Τ6εΙο , άβ ΑιηαηΙίο '' ) βΐ ΑηάΓβα 6 αιβάίο βιιΜαΙίβ , Αρίοηβ 
βίο. ^') βΐ) βχϋίο ΓβτοΟΑίίβ, βί άβ ΟοιηβίΑ^^), άβ Αβ^β Ιλζο^ 
Ίτίτη^*)^ Οο&άίβ ΡβΓβ&ηιαι ^^) Αββίβ βά ^υ8(^ηι1ιι1.Iι]1ρ. Ιβ^Μιοηβ, 
β( Ηαηηοηιαι Ηβ^β^^) Ζίΐ^ιιί βίνβ Ζιΐ^ίΐιί, άβ ^ιιΑ^^η^«11ο^^) άβ- 
ηί^τιβ ίη ίηιρβηί οοηβοΓΗοιη ΑΜαιηρΙο. 

8ίο οιηηβ8 ΓβΓβ ΒιβΙοΐί&β βΐ Να^^ά^η^9ί^»ια€ , ηιιββ ίη ρ&^ίηίβ 
ειτοίΙβΓ 80- βρυά Ρα9ΌΚαΐ€^ οοηΙιηβηΙιΐΓ, ίη Ιιβοοβ ΟίΓοηο^ταρΚία 
ηοβίΓα νβΐ ρΓΟΓβαβ νβΓΐ>&ϋιιι, τβΐ ρβηβ, ΓβρβηαηΙυΓ. 

ΧΧΧΙ. ΑΓ^αιηβηίΑ ί&βοοβ , ςυ&ιητίβ ΙβνίΙβτ ΠΙα β γρβηάβηΐί 
ηόη βχϊ§υΒ ρΓθΙ)&1>ι1ϊΙβΗ8 8ρβαβ ιηαηιη οιιιιί!&, βΙ Οβιηοαβίτβϋο- 
ηΪ8 γί§0Γ6ΐη οΒίίηβΓβ αΗ^ιια νίάβΑηΙατ, βΑ (βοιβη βί ρΓθρϊα8Ϊιι- 
βρίοΪΑηιιιβ , βΐ βά βχβηιβιι τβ^οοΑίΑ ιηοπιβηΚο 8αο ροηά6Γβιιια8, 
ηοη !»ια(ΐΗη ΙιαΒβΓβ νΑΐοη8 νίάβΙ>αη(αΓ, αΐ ϋϋβ οοιηρβΙίΑΐηιιτ ία 
ΓβοβρΙ&ιη ορίηΙοηβΕη ρβάίΙ>ιΐ8 οοηοβάβΓβ. ^αοά βηίαι βά ρΓΪηΛφ» 
8ρ60ΐΑ(; 9^ίά ιηίηιαι β1 υϊΙα Ιη$ύηιαηί Γββςαβ 5β8ίΑβ 8ΐιΙ> β]ιΐ8 ίαι- 
ρβηο, ιηυΐίο ίαβία8, ^υΑΐη βϋοη^, ηιβηιοηΑβ άβαίΑπάβηΙατ, 
ουιη ΙαηΙαιη 8οηΙ)βηάί ηΐΑΐεπΑΐη ρΓΑβΙιαβηίβΙ, βΐ ρβΓ Αηηο8 £βΓηιβ 
39• ίβ νίΐΑΐη βυΑίη ρι«οίΓΑΧ6Γί& , ΙηιρβηΙοΓ Ιοη^Αβναβ 61 ρβΓΟβΙβ* 
1>Γί8? βΐ ςαΐά ηιΪΓΑηάιιιη 81 ηοη βοΐααι αηηο$^ 86ά β1 ηΐ€η$€8 βΐ α€3, 
ββΒίοΓίΐίη ρΐ6η8€[αβ ΑάΙιίΙ>6Αΐ? Ιά 8θί1• ίβοίΐ, ηοη ςυια Ιυηο Ιβηι- 
ροτίβ νίχίΐ^ βΐ ί}1ί8 ΙηΙβΓΓυϋ, 86ά ^αΪΑ 8ίο ίβοβτΑηΙ βυί ΑαΙοΓββ; 
^ιχβηίΑάηιοάααι βΙίΑηι ίη ί11ί8 , ^ΟΑβ ρτΑββαηί ^ ΙιηρβΓΑίοηυη Υίϋβ »)Μλ1. ρ. 77. ») 78. •)ίΙ>. *) 79• ») Λ. . •) Λ. 

Ο ί1>. •) ρ. 84. •) 85. 1») 87. ") 88. . «) Λ. 

") 93. »*) 96. ' ") 103. »•) 108. :• ") 115. »«) ΐ26. 

19) 127. •«) 130. ") 131. '«») 132. •») ίΙ». ") 134. 

•*) 136. «•) 137. ") 147. 151. . ' 

1 ΓΪΙΟΙ.ΕβΟΜΕΝΑ. χχ^ 

Ιοη ΤΒΓΟ Οιοίΐ. Ροοά βά Μοαπάπτη Λί^άή^ι ηΧ ^Η9Ηη^αην9ίι λ μ 
οβΐ6ΐ>Γ3ίΙιιη ηαβηυ&ιη υοοα^ τον μίγαν βίνό $€ηΛοτΦη^ βία «β^ΐλβ 
ΐΜΜίίηντη ϊΐΐίοβ ΟβοβΗΟΓθΐη βο ΙϊΙαΙοϋ8ςιΐ8ηι ΑοίΜνίί, ςβαιητίβ 
οβΗηπι ηΙ βατή Βοη βηΐβ ϊσιρβΗιιαι Ιν$ίίηί ^ΜΛ^9^^» βααιη οριΐ0 
€]ιιεαΙ}Γ88β6 : ιι1 ΐΐαςαβ ηοη νβίβΐ «Γ^αιηβΒϊαιη 1ι•ο άβ Ιηβΐίηο Ιιΐ:- 
ηίοΓτ , 810 ηβςτιε Γβριι^βΐ; ψήη Ορηβ 8ηιιιιι οοη8£ηΙ>«Γβ( ροβΐ ιοιγ 
ρβπαιη ΐΜβΙιηΐαηι ]ΐΐηιοη9, 

XX Χ II• Αά ί€Γίίητη Γ68ροιιέΙβιΐ]α8 ^ ςιΐο^ βί- εοηοβάβίαρ ΊΑ^ 
1>ΓΌηι Ι^τίιηψη ρτο Ιτηαξίηϋη»^ ψιί /ο* Ώαηι<Μ<ί0ηι ηοιηίηβ ρΓαβ- 
ηΐΙΙΙΐίΙΐΙΓ, Γ6Τ6Γ& &1> 60 ίΐ1]88β οοηΙβχΙΟΒΐ ^ θβ ιΐΐίιιβ ί&ιηβιι «Γ^ΙΙ- 

ηιβηΐί ν&1οτ6 ηοη ίιηιηβηίο ρο8βί1 άυΒίΐαη. Εΐβ^ίιη 4}ΐ]ί8 βάβο ^|ΐ; 
ορβηΒοβ ΔηΙίςιιοηιηι 1ιο8ρ6Β, η! ηοη οο^^βε&Ι ψΐΛία βοίβηΐ ε^ 
ηιηι Ι,ίΒη α ΕβοΙοηΒυβ ίηίβΓροΐ8η? ^υΐ8 ηο•οΐΙ? ίη ηιοΓβ οιιηι 
ΙβεΙοΓαηι Ιυηι 1.ΐΙ>Γαηοηιηι ίιιί88β, ονηι ίη ΐΛ\αί% ΐ68ΐίηΐ0Νί& &Ηο- 
τηρ €οη§63ΐΑ Γ^ρβπΓβηΐ, άβ βασ, βί ^ά οοουπτβηΐ, Λά)ΐο^ν% «( 
ιη86ΓβΓ6? Νοηηβ άοοβηΐ; Κόο βοηρία ρηβοοηιπι ίηΠηίΙ», οΐ ΐβίβ 
ρΓ368εηίηι ίη ςιίιίΒηβ οοαοβητβηίυΓ, ηΐ ίη 1.ίΙ>Γο ρΓβ^άίοίο Λϋ Ιτηοτ 
ξίηί6ιΐ9 ΐ€Γΐίο^ &1)βςηβ υΠα οΓβΙίοηίβ οοηηβχίοηβ, ΑηΙί^αίοιιιιηι 
ίΓ8§ηΐ6ηΐ8? £χ6η)ρ1ο 8ίηΙ ]ϊυ}χΐΛ τ^ ΑηαϋαΜί δίηαιία^ 7%€θΙόβ{^ 
€α£ ^ίια€9ί^οη€^ ^ (Ιβ 9<ήΙ)αβ ηιοάο άίχίηιυ»; β1 (υ1 &1ία ϊύ\\Χαϊη^ 
9086 1τ8εΐ8ηΙ ά^ 68(ΐ6ηι σΐδίετίβ, θβ Ιηκίβίηηψη •ο• νβηβΓβΐίοηβ^ 
ΟοηέίΙη Νϊοα^ηί 8€οηηΛί Αοΐα: ίη^.^αοηιαι Λαίοη€'Α• υΙ)ί δεη- 
ρΙΟΓΟπι γβηοΓϋπι ρΓο ΙτησξΐηΛιΐΜ εοη^βταηΙτίΓ Ιοοβ , ίη «Η^ιιίΒιΐΒ 
ΙΙΙΙΙ^εηιρΙαηΒοΒ ΗβΒεηΙατ Τ68Κίαιοηί8 τβηβ ρι*8β(βΓ β& ^^^^ ΓβνοΓ^ 
ίη 5^ηοάο ίβΐβ τεείΙ&(& νυηΐ. 8ίο ίη €οάίεθ βη^^αο Βί1)]ίοΐ1ιβοΒ6 
ναιϊϋαηαύ (υΐί ηιοηίΐύαι Νοία^) ιηβτ^&Ιί &Α €οηεί1ϋ Αοα) 
οεεαιταηΐ ΡαίΓαηι ρΐ^ρ^εςυβ »€ηί€ηίίαί^ ψχ&β ηε^ηβ ΓερβηοηΙιΐΓ 
ίη υΐΐο 8ΐίο Οοάίοε, ηβςηβ οΓάίηί ΙηΙεΗοεηΙίοηιιηι Γββροηάεηΐ. 
8ίο ^ιιο^ϋε ίη δ^ηοάί ί8ΐίυ8 £<ϋ1ίοηβ 6Γ8εοα ΓβρβηΙατ ηαηκιΐϊο 
εχ ν^ίία 8. Ιο. Ιηηηάίοκίβ^ Ϋαϊτ. €Ρ. (]η8ηι ηεςηε &§ηο8οηηΙ 
£χεηιρΐ8τί8 ΟΓβεοβ &Ιίβ, ηεηηε Ρ^€ίη» Εάιίιο Ι^αίΐηα*)» Ώίχι^ 
η οοηοίάαίαΓ ί,ιΒηιηι ΐ€τίυίΐη ρτο Ιη%αβίηιΒα$ ηιιι Ιο, Ώαψα»θ€ηΐ 
ηοψηίη€ ρτ<ΐ€ηιιιη%ίιιτ τ€Ό€Γα αΒ Μο ^^ιλλ^ οοηΐβχίντη : ^νΛΛ ( υ1 Ιί* 
€681 πιϋιί ς^οά Γε8 681 (1ίθ6Γε ) ηοη άββαηΐ ψΧΛ^ ηιίΐιί ρβτβιι&άβαη^^ Ο Ιο. 7. ρ. 272. 
*) ρ. 767. ί Χ^ΧΙΧ ΡΚΟΙ.ΈΟΟΜΕΝΑ. ΤηοΙβΙαηι ιβίαιη, Ιό\ Ι)α9ηỀ€ηι «οιηϊηβ ίαίβο άβηοΐϋΐ; α( &ΚΙ 
•υηΐ ΥΑτίι Αβ^ βοέίβηι ΑΓ^ηιβηΙο ΤηιοΙϋΙιι* βί ί&ίβο Μοήρύ ; ηβιη- 
ρβ ΟγμοοΒι ββςοίοήΒυβ ί1}ί ίτΗιιιβηϋΚΗΐβ ^ιιίεςυίά £βΓ6 1ΐΑΐ>πβηιηΙ 
ρΓΟ άοοΙπίΜ Ιοοηο1αίηα€ Λ ΑηΙοηΙιΐΜ αηοη7ΐηΪ8 οοηβοτίρΐιιιιι, 
ρτορίβτ Νοοιβη ιηβ^ιηιύι ς^^^ Ιτηαβίηιηη Οιβίβηβίοηβ ίβ βιΜ ,οοηι• 
ρατατΑΐ. Όβ ΤπιοΙ«ΙΐΙ>ιι• ίβϋβ ΥαΗμ, β( ςοιά ηοΒιβ βαρρβί&ΐ βίτ- 
^ιιιηβηβ ρβουΐίβηβ εοηίΓΑ ΕϊΒηιιη ρταβάιοίαιη, τΐάββΙαΓ ίη ηόβίτβ 
Όιαίη^α ά€ Βοηρί, θτα€€Λ3 ναη». * 

XXXIII. ^αο^ι α Α ηΐΐντηυηι Ατ^αίθηΙιιιη έΐβ Οιτοηίοο Μ^ 
χαηάηηο^ ^ηγϊΑ ΔαΙοΓ τηΐ^ο οβηββΙϋΓ βαΒ Η^γαοΗο Ιαιρ. νίχίβββ^ 
€| βοΓαιη ^ιιαβ ίτ&ΑιΙ ρΐ€Γαςα6 βχ ηοβ^το Αιι(ογ6 άβρΓοήρβίβββ; 
ΐέΐ ^ιιοήτιβ βάηήΐΐίΐ; Βββροηβιιιη Ααρίβχ. ]Ν&ιη ρηηιο, βί θβιηιιβ, 
(ςυοΑ βϋςοί Ι&ιίΜα ιην^ηί ηοιηιηίβ Υιη οάΑυΙηΙαηΐ) «Β ΑαΙοτβ 
βυΐ) ΗβΤΑοΗο βοΓοηΙβ αέΐ £ηβιη ίαίβββ ρ6Τ(1α€ΐ08 ΡαβοΗα1ι$ Μηιιΐθ• 
Γ08, ςιιίβ Ι&ΐηβη ρΓβ6•ΐΑΐ>ίΙ β (3ΐΓοηο§Γ8ρ1ιο ίρβο, βΐ ηοη βΙ) ΐ1« 
Ιΐα» Ιηΐ6Γρο1&1οηΙ>ιιβ , ίαίβββ ίηβ6ΐ1& ί|Ι& ςαββ ίη ΝοΛίτο βΐίιιιη Γβ- 
ρ6ηιιιιίιιτ? (^αίβ ηοη ρ^τΒ^ηύί ίη&αίΐίβ ρβηβ ιαΙβΓροΙαϋοηίΒαβ 
Ρα9€Ηαΐ€ ίΐΐαά ΟίίΓοηίοοη 6β8€ Γ6ίβΓΐααι? Νοηηβ αΐΐβ Ιιοο οίατηαηί 
ίΐΐίπβ Τέΐιιΐο2ο^«? Νοηπβ ϋοαηί Ακή^ύίΆ^ €οηΐταάιαιοη€9? 5ι 
ΕάίΙίοηβοι οβΙβΒβιτίιηί Ι)»/γμιι» ίοβρίαββ , (ΙοοβΒίΙ €&, βρυά €ο- 
άίοβηι ΗοΙ$ί€9ααηηη% ρβΓπιαΙίΑ άβββββ 1ο€& ςιιββ ίη βέΐίΐο βρρ&τβηΙ, 
βΙ ίηΙβΓ ίβίΑ, ΑββίάβΓβη βονηοι ηιαίΐα ςυββ ΟΚτοηιοο ΡαΜοΚαΙι 
ϋΛϊίο οαηι ΝοβΙτο ΑυΙΟΓβ οοηνβηΐυηΐ. 8ίο οιηηίΑ ίβία βΒβυηΙ & 
ΟοάίοΒ ΗοΙϋηίαηο ςαο• οοιηρΓβΙιβηάιιηΙυΓ ίηΙβΓ ρβ^. 25• β '^^- 
ΐΜΐβ Εηύ ονν τοντον Ιμνφ^ίνίνύαμξν , ηβ^αβ &Α ρβ^. 48• βά το- 
€ϋΛ ΑίγνπτΙων οί λοιηοΐ' ίη φιίΒηβ βύηΙ οαιηία ίΗ&, ςΗΐΙ)α8 οοη- 
Τ€ηϊ1 ηοβίΓΟ ΑυΙοΗ οαοι νυΙ^&Ιο ΡαΛ€/ιαΙί$ £χ6ηιρΙ&Γί , άβ ΓβΒαβ 
Οπιβοοηιηι 6( Αβ^ρΐίαηιηι ί&ΒαΙοβίβ. δίο βΐ άβββΚ ρβΓβ αιβ^πΑ 
ίΗίαβ Ιοοί ^υί β^Ι άβ υτΒβΒοηιβ, Εοηιυ1θ| βίΒβηιο, I^αΑί89υβ 
€ίΓ06ηβίΙ>α8, ρβΓβ βο. ΙοΧα ίηΐ6Γηΐ6Αΐ& ^ιιββ Ιχ&οΙ&Ι (Ιβ Ρίββηβίαηι 
Ββ^β ΟβηοαίΑο, ΕιιΑίβφΐβ &1> βο β1 Βοηιτιΐο ίηβΐίΐαΐίβ, β νο€ίΙ>αβ^ 
%αΙνπ9 των ησαάρων στοιχίΐων ρα^. 110• Β• ιΐ8ςαβ &ά ίΐΐαβ, χοΐ 
μίγάλην Ιι^ρνν ΒΪχον η^ός αλλήλους τα μί^η• ρ⧕ 112• Ο. ςα&β 
χη ηοβΙΧΌ £1ΐΓοηο^ρ1ιο Ιβ^ηΙατ α ρα^. 218• 1ΐη• 28. βά ρ&^. 
225. Ιίη. 20• ΟβββΙ ηαο(}αβ ίη €ο<ΙΪ6β ΗοΙεί^ηιαηο ρβτβ πι&. 
)0Γ ίΐΐίαβ Ιοοί ςαί ββΐ άβ Ηίβτο8θΐ7ηιοΓαηι ρβΓ Τίΐυαι βχρυ^βΐίο- 
ηβ, ^υό^ιιβ ΝοΛίΓΗτη ίηΙβΓ βΐ Ρα$οΗαΙε οοηγβηίΐ; βείΐ. σηιηίβ ίΠλ 
ςιιββ Η&ΒβηΙητ β τοοίΒιιβ, Πάοας δΐ ίπαρχίας^ βά ξως της ννίΡ ί* 
ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΛ. ΙιΧΙΙΧ Ατοητβι* Αρϋΐ ΝοβΙταοι ρ. 387• 1ίη• 7. «Α ρβ^• μ^• ϋϋ 11. Νβ- 
ςαβ ιοίιιηι £χ€ΐιιρ1«Γ ΈοΛοΗαϋ• βνιι]^«ΙυΕη ίΓβ^ηιβιιΙίβ ηιιιΐϋβ α ύ- 
ϋΧΜία» λΙκιη^Ι, ΜέΙ βΙ ΐρβιιιη £χβιορ]&τ £Γο2ιΐ€ΐιίαιι»ιη ίη α1η8 
1οα« νυίίίΐΜΐ ΜΙΑ 1ιαΙ>€(. ϋΐ οιηίΐΐΑΐη 6& 9^&6 ηση βΐιιιΐ ία)α8 1α- 
α: ^αοά οβΙβΓα ίβίΑ οαοοίΑ ά6«11ο«ιιι2ο ^Χ,Άοιηα ϊη Ιοοο ρηβ• 
«ϋοΐο, 4^Αβ ίη Οοάίοβ βΐϊβιη ΗοΙιΙβηίΑίιο Ιβ^αη^ιτ ςιιββ^αβ Ν«^ 
βΙοτ ςαοςαβ ΑιιΙογ α^οβοΐΐ, ΡαεΛαϋ ίυβηιηί ίιΐ8βτΙ&, ίίηύ μΙμ 
ρΓοίΝίΒίΙβ ΑΓ^αιηβιιΙυιΐ] άυοίΙΙΐΓ^ 9^^ άίοαΙυΓ ίη ίβίο Ιοοο, α 
ΒοιηηΙρ €ΐ Ι{£τηο Α6€ΐί£οα1ΐϊΐιι Γαΐβββ Βοιηαβ ^αρ^^οι^Μ1η , οηιη Ια- 
ηιειι ίη βΐίο ρβαίο ρο•1 Ιοοο ΓβίβΓβΙατ ρΓοηαβ οοηΐΓ&ηαηι , ηβαιρβ 
ΝίΡΜοη ΡοψΛρϊΙί'ίηη αηηο τ^^ηί 3νι φιαΗο €αρΐέοΙίΗηι α ^ηηάα^• 
πιαίΗΒ €αΛηίϋη$8€, Νονμμάς Πομηηλιος τετάρτω Ιηι της αύτον^ 
ββαιίεΐας Ιν Ράμΐ) ηΗζη τ• ΚατατωίΜν ίκ ϋΈμελΙοίν, δίο '&ρρ»- 
Γ6ΐ ίΓ€9 ΛβίΛΛ ΡίτιοοΚαί ^««β Ιιβίιβοΐιη: Βψηά Ρά$οΚαΐ€ οιχαχ Νο•Ιγο 
€οηεΐπ6η<Μ, άο Ό^οραίΓα, Ιαηί ΡΚατο^ 8ο9ιΙλο ΑηίιοοΗ^η^ 
^ίΛΠΜηΙιβ Πΐίβ ^οί^η• ϋα^ΛΟ^ Αι$ξη$ίη9 ^βγΐβαβ ββΐ, ιι•4ι^β οά νο- 
οβηι, Ανxο%ράτω^^^ «1> ΙηίβΓροΙλΙοτβ βΐί^αο Αιίβββ ίηί4ΐΓθ(Β8• Ηοο 
ίικΙβεοΙΙί^ΐΙαΓ» 9»0(1 ηβ^^ο οοΗββτβηΙ ίηΙβΓ ββ ρτοαΐ ίΚ)ί Ιβ^ηΙυΓ, 
η^αβ ΟΌΐη ΡφτιοοΚα Ββψχ^ηΙβ. Ιη β«ηιιη ΐΒηίηι ρτίτησ ΓβίβΚιιτ 
ι ϋοτΛτΛ ΟΙέοραίηαη β( Α^βγρΗοΛ λ Βοιπαοίβ ιηίΜίηΐι ίαίβββ οιυη 
ςκΓοίΙιι ΑΛίοηηηήξ 61 ίη Μ£θαηία ηιοχ ΒΐιΙ>)αη^ΙιΐΓ ΒοΜινιη 
ί^άέοάΛΜ, Αη!ίθ€ΐΐ€ηαιη 8βη&ΙθΓ6ηι, Αηξν9ίυη% ΟαΦΛΟτετη Βοιοβιη 
Γ«άβηηΐ6πι ίιιίιββ οοηιίία(ιιΐΒ : Αοσι&οι αηά€ Τ6ά^βΐηιΐ6ηι? ηβηιρβ 
ΛίΑοΓΤΡίι άβΒβΙΙ&Ιίοηβ , ιίΐ ^χΝοβίτο 5οηρΙοΓβ £( ηιβηίίββίαηι• 
Α^Ιβ €)ΐ» οοηΐτα Δβ^γρΙίοβ βχρθάΙΗοηβ ίιΐ βηΐΜ ηϋιίΐ ηιβηΐίοηίβ» 
$10 ίη ί€τ§ια ρβηοοΙίΑ ΓβεβηββηΙαΓ Τίΐυΐί ^^«#ι ΟαααΓίΛ ίαη^ 
φιαιη )αηι βοΙηΐΒ ηηβ ηΐΐο €ο]ΐ6^& ίηριηίυηι «άαιίοίβίΓβηΙίλ ; βΙ 
1•ηΐ6η ίη Ραηι^αρίιβ 8€ηιΐί€ηί€ £( ηιβηΐίο ίΙΗαβ ίο Α€ξγρΗο» β3φβ• 
Φΐί^Μ βοηιηιςηβ «ζρτι^ηβΐίοηίβ; α ς^^ ΙβαιροΓβ βυρραΙβίΒ €•! 
βΪΒΜρΛΟΓοΑία , ηΙ 6ϊ ίΙ>ί€ΐ6Βΐ 8^ηθ8θίΙιΐΓ. Αϋγονύτος ϋ^ών $1ς 
ΑΧγοίηον βΙο. Αηξμ9Ηί9 ίη Αί^χρίηψη %Τ€ηί€η3, τ€ςιοη€¥η ιΠατη 
οαρίί; €Χΐίηαο ΡίοΙ^τηα^ΟΓίαη τ^ξηο, φιοΛ αηηιβ άηταν^ταΐ 296• 
Νονί ηΐΒζίηιαπι /ο«• δοαΙίβΟΊοη ρΐ'ο Αηίοηη Νοπιίηβ , ίη Ιοοο ηο- 
Ιοίο, αΙ>ί έΙίοίίυΓ βαηι οοηΐΓ& ΟΙ^ορ. βΐ Α€^γρΗοί ηιίββυηι, τβ- 
βετίρηΜβ Αοβίίβίνηι^ αάθοςηβ ρΓΟ ΑΜοηιο Αη^^ηβίιιηί βα^^βΐίΐιιί 
ΐη ηονβ Όιφτ€8ηΗ I^8^^ηλ τβτβίοηβ• νβηιηι (βηιβΓβ ιά ίαοίηαι & 
Υιτί* βτπάίΐίβ. ^α^η1Υ^β βηίαι ΑηίοηίηΒ οοηΙΤΑ (Ζεοραίτϋενη β Κο- 
ιιΙαΑη ηηη^ιιαηι πιίΜΐιβ 6•Ι, ίΐβ Ιφ^βΤΑΐ ίβηιβη Ιιραά βαιιιη^ Ααϊο- £χιν ΡΗΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. 

Γ6Ϊη ΡαΜοΚαΙίΒ ΙηΙβτροΙ«(οΓ• Βοο βχ Νοαίτο ΙαειιΙβηΙίιέίιιιβ αρ- 
ρ•Γ6(, ίη βο^ηίρρβ ηοη βοίαιβ ίά^πα Νοιηβη ^ηΐοηαΙι&ΐΜΐιΐΓ, β«ά 
6ΐ βάθίΙατ, ^ναοΛ ίη ΑφξγμΦ^τη ά§Β€€ηά€ηί€ψη ^ βΐ ΛΙφχαηάηαηι 
οίΜιοη€ €ίη^€ηί€ηί , α ΟΙφσρύίτα , ιρη αιιίΑζ ικκα ϋκιη ΙηΙίΐίψη 

ίαίητη βιΐΜΦ^ €ί οαρίΜτη ϋΙοίΒ α7ηον€ οιιιη €α τηαΙτνηίΜίιαη ίκα$9Φψ 
€ί ηιΐΛ ϋοιηαπΜ ^^//κιη Ϊη1η1ί$9€* 

XXXIV. £χ }]ί«66 ^ιιαβί^ηο^^ ραοίο οοηεία^, \^^Λ ηΐΐα 
βχ ίΙΗβ ίη ^ιιΗ>ιΐΒ ύοηνβηίαηΐ ΝθΜί€τ βΐ ΡοΒοΚαΙί^ α ρηάιο Ρα- 
9^ΗαΙΐ8 ΑιιΙΟΓβ ίαίβββ 6ζ&Γ•ί>. Νβο ιοιηηιηο ν^άβίατ ΑαιΐΜ§€η<1υσι, 

ίαίη ίη ί11& βΐί&αι ρλΓίο ς^^™ β^άκΐίΐ ΟοηΙιοαιιΙΟΓ , ^ααβ «Β βαηο 
)οη9ίαηίη χνιπ. ίηοίρίΐ , βίηΐ ρΐ6πΐ6(}υ6 1ι1•(οη&β βΐ Ναγγ&Ιιοβθ• 
Μΐβ6ΐ^8β.' Νύ'β^άβοι €ΐ ββββ 8υ8ρί€Μΐάαοι , ίΐΐα ίρββ Ιοοα ιιΜ 
Ή£ταοΙΐΜ9 >Ιηϊρ• Ίτηρΰταίοτ ηο9ΐ€Ρ παποιιραίυΓ , ηοα λΧιλ ΓυίΒββ 
4]υ&ηι δοηρίοιίβ «Ηευ}αβ, ^ηί βιιΐ) ίΐΐο Ιιηρβτ&Ιοτβ £οηΐ€Ηΐ, νβιΙίΑ 
ίη ΟΚτσηίοοη ίΠυά βΐ) Ιηί£τροΙαίοτ€ ΙΡΑηλΙλΙβ. Ηφβ βοΐυηι νίέΙ^Εϋυτ 
» (]ΐιονίβ ρΓο €6γ1ο οοηοΐϋάβνκΐιιηι , &η(6 «ηηοβ ρΐιιβ ιιιίηυ& ηοο^ 
ίη ΟίΓοηΐεο ίιΐο Γμίβββ άβιοτίρίΑ ςτΜίβ ίη €0 βίαιιιΐ βί Νθ9ίτο Ιβ*•" 
^ηΙΟΓ• Ηοο (]αί€Κ«οι βχ βο οοΙΙί^ίΙτίΓ, ςυοά τβρβπΑπΙυΓ €« 
ρτσαΐ ίη ίηιρτβΜΐ» ]9αη βχ^ίΙιβηΙιΐΓ, ίη &1ίο ιΡοΜολβ/ίβ £χ6οιρ1βη 
ρβΓΥβΙα^ο . ΒίΒΙίοΙ&βε&β Ι^αΗοαηΛψ, ΐ)αοά αΙ> αηηίβ ώο£, Υίη• 
«τυάϊϋββίηιίβ Ιο,ΜαΒϋΙοηΙο €ΐ Μίο^βΗ β€ηηαηο, Ββηβάίοΐίηίβ 
ΟβΙΙίβ , νίάβΒλΙατ βεηρίυηι , ιιΐΐ 6& Οη/τ€9ηΐίΐ9 ίη Ρηΐ€(αύοη9^ 
ςυί βο•, ηΐ €οόίοβηι ίΙΙαηι ίηιρίο^ΓβηΙ, θυηι Ιίογηα€ €οηισιοι*β- 
ΓβηΙυΓ, Γ09&ν€Γ&1. Οβ Οατοητοο Ηοεοβ Ρβ9οΚαΙί βίνβ ^ϋίχαήάΓί" 
ηο^ Αα ίΐΐίυβ ββίβΐβ, ΑυΙοΓβ, €ΐ Οοηΐΐηααΐατβ , €ΐ ςιιαβηΒηι 6χί<- 
8ΐλη1 ίη βο βυρροβίΐίΐία /^ οοοΑβίοηβη! ηοβ ΙιΑΒιιίηΐϊΐβ βχ ρΓοίβββο 
άΪΜβΓβηάί ίη «Ηο ΟρβΓβ ηοη€ΐυηι βάίΐο, Ό€ 8€ηρ1οηΒΐί9 ϋ^ηιηί 
Α€ξγρίιαίΊαη ^ ίη 11ιίΙ>Γο 80• ϋΐίιιβ ίιτίιο, ίη ςιιο 8ρ6€ίΑΐίηι ΙτδοΙα^ 
ηιαβ άβ 5€ηρ!οΓίΙ>υβ Γβηιηι ΑΙ^χαηάηηαηιιη βίτβ Ρίοΐ€¥ηαΪ€αηαη, 
αΐ Β^ΙΟΓ ίη 1ίΙ)Γ0 ρηηιο άβ 5θΓίρΙοηΙιυ8 ΓβΓυιίι Ηΐ9ίοηοαηίηι ί1* 
Ιίαβ Οβηϋβ νβΙαβΙίοΓαηι, ίη 99οηηΛο άζ ίΙΗβ ςιιί Γβ8 ίΙΙοπιηι ΤΑ^ο- 
Ιο^οα9 ΒΪΥ^ ΡΚμΙο90ρΗι€<19 ^ νΐ9€ηΛα9^ Να1ηταΐ€9^ ^Χ. ΑΓίίβοιαΐ€9, 
δατίρΐίβ βιιίβ βχ ρΓοΓ688ο οβΙβΒΓαηιηΙ , ίη ηηανΐο άβ $€ηρ(οήΙ>ιι»! 
τβταηι ίΐΐίαβ ΟβηΙίβ &ά Ιιιάα€09^ 0Κτί9ίιαηΌ9 βΐ ΜΛΐΚαιηψι*€άαηθ9 
•Ιϋαβηΐίαηι• Ιη ΟΒγο Ηοο ηίΐανίο βΙαβάβηι Ορβηβ (υΐ οΙ)ί4βτ Ηοβ 
ΙίβββΙ ηιοηβΓβ » ηβ ίοΓβ&η ]ΐιίηυ8 ρηιάβηΐίΒυβ 9ίΐ€ηΐιηίη ηοβίταηι 
ρχο ατζκηΐ€ηΐό 06<1>€) οά βχβηιβη Γβνοο&νίηιιιβ βα, φΛ% &<1γβΐ%ιΐ8 Ρ&ΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. Ι^ΧΨ ρ«ιί5ιιβ, Β6•ροιι«ίοιιίβ Ιοοο Γβροβιιίΐ υΙγ οΙ«η8βίιηιι• βΐ βαηιΐηιιβ 
Ι»• Τ^ΟΜΜΜ^ ί μαηαρίτιις* φαιηφί^ ιιΑίΙ ίβ Γβιροη^Ι, οιίβη. 
άίαιιΐλ. 

XXXV. ΒββροαΑθίηιιβ ββοοηάο, ηβ^τιβ βλϋ• οοιμ1«τ6 Γβιη 
ρΐαβςααοι ρ6τΓιιθ€!•ΐΊ6 ίηΐιιβηϋ, ΑαΙοη ηοβίτο ΑΟοορΙ» 6Μβ τοίο- 
τ«ηάΑ Μ(8, ^αΐ6 ίη βο ηιηιιΐ βΙ ΟΙίΓοηίεο Ρα$οΚαΙι οοιηρβτβηΙ. Οαί 
βαίιιι ηοη ΙίςηβΙ, ΑΗίοτ€9η ηοβίηιιη €Χ 8€ηρ(οη1>ΐΜ &1ϋ« τβΓΐ>βϋιη 
^^ο^τίΒβτβ •ο1ίΙιιιη? Ηοο βχ ϋϋβ οΙβηΜίαιβ βίαο^βαΐ ^υββ ίηβρίβ 
ΜηϋοΙοβη» τ^ρ^ύί: Ηοο βρρΑΤβΙ βχ Αΐϋβ ίβΐίβ ^οαβ 8I1ρη^ρ^ο^ι1]^. 
η»•, ιιΒί €)υβ €ιτογθ$ άβ ΓβΙιαβ 0ΐι1> ΙαΜίιηίαηο ^€•ίί• ρβηΐηηχί- 
πιοβ• Νβ9<ιβ βοΐιιπι Αβ ΓβΒιιβ λιΛ ΙηβύηίΛηο ΙταηΜοΙίβ ίααίοΐο^ 
ρπη α§1ΐ, Β€ά, €( «Ιϋβ ίη Ιοοίβ β)ΐιβ€ΐ6ΐη οβοίΐΑΐιΙι&6']ΐι«ηί£β$Ιο& «βΐ. 
Ιη ϋΙ>Γο 13. ^0 ΟοηβΙ&ηΙίηι Μ. ίη βγΙμ €Ρ. ΟρβιίΒαβ ««ηηοηβαι 
1ΐΑΐ>βιι•, άβ ΗιρροάΓοτηί βχίηΐ€ΐίοηβ Βίβ οοιηοιβιηοΓΑΐ• 8ίο β( 
•βηΒίΙ 1)ί• ίη 1ί1)Γο 9. €ΐ6 Αβοτρίο Βοαι&οοηιιη άίΐίοηι βΙ> Αη^αβΙο 
(Ι&6ΜΓβ •αΙ)3α5&1&. Αϊϊ βαιη ίη ρπιβίίο ιμτ&Η )αχ{Α ΕρίΐΌοι Απρ 
Ιοηίαηι ίπΙβρίβοΐΜβ, β( Ηβ^η«ηι Αβιυρίί €ΐ€ορ8ΐΓ&ηι ίη γιηεαίλ 
€οηί6είΜ6$ βοΐνβηίβηι ίηάβ β1 ίη Αβ^ρΙαηι ρβΓ^βηΙοαι, γ6^ο- 
η€ΐ& ϋίβηι ϊη ροΐ€9ίαί€τη ηιαπί ^ ) τ^&^ίΜβ, €ί νίοίοηαψη ίηντηρΚο 
ρΛ1>τα9$€: Ιοη βαηι 8αΙ>|ιιη^Ι Εατοραπι ίοίατη ρνα€ΐαν€θί%αη^ Βγ* 
νίίίίίαη ν€ηί$Μ^ 0«]β1ί«ηι, I^γάίΑ^ι, Ρ&ηιρίι 7ΐί&ηι , ΈΥιτγφίΏΛ 
ΫΒΟΛύΛΏΛΟΛ , βΐ ΙιγοΛοηΐΛΠϊ Ηοιηβηοπιιη ίοιρβηο βαίι^βαβββ : ίηάβ 
ίϋ^ ίη θτη&ιη ρΓοίβοΙαηι, ΑηίϊοαΚίαη αΛϋη^ ά€ ΤΊαονια ηια 
αΛηα» Αηίοηίπιη €ί ΟΙίοραίναηι αα€9η Ιηαψηρίαίυηαη : £««0^1• 
οββηι Ιιίηο οοηΙβηάίΜβ, ^ ιΒιά€ΐη ^ηο^ϋβ ί€ νΐοίοηα «ιια #γϊιιιιι- 
ρΑϋϋΐ €^ι$$€ : άβίηάθ ροβΐ ρ&ααι Ιιββο «β^ιιαηΙαΓ : Α ΡάΙα€9ίίηΛ 
Μ Αίξγρίιαη ρνοβΤ€Μ$ΐί$^ €<ηη βνίβνβανιίρ αηή^ΐί€ ίη ΗοψηαηοΉΛ 
9€τνί^€ψη 8Ίώ€ζΐΒ9€ΐ^ Αΐ^χαπάτίατη ιηβΤ€ίηί$^ Λ€ νΐοίοηα ηια 
ίηι4ΗΜΐ;«<• αυιίαίι ανϋη Κνίο ρητηαηί ρΓΟί/ίοΙηΨΠ <χ βιΐΜ 
Λ€έΒ^ ηοψηιη€ Οοτηβ^Λοη βαΙΙυηί , φΛ€η* €ί Αΐ4βΜ$ίαΙι$ άίβηιίαί€^ 
ηοηινα» $υί ναΐβητ , οοΚοη€8ίαν%ί, 

XXXVI, Αρρ8Γ6ΐ ίίβηι, νβΐ ίρβο 8θΐ6 οίβηαβ, 6Χ βο (]ΐιο€ΐ 
•οΐβΐ ΒαήρΙΟΓββ I^Α^^ηο8, ΡΙοηαη^ Είνίιαη, ΧιΜοαηιιιιι , ΡΙίηιηιη, 

%, 5αΖιι«ΐίιση| 5ΐΜΐοηΝΐιι• ΤηιηφάΙίΐΜ, 9ί νίτξίΙΐΜίη^ Ο Ρ• 285, <86, 287. ιχνι ΡΚΟΙ^ΕσΟΜΕΝΑ. 

ίη ίβείΙωοΏ^ηΐύ βάέΐαοετ^ οιηιι Ορ6Γ& («ηιβη ϋΙοΓΰοι -βαηι ούυΐΐβ 
βαίβ ηιιηςϋ^πι οοηβρεχίβββ, 6& ηβ ςαίϋβιη Κη^άπιΛΜοτίΐαι ιηΐΛ•* 
]6Χ]8β6/ ηί 06Γΐίέ8Ϊηιιιιη. ΡιιοΑ 1>οηο8 ϋΐοβ ^ί ρηνέΒ ΗοΕη&ηο- 
ηιιη δοτίρΙΟΓββ ηοη ΙββίβββΙ, &ρ6ΓΐίΜίιη6 οοηνίηουηΐ; βαρΐη» 6)\ί& 
Ηοιηαη&Γυιη ΓύΓυιη ί^ηοηηΐία , βΐ βΓΓΟΓββ ρΐαβ^α&ιη αη(2ί«« ί^ 
«ΐα&ιι/£ 6)08 ηιαίΐα &ΰ& βΙαΌΟτα Γβ1ίη(|υ8η]ΐΐ8 ίη(&ε1&, ηβ Ι^βεΙΟΓβιη 
όίΓ6ΐι<)&ηΙ: ςααπι 8ΐι&τβ ββΐ ί8ΐυ€ΐ ^υο<1 άβ αο€τοη^ βΐ δαΙοβΗο 
ίρβο , ' (]ΰ6ΐη &ΗΙ)ί οίΙ>( , ηιβηιοη&6 ΐΓ&άίΙ , ίυί88θ ίΙ1θ8 Άοψηαηο» 
ΡοείίΜΐ Ηΐ$0€ ί€τηροηΒη8 /ίοηΐ€ηιηί ΟίοϋΓΟ €ΐ 8αΙυΛίιη$^ Λαρίίη-^ 
ΐι$3ίτηί Άοτηαηοηιτη Ρο€ία£, ^α&η] ΙβριεΙυιη 68ΐ ίΙΙαά. ^ύοά. 1ι&1>6( 
ββ ΙιιΙίο 6&68&Γ6, βυιη Μαξηητη Ροπιρ^ίητη ιη Λ€ξγρίο αοτηρτ^ 
1ΐ€ηάΐ93€ €ί ιηί€ί^Ίίοί$8€ ! 6ΐ ιΐεηιιη ίΐΐαά ςυοά άβ (ΙαΓαΐίοηβ Ηϋυβ 
ίιηρβηί ιηβρίΐΐ; ίιηρβηυοι Βοηι&ηαΕη ίΐΐαηι Ι6ηαί88β ρ6Γ αηηο9 
XVIII ! ^υαιI1 ίΠαά ηάίοιιίαιη^ ^υοά 1ιαΙ)€ΐ άβ ΊΆ, Αηίοηιο^ βυιη 
ηιίββυιη ίαί886 & δβη&Ια Ηοηιαηο οσηίΓα €ΐ6ορ8(Γ&ιη Αβ^ρΐί Ηβ^- 
ηβηι, 6ΐ ίη Λβ^ρίαιη άβ806ηά6η(θΐη, Αΐ€α:αηΛηαϊη τίΓ^βια οϋβΐ* 
άιοηβ 0111X1886 ! ^α8ιη οΙ)8υΓάυιη, ^υοά ΒαΒβΙ άό Γ/ΐιοιι//ο, βαηι 
ιηί88υιιι Γιιί886 8άν6Γ8ϋ8 Τ^β^αή€¥η βΐ) ΑιίξηΛίο €α€8αη ! ^υ8η1 ^θ- 
ηί^αβ 8αρί1 ^βοίΟΓβιη ρΓαβιΙίοΐοηιιη δοηρΙΟΓασι Βοηβηοπιπι, ^τΐ0(1' 
8οηΙ>ί( άβ ΟΙαηΛιο Οα€8αν€^ βαιη υτΙ>€Ψη Βτ€ΐΙαηια7Λ^ ηοη ρΓΟομΙ 
αδ Οθ€αηο οοηΙϋΐΛίΐ! 8ϊο ίη νΓίετη (81 8ορ6η8 ρΐΑοβΙ) ηοβΙτσ 
θΓα€€ηΙο ΜλΧ, ηια^Α ηο8ϋΓα Βηίαηηια^ ορυά. οιηη68 8€ηρ1θΓ68 
ΙΙοτηαηο8 ΙηβηΙαΓαηι 06ΐ6ΐ)ΓαΙΐ88ίηΐ8 ; ί^ηοτβηΗΑ Ηοηιίηί1>υ8 Οη€η* 
1αΗ6η3, οί ϊΙΥΐΒ ^υίΙ)ΐΐ8 ρ6ηί(α8 ί^ηοΐί 8υηΙ ΙΙι$ίον%€ΐ ίιαίτηί ^ ρΓΟ- 
Ι^ηα εϊ ρβοηΐί&η. Ιΐα 8βα6 ΈίαΒΒΙ Α1>να1ιαηιη8 ΖαοαίΗ^ ΒάΙτηαπ" 
ΐί€€η$ί9 , ίη ϋΙ)Γο ΙηοΚαειη , 8ίΥ6 βέη€αΙο^αηιηι ^ ά^ ΑπξΙίαι €Χ<^ 
ίηΐϋύοηι ιυβηΐίοηεηι ίαεϋ. £ηηι οθ^αειΐ ΗαΒΒί βαηχίη3 ίη ΰ^Γ- 
ί?Ηηΐ9 ΏαυϋΐΒ ^ 8ίγβ ΟίνοηοΙθξία€ ^ ραΓίβ 860ΐιηά& &ά Βηηαιη ΜίΙ- 
Ιβηαηί ΙβΓίίί 830• Βΐ βοηρίΐί ΙηοΚαηη ραξ. 156. λοο ΐ€ααροτ€ 
€χ{ηιοίαψη €»$€ ΑηΛοηιοαη , Ραάαατη , €ί ΑηξΗατη, ΙΙδ ϋτίετη ^ ) ^ ) Ερί^&ρΗβ ΗΐβΓ&ηιιη Η6ΐ>πΜοβ €θοβοηρΙ&ηιπι , ίη Ιι&ηο ββηίβηΐΐ&πι ββ 
1ι&1)αΗ ΐηΐ6ΓρΓβΐ6 άοούΒΒ, Κάν, ΒβπΜϋτάο: Βεοίβ ρβτυεηίαί βύν θεφ 
λοο 9οηρξνΜ Μ Αη^ϋαη ιιτ&«ιιι βί αά ηρΜξΟξαηι βϋοηοη /•ταβ2» 
8ανΛαήίατίηα (βίο Αη^οβ €ββ« βχίβϋαίληιαί) 9ΐ*<>• ^οηΜ&τυνί Ώοίλϊ^ 
ηίΐ$^ Εί ΚτΜϋ% «1ί& Βρΐ^&ρΚβ. Τναάιαητ άοηίηο ΗοΒεΗο Ηνη- 
ϋηξίοηο^ Εητοραβο^ σνηι ϋυτα^ φα ίναάύηάηηι ο»γ«( ^!Ι§Ββθξα€ Ιϊ- 
Ιίοτητη Ι8τα€ΐ, ^απιαηϊαπιιιι, φί$ ΚάόϋοΜ ίη ητΒβ Εη^Ιαηά ίη £7»- 

Τθρα€ Τ€ξΪ9瀕 1^ ΡΚΟΙ^ΕβΟΜΕΝΑ. ι,χνιι 

ΒηξΙαηΛ «ρρβΙ]&η( 8αιήατιΐάη% Βίολ^τη^β ιή ΕΐΙβηβ ςα&8 ηαρβΓ 
πήβθΓοηΙ βά ΡορηΙντη ΑηξΙίοαηητη^ ρβΓ νίτυαι άΐ^ϋβίιηαιιι Άοί. 
ΆαϊΗηξ;ΐοηατη ^ €ο1ΐ6^ ΏίώΙΜ€ηη9 ΐη Η^Ι)6Γηί& ΡΓαεβίάβηι λο« 
^ετοταη. <^ιι6€ΐ ρΓΑβΙβτβα ιμ Ηα^&β ςιιίάβαι ΙχΟιηα^ βοίβηΐίβ 
ιΐ§> ροΐΐαβηΐ ΟΗτοηοξταφίΚηΒ ποβίβΓ, ηΐ β ΟΓ&βαβ ΓιιβΓυηΙ ρβΓ- 
ρ«ιιοί ^τιΐ ίιαΗηα£ ϋο^&β ρβηΙίΑ ββββ ίη8ΐτυι^6ηιη& , βχ θυοίιυ» 
τ€ΐ ΐΓίΙ>α8 Ιοοίβ θίΐαοίάβ οοηΒοίίαΓ. Ιο ηηο «ί& νοοβιη Ι.β(ίη>ιιι, 
ϋοηηϋα, η^ηίβϋβΓβ άΐ€η% Ιατζίίΐοητβ : ΚοναΙλια] απερ ίρμηνενΒ^ 
τκι, ηαρσχης ημίρα. ^α8I11 β^τβρβ βΐ άοείβ! ^ οΐιο τιΒι νβΓΐ)» 
ίαάΐ άβ 4 ΟίΐΌΪ άίνβΓ8ί8 Ρ3€ΐίοηί1>ιΐ8 8 Κοιηιιΐο ( αΙ άίοΐΐ 86ά £&1- 
8θ ) ίαίΓοάιιοϋβ , β1 θίνβΓβίβ οοΙοΓίΙ^αβ άίβϋηείίβ , ηβζηρβ Ρταήηίΐ^ 
ν€Ψί€ία , ΆηΛ$εα €( ΑΙδα ; «Η Ρηαηαψη ( ι. €. νίηάβιη ) α Ηοιηα- 
Ιο 810 νοο8ΐ&ιη ίαί886 ψΐΜΐ ρ€Γ¥ηαη€ηί€ηι ; Ρκαηηηνη βηιηι, ίη^ϋίΐ, 
ήξίΜοΛί ρ€¥7ηαη€η$ 9 α Υ6γΙ)ο ρτα€8€ηαΐίθ άβ^αύίαιη, ^αοά βί^ηί- 
£ε8ΐ παραμίνΒ^ν ρ€πηαη€Τ4. ΡτΑβοΙατθ (ΙυρίΙβΓ) 80 ρβηΐβ! Ιη 
ΐΜβιο άβ ΆβΐηηΙο ηβηΓα^ίοηβ άίοβηβ βαιη ουιη Άεηιο α Σιηρα ηα- 
Ιήΐιιιιι τάΐ^ο ρβτΙιίΙιβΓί, ΛάάϊΙ ίβύαίαιη ΐβίβαι βχίικίβ βχοΗαηι, 
900^ Α αιιιΐίβτβ ^υ&άαιη α^β8ΐί Γβρβιΐί ίιιβηηΐ βΐ βηαϊτίϋ : Ιη €α 
αώη Γ^ιοη€, ίηφήί^ ν9^ν€ α^λιιο €ΐιαηί τητ€8ίτ€9 ϋΐα» ουιητη οιι- 
9ίοΛ€9^' 1υρ88 νοοιίαηΐ^ ηί ηηα€ τηΐ9τ 1υρο8 νίίαιη 9ηαηί ίΓαη9ΐ§νηί, 
Α| ψήΑ ,^υα68θ , Ιοιηιηααι ιιη(]α8ΐη βιιάίνίΙ , νοοβιη Σινραηι 8ρα4 
£*8ίίαο8 6ο 86η8α υβαΓρ&η ? £ΐ ^ιϋ8 ηοη ρβτϋβηΚίΙ ίά « ηββοίο ^ιιο 
$0^8101:6 £ϊατ88β 8006ρ1ηηι7 ΑυάΐΑΐτΐΓ ΤιίΜ 1^ιιηΜ9, ^οβιη ηοβΙβΓ 
Νιΐβ8ηιιιι €οη88Γθίη8ΐθΓ Ι&ηςα&ιη Ιβοίααι β βο ίβ ίΙΐ8 άβ ΆοτηνΙο 
ΝίΓΤ&ΐίοηβ, αΙϊΒίςιιβ Ιοοοηιιη, βάάυοίί• 8ηηί ηηί Σ,αην€ηίιαηί 
νυ,ΐξαίο ^ο^ρο^€\I^υρα^η^) ιηί€Γ Ρα9ίθΓ€9 νοοαίαιη ρηί€ηΙ: ιηΛι 
Ιθ€νΐΗ {α6Ηΐ(ΐ€ αο ψηίτααηΐο άοίνη. ^) Ηιηο ϋςαβί ηοη ιηιιϋβτβ• ΐΊΐΤ€9ίτ€9^ ββά ιη^τβίΤΜίη 8ρρβ1ΐ8ΐΑ8 ίαΐβββ 
Ιηιρα•. βίο Β8ηβ 8ριΐ(1 ΡΙοΜίηΜ τοζ ϊμΙλ ρΓο ιηβΓβίηοβ ΓβρθτίΙαΓ 
αιηΓρ&(&, 9^ ίη^β Ιιιιμιμιτ 9ΐ ΙηρύΜαΗίηη ρΓο ρτο8ίί6ιιίο. ^ δημο^ 
€ΐ9Όθναιι ποτϊ τήν τον αωματος ι?ρατ , «ίΐ Ο, Ηααοατηα8»€η9Ϊ8 , οΐ 
πίρϊ τά ΠαΧάψτίον δίοτζ^Ιβονης έηίχληϋΐν Ε9^ΈΡτο Λονπαν. ΕατΙ 
δ\ τοντο ΕλΙηνιχάρ τ» χαϊ άρχαίον έπϊ τάίς μια&αρνονααίς τά 
Αφ^οδΙοια τίϋ'έμενον^ α*1 ψϋψ Βύπρ9Λ$σζέρα χλήΰΗ ίταΐραί «ροσα- 
γορ§νσντ€ΐί, Οη (Ιι&ατΜΚίββ) ο& ναΙ^ίΛηπι ^ηοηάαιη βοτρίϋ ΡαΙα- 
ϋηί ηοΐΜ»• ίηοοίαβ «οςρηοιηαι Ώνραβ 4ηάΐά€τηηί. Εα Θτα€ή9 ρηβοα 
€9ί <φρβϋαΙ»ο 98ηαΐ€ΐη νοίνρίαίίΐη ν€Ά€Τ€αϊΛ ρτο9ΐΗη€ηΙίηιη ; ^υα$ ηηηο 
φ€β<θ8ίοτβ 9θΰίώηΙο Ηαίρας (ςν88Ϊ Αηιί€88 «1 8ο4αΐ68} «ΜΒΟΙ^^Ιβηί. 

■■ ' ■ Λ ^ ί ■^ -ν ι,τνιιι ΡΚΟΙ^εΟΟΜΕΝΑ. • ΧΧΧνΠ. υΐ 6χ ΐΗβοβ 8ρρβ^β( ΑαΙΟΓβιη ηοβίηιιη €χ3€η- 
ρίοηΐιυβ βΐϋβ νβΓΒβΙίιη βχβοηΒβτβ βοΙβΓβ^ αάβο^αβ ηοα ββββ ηο- 
οβββ^οΗΐ ιιΙ ιΠα ηιι&β 1ι«1>βηΙυΓ ία €ΙιτοηΜ€θ Ρα$, βυιη ί11ίιι« νβϊ^ 
Μβ οοηβοη8η(ί&, 6Χ ίΠο 6χί8ΐίηΐ€ηΙιΐΓ βοιορί•; άο λ\λλ 8ΐιιιΙ (}α&θ- 
άαιη ρβειι1ίαι*ί8 8Γ^υιηβηΐ8 <]^^® ί^^' 8ρ6£ί8!ΐηι οοη £αί88€ €χ βο ά^τ 
8οηρ(& οοη6ηη&ηΙ• Ηοο ίη ρηπαίβ ηοΐαηάαιη, ίο Αΐίςιόΐ^ιιβ ίΐΐο- 
ηυη ΙοοοΓοιη, ^υββ οαιη ίη ΝοείΓΟ ίναη ία ΟΗτοηίοο ΡỀ^Η Ιια-' 
ΒβηΙιΐΓ ι βάνοοαΗ δοΓίρΙοτββ Ι/αίιηοβ ; ςαο8 βχ (1ίοΙί8 οοα8ρί€αηαι 
ΓβάάίΙυΓ 6ααι ί{ίβιιιιι ηαη^αβιη Ιβ^ίβββ. 8ί€ ία ΝβΓΓβΙίοηβ «Ιβ ϋο- 
ιηνίο 6ΐ Ηονηα ρΓ&βάίεΙβ είΐΑΟΐυΓ ^γ^&'ιι^, ΡΙιηΐΗ»^ ΙΛνιηΜ^ 
ίίβηιςυβ ί,ΐ€νηιιΐ9 Άοίηαηοτταη ΟινοηΌβταρΚια: ρΓο (]αοΓυηι 8β- 
€ΐιηιΙο βΐ ΙβΓίίο βραά ΟΗγομόοπ Ρα•ο&• βχ οοΓΓυρΙίοηβ Ιβ^αηΙαΓ 
ΑροΙΙοηνοΜ 6ΐ δΰνΐΗ», Ιο Ιοοο ςιιί 8^1 άβ 0Η1αψηγάΛιι$ Ήοψηαηο* 
ηιτη οίΐΑίιΐΓ {8α€ΐοηια$) ΎναηηηϊΙΙίΐΜ ^ ηιιί βΐ Ιοοο «οάβσι βραά 
ΟΚνοηιοοη ΡααϋΚ, &άΑαοί1ιΐΓ, ίά^αβ 8άθίΙο οοαιίθ€ 3α€ίοηίο^ ηαοά 
8 ΝοβΙτο ηοα 8§ηο8θί1υΓ• ΟΒββτν&α^οοι 86€αηάο• 9"^ί" ηιαΐ-^ 
Ιίβ βοΓΟίη ΙοοοΓοαι ^υ&β ία Νθ9ίτο 8Ϊαιιι1 βΙ Ρα$€ΐιαΗ οεεοτΓοα^^ 
ςυ8αινίβ ρ8Γ(ίηι &ά τ6Γΐ>υαι οοαν6ηί8αΙ, ΗβΒβηΙαΓ Ι8ηΐ6α βραά 
ΡαίοΚαΐ€ ηοηηα]ΐ8 ςα&β αυΐΐβ γ«1 νί νβΐ βΗβ βχ Νο»ίΓθ ρο(1ιβηα{ 
βΐίοί. Ια 8ΐί9αϋ)α8 Ν8η'8ΐίοηί1>αβ , ιιΐ ία ίΐΐίβ έίβ ναΐ€ηίιηίαηϊ 8 Α 
Ιαιρβηυαι βίβνβΐίοηβ, άβ ρΐίΐνία ΟϊηβτΗΐη βαΒ Σί€θΗ€^ άβ<}υβ αιοζΐ)• 
ΙηΒίίηι^ ςαο ψη€η9€ ^ο Λΐ€ οοαΙίςβΓίηΙ &ραά. ΡαβοΗαΙ^ οιβαιοτΊ&β 
οοαβί^ηβίατ , οαιη Ι8η]6η άο ί€ψηροτ€ βραά. ΝοΒίκνηί αιβηΐίο ααΐΐβς 
Οαία βΐ βαηί ^υββ ^ ) οοα]ίοίιιηΙαΓ βραά Ρα•οΚαΐ€ βφχβτίο» βααοβ 8. ΉΙβίΌαγηιαβ ία ΟΗγοιιΙοο ΕοβοΜβηο; ί^9 (I^8α^6ηι^8) ρτορί^τ 
ρηΙοΜίηάίηϋΜ €ί ταραεΗαΛίηι εοτροηι ^Ηα€»ίυοή 1ιπρ8 α ^ΐαιίΜ 
αρρεΙΜοίητ. ΪΙηάβ αά ηοΜίταηι ΜΟΛοηαη ΐΛ€Τ€ΐηαηη ϋϋΟνΙοϋ 1•α<- 
Ρ8ΙΙ8Η8 άίϋΐΜίντ, 
^) (Ια&β Ιΐ85«1 Ν9§ί€τ όβ Ηίβτο•οΐ3Τΐιιοηιιιι ρβτ,Τίίνιι• βχροβηβϋοηβ, βλ 
οοηίβπιηίιΐΓ βρπά ΡοΜϋλαΙβ 8ά 8ΐιηααι ΑΒίοηρΙίοιϋβ Βοΐ8ίιιίθ8β XXXIX. 
6( ΓβιραΜαηί »οΗν» ΟοΜνΙαίνΜ : ΤρίοκΛβτφ ίννάχφ Ιτη βίο. οαιη 
1801611 ίη ΝοΜ^το βχρΓββββ ρβτΙιιΙ>68ίαΓ €οιιΐ!^88β !4 ^«βΙιΐΒΐ 8ηοο ροβί 
ΟΙίΓΜίοπι 888απιρ1ιιιιι XXXVIII. ΟοηηιιοιΙο βί Ηλ/ο €ο88. ςνΐ <|πϊθ«αι 
Οοιιηιί<ι<ιιιιι ββτβ^ΒηΙ, 8α(οΓβ ΟαηΜοτο^ ρο•1 οβρ^βη ΗΙβπΜΗ>1^ιη8ΐιι 
(ηβηιιίο. ϋβ !11ί• Ρα•«λα^ οηπίαο βϋβΐ. Οιήυβ Ν8η8ΐ!οιιΐ8 ρΓ8β- 
1«Γ68 ρ8Τ8 0118^8 ίη Όοόίβ^ ΗοΐΛοήοΜΟ (νίί 8ηΙο οβ^βΐΜοηι βιί) άβ- 
ιΙ^θΤβίυΓ• Αά βαιιάβιιι 8ηηιιιιι Ιη Ρα»ϋΗαίί ΓβίβΓίατ βοή €^ ΡβΙτί- 
€*$ άβάβοα•, Ιιιιη ΙβτταβίΜΐιι•, ^αί ΙοιρβτίίιιΙβ ΤΙβοιΙοηο ^αηίοτβ βοη- ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΔ. ιχι, 

ϋ οβτίο• €οη•α1ιιΙιιβ, 9^&• •έΙ «Βόβ ιβιιιο§ •1 «Κοβ ΟοηβοΐΑΐοβ 
Ιοΐβββ Γβίβτβΰάβ• βχ Νο9ίτο φύα ί&οϋβ εοΙΙβ^ΐΜβΙ. &ιο βχβιηρϋ 
|πι1ί» 9 φΐΑ6 1ιβΙ>βΙ ί(οβέ€τ άβ ιιτΙ>ι» ΟοηβΙβηΐΗίοροΙίβ βχίταείίοαβ, 
€« οοη)ίοίιιηΙιΐΓ βριιά ΡαΜθΚαΐ€ βά Ιάηηατϋ Η Ιμ$^^ Οοη§μΙαίΜίη^ 
ψΆΛ ίΛΏΛΒΏ. & 9θ8ΐΓο άΜβι^ίπι ΓβίβΓίιιιϋΐΓ &ά ΟοηβαΙ&Ιυιιι ΟαΗίοα^ 
ηι €ί β^ϋΐαολ». Ηίβ Αά<1β , ςαοΑ ίβΐβ ΝατΓβΙίο ^α&β Η&ΒβΙυΓ άβ 
Ογτο Ραίηοίο^ ψίΛανύ αΐϋβ ίη ρ&ΓΐίΒυβ ρΓΟΓβιιβ ββάβαι νβτΒα 
οϋιΐΙ>β»( , Λ ΜαΙίΙΐαηα ΐΑοιβη ίη Αΐί^ιιίΒιι• Ιοαβ Ιοη^υβοιχίβ ήεβ• 
4ίΐ. δίο ρ1αΓ8 , βριιά ΡαεοΙ^ΐ€ ^υ&ηι ΐη ΝοΜίτο Ιβ^αηΙυΓ άβ ίβίο 
Ύ€ττα€ηΛσΐΗ £οιιβΐΜΐΐΗΚ>ροΗΐ«ιιο , ςαί •ιιΙ> ίαιρβηο ϊ1ΐ9θ<1θΜί ^ΰ'- 
τάίΟΛΛ αοοιάβΒβΙ , βΙ ίη ίβ1> ιίηιίΙίΙβΓ Ν&ιτβΙίοηβ ^^β® 1ΐ8ΐ)6ΐυτ άβ 
Ορρίάο ΏοΓΟΜ, Ι)« 1ΐ80 ρΓΑβΙβΓββ ΝβΓταΙίοηβ βηίπ^βάιΡ^βΓίβΓβ 1ίθ€( 
Ιιοο ιηοάο ίηοίρβτβ ρβτίοοΙίΑηι: Οτι £ βασιλεύς Αναοτάύιος βίο. 
ιιΙη 1818 ρ8Γΐί€ΐιΐ8 ^ οτί , ( ^^^ βΐ 8(1ηο(8ΐ Όιφτ€9η»Μ ) Ιί^αίάίββίηιο 
νίάβΙΟΓ ά6ΐιιοη8ΐΤ8Γβ , άββαήρϋιαι ίαιβββ ΡβήοοΙιβηι βχ £Μ<0Γία- 
^μη ΟοΙΐ€θήοη€ &]ίςα&, 9^^® ^^^ ^3^ ΗΐΛίοηοβταρΗίβ βχοβτρίβ 
βρηΐίηβΙ>&1: 9^*^^* ^^^ €οΙΐ€θΗο ΰοηεέαηίτηί ΡοηρΗγτο^. Ιηιρ. άφ 
νϊτίηΗόιΐΛ €ί νίίίίβ^ βί 8ΐΐ6Γ8 ΐϋλ 63υ8€ΐ€ηι ά€ ίίίξαίιοηϋν» ; φχΛ^ 
118 «αηΐ βΐί&ηι €ο11β£ΐ8η€8 ΡΚαΐακα βχ ΗΐΒίοηα ΕοοΙμ, Ρλί/ο^/οι*• 
ξϋ^ βΐϋιςαβ ΑηΗΐ)ΐιίθΓαηι ΟρβηΒαβ 8ρυ€ΐ 6)08 ΒϋΙίοΛέοαιη; ιιΙ 
«Ι ίΐΐβ Νίε^Ηοη ΟαΰίβΗ ^ο&β ΙιαΒ^ηΙατ Μ8^ ίηΙβΓ €ο<ϋθ€8ρατοιι• 
«ΙΐΑ^αβ οοηιρ]ιιτ&: ίη ^^ΐ^ι^β» ρηβΒχβηι ^&τ(ίουΐ8αι ^ οτι, ί€Γβ 
#ίο^ιιΐ86 1ΐ8ΐ>6ηΙ ρ€ηο€Κ― Η8«ο βΐιαηάβ βαίβοίβηΐ Ν8]Τ8ΐίοηιιηι 
£χεηιρΐΑ• ^α&β Βΐί& ροουχτιιηΙ ^ ) ρΙαΓ& βυρβΓβ^Δβο Μο ((«βατί* ϋ^ί, €!οιΐ8ΐ8ηϋηορ•1ϋ8ηΐΜ , ίοιι βϋβη Νλτηιϋο 8138 4β ΤΚΦοΛΜη 
Ιηρ. Β0Γ(•, φΐ8β 8ΐιηΐ8 άί9€τ$ί$ βοηϋ^Μβ ηοη οΙ)8€υΓ6 •αΙιίΐΜΐ1ο&€ 
Νο$ΐ4!τ. Ν&ιΤ8(ιο άβ 20€ηοη€ Ιηρ. βχ ΙβΜίηα €οΜ(&η1ίηοροϋοι Γ6- 
Α€ΐιηΙβ ΐη ΡαΒϋΗοΗ €οη3ίαΙατ 8ά ΟοηβαΐΑΐυηι ΙΙΙί: Τοντφ τφ §τ9ΐ «ΐ€* 
φΐο^ ί8βΐ€θ 8 Νο$Ργο βχρΓ6Μβ άίάΐιΐΓ εοπΙι^βΜ Τίΐ€ηά€η€θ (βίτφ 
Τλ€οιΙβηβλο) ΟοΐΜΐιΐ8ΐπιιι ^τβηΐ€ν €ΐι3α8 €οιιβαΐ8ΐα8 30x18 ίρβααι 
Ρ€ηοΐΜΐ€ Ιο «βχΙΐΜ• ροβΐ 8ηηυιιι ίηειίΓΗΐ. βίβ Ν8γπι11ο ιβϋΛ 9υ86 
1ΐ8ΐ>βΙιΐΓ 8ραά νΙΐΌπιςιι•, άβ ΤχαϋΜ ΐΜΜχαηΐΜ Κβ^, ΓθίβΓίυτ ΐη Ρα- 
ΗϋΜϋ 8ά €οηΜΚ8ΐαηι βι^αινιαΰλι β^ ΒοϋίΜΗ έτ τοννςιι τ^ Χ9^ψ ®^' 
αη ΐ8Β«η ΐη Νοβ^ο βΧλΙΙλ 8η(6 ηιβηΐΐο Ι)8ΐιβ8ΐυτ €οη8ΐιΐ8ΐοβ Ι'ϋα•• 
Ιμμ, φιΐ εοπι 8ηηο 8ηΙβ Λβϋυηάο 8ραά ΐρβυηι Ρα$ϋΗαΐ€ οοοηΜίίΐαΓ. 
^) ^^ι8β Ιβ^ηηίατ 8ά ΐηρβηυηι ββτβτΐ 8ριιά αΐ^τοηίϋοη ΡσβολοΙβ ^6 πγ- 
Ιμ ΙΙ^ΜΜίΙα» Βατίημΐύ^ Ρ!ί€άαΙία^ €4 Ι^οΗιιιιβ ϋιΐ)!• €•το€^ ψΐΒΠϊνϊ» 
■8ΐΙ«8ΐ ψνίΛΛ 1ΐιΑ>88α1ατ Αραά ΝοβίτυΜ β8άοΐΒ , ά68ίά6Τ8ΐηΓ Ι8ΐιιβη 1«ΧΧ ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΑ. 1)β]Γβ ι ηβ Ι,θοίόη )αάίοϋ ϋηϋϋοηβ ίΜΐ»1ίο •ίαι* £χ ίιςοΜΒοθΐ 
88116 ΜϋΛίοοΜ Σ»αηΓ€θΙαη* ηοα ψ3Λ9το• <' 

XXXVIII. 5ίο βχ άίεϋβ (ηίβί ιηιχιιηβ £»11ογ) βρβτΐίιήιιΐφ 
οοΙΙί^ΙιΐΓ άβ •6ΐΑΐο (ΛτοηοζταρΛί ηοβίτί ηίΐιίΐ Μΐηιί ροΜβ «χ βο 
^υοά χύρβηαηΐιιτ βριΐϋΐ ϋ/ιτοηίοοη ΡοφΛΛ «ιηη ΙΙΙίαβ ΝβχτΑΐίο- 
ιιίΙ)ΐΐ8 βέΐ νβτΒίλΐΐ] εοηβοηαηΐί•. Νφ Λ λΐίςιιο ρΓββΙβτ•» ΙταΙιβΙιιν 
ίη «Γ^αίθηΙιιαι ι ^ιιοά άβ ΓβΒαβ ^παθ νβΙΐΜΐίοΓβφ νίΑβιηΙαΓ^ ϊΜη* 
911&Ι11 ϋβςαβ •ά «ιιμιι οιοιηοηΜίι ρ€ΓάαΓ•ιιϋΙ>ηΑ 1οςιι«1ιΐΓ; Ηίο 
ιηοηίΐυκη ΥθΗιη {ιβ€ΐθΓ6ζη , ηοη ίΙΗτ» ίρβίιΐβ ^ μΑ Λαίοπινη , ςποβ 

βίιηϋίΑ^ ςα86 Ιοίίββ Γβρβίίΐ» οοβυιταιιΐ. Ηοο βχ ίΐϋβ ^ιιαο )•ηΐ}•ιη 
άίΑββταίιηυβ^θαιο ββΙ ^ιιί ηοη ίααΐβ οοΐΐβ^βηΐ, βΐίάαη βχ ρίβηβ- 
ςαβ ίρβοηιηι Ιοεοηιπι οΐίαββ• 5ίο Ιιιι^υβηιο^ £ιηΐΜβ 5οηρΙοηΙ>ιι• 
•Ιϋβ ηϋιί] ηΐΑ^β ιΐΑΐΐΑΐαοι βΐ βοίβηηβ , ^ααηι «ΐυβαιο^ }α|ϋαϊ ιοαΙϊ 
ίηέΐίαίβ δοτίρίΑ βΟΑ «ΙβΙατρΑΡβ, ηβαίςαβ βΐ η•ιΐ96Α0 ί.6€ΐοταηι 
οοΓ^Αίοπιαι βχροηβτβ. Ηοο νίηβ οηΐ€ίίϋ• θαΙ ηοΐιιπι ( ορίροΓ) 
ΑΟ βχρΙοτΑίαιη; ββά ηοη βοΐααι 8οτί1>ο ΕΓοάιώ: Ααηΐ ίΐ&^ηο ^ιια^ 
άΑπ ΑβοΓβη^ ΕχβηιρίΑ. Αραά ΟοροίΙιβώη βηρροΑίΐίΐίαηι ίη βγη^ 
ορη άύ νΐία ψηοτ{€ρη€ ΡτορΚφίαηιτη^ άίβ ΐ€Τ€Λϊία ίη Δβ^ρΙο 
ββραΐΐιοι 6ΐ αΒ Αθ^τρίϋβ ίη οια^α νβηβπι^ίοηβ ΙιαΜΙο ςυΪΑ,βοβ 
ρβτ ρι^οοοΑ Α €Γοοο<1]Ίοηιηι ίηίβΑΐΑΐίοηβ 1ίΙ>6ηι•β6(| νειΙιίΒ ΕαοΙι•^ 
Αη1>)αη^«ιΐΓ: ιμ£7« ην^^ηηοί Ό€θ ηϋΐΙ βΛ^Ι^Λ^ ηβ^αβ ίοέϋβ τΰο ίη 
ϊοοο ρΓ€θ€$βίηάαηί θΐο. ΟηΑΑ τογΙμ ίρβΪΑβίηίΑ ΐ[*βρβηαηηΐΓ ΑραΑ 
€^νοηί€οη Α«οΑ. Α(1 01)ταιρ• χ.χχ• ιιΐιί ΙοΙοα £βη<Ι>^ο<λ^ ^ιΒαΙ- 
Ιαβ 6Χβ0ΓίΙ)ί(ιΐΓ, ηοη Ι&ηιβη ΙαηςιίΑπι ίΙΗαβ, ββά ηοιηίηβ 6]αβ βυρ- 
ρΓ68βο; Αρυά Ι^ίΙ)Αΐ1ιιηι βϋΑοι ά€ νϊΐι$ ρτορί^ίατητη ^ ςαί 5. Ερι- 
ρΚαηϋ Νοιιιβη ρτΑβίειΙ^ ηβοιιοη ΑρυΑ αΐίιυη Ληοηγηιηνη Μ5. <Ζ# 
XVI. ΡνορΙΐ€ί%8 ίη ΒίΙ)1ίο(Ιΐ6€Α Ηβ^ ΡατίβίηΑ, βΐ 8γηί€οηαη ΙαΟ- Αροά ϋΙοΒΐ βοηιιη ρΑτβ ρήοι «Αϋ• ρΓοϋχΑ. ΗαΙμΙ ςιήάΑίιι Νο$Ιίτ Ιη 
αΙιο Ιοοο, άβ Βαϋ^^ιο, 1%«ιΙοΙ•α, Β^ομι, β( ΡογΙοιια ατίήι €€Τ09 
ηοηηυΙίΑ, ηιιηΐπιηι ίη γα^ιιο ΟαΜίαηϋΜΐ Μ. οβλ^ομιλ «α ςιίΑ» Ια Ρα- 
9ΛαΗ 06β€ηΚ>αηΙιιτ, ηοη ίυίββ• βχ Μϋ» άβιαβιρίΑ, ρβηρίοαο ϋϋ οοη- 
α^αΜΙ, ςιιί ϊΙΙα Ιηίοτ μ οοη1ιι1«η1: Μΐηΐ βαίαι Ιι&βο έΧ ίο ▼«:!>» ομ- 
βίιηίΙίΑ α( Ιη τβΙιτίΑ οοριοβιοπι. Λά^Α ροΓτο οΑΤΓ&ΐΙοηοιιι ςοΑΟ 1ι&1>6- 
Ιητ άβ Όίο^ϋψιίαηο^ 6ΐ ΡίμΙοχ€Λ»^ υοΑ €ΐιαι Αρίοηο α ΙιιαΙΙαο Ιηρ. 
.αΙ> βήΚίο ΓβτοεΑίίβ; ίη ςοΑ ΑροΔ ΡοΛοΐΜίΦ ΑρρβΙίΑη^ιιτ ίΙΙΙ Ε* -Ματ 
ζί$Ιιη: €11911 Ιθοιβη α ΜάΙέΙα 89ηβΛοτ9» •ο1αη ηιηΐ€αροα1ιΐΓ. 
ΡΚ01.Ε00ΜΕΝΑ. 

ι 

ι 

^σΐλ€ΐαηι ϊη Οιτοηιοο Μ8. ςαοταιη νβΓΒα ίη ιηβάίιιιιι ρτοίβηιηΐιιτ 
& οΙαγϊμ. ΏιφΓ€9¥άο ίη Νάϋί αά Οιτοηίοοη Ρα$οΚ, ΏοΓΟίΚαΐί ί άβιη 
ίη 1α|ο βοάοιη Ημείς ϋ (ίη^τιιΐ) ηκονααμ$ν βίο. Νο$ νιτο €Χ 
ΛηΛίζοηι €ί ΡίοΙ^ψηοΛ ροβίιτίΒ^ νΐη» ΟΛίαΐΦ ξτανϋνΛ ^ αοο€ρνηΗ$^ 
Αΐ€χαηΛιιαη 3ΙΙα€€άοη€9η βΙο• ΟμΛβ βΐ ίρβίββίαΐλ ΓβρβηυοΙυΓ, 
^ιΐΜ ήη^αΐί ίρβί μΙ& αΐίάίνίΛΜ^ηί , βραά Οιτοηιοοη Ρα§ο/ιαΐ€, 
ΑαΙοΓβιη οί^ίί υΒβΙΙί Μ5. άβ χη. Ρκορ/ΐ€ίί»^ 6ΐ βαοΑβαι 8γτη€0' 
ΑΤΒΐ ΙίΟξοίΚεΙαψη, Αρηά βιιηάβιη ΙκίβοίΚείαηι , ΟΚτοηίοζηι Ραεοΐι. 
€ΐ Ρ$€ηάο ΈρϊρΗαηιηιη ίηνβηίηηίατ βΐ ίβ^α Ρ$αίάο-ΌθΓθίΚ€ΐ^ άβ 
Κ^ξγρύΪΒ ίη βοάβιη οβρΐΐβ: ^ι^αρ^ορ^^^ •ά Ιιαηο υβ^υβ <]ί6αι ηί 
Ι}€Λτη ΌοΙαηί νϊτξΐηαη ρη€τρ€ταιη , €ί ιηβιηίετη τη ρτα€$€ρι αάο^ 
ΓοηΙ: υί βΙ αΙίΑ ΙοοΑ^ρΙατα εοη•ίιηϋί&. Μβ^αβ χηυΐίυαι ςιιίάβιη 
▼ίθβΙιΐΓ έΙαΙ>ί(«ιιά.ϋΐιι ^υίη βΙ ίρββ ΡβαιΛοΌοΓοίΑίηΜ ριαβάίεΐλ Ιοοα 
βχ Αοΐοηΐιιι• αηϋςιιίοτίΒυβ λά νβτΒαιη βχβετίρββτϋ. £αιη «ιιάϊ 
η» ίη ιαΐΑ Ι$αία€ ( 1•&1ίηβ ΒΓβνίΐαΐίβ οαιιβα. ) ^ιιο^^€$ {βίίητ ηηα 
αρϋ Ι$αΐα υ€ηί€Βαηί ( βά. 8ι1θ8ΐη ^υά&6^ ) ηΐ α^ηατη Καηνιτεηί^ ιΙΙα 
€αΜαί^ αηά€ αά Ιιυηο ηβςιιβ άίβηι ιη ιηα§ηι τηιταοάΗ ατζηψηεηίΜη 
Ηίαηιηητη «ιι6ί<ο €ηαηριί, Ροχί^ηατη αΗί€ψη %ά ρ€τ Ιβαίαιη ρ€τ^ 
αϋίκτη €9ί, Κνηο ιηα^^οβ αο $ίηάιο$€ )ηχ1α ΒιΙοατη ΙϋάαέοηΐΜ 
ρορΐίΐΜ3 »€ρ€ΐαί , ηί €}η» ρτ€θίΙίΗ$ αηηα€ ρ€ττηΛ€ οορια ιλβ $υρρ€ί€•' 
ΓίΙ, ωηη ρηΐ€ΐ€Τ€α ιιί τΐα αξ€Γ€ηί^ €Χ ΟτααιΙο νίΛ ρτα€αρΐηηι «»- 
ΐ€#• ]αο€ί αηί€ηϊ ήιΐ9 $€ρυΙοΗιηαη ^ηχία ν€ζΐκ9η ίυ,τηνΙθ9. ΒοΙοτηοη 
φ^ίρρ€ Όανίάΐ9 ΜίρηΙοΚτα ίΐα €οη$Ηίηιί^ ηί ΟτΐέηΗ 8ιοη ο^ν^Γχα- 
ηηίΜΓ, ςηαε αάιίητη ?ια6€ί α βαΒαοη ρτοοηΐ α& μγ5€, Λίαάϋ» χχ, 
ηηαη ηηιά€ΐη αάϊίαψη οΒΚ^ηνηι αο οοοηΐίητη ίΐα οοη^εοιί νί α τι^- 
ιηίΛ£ ρ€Γθψ€Τ€ΐνΓ | αΛέο ηί €)ηΛ τηίΓοίίη» βϋ&ηι λοάιβ ίβηοίη9 ηί 
ρΐ£τνηΜ€ »αο€τάοίΛΜ8 α1^Η€ ίού ρορυΐο, ίως της ύημ€(^ον τοϊς 
ηοΐλοϊς αγνοουμένη των Ιξρίων %αΙ Ζλφ τω λαοί, ^υαβ ν6τΙ>Α 
δεπρίοτβηΐν ^αί τίχβήΐ αηΐβ Ιαάαβοηιηι 6 ρ&1η« βχΙίΓρ&Ιίοηβιη, 
▼ίάβηίατ ΓβίβΓΓβ. ΗαΒβηΙατ «υΐεαι βΐ Υ6γΙ)& ίβία, ιΐ9ην€ Λο(Ιμ» 
^ηαβ ίη Ιΐυο ^υο^ιι^ Ιοοο 1>ίβ οοευΓΓΐιη(| οριιά. ϋΗΓοηϊοοη ΡαίοΚί^^ 
2τ, ΡΛ€ηάθ'ΕρΐρΚαηίαιη^ ζΐ ΣιθξΌίΗ€ίατη ^ ηβηιρβ Ιοοαιη βίιηίΐίΐβτ 
ίιίαηι θχ Άεηάο^ΌοτοίΚφο^ ββά Ιαοίΐο Νοηιίηβ, βχβοη1>βηΐ68• 
Ιβΐίαβι^οάί £χ6θΐρΐΑ ββχοβηίΑ α1ί& βρυά. ΒηΟατη, ΟεΛν^ηηηι^ αΐίοβ- 
^06 5οπρ1θΓ6ΐΙΐηιίηοπιηι ββηίίυηι 6ΐ «βΙ&Ιίβ ββςαίοηβ , ίΐΐίβ ρ&ββίηι 
λ6 οΒνίλ άΔΐ)αη1 ί^νά 1λ\>το% Δίϋ^βηΙίυβ οαηι βΐυάίο 6( ίΓΟοΙα 
βνοΙτΜϋ: ιιΐ άαΙ>ΐααι βϋ ηαΐίαιη ^ιιίη κίβηι άο Νοϋτο άίοθηάαηι ι ιχίΐι ΡΑΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. « 

XXXIX. Νβ «Κουί ρσιτο ρρο ΑυΙοηβ ηο&Ιτι αηΐίςιιιίαΐβ ^• 
^ιη^ηΐο ί<1 688β τί^βΑΐαΓ, ^υο<1 Πΐίαβ ΟΗτοηοβταρΗιατη τιβςΐιβ 
α<ΐ60 θι^ηαΐυβ βίΐ €οη8ΐαηίιηΐί$ ΡονρΗ, Ιηιρ• υΐ βχςβΓρΙα βΧ ίΐΐα 
ίηΙβΓ £ο1ο§8β βυαβ ΓβροηβΓβΙ; 1ιίβο<Β οιηηίΒαβ άβοί^υβ &άάαΙιΐΓ, 
γιοά €οηι1&( Ιηιρ. €οη$ίαηύηητη ΡονρΗγτοζεηηείηπι ηοη βοίαιη 
6Χ δοηρΙοηΒαβ ρΓοΒ&Ιαβ &ιι(ί(][αϋ&1ί8^ τβηιιη βΐιαιη 6χ ΐ9ΐί< ςπι 
ΙβαιροΓΑ ρΓΟχίζηβ βαα ρΓαβοβάβΒαηΙ, ίη £ο1ο§ίβ βυίβ βχβειΐΒβΓβ 
ίαίβββ βοΐίΐιιιιι• 8ίε Ιι&υβίΙ βχεβΓρΙα 6Χ αΙΙβΓΟ ίΐΐο /ο. Αηίιοο}ΐ€ηο 
ΟΚτοηο^ναρΗο 3ΙοηαοΗο, ςαί ηοη τίάβΙαΓ; ηιβο ββΐίβηι }αάΐαο, 
αηΐθ ββεαίυηι ηοηΐίτη^ νεί ηιεάίυσι νεί &ά βχίΐυιη τβΓ^βηβ, βαπί- 
ρ8ΐ886. 8ίο 6(ΐ&ηι , ίη ΕχΌ€τρ1ΐ8 ίΐϋιιβ ά€ Ιί€ξαίιοηΛν8 Άοτηαηο- 
ηιτη αά Εχ1€γομ, ςυαβ ηοηθυηι νοί^αία βαηΐ, ΙιαΙιβηΙιΐΓ ςυββάιηι 
ήίΐΛάΒΏα βΓ^υιηβηΙί βχ Ηιβίοηα Ούοτβϋ ΜοηαοΗι Η&ιη&Γΐο1]'| ςαί 
ρο8( ηΐ6<1ιαηι βεοηΐί ηοηί ΗιβΙοηαηι 8υαηι &<1οΓηανίΙ. 

XI^. Ιατηφίβ Ορυβ €χβ^, βπιάίΐβ Ι.6εΙθΓ, άβ αβίβΐβ Οιτο-- 

ηοξταρΚί ηο8(η; ςυαίβ β&ηβ ηοη ααάε&ηι άίεβΓε, η6(][α6 αιΐΐε νβ- 

Ιΐηι ίΙάεηΙβΓ αΐί^αίά άεοεΓπβΓβ^ ςυ&ιη ηιιΐιί βίηΐ βαβίΆ^αΙαΓα άο- 

ΰΙίοΓαηι ^υάίοίβ. 1.οη§υαι (ίαΐεορ) εΐ ρτοΐίχαηι βχε^ι, ε[ϋό(]υ6 

ηιιιΐΐο εοηίΓΑοΙίυβ ίθΓΐβ886 Ια ορΐ38868; &1 ίήρΙίο€τη ψιϊά^ϊη οΒ 

οααβ&ιη εοη8υ1(ααι <1αχί Ιαιη Ιαΐβ εΐ ία86 άβ ίΙΗυβ βεΐαΐβ <1ί8(][ΐιί8Ϊ- 

ίίοηεηι ίηβϋίΐαβΓε. Ρηιηο , ςαία ςυαε ηο8 βίΑΐυίηιιιβ , εαιη τεεε- 

ρΐ&β ίρβιυβ 1ηΐ€Γρτ€ίί» βΐ ΥίΓΟΓίιηι αϋοΓαιη <]οε(οη]ΐη βεηΐεηΐίαβ 

ΓεΓΓ3§εηΙυΓ^ νί(ΐ6ΐ)3η(αΓ άεΒεΓε εοηβηη&η ςυαηΐο ιηαχίηιο ροβ-^ 

βεηΐ βΓβυιηεηίοΓαηι ΓοΒοΓβ: ηε ΓοΓ8αη ηοηηαΐΐίβ νίά.6ΓβηιιΐΓ, ανηη- 

Λιη€0 εηββ ηιαξηοΒ εΐ τοίαείοε ΥίΓοβ ίη}ρε1ί88ε , ε( οίγρβο ηιερε 

ραργΓαο€Ό εοΓϋΐη ίο/ιΐ9 6χεερί88ε. Νε(][αε άεΓαίΙ ροιτο ίρ8ΐ Αη- 

ίοη, (]αοά ηιαχίαίΑπι ηοβίΓ&ιη άίΙί^εη(ϊ&ηι ε1 άεροβύετε ε( ηιεΓεη 

▼ιάεΒαΙατ^ 8ί^αί(1επι ηυΐΐαβ βίΐ 8εηρΙοΓ ΗίβΙοηεαβ; ευ^αβευηςιιε 

8ΐιΙ)8ε11η, ^υίη ηιαςηΐ ίηίετβίΐ, τεΓυαι βείΐ. ΐΓ&<ϋ(8ΐ'υιη δεη'ρίο- 

Γυο)(|[αθ είΙαΙοΓαηι εααβα, ςαοά αά 6εευ1αηι βίί εοι^εΓεηθ.α8• Εΐ 

ΤιίΓΓΜπ αεάί&ε&ΙυΓαη3 ςυί8 82ΐρίεη8 (ρΓεεοΓ) ίηιρΓαάεηΙιβε ρο- 

βΐυΐαί, ςυο(] άε ι^ν\ΐύθ ^^αη^αηι€η^^ Ικιρίά^, ΙίεεΙ νίΐϋη Β\ι& η&- 

1ιιι*α, τιΙ)ί ΒΪί ίαοί€ηάα3 , βοΐίείΐαβ ε8(? ΑεεεάίΙ ^"^^ ^^^^ ί|ααε ίη 

η]ε£[ίιιηι β ηο1)ΐ8 αΐΐαΐα βυηΙ:, ρΓαεΙεΓ^υβαι ςαοά Γ^είβηΐ αά &εΙα> 

Ιεη ε}υ8 ΐηνεβίί^αηά&ηι^ βυηΐ ίαΐία ψιαβ αΐίο ηοηιίηε τΐίΙεΒ&ηΙατ 

οηιηίηο ηιεΓεη ίη 1ια}α8ΐηοάί Ρταφιίοτια Όΐ89€τίαΐιοη€ Ιοειιηι οΙ>- 

ΙίηεΓβ, ςυίρρβ ςιίΑβ ίη8εΓνίαηΙ &ά ίΐΐίαβ ρηίσηί&ΐοηι ^ ςυαηι οχί- • ΡΕΟΙιΕΟΟΜΕΝΑ. ι.χχιιι 

{Β&Μΐ, ε^^ιιαίίβ βίΐ5οηρ(οΓ, άβηιοηβίΓβηάαιη , βΐ οΒββΓν&ϋοηβ^ 
ηοη ρ•ιΐ€&» οοηΙίηβΑΟί ς^Αβ βΜλβ αά βααι βλίίβ βρβοΐΑίιΙ• 8ίο βι 
ηοΐιί^ιηίρΐΐ• βαοοβάλΐ ςαοά άβ β]υ8 ββΐ&ΐβ οοηίβηάίιηαβ , ίαιηβη 
ηοΜτ ηοη ιηΐηιιβ ίοβίίείΐβτ 6β1 βϋοοοββιιηιιη φχαϊη ΟΚγτηιοί• βοΐβ^^ 
9111 ηοη ηιίηΐλβ ηηα€»ίη» 6Ζ ίρβίβ Μεάϋδ α(ϋρί8εί βοίβηΐ , ^ιιβαι 6Χ 
ι11« ίρΜ Τ6 &ά ημαπΛ τίΔ^ηΙιΐΓ ρΓββοίραβ οοΠίαιαβββ » βΐ ςυαηινίβ 
ίΙΙοβ ίά ρβοίΐηβ ίυ§ί&( , Α€ΐ ^αοά •υ& βΐιιάί» ρΓΑβββτϋιη άΪΓβχβηηΙ^ 
ηαΐΐβ ΐΑΟΜη, ^υλβ ΙαΒοιϊα βΐ ορβτΑβ »!( }υλ1υηι ρΓβΙίαηι^ ία ίρΜ 
▼ΙΑ ρ&Ιθϋ&οίιιηΙ. 

>ΧΟ. Ι&ηι Γβϋ^ιιαιη 6βΙ (Ι^6€ΐθ7 εληάιάΐΜΪηιβ ) ηί^ Ιοαηηί 
ΜαΙ^ΙοΜ ταΐβ άίοΙο , α(1 ΑιιΙοΓβιη ΑΐΐβΓίιη] , ςηί €1 ίη Ιιαο £<1ίΐίοηβ, 
«χ οτάίηβΐίοηβ Δοείίββίιηί ΟΚϋπί^αϋ^ ρΓ86&§ίΙιΐΓ, ηοβ οοηίβΓβ• 
ΟΗΐβ; 6( ροβίββ άβ ΙΐΑΟ £€ϋΐίόηβ, βΐ άίβοίββίιηο Ιηί€τρτ€ί€ ίρβο> 
(6-ηιοΐ|ί1ιιηι ρβμεα ίαααιηιιβ. Οαοά βρβοΐαΐ %ά ίβίΑ ςυαβ Ηυίο 
£^ί1ίοηί ρηιοηιίϋιιηΙυΓ €Ηί•οηοΙο^α , βυΐ) (ίΐυΐο ΛηίοηΒ Ληοη^• 
ιηϊ Έχ€€τρίοτ%αη €ΚτοηοΐΛφχ:οτνηϊ : ηοη «Ιία βυηΐ 6α ςυΑπι (%γ(η• 
ηίοϊ β€θτβα ΆΙοηαϋΗί οο^οιηίοαϋ ΗατηαΓίοΚ ήνβ Ρ^οοαΗ^ηΒ 
ρήηοίρΐηηι. Ηοο ηοΐήβ ύί οοοιρβιΙΐΒβίαιιιαι : η«ιιΙ ίάβηι β•! λοηιι» 
ίηίΐίηηι ουηι ίηίϋο (11ΐΓοηορ:βρ]ιίΑβ Ο^ογ^» Ι&ιηαΓίοΖί^ 9^οά βχ 
€οάίοβ Μ8• & ίί, ΛΙΙαύο ιη Όίαίτϋα άβ Οβοτβϋί 0χ1ιίΙ>€ΐιιτ. ^1^ρο• 
Μχον ϋύντομον 1% διαφόρων χρονογράφων %$ χαί ίξηγηνόν ί/υΐ* 
λεγεν 9 χαΐ ουντε^Ιν νπο Γεωργίου ^μοφτωλον Μονϋίχον, Βίβλος 
γΜνίαεως άρ^ρωηωρ ^ νί*'^99 ^^^^^^ ^ ^^ος τον Αδάμ] χατ' ίί. 
χόνα, χοΐ δμοΐωΰίν αντον ο δ^ Αδάμ ίγέννηαν νΐονς τρεις, Ήτίυε 
α/ίΓΟη. €.άιν€Τ8ί$ ΛηηαΙιηπι Ξοηρίοηδια €ί €χρο3ΐίθΓί6η$ άί€€Γ~ 
ρίιαη^ €θη€ΐηηαίητηηη€ α ΟβΟΓβίο ΜοηαοΚο Ρ€θθαίον€. Χί&«Γ 
β€ηεταίιοηΐ8 Αοζηίηκτιι αΒ €0 Λ%€ , ^ιιο 1)€η$ Λάανηιαη αά ίηιαβίηβτη 
€ί ηηίίΙίίηάίη€τη βηαηί €Τ€ανίΐ ^ €Χον^ίητ, Λάααηα» Ιη9 8νΛ0€ρίί 
ΡΐΗθ8. €ίο. Νβςυβ βοίαιη βχ ίηίΐίο ορρΑτεΙ;, τβΓαιη βΐίβιη εχ 
ΤταφιΗοηϋ ^ρ^ιβ ΙηίΙίο ίη Οοάίεβ Μ8. υηάβ^). βαβ ΟΚίΙτη€αΛα$ 1) Υοίαιηβη Μ8. ςιιο αβυβ ββΐ ΟΗϋΜΒαάνΜ (ςυ&πιτίι ΙΙΙβ, ϋΜ ΓβρβιίΑ- 
ΙοΓ, ΙιθοΙοΓβηι ηοα ί^άΐ εβΓϋοΓβηι) ίητ€ΐιίο ίηλβτ * τοΙαιηίιίΑ ΟηβοΑ 
Μ88. Βατοϋήαηα Βϋ>1ιοϋιβο«6 ΟχοηίϋηΜ ΡοΙ>1ΐ6&6 ηοιη. 194. ΟΙιαγ- 
ΐΑεβιηη €β1 ϋΐαά , €ΐ ίηίετ τ&τίΑ ^Υ6Τβι &τ§ιιιιΐ€ΐι(ί /οΐ, νγ\ &1»(|υβ 
ιιΐΐο Ύ9λ ηοΒαΑηο ΑαΙοΗβ νβΐ .Ορβήβ Τίΐυΐον βίο ίηβίρϋ: ΠοΙΧόϊ την 
Ι{« φιΧόαοφοί χα), φιλόλογοι 64ο. ρΓοαΙ Ιΐλΐιβΐ ΑΙΙαϋια• ΟραίίηϋΟτ 1^XX1Ύ ΡΚΟ^ΕβΟΜΕΝΑ. άββοηρβίΐ, ρΓββιηίΐΗίαΓ ; ςυαβ β«άβιη ββΐ οηιιγίηο ουβι Ϊ11& ^τυυη 
ιΒΐ^βιη ροηίΐ ΑΙΙαίιΐΜ βχ β€οτξίο ΗαΜαΗοΙο, ΕχΪΛί ίηΐβ^ηιαι 
ΟριΐΒ ία ΥλΓίίβ Ειιτοραβ ΒίΙ)1ίοΐΙ]6θί«; «1 βεηΒίΙ Λ11αίια9 β^^Ιιιά 
Εάίΐίοηΐ ρ8Γ888β, 6ΐ θ 6Γαβ08 ϋη^ηβ ίη I^Α<^η&αΕι ΥβΓΐίβ8β!' 81 
^1118 οιιρί&Ι &1ί& ίΐΐίαβ Ιβ^βΓβ, |8ΐη βάίΐΑ βυηί βχ βο βχοβιρίΑ α ▼«- 
ηΪ8 νβηα• Α /αο• 0^€^^€^ο^ ίη ΙιΒιό ά€ Οηιθ€^ ριιΒΗοβΙαρ βχ 
βο Ετ8£;ιηβη(υιη ΟΓββεβ βΐ I^&ι^ηβ θβ Οιγηο€ αάιην^ηία. Α ΙΗοη• 
Τέίαυίο \η Αρρβηάΐοβ βά ΝίοφΚοΗ Οοηψίαηήηοροϋίαηί Ήτβυίαι^ 
Ηητη ΙΙΐ3ίοή€ηηί, βνυΙ^&ΙοΓ βχ βοάβιη βκα€θ€ Ιοηβιιιβσιιΐιιιιΐ 
ίΓ&§ιΐ]6η(αιιι άβ ίηιρβηο ΗεΓαοΐΗ, 8ΐΛ ί•ΐ8θ ηοηιίηβ θ€θτξμ Βγη^ 
ΟίΙΗ. £χ βοάβιη £8ΐΐηβ βάίάίΐ δγηίαριηα (^ιιοά ίηββΓίΒίΚ) ά€ 
9*αΐη ψήθΨΪ£ηΗητη ΜΑ(ΐ)ια6υ8 ΒαάβΓαβ, ςυοά ββηΐβαΐίαβ β1 ίΓ8§οιβηΙ« 
ιηιιΙΙσΓυιΐ] &ιι1ί9αοΓαιιι Ρ&ΐηιιη βοοαρίββίίίατ• ΑΒ βοάβαι ΆαΛέτο 
ίη αΙϊο οριΐ8βιι1ο , ηβηιρβ ΑηηοίαίιοηΛΗΒ &ά νίτιΛαηηψη 8αηοίο^ 
ηίτη €Χ Μ€ηα€ΐ8 Οναίοοτηνη , βχ βο Σ»αίίη€ βηιίΙαΓ (Γβ^κοβηΙιιιιι 
•Ιίυά 8&1ίβ ρΓοΗχαηι άβ Μ-ίταονΙο ίβοΐο ίη ιΐΓΒβ ΟανίΚοβίηΜ %Λ 
ίηιρβηο ΗίταοΙη, ΡΓοάυρΙυΓ βχ βοάβηι &Ηυά^ 8βθ. 1>Γβνβ, ρβε 
Ρ€ΐηαη Γ/αιη&^οίιιτη ία ΙϊΒ. 2• Οοιηιη. ά€ ΒΜιοίΗ€€α νΐηΛοΙο^ 
9*η$ι, άβ Ιηρ. ΤΗ€θάο9ΐο. £χ βοάβηι βΐίβηι £χοβΓρΐΑ άβάβΓυηΙ 
Ιιβο ΑΙΙβίίιιβ ίη I^ίί)^ο άε ΕοοΙέηαηηη Οοη$€ηηοη€ ^ Ιο. ΜβυΓβίαβ 
ίη βΙο$$ατϊο Οηα€€θ - ΙανΙ^ατο^ β1 Όη/τ€βηια» 6 ^ανμάοίος ίη 
βίοβίαηο Μίάίαύ €ί ιη^ιηα€ Οτα€θίίαίι$, βΐ (ηίβί ηιβ ίαΐϋΐ ηιβ- Ιοτ ίη ϋΐο ηιοϋλ βΗ» ρηβΙβΓ β& ςο8β βζβοήρβιΐ Ολίΐιηβαιίιι•• Ιη Ιοί- 
ϋο Ιι&1>6ΐι1αΓ ^ιΐΑβ ροβαί^ Ιη ίιι1(ϊο ΟλίΙικβαιΙΐΜ ιΐ8<|υβ &4 ρ&β• 6. ι^ο- 
068 ωβ φηαιν Ιώσηπος. Ώ&ύ 6& β6<]τΐαη1νΐΓ ιΐαββ, 8 '€ΗίΙηΐ€Λάο 
ΐΓ&ηβροβιΙβ, Ιβ^ηΙυΓ ρ8^. 18. ^β Νβ^ΓΟ^ο βίο. 8ΐ> ιιβο* τβτΐιιβ: 
Μετά ταντα γί/ον^ τις γίγας βίο. (ρΓΟ ςοιΙ>οβ ^β βηο, οΙ> Ιοι^ 
ΙτΑηβροβίΐίοηβιη 1ΐ86ο 8θπ6βΓ• ρΐΑβαϋ ααβη€αάο 9 ίψ 91 τοϊς «ροη- 
^17^^010 Ζ^όνοιρ γέγοψΒ) 08ΐ)ΐιβ «ά ρ8((. 21. τοοΜ Νίψο^» μβγάίης 
βαΟίλΒΌΟας, Ψ^βϊ Ιι&βο ρΓοββ^αίϋΐΓ ΑαΙοτ λββ^ηοηιιη, Λβ^ρϋοΐΌΟΐ, 
β1 6τ8βοοπιιιι 8ηϋςυ& ΙβηροΓΑ ί&1>α1οβΒ, ιιη& οαιη οφρίΜ νΛίΛ Α•- 
ιηαβ, βί Αΐ€χαηάΗ Μ. ςββϋβ; β^αβάββι ,ίΑτίη&β οιηιιΐ&, ηΐΐηΐ ηοη ίλ- 
1>ιι1οβαπι• ΐΒάβ ηιηαβ 8^ Αά8ΐιιαιιι τβεαπΊΐοΓ, βΐ ροβίίιβ όβ Μο»9 
ηοηηηΐϋβ, ^αο4 οιιιιιίΙ>α8 βηββοπιπι 88ρΐ«η1ίΙ>π8 τβίαβϋοτ €88βΙ, 
ρτοββάϋοτ 8ά 1818 ςα8β 1ΐ8ΐ>€η1αΓ Ιη β^ιΐ^β, 8 τοα1>θ8ΐ ΣήΟ' 91 7** 
ν6μ$Ρος ίνων (^£^ ρ8ς. 6. νβ^ιιβ 8ά άιΐοβηι ρ8^η86 17. τοεββι τά 
ηάτκα Ετη ϋΒ'. (|α8β €ΐ8υάαη( ηοβίπιιιι Εχθΐιιρ]8Γ, ςαο^ ΓοΙΙε ΙαβΙοβι 
5. βοπιρΓβΙιβηάϋ, 8ορβηβ<1βη1β (οΙ τΐ^οΙατ) I^^|>^^κ^^ρ Γβϋ^ιίΑ ^ηη- 
8αη1>βΐΓβ• κ 
ψ" ^ ΡΕΟΙ,ΕβΟΜΕΝΑ. ^ 

ηοη& ) ΐη φοΗ» αά ΑηηαΙέ$ Ιοαηηι$ Ζοηαηပ Οβ βο ςαΐ ρΐαηι 
τβΐΐβΐ , «^€«1 ΪΛ ΑΏαίϋ <3φαβ ά€ β€θτ^α$ ρΓΑβοιΙιΙαιη ; βΐ Οια* 
ΙτΛλλ ηο•ΐΓ«ιη ίβ ΒοηρίοηΒΗΜ Ονα€Μ ναηι»^ αΙ>ί Γυββ &ο οα- 
τιΐηβ 49 βο άΐΜβηΙτίΓ, βΙ ιηυΐΐίβ ίη Γβ&υβ ο««ϋ|;αιιΙιιτ ΛΙΪαΛαηΛ• 
6 ϋΐονο Ιοα Ιιοο ^οίαιη βαΒ^ιιη^βιη , τίχίΜβ βυιη βοάβιη οοιιι 
ΜύΙΛα Μουΐο, ϋ β«Ι (ΙΗηλΙί ίπεβΓΟΑβ ηοηο^ β1 €1ΐΓοηΐοοη βυαπι 
ρατάϋχίΜβ ηοη ηκκίο •4 ίιι»1ίαιιι Μΐ€Κα€Ϊί9 ΤΗ€ορΚίΙι Ρ, ςυοϋ 
άβεβηιιιηΐ άοοίοηιηι ηοηηαΐΐί^ μΑ αβςαβ ιΑ β)αβ αιοιίβιηι Ηοβ 
9ΜΪ ιιβςαβ Λά αηηιιηι 86$• 

Χ1.1Ι. Οηοά Ιΐ8ηβ £άί1ιοοβιη Ιοαηηι$ Μαΐ€ΐα€ €ΐ ΙοΙβτρτβ• 
Ιβηυιϋίηβΐ^ ^βιη αβίββ Γ€Γβ ίηΐ6§ΓΑ βίβρβ» 99ί^ ηβαιρβ «ηηΐΜ ρΐυβ- 
^π&ιη 97*^, βχ ςαο Ιιοο &4 ρΓΑβΙαιη «ΑοηίΑΐυιη β•! Ορα•• 
!>€ Ορ6Γ6 ίαοο ρΓββΙαιη βχρβοΐ&ηΐβ €ΐ άβ ΐΑΐκϋΒυβ ΟΚΛη^α^ 
α ΙηΙβΓρι-βΙιβ «Ι ΑηηοΐΑίοηβ, Ιιαββ Ιι&ΒβΙ Εάυατάίίβ £μ- 
ΜΑΜ ηρβίτββ ίη ΐνοίΜ • ά Νιο. ΙΙρίοηιαη ά€ ΜϋίίαΗ Οβιάο , αιηιο 
Ο. 1654. «χοαβίβ, ίη ^αίΐιαβ βχ ΜαΜα ΜΑΐταϋοηβαι 46 Ιαιρ• 
Ιυϋαητ ίηΐβπία άββεηρβίί. ^Η^IΜ^€^ (ίηςαίΐ) αρίΜΐ ιιι« €«<, #< 
βηηιυη ^'α»• ιηίτ^τνηι ΤγροξταρΚιιηι Λ€$ίά€ναί: ΐΰπηί ίταηΜί^ϋΐ 
νίτ άοοίΐ8ήψη^ί9 ΕάτηνηάηΜ ΟιιΙ$η€αΛη8ρ οη]Η9 ιπυηα/ιίΓα ηιοτ\ 
€θ ηοΐΛτη€ ^&ϊ&ογ €$1 , (ριοά €χρ€0ίαίι»ηηϊί9 ίαηίι ίηβ€ηα ΙαΒοΓΐ- 
&Μ ηθ9 ρηναν^ηί, Ε^ΚαΙβίί οϋηι, άαιη νίχίΙ| ΕάίΚΗηάΗ» Οαί^ 
^ΛβαάηΜ ίηΐβτ ϋΐαβίηοχββ ϋίοτΑΠίαι Ιααάο Αολάβιοίοοβ ; ρΓΜίβΓ Γβί 
ΑηΙί^ιίΑηιβ βΐ ΟηΙίοΑβ ρβηΐΐααι ι ςυβιη ίβαΐ Ιιοο Οραβ ΙββίΑΐίιβί- 
ΒΜπι, ίηβί^ηίβ Μλΐΐιβηιαίίεαβ , Μαβίοαβ ΟΓηΑΐΪΜίηιιι•, ΟηΙοΓ οοη* 
ρ(&8^ 6ΐ ϋη^ιίΑΓΟιη οοιηρ1ιιηαι•Γααι ο«1ΐ6ηΙίβ8ΐηιιι« | οαιη 4οοΙ•- 
τη 9"^* τοοαπί Ιυιη ΟαΙΗοα€^) βϋ&ιη €ΐ ΙίαΖ»οα#• Νβίαβ ίαίΙ , 

*) Β ςηϋΝΐβ !η 8βΠΜ»η«ι τβπίΑοιιΙιιαι Η1>νο• ΑΚςιιο4 θβ^4 6θΐιτβτ•ο•• 
Βχ Μαϋβα 9ψ%ΟΛύΛ €οητβιΐΗ ςυΜ Ιη ΟρθπΙιη •)ΐιβ Ια^οαίο βτιιΐ- 
(»1ο ηοη Ε€€6ηΜΐθΓ, ΒΐβίοΗαΜ Βίίνιηη^ ϋοΜηείνάίηιαΛ, βΙ ΫΛϋο- 
Μ οιϊαβ ΜΙοϋοηοη Αοιϋβπιοηηη ρβτ οτ6«ηι (βτταηιιη, εοηΒΟτιρΙβαι 
Α Ι*ϋ0η€ Μ^ρίΜο, ΙΐΑΐ>1>Ιηο ί^€η€(ο; Κά. Ιιοη^ΐηί «η. 1650. Ιη 8. δοή- 
ρά«Μ ςϋλοι ρ«ΓΐιίΚ>•ΙαΓ «Τ• 5!μιμ «1 4β ΜίΜίοα ν€ί€Τίαηί ςυοά οραι 
ρΓοηηι Μβη ϋαΐβιβ ηηΐΐϋ ώιΙ>ϋο: βΙ €χ(α4 1^ ςοΐάβηι, βα5 ϋϋιΐο, 
Ώϋ Μμ»μ ωιϋφία Οτα^οα^ ηά βηβηι Αταϋ ΟχοηΙΙ «ηηο 1672. βχ- 
«■Ι; αηλ €αηι «{ΐΗ^ιη ^ιιιιο(α(ίο•ι»6ιι• ΐη Μα• Ριοι^ιμ. Ελ Ιτβη•- 
ϋΙιΗ βχ ΗΙΐΜπιΐη, ηΜ ΙηΙβΓ βοΗβάι• ΚβτβκηόίβΜΐιί Ι/Μβτιί 1«1υβ- 
πηΐ, βιπΒΒίαβ ηο•««τ Αβίβαβ, οβΙβίΜΤ• ϋβη. ΕΜίκΜα^ ψά «Ι ηΐ- 
ιΗ αη& οοΒ Οΐίβ Ιαϋηηη ϋΐοκρη ΙηΙβτρΓβίηΐΙοηβαι βχ β&άβαι ϋΜ- 
«€βι2ί Μαο: τβηηη Ιιμκ οβΙμπηιΙ ΒάίΐοΓββ, ςη! Οηιβοη βοΠ(&ηΕ ι,χχνι ΡΚΟΕΒΟΟΜΕΝΑ. 

ίη Α§Γο {ίΙθΌ€$ΐη€ηη , \η ρΑ^ 8ίον> η»ρ€τ ΤΤοΙΛαιη ΑεΙο, €ΐ ίη 

Ιϋο Αοιτάβαιία ηοβίΓα ίη ΟοΙΙ^^ο Μαξάαΐ€η€ηη 1)^τοοίηιιιιιι βαιιιιι 

ρθβηίί; ρο5ΐ ΛύΛΐΒ (βίο ΟοΙΙ^^ύτη νοοααιαβ) ΟΗηβίτ 8αθ6||•ηιι» 

ονΑβίΙ, βά^αησΙο ίΙΗ δοάβΐί ^% ^γχηχηγϋΒ, ΙοαηηΒ Οτέξοηο ^\\Τ9 

έΧιο ρβηΐβτ •ιιιηί§βη& βΓαιΙίΙίοαβ ίαιΐΓΟοϋηίιηο« Ιηέίβ Αηηο 

ΜυΙ(ίχι«νιπ. ρΓορΙβΓ βάβϋίβίβιη 6γ^8 Β^^αιη Μβ^έβίαΐβαι ΡατΙχηιεηι- 

ίατια ΥίλίΚαϋοηβ β^βοίαβ^ αιΙ ίΠαι βη^υβίί&β ββΐ Γβάβεΐιιβ, ιιΙ ηθ- 

€6886 ΙιβΙιυβηΙ 6Χ Μνηοα (ίβα! ςιιαιη ίιιίο€ΐί(^1:6Γ ϋ&ιβηιιη 

Α1ητηηη8!) βίΜ Ιβηυβιη τίοίαιη οοιηρ&Γ&Γβ, βχ βΐίρβ τίζ. οοη- 

Υ6ηΙιΐ8 Η6ΐ)άοιιι&(1αΗ8, ςυβηι, αΑ8ριΗ8 βίΜ βοοίίβ ^ιίίΒιιβάΑΐη 87111- 

ρ1ιοηί&«8^ Σιοηάίηί ίηβΙίίαβΓβΙ. Νβςηβ βί Ιαιηβη θ6£μίΙ ιηπηίβ- 

6βη1ία €181*18811111 τίή, ΜΛνατάί ΒίββαΗ, ΕψΛ^Βίτί 1ιοηοΓ6 ρΰβίπιο- 

άυιη ίηβΐ^ηίΐί ; ^υβιη ιηοάο ΙλίιάΑνίιηαβ; ςιίΑΐη βχρβΓίί βαηΐ βΐίβιη, 

6( αΐϋ Γ&1αη]ί(&(6 ΙβαιροΓαιη βίΰίεΚί, 61 Ιοαηη€$ ρΓ&βάίεΙαβ (τιν^ο*- 

τ%η$. Αηίηΐ3ΐιι Οβο ΓβΑάίάίΙ χιχ. ΡβΙΐΓ. αβοο κοοι«νηι. ΑβύιΙίΒ 

οίΓοίΙβΓ 'Χΐ.ττ• Η&βο έΐβ 60 ΐΓβάαηΙυΓ βΐ) Ααιίοο ηοβίΓΟ, Υιγο Αει• 

Ιί^αΐΐΑίαιη Αηβΐίοαηιτη , βΐ ρΓα686ΐ:ϋιη αά. 8οηρΙθΓβ• •ϋίη6θΐίιιιιι, 

ρ6η1ί88ίιιιο , (ΐ6^αβ ΜαΐΓβ βυα Αοαάτιηία «χιιηίβ ηΐθΓΐΙο, Αηίοηίο 

α Τν^οοάο^ ίη Ηί»ίοηα Η Ληίιηηίίαί^ηΜ Λοαά€η%ίαβ ηοβίΤΑβ• 

Νοπ οριιβ 68| Ώΐ αΐί^αίά αάάβίατ άβ ΟΗνοηοξταρΚο ηοβίΓα, ηΐ 

ΕβοΙοή 6ΐ ΟΓΐιί Ι^ίΙβΓαΓίο οοηιηιβηάΒΐιιηι ίαείΑηιαβ : Ιιόό βοΐαοι άί- 

Χ1886 8ΐιβ*6€6η1, ίη ριιΙ)1ί€ΐιαι 38ηι Οραβ ρΓοάΪΓβ, ςαοΐά α νίιίβ 

βΓαάίΙίβ 8 Ιοίίάβιη απηίβ ηι&^ηορβΓβ ίαίΚ βχρ6ϋ1ιιηι αο βχορίαίιιιιι ; 

Οριΐ8 οοηβηβηβ ςυβηιρίιιηαια ; ςααβ, ηίβί ίη ηίληαβ β 1&(6ΐ)η8 

βαίβ βάβΓβΐΏΓ, Υ6ΐ νίτοταηι ηιβχίηιοπιηι βοίβηΐί&ηι ία^ί886ΐι( οηιηϊ. 

« ηο , ίηςιΐ6 ΙβηβΒηβ ρροΓβιιβ 1&(υί886η1. £ΐ ςοίβ , ςη8680 , Χ^ίΜα* 

ίοτηιη^ 8αα:ητη αηΐί(|αυηι ςιιοά. ηια1(& ί§ηο(& ραΐβίαείΐ, ίϋείΓοο 

^αοΑ ΓΗά€ Βί $οαίΓθ3Ηΐη 811, ςαοά & ιηίηιιβ ρ6ηΙο αΗφθ€ €1ΐ8Γα- 

οΐ6Γ6β ίη8θΐι1ρ1οβ 1ι&1)68ΐ, οοηΐβιηρίαί <1αο6Γ6ΐ? Ουίβ ροΐία• ποη 

ς&ηάβΓβΙ 6 ί€ΓΓα )8ηι €ηιι Ιαΐβ ? £ΐ ^υί» €ηΐ€ηΗ ηοη ςΓ8ΐ6 8β ο1>- 

βίτίοΐιιιη αςηο8€6]:ΐΒΐ? η&ίβΐι&ηΐ. ηΐιοβ Ιιοηοιί^εΕ 61 πιβοΰο 8ρα4 Ρταβ/αΙιοηβιή λά Ο. Ηβη. 
ΗοΙοτοβΜ^ Β(ΐαΐ(Ϊ8, ΥβηΙοηβΒΐ /ίη^Ηοαηαηι Ηΐβίοηλπιιη Ρτοοορίί Οσβ- 
•σηβΐΜΜ, οΜ ^ίαΙΟΓ ϋΐίαβ ]α(ϋαο βΐ οβηβαηβ ΥβΓβίοηβαι ίβΙβιη'ΓιιΙβ- 
86 8ΐιΙ>ιιι1β88ΐη , οΟοιςαβ ΟΓββαβ €ο11α18ιιι β1 οογγοοΙαπι ίαίβββ. ΚΙ 
ΒίοΙίαοι ρηβ1βΓ6& ά^]}€ί ΒίόΙίοίΗεοα ηοβίπι ΟχοηίβΜΪΒ οΙ> Ο&Ι&Ιοςαπι 
^11681 8(1οηι&νί1 ΙιίΙ>Γοηιηι βΓΑοοοπιαι Μ88. ΒατοοςϊαηοηΜαι, . ΡΚΟΙ/ΕΟΟΜΕΐΜ. ΙιΙΧνίΓ ΧΙ^Π^ Ε ιιι«ιηοΗβ σιτΗί ρβηβ 6χαάβΓ&1 ς^^ ίηητιίαιρ• ίπ 

ίηΐΐϊο 1ια)υ8ΐ)ί8ΐ6ΓίβΙΐοιυ« , ηοη βοίαιη ρ?•€ ^ΐοΙιΐΒΐ £ιΙιη. 6^^»/ιη«0• 

ά^ηη ^ •βθ.^6ΐ /ο. Οτ€ξοηαπ%^^ ^υβηι ναοάο οοηοβΙεΒΓανΓιηιη ^ ίη 

ΟΙχτοοοςτΑρίαπι ίιο&ΐταιιι άϋί^βηΐΜΐιη βΙ βίο^ίαιη οοΠοο^βββ^ βΙ 

<|Ώοά «^Μ* 6)0• ϊη βυηάβηι Λτώηαάνέτήσηα οοίηηβιηοπιτβήιη• 

Ηαο άοπίςαβ ββ ι« ηοπβπθαβ €&( I^β^!ο^, ^^οά «ηΐ^^τιαιη 0Μ2• 

ΐΛ€αάη$ «^οηιαηάααι Ιιοο Ορυβ ίη ββ λοβόβρίβΜΐ ρΓ8βρ«Τ8ν€ΓΑΐ 

ρΓΑβΙο £χοβΓρΐ8 ^ ) ^ιια€ά.αιη βχίηάβ οοΗβοίβ Ιοαηηεβ ρΓαβάίοΙαβ 

6τ€§οηΜ$ (ίβ οΙ)η( βιιηο Μοοχι^νι.) &ά]6οΙΪ8 9υίΙ)α8άΑηΐ) ςη&β ίη 

ϊΙΙα €ΐαοιιΙ>Γατϋ, ΑΜΉ%αάυ€τηοη%6ΐί3. ΙΙΙί βοΗ Γβίβτίατ 800•ρΙιιιιΐ| 

^αοθ, οιυη ηοβίΓΐιιη £χ€θΐρ1βΓ €ΗΓοηο§Γ8ρΙιι&6 ΜαΜιαηαε βΐ; 

ρηηείρίο €ΐ ΰήβ 6886( ιηυΗΙ&Ιϋηι, 6886 ΜαΙ^Ια€ Ιαιχΐ6η Βοο Ορυβ^ 

)Λΐη ηοΙ)ί8 οοιιιραΓ6&1. Ηοο εί ΓοβΙίοίΐεΓ εοιηρβΓίαιη 68( βχ οοΐΐα- 

Ιίοηβ Γτα^αιρηίί άβ ΆίηΙιετ€ Ηα€τηοντΚοα$α , ηαοά ίη Οταύοηβ 3• 

ρτο ΙτησβίηϋνΜ Ιο, Όατηα$θ€ηο ΙτίΒυΐΑ βχ €Κτοηΐ€θ Ώ/ίάΙαΙιαηο 

ρτοάαοίΐιιτ. €οη£πη8ΐυπι 6δ1 ΐάβιη €Χ ί8ΐ>ϋ1ί8 18(18 ^), ^088 ρΓΟ. 

ίβΓΐ 8υΙ> ηοιηίηβ /ο. ΜίΜίβ ΟΚνοπΐοί Τζ6(ζ68 €1]ίΙί88ΐ& ίη €ΚίΙ, 5• 

Ηΐ3ί. 29. €ί 30. ^ϋ86 οαιπία ςαίάβιη ίη Η&εεβ ΟΚΓοηοβταρΚια 

ηο8ΐΓ& πιβηιοπ&β εοηβί^ηαηΙϋΓ. ΗΪ8 (Ιβ Γ6Βυ8 8§ί( ΟτϋβοηοΜ ίη 

ΡΓ86Γ8ΐίαπειιΐ8 ςιιβπι,^πί7?ια<}ι;^Γ8ίοηίΑιΐ5 ρΓαβπιίβίΙ. Οβ ΑιιΙΟΓβ 

ηϋιίΐ «Ιίαά 1ΐ8ΐ>6ΐ• Ηυο αυΐβιη ίΠίυβ Αηιηιαάυ€ηίοηη7η Ορυβεα- 

Ιοαι τίάβΙυΓ €ΚίΙιη€αάη8 ίη «ηίαιο 1]8ΐ)υί88θ, Ιοεο ΡΓοΙε^οηιεηο- 

ηιπι, 81186 Εάίΐίοηί ρΓ86ηιί1(6Γ6 ; ηαπι ίη Ιοοο ςιιοά&ηι βο&ηισι 

ΑηηοίαΗοηητη αά Ιο. Οτ^βοτϋ Λβ Λα€ίοτ€ ΡνοΙ^ξοτη^ηα , ΕβοΙο- 

Γβηι &038ηά8(. £ΐ ίιίβηι ςηίάβπι Ββί ηο8(Γ86 Τγρο§ταρΚιοα€ Ιιιι. 

ίαβαηβ £άίΐίοηί8 0%ιτα1οτίΒη$ ίη ρΓορο8ί(ο ρπηιαπι 6ΐ*8ΐ; νβΓυιβ 

!8ησΙηι οαιη Τ7ρί8 ίυί886ΐ Αΐ>8θ1ηΐΑ ρ8Γ8 ιιΐ8§η& Ορ6ή8, ρΐαςυίΐ 

ϋ1ί8 Μ€ Ι8η1& άί§ηΑ(ίοη6, ςυβη^υαιη 1οη§6 ίιηιη6Γ6ηϋ88ίηιαη],, άβ• 

ε0Τ8Γβ, υ! Γ0{8Γ6ΐΐ(, ί8ΐί8 ίπδΟρβΓ Ιΐ&1)ί(ί8 , ίπ ΙΟβίρδυΐΙΙ 8118θίρ€- ^) Ιη ϋΗαβ τϋλ ηα8πι Αη§;\Μ9 Ιΐ8ΐ>6πιιιβ «{οβ ροβίΗσιιιίβ ΟρίΜΰΐιϋβ ρΓ8«- 
6x801, ί8ΐ8ο 8υΙ>ίοάί€&1αΓ, ΟρΌ8 (ο(ααι, αιηι 1*8(ίη& τ6Γ8ίοηβ 6ΐ ρβτ- 
ρβΐηΐβ €οιηιη6ηΐ8τϋ8 , 8ΐ> «ο ίιιίβββ, ιιί Ι^ρίβ οοιιιιιιΙΐΙβΓβη^υΓ , ογ- 

98(1101. 

') Ββ 5ΐΐ3(ρλο Ομ, ςιιοά Τ^ιιβτο ίαβηΐ 8ϋτΛα^ «( 8πΙ> ΙΙΙο €ΐιη ιηίϋ- 
(888«Ι, ^« ΰϋβ ςα86 ιρ8β τίθβΓ8ΐ, ΙΜαάα εοηβοΗρββηί, ςιιο^ςη« 
ρο8(β& Ηοιη€ηΐ8 βχ μ 8«ΐ8ΐη €οη(6χιιβη(; «( άβ ίΗβΙ|τ ΟβΙβι»ί, ςυοά 
Ιη 1>•11ο Τγο]8ιιο €0Βΐί(8(ΐ]8 ύί, ΙάοΜ€Μα^ €ΐ άβ 1>8ΐϋ {Μϋβ ΗίβΙο- 

ΠΑΒΙ ΟΟΒίρΟβαβίΗ, φΗϋΟ βϋβΠΙ 8600(08 81( ΗοΐΜΠ». 1&ΧΧΤΙΙ1 ΡΑΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. ταη ρΓονΐηοΐΑΐΒ , €1 ^β ηΐ€θ ΈτοΙεξονηείΜ ηοη ρΓ^ι^ιιηϋ ^βιπ 
Ορβτί ρΓοοαΑβΓβαι. Ηβ6€ οβΔεηβ (ηιί ΕιβοΙοτ) ίΙΙοΓαιη ΗοιΊαϋπ, 
ιαιη αιι<Ιαοί<τ •£^Γ6Μΐιβ^ •ηρηιά€ηί€τ^ Μι )αΑ^^Αι>αη^: ιΗοοη^αβ 
•ίΙ; ή 9υί(1 1•αϋβ ΐΒβΓβ&(υΓ ία ηβ^οΜο «Γάαο βί ρΓοηαβ ίηίβηίΑ- 
Ιο, ορβηιη ηβνιιβββ; Μβ τβηίλΐη βλίΐβιη • Οοοϋβ ηΐ6η(ιΐ|Γΐιιη ηοη 
ρ9Γ6ΐ» 4«ιρ•Γ0. δβοθ ίη Νίηηιψη ^αβηάλΐιι Οτί€9Λ^ βΐ «Ιίαιη φΜΛΧ 
Αηί€ηοαιη (ηΙΐΐΜΐιι βΐ ϋυίί^ηίί) ηανί^ίαιη ηιβηιη €τ•)θ€ίδ ή ίη 
ηιρ€3 &υΙ 8άΐ€ίΓα$ οββηάβηιη, Νανίβαίοτ ηοηάαιη νηΛοηοη «οίβηβ, 
Ηβ νβΐίηι €ΓΓ8η{θηι ρβηΙίοΓββ οοτη^αηΙ, βΙ ίη τϊαπι τβάυβαηϊ^ 
οαρίβηΐβοι ββαιρβΓ άίβοθτβ, ββηιρβΓ αιι«οα1(Αΐιιτααι• 

_ _ — Ηα€€ η ν€τα νϋ^ίαν^ 
Ό€ά€ ιηαηια: αιιΙ ηβιΐ8α€9ί^ αο€ίηβ€Τ€ οοηίτα. "^< # < > ΙΙ2ΑΝΝΟΤ ΜΑΑΑΑΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΙΐΙΙΙΙΒΙΙ ΜΛΛβ». # 
\ 

V Γ Π ' ' ι * ' • ΑΝΟΝΥΜΙ 0ΗΚΟΝΟΙ.ΟΟΙ0Α. βίΐβΧοζ γίνίσιωζ άν&ρωπων γι ημί^η ΙηοΙησεν ο Ο'ίος τ^ν *Α9αμ Ο 1 
χατ* <?χόνα κάϊ ομοΐωαιν αντον, ούτω μίν ονν 6 πρώτος Ιγίν%το * 

αν&ρωπος παρά Ό-ιου , ω όνομα Ι4δάμ , χαΐ η γυνή αντοΰ ]^να * 
αραιν χαΐ &ηΧν ΙποΙησιν αυτούς ο Ο'^ός. δ ϋΐίδάμ Ιγίννησίν Ο 2 

5^χ της /ι;να<χος αυτοΰ υίους τρ^ΐζ, τον ΚάΙν , τονΙ/ίβΆ, χαΐ 
τον ΣηΘ", χαΐ θυγατέρας δυο, την ^Αζουράν χα\ την ΙΑσουάμ» ^ 

%α\ ο μίν ^Αδάμ χατά χΆιυσιν Ο'έου ΙπίΒ-ηχ^ν ονόματα π&σι τοις 
τίτραηόδοίς χαΐ πετανοΐς χαϊ αμφιβίοις χαΐ ίρπιτοΐς χαϊ ϊχ&υσί 
χαϊ τοΓς ίαυτοϋ τίχνοις * το δι αυτοΰ όνομα χαϊ της γυναιχος αυ^ 

10 τον α}7<λο^ χυρίου (Ιπιν αυτοΐζ» χαϊ ο μίν Κάϊν ΙΙαβι γνναΐχα 
την ηρώτην άδίλφην αντοϋ 1/4ζουράν, ^ηθ- δί την δ^υτίραν Β 
Ιίσσυάμ * χαϊ ο μίν ΑβίΧ παρθ-ένος τι χαϊ δίχαιος υπήρχα χαϊ 
ποιμην προβάτων , Ιξ ων ϋνσίας προσαγαγών τω Ο^ψ χαϊ δ^χβ-άς 
αναιρίΤται, φβΌνη&άς υηΐ του α<$€λφον αντον Καίν, 

Ιιι•€ηΙ>Η Μύο Οχοι^βηβιβ Χγθνογ(ίϋΐφΙα Ιωάννου ^ιτ^ο;^;^»^ , τοΰ 
%αί ΜαΧάΙα. Οή^ αιιη «ι( άηέφαλος^ ρταεβχα ηηί Αηοιψηι σμ}α»άαΜ 
Εχϋ€τρία (ΛτοηοΐΌζίοα^ α6 Οτίβ ϋοήάϋο άϋάηϋία, η^όάνηι ϋάίία. 

1» Βίβλος] €οη£ 6βηβ«. οΛψ. V. 1. 3.^^€ον οοάβχ, 9'ίφ Οχ. 
ΑμΙ. Ενα €Ιι1]ιη€Α^ιϋ, Εβα βάΐϋο Οχοηίβηιιβ. 5. αντοΰ €1ι., αν- 
της Οχ. 6. Άαουάμ Οχ., Άοονάμ €οά, 11. αντον €1ι.» αντής Οχ. 

1^ιΙ>«τ ββηβηϋοηΐι Κοηώιπηι ςοο ^ί« ετβ&ιτίί ϋβυι Αά&ηαιη χ^ ιπιβ^- 
Ββαι €Χ ΐΜλϋί(α<1ίηβπι βαχιη. Ηίο βοϋΐοβΐ ρηιηα• Ιιοπ&ιηιιιιι χ Οβο €οη<ϋΐιΐ8 
€ΐ1; Α^Αΐηυβ χαΐβαι τοοχίαβ ββΐ; υχοηπι τβΐΌ ΙιχΙ>υϋ Ενχιηι Μχβοαίαηι 
€^ ΰΜΒίίιιχιιι Οβυβ ατβ&τίΐ βοβ. Α^χηιιιβ χαΐ6ΐιι 6Χ αχοΓβ βυχ (τ€β ^«ηαϋ 
£1μιι, Ο&ίηαιη, ΑΙ>θ1ιιηι, βΐ δβϋιυηι; &1ίβ3ςα« <1ιι8β, ΑχυΓβπι 6ΐ Αβα&ιη• 
ΑάχΐΒΐι• χοΐβοι 6Χ 3ιΐΒβα ^ίνίηο ηοιηΐαχ Ιηω<1ϋ οαιηίΙιυΒ ςοΑ^ηιροάί5ΐ]«, 
▼οΙχΙΐΕΙκιβ, χΒίρΙϋ^ϋΒ, Γβρύ1ΙΙ>υ8, ρΐιε11)αι, 1ίΙ>«τΐβςυβ 8ΐιί8. Ιρββ τβτο 
ιαοηιιιβ ιιοιιώι& «αχ χ Ββί χη^βίο χεοβρβηιηί. Οχίηυβ χνλβπι βογογοχι 
ιαυιι ρήιιιθ£€ηϋχαΐ9 Αζιιγ&ιιι, αχοΓβιη 1ι&Ι>ιιΐ(, ββΐΗυι τ«γο Αβαχπι ιι&^α 
■ϋηοΓβηι• ϋαβΙβηιΐΒ ΑΜιιβ υιγ^ο ]υλ1ιΐΑ|α« βτχΐ, β1 ρχιΐοηάχιη βχβτ- 

Α £αιΙτ€ 800 ϋάηο ρ«τ ίητί^ΐιιιιι οοάβα• οβ(• Γ 4 Α Ν Ο Ν Υ Μ Ι 

Ό δί Καιν γεωργός τνγγίν(ύν , χαΐ μηα την χαύιδίχψ χπ- 
ρονως βιωσας, πρώτος μίτρα καί οτά&μια ΐ€αί γης ορονς Ιπη'όη^ 
σίν ' είτα ατιαας Ιν γη ΝαΙ'δ πύλιν χατίναντι ^Εδίμ Ιηωνόμααιν 

V 2 αντην ύς όνομα τον ν\ου αυτον^Ενώς, χαΐ ιΐς ίν αννίΧΒ-ιΐν τους 
οϊχίΐονς αντον αναγχάαας £Ϊς πολέμους (αυτόν άπησχόλίΐ, χατάδίΒ 
ταντα της οίτίΐας Ιη αντον πίσονσης άπίθ-ανεν , ως ίνωΐ ψασιν, 
Ι'τεροι δί οτι ^αμίχ αντον άπίχταην, αλλ* ο μ(ν Ααΐν ΙγίννηϋΕ 
τον Ένως, 6 δί ^Ενώς τον Γαϊδάδ , δ δί Γαϊδάδ τ^ν Μαλελεηλ, 

Ο Β δ δί Μαλίλίηλ τον Μα&ονσάλα , δ δί Μα&ονσάλα τδν ^ίαμίχ^ 
ος χα\ δυο γνναΐχας αγόμενος, *Ελδάν χαι Σίλάν, ίγίννησε τον 10 
^Ιοβηλ χαΐ τον ^Ιονβάλ χαι τον Θοβίλ, δ δι μίν Ίοβηλ χατέδείξε 
κτηνοτροφίαν , δ δί Ίονβάλ χατίδεΐξε 'ψαλτηριον χαϊ χιθ'άραν, δ 
δί Θοβίλ σφνροχοπίαν χαΧχου χάι σίδηρου, χαϊ δ μεν Ιν σχη~ 
ναΐς χατοιχεΐν χτηνοτροφειν τε χαϊ γεωργεΐν ηρετίσατο , δ δί κι- 
Β ^αρς> ^/ας χαϊ τραγωδίας τοις δαιμονιχοΐς Ιπιτηδεύμαϋΐ προσεπε- 15 
νόησεν, δ δε %ΐ(ρη τε χαϊ ^πΧα χορηγεΐν εϊς πολέμους Ιμηχανησα^ 
το, το ουν γένος Κάϊν μέχρι τούτου άίξιωθ'ίν μνήμης τον αρι- 
θμού των πατέρων άηοχρίνεται, Ίνα μήτε τοις πρώτοις ^ 
συνταττόμενος μήτε των έξης αφηγούμενος, το τοίί'νν ,,πας 
δ άποχτεΐνας Κάϊν επτά Ιχδιχούμενα παραλύσει '^ τοιαύτην ϊχειΐΟ 
την λνσιν ' ΐχαστος μεν τω εαυτού άμαρτηματι άποθ'ανεΐται , συ 

5. χατά] ΡοΗ. μιτά, 10. ΈΧδάν] 8ίο β1 ρ. 3. Ε. (β^. Υβηβί&β, 
ί|α&ιιι 36ηιρ6Γ είΐο). '^ΐίίάν ββηβ5Ϊ5 IV. 19. β. Εικίβηι Σελλάν %ί 
Ίωβήλ, 15. νί<1. Ββηϋβϋ ΕριβΙ. &ά Μϋΐίυπι ρ. 44. 18. μήτε 
— μήτε ] μή χαΐ — μηόΐ Οχ. , μηίίϊ — μηδί Ιαϋαβ Ροΐΐαχ ΙϋβΙοΓ. 
ρ!ι^5. ρ. 54. βά. Η&Γάΐ. 19• ηά$] ββαββ. IV. 15. 21. εαυτόν] 
Βαυτφ Οχ. 

Ολΐιιιιβ &ιι1θΐη 8^αι11ιΐΓ&6 Ιηίθηίαβ βτ&Ι; ρο3( οοηθβηιη&ϋοηβιη τβπ^ 
^βίθηοΓ ί&€ία8, ιηβηβατ&β, ροπάβΓα 6ΐ Ιίιηϋββ ρΗπιιιβ βχοο^Ι&τϋ. υΓΐ>θ 
^βΐη<1β ίη ΐ€ΐτ& Ν&ΐά, 6 Γβ^οη« Ε<ΐ6η, βχίηιοΐβ, Εαοβ, & Αϋί βη! ηο- 
ιηΐηβ , γοο&νιΐ β&ιη : οοΑθ1ΐ54υβ ίη υηυιη 8ΐιί8 οιηιη5ιΐ3 , ΙιβΙϋβ ορβΓ&ιη άβ- 
άϋ. Αβάίβ ^βίαάβ ηιιη& ορρΓβββιιηι ρβηίβββ βιιιη τοίοηί ηοηηαΐϋ: &1ϋ τβτο 
& Ιι&ιηβοΐιο 611ΙΙΙ ρβΓΜΙ)6η( ιηΐβτβιηρ^ιιιη. Οαβίεταιη ΟΐΜΠϋβ ςβηυϋ Εηο- 
βυιη; Εηοβυβ τβΓο β&ιά&(1υοι; β&ι^&θυβ Μ&ΐβίββίβιη; ΜΑΐβΙββΙ Μ&11ιη8&- 
Ιβηι; & ςυο 1•&ιη«ε1ια3 ^βηΗυβ ββί; ςαί ^α&Ιϊυβ ^αοϋβ αχοηΙ)ϋ8, ΕΜε 9ί 
8βΐΑ, Ιοίΐβίαπι, ^αι>&1α^1, «1 ΤΙιοΜαιη ρΓοςβηαιΙ. ^οι)β1υ3 &ιιΐ€θΐ Απηβη- 
1&Ηιΐ8 ίυϋ: 3αΙ>&1θ5 νβΓΟ ρβ&ΐίβηυιη βχοο^Ιατϋ βί άϋι&Γ&ιη, &1 ΤΗοΙ^θ- 
Ιυβ ΑΟΓβ 6ΐ ίβιτο ΙηοΙ&ηάο οοαιρ&Ιυβ ίιιϋ. ΙΙΙβ ϋ&(ΐιΐ6 ίη Ιβηίοπ» ^β- 

§6113, Βπιιβηϋβ η&βοβηάίβ αΐηαβ βκήοιιϋυΓ&β ββββ ^βνοτϋ: &1ΐ6Γ (τ&ςοθ- 
ΪΑταπι 6ί οοοιοβ^ατυαι, ^αβιηοιιίαβ αθάίοΐϋβ βίαιίϋβ, ρήιοοβ &υο(οΓ ίαϋ: 
Ελ€ ιτβΓο ς1&<ϋΐ8, απηΐβ^αβ ίη 1)«11ί αβαπι ί&1>Γί€&η(Ιί8 ορβΓ&ηι άβ^ί^. Α1- 
ααβ ΙΐΑοΙοηαβ ^αίόβιη Οβιηί ρΐΌ^βηίββ ιηβιηοπιΐυ άίβηλ, & ηυιηβΓΟ Ι&ιηβη 
Ρ&(ΓίΑτοΙιιιταιη βχοΙυιΗίαΓ; &άβο, ιιί ηβο Ιρββ ρηιηίβ Ρ&ΐΓίΙ>ιι• ΕηηαιηβΓβΙαΓ; 
ιίθο, οβα β€ηθη8 βηί αϋοΙοΓ, ^βίηοβρβ Γβοβηββ&Ιατ. ΙΙΙυά νβτο! Οιηηϊ$ 
φα οοηάαίί Γαιη «βρΗφΙιιιη ριαήφβτ^ Ιιο€ ιησάο ίηΐβΐΐί^βηάιιηι «βΐ. υηυ»- 
0ΗΚΟΝΟΙ.ΟΟΙ0Α. 5 

1^ ο τον φυνον χατάρξας χαϊ τοις Άλλοις νφτίγη'^ης τον αμαρτή- 
ματος γ^νομίνος ίπτά Ιχδίχονμ^τα ηαραλνσας, τουτέστιν ίπτα- 
πΧασΙως τιμξορη^σγ^ χάΐ πάμπολλα, σννη╧ς γαρ τ^ γρ^ψ]] τον 
α^ι^μδν τοντοΊ^ ίτηαπλασίονα χιχρησθ-αι, χαΐ ϊστιν αδιόριστου 

$7ίΧι^&ονς σηματτιχόν, ώς το ,,άπόδος τοις γίίτοσιν τιμών ίπτα- ο 
πΧασΙονα ** χαϊ το ,, η στίίρα Ιτ^χεν ίπτά '' χαΐ ,, ου λέγω σο« 
Ζως ίτηάχις, αλλ* ί'ως ίβδομηχοντα ζ/^ Ιν μίν γαρ τοΓς πάρα του 
Κάιν τιτολμημίνοις πρώτον άμάρτι^/^α φθ-όνος, ^ δόλος, γ φά- Ο 4 
ιτος, δ^ οτι αδελφού, ε οτι πρώτος φόνος, ς' οτι γοηϋσι πέν- 

ΙΟ&ος ΙποΙτ^σιν, ζ οτι Θ'εψ Ι'ψινσατο* ταντα μίν τα του Κάϊν ζ' 
αμαρτ/^ματα, αί δι ίΐς χόλασιν αυτοϋ παρά της &ίίας δίχης Ιπι^• 
ψιχθ-ιΐσαι τιμωρίαι εϊσιν αύται, α Ιπιχαταρατος η γη από σον, 
^ ίργα την γην, γ ου προσ^ησιι τον δοϋναί σοι την ϊσχνν αυ- 
τής , δ' στένων χαϊ τρέμων, μετά την έ ομού , ίσΐ] ΙπΙ της γης, 

15 ζ ην αντίς άπεχάλυψεν 6 Κάϊν, ιϊπών, ΕΙ Ιχβάλλτις μ% νυν 
από σου χαΐ άπο π()οσω;ζοι; σον χρνβησομαι, ζ το μηδί χρυ- Β 
ητισΒ^αι την τιμωρίαν , αλλά σημείω προδηλω πασι δηλοποαΤ-- 
σΟ-αι ' ΪΘ^έτο γάρ , φησί, χνριος ο Β-άς τ^ Κάϊν σημέιον τον μη 
άνεΧίΐν αίτον πάντα τον ινρίσχοντα αντόν, 

ίο Ό δι ΐΑδάμ σλ' Ιτών ην, οτε Ιγέννησε τον Σηθ", οντος ο 
ΣηΟ" πρώτος Ιξενρε γράμματα Έβραϊχά χαΐ σοφίαν χαϊ τά σημεία 

5. άπόίος"] Ρβιϋπ). ΙιΧΧΥΠΙ. 12. 6. η αηίρα] 8&ιηιιβΙ Ι. 2. 5. 
ίΰίά. ον] Μαΐϋι. XXVIII. $2. 12. αυτάι] ΟοηΓ. ββη^β. IV. 11. •. 
14. τι,ν] της ΟΗ. V. ρ. 25. Α. 15. έηβάΙΧτις] έχβάλλας Οβη^β. 
IV. 14. 17. δηΙοποίΒΪα^αι Οΐι.» δηλοποίηα^οίΐ Οχ. 18. φηαι] 
Οβικί. IV. 15. 

ιΐυΐβαυ• ρΓΟ ρεεεβίο ιαο ιηοηβίιΐΓ : Τα τφτο , ηαΐ Ιιοιηίαιίΐυιιι ρηηιιιβ ρΑ-> 
(ηβϋ, κω^ςαβ 1ιιι]θ5 Βοβίβήβ λΐιοΙοΓ ρηιηυβ βχΐίϋβΐί, ΜρΐηρΙιιηι ριιηίβηβ; 
λΑ €84, 36ρ1βιηρ1ΐ€«3 ^&τ65(ΐυο ό&Ι)» ροβηββ. βοήρίαηβ βηιη βοίβηηο 
€β1 ηαβίθπίΒΐ Ιιιιιιο ρΓΟ ιηαΐΐίρΐίά ροηβΓβ; ίηιΙβίΐηΐΐΐ βαιαι ηυοαβή ηοΐΑ «βΐ: 
α( ία ϋΙο Ιοεο; Η€άά€ νιοίαιβ ηοβίη» 9€ρΗίρΙιιιη: «Ι, Λ^ϋτί/ά ρ^ρ^τιί «β- 
ρίοΛ: βΐ, ^νοη άιοο Ιι6ι, ιιβς^ιιβ •6ρ<ΐ€β; 6€ά υ$φίϋ 9€ρίυα«^α 8€ρίΐο». Ια 
ίλΰίηοΓβ Υ6Τ0 Ιιοο & Οιϋιιρ ρβΓρβ^Γ&Ιο , ρβοαιίυπλ ι, €Τ&1 Ιητιόΐ& : ιι, Ρτ&αβ : 
ΠΙ, Ηοιηίοίάίοαι : ιν, ^υοα ία (τ&ίτβιιι οοιηοιίδβιιιιι ββΐ: τ, ^υο<1 Ιιοπιΐεί- 
ύϊιιαι ρπϊηυιη βτ&Ι: τι, ^υο(1 ρΒΓβηΙββ Ιαο^ιι Β^ίβεΐΐ: τιι, ^υο(1 Ββο πΐ6ΐι- 
ίί(θ3 «5(. Η&€ε (ΐαΐ<ΐ6ΐιι ββρίβπι ιααί Ο&ΐηι ρβοο&ΐΑ. Ρο«η&β τβτο, ςιιΐ- 
Ιμι8 α ΙοβϋίΐΑ ΡίτΐοΑ €88ϋς&1υ3 ββί, 80114 Ϊ3(&β: Ι, ΜαΙϋάίοΙα ίοηα ρΓ•- 
ρίο' ΐ€: II, Ορ€ταΙ»€τίΜ <€ΐταιη: ιιι, ^οη άαδϋ <ί6ί Ι7ΐ>6« βηομ: ιν, ΟοΜβ- 
^αηάϋΜ ϋί ραν€/αοΙη»; ίΙ)ΐά€αΐ(]|αβ τ, ότΙβ «ιιροΓ ^ογγομ: υι, €[υ&ηι Ο&ιηυβ 
ίρ8€ ίηϋίοΑνίΐ Ιιίβ ν€Γΐ)ί&; #ί ς/βΰατΜ ιηβ α ί€ €ί α /αοίβ ίηα αΒδϋοηβατ: 
τπ, ^υοά η6€ οοοϋΙίΛ ίαί( Ιι&βο ρο«η&, 3βά βΐςηο ιιο(ιιΙ)ί1ι οιηηίόυβ ιη&ηΊ- 
ίΐ!8(8(&: (ϋεϋιαι «αΐηι ββΐ; Ροηάίφΐϋ Όοπιίηα» ίη Οαιη βί^ιιαι, «( ηοη ίι<- 

Αώυουβ Αοίθΐη, &ηηο8 η&1υ3 οοχχχ ^βηιιίΐ ββΐΐιαιη. 8β11ιυ3 τβΓΟ ιβίβ 

ρήΟΜ» ίηταΐίΐ 1ϋ6Γ&3 ΗβΙ)Γ&ΐ€&3, €ΐ 3Αρΐ€ηϋ«ΙΙΙ, 3Ίςα» ϋ€1ΙΙ 606ΐ€8(Μ, λΙΗ 5 ΑΝΟΝΤΜΙ 

τον ούρανρδ χα! τάς τροττ^Ι^ των Ιψιαντΰρ χϋΛ τους μΙ^νας χαΐ 
τάς ίβδομάίας, χαΐ τοις ίστροις Ιπίθ^χίν 6ν6ματα χαϊ τοις ηέν^^ 
τ$ ηλανηταίς, €?ς τ6 γνωρίζ^σθ-αί ίπ6 των άνθ-ρωτίων χαϊ μόνοτρ 
χαϊ τον μίν α νΧαντ^τψ αστίρα ΙχάΧίΟί Κρόνον , τ6ν δί β^ ^ία, 

Ο δ τ6ν α / *!4ρία, τον ϋ ί* Ιίφροϋτην, τ6ν ϋ ι' ^Ερμψ* τους Β 
^ γίρ δύο ψξύστηρας Ι^Χίον χαϊ σιΧηνψ ο Θ^ίίς ΙχάΚΗΤ(• 

ίή^ δέ ων Ιτων σ% ΙγΙννηα τ^ν ^Ενώς ίπρον, ος ηΧηισίΡ 
ΙπιχαΧιΐσΟ'αι τον χυριον^ μηά τοντον οΐ αντον απ($^νοι χαϊ ο 
ί5^^, προμηνν&ίντίς ίνωΟ-ξν, Ρ/ραφον τά μίΧΧοντα π^ρϊ τον 
χαταχΧνσμον Ιν Χι^Ιναις χαϊ οατραχίναις ηΧαξί, ΌημαΙνοντ%ς οτι ίο 
&ναΧωΘ^ηνα$ χαϊ φ&αρψΜ μίΧΧξΐ το παν η νπ& τχνρίς ^ ίη& 

Υ^^^^'^ος, χαϊ ιϊ μίν ίη6 τιυρος, σο}&ησονταί τα γράμματα Ιν 
οατραχίναις πΧαξί, ιΐ δί νπ& νδατος, Ιν Χίθ-Ιναις» ΙΧΘ'όντος 
δί τον χαταχΧνσμον χαϊ μπάντας άποΧίσαντος, μόνος Ισω&η Νωε 
ηαϊ οί νίοϊ αντον χαϊ αΐ ^γατίρ$ς προς διντίρον άναχαΐνισιν χο- 15 
σμον^ μ^τά 06 τον χαταχΧνσμον Καϊνμν^ ο νΙος *Αρφάξάδ, σνν^ 
ίγράψατο την άστρονομίαν, ^νρηχώς την τον Σηθ' χαϊ των αν- 
τον τέχνων ίνομασίαν, ως ύρητοί, των άστίρων Ιν πΧαχΙ λι^/- 

Ο 6 *77 Υ^γρο^μμ^νην • ηης στήΧη μίτά τον χαταχΧνσμον ίϊς το ΣΙρί" 
δος ορός ϊμανί, χαϊ Ιστιν ϊως αρτί, ύς φηοίν Ίώσηπος. 20 

Ι4όαμ τοίννν κατά τίν σοφωτατον χαϊ ^ιΐον νποφητην 

4, ^ια €ΐι., ^ίαν Οχ, 7. το^ η&ΐ6 ροβΚοηι. Οοηί. τοί. Π. ρ. 7. Ο. 
14. άπολέοαιντος ΟΙι.* άπολέαας Οχ. 18. τέκνων την Οχ. %6ίά• χαλ 
«ηΐβτών ^βΐ€η^νιη νίάΐΐ €1ι, 20. Ίωαηπος] Ατεΐι. Ι. 2. 3., ιιΜ €ι^ 
Συριάδα, Ρβ ρΓ&τρ ί^ί(ίΐδο$ οοιι(^ 8ε1ιαηί1ϋίφοΙι. Νοίϋ. Βί1>1. ΥίΐΜϋτ• 
ρ. 60, 

Βοηιιιι^α• οοητβηίοηβι» ιιΐ6ΐΐ|6• βϋιιη, «Ι ιβρ^&ρβ•! ιΙβΙΠβ βΐι&ιιι ηοιιιΐ^ 
ιΐΑ Ιη<1ιάϋ, «ί ςιϋηςιιβ Ρίθοβϋ•, Ι&ηΙαιη ιιΐ &1> ΙιοιηΐιιίΙ>α« <ΙΙβιΐ08ΰβΓ€ΐϋιΐΓ: 
^υοηιιιι τ, 8&1απιυιη ηοηκίΑτϋ; π, Ιοτβιη; πι, ΜΑτΙβη; ιτ, νβηβΓβαΐ) 
▼, ΜβΓ€ΐιΗαιη; θιιοΙ>ιι• €ΐιίαι Ι^αηΐη&η^ιιβ» 8οϋ ιΐθΐιρ« «4 Ι^υιίΑβ* Ι>οαβ 
ιισιιιιη& ίοιροιαϋ, 

8β11ιιι• Τ6Τ0, βηηοιη Α^βη• ααηιίοιιι •ιιρη ^οο€ηί«»Ιιηιΐ]ΐι , Κοοβαιιι «Ι- 
Ιοταιη ςοηυϋ; ^ώ βρβητιί γοεβη Βοαιίη«ΐ5. Ηα3υ8 ροβίβΗ, Αίςιιο 8«Ι1ιυ•, 

Ιλίβήαίβ, !ιιηο6η1β3 ηιιιη^υιιι ιιηίνβΓβιιιιι οοηβυηρ^υιιι Ιη, τβΐ &ο ί^β» ▼^ 
λΐ) 8ςα&; βί βι &1> ίςηβ, ΙίΙβηβ 1ΐ85€β Ι8ΐ>αΐ83 1&ΐ€Η€ίΜ, •ίη αΙ> &<)ΐι&, Ια- 
ρίάβ»• ίιΐ€θ1απΐ€8 ρΓ&ββΙϋυηι. βιιρβητβηιβηΐβ ΐΐΕςαβ «^ίΐυτιο , οοηο^λφίβ 

ϋοηβηι, μιτ&Ιό* «»1. Ροιί άίΐυνίαπι τβτο Ο&ίηιη, 61ίαι Ατρ1ι&χ&^, ΐη- ' 
τβηία ΙΐΑΟ 8βϋιί, £Ϊ1ιοπιαιςυβ «{α• 1&5α1& 1•ρί^6Α μΙγοπιβι, υώ Κείνοι 
«8(, ηοιη!ιι1Κ>α« Ιηβοπρ^Α, Αδϋτοηοηιίε&οι 5^€ηΐ!•ιιι οοηιοΗρ&ϋ. ΟοΙαιηπΑ 
Υ6Γ0 1ι&6€ ρο8ΐ ^ΙΙατίυηι ϊη 8ΐΓΐάο πιοηΐθ Γ«ρ«τ4& €•!} 8υρ«Κ8ΐΐ|αβ «Α 
Ιιυηο οβςυβ ^ιβιη, υΐΐ Ιοιβρίια» ΙβιΙ&ίαΓ. 

Αά&ιηιιβ ΙΐΑ^οβ Αηηο• η&1«ΐ5 οοχχι^ ηύ ΙπιΑιΙ Μ^€ηΰβΙιιιιΐ8 μ «ϋνΐ- 
ΟΗΚΟΝΟΙ^ΟαίΟΑ. 7 

Μανσψ γ9ψ6μ€¥ος Ιτΰρ σλ' ΙγΙντηαι τ^ρ Ση&, 9ψησχ€ί ϋ χατά Β 
τψβ παραβάσαας ημίραν ' χιλίονταίχίας γ&ρ της του &ίοϋ ημέρας 
Ιχονσης το διάστημα, %Χ* ϊτη μόνον ζησας τίλ€ντα. τούτον λίγί" 
τα« ταφηναι χατά την των 'ΙίροσοΧνμων γην, ως ψηϋΐν Ίώσηπος. 

5 2ή^ α γινόμενος Ιτων ϋ% Ιγ4ννησ§ τον *Ενως, χαϊ μηά 
τοντο ϊζησιν ϊτη ψζ'* ««1 άπί&ανΒ ζησας τά πάντα ϊτη %ίβ^. 
ϋίρΐ συ ίίρηται „ (ϊσηΧ&Όν οί νίοΐ του ^€ον ηρ6ς τάς θυγατέρας 
των άν&ρωπων/^ ητοί τας άπί τουΚάΧν. Ό-έον γάρ αντον οΐ τ6τ% 
ον^^ωττοι ηροσηγόρπίον ίιά τ6 Ιξίυριΐν τά Ιουδαϊκά γρά^ιμα^ 

10 τα, τάς των αστέρων ονομασίας , χαϊ προς τούτοις χαΐ την ποΧ^ 
Χην αυτοϋ ανσίβααν &αυμάσαντίς, ωστι χαΐ πρώτον ΙπιχαΧίΤ- Ο 
σ9χη &ί6ν χα! ονομάζίσ&αί , χαβ-ά χαΐ τφ Μίοϋσίΐ Χίγιι χνριος, 
,,&ιίν δϋωχά σι τψ Φαραψ/^ χαϊ πιρί των Ιναρίτων χαϊ πνευ-» 
ματιχών χα\ των χριτών ϊφη , ,, β-^ούς ου χαχοΧογησας χαΐ ίρ^ 

ί5χοντας του Χαου σου ούχ Ιριΐς χαχώς/^ %ϊχ6τ(ος οΐ του ΣηΟ' 
χαΐ του ^Ενώς χαϊ *Ενώχ παΐόις υίοΐ &ιου χα) υίοϊτών β-ιών χα- ο 7 
τα τον 2νμμαχον νοίΐσ&ωσαν, οΊτινις αΧόντίς άχοΧασΙα προς 
τάς θυγατέρας Κάιν ίϊσηΧβ^ον,. Ιξ ων οί Ιχ της χαταλλι^λον μιαι^ 

1. Μονϋην Οχ. Ει^ €τ€ΐι«8. V. 3. 5. Σή^ Λ γ9ν6μί909 — ρ. 
16. 19. ίη ϋοΔ\ο% ββαυαη^αΓ ρο«^ ϋΐ» ρ. 8. Α. Νίνου μίγάΧης β»- 
αιλΒνοας. τίά. Ηοάϋ ΓΓοΙβ^. Χΐ^Ι. 1. ΤΓΑίιβροιαίΙ Οΐιϋιηβαόιιβ , ςυβαι 
ιιηίΐ&ηάααι άαχί. 7. ίΐρηται] ββηββ. VI. 4. 11. ωστι ΓβιΙίΙιιΙ 
€1 δαιάΑ τ. Σή^^ ος γΒ Οχ. ίίίίά» πρώτον] «ρώτος Οζ• 12. όνομα- 
ζΒΟ^αι 5α1ά85, όνομάζΒΐν Οχ. •6ίίιΙ. τω ΜωναΙ] τό Μίοναη Οχ. 
νίόβ Εχο^ VII. 1. 14. ξφη] Εχαά. XXII. 28. ιΒίά. αρχον- 
ταςλ 8ΐ€ β1 ΤΙιβοάοτβΙυβ τοί. Ι. ρ. 60. βοΐι. , άρχοντα Εχοάαβ β1 
8οίά&5. 15. Ση» χα2 €θά., Σή& Οχ. 17. άλόντΒς Οΐι., δαΙάλβ, 
άΐωντίς Οχ. 18. ίχ της Οϊί. οοπι 8α!ά& τ. μιαιγαμίαι^ της Οχ. 
β( 8υΐ(ΐ88 ▼. Ση». Λιά. ηαταΙΧήΙοΌ — γίνονται Οί, οαιιι 8ιιΐ^» 
χατ' άλλήΧον — γένονται Οχ. 

ηο* ΡΓορΙιβίΑ Μο«βι, 8β11ιιιη ^βηηϋ: ιηοΓίοαβ κιιΐβιη ηί Ιρβο 1ηιιβ|ρΓβ«• 
βοω* όίβ. ({αιιιη βηίιη άιβ» »ρΐ]ά ϋβαηι αιίΐΐβ «ηηοηιαι βϋ αρκϋαιη, Αά&- 
■03 Εΐιηίβ οοοοοχχχ ΐΑίιΙαιιι «χΑοϋβ, άίβαι ιαυπι οΙ>ίιΙι Μραΐ^αιιι ψβτο «ααι 
1ηάι1η^ ΐΔ Γβ^οηβ ΗίβΓθ8θ1^όιι(&η&9 υώ 1«8ΐ«1ιιτ ΙοβορΚιΟΑ. 

8€(1ιοβ &υΐ€ΐη λποοβ ιιαΙοα οοτ, ^βηιήΐ Εηοιαιη ; βΐ ^«ΐηο^ρ• τΐχϋ &ιι• 
Βθ> οοοτιι, β1 ιηοι1αυ3 β3ΐ : οιηη«8 Ιΐβαιιβ ληοί βία8 ίαβταηλ οοοοοχυ. Ρο 
Μθ€ άίοίαιη «βΐι Ιη^€$ή ηιηί βΐϋ Ώα αά βΗα$ λοιηίηιιιιι ; ιιβιηρβ αά ιηυ- 
Ιίβκβ & €&ίαο οήυο(ΐΑ&. Ρβυαι βηιιιι βαηι κρρβΙίΑηιιιΙ ΐΐΐίιίβ κβτι 1λοιηίη<*89 
ΙΐΜΐ οΙ> ]ίίΛΓ8Λ ΗβΚ>Γ&ίο&, β1 μΙτογοπι ηοιοίηλ &1> ίΐΐο 6Χ€0^1α1&; Ιιιιη οΙ» 
ΙΐΜ^βπι £3ιΐ5 ρί6ΐ&(«αι. Ηΐ€ βΰαη ρήπιυβ ϋ«Ι ηοιηΐηβ ΑρρβΙΙ&ΐι» ββΐι 
}ϋχΐΛ ΗΙυθ ΐ|υο4 ΜοΊ&ί θιοΗ ϋοαιίηαβ: ΓοιυΙίίιιί Ιβ Παηη ΡλατσοιίΜ. Ρβ 
τίτίαΐβ «Ι'ιιιη ϋΐϋδίτίΐιυβ, βΐ 8ρίΗΐυ&ΗΙ>ιιβ 1ιοιϋιιίΙ>ιιβ9 β1 ^β Ιυ^ίεΙ^υχ ρορνΗ 
ϋχίΐ, 1>ι7« ηοη ά€ίταΗ€$^ εί ρηηαρίάια ρορυϋ Ινί ηοη ψηαΙϋάίοβΜ. Μβ- 
Ηΐο ίΐαανβ δϋΐΐιί, Ειιοιι, «4 Εηοοίιι &1ϋ, 5«αιηάααι δ^ηιιι&εΗιιιιι, &1ϋ 
Ρά €% ύφοηιαι , «Ιΐείΐ ίαιβλΙΊβληΐΛΐΓ ; (][ΐιί λΟίοΓβ &1ί&ηιιιι 0«ίιιΐ β^^βηι^8» ^^ 9 ΑΝΟΝΤΜΙ 

γαμίας γίνοτίοί γίγανης, ίίά μίν τ6ν δίχοαον ίηθ- ΙαχνροΙ χα2 
μίγιστοί, δίά ϋ τ6ρ Άδιχον χαΧ βίβηΧον Κάϊν ποι^ρο) χ(κ2 ιτα- 
ΐίΐστοι. 

*Ενώς α γ^ίμ^νος \τ&ν ρμ! Ιγίννηα τ6ν ΕαΧναν, χα2 μ€τά 
Ρ τοντο Τζηαιν ϊτη 'ψμ, χαί Ιγί^τησι τίρ ΜαΧύΛηΧ, ταύ άπίδ-ανέβ 
ζ/^σας τά η&ηα Χτη ^/• 

3ίαλ<λ€^λ ίί γινομκψος Ιτων ρξί ίγίννηα τ^ν *Ιάρίί, χαΐ 
μιτά τοντο ϊζησίν ϊτη \ρλ', χαΐ απί^αν% ζηϋας τ& τιάντα ϊτη ω\ί\ 

Ίάρίί α γιν6μ9ί¥ος Ιτων ρξβ^ Ιγ{ννησ% τ^ν ^Ενώχ, χαΐ μ^τά 
τοντο ϊζηα&β ϊτη ω', χαΐ άπί&ανΒ, πιρί ου άρη^αι η μιτά9•(σίς, 10 
ζησας τά πάντα ϊτη ί^ϊβ^. 
Ο 8 Ένώχ α γ^^όμανος Ιτων ρ1ί%' ΙγΙννηαι τΙ/ν Μαϋχη^σάλα, χαΐ 
μί:τά τοντο ϊζησεν ϊτη ωβ^ , χαΐ &ηέ9'αν% ζί^οας τα πάντα 
ϊτη ?^%9^. 

Λάμιχ α γιν6μί:νος ρπη Ιγίννηα τίν Νω€, χαΐ μηά τοντο 15 
ϊζησιν ϊτη ψξί, χαΐ αηέβ'αν^ ζηοας τΔ πάντα ϊτη ψνγ\ ίνο 

4. *Ε¥ώς 9\ γ%ν6μ$νο9 Ιτοίν ρμ'] ,,ΟοιιιΙα Μο ηιβηάοΐλ βί πιαΰΐΑ: 
▼βηβιπιϋβ «ιΙ Ιιοο ηοάο βΰΐΐρβίηβ ΛαοΙοΓοα• Ένώς γίρομ^^ς ίνύν 
ρ^» ίγίννησβ τόν Καϊνάν ηαϊ μ$τά τοϋτο ^ζηβ^ν ίτη ^ιμ\ χαΐ 
ΑΜεοβί ξήοας τά πάντα Ηη Ϋ^β', ΚαΧναν ΒΙ γ§ν6μίνος ίνών ρο', 
ίγέννηαί τόν ΜαΙίΧίήλ^ ηβά μηά το^το ίζηαν ^τη ^μ\ %αΙ άπέ^ 
^ανΛ ζήύα^ τά πάντα ϊτη ^^'Λ' €1ι• V. Οβηββ. V. 9. 9. 5. Μβ- 
λύ,Βτ^Χ Οχ. 10. π^ρϊ -^ μίτά^Βϋίς ρο^Ι Ένωχ ροϋβ. 1^. χβΐ 
μηά τοντο Ι^ηαΒν Ετη ω^] ,,ΐίβηιν οοαίαΐΑ οαιαί&ι Ιοοαβ 1&η«η 
ΐι^β &1> οβοΙ(&η1ιΙ>ϋ3 ΗΙ>πυηΐ9 ίοβιϋββίιηβ ηοίιΐ&ΐοβ» Ιιοο ιηοθο ίοτίβαβο 
€Χ ΕυβοΜο Γ««ϋ1αοαάο&. χοΐ μΒτά τοντο Εζηβ§ν Ετη ϋ\ ιιαϊ μβνβ- 
τέ^, ζήαας τά νάντα Ετη τξί', Μα&ονσαΙα δϊ γίνόμίνος ετών 
φίί'* ίγέννηΰ$ τόν ΛάμΒχ^ ηαϊ μξτά τοϋτο ΕζηύΒν Ετη β>ρ , »αϊ απέ" 
}^αν% , ζηβας βίο. 8«4 γΐάοΑίηυβ οϋλΐη ι«χχ. Ιιοο Ιοοο.** ΟΗ. V. Οο- 
ηββ. V. 22. •• 16. ^ν^'λ ,,Νιιιιιβηιβ Ιβίο ηιβηάοβαβ ο&Ι: 8€ΗΙ>οιι• 
άυη 'ψνγ\ •60ΐιιιάιιιιι ΑοοΙοη» οοηροίιιιιι.** €1ι• V• βοηοβ. V• 31. 

»β 6&Ι !ιΐ£;τ«ι^ βηηίι «ν ςαιΒυβ ροΐΐαϋ• ηαρϋΐ• 61β&η1«• ιια(1 βαηί, ριο- 
ρΙΟΓ ΙαιΙααι ςαί^βηι βοίΗοιη, Γο^αβύ β^ ρΓοοοηββιαάι ρΓορΙοΓ ΟλΐηοΑ 

Εηοβυβ ΑοΙοιη λαηοβ η&ίυβ οχι., ^βηυίΐ ΟΑίπΑΟοιη; οΐ ^οίηάο τιζΐί 

80008 ΟΟΟΧΙ*, 6ΐ ^βΟοίΐ ΜαΙοΙοοΙοΙΟ » Ο^ ηΟΓίΐΙΙΙβ ΟΐΙ» €010 τΙχίΜΟί ιη- 

ηο8 οοοοοχ. 

Μ&ΐβίοοΐ τβΓΟ Αοοοι οα^οβ οτ.χτ, ςοηαΗ Ι&Γβθοαι, βί ^οίαοβρβ ^χΐί 
νιοοβ οοοχχχ, 64 αιΟΓίαυι οιΐ, αιπι τιχΙμοΙ «οποβ οοοοχοτ. 

^&Γ^θα9 Αΐιΐοαι βοπο» ο&Ιοβ οι.χιι, ςοαοϋ ΕοοοΙιαοι, (ςοΐ Ιτοοβίλίο» 
€886 ^οϋαη) 6ΐ ά6Ϊα(ΐ6 τΐχϋ &ηοθ8 οοοο, οΐ πιογΙοο• 6»1, οαιο τίχΐίΐβοΙ 

101008 θεθ€€Ι.ΧΠ• 

Βηοοίιυβ υογο κοηοβ ηαίΐ]8 οι.χτ, ςβοαΗ Μ&ϋιυ8Αΐαπι, 6^ άβίοάβ τίχίί 
§οαο8 Ο06ΟΙΙ, 6ΐ οιοτ(αα8 οβί, αυο τ1χί886ΐ Ααοο8 θ€θ€€ΐ.χιχ. 

Ιι8Π16€ΐΐυ8 80(601 80008 ΟΟΐΟβ ΟΙ.ΧΧΧΤΠΙ, £60θί( Νθ8Β , 6ΐ άοΐΟΟβρβ 

τ!χι( 80008 9Ι.ΧΤ, 6( ΒίοΓ^ου* 68ΐ» €001 τ!]ϋ88«1 Αοοοβ ικ;οι«ιζ. 1>αοηοο 
ΟϋΚΟΝΟΙ^ΟΟίεΑ. 9 

τύίτνν ^άμίχ ι} γραφή μνημονίύα, ίνα μίν τον άπί τον Κάιν, Β 

ίτ^οψ α τον πατέρα Νί^δ ' γίγίννηται γ&ρ Νώ€ δίά ^άμιχ ουκ 
2χ τον ΚαΤν τον χαι ^^^^^ον^νx6τος ανΰρα χαΐ νιανίϋχον , αλλ' ϊη 
μετσγ^ν^στίρον χα\ Ιξ ομωνύμου του άπ6 ^ηΟ" ' Ιχ^ΐνος γαρ λίγα 

5 ,, ίίνύρα άηίχτανα ιϊς τραύμα ΙμοΙ χαί νέανίσχον ίϊς μώλωπα 
ΙμοΙ.*^ χαΐ ώς ίνο φ&νονς πίηοιη^ς χαί των δύο τάς γνναΐχας 
^ηφύς, ^Ελίάν χαϊ ΣίΧάν, ίαντον χαταμίμφεζαι ίβδομηχον- Υ 4 
τάχίς ίπτα ίίξίον ίΐναι χοΧάσίως, 8τι ϊχ Κάιν μίν , φησίν, Ιχδί^ 
χ^ΐται ιητάχις, Ιχ δί ^αμίχ ίβδομηχοντάχις ίπτά, δια τοντο 

ίΟμ^ζονως χοΧαζίταί, ωοπιρ χαϊ ο Λάμ^χ ούτως πίηον&δ* του δι-* 
χαίον γαρ ^Ενώχ αδελφούς άν^ΐλί, τον πίστα δια τούτων προοιυ^ 
ξαμίκου μη Ιδίΐν τοωϋτον Β^άνατον, χα\ αχουσθ^ός μΒητί&η, ^ν 
δί^Ενώχ Ιχ του δίχαΐου Σηθ-, Ιξ οί Χρίστος χατάγίταί , γ^νία- ο 9 
λο^'θύμ€νος χατά την του Θ•(ίου χαϊ ινσ^βονς ^ουχα άναπόδισιν 

15 Γαις του Ση^• χάί του 14δαμ χαϊ του ϋ-ίοϋ, 

Νώέ ύί γινόμίνος Ιτών φ ίγίντησεν υίονς τρέίς, τον Σημ, 
τον Χαμ, τίιν Ίάψίθ-. μηά δί Ιτη ρ' τονς ίαυτόϋ τ^χ&ηναί Β 
υίονς ϋσηΧΘ-ιν ίϊς την χιβωτόν, υπάρχων Ιτών χ, χα\ οντω γΐ•^ 
ν^ται 6 χαταχλνσμός. χαΐ Ιν τω ίν\ χαϊ χ ϊΐΗ της ζωής αιίτον 

^οΙξηΧ^ίν Ιχ της χιβωτου , χα\ μιτα τον χαταχλυσμον ϊζησ^ν ϊτη 

2. τον Λ€ηέρα €1ι., τον πατρός Οχ, 4. Χέγα ] ββηββ. IV. 23. β. 
10. ιιοΧάζεται €θά., χοΐάζηται Οχ. ίΐήά, οντω;] „1<ΌΓΐβ Ιβ^εη- 
όϋπι οντος.*^ ΟΗ. 12. μιτιτέ^η €θθ., μ^τατή^η Οχ. 14. Αου- 
χα] III. 38. άνεηιόδίΰιν οοά., άαχηόδηαιν Οχ. 17. τον;] ,,Αγ- 
ϋοαΙιΐΒ τον Ιιθ€ 1θ€ο ^«ββββ τίάβΙαΓΛ* ΟΙι. 19. Ετα €1ι., ^τη Οχ. 

τβΓΟ Ι^ΑΐηβοΙιοηιιη ηβιηΐηίΐ βοπρίυη; ϋηίυβ** & €&ιηο οΗαηιΙΙ; &Ιΐ€πα&, 
^ηί Νο&6 ρ&(€Γ «τ&ί. Νο& βοίιη η&ΐοβ 65ΐ, ηοα & Ι<&αιεεΙιο ςαί α Οαΐηο 
οΓίαιη θαχιΐ; ςυΐ €(3&ιη νίηιπι οοΰί^ίΐ £ΐ κύοΐβδοβηίαΐυιη ; ββά α ρο»1επο- 
Γβ «]α3<ΐ6ηΐ()ΐ]β οο^οπιίηβ ηαί 6Χ ββΐΐιι ροβίβήδ 6Γ8(. ΙΙΙβ εαίαι ^ΐοίΐ: 
^θ€ή<1ί γίΓαιη ιη ταΐηυβ ιηβιιιη, βΐ κάοΐ^βοβηΐυΐυιη ίη ΙίτοΓβαι πι«ιιηι/* 
Εί ί{Όθά άαο ΙιοιηΪ€ί<ϋ& ρβΓρβίΓ&ιββ^, οεοίβοηιαιηαβ υχοΓββ &ιηΚ>88, ΕΜιιηιι 
β1 δβίλΐη, 5ΐΙ)ΐ Δοοβρί^Ι, Ιρ&β 86ρ1α8^6β ββρίβιηρίίοΐι ρυηίΐΐοηΐβ $6 άί- 

εοη ρΓο&(«Ιιιτ. ,,δβρίαρίαπλ βηίιη (ίηςτιιιΌ ιιΐΐίο ύ&1>ί1«ΐΓ ϋβ €&ίη; ϋο 
ιηοείι τβΓο ββρ1υ«^ί€5 5«ρΐί68.^ Αίςυβ ί<ΐ6ο πΐ83οηιιιι ροβη&τυηι <ϋ^υ• 
6«ι«θΙ>8ΐΐ]Γ ΙιΑιηβοΗιιβ, (()ΐ]&3 βΐί&ιη ρ&δβαβ ββΐ) βο ^^οά ΕηοοΚί 30&1ί ίΓ&- 
Ιτββ β ηιβάίο 8α8ΐυ1ΐ3«6ΐ; ί]αι «χ ϋάβ ΐάοίΓοο Οβυιη ρΓβοαΙυβ ββί, ηβ ίριο 
Ι«1ί ιηοΓίβ ρβήΓβΙ: ρΓ6είΙ>υβ ΐΐαί^μβ €)υΑ λαάίΐίβ, Ιτ&ιιβΙ&Ιυβ ββΐ. Εηοο&υβ 
τβΓΟ ΟΓίαιη ^αχί^ « 3ΐΐ3ΐο δβΙΙιο , & ()υο ΟΗήβΙυβ οήυηιίαδ 65ΐ $ ου^αβ ςβ* 
ιιβ8ΐ1ο§ί8ΐιι άίνίηιιβ €ΐ β^ηοΐαβ Ιιαοβλ ΓβοβηββΙ, ηίτΦ 6&ιη άβϋυεεηβ κάοβιιαο 
8«ιΙηιπι, Αά&ηιαιη, «4 Βθΐιιη• 

Νο& τβΓΟ Ό Αηηθ3 ηκΐυβ, Ιτββ ςβηυΐί βΠοβ, δβηυιη, Οΐι&ιηυπι, βΐ ^&• 
ρλβίααι• ΕχΑϋΙο λυΐβπι &ιιηο €€ηΐ€&!ηιο ροιΐ Δΐιοβ Ηοβεβ η&(03, Νο& ίη 
Ατε&ιη ΐΏζΤ^ΒχνΛ «ιί, Αΐιιιοβ ηειίυβ οο, ρΓορ^βΓ &(]ΐΐ88 ιΐϋατίί. Αηηο 80(«αι 

▼ίΐΜ ΙΟΑβ Ρ€Ι, 6Χ »Γ€λ β^€«8β8 €5ΐ : ροβΐ άΊΙαΥΙΟΟΙ Τ6Γ0 τίχϋ ΑΙΙΔΟ» €9€Ι^ 10 Α Ν ο Ν γ Μ Ι 

τν^ %όΧ άηίθ-αι^εν ζηαας τ& ηάντα Κνη ^ν\ Ιπαίι^ 61 7κοτ£ ο 

χατακΧνϋμος Ιπανσατο , δ μίν φόβος Ινίδίΰον Χοαιόν , ΙπίΤέίπτο 

α τα της άΒνμΙας αυτφ σφόόρα , χα! το ηροφητίχον Χπααχίν, δ 

ηερί της ημέρας χνρίον φησϊν *Αμ(ύς, ,,ον τρόπον ϊάν Ιχφύγξΐ ίν^ 

&ρξαπος άπ& προσώπου Χέοντος χαί ϊμπίστ} αντ^ η ϋρχος χάί ύα^ 5 

, Α^ ^^ζ '^^^ οϊχίαν αντον χαί άπεριίστι τας χείρας αυτόν εϊς τον 

τοΐχον χαΐ ίάχτ) αύτον οφίς, *^ οντω αννίβαίνε τότε. χαϊ γαρ της 

€ Χίβωτου ηροχνψαντα χαΐ της δνσωδονς χαϊ ατενοχωραυμίνης 

Ο 10 ύρχτης ΙχεΙνης άπαλλαγίντα, χαμών ίτερος βαδίχετο τον προ^ 

τίρον ούχ ήττων, τνν απορίαν χα\ απώΧειαν Ιννοι^σας τον γίνονς, ίο 

^ημ α μετά δνο ϊτη τον χαταχλνσμον, γενόμενος ρβ' Ιτών, 
Ιγίννηαε τίν ΐΑρφαΙξάδ, χαϊ μετά τοντο ϊζησεν ετη φ', χάί Απέ- 
&ανε ζηαας τα πάντα ετη χβ^, 

^ίρφάξάδ δί γενόμενος ρΧε' Ιγίννησε τόν Καϊναν, χαϊ μετά 
τοντο εζηαεν ετη νγ', χαϊ απί&ανε ζηαας τά πάντα ϊτη φλη\ 15 

Καϊναν δέ γενόμενος Ιτών ρΟ-' Ιγέννησε τ6ν 2άλα, χαϊ μετά 

1. τΊ „8ι:ΗΙ>€ηθααι τν\ υ1 «χ Τβχΐιι 3&€γο β1 Αποίοηβ ιρνΐοβ οοη- 
ρηΐ&ηοηβ η&ηιΓβΑίο &ρρ&Γ6ΐ. *' €1ι. V. ββηββ. IX. 28. 4. Άμώς] 
V. 19. 5. είσέλ^] είαέΙΟΌί Οχ. 6. άπε^Βίόυ] άκερίαοι Οχ., άπκ- 
ρείσοί Οι. 7. αννέβαίνε Οΐλ., βννέβενε Οχ. , 8. αηνοχωρονμένης 
€ο<1., ϋτενοχορονμίνης Οχ. 9. εκείνης κάάϋ οο^, οιη. Οχ. 10. ^ττων 
0\ι , ήττον Οχ. ιΜά, έννοήβαντα Οϊϊ. 14. *^(^φαξάδ 61 γενομίνος 
ρΙ/Γ €ΐ€. ] ,,Οιηηΐιι Ιιίο νιβη^οβα : Ιιβςβιιθαιιι, '^^φ. δϊ γενόμενος ετών 
θΙε\ έγέννηαε 6ΐε. «1 έίβίηάβ ρπ) ν'. 8οΗΙ>« νγ', πϋ 11αι>6^ ι.χχ τβηΐο, 
ςαλίη 6γα6<:Ι ιιΜ^υβ 8€ΐ]υυα1αΓ: βχ ίβΐίι «ηίηι ηαηβΓίβ ηΐο οοη&οίΙυΓ 
ηΐ]ηιβπΐ8 ΙοΙαΙϊβ «ηηοπιοι οχχχτιπ, αιιβπι ΑαεΙοΓ ιιοΙ>μ βχΙύΙ>6ΐ. €&θ- 
(θτυηι <1ο Ο&ίη&η Ηοε ΙηβίΙιίίο ηΐΚιίΐ άιοβοιαβι Νο^οα ΙβΙβ βυαιηι& ]αιιι- 
όαάοιη βχεΓουίΙ {ηςβηίΑ, ηβοάαιη βχρΗολΙαΓ.'^ €1ι. Αβροβαί ρίΐβ' 6( υγ\ 
16. Καϊναν δϊ γενόμενος ετών ρθ,].,,Ν60 αΙπι, ιιβ€ βΙΜ ίη Ιιίθοβ 
ολίοαίί* οοηβίβΐ ΑιιοΙογ ηο8ΐ6Γ. ι.χχ ββηίοΓββ Ο&ΐηΜί οχχχ &ηηοΓυιη 
ίαΪ336 οοιη δαίαιη ςβηβΓ&Γβί, βΐ «Ιβίηθβ νιχΪ58β &ηηΪ3 οοοχχχ α£6γ- 
ιη&ηΐ: (]υιΚ>υ8 ηιιιηβηδ €οιηρο5ίίΐ3, ΑηηΙ οοοοι^χ, ηοα οοοι^χτπ, αϋ 

βί ΒιοΗαιι» ββΐ, οαηι τίχΐ£56ΐ βοηοι οοοοοι•. Βϋοτΐο Ιληθβιη ε€Μ8η4β9 1ι- 
ηοΓβοι (|υ!θ6αι οαιηβαι ^βΐηοβρβ άβροιοϋ; ελβίβηιιη ηι&χίιη& «υιη οβρίΐ 

ηίηί &1) Α 01080 ^οΐυηι «8^: ,,9υοηιοάο βί ία^ιιΐ νίΓ & τ&είβ ΐ6οηί8, βί 
οοοαιταΐ βί ιιτ8ΐΐ8; βΐ ΐηςτβόί&ΙιΐΓ θοιηοιη, βΐ ίηηϋ&ίαΓ ιη&ηυ 8!ΐ& 8αρ6Γ 

£«Η6ΐ6ΐιι, «4 ιηοΗβΑΐ «υιη οοΙυΙιβΓ:** βο^αη ηο^ο Ιυηο 1βιηροη8 «γβηΚ. 
!χ &ΓΟΑ ςαίρρο β^τβλδυιη, β( ίοβίίάο ίΐΐο Ατοΐο^υβ €&Γ6βΓβ ΗΙ>6ΓΑΐυοι, 
^«ιηρβ8ΐβ3 α1ι& ρηοΓβ ηβιια&ςα&πι ιηίΐίοΓ «οιη βχοβριΐ; €ΐιιη ςβηθΗβ 8ΐιΙ 
Αη^υβΙί&β, ίρ8Αΐιιςαο βάβο κΐβίβΐίοηβηι ο6 οοαίοβ ]8ΐιι Κ&1>«Γθ(. 

8βαΐ08 τθΐΌ, ροβ&#&ηηυπι δβοιιηάαβι α άϋυνιο, τιΙα• 8!1&6 Απηο οη, 
ςβηυί^ ΑΓρΙι&χ&άυιη ; βΐ άθΐηάβ τΙχΗ &ιιηο8 ο, 6( ιηοΓΐαα8 €8ΐ, αΙ>ί νίχίβ- 
•«( &ηηο& Ώοΐί, ' 

ΑτρΙιαχΑ^ΐΒ ααΐβιη Αηηοβ πΑίαβ οχχχπ, ^«ηυϋ Ο^ίηΑΟΐιαι, β1 άβίηάβ 
▼!χΐΙ Βηηοβ γοοο, οΐ ιηοΓίυυβ «βΐ* €ΐιιη νίχίβββ^ •ιιηο8 οχχχτιιι. 

Ολίιι&ιΐΰδ νβτο αηαιιιη 9£€ΐΐ8 οιχ, £;€ΐιιι1( δλΐ&ιιι» «1 ^ίηο6ρ8 τΐζϋ «η- 
ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΟΑ. 11 

τοντο ϊζησ^ρ ΪΤΎΙ τΧ', χαΐ άηί9'αν% ζησας τά πάντα ϊχη τξζ', 
τον ίΙ Σάλα ο τίατηρ ανξη&έΐΓία γράμματα Ιξεπαϋίναι * χαϊ βή 
ποτι ο Σόλα πορευ&ίΐς άηοίχίαν χατασχίχρασ^αί , ΙΧ&ών χατά Β 
γηΐν ΧαΧδαίων γράμματα Ιπί τίνων δίαχιχαραγμίνα ηιτρών Ιντν^ 

5χύν * τά ^ ^ αρα των ^Εγρηγόρων ηαράβοας ' ταντα δι Ιγγρα» Ο 11 
ψάμινος ο Σάλα αυτός τ€ Ιν αυτοΤς ϊξημάρτανι χα\ τοις άλλοις 
τήν αντ^ν άτοπ/αν Ιξ^ηαΙδινα^ν, ο δί Σάλα γενόμενος Ιτών ρλ' 
Ιγέννηα τον'^Εβίρ^ χαϊ μετά τούτο ϊζηαν ϊτη ν τρία, χαΐ άηί* 
θιΐΜ ζ^ας τά πάντα ϊτη φλγ\ 

10 *^βίρ δί γινόμενος ρλό' Ιγίννησι τον Ίιχτάν χάί τον Φάλιχ» 
ΙπΙ δί του **Εβίρ Ιννοουαιν ο\ άνθρωποι πύργον χατασχενάσαί οδ- 
ροη^μηχη προς αποφυγήν του χαταχλυσμου , ώς του Ο'ίου Ιπι^ 
βουλιυοντος αΐτοΐς ' ι^σαν γάρ πάντις μια φοη^. Ν§βρώδ δί 
ο γίγας, ΧουσαΙ του ΑΙΘΊοπος υΙος, προσίτασσ§ χαϊ άς βρώσιν Β 

ίΒάγρίύύίν ίχορηγα ζώα, έ δί^Εβιρ, ο του Σάλα υιός, ίπιίγίΐν 
Ιγχίχιίριστο τι^ν οίχοδομην του πύργου χαϊ της Βαβυλώνος, 8 
Ιατι αυγχυσις. των δί πάντων Ιπϊ την του πύργου χαϊ της πό* 
Ταως ορμησάντοαν οίχοδομην αρχηγούς ιΐχίν οβ^, μόνος δί ^βιρ 
ου συνίθ-ιτο τγι τούτων άλογίστφ Ιργασία' δώ χαϊ πάντων αί 

^γλωσαοΛ συνιχύϋηααν , των αυντι&αμίνων ιϊς οβ^ γλώσσας διαι^ Υ 5 
ρί&ίντων χατά τον άριθ-μον των αρχόντων αυτών τούτφ μόνφ Ο 12 

4. δίοηίχαραγμ^να Ροΐΐοχ ρ. 66, ρΓο ίντνχών ροηβιΐ3 ΒύρΙαη$ι^ 
διακΒχαραγμένίύν Οχ. Ιύβπι ιηοχ παφαδόαις — τους αΐίοι;; — 
ίξίΛαίόΒνΰΒν. 9. φλγ* 01ΐ•, ίξγ' Οχ• 14• Χονααϊ] Χονς €1ΐ• 
ΧονβΙ ΤΙιβοά• Μβΐϋ• 15. ^χοοη^Η €οά., οχοριη^ιι Οχ. £0. ονν^ 
9ζύ9η^αν νθΐ βννΒχέ9ηύαν €ΐι., αΌν»χή^ηύ€ίν Οχ. ιΜ. ύνντΒ^ 
^ιφΐνοΛν Οχ., αυντιύημένοίν οο<1. 

ηο• οοοχχχ, 6ΐ πιοτίαιι» β»!, οαπι ▼^x3β86^ ληηοβ οοοίιχτπ• €•6ΐ€ηιηι 8&1« 
]&■! ςπη^ΐοΓ ί&οΐυβ Ηΐ6Π8 & ρ&ΐτβ {ιηΙ>υΙιΐ3 €8(. Ε^βββηβ απίβαι, &ά βχ> 
ρίοπ^υη Ιι&1>ί(&η<1ί 1θ€ΐιιιι, ιη ΟΚι&Μ&ββηι τβιϋΐ: υ5ι ίηείάβηβ ίη (&1>ιι1β• 

ί^ΛββίΛ (Ι68€ή1>βη8 6ΐ Ιρββ ίη &» ρβοοΑτίΙ, β1 &ϋο8 βΐί&ηι ϋβάβπι ίιηΚ>αΗ 
ίη«ρ(ΐΜ. 8α1& κιιΙβίΒ «ηιιοδ ηαΐαι οχχχ, ^ηπϋ ΗβΙ>βπιιιι; 64 άβΐηάβ τ1- 
χϋ αηηο8 οοοσιπ, β1 ηοιίυιι• «84, οιιηι τιχιβίβ^ βηηοβ οπι. 

ΗβΙ>«ηΐ8 ν€Γο« &ιιηθ8 ηαΐυβ οχχχιτ, ςοηιιϋ Ιβοίαππηι β1 Ρ1ι&Ιβ€ΐιιιι• 
ΗέΙ>«ή κοίαιι ΙβηροΓβ οοηβϋίιιαι ΐηίοηιηΐ Ιιοιηίηββ ΙατΗβ βχ1ιιΐ€ηθ8β, ου]!» 
€ΐιΙιιΐ€η 8^ οοβίαιη ρβΠίη^βτβΙ, λΑ βτ](8ηά8 βαΐίοβ^ 6ι1αγί8 ; 80 βΙ Ββυβ βΐ8 
!ιΐ8ίιϋ83 8ΐπΐ€ΐυηΐ8 688β1: «Γ8ηΙ βίαιη οπιη«8 ΐ8ΐ>ϋ αηίαβ. Ν^Ι^ιοόυβ &υ1«αι 
£1^83, ΟΙιηά Αβϋιίορίβ ΑΗυβ, €06ρϋ Ιιο|ΐ]ΐ ηΙΟι 8ηο(οτ βηΐ, ίβηβ β(ί8πι 
«χ τΦΟΒϋοηο €8ρ488 βΪ8 ΐο τίοΐιιπι 8ηρρ€4ϋί8η8. "ΒχΙηιοΙΐοηαη τβτο Ιηη 
Ιατηβ, Ιηιη πΓ^β Β81)3γΙοοΪ86 (φΐ8β ΟοηίαίΜΜίβιη βοηηΐ) υΓ^βΓβ {αββαβ 
€8( ΗβΙΐΦπιβ 88ΐ8β Ρ. Ρορυΐο 8υΙβπι αηίτβηο &ά ΙατΗπι Ιιβηο, ιΐΓΐ>βαλ(|υ• 
βχΐηιβοάηβ οοήτοηΐβαΰ, ρηοίβοϋ βηιιΐ ι.χχπ: βοίηβ βοϋίοβΐ ΗβΙ^ατϋβ ίβίο- 
ΠΜΐ δίαΐΐο €008ΐιή ηοη ββΐ ηάββηδο•; ιιηάβ οηηι Γβΐιςαοπιηι οπιηίυιη 80Γ- 
ηο, «οοιηιάυαι ρΓΑβίοοΙοταιη ηοηιοηιΐΒ, ίη Ιίη^^αββ ι«ιχιι άίτίβοιι οββοΙ, 8ο- ,'^" 12 Α Ν Ο Ν Υ Μ Ι 

τφ ^β^ζ 9^οζ ονχ νατίρησί τ^ αρ/αίαν φωνην. ο&έν οι άπο^ 
μιΐναντ^ς Ιν τγι προτίρα γλωσστ} ^Εβραΐς αντην Ιηωνύμασαν κατά 
ττ^ΐ' του χρατησακίος αντην ΙηωνυμΙαν ^Εβιρ ίϊς το γίνος των 
^Εβραίων, οΊτινές ηατρωτυμιχώς χα\ ψίρωννμως Έβραΐοί χαΧονρ-^ 
τα<• δώ χοΛ τ^ των ^Εβραίων γλξύσστ] ίχρωντο οΐ άπο τον Ι4.δάμ, 5 
χα\ τονς άμφΐ τ6ν ^ίβρααμ χαί τον Νώ% χαταγομίνους χαΐ τον 
δίίύτίρον Ι4δάμ , τον Χριστόν λίγω , τγι των ^Εβραίων ψωνγι δη^ 
Χον χατά τ^ν πρώτον πάντων ^ίδαμ χρώμινον , ώς το ΙφαΟ-ά 
χαι τάλιρα χονμι χαΐ λίμα σαβαχΘ-ανΙ χαΐ τα όμοια, χαϊ μίντοι 
χα\ πρ6ς τούτοις χαΐ τα των ηαλαιων δνόματα ίναργίς τιχμηριον 10 
Β τον ταύτην ιΐναι φωνην τ^κ προ της συγχύσεως, χαι τανττι τΑ 
ζητονμίνον ίρμηνίν^ται , Ιψ ων χατ ονδψίαν ?στι γΧώσααν το 
αημαινόμινον Ιπιλνσασ&αι , οΤον τον ΐΑδάμ χαϊ των λοιπών αί 
προσηγορίαι Λ* ίτίρας ονδψίας ίρμηνενονται , ιι μη δια τΐΐς 
^Εβράιχης χαϊ μόνης, ταύτην γαρ την γλιασσαν χαϊ Σνριαχην λ*- 15 
γουσιν, ώς ο πολνμα&ης οντω μαρτνριΐ ^Ωριγίνης , ίρμην^υοτν 
Ιχ της Σνριαχης βίβλου χαϊ έξης Σνριαχην έϊπών την ^ΕβραΙοίν 
Ο 13 διάλιχτον , ίπειδή γαρ Σνρίαν την ^ονδαιαν χαϊ Σνρονς οι πα- 
λαιοϊ τοί^ς ΙΙαλαιστίνονς ώνόμαζον, ο μίν ονν τιύργος φχοδο^ 
μη&η Ιπϊ ^Εβίρ Ιν ϊτεσι τιαοαράχοντα , χαϊ Ι'στι χίχαλασμίνος τα 20 

1. ονχ] ονη Οχ. 2. ^Εβράΐς] Κταψ^ύίκη» ^Εβραΐδα. Οοηί. ρ. 
12. Ε. τοί. II. ρ. 14. Β. 65. Β. 78. Β. 4. ικατρωννμ«χοβ Οΐι.» χα> 
τροννμιχως Οχ. 8. πάντων Οχ., πάντως οοά. 9• ταΐη&ίχ- 
ηονμη — λίμάαιχ βαχ&ανη Οχ. Υίό. Μεγο. VII. 34. V. 41. XV. 34. 
10 τΒχμή^ίον €1ι., τΜίμι^ρια Οχ. 18. γαρ] πΒρ? 19. φκοδο- 
μήϋΐ] €1ι., οίηοδομή&η Οχ. 20. ιαχαλαύμένος] ηΒχαλαγμένος 
οοά.9 ηίχαίιιαμένοί Οχ. ηβ^ΐβϋίο βϋλία τα. 

ΙοΒΐ Η€ΐ>6πιαι Ββοβ &ιιϋ(]α& ϋη^οΑ ηοη ρήνλνίΐ. Α^ςαβ Ιθβο ςυΐ Πο^βδ 
Ιλβηο ΓθϋαυβηιηΙ, Η€ΐ>πΐΜαι βιιιη το€&ηιηΙ, ]υχ(λ ηοιηβη ΗβΙιίη, ςυί ιη 
^βηοβ Ηβ6πΐ60Π]πι ββπλ ρΓορβ^&τίΐ, ςυί βΐι&ια 8ρρ«11&Ιιοαβ ρ&ΐΗβ ηοοιίια 
ΟΜΤβηιβηΙβ, ΗβΚκηβί κϋοΐι βαηΐ. Α^&ιιιι Ιΐ&ςαβ ρο8ΐ«ή Ηβ^ηβα Ηηςυ& 
ικί βαηΐ. ΑΙ>Γ&1ι&αιυιη €ΐιβαι ^Ι Νο&β &Ιίθ8, «βά βΐ Αιΐβιηυιιι βϋ&αι ββ- 
€ΐιιιθυιη, ΟΙιτίΑίαιη <ϋ€ο, βλάβη ΗβόΓΑβα ϋηςυκ, ^^α Αθ&ιηνδ ρήπαυβ, 
ιιιαιιι ίυίθ•β ιη&ηΙΓββΙιιαι 6β1; ηΐ βχ Ηίβοβ υ6γΙ)Μ &ρρ&Γ«ΐ: Ερίιαία^ ΤαΙίΐΗα 
^ί^η^^^ Ι,αιηα ΒίώοΛίΗαηί ^ «( 5ίπιίΗΙ>ΐΜ• ^α^α «1 8ΐ> ΑηΙίςυοπιιη ηοοιιηΐ* 
1>υ5 ΑΤ(^αΐ€ΐιΙοιη οίαηιιη ρβ(ί ροίββΐ, Ιιαηο β55β ΰη^αλίη, €]ΐ]& υ&ι βιιηΐ Ιιο- 
Βΐίαββ λαίο ΟοαίαΜοηβη. δίςα&ηιΐο βηίιη άβ Ιιοηιαι ςαΐϋυβνίβ 4^*^"^^ 
ί&οΐα β8ΐ, 6χ ΙΐΑο 8θ1& ϋη^& βοΐυϋοηβαι Ι)λΙ>βΓ6 ροΐ€8(: βτοαΐ Α<Ι•ιηι 
9ΐΙίοηιιιι<|αβ ιιοιιιίη& βχ βοΙΙα &Β& ϋη^ιίΑ φΐΑΐη ΗβΚ>Γαβ& βχρΙΙο&Η ροβουπί. 
Ι^ία^&αι ΙΐΕοβ ^χΗλοβαι β(!&ηι &ρρβ11α1βιιι ββββ ΙββΙβΙιΐΓ θοβίΐββ'ιιηιίΑ Οή- 
ββαββ, ίη Οοιηιιιβη^βηίι βιιίβ βαρβτ Βλ1>1ί& δ^η&€&; ιιΚ>1 δ^τπΑβ&α άΐαΐβ- 
βΙ^ηι ΗβΙίΓΑβοηιπι ββββ «βββηΐ. δ^Η&οι βηίιη, Ιυιΐ&β&αι, β1 δ^Γοβ, Ρ&Ιλβ- 
λ(«ηο8 &η(ι^αι τοΜΠίη^. Τατηβ ίΙ&ΐ]αβ ΗβΙ>βΓΐ ΙβηροΓβ ςιίΑ^ΓΑςιηίΑ λΐι- 
ηοηυη βρλίιο βχϋταβίΑ €8^» αιι]α5 βΐΜΐη μΙΙιιιο •ιιρβηΜΐιιΙ τβ9ΐίβί& 4*^®^^«^ 

€ΗΚΟΝΟ1ΟΟΙ0Α. 18 

ίχνη αντον φυλασσόμενα μστον άνα μίσονίΛσσνρ χα\ ΒαβνΧωνος^ 

ΦάΧ%χ α γενόμίνος Ιτων ρλ' Ιγίντησε τον ^Ραγαϋ , χαϊ μειά 
τοντο ΐζησιν ϊτη σ&', χαΐ άπίθ-ανε ζησας τά πάντα ϊτη τΧ$•', 

5 Γίνονται ονν άπο του ΐΑδαμ ίως τον χαταχλνσμον ϊτη βσξ/ί, 
χα) άπο του χαταχλνσμον ΐως της συγχύσεως της τίνργοποιίας 
χαι της τελεντης Φάλίχ, ο Ιστί μερισμός, ϊτη φΧς'. 

ΚαΙ οντω γίνεται διαμερισμός ήτοι διασπορά των νίών Νώε 
χαΐ των Ιξ αντών γεννη&ίντων ' διόπερ χαΐ μΐροπες ΙχληΘ'ησαν 

10 από τε της μεμερισμίνης (ρο)νης από τε τον μερισμού της γης. 
ο μίντοι Σημ Ιγίννησε τον ^Ελάμ χαϊ ί4σονρ χαϊ τ6ν Ι4ρφα'ξάδ Β 
χαΐ τον ^ονδ, ο δε Χαμ τον Χονς χα\ τον Μεσραΐμ χαϊ τον Φουδ 
χαϊ τον Χανάν , ο δί ^Ιάγεθ" τον Γάμερ χα\ τον Μαγώγ χα\ τον 
Θηρίίν χαϊ τόν Ίωναν χαι τ6ν Ίεχτάν χαΐ τον Θόβελ χαϊ τ6ν Μο*• ο 14 

15 σοχ χαϊ τ^ν Μαδαΐ, αφ ου Μηδοί γενόμενοι χαϊ των ΒαβνΧω- 
νιων χρατησαντεζ, τ^ χώρα ΜηδΙα προσηγορενΘτ] χυρίως χαϊ φε^ 
ρωνίψως. 

Μετά γονν τί^ν σνγχνσιν χαϊ την τον τννργον διάΧνσιν μετα^ 
στίΧΧονται οι τρεις νίοϊ τον Νώε πάντας τους ϊξ αντών γενομί" 

90νονς, χαϊ διδόασιν αντοΐς εγγραφον τών τόπων την χατανεμησιν, 

3. ίγ^ννηβε ΓΙι. , χαϊ ίγεννηύε Οχ. %})ίά, 'Ραγαν €θθ. , 'Ρααν Οχ« 
5. βοξβ^] Νυπιβή 8υρβΗοΓ68 «ηηοβ βΓίΐάυιΚ 2242, ςαο( ναΙ^ο 80- 
Ι6ΐι( &ΐ! Αθ&αιο Λά <)ι1οτ1αηι οοηρυΐβη. Ηιο ΑΓΗοβηυιη ββςαίΐυΓ. 
12. Αονδ] ,,Απιπι Ιιίο οιηϋΙΐΙυΓ. ^' ΟΗ. »6ιΊΙ. Μεαί^αΛμ] ΜίσρΙμ 
Οχ. 13. Χίχνάν] Χαναάν €1ι. ι6ι<1. 'ΐάψί^ οοά., Ιαφεδ Οχ. 
14. ^Ιωναν] 'ΐνωΐαν Οχ. 16. φερωννμως €1ι., φεροννμως Οχ. 
18. γον9 οοά. , ονν Οχ. 20. των τόπων Ροϋαχ ρ. 70., τον τό" 
909 Οχ, 

Ββτβ οοηρ&^ηαΐΑ, ίηίβτ Αββατ βί Β&1>γΙοηβιιι β1(&: ιηηΐ κηΐβπι ηπιηο- 

ΓΟ Ι3Ο0ΟΟΧΧΧΠΙ. 

ΡΙι&Ιβοι» τβτο &ηηθ3 η&ΐυ» οχχχ ςβηυϋ Κ&^αοιη; 6^ ^βΐηάβ τίχϋ 
101105 60ΙΧ, 9% ιηοΓίοιι» <^( , αιπι νΐχΙ»6^ ληηοβ 6€θχχχιχ, 

ΑΙ> ΑάΑοιο ϋ&ςαβ ΐΐ ^ϋατίυπι βηιή ηαιηβπιηΙιΐΓ μμ€οι.χπ: & όΙΙατΐο, 
λθ ΕηςαΑπιιιι οοηΓυβίοηβπι οΜίηιη^υβ ΡΙι&Ιβά, (ου]!» ηοιη«α ΡιτΙβΙοαβη 
δΟΟΑΐ) Αΐιιή οχχχτι^ 

Αΐι^υβ Ιιοο ιηο^ο άιαβΐρβϋ βαη^ Νο&β βΙΠ, βοηηηςυβ ροβΙβΗ: ιιηθο 
«Ι Μέροπες &ρρβΙ1&(ί βυη!, Ιϋπι οΙ> τοοβιη βοηιηι άΐτΐδ&ιη, Ιαιη οΙ> Ιβιταιη 
ίΆίΛΤ βο8 άίβΙηΒυΙβιη. ' Α ββπιο η&(^ «αηΐ ΕΙ&ιη, ΑββυΓ, Ατρίι&χ&θ, 6ΐ Ι^αθ. 
Α ΟΙι&ηιο, €1ιιΐ8, Μββηίιη, ΡΚιαΙ β( Οκηλη. Α Ιβρίιβ^ο καΐβιη Ο&πιογ, 
Μ&^ος, ΤΗβτββ, Ιονιιη, ΙβοΙβη, ΤΗοΜ, ΜοβοοΗ €ί Μ&ό&Ι, & ςυο ΐνΜι 
οπ! δαηΐ, ςαί Β&1)^Ιοηίαιιιι ίβηιιβηιιιΐ ίιηρβιίυιιι, & ^^οπιβι β(ί&ιιι ηοπιΐηο 
Μο^ τβςίο ρτοριίβ άϊύίΛ ββί. 

Ϋοίί Οοηίαβίοηβπι ΐςί(υΓ, ΙυΓη8Τ|ηβ βτοηΐοηβπι, Νοιβ £1ϋ Ιτββ, ρΓΟ* 
βϋλϋβ βοΙ< οιιιιι!1>α> λΑ 86 τοο&ϋβ , αηίοαΐηυβ βοηιηι 1ο€& , οϋαΐΑία , Γβρο- 14 Α Ν Ο Ν Τ Μ Ι 

'ΙΙνπίρ ίπ του ηατρ6ζ Νώ€ ηαρίίληφασί, χαΐ Χαγχ&^ουαιν «χα- 
στςι χαΐ ταΐς ίχάσζον φνΧαΐς χαΐ πατρίαΐς τόπον χαΐ κλίματα 
Ε χοΐ χωράς χαΐ νήσους κάΙ ποταμούς χατά τί^ν υποχαμίνην €χ^^ 
αν, χαΐ χαταχληρουνταί τω μίν πρωτοτόχψ υίω Νώι Σημ &π6 
ΪΙ^ρσίδος χαΐ Βάχτρων ?ύΐς *Ινδίχης χαΐ ^Ρίνοχουρούροίν τά προς 6 
άνατοΧην, τφ ϋ Χαμ άπο ^Ρίνοχουρούρων ?ως Γαδ^Ιρων τά, 
ηρος νότον , τψ ϋ Ίάψίθ- άπο Μηδίας ί*ως ΓαδιΙρωιν τά πρ6ς 

V 6 ΑΙ δί Χαχονααι χωραι τψ μίν Σημ ίϊσϊν αυταί, ΠίραΙς, 
Ο 15 Βαχτριανη, *ΥρχανΙα, Βαβυλωνία, Κορδυαία, *Ασσυρία, Μέ^ίΟ 
οοποταμία, Αραβία η αρχαία, *Ελυμοί^ς , Ίνδίχη, Αραβία η 
ευδαίμων , χοίλη Συρία , Κομμαγηνη χαΐ Φοίνίχη πάσα χαΐ πο^ 
ταμ6ς Ευφράτης* τφ ίί Χαμ Αϊγυτηος, ΑΙΒ-ιοπία η βλέπουσα 
χατ ινδούς, ίτέρα ΑΙΘ-ιοπία, ο^ίν Ιχποραύ^ται ο ποταμός των 
ΑΙΘ'ίοπων, ϊρυ&ρά βλέπουσα χατ ανατολάς, Θηβαΐς, ΑιβύηίΒ 
η παρίχτ^Ινουσα μέχρι Κυρηνης, Μαρμαρίς, Σύρτις, Αίβυη 
άλλη, Νουμίδία, Μασσνρίς, Μαυριτανία η χατέναντι ΓαδιΙ'- 
ρων * Ιν δι τοις χατά βο^ραν τα παρά δ-άΧασσαν ίχα ΚιΧιχίαν, 

2. ηατοιάΐς Οΐι., ΡοΙΙπζ, πάτριας Οχ. 3. ρηαους οοά•, νέΰονς Οχ. 
5. 6. *Ρινο%ονροντων Οχ. 7. νότον €1ι., νώνον Οχ. ΐ6ίά, '/ά- 
φ£θ €θ^., Ίάφη^ Οχ. 10. ΚορόναΙα] Κορδήνα Οχ. 12. «ο/- 
λη Συρίαλ ΚοιΧηΰνρία Οχ. ϋήά, Κομμαγινη (Κομμνψηρη) ΟΙι.^ 
Κομμαγινη Οχ. 13. βλέπουσα] ιη&ϋιη ή αάιΐί «χ βγα^Πο ρ. 48. Ρ, 
Ροΐΐαοβ ρ. 72. 15. Θηβαΐς €1ι., Ροΐΐυχ, βγηοβίΐυι βΐ ΟΙητοη. Ρ•ιεΚι. 
ρ. 29. Β» θήναις Οχ. 16. Σνρτις] Συρτής Οχ. 17. Νουμί' 
οία €1ι. , Νουμηδία Οχ• ίΐ^ίά» Μασονρίς] Μασαουρίς β^ηοβίΐα», 
Μαΰϋυρής Οχ. 18. τοϊς ^^ηοβΙΙιίΑ, Ροΐΐυχ ρ. 74., ΟΙιτοη. ΡβθοΙλ., 
ταϊς Οχ. ϋ^^ά, ^ί'άλαύΰαν ο^ηοβϋυβ, Ροΐΐυχ, ^-άλαούα Οχ. 

η68, ΐιΐΒΐι1•8, 0τινΐθ8(ΐιΐ6 &ά8Ϊ£;ιι»Γαη^ ; ιιη^ΰβ 1ήΙ>αΙ>αβ βί ί&ιηιΐϋι βοπιιιι 
ΪΛίΛΛ άΐβΐΗΚ>αΐΙοιΐ6 4^βϋλ & ρ&ΐτβ Νο& βοήρΐίβ ρΓοιϋΙλίη λοοβρβηιηΙ• 

8«ιηο Ι^&ςυβ, Νο&β ΑΠο ρήιηο^βιιϋο, βοΓίβ ρΙ>1]^ηιη^ Γβ^οηββ οιηη» 
οη6η1&1«8 & ΡθΓβίιΙβ β4 Β&οΐήβ, ιι«(ΐαβ &(1 Ιη^ιη βΐ ΚΙιίηοοοΓαΙοβ. 

ΟΙι^ϋηο Τ6Γ0 ρΑτΙββ Μοηάίοηλίββ, » ΚΙιίηοοΜίιϋβ &ά Ολάββ α3<|ပ 

Ι&ρΗβΙο &ιι(βιΐλ οϊ)ύ^ίψ ^^ίο^αίά « Μβάίλ ββί, β€ρ1βαΙηοη€ΐη ΥθΓ»ιΐ8 

Κβ^ίοηββ ν6Γ0, <]ΐ]&6 8βηιο ιΟΓίβ οΐιτβηβηιοί, βοη^ Ιι&β: Ρβπήβ» Β&- 
οΐή&ηα, ΗγΓΟΑπία, ϋ&1>^1οη!&, ΟοΓάβηκ, Αββ^τΐλ, Μοιορο^&ιιιί&, Ατ&Κ>1« 
τβΐυβ, ΕΙ^αικ», ΙοάΙα, ΑΓ&Κ>ί& Ροβϋχ, ΟοβΙββ^ΗΑ, €οιιιιη&^βηλ9 ΡΙιοβηί* 
€!& 1ο1&, €ΐ βατΐυβ ΕαρΙΐΓ&Ιββ. 

ΟΙι&ηιο οΐιϋςβηιηΐ Αβ^ρΐηβ» ΑβϋιΐορΙα, ςααβ ΙηθΙ&πι βροοίλΐ, Α«- 
ϋιιορία &1(«Γ&, υηάβ ρΓοϋυιΙ Αο(Ι^ιοριυιι ηυιηβη, Εΐ7ΐ&ΐΓ&9 ςυ&β οήβηΐβιιι 
Γ63ρΐ€ϋ, Τ1ΐ6ΐ^ι»β, ΙΛίγβί βΛ Οττβηβιη ρΓοΙβΟΜΐ, Μ&πη&ηλ, δ^ττίίβ, 1ιΙΙ>^ 
&1(βη, ΝαηιίθίΒ, Μ&ββγΗβ, Μλΐιτίί&ιιίΑ, ^αλβ βαάίυιη ββΐ β Γ€^οηβ. Βο- 
Γ€&ιιι ιηΐβαι τοπαβ αίλή &<1{Αοβαΐ69 Γβςίοηββ 1ΐΑΐ>ιιί( (^οαβι» ΡΑΐηρίι^- 

ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ. 15 

ΠαμφνΧίαν, Πέσίδίαν, Μυαίαν, Λυκαύνίαν, ΦρυγΙαν,' Κα* 
μαϋαν ^ ^υχίαν, Καρίαρ, ^ίνδίαν, Μνσίαν αλλην , Τρωάδα, 
ΑίοΧίία, Βί^νΙαν, την αρχαίαν Φρυγίαν, χαΐ νησονς ομοί(ος Β 
Σαρδανίαν, Κρητην, Κνπρον, χάί ποταμον Γιιών τ^ν ηαί Νιΐ^ Ο 16 
^Χοψ ηα^αυμινον τω δί Ίάψίθ• Μηδία , *ΑλβανΙα, Ιίρμενία μι^' 
χρά η χαΐ μεγάλη, Καππαδοκία, ΠαμφλαγονΙα , Γαλατία^ 
Κολχίς, Βόσπορος, Μαίωτις, /ίίρβη, 2αρματΙς, ΤαυρίονΙς, 
ΒααταρνΙς, Σκν^ία, Θράχη, ΜαχίδονΙα, ΑαλματΙα, Μολοσ* 
ση, Θεσσαλία, ^ίοχρίς, Βοιωτία, ΑΙτωλΙα, *Αττιχη, *Αχαΐα, 

ί^Πιλληνη, η χαΧουμίνη Πελοπόννησος, ΐΑρχαδΙα, ^Ηπαρωτις, 
Τλλνρίς, ^υχνΐης, *Αδρίαχη, Ιξ ης το Ι^ίδριαχον πίλαγος ' ϊχπ 
δί χαϊ νήσους ΒριττανΙαν, ΣίχΛΙαν, Ενβοιαν, 'Ρόδον, Χίον, 
Αίσβον, Κν&ηραν, Ζάχυν^ον, Κ^φαΙΧψΙαν, ΊΟ-άχην, Κίρ^ 
χυραν, χαϊ μίρος τι της ΐ4οΙας, την χαλονμίνην ΊωνΙαν, χαϊ πο* Ο 

ίΒταμον Τίγριν τ6ν διορίζοντα μηα'ξύ ΜηδΙας χαϊ Βαβυλωνίας. 

1. Πίϋίδία» €Ιι., ΠίβαιΒΙαν Οχ. Μά. ΑνχαονΙαν €1ι.9 Ανηα-' 
νίαν Οχ. ί6ίι{. ηαΐ ΜεύίΙίχν] ΚεψβαΙΙίαν δ^ηοβίΐί Μ8. Α, ^^ο^- 
μιΧίαν Οιτοη. ΡββΰΙι. δοτίρβι Καμαϋαν οαιη ΤΙιβοάοΓο Μβΐίίβηο. τ• 
Ραοβη^. «ά ΟΙιτοη. ΡαβΰΙι. ρ. 30. λ. Υβηιπι κυΐβιη βιί Καβαλίαν• 

2. Καρίαν €1ι., Λβρυ«ν Οχ. 3. £4<&νν/αν €Ιι. » ΒτΛννίαν Οχ. 
Ρθ3ΐ την αρχαίαν ΐιΚύτριιιι^Ι Οχ. εοπίτα οο^ΐοβπι. 6. %αϊ 9ΛάΜ 
οοά. , 0Π1. Οχ. 7. Μαιώτι^ βγηοβϋυβ ρ. 50. Β, ΟΙίΓοη. Ρ&ιοΐι. ρ• 

27. ό» Οβάτβηαι ρ. 14. γ. €« Μαλάτη^ Οχ. ΛιΛ, Σαρματης^ 
Τϋΐνριανής^ Βονταρνής Οχ., ^^οπιπι ροβίΓβηιιιιιι €οττ^τά βχ ΟΙίΓοηΐ- 
€0 ΡλβΰΚι• ρ. 27. Β, Ροΐΐαοβ ρ. 74., β^ηοβίΐο ρ. 50. Β, ^αί Βαατφα" 
νη^ €ίί ΙάΚ>Γ0 ι^θηβΓ&Ι. ροβ4 Οατοη. Ρωείι. ρ. 414. 1>, <]0ΐ ΒοΒίατηΐο, 
Οοαί. Βαο&ηι^. &ά ΟΙίΓοη. Ρ. ρ. 492. Β. 9. Βοιωτία] Βοιοτίία 
Οχ. 10. Πίλληνη ] ΠΐΙηνή Οχ. τ. Ββηΐΐβίυαι Ερίβΐ. ρ. 71. ίδΐά, 
*Η»ίΐρώτις δ^ηοβίΐυβ βΐ κύί, ΉηΒίρίότης Οχ. 11. Λνχνΐτις ΟΙίΓοη. 
Ρ. ρ. 27. €, 8γηο., Βοΐ. Μδ. κρυά Ρυοαπ^. 1. ο., ΛαχνΙτης Οχ. 
12. Ενβοιαν Οΐι., Ενοιαν Οχ. 13. Κν^ραν ΟΙιγοιι. Ρ&μ:1ι. ρ. 

28. Α, Κνϋ'Βίραν Οχ. Λίά. Ζάχνν^ον ΟΚι., Ζά%ιν&ον Οχ, Λίά, 
Κ^φαΙηνίαν Οχ. 14. την χαΧονμένψΐν *Ιφνίαν €1ι., Ροΐΐαχ, 8γη- 
€6Πυ8, ΟάΓβηοβ, τ6 χαΧουμ^νον Ιωνία ΟΗϊοα. Ρ., τη^ χαλονμένης 
Ιωνίας Οχ. 15. Τίγριν οο4., Τίγρον Οχ. 

ΚβΐΒ, Ρίβΐ^ΑΒί, ΜγβίΒπ^^γοαοηιαιη , ΡΙίΓγ^ΑΠ), Ολίηιϋι&ιιι, I^γ^^&I^, 0&- 
ηυη, I^3^ά^&II1, Μ^βΊ&ιιι μ^γαοι » ΤΓο&άβαι, ΑβοΚλίη, ΒιΙ^γηίλΒ τβΙβΓβη, 
ΡΙΐΓ^^ίλΐη: ημοΙμ «ΰλΐη ομ; βΑΓάΐηυοη, ΟτβίΑΟί, Ο^ρπιαι; β1 βοτχιιαι 
€ι«οη , ααί Νϋιιβ βϋ&ιη ^οΐυ• €<(. 

ΙλρΐιβΙο ο1>τβηβηιη1 ΜβάΐΒ, Α11>ΑΐιΙ«, Απηοηί& ηιΙηοΓ ιη&]οΓ(|ΐιβ, Ολρ- 
^ ρ•άο€ΪΑ, Ρ&ρ1ιΐΑςοηί&, ΟλΙ&ΰΑ, Οοΐοΐιίβ, Βοβροη», Μ&ΙαΙθβ, Ρ6γΙ>6, δλΓ- 
Β&ΰ», Τ&οπθΐΐΑ, ΒοίΑΠίΑ, 8<7ϋϋ&, Τ1ιηο1&, Μ&οοάοηί&, Ρ&ΙαλλΙίΑ, Μο- 
Ιοιώι^ Τ1ΐ€»&1ί&, ΙαοοΊι^ ΒοβοΙίϋ, ΑβΙοΗκ, ΑϋίοΑ, Αο^αια, ΡβΙβοΑ, αα&β 
«1 Ρώροηηονβ άίοΐΑ «ιΙ, ΑΓεΕάΪΑ, Βρίηιβ, ΙΙΙγήοαίΒ, Ι^€ΐιιιίΙ», Α^Ηα, 
ιηιάβ ΒΗϋτΐ Αώη&ϋοο ηοαιβη ί&ο(ιιπι• ΙοβοΙμ τφτο 1ι&1»ιιϋ ΒηίΑίιηίΑίιι, 8ί- 
όϋ&ιη* £ιιΙ>ο€&ηι, Κΐιοάιυη, Οΐιίιιαι, Ιιβ&^ηιη, (>)τ11ιβπυΒΐ, Ζ&ογηΐΐιιιιη, €^ 
ρΙίΑίβηι&ηι, ΙύΐΑεβοι, ΟοΓεντ&η, Αβι&β ςιιοςαβ ρατίβπι ςυλβ Ιοηη τοοΑ- 
Ιατ: βη^αη νατο Ιιιώοϋ ΊΙ^^, ςυί ΜβάίΜα λ ΒΑΐ>7ΐοώΑ ά!β(«η]4ιι&1• 16 Α Ν Ο Ν Υ Μ Ι 

Ύούτωψ οίν των χληροδοτη&ίντων ο τον Χάμ νίος Χαναάν 
Ο 17 ϋών την τΐρίς τφ ^ιβάνψ γην ως άγα&η τί χαϊ ίυφορος χαΐ χατά 
πολύ της ίαντοϋ δίολλάττονσα γης, τνραννιχώς χαΟ^ρπααν^ αν- 
την^ χαί τους Ιχ τον Σημ χΧηρους Ιξηλασι, χαΐ οντω πάσα η γη 
της ίπαγγΑΐας του Χαναάν προσηγορίνται» χάντΗίθ'Έν τοΙννν$ 
ο δίχαίος χριτης μιτά ταντα τοις ϊχ του Σημ νίοΐς ΊσραηΧ απ/- 
δωχ€ν αντ^ δίά Ίησοϋ τον Νανη, χα^ώς χαΐ τψ ^ίβρααμ προ^ 
ηηγγίίλατο, 

Ψαγαν ϋ γ^νόμίνος Ιτων ρΧβ^ ίγίννησΒ τον Σιρουχ, χαϊ μ^ 
τα τούτο ϊζησίν ϊτη σζ, χαΐ άπέΟ^ανί ζησας τά πάντα Ιτη τΧ&\ ]β 
1> Σίρούχ δί γινόμενος Ιτών ρλ' Ιγίννησι τ^ν Ναχώρ, χαϊ μ£- 

τά τοντο ΐΧησεν ϊτη σ\ χαϊ απέ9^αν%ν α χα\ ζησας τά πάντα τλ\ 

*0 δί γε Ναχωρ , ο νίος Σερονχ , γενόμενος Ιτών ο&' Ιγίν^ 
νησε τον Θά^ρα, χαϊ μετά τούτο ϊζησεν ϊτη ρχ9'', χαϊ απί&ανε 
ζησας τά πάντα ϊτη ση. 15 

Θά^ρα δι γενόμενος Ιτών ο' Ιγίννησε τον ΙΑβραάμ χαϊ τ6ν 
Ναχώρ χαΐ τον ΙΑράν, τον πατέρα του Λώτ^ ος χαΧ άπΙ%ανι 
προ του πατρός αυτού Θά^ρα, χαϊ μετά τοντο ϊζησεν ϊτη ρλε^ 
ο Θά^ρας, χαϊ άπίθ-ανε ζησας τά πάντα ϊτη σε*. 
Υ^ *Εν δι τοις προειρημίνοις χρόνοις γίγονί τις γίγας, τοννομαΐΟ 

2. τω] τ6 Οχ. 3. διαϋάττοναα] διαΙΧαττοναης Οχ. ▼. ΤΙιβοθοη]» 
ΜβΙίΙ ρ. 79.^ 6. τοΓς ^ νΐοΐς €1ι., τον; — νΙούς Οχ. 12. & Μ 
ξήσαί τά πάντα] 8€ηΙ>6ηάιιιη τίάβίατ ζήαας τά πάντα Ετη, 14. ^^' 
Οχ., ρχ^οοά. : ρχθ' ροιήΐ βΐί&πι ΟΙιγοο. ΡααοΙι. ρ. 48. Β, ρίβηςτιβ ρι^'• 
20. ΛΟΓΟΣ ^ΕΤΤΕΡΟΣ Ιηβοήρβϋ Οΐι. Νβηι ίν δΐ τοΐς προει- 
ρημύνοίς χρόνοις ρΓο «ο ηιιοά 1η €0^€€ ^Λ μηά ταντα. \\Λ. ηά 
ρ. 7. 5. 

ΡαοΐΑ Ιίβςοβ Ιι&ο ρ&τϋϋοηβ, ΟΙΐΒΐηΐ βϋιιβ €1ΐλη&&ιι, Αΐιιιη&άτβηο Ιβτ- 
ΠΙΠΙ ϋΐΜίηο τΐείη&ιη ΐΝ>η&ιιι ββββ, β1 ίβΓϋΙβαι, βο&ςαβ ηιαΚο αιβίίοτβιη, ρβΓ 
▼ΐηι 6ΑΙΙ1 5ίΙ>ΐ λτηραίΐ, βύΐηίςαβ ροιΙβΓοβ 6Χ 6& β^οόΐ: ςαο &ο1ιιιιι, ιι1 
τιη!?βΓ5& 1«ΓΓ& ΐ11& ρΓοιηΐ&ιΙοιιΙβ, ΟΙι&η&Αηίβ Γβ^ο τοο&τβΙιΐΓ. Ιυ^βχ ϋλαιιβ 
{αβίυβ «Αΐη ροβΙοΑ ΙβΓ&βϋϋβ, ςα! & 8«ι&ο οηυο^νβηηΐ, ροτ Ιθβοιη Να- 
ταβ Ρ. Ιτλώάϋ, ιΐοαΐ ΑΙ>Γ&Ιι&αιο ρΓοιηίΜΠίΙ. 

Κ&^αιιβ &ΐ](θΐιι «ηηοΒ οΑΐυι οχχχπ ^βηαίΐ βοηιβίιαηι ; «1 άώιάβ τΐχϋ 
Αΐιηοβ οονιι, βΐ πιοΓίαι» ««(, εαηι τίχιββο^ βοποβ οοοχχχιχ. 

ββταοΚιηβ τβτο Βΐιοοβ η&ΐαβ οχχχ, ^βηαίΐ ΝαοΙιαΓοη, β( ^βίηάβ τΐχΗ 
&ηηθ5 00, 6ΐ πιοΓίουβ «•(, οοαι τίχίβΜΐ Αηηοβ οοοχχχ. 

ΝϋοΙιοτ &α(βιιι βαηιοΚιί Ρ. Αηηοβ η&ΐαβ ι.χχιχ, ^βηιιϋ ΤΙι&τ&ιιι; θ1 
άβΐηθβ ΎΪχϊί Αηηο8 οχχιχ, «1 ηιοΓίαιιβ €β(, οαη τίηβββΐ βηοοβ οοτπι. 

Τ1ι&Γ& Τ6Τ0 9 ϋΐτηο» η&ΐη• ι.χχ , ^βηυΗ ΑΐΝΤΑΐΐΑίιιυιιι , Ν&οΙιοΓβιη , €€ 
Απλίηαπι, ρΑϋτΰπι Ι^οΐ!; <ια1 βίΐΑίιι &η1β ρ&^τβιη βααιη Τΐι&ηπι άιβπι ο6ϋΙ. 
ΤΙΐΒΓΑ &υ^«αι τΐχίΐ ροβϋίΜο λΐιηοβ οχχχτ, «Ι ηοΗυιι• «ιΐ, οαηι τ1χΐ8»β( 
Αΐιηοδ οοτ. 

ΤοιηροΗΚ)!» λϋΐβαι ρηβάίοΰβ ^ιςι• ϋηΙ» βχ €1ι«ιιιΐ ροιΙβΗ•, ιιοιιιΐηβ 
ΟΗΚΟΝΟΙ.ΟΟΙ0Α. 17 

Νίβ^ωδ , νί&ς Χονς τον Αϊθ^ίοπος , Ιχ φνλης Χάμ,,ος χτίόας 
τψ Βαβυλώνα ηόΧίν χαΐ πρώτος χαταδείξας χννηγίαν χοΛ μη^ 
γιίαν ΙΙιραών ϊπρώτίνσε, δίΰάξας αυτούς άστρονομίαν χαΐ 
άατροΧίη'ίαν, τ^ ονρανίω χινηαα τα π^ρ\ τους τιχτομίνονς πάντα 
δ^^θ^ίκ σημαίνοντα ' αψ ων ^Ε).ληνίς την γινι^Χιαλογίαν μαθ-όν-^ 
τις ηρξαπΌ τοις γενομένους υπο την των ίστρων χΐνησιν δίαφέ^ 
ρΐίν, οτχο€*ν αστρονομία Τ€ χαι αστρολοτ'/α χαΐ μαγίία άπ^ Μα-* 
γονσαίων , ήτοι Πίρσών , ^(ΐξαντο ' οί γαρ Πυρσοί Μαγώγ υπο 
των Ιγχωρίων προσαγοριύονταί , οϊ γι τον Νίβρώδ Χίγουσιν ατιο- 
10 θ^ιωθ'ίντα χαΐ γινόμινον Ιν τοις αστροις τον ουρανού ον χαΧουσιν 
'Ωρίωνα , περί οίυ ψησι Μωσης δτι γίγονιν η άρχ^ της βασιΧιίας 
αντοΰ ΒαβνΧών χαϊ ΧαΧάνη Ιν^γγι Σιναάρ , οθ-ιν ϊΙξήΧΟ'ί ΦίΧί- Ο 19 
στηίμ Ιχ της ψυΧης του Σημ του ΐ4σσούρ , αφ ου ΐΛσσυριοί, "^ 
Κάί χρατησας την 2νρίαν χαϊ την Περσίδα χαι τά Χοιπα μι- 
ΙΒοη της ανατοΧης άνπράνη χαϊ ίίΧΧος, νίός τίνος Ουρανού Χιγο^ 
μίνον χαϊ ^Αφροδίτης , γυναιχος αυτοϋ, γιγαντιαίος, ονόματι 
Κρόνος χατά το όνομα του πΧανητου αστίρος' γινόμενος δ^ 
χαϊ οι;τος δυνατός πάνυ χαϊ ποΧΧονς υποτά'ξας χαϊ χυριιύσας 
πρώτος χατίόιι'ξι το βασιΧιύιιν χαϊ χρατιΐν τών άλλων άνΟ-ρώ^ 
20 πων. ος χαϊ βασιΧιίσας πρώτος Συρίας ϊτη νς νπίταξι ηασαν 

5. αημαίνοντα] δεήΙ>θ σημίΐονμίνος» 7. Μαγουααίων οοά.. Μα- 
γονααλων Οχ. 8. νπό οοά. , από Οχ. 11. 'ίΐρίωνα ΟΙι., 'ίΐ- 
ρίανα Οχ. ίΐίά. Μωαής] Οβηββ. Χ. 10. 12. ΦιΧιαναΙμ οοά.^ 
ΦίΙιατίΙμ Οχ. ,,οθ^ν ^ξηλ&Β Φιλιστύμ βία] Γβ^α ηοη 5υηΙ Ιιαίαβ 
1θ€ί, αυ«ιπ Ιιοο ηοάο Ιβςβηάαιη ρυΐο: οθ^ν ίξήΙ&Βν §χ της φυλής 
τον Σημ 6 Άοσονρ, αφ ον Άσανρίοι. νΜο ββαϋδ. ο&ρ. 10. υ6Γ. 
10. β1 ΙΙ.^' €Κι. ΥβΓόλ οϋ•Βν έξήλ&Β Φνλιαταίμ Ιβ^ηίυΓ Οβηββ. Χ. 
14. Οοηί. 6ΐΙ&αι ΟΙιτοη. Ρ&βοΐι. ρ. 36. Β. 14. μίρη οοά., μέλη Οχ. 

Νθ1>Γοάα8, Οΐιαβ! Αβϋιιορίβ &Ηθλ. ΒΑΐ>^1οη€ΐη ώγΙ>€ιιι Μο βχίταχϋ; &τ1«ςαο 
τβΐΜίηόί βΙ ΜΑ§ί& λάΐηνβηϋβ, ίρΜ ΡβΓβίβ ρηαιυβ ίαιρβΓ&τΗ, ΑΒ(Γοηοπιι& 
6( Α«ΐΓθΙοβί& 608 !α[ΐΙ>υβιΐ8, βΐ ηοΐα οοβίββίι οΙ>9€Γν&1ο, οιηπίλ 6Χ ηαΐ&ϋ 
£β ιηοι1&1ί5αβ ρΓ&βόιοβηβ, & ςαί6ιι& ΟΓ&βοί 6βηβϋι1ΐ&ίοςΐ&ηι ιιοείρΐβηΐεβ, 
<1β ΐλΑΐΑΐίϋΙι 86€υη<)ιιιη Μίτοηιπι ηοΐυιη {αάίοΑτβ ρηπιιιιιι οοβρβΓυηΐ. 
Α<(Γοαοιιιί& ΐ(&ηΐ]β €ΐ ΑβίΓοΙο^λ βΐ Μ•ς1α & Μ&ςιΐΜβ», 8βιι Ροι^. οτ- 
ΙΜ 5ΐιη4. Ρβη&β βηίαι Μλ%ο% &1> ίη^^θΐϋβ αρρβίΐ&ηίιιτ: ςαΐ βϋ&ιη Νβ- 
Βη^αη ίη οοβίίΐιιπι οτάίηβοι ΓβΙ&Ιυιη, βοπιηαβ «886 ςαθη ιηίατ 8ί^θΓ& 
Οηοηαη τοο&ηΐ . ΒβββΓαη^. Ββ Ιιοο άίάΐ Μοβββ : Ρτίηϋίρίηη τβξηί €]η8 
Βα^^Ιοη €ί ΟιαΙαηβ %η Ιατα 8€ηηαατ: υοΑβ βχίγίΐ Αββατ, 8βοιι Ρ. « 

ΕχϋϋΙ €ί αΗιι8 ^ις«η1&6Μ βΐ&ΐατ&β, Οοβϋ €ΐι]υ8ά&ηι β1 Υθηβή» Α-, 
ϋιΐ8, δΑ(ιιηιιΐ8, Α Ρ1«ηβΙ&β ηοιηιηβ άΐοΐαβ: αοΐ δντί&ιιι, Ρβηίάβιη, ΓβΗ- 
φΐΐ8ΐ|αβ Οηβηϋβ Γβ^οηβ• 8ίΙ>ΐ 8υΙ>ίθθ1&8 ^αΚ>ιιιΙ. Ηΐο, οαιιι &ά ροΙβηΐίΑΐη 
ΒλρίΔίη €88β1 βτθο^υβ, ίπιρβηοςαβ «υο ιηαϋθ8 8υΙ>ί6αβ86(, ρήπιυβ Γβ^Βΐι- 
^ ΐΒΟ^ηκι, Αϋο8<ιυ6 βαΐ) ^α^ααι πιιΚβηάί οβίβοάϋ: ^υ^ οαπι βχτίαβ Γβ^ηο 
ρήαιιΐ9 ρ«τ Αοοοβ ι.νι ροϋΙυ8 ίιιΪ886(, ΡβΓβί^βοι βΙΜ οιοηβαι ί&€ΐο & 8} πα 
Ιοααΐ€» ΜαΜα9. 2 -4. 18 Α Ν Ο Ν Υ Μ Ι 

ιτρι Πιροίία, Αρξάμίψος &πί της Σν/^Ιας. ΐχων ίί γυιιά&α Σί- 
μίςαμιν, τ^ν χαϊ 'Ρίαν καΧονμίνην ηα^ϋΆασν^Ιοις , ϊοχΐΡ χαΐ 
νίούς δνο χαΐ ^γατίρα μ'βν* χαί τό> μίν προσηγόρινσί //Ια 
■ Ο ι\ς όνομα τον πλαν^Τον αστί(Η>ς, τίν ίί Ιχωνόμασί Νίνον, χαϊ 
τηκ &νγατίρα'Ήραν, ην χα) ίΧαβΐν ΐΐς γυγαΤχα Ιΐΐχος ό χαϊ Ζινς, 6 
την αίαψ αδιΧψην, 

Μ-ΐτα ΰί Κρίνον ΙβασΙΧΐνσΐ Νίνος, α νΙος αίτον, ϊιη νβ'. 
Βς γί την Ιδίαν μητίρα ΣιμΙραμιν λαβών ίΐς γυναίκα^ νόμος Ιγί~ 
Ο 20 νΐτο ΙΙίρσαις Χαμβανίΐν τ&ς ιαντών μητίρας χα! άδιΧψάς δια τ3 
κάϊ τίν /ί(α Χαβιΐν τήκ Ιΰίαν αντον άδιλφψ "Ήραν Ι χαί ΠΙχος ίο 
Χιγέμινος. ό ϋ Νίνος Ιπιχρατ^ς γινόμινος της 2νρίας, χαΐ 
χτίαας η6Χιν μίγίστην σφόδρα, ηορίΐας όδοΰ ήμιρύν τριών, ίκά- 
ΧίΟίν αντί/ν ιϊς ίίνομα αέτον Νινενί, χαϊ π(>ώΐ0Ε ^ν ο^γ^ β'"'ΐ' 
Χήιι, Ι^ ου Ιγίνίτο χαΐ 2^ρ6αατρος ο πιριβόητας Πιραων 
ααχρονομας' ος μίΧΧων τίΧινταν τ^χηο %η& ονρανίον ηνρίςΐΒ 
ρ άναΧιο9ηναι, ιΐπών τοις ΤΙΐρααις, Εάν χα,να^ μ$ τύ τινρ, ίχ των 
χαιομίνων μον 6στί(θν Χάβιτί χαΐ φυΧάξαη, χαΐ ούχ ΙκΧΐίψιι τί 
βααίΧιιον ίχ τί}ς χβίρας υμών, ί'ως ον φνΧάττηαι τά 6στα μον. 
χαΐ ίί•ξάμ(νος τψ ΏρΙωνι νη6 ίίρίον ηνρ&ς άνηΧω^ , χαΙ Χα- 
β&ντις ο! Ιΰρσαι &πύ των τκρρω^ίντατν οστίων αντον ΐχοναία 
φν'λάη'οΐΎΐ; ία>ς &ρτί. 

1. 8. ΣιμΙι/αμιν Οι., Σίμήζαμιν Οχ. 3- 5. ΛνγατΙ^α ΟΙι., ^- 

ίοΐίραν Οχ, 3. ΙΟ. ^ία Οι., ^Ιαν βαύ., ^άν Οι. 4. ΙίΙνοιι 
Ιο βΐ ϊηίη Οχ. 10. ό χοΐ Πΐηο! 1>γάμίνο{'^ Οε1« τβΐ ϊμΗο τον 
χαϊ ΠΙχον Ιιγόμίνον. 14. χαί «ηίβ Πιβοαν άύνη «ιιηι ΟΙΐΓβη. 
ΡβμΙι. ρ. 37. ε, ΟβάΓβηο ρ. 16. Β. 19. 'Ά^Ιανι ΟΙι., 'Ά^ίηι Οχ. 
20. τιφίΐαι9ίηιο9 Οχ., τιψι/οίίίνταν ^αΛ. ΐηΐϋο ιαίιϊβΐίΐ. ΙΙιοτ Ιινΐβ Αιΐΐ ΒηηΐπίΒΐΐι , >ρηύ Αητιϊαι ΒΙκα κρρ^Ι•- 

- - '"- • ..-..-......_-. ι.. -ο^ίΐβΓ- ■ * - 

»β αοπιοι, •11επιιη Νΐηοια το<«?ϊΙι 1ίϋ>« κι 
αΐΐβιη ΙηΙβτ ^πι Ρίοοι, <)α1 βΙ ^^ρ^1β^ ι ςιίΑ &11οι άικ» βΐ £1Ι•ιη ΙιαΙμιΪΙ: ϋΐβπιηι τ«το •ί(ο[ΐιιη ^οτ^α1, ίαχΐ• 
Ρΐιαβίιβ αοπιοι, •11επιιη Νΐηοια το<«?ϊΙι 1ίϋ>« κιιΐβιη ηοηβη «ηΐ ΛαΛα\ ΫοΛ δαίΐπιιπη ηριβτΗ 611πι ^π9 ί^ηαι, αοοΙι ι,π, φΐΐ ιβιΙμιιι (Οοβι 
σιαηινιηίάβιιι 1ι•1)ΐιϊΙ πχοΓβηι: ιιηάβ Ρβπϊι Ιεχ ηιΐκ ιηιΙτΒ• β1 ιογογβ* ίη 
Ιαιΐ ΜηϊοΓΐΙιιιιι ιιοίΛκπάΙ} Μ ηηού ^I1ρΐτβ^ Ρίο» βύακ *αηΐΓ«ιη ηκη 
^II^ιοη^I^ άυχΪΜεί ηιοΓεπι. ΝίαΒΐ •(ΐΙ«πι β^ΐΐ•* γοεπο ροϋΐα•, ητΐιβη 
ΜίΜΐϊύΐΙ πΐΒ^ηοιη ϊΐϊηβτβ ΐτΐαιη «ΙίΕπιαι, ήα*ιη κ ηοαηηβ «ηα ΝΊηίτβη *ο- 
εανΐΐ, Ιη ηυα «ϋβπι ρπαΐΜ Γ«§ιι&νϊ(. Εχ Ιια^ΐΜ ιϋιρβ ρτοϋΐΐ ΖογμιΙβτ, 
ββΙεΙιεΓΓίιιιαί ίΙΙ« ΡβπΒπιιη Αιίτοηηκηι ( ^ηϊ ηοηΐιιπιι τβΐϊι βίρβΜηΙ, η1 
■Ι) ίρΐΒ οαείΐΐϋ «χιΐΓβΓβΐΐ]Γ{ Ρμ^ιοιμ Ιιμο ρίΜίχρίίι ,,Κ ιηβ «οβΙβιΐΗ 
ίςηίι ΜΟΐπιηριβπΙ , αβπιβίοπη• οηιηαι ηβοπίΒ ηΙιηιηΗ (ΟΜίβ Η ΜΤ- , •Ι> ΐριβ Μβίαΐΐ ■^Μη■1ριπI αΐι Ρβη•* 
■αΐΒΐη, ηηού 111• ρπεεΐραηΐ βχβοιίΐ, οιιΐιιαι ^μ ηϋηυΪΗ οοϋβ^ηυ•!; 
■)ΐΐΜ βϋηοπηαι «ιιΙο<Ιΐιιη(. 
ΟΗΚΡΝΟΙ.ΟΟΙ0Α. 19 

Μ€τα ^^ Νίψορ ΙβασΟαυση Ι4σσνρ1ωρ θονρας ης τοννομα 
ϊτη λ', θ9 χα\ μηωνόμασαρ^ίρΒα §ϊς όνομα ταυ πλανητον αοτΑ 
ρος. φτίνι ^ρύ' πρώτον στηλην ανασττϋαντις ΙίσσνρίΟί χαϊ V 8 
ώς Ο-^^ν Ι^^χρ^ "^ον νυν προσκυνουνης χαΐονσι π^ρσίστί ΒΟμΧ 

&&ι6ν, τοντέστίν ^Αρης πολίμίχός. ο£ χαΐ ^αρΒηλ μίμνηγαί ώς 
ηροσχννουμίνον παρά Πίρσών χάΐ λατρίυομίνον» 

Μιτά α ^ρια ϊβασΛίνσί Λάμης ϊτη χ\ μίτά ϋ Λάμην Ο 21 
ΙβασΟαναε 2αρδανάπαλος ο μίγας Τίτη λι', χαϊ Ισφάγη νπ& τον 
Περσίως. οί ίί γι χόλαχες χαϊ μιμητοί της Ιχίίνον φιλοσαρκίας 

10χα2 γοίστρίμαργίας χαϊ οΙστρηΧασΙας Ιπίγρα'ψαψ ώς Ιξ αντον δη- 
^^ν τω τάφω αντον τοίάδί. Τ6σ ϊχω Μ ίψνβρισα χαί ίφαγον 
τι χαί ϊπιορ χα) μίτ ϊρωτος τ^ρτιτον Ιπολη§νσάμην, παθόντα 
α πολλά χαϊ ολβία πάντα λίλαπταί ' χαϊ γάρ ννν σποδός ιϊμΐ 
ΝΙνον μεγάλης βασιλινσάς. 

15 Ό α άδίλφ6ς τον ΝΙνον ϋ&ο; ο χα2 Ζάς βαϋΐλανων Β 
της Ιταλίας Ιπίμανίψ. Ιν ϋ τοις αντοΓς χρόνοίς οντ% πόλίς ο2- 

5. Δανιήλ] ΧΠ• 11. τ6α ^χω Ζί ίφνβρίβα «(ο.] ,,ΗΑΐ>€πιυ« Ιιίο 
Ερί^ΑπιΐΒ&ιίβ πιβίτΐά ρ&Γΐβιη ΐη ρΓΟΜίη οοηνβηλίη• Βχΐ&Ι Ερι^Γ&πι- 
ΒίΑ 1ιθ€ ΒρΪ£Γ&αι. 1. 3. Ερ. 152. €ΐι]ιιι ρηαιυαι άίβΐΐοΐιοη βίο ββ £αΐΝ>(• 

Τί(^ν Ιδάην τά 61 «οΐΐά χαϊ δλβια ηίϊνα ΙέΙαηται. 
νΜ ρτο έδάην^ 8€ΐιοΚ&8(€8 Ιβςίΐ ίηα^ον^ νίύ ηοβίθτ 1ιιιΙ>β1: 6ΐ ρτο 
Ιύλΐίηται^ ΑϋιβιίΑθυβ ΙΐΑΐ>β1 ΙέΙννται* ΟαβΙβηιιη ηβαΐΓ» Η&ηιπι 1β- 
οΐίοηυιη Ααο(οη ηοβίΓο υβοι «η6 ροΐββΐ, αιη άίχίΜβΙ ροϋαβ λέλαψΒ^ 
νβΐ αίοίΧί, ΑΙςυβ Ιιιιο ιι«(]α€ 1ι&1>«8 (ΙιβοΙοΓ) ΒχοβτρΙοηιπι €%το- 
ηοίοςίοοηιιη ΑοοΙΟΓβαι Αοοη^ηοιη; 6Χ ςαο β& Ι&ιϋαπι ιηυ(υ&11 «αοιιι* 

3αΑβ «ριι4 Ιο* ΜαΙ&Ι&βι άββαηΐ.. Ρλ^ΟΑίη ιβςυβηίβηι 6Χ ΟΙιγ. Αΐβζ. 
ββοηρηιηΐΒ; βάΐίοβΐ υ1 οπιηί& ή(β οοηηβσί&ηίαΓ. Αίςηβ Ιιοο ί&άβη- 
Ιο, ηοη ^βιη εοιηιηο^&ΐο Αοαρΐηιιιβ, ςυ&ιιι ποβίτα κροβοίπιαβ. Οαηι 
«ηίιιι Μ(|06ηϋΑ οντοΙίξΒΪ βχ ηοβίτο άββοΗρΙλ τίάβ&ηΐϋτ, ηοη βιΐ αυοά 
^β ρΓ&606ά6ηϋΙ>ιιβ ιη Μ/Αβαι, Μϋβηι Ρίά ΙοτΙι, ΜβΓοαΗί, β( Υαιαι- 
Βΐ ηΐΑίοπΑ, ^ιώϋβιιιιιι.** €!ι• 15. β€^. Πϊκοί Οϊ^ Πήηος ΟΙιτοη• 

Ρ<μ1 ΝΙηοοι τβτο ΑββγηΙβ ΪΒ|^βηγΗ Τΐιαηι ({ΐϋ^Αΐη,^ &ηηο• χχζ, ςυβηι 
€ΐίλΐι Μ&τίβιη, Λ ΡΙληβΙλβ ηοηιιηβ, λρρβίΐ&πιπί. Ηυίο Αη^ιΰ ρηηι&αι 
«χείΐΗΐΙββ βίΑλοΜη, «ηηκιαβ βΐΜπιηιιηι ογο Ρβο οοίβηΐβ•, Ηη^& ΡβηΙοΑ 
ΒλίΙβαι ^βιιηι τοε«ηΙ; Ιά ββλ, Ματίβη ι>«1ΐΑΐοΓ6ΐη. Ηαηε βϋΜΒ α Ρβηι• 
αιΙΙΐΗΐ, β( ρΓο Ρβο 1ι«1>ϋαοι ίαΐλίβ, ηβαιοηΐ Ρ^ηίοΐ• 

ΡοιΙ ΜΜΓΐβη Γ6ηι&ήΙ ΙιΜηββ, «ηπίβ ζχ: ροβΐ Ιιαηο τβτο Γβ|;ηιΐΒΐ Ιι&- 
Ικήί βΑτ^ΑΟΑΜία• ι0β αη^αβ, ρβτ ληηοβ ζχχτ; ^οι & Ρβη^ο θ€€!βιιι 
οΐ. Ηυ]θ8 μιιΙαΙοτμ, €ΐ οΑτη&ϋΐΑΐΐ• β]», ιη^ΐανίθΐ, ΗΙ>Μΐιώςα6 ΐιηίΐΑ- 
(0Γ«ι, ^οιηαίο β|αι, ΐΑηςο&οι &1> ίρβο ογοΙαΙα, Ιιαμ !η8€ΗρΜπΐΒΐ. Κ& Ιι&- 
Ιμο» ςιι&β ρβίοίληΐβτ ρΓοίυάι, ώΐ, οιΜ» άαΐείαιιβ αιηοη Ιηάυΐ^: πιυϋ& 
▼«το β1 1>«&Ι& βχρβτία•, οαυιίΐ^ιυι (ΙΦΐΙίΙυοΓ• Οία!• «ηΐαι ηιιηο ιιιιη, 4*^ 
^βκ?«β οΒαι ίαιρήτί. 

ΟλβΙβπιαι 1ιιρ!ΐ6Γ Ριβυβ, ΝίηΙ ίΓλίβτ» ΙΙλΰΑβ Γβ^ιιαι Ιβανιΐ. ΈΙλ 
Ιβιρ«ι(*ίβ ΟΛΟ ηΛ» οΙΙα » η«€ ^ηΙοϋΐοΜ «ταΙ ία οοοΑβοΙβ $ βοά ιιίαιρϋ• 20 Δ Ν Ο Ν Υ Μ Ι 

η διοΐιιψίΐζ ης ^ Ιρ τ^ δΰαιι , άλλιΐ άπλως φκίΐτο ηασα ή γη 
ίχίίνη άπό τιϋ)* μιτοαιηαάντων ϊχίΐ Ιχ της ψ»Αης τον Ίάγιβ; 
νίον Νώι. 

^Εζησιν δι Ιϋχος ο χαϊ Ζΐυς }'τη ρκ', χρατών την ύνσιψ χα! 
Ο 22 βασΛίνοη' αντ^ς, χαϊ ίο/^ί" νΐονς πολλονς χαΐ &νγατί^ας απο 5 
των ίνπςαιΰίν γνναιχών. ^αχιν δί αντος ΠΓχος ό χαϊ Ζευς ν'ών 
6ν6ματι Φαΰνον, Ζν χαϊ Έρμην Ιχάΐισΐ» ΐΐς άνομα τοϋ πλανι^τον 
άατίρος. 

Μίτί ίί την Τΐλϊντ'ήΐ' τον αντον Πίχον τον χαϊ ^ιος ΙβασΙ~ 
€ Ιίυσιν ο νιο; αντοΰ Φαν>Ό( ό χαϊ '£ρμξ( της ΊταΧίας ί'τη 10 
τριάχοντα ηίντι, Ζς ην άνηρ ηανονργας καΐ μα&•ηματιχός' Ζατις 
Ιψινρ%ν το μ^ταλλον τον χρνυΐον ίν τ]] ίναιι πρώτος χαϊ το χω- 
νιναν, γνονς δί ότι διαφ&ονοννται αύτψ ο! αδελφοί ηντον οι 
απο τών γνναιχων &ν ίσχιν Πΐχος ο χάΙ Ζίνς, ό αντον ηατήρ• 
^βονλοντο γοίρ αίτϋν ψονινσαι , ως Ζντ(ς ηοΐλοί, ηιρί Λου ίβδο- 15 
μι;χονια' μιτά γαρ πολλών σνμμιγννμίνος γνναιχων ίτΐχνοτιοίη- 
οΐτ ο Ζινς ' πολύ χρναΐον (γχολπωοαμινας ιΐς νπιρβολι,ν ανιχιο- 
ρηαιν, χαϊ άηίρ/ιταί ίΐς την ΑΥγαπτον προς την φυλην τοϋ Χάμ, 
νΧον Νώΐ, ^τινις ίΰίξαντο αντον Ιν τιμί]. χαΐ διίτριβιν ίχΐΐ 
νπίρηψανων πάντας, χαϊ φορών την χρναήν στολην ΙφιλασόφιιΚ 
ρ πάρα τοις ΑΙγνπχΙοις, λίγων αντοΐς μαντείας μελλόντων * ην γαρ 
φναιι σφόδρα Χογιχός' χαϊ προσιχννονν αντόν , Χΐγοντις &ίον 
Έρμην, ως λίγοντα τα μίλΧοντα χαϊ διαχονονντα αντοΐς ΐκ τον 

9. ΙΤ^Νον τον Ον., τον Πήηον Οιτοη. ρ. 44. Ο. 

οβηι «ξηιΐβιαηιιβ πΐβη ΙΙΙβηιπι ρΒτϋυα ΐηεαίΜ) <|ιι1 «χ ^«ρ|1^ϋ, ΝοΜ 
ήΙΙί, ιΐιτρβ ριοί«οΙΙ βτ>αΙ, ακ€ΐ>υι[. 

νίχϊΐ «α1«ιη ΙαρΐΙετ Ρίουι βηποι οχχ, Οΐαύβηΐί^ τβχί αιΐ]ΙΙα«|υΒ Α- 
ϋοι ΒΟ &1Ϊ9Ι ΒΧ ρΓΒΒίΙαηϋΙιιιι ΐοΓΟΒ ιηιιΙίβπ1>οϊ 9ΐ»ββρί(: ίηΐΕΓ ηιιαι βί 
ΐΗϊαι «ιΐ βΐίηι, ηοπιίηβ Ρβηααι, ςυβιιι «ϋΒοι α ΡΐΒΐΐΒΐω ηοιηϊιιβ, Μεκα- 
ιΐιιηι νσαιτίΐ. 

ΡβΐιιιΐΐΐΦ νβτο 5αν« Ποο, ΙΙαΚιβ γι^ιιπι ρβτ βιιικμ χιχ* κάιιιϊιιΐιΐη- 
τΐΐ &Ηη3 β3θϊ Ρκηπα], ({"^ '' ΜεΓοαπαϋ ιΐίοΐυϊ «91. 8υΙ>(ίΙΪ3 εγβΙ Ιιϊβ ίο- 
Εβιϋί, Μΐίιιαι^υ« ΜαΙΙιβιηΒΐίΕ&ηιιη ρ«ΓίΙυί; <]αί βΐ καπιαι ρΓΪαιαΐ ίο ΟμΙ- 
α«ηΐβ ΓβρΒΓΪΙ, β]ιΐ!ςαβ οοαίΐ&ηιΐί ΐΊΐΐίοα«πι. νεπιπ ουια ίαΙβΙΙβιίΗβΙ μ 
^υά ΓταΐΓ«ι ιαοι ρ&ΐη ^ον^ ύε τΒτίίί ρβ1ΙίιηΙ>ιιι οκίβι ϊητίιΐίιι ΙιΙκιηΐΓβ; 
( ηοΐ Βοϊιη ϊηίβηαιαηά] οοΟΐίΙΙαιη οβρεηιπίί ιιΐ ςαϊ ηηαιβη] «ωεπί ύισίκί 
ΜρΙαιρηίΒΐ ΙυρίΐΒΓ «ηΐοη ουαι ρΐυπαιΐι οοηιαβτίΓΒΐ ηιιΐϊηίΐιαι , ΙϊίιΐΓΟϊ- 
(]ΐΐΒ ηιιΐΐοί ΒΙ βΐ• «ΐ]κβρ«η() ίη^^βοϋ βυΗ ραιιι1«Β οσηνβΜΐο, Ιΐαϋι^υβ 
ΓβΙΪΕΐιι, Ιη Α«^ρ(Λΐη ιβ εαηίαϋΐ, βά ζεαίαα λ ΟΙινηο Νοββ £1ΐα οηηα- 
ά«η; Β ηιικ ρβΗιοηοΗ&εβ ΒίοερΙαι £31. ^η^ ύιιιη ΐΐιί ιΙβ^βτβΙ, ργββ ιβ 
οαηίβπιριίΐ οιηπΕί; τΒΐΐΒΐ>ΐ(]ΐ]β ϊβγβιιϊ βυτΕβια, ρΙιίΙοΜρΙΐΒΐΐΒΐιιτ «ρικΙ Αβ- 
βτρίίοι, Γυ(ιΐΓΒΐ^υ« βϊι ρπΐΒ<Ιϊ««)>Β( : ΝβΐΜΓα ουκ ραιοίΗπι βηϊ 1ι駕ηϊο- 
ΜΙ9. Αύοιτηιιιτ ι(Αΐ)ηβ βαη, βΐ ΒΜΐιη ΗβΝηπηιη «ρρβΟ•πιηΐ; ηΐ <]ΐιΙ Αι- 

€ΗΚΟΝΟΙ.ΟΟΐαΑ. βι 

9ιαυ των μελλόντων την άπόχριαν χαΐ παρίχοντα αυτοις χρημα^ 
τα. οντινα χαΐ πΧοντοδότην Ιχάλονν, ως τον χρνσον ^ίον ίνΟ" 
μάζανης. 

"Οτε ονν αντυς Έρμης ίϊς την Αϊγυητον ηΧΘ'ίν, ίβασίλευσί Ο 23 
5 των ΛΙγυτιτίων τότε Ιχ του γένους τον Χάμ ο Μεστραΐμ. ο5- 
τίνος τελεντησαντος ΙποΙησαν οΐ Αϊγνητωι τον Έρμην βασιΧία, 
χάϊ Ιβασΰ,ενσί των Αιγυπτίων Ιτη λ&' ίν ντιερηφανία, 

Κα\ μη αντον ΙβασΙλευαε των Αϊ^πτΙων 6 Ήφαιστος ημί^ 
ρας αχη, ως γενίσΟ-αι Ιτη δ\ μήνας ζ, ημέρας γ' • ονχ τ^δειοαν Β 
10 /α(» τοτι Ινιαυτονς μετρεΤν οί Αίγνητιοι^ αΡ.λά την ηεριοδον της 
ημέρας ίνιαντονς ελεγον. τον Οέ αντονΉψαίστον ^ευν εκάλονν ' 
τ^ν γαρ ηοΧεμίοτης χα\ μυστιχός, όστις ίλ&ών εϊς ηόλεμον οννί^ 
ηεσεν συν τ^ 'ίηπω αντον , χαϊ πληγείς έμεινε χωλενων. 

Ό α αντος^Ηψαιστος νυμον εβ-ηχε τάς Αίγντηίας γνναΐχας 
ίΒμονανδρεΐν χα\ σωφρόνως διάγειν, τάς δε ίπΐ μοι/είαν ενρισχο- 
μίνας τιμωρεΧα&αί, χα\ ηνχαρίστησαν αντφ οί ΑΙγνπτιοί, διότι V 9 
πρώτον νόμον σωφροσύνης τοντον Ιδίξαντο, 

Ό δί αντος "Ηφαιστος άπο μνστιχης τίνος ενχης την όξνλά- Ο 24 
βην Ιδίξατο εχ τον αέρος εϊς το χατασχενάζειν Ιχ σίδηρου οπΧα * 
9ΐ)ο&εν χαΐ Ιπιχριτης σιδηρον ηνρεΰ-η εις τΟνς πολέμους ' αηε&ίω- 

4. χαΐ 8ΐιΐθ ίβαύίλενοΒ άβίβηάυιιι γίάΗ €1ι. 5. Μεαχ^ίμ ΟΙιτοα. 
9. γίνεα^^αι Οχ. ίΐίίά. ζδείϋαν €Η., είδηΰαν ΟΙίΓοα. 

^ατΑ ρπιβηιιη1ΐ&Γβ1, ϋΐί^ιςαβ α Ρβο Γβ8ροΕΐ5& άβ ίαίιιηβ γβΐυΐ ΙηΙβπιυηΙίυβ 
' κΓβΓΤβΙ, ορ65(]υ6 £15 5αΙ>ιι&ίηί3(πϋ:6ΐ : υηάβ «1 Οριιιη Ι^&Γςί(οΓ ΑυΓβυ&^υβ 

Ββα3 Τ0€21(|]5 65ΐ. 

Μβτοαιΐο τβΓο ίη Αβ^ρίαηι τβηίβηίβ, Αος}'ρΙίί£ ΓβςηανίΙ ΜββΓβιηυ.*, 
«χ €1ι&ιηι ι^βαΐβ οηυηάυβ: €υί ίαίίβ ίιιηε(ο Αβ^ί^'ρΐϋ ΜβΓουηυιη 8ΐι£Γ6€€- 
ΓΟΟΙ Γ6ς6Πΐ: ςυί &ηηΐ8 χχχιχ βυρϋΓΐίβ &άιηοί1υαι ίαφβτΐΐανίΐ. 

Ρθ5( Ιιαηο Αβ^ρΐϋβ ϊιηρβΓ&τΗ ΥυΐΓβηυ» ρεΓ θίββ ουοο&χχχ, 3ΐ?β 
ΑΙΙΙΙ03 ιτ, ιηβυβββ τιι, βΐ άιβ» ιιι. Νβ5άΰΙ>&η( βηίηι ίυιιι Ιϋΐυροηβ Αβ^γ- 
ρΐίί βιιιιοβ άββηΪΓβ;» βθά άίβί άΓοαίΙυβ ρΓΟ απηί» ηυαΐ6Γ&1>&η(, ΥυΙοΑπυοι 
ροιτο Ιιιιηο Ρβυιη ΑρρβΙΙ&ηιηΙ; Ιιβίϋοοβυβ βηίπι βΓ&( βΐ ίη^εηιοβιιβ: αυί 
ία 1>β11ιιιιι ριοί€€(ιΐ5, €ΐιιη (ΐη& ευαι β^ιιο βυο οοΓΓαί^ββΙ, βχίηάβ εΐ&ααί- 
ατί(. 

Ηΐο ΥοΙοβηοΑ Ιβςβ οοηάϋα ι&ειχΗ, υίι ίοβηιίη&β Αβ^γρϋαβ ιιηίοο 
€οη1βηί&β γίτο γί(8.ηι 085(6 &ςβΓ€η(; &άα1ΐ6ΓΑ6 &ιι1βιιι θβρΓβιΐδ&β υΐί ροβ- 
085 08Γ6η(. βΓ8ΐ8ηΐ6Γ Ιιοε Α ΥυΙεβηο ίαίβηιηΐ Αβ^ρΙϋ, 4^^^ ρήηίΑίιι 
Ιι&ηο οοηϋαβηΙΪΑβ Ιβ^βηι ΑοοβρίββθπΙ. 

Ιάβιη ΥυΙοΑΠΟβ οα^^Ιιοα ^οΑ^αιη ρΓβοαΙα ΓοΓάροιη βχ ββΓβ, α^ αγιπα 
θ ίοΓΓο ίΑΐ>η€8η(1α, ίιηρβίΓΑΥϋ: υηάβ βΐ Κ(τγγΊ ΡοιηίΙοΓ ίη 1)οΙ1ί α^υπι Γα- 
€ϋΐ5 €5(. Ιη Οβοηυη ΐια^υο ηαιηθίιιιη , οΙ> Ιβ^ειη οοηΐίηεηΙίΑθ ΙαΙαιιι, οΐ 22 ΑΝΟΝΥΜΙ 0ΗΚΟΝΟΙ.ΟΟΙ0Α. ααψ Λν οΛτάν, ως σωψ^οαννηψ ψομοΟ-ίτησαντα χάΐ τροφην άι^- 
Θ^ρώποίς ίιά χαταωαυης οηλων αυρηκοτα χαϊ Ιν τοΓς ηοΙΑμοις ίύ^ 
ναμιν χαΐ σωτηρίαψ ποίησαντα ' ηρ6 γαρ αντον ροηάΧοις χαΐ λ/- 
ϋΌίς ΙποΧίμουν, 3αοά ηοΓί&ίηΜί• βζ «πιοπιιιι Μηολΰοαβ τΙοΙιη ρ«ηηθ! ηΙΙοΐΝΒ οιΐβιι• 
13μ1, ΜΐιιαΙ(]ΐιβ αΑ ροίβηΐΐβιη Ια Μϋβ τΙοΙοΗΑπιςιιβ «άίρΙβοβιι^Αίιι τΙμι 
«ρβπιιββΗ, ηΐΑΐα• €ΐΙ• ΑηΙο Ιριαιιι οηίαι Αιβϋΐ^ιιβ «( 1»ρΙάϋ»ιιι ρηβΒλ- 
Μηΐιιτ• 
/Ω Λ Ν Ν Ο Ύ Μ Α Λ Α Λ Α 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΟΣ /ίΕΤΤΕΡΟΣ. ΙΥίετά δι τίλέντην Ηφαίστου ΙβασΙλίνσίν ΑΙγυπτΙων ο νιος αν- Ο 25 
τοΌ **ΗΧιος ημέρας ,δνοζ^, ως ιΐναι ϊτη ι^ χαΐ ημίρας \ζ^ • ου 
γαρ τ^ίασαν οί ΑΙγνπτωί τ6τι η αλλο< τίνίς αρί&μον ψηφίσαί, 
άλλ' ο! μίν τάς πίριόδονς της σελήνης ίψηψίζον ίϊς ίνίαυτούς, οί 
5 α τας πιριοδους των ημερών εΙς ϊτη Ιψηφιζον * οί γάρ των ιβ' 

Ιηβεηρϋο ΗΙ)Η ρβη!( οαιη ΐρβο βίυβ ίηΐίιο. ΟΙιιΙηίθΑθυβ (]^αιιι ρο- 
ΜΐΗ, Χρονογραφία Ιωάννου ΜαΧάλα^ βυαιρβιΙ αΙ> Ιοληηο ΌλβλΛ" 
9€«ηο €0. Ιι6(ΐ. νοί. Ι. ρ. 368. « <]υί ^χ τΐ9β Χρονογραφίας Ιωάννου 
, *ΑντίοχΒίας τον %αϊ ΜαΙάΧα &1ίβΤ6ΐΐ3 Ιοοιιηι άβ 1ι&6ΐιΐ0ΓΓ0υ3& ρ. 100. ββς. 
ορ€Π5 &ιΐ£(0Γβπι ρΓο<Ηάϋ ΟΓβ^οηο. τ. Ηο^ϋ ΡΓοΙθξ. ΧυΐΙ. Μίηυβ ω- 
<ηιηΙ& τίάβΙαΓ €|υ&ιη 1ι&1>6( ρΓ&βί&^ο ΚεΙοκβηιαι €Ιοηβΐ8η1ιηι Ροτρϊιγ- 
τοΕ^ϊάύ ρ. 5. βθ. ν&Ι^λ Ιωάννου του Ιπίηλην ΜαΧίΧα χρονικής 
Ύ9Λ Ιο. ΜαΙοΙαβ Μβίοτΐαβ ιη 6&ηιηά€αι ΕοΙο^Γαηι οοάίοο Τατοηβηβΐ 
Αρηά Ηββηβϋαιη Ο&ΙαΙο^. ρ. 483• Ροβί Χόγος δίύτίρος^ €|<ΐΒβ «ί ίρβΑ 
^ββαηΙ οοάία, &(1ά6ΐιθΑ ηοΐ&ΐίο Ιβπιροηιαι Ιιοο Ιί^Γο οοηιρΓβΙιβιίΑοηιιιι• 

1. Μίτά δΐ τίΧίυτήν ΉφαίΙατου ^ ίβαοίΧ.] ,,Ηαο υβ^αβ (^Ιιγ. Αΐβχ• 
ΑυίΙιοΓ; άείΐλοβρβ ΑηϋοοΗβηυαι ίρβαιη Ιι&Ιιββ.*^ ΟΗ. 2. βυο^ ΟΚ., 
€ΙΐΓοη. ΡαβοΙι. ρ. 45. Ο, Ιο&ηηββ Αηΐΐοοίι. βρυθ Παολοςίαιη ρ. 499., 
βυί Οχ. 3. 17 αΧΧοι τινίς άρί&μόν] ή αΧλον ηνά αριθμόν 

ΟΙίΓοο. ΡαβεΙι., η αίϋΐο» τινίς ένιαντόν Ιο&ηηββ. ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ 

ΙΟΑΝΝΙδ ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ. Ρ οίί ΐΒΟΓίβιη Τ6Γ0 Υαΐο&ηΐ, Γβςη&τϋ &ά Αβ^ρίυιη βΠν» 63υ3 8ο1, ρβΓ 
■ρΕϋαιη 4407 ^βηιιη; «χ ςαίΐ^υβ βιηβΓςνηί «ηη! άυοάβαιη, ευυι (ίίβΙ>υ« 
97. Ιΐϋβ «οίοι ΙθθΐροήΙ>ιΐ9 ηβο Αβ^ρΐϋ, ηβο ϋΐίΐ αΐΐί &1ίυηι &1> Ιιοε )ι&- 
Ιϊυβτβ οοαιρυ(Αΐι^ί ιηο<1ιιιιι: ββά Γβνο1ιιϋοη«8 1ιΙ 1«ιιηΑΓ£8, ϋΐΐ τφγο άί^Γαοι 
ρβήο4ο$ ρΓο Αοιιίβ βηοηβπιΐΜίηΙ. Μοάα» τ€Γο ρ6Γ άαο^βείαι ιαβη5€8 ιαρ- 24 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΔΙ.ΛΙ.ΑΕ » μηνΰν άρίθ-μοί μίτ& ταύτα Ιπινοη&ησαν , ^ότ£ Ιηωνομάα&η το 
Ο 26 νηοίιλίΐς ίΐναι τους άνθ-ρρπονς τοις βααίΧίναν, ο όί αύιος 
*!Ηλως, ο νίος ^Ηφαίστου , ην ψίλότιμος δυνατός ' όστις ίόιδά- 
γβ^η υπό τ§νος ως γυνή ης ΛϊγυπτΙα των Ιν ίύπορί'α χαΐ αξία 
ονσών παρ αυτοΤς ίρώαά τίνος έμοι/ίύιτο υιι αν του. χαΪΒ 
Ο αχονηαξ ο '^ΕΙλιος ίζτιτησίν αυτήν πίάσαι όιά τι^ν του ττατρος «ν- 
του ^Ηφαίστου νομοΟ-^σίαν , 'ίνα μη λυ&Ιί' χαΐ λαβών ατρατιώ- 
τας Ια του ϊδίου στρατού, μα&ών τον χαιρον της μοιχίίας αυτής 
γίνισθ^αι νυκτών, ίπι^ρίψας αυττ] του άΐ'^ρϋς αυτής μη οντος 
αντόθ^ί, ίίρεν αυτήν μιτά άλλον χα&εύδουσαν του Ιρωμίνου παρ 10 
αυτής, ηντινα ίυ&ίως χαταγαγών ίπόμπαυσιν Ιν πάσγι τγι χώρα 
της ^4ϊγύπτου τιμωρησάμενος ' χα) γίγονε σωφροσύνη μεγάλη Ιν 
τη γη της ΑΙγυπτου ' χάχεΐνον δί τον μοιχον άνεΐλε, χαΐ ευχαρι- 
στήθη, περί ου Ιστορεί ποίητίχώς^Ο μηρός ο ποιητής ως ο^ΗΚιος, 
φησίν, ήλεγξε την ]ΑψροδΙτην συμμιγνυμίνην νυχτίς^Αρεϊ' ΐΑφρο- 15 
δίτην δε Ιχάλεσε την Ιπίθ^μίαν τής πορνείας από του 'Ηλίον βα- 
Ό αιλέως Ιλ^γχ&εΊσαν. το (ϊέ άληθ-ίς, ως προγίγραπταί, Παλαίω 
φατος 6 σοφώτατος χρονογράφος συνεγράψατο. 

Μετά δί την τελευτήν ^Ηλίου βασιλεύς, νίοϋ Ηφαίστου, 
ι βασίλευσε των ΑΙγυπτΙων ^ώσις, χαι μετά την βασιλείαν αύτον 20 
ΙβασΙλενσεν ^Οσιρις, χαι μετά ^Οσιριν ίβασίλευσεν ^Ωρος, χαΐ 
μετά Ωρον Ι βασίλευσε Θουλις, ος παρέλαβε μετά δυνάμεως πολ- 

1. \ηωνομάο^η'\ ίνομίύ^ ΟΙίΓοη. , ίπενοήϋ^η Ιο&ηηββ. 8. φιΧό- 
τιμάς] φιλόϋοφος ΟΙίΓοη. 5. ουαών Ηοάίυβ €Χ ΟΙιγοο•, ονσα Οχ. 
6• ΡοΗ άηοναας οοΜβί ά» αύτον οιιηι Οΐιτοη. 

ναΐ&ηθι ^ααι θβηαιιι οΙ>ϋηιιϋ, οαιη Κ€^1>τΐ8 τβο1ΐ^1«8 &6γΙ οοβρβτηηΐ 
ΜοΓί&Ιββ. 8ο1 τβτο, ΥηΙοΑίή Ρ. ροΐ6ΐΐ5 ίΰΗ βΐ ςΐοηαβ αιρίόοβχ ^I1^ & 
ΐ)ΐιοθ&πι βάοοίαβ, ίοβηιΐη&αι ^ΐ'&η^&'η Αβ£^ρ1ι&αι, οριΙ>ΐ]8 βί ^ί^α1(Αΐ6 Αο- 
Γβηΐβιη, €1101 ςηοά&ιη ΜαββΙο βαο &άα1(βηι οοηβυ«(αίΐΐηειη Ι]&1>€Τ6; ιη βΙα- 
^113 Ι]Αΐ>ιιϋ ϋΐ&ιη ρΓβΙιβηάβΓβ , ί|αο Ιιβ^βιιί & Ρα1γ6 Ι&ΐ&ιη ρΓ&€5(&Γ6ΐ ίη- 
τΐοΐ&ΐααι• ΟβιΙίοΓ ί^αςαβ ίαείιιβ, Ιβοαρυβ ςυο οοπ^γρ^ιτιγΙ «Γ&ηΙ ^αιη ιη- 
81&Γ6; άβίβοϋκ Ιΐιίϋ1ι1)α8 8ΐ!ρ&1υ8, ηοοίυ ΠΙ&ιη αόοπΙοΓ: ^βρΓεοββηΜίυβν 
ρθΓ &ί>56ηΐίΕΐιι τ!η ουιη Απιβδίο βιιο ά6ευιηΙ)6ηΐ6Πΐ , οχίτοχϋ : θ( ρβτ οιηηοαι 
Αθ^ρΙαιη οΙτοαιηίβτΗ 3υ88Ί(, ^κψϊί^ Ιη ϋΐ&ιη βηίηι&άνβιίβηβ. Μοβεΐιαηι 
Τ6ΙΌ ΐρβαπι αιοΓίβ ηυΐΐ&νίΐ: αηο ί&οΐο |;τ&1ί&ιη 8ΐΙ)Ι οοπεΙΓίΑνΗ; Αβ^ρ^ 
τβΓο οιιιηβ8 υϋ ΟΒβίίΐΑίβηι οοίθΓβηΙ , ββΤβοίΙ. Ρβ Ηίβ ΑπΙβιη Ηοηιβηΐδ Ροβ- 
1&, ιηοΓβ βαο 9 ί&1>αΙ&ΙιΐΓ, ιιΜ Ιτα^ίΐ; 8οΐ6ΐη θβρΓβΗβηάίβββ ΥβηβΓβιη εαιη 
ΜηΓίβ ηοο^α οα1>8ηΙ«ιιι. ΡθΓ ΥβηβΓβιη τ«γο ιηΐβΐϋ^ί οοβαη^ί ϋΙ>1(ϋη6ΐιι, 
& δοΐβ Γβ^ ΓβρΓβΗβηβαιη : Γβιη ίρββιη τβΓο αϋ & 00^18 βχροβίΐα ββΐ, Ρ&- 
1ιΐ6ρΙι&1ιΐ8 8&ρΐ6η1ΐ88υηυ8 ΟΙίΓοηοςΓ&ρΗιΐδ Πίβηβ οοηΜςηβνίΙ. 

ΡοβΙ ΐΒΟΓίβιη τβΓΟ δοΐί» Υυΐο&ηί Αϋι, Αβ^ρϋίβ ίιηρβπιτΗ δοβίβ: ρο8^ 
Ιιαηο Γ6£η3γ11 Οβιηβ; Οβίη^βιη βχοβρίΐ Ηοπιβ: βΐ ΗοΓοιη ΤΙιυΙίβ. Ηίο 
!η§6ΐιΙΐ ιηβίΓαοΙυβ 6Χ€ΓπΙυ, όιηηβιη οίΓοα Γοςίοηβπι, ηβ^υβ &ά Οοβληοπΐ) 
- ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ, Ι,. II. 25 

Ιι^ς ηασαν την γην ίως του ^Ω^αανου. χαϊ Ιν τ& νποατρΙί^Ήγ ηλ- Ο 27 

^ιν ίπ€ τήν ^Αί^ρίχψ χώραν είς το μάντεΐον Ιν νπερηψανία ' χαΐ V 10 
^σιάσας ΙηννΟ'άνίτο λίγων ^ Φράσον μοι, πυρίσ&ενίς, άφ^υ- > 
ίΐς, μάχαρ , ο τον αΐ&έριον μετεγχλίνων δρόμον, τΙς προ της 

6 Ιμης βασιλείας ηδυνηθ-η νηοτάξαι τα πάντα, η τΙς μιτ ΙμΙ; χαΐ 
Ιδό&η αντω χρησμός οντος. Πρώτα Ο'εός, μιτέπατα λόγος χαΐ 
πνενμα συν αυτοΐς' σύμφυτα δί πάντα χαΐ είς 'ίν ϊόντα, ου 
χράτος αϊώνιον, ώχίσι ποσ\ βάδιζβ, Ο'νητί, ίίδηλον δίαννων 
βίον. χαι Ηΐ&ίως ί'ξελ&ών ίχ του μαντείου , συσχευασ&εις υπο 

ΙΟτάίν ϊδίων [ΐύθ^ίως] εσφάγη Ιν τγι ΙΑφριχ^, ταύτα ίί παλαία 
χαι άργαΐα βασίλεια των ΑΙγυπτιων Μανέβ-ων συνεγράψατο ' Ιν 
οΐς συγγράμμασίν αυτοΰ ΙμψΙρεταί άλλως λίγεσ&αι τας Ιπωνυ^ 
μίας τφν πίντε πλανητών αστέρων, τον γαρ λεγόμενον Κρονον Β 
άστίρα Ιχάλουν τον λάμποντα, τον δί /ίιοςτον φαίθ-οντα, τον 

15 δι ^ρεος τον νευρώδη, τον δε 14φροδίτης τον χάλλιστον, τον δι 
^Ερμοϋ τον &τΙλβοντα ' αηνα μετά ταύτα Σωτάτης ο σοφώτατος 
ηρμηνενσε. 

Καί λοιπδν Ιν τοις μετά ταύτα χρόνοις ίβασίλενσεν ΑΙγυ-- 
ητίων πρώτος Ιχ της φυλής του Χάμ Έώστρις ' οστίς οπλίσαμε" Ο 28 

9θνος επολίμησεν ΙίίσσυρΙοις , χαΐ υπίτάξεν αυτούς χαι τους Χαλ- 
δαίους χαΐ ΙΙίρσας εως Βαβυλώνος. ό^<ο/ως ^^ υπέταξε χαϊ την 
ίΑσίαν χαϊ την Ευρώπην πασαν χαι την ^χυ&ίαν χαϊ την ΒΙυ- 

3. πνρια^Βνές ΟΙίΓοη, β1 Μ8. «ραά Ββηΐΐβιυπι Ερίβί. ρ. 11. XV., 
ηυρια^ένη Οχ. θ6 ββςυβηϋ ΟΓ&οαΙο νίάβ ΑηηοΙιιΙίοηβπι &ά ΟΙίΓοη• 
10. (Ό^Ο'έως οαι. ΟΙίΓοη. β( ΟβάΓβηυβ ρ* 20. Β. 15. πυρώβη ΟΙιτοη., 
χυροην Οχ. 16. Σωτάτης] £ωτάδης? 

ίη ψοίαίΛίαα βαυη Γβάβ^^. Ιη ΓβθίΙιι ΑυΙβηι 5Ώο ρβΓ ΛΓΗο&ιη ιία &- 
€1609, ΟΓ&αιΙαιη 5ορ«τΙ)θ5 &άϋί; ββοηβι^υβ ρβΓβοΙιβ, Ρ^ΐΐιιυιη ιη ϊι&βο 
▼βΗ>& ΐΛΤϊίΛ'ψϊί, ,,Οίε ηαϋιι, Ι^ιιίροίβηβ, Υβηόιοβ, Ββ&Ιβ, ΑβΙΙιβΓίοαι 
€αη\αα ψη ββοΐίβ; ^υ^5, &ηΐ€ Μβ, οιηπία βίΐ)! 5υΙ)3ίθ6Γβ ροΐαίΐ; Αυ<; ΐ}πί5, 
ρο5ΐ Μβ, ροΐ6ηΐν ΚεβροικΙΗ ΟΓ&ουΙυιη. ΡΗπιυιη Οβυβ: όβίβόο ν6Γΐ)αιη; 
€απιΐ|αβ 1ιί& 8ρίΓίΙυ&. ΟοηςβηίΐΑ βαηΐ Ι]&60 οηιηία, ίη αηυηκιαβ 6υη(; 
€030» ροΙε5(88 ΑβΙθίΏΑ ββΐ. Ρ&ο οίΐο ά'ιβοβθ&β ΜογΙαΗϊ, αυβιη Ρ&1& ιηα- 
ηβηΐ ίηε€ΐ1&.*^ ΙΠθ νβΓΟ 5ΐ&11ιη Ρ&ηο β^βδβυβ, ρβΓ ίη5*ιάΐ85 ίηΙβΓβπιρΙυβ 
€8ΐ & βυ» ίη ΛΓΗοΒ. Ηϋβο ΑαΙβοι άβ Γθ^6υ8 Αβ^ρΙί &ηΙί(]υΐ88Ϊιη& Μοηα- 
Βΐ€ηΙ& ΜαηβΙΙιο ΐΓ&άιόίΙ: εΌ]υ5 βϋβηι «χ βεηρίίδ &ρρ&Γ6( ιιΙίΐβΓ οΐίηι &ρ- 
ρβΙΙ&ΐοβ ίυί&56 ΐ)υίη<)ΐΐθ ΡΙβηβίΒδ. ^υ^αι βηϊιη αΐϋ 8&1υπιυιη, ίϊϋ 1«&π)- 
ροηΐ6ΐη ηοπιίη8ΐ>Βη( : Ιονβπι , ΡΙιβ^ΙΙιοηΙβηι : Μ&Γΐ€ηι Ρ^Γοβπι : ΥεηβΓβιη, 
ΟΑϋΐΑΐαο: ^ί ΜβΓουηααι, δΐί11>οη(6αι : ςα&β ηοιηιη& ρο5( Ιθπιροηβ β&ριεη- 
Ιίββίαιυβ δοί&ΐββ £χρθι»οίΐ. 

Ροβίεηβ &υ(€Πΐ ΐβηιροΓίΙ)υ8 Γβ^&τί^ &<1 Λβςγρίυπι, βχ €1ι&πιί ΑΙϋβ, 
ρτίαιυιη δοβίτίβ. Ηίε βχρβόίΐιοηοαι ίη Αββ^ΓΪοβ &&0Γη&ιτί1; ςυίΐιυβ βϋ&ηι, 
υπ& ευιη ΟΗβΙ^αβίβ Ρ6Γ5*5(]υ6 , Β&1>>1οη6Πΐ υ8(]ΐιβ , ίη ρο1<-5(&1επι βιιβηι Γ6- 
άΑοΙίβ; Αάαιη «^^οι^αβ 6ΐ ΕΰΓορ&ηι οιηηειη, βο^ΐΐιίαιη βΐί&ηι Μ}'8ί&αι<|αβ ι 26 Ι0ΑΝΙΐΙ5ΜΑΙ.ΑΙ.λΕ 

οίαν. , χαΐ Ιτ χψ νπαστ^έρα» αοτίν ΙηΙ τη» ΑΤγνιπον Ι* της 
Ο χι^ας της Σχο^ας Ιπΐλίξατο άνί^ων νΐαν/σχω» πολ^μΜΤώι• χ»- 
Ιιά^α; ΐΐ' ' ονστινας μιτανάστας ποιησας Ιχίλΐνην αντούς οίηϊψ 
ΙνΙΙί^αΙδι, ίόσας αντοΐς χωράν Ιχιϊ ιίίαν ανταΐ ϊηιΧίξιχηα. χαΐ 
ϊμαναν Ιν Πιραίδι οί αντοϊ Σχύ^αι Ιξ Ικιίνον ΐως της ννψ ' ο7η-5 
νις Ιχληθησαν άπο ιώι• Πιραων Πάρ9-οι, ο Ιστιν ίρμψΐνόμινον 
Πίρσιιηϊ ίιαλίχτφ 2χν&Μ' οΫ χαΐ την ψορίαίαψ χαΐ την Χαλιάν 
Ο 39 χαΐ τοίΐς• νόμους Σχν&ών ϊχονσιν ί'ως της ννν, χαΐ ΐΐαϊ μαχιμω- 
τατοι Ιν ποΚίμοις, χα&ώς Ηρόδοτος ο αοψωτατος αννιγράχρατο. 

Έν τοις χρόνοις της βαοΛίίας τον ηροιιρημίνον Σίάστρον ^ 10 
Έρμης ό Τριαμί/ιατος ο ΑΙγνητιος, &νίιρ φο/ίι^ό; ^ι> σοψία- ^ς 
ίψρασι τριΐς μίγίστας νποστάσιις ύναι τι τον άρρητον χαΐ δη- 
Ι) μιονργον όνομα, μίαν δί &ί6τητα ΐΐηΐ' διο χαΐ 1>Λη^ απο των 
αιγυπτίων Τρίσμίγιατος Έρμης. Ιμφίριται γαρ Ιν ΰιαφόροις 
αντον λογοις ηρίς ΛοχΧηηι^ν ΐϊρηκώς ηιρί θ-ιον φναιως ταύτα. 15 
ΐί μη πρόνοια τις ην τον ηαντων κνρίον ωατι μοί τίν Χογον ιον- 
τον άποχαΧΰψαι, οΐϋ νμϋς τοιοντος ϊρως χατιϊ^ίν, ίνα ηιρί 
τοιίτον ζητηααηί' ο& γαρ Ιφιχτόν Ιατιν ύς αμνήίθνςτοιανταμν~ 
στήρια ηαρίχΐα9•αί , έλλή τψ νοΧ' άχοναατι. "ίν μίνον Ιστϊ τ& 
φως νοίρίν προ φωιίς ναροϋ ' χιΛ ί^ν &ύ νονς νοίς ψατιη&ς, 90 

1. τιΐβ] τον Οχ. 6. άκ6\ ^ηδ Ι^ηηΙιβΓ. •4 Ηβτοά. τοί. Ι. ρ. 4θ?. 
ΙπιιΐΓ». 12. 6ηραονιιγον'\ Αύύβ ΰιοή «αη ΟΙιτοα. «( Οβάινηο. 

15. 'Αιηύ.7ίηιον Οχ. Με «1 112. Α. 16. μοι] βίο Λ Οιγοπ., μι €χ- 
ιϋΐαι ο. Ιυΐίιηυπι Ι. ρ. 35. Ο «ά. βαυιΐι. 18, £ητη0ΐτ« Οχ., ίητή- 
βηη 0}τ., ζητήητίίι ΟΚτοη• ϋχΛ. ιΐς ΛΑύΐύΛ βχ Ο^ΙΙο βΐ ΟίΓοη. 
19. ίν μόνο* νηατΐάΐΜΆια ΐοηπΐ ΟΙιτοη., οιη. Οα<1ηπυϊ ει διιίι|»ι τ. 
Έίμήί- ϋιιιΐ. ΙοιΙ το] ^ ϋ}η11ηι ρ. 35. Α, ^ίχιοα , €α(ΐΓβαιιι, 8α!- 
ύ». 20. ήν] ίΛΐν 0}ΓΪΙ1ιιι. Λϋ. φατανάί Οι., ψατινάί Οχ. 

*ιιΙ)•(11. ΚβτΕπιιπκ «πΐαη ■ 9€7ΐΙι1* ίο λίβιτ^Ιαπι , κΙα(ϊ1 βχ βοι« ]α- 
τβπΐυΐίι αοηιη (ΐαίΐ)ύ«(πιιι Μΐΐΐίι: ηυοι ϊη Ριπιάβια ΙηοιίΒΐϋϊ, ϊβι1« ΆΛ 
Α^βτβ ^υΐιίΐ; άαΐι είι, ΐ)αιιιι ϊρΐ! άβΙβ^ΐΗοιΐ, τβ^ίοηβ. ειΐηύβ τβΓο αά 
]|0Ε ιυηαβ 1«ιηριιι 5ε}'(ΙΐΒβ ΡβΓΜ<1βιη ΙιαΙ>ί(>ηιιιΙ ; ςαί & Ρεμι βΐϊαιη Ρκι- 
1ΚΪ ύίείΐ «αΙ: ^<]ο<1 ϋηςαα Ρεγμοα δβ^^ΐιββ ιοαβί. Κε(ίπαβΓυ(ΐ( «υ- 
Ιβηι &ι1Ηυΰ ΡιγΙΚι ϊαΐί ΤΐΐΐίΙαπι, ΙίηςιΐΒΠΐ ΙεςΕΐηιΐΕ δΐ^Η&ηιηΐΐ «Ι ίη [>β1- 
Ιο ίΟΓϋνϊιηΐ ιυηΐ; ιίοαίϊ *ςτΐρΙυιη ΓβϋφΐίΙ ϊβρίεηΐίυϊπιιΐΐ ΠεγοΊοΙοι. 

Ιη άϊβΐιιιι κηΐεηι ιιιρταόΐΕΐϊ ιβςίΐ ΗοιΙηι, βοΓυίΙ ΜβτοίΓΪιΐί Τηιιηβ- 
βϊιΐιιι, Αρ^ρΙϊαι, τϊτ ετυ<ϋΙίοα!ι ϊΐυρβπάιιβ, ηυϊ ρΓοπαικΪΒτΗ, ΪΜ €τβλ- 
τοΓΪί ίηβΐΓΒΐιιΙβ ηοαιβπ ίΐΐπ ΐωε πΐΒχϊπΐ89 Ρε»οη•3, ΒβίΙιιΐβιη τεγο ηη>ηι. 
υηάβ βΐ κ6 Αβ^ρΙϋι, Μβτουήιιι Ίν-ιιπιβ^Ίΐιυ , ϊ. β. ΤβπηιχΊπιμϊ βρρβί; 
Ικΐυι κΛ. ΙηνβηίΙαΓ βηϊαι ίη τλπίι «^υι 1^ΗριίI χύ λΜΕυΙαρϊυιη , ιΐβ Οβί 
ηΜυη ΤΒΓΐ>α ΐ•οϊ«πι, Ια Ιιτιηο οιοιΙαΒί. „5Ί αοη άιηΐυΓ ΡΓΟτϊύεαΙία Νιι- 
ηίηϊι ΐΗΐ]αΙ& ^Ι>ΒΓΐΐϊηΙϊι, οβγ ηυιπι 1ι<κ; ίριυιη ιηΐΐιΐ Γβτε1•1απι «ιιβί; ηοπ 

ϋ(ίη<Ν ίΜαίαβ ΤΟΙ ΒΓΟΙΟΓ ΙΙΚ«ΐ>ϊί«1 ύβ ΙΐΟΕ Ι]11>ΕΓΒηύϊ. Νο^Ββ ροϊΐϊΐιϊΐβ 

ειΐ ΡγοΓβιιοι )ιυ]ιΐ9ηιο4ϊ ρηϊβΤΓβ Μ^^Ιιτίκ: αά ιηειιίτιη «ιΐτετϋΐβ. υπ& 
ΐΒΐιΙυη Μΐ Ι.ηχ ΙυΐβΙΙίΕϊΐ», Αηΐβ Ι^υΜίιι ηι«11)£μιΙ«ιιι; αϊ Μιηρβτ βτ»! 
ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι-. Π. 27 

καϊ ϋιυίΐν ίπροψ 1]ν η η τούτου ίνότης, άά Ιρ αυτφ &ν άά τςί Ο 80 
αντοΰ ιηΛ χα! φωτ\ χα2 ην^ματι πάντα ηιρίέχΗ* ϊχτ6ς τούτου 
ου ^εός , ουχ αγγιλος, ου δαίμων, ουχ ουσία τις Άλλη* πάν» 
των γαρ χύρως χαΐ &ι6ς, χαΐ πάντα υτί αυτίν χαΐ Ιν αυτφ Ιστίν» ε 

5 ο γαρ λόγος αυτού προίλ&ών παντΑειος ων χαΐ γόνίμος χαΐ ίη» 
μίονργός, Ιν γονίμφ φύσα π^σών, Ιν γονίμφ ϋδατί, Ιίγχυον τδ 
ύδωρ Ιποίησι. χσί ταύτα ύρηχώς ψι'ξατο λίγων, Όρχίζω σ€, ου» 
ρανί, '^εου μίγάλου σοφον ϊργον, Ίλαος Ισο ' ορχίζ/ω σί, φοη^ 
πατρός, ην Ιφθ-ίγξατο πρώτην, ηνίχα χόσμον άπαντα Ιστηρί- \ χι 

ίΟζατο βουλτ}, φωνην πατρός, ^ Ιφθ-ίγξατο πρώτην, τον μο^ 
νογίνη λόγον αυτοϋ, ταύτα δί χαΐ Ιν τοις χατά ^Ιουλιανού του 
βασίλίίος υπο του οσιωτάτου Κυρίλλου αυναχ&ίΐσιν Ιμφίρηαί, 
οτι χαΐ ο ΤρισμΙγιατος ^Ερμης άγνοων το μίλλον τριάδα ομοου» 
&ίον ώμολόγηοίν, 

15 Ό ίί Σωατρις βαοίλιύς μίτά τ^ν νίχην χαταλαβών τ^ν Αί» 
γυπτον τέλ^υτα * χαΐ ΙβασίλίυοΒ μιΫ αυτόν της των ΑΙγυπΗατν 
χώρας Φαραώ 6 χαΐ Μαραχώ χαλονμίνος. χαΐ Ιχ του αυτοϋ 
γίνους ΙβασΙλίναμν Αιγυπτίων οΐ %οιηοί. 

1. η «^^ βχ ΟΙιτοη. β1 εΜΓβηο, η οη. 0]πη]]ιιβ} ^ βιήθββ. ΰηά, 
ΪΛντψ Οτηΐΐοβ, αντφ Οχ., ΟΙιτοη•, Οβ^βηυβ. %6%ά, τφ Παντού 
ΟγήΆοΛ βΙ 6«ώτ€ΐΐ!ΐβ, τώ αντφ Οχ., ίν τφ αίίτω ΟΙίΓοη. 7. Ιοβ- 
ΐαηιιάοιη €&β(βπβ βπΜηύ&ϋιιβ βοΗΙινηΙ Ιαβϋηαβ Οοηοιί. XV. 78. (Η- 
ρανόν 6(^ζω ϋΒ ^• ι&. ΰοφόν Ε(^ον, ανδήν ορηίζω σβ «ατρός, την 
ίρ^έγξβηο πι^ώτον^ ηνίχα χ, α, ^αϊς ατηρίξατο βονΧαΐς^ 6( ςιιι ην 

ιαηΐ, ΓβρβώηΙοΓ ρίβηφίβ &1> ΟΗτοη., €6<)Γ6ηο, 8αίά&. 11. αυτόν] 
9Αάο φηΰϊ βχ ΟγΗΙΙο ρ. 38. Β, οπημοπι θϋ&ιη ιη ΟΚτοη. 

Μβιΐλ Μβαϋβ Ιαάώι: «1 ιιϋιϋ Αϋαά ^^&^, αα&ιη Ιιιηαβ ιιηί(8$, ιη ββΙρβο 

ρΓβη€ΐι<1βη5. Εχίπι Ιι&ηο, ηβο ύβυβ, ηβο Αηββίυβ, η€€ όαεαιοη, ηβο &ϋ& 
ιΐΜ|α& ΕβκβηϋΑ. Οιηηίϋΐη βηίιη Οοηιίηυβ €ΐ 1>βιΐ8 €3(; θΐ υπιηΐ& &υΙ> ιρ^ο 
^ €ί ίη ίρ50 «οηΐ• Ε)υ3 βηιιιι ▼6Γΐ)ΐιιη, ςαοά &1> ίρβο ρΓο^(, υηιΰ^υβ ρ6Γ> 
ίβοΐοοι ΰΐιιιι θββθΐ, β1 Ιη ίο6θΐιη<1& ιι&(υΓ& ορίίβχ; ιη ^βηΐΐΑΐβπι ίηείαβηβ 
πη^&πι, ίο€θΐιη<1&ιη υηά&ηι βΰΤβοϋ.** Ηίβ ϊία ^ίοΐίδ, ιη Ε&βο τετί)» ρΓβοΑ- 
Ιοβ €5(• ,,Α^3ΐΐΓ0 1β Οοβίαοι, Μ8|;η! ΝυιηΙηιβ 8&ρΪ6ηβ ορίίϊοίυιη, ρΓορ1> 
ϋ&Γβ. Αά]αΓο 1β Υοοβηι ίΐΐ&αι Ρ&Ιηβ, ςυ&πι Ιυιη ρηηιυιη «ίΤ&Ιυβ ββί, ειιαι 
ΜαηΑυηι υηίτβηοιη €οη5ί1ίο βυο 8(8ΐ>ίΐΐ¥ί(: Υοοβηι Ρ&ΐπβ, ςυ&οι ρηπιβοι 
β^άϋ, τβΓΐ>ηηι βηιιηι υηί^θπίΐυιη.^^ ΑίΤβηιηΙυΓ τβτο ιβΙα α 3&πΰ(ί53ΐηιο 
Ο^ΗΠο, ίη 8οηρ(ΐ8 8ΐή5 &θτ€Γ808 Ιαίι&ηαπι ΙπιρβπιΙοΓοπι : ηβιηρβ (^υοά 
Μβτοαηυβ Τιίβιηβ^βΐιυ ίαΙιιΗ ΙίοβΙ Ϊ£;η&η)3, αη&αι Ι&πιβη ΤΓΐηΐΐΑϋβ Εβ- 

ΡοΓτο Γ€Χ 8ο8ΐη3, ρθ8ί τίΰΐοη&πλ ρ&τίΑηι, ΓβτβΓβι» ίη Αββ^τρ^ηπι» 
ίλίο €οη€€88ίΙ. Ρθ8ΐ ααβαι, Αβ^ρΐί τερηοπι ο6ϋααίΙ ΡΙιαγ&οΙι, ^αί βΙ Μη.-^ 
ηιείιο: €χ ^αο οήαηαι βυηΐ 8α«€€<1ιαΐ€ΐ Αβ(;γρ(ίαηιπι Ε«^8. >* Γ 28 Ι0ΑΚΝΙ8 ΜΑΙ^ΑΙ,ΑΕ 

Β Έν α τοΓί αροίίρημίχοις τον Πίχου ^ιί>ς χ^ννοις Μ τα. ίο- - 

Ο 31 Τ1ΧΜ μί^η άναφαίνίταί τις ϊκ της φνλης τον Ίάψίθ• ίν τ^ χ(ά^^ 
των ΆργίΙων, ονόματι ^ναχος' οατις πριίίιος ίβαηΐλΐνσιν ίν τ^ 
χ<όρα ΙκίΙν^], χαϊ »τ/ζ^ι ηόΐιν Ιιΐίϊ ίΐς όνομα της αιληντις , Ιτίμα 
γαρ αντην , ην ίχαλιοίν ^ΙωηαΧζν' οί γαρ Ιιίργιΐοι μνστιχάς τ& 5 
όνομα τηί αΧηνης το άπόαρνφον 'Ιώ Χΐγονβιν 'ίως άρτι. ίκτισί 
α χαϊ ίιρον ίν'τΐι τιόλίΐ τγι σίληνι;, άναστι'αας αϋτ^ στήΧητ χαΧ- 
χην, Ιν 7! ϊπίγραχριν, '/ώ μάχαιρα Χαμηαίηγόρί. ό ίί αίτοζ 
^ναχοζ ηγάγίτο γνναΐχα ΜιλΙαν Ινόματί' ί'ξ ης ϊσχί τιάϊδας 
τρ^ς, Κααον χαί Βηλον χαΐ &νγατ/ρα , ην Ιπωνόμααιν'Ιώ ιΙςΙΟ 
Ιίνομα της σιληνης * ην γαρ { ^ιόρη ινττριπιατάτη πάνν. τότΐ 
Ο ό Ιβχος ο χα\ Ζιύς άχανσας πίρι τον Ίνά/τον οτι ϊχίΐ &νγατίρα 
ίίαρθ-ίνον ινπρίπη, ο βααιλίνς των όντιχών μιρών η/μιρας ηρ- 
ττα,αι την Ιο , ϋνγα'ίίρα τον 'Ιναχον, χα) ταντην ψ3•(ίρ(ΐ, χαΐ 
ϊγχτ^ον ποιησας Χαχίν ΐ| αντης δνγατίρα, ηντινα Ιχάλισι ^Ιιβνην. 15 
^^ δί 7ώ Ιπαχ9ώς ϊιριρίν ίηι τιό σνμβάντι αντ^, χάϊ μη &ίλονσα 
ουηΐναί τψ ΙΙίχψ , ίιαΧα9οΐσα αντον χαΐ ηάντας και την &ν- 
γατίρα αντης ίάσασα, χαί τίν ηατίρα αντηςίναχον αίσχννομί- 
νη, ί'φνγίν , ίϊς Λΐγνπτον χαΓαπλΐΐ'σασα, «αϊ ιΐσύ.&οΐαα Ιν 
ττ) χιορ^ της Λϊγνητον η Ίώ Ιχίΐ διηγι ' χαϊ μαθ^αναα μηύ. /ρα- 20 
Ο 33 νον οτι Ερμης βασιλίνιι της ΑΙγνηταν , ο νίος ΠΙχαν ^ιος, και 
ψαβη&ίϊσα τον αντον '£ρμην , φίνγπ ΙκίϊΘιν ϊηϊ τ^|V ^νιιίαν ιις 

1, Πήκον Οτ. ιίο βΐ ϊη&β. 3. άνιφαΙνίται Οχ. 5. Ίύτιολη 
ΟίΓοη. ρ. 41. Β, '/όχαΙιν Οχ. 6. ιβΐ}. '/α Οχ. 8. μάχηιροι Οι. 
«απι ΟΙίΓοη., μάκΐΐ/α Οχ. 10. Κάαο*] Κάοβον 0:ε. 

Ρηβιΐΐοϋι ■υΐβιη Ρϊοί ^οτ^1 ΙβπιρθΓΐΙ)θίΐ βιΙ οΐοί^βηΐΐΐιι ηςπηη'Ιι ϊΐ)- 
ηοΙ«βε<Γ« εαβρΐΐ βχ λΓ^ταηιηι Γΐροηβ ιιυΜιια, Γΐιί οοηιβη Ιηιοϋυίι, βχ 
ίηρίιβίά {«ηΐε απιιπάυι. Ρπιηυι Ιιϊε Αγ^υ» ίπιρΕΓΒτίί, υΓΐ)Εηιΐ|πε οοικίΐ- 
<1Ιΐ, <|υ*ιη • Ιιυηιβ ηοπιίηε, ειιΐ οιιΐΐιιηι «χΙιΊΙιυιτ, ΙοροΙίιη τοοατϊΐ. Ατ- 
ςίνίΐ βηίπι υ:<)ΐΐΒ βύΐιυβ ίαΜ^Βΐϊΐίίΐ ιυϊί Γβοοη^ίΐιιιη ίιιηαβ ηοηιΐπ Ιυ 
<ι1. Ρβαυπι ΐ]ΐΐ04<ιβ ία ει υΓΐ)Β οοηάϊιΐίΐ, ίιιηαβ ίαεπιπι; «( εχ ιβΓτ ■{!!- 
Ιυιιη βϊ ΕΓβχΗ, οιιαι Ιιβο ΙιυιτΐρΙίοηβ. Ια, ΙίΐαΙα, £ιΐΐΓΐ/Έηι. ΙιιβεΙιιι! 
χιΙείΒ ίίΐβ ίη ιιιοΓβπι ιΊΙιϊ «οβ«ρΊι Μβϋαιη; βχ ηιΐΒ ΙΐΓ^ΐΐηϊηαηι ιιΐ50«ρϊτ 
ρΓοΙεηι, Οβηβοι, ΟβΙυπι, ΓιΙίαπιιιυε, αυκιη α Ιιΐιοββ ιιοιπϊιιβ Ιο νοοβνιΐ; 
' ϊοππΒ βιιίιη βτιΐ νίτςο ΐΒπ^αΐίιιΊιηΒ. Ριευβ ίπ(«Γΐπι, ςιιϊ «Ι ΙυρΙΐβΓ, ΐ)ΐι1 
ραΓίϊίυι υΕ<π(]«πΙ&1ΙΙ)α) ίιηρ«ητίΙ, υΙ)ί ϊπ&ικΙϊΐίΕΐ ΙπΒεηο ίϊΐϊαιη ΐΜβ, ρ<ιΙ- - 
εΙιβΓΓΪηιαΒ Γαπϋββ νίΓ^^πΕίπ; ρ«τ Επιϊυκηοι τΒρίαηι ΜΐηρΓηί'ιΐ, βΓκνίύιηι- 
ηιΐΕ ίβϋϊΐ; αϊ «χ βΒ ΑΙίαιη Κβΐιιιΐΐ, ι^ιιαπι Ιιίίι^ΐπι ηοαιϊηβνϊΐ. ^σ Βυ(«ιιι 
ΐ11»1«ια ΗΪΐίϊ ίη^ιΐΓΐιιιη ίηιΐ'.βηβ Γϊγ«ιιϊ , ύίιιιΐα! αιηι ^ο»β ΙΊοο οοπϊΐιβίιιϋί- 
ηβιη ΙιαΙίΕΓβ άβιΙϊβαΒίΒ «Ι; (Ι^ΓβΙϊιΐΒοιιιβ ΐϊΐία, ΡαΙηι βΐϊβιη €0ΠίρΕΐ:(ιι οΙ> 
ραάοκιπ βτίΐαΐα, οΐιπι αιηη11>ιιι Ιη Α«Βϊρΐι>[° ρΓίΓυ^α ηανί^κνίτ, ίΙ)Ιι}<ΐΒ 
ιβ^βπι ΑχίΙ. υΐι( ουπι ρβτ κΐίιιυοά Ιΐΐηρυΐ ιπΒΐιιιωΕί, «άυοΟι ιβΐ. Ηί^Βτη 
ΪΜ ροΐΐΐΐαΐβπι ΙικΙινΒ ΜβΓουΓΪυπι , ^ο1;ΐ Ρίοί ΒΙϊιιιη. ΜΐΙιι«ιΐΐ ί^^ΙιΐΓ ι)Ι>ί 
■1> βα, βχ Λκ^ρίο ίιι β^Γίιηι ΐυ^ βτ>Μΐ, βά ΜοπίΜο δίΐρΐυιη; ιιΐιί 
ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. £. II• 29 

το Σίλτζίον ορος' ίΐς οπιρ Σίλέυχος ο Νίχάτωρ 6 Μαχιίών ϊχτισί ρ 
πόλατ μιτα χρόνους χαι ΙχάΧ^αιν ίϊς το όνομα του ΙδΙου αυτού 
νιου ΙΑντιόχααν την μίγάλτ^ν. άπελΘ-οϋσα δί ίίς την Συρίαν η 
'Τώ ίχύ ϊτίλίύτησίν, ώς ΘίόφίΧος ο σοφώτατος αυν^γράχρατο, 

5^ηροι δι ΐξίβ-ιντο οτι Ιν ττ] ΑΙγυητω Ιτίλίυτα η Ίώ, ο δι 
^ναχος, ο πατήρ αυτής, (1ς άναζητησιν αυτής Ι'ηίμ'ψί τους αδέΚ^ 
ψονς αυτής χαΐ τους σνγ^'ίνίΐς χαΐ τον Τριτηύλίμον χαΐ Ι/ίρ^ 
γίίους μ^τ αυτών , οίτινις πανταχού ζητηααντις ουχ ίυρον αυ- 
τήν * γνόντις δέ οΐ ΐΑργποί ^Ιωπολΐται οτι Ιτίλίύτα ίϊς γην ΣυρΙαν 

10 η *Ιώ , Ιλβ-οντις ϊμαναν Ιχη προς μιχρον , χρούοντις %1ς %'χαατον 
οίχον αυτοϋ χαΐ λέγοντας, Ψυχή Ίονς ϋώζία^ω, χαΐ ίν ορόματι 
χρηματισθ-ίντις ίΐδον δύμαλίν , λίγουσαν αντοΓς άνΘρωπίνη φω^ Β 
Ι ντ] δη *Ενταϋ&ά ιΐμί Ιγώ η Τώ. χαϊ διυτίνισθ-ίντίς , την του 

οράματος δύναμιν Β-αυμάζοντις ϊμπναν. χαϊ λογισάμινοί οτι Ο 33 

15 Ιν τψ ορπ αντω χίΐται η Υω , χτίοαντις αυττ} Ιιρ^ν φχηααν Ιχίΐ 
ίϊς το ΣΙλπίον ορός, χτίααντις χαϊ ποΧιν «αντοΓς, ην Ιχάλίσαν 
Ίώπολίν' οίτιν^ς ΙχληΟ-ησαν ηαρα τοις αυτοΐς Σύροις ^ΙωνΐτοΛ 
ίως της νυν. οί ουν 2ύροί ^4ντίοχ^ίς Οξ Ιχείνου του χρόνου αφ* 
ου οί ^Αργνίοί ΙλΘ-οντις Ιζητησαν την '/ώ ποίοϋσιν ουν την μνη- V 12 

90 μην, χρούοντίς τ^ χαιρί^ αυτω χατ* ϊτος ίΐς τους οϊχους των *£!λ- 
ληνξύν ί'ως άρτι, δια τούτο δί οι ΙΑργιΐοι ϊμπναν αυτοί Ιχ^ΐ άς 
την Συρίαν, Ιπίΐδη Ιχ€λϋνσθΊ]σαν απολυόμενοι άπ6 της ΐΑργίίατν 
χώρας υπο του ^Ινάχου βασιλέως, του πατρός της Ίώ, οτι ΕΙ μ^ 

3. *ΑντιοΐΒΐα9 Οχ. ^ 15. ωη^ααν Οχ• 17. ΊοίποΙιν ΟΙιτοη. , 7^- 
ποίιν Οχ. 21. αντοϊ ύϊί. €ΐιιη 01ιιοιι•| β^το»; Οχ. 22• νής 
ΟΙίΓοη., τών Οχ. 

ρο8(αΓΪ8 ΙβηροηΐΜΐβ ββίβοαίβ Νΐο&ίοΓ Μβοοθο ιιτΙ>6αι οοη^άΗ, ςιίΑΠί « 

ηΐη 8111 ηοπιΐηβ Αηϋθ€ΐιί&ιιι Μαςοβαι &ρρ6ΐ1&γί(. Αί τβτο ^ο νϋ&ιη βα&πι 

ίο δ^ΗΑ, ςοο ρΓοίυ||;βΓ&1, Αηίτϋ; βίουίί Μηρίιιιη Γβ1ΐ(|ΐιι( ββρίβηϋβιάιηΐΜ 

Τ1ΐ6ορΙιϋιΐ8. Αΐιί τ«το ΐΓ&άίάβηιηΙ, ίη Αβ^ρΙο «Αΐη οΐιϋϋϋβ. Ιη&οΐιοβ &ιι- 

ίΛβι ρ&Ιβτ Ιυ«, λά 6Αΐη ιηςιιΐΓβηάΑΐη ίηΐΓββ «ΐυβ ιηίδΗ 6ΐ ρΓορίηςυοβ, 

ιιβ€ ηοη β( Τηρ(οΐ6ΐηιιιιι , ουηι ΑΓβίτίβ ϋΐϋβ: ηα! β&ιη υ61(|ΐιβ τββίί^αηΐββ, 

Ηοη ίητβηοηιηΙ. Ε^οοϋ τβΓο Λγ^τΙ ^ορο1^(&β, μπι ίη 8γΐΊ& άβίοηοΐβαι; 

ίΐΐαο τβηϋίβηΐββ, ΑΠ4ΐι&η<1ία ίΜ οοιηιηοηΐί 8αη(; θοιηοβςυβ βίηβυίβι οιι1• 

Β&η(βι, άίχβηιηΐ: ίίαΐυα ίϋ ^ϋβ Αηίτηα. ΑοοβρΙοςυβ ρθΓ ίηβοιηιιιιυη Ογα- 

εαίο, τίβί ΜΐηΙ βίΐιί νίάβτθ 6αειι1&ιη, Ιιιιιο&η& τοοβ ί(α ββ λΐίοςαβηΐβπι: 

Ηί€ €ζο Μΐιι /ο. Α βοιηηο τβΓΟ «χόΐ&ΐί, τίιηαιιβ Υίβίοηίβ Μοαιη Γβρα* 

ΙΐΔίββ, οαιιιίοο €«ιΐ5αβπιη(, β&ιη ίη ηαοηΐβ δϋριο ββροΙίΑΐη 3&οθΓθ. Κχ- 

ΙιαοΙο \φ\!Λΐ ι\λ Ρ&ηο, 8«^€8 ϋΐίο ροβαθκ; υΓίχιηςαβ οοηάίάβηιρί, ΐ]^^^^ 

Ιοροΰηι ηοηιίη&ηιηΐ: υηάβ β1 ίρή & 8^9, ζά Ιιιιηο αβςαβ άίβιη, ίοηίΐλβ 

τοαυιΙυΓ. 8γη «οίοη ΑηΙίοοΙιβηι, θχ 6θ ΐ6ΐηροΓβ ηηο ί1Ιιΐ€ Α^νβηβηπιΐ 

Ατ^τί, Ιο ΐ)ΐι«βή(«ιΙ«β , ίη ρβΓρ«1υΕ0ΐι τβί ιηβιηοή&πι, ηΐα ΑηηίτβηΒηο, 

^01008 6Γ&€θοηιιη ρυΐΜηΙ, ίη Ιηιηο α^ςυβ ^ίβπι• ^αοά «υΐβιιι ΑΓ||;ίνί ϋ- 

Κε Ιη ΒγήΛ μ^ βιίΑβ ροβιιβηηΐ» ίη μιμα ίίιϋ γοχ ΙοΑοΙιυ^, ρ&ΐ€Γ ^ιι•; 30 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΕΑΕ 

άγάγηπ τψ 9νγατίρα μσυ *Ιώ, μη νποστρίψηη ΙπΙ τηψ *Αρ^ 
γΗίον χωράν. Ιχτισαν οΖψ ίχεΐ οί αυτοί *Ιωνΐταί Ηρίν Κρόνου ιϊς 
τό Σίληων ορός. 

Ή α ^ίβύη , η &νγάτηρ της Τίώ τίαϊ τον Πίχον τον χάϊ ' 
Α ιός, ΙγαμηθΎ} ηνί ονόματι Ποσαδώνι' Ιΐξ οτν ΜχΘησαν ο 5 
ΙΛγηνωρ χαί ΒηΧος χάί ^Εννάλιος, ηαΐύ,ίς τριΐς. ο δί ΐΑγηνωρ 
χα\ ΒηΚος χατίλαβον την ΣνρΙαν χαι αντοί ιϊς άναζητησιν της 
Β *Ιονς, ίϊ €Γΐ ζ]ί, χαϊ των αδελφών αντης, εΐπίρ ύαιν * ήσαν γαρ 
αντών σν^γίνιΤς. χαϊ μηδίνα ιυρηχοτις, νπίατρεψαν. χαΧ ο 
μίν Βηλος Ιπϊ την ΛΥγυητον άπηλθ-ε , χάχεΐ γαμησας την Σίδα 10 
Ο 34 ϊσχεν νίονς δνο , Αΐγντιτον χαΐ ^αναόν. 6 δι ^Αγηνωρ Ιπ\ την 
ΦοίνΙχην ϊλ&ών ηγάγετο την Ύνρώ ' χαϊ χτίζπ ηόλίν, ην ίχόλεσί 
Τνρον ίΐς ίνομα της ίαντοϋ γαμηης. ΙβασΙλινσεν ονν Ιχίΐ, χαΐ 
ϊσχεν «;ιονς Ιχ της Ύνρώ, τον Κάδμον χαΐ τον ΦοΙνιχα χαϊ τον 
Σνρον χαϊ τον ΚΙλίχα , χαϊ Ονγατίρα , ην Ιχάλεσεν Ευρώπην^ 15 
χαϊ βασιλεύει ο ^Αγηνωρ των μερών Ιχεινων ετη ξ/, την δι Εν^ 
ρώηην οί ποιηταϊ ϊΐξίθ-εντο θνγατέρα είναι τον ΦοΙνιχος, τον 
ν\ον Αγηνορος βασιλέως , μη ομοφωνησαντες τοις χρονογράφοις. 
Ο Ιηι^ρΙψας δί ττ) πόλει Τνρω Τανρος 6 της Κρήτης βασιλεύς, 
νανμαχία πολεμησας παρέλαβε την αντην Τνρον πόλιν εσπέρας ' 20 
χαϊ πραιδεύσας ελαβεν αϊχμαλώτονς Ιχ της πόλεως πολλούς* Ιν 
οΐς ϊλαβε χαϊ την Ενρώπην, ^νγατίρα τον ΐΑγηνορος βασιλέως, 
ο δι Αγηνωρ χαϊ οί νίοϊ αντον Ιπολέμονν Ιπϊ τδ λίμιτον * τοντο 

10. Σί^ά\ ΣΙδαν ΟΗγοπ. βί Ηβηι&τίοΐιιβ Μ8. &ραθ Ηοάιαπι. 12. Τν 
ρω Οχ. 23. τοντο Τιχΰρος] ,,δαρρίβ βζ 61ιτ. Αΐβζ. καϊ γνους 
τούτο Το{ν^ο^^ λυί &1ί(|ΐηά («Ιβ. ^^ 61ι• 

ηοι 613 ίη ιιι&ιιά&1& άβάβηΐ, βχ ^φ* βοΐαΐατίβ; αϋ, ηοη ηΐή Ιο βϋ» !ιη 
ν€ηΙ&, ίη Ατ^^ΐτοπιιη Ιβιταβ τοτβΓίβτβηΙητ. Ι^&^ο® βϋΑΐη οοηάίάβταηΐ ΐΜ 
ΙοιύΐΑβ (βιηρίυηι 8&^υΓηο, ιη αιοηίβ 8ϋριο• 

ΙιίΙ>^& &υΐ6ΐη , Ρίο! 3ον!β βΙ ^α8 &ϋ& , Νβρίαιιο οοίάβιη ηαρίλ, Ιτη βΐ 
ίΐΐίοβ ρβρβτϋ; (ΐιιίΙ>υ9 ηοηώι&, Λ^βηοτ, Ββίαβ, β1 ΕηγλΗιιβ: 6Χ ςαΙΙ)!» 
Α@;6ηοΓ 6( Ββΐυβ ίη β^ΠΑΐη ρτοίβοΐί βυηΐ, βχρΙοΓβΙιιτί , &η ίη τίνίβ &άΙιθ€ 
€5861 3ο , αιιη ίΓ&ΙτίΒοβ 6308 ; οί ςυ! ίΐΐίβ 8&η^ίηβ €οη3υη€ϋ βηβηΐ. Ν»- 
ιηίη6 &αΐ6ηι ίηνοηΐο, Γ6θί6Γαη(: 6( ςηίάβηι Ββΐιιβ ίη Α6^ρ1ιιιη ρτοΓβοΙαβ, 
ίη ηχοΓΟΠι «οοβρίΐ 8ί6ί 8ίά&ηι; 6Χ ^η& άυοβ 8υ8€6ρϋ ήΐιοβ Αο^ρΙηιη ^ 
Ρ&η&υιη. ΑςβηοΓ τβτο Ρ1ΐ06ηί(38ηι 86 Γ6€ίρί6η3, Τγτο υχοτβηι άαχίΐ: & 
€0308 ηοιηίηο, (^?ί(Α(6Πΐ ίΙ>ί & 86 βχίταοφ&ιιι, Τγηιπι τοο&τίΐ. 1161 6ΐ 

ίπ}ρ6ΓίθΠΙ 160608 6Χ ΤγΤΟ ίίΐίοβ βΟβΟΟρίΙ €«^01001, Ρ1ΐ06θί66ηΐ, 8^Τ00Ι, 6ΐ 

Οίϋοβηι: ίί1ί&ιηςθ6 οηιο&ηι, εαί ΕθΓορ&6 ηοπιβη ίηάίάίΐ. Κ6|ίηΑτϋ ΑΟίβηι 
ΑςοηοΓ ίη Γ6^οηίΙ>υ8 ίΐβ ρ6Γ βηηοβ ι:«χιπ. Ρθ6ΐ&6 υ6Γ0 Εοτορ«ηι ΡΙιο»- 
ηίαβ, Α^6ηοπ8 ήΐίί, ήΐί&ιη ί&οίοαΐ, & ΟΙιτοηοΙοςίβ άί886η1ί6η((8. Τ&αηΐ8 
&οΐ6αι, 1Γ6Χ Οτ6ΐ&β9 Τ}ΠΓαπι ίην&βϋ; €οηιηΐ]58οαο6 η&τ&ΐί ρΓΑβΰο, θΓΐ>6ηι 
06ρί1, &ά τ68ρ6ΠΐΒΐ: ηοα 8ροΙίβ1&, €&ρ1ίνο8 ίηθο οΙ>^οχί1 ρίοπηιοβ; ίηΐβτ 
ΐ]οοι €ΐ ΒατορΑ οηΐ, Ας6ηοΓί8 το^ &11λ. Οαιιι «ηίαι Α§«ηοι βϋί^ιι• 

^ €ΗΚΟΝθσΚΑΡΗΙΔ. Ι.. Π. 31 

Τανρος ο της Κρήτης βασίΧάς ΙξαΙφνης Μ^ριψί τ^ χύρίί Λα Ο 35 
&αΧάττης ' ηστινος ίϋηίρας μνημψ^ ποίουνταί οι Τνριοι ?ως της 
ψνν, λίγοντίς Καχην οψινην, άπηγαγι δί την Ευρώπψ^ ύς τ^|τ 
ϊδίαν πατρίδα 6 Τανρος, ηντινα χαι ^ναΓχα ϊλαβί, παρ&ίνον 
5 ονσαν χαΐ ίνπρίπη * χαΐ ίχάλισε τα μίρη ίχίΐνα ίΐς όνομα αντης 
ΕυρΦύπίΐα, Ιξ ης ϊσχίν νίον τον Μίνω , χα&ώς καϊ Ευριπίδης ο 
ϋοψωτατος πονητιχώς συνί^'ράψατο , ος φηοι, Ζινς μεταβληθ^ίΐς ο 
«?ς Τανρον την Ενρώπην ηρπασιν. Ιχησε δί ίν τγι αντγι Κρηττ] 
νησψ 6 αντος ΎοΛ^ρος βασίλίνς πόλίν μεγάλην, ην, Ιχάλεσε Γορ- 

10 τνναν ιΐς όνομα της αντον μητρός της Ιχ γένονς ΠΙχου /ίίος • 
την δι της αντης πόλεως τνχην Ιχάλεσι ΚαλλινΙχην εϊς όνομα της 
αφαγιαϋ^εΐαης παρ αντον χόρης, ο δί 'Αγηνωρ βασιΧάς Ιλ&ών 
Ιχ τον πόλεμοι; ^ΐ' τγι Τνρω, χαΐ μαϋ-ών την γενομίνην ηαρά του 
Ταύρου ΙξαΙψνης ΐφοδόν τε χαϊ άρπαγην , ενθ-ίως ίξίπεμψε τίν 

15 Κάδμον δια την Ενρώπην μετά χρημάτων πολλών χαϊ στρατού, 
μίλλων δι τελευτάν ο αντος βααιλενς ΐΑγηνωρ δατάξατο ηασαν 
ην νπίταξε γην μερίσασθ-αι τονς τρεις αντον νίονς, χαϊ ελαβεν ^ ^ 
ο ΦοΓνιΙί την Τύρον χαϊ την αντης ΙνορΙαν , χαλίσας τί^ν υπ αί- 
τον γενομίνην γην ΦοννΙχην ' ομοίως δί χαϊ 6 Σνρος, εϊς το ΐδων 

90 όνομα χαλίσας την Ιπιλαχοϊσαν αυτψ χώραν ΣνρΙαν' ώσαντως 
δί χαϊ ο Κίλέξ το Ιπιλαγχάνον αντφ χλΐμα Ιχάλεσε Κιλιχία εϊς τδ 
ΐδίον αντον όνομα• 

6. £νρΐΜΤ€ΐα] Ευρώηία Οχ. 7. ος €1ι.} ΟΙιτοη., δς Οχ. 9. Ρορ- 
τνναν Οχ. •18. Φοίνιξ Οχ. 21. έπιΧαγχάνον €1ι., έπιλϋ/γχά- 
νων Οχ. Οηά, Κιλιχία ] ΚιΙιηίΐΐν ΟΚ., ΟΙιτοη. Οοηί. &ά ρ. 5. Α* 

8ΐ1 ϋαήΐββ 1>β1Π8 Εΐϋβ άιβϋηβτβη(θΓ; Τ&ατυβ ίηίβηιη, αα! Ιιοο τββάβΓ&Ι, 
ρβτ Β&ιίβ τί&Β ΙπαπιρβιΐΒ, Τχηοβ ιιιορίηο$ ορρΗπιίϊ. Μβιηοηβιη &ιιΐ6πι 

Ιληΐ. Τ&απΐ8 τβτο ΕοΓορ&ιη ίη ρ&ΙπΑΐη βολπι Αΐχίαχϋ: οιιηιςαβ Υιγ^ο €ι- 
Μΐ 6ςτβ^β ίοηη&β, ρΓΟ πχοΓβ 6ΑΙΙΙ 1ι&1>ιιϋ: Γο^οηβιαιιβ θβιι οιηηββ, ιϋ> 
β}» ϋοοιίηβ, Εατορ&βΜ τοο&τίΙ;. ϊΐΐιαιη βϋ&ιιι βχ β» η&1>ιιί1, <»ί Μίηοβ 
Βοιηβιι. Οβ Ιιίβ τβΓο ΜρίβοΙίΜίιιιυβ ΕατίρΐάβΒ Ρο€ϋοβ βατί^βηβ» βη&πτ&Ι, 
ηρίΑΒ ΕοΓορβιιι ίαΐΒΜ & Ιοτ€ 1η Ιαογοβι γβηο. Ιάβπι Γβχ Τ&αηιβ ατ1>€ΐιι 
ηκ^ηοιη εοηόίάιΐ ίη 0γ61& ίιΐ8ΐι1&, οαΐ ηοηιβη ΟοΓ^γη&ιη ά«^ϋ, & ΜΑΐτβ 
ΜΑ, 6χ ^«ηβΓθ Ρίο! Ιον» οηυΐΜΐιΐ! ΙΙγΙ)» τβτο ΡογΙοιιαπι α Υιτςίιιίβ & ββ 
ηιβε(ΑΐΑβ ηοιηίηβ Ο&ΙΗηίοβη τοο&νϋ. Α^βηοΓ &αΙβιιι & 1>6ΐ1ο Γβθαχ, οΐή 
ά» 9κΛ>\ύΛ Τ&αη ΐη€ΐΐΓ8ΐοιιίΙ>ιιβ, ιΐΓΐ>ίβ()ΐ>® ^ϋτβρίίοηβ 6άο^^υβ ίαΐΜβί; βίηβ 
ΒίοΓΑ €&(ΐΒΐιιη βπιΐβίΐ, ιηΒ^;ιι& ρβοαηίΑηιπι τ! «1 €χβι«ί1α ίηβίπιοΐιιπι, οΐί 
Εανορβη αιτυτοί Γ6άυο€ΐη. ΜοπΙοταβ Μιιάβ ΐίβχ ΑςβηοΓ ΐΒ&η<1&τϋ , ιιϋ 
Ιο!α Γββ;ίο, ί|υιιιιι «ί1>ι 8αΙ|}||^&τβηιΙ, ΐηΐβτ Ιτββ βϋοβ βαοβ ιΙίιίηΙιιιβτβΙιΐΓ• 
Ρ1ιο«ιιίχ \φ\ΛΧ Τ]τηιηι αιχβρΗ, ρ&Γΐββαυβ τίάη&β; Γβ^ηβπκιιιβ οηιιιβιη 
&6ι Μΐ6«ϋΐΑΐιι Ρΐιοβηία&οι τοοΑτϋ. 8!αιι1ϋβτ «ΙΙαβι β^η» ρλτίβηι, ηο&η 
^■θ βοΓίϋιιβ 6^λ^» & ηοηιΐηβ βοο β^πΑπι &ρρβ11&τί(. ΟΙΗζ οΙϊαιβ «οΗβιη 
« ιιοιιι!ιΐ6 ηο, Οίΰο&αι ηυηουρ&γί^ ■ 1 » 

β2 ΙΟΔΝΝΙδ ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ "^ 

*Εκ α τοις χρ6νοίς της βααίΧιΙας τον ΦοΙνιχος ^ν ^Ηραχλης 
V 13 δ ψίλόσοψος, ο Χεγόμινος Τνρως, όστις Ιφεν ρε την χογχνλην' 
Ιωριζόμενος γάρ ίπϊ το παράλίον μίρος της Τύρου πόλεως είδε 
ποιμενιχον κννα Ισβ^Ιον^ την λιγομίνην χογ/νλην, όπερ Ιστϊ μι- 
χρον είδος &αλάσσιον χοχλιοειδίς , χαϊ τον ποιμένα, νομΙζονταΒ 
αίμάσσειν τόι^ χννα, λαβόντα από των προβάτων πόχον ίρίας χαϊ 
χαταμάασοντα το χαταφερόμενον ϊχ τον στόματος του χυνος χαϊ 
βάπτοντα τον πόχον, ο δί ^Ηραχλης, προσεσχηχώς μη είναι αυτί 
αίμα, αλλά βάμματος παραίξίνου άρετην , ίθ^ανμασε' χαίγνούς 
ΟΤΙ Ιχ της χογχύλης Ιστι το χατιον βάμμα τον πόχον , είληφώς 10 
Ο 37 Ιχ τον ποιμίνος τοί' πόχον ως μίγα δώρον τοϋτο ηροσηγαγε τζ 
βασιλεΐ της Ύνρον Φοίνιχι. χαϊ Ιχπλαγε)ς χα\ αντος ΙπΙ τγι 3-ία 
της 'ξίνης χρόας του βάμματος, ^ανμάζων την τούτου ευρεσιν 
Β ΙχεΚευσεν Ιξ αυτού τον βάμματος χογχνλης βαφηναι Ιρίαν χα\ 
γενίσ&αι αύτω περιβόλαιον βασιλιχόν ' χαϊ Ιψόρεσεν αυτός πρώ- 15 
τος ^χ πορφύρας περιβόλαιον , χαϊ πάντες ίθ^αύμασαν την αυτόν 
βασιλιχην Ισ&ητα , ως 'ξίνην Ο^ίαν. χαι εχτοτε Ιχίλευσεν ο βα- 
σιλεύς Φοίνιξ μηδ ίνα [των] υπο την αντοϋ οντά βασιλείαν τολ- 
μαν φορεΐν την τοιαύτην Ινάρετον Ιχ γης χαϊ &αλάσσης ονσαν 
φορεσίαν , εϊ μητι αύτον χαϊ τονς μετ αυτόν βασιλεύοντας της 20 
Φοινίχης , διά το γινωσχεσ&αι τ6ν βασιλέα τω στρατω χαϊ παντ2 
τω πλη&ει ϊχ της θαυμαστής χαϊ παράξενου φορεσιάς, πρώην 

1. ην Λάάϊάίί €Ιι., ΟΚγοπ. 7. ατόματος €Κ. , ΟΚγοπ., ηομοτ 

τος Οχ. 12. θίςί €Η., ΟΚτοη., ^έαν Οχ. 18. Φοίνιξ Οχ. %\>ΐά. 
των οιη. Οΐιτοιι• 19. Ινάρετον Οΐι., ΟΙιτοη., ίνάρεατον Οχ. 

ΡΙιο«ιήα8 απίβη 8ΐιΙ> τ^^ιο βοπιΗ ΗβΓοιΙββ ίΙΙβ, Τ^αβ ΡΙιΟοκορΙιαΒ, 
ςίΜ ρυΓραΓ&ιη ίητβηΗ. Οαιη βηίοι ίοιίβ ρβΓ ϋϋυ5 Τ^Ηαιη οΙ>&ιιιΙιυΐ8Γ«1, 
ρββΙΟΓίυιη νίάΗ ο&ηειη, ςυί οβίΓβαιη, (ςυοά Οοηεϊι^ΐθ άίεϋατ» ρ&ηπιοι- 
ςυβ ^βηα5 ββΐ («βίαάιηιβ ηι&ηη&6,) «όβ^βΐ. Ρ&βΙοΓ ίηίθήιη β&η^ιιίιίΑΤβ 
€Αη6ΐη βχίβίιαίΒηβ; 1&η&, &1> ονβ ηρία, ςαοά &1> ογ6 β]ΐιβ ρΓθβαβΙ>&1, αΙη 
8ί«Γ8ϋ, Ι&ηαιηςυβ ϋηχίΐ. Ηβκαίε^ &ϋ1βιη ουπι οΙ)5βΓν&8$θί , βαιι^ΐηοη 
ϋΐυά ηοη β58β; ββά ρβΓβ^πηί βεϋίοβΐ αΗ€ΐι3ΐ]5 Ιίςαοηβ τίαι, οΙ)8(αραϋ: 6ΐ 
οαιη θχ Οοηοϊιγϋ ΙίηοΙυΓ&οι ϋΐ&ιη Ι&η&β βχρΓ6«8&ιη βοΐκί:; βχοβρίαπι & ρ&- 
8ΐθΓ6 Ιαη&πι ΡΗοεηιό, Τ^οηιιιι Γ6^, 1&η€|α&ιη ηπηιιβ ίη^^β, άβίαΐϋ. 
^υ^ θί ίρββ &(1οη!(ιΐ3 ηονί οοΙοΗβ αβροοίν, βίοαυΐ βΐί&ιη ίητβηίαιη &ι1ιιιΪΓ&- 
ΙπΑ , ΐΕη&ηι Οοηοΐι^^ϋβ ϋςαοΓβ (ίη^ {υβάΐ , βιΐιιςυβ Γβ^αιη ΐηάβ Τ65ΐθΐη ρ»- 
Γ&η. Ρήιηυβ 6γ^ ίρββ ραΓραΓβλίιι ύΐιΐ&η^άβια ^«βΐ&τίί, αυ&β οαιάθΐη νβ- 
βΐίβ Β«ςι&9 (ιιη<)υ&ιιι ίηυβίΐ&ίαπι βρβοίαουίαιη , οπιιιίΙιυΗ ιη ΔαιιιίΓ&ϋοηβιη 
οβάβΙϊ&Ι. Εχίηάβ τβΓο βάΐοΐο οετΗ τβχ ΡΚμοϊχ, ηβ ςαΐι βχ «οίβ βαΙ>άί- 
118 ρη&βοΐιιτο Ηοο ίβπλβ πι&ηςιΐ6 άβΜΐο ^65ΐ&ιηίηβ αϋ ρΓΑββαιηβΓβΙ, ρηθ- 
ίΛΤ ίρβοιη Κ«£βπι «1 Κβ(^8 8α€€€850Γ68: πί 6Χ ηογο ηοο βΙ ιηίπώϋι ^β- 
8ΐ&πι!η6 «Χ6Γ<η1ιΐ8, οηιηί8<|ΐΐ6 &άβο ρορυΐαβ, Κβςβαι ^οοιιι &^08€€Τ6η1. 
ΝΜΐΐ(|ΐιβ &η(β Ιιθ€ (βαιραβ, ί^οοίοαι ίαιΐ ιιΐ0Γ(&ϋ1)ΐΗ ϋβ^αιάλ ΑΤ^άιιη} 
ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. II. «8 

γα^ ονχ ΙγΙρωσχοψ οί &ψ&ρωποί βάτηαν χρόας ΙμΛχΙωρ, αλλώ^ 

τας τώψ προβάτων Ιρίας, οΐαι χαν ^σαν^ ταύτας ΙποΙουν ίμάτίφ 
χα« ϊφίρουν, χαΐ οι βασιλείς ϋ τάς αντάς χρόας της τυχούσης € 
ίρίας ίμάηα Ιφόροντ, χαΐ ονχ ίυχίρώς Ιγνωρίζβντο τω νπηχόω 

5ηλη3Ή οί βασιλείς, λοίηίν ουν οί χατα τόπον βασίλπς, ητοί 
^ηγ^ς χαΐ τοπάρχαι, αχηχοότις τοντο, οί μίν περιβόλαια, οί δι 
φίβλας χρυσας χαΐ μανδύας Ιπινοησαν ίαυτοΐς, πορφνρία η ρον^ Ο 38 
αα βάτηοντις αυτά άπο /9οΓ«νώ}^ τίνων, χα\ Ιφόρουν δίά το 
γίνώσχίσθαι τφ ϊδΐω πληβΉ, χαθ-ώς Παλαίφατος 6 σοφώτατος 

10 σνηγράψατο, μιτά ονν χρόνους πολλούς οί ^Ρω/.ιαΤοι την Φο<- 
νΐχην νποτάξαντίς χώραν το ίξ &ρχης άναδαχθ^ίν Ιχ της χογχύ^ 
λης άληθ-ίνον σχήμα βαοίλιχ^ν Ιψόρισαν , οπιρ Ιχάλεσαν ρωμαΐ-- 
ατΙ τόγαν' ηντινα χαΐ ύπατοι ^Ρωμαίων ίως της νυν φοροϋσι, 
Νονμμας δί ο χαΐ Πομπηλιος, βασιλίύσας Ψωμα/ων μηάτον Ρ 

ίδ^Ρώμον χαΐ τίν 'Ρημον , δίξάμενος πρεσβευτάς Ιχ της χώρας των 
λεγομένων Πελασγών, (ροροΰντας χλαμύδας Ιχούσας τάβλια ρού^ 
σεα, χα&άπερ οί άηδ της των ^Ισαύρων χώρας, χαΐ τερφϋ-εις 
του σχήματος, πρώτος ίν τγι ^Ρώμγι Ιπενόησε χλαμύδας φορεΐσ&αι, 
τάς μίν βααιλιχας πορφύρας, Ιχούσας τάβλια χρυσά, τάς δί των 

9ϋσνγχλητιχών αντον χαϊ των Ιν ά^Ιαις χαΐ στρατείαις χλαμύδας 
Ιχαύσας σημαντρον της βασιλιχης φορεσιάς ταβλΙα πορφ>υρα, δη-- 
λουντα άξίαν 'Ρωμαϊχης πολιτείας χαϊ υποταγην, χελεύσας μηδΐ^ 

2. %Λίν'\ χαϊ ΟΗγοπ. 14. Ήομηηϊανοςλ ΠομηήΙιος οαπι Οϋιτοιι. 
ρ. 117. Α €1ι. 18. χΧαμνδας ΟΙιτοη. βΐ ύβάτβηυβ ρ. 19. Β, χίοταν- 
οα Οχ. 19. πορφύρας Οχ. βί ιηοχ πορφύρα, Ι&. χελίύύαζ €1ι., 
ΟΙίΓοα., χελενούσαΒ Οχ. 

μΑ βχ οτ!αιιι τβΙΙβΓβ, ηιι&ΐβ & ΟΑ^απι ίαϋ, ώηρΗοΐ γββίββ €ο«βάβΙ>Αηί• 
8βά €ΐί Κβ^β 6(ι&ηι τ«8ί€3 τβΐΐβιίβ οοΙοΓθΟί βίαιρίίοβιιι ΓβίβτβΙϊ&ιΚ ; ηβςαβ 
ίλ€ί1ο €Γ&1 ροραίο Ρηηοιρβιη βαιιηι (Ι^ηοβοβΓβ. Εχ βο ίΐ&ηαθ ΙβαιρυΓβ 
ΙΐΒρ«Γ«ΙθÀ Αΐη Ιΐ6^6Β(]ΐιβ ϋί ΏγΏΛ&ίΑβ, αιιί όβ Ιιίβ αΐΐηιιίίΐ ιη&ικϋβΓΒΐΚ, 
€οαιραΓ&1>ιιηΙ δίΜ, Μ ςυίάβιη ιη^υιοεαία, ϋΐη ή&ϋΐΒβ ΑϋΓβΑβ, βΐ Μ&ηΙ«1& 
ρυτραΓββ, νβΐ ηΐ:ί58, «αεοΐβ Η6Γΐ)&ταηι ίηί6ε1&; ςιι&€ 'ςββί&Γβ ΜΐβΙ>8ηΙ, υΐ & 

ΙλθρΙίΑΐυβ. Ιιοη^ο &αΙ«ηι ρο8( ΐ€(ΐιροΓθ, Κοιηιιηί, ΡΚθ6ΐιια& ίη ροΙββίΑ- 
Ιαα βυλίη Γ€ά&ε(&, βχ Τ6Γ& ΠΙα &η1ίςαί1υ8ΐ|υβ ίητβηία ρυΓραΓβ, Γβ^ίυια 
«Μ Βΐηίοΐυιιι ρ&Γ&1>&η(; (|α€ΐη ΰιι^ο& 8υ& Το^αιη ^βτβ: «ι^^^'^ ®^ ^^' 
\αΐ€ 03<)ΐΐ€ €οιΐ8υ1β5 Κοπι&ηί ^ββΙ&Γβ λοίβηΐ. Ι?υιιι& βαΐβαι, ςηι βΙ Ροπι» 
|ΝΒί«ηα< , ^αί ρο&Ι Κοιηαίιιπι εΐ Κβπααιη ΑοαίΒΐιΐβ ϊιηρβΓ&νίΙ ; ουπι &ά^ βααι 
ΡβίΑβ^οΓοαι 1«€^&ϋ νβηίδβεα^ €1ύΒΐη^(1&» ^ββίΑπΙεβ ΰ1&νΐ« Γαββίβ άίβΐίη- 
€^Λ»^ (ςπλίβα βΐίϋΐιι Ιδ&υή Ιπβ οοηβιΐθνβηιηΐ;) ογοαΙιι άβίβοΐ&ΐαβ , 4ρΓί* 
ΒΙΟΙ &α€ΐοΓ ίτιΗ Εοιιι&ηί«, ιιϋ ΟΜλοι^θ&β ^ββίατβηΐ, Κβςββ ςιάάβαι ριιτ- 
ριΐΓ«&ι, εΐ&τίβ &ϋΓ6!ί» άίβΐιηοΐαβ; δβΟΑίυι ΥθΓΟ, β1 Μ&^βίΓ&Ιιιβ, ηιΙΰιίΑβ- 
006 ΡΓΑβΓ6€ΐί, ριιτροΓΑίο» οίανοβ; ίη^Ί^Α ηβαιρβ Κθ(ϋ οΓηαΙαβ, η^Αβ 
ηοοίΑϋί Ιιορβηί ω^ΐΑΐβιη βΐ 8αΙ>]6€ΐιοη€ΐα ίΔάί^ιίΑΠίαΙ: «άίχί1(|α€» η•- 
ΙοοΜίβι ΜαΙαΙα$• 8 84 ΙΟλ^^ΝΙδ ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Ο 89 *α σνγχιορίΐσ9νί ι1σέλ$^ίΐν ιϊς τύ παΧάτιον πρίς αντί» όίχα τον 

αιτήματος της αντης χλιψνόος, καΐ οί σννιχΐί^ονν τινά ύσίΧΒ^ΐΐν 

οί φνΧαίΐοΐΊΐς τ& τιαλατιον , ιΐ μτ) ίψορει χΧαμνδα ϊχονοα* φι~ 

Β λοτψίαν βασιλιχης ^υ^^ιτος, χα9ώς ό σοφώτατας ΤραγχνΙΧος, 

ϊωμα/ωτ ίστα^/ιχός, ταντα σννίγράψατο. 6 

Ό δι Σνρος, & νϋς τον Ιίίγηνοροζ , άν^ρ Ιγίνΐχο αοφόζ,,Ζς 
σιη'ϊ}'?('ν«'ο ΦοπΊκιχοΐς γρά/ιμααι την άρι&μητιχψ ψιΧοσοφίαψ' 
νπί&ΐΐο δι ασωμάτους ίΐναι αρχάς, χαϊ σώματα μίταβάλλισΘηι 
χα) τάς ψνχας ιΐς άΧλογΐ*^] ζώα, ονΐο; ηρωτος Ιξί&ίτο ταντα, 
ως Κλημιος ο αοφωτατος σννιγραψατο. 10 

V 14 Έν τοις χρόνοις τοντοις Ιγίνιτο ΦάΧίχ, ν'ώς Έβίρ, άν^ρ 

&ίοσ(β)ις >ια\ ααψός , ζήαας ϊτη τΧβ-' , τκρί ί^ Μωσης ηροψή- 
της αυνιγράψατο. ϊότιν ον*• άηο Ιίδάμ ΐως τον Φάλικ ΐτη ^ 
χατΑ τ^ν ηροψψίΐαν. 

Ό δί ηροιιρημίνος ΙΊϊχας ο χα) Ζ«ύ; ^ν τοις άνίοτ/ροιςϋ 
χροΫΟίζ ίοχί ραΑ τον Έρμην χαϊ τον ΉραχΧία χαΐ άλλον ν'ιόν, 
Τ&ν Ιϊιρσία , άηο ιίπρίπο€ς γνναιχος ονόματι ^αΐ/αης, &νγα- 
τρίς τοΰ ί4χρισΙον τον κατκ/ομΛον Ικ της Άργιίιαν χιόρας ' ηίρΐ 
^ς Ιμν^οΧόγησίν Ενριπίΰης ό σοφώτατος Ιν τ^ ανντά^Η τον αυ- 
τόν οράματος Ιν χιβωτίω τιν) βληθ^ιΐσαν χαΐ ριφίϊσαν την ^α-Κ 
Ο 40 νάην, ως ψ9^αριΐααν ΰη6 ^»6ς μίταβΧη^ίντος ίΐς χρυσόν. δί 
Β σοψώτατος Βονττιος, Ιατοριχος χρονογράφος, ίξ^9ίτο ώς ά αντί; 

10. Κΐήμιοίΐ ΚΙήμηί €«^κηυι ρ. 19. Ο. !!■ Μααης] Οκαα. 
XI. 17. 18. 16. μιηί ΟΙυτοη. ρ. 38. €., κιηά Οχ. Οιίά. Ήρ»- 
χ1^« €1) , Ή^αια^Μ Οχ. 20. χαΐ ^ιηχίααν] βΙη»ήηιι χατά &ά- 
Ιαβοαν άίΓοη. 22. \βτο9»ο{} ά Χατοβηΰί κνά. ϋΐιιοιι. : Μπΐ. ρ• 
33• &• Βοιίττιοί Λαναα ΚΙαΙκΙβε «ιΐ ΐρονιιιοί• 

ηιώ β«ΒΪ8Πΐ ροιίΜ ποη ΟΜιπι^ύβΙαί !η|[τβ(1βΓβ(ιΐΓ. βοά ηβςα* ΡΑ]>Ιϊη1 
ιι(«11ίΐΜ ηαβηηιΐΒΐη ιϊαβ Οιίαιογ*!», ϊηιϊ^β Κεεϊιιιβ ρΓββ η ίβτιιιίβ, ίη 
ΡκΐΒϋυηι ίηιΓ01ηίτ1^6&ηι ; νιπιΐΐ Κμο ιοΗρΙ» ιηαηα&τίΐ ιι«ρί«ιιΙάι^ιι> Τηι»• 
ςιιϋΙΐΗ, ΙΙιιπιχηαπιπι ΗΙιΙοπβΕΤαρΙιιιι. 

δ^πιι τ«το, Α^βηοήι ίϊΐιιιι, τίι ίαΐί ΐχρίβη). Ηΐο ΡΙιοβηϊιηιη ΙΐηρίΒ 
ΡΙιΙΙοΐορΙιΪΒΐη Ατϊ(Ιιίήβϋ(χιη ^ο^9^Γΐρ3^^: Ρήη<^ρί& ϊίβιη οοΓροηβ «με Μλ- 
τυϊΐ; ΟοΓραΓβΒ •α(«ηι ίρ», ιϊιηιΙ «τ απίπιιι ία «11α «ηΙιιΐΗΐΙΐ• ηίκτβΓβ, 
ρηαιιΐΐ ύοοαίΐ; ηΐϊ ρΓοάϊιΙίΐ ιορίβπϋΐΐίιηιΐΐ Οίκαιίαι. 

Ηίιοβ 1«αιρατ!1ιαι απί Ρΐιιΐβη», ΕΙιατί £Ιίιιι, <]αΙ *ϊχ1ΐ αιιηΜ ϊτΒοαν- 
Ιοι τΓΪΕΪιιΙ& αοτβιη: άβ (}υσ Μαι«ι ΡΓαρ)ΐ6ΐ& κχλψάί, λ1> Λάοιηο ϊ^ίΜιτ 
ηΑ Ρ1ΐΐιΙ««ηαι υιηιιβ, «αουηιΙιΐΒΐ ΡΓορΙιοΐίκπι , κιιαΐ παιοβΓΒηΙιιΙ μηκ. 

ΡπΕάίοίοι ΒαΙ«αι Ρΐβοΐ, ςιιϊ κί ^αρί^ά« (Ια ςαο ιαρβπυι, βΙίασι Ιι&- 
Ιιαίΐ ρτΜίβΓ ΜιπιιΗιιιη κΙ*]!" ΗβΓουΙβη • Ρβηβυιη ηιιοιιιιβ, ςιιβιη βχ 
ιηαΙίΒΓβ ΐοηηοΜ, βαί οοπιβη 0>ιι»β, Αοτίβϋ λΓ^νί 611», ιιιιοΒρίΙ. ΰβ ηα• 
ΒχρΐβαΙϊϊΐίπιιιι Βατίρίάβι ίο Τη^β^ ίΒΐ>α1ιΙ<ΐΓ, τΐΰαΙ«ιη ΙΙΙιδι {οΙβα κ 
Ιοτβ, Ια ■ηπηη ΙηπιίοπηλΙο: Μβοιιυβ ανοΙβ ίαϋιΐΜΐη, ία ΙπΒΓβ ρΓο]Β0ΐ«ιι 
ϊίιΐιια. ΒυΜϊυ• ηΐοη ηρίνΰιιΐιηα• ΗΙιΙοτίορβρΙιιι* Ια ϋΙιιοοίΜ «Μ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. £. II. 35 

ΙΆος & χαΐ Ζαίς ο$σαψ ταύτηψ Ιν χονβονχλέΐφ πξΛραχΒίμίνφ 
τ§ θαλασσί; ποΧλω χ^σψ ηείσαζ ηδυνη^ προτρεψάμί^ος * ην- 
τιτα αρηάσας ως πάνυ αυπρ^πη ϊφθ-ειρίν, χαΐ Οξ αντης ϊσχ%ν 
ν'άν Όψοματι Περσία ^ τον προαρημίνον» ονηνα ηηρωτίν γρά^ 

Βφανσί δίά τ6 Ιχ ηοαδόθ-ιν πιρίγοργον είναι τ6ν τταΓιία' ο9•ίν χαΐ 
ο τοντάυ πατήρ ΠΧχος ο χαϊ Ζευς Ιδίδα'ξιν αντον πράττην χαί 
τάϋΐν ττ(ν μαγγανιίαν του μναιρου σχνφονς, διδάίξας αντ^ν πάν^ 
τα τα περί αντον μνστιχα χαΐ δνσσεβί} πλανηματα, λίγων αντώ 
δτι Νίχας πάντας τονς πολψΐονς Ιξ αντον χαΐ τους Ιχ&ρονς σου 

ΙΟχαΙ ηάντα ανθ-ρωπον ΙναντΙον χαΐ ηάντας τονς βλέποντας Ιν αύ- 
τψ τω προσώπφ τνψΧονμίνονς χαϊ μένοντας ώσά ηχρούς χαΐ χα- 
τασφαζομένονς υπό σον, χαϊ λοίπον 6 ΙΙίρσανς πασθ^Ις τψ ϊδΐω Ο 
πατρί ΙΙΙχω τζ χαΐ ^ίΐ, %1ς τον μετά ταϋτα χρύνον μετά τβ- 
Χ^τψ^ν τον αντον πατρίς ΤΙΙχον τελείας ηλίχίας γενόμενος, Ιπεθν-^ 

ίΒμησε τι^ς τών^ίβανρίων βααλεΐας, διαφΟ-ονούμενος τοΐς τίχνοίς Ο 41 
τον Νίνον, τον ^εΐον αντον, τον αδελφον τον πατρίς αύτον, χαϊ 
χρηματίσ&εις άπηλθ-εν Ιν τγι χώρα της ^ίβνης' χαϊ χατά την 
οδίν νπηντησε τψ αντφ Περσεΐ μία παρβ^ένος, χόρη χωρίχη, 
αγρίας εχονσα τας τρίχας χαΐ ίφΟ-αλμονς, χαΐ στησας Ιπηρώ- 

9ΐ^τησεν αυτήν λέγων, Τί σον το Ζνομα; η δί είπε μετά παρρησίας 
Μέδουσα * χα\ χρατησας αντης τας τρίχας ω Ιβάσταΐβ λογχοδρε^ 
πάνψ ξίφει άπέτε/^ αντης την χάραν. χαϊ λαβών 6 Περσεύς 
ευθέως έτέλεσε την αντην χάραν μνσηχώς, χαβ^ώς ΙδιδάχΟτι 
νπο τον ϊδίον πατρός Πίχον της μνσερας μαγγανείας την πλά^ Ώ 

9• ηοΧεμίους €1ι. οοπι Οΐιτοη• β1 Οβάτβηο ρ. 22. Β, πολέμους^ Οχ. 
19. έπερϋίνησεν Οχ• 

•αήρίοιη τβΗηυΐί, Ιοτβηι Ρΐοιπη !η οαΜοηΙο φΐοθ ιηητβ βρβείΑϋ&Ι οοπη 
ηοηηΐβιη βαιη , αίροΐβ ραΐοΐιβπίπιιιιη , τί ΑϋΗ ηβ^β , ιΊΙ)! οοηοίϋ&βββ; 
ηρίΑΐη^αο ΐηά€, οοιηρΓβββΐβββ ; £ϋιιπΐ€|θο 6Χ βα Ιι&1>υί386 Ρβηβυιη, ηυβια 
άΐίαιηαβ. Ηοηο αΙα^οπι ρβΓΐιί6βη(, βο ςαοθ & ριιβηβ 8αιηπ[ΐ& €β5β( οοΓρο- 
Ηι ΈφίΛίΛίΛΐ υηάβ βΙ ρ&ΐβΓ β^α» ^υρ^^β^ Ρίουβ ηβίϋίιάΐ ίΙΗυβ δο^ρΗί ρ&- 
ηηάί ιη&£ΐευπι ά &Γΐίβείυιιι αροπιΠ, αυ&βςυβ &<1 βυιη ρβΓίίηβηΙ ιη^βϋοΑβ 
ίΙΚιαι €ΐ ιηιρι&9 β<1ο€υί( ίιηροβΙαΓ&β; Ηθ3θ5 ορβ, ίη^κηοοβ» ▼ίηοββ (αοβ 
ίηίαιίοοβ β1 Αάτ6η&πο8 οπιιιββ: 6( ηαιοαηςπβ ΟαρυΙ Ηοο 89ρβχβηη(9 0€• 
€Μ€&ϋ β1 ςαθβί ιηοΠαί & Ιβ ρβΓουΜί τίάβ^ιιηύυΓ. ΡθΓββυβ ίςϋοΓ) Ιονίβ 
Ρ&1π< άϊαίο &α<ϋβιΐ3 ίοΗ: ^υί, ροβΐ βιιιιι ηοοΠααιη, ΑόοΙββοβη^ΓοΓ ί&ο1α&, 

81118, Νίηί έύη, Αοοβρίο &β|ν ογαοιΙο, ΐη 1«ιΙ)^&ιη ρτοίβείυβ β8ΐί ρβΓ 
Ηβτ τβΓ• οοίοϋπτϋ 61 τίΓςο^Ρ&βθ&ιη ]η<ϋ£«ιι&, ο€θ1ί8 ο&ρί11ί8(|ΐιβ ίβη• 
Οοϋβΐίϋΐ &ά τίβυηι Ρβηβυβ, βΐ ρβτοοη1&Ια8 β&ηι, ^υοά, ΐικ^αΗ, Ιί6ι ηο- 
■1611 68(? Ε«8ροιι^ϋ ϋ1& ίαιρ6Γΐ6ΓηΙ&, Μ6άΐ]8&. Τάπα Ρβηβπβ, οοηαρΓβ- 
Ιΐ€ηΜ τβτϋαβ οοιηο, ίίιϋοιιΐο ςοβηι {βτβΙ>&^ «ηββ ειροί ϋϋ ΑπιροΐΑτϋ : ςαο<1 
•ινορΙΟΒΐ, Ιη€ΑΒΐβΒΜΐΚ» ιιι&^άβ 6ΐ Ιιι£Νΐάίβ, ]αχΐΑ Μ λ ^Α(Γ« βάοοίαβ Ι 36 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΛΕΑΙ.ΑΕ 

ψην ' ^ντινα Ιβόαταζιν ίΐς ΙδΙαν βο^9^ιιαν πρίς «άντας ίχ9^•ς 
καΐ ηοΧιμίβνς ιΐς το νπατάσσιιν και άναιρίΪΎ. την δι χάραν ί*ά- 
λίβ£ Γοργόνα διϋ τό ο'ξν τον βοηθήματος χαι διά ίο Ινίργίς προς 
τους νηιναντίονς. »άχιΐ9ιν πιράσας ^λ&^ίν Ικΐ τ^κ της Αϊθ-ια- 
ηΐας χώραν, ήτις ίβασΛινίχο νηο τον ΚηψΙας, χαί κ^χώςί 
Ιχΐϊ ηρίν ΠοΟΗδωνος, ιΙαΐ,Χ&^ν ϊν αντψ χα! ιΐδιν ίν τβ ίιρψ 
Ο 41 ηαραμίνονααν χό^ν, χατί τάγμα τον ΐδίον αντης πατρός τον 
Κηψίως ίχδοθίΤσαν , τήν Χιγομίνην'ΑνδρομΙδαν παρ&ίνον. χα! 
ταύτην άπίσποαεν Ικ τοΰ αροΰ , χα) φθίίρας αντ^ν ως ίνπριπη 
ίίαβΐγ ίΐς γνναΐχα. χα! χαταπΧιναας άνι^^ωρηαεν ίχ της ;τω^«(10 
Ε ΙχΛίνης ' Ιρχόμίνος χατά την Άσσνρίων χωράν χατηντηοΐν Ιν τγι 
χώρί} τής ΑνχαονΙας ' χαϊ γνόντις ίΰ&ίως άντιστάηις Ιπαλίμη- 
ααν αντψ' χαϊ χρησάμινος τι] βοη&ιία της χήρας της Γοργόνης 
ΙνΙκψη τον; ^^νxαηας. χα! ίν^τηχώς χωμην Χίγομίνην Άμαν~ 
δραν ίποίηΟΐν αίτην πόλιν, χαϊ ιστησιν ίαντω αττ,λην ϊξω τωιΊβ 
ηνλων, βαστάζονσαν τδ αντιιχόησμα της Γοργόνος, χαϊ &νσΙαν 
ποίΐ^αας ίχάλίσι την τ^χψ της ηόλιως ΙΙιραΙδα ίΐς το ΐδιοκ αί- 
V 15 τον ίί>Ό/(α * ί^τις στήλη ?ως τον παρόντος "σταται Ικιΐ, ^ντινα 
ποίιν ίκαΧίαε το Ίχονιον, ιΐιοτι ηρωιης νΐχης ιίχονα αύν τη Γορ- 
γόνη ΙχΐϊΆαβίν. ναίτάξί δι χαΐ τάς &Χλας χώρας μηδινύς άν-ίΟ 
9ιαταμ{νου. ϊρχίμίνος ΰί ί»! την'Ιαανρίαν χαϊ ΚίΧικΙαν, χα! 
Αντιητάοας αίτοϋ ηοΧιμίων νπομ/>'οντθΕ , ^ιρηματίσθη ταν^α 
5τί Άηο τον ϊϋον Ίηπαν άποβάς τον αον ταραον τον ποδός ιϊς 

11. ^ρχόμΜΌί] χαϊ βάάΗ ΟΙιτοπ. 13. %6))ηί'[ χάςας Οι• ηυη 
ΟΙίΓοη. 19. 9ΐ9<ί τη( νίκης ίΐκάνα την τή( Γο^γάνης ΟΙιταη. 

1ίιβΓ8ΐ,;οβΓβιηοιύίι ρπίΒρ&ταπΊ; >11)ί(]ηβ ϊη ■υχίΐίιιπι Ιιαίυΐΐ, ιά ΐιΰαιΐοΜ 
ίοιΙΐΐφΐΒ οπιηΜ άβτΐηοβηιίοι 1οϋΐα<1ο«]υο. Οιριιΐ Βΐιίβηι Ιιοο βοτ^ο- 
Μπη αρρβΙΙβτίΐ; οΙ> «αιίΙΪΒηά] οβΙβπΜΜιη βΐ ιιηριΐΒτβπι ηυιιη ΙιβΙηιΙΐ 

ΙΙΙϊηο βυΐεαι άϊιββιΙιΐΜ ϊη Λβΐΐιίορίβιη νβαϊΐ, ηα>« ΐππι Ιβπιροηι ΰβ- 

ΪΙίΒο ρΒτ«Ι>ι(| αΐιί ΓβρΒτΐιιαι Νβρίαόΐ Ιαιηρίιιηι ϊο^γεμι» τΪΓκίηβιη ίΐιί τί- 
'Λ, ϋβρίιβί ρΒΐτΙ: ]ιΤ^α βχροίΐΜπι, αοπιίΐΜ ΑπάιαπιειίΒπι. Ηααβ β ΐβΐΜ 
ΒΐΐηιΐΙ; βΐ, ιιαοά νεηιΐίΐ» ««ΜΙ, ύινΪΓβ>α>τίΙι βΐ ίη υιοΓβιη αη^ερίκ, 
Ιαάβ ιβΓο αοίταοι, ε1 Αϋγηοιη τβποι ί(«Γ ίΆάβηι, ίη Ι.^'Μαιιίαιη άανβ- 
Ηοο ΒΐιΙβιη Ιι^οαπίϋυϊ οαριίΐα, βγτπΙι βυιη ιβρβΙΙβτβ εαη•ΐί Μΐοΐι Απι*η<ΐΓα ηοπιεπ βπιΙ , β 

«ΐΒϋι», ΟοΓςοηΐι «(Ερβηι ίεΓβαΙ«, ΒΒΐπ«]<ιβ ρβΠΕίίιΐι ΙΐΓΐιΰ 1•οΓτηπβιη, 
{αχί* ηοιαβη ΐΐκιπι, ΡβΤΐΙιΙβπι τοοτίΐι ^Μκ τβγο Ιιάβο Μϊαιη Ιιο^α ΪΜ 
*ρβΕ(«(ατ. υιϋβπι Ιιιικ [οοηίαιη ιρρβΙΙ&τΙΡΡϊΙιΐ «ηϊπι ροχιιβΓΒΐ Ιοοβλ , ία 
ιιριαια ρΗπίΒΒ τίοίοτϊββ, βοΓςοιιΙι ορβ, α ιβ ρλΓίαβ. Ββ^ εΙ Βΐί*ι βϋβιη 
κ^οαη «ιΙ>φΙ, ιηιηΐηβ ΓβρυςίΗΐιτβ. Ι>«ιιιια)Μ ρβι ΐΜυπαιη «Ι ΟΐΙΪΕΪβοι 
Ιΐετ ιηονεΓβΙ , 1ιοιιϋυιιυ]αα Ιπιρβίιιι «βγϊοι ιιιιοιιοτβΐ , <1>Ι)•Ιιιγ βϊ ΟηουΙοΜ 

ίοΟ να Μ €ςΝβ ^ΟΚΜίΙβΜ, ΟαΙοβΝβΜΜ ρ«Λ>» Μ (βΤΤΟΜ 4φΐΗΓΜ| 
ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ε. Π. β7 

τ^ χ9νψα ηηξας νίκην λάβοίς. χαϊ χαηΧϋ-ών Ιη τον ϋίον %ητον 
Ιν τγι Χίγομίκυ χώμυΐ4νίρασφ, Ιχίΐτ6ν ταρσον τον ποϋςϊπηξίρ* 
χαϊ ψιχησας τγι χρήοα τ^ς Γοργονος, Ιποίησ€ τ^ν αντ^ν χώμψ Ο 43 
1^ ποίοψ , ηντιρα ΙχάΧίσί Ταροον Ιχ του χρησμού τον ϊδίον αντον 
β ποδός, ^σίάσας χόρην άίαη ονόματι Παρ&ίνοπην έϊς άποχα- 
&αρίσμ6τ της πόλίως. χαϊ ίνχαριστησας ωρμηαιν Ιχέΐθ-ίν ίίά Β 
τον ΐΑργαΙον ορονς χατα Ιίσσνρίο)ν * χαΐ νιχηοας αντονς χα\ φο- 
ψίνσας τον 2αρίανάπαλον , βαοίλία αντών, τον Ιχ τον γίνονς 
αχτον χαταγόμινον, νπίταξιν αντονς, χαϊ Ιβασίλενσιν αντών 

ίοΧτη νγ, χα\ ϊπ ονόματι αντον ΙχάλΐΟίν αντονς Πίραας, αψύ,ό^ 
μβνος απο ΐΛσσνρΙων την βασιλίίαν χαϊ το όνομα, χαΐ Ιφντίνσι 
ΛΜρα , χαΐ ίχάλίΟί π^ρσίας * ον μόνον όί ϊχ(ΐ, άλλα χαϊ ίν τοις 
ΑΙγυητΙοις μίρεσιν ίψυτινσε τάς πιραίας άς μνήμην ίαντον, 
Ιδίδαξε όί χαϊ τον ς Τΐίρσας την τ^λιτην του μνσιρον χα\ άβ-ίου 

15 σχνφονς της Μιδούσης ' ωντηκαν Ιχάλισε την χωράν Μηδων δίά 
το μά^μα. 

Ό α αντος Π^ραίς μετά το βασιλ^νσαι της ΙΙίροιχης χώ~ 
ρας ϊτη πολλά , μα&ών Ζτι Ιν τγι ΣνρΙη χύρα διάγονσιν ίχ του Ρ 
^ργονς Ίατνΐταί, ηλΘ^ιν «/ς την 2νρίαν προς αντονς ίϊς το ^Λ- 

ίΟπίον ορός, ώς προς ΙδΙονς σνγγ^νίΤς' (Λτινες διξάμινοί αντον μετά 
πάσης τιμής προσ^χύνησαν * γνυντες αίτόν οι αντοϊ ^Αργύίοι 7ω- 
πολΐται οτι χαΐ οντος Ιχ τον γίνονς των Ι^ργιΙων χατάγιται, χα-^ 

1. Χάβοις'[ Χάψης ΟβθΓβηαβ ρ. 22. Ο. 5. άδαη ΟΙίΓοη•, άδαήν 
Οχ. 7. *Α(}γαίου] Άογέον Οχ. 9. αντον €1ι. οαπι ΟΙιτοη., 

αυτών Οχ. 14. τον] την Οχ. 21. Ιππολίΐται Οχ. 

νίΗοηωη ίηάβ Τ€ροτίαίη$, Βχ βςαο ϋληαβ θ€»ο«ηάβη8, &ά τίοοαι θΐ€ίιιιιι 
ΑικΙτΑβαπι , ρθάίί ιΜ ύ&ΐο&ηβυιη £χί( ιη Ιβπτ&ιη: €&ρΐ(6(|ΐιβ ΟοΓ^οαΐο £γο- 
^08, γΐο1οη&πι 8ΪΙ>ί οοηιρ&πινϋ. £χ νίοο ΐ(ςϊίητ ίΐΐο υΓ^βιη ιιβ^οΕτϋ; 
ηοοιαιαιιβ βί, βχ ρβάίβ βαί οπιοοίο, Τ&Γβαιη ΐηάίάΐ^; ιιι&€(&(& τΪΓ|;ΐηβ ϋΐί- 
ΙμΙα, ΡΑΓΐΙιβηορ« άίοΐΑ: ΐη ιΐΓΐ>ί8 «χρΐ&ϋοηβια. βη^ϋβ άβίηθβ ρβηοΙοΙίΕ, 
ΐη Α88}Γηο3 ΑΠϋΑ ιηονϋ, ρ€Γ Ατ^βοπι ιηοηΐβιη; ςαοβ, οοοίβο Γ6^β «οηιπι 
8•τθ«ιΐΑρ&1ο, 6χ ^βηβτβ «]υ8 οηαηάο, άβτίοΐοβ ία ροίββΙ&Ιβπι βαβια Γβάθ- 
ρίι γάοια ίιηρβτ&νΐΐ ρβτ &ιιηο8 ι.ιπ. ^ιι^II €ί & αοπιίηβ βυο Ρβη&β «ο» 
νοΰ&ηΙ; ηοιηίηβ ρ&η(6Τ Γθ|^οΐ|υβ Αββ^τϋβ λάβηιρίο• ΑτΙ>ογ68 βϋ&ιη ϋϋο 
8«τί(, ςπΜ Ρ€ηΪ€&8 τοο&νίΐ: ςυβΑ ηοη ιΒί βοΐυιιΐγ βοά β( ρβΓ Αβ^ρΐιιιιι 

ροραΐΐ ΜοάαβΒβΐ η^βίβηλ; &1ςαο ΐηάο βοβ Μβαοι, τβ^οηβαι^αβ «οηιιιι 
Μβάΐλΐη, τοο&τΗ. 

Ρβτΐβαβ &ιι(€ΐη οαπι ρβτ ρ1αΓ68 αηηοβ ιιηρβΗααι ΡβηΙθιβ Ιβηηΐβββ^, οβτ- 
ϋοΓ ίΒ€ίαΛ 3ολΜλ5^ βχ ΑΓ^ίη• οηιιιιθθ8, !β δ^Η» ιβάββ βοΒβ ροβοί&ιβ, βο 
€0ΐιε€<ϋ1 11^ βϋρίιΐΒΐ ιηοαίβιη, 608, ΙθοςοΜΐ β&ηςυιηο 3ί1>ΐ €οη]αηο(θ8, τί- 
>ί(Αΐιιηΐ8« ΑΙι ηίβ οαίοιη ΗοηοΗΑοβ βχοβρ(ιι& «8ΐ; ηΐ ηιή βάτβη^, βαη 
β«ηικ ιαοαι αΙ> ΑΓβίν» ^ορο1^ϋ8 άοχίβιβ: βααιοΐλ ιΐΑ^αβ ΙλβϋϋΑ «ίΒΓβΰϋ, ν Λ 88 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ^Α1.ΑΕ 

ο 44 ψίτης άνύμψοντ αυτ&τ. χαμδρος ϋ γατομίνον, χαΐ τίΧημμνρη^ 
σαντος ποΧύ του ηαραχαμίνου ποταμού τγι ^ΙίΟΡίτων ηοΧίΐ τον 
Ταγομίνου Δράκοντος, νννΐ δι *Ορ6ντου, ^τησε τους ΊωνΙτας 
^υξασθ-αι * χαΐ Ιν τψ ίνχίσ&αι αυτούς χαϊ μνσταγωγΗν χατηνέ» 
χ&η αφαΐρα ττνρος χιραυνοϋ Ιχ του ουρανού , ηης ΙποΙηοι τιαν^Β 
^ναι τον χειμώνα χαϊ τα του ποταμού Ιπισχί^ναί ρεΐθ'ρα, χαΐ 
ϋ'αυμάσας ΙπΙ τψ γεγονότι ο Περσεύς Ι'ξ ϊχείνον του πυρός ευθΊως 
1> άνηψε πυρ , χαΐ είχε φυΧαττόμενον μεβ^ εαυτού * Βπερ πυρ Ιβά- 
σταζεν Ιπϊ τά Περσιχά μίρη εϊς τά Ιίία βαοίΚεια. χαϊ ΙδΙδαξεν 
αυτούς τιμαν Ιχεΐνο το πυρ, όπερ ελεγεν αύτοΐς Ιωραχέναι Ιχ του 10 
ουρανού χατενεχ&ίντα ' ^περ πυρ ΐως του παρόντος Ιν τιμ^ ^χου^- 
αν οί Πίρσαί, ως &εΐον. ο δί αυτός Περσεύς έχτισε τοΐς Τοη 
νίταίς Ιερόν , ο Ιπωνόμασε πυρ^ς άθ-ανάτου. ομοίως δί χαΐ άς 
τα Περοίχά εχτισεν Ιερον πυρός, χαταστησας Ιχεΐ δίαχονεΐν αν- 
τω ευλαβείς Άνδρας, οΰσηνας ϊχάλεσε μάγους» ταϋτα δέ Παυ^ 15 
σανίας ο σοφώτατος χρονογράφος συνεγρ&ψατο, 

Κα\ μετά χαιρον Ιλθ-ών ο Κηφευς βασιλεύς χα'ί αυτού Ιχ 

Ο 45 ^^^ Αιθιοπίας, ο πατήρ της ΐΑνδρομίδας, Ιηολίμησεν αυτψ' 
Έ ην δί ο Κηφεύς Ιχ τον γηρως μη βλέπων, χα\ άχούσας 6 Περ^ 
αεύς οτ<πολ£μ£Γαντ^^ όργίσ&είς πάνυ, ΙξηλΟ-ε χα'ί αυτού /?α-20 

5. «^ρανι^ον] χεραννίου €1ι. ϋΛά. %αν9•ηναί €1ι. οασι ΟΙίΓοη., 
%αυ9^ναι Οχ. 7. τφ γεγονός] ,,βοτ. ίηί το γεγονός^ βΐτβ ροϋαβ 
έπί τφ γεγονότι^ ηύ ΙββΗ €1ιτ. Αΐ6χ.*^ ΟΙι. 11. αηηνεχΟ'έντα] 

%αταί%χ9ηναί ΟίίΓοη. Κοηηα ςοΑβ Μο ^% Γβ^ϋ ρ• $5. Α, 45• Β« 
86. Ο, Β, 89. Ρ, Ε, 91. Κ, 93. Β, 94. Ο, 99. Β, 112. Ρ. νοί. II. 
ρ. 26. Ο,^ 41. Ο, \>, 44. €, 47. Β, 70. Β. Λ'ιά. τιμ^ Οϊϊ. οιιιη 
ΟΙίΓοη. , νμϊν Οχ. 

Ρβηβνιη βααιη οβΙβΙιηΐΜηΙ. Τ6ΐηρ«8(Αΐο τβτο Ιη^ηιβηίο, οαπι ϋηοο βα- 
τίαβ, ςιη «&( ηαηο θΓοηΙβ$, ^ΙοροΠπι ρηβ^βτβαβίΜ, βυρπι ιηοάαηι ιπιΙ>γΙ- 
1)08 βυοίυβ ββιβΐ; Ρβτββοί 3οηίΐ88, υΐί ρΓ€068 ίυηάβκηΐ, Ιιογ(αΙιι8 ββΐι 
ςυίΙ>υ8 ρΓ6€«η1ι5υ8, 8ΑεΓ&ςιιο ρβΓβςβηΙί&οβ, ^1οΙ>α8 Ι^ί^ ίαίιηιη&ΐίβ, β οοο- 
Ιο ά6ΐ8ρ8υ3, ΐ€ηιρβ8(*1«ηι ββάλνΐΐ, βαπιίηΐ8ΐ]θβ ίιηρβίαιη οοβΓοαίΙ;. Μίηι- 
1>αηάιΐ8 «α Ιιοο Ρ«ηθυ8 8ΐ«1ι(, βΙ βχ ί^β ίΐΐο ί^6ΐη βίαϋαι &οεβη<ΐ6ΐΐ39 
βραιΐ 8β Γβΐί^ββ 8886ΓΤ8τίΙ: ςα€ΐιι ίη Ρ«Γ3Ϊ<)€ΐη, Γβ^ιιαι βυαιη, δβουιη 
ΙυΙίί: Ρ«η88 βϋ&ιη θάοουίί <ϋνΐηο8 ΙιοηοΓΜ «ίάβιιι βχΙιίΚ>«Γ«; υΐροΐβ «ιο^η 
όβ €θ€ΐο 8β άβ1&ρ8ΐιιη τίάθτο &88βτβ1>&1. ΡβΓβ&β ίΐ&€|υβ ΐ|;ηβιιι υβςαβ &ά- 
Ιιοΰ €ο1αιι(, ρΓο Νυιηίηβ Ιΐ8ΐ>€αΐ68. Ιρββ αυ^βαι Ρ6η6α8 ΙοηίΙίβ ίβηαηι 
ϋοηάΐάίΐ) ί^ηί αβίβπιο 8&οηιιιι• Αϋαα ^βαι ^βαιρίαπι ΐη ΡβΓβ'κΙβ Ι^ι 
βχίΓΟχίΙ; οΒΐ ί)11θ8 ΜίΐΜ8ΐτο8 ροβαΐΙ; •βη€ίθ8 ςοοβάΛοι τίΓοβ, ααοβ Λίο^οβ 
ηοιηίη&γι^ βετίρία βοΐβοι Γο1ΐ4«ιίΙ Ιι&θ€ ΡΑΐΐ8Αΐύ88, βΑρΐαΚίββιιηυβ Οϋο- 
ηο^Γ&ρΙιΐΜ. 

Ρθ3(€Α Ιβαιροη* 1>6ΐ1ιιιη πιοτβΙ>&ί €οη^φ Ρβτβοοιη Οβρίιβαβ Κβχ Αθ- 
ϋιίοριιοι, Αηάτοιηβό&β ρ&ΐβη Βγ&Ι &ιι(βιιι €«ρΙΐ6ΐΐ8, «Χ ββαίο, οοαίοηιαι 
Βοαιηίηβ ρΗτ&Ιαβ: Ρβηβυβ τβτο υΙ>ί &α^886(, οβϋο ββ &1> βο ρβΐι, ίη^βα- 
ιί €οπ«ρΙιΐ8 ίη, οοΔίτΑ ϋΐααι β^τ^βϋ», Οφίςοαίαιη €«ριι1 ββ€ΐιιο Ιαϋΐ, ϋ- 

ΟΗΑΟΝΟΟΑΑΡΗΙΑ. Ι.. II. 39 

σταζαν τ^ χάραν, χαϊ νηϋπ'ξ^ν ξ»υτφ οντην. χα2 ό Κηφ^υς 
μη βλέπων Ιπίβαινιν αντψ ϊφιππος * ο ϋ Πέρσας αγνοων ζτι συ 
χΛ&ορα , Ιλογίσατο μηχίτι Ιη^ίΐν τ^ν χάραν ης χαηΐχ^ Γοργό» 
Μς* χαΐ στρέψας αντην προς ίαντ6ν προσίσχεν αντ^ ' χαϊ τυ^ 
δφΧω&άς ϊμανιν ώσά νΒχρος χοΛ άντ]ρί&η, χαΐ λοίπον ΙβασΟαυ» 
αι Περσών ο νιος του Περαίως χαί της ΐΑνίρομϋας, προβλη^ V 16 
^άς ϊχ του ϊδίου αυτόν πάππου του Κηφίως, του βααιΧίως της 
ΑΪΘ'ίοπΙας' όστις Ιχΰαυα, χαϊ ίχαν&η η μυσερά χεφαλη της 
Γοργόνος, χαϊ άνεχώρησεν Ιπϊ την Ιδίαν αντοΰ χώραν, χαΐ 
10 ^^«έν^ λοίπον τ& γένος του Περαέως βασιλευον της Βαβυλωνίας 
χώρας. 

*Εν α τοις προαρημένοις ανωτέροις χρόνοις χατέλαβε τ^ν 
Βοιωτίαν χώραν Ιχ της ΦοινΙχης Κάδμος^ ο ΐ4γηνορος υίός' 
διτιι^α ϊπεμψεν ο αντον πατήρ εϊς άναζητησιν χαϊ άνά^ρνσιν της 

15 Ευρώπης, αδελφής αντοϋ. χαϊ μα&ών ο αντος Κάδμος οτι βα» 
ϋίλενει της Κρήτης , Ιπϊ την Βοιωτίαν ωρμησε ' χαϊ διατρίψας Ο 46 
ός την Βοιωτίαν έδίδαξεν αυτούς τα Φοινίχων άγνοονντας γράμ» 
ματα , χαϊ ΙτΙμουν αντον χαϊ ΙποΙησαν αντον βασιλέα της Βοιω» Β 
τΐας ' ην γαρ χαϊ ενειδης τγι &έα • όστις βασιλεύει των Βοιωτών 

^ϊτη ξβ^, χαϊ ηγάγετο γυναΐχα Ιχεΐθ^εν ονόματι ^ΑρμονΙαν ΐξ 
ης ϊσχε Θυγατέρας εξ, Τνώ χαϊ ΐΛγαυην χαϊ Σεμέλην χαϊ Ενρυνο» 
μην χσΐ Κλεαν&ώ χαϊ ΈυρυδΙχην * ύΐτινες Ιλέ^'οντο προϊΌϋσαι αϊ 

10. βααιλενον Οι. εηπι ΟΙιτοη., βααιΧεύονίος Οχ, 13. Βοιωτί/χψ] 
Βοιωτείαν Οχ. Ιιΐο «Ι Ιιι(γ&. 17. Φοινιχών Οχ. 21. Ίνώ Οζ• 
€( αιοζ Κλεαν^ώΓ-- Λίά. Εορινόμην ^ ΕύριδΙ*ην Οχ. 

Κςαο οΙ>νβΓΐϋ. Οβρίιβηβ &α1βπι ηιΐηΐιηβ τίθειιβ, οοηεϋ&ΐο βςτιο !η Ιρβυπι 
ΐιταϋ: Ρ«η«ιΐ8 νβτο ςυβιη 1&ΐ6ΐ>&1 Ορίιβυαι ο&6€ηΙΪΓ€, 6χί3(ίιη&ιΐ8 6ογ^ο- 
Βίαιη ΰ&ραΐ ηοη αΐ^ηι τϊγ^ι βααβ βχβτβΓβ, βί&ΐιηβΐ ΰΐυά οΙ>τ6ηΙ1 : ςυοά άυιη 
ΐηΙ»€(ιΐΓ, ο€οιι«ΰ&1ιΐ8 ΐρββ 8ΐ6(ϋ Αΐ^ιιβ 810 ΙηΙβΓβιηρΙυβ βϋΐ. ΡβΓβ&ηιαι άθ- 
ίηάβ Α6Χ, ΡβΓΒθΙ βχ Αη<ΐΓοηΐ6^& &1ιιΐ3, &1> &νο 5υο ΟβρΙιβο ίι&οΐοβ ββΐ: 
ςοι βΰ&πι 3ΐΐ83ϋ, ιι<; &1>οπιΐα&ηθαιη ίΐΐαά βοΓεοηιβ €Αρα<; ίςηβ &1>80ΐηβΓθ- 
Ιογ: ςαο ί&είο, Γβ£;ηαιη «αιιιη Γβρβϋτΐί;. Α1>)ιιιΐ6 ί^ΐυτ Ρβτβοι ^βηυβ Βλ- 
1>^Ιοηβ Γβ§;ιΐΑνί(. 

ΤβηιροΓίΙ>ιΐ3 Αΐιίβιη βορτα^ο^ίβ, ΟιιώηΐΜ, Α^οηοΓ» βΐιαβ, Ρΐιοβηίοΐλ 
ηΚΰΐΑ, Βο6θϋ&πι ο€€αρ&τ11: & ρ&^Γο βηίηι ηιΐββιιβ ϋιβτλΐ;, ηΐ ΕοΓορΑΐη 
•ΟΓΟΓβαι ίητβηΐ&ιη 1ίΙ>«ΠϋΓ6ΐ. ΟβτΙιοΓ ΑΟίθΐη £&€ΐιιβ βΑΐα ιη Ογ^Ια Γθβη&Γβ, 
τβηολ Βο«οϋ&ιη ρΓορβτ&νϋ: τιΜ <ϋιι(ιιιβ ΜΐηιηοΓ&Ιαβ, Ρΐιοβηίαιιιι Βίβηβ 
605, ίΟΑταπι &ηΐ6& ι^&τοβ, ύοοιιίΐ. Οαάαιυιη ϋλ^^β βαηιπιο ίη ΙιοηοΓΟ 
Ιηώαβηιηΐ, Εβ^οιη^^υβ «υοι Βοβοΐί&β οοηβΐίΐΛίβηιιιΙ, «γ&( θηίιιι αρβάοκυβ 
ίοπΒΑ. Ε6||;ιι&γιΙ %ί(αΓ αά ΒοβοΙίΜΐι Ο^άαιαβ ρβΓ Βΐιαολ ι<χυ, η&ι ιιχο- 
κιη 5ΐ1>1 βυαιρβϋφ ηοιηίηβ Η&πηοηίιυη ; βχ ςα& ββχ βυβοβρΗ £ΪΪ88, (^α&- 
ηιαι ηοηίηιι, Ιαο, Α^&νβ, δοαιβίο, Βυήαοιηβ, Οίβληΐΐλο, «1 £ιιτ]τάΐΜ3 40 ΙΟΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Καδμίάίίζ. χτίζα ίί χάΐ ποΧίν Ιν ττ} ΒοπατΙα με^άλην, Ι^νηνα 
ΙχάΧιαν ύς \'διον ίνομα ΚαδμεΙακ χαΐ βασίΧ^νύ ο αντο^ £α- 
δμος ίχέΐ' άηχαλίσατο ϋ Ιχτης ΙξορΙας τον Ταρπίίαν, Βοίώ- 
ηον οντά φιΧόσοφον , τον 3:ηροΧίτην , οντά πλοναον χαΐ χρη•- 
μαϋΐ χα\ άξΙα χάΐ σοφία, ^στις παρΗσήγαγε δόγμα τοΐς^ΕΧλησίζ 
τΑ αυτομάτως ηίρισΘ^αι τα πάντα χάί άπρονόητον εΐναί τίν χ6^ 

Ο σμον' χαΐ οί Ηρεΐς σννισχίυάσαντο αυτόν , χαΐ ϊίξωρίσ&η ίϊς το 
ίίρον ^αφναΐον ΐ4π6λλωνος, ώς ^νναιχώδας ϊχων φρίνας, ηαΐ 
ηολνπραγμονονντα πώς μιγννμίνη γυντ} μιτά άνδρίς συλΧαμβά^ 
να , χαϊ η φνσις του α'ίματος μερίζεται εϊς Ιστία χα\ σάρχας χαϊ 10 
ψλίβας χαΐ νεΰρα χαϊ αΤμα, χαΐ ζωογονείται βρίφος χαΐ τίχτεται * 
Ο 47 ατινα 6 σοφωτατος ΚεγαΧίων συνεγράψατο. ο γαρ σοφώτατος 
ΣοψοχΧης δράμα Ι'ξίθετο χαι ποίητιχιΤίς είπεν οη τ^ ΙΙαΧΧάδα 
είδε Χουομένην χαϊ ^'ννη Ιγίνετο' ο ΤαρεσΙας, φησί, την σοφίαν 
του δημιουργού ^ζ^^ησε γνώναι χαί ουχ ηδυνή&η * ζ&εν Ιζί&ετο 15 
ο αυτός ^οςροχλ^ς Ιν τοις αυτοϋ συγγράμμασι ταύτα άΧη&είας 

Ι> είναι ' εις Ιστιν ο &ε6ς, ος τον ουρανον ετευξε χαϊ γαΐαν μαχράν 
πόντου τε χαροπου οίδμα χαϊ άνεμων βίας ' ^ητοϊ δι ποΧύ χαρ» 
δία πΧανώμενοι , ίδρυσάμεθ'α πημάτων παραψυχάς θ-εών αγάΧ- 

1. Καδμιάδε^\ Καδμίδες Οβθηηπι ρ. 23. €. 2. Καίμείαν €«- 
άΓβηυβ, Καδμίαν Οχ. 8. ^αφναίου €^., ΟβάΓβηαι, ^ηφνεον Οχ. 
9. ποΧνΛ^αγμονο^ταλ Οβάτβηιιβ εΐζ γυναικός μεταβΧηϋ'ήναι φνβιν 
%αΙ ηοΐνπραγμονεΐν αυτ^ πώς βΙο. 11. χαΐ αίμα] ,,Ο^ίάΓβηυβ Ηα- 
1>6ΐν %αϊ τά λοιπά 9 ΓβοΐΊυβ υ1 ορίηοΓ.'* €Ι>. 18. τε χαροπου] δΐ 
χαρωπού Οχ. 19. ίδνσάμίΟ'α πημιμάτων — ^εφ Οχ. Οθ ΙαΓρί 
ίηςιηβιιΐο δορΗοεΙβο ▼. Ββηΐΐβϋ Ερ!3ΐ. ρ. 12. 

ςη&« βΐί&ιη Ρτα^ΰϋΙΙϋηία /οηηα ϋαάηίαάϋ» νοοβ^λπ^υΓ. υΓΐ>βιη βΰαη 
ιηβςηΗΐιι ίη Βθ6οΐί& οοηάίόι^, (|ααπι €Χ ηοηιίιιβ βαο €&άπιΐ&ιη γοο&τίί; υΜ 
βΐ ββάαη Κβ^ί ροβαίΐ: |2υιη β1 ΤΐΓ6β1&ιη, ΒοβοΙοΓαπι ΡΙιίΙοβορΙιυιη , 8ΐ> 
6χίΙίο ΓβτοοΕτϋ. ΚηΛ ϊύϋ νβα&ϋοηΐύυβ όβ^ϋυβ, (ϋϋββ'.ιηιιβ οριΙ>υ5, υΙγ 
β8ρΐ6ΐΐ3 ΐίβπι ηι&^(|ΐιβ ηοιηΐηίβ ; ςαΐ 61; βΓββοοβ <)θ€αι( , οιηηι& ίοΓ^ιιϋο 
ίβηί, Μυηάαιηςιιβ ηιιΠα Νυπι!ηι» ρ^ο▼^<1€η<^& βυΙ>βΓηιιη. ^ϋ& άβ €&ιιι& 
οοηβρίΓΑΐίοηβ ίη ίΠαιη & β&οβτθοίί&υ» {ϊβιοΙα, ίη Ρ&ρΗηββΙ Αρο11ίιιί:ι ίβηι- 
ρΐυιη Γβΐ6^Λΐυ& 6«(: ϋΐ ςυί 6£Γιιβιη!η&ΙΙ εβββΐ ληίπιί. Ρ1μ8 βΑΐίβ «ηίιη εα- 
ηοδβ ιίιη&1>&ΐΛΐΓ9 ςυο ρ&οΐο ί&6ηι!η& «χ πι&πβ οοηοαΜία οοηάρίιι^: ςαο- 
πιοάο ιΐβπι ββη ροΐα!(, υ1 β&η^ίηιβ ηαΐυηι ίη 083&, ο&πιββ, τβηβι, «4 
瀕Γνο8 , ίη 88η|;υίη6Πΐ θβηίςηβ ίρβαιη ά{5ΐήΙ>α&ΙυΓ ; ' «1 ςυοη&ιη ιηο<)ο ίοο- 
Ιυβ Ιη αί6Γ0 τίνυβ 6£Γοπη«1ιΐΓ, «€ ίη Ιηοβιη ρΓοάβιιΙ. 8ίοαΙί όβ ύο ρΓοάί- 
^1 ββρίβηϋδβίιηυβ ΟβρΗ&Ιίοη. Ρο6ΐίοβ βηίαι <1β 60 Ιοουΐυ» «»( ίη Ρπιπι&ΐβ 
800 98ρί(ηΐίβ8ίηιυ8 βορΗοεΙ^β; ηβιηρβ ΤίΓβ&ί&ιη, ΜίηβΓΥ&ηι 1&τ&η(βπι οηια 
▼ίι]ίι»6(, ίη πιηϋβΓβιη οοητβηιαιη ίυίβκβ. 8«ά 6( &^<)ί<;, βυηθεηι ΤίΓνβί&πι 
8υιηιηί Ορίβαβ β&ρίβηίίαιη βοΙΓιείΐβ ίηά&ςββββ; ςυαιη Ιαηιεη βδββςαί ηοη 
ροΐυίΐ: υη<)6 6ΐ 8ορΗοε1β8 ίρββ, ίη βοτίρΐίδ βιιίβ, ίβία ρΓΟ νβηβ ρΓοΙυΙίί• 
ΕβΙ ηηΗ8 ΙΙοιι•, Οιιί Οοβϋ πιαϋΚίηαιη ΒοΙίφιε ΰοηάίάίί; Οοϋηιΐοα ροηΐί ΐατ- 
^α, €ί ΐη/ταβηοβ ΝοΙοβ: Αΐ ηοη ιηΐίβ/Ιί, Ϋ^^^ο^^ €τταηΐ€8 υαβο, ϋαίαιηί' 
ίαΐνηι βηχίηηΒ ΒοΙαϋα ^ Γοτίηα8 Βόοπιμ Βαχ€α$, Ιιριΐ€α$, Αητου^ ά«ϋία$ ΟΗΚΟΝΟΟΚΔΡΗΙΑ. Ι.. II. 41 

ματα ?χ Χΐ&ωτ ι^αΐ ξύλων ^ χρνσοτίνχτίον η ΐΧιφαντΙνων τνπονς, 
^σ/ας τ€ τούτοις χαί χινάς πανηγύρεις τίνχοντες ιυβίβίΧν νομΐ-- 
ζομετ. μοναρχίαν γάρ ΙδόχΗ δο'ξάζαν 6 αντος Σοφοκλής. 

Ό α Κάδμος ϊξίδωχι την Ιαυτου θνγατέρα την Ι4γανην 

6*ΕχΙογΙ τιτι σνγχλητίχω * Βστις ^ΕχΙων ϊσχεν Ιξ αύτης νϋν 6ν6^ 
μάτι Πεν&ία, άνδρα σννετίν χαϊ Ιν φρονήσει χοΛ Ιν παοι. την 
δί Σψίλην, τ^ν αλλην αντον Θνγατέρα, άπρεπεστάτην ονσαν Ο 48 
ηάνυ, ΙφΙλησί τις ίνόματι Πολνμηδων , νιος ΑΙΘ'ερΙωνος σνγ-^ 
χΧητιχοϋβ Ιχ τον γίνονς χαταγομίνου τον ΙΙιχον Αιος' ην προ-- 

ίΟ τρεφόμενος ϊφ&ειρεν, αφ ης,εσχεν νιόν, χαϊ Ιν τφ εχειν αν- 
τ^ ϊν γαστρ\ τον ηαιδα χειμωνος οίκτος Ιγίνοντο άστραπαΐ 
μεγάλαι χαι βρονταί' χαΐ Ι&ροηβΊ] η χόρη Σεμίλη , χαϊ το μίν 
βρίφος παρεν&νς Ιγίννησε μηνών επτά , αντή δι μη νπενίγχααα 
τους πόνονς Ιτελεντησε • χαϊ ϊπεμψεν ο Κάδμος τ6 βρίφος εϊς V 17 

ίβτ'^ν ΝνϋΙαν χύραν, χάχεΐ Ιτράφη • δια τοντο δ^ σννεγράψατο οτι 
ο Ζευς τον λοιποΐ' χρόνον της μητριχης αντον γαστρος Ιν τω ΙδΙφ 
κύληψ Ιφνλάξε, διότι μίρος ζωής εσχε πάρα τ6ν χρόνον της γεν^ 
τησεως αντον Ιχτρω&εΙς, χα&ώς ΠαλαΙφατος ο σοφώτατος σνν^ 
εγρ&ψατο, οντινα ο αντον πάππος Κάδμος Ννσιον Ιχάλεσεν, 

ΙΟάλλ' οι λοιποϊ ως θαύματα τίνα ποιονντα Ιχ της ηλιαχης ενχης 
άι6ννοον μετεχάλεσαν, ώς Ιχ γένονς ίντα πατρί^Φν, χαϊ άπε^ 

1. 17 &ϋ€Πΐαι βύόίθΙ. 2• χαινάς Οχ. 5. ΑίχΙονι — ΑίχΙων Οχ. 
15. διά τονδε αννΒγρό'ψατο] ^^διά τοντο δ^^ Λοηϊι^ηάηπι οειωβο* 
ΡαΙμι1&6 1ιυ]υ5 &αο(οη5 ηοηιβα Ι|Ϊ€ βχάάίβββ τί<1β1αΓ; ηίβί ίοΓίβ αυνε- 
γράψαντο, 1η ρΙαΓ&Ιί Ιβ^βηάαπι &\1; ({ηοά γοήβίιηίϋοδ. '* €1ι. 

/ΜΙί, σαί έΐηιτηΰαβ, Ήι% ά$ηη ΐηηηοΐαηαα^ άυιη Ηαίο Αη^υ»ίο9 άΐϋ ϋβά- 
άϊηια Ηοηοτ€Λψ €$$€ ηο8 ταηυτ ρίο», βορίιοοίβδ βηίιη βΰηδί^ββ τίθβΙυΓ, 
οηααι ββββ αη'ινβηΐ ΙηρβηΙοΓβιιι. 

6&<1ιηο8 Αΐιΐβιη Α^Ετοιη βϋλΐη ΑβοΚΙοη! οαίθβιη, τίτο ιιοΙ>ιΙί, Ιοο&νϋ: 
φΐί 6Χ «& ίιΐίαηι 1ι&6ιιΗ ηοιηίηβ Ρβηϋιβαιη , τίηιιη βαςαεβαι 6ΐ ίη οιηη!- 
0115 ρπιθεηΐβιιι. 86αΐ6ΐ€ΐιι υ6γο, ίΐΐί&ιη &]1βΓ&πι, βς^β^&β ίοηοΑβ νίΓ^ηβηι, 
ΒηΑτίΙ ςυίάβιη ηοηιίηβ Ρο1^ιη6<]οη, ΑβίΗβηοώβ Ρ. €Χ 3ου)8 Ριοί ςεηβΓβ: 
ςοι «8Π1 ίη λπιοτβπι βυαιη ϋΐβο^βιη οοιηρινββίΐ, βΐ βχ 6& βΐίηπι Ιι&1>υϋ. 8β- 
ιΐΜΐβ Ευί€ΐη (Ιυιη ρυβηιηι ίη η1«Γο ^βΓβΓβΙ, Ιη^^ηβ Εοάάίΐ ΐβιηρββίβδ, !ιογ- 
κηόθ8 €06ΐί ίτ&^οΓββ 6ΐ ίυΙ§;υπι βαιίΐΐθπβ: 9*>ίΙ1}υ3 ρβιΙβιτβΓΕοΐΑ ιηυΙίβΓ, 
ίθ€ίυηι βίΕΐίπι ^άιάΗ ββρίίιηββίτβπι. Ουπι^αβ ρυβΓρβιίί οο1ογ68 δοίΤειτβ 
ηοη ροΙοΐΑΜί, 6χρίΓ&τϋ ίρβα: ίηίβηίειη γβτο 0&όιηυ8 ίη Ν^βί&πι ηφο- 
ηβιη αιίάΐ βηυΐΗβηιΙυπι. ^υοπ^&πι τβΓΟ ίοβ1υ8, βηΐβ Ιβ^Ιίιηυιη Ιβιηρυβ 
«χεΗωαβ ροτϋοηβπι &1ίήα&πι γί(Α6 βαΕβ €χ1γ& οοπιηιιιηβιη υβυιη α Ρβο 8οΓ' 
ΐΗιΐ8 ^8^; ίάβο ί&6α1&ηίαΓ, «υιη, ρβτ τεΠι^υυπι Ιβιηρυβ πιβίβηιο υ(6Γ0 άβ- 
Ιηίααι, ίη ίρβο Ιοτίβ 8ίηη 888€ΐτΕΐυπι ίυίβββ: βίουΐί βεηρίιιιη Γβΐίςυϋ 8%- 
ρί€ηΙί8άιηυ8 Ρ&ΐΑβρ1ι&ΐΌ8. Νοπιοη βιιΐβπι ραβΓο αγυ8 «ίιΐβ, ύ&όιηηβ, Ν^- 
βαΐΒ άΜΐι &1ϋ τβτο ΙΗοηνβυηι νοο&τυη^, Ι&η^η&ηι βχ ^βηβΓβ ^ον^8 Ρα- Ι 42 ΙΟΛΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΛΕ 

βίασαν αντ^ ιί^χ6τα ^ι* άμπίΧον τροφτίν άψ&ρύποις, Ιξί- 
9ηο γ&( χαί ταρί της άμηΑου χα! της γιω^ιχης τίνα ' ϊμα9-£ 
Β α καΐ μνστιχά τίνα χαΐ Ιγ{νιτο ανης σοψ&ς χβΐ Ιν μυσταγ»ίγίακ 
6 αντύς ^ίόννσος, χαΐ ΙποΙη φανταυίας τινάς θαυμάτων. Ζστις 
καΐ ηρ6ς Ιΰρσας καΐ ηρος Ινδούς χαϊ ιϊς ηολλάς χιάρας άηηΧ&ι, 6 
χαϊ πολέμων ψαντααίας τινάς ^βνμάιων ΙδίΙχνυιιι , Χχιαν χαΐ 
ντ^ατον μίΟ" «ανιον ηοΧνν. ο ϋ Κάδμος γιγηραχώς ηαριχιά- 
ρηβί της δίοιχήαίως της βασιΧιίας των Βοιωτών τψ νΐω τον Έχίο- 
νος, τψΠίνθ-Η, τψ /χγόνψ αντοϋ' Βστις ιη^ιν^ϊ^ο πάρα τωρ 
σνγκΧητικων χαϊ πάρα ηάντων, ο Κάδμος δί Χαβών τ^ν Τιιρ^ 10 
οίαιι διηγι* ίν τ^ χύρ^ ^ηζ Βοιωτίας ϊηϊ τδ Κι&αιρώνιαν Ζρος 
, τΐίν ηοΧύν χρόνον. ιοϋτο ίΐ άχοναας ό Διόνυσος, οτι ίγήρααιψ 

Ο £ ανιον ηάππος, ■ηλ&ιν ίπΐ την ΚαδμιΙαν ηόΧιν μιτύί ηοΧΧης 
αξίας χαϊΒπΧωνι Ιψ((Χαν βασιΧίνααι. χιύ ίωραχώς ανιον φαν- 
τασίας τινάς ηοιονντα χαϊ οηΧίτας Χχοντα, χάϊ τιροσχάλονμΐνον 15 
πασα>' την υνγγ{ΐΉαν αντον, χαϊ τάς βνγγινιχάς διδάσχοντα μν- 
σταγωγίας ήλιαχών βαχχίνμάτοιν , ας Άίγον βάχχας, ώααντως 
α χαϊ τονς ηολίτας χαϊ τιΧίτας τίνων ινχων διδάαχοντα ηΧια- 
Ο 50 *^ προς χο πΐΐααι τους Βοιωτούς δννασ&αι αντον &»τ(χισ9ηί 

6. χαϊ ^Ιίμιαν φανταβίας τινάς 9ανμάταν ίίι/κτνΜ'] ,,ΡοΓίβ 1•- 
(βηάαπι, χαϊ ποίιμιάν, ψανταοΐας τ. 9. Ι. ΟβιΐΓβαοι ^β6«1, «αϊ 
φα»ταβϊας τίνα; 9•ανμαοΙα>ν {ργιον %αΙ κοίίμαν «(«."' ΟΙι. 7. «α- 
^η<^βηβ$ τής βιοΐκ-ηβίί] „8α. ΐιοιχι;^*»^. ΟβύΓβαιι* ΙιμΙμΙ, φ χαΙ 
την διοίχηβιν της βααιίιίαΐ νατι^ον πα^ιχύ^ηβΐ Α." ΟΙι. 8- Αί- 
χΐονοί Οχ. 9. Πίν^ΐΐ — ίίοανίΐη Οχ. 11. Κι^κιάνιον Οχ. 

Ιιϋ; Βΐ ΐ]ΐιο<1 «χ Ο&ππϊηβ μ>1•τ1 Η»ρ<ν η^ηΙιϊΙΐΒ ςαιβ^λΐη ΒίΕο«Μΐ. 
ήιιίη βΐ ίη Ρβοπιπι ηυοαπίΒ ΓεΙαΙβηιπΕ «υη, «ο ηηοά, «χ τϊΐβ, ιηοΓ(>' 
ϋΙ>α3 αΙίηΐΕπΙυπι χαρρβάΐίαιιιβΐ; άα ου^υι υια, ϊίοιιΐ βΐ ^β Α^ΓΪιηιΙϋΐΓΒβ 1»- 

ε'Ιιιΐϊ, ηοααυΙΙλ βχροβαΐΐ. 8β(1 β( α^Ίΐϊαι αώϋη ΓεΙιιΐΐ ορΒππι ύ«<1ίΙ, 
ιΐβςυβ τΪΓ ιιρίεηι βΐ Μ^Ίΐβποηιαι ρβτίΐιυ «τιβίΐ, β( 1αιροιΙιΐΓΪ« βαίι 
οοηκϋυηι ρβΓΐΙπηχίΙ οοιίοι. ΡγοΓοεΙοϊ Μίιπ) ίη^Βοτί πιπί εχΒπάΙιι, μ1- 
ΤΒΠΐιι Ρβγμ9 Ιαι}α9<4ΐιβ, ρΙατίπΐΜ ϊΙβπι γβ^^οιμι «Ιίβι, Β^ιηίΓΒαιΙα «ι*"*" 
\ ^Βΐη ϊη ρΓΒΐΙίϊΐ ν'''1>ϋ'1 ΡΓαείΙί^&Γηιη ΐρε£ί[ΐιίηΒ. Οαύιηπι «υΐβιη β«1>1« 
3ΒΙΙΙ ρΓονβΒίίοΓ ίιίΕΐυι , ΒοβοΙϊβο ΓΒ^αυηι Ρβηΐΐκο ΝΒραϋ ιιιο, Βοΐιΐοιιίΐ 
βΗο, ΓΒϋι}ιιίΐ: Ιιιιηο βηϊπι ρΗπιοΓΕίι ΓΒΕαί, οηιπΊΜ)αβ κύβο ροριιΐυι ιολβμ 
ΙχυΑβ ρΓΜβεαΙί ιαπί. Οαύιηιΐϊ Βΐιΐ«ιη ιρ^β €ο•ιϊΙβιιι ϊίΐιϊ »ύ]υακ<ηΒ Τιγο- 
«Ιβιο, ρβΓ Ιβαιριΐϊ 1οο£ΐιιιι, βά Οίϋι&ΕΓθηΒαι σιοαίεια, ϊη ΒοΒοΙατιιαι ίε^ο- 
ηβ ήΐιαι ΐΓβαϊΐςΊΐ, Οίοη^Ίυΐ ΤΕΓα ιιΐιϊ ίπίΒΐΙβιίιιβϊ Οιύηιιαι βτιιιη ^απι 
€οπ9βηιιΪΗβ, ρΒΓνΐηϊί ϊριβ ϊη ιιτίιβιη ΟαιίιηΐΒαι, οαηι βχΒΓήΐιι, Λ ε«1εΙ>ΓΪ- 
1»(β ιιΐΒ^αΒ, ΒαβοΙΪΒΒ Γΐ^ηιη 3Ϊ1>ί βιιβιϊιιπιι. ΡεπΙΙιβιιι ΒΐιΙεια οαπι ρπ»- 
ιΙϊ^Βΐ ορΒΓίηΙβιιι, Βταιαϋιι^αΒ ΙιΐΐΙπιεΙααι οίΜτνΒίΐίΙ ; βΐ ςοοιΐ Βοπταο•- 
ΐΪΒ φΐί («η^ϊαβ ίΙΙϊ ϊιιη«ΐί ΐιιετιιαΐ οιηπϊίαϊ, α)£Π>Ιαι ύοΐΐιβιΐΐ ιη]ΓΒΐ,Ϊ€0Β 
ηοάοι ΐατοπιαι βοίβηιιιιι, ηυν ίά«ο ΒοΜλα* ηοιηίιΐϊνϊΐι ιάιηίΙίΜΓ βΐ Βαβο• 
ΙΗ οώυη ρηουίλκυη ΐ]''*'^^<1>'> βοΐνίιιη ΙοΐϋβΐΐοίΜα ΐΕλΔϊ<1βήϊ{ φο ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΔ. Ι^ Π. 48 

της βασιλΒίας, χίχοσμημίρσν ΒπΧω χοΛ στρατψ, συς, φησί, σχίρ-^ 
τανς Ιχάλα, ώς γοργούς χαΐ ϊξαΧΧομένονς * ί^ααν γαρ Ικ της ££σ- 
σιχης χωράς, χαΐ σοφία μνστιχγι ηαιαίδευμίνοι' ταντα γνούς 6 
Πίν&ιύς Ιφϋ'όνΗ αυτψ, άκουσας οη χαϊ της βασιλείας των £οιαΗ Β 

6 των ϊπι&νμίΐ, χαϊ γινομινοι Ιχ^ροΙ συνίβαΧον πόλψον Ιν τγΐ 
ηοΧπ * χαί ο ΠινΟ-^ύς νιχησας αντοι^ παρίΧαβιν αυτόν, χαϊ δησας 
ΙψϋΧα'ξίν αυτόν ίιά τήν ηαρουσίαν τον Κάδμου, του πάππου αυ- 
τών, η δέ ΐΑγανη, ώς &ίΙα αυτού χαΐ μητηρ του Πίν&ίως, 
ταίσασα τ6ν ϊδων νίίν ΙποΙησιν αντοΐ' άποΧϋσαι αύτον. ίσης 

ΙΟαποΧυθ-έίς ΙβσυΧίνιτο πως άνίΧτ} τον Πίν^ία' χαϊ οπΧισάμινος 
μεηστέίΧατο τ^ ΐΑγαύην , χαϊ γ^τησι φίΧιω9η;ναι αυτήν τφ ϋιν^- 
^ιϊ χαϊ αμα αυτω απιΧ&Ίΐν πρ6ς τ6ν Κάδμον. η δί ποΏΛ 
ποιησασα τω Πίνθ'ίΐ, τφ ίαυτης νίω, ϊπασιν αντον φίΧίω&η^ 
νοί αυτω χαϊ άπεΧΘ-^ΐν προς τον Κάδμον, οτι ίΧυπηθΐ] πρ6ς αν- Β 

Ιδτον^^ της ΐΛγαυης σννταξαμίνης αμα αυτοΐς άπιίναι χαϊ πίίθ-αν Ο 51 
τον ϊδίον πατέρα, ο δέ Διόνυσος ώργίζετο χατά του Πίν&ίως, 
ώς δεθ-ίϊς χαϊ Χοιδορούμενος παρ αυτού ' ΪΧεγι γάρ πασιν οτι Ιχ 
πορνείας Μχ&η ο αύτ6ς Διόνυσος, δίά τούτο δί χαϊ 6 ΈυριπΙ^ 
δης μετά χρόνους ενρηχώς τ6 τοωυτον σύγγραμμα των Βαχχών 

ίΟΐ'ξίΘ'ειο δράμα, ώς άτυί Πεν^ίως εΙπών ταντα* ΣεμίΧη δί λο- 

1. «χ/ρτονς] ΥΜ. ΙιοΙ>€€ΐ[. Α^ΐλορίιαηι. ρ. 1311. 11. αννην] α^ 
τον €1ι. Τυιιι Οχ. του Πεν^έϊ €( ιηοζ Πεν^εϊ. 20. Πενξ^έως] 
Ιαιαιο 8€ΐηβ1&ο •οϊοπιιη. ρ«Τ811&•0β 1ΐ&1>βΤβ1 6089 ρ0880 86 Βο60^0η1■I Γ6^ϋ1ΙΙ βΐΜ Ε586Γ6Γ6; Οί ηΐΐΐ 

ιιη(ηιο1θ8 68361 6Χ6Τ€Ηα, 6ΐ ιηϋίϋ&υβ βίαβιηοάΐ, ςαοβ οΙ> οοΓροη» β^Η(»- 
(6ΙΙΙ 6ΐ 8&1(&ηά1 ρ6ηϋ8ΐη 8€ίΤίθΒ Υ0€8Τ6 86 θίχϋ: [βηηΐ εηίιη 6Χ ^6ΐι- 
|6 Β698!€&, 6^ ηιγΒ^βηοηιιη ΐιΐ8ΐιρ6Γ οο^ίϋοηβ ίιηΙ>αΰ:] Ρβηΐΐιβυβ, ΐηςηοιη, 
€6ΓΰθΓ <16 108 ί&€ΐα8; &αάί6ΐΐ8 βΐίβπι Βο6οϋ&6 η^οιη 6υπι &£Γ60ΐ;&Τ6, οόΐο 
Ρίοηγβαιη ρΓοββου^υβ 68ΐ: 6( ίηιπιίοίΐϋδ ίητίοβπι εοηΐΓ&εΙίδ, ίη ιρ8&υΓΐ>6 &ά 
ρυςοΑπι (ΐ6Υ6η1αιιι ββΐ. Ρ6η(Κ6ΐΐ8 Βΐιΐ6ΐιι ρη6ΐίο τίεΙΟΓ, ϋίοη^βυπι οοηιρΓΟ- 
ηβικϋΐ; !η(}α6 τ1η€ΐ]]& 6οη]6€(υιιι, ιη Ο&ύηιΐ ατΙ &^τ6η1ιιιη 8886Ττ&Γ6 8ΐ&- 
ΙηΗ. Α^ι&ψ6 Εΐι(6ΐη Ρβηϋιβί ιη&ΐ6Τ, 6ΐ ΙΗοηγβί ιη&ΐ6Γΐ6Γ&, ρΓ6άΙ>υ8 οΚ- 
ϋοηϋ & Βΰο 8αο , οι 6&ρΙιτΌΐη 1ίΙ>6Γ&Γ6ί. ϊ«ίΙ>6Γα1υ8 Ρίοηγβυβ 86€υιιι ίη 
■ηίαιο τοΙαΜ, ηαοιηο^ο ΡβηΐΚβπιη 6 ιη6ά!ο Ιοίΐαί. Αηηί8 ι1&ςιΐ6 ρΑΤ&ΐ38, 
Α^νβηι &6€6Γ8Η; γο^1(]ιι6 6801, υΐ ιη ςτ8ΐΐ8ΐη €υιη Ρβηίΐιβο Γ6<)ί6ΐΐ8, 
ΟΑώητηιι υηΑ βάΐΓβηί. 9υοά & &1!ο Ρ6η11ΐ60 ο&ΐίηαϋ ίβοάβαι ηι&ΐ6Τ : ^υλο 
ρΓοαιίήΙ 8686 βΙίΕΐη 618 οοιηϋβιη ίοΓ6, &θ ρβίτβιη ^6ΐηα1ο6ηόυιη , ςαι &1ι 
ΒΐΤ(Κ)υ69 «ΐοοά ί6€6Τ&η(, ιηο1ε3ί6 Ιοϋΐ. ΠΙοά 8υΐ6πι Οιοη^8θ βίοιη&εΐιιιηι 
Βίογί^, ςνοά Ιη τΐηοαία & Ρ6η11ΐ60 €οη)6€(ιΐ3, 6οηΙαιη6ϋθ86 6ΐί8πι 6X66- 
ρΙη8 1^8^61. 8ρ8Γ86ηί 6Ι11ΒΙ ι1ΐ6 ίη ρορηίυιη, βρυηυιη 6556 Οίοη^δυηι, 
6Χ &^αΗ6ηι ιΐΑίιιιη. υη^6 6^ 1οηβ;ο ρο8( ΐ€ηιροΓ6 ΚυΓίρί<ΐ68, ςιιί ^6 ΙΜο- 
0^80 Ι&Ιβ αυίά βοπρίοιη {ητ6η6Γ&1; ίη ΤΓ8β06<1ί& <|υ&πι ΒαοοΗα» νοοΑ- 
νι1, ΙιΙλ α6 ΏιοιηίΒο ρΓοίβτ^, <ιιΙ> ΡβηΙΙιβΙ ρ6Τ8θη&• 8€ά ίί€ηΐ9ΐ9 αηβ- /" 44 ΙΟΛΝΝΙδ ΜΑΙ.ΛΙ.ΛΕ 

χΐιυ9ίΐνα Ιχ βροτοϋ τιψος ίΐς Ζηιη φίρονσα την άμαρτίαν υ^ίΐ. 
V 18 ψιλιιβ&ίντοηι ϋ αύτων ΙκίΙινσι τω Μίψ στρατψ ό /ίιίνναος προ- 
Χαβΐΐν χατΑ τψ οδον ί» στινω τόπ^ χαΐ ανϋχιϊν ιέ» ΤΙη&-Ια. 
Ιν α «ς! μΐλΧΐΐν αϋτονς Ιξιίνα* μιτώ οΧΙγαν 6.νδρων ^λ9«τ ό 
^ι6»νσος ηρίς αυτόν χαϊ Χουι6ν ό Πιν&ιΰς, άγνοω* τ6 σχ4μ-Β 
μα, κίΜία^τ&ς ^)^γους μΐϋ^ ίαντον ΐΐαβη άνδρας ' χαϊίιί4γιιύη 
^ μΐ•^ αίτωιι. ϊν ϋ τψ αυτούς αηιίναι Ιπί^ριψατ αίτω ο στρα- 
τός τον ^ιοννσον, χαϊ οννίσχον τον Πίν^ία' χάΙ (^9ίως ίχί- 
λίναιν ο /^ιόνναος άιτοτμη^ηναί αυτόν, χαϊ τ^ν χίψαΧήι• δο9^ 
ναι τ^ μ^ιρ^ αίτοίί, ως νβριζονο]] τ^ν αίτΑν ^{όνυσον. χαΙίΟ 
νπίατρίψίν ό ^ιόνναος ιΐς την ΚαδμιΙαν ιϊς τ6 βασιΧεϋοΜ. 
ίιά τοΰτο δί Χίγουαι τίιν Άγανψ άποχιψαΧίαασαν τ6ν ΐδιον αν- 
Β της νίόν, δι&Χί ίηίίσι τον ηίν9ία φιΧιω&ηναι τψ ^ίιοννσω χαϊ 
Ο 52 αϊχία γίγονί του Άανάχου τοϋ Ιδίαν αντης υΐοϋ. οί ι^ν συγχλη- 
τιχοί χαϊ ποΧΐται της ΚαδμιΙας ηολιως ονχ ίδίξαντο τον ανιον 15 
^ίάννσον ΰιοιχησαι την βασΛιΙαν αίτών, Χίγοντις οτι τον Ϊδιον 
ίξάδίλψον Ιψόνινσΐ μη ων βασιλίνς' Ιάν βααιίίΰσ^ , άηοΧίΐτην 
ΒοιωτΙαν, χαΐ προιτρίψαντο ηαραχαλίσαντις τον ^4νχονργον, 
άνδρα ϋοψόν, ίΐηόντις αντία τα συμβάντα, χαΐ άπΧΙαατο χα^ 
αύτον, χα\ ΙχβάΧΧίΐ ανιον Ιχ χης ΚαδμιΙας ηόΐιως χαϊ τήςΒοιω-'ίΟ 
τΐας, χαϊ γνούς τοντο ο ^ιοννοος, Ζτι οιαΧΙοατο χαί αντον, 

I. ϋγα] ,,ΒοΓ. Ιίχονβ, βι Βαηρϊύο ΐη ΡγοΙο^. ΒβκΙι, τ. 19." ΟΙι. 

II. ΚαβμΙαν Οχ. βΐ ιαοχ Ιιϊΐ ΚαΰμΙας, 17. άποΐιί ϋΚ., άπαίΐΐ 
— ΒοίίοτιΙαν Οχ. εΙ ιποι ΒοιαηΙας. 19. ώχΙ!αηο_] ,.8<τ. 

αατο χαι' αντον.] „ νβΓΐ» ΜίΛ ΙΤΒπιροϊΐτα, Ιβοοι^αΒ ηοη ιιιο ορρ•- 
ΓΕπΙ. Ιίβηοβ Ιί^τπιίαιη μι»εο: Καΐ γναύς τοντο 6 ^ιόνναος, οη 
άπΐίβατο χαι' αντον, Ιφνγί βΙο." ΟΙι. ΡαιίΐΙίΒηΙιΐΓ ροϊΐ Βοιωτίαι- 

βπΐΜ α& αΐί^νο ιηοτίαΐΐ, ίη Ιιηαα γεΙιιΙιΎ ηιΙροΜ ΛυρτΙ. Ρβοβ ΙρΙιΐΓ 
ιηΐβτ ΜΙ Μπιρ(ΜΪΙ>, Οίοη^Γίαβ ιακικίαπί ηιΐ11[ΐ1>ιΐΐ ιαΐι, ιιΐϊ ρπβοΕβορβώ 
τίαβ Βη^ιΐίΙϋί, ριηΐΐ «Μβηΐ Ρβηΐΐΐΐΐιιη «^οΗγϊ. Α^ Ιηι ΐΐ^ηιΐΒ <ϊι ■> βο- 
£ΐιι^ΒηΐϊΙιυί , όϊοα^Ίαι ρβααι >ΐΐρ&ΐιιι ιά ΡβηΙΙίΕηηΐ τβαίΕ; ςιιί, πΐΐιίΐ ϊη- 
■ΊάίΒηιη ιηιρΐοαΐιΐϊ, βϊ ίριβ ιηοαίη) ϋϋίτυεται ιβτιΐΐίΐϊο, βυη Α^ινα οο- 
ηϊΜ εχϊΐΗΐ. Οαιη τβΓο ιϊεγ ΐιείιιηΐ, ϊηάάαηΐ Ια Οίοα^ιϊ «χτΓΕίΙυπι; ηοΐ 
ΡβπΙ1ι«<ιπι κάοΓϋ, ΜΐηρτβΙΐΐηιΙααΙ: ηραίι^αβ «, βχ ΙΚβη}ηί πΐΒΐιάΒΪο, 
■Ι&Ιϊη ^βίπιηεααΐ, ηιαΐη[]ΐιβ οϊαι άβίοπιπί; οΙ)ΈθηΙαΒβΙΐ>ιη ιήΙΪΜΐ αΐι βκ 
ΙΚοηγιο ίΐΐιΐιπι. ^αα ΓβοΙο ϊα οΓΐιβπι Οιύηϊαιιι ΓΒνΕΤίίΙατ 1>ίοο)>«ιι• 
κ^ηιιια αρβΗΐΙιιπιι. Ηϊηο Ροβϊίβ ΐιΙιιιΙίΐηΙϋΓ, Αρτ•πι &ϋβ ιαα οαραΐ 
ΚΐηριιΙβίΜ, βο 4»ο^ Ρβηΐΐιβυπι ΙΚαη^ια οοηεΙΙΐΒιΠϊ , βΐίί αιι! πε<;{ι ο&υΐΒ 
ΑιίΐΐβΙ. ΟίτΕί Βαΐβαι ΡΓΪαιοΓειηιια υτίΐι 0&(1πιΪΒβ ΟίοπίΊυιη Γβςβαι ιαυη 
ΙιιΐΜτβ ηβΐιιβπιαί; άκεαίει βυπι , ςιιΐ, ρη*ίΐ1ιιι ύιυη οιβί, ραΙηΐΕίβη η•- 
.« ιΙβύίΗβΙ, ιί &ά Γβ^ηϊ ίΗΐΙϊ^ΪΒ ίιιατΐί ρΓοτβ€ΐυ3, ίριιηι ΒοεοΐίαΐΒ ΐαπϋ- 
Ιαι ανβηιιπιαι. Ιι^-οιιτςιιιη ιίαι^οβ, τβηιιιι ιβρίΒΟΐβη, βιιί γ«•ι ίοΐ&πι 
■ρηΐιιοί, Ιη βηχΐΐίαηι βαιιαι ταοηΐ: ^ιιϊ οοιιΙγβ Οίση^Ίυιιι κη» ιπββιι», 
«Χ υΓί» ίΙΐΒΒ, Βΐ^αε «Ιίαιη βζ ΒοββΙοπιαι &ιιί1)ΐΐ3 βχΙετηίΐΜΐ. ϋαοά υΜ €ΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. I^. II. 45 

ϊφυγΒ τον ^νχον^ον * χαϊ ίϊς Δελφούς άπίλ&ών Ιχ€ΐ ηλίντψ, 
χαΐ ίτέ&η το λέίψανον τον αυτού Διονύσου Ιχίΐ Ιν σορω ' χαΐ τά Ο 
όπλα δ^ αντον αντος Ιχη ιϊς το άρον Ιχρίμααι , χα&ώς ^ιίναρ^ 
χος ο αοφώτατος ανν^γράψατο πίρΐ τον αυτόν Διονύσου» ώσαύ" 
5 τως όί χαϊ 6 αοφώτατος Φάόχορος τά αυτά σννίγράψατο , Ιν ^ 
ΙχΟ-ίαιι ίΙπΒ πίρΐ του αυτοϋ Διονύσου , ϊστιν ϊδίΐν την ταφί^ν αν- 
τον ϊν ^ελψοΐς παρά τον ΙΑπόλλωνα τον χρυσονν, βάβ-ρον δι τι 
ιΐναι νηονοΗται η σορός, Ιν ψ γράφεται, ^Εν&άδι χέιται 3'ανών 
/ίίόννσος Ιχ Σιμίλης. ομοίως δί χαϊ 6 αοφώτατος Κίφαλίων τά 

ΐοαντα ϊν τφ Ιδίφ αυγγράμματι ϊΐξίθ'ίτο, 

Μ^τά ουν την τελέυτην του Κάδμου , βοαιλίως της Βοιω^ Ο 53 
τίας, ίβααιλιυαίν ο Νυχτίυς, οντος ϊχη &υγατίρα, ίίρααν του 
ναού ^ΗΧΙου , ονόματι ^ίντιόπην' ήτις ίδιδάχθτ} την ηλιαχην «ν- Β 
χην, ήτοι μυσταγα>γΙαν των ^ιονυαιαχων βαχχευμάτων, χάχεΐθ-^ν 

15 ίΧίγετο βάχχη. ο δί αυτής πατήρ, ο Νυχτευς, ίίχεν άδελφον οι^σ- 
ματι Λυχαν , βααιΚία του ^Αργούς ' Ζατις Λύχος βααιλεύς (7χΒ 
αυγχλητιχ6ν δνοματι Θεόβοον, υιον γινάμινον Βρόντονός τίνος, 
Ιξαδίλφου της /ίίρκης, Ιχ του γένους του ΠΙχου /ίώς χαταγο^ 
μίνου, ο αυτός δί Θιόβοος ο αυγχλητιχος χατά τάγμα ίλ&ών Ιχ 

ίΟ'^ου^^ργους Ιν τω ίερφ τοϋ*Η)^ου παραχοιμηθ-ηναι, χαϊ ίωραχώς Ο 54 
την ίίρειαν ΐΑντιόπην , ιυπρ&ιεατάτην ουααν χαϊ εύμηχη, ΙβληΘ-η 

8. ^ίΐναρχος Βθηίΐβίαβ ρ. 72., 4άήβα^ίχος Οχ. 7. βάβ•ρον — γράψΒ^ 
ται 8Ϊ6ΐ>6ΐιίι. λά ΡΗίΙοοΗ. ρ. 21., βό^ρον — γράψΗ Οχ. 11. Βοιω^ 
τΒίας Οχ. 12. ^χίΐ ] „ ¥οτίβ ίΙχΒ. " Οΐι. 17. Θίόβρον — Βρόν- 
τοίχος] Θίόβοίον — Βράτωνος ΟβθΓβηυβ ρ. 24. 0« Θεοβόωντος 
ΙοΑίιαββ ΑηϋοοΚθηυβ &ρυά Ιο&ηαβηι ΤζβΙζΑαι ΗβΙ. Ι. 13• 

Ι)ΚΗ1^8 Ηΐίβ11«χί88β&, ^^&^ ΓβΙ>08 βαίβ €0Ι18ΐΐ1ΐΐϋ, 9^ ϋ«1ρΙΐΟβ ρΓΟίθΟίΟβ» 

^βίΒ ϋΰο 8αρΓβαιαιη οΜΙΙ : υΜ βϋ&ιη Γ^ί^υ!&« β)υι ΐη Ιοοαίο ροίίί&β βιιηΐ, 
ίη ίΑΒο, αΜ ίρκβ &ται& βοΕ βηβρβικΙβΤΑ^ , βίοαΐ ιη«αιοΐΊ&6 ρπκίιάϋ 8&ρΐθΐι- 

ώΜΟΗΙΙ Ι>«ΙΙ1ΑΓ€ΐΐ1ΐ8 , <)« 1|0€ ΠΟβΙΤΟ Ρίοη^βΟ 3θΗΙ>6η8. Β&^€ΐη βϋΕΐη Ιιιι- 

1»βιϋοτ &ρυά 8&ρίβηϋ88!ιηοιιι ΡΜΙοοΙιοηιιη ; ααΐ Ιη 8αήρ(ΐ3 βοΐΑ ΐ68(&1αΓ, 
ΙΚοηγή 8βριι1ο1λπιιη , βαιβ «Ιί&πι 4βοιροΗ6ιΐ3, ΟβΙρΙιίβ «χΐιΐίβββ; ^αχίλ Αροΐ- 
Ηϋθοι ΑαΓθΐιοι: ρΓο 1ο€α1ο λαΐβαι ίοτβΑΐη ςυβηά&ηι 1ι&1>αΪ83β, ίη ςοα ιβΐιυβ• 
■0^ 8€ηρΙιΐΒΐ 1β£6Γβ «Γ&ί Βρϋ&ρΐιίαιη. ΙΗοιη^ηα, 8€νΛ€ΐ€» Ριίηι•, λιο 
}α€€ί 9€ρυΙί9ΐ», Ηα6€ «ιΐθΐη ΙρβΑ (τ&άί^ί βϋ&ιη ίη βαπρϋβ 8ΐιί8 8&ρΐ€η(ί»- 
βίαια» ΟβρΙίΑΐίοη. 

Ολάαιο «αίοιη Βοθο^οπιαι Γθ|;ο θ«Γιιηε(ο, Γβ^&τϋ Ννοΐοαβ. ΕηΙ ^ 
βΰλ, ηοιηίιιβ Αηΰορ&; βοϋβ Ιη Ιβιορίο βΑοβτ^οβ, €υ]ιΐ8 οΐιαιη β<1θ€ΐ& ρτο- 
€β185, Λγ^οοα ηβιηρβ ίΐΐοβ Β&οε1ι&ιιά1 ήΐαβ, βχίικίβ Β&06ΐι& άίο(& βιι(. 
Ρ&ΙβΓ &α(«ΐΒ 6]ιΐ5 Ν)τοΐ6υ8 £ηιΐΓ6ΐη Ιι&5υίΐ, Ιι^ουαι ηοιηίηβ, Ατ^τοηιαι 
Γβ^βω. ΗαΙ>ιιι( Ιιίο ία Γβςηο βυο ιτίηιια Νο5ιΙβιη, ηοιηίηβ Τ1ΐ€θΙ>οιιη 
ΒτοοΙοηίβ αΐ)ΐΐΑ<ίΜΐι Βίτοοβ ρι&ίπιβϋβ , 6Χ ςβηβΓβ Ρίοί Ιονίβ οήαη^ί, ΑΙίαιη. 
ΤΙι6ο1μηι8 ΑοΙβηι ίβΐβ, «χ Υο(ο τβηίβιιβ &1> Ατ^ ίη Ιβηιρίιιπι βοΐίβ ιιΙ ί61 
^Μιι1ηI«^, ΑηΙίορλίη ΒΑοβτ^οίβα ίϊΐίο οοηβρβοΐ&αι άορατίΚΜΐ; ιι( ^α&ο τίτ* ι 46 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

9Ϊς ϊρϋΛτα αντης. χάΐ ηαραμιΐνας Ιν τω Ϊ€ρφ ηροφάσα ταυ τά- 
γματος της Βνχης, ώς συγγενής σντης, νπονοβ-ίύσας ^θΉρ^ν αί- 
Β τ^ν χαΐ ΐ/χυσν Ιποίησε' χαΐ φοβηθ-ός τον Νυχτιά, βασιΧία της 
Βοιωτίας, άνίχώρησεν ιϊς την ϊίίαν αντοϋ χώραν. μα&ών ϋ ο 
Νυχτιύς βασιλεύς, ο ταύτης πατήρ, οτιΐφβ-άρη, ΪΧαβεν αύ" Β 
την Ιχ τον ίέρον' χαΐ Ιξετάσας αντην ϊμαθ-ε παρ αντης τίν 
φΟ-ορία Θεόβοον οη ίχ των ανγχΧητιχών Ιατι τον άδελφον αντον 
^ίνχου χαί της αντον γνναιχος γίνος. άγνοών ϋ 6 Ννχτενς, ο 
ηατηρ αντης, Βτι εγχυός Ιατιν, επεμψεν αντην εϊς τον ιδων αν- 

V 19 τον άόελφόν, τον Λνχον, βασιλία τον ^Αργούς, 7να Ιξετάσυ χαϊ 10 
αύτίς τΑ πράγμα της φθ-ορας αντης, χαϊ εΐ άλη&ίς Ιστιν δη ^χ 
τον Ζ4ργονς ίστίν ο αντης φθ^ορενς, χαϊ αντην τίμωρησητα$, ώς 
φ&αρεΐσαν ίίρειαν ονσαν, χαϊ Ικεΐνον όί άμννηται, ώς τοιον- 
τον τι τολμήσαντα χατά ίερατιχον σώματος, 6 δί βασιλεύς Λν~ 
χος εϊσαγαγών την ανττ^ν ^ίντιοπην εϊς ϊξίτασιν, χαϊ εωραχώςΙΒ 

Ο 55 αντης την ενπρίπειαν , χαϊ μαθ-ών Βτι εγχνός Ιστιν, ηλέησεν ον- 
την, λίγων οτι δει περιμεΐναι, &χρις ον τίχη, χαϊ τ6τε τιμωρη^ 
αασβ•αι αντην, ώς ίερατιχον νβρίσασαν σχήμα, ο δι αντος Λν^ 
χος βασιλεύς ε7χε γνναΤχα την ΑΙρχην * χαϊ παραδούς αντγι τηιν 
ΐΛντιόπην είπεν αντην φνλάττεσ&αι παρ* αντ^, αχρις ον τίχτ]*^ 
Β ο δι ^νχος βασιλεύς ην &εΐος τηςΙΑντιόπης, η δί αντη ΐΑντιοπη 
Ιγέννησε δίδνμα, ονστινας Ιχάλεσεν ΙΑμφΙονα χαϊ ΖηΘ-ον, χαϊ 

4. Βοιωτείας Οχ• 22. Άμφία>να Οχ. ι^ϊά, Ζ^ον ΟΙι.^ Ζψ- 
9αν Οχ. 

ΐ;ο β88β<; ίοππΑ βίλίαπιςϋο ραΐοΐιβιτιιιΐλ. Οοηπιοπιίαβ τβΓΟ Ιβηαρίο, ίιιη- 
ςϋ&πι 8αΙ> βρβοίβ Γβϋ^οηίβ, αΙ ςιιΐ ▼ίΓ£Ϊη! βΐι&αι β&η^ίηβ €88«ί οοη]ιιιι- 
εΐυβ; ιη «ιηοΓβαι βυιιιιι ΙϋβοίΜή β&οι τίϋ&τϋ ^ΓΑΥίάβηκιοβ ίβοΐΐ. Μβ^οβη• 
άβίηθβ 8ΐ5ί & ΝγεΙθο, Βοθοίοπιιη Γβ^, ία ρ&^ή&ιη βα&ιη Γοτβτβαβ ββ^. 
Ν^^οίβηβ «υΐβιη, γ!Γ|ρ;ίη!3 ρ&ίβτ άβ Ιιΐβ οοτϋοΓ ί&ο^υβ, ΑΙιαιη βαοοι ίαηο 
ΦχΙΤΑοΐΑΐη 6Χ&ιιιίιΰ 8θ£ιίβ€ϋ; €ίί οοιηρβΗυαι ΙιαΙ>«ιι3, τίϋ&Ι&ιη ίαίβββ β&ιη & 
Τ(ι«οΙ>οο, ςυί Ιι^εί ίΓ&ΐηβ βχ ΡΗιηοηΙ}α8 €ηί^ υχοήςαβ βοΕβ β&η^ιηβ 
οοη3αηο1θ8: ΑΚαιη βΟΑίη, ηββείιιβ Ι&πιβη ββπι 3&ιη ίυιιι ρΓ&€§;ηΕη1;6ΐιι θβββ, 
&θ Ιιναιιη ίπϋτβηι, Αγ^τοπιοι Γβ^βη, οιίβΗ; αί Ιρββ «(ίλΐη, «χιιηιίιιβ ία- 
εΐο αβ 8(υρΓο, ίηίΐαΐΓβΓΟί ηβιηρβ &η ΑυΐΙιοΓ 6)ΐ]3 €88€ί βχ Αγ^τΪ8 βαΐβ 
λΐίααΐβ: ^αοά ϋ& «886 81 οοιηρβήβββΐ; ηΐ Αη(!ορ& ροβη&β άΜτβΙ τΐοΐΑΐΑβ 
ροοίοίϋ&β, ςαοά Ιιοο 8&€βΓ^08 οοπυηίβίβββΐ : ίη ιΐΐααι τ«γο ςητίοδ υΐ άβ- 
€βπΐ€ΓβίαΓ, ςυί Ι&ΐβ αΐίίΐυίά ίη ρβηοη&ιη β&οηιη Αΐιβνβ ίίιβΓϋ. Κβχ αα- 
Ιβπι Ιί^ϋχΐΛ οηπλ άβ Αηϋορ& ΟαΑββϋοηβιη 1ιιϋ>βΓβ 8(&(ιιΐ886ΐ9 οΙ>8«ητ&1& ^οβ 
ίοπη&; νί «άοο1ιΐ8 β^ΐΑΐη ^ανΙάοιη Μΐη β88β, ηιΐ8βηοοΓ(ϋ& ηιοΐιη, ηΐΑηβΓβ 
«Αοι 3υ88ΐί ιΐ8(ΐ<ΐ6 άαιη ρ&ιΐυηι 6(ϋάΪ88β<;, ροβη88 <)βΐιι06 ΙαΙατ&ιη ίβιηβηΰ 
»&θ6ΓάοΐΗ. ΙηΙβιίιη τβχ ΪΛγοΌΒ Αηϋορ&ηι, αι^αβ βϋΕΐη «ηί λτυηοαίαβ, 0ΐΓ- 
€&6 αχοΗ οαβ^οάιβηάΑΐη Ιτ&^ίάϋ, ικ^υβ* θυπι ρΕΓίαηι θά«τβ1. ΡλτΙαΗβιι• 
ΛΛίοα Αηϋορα ^«ηΐ6Ηθ8 «ηΙχ& β8ί; <]α11>ιΐ8 ηοιιιιιι& ^«άϋ, ΑπιρΙιΐοηοιη 6ΐ 
Ζοϋιναι• ΙηηηΙββ λοίβαι !η Ιαβοη οάιΐοβ βχροαι Γβχ ]ιΐ38ϋ» Ιη τίοο Κ«5^ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ- Ι.. II. 47 

Ι^Ιφηϋον γ$τνη9ίντα τά βο^φη *οτ6^ χΑβνσιτ τον ^νχου βαοι* 
ΤΛως Ιν ττ] »ώμ^ΐ τ^ λίγομίνη ^Ρασ&^α πλησίον του Κιθ-αιρίύνΙον 
ορονς, ονσπρας ηαΐίας οΐχτου χάριν 1%αβε παρ& των ριπτάν- 
Τίον τά οντά βρ(φη ^ΟρδΙων τις γίηπόνος, απαις ων, γνούς 8τ« 
^τίχνα νπηρχρν τηςίίριίας ΐΑντιοπης' ί^ΰει γάρ αντην, ώς Μριιαν' 
χα2 άνί&ρίψατο αντά. μηά ϋ χρόνον ηοΧίμου χινηθ-ίντος τ^ 
Ιίργίίων χωρά, Ιξί^ΧΘ-ίν ο Λνκος βασιλεύς ΙπΙ τ&ν πόλιμον* χαϊ 
ΙχρόνισΒ ποΧίμων. η δί /ίΐρχη , του Λυχου βασιΧίως γυνή , λο- 
γισαμίνη ζτι ουχίτι μετά τον τοχετον Ιτιμωρησατο την αυτήν 

ίΟΐίντίόπην, αλλ' €Ϊασεν ΰϋύτην, ώς Ιρων αυτής χαϊ λά&ρα μιγνυ- Ο 
μένος μεί αυτής, ώς ευπρεπέστατης, λαβουσα αυτήν μετά οΧΙ" 
γων στρατιωτών ώς Ιπ\ χώραν άπηΧΘ-εν ϊπϊ το Κιθ•αιρώνιον ορός 
Ιν τγι χώμυ οπού οί αυτής υίεΐς ήσαν ανατραφέντες* τούτο ϋ Ο 56 
αγνοούσα η ^Ιρχη , χα\ ϊξαγαγουσα Ιχ του αύτοΰ χωρίου ταϋρον 

ί5αγριον, χαϊ πηξασα δάδα Ιν τοις αύτου χίρασι, την ^Αντιόπην 
Ιχ(Χενσε δε&ηναι, χαΐ τον σχοΐνον εϊς τον τράχηΧον του ταύρου 
είλιγηναι , χαΐ ούτως συρηναι την Ι/ίντιόπην υπο του ταύρου χαΐ 
άποΧίσθ-αί. χαϊ άχούσαντες πάντες οί του αυτού χτήματος τ^ν 
μίΧλοντα γίνεσ&αι της *Αντι6πης θάνατον χαϊ τους αύτης δΧοΧυ^ 

ΐΟ/μονς, ΙξηΧ&ον Ιχ του Αίρας Θίας χωρίου ούτως Χεγομίνου' 
ήσαν δι Ιν πΧη&ει πολλοί Ιν αυτφ αγροιχοι * ωσαύτως δί χαϊ οί Β 

2. 'Ραα^έα Οχ. ^ ϋηά. ΙΜερωνΙον Οχ. 8!ο οί 12. 8. ^ιπτόν^ 
των Οΐι.» ^Ότηόντων Οχ. 6. χιν, Οΐι., ηνν. Οχ. 10. εΙ^ααεν 
€Ιι. 9 ξααεν Οχ. 18. άηωλέβ^αι Οχ. 20. ^χ τον ^έρας Θ^ας] 
^8υρΓ& *Ραβ9ία νοοαίΑ ββΐ: ίοΓίο Ιβ^βηάαιηι έχ τον δή *Ραο94α£ 
χωρίου,^^ Οΐι. Ιιηηιο άβΐβ δέ, 

(ΙΐΜ άΐ0(ο, ηοη ρτοαιΐ & €^ϋι&βτοιΐ6 πιοηΐβ. Ο&βΙβηπΒ αϋββτίοβ βοηιηι 
Οηΐίο ςαίάΑΐΒ Β||;ηοοΐΑ9 ραβηιΐοβ ΑοοβρΗ βΐ» ο», ςυί&αβ βοβ βχροηβηάΐ 
€ΐιη οοοιιηΙ»« βηΐ: οιιπι^νβ ρΓοΙο 6&τ6Γο( ιρββ, λίςαβ «ϋ&ιη βαΓβί, βοβ 
ιΐλΐηπι 1ι&1>€τβ ΑηϋορΑΐη, ςαβιη 88«βΓάο(βιιι βββο οο^ονβηί, ιορρβθΐία- 
τΗ ίψ»ρ ΐη{αιι(ϋ>ιι• &1ιιιιοιι!αιιι. ΡοβίβΑ Ιβηιροηβ |(η«8&η1β 1>«11ο ρβτ Ατ^ 
τοηηι Γβ^οαβαι, ηχ 1»γαΐΛ ιη ιηίΙϋΐΛπι ρτοίβοΐοβ β8(: οαιηςιιο ΒθΙΙΙο Ιοη- 
{Ιοβούβ άβίβη^αβ ίοΐβββ^; οχογ €)ΐ]β ϋιτοβ βχΙβ^ίιΐΗΐηβ , Αηϋορ&ηΐφ οααι 
ραβτρ«ιϋ άοίοιίύαβ 3ιιιιι βοΙαίΑ, ροβηββ βάΐιαο ηαΐΐββ Ιιϋίηβί, €οα)α^ βαο 
(εαί, οΙ> ΙόπηΑίιι ^ΓΑϋ5βίιιΐ8ΐιι 63Μ βλοα 8α8ρΪ€&1>&ΙοΓ, ) ΐη οΐ&ηθββίίηοβ Γβ- 
ββητΑΐΑΒ οοιιοαΙ>ι1θ5 : ρΑίιαβ βΙίρΑΐα ιιιί]](ίΙ>α8, βΑΐα 8ΐΙ>ί βιηηϋ οοιηίΐβιιι, 
ΐΑ0(|ΐι«αι ία ηι« ββοβάβΓβΙ; β1 ▼βτβοβ ΟΙ11ι&«Γοη6ΐιι ίοηάβηι ιηοηΐβιη, ίη 
τίαυο, ιιΗ Αηϋοραβ &]ΰ βηυΐήΐΐ 6τ«η(, άβγβηίΐ. Υβπιιιι ΟΪΓοβ, οαιιι 

€οπι15ι» ΪΛΟΟΛ «άΑρίΒΐιβ, €ο11ο β]ιιβ ίιιιιβ αΓοαιηϋ^&Ιο , Αηώορ&ηι «Ι &&}- 
§/αΑ Ιοιαϋ, ιιί & Ταοτο βΙο <1ΐ8ϋΓ&ε(Α ρβητοΐ. Αιι4!«η1«ι τβτο* αιιί ίη 
1Μ ιΐΐο Ιιιώϋ&ΐΜΐιί, άββϋηαίιιηι Αη(ΐορ&« βαρρϋοίοη, β}ιΐ8(|αο «ίαΐΑίιιβι 
€8;ι«ιη «4 ΪΗ1Μ6Τ0•» ηυΐί€οηυη ΙογΙμι (^ιιοβ ρΙοΗηΐΜ ΒμΙΙμι ιπίοαβ 1ι»- ^ 4&Ϊ Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ,ΑΙ^ΑΕ 

δύο νίοΐ της ΐΛντιόπης ησάν μ^ αυτών αμα τ^ άναβ-ρεψαμίνφ 
αυτούς ^Ορδίωνί γιωργψ. χα) ηαρ&ίάΚουν τ^ν /ίΐρχην μη τοιου- 
τφ μόρω άν^λίΐν αυτήν ' η δι Ιξιΐπίν αυτοΐς οτι ίίραα ην του 
^ΗλΙου, χαϊ Ιφθ-άρη χαί Ιγίννησι δύο παΐδας Ιχ πορνείας, χαί 
διΐ αύτην τιμωρηΰ^ηναι. χα\ άχούσαντ^ς οί της ^Αντιόπης υίοί, 5 
Ζ^Β-ος χάί ΙΑμφΙων, παρά του άναβ-ρ^-ψαμίνου αύ,τούς ^Ορδίαπ 
νος οη η μητηρ αυτών Ιστιν η μίλλουσα τίμωρίΐσΘ-αι , η Αντι6» 
πη , συνα&ροίσαντίς πασαν την άγροίχιχην χώραν , αμα αυτοΐς 

Ο 57 άπίλ&όντίς Ιφόνενσαν τους ϋτρατιώτας. χαΐ λαβόντες την ///ρ- 
χην άφίίλοντο α ίφόρει βασιλικά χοσμήματα, χαΐ ίλυσαν την ΐΑν^ 10 
τιόπην, χαϊ λυθ-Ησα των δισμών η Αντιόπη Ιπίτρεψί τοις Ιδίοις 
Ε αύτης παιαίν , Ι^μφίονι χαϊ Ζη&ω , φονεϋσαι την /ίίρκην ' χαϊ 
λαβόντίς ττιν ^ιρχην ϊδησαν εϊς τον αυτόν Άγριον ταϋρον, χαΐ 
συρεΐσα υπο του ταύρου η /ίίρχη άπωλιτο, ο δέ ταύρος Ιχ της 
ΙλασΙας Ιδίψησε, χαϊ ευρών πηγην ϊστη παΐν' χαϊ χοπιισα η 15 
αχοΐνος ιΐασε πλησίον της πηγής το λείψανον της ^Ιρχης' χαϊ 
Ιχληθ-η η αυτή πηγή ί'ξ ΙχεΙνου ί'ως της νυν Ιν τγι χώρα ΙχεΙνγι η 
^Ιρχη, χαϊ λοιπόν ο Ζή&ος χαϊ ο ίΑμφίων Υλαβον τήν ίαντών 

V 20 μητίρα , την ΐΑντιόπην , χαϊ ϊφυγον Ιπϊ την Ιδίαν χώραν αυτών, 
την Βοιωτίαν * χαϊ Ιχεΐ άναφανίντες ίγνώσβ-ησαν τοις Βοιωτοΐς, 20 
ο δί αυτών πάππος ο Νυχτιύς , ο βασιλεύς της αύτης Βοιωτίας 
χώρας, γεγηραχε, χαϊ νοσώ βληθ^εϊς τελευτα. χαϊ λοιπόν μετά 
την τελευτην του Νυχτίως βασιλέως οι της Βοιωτίας πάντες τ^τη^ 

8. άγροΑΧΜίτν] άγροΐ'αην Οχ. 12. 'Αμφίωνι Οχ. δΙο «1 ΐη&&« 

1>€ΐΐΑ(,) ίη(6Γ φΐοβ βϋ&ηι €Γ&ηί Αηϋορ&ο Αΐη &αιΙ>ο, βΐ ^αΐ «οβ βηαίητθ- 
Γ&1, ΟγοΙο α^ιοο1&. Ουιηςυβ αη& οηηβ^ι Οίτοβιη Γο^ΓβηΙ, υίί ΑηΙΙορΑ 
^Αΰ 8&1(6ΐη ΪΛίο ηοη ρβπΓβΙ; ίιιβΙ&1>&( ϋΙ&, ΑηίίορΑίιι, οαιη βοΰβ β&οοΓΟοβ 
€5&βΐ9 €82ϋ(ιι1βΕη 811ΕΠ1 τίοΐλήβ, β1 βχ ιΙΠοιίο οοοειιΒΗα Αϋοβ άοο8 ρβρθ- 
ηβββ; Αΐι^υβ &^οο βυρρΗοϋ (ιυ308 όι^η&αι €886. ΑιηρΜοη &υ1βΒΐ βΐ Ζο- 
ϋιυβ, αΜ &1) &11οΓβ 8<ιο ΟΓΐϋοηβ άίάίαββθπΐ, ιη&ΐτβιη 8α&πι 683β Αηίίορ&αι, 
<|υΑβ βαρρΗοΙο 1πιάβηά& €85βΙ: οοΐΐβοΐίβ ίη αααιη Γοβϋαβ ίη οίτοιιίΐα οΐΒΐιΙ- 
1>υ8 , β§Γ688ΐ 8αη( οοηι β» : 6( οεοίδίβ ιηίΐΐΐίΐιιΐβ » οοπιρΓθΙιβηβ&ιη ϋίτοβιη γ6- 
£ΐλϋΙ>ιΐ8 8αΐ8 οπι&οιβηίί8 8ρο1ιιιηιη(γ ΑιιΙΙοριιιη(|υβ νίηοαίίβ βοίταηΐ.^ βοΙαίΑ 
ιΐΐα, βΐϋβ 8018, ΑιηρΙιίοηί θ( Ζβΐ^ο, ίιηρβτ&Ι;, υϋ Οίτοβαι β ιη«<ϋο (οΐΐο- 
Γ6ηΙ: ΙΙΙί νθΓο οοιτβρίΑπι ϋΐ&ιη ΤαυΓο ϋΐί ίβΓοά &11ΐ£&η(, & ςυο ηρΐ&ΐα, 
ρβηϋ. Τ&ιΐΓυ8 Αΐιΐβαι, «χοατδυ, 8ίϋνί(; 6^ τβρβΓίο ΓοηΙβ , Μοίΐαηιβ αβώ* 
11^ €οη1ί§;ΐΙ &α1βιη, υί ΓαρΙο £ιιη6, ΟίΓοββ 0&<1&ν«Γ ρΓορβ ίοηΐβαι ίβίαιη 
Γβϋοίαπι ]&οα6η(: υηόβ &1) ίηάΐββιιί8 ίοηβ ίβΐβ, Οιτοβ, 08()υβ Α^αο νο- 
€α1ιΐ8 €8ΐ. Ρθ8ί Ιι&60 Ζ6ϋιυ8 6ΐ ΑαιρΙιΙοη ηι&ΐΓβιιι Ααίιορ&ηι 8ίΜ βοιηθη- 
ΐ€3, ίη ΒοβοϋΑΐη ραΐήοιη βα&ιη ία^βηιηΐ: αΜ ύείαθβ Βθ6θ1ί8 Ιηηοΐιιβηιηΐ• 
Ν^οΐβοβ &υ1βιιι , &νο8 «οηιαι , Βοβοϋι&β γ6χ , &6ΐ&1β 3&ιιι ςΓ«ηάίοΓ βχ ιηοΓ- 
1>ο ιηΐβτηΐ: ρο8ΐ οα^αβ οΙ>ί(υιιι, Βοβοΐί οοιηθ8 Αιηρίιίοηβιιι €ί Ζβΐΐιαιη γο- 
^&1>&η(, αύ Ννοίβο Γβ^ΐν & 4^^ ββηαβ άυεβϋ&ηΐ, ίρβί ίη Γβ^ο βαοοβάβ* 
ηα(• 11&4^β Αβςοβ βοΕιΙαΙι Μαβίο Ιιί, ΑιηρΜοα 6ΐ Ζ6ϋλΐΐ8, ΒοοοΙβ ιαι- ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΛ. Ι. II. 49^ 

90» αίχΌΐύς βααύαυσαι αντων τ&ν ΐΛμφΙονα καί τ6ν Ζηβ^ον^ ώς Ιχ 
γίνανς βασιλίχον υπάρχοντας τον Νυχτίως. χα\ άνηγορίνθΎ^σαν 
/}ασιλ£Γς , χαΐ Ιβασίλενσαν ο *ΑμφΙων χα\ ο Ζηθ-ος της Βοιωτίας . 
χωράς οί μοναχοί, χαϊ ίυΟ-ίως Αμφίων ο Χνριχος χτίζπ ποΧίν 

δμίγάΧην ηάνν, δωδίχάπνλον , την πρώην μίν ονσαν χώμηΡ λ£- Ο 58 
γομίνην ^Ενχίλίαν ' ην ώνόμασαν οί αντοί άδίλφοί πόλιν Θήβας 
ός το όνομα τον αντών πατρός χατά χίΚζνσιν της αυτών μητρός, Β 
της Αντιόπης. χα\ ίβασίλίνσαν ίτη πολλά των Θηβών * χαϊ λο/- 
ποί' ίχλη&η η αύτη χωρά Θηβαι. 6 όί Λνχος βασιλεύς, 6 της * 

ίΟ^ίρχης ανηρ, ο &Βίος αυτών, ΙτΛίύτα Ιν τφ πολίμφ. ατινα 
συνίγράψατο ΚΛφαΧΙων μιτα άληθ-ίΐας* ο γαρ σοφωτατος Εύρι^ 
πΐόης ποιητιχώς ΙξίΟ-ιτο δράμα ώς οτι ο Ζιύς ιΐς Σάτνρον [μ£- 
ταβλη^ί:1ς] πρβ-αρΒ την Αντιόπψ, χαχΗ^ιν ίγιννη^η ο Ζήθ-ος 
χαϊ ο Αμφίων οί μονσιχοί. χατά δί μιτάστααιν μίτ(μψυχώσίως 

15χατα/&ίντα τον πατίρα αντών Θ€0/?οοι^ Ιχ του Πίχον /Ιιος ίίπιν, 
οτι ο Ζινς μιταβΧηΟ-άς ιίς Σάτνρον^ ο ίστι χατά την Βοιωτών 
γΧώσσαν άς άλλο σώμα ευτιΧίστίρον , ϊφ&Ηρί την Αντιόπην. 

Μιτά δι την βασιΧεΙαν του ΑμφΙονος χαϊ του Ζήθ-ον ΙβασΙ•- Ο 
Χ^υααν οί Ιχ τον γίνονς αυτών τών Θηβών ίως της βασιΧείας Ο 59 

20 τον Οιδίποδος, νίον Λαίον χαΐ της Ίοχάστης. οατις Λαίος, 

6• *Ε9χιναν] δεηριΐηβ τΐάβίοτ ΈγχΟΒίαν, Νοία ββ^ ί&1>ΐ]ΐΑ θβ €&^ιη{ 
€ί Η^ιηοηί&β &θ Έγχίλίΐς^ ςβηΐβιη ΙΙΙ^ο&ιη, 86€683υ. ΙΙηθβ ίοΓ- 
Ι«ι•» βχρ11ε«η^υιη ^οο άβ ρΗιηο Τ1ΐ6ΐ1}&ηιιη ήοπλίηβ οοιηιηβιιίοιιι. 
11. Ενριηίδης] V. ΥαΙοΙίβη&Γ. ΟΙεΙγ. ίη Ευτ. &. ρ. 62. Ο. 1^. μ€- 
ταβλη^ύς 8υρρΐ€νί βχ Οβ^Γβηο ρ. 25. Α, τρεφ^είς Λάά^ϊίΆί Βϋηίη 
16208 ρ. 16. 18. *Αμψίϋ»νος Οχ. 20. ^Ιάηιάατη^ Οχ. οοιι- 

8ΐΑθΙ«Γ• 

Μηΐι&ηΐ. ΑιηρΙήοη Ααΐβπι Ι^γηοαβ υτΒβιη ιί&ϋιη ΑΐηρΙΐββΙιη&ιη εοηάΐθϋ, 
αυ(Μ)6θίπι ροΓ(88 1ι&1>€ηΐ6ΐιι , ςυ&β &η1β& τίαιβ «γ&Ι;, ΕηεΙιϋΐΑ (Ιίεΐαβ. ΙΙγ- 
^€01 ΙΐΕοο ιη&(π3 βχ 3ιιΐ8ά, α Τ1ΐ6θΙ>οί ρ&(η8 αοιηίηβ, ΤΗβΒβΒ τοοαπιπ^ 
£γ>Ιγ€8: ιιΜ €ϋ&ιη ρ€Γ ιηιίϋο< Εοηοβ Γβ^η&ηιπΙ. Το(& άβίηάβ Ιη οίΓΟίιίΙα 
κ^, &1ι υΓΐ>6, Τα6ΐ>&6 8ρρ6ΐ1&1& 68ΐ. Κβχ ΐηίβηιη ΙιΥουβ, ΒίΓ€«8 €οη« 
]ιιχ, «( «οηιιη &τιιιιου1υ8, ίη Ι^βυο ηιοΓίυυδ €<(: βίευΐι ΐ5ία ββονηάαπι Υθ- 
Η(Αΐ68ΐ ρΓο<]ΙάίΙ Οβρίιβίίοη• β&ρίβηϋββίπιυδ βιύιη Εαηρίάβδ ΡοβΙ&ηιαι 
■ιοΓβ 8€η1>ϋ ίη Ρα^οΐα, νίΐί&Ι&ιιι ίυίβββ Αηϋορ&ηι & Ιονβ, ίη 8&1^Γααι 
▼βηο; Αίι^ηβ ιηθβ η&(θ8 Ζβϋιαηι 6ί Απιρίιίοπβιη , Μυβίοοβ. Ιο^^ιη τθΓΟ, 
ίη βΑΐ^ΓΟΒΐ €οπν6Γ3ΐιηι Αηίίορ&πι τί1ΐ8ΐΐ86 ^ίοβηβ, ΜβΙθοιρδ^οΗοβίη ΓβίβΓΐ; 
αΐ)ΐΐ8 γηΧΛ. ΤΓ&ηβπιίςΓ&ϋοηβαι , Τ1ιβοΙ>οη8, ςβιηβΏοΓαιη ρ&τβηβ, €Χ Ιονβ 
Ρίεο οΗοηθιιβ ίιιϋ: 8αίψη» βηίιη, ΒοοοΙοΓααι άίιιΐ6€ΐο, οοΓρυβ &1ί(ΐυοά 

Αιηρίιιοηβαι νβΓο 6ΐ Ζβΐΐιαπι €X^^ρ6^τιη^, ίη τβςηο Τ1ιβΙ>Εηρ, ροβίθ- 

η βοΓοιη; υβςαβ «ά Οοιίίρηοι, Ιι&ίί βΐ Ιοο88ί&6 βΐίαηι. 1«&ίθ3 βηΐαι, Τΐιβ- 

ΐΜηοηιιη Γβχ , δΐίασι 1ι&1>ιιιί , ηοπιίηβ Ιθ€€&ηι , βηιη ηβηιρβ , ^υι ρθ8(β& το* 

€&Ιιΐ8 βιΐ θ€<ίίρΐ]8. ΙαΙοα Αυ(βιη οηαιίο ηιοηίΙΐΜ} «ιιηι οιιια ρΓορπα ηι&- 

ΙϋαηΛ€Μ ΜαΙαΙοΒ, 4 /Ι 30 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΛΙ.λΕ 

βααιΧινζ Θηβών, ^'ΐ/^' νΐον ΊαΐΗχαΫ, μιτακΧη9ίντα τον αντοι* 
ηροΐΐ^ψιίνον ΟΙδΙηαία. χαϊ χρτ/σμοδοτη^ίίς Βτι τ}} Ιδία «ύτον 
μητρ'• 'Ιοχάστ]] σνμμιγήσιται , Ιχίλινσι τοΐς ηαριιμίνονσιν αέτψ 
στρατιώταις λαβείν τον αντ&ν ΟΙδίποδα ίΐς τάς νΙας, χαϊ βλη- 
9^ηναί τους π6δας αντον Ιν ξνλψ γΧνψίντι χαϊ ΐχονιι οπάς χα)5 
■ηλω9^ηναί το ξΰλον* Ιξ αντον ονν Ιπινινόηται ό λίγΑμινος ηα^ά 
τοΓς αιρατιωταις ίως τ^; ννν χοϋσπος* χαϊ ποιηααντις ώς Ιχι- 
Χίύσ&ησαν οί οτρατιώταί ΐίασαν τον ΟΙΙίποδα ιΐς τας νλας, όπως 
■ ρ ^ηριόβρωτος' γίνηται. χαϊ Ιλ&<όν τις αγροιχος ονόματι Μ*λ/- 
βοιος ϊηϊ τ^ν νλην χίψαι ξιίλα, ΐνριν αντον σνρόμίνον ΙαΙ τηνίο 
γην χαΐ τονς ηοδας αντον ογχωβ-ίντας. χα} λαβαν ίν ι; ίβαατα- 
ζ/ίν αξίντ] ΐχΧααι τ& ξνΧον Ζπου Ισψάλψτο οΊ ανιον πόδες, χαΐ 
Ο 60 λαβών αντ&ν άνί9ρίψατο , χαλίσας αντ^ν ΟΙδίποδα δια το οΐδά- 
νιιν τονς ηόίας αντον ' χαΐ ίγίνιτο γενναίος ανξη&είς. Ιν ίί τ^ 
χωρά ίχιίνΐ] άνεψανη γννη τις χήρα Ανοματι Σψίγ'ξ, δναειδης, ΐ5 
χατάμαα9χ>ς, χωριχή' ήτις μετ& την άηοβολην τον Ιδίον αντης 
ανδρός ονναγαγοναα ηλη^ος άγροίχιαν Χ^στάίν όμοφράνων αντρ 
Ιν τϊ) ΙδΙη αντης χωμτ] τγι λε^-ομίντ} Μωάβη, χειμίντ) δι μεταξύ 
δνο 6ρίων, Ιχόντων Ιν μίσψ σιενην οδ&ν μίκν μόνην , χαΐ χα- 
Β &ημίνη Ιν Τ); μια χορνψ^ τον ορονς, εχονσα την αμα ανι!} λ^-βο 
στριχήν χίΐρα, χαΐ πάντας τανς παριοντας όδοιποζονς χκΐ πρα- 
γματεντάς Ιφόνινσε χαί τα ανιών πάντα ΙχομίΙ1;ετο. Ρ^τις περι- 
βόητος Ιγίνετο εΙς τάς Θήβας, και ηολλων Ι'ξίλ&όντων των υτρα- 

1. Ίάκιανλ '/οχαρ Οβάηκαΐ) 'ΐόχαηον \ιϋί3ίχακή>α %Α Ρ)ιο«ιΰ». 
τ. 27. 4. Χαβεϊν] ΐαΛ. βαΧεΐν. 

Ιιβ Γβπι ΙιαΙιίΙαηιιι ειιβ, ιηϊ1ΙϋΙ>ΐ]ΐ &ύβΙαηϋΙ>ι» ίπιρβηΐ, αΰ ΟΕ^ιρηια ΑΙϊυαι 
ίη ί^Ινβι άεροιίατίπΐ; ρβύ«3η(]Β β]ιΐΐ ίη ΐοηιαιϊιιι Ιϊ^Ι ρεΚοηΕί ίιηιηϊΐ- 
ίαΟΛί, εΐΒτίι πιιιιιΗιιηι ΓβιΙάεΓΐΐιΙ. Ηϊηο βυΐΕπι Κ&Ιιαιιιιι (σπηεηϋ ίΐΐϊαι 
ΙηναηΠιη, ηιιοά β ιιι11ΐ(ίΙ>ιΐ3 ηβςυΒ ΒΐΙΙιαα Όυ^ρα» ταοαίιιτ. ΜϊΙϊ1«9 &ιι- 
ΐβπι Τ6^ αιΛο λυάϊεηΐΐι, Οβιΐϊρυιιι Ιη ί^ΐνΐϊ (χροΐυεπιηΐ, Β ίβΠ! ύβτο- 
ηχη^υια. Ιο ι^Ίταιη βιιΐβοι νβηίβπί ΚιικΙίοιιι ςιιιύβιη ηοιηΐηβ Μβΐίύοβιιι, 
ιιΐ Ιί^πΒ εκβ^βΓΕί; ρυείΐιιπι ίπνεηϊΐ ϊη 1«ιτα νοΙυίΒηΙβη ρβύΐ1ιυί(]<ιβ η^ 
ιαΕΓαεΙιιιιι. ηΐ« νβΓο ΐΐοίΓί, ΐ]ΐιιπι ΐη μβιιιι 1ιιιΙ>ι1)ΐΙ, Ιϊκπυιη ΐΐίικί, ηαο 
ραεΓΪ ρ^ω ίιαρΒ^ΪΕ! βτΒηΙ, οοηΓΓίη^βηχ, ριιεηιιι άΒΐΙηχίΐ, ι]<Ηηΐ(]αΒ ιο- 
οιιιη βαυίΓΪνίΙ; Οειίϊρυπι, β ρβάιιιη ΙιιαιοΓβ αρρεϋβαβ: ι^ιιί ροΙβΒ «3ο1«- 
ΐΕΒίιΙϊοΓ ΓβΕΐιιι , β^Γΐ^οη] ρΓ«ε ιε ΓεΓΐΙ>Βΐ ΙπιΙαΙβιη. Βγβ( ΒΐιΙβιη ία ίε^ΐα- 
πβ ΙΙΙβ ιπϋΙΐβΓ ηιιαβάαπι Β^Γείΐ!:, ηαπιίηβ δρΐιίιιχ; ύβίοπιιίι ίΙΙλ <)ΐιϊύ«ΐΒ, 
ηί πΐΒΐηαιοΜ τϊάαΒ: ηιΐΒβ, ροίΐ σιιιπϋ αΜΜιη, ιηαΐϋΐυύίαβιιι «οεςίΓΒΐ Ιβ- 
ΙτοΐΜΐιη ι^ΐϊΐϊυπι 9ΐι1(|ΐιβ ϊ'ιιηίΐίαια, βχ τϊιο ιαα, ΜοαΙιβ άίείο; ηιιΐ ιηβ- 
(ΙΙιιι ]α«1ΐΒΐ Ιηίν ύαοι ηωηϊ«9, ΙαΙεΓ ηιιοι ιιαΐιηιι επιΐ ΒοςτκΠιι ΒάΙΙΟϊ. 
111α τοΓο οοοηρΒίο βΙΙεγο πιοηΐίι τετίϊεε, ουπι ρΓΒΒάοηίΙιιιι ιυίι, ηεςοϋ•- 
ΐοΓβι β1 νίλΐ4ΐΓβ5 ααοΐειιηι)υΕ ϊΙΙβο ρηεΙετβαηΚι ϊηΐΒτίΒάί, ηιΐΒβΐ]α• 
ΙΐΒΐϋΐΕηιιιΙ οιηαϊα ιΐΐπρυίΐ: ιιιιάΒ ΐΒΐηα ιΐϋαι ρβτ ΤΙιβΙΐΒί ΙοΙμ ροτοκίηιίΐ. ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. II. 51 

τι^}^, χο2 μ^ αυτ&ν στρατός πολνς Ιχ τονΛυίον βααλίως, χοά 
ταύτης ονδάς ηδυτη^Ύ} πίριγοίσ&αί όία τί ϊσχυρίν των ορίων 
χαΐ δίά τί ηλ^Θ-ος των άγροίχων Χτιστών των μ^τ' αντης αυμμι- γ 2χ 
ρΐζαμίνων τα των ηαρίόντων ξίνων χαΐ ηοΧιταίν* ο ϋ ΟϊδΙπους 

ΒτΙΙαος γ^νόμίνος ϊμαθ-ίν οτι άη6 της πόλεως χατάγηαι των Θη- 
βών* χαΐ άχονσας οτι γυνή τις Ινόματι Σφίγξ, Χυ^'^ρ^ς^ ίΧν^ 
μαΐνηο πάντας τους ΙπΙ τάς Θήβας Ιρχομίνους , χα\ στιν6ν την 
ηόΧίν ' αοψον ουν τι βονΧίυσάμίνος €Ϊς το άναίρεΐν τ^ν Σφίγγα ο 61 
ΪΧαβίν Ιχ του χτήματος οττοι; άνηράφη άγροίχους γενναίους, ως, 

ΙΟφηαί, &έΧων &μα τ^ ΣφιγγΙ Χυατευπν, χαΐ άτιηΧ&ί πρ^ς αυτήν 
αϊτών αυτήν συΧΧγιστίνΗν αυττ} * ήτις ^εασαμίνη του νεωτέρου 
την Β-ίαν χάί των μ^ί αυτού, ΙδΙξατο αυτόν χα\ τους συν αύτψ ' 
χαΐ Ιτίηρχιτο χαΐ αύτος τοις παριουσιν. ευρηχως δί χαιρον οτε 
ουχ εσχεν ίχΧόν Χωστών μετ* αυτής, Χαβών Χόγχην άνεΐΧεν αυτήν, β 

15χα2 αφείΧετο πάντα τ& αυτής, φονεύσας αμα τοις αυτής ποΧΧούς. 
χαΐ εϊσηγαγε τΑ Χείψανον αυτής Ιν τ^ των Θηβών πόΧει, ως 6φεΙ- 
Χων χομίσασ&αι αμα τοις αύτοϋ χρήματα απ& του βασιΧίως 
Λα^ον, χαϊ Ο-αυμάζοντες πάντες οι Θηβαίοι ποΧΐται άκνμι^ονί' 
αυτόν χαϊ εχραζον αυτόν βααιΧία των Θηβών γενίσ&αι, χαΐ 

1. βτριχτός ποΧνς] ατρατου πολλού 01ι• , μητΒ βτρατοΰ μητ αύτοΰ 
τον βαϋΐλεως Λαίου ίβχνοντος χατ' αντής Οβάτβηαβ ρ. 25. Β. Εο 
άαεβ Ιβςβη^υπι τίάβ&ΙυΓ ατριχτου ηολλον και τον Λαΐον βαβιλέας 
ταύτης• V. Ι&ιηβη &<] ρ. 54. Α. 2. ορίων Οχ. 7. τάς] της Οχ. 
Λίά• αηνόν] ώς άποατ^νουα^αι τάς Θήβας δι αυτής Ο^άτ^ανα, 
¥οΗ. οτανοΐ. οοηί. νοί II. ρ. 15. €. 15. τοϊς αντης\ Ιαιαιο των 
αυτής, ποίλονς των μετ αυτής Οοώτβηυβ. 

Κ&φΐ6 Γβχ I^&^ιι^ άαο63 3αο3 ρηηίΑΗοβ, εαοι οοριΐβ ιη&|;η?8 οοηίηι 8ρ1ι!ΐΗ 
^Βοι «ιηίϋϋ; 86<1 {ηιβίτΛ ίαβηιηΙ οιιιη€8, Ιηηι ρΓορΙβΓ ιηβχρυςηΑ&ϋββ ιηοιι- 
ΙίΐΒΐ Εη£ΐχ8(ΐ88, €11111 ρΓοοΙβΓ Ι&ΐτοπυιιι 8^Γ68ΐιαιιι ιηιιΐΐίΐααΐηβαι, αιιοδ ά- 
τηιη &ατβα2Γΐιηιςυβ «ροΐιοπιιη ρ&τΰοίρββ ίρβΑ βίΜ &ά3αηχϋ. Οοάίρυβ 
«ιΙβίΒ 3απι α^αΙίίοΓ ί&οΐαβ, αΜ ίηΑΐιόΐ89«Ι ιηαϋβΓβιη ςυ&ηθ&αι ρΓ&οό&ΐη- 
€601, ηοιϋηβ δρΐιίηςβιη, ίηί63|]88!πι&ιιι ββββ οιιιαίΙ>ιΐ3 Τ(ΐ6ΐ>&8 βοηϋ&αβ; 
•^βοςαβ ιιτΙ>6Βΐ ιρΑ&ιη, υηάβ ΐρββ ββ οιΐιιηάοηι ΙηίθΙΙβχβπιΙ, Ιη &ηςιΐ3ΐί&3 
τ«άί^€Γβ; τ&£ηιπι ^νκχί^&ιη ρΓοίΐηαβ ίηϋΐ οοηβΐϋαιη, υηάβ βρΗίιι^βαι β ηΐ6- 
^ (οΙΙβΓβ^. Οοιηρατ&ϋβ ίΐ&αιιο βίΜ βχ τίεΐοίΒ ΐϋβ, υΜ θααο&φβ ίαβΓΑΐ, 
ηΐ3(ΐεοπιιιι £€ηβπ»ιοηΙ)ΐ», Ιηιΐυηιβ, ιι( ίρββ ρηβ 8β {βτ6ΐ>&1, ιηιιη 8ρ1ιίη- 
£6 ΐΑίτοαηληάΙ 8θο1β(&ΐ€9η; δρΜη^βαι &<1ί(, Ιη Ι&ΐτοααϋ βο^ΑΰΙίυιη αά- 
Μοίύ ρ«1βιι«. Ι11& τβΓΟ οοηβρβοΐο ^υνβηίβ θ6€0Γ« β( βοόοπιαι «ήιβ, 
{ρβαιη •ο€ίθ8(ΐιιβ βχαρ!^, ηηόβ €ί ΐρ80 νι&(0Γ68 «(ίκιη &|τ^Τ688ΐΐ8 ββί. οβά 
οοΙα1& οοαιβΐοηβ, &1>86η1β 1&(τοηαιη 1ιιγΙ>&, ΑΤτβρίΑ ΙιεβΙα ίρβ&ιη εοηίοάίΐί 

§1ιιηΐΜΐ5 βΙίΑΐη βχ ΐΑΐτοιιίΐΗΐ8 αιι& ίηΐθτίβοΐίβ, 5οη& «οηιιη οηιηία Αΐ>ήρυί(• 
ρΐώι^β άθίηόβ οΑάβνβΓ Τΐιβϋαβ &ά^ιιχί1, ρηβαιίαιιι ί&οϋ & Γ6|Κβ Ι•&ίο 
ήΙ>ί 8Βί8<ιιιβ βχρβοΐΑΐΐ5. Εΐ (|υί(1«ιη ΤΙιβΙι&ιη, ϋώηίτ&ΐΐοηβ άυοίί, ββΐβ* 
Ιιη1>&ιι4 6001, τ^^ραΐοψίΛ ΤΙιβίίαηοηιηι ώ^αιη ρηΜάί€ΐι1)λΐι(. Ηοο «αΐβιιι δ2 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ^ΛΙ^ΑΕ 

^γανάκτησιν ό βασΛΐίί χατ«1 τω¥ της ηίΧιωζ, χαϊ ίΆιμψι στρα~ 
τ^ν και^ βίτών χαϊ γινομίνον ΙμφνλΙον πολ/μον ϊξηΧ&ίν ο 
^άϊος &ίΐοΧογήϋαα9αί αντοΐς. και ριψίΐαης χαι' αΰτον σαγίτ- 
τας ΙψονήΘΐ] ά ^ίάϊοζ' χα) λοιπόν ^ '/οχήστί], μή &ίλιινσα ίκ- 
βΧη^νοί της βααΑι(ας, ιν9•{ιας ίγαγοναα ιίν Οϋίτιοδα ΙποΙησίνζ 
€ αντ^ν βαϋΐΧία, μα^οΰσα Βτι οίχ ΐχα /νναίνα. χαι ϊγαμήίη 
ανχίά πρ3ρ ^ί^απίίαν των της πόΧιωζ χα\ της βνγχΧητον ' χαΐ 
ΙβααΩ,ίυσι τώρ Θηβών ο ΟΙϋπονς ϊτη ιΆ', χαΐ της 'Ιοκάατης 

Ο 62 αγνοούσης χαΐ τον ΟΙϋποδος ατι μητη^ «ντον νιιηρ/ΐ' χαϊ ϊσχΐ 
δνο νίονς πα^' αντης, τίίν ΈηύχλΙα χαϊ τέν ΠοΧννίίχην, χαΐΐο 
&νγαχίρας δνο, 'Ταμηνην χαϊ Άνχιγόνην. μιχά δί χρόνον τινά 
ϊπηρώτησΐν η ανιή Ίοχάστη τίν ΟΙδίπούα πά^ιν ϊστί χα\ τίς αύ- 
τον ηατήζ ; ί «Ιέ ιίιΐί τον ΜιΧίβοιον τ6ν άνα9•(ΐι-ψάμίνον αντίν, 
χαϊ μΐταστιιλαμ^νη χ^ν Μιλίβοιον τ&ν άνα9ρ^ψαντα αΰτ6ν ϊμα9ΐ 
ηαρ αυτόν 8τί οΰχ ?στιν αντοϋ νίός , ήλλ' ίνρίν αΰχον ίΐς χάς 15 
νλας. ,χαΐ Ιπιρωιήσασα τον χρόνον, ϊ/νω οτι ν'ώς αίχής Ισχί' 
Ο χαϊ ίίπιν αίκ^. χαΐ άχοΰαας 6 ΟΙδίπους ίλαβιν ^ίονς, χαΐ ττη- 
"ξας τοις Μίοις ««Γοϋ όφ?«λ/ιοΓς τιΧιντη, Ιάαας τί βασίΧιιον 
τοΧς ΰνσ)ν αΰτον νΊοΐς, Ινιαντίν παρ' Ινιανχον βααιΧινειν χϊλιν- 
αας ' ο'ίΐίνις ΐΐς ί/&ραν Ιλ&ονχις (Για τήν βασιλίίαν, ίπολίμησαν Κ) 
μΐ^ αλλήλων ^ χαϊ Ιαντούς ϊαφάξαν μονομαχησαντΐς. ό γάρ 

Ο 63 ΠοΧννΐΙχης, Ιχβλη$ίΐς άπό της βασιλιίας χαϊ δίωχ3•ίϊς άπο τωχ 

ΙΟ. ΠοΙύνιχαν — 'ΐβμινήν Οχ. ίί. ίχίφάτηα» Οχ. 14. αν»• 
Φρ^Μία Οι., άψ9ΐ)έιραντα Οζ. 22. ΠολννΙχηι Οχ. 

» (1*!1>ιιι Ηαι Ιηΰ^Β Ιαταΐ!, βιβταΐαη οοηίη «οι οπΰκί. ΟηκιηΙβ 
«υΐβπι 1)β11ο άτϊΐΐ, βρ'βωαι ϊρ» β9(, ιιϋ ριΐΓΚΒίϊοηα >ϋ^α> οΐν«ϊ άβαηιΙ~ 
. ΜΓ«1: οαιιι ίηΜήοι εοηΙοΓΐο ίη βοπι ιρίουΐο τυΙηβΓ&Ιιιι ιηίβηίΐ. ^ο^Β1ϋί 
τβΓΟ , ηβ • ΓΒΕπα ύβϊίοΒΓβΙιΐΓ ΐη οιηι 1ια()βιΐΐ; ϊηβιιρεΓ βύαπι αΐ >ριιά 
ΡπαιοΓο, ροριιΓιιηαυβ |;ΓΒ(ί«αι ίαίπΐ; ΟεάϊριΐΒΐ ιιυβιη ϊηηυρίυαι βϊΐα γο- 
«πηβΐ, οσιι]ιΐΒ6ΐη «1)1 ««οίρίΒΟί, γβ^βοι (Ιβϋΐ^&νιΐ. ΤΙιβ^ϊποηιιη ίίβηοβ 
Γβριιιιη Ιβηιιίΐ ΟΒίΙϊραι, ρίΓ Βηηοι ιιι, αεϊ(ήειιΐ!6ιιι ϊηΙβΓΪη) ^β^■ϊΜ, 0«- 
ύϊροηιιβ, Ϊ11«[η Ιια}αι ««α πιβΙγεο. Ηΐϋιιίΐ ιαΐΒΐη βχ β* άιισι &1Ϊ(Η, ΕΜο- 
εΙειιι βΐ ΡοΙ}ηΐςβηι; ΙοΙϊύβηΐ()ΐ]β &!>■<, Ιλοιβιιβιι βΙ Αηΐΐςαηααι. ΐοΛ 
"ϊ^ιΐϊ Βΐίι]υοά ϊη(ΒΓ^Β«1υιη , ηιιίΐβιίνίΐ ι1) θΒ<1ϊρο ^ο^»^ιβ, >ιηύβ »- 1 ρ>τβηΐΒ? ΓΒίροπάίί ϊΙΙβ ύβ ΕαιιΙήΙοΓβ ιιιο, Μβΐί- 
Ι)θβσ• Ηιιηε ΐ^ίΐητ ΒβονπβηιΐΒΐη οοη! τε^&, ιΐίκήΐυιιο βΙ> ΐΐΐο, ηκηοΐτ 
(]αΒηι ΒΪιΐ! ΒΜΒ δΙίαιη ΟΜίϊρααι; ιβά ίη ϊ^Ιπι βχροηίαιη, βΐι βο ΓβρβΓ- 
ίαπι. ΐΐΐι τβΓο ^Β Ιβιιρση ικήιαίαΐΐι Βααι , Οβύιριιαι βωο ίίΐίυιη ιυαη 
κα^ο-ήΐ. Η*Β6 ηΜ β Ιοοιΐβ βοΒαρϊηβΙ ΟΒ^ίρηι, ιυιιιρίίι οίλτίΐ, βΜ 
ΟΒηΙίι ιυίΐ ϊκιρυα^βη!, πιογΙβιο ορρβίϋί: Γβ^ΐ"»"!!!" Αΐϋι ύιιο1>υι βΙ[«πι» 
Αΐιαίΐ νΐιηίιώΐηαάαιιι τΒΐϊΐ]ηΐΙ. 8βΑ ϊγκΙΗ^οι, ύία ϊπΙβγ ιβ οβηΒΟΓάαι βι- 
•βι ΒΐρΐϋΒ ηοη ρΒπηίιίΙ: ίΐ&ηαβ ίπτΐββιη 1ΐΒΐΙί§ΒΓαη1«9, ϊΐιΐ{;ιιΙ»π «χ μγ- 
ϊΒΒ^β πιαίαϊι τηΙΐΜΓίΙ»!* οοοαύηβταηΐ. Ροΐ^ηΐεβι βαϊα ■!> Εΐβοοίβ Ιηΐη 
ΟΗΚΟΝΟβΚΛΡΗΙΛ. Ι.. II. 53 

^ Θηβών αττδ του *Εηοχλίονς, άδελφον αντου, άτίηλ&ΐρ ^ϊς το 
Ιίργος* χαΐ ηγάγετο γυναίκα την &υγατίρα ^Αδράστου τον βασι-" 
ϋως του ^ργονς, χαΐ προτρεφάμ^νος τον ^δραστον βασιλιά 
χβι 2λλονς βασιλιΐς μετά πλη&ονς στρατοί; χατά τον ΙδΙον αδιΧ- 

5φοί; ηΧΟ-ι χατά των Θηβών οί δέ προτραπίντες χαΐ μιί αντον 
Ιπίοτραταοσαντες ήσαν αντοί, ^δραστος, Καπαν^ς, ^Αμφιάραος, Β 
Παρ^ινοπίνς^ *Ιπηομίδων, χαΐ των δύο αδελφών, ως εΐ'ριγναί, 
τύαντησάντοίν , αναχώρησαν οι βασιλεία μετά τών ϊδίων στρατεν^ 
μάτων Ιη\ τάς αντών χώρας, χαί Άν&η ή βασιλεία τών Θηβών, 

ααητοί Βοιωτών, χατασχονσα ετη τξ^^ τα δέ ηρογεγραμμένα 
ταΰτα πάντα 6 σοφώτατος Παλαίφατος άλη&η εξίΟ-ετο, ο γαρ 
σοψώτατος Ευριπίδης ποιητιχώς ΙξίΘ-ετο δράμα περ) τον 0/(Τ/- V 22 
ηοδος χαϊ της ^Ιοχάστης χαϊ της Σφιγγός. τα γάρ τών Θηβών 
βαϋίλεια *Αφριχαν6ς δ χρονογράφος Ιξί&ετο, 

15 ^Εν δι τοις άνοηίρω προγεγραμμίνοις [/ρόνοις] Ιχ της φν- 
Ιης του ^ΙάφεΟ- Ιγεννηβ-η δ Σερονχ' όστις Ινηρξατο πρώτος τί 
τον ελλψρ^ισμον δό^'ματος διά της εϊδωλολατρίας , χαΘ-ώς Ευσί~ 
βίος δ Παμψιλου συνεγράψατο , διά το τους πάλαι γενομίνονς Ο $4 

1. ΈχΈοηίΧίονς Οχ. 5. οΐ] 6 Οχ. 6. αντοΙ'\ ΡοΓί&βββ ρΓ&β- 
ιΙαΙ οντοι• ϋΐά. Καπανινς] χαϊ, ηπανενς Οχ., καΐ ^Γ(αί- 

ηίκνΒνς €1ι• ί6ΐ(2. Αμφίαλος Οχ. 7. Ώα^$^ενοπενς'\ 8επ1>β 

Π€ίρ9Βνοπαΐος' 15. προγίγραμμ^νοις] χρόνοις δΐιρρΙβγΚ ΟΙι. βχ 
Ο^τ&αο ρ. 45. 9 φΐί ροβίβα &ιο ρβΓ^Ι: οσνις πρώτος ^ρ£ίττο τον 
^λληνιαμον^ χαΐ τον δόγματος της Βίδωλολατρίας. Αρυά Μ&ΙοΙαιιι 
ίθΓΐ8556 5θήΙ)εηθιιιη : ηρωτος τον ελληνιΐίμον διά τον δόγματος της 
9ίδ» 16. 'ΐάφε^] ΒβΙ)ΐι1( Σημ. ΡίφυΙα^^ άβ 1ΐ0€ 6ΠΌΓ6 δΰΚυτζ- 
ββίΜ^ηβ Νοίϋ. ΒίΜ. ΥίοΕΤ. ρ. 52• 17. ΕΜβιος] Ν6ΐηρ« ΜβΙα- 
ΙΪΑοιιβ: ν. Ηοάϋ ΡΓοΙβ^. Χλν. Μ&ί. 84 Εα^θΙ». ρ. 170. οεΐιιιτζβ. 
1. ο. ρ. 296. 

η(^ ριιΐβαβ, «1 &1> ίρ^β βϋβιη Τΐιβΐ)!^ «{βε^οβ; Αγ|;ο8 ρΓοίβοΙαβ, Ατη- 
τοπιαι Γ€βΐ5, Α^Γ&βΐ! &1ίιιπι, ΐη υχοΓβπι αυχίΐ. ^ι1ο βΐί&ιη, υη&(ΐιιβ βΒϊ» 
Γ6ςίΙ>ιιβ, ίη &αχϋίαιη βηοιη &ύ5αίίβ; ηι&^ο ίη5<,Γυείυ« βχεΓοίΙα, ίη ίΓα- 
1τ«Β , Τ1ιβΙ>&8(]υβ &πη& πιοτϋ. Κβςββ &υ(6ΐη , ςαοΓυιη &υχΊ1ϋ8 ίη 1ιο€ 1)6ΐ- 
Ιο 05113 €5(, ίυ«πιη( ΑάΓ85(υβ, Ο&ρβηβυβ, Αιορίιι&ηιβ, Ρ&πίιβηορ^αβ , β1 
Ηίρροηιο^οη. Ργ&(ΗΙ)03 &υ1βιη, ιιΐί βυρΓΑ άίεΐιιπι, ρ6ΓβοηϋΙ)υ8; Κβ^θβ €ΐιπι 
βχοΓοίΐί 1)113 8ΐι!3, ^ιιίβ^οβ ίπ Γβ^οηβπι βυαιη, Γβεεβββηιη^. Τ&165 1ι&1)υί( 
€χΗα3 Τ1ιβ1>ληυιη, βίτβ Βοβοΐοηιιη Γβ^ηυυι; ευπι άαΓ&βββ^ αηηοβ οεοι,χιχ. 
ΙιίΑ ιυι(€πι οοΜίϊα ιορβΗυβ 1ηι<1ϋ&, ^υχία Γβί νβήί&(«αι, ϋΐ6η& ιη&ηά&νϋ 
ηρί6ΐι1ί33ίοιυ8 ΡαΙ&βρΗ&Ιυβ. ^11Αβ βηίιη Εατίρίιΐβδ ίη Ργ&οι&Ιο 5Πο άο 
Οβ^ΐρο, ^ο^&3ιΑ, 6( δρ1ιίη@;β βοηρβίΐ, Ροβίίοβ ίη(β11ί^6η<1& «αηΐ. Βο 
ΤΙιθώηοηιιη Ρ^η&βΐίιβ ιηβιηοήΑιη 1ι&έ€3 βίΐ&πι &ραά ΑίηοΑηιιιη Οΐιτοηο- 
^Γ&ρλοπι• 

Τ«ιηροηΙ)α3 οιιίβιιι απ&β βορβήαβ <1ιο1& ιαηί οχϋϋ^ ββηιοΐιαβ , οχ Ι&- 
ρΗβίί βΙΪΓρβ οπαηάθ3. Ιηνβχίΐ Ιιΐο οοΐίαιη Ιόοΐοΐ&ΐήεαπι , όοςηι&ϋδαιιο, 
Η«1ΐ€θΐ3ΐηί άιοίί, οοοΙογ ίιιί(: ού βοηρϋβ Ιηύίάίΐ Ευ8βΙ)ία3 Ρ&ιηρηίϋ. 
1^ΐ3]οη5υ3 οηίηι ιιιΐβ, ^οί ΙαιροΓ&ΙοΓοβ οαΙ 4υ€08 ίη 5β11ο ίαΐ88«η(; ςοί- β 54 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.ΑΙ.ΛΕ 

ηοΧψιοτ&ς, ηγψίνας^ η ηράξαντάςη&νίρ€ΐοΐβη αρετής Ιρ τω βΐφ ^ 
τον μνημονίίύια&αι ίΐναι Βξιον, μάλιστα τους ποιησαντας δ$ά δν^ 
ψάμιως τίνος μυοτηρια, ως οντάς αυτών ηροπάτορας, άνίρέασί 
Β στηλών ίτίμησαν, χαΐ πάντες ώς ιυίργίτας €Ϊς &άν ηροσίχυνονν, 
χοΛ ΙΟνσΙαζον αυτούς τιμώντας, Βτι αγαβ-^ν έυρηχάτες, $ ίιά τί^5 
χνης ^ ^έά χτίσματος ^ ίώ σοφίας η δι^ ίλΧης (ίΐας δηποτ§ άρ^^ 
της ϊλΟ-όντας, ονσηνας άπί&ίωσαν, χα&ώς Ψηγΐνος ο σοφώτατος 
συνίγράχρατο των άποΟ•£ω&4ντων ίνόματα, οΐ δί μιτά ταντα 
Άνθρωποι, άγνοουντες τι)ν των προγόνων γνώμην, οτι ως προτεά^ 
το^ας καϊ άγαβ^ών Ιπινοητίΐς ΙτΙμησαν μνήμης χαΧ μίνης χάρη^, ίΟ 
ώς &(ονς ΙηουρανΙονς ΙτΙμουν χα\ Ι&νσίαζον αυτοΐς, οΐχ ώς γ^" 
^ομ/νονς ανβ'ρώπους θνητούς χαΐ ομοιοπαδΊΐς, η^ρΐ &ν Ιν ταΐς 
σνγγραφαΐς αυτόν Χίγπ χαΐ ο /ίίόδωρος ο σοφώτατος ταντα Βτι 
Ο ανδ-ρωποί γ^γόνασίν οί ϋ'ΐοΐ, ονστινας οΐ ανθ'ρωποί ώς νομίζον^ 
τες δί ίνιργ^σίαν ά&ανάτονς προσηγόρ^νον ' τίνάς δί χαΐ ονομά^ 15 
Ο 65 των προσηγορίας Ισχηχίναι καΐ χρατήσαντας χώρας, τοντο δί 
Ιποίονν οΐ Άνβ'ρωποί αγνοία ηλησ&ίντίς• ί]ν δι τ6 της άπο&^ώ^ 

1. ηοΧίμίΟτάς] Υ&ΐϊ^Λ ιη&ΐβ Ιι&1>ϋ& βίο Γβροηϋ Οβάτβηηβ: αντ6ς γά^ 
6 Σίρονχ %αϊ οΐ βύν αυτφ τονς ηάλαι γΒνομένονς η 3κοΧ<μΑ<τπΐίί 
η ήγιμόνας %αί τι η9άία9τα9 άνδ^Ιας η αρετής άξιον ίν τω βίφ 
τον μνηαονΈνΒβ^αι χαϊ ώς &ντ«ς ϋΐντων προπάτορας άνοριάαι 
βτηλων έτίμηΰαν, Οϊαοη, Ρββοΐι. ρ. 48• τους ηάλαι ηαρ αντοϊς 
τετιμημύνονς^ η τνράννονς η ηγιμόνας { τινάς τι δράααντας ίν 
τω βίφ μνήμης δοχούν &ξιον δι άΐχήζ τβ η ύωματος ΒύρωϋτΙας. 
8οήΙ>6ηάυπι τΐαβίατ η τ^γΐμόνας ^ ηράξαντας τι άνδρεΐον — τον 
μνημ. εΓ^τα^ άξιον δοχοϋν, 6. δι αλΧης 01ι., διαλλαγης Οχ. 

12. ϋτητονς €1ι. , ^ητών Οχ, 15. προαηγορΒνον] ^ΐονς ρΓ&θ- 
ροαΗ 4Υ658βϋης;ίυ8 &ά Βίο<1θΓαιη νοί. Π. ρ. 634. 76. 17. πΧψ 

α^έντίς'^ ηΧ<χνη9^έντΒς 1Υβ8&6ΐίαςΐιΐ5, ^αί ηαββ ΒΙοάοΗ γβτϋΐβ Αϋη- 
1>ιιίβ86 τκΐβίατ. 

φΐ6 ιη&^ιιιη Αϋςυοθ βίτβ τίτίαΐ», ββιι ατϋβ βρβαπιβιι ιηβαιοπιία όΙ^οη 
6(1ίόί$5βο1$ ιη&χ!0ΐ6 αοΐβοιι «Ιβ, (|ΐύ ▼! (^α&ά&ηι 0€6ΐι11&, ιιι^8ΐί€ΐιιη &Ιΐ(]|υοά 
ορβΓ&Ιί ίιιίϋββηΐ; βία^οββ Ιιοηοτ!» €&ιΐ8& βΓβτιβΓπηΙ. <2ηιη «1 &1> οιηιιι5ιι• 
5«ιαιηι& ίη νοηβπιϋοηβ 1ι&1>ίΐ08, ^ηςαιιπι άβ Βϋβ ΐρβΐβ ορίΐιηβ ιηβΓίΙοβ; ίη 
ΒβοΓϋπι ηαιηβηιιη Γβίαΐβτυηί, &άοΓ8ηΐ6β βοβ β1 8&€Γ& ηοίθπ^ββ; αϊ <|ΐι1 
Ικ>ηι &1ί€Ό]α8, γβΐ &1> &Ηβ 8υ& &ιιί ί«ιΙ>ή€& &11ςα&, βίτο ά6ηΐ(]υβ 8&ρΐβη1ιιΐφ 
Αΐιΐ δίη^ΐϋτί Αΐί^ακ τίτίαΐβ βοηιιιι οοηρ&ηϋ ιηοΓΐ&ΗΙ>ϋ8 λοίΙιοΓββ ίαβηιηΐ, 
810111 8θπρ$ϋ Ε1ιβ^υ8, &ρα4 ςαβηι βϋιιπι Ββοπιιη Ιηάιςβίυαι 1ι&1>€ιι^ιιγ 
ηοαππΑ. ΡοβΙβΗ τ€γο, βοπιαι 6οιΐ8ΐ1ίιιιιι ί^οπιηΐββ; (η€αιρ6, αϊ «08, Ιβιι- 
ςα&ιη ^βηβηδ βαί &αο(οΓ68, β^ 1>οηοηιιιι ίητβηΙοΓββ, ιιβο αη&ιιι οΙ> ε&οβΒίη, 
1ιοηοΗΕυ8 ΐΗΐίυβηιοάΐ ρΓΟδβΰαϋ ίυαηηΐ:) ί8ΐθ8, ηοη ιι( Ιιοηιίηβδ ιηοτ1&ΐ68, 
€ί ίίβάβιη ρ888ίοιιίΙ)α5 οΙ>ηοχ1θ8 νβαβτ&ϋ 8ΐιιι(; ββά νίούαιββ 1ιιιαιο1&ηΐ68, άΙ- 
τίηυιη ίΐϋβ ουίΐυιη ρΓ&εδίίίβηιη^• ΑΚ|υβ Ιιαο ΓβίβΓβηάυπι 68(, ηαοΑ ία 
8οηρ(}8 81118 1ι&1)β1 88ρίβηΐί58ίιηυ8 0ίο^οΓυ8, υΜ άίοΐΐ: Ηοηιίηα ο& Ηοηιί- 
ηϋηΐΛ /αϋΗ ίνηί Όϋ^ €χ%»Ηηιαη%%}ίυΛ ίΙΙο$ ρτορί^τ 1>οηα ορβτα ίιηιιισΓ<α- 
ΙΗαΙαη α>η3€οηίο$. Ιίαφιο βοϋιιη ηοηηνίώ ηοπιίηα άϋάΰτυηί; €ΐ γο^'ο- 
η*6ιΐ8 $Μ$ Τιιΐ€ΐατ€» ϋϋο» ά€8ίξηατυηί. Ηο€ αηίαη α& λοιηίηί&ΐΜ} ίξη<^- €ΗΚΟΝΟΟΗΑΡΗΙΑ. Ι.. II. 55 

||σ<ως ^}^μα τοντο. Ιρ Τ0ΐς ίίραηχοΤς αντω^ βφλίοίς τά ίνομα- 
τα αντάίψ Ιτάσσιτο, οτ§ 4τ Αίτησαν, »αΙ κατά τ6ν αντορ χαι- 
ρο^ίο^ηρ χαΐ ^'σίαν αντών Ιηίτίλονν Ιν οΐς ϊχπντο μνημααι, 
Χ{γίηη%ς ύς τας των μαχάροίτ νηαους ύναι τάς αυτών ψνχάς χύΛ 

%μψρίέίΐ χρίνίσθ-αι η χαίίσ&αι πνρί• χαϊ δί^μπναν !ως των χρό^ 
νων θά^α , τον πατρός τον Ιίβραάμ, ^ν γαρ Θά^ρα άγαλμα- Ώ 
τοποώς πλαστουργών, άπο λΐ&ων χαϊ ξύλων &ίούς ποιών χαΐ πι- 
πράαχίον, χαϊ πλάνην αγαλμάτων χαϊ ειδωλολατρίας ιίσηγί τοις Ο 66 
άν&ρωποίς δίά άπαχοησμάτων τών προγόνων αυτών, μάλιστα 

ίΟτών ^ρηχότων τά /^μματα χαϊ τάς τίχνας' οίς ουνίτρ%χον 
σπουίαίως οί ΑΙγυητιοί χα\ οϊ Βαβυλωνιοί χαϊ Φρυγ^ς οί ϊχ τί^ς 
^Ελλάδος ' ταύτης γαρ της &ρησχίίας νπηρχον, ήσαν γαρ χαϊ 
αυτοί αγαλμάτων ποιηταϊ χαϊ μυστηρίων Ιξηγηταϊ χαϊ τιλίσταί' 
αφ ων μάλιστα ίϊς '*Ελληνας ηχΟ'η η αύτη ^ρησχεία, άπό τίνος 

15'*Ελληνος ονόματι, νίοϋ χαϊ αυτοΰ ΠΙχου ^ι6ς, μυστιχά τίνα 
ηοιουντος άνδρος τών Ιν ^Ελλάδι χατοιχησάντων , ίχ της φυλής ς 
οντος του ^Ιάψ^Ο-, νιου Νώε του τρίτου. *7ωνίς όί οί ϊχ της Τίύ 
τούτων [γάρ] άρχηγοϊ Ιγίνοντο' ^σαν γάρ διδαχθ'ίντΒς ϊχ του 
^Ιωανίως γίγαντος του οϊχοδομησαντος συν τοις άλλοις τον πυρ- 

1. βιβΙΙοις] βαύίλΒίας Οχ., ταΐ^^^ρίxνιΗαΐς βίβλοις ΟθθΓβηυβ, 8υΙ- 
^115 τ. Σερονχ. 2. οτί 0^., ον^ Οχ. 5. διέμειναν] ταντΛ 

ροβΐ Αβραάμ &άάί( Οβάτβηαβ ρ. 46. Λ, τοντο Β% διέμανί δαίάα^, 
χαΐ τοντο ίη&ιράτηύΒ Ιο&ηηββ Αιιϋοοίι. ρ. 778. 6^. ΥαΙβ». Αυ( 
ί^Ιατ διίμπνΒν βετίέβηάαιη &α( εκίάβηάυιη ταϋνα» 13. τζλΒύται'[ 

τείζταΐ Οχ. 17. "Ιωνις ΟβάΓβηυβ ρ. 46. Β βί ΟΙίΓοη. ΡοβοΙι. 

ρ. 49. Α , Ιωνϊ Οχ. Ουιη ϋβάβαι άβίβηάαιη γάρ β^ ^^^^ Ρ^^^ '^^ 
ροιιβ1>&Ιιιτ ίιι(6τριιιιούο. 

ΓβηΙισ ρΙβπΜ, /ικίίίαίιιιιι βΗ. Κϋαβ βοΐβιιι Ιιοηιΐηββ Ιη Όοο» ΓβΓβτβηάΙ 
ίβΐβ ίιιΐ(. δΐ&ϋιη ρο8( ιηοΓίβιη, ΓβίβΓ«1)&η1αΓ ίη βηοΓοβ €οαιυΐ€ΐι(&ηο8 Βο- 
ίϊιηείοΓυαι ιιοιιιίη&: ςιιο ΙβιηροΓβ βϋ&ηι ί^βίοιη βίβ ΰ6ΐ€ΐ>πίΙ)&η1 , βαοηίίαιι 
ραΓ&β6ηΐ€8 &ά ββραΐοΐιη, ςαιίχιβ Γβ<:οη46ΐ>&ηΙαΓ : άίοβηΐββ αηίηιββ ίϋοηιπι 
ίη Βϋαίοτηηι ΙηΒηΙα» ιηί^ηβββ; ]υάΪ€ίο Ευΐ β&πυηίδ θβίηϋβ ηοη οΙμιοχϊβ», 
ΒατΑΥίΙ &α(βιη ιηοβ Ιιΐβ υβ(]υβ αά ΤΚ&τα ΙβηρυΓα, ^|11^ ΑΒγ&Ιι&ιιιΙ ρ&ΐβτ 
ίαϋ. ΕπιΙ βηιπι Τ1ιεγ& βίαίιι&ήυβ; ςυί 6Χ Ι&ρΙόί^ϋβ 6ΐ Ιί^β Οβοβ βΓ- 
ίοπΒΑτίΙ, 6^ τ€ΐΐΔΐ6β Ιι&1)ΐιϋ : ^|ι1^411β βχ ί&1>Ηί&€ϋοηβ Ιιη&βίηαηι, Ιη Μα^ο- 
ηΐΒΐ ιη6ΐηοΐΊ&ηι, (ϋΐοηιπι ρΓ&βοίρηβ, ^υί ΙϋβΓ&ηιιη αΐί^αβ &Γϋιιιη ίητβη- 
ίη ύπιβοίαιη ^ίιη&ηατϋ «πόγ, ρΓοηαονβηίβ ΗβΠοηο ςαού&ηι, ΗβΙΙ&^β ίη- 
εοΐα; ςαί Μ^βίΔ ίαϋ, αΐι^υβ Ιονίβ Ρίεί βΐίυβ, €Χ ^βηοΓβ Ιαρίιβίΐ, Νο&β 
61ϋ ΐ6Γΐϋ, οήιιηάΐ]5. Ιοα«8 Ααίβηι, ςαοηιιη ^βηβπβ ρηιιοβρβ ίαίΐ Ιο, βο- 
ηη άαοα 6γ&ιιΙ: βάοοίί νβτο βυηΐ & Ιοαηΰ €ί^&η(6, ς«ή ιιηυβ 6Γ&1 οχ 56 ΙΟΑΙΐΝΙδ ΜΔΙ,&ί&Ε ΟΗΒΟΝΟΟΒ. Ι.. II. 

γον &ηη•ΐιη' αιύ γΧώσβαι ίΐίμι^α9ηναν , ίιΑ χαΐ μίζοηα χί- ; 
χΧηηαι οί &ιι9•ρωηαί ίαί τί μιφΟΘΙ^ψαι αντων νάς Χαλίάς ιΐς 
κολλάς γλωσσάς χαΐ ψωνάς. ονστατας μψφόμινος & Χιρονηάίος 

Ο 67 Πλοντηρχος ή παλαιά φιλοσοφία πκρ'-'Έλλησι χαϊ βαρβάροις ίξ4~ 
ϋ^το ϋΐς ηΐαντρι αγαΧματ^βν τιψίς ιΐααγοιιαιψ' αντ3ί 3ί, ψ^σί,5 

V 3Β νούς χατ* ουρανών ψωατΐ}ρας &ιοποΐ(ϊν ίδοξί, τίν ^λιον χα! τήν 
αίληνην ηαριισάγων, ώς η χωιι ΑΙγυπτίω* ίίοΧογία ϊχιι, (ηΐ- 
7θνς τίψ σνμπαγια χόαμογ διοιχίΤψ τρίφοντας χαΐ αυξάνοντας τΛ 
πάντα χ^ 'ί^ΤΪ ΐ"^"^ των *' ηλανηνβν χαϊ της 1οιη$( αστρο- 
&ίσίας χατά γίησιν χαΐ άίρα. τίν ϋ Πλονταρχανχ^ν Χΐρο-ίΟ 
νήσιον Πορψύριος Ιν Τ^ ψιλοσόψψ αντον χρονογραφία ϊδόξααι. 

3- ΧΐίονήΜαί} „Χί(ίονήβιοί ίΛΐί ΟΒ^ηηαι: τβπιιη ΡΙυΐΒΓεΙιΐΜ 
ηοη Χεϋανήαιβς, μ(1 Χαι^ανι^ί, ΟΐΜποαβαύι βηΐ, ει ΟΙμεγοοΙβ, 
Ρΐιαάιΐίιι ητίΜ." ϋ1ι. 4. ή παίαιά φιΧοβοφία] τ^ ηαΧαια αιΐο- 
αοφίψ €^. Οοαΐ. ν/γΐΙκα'ίίΛΛ. ρηβΓϊΙ. βύ ΡΙαΙ&τοΙιαιη ταΐ- Ι. ρ. 
58. Οβάτιηιιιι οίς τιβί μ^μφίται ό Χι^ίονηΒιος ΠΙοντα^χος, «ί 
ηίάνην άγαΐμάταν τινών ίΐαάγονοί ίούς κατ ονι/ανόν ψαηη^αί 
)^ιοΜοιονμινοι τον ηΐιον καΐ την αιΐήνην, άς η τών ΑΙγνητίαν 
9κ>γθνία χΐ^ίίχα. αντούί γά^ ^ϊ'^ 'ο* ανμτιανια β(ο. 9- τ^ 
τί/Ιτη χινήΜΪ] ,,^ΌγΙ• 1βΒ:βιιύ>ιπ) τ^ τ^ιμι^ιΐ κ, ηϋ ΙιιΙμΙ ΟΆπηαι•" 
Οι. 11. Πο^φνριοί Οι., ΤΙαρφιΐριον Οχ. ΆϊΛ, φιΐοαοφφ 

χΐΙονοϊΐιαφίψ} V. ^]τΐΐαη1>, Ι. ο. ρ. 45. 

^ ΤιιτγΕι ΒκΙ);1οοίη• πιοΐίιιιΐηι ΙεηΙωΙίΐΜΐι: ςηοπιιη βΐϊβη ύκρβΠϊΙαβ ιαηΐ 

ϋη£<Μβ| αηιΐβ εΙ Μηορπ ύίοΐΐ ιαοΐ Ιιοπιίαω, ηιιού ιβπηο βοηιπι ϊπ Λί- 
νεηοι ΙοαηΒαάί αιαιίοι &1^αβ Ιιϋοΐΐιιιιοϊ άίνϊϊΐιι ΙΊιατίΙ. ΡΙιιΙβτοΙϋΐι κιιίαη 
ΟΚβΓΓοηοιιιι , υΙ]1 άϊιΐΒπΙ άβ νβίβιΐ Ογβεμπιπι ΒβΓίΐΒΓΟΓΟίαςηβ ΡΙιί- 
Ιθ£αρΕιΐ&, ΙΙΙαι ηιιϊή«ηι ΓβρΓτΙιεικΙίΙ ; υΐροΐβ (]ΐιί ϊΙηιιιΐΒοΙιπιπιιη υρΒΤϊΙϊΙίο- 
ηοι ίηίΓούυχΕΠίηΙ. Ιρ*ο ΒΐιΙβηι !'ΐιηιία&ιΐ& ϋΐα οοεΙε^Ιϊβ, ιοΙεπι, Μ<]<ιβ 
{.ιιηΒπι ϊυχία Αβς^ρΙίοΓυια Τΐιεοίοςίβηι, ρη Οϋϊ ροϋυι ΙΐΒΐιιηάΒ μομΙ, 
■1> ϋΐίΐ «οϊπι υηΐτβηυαι ιηαηιΐηη Β*]>αΙιιϊβΙηιϊ ύίχϊΐ; «ι^ιη βϋΒπι ηαίπ- 
■ηβηΐυπι ηίιαΐ οι&ιιϊ1>υι ιΐυπβ Βα£ΐιιβη[υ]]ΐ ρηβΙιβΓΒ; ΐΗρϋοΙ ίΙΙο ςαίπηιιβ 
ΡΙααβΙ&πιη αιοΐα, ««(«Πΐςαβ νίτοτυβ ρΐΜΪΙϊοηΐΙ)ΐι*, Μεααύααι χαιβη- 
ϋοααιη «Ιςαο &£ηιη. ΡΙηΙβιβΙιυιη >υΙ«Βΐ 1>αα<; €1»αααβΐΗΐΒ ΡοΓρΙι;ήηι [: Α ο Γ ο Σ ΤΡΙΤΟΣ 

ΧΡΟΝίΙΝ ΘΕΟΓΝΩ.ΣΙΑΣ ΑΒΡΑΑΜ. Ο 68 ί-/ ίί ΐΑβραάμ ΰ•$ογνωσΙαν Ιπιγνανς, χαΐ Χογίσάμενος ίτι τά Β 
αγάλματα, α ΙηοΙπ ο ηατηρ αντον Θά^ρας, άνΘ^ρώπων τεΟτ^η-^ 
χότίον νηάρχα , χα2 ονχ Ιχρην τ/μασ^αι αντονς ως &ιονς Ιν τφ 
ξίνρανω , γινόμενους γην χαΐ χον/ν* χατεγίνωσχίΡ ονν τφ Ζί/ί(ΐ 

Βηατρϊ Θά^ρα λίγων. Τι πλάνας τους άνθ-ρώπους δια χέρδος; ονχ 
ϊ(ηί γαρ άλλος ^ιός, έϊ μη ο ίν τοΓς ονρανοΐς, 6 δημιονργησας τά 
ορώμενα ταΰτα πάντα * χαϊ λαβών ϊχλασδ τά αγάλματα πάντα, 
χαΐ άνιχώρησιν Ιξ αντου χαϊ άπηλβ-^ν ίϊς την 3ΐΜθποταμΙαν, 
τΜ^ώς ΕυοΙβίος ο ΠαμφΙλου, ο σοφός χρονογράφος, ϊξίΘ-ιτο. 

10 Έν α τοις χρόνοις τον *Αβραάμ ην χαϊ δ Μίλ/ισιδίχ , άνηρ Ο 69 
Ο'ίοϋίβης, Ιβ'νιχός, χαταγομινος Ιχ τον γίνονς 2ίδον , νΐον ΑΙ^ Ο 
γψιτου, βασιλέως της ^ίίβνης χωράς ' Ιξ ον Αίγνπτιοί χέχλην^ 

9. ΕΌύίβίθ^'\ Νϋιϋ Ιιοπιιη ΕιιβθΜιιβ: τ. αΑ ρ. 22. Α. Ι.ΙΒΕΚ ΤΕΚΤΙϋδ 

ΟΕ ΑΒΚΑΗΑΜΟ, ΑΟ 0£Ι ΝΟΤΙΤΙΑΜ 

ΡΕΚνΕΝΙΕΝΤΕ. 

Δ.1>πϋΐ8]ΐηΐ8 τβτο, €θοι λά Όύ ηοΐίϋ&πι ]βηι ρβΓνβΐϋηβΙ, ββοοιηςαβ ι»- 
γΛΑΛΜΧ^ ΐΜΆφοΛΛ^ Α ΊΊι&Γ& ρ&Ιτθ ί&Μο&Ιββ, Ιιοοιίηαιιι «886 όβίυαοΐο- 
πηη; ίόβο<ιυβ ιιμ βοβ, ραΐτίβ οιπη βιηΐ αιιΐ5(]υβ, ρΓο Βϋβ εοβίβ&^ί^ιβ 
€»β οοίβηάοβ; ίΑΰΙ)υ8 ίρβαηι ΤθΐΒΐβ ίηετβρ&τβ βιοβι» €βί: 1]% φιίά (ίη- 
<)ΐη«ιΐ8) ΙιίΓρίβ Ιηαί οαιιβσ, τηοτίαΙβ$ ίη €Ττοτ€ία άηάβΐ ϋηοΜ φάργ>€ 
ϋ€η$ €βί νο€ΐ€$Η$9 φά Μ<α /οηααηϋ φίαο υϊά€ΐηη» οηαάα. ΒίοΙοςαβ ά- 
Ιίιΐβ Ιιιιιΐ|;ιιΐ€« €οη&6£ί^ οπιη68: ρ&ΐτβααβ άβΓβΙιοΙο, ΜββοροΙβπϋΑΐη τβΓβαβ 
^α€ΐ( ίίκι οϋ ΕιιββΒιυβ Ρβηρίιίΐ], βΑριβι» €ΗΓοηο£;πιρΗυ8 βατίρϋβ ίηάίάίΐ. 

οχ βϋτρβ 81(ΰ, βΐη Αβ§^1ί Ι^ϋγαο Γβ^ί•, & ςυο Αβ^^τρίϋ ηοηβη ΜΓϋΐί 
68 Ι0ΛΝΝΙ5 ΜΑΙ.Λ.Ι.ΑΕ 

ται, Βοτί( Σϋος Ιχ τ^( ΑΙγ^τΐτον ΙπιΧ9ώψ παρίλαβί τί/ψ χιό^Λ» 
των λΐ^ομίνων ΧανανΛίωρ ί&νιχών, ταΰ^ ΙστΙ τ^ν νν» Χΐγαμί- 
ψην ΠαΧκιστΙΐ'ην. χαί νποτάξας αίτην ωκησιν ίχιΐ ί» αυτί] • χάϊ 
χκίζί* πόλιψ , ^ν ίχάΐΐσε Σιδόνα ίΐς ΐνομα ΐύιον , ήτις νϋ» ϊστιν 
ύπό τ^ν ΦοινΙκην χωραψ. χαΐ λοιηον Ιχ τον γίνονς τοΰ Σίίουζ 
κατηχ9η ο ΜΑχι, 6 πατήρ τον Σιϋίχ, γηόμΐΐιος ίί^ινς χαϊ βα~ 
αιΧιίις ίποΛ^^ΐ] ΜιΧχισΐΛίχ^ ώς προγίγραπτΜ. ο^ος οΐ» νιι^^ 
χΐν (ΐ^Η>( χαϊ βασιΧίύς τίάψ ΧαναναΙων, χαϊ ^κτισΐ ηόλιν ίν τψ 
οςα τψ Χίγομίνψ Σκόν, ηντιτα ίχάλισί Σαλημ, οπιρ ΙαιΙν ιΐ- 
Ι> ρηνης ηύΧις. χαϊ ίβααΙΧΐναιν Ιγ αντ^ ΐτη ρι/, χαϊ τιλαινά, Ο- ίο 
ΧΜος Κίά παρ&ίνος, χα*ώί Ίάαηηος Ιν τγι άρχαιοΧογΙα ΐξί- 
Ο 70 9αο, χαϊ Ιωάννης Η χαϊ ΚνρΑΧος , ο! οσαάτατοι Ιηΐσκοποί, 
τά αυτά ίΐηον. 

Ιι4π& ο2ν τον χαταχΧναμον ΐως 14βραάμ ϊτη ύαίν <ύ\γ, άπ& 
6ί της ην^ηοιίας ^τη ιϊσΧ φχγ'• χαϊ ίγίνιτο μηίηιιτα &πί\& 
^ίβ^αάμ χαϊ 'Ισαάχ, τον νίον, χαΐ Ίαχώβ, τον Ιχγόνον αύχον, χαϊ 
τον απί^ματος αντων, Ιζ ων είσιν Εβραίοι, αηο των χρόνοιν 
τοΰ ΙΑβραάμ τον χαραχτηρα τον ί^ονς Οιά ηίριτομης ίΆηψέτΐς. 
ίστίν ανν &π6 Αδάμ ?ως τον Άβραίμ ιιη ,σψμΐ'• 
,. Ό ίί Αβραάμ ^ν Ιτων ρ', 5η /γίντησι τ&ν Ίσαάχ, χαΙΧΟ 

6. γίνάβΐνοβ ΙιρηΪΕ] „ΪΛαΐ» Ιιΐβ ι>ια(ϊΙιΐ5 Βρρ•Μ(; οντις «αρρίειι- 
^(ΐηι ιίαοΐιιτ; ηυοά βϋαιιι ηοη Βά ΜαΙεΙιί, κα β^ 3βι1βουπι ΓβΓβκη- 
άϋΐ!!." ΟΙι. 11. 'Ιώβηποΐ] Ιι ΑγοΚ. Ι. 10. 2. ΙΐΒβεκιηΙαΒί: ά τ^ς 
ΣάΙνμα ηόΐια: βαοιΧύνς ΜίλχιβιΛίχης• οηίιαίνιι βί το«τα βαβιΐίνί 
ΒΙχαίοβ. 15. «Ώογοποΐας Οι. Μά. Ιγένΐτο] ΊοΒίαιαμοΒ λΛ- 
ύχί €\ι. 18. ίίΐηψόιοβ Οι- 19. ,αφμί'] Νιιιηεηΐϊ τίΐϊαίΐιι. 

(οηΐ, αΗυη^υι. βΐιΐυΐ «ηϊιη \Λβ Αβ^ρϋαι, (ΐΒΠΒΐΐΒΜΠίιη Γε^ϊοηΒπι, φΐαβ 
ΒΐιιΐΕ ΡοΙβμΙΪιιβ τοοβΙυΓ, ΙιβΙΙο &|§Γ«Μυι, Ιη ροΐαΐαΐβιη Μίαιη κάε^ίΐ; 
υΓΐ>οααβ, ηυοιη ίη ποπκη ιουη, Ηίύαπβιη ιρρΕίΐΒτίΙ, (<(υΒΒ ΙαηροπΙηι 
ΙιίΐΕβ ΡΐιαΕΒίοϊαβ «ΐ άίΐΐααϊϊ,) ΒΧίτυοΙα, Ϊ5ίιίΐΐη 9βύβ< ροιιιίΐ. Ει ροβ(«- 
πβ Βυ1«Βΐ &ϊ^ Ιιαίοίΐ βηϊ Μαίοΐιϊ, δβύβά ριΐΒΓΐ ςιη Εε\ οοιη ηιεί, βΐ 
βΒΟΕΓάοΐ) Μβΐΐΐιΐΐβιΐβοιιι οο^ηοΒίίηΒίαι «ιΙ, οΐ ιιιρΓΒ ιοπρΐιιιη «ιΙ. Οβ- 
ηΒΒΒβΐί ί^Ιαι, ηιιαηιιη Ηβχ ίάβιη<]ιιβ ιβεβΓί^οι βηί, υτΙίΕαι, ςιιιπι δα- 
Ιβιη, ί<1 Εΐ(, Ραηι μγΪειπ, τοειτίΐ, 1η ιηοπίβ 8ίοα Μίκΐίάίΐι υΙ>ϊ, Ευηι 
■ηηΜ Μΐιι ΓΒρίΒΐΐΒΐ, ΪΒίίαι βΐ ΜβΙβΙκ Λίαα ιιιιιηι οΐιϊίΐ; ΜευΙΪ Ιοιο- 
ρΐηιι ία Αιι(ϊι^αϊ(&(ίΙ)ΐιι ) ΙοΒηοιι 'Μα βΐ Ο^πΙΙϋΐ, Ηβοϋιιίιηί Βρίιβορίι 

Α Βϋιιτίο ίΐαηηβ, Βά ΑΙιηΙΐΒπιιιιη , ιπηΐ ηαηαηαΙαΓ οβίίαββιι^ ποηΒ- 
αίηΐΒ ΙΐΜΐ ι Τυπίι ΒαΙ«αι ϋοηϊίιιιαίοπβ, Βΐιηΐ ηχχιπ. Α1> ΑΙιτβΙιβιιιο 
οβηϊφιβ; β1 Ιηββφ &1ίο βΐ ^&^ο|>ο πΕραΙβ, ϊΒΐηίικΜίιε ίΙΙστυιη, (βχ ηυο 
ϋΪΓουυιώΙοώ οΙΐΒΤΒοΙβηοι ΐΒΐε«ρϊΐ ΑΪΐΓΒΐιιιιηυί , ) Εύηβοηιιη ^ββϊ οη^ί- 
ηβ« ΒβΒίιι άικΙυΓΒ Μΐ. ΑΙ) Αύκαιο ΒαΚ», μΙ ΛΙιηΙιαηυΒί , «ηιιί β(Βι»»- Λΐιηΐυαιηιι τβηΐ( «ωίαιι ΒηΐΗ» οαΐ»•, («ηαϊϊ Ιμβοοβ; Ιββ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. £. ΠΙ. 59 

Ίσαάχ τον Ίαχώβ τον λίγόμίνον Ισραήλ. Ιχληθτ^σαν δι οι Ίου^ V Μ 
δηΐοι άπί ^σνδα τον τετάρτου νίον του ^Ιαχώβ' ϊσχί γαρ νίούς 
δώδίχα. η δι του *Ιονδα φνλη Ιχράτα των Ιουδαίων χαϊ δίώ^ 
χα ' δθ-ίν χαϊ το όνομα ίσχον, 

δ Έν δί τοις χρόνοίς τούτοίς ϊχ της φυλής τον ^Ιάφεβ- ανίψαΐ^ 
νείό ης Ινοματι ^Ησίοδος ' δστις Ιξίϋρί τά 'Ελληνο>ν γράμματα, 
χαϊ σνντάξας γράμματα ϋξίθ-^το τοις ^Έλλησι πρώτος, 

*Εν δι τοις χρ6νοις του Ιίίβρα&μ Ιβασίλ^υαν ^ίααυρίων ο Ιχ Ο 71 
φυλής του Σήμ, υίον Νώί, *Ενδίλίχ6ς, βασιλείσας αυτών ηρώ^ 

10 τος μηά το ΙχλέΤψαι τ6 γίνος του ΙΙιραίως. χαΙ ηλ9^% ηάΧιν τή 
βασίλπον ίϊς τους ^ΑσσυρΙους. 

ΑΙγυτηίων δι Ιβασίλ^υσΒ πρώτος βαοίλ^ς της φυλής του Β 
Χάμ, υίοϋ Νώε, Φαραώ , ο χαϊ Ναραχώ χαλούμίνος. τά οίν 
προ τούτου παλαιά βασίλαα ΑΙγυητΙων ΙξίΟ'ετο ΜανΒ&ών ο σο- 

ίδφΰίτατος, ώς προιίρηται. τα δί μεταγενέστερα βαοΟ^πα Αϊγυ^ 
πτίοίν , λίγω δι άπο τοί; Ναραχώ χαϊ χάτω , αυνεγράψατο ουν 
ταντα Θίόφίλος ο σοφώτατος χρονογράφος, 

*Εν δέ τοις χρονοίς του ^Αβραάμ ΙβααΙλευαν ΑΙγυπτΙων ο Ιχ 
της φυλής του Χάμ Ναραχώ, ηγόρασε δι άπο τών Σαραχηνών 

9θΠετεψρης, ο άρχίμάγειρος του αυτού Φαραώ βασιλέως, τ6ν 
Ιωσήφ, υί6ν του ^Ιαχώβ * οντινα Ιπώλησαν οί αντον αδελφοί τύΐς 
^α^αχτ/^οΓς, δίαφ&ονονμενοί αύτφ, ως φιλουμενον νπό του ϊδίον 

4. Εαχψν Οχ. 6. *£Γσ/ο^ο^] Ίαίοδος Οχ. Οοηί. Ιο&ηη63 ΑηϋοοΙι• 
&ριΐ(1 ΑΙΙ&ϋαιη &ά Εοβίαΐ^ϋ Ηβχ&^ιη. ρ. 300. ^ 18. έβαΰΙλεναΒν Άύ^ 
βνρίων, 6 ί% της φυλής τον Σημ^ Ναρίχχώ'] ,,Μβηάαιη ιη&ηίίβ- 
βίαηι : Ιβςο ίΙ&(|ΐΐ6 ; έβαβίλεναε» ΜγνητΙΰον^ 6 έ% της φυλής τον Χάμ 
Νίζραχώ,^^ 0\ϊ, 22. φιλουμενον] φιλονμένφ Οΐι• δβά ν. &ά ρ. 54. Α• 

Ι&οοΙηιπι; <)ΐι! βί ΙβτΑβΙ θ!σ(03 ββί. Ιαώι«Ι Αΐιίβηι & Ιαθ&, βχ χπ Ι&εοΜ 
ϋΚΙ» €{ΐ]ΐΐΓίο, ευ3υ3 Ι&ηάβιη ΐΗ5ιιηι ρβπθβ βηί ΕΙ>πιβοηυιι Γ«^υιη, ηοιηβη 
ΙιαΙ>06ηιη1. 

Ηίβοβ ΐ6ΐηροηΙ>α8 Ιβίο^αβ ςαδάιιπι βχ Ιϋρΐιβϋ βΙίΓρβ οΗυηθπβ, Ογ&θ- 
€&8 Ηΐ€ΤΒ8 ίητβιιίΐ; &1(|ΐιβ ίη οΓάίηβαι Γθόί^βηβ, βπιβοοβ β&β άοοαϋ ριι- 

10115. 

Α1>ηώ&ιιι! τβΓο ίβιηροηΙ)ϋ3, ΑββτήΙβ ιιηρβητϋ, |^ηπιυβ ρο8( όβίβίαιη 
ΡβΓ36ΐ |;€ηο8, ΒηθβΙβοΙιυβ , βχ ροβίβτίδ δβιηί Νοαβ Αΐιί: Ιαιρ6ήιιιη()υ« αά 
Αβδ^ηοδ Ιληάβηι τ^άηί, 

Αβ^ρϋοηιιη βαίφοι Γβ^υιη Ιβηυϋ ρηιηιιβ βχ ροβίβτΐβ ΟΙιβιη}, Νοβο 
ϋΐϋ, ΡΚβγ&οΙι, ςυί β( Ν&πΐ€ΐιο άίοΐυβ 68^. Αηϋ(]υ88 Υ6Γο Αβ^ρΙίοηιπι 
ϊ>γηΛχύΒ5 &η1β Ιιυηο ΝβΓ&οΙιοηβπι , άββεήρβϋ Μ&ηβΐΐιο ββρίβηΐίββίιηυβ ; αΐΐ 
8αρΓ& «Ιΐοΐυπι ββΐ: ροβίβήοΓββ ν•Γο« &1> ηο€ βοϋίοβΐ Ν&Γ&οΗοηβ, β( θβίη- 
οβρ8, & ΤΙΐ€ορΙιί1ο 8&ρί6η1ί88Ϊιηο ΟΙιτοηο^πιρΙιο ιηβιηοη&β Ιτ&ύίΐαβ βαηΐ.^ 

ΑΒηΙίΑΐηΙ ί^ΙυΓ ΐ€ΐηροΗΙ>υ8 Αβ^ρΐίίβ ιιηρβτ&νίΐ, βχ ΟΙίΑΐηΙ ρο3(βΠ8, 
Ν&ηοΙιο: ΡβΙβρΙιτββ &ιιΐ6Πΐ, Κβ^ίβ Ρη&ΓΒοηίβ ΰοςνοΓυπι ρΗηεβρβ , ^03β- 
ρΐιιιιη , ^&^οι>^ οϋαηι , α δατ&οβηιβ , 4υιΙ>α8 ΓΓ&ίτββ β)υ8 , ΐητί^Μ ηοΰ ^αοά ι 60 ΙΟΑΝΝΙ5 ΜΑΕ&Ι.ΑΕ 

κατρόί' ^ α ό Ίίύσ^ ώ^αΙος τ^ &ί^. ΐστις Ίωα^φ ηρμηνίνη 
Ο τ& Βραμα τψ βααιλιΐ Φαςαώ, άπιρ ίΐδιν ΐνικιν τον μΆΧογτος 
γίνισ^αι Ιιμον ιΐς Ίην ^4Ίγνπτβν χαϊ ίΐς πασαν χωραγ Ιαι ΐττ] ζ*. 
χαί &ανμάαας ο βαάιλίνς την τον 'Ιωαηφ ψρ&γηαιν, ήλίν9ίρωσίψ 
αντόν, χαϊ ίδωχίν αντψ αξίαν μιγάΧψ χα\ την &νγατίρα τον5 
άρχίΐρίιια 'Ηλιουπόλίως της ονσης Ιν ^4ϊγΟΛΧω ιϊς γυνάίχα , 3ιε- 
Χΐΰαας αντίν διοικίΐν την Αϊγνητον τιάσαν ϊπΐ ζ ΐτη χαϊ ΐχαιτ 
ΙξονσΙαν ώς βονλίται ηράττίΐν. όστις 'Ιωαηφ χτΙζίίύρΐΤα, χαΐ 
άποτί^ααί σϊτον Ιν α^τοϊς των ΐπτά Ινιαντών, χαϊ Ιχορηγησί 
πανταχρϋ Λι ίαντον την η άγορασίαν χαϊ τ^ ϊξοδον της πρά- ίο 
σ»κ£> ηοιησας ώς ηβονλη^ ανιός. χαϊ της λιμοϋ γινομίνης 
ίΐς πϋααν την γην, ηλ3ον οί άί(λψοϊ αντοϋ άπο της γης Χαναάν 
Ο ίϊς Αιγνπτον άγοράσαι σΐτον. χαϊ Ιπιγνονς αυτούς Ίιοαηψ Ιχί- 
Χινα χρατηΰ^ναι αυτούς, χαϊ ί9ά^ρησ(τ αντοϊς οτι άδάψος αί- 
τύίν ντιαρχίΐ, χαϊ ήναγχααίν αντονς άηΛ^ιΓν χαϊ άγαγιϊν ηρος 1$ 
αϋτον τορ άίΐλφίν αντον τ&ν μιχρότιρον τον Βίνιαμϊν χαϊ τον 
πατΐρα «ίικο Ίαχώβ χαϊ την αν^γίνιιαν αντον ηϋααν. οί ϋ 
έΐΐλφοίαϋΐον ίπιΧ&ίντις ηνίγχαν υρας τ6ν 'Ιωσηφ τίιν πατίρα 
Ο 73 αυτών χαϊ τον άδιλψΑν αντων τίν Βίνιαμϊν χαι την σνγγίνίίαν 
αντ&ν παααν, ονόματα οι ά^ρινικων τι χαϊ &ηλνχών. χαϊ ^;!(>α-20 
τηνεν αυτούς 'Ιωσηφ Ιχιϊ, χαϊ φχησαν την ^ίϊγνητον ΙπΙ ϊτη ηοί- 
λά' χβϊ ϊγίητο ηΧη&ος ιΐπίιρον Ιξ αντών τών'Εβρίίίων, οϊχονντα 
ίν Αίγΰητι^ ίως Μωαίως τοϋ χύ,ινα&ίντος νπ6 &ιοϋ ίχβάλαί 

4. ηΐΐν&ίίιοβη ΟΙι,, ίΧη^ί^αιαιν Οχ. 
14. ΐ^ά^^ηβιν] Οααί. τοί II. ρ. 83. Ο. 
«αν εΐι. βε^ Τ. βύ ρ. 15. Ο. 

ψβΛΛ άοΰΠΛ «ιιβϊ) τβηαιη ββ^βηηΐ, (βηΐ μ^ Γοπιι• ραΐώβηϊηιυι , } 
«αύΐ. ^ο>^ρι1|1Λ τβγο ουιο ΡΙΐΒτααηϊΐ ιΐβ ιβρίεηιιί ίβιηο, Αβ^^ιρΙυπι οιβπειιϊ' 
«|(]β {καϊΐυι τβΕίαηβαι ΐπτβιυη, ιοιαοΐαιη ιιι(«Γρτ«ΙβΙΐ]β κιιβι, ^τιιύεηΙίΒοι 
Ιιαιηΐηίι Κβχ καριίταΐαι, ϋΐκηιία ρπι» «ΙοαβΙυπι ιυαυηο Ιιιιΐιιιϊτ ίο ΙιοηϋΓβ) 
βΙίιιηι^υΒ ΡαηϋΑοίι Ηβΐΐοροΐβοΐ, Αβ£]ΓρΙΙ ιιγΙιϊι, ϊα αχοΓειη άβ^ίΐ; οοαβο- 
■1 «ϋαπι «ΐ ροΐΐίΐκίβ, ΑΓ^ρΙυιη ΙοΙββι ρο' ιβρίβηηίιιιη ρΓο 1ίΙ>ϊΐιι ><]ηιί- 
ηίιΐΤΒΠΐΙί. ΕχΙπίΐϋΐ ΐΐΑ^υβ ηαητώ, Ιοιβρίιιιι ιβρίβη αηπσηιπι ^Γοτβη- 
Ιααι ϊϊιύβηι οβαιϋύίί; οιιτιπίφΐβ 1ο(ϊοΐ ειηρϋοηΐ] τβηι1ίϋοπϊΐ(|υβ ιριβ ϊη 
*β Γβεβρϊΐ. ΡιπίΒ απ1«ιη ρβτ ΐΒίτΑΐη υηίνβηαπι κτΒΐιβπΙβ ^0IΒρIι1 ΓικΙτο 
Β Ιβγτβ ΟΙιβπκβιι ίη Αβ^ρΐιιιη, ϊηιπίΒαΙί βοΒΡίεπ^ οβιΐΐ&, ύΕίοεα^β' 
πιαΐ; ηιιοι υΐιί τϊιΐίΐ ^0ΒΒριιυ1, ίηίΓΗ υΐυι Μιιοία, ίρΐυι βοηρτβΐιβαιίί 
^υ^ίΐ, ιιι!ΐ3αιΐ(υΒ Ιαηάβιη ί&άβηι, υϋ Ββα](ΐοι!ιιυια ΐηϋτοηι ιυαιη ηκΐπ ιηΐ- 
ηοηιη «1 ΙκκοΙιαιη ρ•1τ«η, ΙοΙαπιςοΒ άβηϊηυΒ Γαιηίΐΐΐΐυηι βαηιια ιϊΐιί κά- 
άιΐΒβτβηΙ, αιβαιίβτϋ. ΙΙΙϊ^υβ κΙιευηΐΒί, ^ιιηκ β3α9 ΒΧβσιΙί ιιιηΐ: ρηΐΓβαι- 
ηυο ιιιυαι, βΐ ΒΒηϊαηίηιιηι ϋνίτβπι, ο[ηαβιιιΐ]αβ βιΙβο υΐΓ!ιΐ3ΐ)υβ ιβχιιϊ βο- 
^βΙϊοπΒΐιι, ιιππιβΓΟ ι-χχν ιΜαΐΒ ιΙυοβητΒϊ, β ΙοϊβρΚο Ιιιι1>ίΕ>ιιιϋ ϊη Ακ^~ 
ρΐβ Ιοΐυιο ΒΜβρβηιηΙ. υα«1β ιπιη ροίΐ ιηιιΙΐΜ ■ηηοι ία ίηιιηβηινη εγβ- ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. III. 61 

τοι^ λα^ν των Εβραίων Ιχ της γης ΑΙγυπτΌν, χα&ώς ταΰτα 
πάντα Ιντίναχται αχξίβώς Ιν τοις ^ΕβραιχοΤς σνγγράμμααν, Β 

*Εν δί τοις χρόνοις των βασιλίων των ηρογ^ραμμίνων αν^ 
φάνη τις Ιν τη Καρία χωρά γιγαντογινης φιλόσοφος Ιχ της φινλης 
6 του ^Ιάφ^θ-, ονόματι *Ενδνμίων' όστις μνστιχάς ενχάς λίγατν €Ϊς 
αληνην γιτπ αυτήν μαθ'ίΐν παρ αυτής τ6 0•ύχον όνομα Ιν ορά- \ 
ματ/• χαΐ Ιν τω αυτόν ίυχίσΘ'αι ηλθ-ίν %ϊς υτινον χαϊ ηχουσέ τ6 
^ίϊχον όνομα Ιν οράματι' χαϊ ουχίτι ανίστη, αλλ' ΙστΙ τ^ ΧιΙ^ 
'ψανον αυτού ί'ως της νυν ύς την ΚαρΙαν , οΰτως οντά νέχρίν V 25 

10 δονούμίνον ' χαϊ χα$^ ΐχαστον ϊτος άνοίγονσι τήν αυτοΰ αορον 
ίν τγι χώρα ^χείντ], χαϊ δρώσι το λείψανον αυτοϋ δονούμ(νον ν^^ 
χρόν, ως λίγουσιν^ ατινα συνιγράψατο Αυλίας δ σοφωτατος' 
π(ρϊ ου, φησί, την σεληνην φιΧίΐν τον ^ΕνδνμΙωνα ίστοριογρα- 
φονσιν, 

15 ΈστΛ' συν απδ ^Αβραάμ ίαις της Ιξόδου των νίών *ΙσραήΧ Ο 74 
μετά Μωσία άπο Αϊγυπτου γινεαϊ ι , Ιτη υμ/, απδ δι τον 
χαταχλυσμοϋ ί'ως της γενέσεως Μωσίως εϊσϊν ϊτη /χυπδ'. άπδ 
δί Αδάμ ?ως της γεννήσεως Μωσέως 'εϊσϊν ετη ^δλ^. ϊζησε δί 
Μωσης ετη ρχ\ χαϊ διωχουν τδν *Ισραήλ μετά Μωσήν *Ιησοϋς Β 

20 ο του Ναυη χαϊ ΦινεΙς, απδ ουν Αδάμ ΐως της τέλεντης Μω^ 
σίως χαϊ Ααρών εϊσϊν ετη ,δρν^, 

^Εν δί τοις χρόνοις ^Ιησον τον Νανή Ιχ της φίνλης του Τϊα- 

12. ΑνΧέας] V. ΒβηϋβΙ ρ. 69. 13. Ένδνμιωνα Οχ. 16. ΤΙ^ω* 
9έ«1 Μωσεως ΟΚ. V. ρ• 2. Ο. 17. /ιυπίί] Νιιιηβπιβ ίίϋΜΐβ. 
20. Φηνιέ^ Οχ. 

▼!8βηΙ πιαϋϋα^βιη ; Α Μοββ ί&ηάβη, Βά 30880» «^αοΰ ιοηΐι ιΐοοϋ Ιη 
ΗβΙ^ΓλΙοΙβ •αήρϋ8 Ϊ8ΐ& τβΗββίηιβ Ιτ&άαηΙοΓ οιηπίλ. 

Τβηιροη1>ιΐ8 &α1βιιι Κβ^ιη βαρπιάίοίοπυη , βχϋϋ^ Ιη €&ιί& ΡΜΙοβο- 
ρΐιοβ <|αία&ιη, « βίς&ηΙίΒοβ ογΙοπι (Ιυοβηβ, 4β βίίΓρβ Ιβροϋ, ηοιηίηβ Εο- 
^γιοίοη* ΙιΐιιίΑηλ 18 ρΓ6ά1>υ8 ςαίΙ>υ84βιη ιη^βϋαβ, ιιοιηβη υΐί Βίνίηυηι ήΙ>ί 
ρβΓ τί8ίοη€]η 8ρ6τίΓ€^, 3θ1ϋοί(&γϋ: ΐη(6Γςυβ ρΓ€08ηύυιιι βορίΐαβ, Βίνιηυιη 
ηοιηβη ρβτ βοιηηιιιιι Βΐιάίτϋ; ηβο (απιβη Αΐηρίιυβ 6χρ€ΓΓβ€(ιΐ8 θδί. Ο&βΐβ* 
ηΐφ €&α&Υ€Γ β)υ8 «ϋ&ιηηυιιι !η Οβηλ Ιι&1>6ΐυΓ; υΜ ςοοίβηηΐβ 86ρυΐ€ΐιηιιιι 
«ίαβ βρβΗβηΙββ, €0Γρυ3 6308, αϋ ίΒΠΐ& €8^, ιηοία β^Ι&Ιαιη ΙυεηίυΓ: βίειιΐ 
Αιι1β88 8«ρΐ6η(ί88ίπιυ8 , δοτίρϋβ Ιηθί^ϋ. ΑΙ^ιιβ Ιιίηο, Εηά^πιίοηίβ αιοογο 
ε&ρίιιηι ίιή886 Ι«υη&ιιι, ογΙα β8( ί&1>α1&. 

Α1> ΑΙ>ηιΚ&οιο ίΐΑςαβ &(1 ροριιΗ Ι8η§111ια« ^υοβ Μθ8β, βχ Αβ^ρίο 
β^β88ΐ]πι, ^εηβηϋοη^β ^|I1ί^()υ6; Εηηι νότο ηαιηβΓΒηΙυΓ οοοοχι^ιιι. Α Οι- 
Ιυτίο λο^βπ! , &ά Μθ8€η η&ίαιη , «ηη! 1ι&1>6η1υΓ Ηοοοοχχοιν. Α1> Αάηιηο 
Τ6Τ0, λά βιιηύβιη ηιιίοιη, &ηηί 8ΐιχι1 μμιοιχχχτι. Μθ868 βαΐβιη νίοθβίιηο 
8ορΓ& οβηΐββιιηαπι γΐίλβ 8α8ΐβ &ηηο πιοΓΐαυ8 €3( : ροδί €υ3ΐ]8 οΜίυιη Κθβρυ- 
1>1ιε& ΐ8ΤΕβΗΐίο& Λ ΐ€8υ, Ν&γβ Ρ. βΐ Ρΐιίηββ &4ιηίηί8ΐηί& 681. Α1> Αα&- 
ΒΜ» Ι^ΙΟΓ, αά Μο5ί8 ^ ΑΕΓοιιί8 ο5ϋυοι βοή! βίβυχβΓυηΙ ]ιιιιιιιι€Ι.υι. 62 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΛΕ 

φ^θ- ΙβασΙλ£υσ€ της Ι^ττιχης χώρας ης Ινομαχί ^Ωγνγης, αυτό^ 
χ&ωρ, ίτη λβ^. χα* γίγονε χατοΛυσμος μ(γας Ιν τ^ αντου βα^ 
αιΧεΙα, χαΐ άπώλετο αύτ6ς χαΐ ηααα ή χώρα ίκείνη χάΐ πάσα 
'ψνχή οϊχσνσα την χώραν ΙχίΙνην της ΐΑττικης χα\ μόνης, χαϊ 
Ιμανεν Ιξ ΙχίΙνου έρημος χαϊ άοίχητος η αυτή χωρά Ιπϊ ϊτη σο', 5 
χαϋ'ώς Ιν τοις ΐΑφρίχανοϋ Ιμφίρεζαι σνγγράμμασιν. 
Ο *Εν όί ταΐς ημίραίς της Ι'ξ ΑΙγνπτον μιΚΧοναης γίνίσ&αί Ιξό- 
ίου των υιών *Ισραηλ μιτά ΜωαΙως ίβασίλίνσί της των Μολοσ- 
Ο 76 αων χωράς αντόχθ-ων τις 6ν6ματι *Αέδης* ος Ιγάμησδ τ^^ν Χ^γο^ 
μίνψ ΜέλινδΙαν * ϊσχιν ίξ αύτης ^'γατίρα ίνπριηη , ην Ιχάλισί 10 
Π^ραφόνην * τας ϋ εύμόρφονς γνναΐχας οι Μολοσσαΐοι ττ} ΙδΙα 
γΧώασγι χορας ΙχαΚουν, ταντην δί ϊδοίξί φιΧίΤν ϊρωτι ο Περί" 
^ονς, σνγχλητιχδς τον αντον *Αίδον βασιλέως, νεώτερος ων χαϊ 
εύπορος ' χαϊ χατά σνντάξιν της χόρης ηβονληθΊ] ννχτος αρπάσαι 
αυτήν, χαΐ γνούς τοντο ο αυτής πατήρ, Αιδης βασιλεύς, Ι&υ^ίΒ 
μωθΊ]* χαϊ βουλευομενος Ιν τφ Χελη&ότι άμύνασ&αι τφ αυτφ 
Περίβ-(θ, "να αγνοιαν προφασίσηται προς πάντας, ον είχε ποί" 
μενιχον χυνα Άγριον μί/αν , ον χαϊ ΤριχΙρβερον ώνόμαζον διά 
Ρ τ^ τριών χυνών εχειν χεφαΧτ^ν χαϊ μίγε&ος σώματος, άπίχΧεισεν 
ίξω δπο» η χ6ρη διήγε, μετά ουν την τεΧευτην της αύτης μη'-ίΟ 
τρος, αγνοούσης τούτο της χόρης, χαϊ του ΙΙερΙΟ-ου παραγενομΐ^ 
νου νύχτας χαϊ εΙσεΧ&όντος εϊς αρπαγην της χάρης, ώρμησεν 6 
χνων χαϊ ανεΐΧεν αυτόν, άχουσασα δί χαϊ αύτη η χορη της τα- 

1. *Λγνγη^\ Γννοόγης Οχ. 7. της"] ταϊς Οχ, 16. τφ αύτφ 
Περίΐ&φ] τον αυτόν Πε^ί&ονν ΟΚ. 

{ιιϋςβίΗΐ, Αηηοβ χχχια ςαο ίβηροτθ ίη^βι» Ιη βλ τβς;ίοηο &€€λθϋ θϋα- 
▼Ιυω; ^^^^ Οβγςββ ίρββ, οιηιιιβςυβ &όβο &ιι!ιιι&, ρ«τ ΙοΙαπι Α^ΐΐβΑπί) βο- 
Ιλίηςαβ, ί1αοΐΠ>θ3 οΐιηιΐΐ, ρ6^^6^υη^. Εχίιιάβ τ«γο, ρβΓ Αΐιηοβ Όσυχχ ύβ- 
86τί& ρΓοηϋβ(}αβ ιιι1ι&1>ι1&1>ι1ίβ Γβαι&ιιή^ Αϋιο&: ήοα^ ΑΜε&ηαβ ββηρίυπι 

9ρο ίβιηροΓβ τβΓο Ιβηβΐϋαο 6χ Αβ^ρίο οαηι Μοββ β^Τ®^*^^ βηαιί, 
Μο1θ88Μ ίιηρβτ&γϋ Αίάββ ς^ά&πι, ίηάί§βη&: οαί «χ υχοΓ6 Μβ1ίη<1ι& 6Η& 
ριιΐ€ΐιβτΗιη& η&1& €»(, ςα&αι ΡτοββΓρίη&ιη τοο&τίί. Μοίοβιί υ€Γο ιηιιΐίβτββ 
χοπη& 8ρ«€ίθ3&5 , ^ ρΓορηο ίάίοιη&ΐο , Κόρας νοοϋαϋΑη!• Ριιβίΐ&β 1ΐϋ]ιΐ3 
8ΐηοΓ6 ο&ρ(υ8 Ρβηΐηουβ , 6Χ Αίά&β Γβ^ ΡηοιοηΙ>υ3 ααίόβηι , ]υν6ΐιίβ ορα- 
Ιβη^αβ ; ίρβ&πι ηβο ΐηνίί&ιη , ηοοίυ βατΗρβΓβ ία Αοίοιο παϋαι^• ^αο 60^1- 
Ιο Κβχ ιαάί^&1ιΐ8, ίη &ηίιηο βαο ββοοπι νοίτϋ, ηαοη&Βΐ ρ&οΐο Ρβήϋιοηιη, 
Ιρ3β Ι&ιηβη αϊ ίαοΐΐ ίηβείυβ τίάβΓβΙιιτ οαιαί^οβ, ' αΙοΙιοβΓβΙαΓ. Ο&ηβη ϋ&- 
ςαβ ρ&βΙοΓ&Ιβηι «ι^βαι Ιλ&1>αι( ίβτοοβηι, ^ί οϊ> οοΓροπβ ο&ρϋΐβςαβ, ΐΗυοι 
Ιηβί&Γ ο&ηααΐγ ηβ^ΐϋ^ίηβιη , Τη€6Γΐ>βΓ<ιηι ηοηοιιαίιιιιι, ρυβίΐ&β ρτο ίοιί- 
1>ιΐ8 οοηβΰΐαί^. Μ&ίτβ ί(&ς|υβ 6)05 άαάαηι ιηοΓ(υ&, ραβί!» Γβί Ιοίιυβ ρβηί- 
Ιαβ !^ΑΤ&, ίη ΡβΗΐΚοτιιη ηοοία τίτςίηίβ ηρύαηι Α^ρβάΐβαίβηκ ιτταΐΐ ολγ 
ιϋβ, Ιρβιιιιι^αο ίιΚβτίβοίΙ• ΡΓοββτρΙοιιιιι ^νοςνβ ίρβιιαι» βά Ιυιηιιϋιιηι βχ• ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. III. 63 

Χίγουσιι^ Βτί Πλοντων ηρπααε την χό^ν * αητα Παλαίφατος ο 
αοφώτατος σννίγράψατο, 

Έκ τοις χζόνοις ϋ του ΜωσΙως ΙβασΙλίνσί τβν ΐΑασνζΙίΟΡ ο 76 
5*Ερ(χΘ•ϋυς, των ϋ Αϊγυητίων ΙβασΙλίινσδ Πετιααώνίος 6 χωμφ^ 
δος Φαραώ, οντος ίΊχ€ μάγους μΐ$^ ίαυτοΰ δυνατούς, τον *Ιαν^ 
νην χαϊ τον Ίαμβρην, Ιπϊ ϋ της αυτοϋ βασιλίΐας ίπληΟννθΊ] τ6 Β 
γίνος των ^Ιουδαίων Ιν τγι ΑΙγύπτω απ^ της γενιάς του 'Ιαχώβ 
τον ίλθ-όντος Ιν ΑΙγυπτω προς τον υίον αυτού Ίωσηφ ΐως Μίο^ 

ίΟσίξΰς ηγουμένου αυτών χαϊ Ι4αρών αδΑφου αυτού. Ζστίς Μω^ 
σης ϊλαβε γυναΐχα ΑΙγυπτΙαν, την θυγατέρα Ίο&όρ, του αρχα^ 
ρίως των ^Ελλήνων, ανδρός τιμωμένου άπο Φαραώ βασιλέως χαΐ 
των Αιγυπτίων. 6 δι αυτός Μωσης ην πιπαιδίίυμίνος πασαν 
σοφίαν ΑΙγυπτου ' οί δι Αϊγυτιτιοί Ιφοβοΰντο τους ^Ιουδαίους ως V 28 

ΙΒ γινόμενους πολλούς, χαϊ «ι^^α^'ον τω Φαραώ πιρϊ αυτών, χαΐ 
ϊχίλευσε Φαραώ βασιλεύς ποιεΐν τους ^Ιουδαίους τοις Αϊγυτττίοις 
Ιργατειας χάί βάλλειν πλίν&ους άνάγχ^, εϊ τις ουν Ιάν Ιβουλετο 
των ΑϊγυπτΙων χτίσαι εΐτε ο7χον εΐτε αγρον, αυτούς ^νάγχαζβ 
ποιεΐν Ιργατείαν χαϊ πλίν&ους, χαϊ Ιστέναζον χοπιωντες οί Ίου^ ο 77 

20 δαΐοι πάντες, χαΐ προσεσχηχώς Μωσης χαϊ ο τούτον άδελφίς 
ΐΛαρών τον άναστεναγμον των υιών Ίσραηλ , ηυξαντο τον ϋ-εάν * 
χαϊ Ιχίλευσε Μωσεΐ χυριος δ ϋ-εδς είσελ&ειν προς Φαραώ βασιλέα 
ΑΙγνπτου , χαϊ εϊπεΐν αυτφ , Απολυσον τ^ν λαδν του Ισραήλ λα- 

5. χωμφδος] χαϊ Οβθτβηικ ρ. 46. Ο. ΥΙόο Ββηύώααι ρ. 45• 
23. είπεΖν Οί.» Οβ^Γβηυβ ρ. 4ο. Ο, ΛπΒΨ Οι. 

αστβη^Βΐιι, όΟιοΜ^ί: ΐηάβ ιι&ί& ίϊιΙιηίΑ, Ρΐαΐοηβοι ΡτοΜτρΙη&ιη ηρυιβΜΐ 
ιιϋ Μρίβηϋββίηιιιβ ΡΑΐ&βρΙι&Ιι» ΐβ1& 1τ&ϋ!θ1(. 

Μοβίι &α1βιη ΐ6ηιροηΙ)α8 Αββ^ηΙι ίιηρβηνϋ ΕΓθΰϋιβι»; Αβ^τρΰ» τβ- 
Γο ΡβΙίΐ5οηΐι», ςαι β1 Οοηιοβάαβ ΡΙίΑτ&οη. ΒΙβ^οβ ββοιιηι ί»(β 1ι&&ιιί^ ρι&β- 
€«11οιι1β8, Ιϋΐιηβαι 6( Ι&ιηΙ)Γ6ΐιι. Εο &ιι(βιιι κ^ΑοΙβ, ^α^^&«οη1ηι ςβη• ίη 
Αβ£]Γρ(ο ν&]^β &οο(& βτ&Ι, & 3&οοΙ>! υ8(]ΐιβ !η Αβ^ρ^αιη &ά ΙοββρΕιιιιι Ρ. 
^€806030, &ά βοΓοαι βάαο^οιη ρβτ Μοββιη ίηΐτβιηςυβ Α&τοη«ιι. υζοΓθπι 
Βπίβπι ήώ άυζϋ Μοβββ Αβ^τρίΐλΐιι, ΙοΙΙιοπβ βΓΑβοοπιοι Ροηϋ&οΙβ ΑΙίΑΐη» 
▼ίη &ρυά ΡΙίΑΓβοηβηι Αβ^ρ1ιθΒ(]ΐιο οπιηββ βοιηιιιο ίη ΙιοηοΓβ Ιι&ΒΗί. Μο- 
861 Βοΐβαι οιαηΐ Αβ^ρϋοπιαι βάβαίια ίπΒΐϋαίιιβ βηΙ; Αβ^ρΐϋ τβτο Ια- 
^1λ608, ηααιβΓΟΒίοτββ ]&ιη|&ιιι ίΑΟίοβ, ίοηιιί<Ι&τθ οοβρβηιηΐ, ΐ^αοά «Μ Ρ1ι&- 
ηοηί ηοΐαηι ίβαβββη^; Ιηύ&βο• Αβ^ρϋ» ορβητΐοβ 3β ρπιββίνβ, Ιιιΐβιΐ- 
ΙίΜΐι^αβ βζ6ΓοβΓβ Κβχ 3118811. 8ΐ ςηίβ Ι^ίχα Α^ζ^ίΜαΌπι &ιιΙ «Ιοιηιιιιι 
«ζΐταβτθ, &υΙ ρΓ&β^ϋοΙαιη βύοηι&τβ ίη απΙοιο 1ι&ΚΜΐί(, & Ιαά&ώ ΙλΙβκ• 
ορβηηΐφΐβ βϊιηιιι βοηυιι 6»ς«1>&4. Ουηκ^αβ βαΐ» οηβπΒαβ 8ΐι!8 ίη^βπιυίβββ 
ΙοΙ&ιη ^α41ΑβοπIΒI ι^βηΐβιιι βιιίπι&άγβτώ»οη( Μ08689 6( &&ΐ€Τ 6398 Ανοα, 
1>€ΐιιιι 8ΐιρρυ€€8 &άθΓ&1>ΐλη(. Ρχ&θοβρΗ Βΐιίθαι Μθ8ί ΟοΒίίηι», αΐι &ά ΡΚιβι» 
ΠΜΜΜΒΐ Γ«§«ιιι Αβ^^ρϋ ίαΐτοίτοί, Βαο^ηβ ηοιηΐηο πι&ηάΑΤβΙ, αΙ Ροραΐοη ^\ 64 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑ^ΑΙ^ΑΕ 

τρίΰσαί αντω. χαϊ λαβών Μωσης τ6ν ΐίίον αυτόν οδΑψΙν ΐΛα^ 
Β ρών €Ϊσηλ&£ ηρ^ς Π^χισσώνιαν Φαραώ, βασιΚία ΑΙγνπτον ' ιίχΒ 
γάρ πα^ρησίαν , ως απ6 του αυτοΰ πενΟΊρου Ίο^όρ, του ίίρίως 
των ^Ελλήνων , χαΐ ως ηγούμενος των ^Ιουδαίων ' χαΐ άνηγγαλίν 
αντω την του Ο'ίοΰ χΆίυσιν χαΐ οτι λίγα 6 ϋ'ώς ο ποιησας τ^ν 5 
ονρανον χα\ τήν γην χα\ την 0•άλασσαν χαϊ πάντα τα Ιν αντοις 
^να άπολύστις τον λαίν αύτοϋ λατρινσαί αυτω, 6 ύί Φαραώ 
άχούσας λίγα αυτφ , ΕΙ αληβΊυας οτι ο θ-ίός σου Ιχβαυσέ σοι ' 
άπιΐν μοι ταύτα, Ιδού ίϊσιν Αϊγυπτιοι μιτ* Ιμου ποωϋντες Ο'αν^ 
ματα. ίάν νιχηστ}ς αυτούς αιτούμενος τ6ν &ί6ν σου , παρί/ω ίο 
σοι απ€ρ ϊχίλίιυσί σοι ώς λίγας. χαΐ ϊστησεν ΙναντΙον αλλήλων 
τ6ν Ίαννην χαΐ τ6ν ^Ιαμβρην χαϊ τ6ν Μωσία χα\ Ι/ίαρών, χαΐ 
ϊχά&ητο Φαραώ χαϊ οί μεγιστάνες αυτοΰ * χαϊ ΙποΙησαν οι πιρί 
Ο 78 ^Ιαννην χαϊ Ίαμβρην δια γοητείας τ^ν ράβδον αυτών οφιν , χαϊ 
Ιηηρχετο τω Μωσεΐ, χαϊ ευξάμενος Μωσης ϊ^ριχρε χαϊ αύτος 15 
ην χατεΤχε ράβδον εϊς την γην * χαϊ Ιγίνετο χαϊ η αύτοϋ ράβδος 
όφις μίγας ηάνυ , χαϊ χατίπιε τον οφιν ον ΙποΙησαν ^Ιαννης χαϊ 
^Ιαμβρης' χαϊ ΙνΙχησε Μωσης, χαϊ ίθ^αύμασεν ο βασιλεύς χαΐ 
πάντες, ομοίως δι χαϊ ποταμύν υδάτων διαυγέστατων ίποιησαν 
ο *Ιαννής χαϊ 'Ιαμβρης γενίσθ-αι αίμα παρουσία του βασιλίως^Ο 
χαϊ πάντων, χαϊ ι^νξατο Μωσης, χαϊ πάλιν Ιγένετο ύδατα χα^ 
&αρά τα του ποταμού ρεύματα, ώς ην πρώην, ΙποΙησαν δι 
χαϊ Άλλα τινά χατίναντι αλλήλων * χαϊ Ινίχησεν αυτούς Μωσης. 

19•^ ηοταμ^Ί ποταμών Οι. 

Ιβηξίΐϋοηιη, αί βαιιι οοΐ&ί, άίιηιϋβτοί. Μοβββ Ι^ϋοΤ) εηηι ίηίτβ Ααγο- 
ηβ, λά Ρβΐίββοηίαηι ΡΗ&ηοηβηι, Αβς^τρϋ Γβ^βιη, ίη^Γβββυβ, Γ»Ι&ηι βηΐΒΐ 
1ΐΙ)6Γ(ιι(6πι 6( α^ ^ο^11οη3 βΓ&βοοηιαι ΡοηϋΑοίβ ςβηβτ, β1 Ιαά&βοηιηι β^- 
!&ιη ^υχ, βί5ί νβιιάίο&τϋ:) Ββί ιη&ηό&ΐιιηι 6Ϊ Η» τβτ^ίβ βχροβαϋ. Ββυβ, 
€|αί οοβίυαι, Ιβιταιη, ιηβΓβ^ηβ, β( <:|α&6οιιη(ΐυ6 βυηΐ ίη ΙΙϋβ ίοηη&γί^ οιηηι&, 
]αΙ>6(, υΐΐ ροραίαιη βυοιιι, υ( ίΟαηι οοΐα^, άβηϋΐΑβ. ΚββροηάΙΙ ΡΙι&γ&οΗχ 
81 τβΓο Ββαβ ^υ1I8 ]8(& ιηίΚί <ϋε6η(1& πι&ηά&νί(; βοοβ 5ΐιη( ηιϋιί Αβ^ρΐϋ 
ιηίηβοί, <|ΐΐ08 Ια βί ί>6ί Ιυί ορβ τίοβηβ, ιη&ηά&1& 6308 βχβου^υΓυβ βαιη. 
Εχ &άνβΓ8ο ίΐ&ςαβ οοιίΑΐΗαϋβ, ηΐηο Ιβηηβ βΐ ΙΐλωΙ)Γ6, ϋΐίηο Μοββ 6| Αβτ 
τοηβ, ΡΙΐΒΓ&οΚ, ηοΜΗΙ)υ8 βαΐβ β^ίρ&Ιϋβ, οοηβθάϋ. 3Αηηβ9 τβΓΟ β^ Ι&αι- 
1>Γ63, τίΓ^απι βα&ιη ίη δβΓρβηΙβη, ΡΓ&β&ϋ^ίβ 5α», €οητ6Γΐ«ηιη<.: 4*^9 
οαιη Μ•86ΐα ίην88αηΐ3 ββββΐ, Ββααι ρΓβο&Ιυβ, β1 ίρ&β 5&οιιΙηηι βαιιαι, ίη 
Ιβηταιη ρΓο]θ€(ιιιιι, ίη ββΓρβηΙβια ρΓΑβ^Γοιάβη , ςαί Ι&ηηίδ Ι&ηιΙ>Γί8^ιιο 
ϋΐοη &11βη]θΐ &1>80Γρ3ϋ ρβηιίαβ, οοιηαιαίαγίΐ : τίοΐοήιιςαβ, 8(ιιρ€η(θ Κβ^ 
' β&1β11ί(ίο(]θ6 οπιηΙ, ρβηββ Μοββπι &ηΙ. Ι&ηηββ . θβίη<ΐ6 βύ 3ιιιηΙ>Γ68 βα- 

ηίηαπι ΙίηρίιΙίββίπιοΓοιη αςοϋβ, οοΓ&ιη Κβ^β οιπηί^αβ^αο , ίη Β&η^αίηβιη 
ΐτ€Γ(€ηιη1: Μοβββ υ6Γο, ίοδίδ ίη Οβαηι ρΓ«€ίΙ)υ8, ρηβΐίηυιη ηϋοΓβπι βίβ- 
άβπι Γθβίί^ηϋ. ββύ β( &1ί& ςοϋβΟ&ιη &ά ίηνίεθοι ορβΓ&ΰ βηη^ πιίΓΑουΐΑ; 
^ιώ>α< Ιααιβα Μοβββ τίοίΙ οιιιηί6ιΐ3• ΡΙίΑΤ&οηβιη ΐΐιιςαο αοοβάβηβ Μοβββ; €ΗΒΟΝ00ΚΑΡΗΙΑ. Ι-. III. 65 

ηιΐ λ^ΐΐ Ίψ Φαΐ/αώ Ιϋησης , Ιδού ίΐόίς τ^ν ϋγαμη τον &ιοϋ 
Ίσρα•ήΧ. άπί^νσον ημάς, ^να αντψ Χατρίνσωμίν. ό ΐ^ Φα- 
ραώ ϋννταυααμίνος αντω άνιβάΧΙ%το ' χα! ι^ξίΐιο Μω«τ^ς ϊΑν Ο 
ΰιον ώστϊ τιίμψαί ανχψ ηΧηγίις χαϊ τοις ^ΙΙγνπτΙοις , Ίνα υΛα/γ-• 

&*ασ9τ} δ βασ»Χΐύς αύτίΰ» απολνσαι %6ν 'ΙσραήΙ, χαϊ ίαιμψιν ό 
θ^ίος'ΙαραηΧ ίιζτάπΧηγον &ργην , ωστι τον βασιΧία παρακαΧίίΐαι 
τον ΆΙωαίιι χ«1 ίίπιΐν «ύι^ οτι Εν'ζαι τω &κρ σον "να ^ι/σ?^ ^ 
χώρα αϋτη των τοσονταιν χαχω», χαί ζ^ χνριος ο &ίός αου , ον Ο 79 
χωΑύσω σϊ λαβιΤν τον Χαόν σον τ&ν ΊσραήΧ ιΐς τ& Χατρίϋσαι 

ΙΟΐ'μά; αντιό. ιαντα ίΐ ίν ταϊς Έβραϊχαΐς Ιμψίι/ίται γραψαΤς. 
ό όί Μωσης κχηνσας ταντα ηαρά την βασιΧίως, ί'ξηΧ&ίν ίίξα- 
α^κι τω 9ίω Ίσραηλ, χαίιίτΐΐ τοΓς 'Ιονδαίοις, ΆηΆνσί» νμας 
«άπας ό βασιλινς ϊξίΧ&ίΐν λατ^ιΰσκι τω 5^ί(3. ό δί Πιτισσω- 
νιος Φα^αΐι» βασιΧίύς ιν&ίως άηήΧ&ιν ϊν τί\ ϋϋμι^^ ιΐς τ6 μαν- β 

15τ(Γον το πι^ιβάψον χιΔ ποιησας &νσΙαν Ιπηρωτα την ΙΙν&^Ιαιι 
λή-ίΰ»•, ^αφηνιαόν μοί τίς Ιατιν πρώτος νμών χαΐ μίγας 9-ί6ς 
τον ΊαραηΧ ; χαΐ Ιΰό&η αντψ χρησμός ούτος. "Εστί χαί ονρα- 
ΎοΤο μιγάΧοιο βΐβηχός ςπλο/ο; νιϋρβάΧΧον αΊ'9ριον, αίψαον, &9ά- 
νατον πυρ , ο τρίμη η&ν, ουρανός, γαϊά τί χα! 9άΧαααα, ναρ- 

90τάριοί Τί βυ&ιαι δα/μονις ΙζιρίγΓ/Οαν, οντος ο &(ος αντοηάτωρ, 

$• Ιχιάηΐηγον όηήν"} ,,ΙΙεαϋοι Οβύηηαι, δΐχάτιίηγον οργήν Λβ- 
οβηι Εηϊαι Αβ£ϊρϋ ρΐα^ιβ." 01ι. 7. ιίπιΐν ΟΙι., ΟβιίΓΕηαι, ιίπιν Οχ, 
14. Μίβφιι] ΑΪίμφιι Οχ., Οίύηαυι. Βοά τ. ρ. ιβη. ν. 6. ϋϊΛ. μαν- 
τιΐοψ Οε^Γτηυι, μΛντίίαν Οχ. 17. Ιαιι ί^κΑικααι ρ. 41. Ο, (ατηί 
Οι. 18. βιβηχός €κΛνεααι, βίβηκας Οχ. 19. ιαριάγίοί τι βν~ 
&ιοι] τ. /ϊυ'&ιοί (Ι 01ι, Οβάκουι. 20. Ι^^ίγηοα» Οΐι., ΟβάΓεηιιι, 
Ι^ίγηααρ Οχ. 

ΪΜβ, ίηςιπί, Ρο1βηΰ«ΐ)) 1>β1 ΙΐΓ««Ιϊι οοιη τΐύΐτΐι, ιηΐιιαι ηοι ΐΒείΙα, αΙ 
ϊρηιη μΙκπιιιϊ. ΡίιβτασΙι 1ΐ•ηιιβ &ύ«(ΐ]ηι»ιιι <1α(ιιιη, ουιη (αιπΕη πβη ρηι- 
■ΙϊΙιπί; Μο3«ΐ • Ρβο ργβοϊΙ>βι εοπίΕπάίί, υΐ οίαιιιϊΐαΐίΐιυι ία ϊριιιπι 
Αΐ£}ΐρΙΐοια(ΐβ ίπιηιίυϊ], Β.«ςιπι 8.<) ροραΐυιη ΙΐΓΚΕΐϊΐϊοαηι άίαιίΐίβηάιιι• ιύί- 
(■(. ΙαιηΐΐίΙ ΐςίΐυΓ Οεικ Αβ^^ρΐϊΐι ΐΒρΙβαιρΙΪΕβΒΐ ΪΓΒΐη; α^Μ υΐ Β Μι»Μΐ 
ρΐίίβπΐ Ρ1«τ&β£, ιιΐΐ ΐΒπίοΓυιη ιιΐΒΐι}Γΐ:ιη 1ΐΙ>«Γ&ιϊοη£ΐΐ] α Ο«ο ϊαιρΒίτΒΓεΙ ; ΐΐα 
τίτϋ, ]θ(|υΪΕΐιι, Οοηιϊηυι Βεκι Ιιμ», ηΐ <ςο ποα ϊηρβύΪΗΐη, ςυσ πιϊηιΐΐ ΙΔ 
ΜρυΙοΜίαβ 111111 Ιιηβΐίϋουι Ι>βο τειΙγο ευΐΗιη ρΓαηΙβίί*. Η» (ΙίτΙϊι, 
ΗοΜΐ β^τΕΗυι, Οειιπι ΙΐΓΐβΙΐι ρκοβίυι βιΙ. Ιιιά>βϊΐ(ΐιιβ άκ\η •ιιιιιιι•ΕΪ&ΐ, 
ΙιβΙμτβ βοι 0Π1ΠΕ1 & Ββ{β οοηΰΕϊΐαηι , αύ ^αIιυIη Οεο ρηβιίβηιΐιιιη , βχ- 
Β»ι^ ΙίοεηΙίαιιι. ΙιΙ• ΒυΐΕΐπ ίπ Η«1)Γΐϊηι ΐΕτΐρΐϊι (ιιύυαΙιΐΓ. Ρεϋιιααΐιιι 
ηίβα ΡΚιτ&οί Γ«χ ΜΐΐηρΙιΐιιι ι1«ώα, ^«!^ι)β^^ΐιηυι^ ΐΐΐιιά Οηαιίϋΐπ μο* -■ 

ιβΙβα^Ι αηΜ, ρΓοΓ«Λυι: «οπιαιίΒ ρΕτιοΙϊι, Ρ^Εΐιϊβαι ία Κάβε τ<γΙ>β ϊα- 
(εττο^Ι. ,,ΒηαΓβ ιαιΜ, ηαίι ιαΐα νοι ρΗιηαϊ ωΐ, ιη«(^αΗ]αβ Οβυ* 
ΙιηεΙίιΐ" ϊυΙΙΙηΐΜ Ιιαε ΓειροηιαίΒ. ,,Α οοβίο άΐΐεοαιίβΐ, ΗβοιιιΐΒία ικϋιο- 
ΓΕίιη ηρβηηι, ρβτεηηίι, ίαιιαοΓίαΜι Ιςηίι. Ηυιιε ΙΓβιηιιηΙ οηιαί>, εαβ- 
Ιαη, Ιβτη, ηκτε^αβ, Ι)ΜηΗ)οβιςαβ Ιηίεηιΐ. 1)βη* ΐ*1β ιοί ριΙβΓ, «Ι ώιβ 
/οαηκ• ΜαΙαΙα*. 6 η βΟ Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑίΑΙ^λΕ 

Τ 17 αχάτω^, χαιήρ νΐίζ α^ο( Ιαντον, τρισόλβιος' ΐΐς μιχρΑν ϋ 
μί^ζ αγγίΧων ήμιΤζ. μαθ-ώγ απι&ι σιγωγ. 

Ό δί βααιΧιύς Φαραώ άχονσας ταΰτα παριΐ ττ,ς μαηιίας, 
ΙκίΚινσΐ πλάχα λιθ^ίι^/ν γλυφηναι τά ηαςα τοο χρησμού 3ο$•ίντα 

Ο 80 αίτψ ρήματα" ατινα ?ω; Ίήί νυν Ιγγίγραπται Ιν τί] ηλαχι γλν-5 
ψΐνχα ανα Ιηβ τψ ίϊ^ω Μίμψης, Ζ$•ιν ο ΝιΐΧος ποταμός πορή^ 
ται. ο α βαοΛίνς Φαραώ &η6 τον μαντιίον κατΑ^ών ΐν^ίωζ 
άπίΧνϋΐ τϋγ ΊσραηΧ χαΐ Μωαία χαι Ααρών, κα! {ξηΧ^ιν ο Χα^ 
των ΊονϋαΙίΜ ^^Ιγνατον κηα;, χαϊ ίΧαβον ως Ιν ;:(";«* απ& των 
Β ΑΙ^ντιτΙων γυναικών χάΙ ανθρώπων χ6αμια χα\ αργνραν &«ίΐρον. 10 
χαΐ μιτά τδ ΙξιΧ9ιΐν αυτούς μιτιμιΧή^τ) Φαραώ, ό βασιΧιυς Α1~ 
γύητου, $ι$αχ^)ς £η χα! χόσμια χαί αργνρον χαϊ χρήματα 
Ιχρηααηο χαϊ ϊφυγαν. χαΐ χατεδίω^ιν αΰιον; μιτά των αρμά~ 
τατν αυτοϋ χαϊ πααης της ΙνοπΧον δνναμιως ' χαί χατίψ&αβίν 
αυτονς παρά την &άΧασσαν. χηϊ στραψίντις οί ΊσραηΧΐται , χα! 15 
Ιωραχίτις τ^>ν βασιΧία Φαραώ χαί τον στρατών αντον οπισ^ίν 
ίρχίμινον χαί την 9-άΧασσαν \'μπροα&ιν ίαντών, ανφόησαν 
χραυγί] μίγαΧη προς τον &ιον'-^αϊ ο προηγουμινος Βϊωαης τον 
λαον ίχρουβί χ^ ραβδω ταΧς &αΧασαΙοις ΰδααι, χα\ Ιγίνιχα ξηρά, 
χαϊ Ιβάδιζον. χαΐ άηομε/νας Μωσης οιιια9ιν τοϋ λαον παντοςίο 
χαί στραψιίς ίϊς τα 6πίσω αντον, ΐχρονοΐ πάλιν τγι ράβδψ ιΐς τ^ν 
Ο ξηράν γην, χαϊ ΐγίνιτο θ-«λασσα χνμαινομίνη. χαί χατιποντί~ 

Ζ. &*ίΙίι Οι-, ϋβύτ^ιαι, άπιι&ί Οχ. 4. ηίΑια ΙΛΙνην γΙνψη~ 
»οι] ,,8<τ. ηΙα*ϊ Ιιβίντι, ιιΐϊ 1ιβ6εϊ €«4γ«ιμιι αυΐ κιρρίβ «/£." 
01ι. 6. Μίμφης] Μίμφιοί Οΐι. 9. Ιν χ^ηοιι €1ι.ι ^ΖίΐβΙ* Οι. 
10. Μ^'^αίχαιν] κνί^ύνι 12. χόβμιβ] χίαμα Οζ. 

ρβίΓβ; εΐΐαΐι^υβ Ιρ» ιαΐ ραΐβτ 1>εαΐΐι>ΐιιιιιι. ^I»I1ΰIII >ό1«ιβ Νοι «χ Αβ- 
(βΙϊιΥ βύοΜαι τΒΤο Τα, ΙβάΙηι ύίκββιΐβ." 

Ηβκ ουαι «Ι) ΟηοιιΙο λυάΐηοΐ γβχ ΡΙίΒηοΙι, ΐ«ΙιιΐΐΒβ Ιαρΐ^βιβ ίο- 
Βοτίΐιί ϊπηίΐ; «ιίαίςυβ Μΐ1«αι ϊι»ΕοΙρΙυιη Ιιαο ΓΜροαιοπι, ϊη Τεπιρίο Ηβα- 
ρΐιϊΐίοο, ι]ηκ Νίΐυι Βιιτίιιι ρβΓθαϊ(, ίη Ιιυηε α»])» ^εμ πιβηιΐυπι. Ιιι4β 
^(«01 άίρΈΐιυΐ ΡΙιιγμΙι, ροραίιιπι ΙιηΕίΐΐΙεααι, εααι Μοιε εϊ Αατοπβ, 
(Ιοίίιη άί^ΙιϊΙ; ηυί απίΒΐιιαι κϋ Αεβ^ρΙίϊι ΒΓ^πΙιιπιηυβ ιπαΐΐιιπι ιηαΐΗΐϋ, 
οηϊτβτιΐ «( Αβ^ρΙο (Ιίκβικτυηΐ. ΡΙΐΒπαΙι «αίβιη Κβχ, αΙ>ΐ ΕΙιγοοοι, αΙ) 
ΑεςγρΙϋι οπΗυιιβηΙλ , ΒΤ^απΙαιη , 4ϊτΊΐΪΒ3(]υΒ πιυΙα&Ιο9 , ΒΗΊιβίϊΐβ ίαΐεΐΐβ- 
χΙΐΐΒΐ, ϊβεΙΙ «αια ροιοϊΐυίι, βΕοτρΐίιι^ιιβ (ηΐΓΓ!1>ιΐ9 ίοίι, ηιΙΙιΙΪΒΐιιιβ όπιο! 
«01 ίηιβαιίιιι, ϊιιιία ηΒΓβ (βπ^βοι ΒϊΐοουΙιΐΒ ειΐ. ΙίΓΒβίίϋβ ίΐΒΐ^αβ Γβιρϊ- 
^ο(«ϊ, οαιο κ, α ίΓοηΙβ, πιϊγϊ, β ΐιτ^ι ΡΙΐΒταοηΒ ΒΪαΜ]ΐιβ βχ«ιτ]1ιι 
άηβίοι τΐύϊηβπΐι ιυΜΒίο εΐβιησιβ ηΐΒ^ιιο, Οαΐ οριΐΒ ϋηρΙοΓΑηιαΙ. Μοββι 
▼βΓσ ΜΓαπι άυοΙοΓ τιγ^β ιιιβι αιαπ) ρβτσιυΐίΐ; ιΐΒϋιπιιυβ Βηυβα ΐ^υι βχΒ- 
τηβπιιιτ: ΒχρΕ(;(Βηιι]αβ ύαη ρορυΐα» υηίτ«τ>υΒ ρίΓ ιίοηιπι ΙτΒΠίίυβΙ; το- 
Ιταηυιη Ιμιοβοι οοοτεποΐ, τίτ^Β ιιιι ΙβιΤΒΐη «πώυη ρβΓΟίικίΙ ϊίβηιιΐ]; 
ηηο ΐΒοΙβ, Ιη Ικιιπι ιιιηαι τβιϋβταιιΐ ιηαι^ι &ΐ]ΐ:1ιιι} «Ι ΡβϋΐΝηϊνιη Ρ1ι«- ι ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΔ. £. III. ^^ 

« 

α^ ο ΠετϋίσίΙίνίος Φαραώ, ο βααιΧίνς τ&ν ΑΙγυτηΙων , Ιν τγι 
ϋ^αλάσαυ χαΐ τα άρματα αύτσυ χαΐ πασαι αί δυνάμεις αντον, καΐ 
πόντου χνμάτα Ιχάλνψεν αυτόν χαι τους μετ αυτού, τον ϋ 6 81 
Ιαυν των Ιουδαίων μετά Μωσίως χαϊ Ιίαρών διίσωϋεν ο χυριος 
Β βαδίζοντας Ιν &•αλασσΙθίς χύμααιν ώς Ιν ζηρα γτ}, ί^ Αϊγυπτου 
ψανγοντα μετά χιλιάδων χλ', χα&ώς χαϊ ο άρτος Μοίοης συν&' 
γράψατο Ιν τ^ σοφωτάττ} αυτού χρονογραφία, ^ 

6. μηά χιλιάδων χΐ'] ,,ΝαπιβπΒ ηοη ΰοητβηϋ οηιη βαηρίπτβ, 
Ναπι• 1• ▼. 46. ηοιαβηοΐατ ιοαοοοιαοιηοοιαοιαοι.. !ά ββΐ 603550.** €1ι• 

ηοηβιιι, Ε€£βιη Α^ζ^ύοπηΛ^ οτιιη •ιηηιΙ)α3 βα», βΧ6ηή1α<ιαο ^ο^ο ρβηΙ- 
Ιιι* οΐ^πιοηιηί. Ρορυΐυιη τβΓΟ ΙυάΒβοηιηι, €ΐιηι Μοββ βΐ Α&τοηβ, βχ Αβ- 
^ρίο ίυ^βηΐβαι, ρβΓ ηιιηβ βαοΐυβ, οβα ρ«τ Ιβηταιη Απάνη, ΙηυαβίΓο ίη- 
οοΑίπιβιη ίβαί Βοαιίηολ Εγ&π^ &υΐ6αι ηυπιβΓΟ ββχοβηΐίββ ίΗόββ ιηϋΐβιύ; 
ηοαί Μο•€8 ιρββ, ΐη 5αρΐ6α(ί3ώο& βα& ΟΙιτοηο^ηρΙοΑ, οοηβοηρήΐ. ■^^• Α ο Γ Ό Σ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 

ΧΡΟΝΆΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΡΓΕΙΑΝ ΧΛΡΛΣ Ο *ξ Λ ων α Κρ/ί/βΜ- /ΐίτά τ&ν ^Ιναχον ΙβααΙλινσΐΐ' α Φορωτ^ς χαΐ 
άλλοι πολλοί ίως χξί βασιλιίας ^νγκίαις τον άγαγομίνον τί,ν 
^Υπίρμντιστραν }^νοΓχα των /^αναον &νγατ/ραιν. ίστις ^νγ~ 
Χ(νς ηολιμηαας τω ^αναω βααιλη τον%ον ϊψονίυοί χαϊ {λαβΐ την 
βααΛιΙαν χαϊ την &νγατίρα αντον, χαΆ^ώς Άρχίλο/ος ό σοψ<ό-6 
τάχος σννίγράψατο. χα! μιτά την βααιλίίαν ^Ινγχίιας ίβασί-' 
λησΐ Τριόπας Ιν τγ] Ι4ργί/ω» χιάςα \'χη ί'. χαΐ ιψ αΰπ» ηίμίΐτψ 
Ο 83 (^{1 της βααιλιίας ανιοϋ χατίλν9η ή βααιλίΐα ίων ΆργίΙων, χαϊ 
V 28 χαχίσχον τη* βασιλεία* αίΐτωΐ' οί Σοαχίνιοι• χαχίσχιν ονν -η. 
βααιλέ/α, ήχοι τοπαρχία, τών ΆργιΙων ϊχη ψμΟ', χα9ώς χα)^ιό-10 
Λώρος ο σοψώτατος σνηγράψαχο. τών ϋ Σιχνωνίων τών νννΧ 
Χιγομίνων 'Ελίαδιχω» ίβασίλινσι πρώτος ο ΛΙγίαλίνς ϊτη ν^. Ι.ΙΒΕΚ ΟϋΑΚΤϋδ 

0£ ΛΗΟΐνΟΚυΜ ΒΕβΝΙ ΤΕΗΡΟΒΙΒΠδ. 

/ΐΓβίνοηιη κ^αιη, ροίί ΤηιβΙιαπι, ΡΙιοΓοιιβιη οΙι(1ηιιΙ(; βί ροιΐ «η 
ρΙαίΈ) κΐίί, αύ 1.;π<;βιιιη π«ΐ]ΐιβ, ηαί Η^ριπηηβιΐηΐΒ , Ο&η» βΐϊλπι, ία 
ηχοΓΕΠί ύυιϊί. Ιι^πεβοι ^^ιι^ Οβηιιο ΙκΙΙαπι ίοΐΐΓβηΐ, ΐρίΐιιη βϊ τϊΐ• βί 
Γβςιια Αΐϊκςιιβ ιροΐϊητίΐ: ιίεαίΐ ιιτϊρΐΐι ίπάίάϊΐ Μρϊβηΐΐοϊηια! ΑγοΙιϊΙικΙιιιι. 
Ιί^αχΛο ϊΐιοοίΐιίΐ ΤΗορρ»; ηαϊ οιιιη ςοίπηυο (Αηΐιιπι (υαοοΐ Ατ^νοπιαι 
ιτ<§ηιιιΐ](«ηιιίΐί«ΐ, ιαΐυΐααι Ιααύιιπ ηΐ, ΒίοαΒ ιά δίογαηίοϊ ύβίβΐηιιΐί ραιιΐ- 
ηυ&Β ιιχι,ιχ άηταωβΐ βοαβι] ηϋ ωρϊβπηχιΐιηιΐ! Οΐοϋοπιι βοΗρΙοιη τβΐί- 
(|•ί(, βίβ^οηϋι «ι(«α, ηαϊ ηαηο ΗβΙΙλϋά τοοοίητ, Αβ£ΐ«1βσι ρηαιιιι ΙΟΑΝΝΒ ΜΑΙΑΙΑΕ ΟΗΚΟΝΟΟίΙ Ι.. IV. 69 

χάϊ Χοίπον ϋλλοί βααλίΐς χ/ ίως ΖίνΙ^Ιηπον τσΰ βααΧΒνσατΓος 
αυτών ϊτη Χβ'. χαΐ λοίηον οι ίίρΒίς αυτών ΙδωΙχονν την χωράν, 
χαΐ χατίσχίν η βααιΧιΙα αυτών ϊτη ^ηι, χα&ώς ^Αφρίχαν^ς ο 
σοφώτατος σννιγράψατο, 

5 ΏΓ <^^ δνσις, δ Ιστι τά Ιηϊ την ΊταΧίαν, ην τότί άβααίΧ^'- 
τος, δίοιχονμένη ϋ άπο τών νίών Πίχον του χαΐ Αιος χαί τον 
γένους αυτών, Ιν οΤς χρονοις ΙτιΧιύτηοί Μωσης χαΐ Ι4αρών Ιν 
τγι Ιρημφ ' χαϊ ΙδιοΙχΗ τον ^ΙσραηΧ ^Ιησούς ρ του Ναυη , ώς 
ηροίίρηται, όστις ποΧψών παρέλαβα την Ίέριχώ χαϊ την άνοί- ^ 
10 τ/ρω εϊρημίνην πόλιν ΊίρουσαΧημ , ί^ντινα μετιχάΧιαεν ο αυτός 
Ίησους, νιος Νανη, Ίίβονν, αύτος δί παραΧαβών την χωράν 
ψχησί την Χίγομένην ηοΧιν ΣνχΙμ , μεταχαΧίσας αυτήν Νεάτιο- 
Χιν. χαϊ μετά την τίΧευτην Ίησον, νίοϋ Ναυη, του ηοιήσαντος 
ηιραααι τόν Χαον τών ^Ιουδαίων τον ^Ιορδάνην ηοταμον χατά χί^ 
ίΒΧ^ναιν &€οϋ χαϊ ΐΧ^εΐν Ιπϊ την της ΠαΧαιστίνης χωράν χαΐ σάΧ- 

ηιγγι μυστιχτ} Χϋσαι τά τείχη ^Ιεριχώ, μετά δί τούτον ηγεΐτο του 

ΊσραηΧ Φινείς * μίτά δί Φινείς ίδιψχονν τον *Ισραι^Χ ιγ' χριται, 

ΙπιΧεγέντες Ιχ του λαον. 

^Εν δι τοις τούτων χρονοις ην Ίΐαρ ^ΈΧΧηαιν ο Προμηθεύς 
ΐΟχιϋ ό ^Επιμηθ'εύς χαϊ ο ^τΧας χαϊ δ πανόητης ^ργος, ον ίχα^ Ο 

τοντόφ&αΧμον ίχάΧουν δια το περΙβΧεητον είναι τον Άνδρα χαϊ 

1^^ 1. «ςτ*] ηε βοΐιαηβ^βεΐιίαβ Νοί Βί51 Υίη. ρ. 193. δθά^ ΙΐΑθο ιβΗρ(ο- 
ΙΚ^^*^ ηβ ϊιηρικ&ηά& βιιηΐ βΐυροή, οαίυβ ρ&η& βχ«πιρί& ηοΐΑ^ιπιυβ ρ. 37. Α. 

68. Α. 2. Χβ'] λα ΒαβθΜυβ υΐτοςυβ ΗΒγο, Οβάτβιιοβρ. 81• 1>, δνη- ^^ 

06ΐ1υ3 ρ. 151. υ. 7. οΐς €1ι., οίαι Οχ. 8. 11. 13. Νανΐ Οχ. Ο 
15. %αΙ έλ»ΒΪν εΐι., κατά έΧ&εϊν Οχ. 

Ιηρβητΐί, «ηηοβ χ.π. Ροβΐ Ιιαηο αΙΒ Εβ^^ββ Αιβπιηί ζχτι, ιιβαα« &ά Ζβο- 
ιίρραιη ; (υ^ίαιρβηυιιι ίβηιιΐί αηηοβ χχχιι. ΟβίηιΙβ τβΓο Κβ8ραο1ίΰ& βοηιαι 

«ιϋ Μριβρώδίοιιυι ΑίΗο&ηαβ Ιϋβηβ ρΓ0(ϋάϋ. 

Ρϋΐτββ &υ(6ΐη Οοαάβηΐ&ΐββ Ιί&ϋ&ηαβ Ιοηβ ίβιηροπβ Γβ^βπι ηοΐΐαηι 
1ΐΑΐ>αβηιη1;* ββό α Ιονίβ Ρίά βΐϋβ, ρο8(«ιΐ$(ΐυβ βοηιιη &άιιιίηΐ3(πι1>8η1ιΐΓ ; 
^υο ΙβαιροΓβ Μοβββ βί Α&τοη , ιη άβββιΐο ίαΐΐβ οββββπιη^ , ροριιίοςαβ Ι&τΑβ- 
ΙιΙίοο ρΓΜίιιϋ Ιθβυβ, Ν&γο Ρ. αϊ βαρΓα άίοΐιιηι 63ΐ. Ηίο ΙβηοΙιυηΙβιιι 
1>«ϋο οβρη, αΓΐ>6Πΐ<]ϋβ Ιβηιβ&ΐβιιι ληΐβ άίοΐ&ηι; ^α&ιη βΐ ΙβΙ>υπι τοο&τίΐδ 
ΐοΙ&<]ΐι« είΓουαι Γβροοβ ίη ροΐ€8ΐ&Ιβπι βααιη ΓβάλοΐΑ, ητΙ>€ΐη β^οΐιβηι ίριιβ 
ΐηοοίαϋ, Νβ&ροΚιη 3&αι ηοηιίααιιι. Ροβ^ ιηοΓίβιιι Ιββιι, Ν&τβ Ρ. ηαΐ, Ι)6ο 
]αΙ>βιι(β, ρορυΐυιτι ΙδΓ&βΙίΙίουαι , ρβΓ ΙοΓάβηβηι βανίυιη, 1η ΡΑΐ&ββίίηυιι 
(ηο8ΐΓ€, 1α5&(|αβ ιη^βϋοΑ ΙβήεΚιυηΙίβ ιηοβηίΑ εοππβΓβ ίβάΐ; ΙβΓίιβΗϋβ 
ρηβίϊιίΐ Ρίιίιιβ£β: {|α6ΐη Ιαάίοββ (Αούβη, ηυιηβτο χιπ, 6 ρορυΐο βΐϋοΐί, 
•α1ΐ9βαιια1ΐ 8ΐιι^%7 

ΐ6ΐηροπΐΜΜΐ^|ιΐ8€6 ίηίβΓ βπΜοοβ Ιηηο^αβτααΐ ΡΓοηβϋιβιιβ, Ερίηιβ- 
ϋιβΟΒ, Α(1λ8, Αΐ%ιΐ8^αβ ρ6Γ8ρί€&€ΐ88ΐιιιιΐ8 ; (^αβηι, &5 οευΐοηιιη ίη^βιιϋ- 1 70 ΐόΑΝΝΙδ ΜλίΑΙ^ΛΕ 

γο{^γ6ν, ΜοΙ^ΐνκαλ/ωτ, ο νϊ6ς Έλληνας τον Πίχον* 6 ϋ^ρ- 
γος ιχύτίς ϊνρΐ τι^ ΐίχτιχ^ Μ τ& ίυτιχά μί(^ ' ί όί !<4ι1ας η^ 
μψαισι τ^ άατροναμίαν δια τοντο λί/ονσιν Οτι τ6ν οίρανίν 
βνστάζίΐ , 5ιάτι τ& οίρανον ΐχπ Ιτ τ^ καρδία αντοΖ ' ό ϋ Τϊρο- 
' μηδ^ΐύς τ^ γραμματικίίν ίξιν^ί φιΧοαοφΙαν' πί^Ι οΰ λίγοναηΒ 
Ο 85 8» άν9ρίάηονί ϊπλαττι, κα&' 2 Ι^ιαΐιαΐ ίχτας ίηοίησίψ ίπιγινι»- 
σχαν διά φΛοσοφΙας χαΐ τ^ πζΐάψ χρόνω ιΐδίψαι τα ανμβάντα' 
ό α Έπψη9ΐύζ τ^ μονσιχ^ ίξαίρίν ' ό δί ^ηιχαλίων τά ΐοΰ 
χατακλνσμον τον μιριχοΰ ίξίΰ^ίτο, χα^ώ; Είαίβιας ό ΠαμφΙλον 
ό νοφωτατοε οννι/^άφατο. 10 

Ρ Μΐχά ^^ τό Βαιο9ανίΐν χαύς κι/ιτάς των ιουδαίων ήγίΐτο ην 

Ιαον Βαι^&χ ο τον Ι/ίβινοίμ. ην δί τις γνν^ προφ^ιι; ονόματι 
^^ίββωρα, {}τις Άίγί τοις 'Ιονδαίοις πάντα τά μίλλοντα. 

Έν δί τοις χαι^οϊς ϊχιίνοις ην χαΐ παρ "ΐλληυι μάντις Σί- 
βυλλα ' χαΐ Ιν αντοΤς τοις χρόνοις ΑϊγνητΙίον Ιβασίλιυσί Φαραώ 15 
ό χάΐ Ναραχά' τωνδίΆ^ψαίων ΙβασΙλησι Κίκροψτις, 'όατις 
ϊξ ΑΙγνπτον κατηγηο ' ην δί ηαμμ^γί^ς, βι6 χαΐ ίιφνη αντ^ν 
Ικύλονν. ούτος δί ηξωτος βααιλινς ίγίνιτο Αθηναίων μιτά τον 
χαταχλναμίν τηςίιίτταιης' μιτά δί τίν χαταχλυσμίν της αττι- 
κής ίΐς Ιίίδηναίους ηλ&ί τί βασίλΐίον, { μόνον δί αντ&ς Ιβααί- 20 

1. "Εϋηνοί ΒαΜύα* ρ. 73., "ΕΙινοί Οχ. 2, τιχννιήν] Χΐκτο- 
νική* ΟΙι. ΟοηΓ. 8(ΐ)ιυπαβίΐ€ΐι. Νοΐ. ΒίΙ>1. νΐα. ρ. 136, 9- Ευ- 
βίβίοί] V. •ά ρ. 32. Α. 12. 'Αβιναίμ Οΐι-, Άμινοίμ Οχ. 14. μάν- 
τΐί 0\ι., μύ^ννί Οχ. Λ Σιβ4ΐΙα. 17. βαμμ^γί^ς Οι, πβνμΐγέ- - 
ι,γ *ίΐβ Οί. 

ήΐΐΒ καυιιΐιΐΒ, τοελπιιιί 0«ιι(4ΐιηβ£ΐιΙιΐ]ΐ):) Οοιοΐΐαιι ΐ((ΐη ΗβΙτιιί Ρ. Ρίεΐ 
ΠΒρο*. Ατρί) «αΐβπι ο€θί(Ιβη(•)ϊΙ)υι ΤΜΐυιϊαπι ρπιηιΐΐ ιηοηιΐιιτίΐ: ΑιΙμ 
ΑιίτοηβΒίΙββιη ΙησΙ•τίΐ κΪΕηϋιαι; ιιηάβ ηυού ϊβ ΟοείΜϋιιαι οοα(«α>ρ1•ϋφ' 
11Β τΕΓΜίαι «ΐΜΐ , οοβίιιπι βΙ> βο ςοΐατί , («ΙιιιΙιιΐί «ιοί. ΡΓοιηβϋΐΒαι 
Οηπιιιι>1ΪΕΒΐιι ΙητΒοίΐ: Ιιυπο Ιιοπιϊιιο εΓ&αιίιιβ ίαΙ>ιιΐΒαΙιιτ , Μ ηιιούι ιη- 
ι1» ΰΐιιιι ΐυΒΓίαΙ, ΡΙιίΙοϊορΙιϊαβ ορβ αά βτβηΐιιηπι ίιιΐυτοηιιη ρΓΜϊάααϋΒΠΐ 
ΟΜ Β(1(ΙιιχαΓΪΙ. ΕρΙιηβΙΙίΒυΗΐ Ηαχϊ»* αυΙοΓΒοι ΓιιίΐΜ ρεΓΐιίΙι«ιιΙ: ΰβΐ!»- 
Ιίαπ τβη Οίΐανϋ ρ&τϋοοίΑΐϊι ΙιϊιΕοΓίΒΐιι εααΐβχυίΐ: υΐΙ ΕίΜβΗνι Ριαιρ1>1ΙΪ 
ΙίΐβΗι Ιηάϊύίι. 

Ρθϊ( Βΐϋαϋίοι ΙιηβΙΐίΒηιπι ίιιάϊοΒΐ, ώ ρηβίιιΗ ΒκταοΙιιι^ ΑΙ)ϊιιο•ιιιΙ 
V, φο Ιααροηι «Ιϊβμ ίηΙβΓ ^υύΜι>1 βοπιϊΐ ΡηρΙΐΒϋιια (||''*>*''''ί ι Μηΰηβ 
ΰβΐΜΓΒ} ΐ)ΐΐΒα ϊριϊι ΐιι((ΐΓα οριιιϊβ ρηΒ^ϊχίΙ. 

ΤβηροΓΪΙιυΐ (ΙΪΒΟί ίΠΙι Βρύα ΟΓΒβοαι ίηηοΐυίΐ 8ί1);ΙΙ>, ▼■ϋοα&Ιπχ; 
«αάβαι «ύβιη ιοηροΓβ Λ«{>ρΐίί9 ίαιρβητί! ΡΙιβγβοΙι, ηυ! βϊ ΝβπηΛο. 
ΑΐΙιβηίι λΐιΜαι, ιιοΐ ροί( ΑΙΙιουπι «Ιϊΐιιτίιιηι ιβά« βγβΙ Ακρα, ριΐοιιιι Οβ- 
οτορι ςυΐιΐβαι, βΙ> Αι^ρΙο ΟΓΪυηάυΒ τβ^οΒτϊΐ; Ιιυαΐ, αΙ> ΜΓροΓω ηβ^οί-- 
ΙυιΙιηΒα), Ουρϋοεη τβοηιηΐ. Ιι, ήίικηι ρΓΪιαιιιη Μ^η^Γβ τοβρϊΐ, Ιε^βοι 
ΙϋΙίΐ, οΐί πΐΒΐΙβηι, ηιΐΒβο]ΐιΐ)ΐΐΒ τίΓροΜ ϊαιρΒΤΪο 1110 Μ]Ιιϋ1*Β «πυιί, να- 
(ιιΙμ «ϊοΕυΙΰ ηαΐΜίααΐ ήπι. Ν}ΐιιρΙΐΒϊ Ηΐ(«η, ία ΐΜΜίΐϊηιιι ιιι•, ήτ^Ι- Λ^ ΟΒΗΟΝΟΟΗΑΡΗΙΑ. Ι.. IV. 71 

ΐ€υσ$ Κέ^φοψ Ι4&ηνα1ων, Ιχίλίννι νομο&^τησοί τΑς γντάϋΉας £ 
τάς ίπ& την βαοίΧ^Ιαν αυτόν οϋσας Ιν ψ άσι ηξίρ^ίροί γαμιΐσ&οι Ο 86 
ίνΐ άνδρί' αστίψας &«ίλ<σι ννμφας Ιν τγι ψομο&Ηΐία αυτού βίά 
τί τιηγάις Ιοιχίνοί τάς τίορδ^νους χόρας, αϊ τίχτονσί χαΐ άη& 
5 άδηλων πόρων ηηγάζουσι γάλα. ηρ& γΛρτης βασύαίας αντον 
παϋοι ΟΛ γυναΐχίς των ΐΑττίχΰν χαΐ τών ^Α&ηναΙων χα\ της πΧη^ 
σΐον χώρας &ηρίώδα μίξα ίμίγνυντο, ίχάστφ αυγγινόμίναι τώ 
άρέσχομένφ αύταΐς, Ιάν χάχίΐνη ^ουλίτο* χαΐ ΙχαΧίΐτο η ά(κ ν 29 
παζομίνη γυνίΐ συί^νός , άλλα τοις πασί προσήρχοντο, διδουααί 
^Λαυτάς ύς πορνιίαν. χαΐ ίσος ^βονλη&η τις χρατησαί αυτάς 
ημίρας, χατ' οίχον παρίμίνον αυτω τρεφόμΒναι' χαΐ ά ^Θ-ίλί, 
ηάλίν άηίλυσίν αυτήν τοις βουλομένοις. τούτο άπό της^Αττι-- 
χης ιΐρχθη, τ& μή άναγχάζ^σβτα αυτάς συνέΐναί άνίρΐ πρ6ς ον 
βούλονται* ουδάς ουν γιδπ τίς ην νίος η Θνγάτηρ, χαΐ ΙδΙδου τ^ 
15 τιχ&ίν ω ηβουλετο άνδρΐ συμμιγέντι αυτγι , «Γτ^ α^ρεν ύίτι ^λυ 
ίτέχί, χαΐ ί/α4(»ον δίχόμενοί» ο δι Κίχροψ Ιχ της ΑΙγύτιτου 
χαταγόμινος Ιξιφωνησε τύν νόμον τούτον, €Ϊρηχώς 8τι ή ^Αττίχή 
χώρα δίά τοϋτο άτίωλιτο. χαΐ λοίηον Ισαπρρόνησαν πασαι , χαΐ 
ανδράαιν Ιζεύγνυον ίαντάς αί ίγαμοι παρ&ίνοί, ή δι πορνευ^έι- 
20 σα Ιγαμέίτο ίνΐ φ ηβουλετο άνδρί' χαΐ Ι&αύμάσαν οίΙέ4&ηναΐοι Β 
τον τον βασιλέως νόμον * ώς δί χαί τίνες Ιξίθ-έντο 8τί δίά τούτο Ο 87 
αντον^ονΑΒ-ηναΐοι είπαν διφυή, Βη Ιξευγίνισε τα τίχνα του εϊ^^ 
ψ δέναι τους εαυτών γονείς. ΙβασΙλενσε δί ο Κίχροψ τών Ιί&η^ 

7. ^ριώδει Οΐι.» ^ριωδη Οχ. -ψ 

η68 ΙΐΒβοβ τοο&τίΐ; βο ςηοά, Ροηϋοπι ίιιιί&Γ, ρβτ ηβ&ίιιβ οοΓροηβ •εοα1- 
^οβ, & ραΓία Ιιιο βιηίϋυηί. Αηίβ Ιιυηο βηίαι Γβ^βιη, ιηυΙίβΓββ ΑίΙίο&β 
εοηΙβπΒΐη&βςυβ οαιηββ 1>6ΐ1υίηο ιηοΓβ ιηΜοβ1>8ΐιΙιιτ, ρτο 1ίΙ>ϋα βαο, οαιιι 
ςιιΐΙ>αβ€οη(|α€ €αρΐβη(ί1>αβ. 8ηΜηάβ νβΓΟ τίϋ&Ι&β ιηα&6Γ6β, ηηΐΐο ρΓορΗο 
▼ΐτο άββΐΜΜΐ86, λά οπιηβ• Μ^αβ τβηϋί&ηΐββ, <η]ί1ίΙ>6ΐ ρΓοβϋίαβηιηί ββββ. 
Οαΐααβ βΚη Ηάΐυιή βτ&Ι, υί &ιη&8!8ΐιι αοοίςαο^ 8ΪΙ)ί τιβυιη 6586( άίβ1>08, 
άοπιι ββευπι ΓβϋηβΓβ^χ ρΓο 8Γΐ>!(ηο ^βίηοβ βιιο^ ςιιίΙ>υ8€αιιςυβ ▼ο1βη1ί1>α8 
€&ιη άΐπιϋ(«τβ1. €&6ΐ6ηιιη Αϋίιήβ όβΐηοβρβ ρΓο1ι!1>ίΐα8 ίαϋ πιθ8 ΙβΙβ, ιηα- 
Κ6Τ€8, οαιη <|αορΪ8ΐιι νοίβηΐβ, οοηβυββεβΓβ οοςβηάΐ. Εχΐηάβ βηίιη ί&εΐυιη 
68ί, πΙ ηβιηο ίΙ>ι Ηοιηίηαιη βιίτβί, ^αίβ βατιβ βΐίυβ, &υ1 ^α&β ίίΙί& ίίιβηΐ• 
Ν8ΐιιιη 4•ήπι ίαί&ηΐβαι, βίτβ ιιΐ88€ΐιΙαιιι , βίτβ ίοβολία&ιη, ηι&(6Γ, ρΓο Η1>ϋιι, 
αιΐουηςαβ ^βίβΓβΒ&ί 6Χ αηι&βϋβ βιιίβ: άοηοηκ^αβ Ιβ 1&β1&1>αη^αβ 80ϋ«ρΗ. 
Οβατορβ τβΓο ίβΐ6 Αβς^^ίαβ , Ιβ^βιη 8αρΓ&ϋ€ΐ8ΐιι ββηΰίνϋ ; ίηηαβηβ οΙ> ηο€ 
ΐρβααι ΑϋΙοΑίη βηνίβ οιΐιη οΙ>Γαί&ιη ίυιβββ. Εχΐηάβ ίΐ&^οβ 088ϋΙ&ΐ6ΐιι οο- 
Ιαβπιηΐ πιαϋβτοι οαιηββ; ▼!Γ£^ί1>ΐ]8 τίηβ ρΓορτϋβ ββ 3ιιιΐ£6ηΐϋ>αβ : φΐ8β ▼«- 
το &ηί« τίϋΒΐ&ο ίαβπιχιΐ , τίπιαι . <|Π6ΐιι τβΐΐβιιΐ, βίΜ οΓβ^βηιηΙ. Ηοε γο- 
£18 Κ^οίηοϊάηΒΛΤΈίύ βαηΐ Αϋιβηίβηβββ; <|αί, αί ηοηηυΐΐι ΐΓ&ά!^6Πΐ%1, οΙ> 
ηο€ βϋ&ιη Ώ/Λί ^ιφνή^ βίνβ ΒυρΗοβιη νοοΕπιηΙ; βο ^υοά ρΓοΙβη ^ 
ηοΚΚοΓβιη ηΒΜίβββί, «ί&αβηάο, αί ςοΊΗ&βί ρ&Γβηίαπι 8ααηι αΐηιπιςαβ * 
άίςηοβοβΓβί. ^^Μτορβ «οίβηι Αϋιβιώι Γβ{|ιι&τίί^ &ιιηο8 ι.. 1ιαιΐ€ βχβφϋ Οη- η Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑI^ΑI.Αε 

να/»*> !"«; *-', χιά μχ^' αντίν Ιβαοΐίακί Κραναός ΐιη &'. Ιν 
ίχΐΐνοις α ΤοΡί χρόνοις 2απψώ πρώτη μονσιχή Ιγνωρί^το. χαΐ 
μΐχΑ ΚραναΑν ΙβααίΚησι Φορωνΐύς χαϊ &λΧοι ίως Κοίρ&νος, 
βασΛΐύσαηος κντΰιτ ίτη χα. χαιίαχίψ ονν -η βααιΧΐΙα νχτα,ψ 

ϊ,η^. _ _ 5 

' Ά α τοις χρίνοΐζ τών αρχόντων Ινομο9ίτιι Ά&ιινηΙονς 

Ε ηρ&τος ον6μαΤί ^ίράχιαν, χαϊ μιτ' «νιον Σόλων, χαι Ανσΐ τθύ£ 

νόμονς ίίράχοντος ΣόΧων. καΐ ηάλιν Ινομο9•ίτηαί Θαλής ο Μι- 

Ο 83 λ^ιο(. χαΐ ηάλιν Ιβίκίλΐνσιν αυτών τιρώτος ΑΙαχνλος ίνο; χα', 

χαΐ μιτά Αίσχνλον ΙβασΙίίναΐν αντωνΆχμαΐων ιτη δνο' ηιρϊ αν 10 
Εύρίηίδης ο σοφωτατο; δράμα ϊ'ξί9ίτο. χα\ μιτα ΆχμαίΛτηα 
ίβααΟΛνααν αυτών άλλοι ιη' ί'ως ^Αρίξ/ωνος, ος ΙβααΙλΐΐιαιν αν- 
των ίΤη ι/ϊ*• χαΐ χατιλνθ'η η βασίλιία των Ά^ναΙων , χραιη^ 
οασα Ιτη Τ^ζ, χα^ως ΙΛψριχανός ό σοψωτατος ρ^ρονο^^άφο; 
Ιξ{»ίτ<ι. 15 

Μίτα α βραχι!) τ^/ηαατο τον 7σ(ΐαήλ Γιίιών. Ιν αυτψ ϋ 
Τψ χρόνφ ΐ}ν ^Ορψΐύς ό θραξ, ό λνριχύς Όδρνσαΐος, & αοψώ- 
τατος χαΐ πίριβότιτος ποιητής" όστις ^ξ^9»ο 9(ογονΙαν χαΐ χ&- 
αμον χτίαιν χα\ άνΆρώηων πλαστού ργίαν , ιίρηχώς ίν τι] αρχϊ] 
τοΒ ννντά/μαχο; ανιον 5τι Ιχ της Ιδίας α£»ν ίν9νμήσίως ονχίΟ 
Ιξί^^ΐτό τΐ ηοτί Πίρϊ &ίον η της χοσμιχης χτίσιως, οΛΧ' ιίπιν οτι 

2, «(Είπ) μοηβικ^] «(οίη; Μοναιάν ΟβάΓεαιιι ^. 82. Ο , ' ιΚβγ ιΐΐβτο 
πι«(Ιβ ρβΓΤΒΓίβιιι βρΐχτιιιιιιι Ρ1*(βοϊ>, (|ΐια (Ιβαιηβιη Μαιιηι ύίιβηΐ 
8»ρρΙιοΐΜη. 9ιιοα νιάίΐ ΒεΙιιΐΓΐΒακΙιΙτιβ ΝοΙ. Βϊ1>1. Υίο. ρ. 249. 
« 8. θάΙΛηί Οχ. 9. χα] !ν >α1 μήνας ι£Τ (:') Οβ4Γ«ηιχ ρ. 62. 0. 

10. νίά. ΒβηΙΐΜΐυ ρ. 17. 17. ΌΒρνααίας Οχ., Ό^^νβιΟΒ ΟΙι. 
βΐιηΐΐβ ΜαΙοβαβΛΟί ρ. 25. Β. Βΐρβίβαιίιιι βΐίαιη «τϋεαίικ. 

ήλοι, βΐ ϊοιρ«ητϊ1 Ι» «ηηοι ιι. Ηΐιοβ αα(«« (βιοροηΙ)οι 8•ρρΙιο, Ροβ- 
ΙΗβ ρτϊιηα, ιαοοίιιϊΐ. ΡοιΙ ΟΓληκιιιη ΓβριιπΙ ΡΙιοΓοαβιιι ■ϋι^υοι αιςαβ 
■ά ΟαάΓυιη; ςηΐ Γβ^ηοαι ΐΒαιιΐΙ ρκτ κηαοι ζχι. ΟυητίΙ ίΐα^ιιβ η^ηυοι ΑκΙιαιι(απι ΒυΙβη] 1«[ηραή1>ΐ]« , Οι»» λ(Ιι«ηϊβιι«ϊΙ>υ8 1β(β« ρπηαβ άβ- 
ϋϊ: (]ΐιβι 8οΙαη, ιυεοεβιαΓ κ]ο», &Ι>ίο^(ιτΊΐ. ΑΙϊβϊ άΜαάβ οοαάίιΙΗ Τ1ι&- 
1βι Μιΐβιίιι•. ΑΐΙιεηΒΓίιιη ηιηαι ΐββαυπι άβίιιοΐρΐ ίιινιβϊΐ ρηαιυι Α«ιοΙι;- 
Ιϋΐ , ρετ βηπιιιη υπιιοι : ροιΐ λοεΙΐ}1ιιαι , ΓΒ^ηατίΙ ΑειοΒβοα ρετ Μβηαϊηηι : 
4β ηαο Μ,ρίβηΐϋιίηιιιβ ΚαιΊριάΐ» Ιπ^οβ^ϊβιο οοηύίάίΐ. Ρο*( ΑΕίηιβοηΙβιη 
ΓΕ^ΒΓυηΙ οοΐοάΐεΐπι ιΓύ; αβςυο &ύ ΑΓΐΐίοπβιη, ιικϊ η^βνίΐ αηηαι χιι, 
βΐ ύΐιιοΐιιΐοαι ϊΛ Κε^ηυοι ΑΐΙίΕπΙβηιϊιιαι , οιη ύιΐΓ&ΗεΙ αιιηι» ϋεεεΕτιι, 
^ιιιία ΐΓΒ^Ίΰαοεπι ΛΓΓίοηϊ Β&ρίβικΪΒβίιιιϊ ΟΙίΓαοαςηρΙιΙ. βτ&Ι ϊΒρίβοΙίΒϊΐιηαβ ΟγρΒβιιι ί^Γίουβ ΟάΓ^ιιΐιιι βι ΤΙιγβεΙη, οβΙβΙιτΒϋωί- 
ΙηιΐΒ ΡακΙα. Ηϊε ΟβοΓυια Οπ^ΐηο, ιηιιαύί εϋνη Καηιίπααιηαβ οτΜίϊαηβιιι 
βιροιυϊΐ: ρΓΒβίβΙυι ΐη ρπηάρίο Ορβτϊι βιιϊ, «β αίΐιίΐ, βχ ρτορΗο Ιοιϋιι- 
Εΐυ, ύβ Οβο, •ιιϊ ΜιιηιΙΐ ορϊΰήο, ρΓοίηΙΪΜβι τβΓηιη μ ρηα1>ιι« •ιιη •!>- ΟϋΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. IV. 73 

ύττιοαμίνου δια ϋΐας αντον ιίχης μαΜιΤν παρά τον ΦοΙββν Τι- 
γάΐΌΐ ηλίον τι}ν ΟΊογύνΙα* χαί τ^ν τον χάαμου χι/σΐ)• χα! τ^ 

ηΰν ατίχων οΰτω£. 
6 Ώ ανα|, ^ητοϋςνίί, ίχάτηβόΧί, Φοΐβι χραταιί, 

(Κ δίαποτα, ■ημ/ρας υΚ, ό τα ηάπα ιιό^ρω9ΐ* ταΐς άκτΐαί σον 
τοξήων, άμίαντΐ χαί δννατί, 

Λανδιρχίς, &νητοϊσι χαΐ ά&ανάτοισιν ανάσσων, Ο 

ί τα πάντα ίπιβΧίπων, θνητών χαί α^αιάτωι• βααιλίνωρ, 
10 "ΗΧμ χρτισίαισιν αιιρόμίΨί πτιρύγιασΐ¥, 

Ήλα τιμίαις ιϊς το» αίρα ννονμι» ητίρνξι, 

δωδιχάτην δη τηνδί ηαρά σΐΐο ϊχΧνον ίμφην, 
δωδίχάττ/ψ δή ταντην τια^ά σου ^χονση 9ίίαν φωνην, V 

ΟΐΓο φαμίνον, σι δ* αυτόν, ίΐΐηβΰΧί, μάρτυρα &ίΙητ. 
ίίσοά ίίρηχόιοί μοι, οί ιΓ αντο»• τον αηό μαχρό&ιν Χάμτιον- 
ι« τίβτ,μι. χαί άλλον; ΐ^ πολλον; πϊ^ϊ τοντον ΐΐπί στίχονς & 
αίζος ^Ορψΐΰς ' ΐφρασι δί ως ί» των τιροιιρημίνων ατ/χων ποιη- 
τικών Ι'ξί^ιχο ' χαί ονχ ί>Ί^ΐτο ^ντά|αι τό ηλ^^θ£ τώι* στίχων 

1. αΐτηβαμίταν Οβ<ΐΓβηπι ρ. 67. Β, ^τηβάμτ)* ού Οι, 1. ηΐίον 
Οε^Γεηιι*, ήύίον Οχ, 5. ''&'] Ό Οχ. 10. χροβ^ΜΟΐν] χρν- 
βιοιβιν Οι. ΡβΙΚΙογ ΒβαΙΙ^ιιι ρ. 5- ϊ^ιι!. αει^όμίΡΐ Οεύηηαί, 

άί^ομινι Οχ. II. τφ/αΐί Οιιΐΐΐηαι, τιμίοα Οχ. 13. ίι} ΟοΙγ»- 
ηυ^ βί Οχ. Ιιίβ βΐ 13. 14. ϋιίην ΟβΛζκαΏΐ, 9ίίη Οχ, 16. τί- 

ίί"""!" & Ι^ημΙ» ΑροΙϋΐΜ, οΐϊ Ιιικ νΙ>ϊ βροΗτΕί; ηβπιρβ ΤΗΐο^οηϊατα, 
άψΛ 1>«οπιιη ΝαΐΑίβι , ΙΓοϊτβΓ«1 βΙίαιη ορΙΒωαιη : ϊη ^υο βιυ« ορβτβ βχ- 
ΙηΛ β(1«ιιι ΙιαΜ α>ταιΐιι& ββΐ)>ι«ιιϋΑ• 

Αο Ρ1ίο«Αα, ατάροΐαι* Ιβίοηοΐ Μοηπα ρτοίο. 

Ο βοηΐηβ, ρΓο1«ι ΡϊβΙ, ςηΐ οιηιιΐχ β Ιοϋΐ^ςαο η£\α Ιαϊι ρεπίτία- 
(ίι, ΙΐΒΒΜηιΐΒΐβ Μ ΡΓαΒροΐΒοι, 

Οηκϊα φΐιϊ ίΐΜΐπΜ, λοπιπΐφιβ Ώη*φ>β ρΛνηα». 
ΐά *Λ\ 

Ο Ια, ςαϊ «κοαίΔ τί9ί[>ϋϊ& βαηΐ; β( πη ΜοΚβΙβι βΐ Ιαϋοαιΐαΐη ο1>- 

Ο *ο\, Μίταΐα φα άϊυϊάίι Οίτα ρβΐΜΗ; 

Ο 8α1, ΐ]ΐιΙ ρ«ηηΐ9 Ιισοαηηύΐι 1η ιαΜϊαιβ Ββήι ΒτεΙιεΗι. ^ 

Ληη (ίΗαιΙαΗηι α Τε /βτίΙ Ιιοΐ ρταΐεαπίΐα οϊγϊημ• 

Οαβύβαοι ίαιο » Τ« βηαάίνϊ άίτϊηαια τμεοι. 

ΙΗΐΙίψΐΐ, ΑτάΙεοΐία, ίρηιη Τβ ιηιηαιρο (ηΐβιιι. 

Ταοπιιη τεΓΐ>οπιιιι Χ» ηαίύΜΐι βπιΐηι» ΪΓηάΙβηΙβιη ίη 1«3(1ιιιοιήι]ιη ρο- 
ή*. ΡΙοΓη Ομλ >1μ<, Ιιαι; άκ η, τεγιοϊ εοιηροιυίΐ ΟΓρΙκοιι: Ιο(|ιιιΙιιγ 

«ιι(<η βο^Βΐη ιηο^ο βο ίη Γβείΐαΐΐι νβΓϊ11»ιΐϊ ! ...<—.. •ΐ". —ι. — 

ριορίΜ Βοπιη ιηνίΐίΐνύΐιιαιι , ίη ορίΜ ίοα αοΛ 74 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ^ΑΙΑΕ 

Ιν τϊ} βνγγραγ!} τανττ]. ΐστί ϋ απιΐ} Ιξί9ίτο 'Ορψΐύς ταντα. 
δτι Ιξ α^χήζ άνίίίίχ^ τω χρίγγ ό αΙΒτίρ άηο τον &ίον ίημιονρ- 
γηΆιΙς, χ«< Ινχκ9ιν χάχίϊ&ιν τοϋ α,ϊ&ίρος ην χάος, χαϊ νν% ζο~ 
ψιρά αάντα κατιΐχΐ χαί ίχαλνητι τιΐ νπο ιον βΐ&^ρα, αημαίνων 
Β τήν ιτνκια ηρωτΜίιιν, έΐ^ηχώς ίν τ^ αντον ίχ9ίαξΐ άχαχαληαχον Β 
Τίνα καϊ πάντων νιιίρτατον ϊΐναι, χαΐ προγΐνίστιρον βί χαϊ ίη~ 
μιονργον απάντων χαϊ τοϋ αϊ9ίρβς αΐιτοΰ καϊ της ννχτος χαΧ 

Ο 90 πάσης της £η3 τον αΐ&ίρα αναης χαϊ χαΧυητομίνης χτίοίως • τ^ν 
" α γην ίΐπΐν »ηδ ταΰ σχότονς άόρατον οίσαν • ιφρασι όί οη τί 

φως ρη%αν του αΐ&ίρα ίψωιιαΐ την γη-ν χαΐ π&ααν την χτίσητ, 10 
ίΐτιύν ίχιϊνο ίίνκί τύ φως τ3 ρη'ξαν τΰτ αίθ^ίρα τύ προίίρημίνον, 
τ& νπίρτατον πάντων, οΐ όνομα ό αντύ; Όρψΐνς ακονσας ι* της 

Ο 91 μαντιίας ϊξιϊπΐ, ]ί/Ιητιν, Φανητα, Έριχιτιαίον ' Βαιρ ιρμηνηιιταί 
τ^ χοι*α γΚωσαΐ] βονΧη, φως, ζωοόοτ^ρ' ιΐπύν Ιν τ^ οντοίί 
Ο Ιχ&ίσίΐ τάς ανιάς τρίΤς 9ίίας των Ινομάτων δννάμίΐς μίαν ί7νΜί& 
ϋναμιν κα\ χςάτος τοΐ μόνον &ίον, ον ανδιΊς ορϊί, ηστινος ίν- 
νάμιως ονύύς δύναται γνώΐ'αι Ιδίαν ^ φνσιν ϊξ αίτης δί της 
δν9&(.ιαβς τά πάντα γιγινησ^αι, χα)>•^ρχάς ασωμάτους χαϊ ηίιον 
χαϊ αιληνην, ίξονσίας χαϊ αατρα ηάντα καΐ γην χαϊ ϋ-αΧαοοαν, 
τά όριόμινα Ιν αύτοΐς πάντα χαϊ τά αόρατα. τΑ δι των αν3•ρω-20 

Χ, τφ χίόνψ] τω Ίΐόβμφ Οβ^Γβιηΐ), οοΗΐΙί 8αΜιι τ. 'Οβφινς. 
4• πάντα ΟειΙγβιιιιι, ΒιιϊιΙμ, νάνταί Οι• 5. Β0θτ(ΐίι;ι>] »ραι~ 

τΐιίΐιν ΟΙι., προτι^ίϋιιν Οβύτβηιιι «ί βαίιΐΒΐ. II. τάν χ. Οχ., το κ. 
ΟβάΐΜΐΟ), 13. Μητιν, Φάνητα, ΈςιχΐχαΙον ΒβηΙΐΒίαι ρ. 2. 
μή τίνα φάψαι τά ίρικίπιαΐ Οχ. 17. ιϋίον Οχ. , ίίίιιν Οΐάΐΐ- 
αιη. 20. το 3ί τόν ανβραπον ιΙ*ιν] ,,ΟιΑΐΟίαι Ιι»1>βΙ, το βί 

χάν άν^ί/άπην γίνος ίΐκη ύΜ." Οί. ^αοά ιαϋΐαί. V, οά ρ. 15. 0. 

ΜΟΜ• τ«ηι βοηιιη ΐιϋικπιούί οΙ. ΙΗοϊΐ ΟΓρΙιβικ; • ρΗαορΙο Οβαπι Αβ- 
ΙΙιβΓ• Μΐιάίόϊιιβ; ΑιιΙΐΐΓβαι ■υΐΐπι ΟΙιιοιι υικϋ^υβ ιήη]ϊΐ9€) οίιευταπι β1- 
ίβη οίΐίςίητπι οιηιιΐ& , ςαββ ιιιΐι ΑβίΗκΓ• βΓβηΙ, οοορβηιίιιβ: Μιιε ϊαιια«ΐ]«, 
Ναοίαιι πη ρποΓβηι. ΙπΐαρβΓ «άάίΐ ϊα Ειροιίϋοαβ ίΐΐα, ^ιI^α^■I^ «ι- 
*β ρΓΜ(«ΓΜί ΙαΕοπιρΓβΙιβιηιΙιίΙβιη οηυιίΐηικιαβ ιυρβΗοΓοη ιο ρποΓβηι; 
απιοιαοιι[αβ οααάίΙοΓΐπι , Ιαπι ΑΐΙΙιαΓΪΐ ϊριίυι, ααΒπι Νοεϋι, ΙοΐίυΜ(ΐιβ ϋλ- 
Ι>ηοΒβ ίΙΙίαι, ηϋαα ιυϋ ΑβϋιβΓβ κριϋίιι ]8εΒ(ι«(. ΤβΓτ«η ΒαΙ«ηι άίοϊΐ, 
■υΐ) ΙτιΐΒΐ>ΓΪι ϊπτμϊΙιϊΙειιι ]αΐΐιΪΜΒ: Ιιαβεια νβτβ, Λ«ϋι«Γβ ρβιτιιρίο, ΐΜηιη 
οιηιίΕΒκιπβ ΐΐΐαο) ίαίιηοιιι ίΙΙιιπιίηΒίκ. ΙιΐίΕβαι καίιιη βαπι ΑεΙΙιβη ρη- 
ΓΟΕπρβαΙβοι, ΙΙΙαιη β&ιβ, ηηβη ΐϋρβτϊιι* «Ιίζϊπιιιι οιηιιίΐιιιι ■ιιρβπαΓβη «ιμ: 
οιι]υι ηοιοΕΟ ΟΓρΙιβιιι, βχ ΟγβοιιΙο Βάαΐΐιιι, βάίχΐΐ, Λ'βπιίπηη ΐ^ατί: ν^ιΊ- 
οβρβα: ηυαιΐ ντιίςλπ ΐάϊοιηιΐβ ΐϊ^ηβΐ αιΛηι, εοαιίΐίιιαι , ίυπιβα, νϊΐοβ- 
άίΧοτΐΛο. ϋ'νλΐ Λ111ΚΛ ίη βχΐβιη ΚχροιίΙϊαηβ, Ιγεβ ϊΙΙβι ύίνϊπΒΐ Ιιοπιιη ιιο- 
ηιουαι ΡοΙεαΙίκΐ υπαια ε:» νίιη βΙ τίΓΐιιΙ«ιιι ΡβΊ οηίυι ΙπνίΐίΙιΐΙϊΐ ; ευ]υ> 
ΙΌΐΒαϋββ ηαηο υηςτιιια ■ΐΐΐααΐ ραίιιΐί Βα( Ι(Ι«Βΐα >υΙ παΙιιΐΒπι: βι ϊΙΙα 
βυΐΒοι οιοαΐ• ρΓοβιιιΪΗΜί, Ρπααρϊϊ ηειηρβ ίπΰοτραΓβα, 8ο1β[η , 1<υιιαιΐ], 
ΡυΙειΙιΙΐΐ, «Ι Α(1τ& οιηώα, ίβτηη ΐ(«ο, βΐ πινβ, ι|ΐι«β ίη ϊΐΐΐι τΐιίΐιίΐϊα 
«ιαΐ κ ΐάτΐΜΐ>ϊ1ϊ> οιοηίλ. Ι>ο Ηοηίαβ μι(«ι& βαύβαι ηοάο, »ο Ηομ* ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι-. IV. 75 

ποη γίνας ύηιν ίπ αντον χοΰ 9•ΐον ηλασ&ίντα ίχ γης χαϊ ψνχή* 
νη αύτον Χαβόγτα Χογιχην, κα9-ώς Μιααης ο ηάνσοφος Ι'ξί9ίτα 
ταντα. ό δι αίτδς 'Ορφίνς Ιν τϊ} «ντον βΙβΧω σννίτα%ιν διι 9ι&, 
τωψ ανίων τρι&τ ίνομάτο)*, μιας όί &ι&τητος, τ&ηάντα ίγί~ Ό 
5ηη, χβΙ αυτός Ιστι τά ηάντα. 

Ηίρΐ α τοΰ τάίαιπω^ου γένους τωψ Άν^ρίοηοη• ί αντος Όρ- 
ψίύς ίξί^ίτο ποιητιχώς στίχους πολλοιί;, ων μέρος ιΐσΐν οντοι. 

ϋ•ηρές τι οΙωνοΙ τι βροτ&ν τ όΧηηρια ψνΧα, 
ΙρμψίΙα. ^,ρία, Ζρνιά τι, τω* ανθρώπων τα χαταναϊισιη!- ' 
ΙΟμην ^19ψη, 

&χ&ίαγης, ά'ίωΧα τιτνγμίνα , μ^ ίιά μηδίψ 98 

ίρμψΊία. τ& βάρος της γης , ίΐίος χατισχΐναομένοψ , μηϋ ίίά 
τΐ Ιγιννη&ησαιτ μηϋ δι& τΐ οηο^νησκουιτιν 

ίΐδότΐς , οντΐ χαχοΓο προαΐρχομένοιο νοηααί 
ί&γξψωσχοντις. ίρμψιία. οΰτί χνοίοϋ ίρχομίνου κατ* αντΰν ιά- Β 
αΆ^ανόμίψο», 

ψράδμοψίς, ονκ ηοϊοψ μάΐί άαοστρέψβί χαχίτηχος 
άσφαλ/σασ^ηι, Όντ* άπΑ^. μξαίρ69ι» πολύ άηοστρέψΜ Ιχ ταΰ 
χακον, 
Λ οΰπ άγα&οϋ ηαρι&ντος ίηιατρίφια χαΐ ιΐρ'ξαι 

Χ. Ιαβόρτα ίΆ., Ιαβάντα Οχ. 8. <* άΐ^τη^ια ΒαιΟβΐοι ρ. 5-, 

*' άΐίτύαια Οβάτβοιιι, ταΐίΐτι ο/α Οχ, 11• μή Ιιά] /"Ι^Ο' 

μά Β«η(1«ίιΐ) ρ. 5. 13• χαταβηΐνααμίνον Οχ. 17. οότ• 

>βΐαν] οντ' νκο9«ν Βεαίΐβϊιιι ρ. 6• ΛίΛ. μάΐ' «χοβι^^φαι 

0««Ικηυι, μάΙΙα χρατι^ϊψαι Οχ. 

ΙρΜ ηρίβηώώηι», ρΓοοηαο1ατϊ(| άΪΜηι, Ιιιιιιο, Ιριΐα ϋβϊ ορ««>, βζ Ια- 
ΤΛ «Βοηιι»1υπι, «ηίιιιβηι ι>1> βσ «ηχρίΐΜ, ΕιΙϊαοβ _ρτ8βάϊ1βιη. Ιάβη Οί- 

ΕΙιηιι ϊη μηΙεπι Ιίΐηα ΐΰτίριΊΐ, » ΙγϊΙηιι !ϊ(ϊι ΝοιμιιιΙημ , ηαα τ«η> οΜιιγβ 
ΐτΐαα , οιηηϊ& ίΛίΛΛ ίαΐωβ; βΐ[ΐηΐ(|υβ ΐρβυαι «ιβ οηιηία- 

ΗΪΜΠβι Βΐι(«ιιι β«ιιβηι Ηυιηιιιΐ αίΜΤΪριϊί ϊιίβηι ΟτρΙΐΜΐι τβΤΗϋω 
ςιηαιρίιιπιιϋι; βχ ηιιΐϋοι Μ ιιιαί. 

ϋηιΐιι να^αΐία αίφιβ ΑοπΗΠίΐΒΐ ηβ^ϊΜΐπκι Ιντϊα. 
ΜβτρνΌΙ'"- ΒΓϋΙ& «ι νοίιϋΐί» νοΜί ιηοΗυοι. 

Μαία ΐ/βΐΐα εΙ Ιβίίιιη'ι ϊηνίϊΐΐ ραπάιΐΜ. 
ΒιΙΐτρηΙ, Τβπΐβ οηιιι, ^ιαιιΙ&Εΐιη ηιΐΒΒίΙΐιΐη βΐΒοΐΒ, ηιΐΒβ ηαΐΜΐι^ 
Μ καήΒΐιιϋ Ιοββι Λα ηΐίαηβιη ριουι» ίριοηαΐι 

Οιιΐ^υβ ηαΐα ίιαιά πιτπιηΙ ηϊϊ ρταΐίΒπΙϊτ» /αίιιτα. 

£ι|«τρτ«(. ήυίΐηιι ιηαίαπιια ΙαιρβαιίΕαϋιιηι ηυΙΙιιι οΙ μιιμιι• 

ΛΐΕ, Ιοη^Β αποίαβ ^καβ $ιΐίιΙ, ίβύ^ΐτβ παχΜϊ 

Νβηυβ Μΐιηϊ ιναΜβη ΙηϊοτΐβιήΒ, ρπΜ»1 αύΐΐϋο βχϊ«Ι«αϋ•. 
Ργ«μιΙνφ« Ββηί ιίΜ4ΰ* Μΐΐιάα•ν ^αανί• (_ 76 Ι0ΔΝΝΙ3ΜλΙ.ΔΙ.ΑΕ 

β$Τΐ άγα9ον Ιζχομίψον ναοστρίψα* Ικ τον χαχον χαί χ^ατηαα* 
■ " καίΑν 

^φΐς, άίλά μάτιρι άδαψιοΜζ, άπ^οΐ'ΐίιίΓΟί. 

V 31 ϊμαιίζοι. ίρμψΊΐα, &3Χ ωςίτνχιν [«μα] άμα^ίοτάτως ψί- 

•^ ^ΨΤβΛ, μηδίν προίννουνμινοι. χαΐ αλλονζ ϋ ηοΐλονζ ατ/χρνς 5 

Ιξί^ιτο ι αντΑς σοψωτατος Όςψΐνς. ταϋτα ϋ πάντα Ιξί9βΐο ό 

σοφώτατος Τιμονιάς χρονογράφος, \{γω¥ τίν αίΐτον 'Ορφία 

ηρ& Τοαοντων χρόνων ιΐπίντα τριάδα ομοοναιον ίημιανργηααι 

' χά πάντα. 

Ο 93 Λίίΐο ύί Γίδίών ^ίϊτο το» '/σροήλ ΘωΧας. Ιν δΙ τοΤς χαι- ίο 
ροΐζ τον θ^λα ην ϊν τ^ Φρυγία χίάρα Μαρσνας ο ψΛοαοφος, 
οατις ίψινρΐ διά μονοιχης ανλονς' άηο >^αλ(ίμΐιΐν. καΐ άπίνοΐΐτο 
ϋπο^ίών ίαντίιν χαϊ λίγων, Είρο* τροψτ^γ ά»9ρωηοις διά «2 
μίλονς των μοναιχών χαλάμων, ψχΐΐ ϋ ο αντ&ς ]ΰαρανας ιΐς 
Β τους Ιδίονς αγρούς τ6ν ατιαντα χρόνον ' Βστις Μαρανας 9ιοχο~ 15 
λωτη9ίΊς Ιξίσιη τον Ιδίου νοός, χαΐ παραφ^ιον^σα; ΐ^ριψίν ιόν- 
των ΐΐς τον ποταμον χαϊ άπωίιτο " οντινα ηοταμον οί της αΰτ^ς 
χοιρας Ιϋαραναν χαλοναιν ί'ως της Α*, ηΐρί ον ίστο(/ονση' οί 
ποιηταΐ ΟΤΙ πρ&ς ϊριν τον Απόλλωνος ηλ9ί • τοντο λίγονσι , ψη~ 
σίν, ίτι ο£το; βλασψημησας ί%ίστη τοϋ ΙδΙον »Όος χαϊ Ιψονΐΰ~ίο 
9•η, κα9ά χμΙ ό σοψώιατος Νίνος αυνιγράψατο. χαί ο σοψίά- 

8. άβαήμονις ΟβάΓβηυι, α8ήμο*ΐΐ Οχ. 4. αμα ύβίβο^αιη. 8- βη- 
μιονίγήααί €1ι. ευηι Οκύπηο, ίημιονβγν'"^ Οχ. 11. Μπροναί 
ΐΒπιρεΓ Οχ. 13< α'ηοΡίίόν Οι., αηα ^επ* Οι. ΟοαΓ. 8υϊάιι τ. 
Μαιιαϋαι. 15. ΰΐοχοίοτη9•ύ{ Οχ. XI. Νίνοι Οχ. 

Νβηπβ ηΐί Ικιηκ οΐιτβηίβηΐ, ηαιβ ιιβΙβ ιοιιΐ άβΕΐΙη&τβί βί) ςιιαύ ροΐ- 
οΙιπίΜΐ οι ιπιρίιείϊ. 

ΙίτίΙα κΛ αηιείοι α^^'ίαηί βοηοιπίπα. 

ΙηΐΒτρτΐΐ, θβύ 1«αΐΕταΐΊ0 ιαιρβία, ιυ«)ΐιβ άβςαβ (βπιιΐιιτι ο>ΜΙ οηιιΐ- 
■ο ρηωβηϋβηΐβι. 

Ρΐυτΐαιοΐ ίΙ<ηι βΙΪοι τβηιιι «ύϊάίΐ ΜρϊϊπΙΪΜΪηαι !■(« Οιρΐιβυϊ. Ηι«ο 
αηΐβπι οαιαίΒ 1ι&1ιϊιβι)ι β Τίιηοΐΐιβο , ΐ3ρΐβοΐί9«ιηα^1ιταπαβ'''Ρ'>°1 *■"' 
οΐΜβΓτατΙι, Οιρίιβιιιη, (οι γοΙγο ΐΒβϊιϋι ρΓοουαά&ΐΐβ, Τηοϊΐϊΐβιιι Οοη- 
(ΐ)Ι)•^ηϋΑΐεπι οπιηΐα ΓαποΒίιιβ. 

ΡιηΙ ββάββοεαι ΙιγββΙϊ ρηβίυΐί ΊΙιοΙβιι: ϋη^υι ΐβηιροπίιυϊ ΑοΓϋϊΙ ϊη 
ΡΚιγ^α ΗβΤ9)Γ89 Ρ1ιΐ1ο9ορ1ιιι>. Ηϊβ Μιΐίίοαβ ^ηη», &ιιΕυΐΒΓυιιι Γ<ιΙ>ΓίεΒΐιι 
«χ εΒίΒηϊιι Βχοο^Ιατίΐ. ΙηιΙβ εΙβΙίοΓ ί*€ΐιΐ9, Οβΐ ηαπιβη ΐ'ιίιί ΒΓΓαςανϊΙ: 
ΜίΜοΛα, Ιηςαίβοι, Ασπιίηίύι» Ηαηαοίΐίΐα ΡϊιίιιΙαΠΗη ιαοάαΐαΐϊοηβ ιπνεπι. 
Ηίο νίϊαΐΒ ίΜΐη ΐοΐάιο ίη ρΓϊΒΐΙίοΙϊϊ ϊϋίκ ΙτΒΐιιεςίΙ: ΟββΙΐΐιιπι Ι>«> ΐΒπιΐΒίπ 
ΐϋίβηηΐΐ) ιηιπι εϊϊβΙ, αιεηΐΒ βΐρίοΐ ε:!; ίηΐΒηίαιιιιβ ρ^τ^ί(.ιιΐ ίπ Βιινΐυπι ιβ 
ρΓο)βΕΪ(, ϊΐιϊηαβ ρβτΐίΐ. ΡΊυνιηιη Βη1«ηι Κιιηΐ ίηοοίαβ Μίγϊ^γβιιι ιύ Ιιιιηε 
Κΐςαβ ύίβη νοοίύιηΐ. Μαΐΐ^αια Ιιοπε οιηι Αροΐΐίηβ εβιΊϊΐ&Μ ί3ΐ>ιιΐΒη(υτ 
ΡοβΜβ) βο ηιιο<1, οΐι 1>1α9ρέαηί>α ίη Οβυιη, τΐΐ&ιϋα ρετεϊΐυι ίηιβτίΒΐΐΙι ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. IV. 77 

τατο^ δί ^ίουχκχτος ΙμνημόνΒνσί της Ιστορίας τβ^της^ δστις $7" 
ηιν οντον άπ6 Κολχίδος ίΐναι. 

*Εν δι τοις χαίροΤς του Θώλα ^ν Ήραχλης ο ηρωςΊ^αϊ οι Ι4ρ^ 
γονανται οι περί ^Ιάσονα τ&ν Θισσαλ^ν χαΐ Κάστορα χαΐ Πο^ 
βλνδενχην χαϊ ^Ύλαν χαΐ Τίλαμώνα χαΐ τους λοίπονς, ύΐτιν^ς ^ 
αηίντις τον *ΈΧ\ησποντον Ιηολίμηθ'ησαν ΙξαΙψνης νπο ΚνζΙχον, 
βασιΧίως της ^Ελλησπόντου» χαΐ συγχρούσαντ^ς ναυμαχία Ιφό-^ 
νιυσαν τ6ν Κύζιχον βασιλέα ' χαΐ εϊσελθ-όντίς νυχτος παρίλαβον 
την Κύζαων , μητρόπολιν της ^Ελλησπόντου επαρχίας, χαϊ με^ 

ΧΟμα&ηχό^ άπο των πολιτών χαΐ των συγχλητιχών οτι Κύζβχός 
Ιστίν δ σφαγέ)ς παρ αυτών, ϊπίν&ησαν δί αυτόν, οτι συγγενής 
αυτών υπήρχε χαΐ Ιχ της αυτών χώρας έφερε τό γένος, χαΐ 
^τουν συγγνωμην ττ] τών αμφοτέρων αγνοία , χαΐ άπολογησάμε^ 
νοί προς τούτους έχτισαν Ιν ττ} αυτγι Κυζίχω πόλει μετά την ν/- 

15x1^^ ίερόν. χαϊ απελθόντες οί ΐΑργοναυται είς τ6 μαντεϊόν, ενΘ-α 
λέ}'εταί τα ΠύΟ^ια θερμά , χαϊ ' ποίησαντες θυσίαν ϊπηρωτησαν Ώ 
λέγοντες ταϋτα. Προφητευσον ημΐν, προφητα, Τιτάν, Φοίβε 
Ι^πολλον^ τίνος Ισται δόμ»ς οντος^ εΐ τί δέ εσται; χαΐ έδό&η 
αντοΐς χρησμός παρά της Πυθίας ούτος» "Οσα μίν πρ6ς άρετην 

20χαι χόσμον ορωρε ποιείτε. Ιγώ δέ εφετμέο) τρεΐν Ινα μουνον 
υψιμέδοντα θεόν, ου λόγος Ιίφθιτος Ιν άδαεϊ χόργι ϊγχυος εσται. Ο 95 
ούτος ωσπερ τόξον πυριφόρον μέσον διαδραμών άπαντα χόσμον, * 

2. Κολχίδος ΟβθΓβηπβ ρ. 84. €» χαΧχΙδο^ Οχ• 4. *Ιάαανα Οχ• 
16. έπερωτηααν Οχ. 18• εί — Ισται οιη. Οβώτβηοβ. 20. έφετμέω 
τρεΐν €«^Γ6ηυ8 ρ. 119. Ο, ίπε^ενω τρις Οχ. 21. άδαεΖ Οή. ουηι 
Οφ^ϋτβοο, αδαή Οχ• ιόιά, Ι^χνο; 0&. οαηι €οάτ«ηο, ίγχνμοί Οχ. 

ηϋ βοηρ^αιη ΓβΠςοϋ Μρΐβηϋββΐαιυβ Νΐηηβ. Ηιβ(οΗ&ο βϋ&ιη 1ιυ)ΐι• ηιβιιιιαϋ 
8&ρΪ€ΐιϋκΐΗΐηο8 Ιιυαιιηοβ ; αυ! , α Οΐι&ΐάιΐβ βαπι ίαίβββ , ΒδβατΚ. 

Τ€ΐηροηΙ>υί ΑΐιΙβιη ΤΙιοΙ&ο, Ιηηοΐαβηιηΐ ΗβΓουΙββ ΗβΓοβ βΐ Αγ^•» 
η&οΐ&β; ηβιηρβ Ιοβοη ΤΙιβββ&Ιοβ, ΟββΙοΓ ο1 ΡοΙΙαχ, Η^ΐββ βί Τβίαιηοη, ♦ 
Βΐϋ<)αβ: ^αΐ, Ηβΐΐββροηΐο ΐτ&3βοΙο, α Ο^ζίοο, ΗβΙΙββροηΙί Γβ^, Ι>«1ίο βίβ- 
ϋιη ΐιηρβ(ι4ί ιαηΐ Ν&ν&Η ίΐΑςυβ ρα^ηα οοιηιηίβη ; υ)'ζΐαιαι Γβ^βαι ίηΙ«Γ^ 
ί6€€ΓαιιΙ; ηοοίυςοο β|^8βί, ρηιη8η8ΐη Ηβϋρβροηΐί&ΰ&β ^ίΐΐοηίβ ογΙμοι, ^ 

αιιιι ίΙΙαηι €85β, ηαβιη ίαΙβιίβοβΓΕίιΙ , βυιηιηο αββοϋ «ιιιηΐ άοΙοΓβ; βο ςηοά 
ιίΜ £;€ηβΓ6 ρΓορίηςαυβ ίυίβββΐ, 6ΐ α Τ6|Γίοηβ «υα οΗυηάακ. Εητοηβ !(&- 
(|α€ ιηαΐαί ροβ(α1&(Α τθαίΑ, οιΐρβπι άβρΓβο&ΐί «υηΐ: ί&ηυαι άβηιαυβ ΐη ογ* 
1>6 Ογζιοο οοηάΐ^βΓηηΙ. ΑΓ^οη&υΐΑβ ΥβΓο ΟΓ&οαΙαιη, λά Ρ>ΐ1ιΐ8β ΤΙιβΓ- 
1088 81(01119 ρΓοίβΰΐί, 88οη84ΐ]β ηΐβ ρ€Γ8ο(ΐ8, ΑροΙΙίαβιιι ίηΙβίΓο^ΑπιηΙ, 
άίεβη(^8. ^«Βίο ηοΐιίβ τ&(β8, Τϋ8η, ΡΙιοβίΜ, Αροϋο, αιΐ άΐοβη^υαι €8( 
1ΐ0€ Καποπι; 6( ςΐ]8]β βηΐ.** Ηυ3υ8ΐηοάί Αΐιΐβιη & Ρ^11ιί& ίυίβηιηΐ Γββροη* 
«οιη. 9«^<^3 <)α!α6ΐιι, ςη86 &ά νίΓίαΙοιη βΐ άβοοκιη ίηοίΐ&ηΐ, ρΓ0ββ({α!- 
ηιίιιΙ* £^0 ϊίλψίβ Χήηχιπϊ ιιηαιιι Οβαπι, βοίαπι ίη εΙΙο Γβ^λρίβιη ϋΐαοι 
τοΙ>ΐ8 άβαιιηαο• Ου]θ8 ιιηιηοΓϋιΙβ Τθτ1>ιιηι ραΗίαη ϋΛ τίτ^ο ιηΙ&ο(α ι φιοά^ β 78 ΙΟΑΝΝΙδ ΜΑΙ.ΛΙ.ΑΕ 

ζΰύγρΒνσας ηατώ,προσάξΒί δωρον. αντης ϊσταί δόμος , Μαρία 
ίί τοννομα αντης. χ«ί γράψανης τον χρησμ6ν οί ηρωΐς ϊν λ/- 
&ψ, ητοί^μαρμάρίύ , χαλχίοις γράμμασίν, ιΒ-ηχαν ίϊς το νπίρ^ 
^νρον του ναον, καΧίσαντες τον οίχον Ψίας μητρός &ίών, όστις 
Ε ο7χος μετά χρόνους πολλούς Ιγίνίτο ϊχχλησία της αγίας χα\ ^«ο- δ 
τόχον Μαρίας νπο Ζήνωνος βασιλέως. 

Οί δί Ι/ίργοναϋταί ίχ της *^Ελληση6ντου Ιξορμηααντες χατ/- 
ηλευααν ΙπΙ τάς Πρίγχίπίους νήσους ' χάχΗθ-εν άνηλθ-ον τον 
Χαλχηδόνος πλουν, π£(»ασαι βουλόμενοι τον άνάπλουν^^ς ίΤον- 
τιχης 3'αλάσσης, χαι ΙπολεμηΟτ^σαν πάλιν υπ6 του ΐ4μύχου'ίΟ 
χαΐ φοβηΘ'ίντίς του ανδρός ττ^ν δυναμιν χατίψνγον Ιν χδλπφ τινί 

V 82 χατάλσω , δασυτάτω πάνυ χα) άγρίω ' χαΐ ϊ&εάσαντο Ιν οπτασία 
δυναμιν τίνα ώς Ιχ του ουρανού προσπύ,άσασαν προς αυτούς αν^' 
δρος φοβερού φέροντος τοις ωμοις πτέρυγας ώς αετού, όστις 
Ιχρημάτισεν αυτοΐς την χατά του ίΑμύχου νΐχην. Λτινες &α^ρη^ 15 

Ο 96 σαντες συνίβαλον τψ ίΑμύχω * χαΐ νιχησαντες αντ^ν χαΐ ευχαρί" 
στούντες έχτισαν ϊν τψ αυτω τόπφ οπού ττ^ν δυναμιν εωράχασιν 
ιερόν, στησαντες ίχεΐ Ιχτύπωμα της παρ αυτών &εα&ίΙσης δν^ 
νάμεως, ηαλίσαντες τ6ν αυτ6ν τόπον η το ίερον αύτδ Σωσ&ίνην, 
διότι Ιχεϊ ψυγόντες Ισώ&ησαν' όστις τόπος οϋτως χίχληται εως^Ο 
της νυν. όπερ ιερόν μετά τδ βασιλεΰσαι Βυζάντιον Ι&εάσατο 

8- μαρμάρφ €1ι., μαρμνρφ Οχ. ϋίά. $1ς το Οβθτοηηβ, αννο 
Οχ. 8. Πρινχιχίους Οχ. ιΒιά, άνήΙΟΌν τον ΧΛΐκηδόνο% 

πλουν] 99^x1} &αί ρηίθροβίΰο Ιιΐ]3αιιηο(ΰ &Η& Μο άβββββ τί<1β- 
Ιατ." ΟΙι. 

€βα »&^^(& β&πίΒ^ίβη, ηβόιαιη ρβηβίηΐήΐ οτΙ>€ΐη, ίο1ιιιιΐ(|η« €Αξϋτηηι 
ο^ίίηβηβ, ΡαΐΗ άοηο ά&Μΐ: ΥΐΓ^Ιηί Ιιοίο βαοτ&ηόΐλ €β1 άοαιοβ; Μ&η& τβ- 
ΐΌ ηοιηβη β^υβ.** Κββροηβααι Ιιοο ΑβΓβΙβ ΙϋβΗι ιηιιπηοΓβ βχ&τ&ΐυιη, ϋϋ Ια 
βαρβήοΓβ ροΓ(&ο Ρ&ιη Ηιηίηβ ροιαβΓΟπΙ; Βοηιυιηςιιβ ιρ&Αΐη Κ1ΐ€8β ιη&- 
1115 Βθοηιιη τοο&ηιιιΐ.* 9υ&ο ηιιίόβιη Οοιηιιβ, Ιοηςο ροβΐ ΙβηιροΓβ, Ζβ- 
« ηοηβ ίηιρβΓ&ηΙβ, ίη Εοοίββί&πι 8. Υίτ^ίη*» ϋβιρ&ηβ, Μβιί&β, ΓαοΙα €51. 
ΑΓςοη&αΐΑΟ ΥβΐΌ 6Χ ΗβΙΙββροηΙο βοίτβηΐββ, ιιά ΡΗηάρββ Ιη•αΐ8• Ηβτ 
άίτβχβηιηί: ΙιΙηο νβτο &1>βιιη(β8, βί €ΙΐΑΐθ60οη«ιι«6ΐη Ροηϋά ιηλπβ Τγ8}6- 

%α3α5 ηαί^βαι ίοπηί<1&η1«ι ροΐβφΐΐ&οι, ιη βίηαιη ςυβηά&ιη, αβΒβΓίοιιι β&ϋι 
Εΐιιαβ ίηοαίίοιη, αβιηοηΙ>ιΐΒ4ΐιβ οΙ>βί1ΐ]ΐη, 8ΐιΙ>άιιχ6ηιιι1 ββδβ. Βοοβ αυΐβπι 
βρβοίηιχι ηιιοάάΑΐη οοβϋίαβ άβίαρβαιη, τΐβα Ιβηήϋϋβ 1ιυπιβτΪ8(ΐα6 ρβοηβ» 
ςβτβη» Αςηίΐίηβιι, 8ΪΜ ΑρρΓορίη(]ΐι&Γβ οοιΐ8ρ{€&Ιί 8αη(. Α1> 1ΐ0€ Μΐΐβαι^^- 
γίιιι(υ8 αάπιοηίΐί άβ τίοΙοήΕ, ηα&πΐ 8ΐ> Αηιγεο ΓβροιΙ&ΐΌη 6Γ&η1, τΙτο 
Γ€8αιιιβ1>8Αΐ1: ρΓ&βΒθ€|ΐ]β εαηι βο οοιιΐΒΐί88θ Αηιγαιιιι άβτίσίαιι ΐηΐβτίοοβ- 
Γαηΐ. 6πιΐΑ άάαάο βοΙνβηΐΜ, Ιβηρίυιη οοηόΐαβπιηΐ, Ιοοο βοά«ιη, ^αο 
βροοίταιη ίρβΐβ ββββ €χΗ16υβΓ&1; βίλίαπηι 6(1&ιη βΗςβηΙββ, αα&ο βρβαβηι 

▼1886 8 86 ρθΐ88ΐ8(!8 Γ6ί6Γ6ΐ>8(. Β'8ηυΐΙΙ 81ΐί6ΐη ΐρ8Ι1ΙΙ1, 8ΐ> 88ΐα1β ΙΜ ρ8Γ- 

18, 8θ8ΐ1ΐ6||Μΐιιι ηοηιίη&πιηΐ: ςαο ηοηώιο ^&ιη 8ά Ιιυηο αβςηβ ύίβιη Ιοοα» 
ί»ίΛ ▼068ίιΐΓ. Ταηρίοιη Ιιοο άβΐηάο, €00 Β^Μΐιϋιιιιι ίηρβηί δβάββ ϋβη ι 5 ΟΗΚΟΝΟΟΕΑΡΗΙΑ. Ι.. IV. 79 

ξοηΧΟ'ώτ άαφαΧίαασθ-αι αντί ΚωνσταντΤι^ς ο μΙγας βααύαύς* 
Ις γ^νόμίνος χρίσηανός, χαΐ τω Ιχτνπώμαη της στήλης ηροσίσχη^ Β 
χώς τω ίστωτί Ιχεΐ, ίίπιν δη άγγίΚξή) σημίΐον σχηματι μονάχου 
ηαρά του δόγματος των χριστιανών, χαΐ Ιχπλαγίΐς ΙηΙ τψ τό^ 
5 ηω χάι τω χτίσματι , χαΐ ίύΐξάμίνος γνωναι ποίας ϊστ) δυνάμπος 
άγγίλον το Ιχτνπωμα, παρεχοιμηθ-η τψ τύπω, χαΐ άχονσας Ιν 
οράματι το όνομα της δυνάμεως, (υΟΊως ΙγερΘ-εΙς ίχοσμησε τον 
τόπον, ποιησας χατά ανατολάς ενχην. χαϊ Ιπωνόμασε το €ν« 
χτηριον, Μτι^οι τον τόπον, τον αγίου αρχαγγέλου Μιχαήλ, Ο 97 

10 Οί δΨ^Αργοναυται μετά ττ^ν νΐχψ του ^Αμνχου ϊχεΐ&εν Ιξορ^ 
μησαντες ϊπΐ την Ποντιχην άνίπλευσαν δια το χρνσεον δίρας, Ο 
οίτινες ελαβον αντο χαϊ την Μηδειαν, τ!^ν τον ^ίέτου &νγατίρμ, 
βασιλ^ς της Σχν&ίας, άπο Κολχίδος χώρας ' ο&εν ίστορεΐτα$ 
τα χατά Ιάσονα χαΐ Γλανχην, τον Κρέοντος θυγατέρα, βασιλέως 

ΙΒτης Θεσσαλίας, την χαϊ ίμπρησθ-εΐσαν Ιχ σνμβάντος τίνος αμα 
τφ πατρί Ιν τοις νμεναίοις, χα\ τά Άλλα της ιστορΛς, ατιι^α ο 
σοφώτατος ^ίπολλώνιος ο ίστοριχ6ς συνεγρά-ψατο• 

Μετά δί Θώλαν ηγεΤτο τον Ίσραηλ ΑΙγλώμ ο Ζαβουλωνί-» 
της' ϊν ΙχεΙνοις ίί τοις χρόνοις ην ηα^ ^Έλλησι μάντις ΙίλΧη, 

9θΣίβνλλα η ^Ερν&ραΙα. Ιν οΤς χρόνοις Ιβασίλενσε της Φρυγίας 
ο Τρώος , ος Ιγίνετο πατήρ *Ιλ{ον χαϊ Γαννμηδονς• οντος {χη-> 
σε πόλεις δύο, την Τροίαν εϊς όνομα ϊδιον χαϊ τ6 *1λιον εϊς9 

1. αντφ Οχ. 12. Μηδειαν Οθτβηαβ, ΜηδΙαν Οχ. Ταιη 8θΗΙ>• 
Μήτον. 14. χαϊ ρο«1 Γλανχην άθΐβνϋ Οίι. 20, Σίβυλλα Οχ. 
22. Τ^οΐάν Οχ. 

€θβρϋ, ΐηβΐ&απιτϋ ΟοηβΙ&ηϋηιΐΒ Μ. Ιαιρ€η1θΓ9 φΐΐ 01ιιτβΰ«ιηιι ίλοίοι, 
ιΐΑΐα&ο ίιι^οΓΕίιι ίΜ ροιίΐΑβ, ηΜ, ίϋηβΓβ ΙΙΙαο ϋλΰΐο, ίοΓΐ• οΙΐΜίΤΒηβ^ΐ 
Αη^θϋ «ρβάβιη, ία 1ΐΑΐ>ίΐα Μοηαοΐιι ΟΙιΗβϋαηί βίλΐΐιιι Β^οτϋ. ΛϋοηίΙα• 
▼€Γθ Λά Ιοά «ΙταεΙυΓ&βςυβ τβνθτβηίί&ιη ; ρΓ€αΙ>αβ ΐρίΓβ ρ«(ΟΙ, 9°Αΐΐηι«βι 
€»€( ΑηββΙίοΑΟ νίπαϋι Είβ^ββ. Βΐ8θοιιιΙ>€η» τβΓο 1η βο Ιοοο, ρ«Γ 80-> « 
■ιηίτιιι βαοείυ» €βΙ ΑηςβΠ ηοπιβη: 6χρβΓΓ6θ1υβ ίΐ&ςυβ, Ιοευηι βίλΰιη &θοΓ- 
ΐΜίτϋ; ίυβι^υο &ά Οηβηίαη τβΓβαβ ρΓβοίΙιΐΜ} Ιοοαηι ϋίαπι ΐητ Οηίοήιιαι 
ίοάΐ, βΑίιεΙο ΜίοΙίΒβΙί ^ ΑΓοΙι&η^βΙο Μοταοι• 

Ατ|;οη&υΐΜ τβΓο, ροβΐ Ααιγοαιη τΐείαιη, ϋΚηο άΐβοθθβηΐβ•, ίη ΒΜϋτβ ^ 
ΡοΒίιοααι κάτβοΐί βαηΐ, ιηάβςηβ λά ΟοΙεΚιίάβιη , Αΐιτβι τβΙΙβΗβ €λΐΐ8Α: οαοά 
Η ίηόβ 9β€αιη ΓβροΗιιηιηΙ, υη& €ΐιπι ΜβθβΑ, ΑβΙ&β βογΙΙίΑΠίιιι κ^ΐι ηΐια. 
Ηίιΐ€ ογΙα βαηΐ, ςυββ ά^ Ι&3οηο, «( 6ΐ8υ€&, ΟγοοπΙια Τΐιβββ&ΐοηιαι τϋφΜ 
£ΰ«, ΐΓβ^υηΙιιτ, <|αΑ0 ο&βιι ηαο^Βΐη, εαιη ρ&ΐτβ βυο, ίηΙβΓ ίρβα Ναρϋλ- 

^ιΐΑ6 8€τίρΐΑ ποΕίβ Γ6ΐίί|υϋ ΑροΙΙοΐΜΐ» , Μρΐ€η11»1αιυ8 ΗίβΙοΗοβηιρΚυβ. ,^ 

ΤΙιοΙα πιΟΓίυο, ΐ8Γ8β1! ρΓ&βίαΗ Αββίοιη ΖΑΐ>ΐ]1οηίΐ€8. 11118 &αΐβιη ίβη- 
ροΗ1>υ8 αραά Οηιβεοβ βοηιιΐ δ1(>^ΙΐΑ ιϋί&, Εγ3τ(1ιπμα άίοΐ»: ^αο Ιβηρο- 
η βϋΑΐη Ρ1ϋΓ7β^6 ίοηρ^τΕνιί Τγο8, 111 βΐ θΑη^ιΐ)€<1ί8 ρ«1βΓ•^.Ηΐ€ τβτο 
ώιΐ8 οοικϋ^Ι ιιτ1>ββ; ΊγοΙαοι» & ηοαιίιιβ 800» 6ΐ ΙΙΙαιη, ιώ ϋο^^^ϋο ολία Ι '*, •»»» ΐν'*9 80 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

όνομα ΤλΙον τον μείζονος αντοϋ νίον, Ζσης πΧηρώσας τα τ«/- 
Ο 9% χη των ηόλίων, τους τοπαρχονντας, ήτοι βα(ηλίνοντας, της Εύ^ 
ρωπης χωράς πάντας προιχρέψατο δίχα τον Ταντάλον, βασιΧίως 
της Μυκηναίων χώρας, χαί ηρος τοντο ίλνπηΘΐ] 6 Τάνταλος, 
χαΐ Ι'σχίν Ι'χ&ραν μίγάΧην προς αντον ' ην δί τάξάμενος ο Τρώος5 
προ τον αρχισθ^αι κτίζίΐν τάς πόλίΐς δώρα πΐμπαν κα2 &νσΙας 
ποηΐν Ιν τω ηρω τον //ιος τον ί?ς τί/ν Ενρώπην χωράν, όστις 
πληρώσας τα τείχη μετά δνο Ιτη ϊπψψε τον ϊ'διον αίτον άδελ•^ 
φον τον μιχρότερον , τ6ν λεγόμενον Γαννμήδην , ον η^πα, ώς 
ινπρεπη χαΐ μιχροτερον , εΙς το άπενεγχαι τα δώρα ης το ι«ρο)^10 
Ε τον ^ιος χα\ πληρώσαι την Θνσίαν τον τάγματος, διδωκώς αντω 
Άνδρας ν\ χαϊ άντιπεράσας την &άλασσαν άπηρχετο ϊπϊ το ίερον 
τον /Ιίός» μα&ών δί 6 Τάνταλος, νομίσας οτι χατασχοπησαι 
ηλ9'€ την Εύρωπην χώραν, Ιπεμψε πολλονς ώηλισμίνονς , χα\ 
{^ρπασαν τ6ν Γαννμηδην προ τον φΟ-άααι το ίερον χαΙ τονς μετ 15 
αντον• ο δί Γαννμηδης Ιχ της δειλίας η^ρώστησεν * Ιπηρωτησε 
δί αντον ο Τάνταλος λέγων , ^Εν άλλοτρίοις βασιλείοις πώς ίτόλ- 
V 33 μησας ΙΧ&εΐν χατάσχοηος ; χαΐ είπεν αντω οτι Ουσίας χάριν τον 
Ο 99 ^ιος ηλθ-ον Ιγώ χαϊ οι μετ* Ιμον. χάϊ γνούς τοντο ο Τάνταλος, 
Ιχίλενσεν αντω περιμεΐναι χαϊ άνεΟ'ηναι δια την νοσον, ο δί αν- 20 
τδς Γαννμηδης τρεις ημίρας α^ρωστησας τελεντα' χαϊ ίχίλεν^ 
αεν 6 Τάνταλος άποδοΟ^ναι α ηνεγχε δώρα χαϊ την Θνσίαν εΙς 
το ίερον τον /ίι6ς * χαϊ τ^ Χείψανον δί τον αντον Γαννμηδοιβς 

6• αρχεα9•αι €1ι., άρχεται Οχ. 8. άδεΧφον] νΙον ΟΙι. 14• ώ- 
πΧιαμένονς ΟΙι.» οηλιαμένονς Οχ. 

ιη&3θΓθ τοο&ΐαηι. υΐ>ί τογο ΌΓΐ>ΐαιιι αΐ06ηι& κό βχίίαιιι ρβτθαχίηβί, Κβι^ββ 
ΕαΓορ&βοβ οιηηββ, ρτΑοίβΓ Τ&ηίΑίοιη, Μ^τοβη&ηιιιι Γ⧫ιη, Εά ββ τοοβνιΐ: 
ςΐ|οά ϋβ^Γβ ίβΓβηβ Τ&ιιΐΒ^υβ, Τγο6ΙΙΙ άβίηεβρβ ίηίβη^ίίΰίαιυοι Ιιαύαίΐ. Τγοα 
ΕΐιΙβπι, ΕΐιΙβ )&€!& αΓΜϋΐη ίαιιά&ιιιΐη&, Ιονίβ ΕυΓοραβί Τβιηρίο νίεϋαΐΑΒ 
βί άοοΑ πλίΜαηιιη ββ νονβτ&Ι. Βίβηηίο ΐ(Α(|αο ρο8( ιηο6ηί& κίΜοΙυΐΑ, Α- 
Ηαιη βαιιιη ηίηοΓβιη, Οαηγηιβάβηΐγ (<|α6ΐη, (]υο(1 ίοηηοβαβ «^β^, βΐ παΐ- 
ηοΓβηηιβ, τ&ΐάβ οΐι&ηιιη βιΜ 1ΐΑΐ)αϋ,) ι« β&ίβΙϋϋΐΜΜ βΙίρ&Ιυηι ιηίαίύ, υ^ 

φ ^ΟΤί ΕαΓΟρΕβί άοηΑ Ε(1ί6ΓΓ6(; βί, βΧ νοΙΟ ΡεΙΤΙΒ, 8Ε0ΓΕ ΟβΓΕ^βΓβ^. ^ ΙΙΙβ 

ι^Ί^αΓ ηΐΕΐί ίτΛ^^ϋίο Λά Τβπιρίιιιη Ιονίβ Ι(€γ ιηβΐίΐυίΐ. ^ϋοά υΙ>ΐ ΐαβα- 
018361 ΤΕΠίΕΐυβ, βαβρίοΕ^αβ βοηι ΕαΓορΕβ βχρΙοΓΕίοΓβηι δυρβπτβηιβββ, ρΐυ- 
τίπιοι βίΕϋιη &ηη&1θ8 βιηΐιίΐ, ςαι βαη^πηθάβοιι βοοίοβςαβ ΐΕραβηιηΙ, Εη- 
ΐ6ΐ|ηΕηι Ιογϊβ ΡΕηηιη Εΐϋ^ίβββηΙ. βΕηχαιβόββ Ευίβπι ιηβία οοΓΓ6ρ1θ8, ίη 
ηΐ0Γΐ>αιιι !ηοΐά{ί: ίη(6ΠΌ|ΤΕΐυ8 Ευΐβπι ε ΤβπΙεΙο, ςυΕ Ιαηύβπι βρβ ίνοίιΐΛ 
ΕΐίβπΕ Γ6(;ηΕ βχρΙοΓ&Ιιιιη ▼βηΐτβ ΕΟβιιβ 8ί(? ΓεβροικϋΙ, 8ΐΐ806ρ1ι ίΐίαβηβ 
ΟΕυβ&ιη 8161 βοαιβ^^αβ 8οΐΕΐη 6836, αΐ Ιονί 8Α0γε ίαοβΓβηΙ. ^ϋο Ευ^Ίΐο, 
Τ&ιι(ε1ιι8 ιη8α6Γ6 ίΐΐυπι ΐυβ^ίΐ, ιιιοΓΐ>Ϊ4θβ βαί ευΓΕίη 1ι&1>6Γ6. Αί τβΓο βΕ' 
Βγηιοάββ, Λ]5ί (ήόυαηι ιη6Γΐηίΐ8ΐο βιιε 1&1>ογ83861, Εηίιη&ρι βΩίΕνίΙ. Τεο- 
ΙεΙοβ ΕΏίβιι άοηΕ 9«ιεο ΕΐΙαΙβΓΕίιΙ νίοώιίΕΐ^ιιο, Εά Ιοτί» ίΕαιιιη άοροΓίΕο- ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΔ. £. IV. 81 

η^ηναί Ισω Ιν τψ ναψ τον ^ιος π^ς ημιζν» οΐ Μ μ^ ανταυ 
άηοσταλίνης ποίησαψης αυτω σορόν, ϊθηααν αυτορ Ιπιγράψαν-* 
τις Ιν αυτω, Τρώος, βασιλενς ^Ασίας, συν τγι &υσία τ6ν Ινταϋ&α 
χίΐμίνον Γανυμηύην, νΐον άντον, άνί&ετο ζίίί, τοντο δί 
5 ίποίησαν ο Τάνταλος ηρος &ίραπιίαρ 'ίοΰ^ πατρός αντον * Β 
ονχ ην γαρ ϊθ-ος ^Ελλησι ϋ-άτιτίίν Ινόον ίίρον οϊχον ΧίΙψανον 
&νητον άνθ-ρωπον δίά το μη χοίνονσΘΊΛί τα ^εΐα. τα€^ 
τα όί συνεγράψατο 6 σοφωτατος δίδυμος ο Ιατορίχος χρονο- 
γράφος, λίγονύίν ονν τίνες τ6ν Γαννμηδην αρπαγίντα υπό α€- 

10 του δίά τ6 Όνμβάν αύτφ οζντατον του θανάτου. 

Μετά δι Τρώον ΙβααϋΚενσε των Φρυγών 6 'Τλιος * Ιν αυτω 
δί τω χαίρψ ΙλαΧεΐτό η νίχη τον αγώνος ΙΐΛοπος του ^ίνδου 
χα\ ΟΙνομάον του Πίοαίου , Ιπίτελεσθ-εΐσα Ιν ττ} ηλιαχτ} εορτ]} * 
αηι^α συνεγράψατο Χάραΐξ 6 ίστορίχός, 

15 Μετά δί τους χρόνους τούτους ^ν χρηί^ς χαϊ ηγούμενος του Ο 100 
^οραηΚ Σαμψών , άνηρ γενναίος χαΐ μνστίχίς χαΐ &αύματα ηοί- Ο 
ών , χαθ-ά Ιν τγι ^Εβραϊχγι Ιμφίρεταί συγγραφγι. Ιν οΐς χρονοίς 
Ιβαοίλευσε της ΑΙγύητου χωράς ο Αάπα$•ος * εαχε δί υίους δύο, 
τον ΐ4χαον χαϊ τον ^ίάχωνα, μίΚΧων δί τεΧεντάν Ιχίλευσε τύΐς 

90 εαυτού νίοΐς δίαμ^ρίσασ&αι το βασίλειον αντον χαΐ την χώραν 
εϊς δύο ' οοτις Ιίχαος μετά την τεΧεντην τον αυτοϋ πατρός άπο^ 

12. Πέλωηος — Παΰαίου Οχ.^ 13. ηΧίακζ €Κ., ^ΙΙίβηιβ 

Οχ. 18. ίβααίλεναε της ΑΙγνητου χιόρας 6 Αάηα^ος] ,,βαή- 

1>βΒ<1. οιηι 06<[γ6ιιο [ρ. 120. Ο], της Ευρώπης χώοας,^ 01ι« 
19. τον Άχαόν] „Ι(α •ΐΐΑΐη ίαίτΑ. Οβ^βηα• Ι&ηιβη οιιαι Αχοίδν το- 
«!.*' είλ. 21. Άχαος] Άχαόν Οχ. 

^ €αΓΕνϋ: β8Π]^ιηβθί3 βϋ&πι ΓβΙίααϋβ ίη βοάαη Ιοτίβ (βηρίο, ΗοηοΗβ 
€Αυ9&, ιαΗυηι&Ιιβ. ^υ^ &υΐ€ΐη δοαί βΓ&ηΙ Ιϋηβτίχ, Μοηυιηβηΐιιηι β1 βχ- 
ίηιχβτυηΐ, Ιιοο ίηβατίρίαιπ Ερίίβρίιιο. ^^Ύτο» ΚθΧ ΑΜβ, βλίι^ΐΜόβη 
£1ΐαιιι, Ι»€ί€ ]&οβηΙβπι , οαηι τίειίηιυ, Ιοτι ιιΐ€ηιτι(.*^ 

Ηο€ τβτο Α Τ&ηΐ&Ιο ίαοΐυηι «5ί, αΐ οί&εΐίι Ιιΐβεβ ΡβΙτοβι €)ιι8 ήΜ 
€οηαϋΑΓ€ΐ: Αϋ&β βηίιη Οηβοθ Ιιοπιίιιί5ιΐ5 Γβοβρ^αιη ηοη ίιιίΐ, Ιιΐ Μογ(α1μ 
€ΐΐ)ΐι»?ί« Γβΐίαυί&β ίηΙτΑ δΑΟΤΒΐιι Λβ^βοι ΓβοοαάβΓβηΙυτ; ηβ βΙο Βίτίηΐλ ροΐ* 
ΙυβΓβοΙαΓ. Ε( ΐβ(« ιιαιιΐβοι σιβιηοηΑβ ιηαηύ&?ϋ Οί^^ηηαβ Μρίβηώιβίιηιι» 
ΉΐΜίοήοο» ΟΙιτοηο^ΕρΙιαι. Ηιηο ηοηΐΜΐΙΙί ίΑΐ>ιι1&ηΙιΐΓ9 β&ηγαιοάβαι α1> 
Α^υΟλ ηρίαιη ίυιβββ, βο ^αοά ιηοΓίβ οΙΗογΗ Γβρβηϋηα. 

Ρθ8ΐ ΤΓοβπι, &ά Ρ1ιΐ7^8ηι Γβ^&νίύ Ιΐυι: ηαο ΙοιηροΓβ €βΐ6ΐ>ηΐΜΐ1υΓ 
ΤπαπιρΙιαβ ίΐΐβ Λ^οηίιΙίοιι« ΡβΙορ$β Ιιγ^Ίί, εοηίΓΑ Οβηοιη&ιιιη Ριμβιοιι» Ιη 
Ρ€5(ο Μ>Π« Α^ΐΑΐυβι Αΐεαίί 1ι&•ο ηοΙ>ί8 Ιηάίάίΐ ΟΙι&ταχ ΚβΙοΗοΐ^ηιρΙλίιι• 

ΡοΗ 1ι&6€ ΙαγαφΗ Βηχ ίαίΐ «1 ^αάβx βλοιρβοη; ι^γ «Ιτβηαιιβ ^ ,^^ 
ηγβΙΙειίΒ, ηίτ&ικί&ςαβ ίΑεΙβηβ; υΐι ΙΐΑΐ>€ίυΓ Ιη Ηβ^Γλίαι ΒεΗρίίλ: 9υο ^ 
ΐ€ΐηροΓ6 βϋλΐη Αθ^^ρΐϋβ ΙπιρβΓ&νίί ΐΑρ&ϋιυβ. Βυοβ Ιιίο ΐΜύιιϋ ΑΙίο»; 
Αεώβαιη βί 1*ιιοοιΐθΐα: ιηοΓίΐαΓαβ ίΙ&ςαβ ^υββϋ, Γβ^ηοιη βαοιη Γ6£ΐοη€ΐιι- 
40• &ϋοβ όυθ9 ίηΙβΓ μ άίτίάβτθ. Αβώβιι• ί^ί^ν* ρλίτο άβαιοιίιιο» η* 
Ιοαηη€8 ΜαΙαΙαβ. 6 Ι ^ Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.&ίΔΕ 

μΐ^Ιββς τ^ Χ^"^ ηάσαψ άς 9νο ΐδωκΐ τ^ αντον άίΑφφ Α&- 
ΜΐΐΝ τέ ΐ\μαιν της χώ^ας Ιχ χης πατρικής αυτών βασιλιίας. καΐ 
ΙκάΧίΰί'την νη' αντον βασιΧένομίνην χώ^αν ιΐς ονο/ια Ι'διον Λα- 
χωνικήν ' χαΐ ΙβααΙίΐνσί Λάκων Ι'τη λγ', και χτίζίΐ ηολ<ν όνομαη 
Γί&ΛΧΙαγ ί!ς τίιΥΐι,Λ^Λίοί•. χα) μιτ αντον ΙβασΙλινσαν ^^ακώνωτ 5 
Ι> άλλοι τΐολλοί ί'ως της βασιΧιίαςτοϋΘιστίον, βααΛίωςΑακίΜίαν' 
ας «'χιισΐ ηόλ^ν άς ί'ιΤιον ονο^ια ΘίατΙαν ηαρά τον ηαταμ&ν τον)Λ~ 
γόμΐνον Έίρώτ»ν. «οΙ Ι'αχίν ό αίτ^ς Θ^στιος &νγατίρας τριΐς, ιν- 
ίίριηίΐς ηάααν νηιρβοΧην, την Αηίαν χα) την ΚΧντΙαν καΐ την Μΐ- 
Χανίηπην' υίίτιΐ'ίς Ικαλονηο ηροϊοΰοαι Ααχωνίδις. ιην ϋ Αη-ίΟ 
ίαν ΐξίδαχίν ί ηατηρ αύτης Θίατιος προς /ά^ιον «ι-ΐ Ινόματι 
Ο 101 ΎννδαρίΜ' νστις μίτ& Π]* τίΪΛντην τοΰ ΘΐστΙον ίβααΛιναί της 
τ&ν Αακώνων χ<όρας. ίσχΐ ίί 9νγατίρα ίχ της Αήδας ο αυτός 
Τννδαρος ίνόματι Κλνταιμνήστραν' ηντινα μηά χρόνον ανξη- 
^ιΰιαν ήγά^ο γνναΐκα ΆγαμΙμνιαν , ο βασιΧίύς της Μυκηναίων 15 
χήρας, η ϋ ίπορνΐύ&η μοιχιν&ιΐσα νηό τίνος νιωτίρου σνγ- 
χλι^τιχον, ίνάματι Κνχναν, νίαν Έδίρίωνος, βασΑίως της 
Κ*Αχιάας, ιοί χαταγομίνον Ιχτον ΠΙχον ^ιός, Τυνΰαρίον, τον 
της Αήίας ανδρός, άγνοοΰντος τί^ν μοιχιίαν. η δί Αηδα ίηορ- 
ψή&η μιτιωριζομίνη Ιν προαστιΐψ ΙδΙψ κίΐμί»/^ παρά τον Ενραι-30 
ταν τηταμ&ν, χαΐ ισχνός γινομένη νπΑ Κύκνου τον μοιχον, νίαν 
'ΕίιρΙωνος βασιλίως, ΐτίκιν Ιν ίν'ι τοκηγ βρίψη τρία, Κάστο- 

4. Μμηι ΓΛΛΧΙιη'^ ,,Οβθηααι Γα^ννΙαν τκαΐ." Οΐι. Κι1 Π- 
#110*•. 5. ιΐ θα. 8. ιήχριηΐ; Ιιαιτατ* ννί^^οΐι^ν] ,,Ρηβ- 

Ϊβήΐϊο Μο «ιάΑίΙι ιορρίβ (/ε, μΐί ΚαΙμΙ Οο^Γβπηΐ) ίνκ^Ιχιΐβ (/( 
χ(;βο1^•" ΟΙι- 13• ύνγκΐέ^α Οΐι-, Ον^ατί^ας Οι. 

αΐοηοΗ Ιοί») Ια ύοΜ ρ«ι1«ι (ϋι(η1>ιι«οι , ίηΙΗ ιαο ΙίεοπΙ *]ί«ηιη Χιλ- 
Α\Άί. Ιι τβΓΟ Γβ{ίοηίι ρ&τΐΐιη, «ιιΐΒβ Δ^λ οΜίκεπΙ) • ηοπιϊπβ ιαο, Ια- 
οαηΪΜΐι ταονίΐ: αΜ βΐ πΓΐ>«η ιηκηΐϊιιιιη βοηάκΐίΐ, ηηαπι ϋίΙΙιΊΙΙίιπι •ρ- 
ρβΙίΑτϊΙ: Λ Γ«^•τίΙ (Ιιί οβγ «ηηοβ χιιΐιι. Ροιΐ Ιιααβ >ά ί•Εοπϊ>πι Γεριΐ' 
ηιη( ρΐατίιιιΐ κΐιί, βι^υβ &α ΤΙΐΜΐΐαη, ϋ&εαηΒη τα{«ηι ; ηαί, ϊαχίβ ηρ•» &α- 
ΜίαΙι ΒαιοΙΜ, αΗηπι βιίτηιίΐι ςνΜΐ βι ηοηίηβ ιαο, ΤΙϊιιϋΒΐη νοητΐί. 
Η>Ι>ιι1ΐ ■ηΙοΒΐ Τΐιβιϋιιι ϊι1• 6^••, ΜΜίηηύ•« ΐοποαβ, (γμ ; 1«^αι ιοΚμΙ, 
0[]Γ(1•ιπ Μ Μ«ΐΑΐήρρ«Β, ςα»• αϊ ριιΙΐΑ^τΗΜα• ίαοηη^α ■ρρβΙΙιΙίΒηΙοΓ. Βι 

" ' "* 'ΊΤ Ιοατίΐ οΜβ*, ηοαύηβΤϊΒάνο ; ((ΐιΙ, ροιΐιιιιιτΙβιηΤ1ι«$(Ιΐ, 

κτίΐ. Τ^πάΐΓ•! νΛκΛ βχ ίβύ• βΙΐΜΐ ΙιαΙηΐΙ, ηοιηΐηβ 01;- η ρ•1«τ ΐόα 
11 ίβρνβτϋ ■^, >ά ΕιιηΐλΒ &ιι*1<ηι ιίΐϊι, ηΗ οΐιΐβοΐιίίοιΰ* οαυια Ιαιιο 1«ιιιροιΐβ α 
ηΐΜίητ.' Οη*Ι(ΐΑ «ιΐ«η Ικ» ■ 0]Τ{ιμ, ΒΑμΙοιιϊι γ•^ Ρ. υη• ρ«ι η αΚβΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Χ. IV. 88 

(α χαΐ ΠοΧυδίνχην χαΐ ^Έλίνην, ήτις ^Ελίνη ι7χ€ φοβ^ρον χάλ- 
λος, ην (ξ^δωκε μετά ταντα 6 (ίντος Τννδάριος εϊζγάμον Μ§^ 
ψίλάω, τω βασιλεΐ των Ιίίργείων , σνντρόφφ τον ^Αγαμέμνονος, V 34 
χα&ώς ΤΙαλαιφατος ο σο(/ώτατος σννεγράψατο , οτι μάτην οί 
β'ποιηται ίστορουσι ποίητιχώς λέγοντες οτι δ Ζενς γίγονε κύκνος 
χαΐ ^ηδαν ^σχννε. 

Της δί των Φρνγών χωράς Ιπϊ των χρόνων τον Σαμψών Ο 102 
ϊβσσίλενσε /ίάρδανος, νιος ^Ιλίον. 

ΙΒν αντοΐς δί τοις χρονοις Ιβασίλενσε των ^Ελλήνων, τοΰτ 

10ίστ2 της ^Ελλάδος, τ)ς ονόματι Ζ4βας ϊτη κ/\ χαϊ μετ αντον 
ΙβασίΚενσεν δ Προΐτος Ιτη ιζ\ τοντον η γννή η 2&εν/βοια, η 
ηαϊ^Αντεια, ΙφΙλησε τον ΒεΧλεροψύντην' χαϊ προσίπεμψεν αν^ 
τω τ ίνας, χάί ονχ Ιπείσθτ], λέγων οτι χαμενρετόν με ευρεν δ βα^ 
σιλενς Προΐτος ηρο της βασιλείας αντον χαϊ άνεΘ'ρεψατο χαϊ τι• Β 

15/ι^ς με ηξίωσεν νίον σννεσθΊειν αντψ' χαϊ πράξω τι τοιοντον 
χατ αντον ; ονχ ϊστι νόμος "Ελλησι, χαϊ τοντο άχονσασα η 
ΣΘ'ενίβοια, λογισαμίνη μηποτε, ώς ϊχων πα^ρησίαν νίον πρίς 
ανιόν, εΐπτ] αντψ οτι προαίπιμ'ψεν αντψ τινας ώς Ιρώαα αντον, 
λάθ-ρα είπε τω ϊδΐω ανδρϊ οτι Ιρα μον δ Βελλεροφόντης χαΐ 

^επέρχεται μοι, χψ μη φάρμαχόν μοι δώσει χαϊ ^άνω φνλάττον^ 
οά σοι σωφροσννην , ώς άνδρας Ιρώσα, ψίφονμαι, χαϊ λίγει 

12. 'Λντεία Οχ. 13. χαμνό^ετον] χαμαιεύρηόν με ενρε κάί άνε^ 
^ρέ^ατο ▼6τΙ)α Εθβ&ροΙϋ βρροηίΐ δυΐάββ νοί. III. ρ. 652, τ«1 βχ 
ΜϊϋΑΐα ^^\ βχ Αηΐίοείιβηο Ιο&οαβ εΙΙογο. 21. φοβούμαι 01ι., *αϊ 
φοβονμαι Οχ.. 

ίτββ ίηθβ 6<Ηόϋ ίηί&ηΐββ; Οββίοτβιιι, ΡοΙΙοοβιη» βί Ηφίβη&αι, ηιηηθΕβ 
ίοποΕβ τίΓςΐηβιη: αα&πι ροβΙβΕ Τ^ηό&η» ΜοηβίΕο, Αγ^ϊυογοοι Γβ^ί, Αςα- 
ΒΜίηοηΜ οοηηαΐΗΐιο, ιη ϋχοΓβιη ά6<ϋ1: αΐΐ ιηβιηοήΕβ ρηΜϋάίΙ β&ρίβηϋ•- 
ΒΪιηοβ ΡΕί&βρΗΕίυβ: ϋΐυά βϋ&ιη ΙοιίΕΐαβ, ίΓΟβίΓΕ 8β ΡοβίΕβ ΙΐΕΐιιιίβββ, 1η 
£&1>ο1ε ίΐΐα, <16 Ιι6(1&, ε ^οτβ ίη (>)Γβαυιη ▼βΓβο, οοιηρΓβΒβΕ. 

8Εαιρ50ΐιίβ ΕυΙβιη ΙβιηροπΒυ», ιη Ρλτχ^ Γ6ς;ηΕν1( ΒΕτθΕηΏβ^ ϋΙ 

Βο(ΐ6αι θϋΕΐη (βαιροΓβ εο βΓΕ6€ΪΕΐη τ6£ΐΐΕτϋ Α1>8β ηιιίάΕιη, ρβτ ειη 
ηο9 XXIII, ροβΐ βαιη, ΡΓοβΙυ*, Επηο» χτπ. Ηα]υ8 υχοΓ 8ϋιβη6ΐ>οβΕ, <]η&β 
β( ΑηΙΪΕ (1ΐ€ΐΕ €3ΐ, ΒβΙΙεΓορΙιοηΙβιιι (ΐ6ρβΗΙ>Εΐ; πήΐΐίΐ 1^{ατ αυί βυπι 5θ1- 
1ιοί(ΕΓβα(; 5«ά ΒβΐίβτορΙιοιι , τοίί» 6]αβ Εΐιηυβη ηοίβηβ ΓθβροηαιΙ;, Ρτοβίαβ» 
!Β(ΐαΪ6ηβ, Επΐ6(]υΕηι Κβχ 6β86ΐ, ηβ βχρο&ϋιιιη κρβτϋ, β1 βρυά ββ (Ιοηιί 
«ηαίΗτϋ; ηβο ιηίηυβ οΙίΕΠίαι 1ΐΕΐ>ιιίΐ οοηνίοΙοΓβιιι, οιιεπι βΐ βίχυβ βίυβ ίυίβ- 
8βιη, Εβοαβ ϊ^Χμτ^ υ1 ία Ιιυηο νίηιηι Ι&ΐβ βϋςιήα οοιηιιιιΗβΓβιιιτ Α^βϋ 
1ΐ0€ εΙ> Ιιοοιίηβ €Ιγε66ο• Ηα«€ ιιΜ ΕΐιάΐΜθΙ 80ΐ€η6ΐ>οβΕ (πιβίαβηβ, ηβ 
ίοΓίβ ϋΙ>6Γ^Εΐο , <ιαΕΐιι Εραά ΡΓοβίιηη Ιεικιοεπι &1ία8 1ΐΕΐ>αΗ , ιΐδαι , ββ εΙ> 
υχοΓβ «305 Εά Εοιρίβχαβ βυο8 βοΙϋείΐΕΐαηι «Μβ ΕρβΓίτβΙ:) οΙειο Βρυά νι« 
ηιη οτίιηίαΕίαΓ βυη; Β^ι^ΙβΓορΗοη , ίικιαίβι», ρβτθίΐβ πιβ επιεπ», ίηνοΐ&ί 
ίη Επιρίβχυβ: 1ίιη€ο(]ΐιβ, ηο εΙ> β)ο8 νβηβήάο ογοτι ρβτΗοΓΕ δίιη; <1υιη 
Φαί ΕίΒΕΒβ, €&8ΐίΐΕ(βαι οιβΕπι ΐίΐιί 1ηο(^ιιιη«ιιι ρΓΕβ8(θ. ΡΓΟβΙαβ ΤθΤΟ Γβ- 84 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Ο 103 αντ^ ο ΠροΤτος, Νόμος Ιστίν "^Ελλι^σι μίΐ ποηΐν χαχώς τψ στνί- 
α^Ιοντί. άλλα ηίμπω αντον ηρος τον ϊδων σον πατέρα ^Ιοβάτψ, 
μίθ^ ου ουδίποτΒ ϊφαγί, γράφων αντφ φονίνσαι αντ6ν ωςίπΐ- 
€ βονΧον της Ιμης βασιλείας χαΐ σον αντης. ο ϋ ποίησας όντως 
ϊίωχ^ν αντψ γράμματα , σφραγίσας αντά βασίΧίχη σφραγΐδί.6 
χαΐ λαβών τά γράμμ§^α ο Βίλλίροφοντης , άγνοών την χατοτ- 
ϋχίυην ττ^ν χατ αντον απηΚ&ι προς τον^Ιοβάτην βασιΚία^ χαί 
ι&ριν αντον Ιν τω άρίστω. χαϊ μα&ών ο Ίοβάτης οτι ηλΟ-εν, 
ϊχάλεσίν αντον, χαΐ ώς ψίΧονμενον παρά τον Προίτον, γαμβρον 
αντον , ώς νίον Ιχέλίυσε σνν6σ&^ίαν αντω. χαϊ ύίΐξάμενος τά 10 
γράμματα χαϊ άι^α^^ούς τά γραψίντα αντψ , χαϊ ιϊύώς 6 ^Ιοβα- 
της δη σννίφαγίν αντω ίΙπΒ χα^* ίαντον οτι μάλλον χατηγορέΓ-- 

Ο 1θ4 τα< οντος' ίϊ γαρ σνντιδΗ χαχω, οΐχ αν η όίχη ΙποΙησιν αντον 
φαγίΐν μιτ Ιμον , οτι νόμος Ιστ\ν ^Ελλησι τψ σννισ3^1οντι μη 
Β ποαΧν χαχως• χα\ τά αντά ϊγραψε τψ ϊύίψ γαμβρφ χαΐ τά Χοι- 15 
ηά, χα&ώς σννεγράψατο Ευριπίδης ο τραγιχος ποιητής, πΧη^ 
ρώσας το δράμα, 

Μηά δι την βασιΧέΙαν του ΠροΙτον ΙβασΙΧινσιν ο δεύτερος 
*ΑχρΙσιος ϊτη Χα\ χα\ Χοιπον μετά την νΐχην την χατά Οϊνομάου 
ΙβασίΧενσεν ο ΠεΧοψ ϊτη Χβ', Ιξ ον χαΐ ΠεΧΛιοννησιοι ΙχΧηθτ^-^ 
σαν οί 'ΕΧΧαδιχοΙ• έχτισε δι χαϊ πόΧιν, ηντινα χαϊ ΠεΧοπον-^ 

2. 'ΐίύβάτην ιβηιρβτ Οχ., Ίοβάτηψ ΟβθΓβηαβ. 16. Ενριηίδηςί 

νΐά. Ββηϋβί. ρ. 20. 18. δεύτερος] Οβ Ιιοο θίβρυΐΑΐ δεΗυηΟ• 

Νοί. ΒΊ61. Υιη. ρ. 165. 20. Πέλω^ρ Οχ., ΠέΙοιρ ΟβάτβΐΜ»• 

ϋήά» Πελοκονήϋίοι Οχ. 21. ΠεΙοπόνηαον Οχ. 

βροηάβηι; Ιιι3ιιΗ•ιιι, Ιηςαϋ, ίΐϋβ, ςηίΐιιιβοοιιι οοιηοάβτΐηί, ίηίβητβ, βηβεΐβ 
ΚβΗ^ίο ββΐ: ΟΑβΙβηιιη ΙοΙ>&ΐί, ρ&ΐη Ιαο, «ι^^^ιη ηϋηςα&ιη οοπιβάίΐ, βυηι 
ηΙΟΑΠι; ρβΓ ΙίΙβΓλΐ βυιη Γο^&ηβ, ιιΐί Ιιυηε β ιηο<ϋο ΙοΗ&Ι; ιιΐ <ιιιι 1ΐΜ 
τβ^ηοςυβ ηβο αΙτοχΙι ίϋβιάίββ. Αά Ηαηο ι^Μητ ιηο^αιη ίβοίΐ ΡΓΟβΙαβ, β( 

Η βαβρΙοΑίαι, ^ο6&ι^ άβίβΓί. Ιοοκϋΐ &υ1βιη ΐη Το6&(6ΐη, ίοΓίβ (αιη ρΓ&η- 
^βηΐβιη; <|υΐ, &υ<1ί(ο ΒβΠβΓορΗοηΙβιη α<1τ€ηίΜβ, ςιιβπι Ργο61ο8 ^βηβΓ &1ϋ 
Ιούο εΙίΑΤΟΐη Η&6αΗ, ίΐΐυιη ίη ηιβηβΑβ οοηβοΓίϊαπι &<Ι1ιΊΙ>υΙ1. Ββίηάβ ΙίΙβΗβ 
ΜοβρίΙβ ρ€Γΐβ€ΐϋ()αβ , ^ο6ιι(68, 61101 ιη πιοινίΑβ βΐΊ&ιη οοηβοιίιιιιη «υαι το- 
€Β85«1; ΐικΙυΜο (ίιΐ(|αΗ &ρο(1 ββ) Ιιοιιιο ίβΐβ ίηίιιυβ ίηβίαιυΙ&ΙυΓ : βΐ «αΐαι 
λΐΐου]!» Ιη 00 ηιαίί οοηβάα ίαί536(, εοηιιηιιη] υϋ πΐ€ΐΐ5& Ιυ:)(ί(ι& ίρβλ ηοη 
8ΐτί&ΐ6( Αρϋά βΓαβ€08 βηίπι, ίη3αη•ιη 6ΐ, ^αΐεηιη εοιηβίίβηηΐ , ίηίθίτβ, 
ηβίβΑ ΙΐΑΐ>6(αΓ. ^υxιΑ 1ι&β€ ι^Ιογ ^βηβΓο βυο ΓββοΗρβίΐ ΙοΒβΙβι»; βΐ ^ιΐΑβ 
^ ΜφίαηΙυΓ Ερυά Κυηρ1<1βπι, 4^ Ιι&ο 4ο γ« Τπιςοβάίβπι βοηρβίΐ. 

Ργο6(ο &υ(βιη βαοεοΜΗ ίη η^ο ΑοΗιίιιβ βοοοηάυβ ρβτ μιποβ χχχι. 
«1 άβίη<ΐ6 Ρβίορβ, ροβΐ νιο^οιίΑΐη οοηΐτα ΟβηοήίΕυαι ε μ ρΕΤ^Εΐη; ηοι 
Γβ^ηι^τΐΐ «ηηοβ χχχιι. ε ςυο βπ^ά ροιΙβΕ ΡβίοροοΜϋ άιώ βαηΐ: 4^ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. IV. 85 

ψηϋον Ιχάλεσίν * ϊχτοη χαϊ ΠεΧοηοτνησίον ίχληθ^] τ6 βααΐλίίοψ 

^Βΐάδος. 

^Εν ανχοΐς ϋ τοΐςχρόνοις ην ο ^^ημόχρηος, φιλοσοφονμΒψα Β 

Μάσχων ' όστις χαΐ Ιν τγι ψίΧοσόφφ αντον σνγγραφτ] Οξί&ηο 
δταϋτα οτι ^εΓτοι^ &ίλοντα ψίλόσοφον γενέσθαι ασχύν σωφρονίΐν, 

ηάντωψ απίχιαΟ-αί χαχών, πάντα ϋ Ιρβ-ώς νο€Ϊν χαΐ πράτταν, 

χαϊ δτ€ όντως ψίΧοσοφησα, τότε μα&ησιται το Ιννάγραμμον 

όνομα χαϊ οψεται τ6ν νί&ν τον &ίον Χίγον τον άπαθ^} , ηαβί^ν 

μίΧλοφανη. ψίρεταί δί ταντα άς τ6 σύγγραμμα ΘεοφίΧον τον ο 106 
10 οοφωτάτον χρονογράφον. 

^Εν δί τοις αντοΐς χρόνοις ΙφιΧοσοψΗ^Ιπποχράτης , Ιατριχην ν 95 

ψίΧοσοφίαν ίχτίθ'ίμενος. 

Μετά δί την βασιΧεΙαν ΠίΧοπος ΙβασίΧενσεν 2 Ιίτρεύς ϊτη 

χ, χαϊ με"^ αντον ο ΘυΙστης ίτη ι^, χαϊ μετ αύτον 6 ΐΑγαμί- 
ΙΒμνων ϊτη ιη, χαϊ μεί αντον ϊβασίΧενσεν ο Αϊγισ9-ος ϊτη ζ\ χα- 

τίσχεν ονν ή βααιΧεΙα των ^ΕΧΧηνοίν, ^τοι ΠεΧοποννηαΙων , ϊτη 

*Εν δι τοΤς ηροαρημίνοις ανωτέρω χρόνοις της Κρήτης Ιβα- 

σίΧευσε πρώτος ο Μίνωος, ο νίος της Ευρώπης ' ^στις χαϊ Ιθ^α-' 

9θΧασσοχράτεί ποΧψησας ΐΑίθηναΙοίς χαΐ νόμονς ΙτΙΘ-η' περί ον, 

ψησί, ΙΙλάτων ο σοψώτατος Ιν τοις περί νόμων νπομνήμαοίν 

Ιμνημονευσεν, Ιν οΤς χρονοις ί}σαν ο ^αίδαΧος χαί ο άχαρος, Β 

14. θνεατής Οχ. 19. Ι^αΧαο. Οΐι. , Ι^αΧΙαα. Οχ. 

βΙ ιιγΙ>€ιιι ςπο^ιιβ €οηύΙθϋ, ςοιηι Ρβίοραη^βαη τοο&τϋ: οη^β ροι^βλ βη•• 
€οηιιιι Γβςηαπι Ρβίοροηβιί&εαιη τοαιΙίΕΐυΓ 

Βοάβιη ΙβαιροΓβ ΑογοΙΙ Ι>«ιηο€η(ιιιΐ ΡΜΙοΜίρΙιαβ: ςηΐ «ΰ&ιη Ιη βοΗρίΙβ. 
■πίι Ρΐιίίοιορίιίαβ άοοαϋ ά6ΐ>«Γ« βυη, αυί ΡΗΙΙοβορΗυι 6Υ&όβΓβ αιρϋ, βχ- 
€Τ€6Γ6« (€0ΐρβΤ8Γβ >β, 6^ &1> οπιαίΙ>αϋ τι^ίίβ λίΜΐίηβΓβ; οιηηία βΐί&ιη ΓβοΙο 
!η1«11ί§βΓ6, &ο ί&6βΓ6: όΜ &α(«ιιι Ηαο ρβΓτβηβΗΐ, (ϋάοοβΒϋαΓ Νοιηβη ί1- 
ΙοΑ ηοταη Ιίίβηβ 8(ηήΙ>6ηάυιη ; 6( νιάβΜΐ ΑΙίαπι 1)ύ γ«Γΐ>ιιιη ΐΐΐαό ίιηρ888ΐ- 
1>ΐ1β, οϋιη «ϋ&ιη Ραββί^ϋβ ίιιίαπιπι. ΕχΙληΙ &α(6ΐη 1ι&6€ Ερυ4 ΤΗοορΙιί- 
Ιαηι, «ιιρίβηΐιββίιιιυιη ΟΙίΓοηο^&ρΙιυιη. 

Είθάθΐη (βαιροΓίΙ>ϋ& βΙίΑίιι ηοπιΐΐ Ηίρροοπιΐββ Ρΐιϋοβορίιιιβ , ςι^ Μβ- 
άίάη&ιη άοοαίΐ. 

Ρθ5ΐ Ρείορβιη, ίη Γβκηο βαοοβηΐΐ ΑίΤΦΠβ; βί Γβ^&νϋ βηηοΒ χχ. 
Ηαη€ €Χ06ρί( Τΐιγ^βΐφβ, ςάι τβ^ατϋ Εηηοβ χη. ροβΐ Ηαηο Γβρι&νϋ Α^- 
ιηβιηαοη, &ιιηο8 χνιιι. Καίο βαοϋβββίΐ ΑβςίβΐΙιυβ, 6ΐ Γβ^υιη ΙβηυίΙ, Βηηοβ 
τπ. ΒοΓΑτίΙ ίΐ&^ιΐ6 Γο^αυαι βΓΜΟοηιιη ηβοιρβ Ρβίοροηιιβιί&ουηι , Αηηοι 

8αρη(1ιοϋ& λα(«ιη 1βπιροηΙ>ι», λά ΟΓθί&πι ρΗιηοβ ΓβςηΑν!^ ΜΙηο•» 
ΕοΓορΕβ &1ΐϋ2$: αυί, 6αΑ ηι&Η άοιηίη&ίαβ «5561, Αϋΐ6ηιβιΐ5ΐΙ>05 6β11υιη ΐη- 
ΙοΙΗ, 1βς€5(|ϋβ ιίΐίβ ίπιρο3υΙΙ. Ηα3ΐιβ ι^βΓΟ 3&ρί6ηϋ&άιηυ3 ΡΙ&Ιο ηβοιίιιΐ^, . 
ίη I^^Κ>^^8 θ]υ« άβ Ιι^ςιύϋΐ. Οϊγοε β&θβπι 1ΰΐηροΓ& €β1οΙ)Γ€β ίοβπιηΐ Ρα•- 
βθ ΙΟΔΛΝΙδ ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Ο 106 &ρνΧονμίΐΌΐ Τμχϊτ χήί Πασιφάης, γνιιαικ&ς τον Μίναος βα<α- 
Χίως χαΐ τον Τανρον τον νοτα^Ιου αντης' ίξ αϊ ίτιχι μοιχιν- 
9-ιΤαα ν'ών τόν χΧηΆ-έντα Μινώταυρο*, μίσάσαντος τγι μοιχίΐα 
της ηοςνίΐας τον δαιδάλου χάΐ τον 'Ικάρον. 6 ϋ Μίνωας βα~ 
αΛινς την Παυιφάην &ποχΧίΙσας Ια τψ χονβονχΧΐΙω μίτά βνο5 
δονΧΙδων παρίΐχίν αέι^ τροφ»;", χαΐ ίΐασΐν αντιτν ίχιΐ, μηχίτ* 
ίωραχώς αντήν. χ«! Ιχιίνη 9Χιβομίνη, ως Χν9ίϊοα της βασι- 
Χιχ^αξΙας, νόαω βΧη»ιϊσα ίτΐΧίντα- ό όί ^α^δαXος χαϊ οΤχα- 
ρος ίφονΐνβΊ]βαν ό μίν^χαρος ψίνγων της φρουράς , &ς ηΧία, 
ΪΆονζίσ&η , ο δί ^αΙδαΧος ίαφάγη. περί ϋ της Πααιφάης ίξί- 10 
9ΐνο δράμα ο Εύρίηίδης ό ποιητής. 
Ο Έν αίτοϊς δι τοις χρόνοις ΉραχΧης & τάιστης ο μυστιχ^ 

&9Χονς τιοι^σας , άπίΧ&ΐιπ' ίν ττ^ ^ιβύγι χύρα οννίβαΧίΤωΆ»- 
τίωνι, χα! αύνψ ^ντι μναιιχψ, τιοιοϋντι ϋ γήινα τίνα. χαΐ 
νιχηαας αυτ^ν ο ΗηαχΧης ίφονεοσιν ανταν ' όστις ΗραχΙης, μι- χ5 
Τ« την νΐχην νόσψ βΧη&ιΙς , ίαντίν ίΐς πνρ ΐβαΧι χα} ϊτίλάτα' 

Ο 107 ηίρϊ ον /ίΐδνμος ο αοψώτατος συνΐγράψατο. τον δί 'ΙΧΙον τότε 
, ϊβασΟΛνσί μίτά ^^άρδαναν ^αομίδων, ό αϋτον νίός. 
Μίτά α 2»μψώ* ηγίΐτο τον 'ίσρα^λ ϊϊλϊ ο Ιίριύς. 
Έν α τοις άνωτίρω χρόνοις ΙτιΧίύχα ό Άνδρό^ηος, ό νΐο;20 
τ^ς ίΐασιψάης καΐ τον Μίνωος, βασιΧίως της Κρήτης ' ώααν- 

α. \ίά. Ββπΐΐβΐ, ρ. Ζ7. 14. γήινα] ΓοΓϋκβ €οηΓβΓ«ιι6Β (|υ4β ιιιηΐ 

ε. 42. Ο βζίΓ. γηαΐαίΐ, ϊ, «. γο>ιτίϊαΐ, τινκΕ δεΚυΓζΙίΕΊιεΙϊϊυι Νο(. 
ΐΐιΐ. Μα- Ρ' 65. ριηιηι ριτοΙηΙιΐΙίΜΓ. α Βίυι) ςιισαιιη γβπι ίιι1>ιιίΙ ΡΐίΐρΙιιβ, Αΐίιιακιιι• β 
ρβρ«ιίΙ; &ύυΙΙειϊΐ ωη^εϋΐ, αΙ(|θα ίΙΙιιά βϋαπι ρΓοιηονβοΐίΙχ]! , ΡαβΑβΙο εί 
ΙβίΓΟ. Κβχ τβΓο Μΐηοϊ ϋΐοΓβιη ιιΐΒΐη 1η οΐ)1)ϊϋΐ]|α , υηα οαηι Αιικίαι ββ- 
<ί]Ιί;ι, τΐβΐυ ηβΰβϊΐΐπο α^ΙΙιϊΙο, ΙηοΙυΑί ^οωίΙ.; αβΓ ροιΐ υΐα4 ΙνπροΓίβ 
νη4ΐΐ8ΐιι ίη Μοιρβοΐαιη νΐη τιιιΐΐ. ΟαεΙβηιιη, αιιοιΐ ηρα άϊβπίΐΒΐβ βνυΐα 
βΜΕ(, βχιτυεΙλΠϊ μ, Ιη ιηοτΙ)ΐιηι Ιηοΐύΐΐ, «Ι ιιο τϊίαπι ΑηϊνιΙ. Οαβάοΐαι 
■υΐΕΐα εΐ Ιμπ» ύήπύ• ριιίβηιαΐ; Ιιίο 4<ιϊΊ<ιηι ηιρί'Ο οΒΓοβΓβ, ΐηΐβτ 
ηβνίβαηιΐυηι, ιηαπ άιπιβηιιΐΐ ΐίΐ; ΡαβΟαΙι» τβτα ςΙαιΙΙσ οοώυι. Ρ« Ρβ- 
άρΙΐΒί; τβτσ ία1)ΐιΐΒΐπ ΜΠΗτίριΊΐ ΚυΓίρΐά» Ραβίι• 

Ιίκΐβιη ΐεαιροιΐΐ)))! Ηιτουΐΐΐ ϊΙΙβ, ΒβΓίιιηηίι ιοίι εΙβπι!, Ιηϊϋιΐοτ βΙ 
Μ^'ϊΙ•, 1.ίΙ>^ιαι ρτοΓβοΙυι, ευηι ΑπΙμπε, ςιιϊ ϊρϊΕ ια^ίΐΒ ΙΊιΐΐ, Τμτ»- 
ϊίττβηιιβ ηυβϊΐΙβΒΐ βγΙϊι βχΐίτυΐΐ, οοιι^γϊμο) «ιΐ. ^υ^πι αιιη νϊοίαβί 
ΗβτεαΙει, οϋΐΐ<1ΐ1ι ροιΐ τίι:Ιοπαιη τβτο, βιογΙιο ΕΟΓΓβρΙιΐΐ, 3ΐ>ίριαιη ίη ίςιιβιη 
<Μΐι3«εϊΙ; ιιΙ]1 βΐιιαπιρίη» ρειίϊΐ. Ηκεγ βοΐϊΐα ■ ϋϊύ^ηιο ιϊρίβηϋιιίηιο οαιν- 
ιτιϊρΐβ Ηΐη(. Κε^ανίΐ «^ Ιϋυιη Ιιιηο ΐβιηραΓΐι, ροιΐ Οαπίβιιιιιιι, &Άλ» 

ΙΐΓΒΐΙεοι τΒτο, ροι( ββπιρΜΠίηι, 3ΐιΑΙεανίΙ Αϊ ιιεβηίαι. 
ΤππροήΐΗΐι Βΐιΐΐΐη ιιιρπιΙίαΐ!* πιοΓίυυι ηΐ ΑηιίΓο^Εΐΐι, Μίηο'ΐι Ογβ- 
1Β« Γ€ΒΪϊ οχ ΡΜίρίΜα ΓιΙίιι*. ΜοΓίυυι Εΐΐ βΐίιιιιι Μίααι ίρΜί ((ΐιϊ ΠΜτίΙυ• ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι-. IV• 87 

τως δι χαΐ αντ^ς Μίνωος ΙηΧίυτηα, χοΛ Ιχίλ€Όσ9 μίΧλΟψ Τ£- ο 
Χ^ταν βασίλέυσαί της Κρήτης τ6ν Μίνώτανρον, χαϊ μετά την 
τσυχον τεληηίιν του Μίνωος Ιβασίλενσε της Κ^της 6 Μινω^ 
ταη}ρος, ο Πασίψάης υίος χαϊ Τανρον του νοταρίου αυτής, χαΐ 
5νβρ{¥ λογιζόμενοί οι συγχλητίχοί της Κρήτης τ& βασίΧιυ&ηνα$ 
υπο του Μινώταυρου , ως μοιχογεννήτου , συσχΒυάζβνται αίτφ 
χαΐ προτρέηονταί τόν Θησέα, ώς γενναΐόν, τον υίον του ^ίίγίως, 
βααιΧέως ττ^ς ΘιασαΧίας, ίΐς τ& ποΧψησαι αύτψ, συνταξώ^νοΛ 
προδίδαν τον Μινώταυρον χαί τί^ν χώρανπασαν, χα\ δωοναι 

10 αύτ^ χαϊ τήν άδεΧφην αυτοΰ ίΐς γυναΐχα, ττ^ν ΐΛριάδνηγ, την Ιχ 
Ποϋτιφάης χαϊ του Μίνωος βασιΧίως ' ίΐχι γάρ άηο της Πασι-' 
ψάης χαϊ του ΜΙνωος τον Μνδρόγηον χαϊ την Ι4ριάδνην. χαϊ 
ηΧ&δ χα"^ αύτοϋ ο Θηοιυς ίΐς την Κρητην Ιξαίφνης , χαϊ πάντες Β 
Ιάσαντες τον Μινώταυρον οι συγχΧητιχοϊ χα\ ο στρατός ϊδοξαν 

15 φεύγειν την πόΧιν Γόρτυναν. χαϊ γνούς δ Μινώταυρος την προ- 
δοσίαν ϊφυγι χαϊ αυτός εϊς τ'^ν^αβυριν&ονχώραν' χαϊ άνεΧΘ-ών Ο 108 
Ιν ορει εϊσηΧΘ-εν εΙς σηήΧαιον χρυητόμενος, χοΛ χαταδιωξας αν- 
τον ο Θησεύς ϊμα^εν υπό τίνος που χέχρυπται * οντινα ΙχβαΧών 
Ιφδνιυσεν ενΟίως. χαϊ εϊσεΧ&ών Ιν ττ] πόΧει Γορτυτη Ιθ^ριάμ^ Υ 36 

90βευσε τ^ν χατά του Μινώταυρου νίχην' χαϊ ενψημεΐτο άπδ των 
συγχΧητιχων χαί άπδ πάσης της χώρας, χαϊ ^τησεν οντοι^ς άπεΧ^^ 
^εΐν προς τον ΑΙγία, τον αύτοϋ πατέρα, ^να χαϊ προς αυτδν 
θριάμβευση την νΐχην, προ του δί αυτόν χαταπΧενσαι προς 
τον πατίρα αντου, άπεΧ&ών τις ναύτης ανήγγειΧε τ^ βασιΧεϊ 

15. Τορνύναν Οχ• 20. εύφημείτο"] ίφημεϊτο Οχ, 

π», ια€€6ΐΜΓβιιι βΙΜ !η Γβ^ο €ΦΒ8ΐϋυΗ ΜΙηοΐΜίηυη. Ροιί Μΐηοβπι ϋλ- 
φΐβ πιθΓΐαοιη« Οι^β Γβ^οηι Ιβηιιι^ Μιηο(ΑυΓα«, Ρ&βιρΙι&ββ «χ Τ&ιιτο, 
ΝοίΑΤ^^αο, &ϋιΐ5. Υβηιιη Γ€^ ρΗιηοΓοι ρΓοΙ^ΓΟ ά6ι «ΙαεβηΙββ, β! «ζ 
Α<1υ11βΝΡ η&Ιοιη τβ^βπι ΙΐΑΐ>βΓ6ΐι(; Ια οαιη οοηιρίΓ&ηιηΙ : Τ1ΐ€β€υπΐ(]ΐιβ, 
Αβ^βί ΤΗ«ιιβΑΐΙ&β Γβ^ίβ βϋυιη, τίπιαι βίΓβηαυπι, ΕαΙιοΓί&1ί βυηΐ ρΓοηιίΐΐΦΐι* 
ίΛΛ 8β ΜΙηοΐΑΐΐΓπηι, Γβ^ΐοοβοΜίυβ ΧοίΛία ρΓοάΐΙυτοβ; β1 ΑΓίΑόη&ηι, βογο- 
τβη β{α8, Μίηοίβ Γβ£Ϊ3 βχ Ρ&•ίρΗ&6 βΠαιη Ιη ιιχοΓθπι ϋϋ ό&ΙυΓοβ. δυβοθ- 
Ό€ηΙ βηΐΒΐ 6Χ ΡββίρΙΐλβ τβχ Μιηοβ Αη<ΐΓο^6υιιι β( Αη8(1α8ΐη. δΐ&ίίια 
ι(α(106 ΤΙΐ63οαβ ίη ΟΓβΙαιη, &άτ€ηυ« Μίηοί&αΓάιη , ρΓοβοΊδάΙατ. Ργοοο- 
κι Εΐι(€ΐιι, οαιη βχ^τάΐα 4οίο, 8ίιηα1&1& Ι^^^α, ΜίηοΙλαηιιιι, ιΐΓΐ)6ΐΐΜΐιιβ 
ΟοΓίγη&πι θβββηιβτυηί. ΜιηοΙ&ητυιι νβτο ρΓοάιϋοηβιη ββηϋθηρ, 6ΐ ίριιβ 
ίοςίΐ ΐη £ι&1>3τΗη1Ιιαιη τβ^οηβια: υΜ €υιιι &<1 πιοπίβαι ρβητβηίβϋβΐ, βρβίαιι* 
οιη (]ΐΐ8η(1&ιη 8υΙ>ίιι(Γ&η3 ιΐβΐιΐυΐΐ. ΤΗβββυβ ΕαΙβιη βοπι ίηιβαιίυι , 6ΐ & 
^ηοάίπι 64ΐοο1υΒ υΙ>ΐ 1&ϋΐΑτ{1; 6 ΐΑΐθΙ>ήιι «χ^ηοίαπι βΐ&ΐίπι ίηΙβΓίβοϋ. Υίτ 
€(οΓ ί(&<ια6 ία υΓΐ>€ΐη (χοιί^ηαιιι Γοτβηυβ, ΙτίυηιρΙιααι άβ ΜΐηοΐΑοτο β^ϋ» 
ηηςοΑπκίαβ ΑραΑ ΡΓοορββ λαΙ>άί(οβ(]Μ« οπ)ΐΐ€3 οοιιρΑΠίτίΙ »1>ϊ ^Ιοή&ιη• 
ΡΓ0€βΓ«3 «(ΐΑπι Γο^Βίτϋ , »(! λά ρ&ΐΓβιη Αβ^βοοιι ββαυη ρΓοΓβοΙΙ « Ιήυπι- 
ρΐιοη €ϋ«ιη ϋϋο €6ΐ«1>Γυβα(. ΤαΜϋοιη ▼βτο, «δΙφ^^μβ ρλ^ήλΐη ιτβτ&υίί <_ 88 ΙΟΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

ΑΙγιΨ, τφ πατρί τον Θησέως, Ζτι Ι'ξίφυγιν Ιχ της πόΧεως υ ΙΚί«- 
ι^ώτανρος' καΐ νπίλαβέν, &τι ίίΧην αντω ΙποΙηϋαν ο! Κρητις' 
ΙξίΟ^ίντο γάρ η^ρϊ αυτών, Κρητες άύ Λρενσταί'^ κα\ ϊ^ριψίν 
ίαντον άς την θάλασσαν χαϊ άπώλετο. Ιλ&^ών ονν ο Θησενς £ν- 

Β ρ^ν αντδν τίλΐυτηυαντα * χαϊ ηασϋ^Ις τγι ίδια σνγχλητψ πέρα- 5 
φρόνησε της βασιλείας της Κρήτης χαϊ της ^Αριάδνης , βασιλεύε 
σαντος τον ϊδίον πατρός της Θεσσαλίας, χαΐ ηγάγετο γνναΐχα 
τ'^ν ^ΙλΙαν τ^ Χεγομίνην ΦαΙδραν. η δί Ι/ίρίάδνη εϊσελθ-οϋσα 
Ο 109 ίν 'ίφ ^^ζψ 7θί; ^ιδς εμενεν ίίρεία παρβ-ίνος, ϊως οϋ ΙχεΧ Ιτε^ 
λ&ίτησε^ 10 

*Εν αντοΤς δί τοις χρονοις ε&ρυλλεϊτο Ιν τγι Θεσσαλία ο ψεν^ 
στης πόθΌς της Φαίδρας 6 ηρος^Ιππολντον, τον πρόγονον αντης, 
νϋν δι Θησέως Ιχ παΙΧαχης' ηερί ης ο σο^^ωτατος Ευριπίδης 
μίτά ταντα σννεγράψατο δράμα ποίητιχως. μετά οίν ν^ ενη 
τον τελεντησαί την Πασιψάην ΙστΙ τα χατά την Φαίδραν , χα- 15 

Ο &ώς ο σοφώτατος ^ομνΐνος ο ;((»ονο}^(»άφον νπεμνημάτισε, τγι 
δί 3Ία ^ν η Φαίδρα τελεία, ένστολος, μαχράψές, σώφρων, δ 
δι ^Ιππολντος τγι ϋ-ί^ ην τέλειος, ενσ&ενης, μελάγχροος, χονδο" 
^ρίξ, νπόσιμος, ηλατόψις, ο^((ντα; έχων μεγάλονς, σπανός 
το γένειον, χυνηγέτης, σώφρων δί χαΐ ησν/ος, ο δί Θησενς ο 20 
βασιλεύς αχονσας τά &ρνλλονμενα Ιν τγι ηολει περϊ της αύτον 
γυναιχος ^Ιλίας Φαίδρας, Ιλνπεΐτο προς αυτήν * χαΐ άγαναχτήσας 

1. Μγέϊ Οχ. 2• αΧλην ] αλην 01ι , δόΐφ ΟΐάΓβηυβ, υηάβ «1 άηά- 
την άιιοι ροΐββί. 3.* ϊριψεν Οχ. 8• 'ΊλΙαν] ΙηβρΙο ρΓο ιδίαν, . 

τβ1& ά6ά!356^, &η1βτ6Γΐ!ί η&υΐΑ ςιιΐά&ηι; ςα! Α6£;60, Τ1λ«8β! ρλ(η ηοηοΐΕ- 
▼Η» ΑϋηοΐΑϋπιπι 6Ζ ογΚμ &ιι£υρ8Μ. βαβρΐο&Ιαβ ϋ&φΐβ ρ&ΙβΓ» όο1ο<β 
€11111 €0 €|;ί556 0τ6ΐ€ηΜ8, (({υοπιιη ίπιοάβ• βϋαπι ίη ργοτ6γΜ& &1>ί6Γ&ηΙ| 
€τ€ί9Μ€9 Βοηρατ •ηοη«<θ€ββ:) ββιρβυαι ίη πΐΑτβ ρΓοίβάΙ βΙ ρβηί(•. Τ^ο- 
86υ« ίΐ&ίΐυβ Γβνβηυβ, ρ&ίτβαι «χ1ίη€ίαπι ΐητβηίΐ, 6ΐ οοηβίΙΐΒήίβ «ιι1« ί(Α 
£0&άβηΙί6υ8, ΟΓβΙβηβίαιη τβ^ο, ουαι ΑΓΐ&άη&, βρΓβΙο, (ευιη Ρ&ΐτβ άβ- 
ίυαοΐο, ίη Τ1ΐ€8«&ϋ&β γ€^ο ]&ιη βαοοβββαΓυβ ββββΐ,) αχοΓβαι κΐΒι Εοοβρϋ 
ΙΙίΒΐη, 9"Α® ®^ Ρ1ι&6«ΐΓα <ϋε1& €3(. ΑηΛάηλ νβΓο, ίη ^ο▼^β (βιηρίαιη ββ 
ηαρίβηβ, ίΙ>ί α^ ιηοΓίβαι υβηυβ ^ν^ο 9Λ€Τι& ΤΑοβτϋ. 

ϋΐίδ (βιηροήΒυβ ιηαΓ6ΐ>υί( ίαιηα ιηβη<1αζ, (Ιβ &ιηρΓΐΙ>υ8 ΡΙίΕβθπιβ β( 
Ηίρροίγΐΐ ρΓΐγΙ|;ηί, Τΐιβββί 6χ ρ€ΐϋοβ βΐϋ: όβ (|ΐιιΙ>υ8 ροβίβ» 5&ρί«οΐ35&ί- 
ηιυβ Βυιίρκίββ Βγαιοε οοηβεηρΒϋ. ΑοαάβΓυαΙ αυΐεπι β&, ^α&β αβ Ρ(ι&ο- 
ιΙγα ΐΓ&άυηίυΓ, ι.ιι &ηαΪ5, ροκί ιηοηυ&ιη Ραβίρΐι&βη: δίειιΐί βτ δ&ριβηίίδβ'ιιηο 
ΡοηιιιΊηο ΟίΓοηο^ΓβρΙιο ιηβπιοηββ ρΓ0(1ί(υιη 651. Εγ&Ι &ιιΐ6ΐη ΡΙιε^ιΙγε, 
ίοΓιη&ιη ααοά βρβοΙ&Ι, «ΙεΙογε 3ϋνΐΕ, ογοεΙε, ίαάβ οΒΙοη^κ, ιηοήΙ)ΐΐ3 Κο- 
1168118 : Η!ρρο1γ1υ8 γβΓΟ 8(ΕΐυΓΕ •ΐί&ιη 3ΐΐ8(Εν ΓοΙ>α8ΐυ8, €ο1ογ« ηί^ο, οε- 
ρίΐΐο 1>Γ€τί, βοοδίιηιιβ, Εείβ ΙεΙε, ^€ηΐίΗυ8 £;Γ3ηάί^πΙ>α8 , Ι>&γΙ>ε γογε, τβ- 
Ο^ϋοηι ^6ά1ία8, &ηίιηο β&ρίβηΐί ^^ ββόαΐο. Κοχ ΤΗβββυβ νβΓΟ, υΙ)ΐ &α- 
ίίίδΒΛΐ (|αΕ0 άβ υχοΓβ Ιϋλ ΡΙίΑβώΓλ (1:Μ€ΐιιίιιαΙ>ληΙιιτ ίη ροριιίαιη, πιοΐβιΐβ ΟΗΚΟΚΟΟΚΑΡΗΙΑ. £. IV. 89 

χατα τον ΚΙου νίοΰ ^ΙπποΧντον ουχ ϊδαξίν αντοΐς' λαβ&ν δί 
ταϋρον λ^υχον ϊδωχίν αύτ^ν &νσ/αν τψ Ποσαδώνί, χαταρωμ^νος Ο 110 
τον νΐον αντον ^ίπηολντον χα\ αϊτονμίνος χαχώς αύτον αττολ/- 
σ^αί, χαϊ αυνίβη μίτά μήνας τρπς Ιν τω Ιξίλ&έΐν τίν Τττττό* 
5Χντον ιϊς &ηραν ϊψέππον χαΐ δίΰξαί αναγρον, τον Ίππον αντον Ό 
ηροσχοχραντος Ιξίσ^λλίσβΎ} χαΐ Ιτασε χαμαί, « χατίχοιν τγι άριστί^ 
ρα χαρί τον χαλινον τον Ίηπον, χα\ άΧιγέντος τον Χωρίον Ιν τγι 
χαρϊ αντον Ιανρη νη& τον ^ηπον ' πληγην δί λαβών Ιν τγι α^τον 
χΗραλΐ] άσηνίχ&η νπο των δονλων ^ϊς την πύλιν Ιν τω ηαΧατΙψ ' 

10 χαϊ ττ] ίχττ] ημίρα ίχ της ηληγης της αντον χίψαλης τιλίντα ' 
ην δί Ιτών χβ*. δ δί Θηααύς βααά,ινς ταν&αίν αντδν ΙξιΐπΜ ττ^ 
Φαίδρα την ^αντον λνηην, ονπδίζων αντην, ίϊρηχώς ανττ} χαϊ τι^ 
^ρνλλονμινα ίν τγι πόλα χαϊ ττ} χώρα ί'ηχίν τον ^Ιππολντον χαΐ 
αντης. η δί Φαίδρα άχονσασα ταντα Ι'ξοψόαατο αντφ μη ύδέναι 

15 τοιοντον, άλλα χαϊ άποχαμίνην αντψ χαϊ μάτην την λοίδορίαν ταν- Β 
την τονς της πόλεως φημίσαι νπονοησαντας, 6 δί Θησινς /ι ι) 7ΐ€ΐ- 
σ&άςαντη, αϊσχννόμινοςδίχαϊ την σνγχλητον αντον, ΙηοΙησίν αν* 
τίρβ άπο οψίως, χύ,ινσας μηχίτί αντψ ορΰίσΘ-αι, λν7ίΟνμ^νος δί χαϊ 
δια τον θάνατον τον ϊδίον αντον νίον * ΙφΛα γαρ αντόν. η δι Φαί- 111 

£0 δρα, ως ηάνν σώφρων, &Χίβομίνη δι χαϊ δίά την ψ^νδή χατηγορίαν 
των της πόλεως χαϊ της χώρας, χαϊ τον ανδρός τον άποδιατ/μ^ναϊ^' 
σ/ννομίνη, ίανττι άπίχρησατο, χαϊ τιλεντα ονοα Ιτών λθ^, χα&ώς 

5. Ιφέχπον] ίφ ϊηηον Οχ.» ϊφιπηος διωχων Οθώτβηυ•. 7• εΐ- 
Ιίγέντος €1ΐ•, ΜΐΙτιγέντος Οχ. V. ρ. 19. Ι). 

1ΐ8€Φ ία 6& ΙαΰΙ: οοηιπιοΐυβ βΐί&πι ιτ& Ιη Αϋυιη βπαηι Ηιρροΐ^αιη, !ΙΙΐ« 
ςυΜβηι Γ6ΐη ηοη &ρ6Γί(: €Αβ1αηιιιι βυιηρίο «ΪΜ Ιαιιτο &16ο Ι^βρΙυηο Πΐυαι 
ίηηιοΐΑτΙΙ; βΰυιη^β Ηίρροΐ^τΐιιιη βχθΰηΐιιβ, άίηβ θβνοτίΐ. ΗίρροΙ^Ιυβ 
▼βτο ροΗ Ιτβι ιηβΐϋοβ τ«η&1υιη €βτβ&5υ8, άιιοι βςαββ &ρΓυπι ίηββυυϋυΓ, 
6ΐ|υο |α||β οΑββρίίΑΠΙβ βχουββϋίΐ, &ά (βΓΓ&πι ρΓοηυβ €&<ϋΙ; 6ΐ 1ΐΒΐ>6ηΥ3 Ι&β- 
▼αβ πβΒ» άί^ΙίΑ ]πιρ1ΐ6&(;ί8, &1> βςυο ΓβρΙβΜΐυΓ: €&ραΙ τβΓο ίηόο ταΐ- 
ηβτλίιιιη, Μπτί ε(1 υΓΐ)6πι (ΙβίβΓβηίβι, ίη ρ&ΐΑΐίυιη άυχβηιηΐ: υΙ>ί ββχίο 

Ε»£ΐ <1ίθ, «χ €&ρ!ϋ5 γοίηβτβ ίηΐβιίϋ, &ηηυιιι Α^^ηβ τίούβίιηυηι ββαιικίαηι. 
βχ ΤΦΓο Τ1ΐ€ΐ6α9 1υς€ΐΐ3 Πΐυιιι, άοΙοΓββ βυοβ Ρ^&θ^Γ&β &ρ«η(: Ηίρροίχ- 
Ιαιη βΐί&ιη ίΐΐί ίη οβ ίη]ί€ϋ, 6χρΓοΙ>Γ&ιΐϋ 6ΐι, <ιαΑβ (Ιβ οοπΑίιβΙιιθίηβ ηΙοΓυηι 
ροραΐαβ αηόιηυβ ^ο(ϋΑΐ>&1. Ρο&βόπι, υΙ>ί Ιιιιβο βυάιβββΐ, )ΐΐΓ&ιη6ΐι(ο Αά* 
ΔίΜΐο, 5ίΙ>1 ουοι βο ^υίά Ι&ΐβ ηηςυβηι ΐη(€Γ€€85ΐ8£β ηβ^ατϋ: ςυίη «Ι ηι- 
ΐηοΓΜ, &6 ΐαιροπίο γυίςο (1β Ηίρροΐ^ΐο 3&οΐΑΐθϋ, 1ίιΐ508 ββββ τ&ηοδαυβ 
οιηοΐαο Α(13υΓ^^1. Τΐιβββοβ ΕυΙβπι ήάβιη βί ηβςαλ^ο&π^ &άΙιίΙ>6η3; ρυαβ- 
ίΑοΐοβ βΐί&πι, ςυο(1 ΡήηοΓββ βυοβ Ιι&βο Ια16Γ6 ηοη ροΐιιΐδββηΐ, β εοηβρβοΐυ 
βαο β&ιη ιιπιοτΗ, τίβυακιηβ ϋοοπι ίηββΓβ βιιιη {υβ&ιΐ ίη ρβΓρβΙυυιη. Ιρββ 
ΙηΙβήαι ί&ΐυπι ϋϋί >ιι1, ααβιη ηηίοβ άιΐβχίΐ, πιίβθΓβ 1υς6ΐ>α(. Ρ1ι&6^γ& νθ* 
ΓΟν ΐηηο€£η1ί&« 8ΐι&€ ήΜ οοηβα»; ΕθςΓβ 6ΐί&πι ίβΓβΠθ, «β, οΙ> Γ&Ι&υηι ρο- 
ρβΐϋ ηυηοΓβιη, & €οη]ιι§6 βυο βίβοΐ&πι «836; ρηάοΓβ νίοΐ&, 8ΊΙ)ίαι«( ιρβι 
ηιοΓίϋηι οοηΜΑνΗ, «ηηοιη Βςβηβ ΐΓί@;€8!ιηαιιι ηοηηιη: «Ιου^ ίιία Ιΐΐθπβ ρΓο- 


«ί \ ^ 90 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ^ΑΙΑΕ ΟΗΚΟΝΟΟΚ. Ι^ IV. ;τ€- ΚίψαλΙων ο σοφωτατος σννίγράψατο ταύτα, λίγων Ετι μάτην 
V 87 (>2 της σώφρονος Φαίδρας τ^ν κατά ^Ιπηόλυτον πό&ον ΙμνΟ^οΧό^ 
γησαν, ποίητιχώς πέρΙ της αντης ηΧααάμινοί. 

Έν αντοΐς ϋ τοις χρόνοίς ϊβασίλινσΒ των ΛαχιδαιμονΙωιν 
πρώτος Ευ ρνσ&ίύς ϊτη μβ', χαΐ αλΧοι βασιΧέΐς μετ αντον η', ομον 5 
ΙβασίΧινσαν ϊτη ύμς. χαΐ ό ^ΑΧχμαινος ϊτη Χζ^ χαΐ κατίσχεν 
η βααλΒία ^αχδδαιμονίων τ& πάντα ϊτη τχί', ως Ι^φροζανος ο 
αοφώτατος συνεγράψατο, 

Μίτά α ^ΗΧά τ6ν προφητην των ^Ιουδαίων πρώτος ίβασί" 
Χευσί των Ιουδαίων 2αούΧ, 6 του Κίς, Ιχ φυΧης Βενιαμίν, ϊτη ίο 
κ', Ιν Γαβαών τγι π6ΧΗ. των δί Κορίν&ίων μετά τους -^αχ«- 
δαιμονίους ΙβασίΧευσε τότε *ΑΧητης ϊτη Χε', χαΐ &ΧΧοί βααΧεΐς 
Β ια' ϊτη σοζ, χαϊ ύστερον ΙβασίΧευσεν * έτος α\ χατέσχε ίί 
η βασιΧεΙα Κορινθ'ίων τά πάντα ϊτη τι/. 
Ο 112 ^Εν τοις χράνοις του ΣαουΧ Ιπενόησαν πρώτον δαγώνα οΙ Πί^- 15 
σαΐοι ^Ολυμπίων, τότε την ίορτ^ ΙπιτεΧίσαντες την χοσμιχην τω 
Μά *ΟΧνμπίω, περϊ ων ο σοφώτατος Αφριχανος ίχρονογράψησεν. 

*Εν αυτ(^ δι τςϋ χαίρω ΙγΙνετο ιερεύς των ^Ιουδαίων Σαμουήλ 
ο προφήτης* χαΐ προεβάλετο χατά χίΧευσιν &εαϋ /?ασιλ/α τον 
Ααβιδ του ^Ιουδαϊχοΰ ϊ&νους, τον υίον του Ίεσσαί. 20 

# 

5. '£^(τθβι)ς Οχ. , £νρνβθ'£νς €1ι., Οθ^Γβηυβ. ί6ί(2. η"\ θ6ΐ>βΙ>&ί 
2^9 ςαοά Γ«ροηί( βοΗυτζίΙβίβεΙι. Νο(. Β. V. ρ. 226. V. &ά ρ. 28. Α. 

6. χαΐ ο "Αλιαμαινος ] ,^ΐίο *Αλ%αμένης νοοαΙαΓ οριιά ΒυββΜυπι/' 01ι. 
12. 'ΑΧητης] Άλέτης Οχ. 13. ίβαβίλευαεν *} έβααίλενααν πρυ- 
τάνης^ ξηαατος Ιτος ίν δοΙιυΓζββίδεΚΙι» 1. ο. ρ. 222. 15. ^7^(^* 
^αΖοι Οχ. 19. προεβάλετο] προίβάλίετο Οχ. 

^ΙθΗ ββρΐβηΙΙβδΙιηΌΒ ΟβρΗ&Ποη: ςυί ΡοβΙββ βϋ&ιη ρβΓβίηηχϋ, οΒ βλ ηυ&ο 
άβ €&3ΐί55!ηι&β ΡΗαβιΐΓ&β «1 Ηίρροίγϋ &ιηοηΙ)θ5, τ&ηΪ83Ϊρβ ί&ϊ>υ1ϋ1ι βοιιΐ;. 

ΟίτοΑ ιΙΙε ΐ6ΐηροΓ& Ιιαοβθ&βπιοηϋβ Γβ^&τίί ρηοιιΐ5 Ευι^βΙΙιβυΒ, ρ«Γ 
&ηηο8 XII. β1 ρο5ΐ βιιιη Γβςββ αϋί νπι, ρβΓ €θχι<νι αοηοΓαπι βρα^ϋρ: Α^ 
ιηάβ Α1^II1Α^ηιι^$ , &ιιηο8 χχχνιι. Βιιτατϋ ι^ίΐυτ Γβ^υηι Ιι&€«ο&6ΐηοι!!οπιιιι 
ροΓ &ηηο8 οοοχχτ, βίοαΐ βοηρίυιη Γβΐίςυΐΐ 8ΐιρί6ΐι1ί!αίιηυ8 Α.ίιίο&ηυ8. 

Ρθ5ΐ Εϋ ΡΓορΙιβΙ&πι, Γβςη&νΗ ρΓΪιηοβ «α Ιαά&β&αι 8&ϋ1υ5, &Ηυ3 Οι» 
6Χ 1πΙ)α Ββιΐ38ΐηίη, βηηίθ χχ, ία υΓ^β 6ίΙ>βΑΐι. Ετβτβο Ιι&οβά&βαιοηΐο- 
Γυιη ιηιρβηο, ΟοηηΐΗϋ^ ΓβςηκνίΙ Λΐ6ΐ€5, ρβΓ Βΐιηο3 χχχτ, &1Ιί(ΐιιβ θβίηόο 
τ«£;65 XI, ρβΓ αηηοβ οοι:.χχ¥ΐι. ροβίβλ βύλπι Γβ^&τϋ * \^τ ΑηΔοαι 
ιιαααι. ΒυΓ&τί^ ι^ΐυΓ Γβςηυιη ΟοηηίΙιίοΓυπι &ηηΐ3 οοοχιπ. 

Ιΐδάθΐη δΕυϋ (βπιροπΕιιβ, Ρΐβ&βι ρηιηυιη ΟβΓίαιηβη Οίνιηρίαυη {ηβίΙ- 
1α6Γαη1: $ ^ον^ Ο1}τιηρίο ίβδίίνίί&ίβιιι ίΗϋΐη υηίτβΓβ&Ιβιη οβίβΐ) ΑηΙββ. Ρβ Ιλίβ 
νβτο βοηρχΗ ίη ύΐίΓοηο^ΓαρΗίΑ βυ& δαρίϋηΐίβιΐιηο» Αίήο&ηυ:ι. 

Εοάειη ΙβιηροΓβ ΙαάΑοοΓυαι 8&66Γ(1ο5 6Γα( βΑΐηιιβΙ ΡΓορΙιβίΑ; ηυι «χ 
ρΓΑοσορΙο Ρβί, ΟλΥίάϋΐιι, Ιββιβ ήΐίαιη, ΙυάΑβοπυη Κβ^ΰΐη οοηβΐίΐαΐΐ. ΛΟΓΟΣ πέμπτος 

ΧΡΟΝΩΝ Τ Ρ Ω. Ι Κ Ω. Ν. Ο 113 ΐίίν α τοις χρόνοίς τον ^αβϋ ΙβασΙλέυσι τον ^ΙΙΙον, ^το< της € 
* Φρνγών χώρας, Πρίαμος, νϊ6ς ^αομίδοντος. ϊνϋττ} αυτού 
βασιλεία τότε χαΐ το ^ιοψ χαΐ τό /ίάρδανον χα2 η Τροία χα2 τζα- 
σα η χώρα της Φρυγίας πορΘ-ίΐται υηί των ^Αχαιών * Ιν οΤς ίστο^ 
5 ριΐταί Ι/ίγαμίμνων χαϊ ΜινίΚαος χαϊ οΐ Χοιηοϊ σύν τφ ΝίοπτοΧί^ 
μψ Πνρρω , Βσοι Ιπεστράτ^σαν χατά τοϋ Τλ/ον ^ιά την νπ6 
Πάριδος του χαΐ ΐΑΧεξάνδρου χλοπην της ^Ελένης* ΙτρώθΎΐ 
γαρ §ίς αντψ. ή γαρ ^ΈΧίνη ην τιΧίΙα, ίϋστολος, ίυμασ&ος, 
λευχη ώσά χιών, ευοφρυς, ένρινος, ευχαράχτηρος , ουλ69•ρίξ, Ο 114 
ίΟυτιόξαν&ος, μεγάλους έχουσα ΙψΒ^αΧμούς, ευγαρης, χαλλίφα^νος, 
φοβερον Ο^ίαμα εϊς γνναΐχας' ^ν ϋ Ινιαντών χς, η ϋ αρχή 
των χαχών του άποΧίσ&αι την ΤροΙαν χαι πασαν την Φρνγών Ο 
χώραν χαϊ τα βασιλεία αυτής ενρίβ-η η ηρόφασις αυτή, 

^ Ιηιοτ. Τ^οϊχην Οχ. 7. Πάριδος Οΐι.» Πάρυδος Οχ. 

Ι^ΙΒΕΚ ΟϋΙΝΤϋδ 

ΌΕ ΤΚΟΙΑΝΙδ ΤΕΜΡΟηΐΒϋδ. 

υ<ιΐΓ{(Κ8 ίβπιροήΙ>ΐ]8 Γ«ρΐλτίί &ά ΙΚαιη, 8ΐτ« ΡΙιτγβίΑΐη» ΡΗαιιιπβ, I^80- 
Βϋβίΐοηΐιβ 611113. Κο Γβςη&ηΙβ, ΙΗιιπι Ο&τά&ηυιη^ιιβ» Τγο1& βίιηυΐ, οηιηιβ- 

?[ΐιβ ΡΙΐΓ}'§αιη ΙβΓΠΐ, & βΓΑβΰίβ ά6ν&β(&1& 3αη(: 4υοπιιη άαοββ οβΙβΙϊηοΓββ 
ιι•πιη1, Α^βιαβαιηοη «( Μβηβίαυβν ουιη Νβορίοΐβπιο Ρ^γγΙιο, ΟΜίβτίβ- 
φΐ€, 4^^ ^'ΐ^ €οηΐΓ& Ιϋυιη ιηοτβπιιιί, οΙ> ΗβΙβπΕβ ΓΗρΙϋπι, €υ]α8 βιηοΓβ 
Ρ&η5, 9°> 6ΐ λΙβχ&ιΐίΙβΓ, ο&ρΐυβ ίη6Γ&(. ΒτεΙ «ηίη Ηβίβηβ 8(«ίαΓ& 3υβ(&^ 
ά€€0Γ&, ρ&ρί11ί3 ίοπηοιίΑ, ηιτίβ ίη5ΐ&Γ &11>Ε, ρυΙοΚιΠΑ 5θρ6Γα1η8, βίβς&ηΐί 
η«5ο, τυΐΐη ορίίπιο, οτίηβ οηβρο βΐ 8«ιΙ)0&νο, οουΰβ ςηιηόΐυβαιΰβ , ^τλ- 
ΰα<&, Τ006 βυ&τΐ, βΐυρβηάυιη (1βηΐ(ΐυβ οΙ> ίοΓΟί&ιιι ίηΐβτ ίοβιηΐιι&8 8ρ6€ΐΕ- 
€α1ιιιιι; αοηιιη &ι1^βIη Ιιιηο Ιβηροηβ &^βΙ>Εΐ τί^ββίιηιιιη ββχΐυιη. €&ϋ8Ε 
▼€Γο, απηβ ΤΓοΪΕβ, ΡΙίΓγ^ϊΕβ Γβ^ΊοηίΙ)!», Γθ£ΐιίβ<ιιΐ€ οιηιάΐΗΐβ ηιια&αι ίη- 
ν«χίι, ηυ3α9αιο^ ί«ώ8β ρ6Γΐλϋ»€ΐιΐΓ. ί ^ 92 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΔΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Του Πάρίδος γεννη&ίντος νπο της ^Εκάβης, Πρίαμος, ο τον- 
του πατήρ, άπίλΟ-ών Ιν τψ μαντ^ίω τον Φοίβου ΙπυνΘ-άναο η^ρΐ 
του Τίχ&ίντος αύτω νιου, χα\ Ιδό&η αντω ο χρησμός οι/τος. 
^Ετίχθ-η σοι νιος ΤΙόρίς, παις δυσπαρις, τριαχοντουτης γενόμενος 
ολίσΗ τά βασίλαα Φρνγών, χαϊ ταντα άχονσας ο Πρίαμος εύ~ 5 
&ίως μετωνόμασεν αυτόν ΐΑλίξανδρον , χαϊ επεμψεν αντον Ιν 
V 38 αγρ(^ ονόματι ίΑμάνδρα, γαλαχτοτροψηναι παρά γεηπόνω τινί, 
Ο 115 αχρις ου διΆΘ-τ] τάτριάχοντα ϊτη, απίρ ο χρησμός είπεν, Ιάσας 
τον αυτόν \4λίξανδρον τον χαϊ Πάριδα Πρίαμος, ο αυτοϋ ττα- 
τηρ, Ιν τψ άγρω ' ποιησας δί τείχος ίν τω αντω αγρω μίγα Ιχά~ 10 
Χεσεν αυτό ποΧιν το Πάριον, χαι εμεινεν Ιχεΐ ο Πάρις άνατρε- 
ψόμενος χαϊ Ιν αύτω διάγων χάΙ άναγινώσχων * όστις ΙΙΧογιμος 
χαϊ ευπαίδ εντός Ιγίνετο, χα\ εξίΘ-ετο Χογον εγχωμιαστιχον εϊς την 
ΐ4ψροδίτην , λίγων μείζονα αντης Ο^εάν μη είναι μήτε την 'Ήραν 
μήτε την 1/ίθΊ]νάν, την γάρ ΐΑψροδίτην την Ιπιθνμίαν είπεν ε1- 15 
ναί' Ιχ της ϊπι&υμίας ουν πάντα τίχτεσΘ-αι είπεν Ιν τγι εαντον 
Β ΙχΟ'ίσεί, δια τοϋτο ίστοροϋσιν οτι 6 Πάρις εχρινε μετα'ξύ Παλ- 
λάδος χαΐ ^Ηρας χαϊ ^Αφροδίτης χαϊ τγι ^Αφροδίτη εδωχε το μή- 
λον , ο Ιστι την νίχην , εϊπών οτι η ΙπιΘ^υμία , ο Ιστιν η ΙΑφρο- 
δίτη , πάντα τίχτει χαϊ τίχνα χαϊ σοψίαν χαϊ σωψροσννην χαϊ τι- 20 

7. ίίμάιτ^ρο;] Μοιν9φφ €6άΓ6ηΐ]8, αηθβ Μάν9ρ<^ ΙΥβΜβΙιη^αβ &ά 
ΗίβΓοεΙβπι ρ. 664., ΕΐίΙετ ορίηοΓ ίυ(1ί€&1υηΐ5 , βΐ Άμάνδραν ί^γοΛΟ- 
ηΐΑβ οοπιηιβαιοΓ&ΐΕΐιι ρ. 14. £ ΓβοοΓό&Ιυβ 65361. ΐΙ»ίά, /αλοτχτο- 
τροφήναι] γαΙοΗτοτροφη^ήναι ΟβάΓ6ηΐ]8. Ιηίιιι ρ. 75. 0, ιι^ϊ γάλα- 
κτονροφέντας ββΐ, ΟΙιτοη. Ρ&βοΙι• γαλεοίτοτροφη^ήναί* 14. μείζο- 
να Οϊϊ, , μήζονα Οχ. 

ΝαΙο €χ Η60ΐιΙ>& Ρ&ηθβ, ρ&ίβτ 6^0» Ρή&πιυβ οΓ&αιΙαιη Αροΐΐίιιΐβ οοη- 
•ηΐυιΐ, <|υίθ άβ ήϋο δ'ώί ηαίο 8ρ6ΤΑη(1ιιιη 65561. Κ65ροη5ΐιηι υογο ν&ΐββ 
Ηοο άβόίΐ. ΝαΙη» €$1 (ι6ί βϋηΒ Ρατίβ ριιβτ ίη/αιι^ΐι»: φιι^ (η'οββίιηνιιι 
αΗίη^€η$ αηηιιιιι, €χίΙίνπι ν€ξηΐ9 ΡΗτ^^ϋβ α11αίητη$ €»ί. Η36ΰ υΙ)1 &α- 
<1Ϊ59«(; ρΕίβΓ, ιηιιί&ΐο 8ΐ&(ίιη ηυΐηίηβ Αΐβχ&ηύηιπι βυιη νοειιτΐΐ: 6ΐ «ιΐι&η(1&- 
Ιυιη βυιη ία β^Γυαι ({ΐιβηάΑΐη , Αω&ηόΓ&ιιι νοε&Ι&αι , &£Πθθ1&β €υί<ΐΒΐιι «ηυ* 
1πβθ(1υιιι ΐΓ&άΊ(ϋ1, υβ^υβ ^υιο ίιηρίβΐι €88βη( &ηηί ίΐΐι χχχ. Οηοαίο <1ο- 
βΙ^Αΐί. Ρηβηιι» ίίαςπθ, ύϋο ίη α^ρτο Γβΐκίο, ιηαΓο πιε^ο ο^τυπι Ιιυαο 
€£ίύΙ, ιΐΓΒβιηιιυβ Ρ&ηυιο νο€&\ί(• ΡίλτΊβ ίΐ&ςαβ Κιίο βάυο&ΐυβ 681, &6ΐ&- 
(601 βυ&ιη 1)01118 ΕΤίίΙιυβ ίιηρβη^βηβ. Ιηββηίθ8υ8 Ιΐ&ΐ]αβ, 6ΐ βΓαόίΙυβ βτα- 
8ΐ1, β1 ΟΓΕίίοηβαι Ιι&υά&ΐοη&ιη ίη ΥβαβΓΟίη εοιηροβαίΐ, ρΓΐβόίο&ιΐδ βαηι 
Ρ6&1>ιΐ8 οιηηίΙ)ΐΐ8 8υρ6ΓίοΓ6Πΐ, ηβ 6Χ66ρΐί8 ^υιάβαι Ιαηοηβ, &α1 Μΐπεττα. 
€ιιρίάί1&ΐ6Πΐ βηίιη νβηβΓβπι 688β (ΙίχΊΐ: 6Χ €υρίάί1&(6 &υΐ€ηι οπιηία ρΓο- 
ατβΑη. Ιηάβ άβ βο οΓία ίιιΙ>υΙ&, ΕΓΐ>ίΐπιιη ϋΐααι οοηβΐΗυΙυιη ίυί58β, ίηΙβΓ 
Ρ&ΙίΕάειη, ^υηοηβιη, βΐ ν6ηεΓ6ηι; Υβηβή Εΐιΐ6ΐη (1β1υ1ί&8β τίοΙοιΪΕΐη, ^εΙο 
ίΐΐί πιεΙο ΕυΓβο. Ρίχίΐ 6ηΐιη ΥβηβΓβπι, ίά 68ΐ, οηρίίΙίΐΕίβιη , οηηΪΕ ρΓΟ- 
ατβΕΓβι 1ιΙ)6τυ8 9 βΒρίβηΙίΕΐη, ΙβιηρεΓΕηΐί&ιη , &Γΐ68, Εΐίλ^^β μβι^ε, Ιεπι ία II ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. 11 V• 93 

)ζρας χα) τά άλλα πάντα ίν λογιχοΤς χαΐ άλόγοις ' μέίζβν δι αντης 
χαΐ ββαίον μη ^είναι. Ι'ξίθ-ηο ϋ χαι νμνον είς αντην τον λίγο^ 
μινον χιστον ο αντος Πάρις, μηα ϋ το δηΧΘ-^ΐν το Χβ^ ^τος, 
Χογίσύμ^νος ο Πρίαμος οτι παρηλ&^εν ο χρόνος τον δοΒ^έντος χρη- Ο 116 
δσμον τκρί τον Πάριδος των λ* Ινίαντών, πίμχρας ηγαγ^ν άπ6 τον 
άγρον τον αντον Ι^λίξανδρον τον χαΐ Πάριδα μίτά πάσης τι- 
μης ' ϊφίλα γαρ αντον. χαι ίξηΧΘ-ίν ο αντίΐς Πρίαμος ύς άπάν^ 
τησίν αντον χαι οι σνγχΧητιχοΙ αντον μ^γ αντον χαΐ οι άδίΧφοΙ Ο 
αντον ηάντις χαΐ πάντες οι της πόλιως*. χάϊ ίϊσηΧ&εν Ιν τγί 

10 Τροία ο αντος Πάρις τω Χγ' αντον ϊτα μηνΐ ξαν&ιχψ τψ χαί 
άηριΧΧίω, χα\ ίωραχώς αντοΐ' ο Πρίαμος όντως ενηρεπη χαΐ τ^ 
&ία χαΐ τω σ&ίνπ χαΐ τγι διαΧίχτφ , ΙχΆίνσεν αντω Χαβιΐν δώρα 
χαί άπίΧΟ^πν &νσίάσαί Ιν ^ΕΧΧάδί /ίαφναίψ ΐ4π6ΧΧωνί, Χίγων οτι 
ηΧίησΙ μον το γήρας χαΐ ηαρηνεγχΒ τά χαχά, Ιδον γαρ παρηΧ-» 

15 ΰ-ίν ο .χρόνος τον χρησμού* χαΐ, ηοιησας τω αντφ Πάριδι πρ^ς 
πάντας τονς βασιΧης, ήτοι τοπάρχας, της Ενρώπης χωράς γράμ^ 
ματα ο Πρίαμος βασιΧινς , ώστε δ^ασ&αι τον αντον νίον ΙΤά* 
ριδα τον χαΐ Ι/ίΧίξανδρον άπιοντα ιϊς ενχην Βνσιάσαι τψ 
^ίπόΧΧωνι, άπίΧνσι τον αντον Πάριδα^ πέμ'ψας χαϊ τοις βασι^ ΐ^ 

9θΧίνσι δί* αντον δώρα, χαΐ ίξηΧΰ-ε τφ δαισίω τω χαΐ ϊοννίφ 
μηνΐ ιη μετά ν χαι ζ* ημέρας της Ιν τγι Τροία παρονσίας αντον, 
χαΐ άποπΧέύσας μετά ποΧΧών δώρων βασιΧιχών, έχων με$^ ίαν^- 
τον άνδρας Φρνγας νεανίσχονς ρ\ χαϊ χατηντησεν Ιν τγι ηδΧει Ο 117 

1. μΜίζαν — βέΧτίθψ'\ μείζιον — βελτίων Οχ, 17. νίον Οζ• 

19. άπέλναε] άπίλευαε Οχ. 20. δαιοίφ] δεόΐφ Οχ. 

• 

1>πιϋβ, ςα&αι ηϋοηβ ρηβάϋίβ; ηβςηβ β» ιη&^ιιι β«8β, ηοο ιιιβΗιι« ςπίο- 
ςο&πι. ο«ά β( Η^Βουοι βΐί&ιη ία Ι&υ^βιη «ΐυβ οοιηροβιιΗ Ρ&η3, ςυβηι 
€€8ΐίηη &ρρ€ΐΐΑτίΐ. Ρηι^ηιιβ ϋ&<|υβ , €XΑ^^ο Ι&ηόβαι &ηηο ρο<( ΙηοαιΙαιυιιι 
■«αιπάο, ρΓΑββηϋιιιιι Όγ&οοΙο . («ιηραβ {βαι ρπιβΙβιϋδΜ γ&Ιοα; ηιΙ(ϋ( ^^ 
βΚυοι Λίβχιυκίηιπι , ΐ]υβιιι Αρρηιηβ άϋβχΗ, βχ α^γο ίΐΐο ΙιοηοήΑοβ 6^θ€θ« 
Γβηΐ. ^υ^η βΙ τβχ ίρΜ Ρη&αναβ , ΡΓ0€€ήΙ>ιΐ3 , ίΓ&ΐΓίΙ>α3 , 6ΐ οΙνίΙ)πι βϋΐβ 
οοιηίΙ>θ3 βΐίρ&Ιαβ, λύ «αηι Γο<^ρΐ6ηάυιη «χίνίΐ. ΡβΗ* ίΐ&αυβ ΤΓ0)ααι ίη- 
^βΜΐΜ €β(, κηηο Μίλϋβ ιαίβ ΐΗΰββίιηο ΙβΓίΐο, πιβηββ Χ&ηίΜοο, ίίτβ 
Αρηίί. Οαβιη αιη τ!όΗ Ρη^ιηιιβ Ιβπι οβρβο^α, γοΙ>ογ6, «1 ίααιηάίΑ ογ- 
η&(υιη, 3υΜΗ βηαι άοηα &^^^ρ^^β, «ιΐ ίη Οηβά&ιη ρΓοβοίβεβιιβ, Β&ρΗη&βο 
ΛροΙΰαι Μ€Γ& ί806Γ€( : ^10605 ; ΡβΟΒ ββηοοίαϋβ πΐ6&6 ιηΐββιΐϋβ ιη&1& άβηυη- 
αβ(& α?€ΓϋΙ: Ιβιηρυβ βηίαι ΟΓ&ουΙί 3&ιη ρΓΕβΙβΗ&ρβυιη β8(. ΡηΒΐηυ5 ί^- 
ΙυΓ Ρ&ήάθΐη άβιηΐ5ΐ(, ά&ΐίβ ίΐΐί ιηυη6ηΙ>υ8 ρΓο οιηο'ώυβ ΒυΓορ&β Γ6^1)υ5; 
ςαοβ βϋλΐη ρρΓ 1ίΐ6Γ83 Ιιοη&1υ5 «βΐ, υΐί &1ίυπι Ρ&ηάβιη, ιάτβ Αΐβχ&ηθηιιη, 
Οηιουΐϋΐιι ΑροΙΗηΐβ &0€υη(βιιι, υΐ βαεΓλ 6Χ τοίο ίΒ06Γ«1, ρΓΟ (ϋ^ηιΐβίο 
«χεΙρ€Γ6η(. Ρ&Ηβ ίΐ&ηιιβ ροβΐ ι«τπ όίββ, η^ΐ^^'* ΤΓοΪΑβ €οιηιΐΜ>Γ8ΐ;υ8 ββΐ, 
ύβαιηο^οΰΐ&το Βββϋ, βίτβ Ιυηη ιηβηβΐβ ύίβ άίβεβιΙΗ, «^^^ρι^8^^υ6 8ί6ί (1ο-> 
ιύβ Γβ|{ίι ςοΑίηρΙοΓίιοίβ , βΙ: αβαίιβ, βχ βοΓβ ίατ€η1υ1ί8 ΡύΓχ^ιαβ* €• οα- 
■ιίΙιΙ>ιΐ8, ιαάβ 8ο1ν6θ8 ηΑτΐ^Ατίΐ. Ρ€Γτβιιι( νβτο Α(1 ιιτΙ>θΐιι ^α&ηά&ηι βηβ-' 94 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

τ§ λέγομίνη 2ηάρτψ της ^Ελλάδος, τγι βααλίνομίτη , Ι^τοι το- 
ηαρχσνμέντ], νη6 Μίνίλάου, νΙοϋ ΠλεισΟ-ίνηυς ' όστις ΜινίΚαος 
άνίτράφη ίϊς τα βασίλαα τον Ι4τρέως, βασίλίως των Ι^ργ^Ιων, 
αμα ί/ίγαμίμνονί, νΐω αντου * χάχΗΘ^ν Ιϊ,ίγοντο οι δυο Ι/ίτρπδαί, 
' ο ίί ΛΙίΐΆαος ί'τοιμος ην άποπλίαν ενθ-ίως Ιν τί} Κρητ-η αμα 5 

Β τοΓς σνγγίνίνσιν αντον, οφεΙλων Θνσίάσαι τω ^ι\ κάϊ τγι Εύρώπγι 
Ιν τ/} Γορτννυ, πόλ« της Κρήτης, οτε ίιλ&εν δ Πάρις Ιν ττ} 

' Σηάρτω ποΧπ τίρος αντον, ΐ9Ός γαρ είχεν 6 Μενέλαος ποιεΐν 
ίορτας χαϊ Ο^νσίας Ιν τω αντω χρονω χατ έτος εϊς μνήμην της 
Ενρώηης, ως Ιχ γίνονς αντης, δεξάμενος δί τίν ΙέλέξανδρονΙΟ 
τον χαΐ Πάριδα χαϊ γράμματα τον βασιλέως Πριάμον της <Ζ>(»ν- 
γΐας χαΐ ΐΛαΙας χαι τα βασιλιχά δώρα τα παρ* αντον δο&έντα, 
Ο 118 περιεπτν^ατο τον Πάριδα ΐ4λέξανδρον , χαι ενμενώς δεξάμενος 
αντον , ώς ίδιον νίύν, ϊν πάστ} τιμγι άψώρισεν αντω εν τω ϊδίψ 
ηαλατιω δίαιταν χαϊ παντοία άναλώματα χαϊ τοις αντον χα) πα^ 15 
σαν θ'εραπείαν, εϊρηχώς αντφ διατρΐψαι Ιν τγι αντγι πολει όσας 
Ιάν βονληται ημέρας, αϊτών αντον μείναντα άνεβ^ηναι δια την 
τον πλοος άθνμίαν χαϊ εΊ$^ όντως άπε7^&εΐν πληρώσαι το τα- 
γμα της &νσΙας εϊς το ίερον τον ΐΑπόλλωνος, χαι εν&έως δ Με^ 
νέλαος χαταστήσας αντον έν πολλΤ] ϋ^εραπεία απέπλενσεν έπΐ.την^ 
Κρήτην , Ιάσας αντον εΊς το ίδιον τίαλάτιον, 

*Εν τω δί διάγειν τον Μενέλαον Μ την Κρήτην Ονσιάζοντα 
^άιΐ ^ΑστερΙω χαϊ τγι Ενρώπγι ίν τγι Γορτννγι πόλει σννέβη την 

2. ΏΙιαξ^ένΌνς Οχ. 

άλβ) ηοιηΐηβ 8ρΑΐ1&ιιι, υΜ ΐ6ςιΐΑΐ)&1 ΜβηβίΑΠβ, ΡΗκΙΙιβη» βϋαι. Οαι 
ςα1ά€ΐη Μβηβΐ&υβ &ραά Αίτβαιη Ατ^ιτοηιπι Γ6§βαι, απΕ ουιη ΑςίΒΐηβιιιηο- 
ηβν '^** ^^^Ο) βηαΐήΐαβ ίυβηί» υαιίβ Αΐηόλβ &ιηΙ)ο τοο&ΐί βυηΐ. Ιη Ιρβο 
«πιπί Ρ&ηάίβ λάγβηία ίη 8ρ&τΐΑΐη ϋΓΐ>βιιι, βχρβ^ίΐιοηβιη α^ίΐΕΐΜίί Μβηο- 
Ιειιβ, υη& οιιπι οοηβΕη^ιιίηαβ βαίβ ρΓορβύίβιη βοΐυΐυηιβ» ιη ΟΓβΙβιη ίοδα- 
Ι&πι; ιι1 !1>ι «εογε Ιοτί «1 ΕαΓορΕβ ίΕοβΓβί, ίη ΌΓΐ)β όοΠ^τηι. Ροβίίαηι 
Αβπιρβ Ιιίο ίη ιηοΓ6 «ίΙ>ί 1ΐΕΐ>υΗ, Εηηΐνβηβηυιη ηϋ Ρ«5(υιιι βΐ βΕ€Γί&<ή& 
€ΐΓεΕ ϋΐυά Ιβαιρυβ <ιιιο(Εηηίι ιηβϋΙυβΓβΙ, ΕαΓορΕβ ίη ιηβηιοΗΕίη. ^ιβ^^^β 
!ΐΕ(ΐυβ Η^βήβ, πιηηβηΒυβςυβ Εοοβρϋβ, ςηΕβ ΡπΕπιοβ γ«χ ΡΙιι^^&β ιηίδβ- 
ΓΕί; ΑΙβχΕπάηιπι βίτβ ΡΕπόβοι, Επιρίβχι» «βΐ: ηβ€ οιίηυδ Ιιοηοηίιοθ βαιι 
βχοβρΗ, ^ΟΕΐη 81 ΑΓιυβ βυυβ ίυίδββί. Οοηβ^ϋιιϋ Ι(Ε(ΐυβ βχ »ηίβ, Γ|υί πιιηί- 
8ΐΓΕΓ6η1 61 βοοίίβςυβ; 6ΐ ρ&ΓΒΓβηΙ πιβηδΕίη, ΕΐΐΕςυβ οιηηίΕ ηβΰβββΕΠΕ» 
ββοηΐηι ιη ΡεΙεΙϊο βαο. ^αίηβΐί&ιη ΠοβηΐΐΕΐη ύ οοηοβδβϋ, ίη υΓΐ>β ΠΙε 
άί6ΐ>ιΐ5 ηυοίςαοί τβΐΐβί, οοιηπιΟΓ&ηάΙ ; ιιβςαβ άοπι τίΓθβ βυΕβ, ηΕνί^Βϋοηβ 
«χΙίΕυβίΕχ, Γ65τιπΐ6Γ6 ροίαβΗ^: άοΐηάβ τβΓΟ υΐ Εΐ)ίΓ6^, Εά <1βϋ1ίηΒΐυιη 8»- 
εΗβάαιη Αροΐϋηίβ Ιβιορίο βχ τοίο ρβΓΕ^βηιΙαπι. ΡΕπθβιιι ίΐΕςυβ οαπι Γβ- 
1>ΐΗ ίΐΕ οιιιηι6θ8 ίηδίταοϋββίηιυιιι ίη ΡεΕιΙΙο βοο οογββμΙ ΜβηθίΕΟβ, ηατΐ 
€οη3θ€η»&, ίη Οη^ΕΟί ρΓοίβοίαβ 6β1• 

ΙηΙβπΐη ΤΕΓΟ, άυιη 0Γ6(Εβ οοηαπιοΓΕΓβΙχίΓ ΜβηθίΕΟβ^ ^ονί Αβίβηο, βΐ 
Βατορ&ο ΐΕοπι ρ«πις«η3 ϋι ιιτΙ>€ 6οτ(]τιιε$ ς^^^^'*™ ^® ^οη^^9 ΗβΙβηΕίη €ΗβΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Κ V. 95 

^ΈΧίτηιν χατΑ9ΊΪν Ιν τω παραδίΐσφ του παΧατΙου αυτής ιϊς το Β 
ΙωφαθΊτ^ναι μιτα της Αΐ&ζας της σνγγίνίδος του Μίν^λάου Ιχ 
Πίλοπος χαΐ της Κλυταιμνήστρας ϊχ γένους της Ευρώπης, δ 
δί Πάρις παρακυψας ίϊς τον παράίασον χα\ προσίσχηχώς τω 
δχάλΧα της Ελένης χαΐ την νεότητα, βληθ-ίΐς Ιρωτί ίϊς αύτην χαι 
ίίά της ΑίΟ-ρας της συγγενίδος Μενίλάου της Πίλοηίδος χαϊ ττ^ς Ο 119 
Κλυταιμνήστρας ϊχ γίνους της Ευρώπης υπονοΘ•εύσας την *ΕλΑ ' 
νην, ϊλαβίν αντην χαϊ ϊψυγε δίά των είχί μιθ^ ίαυτοΰ πλοίων 
Ιχ της Τροίης μεΐά χρημάτων λίτρων τριαχοσίων χα\ χόσμου 

10 πολλού πολυτίμου χαϊ αργυρού αμα της Αϊ^-ρας της Ιχ γίνους 
του Πέλοπος χαϊ της Κλυταιμνήστρας της Ιχ γίνους Ευρώπης 
χαϊ ί δουλίδων χουβιχουλαρίων αυτής, χαΧ άντ^πίρασ^ν ίίς ο 
την βίδωνα, χάχΗθ-ίν προς τ6ν Πρωτία, βασιλέα της ΑΙγυ^ 
πτου, μηχέτι άπιλ&ών ιϊς το άρον του Απόλλωνος χαϊ ποιησας 

15 την Ονσίαν Ιν Ελλάδι, μίμα&ηχότίς δί οί φυλάττοντες το πα- 
λάτιον Μενελάου στρατιωται την της ^Ελένης φυγην , φοβούμε- 
νοι εί&ίως ΐξίπεμφαν στρατιώτας τρεις Ιχ της πόλεως Σπάρ- Ο 120 
του της ^Ελλάδος Ιν τη Γορτύντ] πόλει της Κρήτης άπαγγελοϋν- 
τας τ^ Μενελάω βασιλεΐ τ-^ν χλοπην της ^Ελένης την υπο Πάρι- 

90 ^ο;^ χαϊ οτι μετ αυτής έλαβε χαϊ την ΑϊΘ-ραν την- συγγενίδα 
αυτοϋ χαϊ της Κλυταιμνήστρας, χαϊ απέμεινεν άχούσας 6 Με^ 
νίλαος ώς εξηχος' πολύ γαρ ϊλυπηθτ] δια την Αΐ&ραν' ην γαρ 

3. 7. 11. ΚΙυταιμνηιηρας] Κλυμίνης^ <|ΐΐλΐιι ροηϋ ΙοΑπηβΑ Αηϋο- 
€ΐΐ6ηΐ]8«ρ. 785. ΕπΓΟΓβπι βιιααι ΜβΙαΙμ τβρβίίΐ βί &ιι^ τ. 21. 
5. την ν$ότητα] τζ νεότητι €1ι. 21• τη^ ΚΧνταιμνηϋτξ^αςΙ Ιηπ 
ηιο ττ^ν Κλυμέντ^ν, 

ΐη ΙιοΓίιιιιι ΡεΙεΙη ηι θββοβηθβΓβ, εαιη ΑοΙΗγα, Μβηβΐ&ί οο^&ί& βχ Ρβ- 
Ιορο, %ί αγίΛ^αη^ΤΛ^ &1> ΕυΓορ& ςβηαβ άυοβηΐβ, υΐ 8«8β ίΜ οΙ>ΐ6ε(&- 
ηΐ. Ρ&Γΐβ &α1«Βΐ ία 1ιοΓ(υιη ίοΗβ άββρίοίβηβ, Ηβίβηλίη ▼ί(ϋ1; β( οΙ)36Γ* 
▼Αίλ ίοηοΑ €]υβ, 3ατβη1α1;ΐ5 βοΓβ, βηιοΓβ βίυβ οβρίυβ ββΐ: Αίςυβ Αβίΐιι^ββ, 
Μβαβίλί οορίΕ^Αβ ρηΐθάίοΐ&β, ορβ υβΐϋ, ΗβΙβη&η οοπηρίΐ: βί ίυ^& άβ- 
ηυπι ΓοΒοβ βοίβ οοηιαίβιΐβ, ιιιτ«8ηα«9 ^^ββ & Τγοια ββοιιιη αθάαχβηιί, 
€οιΐ3€«ηόβη8 ; ίρβ&πι, €αιιι θ€ο. ρβουηίΑΠίιη ϋΐιη*, οπι&1υςο6 ιηυΐΐο ρΓ»- 
ΰθ8θ, &1(ΐαβ ΑΓ^θαίό, οοιηίΐιιηΐβ β&ιη Αβ11>Γ&, Ροίορ» βΐ ΟΙγΙ&βιηηββΙτΜ 
€οςιΐΑΐ&, &1> ΒαΓορα οΗιιιι<Ι&, ουιη ^οίηςοβ «ηοίΐΐΐι ουΙ>ια]1&ή», &τ6κΐΙ• 
8«€ηίίωο(ΐιιο ίη β]ΓΑ«οΐ& «Ιββϋη&ΐο β( ΑροΙΗη» Ιβαιρίο ίηβαρβΓ ΙΐΑΜίίβ, *.' 
Ιη Α^τβτβλίη δίάοηβαι η&νί^νίΐ; ίηάβαοβ βοίτβηβ, ιη Αβ^ρΐιιαι τβηϋ, βά ^Γ 
Γβςβηι ΡΓοΐ6ΐιηι. Μί1ί(€8 ΥβΓο, ΜβηοΐΜ Γβ^β ρ&Ι&ϋί €υ8(οά68, υΗΙ ύβ ' 
Ηβίθο&β ίυ^Α €άοού ίαβΓ&ηΙ; &ιιιιιιΐ3 οοη«(βηΐΕΐί, ϋίηβ ιηοη Ιτββ ιηϋίΐββ, 
αΙ> ιιγΙ>6 8ρ&ΓΐΑ, ία 6οι1^ηλΐη Ογ€4&6 ιηΗ(ιιηΙ, οαΐ ηφ Μβηβΐ&ο ηυηά&- 
τ«ηΙ, Γ&ρίΑΐη «88β & Ραή^ΐβ Ηείβηβηι; υη&φΐβ ϋοόυείαιη Αβϋλτ&ηΐ) τ^λ 
€ΐ ^1^^Α^ηιη62(^Μ οο^η&ί&ηι. Ηββο ιιΙ>ί Αυάίτϋ Μβηβίλΐιβ, ίυτοΓβ ςιτι&βΐ 
ςαο^Απι €0ΓΤ6ρΐιι• βι(ι ίτΕ βώαιι ία ΑοΙΙιγαιιι γβΐιοΐϋβιιΐί οοήηοΐιιβ €Η} υ1 β 96 ΙΟΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Β ϊχονσα νηίληψίν παρ* αντω ύώψρύνος ηάνυ, χαϊ €ν&ίως χα<- 
ταπλινσας υπΑίτρίψεν Ιν ττ^ ^Ελλάδι Ιν ηοΧπ 2ηάρτω^ ηαντα^ 
χοΰ πέμπων ίϊς άναζητησίν της ^Ελένης χαϊ τον Πάρίδος χαΐ τών 
/££τ' αύτης, χαΐ ονχ ίνρον, 

Μιτά α χρονον ηΧ3•ίν Ιχ της Αιγύπτου ο Πάρις ϊχων την 5 
^Ελίνην χάί τά ;(ρι/ματα χα] τον ηλουτον οΧον τον αυτής, δ δι 
Πρίαμος χαϊ η Έχάβη ίωραχόης την ^Ελίνην μηά Πάριδος χα\ 
οτι τοίοντον ι7χε χάλλος θ-αυμάζοντες , Ιπυνθ-άνοντο παρ αντης 
τις άη η τίνων απόγονος, η δί '^Ελίνη ίφη ΐ4λ£*ξάνδρου του χαΐ 

Ο 121 Πάριδός ϋμι σνγγίνίς, χαϊ μάλλον ηροσήχπν Πρίάμω χάί τγ^ίΟ 
^Εχάβτ] , χαϊ ου τω Π^^πϋΟ-ίνους υϊω Μεηλάψ • /ίαναον γαρ Ιφη 
Β χαϊ ΐΑγήνορος τών Σίδονίων χαϊ Ιχ γένους του Πριάμου χαϊ 
αυτήν υηάρχαν Ιχ του γένους αύτοϋ» ίχ Πλησιονης γαρ της 
/Ιαναοΰ θνγατρίς ϊγενηΘ^η ο Ζίτλας χαϊ η ^Ηλέκτρα,. Ιζ ης ο 
^άρδανος βασιλεύς, έξ ου δ Τρώος χαϊ οί του ^Ιλίου βασιλείς. 15 
χαϊ δια ΦοΙνιχα , τον \4γηνΌρος νιον , ούτινος Ιγένετ ο απόγονος 
/ίυνας βασιλεύς, δ ^Εχάβης πατήρ "^ Ιχ του γένους δι του ^ν- 
να χαϊ η ^ηδα ελεγεν είναι, ταϋτα δι εΙπουσα η ^Ελένη τω 

V 4θ Πριάμφ χαϊ τγι ^Εχάβτ} ^]τησεν αυτούς δρχώσασα μη προδο&η^ 
ναι, χαϊ λέγουσα μηδέν τών Μενελάου εϊληφέναι, άλλα τα ΐδια^ 

10. ^Ιμϊ] ΜΪ9Μ ΟάΓθηπΒ. ϋϊά. ανγγΐνής Οχ. 13. Πληύΐόνης 
ΟβάΓβηυβ, ΠΙηβίωνης Οχ. υίτυοΜίυβ ηίΐιίϋ «ιΐ: Ρΐβιοηβ ίιιί( Αΐ- 
Ιβηϋβ ηοη πΐΑΐβτ β«ά ύοηίαζ. Οοαί. ]3«ι11βι. ρ. 73. 

φη άβ ΙΙΚαβ οΒ&Ιϋβίβ βρβιιι β&ηβ ορϋαΐλΐη ήΜ οοηοβρβΓ&ί. 8(&ϋιη ϋικ^υβ 
η&τβαι οοΐΜΟβηόβοβ, ιη βΓ&βά&ιιι ΓβΥβΗιΙαΓ; βί 8ρΑΓΐ&ιη τβηίβηβ, ία οηιηββ 
ρ&Γ(63 θιαιΗϋΐ, 9"^ ΗβΙβϋΑΐη, οιιιιι Ρ&χί(ΐ6, «ΑβΙθήοςαβ Γβιι^ιί'ΑΟ^» *^ 

ΡοβΙ Αΐΐςαοά τ^^ο (βιηροΗβ βρΑϋοιη, Ρ&τίβ βχ Αβ^γρΙο ΓβΑίβηβ Ηβ-* 
1«η&ιιι αισι ρβευηϋβ, ά1νίΐή«]αβ β)ΐιβ οηηίΒαβ, βββιιιη ΕάνβχίΙ. ΡΗλίηαβ 
βαΐβπι βΐΗ6αιΙ)&, ηΜ Ηβίβο&αι ^11ιιι Ρ&Ηάβ οοηβρβχβππιΐ, β^τβ^ίαιη ίο«* 
ΒΐίηΑβ ίοΓίη&ιιι ιηίηϋ; ςϋ&βηλοι €88β^, β1 & αιή6ιΐ3 ογΙα ρΕΓβηΐίίοβ , ο&αι 
ΒοΐβαΐΑΐ! 8αη(; ΓββροηΑϋ Ηβ1βιι&, ββ Αΐβχληαη, βινβ ΡαΗ^», οο|μι&1&ηι 
«886 ; ιηαβ^(}υβ «ά Ρη&αιυπι «ί ΗβευΙ>&ηι, ςυ&ιη &ά ΜβηβίΑοιη, Ρϋβϋιβηίβ 
βΐίαιη, 86 ρβΠίηβΓβ. ^α^ρρβ & Ρ&η&ο, β1 ΑςβηοΓβ, βίάοαϋβ, &β<]υβ &ο 
ΡπΑΐηαιη, 86 ^βηιΐ8 άαεβΓβ &ί6πιι&τϋ. Βχ Ρίεβίοη» βηίιη, Ραβαι ΑΙια^ 
η&ΐϊ βιιηΙ; Αϋιιβ β( Β1βε(Γ&: Βίβοίπιβ &ιιί6ΐη Μαβ ίαϋ γ6χ ΟϋτάΑηαβ; ε 
ςυο Τγο8 «1 ΤΓοΐαηί Γ6^8. ΑάάίάίΙ ρΓ&6(6Γ6&, Γβ^βηι Ογα&ιη, Ηβοα- 
Ινι6 ρ&Ιηιη, ς6ηα8 κααπι ΓβρθΙβΓο α ΡΙιοβοίοβ, Α^βαοη8 Ρ. α Ογα& αιιγ- 
^6ιη, Ι^βά&ιη «ϋ&ιη βοαπι ΐΓΑχΐ88β οΗ^ηβιη. Ηί8 ι(&αα6 τβΓ^ίβ ΡΗ&ιηιιιιι 
«1 Η6€υ1>&ιιι Αΐ1οςιιηΙ& Ηβίβολ, ]ιιηιηβηίο &1> 618 οοηηπο&η ρ6^4, 80 &1> 
!Ι1Ϊ8 ρΓο^Ηαπι ηοη Ιη; 3αΓβιη6ηΙο βϋβιη ΙββίΑίΑ 618 , 86 ηιΐιίΐ οαιοίοο & » 
Μβαβίλο 8ΐΐΓΗρυΐ88β, 1>•ηιι νβκο 8ΐι& βοίαιη •οοιιιιι (αϋβϋο• Τινη Τ€Τ0 Η•- ΟΗΗΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. V. 97 

μίνα Ϊ1ί9γ§9 ϊχατ. χαΐ λοιπορ η Έχάβη πίρίΧαβουσα αντην χα- 
τίψΛα χαΐ ηΧίίω πάντων αυτής άντίίχετο. 

Γνονης ϋ οί πιρί \ίγαμίμνονα χα2 Μίνίλαον την της *Ελ/- 
. της ϊπΐ την ΤροΙην μηά ΙΙάριδος ηαρονσίαν, Ιπψψαν πρέσβπς 
δ αηοδο9ι^ναί την ^ΕΧίνην ' ωχλα γάρ χαΐ η άδ^λφη αντης ΚΧυ^ 
ταιμνηστρα τω ΙδΙω ανδρΙίΑγαμΙμνονί, τω βασιΧιΐ του Αργούς, 
ίιά τό 1\&ιΐν την ^ΕΧίνην, την αντης αδύ,φην * ήτις χαΐ ΙποΙησί 
προς αντην γράμματα χαϊ ϊδωχι Μίνιλάφ οφιΙΧοντα πιΐααι ττ^ Ο 122 
^ΕΧίνην. χα\ ηΧΒ^ιν ο ΜινίΚαος πρ6ς ΠρΙαμον ζητών τψ Έλί^ 

ίΟνην, την ίαυτον γννα,ΐχα, πρί τΟν ποΧίμου' χαΐ ονχ Ιπίίσθ^' Β 
ϋαν οΐ Πριαμίδαι δούναι αυτήν, χαΐ Χοιπον Ιπιστράτιυσαν χατά 
τον ^ΙΧίον οί ΙΑτριΐδαι βασιΧίΐς, προμάχους, ήτοι τοηάρχας, τιρο- 
τριπόμίνοι, χαι Ιδναώπηααν τον ΠηΧία χαϊ την αυτού γυνάΐχα, 
την Θέτιν, χαι τον αυτής πατέρα Χείρωνα, τον φιΧόσοφον βα» 

15σιλ/α^ παρασχιΐν αντοΐς τον ΙίχιΧΧία, νίίν της Θέτιδος χα\ 
τον αντον ΠηΧέως, ϊχγονον δί Χείρωνος, ζστις Χαίρων πέμ^' 
ψας ηγαγίν αυτόν ' διηγΒ γάρ μετά ^ίυχομηδους βασιΧίως, του 
πινΘ-(ρου του αυτού Ι/ίχιΧΧέως, πατρός δί της /ίηιδαμιίης , Ιν 
τγι ν7^0(ρ, χαΐ απηΧΘ-ι μίτά των \ίτριιδών 6 αυτός ΐΑχιΧΧ^ύς, 

ηΐ'χων ίδιον στρατό»^ των Χίγομίνων Μυρμιδόνων τότ$, νυνί δι 
Χιγομίνων ΒονΧγάρων, τριών χιΧιάδων , αμα ΠατρόχΧφ στρα- 
τοηίδάρχτ] χαϊ Νίστορι' ο^ίτινίς Ιδυσοίπηβι^ααν παρά Χείρωνος Ο 
χαΧ ΠηΧίως χαϊ Θέτιδος συνιΐναι τψ ΐ4χιΧΧίΐ, αρηΧ&ί δί ο €αΙ>& ■■ιρΐ€ζ& βΒη ο•£ΙιΙε1α «βΙ, αΠιβ^πθ οιιιιιΙΙ>ι» άοιιάβ εΙίΑτίοταη 

Βθο€ϋ τβτο ΑβΑΟΜίιιιιοιι «ι Μβηβίλοι, Ηβίβο&ιη οαη Ρβηάο &ά 
ΤγοΙμι ρ«ττ€ιιΙ<86) £β^Ιοι ηήϋιιηΐ, 9<ή 'βιΐάΐ ΗβΙθηΕίη ροβίαίλτοαί. Βΐ 

Βΐ, Αγ^τοπιιιι γ6^: <)ΐιίη βΐ ΙΐΙβτΑ• βΐί&η Μβηκίλο ά6<1ϋ, ΗβΙβΟΑβ 4τε• 
ββοάββ» αιιίΙ>03 ι^Ιααι β3ικ βυλάνβ ηίΙβΙι&ΙυΓ. ΑόΛλ ΜΪΜία ΐίλςιιβ ιυ•^ 
€€ρ1ιΐΒ9 Μ€η«ΐΑυ8 μ1 Ρήληοαι οοαίβικϋΐ: ιηοΓβιιι ΗβΙαιβη ιίΜ Γ«ά<ϋ 
ρ••1ιι1«ή• ΡΗβηιΐιίΑβ &α(βιη οααι βλίη ιβάιΐβκ ΓΜΐυβκηΙ οηαΐιιο, Ιη Τ^<Η 
ΙΑΟΟΑ ΕΠΜΐ ρτοΐίηι» Μΐηρλβπιιιΐ ΑΙτΐ^Αο ; τβ^^αΐί• βϋΕΟϋ τΐοίοιβ Ιη 1>«11ί βο- 
ό«ΐΑΐ€αι βοηάηοΐίβ. βοϋίόΐΑΐίβ ΐΐ&ςιιβ Ρβΐ€θ βΙ υζοΓβ ^οβ Τίιβϋιΐθ, 
€1ιΪΓ0ΐΐ€αι €ώιιη, Αβ^βαι βΐ ΡΙιίΙοβορΚιιιαι , Τίιβί!^ ρΕίτβαι «χοηΐηιη Ιιε- 

ιΐοβ ΟΙιίΓΟΒ Εοοβηίΐ, €Χ Ιη&αίΕ, ιιΙ>ι Εραά Γθ^βιη I^^^οαι«ά6■, 80ΰβηΐΒ 
βουή , Ρβ!(!ΕΐηΐΕβ ρΕ(τ6ΐη , οοοβοιογεΙιεΙιιγ• Αοΐιίΐΐββ ίΐΕ<|υβ €0ΐηί1«ιη ιβ&β 
ΑίΓκϋ• Ε4)β>^^9 «€€οαι Ιι•1>«ιιβ ίο «χβταΐα »αο μμμ Μ^τπηί^οηααι : (ίΐΑ 
οΚη «ΰοϋ» ςαί ηιιηο ΒοΙ^ειί) ίηΐβτ ψϊο» ΝββΙοι Γαϋ» β( Ρ&ΐτοβίιιβ» ο•;- 

•ΙΤΟΠίαΐ ρΓ&€ίβ€ΐΐ]«: ΐβρ6(ΤΕ1ΐΐίΙ>ΙΙβ ΙλΟΟ εΙ> 1ι1» ΟΙΐίΐΌΙΜ, ΡβΙθΟ, β1 ΤΚΐ€^ 

όβ, οΙ ΑοΙιϋΙβαι οοαίΟυΓβαΙιΐΓ. Κήγϊί ί^ί^ατ Α€ΐιΙ11«•, Ατ^Ητί• Μ^πβΙ- 
ΙοοΜίΜ ΜαΙαΙοί, 7 98 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

ΐΛχιλλ^ύς μόνος μίτά τον Ιδίου στρατού ΙηΙ τ6 ΤΧίΟΡ τΰτ ^ίρ- 
γιΐων ααί των Μυρμιδόνων, ηροηρίψαντο δέ, ^τοι Ιδυσώπη^ 
Ο 123 ^^^> 01 αυτοί ΐΑτρ^Χδαι βασιλ(ΐς χαΐ τους λοίτίούς βααιΧιΧς ^ Ύ^τοί 
τοηάρχας, χα2 προμάχους τους άπο ίχάστης χώρας της Ευρώ~ 
πης, ίχα^τον μετά του Ιδίου στρατού χαΐ των νηών. χαι απ/- 5 
ηλινσαν πάντες συναχθ-ίντες Ιν ΑυΧΙδι χώρα ούτω Χεγομίντ].\χεί^ 
μώνος δί γενομένου χαϊ του μάντεως Κάλχαντος εϊρηχότος Θυ*- 
σίαν οφείλειν δούναι τον 14γαμίμνονα ^ΑρτΙμίδι τγι &εα της χω-- 
ρας ΙχεΙνης την «ανιοϋ Θυγατέρα ' 6 δι ^Οδυσσεύς άπελΒ-ών δίά 
δόλου ως άπο γραμμάτων του ΐ4.γαμ{μνοΐξος εΙς το ^ργος ηνεγχε 10 

1) την αύτοϋ Θυγατέρα ^Ιφιγίνειαν, χαϊ ίωραχώς αντην ο ΐΑγαμί- 
μνων ίλ&ουσαν εχλαυσε πιχρώς' φοβη&είς δί τον στρατυν χαΐ 
τους τοηάρχας, Ιξίδωχεν αυτήν ΙπΙ Ονσίαν ΐΛρτίμιδί. χα\ Ιν 
τφ απιΐναι αυτήν εϊς το ίερον ΐΑρτίμιδος χαϊ σφαγηναι ελαφος 
ίχοφε την 6δ6ν διαδραμοϋσα ϊμπροσβ-εν Ιν μΙσω των βασιΧίων 15 
χα\ του στρατού χαϊ του ιερέως χα\ της παρΟΊνου ^Ιφιγενείης. 
χα) ίωραχώς άυτην ο Ιερενς χαϊ μάντις Την Ιΐα^^ον πιάσαντες 
αξατε εϊς ΘνσΙαν αντί της παρβ-ίνου ττ] Ιίίρτίμιδι. χα\ ληφϋ-εΐ" 
σα η Ιλαφος Ισψάγη τ^ ΐΛρτίμιδι ' την δί Ίφιγίνειαν άποδεδωχΒ 
τω ϊδίω πατρϊ 14γαμίμνονι* ηντινα ο ^Αγαμέμνων εΧασεν Ιχεΐ ΙνίΟ 
τω ίερώ ΐΛρτίμιδος ιέρειαν, χα\ Χοιηον άνηγορεν&η βασιλεύς 

Β Ιχεΐ ίπι πάντων ς ΐΑγαμίμνων Ιχ του Γξπεδίτου ' χάχεΐθ-εν ορμη-' 
σαντες ηλθ-ον ϊπϊ την Τροιαν, 

1. το ] τφ. Οχ. 17. μάντις] Οβ€βί ίϊπεν• 20. »ΐαΰαν Οχ. 

άοη11>νβ()ΐιβ βαίδ βοΐιβ βϋρΕίαβ, λάτβηυβ ΙΠαιη. 8βά β1 ΑϋήάΕβ ςαοβςαβ 
«ϋλΐη Όη(ϋ(]υβ 'ρβΓ ΒυΓορβιη Βυεββ λίςυβ γ6£«» βοΗοϋληΙο, 1ιοι1&(Ι βυηΐ, 
τι(ΐ €]858Ϊ6υ8 βυ» β1 βχβΓαΙυ ίηβίΓυεΙΐ, ία βοαβ^&ίθΐη 1>β11ί Ιια]α8 νβιπΓβηΙ• 
Οοη^Γβς&ΐ! ίίλςυβ 5ΐιαΙ οαιοβδ ίη Αυΐίίΐβ Γβ^οηβ, Ιη^βςαβ 3Αΐη βοΐυ^αη; 
αιη, Ιβαιρββ^βΙθ οΙ>οΓ(α, €α1οΙι88 τε(68 βάίχί(, οροΓίβΓβ Α|Γ&ιΐ)€αιηοηβιιι 
&1ηηι 811&Π1 Ιοά ίβΐίαβ ΝυπιΙηΙ, Ρι&ηβ€, ΙιηπιοΙαΓβ. 11118568 ί^ϋυΓ, βίαια- 
1β1]8 βΙ> Α^ιηβαιηοηβ ΰίβηβ, Αγ^08 ρΓοίβο^υβ «81; &1ςαβ ίηάβ 61ίιιιιι «ΐαβ, 
ΙρΚιΐ^βηίβη , 8ΐ>(1υχΐ(. ^α&η1 οεΙαγ Α^ηβοιοοη ΐ|1>1 νί(1ϋ, ΑοβΓίιβ ββτίΐ: 
ηΐ6ΐιΐ6η8 βαίβηι βΙΜ •1> βχβΓαίυ Γβ^Εαβςιιβ, Ιηκίϋ ΐϋβη Ρί&ηβο Υίοϋ- 
πΐΑΟί; Οαπι Ευ(«ηι (Ιυεβτβίιιτ τιγ^ο Ε(1 Ρίβηββ Ιβηιρίαπι, ιι( ίαιιηοΙ&ΓβΙαΓ; 
60€6, οιηηίιιιη ίη οοη^ροοίο, Γβ^υιη, β1 ββοβτάοΐίβ, βχβΓάΙαβ, ▼ίΓ^ηί3(ΐαβ, 
εβπτΕ τίΑΐη ιείη(1βΙ>Εΐ αίθάί&ιη ρβΓοοΓΓβηβ. ^α&ιη ηΜ τίιίϋ β&οβΓ^οβ; 
ΙΐΕΐιο (ίηςυΐΐ) οοιηρΓβΚβηβ&ιη , Ιοοο τίΓ^ίβ, θλίβ Βίβη&β τίβΐίαι&αι. 0«γ-> 
ΤΕΠί ί(Α(]α6 €8ρ(Εΐη, λοβίΐβαι ίβοβηηιΐ; βΐ Ιρ1λίςβιΐί8ΐιι ρ8ΐΓΪ βυο Α^ηιο- 
πιηοηί Γβίΐάίάβηιηΐ: ^^εηι (αιηβη ρβίβτ β)υ3 ΓβΙίοΐΕοι, β&οθτίΐοΐβοι ίη ΟίΑ- 
η86 Ιβιηρίο οοη8ΐί(αί(. Εχίηίΐβ ϋ&ςαβ Κβχ 1Μ οαιηίαπι εΙ» 6Χ6Γοίίυ Γε- 
οΐυβ €8^ Α^ΕΟΐβίΒΐιοηι ϋΐίηο τβτο «χίη^ο Εΐ>βιιη1β8, ία Τιοίλοι ρΓοίβοΰ 
•ιιηΙ• ΟΗΗΟΝΟΟΚΔΡΗΙΑ. Ι.. V. Θ9 

^Ελ&όντων α των αντών 'Ελληνων Ιηϊ την Τροίαν , αντί- Ο 124 
στησαν αίτοΐς οι Τρώ(ς παΐ ον συνιχωρησαν αύτοις παραβαλίΐν. 
χαΐ πολλώΐ' αφαγίντων Ιξ άμψοτίρων των μ^ρων , Ιν οΐς χαΐ 6 
Πρωτεσίλαος Ισφάγη, πρόμαχος Δαναών, χαΐ ον παρί^ϊώρηααν 
5 ο< Δαναοί, ^ως ου περαγίνοντο, και χατίβησαν Ιπ\ την παρά-- 
ΪΛον γην της ΤροΙηςΜίά ίδησαν τα ηλοΐα σχοίνίοις, ίσπίρσς ίί V 41 
γενομένης ιϊσηλΘ^ον οι Τρώις Ιν ττ) πόλπ χοΛ ησφαλίσαντο τάς 
πόρτας* μίση δί ννχτί Κνχνος τις ονόματι, Ιχ γένους υπάρχων 
τον Πριάμου , Ιχ τον πλησίον υπάρχων, άχούσας την τών^ΕΚ-- 

ίΟληνων εΙς την ΤροΙαν παρονσίαν, Ιξιλθ-ών Ιχ της Νίαν Άνδρου 
πόλεως μετά πλη&ους πολλού πολεμιχοϋ Ιπί^ριψεν αντοΐς * χαϊ 
γενομένης συμβολής νυχτος φονεύεται υπ6 Ιίχίλλίως ο αυτός Κύ^ 

■^χγος χαΐ ίπεσαν οί μετ αυτοΰ πρ& ημίρας, χαί λοιπόν εδο%ε 
τοις /ίαναοΐς παραλαβεΐν τάς πόλεις τάς πλησίον του ^Ιλίου χαΐ 

15 της Τροίης, ώς συμ(ίαχονσας Πριάμφ * χαΐ ποιησαντες συνωμο^ 
οίας, οτι πάντα τα παρ αυτών παραλαμβανόμενα άγουσιν εΙς 
μίσον των βασιλίωνχαϊ προμάχων χαϊ του στρατοπέδου , άφορί* Β 
ζβυσι τον Ιίίχιλλέα χαϊ τον Τελαμώνος ^ίΐαντα χ^ι /ίιομηδην. 
χα\ άβ-ίως Ι'ξώρμησεν 6 Διομήδης χα\ παραλαμβάνει την πόλιν Ο 125 

ίο τον αύτοϋ Κυχνου προμάχου, την Νίαν ^Ανδρου, χα) την χώραν 
αυτής πραιδεύει' παραλαβών δί χαϊ τους δύο αύτου υίονς, Κώ^ 
βην χαϊ Κόχαρχον , χαϊ την &υγατέρα αυτοϋ ονόματι Γλαύχην, 
ουσαν Ινιαυτών ιά , ευπρεπή , χαϊ πάντα τα αύτοϋ χαϊ τά της 

4. «αϊ βορβκτ&αιιιηι : ηο βί ρ. •6(|. τ. 1. 10. 20. Νεαν^Λνδρον] 
ΝεάνδροΌ ΟβιΐΓβηυβ. 15. ΰυνομοΰΐας Οχ. 

βηβοοΒ τβΓο &θ ΤΓοΙβηι λρρίΌρΐηςα&ηΐΦβ , ΤΓοίβηΙ «ηχπιρβη(63 ρΓο- 
ρο]8&1>&ιιΙ, υΐ &ά 11ΐ03 βοΓοιη ηβ λρρβΙΙβΓβηΙ. Μα1(ί ί^ΙιΐΓ ιι(ηη(|τιβ οβοΐ- 
^βΓΐιηΙ; ίηΙβΓ ςαοβ Γαϋ Ργο1€3Ηει]8, βχ βΓ&βοοηιιιι •Όχί1ί&π!β. €&6(6Γυιη 
ΟτΛ^ά ιύϊηΐ οβάβηΐββ, ββά οπαιι Τγο!&6 αι&πΐ!ιιι&ιη Ιβηάβαι οοευροοίοβ, 
ιι&ν«8 5088 ίαηίΙ>υ8 &1)ί£&ΓΌηΙ: ηοοίβ τβΓο ίηςπιβηΐβ, Τγοι&ιιι ιΐΓΐ>6ΐη γο- 
ρθΙίτβΓαηΙ, ροΓίββ βαββ οΙ>&πιι&ηΐ68. Νοείβ τβΓο ιηβόΐβ Ο^^αβ ααί()&η, ^ 

ΡπΑπιι βο^Αΐοδ, ηβ€ Ιοη^β αΙ> ιΐΓΐ)β Ιι&Μΐ&ηβ, &υ<ϋ1ο 6Γ&βοοΓυπι &α Τγο- 
ήιη βίΐτβη^υ; 6^65808 ίρββ 6χ υΓΐ>« Νβ&ηιίΓΟ αυη οορϋ8 πι&^8, 6γ&6- 
εο8 &άοΐΊΐυΓ: οοιηιηιββοίΐιιβ ρβΓ ηοοίβιη ρΓΕβϋο, •Ι> ΑεΙιΗΙβ οοαβοβ €8(, 
ρΓοβί^Ιυβαυβ ββί βχβτοίΐυβ ^8, ληΐβςα&αι άΐββ ϋΐυχβτ&ί. €οιΐ8ΐ1ίυιη ΐ(&- 
^αο 6Γββ€ΐ ίηΐβηιηΐ, ΙΗο ΎΓοί&βςιιβ 1η ρΓοχιπκ» οΐπηιιιιΐ&οβηΐββ ιΐΓΐιββ 
ρΓΑβοοοαρ&ηθί ; υΐ ιιιι&6 ΡπΑΟΐΐ ραΓίββ βυ^οβρΐβδεοί. ΙπΓΕπιβηϋβ ίΐ&ηυβ 8β 
]ητίε«ηι οΙ)81γ!ιι^6ΙΙ(€8, βροΙίΑ ςυ&βουηηιιβ ΐη ιηβόίυπι οοΓβιη Κ^^ίϋι» «χ- 
«Γοί(α()α6 ιιιάνβΓ8ο 8β ρΓο^αεΙυΓοβ; 86€βπΐ6ΐ>ιιιι1υΓ ίη Ιιοο ΑΰΙιϋΙββ, Α}&χ 
Τ6ΐ•ιηοιιίθ3 , «ι Οιοπιβ<1«3. Οατβρβηίβ Ιφίχα Οίοιηβόββ Νβ&ηθΓο €γ§ιιΐ 
Τγοϊ&οοπιιιι ρΓοριιςη&Ιοπβ αΓΐ>6 οοεαρ&Ια, Γβ^οηβιη «308 θβρΓΒοά&Ιατ; 
βΗίβςηβ β}ιΐ8 «Ιαοοοβ, ΟοΙ>6 βΐ Οοο&τοηο, ΑίΗΜ^πβ βίβαοα, (χι &ηηοΓΐιιιι 
▼ν^6, 6βΤ6^»ο ίοπΜοΟ €Αρϋτίβ λώαοϋ•, Κβ^ τβςίοηΐβςιιβ «)υ• ί 100 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

χωράς, »«} &Υ^^ ί^ μΐ^ψ τοΰ <ττρατοδ παντός, ο ϋ ΙίχιΧΧάς 
ίύ&ίως ίπ^ΧΟ-ών μηά των Ι4(^6ΐων χαϊ των Μυρμιδόνων , τοΰ-ί 
Ιατι τον ΙδΙου στρατού , Ιπίρχίται ττβ Λίαβω ποΧπ χάί τ§ )ΐωρα 
αυτί^ς τ^ βασιΧινομΙνγι νπ& Φόρβαντος, συγγινίως Πρίαμου* 
οστίς χαΐ πολλην ϊχ&ραν ίϊχΒ μ^τά των ^Ελλήνων, παραλαβών 5 
€ ι)ί την χωράν κα\ την ηοΧίν ο Ι^χιΧΚ^υς τ6ν Φόρβαντα φονίύα, 
χαϊ λάμβανα πάντα τά της βαοιλιίας αντον , χαΐ την &νγατίρα 
αντου ^ίομηδαν ίγπ * ην δί η χάρη λιυχη, στρογγυλόψίς, γλαν^ 
χη, τιλιία, υποξανΟ-ος, νπόσιμος, ονσα Ινίαυτών χβί ^ παρθ-Ι- 
νος' ηλβ•$ χομίσας τά Ιχ ^ίίσβον πάντα ϋς τ6ν στρατον ιβωνίΟ 
'Ελληνων. χαϊ λοηιίν ορμησας πάλιν Οξηλ&ίν ΙπΙ τον Ενίξανον 
πάντον, χαϊ άφανίζα την χώραν πραίδίύων, χαϊ παραλάμβανα 
την ^ίνρνηα^ν πολιν, χαΐ φόνευα χρατοϋντα αυτής τον *ΗιτΙωνα 
βασιλία, χαϊ λάμβανα την γυναίκα αυτοϋ αίχμάλωτον, την Χρύ» 
Ο 126 οου ^υγατίρα, ι%ρίως ^ίπόλλ^ανος, Ι/ίστυνόμην, ^την μηαχλη^ΙΒ 
Ό'ίΐσαν ΧρυσηΙδα, χαϊ τ6ν αυτοϋ πλοντον χαϊ της χωράς, χαϊ 
Β αγα ιϊς τάς ναϋς ' ην δί ή αύτη *Αστυνόμη ή χαϊ Χρνσηϊς χον- 
^οι/ιΤι^ς^ λίπτη, λίυχη, ξανβ-όχομος, ευ ρινός, μιχρόμασθ-ος, ο^ 
σα Ινιαντων ί9\ ίφόνοίσε δί χαϊ ον προιτρέψατο στρατοί^ ο 
*Ηίτίων των λυομένων ΚίλιχΙων των 1\&οντων ύς σνμμαχΙανίΟ 
αυτοϋ χαϊ των Τρωών. χάχα^Ίίν Ιξορμήί^ας ΐρχίταί πρ6ς τους 
παΐδας Βρίσον , γινομένου ϊξαδίλφον ΙΙφάμου , Ιν ττ} λεγομίν/ι 
^ίίγω πόλα ' χαϊ πραιδαισϋίς την χώραν αυτής πασαν μίνα πο* 

5. {^λ\ ΡογΙ. %ατά, ϋ,^ν^ινον Οτ. 22. Β^ίββον] Βρίβου 
■οηρλΙ Ιιΐ€ β1 ρ. Ββ(]. τ. 2. 102. 1. (ηιαι Ο^Γβηο. 23. Λίγφ πόΐίί] 
ΑΐγοποΐΒί Οχ. €4 ρ. Μς. τ. 4. 6. Α^/ονπόίΒως βΐ Λΐγω. 

Ιμ>ιμι οιηπίλ &1>ηραϋ, Ιηςοβ οιβά!ιιιιι βχβτεΐΐυη ρΓοθαζΗ. ΑοΙιιΙΙμ Ιηίβηιη, 
€θΐη ΑΓ^νίβ β( Μ]^πηίάοιιίΙ>α8 ιιήλ β^Γβββαβ, Γ«€8ΐ>αιιι αΓΐ>«ιη Β^^ΜίΛΤ^ 
Γβ^οηβαιςυβ Ιοί&πι οίΓθΐαι3Ε€βηΙβιιι , 4^® ΡΙιοΓΐ>Αΐιϋ ρΕΓοϋ, βχ οοβ:η&1Ιβ 
Ριΐ&ιηΐ, βπιβάδ ρ&τιΙβΓ ιηίαιώβιιιιο. Οοοαρβί» Εο^αη ιΐΓΐ>β Γβ^οηο- 

2116, ΑοΙιϋ1θ8 Ρ1ΐ0Γΐ>&η(€ηι ίρβναι 1η1«ιί6σίΙ; Γ6|;ηο<|ΐιβ βίιιβ βροϋ&Ιο, βϋλΐη 
»1οιιΐ6άαηι οΕρίΙνΕΐη αΜοχϋ. Εγ&Ι ΑΐιΙβιη τίτ^ο ο&ιι<1μ&, ταΐΐα Γοΐαηάο, 
€&68ΐΐ8 οουϋβ, βίαΙαΓΕ 3α5ΐΑ, οΕρΠΟβ βυΙ>Οανιβ, βπΐιώιια, βιιηοβ τβΓο χχη 
η&ΐΕ.^ Κβάιιχ Τ6Τ0 ΑεΙιίΙΙββ, ηροιίΑίαπι & Ιλβ\}ο ρπι«ά&ιιι β<1 βπΜ€οηιιιι 
€Χ6Γθί(ϋπι θβΓβΤθΙ)^!. Καηυ• βΐΐβιη «|;γ€8«ιιβ, β^ ΡοηΙαιιι Βυχίηυηι, γο- 
^οηβαι ΙΙΙειιι <1βΥΕΐ(Εί, ρπι«<ΐΕΐιιςιιβ Αΐ>ι^ί. <2α{ιι €ΐ Ι^ττηβ^υαι ιΐΓΐ>«ιη €»- 
ρίΐ; Β«ΐ!οη« Γ6£6, ςυΐ 1ο<^ άοοαηαβ βηΐ, β πιοθιο 8υ6ΐΕ(ο: αι^υβ βΙΪΕΐιι 
ϋχοΓβιη ΑδΙ^οιηβα^ (ςυαβ βΐ ΟΙίΓγββίβ άίοΐΑ ββΐ,) ΟΚίΓγβββ, Αροΐϋοίβ 
Μθ6ΐΓ(1οϋβ, ήΐίαιιι, ο&ρυτΕΠί Εΐ)άυχϋι Αΐ>Γβρ1&β βΐί&ιη Γβ^β ίρβιαβ βί γ^ 
^οηίβ ορββ &ά ιίΕτβ• ΓβροΓίΑτΙΙ. ΕηΛ &υ(6αι Αδ^/^οιηβ, ςα&β βΐ ΟΙχητ- 
^Ιβ, λίαΙοΓΕ ειΐΓίβ, ^αοΟΙβ, οαπάι^Ε, βΕτΐοοαια, ηββο βΙβ^Βοϋ» ηΐΕΐιήΙοΕ 
ρΕΓηι, Εηηοβ τβΓΟ χιχ η&ΐΕ. 8βά β1 Εχ€Γθΐ(ααι Οϋΐ€υηι, ςοβη βΊΙ>ί Ε&ά- 
τβτΕί, ΤΓο3Εΐιοπιιη !η Εαχϋίαπι, Εβϋοη, Αολϋΐββ ρΓοαΐ|ΓΕΤι(. Εχίηάβ το-τ 
ΙΟ ^€€^«01, .Ι«ο^ορο11ιιι ΜΐΗ(: Ε£«5&ηΙ Με ΒΓΐΜΕΐάλβ, Βηκί, ΡγΙβιβΙ εΗΑΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι^ V. 101 

Χιορχΰν τι^ν πόΧιν χοΛ κτιΙνΗ ηοΧΧούς ίνίρας χολ παραΧαμβάνπ 
την πολίν χαΐ τηρ Βρίσου &υγατίρα άΙχμάΧωτον, την ^Ιπποδά" 
μααν, τήν μ€ταχληθ•ίΐσαν Βρισηίδα, ονσάν γνναΐχα του Μίνι» 
τον, βασιΧίως της Λν^^ πόλίως^ άνίλών τους αυτής αδελφούς, 
ίΆνδρον χα\ Θυαντα, ο δί Μίνίτης, ο της Ίπποδαμίίας της 
χαΐ ΒρισηΙδος άνηρ, ουχ ην Ιν τγι αντγι ηο%Η ^ί^'ψ, άλλα ^ν Β 
άηίλθ-ών προτρί'ψασθ-αι βοηθ-ΐίαν ιΐς σνμμαχίαν Φρνγών άη& της 
^ίυχίας χα\ ^ίυχα3νίας. όστις Μίνίτης βασιλίύς ίίατ^φ9•ασ(ν 
9ν3Ίως μ%τά της βοη&^ίας των Μύχιων χαΐ ^νχαόνοίν μίτά τ6 Ο 127 

10 παραληφΟτίναι την αυτού χωράν υπ& του Ι^χιλλίως χαΐ την πόλιν 
χαΐ την αύτον γυναΐχα ^Ιπποδάμιιαν την χα\ Βρισηίδα, χαί 
ον παραχώρησαν , αλλ* ίυθ-ίως άη6 του χόπον της οδού αμα τοις 
ματ αντον συμβαλών ^ν μάχαται ματα Ι4χιλλ4ως ηιχρώς, ίως V 41 
Ιβλη^ δορατι νπ6 ΕυρυτΙωνός τίνος των ϊντων μηά ^Αχίλλίως 

15 ίξάρχων του βιαφίροντος αύτω στρατού , χαΐ άπώλοντο οί ματ* 
αντον του ΊΆιν(του πάτΐ^ας, ή δι ^Ιπποδάμαα ή χαΐ Βρισηίς 
^ μαχρη, λαυχή, χαλλίμασθ-ος, αϋστολος, συνοφρυς, (υρίνος, 
μαγαλόφ^-αλμος, χαχολλαϊσμίνα αχούσα βλάφαρα, ουλόθ-ριξ, ίπι-• 
σθ-όχομος, ψίλόγαλως , ονσα Ινιαυτων χα, ^ντινα αωραχώς £ 

9θΐ4χίλΧάς Ιπόθι^σα* χαΐ πασών αϊς αρωτα αυτής, λαβών αποχρυ^^ 
βαι αυτήν Ιν τψ Ιδίφ παπυλαώνί, μή άγαγών αυτήν αίς τί πλη-^ 
Ο-ος των *Ελληνων * τα δί χρήματα χαΐ τήν Ιίίστυνίμην ΧρυσηΙδα 
χα\ πάντα τα άλλα ^γαγαν ^ιστα των προμάχων χαΐ του στρα^ 

13. ^ονν η^ηηθ&Ι.** €[ι• 18• κίχοΧΧαϊύμένα] ,^ΡοΓίβ ΜτϋΜΒ* 
^αη, κΒχολΧιχϊσμένα.** Οΐι. ί6ί<{. ρΧέφΒρα Οχ, 

ρ&ΙπιβΒβ, Αΐΰ. Υ&ι(α1α τβτο ιιηά!(|αβ Γβ^οηβ ΠΙα, οτΜ !ρώ !πιιιι1η«Ι>&(, 
οίηίάίοιιβ Μηι άη^βιβ. Ρΐαηιηίβ Εοΐβιη οοαβίβ, ο1 οεοαΡ&ΐΑ ητ^ο» Ηιρ- 
ρο^Αΐηί&πι, ςα&β βΐ Βηββΐβ τοοαΙα «•(, Βη55ΐ &Ηβιη, ΜβηβΐΙι I^^βοροI^- 
Ιιηί Γ6^ ϋχοΓβια , €&ρ(!ν«η αΐ^ιιζίΐ ; £Γ»(Κ5ΐ|υ6 βίυβ, Λικίηιιη «Ι Τίι/- 
ιηΐβιη, β ■€<ϋο βοβίαΐί^• Μβηβίββ επΙφοι ΐρββ Ιοηο Ιβιηροηβ I^«^ορο1^ «ιν!* 
^βη εΙμπιΙ, Ιη «υζΐΐϋβ βχ 1»γίήΑ β1 I^3^^Αοη^Ε ρΓο ο«11ο ΤΐΌ3Εηο οοπι- 
ρβΓ&η<ϋ3 θ€οαρ&1ιιβ. 8ΐ&ΐΊιη τβτο α οΑρΙίβ &Ι> ΑοΙιΠΙβ Γβ£;ΐοηβ9 ώγΙμ, βΐ 
ηζοΓ6 Ηΐρρο<ΐΑηιΐ&, Μβηβίβι αιιη εοριίβ βυίβ & I^^^ϋ^ «1 Ι^γο&οηί^υι Γβ- 
4αχ} ϋΐηίΙ ίΙίηβΗ οβάβηβ, ΐΑΐ>οήο<ο Ιίοβΐ, Αοΐιϋΐβιιι οιιιη οορίίβ ίρββ ^ο- 
ί<»803 &££;τ«άίΐυΓ; ρΓ&βΠοςυβ οοφίηίββο ΐοτύίΛΤ €ΐιιη βο (Ιίαιίο&τϋ, ιΐ8€|υο 
^αη 1αιιο6& ρβτοοβιυβ •1> Καΐ7ΐΙοη€ ςυοθΑίη 6Χ άυοΙΙ^αβ ΑοΙιιΙΙβΐ βχβΓΟ- 
Ιοί, ίηΙβΓΓθΰΙαβ ββΐ ΐρ^β, €αιη ΙοΙο βχβΓάΐυ. Βγ&4 ΜΐΙβηι Ηιρροά&ιηΐβ» 
^ΟΑβ €| Βη86ί3, ρΓοοβΓΑ, εΕη^ά&, αι&ιηΐϋΐβ ρυΐοΐιτίβ, άβοοη, }αηε1Ι« 
ιιιρ«Γοϋη5, ηβΒο ριιΙοΙιΐΌ^ οοαίίι ^ηηάΐοηΐ)!» , ρ&1ρβΙ>η8 Α^ΚιββηηΙίΙ)!»»^ 
αιβρα, €ηοΐ6α8 & ^^^£ο ββχίλγ 3οεαηάΑ, βοηο* η&ΐα^ χχι. Ηυ3πΒ αηιοΓβ 
€«0(113 ΑεΙιίΙΙθΒ, ββαι ΙβηΙοιίο 3αο 3«€Γβ1ο βίΜ 1ι&1>ιι1ΐ, οοο &ά βχβιχϋαη 
•ΜΐηϋΙ, €«β1«ηιιη ορ«3 ΑΒί^οηιβηααβ « ςν&β βΐ 6ίΐΓγ3^ι €ΐ1,^ «ΰαΐ)!!• 
ΟΒοϋι ^ΟΑβ ΜΙο €6ρ«ΤΕ(» οοΓΑΟί Γοςίουβ βχβΓοΙΙαςυβ ΙοΙο ίη αιβύαη ρΓΟ- 102 Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΛΙ.ΑΕ 

Β τον χαΐ τ&ν βααιΧίων, γν6ντ€ς ϋ πάντες δίά τ^ν ΒρΙσου ΰν-- 
Ο 128 γατίρα , γυναίκα ϋ τσν Μινέτον , οτι άηίχρνψεν αντην ο ^ΑχιΧ^ 
%%υς μετά του ίφόρει Κοσμίου , ίΧυπ'ήθ^ηααν προς αύτ6ν χαϊ ώρ- 
γΐα&τισαν κιαί αύτοϋ, ύίότι Ιπίωρχησε δίά τον είχε προς αύτην 
ϊρωτα. παΐ τέντες ΙΧοιδόρουν αύτον οτι άπίχρυψεν αυτήν , χαΙ 5 
συναχθ'ίντες Ιν χομβίντψ ΙχώΧυααν τον αυτόν ΙΑχιΧΧία του ίπι^^ 
ρίπτειν χα) παραΧαμβάνειν πόΧεις χαΐ πραιδευειν χωράς , &ΪΧους 
&νί αυτού χαταστησαντες τον Τεϋχρον , τ6ν άδεΧφον Αμίαντος 
τον ΤεΧαμωνίου, χαί τ6ν ^ΙδομενΙα. Λτινες παρίΧαβον την Κυ» 
ηρον χαΐ την ^ΙσαυρΙαν χαϊ την ΑυχΙαν πραιδευσαντες χαϊ άποΧί" 10 
σαντες αυτάς, ί δι ΤεΧαμώνως Α\'ας ορμησας τους Θραχούς 
τους Ιν Χε^ρονησφ ϊποΧίόρχει χαϊ τον ΠοΧυμηστορα τον βααιΧία 
Ο αυτ,ων. ο δι ΠοΧυμηστωρ φοβηθ^εϊς την Πον ανδρός άΧχην, χρυ^ 
σον αύτώ ποΧυν δ ους χαϊ σΐτον ενός Ινίαυτοΰ εϊς άνάΧωμα του 
Ι^χαϊχοΰ στρατού , χαϊ ίχ^οτον δούς τον υίον τοϋ Πριάμου τον 15 
μιχροτερον πάντων, ΠοΧύδωρον ονόματι, παρατεβ^ίντα αυτω 
παρά του Πριάμου του πατρός αυτού μετά χρημάτων ποΧΧών * 
ηγάπα γάρ τόν ΠοΧύδωρον, ως μιχροτερον πάντων, δ Πρίαμος, 
χαϊ ώς ευπρεπή *' διά γάρ τούτο χαϊ Ιν ΙίΧΧτ] χώρα αντον παρί^ 
&ετο. Ίνα μη ώς παιδίον ταράττηται , αχούων ποΧ(μων' ποηΐ^ίο 
Ο 129 ^ας ο αύτος ΠοΧυμηστωρ συν&ηχας μετά του Αϊαντος Ιγγράψως 
μη συμμαχεΐν Πριάμφ^ χαϊ ίχ των Ιχεΐθ'εν δρμησας ο Αΐ'ας ηΧ^ 

4. ίπιόρχηύ$ Οχ. 6. %ομβέντφ'\ ^ομβ^νφ Οχ. 11. θραχονς] 
Θρφκας Οι. 13. άλχ^ Οϊ^ψ άΐπήν Οχ. ^ϊ. ίγγράφονς €β- 
άΓβηιΐλ ρ. 127. Α. 

^Ηί. υΐ)! τβΓο οιηιιίύοβ ίηηο^αΐΜθΙ, Αι^ιΠΙβαι Βηχή 6Η&ιη, Μβηβϋβ τβΓο 
Γββίι ιιχοΓβαι, οιιιη οπίΕΐυ βίυβ οπιώ, &ραά «6 οβίββδβ; Αβ^β ίιοο ίη βο 
Ιυΐ€Γυηΐ; ιπκ^υβ ίιι βαιη €οιιιιιιο1ί «αηΐ, <)υοά οΙ> &ιηοΓ«ι&, ιιυ&ηι βτ^ 6αιβ 
1ιηΙ>αΗ, ρβήοΓυβ ίαοΐυβ £υΊ$86ΐ: ςιιίη βΐ οοητίοϋβ βιιιη βχοβρβηιηΐ, €«1&- 
(ϋοι Αηιββί&πι 61 βχρΓοΙ>Γ&η(€8. $6<1 θΐ & €0ΏβΤ6§9ί\& ΐΛ Οοπάϋο θυ(ή- 
Ι>Ό5 ίη(6Γ(1Ϊ€ίυιιι €$1 ΑοΚιϋΙΐ, ηβ ΕχηρΙιυι ββιβΐ ίη υΓΐ>ίΙ>υ$ τβΐ οοοορ&ηάίβ, 
Τ€ΐ ίητΑάβικΠ^; ηβτβ Γ6^οηββ οΓββιΙ&ΐυιη α( βχίτβΐ: βιιίΡβΰΐίδ ίη Ιοοαπι 
Ι)|υ8, Τβαατο, Α^&<^> Τβίαιηοιιϋ ητ&ΐΓβ, 6( Ιιίοπιβηβο: 4^1 €>ρηιιη, Ιβ&ιι- 
η&ηα» Ι^^^α&αιςυβ, €ΛρίΛ$ βΐ ναβΙλίΑβ, ρΓ&6(]&ι1 βυηΐ. Α3&χ τβΓΟ Τβΐιι- 
ηιοηίιιιι €ςΓ€»8α8, ΤΙΐΓ&εββ ίη ΟΚιβΓΓοηββο ΐ€^θπιςαβ βοηιιη, ΡοΙ^ιηοΙοΓβπΐ, 
Β^^Γβάί^υΓ. ΡοΙ^ιηβκΙοΓ Βΐιΐβιη Α3&<»5 νίΓββ Γβίοπηίίΐαη» , ηΐΑ(^υηι βιΐΓί 
ροηάαβ βΐ οΙ)(η1ί(; Ι&ηΙαπιςαβ ίτοιηβηΐί, ςαιαΚυα ΑοΙιαίοο βχβΓοίΐυί ίη &η- 
παηι »ιι£β€«Γβ1, ιορρβύίίΕτίι. δβ^Ι βΐ ΡοΙγ(1οΓαιη <ιιιο(|ΐΐθ, ΡΓΐ&ιηί Μαιη 
η&Ιυ ιηίηίιηιιπι, <ιαεπι ρ&ΙβΓ 6)ω Ρο1^αΐ£5ΐοη, οαοι ιη^βηϋ ρβοοΒί&ηιπι 
ροη06Γ6, 6ηυ1η6η(1αιη οοηιιηίββΓ&Ι , Α^Αοί 1τ&^ί(. Νβοιρβ Γβχ ΡπΑΐηιιβ 
Ρο1}τ(!οΓαπι βαηιαιορβΓβ «ίΙ)ί οΗ&ηιιπ Ιι&έηίί; υΐ <)ΐι1 ίοπηοια» 6»6(, η&Ιυ- 
<1ιΐ6 ηαίηίπιυβ: ίΐιι^ιιβ ίη οϋβη» Γβφοηβ ύηαΐηΐιιηι τοίιιΐΐγ η€ ςυί Ιβηβΐΐοβ 
θτ&ΐ, ΑπηοΓυπι βίΓβρίΙυ (βιτϋΑτβΙυΓ. δβά βΐΐβπι ΡοΙνιηβίιΙοΓ Α3αεί Γοβιΐιιβ 
βοηρίιιιη ρ€ρί|;ί(, μ Ρή&ηο ορβιη ηοη ΐΒίυηιιη. Ιηαβ άίβοβάοηβ Α}9λ^ ίη ΟΗΛΟΝΟΟΚΑΡΗΙΔ. Ι.. V. 105 

&ί προς τον Τίύ&ραψτα βααιΧία , χαΐ ΌνμβαΧών αυτφ ηίΧψον 
ί^ψΗ ίναιριΧ αυτόν ' Ιχηορ^σας δί τήν τοντον ηόλιν χαϊ τα αν- Ώ 
του πάντα λαβών , χαΐ την &υγατίρα αυτού Τίχμησααν αγπ χα\ 
τον ϋάτοΰ πΧουτον χαι πάντα νυχτος ΙπΙ τους "Ελληνας, ην ϋ 
Βη ΤίχμηασατιίηλίχΙα ^στόλος, μιλάγχροος, ίνόφ&αλμος, λ^ 
πτόρίνος^ μίλάν&ρίξ, λίπτοχαράχτηρος, παρθένος, ούσα Ιτών 
ίζ. τ6ν δί Πολύδωρον, τον υιον του Πρίαμου, οί Δαναοί στη^ 
ϋανης χατίναντι του τιίχους Ιδηλωσαν τω Ιϊριάμφ πίμψαί την 
Έλίτην χαϊ λαβείν τον Πολύδωρον υίον αυ,τοΰ χαΐ γινίαΟ'αι ύρη- ^ 

νΐϊνην' Ιπεϊ φονιύομίν αυτόν, χαϊ ουχ ξϊλοντο *** 

* * * ρεν Ιχ της χινήσιως των ίητά πλανητών χατά μοίριχίρβ 
τυχην Ιπαγοντων τοις άνθ-ρώποίς χαράς χαϊ λυπας, ορίσας την 
τάβλαν τ6ν γηινον χόσμον , τους δέ δυοχαΐδιχα χάσους τ^ν ζω^ Β 
δέΰΜον άρι&μόν, το δι ψηφόβολον χαϊ τά Ιν αυτω ίπτά χοχχία Ο 130 

15 τά ίπτά άστρα, τίν δι πύργον το ΰψος του ουρανού, Ιξ ου άν^ 
ταποδίδοταί πασι χαλά χαϊ χαχά. 

Μηριόνης χονδοϋδης, πλατύς, λευχός, ίύπύγων, μ§γαλ6^. 
φ&αλμος, μελάγχορος, ουλό&ριξ, πλατόψις, στριβλορινος, π^» 
^γοργός, μίγαλόψυχος, πολψιστης. 

90 ^Ιδομανιυς διμοίριαΐος , μ^λάγχροος, ^ύόφ&αλμος, ^θ^ίτος, γ 43 

2. αντον] οντά Οχ. 10. χσΐ ονχ$71οντο **] «,Ι^ΑΟοη» ΐ8(« 

€χ Οβ^Γβηο , αΐίςαλ βχ ρ&τ(β , «Ι Ιβιιο. ΡοιρΙι^Γθ(«ιιη6ΐ& , άβ ρΓ&β* 
(6ΓΐΐΜ85ίβ &1> Ηοιιΐ€Γθ, δορρΙβΗ ροββίΐ. ^^ ΟΙι. 11. * (ίίν έτί της χι- 

νηοΒως] ,,Οβ Ρ&Ι&πίθ^β ΙοςαιΙοΓ ΤΒΐ>ιι1&ςιιβ ΙιυδοΗλ &1> βοάβιη ίη- 
Τθοίλ: θβ φ]ί5α8 τίάβ βαίάϋοΐγ Οβάτβηιιπ), Ιηιο. ΡοιρΙιγΓο^βηηβΙ&ηι* 
ςαί βχ ΑυΙοΓβ ηοβίΓο ίβία θββεηρΒίββο τίόεηίυΓ. Ββ Ι«υ(1ο Ηοο γί<1β 
β^Απι Χ^ΐαηθή 6ΐ ^&^οι>^ Οο&τ ίη Οθ^Γβηιιιη ΑηηοΙ&Ια.'* ΟΙι. 
13. κάβου; ΟβιΐΓβαΐΜ ρ. 125. Ο, χάαβονς Οχ. 20. δψυριαΐος Οχ. 

Ηβ^βαι Τβαϋιηηίβπι ρΓοίβο(α• ββ^ι ςνοοαπι οοιηπιίββο ρη«Ιΐο, ι^Ιαοιο βιιιιι 
βαώιΐϋ: ιΐΓ66(|αβ «]»» ιροϋΑΐα, ορίΙ>ΐΜ άΐΓβρΙίβ οπιηΙ^ιι•, &1ίβηι 6)111 Τ«ο^ 
ηββΜΐιι ά!τίΐ3&8(|αβ οιηηβ• ρβτ ιιθ€ΐβοι Εα βΓ&βΰΟΓυπι ομ^πι άβτβχϋ, 
Κηΐ λαΐεαι ΤοοαιβαβΑ, ίοποΒΟί ςαοά βρβοΐ&ΐ, 1>βηβ οπιαία, οοΙοΓβ ηΐ^ο, 
0€ΐι11ι ραΐοΐιτίβ, ηβ&ο Ιβηοίοιΐ, ε&ρίΐΐο ηί^Γο, ίλάβ ΙβηυΙ, β1 τίτ^ο, χνιι 
ΒΙ11108 ηΑίιι. ΡοΙ^άυΓααι τ6γο, Ρη&ιηί 6ΐΐιιιιι, β Γβς:ιοηβ ηαη οοηβϋΐυβη- 
ΐ€>, ΡΗαβο 8ΐςηίϋ€8η(, αϋ Ηβίοηα Γθ^ύίΐα, βΐ ΡοΙ^άοΓο τίοΑδίηλ βεοβ- 
9(ο, ρβχ αιαΙαΕ ββτβΙ: βίη ιηιιιι» Ροΐ^^οηιιιι •β η66ΐ ά&1ιιτο». Α1>ηιιβα(ί«- 
0118 ΕαΙβιη ****** {ητβηϋ «χ ιηοΐα 86ρ(βΒ ΡΐΑηοίΑπιιιι; «ιη<1β ^βυ()Ι« 
8θΙ>ίη(1β Αο θο1οΓ68, ^11x^Α ΡοΓΐιιη&6 80Γΐ€ΐη, ΜοΓ(ΑΐΐΙ>υ8 Ιαάαοαηίατ. Ιη* 
δϋΐαΐΐ οϋ&ιη, ιι( Τ&6τι1α «8864 Μυηάαβ ΐ6ΤΓβ8(ιί8; Οβ8ΐΐ8 τβΓΟ άαοάβοίαι 
ΖοάΐΛίΆ ηυπΜηι•: Ρβ6ρΙιοΐΗ>1απι τβΓο, βΐ ί{α8β ίη οο ΓυβηιηΙ ΙββββΤΑο &ο- 
ρΐβπι, 86ρ1«πι 8(«1ΐΕβι Τϋττίβ γβιο Οοοίί &1(ϋα4ο; οηάο 1>οη& οιιιηι1>ιι• 
€| οι&Ιε βοΕ ΓβρβηάαηΙΟΓ. 

ΜβΗοηο8 βτΕ4 οοτΙιιβ, ΐΕίαβ, ΟΕηάιάαβ, 1>εγΙ>εΙιι8, οοαϋβ ΐΒΒβηΐβ, ρα- 
ρΙΙΙίι ηΐ^8, οηβραβ, γυΠα ΙβΙο, ηΕίο οΙ>υη€θ, βο«τ, ηΐΕ^Εηιιηαβ, ΙιοΙΙεΙογ. 

Ι(1οηΐ€ΐιβΒ8 οτΕί βίΕΐατΕ ηΐθάίοοΓβηι δοροηηΐβ, οοΙογο ηίρο» οουϋι •<» 104 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.λΙ.ΑΕ 

Ισχνρίζ, ξνρινος, δασνηύ^ξαν, 9νχίφαΧος, ουΙόΘ'ρίξ, άηον^ 
ψοημίνος τιοΧίμιστης. 

Φέλοχτητης ίίμήχης, ίυΒ^ηος, μ^λά^ροος, σύνοφρνς, /ιτ- 
ναΐος, άοψ^αΧμος, ινρινος, μΛάν&ρίξ, ηολν^ριξ, φρόνιμος, 
τοξότης ίνστοχος, μ§γαΧόψνχος, 5 

Αίας 6 Αοαρος μακρός, ίυσθ'ίνης, μΜΧίχρονς, στραβός, 
Κρίνος, ουΧό&ρίξ, μίΧάιβ-ριξ, δαανπωγων , μακρόψις, τολ- 
μηρ^ς πολμαστης, μεγαλόψυχος, χαταγύναως. 
131 Πύ^ρος ο χαϊ Νιοπτόλίμος ινηΧίξ, ίν&ώραξ, λίπτος, 

ϋ λίνχός, ίυρίψος^ τίν^ρό&ρίξ, ουΧος, νπόγΧανχος, μίγαλόφθ-αλ-ΊΟ 
μος, 'ξάν&οφρυς, ξαν^οαρχίγίνΗος , στρογγυΧόψις , προπέτης, 
τοΧμηρός, ινσχνΧτος, πίχρος ποΧιμιστης. οντος ϋ νικηρχΈΡ 
νϊύς του Ι^χίΧΧίως ϊχ ^ψδαμ%ίης, «^/ατρος Αυχομηδους, όστις 
μιτά την τεΧέυτ^ν του Ιδίου πατρός ϋίίπίμφθΊ] υπό Θέτιδος χαΐ 
ΠηΧίως, [ώς] πάηηου αυτού, αΙτηβ-^Ις υηο τών Άχαιων, ώςτον 15 
^4χιΧΧίως δόΧψ φονευθέντος, Ιχδιχησαι τό ηατρωον αίμα, χα) 
οπΧισάμενος ίπιστράτευσεν ίΐς τ6 *7λιον σύν ναυσίν χ^ Ιχ του 
ΠηΧίως Χαβών Χδιον στρατον Μυρμιδόνων, τΐ^ν αριθμόν /ι/ν'. 
χο2 άποπΧινσας χατίΧαβί την ΤροΙαν , χα\ άριν ϋς τάς σχηνας 
του ϊδίου πατρός ΙΑχιΧΧέως ^Ιπποδάμιιαν την χαί Βρισηίδα, φυ- 2ο 

Ο Χαχα των τον ΐ4;^ιΧΧίως πάντων^ ηντινα «;το ^βξβίμιι^ος ίίχεν Ιν 

4 μαάγ^γίί Οχ. 10. ονίος Οχ. Ιάο β1 105. 11, 106. 11. 16. 

11. ίανξ^όφφ»^ ΟΙΐ•, (οη^οφρνΙ Οχ. 13. ^αιίαμ^Ιη^ Οχ. 

15. ω£ όβίβ. 16. έχδιχήύαι Οζ., Μηκήβαι Οχ. 20. φνίαχα 
€Ιι•, φήλίίχα Ο^, 

ραΐεΐιτί•, ιιΐ6ΐηΙ>ηι 1>βιιβ Μηφο^ϋβ, τλΙίάοΒ, βμο ^«(•ηϋ, ΐΜϋτίΜΐ Ιιΐηα- 
Ι&, ΟΛΌΪίΛ άβεοΓο, ατΐηβ εηίρο, &ιιά&χ 1>βΐίι(θΓ. 

Ρ£ϋο<:ΐ6ΐ€ΐ, ρΓΟοβηιβ, ΒΐβΐΒΐ>η3 1>«α€ οοαιρολϋι•» οοΙοΓβ ηί^το, •υρβτ• 
ειϋίβ 3ΐιηοϋι, ιΙτβηαιίΑ, ο€αΙΙι τβηιίΑίιβν οβμ «Ιβ^&ηΐί, €&ρΰ1ο ηι^Γο ηιιιΐ- 
Ιθ(]υβ, £Αρ!βη«, ]&€ΐιΐ8ηάΐ ρβΗΐιι», πίλ^ιιιίαιαΒ. 

Α^&X Ι400Γ605Ϊ8, ΡΓ006Π]», ΓοΙιιιιϋι•, βλτυ•, 9ΐτ&1ηΐ9, βΙβ^Απϋ η&Μ, 
€ηβρο ηί^πΝίαβ ο&ριΔο, 1>&γΚμι ΙιίβρΙάΑ, {λχλλ οΙ>1οιι^, ΜΐάΑΧ ΙμΙΙαΙογ» 
ΒίΑ^οΑηίπιυβ, ηαΐίθτοβυι. 

Ρ>η-λιΐ8, ςιιΐ €ΐ Νβορίοΐβαιιι•} οοτροκ αιι^ο, ρ«ο(θΓβ βηιο, ^ηά- 

€6(>8, αρόλχ, ίιηρ&ϋβιιι, 1>«11ιι1ογ ΑοβιτίιηιίΑ. Ρϋιυι βηΐ Ιιίο ΑοΙιΟΙίΒ, «ζ 
Γβί^&πιΐΑ, I^3Γ^οι^6(1^8 61ι&, ^υΐ ρΑΐτίβ ροιΐ ιιιογΙ«μ, Οηβαβ 14 βίΑιι^ 
1&ηΙίΙ>υβ, οΐ) ΑοΚϋΙβιη ίπιυάβ 9π1>1&1ΐ]ΐιι, ρΕίβπιι Μΐΐ||[υ1ηίι ία τύΜϋοΐΑΐη 
ρΓοίβοΙυβ βιΐ, & ΤΙιβϋάβ βίςυβ Ρβΐ6ο «το ηί^αλ. ΝετΙΒιη ιΐβςαβ χχπ, 
βχβΓαΙυ(|αβ μο€Ι< Μγπηίόοηυηι , & Ρβίβο ίηβίπιοΐιιβ» λάτβτβαβ ΙΗυαι αγοια 
οιογίΐ! βοΙνβΐΜ &αΐ6ηι, Αίςαβ ΐίΐιι& ΤΓοί&ηαιη λρριιίβαβ, ρ*1τί« ΙβηΙοήυαι 

Ϊ»«1ιτ!ΐ; αΜ ΗΙρροάβιηΐΕΐιι, Μτβ Βηβφίϋβαι, ηηιιη οαιιιιιιιιι, ηυ&β ΑοΙιΰΙί• 
οβηιιΐ, οιι«(οά«αι ίονβοίΐ• Η•α6 ΐία^ιιβ ΜΒρΙβχαι, «αΒηο Ιΐλΐηιίΐ ία Ιιο- ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. £. V. 105 

ηολΧιί τψ^, αϊτησας αύτί^ φνλαχα <7ναι χαϊ των ίαντου Ιν τ^ 
ηατριία σχηρτ}• χαϊ μετ ΙΧί^ν χαίρίν ηλίντα ή Βρίσηις νόσφ 
βληβ-ίΛίσα. 

Κάλχας χονδοαδης, λίυχός, οΧοηόΧίος χα2 το γίναον, πο- Ο 132 
ΒλυΘ-ριξ, μάνης χαϊ οίωνοσχόπος Άρίατος» 

Ύης α Τροίης οί άριστοι ανδρ$ς οντοι. Μ 

Πρίαμος τγι ηΧιχΙα ινμηχης, μίγας, χαλός, ην^ρόχροος, 
νπό^'Χανχος, μαχρόρινος, σνψοφρυς, ίύόφ&αΧμος, ποΧίός, χα- 
τίσταΧμίνος. 
10 ^Έχτωρ μιΧύγχροος, μαχρός, πάνν ίνογχος, δυνατός Ιν Ιαχυϊ, 
ύΐρίνος, ονΧος, αυπώγων, στραβός, ψίΧΧός, ανγ^νης, φοβΒρίς Β 
πολιμίστης χαϊ βαρνφωνος. 

^ηίφοβος διμοιρίαΐος, ίί&ωράξ, ανοφ&αΧμος , υπόαμος, 
μέΧάγχροος, ηΧατόψις, γενναίος, €ϋηώγων» 
15 -ΐΕΧένος μαχρός, ίυ&ίτος, Χευχός, Ισχυρός, ξανβ^ός, οινο« 
ηοΜίς τους όψ^αΧμούς ϊχων, μαχρόρινβς, αρχίγίράος, υπόχυρ^ 
τος, φρσημος, ηοΧ%μισττ^ς, 

ΤρωΙΧος μίγας, ένρινος, άπΧόθ'ρίξ, μΑΙχρους, ευόφβ^αΧ" 
μυς, μίΧάνθ^ρίξ^ δασυπώγων, Ισχυρές ποΧιμίστής χαϊ δρόμαξ. 

Πάρις ο χαϊ^ΑΙΧίξανδρος , ίνηΧιξ, ίυσβ-ίνης, Χευχός, «?• 2 ^^ 
(€νος, ίνόφθαΧμος, μύ,άγχορος, μίΧάν&ρίξ, άρχίγίναος, μα^ 

8. *ατΜταιμ^ψος ΟΙι., ηατίοταμένος Οχ. 13. δίμοίρι«ΐο$ α^ 

δψΌρίαϊος Οχ. 18. ΤρώϊΙο^ Οχ. 19. 81. μύίάγ^ρίξ Οχ. 

ιιοΓβ; €«ιιοαβ, ου βαΐβ «ΰλοι !η Ιβηίοηο ρΕ^βπιο ρΐΌ&ρΙοβτβ^, οΜβαΙχΙο» 
9Α. Νοη Ιοϋ^ο χαΐβοι ρο»1 1βοιροΓ!β Βπββίβ, ία ηιοΓΐ>ιιιιι ιηά^θΐιβ, ιη- 

ίΛΛί. 

ΟΜίΛ» €ηί 0αίΛ ιίχίαη, ειιι^ιιι, ϋκρϋΛ Βΐ«ιιΙο<ιαο €•ηιΐΒ, €<Η 
αιχίαβ» τΒίββ, χΐςαβ χο^γ ορίίαιιι•• 

Ίνο^&ηοηιιη τβΓο ρηαιχηι βηη4 Η!. 

ΡΗχηιΐ5, (^αΐ «(αΙογχ 6ΓβΙ ρΓοοβηι•, €0Π>0Τ8 ηβ^ο, ίοηηοβαι, ηι- 
ΒΪ€αηι1ο&, οοαίΐβ ΒαΙ>οχ«^3, ιΐΒβυΙιΐβ, ιορβταΐϋβ ]υηο&, οοαίίβ τβηιιβϋβ, 
€ΗΗΜ9 χηΐιηο ββ^χίο. 

ΗμΙογ €Γ&( εοΙοΓβ ηΐ^ο, ριοοβΓοι, ηοΐβ €θΓροτ!8 ίηχβηβ, ρΓΜβΙ&ηι 
▼ιπ1>ιΐ3, η&βο βίβ^ληϋ, αίηβ αηβρο, ΐΜϋτ&χΙυλ, ιίτλ^αι, 1>&Μβιι•9 ^οηβΓο^ 
«•, το€β ρχνίοη, ίο ΜΙο (κιηβα^ιιβ. 

ΟβίρΙιο&ιιβ» Αΐχΐιιηι ηβ^ίοετΦΐιι βορβηηΐ•, ρθοΙοΓοβπβ, οϋοϋβ γβπιιβίίι, 
ιιιΙ»ίηιιΐ8, οοΙοΓβ ηΙ^ΐΌ, ί&ειβ Ι&Ι», υϊγ ιΐτβηαϋβγ 1)ΕΓΐ>&Ιαι• 

Ηβίβηι», ρΓοοβίΌβ, ηιβιηΜβ οοπιρο8ίΐί3, 0Αηάί(1υβ, τΑΐίάυβ, βχταβ, 
0€ΐιΗ8 τίαΐ €ο1θΓ«ιη ΓβίβτβηΙι^ιιβ , ΟΑΐυΐαι, Ιλίιιιςΐιιβιιι ρηιοΑχι «ιηίΗβΐΜ, 
ιιιΙ>€αηηΐ9 , 8•ρί€ΐΐ5, 1>«11α(οτ. 

Τπήΐο•, €0Γρστβ ηιβ|^ο, ιΐ8ΐο ρηίοΐιτο, €χρ!ϋί(!ο ηιοΐΰ βΙ ροητοείο, 
€αΐΛ βχτχ, οαιΙΙβ τβοαβϋ*, €&ρί11ο ηί^το» 5&τΙ>χ Ιϋβρί^, ιοΙ>ιΐ9ΐυβ 1>«11χ« 
Ιοτ €ίί ααβα τ•Ιοχ. 

Ρχη«, ςαΐ βΙ Λίβχληάβτ» •1χΙιιγχ ρΓ0€6η, ΓοΙ>Όλ1ιιβ, ο&η^θι»» Ολβο 
«ΐ6(ληΐ!» γβΒίιιϋβ 0€Ιι1μ9 ρορϋΰβ ηί^τΙοΗΐΙλύιι•, αιρίΐΐϋΐο ηίρο» ΐΑηη^ίιιο ^ ΙΟβ Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ^ΑΙΑΕ 

χρόψις, χάτοψ(^ς, μιγαΐόατομας, ΐίχαρης, ΟΛογιμος, ίνχίψη- 
τος, τοξότης ΐνστοχος, άέΐΧ6ς, ψΛήΰονος. 

ΑίνιΙας κονίοιιΰης, ηαχίς, ΐνστηθ^ης, ϊαχνςός, ην^ράκης, 
πλατόψις, κρίνος, λιυκός, άναψάλας, ίύηώγων. 
V 41 Γλανχος Ισχνρός, φρόνιμος, ίΰσιβης. 5 

Ιίντήνωρ μακρός^ Χιπτός, Χίυχός, ξαι-^ό;, μιχρ6ψ&αλμος, 
άγχνλόρινος , δόλιος, διΛός, ασφαλής, ηοΧνίατωρ, ϊΧλόγιμος. 

Εκάβη μίΧΙχροος, ινόψ^αΧμος, τιΧιία, ΐνρινος, ωραία, φι- 
λότιμος, (νομιλοζ, ηανχος, 

Άνίρομάχη ίψοιριαία, λιπτή, (νστολο;, Κρίνος, ίνμα-χα 
α$^ος, ιΰόψθ^αΧμος, ιΰοψρνς, ονΧη, νη6ξαν9ος, 6»ια&ό»ομος, 
Ο Ι3ί μαχρο/αράχτηρος , ίντράχηλος, γξλααίτας ΐχοναα Ιν χαϊς ηα- 
ρααΐς, ίΰχαρης, γοργή. 

Κασσάνδρα κογδοιιδης, στρογγνΧόψις , Χιυχη, άνδροίίβης 
Β Τ^ν πλασιν, ίνρινος, ίνόφ9αλμος, μίΧάγχορος, νηόξανΐοΐ, 15 
ονΧη, (^τράχηλος, όγχόμασ9ος , μιχρόηονς, ησνχος, ινγίνής, 
"κρατική, μάντις άχριβης χαΐ πάντα ηροΧίγουαα, άακητιχη, 
ηαρ^ίνος, 

ΠολνξΙνη μαχρη, χα^αρία, Χηχη πάνυ, μν/αΧόψΆαλμος, 
μιλάν9ρι%, όπισ&όχομος, αίρινος, (ΰπάριιος, μιχρόαιμος, έν-80 
9ηρόχίΐΧος, μιχρόηονς, ηαρΟ^ίνος, ινχ,αρής, ωραία ηοΐν, ονσα 

10. (£(1*01 01ι•ι ΐΐ/φιβος Οχ. 11, ινόφ^ί Οχ. 20. μϋά]^ 

Φ^ιζ Οχ. Μ4. ίν»ά((θΐ Οι. 

ρπη•, ίΒ€Ϊ« 0ΐ)1οιιβ&, άβιηΐωϊί «υρβτηΐίίΐ , οιβ ρκΐιιΐο, ΐΒρϊάιιι, Ιαβοιιάπι, 
•{ΐΐίι, ίαεηΐΒπιΙϊ ρβτίήυ, πΐΒΐίουΙοΜίι , τοίυρίαΐΐι •ιιΐΜΐ>. 

ΑίπβΒΐ, ουΓίιιι, οΓΒΐιυ], ρβοΙοΓοβι», ΓοΙιιιιΙιιι, πιΐιιΐ) τιιΐΐιι 1•Ιο, ηΜβ 
βΙβρΜίϊ , ΕΒϋιΙΐιΙιιι , τβοαΙνΒΐΙβΓ , ΙιβγΙ)•Ιιιι. 

ΒΙβοεοι, ΓοΙιοιΙιΐΒ, ρηκίΕΠΐ, ρίαι. 

ΑπΙβηοΓ, ρΓΟεΒπΐϊ, ςτΛαίΐ», ΕΛπάιΛν», πΐηβ Βλνο, οοαίΐι βιΙριίΒ, η»- 
10 ιάιιαοο, ΤΒΓίαΙιΐ], (ίιηκίυι, εαυίιιι, πι<ι1ϋΒ€ΐαΐ, Γ&ουηάιιι. 

ΗΒαιιΙι& βταΐ αίοβ Βινο, οοοΙμ τβηηιΐϊι, ι()ΐΐητ» )χηΙλ, «Ι^ιηϋ η«- 
■0, ίατπιοι•, ιηιΙιϊϋΜΐ. ΒίΓαϋϋίι, ηυΪΒΐ•. 

ΑοΊηιαΒΒίιβ, ιΙ«ίιΐΓα βπί ιηειΙϊοαΒΜ ιορβηηΐβ, (ηόϋι, άβοαη, ήλ- 
ιο βΙβ^αηΐΒ, ηΐΒΐηϋΙΐι ρηΐεΐιήι, οοιίϊ* βΐ ιηοΒΓβΙΙϋι τβαιι>1ΐι, οπΐρι, κιιΐι- 
β•τ>, οοάρϊΐβ ηρίΒΐο, ΐ&βίΒ οΜοαι^, μ&ο τ«ιιιιι(α, νυΐΐα ΓΪαϊΙιοαάο, 
Ιβρίάα, βΐ ίαββηϊί αοιιΐΐ. 

ΟβίΐΜάη, οογΙβ, ογβ Γοΐαηιΐο, ηηύϊάκ, ιΐπΐϋΐιιπ οοΓρατίβ τΐΗϋ, 
οΒίιο ύββοΓο, οειιΐίΐ τεηιΐΐϋι, ριιρίΙΙϊΐ α1^€ΒΐιϋΙιη9 , »(ιΙ>θανΒ, οτϊιρκ, 
οοΙΙο τβηιι>(4), ΡΗΐηαοιι, ρΒ<1!Ι)αι [ΗΐΓτίΐ; ι]οΙβΙβ, Ια([ιιιΐ]Β, ΜΜτύοι, τκ- 

ΙβΙ ίηΐΐρΐίΐ, 0ΙΙ1Ι|1|]ΙΒ[]Ι1Β ρΓΒΙΙΕΪΒ, Βΐ ΤΪΓΕΟ ΜβΜ. 

ΡοΙ]Γχβο&, ρΓοεβ», πιααιΐ», βαηιΐϊάιιήα» , οεοΙϊβ (τηηόϊΙχίΒ, ορΐΙΙο 
ιιϊ{Γ(>, «1 ΓΒίτοηαη ιΙβΙοιΙο, ιιμο ρυΙβΙίΓο, ριιΐϋΐιτϊι ββοϊι, ιοΙμϊιβ•, Ιβΐιϋι 
πΜβίΐι ρβ(1ί1)υι ρντΪΒ, τΐτ^ο «η«τϊι, βϊ ΙβηβοΜ αοηοιίαιη: ^ομ χηιι ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. V. ^ 107 

Ιηαντωρ ίη 1(Τφάγη, καθ'ώς δ ϋοφωτατος Δίκτυς ο ϊχ της Κρη^ 
της υηίμνημάησι μίχά άΧη&ίίας τα προγ^γραμμίνα χαΐ τά Χοίπά 
ηάντα των ΙπΙ τό Τλ/Ο)^ Ιπιστρατίναάντων ^ΕΚΧηνων. ^ν γαρ 
μηά τον ^Ιίομ^νίως τον προμάχου των Δαναών τον χατ^ΧΘ-όντος 

5 ίϊς τον πόΧεμον αμα τοις αΧΧοις ΐΑχααης ' σνγγραφιυς γαρ αυτόν Ο 
του *Ιίομεν^ως Ιτνγχανιν 6 αντος Δίκτυς χαϊ ίωραχώς άχριβώς 
τα του ηοΧίμου χα\ συγ^'ραψάμινος , ως παρών τότ« ίν τοις χρό^ 
νοις ϊχιΐνοις μίτά ^ΕΧληνων, όστις ι'ξ^^^^το χαΐ τους προτραπίν-- 
τας υπο Ιίίγαμ{μνονος χαΐ ΤΆινιΧάου βαοίΧίο/ν χαί τονς οπΧιαα^ 

νιμμένους χάί χατ%Χ3^6ντας μιτά του στόΧου ϊπΐ το ΤίΧιον, έχαστοι^ ο 135 
ϊχοντα ΐδιον στρατό ν χαΐ ναΰς, όστις προ πάντων ϊξώρμησ%ν 
1/4γαμίμνων, νιος Ιίτρίως, ΰ1υχηναΙθ)ν βααιΧιύς, συν νηυσ\ν ρ', 
χα) ίΐς Χό^'ον άποτροφης των στρατοπέδων νηας Χ% ΜίνίΧαος χαΐ 
^ψστος χαΐ ΐΑρχισίΧαος χαί ΠροΘ-οηνωρ χαί ΚΧονίος συν νηυ^ 

ΙΒσιν ν, *ΕΧ€φηνωρ ίξ Ευβοίας συν νηυσιν ξ', ΜένΑαος δί υί6ς 
ΠΟαισθ-ένους, 6 της Σπάρτου βασιΧαύς, συν νηυσΙν ξ', Διομήδης ΐ) 
ίξ Ζ4ργους νηυσΙν π', ΐ4σχάΧαφος χαϊ ^ΙάΧμενος συν νηυσιν λ', 
2χεδίος χαϊ ^ΕπΙστροφος συν νηυσϊ μ% Μέγης Ιχ ^οΧΙχης της Έλ- 
Χάδος συν νηυσΙ μ% Αϊας Ύύ,αμώνιος Ιχ της 2αΧαμΙνου συν 

9ύν7]υσΙ μ% Νέστωρ συν νηυσιν V, Θόας συν νηυσϊ μ', ΐΑγηνωρ 
χαϊ ΤευΘίδης σύν νηυσϊν 'ξ', Πρό&ωος χαϊ Μαγνίτωρ συν νηυσϊ 
μ, Ενμινος συν νηυσιν ια', Νηρενς Ιχ Μυχηνης σύν νηυσϊ γ', 

1. Οα&β ^β ΌΐίΛγ ΒΙαΙοΙβ», 6χ βο ηρβίΐΐ Τζβΐζβ» Η>8(ογ. V. 30, 
12. Μυχηνίων Οχ. 14. Ν&τίυιη ο&Ι&Ιοβί τιΙϊα Ιιιτρι&5ίΓη& βχβ^ 
ΐΑτϋ Ββηϋβίαβ ρ. 74. β. ΐδίά. Κλόνιος Οχ. 19• Σαλαμίνον] 
Σαλαμίνος ρ. 51. Β, 55. Β. 

Ηηιοβ ηλίλ, οοαβΑ ββΐ; βίαιϋ 5&ρ!βηίΪ85!ιηιΐ3 ΙΜο^^ι Οτβίβηβίι ςα&β βαρβηαβ 
άίοΐΑ βυηΐ, <ιτι&βς!ΐβ ^ίοΐαη βυοααβ οαιαίλ άβ Γ6ΐ>υ» 6Γ&6θοηιιη &<1 Ιϋυηι ςο- 
ιΐίβ, βάβϋ^βΓ ά65€τίρ1& ιτΐ6ΐηοη&β ηααηό&τίΐ. ΚτλΙ βηίπι Βίοΐ^β ίδΐβ Ηοιπθ- 
ηβΐ, (^αί αιπι βΓ&βοίβ ΐη 1>«11ΐ]ΐη Ηοο ^βιοβηόβΓ&Ι,) Αΐη&ηυβηβίΑ; βΐηυβ, 
βηυΐ εαιη βο, Ι>€ΐ1ο ίηΙβΓίυίί: <ιυ8ηιιη ίΐβαηβ ΐ6»(ίβ οεαί&ΐαβ ίρ^β £ϋ€Γ&1, 
Γ£β £€5(8• άίΐιίξβηΐβτ ΐη λίβίοηααι τβΐυΐίΐ. 4ΐυΙ τβΓΟ &1> Α^πιβηιιιοαβ β^ 
ΜβηβίΒΟ ΐ€£ίΙ>ιιβ βη«€οηιιη ία ρ&τίββ τοοαίΐ Ε^γβηβηιηΐ, ςυ^βί^αβ ουηι 
βχβτοΗα ιΐΑνί5υ8ΐ]υ6 βαίι, α ΌϊΟγ ηαβιοοηηίατ λαηβ ίη ιηοάυοι. Ρηιηιιβ 
οιηηίυιη «ηΐ Αι^Εοαβιιιηοιι, ΑίΓβί Αΐίυβ, Μ^οβη&ηιιη Γβχ, €αιιι η&τίΙ>υ• 

€βθ1ϋΙΙΙ, ρΓ»6ΐ€Γ &ΙΐΑ• XXX ΟηβΓ&ηΑβ. ΜβΠβΙ&υδ, Ι•€Ϊ8ΐ(13, ΑΓ065ϋ«υ3, 

ΡΓοϋιοβηοΓ, €ΐ ΟΙοηΪΌβ, οαηι η&νί1>ΐ]3 ι•. ΕΙρβηοΓ βχ £υΙ>ο«&, οαιη η&γί- 
Ιμι8 ιλ, ΜβηβίΑίιβ, Ρϋβΐίιβιιίβ βΗιΐδ, Γβχ 8ραη&6, ουιη ηλνΐ^υβ ι.χ. Ρίοιηβ- 
^63 6Χ Αγ^•, ουαι ΠΑτίΒα» χχβ. Αβο&Ι&ρΙιυβ, 9ΐ ^&1^^6ηυ8, οιιιη η&νίΙ>ιΐ3 
XXX. 8ε[ΐ6<ϋιΐ3, β( ΒριιίτορΙιι» , οιιιη ιΐΑτιί>ιιβ χΐι. Μβςββ βχ Ροΐίεΐιο 
Η«Ι1&θίε&9 €αιη ιΐΑνΙΙ>ιι« χι•. Α3&χ Τβίαιηοιιίαβ βχ δ&Ι&ιηίηβ, ουαι η&γίΙ)ΐΐ3 
XI•. ΝββίοΓ, οαπι η&νίΙ>υ8 χο. ΤΙιομ, ουιη η&τίϋι» χε«. Αρ;6ηοΓ β1 Τβυ- 
ΙΙιίθβ» οαπι ηΑΥίΙ>α8 ι.χ. ΡΓοϋλουβ, βΐ Μβ^Ιογ, ουπι ΐΜτιΙ>α8 χι«. £ιι- 
ΑΦΒΐΐΑ, ιΐΑτί6ιιβ χ]« Φ^θΓ«ιΐ3, ΟΧ Μ^οθοο, €1101 ιι&τίΙ>08 ΠΙ ΟΙι&ΙΙββ οχ # /■ 108 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑίΑίΛΕ 

ΧαίΙας Ιχ ΤρΙχχης σύψ νψισΐ μ', ^^ίογτινς χα! ΠοΧυπητηζ ούν 
γηνσί μ, ^μψιγίΐΊίας Ιξ 'ΙλΙου ϋ^ν νηνσΐ μγ', Μΐηα9ίνς ίξ 
^49ιΐνων νηυαϊ ν, 'Ιδομίνίύς χαί ΙΫΙηριόνης Ι» Κρήτης βνν Ύψ)- 
^ || σϊν η, 'Οδναοίύζ Ιχ Κέψαληνίας 'Ι&άχ'ης ανν νηναΐν ιβ*, Τλη~ 
ηάλίμος σίν νηνσΐ* ί', ^4ΐας ο Μάκρος ανν νψιοΊν $■', 14)τιΧ-Β 
λίίς ίχ τοϋ "αργούς της 'ΕλΧάόος σύν ΠατρίχΧιιι σύ» νίινσ^ »', 
ΠρωτίσΙΧαος και Ποίάρκης αντ νηνσϊ μ', ΤίαΧαμήδης υύ» ν)^ 
β) </!'^ Φιλαχττ,της Ιχ Μα9όνης σνν ψηνσ}ν χβΊ Σωρ9ης, ΦΙ- 
Χιητιος, '!4ντιψος βύν νηυσίν οη'. αΐ πάσα* νηΐς των 'ΕΧΧηνοη' 
^ασν'. οΐ' άαίιιλίυααν κατά τά "Λβ μαντάτα πρώτον «ϊς τήν ^ύ~ 10 
V 4£ Χ(δα χωράν, χάχιΐ&^ίν ίπιατάντις τ^ χώρη των Φρί)γων ίξιιτόρ^ 
&ηααν τά αντών βνοΙΧιια, ως προγίγραπται , παραΧαβόηις 
Πρίαμον βαοιΧία χαι ψοηνσαντίς αίτ&ν χαΐ Έαάβην βααιΧΙ$α, 
τονς α αντων ηαϊδας αΙχμαΧωτονς (ΙΧηψοιις χαι πάντα τώ βα- 
βίλιια διαρηασάμίνοι ναίστρίψαν ιΐς τάς Ιδίας χωράς. χατίσχίνίΒ 
οίν η βασιΧίία ΈψΙαον της ΆαΙας πάσης χαϊ ΤροΙης της φρνγίας 
τα ηάντα ΐτη ωι9•'. 
Ο 137 Μιτΰί ονν την ΣΧωαιν της Τροίης ηάνχις οί Άχαινίϊ μιρισά- 

μινοι ι^ν ηραϊδαν χαί τα χρήματα, Ι^ορμηααι βονΧίμίνοί Ιαϊ 
τάς Ιδίας ηατρίδας , τ&ς ναΰς ίαντων ίτοιμάααντίς , ϊνίΛΐ μίνΙΟ 
Β &π/πΧαισαν, ψανΐροϊ ϋ αροσ^μιιναν , ^έϊαντος τοϋ Τίλαμωνίον 
χαί *ΟδοαοΙως χαί ^ιομηδονς ίΐς μάχην ΪΧ^ίντοιν, ο γάρ Τν• 

8. κ^] ΟαϋιΙΐΜ ηοηηυΙΙ* νΐάβΐιιτ Οχ. ι τ1& Ιοΐ^τρηΜίοαΜΒ 1«Κ- 
■Μΐη. α. ΤααμονΙιιν .Οχ. 

ΤΗοα, «Βΐη η&νϊΐηιι χι,. Ι,βοηίΜΐι, •! Ρο1γρ£(Μ, αίΛ ΒίνΠηι χι.. Απι- 
ρΐιΐββηϊβι, βχ ΙΙΙο, ευιιι ηατίία* ζι,ιπ. Μβηΐϊΐΐιβηι ο Αΐΐιαιΐι, Εαια ηι- 
τ16ιιι Ι.. Μοηιβοααι , βϊ Μβηοηβι, βχ ΟΓβΙα, «απι π&τΐΐιαι ζχο. ϋΐίΐ- 
ΐΜ, «χ ΙιΙικ» €«ρ1ΐΒΐβηΙ•β , ιπυη η&τΐΐιιιι χιι. Τίβροίβηιηι, οιιη ηιτί)>η* 
η. Κ)ΛΧ Ι^βτοηιϊι, οίοι οΒτΐΙιαι ιχ. Α^ιι^I1Η, βΙ ΡαΙγοοΙιι], βχ Αΐρ* 
Ηβΐΐιιΐίι, ΠΙΠΙ ιι>τίΙ)ΐ]ι ι,, ΡηιΙνιίίΒηι , β1 ΡικίΒττβι, οααι οβτϊΙ)!!! χι.. 
ΡαΙβαΐΒάίΐ, €(ΐιιι αΒνϊΙ>ιιι χιι. Ρ1ιϊ1αΒΐ«1«ι, βχ Ηοϋιοηβ, εοοι ββτϊΙ>ι]ϊ χπ. 
Ν«Γβαι, ΒΧ ΡβΓτΙΐΒΐιίι, ειιΐΒ ηινϊΐια] χιιι. δοΓί^Βΐ, Ρΐιϊΐίρριυ, αίςαβ 
Αηϋμΐιυι), οαη ηΒτϊΙ>υι ι.χινιπ. διιηΐ ΒαΙβαι οπιηα βΓΒββοη/ηι ηατΜ 
ουιηβΓο >ο<χ. Οτκβϋ τβτο, 3αχ(χ Βΐ ϊβΙβγ ία ύβΐΓΒίααι ίιΐΒΓΒΐ, πα*ΐΙ>υ* 
ϋοριβαπΒ'ΐ), ϊη ΑυΙίάΒΐη Γβ^σηβη ρπηιυπι <1βΙβΙϊ ιηιηΐ: ίπΊβ τεγο ΡΙιι^εϊββ 
Λ^ρΐιύ, νιιι(β(ίι^ηα Ρΐιι^'ριιη ΓΒκίοηίΙηιι , υΐϊ ίαρβτίοΐ άίεΐυπι, ΡηΒίαιίΜ 
τβ^βα, ΗΒΕαΙΐΒΠ]ΐ|αβ Γββίηηιη ηβα (Ιβιίβηιηΐ: ΙΐΙκΗκιυβ οοπιπι βΐχΐιΐϋΐϊι, 
ορίΙιιιιςιΐΒ ΡΙΐΓ^Βΐιιη άΪΓκρϋι οιπηΐΙ>οι ΓβτβηΙ ιαηΙ: ()υΙι(|πβ Ιη ΓΐκΙοηΆ 
ΜΐΒπι. ΟηητΗ ϋχ^'" τε^ιιπι Ερίΐΐΐίααπι, (|ΐιαι1 Τγο^ββ ΡΙιτ^ςΐΒΐιαβ Αιίΐ, ΤτηΒ οΒρίΒ, ΑΓ^ϊνΙ ρΓΒβάΒ οοιπ! ρβοκιίΐιηοβ ΐηΙβΓ «β άΐτϊιϊι ιΛ»ί- 
ιηι «(1οπιβ1)βιιΙ , Ια ρΒίτΪΒΗ ηυήσυΒ «ι•ια Γβτβηητί. 8ο1*Βαΐί)ΗΜ ΐ^ϊηΐΓ 
ηοηηιιΙΙίϊ, ηαίΒηιαπιηΐ Ιβιοβη ρίαπαιΐ, οΙ> €αα(βη1ϊσηβη ΙηΙβΓ Αί«ΒΒΐη Τβ- 
ΐΒηοηϊιιαι, υΐΙΐΜΐη, κΙΚοιηβύΜΒ, οΙ>ογ1•ιιι. Α]βι βωα ΤβΙυηοιύΐΗ Ρ•1- ψ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι-. V. 109 

ΐΛψύνίος Αϊας Ιζητα λαβίΐν τό βρίτας, Ζπ^ρ ΙστΙ τ6 ΙΤαλλά- 
βιον, ζώίιον της Παλλάδος μικρόν 'ξιυλινον , ο ϊλ^γον ίΐναι Τ£Τ€- 
λιαμένον ίϊς νΐχην, φνλάντοντα την πόλίν Ιίνβ-α άπόχαται άηαρά" 
λητηον, τ6 όί αντί Παλλάίίον ίδωχι τω Τρώφ βααλιΧ μΑ- 
5λοντι κτίζίΐν τηνηολιν^Αοίός τις, φιλόσοφος χαϊ τίλιστης. χαΐ Ο 138 
νπίρ ευχαριστίας ο Τρώος βασιλεύς άς μνήμην αντον την ντί 
αντον ουσαν χώραν πασαν την πρώην λιγομίνην ΈπΙτροπον [ην"] 
μ€τίχάλέσ$ν ίΑσΙαν. τοντο δί το βρίτας *Οδνσσάς χα\ ^ιομη^ 
δης ϊχλέψαν χατά γνώμην του ^Αντήνορος, Ιξάρχου των Τρώιαν, 

10 άτινος η γννη , ονόματι Θ^ανώ, ην ίίραα της Παλλάδος, οηον Ο 
τί αυτό βρίτας αηίχίΐτο , ϋσύ,^όντις ννχτος οί πίρΐ τ6ν ^Οδυσ^ 
σία χα\ Αιομηδην Ιν τγι ΤροΙί], χαϊ παραχοιμη&ίντίς ιϊς το άρον 
της Παλλάδος , Βτε τάς ίορτάς των άνα&ημάτων ίίχον οι Φρν- 
γ^ς χαΙ ο! ^Ελλην%ς. ΙποΙησαν δί τοντο οι Ααναοι', Ιπέΐδή Ιδόϋ'η 

15 αυτοΐς χρησμός οτι Ου δυνατόν υμάς παραλαβίΐν την Τροίην, ά 
μή το Παλλάδιον άφίλησΒ-ί, χαϊ Ιζητπ λαβιΐν αυτό ο ΤΑαμώ^ 
νιος Αίας ίΐς την ϊδίαν αύτοϋ ηατρίδα, λίγων, *Εμοϊ Ιχριωστη-^ 
ται * ϊχαμον γάρ Αχαιοΐς, άρχίΐ μοι γάρ η παρά 'Έχτορος ίΐς Ο 189 
Ιμί γεναμίνη παραίτησις Ιν ττ} παρ Ιμοϋ προς αύτίν μονομαχία, 

ίο χαϊ πάλιν ΙποΙησα ϊφοδον ΙπΙ την πύλην του *1λΙου, μόνος διώζας 
τους Τρώας, χαϊ σώσας τάς νηας πάντων υμών ^Ελλήνων, χαϊ Β 
πολλούς των Τρωών ήρωας άνδρας βαλών ουχ Ιτρώθτ^ν. αρχίΐ 

7. αυτόν Οβάτβηαβ ρ. 130. Β, αντον Οχ. ίΜά, Έπίτροκον"] 

*Ε»ίϋοηον €«άτ€ηυ«. Υβηιπι ^^ί^Ηπαρον^ ςαοθ ρΓΕβΙ>βΙ βαΐάββ τ• 
Παύάδιον. Ι6μΙ. ,,ην ΓβόαηάΕΐ.^* €1ι• 9. ' Αντήνορος €!&.> 

Άντηνωι^ς Οζ• 16. αφϋηό^Β] άφΟία^αί Οχ. 

Ιλάίαπι 9^βΓ«6Εί β!Μ; ηβαιρβ» ρ&ητΑ ϊΙΙε ΡΑϋλάΙβ ϊΙαΙιια ΙΙι^μ, ςνλ• 
ηΐα (υ( &ιαο1) ηγβΐιοο ρ8Γ&Ι)&ΙυΓ, ία τίοΙοπΕΠί βοϋΐοβί, €ΐ υΙ ιΐΓί>«ιη ΐη 

2υ& ΒβιτΒ^&Ιιιτ, ίηβχρυ£η&1>ιΐ€αι ρηββίΕΤβΙ. Ρ&ΙίΑ^ΐτιιη !«1ιιό Αβΐυβ <)ΐι!- 
&αι , ΡΙιίΙολορΚιοβ &ο Μ^βΐβ , ΤγοΙ Γβ^! ο^ΙοΙοτεΙ, ιιγΙ>Ιι ίυα(1&ιη6ΐιί& 3&- 
€ΐιιτο: εαίαβ ία £[Τα1ϊιιιιι γθχ Τγοβ, νιιΙτβηΑΐη (ϋΐίοιίθΐιι βα&ιη, ΒριίΓορυαι 
Αΐιΐβ τοαι^Αΐη, ΑβίΑΐη, Αιΰ ΡΙιίΙοβορΙιι ίη ιηβιηοηΑίιι, θβηοπιίιίΑτιΙ. Ρ&1- 
ΙβάΙοιη Ιιοο υΐίββββ αο Ρίοηβιΐββ, ϋοοίυπιο ΐ€ΠΐροΓ6 Τγοι&ιιι ίη^βββί, 
Ρ&1Ια<1Ϊ3 &ά Γληοιη οΐκίοπηίβηΐτβ, !η(βΗιη 4ααι ε Οηβαβ Ρΐιι^^Ι>υΒ(ΐαο 
Ρ^βΙα ΑηΕίΙιβιιίΕΐιιιη 06ΐ«1>Γ&ΓβηΙυΓ, οΐ&ηι ΒΐΜίοΙβηιη^ι Ιιοο Εο^βαι βχ οοη* 
«ϋίο Αο(€ΐιοη8, ςαι βχ ΤΓθ3Εηοηιιη ^1υ^^6υ^ βηΐ: 6( €υ3!ΐ8 αχοΓ, ΤΙιβ»- 
ηο, Μΰβτ^οβ ΡεΙΙειΙ! ίηΜπτίβ^Εΐ, υΜ ΡΕίΐΕάΐηπι λοο Γ6ροη€ΐ>ΕΐνΓ. Νΐιη!- 
ηχη βΓΕβά 6Χ ΟγεοοΙο «όοοίι άβηηΐ, Τγοϊειιι ηοη ΕΐίΙβΓ οεευρΕίί ροβ* 
Μ, ηίί! ΡΕίΐΕάΐαΐΒ !11ιΐ(1 ΐικίβ βυηίρβΓοίυΓ. Β6ροβ€βΙ)&1 &υ(βιη Ηοο βΙΜ 
ΤβίΕοιοιιΐαβ Α3εχ, ιιϋ ίη ρΕίΠΕοι βαΕίη θβροΗΕΤβΙ. ^α^ρ|^ πήΜ (1η<ιαίΟ 
ιμΗΙο άθΙ>€ΐυΓ, ^111 ρΓο ΑοΜνΐ• Ιοί βαβίιιιιιί• δΕίΐβ β^^^^^^'^^ ^^^ ββββ^» 
οΗ ΗβΰίοΓ βιη^ΐΕη οβτΐ&ηιιιιβ €οη(ρΓβΜΐΐΓυ8, οβάβΙίΕΐ ίπιρΕΤ. ββά βϋΕηι 
ρΓορυΙβΕΐ» Ιιο>ϋΙ>θ9, «^ο Ι1Η «ά ροΗΕβ τϊεοι βοΐοβ Ερθταΐ, ▼««Ιηιβι^αβ 
οοΜΰιιιιι ιι&τί5ι» €οιΐΜητ&ϋ•| οοηιρίοτββ ΤΓθ3ΕΑοηιιη μτοαι» η€οάιιιιι μιι• 110 ΙΟΑΝΝΙδ ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

βί μοι ι γθ[ΐ{ζθ) , χαΐ τοβτο πρ^ρ «ϊό^αν , τ^ &γ^γαι ΐΑ βό>μα τον 
Ι^;ΐ;ιλλ^<(); «ί; τάς ϋχψ&ς Ιχ τον ί((ΐον τοϋ θνμβρίον ΆτιόλΧανοζ. 
Ό α Όδνασιίς άν^/ατατο αϋτψ λίγων οτι Έγώ αίτί λβ/ί- 
βάνω ίϊ( την ίμή* ηόλη-' ούτι /«ρ ηλίον μου κίχμ•ηκας"Ε},ίτ,σιν. 
ϊξ αρχήζ ^<1ρ μηά τϊ}ν τξ? Έλίνης ίηό ΤΤά^ιι^ο; «λοη^» ίϊς τ^β 
^ΐΚιον ί^{ι/(>μτ,σα ανν ΠαΧαμηδτ] και Μιηλάψ βασιλιΐ, ομοίως 
α »αΙ τους βασιίιΐς καϊ τονς ίϊρωας Ιγώ πανταχόΆιν ηροσεχαλΐ- 
σάμην. ώααντως ϋ χαϊ τΑν &άνατην τον Πάριβος ίγώ χατΐΐ^ 
Β γασάμην. σνμβολξς γάρ , ύςΊ'αχί, Τρωών χαΙ^Ελλ^νωψ γΐΐ/ο- 
μΙ**\ζ, χα! ποΧΧων ηΐαίπίαΐ'^ Ιαταμίνων τΰ* τά ηρωτα ψίρόηωιΊΟ 
Ο 140 της Τροίης χαΐ νμων των ηγψόνων ^Ελλι-γίον χαΐ ηρ&ς άΧλήΧονς 
ϊηιχνμίνων χρίναι τ&ν «όλιμον, Ιγώ προιτρΐψάμην τ6ν ΐ^ρωα 
Φιλοχτήτην χατα ΤΙάριδος προχαΧΙααα&αι τοξιχ^ν (.Ιοναμα,χΙαν, 
χαί Ι'ξαΙψνης δια μίαον των βασιλίων ό Φιλοκτήτης ϊξιλ&ών 
Λροχαλίϊιαι τ&ν Πάριία ίίς μονομηχ^Ιαν το%ιχην. άχανσας ϋ ο 15 
V 46 Πάρις Ιξωρμηοί χαί αυτός χατίναντι α^Γον τοξότι;; χαί αμα 
^^η^φόβω, άίιλψω αύταν, ίξ(λ9ών ϋ ίιψίτρησΛ αοτοϊς δια~ 
ατηματος τόπον, πον ί/_ρήν αντονς ίστάναι, χαί λα/ίοντων αυ- 
τών χληρον ϊλαχί χω ΙΙα^ίδι ηρώτω το'ξίνααι ' ρνψίΑς δι ο Πάρις 
άιιοτνγχάνα' 9αρσίϊν δι ΦιΧοχτήτΐ} χρά'ξας, άντιτόξίνσεν 6 Φι- Α) 
Χοχτήχης, χαί διαπι/ρα τον Πάριδος τήν άριατίραν χιΐρα, χαί 
ΐν^ς δητίραν αχονχίαας τον διξών αέτον όφ^αλμον ίηήρωσιν' άαΐυι ΐριβ τιιΙηεΓκτϊ. 8βΑ βΙ κ1>ιυι4β ιηϊΗΙ *Λ Ία {ΙοΗλη, ςυού ΑοΙΰΙΐΜ 
οοτρικ, Ϊ1ΐ]'πι1>η^ Αρ«Ι1ίη1β ϊιηο αχΐτΒοΙυπι, *ά ωιΐια (ΐΒάιιχΙ, 

ΟιιβΙβΓίιαι υΐίΐϊΜ αοιΚΓβ Ιοουΐνι; ^I1ΐη ραΐΐυι Ηοε ιηΙΙιΐ ^βΙμΙιιγ, 
φΐοά ϊπ αΓΐ>Βπι ηίΕΒίη άερβιΐΛΓβα. ΙιβΙ>αΓί6α9 βηϊιη Μεϊϊ αοα Τα ιιη]αΗ- 
))υι Ατ^ίηΜ άβιη«ηιϊΐϋ. Α6 ίρίΐΐ βιιΙπι ΙκΙΙί ρΓΐιασΓάΜ5 ροιΐ ΓβρίΒΐη α 
Ρ>η<1β Ηβ1«ιι!ΙΠΙ, *§ρ κύτβηυ! ΙΙΗιιη, αιιη ΡαΙασιοιίΒ εί ΜβαεΙβα Γβ^β» 
ΒΠΐΐΒ ηιοτί. Ββ^ β^ ΗεΓοπηυβ ηηάίαιιβ «οββΓιάΙοι, ίη ριτΗι τομ- 
τί: ιβύ Βΐ Ραπόι ηαοΐι Βΐιε^οΓ ίρΐβ ίιιϊ. Οαηι βηίαι, (υΐ4 ηιϋΐίι) |ΐηβΙίο 
ΙηΙβΓ Τ^α^■^οΐ ΒΓκ«οΐ)!()ΐια οοπιπιϊμι), ρΐιιτϊαιί α(ΓΪη<]αβ εβεϊιΐΒΓίιηι, ιιυΐαι)- 
ΙίΙιο! ίπίβππι βΐ αΓςΕΐιιίΙ>υι ϊητΪΕ«β αίΓΐιιιηαβ ιάϋ ΡυαΙιιιι, α( ΜΙυη 
^ΜβτπΒΓβΙιΐΓ ; ΗβΓοΕίΐ) Ρΐιίΐοοίβίβπι βρι ΚαΓϊ«Ιΐ]ΐ «ιιηι, ιιτ( ΡΐΓΪι]βαι ΒΐΙ 
«Ιη^αΙαίΕ σβΓ(>ηιβη ΐΒ^ΙΙιίι ϊβαΐαηιΐιιια ρΓοτοοιτεϊ. Β τΒΐΙίκΐο ί^ίατ 
Κε^ηι ρη πιβάίυιη β£Γω9ΐιι Ρ1ιϊΙοοΙβ(«ι , αά ρο^πιπι Μ^ίΙΙαπαιιι ΡΑπόβη 
ρΓβτοοΒΐ! ηαο Ρίτα ΛχιάιΙο, ωριαία *ί ϊριβ ειΐ, υηα οιιη ϋτβΐΓΒ Οβϊ- 
ρΐιαίιο ΒΒ^ώτίιιι. Τιιιη β^ο ιίβυσπίι ϊπΙϊγτ&ΙΙιιπι ϊΙΙίβ ύίπίΒΐΐίυι ιιιιη. Ρ&- 
ιτ9ι Ιΐαςαβ, οαί ϊοηίΐο αΙ>τ«αΒΓα(, αϋ ρποΓ Ιιοο ίβεβτΒΐ, ί&^Ιίβαι βοϋ- 
ύΐ; ΐΒά & ΐΐορο «ΐΜΓΠινίΙ. Ρ1ιί1οο(β(«5 «αΐβπι, ηβ ϊηΜπιη αάΙιΟΓίΑητβ, 
Ιχιαο ιι( Βΐι«( Βοϊπιο, η^ϊΗβ νίιήϊώη ΡιγϊιΙβιιι ΐΐΒρβ(«α9, ηιοηπαι β]|]ι 
ιΙαίιΙηΒ ΙηηηιϋβίΙι ιΙΜϊκιιηα αίΜηπι «πϋΗ»* (^Οαιη, Δβχίτο «ιη ο 141 ΟΗΗΟΝΟΟΕΑΡΗΙΑ. Ι. V. 111 

ύμωζηηος ϋ αίτον χαΐ &ποοτραψ4ηοζ, ηίμψας ΐτίραν ααγίτ- 
χαν τους αϋτον ηϋος ψιβλοΐΜ τί σψνρά, χαΐ ηίητΗ ό Πάρις. 
χαΐ ψΐνγονσί ηάντις, άρπάαανηςτί οωμα ΙΧάρι3ος' χαι ίνιη 
πόλϊ* ίϊοξλ&ών ΙχάλίΟί τον; χρίΐς ν'ιούς αΰιον, ονς ιΐχι* ί* τ^; 
5 Ελίνης, τον Βουνιμογ χα) ΚορνΟΌΛον χα,ι ΊδοΧαν' ονστινας ίο)- ^ 
ραχώς μιχροος αηνοος ϊμίΐνί καΐ δια μίο^ζ ννχτος την ψνρριν 
ΐβωκί. χκΐ ίωραχονσα «ύτίν η ηροτίρα γνγτ^ αΐτον ΟΙνόη ίαν- 
Ί^ απιχρήσατο ί^χ&νγι. χαΐ ΐΚαβί τ^ν ^Ελίνην γυναίκα /Ι ηίφο- 
βος, ό ίΆΧος νιος ιον ΙΙριαμϋν , ^ς ηχρωτ•ηριιια9^ νπο ΰΙ(ν%- 

ίβίάον βασιΧίως, ήις _βάντις Ιπίατασ&ί. χλΙ ΠοΧν'ξίνψ ϋ ϊγω 
ονμβονλιΰαας τ,'ξαί τιρας χνμβον ^ΑχΛΧΙΐύς οψαγιαα&ηναι ίτιο 
τον ηρωος Πν^ρον. χαί άνιιχράξας 'Ούυσσινς ίψη, Τίνος αν- 
τάξιας ίΙμ€, χαταοχίΐίάαας ολίσ&αι Πάριία πρίς Ιχβίχησιν Μί- 
νιλάον χαί 14χ»ΙΧίως χα! τ<ϋν Ελλήνων πάντων; 

15 ΚαΙ ίϋφήμησιν αντον ο Άγαμίμνων χαί πολλοί τον στ^αταΙ^ € 
χαί πάλιν '0&νσοίνς ιίπα , Ον αιγηαομαι χαϊ τοίς λοιποί!; μον 
Κίνδυνους, οΰς 5μα ^ιομηδ}} νπίστην, οτι τό &ίΐον βρίζας άφί- 
Χία9^αι ήβουλή9ημιν, ηως Ιν 'Ιλίψ διατρίβοντις ανν τοΐς βαρβά-^ 
ροις χαΐ τα συμβαίνοντα αντοΓ; ΙΙηαντα νυχτος ιΐς τ5 ατρατόπί- 

^δον Ιξίρχ6μίνοι άηηγγίΟ,αμίν νμΐν τοις βασΛίϋσι, διηγονμινοι ο 142 
ακνα χαί νϋν ίϊπω, 9νσΙαν γαρ τότί ίπιτίΧοΰντων των Τρώων 

5. ΊΒαΙον €1ι. Οβάηαηι ρ. 130. Ο, 'ίίίον Οχ. 3. ιίχρατι;;. ΟΙι.', 
•{κφΟΐ. Οχ. 19. ΐαψήμηοη•] §ύφήμίβηι Οχ. 17. ιίιομηί^ιί 

Τ. >ά ιβΐ η. ρ.'67. Β. ΜΛ. 8μ] ο» Οχ. 21. 9νΰΙαν} 

ΦνβΜΜτ Οχ. , 6ναΙββ Οι. * 

0€ηΙο νηίοβητίί. ΕϊπΙβτΜ Ιη1«Ηη Ρατίί, ^βη 1«Γρ> ^ιϊαπιι, οαη ΡΙϋ- 
1οεΙ«ΐΜ, ίαύΛ ΜζίιΧΛ «ηίιια, ριιΐω β]υι ^αχία ιηιΐΐβοίοι (ηάιΒχίΙ: ο•- 
αϋτηηβ Ιβηιϋβαι Ρβτίι. ΗαρΙα ϊςίΙυΓ β]ιΐ( οοτραη, ίιιχιη ηρωιυηΐ Τγο- 
ΪΒοί; ιη αΓΐ>Εΐιι τβγο άβίαΐαι Αΐίοι ιαο* Ιτω, ηοοι βχ ΗβίΒοη ιιιιο«ρβΓηΙ, 
Βαηίαιαπι, ΟοΓ^^ϋιαβαπι , βΐ Ιύ«ιιιη, •(! ιβ τοΓβτϊΐι ςιιο> υ1>ί ηιΙιΙΐΓβ ίΙΜ 
ρΑΓταΙοι οαοΒρβιίΙ, βχΗΟΪηιίϊ Γΐΐηαπιΐΐ; *ιιΙ> ηοείεαι τ«το ιηβϊΐίιπι, ιρΙΗ- 
Ιαιη βΙΏιχτίΙ. ^ηΒΠ1 τΐιΙείΜ πχογ ^^υ1, ηιιαπ) ριίαΓβπι ΙιοΙιυίΙ, Οβηαβ, 
■ογΙεβ ήΙ>ί ΙλαΐΗο Μη>ιήτίΐ• Ηαίοιααι τβγο ϊπ υχοΓβπι ήΙ>1 ■ε€ΒρίΙ Οή- 

εΙιοΙ>ιι*, >]ΐ£Γ ΡΓΪ»ηί &1ίοι, φΐί (χίτοαύι σίΒΕηΙΐΓίι > ΜτηιΙίο Γΐ^β ηιχϋ- 
ιΐαι η(; ηΐί ιαΐϊι Ιιοε τσ6ϊι οπιαΐΐιυι ηοΐιιη. Οοηιΐΐϊιιοι βΙ ϊά αΐΒοαι ίαίί) 
μ! Ρ]Τ(1]αι Ηεγο) Ραΐ^τχίηκη βά ΑαίιίΙΐΜ ΙαιηαΙιιηι ϊη^υΐαταΐ. Τυα τ<γ» 
υΐίΐΜΐ, εΙβΙβ τοεβ, ^11^ϊ ιηϊΐιϊ ^ΐπ(]υΙ() λβ<(ΐ]1ρ>ηη<)υι μΙ, ηιιί Ρ•Γυϊ 
βιΐϋιιη βΑιΙηιχϊ, ΐη ΜΐπεΙι!, ΑοΗιΙΙϊι, βΙ Οηβοοπιπι οαιηϊυπι τ1ηύϊοΐΒΐΒ? 
ΗιιΙε ϊ^ΙοΓ Α^Βοκηιοοη , βχ£τ<Η(ιΐΐΐ|υβ ρ»η ηΒ^ηα αιΐΰΐΒΐη>νί(. ΤαΒ 
νηο υΐίϋβι; ιοί ηβψιβ ΓΒΐϊοΒηάυηι (^ίηηυα) ηϊΐιϊ βχϊίΐίιηβ, ςυοά (ιΙ(ο- 
ποι ρΒΓΪ«Βΐιιπιιη ιιιιΙ>!τίιηυ9, βςο αο ΒιοαίΒύω, ΡαΙΙαύϊιιπι ιαπϊρίϊοΐϊΐιαιι 
<]αοιηοΐ1ο (ϊηςα&πι) Τ^ο^Β^ οιηι Β8τΙ)ΒΗΐ Η^εηΙΐι ηιΐίβιηιηι^ιΐΒ βΐΐ βο(Η(Ιβ- 
ηηΐ, ύβ Ιιίχ οιηοΐ))θϊ, »ιΙγ& ρβτ πΜΐβαι ΐΒρΕίεοΐβι, νο9 ΟυεΒΐ Ββτϋο- 
ΐΒ* /βο«>ίιιηιι ; ςαβα οαηα βίκαι ΐΒρβ^β ΙίΜ. Τη>]Βΐι1ι ριο ίβηροτα 112 Ι0ΛΝΝΙ5 ΜΔ.1ΑΙ.Α.Ε - 

χατΗ τίν κοίΐ/Α* τω» αναμμάτων, ανμβαΙτΗ σημΐΐοτ γιτ/σ9•αι 
τοιοϋτοι• ι}ς η)ν ηόλιγ ΪάΙ χίν βωμνρ τον ^4πόλλ(ύνας. βάΙΧηνα* 
πυρ ίΐς τίν βωμό» ίίά την ϋναίαν τα βί οΰ» ΙκαΙοντο. χαΐ 
Ρ πολλ«Μρ ηροσψίρομίνον' τον ηνρίς χαΐ μ^ χαιαμίνον, πίητα τί 
Ιψ τψ βωμΆ πάντα (ϊς το ϊδαψοζ. γινομένων δί χα! οΛΧοιν ση- 5 
μΐΐων, οί Τρωίζ ιΐδόΐίς Χίγονσιν ονχ άγα^ίν α£το!ς ιΊναι τ^ψ 
οίωνόν. χαΐ άναγχάζοναι τύν Άντηνοί/α οι ΐξαρ)(ΐ)ΐ τ&ν Τ^ριύβη' 
χαΐ ο Πρίαμος χαΐ ο στρατός <ίνΐ( ίξιλ^ίΐν προς νμας τους βασι- 
%ιίς χαΙ Αιά τί^ς Ιδίας πριοβιίας πιΐααι τονς ^αναονς νμας λα- 
βιΐν λντρα χαΐ διαλναα* τ^ν πολφον. χαΐ ταΰτα ηάντα ίστορη-ίΟ 
ααντις ήμίΐς Ι^ΛΟ-όντις άνηγγια-αμη ηασιν Ιμΐ». α ϋ *Αντψ• 
νωρ κατίψ9ασΐν ΙξΛ&ών ίΐς ηριαβιίαν , χαϊ Χψη ταντα ώς ίμ 
Πριάμου χαΐ Χων λοιπών. Βασιλιΐς Ελλήνων οντίΐ, ψΙλων ΐργα 
διαπράξασ^ί χαΐ μή πολιμίων. ηάντα Ιπάθ^ομιν οαα ίχρην π»- 
Ε &ίϊν τονς ημαρίηχόιας, άν&' ων γαρ ΙΙΧίξανδρος ο χαΐ Πά-ί$ 
ρις Μ-ΐνίΚαον ηδίχηαι ϋχας δίδιοχΐ το Τλιον ' χίύ μαρτυρούσα/ 

Ο 143 ο! τάφοι τών ϊν ταΐς μαχαις αηοΧομίνων. οί οι^ν η{ριλΐίψ&•ίηις 
ημιϊς ίντρα ψίρομίν ΰμϊν νηίρ 9ι&ν, νηίρ ηατρίδος, νπίρ «αί- 
δων. έλλ^'Έλληνίς οντις τους τότι άιΐίΐ9ίϊς, ννν δι ιχίτας, σιί' 
σατ(, χρημάτων τυπουμίνων, ηίΐα&ίντις ϋ υμίΐς πάν^ις τοϋίΟ 

Τ 47 Ιίντήνορος, ίξιηίμιρατί μί χάί σ^ν ϊμοΊ τον/ίιομηδην ηροςΠρΙα- 
μον τύπωσα* τήν ηοσότητα των χρημάτων. άαύ.9όντων δι ημών 

6. (1&&ηί\ Ιπηιιο Ιίόνηί- 7. 'Αντήνοοα ίΛ., Άντήνα^α Οι. 
17. ά*οΐΛμίνιον 0χ• Β1\αύ9Μ ηι^ιΙηφΟ; ΕβπΓβζΙΙ 0^ 20. ίμΛ^ 
α»,, ημ*ίί Οζ. Β•ά•ηι Άντήν^ι/Οί• 

ΡμΙα ΑαιύιβιαίιΙααι ΜίεΙιηηΙίίαΒ, ΙηΙβπαι ^αη μεγβ ίο οΗμ ρβηκβηο- 
ΐΟΓ, ΑροΙΙίηϊι Βά >τ>ιιι ροΓίεαΙαη «εεκΙΗ 1>υ]ΐιΐ8ΐσύΙ. 1{πβπι ηΐΐ&π, ι•- 
ΟΓΪβεϊο ϊαιηοίβηιΐο, ΐΐΐα αιΐΒοτβΙ>βηΙι ίΙΙιιά τβτο ηοη ΓοηΐΗΐηΙατ. βα»- 
ρίιΐϊηιΐΒςαΒ ίβρβίιΐιι• >ζρΗ, ηβη βιιηϊΐ Ιαπίΐαι ςαΐα ε( ω, ΐ]αΒβ αΐίαιΐ 
ΜΐροοαίΜηΙαΓ , οπιαίβ Ια 1«ΓΓ«ιη άβοίάΐπιηΐ. Λβοβιιβτβ 1>ΐ) βΙΪΝ» κΙϊβ ρΓΟ* 
ύΪΒ>> «ΐοββ Τγο]βιι1 ιπΙπινΙνβΓΜαΙβι , χΙτΕΤΜίαι νύί βΚψΛά ύβαιιηοίιιί ά1• 
ΧΕταηΙ. ΑηΙβηοΓ Ϊ1•ς<ιβ, Ρπαιηο ΓβΚβ, άυαίιυι, «ΧΕταΙα^οΒ ΤΓα^ΒI1ο ϋ 
βΐι 00 &ι^ΐΒΐιϋΙ)υΐ , Βΐΐ τοι Κβ^Βΐ πιίΒηι οΛ Ιβ^Ιακ) ποαιρβ Οβπβοι βζ- 
«ΓΒϋιιιι , υϋ ρΒεεαι !ρ>ϊ> ρΓβΙίο Μηιΐΐΐαίο τ«ύ<ΐΒΐϊι. ήυοηιαι οιηηϊιιΐΒ ηΜ 
ηοΙϊιΪΒπι Βωβ(ΐαιιϋ, οββΙγβ ΓεραΐοηΜβ *οΙιΐ< Ιηιΐίοτϊαιιιι. Αη(«ιιθΓ βιιΐβαι, 
ΙιΕ^αϋοαβ ιιΐίοβρίΒ, Τγο^ιιιοπιοι , β( ΡΓίΒβί ηοαίπα, οΓΒΐίοηβηι ΙιβΙιιιΙΚ 
Ιιυϊυιιηαάϊ. εηιβοοπιπι <|ΐιί η^αι βιΙΙι, οοα Βΐηρίϊιιι <]ιΐΒβ ΙιαιΙϊυα), ικά 
ΒίαΐΒΟΓΟη ([ΐιιβ ιιιηΐ, ίαΕΪια. ΟαΙίεΙοΓοαι ηοιΙΓοπιαι, ηιίΒα άκΐιαίαιιιι, ραβ- 
ιΐΜ <Ιΐ<ϋοιιιι. Ρη ϊη}απΒ βηΐιη β Ρνΐάβ ΜβηβίΒο ϊβοΜ, ΙυίΙ ΙΙϊιιβ : ηααι] 
ΟΒβΜΠίιη ΐη 1>βΙ1ο ιβρηίοΐι» Μΐίϊ Ιβ9ΐ>ο(αΓ. Βχ το6ϊι ρΓβίίιιιη, ςαο ηοι 
ΙιεΪΙο ΓΕίϊάιιΙ 1ί>>ΒΓαι ηοιίΓοι, ρΒΐιΪΒπι, Οβοϊΐιοβ ΐΒ<1βιιιρΙΐ)Η ηιπιιιι. ^υίη 
Ι(ΐΙατ, βηΜ^ οαιη ιϊϋι, ιαρρϋοο ηαιιο τωΐτοι, οΐϋα ηαϊ ιχαΙοαίΒΟΜ, 
ρτβΐίο υΐ>ΒΓβ(ίι. ΝοΙ)ίι τκΓο οπυιϊΐιυι ΑηΙβιιατΐ νιηααιΐϊ1>ιιι, πιίΐϊΐ ιιιοιιιι 
■4 Ρήιιηυπι, β£α Μ ΟΐοοΒύ», αΐ Δβ ρ«βαΐΗΐηιιη ροηιΙβΓβ ((■Μβτβηι». ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι-, V. 113 

Ιν ττ] ΤςοΙ^ ά^οί ΙΓρίαμον, χαϊ κολλών χηη9ίψτιαν, Ιτνπίίσαμιψ 
ίο&ϊ}ναί νμΐν χφιαίον τάΧαντα β χα! προ; τονίοιρ ίιτα ^ρ/ιίρον. 
χαΐ ΙπαγηΧ^ίψί^ πρίς νμας άηαγγιίΧαντις τά ίόξανια. χα) Ιιιο~ 
μιααμι9α τα ταπίιΐ3•ί»τα , ηαντας νμας Ιναρχωσας Ιν ταΐς 9ν- 

ίαίαις μη «ηοπλεΰσα* Ιζ ΊΧίαν, πριν αν ποιηααηις τον δονριον 
7ππον άρμοϋοις ξνλοις χαϊ χο,σμτ,σαττις αντ&ν πάοΎΐ άρΐτ!} ίά- 
ξο/ΐΐ» ά«οηλίι»ν 5>Ίΐχονς ίΐς την "ΤΙνιΑον, χαΐονης τ&ς σχηνάς 
^μών , χαϊ νομίοαντίς οι βάρβαροι 5τι ίξωρμησαμίν, μίνωαΐ¥ 
αΜΤοΙ ίνωχουμινοι , χα\ νυκτίς νηαστρέψαντις άπίί της ΤινΙδον Ο 144 

ΙΟχαΙ {ΙοίΧΆόντις, πν^ίΐΙ^νατον ιην ποί,ιν τιαιηααντις χηΐ Πρίαμο* Β 
άνιΧόντίς ααοδίάσομίν την 'ΕΧίνη* ίΐς τ& βαα&ίΐα τοϋ ΠίίΐσΘ^ί- 
νονς. χαΐ της Ιμης βονΧης χρατηαάαης ηαρίσχον ημϊν οΙ ^(ο! 
νΐχψι κατά των βαρβάρων, νμιΐς ονν, οί βασιΧιΐς χαϊ ηρωίς, 
χρααϊ γίνιαΘ^ί τϊάν Ιμών χαμάτων. 

15 Καϊ Η»τ(ηοιονντο τοΐί Όίυσσίως ό Άγαμίμνων χαϊ ο ^4ίομή~ 
ύης χαϊ ο τοΰτων ατρατ&ς, τοϋ όί Τιλαμων/ου Λΐαντος αντιί- 
χιτο ο ΐΙιοπιοΧιμος ΙΙν^ρος, ιυς ίχ γίνονς αντοΰ νηορχων , χαΐ 
ο τοντον στρατός, πολλών δί άλλων χινη&ίντων μΐτα^ αντ&ν ^ 
ϋχρις ίσπίρας, τΙΚος ίίοξίν ιϋσΤί λαβίϊν ϊν ηαρα&ήχί] ΐωςτής 

90 ίΐΐίψιοβχουσης ημ/ρας τον ^ιομηδην τδ ΤΤαλλα^ιον χαϊ ταντο φν- Ο 
λάξοι, χαϊ ϊκαστον ανιών άνι9ηί•αι, 7να χατά τ^ν ί^ς τύπος 
δο^ τίνι Ιξ αντων χρτ) δο&ηναι το ΠαΧΧάδιον. ο ϋ Αΐας, γί• 

2. β (Άί., Ρ Οχ. 6. ίό^ομηλ ίόξιομη Οι. 8. ίξη^ηβα- 
μη 0\ι,, Ιξοίΐμήβαμΐν Οχ. 9. ϊίνκοί] ^ίνΜΓοΙ Ρχ. 

Τηι^Μη Τ€Γο Αά ΡΓΪαιηηηι ϊη^ηιιί, ιηυΐΐίιηηβ 1ηνίο«ιιι κ^ΐαϋι, ^η«Η- 
οηιι Ιιηάαιη αϋ >ιιπ ΙαΐΒΐιΙα όιιο , Ιο11(1αιη(|ΐια ρηβΙβΓΜ ΒΓ^βηΙϊ , τοί»!* 
ιΙΐΓβηΙατ. ββϊιιύβ τβτο βά οιΐι> Γβτβηΐ, ύβ ραοϋι τοι εβτϋοΓβι ΐβοϊ- 
■ιοι, ΑαιίρΐΒ(« Μΐηυΐ ρΜοηίΒΓυιη ρβαάβΓβ τβΙ>ΐ9 εοπίηύίΐο. ^^Iπ βΐίκαι 
ΜΟτΐΒοΗ τοΙ>ϊ> ρβΓ•^βατϊΙ)ΐιι, ϊιιηηβηΐο αΐι^ΐπητΐ πηΐνβηοι, ριίυϊ »1> Πιο 
■β ηΐτβπϋ!, ςίΑπι Κηαο ]>υηο, αρϋιιίαιίι Ιϊ^οΓοιη ^ιιηοΐϋίΐΐ βΐ κτΙϊΒ- 
άο «ηηΐ κίΤιΙΐΓβ βοιαραϋΐο, Τβπ«<1ιιιη νβηυι, ίαιαίίίπι ιφρβιϊΐΒΐη, η&τΐ- 
|;*Γβ τΗΐβτΕΐιΐϋΓ, ΙβπΙοηϊι αοιίΗΐ ϊοΕβηάϊο άβώι ηΐ Βλτίιβιϊ ΙηΙβππ βή- 
Κΐιιι>η(Εΐ (1Ϊ30«ϊϋΐι9β ηοι, ιΐΒΟΐιη β^βτβαΐ, ΐίβιιϊο Ια^υΙ^οαΐβι: Νοβ τβΓΟ, 
ααιΛΛ ϋΐ£ηΐΜΐ(«, & Τ«ηβι1ο 'ανβΓί), ΤΓοίΒηι ϊη^Γβ^βηοιαΓ , ατίιβαυβ ϊη 
βιηαιαι τβη•, Ριΐαιηαήυ* Γ«(β ιυΙ>1«(ο, ΗΐΙβΟΒίιι, ΓΜβοΙαιο Ιο ΡίώΐΙΐΒ- 
~' ηκηΒ, ΐΒηΊεπι άΕύαεΒταηαι. ΟοηιΙΙϊο ίΐααιιβ ιηβο υ1ικ]ΐιβ οΐιΐϊηβαΐα, 
ηοΐοΗ&ηι ικι1>ϊι Ια ΒβγΙ»π>ι άβϋβπιαΐ ΡΓοϊηάα το* Κεαο 114"* Ηβτοο, ΓΒΓϋπι Β ΏοΙιΐι {ΒΐΐΒΓίιπι λρροΙΙο ^^Α^0^1. 

ΑςΒΐη«ιιιιιοα Ιΐ^αοβ βΐ Οΐοιηβι1«9, ίοΓαιηςίΜ 
Λ* ρ«η« ιΜΙβηιηΐ; Ρ^τΐΐιιΐϊ «ιιίαη ΝβορΙοΙβαιιΐί, ουιη >ώι, «Ι> Α)Βάι ιΐ4»* 
ΙκίΓοιηςη• βχβΓϋΙαι, αΐι νΐΐ>- ΤβΙΪΒΟηϋ; αίροΐβ ηοϊ ρηεΓβ αϊ ρΓορ![ΐ<]υΐ[ΐ ηηΐ. ΟαβΙβΓυαι πιαίΐίί βΐϋι 
■ηΐβτ ύαοο Β^ ΤΕίρβΤΒΐη ιΐΜ]υβ αρίΒΐίι, ηοάβαι υΙκιοι μϊ, ηΐ1 ΡΒΐΙβάΙυιη 
ΜοιομΙμ Βριιά *β ιίβραιίΐυαι «βΓΤΒτβΙ, ίη [ΐΐΒΐιβ ρΓοζϊιηυιη; ιιΐΕΓηΙΗΐ ϊα- 
■πι* ιι( (|αϊ«κβΓβ1, ύοοΜ ΒίΒΐΗ ρΓοώοο ύβΜπιβηΐιιΤ( οοΐ ρΐο ηβτϊΐΐ* 
/σαηπΜ ΜαΙαίΛ*• & 114 ΙΟ&ΝΝΙ8 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

ψΑμαης χατά τον 'Οίυσσ&ος χαΐ ΆγαμΙμψονοζ χαί ^ιομηίονς, 
άΐ'ΐχώρηαο' ιις τ^ ιίαιψ ανπΜΪ ηαχνλιώνα' χαΐ ^ιίί νυχτος σι- 
ί^ρψ Ιοψαγη ο ^ας• *^ '^ϋ "βίοι ψ)ρί9ΐ] τύ Χίίψιιψον αντον ' 
χαΐ Ιατασίασίψ ο στ^ατ^ς αντον χαΐ τοϋ Πν^ρον κατά τον Όδνσ- 
αίως, Θ^Αα/τ αντο* φανΐϋσαι. χαϊ ίαβών τα ϊί!»α πλοία ό *0δνα-'5 
σίύς ϊφνγιν, άποηλάσας 1η] την υοντιχην ΰάλασσατ. χα) Λια- 

Ο 146 τρίψας ϊχιΐ χπα^&ν /παΐ'ήΧΘ'ί» ΪΜΐ3•ιν, βονίάμίνος ίΐς τηψ'19ύ- 
κην αόλιν ιϊς την Ϊ31αν αΰχΜ πατρίία μιτά των Ιδίων νηώ» αν- 
Ρ τον χαΐ τοϋ Ιϋαν στρατον. χατανττ,σας ϋ ιΐς χωράν Χίγομί- 
την Μαρίονϋα, Αντ/στασιν ΙπΙστη άπ6 ίων της χιαρας. χαΙΙΟ 
ΊΐαΧιμήοας Ινίχησιν αίτονς, χαΐ πολλών χρημάτων χνριος ίγίνίτο, 
χα,Χ ντίολαβών οτι ιϊς οίανδηηοτί χωράν χαταντώψ ηάηως [οτι] 
χα\ τους της αυτής χαράς νιχά χαΐ τον πλονιον ίχαοχης αντίο χ(»- 
ςας απανχώσης χομίζίται, χαταφ^άσας την ^ίοιτοψάγων λιγο- 
μίνην χωράν συνίβαλι μΐτ* αυτών πόλιμον. χαί ίνίχηααν αντον 15 
οί της ανχης χωράς μιχροϋ διϊν ίλίσαι ηαντας ' χάκίΐ9ιν φυγών 
άνηχΒτ] χίΐμαζόμίνος μιτά πλιΓστον ηλοϋν ϋς την Χιγομίνην Σί~ 
αϋαν νηαον, την νυνί λιγομένην 2ιχιλΙαν. η δί νήσος αΰτη ην 
μίγάΧη πάνυ , Λιηρημίνη ιΐς τριΐς άδιλφηίς μιγάλονς χαΐ δννα- 
Ε τους χαΐ τά αλλήλων φ^ονονντας , Χίγω δη (}ς Κΰχλωπα χαΐ Άν- 90 
τιψαντην χαΐ Πολΰφημον, νΜς γιναμίνους ταϋ^ιχανου, βα- 
ΟίΧίοις της αυτής νηαον. ηααν δί οι αντοί χριΤς άδιλφοϊ Άνί^ίς 

Ο 146 χαλιποί χαϊ μηδίαοτι "ξίνονς νπαδιχόμίνοι, άΧλά χα\ άναιρονντις. 

10. άνΛΙηαβινΟχ. 12. οηόβίβ. ία.αίιωψΟχ. Κ.δινβημίτηαχ., 
βΐΗΐ^ημίνη Οχ. 20. Άηιφάηην] 'Ανιιψάΐην: ιηοηιιϊΐ Βεοΐΐ. ρ. 73• 

Ρ•11«ά1ηαι ύϊτβΐιιτ. Λ3» Ιίαςαβ ΙΙΙΙ»!, ΑςίΒΟΒίιοηΙ, λο ΚοααύΙ οβΜ- 
(III, ίιι ΙβπΙοΗϋΐα χιαπι μ ΓβοβρίΙι αίιΐ ρ«Γ ηοο(«πι ςΐ&ιΐίο οοοΐιαι βΐΐ; 
ΙατβηΙο ϊΐιί ΙιΐΜ ρηιχίπια «άβτβΓβ. \ϊλ<Λι !ΐ>(]ΐιβ Ι^ΓΓίιΙςιΐΒ βΧΒΤΐ^Ιηι 
«ιΐτιηοι υΐίιιβπι ίηπίΓςεΙίΒΐιΙ, βαιη ίπΙβΗβεΙππ. ΥβπίΕΐι ίι, ^ύιίΕΐΐι ηα- τΐ6αι ΪΙ1Ϊ1, Γιι^αςπΒ >ίΙ>ί οοαιυΐβαβ, ϊο ιηαΓβ ΡοηΙΐειιιο ΐοτιυιη άΪΓίΒΪΙ: κΙ 

Κ Γ ιΐίιιυού Ιβηρυι £ΐιιαιικ>ηΐαχ, ίπ ρΜΓίαηι ^Είοϋα ηιιιπ ατοβηιςιι 
■ΒΟΙΟ κααι εΐαΐία αΙ βιβΓοΙΙυ ΓβάΪΓε, Ια ιπϊηιο ΚηΙ>ιιϊ(. Ρβγ Μβγοιιϊ- άβπι ΤΒΓο ΓβροπίΒΐ ϊΐβτ ίιοίβηΐϊ, ΓΒΐΙιίβηιηΐ ϊοβοΙββ: ηααι τϊοίυϊιη ιηρ•- 
(«ηι υΐΐΐΜΐ, ύβνϊαί, αΐι^υβ ορυΒ ηιυΙΐΒΠΐιιι ύοπίιιιΐ! ετΒήΙ: ιρβιηςηβ 
εοπΕίρϊβηι, αυΒΐιισιιιηΐ]αβ γβ^οοεπι Βρρϋΐκήΐ, οϋτίοι απαίηοΒ μ αβίιβίΐκ- 
ΙΟΓαιη, (1ίτΙΐίΜ(]υβ ΐριοΓΟίι άβραιίΒΐιιηιιη , €ααι ίοΙορΟΒ^ αυαςαβ, ϊη 
ςυαπιαι Η^^οηβσι ίηοϊάϊΐ, ρΓοβΙΪΒ οβαΐίηΐιϊΐ. 3β<1 βΙι ίϊ* ιίβτίεΐιιι, οηαι 
ηοη πιυΐΐιιιιι βΐιβπιΐ, ι^αΐη οαρϊκβ β]ΐ]ΐ Βά υοαιη οααα βχαάβτβηΙπΓ, ΐα- 
(Βία ϋΒρΒωίΙ, β( Ιοο^β ύβιηαιη ηανί^ΐίοαβ &β(1(Ι9 δΐαΐΒοι ϊαιυΐΒη, ςηββ 
ηιιηο 8κϋΪΒ τοοβΙογ, «ρραϋΐ. ΑπιρΙΪΗΪιηΒ «Γ&ΐ Ιιββο ϊαίυΐΒ, ηαΒίιι ίαΐβτ 
ιβ άΐπκιαι 1η« ίΓ&ΪΓΒί σεοιιρΒΠΐιιί , Ο^βίβρι , ληϋρΙΐΒαΐΜ, «1 ΡαΙ^τρΙιβ- 
Βΐιι; (]ηϊ θίεαηΐ, ϊοιιιΙββ ΐιΐϊαι τβρι, &1Π, ροΐβπίει ϋίΒηιηΙ, ε( ηΒ^ 
ηαπιίπϊι τϊΗ, ηαίηιΐΒ γμ ιβΒΐ «ηηηιιιΐ ηιυΐυο. ΕγβπΙ βιιΙβπι Ιγο Μ ιηο- 
Η6α• βΒβηΐ) ηβο ρβτβ^ήηίι βχοΙρΪΒαιΙΐ}, ηαΐιι ίριΐι ροϋιυ οοάΊβιιιΙύ 4β- ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι^ V. 115 

χαΐ καταντησας <τνγ ταΐς νανσιν «ντον καϊ τψ στρατψ ο 'Οίυα-• 
σίίς ίΐς το ίιαφίζον μ/ζος τψ Άντίψάνττι σννίβαλί πόλιμο» μίτά 
τον Άντκ^ανχον -χαΐ τον στρατον αντον ταϊν Χιγομίνωρ ^ιίαι- 
ατρνγόνων. χαΐ κτιΐνονσιν ικανούς Ιχ τον στ^ατοΰ τοϋ Ό^νσ- Τ 4β 

^αίΐύς ' χαΐ Χαβών τα; ίαντον νανς άηοΛίήαας Ιφΐ{γιν ΙκΐϊΆη ιΐς 
άλλο μίρος τής νηαου, τό όιαφίρον τψ ΚύχΚωηι , η^α τά Κν- 
χΐινηια ίίγίΐαι ορη. χαϊ γνονς τοντο ό Κνκλωφ ^Χ3•ί χα^ α^ 
τον μίτά της ΙίΙας βο•η&ιΙας ' ^ν ϋ μ^ας τοις αωμασι χα) ίνσ- 
ίίδης ' χαι ^πΐλΰών οψνω τψ 'Οάνασίΐ ηαραβαΧόντι ίπΐ τ^ν ίια- 

ίΛφίρουσαν αντψ γην κατίκοψιν αύτοϋ πολλούς, χαϊ σνΧλαβίμΐψος 
τον Ό6νασία χαΐ τινας τοϋ σι^ατον αυτοϊί ο Κνχλωψ, Χαβωρ 
ίΐΌ των αμα α£τψ ανίληφθίντοιν ονόματι ΜικχαλΙωνα , Άνδρα 
}'ΐνναΓο)' κοί άριοτινααντα Ιν ττ] Τροίη χαϊ $ηα ηγονμίνον τον 
στρατον τον 'Οίνσαίως, οντινα χρατήσας της χόμης της χίψα- 

ΚΧης Ιιΐ οψίΟί τοϋ Όδνσσίως χα! ηάντων των μι^ αντον ψ Ιβά- Β 
σιαζΕ %ΙψΗ άνιντίρισιν , ώς μαχησάμινον αύτψ. τους 3ί λοι- 
πούς νπίχΧίΐσΐ, βονΧίμ(>ψος χατά μίρος τους ηάντας ψονίϋσοί. 
ο α 'Οδνσαιύς προαπιαών βίι^ ίαίίαιν ατιτ&ν διά χρημάτων Ο 147 
ιιοΧΧ&ν χάΙ 'ξινίαίν «πολνσαι αντ&ν χαϊ τους νποΧιιψ9•ίντ<ις αντψ 

ΐοάι-^^βς. πίΐσ9ίίς ϋ μόΧις ό ΚνχΧαψ 3ιά της τώ» χρημάτοηι όό- 
αιως, ίη>ιγγί{Χατο ηιρί ίσηίραν αηολνιιν αντόν • χαΐ αύτ^ς βον- 
2όμ(»ο$ ίν τγι ννχτι αντ^ απίΧ9ίϊν χα! ψονηααι αυτίν χα\ τους 
αντον χιιΐ άψίΧίσ&αι ηάντα Ζν Ιηιψίριται ηΧοϋτον χαϊ τάς ψανς 

3. Διηφη6νΒΐν Οχ. ΟίΗτβχΙΙ ΐΐΐι. 6. Η&Κιη ΚνύΜΜΛο. 

λ\Λ,Αα\ υΐίϋβι βα(«πι, βαπ €1βμ« βΐ βτβηϊ(π αρρίΌρΙηςαΜΜ , 1η βββ 
Ιηκιίαβ ρατΜοι Ια€ΪάίΙ, <|ΐι•β ΑηΙΙρΙιαιιϋ ρναίϊ} ΐ)ΐκ«α8ΐ βΐ Ιι«ι(η'Εοιι1-• 
Ιη» «^111 ογοβΗο μηοπι^ιο, βαιη βοιηρΙυΓΕί βι ιαίι οαΜί τΐΑίοβΐ υΐίι- 
•Μ, ιι•τιΙ>ΐ]β οαηιοεαιίι ίηάβ ίυςαηι £αρ«9ΐΐ, ΒΐΪΒΐη ίοϊαΙ&ο ρλΤΐ«οι κ^οΓ" 
Ιατήι; β<ιβ ιαΐίεεί, ηυκΒ Ο^ϋίορί ιιιΙ>ί(ι«1>, ιηοηΐΐΐ ΙιαΙ>Εΐ ΟγΕίορίβι άΙ- 
€ΐοι. Ηοϋ ιιΜ βαιίίωβΐ Ο^οΙορι, εορϋι ι»1)«βΙΪ3 Ιη ϊΙΙιιιη ρτοΓβεΙαι βιΐι 
(ΕταΙ αιιΐβιη οΦτροήι φοΙο ρταε^^ππάί β( τυΐίυ ά«ίαΓΐιπ:) υΐΙΐΜΐη τ«- 
ϊο ιϋΐΐοηϊϋιιι ιυίι ίηουίίΒηΙΐυι , «χ ίορΓοτίΜΐ κς^Γϊΐιβυί, βιβτΐϊΐιιη β^ι)ϊ 1&- 
Ια ρτοίΙ«Γηίΐ, υΐίί««ακιυβ ΐριαη βΐ βΙϊοι βζ οχβΓπΙιι ηαι αοηπαΙΙοϊ ηιιιιη 
Εβριΐ. ΙαΙετ (]ΐιο> ΜίεοΒίτοη «ηΐ ηηίιΐιπι, («ηβΓο^ τϊγ αιύπιϊ) ηαίαυβ 
•ϊιβπιηιιιι ΐΛΛΐ ιΙυΜίη ηά Τη^κα ρη«ι(ίΙ«ηΙ. ΗηπΕ Ονοίορι, «αρϋΐιτίο 
■ΐΓΕρίοαι, υΐΐΗΪ•, οιαηίααιηιιβ ιοααπιιιι ίη οοΜρΜίιι, £ΐ»(1ία ιυα βιβοΙο- 
ητίΐ, α( ηυί ιωιιι ωΐ Ιο ϋγοίοροιι βγοιιι ιηα*«Γα. Ββΐϊι^ιιοΐ κυΜιη αι- 
ΛοΆίκ ιηιαάβτϊΐ, ()ΐιο• ιίαρίΐαΐίιιι οοηϋοβτβ ΐη αιϋ[ηο ΙιβΙ>ι)|1. υΐϊικι τβ- 
η> ρΓ)κή(1«ιιι βί βύ ρβύβι ΓοΒΒνϊ( ιιιρρίβχ, ιι<1 «β ΓΜΪοΙιιιιιηηαβ ίίΐΐΐ ΒΖβΤ- 
άίαπι, ρηΐΐο βίΒβηο, ιαυηβηΙιιΐΐ<|θβ ιηΜτροιϊϋι, [ΟΪμΟ) ίΒΒβΓβτ. 8βιΙ νίτ 
«ο Ίχλ ΰΐάαοΐυι Ο^είαρι, άΙαιΪΒΐίοαβιιι ρΓοιηϊΗΒ^Ι, ιιίιϊ ΒύτειρβηκβΓβι : 
βάβαςαβ >αΒΒΐ ΙίίβτΒτϊΙί ^Βΐϋιηβ ΐΜΐιβη «^πχΐίεηιΐί ρ«Γ ηβοΐτιη ίαΐβαιρΒ- 
ΜΐΒ, Βΐ υΐΪΜβ, *θ£ϋιηιιβ ΟΜΪιϊι , οροιη ηυοόςαιι^ιιβ «ΜιΙβΓκΐ οαιη η&τΐ- 116 Ι0Α.ΝΝΙ8 ΜΛI^ΛI^ΑΕ 

αντον, πίρι ΐβη/ρα*• απΑνση• αϋτέν χαΐ τονς μ§^ αντον. ^ μό~ 
ψον ίί άπΐίν9^ Όίνσσίύς, ίαΚιΖν τ^ν τον &*3ς^ς ώμότψα (ν- 
9ίως άπίπλιυαίν Ιχ των μίςων αντον. ίηι^ρ/ψας ίί *ν)α6ς ό 
ΚνχΧΐΰψ χαΐ μή ήρηχώζ τι1 πλοΓΜ, ^χ τ^; μανίας ίΐς την 9•αΧασ- 
σαν ^Ιπτια9αι λί9ονς ίχίΧινσί, μηηως ίνόον της γ^ς Ιμι&ωρμη-Β 
σαν. ννχτος ϋ βα^ιίας οϊ>σης *αϊ σχότονς χιιλιίητοντο; την 
γην καϊ τψ &ύΧααααν, άγνοοϋνχις ϋ και τους αυτούς τιίηονί, 
ηαρίβαΧον ιϊς &ίΧα μίρη της νησον, διαφέροντα τίρ ίΙαΧυψήμψ, 
άύίΧφω τον ΚνχΧωπος καΐ τον Άντιφάντον. &στις Πολύφημος 
μα&ών ότι τινίς χατίτιΧίνσαν νυχτος και παζίβαΧον ίίς τ^ν ίια~ 10 
ψίρονσαν αντψ χωρά», ιν3•ίως λαβών τ^ν ιανχον βοηθ-ααν, ίΧ~ 
9•ών χατά τον 'Οίνσαίως σννίβαΧίν αυτιά ηίΧίμον. χαΐ ηάααν 
την ννκτα ΙτιοΧίμονν, χαϊ ΐπιαον απο τον Όίνσοίως ηοΧΧοΙ. 
Ρ ηρωίας ϋ γίνομίνης ηροαηγαγίν ο Ούνασινς χαΐ τ^ Πολνφημψ 
Ο 148 ξίνια χα) ηροσίηίσιν αντψ, ιΐπών οη ήπό των Τρωιχών τόπων 15 
ίΧήλυΟ^ί πίτιλανημίνος αηο ποΧΧης κνμάτων άνάγιηις, άηαρ>9μή~ 
σας αντψ χηί τάς ανμβάαας ανχω χαια ^^άλαοσαν διαψόρονς 
σνμφοράς. Βστις Πολύφημος ανμπα&ησας αντψ ήλ^ησιν αντον, 
χαΐ νηιΐίξατο αντον χαΐ τον; αντον, ΐως ον Ιγίνιτο ίπηηδιιας 
ο ηλονς. η α 9νγάτηρ τον ΠοΧνψημαν ίνόματί "ΈΧτιη Ιρω-Κ 
τιχώς διηί&η ηρός τίνα ίνπροιή άνδρα των μιτά τον 'ΟδνσσΙας 
ίνέματι ^Κίωνα• κα) ΙηηηδιΙαν άνίμον ηνίνσαντος ταύτην 
άφαρίίάααντις ΐξώρμηααν Ιχ της Σίχιλ{ας νησον. ίΐτινα ο σο- 
ι, μόνο* Οι-, μίνοψ Οχ. 2. ΛιιΧν&ν Οχ., 8ιύ*δν Οί. 

Βηι ΔΙπρβηΙ. υΐΪΗΐΐ βαΐβαι ηαβιηρτίιηαη 1ΐΙ>βηία> «1, • Ινη (πιηιΐΜΐίο 
ΙιαιηίπΕ ηΪΜΓβ (Ϊ6ϊ ιηαίΒΕΐι», βιίαιίβ ιοίτεαι, ■!> οΗι β3ιιι ιΜϊα άΐκβιιίΐ. 
0]ΓβΙθρΐ τβτο ρβτ ιιο€ΐ•ιη «ϋοιίιιπίϊ «μ, ο1>Ι «τβιΙϊμ οιτβι ρβΤΜρίΐΜΐ, 
ία ίιίΓοΓεαι αά«£αιι, μι• ία αητβ ρη<€Ϊρ1(>Η ^υιιΐΐ, ιιβ ίοΛκ ΙηΙβΗιιι 
β11οιΙ>1 ιηϋοαοΒ ιϋΜηιη οσαιριιιβηΐ. Νοχ ηοΐβη βηΐ ίηίαιηροΐκ, 1βτ~ 
ΓΑφίο ί<ηβΙ)Ηι ΙανοΙυΐΒ βηΐ, ναια ΙΤΙημι ιοοίϊηιιβ, Ιοοοηιη ΙηρβπΙϊ, Ια 
ΒΐΙαηπι ϋΐΜη Ιαιαίιβ οβγϊμο, ςακβ ΡοΙ^ρΙκαιΙ βηΐ, Ο^Είορϊι «ΐ Αηΐϊ- 
ρΐιυιϋι ίη,*Λ, ΙαβΜΜίιηΙ. ΡοΙγ^ΐΜΐΜ, ηάίιο »Λ Ι«ΓηΗ ιηνΒ αβα- 
■οΙΙοι ρ«τ ΐΜίςίΜΐ «ρρυΐΜΜ; ΜΐΙβ«ϋι τϊπΙμιι ιηίι, υΐ1ι»ιιι «ηιτβηιιι μϊ, 
ρτΗΐΐΜΐιη Ιηΐβτ βο• ρβτ Ιοίαιη ιιοοίβη Μαη^ηο, βχ ΙΠΙίΐώ οΜίάαπιαΙ •ΐυΜηρΙαΗιηΐ. Ηιμ ααΐαηι ίήιΛα, νΐΙβ«ι Μϋυη ΡοΙ]φΙιβ»ο Λοολ οΙ>τιι1ΙΙ( 
ρτβααβηιι]ΐΜ ^ βά ρβ^ω, Ε^ο, {η^ιιϊτ, Τγο^ϊοΪ]) μ> οΗι, πΙϋρΐΒ ηιιΐ* 
οίΗΗηιΙιικ «χρβτΐιυ, Ιιυε ΐη ρκτΜι τμΙτμ βπιίχιηάυΐ νίτβιιΐ; ώηιι1(]αβ «ιιιιίΝΓΒΐΙι ααΜ ηιιϋιιαβηί ρβηοαϋι, ΡβΙχρΚΐπιαιη ί(Λ (ΙβΙϊιιϊΙιβΙ , ηΐ β 
■βγΙο» ^ι» υϋη«ηι (οήΜ^οβ Ιιοιρίϋο εχΜρβτϊΙ) ιιχιιιβ άαπι ηβτϊβΜΐϋ 
ΐΜίρβιΚλ ΜοΟΜ ΙηιΐΒΤβΙ. ΑΙ τβτο Ροΐ^ρΐιβιηί β1ΐ&, 1£1ρ« άϊοΐα, 1.ίθΜΜ 
φβαάαα βι ϋϋιιϊι ηηπΙι, τΐηιη ΐοηιοΐαπι, ηύνηΐΒτίΙ. βαιπιηάοι ί1κ|αβ 
Λ»βύ τ<β(οι, ■1)Γβρ(> Μ, ΐαάβ βχ ΚάΙη ΗΐΐΌηιηΙι αϋ Ιιβμ «ρΐβούώ- ι» ΟΗΕΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι^• V. 117 

ψωτατος 2ίσνφος ο Κψος ϊξί&ίτο, ο γαρ σοφός Ευριπίδης 
ύ^ραμα ίξίθ-ετο πίρϊ του ΚύχΧωπος οτι τρ^ΐς ίίχιν οφ&αλμους, Β 
σημαίνων τους τρεις αδελφούς, ως συμπα&οϋντας άλληλοίς χαΐ 
διαβλιπόμίνσυς τ<^ς άλληλίον τόπους της νήσου χαΐ συμμαχούν- 
5τας χαΐ Ιχδίχοΰντας αλλήλους, χαϊ οτι οίνφ μέ&υσας τ^ν Κύ~ 
χΧωπα ϊχφυγεΐν ηδυνη&η, διότι χρημασι ποΧλοΐς χάί δώροις Ιμί^ 
^σε τ6ν αύτον Κύχλωπα ο ^Οδυσσεύς προς τό μη χατεσΒ-ίειν 
τους μετ αυτού, χαϊ οτι λαβών ^Οδυσσεύς λαμπάδα πυρός Ιτυ- 
φλωσί τον ίφθ-αλμον αυτού τον ^ίνα, διότι την ^ι;/ατ/^α την V 49 

ΙΟμονοτ'^)^ τον α^ίλφοΰ αύτοϋ Πολυφήμου, ^Έλπην, παρθ-ένον 
ουσαν, λαμπάδι πυρός Ιρωτιχοϋ χαυ^εΐσαν, ηρπασε, τοϋτ ΙστΙν Ο 149 
&α των οφ&αλμων του Κύχλοίπος ίφλόγισε, τον Πολύφημον, την 
αυτού θυγατέρα άφελόμενος. ηντινα ερμηνείαν ο σοφώτατος 
Φειδίας ο Κορίν&ιος ί'ξί&ετο, εϊρηχώς Ζτι ο σοφός Ευριπίδης 

ίΒποιητιχώς πάντα μετίφρασε, μη συμφωνησας τ^ σοφωτάτω 
Όμηρω εχΒ-εμίνω την ^Οδυσσέως πλάνην, 

Ό δί ^Οδυσσεύς μπο της Σιχελίας ηλβ-εν εϊς τάς ΑΙολίας νή- 
σους ' χαΐ Ιδε*ξιώ&η παρά του Αίολου, βασιλέως των νήσων, 
όστις μίλλων τελευταν διένειμε τάς δυο νήσους ταΐς &υγατράσιν 

$ααύτου , χαϊ ^σαν βασιλίδες των δύο νήσων, η δι Κίρχη υηηρ- Β 
χεν ιέρεια ^Ηλίου, ^ο^βΓσα υπο του ϊδίου πατρός Ιχ νηπιόθ'εν άνα- 
τραφηναι ιΐς το ιερόν Ιν ττ} νησφ τ^ λεγομένη Αϊαία * ήτις αν- 

4. διαβίεηομενονζ Οΐι•, διαβΙεπομίν€9ν Οχ. 11. Ιαμπάδι] Ιαμτ 
πάδα Οχ. 18. ΑΙωλον Οχ. 22. Έέ^ Οχ. 

Βίσβ δΐβγρίιοβ Οοιιβ βατίρία τβΚςοϋ. δαρίβηβ βηϋη ΕυΗρι<ΐ€ΐ, ίη Οπαιιβτ 
16 βαο ίβ Ογοίορβ, £&1>ιι1α1αΓ, Ιτββ βυαι θ€<ι1οβ Ιι&1>υϊβ8β: ηβιηρβ βίο ίη- 
οοβοΑ ηοΙ>Ϊ3 (Γ€5 ίΓ&(τ€8 ίΐΐοβ; ςοΐ βιή οατ&ιιι ίητίοαιι ΚλΙιβηΙββ, βίη^υϋ 
ςοαβ οιηηίυπι β8β€^ ίη ίηβαίιι ρΓοβρβχοηηΙ , βίηβυΐοηιιη οιηηββ τβΐ 1η βυρ- 
ρβϋ&β, τθΐ τιιιάίο^ααι ρΑΠλϋβιίιιιί. Ρ&1>ιι1&1υΓ ιάβιη, 1711586111, 1η6ΐ>ΓίΑ(ο 
Ογείορβ, βίο β ηι&ηί^αβ βίυβ βτ&βί&ββ: ηοαιρβ ίηβΙ>ΓίΑτϋ βαιη υΐΐ8β6& ία- 
^9αύ ρβουοίΑΓυοι ροηόβΓβ όοηίβΓίυθ; ηβ βο βοάοβαυβ αίΜΐιιηβΓοί. Ιάβαι 
ΜΐΙοΓ ββΐ, υϋ58€ΐΒ «ιίρί(β ρΓ&«ιΐ8(ο οοοίοπι υιϋουιιι ϋ^οίορί βηιίβίΐβ: ηαη- 
ρβ ^αοά ΓηΙΠΑ Ροΐ^ρΐιβιηί βΙι&αι νίΓ|;ίη6ΐιι, ςα&πι ααίο&ιη Ιι&1>υί(, Οαρί- 
9ϋη6ΐ3 &οοβη5&ιιι ίΐαηιιιιϊ», λΙιήρυβΓϋ: οΙ> Κ&ηο ο&υβ&αι, αηαηι Ογςίορί (^ο- 
Ι^ρΐιβηιο Βοίΐίοβ^,) βχ οουϋβ βχϋηχίδββ <ϋοίΙιΐΓ, αΐί Ιιάβο οπαγγατΗ βΑρίβη- 
Ιιβδίαιαβ ΡΗί(1ί88 ΟοηηΐΚΙυβ: ςιιί ΜΟίρβΓ βίΐΑίιι αάάϋ, Βυήρίάβπι ΠΑβο 
οηιαίΑ Ροβϋοο ΐΓΑ(1Ίύί88β, ηβο β&άοοι αθ υΐίβΒίβ βπτοή^αβ, «ο βΑρίβοϋ5>ί- 
Βίοβ Ηοπιβηιβ, ρ6τ(ιί5ιιΙ»β. 

υΐίβ863 Τ6Γ0, Α βίοϋΐΑ 3θΙΤ6Ι1β , λά ΑβοΙίΑΑ ρβΓΥβιιϋ ΙϋΒΟΐβΐ: ςαβ^ΓΟΟΙ 

Κβχ, Α«οΙιιβ, Ιιοβρίΐίο βααι βχοβρϋ. Η!ο νβτο ηιοηΐιιη», ΙηβυΐΑβ ϊΙΙαα 
άθΑ3 ή1ίΑΐ>ιΐ3 5013 άιβίΗΐΜΐΙΙ , «ιαΑβ Κβ^Αβ ϋΰβ ίιηρβηΐΑΐ>ΑηΙ. ΒγαΙ Αυΐβαι 

(3γ06 8οΗχ 8Α€€Γάθ8; ({ΟΑϋΙ ρΑΐβΤ Αθοίυβ Α Ιβηβηβ ΑΠηί» Ι>60 8Α0ΤΑΥ6ΓΑ1, 

ίη ΐ€πιρ1ο 0)03 , Αά ΒβΑΐη ςιιο(1 θτ&( ίηβαΐ&οι , οααΐήοα^Ι&αι ι ιιΙ)ί &(1οΐ68οβα. 118 ΙΟΑΝΝΙδ ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Τξη^ίΐσα ΙγΙητο ^ξνστιχη μάγος • ην δί αυπρ€ηΐΐς ηάνν, η ϋ 
τηντης άύίλφτΙ Καλνχρώ, όίαφθ-ονονμίνη αύττ], ^^^αν «?/€ 
Ο 150 ηρος αντην μίγάλην , Χίγονσα, ψηαί, /ίιά τΐ άρηΐται τονΥδίΟΡ 
τιατίρα τον άτλαντα χαί λ/^'« ίαντην θ-νγατίρα Τηανος^Ηλίου; 
χαΐ Ιψοβέιτο αντην η Κίρχη , Ιππίη η Καλυψώ είχε πληθ-ος άν- 5 
δρών γενναίων Ιν τ^ ϊδία αντης νησψ , μήηοτε οργιζομένη ΙπέΙ^ 
^01 χαϊ χαχώς ανττι χρι^σεται, Χοίπον η Κίρχη , ως μη δννα^ 
μεί'η τινάς προτρίψασθ-αι ίϊς σνμμαχίαν χαΐ παραφνλαχην^ ^αν- 

Ο της 9 χατασχενάσασα δίά βοτμνών τίνων φάρμαχον, τους ηα^' 
ρίόντας, φηοί, ξίνονς Ιδεξιουτο χα) διά τιοτου δόσεως νποταγηνίΟ 
φίλτρου δεινον χα\ παραμονής χα\ ληβι^ς πατρίδος Ιδίας τους π/- 
νοντας Ιξίνονς Ιποίει ουνεΧναι ανττι ' χαί πάντες αυττ} εϊς νπερβο^ 
λην παρίμενον εϊς τ^ν αντην νησον ληθ-αργοϋντες της εαυτών πα- 
τρίδος, χαϊ συνηγε πολλούς, μαθ-οϋσα δι η Κίρχη τα πλοία 
του ^ΟδυασΙως Ιν τγ^ αντης νησψ χαταντησαί , Ιχίλευαε χα) το^ς 15 
Ιδίους δεξίύσασ&αι απουδαίως τον ^ΟδυσαΙα, χαί τ^ν αυτού στρα- 
τον ' ηβούλετο γ&ρ ϊχειν αυτόν χα) τους αυτοϋ *ώς πολεμίχυύς 
ιΐς αυμμαχίαν εαυτής, δ δε ^Οδυσσεύς ^ μόνον παρίβαλεν Ιν τ^ 
αύτης νησφ, είδε πολλοί)^ αι^^^ας Ιν τ§ α^ττ} νήσω άπο διαψό- 

^ ρων πατρίδων ' ίπιγνούς δέ τίνας άνδρας Ιχ του ^Αχαϊχον οητας 20 
στρατού, πρ6ς αυτόν Ιληλυ&ότας Ιιιηρώτησεν αυτούς λίγων, Τί- 
νος χάριν Ιν τγι νησφ ταντρ οίχεΐτε ; οί δί είπον αυτφ οτι Έχ τον 

8. παρά φνλεοίήν Οχ. 13. παρέμηνον Οχ. 18. ηαρέΐαβεν Οχ. 

ϋοΓ ίαείΑ, ιη^βϋο&ιη ΗίβΓορΗβηΟϋη ρΓοίβοίΙ, €£;τβςι&β ίοπη&β τίτςο. Ηαίο 
νοίΌ 50Γ0Γ Ο&Ι^ριιο ΐηΓ«ιι«<β5ίαΐΒ 6ΓΑΐ, ο<1ίθ(ΐαθ βυηιηο 6&αι ρΓ05θα](& 65ί: 
^ι1Α^6, (ίηςαίβηβ) Αΐΐαηΐβιη ρ&1τ«η βυυια αΙιηαβηΒ, ΤίΐΑοιι βοΗβ βείΐίοβί 
βυθοί «ο ▼6η<ϋ(&ίν ΜβΙυβίΜΐΙ ί^(ιιτ Ο^τοβ α €ε1^Ρ3006 80Γογο ηβ ςυαηάο 
&1> 611 9 λά ίηοι 6οιηΒΐο1&, (ίη^βω βηίαι ^ ρπΐ€δ(ο «γβΙ ίο ιι»υΙ& βυα τί- 
Γοπιαι βίΓθηαοηιηι ηιυΐΐίΐαάο,) ίηιρβϋΙ&, ρβηίηΐθ Ιι&1>6Τ6ΐαΓ. 1(&(|α6 €&- 
▼6113 8ίΙ>ί €1γ€6, οααι ηοη &Ιίΐ6Τ λαχιϋ&ΗοΒ βιΜ ουβίοάββιιιΐθ Ε<}8θί866Γ6 
ροΙυΪ586ΐ, 6χΐΓ&εΐί$ 1ΐ6Γΐ>&η]ΐιι ςιι&ηιηά&ιιι τίη^υβ, ΡΙιίΙΐηιιη 8ίΙ>ί ροίβηϋβ- 
δίπιπηι ν! ▼6η6ίΪ6Α ρ&Γ&τΙΙ; ^ϋ^υ3 ιΠΒςίβΙβιίαηι 6&8βί, ιιΙ Ιι&ιΐ8ΐα βαιηβηΐί- 
1>α8 ρ&<γί&6 811&6 οΙ>Ηνίοηβπι βΐ οοπιιηοΓ&ηάί ϋΐίο (Ι6$ίά6ηυιΐ] υπΑ Ιηοα- 
^βΓ6(. ΡΙι&ππΑαιηι ίβΐυθ υΙ>ΐ 60 €οην6ηί6ηίίΙ)υ< , ' ΐ](ΐ08 ρΙυΓίηιοβ Ιιθ8ρίΐίο 

6Χ06ρΗ, 80ν6Ι|ΐ8 ρΓΟρίΐΙ&ΙΐάυΐΙΙ ά6(ϋ886(; ρ&ΐΓί&6 8086 (1Ιΐί8()Ι16 οΜΗϋβ , Ιπ 

Ιιΐ8ΐι1& Ηλο 6χίιΐ(ΐ6 €θΐηιηοΓ&1ί βυιιΐ: Ηοο ιφΧΛίτ \15Λ &ι11ϋαο, ιηυΙίβΓ ηυΑίη 
ηυΐΐοβ λά 86 ρ6Π6χ11. υΐ>ί ▼6Τ0 ίη&αάί8$6(, 171*18518 η&τ68 &ό ίηδυΐ&πι 
βυοιη &ρρυϋΐ86; ίη σιβη^βία βυίβ άοάΗ, αϋ ίρβιιιη 6Χ6Γά(υιιΐ(ΐυ6 6]υ8 Ιιο- 
ιιυΐί666 ΐΓ&6ΐ&Τ6ηΙ. υΐίβββιη 6ηίίιι 8οε1θ8(ΐα6, υΐ 4^1 ιτίΗ 6886ηΙ 1>6ΐΗ€08ί, 
Ιη 80€ΐ6ί8ΐ€ΐιι 8Ι1ΑΠΙ 8()8θί8θ6Γ6 «ϋρΪ6ΐ>&1. υΐί88?3 ν6Γ0, υΜ ρήιουοι &ά 
01π:68 ίηβιϋβηι βρρυΐιί, ιηα1ΐ08 !1>ί ▼ί<)ί(, άίτβΓ82ΐηιιιι ςβηΐίυιη, Ιιοοιΐηββ 
ρ6Γ6^ηο8: ηυοπιαι ηοηιιυΐΐοβ, ςαί 6Χ €τΠί66οηιαι 6χβΓά(υ ΓυβΓυηΙ, Γ6- 
6ο^ηο8θ6ηι 8Ϊη &ρρΓορίη(|υΑπΐ68 ; ^αΐ<^ (ίηηιιΗ) ▼οΙ>ί8 ίη οαυδα 685β(, υ( 
86^68 νββίπλβ ίη &&€ ίιΐ8ΐι1& ροιιβτβΙί8 ? Τοιο ϋϋ : Νοβ, ίηςυίυηΐ, βχ Οτα»^ II €ΗΙ10Ν0ΟΚΑΡΗΙΑ. £. V. 119 

^χαϊχου νπάρχομίν στρατού, χαΐ &αλαττίων κνμάτξαρ βΙα ηροσ-- 
ίπίλάσαμίν τγι νήσω τανττ], χαΐ πόμα λαβόντις μαγιχον νπο της 
βασιλίδος Κίρκης, ϊρωτϊ δανω βληθ-έντίς ξϊς αύτηψ ταντην Ιχομ€ν 
ννψ πατρίδα, Ιξαπόντις χαΐ αλΧα τινά* χαϊ ταντα άχηχοώς δ 
δ^Οδνσσενς, συνάξας πάντας τονς Ιδίους αντου ΙχΐΚενσεν αυτούς 
μηδινος μιτασχπν των Ιπιδιδομίνων αυτοΤς παρά της Κίρχης (ΐτί 
βρωμάτων ύτε πομάτων δίά το μαγγανείαν τινά ?χαν αυτά, άλΧά 
ϊχ της παρασχεθ^ιίσης αυτω Ιχ του ΑϊοΧου βασιλέως σηαρχίας Β 
χαϊ των πρώην όντων αποΒ'ίτων Ιν τοις πλοίοις βρωμάτων Τ£ χαΐ 

ΪΟπομάτων ίξ αυτών μεταλάμβαναν. Ίης δί Κίρχης προσενεγχού^ 
σης αντω χαϊ τφ στρατω αυτοϋ χαϊ τοις νανταις τροψάς βρωμά- 
των χαΐ πομάτων, ουχ Ιδέξαντο παρ αυτής το παράπαν, χαΧ 
μαΘ•οϋσα τοντο η ΚΙρχη υπίλαβεν εϊδίναι τ^ν *Οδυσσ{α τινάς μν^ 
στιχάς μαγείας χα\ προγνοντα αυτής τά βουλεύματα, χαϊ πίμτ- 

15 ψασα μετεστείλατο αυτόν Ιν τψ ίερψ • χαϊ ηλ&ε προς αυτήν με- γ 50 
τα οπλιχης βοηθ'είας χαϊ α/ιοΐΌ/ας Ι4χα'ίχης, άγαγών ΰίυτη δώρα 
Ύρωιχά, η δί εωραχυΐα αύτον χαϊ τους με"^ αντον^ γιτησεν αν« 
τον προσμεΐναι ττ] νήσω, αχρις ο%) δίίλθΎ] ο του χειμώνος χαιρος, Ο 152 
δεδωχυΐα αντω εν τω ίερώ ορχους μηδέν ποιεΐν εΙς βλάβην αυτόν 

20 η τίνος τών αμα αυτω, χαϊ πεισΟ-εϊς ο ^Οδυσσεύς διίτριψε με'ί 
αυτής ολ//ον χαιρ6ν, συμμιγεϊς αυττ] προς γάμον, Ιχείνης βου- 
ληθ-είσης' περϊ ης Κίρχης ΙξίΘ-εντο ταύτα οι σοφώτατοι Σίσυφος 
Κφος χαϊ ^ίχτυς Ιχ της Κρήτης, ο δι σογώτατος^Ο μηρός ποιη-» 

8. ΑΐώΙον Οχ. 16. οιύίίτιηη^Ί 

εοτοιη βηιηιιβ 6χβΓ<^(α: τβπηη (αιηιιϋοοβίβ οη^&ταιιι ρΓΟΰβΙϋβ Ι&ΰ^ϋ, Ιη- 
βοΐ&αι Ιι&ηο αρρυϋιηαβ ; οΜ βχ Η&α8<;υ ςυοά&ιη ιη&ςίοο , <]υ6ΐη Κβ^ηλ Οτ- 
€6 ηοΙ)ί8 ρτορίη8η()υιιι άβθίΐ, ίηι»'β<ΗΙ>ί1ί βίυβ &ιηοΓ6 οοΓΓβρΙΐ, ϊηβυΐ&ιιι Ιιβηο 
Βΐηΐ€ Ιι&1>6ΐηι» ρ&ΐΗβιη. Η&βο αίςαβ &1ι& τβΐυΐβπιηΐ: ςαίοαβ Αυάίϋβ, ϋΰ•- 
Μ8, οοητοοΑίίβ αά 56 βυΐβ οιηιιίΙ>ιι•, ίη πι&ηάΑΐΑ ϋΐίβ Ο€ύϋ; αϊ άβ «ο (ΐαο4 
βυρ«ΓβΓ&ί ληηοα&β, «ι^αοι Εβχ Αβοΐυβ ίΐΐίβ ιαρρβ^(&γβΓ&1 ; €0ΐηιιΐ6Εΐιΐ(}α«, 
€|υβιιι η&τί^ί5 οΚιη ΓβροβαβΓ&ηΙ, ςαί8(]θβ 3*ιΙ>ι, όΜ ορυβ ίίιβηΐ, βυοιβΓβΙ 
!η τίοΐαηι: άβ ίίβ &υΐ€ΐΗ, ςυαβ, τβηββοηβ 1η€ΐιηΙ&1&, οοΐΒ6ά«ηά& ΙΙΙίβ, ν«1 
1>ίΙ)€ηά(ΐ ΟίΓοβ ΐΓΑθβτθΙ, οπιηίηο ηΙΚιΙ άΡ8αιη6^6η^. ΟίΓοβ τβΓο Όΐ>ί Ιιεοο 
ΐηίβυβχίβ&βΐ, γ&Ια υΐίχββαι, &Γϋ3 Μ&^οα6 ηοη ί^η&ηιιη, εοηβίΗα ιοα ρΓ&ο- 
«61181886; &ά Ρ&ηυιη βαιη λοοβηιβη^ιιιιι οοΓβνΐΙ. Λ666Γ8Ηιι8 ίΙΙβ, 6Χ6Γ6ϋα 
800 8ΐίρ&1α8, 6Γα66&(]υ6 8υ& ίΓ6ΐα8 οοηβάβηΐία, αεοβάίΐ, ιιιηηβΓ& ΤΐΌ3ΑηΑ 

Κ6ςίΐΙ&6 Α<)ί6Γ6Ιΐ8. €ίΓ€6 ΤβΤΟ, οΜ υϋΐδβΙΟ 80(Π08()υ6 60η8ρ6χ!ΐ;, ΓΟ^Α- 

τϋ 6υιιι, υΐί Ιη^αΙ&ιη 1ιο8ρ68 ΙβηβΓβΙ, αβ^αβ άααι (βηιρίΜ 1ιίΙ>6Γηαιιι ρΓΑβ- 
ιϋ(6ηΐ: !ηΐ6Γρο8ΐ1;ο 6ΐΐ8ΐιι ίΙ>ί<1«ιιι 1υΓ&ηΐ6η(ο, ιηηοΐΑίιιια 8β ϋΐυιη βοάοβ- 
ςαβ ρΓ&68(ί(υΓααι. Βίο1ί8 6308 &ΐ]άΐ6η8 υΐΪ8868, 6οιηιιιοπίΙ>&1ιΐΓ ίΙΒο ρβτ 
(6ΐηριΐ3 &Η(]αοϋ; 0ΪΓ068()υ6 €οη5α6(αθίη6 (ΐρ8& ήο τοίβηΐβ,) ιΐ8ΐΐ3 ββΐι οίκ 
1ι&66 <!6 (3ίΓ€6 8ΑρϊβηΙί88ΐπιί 8ίβ}τρΙιυ8 Οου8 6ΐ Βΐ€ΐ3Γ8 ΟτβΙβηβίβ, ιηβπιο- 
ΠΑβ ρπ>άί(1βπιη(. Υθπιαι ««ρίβιιϋβδΐηιαβ Ηοηβηιβ ΓοδΙλπηι αιΟΓβ ί&Ιηι- 120 Ι0ΑΝΝΙ8ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

τιχως ϊφρααίν Ζτι διά πόματος μηγιχον τους σνΧλαμβαΨομίν&υς 
προς αντί^ν άνδρας μετίμορφον , ποίονύα τους μίν λίοντομόρ^ 

Β φονς, τους βί 9η)νοχ(φάλονς , Άλλους δί ανομορφονς , Ιτίρονς 
δί άρχομόρφονς καϊ χοίροχεφάλονς» ο ίί^ προγεγραμμίνος σοφός 
ΦιιδαλΙος ο ΚορΙνθ-ίος Ι'ξί&ετο την ηοιητίχην ταντην σύνταξιν^Β 
ίρμηνιύαας όντως. Βτι τγι Κίρχτ] ονδίν ηρμοζί ηρος ιην ηβον^ 
λιτό ΙπιΟνμΙαν πολνοχλίαν ποαΐν τους ανθρώπους ^ηριομορ^ 
φους, άλλα τροηον σημαίνων ο ποιητής των άντίρωντων άνυ- 
δρων , οτι ως &ηρία Ιποίπ αυτούς Ιχίΐ η ΚΙρχη βρνχπν χαΛ μαΐτ 
ψίσθ-αι χαϊ λνσσαν Ιχ πόθ-ου , χα&ώς Ιχίλεναεν η ΚΙρχη. φν- Ιο 
ϋίχίίν γάρ των ϊρώντων αντίχεσΒ-αι της Ιρωμίνης χαΐ νηεραηο^ 
^νηαχαν ' τοιούτοι γάρ νηάρχουσιν οί Ιρώντες. Ιχ γάρ της ίτιι*- 
Ο 153 &νμίας άποϋτιριουνται , μηδέν ϊμφρενον λογιζόμενοι, άλλα αλ- 

€ λοιονμενοί τας μορψας χαΐ τψ σώματι ως β'ηριόμορφοι γίνονται 
χαϊ ττ} &ία χαϊ τοις τροποις , Ιηερχομενοι τοις αντεραστάίς * φν- 15 
<τ/χοι^ γάρ τους άντεραστάς οραν αλλήλους ως &ηρΙα χαϊ προς αλ- 
Χηλούς Ιπερχομίνονς αχρις φόνου, οΐ χαϊ διαφόρως ΐχουσι προς 
τους της τοιαύτης Ιηι3Ί)μ{ας τρόπους* οί μίν γάρ ώς χύνες ϊηίρ-' 
χονται τγι μίξει, πολλά συμμιγννμενοι , οί δι ώς λΙοντες την 
ορμήν χαϊ μόνην τ^ ΙπιΘνμίαν ζητονσιν, Άλλοι δί ώς αρχτοι^ο 

2. μενεμόρφον] μετεμορφοΖ 0%. 5• Φειδ^xλιος ο Κορίνθιος] 

ί, Φειδίας βαρΓΑ ^οΐι» β>1. ** €1ι• 8• των άναι^ουνταητ αν- 

ίρωιτ] ,,Ιιβςο, άντερώνταν^ ΚίτΕϋπη.** ΟΙι. 11. έρώντων 

01ι., ερώτων Οχ. 12. ϊρώντες] §ρωτες Οχ. 13. Ιιιφρβ- 

νον] Ενφραινον Οχ. 17. διαφόρους Ιίχονΰΐ] »,Ρο^^ο κ^βα- 

άαιθ| διαφόρως Εχονΰ^,** €^ 

ΙλΙυΓ, (Ητοβιη, ροοαϋ Μβα^αΙ Ιΐλΐιιία, οοηοαηβηίβι Οίαο λθτβηββ ^^&I1ι- 
ίοπη&Μβ; ΐ46οηιιιιι λϋίβ, &1ιιβ ΟΜίαιη, βίβ τ6Γο βαυηι, 111» υηοπιιη, ηοη- 
ηυΙΗδ θΐί&οα ροΓοοηυιι ίοπηβΒ, νθΐ €&ρί1& ίη(1υ6η(ϋ>ιΐ3. 8υρΓ&<0οΙυ» &υ1βιιι 
Ρ|ιί<)ιιΙίαβ ΟοΗηΙΙιΐαβ, £&1>υΙ&πι Η&ηο βηκηλΐ»; Νθςιι&φΐ&ιη (Ιηαυίΐ) ίΐίικί 
ΟίΓοΙ ίη 1ίΙ>ί(ϋη6ΐιι βιι&πι οβββίβββΐ, βΐ οοηοαηϋληίβι Ιιοηιιηυιη ίυΓ088 ία 1>6ΐ- 
1υΒ3 ιαηίΛηΛίχ »%ά &ιιιοΓί« ίηβ&ηία οοΓΓορΙοβ Ιιοσιΐηβι ΡοβΙ& ίπάι^ΐΐΑΐ)»! ; 
^υθ8 1>6ΐ1υΑηιιη ιηοΓβ ίΓβικΙθοΙββ, ρτο ΗΜίο βιιο ΟίΓοβ ίυηΐβ β^ΐ&τίΐ, οΙ> 
4ΐ(^8ί^6παηι ίρλίυβ ία Γ&1>ί€ΐη βββηίοβ. Ε3ΐΐ5ηιο(ϋ βηίαι. Λπιογ 1ιαΙ>«( !πιρ»- 
Ιυηι η&(ατΑΐ€πι, υ1 ιη Τ6ΐη άβκΐθβΓ&Ιβιη , πιοΓ(β βϋ&ιη ιρΓοΙα, ρΓ&βοβρβ 
Ιηνοΐβί. ^υ^ρρ6 €υρ!6ίη» βχ τι, ^^βή ίη ΒγοΙδ ηί^Γ&ηΙ Ιιοιηϊιιββ, ^ηι~ 
Ιιίΐ Γ&ΐιοηί €0ΐΐ3βηΐ8η«υιη &^1&ηΐ68; μ^ ΗαπίΑηιιπι βχυ(ί βρβάβαι, οοΓροη» 
£οηη&3, 6ί πΐ0Γ6β €ΐι&ιη Ιΐύΐΐιιίηοβ ρΓ&β «6 ίβτοηΐ, <1ιιιη ρτοίΑ ιηαϋ6ηΙ>υ3 
ιιι1ιί&η(;. ΙΙΙαά οϋλΐη & Ν&ΙυΓ& β&Ι, υΙ Είν&Ιββ ΜΙυΐηο ιαιρβίιι ίη ββ ίη- 
νΐοβη ΓβΓ&ηΙυτ, λά βχίΐίυαι υβ^υβ μ ίηνίοβπι ϊιηρθ(€ηΐ65• Υβηια οηρίάί- 
1&(ί1>υ3 Ιιιιοθ ηοη αηο ηιοιίο ββ ΙιαϋβηΙ, Ι88<»τί6ηΐ65 : &1ΰ €ηίηι, οΑπυαι 
ηοΓθ, ίΓ6<|αβηϋυ8 οοβαηΐ: &1ίί, Ιβοηθβ ςυοά βοίβηΐ, ίρβηιη ρηβββηίίβ ρΓα~ 
ήΐν» ίορβίαηι βοΐαηιηιοάο €χρΐ6Τ« βίΜ <][ΐιιιβηιηίι ύΰ άβοΐ^ιιο, $ί€ΐι( ηηί. ίΐ ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. V. 121 

μιαρως χίχρηνταί ττ} συνουσία, χαϊ μάλλον σαφίσηρον β»τ•ς χαΐ 
άλη&ίνώηρον ηρμψ^υσ^ν Ιν τγι ϊδία ΙχΒ^ίσιι, 

14πο α της νήσου της ΚΙρχης Ιξορμησας ρ ^Οίυσσίύς άνη- 
χ^ ιιςτην αλληννησον, υηί ανέμων Ιναντίων ΙχριφιΙς' διτι- Β 
δ να Ιδίξατο χα) η Καλυψώ, η άδ^λφί^ της ΚΙρχης, χαϊ πολλής 
^(ραπιίας ηξίωσίν αυτόν ^ συμμιγίΐσα αύτψ χαϊ ηρός γάμον. 
χάχύβ-ιν άνηχ&η, ϊν&α λίμνη υπήρχε μεγάλη πλησίον της ^α- 
λάσσης, λεγομίνη η Νεχυόπομπος, χαϊ οί οϊχοϋντίς Ιν αυτ^ αν^ Ο 154 
δρες μάντας' ο^τινις Ιξίΐπον αύτω πάντα τα συμβάντα αύτψ 

ΙΟχαι τα μ^λοντα. χα) άναχθ-εις Ιχεΐθ^ιν χιιμωνος μεγάλου γινο^ 
μίνου θαλάσσης Ιχρίπτεται εϊς τάς Σερενίδας ούτω χαλουμένας 
η4τρας, αϊ ϊχ των χρουσμάτων των χυμάτοίν ί]χος άποτελουοίν 
ΐδίον. χάχεΐ&εν Ιξειλησας ηλθ-εν εϊς ττν χαλουμίνην Χάρυβδίν, 
εϊς τόπους αγρίους χαϊ απότομους * χάχεΐ ηάσας τας υπολειφτεί- 

15 οας αυτω ναϋς χαΐ τον στ()ατον άπωλεσεν, αύτίς δί δ ^Οδυσσεύς Β 
μόνος Ιν σανίδι του πλοίου Ιν τω πελάγει Ιφίρετο , αναμένων τίν 
μετά βίας θάνατον. τούτον δι εωραχότες τινίς αποπλέοντες 
ναϋται Φοίνιχες νηχομενον Ιν τοις υδασιν Ιλεησαντες διέσωσαν, 
χαϊ ηγαγον αυτόν Ιν τγι Κρηττ] νησψ προς τον Ιδομενέα, ϊξαρ^ 

^χον ^Ελλήνων, χαΐ έωραχώς τον ^Οδυσσέα ο Ιδομενεύς γυμνον 
χα2 δεόμενον, συμπαΟ-ώς φερόμενος, δώρα αυτω πλείστα δεδο)^ 
χώς συν στρατί^ χαϊ στρατηγψ αυτοϋ χαϊ δύο ντας χαϊ δια^ V 51 

2. 3. άλη^ινότερον ^ρμήν$νβΒν — ίξωρμηβας Οχ. Οοιτβηί ΟΙΐ• 
11. β/Ιβ τάς Σεοενίδα^] ^, Σειρήνας ύοόλλϊ (Μψ^λώλ β( Ι•«€.Τΐθ- 

ίαίΓρϋθτ €θ«ιιη^, ϋοη8ριΐΓε3η(β8 ββββ: υϋ 1ι&6€ ρ1ιιπΙ>ΐΜ βη&τητϋ, ]ιιιίΑ 
Γβί γβηΐ&ίβιη, ΑαοΙοΓ ίι(β, ϊη βοΗρ^ίβ βοίβ. 

υΐΐΜββ νβτο Λ ΟίΓείβ ίθ8υ1& βοίτβηβ, &άνβτβο οΐϋη ]8Μ:ίΑΐαβ, !β ίηβιι- 
Ι&ηι ίΙίΑΐη &11<ϊΓ&η όβΐ&ΐυ» ββΙ: υΙ>ι & €Αΐ}(ρ8οη€, ΟίΓοίβ βοΓΟίβ, ΙιοηοΓί6οο 
€χοβρ1υ8, €οιΐ8α6ΐυ<ϋη6ΐη βϋβπι ουιη βα Ηαουΐΐ. ΒβΙ&Ιυβ ίηάβ, λύ ΑίΑ^υαι 
ΐη^βηβ, Νθεγοροιορυαι νοΜίυιη, ρΓορβ ιη&Γβ βί^υιη, ρβτνβιιίΐ. Ηυ]υβ Ιη- 
εοΤ&β, (|ΐιί νΑΐιοίιΐΗβ ρΓ&6ΰ6ΐ1βΙ)&ηΙ, οιηπία ςυ&β βί Α€εί(1βΓ&ηί, ςα&βςαβ 
«τ«Β(υΓΑ 6Γ&ηΙ &ρ6ηΐ6ΓαηΙ. Ιηάβ βοίγβηβ» β&βτίοή ηΐΑΐΐβ ίαιρβίιι ΑβΗλΙαβ, 
&ά 8€Γβιιίθ&β (}ΐΐ8β τοε&ηΐ ηιρββ ΓβΓ6ΐ>&1υΓ: ιια&β βυοίουοι βχ Βαίβίοηβ, 
βοηι(υηι ςαβη<!&ηι ρβευΙίΑτβιη βίίΐεΐιιηΐ. Ηαβ οαηι βν&βιβββΐ, &4 €1ΐ8ϋΓ>1)άίη 
ςαβαι τοοΑηΙ «ΐηυοι όοΐαΐυβν ίηοίάίΐ ί1>ι ϊη Ιοοα ρΓ&βΓυρίΑ ^ϋ βοορυΐΐβ 
ΜρβτΑ: υΙ>ί Γββΐύαίβ οΑτί^υβ βχβΓαΙυςυβ ίη ιη&ή <1«αΐ6Γβ*ιβ, βοΐυβ ιρβ6 
ιΐΑτίβ 1&1»ηΐΑθ ίηκίάβηβ, ρβίΑ^ο βα€ΐα&1>α(, ιηοΓίβαι πιίββίΓ&η ηυηαα&ιη ηοπ 
βχρ€€ΐΑη8. ΥβΐΌΟΐ ρΓΑ6(€ηΐΑτίςΑαΐ6β ϋΐ&β Ρ(ιοβηίε€&« ψίθβηΐββ ϋΐαηι ηΐΑ- 
Ηιιιβ ιιηΟΜ βυοΙα&ηΙβΒΐ , ηήββήεοΗίΑ ιηοΐί, βυ€ΐΐΙ>υ8 βτίραβηιιιΐ: βΐ ίη 
ΟΓβίαιη ίηβαίΑπι λόάικίαιη, Ηοιηβηβο, ΟηβοοΓαιη 6χ ^υά^υβ» ίηι^ί^ο- 
πιηί. Ι^οηβηθοβ υΐιί υΐίββ^ηι οοηβρβχϋ, ηυάααι &1ςιΐ6 ίηάίβηιη; βιιηι- 
ΒΜρβΓβ ΒΪ5θτ1ιιβ φΛψ ιιιιιηβήΙ>ιιβ &1>ιιαάβ όοιίΑΐυιιΐ) ΡαΜ βϋνη βχβτοίΐιι- 
122 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΛΙ.ΑΙ.ΑΕ 

Ο 155 σώζοντας ουτίν πρας, Ιξίπ^μψεν αίτ^ν άς^Ιβ-άχψ. ατινα χο2 
ο σοφός ^ίχτνς παρά του ^Οδυσσέως άκηχοώς σννίγράψατο, 

^Ομοίως α χαϊ 6 ^ωμηδης λαβών τ6 Παλλάδίον Ιξώρμησιν 
άη6 της Τροίας άς τί^ν ΙδΙαν πατρίδα. 

^Ο δ^^ίγαμίμνων ϊχων τ^ Κασσάνδραν, ί^ν 2πι{^€ΐ, ϊπί^5 
ρασΒ τ6 ττ;ς Ψίδον τιΑαγος, βονΧ6μίνος ΙπΙ Μνχψαίων πόλίν 
ορμησαί, 

^οίπίν ο ΙΙυ^ρος ίωραχώς πάντας άποπλινσαντας , τιφρώ* 
σας τον ΤύΜμώνιον Αΐαντα χαΐ λαβών ίν. υδρία ΊίΟχκψζ μηά 
Β τίμης μιγάλης πλησίον του τύμβου του Ι/4/^λλίως , του ΙξαδΑ^ΙΟ 
φου αι^τοΐ^ , πατρ6ς δί του Πύ^ρου , ύς τόπον λέγόμίνον Σίγρίν. 
Ό δί Τίυκρος, ο άδΑφός του ΑΧαντος του Τελαμωνίου, χα- 
τ(φ&ασ%ν ^νβ-ίως, ϊλ&•ών άη6 της Σαλαμίνος, πολπος της Κύ^ 
πρου, πρ6ς βο^&ααν του αδελφού αυτοΰ , χαϊ ίίρε τ6ν Πύ^ρον. 
χα} μψαΟιμώς παρ^ αίτου τά συμβάντα, άχονσας δί χαϊ τι^15 
γ€ναμ4νην τψίΐν τών λαψάνων του Αϊαντος, Ιπαινών χαϊ Ιπευχί^ 
μένος τω Πύ^ρω ϊφη, Ούδίν ξένον π&τοίηχας' Ιχείνης γαρ της 
Αχιλλίξος &είας φρεν6ς υπάρχεις υίός, λείψανα γάρ των άγα&ών 
ανδρών αφαιρείται ί χρόνος, η δι άρετ^ χαί θανούσα λάμπει, 
Ο 156 ^ ηαραχαλεΐ 6 Πυρρός τον Τευχρον αμα αυτφ μεταλαβεΐν βρω- 20 
του χαί ποτού, χαί Ιν τω συμποσίφ, ώς ίντα Ιχ του ΙδΙου γί» 

9. ύδ^Ιί^ <%., ύδρίΛΡ Οζ. 17. ΙηεΙνης --- φ^^ν6ς] Εαηρΐ^ββ Η»- 
ΓΑοϋά. ▼. 541. άΐλ' Ι£ έηίΐνον απ^^μα της ^είας φρΒνός πέφυχας 
*Η^ΛΜΐήρς, ^ 18. λΒί^ψανα] ΕαΗρίύββ ΑηόΓοαι. τ. 772. ηηρυβαομέ^ 
90101 δ' άπ' έδ^Ιών δωμάτων τιμά» %αϊ νΧίος οϋτύΐ ι§ί^ρ(^ρα των 
άγα&ων ανδρών άφαιρΒΪται χρόνος^ ά δ' άρΒτά χβΐ ^ανονβι Ιαμ- 
ηπ, Ο,νοΛ Μ&ΙαΙμ, οαΐ λΒί'ψανον ββΙ οοέανΰτ, ^βρπιτ&Ι, ^απι βιΜ . 
ΑοοοιηαιοάΑΐ. 21. πότου Οχ. 

ςαβ «ί η&τΐΙ>α8 άα&1>αβ βί Μΐΐ€ΐΒ(ΐΙ>α8 ςοίΐκιβά&ιιι ΐιιβ(πΐ€(αη, Ιϋι•€&ιιι άο- 
Όύάί : ιι(ί Ιμιθο •&ρ!βΜ ΟίοΙγβ, αΙ> υΐΐΜβ ιρβο βάοοίοβ, ηβηοπΑβ ηι&η<!&νϋ. 

ΟοηβΙαιίΙίΙβΓ β^ΐΕΐη Οίοιηώββ, Αεοβρίο βοοαηι ΡιΙίΑάίΟ) Τιό]»!!! γ6Κ* 
ςαϋ, ίη ρ&ΐη&ώ βακαι ΓβΨβτβαηιβ. 

Α|;8ΐηβιιιιιοη τ«το ΟΜβλοόη, αιι&ιιι μμΙμιΙ, ροΐίΐοβ, 1τ&)6€ΐο Εΐιο- 
άίοταιη ρβΐ&^ο, Μ^οβηΜ βα&β Γβρβίιτϋ. 

ΡνττΗυβ βαΐβοι, ιιΜ αβ^βΓοβ οιηηββ άΐβοβββίβββ &ιι!ιιΐΑάτ6Τίι1| Ιρββ Α]»- 
αβ Τβί&πιοηΗ αηβτββ !η ατη&ηι Γβροιί^οβ, &ά 8Ι^Ηη ςα«ιιι τοο&ηΙ, ρΓορβ ΐο- 
ηιοΐοαι ΑοΙιίΙΗβ, Ρ^Μ ρ&(ηβ, Αί&οίβ &υί€ΐη ρ&ΐτιιοΐιβ, Βοαοιίίίοβ Γθοοηθίάϋι 

Τβυεηιβ απΙοιι, Αι&αβ Τβίαπιοηϋ Ατ&ΙβΓ, ςαί β)α8 ίη &αχϋΐυπι 6χ 8&- 
Ι&ιηΐηβ, Ογρή ογΙμ ΑατθοβΓ&Ι; ίη Ρ^τττΙιαιη ίηάάβηβ, βάοο^αβςυβ &Ι> βο 
άβ «ιβ (|ΐΐΑβ Αοάάβτ&ηΐ; οβιϋοτ βΰλΐη Γαοίυβ, ςυ&ηΐο ίΐΐβ οαιη ΙιοηοΓβ 
Α]α€18 Γβΰ^ιιίββ Ιβιτ&β οϋ&ηά&νβτΑΐ, Ι&οθ&τΗΡνττΙιυιη; β1 Ρ&υβία «1 οιιιιιϊ& 
ρΓβοΑίυβ, ,,Νϋιϋ, ΐηαυΐΐ, ηοη Χλ άΐςηαιη ίοαβϋ; ςυΐ «ΙίτίηΜ ϋΐίι» ΑοΙιϋ- 
ηβ Μβηϋβ ΚΐΑβΓββ ββ. Νοηιρβ Ηβτοιιιη Κβϋ<|αΐΑβ &6τυαι ΕΚ>8υιιιίί: &8ΐ 8ρ1«η- 
άβ( ροβί ίιιη«πι ΥΐΗοβ.^ Ταοϋ τθτο Ρ^γγ1ιό8 Τβυοηιπι το|;&τΗ, α1ι βο- 
οοΒΐ οοβη&τβ^ ΙηΙβΓ οοθηΜίάοη νβτο βιιιη το^τΗ Ρ^ιτ^ι», (ειιϊ ι^βαο- _^ - ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι.. Υ. 123 

νονς , τίν Τ^νχρον ο Πν^ρος ^τέΐ δίηγίΐσ^αι αντω πάντα Ιξ αρ- 
χης τά συμβάντα τω αντον ηοΐρΐ^ ψησας άγνοίΐ^ το ίχριβίς. 
ο α Τένχρος ^ρξατο λ^€ΐν ονταίζ, 

Ό πας άΙών ϋνχ Ιξαλίίφα την ι/^χ^λ7^ως χατά ^χτορος νΐ- 

βχην' ος μ^&ών ^'Εχτορ» ιι^χτός βουλύμ^νον απαντηύαι τγι βαοί- 
χα ι Πίν&(σίλίία , τ^ροποιησας λάβαρα &μα τω ϊδίω στρατώ χαΐ 
ίαντον ονν αίτοΐς άπ^χριψας , τον ποταμον δια βαίνοντα τον 
'Έχτορα χτιΐν^ι χα\ ατιάχτας τονς αντω ίηομίνονς, ίνα μοΨον χα- 
ταΪΛπών ζώντα ' διρτίτα χαροχοηησας Πρκψω ^πίμψιν άγγ^^ ρ 

10 Χονντα τον *Έχτορ^ς θάνατον, χάϊ τα συμβάντα μηόίβ'ος των 
^Ελλήνων γνίντος^ ίιγαγι τί του ^Ειηορος Χ^Ιχρανον ύς δάπεδον 
π^4 αυγο^' χαι Ιν δίψρω μναρτήσας αυτόν τους ^Ιηπους ίλαύ- 
ιόντος ΑυτομΙδοντος συν αυτψ ^ιαστ^/ό^λι^χτοι^ αυτόν τέ σώμα 
ο σος γινίτης ποιών ουχ Ιπανιτο. άχοίσμς δΐ Πρίαμος τον του 

ίβ'Έχτορος μόρον, ωΧόλν'^β, χαΐ πάντες σνν αυτψ' χαΐ τοσαύτη 
βοη ίγίνίτο Ιχ του πΙί'ηΘονς τών Τριίων, ωστί χαΐ τα πετανά 
του οέραΐΌν ταραχΒηναί, χα\ οι *Έλληνες δε χαίροντες άντεβόη^ 
σαν ομοίως * χα\ χΧεΙονται αΐ πυλαι τον ^ΙΧίου, ο σος γενίτης 
Ιπετελξσεψ αγώνος εορτην τοΐς βασιλενσι χαϊ πασι, πολλά φιλο^ 

ίΟτιμησάμενος, ττ] δι έξης ημίρα ο Πρίαμος πίνΟ^μον φορών Ο 157 
σχήμα, αξας με^ εαυτού Πολν'ξίνην την ^υγατίρα αυτού, παρ^ Β 
&ίνον, χα) Μνδρομάχην, την ^χτορος γυναΐχα, χαΙ ίΑστυμναχτα 
χαϊ ^ίαοδάμαντα , υισυς αυτού νηπίους , παραγίνεται προς τους 

23, Λαομέδοντα Οβάτβηοβ ρ. 127. Ρ. 

Γ6^ €!ύίαα €οη3ιιηοία3 βηΐ,) υϋ αΐΐΐιιβ &1> οηβΐηβ Γβιη Γβρβ^βηβ, ςα&β ρ&« 
ίη 800 &€€ί<)6Γ&η1 βοβιτΒτβΙ οιιιιιί&; ηίΐιϋ α&ιιο οβτΐΐ άβ Ιιίβ αοοβρίβββ 8β 
&386Τ6η8: Ηίβ ίΐβαοβ Τβαοηιβ βχοηαβ €81. 

νΐΰίοηΑΐη ίΙΐΒΐιι, ηυ^ιη ΑοΙιΗΙββ άβ ΗβϋΙοΓβ ΓβροΓίατϋ, ητι11& ΒβΙββ 
οΙ>Ηνιοη{ άλίατα €8ΐ: (|υί υΙ>ί ΑαόίβΜΐ, Η«ε1οτ€ΐη όβ ηοείβ ΡβηΐΗββϋβΑβ 
Κβ£:!η&β οΙΜαηι Ηυπιιη, ρηβοοουρ&Ιο βίυβ δΐΐηοτβ, 5β βυοβςυβ ίη ιηβίάίίβ 
εοΐΐοο&ψίΐ; Η€€ΐοΓ€ΐη(|υ6 , €υαι 8Ώ18 οιηηιόιιβ, βαιηβη (Γ83ίά€ΐιΐΐ1>α3 , ίηΐ6Γ- 
ηβΗοηί ^β()ϋ; υηίοο ιΐβιηρίο, ηυβιη Βίτβςι βυρβΓ^βββ τοίυίΐ, ιη&ηίί>υ8 &1>- 
8ά£ώ$, ΡπΑπιο Γβιηίϋ6ΐιαπιη , ουί ΗβοΙοήβ ιηοΓίειη &ηηυηει&Γ6(. Ρ&Ιβτ 
&α(«ιη Ιαυβ &χι1β Ιαοβιη, ΟϊΓββοιβ ίηίβΗηι αα&β ΒοοΙάβΓβηί οιηηί& ηββάοη- 
1ίΙ>α8, ΗβοΙοΗβ ιηΙβπηοΓίαυιη οοΓρυβ, ουΓηιι αΐΐίς&ΐυιη, «1 &1) €(ΐαΪ8, ςυοβ 
Ιρ8β ουιη Αα1οιιιβ<]οηΙβ &^1αγί(, οίΓουιηΐΓ&ΰΙυηι , ηααπι ροΐαϋ ιη&χΐιηβ &ά 
(«πταιη ΑΐΙιβίΙ. Ρπ&ιηυβ &υΙ«πι βνιϋΐο Ηβ€(οιί$ ία^ο, 6]ϋ1&Γ6, οοιη ϋΐιίβ 
οηιηίΐ)!»: Ιβηΐυ&φΐβ €5ΐ Ιη ΤΐΌ38ηο ρορυΐο οΙ&ιώογ ο^Ιιιβ, Οηβαβ ίηΙβΓίαι 
ΙήιυιιρΙιαιη 8ΐιυιη €ΐ&ιηοΗΙ>ΐ]8 ΓβοίρΓοοίβ 6€ΐβΙ)Γ&ηΐί6θ8 , ό1 ΥοΙυοΓββ βΐΐ&ηι 
ΟοβΙί οοη5ΐ«τη&Γ€η1θΓ. Τυιη ύ^το βίΑΐίιη οϋβοίβίβε δπηΐ ΙΙΐΐ ροΓίαβ. Ρ&- 
ΐ€Γ ΒυΙβπι Ιαυβ, ΙηβΙϋυΙο €6Γ(βπ;ίητ8 ίββίο, Ραοβϋ βχβΓείίοιη^αβ (οίοπι 
ηαη€ΐΊ5ιΐ3 ρ1υήιηΪ9 όοηΑΤΪΙ. Ρηηιηυβ &αΐ6ηι άιβ ββςυβηΐβ, ν68(6 ίηάαΐΌβ 
1ιι^υΙ>η, «ι Αββαωρία 3«ευιη βΙ1& Ϋο\^^^^ηΛ^ γίΓ^αβ ίηηυρίΒ, βΐ Ηβοΐοπ» 
υκοΓβ ΑΐλιΐΓοηΐΜΐΐ€ , €υιη βϋοΐΐβ €]α8 άϋθΙ>υ9, Α8^γΛη9^^^Λ ^^ Ιι&ο^&ιη&η- 124 ' Ι0ΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΕ 

^ΕΧΙηνας, αγαγών μιύ^ ίαντον χαΐ χοσμόν πολύν Χίύ χρυσών χβΐ 
αργνρον χαΐ 4(Τ^ητα, ονσης όί^ σι/ίί Ιν τοις ηγψ6σι των *£λλι}- 
νων, ηΧηαίον δέ αντον γενομένου, Ιθ-ανμαζον πάντις ττ^ ^^ 
τοΧμιαν τοδ αντον ΙΙριάμον, χάί άπηντώσιν ,ξαντω βονΧομενοί 
V 52 μο-Ο-ίΤν την αϊτίαν ττ^ζ άφίξΗος* ίωραχύς δι αυτούς 4. Πρίαμος, 5 
ίαντον ίΐς τ6 ϊδαφος ρίψας, χονιν. Ιη\ της χέψαλης αέτον φίρξον 
χαΐ ^£Ομ£νος αντών ανψιχίτας γενίσ&αΐ" τ^^ρίς τον \4χιΧΧία νπίρ 
του σίίματος τον '*Εκτορος. οϊκτίίρα δί αντον Νίστωρ καΐ 7^ο- 
μ9^(νς αντω γ%ν{α%αι σννιχίτας προς τονΖίχιλλία νπίρ τον αω^ 
/ιιβτος τρν ^Εχτορος, οίτινες Ιδνσώπηααν τον (Αν πατίρα περί του ίο 
ΙΙριάμον. χα\ ίχίλίναεν αίτον ίϊσιΧΟ'€Ϊν ίϊς την σχηνην^ αντον * 
ο δί Πρίαμος (ϊσίΧ&ών ίπεαν ίΐς τονς πόδας αντον τΑωτος ίια^ 
τενων, ώααντως δί χΰΛ ΐΑνδρίψάχη σνν τοίς τΛααίν, η δί ϋο- 
Ο 158 Χν*ξίνη τί^ρίπΧβχΛα τοις ποαϊ τον σον γενΗον περί τον αντης 
Β αδίΧ(ρον ^Εχτορος, δονΧ^νιιν Ιπαγγ(ίΧαμίνη χαϊ μίνειν σνν αντψ, 15 
ιΐ άποδψ τον νίχρόν. οί δί βασίΧίΧς το γ^ιρας αντον οίχτείραντ^ς 
παρεχάΧονν νπ(ρ Πριάμον. 6 δί σος γενίτης ^ΑχιΧΧινς προς αν- 
τούςΙφη^Κρατηνί αντον Ι'ξ αρχής ϊδπ των παίδων χαϊ μτ^ (τννίξα'- 
μαρτάνειν * αλλ' ύχεν αντ6ν ϊρα^ των άΧΧοτρίων χρημάτων ' ού 
γαρ ^ΕΧίνης γνναιχδς την Ιπι^μΙαν «?/ίν, αλλά των ^Ατρίως χ(420 
ΠίΧοπας χρημάτων τον πόΟ-ον είχε. δότι οίν δίχας Λνβ^^ ων ησε^ 
βησατι ' σωφρονιζίσθ^ωσαν σνν δι"* νμας ^ΕΧΧηνίς χαϊ βάρβαροι. 
01 δέ πίίθ^ονσιν αντον Χντρα Χαβοντα τον νιχρον παραχω^ \ 

12. ηλωτός] 9€ωτός? 23. 01]* Ο Οχ. 

1β, βΓ&6008 &(1ϋ(, ϋάΓβΓβηβ Μοαπι, 'ρηβΙβΓ τββίββ €ίί Οπΐ8ΐη€ηΙ&, αοΗ 
ααο^ηβ €ί &Γ|{6ηΐί ρΐαηηιαιη. ΡΗ&πιο &ιιΙ«ιη &ρρΓορίηςα8ηΐ€ « βίίβηϋαηι 
αβΓβρ^Ιβ 6ΓΑθ6οηιπι Οαϋ11>υ8 οΙ>οΗβΙ>&1ιΐΓ , ΡΓΪβιηί ^(ΙυοίΑαι &άαι!Γ&ιιΐί- 
1>α& Τυιη τβΓο οΙ)νί&ιη ι^ ρΓθο«ά€ΐ>&η1 , &άτ6α(αβ ο&όι&πι 8θί8θϋ«1ιιη: 
ςαο8 Ρήϋΐηυβ υΙ)ί οοηβρβχίΐ, «ά (βιτ&ιη ρΓοαάβηβ, ρα1ν€Γβιηςτΐ6 ίη οΑρίΙβ 

5681&ΙΙ8, οΙ>ΙβΜ(ΑΐΜ(ιΐΓ 608, οΐί ββουπι ρΓ6ο&ΙθΓ«3 ΑεΚ'ιΙΙβοι ίπΙβΓρβΙίΑΓβηΙ, |. 
ο ΗβΰΙοΗβ οοΓροΓβ Γβάάβηάο. Ου3υ8 ιηίβθΠί ΝββΙοΓ βΐ Ιάοηιβηβυβ, ρΓ&- !} 
€ΪΙ>υ8 6)113 &ηιιιιβΓυηί; ΑοΜΙΙβιηςαβ , ιι(1 ΗβοΙοηβ οοτρνιβ Γ6(1(ΐ6Τ6α(, 80ΐ1ι- 
άΐ&ηιηι. Ρ&16Γ νβΓο Ιυυβ βΟΓυπι ρΓ6οϋ>υ3 ιηοΐυβ, Ρή&αιιιιη ίη ΙεηίοΗαηι 
Βΰοβηϋ: ίη^Γβββυβ &υΐ6ηι Ρή&ιηυβ, Αοΐιϋϋ βυρρίβχ &ά ρβ468» ιιρ& ουπι 
Αη<)Γ0ΐη«ιεΙΐ6 Αϋίβ^αβ 6]υ8, ρΓθά<ΐ6ΐ>&(. Ρο1>Χ6Ιια τ6Τ0 ρ&Ιηι 1«ιί ρβ^ββ 
ΕίορΙοχΑ, υΙίΓο 8ροη^65&1, 86, πιοίΐο ίΓ&Ιηβ οοΓριιβ Γ6ά(ΐ6Γ6^, !η ρ6τρ«- 
Ιαυιη βί 8υΙ)8βΓψϋιιηαι. Τιιιώ ςυί &06Γαη(; Βυθ68, Ρη&πιΙ 86η6θ(υ^ πιΐ- 
ββΠί, ρΓο 60 βυηΐ 8ΐιρρΗ€63. Ρ&Γβηβ &υ(6πι ΐυυβ; ,,ΟροΓίαβτΑΐ, ίηηιιίΐ, 
ΡΓΪ&ιηυιιι βΐίοβ βαοβ ιη&^αηυβ οοβΓουίβιβ, η6(|ΐιβ 86 βοβίβήι 60Γυιη άβόίβββ 

ΙβηΕίη Ι1Χ0Γ6ΙΙΙ, ηυ&ιιι Ρβίορίβ 6ΐ ΑΐΓ6ί ^ίνίΐί&8 &ρρ6ΐ6ΐ>&1 ^1>ι• Μ&Ιβ 
1^*1 ΐϋΓ ϋ νοΙ>ί8 ίΑοΙοηιιιι ρο€ηβ3 <!&16$ ▼6βΐΓοςα6 6Χ6αιρΙο Ιι&1>«Αη1 Ιιεμ 
8ΐ1>1 6Γ&6ά Β&Γΐ>&Η€|υβ ίη άοοιιαιβηίοιιι. 

Ρυ€68 Μΐ^βαι 8ΐι&<ΐ6ΐ)&η( , αϊ! αεοβρίο ηάοηρίΐοηίβ ρηϋο» ε&άΑτ«τ ΟΗΚΌΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι-. V. 125 

ρησαι' ο δΐ τά ^Τϋυ βίον πρτινΑ Ιννοησας , τον ΠζΙαμον ανί- 
σψησί χαΐ ΠοΧνξίνψ χαΐ Ιίνδρομοίχην , χαΐ χ^λιοα τω ΠριΑμω Ο 
λουσασ&αι χαϊ σίτου χαΐ οινον γίίύσασΘ'αι αμα αυτω ' αΧΧως γίίρ 
ονχ ατ ηαραχωρηααν αντώ τον ν^χρόν. 6 ϋ Πρίαμος φόβφ 
δχαηχόμ^νος χαΐ ΐΧηΙδί των μίΧλόντων, *ταπίΐνώς παραγίνεται 
Μο ΠοΧνξίνης παραχρατονμιναςηρίς ^ΑχύΧία τον σον γινίτην 
χαι βρωτον χαι η^τον μιτίσχι. χαΙ ηοΧΧων ΧαΧη&ίντων άνίστη^ 
ααν,' χαϊτιΘ-^ντων των Χυτρών Ιπϊ της γ^ς', ϊδών 6ΐ4ζίΙΧεύς τ6 
ηΧηΌ^ος των δώρων, τον τεχρυσον χαϊ τον αργηρον δίχηαι χαϊ Ο 159 

10 ^χ τοΰ ιματισμού μ^ρος, τά δι Χοίτιά ΠοΧνξίνι^ χαρισάμινος 

άηίδωχί τον νίχρόν, 6 δί Πρίαμος παραχαΧίΐ τον ^ΑχιΧΧία Πο^ 

Χυξ4νην ηα^ αυτφ χαταΧΛπεΐν' ο δι ϋη^ν αυτω ϋς το *ϊλιοίτ αν- 

τίιν άγαγιΐν, Λς άλλον χαιρον τα χατ αντην άναβάΧΧομινος. ^ 

Ό ίί Πρίαμος άνίΧΒ-ών^ίϊς το όχημα, ϊχων τ6 σώμα του 

ίδίΕχτορος αμα τοις συν αυτω εϊς την πόΧίν ίΙσηΧΘ-^* χαϊ τίψρώ^ 
σαντις το σώμα του ^χτορος Ο-άητουσκν αντον ίξω παρά τ6 Τ£Γ- 
χος του *ΙΧίθ9) , πενθ^σανης αύτ6ν πιχρώς. 

Κα\ Ιν τψ μιταίξυ παραγίνεται η Πενβ-εσίΧαα ίχ της αντιπί^ 
ραν Χί^ρονησου, ηοΧυ πΧηΒ-ος Ιπαγομίνη ^4μαζονων χα\ ανδρών 

9^ γενναίων, μα&ο9σα δί^Έχτορα άναιρεΐσθ-αι, υποστρίφαν ηπεί- 
γετο ' Πάρις δε τοΰτο μα&ών, επεισεν αυτήν μίνειν, χρυσον δους 
αύτιί ποΧύν. ανε&εΧσα δί μετά τον Ιδίου στρατού, μεά^ ημίραζ 

7. ποτον Οχ. 19. Χίϋονηδον €1ι., Χερονήαον Οχ. ίϋά, χαϊ 
€1ι., χατ' Οχ• 20. άναΐ(ΐάα9αι] ΐήιηο άν^^ρήΰ&αι, 

ΙΠίβ οοηο«άβτ6ί. ΈΆο τβτο τϋΑ« ]αοιιηθ& ιμοβι Γ«ρπ1&ηβ, ΡΗ&ιηπιη, Ρο- 
]^Χ€ηΑΒΐ, Η ΑηάτοΐύΛοΪΜη !η ρ«<1«8 βτί^Ι:; Ργϊαιοο ρη«1βΤ6& πίΑπίάληβ, 
αΜ ΐΑΤ8»θ1, υίί ρληβιη, τίηοιηηοθ &ριιά >β βαιηβΓβΙ; ηοη &Η(«τ ά οοτ- 
ρ«9 ΙτΑΐίϋιιηιιιι ββ, οιίηΑΐΐΜ. ΡπΑΠίυβ «ιιΐβιη, ίηΐ6Τ βρβιη ιη6ΐηαΐ(]0β ίίι- 
ναή βΐΜρβηβαβ; & ΡοΙ^Υβαιι βαβίβηίαίοβ , ΙιυιηϋϋβΓ ΐη^Ανϋ, αΙ>οπι β1 ρο- 
ΙοΒ οαιη ρ«Ιτο Ιοο οΑρΙαηιβ. υΐ>ΐ ιηυΐΐίβ ίητίεβιη Μπηοηβ β^ΐ&ϋβ, βατ- 
£6ΐΜη1 (Αΐιιΐβιη; Γοάβιηρίιοηίιηυβ ρΓ«(ίαιιι ίη ηο^ιο ροΒίΙυιη θβΐ. Υίάβηβ 
&υ4«αι ΑοΙιϋΙβΒ άοηοηιιη ιηιιΐΐϋιιάίηοαι, «οοβρίΐι ΑΪΙ>ί βυΓΟ βί ΑτςβηΙο τβ- 
8ΐίΙ>υΒ(1ιΐθ λΐίααοί, ηϋςυ& ΡοΙγχβΟΑβ, νη& αιιη €&<1&τ6Γ« Γ€^άιάΐ1. Κο- 

Γιϋ &οΐ6ΐη ΡΗλίηο, ιιΐι ΡοΙγχ6η&πι ^αο(}υθ βίΜ ιβΓτατβΙ; ΑεΙιϋΙ^β ΰΐλΐη 
αΓΐ>«αι ββεαιιι άβάαοοτθ {υββίΐ ΡηΑΐηυιη; 1ι&€ άβ Γβ εαιη βο &Η83 

ΡΗ&ηιοβ ϋληαβ αιπαιη οοηβοβηθβηβ, ΗβοΙοηβίΐυβ οΑθ&τβτ ββοαιη ίβ- 
Μ«, ιιτΙ>«αι οοιη βοίβ Γβρβϋίι ιι1>ί !η άηβΓββ οοηνβηηιη οοΓρυβ, 3αχ1β 
Ιΐϋ ιηαΓοβ βχΐη ιιτΙ>βιη ιαβ^ο ουιη Ιιιοία, Γ«€οηύΐ(ΐ6η]ΐι(• 

Ιιιΐ6Ηηι τβτο θχ ορροή(ο ΟΙιβΤΑοηεβο &<1βη1 Ρβιιϋι«8ΐΐ6& , Αιη&ζο* 
ηηιιι «1 Μΐίοοβοηιιη τιτοηιιη «χ6γοΙΙο ονιηβπΜο 8ΐΐρ&(Α. ΟβιΙίοΓ «υΐβπι 
ί«€ΐλ άβ Ηθοίοηβ ιηοΓ(β, ίη τβ<1ϋαιιι ρτοΐΐηυβ ββ ρ&τ&Ι: τβπιπι Ρκτίβ, Ιιοο 
^""^'^', «ατό αιαίΐο 6«αι Αβ !ιι•1ί(ιι1ο ιαο άΙαιοτβΜΐ. Ι11& ΙβίΙατ, ειιηι μ Ι 126 ΙΟΑΝΝΙδ ΜΑI^ΑI^ΑΕ 

Β ολίγας οηλισαμένη αύν τφ τξλ'^η Ιξίρχίταί^πΙ τύ ίάπεδορ. 
δίαίξ^ί&ίρτος ϋ του στρατού α^της ϋς όνο μίρη, "στανται 4>1 
μίν το'ξοται το δ^ξιον λαβοντις μέρος, οι ϋ οπλΐται ηίζοί, ηλειω 
Ο 160 των ιππίων οντις , τον μέσον 1ί/οντίς τόπον ' η όί Πίρ&€σίλΗα 
μέσον Τίϋίν ιππέων νπη§^ σύν τω σίγνω, χα2 λοιπόν οι Δαναοί 5 
ταξαντις ίαν,τονς ^^ν&•ίατα^α§ , τοΤς μίν το'ξόταις 6 Μενέλαος 
χαγώ Τίϋχρος χαΐ Μηριύνης χαΐ ^Οίνσσίύς^ τοΐ^ όί οπλέταις 
V 53 /ίιομηύχ^ς, ^Αγαμέμνων , Τλψι6Χ%μος κα\ ^Ιάλμενος χαι ίΑσ^ά^ 
Χαφος, τοις δΐ/ιππινσιν ο σος γενετής Ι^χιλλενς χαΙ οί Αιαντες 
οΐ δυο , χαΐ 6 *Ιδομενίύς δέ χαι 6 Φιλοκτήτης χαΐ οι λοιποί ηγι^ 10 
μόνες αμα τοις αυτών στρατοΐς, χαΐ χτιίνω ίγώ Τενχρος πολύ 
ηλη&ος, ώστε Ιπαινε&ηνμΙ με , ώς αριστενσαντα, τονς ^^ οπλί- 
τας άψανίζουσιν οι ΑΥαντις, Ιν μέσψ αυτών άσελά'οντες, ο δέ 
σος πατήρ ΙΑχιλ^εύς μεταξύ αυτών υπάρχων, άπεβλέπετο την 
Πενθ-εσίλειαν , ζητών άποχτεΐναι αύτην μαχομένην πιχρώς, χαϊχ5 
πλησίον ^Ιππου αύτης φβ-άσας, δορατι χρονσας αύτην άπο του 
Ιππου χΐιταβάλλει , χαι ετι ζ/ώσαν αύτην ελχει πεσουσαν Ιχ της 
Β χόμης, χαϊ εωραχότες αύτην πεσουσαν οί λοιποί τοϋ στρατού 
αύτης εϊς φυγην έτρά^ίησαν ' τών δι Τρώων τάς πνλας χλεισάν^ 
των δια τους φεύγοντας , οί^Έλληνες ημείς τους ηεριλειφ^ένταςίο 

4. τό μ^ϋον 1ίχοντ$ς τόπον] ,,δοτ. τον μίαον ^χονης τόπον: ββά 
Ιοοααι ίβίαιη &Β(βΓ ηαβηόοβιιιη βιιβρΐοοΓ, βΐ ρΓο, μεσόν^ λαιόν Γβρο- 
οβπθυιη οβηβοο, αίί 1ι&1>6( Οβ^ΓθηαΑ: διχή δΐ τον ιχντης δαλονσα 
οτ^ατόν^ χαϊ έν δίξιφ μΙν ιχντης τους το|οτας, τφ Χαιφ δϊ μέρη 
τους οπλίτας πίζονς^ πλίίονς τώρ Ιππίων οντας^ έχτάξασα^ ή Πεν^ 
ϋ'εαίλεια μέδον των Ιππέων ην έν τφ σίγνφ,**^ €Ιι• βποβηαβ Ρ&12003 ρβτ <1ί68 Γβίβαβδβΐ; οορϋβ ί&ηθ6ΐα καίβ ίιι&1πΐ€ί«, ία 
ρααι ρΓ0£Γ€88& €£(. Βίνί&ο ΑαΙβαι Ια ρ&Γΐββ <1αΑΑ θχβΓάΐυ, βΑ^ίΚΑτϋ «ά 
οθχΐΓ&ιη £(«(6ΓυηΙ: ρ€<ϋ(«β ιιαίβαι ^Γ&νίβ βπηαΙαΓ&β, ί|υο3 ΒςιιίϋΙιυ;» ρΐιι- 
Γ«5 Η&1>υί(, &(! Ι&βτυαι οοΠοε&νίΙ; β<)υίΙίΙ)ΐ]5 ίη ιη6<ϋο ρο&Ίΐίβ: ίαΙ«Γ 4^03 
ίρ8&, οαοι βί^ηο, οοηβΐίΐϋ. λάεβ τβΓο βΓ&θοοηιιη ίΐα 0Γ(ϋα&ΐΑ β5(, αϊ 
βΒ^ΐΙβτϋβ Ηοβϋααι Β^ο Τβαοπιβ, Μ6η6ΐ&υ&, Μβηοαββ, υΐίβδββ; ΐρτΗτίβ ιια* 
Ιβηι οται&ΙυΓ&β ρο(1ίΐί6ιιβ, Οιοιη6(ΐ64, Α^ΐϋηβιιιηοη, Τίβροΐβιηϋβ, ^&1ιηβηιι8, 
β^ Α80ΐϋ&ρ1ιυ3 ορροαβΓβηιυΓ : Β()αίΐίΙ>ϋ8 τβΓο ρ&ΐβτ (υυβ ΑοΙιίϋθβ, Α] αχ 
ιι(€Γ(|αβ, 1(1010606113, Ρΐλϋοοίβίββ , ο&βΐ6Γίςαθ Ουε63 οααι βαίβ ριι^η&ιη Οθ- 
άβηιηΐ. Βΐ ()αί<ΐ6αι Β^ο ΤβαοΓοβ ρ1υηιιιο5 ίηίβΓΓβεί, &(1βο α^ βίτβηαααι 
ιηβ νίΓυιη οιηηοβ ρβΓΚίζϋβήηΙ. βΓ&τίβ &ιιΐ6ΐιι &Γαι&1υΓ&θ ιηίΙΚββ Α3&063» 
ιη6<1ίί ίη 603 ίΓηιιηρ6ηΐ€8 , ρΓο0ί§&ηιη(. Ρ&ί6Γ ι&ιιΐβιιι Ιααβ, ηιβόίαβ ίηΙβΓ 
€03, Κβςίηαβ ίρ8ί ίανί§11&ιΐ3, οεο&8ΐοηβιιι Υ6ΐι&1>&ΙαΓ, ()αοαιο(1ο β&οι, &0Γί- 
ΙβΓ 8&ηβ ρυ^ηαηΐεπι, 6 ιηβάίο ΙοΗοΓβ^ Ιΐα(]ΐΐ6 ρΓορίιιβ οί Α€€64ί6ΐΐ8, Ιΐλ- 
8ΐ& 6&ΙΙ1 ίιηρβΙβΒαΙ; οί οχ θ()υο (ΙβΙυΓ^&Ι&ιη , άαιη ίη ο&βα ογ&Ι, οοιοα &γ- 
ΓβρίΑΐη άΊ3(χ&Ιΐ6ΐ){ΐΙ. Ο&άοηΙβηι νοΓΟ ΟΑΐη νίά6ηΐ68 Γβΐί^υί οχ οχβΓοίΙιι 
β]!», ία^&ιη €ΐηη68 €&ρ6336ΐ>αη1• €υπΐ(}ΐιο οτΙιίΗ ροΓίΑΟ & ΤΓθ]οηί3 ο1>3θ- 
Γ&(Αο ίυί33οα&, υΐί οπιηοιη «ιίιι^βηάΐ «ρβιη βιιίβ &(1ίιηβΓβη&{ ηοβ, (ιοβϋοαι ι: ΟΗΚΟΝΟΟξίΑΡΗΙΑ. Ι^. V. 127 

Ιπίίίώξανης 7$αρά το τιΧχοζ κηΐνομε^ , άηοσχόμ^νοι τ&ψ γυναί^' 
χών ^Αμαζόνων, αστινας ο στρατός απάς ίεσμίνσας Ιμιρίαατο, Ο 161 
ττ^ς α ΤΙίνΘΉίίΧίΙα^ Ιτι ίμπνίονσης βουλή ημΐν Ιψίαττι ωστι ζώσα» 
{ϊς τοτ ποταμον ρίψηναι η χνσΐν ^ϊς βρώσιν παραδοθ'ίίναι ' 6 δί 
βΙ/ίχίλΧίνς ^τιι τιμάς Θ-ανουσαν ταφηναι' ηαϊ γροντα τά π^ι^^ 
Ιφαίνησαν ύς τον ποταμον ριφηνοί. χαΐ ξνθ-ίως ί /ίίομηίης Ιτα•* 
Χαβόμίνος αντης των ποδών ίϊς τον ΣΜίύμανδρον ποταμον βύλ^Λί * 
ταιΐ &νησχα παραχρήμα, 

ΙΛ^τα δί ολίγας ημίρας ο Ύι^ών Τίς Ινοματί υπό του ΙΖρια- Ο 

10 μου παραχλη&ίίς παραγίνεται, αγο^ν ^Ινδούς Ιψίππονς χαΐ πίζονς 
χαΐ Φοίνικας μαχίμωτάτονς μίτ αίτών χαϊ τον βασΑία αυτών 
Πολυδάμαντα. χαϊ τοσούτον υπήρχε ^ιλη&ος όσον οντε τ6 ΤΧιον 
οντε το δάπεδον άπαν Ιδίχετο. χαϊ δια ναντιχου στόλου ηλθ-ον 
πολλοί ΊνδοΙ χαϊ οί αυτών βασιλείς ' Ιδιψχοϋντο δι τασσόμενο» 

15 πάντες οί βασιλείς χαϊ πας 6 στρατός υπο του δυν($τοϋ Μ4μνο^ 
νος, βασιλέως ^Ινδών, ε7χε δι ο Μίμνων μεθ^ εαυτβυ χαϊ πλου^ 
τον πολύν εϊς τάς ναϋς, χαΧ άναπαυσαντες εαυτούς Οξ^λ^ον ε!ς 
το δάπεδον , Ιξίψη παράξεί^α φορουντες χαϊ σψενδοβολα χαϊ άσπί^ 
δας τετραγώνους, χαϊ συν αυτοις μιγίντες οί του ^ΙλΙου συμμα^ 

Λχοι χαϊ οί Πριάμου παίδες χαϊ 6 ΜίμΗαν ηλ&εν Ιν αρματι ϊπο- ^ ^^^ 
χουμενος εϊς τ6 πεδίον, οπλισ&ίντες δί χαϊ ημείς οί ^Ε).ληνες 
προηρχόμε&α, πάντα δεινώς έχοντες* ϊδόντες γαρ χαϊ τομείς οί 

5. γνόνχα Οΐι., γνώντα Οχ. 12. οντεί Όϋ6\ Οχ. 18. σφη^ 
δόβοΧα Οχ. 19. ^Ίλείου ] βοτ. '^X/ον.'' €1ι. 8ίο Ι&ιη Οχ. 

Γβ1!ςιιΪ88 ίοΜΟοϋ, ιαΙ> ΐρβίΒ ηΗΜβ ιΐΜίηΒι» ΙτοάάΑνίαιιιι ; &1> ΑηΐλζοηΙΙ>ιι• 
ίηΙβΗιη &1>8(ίη6η^€8 ; ςαββ, ίη νΐηοαίΑ €οη36θ(ββ, βχβΓείΐιιβ οηιιιΐβ ία(«τ ββ 
^ίβίΐ. Οβ Ρβηΐΐιββίίβα «αΐβαι ΐρβλ «πΗβΙλπΙβ «άΐιηο, όβοΓβίυιη & ηοΙ>ί» 
βπιΐγ οΐί τθΐ ία ίΐυιη^η ρΓο)ί€«Γ6ΐιΐΓ; τβΐ <1ίΐΑηίΕη<)& 0!ΐΒίΙ)θ8 ο1>)Ιε6Γβ(υΓ : 
€•βί«ηιιη ροαΙοΙαΙια^ ΑοΙιί1Ι«β, οιοιΙομβ ββροϋιιηβ 1η<1ί: φΐο βιιιΐιΐο, ίη 

ρΐλΐΒ, Ιη »ΕΑΠΐ&]ΐ(Ιηιπι ρΓ«€άρίΐ«νΊ(; ιιΙ>ί Α(&ϋιη βοίΤοεΑίΑ ρ«ηϋ. 

Ρ&αο!β Αυ1«αι ροβΙ ^βΙ>υ3, Α<)ν«ιιΗ ίη 8ΐιρρβΐί•Α, α Ρήβπιο τοολίαβ^ 

1>^οοιΪ8ώιιί, €1181 Γβ^ βοπιοι Ροΐ7αΑπιιιιι(β. ΤαπΙα «ιιίβηι βηΐ πιαίΐίΐιι- 
άο θοηιιη, υΐ η«ο ΙΗυιη; ηβο Ιοίυβ υηάί€|ΐιβ οΑΐηρυβ β&η οβρβη ροία^Ηΐ. 
8βά €( η«νϊυιη ςοο(|<ιβ &ρρ8ΓΑΐα βυρβττβηβΓοηΙ Ιηάοηιιη ςυΑβιρΙυηπιί, 
€001 Κ«|;ί6οβ• ΤοΙαβ Αΐιΐβπι βχβΓοΗιιβ Γβ^ββι^υβ Μβιηηοη» Ιηόοηιαι γ«- 
ςίβ βα1> ϋυβρϊαίβ ιηΗί(Αΐ>Εΐ, τίΓΐ ροίβηΐΐββίιηί , ςυίηυβ ρΙοΗιηίΒ (Ιίνϋββ ηΑ- 
▼«3 3089 οηυβΐ83 ΗΑΐ>αίΐ. Ηί, υοί ρλΐιίαίιιιη ββ ΓβίβοίβββηΙ, ίη €•ηραη 
ά€3οβηά«π]η1; 60863 (^αίβιιιιβ Β&Η)8η€03, ίαη083, «1 (|ΐΐ8άΓ&(Α βαιΙ» |[θ- 
8(8ηΙβ3: ςαΚη» βϋλοι 3β 8^]υηχ6ηιη1 €οηΜΐϋ11οηβ3 ΤΐΌ}8ηί Ρή8ΐηίηυο 
ίϋϋ. Μβαιηοη «ιΐβαι ίρββ ουπηι τθοίοβ, ίη ο&ηιρηπι ρΓ0€β(ΐ66&1. Νθ8 
«(1810 βπιβά 8Π0& 8οηι«η1«8, βιβΙα ίηΐεπβι οηιηι& ΒοΙ>ί8ΠΐΙΚ οπιΐη8η(68, 
ΙίαιοΓ ΙλΟΜίι; «ά Ιιοβίΐυιη βιϋιη οοηιρβοίαιη ϊρ8ΰπι ηοβ^αβ ΒοοβΒ ί 128 Ι0ΑΝΝΙ8 Α^Ι^ΛΙ.4Ε 

^ψ6ν€ς «αΐ ό ημωρ στρατός Ι^-αμβηθΙ^ιμ^. «α^* Α^«^ ίίραυγης 
οί Τρώις αμα τψ Μ4μνονί χαΐ τοϊς Χοιποϊς Μρχονται ημΐν ' χαΐ 
δ§χ6μι&α τψ^ ορμην αντών χαϊ πολλοί τραυματίζοντοί. πίτηόν^ 
των δί ηοίλών οχλίον Ιξ ημών, ημείς οί ηγψόνίς ^Ελλήνων άν(~ 
χωρουμιν μί^ νποψ{ρονης την του ηΧη&ονς βίαν ' ίίχον ϋ χάί 5 
τΑς ημΰν νανς κανααί ο/ βάρβαροι, ϋ μη.νύ'ξ Ιπηλ^. της ϋ 
νυητος γενομένης, σννελβ^ντων ^Ελληνξον &μα τ^ Ιδ/ω στρατψ, 
χαΐ σνναγαγ6ντίς τα σώματα τιφρονμεν. τγι όί ανττ] νυχτϊ βου» 
Β λευόμεΟ'α τΙς των βαοίλίων δύναται αντιατηναι χαϊ ορμησαι χατά 
του Μ/μνονος, των αλλαιν εϊς τϋ ηλη&η ασχολουμένων χα\ μα^ίΟ 
χομίνων, χληρου δί γενομένου ηάντοτν ημών ηγεμόνων κλήρου^ 
ται χατά τίνα τυχην Αίας ό Ύελαμώνιος , ο Ιμος αδελφός, χαΐ 
πρ)ν η ήλων άνελ&εΐν Ι'ξερχομε^α οΐ ^Ελληνες οηλίσάμενοι ηάν^ 
τες, ομοίως δί χαϊ οί Τρώες χαϊ δ Με'μνων, βασιλεύς ^Ινδών, 
χαϊ πάντα τα πλη&η αυτών, χαϊ συμβολής γενομένης χαϊ πολ- 15 
V 54 λών πεσόντων, ρ ίμος αδελφές Αίας χελευσας τοΧς βασιλεΰσι των 
'Ελληνων^ τους άλλους άμύνασθ-αι ^Ινδούς χαϊ Τρώας , ορμά χατά 
τοϋΜεμνονος, βασίλεως^ίνδών , του ηρωοςΑχιλλίως, του σου 
Ο 163 γενέτου, οπισ&εν σννεηισχύοντος τφ Αΐαντι, εαυτόν άποχρυ^ 
πτων. ο δι Μίμνων πρύσεσχηχώς τφ Αΐαντι χατ* αύτοϋ ορμ^•*20 

19. αποΛρνπτίον'^ άποαφνητοντος €Η. ^α6ιιι ία|;βΓ&1 β1ηΐ€ίαΓ&6 1>«Γ- 
1>&Γί68 Μ&Ι&ΐ8β βιηαβ 8ίιηϋίΙ)υ3 ίΓβαυβη«. νίύ. ρ. 21. Α, 24. Β, 130• 
Β, νοί. II. ρ. 65.^ Β, 69. Β, 73. Ι), 76. ϋ. Αραϋ ΡοΠαοβιη ρ. 270. 
«οάίαβ ΒοηρΙυΓΑ ηγαγΒν έκ της ηΐιονπολιν ουααν της Φ^^ίας ηοη 
ΐη *ΗλίονπόΧΒως οϋοης αιιη Η&ΓάΙιο εοην6Γΐεη(1& , Β^ά 9θηΙ)6η<1ιιιιι 
'/Ι/ον, ηόΐίν ονβαν, Αϋλ Ιιαΐοβ ^βηοήβ ▼. &ραά Η>ιίΰηι Λά Ιιοοηβαι 
ρ. 198. Β, 255. Β. 

βΧ6Τοϋα»(]ΐιβ οοηβΙβπίΒϋ βοπιιιβ. ΟΙ&ιηοΓβ ϋ&<ιιΐθ βιιΜ&ίο^ ΤΓο}Εηί οοη 
Μβιηηοηβ Γ6ΐΐααΐΜ|ΐι« ηοβ Β^^τβββί βαηΐ; ^ιιοηιη τΐαι ρηηαπι βυβοβρίιηαβ; 
ιαυίΐίβ ΗΙηο ίικίβ ταΐηβηϋβ. 176! τβΓΟ ιιυ&ηιρίϋηιηΐ €Χ ηοβίηβ οβάαίβββηΐ, 
ηβο ΑΐηρΓιυβ ΒΒΓίΐΑΤοηιαι ΙπιρβΙαί βυβώιβηάο «βββπιυβ, Λά ώλχ» Γβοβββί- 
ιηαβ. 8β<1 βΐ ϋΐ&β βϋ&ιιι, ηίβΐ ηοχ Βαρ€ΐτβιιΐβη8 Ηΐ1ιΙ6υί>β€ΐ, Β&γ1>ιιΗ ατ6-~ 
πΐΒβββηΙ. Νοοίβ Βΐιίβιη ίηςπιβηΐθ, €χβΓά(αιη Γβοοίΐι^βοίθΐ , οοαβοηιιη €»- 
<1βτ6ΓΒ €0ΐηΙ>α85ΐιηυ8. ΟοηΒΪΙίυοι ςαοιιαβ «Βάβαι ηοοίβ ΙηιΙυπι, ςυίκ ίιιΙ«τ 
Κβ^ββ ηοΒίΓΟΒ ρ&Γ ΜβοιηοηΙ οοιΐ£Γβ<ΐ6Τ6ΐυΓ ; οΜίβΠΒ ΙηΙβπιιι οορΐβα βίαβ 
ίιηρί^β Β<1οΗ6η1ϋ>ΐ]8. δοΠίΒαβ &α(«ιη ίοΐβΓ Ριιοββ οιηηβΒ <1υο1Ϊ3, Α3βοϊ 
ΤβίΒΐηόηΙο, ίτΛίή ιηβο, Ιιοΰ (ίΒΐίβ ιΙβ τοΙβαϋΚκιβ) «οΠίΐο οΙ>1ι^Ι. ΑηΙ^ 
ϊβϋοΓ βοΟβ οΓΐυιη, ΟηβοΙ ίη Βοιβιη βγπιβιΙ οιηηββ ρΓο^Γβάίιηυτ ; Μοα^ β( 
ΤΓο}Βηί, οαοι ΙηάοΓυιη Γβ^β Μθοιηοοβ, «ζβΓείΙυςυβ οοιηί. ΡγεοΗο ΒαΙβαι 
€0101111850, ι^ιιΐΐίβςαβ ολάβηΙίΒυβ, ίΓΒίβτ ιηβυβ Α3Βχ; 8Ϊ|(ηο 6η«€οηιηι άα-^ 
€{1>υ8 ά&Ιο, υΐί ΤΓθ3Βηοβ Ιηάοβ^αβ Γβ1κ)ΐΐ08 ρΓοραΐ8ΒΓ6ΐι(; ίρββ Μβπιηο- 
ήβη, ΙηάοπιΑΐ Γβςβιη, λάοΓίαβ 65^; Ηθτοβ ίο(«Γίπι ΑοΗίΙΙβ, ρ&ΐτβ Ιυο, 
ϋίΑπι βνιη Α (βτ^ο οοητοϋοηιιΐβ• Μβαιηοα τοτο, αϋΐ Α]μ€Ιιι 8ί6Ι Βρρπ>- εΗΒΟΝΟΟΚΔ,ΡΗΙΑ. Ι>. V. 129 

1 

σαψπ, χατ9ίβά( άη6 ηήί Αρματος ^ν&ύς πληαίορ Ιγίρ§το' χαΐ 
άίληλους τοις δόζααι η%ιραζουσίν, ο ΑΥας ϋ ηρωτος ανατρίηΗ 
τί^ψ ασπίδα αντον τς/ ίίρατι στρίψας, Ιπίηπτώτ αύτφ βαρίως^ 
τίβν δί ίντων Ι^ς τον Μίμνονος ΙτκΧ^όρτωρ τψ Αίαντι Ιν τψ 
ΒΪχΗΨ τίν ΙΙϋμνοΜίρ ϋών ο σος ήατηρ ΙίχιΧλίυς , το δόρυ αντοΒ Β 
βαΧών %1ς τον τρ^χι^Χ^η^ του αντον Μίμ^οψος, γνμνω^ίντος του 
τέροντος, χηίνα αντον άνΛηίστως. χα\ ιησ6§τίος αντον αίφνί^ 
δίως γίνεται &6ρνβος χαΐ φνγ/^ των βαρβάρων ' χα2 ημείς οί Έλ-* 
Χηνίς γνοΨτες χαΐ ηΧησ&ίντές ^άρσονς ηάντας τονς ΑίΘ'ίοπας 

ίΟχτιίνομ^. ΠοΧνδάμαντος Λ Ιπ\ τον Αίαντα Ιπ§βάντος, ορμη^ 
σας 6 ΤΛίχμώνίος ΑΙύς χαχ* αντον, ' δόραχί ηΧηξας τον βονβώνα 
αντον άνοίρίί ανχόν. θανόντος δί χάχίίνον χαΐ ΙίΧΧων ποΧΧών, Ο ΐ$4 
01 ^ί19^1οπ%ς φέύή^οντίς άνγιρόνντο, Ιίών ίππάαν αύτοίς χατέίττα- 
τούντων, χα\ ΐηΧησ&η τί δμταδον νίχρών, χαΐ γίγονιν ΙσηΙρα * 

ΙΒξτησάν ονν οί Τρω§ς ηιφ. τΰν νέχρώνίνδοσίν. χαΐ ημών των 
^ΒίΧηνοίν σννθ'ίμίνων άμφόηροι Ιποιησαμ$ν τίνράς χαϊ Ιτέφρώ^ Ο 
σαμ&β τονς ^ί^ιιίρονς. χαϊ άσφαΧίοάμανοί ο! Τρώες τάς τίύΧας 
ϊμαναν πεν^ονντες δίά τονς αντών προμάχονς χαΐ δίά Μίμνονα. 
ίλίγων δι ημερών δίαδραμονσώφ^, τον σον γεψίτον ^ΑχιΧΧίξύς ηρο^ 

Λχαλονμίνον αμα ημΐν τοις Αχαιοΐς τους Τρώας, ίξηΧ&εν ηγού^ 
μ€νος τών βαρβάροίν ο Πάρίς χαι Ατ/Ιφοβος άδΑφοΙ' 1]σαν δί 
μ^ αίτών σύψ τφ πΧηΘ^α Λνχάων χαΐ ΤρωιΧος, ηαΤδες χαϊ ιχν•ρ• 
τοί Ιΐρίίΐμον, χαϊ ορμησας ηο^ίν ΑχίΧΧενς, έ σ&ς γενίτης, με&* 
ημών τών ^ΕΧΧηνων πάντατν χαταδίύχει τονς βαρβάρονς* χα\ 

]Μΐΐφΐ»ι4βπι Αϋΐιιι&θτβι^ , 6 οαιτη ιί&Ιαι θββοβοάβη^ ρτορία• ισοβηι^ 
Ταη ΤΜΓΟ 1ι•β1ΐ8 >6 Ιηνίεβηι ρθ(βΙ>&ιι1: ρΗιηιιβ<|αβ Α]» ρβηεηΙβΓ βαη 
Βοπτβηηβ* •6ΐι(ιαη ^α», ΙμιΙα ίηριϋιιιιιι , ο5ϋςο&τΙΙ. 06Τ6ρ«ιι(β \φνοΛ 
^ΜββοοιιΙ ρκρίίΐη! «γμιΙ^ Αϊ«€6ΙΙι, βοΑ ιιτ§Μΐ1«αι, «άοτίΐ ιυηΐι ςαο^ 
ιηί 10^ ρΑΐβτ Ιβαβ ΑοΙιϋΙθ•^ Μοοά&Ιυηι Μβηιιοιιίι 3ν^1ιιαι 1ι•β1« 4τ«{»- 
όΐ; ιρβαηςοβ, οηιηίυηι ρηβίβτ βρΜί* θ€αόί(. Μβηαοιίθ ι!€ ρτο•ΙπιΑθ| 
ΙιηιιιΙΐΐΜ Ιηΐι^β ^ ΒαγΚιαγΙ* ογΙοβ ««Ι, ^λ^λμ άα» ηοη αφβιιβιιϋΐιαβ ι 
Βο« οοηΐπκγ Γβτ1ί• ΑηίοιΙβ, Αθϋιΐορββ ηά αΒαιη ονιαμ «χόαιοκι•. Ταη 
▼βτο Ρο1γ(ΐΒΐιι«η(βαι , Α]ιεβιιι ΑΐΙοΗβηίβαι, Α]» ιΜΜΐΒΐρβΙ•1>ιι1: ]ιιχ(Α(|ΐιβ 
ίιιβ;ιιΙιι» €θΐιΓο>βιιηι, άβ ηΐθΐΐίο βοΒίυΙϋ. ΟσάΑΛ τβη> βο ρΙ«Γίιηΐ«()ΐιβ αΙ^ 
Αβ11ικιρ«8 !η ΐρΜ ίυ^ ρβτίβηιηΐ, Εφΐΐϋ6ΐΜ «οβ ρτο€θ1οΒΐιΙΙΙ>Μ: ΙοΙομ}*^ 
οαιραβ ελΑλίτβΗΐΗΐλ ρΐβοοβ οΙ;» ΝοεΙβ τ^γο Ιη^βηΐβ, Τηί&ηΙ βοΙ)!»- 
€ΐΒΐ άβ Μοιίιϋβ ββρβϋβιιάίβ β^βηιηΙ: βοΜ» «αΐβαι ίΙΚβ ΑηικίθΒΐΙΐΗΐβν γ»- 
(01 «ΐΗαιιιιβ «χΙπιζϊβμιι, οιοΓίηοΜίιιβ ατβιη&τίι&ΐΜ, Τπή&ηΙ Αΐιίβηι ϋη ροΓ- 
2• οΙΐΜηϋβ άνοαιιι αοοπιβι Μβαιηοιιΐιαιιβ ίλΟΐΒΐ άβίθπυιΙ. Ρλοαβ ϋλ• 
φΜ ^μΙμιι {ιΗιβη«εϋι, ρΑΐτβ «Βο ΑοΙιιΙΙβ ιι•1>ιμιι6 Α€ΚιΊτ!ι Τγοϊμιοα ι^ 
ρηοΙίιΐΒΐ ξΜτοε&ηϋ^ιιβ; β£Γ«8« ΜηΙ ΡνΐΑίβ 0«Ιρ1ιοΙ>Ϊ4αβ βιιΙ> ΑαβρΙβϋβ: 
άηκιιιο ώβ Ιι^εβοη, ΤηηιΐΜΐιβ, «^ ΐρ•! ΡΗαβιϊ £1ϋ« ία αοΙμι άβτβη•- 
ηηΐ Ρ&16Τ ΐΐ•ιιιΐ€ 1«08 Α^βΙιΙιΙμ, οιιβι ιιφΙιΙβ οιιιιιΐΙ>ιΐ8 » Ιη ρΓ««ΙιιΐΒΐ ^ο- 
ημμΙομ, Β«λνοβ ρτοβ%»ιϋ$ ς^ηιη ρΙβΗιιιι !ιι1•τ ίιιβρίβα<1ιιιη ίαβο•- 180 ΙΟΑΝΝΙδλϋΙΙ.Α1.ΛΕ 

φΒνγοντΈς ΐτησοτ ύς τον Σηάμαψίρον .τίοτΰί^ίίρ^οΧί,οΙ ίιοΛ ίπαίπ 
λοντο , ΗαΙ ζβντίς ΰί φανεροί ίληφθ^ηοαν. άναίρίΐϋ !<^/ιλλη;ς 

Ρ ταύς Πρ*άμ%ο ηαΐίας, ΤρωίΧον ήαΐ ^νχάονα, τους ϋ Χοίτιούς 
ημίΐς οί ΐΑχαίοΙ. χόΛ μ4γα ηίν&ος (ν ^φ ^ΙλΙψ ηίρΐ ΤρξοίΚόν ^ * 
ην γαρ ϊτί νίος ααί γ^ννοΧος ίλΛ ωραίος. . . $ 

Μιτά δί τιΐ'ίχ^ ψείρας ΙνΙσχΛται η ιΛρ άνα^ημάτα^ν ίορτή, 
ηαΐ άνοχη ^ίγον€ Μον πόλίμου , ϋνσίΰν γινομίνών^ ^όν%ων τω 
Ο 165^Θιΐ)μβρίφ Άπόλλωνι Ιν τψ &ΧσΗ τψ 8πο μίχρον^οντί ψης δολίως 
των Δαναών χαΐ των Τρωο^. χαΐ Ιΐ^λ&ονστις Πο^ύιξίνης μ^τά 
'Εχάβης €Ϊς το ί%ρίν 1/4χ^ΧΧευς ταντην Ι&ανμασίν ίωραι^ως^ίΛ 
Πρίαμος ϋ ίωραχώς τον ΐΑχιΙΧί», πέμπει τίνα Ίόα9ι^ν Ινοματι 

Ε ηρ^ς αντ^ν Χίγους φίροντα πίρΐ τη$ ΠοΧνξίνης^ Ιν 9ψ αναηα^ 
τ§ΐν τ^ ΙΑχίΧΧία Ιν τψ αλ&Η τον Ι/ΙηόΧλωνος μένον. χαϊ αχον- 
σας 6 14)ζέλΧηίς τ6ν πίρϊ αντης Χογον άνηφ&η^ ίωραή6%ές όί 
^μ€ΐς 01 'ΈΧΧψίς τον ΊίαΤον ίίίάζοντίί τω ΐ4χίΧΧίΐ Ιν β^ρύβώ 15 
ηοΧλω Ιγίνόμ^α, ώς τον σον γίνίτου ^ΑχιΧλΙοΛς προΜόντος 
ημάς. χαϊ Ιη^μ'ψαμίΐν ηρ^ αντον αποχρισιν ίίά^τοϋ άίέΧφον 
μου φόντος χαϊ Αίφμηδους χαϊ ^Οδυύσίως^ ίνα αύτψ ηαραγγ§ί» 
λωσί μη &α^^7ν ίαντίν *^Ζς βαρβάρο§ς μιίνον, οί ϋ άπ^^&6ν^ 
ης ηίριίμαναν αίτ^ν ϊξω του άλσους, ίνα αντφ ίΐηωϋΐ την απ4-20 
V 55 χρισ<ι^• ό ϋ σ&ς ηατηρ ιΑί^ιXλ^ύς σνντάσσίται τφ Ώα/ι^ Χαμβά^ 
ναν ΠοΧνξίνην πρ6ς γάμον. χαί μη* ίΧίγον ο ΙΙάρις παραγίνω 

4. Αθάίάΐ ρηοβ ην• 7. ίνοχΑ οί ιηοχ ά%6 €1ι.« ονωχη — άπύ 
Οχ. άνιχΗωχη άζΙΛήΜ Τ<ΐυρΙ«χ ΕοΜαέί. Ιη Ηββ^τοΚ. τοί ίΐ. ρ. 990. 
11. ηίμπη €Η., πέμποντα Οζ. 13. μόνον €1ι•, μίνον Οχ. 

18. ^άίμή^ονς Οχ. 

«Αηάηηιι ΑατΗιηι άβίΑρβΐ, ΐηΐβήβπιιιΐ; ρίαζίιιώ «Ιμμι τΜοβρϋ •ιυι(. Αϊ 
τ«το ΡιΙαπιι Αΐΰ, ΤΓοΗαβ βΐ Ιι7€αοιι, Αοΐιϋΐ» ΟΜηα €βοιάβηιιι&: ΓβΒ^ 
& ηο1>1β ίηΐβτίθοϋ. Ιη^^βΐ» ΑΐιΙβιη Τ^3λΐιΐ•, ΤΓοίϋ οΙ> «ΜΐΙαι, 1ιΐ€ύ» ίη- 
€ββ8ϋ; οί ςιιι 3ΐιτ•ιύ3 ιιώηο^νη ΐΜ^φΐ« «ηίιηί ίϊιιΐ «1 ίονπιιβ «χίπιίΑβ. 
ΡοΗ «ΙΙαοοΙ τβΓΟ άίββ Ι>βΗοπι ίηΐθπηίβΒαπι €»ί ιιίπιιηαθ; οΙ> ΑααΙΙ»» 
ηΐλίοιη, ςιι•ά ΙηηηοΐΜΐί, («8(:ιιιιιχ ςπο €τγα6€1 ρβήΐβτ μ ΤΓΦ$&ηΙ 1η Κι- 
€0 , ςνί ρΓορβ ι1>6ΓΑ( &1> υΓΐ>β , Αροΐϋηΐ ΤΗ^ταιΜο β&βη £Μ3θ6Αΐιί• Ρο- 
Ι^Μ&αΐ ιΜ, 4βιιιρ]«ιιη αη» οαιη ΗβοαίΜΐ ϋι^^ηιϋαιΙβΒ, οοηιρίο&ΐιιβ ΑβΙιϋ- 
1β5, ίοπη&ηι «{αβ οΙ»1οριιΗ. Υΐάβηβ ΑΟίβοι ΡιίΑηαβ Αοίοιίαοι, (|ΐιΐ ρβτ 
Ιιιοαιη βοΐαβ οΙ>&ιηΙ>ν1&1>&€; 1ό«βααι ^αβηά&ηι νάΛΐί^ ςιι} €ηιη ΑεΗιΙΙβ άο 
Ρο1^χοη& Μπηοηββ Ιι&^βηίΐ. ΑοΚΙΙΙμ αιιΙοιιι, Ι^βΙ ηαηάιΐΒΐ ιιΜ «ιάΐαβΙ, 
ΡοΙ^χβΟΑβ Αΐιιοτβ «εοβηβυβ βιίι Νοι &ιι4οιιι Ιά&βαιιι ο^Γτ&ηΙβ• εαη Αείιΰ- 
Ιβ ββ€ΓοΙο 8^60(601, 6οη1ιιτΙ>&ϋ ΑπίΒ», & ρΑΓβηΙβ ίαο ηοΐΜβ ηβίαβτο ^ο•^' 

ίΐιηυβ ; η« ίοΓ(6 ρΓοάΠίοηβΐΒ Α|;ΗΑτβ(• Ιηβί ηηιΙ ΐβϋιιτ» οαιη ύηιΑτβ ηβο» 
^ίοΒίοάΜ 6ΐ υΐώββ, ςιή ίηιιιιβηηΐ ά, η• Ηα βάβαΐβτ μ ΒαγΙμ»!• οοη- 
ηϋΐβκΐ βοίαιι• 1111 Αΐιίβηι λΙ>βιιιι(β•, λάΐ!«ιι(ιιηι β)ΐΐ8 «χ Ιαοο ρηΜίβΙλ• 
ΙμηιΙιιτ, ηνηάιιαι 11Μ «Ι «ΙΙλΙαη. ΙηΙβΗαι ρ^ΙβΓ Ια•5 ΑβΙιϋΙβι ρΓοηΐΜΐιαι 
^βάβηλ, 4β Ροΐ^χαΐλ ^0€«ιιΑλΐ βαι ρ^αίο βϋΜΐ ροβΙ, ΡβΗβ, ομι ύΕίλι• ΟΗΚΟΝΟΟΒΑΡΗΙΔ. 14. Υ. 131 

γβι ινρ^ τ^ν ^Αχιϋίία χ^φα χαΐ ό ΑιιΙφοβος, ο άδίΧφίς αύτον, 
ηαρα9ίαΧονν(ις αντοττίβρϊ τ^ΰ γάμον της ΠοΧνξίρης. χα! '^β- 
ται αντ€^ς ο ΙίχΑλαύς «ατ^ Ιδίαν άγνώσχως, μηϋν ίποηηύσΰίς 
ίρανλονίιά τό Ιι^^ψ του *Απ6λΧωνος αλσ<ι €&ιιι. χα) ο μίν 12»• Ο 166 
5^ζ ώς ορχφ βίβαιων τα μνί αυτσν χαϊ τουΐΑχιΧΧίως ιΐ^μίνα 
παρά τίτ βωμ6ν Ίσταται. ταρίπΧαχίψτος όί τον /ίψφόβσν τφ 
^ίχίΧΧπ, ΗάΙ ο Πάρις ίαιο των ηΧίνρων, αντον χαταφίΧονντος 
αδτόν, ^ίβάτιησαν ο ίπίφίρ^το ζίφος, τον όί ^ψψοβον χατα• 
ϋχίντο^ τ^ν Ι/ίχιΧΧία, 9ϋ»χ{ραν Ιπιφίρ^ίαι ηΧηγψ ο Πάρις τφ 

ίθΙίίχιΧλ$ΐ, χαϊ Χοιπίν &Χντος ΙγΙνίτο χαΐ Ϊπ€ϋ9. χαϊ Ιξίρχονται Β 
01 ιαρϊ Πάριδα χαϊ ^ι^Ιφοβον άνυπίητως δι* &ΧΧης Ιξόδον τον 
αλσονς * ως- δί μιχρίν άπ§ΐχον , δρόμψ ποΧΧψ χρησάμίνοί άπηΧ'-' 
ϋΌν έΐς την ηόΧιν. Ιδών δέ αιίτον; ό ^Οδνααάς ϊφη πρίς Αΐην^' 
χα |κχι Αίομηδην 2η Ονχ $γα&6ν τι $ϊσϊν Ιργασάμινοι οίτοι' 

ΙδύοΑ^οίμ^ν προς τίνΙ/ίχιΧΧία»^ ιΙαΛ&όντις οΖν $ϊςτ6 δΧσος ορώ- 
α. ^6ν σον γ^νίτην ^4χίΧΧία' χέίμίνον παρά τ6ν βωμον ύς τ6 19α- 
ψος καβ^ιμαγμίνον χαϊ ϊτι Ιμπνίοντα. ιίπεν ονν πρ6ς αντΛν $ 
Ιμίς άδιΧίρος Αϊας, ^Ην Ιίρα άΧηϋ-ώς Βστις ανΟ-ρώπων ^δυνατό 
χτίΧναΙ α%<ίΧχτι διαφέροντα πάντων ; ίΑΧ 7\ ση προπίταα άπφί- 

9ΰΧ§σί σί. ο δί ^ΑχιΧΧ^ύς ύηι, ΑόΧψ άργάααντδ μ% Πάρις χαΐ Ο 
ΑηΙψοβος δια ΠοΧυξίνην, χαΐ ΙτιΧ^ντησί, ν§χρίν δι γίνόμίνον, Ο 167 
βαστάσαντος αντον τ^ σώμα τον Ιμον άδίΧφον Αιαντος Ιπ 
ύμων, ψίρονσιν ύς τάς σχηνάς. ϊδέντίς δί οι Τρώες Ιξίρχον^ 

14. Ιργαοάμ§νοι (^ , $ίργααάμ§νθί Οχ. 17. χΜϋμαγμένον ΟΙι•» 
%/χτ^ιμαγμένον Οχ. 

ΒοΙρΙιοΐΜ), ^Αη Ϊη1«ιτβιιί1; ηβαιρβ 6β ηαρϋίβ βιηι {ηΐ€Γρβ1ΐΑΐαπιι : ςιιο• 
βΙ Ββοηΐαι €αΐ€6ρΗ Α€ΐι&1β8, άοΚ ΙρίΑπιβ, ηίΜΙςυβ οιαΙι «αβρίΰ&Ιιιβ» μ 
φΜά Αρ^Ηιώ «Μοί ία Ινοο. ΒΙ ςβΙάβη Ρ&ή> &<1 Αηηι οοοβίίΐΗ, Ιαιι- 
αο&Βΐ φίΜ ΐη(€τ ββ ρλοΐλ ίαβπιοί, 3ιιπίΐηοηΙο ^ηΒΑίατυ•. Ιηΐ€Είιιι τβτο 
οοΒ 8β ιηυΐιιο (€η66«η1 ΟΒίρΙβχιι Ι>«Ιρ1ιοΙ>οι βί Αοΐϋΐΐββ ; Ρεπα α Ιλ^οτβ 
▼«ηίβιιι , Αοΐιίΐΐβιιι ^Ια^ο οαβαι ίθΓβΐΜΐ ΐΓ&ιΐ8ΐι^ί|ρ(. ^ ββά βί ΓβρβίΗο τυΐ- 
■βτβ οοηίοββυβ, άαιη & ΟβιρΙιοΙιο άΐιΰηβτβ^ιιτ, Αοΐιιΐΐβ», οοηααϋ βχ&ηΐ- 
ηί•. Ραπα ΑΐιΙβιιι, «1 θ6ίρΙ)οΙ>υβ, ρβτ άΐτβτϋοιιίαιιι Ιαά τιοβι βΙΜ ίητθ- 
ηίαιίββ, οΐ&ιη οιηιιιΙ>υ8 «τ&ιβηιηΐ:: ρ&ιιΙυΙαΒκιυβ ρΓΟΕη»!, άίΛίο ϋοηα 
!ΐβτ ίη ιΐΓΐ>βιη λ(:<:«1«αΓΑΐ>&η(. ^υο^ αιη ϋοοβρβχιΐ υΐΐΜΐββ, Α^Α^6ιη «ο 
Βίοηβ^αιι «ΙΙοΰαίυβ; ^Νοη ββΙ φίηιιιιΐΐ) Ι>οη! ηΗςαοά, αυο 0€€υρ&ϋ 
ιοιιΐ Μ: <ιιι1η ίξ^ϋία ΑοΚΏΚ ρΓοβρια&ιηαΒ•** Ιιαοαιη ϋβςυ€ ιη|;Γ68ΐ1, ρ&- 
Ικιη Ιηαιιι ΉάβηΙ €Πΐ6η(α1αηιι, ΙιυιοΙ ]ιιχ1& αΐΐ&τθ ρΐΌβίΓ&ΙιΐΒΐ, «Ι βχίτοαιοβ 
1•ιιι βρΙτΗοβ «ιΐιβίιιηίαο. ΡΙχΐΙ &α(€ΐη ύ (η,ίβίτ ηβαβ Α]«χ; ,, ^^^βς1IΑιιιηθ 
ι^ΗοΓ Ιβ, ηοΗβΚοιη ίοΓϋβώη•, Iη^β^&οβ^β ρο1βπι1? Οαίιι ροϋι» (αι& 1ί1>ί 
ί&ΛοΑίΛΛ ψοάάο Μί.^* ,,Ιιηηιο, Ιιιςαϋ ΑεΙαΙΙβΑ, Ρ&ηβ ηβ ]>^ρ1ιοΐΗΐΜΐιιβ, 
ΡοΙ^βοΜΒ ρηβίβχβοΐββ, ά•1ο €ίη:ΐΗΐιτ€ΐΐ6Τβ.'* Νμ ρίοη Ιοουΐα», βχρΙ- 
ηπηί. ΜοΗνίΒ Ηλ^αβ, Ιιααιβή• Μΐί« ίιηρούΐιιιιι , «Α οαβΑη ΑβίβτβΙίΑΐ η- 
4» ΒΜ» Α]αχ: φΐο ¥110 9 «ηιηριιιιΙ Φοαϋοηο Τγο]»!, ΑβΙιϋΙΙβ €θτριιι. 132 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑΙ.ΑΙ.ΑΒ 

ται ^ ^να άρηάϋανης ούτοι/ τ& σώμα άΜσωιτΓω, ημ^Τς^ ϋ οί 
^'Ελληης ϊδίνέίς το γιν6μενον Ιν άμηχαν/α ηολλ^ Ιγ€νύμ€3'α ' 
χαΐ ηψρονμιν αντον το σώμα, χαϊ βα}κίνης4ν υδρία ^άπτϋμίΡ 
σιγγι. 

*0 δι Πν^ρος μχονσας ίστίναξι πίχρώς' χαϊ προσ^σχηχώς ο 5 
Τενχρος Ιπαινων αντον ϊφη , Τΐς δυνατός Ιατι τίις σας αριτας 
ίξΗΊΐίΐν ; ϊχ πατρός αΤμα φίρας Πηλίως βααιΚίως ηοΧιως μίν 
ΦΟ^Ιας, χώρας δί ΘετταΧίας , Ιχ μητρός δί αΤμα φίρας ^νχο^ 
Ι) μηδονς , βασιλέως των ΣχνρΙων. ίΐς ϊχδίχησιν δί πατρίς απ^ν 
το ^ΤΚίον χαϊ την Τροίαν αηώλισας. χαι άναστας πίραπλάχη τω 10 
ηύρρω ο Τίϋχρος , χαΙ τ^τησίν αντον τους τον Αΐ'αντος, τον 
αντον άδιλφον , ΧαβίΤν νιονς, τον ΑϊαντΙδην τίν άπο ΓΧανχης^ 
της προτίρας γνναιχος ΑΥαντος, χα\ τον Ενρνσάχην τον άπο 
της Τεχμησσης , χάΙ αντην Ύίχμησσαν' χαϊ παρέσχον αντ(^ ο 
Πν^ρος, χαϊ Χαβών 6 Τενχρος ίν&νς άη^πΧ^νσίν Ιπϊ την Σο^ 15 
Χαμΐνα, 

^Ομοίως δί χαϊ ο Πυρρός Χαβύν τοι^ ΐδιον στόΧον αηΐ^ 

πΧανσ^, χαϊ πας ο ^Αχαϊχος στρατός χαϊ οί ηρω^ς απηΧ&ον ιΐς 

Ο 168 '^^ζ ΙδΙας πατρίδας, ταντα δί 21σνφος ο Κφος φίνίγρά'ψατο Ιν . 

τ^ ποΧίμφ υπάρχων σνν τφ Τιυχρψ ' ηντίνα συγγραφην <ν(^ §0 

Β χώς ^Ομηρος ο ποίητης την *ΙΧιάδα Ιξί3•ιτο, χαϊ ΒίργίΧΧίος τά 

λοιπά, ατινα χαϊ Ιν ταΤς του Αίχτνος ίμφίρηαί σνγγραφαΐς^ 

14. Τ&ψηϋοης Οί., ΤίχμΙϋβης Οχ. 19. Ββ βΐι^ΐιο ςνη &1>ιι1«- 

ίΟΓ Μ&1α1&3 Τ6ρ€(ϋ βΖ 00 Τζβ(Ζ€3 Ηΐ^ΙοΓ. V. 29• 

νϋ ιη Ιά Μοτίτβηΐ, λΙ>Γβρ(ιιη. Ολβίβηιιιΐ ηοβ, ο&μι Ιιοο, «ιηηηΐβ !> «ιη 

^βϋίβ ροΜϋ, €ΐΜΐ&ΤβΤ ρ^ΓΪβ βΧΟΐΐΙΐΙΙΙΙ ΙΙΠΙΒφΙβ Ι000ΙΗΰ(ΐΐηΐ ίΛΤΠΛ ίΛιάύ 

ηΐΑίιάλΐιιαβ. 

Αά1ιιΐ€ Ρ^ΓΓίιαβ ρΓοίαηθο ΐηι^βιιιιιϋ : ββά Ιληθ&νϋ βοιη Τβαοηι»:^ ΐη^ 
ίβαΐΐβααθ ίη οιιιη οαιίιβ: „^ι1ί8I18|η (ίηςαΐΐ) ρ&τ Ιυίβ τίτίυΙιΒυβ ρταβ^ίολη- 
^8 νίάβΙπΓ; ςαί & ρ&ΐΓβ Ρβίβΐ, ΡΙιϋιί&β Τΐΐ6•8&Ιοηιιιι Γβςίβ; & ιη&ΐΓβ τβ- 
ΓΟ Ιι ^οοοίθ^ίβ , 8ο]τπ Γ6^3, ββο^ηβιη 05ΐ6η1α8? ιι^ίιιιιβ, Ρ&ΐτΐβ ίη τΐη- 
^οίΑΐη, ΤΓοί&ιη ίοίυηκιυβ Ιΐίαοι βι^^ο ά€άί$ϋ?** δαΓ£«ιΐ3 άβΐη^β Τβα- 
€ηΐ5, Ρ γηραιή Αΐηρίεχυβ ββΐ; ^αί ^η τια&ίίιη γο^&τι^, αϋ ίΓΑΐηβ βυί 

6Χ Τβαη688&; Τ6€ΐη63βΒΐη(}υβ ίρβαηι 8ί1>ί ΑΰάρβκΙ. Εθ8 ϋ&ι^ιιο & Ρ^γγγΙιο 
ή1)ϊ ΐΓ&άι(08, ΐη β&Ι&ηώιβηι ϊπλιιΙλιιι , βί&ώη βοίτοηβ» ΤοαοπΒ άοτβχϋ. 

ΡγπΙιοβ Ιϋ^οιιι οηοΐιςυβ (νΠΜοοηιηι βχβτάίΐΒ» Η Ηογοοβ, €ΐιιη 
€ΐ&88β ςπίβηιιβ ιοΑ, ρ&ΙΗαιιι ιΐΜαη τβρβΰβταιιΐ. Ιβ(Α τβτο βαήρϋβ Ιη^άϋ 
βίβ^Ιιαβ Οοαι, (|αί, οαπι Τβαατο, ΜΙο ΙηΙβτίαϋι αήοβ ίη ΗιαΙοΗμβ Ηο- 

•ολοι ^αο^ΐΜ ρο8&€Α Υιτ^ϋΙοι ΑοΜί^ώϋ. Ηαοο «όβαι ΙΜεΙ^ οϋβαί Οβ- €ΗίΙΟΙίΟΟΚΔΡΗΙΔ. Ι.. V. 133 

οΛίρ ποψψια μιχ^, τίύ'ύ^ά ΙΙτη Όμηρου χαΐ ΒεργίΙΛίίη^ ηνρίβ^ 
^x^ Ελφ^ϋου Νίρωρος βασιλέως Ιν ίπβαηΐψ. 

!£ζ α ΙΆυτνίμνηοτρα , η γντη του ^Αγαμέμνονος , πρφην 
αηυσααα ίίά τον ία^ΐίί^ς αι^ρα οτί την Κααάνίραν φάει, χαΐ : 
Βαφορμην ιυρψηβΐα, ίϋώίαν ίααηην άς μοίχιία» τψ ΑΙγίσ&ω τ^.ν 56 
ϋνγχΧψ/τίΧψ, υΐφ τοϋ θυίστον^ ηαί άκφύσασα την του ΐ4γαμί^Λ 
μΐΌΐ^ος^ μίλλουααν ΆΙ την ΜνηψαΙων ηαρονσίαν , Ιβουλένύατο 
μετά τον ΑϊγΙσ&ου ι^ως ίφ^Ιλα Ολφ ψονίν&ηναί Ιρχόμ^νος ο 
Ι/ίγαμέμνίύν νηο του Α3γΙσ&ον» καΐ κατοιφ^άσάντος του Ιίγα^ 

ίΟμίμνονος Ιν τγι Μυκηναίων πόλπ , . χαΐ δ§χ&ίντος υπο της πόλίως 
ΜαΙ τ§ίς συγχΧψου χαΐ του Αϊγίσάου^ ίΙσύ,9^υν άς το ϊδιον ηα^ ' 
λάτων ^σψάγη, χαΐ Ιηοίηαν ιυ&ίως η γυνή αύτοϋ βασιΧία 
τίν Αΐγίσ^ον, χαΐ Ιγαμη^η^ αύτψ νόμψ, χαΐ ϊσχ^ν Ιξ αντοΰ 
^νγατίρα, ην έχάλπίβν ^Ενιγόνψ* ήτις μίτά θάνατον του ηα^. 

ίΒτρος χαι ττ^ μητρός ψοβη&ίΐσα τ^ν ^Ορέστην ίαυτην αγχοντ^ 

άναίρίΐ, η δί σύγχλητος χαΐ η πολις . χαϊ ο στρατός ΙμΙσπ Ο 169 
τίιν ^βίγίσβΌν' άχοίίσας ϋ 6 *Ορίστης, ο του ^Αγαμέμνονος υΙός, Β 
την,τοΰ ΙδΙουπατρ6ς Ιηϊ τί^ν Μυχηνα/ων πόλιν παρουσίαν ^ ηΧ- 
&'ίν άπ6 του Σχωνίως, ψηνι ϊδοίψίν αυτόν μέΧλων ίη;) τον πο- 

ηΧέμον ΙΧ9Έΐν ο Ι/ίγαμέμνων άνατραφ^ναι υη ανι:•(; χαϊ παι- 
δίυ&ηνοί• Χ(ύ Χαβουσα αντον η άδίΧψή αυτού χρυφα Ι'ξέΐπ^ν 
αιυτψ στί βου^ιύέΐαί ο ^ϊγίο&ος άνίΧέίν αυτόν• χαϊ βουΧευομέ- 
νου του ^ρέστου τΐ δίΐ αυτόν ηραξαι, Ιν τψ μηα'ξυ παραγίνεται 

14. ^^ιγόνην] „Ι«6^, *Εριγ6ψην: ΙίΜ βηίιη β&οι τοο^ ΡΐσΙ^β €Γβ- 
ΐ€ΐΐ8!β, ιιηόβ 1:^ ά6•αιηρί& ιπα^ιια 9χ ρΑίΙβ γΐό«η(ιιτ.** €Η. Ηο€ βοΗ- 
1>«ιάιιιι 'Ηρίγάνην. 15. ^ίγχ&η]] ^άρι6ν^| Οχ. 1λ Σχννέως Οι, Ι&ΛΜ ΒβαιοΗΜ ρΐΌ^ί^Ιι €θ)α• βαήρίΑ, Ιοη^θ &Ι> Ηοηβη «( νιτβ;11Η 
€ΐιΚ», ΟΙ&ιι^ Νβτοηίβ βαΙ^ ^β■ιρ<ιι^1>ι]β, ιη μγοιιΙα ΓβρβτίΑ Ιτ&άαηΐιιτ. 

ΟιμμκΙγβιιι μμ>Γ6$ οο€&βΙθΒβ οΙ>1α1α9 οΐ ίρ8& 6ΐΪ8ΐη ουιη Αβ^ίιΐΐιο, τιγο 
ΐΜΐ>ίΗ, ΤΚγββϋβ Ρ. οοηβοβία^ιηβαι ΙιβΜΐ. ΟβΓίίοΓ &υ1βη ί&εΐ&, ]λΐιι ία- 
ι(&Τ6 Α^ΜΒβαιηοιιίΑ ΐη Μ^χβηΒβ ηύυοίβ &άτ6η(απι ; οοηβΐϋαιη οααι Α6^8ϋιο 
ΐΜΐ>νΗ, φίοπ&ιη ρλοΐο &άτ€ηί6η8 ιιΙ> Αβ^ίβϋιο 6 ιη6<ϋο άοΐο ΙοΙΙφγθΙιιγ• 
Α^ΑΐΜΒίιιοη ϋλ^αβ &<1 Μ^οθηβ^ι Γβτβηυβ, & οίνΙΙιΐΜ μιιβ, ΡήιηοήΙιιιβ, ίρβο- 

ΪΜ Α€^ϋιο Αοοβρίολ €^^: ρΑΐ&ύααι τβΓΟ Βαιιιιι ΐη^ΚΑΜίβ, οοοιβοϋ 6»1« 
^χοτ {(«^ιΐθ 6}αΒ Γ6{^«ιιι 8ί&ΐΐιη ϋλίαίλΐ Αβ^βϋιυαι; €ΐα 3υχΐΑ Ιβ^ββ ηιιρίβ, 
£Ηβαι «1 ρβρθήί, ςα&ηι Εηςοηβη τοαιτίϋ ςιίΑβ* ρ&(Γίβ βιι! β1 αίΑΐηβ 
ψΟΜΐ πιοΓίβιη, βΙ> θΓ€5ΐβ ΐΒβΙαβιιβ Μΐ>ί, Ι&ηυβο μ1>1 πιοιίβιιι οοηβοίνϋ. δβ- 
ηΑΐηβ τβτο οοιηΐβςαβ α4«ο ουιη βχβηήΐιι ροραΐαβ Α€£Ϊβ(.^ιιιιι οάΐο Ιι«1>υβ- 
ηΐηΐ. ΟαβΙβταηι θΓθ»ΐ€», Αηπιβιιιιιοιιίβ&ΐίαχ, οΜ ιη&αάΐ556ΐ ρ&Ιτβη «ιαιι 
ΜγοοΜλ ιβτ€ΤΜΐιιι «»«; 8€Ε^ηβο Γβϋοίο, Γαιΐ ρ&ΙβΓ» Ιη Ικκϋαιη ρΓοίθ- 
€(αηΐ4; βηαΐηβιιάιιιι «ηι «1 Ιηβϋΐιίθηθιιιιι ίηΐάίάβηιΐ,^ Μυο^οαι Γ6ρ«1ιί(. 
Κβτβηο οίαοι β1 μτογ β]!» ίηέίίο&τΐ^, ρληΐλβ τίΐ&β βιυβ «ο Αβ^δΙΙιο ίαΐ»• 184 Ι0ΑΝΝΙ8 ΜΑI.^X^^Β 

ο Στρίψίος €?ς τ^ Μνχι^νηψ, Ιη γίνονς νηάρχαί^ του ^ί^αμίμνό- 
νος, αμα τφ νίφ αντοΰ ΠυΧάδτ] τψ σννανίγνωχάη. χίΑ μα&ώρ 
& Σζρόψίος τά συμβάντα τψ Ι^γαμίμνονί, ϋν9ΒβοϋΧίύ§το τ^ 
Ο ^Ορίστιι ηόλψορ η&αίσαί τίρίς τίγ Αιγ^α^ο^^. ΐίοί λαβών Ό^^ 
στην ϊρχηοί ^ίς τα ^ίπ6Xλαίνρς μα^ηΏιν μαϋϋν ιηψί του'Ορί^δ 
στον. καΐ Χαμβάνη χ^σμ!^ οτ* δίΐ τ&ν *Ορίστην χνιΓι«ι τηψ 
μητέρα χαΐ τ^ν Αίγ*σ^ον. ιΉρί ^τ%ι μα9ίΤν>χαϊ ^Οράηης ιΐ 
πέρισώζβταί χηΐνας αίτύΑς* χαΐ ί^ρή0^ αΐ|ΐ^ οτί χρατησπ τωψ 
ηατρωωι^ χαΐ τΨις ΠίλοπστνησοΌ πάσης• 

ΚαΙ ηαρΜχάΧ^σ^ τ6ν Στράφων νηοστρίψοί ίϊςχ^νΙϋαηαν^ίΟ 
Ο 170 τοϋ τίατρίδα, ϋσαντα αίτφ τίν νί6ν α/ύτον τίν ΐΤυΧβίην* χαλ 
ηπσ^άς ο Στρόψίος ΙηοΙησιν όντως, και Χοίηον ζΧ&ο^ βίς τ^ 
Μνχηναίων πόΧίν ο ^ΟρΙστης χα! ί ΠυΧάίης χατί τον χρήσμίν* 
χα\ Χά&ρα «ίσ^λ^β προς τ^ν^ΗΧίχτραν, άίέΧψ^ν αντ^ν^ .χρϋ^ηα^ 
Ρ ραχαλ^Γ αυτήν πιΐσαί τί^ν μητίρα αίτον ΚΧυταίμνημτραν ίίξα^ 15 
σ&αί αυτόν * ι^τ<ς *ΗΧ4χτρα ϊπασί τήν ϋίανμητίρν, χαί ΙδΙ^το 
τ6ν ^ΟρΙστψφ χα\ παραχΧη^ΊΪσα η Ελυταψ^ηστρα ΙίυσώηηξΗ 
τον ΑΥγισ^ον• χα\ δίχβ'άς παρά τονΑΙγΜου ο *Ορίστης μ᧕» 
νίμίνος Ιχαρτέριι, βουΧόμινος Ιχδίχηοβί του Ιδίου πατρίς τΑ' 
αίμα, Χίγων πασιν Βτι Έμίν Ι&τι τ6 βύΜίΧίΐον»^^ χαΐ ανρηκώςίίί 
χαίρων ϊσφάξ§ τί^ Ιδίαν μητίρα χΰΛ τίν Αϊγισ&ον βΙίσιΧία, 
τόν αύτοϋ ηαχροιδν. χα\ άς ΙϊηχΙαν ^λ^<τ Λπί της μανίας πα^ 

,1 

19. χανά] ιΐΛΐά Οχ. 22. ^τίζίαν ΟΙι., ίξβΐ^ Οζ• 

^ 

€ΐτβη1 ύ\Α^ ΙηΙβπΓβηΗ 8(τορ1ι!ιΐ3, Α§ιιιη«ιηιιοιι1 εο^ηλίοβ; ^οΐ Μν€αι•β 
•άτβη«η^( €1101 Ρ^Μβ, &ΰο «μ»» ςαΐ €ΐιιη ΟΓβιΙβ βηαΐήΐαβ «ιιηιιΐ Ιΐίβηβ- 
ς«« ^αιιΜι^ο^ ϋιβπκΙ. βϋτορίιΐι» ΜΐβΒ ϋ&ίύκ ΪΛάη» άβ βίβ «ιαββ Α^»- 
ιηβαιιιοιιΐ &οο{ά«πϋΐ1; οοηβιΰιηα αιαι Οϊ«ιίβ ΙίλΜί» ^β Β^πΒ]β «άνοηιιι 
Αβ^ϋιααι •ααιβιιά1•. ΙΤη» ΙςΙΐιΐΓ ΑροΙϋαΙ• οη€ΐι1αΒΐ «άβαηΐ€•, α^ άβ 
ΟΓνβΙβ ίαΐαηιοι ββιβί, βοίβάίΑΠίαΓ. Υ&Ια κιροαάΗ: Οροη«Γβ 0^6^IΜ^ 
ιη&ΐηη βιι&αιι βΙ Αβ^Ιβϋιυιη άβ ηβ^Ιο ΙοίΙβη. ΡηβΙβηΑ Ιηίβιτος&ιιΙβ 
Ογ6β(€, βη ΡΒπήοΐάϋβ βιήβ 8ΐιρ6ητΐ€ΐαηιβ οΜβίΙ Ιαιηο, Γαροηάϋ Οηοα- 
Ιαιη; Ρ&Ι«πι&β «ίΐ&ιιι άίΙίοΐΜβ Ρβίοροιιηββοιηςιιβ ΙοΙβηι οοοαρλΒϋ ΟΓββΙβι• 
βϋτορίιίιιηι Ιΐα^ια^ Γο^τϋ, υ^ί ΡχΙλ<1« βΐΐο ββαιηι Γ6ΐί€ΐο, ίρββ Ια ρ»- 
ΐΗβιη βοΑίΒ Γ6^ίτβ(. Αηηαβηΐβ τβτο βίτορίιΐο» ΟγμΙμ, ροβΐ Οηοαίυιη 
λοοφίοη , ιιοΑ εαιη Ρ^Ι&άβ , Μ^οβηββ Γβτ«ηο9 θ•^. Αα βοΓοτοιη τβτο 
Εΐβοίταιη εΐ&ιη Ιη^ρκΜίιβ, &1> β& ρθΐΐτϋ, αΰ ΟΙ^^ββαηββΙΤΜη ιιιαΙτ6ιιι Ια 
ΙρΓ&($8Πΐ Ββοαπι Γβ<1ΐΓβ βη&θβτβΐ. Ηοο βϊ «Ιββοίοιιι άβάΗ οονγ: ςαίη βΙ 
όΐ^βαιηββίηι , ρΓθαΙινβ 6]α3 &ά ί<1 «ά^αοΐΑ, Αβ^ίΙΐΒΐη «(Ιαοι, ιι1 Ογ•- 
•ΙοΒ «χϋΙρβΓβΙ, οΐιηίχβ γο|;&τΙΙ• Α1> Αβ^βϋιο βιιΐοαι Γβοορ^οβ Οηβ^ββ» 
6νοη Ιβηιβιι οοπτβρίι» 6β(, Ρλίβηιι βΕο^ιιιίιιίβ τίη^οί&Βΐ (οίαβ βρίΑίιβ; 
η£^ιΐΒΜ|α« ΠΙιιά μιιιχι «58β, οιιιιιΙ1>ιΐ3 οβίβηΐ&ιιβ• Τβιηρυβ τ«το ηαοΙυΑ ορ- 
ροηοηοιη, ηι&ΐτβιη βαιιιιι Αβι^βΙλυη^οθ ^β ηιβάίο βυβίυΐϋι 4|ΐιο ίλοΐο, ία 
ΐινιιιηΊ « πι ρτοΙβιρβΟΑ €δ4• Οαβί€ΐηιιιι οιιοι ίυτοΓ €9ιιβ ^ΟΑίιΔο^ιιβ Τϋχηϋβι^ ίΙ ϋΗΚΟΝΟαΚΑΡΗΙΑ. Ι^. V. 135 

Ιαντον γινόμενος, χαϊ ποτί μίν Ιφρόνα χαϊ δίηγ^ψ Ιν άνίσα, 
ποτί δι ΙμαΙητο. πρ6ς &ίραπα'αν των της πόλεως χαϊ της συγ- 
χΧητου , οτι ΙφΙλονν τον ^Ορίστην χαϊ αντον ηβονλοντο βασι- 
Χενσαί, οί ίίρίΐς αγνενσανης τόν ^Ορίατην χαί άποχαβ-αρίσαν- 2 ^^^ 
5τίς Ιξίλίωσαντο αντύι^ τον μητρψου φονον του μαίνίσ&αι' χαϊ 
ίπαγαγόντις Ιν τω αρω της Άβ^νάς τον ^Ορίατην , Ιφ^ φ δ 
*!4ραος πάγος υπήρχε, της δίχης άχονσαντος μεταξύ Οϊαχος τον 
μετά τον Τννδαρίον της Κλνταιμνηστρας χαϊ τσν *Ορεστου. 
όστις Μενεσ&ενς ϊ'ξεΐηε ψηφον δίχαίως τον *Ορίϋτην Ιχδίχησαί Ο 172 

ίο τον ψονον τον Ιόίον πατρός, μάλίστα χαϊ διάτας αΧλαςγνναΐ-- 
χας, όπως μη τις ετίρα γννή τοωντόν τι δεηον Ιργάσηται. ταν- V 57 
τα ^Ιχτνς Ιν τ^ ίχτί] αντον ραψωδία Ιξί&ετο, 

Οί ονν ιερείς λαβόντες τον *Ορίστψ Ιχ της, χρίσεως του 
ΑρεΙον πάγον μετά* την ψηψον άπηγαγον Ιν ΑεΧψοΐς εΙς τό 

ίβίερον τον Ι/ίπολλωνος παραμεΐναι, ?να την μανίαν άπο&ίμενος 
βασιλενστ], 6 δέ *Ορεστης άπεΧ&ών εϊς το ιερόν, έχων τας ΙδΙας 
φρίνας, αμα τω ΠνΧάδτ], χαϊ ποιηαας βυαίαν , γ[τει την Πν" 
^Ιαν εχφνγεΐν της μανιώδονς νόσου» χαϊ Ιδόθτ] αντφ διά της 
Πν&ίας χρησμός διά στίχων, ο ϊστι τγι χοιντ} διαΧίχτψ όντως, 

2. ηρός ^εραπείιιν των της πόλεως] „Ιακλλ ίιΐβ Ιΐλαά Π8<)ΐΐ6αο&ςαβ 
•ληυβ βρρ&ΓβΙ: «ςο Ιβ^βηάυιη Οθοββο , προς ^εραπείαν οδν των της 
πόίΒωςί ηύ ββηβυβ βΗ οοηηβχίο.^^ Οΐί. 5. τοΰ μητρφον φόνου 

του μαίνεα&αι] „τον μαίνίο^άι 8αρ6Γ0υ& τίάβηΙυΓ, ηβο 1ιυ3α8 «βββ 
1θ€ΐ: Ιηβ&ηίβπι εηίιη ηοηάαιη •υ&ιη αβροβίΐαηιβ «η1 ΟΓββΙβ•; υΐί βζ 
ββ(}ΐΐ6ηϋΙ>υβ ραΐβί.*^ ΟΗ. 7. της δίχης άχοιίβαντος μεταξύ *Τά- 

%ος ] „ Ιλοομβ ιηυΐίΐαβ : ]αάία8 βηίαι ηοιηβη ιη&ηίίββίο <)ββ>( : Ιβςβηάιιαι 
ΐΐΑςαβ, της δίηης άηούΰαντος τον Μενεβ^ίως^ μεταξύ 'Τάηος βίο. 
Μβοββίΐιβυβ βηίιη ίηίΓΑ ο&ιιβ&αι Ηβηο %υ<ϋτΪ88β άίείΐιιτ/* ΟΙι. ' »&ί<1. 
ΟΙαχοβ Ββηΐΐβΐυβ ρ. 75., *Τα%ός Οχ. 

ρβτ τΐΰββ τβτο τβΐιβιηβηϋαβ βοιη τβχ&ΓβΙ; β&οβΓάοίββ ββη&ίοί ροριι1ο<|αβ, 
(«ΐυΐ πια^ηί ΟΓββΙβιη ΙιιώαθΓυηΙ, ΓΦ^βαιςαβ 8Ϊΐ>ι βυιηιρ.ορθτβ 6χρ6Ϊ«1>&ιι^,) 
Γ6ΠΙ ι^ηΐιιιη ίαείυή, ραΓςαηιη^ «αιη; βΐ 6χρί&(ο Ρ&Γποιάϋ εήιηΐηβ, Οβοβ 
61 ρτορί^ίοβ Γ60(1ί(ΐ6Γυο(. ^α^I1 6ΐ ύβάυείο 60 &ά ΜίηβιτΒβ Ιβηρίυιιι, ]αχ- 
ί& ςοοά ΑΓβορ3^8 βίίυβ 6Τ&1; οοΓ&ιη 3α<ϋοβ ΜβπθβΐΗβο ειιαβΑ ιιςί(&(& ββΐ; 
!ηΐ6Γ Η^αοΰΐη; ί]»! Τ^ηθαιίί βΐ ΟΙ^Ι&βιηηββίΓ&β ρ&ιΐβ• 6^1, 6ΐ ΟΓββΙβηι. 
Μ6η€8(1ΐ6ΐΐ8 Ευΐβιη 86η(€ηϋ4ΐη ρΓοθΓ68(6 Ιυΰΐ; 3υ8ϋβ8ίιηθ βυιιιΡ&ΐΗ8 εΑβ- 
άβη νίη(ϋο&88€, &Γ&πη&η8: α(ί βχβιηρίο Ιιοΰ &1> ίιυΐυβιηοόί ίαοίηοηΙ>υ8 ηα- 
1ίβτ€8 ίη ροβΙβΓυαι Αΐ)8(6ΓΓ6&η(υΓ. Ι8(ιι τβΓΟ Α ΌΊαγ 8€ΓίρΙιι, ίη ΚΗ&ρ8ο- 

άΐ& 6)08 86Χΐ&, ΚβΙιβηΙιΐΓ. 

Ροιτο 8&ΰεΓάοΐ68 θΓ€8ΐ6ΐη, ίηΙ>υηΑΐΙ ΑΓ6ορ&£;ϋίοο βχβοιρίαπι, Ββίρΐιοβ 
βίί&ιη, ΑροΙϋαίβ αά Ιβπιρίυιιι άβιίαχβηιηΐ ; αϋ εοιηιηοΓ&ίαβ ϋ>1 «Ιΐςαοϋ ΐβιη- 
ροη8, ίη8Αηΐ&ιη άβροηβΓβΙ, Γβ^οςαβ 8θο ρ&τ ΓοάάβΓβΙατ. Ογ68(68 «αΐβαι 
ιιη& οαιιι Ρ^Ι&Αβ, Αρο11ίηΐ8 ίβιηρίυαι ίη^ββ808, Ιυπιςαβ εοιιιρο8 8υί, βϋοτΑ 
ρβΓ€^1; Ρ^ΙΙιΙ&ιη ρτ6€&(π8, υίι ίη8&ιιί&β πιογΙιο ΗΙ>6ηΓβ1αΓ. Κ68ροη8ΐιιιι 
νβτο Ιηΐίΐ 1ια}^Μηοο1» ηιβίΓΟ ^Ιιιιη: ^ιιοά οοιηιηιιιιϊ οηϋοη^ βίε 86 1ιαΙ>«1• 136 ΙΟΑΝΝΙδ ΜΑ.Ι.Α.Ι.ΑΕ 

*ΟξΙ(ηα, οίκ ίλΧως α ίίΐ αργαΧίας νόσσν μανίαρ αηοΘ'ίσβ'Μ, 
ά μίΐ πίράσας Πόντου χυματα ΣκνΒΊης η γαΐαν χαταΧάβοίς 

Β ΑΙΐΐδος τι χώραν. Ιν ίιρψ ^ίρτίμιδος Χηφ^άς σω&ψγι Ιχ /?ω- 
μών* χάχέίθ'ίν Ιχφνγών Ιχ χθ-ονίης βαρβάρων ;τ5'όΐ'α πιράσας 
Ο 173 χαταΧάβιις 2νρΙης γαΐαν σαομίνην, ανΧωνος ΣίΧτΐης η ορούς 5 
ίντίχρυς ιυρησας ΜίΧάντίον τοίνομα ϊχον ίρος, Ινθ-α μίγας 
ΙστΙ ναός ^Εστίας, Ιχιΐ Χυασωίη μανίαν αποτίΘ-ΐί * &άττον Γ^ι. 
ταντα ϊφη & γίνιτοί. 

Κα\ τοΖτο χρησμοδοτη&άς ο ^Ορίστης Ισημαωσατο ' χαϊ «ν- 
&ίως χαταπΧΐνσας αμα τψ ΠνΧόδγι χατίφ&ασίν Ιηϊ την ΑυΧί-- 10 
ία χώραν της Σχυ9Ίας. χαΐ άνιΧΘ^όντων αντων Ιχ τον πΧοΙον, 
ηροσίσχεν ο *Ορίστης ίερον ίστώς ως από μιΧΙων δυο της β-Οτ- 
Χάττης χαϊ &αν6ντων ανθ-ρώπων Ι^ριμμίνα Ιστία, χαί Χΐγπ 

Ο ΠνΧάδυ ο *Ορίστης, /ίοχιΐ σοι &€ας ίΐναί τάδε μΑα^ρα^ ϊν&α 
ϋύν νηνσΐν ηχαμιν ; ορώ δί χαΐ των θ-ανόντων Ιξίνων τα Ίίστ/α, 15 
χαϊ ηροσίοχηκώς ΠνΧάδης Χίγπ τω^Ορίσττ], Φυγωμιν , Ιάν σω- 
&ηοΌμ€&α. ο δί ^Ορίστης ίφη, Ον ψινγομιν ' οντ« γαρ φίνγαν 
άώΟ'αμιν ονδί τ6νχρησμίν χαχΜτηυσομιν. 

Τούτους δι ίωραχοτις βουχοΧοί ϊδραμον προς την Τφι/Α 

1. άργαΧέως^Οχ. 2. ηβηαΐάβοι^] ηαταΧάβνς Οθάτβηαβ ρ. 134. 
Β. 3. Αυλίδος Τ8 ΟβάΓβηυβ, Λνύαιδος δί Οχ• 4. χ^ονίης} 
χ9ον6ς ΟβάΓβηαβ. 5. ΣιΧπής] ΣιΙπΙον Οβάτβηυβ. 8. ταντα 
Ιφ^] ,,Μ&ΙΙβιη 1β£€Γβ» οιιιη €β(ΐΓβηο, ταντα Κφνν.** €1ι. 14. ^ο- 
ιι<ί] Βαπρ. Ιρίι. Τ. ▼. 69. 16. Πνλάδη9 — Ορίστ^ι] Ιιηιηο Οη- 
βΐ6Β Ρν1&(1ί. »6μΙ. Φνγωμίν] τ. 103. 17. Όρέατης] Ρ^ΐΑάββ. 
18. οΰδϊ] Ροη. οϋτ$. 

ηΟηβΙββ, ηοη &1ιαηθβ ββί, ιιΙ> λΙ> Ιηβ&ηΐ&β ία&« αιοΓΐ>ο οοητ&1«β€Ββ, ηιβι 
Ιτ&ί6€ΐίβ Ροηϋ βαοϋϋυ•, Ογ&• βογίΜοΑβ «ρρυΐβηβ. υΐ>1 ΑαϋάΙι &ά ίβτ- 
Γ&ιη !η Οι&πϋβ 1«οιρΙο οΑρΙΰ•, άββϋη&^ιιιη &ιΐ8η β&εηβείιιοι, βτλάββ 1&- 
ηβη: οη•()υ6 Β&Γΐι&Ηαβ βΓβρΙαβ, ιη&Η Ιτ&ηβιηΐΜΟ, ΐΓβπιιιΙ«ιΐΗ|θβ 8γη&6 
Τ6§;ιοη6ΐη ρβηίη^βηβ, 8ι1ρίοςυβ ιηοηΐΐ ορροβΙίΑΐη ρίβηιϋβιη, ΜβΙ&ηϋιιαι ιιά 
ιηοηΐβιη ρβΓνβηίββ; υΜ Ραιιοβι οχΙαΙ \^ίβί^ ηΐΑ^αιη• Κ&1>ΐοηοι ί1>1 ίη- 
β&ηΐ&ιη ΟβροηΙυηιβ ββ: ίιιο οΐΐο άίβοβάΕβ. ^I1&6 ίΛ ΏΟΛ^αί Ρ&ί&, άΐ- 

θΓ6β1ββ ϋαΐβιη Ογ&οιΙο &ηηο(Αΐο βίηβ ηοη βοΐνϋ {ηάβ; ΑπΙιθοιη 8(7- 
(1ι!&6, υη& ουαι Ρνΐ&άθ, ρΓοίβοίαπι•. 111)1 ςυΑίηρηιηαιιι &ρρυ1ίβ56ΐι1, ρο- 
ά6β1η(|αβ ΗίοβΓ6 ααο οίΓοι^βΓ ιηϋΠ&ιίΑ ρΓ0§Τ6β•ι ΐυΐβββηΙ; Ογ65(6• ί&ηαηι 
οοηβρβχΐΐ, οίΓοαςυβ ηαοΓίαοηιιη Ιιοιηΐηαιη 08β& ρΓθ3β€ίΑ. Ρ^Ι&άβιη ϋβααβ 
θΓβ8(€8 ΰοιηρβίΐ&ηβ; ,,Η&θοοίηβ, ϊηαυϋ, 111>ΐ ΡβΑβ ιια&ηι ρβΐιιηιιβ άοΐα- 
Βη 6886 τΐάβηΙυΓ Τ ^υία Βάτβη&τιιιη Ιιιο οοοΐβοπιιη 088& ρΐ&ηβ οοηβρίοΐιηιιβ. 
Ιιηο νίάβο, ΐηςιιϋ Ρ^Ι&άββ ; βΐ €&ρ€8ββηά& Ιιιηο ίυ£& 68(, βΐ β&ΐνί β88β Τθ- 
ϋιηυβ. Νβ(ΐα&ΐ]α&ιη , τ^ροηύϊΐ Ογ68(68; ηβο «ηιαι ίαςβτφ «>ιΐ8α€τίιηιΐΒ. 
8ο^ ηβο ΟΓ&ουΙυπι ΙαιρΓοϋ&τβ ΠεβΙ.** 

ΑεοαττΦοίΜ !η1«ηιη ^ιιί ίοΗβ €0ΐΐ8ρ€Χ6Γ&η4 ϋΐοβ ΙηιΙ>ιιΗ &ά Ιρ1ιί|{β- 1 ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΔ. Ι-. V. ΐήΤ ηχασι ϋο παψίαια^ι ηαρά τί^ν Κνανίαν* ιη δί ηρίς αυτούς, 17ο- Ο 174 
ταήοΐ; τίψος γης§ τι τουνομα ξ^σιν •ί 'ξίνοί; Ιπηρωτα γάρ 
ηΑτης ή 'Ιψίγίναα τους συλλαμβανομίτους μλΙ άγομέρονς €Ϊς 
69νσίαν άπ& ο^ας €ΪσΙ χύρας, ικαί τότι αυτούς πτφαζβ, βουΧομίνη 9 
μα^ίϊψ. ηιρί τον ϋίο^ παιτρος ύίυτ^ς Ι/ίγαμ/μψονος χαΐ των αυ- 
τού Και πιρί του χατά Φρνγ&ν τιοΧίμου τΐ Ιγίνίτρ• ύ δί βονκό^ 
Χοί Χίγονσίν^χυτιί, ^τίρος^προς τ&ν ί$Έρον ίφη, ΙΙνΧαδη' τοϋδί 
οκζρ/οι; τ6 ίνομα.ουχ ϊσμ^ν ' ουδίγάρ (ψη, η δΐ προς αύτονς, 

10 Τι γάρ^ χοίνον βουχόΧον Ιν Λαλάττυ ; ο! ^ί ιΊπον , Βοϋς ηχξψιν 
νίψαΛ.ί» ά^ία δρόσψ. χαϊ πίμψασα Σχυθ^ας αβυτίσχίΐ^ αύτονς-' 
χαΙ ^)ΐί^ηοαν ^Ϊ^ βνσίαν δ^μα^ι* χΜ^-ώς ο σογώτατος Ευριπίδης 
Ιξίθ-ετο δράμα ποίητιχως, ων μίροςοΧΙγον Ιστ\ ταύτα, 

ΚαΙ διαμαφί^των αυτίίιν , ίχίΧιυοίν άφορ9σ9^ηναί τον^ίνα^ 

ίδχϋΛ άχ&ηνοί ^τ6ν αΧΧον §ϊς ^σίαν. χα} αφύριααν παρά μίαν οΐ Ε 
^χν^αι τόν Όρ/στην * τίν δέ Ιϊυ}ίάδ7ΐν ϊη^α^νν προς &υοίμν ηα^ 
τίν βίομον της ΐΑρτίμίδος, χα\ Ιπηρώτηαν αύτρν η• ^ψΜγίναα 
ποίας αψ ίίη χώρα£. οδί^φη. Χωράς μίν ^Ελλάδος , πίλ^ως 
δί Μυχήνης, .6 δυστυχής πάραμι,. η δί άχουσασα την χωράν Ο 175 

90χα2 τ^ιν ηόΧφ, ϊν^-α ΙβασίΧίνσίΤ ο α^τ^ς πατήρ, ,1δάχρυσ€^ 
νομίσασα δί Ζτί ρπί τΰν βουχόΧων ΙδίδάχΘ-ησαη, Χίγπ αύτψ, 

^ ■ 

1. ϋγοντίς] τ. 241. 8. \\δ. ΒβηΙΙ ρ. 41. 8. έηηοώτα Οϊ.^Ίη$- 
^τα Οχ. 5. ^ύψΛζΒ] ^βφφ Οχ. , 11. ίν άΐία] ίναλΙ(^ ▼. 

2$5• 13. δρ&μα €1ι., δ^άμμα Οχ. 

■Ιμιι ο τ1γ(;ο, (Ιηςιιίαηΐ) Α(;ιιιηβηιηοη« βί ^1χ^&€IIιηβ^^& ^^ΓοςηαίΑ» &ά- 
«οιιΙ 6ιιο 1αγ6ΐΐ€«, οι&ή ώτβ«ΐ!. Ι11& τβτο ύθ ηοαιΐηβ, χιαι, ςη&ΐο, β( 
νιιόθ «88€η1, 4ηΙβπΓ0β&τϋ. δοίβΙι&Ι ^βηίηι ΙρΗί^βηαι €οιηρΓ€ΐΐ6η8οβ , βΐ λά 
Μ€η6είΑ <1ιΐ€«ιι^οβ ΙιοβρΐΐΜ, ρΗυβ ςαΕίΐλ ιϋςυ» πΐΜίθτβΙαΓ, <1β ρΑΐη& ίη- 
Ιβτίο|ζ8Γθ, η|βπιρ«ί βι βίβ άβ ρ«ΐΓβ βιιο Α0&ΐΒ«ιηηοηβ, 5ΐιίΜ]υ6, υ1 βΐϊΐϋΐ άβ 
Τγο38ιιο 1>«Ηο ουΙ<1 (αοΙιιιιι φ»€ί, €^Ϊ506Γ6ΐ &ϋ(]ΐιίφ ΙηΙβιτο^ηΙί &ιι(6ΐη 
κβροη^βΐΜίηΙ 1>ιιοιιΙα; ^ΑΙΙεΓ (άΐ€θα1^) εΙΙογιιιβ τοοατιΙ, Ρ^ΐ&ιίβηι: &α- 
ι^ϊ τθΐΌ «ίιΐ3 ηοηβη ί|ριοτΑΐηοβ ηβο βαΐαι Μίο&νιΙ ίρΒβ. 8€ΐϋ€β( (ίηςοϋ 
1ρ1ιίςβιιί&) φΐΙ4 νοΙ>ίι Ι>α1>υ1αβ αιαι ιπ&γΙ ηβ^οΐίΐ ίηΙ«Τ€β88ΐ1? Νθ5 (τβ- 
Α|)οα3βπιηΙ) 1>ατ<3 ϊΐΐυο όβ^ιιχιηιυβ, αΐΐ γογ6 αι&Ηαο Αΐ>1α6Γ6η(υΓ.^* Τυηι 
▼βτο δο^τϋΐΜ ςιΐ03<1βηι ηΐαϋ ΙρΚιί£«ιι!&, ςιή οοαιρηίιβιι&οβ ϋΐοβ, ιιά βιιοή- 
6αυιη τίοοίοβ ^αοβτβη^: ηϋ ΙΐΒβο 5Αρί6αϋιιΐιηυ8 Κατίρΐάββ ίη Οτ&ηι&ΐβ 5αο 
ρο«ϋ€« οοηβατιρβΗ: υηάβ ηοβ ραυε» ΙλΙλ άββαηιρβίπιαβ• 

ΥΪΑΰϋδ ΑΐιΐβΒΐ ιιηι6ϋΙ>υ5, υηαιη βοηχη Ιρλι^βη!» ββροηΐ 3αΐΜΐΙ, ιιϋβ- 
ηρ τβτο λά ϋλοτΙβοΐΑ άίΐά. 8€>11ι&6 ϊφίχα Ογ€816 «βοΓβίιη ροδΐΐο, Ρ>Ια- 
ά^ια «(Ι Ρ!{ΜΐΑβ λΙΙβΓ^ θβάιιχβηιηΐ. Ιηΐβπτο^&ηϋ &υΐ6Πΐ ΙρΗΐςβηίββ, €018» 
€Μβί? ^Ιηίοβϋχ, ίηςπίΐ, ρ&ΐΗ& Ογαοοι» 5ΐιηι, υΓΐ>6 Μ;χοβη6ΐι^** 111α 
τ«Γο, «4 Γβ^οηΙβ αΓΜβ(ΐιιβ, αΙ>ί ρ&Ιβτ βυυβ Γβ^ηατϋ» ηοιηβιι «αάΐΐιιπι, 
ΗΐΑ€ΐΐΓ3ηιΐΑ?ϋ: Κχί«1ίιηΛηΛ Ι&οιβη, δ&€€ €!ΐιη & 1>υ£ιιΐ€ΐβ οόθ€ΐιιιιι, ίηΐβτια* Ιβ» ΙΟΑΜΗΙ& ΜΑI^Α^^X ΑΒ 

ν 58 £7 & ΜνκίΙη^ς ηαψβγίνον, ^Ιόας «βφτ/ς ^ι^ αυ^ βασΛ^ς. ο ϋ 
Λί9ί^, ί^γαμίμνων ^ ηρψψ. η ϋ ηάί^ιν πρίς αντόν , Εϊ τ^ρ 
ΙΑγαμίμνονα ήχ^βωσοί, τίς ^ τουτύυ γννη, ΜβΛτΙψαζ Ιξ αυτνίς 
ηύΧίας^σχδν; οϋ έΐιαν, *Έσχ9¥ Ικ Κλυταίμνήστρας^Κίρέστην ΦΛ 
*ίΙΧίχτραν χαΐ νφ§γίνααν , ητές, ώς λίγΐήΠίί, &υρία ηροσηχ&ηβ- 
^ρτ/^ι^ι, χαϊ η ϋ^ς Ι^σαιτο ίιύτηρ* χΰΛ ονχ«1χι•0σ^ «ον 
νπάρχα. ^χΛ'-δί κίά Χρυσ6&§μ$ν χαΐ ^ααόίχην &νγατφιμιις, 
η α άχονσασμ ταντα ΙχΑίοσίΙ^ οΛτ^ λνάηνοί τύν ΰπίμώρ' 
Ο 176 χαΐ γράψασα 9Ϊς ϋπτυχον Ιηϋίύχ^ αντψ^ %Ιηοίσα, 'Ιδού τό ζηρ 
ή &^6ς σοι ηορίαχμ δί Ιμνυ. ΙηδμΦσοΛ χατ* αίτί}ς 5^ το ^/• ίο 
7ΐ«Γΐ;;ΐ^οι^ τόυτο ίηΛΙδως τω *Ορίσττι χαΐ χομίζας μοίηαρ* αίτάν 
Β γράμματα, 6 δί ϊπωμοσατφ αντ^ διν Είς τάς ;(^ρας^ αύ^ον^δί^ ' 
δωμι μντο χαΐ πρίς αί αίτίψ φίρω* χαΙ> λαβών το δύίτνχορ 
ΙξηλΛ'ί ηρ6 τον ί^ρον , &πον ΙψυΧάττ^το δ *Ορίξί!9ης^ χαί γιτησ^ 
τους Σχν&ας λαΧηααί βίτ^. χαΐ Ιη^δϋοίΜν α^νώ το^ δίπψν^46 
^ χον^ έΐ^ών αντψ, ^Ελ^Ι^ηρίς την σι) ν άδίΧφήν. ' χαΐ ϊμέΐναν <μ 
2χν&α£ &ανμάΙίθβτης το συμβάν* χάί έΐϋήρίγον α^ον Μμα τψ 
Πύλάδυ ηρίς τ^ Ίψέγίνααν. χίά^ λίγΗ,αυτ^ δ ΠνΧάδης, Ίδί 
ο *Ορίϋνης* χαΐ οίχ Ιγνωρίον αυτόν. νομΙαάΜα βί Βτί ψχ 
ϊστιν άννίς, λίγ^ΐι, Ό Ιμδς α^έλφος του Πίλοταίον γίνονς ση^^)} 
μαντρον ϊχπ ΐΧαίαν Ιν τψ άμφ• προσίσχηχυϊα δί ΙηΙ τδν ώμο^ 

' - * • ί^ 

1. η«9ίγύ9^ονς Οζ• . 3• ψίρίβΛϋαί] , ήη^ίβο>βας Οι. |^«^ο- 

, οα%ο €Λί ρ. 97. €• 9. γράψασα θ€ώΓ«α<ι», |>. 1^. €, γί^άψας Οχ. 

ίβ.Ίλ»6 Οχ. 19. οτί] Ζτ» Οχ. 2ί. έΜαν] Υ. ΒβηύβΙ ρ. 42. 

Ι^νΐί ροπΌ: ,,81 πκ»^ (θΐοβηβ) 9ΐ3Τ0θη&πιιΙι βχ ιιγΙ>« Ιιοο ΑάτβηΙϊϋ, οϋ- 
φΐβ ηοη 16 ΐΜ«ί Εβ^ίβ ηοαιβιι. Ιιηο (πκ|ΐιΗ) Α«ιηΐ€ΐιιηοη Ιβ βηιΐ οΒη• 
Τααι ίη&ι Α^ΑοιβίΒηοιίΦΐιι βΙ 1ι#ΐ6 οοτ^Ηα, ά|ο ()ικ}ΐ£) οχοτΙβ ηοηβη; ςαο»- 
ηαβ βχ βλ ΗΙ^βτοΒ βιΐ3€6ρϋ. Εββροη^ϋ ϋΐ6 : υχοηιη η&ΙχιίΙ ΟΙγίΑβαιηββίήιΐΜ 
€χ <|α& ΟΓΜίβαι βαβοορΗ* Εΐβοίηιιη, β( ΙρΜ^ιιΐΜη; <ιιια« Βι&η»• (αΰ 
ίβτΙαΓ) !η τίοΙίιιίΑίιι ά«3ΐίη&(«, & Βθ& ϋΙ>«ηι1& «βΙ; ηοο, ιιΙ>1 ικηιο «{[Η, 
€θ1αιι&πι ηοίοιη ββΐ. Ηβ&αϋ «ί!ΐΒΐ Α^Αΐοβηοοη ίιΗ&β «Κ&β, €ΗΓ^βοϋι«ιη|η 
«1 ^βοβίοβη/* Η&«€ αΐή λΐιάί»β( ΙρΙιί^ιιί&, ]ιΐ88ΐΙ βΟίαι τΐηοαΙ» βοίτΐι 
ΙιΙβτΙβ^νβ ίηΐθπηι βιαίρΐίβ <ϋχΗ βί : νιίΑΐη βοοβ άΜ, ρβτ ηβ , ΙΗλ. !ηάιιΙ- 
•ϋ: ρ6τ β«ηι1«ΐΐι ΙΙΑι^ηβ 3οι»1)•β, ίΛ ΗίβΗβ ^ΐβοβ Οίββϋ ΙπιάΜβ; ηβροηβνιη 
»Ι> 60 ηίΐιΐ Γ6ροιΐΑΐιιηιηι. Ι1ΐ6 τβΓο, )ΐΐΓ&ιηβη1ο 1ιιΐ6τρο8ΐΙο , Ι^ί6τίι (ϊη- 
Ι|ΐιί1) 1ι&3 Ογ6>(1 ρΐΌρΗίβ !η ιηοουβ ΙΤΑ^&η: !ρ8ΐιιη<|ΐΐ6 «ά Ιβ Ιιιιο λάάιι- 
€«01.** 8ίοιο1(ΐθ6 ηΐβτΐβ οεοβρϋβ, 6£Γ6(Ιί(αΓ μ Ιοοοη^ υΜ ρΓο 1;6αιρ1ο 
Μοτβίαι ΟΑββητ&ΐΜΐΙυΓ ΟκβΙββ; 6ΐ ΙαιρβΰηιΙο ο βογίΐιΐβ οοΗοςυβοόί τβοιΟφ 
> ϋΐβηβφΐ6 ύ ΐΓ&^Ιώι, ^ο^1^ 6(}&αι (Ιοςιιϋ) οά βοΓΟΓβαι (α•ιο !α^6<ί6Γ6• 

8<7«||Α6 001601 ΙΟΡΟΤ Κΐ!3 Οΐΐοαίύ, 0Γ6516Ι11 ΟαΟ ΟΟΒ Ρ7Μ6 1βΐΓ<Η3ΐ1Κ6* 

ΓοοΙ. Τοοι ▼6Γ0 Ρ}τΙοά68 ΙρΜς6ΐιί&6 , Ε6€6 ΙιΜ, ίοι^οΐΐ , Οκβίβοι. Ι|Ιο 
▼6Τ0 ίπίΐτβαι αοα οηιοτίΐ; ιρβαακιαβ ηοο ββββ ιοβρ{€Αΐο>; ,,Μοι», ίΐΜίαΗ» 
ίηΐβτ οϋτααι Ιιαιοβηΐ} βίβηοΐοοι, Ρβίορβι ςβηβΗβ ίοβΙ^β, αϋ ΙιαΙ>6ο1, οροΓ- 
Ιθΐ.^ ΗοοιφΗα {αιςυ6 ιηβρββϋβ» €ΐ Ιη άβχΐη ΐ€ορο1ο Ρβίοριάοηιαι οΐιο- ΟΗΗΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ. Ι^^Υ. 139 

ηΧάνψΐ¥ ϋντου €^ 9ίξών #]!Ιβ τί Ιΐίλό^κέορ αίααημον ϊχοψτα 
βάτόν χαΐ ηί(α7ΐνΙξα;ίο τίΐν^Ο^ίστην, χαϋχΑίνσίν άν^ηχϋ^^ ο 
ψαιταηλοΐίι άς την γην καυτές Ιηαίτοΐς ψβύτα^' χα2 νίοΛχη^" 

5 ΤοΜί ^ίρ^ιυ^ χαταφθ-άσβα^ος , τ^ν ^ΙφίγίνΦη» χοΛ τ^ οίό» 
χ^σοτ^ίγβλμα της^^τ/Ιμίίος ^ά^ρα Χαμβάνων ο ^Ορ&ιτης χβΐ 
ο- Πυώδης ϊφύγορ^ δια ίβ^^Τχ^ψΙδΙων π^Ιαη* χαϋνηηίρασαΊ^ ο ιγι 
Ιιά Ί^ ζύρο!9 τ&^ ί4διηβηψών, χαχύβ^ν ίιΧ&ον άς την ανατί^ 
%ην άς %ί Σαραχηνίχίν Χ/μη^ ' χαΐ άνηλδνν €?ς την χωρβΜν της 

ίϋΠαΧοίστίνης ΙηΙ την ΤριχωμΙ^ν• χώ πρααίσχηχ6τ€ς οί τΙ}ς 
Τ^χωμίας τ^ ί$ρα'ήχ&ν της ^Ιψν/^%ίας σχ^α, ΙΟξαντΦ αίτην 
Ιν τ^μ^\' χβΛ δίίτρφϋν Ιχφΐ,τοΰ ^Ορίατου Χηψ&ίντος' Ιχ9Ϊ χαΐ ί) 
μαίνομίναυ, χτίσίκντές δί οί Τρίχφμβτοί ίερ^ν ΜρτίμΛδσς μί^^ 
ηάρίχάΧίάαν^τ^ ^Ιψγίνίιαν ^σιάααΐ'^^ίρτίμΛι χορψ^παρ^ίνοΦ, 

& χαΐ το ονο0α ίΐ^ίχης ίπι^ΐναι τγί χώμτξ' ί^ντινα χίρην Ινοματ^ 
ΝΦσαιΡν ηροσαγοιγονίίς ηύτ^ ""Ιηοίησαν ^σίαν ΐΑρτΙμίδι. χαϊ 
ηοιησωντίς τξς σφαγίοσβ^βίσης χόρης υτηΧην χαΧχην^νχαΙα§, Μ- 
Χπιε την ιφΧαβ την πρι^ην οίααν χύμην*η6Χίν Ννσσαν η ^Ιφί- 
γίνμα ΜΪς^ονομα τ^ςντί (άΛίης αφαγιασβ^ιίσης χίρηφ^ ποίησασα 

ΙΟαντ^ χαϊ βορμόν, ίν φ Ιπίγραφ^ ταντα* ΤουςΙχ ^χύΟίη^ φ^ 
χοΜΓο^ δίχννσ^^ 9(Αη6α Νύσσα. . &ηνα ίωςΊψν ίγγί^ραπταέ. ■^ * . 

1. τ^] το Οχ., τήν — τ^ δφάψ €1ι• 9. λίμηρν'^ ΧΙμητον Οχ. 
15. φΛί/^ΈΪναι] ^η^^^ήν«ι Οχ. 17• τυχαίας Τοαρι^β Εηαβηό. ιβ 
Ηβ83Γ6^. τοί. III• <ρ.'475. , τνχέας Οχ. 2ί. χό^] ηοα &ηαοί&ϋοιιΙ 
Μλβ ρπΐ€£χι( €1ι. ΚοιΙ. 96τνια τβΐ 9Μ(«#α• 

ηΦτ9 0€ρκ&€ΐιβο, ΟκιΙβιιι Μΐ^ρβϋ 1η «Βρίοαβ; ίοΙκίΜφΜ ιιηιιΐ, ιιμ- 
ΙΜ 111 «ιρρβϋθνβη^, η&ΤΦβ^ν® ^ α&ΥλΙβ 8ΐιΜιΐ06ηη(ιιτ , ρβτ ΙιγβιΐΜΡΐι "ΙοΙβη 
οοβ Ιιοβρίύο βχοβρϋ. 

Αι^ΐβ βυΐέιη Ιαβοοίο, ΟκβΙ^β,'ΐιιίΑ €νΐ'Ρ^1&ά«, «Ι&ηι &1>Γ€ρΐ!8 ΙρΙιϊ- 

Ιηΐιι, ίιι^ ιΐΗΐ€ ίΟΒΜηιίιΙ, ιη ΙβιτΜη Α^»Ιννι«ιιι 1η3!ιιί«ιΐΜ. Ιηάθ τβτο 
ΟΓΚΒίΦΐη ν«πι»2 &ά 8Β瀫ιιίοοβ Αιιμ, ΐΑοάβιιι^ιΐθ Ιη ΡλίΜβΙΙηΑβ γ«^ο- 
■«Β, &ά ΤΗοοΒΗοη ρβτνβηβταηΙ. ΤιίοοηιίΙλβ τβτο 8&οβτάο(•ΐ6ηι ΙρΚϋ^β- 
ηί«Α ΙιηΙιΗησι ηΙ»ΐ €οηβρ€Χ€πηιΙ, ΙιοηοιΙϋεβ ϋ1«πι βχοβρβηηιΐ: Οτ«5(β νβτο 
1η ίηβηηί&ηι βαιπι τβΙβρΒο, ρβν («πιρυβ ηϋ€]ΐιοά ιΜ οοιιηηοηϋ 8οη1. Τιί- 
€οηιιίηβ ιτ«Γο ί«ηαηι ίηςθοβ ΙΜΒΟλβ 6χΐΓυ€ηΙ«3, ΙρΙιί^βηΙιβι τοβαΒοη!, ιι4ΐ 
▼ιτ|ρη«ηι ςίΜη <)«8ΐ!η&ιτ6ηΒΐ, ΙΗβηιβ τΐεΐΐηιηηι ηΐ€6ΤβΙ$ ηοπιβηςαβ β|οι, 
φΐώ Ν^βηιη ΙιηΙηιίΙ, τΐ€ο ποροηβι^ β&εήβ ϋηο• τϋβ ρβηεϋι» ήη- 
■ιο1ηΙη« νίτ^ίηΙ •ΙιΙαηαι ■«ηηη ροβαβηηΐ, ηι^ιβ ιη Ροτίνηοη:^ ^ιιΙςα« 
^ήαα» Βηΐβ ίυβτ«1, ΐη ιιΗμπι ί&οΐαηι, Ιρ1ιίβ€ηΪΑ, 8ηοη4ηβ νΐΓ|^ηΪ8 ιη ηο- 
■»η, ΝιμβωΛ ^οεητΗ» Αϋνΐ βϋηηι €ΐάβιι οχίπκίο, ίηιατ!ρη^ ίβίβ. ^ £τ 
βο^ώατΜίι ίΦττα /νξζΐ€ΐιί€9 9Χ€€ρΗ9 θ€α Ρνβ Ν^μ9α• ςοΜ ς«ηά€ηι ϋ>ι^βηι 
ΜΐΙιιις ιγΙμιΙιιτ• ΜΟ ΙΟΑΜΜ8 ΜΑΙι&Ι,ΛΕ 

Ο 17ΐί Τοϋ α 'Ορίίηοα αηίλαβ6ηας τας ϋΐας ψρίρΛς, η Ίψ^^ίταα 

ύίί^ Ϊψ όράματι Άαψοψ ί^γοναΰ» οέτ^, Φηγβ-ίχ τ^( χι^^ιν 
ΙκίΙί^ρ. ιιιΛ ίναατμβα τψ «ρωΐ Βμα τψ Όρίντη χ&Ι τ^ Πν- 
Χάί]} ίφνγιν Ιηϊ την πάραλϋν ^^ /Κιλακη/ι^ί' χοΜίΦν &»« 
πΐαναβατις ι^λΰνν ίηΐ τ^ν ^ρώι» χαια τον χ^ησμίτ. 5 

Ό ^^ βασΛίΛΐς της Σια>9ΐας όν^ίμινι θόα( «ιχμ^ιμ Κι« 
<ύ ίγάίμα τ^ς ΐΑψτίμιίος τΑ όΧίχρνίΚβ Άαβιν ι} Ίψι^ίνοΛ χαΐ 
V 59 ΐ^ιγ«* , Ιξίίΐψψΐ ^ίΰ&ας «βίλούς ](μίαίίώχηι•ταε αντην, ^(/η-, 
χύς «νιοϋΐ δη Μή νπΜττί/ίψψί ιΐς,τήτ Χκν^ίαν, ιΐ μη χο «ΐ}•^^- 
μα τ^ οί,άχ^ϋον %ής Ι/ί^τίμιΰος άγάγητί μαι μ»^ ίαντάτ• οίΜ 
α ΧΛ^αίίΐάκοψτίς μοΙ ίηιζητησα»τίς ηανϊαχ^ Ρφϋνσαι ν^ιτ 

Ιαν Νΰαακτ, χαϊ μα96ντις 8τ( χαι^λ^ον ρί η%^ί «^.ϊφι^^ 
Μιαν χαΐ τ&τ 'Ο^οτψ Μ τ^ ηΕΐ^αλοι* χαΐ ίύ&ίίΛςΛιιίηΪΛ^αά^^ 
Ο 179 €*ρφ9ίντις της τοηο&»σΙβς χαϊ της ηόλιω/ Ν^σαι^ χαϊ τονίβ 
ίίρον τ^ς ^ρτί(ίίίος, χκΐ τί» βασιλία δί, αντ&ν ηιοβοΛμιιΛι, 
ίμανακ ανιοϊ Ιχίΐ αίχοϋντίς, μ»τξΐχαΧ6ια>'Τΐςτηψ ιι^λιψ^Ις ϋΐον 
Ζγομα Σχν&ών πολι•*, 
Β Ό α νίρίατηί &μα τοϊς συν κΑτψ ιιμτΐΧαβΐ τ^ 2ν(/1αρ.' 
χαϊ άψίίίθύτ ί» τον ηλο/ον ϊηηράτα ηον ^ι τ2 ΑΕΕλα*τ»η>{0 
ΐίροΐ χηΐ χδ ίΐ^οΛί της 'Εατίας; χαΐ ιΰ^ίξκύς; ύόήΧ9ί¥ Ιν τψ 

6. ΣκνΟίΙοί Οχ. , «ητβχΚ (Λ. 11. Μ τή* χ αψϋαΙΙοΨ νν«^§« 
αχΕίτΙιηββν ■ τιι/ίρϋίηίς της τοχοϋνβίας] ηΙ<οαοΐΒ Ιιυαο οηαιίβηιν 
!(Β ΓπΐΙΐυαιάιΐΒΐ εβιυιβο: ίκί ημ χά^αΐοψ, χαΐ μΦί'μβ ώιΜηβΕΠ•* 
τ.^φ^ίντίΒ τήί το«ο9." Οι• ΟηβΙβ τβτο Ια Μοβη Μβ•!!*!!! ιανβηβ, ΙρΜ(«α1•β ρν ΙομμιΙιιι 2υΒ ΐΒΐηα ιογ^ββ), βπΒ «υη Ρ;1βάβ αϊ Οτβ 
ιβ*η κάοπΜΐϊΐι «Ιιιιιάβ νατο, ομικιιι αηοηΐο ([βτ^ιΐη, θετϋίΒηιι καΐβαι ιτβκ ΤΙμβΙ) ο(>) κο^ΙηΒΐ, Ιρ1ιΐ(βοΐΜΒ •1ιηρ(« •»- 
«ΟΒ ΐάιι•« ιίΜηΙΐ€ΐιτο «ιηο «ιιΐυΒίιιβ) Βογΐ)ι»Λ Μΐιΐ^ αηΐΐϋτ, ^αΐ β«Β 
ΙιΐΜ<ιυ«ηα1ΐ|Τ{ ρτΜΑβτΜ ΙηΙβηΛίΒΐυι, ίο βό^ΙΙιΙΚΒ, ■!« ι«)ογΙ>1ο ιβαιβ 
ΙΗηιμ ύ«α1•ΕΐΐΓο. ΜίΓΜ, ηβ ηύΪΓβαΐ αΐΜ|ΜΜ. Βρη^ Ιβη"'• ΙρΙ>Ιβ•- . . - - - --., ΙρΜβ- 

!■■ ΑιρβαΐΜ, ιΐηιιιΐβ τ•!» ^β4ΪΜβ| !•« ίΐΐΐυι 0>•- 
ΙβαιρΗ Ν]ΊΜο(|ΐιβ ιιγΙ»! ηακΜηΙΙ•!• Μρϋ, ρηαΗτΜ(]ΐΐΒ ■«ϊϋβιιΐΜ 1 01•1«>(1ο ηκηΜβ, ά•(}ΐΜ νβ§1«β ΙβηρΙβ, ΐικοΐιι ΙηΙβττοβιΙ»^ 9<μ αΗΚΟϋΟΟΒΑΡΗΙΑ. Ι.. V. 141 

ηαί,άη€»^ί»γάς ο ^Ορίστης ^ς χμλίπωτάτηφ ν&αον. άν^ώρησίψ 
Ικ τον ίίρσυ* χαί χαηΧΘ-ών Ιρ τοις ρίί&γοίς των ίνο ηοταμωψ 
Τ(ΜΡ 1ίίγομ/νο0¥ Μί%ύττω¥ νπ^ των Σύρων, βί^τι Ιχ τοφ ΤΚΖέλαΐ'- 

5 Ηου ορον^ χατίρχονταίρ ΑηΑοίαατο. χα\ η^ράαας σ- ούτος Ό^ 
ατν^ς τον Τυφώνα ποταμόν,, τσννννΐ λίγόμίνον'^Ορόντ'ην , ^λ&ίν 
ΙηΙ ^ ΣίλταοΡ ορος^ προσχυνησαι τους Ιωνίας, 4ΐί δέτην Σι;- 
^Αετ οϊχουντές ^ίργύοι^^Ιωνϊται ,. άχηχο&τίς 9γι της νόσου άπηλ^ 
Χάγη Ο'Όρ^στης, απηλΰεον ίιρ6ς αυτόν, Ιααδη Ιχ της χώρας χα-- ίϋ 

10 τη^ίχο xα^ Ιΐξ όΒματος βασύαχοΌ, υπηρχί. ^ χα\ άηαντησαντίς αύ'* 
τώ^ Ιγνώρί(ϊαν τους οίηας μιτ αντοί) Ιχ τον ίαρ^^ί ττ^ς ^Εστίας * Ο 180 
χαΐ Ιπ(ρωτηαμντ(ς αυτούς, Τ/ς Ιατιν οίκτος; €%τον αυίτοΐς οτι 
Ό ^Ορέστης ϊστί,. ιέα\ πρίς νμας^ αντον φίρομ^ν. οι ϋ *Ιξονίταί 
ίυ^ίίος ^πάσαντο αάτόν, έίρτμότίς 0υτω, ^ρύ^τΛ , που τί^ 

ίΒμανίαν άη0Όυ; ο δι ^Ορίστης ,-η>9βΦ%*μένος «τ^ της νόσου τ^ 
οργ%ν ,' ουχ αππηράψη χα\ υπέδυίξιν «ντοΓς τ& ίί^ν { τ^ ορός 
&τον Ι^ΐ^σΘι^ τηΟ' ν$σον, άΧΧά χουφίσας τηηά§ξέ&ν αυτοϋ χίΐΐρα 
νΐί^ράνω τ^ς αυτού χορυφίΐς τφ δαχτύΧφ της χ*ίρδς αντοΒ υηΐ» 
ίίίξίν αίτοΐς τίτ ορός χαΐ τ2 Ηρόν, έϊρηχώς αυτοΐς οη *Εν 

91>1χ9{νψ τψ ορπ €Ϊς ^6 ίί^^ν της^ίίας ^Εστίας την χαΧίπ^ μα^ 
νΙαν ίηΐίΒ^4μψ. ^αϊ §ν^ί0ς οί ^ωνϊται ηοίήσαντίς τω αντψ ^Ορί^ Ό 
στη στηΧην χαΧχην τω σ)ΐήματ$ αυτω ψ υπίδαίξίν αυτοΐς, υταρ^ 
άνω χΙονος ΊξΠ^ατοί «ις μνήμην χαϊ δίξαν της χώρ^ς ^αΐ τον 

« ίίρου χάΙ της ^Εστίας, σημαίνοντας τοις μηά ταύτα που ο 

0Μηιοη(α« ββΐ ϋϋϋ ^ιοιηιϋΐΜΐιβ, Αοομ » οιοτΙμ ηο βητίαίαιο ΚΙιβηίιι• 
βιΙ. Τνπι τβτο β(Γ€8Μβ, ίη ί1•βΗ(& άββοβηάίΙ ββοίηυοι θαοηιπι, (ςιίΑο 
Β^τηβ ΒΜαηΗα «1!οΙ* βιιιϋ; ςηοά & Μβΐ^ηϋο ηοοίβ ΜΑ^αΗλία,) «ΜαΙο- 
ΓΜ Μ. Τππβ€(ο «ιϋβαι ροβΐ ΤτρΙκΜίβ ίΐατίο, ηνηο ΟΓοηΙβ• τοοαΙιιτ, «ά 
ΪΒΜΜίΙβΒ βϋμιιιιι ρβΓΤβιιΗ, Ιοηίιίβ βλίαΐβαι άίοίοπιβ. ΑγοϊτΙ Μΐβαι 3οιι{- 
ίΛΛ, ΒγήΛΛ ΈΛοάΛΛίΛ»^ Μ 9»άίη&οΙ βχ βογΙν) οσβτΒΚιηΜβ, βιιπι ΐιάίβ- 

«α^ηβ. 05Τ1ΑΠΙ τοτο ρΓοοβάβηΙββ ά, €Ι1ιβ ςίΜβίΙιίιιι βχ οςηιΗιΐΜΐβ β V»- 
9(»β Ιββφίο «^ο^ιιβηί; ϋΐοβ βΙΙοαιϋ, ,,9αΙβιιιΐΒ (ΐη<ιιιίοιιΙ) Ιιίο βι1? 
κιροα^βΑΐ 011 1 ΟηβΙο €9(; ααβαι λαό «ά τοβ ρβτ4ιιχ!ιηιιι• ^οη^I«β τβτ•* 
€ηιη ϋΙοΒ η1ο(ββΒ«ιι4; Οίο ηο^Ιβ, (ίη^αίιιηΙ) ΟΓββΙη, ιιΜ τβΜϋϊ&ιη Ιοβμ 
«χιιΙβ(1?** Οτοιΐ63 γβτο ιησι!)! Ι11!ιι• ηΜοιη βΑΙιιιο ΙλοπβΐΜΐϋ, ηοη οοη• 
τβτίβη• ΜΜ, Βοϋΐβιη 9ί ΙβηρΚιη βΑΐοϋι βμημΙτ&τΗ : μΛ ηι&ηιι άβχίπι 
ιβρβΓ «ριιΐ 1βτ«(Α, 1θ€& ϋΐίι {«(» ϊίΑ ίηϋφίκψα^ „!η ϋΐο (ίοφίίβι») 
ηκΜίΙβ, Ιδ ΥββίΑβ Ιθοιρίο, ηι^ΐβαι ^ηται άβροια!•** ίοηιΙ&β Ι^ίαΓ ι(λτ 
ΙοΜΐ η/ατηΜψ Οηκύ» λΛ ή^^ηη^ ςα» 1ο€α ηΛΛ ^ ίη^ααι• βίβίβτ^ΐ, ο»- 
ΙηηΐΜΐβ ιορβιίαιροΜίβηΝίΙ; Γβ^οηί• ϋΰα> Υα^Μςηο !ιι Ιλοηοηαι, ρ«τρ«^ 
Ιιηη|Μ ιύ ■μμοΗοιι• (^ομ βΙαΙμ μκμ «ϋη «4 Ιιαηο οι^νο άϋΜ 
142 ΙΟ ΑΝΝΙ& ΜΑΙ.4ΤΕ ΑΕ 

*Ορί«/Ρης την λυσσ4ίη μΰ^Ιαν'^άπί^ηο^ ηης ^ηφίη ^ϋ!"^^ ^ 
«% νυ% ^τμτοίρ μίταχαϋσατκς ολ *1ωψΐ^αέ χαϊ τον Μίλξΐηφ(9ν 
Βρονς τ6 όνομα Ι4μανί¥. ο όί *0ρ4στης ηροφωτηβας τΌνς 7α^ 
ι^Ιτας »ϋΐι^ηλ9'ίν €Ϊς τ^ ηάροΑον της λίγσμένης τ^ψην ΙΖαλαια- 
η6)αως , ψυνί "όί Σίλαυχέίας * χαΐ ίρρη^ώς νηας ϊκέί, άηίηλίίίΐύί 5 
μΜτά της ^ΙψξγίΡ^ίβις χαΐ τοΒ ΠνΧάΰον Ιηϊ την ^Ελλάία, χαί 

Ο 181 ζβ^ο^ί ^9^ί γάΐΜί% την ίβντον άβίλφην ^ΗΧίχτραν τφ Πυλάίιι, 
Β χατ4σχ§ τί^ς Μυκηναίων χωρκς^ίως &ανά$ου. οί ϋΐνροί ηροΦ%Γ 
αχιηχ$Τίς τ^ ϋχημα της στήλης τον ^Ορί^τον, χαϊψα&όνη^ παρά 
χΰν *Ι$0νηΰν τ6ν τρόηον, Ιργισ^νης Ιη^χάΧύίαν ίη^ον ^^-10 
ηίτην, ίί^Τί τοίούτον άγα&οϋ συμβάντος άντψ Ιν τ^ αίτ&ν χώ^ 
1^, χαΐ Ι^φυγίντος ^ί^ν νοίαύτην άηαλην , στραφαϊς χαΐ προσ^ 
σχηχώς ΙχλΙ άνυμνησας τά ΛΛ» χαϊ ανχα^ίΘτών ουχ υηίδΗξε 
%οΐς*ΙωνΙτά§ς.τί Ιέρον τΙ^^Εστίας, άΐ^λά δραη^ηΑσαςΗον%ογ9^ 

V 60 σμόν^ ανί ίύχαρΒστΙας ^οστρίψόμίνος τψ δαχτυΐψ της χα^ 15 
ρίς αντοΒ υπέδάξέ τ6 ί^ρ^ν χοΛ τ& ίρος, Βηον της ανήμερου 
μφα^ίης άηαλλαγάφ ΙαύΛ^η. ί^τις στήλη ύου^^Ορίστου ο ίρα* 
ηίνης χξΛίΐται^ηαρά τοΐ§ ΐΑντίοχευσ/ν . ίως τον παρόντος* πρ6 
γαρ ψίχρου τ^ς ηόΪΛως Ισην ο αδτος άνίρώς του ^Ορίστου* 
Β ταΰτα ϋ ο σοφ^ς /ΙομνΤνος συνεγράφανο. 

*Εν τοΓς χρόνοίς 94 τοις μηά ψην αΧωοΐν ΎροΙμς ηα^ *Κΐ- 
Χησίν ΙβΌυμάζιτο πρώτος Θίμ^ς Ινόμάτι' Ιξηνρίγάρ οΖτος τ^ι»# 
γιχ&ς μίλί^ίας χαϊ ΙξίΘ-ίΤο πρώτος δράματα, χαΐ μίτά τούτο 

7. Π»λάδ^] φνΧάδιι Οχ. 23. χοντο] Ρ<νγ(• τοντοι^• Ββ Ιιοε Ιο- 
00 τΐά. Ββηΐΐοΐιβ ρ. 44. β. 49. 69. 

η>Ιάβιιι τΐβϋοτ. 86^ οί Ιοηϋίιο Μοηίβηι οηοηιιο Μβΐ&ηϋαιιι Αηαηιαη ά{- 
χοΓο: ροιΙοΗ βοΙΙΙοβΙ οΐΐ ιοίηιιΙ, ιιΙ>Ιο«αι θΓ0•ΰ8 η1»ΐ08&αι »ιιαιιι ίοηοίοΜ 
ύοροιοοηΐ. Οτο§4θ8 «ηίοιη, ΙοηΙΐΙβ βιΑο^λϋβ, ιη ΟΜϋήΐίΐΜ 8β1βιιοΪΜ (<|ιιμ 
Ρωοοροϋβ οϋαι (ϋο|&) άββοοοάϋ: «Μ η&τίόαβ ίητβαΐή, ιιη& οαηι ΙρΙΐΗζο- 
ηιο Ρ^Μοςοο Ια βηοοί&ιη ΓοτβηοΒ οβί. ΙΜ τοτο 1η4ί1« ΐη αζοΓοη 
Ρ^τΙα^ 80ΜΓΟ Βίβοίτλ, Μ}τοοηΪ8 Ιριβ αΑ οιογΙοιιι οβςαο ίιιρ€ηιέΜί. 8γΗ 
οα(βηι 0?€βϋβ βΙαΙομο &(1τβτίβη4θ8, ολοβΑΒίιαο αΙ> Ιοηϋΐβ βοοοϋ; Ιηώριο 
«Κ> 00 ίβτοηίοβ, Ι^ν^^'οιιοι τοοϋιϋώιιιΙ; οο «|ΐιο<Ι, 9^ Ιοηίαιιι ΐΜΒοβοίαιιι 
Ια Ιοττο ϋΙοηΐΒ οββοοαίαβ ίαβη€, β)ΐιΐΒΜΜϋ βαΙ» οτορίοι, ηοη Οοο ιρτοί- 
Ιΐλβ ο^βΐΜ, Μοορίοη ΙΙΙηά Ναηίιιΐ ηΐαϋβιοί; ηοο μΙτο άίρηίι», V•- 
ιΐΜ Ιοίίφΐιιαι ΙοηιΙιβ οΙΙοηΐΐοΓ οοοιαιοηΒΐηηβΙι μμΙ ςοοη γοοοΙοεο βοΒίροτ 
άοΙ>αι(, ηΙ πιοαιοκίΑίιι Ιοτρϋοτ &τ«ηλ(ιΐλ, ΜοηΙοοι ΙοβρΙΐΗΐςοο* οΜ οί* 
ίοτοΐοη ΒΟΑίιι Ιιιηιοηι άορο•ιιοπι(, άϊφ,ίο ίκΛοΛ & ^μ^ ιιιοη8ΐηηοΙ• 
βΙοΐΜΐ τοτο ΟΓΟβϋλ ΙβΙο, ηοο ρΓοοηΙ λ1> ιιΗμ ροβίΐο, ΙΤτορβίβ•, βίτο Ρ^ 
|^I^Τ1I8, οΒ Αηΰοοίιοιϋ• λΛ Ιιιιηο οιηοο ^ΐοοι ορροΙίΑΐατ: ιιΐΐ Ιμμο ι•|^οιιι 
Ρο^ηΙιιοι οοΒίατΙρΙλ τοΒςοϋ• 

βοοοϋβ τοτο ροιΐ Τιο}•» οορΙοΒϋ ^0■ιροή1>α8, ορνΑ 6πμ€ο• ΟμιιΙΙ 
ΤΙλΜίΙβ 9^3^^^**^ Ι 51^ ^® Οοηϋΐοηΐβ Τη^Ιοίι β( Ι>ηΪΒ•ϋΙ>ιΐ8 ίητοιιίοΑάΙ• 
ρ^ο• ηο^Μΐ 5ΐη ηοαϋιιΐ» β'^ιηΜί οοηρβπιτϋ• ΒΙοβ βοφιοΐΜίν λΒ- <:ηκονο&ηαρηια. ι-.ν. 14β 

Μ&Αΐς^ χϋΛ 'μ^ά 'ΜΑ^ωα ΑυΧίας τψαγΟίΐΛ^ χορίΛς βραμάτωρ 
ϋΡίΡίγράψατο. χαΐ Χύοίίιτ ^^ μίτά τνιντα χρόνον ίξ ουτω¥ Ο 182 
ΕνρινΙδης ίνρώτ πολλα^ ιστορίας δραμάτων οννίγψΛχρατο* 
. ΚαΙ λϋλ^οι^ ΙβασΙλ&υα€ ΑαβΜ ο το9 ^ίίοσαΐ ΙηΙ τ^ ΊσραηΧ * 
5 ηη πϋίΗίίράχοιηαΊίΟΪ μήνας όνο * δστις αιν^ίωα% τ^ πρώην ηό^ 
Χίν Ιίψομίνην 2αλημ χα^ μ^τα ^Ι^βοίν , μέταχάλίαας αίτήν Ί§* 
ρονσαλημ* 

^'ΒστινονναπΛΐΛίαμΛωςΑαβΙ$ϊτη^Ι'ψν%\ 
Μηα 4ύ^ ΑαβΙί ΙβασΟανσί 2ώΜμών, ^νίος άαβίί, ΤΗύ\ μι. 
10 όστις &ησ< ^4«ρ^ Ιν ^Ι^ροβοΧυμοίς , ηηξας ««^ ΧιρονβΙμ χαΐ 
ΣιραφΙμ Ιν αντω τφ ναφ χαλχα* Ζς Ινηρ^ατο πρώτος χτίζβ§ν 
*ΐ9νδαΙθίς ηρά * ν σνχ ίίχοίβ γύρ^ €ΜΓΐσ€ ^ί χαί Ιν τψ λιμ/τ^ ηό^ 
Χιν, ην ΙχάλίΟΒ Παλμοΐρνα/ δίά ^ο τηίλαι μοΤραν τ^ν^^αι τΐ]ν 
χύμην τψ Ρολίάθ' τψ παρά τοδ π^χρος αντον φονιν&ίτΗ• ^ Ο 
15 Έστιν οίν άπο ^ίίάμ ίως 2ολομόίντος ίτη ,ίφ^\ 

ΚαΙ ^ατά τήν βασΛεΙαν Σβλομωντος Ιβ«ό(λ,9νσαν αλλο< * 
Ιν^ϊς ΙβάσίΧηπην ^έχαάβ , βασύανς ΊονύαΙξον. ΙπΙ δί τ^ς αί- 0. 188 
«00 βαβύΜας ^ ο Ρηροφηνης /Ηλίας 6 Θ§σβίτης, όσης άνί^ 
ληφΟιη» 
10 ΈβααΩϋΰσαν ϋ «αϊ &<ρο« ΐως ΤΕζβχΙουί^ Ιν οίς ^^ρόνοίς 
ηχμαζβψ 6 σοψος ^Ομηρος 6 ποίΨΐτης 6 σνγγραφάμηύς τ^ν πόλ<• . 
μον των Τφίων χάί ^ανα&ν• 

• χ 

1. 9ραμμάτωνν99^αΓ, δραμάτων,** (Ά. ββά !ά Ιρβαη βχΜΜ Οχ• 
4. Καϊ λοικ&ν} €οηϋηαΑ( ρ. 37. Β. 13. ΐίαΐμοίραν] Μ&Ηη 

ΏάΙμνοαν βεηίοτβ, οΙ τοί. 1Ι• ρ. 85• Β. 

ηο•, ΒίΒΜ Αι^Μ»; αρ{ Τη^Ιοοβ ςιΐ(Η|ΐιβ ΡιΜαπιβ Αοτο• οοηκΗρ^Ι. 
Ρο&Ιβηοβ 6€ΐιιιιηΐ' ΒαπριάβΒ, ίη ρΜαι» α1> Ιιίβ ιοτιρίκ {ηοΐάβϋα, β1 ιρΜ 
βΙί«ηι Έη^οάΗβ ορβΓβΒΐ άβόϋ. 

Ιβηβϋ Αοΐβαι ηαρβΓΑνΗ Ι)^^!^, Ιοββ Μο•, «οηοι ΐπ;., αιη π ΐΜϋι!*^ 
Βαβ. υΗ>«Β Ιιΐ€ οοΑβ 8«1«η ίηρηίιϋι, ά^ηοβρβ ^€^0 Ιβΐιιι• &1ΐι «βΙ, Ια* 

€•β(βηιιη &1> Αάιιηο, «ά ΒβνΜβη, }ιιΙβτε•ιιβπιη1 ιβιιΙ «ΜΜΜΐιοβι.τ• 

Ρο>^ ΙΗτΜβη Γθ|[ΐΜΐτϋ βΙιΟΒ «{«β Μοομηι, «ιιιιβ• ζχ- Ρπβιμ Μβ 
^«θ»€!• ΐΜίρΙϋΒ, οιηοΜίοάέ «Κ(}«ίΑ Μοάααι 1ι»ΐΜΐβηΗΐιΙ, βχΙηχΗι ^ΜχΙβ 
ιιΜ ΟΙιβηίοΙιϋβ β( βίβτ&ρΐιίιηβ μι^». Βχίπιιϋ βύλοι ία ίΐιιΐ1>«8 Ια^β&β 
ιΛβαι, ΐ|ΐι>η ΡβΜταιιι Βρρβίίλτϋ; πϊμιπιβι ςνοά 1θ€ΐιβ ΙιΙβ ΟοΙηΙΙιο ϋιΐτ• 
ΙιΙΙι οίΐαι ίαΐαβί, 4|ΐι•ηι ρ&Ι«τ €^ ϊΜ ρκΜίητιηΙ. Α5 Λοαιμ Ι^Ιητ» 
»4 βιύοΐΒοααη βηιιΐ βαη^ Ηηαΐ]»€οζστ• 

Μοιοοβ! ίη τβ|^ βα€οβιά4« ροιΐ αΙιοι, ΑοΙιβΙηιβ; €1ι]ιι8 ρ«τ Ιηιρ•• 
ιΐΐΗΒ βοηιϋ ΕΟμ ΤΙιΙι^ίΙββ ΡΓορ1ιβ(»| ςαΙ β( Ιη οοβίααι «ιιαιρίΜ «ιΙ. 

Α<^ι•1>ο •αο€θάβΐΜη( τβΜ «Βί, «4 ΚιμιοΙιϊιιιβ αιςοβι ςαο ΙβπφΟΓβ 
€ΐλπιϋ ΗοηθΠΜ ροΗλ, Ι>ώοηΗΐ Ιβίατ Τ^ο^&ιιο• ΟνίΜΟΐ^οο οοηιβιΙ- 
ρ1«Γ. 144 ΙΟΔΝΝΓ3 ΜΑΙ^ΛΙΑΕ 

^Έσψίτ (Λν άπο Ι4ίάμ 9ως ^ιπίον, βαβίΧίως Τον^α/αη^,^ ϊπι 
^Ηίξς\ ^ν α τόη ΙηΙ ^Εζαέίου προφήτες ης των ^Ισνδαΐαίιψ 
ΉσοΛας, 

Β ^Εγίνηο ϋ Ιν τ^ 'ίίσσαρίσκοίίίχάτφ ϊτ$ί ττ^ς βαοίλεΐας ν§ν 
αίψον 'βζκχ/ον , βασίλίίας ^ΙονύαΙων , άνίβη- ΣιναχηρίΙμ , βασ•^ 5 
Χινς ΙΜασνρΙων , ϊπΐ τάς ΐίίλας της ΊσυδαΙας τάς οχνράί , χΰΛ 
ϊλαβίν αΐτύς* χαΐ άηίρταλί βααϋινς Μσσυρίφαν Ψαψ&χην Ικ 
^ίάχ^ίς ίϊς ^ΙίρονσαΧτμ ^ρ6ς βηαύΑα ^Εζβπίαψ μη& ' δυνά- 
μεως ηοΧΧης. χαι Ιστι; ^ι^ τψ ϋραγωγω της χολ0μβή&ρας της 
Ά^ Ιν τγι οδψ τοΰ άγρον τ^ν χναφά^ς. 'μΙ^Ι^Χ&β προς αύ^ϊ^ 
τ^ν ^Ελιαχίΐμ ο %(Λ ΧΑχΙον ο οίχονόμος χαϊ Σομνας ο γραμ^ 
ματ^ύς χαϊ *Ιωας ο του Ι/ίσαφ ο υηομνηματογράφος. χαΐ 
ύπιν αυχόΐ^ Ψαψάχης, Είπαιη *Εζβ3(ία, τάδί λίγα ο βασιΧιυς 
*Ασϋυρί$ΐίν^ ΤΙνι ταποί&ώς ύ; μή Ιν βουλ^*^ ίν Χβγο^ χαλίων 

Β ηαράταξίς γΙΐ¥9^αί^ -καΙ ΙηΙ τ^ν ράβδον τήν χαλαμίνην την Τ€- 15 
ϋ-λίΛσμίνην ταδτην Ιτί ΑΧγυτηον; ος Ιαν Ιη αύτί^ν Ιιηστηριχ&^Ι, 
Ο 184 <?^<λ«ι?σ€ται άς τ^ Χ^^» αντον, ούτως Ιστϊ Φαραώ βασιλι^ύς 
ΑΙγυητου χώ ηάντ^ς ο! ττ&ιοιθ^ό^ς ίτί αυνφ. ιΐ δί λ^€τ<, ^ΕιΛ 
χυρίον τ6ν ^ιον ημών ηιηοΙΘ'αμιν , νυνί μίχθητξ τψ χυρί(»μουρ 
τω βα^ίΧίί Ι/ίααυρίων * χαϊ δωσαυμΐν δίαχ^ίΧίους^πηους ^ ά ίΐΤ-<0 
¥ 61 ^'Οίσ^ε αναβάτας Ιπ αυτούς δόυναί» *χαΙ πως δυν^αα&ί άπο* 
βΧίψαί ίΐς πρόσωπον τοπάρχοψ ίνός ; οΐχίται άϋϊν ό{ πίποί^ότες 
Ιιί Αίγυπτον ύς Ίππον χαΐ άναβάτην, χαΐνϋν μηί^ξυ χυρ{§Ό 

4. ΟοηΓ• ΕΑΐλβ €&ρ• 86. Εβ^• IV. 18• 17. ο9νως εααι Κμια* 

Εβ^. €1ι•, ουχο9 Οι. 

Α1> ΑθΗΒο Μΐβιη «Α ΕζθβΜιη , υιιιΐ ηνιιιβηίΐι^ιιτ μκμχλοολψι. Βμ- 
^ιΙαο 1βηιροη5ιιβ« «ραά. Ιαάβοοι ρΓορΙλβΙλτίΐ Ιββλλλ ψήάΛΛ, 

£€ ί&οίοιιι 68ί ίη άβςΐηιο 6ΐ 4ΐυΑΚο αιιιιο Γβ^&ηϋ• ΒχβεΗΐΒβ, Β•€6ΐι- 
ΐϋΐ Β€ΐι&ο1ΐ6ηη , ηχ Αν^ηοπηι, βυρ^Γ άτϋλίββ ΙνάΜΚβ πιιιηΐΐββ, «4 ο•• 
ρΐΐ 6•8. Ει αήλΚ Γ6Ζ Α88}τηοηιιη μΙμαο«ι, ^ ΐΑε^«8, Ιη Ηίβηιβ^βηι 
6ΐ ι^βΒΐ Εζ6€1μαβ, οαιη τί οΜορβ. Ε€ βίβΐϋ Ιη Α^ΐΗΐοάιΐ€ία ρΙκίΜΜ 
8ΐιρβιϊοη&, Ιη τια α^ ίαϋοϋΪΑ. ΪΕι β^ΚΜΟβ ββΐ λΑ βυηι ΕΪΜοΙ^Βν Αβο» 
€Μ€ίΑ«, 0600ΙΙ0ΙΙ11Μ ; βΐ βοιηιιββ, Β€τί6Α$ β1 Ιο•8, &1ίαι Αβ&ρΙλ, α οοιη- 
ΒίβοΙλΗίίί. Βί άίχϋ 618 Ε&Ι>8Α€68: άιαίβ ΒχοεΜιβ; Ηλβο ^ίάί Κβζ Αβ- 
83ΠΓίοηηΒ. Ιη ςαο Α4αοΐ«ιη ροηΪ8? Ναακ|ΐιί^ ίη εοηβϋιο β( ββπηΑιιΚΝΐ• 
ΙιώίοπΜΐ ρΓΑβϋυιη 6ΐ? β4 ηαηο βυρβτ ςααη οοηβάΙβϋΫ ηαηρ• 8θρ«τ τίτ- 
£Βηι ηηιηίΐηβΒπι οοηΑτ&οΐΑηι ίΙΙβηι, βαρβΓ ΑθίπτρΙοη: ςηβο, β1 ΐηηϋΑΐατ 
ηϋηαΐβ 8αρ€Τ «απι, ΙηΐΓ&&ί€ !η ηίληιιη 6)08. οίο 6»! ΡΙίΑηοί, ι«ζ Αο^χ^ 

Ϊϋ, 6ΐ οιιιηβ8 €|αΙ οοηβάύηί ίη 60• 81η &α1βηι ^άύ»^ βορβτ Οοηηηααι 
^βαη ηο8ΐηηη οοη6^ίαιν8: ηοηο λάοΜβοβιηίηί ΟοαΙηο ηΐ60, Γθ|^ Αηγηο' 
ηη; β1 όη5ί( γοΐΜβ άαο ηϋΐιη 6ςηοπιαι, β\ ροΐβιΐύβ ρηβΐΜΤβ Μοβηβοηβ 
8νρ«τ 608. Ει ςαοαιοάο ροΐαΐίβ Μρίοβτβ ίη ίλάβιη νι{θ8 Τορ&τοΙι&οΥ 
βαττΐ 8ΐιηΙ, <|ΐι1 €οη6^Ιβηιη( Ια Αβ^^^ρΙ^ Ιη β^αυαι «4 ηβ06ΐΐ80Γ6αι. ΕΙ εΗΚΟΝΟΟΒΑΡΗΙΑ. Ι.. V. 145 

νμων άν/βημη Ιηΐ η^ν χάραν ταντην ηοΧψηΟίχι αχτψ; χάΐ 
ύαη η^ος αντον '^λιαιαιμ ό τοϋ ΧΑχΙου χαϊ Σαμνας ό 
γζαμμαχινς χαΐ Ιωας , ^αΐ^σον ηρος τους ηαΐδάς σον σνζίαχί' 
καϊ "η» τί Χολίΐΐί ίΐς τά άτα τω* άνθ-ρίάτιοητ των ίαΐ χγ τίίχα^ 
5χα! ϊΐΐί 'Ραφάκης προς αντονς, Μ^ πρ&ς χνριον νμων η πρίς 
ίμ&ς αηίαταίχί μί ό κνριός μου ΧαΧήααι ταϊις Χ&γους τονιον;, 
κν}/} «^ Ίονς άψ&ρωπονς τον; χα9~ημ{ψονς ϊπϊ ιφ τ<(ΐ». Ίνα 
[μή] ^άγο>α% χόηρον χαΐ ηίωσηι ο^ροκ μιΟ' υμών αμα; χαΐ Β 
ίστη 'Ραψάχης χαϊ Ιβόησβ ψανγ) μιγάλ^} Ιονδαϊατϊ χαί ύπΐψ, 

ΐαΆχοναατί τους Χ&^ονς τον μίγάΧον βασιλίως 14αανρ(<)η', %άδ» 
λί/ΐί ό βασιΧάς. Μη άκατάτω νμας'Εζιχίας Χ6γοις' ην δννηται 
ρναασ^Μ νμας. χαϊ μη Χίγίχω νμϊν Έζΐχίας οη ρνσΐται νμάς 
&ιός, χαί ον μ:^ ηα^η^οί^ V ^^Χ'ζ ανιη ιΐς χιΐρας βασιλίως Άα- 
σνρίων. μή ίκύνΐτί Έζιχίον. τάΒί Χ{^•α ο βααιλίνς Άσσνρ/ων. Ο 1Β5 

15 £ονλ<νσασ9ΐ ΐυΧογη9•ηναί ' ίχπορηάίσ&ι προς μ*, χαϊ φάγΐταί 
'ϊχαατος την αμπίλην ανιον χαί τα ονχα αΰτνν, χαί τΐΐια&ι νόωρ 
2χ τον λάχχον νμ&ν , ί'ως αν ίΚ9ω κ<Δ λάβοι νμάς ίΐς γη», ώς 
η γη υμών, γη σίιον χαϊ οίνον χαί άρτου χαΐ.» άμη&ων. 
μη ονχ νμας άπατάτω Έζιχίας λίγωψ, Ό 9ΐίς νμας ρνσίται. μή 

ίοί^ρνααντο ο! ΰΐοί των 19νύν ίχαστο; την ΐαντον χώραν Ιχ χαρίς θ 
βααύΜβς ΆαανρΙων; παν Ιστιν ο 9(ος Α!9άμ χαϊ ΆρφάΛ; χαί 

8. μΑφά/Λβί] μή'οοΛ Ειιί> άβίβΐ Οίι. ΰηά. Ζμα Βϊνβϊ, Κβ^., 
ΟΙι., αφβ Οι. II. '££>ιία; — 12. ^νοηαι νμακ λΑΑ\&\ «ι Βι&ια. 
Οοηϊ. Β«{. IV, 16. 29. Ρ>τΙ«η ΙιοΓυιιι ρ«Γ ηΒβϋκβηΙίιυιι οπιίΐίΐΐβ Οχ. 
ρηκίϊΐ ΐαΜτρτβΙβίίο. 13. ΐίΐροΕ Οχ. Ι5• ^ονΐίίααα&ι'] ίΐ 

βοόΐκι&ι ιύλογηΟηναι Είκαΐβι , ποιι;βαΗ μίτ ίμον ίνλογίατ Βεβ- 
17. {ΙΛα Άί%., ΚΐΒΪΟ), ϋΐι., «έΐα Οχ. 

ηηιιβ, ηαη Λαο Οοιηίηο ιΐΜαάΙιηιιι ϊορβτ Γβ^Ιοηβη λιικ, ρ4 ορραρι^Ί' 
Αία «αηιΐ Κι Αίχϊΐ αά αυπι ΚΙίΒεΙιιι βΐ βοίοιιω βΐ Ιοβι: ΙιΒί^υβΓΒ βιΙ 
ΜΠΌΙ Ιαοι βγτΐβοε; ίοΐβΐΐΐ^ίαιι» βηϊιιι ιιοβ: «1 αβ ]ο<]|]βΗ> ιύ ιιοι ΙιηΙβϊ- 
αι βΐ ιι( ηιιίτΙ ΙοηιΐΜΪ) ίιι βογμ ΙιοικίΒυιη ηιρβτ ιιιιιιψΒ? Ει ϋύί ι,Α 
Μ> Κα^ημνι Νυηηυϊά αά Οοικίουια τΐιΙπίΒ), νβΐ «4 νοι ιηίώΐ πμ ϊ>α- 
κάααι ιοειιι, 1ο((ΐιί τβΓίια Ιικιεΐ ηαοηβ αά ήοπιίηεί, ηαί ΜάβηΙ «ιιρβτ ιηυ- 
ΠΙΗΙ, αΙ [αβ] οοηβύληΐ 1(81X1» βΐ Ι>ί1)ΒΐιΙ ατΐακιη τοΙ>ίΗΐα[η: Μ ιΐβΐϊΐ Κβ1>- 
ΜΒΕί, εΐ «χ«ΐΒΐη«*ϊΙ τοοβ ■•ρΐΒ ^ι^6Β^^β, β1 ιΐίιϊΐ. Αιιιΐΐΐβ «ετΙμ πιβ^ 
ηβΰ Αϋ^ηοηιαι. Ναη >β<]αΐ«( *οί ΒικΙιηϊ; (|ΐιϊί> ιτηβΐ *ο> Οηιι, εΙ 
ηοο ίτΒΐΙβΙαΓ όνϊίβι Ιι&βο Ιη αΐΒαιιι γε^« ΛηγΗοπιοι. ΝοΰΙο &ηάϊτο Κιβ- 
εΙιίΒη : Η•μ ιΙΙιήΐ τβι Αχ^Γίοπιηι €οη3ΐιΙΐΒΐ«, πΐ ίοβϋββι «(μ: βατβ^ΐ' 
Μαί •ά αο, εί εοιηβάϊΐβ ^ιιίι[|αβ τϊΙ«β ιυΒπι «ΐ &€ηι ■η•ϊ) β1 [ΐϊ1>ΐΐ• 
•φΐΒΐη ύβ οίιΙοηΐΒ τ(ι(η; ηυβΒίΙυίααθ τεηΪΒΐα, «Ι ^οοβι νοι ία ΙβτΓΒπι, 

Κ1Μ εβΙ ήαιΐ ίαιη ΎΐΛη, Ηπ• 1τυηι«αΙΙ βΐ ▼ϊηΐ βΐ ρλοϊι βΙ νίΐίνη. 
• ιοάυωΐ ϊβΊΕιιγ νοι ΕζεεΙιϊοι, ^ίτβηιι Οβυι ΙίΙκπύιΐτ τα•. Νααΐ(ΐ>ι>^ 
Ιί1»εΓΒ*(ΓαπΙ Ο'ά ζοΛίαα υααιιιαϊιιηιιβ τε^οαβαι Μίαπι, (Ιβ βιιιιιι κ^ Αι- 
ιττΐοπιαιΐ υΐϊί τιΐ Βοιι Αβ^ΐΒη"•* Ατρίικάΐ «1 υΐιί οι Οβηι ββρίιβχ* 
■ίοαιακ» ΜαΐΛίαι. 10 146 ΙΟΑΝΝΙ5 ΜΑΙ.&Ι.ΑΕ 

η«ν Ιση» ό θΐβ; Σαιφαρω9ίΙμ; μ^ ^ίνν^&ΐ} ΐ'αμαρκα ρνα^ηναι 
Ικ τη( χί'^ός μον; τίς των &ΐων ηή^'τοΜ' |^ν ί&ν&ν χοντωψ ί^ 
^σατο τήν ίαντοϋ γην Ιχ της χιιρός μου , οτι λίγίΐ, 'Ρνϋίταί σι 
χόφος ο &ιος 'ΙαραηΧ ί» /ορός μον; 

Κα} Ιαιώηησαψ χαί ον^ΐί; άη*κρ13•η α6τω δια το ηροστ«-5 
ξαι τον βααι}.ΐΛ μηϋψα ά]ΐοκ(>ι5^ΐ'αι α,ντφ. χα) ιίαηλ9•ιν Έ\ια~ 
χίίμ ό τον ΧιΧχΙοο ο οίχονόμος χαί 2ομν5ς ό γραμματιύς 
χαί Ίωάς ο τον ΐ^σΐίφ ο ΰΛΟμνημαχογράψος ηρος ΐζΐκ/αν, 
ϊοχίσμίνοί τοίς χιτώνας, χαί άπτ^γγίΛαν αντψ τους λόγονς'Ρα- 
ψάκον. χαί ϊγίνίτο Ιν τ<0 αχονααι τον βαοΛία Εζικίαν , ΆτχιοίΙΟ 
^ τα ιμάτια χαί αάχκαν ιτιριιβιίΧίτο , χαί αν^βη (ίς τον ναον τον 
κυρίου ' χαί άηίστίΐλΐν Έίιαχί)μ τίν οϊχονόμον χαί Σομνκν τ6> 
γραμματέα χαί τους πρίοβντίρονς των 'ηρίων, τιιριβΐβίημίνονς 
οάκχονς , προς Ήανίία.ν , υΐον 14μιάς, τον ηραφήτην , χαί ιίπο» 
αίτψ, Τάδί λίγα Έζίχίάς. 'ΗμΙρα &ΧΙψίως , Λίαμον χαί ΙΧΐ-1& 
γμον χα) 0(^ί ί Ο^μίρον ημίρα , οκ ζχίί ή ώϋν τί} τίχτοΰ- 
0/7, ίο/ΰν δι ονχ ί;^ϊΐ τοϋ τιχίϊν, ιΐαοχουο}} χνριος ο &ίός σον 
τον; λαγο% Ραψαχον, ονς άηίατιιλι βααιλίνς ΐΑασνρΙοιν 6νΗΰΙ~ 
ζβηι 9ίοίΐ ζώντα χαΐ ίνίΐδίζΐΐν Χόγοις οίς ηχοναί χΰρ<ος ο 9ΐός 
αον , χα) ίίη9^σ^ι προς χΰρην τέν &ί6ν αοντκρίτών χαταΧί-2α 
Χιψμίνων τούτων, χαί 1}ΧΆού οΐ παΐδις τον βασιΧίως ηρος 
ΙΛΉαιίΙαν' χαί ϋπιν αντοϊς Ησαΐας, Οντως ίρατε π^ος τον κν~ 

1. Σηφαίί<ο&ίΙμ] Σίπφαονραΐμ νβΐ Σ*χιριΐ)/ονΐίΐμ Ββς. IV. αρ. 
17. Βΐ 18-, ε*ηφαίαναΙν αιρ. 19., ηόΙΐΜ( Έχφαίοναΐμ ΒΜΪ&β 
ββρ. 36. βΐ 37., Σίχφα^ιΙμ ρ. ίΜ]. τ. 17. 8. Ίοάς Οι. 14. ΐ^- 
χΐ*] ιΐκοψ Εμϊ&ι, είπον Εε£. 15. ίίβμον] 6να6ιβμον Βηϊχ, 
«ιη. Κε£. 

ΙΙιΙιην Ναηΐ|ηΜ βπιΪ ροΐυϋ 9βιηΒηκ άβ ακπιι ιηβΒΐ ^αI> ηΐ •χ οαιιιΐΐιηι 
Οϊ» ^ηΐίυια ίβΜπιοι, ςιιΐ βηιβπΐ Κκχηχα ιαβη άβ ιηαΐΗΐ ηβαΐ ήιιΐα ^ 
€ΐΐι 1ί(ιαΓ•Ι>ϊΐ ΙΒ Οοιηΐηιιι 0<αι Ιιηβΐ ύβ βιιιιιι πιββ. 

Βΐ >11ιιβπιιι{, Βΐ ηΜαο ιβΒροπιΙίΙ βΐ: ι^αΐκ ηιηιΐιτβηΐ Εβχ, ΠΜΐϊπΒΐη 
«Ι ΤΜροαύβΓΒ. Εΐ ϊπ^Βΐιιιι ηΐ Εϋΐιοίη, &1ΐιΐ! ΟιεΙοϊββ, ΟΜοαοιηαι, «1 
βοιηηιιι, «Ι ^^&3, £1ίιΐΐ ΑΜρΙι, > οσηιιηΜίΙαιϋι , κά ΒΜοΚϊ»ηι, βάαάί Ι»- 
ηίΒΪι, βΙ ηυηεΪΒνΒπιηΐ βί ϊβγΙ» Κ>1)Βΐείι. Εΐ ΐιοΐΒΐη ειΐ, ειηη ιαιΐ!»•! 
ηι ΕιβεΙιΪΗ, ιάϋί τβιΙϊιβΒηΗ, «ΐ αΙ>τβΙ>ιΙα9 βιΐ ιιεεο, Λ ΑίΜηύίΙ. ϊο 
ΐβιπρίαπι Οοιηϊιιΐ. Ε( ηΙιΊΐ Βϋ&οΙιίΕη, οββοποιηαιιι ; «1 βοηπαιη, ϊεΗ)>(Ι0{ 
«ι 9«ιιϊοΓΒΐ ΐΒοβιύαΙιιιη , ιαεΕίι ϊαιίυίοι, ιά Εοίαιη, βΙΙηπι Ααιοΐ, ΡΓορίβ• 
1*111. Εΐ ύίχΒπιπΙ *1ι ΙΐΒΒΰ άίεϊι ΕζεεΙιίβι; ϋίει 1ιϊ5ιιΐΒΐίοηΊί βΐ τίηεαΙΙ 
•ι ηπβρΙϊοη!ι «ΐ !»« ΙιοάίΕΠίΒ ιΐϊβιι αυΪΒ τβηίΐ άοΙοΓ ρβΓ(υΓΪβηΙ!) 
νίτΐαΐβια ααΐβια αοπ ΙιβΙιεϊ ριΠΒπιΙί. ΕχαυαίΒΐ Οοηιίηυί Όκαί [υυι τετΙιβ 
ΕΙ•1)Με19, ηιΐΒβ ιηΐίϊΐ γβι Αιι^πίοπιπι, κά «χρΓοΙίΓΒΐιάυιη ΙΗ