Skip to main content

Full text of "Ivstiuvs: Trogi epitomator"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| 
3ats. Fund — > F 


- « 


, 


• i-.^r' 


f. 


J(ft 

ivr 


*: 


'Z'- 


%% _ 


• 


-^:^; 


f 


1* 

'67443 i 

^ 

^ i^UV w 
•\t.- 
-*i 
Bafes. Fani 9n i»i, >%f^ U3 ., •; - .. ., .•■• ■(•■•. >•' • * t;0:.r. ^ *'^-. 'Z^ 
3 ; 


\ 

lectori benevolq,^ 
bibliopolae; ■ 

'^lfimus Ti&i, LeftorBe 
, nzxxolQytrSTINl fiifia- 
ri4mjit^ram»oMf4ca 
' indiitam. Simt qH.itim 
(^ decem afjfiij quiM 
prima edttio JiiflininQ' 
flri his obferuationihHs illuflrati,prodiii 
'mluctrapubHcam ^ in commmemvtl 
(itMtem iuuentittisfloridae, quae Lis U- 
tinitatis atque hifloriarrim amoeniorl 
liHs miifs operamfuam confecrat. Qua* 
ttimtamentAhabHeriintf.tutoreSfitavi 
exemplaprimae edittonss intrafpatitin. 
Jiort mit/torum a»Horumfuerintdiflr.r 
Cia^i^uare iterum fi>^/fa^^m4e fditiQ 
X ^ nl -^=^3 )o^ 86» 

ni^ capere^Kos o£icti noflri ratto tnbibat^ 
Haec /scimda edttio prodiit AnnQ 
MDCCIX, iriMgmem (^ fpeciem prioris 
fratferens : haec que^ue/ecufida itd ab- 
iit in^^/Um midtorHm alumnorum ele- 
gmtiaris iiteraturae{vt inpraefens ite- 
rumnoHAmeditifinemJuftimno/iripro- 
ftrttfnu}, Operam dedimus , 5/ quae 
hAudfane fuerint impreffa^ emendaren- 
tur : qnae augenda ^ magis iUu/lranda, 
ciarius tUuminarentur , adeo Vt non dw 
bitemus., quin officio noftrofeceriniiis/a- 
tis. ytereitaque^LeSior beneuoie, qui- 
V.- es harum iitterarum/iudto/us^ J^fi*- 
n^^-vtiniatinid iitteris iS bi/ioriaruni 
antiquttatibusproficias ; fi qi4ae Tibioc- 
eurrunt, quae impedimento e/fe vidcn-^ 
tur (fuo minus omnia ciare (f perfpscue<>^ 
int /iigas,haec adnomenta eonfuiai,($< 
Qpeil/drimjufitm Tuoaccendas iucent„\ 
Muitum ^aie, Lipfiae menfe 
^ug. MDCCXK 
Uc 

Vita Scriptis & Editionibus 
variis 

JVSXINI 

KCekberTimi Viri Job. 'Alhertifa- 
jjf iricii,P[ofeff. in GymnaCo Ham- 
B burgenii, 

MUOTHECA. LA.TINA 
E]fcerpta,p, 14« - - »4*- 

JrSTlNVS, (qui, antiquifTimo codrce Ei- 
WiothetieMediceac M- Ju*iams Juflmui , 
fsd in-Codic^,qui fuit apud Ant. Atiioldndi , 
JfjiinuiFrontinus dicicur, fod longc diiier. 
fuseftayujj/no Martyre, Graeco fcrlptore, 
cum quo Martiniis Poloiius eum in cliromco 
p*p«Tamconfiindit)quis fuerit, & quando vixer it, 
nOHfatiseompertumtft, etri Romacante Iirtperjio- 
KjChriflianosfctipfilfeTiQiidubitem.jpfiimaCluJfti 
ficiisalicnum. Vtvcrohoclocoame commcmo- 
rctur,facit, quod in editiotiibus qtiibusdam liL'[OS 
fuos dicitur infcripfifre imp. Antouino Pio, fcJ 
1ffet0uit;ffi» hanciii nullo MSt* codice repcriiri; 
fc ttdatur Jac. Bongaifius, guiputat additum no- 
■neii ADtooini ali illis, qui Jufiinum falfo eundeni 
puiariint cum celebti eius nominis PliiiorQ|il:a 
C(uil]iano& Martyre. Ncque vcrilimile vidttf.r. «? )o< S» jLiItJnumemendandicatinaopusfuum adlmpe; 
remmkterc voluifft, quod in praefatiore inm 
eam non poiius ad virum aliqucm doflum 
aetatis, libique amicum, quiin ad Ca^farcm 
r;xit, 

Exdanf HiJJoridraoi Fiififpknfiim' iff t 
mmil vriginum ^ Itmie/itiis ex Trogo Pewfei 
errpuriM Liiri XIIV-, a Nino vsquc adCacG 
Aii^ufUiiijfiibquoTrogusPompeius paftia Qi 
riiijofijphus ac Hiftoricus difejtifnmus iiotuit; 
tiusqueocitis fcd Graecas potilTjinum hiHorias 
no fermcme XLIV voluminibns compofuir,' 
pTaccipuoargnmenco, regni nempc Macedonit 
fioria, quam a iitno feptinio ad quadragpfimum 
jnum esfcquiiur , Hiftorias Philippicas ThcopC 
cxempfo inferipftt, Harum'^ ait Juftinus, 
"tium, quoinvrbe verfaretur, cognitione qu* 
^gniHimaexcerpfiflcrScominishis, quae ncc 
gnolcflntli voluptalc iucunda, nec excmplo nec 
riaiudicaiet, brcue veluti florum corpiiKuIum 
cific, SuliiiGiuntur JuQino in Bongatfii edic 
aequeindein aliis P^l^gijiu Periociae hijlor!» 
PbilrpfifnnimTrogi P««^«7,eiusmodifere, qi 
hiitoriaiiunLiuiiargumental^) Flori nomine 
bcmut, lllaabipfofoiteptciRflaTrogOjCcrtc 
a JuRino elaborata oftenduncjuflinumin Epit 
&iaomilijIe non pauca, inhisea, quacdctcrra 
Cta Tin^ fcripfcrat. Sunt qui intcgram X 
hiliotiam dicunt fuiOe in Bibliotheca Marqu 
Cudiij fcdcgonon creduluj illif. Ita ^uo^ue trperclailabiu, Trogi hiftotia 

JK apadtniicatTi qiiend^m dottum & Cpc^latu 
^.fiKuttimqur.npropedicfnin Iuccm cditentiir 
|l&iUafpesrdiiafiut,ncgue Trogus lui^teaiu lii< 

s cfl ju/Hnus Mediolani 147*. fol, Venrt; 
I. r^gj. fol. & Florcntiae apud Junt», rfif. cu- 
(didonrt magni eft ^piid CI, Graeuium auftori' 
, Saepinimedsinde prodiil Coloniae, Ant*-Cf 
b Lugdiini, Patiriis, Sartlcae &c. eiiam cum notii 
Kfim Strigclii tipftro ftcuio aliquoties rccufit. 
'miam [irae catteris □petam juAino nauauil 
tfiMt£ar^as iquttCuUciu Piiieani, aliiiqiie 
~i, ei^iuiauit & noti^da^iHftnis tabulisqiio 
tOgidB illiifirauit , Paris. i;W,fi- Eum /i:- 
it ySnetuilfK. Ft-anci/rusMr^iiu, cx CuiiK 
ealKijatione juftinus prodiit Frantof. iii;i. S- & 
dtinds Lugduni, Coloniae, &aiibi facf ias, David 
ttrfts, Francof. ifijo. |. Maltbias Bfrne^r^r, 
^jiiBcngairiietiam&alioruni notas fuis addLJ.i.^Sc 
^. Fternjhcmii indicem fubiccit; Argcntor. i6jii' 
li6S.S./fitd-:iis VoJ/iiifLM^d.Ml. 1640.11. Aniomus 
rffBCw,quicumnotisvariorumvuigaul(,LLi7d,P.^t. 
lip j.vtaliasJuQinieditiooescum notis var orurn 
Ajnflel. Lugd. & Vratiil. in lucem cmiiTji omittani, 
^iuceiirante S. D, M, C. vel Corndio Schrcuelio 
ptodicrunt. Joanne! V«0 Qtorgius Graeuim non 
priiicrcundus, quiVitral. 16G9, Araikid. i'--54- i'. 
liiiQcfcriptorcnicms.^datiilimecum notis (ais cli- 
4'i&Iff&.8 t-ugd,Bat,exofficina Hackl*i» ^^r^e- «t^s Hi^ ftintiflimam Juftini (ditioncmpfodire iullit cuin no 

t[i iiiKgtis virorum doflomm & fuis caftigationl 

bjs.Freinihemiique indiccper Scheferum & Vo( 

ftiuni auflor Exftam ctiam clhm noiiG TanafuH 

Fair!,Salmoi.!67i. cumnoiisyo, yorjtii, Bcrolin 

1673. >. cum noiis », Se*^ , VpOl if ji. ^ 

Yurgue V0Tftia^£^ScWeru5 Frcinthemii ladicra 

a Te au£lum idjeeanint, la vrum Dtiffya Ul3 

''-.ftr^E eft 1 Pttrv ^Ji^t^^CsnttlitlltxU. I677, \ 

ytOxaMiMjrmciusfcHptorfl eciittoiiei^^74. Aij 

i(«nMf»Mn Amftelod, itijS. alusque JlffiDitfi - 

tai iiin omittaoi. '^UC FlAricjuf, L A DE 

STINO 

£v GeriirdtJonH. 1'oljii V. CL. 
Lib. t.dt HijlLat. 

fVSTlNlf q/U Trogi epmmenfecit, na: 
Mme«, '"'f aetAS, dub-tatiom egret. 
Jm Antl/irneldi tibro mminabat^^ti- 
flims Frofjtiniis : At iti rodicehibtiit- 
th-i-.!r M Mce.ic du itur M. Jnr.tanits 
Jujhnns. Atquv ho: -jcnus ccr.fco, 'oh 
til/ri eit(S itutiqniiatetfi : cuius argii- 
um non leue cjly qujdliteris Longnlr.irdicu 
•itsfit, £hod vertf ad .iet.7tem , Tregi 
cmusepuomenfcripfit, fUiimftii^e tr 'dtt 
herus BurUi AngUcus lib. de "jua phi- 
barufi , ifui.wio ch cccc LXXiL edi- 
ab Armtdo Tii-jforr,en. Scdhocficti- 
'i conda-ierKus , quo lixit. At erndi- 
^os eii.ifM virof video ejfe, qid fnffi 
ur z'i.vi/f, pojiqu.im imperium ir.i.-Lt' 
fuit Confln/itinojioli/i: idfun sb z:r'ii i 3 P 
t ,> "iru. . ll?l» !»■■ 


STINVSS 

TROGI •-< 

, EPlTOMATOR.i 

cum "I 

NOTIS PERPeXVlS ', 

gd modam I 

ANNIS MINELLIi 
\ optimos Codices emendatus ". 

& iiluitracus-: ' -. 

A D i y m CT 4s ... 
OLOGIA :iVSTmiANA 

flilndice vti locupIciilTuxio, ira 

accuratiHImOi 

EOI.TiO. TEam a&VlSA. EHFNnAT.V 

atqiis ai-ifla 
CumPiiv. StremJlRegh Pol. ttc TltH.Sax, 
LIPSU£, 
■f MAVR. CEORQ. lyFWMAM^Ji. -^3 )o' S&i- 

KH cnfere^ms ii^n)ioftrlr^tto iubcbii{^ 
H/iee fecimda ^t-io prodiii a^M 
MDCCIX, imaginet» i^ fpeciem priork 
praeferens : baec quo^ue/ecunda ita aSl 
iifi»-bfitm mnltorHm aiumkorum eiii 
gantiorisHfersturatyVt inpraefins i/d 
rum muam editi^nemjuftimmftriprm 
feramus. "' Operam dedimus ^ W quA 
haudfknefuerintimprefpi^ emendarem 
tur : fUae augenda Sf magis iSuftrandA 
clarius iHuminarentur j adeettnmtuM 
iitemus^ ^utn o^io noftt^ofecerimusjSk 
tis. Vtereitaque^heBor keneuole, qiA 
•ve es iarum /itterarumjfudiofta, f^J^ 
nOyVtin/atinHf /itterit C^ ib^»riaruA 
antiquitatihus projicias ; ff quaeTihiop. 
currunty quae impedimento efje videti 
tur, efuomintu omnia c/are ff perjpictu 
i^ ■Uigm^haec adnomenta eonfii/ts j ^ 
epeil/orumjuftine 7ueacetndas /ueetA 
mitumTta/e, Upfiae menji 
Ju^ldBCC^y^ MM III III 

De 

Scriptis & Editionibus 

variis 

[VSTINI 

berrimi Viri Joh.^AlbertiFA^ 
i7,Profefn in Gymnafio Ham- 

burgenii, 
BlflUOTHECA LATINA 

EzcerpEijp. 14« - - I44> 
T»NVS, (qui.artiquiflimo codiee BE- 

Otliecac Mfiliccae M. Junhnus Juftifins , 
I in Codicc, qui fuit apud Ant, Adiolduni , 
linuf FrBinlius dicitur, fed longc diuer. 
.edafajlme Martyre, Graeco fcriptOi-e, 
■n quo Mattinus Poloniis eum in cluonica 
:onfundit ) quis ftierit, & quando vixerit, 
smperiumeft.etfi Romaeantc Iiriperaio- 
inos fcripfilTefiQu dabitem, ipfuma Cliritli 
um, Vtverohoclocoame commemo- 
, quod in edttionibns qnibusdam libtos 
it infcripfine Jmp. Amoiiino Pio, feJ 
fffi» luncin niillo MSt» codice reperilTc 
Jac. Bongaifnis, qniputat additum no- 
nini ab illis, qni JulUr.iim falfi* eundeni 
cum celcbri eius nominis Phllofoplio 
p& Mactyre. Negue wiJjmile videtut. .Bofarf'^» "f' ,^„t, Oooim ro'r f,aoni, RUgaacfidpud Cl. Graeuium aufioii- 
Imedeinde prodiit Coloniae, AnM^er* 
ii,Paririis,Barileae&c.emmcuni noti> 
igdii noflro reculo aliquoties recuTM. 

pnie caeieris opeTam junino nauauK 
srfius, guieCuJjcii, Pnieani, altisquc 
endault & noii^da^iiltmis tabulliquc 
31 illuftrauit . Paris. ifji, Vj. Eiim (i:- 
teliuiiSO, Franeifcvi Mldiut , cx Cuillfl 

Juftinus prodiit Franeof. ifpi, 8> & 
uni, Coloniae, &a!ibiracpitl5. Daniel. 
nco£ i6iO, B. MMtbitts Etrntgg$rusi 
ietiam&aliomn) notas fLiis addidir. & 
Tiii indicem riibiccii; Argentot, i63i> 
w Vii§m Lugd. Bat, 1640. [». Antanim 
wnnotiivariarumvu[gauit,Lugd, Eat.' 
isJulUnieditioQeicum notis varlorum \ 


«'■'^"''^^lt '671. c«mnotuyo- V«J ^ ,, Haec Y*ricitt«. 1. «• \ ». * - k 
Ti» 

DE 

USTINO ! 

PGeTardiJoan.VofJhr.CL. ' 

' Lik i.dt Hip.'ut, ^ 

* VSTINl^ qui Trogi epitomenf^cii, mc . 
novifn, "ec aetas , dub':t.ii:o».^ cgrtt. ( 
, InAnt.Arnddilibro nenmabaturjH- • 
\ pmu Frantims z At intodicehihtii- • 1 
tbecje Mfdiceite dicitur M. Jumattny 
JnfiiMS. At^Ui' ho:-Jeri.'is cenfio, "of> 
librieins .ttitiqniiatem: cuius argn- 
m non leiie ejl, qii-idliteris Longnb.irdiris 
tsjit. ^wd vera ad aet.-tem , Trogi 
uius ephornenfcripfn, fiUimfmffe ir.idtt 
erar SiirUi Anglicas lib. de viia phi~ 
arum , qtti.-inno ch cccc LXXil, edi- 
tb A>-noldQ Tafforr,e«. StdhocfecH-. 
condo-^-tmiis , quo vixit. At erud:- 
is etiam viros video ejjc, qui ftifpi- 
■ ■uixilf, pojlqii.im imperiiiM n-.;;<Lt- 
^nil Confiaimmpolin : idque el/ vsr'i t 
A/ Hh ,1 1 iUa Hb. Vllh ( GraecUm etiam NFNi 
viriiuf , (f digmtate^ orbis terrarum 
fipem. ) Sed NFNC ipc non fignat ti 
pusp qnojuftinusfcribity fed de quo fcrik 
^uomodo idem patih pofi ait : ( Et k 
potijftmum facerc Tbebanos, Lacedan 
niosquey anteafnter fe imperii^ nuncGr. 
ciaeimperantis aemulos^ VbiNVNCitid 
ualety hoc tempore , quod exponimus. PL 
"vero vixijfe arbitrorfub jintonino Pio^ Mk 
bmc epitomenfuam dicaffe^ Jd coUig&: 
verbisijlispraefationisy (^^^uod ad te^ i 
perator Antonincy non tam cognofcem 
quam emendandi caujfay transmiji.) 
tnim habent editiones aftiquae, quae^ q 
MSSorumfidem fecuta^ fuerint ^ nuUus < 
bieo. Sed obiiciunt y moptimis libris U 
{t^od ad te non tam cognofcendi mag 
quam emendandi caujfa^ transmiji, ) ^u 
I MSSorum leBionem etiam Bongarfius r 

■ fJUtK Sed nfhil manifefiiuSf quam non 

fripjijfe Juftinum, Nec enim TAM 
MAGIS fatis conueniunt. ^uid er^ 
j num dicemus MAGtS, tanquam fuperjk 

tQllioportere ? ^tqui non vidmir de nii I ^ ■m)o(m - 

fiud itt eptimis lil/ris U-gitur. ^uare 
fcripiumprimo fuijfet {^»oJ, jiatsni- 
tp.non cognofcendi m^igis , qnam emtn- 
i cauffa tranmifi.^ Nempe ex (^«- 
elmp.) fecere, {^Adte mn') Ac quiafie 
J gemin^iur , lihrarii bunc errorem 
mnntes aUerum omifere, Lt fane Jtt- 
» buncfub Amanino vixiffe, antffecit- 
^hilippus Bergomas, ac Jasn, Jiuenti- 
TAdidere: imoidemiamaite amos tre- 
U i» ebronico fuo fcripfit Martimts 
Igw .■ fed quod idem Juftimm bunc 
Jupino M^riyre confndit , faedus error 
mbicquiepifomenfripfif, ifiiij, qii4£. 
'/.(fXXX.deMofcJofipho, £< Jfrae' 
tradit,pUne Scripturis adnerfetur : vn- 
uei, hominemfaifie Gentilem : aperie- 
nter eos ab Orofio numeratur : Vt de 
hil dicam , quod heatus Martyr nihil 
lefcripfijfe videtur: item ^uod Eufe- 
Hieronymus , Fhotius nusquam hiftori' 
hanc epitomen inier Martyrit illtus 
a reponuvt. Nec tamen ea ignots 
i. Hieronymo , ^ui lUiHS meminit pro- 

iff Damdm: Vti ^uoque A»s"P' ■ ■■ ■ ■■■^. - ■ ■ •■■.■' \ fl TR66I POliffEn* ??; 

Trogushiftoricusin XXlu feminiQUffl aflan 
protulichaecfiatninea. Papiciopropter morteni 
mincaes fiaminio obiit. 

Du0 Mss. Papicio fiamineae (^vnus Har^u 
fiaminio obiit. Lego Papirius propter moj 
fiamineae , flaminio abiit, A. Geliius lib, /#, 
tj.iieflamineDiali, Vxorcm fi amifit, inquif^ 
minio decedit. Scdquae Trogo & Prifciano tH 
minea, GaUioefifiaminica^ if fiaminia , fiank 
dmus^ I VIRGILII • 

Interpres vetus, qui edapud P» 1 

^ nielcm^ in illud ccrtii Aencid# 

. 1 Teacrus Rhoeieas frimum efl adueSm in tra 

\ nPEVCRVS. Dc hoc fabuU duplcx eft : I 

! «L & de parentibus cius dupliciter traditur. 

) cnim Cureas & Idae N/mphae> aiii, intcr c 

Trogus,Scamandrifiliumtradunt: i}ui Scaman 
cum Crefa frugum inopia laboraret , com parte 
tia popuii,adcxteras fedes quacrendas profc£lus 
ab Apollinc monitus , ibi cum habiturum fe( 
vbi no6lu a terrigenis oppugnatus eflet: Cun 
f i/giw YCluilct^ & (^A pQfuilTct^ QQ£Iu m .^' FRAGMEWTA. 
1 neriios &i, Uboramenti ai 
Scamaiider hos inrcrpteiatQs hollesclTcB 
ju«, in Idae inonlis radicibus aediticia c 
dit: qtii cam aJnerrns finiiimos bcllum ) 
et, vi^or in Fanto tlumiiK iapros i 
uit; qui poR.^ Crctenribusinhonorem regiJ 
,»matidcr appcllatus efl. Filioque •' ~ 
tegnum trailiCum, quiciucs e fuo nom 
ipt^cljuut, ijLii pofta rcgC Troij Troia: 
&ienifltiiii) Apollini coaflituit, quem Smimhl 
dppcllauit i Crctcnlcs enim murcia Saiifithi| 

(LcuDt, iffi:. 

Lcg. ariiirtr,nttu<ii 8c loramenca umDnim J 
t/aitia Xaiitho Elumiae. JJem ad iUud'4. j^crieid. 
Baflovts alii , ^uts ^fri^a ttrra I •mfhU eft, bellicofj, a;q;ildarTJ 
tunt, AUros nunquain triumphafTe. Plii 
Secundus hiftoriac naturalis, & Pompciu 
Anrosdiciinc pompam irium;ihi primos 
ijuain fibi Romani poitea TindicaLierimc. 
tem Andronicusrcfcrt, tos de Komjnisfjnpiii 
umphafle, fuosquc ponicus Roma;)is fpolii; 
naiTc. meriiocrgo diues triumpliis. 

Prv Allros , tigendum nmnim Afros. Ciw J 
nitmfei irintnfbafe , irniicMt iliam liier XJx\ l^" lUa lib. VIU, {GraecUm mam Wr.Vfl 
viribm t if dignitaie, erbii terrarumi 
iipm. ) Sed Nt^NC iftic ron figriAtS, 
fust qnojuftinusfcribit, feddequgfcrt 
^twmoda idtm pmth pofi ait: f£/l 
poiiffitnum factre Tbchamt, Lsced. 
niosqut, antea inler fe imperii , 
ti4e imperantif aemuht,') Vbi N VNC ft\ 
valety hoc temfore , quod exponimus. i~ 
merovixijfe arbitrorfuh ^ntonino Pio-, ,_ 
bfj^ efitomenfuam dicaffet Id coUigi 
veriisipiifraefationir, (^uod ad tffjft 
ferator ^atoNine, von tam cognofcia 
^*m emendmdi eauff/tf trammifi.') 
tnim hatent editionej aifliqiue, quae, , 
hiSStiatmfidem fecutae fuerint , tiidlus 
bifg. Sed obiiciunt , in eptimis libris U 
{^fipd ad te «on tam cegnofcendi MM 
^uam emendandi eauffa, iransmifi. ) ^ 
MSSorum leHienem etiam Songarfius r 
ruit. Sed nrhil ikanifeftius, ^uam non 
fcriffife Jiiftinum. Nec enim TAM 
MAGIS fatis conueniunt. ^uid er^ 
uum dicemus MAG^, tanquam fuferflt 
tBtUfforitre? ^t^ui nta videtnr de ni m fod^ ejft , quod in cptimii lii/ris 1,-gicur. & 
futg^fcriptumptimo fuijfe, (^orf, y/« 
n* Imp.noncognofcendimAgif , quam en 
djndi cauffa transmijt.) Nempe ex ( 
tonine Imp.) fecere, ( Ad ie non ) Ac ^ui. 
NON gemia^Mtur , lihrarii hune errgi 
exiftim.tnter Alterum omiftre. ht fant 
fiinum hunc fab Antenino vixijfe, antefi 
lum Philipput Bergomat, ac Jaan. Atiei 
Bus iradidcre : imo idemiam snte amoi 
(entoi in cbronico fuo fcripjit Marti 
^pM^ffiKj- .- fed qmd idem Juftimtm b 
tum Jiijlino Mitrryre confudit , foedus c 
1(1.^ cum hicfjui epitomen fcripft , iniij , <j 
lib. VI. (^ KXX. de Mofe, Jofipho , (f Ifi 
litir, tr.tdil,fUne Scripturit adnerfetii 
deliquet, hominem fuijfe Gentilem: apc 
que inter cos ab Orofig numeratur : Vi 
ta mhil dicam , quod bejlus M.-irtyr , 
Lmne fcrippjfe videtur: irem qiiod E 
hius , Hieronymui , Photiur nurquam hifi 
lam banc epitomen imer M.trtyris ii 
fcripta reponmi. Nec tamcn ea ign 
fiiii H.flteronymo, qui illiur meminit j. 

«mhin Da/mitm; Vii quoq/it Ai<i^ TROGr POMPEI!« Uem LIB. K' Tro^UsIiiCloticiti iii XXlI, fetDlninuni a 
pfoiulit haec flaminea. Papieio propist moiteni' 
mincacj fiaminio obiit. 

Du» Mii. Pafncie Samiaeae ( vtmr fU^Kq 
flaminio obiit. Lege Papirias |copter morl 
flaniioeae , flaminio sibiit. A. GtUius lib. /0, 
ij.iltjUmimeDiMli, VxoretnliaRiirit, im;v//; 
minio decedit. Sidfuat l^vgB if PrifciaBv fl$ 
miaeg, Gtllivi/lflmimeM, tf fimniniti , fit '• VIRGILII 

Interpres vetus, qui eflapud P. D^ 
nielem> in illud tertii Aencid* 

Ttacrut SiotiiM frimam ifi ^d» eftlu ia trar^ 

TEVCRV3. Dc boc fabuU (Iu)>lex elti Ha 
8c de parcntibui cius duplicitcr traditur. JH 
cnicn Cuteas St I4ae N/mf^iae} aliit intcr qu^ 
TrogiiSfScaniandrifiiiiuntradiuit: wii Stamtini^ 
eum Crefa frugutn inopia Iteraret 0itim patte tq 
tia poputiiadcxterairedaquaereadaaisofcflusef 
ab ApoUiac monSaii ibi eum habitunun ledM 
vbi noflu a tenigenit oppugnatus dlet: Cuni a 
■«^^4» veiuactf 4i «a&H Forui0ct, s$Sk >nu« 

T ■" • i^ ^wu^^^abcwamenti armormn ^drofi 

Scamaiicler hos iniErprmtas hoftes ciTc lej 

;ea3S, in Idae mantk radicibus acditicia coUt 

liti qiii cani aJuefros liniiinios bdlum gett 

:, viiflor in Fanto tiLirnine lapfos nan compt 

jiitj gui poft.a Crfftciifibus in honoiem regis l^ 

Jciinjiider sppdlacuj tA. Filiogue cias Teutr 

[csnum tradilum, quiciues e ^1.10 liominc Teucrfl 

^peUanit) quipollaregeTtoe Troiani difli funl 

fctadphiin Apoiiini coadituii. qnan Smtntliiun 

appeUadit ; Cccicnfes cnim muicm Sminthicai 

iciim, &ir. 

Leg. ariiirtr, ncTuos & ioranunC;) anDOrum. ii 
^0$m, ia Xaniho fluinine. ' ■] 

Jdem ad iHad'4. Aeneid.' 

J)u!ioyrs aHi , qiiQS AfiUa wra triumpii 

Diuei alii --- 

Triumfii! t/iues, id cH, bellicofa, &qaidam d 
nnt, AftcO! nunquam triumpharre. Pliniusai;.-. 
Secundushiftorjacnaturalis, & Pompeius Tiogu! 
Aftfosdicuni pompam triumphi primos inucnifli 
^uainfibiRoinanipolleaTindicjuenjnt. Libiusai 
tem Andronicusicfcrt, eos de RomanisfLjepius tr, 
nmphafle, fuosque ponicus Romanis fpaliis adoi 
nalTe. meriiocrgo diacs trlumphis. 

Pro Allios , It^endiim oinnino Afros. Certhagi 
ntn^es mum^btffe i iniicts ttiam Httr XIX Ji 
Pmi. 

»1 TJObl POHPEn PLINIVS. -i Iti IndlceHidDriaeMahiralis, Trogum- aQ^Om 
inulris iocislaudat, « lib. 7. 8.9. lo. u. II, ij, (4, 
iG. 17. 13. ji. Quae exeo traQStulit, noo Ipbte 
eSe cx libris hifloriarum. ^ 

LIB.VII. CAP.IIT... 

ET in Aegypto fcptenos vno vtero Cttinii gig 
auflor cft TrogU!^, £tu/em firt (olidem vn; 
Sv/i,ws iii. j. 

LIB. XI. CAP. XXXIX. 

Pilia ctiK exeuut craEIa, hirti ; reminis tenuiAi 

res, etjuisia iuba largi, in artnis lconi dafypodi l 

inbitccisiotus, & in petJibus; ^uae vCraque Tn 

■ giis&inlepore cradic, lioc exemplo libidiuoiadn 

homiaum juo^uc coll%ens. 

CAP. LII. 

AddiiJit mt}rnm quoque afpeflus rimili mod 
apud nos TrogiU,&ip(eauf^orreuerifri[nus, qui 
vcibis ciuB fubiiciam. Frons vbi efl magna, i 
gnemanimumfubenerignificat} quibusparua,in 
biiem; quibus rotunda, iracundum, velnthocvi 
MUgia tumoris appareatt. Supeicilia, quibus fOr 
llgimtur in fe^um,^ollcs fignificanti ^bu raiofi^xa, denforcs; quibiis in toiLmi dt&e. 
aleiiolos & inuidos. Oaili quibuscuDgue 
mgi, maleficos elle iiidicanti qui carnofos 
ms an^ulos habenc, miliciae notam prae- 

CJiididi pars exlent^, notam imptidtntiie 
', qui iJentidem operire folent, inconflan- 

Oricularum magniiudo, loqaaeitatis & ftul- 
lou cll. Haflciuis Tfogus. 

LIB. XVII. CAP. X. 

^{imfoliipalmariimapud Babyloriios reri, >t- 
iB arbDTeniprouEnire, Tregum crcdidinc de> 

LIB. XXXI. Cap. vlt. 

Trogus auflor c(l , circi Ljxiam pfnicillos 
(Timos nafciinalto, vndc ablatae fint fyon- Cbarlfius I.IR. L 
d5c V3!i;ius,& Verrius,& Trogiisde afilmali- 

haeresiaite dicutitur; atconfuetudo tanien 

fcquitur. 
%.ftn«jr't hi ttes laJ^e dicunt. 

Fl. Vopiffm in Atirelian9. 
4cniliieiii fcii^cotum , ^uautum ad biHoriani 
perti- TROGl POMPETI' 

peitinetjnon aliquid efie mentitmn : ptoden 
«iaai,inquoLimuj,irTquo Salluflius, in qi;u _« 
nelius Tacitus, inguodeni^ue Trogus maaifeftil ^ 
ftibut conniocetemLir. 

Um ift Proht 

Ettri^iquiiilemMaaitnifuit', non W SalluRiV 
Liuios,Tacit05, Trogos, atqDcomnes difertifnmi 
imiunei viioi in vita fdiicipum&Kntpoiibas diS 

(endii. 

Sieratymni Pteomio in Bdniekm, 

KA intelligendas autem extretnas partei Danlfll 
inulli]iIexOraecorumliinorianece(Iatiae(l&c.pi 
cipueque nofttiLiuii, & PompeiiTiogi&Jufii 
<|uiomncmextremae vtfionis narrat hiitariam^ 
pott Alexandrum vsr|ue ad Caefarcm Augul^um^ 
riae&Aegypti.id efl, Selaioi S: AuOOGhi, &," 
lemaeonun bella dercribuaL JDanieHfi 

m&Xenophon iu Cyrimaioris (cnbit infantia, i 
fflptiusTrOguSi&multialii.quibarbaraifci-jfftff 
'Siiai. 

dupt^hus tlB. IV. Dt ciuUate 

^ Juftinos, qui Craetam, vel podus peregrinaial 
I"r0guin Potnpcium feqautus, nonLatioe tantuO^ 
BcBtille.verametiambreiiiter fcripfithiflomni, » 
pit libronim fuDrum fig incipit. PiincipioiQ 
■noit&c, 

Tdido poft. 
|tJ)u|libetautein£dcrenioi, vel ifle, vel TrOgolS 
R^f^t, nam qnaedam illos fuidc raentitos, aliae fi. 
dehores lilerae onendunt: coiiriat tjmcn, i: ir,t« 
Jliosferiptores, rcgniimAHyricrumaNino icgc fa- 
iflelon^clilcque porreilum. 

OrofHsLlB. I. CAP. Vlll. De fxme 

«^CW') "'<7'-'S'^{f> I^tfCiil' 
Et CAP. X. 

ftitenimPompciLis,fiu;]Qllinus,lioc[Tiodo; Ae. 
jyptii cumfc.iljiem 6; vitili^iQcm, &c, qtat exjlarit 
ii.XXXVrJiipni. 

Trarsfcri^fl autem OrofiuiBiveytam pUmqnc t^ 
hflinoi^S"^'" Oymrjlam mm-.u .- ha cmm in Mss. 
iji^iiiiur i£/iHs i/ljii/t-la, {viiie C, Bmkium M- 
trf.if. 17.) IJidorusy Libro d$ UAmrdrerHm^qmm' 
Mss, P. Pithoei infcrihitur de 
AJlronomi/t. 

De monte Aetna Juftinus in libro hiftoriarum ita ■- 
(cripfit: Siciliac tellus tcauis ac fragilis & cauernis 
quibusdamfidulisqueitapcnetnibilis, itc, ^uac fX^ 
fiantlib.IV. 

\ 

lornandes Libro de rebus Gothicis. 

Ex quorum (G^tboruni) nominc vci gencre Tro* 
gus PompeiusParthorum dicit extitifle profapiam, 

Idetn, ^ 

TuncCymsrcxPcrfarum, poft grande ini 
lumj & pene po(l fcxccntorum trigiata annoi 
lcmpora, Pompcio Trogo teftantc, Getarum regins 
Tam/ri, Qbiexitiale iutulit bellum. 

Mdrtinus Polonus fub Antonino Pio^ \ 

Eo tempore floruit Pompeius Trogus, natione • 
Hifpanus, qui totius orbis hiftorias a tcmporcNini re- 
gis Ad/riorum, vsque ad Monarchiam Cae(aris , La« 
tino fermone deduxit , diftinguens per librosXLIV. 
quorumabbreuiationem lecit Juftinus cius difeipU" 
liis, Qni JurtinusPhilofophus AntoninoPio libruin 
de Chrii-liana religione compofitum tradidit , & be- 
niamim eum Chriftianisfecit. 

Sarisbericnfis, in PQileraticOjJitFlinumfaepecitet. 
_. r/ /;; notis meis indicaui. 

PRAE. ir .^ ^RAEFATIO 

■ IVSTINI. i' Uum miilti exRomaniSjCtiamCOBfuU- 
ignhius viri, rcs Romanas 
Graeco peregrlnoque ' fermonc in 
hiltoriam coniuliflent .' GueSemuIa- 
■iic !, fiuc varietate & noriute apept 

omjiofuit; vteum noftra 4 Graece, 
loquc noitralingua lcgi po.lcntT pror- OTAE MINELLIANAE 
ad IVSTINVM. Praefatio luftini. 

iltJ vli i. qui aut iam coiiWts fuciam, :iut jHUxi- 
nt Confuliitiii. i nonlatinoam Romano. ) fi- 
jnijiii Trogui aemuUri volcbat iiluium glori- 
4- cumiuaKoisaiiit geftac lcganturin Gr«ei:> TROGI POMPE!! 

ijidorus-. Libro de Njiurarenim,quia 

Mss. P. Pitimi infiril/imr de 

Afironomi/i. 

De mOnte Aetna Jurtiniu in libra hiftorlanill 

rcripfit: Siciliac (ellus teniiis acrragilii&caitj 

qiiibusdamfiftulisqueitapcnctrabilis. &c. jaiA 

Jlttnilib.iy. 

lornandei Lthro de reiuf Goihidf.f 

Ex qiionim (Gntharm') nomine vffl genere ■] 
gusrompeiasPacEliaruin dicic exutille piofapi^ 

Idem, ' ] 

TuncCyrusrexPerrariiin, poft granje 
luDi, & pcne po[t ((-xceniorum trigiata i 
rempora, Pompcio Trogo teHante, Gctanan 
Tam/ri, Gbi exitiiile iaculit belluro. 


Mttmnus Polomn fub Jntemno Pht 
Eotempore flocuit Ponipcius Trogus, nat 
Hir^-^aniis, (jui totius orbis hiflonas a temporeNii: 
gis AiTjrioruin, vsquc ad Monjrcliiaiii Cacraris , 
linari;[moiiede(lu?:it, difliiigncns pcr librosXI 
quorum abbrcuiationem ii:cit Juftinus eiua difi 
lus. Qu^iJullinusPiiilofophusAatoninoPlolil! 
dc ChriHianareligionecomparitura tradidit, & 
ni^mim cum Chriftianis ftcit. 

Sarisberienas, in Pg^tiicajufliriumfiiepei 
VI in netii meis inJicaai, 

Pl lu 5i fS-. .« 

Ciac a 


^^ ;fs La«w<> 

5^* rt---f PtOt- ffent-. f fu^ 
3 queresgeiiaecontiQeHCori i.cqiiaB^ij| 
Graecorum,prCut ccAiodum cixiqi Hiil^ 

fcfe grcgatim »5 occupauerunt^ »^ omiilisi 
(ine trudu iS erant>ea omniaPompeius di 
temporibus,^ ferie rerum digeftail^comp^ 

4 Horumjgitur quataor & quadraginta TOJp 
num(nam totidemeciidit^perotium^o^qj 

Vrbe verrabamur^cognitione quaeque cUgfjbisre 
ma *^ excerp(i;& omidis** quae neic cognDr^ 
dl voluptate iucuDda ^3, nec exemplo ei m fafc 5 flpf/7j, it» legi potius dobtt.6 cocpit, in fe 
7 hiTxus vel illi osRagis aut populipBdiificiiis.9nifl] 
qutie fludaciAe&laboriHcrculisiiRiilisvideri p 
10 defcribere voluifrc. ii in cnias. ilReguiii,< 
emnibus feculis ab iaitio mundiadhaec'vsque 

poravixerlint. i^quasrcsgeftas. 14 procuiw 

arbitrio ac vohintate. 15 inmagno numero, ccitatil 
16 delcripfcrunt. i^Trogiis e contra omifit ea. ig vtil 
tatc. 19 caomnia Trogus delcripfit , iuxta ordim inslii nbellumprogreditiir.Vitflus, jnregi- S 
:cipit-, &extrucljincenraijtiepyra«', 
limsruasinincehdiuininittLC"; hoc 
itatjs vinim H. Poftlwnc rrxcon- fi 
itcr&floreius Arbaftiis, qiii pracfc- 
irum fierat. li imperiuni ab Anj-riis 
transfirt. 

'dviri.iiiiifcrnim&armspnmreiit.cis;*- 
qui taii rcgi , qui Itnaai m^jici. ii 
baduircdiilTctadriKis. i; cxpiuit. iiir' 
ritillc.fthuicobciUtenonpiiiic. ij poft- 
Sivdanipalui ■iidiuitit, bclluin Hhi in- 
uti viium decnifTit. ij queniaJi::oJu[ii. 
iilta. i^ iiicxctciiaiti miMtibui. lo arccni. 
Mffr-Hamfn. -.j F,..iicit. s; hKCJA 
). riftcn(!urc<.irc viium, iliquiu prjcilit.i 
1. VirBotAt&tniioIiiitniagiiiini& tuicua 

CAPVT IV. ^ PRAl 

fus rcm inagni Sc anicn 
a l^ini aiii» \ lcrisqus ai 
xcgunci vel populorun 
opus fuum ardui ^ lab 
Pompcius, Herculea 9 
aggrelTus ^o videri dcl 
um feculovumregum, 

9 quc rcs gcdae continc 
Graecorum,prout cc i 
fcfe grcgatim »5 occup 
(ine truclu ^S erantjca 
temporxbus,* ferie r« 

4 Horumjgiturquatuc 
riumfnan:! totidemcj 
Vrbe vcrfabamurjCCf 
ma *J excerpfijSromil 
divoluptaieiucunda 5 cptrisy itft legi potius 
7 huiiii V tl illiusRcgis ai 
(2uae fludaciac & labori \ 
ic dcfciibcrc voluiflc. 
uinnibus fcculis ab initi 
pora vixevlmt. 13 quas i 
arbitrio ac voluntate. 15 
iC dcllriprcrunt. i^Trogi 
tatc. 19 caomnia Tro^ 
tcmporum & rcruin geftd 
«krrucrerotio. si ca o 
erar.t in iiUs volumiaLbtts Qiieiii*bi!(ia manum inuli«iac- It 
Jadnotam pueiraDufic i£: tantu5<iue 
tr.ft dulcJs cjuidan blandicDtic Infan- 
iaruit,rtpaftorem vxDivItroiogaicc 
[ partuD) pro iJlo cxponereOi'ermit- 
(ibi,liuc fartunae iplius.fiue rpei fuae 
autcircAtque itapermutJta itirtc)? i( 
ni,hjc pro £lio pjQioiis edncatur; Jlc 
; regis exponltur.Nuirici 4° Spacos 14 
neti t'uit,<)uia canemPeirae flc vocanr. 
, paftorisvxnri, ad&tritor. ag VMiris 
Stixs, pctliMrDt. y*hii iraniliii.yi pue- 
;i pailor ipfe «iain cominotui. 35 per 
icordiam. ;4 dHm eadcm c-iaii migns 
elequitur. jf dum. ;« pucr bllnde ri-' 
jninollct. ;tvc vellvt liium tiliiim pro 
Kponcrein filuani. ^g hnnc pnerum nu- 
carc, nuiolimpolTetipforunilptm&Foi^ 
ilioncmqueornarc,& aniplilicara. 39 ft»- 
nutMieJTenifilii. Iiic<]uipp,;tcci-ptu$, ille ■1 VfS T l N i IVSiTlNl 

HISTORIARVM 

EX 

TROGO POMPEIO 

L 1 B E R 1. 
BREV1AK.1VM CAPITVM. 

I. AJfyrhrHtn priins Mnarchi» f''- 'Y'K«. 
I. SrrtirdaiiStiiJHi^ tsnJtm inttrfiilai imfirttm. 
j. fnflrtm*! Aj^iBrKm Rim Sardiunpaliis. 
^. Mi.{iir*m M*aiircii'itifuh A/lyiigi Cyri aua. 
j. Cyrif*triria,adBUfciHlia; Sf Harpagi ad Cyram' 
adimiiit, &c. 

6. Sy^*rtiniittictmiieiHCyriisneiilifratmiaioiiat,i 

& Afyasim rignofpfliai. 

7. CrBifMmvivcit,(ilydosikbiUatAefiiiJHgam(tfix' 

ti rciimt, CamlsnlhtragttiSa. ^ 

g. BtUnmScyibicnm ,ia §ai iaitia Cyrifiliiia-fiaix ««•. 

iim USH<ifJnius. 
9. OmhyfisCyrofiKccilit.GlfHmei fkdio f jc/fnfw, 
LfgilimBbaircdi Mcrgidi fuhloit magi rcriua 
peiinntar.O/ltnetiiliorBmpriiicipiini •fcrt iij(.[ 
JHluimagBtitiiiieiao loSil. 
la. Darias ex iijiribiHnliiiJiTaiili iadajlriafii 
Pirfiram Rix, ffr. 

CAPVT I. 
kRINCIPIO PRINCIPI 
er.il : qiio 
ieftntis r '; gcntium ni- 

I peues * rcgcs 

qiios ad Fafti^ium 3 liiiiiis ma- 

i ambiiio popuUris 4, 

intcr bonos modcratioT . 

pro- t Ab orbe condito. aipud. 3 riiBnnuni honorcni. 
j^ fauorpDpuIi, { mDreSbeni leitiFtiili &M<}uabiIei. 
provehelut. ropiiloi nullis legilmsttntb^ti.ir 
ai[jilriaf>rmcipuin7pro8legilji:s crant. Fincs J 
imperiiiucrimagis.qnamprorerrc 9, moserat; 
intra fuam cuique patriam rcgna finieban- 4 
lui '3, Pniimsommum Ninus.reKAlIyrio. 
niiii,vei:crcm,& quan auitum"gentibus inorenf 
nou^" irnpcriinipiditatemutaLiit, Hicprimus J 
intutit beHa finitimis ' 5, S: nides '4 adliuc ad re- 
ffftenduin populos, terminos vsque '! Lib/ae 
j^eidomiut.FuerequidemtemporibuS antiquio* 6 
res 'fi, Vexoris Aegypti, &Scythiac rexTanausi 
quorumalterinPontiim,aItervst]i'eAe5ypnim 
excdrii 17, Sed longinqua non finicima bflla 7 
gfrebaot; neci.Tiperiumfibi'8,fedpopuIis fuis 
gloriam qiiaei-ebant ; contemique vifloria, im- 
pcrio abftinebant: Ninusmagnitudinem qtiacfi- 
t3e'9dominitionis cnntinua pofTeiTionEfiriin- 
Tit. Domitisinitnrprosimi»30,Ciim Rcc-fiinne 
^viiiumfottioradalios traniiret, &proxiini 3 6 obftriiigehatur. 7 praecipiinrum in popnle viri^- 
nm.g loco lcgumvalebant. 9 i:xti:iuli;i(.'.ilidu^i'i'c. 
loquilibel fuam lantum parrism 1'cgiiabat- 11 a m^io- 
libiii acccpton. 1 1 ex quadini noua. i) poinilis 
14 ignaros ariismiliuriE. ly ad vsque. 16 liicmj'»- 
nimiltioneni (pEftes, ante Ninum vixere icgesVe- 
»or&e, J7 tx regnofuo &patriiip[occ(!ii. igqiiic- 
icbanr. 19 perbtlluni. i^ policjuaniigitiir Niiius 
prcximosSc fiiiilimosrcgno fiio populos (ub pwtlla- 
Kmliijin icdcgerat. ii p«r ju^nicninin. 1 i 9 quaeqae viAoria initruineneuin ** ftqacni „ 
^3 effet, totius Orientis populos fubegit. Pd^ 
fVremum ilii bellum cum Zoroaftre rege BZ", 
Arianorn fuit|qui ptimus dicitur artes magicas 
inueniiTe, & mundi principia^fjderttmque me« 

30 tus diligentiilime fpe^tafle» Hoc ^^ occifb &^ 
ipfe deceflit ^S^ rtWGto impubere ^^ adhuc filiO\ 
Kinya, Sc vxore Semiramide, ' |. 

23jnediDin,occa{Io. 3; ad fequentera viAoriaiii^ 
s^Zoroaftre. ssmortmis eft. 26 iDi0OT€AAi>CluW 
aetas nORdum matura imperio erat. 

' CAPVT If. 

■ ■ 

u TTAec I nec immaturo * aufa tradercimpertS 
^ -^ um,- nec } ipfa palam tra^arc, tot ac tantif 1 
gentibus vlx patienter vni vjrOjnedurn rcmlnac .^ 
p ar/turis, 4 (imulat fe pro vxore Nini filium S $ ^ 

U pro femiaa, puerum. Nam & ftatura vtrique 4 - 
inediocriS}& vox pariter gracilis 7,(k lineamen- '} 

j^ torum S qualitas matri ac filio fimilis. Igitiir 
brachia ac crura velamentis 9, caput tiara 'o te. < 
git : & " ne nouo habitu aliquid occukare vi* ij 
deretur>eodem ornatu^p«pulum vefliri iubet: * 

quem 

I Semiramis mater & regina. 2 filio adhnc piicro , 
qui nomliim capax erat regni. 9 neque ipia audebat , 
palam regcre. 4 cum Semiramis vidcret, fore, vt tot 
gentesnolint parerc viro, multominus feminac. j 
itaque fimulflt ilia/e non efTe vxorcm Nini/ed filium ; 
cx adverfo dicit , puertim effe feminam. 6 vterque & 
filitis&matererat ftatura mediocri. /tenuis, fubti- 
lis. ginfacie. 9 veftibus vif ilibus. lu regio diade- 
iCt«i II ctiiun. 

U€X 


\ 'tij 10 IVSTINI M»4 j palmite 5 oxnnis ^Ada obumbraretur. Ctfnriii 
harioli7ex eadem filia nepoCem ei ftiturum^icu-' 
ius magnicudo praenuncieturl^,regniqi ei amif- 

4 fioneni portendi ^o^rerponderunt.Hoc rerpon- 
fo exterritus,neque claro yiro>neqi ciui filiam, 
ne paterna maternaque nobilitas nepoti i^ ani-; 
mos extolIereti*>redex gcceiobfcuraiJcunc tem' 
poriSiPerrarumjCambydmediocriWviro in ma*^ 

5 trimonlum tradidic. Ac ne fic quidcm fomn^ 
nietu depo(ito,grauidam ad fe filiam arcefHi^^i 
vt fub aui i^ potiilimum oculis partus i7necarc-.j 

£ tur« Natusinfansdatur occidendusHarpagOi 
7 regis arcanorum participi ^K Is i^ veritus, (i adij 
filia^mortuo rege,veni(Iet imperiiimyquia nuh 
lum 'oAftyages virilis fexus gcnuerat,ne ilia ^^A 
necatiinfantisvicionem,quam ^^ apatrenoa^j 
potuiffet *i , a miniflro exigeret ; paftori ' 
regii pecoris puerum exponendum *4 tra-,!1 
S dit, Porte eodem tempore 6c ipd ^5 pa-.' 
9 ftori filius natus erat. Eius igitur vxor, audi- 
ta^^iegiilnfantis expoficione/ummisprecibut 4 

ro« 

5 foHis & ramis. 6 tota.7 vates» harufpices. 8 nafci- 
tvnim efle.9 indicaretur per hoc (biUnium.io indicari. 
ii£liofiiiaefuae.i2iprumruperbum efficeret.13 igno* 
bili. i4quiinmediocrifortuna pofitustrat. 15 iu- 
bet venire. 16 Regis AllyagiK. 17 filius natus rccen«. 
f 8 qui rcgi erat a conHliis arcanis. 19 Harpagus. so 
puerwn. ti filia. 22 vltionem. 25 exigere. 24 
kviaautinlocodererto. s; huiCt a6 poft^uam ea 
&ttditterat(ie exp^iitioac» 

%7 vt aite. Quenvbixin manum mulitfi ac* it 
,TcliidadnotampiiC[a]Iuliti«:can[us^ue 
origor.dc dulos qutdam bUndicncit Infan- 
iu apparujc.vt pallorem vxoi vlcco logarct 
47 lun parCu m pio illo exponerei)t'Crmit- 
Ci|oe)libi,fiue f artunae i j>Iiu5,{iue fpei fuae 
'amt^ nutfire.Acque ica jieTmutJtJ fort-ci? if 
iilanim,hic pro £lio piltoris ediicacur: iiic 
icfote legis exponitui.Nutiio 4° Spacot 14 
ta oomen fuic,(]ui3 canemPerfae fic vocant, 
Vtllbi, pilloriivxari, idtlrretui'. X8 vxmii 

S9vi3us, pcrfiiarnf. nieivtHBu^x.',! pue- 
;ia. }i pittoi' ipfe etiam cnmmotui. }• pcc 

mifericonlijm. 14 iliini Mdeni uait magiia 
laicorc ft»]ui[iir. jf dum. ;6 pncrlilandc li- 
lafi ipum noltn. ;7 vt vdlet fuum ftliiim pTo 
*egtocxpanereia Gluim. iS hunc piieiiim nii- 
Sc cducare, qui olim pofTu iprarnin Ipcrn & far- 
1 canditioaemi{ueornirc,& amp1ilii;^<;. ^ifii' 
mrermutatieirentfilii. hicquippgrecLvmn, ille -^ - '*-, u IVSTINl -■♦•• m^ dele(5las, cumperlafcluiam^contuniaces^fiagel- < 
lis cecidiflTet, a parcntibtls puerorum quereia cft '• 
regi 4 delat3,indrgnantibus^,a fcruo regio inge- ] 
nuos homines feruilibus vcrberibus atfe<^os ^, 

3 llle arceflGto 7 pucro & intcrrogato,cum 8, nihil '• 
mutato 9 vxihyxyfecijfeft 'o vt rf^wf,refpondi/Tcti *; 
admiratus condantiam , in memoriam romnii ! 

j^ rerponfique reuocatur iK Atque ita cum & vul-f' 
tus fimiiitudo,&expofitionis tempora,&pa(loris;f 

5 confefTio conuenircnt »3,nepotem agnouit ^3. Et'' 
quoniam dcfundlus Hfibi fomniovidcrctur,agi-* 
tato intcr paftores regno ; animum minacem . 

( duntaxat in illo frcgit '5. CeterumHarpago ami- ; 
co fuo infcftus i^, in vltioncm fcruati nepotis 17, 
tilium eius interfccit, epulandumque iSpatri tra- 

n didit. Sed Harpagus ad pracfens tcmpus ditfi- 
mulato dolore^odium regis in^^vindiflae occafi- 1 onem -j a ivie mutbwilllge Kindey pftegen» ^ 
puerof. 4 ad regem. 5 qui parentes aegrc 
ferebant. 6 tra6^atos fuiiTe. 7 poftquam iuflcrat, pue- 
mm ad fe venirc. 8 Cyruspner. 9 internio. 10 id, 
quodregemfaceredecuifret. 11 rcx admirabatur an- 
*1aciam pueri,& fimul recordabatur ibmni fui refpon» 
iiquc a ratibus accepti. 12 confentirent, coijcorda- 
rent. 13 f&fru$eftrex,hunccfrcfuum nepotem. 14 
& quoniam credebat, fomniumiamhabuiircexituni 
fiium pcrregnum, quodpaftoresintcr ie ludentes agi- 
la/rent & finxiflcut. H omnsm irani erga pucruni 
abiccit, cum idfcciflct. 16 iraius. 17 vt erga Har- 
^agum vlcifccretur conferuationem nepoiis. 18 co- 
medcndum. 19 vsque ad commodam. 

19 ^ro- L!E. r. 'AP. V. Iiditluliti°. InMrieaodeinJettmpore! 

iiiitit eijur ^t niJegotui iij Peifisahituci 
W oce^ eam =t p^mlam aiius hijjhi 
^ntfitif^^ fa» feraatin^ : vl rc^eni ^7 oj 
■ ■- vt j;rh,m «mifirh. Ho.Mtur,r«; 
'S . & froitam )« ad refuiim viiri 
Mednrum traiifiiioiirm )i poUici 
EpiflcU, (jura paUm ferti nequibat, tcgii 
»Jibtl50niDesadiEusobfide[]:>buEl',exente 
bntap«ri inreiitur.JepusqiieinFeirJsCyta) 
ftreadui^lido retuo traditur: addita reiiatr,v fub {pKic Ttt 


«o.i. i<, 


11' Uteret, 
}i McclTuni. iu 


m 

pctmoucr 
rCyrus vc 
lilia. jid 


B, puH aliqund tempni. i 
jinitfun) liliuin vigcbii i 
WW- ■*Atty«ge, aj Cy 

17 AllyaECin. )8 ad irar 
I, id'ju , qiLEid Cyrum lijii 
iicijmpjrare. ,(. fat.li.m 


p,/;,io„.,.. 


J cum ad 
d Crtuoi. 


ui claudcbi 
ji fcruD c 


nr. 53 oinfi 
am daiki fui CAPVT VI. 

T Efliellle' epifiolis, eadem» fomnio! agij 
'^di 4 iu/Tua eft , fed prsemonitus, vtfqm 
ptimuin pdflera die obuiumh.ibuiiTct , fccii 
coepcisSaHiiineret. Igicur antelucann temp -t,^-:. — r- i4 IVSTINI re ruri 7 iter ingre/TuSyObuium habuit fcruum d^ 
ergaftuioS cuiusdam Medi, nomineSybarem*-'; 

3 Huius requidca origine 9, vt ^^ in Perfis genicum; 
audiuitjdemtis compedibus,a(ruintoque comice',( 

4 Perfcpolim regredicur. Ibiconuocato populOy 
iubet omnes praefto < 'cum fecuribus adeire& HI- 

5 vamviae circumdatam exciderei*. Qupdcum 
{Irenue («ciiTenc, eosdem poftera die apparacit 

6 epulis I) inuitat : deinde, cum alacriores ipfo^' 
conuiuio fa£los H videret, rogat, ^S ficondith **|i| 
propenatury vtriusvitae fortem ^7/egant^^, he^'* 
Jierni laboris , an pj^jefentium epularum ? pr^fen* ) 
tium^vt acclamauereomnes ^^ydif^o^HiJlerno Ji» 
niilem labori omnem vitam afluros*^^ quoad *>| 

7 Medtspareant : fefe^utosjjodiernis epulis^l Laetii^^ 
S omnibus ^^^^Medis bellum infert. Aftyages mert- 

ti *f fui inHarpagum oblicus/ummam *^beili ei-^^. 
o dem coromittit : qui exercitum acceptum (latim; 

Cyra^ 7 in rns. 8 cx donio, in qua ferui folebanc aiTerua* 
ri . 9 cum Cyrum feruum interro£a0etj cx qua g'<.'nce 
efiTet oriundus. ic poQquam eum genitum elTc. ii 
confedim , flacim , prcfentes. iz umbhauen, 13 a4 
epulas apparatzxs. 14 elTe. 15 interrogac ipfof. 16 
libertascligendi. 17 conditionem , ftatum. iSeli* 
gerevelint. 19 poftquam omnes acdamauerant, ie' 
velle eligere prxfentium epularum conditionem. so 
Cyrus. 21 ipfus eiTe. jaa quamdiu, 23(1 vero vel* 
lcnt fe (Cyrum) fequi, omnsm vitam ipfos aAuros ciTe 
kodiernis epulis fimilem* 24 cnm icaqiie omnes de 
lioc refponfo gauderenc. 25 eius.quod male aieruerat ' 
vr^a Harpa{ttin« a^ gmacn cucam» 

»7 pci Pj progr*iru; '• ad rocios . qnid videtM 
pl; Ne5aireeip3i<;(ejro!"[i-'t,q(iifcftiii' 
iJiicfie, qujmvinim. F;t igiiiuti 
~ II S^rtbfu^alo infmur. quo jlleai 

I ivir '* r cgniim defeiiTii rjis, lej, »c 1 
nistnulteres rolcnc, printo latciuu 
ORdciiideaim paiicis &iiicoo 
nljenuinpro^reclitar. Viflus, inrcji- 
Btccipiti &extru£ljincenfaijacp}"M ", , 
" isfiiasioincendiiimmittit"; haa^ 
iui3tu& viriim *4. Poft bunc re 
l^ititcrfe^or cius ArbaiJliis, qui pracfc- i 
Btdordm ficrat. Ij imperiiiiii ab Mfyri' 
rdosiraiufLtt. . 

kqoodviri.iiui fcmim8catin«porMicnr.ctige- 
oblcijui tali rcgi , qui lanam tra^jiet. i* 
EAtbit^ircdiinetadriins. tj expoiiit. nsr' 
i4dicitillc,fchuicobe*!irenonpoffi;. if poft- 
gimrSaidsnapali» aiidiiierlE, belluiii libi iu' 
.lificnii viiim decBiffiit. 17 quemadntoduni. 
ioceolta. 19 inexerciiatit ntijitibui. 10 aicfm. 
:i.Scbtit€r-Ha-fta. ii proiicit. ij htcfull 
;. S4 oftcndi[retfl"eviinm, aliqsidpraefliiLt 
gnum. Vir Rotai&inooluii maguitfu & teitem 

CAPVT IV. 

Rmiiltosdeindercges, per ordiaemr«C' 1 
iTionis, regnum ad Ady^igen dcfcendic 1. 
ei romrium' vidit cs lutiiralibus i fili:e, 2 
.vnicsnihabcliai, vitem eaatAiii4, cLiiiis 

r± 

•tniraii.dthiiimea. 3 Jb fumaio. } puij«n- 
^* * jftlii» rt i vsTiyi ^ 

co praelio Afl/ages capitur ; cui Cyriis nt 
ud quam regnum abflulit : nepotemquck 
magis,quam vidlorcm cgit 44: eumquc45 
mae genti Hircanorum praepofuit. N 
17 Medos reuerti ipfe noluit. , Hic finis Mc< 
imperii fuit. Regnauenmt annos cccl. 

43 iniiiaftdione. 44 fcfe oft^ndic 45 

CAPVT VII. 

1 TNitiorcgni.CyrusSybarcm cceptoruni 
•» um,quem iuxta nodlurnum vifum ^ erg 
liberaueratjcomitemq; in or^nibus rebus \ 
rat,Pcrfis praepofuit,fororemque fuam ei i 

2 trimonium dcdit. Sed ciuitates,quae Mcd 
tributariac 3fuerant, mutato imperio 4 , 
conditionem 5 fuam mutatam arbitrantcs, 
ro dcfccerunt.* quae res multorum bclloru 

M ro caufa & origo fuit. Domitisdcmum ; 
quc ^, cum aducrfus Babylonios bellum g< 
Babyloniis rcx Lydorum Crocfu.scuius c 
diuitiac infigncs ea tcmpcftate 7erant, in i 
um venit ; vi6tusquc 8 iam dc fe 9 folicitus 

^ gnum ^o rcfugit. Cyrusquoqucpoftvi6l( 
compofitis in Babylonia rebus, beilum ua 1 ConfiliofBm, rebdlionis. a ibmniuni. 
tmnnum tributum foluerantMedis. 4 poftqua: 
tata erat forma imperii. 5 ftatum. 6 ciuit 
7 illotcmpore. g Crocfus^Cyrovidu*. 9 
falnte. 10 fuimi, nempe, Lydiam. — T"— •-■•••— ••^*- M^ flfeocanetiam canein viderat, pue- 
itadftabul%eadein3^ cane snxic pro- 

Quem vbi 3f in manum muJiVrac- le 
itiadnoum puerallunc^tf: cantusque 
;or,& dulcis quidaai blandicncis infan- 
>paruiryVt pailorcm vxoi vltroiogaret 
fx partum pro iJIo cxponeret)^^crmit- 
)iibi,(iue f orcunae i^ ilus^dus fpei fuae 
inutrirc«Atque itapermutJCa forcc»? if 
um,hic pro filio pjftoris educatur: il!e 
Ce rcgis exponicur.Nutrici 4° Spacos 14 
>raen tuic,quia canemPerfae (ic vocanf. 
bi, paftoris vxari, adicrretur, 2S vxnris 
viclus, pcrluAfus. v»W»f //«Wi;/. 51 r.uc- 

32 paftor ipfe ctiain commotus. 3^ ner 

sricoriiidm. 34 <iiini cadcm cahis i\uo..o 

Drefcquitur. 3^ dum. 36 puerbb.niicii- 

rfim noifet. 57 vt vellet luum M!::!:ii pro 

exponercin filuam. -^H hufK puciuin nu- »V ivs Tim' 

Cutem'Spriilinani perdiditi& quos anceCyitiM 

inuidos bellipraEftitecantiinluxuTiam lapA 
l^oiium ac deildia ruperauit*?. FuereLydis m 
anteCraefumregesjvariis caHbus memDrabib 
nulluii° tamcn roriunacCandaulicampiit 

15 du!. HicvXDtem.quampiopter formaepj 
chricudinemdepeiibat i',praedicarei>onuiil^ 
ro!ebac,non contemus voluptJt& fuarum ti ~ 
conftientia!i,nili etiam macrimoqii n ~ 

16 publicaTeC^piDrilislfquafifilentium 
J7pulchiicudiniseiret.Adpoflc*mumi*vtafll 

li^ni ]7 fuae fidem faceret, nudam |S fodali f 
l8Gy§i oftendif.Quo faao.St aniicum 
kiiii vKaiisfoi;ciiatuiti55,hortem fibi fecit 
xiceiit, veluti ttad t.> alii *o amore, a feBliei! 
19 iiiii'.Namque bieui poft tempore caedet' 
d3Lilinuptiaru[i)pr3emiumfuiti& vxor n 
ti fdnguine doiata i^, legHuin viii *3 &fef U 
teiadulteio 44liididic, 

CAPV! ag fortinidincm, robui. ag otium Sc ignauia' 
perauiiLydiosUprai in luxuriim, qui.anlea iii bel 
■duerfuB Cyrum inuiQi fiierant. )0 nullus tam 
R.egimiT.ydiornni poteft compartri cum fomina.ii 

EDCius iufbrcunio, Candauli. 31 vcEiemcnter 1 
«t. jaUudarc jj nnn conMntuB, qiod ipfcft 
tiscum ea voluptatibus fruipoffet. nff'^'''^*- 
non fccns,ac G. J6 tandem vno. 57 verbis ac 
monibus luis. 38 vsorem fiiam. }9 incitaluni. 40J 
•lieri. 47 vxocfafla cft iniinica marilo. 4 
^j CiUidauli. 44 Gygi. ' • 


Nmi^frCergiucrrantes V fcrro agi H in 
bcfcac denunciat roisll,»/ vtncerent^uon ii 
^estiimn pofltergs inventurosyquama 
r r/rw 34 •• froimU viiUant^furicritirus 
Uapngnantibus aiijs rumpcKiiuJ*t^^, 1 n- 
tneceiliMtc pugnandi,ariimus3^w'xcr- 12 
iaccttlic.Pulfaicaqi cumPcrfarum 2vi- 13 
im cedercr jmacrcs&vxores ecrum ch- 
lurrunt: oranc in pr<clium reucrcantur; 
:ibusl7/ublaca verrejobfcocna corpcrisi^ 
it,roganre5S8 r.utn in vteres watrum vei 
reiint i-efugcrell\^^ reprefliJ^^aftigatio-IJ 
praelium redeunc : 6: fjc^a imprciliD- 
»s fugiebancfugeie ccnpcllunti'. In 16 

eo f>erHdiam. 2S coinf arati^. 29 cum repc- 

14 iv«¥tiri ■n:^%' re ruri 7 iter ingre/rus^obuium habuiti 
ergaduloS cuiusdarn Medi , nomineSybariei 

3 Huius requiHca origine 9, vt i^ jn perfis genicn 
audiuit,demtis compedibus,a(rumtoque coinil 

4 Perrcpolim regreditur. Ibi conuocato popul 
iubet omnes praefto "cum fecuribus adefTe&fil 

5 vamviae circumdatam excidere^*. Quoiicui 
ilrenue fecifTent, eosdem poftera die apfarai 

6 epulisH inultat : dcinde, cum alacriores ipl 
conuiuio fados H videret, rogat, ^^ JtcomlitU 
proponatury vtrius vitae fortem '7 iegant '8, 
Jlerni laboris , an fntfentium epularum ? pr^fi 
tiuin^vi acclamauere omnes ^^ySif^^.HeJlerno 
milem labori omnem vitam afiuros *i , quoad *? 

7 Medis pareant : fe fe:utosJhodiernis epuUs^l Caeti 
S omnibus ^'f ,Medis bellum infert. Aftyages mer!^ 

ti *f fui inHarpagum oblicus/ummam ^^belliei^ 
Q dem committit : qui exercitum acceptum ftatii 

21' 

7 in rns. S cz domo, in qua ferui folebanc afferua-' 
ri . 9 cum Cyrum fsruum intcrrogafletf ex qua gTinte 
e{rec onundus. 10 podquam eum geiiitum eflc. 11 
confedim , ilacim , praefcnces. iz umbhauen. 13 ai 
epulas apparatcfS. 14 elTe. 15 incerrogac ipfof. 16 
libercascligendi. 17 conditionem , ftacum. iSeli- 
geTevelinc. 19 pottquam omnes acclamauerunt> ie 
velle eligere prxfencium epularum condicionem. 30 
Cyrus. si ipfos elfe. jaa quamdiu, 23 (i vero vel* 
ienc fe (Cyrum) fequi, omnsm vicam ipfos a^uros efle 
kodiernis epulis fimilem. 24 cnm icaque omnet de : 
hoc refponfo gauderenc. 2; cius>quo(l male meruerat ' 

vrga Harpagum< 26 «ma€A cucami 

»7 per *»riesei'imiH fejltttgm j'nventmcs,^iia>«» 
ius virot J4 .- fraiuite viileanl,fiigiei!lihi 
n ilUpiignajitibusaciisrumfeadaJitt^. In- 
loAneceilirate pugnan(li,ani[nus1^cxc[- ii 
iiuaccEilic.PulraicaqicuinPcrriicun) aii-13 
lUiimcederetiinacrcs&vxoieseorumct)- 
occurrunc oram in ^rxVmm leucrtjintur: 
jntibust7,rublKa vefte,obrcocna corpoiisi^ 
hint,rogantes>8 k*/b in vttres matvuni vtl 
mtv//n/r^HjnY.'Hicrepre(];i#;artigatio-i5 
,\a praelluoi redeunt : &■ fifta imptei?] 1- 
|iioifugicbaot,fugeiecon)peilui]Ci:. Ini6 lerMrndiam. igcomparaii]. 39 cum repc- 
bellum. ;ci dumliiiuiilitespiignitnt. ;i fuoi, 
lebania^redihoftem. ;s iiupctumlicri. ;; 
5« hoilti.qui in fronie &corlpcaii ii^fprLm es- rt TV&riW Cutem^Spriftinam peididit; & quos anteCyrd 
inuid);os bella praefticerant,ia luxuriam lapSJ 

X^otium ac defidia ruperauit^^, FuereLydis mufl 
anteCroefumreges^variis cafibus memorabilel 
nullut )o ramen forcunae Candauli comparaifl 

15 dus. Hic vxorem,quam propter formne pid| 
chritiidinemdeperibat s^praedicaseP omnibil 
folebat^non contentus voluptatfi fuarum taelll 
confcientia^Sjnifi etiam matrimonii reticendiaa 

x6 publicaret: prornis 3^ quafi (ilentium damnufl 

I^pulchritudinis efTer.Ad poAremuml^vt affirnd 
thni 17 fuae Hdem faceret, nudam J^ fodali fiuj 

iS^Xgi odendit.Quo fa^o,& amicum inadult«H 
U!ii vxoiis rolicicatum3^,hoAem fibi fecit : A: W 
xorcm, veluci tradto alii io amore. a fe alieniB 

19 uic^'.Namque breui poft cempore caedesCaaJI 
daulinupciarumpraemiumfuiti& vxor mar&| 
ti fangulne dotata 42, regiAum vici ^3 ^fe paciJ 
ter adultero 44 tcadidit. * \i 

CAPVXJ 

I ■■ I— *— ^iMMtfciia^—— ■^l 

s8 fortitiidiHem, robur. 29 otium & ignauiaiiH.; 
perauit Ly dios lapfos in luxuriam, qui^antea iii belliij 
aduerfus Cyrum inm£^i flierant. 90 nullus tamevs 
Regum t.ydiorum poteft comparari cum fortuna, fel j 
potius inrortunio, Candauli. 31 vehemcnter ama<*>| 
bat. 52 laudarc, 33 non contentus, q«od ipfe fecrfr- j 
tis cum ea voluptatibus frui poirct. ^^fecreta. 3f] 
non fecns,ac fi. 36 tandem vero. 57 verbis ac fer- • 
monibusfuis. 38 vxorem fuam.39 incitatum. 40 
alreri. 41 vxorfa£la eil i-nimica marito. 42 donata* 

43 Caadauli. 44 Gygi. ' • 

I Po*- rui terminei rau',&hoftibuB obieAu7fIii- 
fogaiin dlSiciliotemJtaqueCirui traieAii J 
*,cum aliijuintirpet in Scythiam procef- 
iftra metatns eflD.Dein poftera ijis/imu- 4 
£tn'o,qiia[I refugiens »{^ra dercruificr, 
liafFiiini", ^ea(]-4Jce;v^l;s .ictan^nc- 
3,re)iquir. <^d cuttt nunciacum ic- 5 
tHit , a<loIei'i;cDtu!iim tilium ad infe- 
iitn cum 'I cum lertix patte copiarum 
Cujn vcncum ad Cyricailta enci.igna- 6 
iBilitaiiiadolercen«,Teluti ad epulas,non 
iliuRi venifret, omiflis '1 hollibu5|in(iie- 
saios vinoT fe oneiate p atitur'*: ptius- 7 
que 
qiic '7 Scyihae cbricMle, quar 
'',iur. NamcpgnitishisiB.C^nu rraerliu 

noAeni, raucioE0ppriinit'9,ainDMqueS^ 
' cum TCgiDx lilio iDterficit, A.iniiS>aataQ 

citu, & quodgrauius doleiidutni mioofiUoi 

jnyrit orbituis doloiem non io \actyatifx 

idit, fed in vltioi;]E fobti^t .intendit >Oi boOil 

■ rcccDti vi Aoria ucfultantei ^ , pari infidin 

"> fraude circumvenit *». Qiiippe fimulata d 

dentia ^ proptci vulnus H accep tum.refogii 
li Cyrumadangufliaa usque perduxit. Ibi a 

pofitis jn montibiis infidiis , ducentamillia I 
II Tarum cum ipfo rege tnicidauit, In qoa vifli 

ctiam illud memorabile foic, quod ne nuncu' 
13 quidcm tautaecladis fupcrfuit. CapuiCyri; 

putatum, in vircm »* humano fanguine re; 

tum conjici rcgina iubcc.cum hac exprobrati- 

crudclitaiis xSatia teja<]mt,fangaine, quem'^ 
t4j}i,eiim^e infatiaiUis fittiftr /u!Jli. Cjru! 

gnauitannosxxx. noniiiilio tancum legni, 

continuo toiius tempoiis fucccffu, admiral 

ter infignis ^7. 

Cai 17 magij, iB cnmCyrmeacjgnouiffet.ijEaeir 
ftrii fui( agerentur. 19 vincit. as anget , conue 
si laeios.gaudentes. sftfefcllit. s;etiamTamyn 
mntabat meiiun. a^calamitaieni. ijqui tantitm 
*/»n3/«>Pt/iJjnonii»rcpottii(rtt. 36 liKCuin.va 
/ain. 37 ad minKuiam v*que celebrit. tUtdi iolM; Aa Aminonii 3 
(il templuin expugnandbin, 
lii tempeilatibus & arena- 
'eflus (, interiit. PoA hacc 4 
fratrem fuum Smcrdim rc- 
inio extcrritu?, non diib.ta- $ 

etiam parricidium faccrc, 
't s parceret luis , qui , cum 4 
s fiy grailatas 10 ctijm aJ- 

Ad lioc tam crudcJc mini- 7 
qucndam ex amicis dclcgit, 

Intcrim ipfc glndio iua S 
, m fcmorc grauiccr vulnc- 
ocnasqueluit H,fcu i5 impc- 
rrilcgii perpctrati. Quo nun- <i 
»^ ante famam amilli rc2;is 
i prouratoquc »8 5mcrde , 

cui «4 IVSTINI co, quod cuiv de regno ambigerent3;concordare'i 

2 potuernnt. Erantenimvirtute&nobilitateita! 
pares, vt difficilem ex his populo ele6lioneni 

3 aequalitas faceret. Ipfi igitur yiam 4 inuene-j 
runt,qua 5 de fe iudicium religioni ^ & fbrtunaeS^ 

4 committerent. Paflique inter fe funt 7, vt did 
j[latutaSomne59,cquos antereg^m primo ma-^ 
neioperducerent: & cuius cquus intcr folii 
ortum"hinnitumprimus edidiflet, is rex cilct^ 

5 Nam 8c Solem Perfae vnum Deum eflc creduntvj 

6 & cqiios eidemDeo facratos fcrunt ". Erati 
ter coniuratos DariusHy llafpis (ilius : cui dc re- 
gno fohcito n cqui cultos '4 ait, ^ea res v/Sio* 

7 riam moraretur V ni/jt/ negotti fiiperejje ^^ : pcr 
no6lcm^7deinde cquum pridie ^8 conllitutara & 
cm ad cundcm locum ducit,ibiquc equae admit^ 
tit,ratus ^9 ex voluptateVeneris futurum*oquo 

8 cuenit2i. Po{leradieitaque,cnmad {latutam 1 
horam omnes conucniflfent. Darii equus,cogni- \ 
toloco^exdefidcriofeminac^iiinnitum flatim .;! 

cdidit : 

3 cum ncfciiehtjcui regmim tradi deberent. 4 mo- 
dnm>mediiun. 5 pcrqucm modum. 6 prouidentiat 
diuiiiae. 7 hancintcrfcpacVioncminieruHt. Sceita* 
mdi^la. 9 coniurati« eu liberatores rcgni. 10 ante 
ortiim fblis. 11 dum fol oriretur. 12 facros tlTe putant. 
i; cum i$ follicitus eiret dc rcgno. 14 magiftcr ilabu- 
li, vel StaUknecht, i^ impedrret. 16 r«ni omnem fi- 
cilepoife expediri. 17 uoftu. 18 proximo die ance 
dicm conftitucuin. 19 perfuafus,pucans. 20 id fbrc. 
21 quodetiamaccidit. aa t^uae. 

S3&cum n leoi momento P invnuin 
Bdifaik proTfus,unt3 patientia 13 
teripeKnt .Vagis, morinoR 
qiam praetCT forniamJi, vir-l) 
erio (Iignani,enain cognatio 
-iftinis rcgibus fuit. Ptinct- r^ 
ri rcgit filiam in matrioioni. 
jui Ji nnptiis regnnm firma- 
nextraneiimHtranslatumJFf 
lyrireucrfumvideretnr. In-Ij 
npore, cum Allyrii defciuis- 
liam occupalTent, diKcilisque 
ret; aeHuante ■iTrege, vnui 
lagaium, Zopyrusdorai ]8 fe 
IV STINl 

veibsribuslaceiaii toco corpore iubet! nafi: 
aurcs, &labia fibi praecidi : acquc ita 39regi 

ignatiti feoffert4-°. A«oni(um, & quaerent 
Darium cautras, auftoremque tam foedae lact 
lionis.tacitus 4', c]uo propofuo fecerk i», edoe 
fbrmato(iueinfutura4}confiiio, iranifu^ti 

17I0 44 Bab/loniam proficifcitur. Ibicillcitdit 
pulolaniaium corpua: qucritur crudelitatcm 
regis, aquO 4* in regru pctitione , nonvim 
fed aufpicLo 47,noBiadiciobomi«uni , CkI hir 

igtu equi fuperatus ftt: lubct illos 4B cx am 

IQexcmplum capere, quid faoflibus caunadav 
Hortatiir,iK>n moenibus magisqufti aiiniaco: 
dant,p3danturqne fe 4' eonguncbelluin recei 

aO t>re iragerere.NotaDobiiitasvirlparitcr&.vii 
nmnibuscrat:necdefii}etimebant[o,cuimw 
ti piH,ooral',vulaeracorpO(i», &iiuuiiaefloti 

ai liribebanc t^onilimiiuf crgo Aax flmniurt>< 
frai;io)3i &accepiaparuamanui4'.,leo]el aii 
teritmcedentibnsconfuItoPerfiSilecLmdaflpt 

Saliafacii; At pofireaio vjiiuerfuni Gbi crediti -5 inhocftaiu. 40 cuQfpkienitiini praebtt. 41- 
creto. 41 quoconfiUoiwUcfrari fe vulacrit, 45 
fiiiurot eatmus, quiii pomi agenillini cfTL-i a i 
j^^fubprlttmcu, UmnlaL fc eflt crsnsfugKm. 4. 
crucielitate. ^SregcDatio. 47 pcrcaftm & gj 
fingubrem, 48 BBbylonioi. 49 'VtipfcZopjTlii 
Iiimgcmet.daniulliucirain leceniem h^ret ~ 
itgtm. %<j quidquam fulpicatiaatur. — ji ee« 
nim. jt figna. jjCtgifeniiL.j^iniliiibEU paucii. 
Cber n.' 

jUVM CAPiTVM. 
tm>qm»t,at ju» immAtt^ftiit 

K & mtrm gtntit. fs»t aflMi- 
iymCtlHtl tnH-iniiam. 

>i,mta.A,syptiisfusam.Afi- 

niuttriam^ 

kls trigt, rtiinai, rttgtfiai. 
■JiurfKifiTim,^KBiUpitl»firatt- 
t. Dmias Scytii! ^niU Ifihas- 
armainfirt. 

, gUnaiie, lailiifhia. anttjtiin. 
aifit Seltmt ligiius ff ftlilic» 

litfTsiffaiH Migarinfts lyrami- 

iaspatriaflfiit Perfarnm txit' 
mtd^xit. InA miilii Ula Aia- 
iifiiavidi firfttt, Albiniiijit 
■filtUilf. 

imdtregiiiiimirDatii/Hits. Ttr- 
'fii Graicvs iajlaarat vii/irfj^« 

tanaram, ^na-Bm Rrx LtcHiJat, 
ttfylatmaxima clailta^iitinliir. 
Iria eeifariim clif^r adSalammuM 
raf£tp/^a, fi^mifm ftragim 

1} Mat' 
mriNi „1uin aJpctiiis *? ^uam Aegypius^tanto & corpQ| 

34„&iiigeniaeneduri0Ta. CeterumG-tnuQdi, 9111 
,,nunc partcs dint, aliquando vnius fuit^; | 
^uc ilkuies *7 aquamm pi-incipio r«ruin teri^ 
„Dbrutas tenuiii^B : Qtie ignis,qui & muiuluin gj 
„nuit, cunftapodedit; vtriusqiie [irimordii Sfri 

15„thas origine ptaefiare '9, Nain H igni) pt^ 
„ ma poneflioreium ftiir, qiu^paulatim exdti^ 
j.feileni tcriis dedit J°-; □ullam prius quam ^ 
„pientrioiialem panem, hyeiiiis rigore »3 
:,ignerEcxtami-: adeovtnunc qtioqucnulla^l 

l6„magis rigeat. frigoribus. Aegypmm voi 
j,&totum.Orientcm tardiflime tempcratiim.i^ 
„quippc qui » ctiam niuic torrenti calori 

S7„rolis exaeflnct- i*. Qwod fi omnes quonda^ 
,,terrac rubmerfaeprofiindo 37 fuerunti piofedB 
„eiJLtiiIlmain 'Sijuamqucpaitsmdccurreni.liaBi 
„l]uis primum dete£tain i^ ; humillimaautcm fol 

}|g„4° eandcm a^uam diutillime immaratam ; j 
„quantopriorquaeque pars terrarum ficcaiali^ 

}9„tajiio priut animalia geneiare cocpiOe. Ford 
uScyttuaED adeo edilioi em4' oninibus terris- efl^ 

3!fi^Eidiiis-, iinlemcntim. afi {imuiidus olim -n^ 
lumtorauiftit, &a(iiiisii(irvdifliiiaura. vt hoihj 
=7 iJiundaiio. aE occupinil. isScvthis roelioies-tBd 
qirKCLnqueoriBofiKBHiir. 311 fecie. vthal<ii«ri poS 
fcttma. 31 piopWr rigorem hyemif. ;i lejMranB 
fmffe. ii reEie. }4 leripcruntntirai trigorit « igiHJ 
iccepifft. jjiGrienr. 36 »rdeit . affligaiiv. }7 "1"» 
jSqiiiBiIibee pt ' -i-.jt 
finitia r< 
^arderf nt , aliae 

6e9,itavtncmmoiio primac generare '! 
h, fei ne aduf nas quidaTi rcciperc ac tue-„ 
IK. priu5ijuaiii adiit-tru! cilorcm vel fri-„ 
kncata " corporis inuenirentur, vcUo-,, 
Ifitia 1= (]uaentis arte 1 remediis molli-,, 
IJiAegyptumiutcmperatamlemper fu-„ 7 
ncc|it« t^bcrna fiigora, nec aefliui rolis., 
inctHas eius prenietent 'J; fohim '* ita„ 9 
hiin,vtalimentDrumiR vl~(im iiaini[i(im„ 
i^n fcracior ftierit. iatt igitur ibi,» 9 
tteminesnatos '7 vi(Ierii/r^rr-r,ii^ (d«<^ 

.COTtrj.Scjfihaccodr '^19 
B,' mil?iim ein vetaftAii» ar^iv-* 
a putabant: yin/i^if naiiiram, ciim '9,^11 
I incrementa caloris acfrigoris rcgjor>(-,, 
:inxit*o,ftatimadlocoriimpatientja!n",, 
aquoqucg$neraf!e: fed & arboruni jt-,, (3 
jumprQregionumconditione" a^te -3„ 
wiatai4, Ec quaato Scythis fitcoe-,,!? 
„rum 

Aegypiii dicebant. 8 eotempiitc,(]iio nuin- 
Ls luerit. 9 vehemEntia. 10 non geiicrjrc 
:. II incommoda. iipcr^irtein i^adtnelii;- 
i reffigerentur. ii afHigcrent , vcK.ireiii. 1« 
THB. [^efTe, iBaeris. 19 qHainjvrimoin.- 3» 
ioncm voruit eSa czlidioiein , Altcr^im vero 
nn. 21 vtinilliilocisviiicre pDflent , & fri- 
nnqB<p«ti. u (p]ilitate,llniti. ij commo' 
itt, fcite. 34 fhilTe , it j vt iisst rtgio illM 
ubor», alia vcro a)i3ij;rD/eiTi.-l. 

Ji } 3! fn- IVSTINI ^ rolitis?. VKOres liberosque {ecumiiif 

vcliunt ,qiiil)us,coriis 8, imbii[iin Ii/emisque caO 

5 rate^is, pro domibus vtiintiir, luditia gent 
ingeniis culta, non le^ibus 9. Nuliumfcelii 

6 apud eoiriirlogTauiu5'o - quippefme tcfli i} 
nimentopecora & atmenta habcntibw i', qiw 

<7 raluumetlet >*, fi ftnari liceret! Aunim 3c U 
gentum non perinde >} atrelicjuimortalesapp^ 

S tiint. Lafte 8c mellc verciincur. l.anac il 

^ vfus ac vcHiam ignaius : & quamquam cont 
nuisfrigo.ibusvrantut '4, pellibus tafflenfti 

10 nis aiitTnurinisiIviuntUT. HaeGGon[iueutt«j 
tllismorumquoqueiultitiaincdrdit'7. uihil ^ 

Iiniimconciipirccntibus. Qulppeibidemdlui^ 

13 rum cu|Htla elj, vbi & vfus. Atque vtinam rel 
^uls moctatibus <8 fimilis moderatio, & abA 
HCntiaalieDi'? (orei: prorcAo non tantun^ 
loriim<opcioniniafecQlattrnE omnibus COU 

I^miaictur; neque ptus liominum fetrum &a 
ma,quamnaturalis &torum conditio rapetet 1 

I^Prorfujvt " admiral^iic vidcatiii,hociUls^na 7 qui folent vsgari. 8 veftibuJ coriiceii tech (u 
pUutlia. 9 uuati Scf ihas cogii ad iultltiim , dn 
nullas leges habent. lu inaiiu, bDrribiliHi, qnam 
tmn. II illis ^ui habent. la quid confervari — 
.11 tiniacumcupidiidce. 14 affligantttr,vcxenii 
Alar^r-FtUeK. 16 moderatio.temperantin. 17 |M) 
lit.eStcit. ighominilms. 19 atebusalieiiij. 30 t>i 
belUforent. 31 neque^lureskorainci ferro & armii» 
qaamnaiiiialimrjitepenturicflent. aa vi adeo pror- 
fus. 33 Scytliis. 

34 oftea- mu % 
niitfl 

Un- I iiB . n . CAp.rr. „ 

«M. qtiod GracciJongafraprcnnutn 

1, pncccpUEi^uephilorophomR) conreqtii 

Siltosgue morcs iucultae barbariae 

* fupcrari. Tanto pks ta illis profi- i^ 

n*7igaarado, quam inbu^Scogiii. 

- JS trerloiigain, :« &qiiodcio:ulci 
n ab inciikii moriboi Siyihrii Kni [ppe- 
:r l^ 'vclinuiscuutpiHue. 37 [lodclil 

CAPVT iri. 

mninACarcrer>qaacfiHcre,ff(f^rp«iioab I 
roimpcrio ant intafii, aui iKuiili maorcre, 
(regemPcTtJnmi. tiirpi abSeyriiij rum'- 2 
faaetnnt tiiga r Cj^nimiiimomniexcri-itu tru- 3 
Rilainuur: Alc<aiidri Magni ducciii Sopynanx 4 
J^ raiioDe cum copiis vniuerfis dcl«)erniir "■:Ro- 5 
■liOnimaiidiuere, non fcnTercaFma: Parthr- 6 
Bi<9&Ea£triaiiumiinperium ipfi contfidc.uut, 
(j«i6libeM-iku4&beilis afpera: vjr^corponim 7 
BWntnraer nihilparaTCiqnOtfaipiUtrttiinejiit ■ 
nihiiviclo espactergioriameoiiciipifcuiit. Pn 8 
BBS Scyihis Irellum incKxit Vexotis rex Aegj pii- 
oVDiiffisprimoJenoriibus *, qui hoililms pareri. 
"Sllcgem diccrenr. Sed Scytlrac iam aiire de 9 
jfcnru rcgis-a finltimis csrtioieafa^, lepitis 

I Triliiis viiil>U!. 2 Scjthac. ^ nircrfeeeriinr. 4.1J 
Uboiti &.bellunigeveudiim. flelfnt. 6 Itgalii, qiu 
(iaiiibiij vtihn ipfoiaar aaimcis ilan/s tnsvlliitu!. 7 


jOKrpondenf; nmyepK/fnti ptpuli iHieem ft^ 
xduerfus. iuafts 9- octapaffi le 

Bl magii Jemi jiitrJt iUi timeni!iim : quod iellS 
tameaancept^ , frami^i viStiiae tmlla, tU 

ti.manififimjfgt' '^ Igititf non expeamtumt' 
tbas, ditm adfe veniaiur , cum taMBjibiflm 
bBfleeoiiaififctnda.Jmli vJtrofuepraed*» iM 

^nliuiinii NecS£iA res moraEa '4 

untacElcriute veiuK rex addJdtdHctifiio; 
gam vertimr, eseideKjae cum o^oTappa^ 

£4,beUirc)i6tD).iiirtgnun fe rcccpiu '^eythai 

j^Acgxpto '*■ paludes srohibaere.- ind» mii 
AiiampetdemitamvefligaleinJ7f«cere, moi 
tributo,- m^is in timlum i&impmi, guu 

t6 vjfloriae prafmium imporito. Qnindecim 
nispicandae Afiae ifnmerjti 'V^^rnmflag 
(ionc reuecaQturi.pe.-: tegatoi denttncianriB 
ni^°7tdeaMt,fitiaJfm-"ft ex-fmitimsfuafm 
ras^mcfafjuras., M. inftfieritaUtm Scytiiit^ 

JS^gtani fer^ feemiafiiiiuercidat^^, His^ i^ 
Afia £Ci millc. quingentoi anoDi veAigalislli 

S.f^tin' 9. pujpe[ciScythai-,.^iii nihii hiben^ 
W intcpiflc. ii.bellum. iidabianu.i; cuoLninLavl 
la f^oXni iplT iptidlioSeni inucnirc. 14 &,cuinU 
dixijrent Scythae^iRindiDiK^eruniBclItHn.,. ftid^ 
ftdi ftm oKaiini Atgjptiis.. i; niuliuiflct. 1« k 1 
e pofleBt.JaAcey)muD.. 17 uiliucaiiara.. igvt>^ 
rcD,Scri&ii>tu£cre iiBpeviuni Aiii«> i» Scyllh 
^BiiidcciiDaiiaicpgtciBcrtiHt AfiiDi. 2u nifi muitH 
jj ji a. n l ib cww. as eucu» afiuiguatu. >3 ScjrthiM ^ tlB. n. CAp; IV. if 

pjmti finem Niiius Rju &l^(iofUiDl8 

I CAPVr IV. 

fecj'(fias medio rempore diio regii i'J- i 
pnositscolo"pitii!,pcffji5ii0"i!einoptl- 
■nopulli, iiigentem^iiiiirntutcm f.'cutn 
RnCappadbciacaTA^, iuxia amnem t 
Vnconfeiifriinr, liibiedb:qitc J Tbe- 
campos ocaipaiierr; Ibi pcrmultos 3 
We iinitinios adiieri, cojirpiranone 
r per infidtas rriicicFinrjtr. Horutn 4 
avIdbrentexrilioaddiraiiiorl3itart'iM4, 
^: i!nCjqiicruos,fiiinmatientesfpri- 
Sam<ii]reicntesliella,di;fen<li]nr, Nu- {- . 
[uefihitimiaaiiimiimomircre'^; rerui. 
on matvimoiiium appcllantes.. 3in- 6 
liumfecalorvmicxempkiinaiirieS, an- 
liblicam fine viris ; iam ctiam ciun 
Mrorum fetnentur. Er nc feliciorcs 7 
iderentur; vitos, qui domiremanfe- 
liciunr. Vltionem quoquccacforiim g 
s,exc!dio'=' fiiiirlmorum confT-qu.in- 
im" pace armis ^iiaefita, ne gcnus 9 lenonioloni CK ''Fgioiit pirllai 
135 cfTe. f dim arceiit. 6 n 
loinoiinire cmnpopiilisfiniiiit 
mhac milicrciauijcrcircnt. •; i6 IV STINI ^,.^ 

10 intetiret, concubttuin finitimoram inetint, 

11 qiiimaresnalcerniiur.interftcicban!. Vitj 
jn ciindem ipfij 'J morcni, rron otios Mque 1, 
cio; fedarmis, equis, venarionibos cxercct 
inufiii 14 infantDm dencrionbua miinunti 
fi^iltanim iafliis impediietur : Dnde / 

lancsdi^Uefkim; Doaelus reginae fuerc, 
thefia & Lampcto, quaeinduas fartesagi 
(tiuifo, inclytac iam opibus, vidbiis n gerc 

13 btlla folae '* tcrminos alternis deffndnites 

. ne fuccefllbus dcedet andloritas '7 , ^eiiitj 

I^Warte '8 praedicabani '9, liaque maiore 
£u[opjcruba^3,AriaequoqucnoniHiflas c 

15 tes occupaiierc, ibiioEphero, multisqueat 
bibns concEtiB, pa>tem exereiius com in 

l6pi'aeda cfomnm dimittiint. Rcti<]iiaCr ^ai 
mendum ftfiaeiinpjrigm rtmanferant, con 
fu ^' barbarorDm cum Marttiefia rcgina ri 

I^fiduntur. In huitis locum tilia cius Orj 
r^nofucccdii: ciiipraeter ftngulatem bd!ii| 
eiitjam, eximiaferuatae in om,uem aeuum 

iS nitalii, admiratio- fi»t. Huius viiiute t 

additum glori.ie & famac Amazoniun efl, vt II 

Gulirex^iCuiiuiflipcn^delMbat '>, guaftli 

P^ 

13 ipiem iflielErHbiiBC. 14 nfiiltis. i:; pcr vSg 
16 £ch«cc lotic chfcndebint itriiiiii<)} icgiii liii aU 
nitvicibui. 17 fc vtiptuuareigeaae eo raaioj 
faabefentmajriuKin. iSaMjttdbellidcD. ly^ 
tMBt.gtuiiabaniBr. 30 i>A£a. uinpraelioconrrahf 
^^barcis. 31 qnidiini. ijcoiiegiHtrnJM lcniitia 4ui 
^dedai debcbK piaelUie. aj i LIB. n. CAP. IV. impcrauent, vt arma reginx Ama- 
fibi afferret. Eo "J jgitiir proiWKis lon 19 
*' cornifjLUe principiim Grae- 
iliuenruie. inopinaiitesaggrcditur. Duae 30 
brorcs AmazonuBi rcgna traiflabant , An- 
i& Oriihj'a: folOrithya foris bellum gcrc- 

igilurcum -A Hcrcules ad-litcus Amazo-si 
i^liciiir', infrequetn^nKiItitiidocumAa- 
\ regina, niiiil Iiorille -^ inetLien[e,crat. Qiia 32 
(Ajm cft , vt paiicae repftitino tumultu 
K ^?! arma rumereni, facilcmqtie viL^oriaLn 
busdarent, Miilne itaque caefae captae-aj ' 
> Inhisdiiae Amiopae fororcs captac funt, 
U|p{>eaI)Hercule,H>ppolytea Thefco. Scda^ 
faK obtect^ ^ in pracmitHn captiua . ean- 

polj-tum. HercLiies pollcjiftoriain, Mtiia-25 
eo c^tiuani foron teddidit, & preiiiim ^5 
la rcgirac acccpit. Atque ita fiiiiifliis im- 
!o>o, aciregrmreuertiiur. SeiiOril!iva,vbi 26 
iperitbellumroroiibusillatum, & i'iiip[otcm 
Athcnienfiiim ptincipcm i horldtur comites, 
Imqiie if pQtiti Jimm & •^fiam eilomilnm fffi 
Lt, jf Craicoriim nan tem bellis , qasm rnpitils 
faieani. 

1] »d AmaioBCi. 14 r|Baiiiprimiim. if nonina- 
. »«qiMe iiiilluin iinpeiiiin hoftium mttikbaiit. 37 

aim, mnfaii Ai Latfitildts. -,a .iniiie iti Hcrcii- 
:xlcciitui eft & perfccit id , qDod iufrui «rsit. j> 

t 7 31 obit- 40 IVSTIKI nantibiisvcrBcrainfenrafit'0: ; 
culcriin[,vt,quosfcrroiiOii poterant, tnem j 
t!erum"vincerefic: fugamijuenoiivt hefte 

6 £Vi,led vifugitiiufcriii cap-lTerent. .Quict 
tapi potuerunt, fQppiicia crucitua lueiuot " 

7 Muli«res 4uoq,ue ma'e fibi confciae ^, partht 
S fcrro, fartini rufpcndio, vitam linicrnni. 

haccpax apud Scyttiai fuit, vsquc tcnipora h 
y cyiiiegis, HuieDarliisrcx Perrarom, Iicut li 

pradii5tDmc[i,GumEIia«eiiis i:uiptia£ nan o. 
leniiiirei, bdlum intulit; & armatis rtptipge^ 

millibus bominnm Scyibinn -tn^refTus, non^ 

cientibiis hofliliuspugnae pateKaccm i*i ia|| 

ens, nc internipto pontc Iflri, rJdiius libi i" 

cIudcretUT M, amiffiswflt^inta miUibns iiO|fl 
n numtrcpidusrefugit: quaciaftura, abuudaSlc^ 
J2mutcituditic,interihmna namer«anoQ(&. tns 

Aftam & Macedaniam etomuit; lonas q,uec 
13 naualiprodio^fuperat. De^nde cognilo' ■Iqiio! 

Athenienfet looiis auxilioni confra fe '8 t"' 

fenc, omnein impciutn '3 bclli in 

Tcrlit, 

lorcrBoiifl.igelliiirad^nt. 11 pUgjrnm.fiagdbr^^S 
U incructsaftiruni. 1} qui K:iebanc, le rnali: fi:ci^| 
14 cauiholles rempiu Euiiarcnr praelis. i\ impedin 
uir, iliificilti' rtricterciur. 16 quoniam a" 
nuliitHiki fupeierar. 17 pnAqiiditi rognonc; 
liiun. is vebctnestiua. 3» Ailwucnlcs. CAPVT 1 
i, quoniam aij bella Atlienienrmm ven. x 
rcfi', qiiacnonmodo vdra rpcm ^cren- 
Bm ctiam vltragefli fidem patrata funti, 
idc Athenienrium cffcflLi maiora qnatn 
icre); paucis4vrljisJorigorepetendacft; ' 
toi vtceteraegenccs, afbrdidii^initiJsad a 
l7crcuere, Soli enim, praetcr^uam in- 5 
Ko, etiam ori^ine ^lorianturS. Q^ippe 4 
ksraae 9, ne(]uep3<I>mcolleCla pa^qlicoL 
JBOrt^incmirUided t ;fedcod;m iniiati" 
nuodincoiiim ; £:quauilli!: icdf^, cad^n 
In;'' Primi.bQificii.&oIet.&viaivriJni 
W ' Sfire qiiotjiie , & fcrcre rnimenta, ^ 
mvefi:cntl!;iis'4mnnnrariint. Liiicr.ic i! 6 
:facundia '^, & hic ciuilis Otdo difc^pli- 
vduti templum Atlicnas habcnt, Ante 7 
Dcu- 

lenit noftra nuratin. 3 qiMC belU ab Aihc' 
s scti potuiflc & feliciter gcHu confcfl,i(|ue 
o ftre fibi poteft porfu,i(tete. 5 & niiioij titc- 
ncniciitci, cjN.ini IpiTaripotoil. 4. vcibi>. f 
Nin. (S oblcuri;, vililiiij. 7 runiinani potcii' 
non folNm «■im AthcnicnC;s gloriantur d< in. 
tingcntibns, led ctijni de origiiicftu. 9 non 
ihominesdtiliruiit. lu varii geneiii obfciiri 

n(]uahal>ii:ant Athuniciilus , ctiam oiEi fuiit. 
iibu« , qui amca gljnjibus vcfcelianiur. ij 
idilio. 16 eloqiitinia. i- coiiftitutionrdina- 
i, boiiiu oido & bonac lcgES. 

18 inciw 4! tVSTlP»'^ ^ 

DeucaUonis tempou regcm tiatuett 
quem.vt 'Somnis antiquitas fabulora clV 
meni '9 tiadiderCj quiAprimus mar^m fbi 
S matrimonio iunxiu Huic pjccefnc Cranac 

9 Guiui Bia Athts FCgioni nomcn dedit. 
hunc Amphiftyen rcenault, qui pFimui . 
vaevrbemracrauit, & nomcii cruitjtj Atheni 

10 dcdit. Huius Kmporibus. aqnarum illuuies 
rnait>rem partcm pOpuIonim Graeciie abfuml 

11 Sujicrfucrunt quos refugia ^' monliurn ri 
rutitrautadregemTIiel&liae Deucalionci 
rihus "cucdiruntjaquosjpropterea gcnns 

lamiuumconiliniinHdicitur. rcroidiucmdci 
ruccclTionis regnum ad Erichtliei)m dcfcendic 
liL&qiiofrtitnentifario ^ aputi EleuJin-*7 a"" 

l^ litolemo repertacft; in ciiius muneris »8 honoici 

14 noflcs initior.um ^} facratae. Tenuit & Aof^t 
iis,Thereipater,AtheRi5icgmim.i aquoperdir 
vortiuin )o dccedcnsM!edej,pioptei adultam pH- 
vij;n( aetatem, Colchos cum Medio filio ex Acge» 

J5fureeptoJ',conceffiMi. 1'olt Aegcum Theren^ 
acdeincepsThercifiUusCemophoon, quiauxili*, iS queniidincdtim. 19 dati|]t«buifle (aeici.fKi 
eorpori. ^tr, iirundatio.. aiUtebrae.rtciflui, reotpM* 
cnla.rptlunMe. ai iiaiiibiig. 53 »=BcaIioiie. s4M« 
««iiratuin fiiiire- 11 perucnit, afl OtiSiim. 17 A«^ 
eac coftciluni. »8 etbni, iniHnti; 39 Eleufima bctv 
^uicnDaticeleiirjbantur, in honorcm ifteruni fjtioni» 
imiioriim, jg biifibmaKns, ji aMo,gcniw. 


H. CAP. vr s aduerfiJs Troianos tuiit, re^num 
i Erant inCer AthcniCRfe» & Dorien-xS 
^tum vcKKS oficnfae ?3, quas 34Vindi- 
I^Dorienfes, de eueaiu proclii oracula 
■tuDt. RcfponTuni, _^^r/Vrf/^rf , m Ijr 
Ubtuitnfiim oeeldijjint. H Cum ventum jg 
KHaTn, mifitibus ant« otnnia, cuHodiz 
praeaipitur. Athcnienfibus eo tcmpo. ig 
odruscrar; qui &rcrpo[ifoDei37,&.-prae- 
iftiiim cognioi, pcrmiitaco rcgis habim, 
!fiS,ra[meGta39co<legerens,ealtraholU- 
cditur : ibt in turba obrift«ntimn 4°, a 30 
pjCmfitleEanu Bonuulncraucrar, interfi- 
Cognito tegis corporc, Doricnfi» fine 2I 
ififcechinr, Aique ita Atherjierfcs virtu-ls 
1.-1:1, ',110 LJiitcPduidC moni rcallcrcntis] ■ciantur. 


pttr indqias offfnfiont! femp« 
intr Athcnienft» & DQrienfes. 


erarfimul- 
34 off.nf«. 


ui tfftnt. ;6 nt quis regfm 
rCCTtntregi. 57 or^CiiliDeipliic 
j5 FiJlbiiHi. ein BXfibilRii?ht 
i Codro rcfiftebant. ^i-jmorepro 


ri. 40 ho- 
patri.. 


CAPVT 


VH. 
!;odrum nemo Atfic 
oriac nominis eius ti 
eio- r<ipubiicae acm 


nisregnauir; qiiod 1 
ibut.inieH T. Ad. j 
is ' magilhatibij» 
pci-- 


faaumcff. vrm«moria&nciK 
jf/^nc, 3 (Luip(rriiig'ilusannc 
ccgiremBubli^nnuraJiibiiit. 


cn Codri eo 
s rcgnabain, 

3 tr»- 44 IVSTIKI 

3 pcrmiflaJ, Sed ciiijatinullaetnnc lcgea c 

4 .quia libido 4regiim pra f le^ibus habcbatur, 
gitur '^ icaqua Solon vii iiiftitiae infignis ' 

{ velatnouamciuliatcin legibus cOEiderct >: 
lauto temperamento siiiter plcbem fensiui 
egit, f cum,C quid pro altcro ordinCoiu 
alieri di{p!iciiurum videretiif) vt ab vtri 

6 parem gratiam traherct u. Huius viri 

7 mulia egregia ", illud memorabilc £uit, \ 
Athenicnres Sc Megarcnres dc proprietaie ' 
laminaE infiilac^prope vsque iiitcritULii aiwi 

8 micatiimfuerat. Poft dad;s □mltas capita 
cfT.' irnjd AiliptiiTTe- cocpit, fi quis Lgen 

9 vitidicanda iafiiUtiiliiret. Soliciiiis igimr 
ion,ueauiC3cc(ido, pamm reipublicaecourul 
aut cenrcndo 'S, fibi '^: fub lam dcincntian 
(Imulat, cuiusvcnia non ditliirLismodo pr 

lObiu, Ted & faflutuscrat i8. Defonnislut 5 tradita fcit. 4 vormitaiarbiirimn. j loeo, 
legis. edigitur. ^qiiiiifigniKriiiftoserat. 8 
llrueret. oritinarH. 9 inodtratitme, coiiuiinieiiti 
psfitioae. 11 fitbii aut fenatm. it laiuUreHL 
amarewratqueapopuloflcrenaiM, ii alia, quie 
longttSt. 13 adquamBentcm hacc infiila peruK 
"4 capitflte facinHs, fBb pcena capitis fandnim 1 
iiruadcndomfntat vindicationem. i& parumce 
''"'•'■'^«ricHtDmexcilMet, 17 finiulat, ft ful 
t"tlumdrcfliilimn& mente captum. ig pei&aik 
tur bolon vciiiam dauini iri fuae dementjie , vt in 
MeOicat&fKtitpfiSki, ^iiii^iaii ^«Uew npublicum cualai'0-. C^i^o- n 
m.quo ^' magis cOQlitiain 
. _rioIii» fi&i vetCiiMis fuiden f opulo 
HpVBtlbaULr : omniitmgue Aoimoi 12 
liMieinptoHbelliim adverrus -Me- 
ntretur , infiilaqne dcui^s hoAi- 
iSm iicret ^). 

D reconipiirabiio, ccleriitr 

id, ncmpcvindicjtioDcm in- 

it lubpiEnicapitii. zj 

34 &3tim. 21 iu cnmin pote&«- 

CAPVT VIII. 
garcnfcs, memoresillati Atlienienfi- i 
fe verjti, nefruftraarmamoiiillc ' vi- 
atronas Athenicnrmm in ElcuAnit 
I opprcfTtiTi ^ naues ccnfc«ndunt. 
itj , dux Aihenienrium PiHnratUi 2 
a infidiis 1 Iocat,iuffis matronisfolito 
tepito, etiam in accelTli hodium 4,ue 
fentiant i, racra^^celelirare: egref- 3 
us Megarenfts inopiiiantcs aggrcf- 
: acprotinusclalTecaptiuaintcrmlv- 
s, vtfpeciem captarum niatronamm 
legaramcontenditt. lllicum&na- 4 

vlutn 
cepiffe. 1 intcrficerevolences. 3 I» li- 
t. 4 ellamiunc. quaiido hoftcs accedc- 
niiienthoftss.fuum iduentum eflepate- 
bam djuijuiai, j Uietft^it. 8 njttigH, 
xrium formam &pctitam 9 praedsm cognofcere; 
oboii ad portum proceduni-, i^iiJbus 

5 PilJllratiis paulom a capienda vrbe ahruft". 

6 McgarenresriitsdoKsholliviifloriamdederc. E 
Pifillratus , qtiafi fibt "non pitriaevidnM, 

7 rinnidem 'i per dolum occapat: qaippe voluii 
tariis vcrbcribits domi '4 afiffitus, laccratoqd 

g corpore, in publicum progreditur : aduocata « 
cionei; vulnerapopulo oftendk; de crudeliia 
principum,aqu^usbaec<^ fe paflvim fimolabl 

^ qucritur; addunturvocibus '7 lacrymae , &inG 
diora'^oratJonerDultitudocreduIa accenditdfj 

loamorcplcbisinuifum '9 fc fenatHi aFFirmat: 
tinetadcudodiamcorparisfui facellitum a 
um: per quos ocLupata tyrannide pcr anni 
. ^ixxiii, regnauit. 

9 «cqDirLtiu]ipracdam,(^iimp»me7ant. 
rtnfibus obui»iu vcnientibiii. ii par«in ab: 
Piliftraimvrbem capcrel. Iiail fuosvfus. 
le^imen- i^i^iloima fu*. isfiopulo. iSvnlnen, 
gis. 17 eiusjlrinonibus. igquae iniiidiain & □(tinj 
popNli ergaprincipeivitaiinciiibai. 19 lc, PiCfti 
Iu..i,eKofuineffe. 

CAPVT IX. 

I 15011 eiusmottem Dioclesaltet ex filiis ', pai 
*■ vim iluprata virginc, a fratrc puellac intcrft 

a citur, Alter, Hippias nomiiic, cum impcrium 
pjctrmim teneret, iLitcrfcdloiem fracris com* 

3 piehondi Jubat : qui cum per tormcnta confcioi 
cacdii t TtiHQAM f pudickiae fb- 
Uttius^Viftutc? cum ddnioaita 6 
crtads eflct., landem Hippias tcgno 
exilium aoitur: qui profetlus inPct- 7 
I CeDnrio, inferemi Atlicnieofiijus bA- 
ti fiipra flgniticjtiMi c(t, aductfus pa- 
1 offert. -Igitm Athenicnfes, andito 8 
titil»auKiliuniaLacetlaemDii)it, rocia» 
te, (jctiuenint, Qitos vbi viderunt 9 
enerlrcligionc 'o, non 'cKfpeilato aa- 
•K»"<Ieccminilttbiuciuiaiii, &pla- 
i «BnUacibtuinitle aduerius lexcenta 
)ilil0iya.dap(M ManttfaooitH ii> proeti- 
hKiBir. Mihiaiei&duxMliarxt, &10 
»expieftaadi auxila >'; qncm tanufi- 
perM ^j.Tt pli» praefidH iti celeritatc^ 
I Coffis duccret '^, Magna igiiur in u ;."■: i ' - -ri ■ j- - -I- 4H '■--.*• i^t^i«#'-r 

3 pennifla). Sed doitatiiiullaetahc 

4 >]uia libido 4 regum pro S iegiluis habel 
gitur ^ itaque Solon vir iuftitiae infigilii 

5 velut noufam ciuitatem legibus conderctv 
tanto temperamento 9 inter plcbem CeM 
tgit, ( cum , G quid pro altero ordinci^l 
alteri difpliciturum viderctur) vt ab il 

.6 parem gratiam traheret ". Huius viil 

7 multa egrcgia '^, iHud memorabile fuit; . 
Athenienfes dc Megarenfes de proprieiaM 
laminae infu[ac,prope vsque interitum an 

8 micatnmfuerat. Poft dadas multas capf 
effo apud Athenicn'c» cocpit, fi ^is kgjj 

9 vindicanda infiila tniiffet. Solicitus igiti: 
lon,ncauttaccndo, panim reipublicae confi 
aut cenfendo '5^ fibi i^: fub tam dementi 
fimulat, cuiusvenia non didUirusmodo | 

I0bita> fcd Sc faduruserat ^. Deformisfa I ^traditafmt. 4 voriHita«arbftnintT. 5 locc 
icgJS. 6eiigitur. 7 quiinfigniteriuftaserat. : 
ftrueret, orrfinaret. 9 moderatione, conuenieni 
pofitionc. 10 plebis aut fenatus. u laudarei 
amareturaequeapopuloacfenaini. 12 alia, qua 
longeflit 15 adqnamgentem haec infiila perti 
H capitarc facinus, fijb posna capitis fancitmn 
15 luadendorinfulae vindicationem. 16 parum ( 
leret,fibipericHlnmexcitarct. 17 firaulat, fel 
tattum tffi: ftultum & mente captum. ig pei faa 
^rJ>oion, veniam datimi iri fiiac dementiae , vt i 
"^Cire&fiiccrepoflet, q^uio^uid vellci. 

19 
LiB. ir. CAP. vn. 

e vecordium 's fn publiaim ciiolat 'o ; fa[fl( 

incurfj hominum, qiio ^' magisconllliui 

(Qmalsxn/mfolhis fibi vcrfibus fuadere popul 

*'CMpit, quod M vetabatur : omniiimqiic aniino' 

ir3 ctpk 51 vi extemplo H bellum advcrfiis Mt 

garMircsdccemereiur, inrulaque deuiilis liofti 

bas Adifnienfiurfi ficrec ^S. 

19 infatiientinm. ao fecorripitfubito, celeritc 

Wite, i|aod liiiderc Vetiiuoi erut bibpixnacipii 
Mni]iiiiit,pcrfiMrii< 34 ftatim. sf ia cinuii poicIU 

CAPVT VHL 

aSfcgarcnTeSitnetnoresiltatl AthcnienFi 
Kbelli, &vcriti, nefi-ullraarmamouifre ' vi 

d(rer,t,ir, [natrona; Athenienllum in Elcurniii 
* facrii iioelu opprefTiiri = naucs ctiirctndLiiiC 
Qiiarc cognitj, dui. Athenicnfmiii PihJlratus 
itt«entuteoiininlidiis5locat,iufti5 mattoi " 
ciamorc ac llrcpitLi.eii.im in acceflu holli 
iiuelleclos fe feiniaiit !, tiicra * cclclirare : egref. 
foitHic nauibus Mcgarenfis inopinantes a^^ref- 
ru!,dcleuit 7 ; acprotinuEclatrccaiJtiii, 
tis mulieribus, vifpccicm captamm m 
pixberent, Mcgaram contcudii 8. Illi 

I Bellmnincepiire, z interficcrcvolcn 
BOii iBKiirhali, 4 eiijmiuiic, t^iisiiJn hoilcs acccje- 
ctni. j nefentirtntlioftes,fuum adiithlmn efie pai 
fidum. 6 ciilimudLuiuuni. ^iAtetfeuCi 8 n-iuis 
ptolicilcttar. vium rormam 8c pcritam 9 praeAim S _ 

obiiii ad pomtm proccdrint; quibiis ' 

5 Pifirtratiis pauiiiin a capicnih vrbe abfitjt>fl 

6 Megarenr«f)iis dolis holli viif>oriam deders 
fifiilrdtas, qiTxfi GiA '^non patriac vicifle 

7 rwinidcm ') pcr dolutn occupat ; qaippc r 
tariis veiiicnbus domi '4 afleaiis, lacem 

3 corpoic,iHpiiblicuniprogredinir;aduocaa 
cionciSvutncrapopulo oftendk; de crudi 
principum,iqu^ushaec'^ fe parfum fimd 

9 qucrinit! addunturvocibusi^iacrymac, 
diola '3 orationc muttituda credula acceiu 

lOamoreplebifiuuifum '9 fe fcnatui affirn 
tinet ad cuftodiam corparis fui fatellituir 
iim : pcj quos ociupata tyrannide p( 
xxxiii. regtiauit, 

9 »c<juifitBiiipr«d«in,qniinipctiuerant. i 
renlibin obuiini trenicniibus. ii panni sdiliiitij 
rlfiftratui vrbem caperei. 13 ad fuos vfuc. i) qi 
legimcn. i^imJonorHi. itpapulo. lAvnlneM 
gii. 17 eius ftrmsnibas. iSquae inuidiam &^ 
popHlictEaprincipeiviroscxcuabat. ij ft , f" 
tum.cKofuineiri:. 

CAPVT IX. 
I ^Oft eius (nofteni Diocles alter ex (illis 1 

* vim floprata virginc, a fratre puellac iij 
a citur. Alter, Hippias nomine, cum imptf 

paiecnum tencret, interfcftorcm rrairis^ 
j ptehcndi iubat : qui cum per tormenta c& 1 riliSrui tyruqi, II cwibbar, amidor if pa. 

( qum r^i poft braeficU , ne 
itOppriiDcrentiir, offlniaiBtabehiff 
^batiuperrcribit , usdemquc cera 
aJdct; neaucrcripturafine tegminei^' 
rst, tutrccens cera|doliitn prodccet; 
leriio perferendas tradit, ia(Ca i^, 
Sfuitvujnim tradere. Qiiibus per^i^ 
bemone quaenioni rcs diu fiiit 37, 
uefcriptumaliquidviderent, uccfiu* 
(ulpic4rentur , tantoque rem maio. 
iritoccultiar, putabant. Harrcnii-nS 
libua viiii )?, roror regis Lcotiidac 
lcnbcatis inuenit. Eiafa 4o igituri^ 
ooiilia dcteguatui. JamXerxeife-u 
ptin- vt cLtm mille paJui inter duas aciu cfTciii, 

tato 1* CLirfii ante uflum fagiitarujn ad liofl 
13 vencrint, Nec audac:ae eius citentus dctui^ 

rugnatum eft enim tanta virtutc '8, vt hincj 
IjTOi, inde pccudes piitarcs'5, Vifti P«rrafl 

uaucs coiifugerunt i ex qiiibus 'o multac (IippJ 
I^fae *■] multaecapiaerunt. In eo prociiouj 

vittut ria^uIoruai3*fuit,ut, cuitislausprimai 
JSfecdilHcileiudiciuin ^iSviderctur. Intcrcae 
' rot tamcnThemjfloclisadoIerccntJt gloria ej 

Cuit,in<}uo iamranc indolcs fLmiiae impctjj 
l6jl3t dignitatis appariiit. Cynatgici ^uoE 

militis Aihenicnris glojia ma^nis rcriptoruaj 
I^Uudikuscciekratacn-, ^uipoltprocliilnnuiiu 

cacdes *t , cum fngientes iioHcs ad naues S 

fet ^^, onuftam navem dextra manu teauit",, 

prius dimiTit, qiiam ■? (mamun) amittCf 
iStiim qiioque amputata dextra^S, navem l^ 

comprelicndit; quam& ipramcnin amirtffi 
IQpoilremum morru '9 naucm dctinuil. T« 

tf ptomtindo , lietiiii. 16 celeri. 17 tt/ 
eiiH (ciix Eueniuscomimbanit. ig conft«ntit, 
tadinc 19 vtpDnnitiquts poflct, cKparu 
nienlium fiiillc viroi, & n piite Feriarnai (uiB 
dM,qiii ma&trentnr. ao nauibui, 11 dcmei4 
Athcnicntium- a; ilificulter iiidicui poflc *i 
B4 hiftDricorum. i; quicuniinninncioe hof 
diJSetinprielio. is pcpnliflci. 37 ^uunTse 
98 poft<{Min dextiamaoBjtinpiuuipfi cnt 
< tUnu, fl^Rbi fuidc >", m iion tot caeJiIju! U- 
A non cldabus maiiibua amilTIs vjduj.tmn- 
nolkcmum I', veluti & i^ rabida fera , dcn- 
Hiqiicaucrit. Duccnla millia rerfac eo sa 
b, rine Daufragio, amiHe. Cecidit 3! Sc 21 
Bs.tyrannusAthenienris: au(f>or &: conci- 
[jeiiubclliidl&patriac vitoribus poeitas le. 

KnKfCcint lcriptoret. jl iindem vtnqne ninin 

imt. }l etiam. j^ uecifuifuit. j^fiiafor.faj; 6: 

jf queni dii punineiBnt ob patri»» ptodiiio- 

I CAPVT X. 

fcreaiDarlus.cumbelliunreilaurarcl ',m i 
aapparatudecedil ), rcB^s multisfiliis,& 
5(10, &rante rennumrufceftis ). Ex hi^At- s 
ncs maximusnatu, actatis priiiilc^io 4, 
iim fibi viiidicabatiqiiod 5 iu;,& ordo nafcen- 
&il&iraiprageii(itiiis(dedit.) PorroXerxes j 
rouerriam nondeordine, fedde nafccndife- 
tteTreferebatS. Samqae Arleminem pri- 4 
fuiMtm Dario , ftd griuaU 9 freutitife 'o : 
Itgi " primum natum. Fratres ilaqut fu- 5 
*/' *»« '3 gemti ejjeal , frtualarH patrima- *. g mouebHt, excitjb!!! liiem. 9 cuin aeiaK 
:priDn(ni ngerei. ir^nitum fuilTe. u Xcrxei 
oDirinifdfluicffetrcx. i; mequam D^ri 
aweflet. :z'^ S6 IVSTINI 7 ne tranjttis ? Autfi bocparum H tutum extat ^m 

vos commtffo freeiio ite ceffim ^^ , inbibete rem9i't 

\i QSt a bello difcedite. Ante naualis proelii coifr 

grefTionein ^7 miferat Xerxes quataormillia an 

matorum Delphos> ad templum Apollinis diripi« 

9 endum i8 : prorfusyquafi i9 non cum Graeci| 

tantum,red&cumdiisimmortaIibus betium gej 

SO reret: quae manus '^^ tota imbribus & fuloiil 

nibus deleta ell, vt intelligerct, Qijani nullae m 

IZ cfieiit hominum aducrfus deos Yircs. Poft haii 

Thefpjas, & Plateas « & Athenas ** vacuas % 

hominibus inccndit : & quoniam ferro xn *4 ho^ 

minesnonpoterac 25, in aedificiaigne graffitafi 

^Nomque Athenienfes pofl pugnam MarathonH 

«;. mrpraemonente Themidocle , viftoriam illaflu 

'^^de Perfis, non finem, fedcauilam maioris bellifiw 

■f re, cc. na.ies fabricauerant 2^« Aduentante igl 

r Xerxe,confuIcntibus*7DeIphis *8oraculuiiV 

.j^onfum fuerat; falutem *9 muris li^neis tui^ 

ntur^ Themiilocies nauium praefidium de^ 

..;onftratum 30 ratus J^, perfuadet omnibW 

Patriamtnunicipes l^ ejfe^ nonmoenia\ ctuitM* 

temquff tton iuaedifciis, fed in ciuibus pofitam 

Aklius i4nonfati$. ijeft. i<>rccedit€. i/pugnam. I8 de^ 
Taftandum. 19 non fecus ac (1. 20 quiexeicitusXw 
acif. 21 iinbccilles. 22 tres Vibe«. a; qaae vrbes ab it- 
coli^fuerantdelertae* z^contra. 2ygrafl*ari. 26 acdi- 
acaucrant-a7 Athenienfibus. ^gDelphicum. 29 vi- 
\ eainruam. ;o hidigitari hoc refponfo oraculi. ^icrc- 
«CiM. 32 cines, ipfos ciues elfe patriam. 

53 com' onmdiiiiii &: iiitenta l^ in belUun 
i ang:i(tiasq e Sdlainiiiii freti , ne cir- 
4' a multitticlinepolla, occupailetii ; 
tefCiiiiut .inpriiicipes4^orit ir: qiii 19 
ibelloadriiaticadadelabi 4i velleiii, 
inillo^lcs, ne difceirirocior.iin vircs 
U, perrcriiirn tid rni Xcr.si 11 :nci^t, 
•UfKtontraflamGracciam-^r^i.-ttpiTe 4i 
tp!.. QMd^ciuiuies, fUM i-im a^i- iO 
JiJJrptntnri luaiari laiore ei ^''Jiri- 
ftadas. Hocdolo impcliidc^eiti fi- 31 
.aedare4?. Graed qioque adncntu 
;'ip3ti,4* proelium collatis4? viriljirt 
>. imeita rex , ?tl.'t fpectuor p.i- =2 
giuc. 
f^ tvrftmi 

., , tf , 

^3 gnae, ctun parte nauiimi ml 

temifiaautem regiEha HalicarnafB,^ae m-iij 

um Xerxi venerat^ inter primos duces biil 
S^acerrimeddxitP: Quippe vt 1* m VTro>il 

liebrem timorem, ita in mulxere H vicii^ 
^daeiam cemeres n^«. €um anceps S^ prbc 
^cfl£t,.lonesiiucta ppaeceptum Tbemiftoc)iti 

gnaefe padatim> fubtrahere 5? coepenHit, 
^^jruni.dfa(tt£{io>animos^ eeterorum firgit Vi^ '- 

que dftiumlpicientes fbgam peltontar Perfll 

' moxpfoeiio^vi^, mfugamvMintQr. '\\ 

^trepicfeitiotie ^' muitae captae naaes , m 

mer^ie ^; j^um taraen non minu^faeu; 

regis,.qaam.boQem> timcBieS) domutin «lib 

tur ^K , 

^gerebar^ frqirein^^oAuii. f^rXsrxer 94 
ihiiia, 5-5 videre Ikvit. 5^ dubinm adhuc. fj i 
gna secedere. 5& intimoKniconteoit.. f^ f 
comniBni. 60 4B»»iite«' 61 iagmBJt^ 

CAPVT XIIL 

I TJAc cEadb- pereui&mr ' , & du&ium eoni 

a il X^xem Kfi;^dbnius aggreditur 9. H 

tiir 4", in rtgmm S iHfvtit^ ne^d^ fidti 

fnoueatfamaadwrfibeirt^ it 1mmaius,ficm 

ifiy emnia f^tolkm: JSbi ^ CCC nu^ia « ■ I >»i**i*IWi— tl^>^ I Terhium. a quincfci«hat,c)uidagcre dcbci 
wlloquitur. ^regcm^vt. f Perfkitt» 6 n&foyt« 
cladis acceptae 8li<fuanv txcitare poifit fcditicntn 
Nu-ic flima io \k\ vv <i>mniia iHAiova vesa Sacerc. 8 

' 5» 
S«^;£S^ ^**^t A**^;co*t^"' » 60 IVSTINI 

lempctlattbu* 3' offcnciiQei }», {'ifcatot 

lopha 35 irepidus traiecit}4, Erat res rp« 

dignaSt, &: acftimatione Tortis humanae 

luaivarietaw mjranda, in exrguo Utenier 

r- ■ Tt 37 nauigio, qucm paulo ante vix acc 

41 omnecapicbat} caientcm edam omDi fct 

'' minincrio^V, CBius exercttus propter ma 

ji nem tetris graues crant. >]ccpedellribus 

qua^ ducibus aflignatieriit ^^, fclicius it< 

L fiquidemquatitlianolabori 4' (nequQcn 

tH metuentibus quics) etiam lamcs acc 

IsMultorum deindc dicrum inopia contra* 

& 41 peCtem ; taniaque foeditas morientiui 

VI viae cadaucribus iniplercniur, alileS' 

tMElliae iU<;ce&ri» 14 rpJiciuuc 41 cxeicit 

^ucrentmi- 

;l aprocclIit&Tcmishybemii. ;t imitmi 
dillct. J? inlciphi. j4tTanniirt iaAfiamc 
panniiigiDit.' }t dlgna ^ine videretur. ^i 
gn«. }6 in ciH)£4ciitioiie ibrtuDac humuiM , 
aw,qaaeviccifntlubeBt. ij Kilicet, iam it; 
o^e, qiM lucbu. j^Mwiamirii. jy ^*fV- 
4Cttr«^nu. 41 a<qi^cm Scpradiiiiii. 41 
rat. 4; etiani. 44 Zjim-.fii Mclorein cadi 

CAPVT xrv. 

1 TPAenFnMardonius in Giaecia OI7111I11 

S ^"giW. Atbcnienresquoque in Ipem 

ainiciliiunqueregislbUidut', fpoiulensin' fK^f^tdcie\ ____^ IfflES 

g*» i.^^Trf„r ",■' <" Jmw * °»« 
fium viitOf ceteris praclaca 'f. Inwr duces 
qucThemifiodcs.priiiceps.ciuitatom tcfthi 
. iudicattisglariamparriacjruacauxit. 

CAPVT XV.' 
I TGiturAihenienfts aufli ' & pracmiis be 
■'■gloria, vfbcmcx * integioCDndcrclnK 
a tur4. CummoetuxmaiotaGOinplexif rui 
rutpeflid&Lacedacmoniiscoeperc^ rcJtc 
put3titibu>,guibu]ruinavrbij tantum incre 
ti dcdilTet, quantum fit datura nltmita ci> 

3 Mittunicfgo tegaios, qui moncrenf 8, ne t 
mtnta baflibtii ir rtctfiacula fitturi btUi t> 

4 ")'. Themi[tociC3, vi vidit fpci vibis inuidi 
non cxiftimans afaruptc 'o agcndum,[refp< 
legatis, »Hrur " Ijictdaimetiim ,\ gaidtt^t 

5 ritiTcumiBis ctnfiihnt. " Sic dimiffis Sp 

6 nii, hortatDr fuos , epnt mntiirfnt >j, f>tsn 
inteiie^ten^oteinlcgacioncini^ prohcirt: 

r Qui magria procmia & roagnflm gloiiam cj 
kcllo acceptrani. 3 dc roao. lulfus. 3 exfli 
4 ineipimit. j amplifGmos muioi ftcere coepii 
6 in furpicioitcm apuJ LaceitaeMOiiios inciiteruni 
^ti aon liiic caima cogitabuii, qinniiim poter 
imuiiu ciiiita» lUre polfei ia pDfterum AtheBi«nl 
clmriiini vrhisiantain iplis iKn ifcdillet. g A 
ni«iifii. 9 pD&jutin »nHn«da!frteb« . 1)1101*1 
datmmiii ix iniLiitia nollHit vrbtmArhtfiijiiim 
/i;ere. n> na v( cpas iiiteriBtMcrtlJiet. 11. certo! 
roiexAtbfi\i0,f^a3Biirti dcteic. si coi\i'i««i 
ptanr. 11 w iJiviim! perenoviii lixfttiKaAci iv.ifa'! pctafllii &intenn 4o in belluin 
^fletiangMniosq.^e&ilaininiifreti, necii- 
tii^^i a multididinepoAct, occL^flicnt; 
aintfrciiiitat unprincipeH^oritir: qiii 19 
rertobelloadr<ut^eiida delabi 4I velieni, 
TbemiHoiles , nedWceirifocioriim vires 
CDtiir, per leriwn fid '.m Xct.M !i mciat, 
tc» tumeontralfamGraeciam ■\'r eafere 4f 
*P*M*— Ql^ificiit^fiitts, jmeUm aii- tO 
«, Jifiptntun moivri iabare ei '\^\fin- 
nftatiulai. Hocdolo.impclliciegem fi- 31 
r.igiiae AanVJ. '■ Graea ^'loqiic adiientu. 
locc^ipMi.^* proelitim collatis49 viribvu 
U 19. .iBteica rex , vtl^.t fpt&^or pu- 22 
gnac 23 gnac, ciim parte njuium 

icmifia aiitcm regina Halicarnaff), qi 

um Xerxi venaat, inCer prVmas 

24accriJm«6icl«t5': Quippc vl I* in virofj'^ 

liebrem timgfcm , it» itt muliere H Tinten* « 

daeiam cerneres Hw Cum aneeps (« prediQii 

'clTct.lonesinjitapraeceptum Themiftoclis, pii 

cnacfc paulatim fubtraliere 17 cocpernnt, qnt 

.rumdefcflioanimoseeteronim fcegit iS. Id 

qiie eirCum^idetites*fiigam ]iclluiitiirPerlae,y 

moxpFDeliovifli, in fugam vertuntor. IniqM 

*' trepicbtioRe J»' multae captje naues , mulu 

merrae ^°; pluivE lamen iionmtnuf|faeiiiriat 

regis,^uamhoQciiitiineiiK&, domum diJabui 

!i gerebsr^ (rtjnMnadmDjBln. JjXtrxt. 54 Aw 
mifia. f i viderc Ikuir. ja dubinm «Kinic. »7 «l pl 
gna icccderc. 18 intinonmcoaiccit.. ^9 tiraui 
commani. <o Ametikt.. 61 fugiwit. 

CAPVT XIII. 

I T TAe cfade perBuifiim ' , & Ai6ium eOTiGfii. 

a *-* Xcrxem Mardooius aggredirur 3. Hort* 

tur +, iB regnifm % mignt, ttfgvid * fedi. ' ' 

mimsal^ema aJiterfiiclli, & Thtimius.firiii 

. ^, tmma txioikns : jii i CC€ jnHiia * I T«H'iMai:.^a ^uiiielcicbBt,<{uiila|[.ece di&ergE. 
lUoquiijir. 4tegeiii,v(. -f Stcfiam. 6 nefututaii 
(i«duatcrptae»li<^nt ticitare pa(Ti fcrfitionein. f 
mt'efaaulukisttiMA«i nt^vMftYtm tiitecc. « Mw 


ntii <7interrumpenili,qunnilleAbydo >8 
iCtoi Bnmkctttt i vt iiitercluro'9 itdi- 
cmtl cxercitu deleretur : aut delperationc 
lOjpacnnviftuspcterecogeremr.ScdThe- 6 
Mfttmens, neinterBlufi hoftei defperatio- 
rirtutnn*' veiTerent,&iter,qiiod aliter^^ 
teret i ferro "J patefacerent ; firiii mn/iei 
tGnKciMrtmt»ert,<ii&nini ^,ntc an^e- 
nm rttifuntt» 'f aptrtert ; ciim vince- y 
nfilioceterosnonponet, eundem feruuiQ 
Kfnmintt.certioremque conriLifacit; Sc 
re tranTitum muurata fuga -1 iubct, 
perculfui nuncio, tradii ducil>^u milice» g 
:ndox, ipfe cum paucis Ab/don cont;n- 
Vbi cum Iblutum Jo pontem h/bei-nls ^ ^^^^H 


« IVSTINI LIBER III. 
BREVIARIVM CAPITVM. 

1. Xirxit O Arlaiimi pra^idi ptrjidi tragicui ^iA 

1. Bellariim iatcr Ltriiticmoiin & Aibrsiinjei i 
Spartiu Resp»Hiia tf Ligiilalar. 

3- LtgtialftturgaSptrtanisUtsi.qKmiiltrMtp^ 

di baiiaalmr' ^ 

4- BeUmn Mrfniiil illattm ei fitpratai vir^ntt 

^arisriim Spartanaram ia [la/iam migrali*. 
j. MiJJnii JitUr-iim fiitrim luKitt fnnft; H h 

iiifiaiiraiii,ae taadtmfiiptramir. 
t. Ttrlinm tiltiim .MeJJinivm ! FihpBiKffiatU^fh 

in^iitmMliiittMntuiimvtrioritiiifaciii. 
7, Pacitfji^s rKftMm. Spartaai frimnnlMr. Pn 
virtuit, caiMi igreiia in nMpiiiUcammrrii 
fcribMntur. licrumfax pncil» & •tiilma: 
iillKm Sicubim. 

CAPVT r. 

I ^^7 EiKCs lex rcrraru^n, (cttor ante genii 
^^L belloinGracciaminfelicitergcHo ', edal 

S fuisContemtuJcne -coepit, Quippe , 

fcibanusPraefcJhiseius, deficienrej quotidie 
gis maienale, in fpem legni adduftus 
feptemrobuftiiTimisfiliis rcgiam refperi ingredl 
tur (nam amicitiaeiiirc S femper illi pateMt,] 
irLicidatoquercgc,voto * fua obfiftentcs 7fili( ' 

g cius, dolo aggrcditur. Sccurioi 8 dc Artaxci 1 Pofiqnam gefTci-ac bellum infdil:. : a fuis t 
tentni. ; cum auAoriiai re^is t|UoiitliC minDi lic 
.f /peinfibi ftciebat de occupando regn''. i quon 
amicus regi-, ern. 6 defidcrio. 7 ittilLMiWs t\w«! ; XtB . Tll. CAP. l 67 

xlum, fingic rcgcm? aDirio.qui 
o matutu» regro potiremr, 
>eliit ActiKtnum ptnlcjdmm pu. 

Ctim veatum ad domnm ^ 
IJilorniicnE inuenm . (^uiCiComnujn * 
tlteHicitur, Dein cum vnum cx re> 5;! 
Irri fuo fupeiefle '3 Anabaniu vidc- 
Kguederegnocertamina principum; '■ 
{i^ctatein confiUi '4 naccabaruin ; qai tf < 
hru eoDtenouiiWprodit 't Aiu- * 
\pttr fins wr^t Vt fr3:^f^fj'-$ 
ft^khtie effrcfjiit ao; -at dtnifut 
rmiur infidiat. His co^^niijs Ar. 7 
UCns Arubani nutnfnini fiiiomtn, in 

nilimm,& in 
luin IiQguIonjin. Itaquccumtmci % 
fe Aitabanus armatus a/fiftcrtt, rex 
icuiorem loiicam habere ; tubetArt»* ' 
ncoinniatait^l: eKiicntemle,acnu- 
iotraiicii'4; Tum ^i & filios eiu* 
ibct. Aiquc ita egregiiu >7 adole- 9 
fceus, 

m. 10 VI co. it i[ liadicarctiaortun 
auem occideici. 1: qn>li limiiliiet ille, 
i; qai vkilii aliifiiindo poCci l^cliM Ar- 
Icclerit. it qnem tcncDlt. 16 conlilia 
7 indicai. ig qDomoiIiv. 19 obfairttn. 
n. 9i AiUKetxi. iimB0trw. 1; fuim 
traaifbdit, hiitrSdt. 3f poflca etiao» 
tA*:/. y/ eximivs, fonii R.CX. 

i Fiunt, ' fig 1 V S T I NI 

fcensj & caedera pjt^is, & ft abinfid 
viridiCJiuit. 

CAPVT ir. 

I. T^Vm haec in Pcrlis gerDntnr ', ini 

■l-^ciaomois^.iJiicibLis > Lacedaemi 

~ thcnicnfibus , in duas d tiifa partes, 

beliisvelutin virceTafua 4, arma d 

9 EiuntiginirdB*vnopopulodu6cofp 
nmdem 7 csflfWtini h^iacf , 1n di 

3 eitercitus diuiduntBT. Hiric Laccdacr 
^.':.r\'i <]'y"r\Uni ciuitatium aiixilia ad 
as trahvbint', inde AthenicnrcG', &\ 

4 oonfidebam. Atqaeka diio p'o»tn!il 
ciae poptili, inltitiltis Solonis 8e Lj 
bnspares ?', ex acmulationc '^ vii 

^ lupi jruebant. Nain^ue Lycurjjtis ctn 
Polybitae Spartanarum 'regi fuccd 
goam-^ue {ibi vendioaqMRiifle^ Cha 
citM '), Hiii natus pofthunws fuer?.t , cu 
tematuliamHpcrucnilTft, rcgntim f 

6~reftituit: vtinteiligerent omnes, Q 
apud bonos piccatis iura, (ju^n omi 

'•' VTi^ ^gnntnr. s tou. J iiilidu^ 
pria. I iacipitbclluinCiuilt. 6ci. 71 
vflii, cafljLs erant. X pirtei. 9 proptci 
~ cdebics. not^. 11 qni paria inftii 

S oloiie'8c Cyc li igo ac ^' !. II. TAP. XV. itcium, itiqiie dcfun. 

Dslalis i« fe vinculis ad fipulluram 

Nec in bcllo iudicitim dcligcntiutn 

tCquidim non infcrior viituijbus pa- 

irxon terreftrj nauattque bellofupcr*. 

01 (uipeicfeiiitegniiBi cocgi 

LIBER- n ^ rjjnlilicani ciuitari) pccunism in fnw TTqi 
54 mQrtiimn. jy iii9j[ icMiiiiciin 
— ethoocftcpoiretftpttiti. js & Cimoil 
nnfiiem, qium ii ccncepcunr, a nuibn» i 
-_ij. '•-a.,j_ jj sequsbat ipli; ^irtutes ■■ 68 IV STINI : . 

fcens, & cacdem patfis> & ft iibii^idiis7[|qj| 
vihdicauit. . r ^. ^ 

CAPVT IL :'- 

1 T^Vm haecinPcrfis geruntur », interea Glfl 
•■-^cia omnis «, ducibus 5 Lacedaemoniis &) 

: thenienfibus , in duas d uifa parteiv abdxte; 
bellisveiutin vifcerajrua '4,- arma-cbnuerdd 

2 Fiunt igitur de ^ vno populo dub cotpori 'y Aii 
rundem 7 caflrOrum homines , in dubs hd§i 

3 exercitus diuiduntoF. Hinc LaccdaemoniiOM 
•T^l^nia ^yoni^m ciuitatium auxilia ad vircs^ftn 
astrahibant: inde .AthenienreS'^ &\vetaffat!i 
gentis, &geftis rebus iliuftrcs «ovpropriis yi)nk 

4 confidebant. Atqueita diio poteniifTlmi" &. 
ciae populi , inftitutis Solonis & Lycurgi le; 
biispares ?^ cx aemulatione i^ viriuminb 

5 lam rucbani. Namque Lycurgus cum fratri i 
Polybitac Spartanorum regi fucceffidet , ■ 
gnumquo fibi vcndicare potuiflct, Charillo , fi. 
cius*J,quinatuspoflhumusfucrr.t, cum ad SLt 
tem a '.ultam H pcruenin^r, regnum fumma fi 

6 rcllitait: vtintelli-icrcnt omnes, Quanto pl 

apud bonos piccatis iura, quam orancs opes 

va 

I Finnt, agiintiir. 2 tota. 9 fub du^n. 4 p 
prid. 5 incipitbtllumciuile. 6ex. 7 quiiniisdii 
vnis, caftriserant. 8 partes. 9 proptervetuftai< 
10 celebrcs, nobiles. 11 qni paria inftituta & pa 
leges a Solone & Lycurgo acccperant. 12 ob inuidi 
mutuain potentiae. 13 Polybitae. 14 maiorenn< 
•^ 15 poteutia. 

16 
UZ. Iir, CAP. H. trent. Mtdio igitur rcmpore 'Siiiiminfar 

ialercit'7,turelaragtie eiiis adoiiniflrat, 
JBntibusSpartaiiisleges inflituit '3, no 
'ione carum magis, guam exemplo clariot '9 
bnidenihil legevlk in alios fanxit =", CEiins tio 
IJJ(Jjifcprimosinfedocumenra^' daret, Populiimi 
«o!>(eqtiiaprincFpum,piincipcs ad iuftitiamim 
pertonim *i formauit. Parcimoniam omnibu' 
fiurii.exifiimans^bborem militiacaffidua »4 fm 
gjliiatis confuctudirie ficiliorem forc. Emi fm 
giila'S non pecunia.fed cotnpenfatioiie -s merci 
um itiUlt, Auri argcntitiue vfum, vclut omniiir 
(ixktuin inaterum V, fuilulit. 

IS intetHVcro. 17 CKfcit innit. 18 dw.feftSo 
Soa. 19 neqiK tun idco m^nnni nomen accepit 

cwniphsL-oniijinjliiJt. ia nihil iuini pcr lcgcs quo, 
ibaliisfieridebcret. 11 excmpla. 1:: ad. ijvimhi 
ipG mandafeiit, mfi quod iuflum eflit. 34 per alJIdn. 
ara. ^i iiuieadvicani conlciuindamBcccfliirfa dririit 
iS commutatiaiie. 17 accafioncin. 

CAPVT III. ' 

ADminillrtatioucm reipuUieac pcr ' Ordi(;e 
dJuifit : Rcgibus pote(tatem bcllorum 2, ma 
giftratibu? iudicia per ammai fuccetiioncs -, Scri.i. 
luicuitodiamlegiim; popiilofublegendi 5 Sena 
tum, vel crcjndi quoi vcllet magiHratus, 
lUtcmpermifit 4. Fundos S omnium acquaiiiei I CertOJ, a gecendornni, j eligendi. + i 
LuS-Gi/tr, li^endt GrHvtlf, 
r -TTT-T .. vw^i^ll.UAJP 

^ ■- . • •^ # . 

7 1 r lYSTtiyi 

CAPVT IV. 

X TTls igitur moribus ita breui ciuiti 
•tliuit 1, vt cum MelTeniis propttr ■< 
virgines fuas , in folenni Meflcniorunil 
belium intulident, grauiflima (e ea 
obflrinxfrint' ^, non priusquam Meffi 
pugnadent.reuerfuros 9 > tantum fibi vd 

2 busfuis, vel defortuna fpondentefi4« 
initium diflenfionis Graeciae , & intd 

3 cauffa & origo fuit. Itaque cum coa 
fumtionem 5 fuam annis decem in oblid 
bis ccnercntur, & qucrelis ^ vxorum 

4 longam viduitatem reuocarentur: v 
hac 7 perleuerantia belli grauius fibi 
Meffeniis noecrent : q#ppe illis 9,quantu 
tutis'o bello intercidat ", mulierumli 
tate fuppleri ; fibi i^&belli damnaaflidt 
cunditatem vxorum,abIentibus viris,nul 

5 itaquc lcgunt U iuuenes cx eo genere 
quipod iusiusraudum in fupplecnentum 
rant; quibus Spartam rcmillis ptomifcui 

6 nm foeminarum concubitus pcrmifere : 
rem ^$ futuram conceptionem rati i^, fi i Breui tempore ad tantam potentiara pei 
obligaucrint. j fe reuerti vclle. 4 promiti 
opinionem. 6 pcrquerelas. 7 pcrhanc. 
Lacedaemoniis. 9 Meircniis. 10 qiiotin* 
morirentur. 12 Lacedaemoniis autem. ij 
ij^ahRecrufen, ad fupplcndum locumocciii 
celeriorein, certiorem. x6 putantes. :*■ ^■■^•iv..». LIB. Iir. CAP. IV. 7j :€r p!urC5vir05 cxpcrircr. tur, Ex hij ,, ^. ^ 

)bnotai7i matcrr.i pudoris »8, Pirt!ic:iiae 

• Qin cam ad annos xxx periicnir/ci":r,me- g 

p!ac(mili'i »9 cnimpatercxiftcbat, ciii'js 

rimonium fiicccillo jjrcrarct^ir) diiccm I '.i- 

31 alTiimunt, filium Araci, qni au:1or ^3 

ir.i3 fucrat , iu.icntutis aJ qeneranw'.im g 

«miiomuni rcmittcnJae *■ : '.t, lici::. J.:- 

«patrcm cias nafccndi aiiiloicm ti:/.\:j5- 

'•, fic ipfwim fpji ac dignit.^?is fuac iiibc- 

*4. It.iqt;c ncc fa!utatis * J matrib .:s, e c-.i- lo 

ijjlt^-io in;'ami.iJ7i "'5 coii?T;i:re v!j .L.*. : •;. 
■ I * ' **■ I 

^..i. ,:...• ,ii.iv.t.v<..<i.i.i'.l.. ] '•f. 


f > ... • 

1 1 % . i . . I *.■ : i ■>. I . 


*.l • • % 

.* • 4 ■ • .* • T • •* ' ; i ■' .N if % • ■ \ • . * * 
t.t%i. .'il.'*.!, l.V^^^r.» ..'1 W /.<.«.• 

. I ff 

• •■! »v».\ . • • ••■ »'.'\, ■ • — :» ? ) I . .f • ■ ■ .« ■■ r *•• 

! .. - • 

: . ri pr .t.:r •.;•-.!• • /, , 
V» .••' » • ■ i • ' t l te ■ fc^ • « ^ : :: *:< l.i^ :»;'?■.• •i i^* ** r t I t r » . • t. ■• * j i . •• « . 


t t..ff •;. I ,'■ • / • • •■■» • . • »f •■ .V •■ • 
!,.r-. '••«• p/, !•■/•»: •;••• --; J^j/jr.r/:» '"*'•: ■ . 

. • ... . . 
. .. ^i •. .i / rjy IVSTINI ^-ciruKlct, 1'/ ojyufua^ pojirmasqae reiiqi 

t(;;;c ;</;/.*, if tacite "i^ fiyar^i injor9 Tare 

l±i'UfUi'urtr.t. Hoc cnim ?u{jeio recuferare iU 

tridin fnum poj/i >, Apouincm Deipbis eecin 

Ir Ili;^ Jibitrantcsciinmvltioncm fiii J7, c 

l6 tataprodidille, pracccptispari!Crc38: fcd< 

* ! i : icrlli 10 fcntcntia fu crat. PcrpctuiMtcn 

vrbis.non amiirioncm hoc fa^flo 4o promif 

I71ta d.ic:s42cxl'.i'.is conilliG,^: hoftium min 

po.rcilio Tarenilna Paithcniis in actcrnu 

13 d.ita ^". Ob cuitsbciicfirii mcmoriam 1 

c-i inoihonoresdccrCMCre 44. r^ Hw-N. •;4 occultc, clar.*.. ;> dlr •iV?. -'. T !'i<:t.i:?i niv. ipiuriam vkHlcraur. 


= .^ .' '. P! tr.t;:>:iiin:rit. y) I'::';oa!ia jj.j f: t 

** CAPVT V. 

T ■-• ■ :• .'.'.j1i;nii,ci!mviit t? r.ci'. lOlTcii 

! v\\ ^ •: :i.i lei:if itir. v:.«'bcr.i , plcrun 
■• -'M.. 1 :,<,vr^rav]-!ccapti. .11.1115 maU - pcri 
I :..:, :C!l I.^iu-ajn pocnarv.m paticnti »m , 
« ■• ! ; ••;.t. l.-vcJ.ioiTKKnioioq le c? c. 
-.1 !-r.i.i conciTriir.r, q-.o -i .K:';<*rl'' 
■'•....: t-ividcb.int i It*;-.v Cc .m I:i\i« 1 f 'v;'>,< •!' i.j ■{ 1 .''t.V'' ••■1!» • • ' , 
/ •• •fn* T/ ;. f. fi9 • I * * . 

f .4 • .'f • ''«^ {?!* .I» •! " ^V. IHpeo «sque >' deiperadonis Spaitjnos 
IfVtSdfbppIementURi '^exercitus, (eruos 
Mmitterent , hisque interfeflorum ma- 
m 'I poUicerentur i vt non numero tan- f 
liflbrumciuium, (ed &: dignitati (liccede- 
SedregesLacedaemoniorum, ne, contra 9 
npugnando, maiora detrim^nta ciuitati 
mt H, rcduccrc cxcrcitum volucrunt; 9 
icracniirct T/rtacus ; qui compolita cir- 
ercituiproconcione '^rccitauit; in qui, 
ramenta '7 virtutis , damnorum foljt:.i, 
iQlia confcripfcrat. Itaque tantnm ardo- tq 
itibus iniecit ^8, vt non de filiite, fcddj 
a Pjliciti , teficraS '9, infcuiptis ruis & pa- 
aminibus, drxtro brachio d:Ji^arcnt ^'^ ; 

▼t 
7< I VSTINI 

IX vt fi "< oinncs aducrfum s^praelium confumni 
&:tcmporis(patio^3 confufa corpomm H line 
mcntaeflient, exindicio titulorum ^Ttradi (epu 

12 tiirae polTent, Cum ficanimatum ^^ tcges «] 
ercitum viderent» curant rem holHbus nuncij|| 

I^.Mcflcniisautemnontimorem res ^7, fed aenajj 

14 lationem mntuam dcdit. Itaque tantit «iniii| 
s8 concurfum efl 29, vt raro ^o vnquam cmemii 

le praclium fuertt. Ad poflremum tomen viAoa 
Lacedaemoniorum fuit. r 

ai forte. ss infciix. 23 propter di utmni uttil 
tcmporis. 34 facienrm. 2$ nomimim. s6 in al 
opinione^tamaUciem. sy haec flltcritas Lacedil 
xnoniorum. sg t«nto cnm ardore. 39 pognan^j 
y) non facile. 

CAPVT VI. 

1 T Ntcrie^lo tcmpore » tcrtium quoque bellnn 

2 ^- NiciTenii reparauere : in cuius auxilium Lacc 
d.icmonii interrcliquos fbcios ctiam Athenienfi 

*^ adliibutTC - : qttorum lidem cum fufpcflam habc 
rciit;,fupcruacancos fimulantcs 4, a bello eos. 
^ dciu Jimifciunt. Hanc rcm Athenicn(es gra 
vitcrSferentes,pecuniam, quae crat in flipendi 
um ^ Perfici bclli ab vniucrfa Graccia collata i 
Dclo Athenastransfcrunt, nc,deficientibus a fidl 
^ocictatis Laccdaemoniis , pracdaeacrapinae ef 

Ctt, I Poft aliqixod tempus. 2 airumfcrunt. ^ de qu» 
rum fide cum non fatis certi cflent. 4 Lacedaemonii 
dicebant. fe non opus habere auKilio AthenieniiiuD. | 
tcgrc. 6 tdfuftin«ndosfitmtusbeUtPernci. 

7 M %tt. ITT, CAP. IV. d nec 8 Ldcedacmonii (juitucie ; <)ui, e 
l&ntoruni bello occufuii eltcnt, Pctopon- 
muftfe 9 , ^ni bdlum A.tlicni«niibus 
Varuutunctfnipo^-b, clafTeinAeg/- 6 
liQii^iVirGS Atlienienribus er^i; Ifaque 
mclia dimicMites, facile fuperantiir. 
tadtindeiempoie.poltrediiumruonun" 7 
(&dafli9 & miliiuni robore, praeJiumrc- 
k. Itiin&LacedaemoDii,on:iill1s')Mes- S 
xducr(iis Adienienres arma vertctant. 
JhHTifloiiafiiit; adpofltemumaequo'1 ^ 
^inqucdtrce(]um. IndercQOcati ■>La-iQ> 
nlMeffcmionim ^tlliiin,nc inediuni'7 i amiTcrant, vt illi *' AthciucuHu 
cnt. Tantus fi.iror SpartinorLim ■ 
beUisiiiipliciu'!, rufcr^erc CcrLii ont htcc pecnHU » LacedacinrMi.is rnf ?retut 
rnni, li lottt illi dereterenc fociuuicm. S 
imen idea. 9 £)]rLCitiueriini, txciinucrunC 
iUninAtlieairaiibui fscerent. 10 (juoniani 
WDiaiiiiSaerit. 11 ex Acg^pio. 11 pQt<;a- 
P H bellnm Mcffeniacum lipoiieb«iit iineriin. 
^ inoctobi vinccbaiu, modoiDi. n neutri' 
bdtm Teponabac. 16 reueitentes. 17 iuoil 
fit. Ig trancjuillum. 19 ^r.Stum iDCimt. 
ii*. ai Thcbani. ti cnin efl(iii iam impli- 
»aD*.veiu*niur, autiudereiit. T^ 78 ivsTim • .*mh recufarent, dummodo inimicis fuis hofles acqui» 
isrcrcnt, Igicur Athcnicnles , aducrfus tantarh 

tempcftatcm V^ bclli duos duces dcligunt , Peri- 

clcm (pc<^atac24 virtutis virum, Sc Sophoclem 
13 fcriptorcm tragocdiarum : qui, diuifo exercitu,& 

Spartanorum agros ^5 vaflauerunt, & multas 

Achaiac ciuitates AthenienTxum imperio adiece- 

runt. 

a^ bellorum. 34 notae fortitudinis» 25 prGnii^ 

cias, Ldeadcreyen* 

CAPVT VIL 

X TTfsmalis » fratli * Laccdacmonii , inanrte» 
•■- -* XXX pcpigerunt pacem : (cd tam longum oti- 

d um inimicitiae 3 non tulcrunt4. Itaque quin. 
toJccimoanno, rupto foedcreJ, cumcontcmtu 
dcc ru in hominumquc, fincs*\tticos populantur ^: 

5 Et n? praedam potius,quam pugnam cxpetiifK 

4 vidertntar,honcs ad proclium prouocant. Sed 
Athenicnfcs, confilio 7 Pcriclis ducis , populatio- 
nis iniuriam 8 differuntintempus vltionis ; fii- 
pcruacuam 9 pu^nam exif^imantcs , cum vlcifci 

5 licflcm fine pcrior.lo poflent. Deinde intcrie- 
«Jtisiodicbus, naues confcendunt, &: nihil fcntE. 
eiitibus"Lacedacmoniis,totam Spartara dcprae* 

dantur^ 

— ; ■ ■ . ■ ■■ ^ ■ 

I Cladibus,calamitate. 2 debilitati. 9. ira, qiuoi 
troiiira Athci.icnfes habebant. 4 permiferunt. 5 
poilqur.ni foLclus pacis ruperant. 6 dcuaftanr , cxu- 
runi. 7 iu>^ta confilium. 8 vindiclani iniuriac. 9 
inanem.friiilrcne.un. 10 poftaliquot dics. 11 cusn 
Laccdaemoniiid aou ajiimaducrtcrcnt. 

12 vsque ffiir, mullOqtie plura aufcnmt, quain atiii& 
jauL PrOtrttS " vt.in coniij^JtJtionc damDornf^ 
imjeptiTii') fueritvltjo, quam ini im, Qa 
- nijuiikin liMd'»ic!ij e.^^peiJiiio lijl»ita : fd mw 
to cLtiQt ))f iuati '4 patrintonii contemtii; fqili 
Hilini *> dgros , iu pop ilaticnt cetcroniin, Jnta- 
.da6«,heftc5reliqiLCrani , fptrantss acq>.iirerei«a 
iBi T poHc, ai[ periculiim ex inuidia ^B, a'it <■ 
S^icioue prodirioDiB infamiam. Quotf ante 
(iTorpiciens l'eridcf,& tutLirum '^populo praedi- 
xent^ &adiniii(liae iinpetum ^o decliniuidinn^ 
«grea ^os dono f eipubiicae dederat : Atij;',; it*' 
Tadea'periaituinquaeGmrt)fuerat,]tiiinaximwn 
Eloriau) intienit >*. Potl ha<c,riiierieflisdic[}t)^ 
IW-aliproelio tlimicaftim cft : viifli Lnctdaem^ 
riif^a- .!■.!. Ncc>;;';i;ir.m..Lvi-;C-,-,c;i, qiina^iti 
ifi-.j, a Lt n-,ari, varia proelioriim foitimi -3, inui- 
ccmfeiriicidatcni. Dcnique fefli rotijiali.ii, pa-l 
ce[iiinannosqttin^i.tagintafcccre,qiuiTiiian nifi 
(ex annis fcruauemnt Nam inducias, quas pro I 
prio nomine condixctAnt , c;!:focioium pcifoiia n K^aeadco. T;inaiarii>rllinun'la- 14 fiii,pro- 
prii. 1) Fericlli. i5 etfictrt, pitare. i? Peridi. 
■• £ alii ciuci huic forturflm iuim inuidercrii . i|uod 
ifS—pnxdii non fuiflini deiraftaia. r9 imfiire. ::> 
Telitnieiniiini, FL-ricBLin. ai ck eo. si Petitlti. »5 
damincid^i Atbeoicri&i lufciiuici eriM, modo I.acr:- 
duuiocu. 
— ■;. D 4 !+ tliVi- TTTTi 70 '•, A-^vtmv'^"' 

Inte r omnes diuifiC, vt aequata patri&tdiua 4 minem potentiorcm altero 7 redderent. C< 
viiiari omnes publice^iullit , necuius 8 diui^iae 

5 vel iuxuria in occultc eflent« luuenibus nqa 
amplius vna vefte 9 vti toto anno permiflr« nec^ 
quemquam cultius ^o qtiam alterum progredit 
nec epulari opulentius, ne imitatio inluxuriam-, 

6 vcrterctur "• Pueros puberes non in rorum» (id 
inagrumdeducipraecepit, vC primos annos nOB 
iiiluxuria, (ed in opere, 8c laboribus iig^reqt» 

7 Nihil w eos «3 temni caufla «4 fubfterncre«f4&. 
vitam fme puimento degcre ^^, neque prius in vr«. 

S bem redire^quam viri fa6li elTent) (latuit '?. Vir- 

ginesfinedotenubereiufllt, vt vxo>.es eligereo* 

.tur,non pecuniae i8* feueriusque matrimonia 

fua >9 viri coercerent, cum nullis dotis fraenia 

9 tenerentur ^. Maximum honorem non diui- 

tum & potentium, fed pro graduaetatis fenum 

eOc 6 opes, iliuitifte. 7 quam alter eiTet. % htdus vct 
lUius^alicuiosciuis. 9 non niii vna vtfte. 10 mtiori 
cnm ornatu Teftium. 11 ne omnei luxurioii £erent» fi 
alteraUerttmvellctimkari. 12 nullos le£los« aut piil« 
uinaria. 13 pubercs. 14 adcapiendum(bmnum. 15 , 
Ibpponera capitibus. 16 viuere. 17 conftttuit , ordi- 
nauit. ig nonveroobpecuniamducerent«ryxore5,& k 
panperes adco virgines femper manere cogercncur io- I 
nuptae. 19 coniugas fuas. 20 quoniam hcri poflet« 
Tt mariti indttlgerm Yxoribtts bcne dotatit, ^ 
1». rv. CAt. I. LISER IV. 
* ftREVfARIVM CMlTvm. 

9»IMjrlacfiiKi,/i/imMtiir». Aitiitr iitmmmt 
ttSryHt' (SCiatytMi-iirMulMn. 
tb /AwM. m4ttdtiaHrta.TymiH SieiJi*t, t»i Cftti 

flMinfii i/ttlmi. ' 

3. JUtri^^fi' tmtmtr»nii tfifirtj^. Aihiniffis imf 

' riamSiciJiatamUiiKr, CfprffitfttgBnt iaiiiifi. ' 

^ filitttf^ptrltttittSyrattiftliilJKf^-ltlinte: 

ttrfimi. Crtetiram {miar/aiJit^S Mtmin Siti 

Uavnraiff/rttii: . 

f. At^tniinfita Cyiipp» tJici/latm'ii'»-ii'i b»mtmi 

marlfacfrangaiitiir t Daciim Dantpliaie S iVi<^ 

ia^ilsrfjata fuilaiit. 

CAPVT t. 

Iraliae adluEfifre ■ dircptamquff vclut k corpo- 
re, majoie iiimctu fupeji 3 niaiis, quod loio * 
«ndvuin oneie uluc ( vehitiu. £.11: aurem ipfA 9 
um * tenuis ac fragrU ;. & cauernis 7 quibuidain 
fi&disqucitapenctrabilis, vt vcntoniin lota ftr- 
fieliatibuspaKat t*. nec non &9igi«l5usgene- ' 
iwdit '° nuCriendii[]Ui: foli n ij.Giu natuialis ina- 
tcii^qiiippe iiitiinrccutQratuini>fu]pliuic& bi- I FimtiCJt, diciiur. i pirua coiilmeiiiii tcriiK 
fMticBli. 5 veli-memiori!, 4 cuin toia. j VerfiU 
Siciliain. ( Siciliae hu.TUS. 7 foraminifaii! patui». 
Sviisicateinm Siciliic vliiqiit pnnieiri pciEnt ven- 
tL 9 ficRtictilm. 10 idgenenM(lQSaleni<Dii|U«igiTCi. 
n tcrrM. 13 iifiiriiut,(oDlcritaa<St{bl\ua.ita.it%- 
ti TVSTINI _ 

4 inmiiie iniditui' ; tfj:.e cc»facit, vttpiriiu 'i d! 

ignc intwiiittr.-oraliUlante, freqwnwr & ctlf 

piDribiuiocismincflAnitna^niini: vapoTenv tw 

*; fumum Cmetcr H, Inde dcniijue Aetaae «iB 

^ tispertat frcukduratincendimn. Et vbi dB 

or per fpirament» cauemarum vBntus incubul; 

7 arcnaruni moles c»eruntnrr*, PrajcimiMnlj 

liac promontoriiim, RWc^un>i' didtiji, ideofC 

Oraecc abrupta '7 lioc QoniineprQQimctafiKiiir) 

k-_S Nte[niri.ini,rira'j-jlor3cilIocii?huuiSiinti^^ 

9 inquanrestfltcoiereniitacso. Priraum qSI 

niisouam alias taiii torrctis =• frctuin ", arci 

IpimciraWjirapetu, vcrum etiam faeiio; nedj 

ejLpcticntiljHi. H mOiJot-r;iEi]e, vcium cda 

•lOprocu! videniihus. 7ndarumporro inrc^IoS 

currentiunt tant3'pugna =*cft, vt alias»? v« 

tergadatites^iniinumderjd^ *9; alias jo^qi^ 

viilriccs in fiiblime ferri 3' videas : nunclicicft 

mitLunferuo«isKihis3*,nunc iUicgemitumi 

■ -""n 

fonw.pvodn. ij fit polliiuaai» vel, qiaiido vii 
tneniior ventui psr caBtrnjiuin fpirimcm^ C^^lf 
i.o«&T) effljc. la eiicimirar. i; rwpts fic ftxa. 1 
appellamtiT. 19 Sici£n. 20 in i^x reccjm gn^ 
& admirabilct i«ueniuiicur. 11 rnpiduiu , vchei«A 
impetBoruin. 3» eiatMtir -Rigr, sj tuiui fitti 9 
ttcuii&curfuf nQnino^occLci & rapidus eit. ijf {li 
Vigaiicibuwnlioc frcca. aS <.oitIi'afe. t£ coIliGl 
a7}>actiiii.vidcsti[iu procclbs. 2g qnali aiiFugieniG 
ay japroAatlointuii pcrirc. 30 ill^s vtTaBtijct,UaI 
•^■"KtmUiin alom. 3» «qnae fpuiDauut. r. TV. CAP. I. 'I 

Biddljftitis j! cxaiidias. Acccdun[fi- u 
Ifcpcrpdui Aetnae montis, i^s^nw, &inri:- 
1, vduli iplfs j! vndis alitiir-ir- 
._ _ NfquE enim indmangcifiis tcrmi-ia 

j( fisilittfi^diinttetot 37 ftculis tantiis ignis po- ■ 
«■ •'f^irdiumorisJBnutrimentrsaleretur, Hincy 
,t, !ptolJl>U]«J9Se/Ilam & Charybdin pepsre/c " 
g^ ^^r Wncjjtnros aritlitnt; 4' hincmonffri cre- 
■' ""^JiniHiCM^s.dumnauiganKs, magiiis voiti- 
d ^pc6gjdtfijentisexterriti ■fMatrare putant ' 
j, .W«fc5iuiforl)cntisacffus44 vorigo conliJit, 
,) Mflacsufli eiiam Aetoac montis petpetuos 14 
t ^ y ^ Nam aguaram ille concurfus, ra- 15 

-^iaccndat, Um ipfj iialiac Sitllia?()iii^i& 
rBoiRs, ( i jm ) promDiitoiiOiUin aliitudo- ipfa ^3) fcfcocdiluniisiiquic. 54 tiui»iQr,= !,<.«piouil 
TJtttanrtcKaperptiuosigmi ctkit. -f per ipfts 
^SAt. %6 aliomodo. 37 perrotfeciila. js 
amc }9 bgmemipoetjnun, 40 exccgiiBueruni, 
{l&nMiu. 41 fuJE. 41 VTide crcdiium tti^m tuii,. 
gROMionflncuiuscUmimagp circt in illis locis. 43 
SatActtrbiiiEui'! magnii vorticibus, in quilitisjijua 
KbKohanit. 44 qu»a^uas vorago, in quam iUae 
A6rtotut,'collidit inoiCEmcumTnisiia vcbcmcniis. 
ba «l&fhEniur. 4j rmmlcumaqui». ^a vcii- 
;inn. 47 inpiofunitum maris. 4S tiilpcrfiis, Jilfri- 
kDtBi.pennciiu, 41» iUtaim»i:ciain,'pcr qiian igni» «I 84 IVSTmi 

ttafimlliseft, vt, quantutnnunc admirali 
tancum antiquis 5o tcrroris d.derit;. csc 
bus ^i, coeuntibus in fe promoiicoriis » ac r 
difccdentibus,folidaintercipiabfumique n< 

X7 Nequc hoc ab antiquis in dulcedinem i 
compofitum, fed metu 8c admirationetrai 

Ig tium 51» £a efl enim procul infpicicntibu 
ra locis $3> vt fmum maris ^non tranfitum 
quo 54CUPX accederis^ difcedere ac (eiunj 
oiontoria, quae antea iun6la fuerant, arbiti 
SO his,quioIijnvixerunt. ^i quippeqoi iii 
nxone erant, quod a promontoriif , qui inuici 
rcnt & rDrfas dilccderent > tota nanigia , inu| 
>C5 abfumerentur £c mergerentor in profiindu 
haec oinnia tamen non eo fini £&» nierunt fl 
qms« vt duicis fiibula & miranarratio iierct, ; 
tus & admiratlo praeternanigantium itj oroi 
%it. f^ exlongiiiquo(ia(piciaslocum, ita ill 
ret, vt videatur efle finus maris , non vero u 
4ine Durcbfabrf. ^4 adqocm fiiium.. )$ £icl 
fis crcdcrc 

CAPVT II. 

1 C Icil'^ primo Trinacriae nomcn fuit ^, 

2 ^Sicania cognominata eft, Hacc a pr. 
patria Cyclopum * (iiit : quibus extin(flis 3 

3 lus regnum infulae occupauit, poil quem fi 
ciuitates in tyranBorum 4 imperium co I ^tiquistemDoribusSiciliaappellattfuitTi 
% ccrtum genus rerorura hominnm aut gigaxit 
& poftquam hx occififiicrtBt* 4 V^wnikm prl 
5 YCHCrMK» miU terra frMeior fun «, Ho- 4 
> Anxxildia iafljtid cuin ocfro. 
Crrt^bdC, 7ciiiusmodfrjtiaiiii8 
««■ Wluni » tiilii^ Qi^ippcJecc- j 
t filios pariiultis teliquiSret , lutelam- 
Uiuio.ffK^jiu " fidci fcruo, coTn- 
taotus ainor mrmQriae >; cius apud 
rrp»teri!'4-f«uo,qiiani defwere tc- 
■Uei» 'I, pna ipcsqucciuiutis, oUi. 
ru«, legiii maicflattm. admini- 
m patercntur. Impfrium bici.iae & 
thagiaienteB tciitaucte "7 , djiii]uc 
cum Tyraunis dtmicaEiim, Ad ^ 
' ~ 'HvnUedTC iraperacorr cum 
r W ^uieuCrt vlifti **. 
=riUiorI)isFliirc^ tyranni fiic- 
7 qiianio LrntldiL.ri.s rdiaui 
Ibt, tanlo iuftior videri lokbat AiibiiUiu. 
fiiae, 9 vitliutem accepit. 10 sioiitni. 
e,perfpeaae, probatne, 13 ttsdidifftt. i; 
14, obidire. 1; incolae. lA (lui fponte 
itfo«n dignitattin. 17 acquirtrt vulH-Jiitnl 
18 duJniiiodoSiculi vi^oresfiii.runt.modo 
riifct. 19 peraliq^uail lcinpjiiilpatkni. 10 
ta&s. 

CAPVT 111, 
otempOTC ' eumRhegiiii dircardia labo- I 
nt», ciuitasque per d.iTeiirio.nein di- 
U partCB eflcti vcteiaai J ck altera parte §6 rtrSTINI 

__...;.^ : ■• i i iini i 

ab Hinierain anxilinm vocaci) pDUit & dii 
contraciioiimpiorati fucrant, 8c moxcacfl 
ijuibus tr.lcrant auxiliiim, vrbcm cum comu^ 

S ;?^ liberis fociorum occupaaere;' aufi^ facib 
nulli 8 tyranno comparandum : quippe^, vtl 

5 ginis melius fucrit vioci , quam vicifle. ^ 
fiue vi£loribus captiuitatis iure fertiiflent , * 
amilTapatria loexulare neccfTc habuifTcnt; 
ramcn,interara5 8c patrios lares "trucidatS»< 
delifllmis tyrannis patriam cum coniugibu 

^ libcris pracdam ^* reliquiflent. Cadnie 
quoque cum Syracufanos graues paterentdi 
dlififi H viribus fuis , auxilium' aB Athenien£ 

5 pctiuerc : qui feu ftudio ^f nraiovis imperii, qu 
AriamGra-ciamquepeniius »7 occuparcnt. 
metufaclaepridcm a Syracufanisclaflis, nc 
cedaemoniis illae vircs ^^ accederciit -, Lamp 
um ducem cum claflc in Siciliam mifcrCi vt 
fpecie »9 fcrcndi Catinicnfibus auxiliitcnta 

g. Siciliac imperium. Et quoniam prima ini 
frcquenter cacfis »o hoihbus,profperafucrant5 4 poft uam'xi cx ciuitate cioill erant. 5 &j 
•juam ctiam abiishi mox occifi crant. 6 funt 
tam liorribile. g quale irjnquaTn vllus tyranmis ( 
nr.ljt. 9 vsque avico. 10 poft aniiflam patriam, 
tloir.os sccif;. 12 tanquam praedam. i| cum pn 
rcnturaSyr.ici!{iiiiis. 14 non confidcntcs. is o 
piditate. 16 vt. 17 toum. tS iila chilis nau 
19 praetextu» au dum hcft^s ia&liquot praeliis 
futTiintr 

91 j SlV. fCAP . IV* ff 

"e. &• robiifl rrf^cim Lache. 
^dueifauf, Sfciliainrrrincre: ("cd 7 
^iemcra ■• Athenicnlinm, fiuetac_ 
m Cnm Sy i-acufanis, rem i/Iis Acfieni- 
_.s, ftcctunt. 
e^taiiiiamfibk nKtu(b«nt«confi!iii A* 

CAPVT IV. 

tdcindeteinpore, ciimridcs 'pacls^ I 
|asnonrcriiatetur, denuo Icgacoj A- 
|Bt«i quifordidavcftc, capiUobar- 
Snil}, &onini fqiialoris 4 liabiiuad 
im coininoiiendani acqailico !,Gon- 
fformes/adeunt: .idduntur precibus e Jgltu c!a/r,. (kc '"■ 3 iai,S:.\l(;ibiiides,&La- «isque v. 


irit^Lls Sii 


:iiia r.petitLu 


■ ", Vt 


r(rnti3 i 


n quo un 


;] anxiliamitt 


eban- 


palttein; 


iQrOj icaocito aJrcat 


um'; 
Alci- 


atriBBjAi. 


onc pacii 


promiffa fiicrJ 


Jlt. 3 


1 longis. 


4 iu V 


t tota ccrpoie 


cfSiit 


aibico, < 


iruip^to. 


6 popLliim. 


7 i" 


Ruii. g< 


«Tnicnlib" 


muki. pr.dki 


li po- 


. 9 C: 


.s. u, iubn. 
jtexpcdiii 


ofeinSk 


;iijm. 12 icr. 


roretn 


n Pr^pttrculpa 


.m,t,bviMjwra 


cfa& 


k. TiSe 


CwneliBni Hepotem ip 


Alci- 
8s ivsmm 

Alcibiade, diio proelia pedeilria H (ecohda: ^ 

5 cias & l.amdchiis faciunc : municiooibus ddncfe 
ciFCuindatis i^, hoftes etiam marinii eommeaci» 

6 busiii vrbeclaufosintercludunti?. Quibus re* 
bLisfraf^i^S/racurani, auxilium i Laoedaemo» 

^ niis petiuerunt. Ab his mittitur Gy iippus , fb» 
lus, fcd n quo inflar '9 omnium auxiliorum eral;. 

8 Is audito genere belli , iam inciinato flatu «0^, 
auxiiiis partim in Graecia^ partim in Sidiiacon» 

9 tra£lis*i,opport-inabello^^iocaoceupat;. Duo» 
busdeindeproeliis vidlus^, congrefRis tertio *l^. 
occiro Lamicho, & hoiles in fugam compulits& 

10 focios obfidione liberauit. Sedcum Athenicii» 
rcsibellocerreflri in nauale fe transtuliflents^i. 
Gylippus claiTcm Lacedaemone *t eum auxiliitf: 

3LI arcefllt 2^ : quo cognito -7; & »8 ipfi Atlicnieillcs» 
itilocumamiflj-ducisDemoflhcnem 8c Eurymie- 

l2donta, cumfuppkmento =9 ooptamm mittunc: 
Peloponnefiiquoquecommuni ciuitatum decre- 
to 3<^> hig^.ntia S/racufanis- auxilia mifere :- & 

quaC 

- ■ ■ ■ ■— . ^ 

14 terrercria. i; felicia. 16 circumdabantvrbeoi^ 
Syraculas machinis^ & mujiitionibus. 17 impediunc 
ctiaiiw ne ajimenta adoeherentur hoilibns mari, qui 
in vrbe concluii erant. ig debiliuti. 19 exempinma.' 
certitudo, imago.. 30 cum viderentur Syracufimi ia 
nisgno periculo eSc. 21 po£^(juam comparauerac «ii^ 
3tilia. 22 ad bellum gerendum. a^ cum tertta Tice 
proelium faceret.- 24 conuertifient. 25 exLacedfte» 
monia. 26 adfevenireiabtt. 37 quod cnm Aliciu»- 
enfes intellexifient. >g etiam. 29 augmento, /{rcrir» 
ft». )o iuxu dccretum» 

51 di- s 
' clalTc, & ro!->i:nctrC exfrcitn Laehc- 
ducitiiis, Sieiliain pitiucrr: Hd ; 
lemtm ^" AtiicnienOiiin, /iiienc- 
li,pacemcomSyracurjnis,n;nii(iisAriieni- 
Biaajtiliis, fccemnt. 

■ BK(ueliinta ccnGliis A- 

CAPVT IV. 

deindetcinporc, cumfidis 'pacisa i 
(nacuranisiioiiftruaietur, denuo lcgatos A- 
iasatmnnt*; quilbtdidavefte, cjpillnbar- 
■cproinilTisJ, &oinni(ctua!oris 4 Jiabituad 
^rdiamcoininoueadani acqiii&io 5.,eoa- 
n *deforir.es7adeunt; adduniur predbus a 
fj\':i.>.t: ■ S. T i-iiiK-iici-^rdj-TipopuIiiiJiruppIiccs 
lO(icnt,vtdaniniiecitiiFdiicci, quiablusS auxi- 
deduxbrant. Igitui ctaflii iti^ens decerni- j 
■o jCrcant ur dLiccs NJcias, &.\lf ibiadcs,& La- 
chus, taatisque viribus Sicilia rtpetitiir ", vt 
isterroricf!;n£i=, inquo.um aiixiliamitteban- 
. &reuip3lltci!>poi<:, icLiocato adreatkimi; 4 
/ilci- 

Ct^DM in trlnsaAione pacis promilTa fiier^t. s 
ijiIfelUea. 1 longis. 4 ica vt tott> corpare dlent 
ilidi. saiihibitD, «furpJto. s pDpuliim. 7 in 
tajntrifliilatu. 8 cuni ];gatl muitis predbiis po- 
miorarciit. 9 C.uinienlibiis. u. iulietur ex- 
i. IJ DouaexpcditioStinSiLiliajii. ii tcrrarem 
terenc. 13 prop[tteulpain,obviol«afacia& 

lundiiuniiin. viae Coiueliuni Ncpoiem in Alci- 
C 

14 «ir- ^y^ 90 IVSTrNI «v^n^Hj cnmi qiviintcrangi ftias niaria tucntes fc ^f^^ 

JT c .fanosa^i;reflifucranf,facile vincuntiir. Eury 

mc Jion d ix in prima acie ^o fortifiimc dimicaas, 

pri:n'.i!> c:iJ:t =' : trigintanaucs,qLubiis praefiicrat, 

8 inccn J Jitnr. DcraolUicncs & Nicias, &: ipfi vi- 
di cxercitiim interram dcponunt, tutiorcmfti- 

9 gam *2 rati «3 itincrc terrcllri. Abhisreli^ 
centum triginta nancs Gylippus inuafit : ipfos dc- 
inde infcquitur ; fiigicntespartim capit, partim 

lOcuciJit Demoniicncsamif&cxcrcitu, a captiiiitSh 
tc, «j ladio 24 Sc vol ntaria mortc fc vindicat *5 : \ 

n Niciasautcmnc Dcmoilhenis quidem exempla^ ; 
vtfibi '^ con(\Jcrct, admonitus,clademfiiOnua 
a'>ixitdcdccore=7 captiuitatis* 

L£B£R 19 Syracufanos, qui k(t tuebantur & hoflem expc^* ' 
b.ir.rindngiiftomari. 'i.^^ *nder Auant^eirde^imler tr» ' 
ften Linit, im erJicH Trefln^ 21 occitijtur. 22 fort. 
a; putantfs. 24 perglaciium, quorcipfum interfccit. 
as libci-auit. a6 fuaefaiuti, fuohoiioii. 27 pcr dc* 1 
dccus. 
i Ma- \ Mbi 03Ktmrdp, mntat , dtiHdt clajji ixffr»' 
wttUitmptrgit ad«cr/la Lsciilacmti^iss. 
Hi fMgna SF fraiclara df Laciitatmeiilit viSlit 
(tkaUdt rtptriatt ■uiatria. h ^'Mraiiis 
itijiit Atinat rim-Ji: fmiB» i»"! »mniuin 
ItU vteipitKT. 

tmtnii Verrammfrtiitiixilia mtrcinimAtlit- 
^irmiaAfafyarJiim tpprimiiKt. Alcihiadis tb 
maJi gifiam ■Btritm pepiili mipilani diaui ia 
afarinn! ixiliiiiii prtfiiifiiiur. 
Akiiiadiificetgtriniialidoi &- ntiioi miliiii 
mi i^felicittr rnagtrit, £? aaKali prnilii fipt- 
if^etditad i.Hagiriem. 

impimtet eladiliii fraCltriivi fufUjBimiiai. 
ttmmii viSarii vrtt nibtnarum dtdititnt pt- 
ittr. L^fiuidtr fiilnmriip. mitat ' twdtrXKX 
IS7U, &catdti AleiHadii. 
mtwi (yranntriiin mms vb' mtdiratui. a fdl*- 
racidaiKr. Tbrafyhiiliii ri,;p. etltiljk-i rt- 
■it. &pratni> cti^,,ei ^x-; ,yyn:i.:ori.mfif 
t*i Criiiam & HippnUcbiim miiSiir. ■J^l^^ I . «111]^. wi D ^2 IVSTINI 

/imi hMMm erwmpintiyArtaxirjces dammfiitiH. 
0Cdfi, & viBoria & regne pontur^ 

CAPVT I. 

Vm Athenienfes in SiciUabellum perbl^ 
ennium cupidius quam felicios > geru&^ 
intcrimconcitor^ &duxeius Aicibiadei 

abfcns Athenis infimulatur ), n|^ria Cereris Ini» 

tioriim facra 4, nullo 5 magibqtKfilentio (blen* 
S nia ^, enunciauifle 7. Reuocatusque a bcUo ad 

iudicium, fiue confcientiam 8^ Que indignitatem 9. . 

rcinonfercQs,tacitus ^o inexiilum Elidem pro» 

3 Uctus e(l. inde vbi non damnatum fe tantumi 
verum etiamdiris peromnium facerdotum reli* 
gioncs dcuotum cognoiiit ", Lacedaemona fe 

4 contuit:ibi«|uercgcm l.ac?dacmoniorumimpcI- 
iit, turbatis i^ Athcnicafibus adutrfo Siciliae 

5 pr:ifliovltrobciIdminferre. Quo fatSlo , omnift I 
Gracciacr-.gna vclut ad cxtinguendum commu* 

ne 

I Maiori cnm cupiditate quam felicitate. 3 (i]afbr« 

au6lor. 3 accufntur. 4 cultum diuinum , qni Cereri 

erat facer , & qu'.) initiabantur aut inilnicbantur certi 

homines. 5 ritu.obnuIUmtiliamrem. 6 quoriunlb* 

knritas & rcligio cumpriniiscounilit in tacituruitate 5c 

fikntio eorum, (|UHcin illis (acrisficri Iblebanr. 7 b^t' 

te es aHsgeplau(krt* % quoniam (cicbat, Tc id fecifle. 9 

iniuriam fibi ta6bam. 10 clain. 11 poflquaai 

intellcxit, fc non inodofuiiTe damnatum in iudicio, fed 

ctiamabc.mnibus facerdi tum ordinibu$ publicis exfe- 

crationihus afFeflnm. 12 quoniam in fumma confil- 

fi'>ne elTtat AthcnieDfes, proptci iiifclix belkm ia Sid- 
lia. 

1} ift I \ \ » 

□m , caDcurninc. Tanrnm ottium A 
i immodetiti iinperii grudelitale con- 
it^. DiriusquoqiiereKPeifjriun.me. 7 
terniauitigue in U hanc yrbcm odii, fa- 
h LaccdaemQniis pet TiiTafernem praefe- 
"ae IbcietitTe '!, omnem funiEum beUi 
Etem hic quidcin tituliis '^ cttm S 

; reautcinveraiiin(;ti3t,nevi- 
nifibu«ad(e>!I.aGedaemoau anna 
Quit igitur mirelur, tam l^ortD- 9 
tihenienlium opes >■ rilitte, cum adoppri- 
n Trbem, loiius Orientis vires con- 
mfj Non tinicniiurti",n,equci!)cruenioiO anetaTe »r,qiiam vifli funt Priricipio '8 helli H 
sabhis-9ctiamfocii defciiicrant , vt3°fit: 
)■ fifoitana, eodcm ?^ etiamfauor horainum lal« ■c«erfiu«rant. cxcitaitinnc. 14 contra. t| 
it, Allidnz. 16 prattextos. 17 facienili focie- 
I. 18 poftqnamvinidrent Arhenicnfei. 19 
mflc PcniieTegnuni. vi magnam, egregiam. il 
i^m. 11 pigro. 1] vi^irunt. . 14 fortiterfefc 
VnAtlienicnle ineobclJo, & mnkum ncgoiii ho- 
ikdenuit. if vtqiteiH. iiS debilitaii. 37 vi- 
, inconSuiii. sg prindpio. 19 Athenienliliui. 
od picminqiie fieri IblR. jt ad<jiiUDpiitem. )t 
m qBOQnc partcin. m qno^nc partcin. *¥ 94 mTlNI .. 

■ I ■ liiiirrM 

CAPVT II. 

I A I-cibiadcs quoquc motum ' adaerfus pal 
^^bcllumnongrcgariimilitis opera ^, ftd 

S pcratoriis J virtutibus adiuuat. Quippe . 
ptis qviinque nauibus in Afiam contcndit 4, i 
butarias 5 Athcnienfium ciuitates , au&o 
gnominis fui, ad dcfciflioncm compcllit*. Scw 
cnim domi clarum , ncc exilio vidcbant fa 
minorem7; ncc tam ablatum 8 Athcnier 
ducem , quam Lacedaemoniis traditum ; { 

4 quc cum amiffis imperiapenfabant^. Scd 
Lacedaemonios virtus 'o Alcibiadis plus ini 

5 quam p^ratiae *• contraxiti». Itaqiic cuni 
cipcs 15 vclut aemulum gloriac Aiae int 
cndum infidiis mandaiTent '4, cognita rc "! 
cibiades per vxorem Agidis rcgis, quam adu 
cognouerat. ad Tif&ferncm pracfeClam Da 
gi§ profugit y cui lc cclcritcr oflicii comita I Excitatum. 2 pcroperam. ^quacinlni] 
rcfcu belliduceciTcdcbcnt. 4 proficilcitur. j 
tributmn anHuum Atheniendbus foluebant. t 
mouet. 7 lcicbAntcnim illaeciuicatcs , quoci 
biadcs, qui inpjtriafua clarusfuiffet, nihil amiii 
lua dignitate. g fuiile. 9 quamuis apud Athc 
impcnumamitllfct A!cibijides,tamcn cogitabant 
dem apud Spart6i:os aecue magnumfviclum efll*. 
titudo. II airoris.gratitudinis. I3 excitauit, 
1% primariiapi.dSpartanos viri. 14 iuiiiiTcnt A 
dcm interfici. 15 cuiii Al^'iti^«^«shas infidi 
ttUo^iiTct. H 

i>i 7 . 1 

im 1 

nf. ' w".;S.»""'"'.„'^2, •*■>"■ Tsra 
91 IVStlMI nienres fuit. In co bello maior pars excrcitiis, 8c 
omncs fcrmc hoftium duces caefi : naucs LXXX* 

3 captac. Intericdlis quogae diebus J, cum b«I« 
]um Lacedaemouii a marl in terram transtulit 

4 fent, iterato 4 vincuntur. His inaiisffracli^<i' 
pacem petierc : quamneacciperent, opcra 7 co« 
rum effe(Elum efl,quibus ea res 8 qDadlam 9 prae- 

c ftabat. luterca 8c Syracufanorum atiidlia ill4* 
tum a Carthaginenfibus Siciiiae bellum , do« 

5 mum rcuocauit >o : quibusrebus deditutis 't La« 
cedacmoniis» Alcibiadescum claflevi^lrici Afiam 
vaUat : multis locis proeiia facit : vbique vi£h>K 

jf recipit i^ eiuitates , quac defecerant : nonnullas 
capit Sz imperio Athcnicnfium adiicit.* atque 
itaprifci nauali gloria vindicata '?,adic6la etiam 
laudetcrreflrisbcliiy defideratus H ciuibus fuif 

S Athenas reuertitun His omnibus pracliis du« 
ccntae naucs hoflium, & pracda ingens capta ir« 

9 Ad huQC redeuntis cxercitus, triumphum,etru(a i^ 

omnis 

3 foi):pflucosdics. 4 itertfxn alccr.i vice. 5 cladi- 
biis«calair.icatc. 6 deblUtati. 7 pt:i confllia. 8 dis- 
cordiaciiiilisinGraecia. <j vtilltatcm, diuitias. 10 ^ 
belluniilliul,quod Carchaginenfcs intulerant Siciliae, 9 
permouit Syraculanos, vt fua auxilia a Lacediemoniis I 
clonium renocarent. ii cninque adco I.acedaemonu ! 
dcfercrencur vndique. I2 0ccupat. 15 poftquam fldeo ? 
reilituerAt Achcnien(ibu& prifcam gloriam in re nauali, 1 
& i sdem quoquc comparauerat Uudeni bcili terrcftris ^ 
f cliciicr gclli. 14 pollquara ciues magno dclidcrio «d- 
ventum eius diu expcclauerant. 15 hiit. 16 oiagno 
cuin dciidcrio vidcndi cxcrcicum vi^orem tota exiuit 
ciUiU»*, 

17 fi- •etuW-^iuraftfitli.nmip/i ^'i rtddtrtnt, 
unciationt optimates I' tcniti, primo vr_ % 
idcre Lactdaemoniis tentauere'3: Jein 
iequi!Ie:it, ici rxiliumptortrftirunt. Jgi' ^ 
btadrt. iiiteftiiio malopitrialiberata-', 
=curacla[rciniiilh'i:iit 1 atqiic ita inbcl- 
^rfus Lacedaemoiiios petgit ->, 
enicnrei, quibus iicriiniluin belli imiRincbit, 
lUbMit riiutnn Inam cjnjni ulgiiiinein. 4 
M adniiRillruio. 10 lunatus. 11 «x iiui.iM 
.Cbut. 13 Igcnt. 1] ac«rbil4ti:m, iitiinn.lc 
.cruilclitttcui, 14 dum lingtjli uttiiWrc 
»ntin:fcnum. it ftMim. iit 1 li;niiu, i|ni 
; cx <]uidringentii Tiris. 17 nili. is (l;"*. 
9 len^torci. to Volucrunt. 31 puttijuaiu 
ibcr*uer»abinttAinaiUftorJu, :i cumliini- 
[•rt/ficifcitur. foo IVSTINI ^ «pem interdixerant , cum , fi qucant I*, in coel^ 

x6po(hiirccupiunt. £xpIcnt9}contnmelias honori- 

bus,d€trimentamuneribus, exfecrationes pred- 

17 bus, Non Siciiiae iliis aduerfa pugna m ore eft Pl^ 
fed Graeciae vietoria : non clades per illum ami& * 
CiCy fcd acquifitae 3S : nec Syracufarum. fed loniae 

18 H»:llcfpoi>tique mcminerunt. Sic AFcibiadci 
nunquatn nicdiocribus, nec in offenfa , nec in fa« 
uore iludiis)^ fuorum exceptus e(l. 

31 yotiiifrcnt. 33 compcnfant* 34 noniamnB- 
pnuiioqiiuntttrdcadDerfapiigna in Sicilit. 35 vi£lae 
& ocaipatac feucfiptac. 36 Alcibiades expertus cft 
mayimumodium, & inaximiim qttoqne amorem fuonuB 

viuium- 

CAPVT V. 

I l"\nm hacc agnntur a Lacedaemoniis , LyfaC- 

-■-^der ciaffi bclloquepracficitur; 8c in locuRl 

liflafernis, Dariiis rex Pcrfarum filium fuum Cy- 

rum loniae Lydiacque praepofnit : qui Laccdae« 

monios auxiliis opibusque i ad fpem fortunae 

2 prioris crexit 2. AuC\i igitiu- viribiis 3 , Alcibia- 

dom cum centum nauibus in Aliam profe^lum^ 

duni 4 agros 5 longa ^ pace diuites, feeurius 7 po- 

pulatur 8, & praedae dv.lcirdine ilne infidiarum 

!n<.t:i iparfos miiites habet, repentino aduentu 

oppres- 

T o!.i:iiib\i<, pocuniis. -2 ex- itaHJt. 3 cnm it.'.«]uc 
l.i:<{i. 'j''..;! niaiorem pcttnriam acctpilllr.t. 4 
•n.u^. \ pi.; uii.ciis. 6 perlongaiH. 7 mino- 
••••'••. '•. ; 5 .r (jui uwBi d^rc ebat . $ v aft .it . 

V vice- 104 IVSTTNT 11011 miilieres Ccxus imbcciliitas domi tenet : adeo 
ad omiiem aetatem tanti mali renfiis penetrauc« 

6 rat ^^. In foro dcinde coeunt : atquc ibi perpeci " 
iioc^e fortanam piiblicam queilibus iterant "• 

7 Aliifratres, autfiIios> aut parentes dtflent» co« 
gnatos alii,aiii amicos ^? cognatis cariores9& cum 
priuatis^4 cafibus qucrelam publicam mifcent; 

S iam fe ipfos ^5, iain ipfam fatriam periiuram^ 
miferioremque incolumium ^^ ^ quam amiJli^ 

9 rum ^l fo%'tunam ^'^iudicantes: Jibi quisque mit§^ 
ocuhs obfzdionem , famem , if fuperbum viffom 

JLo remquc hojiem preponentes \ iamruinani vrbis it 

31 incendia , iam omnium captiuitatem ^ mi*- 
ferrimam feruitutem recordantes *9 : feliciores: 
frorfus priores vrbis ruinas ducentesy quae inco* 

p.2fumibus fi/iis parentiiusque , teflorum tantum 
^uiiu taxataejliit ^o. i^unc autem non clajfem , m 
^uam Jtcutipridem »i, confugiant 22, fuperejfei. 
non exercitum , cuius virtuteferuati *3 fulcbrU^ 
ra poj/cnt moenia extrucre*. io vsque adeo omnis rexus& aetatisliominespeC' 
nuntlumdehaccalanntateerantperteiriti. ii tota. 12 
/a(.piiis(]uernntur de fua ir.fcHcitate. 13 qui interdam 
k.\t\\\. cariorcs efTc tjuam amici. 14 domefticis calami-- 
t-iihijs. 15 tfic ptriiuroi. 16 eorum,quiadhucinvi* 
MscjTtT.t. 17 mortuorum. 18 ftaium,conditionem« 
i9 cogirjntcs,«xpcndcnte$. ao putabant, fuperiorem 
Miiiunivrbisjongefuiflrcfeliciorcm.quoniam tet>a tan* 
luni {iuc domus ab hoftibus inccnlae fuiirenc , faluis pa- 
irMibusliberisquc. 21 olim in bello Pernco. aa con- 
fiigtrc pcfnr.c, 23 pcr cuius cxcrcitus tbrtitiidincm fi 
An;:»rtntci>, 

CAPVT n, [ocns petttiere : <]»ae an dan clebe- 
ater SpMVasos, focioiqiic delibcratum» 
Iti delcndiim 9 Alhcnienfmm noinen, ^ 
:ii)ceodioconrumendamccnrerent;ne- 
Sputaru cxduobus Craeciac ocujjs al- 
iturosiO:pacein polliciti.fi-ieminiiP)-. r 
■orfiis miiri bracliia " dsiicercnt, nauE». 
re'tc)uacfbieDt,tra{krcnt i rc»]itc publi- 
aipfiB'Jjcxxrc6loresaccip«et. in has 6 
radiumribi vrbem, Lacedtemoaii for> 
V Lyfandro tradidcrtint. InTiguis hic T 
' cxpugnaoonc Athcnanun^ $^ morte 
Vaiii 

leniiit. : in maxintiii fimisncctnlijtciu 
. ; PrtKUmt.iiktaf Miittla. 4 inv.be. 104 IVSTTNT non muiieres fexus imbeciUiras domi tenet : adodr-; 
ad omnem aetatem tanti mali {enfiis penetraue- * 

6 rat^^. Inforodcindccoeunt:atqucibipcrpeti" 
node fortunam publicam qneflibus iterant '*• 

7 Alii fratres, aut filios^ aut parcntes dtflcnt » co« 
gnatos alii,alii amicos ^ cognatis cariores9& cum 
priuatisH caiibus qucrelam publicam mifcent;. 

S tam fe ipfos ^5, .iam ipfam fatriam perituram^ 
miferioremque incolumium ^^ ^ ptam amijjh^ 

9 rum ^l fortunam ^Hudicantes: fibt fuisqut antii 
oculos ob/idionem , famem , 6» fuperbum viffom 

10 remquc bojlem preponentes ; iam ruinani vrbis ih 

11 incentlia , iarn omniujn captiuitatem it mi^ 
ferrimam feruitutm recordantes '9 : feliciores: 
frorfus priores vrbis ruinas dtuentes^ quae inco* 

f^/umibus fiUis parentibusque , teflorum tantunt 
ruina taxataejint *o. Kunc autem non claffem , im. 
quam Jscutipridem »i, confugiant 2«, fuperefji\. 
non exercitum , cuius virtuteferuati *3 puIeMtt*^ 

ra pojjcnt moeni» extruere*. 
f II II — — — 

10 vsque adeoomnif rexus& aetatishominespcc- 
nuntiumdehaccalanutateerantperterriti. 11 tota. 12 
iaepius(juerantur defuainfbliciute. 13 qui interdnm. 
fcltntcariores ciTc quam amici. 14 domefticis calami-- 
tatihus. 15 tffe perituros. I6 eoinm,.qui adhuc in vi* 
^iseffent. 17 mortuorum.. Ig ftaium,conditionem. 
iV cogitantcs,«xpcndcnte$. ao putabaut, fuperiorem 
fuinamvrbislongefuiffefeliciorcm.quoniam teda tan* 
tum fiue domus ab hoftibus incenfac fuiffent , faluis pa- 
rentibus liberisquc. 21 olim in bello Pcrfico. a« con- " 
rngerc pofniit, 23 pcr coius cxerciius fbrtitndinem fi 
Aru:)rciitQr. 

CAPVT { \ jDcra, pacno pninere : qiueandaridebe- 
LiSititcr Spaiunoi rociosqiie deliberatiim, 
nudti delciidum 9 Athcnienrinm nomcn, a 
iqueinccodioconrumendamccnfcrentine- 
tle Spaitani cx duoLiiis Cracciac oculis al" 
cnittirocioipjcein po]1iciti,fL^lcnii(]aP}-- r 
t ' verfits miiri bracliia " dciicerf iit, naus». 
ue Te^iqiiufiwit.tradtient ; rcsi]uc piibli- 
c(nctipG«il;xxxre£torcsacciperet. In has £ 
'1 traditaiii fibi vibcni, Lacediemonii foc.^ 
m « Lyfandro tradidenint, iLifignishic 7 
8c ^^ «xpugnationc AtiicnarLiin, Sr. aioiK 
D.itU 

De^eriiiri. 5 inmaiiraain fimisneccnTtJtcni 
luni. ; ifttMiMa.jAheHs Miiiitii. 4 JNv.Ije. 
c. f- cursiicHni licllti. 7 calr.milnihui. 
lelihemiun. 9 clle prorlu^, iii Spictaiii <Ii- lo^ IVSTINl DariiregisPcrfaFum, & exilio' Dioo/Ci SiciliJ^ 
g tyranni fiiit. Mntato flatu i? Atlienaruin, ctL 
o am ciuium conditio rautatur« Trigtnta re6lo« 

reircipublicaeconiVituunturi qui fiunt tyranni: 
XO quippca principio triamillia iibi &|;eliitaai Aatu- 

nnt i8,quantun> cx tot cladibus prope nec ciui* 
2J umfuperfuerati^; &quariparuus bie adconl»- 

ncndam eiuitatcm exercitus eriet ^o (eptingen* 
%% tos milites a vifloribus accipiuns» Caedcs dcin- 

dcciuiumab-AIcibiadeaufpicantur ^^ ne iterum 

rcmpublicam fub obtentu ^» liberationis inuade- 
23ret 2)« Qiiem cum profcdum ad' Artaxerxem 

Perfarumregemcompcrifrent, citato *4 itinen 
j^mifcrunt, qui ^S cura interdpcrent2<^: aquibu» 

occupatus *7, cum occidi apertc non poflct, viou» 

in cubiculo, in qjuo dormiebat, crematuseft. 

17 poftquain ftatuit niutAtus fucsau ig feligunt, iu^ 
bent iibi dari. 19 cuin tanien vix tot ciues in vrbe fii- 
l^ercifentpofttotcUdcs. 30 fatiscifec, fuHiceret. si 
incipiuni. 22 practextu. 33 poflct inuadere. 24 
celcri, a? aliquDS^qui. 36 iuvia» 27 ertapptrr 
]^raeuentuS) eingth^htet» 

CAPVT IX. 

I T IbcfatihocvItorismetuU^rannijmifcras vr« 
•*-'bis rcliqxjias cacdibus & rapinis exhauriunt «. 

% QiipdcumdifpHccrevnicxnumerofuo J Thera* 
iDcnididiciflcnt, 4 ipfum quoquc ad rcrrorcm 

omni- 

I Ameta^queinhabebanfrncforte Alcibiadcsali- 
«tiando vlcircereturpacriam fuam. 2 prornis dcuaftaiit 
&corrainpttnt» jtyraimg, 4 Vidiffcflt, 'ftrrauus, &doini>'nol)ili£i qiiiaudcii- 
liquidprapatria Sc pro lalute cominiini , 
unperieulo >l ratus H, adunatis >t exuli- 
«IIumPkyleDAtticonimriniumi^ occii- 7 
d«rat'7qiiaiiind3nrciuitntUimt3mciii- 
usmirerantiumr<iuor. 'Hltagiic iriiicnias g 
mimpnncepsccripublicisiynanpatcrat, 
otammvinbusadiuuabat^^&LyfusSy- 9 
U orator, cxul tuoc,quingciitOimilites 
>ruO'-in(lru^s M, inauxilitiin patriae 
lis do^tientiac *-} miAt, fitjia^ucarpc-io 
nim 

iVu e»cinp!um fibi capcrent ex ciuimonc. r> 
eKfiilum. 7 ptr niinjMum. 8 Athtnicn 
iianeiim cxilium piotvftoj. 9 vrbcni. 10 
11 Atheait, II iflc, 1) vitae. 14 jnt- 

pofttiuam cbllegctat & CfininnxCTn exfiilet. 
■t» Attitis liiuni. I' (^fi.libiif. 1SI nnae- lot IVIfTlMX ^ 

riun^ proeliuiutCbdciim hinc^prapatriaAs 
niis vicibuSyindes? pco alieaa. dofnjnacione iei 

II riiis ^ pugnariiur, tyr^ni vincuntiir : viflt 
vcbcnv cc&igerunt> q^atn exiiaiillam caedil] 
fuis etiam armis fpolianc. Deinde cum> omc 

21 Athcnieniesproditionis (ii(pe£loshaberent,den 
grarc eos ex vrbe iubent & inbrachiis murl, qei 
dirutA fueranti. habitace ^, extcaneis )o milj 

13 bus imperiumtuentos» Poft haec ThraTybulii 
corcumpere 9^imperii focietatem poilicent s , c 

I4nanturiquQdcumnon.GQntigi(n:t3i*,auxilia2^I 
cedaemoniis petiuere : f^utbus accdtis B^iterato 

15 prodiantur; Ineo belio Critlas& Hippolochi 
cimnium tyrannorum iaeuiiCmi> cadunt35^ 

35 pectinax^ crudele. 26 ex p«rce Achenieflfii 
cxfuhun.. 27 ex parte tyraBnorum. a8 noniai 
caute. 09 iuiServnt expnifos ciues.. 30 peregriH 
^i, perpecnnkun^pi'»iniflb8 hjonores.. 92 cuuvThi 
fybuiuf» non paffus cflTet fe <;orrumpu 93 ciunquti i 
xilia accepilieata Lacitilacxnnniii.. j[4 altera. yicc 
iAcerficiuntur^ 

CAPVT X. 

1 ^Eteris viflis, cumexercitiu eonim; ex quibi 
^i^maior pars Atiaeiueiifuuii erat, fugeret* mi 

2 gnavoccThcafibulusexclamat, Cur ^fe * vi£fi 
rem fugiant f9tius , quam vt vindicem'^ CQiwn\ 

3 nis libertatis adiuuent} CiHiu/n iiUtm memim 

ri$ I AthenieBfcs. 2. Thralybiilra.. 3 aflercoreiii,n 
^niixiiUQrcjju. c< aeft 'o, vt reiicrP.is in rrbem exercitiir, 
ROsemigiJTcElcurinai.iSeict, {■.-.biil- 
n",q;u>>rempib!,rcgefcnt : qii.nllul 6 
priorts doioJnationis territi, c^iidfin 
leUutis aggxelli fuat'}. Ciin hacc 7 
nunciatir Lacid-ieinonC^, inbellim 
*esejtarri:lc'Ji aJquodiS coovriinen- 
raniasr;xmiwitiit: qui miferLcordia'7 g 
iiklipetmorjs, ptriammircris^ciiiibv.s 
icdecem tyrunaos ea vrbe Eleiifina nii- 
itero! iabet. Qjibis rc!)iis Ciim pax 9 
tiiatuie£lisdicbiii'S,icperite t/FJuni aiinciiiit, fuiun, Tlirarybuli» txercitiun 
.'exholtibittfcd exciiiibus. t iyri:mii 
ini. 6 cot. 7 Quodcoromiliiuiieii fuil^ 
dlii. & l'tirefybu](i. 9 rcrniDnibut. 110 IVSTINl non minus reflitutos exules , qnam (ein exill 
a6losindignaiites<9yquaiiyero aliorum libeil 
fiia ^ feruitus eflet; bellum Athenienfibus 

10 feriint : fcd ad colloquium ,veluti domination 
reccpturi «'jprogrcfTi, per infidias comprchenfi 
vt pacis vi^timae ^3 trucidantur : populuSyquen 

11 migrareiu(Icrant24,in vrbcm reuocatur. At< 
ita pcr multa mcmbra -5 cfLiitas dilTipata, in vn: 

12 tantiim corpus redigitur ; 8c^ ne quadillcnfid 
aute aflis ^ nafceretur 27, omnes mreiurando < 
flringuntur ^, difcordiarum obliuionem ft 

jj Interea Thebani Corinthiiquc legatos ad La 
daemoniosmittunt; quiex manubiis ^9 porl 
ncm praedae communis belli periculiqu^ pc 

I^ rcnt. quibus negatis >o, non quidcm aperte l 
lum aducrfus Laccdacmonios decernunt : 
tacitis animis tantant iram conctpiunt^ vtfiib 
fe 3^ bdlum intelligi pollet. 19 nonfolumtyranniacgreferebant, tjiiod ipfi efl 
ex vrbc eic£li , rciieti<ini, quod ciuci ha^cnuscxfu 
fnifTcnt in vrbcm rcftituii. io tyrannorum. 21 d 
f^uafl volcbant ftdininiftrationcm rcipublicae iKrum i 
rc. 23 tanquam. 2; per quas veluti pofllt pax c 
£rniari* 24 qucm tyranni ex vrbe eiecerant in a 
Jium. 2/ pertottyrannos. 26 ex hi» quachii£^e: 
d^afucranr. 27 oriretur. 28 fc(c obligant. 29 
praeda ab hoftibus capta. ;o cnni vcro rcpuKam cu 
ient, & I.ftcedacmonii dixij(I*ent, fe nollc ipiius darc f 

ttmprKdHf 31 prQziaief^r?» CAPV 
XI. " 

»K Daiiui rex Perrarum rao- t; 
iC&CyfoiiJiisieliais'. Rc. at 
rxi, (^ra ciuicates, qttarum ptar- M 
""* 'olegauit». Sed Cyro iu. f| 
, tniuria ) vtdelMCur. It^ue oc- 
K fr^itf cm bcUum parabat. C^od A 
pn Art^xcrxi eCet , acaerfimm-^ 3ii 
n dilllmiilatione belii fi- 
|i:^i»pedibBsaiiteisvi(u:ic; interfecif- 
bner prohibuinet, Dimiirus igiiur { 
Hm QccDlce bcllum, redpabm; nec ' 
||M*liq. ftd apcit3 prorcOjonc^ p*- \v 
I^BlBdliquc, contrahit. Lacc- 6 
aSoSriAlhciiicnrj bello? eni-tcBre. 
idiutos'o, vciut ignorantcs, contia 
apatarccur, dcccinimt auxiliaCyro 
bi rcs " eius eKegiirct : quaercnies ? 
gratiam " , Sc apud Aitaxcrxem, fi 
ac patrocinia '}, cum niliil 3>iueifus 
ecreui(ient, Sed cumin bellofors g 
ique fratrem pu^nae obtuliirct h, 
prior 

jnrcUqucNiilUioi. a canltiiuii, dcdic. 
Mtii aeqmtatcm tlTi:. 4 venire ad fe 

{ qui iiinulatiM fe clTeinnDcciaem, S 
2yriu,fepararcbrllum. 7 in bello. g 

9 Cyri. 10 ruiSe, auxilium ■cccpiire. 
I* imorern, bencnoleniism. i^ fccuri- 
lincm, finarcm. 14 fed cum roiiuaa 
icatrein adproelnitn cocgifiti. 112 IVS^PINI 


9 prior Artaxerxesafiratre vuhmatiir; qaemcam 
cqui fugapcricularubtraxifTct ^S ; Cyrus aGohofte.A 
rcgia oppreflii&yinteriicttur. Sicvi^ior Artaxer« ^ 
xes,&proedafraterni bclli^ 8c exercitu potitur« 

10 In eo proeliodecenxmilliaGraccorumL in auxilla 
Cyri fuerc. quac 8c in corra ^^in quo (lcterant, 
vic . riint ; & pod mortetn Cy ri,neque armis a UBp^ M 

XI to .xcrcituvinc', nequedolocapipotucrums rc* 
vcrtentcsqufe imcr tot indomitas nationes, & bar-^ 
barasgentcs>pcrtantaitineris (patia i? virtutei& 
fe vsque i9 terminos patriae dcfcnderiint^ 15 cum vero ecjiii- ccleritas Artaxecxem c periciilpb 
liberalfec. i6 ala iii ea p^rte exercitus. i^ loii|(itll:^ 
Aitidm^ 1% per fQmtHdiacia£ttaiB.. i% Ad. 
I iuxt» ]fii Ifhitrtltm &CaK»iuiK LMtJaiiBtniii ip> 
•/■ Jtbmu IX La:ii/aimiiaiirMm/ptliisim~ 

paxartgiPirfirnmiHiliilM, fitjn LattJat- 
mttntfiit maU lurbeJit, 
'jtcl4»tmoBiitlaciJ}imt,tnili Jati» Mxriit 
T pBgnt »d Aftntimam . 
mJaifirltffnii Tkth»HVum Ducii ialtrilMi, 

raeciM Mis ffi EftmintniUu exci£iim. 

-*CAPVT I. 
moiiii , moie ' ingcnii humatu, quo i 
ibenl, eoampliora^ cu{>ientcE, non 
xcffioneAthenienfiim opum vires filji 

1, totius AfuB impiriuni allcflais + 
fed maior pan SfubregnoPerfar-ra 1 — — r«S" "«SV'""": ?*.„.»'»?!! ">>.s;ii .. v> jy; .* 4S- * 
«fr£>.>"".rS:Su.'»*"'' l» t»'<'"f „ c«" ""(' »„»• 9" c,^»».. >-l, CAPVT II. 

»giiitit,Ljiccdacmonii&*ipr>aregeAe- i 
li Hercynione auxilia nanalis bdli per 
etunt, z quo centutn trircmcf, & fex- 
Uia modiorum I fnimcnti miflii' acete- 3 
le (bciis ingentta auxilia contraifta rimt. 
icxcrcitiii,&contrauiitum(l^xcm4,c]ee- 3 
u i imperator. Itaquc pcltulantibus 4 
gefil^um duccm , regcm fvnc Loccdac- 
m,- propterrcrponrumoraculiDcIpliici, 
daemonii, an eum rummae rei 7 praepo- 
cliberauerunt s quibus futums imperii j 
inciabaturS, cum v regium c]audica.1~rt 
:)iO:eratiiei:impedcclaud.is, Adpo- (J 
(latueruiit, melius cQc inceiru regcm, 
.q^oain 
la t induftnf exornat 4 : fed nauibds cxero 
deefat,tbrtiiCinii4nibuM|ueinAfiM populatv 

B amifljsi, AmanturWiKBftiKS, mtltnp] 
Ki puoi . & uumcnu nUinun fineenrdtiu M 

4 recxplttur'. Sed noa nugManbdlo omm 
•Ktaifccitimbellii 7: n r rtii ntii r r^jmi mi F 
«ntetoapiuanti: tanta^uelbagSMtitocdi^ 
aut «ptiuorwn fhit, Tt AtheBieDiiundaet 
■oa iiRperiuntantiini, vauni etiatn DoaMn vi 

9 tetur. Qjj^opMcliopciditis&deiperaiiiKbu 
ad taotim iuopiam rediguaturi vt conRu 
■nilitari aetatt 9 , peregrinii duitatcni ■<>, fte 
libertaCem ■ damnads iinpuoitatem >' ilari 

£;: qua collpuionc "hominum coafaipto <} a 
citu , domini '4 antea Gracdae, vix libertai 

f tucbaniuf^ Itenmi tamcn fortunam maris 

f pcriendam >5 decernunt. Tanta viriiis <' • 
morimierat,vi,cumpauloaatelaiutem'7 del 

9 lauuiiit} nonc noo dcl^eteot vifloiiaio, ! ni mignus fbnilEi 
rum vircrHmnnmecHcaminuicmiTipopakiiDncAl 
^ atbriiu qnrdeiii mulii mititei r lca robjit & fbit 
do iplij i((cm.' 7 Miai. isibcciUit non pemi 
bit, vt [enc! hi sc pucri dia in bello pcrmtner 
S cnnqac idco ip hoc ptoclio viAi Athenie 
in d«^cr3iion«m coaiiccTcntnr, t pofiquim 
omnes pcrierinii quiidbelliun idonti (iienint. 
ius ciuitatit. li libertatcm Ipoeni. IS litditQC: 
Uifckmijtli. t; cnm cxeriitiu cflct coiDpmEui. 
iiJJ, fj/j/auJJoanccdominifcrc toiius Graccise fiier 
tf expeiiti. it «lacriui , fidvn*. E<mixvi&>i ) i muiiatomier.inuiutviicitera^it: 
es vanat : vrbes expu^nit , & quafi 17 
uacdain Ciinolj proClernit. Quibus 
Lacedacmonii , adpacriaerubridium 
it^abAfia Agerilaum dccirnunt. 
«ci inopijm. :r truftranci eirc. :S A: 
r inopiam pccuiii». ;o ( um iimen luain- 
ciairexliiu<al,i|u»n quiiliui lioitit, ;( 
t vnicnm lalu'iii niijiillr,.ni , qui ptfCBi-.uin 
,&miiitibut pnll^a ^iSriiiunt. ); oBcr- 
iumdatc. ;4, cum it*<iue Conon accc- 
ia. j} (tniin incipit bclluin. JS elfe CAPVT III. 

I;indrus abAgcriho proficifcente dux i 
^Siis, iiiflcntem cljileni (iiiniMis vi- 
, tortiinam belli t<:ntjtnini '. tiic 2 sm lOft riun ^5 proeliiun:.Cedciim hinc^pro pati 
mis viubus> inde ^7 pro aliena. dQmination 

II rkis 38 pugnariiur, ty rlnni vincuntur : 
vcbemL re&igerunt> q ain exliaiillam c 
fuis etiam armis (poliaRt. Deinde auxii 

31 Athcnicn(e$ proditioniB fufpcflos haberen 
|rrarc eos ex vrbe iubent & inbrachiis mnr 
diruu fuerant,. habitace ^9^ extcaneis )o 

13 bus impeniun.tuentcs« Pofl haec ThraT) 
GOrrumpere »^impcrii focictatcm polliccnt 

14 nantur:.quQdcum noacanugifTct 3i*,auxilj 
cedaemoniis petiuere : r^utbi.is accitis 33,ite 

15 prodiantur. la eo belio Critias & Hippo 
CimniumtyrannorumiaeuiiIimi<> caduofi) 

35 pertinax, crudele» s6 ex parte Athen 
exfulwji* «7 cx partc tyrannorum. 28 n 
caute. 09 iAiflieranc expulfos ciues. ;o per 
^i perpecnniam^prQsniflbs honorcs.. 32 cui; 
fybulub non paiTus cfTct fe corrumpi.. ^3 cum< 
xilia acccpificata LaciiUacinjOAiis. ^j^ alcerat ' 
iiiterficiuntur^ 

CAPVT X. 

1 /^Eterisviflis,cu!nexercituseorum,ex' 
^-^maiorparsAthenieiifuun erat, fugerc 

2 gnavoceTIirafibulusexdamat, Cur ^fi * 
rem fugiant pytius , quam vt XHndicem 5 c 

3 nis lihrtatis uJiuucnt * Ciuium, ilUtm mt 1 AthcnieBfes. a Thrafybidiin.. 3 aflcrtor 
fi^iUjUorcnu aioconfun»en°^ ijp ^^^^^ al- 

^o ..paccin po^ ^,iiccrent.nauc»- 
inuvibracbU rtsqucpubU- 

,^6«ent.trj*f-^! lnb« 6 

U"***'', 1 Lacedaemonufot- lu I V S T I N E 

9 prior Artaxerxesafratre vuberatnr; qoear 
cqui fugapcriculafubtraxiflct ^S ; Cyrus aCQ 
regia opprtfIus> interiicttur. Sic vidlov Art 
xes,&:procdafraterni bclli^^ 8c exercitu pc 

XO In eo proeliadecemmilliaGraeconini in ai 
Cyri fucrc. quae 8c in cornfl ^.,jn quo ilet4 
vic . ront ) & pofl martem Cy ri,neque armis 

XI to cxcrcituvinc-, ncquedolocapi potucrun) 
vertcntesqufeiintcrtojLindomitas nationesy S 
barasgentes>pcrtan£aitineris fpatia '7 virt 
fe vsque i9terQiinos pataaedcfendcrxint^ 

U 15 ciim vero ecjui- ccleritas Artaxerxem e pe: 
liberalfet. 16 ala in ea p«trte txercitus. 17 loj 
4ittCini. 18 per fooitHdiaeiaruaQifc j^ ad. 
fi immfiilptiirMemSfCiiHntmLtetifaimiBiiitp- 
ftmmnl. Arktnat sx Lactaaimanitram fyatils in- 

tiittptifrtgtPtiJsriimiHMlls, fs4ti LactMt' 
nua ma[n»fiio maU lurhaiit. 
i4BiLacidumtaitiUciJJimf,mtl Oitbia Mtih 
trj. Q pHpifd M4nti>it.im- 
•miamnlaifuii^i TM*u»r«m Dndi interiint, 
' tUfiMm. 
ni Graitiv Uiii ptfi EfMitiMiai txctgiim. 

-*CAfVT I. 
edaemonii , moie ' iagcnii humaiu, ^uo i 
irahabeut, eoampliora = cupientes, non 
ilii accerfioneAthenienfi; m optim vires fibi 
itas ), totias Afue impiHum ailcftais 4 
unt; fcd inaior pars ifubrcgnoPcrrarLiin 
Ica^tie Hercyl ides Jlix in lianc ^ mijiii. j 
;^us,cum vidcict f^i aduecfus iluos pra:- 
rVX -^ 


f<'.^-5- \ 


113 IVSTINl 

4 niilitum acmulatio f fuit. Nam & ipfedux Co? 

^ non non tam Perfis > quam patriae (ludebat ^ & f 
ficutafHiflisAthenieniiumrebus 7, audlor amifL 
fie dominationis fuerat ; fic volebat idem 8 habe» * 
ri 9 redditae *o; patriamqueXAincendo recipere i', 

6 quam viclus ami(erat : co i9 fpeciofius,quod >4ne 
ipforum quidem Athenienfium , fed alieni >5 im- I 
pcriiviribus*^dimicct'7,pugnatunis '8 periculo ^ 
regis, viflurus praemiopatriae: gioriomque di« > 
verfis 19 artibus , quam priores ciuitatis fuaedu* 

7 ces confecuturus : quippc illos -o vincendo «» Pcr* 
iaspatriamdefendillc: (e^sPerfasvi^ores facL'* 

6 endo» rcilitutunim patriam cfle. Porro Pi« 
fandrus pro ^i coniuu£lione Agefilai , etiam 
virtutum acmulator erat ; contendcbatque »4^ ne 
a rebus geflis eius '5, Sc gloriae (plendore decede* ^ 
ret>neuetot26 bellis ac feculis quaefitum impe* ' 

rium« 5 alcvrapars altcram magno dudio vinccre aude- 
bat. 6 non tampugnabatproPerns, (|uani pro patris 
iua. 7 cum foituna Athcnienfibus aducrfa tfi*ct. % 
fwfe. Conon. 9 putari, exiflimari. 10 an^r reddi- 
tic dominationis. 11 voicbat* 13 occupare. ij & 
eiusvoluntas eo (peciofior erat. 14 quoniam. ig 
cxtranei, Perfici. 16 cumviribus. 17 belhmi gern, 
IS ita vt pugnare pcifct cum regis periculo, Sc vincere 
ciiani poiu-t hoftesj cum vtilitate patriac, tanquam ia 
t;racmiiim viifloriae. 19 pcr longc alias artcs. :o 
pr- • cs Athcricniium duces. si cnm viciflent Perfas. 
•?• (••rc;'Cm. 10 cjuoniam coniiuiftus crat cum 
/i ••'.V.-. e;:.;:.. ciUi virtutcs acmulari & imitari 
i;ii«;vw*u <*y^iii44€Uit a) Aj^wfiuit atfpcrut bella^ 

«7 (ejx!« 


_ «g I' amitKrent, qiiam ne prifti- 
TiitnUs (ccipertnt. Sa) quando ma- 1 o 
taf-Mt, UnTO &n cUtior viaonjCono- 
i Lacedwmonii fiioam «pedunt 54, t| 
ihoftiiimAitmtbSfdcducimtiir: populi^ , 
jlcKgniiutc coiidmo Jeniili» cripitu 
^oquK Ciiiitatcs rei;ipiiinlur 37. 
traoris. ^af! pcrculpaia, Cnc iafeliiiprii 
bcbIbhi & ruiiiiin connunt. ;c v«Hbai, 
^m. ji opci. ^i etiifffifait. 34 capiunt, 
h ff CKnDcAt)iciunini. jticumijuetiigiiitH 
^ipiyulo. idem libvrnur i fcruitun Lxce- 
RQM.';? ab AtbeniciifilMi!. 
CAPVT IV. 
iiutiuin Athcnienfibiis re[limciidac po- i 
ialt& LacedaeraoRiii lubendac finis fu- 
Ikqiicvclufcuininipnioeiiam vittuicm 3 
eiu,contemni a {inltimiB coeperc. Pri- ] 
E Tbebani auxiliancibus Athcnicnfibus, 
his } intulcrc: quae (;iuitas4exin(im)t 4 
Dtis, virtuce i Epaminondae ducis, ad 
pcriiGracciacereflacft', Eititaqueter- 5 

ifttocprociiumAthenienres retipere cocpe- 
I poieniiam , & poieiuii Laicdteinonioruni 
Mre Gium fincm. 3 nonlccusacltnmiilciun 
j LacedacmDniis. 4 Tliebanorum, i per 
rcB lonitiidifleiii. 6 anfi eil rpem concipcra ^ 
DdouBiiGrUGiKiiiiiiciie. 

7« i W'S'°i,cioi'«"' » r; " •vs.S.»"''** 

^.. tdgtm§niif0p* 
'nmJpMs im" 

um LK9i§9' 

iuhitk M^rtis 
'ds iftferifMSy 
cxctjfum* .entts, non 

im vircs fibi 

arVcftaie 4 

loPcrfar-ni 
IVSTINI , fefios Attucrxis regis , Pliarnabazuin & TiKh 
fcrnein,majtimarBmgenriiimvitibusriiccin(nffl^ 

3 dimicandi.un, p^ciHcari cum altcro S Ibtiiii. 4i| 
piiorvirLia V TiCuiernej, vir &iiidiillrii potior^^r 
&militibusCyriquondamregisinftn.iflior «, ih 
colloijuium vocatur, & fbmtis concBtiDDibus, A 

4 annis dimitliEur. H;inc ron <^ [>har[ubazus, 
apud communem ')xegem ciiminatur H,vt '5 L4J 
cedaemonlts 4fiam inpeffos nenrepiilerii armis, 

5 ftd impenfii regis '* aiutrit 1 mereetuTqut 4^ 
iii 'fvt '3 liiffei-itiii itS», qnamgnimt, tmofmm 
sm ad vmin ^mnum imferii dtlrimmm ' 

6 emrit ftrueniat '9. hdlpmm «> aut bdU I 
nim petfci, ftd redimi "; ynfitm fr> ' 

7 f/o =1 «on «rn/^ fimmeiier!, His vocibut ft- 
gero TifTaferni alienatiim n hortatur , VlJn lo- ' 
cumciLtsH, aaualis bellidjcem eligat Conwu., ' 
AEhcnienreiD, ^ui amiQibcilo faUia>i Cjpn 

cxuU- 7 in(l[uflo),iniiatoi. 8 cnm Tno cz his diiobut iId> 
cibus. 9 idhauc^ejnipiiuiei vifmclt. loqui Maio- 
- ~ ' rcbntfiiitRilfiHittc iiilebat diligvnci^n. ir q^i olimCyri rcgii excrcitmu du^ict^. i: colloqitnuii &. 
pacititarioiKin. i; «fadAFiaxervtm.qiu&pfiamabA - 
zi&Tiiraternisrexeiat. 14 Kcnfit, defiirt. iiquo»,. 
tnodo TilTafcrne]. 16 fliniia tegii. 17 & pcr [^co^ 
niim datam perliiaileit Graecis. ig vt p'.tiUE. if 
ciinilamenexlMcpnKtiiionercxniSf-iiunidctriiiiennm 
paciJtm-. 10 rcn non tiilcnndanr. \i per mnncrt 
ciniahhoHibDi, 1« perniiiHi.ri. =;irJin'ii:uinla3uin. 
s^ TilMcTnia. 11 pr.ftqii«npfltii»(:iw in LacsJifl--^ 
'"OMo/^uin jj0(eilMtin vcnctu ta bclich ^ an eo, quod eodcm tempore vrl)s 
Gatlu captacll. Seil Lac:iiafinoi)ii g 
iiaiucs"! abrcntiain Arcadtim fpc- 
tellumeorum expugnant , occtipato- 
Jidium imponimt. Itai^ue armato 7 
eeKercitu.^rcados, adhibiiis i^inau- 
iaDis,ami[Ijbello'Jrepetuivc '^. la g 
Arcliidamus dux Laccd.ienioniomm 
. qui ciitn caedi '7 fuos iam vt '&vi- » 
, per pracconem corpora interreflo. 
repiiltur,im pofcit. Hoc cli enim li- 10 
1 CraLCes viftoriac tfadic.ie. Q^ia 
coii- 

ieniAriiiXMT;<:»i.i nonr^^di, .[nilirt;.:™ 
cxbonoiiiimobcllisii-.tdtiHK <i: i-iiii- 111.-- 
> Griccor:im. i li;d liA ub c.iuinim id lU - I V STINl 

confedionc contenci Thebaini, fignum psrod 

dcdcrc 20. '^ 

20 rigniim furs dedenint, vt parcerent LflcedaeMJ 
niis, ueque plures interficerent. * 

CAPVT vir. 

X 'P^^^ticts deindc pofl diebus, neutris < quidq!u4| 
•L hodile facientibus, cum quafi tacito confeiA 
iuduciae erient Laccdacinoniis aiia beMaaduets 
fus finitinios gerentibns , Thcbani Epaminondl 
ducc 2 , occupandae vrbis eorum (pcm cepcruqt 

2 lc^iturprincipio 3 no6lis, taciti f Lacedacmottl 
proficircuntiir : non tamen aggredi incautos |4M 

j tuc r unt. C^ppe (enes, & cctera imb :\\h aeta9|f 
cum aducntum hoilium praefenfiflent , in ip^ 

^ pottarumangufliisarmatioccurrunt^^ &aduep> 
fus quindeciin millia mi itum, non ampliusT 
ccntum iam effoetae 8 aetatis viri, pugnae fe offe- 

5 runt 9. Tantum animorum viriumque , patriar 
8c penatium confpc6lus fubminiflrat tantoque 
praefentia, qiiamrcGordationcfu», maiores fpiri» 

6 tuslargiuntur*o, isjam vt " videre,interquaeW| 

& pro 

I i^um n^ra pars, neque Lacedacmonii , neqne 
Tiicbani. 2 fVduau. 9 fubiiiitiis. 4 clam m at» 
ler Stille, s & -liii imbecilles Spaitani, pueri, iuuenet. 
mulicrcs &c. 6 rcfiftunt Spartanis. 7 non plures 
quim. 8 imbeclUes, leius. 9 pugiurcincipiunc cum 
Thcbauis. 10 ranram tb.Litudinem tt tautas vires (b- 
kiu ip animispui^nantium etficcre patna & penatc* j & 
iid-ni ta.ito maiorem faciunt foititudinem « qanndo 
pr.v/i:ntesrunt,quam ii folum exira patriam eoriim re- 
cotdamur. 11 pullqnam fenes Sparuni videnint. u 
intei(}uaat4s anguiliiit. 


n fibi , aut 
Cccnruerunl, Pauci igiiur fuHiiiue. 7 
^ 14, cdpa ^ ante cKe;n vniuerfa 
[enon poCuit. Iti eo proelio duo g 
pieciderC'. Ciitn mccrim, Agerilai 9 
, Tfwbani receJTcrc: ntcbcl-io.. 
lilatum: ri^uidemifAitaQOruni iuuen- - 
n virtint&gloriatncciifa '7, teneri iton ' 
ijin ex continenti, acie dceerneret '8. • 
otiaTlielwiioruincilet, EpaminondiJi n 
ducis twmm, veruin etiam foiti/Timi 
leio fiirgiiur,^rauiter vulneratu/, Qijpia 
' ^ *9'KxAeiomnaxss. Sc illis »° ex i;au- 

Plb^TeluQcxpWL ,■ • bellum per glotism & foitjiiidincm rcmini. 
inrcnouitci. 19 Ttiebanii. 3D Sparunis. 
ciatvjneinl.faralnnaiiie. si Diiiui. ij 

CAPVT IIX. 
ucosdeindedinEpaniinondasdecrdrtt; 1 
|uovif«squoquc reipubl, ceciderucit. 
ti tdo fi priraam aciem prarfregcris, ! 
ItorimnocendHuftuleris ^: ficiilovc- 
nc teli abUto i duce 4 Tiiebanorum a qacmaifmoitiini tdumomncmvim 
itiaiprimaKicsfiucufpii frangarur. 
4 Eptminondi. 

F j j Tht- 
in I VSTINl 

4 milituraaeinulitioifuit, Nam &ipre 
f nonnoatam PerCu, ^uani paniae ifaidt 

fiGutiifHifUEAthenienriuinnbut 7, ki& 
fMdominationisfuerat; ricvolebatideit 
ri 9 redditu «^ patriain<]uc>'vincc[]do rei 

6 gumvtflusamtrerat: eo <] lpeciorini,qi 
^anmiquidemAthenienriiim,(ed aliei 
pertiviribL»>^dimiceiiT,pugnatuni5 '8 
regis. vifhinnpraemiopatriaei glaiiai 
verfis *! artibus , quam prioies ciuitatti 

7 cesconrecutunis:quippeillos^ovincend 
laCipatriamdefendilTc: fc •»Peifas viflo 

5 endo, reRitutunim patriom cl!c. P 
fandrus pro ^i coQiuuflione Agefilai 
virtutum acmulator crat ; contendcbatq 
a rebusgellis eius^f , & gloriaelplendon 
RtineuetotK bellis ac feculis quaefuc 

f altcrapirs >I[Cram magno Itudio vinci 
b«. 6 non tunpugnabatproPcrrii, quini p 
fui. 7 cum fortuua Aihcnicnfibus aduerra 
■pfc. Coiion. 9 piititi, exilliinari. lo nSt 
tac dominationij. ii rolcbat. la occapari 
einsvoluntaj eo fpccioiiDr crai. i^ /wm 
tKtranei, terfici. itf cumviribui. i^ hcllu 
18 itavtpugnarepoiretcumregU peiiculo, & 
ciiampoffethoftei, cum vtilicate pairiae, tai 
fraemium viflotiae. 19 pcr longe alias ai 
priorcs Athcnienfiam docci. al cnm viciflei 
Oi Cononem. j^ quoniam coniunftut i 
AgcGIao, etiain eiut virtMCi aemulari £ 
fiud<bu. >^<i(&udcbu,3)Asdilti, atfpui 


^ L IBER VII. 
VIARIVM CAPITVM. I ramSftAaynnm ftlaUatiai /-" 

s/m Siiarii Rfg"'' ''"fi' f*" ctniilt* . 

Tr»ta*^i infiivuii» Anyiilai Alixtidri 

uiJtulfverii^Afiir.fruriln-i^l» mtli'-- 
fiHatit • W'» tiK^i/lfi" •'C"'" /"/■'■ 

rHirifpiciifn^ a *if'in»'i"i' ^t"^ 
ttim%imm, tiii» fif virtun «i 

CAPVT, I. 'Acedonia ante nomine Ematriionis re- "$, 
Ais , cirii» prima virtutis experimcnca ' 
iijii (!lii locis cxtani ^, Emathia coqr.o- 
efl. Hoios J ficiiti ircrfmcnca modjtj, 2 
ioi perangiiiii fii«e. Populas Peafgi, j 
BQBocia diccbatur, Sed poftea vntucif; 4. 
&gentis indufbii srtibiflis^primo flni- 
OxpopulisTiuiiotiibusijtie.imperiuiii vS" 
xbeinos OrieDtis icrmitios prolatum ?. 
In 

■Benti, ccflhnDnri.^ 3 finii. % Wsfn&amvt 
^iplk vero pruiuncia. 1 ptr viitiiiein & in- 
,, 6 pi>ft<{liam priauim rniitimi populi tiSi 
7 iMc^i. 8 viqucid. 9 dc(lu£luiu,ix 

F , I r ■'■ . 


' , ,n\V""'- A,ertXO'''^° •,rtv4c^«*?' •sVa" 
e» coo?,^^'*'^,.:^^*'^'^'^ 
-tocv^^ 

tuna»^ adttttto' »♦/ trt iV"^' ..-.n 


•\^v' -ienresvetentrt;. « 

;:iBocouor«-P«» 
'^'^"rr HuU«? 

Ucoienfe'. ^^3^. 
^°^":'nquo-oaim. 5 

l>to « ''f "femoaio- 

:uti-*i^^-'«-v,J..,H, >•,••■••■,•; 
K^m 

m IVS.TIN I 

8 faminamdefperationemrediguntur. Scd Conoii 
vailatis ^o holUiim tcrris, Athenas pergit *» : vhl 
niagno ^^ ciuium gaudio excepcus, plus tamea 
tdftitiac iplc i) ex incenfa 8c diruta a Lacedac- 
moniis patria , quam laetitiae ex H recuperata 

p pofltantumiStemporis, ccpit. Itaque quae ^^ 
incenfafuerant, praedarum fnmtu &17 exerdta 
Pcrfarum reftituitiS: quac diruta ^9, rcficit «»• 

lOFatum at illud Athenarum fuit, \tantc aPerfn. 
crematae, manibus eonim *2 j & nunc =5 a Lacer 
daemoniisdirutao,ex fpoliis Laccdaemonioruill. 

II rcllituer«ntur: verfa quoque vice, nunc lish 
bcrent focios, quos tunc hofles habucrant; 7t 

IShoncs nunc patercntur «4, cum quibus iun6i| 
tiuic ar^lilfimis focietatis vinculis ^S fuerant. 

10 poHquam vaftaucrat tcrras. n proficircitart 
12 cuniniagno. 15 cepit.acccpit. 14 cx patriarcfti- 
tnta. 15 lp'Uiiiui. 16 caacdiiicia,qiuc. 17 cCcum. 
tg reparat. 19 fucrant. 20 reatdificat. ai forti- 
n-^, liiiguLif is ftatiis. 22 A Perfaum manibus reditue- 
rcntur. 23 Ytnuncco*. 24 habercut. 2^ focilerc. 

CAPVT VL 

j TAVm hacc gcruntur, Artaxcrxcs rexPcxra- 
-L^rum, icgatos in Gracciam mittit, pcr quoi 
iubet, ontfses ' a^ nnnls 2 dijcedtre\ qui 5 alf 

5 r^r jsc[l]ct , cum fc pro hojh hahiturwtfi : ci- 
vitatibus libcrtat.ni fuaqiic omnia rdlitait: 
quod non Gracciae laboribus , aflriduisque bcl!o» 

ruin lOraecos. 2 bcllo. jfiHuisvcro. 

4 Cqui- ■ ^ ff ^^'.''"''■■■'''";°.°,*t=.''"'i WcbcMO 

:ieri non 

foitV.Vim^ 
,tur. ^-^^^^ 

ticxp'-^^'- c. 

3. ^'^^ o 

'*^ .;: 0. • .>.-..'^ 

1'. ^ w ^ - ' . V , 1 • •• • i^ ' r 


LIB. VIL CAP. I. 

FlTber VI r, 

fclARlVM CAPITVI 

tSti ntm/».pBpalili. ftiai Sfff (. 
1u,f,miffoiU„Jl>h. Sr t-ftmrli £i.r, 

Lu anUrii Rt«l'' ^"■/■^ 'P*" tfiei/i- 
fffJitt infifnli» Amyniai Altxaitri 

^tai-Bariicafii.frairikni ililt nrgffi-' 
Sitis a W'» fmpfifi" "C""" /"fi' • 

^r-pfUilmiU V tifiruuiot,^ ^sniff' 
^liuii,vitia& virtMlt! tnudim. 

\ CAPVT. I. ' * 

inia ar.icf nomine Emaitiioijis re- E 
niiui prima virtutis experimenta • 
iociscxiant ^, Emariiia cor^no- 
tiiat ) riciiti incremefitairiodica, 2 
noiifti fiiere. Populoi Pc'argi, j 
dicebatur. Sed p6ftea viitutes 4. 
indiiftiia 'rubaflis^primo fioi- 
'i 7nalionil>uEijiie,imperium vs- 
Ofientis terniinos pEOtatum ?. nonii. 3 ririii. } Maicilri^ici' 

Mn priHium ftnjiiini populi vifli 
g viqucid. 9 dcdueUiiiiity 
; •> in r.uropa regnuua *.^. 
ed vK: Caranusctunmagna multituduie wa 
u:n , fl'J."5 in Maccdonia rcfponfb «+ orj 
.'•.;uis q.i.icrerc, c.imin Rmatliiam veniflet» 
^fni A:!.:cil?.m, non M fcnticntibus oppidanii^^ai 
propt-r imbriiim Sc nebulac magnitudincm » gre— • 
vcin caprarnm,imhrcm fii<yientium,(ccutus'^,o c ■ 
ciipaiiit; renocatrisquc in memoriam oracuu<?j^' 
CLio iulTiis erat, ducibus capris imferium qmuf^ 
rfiC; r:\m fjdcm ttatuit '8 ; rcligiofcquc '9po{|e» 
> obf.T.nr.it , qMOcimqac *o agmcn 21 moucrei^ 
.ir.te funa **easdem capras habcre , coeptonim 'I 
d:r.is Ii;bit'!rus, qaas rcgni habucrat a'i6lorCif 

\'r!)eni AedcfTam ob mcmoriam muneris *4 Afr 

1 ;^c^.s =5, populum Acgcatas, vocauit. Pulfil 

a<5 dcindc 
'"•V. II dcRnlores. 12 fuifle amiiuiinus,!*' 
■ •• njponfuni. ij diim ciuei cmdfi»rirai« sftconiunftis. 29 futzir 
:il^ pofiiic» 

CAPVT IL 

Perdicca regnauit, cuiiis S: vita i 
:mortispoftrema»,vcluti c.\> orji- 
, mcmorabilia fucre : fiquidcm fc- s 
, Afsiaco filio monllr.iv.ir:or::m» 
rcli^t iibiquc r.on f 1 1 r.i:!r in.iCci & 
"ibircgum olla po.ii7iuJiir, piacfa- 5 
bi conditac pofterorum rclivjuiae^o 
i"iiifamilia maiif irum : crcdunt- -4 
fupcrftitionc cxriiiClnm »4 in AIc- 
n »5, quialocip.i r.piilti:r;;c ivn.ta- 
us m.oJcrat?, C^ cii.n :morc p.opi- 5 
nillr.;to rcgno '7, i\icc-2ilc{Cin ili- 
reliquit; quiimmati^ra '?< i-ori: ^F^ ■■1 132 ivsrim raptiis, Ruropum paruulum admajum inftltwfl 

6 hered^rm. Sed Mpcedonibus aflidua ccrtamina'^ 
cum Thracibus 8z Iliyriis fuere»9 ; quorum arrail M 
vekiii quotidiano excrcitio indurati *o, gloria ** m 

7 bcllicaelaudisfinitimosterr&bant. Igitur lllyra /J 
infamiam regis '^ pupilli contcmnente^ , beIlO*'J 

8 Maccdonas aggrediuntur : qui proelio pulfiyregt .J 
fuo in cunis prolato^ & pone *3 aciem pofito, acri» ■ 

9 us * i certamen repetiuere : tanquam ^S ideo vi6ti:l 
fui(rcntantea,quod*6bellantibusfibi »7 regisrut.j 

10 aufpicia *8 defuinent ; futuri '9 vei propterca ^ri^ 
<5lores,qaod S^ex fuperflitione animum »> viacen^ 

11 di ceperant:fimul 8z miferatio eos in&ntistcnetHl^ 1 
quem fi vidli forent, captiuum de ?« regelaSlBl 1 

12 vidcbantur. Con(crto 93 itaque proelio , magna J 
caede Itlyrios fudere H, oflenderuntque hoftibat I 
fuis priore bello 35 regem Macedonibus , non vir^. j 

33 turem 9^ defuide. Huic Amyntas fuccediti Uj 
propria 37 virtute , Sc Alexandri filii cgregia ih»> 1 
I^dole inligniter clarus : cui Alexandro tanta ornra* 

um; 

■■ ; 
19 Macedunes habuemni certamina & belFa. 30 : 
lilicedontSrausgehaertn. 21 propter gioriam &L fi- 
mam. 22 qui rex puer adhuc eratfubtucoribns. 2}. 
iey ier ScbUchi-Ordfiuni. 24 maiori cum fortitndi» 
nc. 2^ non fecns ac fi, quaii. 26 quoniam. 27 M^ 
cedonibus. 2g. praefentia, feiicitas, maiidatttm. 39 
Macedones pufabant, fe fore faltem. 90 quia. 91 
audaciam, cupiditatem. 92 ex. 39 fa£^o. i^profii- 
ganinc. ^y in fuperiori proclio. 3.6 fortitudincm* 97 
|)fopter fuam» 

38 <]ui t.w- - 


\ f ? ,; *AA-i' 
.ttanwu»'»-- crauii»'» •- 

f,,.pon.t "• '=°''^",' .eftec:rebaat,comp<. 

:;;.j,v,,al.irnvupr..c>oum .^^^_^^y„„ei|| ^ 
■ , - >,.... .r.ie 'otuum, ainor. c.'.pt>w.- - 
■>Ui..''- . « '.■ . . - — ^tv ', r',Tvxorcs ve-'^ 

.t. y^ i-'^^--,. ^x ... W.U.. ^^^- ' , ,.-,* 1 , .,1 tetn* 
hitoi»,.»"» ,.,o 6 
136 IVSTTWI .' ■ ..^ . 

iis , quac nuptias gencri pa6la »*, occi<lendum W 
runi,rcgnumque adultero tradendum fufccpcrarr: 
occupatus ^p fuifTct •, ni filia pcliicatum H matris»& 
8 fcelcris ^5 confilia prodidiiret. Fun£hxs '^ iuque 
tot pcriculis,fcncx dcceirit^rcgno^maximocxfiliif \ 
Alexandro, tradito »7. > 

i4 quac cum genero fuo has conditione» nuptia": 
rnmftcerat, vtmarjtns ipiius occiderctur, & regnvm i 
f oftea acciperet adultcr. 15 interfeftus. 14 libidt*' J" 
jicni > adnluTium. 1? inlidiarimi. 16 rex.quiexta»-.^^ 
tis perit ulis Ubcratus fucrst. n & tradidit regnum ArS^ 
icxandro. v 

CAPVT V. 

1 TGitur Alcxandcr inter prima initia regnr, bcl* a 
J-lum ab lllyriis pafla ^ merccde, & Philippa fr»»-! 

2 trc dato obfidc . redcmit-. lntcrie<5lo quoque 1 
tempore pcr cundcm obfidcm cum Tlicbanis gra- | 
tiam pacis 5 reconciliat : quac res Philippo maxi* 

3 ma inci cmcnta cgreg jae indolis dedit. Siquidem ; 
Tlicbis4 tricnnio 5 obfcs lubitus, prima pucritiac 
rudimenta ^, iji vrbc f:rueritatis antiquae7,&in 
domoEpaminondae,f ummi & phiiofophi & impc- 

4 ratoriSjdepofuit. Necmuiiopoft Alexander in- 
fidiis Eurydices matiis appetitus B occumbit^." 

cui 1 Cum promifi{r.t ar.nuum tributnm, vel, cumrol- 
viir.r]niiscertampecuni/.e fiimmam, & tratrem dcdif- 
fct ol.fifU-m. s tmit. 9 pacem contJndit. 4 in vr- 
l>c Thcbarnm. 5 per tres annos. 6 die erjien Lehf' 
labre, 7 inqua adhu^ vigebat antiqua feueriias mtruro 
8 c.:rr!;;. ^y n-.oritu;, 10 <.iii. «5 

»«f- 7 **i^ pT'""' Joa." 

:r"ft"H*"««r'"'1 

S-„ ..'»";Tv«i 'S"«S»'f-S 

1.«. no, °", ..rirfin*"^ E ".»° !°»i. f«°S,l«i»*" ■^7 ijR IVSTIHf 

CAPVT vif- T. 

1 \JT ^ eft ingrefTis imperium, magna A 

^ fpcsomnibusfiiitj 8t » proptcr ipfms i 

2 niiim, q lod mignum fpondcbat 3 vmm 
proptcr vctcra Maccdoniac fata 4: quacce 
rant U vno ^ cx Amy ntac filiis rcgnante , fl 
tinimum 7 forc Maccdoniac ilatum j cui (pe 

3 liis matris huiic refiduum fcccrat 8. Prindji 
gni cum hinc cacdcs fratrum indignc pcrci 
rum 9, inde hoftlum multitudo : hinc inCtdi 
mctus, indc inopia continuis bellis lo exhaa 

jt gni, immaturam actatem tironis i' vrgcrc 
bclla »5, qnae velut confpirationc qnadanFi 
0;>;^rimcnd3m Maccdoniam , multarum geJ 
cx diiic.fis Ivocis vno tcmporc- confiuebant , 
niam omnlbus par ^5 effe non potcrat, dilpen 

5 ratus alia ^^ intcrpofita ^7pa£lionc componi 
rcdimit ■8,facillimis quibusquc aggreiTis «9 
rum yifloria 20 & militum trcpidos animos i 1 Poftqtiainigitm' Philippus cocpitregnnre. j 
5 pollicebatur» 4 oraciir.i. 5 praedixcrant. 
vnus regnaret. 7 feliciflimum. 8 & ^d hanc 
explendamhicPhilippus a matre non erat intcr 
9 occiKHum. 10 pcrbclla. 11 Philippi regi 
dum fatis exercicaci. 12 cum in nnguftias & f 
lum retligerent. 13 ratus, putans, belladiuidi o 
re. i.\. cum vtlut confpiratio quaedflm & rccdus 
riisgcp.tibv.s fiftumclTct. 15 acc.ualis, ge-vscfy 
Iioc inf;;iL-i!hKib».ilum. 17 paTert.".scorditicnc 
rcrp-.cuni •.»'.& nuincr.i. 19 ea vcro bello , qi 
v.'lici a vidcbantut, iulcipieb.u. 20 pcr vi^oiiaii» manta af!init3te Vi 1'hilippi fe 3cqiiiB| 
13 fperat proprioMgno ab eodem 4' prit 

Iioconlciiuit4i. His ita geftis, Pi 
, DonGontcuti»rummoueTe 43 bella,* 
)4 quinoi lacFJTit 41. Ciiin Methoruai J 

pLignam.in praetereiiotein (kmam.& 
I54^^extni(noculiimregiiefradit, 

ntc iegnior4* in Uellum.neciracundi 
16 holtes.bftus eH ; adco vt interieflis dieS , 

deprecsniibus dcdeFJt ; nec inodetatus taot 

riim ctlaminits aducrrus viiflos fucrit, , 39 per*»Jfinitat(m han^ PhiHppi. 40 
poirc. 41 Philippo. 4a fcncK taflui eft. 
> Macrdoiiia. 44 iiipoFulitbcllaTninren 
giiillc x'iu^'bini. 41 fagina, quac e ninri 
■ iibjt rcgim piKterenateiii. 4$ tcniiOior 
LJB. Vni. CAP. T. u< I.IIJIiR Vi!:. 
BREVlAP..'VM CAP/TVM. 
ifflwr eltJef/iti Phittp^u. XUcsJone. 7 i .«•* jii« £f 

^^killppum twcirfuxit t qut P^-^cenfts ctp-s^rit, 

i^nfesJUittti tubluae fro v', filt «. •> -/«r '.•• •.•.*. 

'tPUAppuf Crje. tam /. • .'•rr.:/, C ^y ' v» j: . .•« .% i .'j • 

'nkeadiufigtf. Oiynthios ti^iet. Lu:.-„:..ts..m 

'«t vartis viOi/ts. 

kfijteas, Tbcjjuiis. Boeoti» ^Pt3'e':fitys :,.!:. Ue 

vit. 

(isadJtditionefH,^ reiiquos Gr.iec9s tor:t jnk 

•'/r ot/iqusum. 

iktam cunsjupifna itsskfiitia co^^-huit. 

CAPVT. I. "1/1 '♦!• •• •? C • " •* 11^^ •• •'. • • 

• • J^ ^ 1 ..; ^.->v . 9 «,<.■• • I' 1 - 1 «« '. ; 

• I 

• }■•!!. •wlt..a<l'_'i .. *' ■■..• • 

nl ... .f..|. .,.....« ,. ' f^ r • ♦ 

... .. «..1 .• ifV.^A %. 

"»,•« . % » ■ ;.'* \f\-* *T. • •' * '1 • 

w«i««*.A ««• *\w fcll.* «%v|. .1... al 


S" ^ , • .f •- 

« .. »«.l.i..l«. 

I . • « « . • % 

.. S . i . 1 .. .,.. 1 :;•!•:•. .•••-. :i .r.- •. V •;••.•. • ,, • 1 •••* i<wifi"i'"^ 

• • • ....■.* »•. •«• . • • , 

• » i • ; '• T.f •■ • .. 

v..<*v V» .. •!... •• • X ^ ■•! h-v I' .1. : .• » !• •;• :■ '»•••* < ♦ ««.'.. i • ! s :• • • * : ! - v^l •- \ • ;l*^« 1 •. .1... •.ai';;]i •• 'TTSF, 132 ivsriNi faptiis, Europum paruulnm admodnm inftituit 

6 hered^m. Scd Mi»ccdonibus affidua ccrtamina 
cum Thracibiis & I \ly riis fuerc ^9 ; quorum armis * 
vekiiiquotidianocxercitio indurati»^, gloria " 

7 bcllicaclaudisfinitimosterrftbant. Igitur lllyrii • 
infaiMiam regis 22 pupilfi contcmncntc? , bcllo j 

8 Maccdonasaggrediuntur: quiprocliopuiri,rcge j 
fuo in cunis prolato^ & pone *3 aci.cm pofito, acri» J 

9 us^icertamen repetiuerc: tanquam 3$ ideo vi^ * 
fuiiTentanteajquod^^bcllantibusfibi »7 rcgisful 

loaufpicia»8dcfaiflcntj futuri«5vel proptcreavi- 
<5lorcs,quod S^cx fuperftitione animum 3^ vinccn- 

II di ccperantifimQl &: mifcratio cos infantis tcnebat» 
quem fi vifti forent, captiuum de3« rcgefafturi 

J2 vidcbantur. Con(erto 33 itaquc proelio , nrvagna 1 
caede Illyrios fudere 34> oflendcruntquc hodibus 
fuis priorc bcllo iS regem Macedonibus , non vir- 

33 turem 3^dcfui(Ie. Huic Amyntas fuccedlt, &. 
propria 57virtute, & Alexandrifiliiegrcgia in- 

I^dole inlignitcr clarus : cui Alcxandro tanta omni- 

um 
■■- - ■ 

19 Maceduneshabueninicertainina& bella. 30 
'hlicedontSyausfehaerftf, 21 propter gioriam & ft- 
inam. 22 qui rex puer adhuc eratfubtucoribns. 2| 
iey <kr Scbiachi-Ordfiuni, 24 maiori cum fortitudi- 
iic. 0.S non fecns ac ii, quafi. s6 quoniam. 27 Ma- 
ccdonibus. sS praefentra, felicitas, mandatttm. 39 
Macedones putabant, fe fore ialtcm. 90 quia. 31 
ciudaciam, ciipiditatem. 92 ex. 39 fa£^o. 94profii- 
garunt. 9f in fuperiori proclio. 36 fortitudincm. 97 
|rfopter (uam* 

38<jui CAPVT in. 

ninterim Daritis rcKPerfarum, turpi a^ I 
ij-thiarugafunimotus', ne vbtqiiedctbrmis 
Ifitlie dafnais liabermr >, miicir cumparte co- 
iniDi Megabazum ad fubigtndam ; Thraci]!!! 
BMquceius traflixs^rwna : quibui Tproigno- 
Ir moni^to cFai acCell^Ta Maccdonia. Qiii 3 
cui temp©re exreatto ^ re^is imperio 7,Icgatis 
AmyntamrcgeiTi .Mjccdoniae irliris, obfiJcs 
pLonuiSfuturaepacisdjnribipoftiiliibat, Scd 3 
5«! benignc excepti 5 inter epulas cbrifiatc 
relcentc'°,rogant Amyntam , iis apparatai " l Qnj viQui eiat 3 Scyrhii. & per turpeni adeo fii- 
iRi coiflus Fueiit Scythiam reUnqutn. 3 nt vbi- 
I itn ipiid sHas genteiin cuntennum incido ct. pf)- 
crbelUinfelicitergcQp. ; fubiugindam. 4 regio- 
i. j »dqnaengniic«derectianidebebai Mitcdo- 
a, taiKjHJm pronincis , qiue panim negotii facere 
iCc ,& cuius expugnaiio ViX mererettir belliun apcr- 

/'fWfO.pniuin <ignific3li''ne p^lfiiii, ijuud infieciuiiii 
i. 7 mandato. g ceniiuduiein. fi[niitJti;in. 9 
ii&aci,babiti. iq dum creHcbu. ;i liii epuliilar- [ . '••■ \^^l 

i;6' IVSTTNI ."Ai ris , quac nuptias gencri pa6la ", occidcndum vM^ 
rum,regnumque adultero tradcndum rufcepcrat,.*ii 
occupatus n fuifTct ; ni filia pcliicatum «4 matris,& - 
8 fcelcris »5 confilia prodidillet. Fun£his '^ Itaque 
tot pcriculis,fcncx dccclIit,rcgno,maximo cx filii» '. 
Alexandro, tradito »7. > 

li quae cuni gtncro (uo has conditione» nuptia«. 
mmftcerat, vtmaritns iplius occideretur, 6c regnnnt .» 
fcftsa accipcret adultcr. i^ interfcftus. 14 libidt^'.. 
ncni , aduitcriam. i? inlidurum. 16 rex, quiex tai»-. 
tis pericuiis liberatus fuerst. 17 & tradidit regnuin Ar .. ' 
lcxandro. 

CAPVT V. 

1 TGitur Alcxandcr inter prima initia regnr, bcl- \ 
•*-liim ab lilyriis pafla ^ merccde, & Phiiippo fr«» '- ' 

2 tre dato obfidc , redcmit -. Interieclo quoque 
temporepcrcundcm obfidem cum Thcbanis gra- 
tiam pacis 5 reconciliat : quac res Philippo mazi* 

3 ma incrcnicnta egreo iae indolis dedit. Siquidcm 
Thcbis4 tiicnnio 5 obfcs habitus, prima pucritiac 
rudimenta ^, iji vrbc f^ucritatis antiquae7,&:in 
domoEpaminondae,fummi &phiiofophi &impc-' 

4 ratorisjclepofuit. Necmuliopoft Alexander in- 
fidiis Eurydices matiis appctitus 8 occuiubit 9 .- 

cai 1 Cum promififrit annuum tributtim, vcl, cum fol- 
^'jir.r:priscertampecuni«'.e fummam, & fratrem dcdii^ 
.ctnlfMcm. 2 tmit. ? pacem contJudit. 4 ii\ vr- 
^c Thcbarnm. 5 per tres annos. 6 die erjien Lebr^ 
lahre, 7 in qua adhuw vigebat antiqua fcueriias mcrura 8 c:-cx\\- ») n-.oritu:. 10 cjii. CAP. V '• "iJisMn, ."" '^'''"TO frjud ": 

|»6/i<pit *' »»»P»lra..p„?„ 

Si?''',""'"'^^^^^^^^^^^ 

6'*S»'- .'SS'""»"4.t 
"/«'■"»■"•" f.S™ '4'" «..i-i.- 

'•!"''i,.ts.''«'"....- -rsr 

5',;"' '"■«ii..fii„« ■"■" p"p.iii cArvt 
quantum '^ ea res apud omnes nauuucs i-iiui 

6 gloriac dcdit i?. llhtM^^vsnMctm fiicrihgU^\ 
Itnh vltuvfm reiigionum **r : quoii orbis viribusi 
piiiri lUbuit , (vlum qiti piacuia exi/^cret cxtitl 

7 jc !\ Digmim 'm^.x '7, 911 i dii? proxinius hj 
r;.trir. pcr ^ml-ui dc;;ruiii m»icllas vindicara 

g Svd Arlionicnfcr audito bcMi cuc.nu «3, nc 
CJrarciair. PliilipPiis tran«;ipt anriilhas 
mop)l.Mi.m, pari r.rio;iC ficut iint?.i ad «cnici 
til^us Pcrli: '9, occiipuiicre ; W nccjuaquam' 

9 nuii aul virtMtc, aMtc-enffa *0: fi .|uidcm tti: 
pro iibcrtati- v.^raccia.*,nuncpro facrilcwio publl^ 
co; tiincarapina holtium tcmpla vindicaturi ^M 
i; !!:caduerfus vindices> tempiorum rapttres d,i 

lOJ^^crill-n : aj;untque 22 propugnatorcb fcelcris,! - ctmi conrpcxilTcnt Itturcas cnronas, qiuc racriV 
fr.- ♦. A;.-.»!lini. S ft-rconkientiHm. 9 facrilegii. W 
irrujiiMr. II cultus (l:i.ini. li qiiintam glorijiib jtfri)jfIe>J: imtnfmores n 
3 H rebus riiLs, illo deo 
orc vfi fii«ant 'S: qnod illn 
Jltefsat'*; toc rtbrt 4h- 
::.l«i«oni impefimn tcrra 
(jnod nihil fine maifrtate 
lacTiKjuatn aut fublicae 
;;iin £icinu5 xdmiritie io- [^ 
(CiUia, piilcherrimis Itgi- 
at>; vt quid pofihac (iic- 
ifliiiti twij haberent 'K 
efleiGrmiji, quodalii.nenipc 
vindicwcnDt . (juEppe quod 
i. 14 in ptriculolo reruiii 
uerant oraciiliini Delphicum 

ji| niirum igitur cH , q«)<l 

rillta eranthonellii !Utibu^& 
ma,it:raiitmoresfuoi.idl>onas 
poKea caulTani nqii tiabertirt 

}ilctc£lmnii(i&inie & boBi' 

VT III. 
ffifit, variis diIationii)iis IVullra- 
liacmaJcrtatUtimentES, taciti »« 
r. £*ofi liaec Olynthios aggrcdi-ia^ 
eaim pt/ mifericotdiam, pcllcae- 
aos firatres eius, tiuos PhJLippus ex 
s^-veluti pirticipes regni interfi- 
), Obtiittc igiturcaulam vrbem U 
Liilem cxfcindit '4, &fra!resolim 
LCio tradit ^5 : praetiaqiie inoentl 
icidii voco ^fruitur. Indequafiw 
^tiCTet animo, ei liccrent, auratia ^7 
rgenti metalla inThraciaoccupat. 
i vel fas inuio'atam practcrmiitc- ij 
in ^9 quoquc excrcttc inllltuit i=. 
ittc i' cuenit, vteufflfratrf?sd'JO, 14 
::, oon contemjilatione i^ iullitiae 
cm nictuentct , ne J3 alteiius viri- 
34, difceptationum fuarum iudi' 

Sed PbilippuSi more l( in^eniilj 
m vekui ad bellum, inopinaittibue 
ruilocxercitafupcruenit: &rcgno i.decc^ti. ii cUtp.tbsr AifMed. li 
J^t. 14 iltlei, deuiftai. t^ & imcC' 
». qni iundudum dcliinali eiini ad 
complemento deliderii fui. 17 auiifo- 
rinCie. 99 Sii'Riiatirey, Captrty. jo 
tfti ^flito. ■iiM.oa quidem in coiifide- 
lA n^ppui. ;4 augcie vim altMiut 

<i i 36 w» ua IV STINl 

vBtumquenonHidicis morc?*, fedfrauda ' 
nis ac fcelcri: 37 Ipoiiauit. 

^f- non cinquam iudcx. 37 fed ti>^uamj| 
friuduliriiiAsJScIcelefiuf. ' 

CAPVT IV. 

I r^Vin haecagiinwr, legati AthenienlW 

3 ■'--'Kniespaccin adeum vencrunt. QiijB* 
diiis', Siipfe^ lejiatos Athenascumpacis a 
tionibusmjr»: ibiqiic ex } commodo 

j quepaxfxdla. £x cetiiis qiioqiic GraeciaCi 
Hiibuj, non 4 pacis amore, fetJ beili metii leg 

4 nc5veni.re. Siqnidewi crudefccnteSira,Tt 
li, Eoeotiique oraiit ^,vt 7 p-ofefTam 8 adiicriu 

j Pliocenfcsduccm Grneciae exUJbeac- taniai 
Pboccnfmmardentes'°, vtobliti " cladium: 
rnm, pcfire ipfi, qaum non perdcrc eos '= pr 

( ptarentij; exportamqtiei4Pliiiippicrildelia 
pari, quam parcerc hoftibus fuis malknt. ~ 
tra Phoccnfmtn legati, adhibitisiJLaCeda 
niis&Athenienltbus, bdhim dcprcoabant.iTi 

7 ius^Sabcoirdilatiunemicriamemeranr, fj I Cuinque lcgdti dTfiiE audiiL 3 PJiilippi 
iuxtavtiliiattni viriiAitic paiiis, 4 iiiiii k. t 
ira adiiDC reccns erat & ieriKbat. 6 Philippuix,.^— 
vtitfc. 8 apcrtunl. 9 conlra. 10 ardtbinlBoeo 
II dwiioblimrci:b<intHr. 11 Flioccnlci. i; malli 
magij Lupcrsnt. 14 pa&m. quaiu ipfi ' 
ccrli trar.i. n in fotUMlt Luedai 


X» t. laatiini taciniit aamiiiLic m-i^ 
jAriiuexcitlta, pii!chefrimJs Itgi- 
ne fonnatt; vt qiiid pofthac fi;c- 
libirisponent, nnn hibercnt ^9, 
rpeuneneflnGnccii, quud ,iiii, nemp^ 
u lcclm vindicjucraiit, quippc quoil 
ent Tkifci. 34 in peticulofo reruni 
i( coafulaenuK oriculnin Dclphicuiii 
incenennt. a? felicicer. :S iiipn- 
cit Tcbu). 19 mirum igitut e& , quod 
m turpe fecinui potuerinc commiiiere. 
ngeniaexcultaerliithoneftii iirtib;ii& 
qnique fbimaiKrantmoresluotKdbonai 
I. Vnde poftei ciulTim nin h^ber.iTt CAPVT m. rj ?! 5 crtlegiorum licentiam quacrilte vidcretaMVK 

luti rcbus egregiegeftisy tnCappadociamtrj 
vbiiobello pari perfidia gefto» eaptisqucpi 
lum &: occifis finitimis regibus, ▼niueHao! 
7 vinciam impcrio ".Macedoniae adiiingit.'- 
j^ ;j inde ad aboleiidam '* pcrfidiac famam, qus 

. .1 gnis praetcr ectcros tunc tcmporis liabcDal 

^Sj • pcr regna mittitH, & opulentiflimas ciuil 

^ . j 5 quiopin:oncm fcrerent ^5^ regcm Philippuin 

:'• , gna pccunia locare & muros |;er ciuitatcs , i 

f% na, & tcmpla facienda '^ •, & vt pcr pracc 

9 fufceptorCbi?foliicitarcnti8. Quii9cumia 

c 

4 iiu£lu. % publice, iii foro pnblico. 6 w 
inibus & aedificiis praecrant tuceiares. 7 amia 
fuiife. 9 prciicircitur cum extrcitu. 10 in qua 
padocia. 11 regno. 12 remouendam. i) Cc 
on.r.cs dicebatur Philippus fuperare pcriidia. 
ccrto!! homincs. 1$ qui notum facercnc, in vi 
iii..\gcrerit. 16 cjuod Philippus pro magna pei 
vtliri.ou.edcrc, tacicndos ir.uros &c. 17 talti 
min^s. qui vc-.writ haccepcra & reparatioiicm 11 
runi i'-.i'>l'>;unK]ii* ip i*. .'ufcipcrc, vcl liccntiam p« 
&i l w jcii.\.7". nicuni it" iummam exfjlupic* 18 
• jircrcnt, iy mfccptorcs. 
... mt. Non quidem paiior il 'e hofli- 9 
: difcurrus 19 per vrbem miiitum crdt : noii 
Ciisarmorum; non boilorum atquc hoirii- 
Ipina ifcd tacitu? mocror l^ liifliis, vcr* i;- lO 
pneipraclacrymae pro contiuTiacia h.ib-- 
a». Crcfcitdiirimulalionc ipfa '-2d Vor, 11 
iusdtmifllis ^3, quo minus protitcri^i li- 
^unc fepulchra maiorum , niinc veicrcsia 
vnuncte«5la »5, in cjiii!)i;5 2;criiti eranl in 
qucgeaucraiit, confiJtTabant : mifcran-IJ 
cviccni-^ fuam, qnod in cam >7 dienv 
t; nunc^Sfiliocum, qiiod non pofl «am 
iti eflent. ^nemfldmccluin. 11 fylujs. 12 riiicii-.it- i^ 
s. 14 piout. n haccvclilli. ir. pro s- - CAPVT VI. I 

f^*iiil'; aliosintxtremis(regnil«t 
«lil ; qiiOBdam bcllo' c.iptos in riippll 
R^ biuni ■ diuidit. Atguc ita ex mvila 
rr naiionibiKqjie vnum rcgnum popului 
R' Cifiit- Comporiti& ordinattsqua Q| 
kj^ tebws, Datdinos, ceterosque finiti^ 
r^ captos expugnat. Scd necaproximifili 
f fiinct?. Siquidem ArrybamregtitiE 
fuac Olympiadi ai(5H(]ima cognitioM 
5 pellEreregnoftatuit 1: atque Mex;in* 
gnumcius, vxoris Oiympiadii rtatretii 
honeOae piilchritudinis , in Macedon 
^ ne 5 fororis arccdit *, omniqueftudi 
tum7lperegnifimulato aroote ad (hi{ 
tudincm peipullt, riiaiora in eo obfiqi 
rusBjfiuceonrcientiaepudorcS.fiucrq 
cio. Cum igitur ad viginti annos p 
_ crq>tnin Arrybae [egnum pucro ada 
wadit, rcclcfluE in vtroque. Nam n 
A ius cognitionis rcruauit ■*, cui ademii 
&eum, cuidedit, impudicuia fccit 
rcgem 'J. ^ 

1 Vhitippnj. a adrtplendasvrbesciuibi 
proiimoE a^rcdilurbetio. ^decernit. 1 
4UI& cx voluntste. 6 vcniic iubei. 7 nltt' 
iiiin. g futabatqucPbilippniihuRCpuenir 
eniiorem tote. 9 fiuetxpudoreturpiliimi 
Alckandio,<]ui q.uafi edtiuc puci H4I. II Arr 
Aeamiu jj tttni fccit. 
CAPVT lam Pliilippus cumvenifTtt.folicifa- i 
eanitn ciuitatinm dircptJQne; & ex 
iwlicariEmvibium, quantae opcs vni- 
ifltnt, animoprofpicieLitJ ; betlum lo- 
bferre ftatuii. Ad 4 cuiua cmolumeo- 
TpcriinereratuSjfiByzaniiuui, nobi- 9 
iaiam vibem,reccptacalum terrama- 
Rusftittiram'^, inpoccHitem rcdegif^ 
vy claudentem (ibi porlae obfidione aennt. 4 !td cuius belli k\ia ipeit poffticopias 


i|6 IVSTINI •y dit ! nt$!UsJtbi ^o ^i^^j ^, ^ii/Wi tantum r^9M 
expleat 32 • ^ turpius putnre paru9 defuMgim 

g quamtotumabnuere^l : Scjtbas autem virtute*m 
animi^ & duritia corpgris ^ non opihus cenferi^Si 

lOQuibus *^dcririisl'hilippus, folutat bfidione By«J 
zantii, Scy thica bella aggrediturjpraemilTis lcgjl 

II tis, quo 27 fccuriores faccret, qui nuncient Atheaeg 
tlum Byzantium obfidet^ voujjje *8 y^ 29 JiatMmm 
Herculiy adquam in (Jiio IJlri ponendam fe venireu 
pacatum accejjitm ad reiigionem 3© dei petentA 

IZajnicus ipfe Scythis venturus, lllc3Syf P V«|M 

fungi 3J veUet , Jiatuam fibi mitti iubet ; fuA 

modo vt povatur , verum etiam vt km 

viotata maneat, poUiceturi Exercitum MiUeM 

f^fines ingredi negat 34 fe paJJiirum» Acfi inuitm 
Scythis Jiatuam ponati eo l^ digreffb fub/aturnm 
veyfuru7nque 3^ aes fiatuae in acuieos fagitta 1 umL 

I^Hls 37 vtrinquc irritatis animis, praciiumcoiM 
mittitur. Cumvirtute & numcro praeilarent wi 

■ ' ^ ' ■ ■ ' ' ■ ' ■ ■ * *! 

20 legiScyiharum. 21 Philippum. 22 explere».] 

aiit cius auariciae fatisfacerc Dofiit. 29 & (e habercJ 

filu pro mdiori turpitudinc , n paruamuiuraPhilippOi 

veiittmittere, qn^m fi cmiiia vecufet. 24 qiioad ▼ii«J 

tutcm. 25* aedimari. 20 per quod rcgis rc(ponlbai».j 

27 vt eo Hturiores Scythas faceret. 2% proinififle*' 

29 rhilippum. 30 ad votum Herculi exfoluendum» tA i 

cultiim huius dei pcragcndnm. 91 Athcas. 92 Phi-i 

lippus. 9; fatisfacere voto fuo , votum implere. 94] 

dicitfenon poffepati. 95 quamprimum digrefTni tiH 

fet Phiiippus, fe velle aulferre eam ilatnam. 96 & csaA 

wutarevcllc. 97 fcrmonibus. 38 luperarenc Philip*.! 

pi (xercituni. 

39 ?« I CAP. III. Vi uj» l'hilippi vincuntur. Vigiiit 
c feiiaiiiafiiiii cipta , pccoris 

ri ur^etwiqiic iiihil. Ea prtmiimd 
bScytliicJt Juit 40. Viginti it 
Biurum -iiad gcnus ficienduni 4-»in ^ 

I tii hiC pracili (figrifimt 
inopium Srythicdcgeniis. 41 Sri,- 
□)gentrindD&. 4; (u«ruflt. 

CAPVT 111. J 

■lenti 1 ab Scylhia, Tribalti Pliilippo ifl 
iMr=.™rmmd„„m,ni i 
atpracdae, Hmc iurgiiitn >, x 
Kqao iia 3in femore vulner»- "^ 
Vtpcr corpus du! cqmi', inter- 
Cumomncs otcif .m -t p. tartiit, pi.ie- 5 
eft. TtaSeythica.velutdeuotal, fpolia 4 
iofa* Maccdonibusfuere. Vbi 7 vero 5 
eprimumconualuit, diii dilTimulstum 
thenienfibus infert : quorum caulTae 8 
re9iunxere, mctuentes, nc viiJlis Athe- 
iVeluti vicinum incendium btlii ad fe 
o. Faifta igitur inter duaspsiiloante 6 
lat ciuiutes focictatc, Icgationibus 
Grae_ 

DFhilippHITCueiieretur. s rina. ; Vsque 
(nenur. 4 tCCc Fhilippun. j inaletlifta , 
libui onerata. 6 maximum damnucn Ma- 
utnltrunt. 7 poftquani, quiiinpiimuai. g 
umHiebani iunxeront fefe Atbcnienlibu'. 9 
. 10 boc bdlnm venirct. 

O 7 II «- ^ i 

4 

I 


V. Gracciain fjiigant 'i; cornimineni hoftcmi 

7 coinmunibusviiibusriiirmiEmsndum 1^:11« 
eiiimccnjtiininiVJliilippum, fi prolperepfi 
fucccrrerinc, nifi omucm Cracciain <JM> 

8 Motas 'f quajdam ciuitates Atlienieufilj 
iLinj^iuit quasJam jutcm zd '* Philippiim 

(} metus tidxit. 1'rQpIio commiflb, cum fM 
enfes [oiige maiore miiltum nLimero piaeft 
afTiduis beliJB indiirata virt.itc '7 Macedl 
TincLirt'ir.' nontamcnimmemoresptiflina 

lOtiac cccidcrc 'B; quippc adiicifis '9 viUnei 
omncs itica -o, quae tacnJa a ducibus H 

jl rjr.r, morientfis corporibns texcrunt, Hi 
Viiii-erfat; Graiiciac &: gloriam dominatioii 
vetiifliinmam libertjtem finiutt. 

II Escitniit,iiiuitaiitaclbclliimEerendBin. 
ptllenilum riH:. i; liiL-cbant tnim, PhillpPBi 
ciiniturnin. 14 bclli iiiitia. if quie paticbai 
pcrrnaileri. iS ad pattcj Philippi. 17 pcr^ 
Etm Maccilorium , qui pcr longi bella indnrati 
iS vicli quiilcm luuc Gtjeti in hoc pcoelio , fed 
cdidcrunt documtntii f rillinac fiiae viitinis & 
ter pugnandoocciiiliiu, 19 vutDcri acceperjnt 
ftoribu). 10 illa. 

CAPVT IV. 

I TJVius victuriae Callidc dinlm;ila(a i 
-tieft '. Denique non fblitJ facra = I-hilipp 
diefeut: noninconuiuioriftt: nontudos Oruni rex tle.eJcns ], 8e metu bci- 
imnecellitJt.Sc/thjiiruIuit-t: lu- } _„_ 

icminis Mac.ilJiiib.ii ti:r.anciari f]]* 

t, nefue auxiiium eim fe pcltjje. ne- '■ 

em mattdajji %. N.irii tie^ui vinili- 4 
•inumtgeyt 7 S<-ytbas , q^iikn mcliu- 
■ Kt-qut hendcm /.''4 iu.-^/wiii 9 fiVio 
i 3'.iditi5 PliilippiiS !cif.itos ad Mhi- 5 
iTtnenfa: '° oliliJionis portiu:^cm pc< 
: inopia " d;ferere beLiun co(>,i«ur. 
Tomiius '* ciiiii fac-;tc d-.bere,ij 'od'i 6 
iin a-.ixiliu.n eiiis militib::;, v.i r.ni- 
iJ:mvitac, nonmcJoi! c^'i.;i i-r;i:ji'* 
, Aliieas incenientiani -7 cocli iii- ttn-ac 
ncauTif,iS'li, quaenon p.itrimc:;!;:, v 
iiaSircJ -.'ix alimcnta e.<iiiibcaT, ri.-f,if>-.- i • t 160 IVSTINI tiffimi qiiique x8 rci cius ipfuis criminis poflulj 
rentur '9, quod per iniariam fe 20 in exilium egifi 
rcnt, liuius conliantiae fiierunt *i, vt omnes (e au« 
(!^ores faterentur , meliusque cum rcpublica a- 
(flum '2 cnm »3 damnati eflcnt, quam cum rc(li-| 
10 tuti.contendcrcnt 24. Mira prorf.is audacia : de 
iadicibus vitae necisquc fuac, qucmadmodam^ 
polTunt, fcntentiam ferunt ^5; contemnuntqw 
abfolutionem 26^ quam dareinimici poflTunt; 
quoniam rebus »7 ncqueunt vlcifci, verbis vfiu^j 
pant iibertatem. 

18 il!i omnes, quierantin vrbt* potentiffimi. X^i 
kkriaccufarentiir. 20 iudicts ncuos, 21 tantam coo»] 
flanti:i!>i in hic calar.iitate Cna. oiltndcrunt. 22 fuiSL 
25 illo tcmpore,4Ho indices hi noui damnati elTent. 9l 
aperte diccrcnt. 25 fententiam animi fui dicynt eo mo- 
do quo poffunt. 26 liberationem a iudicio & vitae 
pcriculo. 27 reapfe. 

CAPVT V. 

1 A^Ompofitis in Graccia rebus , Philippus omnl* 
^-^umciuitatiumlcoatosadfbrmaiidum ' re- 
rum praefcntium flatum cuocari Corintlium iu- 

2 bct. Ibi pacis lcgem * vniucrfae Gracciacpro 
mcritis fin .;ularum ciuititium rt.:tuit; concili- 
uinqie 3 0'iuiium, veluti vn'iin (cnatum, cxo- 

3 miiibus Ici^it 4, Soli Laccc^aernonii, ^- legcm & 
regcm contcmfcrunt ; fcruitutcm non paccm ra- 

ti 5. I Rcdigendurain certam formam. a conditio- 
Rfs. ) comitia, ccnuentum. 4 ^ligit. I fiieruBt. 

IIL 

Tribalhi Philippo 1 
itum ditiiro«^ ; ni 
Hinc iiirgi .«n s, 2 
1 fcmorevu.ncra- 
eius cqnr.i intcr- 
4p;itdrcrit, prae- 5 
atdcuota5, fpolia 4 
cre. Vbi 7 vero 5 
diu dillimulalum 
juorum caufHiC 8 
es, ne viflis Athc- 
idium btlii ad fe 
r dLiaspaiiloante 6 
te, Icgationibus 
Grac- 2 rixii. ; '. Mii.'; 
uir.. 5 '.iK-.:v<.l-ct.i . 
niinj d.inHiun M.* 
, qii.-nipiinum V» 

7 k\ t\ inDCii.iiniiiournciDM>«f, pcruicmcKjuC) -/lu 

S ae niiptiis pater generum occupaflTet !^. 
{limulis iratumvtrique Paulaniam de impnnil 
tc (lupri fui querentem ad tantum facinus it 

9 pulifTc crcdiintur 17, Olympias certe fa;;ieni 
pcrcullbri ^8 cquos quoque praeparatos babuij 

lOlpradcinde, auditarcgisnccc,cum titulo »9 offi*] 
ciiadcxcquiascucurriflct^o, in cr ce ^ipcndeiiF 
tis raufdniae caj.iti , eadcm «= nocle qua veni^j 
coronam aurcam impofuit : quod nemo alius au«* 
dtrc, nirihaec»3, fupcrflitc Phiiippi fiio 24^ po- 

II tuilTct. Paueos dcinde poil dics, refixum «5 cor-: 

pui 12 profugcrat. i; & vix pcrfuadcri poiuit per 
preces cognatorum, vt rcdiret ad patrem, qui ipfc filiuni^ 
reiiocabAr, vt cum co in gratiamrcdirct. 14 excfta* 
bit, inftlgabzt. 15 & procul dubio ctiani porruafiirct 
icgem. 16 nifiPhilippaspcrmiptiasgcncri hacc con- 
filiaanteutrtHf.t. 17'iMcjue credituni cft, quod per 
hn> c.-;iiiu'.s Olvmrijs & AUx.inder inftisAuerint ad 
iaiiii:»:i t.i'. iiujs ]r\»uf*iniam, cjuiaiioiiuin iam iratuS crat 
Phillpp.. & Aital", & qucrcbatur, iiuodftuprum fijusna 
Vi.ilippoiionnnfrtipunitum. ig intcrtcili^ri, Paufa- 
/iiac. 19 lui) practextu. 20 vcniflct. 21 patibulo. 
22 ineadcm. 2; Olympias. 24. dum viucbat Alc- 
xandci-. 25 folutum & ablatum a cruce. 

s6 cor- aiilhuefibi iniurine rumlit. 

CAPVT VII. 

hmn eft cthnii immiflutn 'abOlym- i 
lenutre Alcxandri fuilTc: nec ipfiirn 
Irum ignarum paternae caedis exti* 
quippe non minus 5 Ol^^mpiacem repu- fl 
&pri«latdm fibi Cieopjtram l, quani fta- 
?aufiuiijm doluifle. Alexaadrum qi.o- 3 
gni aemulum fratrem ex nouerca Ihi- 
l!niiiiircfi:eoqucaiSiim7, vt inconuL:io 
imam ciim AttaJo , mox cum ipfo patre 
8: adcovteti^im ilriflo 5 glaJio e;in) 4 
SConfc:cUtUTrii'-,ac^reouc a filiicacdc 
m preci!)Uj exoratu; ", Qujmolircm _ 
Wexau- ' 
BgfHi/fitf. extir^tuiii fviiiri; hunc V^urjnicm. t IVSTJNf 

AlexanderadauunculLiitire in E[ 
) tre.inJcad rcgem llljTioriiinconliileia' 
^■icreiiBcanti mitigattis ert pairi , 

7 co^oatorum aegre rcdiie «mpulfus <l. 4 
^Qoqiie fratfcm fuutn Alexandruiii Epf 
inbcil .m riibornabat '4, pertiicilTctque, 

$ ae niipiiis pater geneium occiipaflec J 
ftimiilis iiaiumvtrique Patifjfiiam de i( 
te ftiipri fii» qiteientem ad taniti! 

5 pulifTc cred':niur '7. Olympias i 
pCFCufrori i8 equo) qtioque pracparetot 

lolpfadeinde, auditare^isnccciCuin titulo 
eiiadexeqoiasciicurrinct'0, in cr.ce ='p 
lis l'aufaniaecapiti,eadcin ^' nofle qui 
coronam aurcam impofuit : quod nemo a 
dere, nifihaecM, fuperftite Phiiippi fi'io ■ 

II tuiHct, Paueosdcindepofldies.rcfixuiii 11 profHgerai. i; & vix perfmderi pc 
prtces cognaiorum, vt redirct ad paiicm, qui ip 
rtiiocabat, »t cum en in giniiam rediiet. 14 
b«, inftigab»!. n & piociil dubio etiim pM 
regem. 16 nifiphilippuspermipiiasgeneri hi 
GliaBnttueijjirct. 17 iiaque creditum tft, q 
ha< caufrji Olyiiirias & AltxiiMlet inftieaa 
taHtuiiitacimisFJnrdiiiam, nui alicqiiiu iam iri 
Philippo St Att«l", & qHereUtiii, qiiod ftupTni; 
Philipponontuiflltpuniluin. is interfcaori, 
niae. 19 fub prnctextu. 10 veuiffct. ai p 
ai ineadem. j- Olympiaj. 14 dnm viiKb 
XMdv. sf foii«iiin&d)l»tum»tti«e. 
,_^. 1IIW iiu.criccui 99, iiiiirc vi» 

e^t» 34 (peAacDloque penden- 
BpOtitai eft If , ad quam 3^ per parrici- 
laneffat. NouifTiine 37 gladium , quo 13 
USlScft» Apollini fub nominc Myrtalis 
t : hoc enim nomen ante Olympiadis 
uit 39. Qnae omnia ita palam fa^.) 14 
o tiinuinc vidcbAtnr , ne facinus ab ca 
n non 4' probarctur. 
pns. 37 Philippi. 2g iiiterfe£Vori. 29 
:iiis celebrari. yj (ingiilis annii;. 3« dum 
: populuni ad fujitiftiiic.nim. 52 Olym- 
ita fiicrat cx niairimonic j; pcfttjuam 
:erat£iiain Cleopatrae in grcnuu matris. 
(fim laqueo interncerct. 3) & vindicauic 
pias iniuitara fibi fa£(ani , cum fpcc^aret 
pendvntem. 9(5 vitioncm. 37 tandem 
interfc£lus. 39 it;i cnim appellata fucrat 
um adliuc parnuia eiTct. 40 vt Olympias 
tiam. 41. vt. i ^ '^j 7 Miicricordia in eo & per&dia pari iuredi|(H| 
'•iu\ 8 Nulla apud eum^tarpisraddviocendii*» 'S 
duspariter, & inTidiofus alloquio x|; qofl 
promittcreC)quamprae(l3ret: inferia&io^ 
^ tifcx '4. Amicitias vtilitatc , non fide 'J' 
y\ bat i^, Gratiam fingere in odio »7 , inflro^ 

ji) inter concordantes odia, apud vtrumque 

; ! to am »9 qnaercrc, folcnnis 20 iHi 21 confuetudi 

:'l ter haec 32 eloquentia , & inflgnis oratio, /i :\ > ;■! 3 vti reges foknt. 4 genitos*. 5 norte ni 

»v, 6 morte violenta. 7 magis cupiebat egregium 

'.V citum (juam appirfltum conniuioium. g eiiis 

rj snaediuitiaecoafiftebant in inftrumentic b«Uicii 

opibus fuis vtebatur ad bella fufcipienda. 9 i 
guidem ftudio quaerebat diuitias, fcd eas non 
diebat & feruabat diiigenter. 10 quamuis qt 
ex bellis aliquid raperet , tainen. ii fbiebat ea 
mifericordiam & pcrfidiam. 12 parum aefti 

vtacerf. ne.r tnrnia medid . (i mndn hrifl-e.s fim» vEntcofaaruTfaciS- 

ptiiRiKiitmnum dec^Tci ornatus ^4. 

II fiiccdlit, & vimiie & vitiU a 

i, VlnccmliMiio vtriqiicdiucrra»*.ijjj 

JrtibufbeiUtraflabjt. De- 

e *9 hollibus 3°, hic palam fu- 

ntioriliaconlilio!', Iiic animoma-i} 

I Inunpiier diifitniilare , pkrum-i^'' 

rc 31 : hicJ4 vbi 3) esarfilTei -■«.ni 

nec nioduserat 17. Vini nimis IJ^ 
Kiuiil loquebiiur, aigtitum erit & tlcgani. 
HcniebUiquicdicctct & Dmtii^aeni c-i.ini 
ilbm'. »( qui pltiem in vinutiliiis 8c vi- 
t. Mi6 alio inodo vinrcic tioltei fuis fo- 
aliomodofiliiis. 37 Alexinder. sBcal- 
il. 19 folcbat. }U lihDflcs dcccpiflct- 

(lUin projligairct. ;i quod cnntilium. 
34 Alexiudcr. ;s <i. JG ad iram lom- 
. 37 iwc poteiat diflirre vltionL-ni nec 
rL )g tx. poftconiiimuiii. 59 proeliiim 
. 40 inpciicula fcle coniicerc temcraria 

uiun. 41 £icpc vulnuaius cxccffit c «« 
IVSTISt Igamicos regna 44cxerccb3t. Amari pate 

I lc 41 ; hic metui. Literanjra cultiis v 

' fimilii, 4* Solcrtiae pater nuioris, b 

■t 19 dei 47, Verbis 43 atqus oralione i^liilif^u 

. aOtebiis49modEratior. Parccndiviflisfilioa 

& promptior &honenior. Frugalitati 1° 

j^ ailiiJiuriaefilim, magis deditus erat. Qyi 

artibusorbis imperii fundamenta pater iee^ 

ristotiusgloriamfiliuBConfummauil S\ 1 4; exeonuiuio, 44 iinperiuinRegium. , 
lcbat. 4fi vterque eruditus erat iii lludiii & 
47 patermaioremidhJberc folebat induftriam 
aiiieni maiorem tidirm. 48111 verbic. 49 jn 
agendii. |0 parEjnoniae. 51 per quas artt). 
eatdem xrtesnliiisperl^cii&acquiliuit glurl^D 
^tcijait lineniperdii^. 


vt \. .. ,s.-.-.ci-f ^ ' r>af*''^*" ,,'\i>^<^' '. ■■ «•■•^' 
^ , 170 


IVSTTNI ^ 


6 piitalj-tfrcJ r 


cit parricidas. Oltenii '^m 


fusgenus, vb 


■Tin tatitopopuloiioiirolifl 


ciari, vemm 


tiam filcri pjrncidium [d 


ut ejt «juinij' 


aginla liberii nemo iau 


f„, ,=ca. ..u 


paier.ia maienas, aut V^ 


uofciiis, aAit 


idulociniapatfis, a lantaM 


7 nitaCe rcuocar 


t'». Adeone vilcispata 


M nomcn apud lot numero si fiiios fuiry v^^ 


lurapracfidiot 


tusctiam aduerfus hoHci 9 


buErat, eotuir 


inf.diis circumucutui ", 1 


abhotlibusqua 


m a filiis fiierk ! ^ 
ciilo pUne timilis cii. 17 qB04 


ibftraherepoiue 


.(. 19 conteniiLira. 30 p«riw 


haECVOKabunda 


«Uganttr. 11 circumditUJ.i CAPVT in 

] /^AufJ pirricidii fceleratior ipfo < parri(4 

S ^^tuit. Oi;ciroqui;'p;C;ro fratcrno bdl(> 

C<.)ius mfntia fuprahabita t:i\ ArpaTiam pellic cius rcx Artaxcrjtes ii 

3 HaacpatrcincEdcrcfibi, ficuti tcgoum, Dar 
poltuiauctjl i; qui pro 4 inJuli^critiii liiatn 

4 b;r05prim'jfr,il;uri!i:i Uc dj.-.crat: mo,i poe) 
t.r.tJad.icl.is S, vt 7 lionellc oc^arct) oiiod 

I Qn.iinipfiimp£iiicidiiini. 3 ia bella. 3 I 

Fiuii puliuiE'ji,'i'dt, vt patCT (iiil Jirct hiac conius 
fi]ini,4Uiflii<Jiiiu,tuinLiu:rqnuuii!c^'er.v. 4 iuxti 
Biiirtni (iiniu tii^3 lilim.!. j reelfe iUii.l, c p-i.:nit 
iprninpiomiPioniihuiiis. 7 viiii iubhoaelto pr-tti 
aiaegarc-pcSit. -.^3 biim (bciis, F<C£nas 
paternae maicftatis vltori:)us if:< 
5« quoque omnium '6 ciim libtr;- , 
'cAi^ium tanti rceleris extarei 'S , 
Poft liaec Artaxsrxes oioH:o ;:: dJ ■ 
O W dcccdit, rtx =o q am ci':: ir* IVSTlNi v! mtm^ ^ tribus 4 parricidis haberetur. Atque it 
luti purificato regno 5, bellum Caduriisjnf 

g In eo 7 eum aduerfus preiiocatorem lioft 
Codomanus qisidam , omni m fauore 9 
cclTiirct ^o , hofle caefo ^\ vicloriam fuis ' 

4 ritcr, & prope amiliam gloriam rcHituitM 
haecdvcora H idtm Codomannus praef 

ij Armcniis. Interic£lo dcindc tcmporcji 
mortem Ochi regis , ob memoriam pril 
virtutis ^5, rex a populo conftituitur »^, 
nomine, ne quid ^^regiac maiclbti dceflct 

6 noratus; bellumque cum AlcKaudr.o Ma 
diu 18 variante fortuna magna virtute j 

7 Poflremo viclus ab Aicxandro, & a cog 
occifus, vitam pariter cum Ferfarum i 
tiniuit. 4 ^i!.nn ijui Jcm fratrcs psrriviikie. § pofl 
vckui piirgaucrat rtfg.nuni a p.tiricidis. 6 incipi 
lunigererc, 7 beliu. g Vnum cx hoilibus» (\ 
piiguamiingulavcni vnum cx i^cifis prouocaucra 
cui omnes il.uel>ani, cuiii omnium conrcniu, apj 
& gtiuilio. lo in campumpu^\!iac. ii poltquin 
•r^.^iv.annushollcm occidtrat. U Pcr(i.s. I3 rcdi 
: ^.r.ropicr hanc icm lortitcr giitam. 15 clim « 
raj foititudinis. 16 cligaui- CodLiuajuius. 17 
•ici.: la cum tortuiia ni do i'cri'aruin a pariibiu 
's: i.iodo Aiexar.dvHm iimarer. LIB «'••••. ';i j:-:.'" ••-•'"■"• ■;":«« •^•'^^■■•- •" '■'■ 

,..»'"■••"•'■':,„:.•:..•• . ,....-■.-.. ^•'•'•' 

5?/««'»''";:.;:,.:^'^^^-:°...... •^'•'••''- 

Mriir.f'' '«.'■;:..,.•''•■•'•'''"'•' - ^' ..,, 178 IV8TINI ■ ^-''^m eu . V iclor J.K'/]! !e parf icip;- s, excidiia vrbiunr 
ri.m,criKiclirat m iiicThe^^^anorum referebanl 

Q (r'5jM --»' riPi"ri;!S :'0m pra..f'.Mia fantum , vcSri 
ik vetcra «5 aduerfus ( rj:c'>ae librrrtatem inii 

IOP«^i*-<-^ '^ Quamohem 9Mum cos *1 ommi^ 
fcpulorum cJJ}: quhd tv/ e>i e$ rtjanififiari^ 
qnod iuretitrafulo fe (>m*es ^v oljlril^xeyint ^ k 

31 vifiis Perfis Theuus dirwrent, AdiicjaBt \ 
fccl.?n:!n priorum )0 fabalas J^, quibils omni 
fccna:. 5*rep.cucrint3J. vt non pracfcmi tanCfli 
perfidia 34, verum &: vetere infamia iniufi fi 
rcntJS. 

39 narrabant>aThcSanis fdasvrbe? crndeUter fiilj 
vaftatas. 24 aniorem Th-.banorum erga Perfas. \ 
odia. 26 (iniui acciifanres. 27 Theboncs. s8 dji 
ntir..iC manifeilumni. 2'p Graeciaepopuli. ^c ofii 
a Ttiebanis commijfordjn. %\ narrationcs ftn vcl) 
feiiiiclas. rs^i. theatra. 99 Graeci. 34proptcrpcd 
di^m. iiS Thebani. *^ 

CAPVT IV, 

TVnc Cicadas vncis ex cjptiuis , cTafa " pl 
t-.lLite cliccndi : non a Rcge defecijle *^ qu^ 
j, i^iterfifnmi ^ Audierint ^ Jcd a regis heredibux 
quii-quid in ev 4 /// admijjitm 5 , ereduiitatis ' 
ncn pcvjiuiae culpam ejje ; cuius tamen iam m 
'r,u l > jHppiicia pepend:£'e ^ deleta tuuentuti 

ntii 

I p-ftqutm accc-tr.it pottttatemlovjutndi. iTh 
i;\noi. 3 fuilTcinpiociio. j, in hac dcfcftione. 
p ccatum 6 LtlcbsgiiiHhrgkeit . 7 Thebaros iai 
) oina:» kniiiiTt; magnas huiu^ iuAe cr<dulitatis«diim ipfi 
( ura liiu(*n;u& occilit^tt 

% VU^H m regis mutsHc fe dic.T ^iU c '. 

cr. 17 ad€xpcricr.ti.::v. .;\*i':futa;-:'j 
aboDifiibus c;*..-r::;.;« y':\ vi . ly » 
6ciu tQi non libcr .. !: 1. 1; .. t: .:, 
tosnnts <5icercr.r. c-.rp..^ •^i»:*:::, vA 
l»ppi in iiiio ciTc mntiiain. 

CAPVT. IL 

-a paternar-.:rr. •>:.;: i:.;:-.::-!: f :'* ' . E 
"it : omni 1 g i -•.:!.* c '..j ."« .: ■ i * 
occidiiiifnt: foli A!c::-- :..:•:> i ;•"."• 5* 
pcpercit; fcrua:.' L". c« " 'c:- 
fyae: narnr* v" "• • '"• C' ■'• " '^ 

' initia ^ r.Kilt.i- «•.•::t?» roV. ?'.:•:*• ^, 
: oricr.:c5 nnr:;-!'.:.! ;: i • , :;'••• 2. 
n^bus rc*.:'i<; x^inxVir. u, c.i.-* > ^- e; 
SkOi conunJ:^ '• . \\\ cx-.-:^--: ^'5 I, .♦ 
17« IVSTINI patris Carinihum eiiocatis '4 d<i 

6 in loc>iin evu 't C ^d^tuitur, Incl 
de j iUt Pirric m >el!um Ji^reJit 

7 apparjtj oec.u-Mt K nitiici tiT, A 
LacsJiemonio- »b ea id PtrC» dtt 
r;ma!:e «ius Heie^ioni!, miino jc 

8 aP«'ii corrrta-", D.;mofHierten!i 
f:i:ire''',q.n.\I'C;Honiimdelrta)»o 
ij-rcf>r f iTr;b.i-lis irTir.naiieri 

y .:t, >l:i:< o.:-i. -■?!.■ m^tjros or 
i;.;i.:;-i ar,;mo.= cS':.- ;rr'cfi<Iia 

icc -.niri-*. C3_.iVi<moii!)iiioccurf 
i; ^ii-itite i:!!;!.!! r""'"]'"^ '■ CAPVT Uf. 

1N :tit\>.:, l-,onu,;s " TlicfTilos 
:i;-3i,:i:-..;;;c i^liiiipi-i pjtris, itap 11» . be^^*-^*"" ^-^^l 6 


.-, raU>v«-^^^5^^ s 
>cxii^^s'''':T';^na^*^^^^-'' '♦\ ^mn 


^t" 1^4 IVSTINI 

jr2 cctionum fiipe.ata ^^, tergi «9 vcrterunt, J 

13 p^na itaquc cacdcs Pcrfarum fuit 5^. Dc exc 

tu Alcxandri noucrn pcdites, centuni vig 

cquitcscccidorc; quosrcx impenfcj^ad ccn 

ruin exemplum humatos, ftatuis equeilribus 

nauit,cogna'isque eor.jm immunitatcs 5- d< 

14PCII vit^oriammaior parb Afiac ad eum J3 d 

15 cit 34. GciVii 6c plura bella cum pracfeclis Di 

guos iam 35 uoa tam armis , quam terrore no 

nis fui vicit. 

sS fucrunt. 39 anrugerunt. ^o mnltiPc 
fncruiitocciii. 31 honoriiicc. 32 certa yrinilegifl 
AUxandrum. 34 Perfas dcrcruit, & ijponte fe iubj 
potcftati Alcxandri. 55- nunt/^iorro. 

CAPVT VIK 

1 l^Vm iiacc aguutur, intcrim indicioicap 
•■-'adcumdcfcrtur^.inndiasei 3 ab Alcxan 
I.ynciRarum , oc ncro A.ntipatri, qui pracpof 

2 Mac doniac erat, paraii, Ob quam cauiann 
mcn^, ne quis 4 intrrftdlo co 5 in Maccdonia 1 

3 tiis^^orirctu!, in vinculiscumhabuit. Poll h 
Gordion vrbem pctit 7,quae pofita 8 cfl intcrPt 

4. oiam maiort ni & nunoremxuius vrbis potiun< 
non tam proptcr prardam cupido eum Cwpit 
/cd quod aiidicrat in ea vrbe , in teniplo louis 
•;^um plauilriGordii poiitu"jCuiusncxum 12 fi c 
fol 

I Pcrindiciuni vniusexcaptiuis. 2 nnrratui 
i»'>andro. 3 Aiv.x.ndro. 4 aii-.uiis. s inlidiac 
p" icditio, 7 proH».iiciiur Alcxapder. g fita. 9 
tn{Mnd4e. k. .uiininm ciui ©ccupauit, |i dTer» 
oftenth. 13 nodoSe flasiirtl, toilM 6 

utJcoseTlior'* ekilii» Gi i 
. , iin (atu, & ni.itura iiilpctij 7 
tuUMuc tonptli ctTc vice rxcilici e 

|K^ ffKAuntni i'^ ruii: ijuip- 9 vidj^bAiiitir habtrtlngcnia tt-.' 
itann&oi nriliics in inueif in 
lima vicc Arwnt confntxtrs naiiit,cogna*isqiie eor.im immunitates imndil 14PCII viiloriammaJorpars. Afiae ad cum 
I5cit34. Geirit&plura bellacum pracfe(flis Da 

guos iam 35 uoa tam aimis , quam terrore no^ 

nis fui vicit. 

cS riKrnnt. 39 flnriigenmt. ^o mnltiPeii 

fntrniitocciii. 31 hoiioriMcc 32 cerca yriuileeia, 

Aicxandrnni. 34 Pnlas vkrernit,&ljjponte fembic 

roteftati Alexandri. 35- r.unc/'orro. 

CAPVT VlK 

1 l^^''" ^^^cc a<;iuitur, inicnm indicio > capt 
•■-'adcumcicfcrtar^Jundiasei 3 ab Aiexand 
I.ynciH.irum , gj nero Autipatri, qui praepofil 

2 Mac doniaeerat.pararj, Ob quam caufam 
men^, ne quis 4 intcrfe6lo co 5 in Macedonia ir 

3 tiis^orirctui, in viuculiseumhabuit. PoRhi 
Oordion vrbcm pctit 7,quae pofita 8 cfl intcrPh 

4. «iani niaion ni <&: nunorem:cuius vrbis potiund 
non tJUi proptcr nr.T dim ciioidr» riim r. ni> 
,..,f '-^^ A^ ■ ^ wvtii >«%i^r«>T«MM rvamio.Tvro vetere&: anti(]iuoic 4^«....^. 
. ..iii « cl:c?rcnt, in dcprccjntes eiiis IntroitunHB 
£,':c«:irfit*-f, vt vrbi cxcidinm inin:tretnr: CffnW 

ilr.nru- ci-icrcitn i:j(iil.ie appiicita non mini 
ar.iniolis Tyriisfyucla C.',rt!n !i!.«-T.rij:in, bsjl 

. ■? c::c!.*it'ar 2^. Auti«'hil eiini rvriis an''mns • 
I^ic! )r.:scxempliun,q'ac (.ji.iiu.iir.c conviitaSJ 
rcri!a:u partcm orbis quaelijrct »8; ti;me *'>dB 
rcp.rjs, fiibeminisrui^pir.spjnrni iWiHct iii ini 
r-' I o vjiuercnJo, qii:i'n CiWi 3» i:i rii*;.'.J.i libcrtate 

14 .^.m-^tii-itijrimbclliactate >- Cartlurjnem, i 
vircclilris 33 moxauxiiiis, non magno 54 pollttnw 
^'oitpcr prodiiioncm cipiuntur. ^ • 

!•; lub pra.Textii. 20 poftqu.im acct.pv:r«t hoe 
:v.!ni:< cnm giaiiarum acticiu'. 21 cxjbi:u'«uia. 28 
..v'..*cniciiii>. 2j AIcxa'1 i.nmfiicrc iilpc.lpc, aj 
- • • ♦^'»«>i:< 'A\ ct.MriM cos lcMtos, qb 4FVT XI. 

( AlwuBticr, Aegff<iim, CiJici- % 
imine ■= rccipit, Ad Io:itin 3 z 
m pergk t, coarulnirui < & dc 
^GttHraiucn '•, & dc originc fua. Nam- " J 
s Oiyinpias cotHefla viro Tuo Phi- 
t, AkxaJKlrum non ex eo 7 fe 3, fed « 
liimagnituditiiscoricepine. De- a 
ivllimo prope 5 viue fiiae tem- 
Wfuii'» lan ejfc '°, pslam 'i piaeji- 
~ _ : eaulta Ol/mpijdcni , veliit jj' 
ipiptiTam^^ccpiidio 'Jdimifcrat. Igiiur p 'dit '9. iDgrcdicfitcm =0 t:inp! 
ntilUies vt 'I Hammonis filiuni riiiKiiit. 
ecus dd adoptiane, liQcfcpjltcccnfcri ru- g 
. Rogat dciodi; : en mHis interfeftdrts (| 

J^expugnatimTyriim. i proctio, 3 louii 
^ 4 prDficiftitur. i ilnm coiiruiiit vole- 
ictfoa. G 4it)li. 7 Phillppj. 8 m.ici-ciH. 
pn^tHjrmpiadem. g drta vltiTniim vitie fa.if 
K '« Alcssndrttm. 11 publite clixcijt. 11 
nHcreoi adulceram. i; rfpudiniicut. 14 {tir- 
■inaDMdedaccre. ly aljinfamiisilulifvii. Ld 
^minn. 17 iivllruii. ig laccrdiit^.t luui). ij 
l6cupiat, VI Gbt ri.'rpuiidcstur, 10 cum igitur 
^cr Mgtederetur templum. 31 taiiquam. 13 
MK:,^adaf<iac idoptiietur in lilinij], labctvta- 
mdiiit, Iwesi tfle liuiin piucm. ^ lOft IVSTiMt to fuiwr^im^ quMm ^fi vifior voUt 33. 
drO' refirrtfi^i^, fP^>**^ filum moriiens. 
gratiam : frecari fupermn 95 mferumpl^ 

IX mina. i^, &• regaJes deosy. 37 MtilUl 38. u 
rwn.ommum vlfiovi contingat imferium^. . 
fe iuflam magisy qtiam grauem fefuJturat 

l^niam orare i9', Quod ad vltijonem pertin 
iam non^fiiomf fed exemfli 4Pt commuun 
omnium regum efje caufjjani , quam f ^- negfig 
ilU 4.^ & indecorum &' fericulofum. effe :. |a 
cum. in. aJtero- 43 iuflitiae. eius , in. aitcra ^ 

13. iam vtilitatis cauffh verfetur 45.. hy quam 
vnicum pignus fdei regiaCy dextram^^ Jefi 
dam Alexandro .dare^ Pofi baec porreQm^ 

14 »M 47 exjpirauit 48^ Qiuc 4^ vbl Alekai —— — «Jl»— 1.1— — — 1— fc» ■■■!. I I ■! 

^l matrem fuamliberosq^e eo modo gratitNd 
Hiam eftenritros efle«.<jtto Ti^r. velit. 34 Darium 
fiiperorum deorum.. ^6 potentiam 97 regnmre 
r8mque,.prjieildes. 38 vt Aiexander impetret.. 3 
rogaredemum, vtAiexander curare velit corpuf I 
iion tam dignisvhonoribus ,. quam potiusioilo mod 
peliri. 40 fuamnoBefle iamcaufTam, fed potii 
mcndum elfe, ne in exemplum caedes fua trahatur, 
iiis, niii Alexander vkifcaair regem occifum aparric 
41 c^uiTam&vItionem. 42 Alexandrx). 43 in 
onr.. 44 negle£liouepocnac. 45 agatur. 46 i 
manum. 47 cum militi dextram porr.exiflct.. 
ir.cnr.nstft. 49 pofiqvamhaeconuiia- $0 m Alexander vidilT» corpus mortui regis^ 
iiuit, quodtaniiis rex per tintiim fcclus dc- 
ri. la- iii' fiputcnini icgum Pcilicoiucai 
m 194 mTiNi ^ ■*, ■»"1 parentisfHiJit vltus ^3 \ refpondetur : ftfrfvw f|H 

nec pojje interfici y nec mori : regis Pbilijipi peK^^ 

10 i^^Iam piene *4 vltionem ejfe, Tertiam *5 int^l 
rogationem pofccnti, vi6loriam omnfiiimbeilo|| 
rum , pofTcnTionemq le terrarum dari-^ refpon^tl 

11 deiur. Comitibus ^7 quoque fuis rerpODfum 4|^ 
vt Alexandrum pro deo , non pro regc .colerent^ 

X2HinciHi^9au£la}o infolentia %^.y mirusque aDM 
moincre.iittumor %\ excmta )3.comitate,qiian|i 
&Graecorum iiteris34r, & M^cedpnum iaftitu^] 

13 tis 35 didicerat. Reucrfus ab Hammone Aicnunjffl 
driam condidit l^, & 97 coloniamMacedonum.ca4f| 
put 38 cfTe Aegypti iubet. M 

i^ puniuerit . 34 Qinnino, piane. 25 AlexandQcl 
qnipofcebat. 26 promitti a louq. 37 his , qui ohj 
mitati erant Alexandrum. 28 ftiit mandatum.. in 
Alexandro. 30 fiiit. 31 fuperbia. 92 elatio, (iiper-l 
btj. ;; comitas vero & humanitas eximebatur ef I 
ciusanimo. 94 per litteras & phiiofophiarn. 3I perfl 
lcges & confuetudincs. ^6 exftruxit vrhera. 37 4p.^ 
hanc. 38 primariamvrbemin Aegypto. j 

CAPVT XII. 

1 "pN Arius, cum Babyloniam profugiflct, pcr epS^ | 
■■-^ftolas Alcxandrum deprecatur ^ redimcnda- 1 
rumfibi captiuarum poteftatcm faciat 2, inque 1 
eam rcm 3, magnam pecuniam poliicetiir« SedJ 

2 Alcxandcr in pretium 4 captiuarum regnuai j 

omnet'] 

I Precatur. 2 vtAiexander{ibi,Dario,permitcit J 
redimere captiuost 3 & hoc facerc' veiit. 4 auir 1 
^inzion. '1 

S totliB 1 J CAP. XlII. 191 . 

ainiJm petii *. InterieiElotcm- j 1 
tolac Datti AlexaDdro reddnntui, i 
■ matriina^biiTi & regni poitio V ( 
I AleXJndef fua/ihl dari 9 rercrL ^ '. 
Mufplicctnvenire, &: regni arbitria f 
■KK^o. Tum 1 Ipe padsamifla, m \ 
t.Kparzt': cum (^uadringcntis mil- ; 

JS &:cemum millibiis equiium ob* (j 
^Lexandro. In itineremindatiir, 6 
Q ex coliifione aliiefli psrtus '4 de- 
qiiemonem iliacrymatum '* Al«t- 
l^uiasque bcnigne profccutiun >7, 
i»n amoris, fed humanitatis caufla 

fifemcltantumeamAlMandtoiBvi- / 
matrem filiasque eius paruulas fre- 
bhret>ir. Tunc Djriu5 Te riitui; '9 <J 
cum podtotpraeiia.etiaiTiben.ficiis 
ratetur, gtatumque ^o fibi efle, fi 
eat, quod a tali ^' potinimum vin- 
ribit itaqiie & tettias*' cpiftoIas,& 9 
luod nihil in =3 fuos hofLilc fccerit. 
j Offert 

'erficum regnum. 6 pcftuUtlibittari. 7 
pari. 9 Darium otferreea . ([uae iaiti 
iij vtDniuiruppUxveniat^ Scomiicin 
I voluntareiD vlAoiis tmdai. 11 poHei. 
[^ DariL 14 propter pattnm immatii- 
lutm efTe. 1« Sc Alcxin.1ru:n fndifle 
ns mortttn. 17 cffe Alexandrum , eiim 
isfieri, Ec comhatumenbfunLis. ig ab 
ig puntii. 10 iucunJuin. 11 tam be- 
U tcniim. ^% coiitm. 

I * 14 ad. 
ivsTmi 

Cratciocei.imin( Alexandro, qtii pociiam c 
viutis iroticata coepoiJs p.irte '7 tuleranl, 
gjDtfS, ttficutiGraeciam, & '8 qnoque al 
laftium crndcliiate «indjcarer. Dflta >v pot 
tcrcdcundi, ^ros accipcra maluerant, tic 
tam g.mdium parendbuiT quam dctcftan 
fui conf^Bflum J° r^Brtarcnt, 

17 finguliihijcaptiiiii^i^uitorporispnam' 
MeritkPeili», a8 captiuDi. 19 poftqinm li* 
Crstcis data «lat rcdtunili in patiiam. ]0 fpcf 

CAPVT XV. 

J TNtereaDariD) inigratiam vifloris a COgi 

■•fuis, aurcis compcdibus CHifnisque in v 

-a Partliorum T Jiara vincilur. Crcdo}, ita 

immarlalibusiudicantibujjVtinVerra 4 coru 

quifucceflbriimpcriO'^er3Rt,l'crrarum.reg 

3 finiretur. AJexandfcr ^uoque citato 7 eurfi) 

. fteradteTuperutnitS^: iliigue eognouit Dm 

^ claufosvehiculoper noiVem cxportatum ">. 

fo II itaque exercitu fubrequi , cum Tex mill 

equitum, fugientem " iflfcquitor: in id 

j[ roalia&peiiculofaprofliafdcic. Emenfiit' 

DidemuliamilliafailUiumj.cum miJIum Dar 

di( 

I Vr.Tifferi giita rts-fftrtt.. loppidulo. ; 
(xincaopiaianeita volnemnt itii. 4 pinuincis 
VirthorDm. 6 in iinperio PsFlico. 7 itilcri. 1 
iur«,iiiteinptiFe adbenie. 9 incUiirn .^uodimi- 
ao^ii «ulliun fuifle. it pofiquam igicor iHireui 
mKim a A^fiowa^ u fiuiiuu. ij profi P^gfunt confpexiflit , eo fe feni- 
l^ lebaC ■! , periculaque fua eHe, non mi- 
rolebatH, Hoc proelio Afue imperiiim 6 
T, quiirtopoftacceplamKRmim** aniio : 
Ttanufelicitasfuit, vt poft hoc nemo "8 j 

riaufiu fit: patiemcrqiie Peiiacpoft inv- 
to( annoriim ^ iiigiini ffriiitutis accepe- 
D;>njt!s rit'urti.-qi.c '!> mirtibus xxx v 8 
so pra;ddm recognoiiit *'. In vrl)C 9 
Sufa XL millia taientum iniienit, £X'tO 
& Perfepolim, capot '* Perfici regni^ 
luftis amiis »3 illiiftrem, refertamqiic- =4 
-aTuin (poliis , qtiae interitu eius ^f pri* 
'jrucre, Intcr haec DCCcadinodum*<^ II 
Gracei rVSTlST 13 SMtadic praeclitfa voc 

nuluri Pcrdiccae tradi Jit : q iiae tes glifcentcm ! 
jg ;ir.iicoruni dilTcnfioncni fedaujt. Nam etfi no 

VoceJJnuncupatnsberes, iudicio40tamcn ell 

flus cffc vidcbatur. 

5S cumYOKregis iinpedirt 

37 dcrraaum. ^% flimmisd. Uieutcm adhac fda.i 

rciibus. ;g perleTmencmregiG. .fo petiiididMit 

fcpiciitiani. 

CAPVT XVI. 

I 'rNECefrit ' Alexander. menrem Vtlum, ann 
■*-/|re6 & trigint.i natus ; vir fiipra humaai 

3 potciitiimmagnitudine animi pracditus. Qd!1< 
nofle eum tnater Olympias concepit, vifa p 
^iiietemeftcum ingenti ferpente voIutarU: ne 
dcccpta lomnio 4 eft. iiam profefto raaius hn 

S mana mortalitate Dpui F vterotlilit: ^uam^ou 
AeacH^Tum gen) ih ■vltima faeculorum mem» 
ria,& regnapatris, fratris , mariti, ac dcincepi 
maioruin omnium illiiHra 

'^ mennominc, quam filU, clarior fuitS, ProiE- 

^ia 9 maguitudinis eius /o in ipfa oitu " noo- 

nuL& I Mormascft. i tji ii no£te, in qu>. 3 i 
diiin foninidlccircnindari irerpente. 4 peF I 
, mniiiui. f homincntDiarer in vccioculit, qui 
liciniiiE! longe fiipci-arEfltlicbai. 6 Olytnpiadi 
L cdcbrem fei-crini. % nijiim tainf n nnisiH accepitC^ 
^ lymyiiaipcihnncfiliumfDUDi.quampersitoi, patremQE 
I aiimua. 9 linguliciaomina&tndicia. ib Alo^ 
* dti, II illotenipore,^>n4ticebRiii[, T^^fll 

JP 
'tlB. XI. CM". W; 

-i5;;^^-nrir^S^SrSfu»ai. <■»< 

U: COr,.».q« r.gio morc ftpclr... «.IJ 
tlBEH „Ai»."j" •"'«'"'■;''.. .iclw de- 
204 IVSTINI LIBER XIU 
BREVIARlVxM CAPITVM. 

1, Atexandrl in retinenth mliftfoUriia, Graeei keBt/f^ 

nbjknte AUxandr»^ reparant, 

2. AJfxauder rexffiiri ftaliatn turkat,(^ tandem in f^if 

gKa cadit ; Scytbae Alexandri praefeffnm t^ extf^ ; 
citum internecitue deU^tt. 
^. AU*a>idrifimMlati(^ambiti9^ cum Tbaleflri cmetMhi*' 

tn^Juxtts & fnoftt/ioHes. 
4. Qna ratieneMacedenes tumuUuantes in officio cuti» 

uuerit. 
^^lndomefiicosfu^sferruufiriniit t^ noua ratione si* 

verfaries vUifoitur , popuhs muhos ./itbigitt CT 

Beffum Daririnterfeiforem de medio ioUi curat» 
<^. Jn conuiuio maBat Clitum amieum, quemfrufira def*^ 

derat peecati fira poenitentia duQuSn 
.7. Adtngeniumreuerftts in prudentes cori/tfiarias fae» 

vit : ad Orientem flatuit imperii limites. BaccU 

veftigiis deUSatur i Uerculisque gefta fuptKf»9 

coutcndit, 
%» Porum proelio fuperatum regie excipit & dhnittit S 

muUis popu/is expugnatis quietem exereitui eonsf 

dercvelle videtur. 
^.Beiiuvi inflaurat. In Sugambrorum vrbe de vits iir» 

sattlpericlitatur, 

10 , Ab anticts perieufo ereptus. Oceanum hftrat \ termi" 

nosimperiiftatitii '■ pratfeSos vitapriuat , & si 
nupfia f applicat animum. 

11. Liberahtas, munificentia &/eueritas eiusdem. 

j2. Quartuisne Macedones feditiofos ad officium reu9» 
c.-iuerit. Htphaeftionis obitus & tumuius. 

J3. D:tm occiiifnfaUs Prouinciae manus porrigunt, Aie* 
xa.tder in lethaUm morbum incidit Babyionem pet' 
gciis. 

ij^. AUxanJer Antipatri artibus veneno extinguiturm 

1? . AUxAndt i moribundi nouifima verba, 

t^- Ivusdm Aifxaitdri M^gni elogiMm^ 

CAPYT CAPVT I. 

iiler, in perrcqufndo ' JDario amis- 
ttiilitcs magnis fiinerum impenfis 3 
b4; Teliguis expeditionJE leius Co^ 
pi millia talcntum diiiifit. Equo- 
arsafHu^ amilfii, inuiilcsque etiam, 
^ant, fafli. S PecuaiaomnisccntLim J; 
tilliatalcntum Etfcaiana » eongefla, 
jFarmcnio prafporilas. Dum hacc 4 
iiloUe Antipairi c Maccdonia ejr? ^ 
quibus '•Ljcllum AgidisrtgisSparrifr' 
rjiecia; bcUum Alex.mdriregisEpiri ^ 
itluniiSopyTiaaispraefc^i eius io Sc^- 
Ipitit&r ^. Q^bus '4 varie a^e- ^ 

iS cum Sopyri( 
Namque pofl profci^ioncm Ale- 6 
aecia ferme omtiis '8 in isoccafio-j 
rudAe libenatis, ad arma coacurre- 
lat, 

>inumperrei]uitiir. 2 oeiiWs liiDS niiU- 
bui. 4 fcpdiii curauic, s bdli huiits. 
lfolii&[ierpi:iuani agliaiionem. 7 illi, 
nt. 9 iiiVrbeiH EclMtma fuit cojigclla. 
liac. [I AlexindrD. 11 in tjuibui epi- 
uitiabatur, perfcribtb^cur. >4 per has 
m quidem accipiebJt & giiudium. rj 
:llexerat mDrtcni. iiS ob amilTuin exer- 
:cC(pil, fenlit. 18 tou. i? aij cxpe- 

I 7 ao Gt»e- ptus cllet; quam ("jcpE pro * amjilo, repente 
nan rorpitciTi 7 tjntum ruis,i'cnim ttiam viftt 

4 rem obtujiirct?. Vt vefo mottis clns fidciai 
fiiit 9, ornnes barbar je ^cntes paulo ante >d) 
deuiflac, non vt 'o lioflcni , fed vi jiarentem 

B icrunt. Malcr guoque Sarit regis, ijtiant 
amilTo ''SIJo,afdliigipiantae maieflatis iitu~' 
TJtatein rcdaftani 'J indulgentia viftoris '♦. 
■Icamdiem vitaenon poeniiue'rat , audlu 

£ A.lej(andri, moriem fibi ipla confciujt '^; tni 
quod '7 h^illcm filio praefetrct. ri.d <]uod '8 pi 
tatem '9 filii in eo, ^ucm vt tioftcin tiniuersii tl 

7 pcrta elTet. Contra Maccdones vcrf^ vice * 
ronvtciuem, ac tantae maieilatis regcm.verm 
vthafleiTi amifTurH ga>jdcbani : fsLieritatem niml' 

8 aTi, & affidua bJli pericula exTtcrantcs ". Hu^ 
■- accedebat, quod princip" tcgum &imperia»*i 

vul^ui militum ihcrauros Se ^rande pondus atir| 
Velutinopinatam praedcim , rpeflabant; illifuC 
fcnioncairegni=},liiop(tiD ac diuitianim haere- ^ t cuniDmntspunreBt.c^mtiniirura cfle acpcfi- 
iffe. 7 faiuum, inL-olunn;m. 8 KdiiiTci Bil fuoi, i 
pofttjnsm vtva viderimt , eum ceno raortuuin eRi 
lo tanqusra. ii fjuaoi maiiem Darii non poeaimda 
vitiEruae. ii ciimilU •miliirct flliiim fuumDirin^ 
'3 ijiiaeraeicrtiiUflserH in, 14 quonijm benief 

\\\x triQibaiiir A AUnaiidro. 11 vsqui ailh ^^^ 

prefclittrrfecit. 17 qiiafi. j8 qnoni«n. J9 »inB 

lo Kmtgiirbrr.iiiita- ac FcrCic, ii viiupcrW' 

ii^gi; fu*. a* i^N UdwiimA. 1} in let t^oik Km-C AP.I, 

sitn *4. Ersat cmni in theraii- y 
^nt) tnilliaCalcntum, & jnaLinuavC' 

9, trieen:imillia. Scd nccjmici Ale-xo. 
fira rsgniim fpeiaabjnr, Nam eins =( 
[ycncrarionis crant, vt •* fingulos le- 

Qnippe ea. fornwe pulcritiijo, & [| 
^rporis, Scyinum acDpicntiac rna. 
^Riaibus fnii , vt qui eos '^^gnorarer, 
tgenK, Hd extoio tcrrarumorlitf cle- 
iicatet. Neque enim vnquam aniclj 
IfVelrila gens alia t^mclarorumvira- 
tUu ^' rloruit : quos primo Pliilippus, 
Kider tanta 5o cura legcrM 3' . vt aoa IJ 
||Etat«AbeIlJ,quaminriiccc(Iloncni re- '.jJ 
cidereBtar. Qnis igitnr mirttur, ta-T^ "^ 

itus Maccdoni.im, lornonducibusS-t, 
: regeretnr ; qiii nunqiiam libi rcperis- 
fi non intcr feconeurrinint JJ ; niiiltOa- ^ 
oniapro 3^vno Alexaiidros babuilTet, ;Eu)iinC. a; lantac, 16 vt puiares, fin- 
ndriiinicojtfreregej. 37 vt ii.qiiinerci- 
cserf ex Miccdodi}. iS eus tuifle fclc- 
iilUelisgeiiS.ntqtvipftMaceiJoniiptotulit 
roi jiitctciiiporaAlenar.i^ii. 50 tumtaiiii. 
eji iiiu!:;j. 71 pcr talci rcgis !i.t:iiftros. 
34 G*ntytl!-i'ttfoiwn. 3I piDtliiigi:iiifftiit. 
DAkKUldii. X08 IVSTINl 

10 Appulis vrbcm pollulaucrant, Scd vbi « 
pulis oraculum innotuit, intcrfe(5los legatos li 
vrbc fcpclierunt, perpetuam ibi fcdcm habitu- 
ros*3. y\tqucitadcfun6li24 refponfoy diu vr- 

11 bem poflcdtTunt» Quod faflum cum cogno- 
villet Alexander, antiquitatis faia 25 vcncratus,' 

IsbelloAppuIorumabftinuit. Gcflit & cQmBro* 
tiis Lncanisquc bcllum ; multasquc vrbcs cepicS 
turn &cum Mccapontinis, 8c Pcdicu'is, & Roma- 

2 j nis, tbediis amicitiamquc fecit. Sed Brutii Lu* 
canique,cam auxiliaafinitimis contraxiflcnt ^f 

14 acrius bellum repctiucre 27. Ibi rex iuxta *8 vr- 
bem Pandofiam, Sc flumcn Achcronta rnon priof 
fatalis loci cognito nomine quam occiderct ^9, tth-i 
terficitur ; moriensquc, non in patria fiiiile (ibi pe-'] 
riculofam mortem,proptcr quam 30 patriam fuge» 

15 rat, intcllexit. CorpuseiusThurii publiceJ^rcdem- 
jL6tumJ»fepulturaetradiderunt. Diim haccaguo- 

turin Italia; Sopyrion quoque praefcdus Fonti 
ab Aicxandro Map^no rcii6lus>ociorum Ct ratuM? 

fi ni- %2 PoUquam Appuli aiidiueiunt hoc oraculuin» 
23 quv legati hoc modo habituri eflcntperpctuam feifcni 
in vilje , vt fic oiacuiuni tiurderctar. C4 cain exple^ 
viifcnt relponfum oraculiv i^ quoniim ▼cnerabatur V 
hc^c rcfp nfum cleorum , per quod perpetua poileflio ^ 
vrbis Appulis promifla fuerat. 26 acccpiffcnt. *7 % 
fencuaruut. ag propt. 39 dum rcx non prius icic- 
Cat pcriculofum nomen loci, quam cum moreretftr* ^ 
ad quam niottenieuitanaam ex patna fugernt. 51 pef 
|)C'vuniam publicam.r 92 emcam ab hofiibus. 93 pB« 
Uiu fc oti ^fum cenfcri poflV^ 

14 etiaia « 
j 3tti"J Jiiit non rniii;nr, , 
lefuit 3=, VI vltro ad 
VOCMOt ■" cdo> 
olirsnf.K: ffffh-ertnt li.t^ 
M fiuuj^int ■ Hta il/os Perfaijfd 

tcrMui , eerit ceinniHiltiiies , t*- 
itm oe perhulermn facie! : rditu-l^ 
tgregiam hofliins fHis fptflaculum, . 
«■»;('t vi^os ^S fe ilatemt, eyymn 
r '1 gauileanl , parenlaluroiqiie ^ 
rwi^i 3>)ioliiuma fci^ ijilerfefh' HGIinni peditum cun ei|aii(j cogo»- 
m ipre ci)Ututucucpii terrorcm fi^ 14 ThaUnrij Cme MinichaeaJt 

reginacumcccinulieribus,xxvdieniink 
fcrtiiHmas '5 gentes ilinere confcflo, tx 

g liberos quaefitura '7 ; outus confpcflui . 
tiisquc adtniratioQi omnibuK fuit 'B, & ■ 

7 ptei- inrditum^°feminishabitiim ", 8c\ 
cxpetitum " cancubitum. Ob hoc *lte 
diclmsotio a rege datis ^4, vtvifacft'1' 

S implcfre, dirccnit. PQd liaec Alexandc 
tum 1* regiim Petfarum, & diadcma iofol 
antearegibusMacedonicis, velut ^ iaJe^ 

9 mm, qtios vicerat,tranrirct, alTumit. Q 
ac innidiofius in k VHO coiirpiccrcntur, jui 
qiioqiie fiios longam VLfitm aurat'am Jf 

loresmqncf.inierci^ii.ibet. Vt 33 luxum < 
ficiitii^ci.Llmm ('erfarum imitaretur, intt 
cuni tegiarum gregcs eltflw 3J pulchri 

jl nobilitatiiquc , noAium vices diuidit. 
bvis i^ in^entcs epularum apparatus W- 14 obiiiani venit. if plHrtmJl. I6 Ale 
7 parcic voitbai. ig admiTitioneni luulit. 
n riiigiilarein, inconruetuin. n veftiium. 
ieiiicum. 3] hancobcinfliini. 94 aimrtxc 
uin ;0 vfuicfTct. IV cuin Thalcftrit Itbi vi 
6 veHitum. 17 non guftaii Ibliium. m n 
c li cormn Ivget & coitructudincir afltimcrec 
ero hic habitiii Alexanifra inuidium & odii: 
uos cxcicaret, fi folus ipfe c^ftLornuut.. 

.u]ue vc Aiex'ndcr. 34 Gcut iitiimas erat v 
; eximixc.lingulai-iiforatac. ;$ buicluxuii LIB. 3fni. CAP. IV, 1« 

Io(, & munus '? imperii beneficii 
•o, Prima FtolcniacoAe^yptuj, & ift 
^WaeqnepaHfoitc "ve;iit, qiicm cx 
BmifiieAlexandcf virtiitis cail/Ta -J pro- 
HeuiadtradcndamprauinciainClcDme-ix 
Imandrlaiii aedificauerat, datur Con-ia 
kic p.ouinciae Syriacn La^imcdon Mi- 
^iliciam PhilotBs,Plii!o lllyrios ac- 
'Mediae maioii Acropatos niinoriro-i] 
icaepraepOnilur. Sufiaua P,en3 'tcy-tj^ 
^amabrAmigono l'hilippi fiiio af!!- 
Lyciam & J'amphiliam NfarchiiJ, tf 
alTaiider, l./dijm Men.indcr foniuTi' 
peonato minorPhiygij cuenil: Thri- t6 
Snes Ponticimaris Lylimjcijo : Cjp. 
imPapiiiagonia Eume^ii dau, S;im- tj 
or-jm tribimanis -7 Seleuco Antiochi 
. Stipatoribus »8 regis ftltliitiljuscjueiS 
filius Antipatri praeficitur. In tia-xq 
teriore,& Indiae re<iionlbu;, priorcs 
etcnti =5. Tei ras inter amnc* Hyda- 20 
dumTaxilesliabebJt. In coloniasinaf 
iditasPithon AgcnOtis iiliu; minitiir, 
lenos, fiociCaucjri inoiitisjE.-.tjrche)', 
acrc- 

19 admi^.iftraiioncm. :u libi attiibu^rec, 
neficii in alioi 3 fc proueniienc 31 pi:rlbr- 
. PtoUmaeHi Atgypium, ai vulgji:. aj 
iitem Ciuui. 34 aii fuminoc hDntirtS. sf- 
t6 iccipiiini. 3T GtMiral Qnariiir-iiii' 
iiik-Gv^. 39 iuA(,iiiaiifuuH. 

^ 3 jOktii- . •■s ffW «if ..' ly&TfKt' ■; ■'■••'•'i^ ilW« ■ « ■■— ^fc— M— tll ^^ litaturi) in vallo i^, in quo efTcnt nathlSm 
flantioresqiic futari , fi non foluRi rirocJniJM 
vcruni Sc incunabala in ipfisca{lrispofuifIcn| »7j| 
7 Quae coiifuctudo in ^8 fuccefforcs quoque AIm 
g xandri manfit. Igitur &: alimenta pueris {h«l 
tuta'9j & inftrumenta armorum equorumqtieJ 
iuucnibus dataj &patribus, pro -o mimero fi--] 

9 liorun-i pracmia flatuta. Si quorum *i paCreij 
occidriTent , nihilominus pupiili ilipcndia p«h4 
trum trdhcbant ** j quorum pucritia inter v*«j 

10 tias cxpcditioncs , militia ^3 erat : itaque a par-1 
vu!a aetate pvricuJis ^ laboribusquc indurad«^ 
iivjiclus txercitus fucrc: ncque caflra alitcr j 
quam patriam -i» nequc pugnam aliud vnqaam | 
quam vjctoriam 26 duxcrc 27. Haec fuboles no- 1 

11 men habuit Epigoni. Tarthis dcinde domitis«1 
ISpracfcft-is his flatuitur ex nobilibus. Perfarum j 

Andragoras ; vnde 28 pollca origincm Parthowm 

rcg^cs habuere, 

i<y cr.liiis. 17 fi nonfolumdiilicifTentartcm bel- I 
kndi in c.iftris, lld etiam in iliis nati effcnt. ig vsqttB 
ad. 19 conAituta, dcftinata fuerunt. 20 iuxtanii- 
mcrum. '21 haiusveliiiiuspHeri. 22 acciptebantt 
23 occupa-baturinrcbusmilitanbus. 24 per pericula» 
25 pro patiia. 26 pro vi£loria. 27 habueruDt. 2S 
a quo, 

CAPVT V. 

1 T Nterca Alexandcr non regio, Ccd hoftili odio 

2 * facairc in ^ fios cocpit. lClaximc indijjnaba* 
tur 2^ carpi 3 fc fcrmonibus fuorum, Philippi ; 

patris 

■^ I Contra. 2 cominouebatur ad iram. j quod Ma* 
cedonc!fdiccr€nt,Cc,Ak^Afid[m\, 43«« ■: 4 :nte5. Quae cum nunciata Alexan- 5 
:renS|ne haecopinioetiam in Mace- 
ulgaretur " , &: ne vicloriae gloria 
icuia w inrufcarctiir, fimdat »3 fcex 
sdom in patriam vitloriae nuncios 
[ortatur militcs (iiis H fcrihere ; rario- 6 
)s occafioncm, propter militiam re- 
, Datos iafccs »<> tpiitolarum racite 7 
iubet : ex quibus cognito 17 de fc ^S g 
«dicio, in vn.im cohortem eos, qui 
ius '9 opinati futraiit, contribuit»o, 
mturits cos> aut in vlcimis tcrris iii 

colo- tiones. 5 quoad dignitatcm. 6 pod- 
intta cqniileo (Torfur) fuci\nimpoiitH5, 
'drmenior.is. 9 ni«ricni violcntam. 10 
lerucuirct. la por maculamol)rii(larc- 


ra tradlarc ^4 , & qaafi audienti confiteri dra 
meiitiiim •, arrcptiim telum in fe ^J vertit : pcrM 
gillctnuc facinus '^^, nifi amici interucniflcnt^fcl 

9 Manfit liaec vokuitas moricndi etiam fequeati*! 

Jobu3 dicbus. Acoeilerat euim poenitentiac s8| j 
nutricis fuac &:^)f fororis Cliti recordatio, CMfl 

ir ius ;o abfentis eum 3* maximc pudcbat: tanij 
foedam illi 3^ alimentGrum Aiorum mcrccdciii j 
rcdditam 95, vt 34 in cuius manibus pucritiaM '} 
cgerat J5, huic iuucnis 3^, & viclor, pro bencfi«^ ^j 

I2ciis funera 57 rcmitteret. Reputabat dcindc^ 1 
quantumin exercitu fuo, quantum ap.";d dcui» \ 
ctasp;cntes faDuIarum 38 atquc inuidiac, quan* ] 
tiuTi apudcecerosamicosmctum & odium fui 39 ] 

jjfccerit^o: quamamarum& trifte reddidcrit 4* 
conuiiiiumfuiim ; non4* armatus inacie,quani 1 

I^incoauiuio tciribilior. Tunc 43 Parmcnion & ^ 
PivBJotiSj tunc Amyntas confobrinus, tanc no- 
verca fratresquc intjrfcdli 44 : tunc AttaluSi 
EuryiQjclms, Paufauias alii^uc Mactdoniae cx- 

tinai «4 cop.tingcre. 25 incorpusruum. 16 &profc- 
cVr» intcirccifilr lc iplum. 27 hoc impcniilfcnt. 2% 
adpoenitentiam. ai^ cpiAe Uia niitrix foror Clici fue- 
rat. y.) nutiicis. 31 AlexAiiilrum. 52 nutrici. 95 
d.uamfuiirc. i^vthuic. 35 puer vcx geltatus fue- 
rat. 96 rcx fadus. 37 funus fratris, loco muneris. 
5S cjuaiiios fermenes ob hanc cacdcm. 39 contra fe. 
40 cxcii.-iiret. 41 fecerit. 42 cum hoc motlo nequc 
in acicarmatustamterribilislit/iuamfuciitinconuinio. 
43 namiaconuiuio. 44 fuilfem. 

45 inter« ■S n • ^Mnf, vT ifir "iiE.j 


Wfld,j, 


<is IVSTINI 

"^ 3 flhciies fuit. Qiiaereft& ilii 8, & ifiat^^JH 
cipibus Macedonum exitio fuit^ fiquidem'lH|H 
rpccie 9 inQdiarum ^^ omnes interfedli. Ra 
tcntus iit^mencfl a Macedonibus mos (alutaH 

4 di rcgis ^», explofa «5 adoratione. Poft haec IqJ 
diani petit »4, vt Occano »5 » vltimoque OrleM 

5 te finirct impcrium. Cui gloriae vt '^ etiatfK 
£xercitus ornamenta conuenirent^piialeras c^imk! 
rum,&armamilitum, vgcntoinducit7; cxerrj 
civumquefuum , ab argenteis dypeis, ArgyraipHJ 

6 das appellaiiit. Cum ad N/fam vrbem veniflet opn, 
pidanis non )8 repugr^ancibus fiducia "^9 religiSvl 
nis Liberi patris , 4 quo condita vrbs erat| paia^ 
iufTit 20 : laetus non militiam .^' tantum > veniifi] 

7 &vcftigia fe a* dci 33 fequutumH. Tunca^ 
fpedlacuium (acri montis du^it exercitum , natu^ ^ 
r;i!ibusboniS) vite., hederaque nan aliterveAi^j 
ti ^S, quam fi niaau ^^ c^ltuS| coleatiunaqu^/ 

indu^' S Calliftheni. 9 prtetcxtu. 10 ^uas regl ftrv- 
xiiTe dlcebantur. 11 obiciuatus. 12 regcm. 13 itt 
^tomittereturadoratio. 14 proJicifcimr. ly cumO- 
ccanc;,adOceanum, 16 & vt ornameuta exerdtus iiii 1 
f ariaefTent &(.onucnirenthuic gloriae. 17 ornari io- ' 
bet. 18 dumincolaehuius vrbis non refiilebant Al«« 
-vcandro. 19 propterfiduciamiacultum & facra BflC* ; 
chi. 20 iuflit Alexander, vt milites Aii parcerenthil 
€ppid<inis. 21 beilum> expeditioneni. 22 Alexaii'- 
liiiun. 13 Bacchi. 24^(^6. 25 <^ui facer mons a nt* 
tucalibus & fponte fua crefcentibus , bopis , kempc vi;t j 
Ccc. ita ortiatus erac. i6 pci puaus honunum. 
'.■cf f.we: 

: <(&t Sed cxMckas g 

■n accclTit, iepcnrin( 
b racroG dci vhiUtus inltin. 
f 3' regif, i'me nosadilcur. 
^ non tain oppidofeparcen' 
jifi fuo confuluide. lndc ts 9 
Rgn^ue Cleofidis reginae, 
ie dcdiiTct e(,,concub>itii 37 «- 
i) AJcxsndfO rccepit rllece- 
|tiod vimite ,9 noQ poluerat: 
nitum, A!ex;indFLiin nomi-io 
egnum indoruni poiitus eft, 
jftvt jtfollr^m 4° podicitt- ic 
h ab Iiidivexind«4i3ppdldta 
iiidi.i, cuui aJfii\umrjiir]ei4 
liniSj in quoil multi pO|'uli 
lifiet, cognofcit^l, Htrculem 
iLisdein fjxi terr.ie mutu 44 
i^iis iu^iic cupidinc, Her- 
culis 

im. 19 Alexandii. 19 poft- 

^i captus,incitatu5 adeiJendo» 

>remBacvhi. ji rumma aJniin- 

idcr exindc culligerci. 54 djtit 

5i poflci». 56 reeiiis. 37 P" 
landro. 58 "t<nie jlla aJtore- 
*«liiptates fuas. yj qnod ipla iiii- 
pcr&rtitudiiicm. 40 conuptiin, 
concubituni, 45 cum igiiurAU- 

In^ain pioft£liij (ffcr. 43 audit. 
p«r «trw motuin. 4J iinpedi- 

iif a 46 tn rAPVT VUl. -.^ 

^*^ f it ?orus nomifi 

5 , -Kns obrutns 9 capu holte'1 

^ vulneribusoo mveniat»«aD" 

" adeodolmt ".^;f„n,„c voluent, «^ 
piffct,nequec.bum' u^ &t aD 

«"-n^^Stvluetef Qi-''^^^ 

«ittteAVcxatvdt.. « ""^ ^.iacedonum. 4 
|riu«umhoftmad ,y„„6««f. 7 

' ■ ,fl"et equus. 8 1" ,jeo «gf 

confoffus. 10 xiex»i^f°- '+ "*" 

vitam.pMdon. », jgtMi. 
e,Qbtuvenpot«iit. d ^LTE. Xin. CAP. TIT. 
pfcgiamirnimpont: quo i+ctii;nito,«qi 
Mi(£ ab vrbc jilccdom, ciftri qiiepnriti; 
iripediKftcrrtrecoepcrunt Sed nccpro 
l iawr fe odia cclTiiHHt '*, AttJltis aj in- ^ 
«odurti Ptrdiccam. ducetn pjttis alt.riu?, 
: ad qsicm "7 arinjitiin, &:i8vltro\-nca;i- 8 
liinl«cedere,->i:rcunbte!rJaiirinonfiiiiT.-nt, 
>»ti(Unt(aPerdicoiefiiit ", vt vlt.-o ad 
91 ve>iiiet,& in concianemvocato; -' edo- 
l<]lKt^"iaca)Li[ molirentiw : rtfpkereiti ^3. g 
^ fiie; «•«•« fvtmjijjint .■ wffK i//ur Psrfat.ffd 
ti»0Ks; nvn bvjit! , fed tiues ejfi ; ptiroiqHt 
\£agitaloi 4trum, eertt e^mmi/iianes , t*' 
tm rt^trwx' ae ferien/mm jsciet : afitu-i^t 
^Aiadi tgregiamb^iha fii! fpeflac-jltim, 
f^Mrum nrn/is viSloi ^* /■<■ il,iU.:ni. e^i-njti 
rfs cae.n:'ii< >7f;-<.„/.-..-»/, /fl! .■.■.'(;.-v;v-,/i^.- -S 'itibns. |6 d.TiiKbini. 17 FcrdM..i 

irohoHes 9ii 11- pruuo;ibar. 17 iiiti'i^ 

iPeriliccBiJDiam (.onHmthm. ii e 

onuaiirc . 31 qii.ili^ , qii.im iiiipe. 

^ cogiMrent. 34, niilite, ere '"..ti; 

i/, fe fuilTe. 17 d{|lwHiis,l.e!lis. 

' iAee pirLatxiiros. f) aniiuabus 

1. y> bliCLdotiilius. • .-.vJ^.vf-i,..f;.*S'«;iySH 

2M .wsTiwr-. . "■-^■•■•'*''^ :i^i'^^' ■ mW ^oriae^caftFafblito *9 magnificentiora fieri ii 
tt, quonim «9 molitionibus jo & hoftis tcrn 
tur, & pofteris admiratio fui rdirijqucrctur. Nul- 
lum opus militcs laetius fccerc, Itaque caefis 3' 
koftibus, cum gratulatioiue ia eadcm P f«u« 

lerunt. 

2S praeteribHtun&confuenidlneni. 39 ^ 

TUm. ;o magnifica appmtu» jicumhofteniproflii^; 
gafTent. 32 caftra.. 

CAPVT IX. 

I T Kde I Alcxandcr ad* amnem Acefinem peigiC ri 
^ •■ per hunc » in Occanum dcuchitur. Ibi Hi»-ti 
cenfanas Sileosque , quos Hercutcs eondidit» slj 
Q deditioncm accepit. Hine in Ambros & Suga 
bros nauigat, Quae gcntes cum armatis 
niiilibucpeditumi & lx. miUibus equitum exe£>'j 
if. piu«t ?. Cum proclio 4 viftor cffct , cxerdtuilkj 
5. advrbcmeorumducit. Quam defcrtSlin a dc^'^ 
tcnforibus,cumdcmufO, quem primus cepcrat» 
^imaduertiflct 5, in vrbis planicicm Gnc vllo &• 

6 tdlite dcfiliiL ltaq,uc cum 'eum hoftcs folui 
confpexiftcnt, clamorecdito ^, vndiqucconcur»' 
ruiat, fi poffint in 7 vno capite orbis S bclla finire» 

7 &Yltionemtotgentibusdarc» Nec minus Ate- 1 

auui- 

I lixhocloco. 2 amnem. ) cxpc£lant. 4 i& 
fiocJiocHmhoftibui. s cum ex mHfO, quem rcx priv 
*misoccupauerat,animachiertii{ct,vrbem effe defcEttR 
«bincolis. 6 poftfa^Vwm clamorem. 7 ftrcgcm oc- 
cidcrent. 8 ea bella, quas couua (OtUHi orbem gere- 
ceBtAcabAlcxAttdi^c. 
muios, & munus '0 impcrii bcnefidi 

rrima PtalemacoAegyptui, & j^ 
« Arabiaeciuc parffortc s'venit, qvlcm « 
■ le"Al«3nder virttitis cailfla ^J pro- 
irat i-kctii ad tradcndani prouinciainCltoine~ ji 
Brti Alcxaiidriani acdificancrat, datur Con-is 
hthutC p.ouiaciae Symm LanmedonMi- 
hMQS.Cilidam Philotas, Plijlo lllyiios K' 
mi. Mediae maloTiAcropaiDs minari ro> i!| 
'Cfdiccaeprjeponltur, Suiiana gcns 'Scy-I^ 
Pllrygia titaiorAtitigono l'liilippi filio alli- 
Mir. Lyciam & l^amphiliam Neardins, if 
amCafiandcr, Lydiam Menander fortinn- 
R. LeoDato minorPhrygia cucnii: Tbr»- 16 
^ Teaiones Pontici maris Lylitnactio^Cjp- 
ici<icuml'ipii:agonia EumCiii data. SLiin- 17 
Cjltrortim tribHi;anu -7 St^Ieuco Antiochi 
ceirit. St;patoribus**rcgis rittiiitibustjiieig 
inder fitius Antipatri practicifLir, In ti,i-iq 
na viteriorc,& Indiae regionibus, priotcs 
ftairctenti ^». Tcirasintet amnciHyda-cj 
i&Ind',imTiiiilcstube'jjt. Iiicoloniasinai 
s conditas Pithon Agenotis filini mittifur. 
pammenos, fines Caucjfi moiitii, liM.irctic)'. 
acne- admir.illraiionem. ; 
Rcilinalioiarsprsuen tit ..' lyg.Tnjt 
Htaturlj in vallo i^, in quo eflent n; 
ilantioresqiic futari , fi non folum t 
vernni Sc incunabula in ipfiscafli-ispofu 
7 Qnae confuetudo in ^8 fucceflbrcs quoc 
(I xandri manfit. Igitur & alimenta pu 
tutai9; & inftrumenta armorum cquo 
iuucnibus data j 8c patribus , pro -o nin 

9 liorum praemia flatuta. Si quorum ^ 
occidnTent , nihilominus pupiili flipei 
trum trahebant ^» j quorum pueritia ic 

10 liascxpcditiones, militia ^3erat: itaqv 
VLiIa actate p*.ricn4is 24 laboribusque i 

• jjnuiclus cxcrcitus fucrc: ncque caftr 
quam patriam -J nequc pugnam aliud ^ 
quam vicloriam 26 duxcre 27. Haec fub' 

11 mcn habuit Epigoni. Parthis dcinde c 
12pracfc6l'-is his ftatuitur cx nobilibus P( 

Andragoras : vnde 28 poftca origincm Par 

rcgcs habuere. 

16 cT.fhis. 17 fi non folumdidicifleiitar 
landi in caftris, ftd eti.itn in illis nati cflent. i 
ad. 19 condituta , dcftinata fuerunt. 20 i 
jnerum. ^i huiusvcliiliuspHeri. 22 acc; 
23 occupa-baturinrcbusmilitanbus. 24 per 
25 pio patria, 26 pro vi£loria. 27 habueri 

• a quo, 

CAPVT V. 

1 TNterea Alexandcr non regio, fcd hoft 

a ^facaire in ifioscocpit. i^aximc ind 

tur 2, carpi 3 fe fcrmonibus fuorum, 1 «■ I Contra. 2 commouebHturadiram. § qi 
cedon^dicfircnt, Cc, AIcxaiuliHni, tiis feceruiit ; 
a leiiTbLisT pnlfi ratria 8. fctl 4. 
I princifrinn fueratit-, vcrcntlb-,i> 
Pfs pfincipibiis , nffio reuocati poteutio- 
iiepiiWica ficrcnt. Paljm ijituriam timc 5: 
feciuiiatcs, libcreatemMlovindicandam " 
panti», Prltiapei'Jtamrnomniuni Arlie- 6^ 
ta&Actolifuere. Qiiod Cnm nunciatum 7 
(bdtoeirct, millc nauesfongas fbciisimpt- 
♦ praecepcrac, qilibus 'S in Occidcnte '* 
ItgercfitiexcurrjrusijuCTcumivalidama- 
fterat ad Athcnas deleiidas. IgiCur Ath-- $ 
tl,cocHraflo-raxxxmi|[iumca8rcJtu,& cc- 
Hf, bellutn cum Awipatro,' cui Gtaw* 
«B-AOierar,. gcrunt, cukkiuc detreAui-. 
t [■rotliuin, & Hfracleae vrbis niotiii'jii« 
rmft, obfulioncciugunt. Eodem ttmi'0- 5» 
lemofthciKE Aliienicnlis orator, puifus p.i- 
>b »1 «ritnen' accepti ab Haipalo a 


'airmantt,Mcjfe. (, qiioiiiJin. 7 
iiiiii. 9 &hiprinciptsvi:icbanliir. 

.(htmcffe. defendi opoitcre. i: iiaiE 
ecipui.capiu, au£luics,]iiiiusbelii. 
I tuberentiirlibi , Alcxanitro . d^irc 
libns. IS inGraccii. 17 &v^kfa 

. deceitire, n oui sceiifatus fHcrat , iiiiod dona. 
raab Harpalo.- 

r, 4 »J IW- crodelitatein Alexaodri fugerat. quAI^^ 

10 rortc Mpgaris cxuhliat: qm»5vt-6mlffi 
Athcnienfibus H/pciidcni legatum cog 
qui Peloponnsnfes in. focietaicin umotuin 
cicaMt »7,reqiiiicuseum, Sicjrona Argos Sj 
ririthiim, cetcriisqiie ciiuuies, ' doqusntiaill 

11 Athcnicnribus iunxii, Ob quod UifluLn, 
ab Aihenienfibus obuiam naite'», ab exil. 

12 vooatur. Interiiniii ofcfiiilioiic AuDpUri, 
llhenee dux AclienieoiiuLii, tdo e muris int 

13 eaniem iatlo^a, occiditur, Qnae rcs ca 
anirnorum 3' Anlipatrt» dcdit, vl ctiam VJ 

14rercinderc'auder£t. AuKilium deindcal/ 
ta pcr legacos pett^: fjtu cum Tcniie cuoti 
citu niincialus enct 3', obuii ei 39 Adieoi 
cum inHrufUs copiis Eiiere, ibiqite equefl 
proelio, graui 3! vulnere iftus 3^ estinguiti 

15 Antipater, tamctTi aiutilia Tua videret 1 
morte tamen Leonatt laetatiis clt.quippe 
acmuliitn rublwum )8 , & viies cius ti aca t} lUDniMDhic Harpilai. »4 id gereniiani 
lum. cum AlexanJio. i; Demofthciies. aS 
^iiiiin iiittilexit. »7 perriuidetct. iS perriwm 
per naaeni, qnae DemoftKeni obuitm mitccbitiir 
fertcLuin, quod .iaciebitut iniprnm. cnro tran 
31 audacUe, Huttim^ Caaraee, 33 (lic««iir. 
obuiam procaffcnuit. 54 in quo foU eiruitej pi 
verunc 35 Utili., jrt gnuicer yulnentni. j? 
udicui. ^ eflijpcriiff*. jg LeoanKi. U8. xiiT. cA p. vt; 

GK graiulabjtur. Statim igitJi nmcltu 
fceepro, cum parhotbbiisctiamprQdioviderc 
B]r, {oIuttM 1° obridione , ici Macedoniatn con 
ecflit4'. Graecorum quoqite copiae, finibui 
. Gra«:i»elwflepuUb4'itivi&esdilapDc*J. 

40 libeTetiis. 41 prcrefluicft. 43 CBmliotle 
UiKe Aines puUi cffcni afiiiibwGriieciic. 4] icdie 

CAPVT VI. 

IPtorcaPcrdicca, [«JIo Ariarathi wgi Cappa- 
docurn illato Sproeliiqucviftor niliil ' praemii 
practervulnera & pcricub tetuUt. Qiilppe ho- 
ftesobaciein vibem receptt, occifis coniugibuE 
&libctu,damos(}iii£9ueruas cum omiiibu» co- 
piisinceudermK. Eodem 3 con^tftis etiatn ftr- 
vitiis, & 1 femct ipfos praecipitant s, vt nlhil ho- 
(lisviiflor fuanim ^ rcrum, praeter iutcndii fpe- 
flaculo fmerctur. Indc 7, vt vitibusauftDriM- 
lemrcnianiacquirerci, adiiuptiasCieopattae fo. 
loris Alcxandri Magiii, & altcrius A'ei:aiii.Iri 
qiiondaiTivxQiis, tiou: 8 arpetnaiitc Oljmpiadi; 
matrecius, intcndit'»: ftdprius Anlipatrum, fu' 
affinitatisobienCu 'o. capere " ciipiebat. Itaqii 
ftogit, fe in laairiinoniuni filiam ciu* '= pctsrc, 

t QiiibeJluminiuleraircgT. 1 nulliitn aliird 

mojelnKifri.-ni &coiigieg4iIViic. 4 ttiini. 1 i" ig 
e quasciufshibtbant. 7 ri^ft". 8 lium Olyi 
non aduerratiaiLt. 9 animiuiii:njitertit. to pra 
u. ii falUic. la Aimp^iri. 

"■ > 


m '■ IVSTINI ■; :V^^:J§^ 3 flhcnes fuit. Qiiaeres & ilii 8, & maldri 
cipibus Macedonum exitio fiiit^ fiquidem'^ 
fpccic 9 infidiaruni 'o omnes interfefli. 
tcntus iit^mencd a Macedonibus mos falui 

4 di rcgis ^\ cxplofa *5 adorationc. Pofl: haec Ii 
diam petit »4, vt Occano ^S^ vltimoque Ori< 

5 te Rnirct impcrium. Cui gloriae vt ^^ etuii 
cxercitus ornamenta conuenirent^phaleras c^iii|| 
rum>&armamilitum» «rgcntoinducit^; exel 
cicumquefuum , ab argentcis elypeis« Argyra^ 

6 das appcllaait. Cum ad N/fam vrbcm veniffec ^ 
pidanis non \^ rcpugqancibus fiducia ^9 religiil 
nis Liberipatris, 4 quo condita vrbs erat, pm 
iuflit 20 : lactus non militiam.^' tantuiri, veroil 

7 &vc{ligia fc a* dci 23 fequutum'^. Tuncai 
fpe6laculum facri montis du^it exercitum , nat« 
ralibusboniS) vite., hedcraque nan alitervefli 
ti ^^> quam fi maau -^ cultuS| coientiumquc 

inAl* 8 Calliftheni. 9 praetcxtu. 10 (juas regi ftrit 
\iire dicebantur. 11 obiciuatus. 12 regem. 13 iu 
Momittereturadoratio. 14 proticifcitur. 15 cumO- 
ccano,adOceanum, 16 & vt ornaments exereitus iiii 
pariacfTent &(.onucnirenthuic gloriae. 17 ornari iii< 
bct. 18 dumincolaehuius vrbis non refiftcbant Al«- 
Maiidro. 19 propter fiduciam in cultum & facra Bac* 
chi. 20 iulTit Alexauder, vt milites iui parcerenthii 
€ppidanis. 21 bcllum, cxpeditioRcm. 22 Alexaa- 
uium. 23 Bacchi. 24 cfTe. 2$ <^ni facer nions a na- 
tur^iibns&rponteruacrcfcentibus, bonis, kempc vi;i 
&c. ita oruatus erat. 16 pcr Buaus hominum. 

87 pei LiB. xni. CAP. vr. itf 

l^ctnn «ercicibus fi-ater PerdiccacAlcctas, 
|9Bopto!emu5 -. Clito aim cljlIiibaJitur : Ci.i-i^. 
|P(uiotae ademu *S^ PhiloACno dilUT; ipfe 
WicciAegyptum ciimiageTiti cxercini petit 5*. 
^fitAzccdonn , in doias paiccs-dirciurcntibus 3717 
lcibus, in^Sfua virceraarmatur: reiFiim^eaj}. 
^libelloinciuilemrangiiinem TMtit, exem^ 
jfiirentium. maniis ac mcmlMa fii» ipfa cae- 
ta-' J, Sod Ptolcmaeui in Acg/pto, folletti 30 iS 
lliflita,. magnas opcs 3' pacabat: quippc&i^ 
E^ptios inCgni moderw'one in fauorem fui. 
icttauerac ; &reges fiflitimes t>eneScii& oble- 
i&qiie dcuins^rat : tcrminos qu-ique imprrii,ioi 

E'(ita,C}!nneTrbe]s, ampiiauerAt ;;t fa^i- 
un tantus )4 erat, vE noa tarn tiBUretholtM, 
iimtimendusipreliQflilj; seffet;i. 

»1 adiinicur, td protjcilcltur.. sjcuin diicetcf 
tdiuifi- »8 concra- 19 6tM.aceiJonii viilt ipi» ib- 
idE[etneii^ia(iiaacruasmanuii,(juadriuiolialiw fa- n&ccipaii(ial vrbein Cjrentn- «] Kiixerar, miJD' 
feceiat, dilitiuerit. 34 tam pottiii.. js igfiini- 
canfiamluibcruitdbiiibcotiinciidi- 

CAPvr vir. 

lYrcneMtem^coiidita fuif ab Ariftieo-, cui n*- 1 
'mcn Battos propter linguae obligarioncm • 3 
:, Huiuspatcr Cirlius, rex Tlierauieuii infj- 
;. cumadoraculumDclpliOE, ^ioptercicdecui 
adO' 
LoqnelaeilifliiuItiMni.diunliuiG lingiia velut :tlli-' 


■Mo , tvsTiNi' •■>:; -^i^. --1J_S 


1 eulis a6la4^fiiperare, cum (iimmo labol^d 

riculo potitus 47 faxo , omnes eius lod geiilji 
dcditioncm accipit. _* 

46rcsge[las. 47 cumoccupalTethocrtxuiu 

CAPVT VIIL 

VNus ex regibus Indorum fuit, Porus nom& 
viribuscorporis, & animi magnitudincvf 
3 ritcr infignis ; quibellumiampridem,audi« 
xandri opinione >, in aducntum eius pan 

3 Commidbitaqueproelio^cxcrcitum fuum MaJB 
donas inuadcre iubet^ \ fibi regem eorum i gf 

4 vatum 4 iioilem depofcit. Nec Alexanderj^ 
gnae moram fecit5 : fcd prima^ congredione^ 
nerato equo 7, cum praeceps ad terram decidifl 

5 concurfu 8 fatellitum feruatur. Porus mali 

6 vulneribus obrutus 9 capitur: Qui vi£tum'o^ 
adeodoluit ", vt, cumveniam ^^ab hoitei) aoc 
piffct, neque cibum fumere voluerit; neque ti 
neracurari pafTus fit: aegreque M- fit ab eool 

7 tcntum , vt vellct viuere, Qgcm »5 Alexaad< 

c I Cum fama ad ipfum penieniffet de gloria & fel 
«itate Alexandri. 2 iubet Porus, vt fuus exercitus ly 
giediatur Macedonas. 3 Macedonum. 4 tanqni 
priuatum hoftem ad duellum prouocat. 5 ftatim n 
cepithancpugnam. 6 imerflenCang, 7 cumvulm 
ratus eflet equus. g per concurfum. 9 vulneratn 
confoffus. 10 tuiirc. n vs.]ue adeo aegrc tulit. 1 
▼itam, perdon. 13 Alexandro. 14 & difficulter i 
co obtiacri potuerit. i; Pomm. I^m. txtir. 'CAT'. viT. »fj 

^pii)cfarit'iilinis virgraem, a Thel&liae 
ifrP^oab Apollioe lafKam , pcrljumijuc 
iugj iv,cuius{D!lcni oectipa* 
j|nt*?,a Deo replctam", qiutLior pueroi pe- 
|w, Nontium, Ariftaeum , Aitchociim , Ar. 
Bm. miiros >>apatH;Speorege Thenaltae, g 
pecquiicrcDt virgitlem, loci amotniutc ca- 
i9ltaii^demt<;irjj ciim virginereredJile. £x 9 
'pucris ucE adoltos in TI)r(Ctli»Ti reufrfof, 
B '4rcy,narccepiffe5J, Arifticmn ji, Atcadiaio 
atffiniif, eumqnc primum, & apium& mcl- 
6>m, &.l*^i-^ adcoagiila hominibtu tradi- 
r»7,rolftitialciqi>e ortus fideiis »8 primiim in- 
ifle. Qujbus auditis, Batlus virginii oo- t^ 
)e<xie^ioali&£^nit(>^,vrbcni Cyrcaea con- cultnen furanmm. to nouihl coloni. ai com- 
ram , gnnidini (aQini, :i illus,<]ni miin fusianc. 
Uc£lo!i. 34 pmM fui & m:lioru!n fuoruni. st 
ipafle. s6 mDCiini conlicicniti Cdfeot. 37 do- CAPVT viir. 

ntur Ptoletnaeushuiujvrbis' auflus viribus, 1 
elluniin a<iucntkunX>crdiccacp3ra[)ai, Scd 2 
Pet- - ■ ■ ;.-■•■■ ."f^:*, z%t mrm . - A. ■*>;^. ftoriae,caftra(blito *» magnificentiora ficii liMm 
iit, quorum «9 molitionibus jo & hoftis tcrrere- 
tur, & pofteris admiratio fui rclinqucrctur. Nul- 
lum opiis militcs laetius fccerc, Itaque cacfis V 
koftibus> cum gratulatioac ia eadcm P rcuci 

ierunt. 

28 practeriblitum&confuendinem. «9 c^^ro^^ 
TUm. 50 magnifica apparttii» 31 cum hofteni prof* 
{afTent. 32 caftra.. 

CAPVT IX. 

X T Kd)! I Alcxander ad' amnem Acefinem peigiilff 

^ •■ per hunc » in Occanum dcuchitur. Ibi H" 
cenfanas Sileosque , quos Hcrcutcs eondidit> 

Q deditioncm acccpit. Hine in Ambros & Suga 
bros nauigat, Quac gcntcs cum armatis u 
niiilibucpcditumi 8c ul millibus equitum e: 

if, piuntJi eumproclio.4 vi(fl6r cflct, cxercit 

5 ad vrbcm corum ducit. Quam dcfcrtam a 
fcnfoi ibus, cum de muro» quem primus cepcrat^.i 
«nimaduertiflct 5, in vrbis planicicm Gnc vllo.fWI 

6 tdJite dcfiliit. Itaqjae cum^um hoftes foluni| 
confpexiflcnr, elamorecdito^, vndiquc concurJ 
ruiat, fi poffint in 7 vno capitc orbis S bclla finire»! 

7 &: vltionem tot gentibus darc» Nec minus Ate- j 

saa*l 1 txhocloco. 2 amncm. ) cxpc£lant. 4 lA >i 
fdodiocttmhoftibui. s cumexmHro, quem rex prii-| 
«v.is occupaaerat,animachiertilfct,vrbem effe delennK J 
«bincolis. 6 poftfadiim cUmorem. 7 fLrcgcm oc- j 
cidcrent. 8 ea bella, quas cooua (ocum orbem gere-'^ 
?t:«tAi;abAlcx«ttdi«a. 1 

3W 
LI8.; Xllt, CAP. vm. in 

II Eumedci, aiBuSlas patttti nanrido- 
brain '+ pauluUun fulknianii,. Ad po- ig 
t raincLi Perdicca occiro iJ; ib exerdcu 
n PhytORC , & Illyrio. & Alceta fratre 
i appelljrur : beUum^uc itducirus. CQl 
o."'dccerniwr^ If, nrcrcirum a 
H p|opt»r. irJ 
^ ij= cum iltrJ ciFcriliccaepBDlulDiDisin d£- 
-Dccilusi cirj.[. li. ab Ajiti- 
224 IVST 9 confcenfisS Oceani litcora peragrat. Cum 
nidet ad vrbem Ambigeri regis> oppidani imiii 
ferro I audientes, fa^ittas veneno armant 4 : at 
que ita gemino 5 mortis vulnere» hoAem a mam! 

3 fummoucntes ^, plurimos interficiunt. Cu 
inter multos vulneratus ctiam Ptolemaeus efle^; 
moriturus(]ue 7 iamiam videretur, per Sqoieteiaj 
regi monilrata in 9 remedia veneni herbaeil, qna, 
10 in potu accepta flatim periculo liberatus di^' 
maiorque ^ars excrcitus hoc remedio (eruata "» 

4 Expugnatadeindevrbe reuerfus in naues» Oci 
nolibamentai^deditf prorperum in patriani 
ditum precatus '3 : ac veluti curru circa metant 

5 a£lo 14, pofitis imperii terminis ^5, quatenus 
aut terrarum folitudines prodire ^ paflae ruDt». 
aut mare nauigabile fuit, fecundo aeflu '8 oflia 

6 '9 fiuminis ladi inuchitur, Ibi ^ in ^ mo» 

iiumeife«> 2 ipfe confcendit naues cum fele^ifiimis militibni» 
3 Alexandrura perferrum non pofrciiitcrfici. 4 illi* 
*wnt, inficiuiu. 5 dum vulnera cx fagittis veueuti» 
<I"plcx mortis genus adferebant. 6 abigentes, ar- 
centes. 7 nioiti proximus. 8 infomnio. 9 un> 
quam rcmedium certiflimum contrft vencnum. 10 6c 
cum Ptolemaeus etmherbam in potu accepifiet, ii 
fuit. 12 facrificia. ij rex fibi eft precatus. 14 dc 
'luafi currum cgifl*ct fcu duxifl^et circa metam pofitam. 
15 ita pollquam imperii fui tenninos pofuertt. iS 
<luousque,y5 Twe/V. 17 vtiretAIexander. iS mU der 
Ehbi oder Ftutb, 19 in oftium & exitum- 20 iu illa 
loco. 21 vt meoioria rerum a fe geftanim conferua- 
nwxu 

22 & fitui 'O hau " leiTori ejjcnt, babne eani di[ctdtr, 
difaufiatem. Qus VQce adeo oinilos in iKidiun 
wpartiiimfuaruminduxit, Vt vlMoillam omn 
llOrtaTeincur, rtfcijjiiresqut '3 Je ferio decrts, 
M»eedtnutn afErmaiEnt, Tiint exercituin Ac 
lolian proinoto m ; pccunias civiitatibus impc 
lat ';; rccufanies dare '^, hoftiliter diripit 
lade Sardis profettusenadClcopairam, forDr 
AJexaodri Magni, vi eius voce <B ccniiiiiotirs 
|irincipesque confirmarentur, cxillimaiuros, ib 
maieflatem regiam vtrti 'Sj vndc *o foror /k 
xandri Hsret. Tanla veneratio maDnitudinl 
Aicxandri erai j vt ctiam per velligia s' mulie 
luni , fauOr ^icraii >= cius nominis guaercretur 
Ciiinreue*fu>tncanraelIci,epi(lo)ae lotis ') c 
(Irii abicfVae iiiueLiiumLir: cliiib..s ^' iis 'I, c 
Eumcnis caput ad Aniigonum de[iii:fi'ci:t , ii: 
gna p;acmia d;finicbaniur "*. His cogniii 
Eumcncs vocatis ad concioncni militibus, p 
EO gratias agit, jnjrf nema hiKiulits ejfet^ j aniorem. 13 & diceti;:: 
iruosdeertMMaccdon^n M IVSTINI 
muneris fuit» mc 9 a dcbitoribus magis , q 
^ crcditoribus gratius ^ excepta vquoniamyt 

exaflio 12 pariterac (blutio difficilis erat; x 
'4 liatalentURLia hos fumtus expenia ^', ] 

iis vcteranis , excrcitum iunioribus fiipp 
ff Sed retenti -^ veteranorum difceflum aegrc 

rentes,. raiffionem »7 & '8 ipli flagirabani 
^ annos> ^zd (l-ipcndia <9 iba numerari iub 

pariter in militiam Ie(5los, pariter facramen; 
£ vi,.aequum ccnfentcs *^: ncc iam- precibi 

conuitio 21 agebantt iubentes eum^^ (biui 

patre fuo Hammone inire *9 bellav quate 
y militcsfliosfaftidiat. Contra illenuncc 

re *J milites ; nunc lenibus verbis moncrCiJ 
{ riofam militiam feditionibus infufcarent ^^ 

poftremum aim verbis *7 nihil proficeret; 

lipiendos 28 fiditiexiis aufbores, e tribonali i 

t 

9 nec minvs* 10 cum rumma gratiarnin 
II debitoribus perinde ac creditoribns. 12 p( 
- ibhitioDis. 13 inipenfa , foluta funt. 14 cun 
mififlet vetcranos milites, in eornm locum iunio 
ftituit in exercitu. 15 ii, qui rctinebantur , n 
cogebaotur. 16 molelle. 17 dimiilioncm. 
iam. 19 numeramannorMfnjjerquosfuiflTent 
tia. 20 dicebant,aequumcfle,.vtilli,quifimu] 
temporemilitesfdftiefl!ent, criam fimuldimitt 
& liberarentui' aiureiurando militari. 21 ▼er! 
sumeliofi» ac duris. 22 Aiexandrum. 23^ ii 
{erere. 04 quoniam, a; xacrepare verbis di 

pit. 26 commacularfACi 97 pf r blaadii vei . cAp. in. serat, Bccaliamrpem raliiris rcliquam 

vifles hortabattir : Nam & viriMtn 5 

_ _ 'arts fuijje atfiniiabat: quiifs ab bk 

mfUtmUliahaftium caifiii: iff/iin beUo ftr- 

', v/lro Tbijiei paetm pcliluros. DamtiM, 6 

'^'^ fr vicfos puleBt , duB tniSia mu/ierum, 

I iirfmtes, i!f firuilia ' ' ep, q^ae melius 

• ^'^foljint refarari, gnam dcfertndo '3 

j -"• 1'stro Ai-gxrarpidei m^ie fi.%m 7 

'pUOtnlurts dicuniy pafl damna mdlriininiorum, 
|r pej? ceaiugestisiifis, ne^He iiU^m gfjluros 

K-a liierts fuBi; vltroqueeum conuitiis H agi- $ 
fuJfi npeJL lot g»mn merilBrum Jhl^ 
iMBmni ^< , rtd^mawdoniim tumpraemiit tet 
leBerttm, nb //>/« mijfiwe ': ,n>fif! in "8 fiiuam 
mililiam immcnfnqiie lielU yaiocnui-iil, ^ n la- g 
riba-i '9 iam quedam *o medn pis, & u!i Ipfa li- 
mine patriae abduflas, inamias -1 promijfts dece- 
teril : tianc quojuc amijjis omvibus fellcis miliii- 10 
te ^uuifiibiis^^, BfTiHhs ^ttidem in mifera iif 

6 pncmia illa,^uaejlbi ai:i^iuliuErint per lungani 
niliuim. 7 quuailfur^iudinciii' g nccillitiiijri;. 9 
poniefiia. lo propictguae, i\ kiatis. iiiivince- 
tntbii^eni, i; il dcrcrcreiic. 14. oniiunelioiiE vciblc 
»» illoqiiiinlur. 1] Argyrirpidas> 16 cum pcr inc 
' ^DDDS bcllum gtircriiK, & toi irinonini nipendin 
^enni. 17 cum iam dimifii tffsntdomuni. JS ad. 
t^diri». 30 fmnt. 31 lalladLus. 1: pcfl,juain 
^^ueapetdidificnt, ijuac iii lcJiit fdicibiii acqiii- 

33 diun '^M IVSTINI diicibus confi 9.Ufc.,r£r..i 
fLflim aJ A.1 Ignarii 

Aiiiit^oniim l( it pet. ntes,-!'//»// -4 rcdi(i iubeat. 
[smm/fporiectiir, /i F.umenem _fihi 4,% 
buscogi;iris, Einncnci giim paiicisfii 
vit.- fed tctr.iflus, defpcratis rebus « 
ciirfnsmillticuJinii.faflLiaellcl, peiit 
muitt-* hbialloquieMrcitum liceret. :; dimi idtgncrabaiit ilucei priediin ruii tisqi CAPVT IV. 

VffiiB ab vniucrfis diccre f^dofile 

rolatam, ficut cmc ( 

a maiiiimotlendrt: C>v««('j, miiites, //j 

lum - «ique ornavtealB dudt vcjlri, 

non bojliam quisguani iiiipDfMit : nam 

3 foletioforet, Vosmeex viltare viBu, 

ex iiHperttare mpiiuum fecijlis , quitt 

t^ ejlis^i. Setlijln omitioU Seqae en 

5 coKuilin ileciut '. f-'iiii/ii ero , fi pf 

^nligoni in meo caplle futpma 7 (otifi^ inflU5. 
3 qi I>u< .Ijftiiiftis. 4 VM mihi Jtdiftis Kdcm p 
dum. ) .L'liiMiihiliiicam. fi ntcucCBii 
Corumcfl,vtil!i,qKimiferiftnt,C(.nimn-liui 
CintinCDt, ■ qiiibuiiffcfti fiint iniuiij. 7 
pi-oporitumvaiciun Antigoiii, vt cgo foj 


PrW Virifi% » ri»r'iK»m xtgut iUhis 9 Sntir 

%^gaem»Jm(itliim aut vii^xiie!» '"; ^ tgo fue 

I rtifff/mims^^Jneriit lHcrnlus. Ihc J,' hxpetro 

fvht» V«t iureiaranJu, fn» tciui vai fi.crumtnli 

' m6it/i!it#ui/lii". i^litjfip/os H pudel roganti '• 

■ vlaiaiiliiirlf,Jerrxm ^f imi: ■'^tUte^ ptntiillne 

fiud vasfnlrMret fro imperaiiire ian^is, impe. 

rdtarti» prtvtiis/tne re/igiBiii iarisiuinndi fa 

ccrt^T. CliiH '8 nonobtincrci, prcccs in ir.im 

vcrlit. Ai vits, M., deutaa '^'t Mpiia, refpiii- 

««« s^ iliiperiuriirrum ■vindii-es; if.U-sqae veiis 

fxilus dent.. qUaUs v»5 ducilius vejirii ilcdijlis 

Ntmpevisiiiiiit paultnnle & Perdidae fangui 

nerfiit adfptrfi '\& in tliiliptlrBm eadtm mo- 

] JUi*K ipfmdmijW ^lix*ninm,fifasf«ij. 

I Jel fiimmartirii manH cedere 'i, intiieminii,'' 

j qi/oil m.iximwii ci.it, ftifjiiir/wus a^ii.ijlis -<, 

. Vltima minc egn p^rfidvi um viaiinii,liiii vol/is Ic pro imperatore vcftro. is tuui 
trum iiupctratel a mililibH». \<i t] 
tidcm pcr iutiuraniliim. so punia 
voi, tftuaiJl]; languincin Fcraiccac 
«uoqHCOCciderE AfltipJtnim. i; 

.dctCToluiftis. I^ VDS VCXadiS A 

.4m reditiCMicf , ^uodloDgc pciat «i iG4 lySTlKI 

14 dirai i^ ofjwe infirlas dke ', vt initpn 

agath^ lieuorenlqiif voi arnia vejlra, fniiutTI 
fhirif vifiros 5', quam bajlhm d^ices ahfm 

I^Plcnujdrtiide irae, cuftodcs ruospracccdeM 

l6Amigoriica(lracoeprt, ScquitutexerckiiSip 
dito iinperaiore liiol*, & ipfc captiuus , tri> 
umphatnquc de Te ipro ad vifloiis (mcaQradii- 

17 cit ; omnia aurpicia ij rcgisAlf K3nd[i,& totbetlo> 
rimi pilmas laurcjsque vcta i4 (ccum viSori I*, 

iSttadens ■- S;nequiddceffi;rpoinpae )*, elcphmtl 
quoque& auxilia 37 Orientalia riibrcquanMft; 

Ip Tanto pulcrior haec 38 Antigono, quam iAJo* 
xanctrototvifloriaefuenint; vtsiimilie 3V0ii> 
cnlcmvicerit, hic^oetiam eo5,a ijuibui Orieni| 

SOviftiis fiirtat , fupeiaucrtt, Igitur AntigoQtwjl 
domitoreEJUasorbiseKflrcitui fiio 4' diuidii,ri>d>- j 

Blditis 4* quM in viflbria cepcrat. ELimeneni 1 
vero vcrecundia ^3 priorls amicitiae, iii corflpe- I 
flumfaumvenireprohibitum,ailignari 44 cuno- 
dibuf praecepic 

-fi txltctaimnei, iiitiliciLatcni, 17 tiblit.^gM»- | 
lemonuicm. M in Cilliis. )i- ptr quje armavEflrj. 
ji diicei. ]i q^i piodiderat impeniioreni fiitim. ;| 
«mnem felicitDmn. ]4. &niul. ;; Aiici^ouo. jf ^ J 
hanc.pompamqniljttidmphalcin. ^7 miliiei rr "-" dcr. 40 Anitgonus, 
leddiititvjflisea. 4. 
peteris ajniciliM cvm Euinene inltne. 44 43 qiiDniAni Anti°onBRi pUdc 
t/adi. tXIV. CAP. V, ti( 

CAPVT^^vi ~ 

Nterea Eurydice, vxorAridaeircg??, vi' Polyi 
PpsrchaDta a Graccia redirc in M^ccdoniant 
lil, Se ab eo* arceflitaiii 3 OlympiademjV 
Ittulidiri aemuljtione perculQ 4, abiiiens vale- i 
Budine f viri,cuiatol1ici3 ribirindiubai^, fciibit 
Kgis 7 nominc Pol/perclioari , Cajpmdro exir- \ 
eitum traduti, in f quem regal niimimjlratic- 
tumrex iranitulcTil . cadcm lo S; iii ArLam An- 
tieoaapercpHoUs nunsiat C^obcnelicio de- , 
Vinfius" Caflander, nihil noo " ex'3 arbjtria 
muliebris audaciac '4 gerit ts. deindeprofe- 
&xit in Graecum, multii ciuicatibus bellum in- 
ftit: qiurum >^ ucidio, vtlnti vicin» iticendio ' 
miitiSpartani vr^ni *?, qiiam (hnperarmis noii 
muris dffeiidei.int, fnni i8 conlra rcrponfj fato- 
rum 19 & vetsrem maioiiim gloriiim armis dif- 
fiA •^, miirorum praefidio includunt. jan- 
tum 3' cos dcgenerauilTe a maioriiius, vt, cum 
muitts facculis murus vrbi ciuium viitus tue- i Poftqu»ni. I PoljptrtlionK. 3 iDfrimefTc, viai 
fc veniat. 4 "t «;iiinlatiuiiemnlicbri ftiii huryilice 
eoinpiilfa& comnioii. i dum finiul ea abutcbatir 
diutnrtio morbo. «ttfibuebat. 7 Atidjci. 8 vc 
tmdal. 9 cui rcK ublLltrii, dciierir. id Miiiicm ri-ni 
cnam. 11 obfltiaiis. 11 omnii. 15 iu^wpro. 14 
■DdtciHimic hiiiut foeminas, ii fscit . agit. iS pct 
hiiun] cimiMuni dctiaftitioiKm. 17 (wau. 18 iHo 
limpore. 19 oriculoiiiin- iw dum Ipcin armoroin 
«biiciclnnl. 11 wini» tcio eft. vjiiiic idcfa eos. 

M « "™ prgdntU fif ■ »g , IV STIM I_ 

RREVlARIVM CAPlTVM. 

t. Enminiih^ycUa aAicr/ki AiitigBn* 

f,r,-„u,h. 

i. PrsihBwBiistifiikttir.^ltriUKr, ailArgyr^^ilam 
ciMfuiit, taigat ilJ/nai ftrtlr pireral)it. 

i- Dnm /IrggTiifpuiaiEaitiim impiriit niitcima»t,hf 

fiiiim virtMie/Mftraeiar. Vniic in hniuniti etn- 

4. Euiitnii capliti gd ArgymJ^iiia! traiit, qra pitir, 

frti6toriim tatit» demtucl , & dniigtnt VHiSitt 

y. Caffiiiiilir Aridiii vicei ttrcni Croteit* tiuiliHii rp- 

pritiit. (S in Mtctileaitm nducrfut Olymfi^w 
pr.fi:i/c,tur. 
#, Olyvipiaifiigit ; ^fidttMr, viUtri Qijfandrtfi tt»- 
diti (Kiuli»ipiiiltrjitititr, 

CAPVT L ■ 

X, T~1VjricnEs,vttpercficcafnoccifum,fclio(fcn» 
IH a Hasedonibus- indicat-um, bdliiiWque An- 

3 •* ^tigono^^JgcrctlinteBgnouitf vltroea Jmi- 
litibuB fuis indicaait, ne fama 4 aui rcm in ma- 
ius cxtollerct , autiniiituin animosivruainoui-, 

3 tateterreret, fnnur, vtdrcaTfe^aoimaRcfTentT, 
coiTfK)fcerei!,fdmtiiTU» 8 confilium ex.mefayoi- 

4 veifoiiiin. CoB&aaiei ■ta/oam fta^itua dt^ 
/ «^ 

r P(>ft<^ini: 9 «l&ALncigono ibcretiMi fiuSe. f + rumor. i erg». 

ua *o1untacc cflcnl. | & fumeie iDt ftqni volcbu 
oiillliiinijfcammilitct ftti aainiatiibrcBb 9 4ixic> ,01.,,™ ^fnrniatcr -r .^ '''*'*" .'..w 

.«d,r £„"8™ '"..* '.: Vdf.T""'-. il. 

f p=«m,r «,,tt«°"'''" j»"i,& ,;,?"' 
•7 ' TVSTTNJ 
fftm crnmli -7 praemii Jfafei *8 fiti 

»1 tr/^eneret • (iein * aillicic fiitineait ^i, ci/rifnn 
bas a ft e0a//ts ad experiundos ~,° /«ciww nni- 

lamiiicffi. Ctierum-fitiuienf fuam in emniam H 
fBlejiate eJB i nec Aitiigomm, nec quetii^itrm dit' 
cuinficveUfiiincere , vt ipff ia fe exemplam ftf^ 

l^mumJhiTaH*: Hociafto, & in 13 praefintil»- 
baniiumi^aiuiTi^sckterruir; &in futaruni pr^ 
virfit,vt,r(<]uitifimilcacciai;r«, non Ce abttofte- 

Hcorr.umpi,redab'diice ;Ptentarijil)itraKnt-ur^ O^ ■ 
mnes igitur opi tam^ •'' fiiam ccrtdtiin J7 li ciift«- 
diam.lalmisc.Lis l*oScrunt 

if o1i pnFriddiiintr ig iuriiBranHb inilil.iri & lidel 
datdc. 19 EiciilLtt, dicii. ]r) pcrccn[iiiidij!i, ex^pi^cin- 
d'11. iL' mitituiii.. qi & TE Euinciiiii eo fpiiLisIiui 
pcriu.uiuict,hascpii''' liicifca lciicU;,[liiii, probabill 
iioii clTc, ^uod. Ant^iiriii tas liiiplciii, Vel idiOr 
^Dont.ini ntque AntigDnHs- iicque iliui ijuiipiain iax- 
velit hQc inndn viirecic. dirin &ri poiCt, \t tlil eatai 
kuncmoduni vift^ria.c vr«rpei,t corira Aniigomnii, 8c 
iia An[JgiuiKi< l~ui> sscni|;lo libi ipfc pluniiiuai book- 
}■ fialiiii, hoc Isui^rf. ;4 eoiBtn, qai lidEni mnn- 
iikm hjbebjm. ^i ipro Eumene. ji^ Hudiuni, auxi- 
liiini. ;7 p<j> utiiulatioBciiivilumtcrubiut- ieiua» 
iiifluiliohocruo. jg EumEnii. 

CAPVT IL 
p -^Vm Interimi Aniigoniis cum' «tercitU' rujKr' 

^^veiiit, c.irtrisque pofiiis, polkra die iri adem 

2 proccdit. NecEumtnes morani prodio fecic ',. 

qui vjtluSj-iu munitum quodiun cjiU-lIuni cou- 

fcg't- 

■■ IpfequocjLcadpu^naui filcfUtiru prjepjrauit.. 11 «ceicitin patcem dimirn, 
Irconreiirii + irmltirudJnis liorti traderctur, 
liOdio ipfa » muliinidincgouarcmr. Lc- a 
•■dciDds ad Ahtipatroni, tjuod * folus par 
If^oni viritnis vidcbatur,, fiijiplicK mittit : a 
^um auitilia EAiin«i»mifla. 7 Aiitigomis di- 
tttS, «bobddiOJitfrccdltr. Erjtijiiidcin fo- 5 
*»aii'Ot?rapmmtiii iijortis Eiiiiicb«: fcd 
talufis "jdimiflo '*■ cxercitQ, magna fp« 
. Oinnia ij^inir circitirrpicicnti 'i, opii- 6 
fc vifiimeJl, acTAJcxandrJAbgniArgyralpi- 
*♦ inuiiltim eKCfcittim y & tot viftoriariim 
fiilgciiKm j^loria. T, deciirciei*. SfdAr- 7 
tI^>dcsf(olt WeitaflcIVum omnes dncss ftlM- 
it 17, fordidam'!!m[liiunifubjIi 5, |'f-|h.m- 
gisnirmoriam,c,\ifliiiuntcs. lta<lin:Eiim.- 
bUndiinciiiis aj^cre is ; liippliciter fmgalos al- 
li, n\iRC commUhonts fii-)s, nunc patiantr 
.•l.ans, nunc ^erU-uhrum if ogeriim Onenta- 3 ineocaftello. ; fe obr<iffijm iri ib hoftibiis. 4 

Iparer. 7 fyifli. 8 inti^lln IT^c. y libi:.a[.i. 
tqueadbjcueKmpuJ; iam (]uiiii'iii. i> fui ciiu- 
conreruiiiidi. u quiiniiEii tj^LrticiiQi fuuiTi ilmii- 

-t. 14 ilequibiisvidi:lu|irj X1..7.5. ij ijuiuiuj^^ 
iccelcbriseiupecglurijintoi viaoriiiuiii. 16 Tt^P 
inferrei. 17 eonicmiiebBni. 18 indccorain fibi ■ 
. 19 blandisverlnsagcre eoepiicum ipfis.. ifti IVSTIHI 

lium^^ofocre!: nnaant^^iii f<i/Htis fiiat, & 

ruiKVirluts Oriti>sJitJomiTui,fi!Diqui mt/ii 
lO Liitri psiris '!, fii! '* Ha-cuiis moitununta ^ 
ferariul .- ^f iflj AUxatAbum, magwim 
ilum >5, ^r ^oj Jiulnas igaaras if immertafi 
XI g/eriamcotifefuutum^ir orat, vt ne» I 
tem /r "7, quani commililonem rfdpieiti, 
12 fw2 « cerpart *8 _/v» ^ veliM. RcMpwi h 
kge '9 paulatim impiTiuiii , ptimnai moflcndo B 
rmgii]o3 , mox qiiae perpctam I' fafla emaj 
blandb corrigendo, vfurpit]'; nibil in cann 
fine iilo agi, nihil admiaiHiariGnefoleTtiailliifl 
potcrit. m 

iQ reram in DTicot! geftjnim. si eos arprf| 
lan!. i; dircbat pntroEuindics. liiloscfle Argyrilful* 
riasco!, a; Baccln. 54 &i^ui(iU!n. li fiulTe. t< 
AieXBiidnun impctriuilTe. 37 Eumencm. sS ineV- 
cririiu. 39 condilione. ;c durn idniDncbat. jinw 
f^itiireSe. )3 atripiti&dfeu^hit. 

capvt ur. 

j A D poftremum cum Anfigooum VenirC euitt 

^^exerciiutiunciatnmetret, compcllit cos in 

a acicm dercendeie'. Ibi dum ducis > imperis^ 

5 contcinnucit hoflium virtute 4 rupcrantur. (* 

co prodio non gloriam tantiira tot bellOrutB» 

cumScoiuugilias &!i!)etis,red & ^racmid long^' 

! Proclio deccnare. 1 Eumenis. 3 Riiiiidua. 4 

"-• _ v=[ 'Dnitu^em. } liiiiul cuuiiut. Lii i. m. CAP. irr. isr 

UberM, nccaliamfpem falulis rcl 1.^11 am 
vidloshortobatin-: N»m & vhmm 5 
nr^s fuijji afKfmabat; quifpe aa liis 
^miiliabofliim cacfa 8 ; iff fito hcUa per- 
i«ftr« 9-boJisi pactiit petiturBs. Damna, £ 
'>f feiiiStspuienl, dua miBiamulieruni, 
tti iofMMtt, if femitia"tjji, qiiae meliat 
A '^pelf-nt reparare, quain diferttni^ 'i 
fant, F«rro Argxtarpides tiejue fufam f 
flurts dicunl, pofi Jamna mtlrhnoKieram, 
} tBniages affiijjai , nefue ieliam gejiurcs 
libems fms; vliroquecum conaitiis M-agi- 8 
fui^ ^iptfl iBt ennet tmeTilerum fiir 
wim '• , rtdimutt Jomum tumpraemiis let 

<m immeiifaquebeUa reusc^a^^-.it, i^-a/a- g 
9 iam quodBm •° nwilQ fuis,^ nb ipfo li- 
'atriat abdu{}os,inaniiiis ''^ prontiffis dece- 
nuvc quoque amijjis om»il>us felicis nii!iii-iQ 
lefttias"-*, neviSl^is quidem in mifern isf 

priciuiailla.qujelibiacriuiliufnnlper [ongain 
II. 7 qUDfldfurljiudincin. g occiUfuiHc. <t 
\a. 10 ptoptciquae. 11 fcmoi. lifivincC' 
\tm. 13 fidtfetcient. 14 contnmslioiii vetbis 
oquuntur. » Argyrafpidas. 16 ciiin per toi 
,os bcllum gtfr^tmt, & tot snnomni ftlpcndia 
ni. 17 cuRi iaindiminieflencdomuni. IS ad. 
ia. ao f<:nnc. i\ faiUdhus. 3; pollquan 
1 peididifleni f ^u^c ia bcJlif fdicibut acqni- 

33 dom U innfi P^as f-;</;-rtr/i-/. Ignarls n^ 
ducibus conitftim iJ Antijiionuni iegaitW 
tiint p«intes,w/«.] -4 redili Mtat. Is M 

larum/ifpollicniir, jf Eumnum^M lyadeiaA 
buscQgiiitis , Etancn» cum paLicis^FifgeMJ 
vit: ftdretraflns, derpcratis rebus 'S<MWt 
ciirriismaltJtudirHi_6ftusenel, peiit.vtp 
iinin»=*rTbi3llo<jtuexercitmii licerei, 

;; djliiild igaiirabant Juccs. ^4 tsniuge^li 
■priedara fMm. i( cnmi.nn ilcvi;i-&raliit£fii«'' 
iirtt. 16 laeb ■m gutir Ui^, 

CAPVT IV. 

1 TVfTa! ab vniucrns dicerc fiiflo filentio, 
■'tifijue vinciiliF, prolatam, fiait erat cateaJ 

2 manumoftendit: Cet^iitis, muiles, iagua, 
ttm ' tlque ornamenta ducis vcfiri, guM 
jioti hojliuin quisguam impofuit; tmm bac t 

3 ftlalioforel. Ves me tx vif!orf viSlum, vi 

ex imperatQre raftiuam fecijiis , qvater J 
bnnc antiHm 18 me« verin iureimando Btf 

4 ejiis^. Sed ijla emitio I. Ke^ae enim m\ 

5 comiitia ileL-iHt <>, VnmnorB, fi fyopojil 
jinligoni in tneo cafite fufpma 7 ren/^iit, 1 Ciiicnisvinfliii. 1 vtfliiiim, j quatuoi' 
bu> diftinftii. 4 V"iinihiil«diftiifi(lein pcr ilnl 
(lum. t dc hii nihil dicim. nciiuccDtm Fjisx 
i;orumc^,Vli11i,qRilnifcriliint,Conliinieliof« VcH 
cintln eoi, ■ quibusafTe^ funt inluLis. 7 'fiifl 
jropoTitiiinYaiciin Aiitigoiii, 11 eg) fohu pt 


'"'""■i'*.;;Si^«i»;.S^ 
a:;atis^ deaorentfut vci armn Tijirt, qnikat J* 
plurt! ve(lres 5 ' . jhaib bafiluni du^es eltfue^tUt _ 
I^pleiiufiiinfide irac, cuftodes ruospraeMdwe ■d.i 

16 Antigoni caftra coepit. Seguitui; cxerdtBs,pro- 
dito impcratoic fiio 1* , & ipfc captiuus , tri- 
umphumque dc fe ipfo advii!loris ruicanMdu- 

17 cit ■, omnia aufpicia 15 regisAlf xandri,5£ tot bcUo- 
riini palmas liurea=t)-ae vm J4 fccum Viflori W 

Igtradfii; : &neqaiddcefTctpoinpac )*, e{cph.][iti 4 
q[ioquc& auxilia 37 Oricntalia fabfcquuniar. . 

IjjTantopulcrior haec 38 Antigofto. quam AJe- 
xjuttrotoli-iiloriaefiwrunti vtcmnille jJOii- 
entcm^icerit, hic4°«iam eos, a qiiibut Orieia .' 

aovifttis fuerai , fupcraucrit. Igicur Antigonui 
domitoresillosorbis exercinii fuo +' diiiidii, red- 

Clditis 4^ <]Uic in vi^ria cepcrat, Eumencm 
Terovcrccuiidia13prioris amiciriac, iii confpe- 
fliimfiiMravcnircpiolii!)ituni,alTignari44 cuflo- 
dibuspraecepit. 

3C' cxlUijiioncs, inftlkiMicni. :; Exults^k^ita- 
Kmanuiun. 39 in caftris. jl. pcr ijuie untavcfln. 
y duces. ji qui pfC)d'<lcrat impervorcni ruunt. 3) 
«inneoi felicintem. j4 Emiil. jj Ant^Qno. J« M 
tiancpontpamquifitiiiLinpbitcm. ;7 miliict et. Ot\- 
CDteeHKiliarci. jB viftciiia tuu^niignno. jgAlt^w- 
der. 40 AuiigoDDS. 41 inter Tudi milirci. :^ ft, 
leddidiCTi^is». 4; quonilm Ancigonum |>udsbat 
petecii uaicitiH ciun EuauDG {iiltiie. 4^ u^j. LIB , XIV. CAP. V. tSf 

CAPVT~~V! 

Eurydicc, vxor AridJeiregfs, vt' Poly- i 
1I3 a Craecia redir? tn Abcedoniam 
& ab ea < arcdHtam ) OIjmpiadeRi ; 
laemulairone percuini 4, abiitcns vatc- % 
Viti, cuiuG oflicia fibi viadicabac «, fcribit 
lomine Polyperchonri , <^iijfandi-D extr- j 
'^M^, im 9 f»trti rtgn! admlaiflrath- 
tramstiiUrit . cadem 10 & in Afutn An- 
ftperc, illolaa nujiciai Qiiobeneficio de- 4 
Mlt CafCrnder, nihii noo'' ex'3 arbitrio 
ffis audastae '4 gerit >?. deindeprofe- j 
k^Craecijtn, multis ciuiucibus beUum in- 
■HHK^ Mcidi^ vckiti vicino incsndio g 
PPMIi>Aeni T, qtiam ftmperarmisnon 
defendciant, tumiBconlM rcrponfj fato- 
9 & veterem maioriim gloriam armis dif. 
>, iDurorum praefidio inchidunt. Tan- 7 
n eai degenerauille a maloribus, vt, cuiti 
s raeculis murus vrbi ciuium virtus (ue- 
rit, 

oftqnMH. 1 Polypenhnntc. ^ iuflim clTc, vtaJ 
niR. 4 ex «einniutiuiiemiilicbri fnit Luryilne 
iUii& cammota. f i!uin limul ea abiitcbaiii' 

00 morbo. 6 «iribucbat, 7 Aridaci. 8 *t 
^ 9 cnirexobtulerit.dciletii. d eaiidemii.ni 
. II obftrifliis. II omnii. 1; iu.ttapio, 14 
iflimte huiul foeminae, ij facit, agit, IS ptt 

1 ciiiitwum denJftitionem. 17 ru.im. iK iHa 
ire. 19 oracnlorum. lu diim Ipcni armoiuin 
:buit. V Biriim vcro ell. vi<|uc adctr cde. 

M 11 (un TVsrrNr rit-',tunc cmMOiluo! (c- fore non cxtOI 

.■g rint, nil iiitra mnrM laterttit, Diii« 

ai^ii^ilur, rjlTjaciruiTi a Graccia tut!>ah«i 

O'cedoiii3c flaiiis domitLTi rcuociLHr. Mj 

• Olympus m:iter Alexandn Mi^i» re^in 

aibEpitoiii MicHoniam , prarequente l^ 

dire^eMo.oiroriim^veBirctprohiheriqiie ■ 

lobusabEur/dLce &.- Ai-idaeo rcjic coepid^ 

memoria >) mAiiti , Teu inagnitudine SSIk 

indijiottMe rci, tnoti Maccdoncs, id OI)rm|r 

traiiriere: ctiiiisiulTu & Eurydicc, Srrcxi 

cidic^tr, fcx onnis pellAlejmidruin potii 

rcgDo. 

!■ Guinpernialtifeciila Teli virmt diqam 
qnnfi murw «rhis. >t dimi ipfain AeiKidu pM 
biitui. :4 &clnniiir.pedicb.iaitintrirefiiiC[M 
niae. *r ptnf tcr mi;mori,\ni. :« Alexaiulti I 
37 AiiiUeiis. 58 qMiregnoporitM tm. 

CAPVT VI. 

I CEd nec Ol/inpiis diu regnauit, Nisa 
'-'principum p.ilTiiii cjedcs, mutietjri m 
quim re^^i'1 raore 'Ccillci ' , Quorem fui it 

S umvcrtit-. Itdi^ue.audito Oltandri adui 
difliOilMaccdonibus, cum nuru 4F. xani 
Depote Huculc, inP/diiam Vfbemconci I NsincumOlyinpi»! inttrfceiiTet iiiulion p 
pei, inagisper mulicbicm CBpidicatem vtndiAae. 
qiii intea tjuebaoi Olyinpiidi, po&eaeain Ddiflc < 
lunt. 1 nosfidcbtlOIympiu. 4AI«Xudri* 
I coofrjjit._ froAcitc.nti DciJ4iiii« AeacKl.if rcgi.i filia, Sc ^ 
'TiieiUloiiice priuigiia, & iplj cUra rtiilippi pa- 
<fis namtne mu.iMi^ue alijc pcincipuiTi raiUO- 
Oie 7,|p(iciorus maj^isqn3mvtilisgrexS,caitiitt:s 
foM. 9 . .Haicxiim nuocfJta t ailjndro r(S:nt, 
ilatiincitatO'Ocur(iit'y(inam venit, & vi-bemob- 
ijdionecingit. Cotn fame fcrrogue vrger«ur 
Oly(npws.loii^aeobr,dionistacdio-ii.psaj"f.i- 
luu , Fj^taci fe Iradidit. ScdCaHaiideradctiii- 
xionein vocaio popuio '} fi;ircit«ilrii6 '4, ju/rf 
A OlymfiiaJe Jieri vtlini , fulijmJC 'I partntc* 
imorff£lO(um, gui fumta luguliri vcfle.Crudeli- 
tatrm malieris'* aecuDrcnt, " A ^iiibus acceitfi^i? 
Mjcvdonc5,.Cne rcfpeSu prtilinac «^ieflatis, oc- 
cidfndam 'S dccerniint : imineinoris prorliu, 
t[ laij-firfi-iiim ci i vji i.iijiqiii; i;<, nnn fcilum vi- 
Ijrnipli''^ iiitir liiiKuii''^; tiium hjbuiilcnt. vc- 
tiiin etiam-taimi opes inipciiijmqueorbis qaae- 
fifTfnt ". Sed Olympias vbi « otiftinatos «5 ■ 
vcnireadIearH«toi»f vidii, «fte^frcgali, diia- 

6 quic ip& ThcJTalnniccclari eiatpiopivr nnmEa. 
7 ux.^res. S ccinitJiui. g ton-itatae liiiit Olyinpli. 
dem pruficilirentiriii. lo «Jtri. ii ohtatiliuri, ii 
in condiiionibui dcditiDnis volnit OlynipiaJ, vt vita 
fuafalD*tflft- ij cuin populuni conuocalftt. 14 in- 
tcttogauit papnliim. i( inftigat. IS OljmpijdiE. 
17 «Jiram inciiati. 13 OlymFiademdcbireinitrlici, 
19 Philiprnm. in Iiliccduncs. 21 icquiriuifrem, im- 
pcirBflcnt. 13 pnftqoam. ij peniuaces. imptitdti- 
loJ. s4 xcaXiW. sf yeBein regiain Eiiduit OIyi«- 
riU' 

M 1 56 tnn '^nir, res omiXb cft. tDterxe6k> d 
Yclut cootiKMces peAilenfti» 8 D* 
compeUuntur : qiu>runvii tam ini 

5 tas fait, Yt \iH vnaiftnauem comf 
veniflcnt ia Africam , pulfis ^^ ac< 
Cyrao» & propteramoemtatcmlo 

6 foniis vbertatcm^ occupauere» i 
corum, linguae nodis (blutis H^ 
coepit : ^vae res animos eocum, a 
iam ij partc percepta, in jscli^juam 

7 dac vrLws acccndit »^. Pofitis '7 
opinioncm veteiis fabulac^S accip — ma 2 ApDQiiiemprccaturus. 3 proi 
litaiemloqucndi.. j. oraculL 6 <juor 
incoiae in infuJa crant. t anae Aftic ■ > 3nn. icAp. vif. 1!} 

tidinis virgmem, a TJKlTjhie 
> Apollioe lapMni , pcridumi]iie 
atis iugd '9,cuiui(ollcm occipa. 
I reptctam", qiutuor pucift» pe- 
I, Aridacuin , Aulhocnm, Ar- 
»" 3 pairc Spco rcge Tiicffalijc, g 
t vii^ncm, loei amofmtace ca- 
aicrmcum viTgtne rcfcdille. Ek 9 
6 adujtos in Tlicn^liani iciierfoe, 
a leceptileaj. Ariftacum in Accjdiaio 
^ eumqiK primum, Sc iipiiim & mcl- 
'is^ adcos^ula hominibiis tr.idi- 
JHlialejqiic oiWjVidfiisiS prjmnm ir.- 
^ijbus aiiditis , Baitus virgini& no- i( 
i^0DimgwxQ^,\iban Cyrenea con- ranidain faflam. ti illui,qui nnlTi fueiani. 
. 94. iiitrli fui & mtiiorUHi fuoruui. sj 
a6 mtrtnm .confii-ieiidi cjfeoi. 17 do- 
, lolis. ly cum audiuifrei iiainen pei le- 
incollium, quos intfrugiuciai. 

CAPVT viir. 

toletnacushoiu;vrbis' auflus viribiis, I 
in aduentuinfeiiJiccaepaialjAt, Scd a 
1-5+ rVSTINI 

j^diras^^ atque inferlas Jitv ', vt 

qve »7 omne anaim ^3 /,» l,ac cnjlre»/i ■'•. 

ii'^atii, J-iuormtqH* ves nriiia vefra, qulivrl^ 

p/ures -ocPro! 3". guarn Irnfthm ihces shfitmj^^ 
l^Pleiius^drinde irac, culludcs fuospraecadefe mT 

16 Antrgoni caflracocpit, Seqtunu exerctiH^ ^m^ 
dito impej^atotc fiio v- , & ipre captiuus , tr^ 
uiTipliumque de fe tpro ad vi^oris rLUcafliidu- . 

17 cit ; omnia anrpicia )> rcgisAiexandri,& tOlb«lto>_. 
riuii pilmas laureatque vna J4 fecum vifloritf 

igtradeus: &ncqmddce3ctpompic i«, elephanti. 

qiioque& aiixilia 17 OriEntalia CibrequuntUIV. 
ig Tanto pulcrior haec JB AiHigopo , qi\am Als» 

xjndroTotvidoiiaefiiEru-nc', vtCLimille I^On. 

cnlemviceiit, hic4°etiann cos, a quibui Orien^' 
30 •Ji&ai futrat , fuperauerit. Igiiur Antigonit^j 

domitoresillosodiisexercitui Rio 4' (iiuidit, red»' 
fllditis 4» quae in vi^ria ceperat. Eumenem 

TerovcrecundialSprioris amicitiae, in conlpc 

flumfu-.im venircpioliibituai,ailigiiari 44 cufto- 

dibus praecepit. 

iG i:xliciaiion«, in^lkicntcnj. 17 cxuIvi^Kb ■»!-', 
icm cninem. 39 in cattiis. y, ptr i)UJe «nnavcfli;. 
31 ducei. ]j qui pxodideiai iinpcra,tDreni (iuim. 3| 
smnem felieit»iein. ]4 funnl. 31 AniigoDD. ^ i» 
hsnc.pompiunqniifitriunlphslcni. 37 miliies est 0(i- ' 
cnte Aiixlliares. 38 viAoiiafuixAntienno. jgAlcxwt- 
dcr. 40 Aniigonus. 41 iuter fuos militfs. ^ flj, 
(cddidit viftisea. 45 «juoniyim Antiganum pudeb»! 
rctcrisiUaiciiiucBinEujnuic inltK. 4^ tradi. "N tJ-lB, r,„ „ 
"«»o„i,, j^ '1"«« r,*; ?,"■ "''« 

•■«"op;,. ,,^'f»- Od™ ,0-^' -'"«'!»>w,K 

*".'. 9™n,„ ,;";""'"' "'.««ii * ''^P'"'^- , 


. ■g vint, niri intra miiroe tatercnt 

aquniur, ralTandrLiin a Graecia tiirbiitns M| 

cedoniie ftatiis dommii reiiocJ 
: OiynipUs Lti.itcr Mexandn Mi^m ceaiG, 

aliEpiioin Mic.doiiiam, prorequtnte '} Aea 
datei;cMo.o(rori.im,vt:niretj.-iroliitji;rique »4 fif 
lObusabEur/dice & Afidaoo rc^e coepiflet! 
mcffloria 'i mattii , Ceu .mgtiittidine 6Ut »*, 
iiidi^nitaie rei. moii Macedancs, ad Olympiadc 
traiiricre: cuiiisiufTu & Etirydice, &rex»j o 
, ciditur, fcx Jinnis pod Aleiundrun) potitui 
regoo, 

1« laimperiiiDtti (ecnla leli vtrtus ciuium liie 
q\i^ri murBi vrbis. ii tliNn ipfam Aeacidai pcrlcqt 
baiur, 14. ScdiiniiiEpedieti^nirintnrefinu Miccija^ 
niae. if ptopti.Tmeinoriiira, 1« Aksauilri "* 
37 AtLd«siis. i9 qniregHO potiiui w»t. 

CAPVT VI. 

1 CEd uec OI/mpiaK dia regnauit. Nam Cti^ 
•Jprincipum pjlTi,n caedes , muliebri m.igii, 
quamrc^ii^moreicciGci ', fauotem Tui in odi- 

3 umvcrtit^. Itaqiie.audito CalTandri adueniu, 

diffift J Macedonibu! , cum niiru 4 R. -xane , & 

nepote HerculCi inP/dnam VfbemeonceditF 

Pro- I Namcum OiyinpiiU intcrrccilTcl mulioi piiRCi- 
pe!,iiiagiipCf niuiicbrcmcupidii^teinvindiflie. 3 ilti, 
qui iiuci tjucbuiiOijfinpiadi, poSca eim nd^Be cocpe- 
luiit. ; nosfidcbuOij^mpiiit. 4 AUxudri vsiue. 
J confHgit. 

*1|HI 
t DciilainLa Aeacidat regis lilia, & ' ] 
e priuigna, & ipfj cU^a Hiilippj ft- 
uiucque aUjc pnncipuin oisiKia. 
; in j^s qaam^vlilis ^r» S,co[i)iti^ 
uc^nm nuiwijta ( alTandro eflcnt, 4 
^carfu l-^ydnam vcnit, & vibcni ob- 
[, .Cum fjmc ferroquc vrge^efur 5 
.loji^ac obridionistaedio.il .paaai^fa- 
■flari fc tradidjt. Si:dCan^i,derdd con- 6 
I vecito popu^a'} fi:irckatur(;c '^-^gitid 
Vfiedcjicri ■viiitit , {uhjianc 'I parcntei 
lloilim, qui fumta lugu'3ri vcftc,£rudcli-, » 
Mllietis'^ aecuDrem, ' A^uibusaccenri'7 jr 
!^5rCne telpeflu prillinae maieftatis, oc- 
iiH '8 ilecernuiit ; immeinons prorfiu, J 
;rfi;ium ciu viriimqueiy, nmi rol.im vi- 
i« inttr ii;iitinio! tutam luliuidcnt, vc- 
iatn.taiitas opcs impeTiumqucorbis qiiae- 
", S»d Olympias vbi s» obftinalos 'i 9 
idft arRiatOb ».f vidit, vefte =! regali , dua- le ipt!i ThclTalnnice cUra eiatpiopiui' nomea. 

Uionibni dcdiiionis vclnit OlynipiaSpVt vit* 
icfli:!. ij ciiin populnm conuoctiflLi. 14 iii. 
lit papaliim. 1; innign. 16 Olympi^diS. 
imincitaci. 13 OlymFUdemdcti^reinteiliti. 
ppBin. in liliccilonn. ^i acqmriiiiireni, im- 
it. 25 pc^oam. 2} periiiiatts , iniprrtmi- 
liulttt>> Sf TeBem regiam iiiituit Ol/im- 
i5( T V5TINI 

bu5 ancillrs Innixa «6 vitro obniam 

IO'JiP '7vir*, pErciiITorcs ^S auoiiiti forluna 
inaieftatis piiorii, & rot in ea !° inemoriae o " " 
rcntibus V rcgum ruorum nominibus, ful 

jirunt; donec a CaCTandro milli funt 5«, qui. 
confodetent », nort H terugientem gladiom,. n{ 
vulncra, aiji miJiebriter vocifcraiitcm W: S 
' virorum more 1* fortium, pro 37glotia V«ei 
piofapiae JS, morti fuccombetitem -, vt Alexaq^ 
drumlSpolTes cliam in inoriemc matrc cogna| 

lafcire. Infupct exfpiran) 4°, cajtillts & veft 
crura 4' coniexiffe fcrtur 4», ne quid poflet ji 

ijcorporeeius indecarnm videri. Pofliiaec Ca 
riiider TliciTaloniceM, regis Aridaei filiam.Tx^ 
rcmducii: filium 45 Akx.indriciim m»Ire44,il 
atcemAmplupolitanaincLtllodicudosniitiit. 

LIBEK i6 hat Jteigtlebnti. »7 cum »ero arinjti viifc- J 
icntOlynipiddiiinteiTitEmuiiniiiin. aS imttft^om. i 
19 ob iicotdjtinntm- infclicititii, in qD«ni Oljmpln j 
dim rcgini nanc incidiflit. ;a Olympitttc. ]i it ' 
nemoitiim veniebant. ]i itii quidun. jj inttiCce- . 
rtnt. ;4 Olympiadcm . qniE non rcfugiebugladimll i 
iHtVulnera, y necconnimelioftverbi diccbal, qiiffd 1 
folcnt alioquin fattre mulieics. }6 iuwi conlueti.ii- 
nem. 37 « iu«a. jg gcntii, exqua Olf itipii» nui 
ei'3t. }j fbrtiiudiiicm&ingcnicmanimuin AJexo j 
dii. 40 dum vliitniiinfpiriiuiDridditOlympiat. 41 ' 
pcdea. 41 fuiu cft, diciiur. 4} Heictilcni. 44 
LiBER XV. 
BREVIARIVM CAPITVM. 

trTfiisfiiiii , in tm Dmitr 
fifnmlui firulia. 

i. C*JI*n*-i i»fiimih«m Akiiaair\M. faiuitis , 

f»«i pr,J/,irifi,t.jr„i ;« */»». 
]. IgfiwHiCii Anllfia tfpifiii virlKtti C prMtlar. 

ffi'- 
4. Kfitt htflit Aviif»! Uttiit , timfi SiUMias, cn 
mi *•■•£' ^riigifist fuHicimiiliir. Antiinni ii 
fTtthB iiamkii' 

CAPVT I. 
TrXEtdicCii, & fiatrc tiut, £uniene,ac Polyper 

l*^ehonte, cetffisque diicibus diuerraeiparti 

' ^HBRTrf^agniTitleliatuT; cumrepentein. 

tcripfos vifloresnatadircoidiacft : quippcpoltu 
Untibui= Ptolemaco,&:Ca[randro,&- Lyfimaclio 
vt fciunia in fmeda cepta !, preiiiu,:lae./iii di 
Midereniur; Antigonus iiegaiiit, ji in eius bcU 
priwmia jodoi edmijfitrum , in cnius fericu/un 
filuidefiendtril^. Et vt honeflum aduerfus fo 
cias belliitn fureipeie videretur , dtunlj^jt i, fe 
Oiympiadis mvriem a Ca£hndro interfeflat , vl- 
eifiivelit, & Alexandri regii falji':um cun^ "■' 
trt tijidiant Ampbi^elitana iiierare, Hit t" 
^ni- 

I QuMiDimiciciaiCaiTinHro. 1 lum f^fttilir - 
Ftoleniicus Acc. 3 (juiecapctcriEinpriedji. 4 Aii 
ti^oniis disic , (c HDn puflesdinittFri: locioSuii prnctin 
ti«belli,quomiiniprcrrlii5'imiiiifC[kulaLn tu rulij 
Kuc[i[> I notuBi facil. c Ancijor.um. 170^ 1 V S T Ii N l_ 

j^iiitt!, PtobiTijeus& CafTjQdcrinita Tcii 
miclw 3t Scleiicorocicure, b:liii: 

5 {^uieniwBinHr iiint.9. Tcncbat ■oPtolemjeiM. 
A.-oxpt'imeain Africjcparte maiore , & Cypro^ _ 

6 & Phocuio:- Calfandto parcba^Mjctdonia cani^ 
(jrACci.a. Miini. & pLtrtes Oricatis OGCnpau». 
Tat Anti^oni'*, Ciiius fllius Pmfftrius, prima^ 
belticsngtdriouc 'i, aPcolemaeoapadOj" 

y Wticitiir, Inquoprodlom.iror ItDlcmaei 

ralioniiiSbria", (juam '3 ipfm» viifteTJacfuicXJ 

J Siq.iid^tn&aniieosDimetTiinonroliim ciini (U* 
is i4rtbit5, vcrum ctiam additisinfnpet mBni 
h'.\i, dinirif ; & ipfiusDemecrii priiiatum Qmtie ii 
ttf.in,rLTii.n'facfarairiim.'Sr-:ddiditi-, aditsAo 

g hit.3r; /.rborutn, Nanfe pMpier pntfdim, fifU^ 
p\i::;:-Jigniixicirt iaiJp'^^.UIlaiH; in^^tam'7^L 
ijuod AntigQnui, ilruiHis iHna-jae fiainnli '/i)f/-4l 
ba! =o, ji/wr cnmatmit-VJilBriaf ^raimi^etrrif^ 

f.if'1 ■'. '^i 

7 poftqajm inierant focietatem. S^maffRt cmit 
iiira. 9 parant. irj pollidebiit. U in prociio. 19 
^aoildtm^nKm {efegeflilergaviCloi. i] qnamglorit.. , i 
14 ip/onim. is rcgiinr rQpellcSlleRTi 16 rernos 8C' 
nBdlUE..l7 &^drti:iteti«nihaec tienariRta vcrbi.'^ i(i 
i!u;epifri;. 19 fctileaadiraiii&.belhiin futfle cgau>w>*> 
iuin. 30 pD[tquimviai(kG[iut4ucei£i&iaDi( «du^) 
tac, 11 iidfeijpfliSet. • 

CA-PVT n. 

r T^Vmlucc aguutur, Cafnitider a!> A^ni&» ' 
''^niai^ediens, kicidit:' in Abderitai , qqi pro--: fkt ranariitn miiriiimqtie muliitudinem reliflc 
p.itriae folo », fedcG J q«a«rrbant ; vctitiis , 4 nt 
Mac^JoiiWm occiiparent, fai^a piflionein neie 
tjtemeosrecepit ;aoroi(jueiii vhimOilMascdo 
niae alTiijnat. Deinde , ne Hcrcutes Alfxandr 
filiHt, ijBiftre uinos qiiatviordeclm excetTrrr.ir, 
fiuoic *yaterni mominis in re^ntiin Macedoniae 
(ocat«iir,i>cci(fieiiinta(iie 7 Cam matre Barrme 
iiiti^ t , cojporaque eorum terra otrai, ne caCics 
fepUitUfaSprodcieturJi & (j\iafi panim facino- 

Otympiade, acfiliaadmiTinet '^;a tetiunqiiocjiie 
eRoKane, pati fiaudi: inteTfitit} 
n Macedoniae, ^uod ai&cb- 
Klfcqiii, qoam eeler» '+( BOil prjf 

laFfoIcniaaK cm Dcinario, n:iu-.li 
&fratrc 


nMenelaiim 


li inftrURienti mmi 


Trumpiirianitcr 

(rcmi.liM.buslnoi. 6 
per ftpullBfam. 9 ind 
lEiaRifro. 1; pcrpt,tr] 
ptr fcelfra nefjyidEi & 
niiuli- il ciim PtoW 
Tia-iriani hiKi. 17 tn 


rcgijfiip- 


kaikm u,. 


r.iobii(i 


liii. ^idscp. m lysTisi 

S ^iieamunere,Aegypmin remjttit; & vt 

rti.cof non (idto.rcddinnitaiis E,'<ir'a "acccnibs»' 
d-.Miis mmicribuiqiie intct ipfa belU conteiid( 

9 bant ". Tanto honeflius tunc beli» gerebaB- 

lotur, quam mmc amicitiae coluntMr •!'. Hacri- 
floria elanit >! Antigomis, regemfe cum Duno-. 

n trio filio appellariapopiilo iubcl. rtolemaei-li 
quoquc^neininoris»^ apud fuos auftotitati» ha- 

12 beretur, rex ab excrcitii cognomiHaiur. Qui- 
bus audids, Caninder & Lyrimachus , Scs ipfi 

1} re^iam fibi mweftatem vindicauerunt^*. Hu- 
iii9 honorit or[iamentii>7 tamdtu omnes abftj*, 
nuerwnt, quamdiQ filii regis *B foi fupetefle po- 

14 tu-r-ittt Tantainiiris"» vcrecaniiia Jo fuit,«^ 
cumopesJi rcgias haber»nt,regumtamcn nomi^ 
rilnis trqiio 3» anims caruerint, quoid?j Aie-' 

15 Kjndroiudujlieresfuit, S.dPro;cmaeiis&Ca»-j 
fander, cetcijque fiflionis alttrius duces, cuia^ 
earpi!4rcfmguIosabAntigono vidcrent; dumJI ■ 
priuatumfingulonim, non commune viiiuei(»« 
iimbclluinducuntjntcauxiiium ferre alter altc- , iq pcr gtortun. ao inftigatcieffc. 31 Deme- 
triui&PtoleinseBiCErttbiat intetfe. " tainhoneft» 
fccidic ncc ■micitiae colinitnr, quaoi honellc tunc bell* 
gtrcbAntur. a) fiiperbni faflilJ- 14 in miimre. »J 
tiiun. s6 fibi «rrogaiiint,iff'<.3arunt. «T titulo. 3ffi 
Alcxsndri, 19 ducibilsMacedonicis. 3» modtftl*.. 
ji poteniiain. )a libcnier. ^3 quamdiu. }4 vew- 
li, dirbilitari. ]] dlUB llngHli gerant priualum bclloni 
^ilibetproft. 
LIB. XV. > CAP.IT. ^qunli «iflo ia vniuBj^, non DmnJHm 
{. pcr epifloiat fe invtcfn) coiiJirniantei r 
nmptiBi locum tS coeandi i9 condictint 4°, bcl 
lumqucco(nniunibusviribusinItruunt4'. Ciii4^ 
ciim Callander mKcetCe propier fiiiitimum M 
um noRpoSct. Lyfimacbum cum ingentibus co 
piilia aujcilium fociU mitcit. 

]6 RilvnunitiQniinmDd') fpcfbrn, cvmtainenD- 
BDf I lulwrEni pineni vi^ori» hiiiiii. |7 hl duLeii cx- 
(itiluntrcinaiccmpcrcplftolif. 3S &lui.-um. ;^ 
CMUtnta£,a<l coiluentum. 40 inilicuiiE, coDftiiil 
tBt- 41 pirmt. 4sbuicbcllo, 

- CAPVT IIT. 

' ijKat Wc Lj-fimadiiis illuflri ' quidem Man 
'-'doniae Iqco natiis, lcdviiliitis expe.iincntis' 
nnni no[>ilicaCe darior :qu3e 1 cjnta in illo fuit , v 
animi mjgnitudiiie4, philofopliia ipfal vicium 
qucSgloiiaomne!, perqtios criens domitus e(l 
viccrit 7. Quippc cum AlexandcrMa^ciusCa!- 
liflhenem philofophum, proptcrfalutationisPer 
{icac inierpellMuin moicm infidiarum, (^i^x fib 
para 1 Eigtntcnobili, s propccr eipsrimeiin Scd' 
omtntifonJtuilinit fuAe longe fiipcrabiit irobilTtntt 
;cneiis. j nobilitaianimi. .jprcjpnc iiiagnitLiiliiitii 
propler eiuditioiiEm fuani iii phiiofophis. C 1 
iiopici gloiiaiD mbDrit. 7 BncecclUiic, fiipcr: 
jtiic 174 gvs-mar . ^ _ 

pa-ataefiicrant, conrciiim fiiiOi iraius finxiSit»: 
^ c;ini>5iic 5 truiicatis crmieliter omnibus memb(is»i 

abrcilTiEQucaiiribas, acnafo labi(sque,.deforme 
^ acinircundainlpe^ciiluinrciliiidiiret''»; iiitti>' 

pcT ■' cum cane in cjueaclauriim i-ad-i^inetiiia» 

6 cctcrorum,cir?iimferret : tuncLyfiTnactius-sndi- 
reCaDiflhencm, &.pf3ec.pid.abeovirtatisiWci- 
pcre folitus ", mirercus '4tanti viri, nan culpje,. 
fcd libertatis pn»nas pen(ienti',veneniim ci in-rt*- 

7 mciia Cfllamitjtom dedit, Q^ott adco-aegtc 
AlcxanikrtnUt vieutn '! obiici kii>d(Gmo \ea- 

S ni ii)beret;^ Sed cuni id conrpetflum eiiu i;Diiii> 
tatus '* leoimpetum fecilTct, manLiinamiiFilB 'fr 
inu'o!iitam LyftniachiM in os leoois immerfifSK, 

j arrcpijqQ!;lingua'3,feram'D ?««■-■ imauiti Q^tof 
cim nuuciatnm rcgi elf.t, admiratio ia fdiiUw- 
dfonemGcflit",^cariDremqae eun> gropter con- 

"flanti--" I 

8 renrui&cnnflruflio tlt i^lii; cnini* AJevsin^lTf' ' 
ll3giiH£imiiieircunCalli{)>icncei pliilarnphWn , <ilo- I 
jriamiinalfcraf; vtAlexjndSr iuxin nfBttinFeifiniav- | 
aitortrtiBr.flpidtofinjiifllt, CHllifthendn tiinTc ecm- "1 
feiDin-eBrHm iafidijttnm .'CiiHiuUi^-AUxiii^io, pimw 
iiieiant, g Calliftheneifl; lo redSct.- ii «cpratH*- i 
re-1 ci^ quaqUe. 11 vralfi (Ibi exempluin iii C!^ifl&ci- 
necsjtciEnt,. 1} i]tii Cilitiis fucriir.qui Iblcbai. - i^^mi-' 
ffiicunUa fuit comnwmi crg»iaiiii[in»iruni-, qnfiMn' 
crutkticecpaaiiasficratiinn jiropicr- atiquain cnlpam, 
ltd(]uib liW< ciai-loqviiiui. i< LyJimsctiusn. ifi >ri>- 
lus. If. pallioi' ifr iiitrullt; 19 & cum irripuiffi» 
KiigUJni1*<nti.' ic ,teoncin iutctfcLit, fuffiicuiiu ai> 
odmiraiusruiiTeKfbmtlriuicnilfliiBKhi, & eoaien-- 
L «UifiiilJucponM:. 
I tanrae vimiris Imbuir. Lyfimachu 
^oqiic inagiio aiiimo, Rej^is»Vdnti psrtiil 
BOTinwnclijm"tuUt. Dtnicj_i:e omni^j cxj:» 
mohoiuilaflimemoriaexrLirbara '4, poitca ir 
IndJainlciHlsnri regiqiiose6m paUntes '^r lioftc 
aiin'»(atelliram mrba* eqpv Iwi c-ltritatr ^ de 
ferttiBcffer,fotbs»7ei«8pei- ioimcnras arcn.initi 
Otble^ ciirfus 's coiiie« fiiir. Quod idem anfta 
philippiisfratereiusjoeum facere volniilct , in- 
tsr manys rcgi» exfpiraucrar i': 3cJ LyCiinx- 
diunTderuien5eqiiffArcxanrf;r,hallaecuipidt i» 
ici iirfronre-vutncHuit, vtfanguisarirer cludHi 
nonpoltir, quamjT^diadftmxfibi dtmtum r 
ailigandi viLljieri; canfla, capitjeiuB imponerct: 
Qmid'aTirprc!iim rrinr.iiirre^alis maieftati!- Ey- 
fiui.K.iio li.ir ;;. S'.\1'S.' ?* poft mott^niAlcKan- 
dii cmii i.ucr riici:i:libieieiii5 37 prouiuciae liiui- 
dcrfulur, fcrociliimacgcnKs, iju.ifio: 
altuno i^ alfignatae i9 fLinr .- adea ctiam confeiifi 37 iniutiam libi fiflAin. 
aaeflet, (.um I.yrimimhiii ch' 
diipcrTon <aB proptir li;'.' ' 
5g ;Ht]t3inIro- i<^ inchi!' fote. -,6 riciiiisii.iin.- j/ AUxamiti. ',s Uuktjli- 
in.icho.rancjuuntbrtiQunDinicromncidlii^cs. jg stiri 
bttue,tl^[ac. m-',tmic ciinsraluo; {e fare r 
,g rint, nilj intra mnros Litertiit. Dm 

a cEdoiiiae Itatus domtitn reuociuit. Nioi^ 

• Olynipia» BiJter Alexandrt Ma^rai fegis,^c«l) 

ab Epiro in Mtf^daniiin , prorcqucnte 3) Aeac£ 

da le^^eMo.oirotiiiB, venirct prohiboriquff »4 fivw 

lobusabEurydice & Aridaeo re (• c coepi ITet-, fcrf 
meinaria *s mariti , feu imgniiudine filii>S, ^ 
iiidi^nitate rci. tnoti Macedones, «d Olympiadet* 
tranfiere: cuiusiuffu & Eurydice, &rex'7 oc* 
^ cidii.ir, fex onnjs poH Alexandrum potttus 4P 
rcgoo- 

H nnnpermaltifeCBla fsla vtmu ciiriHm fneri) 
(^nitfiinDrw vrbis. ai dum ipram Aeacidj» perrequ^ 
batut, i4 & dani iir.peJiebatu)- intrJre finei Maceda- 1 
nise. »r prof ter niL-moriini, ifi Altxaiidri Magii I 
a? Aridiens, 48 qtii regno potitai crit. ' j 

CAPVT VI. 

1 CEd nec Olympjis diu regnauit. Nani ciun * 
^priiicipum piid.xi cacdes , inuliebri m.ij^it, j 
qujmrcgiitmore leciilct ', rauorcm riii inodi- J 

2 umvcrtiti. [taqus , audito C^rTandri aduentti, I 
dilfil^lMacedonibus, cum ouru 4R..'Xaiie, & ' 
sepote Herctilc, inP/dnim vtbcmconccditf 

Pro. 

I Nini(uin OlTDipiu intcrfecifTct mulioi princi' 
pet.in^ispermulicDi-emcupidititemvindiftae. : iUi, 
qui antca tiiuetiaiii Olympiidl, pofica sam odiflc caepc- 
lUTir. ] iia«£dcbuvlyiiifuu, 4 AUxwdci nw«. . 
I coafiiKit. firolidfc.TUi DcJdjiTiu A.aac]d.ir TCgiK filia, A: 
Thelliionice priuigiia, &: ipCi ela.a Itiilippi fa 
ctit namiRc mui»c<]ue alidc piHncipum matra. 
Jiae 7, fpeciorus ni^'S(]iiain'Vlilisg[» S, camit^i 
jufT'^. .Ua>.C£'ini DUitCJj» ( alTjiidra eSTent 
Ruifa cifato ^OcarUi H/dnam venil, & vrbcm ob. 
iidionc ciogit, -Cnm fimc ferroquc vi-geTCtui 
Oiympus, lan^aeobridionls taedio.r . pafla '■ d- 
Jute, viiilori fc [radidit. ScdCaflaiiderddcoii- 
.cioncm vocaco pDpu'o'} IfircitaturtiK '4, guit 
<te Qlympindc peri vtilni , rubjrnit 'I pjr>;ntc; 
itit^rfcfloitjm, gui fumta luguhri feftc. crudeli- 
tat:m mulictii'' aecuCircni, A ^iiibusaccenfi.'^ 
MtctdotKs^Cnc ceQ«flu priflinaeniaicftatis,oc- 
cidcndam 'i deceriiiiiit : immeinaru-:. prorrm, 

Lim ipfi=^ iiTtir li;iiuiiir)s tutjm h.ibuijient. vc- 
nim etiam taiita!; opcs jmpciiumqucorbis quac- 
fiirent ='. Sffd Ql/inpias vbi Jn obftinatos '5 
veaireadft armatosVf vidit, vefteJJregali, dua- 
bus 

6 qu»e ipTa Thdfalnnice cUrj erai propif r nnmcB. 

dcm prnficilctnitr.i. (o «Itri. ii obtaiiilibm. ii 
in condiiinnibui •itditionis vr Init Oivmpiaa, vt vit« 
liia rJlnJtffct, ij ciiiii populum conuocairtt. 14 iii- 
tErroganic populiim. l; inllign. 15 Olympi.iiliS. 
17 a Jiram incitsti, ig OlynipiaA:mdtliireintcrJ:ti, 
IjPhilippum. in Miccilonm. si icijuifiuiircni, Uu- 
pctratTciit. 23 pi*iiajro. 13 peniuicts, iaiptrterri- 
icii, 34. militcti S) ycRcm ngiaiR rnduic Olym- 

H I 16 fcatt «51 IVS TINI 

Ijiis ancillis innixa »* yltro obui, ^ , 

IQi^li-is "7 vifa, pfraitlbrcs =* attonili fortuna ^' 

m;iieiUti!ptioris,& toiineaPmemotiaeocciir-. 

TEOtibus V regiim fuoruin norniiiibus, ruhltit» 
Itrunt; donec a CalTjndio milTi runt ]', qtri ndik 
* confoderent », noti 34 refiigientem gladinm, nea 

vulnera, a'jt miiiicbriter vociferaiiiem JJ; ftd 
' virorum morc 5* fortium, pro 37gloiia vctCrii 

pro^ipiaciS, morti fuccumbenteni i vt Alexan* 

drumJ'po(fe5 «iam in morientc niitre cogno- 
• iaro>.Te. Infuper txfpirani 40 , cajiillis & vefts 

cruri 4' conteKiiTe icrtLir 4', iiequid poilet Ja 
jjcorporeeiiis indcconim videri. Poftliaec CaC 

fjoder ThelTkloniccM, rcgis Arldaei flliam,rxd- 

rcmdncit: filium 43 Alex3iidriaimmatrc44,in 

atcemAmpliipolitJQamciillodicndosmiitit. 

LISER ifl bel ^ciftlthiet. sy cum vero annili vidt- 1 
rcniOlympudiitiitcrricBinininiiiin. 98 initrftflorrt. 1 
19 ob rccordjtionem inEcliciutii. in qDun Oljmiri» < 
nlim regini nHnc iiicidiSit. jo Olympiult. ]i il 
ncmciTiii^n vcniebint. ji ilii quidMii. j) innrficc' 
rciii. ]4 OJympiidem . qnie non rcfugicbugbdinoi 
«iit VMli\era. jt ncccantunieUofiTecbi diccbit, qK>d 
rutcnt alioquin ht.tn mulierci. ]£ iuxti Coniuuudi- 
ncm. 37 fit iuxii. )8 gMtis, cx qii» Olympiit niU 
ciat, j9 fcnitudincm&ingeniemnnimaui AJeaimi- ; 
dil. 40 duni vltimumfpintDniredditOlyinpitl. 41 1 
pcdei. 41 ftnu cft, djciiur. 4} Heicnlcni. 44 
B E R XV. 

BREVIARIVM CAPITVM. 

,i tiliMK aaucrjiiffihi , infHjDnm 

JiptrAIBS frltBn. 

t, OtSaiA-ilnfmiliaii/lliiiMdriM.JiuuilU. Anti 
e,^lfr,Jf.nfu»,J!-»i«i.U.. 

Slfffmatii Aelitma tpptfiti virtutii pratiM-i 
glfi». 

■ •*BMi M" ^••1'i'"' ■'<■*** . ■""?< SlUuCKI, (*- 
I ^ its triie Stliffi'! f/HieiKBtnr. AMtit*!»" '' 

CAPVT I. 

PErdicca, Si fcatre elut, £umeiK,ac Pol/per- 
chonte, cctcrisque ducibus diuerfae ' pjtti: 
occifis finitum ccrtamen inier fuccella 
r« AlCxandrt Magtii vicKbatur ; cum «Fente ir 
tcr iprcs viiilorcsnatadifcoidiacfl ; quippepolti 
iaimbus^ rtulemaeo.&Laflindro, & Lyfiinjclio 
i'( ptiuala ii> pr»eda capla i, preuinciae^ui 
mitlerentur ; Aiitigonus i>cgaiiit, /e in eius teli 
frueniia foclos admij^rum , /« catus frr' 
fe/us defccndirit 4, Et vt lioneflum aduerfiis fo 
ci«*bcl!um fufcipeie videretur, dLUuIj^ut 7, _/f 
Olympiadis mortem a Cujpinilro interfcHae , vl 
tifciveUe, & AlexaiuJri regis fuijr^iu} 
ire «lifidione Ampbipolilana liierere. 
, . S"' 

I QuiciaimicaccacC^lFjnflrn. j cum pijftuUr' < 
Ptoleniaeus &c- ^ quiccipiicrtcinprtedi. 4 Ai 
linonut dixit, le non poffcaiiinitterc Ibcios jd procni 
cini bclti.quoniain ipff foiiis ijiHiiiaptttculain co <u{< ■amunere,Ae^j(ptum remiitit : & vt 

fct.fO; fion !idjo,ff;d Jinnilatis s,loria 'JaccenfiM*" 

diiiis munerilmjqiie iiiter ipra belia coniendi. 

9 bant ". Tanto honeftius tunc bella getclan- 

10'iir, quam niinc ainicitiae cokintur t^. HacTt- 

floria elatiis *J Antigonus, regcmfe cuni Denie* 

11 irio filio appcllariapopulo iubet. Ftolcmaei» 
(jiioque, Qeminoris»4 apud fuos aufloritaiit ha- 

12 beretur, rcx ab exerciln cognomiuatur. Qui- 
bii5 anditis, CalUnder & Lyfimachas, &=I ipfi 

13 rcgiam fibi maieflatem vindicauerunt'*. K«- 
ius honDns ornamentis «7 Umdin oniRes ablti- 
nucrunt, quamdiu filii regis ^S fui rapcreCIe p»- 

14 tinrriii:t Tantain iHis»» vcrecundia!° fiiit. vt(| 
cum optsj' rtgias habet«nt,regumtamen nantl- 
nibiLis afgiiO 3" animo canicrinl, (luoad!) Ale- 

15 xjndio iuflus her« fuit. S.d l'to;einaeus& Cas- 
fandcr, ceteiiquc iiftionis alterius ducei,ciini 
oarpi i4 fefinguloj abAnrigono vidcrffnt -, dum It 
priuatumfingnlorum, non communc vniuerrai 
riun bellumducuDt,ntcauxiiium fcrre altec alte- 19 per gtoriam. ao inftig»io« effe. m Detnt- 
trius&PtolniiaeucerttbnBt interli:. fti Umhoneflt 
kndic nec ainiciiiK coluiiitir, oiumhoneftc tnnc bella 
gtrebdntnr. tj fapetbui fianJ- >4 m roinore, It 
«i«n. 16 fihi trrogarunt.ilffiaiitunt. ay tLiulo. 18' 
Alexandri. 19 dueibBi Macedonici*- 3» modefti». 
}i potenciam. 91 libentcr. 55 qnwniliu. j+ veni' 
li, di:biliiari. ;; diun lingiili gcmal p riuiium bclliuii 
^ililxtproft. I.1B. XV, > CAP. II. 

rivolont,qii:ifi vifto.ja vniusj', non om 
f^iret: pcf tpillolas fe invicfm coufirmantes J 
ttirtpus, locum |B coeundi J9 conjicum 4°, bt: 
Intn^ecommunibiisvinbuEinttriiunt^'. Cui 4' 
eam CafTander intcreflc propicr finitimum be 
um nOD poQct, Lyriinachum cum ingcntibus c( 
|ii«iEi auxilium rociis initlit, 

j< arfvnuiauntiunmDdi fpefUrct, CHmtannno 
amtitubereiupancmviflanat huiuE. 17 hiduLescx 
citabantreinaicEinpcrcpi^lx. 3S Slloiiim. ) 
CBBuawn^i,»! conuentuni. 40 indicuiit, conUiii 
■Bi;. 41 garHT' 4z tuiie bello> 

CApvT irr, 

Rat htc L^fimacliiis illuftri ' quMem Mac 
-^doniacloco iiatus, fcd virlutis expe.imentis 
omninobilitateclarior iquacStantain illofuit 
animi mjgnitntliuc4, philoropliia iprai virii 
^ie^gloiiaomnes, perquos oricns domitus 
Vicerit 7. Quippe cum AlciianderMjgniisCal 
lifthcnem philofophum, pioptcr falutationis Pe 
licae inteipeUatiun moiem infidiarum, qtix fil I EigeniEnobili. 2 praprcreiptrinrcBCi &i!( 
'^'*ni«nMf(jnituHinit ruie longe fupcnbnt robihtiiit 
^^toeris. 3 nobilltu animi. 4 pTupIcniiagtiiciidincit 
^ propter eruiiitioneni ['nani in philofnphia. G < 
k^TOpter gloriam coborii. 7 mccellEiic, (iiper: 

M, 1 fe: 174 rVSTTKF ^^_ 

pa^atae fuerant, coiifciLnn ruiiliiratusfinjdffitl 

^ c;imqiic5truncalis crudeliter omnibiis membtiJi 
abrciOitque aiitibus, acAjfoiatiifsque ,.dtft3im» 

^ acmirerjiidamfpeAiculuHireddidiiref''»; intu" 
per 1' cum cane in C3uea'«:lauriim i.ad^^iiKtiimk 

6 ccteroruin,circi:i(nfcrrcc: tuncLyrmacliiisai] 
reCallidhenem, & praecipu abeoviitutisac 
pi;rKrolit[t(",niifertii3'4ianti viri, non culpae,.^ 
fcd libertatis po-.nas pendantJsvencnum 'ci iB-rc* 

y m-din enlaniitjtnoj dfdit: Q^od adco aegw 
Alffxanckrtulit vJeum 'I obiici ferucinjino leo- 

8 niiiiberiri; Ssdcumad conTpnfluin.ciiU cObcU 
latus "* leoimpctum fecilTct, maniimaTnionlo 'ff I 
inuoluiam I-yfinrachae inos leonis imnierfifSj. J 

q arrcptaqcit ijngua",feiam'° fKaiimHuJP. 0(104*1 
c;lm nuuciatnm rrgi clTt, admrraiiom fatisli» ^ 
dfoncinKffit"i.cariocEnmae ciitn ftioftti ooti- I 

(bnth'- I 

B renflii dccnnftraftiD cft [^li<; cum "AJcxinikri 
fi.igniinrMnjcflitin Calhftl.tnm pluk.ftphimi , ^lO-- 
i\iaa\ ]i nofllfiai , vt. AlcxindeT iuxn laoiemPeiCiniiaa' ; 
iiloi^nrclEr.&idtofirixlfltt, CHllifthcndn tytfc atrC- 
leiumMnijniBfiriiJi-aro,.qiBi.rihl.-Ait!x»iidto,psrai»^ 
fBCiant. 9 CRiliithiiieal: i^ feiifTtt. ii >cpratH<' 
rtsEu^i^iisqiie. 11 vnliifibicxeinijlumin CdUidbgi- 
jK canci*in, . i; i[iiifolitiiifiii;rji,ijuirii!cbiiu i^.mi-' 
leuiQrdia fuit commoni) crgaiunuinviruni', quftwi' 
crudcliienpuilUifMcruunn p(aptrr-'alii]Nam Ctripaol,. 
Itdqiiia lib«r« CKt.loqui>iuB. i« Lyfiina^nni. ifi ira^ 
lus. ij.palKo;. i8.iimTirit: 19 & ciim «rripfiiBefr 
Hngu.iinlti^iilt: afi,teon«m ini«ifcLit, fuSicauii. ii' 
adiiuntns flvitTBX foni[riduiqi& Lf finKbij Sc conie»' 
Hufinijucgonw;. 
tTAP: nr. r^r 

i Iwtuic, LyrimacSiisTO . 

RegiE* vciiiri parumis 

»tulir. Deniqpe oirini') CK-atii- ii 

Vnnemoria eiturbata »4, poltea itw- 

nrfrcgiquostfam palaimsif hofttSr 

lilimm r.irba, equi- (ui cJbriiatc »* de- 

(!Er,fiiKiF'7ei=8pei' ioTinenfa! ar:tiariiitr 

'sfiiir Quod idemanttaia 
nftxerdu;!3ciiin factrc volniller , in^ 
■i^ legi» exrpiraucrar 5^: Sed Lji^ima-ij 
'ftfiBensrquffAIcjtanrffr.ilallaccuipiiie i" 
e-virfiiEraoir, TrianguisaliTer cludiJ? 
mivdiadema Wji tftmtam r«\-,. 
It» cai^rfS, capitjerns imponeree- 
ffpritlT.nirresTalls maiefbti'! £7- r4 
hofijjrn, ScJ'&iS polt morfmAkxnn-IJ.' 
um inrer fnecelToicscid! 57 prouiiiciae diin- 
fiir, fcrocillimac gcnres, qu.ifi omiijain (br- 
o (8 al]ignatae Wfunt ■■ adeo etiain confcnfiilS a iiiiuriam fibi fiaim: 3; toto. 14 cii(ii cie- 
^t, cain Lyriinachus oblltus drLthuiiis f.HL if 
bn rt propMt ccltiitatcin. 27 l.yliii;acliii(. 
Cirtndro- i^ incurlu-lv-c&iiiinr';, /; Lyf- 
.■ 31 raort.iui(rat, j: t.im culpl.f-. 55 fil''- 
iiihiberi. J.4 qKJin<tuni:c,ijii,!m vt. m qn-id 
im prinium tiiii., L^iijiiathiiin j|ii]u,in(i(i ti-jicm 
;6 liciiiietijm.- )7 /Mexaiidri, jjj liukL/lI- 
.[an^iiaintbniniinointero-.nncidlice;, 3? mri* H^l. .^»1 'i; vtiiucrfonim palmam 4" vittutisimerce? 
Ut4'. 
40 laudtmacpramiitm. 41 leporcauit. 

CAPVT IV. 

1 T)i^iL)^i^u3nibdiuininietPiatemacum, rQCtO»* 
^ quf ciui, aduerfus Antigorium cnmminct^ 
tur' repentc exAfu mjiorc dig enus'ielcucm 

a nouuG Antigoao< hoCiis acce&rjt, Huius-q^^ct 

3 guc&viitusclara,& otigo admitabilis (uit [fi- 
quidemmatereiuiLaudicc, cum nupl;i efl^i^An- 
fiocLia,claio intcf i liilippi diiccs viro , vjfa t& li> 
biper^ q^uieteiffl ex. coneiibitu ApoUiuis concc* 

4 ?'^^ jgrauid^tjnciaAanr.mLuiuB? concubiiui^ 
anim[umadeoacce|.ii[Ec}in cuiusgemma' anco- 
ra fcdpta eflc; : iunaque? donum filio, qiicm 

5 pcpcrilict, darc, Admirabilfm l<;cit bunc virumS, 
&aunulus,qui poflera dic ciusdcm? fculptoj-ac» 

6 in lc£\o injcntusefti&figura aiicorae, ^uaeio 
iemate SeleLiei natJ cum ipfo paruufo luit. 
Q^imabrsm LaudiCi aonuliim Seletico euntl >o 
CumAlcxandro Maguoad Pcrfic^ milJtianTV 

7 cdi>ito '1 dc origine fuaded t. Vbi poftmortem 
A:eiiaiidii,occLip3to rcgno Oricntis, vrbera con- 

didit, } hcc &i]iniun. 
^ nniuiliii.cni ta!is£Eiitiiarcu1piacrat. lo tnl prti- 
licirLehatnr. 11 beilMin. 11 paS^nun MUei: ifliin 

Cil(icui:tnl. ■!.«■:, ^^Mj^ L IK. XV. CAP.ir. t7 

dJaiiibiq-iegeinitiac'! originis mcmoriam cci 
fiCfaiiJc, Nsm & vrbcm cx '+ Aniioclii pati 
nominc.^ntiochijm vocauit; & campos vicini 
vrbi 'f , Apoilini dicauit . Originis eiQs aigu 
laeDtain eEi»m in '* pollerjsmandt ; fiqiiidcm 
rcpotesqiie eius, aticoram in femore, veluti 
tam lygCDcris oaliiTalem ■Shabucre. M"lt<> 
Ocientc, pod (liuirionem incer facios rcgni l 
eedouici, bellagefnt. PrincipioRabyloiiiam 
pit: indeauiUs 'J>ex vifloriavinbus, BaftrimiO 
cxpugnauit. TranriCi.im<leindc inlndiamfcc^t ic 
^EKOpoIlisorccm' Alcxaodn, veluti ceruicibt 
iug»finututi&ej(cuira^i, praeicAos cius^ occ 
<feiat. AuAc»- libertatis Sandrococtns fuerat 
fed tknlumMlibeitatispoftviifloriainiD feiuiti 
temrerterat. Siqiiidem occupaio regno, popu 
liim,quem abextenia ^J dominatione vin^jcaui 
rat '*, ipfe feruitio ^7 premeb it. Fuit hic ''^ qu 
dera humili genere iiatiis, fed ad regni poieft, 
tcm maicflatc ^9 numinis impulfus, Qiiipf 
euinprocaciiatcfuaJoAlexandruni rcEem ohh 
dide 

13 diuinae, ex Apolline. & hiimaine. tn matTE Tu 
14 iuiLti ncinen. ij qiii i-irium vibcin iaci.b;iiit. 
ipuiipoacwSelcHci. 17 charjClfriin. ig ab i[ 
ndtura dstiiH. 19 cnm virci ciiiiaii&e titcnt. 
profcflui elt inlrdiam. ai Indiiini. ij poflijui 
velut iogum ftiuitutis a eollo fHicottat, {Xiwisi, 
Aitxaudri. 14 ptaetLXtiim. :t MacA^dunifa. 
liDeraqcrat, I7 yer giautm ftroiiutim. ag Sandi 
coicni, 39 pet maitllaiem & anxilimn dei. 30 | 
Aiam ■udiciim. 

M 7 11 n 
«7«^ XVSTm 

dllTct, ifiMrfici a rcge iii^rus I' fjlt 

I^c:krit3Ce qiiaeficrar; ck i]iia fatigatiouc ; cuin? 
fa ni no- captus 5*iaeeret-, ieoingentis fcmaeW 
ad dormlciitcm accclllt , rudorCinque profliieni'. 
(cm lingoa 54 ei il dtKrfit, e^^pergefa^m^litf 

lisblandc rtliciuic. Hoc i^ prodi^io priinunl a*'' 
fpcm re^ni impnKus, contrai-^Ws latroniliuS-37, hli.' 

Ipdosadnpuitatem?! t<gn! foiicitauit 1«. Mntt^ 
cn?i 4° ddndt liellum aduerfus pracfeiftof AIb» 
xaiidri, elcjiliantu* fcrus infinitae magninidmii* 
vltrofcol)t[iiit4', &+' veluti'domita manfuem*' 
dineciinit«rgoexctpit4*, dumjae bcill-, & proe-- 

30 li.-toriiifigFiisftitt^ Sic acqoifito rfgiTOiSandw— 
cotms ea +4' tcmpeftate ■, qua- Sekaens fiifiirac 

SIin3'j ninidini) fundameMa laeicliJt; liidiain^ 

poflidclHt: tuM-quofafla 4I paitione- Eekunw,- ■ 
CompQfiiisqnciuOrientcicljiis, iu belliim AMJ— 

aagoni dcfccndif''. ■ Adunatit igi«jr'Omnium fo' 51 cnmiufflnEflcr. ■ 31. occDpatni. 3} cnrpiirii»- 
34 CLni nia^litigui.- jj- dnrmientfi 3« pir hac pto- 
digiiim. 17 cum ilU plBieG 'litrona fibi afTnciaHilf!:!.' 
38 vtciic«rcncMacedtiliai,-&nouiui r^m lilti elige-' 
rent. f9 iiiftig.mri', hortaiHieft, 40 hnie S«n<£o-' 
CDtte, qui pjt-biii bellBTB.- 44* otniniii «veniti 4«' 
&qiijliKaiini Dmncm teii[iicm (U(iiini.'t> 4|-p3flii«' 
•fl Sindrotutmmteigafuo wli.itre. 4* i!lo tempo- 
it,ijUD, 4( pi-ffqiiJCTStltuiiiipaflioiirinciiBiMftce- 
rsi. At, venit Seltnevf eaindid, vtbellinii gererit cum ' 
< Aui-igoio. aoriimcopiisiptaeiium committitcii : inea tin> 
ti^onu occjditUr; Demecrius filiiis i 
gain-«eriiiiir47. Sedfoeii, profii^ato 48holKli 
bello, deaiio-49 \a 5° feiaet ipfos armaverttmnt ; 
&euai'depraedinon conueniren 
diasfafVioncsdiducunnir^ Scleucnc Demetrio, 
PtolcmaeiisLyrimachO' iiingiintiir. Cairin 
ilirunflo PhilippuB fiiiu! fiiccedit. Sic, tji. 
i]cJ'iniegro,.naLidr<iace(Ioiiiac n.hclla.aalcLUi.- :t_ E.IBER . 47 profligiwr;- 4S' cnm feiiaiflentbcllira 
lacm.itcrum. (o cnntra. n ffi ItKtnc, M 
'g/ficb^n. 53 di; iimio. 53 in&Ucedjfii», 
I7S Tva-riiTT 

dl(tct, interfici a rcge iiilKis )• ralBlem pvdi#V 

17c;leritatc qiiaerierat; ex qiia fsijgarione; caiiT 1 
Ibmno captus JJ-iaccrcr, leoiiigeniis rorimeW I 
ad dormicntrm acceffit , f[i(foremq'ae prohiien-^ i 
ttm iiiigua 34 ci !S dttCrfit, expcrgpKaftumqlW j 

I{^blaiide relicjuit. Kdc 3^'prodigio primum att 1 
fpem rcgni impuKiis, contraftis latToniliuS "37, In" 

]^dosadnpuititein'58 reonT^lblicirauitJ^, flibti=- 1 
enii -jo deinde lielium aiuerfiis ptaefeihis AT&i- 1 
xandri, eleplianti.15 fcriis iniinitac tna^nrnidihiB! 
vitrofcobtu)it4',&+' vcluti^dom^ti manfuetu^ i 
dineeumttrgocxGepi^M,dux<)ae-bE]H; & proc- 

ao lisfor infiguis fbit. 3ic acquifito rffgno;Sandro— i 
cottus ca 44' tempcftatc , qui Sek-uciis fitdrae' i 

SIinat',mt(idinir funJameim ijeicb:it- lodianP j 
pollido!.iat. tum quofafla 41 paSione-Sdeuciir, \ 
compQfitiEqiiciu-OrienteicUis, m bellum Anii- 

aagDflidefiwndhil'!.. Adunaitfigittir.i ^i cniniuffiKeiriT,- ji ncciifulut. jj cnqwriii- 
J^ Cnm fua-lingMv ■ jf' ifnrmienli. ^ft pcr hoc pto- 
Agium. )7 cum ills ptaieBlattotier Gbi «frflciaiiiffn.- 
}g vtciu:cteniMi<:e(lonM,-& ncuiMi regem tibt elige- 
rent. )9 inftii^iiiti- honatutcft' 40 hnleSandro-' 
«on» , qui pir^bit Iwlliiin.- 41' obuitun eireniC': 49' 
&qiii&lUi:ini omncm ftiiiatirin «iniffiii- ^-^tSta 
«II SindracoltHni ttrgu fBji iaijdtre. 44. ilto lempo- 
ft,qiK>.'' 4i pi-flqunntficleuciiipaaioncintuineiifecc- 
nt. 46 <xni[Scl(iKBieVlMlM,.viJ»cUunigererttcui)i' 
Auwgono. tlB. XV. CAP.IV. 179 iioratti copns, proctmm comniittJtur : 
ligonu omdttur; DcmFiriiu tilini i 
nin^vertitiir 47. Sed rooii, proflij-aro 48 hoffili 
Scllo, deLiu,o49 in jofemefipros artnavcrterunt: 
ft8iun.depraeclano[)-COttuenircnt S', it 
^jai (a&ionei diducuottir,- S* leticut Deinetrio, 
IHolffmjeiis Lj-Cfnacho iungimtur. CafTinJro 
dUimflo PhilippuB filiiis fiiccedit. 
«x5iiuicgro,. ooiu i'tiaccdoiuae Sl.beJlaiHafcuni' 

r tlBER , 47 profligwmn. ^rcnlnfinliBffiintbellnni, 49 
tsndcin, iienim, (u cnntrj. (I ffrinniinficb 
vfrglalcb^a. 55 de nono. i] iii Miccdanii , c 
Miictdoniani.- j4 otiiiiitBr. 
is» iv syrNi 

LIBER XVI. 

BREVIAR.I\'M CAPITVM. 
1. AfHipaltr CaS»Hir'tfiUiisJit fiu;-.s)d*. Bfi 

AI<xanJraiB,Caf*NAi e. ntirjicit , & MstKtf _ 

ftidn vfrrpti; 
fl, Otaiitritifrttlitfifilfnittiir. Aaiipnter parricT- 

dafotii pBTit. h Caffindi-ifamiliam aimi*li vi€' 

JiSi. Piekmaci fUciiiia fatiim. 
j, BeUumFyrrbi B ta/i»ucbi. Oi Uerttflat arigiiit & I 
•'■ Itatii 4igr0a, | 

4. C/fOTiii lyrmiii HtracEm^i arttt liieiiliwltr Jefirh 

■ J. QkihntrttitiiitiiiClearcluirtyramiJimfirmMtrif, . 

Clitrihm tandim. a Oiiaiu B Lnnide imtenHM \ 

neHlifiniis thirniciuiir, Pifi CUneti /oefllth- | 
■n Hirtcltai tiadirir. 

CAPvr I. 1 

I X^Oft Caflaodri regis filiii^ue cius Philip[w 
■ ■'coiiiiuiias * mortes , TlierTalonice regiiUK ' 
^ vxor Cafnmdri, non magno » poft teinpo. 
rc,ab Aiiripatrofilio, tim vitam «iam pcrvbera 

B materQa dcprecaraur 3 , occiditur. Caufa par- 
ricidiifiiic, qiiodpolt niortemmariti, indiuifio- 
ne 4 intcr fratret rcgni , propcnfior f ftiifTe pro 

3 Mexandro videbatiu'. Quod facinus m eo gra- 
viu5 0mnibusvifumeft*,quod7 nullKm int«T- 

4 nae rraudis vcljjgium 8 fait, Quanijoara in 
parricidio, nuliaiuilacauraadrcclerispatiOciniaS 

prae- 

1 Cum Phil^ipBS moi pDflpuritCiflisdri mortem 

ipfcinortuuscflct. 1 longo. 3 proviwfua orecire. 

tor. 4 regni. f niagtst^uiflc. 6 omnibu •irum «ft, 

^^«c piintiJiumCJnioiiirpiinfiiifliinfiliQ. ■jqaenitm. prMKxi poieft, Ob haec "o igitnr Alexan 
der in " vltioiiem matirnae neci!, gclt ;ri 
cum ftitre Ijellitm , a:ijdlium a Demetrio ptti 
nec Demelriiis, fpe " inuadcndi 'i Mjcedoni 
regni moram fecii '4. Cuinsaducniiim verei 
Lyfimachus, perruadetgeneroKio Antipatro, 
malit cum iratre tn gratiam reuerti, qiumpatcr 
Dumhoficm inMacedomamadmiitiiJ, ln;ho; 
tam igiti)i inicr fratrci reconciiiationem cur 
praefirnfiirel Demetrius, per iiifidias Aleiundmc 
jntcrfeciti ocmpstoqucMacfdoniaercgno, CiC 
deinapudexerciiumcxcufaturLis. in concioncn 
VOCM'*. Ibi '1 friQrem ft fetilum ai Alixau 
*MUeg«'Bi Mtficijfi fi, ftdtceupajft « in 
piias, Stgfmattitvi _&•" Maeidemat velatta 

Patrcn aum ft,:im & i'li!lippii llegj ^ Alixa» 
dro Ma^cfBcium in mnni mililia fuijje : liieri 
rumileinde Alextndri minijlrHm , & ad ferft 
futnJiii defeflortt dacem 'i txfitijfi '5, 
tra Antipatrum auum borum adblefcentium \a hocpomcidinni. ii vtvltirceitiiif Bnmn 
Xlio interf.-fijni. u exfpc, 13 uci.iipafnii. 14 i 
nictrias,quaqiiefta[iin \v\\x aiixirniin. if quiiit vt : 
mitiuetiuhcaii. 1« isbct cxcititiim CQnvenirc. 
in hac ci>acionr. 18 dicit DiniMriiij, quod AltH! 
der Afci, Decnerrio, primai ftiuxmc iiilidiai. I4 pii 
TCiiifli;, 1'; Demctiiuin, li pioptir expciitniii 
aiHlnjnimannorHm. at *cl p!Ofi(r»li(utMflat. 
u&oreiu. *4 tiiifft. 
. ttgni 

¥"■ '■"". ". " " ^ .. 

U»j%;HHnf /,.»!'» pur- 

l$'/!piperi!J/}: nec »8 lejpiffi, quotd ^ tmtnm 

jliy^tm ngiae faivlh 3° lUkrii,-' Horum fcil*' 

riini vki«nem, jw* nijuiffei eb i^fo O^anilrv 

T^exigcrc V^td^* lihtres tius tfaTtslatam, Quatn- 

eaiem etiam Pbilippum, Alexa>tdfumqite , ^ 

quis maniutafetifiis efi 3J, nan inlerfeflores fimt,. 

acjiiifisfifie . fidultarts eoyam , Mai-tihnlae re- 

ig f /j,'i™ tenere malie )+. Pn- haec mitig^tu popul» 

\q i? xtx. i^ Macedoniae appellatiir, Lyrtiiiaclnt^ 

quocjiic, cum b-llu Doriceus rcgis ThracuFn pre- 

mcrctur, nreodem tcmpore &. adiierlus t 

di<nicar:ncccQeh.ibeFt;t tr.idita el altcrJ pi 

M,ieLdjniji;,.qiiJ£A!iiipiUK)eiusgfni;tooi)i»CQe- 

• i:ar,.pdccm ami,eo feciis- i.ic'jt* l 3! cmdeliorem. a6 itittrftflorem; s? fjmi- 
Ii«t, gcnerii. ig ncqiieeuTn friaidcriiffe. 39 qturnr 
((onecvfquediTini jn generit-. jl quanininvero iple 
nequiuifTec CalTindiain punire ob haec crimiiit. j» 
Weo tereniaMin- nunc fuitfe vlinrifliim iii MlierDl Qi.i-' 
fnndi-i. 3; Irmodo deliinAoTum mimte atlqliein ad- 
huc fenruin hibcanr, 14. optare Philippum & Ale-' 
xandrum, vc nnn interfi^flbres lui oc Itirpii fitae . led 
poiius vltorei ennlm, teneATic reg^iiim Miceduiiiac,< 
35 ciimpopului cffti niiiigaitis ptr lios fcrmpnes. 3«' 
Benictrius. j7 DemciriBm. jB poitquam Demttrio' 
iiadiclerita!ter«npiitein,<^a[i Aaii>'atC[ cius gcne^ 
lt«buciat.v CAPVr 
n. cAp. ir. 

CAPVT 11. 

IGitlirtSeinee-itis taws • Macedoniije regH! *i 
rtbiis iiiftrii^tiis=,.ciim Afiiim occupaic ftatiiis 
ttfi iteEjt» 4-l'rn!emacas, ScleLtciis, & Lyfi 
madiiif^cxjertilpriorecPftaminc, qiiantae* vi 
FM eSeat cuncoritiae , pJi&a focictate adanatis 
que 7 excrcilibns bcl'iiin adacrfus DemelriiiiT 
irsn ferunt in, Eiirpam^ His co!nitein.fc , iS 
rtellilbciunt iun^ii Pjfrrhu! rcK Epiri,, fjicrani 
BonBdillicilius DemclriLim amiitcrc Mac^doni- 
3in pDlTc, qujtn » acquifi' m. Ncc fiies frulir; 
fclJt; quipfecsercitueius 'ocamipto ".ipfoque 
iiifue,amaftii", regnumMaccdoniJC occiipauit 
Dumltacc, agiintur,, LyfiTnjchiugeiicrum faum 
Antipatrum rerrnum Mac.-dbnite ademlLim fib 
fbccfi fr.iLide qr.iL rcnc^ir,-!;. ii ;?i ccit; f li.iiiiijiK 
fii.imELirvdictiiq-icrehr ini fcci.Jin '4 inCLiIto. 
di.jm '! irjdit : at^ue ila vniu^rri.CjiTjiidri domii 
AlLxandromagnrj, fcuncti'^!;.'!!^;, fe'i llirpisex- 
tiiifUc paenas fartjin.cacde, pardniru^plicio, 
p:irlin: fi qnanm 1 <liili.irL.t--c 1 hdb=r. ianaii. Saeqtie ticile 
irri. 11 per. muncr» . fuliiticflio aJ- ddcaioncm. U 
ptilfo. (; qni ijncrcbimii- , r-egnuin fibi effi: adcrniiiir 
per fraiidcm ficeii. 14 (jiut: ipta ciiiin qHclti eraudf 
earc. if ia caii.ereiti dstriidit.. 

Mft 
•S4 IVSTIN l 

g partim pairicidio iuit i^. Dcmctrius quoqua 

lotexercitibusci.ciiRi.iciitus '7, cum poStt hA*-^ 
7 ne{te'8niori,t(irpiteiftdedcreSel 

nitobello, Itoletnaeiis cum inagn;i reiumgell** 

monjni ex iiltis, aiiie '9 infimiitatein regnuia 

tradideiai.eiusque rei popula ntiDacinreddit)^ 

g rat lo ; cuius non minor fauoi in accipicndc» 

u quatn patris in tradendo regnofiieiat". Inter | 

ceierapacris&filii mutLiae pietatis '^ cxcmpU^ ' 
ctiam ea res amorcm populi iuueni *3conci'ia' ^ 
Terat '*, quod Ji patcr regnoei piibliee tradito "j 
**, piiiiatus offidum regi inter litelliteB fece- j 
rat°7, omniqueiegnopulchriuf legis ene(Mtreio' ' 
duxcrat »8. 16 aiqfreitatDtaf^miliaCrfaiidripBniufct, prt>-'! 
ptcrcaedubfitis AUxandii.& propcer cuitM ftirpiK ■ ' 
Alexiiidri, Hi|tri(IcmiprcCsfrAnder hiit occiTni , & pow 
Aca eiD^pirtimrnppiicci fiifli func hoftibni, paciiiB 
eciani iilcrantocdu, 17 ciicumdiiui. Ig cnmiiono- 
min pioclio. i^ antcquain icgiotcit fifiut dt. aa 
&[tlKcraipopu1o(;iuini, quarc ita id ficerct. il !■- 
venis maEnumfaaliebBtfiuareni papuli , cnm ■cctpercE 
rcgnum. Kpitcr r^n^iquc magnutn tjuurem o&cudit filiOr _ 
cum ipfi iradccet rcgnura, 11 ainorii. aj nono n- 
ei. 14 parsucrat, cBccerat. :( 4iifi. 16 cnni piter 
liliofuoregnuni publicc EradidifTEi. 17 piteri unqumn 
)iiuicpriuatBperib<iii,ot!idii, piielticitlillD.iMMMM^ 
(«■uii<r«r,iiiterceterDSraicllicci. 18 &quod p»tme- 
lat, longe piilchriut cfli:. li ipfc cflct paienvgit, quam fi 
Tc^ntim poUidneti 

CAPvr tn. xvr. CAP. III, 
"CAPVT^ III. ^■ffiil imer Lyfimitcliuiii , &: Pyrrhiim «gcni R) 

^^Pciospaulo anre aduerrusDcmctrium, ailiduur 
intcr parcs difcordiac malum ', belium mouerat 
Viflor Lylimachut , puiro J Pyrrho Maccdon 
am occ:ipauCraL Inde 4 Tliraciac, ae dein 
ccps Hamcleae belluin iniulerati cuins vrbii & 
tnitia&cxitus t admirabilesfueic, quippcBoco 
tii) pcltilentia labor.tndbDS '^,or3Culum Del 
phis rcfpondsrat, celtniain in ptinti reglone fa 
cram 7 Herittli csndcrtnt^. Cum propter me 
tum longsc ac pcriculofae naui^^aiionis, mor, 
tem9 in patria omaibus pracoptaiitlbtis , rCi 
ominae(&t,be11»mhi9>o phoccnles intulcniHt 
quorumieum adocrf» proelia parcrcntur", itera 
to ad oraculum dcciirriirU ■ rcfpoiir.iiu ", 'uhn 
btUiqmd fsjiiUnvui i emidium fure ij. Igilu: 
confcripca colonoium monuH, inpomum de, 
lati'I, vrbcm Heraclcam condidcrunt. Etquo. I Difcordi. 


quat fole 


effe cdnimurt 


, mofb 


^wM 
mi 


pi,H fu. 
cxcitantr 


pulfLii er 


t Pyrrhn 
inicftab 
poftea. 
ifecraca eiret. ■ 
9 diim 
priiK *oleb«ot 
ri. 10 Bqcoi 


iiiqlic Boeoii 


inpruelii 


li 
umeltiheru 


Ub. 11 


deTnH incoDcfhitciret. ,) dencAi colo». iSl IV STIWI ^^ 

negantibus, ad Clcarchum, qiiem ipfi '° tQ exilj 

5 um cgerant, decurrunt, Tanta calaniitatiiim ne 
ceffitas fuit, vl, ctii " patriam ii-,terdiKeranl 

6 eumad tiitelam patriae reuocarent. Sed Clcar,^ 
chus exilia ftcinorofior '< redditus, & dincnfio 
tiem populi occaQonem inuadeiidac '3 tyrannidil 
exi(1iman;,primo tacilus<f cum Mithridate 

7 umfuorumhonecolloqtiitur; & iniia 'i rodctaM 
pacifcitur i*,vtreuocaiiisin patriam proditaei'? 

8 yrt)Ei8,praercfliis ciusUcondituMetut. PoflM 
autem inftdus, quas ciiiibits paraucrat, in JpTiRnQ 

g Mithridatem' vcrterat. Namque cum ve'ui a 
biter ciuilisdifcordiae,de exilio reuqiriis clTef' 
nattito 3' tempore, qao vrbcm Mithridaii ttad 
rci, ipftim^*CLiinaraicis Catt cq^it''; captumquei 

lOacccpta il-iugcuti pccunia , dimifii. Atqae "ri 
iii illo >I rut>ilum fe '* ex focio tecit liofietn: ficdf 
dcfenfoie fenaioriac catifTae, repente pjtronut 

II pleliiscuafil=7j &aduerfus3iiiflorespotcniiaefu«v 
a quibus reuocatus in patriam, per "* quos in ar- 
cc collocatus fiierat, non foliim |tlctjem a 

dit', lo Hemclunrci. - n eum.cui. H lUillciM&ftBtf 
H occnpandac. 14 cliini. is &poflqiiainCirf * 
fucilui tc IbciLtatem inierai iXMV MicliridalE. 1 
condiiionei fibiponii& Miihiidrid. 17 Mtifai 
tB invrlii:. ly vrbji. an Cl(.'irchus. 91 cunft 
1: I-li[hiiilatciii. t} «piiuuni iecU. ~^ polt 
pttim tngcnlem Y^cnniae (iuDinam. 31 inilhre 
Clciichum. 37'^iiic&. aS &per^noi. ,^ I-IB. XVL. CAP. IV, i» nmUm nefjndilTiniajiiqiiaeque tyrai;. 
uddiutisexdrcuit. Igitiirpapiiloadcoii- ra 
Yocato\ ne^uefia^uunim ii Bmflhis gT/t[- 
p in p«pul»m[tnam ait -. iMerctJJirum ;i 
jfiU inpytflin' faeiiilia ptrfiiiertf : quod ij 
» /« yierudtHtHti fenalBrum itfbitraren- 
mumat }fi cutn miiiiiiur fitit tiefue ciaili- 
^Mis iMerfiitttrum i7, Sinvtro diffJanti^ 
r- ^Wf"^ '^i viniiifiae /i duium m» def»- 
fi^: Pmiiideconfiiliint/ibi ipjis : inbeam ubire 15 
r maliiit, velceaffae papu/arifocinni rem,v- 
Hisvfrbisfalicitataplcbs, fuinnmmad (fi 
periBmde(c«4):&diim++rcn3tuspo. '7 
^^ __..,.„ . S "tradit. I 

Jtafehiii lx fcnatores compr.lienrLH ;l 

iiifiigamd la;-!i er.nt4!) iji linciil.i com. 
[ffi. L»mn 47plcbs,q:indad;ii,c pons- nciiac, inftigai 


t, wrbrizt}!, niifv 


BJfff/l. 5', V.J 


lera, quaa dicen 


;ntfocll. 3. .1.1 


.(i-:ic.i.,;-ib,.n 


jrevclie. }j 1 


iciiie.iii. '.i&f. 
lii-e. 54 fi()upiilni. jj p.>rui 


vffe vellc. ;8liii 
:vit«f^cle. 


tet mn lilberf. 


51 li viilu J,l 


. pr«tllire. vt c 


iu» pMfini txcr 


C=:i.. Vi„.(.a,-.il, 
rd vt ipft .■c„»a. 
/adiuto/cauin 


= ciimim sdiitir. 


■ U<. iii.v. 4' «jff IVSTINI 

fimum feDatoriini, (endius ijelcrcli 

vicff, aiisiUiim 48 eorum 45 in cxiiium conneifini 

jycHe, Qiiibusdijmmoriem palllm omnibus 

jOiiMuc, cariofa conim pretia ficit ii^: riquidei^ 

Clearchus magiiaC pccuniafguaii minis f^popuS' 

occulte eos H fijbtrai^tunis M) accc^ta, fpoBac» 

foitunie; vita quoqnafpoliauit, 

* 48 CJHichum.aquDfmcus flunilium li>eraaenl 

coutrs papHlum. 49 lisnatariim, so cogii eai.quoi 

.id innrtem damnaiierat , vl nngnain pecQniae l^inr 

niaiK Iblucrenl p[Q luivita. ;i podi^uam msgnain tti 

iisticciiiiiimscccperot. ji cojnxiinMioiubuj, (jfc 

fiaioieiad nunteigi (lamnitoi, 14 ereptunii, libw- 

tBrHS, 

CAPVT V. 

X /^Ognito'deinde,q!iodbclluin ftW abiis, (^ 
^-•profiigcratit , mifeLicordia' in auxiiium lolfr 
citatis I ciuitatibd!, pararetur, feruoscoiiiniBia- 

fl numiitit. Etnequidmali 4 afflit^is honcftiffi- 
misdcmibusStlcefftt.vxoicseorum.filiasquBnib 
bcicfcruis fiiis, proporita^rccurjmibds mattCi 
eompcllit 7 i n eos 8 fibi s fitiiores, & dominis in- 

3 rtfliDres 'f rcddciet ''. Sed matronis tam ln-, 
niibres"iiupiiae, grauiores repentinis fi: 

bui vero Cieiichus paftea »a 
. 3 pollniiiiii roliciiat»: & 
■a<r^u»ilimnferendH,.,. 4 

6 hiivefofeminis. i]ii3e nollenil^ocAnr 
ms cltmorMm. 7 i^ugit. B leruo);^ | 
1 tkccr». 11 igoaw- r.Ht. XVT. CAI>. V. f fiierCJ. ItacjLic niukae fe antc nupii.is, 
'nipfis niiptiis, oceifis'+ priiis nouis m; 
n^ciunr, & le tiin rimellis cnUmiiatibuf, 
ais in|cnai piidorisj cripiunt, IVoeliu 

! coiOTnittitur ; quo viilort/rannus cipiiuoB 
_ atorct in triLimplii modum '* per ora '7 ciaij 
bpi.traliic. Reiicrf is in vrbfm, alios vin. 
|eact^09|Ccd(JitaIios, iMillitsIocusvibis 
Wate ^ranni vacat '9. AcccJit faeuitijc ':) infc- 
:)^tia *°, cnidtflitJti arrogaiitia ; interdt 
jfat fucccfTi »■ coniicuae fclicit.itis obliLiircitur 
M " homincm: inlcrdum louij f: fiii 
Eunti -^ pcr pnblicuni, aurea aguiia velut argii- 
■fcedtum^+gencris^pi-aefercbaturi vetlspurpu- 
|Sa,&,co(hiirhis^regunitraoicatLim'r, i* 
JWronavtcbitur : fiiiiira qr.oquefaum Ccv 
vocatj vt d(Oi non roiiudjc.o -S tantiuui i; fainilsat: itiiiu 


tnirtt n.. 


jrttn, (iibiio 


pjli quJI» 


littftriehas niiprij; 


i remilcs 


: vdhicftii 


fu'. .if. r.t. 


-ft: Mori confiignia 


a Cleir. 


chtj iiiii.trl-fl. 
'int& molvfiitlimn fuh fne\ 


oiuisi ftdl 


Diig; gt.iui:- 


B & molcftiorcs 


vidcbini 


ur ipfis niT 


:ur ft.iii 


m p"ft uiJi 
fn. 14 FOft.iiiani 


ai.tca 1 


iu;rH-^-t.-|iU 


n'.uo5 imr;- 


,. :, per vmi, 1,., 


lCti. iO, ■ 
.1 «i.nn, pa 
L-iu.liTicn 
jirri-caii. is 
b.rdl. 


IB =ti rii™it, 


i.im CU:Uchi, 
. :: fc Wrc. 


CU.ird.o.ipnnd' 


1 nrodih. 


u. ,4 mni^ 


iuin , ftEiKiin 


fiui-ii. il htbt.Vcbah,. 


-.^quLintriig 


;ocdii.r.pru= 


iiitm-. ;sp"i 


.ntiulicc 


1:1 arr^saiitij 


,:ng-:r.l:iisdl m ivsTiwr mariorim ^i femptr minijiruin rtgtii , f«i 
jefiir^SeififiJ^- Cajjandmm vsre pairem exiln- 

iliirtiit -'-' rtgiae domiis^^lrtioitfintmnisxWin put~^ 

j&yh peptr.i/i : rlrc »8 ccjijji, quoad 

Jlirpem regiite fuholis J° dekrit,'' Hornm fcelf*^\ 

riun v/tranem, ^uin nequiffie at ipfo Caffaadrf^ 

17 exigere Vytdi* /iitrai tius trenslatam, JJS'""-^ 

, tth-eia ciiam PbilippmOt Alexatuifumfiit, ^. \ 

qstis maniuiBfenfus (fi 5), nan inlerfeffores ft«Sf^ 

acjiirpisfme , fidvllnrtseormn , Maceikniae '"«-^ 

lg/«ii,ij lemremalici^ Pn-haecmitig^to populo'^ 

jg 5i rcx ifi Macedoniae appellawr. Lyrwracliuttj' 

quOiirje.cumb^lloOoricctisre^is TliTaciim pre- ^ 

mcrctur, nc eodem tcmpore5iadrietIiiseu>njr 

dimic3rtneec(Ii;h.ibereE tradiiaei altcra paiici^ 

M.iciduniar, qiiae AjitipauociusgeiiciaabiicDcS 

Mf,.paceincnin.eo feciE, I! crndtllBrem. ifi iiitcifi.itortm'. sy fimi- 
liiie, gtiierii. 4S nequecum priitsdelilfie. 39 ijiuin^. 
«tDJicc. vfc]uc dum. 511 gencri»» jl quoniJniTero ipft 
nequiuijTct Caflkndtum punire ab hiiec erimini. ^ 
Hia rcfernaiviii' nnnc fiAfTe vltidiaiim iii lltieroi Cxi^ 
fandri. ;j Irmocto dfcfbnAonini lainiie iUquem vl- 
huc iearum habcanr. ;4 opcve Philippum & Ale-'' 
3c:indroin, vt non inteTfeffores fui sc ftirpii TuaE , ki' 
priiiui vlcorei entiiRi, leiiianc regoiim Maccdanae,.' 
^r cumpopulllliefrct mitigitui perhujfernipneB. ^9 
Dcmetrius. J7 Dcmetriam.' )S poftquim Demeitlo* 
crndidtratalterimpatteRii^fUai Amipatei ciuf genei< 
bebucrat. thSYt CAl^VT H. 

JCiturDenietVJiis toti» ' Maeedoniae regni vi 
rib;iE riiftniifliis ',.cum Aiiam occupdfe (iatuis 
fitliiterdio 4 1'toleinjeiM, Seleiiciw, & Lyfi. 
mactnit^xiser» !priorecertamine, quantae^ vi' 
nBeSent cuncordiae, pa£ta focietate adjnatis- 
que 7 exerciiibus brl'iioi adaurfus Demeiriiim 
tTan^rerunt in,EiiC'panir His pamitcnvfe , S 
htW fociitnv tun^t Pyrrhiis ccx Epirt, tjieran 
aonSdiiTicilius Demetrlum amiiierH Macdoni 
am po(&, quara 9 acguiTi: rat, Ncc fpes friiOr 
felit; quipj>ccsercilijeiu! '<!^:orrupto ",ipfoqui 
ia fu^cim-a^ i^, rei>a(Kn Macedonue occupauii 
Dujnhae^ aguntur,, Lyrimacfiiii^eiifiumfuiirr 
&ntipatfum retnium Mac^f^ni.ie adcmtum fib 
foceri rr,i;ide()i.urenti=iT. ';, i. [.-r.rcit ; iiiijiiiqiii dum' 


tiad[t:atqii(it 


vn-.M 


"i.C.i[f)udrJ domU' 


Akxa 
tinaa 


iromagno, reu 
pocnai partin 


cacdc 


[ius, feLi flirpisex. 

pattiiTi.fupplicio, 

partim 


ravico. 


[eril[ii;d.:nHL^ * 


zK 


^nrtiriiifict. 4..3I1C- 
u('ciiBiebeliacognt>. 


itinai). B a«quc ticile. 9 ic 
tfii. it per. muncraj ralUcitnto 
p'i[l'a. 1:; qai ijiKrebaiiu-, r-egn 
pfi Iriudciii foceii, 14 quji^ ipfa 
eare, ij in ciiLccwn dHnidil. 


ilc ejm. i.. Deme 
a J' iletcflionon. u 
in fibi efli: adcmtum 
etism quetti erit.dc «* IVSTTNI 

C pjrtimpsrrieidlo juit i«. DcmetriLts quaguc a 
totexercitibusci.cum.iciitus "7, cum pofl"« h»- ' 

7 ncftfe'ginori,turpiteiftdeder«Se!eiicom3liiii.Fi. 
nitobeJlo, l lolrmaeus cam magna ruumgefta* 
»itm glorij moriturus, contra iuE gentium , mioi- 
monatu ex filiisj ante '9 iQfimiifatem rtgniint 
tradiderat.eiusque rei populo Ntioncmreddide- 

S rat ao ; cuiut aon minor fauor in accipienda» 

j/ guam patris in tradendo regnofocnt". Inter 
ceierapairis&filii mutuae pietatis " exempU» 
etiam ca res amoreni populi iuueni *3conci'i3- 
Terat H, quod ^! pater regnoei publice tradiio 
■*, priuatu» o/Bcium regi inter faiellilc» li^* 
rat57,omnii]ucregnopuIchrius re^is cHepairein 
<!uxer:ii '8. lA ati^neiMIotafiiniUBCifraadripDnitafBit, pfO- 
pt<.T cicilcs ipdDs Alcxandti. & prDpter cudiH ftlipiE 
AUxsvdii.fiiiuidimipft Ciiir4nd.r (ail QiiHiis, & po- 
Rfd eiuspjitTni lapplices fAfli funl hoftibni , psiiinl 
e[ijintii"uni,oc<:i[i. 17 ciTeumdjiiu. ig cainhono* 
ri: in piaeliu. ly iniequim legiciini ftiAui eft. 10 
&diK.e[atpcipu1oCi(uflii, quirt it> id f>Ccict, 11 ia- 
vent! nissiiuinfiahcbufauorem popuii , cum aecipcrec 
rFgnmii, Scp»ir<|iictf]ue magnumf^luureinoQcndilfiliOr .. 
cum Ipli irid<:rtt rtgnum. ai ainori». ■) nouo te- 
£i. 94 pir:iicr», c3ecern. :t Jdf. «& cntn fKC 
filiofudrcgiiumpMblicclntdiElifiel. 17 puer, laaqMitt 
•niacpriuatEpeirona.oflicie.prieftiiitfilio^tfrUBM^ 
eiT4<,irrcf,incercetcrosfaicllicei. 7% Ol <{md ptttait- 
i"it, lungepii]chi'iiiiiSc,fiiplcefleip>iei(C£U, ^Blm fi 
lijjnimi puHidcicl. 

CAPVT 
CAPVT m. 

rrLyrimaclium, Sc Pyrrhum rt^eni l<> 
•eiojpado ante aduerfusDcmctrium, aiTittuiiir 
inter pares dilcordizie malom ', bcllura moiierai: » 
Vjflor L/fimacliu», pulfoj Pyrrho Macedoni 
am occapauerat. Inde 4 Thraciac , ac dein 
ceps Haracleae belltim intulerat; ciiiu; vrbis Sc 
iDitta&exitnsS adnurabiles ruciCi qtiippeBoeo 
tiis pefiilentia laboramibus *, oraculum Del- 
phis refponderat , ce/aniam in ponll regionc fa 
tTam 7 Hcrculi conderenti. Ctim proptet me 
iLim longae ac periculorae nanigationis , mor, 
(em!» in patria omuibus praeoptautibus , rc! 
omiinie[IettbeIlumhisio PhoccnTcs intulcruHt 
qiioruincum adderfaproclia paterenmr", itera 
to ad oiaBuIum dccurrmit : rerponr.iiii ", <V<'n 
htUi guad fijiiknvae ninidhms fnre ij. Igilui 
confcripta colonofuin manu 14, inpontum de. 
lad'J, vibem Heracleam coiididcrunt. Etquo. 1 Difcordi» 


quat (a\c 


cir= commu 


i« mQrbntvcl 


qui iHiiiccm 
ticiuacrlt . 


1 portqi.a 


n pulliis c 


"in^ftsbw. 9 


pofte«. 5 fi. 


5. 6 quo 


s pcftilenti» 
t3 .ircc. 


«c.lcrent. 


, d.m cmncV 


priinToUliiini 
ori. 10 Bocoiiii. U cui<H 


fr.qi.. Bocoti 
cenllbai. li 


BocJtii.ri. 


.>mcn«b«[u:ulo. i; id«ia 


forc remtilinm 


bclli, q» 


d pcHilcntiJ 


c renicdium liiH 


turum fniflTet. 


.4 ieitur 
uaic.-ui .UO..B 


rum coUc^tcfict. it dcQcSi caloai 


1 niniii tjtorLtm aufptciis "6 iu ,ii Udes i^t 
Ciant, bieiii rempoir mai^fjas opes 'i parauere 'v 

8 Miilta dciiide huiits vtbis '9 jdiierfus fiitifimos ■ 
btWi, molueetitm domcHicae 'O difrenlippt» 
fiicre Intw crtera ma^nifica ", vcl " praeci- 

9 piic illiidmemorabitehiit. C «m *l rcnwi po- 
tJtcnmr Atlicni nfcs, vifli qne Krfis, Graeciae 
& Afuetributum in Z4 Tiifelam d^is defcri- 
prjlTcnt 'I, omnibiis ^''ciipidc ad pfacfidium f*- 
liitis rujc ceriteietmbus; foli Hefaclimfts ob 
amicitiim re^tim Vcrricoriim , cnllaiionem *7 

lOabnuLianfB, Milfis itaqiie ab Athcmciifibo» 
Lamachue cum cKCTCitu ad cxtorijiicndum , 
quod»SncgabMur, diim, reiifli» iii tittore na- 
vibiis, agros Heiaclienriiim populatiirJ°,cU[rem 
cummaioreparti; ixcrcitus.naufra^io !' rep;n- 

JI tmae l^ tempelUfs amifit. ltnqi.ie cum ncqiic 
maii }3 poHff 14 aoiiJIis ]F oauibus , neque ter- irt evv lonrite & iulTu oraculi. t? poteimani. 
iScolooifLtiaiquiCuENiiit. f) Hcrick-K. ao ciulcl. 
aiqBaemagni&rcn^gnocun' honore, ab Herachwifi- % 
biUBtftaliint. aa cliun. t} ciim Aikeninifti ^ i 
cirent patcinlifrnni . (4 vtcIaeiEconleniaripofict. ■] ' 
«eglffcni. la itumoranM cupidc confertb.iit ft» i 
nLamiiddefenfionctn&ftciiritinem faae foluas. 17 bli' 1 
iHs tribiiti. ig folHcre reiaraucraitt. as tiiboion, 
quid Herscieinftl recufabaiit, ju dtuiAiC. jl pet 
«a»tiigium. -.1 repeole tx improMifooii*:. j) P«r 

^ narE. ^4 icuMti infittiMi. }f i^aoniiiii iiniHU 

Want RiHM . 
-^■^"■^A..„, ,"■*,„ C , , l"'™'.i ,n,,K , . 

""'«io,„,„p„j„™«,moxatjj_ 
r- — ■ ''"«9«.. "■ 0'"n- I ■/."'-''"■.».■ ,f'°<": «.„"'"'.'"""• 
»Sl IV STINI 

negsiitibus, ad Clearchum, quem ipfi >< 
f um cger.tnC, dccurrL^nt, Tanu calaniitatitim ae^ 
ccfiius foit, VI, cui " palriam intetdix 

6 eumad iiitelam patriae reuocarent. Scd CIc^f^ 
chus esilla fjcinororior ''i reddiiiis, & diflcnGi>^ 
nem populi occaTioiiein inuadendae <; lyrannidi),! 
exidimans, primo taci[u;<f ewm MithridaCe etur--l 

7 timfuorumKoIlccallaqtillur; & iiiita>! rodcun 
pacifcitur >*, vt rcuocjius io palriam prodita ei ^? 

J yrbeiS, praefeiliis eius'9 conditueretur. Poft« 
autem iulidias. quas ciuibiis piirduerat, in iprURlu 

Q Mithridaccm vcrterat. Njmque cum veiuiac- 
biccr ciuilisdifcordiae, de exilio reuqrrus dlet? 
OarLito ^' cempore, quo vrbcm Mitbridaii tMdn 
ret,ipfitm^>cumainicis fui) cepit >'; capEumqu^ 

lOaccepia i4ingcati pccunia, dimifit, Atque ft_ 
in ilfo >I fubilum fc »* cx focio tecit hollem: lic rK 
defetifotft renatoriae caulTae, repente pjtronui 

II plebii euaftli?; &aduerfus auflore^potcnciaefuae, 

a quibus rtuocatus in patriajii, per ^ quos in ar- 

cc coliocatus ftierat, non foltira plcbem accen- 

dit. 10 Hericlcenrei. - >■ euin,ciii. it luilicioiAAulr' | 

i; occnpanJsG. 14 clnni. is & prinqiiain Clcatchu) 
fotilui ic Ibcictilem inieru cum Kitliridatt. ifl ku ' 
coiidiiiono GbiponitScIilichiidai). 17 Miihridwi. 
ig invrbF. 19 vrbii. 10 Clcirchus. si cuaftiiiUD. 
?! I>lichriiluciii. 1] capiiuuni recli. z+ poli KCt^ 
pcam ingcntem '^ecnniac fumoiiini- H inilbre. it 

"^. QisKchuni. »7 («Auicfi. aS BcpM-qiWf, ^ tlB. XVI. CKP. IV, hiltietiamnefandilTirn.iPqiiatqiietyrir!- 
Baidelirads exercuir. Igrtiirpopulo ad con- 13 
UVocsxo ,}iefiie fe a^ffiitwum 1' ampliiis graf- 
Uin pBpulurnftnaCui ah; itilercijfarum 31 
ffi i4 infrifiiaM faeaitla prrfiiKtci 7 yimJ IJ 
^ fi V erKdtHlati fenaioruin *rbiiraren- 
ntaram 3'' cam militiliui fuii nequt ciuili- 
ftrt/iis lnterfiiiurttm i7. Sinvna iii;^danlif 
Itfrefriii J8, viniliflae fe cluium nnit defit- 
35; PriiiniecQnfttlantJibiipJi! : ishtatitahirc (5 
ijf maltnt, velcavjjae populnrifdiiin remu- 
P, HisveiljiEfalicilauplEbs, fuinnmmad \Q 
iimptrinm dsfcrt-t-J : &dLiin 44- fen.itus po- 
linfcitur, in feruitutemfc tjTacinieae do- 
joniscumconiiirjiius&tiberis tiadit.l^i. i^ 
le.rciM^Ll i:;iUOr- ca-imr h-iifo^ ■ ...un 
infiigimdljrri er.nt-t') i.i viiiciil,! com- 
ffi. LacUri 47 plcljs,q;iodadin,L' poris- ij nccitac, inftigat, vtrbiize», auf-jvieirh. 
era.quasdieerencfjs tli. 31 .i(l.fl;6: n 
revcllE. 11 Qeuieiiii. 35 Sf.k ctii ;i 1 
re. 54 liiiopulai. ;s p.T"''!'- i-i-' 
jirc. 37 iinertfle vslle. ■sSlinvLi.. p.r 

vires fiifficieniei non hibcrc. ;' '■ vi 
praeftare, vt ciuei pi>(iint cxeivtie vin 
:arcl)iini. 4I vel vt ipf; lemanin t,i'm. 

adiutor caulfji; ciuium jdueifii. f.;r: tu 
hum. 4; cr.idit. 44- pltl'i. 4i ™' 
e. 46 iM<lii. vinculi! tos conftin:;; 

N 4 Iimum fenatoriim, (euiias dsfcretiii 
vice, aiixiluim 48 corum 4» in exiiiiim conuetfui 
lycne. QiiihusdummorLcni pallim omnibiis m 
aoiiaiur, cariort eonim pretiaficii !o : fiquiiem' 
Clearcliiis mapHa I' pccuniafijiiaG minis 1* popuU ; 
occiiltc eos 5J Hjbcrafliiins 14) acccpta,fpofiat(» 
fortunis; vita quoqusfpoliauit. 
* 48 Cluiciium.a^uafenitus aimilium IpeiiaeiK- 

coiitra fvpiiliim. 49 nuiMoruni, ip cogit 
ad mortem damnauerai , vt mignam f ecui 
iii:im foliicrenlpio fualitti. 51 poilquam migaiia ^ 
ji! ^eciiuiiui accepcmi. ji coiuminaiionibui. f ) ((• 
natocesad nuLinem daiitnitoi, 54 eicptnnu, libnt- 

CAPVT V. 

1 /"^Ognito 1 deiade, quod beUum fibi ab iii , qid 

^-'piofiigprant, mifcricotdia ' in auxilium folf- 
ciEatis^ciuitatibas, pararctiir, feraoseomninia' 

2 nmiiittit. Etncquidmali 4 afBiflii honeftiai- 
misdcm)biis5deelTet,VKOiescoraiii,filiasqucnUi 
beiefcniisfiiiB, proporila^recufaQtibBS inorte, 
eompcJlit 7 ; vc eos s Cibi * Miores, & dominiiin- 

g fifiiofcj 10 rcddcret "c, Scd matronis tam li(' 

nubres^iiuptiac, nraiiiores rcpei>[inis funcri,- 

bui I Cum \iiro CleBictius pollca «HdiuiSti. 9 cc 
mircricorclia. 3 pofti]Min folitiiatii: & CDinmoUC > 
iirtciuitatciadaulilimn fercnduiii. 4 vlla calinriui. 
( fimiliii. 6 hiiverotiminis,(]iue uollcnthoc&ccr 
. ic,comiiiiuaiHSeftmorwm. 7 tcgic. 8 fL-ruoi. ) 

'^ Clcacctiu. 13 iuuniciorcs, 11 faccrci. 11 ignoipi- 

riofae.trifttj. £m . m. C A P. V. 

|. Itflijiie mukae fe antc miptias, mul- 4 
£miptiis, occiris'4 prius nouis maritis, 

^ ^ fc tam fiineHiis calamitatibus, vir- 
lui piulorisj eri;)iuiit. l^roelium Je- 5 

tniltituc ; guo vi£loi tyrannus cjpiiuos 
mplii moilum >« pcr ora '7 ciui- 
^ RciictfiTE.iavrbtm, alios viiicit, tor- 6 
!|C,ccid:EaItos, niillus locus vrbis a cnid^- 
anni vacat 'S. Acccdit faeuitiae '9 Jnrc- 7 
', crudclitati arrogantia ; inierdum enim 3 
flii »t conlinuas rdicitatis obliiiireitur 
minem: inierdum louis fi; fi ium «Jcit. 

per piiblicuni, aure^ a^uila .v^t argu- ^ 

"^scncris^^pracferebatun vellepurpu- xo 
Jlhurnis^* rL>gU!n iraajcoriim '7, A Jt:r.'-i 
■tcbitur : filiuro qiioqMcruum Cifi-.nuioii Ij 
vt dcoj ROn m^:i! Jacio =S tamiiai, verum ; has iiuptiislerliilss: vtl hic rrnfus iir,: rr.I- 
rs conitigiiin a Clesicho iiittrrltloruiii gr..iiis- 
moUftif[ima fiiii rr.t:iniiiis : fcd biige gi.iul:- 
moleftiorES videbantur ipfis nni'tiac ftruiics , 
irc cngebintur ilatiin p"lt lUJiitotJiii iiioi- 
4 pollqumi apitci iiic;vtl:ce.M'ii; iinuos initl- 

n. 15 conili?Iuitincm. I7 iii confi^caii. iS 
is.vaciiui.l.ber(.{l. 19 iii nieiiiliam Clurchi. 
sibin. 41 eucnni. eontinuaclonc. Z2 f: c{rc. 
ircho.ilUiHdoprnciibjE, 34 iRdlLium, lij;nuni. 
iii. 2(5 MeScbake.vi qi:iiiitrsg!>eiiiisicpra',-- 
wi'. i% pcr muuiljcciii aiTogar.cijiii giiieus lii- ;9j IVS-TIWI 

laeciamnominibus^silludat^o, Haccllliimfa 

ic i' dtio nobilifTimi iuuenejCJiion &I,conidi 

dignanttsi».pairiamlibcrai 

13 Qi conlpirant )3. Erani lii dlfcipuli VU 

philoropliii qtii virtutem », adcjuam quotidM 

praeci:ptismap,i[lri Jf erLidiebantur , .palriae c»- 

hibcrc jfi cupicnKs, qiiinqiiaginta cognatos, vclr 

mwi clientes37,iniiifidiis>8kicant. Ipfifnorc iur- 

gantiumW, adiyrannam vckiti ad regem itiar- 

15cemcontendiiDt40: guiiure 4'familiariuti(a(fc 

miffi, 4' dum aherum piiorem 41 dicentemti^ 

tentus 44 audit tyrannns, a!» altcro 45 obtriinca- 

l5 1 T 4*. Sed & ipfi 47, foeiis tardiua auxilium ft- 

J7 rentibus 48, a fatellitibniobruuntur 49. Quare 

faflum eft, vt cjrannus quidem occideraur , reit 

j g patria non liberaretur, Nam frater Clesrclu Sa- 

t/ruseadem via jo tyrannidem inuadiil'; miil- 

tisqucamiis, pergradus rucccirionis, Heraclica- 

fcs fub regno tyraimorum fucre. 

15 pcrnominidiuina iffcflsn. jo iriideat. ji 
^UDilveroCleanliuihiecfHCCrec. ;i molcfle id fcK- 
binr. )3 conreaiiunt. 34 tbrtitudindn. >mor«inpt- 
triae. ^i Placonis- 36 reapfs demonflraie. 37 vehjlj 
talcs,iiuiipfis>dha«rct=debcb>ntcor3miudiL-e, ;gi« 
Mintirb*it. 3s exconrBetudlnccorum.quiinterftii. 
xoniur. 4<j ,fUBI,fe(eCDnferUiit. 41 proiure.4s.a4 
tyrannnm. 43 ntmpe Chioii». 44 cupide, mapt 
cuni nitcnlloiie. 45 Lccinide. 4S iDtcrffcitnr, 4f 
rii,K'-;L;;n riiam ipfi hi diio Chipn & Uonides. 4I 
■'..I. v'".ii pauUo tBrdiiH aiixiliiun ferebain. 4) 
■iii.Lu.. 10 per swliinmerfjj^ !> agerediiK , 

LIBER 1' UB. XVn. CAP. I, 191 

L ffiER XVII. ' 

BR.EVIAR,IVM CAPITVM. 

tfintchi Rigij iTtgMib». 

mSii WRitrir in piitHs tcciimHf. Stfmcksptr m. 

1, jFab/ ecti^fur a Pii/einata. Ftaliianias priici- 
j pKoiSmiciliaS.Pyrrhiprtt/friim,^!'! cinciJiar. 
fOtBplrttarinitrtfmiiiiiilivigiit Brigiiii ac rigitKt- 
t^gTc^t, Pyrrbii varitftttma. 

CAPVT i; 

PEr idcm fermc tempiis in Hellerponti 5: g. 
Cherroncfi rcgionibus terrae motus fiiii : 
mssimeiamen Lyfunachia vtbs anietJuos % 
viginti aniiOi a Lyfjmacho rege condio, euer- 
3ft-i. Qjiod portentum " dira 3 Lyfimacho, 3 
rpiqiieeiiis, acrcgni ruinam , cumfcladeve- 
tarumS regioniim portciidtbat *. Mec oflen- 4 
fides defoit 7 : nam brcm poft tcmpore, Aga. 
jclcmfilium faum, qiiem infucceiTiancmrcgni 
iinancratS.pcrquemmultabeilaprorpere gef- 
at, non folum pattium, verum etiam iiiima- 
m vltiamorcm , perofus s", miniflra 'OAifi- e fruflri.:^ 8 qscm ilcftiiiauer?.i fibi ruccelTircm. 
ii<.ti.in profi:(]iiiiius cfi, iiOFi rolmn, vii paitr fo- 
iterduin od.fll Jilium fuijiii, Ifdp^iius ndlo pioifus 
nisno. 10 pei minillcriiim & auMliuni no- m IV5T1NI 

5 no'^ noucrea, Tcneno interfeoit. ftittifil 
mania'ilabc5",hoGinitiinn imptndentij 'Jrui*, 

6 nic fuit. Nam patricidium '4, principuai fe-' 
quiitaecaedesfQntJuenrium^ifiippJicia, 'Jiioi '* 

y occirumruiienem'7tollcbant. Ita(]Ue& I", qui 

cacdibus '8 fupcrfiieHnt , & lii, qui cxetcfibu» 

ptaeerant, ccrratim"3ad SelcucimideficiGhr; C" 

g umi.iue pronHm m iani- cx as niulatioue gloriae, 

9 bfI]umLyriiiiachoinf<nfM»'compellunt-*, Vl- 

timiim hoc ecrtamen comtnilitonum ') Alexatidri 

fuit,5:vclut-adextmpliimforranae, paT''4 refc^ 

aovatum. Lyfimacllusquatuor & i.xx annos BafUS 

iierat Scieiicus reptem' & lx», SedinhacaetaW, 

\trique 21 animi iuuenilcserant *fi, itHperiiqiK 

lacupiditatem inratiabilem gercbant. Quippc 

cumorbcmlerrarum dbo "7foli teneTent'8, in- 

jFufliis 39 fibimct 3° incV.ifi vidcbantur, vitaequa 

&ncmnon anaoTiiin lpa,rio3',.fcdimpetJi tcfiniiii^ 

3» metiebantut 3J. II LylAinacliD. ti nmcula, caufli calamiutis. ij 
icaminestii , itvtrfittiad. 14 poCt parvicidiuiD. if 
^ui ideo rnorrEpnniebaiitur. 16 quniiiam. 17 ffiiUH 
Lyfiniachi Agtthoclein. Ig quinoniDterfcdifilcnnt, ! 
19 BauSimofifi, imatr tinrr ttir ab dtTawdri. itf 
^tii alioquiniatncupidut etlt ad bcllum. 31 vcinfer-. 
(ct. ss perliiadeiit. 9) horum, qui cutn AJexandrol 
niiJitaueraiit. 34 hocpir DncDm Alcxandri. «j /' 
iriiisqiic. a(! iutieiiiierB vigtirenihabcba^dhBC. j^lff 
duo. dg.inpotefiateruahabetent. 3? inl%u{liiE,qiiiff 
iuipEtium Qon rjiis laiumhaborent. ;o iibi iplii <ni]c' 
banmi, ipfipucabanl. 31 iuxti fpacluin & diuturniw- 
y^ein. ;: iuxca longiiudineci letnifloium. %% aeftr- 
^wbanc, CMifcbant. C A.B »» LIB, XVII. CAP. H. w 

"CAPVT II. 
obcllo Ljirimachusamiflis antc V3riis'ca- i 
inftrcnuc morien5, po. 

fliis acc 
quod mjiii3 3 
aputabat,fo!umfedccohorts s Alexandri 
^Qile. viflorcoiquc viiSorutn '■csdiiilfi 7, 
«humjniimefliopu!, feddiuiiiummMUiiS ?. 
IWtiii ignarus '° prorfus, non muito poft 3 
|)itatis hiimauac fc ipruni exemplum futu- 
", QuippeppHmenfasadmoiKim^Teptem 4 
rlemaeojcuius fororem Lyfimachus in niatri* 
;io lial>ucrat , pcr iiiriiJiaj circumnentus '3 oc- 
ttn rcgnumqne Macedoniae,qtioJ f^^rima- 5 
trtpucfai, cum vit.i pariter i4aniittit. 1^1- 6 

ni ptolemaei patris ''', & in fcorem vltio- 
.yfimachiambiciofutapud populares cfT:! '7, 

Lyfimachi iilios conciliare '8 fibi flatiiit; 
iasque Arfinoes fororisfLiaCjtnaCriseoruini^P} ? 

petit, 

1 Ferv^rioscaAii&mortiTgfnfri. 1 tanililmo 
3. 5 finibJr fjmiliim fuJiTi , Dccirui fuic, vltiinui 
;eHtii> 4 propier iinpcctatJin Eantain ; iclarianii 
ducibui, 6 eonim.qui viiiflent orbtm. 7 fc 
. 8 hoc non«trE. 9 donuin di.'ar:i|n iinniotEa- 

10 Scleucui eo teiiiport iguorjbat. 11 fe ffcrei 

t fjLioiein popiilj fibi coiidLlirct.atiin; iit vlt ioLy- 
-li Uudai^tur. ig aiuieo>fiL)!f3c<:it:. i^ ftlioruin 
lactui 

N4 J :-?■.<.- sifi IVSTINI 

pciitjpucrorLim ndoptionepromi(IJ-Oi vi,&»»*B 
g inlcciiin palriieommrucccniirft, nihliilli moli-jl 

rii.vel^ivermindiamatris, vd =4 appelladonB il 
Q p.iicis audfrei^ Fntris qiioque regts Aegfptll 

concordiampnepiflolas dcprecalur »Jiprofeffiil-* 

'* litpiiMrtft effcnfiini et-tpci Vfettrni 

fiif -8 amptius a/ratre quaefitmam ,. quadbnt' 
lOjiim^^apaltniB hojii fcTctptritT>. Omniqae 

arte !' adulatur Eiimeni , & Ainigono,Dcnnetrlt 

iiliis.AntiocliofilioSelcuci, ain> quibui beUam 

habituniB eratji.neicrtius fibi 3! Iwftis accederO. 
II Scd [iecPytrhiisrcxEpiriomifrtis54, ingerlBmo- 

mjntum fiituriisW, vtri paiti fociiis acccfliflet» 
I2iqui &iprerpoIiare fmgulos cupiens , otnnibusrt 
13 partibus vcndiubat J*. Itsqtie Tarentinis «I- 

vcifus Komanos lacuias 37 auxiliuiHi ab Antigo- lO ptomitiehat Ptcltmaeos , fevtlle adoptire !C 
proruiifiliiihabcreliliosl.yfim«hi. ii cum ipfe.Pto- 
icmatus. ai ne incipei.e quidquam nOMtnm i 
foffent. i3{ ve!exhQiior£,fli^*fl,ergaroaire«i 
tel ijLioniam^pft ab iii piicr appellaretuc, iktnrpifii- 
''■■' enfeatHr, fi filiui Wllum gerat cunlrt. B tatrcni. ii fibi exptiit PtQlcmaevi. 
liceieftatui. »7 propirr regnnm palcriiiim ft«tri 
pium. 3g'net]uefeaniplii»vclle illud qvaerci» A 
iie, II) msiocccuHihonoie. ;0 accipcrit- J^ ^ 
titidJs.lilandimenLijujniiibus. )» gcrerc voUbit ft, 
coiiiMfe. ,4 foit. awui adiiere potecit uiagB»» 
poitniiGmhuic paiii , cui ipfe lanquamlbdiitiCCcffip' 
lei. 56 fe affociabfli. 37 tnmPyrihus&tteycUet^ LTB. XVlr. CAP, II. i£7 

f?ues, ^dexerciiiim in luliam dcportaitdum, 
tuo jBpctrtiab Anriocho pecuniam tjuiopibus 
miliiibufinflru^ioreratiSia+ol^iolemaeO' 
E:{lDRUin|miiitum auKiJia. Scd Ptolcmacui, i^ 
Ptoutl* diliitioais cx infirmitate virium ve- 
kcf[tE4', quinque millia' ptditum, cquituiti 
jUatuor miilia, dcphantos quinquaa^int», noii. 
ttnpluis quam 10 4-= bicnnii viiim dedit. Oliiiacc 15 
brrhuG , fiiia rtokmaei iu matrimonium acce- 
||a43,vindicefflf^eum4f rc^nircliiiuit: ncal)- 
hiSa+^s in Iraiiam iuuentute, ptaedam 47 h^- 
fel«gniim 4* relinqueret. 

„ 38 TiillKfiWmucuodenlur. ^oqHi prurndini- 

a^ilii((|l^eb(ii^ 40 peciia. 41 qui.cn' 

^i^fiA'^.iKili^OKrft,<]fioniini ipli: t^*- 

uvfteBi 43 VtiiiTUrctiirper duoi Bnnor. 

icumfiliamdusifftiiii niatrimoiiium. 44 iiiiorcni, 
Fenforem. 41 Prokir.aeum. 415 poftijiiiiii uiueii- 
u abdu&a efrci. 47 iii piaedam. 4^ £pui. 

CAPVT iir, 

J^Ed^quoniam ad Epiri mentiomm veiftnm cQ ' , c 
'deorigincrtgni eius. ipauca narrand.i rLint, 
lolofTorumprJniumineare^ion-' re^num fuic). 8' 
on + PyrrhusAchiilisfilius.aminbjict labfenti- j 
nTroianistempotibusfi pjterno rtgno, in !iis 
ciscoofediB 7, qui 8 pyrrhidae primo, pollea 
Epi. , Peri 
^ffiprin 


neniimii, noftra oratio venit. i hium. j 
numitgnumhalHtrun. 4 ptiftea.. 1 pio- 
fiiempoEcbelliTroJani. 7 fcdemtuiiin. 
S tjiiiloci^ eoriiDi incoke. 

N 1 ,yi. aps V IVSTINI 

^ Epirotac difli funt, Scrf Pyrrhus ciHn fn teiil» 
pliimDodonacilciiisad 9 confiilendum vejiilTct, 
ibi LAnafTam iicpteni Heiculis r;ipuit : ex a>^ 

5 mairimomooftolibcrosfiiduliiiiJ. Exiiisnon- 
niillas virgines nuptum " finitimis regibus trft» 
diditiOpcsq.acaiBnilatiumaiixilio '^ magnas pa- 

6 r.mit: atqueitaHeleaofilioPriamiregi», ob Jn. 
diillriaro rmgularctn, regnUBi Chaonum, &&[!>■ 
dromachen.Hcfloris'3,quaiii&i4ipre mati' 
rio fiio li in diujrioncTfoianai praidaeasceperat 

7 vxOrcm tradidit : brcLiique poft temporcDci[^» 
inudiis OreRae filiiAgamemnonis, inter altari? 

g dcii^^iateriit. Saccellbt huic Pialia filius fdt. 

9 Perordinem '7 deinde, regnum adArrybamdc' 

10 f.cndit 18 : cui '9, quoniam pupillus & vRicus ex 
peiite noLili fupcrclTcc, ime:itioreomnium ci 
f-ruandioiuseducandique, publice tutores ce 

11 flituuntur: Athenas quoquc etudieiidigratia 
inirruE^'; quamodofli-ormaioribusfuisii.taiL. 

12tQ»J&gratiMHpopuIofuit, Primu3itaquc&[o 
g«. 

9 vc Dfaculuin conlBlccet. la gcnuii, accepit. II 
tnmatiimoniliin. la vennhtiljf, 13 yxorem, if 
■liam. Ti iiiHEatrinioniuniliiiKn,nindiiiiderelurTro' 
ianapueds. 15 Apnllini». 17 iuxisordiDemfuccef 
fionis. ig jreriisnit. 19 conftmflio eft; ciri tiiiom 
publicecanSiciHiniar, ^(HiiaitipDpilliiteiac.&fbliuK. 
manJcraiexgcnKflobili.diiniDiiijieiciiiu migcMBCB' 
rantgereban(,vtiplerE£t«ediic«etur &(enuteiDr. 20 
viiiHiutbriaaieturaphtlofophiN 11 fuit, sn <]ium4 
V ci-HdiiirjneiniiRigeiili^peraiatiBUOfesliKif. 3] «liM 
a^ riMUiar, acceptioTi tlB. XVII. CAP. lil. ttuin, ^nnuot^ue magiltratus, &:rci- ^ 
lam »! comporuit»*: &vt »7aP)-rrliorj t 
bvjtaculiiof >9 populo ab Avrybada- j 
|liusiiliu5Neopfi>ieuiusfui[:exquona-i4 
Dpiae,niatcr MesandriMagoii &Alc- 
pipoit eum Ttgnum Epiri tenuii S' : &: 15 
^ogdtoPjinllgrutciiiiritciiit. P0II16 
Bri frater Aeacides regao !4 fuKcnit, 
Isaduerfus Macedonas bellotiun ccr< 
populumfatigandoil, oiTtnfiim ciui- 
xiil^iacproptcrcainexiliura aft(i5 37,i7 
iliiim bimum, admodumjS paruulum 
^li^uit, Qiii &: ipfc eum a poptilo pro- iS 
I patris ad necem quaerereiur, furiimJ? ^ 
+3in V lllyrios defcrtur : traditusqueij 1 
iGI.mci regis vxori, nutricndus +', qiiae 
erii4) Aejcidarum erat. !bie;im-H,20 
:ordia lortunaeeius t>, feu infantilibus 
lis ii-id(ittns 4*' rex, adueifum Oltin- 
Scdo:iiae regem, quieum 47 fubbclli 
com- 

••■khta«S. 36 tnltiniir. i-j quemadino> 
jbiliufnit' ig aanliilicbir,i.\a\\\ot. ;n 
)uIo. ;i habuit. 3: iiicob«Ilo,qi:odge- 
il. ;} iii Biuilioruiu rtginne. ]4 iii rcgno. 
gauit,viiei populi eKhaiilii. ;S incidit in 
fussciues. J7 piilfiis. 39 aJhuc. 39 

40 fiimmotas «X ocnlisiiiimicornm. ^i 
ni lllytioium, 41 vi db ea nwiiteiiir. 41 

44 PyrrliumpueriilDin. 4; (iiiequijres 
«tobinftlicititcin Pyrrhi. 46 

N d 1^1 po- joo IVSTINI _^^| 

comminutio»edeporccbat4B^iuprotcxit,adi}iltii 
aiinauxilimn ctiam adoptionis officio 49- Qni- 
buE Tcbus mou I° Epirane, odio ia inifcticordiam 
vcrib i', annoruin !• xiciiniinrcgnuatTeuoca- 
vetuiitj.i^atisSjmtOFibuSj ijui re^niim vsqne)4- 
3a»dulfam.!lciusactaiemmereiitur. Adolcrcens l' 
deind= mulrabclla-gflnit; tantustjue rcrnm Aic- 
BelTLi 17 liaberi I8 coeptus efti vtTarcnrinos folus !»* 
i)ducilusK.oiiianostueripDlIe- viiietetur.. 48 poft]!labir,Vc.r»paeriilumliIii ttad^rei.- 491' 
&vcreKPyrrIiuiii.eDceniiit |io(Iit dcfendeie.illuni lil* , 
opuuitin filiDin,, )o commoli. ji cuomdium ipfo- ' 
unnconuetriim cfln. in oilfericotdiaEn. ja CuniPycr 
ThasiBniagerciannuniietaHtdaodccimDm.- n &can- 
ftiniii.abEpiulisfiietuntluteres, t4 vsqiieid. n i^ 
ddefctntjam.. 5« cnm ilaiiaeFycrhuifa£liiseffei «do-- 
lefLcns. f7 ob fiiCGciTum fcLiccmr [8 «cfliniiri. ty 
fclni, il!c- 
CAP. I; joi 
i.lBER. XVUl. 
BRE7IAKIVM CArfFVM, 

1. PyrriiTm :,i«itaA,erfui Reii»Acsfi.pp>tiasfa-», 
*i- Vmkrlnt Lataiuiit' acciurit s vailt fretlia g 

9^ &irfbtgiiiitaj(iim aiixiliiimftftaimr riwiiitant. Pfi 
nPy/frba cair.fomtkr. RmHtiiarum ctatintm 

«t«C PyrtkiaSicitiamacctpiit: 
ylUCMlhaeiiiffiumariiini &iiiteriiKi i-corit 49 

grf^^infiuitiim A iii/enij (JTyiicaaJlttri 

^l^^i^^Tyri.iKtir^iiashliJpa, iiiiac nPvfn* 

RantfrBirti-Hiiii, vi rebmjiiii csvfuUr'!. 
f:it^g«i-ai«.Di'io,Cypni,«app,lilt.dti«iliiiiJ!n»ji 
' ^^iciti liiftrrBr C^ Cartingiatni cimdit. 

f^EBJptpraptir iwkamMiim Jibi mau^ert.. Carttm 

, ffniiiifiiiiacrfidrlltjiftrjlitlai * 
ji. CUJii CartbagisinSiimii SarifBia.. Siipirffitit fi 

w. A .1/3/(1 Patris in Carci/oicm filUm JcmfitaS 
CAPVT I.- 

IGi&irPjTrhus texEpiii. cum iterata 'Taren 
tinorutn iegatione^additisSamnitium & Luca 
norumprecilius»,^; 3 ipHs auxilio aduerfu 
Romanos iiidi^entibus ratii^arctiir 4, non tan 
fiipi^Iicumprecibusf, quamfpc *■ inuadcndi 7lta 
Ijae iaiperiiiadu Af.&S, ventunun fe 'J cum e^cerci 1 Per rcpetium lcgaiioncm. i qiiibiiiS»mnii«i 
Lncani fuis prcccs adiungebant.. ) cjui etiam ip. 
indigcbant, 4 diu rogjieiiir. j per prfCEi, rt pt 
fBcm. 7 occupjBdi. sconuHotns. 9 fe venire velli 
^ N 7 ioVv;ihi 2 91 - IVSTI^a 

1 aetism tiominitiiM »9 itludatjo, Haec5IIi 

re 1' duo nobilinimi iiiuenMCliioi 

dignaEitcsi», patriamlfbcraluti in nccan zyt: 

13QI conrpirant 55. Eranf lii dircipiili Pjatonii 

pliilorophi 1 qiii virtutemj^, adquaiu tjnotidic' 

pracCiiptismagiClri }I erudiebaiitur, .pattue «. 

hibcrc 5* cupientes, quJnquaginta co^natos,-v?I- 

l^uti clientes37,in4nfjdiisSBiocant. IprimQre iur-' 

gaiitiiim59, adtjrannam veluti ad regem iti af- 

15 cem contendutrt 4° : qsii iure 4' familiititatif aft 

iTiiiTi, 4' dum altenim priorein 41 dicEniemio- 

tcntus 44 audit tyraonus, ab altero 41 olicrua»- 

16 1 ir 4'', Sed 8c ipfi 47, foGiis tardiiw auxilium ft- 

j7rentibus48,afatellilibus.obruuntur 49, Quare 

faftumcft, vttyrannus quidem occidereltir , fed 

jgpatrianDnliberaretur, Nam frater Clearclii 5a- 

tyriiseadem via 1° tyraiinidem inuaditsi; niu> 

■tisqueannis, pergradus fuccciTionis, Heraciicn. 

fcs fub regno tyramiorum fuere. 19 pctnpminadimna»fftaat«. 50 irridcat, u 
^UDil vcrti CkarcliuE hiec rttcerer. ;i moleflc. id &t€,- 
l)«nt. 33 confentiuiit. }4 Fortitudinem, itniwcmp»- 
iriac. -f% PUtonis. 36 reapre demoqftrire. j7 vtfu^ 
uJcs, qui ipfisfdilicreredtbTbantCiiramiiiilicc. jg ;■ 
mnttrinlt. 39 ex confuctudine roium, i^ui inttr fe p. jj 
lamur. 40 ,eiiBt,fefecDnfcrunt. 41 proiure. 41 14 "^ 
tytannnm. 41 nempe Chion». 4, cupide, ihmwi 
tam sttcinione. 4! Lconide. 4* inieificicnc. ^ 
quanquain etiom ipfi hi diio Chion & I.eonidci. 48 
^unuiani (i:cii paullo ntdiia ayiXiliuiD fciel,an(. 44 

lurTfi^^iimiur. iO ptr^idemmedi)^ ji ijgteditur. 
XVII. CAP. l. lii 

L IBER XVI 1. ~ ■ 

BREVIARIVM CAPITVM. 
I irta/fmdcbi Rttls tr»ittHi». 

I i. Amigit Xl'r,itri, in prttlh .««uiiiV; Se/tKens pir im- 
JSfiti accii/ifMr aPitifniaiB. Ptalimaeiis prinei- 
pam tKiciiiai,Pyrrbipr»tfirtim.^ii caaciliai. 
J.: DtEpiret(ir»mrttn» liusdtKqae trigim ac rieHMn 
iP[rt^>. Pyrrbi varitfarlMit. 

CAPVT i: 

PEr idem- ferme tempui in Hcl!c(ponfi & 
CherluDeli regionibus terrae moios fuii : 
maxime tamcn Lyrunachia vrbs ante duos 
& viginti annos a Lyfimacho rtge condifa, cuer- 
Iftefti. Qiiod portcnnuna diraJLrOniacho, ' 
fiirpiqticeius, acregni ruinam , cum4clade vc- 
xaUrumS renioimm pomiidLliar «^. Ncc ollcu- < 
tisfidesdeluic? ; nam brciu poft tempore, Aga- 
dioclemfilium fuum, quemiuruccclTioiiemrconi 
otdinaticrni 8. pcr qtiem mulc.i bella prorpcre gtf- 
ferat, non fiilum pattium, v:rum etijm liiutia- 
auinvliramDtein, perofus 9, miniftta. '"■ Aifi- 1 & ^ujxilium no- 
I. Lj- I VSTINI 5 no'; nouMca.venenointerrecit. Haecill 
mama'ilabes",lioc iiiitiiim impEndentis ") 

£ nie lliir, Njm particidinm H, prinGipum (W 
quiitaecaedesfuntjlucntiumiirupplicia, «jiiOil '*, 

7 occJri.imiuiienem'7tn!lfbai)t. Itaquc & l)i, qiB 
cacJibus i8 fuperfijeuiit, Sehi, tjui cxercnbus 
praccrant, CEmtim '9 aii SelcQcum deficiutifi t' 

8 um(]uapronBm ^o iam ex aeniulatioae ^ori^Oi 

9 bfIlumLyfimachoinf(trre"compeJlunr-*. Vl- 
timum hoc cerfamencommilitonum »5 Alexamlri 
fiiitj&veluiadexemplumrormnae, par*4 icret" 

acwatum. LylaniachuEqiiafuor & ixxannQsnatW 
iierat ScleucU! fepBcm & lxx, Scdinliacaeiaw, 
virii^ue «S animi iuuenilescfant »*, impetiiqu* 
lacupiditatem iDlati«bilem gercbant, Quipps 
cumorbemtcrrarumdlio ^Tfoli tenerent'8,aa- 1 
^u!liis»9fibimer)0 iQcl.ifi videbanmr, vitae<5uq J 
£uem non annotom fpitio 3i,.fed.impe[ii tcnuiiu»- 1 
3* meticbantur 3J. 

II LyfimJcho. ii macula, caBlTacBJamitatii. ij, 
immiaeRt:\i , iivwJlihtttJ. 14 poft pamcidiiini. if J 
^ui idsornDrrepuniebancnr, jS qnnmuTi. 17 -flinm 
Lyfimiichi Ag«hDclem. ifi qui noninterfeAifiiersn». , 
IV boi/SiBwirfi, immir tinir ibtr ab dtrauirt. 9<1 , 
^ni dioquin iamcapidui erat ad bellum, i\ vtinfcr-j. 
rcE. iT. petfuRdtQt. ■; horum, qui cum Alexindrofl 
iDLliiauetaiit. 34 hoc par DiiciiinATcxandti. aj V- 
tfiiijqiie. ac inuenilem vJEoremhabcbaijyidhijc. jjjii ■ 
dwo. ag,iiipoteflaiefuihiberent. 19 in STgiiftiis, [tiijS 
imperium non fttis lauinniabarenl. 30 libi ipfn i^de- 
baniui.ipliputalaiic. ;i iuxca fpitium & diinurBiti- 
■cm. \i, iuxtalongitudiaemtcrminsckan, j| aefti' 
xijbauc.cuifcbJict. , CiSVC 
CAPVT II. 
e bcilo Lj-rimacliiis .imifTis ante v 
ii>v liljeris, non " inftrenuc moriens , po- 
b dORuis fuae ruitiae aiiMlus acccflit I. 
|'tanta4vi..1oriaSeleiieLi!, 5 quod mjiiis 3 
wput^t,foiumfedccohoiie S Alcx.indri 
tOffti viftoremquc viiSorum ''C.sftitidv- 7, 
humiimimefieopu!, reddiuiimramiiiuis 5, 
tur ignarus 'o prorfus , non multo poft J 
latis liumanae fe ipfum exemplum futu- 
i QuippeppHmcnfo^admodumiafcptem 4 
iBiaeo.cuiusfotoremLyfimachusiiiBiatrJ- 
I liabuerat , pcr infidias circumtieiitus <i oc- 
fl tcgDumqoe MaccdoniaeiquoJr.jffiim- J 
ipueiat, cum vil.t paritcr i4ainLltit. Jjii- C 
]IciTiscu! euiii ('(r io y.r.iiiain mcmoriae 'i 
Ptolemaei patris "■, & in raiiaiem v',tio- 
rimachiambitiofufapud popiiUres effrt 17, 
Lyfimadii filios conciliaie 'S fibi aatuit; 
iqueArfinocs forotisrjac,ma!r;seOiumt9, 7 
petit. Fervarioicarui& 


mortitgf' 


iicra. 1 


foif 


iniino 


5 finiuit timiliir 


nr..i„rc 


HCifusfui 


itii. 4 propier inipf:tist.ini 


taiiiain i 


.-.'ao 


riani. 
, qui vii.i!ri;nt Oibi: 
7 1« 


8 hoc nonefTe. 


9 dor.um 
10 SdciiCuicol=n 


.porei|i,n 


ribii. II fc ftre. 


:. 13 dLtcpiu-i,.: 
'!. ij. il ■ 
Jiiorempopulifibi 
t.r-.lqHCU. 
.nLy- 


Ludartiur. ig aii 


litoifibit 
1 ftii 
ti, 


N , 


t 


j: 


> pv». J04 IVSTJNT 

rcnalum adiit, aegre tu/ij/e ' Cartbagln 
jiniiaas, quod bdiinn m JiaHa a pertgri 
2 piUyentar », Ob quam caiijpnn: miffiim fi 1 
VI + qKBHiam externo I imjie DppagntareniMr^ 
aiixiHis ittaarentur-. Gx3X\at3^fitr; njtu Cartliaginieiifiliiis aflae 7r auxiliaque 

4 miHH, Sed MagD l^nnico inncni&S, poffpau^ 
cos dies lacitus 9, qujfi lo pacificator Carthagi- 
nifnrium, Pyrrlmmadit, Ipccjlitiirus '*conft' 
lia cios deSicilia, q,ao '* euin '3 arceflirifamacrJK'. 

5 NarnRomanis cadem caiifla niitreiidi H auMliJ 
Carthaginienfibiisfiierat, vt 'f Romano bel.o;, 
ne in nicJliiiTn tranfirc poirct Pyrtbus, in Itali» 

6 dclJJicrttur. Dutnliaec aguntiir, lcgatVis a fc' 
n.mi Romano Fsbricius LiieiniiE miiCis,. pa- 

7 cem cum Pyrrho compofuit '*i Ad quam 'T 
coiifumandam, CyneasRomam cum ingcutibi» 
aPyirhodonis milTus,. neminem, cuius domuS 

8 miincribus pateret i8„iniienit, Huicconrine* i Qujd C»rihagiiiienres non libenter audiii«rint. 
1 Rnmani pjiercntur. ; fe, Magum,.iniinin] ruiflcnnn 
cUifca Caiih^iHicnnbD!.. 4 TtRumani. j- ib eN- 
tirna. 6 per cxterna ftiam. 7 fuerunir. g qneni' 
admodum Carthaginienfes habeie folent ingenia aStaxti 
Cc cellida. 9 cUiD.' lo <]ui ^aali-idea miUiii cflit 
a Carthaginienlibui,npaci:miiitcrFyrrbiint& Roiri- 
noifjceret ii cmuiconliliivoIebaiMagnsperiil^niu- 
ri, espircari. 11 inquatnSiciliam, ij Fyrrbum, 14 
n mittercat anxiliuiu Ciilh^nienjibui. if vt P;^ 
ihui. lA fecit. 17 pacem, IB qiiieaBUaeta.veUn 
V recijieri indomnoi^l!!. LIB . XVin. CAP, 11!. jof 

J^RomanorumfiMiile exemphim iisdsmtcr- 

^oritms fuit. Nam miflj 3 Tcnatu 'o in 9 
nnn^ le^iti , cuov in^entta fibi " a Piok- 
prege [«iCa tnunera (preuifTcnt ", inierie- 
mel>us ad coenjm imiitatis ^,aiircae coro- 
toinacfiinr; quas ilU M honorij catifTirece. 
■'=*, JJoftera die ft.ituis regis imporneriint, 
atCyneas cum nirbatam ^^ ciim Romaiiislo 
mab Appio Claudio, renuncialTct =7, inter- 
rtlis- a. Pyrrbo ,. f »«/// flomfl effil , refpondit, 
m vrSfmjai v!fam'^. Polt haec le;.ati 11 
Idrum: C^petueniunt, tradcmes Pyrrho toti- 
jfiilae impcrium, qiiae alTidui^Carrhaoinicii- 
ibeliis »9 veKabatiir. Itiiquc rcl.iHo Loerisia 
Jexandro filio,fi inatisque fociorLUTi ciuitaii- 
valido ]i praefidio, in Siciliam. cxercitum 
lcit }'. 

19 aliDinentiit ainnnenlius. ar, Romano. 31 
lit Rnmam^rum. ^^ acciperc noltiilTcut. 11 !<• 
•qjii poil p.iiu:cb dicadcoFn^ni 2ri^° iiiiiilatifiit- 
. 34 leEiii- t; actejitj'., irt iiiipi.(!iiira fuif- 
27 diitifletPyirlio. ig fuvidircvjbaii, in (|iia 
iiifiregesh»bitaiciit, sy pcrb;lla. 50 in viiie, 
1111 validu. }2 mdiixii. T qnoniair. aJ Z irtiu^iniciiriiitn mtniiontm | 
^cnnimclt.dcori^^iiie toriiin pa.iCJ dicenda 
r.rcpctftisTj-riorutn pauio ahiiii rebus ', qno- ; 

I Iti viiii^ceireeuuii hibeaiiuis,f iiulto jhiii5rc- 
rii;iicarus»e(ram dolendi ^futnint. Tyi 

3 gens toncfitaaPhoeniciljus fuit; qi 
4 vCKati i, raliao patriae foloS, /Jtj^i 
giiumprimo, maxmari pioximum littus 7 tnco* 

4 IiiermitS, condita ibi vrbe, ^uam a pi^iiiO' 
vbi-ftate 9, Sidonaappollauenint: nam pifcem 

■j phocnicesSidonvoG.int. Poli muIl3B deiiKfcaBii 
nos a rcgc Afcaloniorum cxpiignati, naiiibaai. 
appiiiri "3 , Tyron vrbem ante annum Ttoubu 

6 cladis ncondideruiiti ibiPcifanim bellis <>diu) 
varicque ■} fatigati, viAores quiderHftKrc: (ed 
atttitis viribus '4 a reriiis fuis malitludina! 
abraiidantibus '! , iodigna '* fiippUcia peipcfli: 

7 fk;nt: q^ii '7 cDnfpiratiooefafla, omnemlibennSj' 
popuhim cum dominis 'S intcificiunt: .aUfitt: 
itj potiti 15 vrbe kres 'o domiDorum occtl*' 

8 pant, rtmpubl. inuadnnt, coniiigea ducunt m, 
&quod"ipri non erant, liberos procreant. V- 
nus ex tot millibus fcruoriim fu.t, ijuiiiiici »} inge- a excidium, ciUmintis. ; niirefitione die<ii< 
perinotBm. ; afflifti. e camifliguifTent punau 
cnm. 7 littuiiliud,itiod}iraxlmi|p eft *dmdi«. ^ 
habiiaQcriiiiT. 9 Copia. id deucEK. Ii cspngaati' 
lif. 13 ptr!ie11«. i; tnm vdnafortima. ' i^ clKri 
rcsipforiim clTciit dcbilliciac. i; (]D^rum mutiiOt 
>iE CLplj, i4 cmdeliSriiia. 1; (crui. ig liui. |f , 
moccupafltniTihem, lo d^iinot.. ii inmttrhiHV 
iiin. :: cnm ferui Boaeflcmlibeii, liberniiamtiilt 
is prbcreuii. ^ ^QDiam mitc babcbat tngc H P">- iXvnj, cAp.nr, jo? 

rils domini, paronliquc filii eius foi;(una'*f 
in»«uere£ur aj ; domiiios^ue noii truCi feiifa- 
fe ="*, Ced piae mifcricordiac iiumanitate rcfpi- 
■ eeret. liaquc cum vclut occifos alienafftt s?, i 
feruisquc dc flatu reipubl. dcliberantitius placu- 
ilict»8 re^ein ex »9 fuo corpore crcari i°, eum- 
quepotiffimumJKjuafi acceptiilimum dils, qui 
folemorieniem primus vidifTct; tem ad Sirato. 
nem(hoccnimeinomen erat) doininumoccnl- 
telafcntemifctiiliijs. AbcoJ}fomiatus>4 cumii 
mediolinoflisomnesiri vnum campum proccs- 
filSlIlt, ccteris JS jn orientem fpcftantibos, folus 
Occidiniis resionem j? intucbatur. idprimum i 
aliis vKleiiiSrarorj?, io Occidciitc Iblis ortuifi' 
Cpiauert ; vbi 4° v»o diuaduentarc cocpii, edi- 1 
liifimisgtic 4' culminibus vrbis oricns 4= fplen- 
der;43, eKfpeaanlibusaliis ^4, vt iptlim folcm 
afpicerent,hicprimu5 0innibi:s4J f.iigorcmfolij 
in fummo fafljj^io 4^ civiitaiis oftendit. Noni 
feniilis ingenii ratio vifa; ri:c;iiireiitibuique aii- 
^orem , 34 pri^ptcr calfimititern. 1; ;id miri:ricor^[(iSi. 
jS Cum criidcliiiite. =7 itaque cum hitferuiii doiniiioi 
fuctoc;uItiifr:i,i]iK,sdiiebi.rfitifn. cuiios. aS dtcre- 
(umeffct. aj txftruis. :o cligi. ;i ciii;i|-nrais, i: 
n.riJiiit fciiic!. ^j dciniiio. ;4 ciinf^i;i , inHmfiiii 
ferHPS. ;j iii nl«iiain.£ti;. ;1 dumtctcu Vcrfui oii- 
tntemrirpiciunt. ^y^^iljgEm CQtli. ;S cocpit- 5! 
Buliiiia Effe. ^-. puftijiuin. ^i fclii aliiHlinis. 4! 
ftil. 45 coeiiit. 44 ciiinicliircriiii;xrp:tlant. 45 in- 
Kc oaiBei. 4^- culininc. 

47 « 
jofi TvsrtNr 

j aflorcni, de domioo cOQiitedir 47. Tmic' 

^him cft, quantuin int>eima 48 fcruilibus^S in-' 
gtnijpraeftaient I"?;. maiitiaque I' femos no»^ 

15 fapicntia vinccrel». Igitiir venia Hftmfilioque 
datae(ll4: &If've1iir numine quodiRn' refenU' 
tos arbitrantes, rcgem Sttatoneoi crciwerui*, 

ifi Poll cuiiis moitcm rcgnumadfiliinn', acd/tntle 

jyid ncpofes Iraiifiit i^, Celcbrc hoc (eruonun 
fjcimis, mctiiendumque !7 exeniplum totoorbff ' 

lli;terrariimfiiir. Itaque Alexandcr MagmuclUIV 
intcrieiflo 18 tcmporc in' Oriente beirunr gerercl* 
relutvltorpuWicaefteiniCatis, expugnata CoAM 
vtbs 5y, omnc5, qwi proclio' *o fupcrfuerai», t/li 

jjjmemoriainvctcris*' cjediscnicibus affixil; g<- 

nus tsnrum Stratonis inuioiatum fEniaiiil, re- 

jtnumque (lirpi ^* cius reflituit, ingenuis & iano' 

xiis incolis infulac attribuiij *f,. vt, exftiiTKO' 

ftrui- 47 rrlitjMliftruisvirumeft, rianciRutiflmnonpoP 
r<: proMdtre ex ingcnio rirui j cum igiiiir ftnlui iiiieri*- 
.aqoonimedoaiueffct.^eoHftfltiiliiit, feld ' 
I luodidiciiTc. 48 nobili» . libera. 49 ing»-- 
10 excellerenr. n iomalitifl. i» excellnc» 
!} paHo„. 14 Bfsniis. ,1 & dum arbitranliic ftr- 
Vi, SriMcoiicm & eiurfilium fiuir« conltruatus CanqBU*' gsrLtur.aqOi itCeKLiDBHuiifr tS poftm 
ri.ehi T^m " "" e«pugii.iflp 
...,^, (..^.trji.-. o, uiiiii (.uinniiii^e. 67 poftt"'" 
&incolisiiifulaedfilithi(iniiieslib«iot fitinnc 
iuncaedis.- ^^pofte^ iUR.XVtil. CAIMV. >09 

leniirt germine «4, gcnus *S vrbis ts^^lutegia 
'mmdeTeMr *T. 

]' ^ 114 pnneiiiat^ Si popului. .5S .Hennuo, «7 pri>. 
'pqforetur. 

■CAPVT rv. 

HOk igitLiifiodo TyrJi Ak.xandri aitijjiciis ' 
canditi.parcimonia.&labore (jiiaereudi cito 
rfomialucie '. Ame cladem donniiiQrum cutn 
SeopitiiisS & 4 mQititQdine alvindarcnt, milTaJ 
in Africam iuuentute, Viicam condidcre; cvim 
inteiim/exTyro dcccdii,, filio Pygmalione, & 
EliG&filiaiDfignis-.formae^virgine, hercdibus in- 
'fiitaii»?. 'Sed populus Pygnialioni admodum 
^^(«rO r^num-tradidit. £lina quoque Acerbae 
aminailoruo, fac:rdoti Hercdi', qui honoslc- 

Addiiliraul.ueopfse.-.int'..; a'iriimi>uc i.Stu" 
■regis non ti.c1.s '=, fcd tcrrac crtdjdeiut '3 quam 
temecfiliominci i^iiorabaut, famatjmen lotjue- 
^atur '4, Qua 's" incenrjs p/gma!ion oblitus , ii.ir.i&=cati,iMv. 


j cito pirufiieuint arfmi- 


gnan.poKFitiim T'-^-' P^":'" 


it.Miim & Ub,^^ti:ni. tlui) 


V«li"^""'"!^ ■ -■•'■-'■ 


liiLi.',. ^ &<(;piiciuiuin. 


f pcrmiir . ■ : ..■■■. 


. i.i-iviiuidir.is. 7 poft- 
, [:;ii.Li.&filijm. 8 pro- 
■ 1 1 elt. H. hic A«t!i» 


h.beb-'t,i..,i .. , L,.„ ;, .i 


..r.,f.dccciLhas. 11 ex 


coliaaerai. H patefacitbji 


,ti.i,mretataeliis.,«ai- 


niiiii. 11 perqMiufiunilin i 


.upiiiiimcniK-ttpitliiiiM 


,llteliuri pciiundi. 

iurisliiimani, aiiLinculum ranm , canE 

Q «eneiUBi, fine rerps(3u pietatis occidit'* 
diu fralrcm propter fcclfis '7 aoerfata iB, 
Itremiim dilTimiilato odio '9, niitigatoqne !| 
limvukii =3, fiigamucito >■ molituj- " aflu( 
q\iitntsdam principibiis infocietatem.qiiiliuii^ 
odiiimin '■irc^^cmeireEandcmqiiefugiendici 

IQdiiatemarbilra^atiir. Tnncfratremdolo *l) 
gteditiir, fia^it »*, fi adeuni *7 migrxre vdb 
emplius ei =S mariti demus , cupidte ^9 «j^ 
nis.^r^mJ'^ lu,1iti imeginem i^jvniaral 
vhraTI^ emartt a^sniiia !3 gcnUs tius BtniFrtf 

41 Nou ifinukiis P/gmalion vcrba fororis aA4 
cxillimans ctim ea & aii/um Acerbse ad fe J«i 

j2turunii7. ScdElilTaminilbos 3? migratioi 
re^emilTos, jiauibiis cuin omnibus opibui' 
priitui 39 ysrpera imponiij proncflaquc in tS inurfccii:. 17 cicHeinhjnc. 1% ingeni^^ 
hihuit crga &uiem. 19 cnm ipfitan^cin^Bitt 
fct odvun Aiam . 30 eRfngebstblandiiin '«RltiM 
clam. 3i iniendit. artipit, 35 printipibui. oa 
tra. 11 perAdum. 76 & F.Hfr»linEii. 37 ftvd^ 

fitobliuionii,quaelibcni(c obliuifcj vclit accepli 
iiriae. ^o inoldlani. ti Te^riEreniaiioncm. y 
pliui. 31 vecordillo. J4 r.'[erepracrcnie{. jf i 
icrprorrus. j6 Pygm»!ioinan. 37 effe. jB ei 
iiiftrQj,qnjaregcaiMcrint,*iEligUin iui,tincre ■ 
^rentnr. j^ lub initiiun vtfeeiac. :^ *> 
lOia inualncris inuoluta , in mare dciiccre, 
lncdcflcns4+ipfa, lugubriqiie voce Accrbaro 
nlibetts tptsfa/ts recfpiai, fuai 
Jy^jfriSjKfrflfi babeitlqus hfeySas^rl.qua! A^ habuc- 
ril caaffimm^iis. Tuiic ipfas miniilfos aggre. 
ditur : fiii qnidem ail optatam a/ini n:srtew 4? ; 
fiil illis aeerbos io craiiatus, & dira fKppliciix 
imminere , qui Acsrbai 9pes, quaram fpe i ' par- 
riiriitium rexfecerit, euaritiiie tyremii fiikraxe- 
rial^'. Hocmciu omnibus iniefto !i, comttC! 
fugae accrpiti^. ■Iun^iiniur & rcn.iiomm in 
eam Boflein pracparata agmina ; atque ita rd.cris 
Uerculif,cuitufaccrdcis Acetiigi fuerac, rcpui' 
tis5f,exiIio 5' fedes quaeruDt. 

40 m.irc, 4I &cngithcis miniflros. 41^^1:1:0 
., = ,arl"""' ^4; l.to ,-:.„,.!,.:. .,,,.. I,„,rf.„ ,„ 

■J',dlu. ^ ■■.',■, ■■■■■■'■ ' ■'<-v,. 

Orfi...^ « .. ■ ,..4' 

ctudtliffitQjspjcius. ji I .j I . ■-iiriic 

,iM. UCmT,igi,Hltl,f..l . . u,u:,M 

onmitim iniciifltl. 5^ il'' .-.ti.r 

mitcsfiigaeiii^e. 51 cum....' . .. ^lit] 
tulii. ffi aii txilium rinijii. 

CAPVT V. 

PRimus iliis appulfus tcrrae ', Cyprus mfiil 
fiiit^vbi fjicrdoslouis, cumcoiiii:ges5.libi 
d.'i gines rapta3,n»uibiis!mpO[ii EUniiUbl 
.vcLitiii '° .matrimonij ", &yrbs'rul!4 

6 bcrc poflH. Dumluccaguattir, fom 
gmtarororisftigaii, ciim vmpkiititin 
tein ptrfcqui pir.iret'5, ati;re'* prtf 
Si. dcorum minis vidlus i7,.quieuit: C 

7 tJtiiS vatfs caneremis, bo» *o j,., 
rum^Ji .!Bcrtm">f "^^i^ ittt orle j liiis pcipciuui honor loccidoiii coiiftroirel ri rDbi.T,aii)ueila-p)aius 
t occupat vnde p^. ^ 
yttae nDtnni riiii. Confluentibui lo 
siah locorum 9^, qui fpeiJ luciimul- 
itms vcnalia^Sinferebantjyiftde^q-ieHo u 
itibu5,cx rrcq'.cnl)a4i liominiim velnt 
ciiiitatisefFcflum 4) i ft, VtrC' nrium ij 
gaii, dona vt4+ conranguineis attulc- 
rlatiquc funt, vibem ibi canderent, vbi 
■j. - . -. ~ '«'" 

Inac, q^ciii tcjnfla dtornm cxftriiftte- 
SkT - 3J niiipnf. 34 conceffiiin luit> a( 
IM^t.| U M-th^tn. vj illios. >B qui 
jcBabui ptRgrinit, IblebgnE-eieicrrc cuti- 
nB*'-nnlRUn rtmin. 19 hnixuur. )t> 
tnfittKMii, riMflFib<E,tb incolii. ;l 
■n ^gfloco. }t piopKr longain. \/^ vi- I3f6 

I,|diadueiiasanioT cepit47. Itaqtic 'Cod| 
biiBoninibus48 Cflrtiugo coiiditur, fl 

J5 anuiio ve£lig»li pro fuio St; vrbis. InM 
daiiicntis caput biibvilmn J' inucntum* 
«urpicium Pquidcmf[ufluorattcrrae,'fl 
©fae, pcrpetuoq^ue fcruae -S) yitis fuitfl 

l6guodina!ianilocninvrL)stranslata}4. n 
equicapuirepciramihdlicofumpotcniil 
pulumfuturumSTfignificans, vrbi aufn 

j^lcdeindsdit, Tvnc ad STopinionem nS 
concurrcntibusgeirtibus, breLii& popufl 
vitasmagnafd^a tB. j 

41 nccepiflent. 4* Africae i/ieolas. ' 
ftiiit. 48 dumoinneihiccojililiiiinlaudEil)! 
Aatiitiim vcl impofitlim fuii. ;o ttrr;^. [i | 
«men,iudiciuin. )] ^GmjU^w- f4 cKfli 
Sf fote. 56 (cliceoi. 17 qiionitm lngaat.. 


(le futnra ieUcjtue hniiu nto exaat CAPVT VI. 

t /^Vm ruccelTu ' rwum fjorentcs Cu 
^*'opes > elTe n^tex MaxitanoTum tl iailx 

a Poenonun principibiasadfe arccintisJ; 
nuptias fub 4 beUi lieaunciatione petr 
tegati KgioK i^aie nKtuentes T, S ^' I Perieliccsfncceffiis. 1 disinaeMpe 
adfevocaflet.infbciatacem rccrpiflet. . 
tiabat r» belluin, 11 EHfla oupci» Octre leci 
^ninvuebwtuc&aoUhutb i calUdt. - 
Ingenjoegernnt, nunciantcs, rfgem T ali 

pefcert, gei ctilliore! viQvs ^ enir. 5, Jifrisi 

[af ferdoreati '° jed qntm immiri fffi-, qu 

ad B^rimrts & ftrarum antre ' < viiieiites tranj!. 

ri "* eoJifBnguSncis veiii? TutiCJrc^^iiucalH- 

gali, Si pro falute pntriat afperierem vitam re. 

I ipifarent, cal tliam iffa vita,fi ris exigal ,_ Jebca- 

I inr 'j :regi5 mandjta aperoere, dicenres , Quae 

l praeeipidt aliis, ipfi facienda ijfe ^^y/iveliivri, 

nnfullum ejje. Hoc dolo capta 'S, diii Acerbai 

viri nominB ciim imiltis lacrymis & lamentatio- 

aeRebili inuocato"S,ad poftrcmum ituram fe ,<■'. 

fuB^aevriii fei» veaireta, relpoadit. _(n Iioc 

triuri racnfiLim (utnto rpacio "8, pyra '9 irvlli- 

n-a :d paite vibis e.^nruaa , vdut placatura vir 

manci ", inlcrias gucante niiptl.is millura,mu!tai 

hoftia; 

7 (juudreKipfamm aliquein podukt. g tulriorco 
viucaJi mioncm. 9 regcin. IC edote.ii:. ii laii 
ouamftraE btftiic. ii ire. i) iiinc Hixit repina i! 
Iigatot, rpgem & Afn s ptna rfigrnjsiiTe.fi ii ptO f.llll p:3lrj^e, qnonum jv ilUdebeiiteiiam.it,wmiiti,(i i;^L.i!i 
14 oeceffeefit.vtipli rcgiiia iilfiu.i, quod ipfa alii 
prucipiat, fi vvlit coufctuere vil>i> fiiae [alurcin. 
deceptEi ElKTa. 16 cum ipfa riiu inuocaJTet nomeii iu 
riti fiiicumlflcryinii. 17 feireveHe, 18 cuinqne r 
gin» pottdUlfci- vt fibi datelur fpatiuin feu itmpts ti 
«ni menfium, ad hoc faciendmn. 19 ein Schiiii 
Kaii(^rii,pollqi«mpyra exflrufla fuevai. :<. (xirtn 
31 Elifli.quie 41UI1 pUcare vajebal aniiiuin Ii,i ra 
ti, & ei tdhw miitere ante nou»s miptias fai:iiticii 

l ■ M TO- 
30S rv sriNT 

■ i^ftorem, dedommoconfitcCur -47. TiiliC" 
;t:uin dt, quintiim ingenua 49 rcruilibus49 
geiiia pracltarcnt Sci; ma'itiaque f reriios noi 

15 rapicniia vinccre !<■. Jgitiir venia: nfitii lilio^ilff' 
dataefll^: &SWclutnuminc quotJai»' refem»^ 
tos arbitrantes, rfgcm' Srratonem crcaaeruntr 

j6 Poli ciiius mortcni ri^giiUin ad filiipn-, ac d/mdtf 

I^jd ncpores tranfjit ''^. Cclebre hoc reruotun» 
fjcious.menicndumque !7 exemolum toro orbff 

!<:; tcrrarum fuit. Icai]ue' Alexander Magniu cuny 
interieflo tS tcinpore iO' Oricnte bellunr gereret^ 
Telutvlcorpublicaefecuriralis, cxpugnata rammr. 
vibc 'S; omncs, qui j^roelio ^° ruperfucrant, oh' 

igmcmoriamvercris^i Cjcdiscriicibus alfixit: gC.' 

nustanfum Stratonis inuiolstnm (cruaui», re-- 

j^numqucflirpi^^eiusrefliciiit, iogenuis&iiino-- 

xiis incolis infulac acrribucis ^S, vt,. cxltirpaKV 

ftrui- 47 rcliqHi! fcruis rifum fH. hanc iftutiam non poC^ 
r>: proceders ex ingenio rirui j cum ifjiltn' fcraui i.iteiw- 
girttur, p quonim edofln. eSl t , jeonftffm fuit, ft id ■. 
domiimrufididicifle. 48 imbifia. libcrs. 49 iog*- 
"iis.- jo eKteJlcreDi. 11 in malitia. (»-e«celler«, 
Ij ?n^n, 14 flfeni;!. « & dum flrbimninc firJ 
VJiSTOtonm & eiti.ffliiiin f"iuir«conltniatoiwdqniAi 
,flir^*iBnnlic[uud ouxilium. jK utruenit. ^? fc 
■^Bfc»liM«iamEiiiiiatcsiiraMiuiir sS poftmul.. 
ta tcjiipora- jg cuoi vrlicm TiSm eXpugnnflcr. 60 
in.ex prnelio, Si olim commiflae. t.i pofterittti. 6|- 
&incoliiiiiri]Uededitfioiiiiueiliba:oi fitinnoxins hn-- 
Eijparcintonia,&labore quiiereiidi ciio 
'pK Atne cbdem dominontm cum 9 
ifie 4 oiii!titud:ne ab'indarCLit, mif&I 
n iuii^nmte, Vticam condidcrc: cum 3 
«Tyto deccdit, tilio Pygmalioce, & 
infignis-Jormac * virginc, hEiedibus in- 
<Sed populuG P/Eqalioni adniodum 4 
lomiradidit. £liua quoquc Aceibae 5 
iio, rac:rdoti Hcrcuii', cjiii h^-mDsfe- 
1 r.-?ecr:it, ni.!)it9. Huicmaginc, (5 .a.s '=. 


.M 


ttrrac 


cridiJer 


j't 1 


3 quam 


mincs i 


lyioi 


rakiul 


, tamatji 


■nei 


1 loqiic- 


Uu_ah 


' '"'^' 
l')-gma;,. 


on 


obliius 


&aiiar 
dii^L-j 


Z!t:: 


b,-! 


it a.lnij- 
tiii . 4110 
^- 1 
.. 4 &< 
ulctiiiidir. 


op. 
m>n &fili 
8 pro- 


iin liai eft. i.> 


hn 


: Aterb» 


iiuKliiili 


[i»(] 


ili<j<>V., 


, fLll OCCII 
. II 1« 


14 p«efi£K 


;bjt,ri,l 


!»o"'eTaf.l 


iL-hi 


iseii:s.i;. 


erqniin 
in tupi 


ditaiem i' 


n.tpil hu\u» 3rO I VSTrWI ^ 

iiirishumaiiT, auunculuni finim , eundfj 

(. ^^ener UM, fine rcTpc-flu pistaiis occidit'*. 
diuftatfemrropter rcelits '7 auerfata «8, ;; 
flremiim drCfimijIato odio '9, mitigatoqmf 
rimvuku 'o, fugatntjclto >' molitur " aS 
qiiibusdam principiLius infocieujtm.quibw 
odiumin«4-rcgcmcfleeainIemqiicfugicn^ 

{Q ditatem arbitrabatiir. Tunc fratrun dolo'1 
greditur, fingii »^, yi /rdeuin »7 mip^Mre ve^ 
Bmplius ei =8 marii! ilomut , cnpiilae =9 ^ 
nls,§raucm'i'^ hfim imaginem V j-amuarA 
■vlsriil'^ amera a^mmiitio n ochHs tioserairt 

f I Non if inuitus P/nmalion vcrba fororis ii 
exillimans ciim ea & amim .'icerbae ad f** 

y2turumi7, ScdEliHaminiilros 38 migrati 
rcgemiffos, nauilius cum omnibus opibt 
primit 39 yaipera imponit, proueilaguc [S intcrfccit. 17 caeciemtianc, ig ingeni 
hibiiiit erga &atrcni< 19 ciim ipraMn^cinda 
fct odviin fuiiii' ■ ao CK£ngebacblan(iiin> vnitu 
clam. 41 in^sridit, ariipjr. i^ printipibni. 
tra. n ptrdolum. 16 & ElifTafoigit. 17 fev 
'iiirc ailfi-nien. ;g litu.EIiiTie. a? qnie 
ritoliliuioiiii^qnMilibcntil obliiiirci vclit aC(C] 
iwiae. %a moie&ma. ;i re^ritUeniadanEro. 
jliuJ. 53 «cordalio. 54 ftlecq-iflefciuct. j' 
Kipioifiit. j6 rygmalionmi, 57 tlTe. ;j8 
iiilttoi.qmaregcjuiJliciant.viEliirim iu|tiner 
-ptnntarr 39 fub iniuum vt^etw. I*, Coonpe!IJt4'e05Ciiii;ra 4iarenae, pro 4J 
"a inuoldcris inuoluta , in mare dciicfre. 
iBdcflens 44 ipfa , lugubrique voce AcErbara n 
" rorai 4*, w //i/ni sfnfaas recipiat, fuat 
(fat ; habealque inferias 47, quas 48 hatue- 
'piuffem m^tis. Tuiic ipfBS miniflros Jggre-i * 
br ; ^i' quiile-m ait optatam olim moriem 4? .- 
ifliV oriTiDMo cnaiatas, & dira fifpHciit 
tiinere , f «( Actrbae epes, quarunt fpe 1 1 ^«r- 
'■dium rexfeierit, euaritiae tyrasni futiraxe- 
lU. Hocmetu omnibos inie.ilo 51, comiteitj 
jae accipit H. Iiin^iintur & fcji.itorum in 
ItBoflem praepaiata agmina; atgueitj rtcris 
tcutiEiCuiiu racetdos Aeerb» tuuat, repftt- 
n, exWio l^ fedcE quaenint. 

40 jnare. 41 Sccogithot miniftros. 41 ficcot 
nxpknos. 4j IncD pccunitic, qiiae iiiuujuti (rac 
li» irQDlucris. 44 fajin ij^ur^im. 41 inuncat, 
lelUl. 4?. ipraoritAtViiiain. 47 afj fi.i Tadei.- 
ftr. 4g i{ii.'.c itiuiiilei|^!l t'ui:iiiit(.autl'Jin>':tii. 49 
|uidain, Eliir^ni, iamduiluiu orl.ille iiioiii;iii. ;9 
deliflimis poeiias. 51 ob quanmi fpcm. 5-- cripue- 
c. 5; cum igituiElilTiliuiic inctum pocnac diuiiiae 
iniiliis iuietillel. (4. ill.i acccpii lios minlftioi vt co- 
KS fiigie (ii^e. II cuiii lepetita efrciit ljcritii.i4 Utr- 
li>. ,i 4dt>iliumfiiuin, 

CAPVT V. 

^imnsillis appulfus terrae ', Cypras mfula 
fuit: vbi fjccrdoslouis,cunicoii!uges&: liberi praebait 5, pai5liis 4 fibi pol 

3 noremrjccfctoiii. Coiiditio pr^- 

4 i aceepta, Mos erJt Cypriii, vl 
ptias jiaiiiiis * diebus dotal. 
lif^usinquaeftumS adiitin 
tcligua pudicitia libainr^ina 

5 Hariunigitor exnnmcro LXXX, 
gines laptu, nauibns Itnpoiii Elida 
vciitLis '2 -tnatrimonia ", &>rb3 

g bere polTet. Dumbaecagiiircur, 
«initaroroiis fuoa 'I, ciim irrptot* 
tcin pirfequi par.iret", aej;rc'* pi 
& dcorum minis\i£hisi7,,^uieuit' 

7 ratiiS vatcs canerent'», non 
Tnm,fi ineraaaiirawHs tuti .«ftill II & rulTuj 1 diii liiis pcrpcnms honnr faccidaEii confenil 
'dicio felirimis. 6 cmia. 7 qHam ]>i 
lent iffirrc TiriE maricis ia doieni. g uj 
flCEXpctendjm lilcm peci e poftea Qporti a rwrificii ]il>ciOT,ciii«s,intoUii [w&nitBieni.' i| 
accepifTcc dc tiiga rororii. 14 ininfto. 
difficulccr. 17 reteDttiii detmiiui a 
18 aSlati ab Mculo, i^ proedictrciit,] 
daniK. 10 dcuBipfumcfKpuniiuroi. 
mi CAP. V. jtt 

i>.hoc modo rpatiiim >1 ref;--i- 
s djiiim 4. I»qiic£li(rj d<'a- * 
iiium «S.incolasloci ciiis '7, ad- 
niDOrtim, miilo^irun.tjuc rwrimcom* 
Rfemes =8, in an-.icitiam rolfci.^Ji '9: 
fl locojo, quicorio}' boiiis te^ipos- n 
rii feflos lop^ali naui^atio^ie Tocios , 
Iroficifcertfnir, rcficerc ;s polT t; corium 
jpas partes ficari inbtl.atcjue.tj niaiu» 
tni^iiatn pctiriai nccupjt vndc pofl:- 
.Byrfae nomni fmt. ConftncniiL.iis to 
Hnis locorum i^, qui fpe 37 lucii miil- 
JBS vcna:iaJ8lnfcrcbant;v;fi-de q 'c40 u 

tis,cx freq'icntia-i' homimini vc!iii 
tatispfleflum4J <ft. Mic nfunii ij 
jati, doua VI44 conrangiiineis airnft'- 
tatiq'ie fiint, vrbem ibi condcre.,1, \bi "Im.ie, Jurfiiiiii ac iulTu (lcnnim r.\lliiifti(. 
Bei. s) [Eiiipui. %i concifluin lun. ii 
niffcl. 56 Afeiriiifii,. sy illius. ig qui 
leimbus peregriniE Iblikanc cxercerc Lum- 
ina ?»riaruin renrm. 49 hnfi.it«r. jo 
niffet locuni, rJi»N^/iifE , ab inculis. jl 
■r. )i (( CD. n prcFUr lungiim. 34 vj- ■3i4 

1 1 i'i ad\ieiias amor cepir 47. Itaqtic conrenticnli. 
biisomnibii! 48 Carchago LO^iditLir, 1 

15 ariUiioveftigaliproruio it^ vrbis. Inji 
tlamcmiscjpul bHbiilum !■ inutntum 
atirpicium f^qiiidcmfiiifluoraeierrae, fcdlabofi 
ofae , pcrpetuotjlie fcruac ^3 Trtis fuit ; propto 

iftquod in aliumlocBm vrbstranslata'4. Ibiguwit 
cquicapntrtpcrrom,bellicorum potcntemqucfH 
piikimruturutn ttfignificans, vrbi aufpicatam! 

(^ledcmdedit. Tunc ad!7opiRionemnouacvrbi 
conciKrentibusgeMibus,brcai& populus, flcc^ 
vitasmagnafafla jS. 

4( accepiffeitt. 4* Afrieae incoljs. 47 occ 
ptmc. 48 diiinotnno] hicconliliiiin Indaliint. ^g 
Itaiiuum vel impofiuim fuii. 50 terra. ti bonit. 
omen, iudicium. 1] tHtnfiliann. ^4 «dkQiAt fltil 
5f fore. 1$ feliceoi- 17 cjUDniam ingens opinio S 
iama Ue fucura itlicitue huiui vrbii cxoita cru. i 

flliC. ^ 

CAPVT VI. 

I /^Vm fuccclTu ' renim florentEt ^iitnagini 

^opBs'eaent,rexMaxitanoriimHi3rl)asdecrtO 

a PoenQnim principibns ad fe arceflkis l, EUlQe 

nuptias fuli 4 bclli deaunciatione petit : qood 

legati reginac refcrrc mctuentes !, Pnnico * 

cu^ 

I Perfcliceifucce^i. 3 diuitiie M poceioit. \ 
cmnailrcvocaifcCiinrociecaEcm reccpifTet. . 4 AamA 
ti3bit rcx bellam, S Elifla nuptiW ftt*ie tKU&iet. i 

•iiijartielmaiStBoiibiiW « «tl^^^ V<^ &tnioegeniiit, nunciantes, rcgem Tali- 
%, gui aiUiQres viaus ^ emn 9, j^fiDs- 

o fed gMia iaucniri pnff^, gui 3 

t if ftrarian mnre " luiieutis Irnnfi- 
mfangaJneis veliff Tunc^rcgjiiacalii- 
ro falutt palriae afperiorem viljtm rf- 4 
Wi tliam ipfa vita.Ji res exigat ,4iebea- 
gistnandjta aperacrc, dicentes, Q^ae 
r aliis, ipji ftcier.da t£i ^tjivelil vtii- 

tjfe, Hoc dolo cjpia 'I , diii Acerbae 5 
hfl ciim iniiltis lacrymis & lamenlaiio- 
inuocaK)'6,ad poftremiim ituramfi.'! 
riisfata voeereni, refpODdit. In hoc S 
nCum fumto rpatio '8, pyra '9 in vlii- 
rte vtfai:c.\ilniiaa, vdiic placatura viri 
infcrias quc ance niiptias miHur a,miiItaE 
tioAias ^m& AlVi.ipoena dignostne.li ■loTirt rc-' 
Lfn ferccem pro liilute pitrisc, quoniam pra 
niamvitA imitii.ri iii:^>.11Tins itn id exigat. 
reffc.vtlpli reginit idlJti-t, c^uod ipfa aliis 
, fi velii coureiuaTe iMa fuae Ulutcm. 1$ 
iilTa. 16 cumipfadiu iiiuocairet nomenma- 
illacryinii. 17 feireveHe. 18 ctmque le- 
Ijflei.vt iibi diirstur (patium feu tcHipts tii- 
um, Jil hoc ficiendiim. ig «« Selitiier- 
iolic|uain pyra exftruSafiierat. nv eMiem-L. 

iu« qunfi plicare vojebat animim ftii n-.Mi- 
bac mitttse ance nou»s nuptias facij&ciUTO. 

1 ai m^eiw •7 dlt; atqieiraadpdpiiliim rcrpiciens,! 
ad Tjhujii , Ji.ul fiactifiuwit , djxit, 
g gljdiofitiiuii. Qii^^mdiiiCjrthagO ii 
□ proHdeaciiltacftM, Condiucft vibs ) 
gO LXXXM aania ante quamRoma *7 j cniiis*! 
ficntbellocbrjfuit, itado/Tii (latus^v. 

II cordiarumcaribiisagitaiuitftjiJ. Ciimiiii 

rania'aJi,etiam [^elte labonretit J'. cmenli 

crori3inr--!i^ione,&rcelereproremcdit)vfifiu 

IJ '-ii"Pj'C liomiues, vi i* viiiiinas jmmolabaiit 

impubcres !I (qujc aetasctijm honium ni 

cordiam pfOuocat)*)ari(>7admoucbjnt) p^ 

deoram lingaiiic coruui^S fxpofcciitci )',j»j 

qiioruin vitadiirogari maxime folcnt. 1 

ji aiiam. 3! fe iie vellt, j^. lainiinm. *fl 

Eljffu. aS Carthiigo. 17 condiufait. ig Cwdf 

nit. 19 liui^Trbis. )U vexaiuseft. ^t calto 

Ki. ja vtxMtmai , sfiiigwcntut. j) Carths^ 

%cs>lllunll'itri&:li»r;ni(;il6 & cmdttitJimii £cli 

AKliinii . ^olo rcintdii , ia [emerliuiii pdlti. j^ 

^iMin. ;% pii«fca. iittintM -^6 coinmou^rc ri>Jct 

>a[uhoncii<lmirerii:oriJiam. ]7 immoldbant ia.'* 

im. ;9 expetciiies. j/> vt ialuiitibiiij Btm Hiconccdcc* velint. CAPVT vir. ll 

ITatjneaduerlistaniorcelertr nLiminitius ',«! 
Uiiiciiijdiufchciter diiTiica.'I<;nl, traiiUgH "-«nhajuiLenubui, ] ■i(Bniam btllo, amiffa rnaiore exercims parte, 

atii proelio viifti Omt. Propn;r.»]i.iod dutem : 

1, citiiis aiifficiis ' & Siciiiae par- 

ndomucranl 3, &■ aduerfus Alros ina(>;nas rCS 

geflecant, cum4pane exficiiiis, qpsefiiperfue-, 

lare * iufierunt. Qujm rcm * aegu. 

ffe-fnte^ milites, lesjaios Ca^-thagiiiem mittunt, 

;niamq^|infelici5 7"militiac 

^uni i tum S dcnniicirni, quad' precibnt ne- 

tnnii fc ccnfemtui-as. Ciim & precc»', 
|,<ninie leKatonim fpreue' effent, inlerieftis 
s.conrecnris 'o n.uibus, armati advrbem 
1 HMd&OShomincsquc telhri ",-»onfe^» 
"^ teJpgriKim' fatriaii vtnrn ; 
mii fait mn vlrtutein' ffii 'i 
\re^dr,,fid'fm-l«nani:!ef:rf-. [irnli.lmU 14 ( 
.*WnrT,c-]tdms,"br<:Jjqii"vrti-..inriimniu.> >l C^C- 
'Btionem Carihininifnfirsaddiixrf nc. Ini.rea ; 
Gartalo Malei txtiilisduci- lii i',canD prjcierca- 
'feapairis a Tyro, quo 'S dicimas '*■ Herculis fcr- 


Kiliu gBniniliteit)(iircenttil[ t ' ' : 

(yricetipieritlsm. iii,/i Jni!ii.u!i 
Bnlidiins.. 14 iitmqiii. ..-iltT n 

fcSUtM). quMHoiuii dicsiM «rf 110 IVS TTWI 

L T B^ XIJT, ' 

nREVlARlVVi rAPITVM. 

drKUti; Amilcar. 'Jfas^unalln Sara 

lllJt ^««'««1 irUnir, 6" ftr/i' «W 'eff*'i 

1. HeriimjHi.^Carp^nicnfiiihAsiJitra CAPVT I. 

1 "« jf^go Carth:ginitiirmiTi rmpciatoi 

/\/| r,„nu. omnium',ordin.ta = d,nripl«l 
X T A.nilitari, impi:rium!'ociiorum co 
fcti.vircsqiieciuit.itis iion mitiiK brfl.iodi 
^u.im virtuiefiroijfftt, dierh.lfiin^itur , rdiftt*^ 

S dnobiis n'iis Hasdriib.ile&HamUcare r qiiiperV 
ftigispaternaevirlulis dfci reot«7, rii;iili 8g 

5 ncri, in&ma^tiitiidiiii pairis ruccelTwom.- H 
d icibu5 Sardioia? bcliLimjllalnm 9 ■ aduetfus A* 
fro5 □ ■oquc "Ci^ijal profolo vibis miJltorumaili 

4 norum repeieutes 'o, dimicaium " ; fcd ftfroruj^ 
ficuti > I Inlcromiiei, a poflqiiamip(e mi 
plin-^Di in^iiiquein Qrilinem reilcgcrai. ^ ftgbiliulflcci 
4 piTiricin. ( ntoritor, 6 &[">ft fe rdiqnii filiai.^ 
7 i cF.J^nifi. 8 qucmiidnioiliimhl dnu filii pDnerntJ 
tcm &aLnusparritprgpigfirimt, itaiiniiiii liintct' 
ciii.V!,iiiics. 9 fnb HaidriiliBlis Sc Haiiiilcdris di 
C^iiTiJginenres aggrefli fuut hclUiinrntjin SardiiiiiWr 
]□ (^ui A-lVi pr.Dul9bant s Cdnhaginenlibai vcAiel 
riultoriini annoiuii», pro ditione iH'. qnMI» vrbtOCCupl 
BcrM. II fiiinj) ■ 
', compclIit4i eos biicra 4* arenae, pro 43 

inuokicris inuoluta , in mare deiiccic. 

defleus 44- ipfa , lugubrique voccAccrbami^ 

♦* ; orat 4*, VI lidens «ptsfuas ricipet. quat 

\frat; frabeatque infcrlaiAl^quai ^i liaiue- 

^~ m^ls. TuiicipfBsminidrosaggrcri 

JtH qttiJem nit eptatam elim mortem 4S ; 

Jti mii acerbQi i" cruciatat, tf dira fippJUis 

immiuere ■, gui Aceriae efti, fHarum fpt f par. 

Ticidiam rexfeccrit^ aaaritigi tyrtiimi fublraxe- 

»711»". Hocmeiu omnibus initdlo )i, comitcsi* 

fu^ae a€C'.Fit54. Iim^iintur & Rr.iiorLirn iri 

tamooftem pracpaiata agmina: atqnc iu f-crii 

HercviliSjCuinsfacerdos Accrbas fiicrat, rcpeti- 

ti3't,cxiiio S^fedcsquaerunt. 

I 40 mate. 41 &cogitlioi minifiros. 41 f.iccot 

«nnaplcnos. 4; Inco pecuni.ii;, quae imioluti ciat: 

ceni( irnohicriii. 44 (Iiain iifliiinni. ,^\ iinucsr, 

«pptUai. ^*. ipfaoraEAccibani. ^7 ali ihi Todn- 

ilfffir. 48 4uacdiuiri3eifrirut:iiiit(aulfjjn»:i;i. 49 

lci)iiidun, EhfTjDij iamdudum opc-iirE mcrccio. ;9 

Cnidclitlimas poEiias- j 1 □bqulnimlfiem. j-i eripuc' 

'lint, f; cam igi(ur£lifrihuiicmctum pocnae diiiir.ic 

«mnihm iaieiiJTec. 14 illjacccf ii hos miniltios vt ca. 

jBitci tbgae fuje. 5( cum repEtila tffent rjC[it\(.U lii;' 

fuli). fC id tiiilium fuum. 

CAPVT V. 

PRiraiisillis appulfus terrae ', Cypms fnfiilj 
fuit: vtti facerdoslouis,cumcoiiiuges5; iiberi dco- 


jffHlur ' 5--1 rVSTINI 

II proliibtbantiii^ moituommque corpora CKmar 

poiii;s, (]tiani terta »7bl)r.iit:re, a rcge inbetiannn 
j3pe[rnKs fimulaiuiiliaadiierruBCFr.ieciam, 'cui* 
KjillaturusbellumDariiiserat^. Sed Canhagini 

enres auxilia. nEgantes t^, proptei alTidua^ liiUEi' 
j niominbelIa,eeteris!i',iiepcr3»omnia QQnmmai 

ccs vidercctur, cupidc 3) paruac. 

37 l«riafcpclir& ig Griedae. s9 ijifttre Toli 

bst. 30 rccufant". ji in «tetis poftuljiiii ttgi 
' Fciranifn. •ainoiiinibui. 3] libtatorcibediutniiit. 

CAPVT n, 

I TNtcrca.HaniiicaibcJio I SicilienA interfidtDQ 

■«i-eliifli5*tribiisf7iiiE, ici Icone, Hannone, Clt. 

a conc. Haadtub^ili^uoqueparnuincruslijienin 

3 fuit, Aiinibal,& Hasdrubal, & Sappho. Pcr hosSref 

^ CarlhaninicnftiimeaMmpcftatc gcrebantiir 

i]iie&Maurisbe:ium iiUtuin 4-,.& adnetfiis tir\t 

mid.ispiignalum,5;Africompuifi 5 fijpcndjuin* 

vibi5 condirae Caithaginienrjtus. remiKcrft 

5 Dciiitl'; cum familia tanta.7 imperatorum gi*- 
vis B iiberae ciuiiati cllet, omniague ipri agcrtcf 
rimul&iudicarenc, ctnciim ex numero fciijw 

6 runi iud ccsdcliguntur, qtii rcuetfis ? a bcllo dll- 
cibu^jj^atiancm '° ECrum geitaium cxigeicnt'". 1 I11 bello. a PDft fi vero reliquit ircefilios. f *- 
liPj Ilasdmbfllis St ITaiikaris. + fiiit, r fiierMfr— 
6 vlderiipracEp.l.S. J. 4. f. 7 ct^S^^P^^f» , V^'^ 
B niolefl 1. >H'iinilora. 9 ■ rciierCi tJt billo dutiok* 
10 litciawCiRff^^^ff''- " B"''"'^''"'''- 
C *J metd it 
, vt '* dbmi 

ItiSiciliain-lociim Hamilcaris, iinpera-^ 
o fucccdit: qiii cum naualitsrrcftViquc 
isTccunda'o-proeliafecint;r, miilta;que cP' 
a ccpiflel, rcpentc peftilcntis fidEris vi =» 
Stunramirif. Qiiacres ciim nuncijta Car- g 
bi eflct, moeCh ciuiras fuic: omnia vliilari- 
ibn recus ac fi vrbs ipfacipta efllt, perfon^ 
»* : claufac =3 priuatac domus, elaufj deo- 
rempla-, inrermifla omnia facra '4, omiiia 9> 
taofiiGiadamnata=!. Ciinili '^ldeindcaJio. 
«ncorgrcgantur,. cgrcdicnte-que paneos e 
«5, q^ii dadi fuperfuerant , de (iiis pcr<;on- 
jsr, VtvenydnSraante.i fpc; &■ riiffKiifbit 
.iiiccrta orbir iris c.\'*pi.-j^irionc, c^if.s fao- 
mifcriscluxit =S, nmc toto "> litorc plan- 
uin 3° gemitui, nmc iiifellcium matrum 
tus, & ficjjilcsquerelas audiebantiir, 
vt livduces.. 1] pr<iptti- hiiiic iretiiin. 14 hiic 
^ 15 gererenr. tft vt riiiceifimul i-L-fjiiccreijt. 
nie(lica,«iuium &. lcnaiOTiini, vibis, p.ii[ia<:. iS 
terareni. 19 in beHo, cjiindtcrr» mMq«t gcre- 
30 filicia. 21 p:r vim pclliUiitije, it tr- 
itia. 9? fuerunt. 24, cuttui' diiiiLiiii. 7.; in- 
irafueriint. 16 omnej-ciiirs. 17 & ciiits inttr- 
t iltospaticoi, ijiiiegrCilitbanri:r ciiiiiibus,& ,1 
intiacodfeniatil:iera;ii,(ii;ltatiilirjrum. iS pift- 

tccpCTunt, (iquidein jnten Juliialpf.inim IpiS. Sc 
im>ertiis, ob tianc oibitatem iiondiifn contiinia- 
Veral. a? pertotumlittiu. 50 lugeutiuHi, iaciy- •gl+ IVSTIMl " 

j^fedfslbtutienint 4'. Sed & Afros 4* Jctia 

'l^diadnenasamor cepic47. Itique confenlie 

L!iisoninibiis4S Carthago conditar, lUtnU 

f 5 aniiuovefligali pro iolo 5=> vrbis. In t^riinis 

diincntis caput bnbuluin i' inuentum eli: i; 

»iirpiciuinf>quidcmfruiiuofafeterrac, fctJlal 

ofae , perpetuoque fcruac JJ vrbis fuit : prc 

l6guoainaliumlocnmvrbstransIatai1, [bJgm 

equicaputrepCFmm, bcllicofumpotentcmqUi 

piilumfiiturumiifignificans, vrbi aulpicaU 

j^icdem dedit. Tn nc ad !7opinioncm nouae ' 

concnrremibiMgentibus, bf?ui& populus, l 

vitas magna fafta JB, 

4{ Rccepificnt. 4A Africaclncolis. 47 1 
paiiit. 4% duinonincshiieconGliiimlzudabini. . 
ftiruiiimvenntpoQeumfnii. ;a Ccm. fi bonjl 
oinen,iiiiliciunt. n ^tnfiiarta. ^4 CKOrudl 
Sj fore. 56 feiicem. 17 quoniam ingcni opin 
^ma Ue fuiura felioMte huiui vrbis exorta cru CAPVT VI. 

I /^Vm fuccclUi > rernm florentes Carthai 
^^OpCs'c!reot,rCXiMaxitanorumHrarbasdi 

a Poenoruin principibusidfe arccflitisJ, E! 
nuptias fub 4 belii denunciaiione petit: c 
legati rcoinac referrc metueiites J, Punn 

1 Pcr felicei fuccef^s. i diuiiiac ac poieini 
cimiadfevoctJrct,infociccatm tectpiirtt. . 4 A< 
tiabat rrn bcllum, fi ElifTi nupi.as ficvt rceuilue 
diunvi;rcbimiur&neUbiqc> C c^tidc. ««neaingcnjocgctunt, nunciantcs, regim 1 ali- 
^tvipofcaf. qtii cBlliiiyrs fiffaj^ eutr. 9, AfrBs 
qut ferdeceia; '° _^i/ ^em inucniri poffi^ gu 
ad Berbarn i^ ftrnrum nore " viiierites traif/i- 
rt "« eonfatiguJiieis velit? Tuncaregiuacalii- 
jalia Si pre falaU pnliiae «fptrierem vitjtm re. 
fuftaeil, cii eliem ipfa vila,/i rei exigat , Mca- 
tar>} ;rcgismanditaaperuere, diccntcs^ Qaie 
prafcipiat elirs, ipfi facienda t£e ^^Ji-velit vii 
tattfulluni ijfe. Hoc doJo capta 'i , diii Acerbai 
virinominG ciim indtis laciymis & lamentaTia. 
fleflcbili inuocaro'^, ad poflremiim itnram fe ,^1 
funfiiaevrbisfaia vacarent. rerpondit. Jn hoi 
tdum menCum (luTito fpatio 'B, pyra ^9"m y\ti. 
ma =0 paiie vibiscxflriifla, velut placatura vir 
inanei", inftnasqiicaineniipii.i; miniira.mutaj 
hoilbi 7 tjUodrcKipforum aliqueiii j^ollultt, 8 tulticrei 
Viueadi lationmi. 9 ipgtm. ic cdoce.-;t. 11 tai 
quamfctae btfiiit. 13 irc. 1} tonc dixit ^££1110 3 
Jegaios,vEgem& Afx spcti-a digiioSi.ire.fi miiirt r. 
iicer» viiam reioi.ein pfo fjlute patnae, quonijm [-; 
ilUdebcaC ctiam vit.i omitii.li Hcuiliiiiii ita id cxig;, 
14 nEctflctfli.vtipli regii\a idlaLijt, q^uod ipfa ali 
praECipidt, [i vi:lit couferDare vibit (mt faluEem. 
dtcecta ElilTa. Ifi cwnipradiu iHUOcafret nomenm 
riti fui cum lacryinii. 17 reirevclie. i8 tumque 1 
|iii» poftulartet- vt fibi daretur fpmiuin feu icmpvs t 

1 nm mfiifim". =J bnc facicndiiin. 19 cih Schiiii 
H4i»^». portquani pyr" esltniaa fuerat. -1, eKtreii 

' 31 tlifli.qu" qiwli pUcatB vu)ebat aiiimim fui na 
li, & ei adlitic mitcert ante nouis ititptiai favrifici 
Eiiak. 

O 1 31 tP,' 
in. xvnr. CAP. vir. Ih>,4)rt>lia Tnd'OTe cxrrcraji {uitr, 
i ftnt Proptrr «jiiod diKem j 

{K'3j Sf aiiuerrus Afios nisrtiai res 
'4|Mne CMKinil. quaef^ptrliie- i 
■•MbBlH. C^Ti rcm *jeR« J 
Cf^ le^aitK Ca-tha^mcm niittuoc, 
tbnoi veniam^tu inrcllcii 7 miliixM 

f^ n^tn<ttr«s. HuatSc pRW* 4. 
pntm fprcuc tflJnt, loKrirfli-: 
ii 'o n.uibut, armiri atl.»rpeir. 
Bbomincsqtic rElijti '',»»«^'= 5 
'9-Teeiprratiaii fatrhm vtwfrr • 
MKw fiit 0«. virtrtem /?.' •( 
\itf6rtanam4ifi!^-- ptohibiti» '4 6' 
|^(&qiwvrbf>rLiminiin i f^' 
tnj^inimTes addiisrr fit. lotm 7 
^[|)lis<luci'. fii i?,cnm prjeiei ca- 
RftO.quaSdtHmas'* H«ca'iij fei- 1 icd(gn»<triifafH:mpctcSs' 
incxiiiniii cicccram. b qnnd 
{inftliLiicigcfti. 8 G virr><:rniue~'i 
u dcorgiii , CHm TifTi finii !cg-ij dt- 

guicntibii). q cnitifiquimiiliicS. lO 
iMndi*r=(tr.!i]-.. 11 in f.*i ■"[.:■ mnt y6 iVSTlNf 

hoHiascacdit", &fjmtogladio pyram confce 
y diti aiqiicitaadpopiiUiin rcrpicicn 

ad yiiuni ,Jt.«l ^.acafiiraiil, dixtt, vitauiqi 

g gUdiofiniLiit. QjamdiiiCartliago inuifla fl 

q proHdejcu^tadtM. Conditacfl vibs ha« 

jo Lxxxii aants ante quamRoma '7 ; cuitii*Svirt( 

ficutbsilocljr.ifuit, itadomi natus^Svjritsdi 

II cordiirum cafibus «gitams tftjo. Cam intcr ct. 

rama'a!',ctiani pclce laborarent I', erueiita / 

croriim r -iitiione,&fcciere pro remedio vfkrunti 

13 tiuipi'^ homiaes, vt -,1 viSiin«simtnolabant|; 

impuberes 15 (qujc actasctiam hoflium maal 

cordijm prouocatJ*Jatis)7 admaucbant, pjce 

deorum Iangiiineccirum33 expDrctnWi j9,jiro< 

quoriun iitadiirogarl maxime folentf 

ai miilav ij liire vcUc. 14 tinqnwn. 
Eliffd. «6 Cafthago. »7 cotiaiii fiat. is Cmh^ 
nii. 19 l"ii0«l>is. )o vesatuseft. 91 calani 
tes. )a veiarentur, afBigercntur. j) Carthagii 
jrcsiriluntULn&iiicruEiililSccriiSelifiimii &ic__ 
/hfliima , !□(.(> rcnicdii , in rcmedium pFAii. n tm 
^ujm. ',5 pirtes.infantH jf. coiniiiourre ^(4« «■ 
i>nthaftctidmiUrii.Ortliani. jy iinniQlitbant ia wfi 
ji iii.jntum, j9 enpetentes. 40 vt inlbiitibtt loB' 
eim vitjm concedert vclint. CAPVT vir. 

fdicitcr diinicadcnt, trjiiUaio ITaqaeadacrtisianiofcelercnuminJbi 
tiuici.ijdmfclici "ifviTr. CAP. vn. J17 A btllo, amillk maiore cxcrcitus patte , 
faioviiili fnit Propter.t^aod diKem X 
|c«m, ciiitis aiirf^iciis ' & Siciiiar par- 
Iftmint J, &-adLierriis Aftos magnas rcs 
It cam^paife cxereiius. qii.-ie fLiperfue- 
bre I ludcrunt. Qiym rem * ae^tt 5: 
Snilites, lcyalos Ca' tha^inem minuni, 
i»iprim»,veniamqi(£iiifd(cis7 militiac 
itiim 8 denuticient, qutid preciius tte- 
WrWM fe ctnfenitatos. C\)in & preces- 4 
^ leKatonitn fpmae ifient, intericfti-- 
artfeenfis 'o n.iiibm, armgti advrbem 
'Sbideoshomioiisqne relVari 1',-'"'"/«'^ $• 
imr, ^ vtciprraiwi fairiaia vearre ; 
tqut cinfias /utr n»B virtiirern- /lii 'I 
'h, fe^fi.i-tiinaniifefii'l,^i: prtiliii)itis '4 6' 
f:Liu5.r>brcrni;v.ievrb^-.infaiT,mm) d frc- 

Carih-i5.iii;cnfcsaddMXrriit. Ini rfa 7 
.laleitxl^iiisdiici fi'i i',cam praeierca- 
i a Tyro, quo ■? d^cimas '* Hctculis fer- 
re 

ilu, felidt.itr. 1 rtd(gciatiiruhfii;mpottlli- 

7 belli inftliiJLti geBi. 8 fi vcrn tontiiisst 
lilitibus dunrgnn , cum mfli funt Irg.iii de- 
^irthngiiicnfiliui. Q a)nll.qiii militcs. lO 
i!0(|nr«ndi(r=i.tiiaDrt. 11 ii> i.ftim(miniii 

Meiidam. «Jrfe Indici-.m ii! vcct Ke- pfari. 
is.- 14 liimqin ijco niliitn ipip-.liuirr 1* 
in. V edqiiri!' irbtm. ib dctiniiiiii ["(Of- 
I. qnM.Hen.iili ilicna crn. 

' O 1, . >1 & iK ^ I V S T 1 N 1 

leexpracdiSicilienfi.qiiampater eius cepcrat, 
CariliagiDieiifibus milTii! fiierat, reiiertcretur 
arccllitusqueapatrcellct '7, friiu puHiciie f» r, 
ligionh tffitia exfecuturum quam priiuiMt pietA 

■ g (/j-irerpondltJS.C^aQir^jmiSetriimligncfcFrctpi 

»tcr,non tamcn vira aife«rc rcligjoni^oanfiis e' 
t) InteriefiisdeinilediebuG, CartjloT petito^' coi 
1 . iiicatiiapopu!o;cumrcucr(usadpatremefleii t 
t nalu^qtie purpura,& infulis " facerdoiii.omniu 

B" . feoculisingereret^l.tuncinfecretmw abduflo 
L K parcr ait: Jufysnf ts, tstfanJifjimam tapnt, ifi 

■ furpiira if auro ornatns, in (anfptflum ^ tvt mi 
fcrerum ciuium vfnirt? ^ »* metfia ac lugmi^. 
tapra, m-cupifluttitibut fuietae jfrlicilutii ii^ 

1 ] £iutiii, velui exfult^liuitdus V i»trare>. Niitguam 
jii te aiiis iaffare "8 ptluijli? Nullus locut apli 
tr -S juaiir fari/es 1° palris, & exilii in/elm 
; fuirunt ? Quid V , qiiDd paul» mt% 
nta dii:o pmrem ^\ ducem certi ci^ i7&iul^scir<;isp9tte,V[;3drcVeHiret. IS filii»!^ 
fpniirfir, necdfe cHi: , vt ipfe prius txltqiiatur otGciai 
-"'— i rdigioBis, Qusm vt uliediat iuffibi* pmui. 19 •jaaA lilii rdpDnluai, k CDltiiiiiiuino.' 11 foA- 
tilio, cjurni ■bdusii patcr in locum reciyiun. aj SP pi;KminJilrcitj(tm.proficilrcndla£i pitri 
vrllibui. 1} oinnimnoculi» (i:le repracltPtoret. it: & auruj cs iniriiic cnOracum hii iAligiii»' 
tiui £c oriunKntii , cjine tranquillitBtein & pnceni iik-^ 
ilic^iii, 17 Istiu^. 18 oftcndere. 3j ad oHentMit»- ' 

sicni ruDrum DmameMorum. 50 mireria, Cioalor. ;r. 

A^iipri/iiaiui tft. j» ciiiBNQWW.i^iMrivi.i^wtcm. 

; fprruHli. \«('W>- xrs. XVIII. CAP. vir. 319 

m fu^nSit fpyt^Jli* Quld forro tw IJ 
r ifia cereuiifut e/iui/, gHem viflth- 
lartan siuflts "i* gnis? Qutniam 14 
[ infati-e nibitnifi exfuiis aomcn agno^ 
\ quaqtte imptralortai n-.t nuigifi guam 
UaJica&t; fl/ituamfui in le tximflam, 
^ojibac inftlkibus iuiferiis (alris iVniiat. 
I^ eiun Gum Ofnjtiifuo , in- ^QlTimani 
ia-coofpeflii vrijisfuffigi;» iurit Sod I? 
cfcmdedieiCartliagiiinmcaptiJfi: euoca- 16 
Mpulo ad cancioiiem, exiiii iniiuiain.i7 
p: belli neceflliaccm excufjt : cenitntvm- 
tvitt Juar punilis au^oriiut miftrgrimf 
.^iari^ tMiiii cmnibm ft vtniim da^ . 
iK. Atque iu deceiw fBniWiiibue int«r- 17 
rbem le^ibin fuisVcddidJfa. Ncciniil- ij 
pt^j .lilt^ajci ri.-'^ni 4*5 acc.irjt-.is, iiL.llcis 

&in Hpatriaparricidii porii.is dfdit^*". 
Mi^o tHipfrator44 'iicc':[lit„ cniiis iHdU- 
&0pes4i* ', "af chagir.ieLilium , S; impirii 

' bellicae gloriae laudes crcueruiit. 

LIBER 

nores. -^ affigi.agi. ;rt oitiipinMaLii!, 57 
a. 5S ftMaleusdidt,re coiiicmii::! tlfe vni- 
(ftorifflui, &; ft Ttll" lariuin piiiri; tos.qai au- 
fltntmirtriaetotriiiiim. ciicicri! vcro vtniam 
.dare. 39 [lermirit, vt vtbs legilius fui! ia 

1 vMrciur. 4c pr picr aiftctairLin. 41 com- 
liam&iiipairiaclcii.itores. 41 pnnitiii fuiv,- 
r. 44 duxenrcitnum. 4; p:i indultiiniir. 
ntia. 

O 4 lUtei '' libIu XIX. ■■ "~ ' 

liREV.^RlVH rAPirVM. 

drui^lS: limHcar. Masdirt^.al iaSatdHiinft 
JaJt iiV «'«■B kiUa-ir, & l'.'pi- in lig"''t. 

fi. //».-««/;/, ErCr*i(jf«ic-i^jff/a./.i«(»-(.V«Jrt & 
cHia. ' ■'* 

3. Imi/ a niixbiiiaicxnciiii!. Cnniiigintm /rwyUi 
fpc<.«,ni»l>i<a.,m:>rumfiH «/"■'■ ' 

CAPVT r. 

1 *» Jf ^go Carthiginienfiiitn impciator, cufl 
\!\ r"i"us omnkim',ordinata ' dirdi>ltfii 
J- ' -^iiiiliiari, impcrium roLiiorum conititli) 
ftti, vircsqtieclait.iris non mmi.t5 bdl.iadi arBt 
^!i;in] viftiilefirm*tlet,diemlfuagitiir , relidlis'* 

9 diiobiis(iiii5Hasld.iibj!e&Hamikjre:qiiif 
fti^iapaicrftaeviftutisdeci rcntes?, fi^^uti 8 gpi 

3 nirri, it)&ma^i)iliidini pAtris ruccelTcrunt.' t^ 
d.iciluii JardJniaE Ijcllumiilaliim » : adunTuS- A* 
rrn5q-oqiie<eifli^alproro]o vrbls multommatw 

4 norum repeteiites 'o^ dimicaium " ; fed Afioru^ 

ficud 

plimminiiiqueni ordinciti rtdpgerat. 3 ftabiliuiffeif 
4 pcrirtcin. t moiitur. 6 fiep'"ft fc rtliquit filrai- 
7 i' cciiviitct. S qnemiidineiliiiii hi dii':) filii pofterttlr 
tem&2tiiutpatrispri,paganmi, itiiiniiiii iiint etianj' 
ciiiivuiiiici. g fnb Haidpibalii £c liaiiiitcarii duft» 
Caiih.inin^nr» ag^relli Tunt bclUi ixriiUm SlidiiiUAk 
10 qiii \rri pnftulabaui a C-rtliaginenGhni TeQlgtf 
niiiliiii iini .umorniB, pro dtliune illa, quun vibl OCCUpi* 
acrai. ii fiiit a Ca«haEintnfib»(. 

^ ■ \\ h!OT*J LIB. XIJT. CAP-. r. jir 

, ira fir fDminSfLperior f\ui; 
i '» rolntftne '^peciniae, non 5; 
5'fimiuni. In Sardinia quoiJiie Hjsdru- fi. 
itus,iinperio Hiiiiiilcan fijirr 
nteriir;cuiu(inoricnv,cum luftusci- ^ 
1- & diflatUrJe- vndLxim , & triumphi 
(riofignem fv^ctre '^; tiolMjnrqtioquEcrc- g: 
^dniini-i?, veluri.iS cum liiice vircs '9 Poc- 

wcecidificnr=o, Itaque Sicili.ic populis " ^f 

_ cr alTiduas CarthaginienfLuin iniurias, ad 

IpJltdamf eatrcm re^is Spjrtanorurnc'incurrcn- 

(, grsucbeltum natittn -*;in 15UO (!i: diu,-& 

" viflDria<prCTeii3ninifi.iir. Dum haec a- lO' 

-, lcgati *Dario Pcrfanim re^e Carthagl- 

R-Tchcrunr.afrertniffs edifluni ^, quo ^fVo^- 

.humaoashofhasimmDiare, S^ canina.^ft vffci 

II- Arrii.. 1] per fol»iioncm jiecimUe & YeP-ii;alij 
.biti; 14 pErannaiirella.. ij prai|.'Tm in):-. niiin 
lObtr- Qttimiandf- lUr Arviii , iii^Jidtrjtfr lii [■.o 
tuiilcaii- 16 i|iioiiiani dicisior le» du\ miliii.H &. 
ncept «rbis-- ftu tontiil liiprfmiis ni.litiL vlcibin 
■rat.praeierea tiiamquaiuor tiiimitih s eg i,.i. idco. 
n ciuitij tuxit eiiis nioiieni. & iini-ii.;', e...s i'3r3in 
:ifc ty dirMuti: ig iion fculs iic ii liir.al cum 
ice dnliagirienrntm: i^-pwMtia. -.. dcliMcitie' 
'■/rrnt.- 11 cum popiili Sanljniii; conntrifr le .■A' 
w» lUm, &.al> co luKiliuHi fTtrctcnt. '.• tvir.um 
^ ij iunivari.l.<!ijmiiiodnli(ft(!, miri . C.iir..!^i- 

^ff per ^uoAtdiaunii. a6 taini; tw.uni, Hiina»- II prohitiebantiir; mormormnqiu corporji eni 
poliiiS, :jtiam Krra '7oL)riicre, aregeiiibejy 

ISpeienKs fimulaiiiiliaaduerfusGraccijnri" 

X3 illatarus bclluin Dariiis erat ^, Sed Cardij 
cnrcs auxilia. neganics V>, propteraffidua., 

I inoniinbelIa,eeterislii,iieper?' omnla cani 
ces vidercntur, cupide »3 paruere. 

37 urr^ifcpdiici 1% Crieciac. ig inttm 
bai. ;0 icculant». ;> in ceuris pDftul|il( 
FeriuurD.. ja inQinnibus. ^3 lib(.Ntiiobi;dtiKE 

CAPVT rr, 

I iNtcreaJIatnifciiibcllo > SidlicnTi interfi 

Jrclidis^tribusfiliis, Im lcone, Haonone, 

S conc. Hasdrubaliq^uoijuepariiumeruclili 

3 fuil, Aunibal.& Hasdtubal,& Sapplio. Pexhi 

4 Cattbagir.ienfuTOtaiKmpcflatcgcicbantiir 
gue&i^aumbe!Iuin ilktum 4,.& adneiriii 
miii.i3pi]gnatum,& Afrieomptiifi ! fiipciidi 
vibis conditac Cartliaginienfibus, rcmi 

5 Dciniic cum familia tanta.7 impcratoruni 
vis 8 libcrae ciuii^ti cflct, omniaque ipliaa 
fimul&iudicarcnt, ccntiim cx numcro Te. 

£ nimiiidccsdcliguniur, quireuerfis 1 a bel!i 
cibur.jationcm 'o rer*im gcflarum cxigcrc 1 Inbcllo. 3 potibytto reliQuirtrMlilioc.' 
»[» Hatdrilbalfs « mhiilctiii. 4 fuii. f fn* 
6 videriipracBpil.J. 1- 4. !. f W^topioft, fi. 
S moklii, ptritulofa. 9 t reiiirfij- ex bello im 
10 ^ia/suuitRecttfJfiait. » ^ftvitoi«N- ■ Lis. XIX. cap . it. nr 

mctii ita "+ in hello imperia cngira- 
(I, VI I* dbtni '7-iiidicia Icgesque rcriiicc- 
fc'S. I-nSiciliiin-loaim Haniiicaris, irftpera-7' 

Biilco liicceJit r q\ii cutti naitaii' tmeftViqiic 
jp'9-fecuRda50'prodiafecifret, muliafqne ci>- 
tts cepifTtt, rtpentt peftilentis lideris vi =' 
tctum amifit. Qiiaercs c-Lim nuncijta Car- ff 
But eHet, mocfb ctaitjs fiiit: omnia vkilati- 
^oon fecus ac fi vrbs ipfa cJpta *filt, petfoo»- 
it " ; claufac "j priuatac domus, claura deo- 
M tcmpla-, iiirermina omnia facra *4-, ofnnia y 
iitaofliciadaoinata-l, Cunili "^jdeitidjaiiio 
ItuncongreganrLir,' egredlenie-que paiicose 
AaSi qixi cUdi fuperfucranl , de fuit percoti- 
tiit^T. V^vwrduBiaantM fpe; &■ fiifpenlb t% 
njjiitcerta orbiciris cxrp.-i^irionc, c^tf.is fao- 
1 mifcrisclii.Vit -S, tunc totf) >'> liiorc p!an- 
irium 3° gemitus , ninc iiiftliciiim matram 
latuf, & ficbiles querclao andiebjintur, 
1 vt liiduces.. ij pnipttr huiiL iretatn. 14 hi.c 
'"fc II gcretent. is m liiiceiliniul ii:riiiccrsi.!. 
iomeftiH,<iuiuni & renatorum, ^ibis, p.itfiae. i>J 
fidenrent. 19 in belio. qinjci't:crrJ m.irique gtre- 

iBittn. ai fuenmt. z^ i .'ii- 1! h ;; in- 

niflafueninb a« anvv.- • iinir- 

tnt ilioipaiLCoj, qiiii;:i'- ■ m ..& a 

ilentiacanfernitifiierj. ;.i. ^i.' :, p-.Jl- 

m vero miferi ciues ctiiu.ii i)iiiiLLi..ii .:■- -....iic liiii- 
lacceperunt, liciuidEindiiic.i Juln^iijU jniiu iji-j. & 
us inoerim, dI) hanc oibitatem ucQiiiim toiifiimj- 
.fiieriiti 39 periDtumlittiu. jo hii^tiKiaLn,i.iic\^- 

G 6 C.Ni^i"^ E--> f ?' 


f. ■4 

■» 
■« 3 nunc^<f9j accufaty^M/ tantm &Mi a$c9». 

^mameniM ^^priatnm ^ §uaif iffi ■&. 

abflulitint :■ quicaptis 9 tot vrhihis^ t§li 

flihus terreflrl naualique prQeiio. viM 

tum^ vifforem non hvUu ^o, fedpefleA 

4. Deferre^^fetamen ciuilfus fuii non. m^ 
tia^ quodmalis '^ eorum hofles gaudere^ m 

5 ri pcjjent^. Qurppe cum *. ne/jiue eos^ ^ 
funt, afe H eccifos.^5, nequc eos qul reuer 

6 fefugatospoffmtdicere. ^raednm^quam 

afe^l caflrisabfluierint^ non effe talem^. 

iutfpoiiuwvifJi bcflis oflentcnt ^8 : fid. , 

fejffonevttcua^fortuitis dominorum mon 

7 uli: caduca occuparant. '9.. Quod. ad. hy 1= liiterea.. 2 qui fuis inilit<bus orbati 
▼fftltus.. 4 qmc«niconrpc^us«;fllt,agmir 
tiiMn veninnt. adeum-.. 5- calanutatcm.- 6 
WU Idmen fe ^i gittiiius firre , qiiam g 
fartij^mts viros mbri non poiutrii, 

• iatuntiitaiem , ftd ad . J 
ItlamiMii. X^tinq^uam vii i>4 mife' If 
f reliquiai CSrihaglntm ridu^irit , 
^nuturum cnmmHithnesfuas -l : cfltn^ \o 
ffiilriae, «c» ideo fe ineamd.em vi- 
ipHVMtitviuere: fid ne ies, ^uiiaf ne- 

J?OprBi/erei^°. Tali vocift- ir 
tipiiigftfliis, vt 3» ad liiiiina do- 
ti}&c«tQm33 miiltitudin^ ve- 
p.^lAguiudimirir.- obrcratitque rori-ljt., 
eminel^sdleincfiliisfiuidanfldmillij,, 
ji- coiirdu;c j^. 

LISER tiilitei.. ai qund v( 
:e»iaos in-tilliflV. 
ife. J5 (tqiiDtiuer sy pir fiiaiti, iii:pciat'. r m IVSTTNf 

l6ccpiiuiis3=? Tlnirlnornm vt-bem condidii 
lofletcnterunti), iljicjEi adiiiic moiiumcnrum i 
iLis vllitur?4 :&Herctitis(it£il(dciaApollinj{Ui] 
plo,qLiac3SfaiiimTroiae fuere. 

ji audiniiHUS. Itgimuj. 53 dicunt,fiirn«eft. yj 

" vidttur.extat. 55 qiiuc rjginieUwiHliifueruiitcMlfe 


CAPVT ir.. 

MEtaponrini quogiie iniempb Mineniae fe^ 
tJiEncnta ', quibus Epf ns , a qiio contfil 
fant I, eqiiiim Troijiium'1'.jbticjiiit, ollentaol 
S Pro|.'t;r qnod' omnif I llia parsltjliae, maio 

3 Graecia aiip;llara ill. Si^d piincifiio 4 oiiginuB 
Mctjpoiuini cuin S/!iicitjiiis &. Crotopienribd 
pelkre c.tcros Graccas lulia S (latuemnt * 

4 Cam primum vtbcm.birim ccpiirtiir,in expugn^ 
tionc Liiisqviinqiiaginrjimwnes airplcxos? Mir. 
n^rniic (l.nulacraiii 8 rjccidoienique deae vcla*- 
(um S Ofnamcntis, inret ipfj altaria trncidauc- 

5 r'.;nt, Oli liaec ciim pclle & rcditionibus vexa- 
rentiir, priores '° CrotoiiiLnfM Ddphiaiin ora- 

6 culuinaJierunt, Rcrponriim his e{t,.fnfmm*- 
li "faie, ^ viclalum- Minerute Bumen,.vff im I Infiriiiiientifabiilia, a MittpDHtini. ] Koi. 
4 inprincipio oiiginBm riianim. 1 lk lifllia. 6 d* 
crcv.iuiii. 7 qiLiamploiitiant. Simagintm.ftaniarfC 
9 amiflum,Vi.fli[nin. 10 liriini Omuiiuii. ii pcSI^ 
lcaiidn & rcditiODua. XX. CAP. II. 319 

tiub'is 'J mltac magnitu<!inis , &: in- 
Jeroie '■! 'aliricnre cofpilTnt, \icta- 
fciwBW oraciilo dijotum omipand.i[ii 
!fedi;jepaci:mr3ti '6, ImKiijbiis modi- 
^cj fimijhcta ponnnt , Sc deam panifici- 
jjnt. Atqne iti pefMs vttoljiq^ie frda- % 
(n ^lfc' '■* ma^nificti'tia a't.fri iJvc- 
>C. rtailciit. Rccnpcr3tafaiiil'tr, noo 9 
onienfes qiiirjere. Itaqnc indi!>nan- 10 

OiTHEiJt-Qnc SJiis '^, auxi ium con, 
icrcnSliits lit'im »! , belliim hisintiilc- 
Jjci,.»! mew f^iriti i ocrenfe. , ad Spar- II 
■Ifraiir: auxiluimTippltccs deprecan- 
p,i 'fi t')[i;inq'i3 millra E.r3u.iii au- 12 
^^flarcA Pr,!!.,coiv:.^,e rn, ■: i.,bfnt. 
j;3ti icfpniifum focijc -^ vibis fpretie-tj 
r.fliqiitiiiproxim;.mtLmpl.m,f.iiflori. 
rixiiiiim deonim niip'orant Liisiis -3 i^ 
«L-ntoque, vt ri.b:m-iir, qiiod petc- 
jDjfccuslaeti, qi^am fi deos ipfos fc- 
cum 

it. i; occifii... 4 ll.ii£nm. 11 poO |UJin 
nt orai iiluin. i'! puCjbjni.jnJuh 1 iii cpor- 
deae&aiiitniSnini. ," pir r.L,ifivi,iiii ei 

18 Crotdnicfes. \'j M.i;iior'.tiiii. -.^j pcr 

lii«niIongiiecinnleft;ibEll>g>:fr^rflnt. ir\.ty 
(g Spirlic, ijuie r.^ii;t.i[Cni h.'Wl>5c nimLo- 
i9 CPHihnfli.ieiffnt irnfl.itsi-. j. &cun 
t. rc/MiD/iioiilMii(vr, itlnd auod pi;w\ia«\. i jli IVS.TTN1 

gotijtOrc 8 natus, in.iiiniiqne fapicntiae incf 

m^niis'orn.iriis, Argypium 'o primo, tnox B 

b/loiiiaiT) ud pcnlircrndo" ficlerum motiis , origi 

El ncmq^ie miiudi (pcfbndami pro((rfU]s,rimaiai; 

1 '^ (cicntiam confcquiitiiteiat Irdc " rrprciruj 

L Creram& Laced.icniona, ad coffnorcind; 

nois & Lyciirj;! mclytas " ej tempdlatcicgesi 

ij cont.'nderJt '3. Quibus onini'-us inftruflo5'4 

Crnionam vcnit, poruIuniqi;e in lux'.'tia(n I 

prum, auiflarltate fua " ad vfurTi "fi fruiialitj 

6 rcno.:auil 17, Lauda'jat qiiotidie virtulcm,. 
v't(a kix iriae, cafusque 'Sciirtiliiitn ca 'V pri 

7 fvjrjitaiivm cniimtTahati t.inrumqiic nucIiun*S| 
adtiLTg.i^ilslem." rtiu eitudlnis ' i)rori0.eauit ^~^ 

S vt.il,CjUos ex iislusLui^s Hincjcdibile vld^ 
rctuf . M rtronirLiui qiloqvie (eparatanr a rir 
doiHrinam.&pnerorum a parentibris rrcqrtenl 

9 hsbut''. Doccbitnuncliaspiidicitiflm. &' 0! 
fcijui.iiii^^viros, n[inci[|os^7jnodeIliam, &liti^ nAi;gypluii !igi--git"prt,fe ctlcbiis. I? proftaiii fiicrar. IdKiio^^Vlb f prr liiitn. t(i ciiirHtudiiicu 
'ixi[. tS exci'&, , 
. , :)inpvll,™afr:oriac. 
iijii.rtiTi. ;i ail frugaiimein. s^ ini lioi bopulo. <^ 
:.sut.niit. 14 oMnil>il^tPsJuiininxuiiain. liucWiS 
bifNlUV. :i pythagoinlicf.Bdociiiiniulittet Rf*^ 
im .1 linj, & pnetOi TcpiCSlim.» pKtcntibui, aR tljgl 
7 i^irDt ddccbJt. CIB. XX. CAP. IV. ini fiiidium. Intct hacc vclut genitricsm :8 j^ 
iti'm ffugalit«sm omnibiis in_i;trebal ''9 3 
nfecut isqLic difputationLimjnTdnirjteenr }Oj n 
m^traaae awtsta: V vdhs, «tPt.iqtic dlsinitii, 
}*ruae onumenta, velitt inilrumcnti liixuriac 
^nerent jedi:|iici]oiiiiiidd;lataiu lunonisae- j% 
Jin ipfi deaec)ufecrareirf, prje ;4 k fcrentc;s , vcra 
^mcnta matroiiarum Piidiciiiam, non v#(1m' 
le, [n itiucfptute qaoi^iie qiianuAm profl:ea- j) 
SUnT» 3f,vifli5*feminjruin coottimacM p ani- 
fiimaoifeilant;». Sedcccexiuucnibiis,cum fo^ I^ 
Baiiti iur.-Jsfacrami^iito^oquodam ncxi fip^ra- 
lamaceiCTisciLiibus vitamcxcrverent4', qiiafi4' , 
penMn<i«ndcftiBae«oniuraiionis t. berentici- 
ntatem41 nrecoLiiicrtcrunf, qiiac '4cosciim4fi^ 

quotiiinuliuLX.eri)iL-pi.Ticrc: ceieri incxi iiim id 
prjfcfli. PjrihigorasautemcnmaiinQsxxCrO- 1- 
tonac egi;fct4* , Mctapontum migrauit, ibiqiic eii.id.3t. -<j & pcr rifticus. ;; 6c hacc inftnintcnta lujiuriae. 54 dum ' 
hoc malieru c-mfitfbiniiir & citrlebunt. ]) <jbii:ta 
«i»ni»itiaprotligaiitiit& rtiimiieiit l^j^tlisgaras a lu- 
.Ttnibui. )8 roper^i, peill^afi. 17 ijui alioqiiia ob. 
Ainnti tffcfoltnt. 5B hoc cltclnranr. -,5 c» inrt. 4B 
lureinrsndo inter fc ohltiint. +1 viucvtiit. 41 & 
quili. 4-; □diiim omniuni duinni. 44 ciuitu. \S 
CBHikiiauenei ImuijcA. 41S Ti^Liflct, v «« IVSTINI pratnimcialTst^^.compr-rlienris 97 ep^olis;; 

Ijdittonif djiiinitiir ; hAo iciiatus tonhilto 1 
quitpults Cnrlbaolr.icn/is, ats Jiliris !S Gf% 
aul fermMiil J}u^Ur,;l i ntnal hqui ciimi-bofle'! 

I^fnibere /itie interprete pu/pt. Ncc mu'' " 
Di')nyriiis C]iiem p.mloanie non Sicilij, 
liac.ipieb t+o Jlfiduis bclli ccrtaminilMis ' 
frjan-quc+iinfidiis^^adpoftreinunjfiio 
tcriic.tQr. ^H •nmindicsirct. )7 iTaBriifft <v»>> 
/i«/(ii tFjrrfw.CTimeiiiftoIae fiiilTerii inwrcepti 
lentcniii lenaius. 39 lingiia GMecd, Ruiljii ' 
4i, cdI nec Sii.il)i nK Imita ad magmiiidineni 
(ktiicrai. 41 dcbilicntui. 41 pcr iiiCdiiS. 
LIB, XXI, CAP. I. jjr 

~L I liER XX~ 
EVIARIVM CAPlTVM. 

ty ravxUAt dtftribuvtitr. 
in. cruJt/irai , litli, txiliun , iyraH»ii 

a&doctmluiilaliicrtnfrifftHal. ($ aitrnncat , ac 
J^^ralufaiftTfrB^timttRreclpU. 

il lyravni^tii CMrthagiitcm tccnfari leiilait' 
tragtiiHt. 
•nfiuiiuaiarSiciJUeieffaiCariathi ntrBttr. 
Vilcarim ct^atviKi RboJam Alixandri rii:flit 
'ptcaialm,i'^atiCaTthafiniC'iJiihitirficianl. 

CAPVT I. 

^Xliqflo ' in Siciiia p onyfio t)-ranno , in j.' 
I ']ocumciu£*militcs maxiaium inawtxR- ■ 

Dlonyrmm, rdTLWc 1; 
;4naUrraeiusri-i;Liir , 5:c|-.<cd5 (Ifiiiiiii (uiiii-um j 
rcresnum, ripeiies* vnumrpmanriirtl:, qiaiti 
7poicionJb[l5 8 intcr plurcs filiosdiuideretiir, 
'bitrabantur. SedDionyrms intciinitia rej;nt, ^ 
lunculos fratnim fuorum, velutsiamulositn. 
mi fui, boriatorcique 'o pucrQruni addiujfio- 1 Cum Dionyfiuj tlTtt moriuHs. a Dioiiyfii. ; 
wftitnsnint , furrogjriinl. 4 in 'luii re militts fe- 
itbantur iiis nnturae. j i|iioniani. 6 ti viiiu lintiim 
igtret. 7 firtgnum, g ir.tertaspcilionLS ftupar- 
ii, 9 quaj fufpicabant atmul^ii. lo qBi Buuntuli 
Ktwierantfrairespuerot Dionyfii, vt rfgnum dmiiii \\ \fr ~ 3J8 I VSTll^ t 

i ncni rtj^nt, tollcrc >i ncllicbji 

lilper dirrzmi,l.W]ni Gn;:i,ii,n 
p0[n.i!3riiini '! COn.ci ijfiLliim iii 
tiiisfaflLitosqufltlftaCucrat, fi piobaJus ^ 

5 nitiibii} farel '!. Jo itur uexonitn i" tr;»'i] 
ccarccredimkcit; tributa poptilo pvr '7 tiii 
umrcmiitici & qiiibusciiinque drlJniinB^ 

6 potift, ammos omtiiQm folicitat t9, Tii* 
ad Jfdinaium fuciiliis conucrllis >', non ^ 
tOEtantutufratrum.rcdctiaiii ipfos »= ii«e(l 

^ vflqiiibus confortiiim regnidebtbat-4,(il 
ritus 'J qiiidcM coiifertium -^rclinquecatj 
rwmdcmin^Tfuospriusciuain m ext^KM.-i 
caius =8. 

II interlicm. la ciip>ebai. ij 
ligit, appiitJt. i( puiibdt Dionyfi:]!. 
bituracflecemMcmcxculaciqncin, Ij. plebeinj| 
herct fiHcpcem, i6 CBptitioruoi, vinftoniin. j 
ticsamu». 111 blanditiii. I9 idtBucre 
COmmoucK fluilcr. 3", tiimigituiDioiij-fiui 

HiciDoris liii cocpit Lc<gi[|j-e, a: fiiitics. a; 'V 
tis.quibus. 34 qULis d<:buifr«C Djoiiyfiai habtl^ 
qu^nitutioiregui. :; viiae. 36 facictneiD. a 
gi liioicogtmtos. sil incipieni. * J 

CAl^VT ir. J 

I CVblatis tJfinJe aemulis ', in figaidW 
■^plks^.fagiiwai 3 corporis ex 4 niinia {p 

1 Von.jiiaiaiilijutilliinierteAi etant, ijui pucfl 
rtgnwm sli-.uUie- 1 ifi ir gtTMbin. j cr8fiititill.j gueiUaeia. 4 prcptu... »i YYXl CKP. ll. 13* 

Bnmqiie valctuilinnn i co; 
il foicm, no» pul[icrem, non dffiiiijuc 
iprins pafTet, Pj-optcf 
Ijcontcmni fepuiat, fjcuitia 8 gras- 
» patcr cjrceidii nexis '°, fcd 
tcm reptci, Ob qua^ iion con- 3 
InitliK, quamitiiiirinr fiiit ■■. lCJijuti 4 
"1 adocrriis eofn Syracufani decrcQif- 
'inpcniiOTdcpcnerrt,anl)Cllo 
.■-Sed amilitHjus-pMcdain & vrbis di- 
' > fpenQcibiis, dercenderc'} in proe- 
br. Viflns '4, cum iterate non feli- 
liam tcntalTct, lct^atos ad Syrjcufatioi 
1,fi depJiiUTim tj/rtmlfiSgli "*, 
•d ram, ij'i:hisi-ii>n {i'ii dt pace 

tiaet '9 , aiqiie itaiiicjuris oninilius w, 
aamlioitile inetncntibus, cxercituin ad 
. ciuit^ttm niitiit, fit igitur in ipfa S 
vrbe igit. <) [aiKjuiiii [>««', qul lil>i 
igai. lo cjptiuls. II nDH cai 
lil>as,quam iii famaniin odium 
3 Ae l'IS«itiriiii[. 11 procliun 
*. 14 viOui auiein fuit \ & ciin 
ifHix procliHm fiiciff t. k pjo 
■Telle impcfiiirri 17 li Syiaciifj 
iponei conIt<[Ui:LC coii.liLioiu': 
: priucipts SyrJCiiiinoDiin m^iii 
captjuoi leiinct, *n diiin umn 4 no ivsTiNr ^ 

ciim atfiitfliiri c[fc;il : puliiinaria iii J' ii 

componimt, fuiilisqne prorirfli omnibuSjf 

fuis 3' pro auxiiiis deporUnt. .^^ 

H Ca&DTi St. f oHiLci. la loco a^UL. ^ '3 

CAPvT rif. ^ 

I TJls Cogn:ris , Crotonieofts & ipfi IcglB 
■tloracuiumDelphos miHunt, viftoriafl 
latem' btUique profpcros cuentus dept 

ft ics « Refpontltmi fiai votis i hoftes ^im 

3 mis vjitcemios^!: rnm vouiffeiit Apolltni 
ina5Tpraeilje,Lacrenres& voto lionium l 
^onib dci.cogniio ^ ,■ »»onas-7 voueron»} 
taioiijjc eam remfiabuercj ne votis B »inc 

4 tor. ItaquE cum in aciem proceinirent, & 
tonicnfium cciuuin vigiuti millia armati 
conftltilTeni, LocrenfcEpaLiciratem fuam di 
(picientes fnam fola ? quindccim miltia 
«um habcbaut) omida fte vitloriac, in de 

5 tammoftem confpirani "*: tantusque-ardl 
defpcratione fingulos ccpit ", vt viftorcjl 

6 tai-cnt.Hnaninultimorcrentiir. Scddiur 1 Bciicliciurn, occilibii(in,airiii 
ftes. 3 prrcantis. ;, perviW, CnUiiilr. 4, eli 
ilecimani partem. 6 ciim iniellnutlcnt tunrv 
hoHtum, iHin rclponliim Apollinis.. 7 nonim pa 
8 ptr VQU hoffiuiii fonalSt aHtinc miiona. , 9 d 
i.ii'LUimino(li>.. 10 nmnei confcnnunc in ddpc 
ncin & moitcni volonuirivu, ii occngauit ai 
Si>£ul9tuat. ' E. XX. CAP. IV . ur 

; quaerunt ", frlicirw vicenint ; Ntc 
la£lvi£lorr^e fuil, qiiam qradu delpcraue- 
Fugnantibuj '4 Locris, aquila ab acic 7 
nrecelTit, cos^ue t;itn diu circumQOlaiiil, 

in cornibus ■* qiioqiic g 
tuurDesdinerfo accleris ar(norumhabiiit'7, 
^inagnituiiine&albis eijiiis & coccineis '8 
Jamcntis 's, pugnarc vifi funt, nec vlira "o 
fiierutil, quam pugnatum cft. Hanc admi- 9 
aem auxit incrcdlbilis Famac =' velociia-. 
rcadcm " die, qna in Italia pDgnamm ift, 
Corintho , 8c Ailicnis, & Laccd^tcmone nua- 
'ellvifloria. 

«dhiDt- »3 mioniwn (Idjicnwerniit de vita Caa, 
t^i^atfiiMa ^Atpnnti pngiuBcnirt. 14 daniLo- 
t) piignob^fiT. li VKjut ilum obtincrcni vifio- 
i& axfl-iyMiFlii^.h dir Annif. 17 qni ptor- 
ia ariiiJ hiibcbant, qHJm qiilii.m ciirleti militcj. 
rpurcis. 19 iu.SMiim oi/cr Canipagni Rirckett, 
ciiinj. 11 niiiioris^ s; inhjciglhdi*. sj & in 
i^oiialho. 

CAi'VF IV. 

i(l haec Crotonier.fibTis mriaviifutis' ex- i 
■ctMtio.nulIaarmoriimciii-a fuit. Oderant 3 
,qiiae ' infelieiter 1'imreranr, mntafrciitquc 
ilaxuria 3,ni Pythaa-.ras phiiofophvis fiiil^ 
. tUc J Sami * Damarato 7 locupicte nc- j 
goiia. 

onitDilinii bcliicac. 1 ca :iriiia, niiic. ; cum 
a & volBptnlibut. 4 iplbf impediiiiiret ^bhac 
aw. |. BjthagotaeL & ia Vii)* Siiwi. i i:t 3li ^I V S TIN I ^ 

gotijtore 8 natns, m.ioniiqiie fapicntiae incr 
m^ntis^otnjt.is, Acgypmm 'o primo, mox E_ 
b/looiam jdpi-riiirccndo^rid^nimfnotus , origiS 
nemq'ic miindi rpefiaiidam, prolpflus,f ■mmat^ 

4 fcicntiam conrcqmitu=ciat Indc i' rc^rcfru^ 
Crctam& Laeedaemona, ad cognDrccndas M« 
Dois & Lycurgi inclyias " cj tempellaie li-gesJ 

5 Contt'nderJt '3. Quthis onini:>us inftruflus '«jl 
Crotonam venit, porulumqne 
pllun, aiiaoritatc fua 'fad vfu.n i6 fni^aJir^. 

S rcuoi^uiti?. Laiidibat quotidic vircutcni^ 
V'ti.ilL:x.'riac, saUisque 'B citiitatium ea ''.pSl, 

7 P'.-T J[iarnm <-n;mierit>at i tminmqtic Ihidiiitt.f 
idfrii^,a'ii.itcm"tnii titudinis »■ (.irouncaiut ^^ 

B \t.ii,qvi05 ex lisiiisiui^s 14 incicdibile Tid^jJ 
ictuf. M itronjnun (]iioqiie fepjralinnr a ■ 
dofirirtam, & puerorum aparcntibus freqiie 

g h.-ibii't!!. Doccbarnunchaspudicitiaiii. S:o_ 
fe^uia in -* viros, nunc illos V inodefHam, & rit*- 1 8 mcreatorc. 9 fiui!iisiin(]tiibii!tgrvgic'proE*-, 
ccr«t. 10 in Aegyptum. it ix A(;(;ypt,.&Bibjlo^ 
nia. "ii cclebrts. i) prnlVflus ruerjt. i^jWiiii IM,. 
inf'iiin.,ti[^ ii per fium. iir- c^niKtiitliiicin 1 
frl:gi!is &hoin:nae.' 17 mriiixit. Mtyciilia, inl 
ium'.cflUm.t4tci,>. 19 p«- cim F>ft,m IhKiitiai;. 
ami.rcm. ii aiifriigoliiaitiii. ii in' boCpopulo. .-_ 
e^.ituiit. ,4 nliinrsft«csi«iilUn-ti.rlain. IWE«I^ 
(o^ fiitr.-. :i Pyth.igot»! litpt dcicuii mulierei &p^ 
i;)n.ii;ris, &pucro(fcp»titiHi«par«nribiil.. aS- tfgt 
mg^ vatft ifoccbai.- LIB, XX. CAP. IV. J3 

iidium. Intciliaecveliit geniiricfm ^8 jq 
1 fiugaliutetn omnibiis in^^erebrt ^9, 
ftttisquc difputationiLm alTidmtJie erjt JO; u 
lurara. J'vtHrs, cctcratinc diirnirii. 
Mnettia, velut infbLiincntj iiuuriae 
Iterent : cjqiie !3 omnia d^ lata iii < unonis ae- u 
bfi dcaecjufecrareivt, praHfc rcreuips, v.ts 
Hicnta matTonanjni i^udtcitiam , non vrdct 
I Jn iuucntute qiioqiie (piamiiin profliga. (j 
SUi,viili)*(eiiuiijriim contumaces p ani- 
Hnifeilant !iJ. Sedcccexuiiirnibus,ciim fo- 14 
i;iuu' Jjracramento^oquodam neiti ripjra- 
(«lerisciiiibus vJtameKCr.crcnt ■l',<]iiari4*' 
[nn «UndcilirMeconiuratioHis fa-bcrent, ci- 
«nfl ■nrecoiiiierterunt; <}ii3c44t0!,ciiui4Ti^ tlimultuLx' 


crmc pcnere 


: ceteri in 


lexiium 1(5 


efti. Pjrth igoras auieui cum annos 


x.KCro. ,j 


te egiiTa^^ 


, Metaponiur 


n mij,ratii 


,t, ibiqtie 
c!c 


i matriTl:. i 


'j Cd>mmcn,iav 


It. ;.,& 


perltuiio- 


fworum afii.f 


luit,U.m Fytha 


g..r., id crat iliicu. 


V hoiioi 


■ii, ftl^tMJ, 


Itus. ?i & h 


acc inftniincni 


, li.,«vi.c. 


;4 dum " 
fi.cl.aM«r & 1 


:r.tIrWot. 


?f quanta 


,nviti>ii[oi!ig 


a„.,it&: remni 


lEiit l'y(ha. 
bus. ;« fiipt 


rjil. pcTfiiali. 


57 qui il 
.iicir<^folt.it. 


58 hoc (leclar 


!nt. .5 c 


X inri. 4* 


orando inter 


fc ohftnai. 


+1 viucrei 


.t. 4*V 


-u 41<»lu,m 
nni. m c 


iuius. »,% 


hiiiiucnci tBxuiiofi. 40 Ti 


aiffct. 


41 ««''- 3!+ rVSTlNl 

(i<;ci:lTit47,ciiin5 tanta admirailo fi 

mo eitis templum facrrciit , eumquc pro tS if 

colcrcui. 

47 nioiCHuscA. 48 tanquam dnHH. 

CAPVT V. 

I TGitur Dionyfiiis tyranoiis, qiictn (upra 3 SA 
-'' lia CKcrcitum in haliam traiedflc, bflJuiB^tl 
Graecisintulifle, mcm Jranimus , cxptigiialis.lJI 

S cris ', Crotonienfcs vix vires tongootio^V 
prioris beili clode refumenies, aggrcditiir 4J ^ 
foitiuscumpauciElaiito cxercitiiicius S, ^ifi 
antea ciim tot millibus LocrcnCium p auciiati S 

5 ItlterQnt. TanMm * vinutis paupertas tt 
vcrfus iiifolentet.T diuiliashdbct, tantoquc,' 
Tperata interdum fpcrata vi£loria ccrtior efl 

'4 ScdDionyfium gctcniem belium, lcgati G|ll9 
rum, (juipaucosanic menrci Romam rncnide 
rant, focictalcm amicitiamque peccntes adeuntl 

5 gir.umfaam 9 inter bopeseiiis fii/itam rffi, mg- 
gnoque vfui "> d 11 ^tnrans vel /1 
(; '=, ve/dettrgo imtvris in^ixelium bojliiia "Jt I Cum I^crcDles-victlTet. s poil longam pKcni 
j pr(i|jterciadein. 4 Dionylius. ! cum Dionyliu 
hdbtrkitaiii mimcrDfum cveimuni. 6 tancunpottt-. 
iiim& fcrtiiudinem. 7 fupcrbas. g &ic»iiirpM«*j 
taviilomloiigecertiorcltincerilum , qiiuii Iber^ IM 
floria, 5 Gallorinn. 10 vtilitaii.coinmoilo. ■* 
Vhiiyrio. 11 & vel nionyliui iu icic bcllireE, uM' 
iiiiin tkceict. ij Vclfilw»i«"iA\M\.\^tini».ijfl:^i^ 
gredi. domi « diflenfioncs fuerc : quarum ^' j} 
1 4eiun in Italiatn vcniflent, fedibus "I Tu« 
!q)ulerunt:&McdioIanum, Comuni) hrhU 
^eronam, Vcrgamum, Tridentum. Viccnti- 
»ndiderunt. Tuici guoquc, ducc Rhacto, aui- 9 
lil^usaminis H, Alpes^^ occupauerc : 8c ex 
aeducis gentes «^ ^lhactorum -«T^^ondide- 

Sedpion/Gumin Siciliam aducntus ^8 10 
lagiaienGurareuocauit: qui i^eparato exer* 
>elluiniquodlue39 deferucrant, audlis virl- 
petebant. ^ Dnx bellt Hanno CarthaginL 1 1 
erat: cuius inimicus Suniatus, |X)tcntiffi. 12. 
ea 3<3 tempeftate Poenocum V^ cum odio 
t» y Graccis Ikeris 33 , Dionyfio aducntum 
itiii, & fegnitiem ducis 3f iamiliaritcr 3( 

;prac- iucunda. 15 Gallorum. i5 fac^a. 17 foten- !!« 


IVSTINI 
1 


^ pracniinci; 


iiretl«.compt^lifiiris 


57 cpiDoiisTI 


tjdiiionisda 


innatiir: Ij^Io reiui 


ns to 


nr„,o( 


" qmspi/leit 


CnrtbaaiKu-iiJis, atr 


/ileri 


,»G™| 


KUtfeimuu 


iflui/crei: Keeaihquivu 


.,»«1,, 


' J/^foiiiytfi* 


le intcr^ftc fqfit. 


Nrc 


n,ul»j 


Dionyfiiis 


qnfmp-tuloaiitcnoi 


1 SiciJ 


ij, no 


liacpieb 1 


:+o jlliduis bclli cc 


nami] 


nib->' 


fraftiiqQe 


^i]aridiis4*^dpollr 
.fuort 


\ - tcrfic.tnr. 


« 1« ■ 

foKgn vii M tndicofltt. 17 rf< Brieffi tvjfrKIHl ren^s, ^9 lingua ^i dtbilitacui. 41 pei Liilidias. Mfftrt mtcrcept»^ 
id^BgnitiKlineni ttfi|| 
tlB. XXI. CAH. I. 
"~L IBER XX7. 
REVIARIVM CAPITVM, 

t, cnaltSlat , dtli, ixiliuin , lyrtHxU 

■,nfi,. 

^CalliJtctmmitiiaLMritifitfptliiit. & tttriiiicat . tc 

S^TOeups pir iiredilhatm recipit. ' 

" taiit lyramiiia Curtbapam tccufire tciilm->* 

% DlarvfiusiHnhrSiCilitlUfliisCiiriiilhi mirattr. . ' 

SiMamlciirrm ci^imniii Rbndiim Alixim^i ctrfrim • 

JfecKlstnm, isfrari CaTiha^inienJisiuttTficimt. 

■ CAPVT I. ' 

&r~SSlinflo I in Sicilia p onyfio t;-ranno , in "• 
H?j| locumeuis^miliees maxinium natuexfi^ 
«—'iiisriQS nominc Dionyruim, riilTfccre Jj ' 
&4[iamr^eiusr.Liiii, ^(■■.,(.dl firmii^alLHiirum 
«fTe regiiutn , lipcnes* vnumri^manrilTa. qiiam 
iTirportionibus 8 intcr plurcs fiiior.diuidctenir , 
i»rbiirabantiir, ScdDionyrms inter iritia tegni, 
^uunculos fratnim Ciorum , vel.it yaemiilosim. 
«e"i, fuij boitatoresque 'o puerottim addiuifio. I CumDionyllMEffn nvortui«. « Diiiiiyfii. J 
*«nftitiieront. fuirrgjniiu. 4 in qua re miUtej fe- 
«mebaiiluriusn^.tiirae. s qiioniain. fi fi Vnus iJntum 
^trei. 7f'"fii,B™. 8in.x.usFc,mon.iftup«- 
fff» g ;jiioi fufpiCDbant aenuil:!ri. la ^Hi auUncdll 
%,rt^,i ctajit fraires puerf ( Diunyfii, yt rtgnum diuiili 
^ttctcjuHr. uy ■ 3i6 IV STll Vl 

loco i Syracufae pofitic fmt, oflEndS^ 
aliud tiHUum nuxiliwn Jvfjnjfel , qusm V. 

4 binfaeiiiat , guas^ 'pji ^* fatiantur "*, .■ 
fealitir domi, alitcrforis belia tr.aRarL 
« fela auxilia fjji, quite " fetTtae ■airet fa^ 
rijlritit: feris hujitm eliamfiiii^'^ v^iriiui^' 
^ejicientibus fuciis 1. &* »dit '4 iiutumi £1 _ 

^ ffV extcrna auxilia Hreyinjpicieiiliius^^. Hat-iK 
tedire, quodvrbesiCaJleUaque Africaenon . 
tiiiHae '*, 'inn in monliius ptjitacfnt , Jirf it 
niscamfis.Jiae vUis mutiimtntis iaceiini: i 
tnrics meta 'H excSdii facile ad billi fgei 

6 fcrHci '!> ^^^, J&riu i^iVdr CnTtkagin 
eb ipja jtfTica, quant (M Sicilia exatfunl/n-i 
bellum, cviluraqiii ^' aiixHia nmniunt adintf 
vniim iii'bim, nomirie quam ofibiis amplitireM^ 
& qu/rs non aitaleril virei indi fmntarMm .i 

7 AVf ^* in repeitiino Peeneriim metn, mt£tm S ftain. 6 AEatfiocks fjplicai. 7 cDivi'bi Syt»i 
■slii. B eaiicmnHU.quac, 9 Syracur*nt. m aCir-.l 
thsgincnribuijin oblidione vrbii fuac. 11 quae iiu(ilii;V 
daceniuraTiribus & poicntia pairi». ii p<;ffues. i^J 
flab iplii lodidcficcieni. 14 prQpicrDilium. ifdt&^ 
deianlibm, quaercntibai. lA drcumdsiae, inunicaElf 
17 Trbei. ig cx metu deaaftaticinii. 19 perruidi^i 
pcidnd, allid. jo DriiurLtmeffc. ■n & forc, vtC0B>B 
cnrrani. aj quaetrbj maiortni famain habeat , qBafll» 
•luMern reslcnr potentiaai. J3 flt ft, Agathoclfm fi' 
hiivrbibosrobuf &:vir£s rnas, (imodo W 
n liitisviriujn Ci^cumhabeit;, i.^ nec m N^ ■1 uuiiatcui icpicc, w(j ^ud'C nuu l'uii« ^ 

• ocnmbus, quam iniiifinr f.iit »». Itaq^ic 4 
slliiin adiicrfus enm Syraciiranidccrciiir- 
11 dabicauit, impcrium djponeret , an bcllo 
et. Scd amilitibus prnedam & vrbis di- 5 
cm" fpcrantibus, defcendereij in proc- 
ogitur. Vi6liis H, cum itcrato non feli- d 
rtunam tcntairjt, leoaros ad Syr.icufaiios 
fpondens '5, fe ifepc/ituyu?7i tyrannidem ^^, 
utttrent ad *'«/*?/, qu:huscum fiji de pnce 
•ret^^. Inquanircni miilbsprin^.ores,in 7 
retiiiet ^9 , aique ita inc.iuris omnibiis 20, 
cquamhoftile mctucuribus, excrcifjm ad 
im ciuit4tcin mittit* l-it igitur in ipla S 

vrbc rbum, C acc..pit. 7 vitiacorpoiis. 8 cni- 
c a^it. y taritiuam pater, qui l:beres imiv.ori- 
Altigat. 10 captiiiis. 11 noii tam cr.ntcnjtus (i ^^ quutae , ad Agamociein detecerrt. tktlM 

i ■ ^ (lipendio 40 vi£lorein iaflruxere. '■ .! 

I ' 35 innotefcit. 36 occupamt cnioiot. | 

^ tur. 98 intanco, eft datiuHS. 39 quibns p 

y ' AOttaeres&BOHumixnperiuBi. 4opeciinidi« tc 

CAPVT VII. 

l TTlsPxjcnorura malis^ ctiam dclctus in 

J-Jcum impcratore excrcitus, velut ( 

' 2 aerumnarumcumiilus^acceffit, Nam p 

fc(^ionemaSialiaAgathoclis, ia ^bfidio 

raciifarum Pocni fegniorcs 5 rcdditi 4, i 

I , tandro fratre regis Agathoclis occidionc 

, J nunciabantur. ltaquecumdomifori<>quec 

fortunaCarthaginicnlium effct, iam non 
, tariac 7 tantura ab his 8 vrbes, vcrum eti 1« ""•."'"»r»m >,7'"™""'"s •■> 

•6;'ni"o„„„, '"•"™i;,„„,,,,j « 
^«o^-*n 'Si,, ' I"^-^-":.t„ iii„,, „ 

^USefl. ..... °'OrOaI)n„ . ■ 

"'""■wso-j,'; ^,^/"'"™,™,,,: 

'• iniItft^7~Tr _ dt.'i( 

■"'srK^^^sr^s' 
"""^'»'*»Si^„S't-S ' 

5Q de ifz_ I VSTtMI •m 

ddiiaiemciuiumtuliijadco vtdc/uni3 
vcliitide tribLinali , iii J- PoenorumfiM 

locionarctur 3*: obiedans iliis, nuncfl 
Jiilfayi affe^ali regai iiiuidia circam^t 
wiiic Gifgsnif hinocentis exiHiim ■■ nune m 
tem patruum fumn laclia fnffragln, qin 
demjodm iUls-iSfacere , juam 3^ bg 

jirif37. Haeccmn intniximapopuli < 

VocirciatuielTct, JVcKrpiratiit, i 

;o dcpai^bulo. ;t contri. jivtAnti 

pnlitni' ?] ^rop[.Erfsiriininiiid'iain. ^4,( 

"^ jf ciuil-ui fm). )6 pociiii quam. 37 itet 

58 £riefeiii.ia, 39 dixilTet, ' 

CAPVT VlIL 

I TNtersjAgartiDclesprofligatisin Aft 
Jtradito Artliagatho lijio excrcitu 
lecuHit : nihllafluma in Africa cxU 

fi ampliusS/racuiae obfidcrentur. Nain 
cifuin.Hami;carcm, Gi%Qiiis fdinm.iio 

3 aPocnis milTus exercitLis fuFrat. Statir 
primoaduentueiiis4,omiies Siciliae vrb 
tisrebus?, quasinAfricagefleraf, certat 
traduiir ; XqiK ita, pulfis ^ e Sicilia Poen 

4 infulaeimpcriunjoccupauit. InAfrican 
rcucrrus, (ed.iione militum excipitur 7, :> t Cum omiiia in Attica dtunftauiflet. 9 

iboliriilionem vjbis Syintiijarum. 4 qmnv 

Agathoilcj vencrai iii Sitiliain. ! poftijiiat 

nmillssm, S CMin pulfi ciTsni Canbagjni 

fcdiciouem «iiiciiin iimeiiit Agstb«d«s. fc J ^rf"- ■'. "ZfiZ!,'' *'' '"■* / 

V'*'!«'io fili' °»*ro/«,a., '" 

KUc co TTOf.jni, 0.J- 

V *,",/S"'"'«i iv,';.'""i* ' 


"" ^*"M ,■„(,.,,*''' -'■''c-ff.lerj,.', '° '"'- 

.•'-•""..irS-''-''"cit*- ■.« 

'■ " li.S .'"'"'"«.C?','"" 
'■""■•■*.«,;e4;j.«.,..>,,«^ r 3^f IVSTtyi 

CAPVT VI. 

« 'tNCerhaecCarthagrnicvifes lanto i (ucccJEi 
■inim Alexandri Magni cxCerriti verentcs cw Perfico rcgtio & ) Africarrr vcllet »fiungere,ii 
tuntadrpEEuIandtK 4 eins animoa 5 Hamilci 
coitnoineoto Rhodamim, viruOT folertia ^ fai 
a dizqae practer caeteros iaCtpKim. Au^^M 
eaim mEtum & TyrBsvibs,auftororigifiis fi 

3 captaS; &AleKandriaacmuIaCarrhaginij,i; 

4 miiiisArricac&Acgyf)ticoiidita'0:&(elicil^(< 
_^is,apuii (]uem nec cupiditas.nec fof tunavllffiiK 

5 do tcrminabantiir. IgitiirHamilcarpcrParFiien)( 
nemat!icareg.isoljtcnto« profitgirtfileadregel 
cxpLiirum^patriafingicmiliimqaefecxpeditifl 

€ nis 'j oliert. Atguc ita confiliia eius explof» 

tis'4,mtabe!lis!igneiE,vacua defupe 

■ y cU ''iCiuibiuriusOQinia peirciibcbat. ScdCw > 1 Proprertantoi&isinincre^bilMructcffitfyt 
citacemqiie. 3 AlEiniidtr. ^ eti^. 4 axpilifln 
^Ds. t ammuni, canGli^ 6 f rapteFfuaiuindiiftiiMt 
7 eKCellentcin,(cl<:b[cmw 9 qaae vrbicoaiUdeciifiB 
ihsyintm. 9 abAkxandroocciipaifl. »o abAktrt 
tlr^ii. ii cum Haniilcar imptiraflet «dlEunt (/fMfiM< 
adrtgem, 11 lc.Haniilcarein.qui tKpairuS dlel, ( 
iiibi;tio qiiod Alenntler g^reici. 14 cuni Hmiill ' 
ioni;iiiAlexandtiiiipli.rMrei. i, quiliiHtsbflliit: 
ulcarceranijCxiBiiulinluifiiiinGrac.fiiperindnxrEr 
,1B. XXI. CAP. Vt. J47 B regis •* reuprruui '7 in 
regi vendiwfrec 'B . tion 
cuniuiTi, verum etiaminoido & crudelt 
9, necaucriuit. 

LIBER 
• jfifi tvstirjt 

ciuitatcs Giatci noiiiinis Italla f 

e (floresti q(io()ucri.ior. l..i;canosbcJio T 

$ pjctmcumiiis, aeijnislegibus.ftcerant.^ 
feritsi aoimormn erat, vt ncc originifiiit 

7 cercnt. Namqiie Liicani iisdcm'Olegi5l 
rosfuos, ijuibus" & Spartani, inflitU5it 

g crant. Quippc ab iniiio piibcrtatisi»,*) 
intcrpanore^bcbantur, fine mininctt<l 
l><), rinevefle, quaminduerent, velciiiii 
rent; vt aprimis annis duritiae 't paTCiAI 

f) (juc firie vllo vfu "5 vtbis, affilcfctfrent, ' 
iiispracda vcnatica i*, potus aiitlaflis,aii 
tinmIiquor'7crat. 5ic ad labores bellto 

lodutabinnSr. Horuni i^iturexnumeroqii 
gintaprimoex agris fiiiitimorum praedan 
(i '8, confluentB '9 deindc maJtitndinB, 
lati '° pracda, cumpliires « fafli elTeirf) 

II ftas " ngiones rcddebant. Itaque &i 
qtierdis ^) fociorum Dionyfius Siciliae tyi 
fex centos Afrosad compcfcendos eos m 

js^uorumcaftcljgmproditumfibi ^pcr Bfi 8 ci^ndiiorci. 9 liii.aqatbiiacainin coarlit 
iD ad.iinitaejEdeni legca. 11 iiiita quai legei 
SpmaailcilelMintiiiAiiucre fnQi libcrus. iiailb 
tiac. ij lcriiDni)n> if dnrae vitie. 11 cDnftel 
ifi ^jamcapicbant ia yenaiionc, 17 pura i^ 
qui Ijliti cisn^ [9 dcindc ciini plurcs faii rele g 
itnt. ao cum a priu:da ■llicercnlur. sl plni 
BJtre. £3 pcriculoEii. s| IJKfiiu r"f/uu pC ttrttnt ; iWtpe cioitSfem» 
jradopiuionsm^S nouae vihh pj- 
funt s* BnjiEiosquefccK '? neirti- 
fCflU«u(it, Primiim iilis =8 cinn 13 
inis Tuac aufloribiis, billum futf, 
eai'9,cum pacem aequo iLire i° j^ 
isfiQilimosarmis rubcgeriinl, t.lri. 
breui coofccuti rim(, vt peLHicici- 
lus habcrcntiir 3?. Denii^ue A!^'^ t', 
ri, q<ium in aui^iliun) GratCJiuiit 
3 magno exercitu , in Italiam ve- 
libns coj-iis ab liis delctus H eli. 
irumfuccciTuli fclicitatii jnceirii iS 
i finitimis fuit. Ad poftremum i^JJ 
diDclos, ^e ampliondi rcj^ni^ Sir< 
traiccit J^. 

.6 cxftiuxcrnnc, ;- i.nn »nmcn. 

aj cUini-L--| ■ :■■■.■■ ■ ' 'i 1 ■i;l-.i. d,.i.enL..l.. ,, , . 

Ji. !I ptl iM>-.i 

CAPVT II, 

lentiis opiuionii cii; 

m, focietatem amic 

Qiios Anaihoclc 

.ctcit-iaitrjiiciJ vidc 


tcouci-.ffi^ 
iamqufi pc 
ad cacnam 
ent, in po- 
fleriim 


iiicffl & famw dc ei. 
tii.«./fn.A c(iJ0.-«n. 

-i.-iJim. 

y 4 


bllmitqjme. I I .1 
jf» IVSTINI 

vtSt/fue Viffores infeeuti At^Jtnt^ ^^Vk. 
V^bis ftiae obfederlnt. Omnibus igttur forti at 
/initfio bclIuf7J rtjcufidum 4> y quo 44 millumaii 
pojjit aut praemium vi^orihus vberius, aut* 
monumentum 4^ illujirius dare. 

42 perfequuti, aggielll. 45 ircipiendum c 
omnibus. 44 fupra quod beiliMn. 45 bcihimi 
fcpulcrura. 

CAPVT VI. 

1 TTls quidcm adhortationibiis animi mij 
•*- -* crigebantur ^ : fcd terrcbat cos portenti 

ligio >,qaod 4 nauigantibus cis fol defcce: 

2 Cuius rci ^ rationcm 7 non minorc cura i 
quam bclii 9 reddebat »o,afIirmans ,./7, frius 
proficijcereutnr , faflujtj ejfet *' , credituru 
adu€rfu?tj ^j profe6hirosprodigimti efjc : nutie 
egreffis H acciderit , illis ad quos eatur po 

} dere ^J. P(?;t(? defeflus ^^ naturalium fic 
feittper praefentetn rerutn Jlatum fttutare: 
ttiiTjque c£e '7, jlirentibus Cartbi7^ri;:iejjiun 
bus^ adueyjisij^ue rebusfuis cottirnutiitiuietn Ji^ I txcitabantur. 2 n)iraculi,ominiaCoclcllis. 
tus, vencratio. 4 dum, cjHoniam. 5 oblLuratu tlB. XXIII. CAP; nr. 371 racit fnteiicflo deindetempDre, legaiiab' 5 
;is rociisvcnerc'', minciantc!,RflmdH/r)'fy5?i 

fyikdititinmqsefufurajn, nifi fuiuiniiit, 
lam ambigoo 7 periculo , incertu^qiic S 
^erct: velqiiibu! prim«Ln fiibu nirtt. in 
nque proims 8 ccHirullabat. QiijppiJinftaii- 7 
» liinc Cartliaginicnftbus , inde Romsnis, 
uloCim videbatur, cxerctfiim in 1 taliam non 
cre ; pcrieulollns, a Sicilia deducere ; iie IM 
5 iion lata ope r' , aut hi '' defcrci arait- 
tur. , In hoc atfta Ij pericQloriim , tutiin. S 
50rtiis'4coneiiioriim vifusefi, omiiibiitvi- 
dccernctc ''inSicilia; &proffigatiB'*Car- 
niql^bus, vi^orcm^exercitum transponere 
liam. Itaque conrerto '7proelio, cumfii- 91 
rfuiirtC, quaniam tameu a Sicilia abiret , 
. -. i.aa lugcrc vifiis ell ; i^c -ropterea fodi abia 
lcccriiiil; & imperiumSiciliairUm citp ami- 
lamfaciieqiiaeficrat. iednecinlialiame- lE 
feliciiate vfus, in Epirum renertitur. Admi- 
S7triasc|.uc rei cafus, inexemphim fuit <9. 
Nam 

j ad Pyrrhum vEntiuot. 7 in t»cti ilBbio & in- 
S conliliuiilcitplt^d vtrostjae iuusiidoi , vc! .' 
le vrtuintjiie upL^ndcbsc. 9 duiu ex vna par- M 
rhum vrgcbantK.oinaiii, & ei alteta part£ toc* 
□ Icalici focii. 11 (i non acciperentauxiliuni. is 
ijaiixietaK. 14 confiiiuni, Refiilucion. :; hul- 
liTC. iG CcaDtingeret,vtCarthagiuenI(MexEi~ 
dlereniur. 17 faflo. tS pro iis, qujEvicerai. 19 
meretur canqiiain cxeinplum linguUtC' 

q_ 6- 10 fii"r vrbc anccps 'i prOLlinm: in.]iiooppidan« 
titadtne fLipcrantibns'^ , Dioiiyrmspeiliiiir : 
cum oWidionemaroi? timcitt, ccim omniii 

g flppjrauii}ii! 'taiiaoipiofug't tacitiu =' 
a LociCDfibas focib exccptui ^f, vclLit='- iiu< 
g;njict, -ircem occupat « folit3mqiieS7Xibi (i 

lO tiani rxercet. Coniuges principum ad flupi 
rapi^Siubcbat : viiRines ante nuptias abduCC 
ftupraiasqtie fponfis rcddfbat : locupiailTii 
^uost]ue-9»iitciiiita[c pel.ebat, aut occi<ii 
ptrjbat.bonaquecororainuadebat 30, 

II diudaiiiuTQ. s: iiihcC)iroetia dum icillll 

fToptermultiiudinein, liipiiibaiitnrhoR». ij lii 
cai[c. 34 clanculiim. ii iii vrbcm [ccepiiis. 
quifiin cavibeiuic quodiin fuo. 17 confue"™ 
pitvim. ly OBiJiel. jo ocCHpat, iiliiiEcii 

CAPVT lll. 

X r^Eincum rapinae occ.ifio deelTet ', vtiiu 
■■-'fjin ciuiticcin cajjida commenio * circ 

I vcnitj, CpmRheginorum tyranni Leophd 
bclo 1 Locrcnfes prcmerciitur, vouarant f , [ 
(!toie5forent,vtdielcfl:o « Vcneiis virgin&i 

3 as piollituerum. Qup 7 yoto iniermifro, cu 1 Cuni ve 


■nmn 
it. , 


iyrjii,msRegi 

• ' ■iiMiai jcj cadam. 1 pcr tiMidaca jaa 
pe[illudb°l>uin,quodLCQ|£ 
.ittrcbat I.ocTtnribni. f Lk^^^ 
lacBrttnt Veueri, 7 ^uodyi 
8 CiOn\.«««at>». 
lultij dicbiis aiiiciC. Ob quam g 
rarpicurn adiiioiiitus pat£r, 
j»' regnum lulanli poitcndiF' caiiebant '!, 
fclumi* Kcol ij>ir ", omniqne Oudid ad fpem 
gKatij,quae.proinilIct)jtur, inll:t>iit '^. Ei- o 
Wn lui^i? imcr coaEguales difMmi, lupus 
iiaTi, Wtuiba piitroniTn ifpente'8 confpc. 
i ^ripiiit; . Adolcfccnti qnoquc prima bella lo 
gitiis.aquila incij^pEo.nofiua in haHa con- 
ff Qiipdo(lcr,tLlm 'o, & confdio cautiim ", n 
tanu'.promtum .»=, reeemquc futarum figni- 
W.. Denii]iic.a<luerm5 proucicatorcsraepe 12 
nauit; femjwrquc- vifloriam reportauit. A 13 
rliorcgeViuJtiimiiitiribusdonis donatus cft. 
:hri:ud6 ci corporjs jnfignis, vjres quoquc in 14 
lineadmirabilES fuere-: inaI!oc|uioblanc]us-), 15 
cgoiioiuflu!,inimperiomoderjtus:proi-fus'+ 
ihileircgium,'I.decfle, practer legnum, vi- ,-in «liqiiavia, ,vtmorer«ur. 8 & qui al> omni- 
tioininibuscorumqi(c auxilio4i*i r<|j^ii!. i| cum 
.c, quod apet-ciica iaccalem humi puerulum coa- 
irani. . 10 pcrrefppfifiiiii'. . 11 1 irufpicci. ii in- 
rii praefignificari. . ij . dicebant. 14 infai^tcm 
1, . 15, itcipit .id fe. . iii.educit. 17 in feiiol». 
IX inproaird. . 19 .ciiin. Hiero prijiiim miliiiini 
et. . 90 prodigiiim.omen. ar cautuin & priiden- 
Ebrehuoc re£eoi infnit conlilili. si foiitm, aU- 
1. 9) tuit. 34 vi^M ndco. 3} vtn Kamiglicbiii 
iitMia. Q 7 LiBEK 
dtlLtaiemciiiiiiiri tulitiaduo vtdefuffl^ 
vclutidctribiinali, iii 3^ PoenorumS 

10 cionarctiir 3*: obicttans illis. 

fiil^a 5! affefiati ytgsi inuidia circutnm 
uttni^ Gifgemi i» nofeiuis exiliam ■■ nutic U 
reni pxirmm faam tacit» fujfragiit, 
clemfaciuki illisj^/ncere , juam 3* ban 

[1mVJ7. HacccLim inmaximapopiUi fi 
TOcireiatus clTct, lyexrpjrauit. 

;o de |^ai4bulo. ;f conlra, ]3vcrt>*ft, 

pnliun. ;] [^ropter&lliininuidiani. )4.>ij 

"■ 35 ci«itii(fiiij. 3« poiiLiiqnani- 37 6"~^ 

3g [iTKfciijia. ]9 diiilTet, 

CAPVT Vlll. 

I iNtereaAgathocleaprofligatisin AfrU 

■^tradito Ariliagatho liJio esercku , m 

' recurrlt : nihilaftum » io Afiica cJciCB 

S atiipliiis Syracufac oliridercntiir. NllH 

cifuiii.Hami;c3rem, iDirooiiia fi!iiiiii,nf 

3 flPocnls niifTus cxercitus fuprat. Starii 
primoaducntneiiiS4,OLTiiiC! Siciliae yrl 
tisrebuil, quasinAfricageflcrar, ctrtal 
traduijt : atque iia, pullls "^ c Siciiia Poct 

4 inrubeiinpcriumoccupaiilt, In Africai 
reucrfus, ftd.tione niilitum excipitur 7 

"" 1 Ciim oiniiiainAtVica .leih^rtauifltt. a 

sli cJ^ridiDnm v;-bis Syv.ii.iirJtiiin. 4 cjutm 

< AgathocEtB veperat in Sit.iiiam. i pDftqua 

1 rjntilhs rej. 6 cum pulli viTcm Carthagin 

/ fetHiioaemniiltam mim ^•lVi\»'.\%i, 
XXrV. CAP.t r.3 377 

, /■■ 51 fbilgaytl, In. 6 
BOequidagcrct; fi ^7 mitKret, deci- 
inmitlcfeiipiouocare-^Jrabi- 
fc crudclitatis timcbat, itaqne plos ^ 

Tirearbitrabatur, mittii ex amidB 
bnein : quo 3* perdniflo in Jaufliirnijum g 
lnin, veierrimaejJMacedonomteiigio- 
nieusfiinitisinmanus altaribus, con- 
ErimuUcra^^ , & puluinaria }s d.o- 
udilisvltimisqueJ* execrationibus ad- 
mctrafdt mMirimoniiim^crorli pettrt, 9 
t^queJeeaiBrtginam: negue in ctn- 
iAr/ iT fiiii/amvxertnt^a/kWiqiiiim ^ 
Hherti babitarum, ArnnoepoftgmmlO 
kiaeft&metufolutaJS, ipfacum fra- 
iitur: CLiius ¥f vulius, & biandieritct 
ifidemnonminorem, quam iusiura[i- 
litterent, rscUmante 40 ftolcmaeo lilio 

fi» 

itor. 14 VtrvrHiftkm^tii. -^ PtoUinaeut 
iit. 57 fi.arbiiiuui. :ii timcbjt, iis hoc 
itris ipfjfalkietur. ag incitirc contvl H:. 
;t>iifuit. . ji Aitinoearbiiiibaiiir, fe fjciUut 
'gcrellberDifuuiperinairinioniuinineundiin) 
naeo. . Ji qdicuinperduftiliefret. ;; qnod 
im abintiquiHimis Macedouihus fumma re- 
tnin ruerai, ^4 iin<igincm louis &aUonifB 
;f Ki^M , in quibiis polii^ er.iiicliinulicra. 
rcniJi,liimniai. 37 fir.oiii. }g Iiber3it.;9 
.0 quamuiifubmiiriHionioliDc fiauiiem oc- 
■dicebatfilius.. 

1 Et II iLifccpios rdinqiii jn c^elldte lugcbat. 
luccregia 41 omnis 44, aiTillcritJum S-t 
lam cruddis difcidii 4J iinplcta , ref^ 

13 Tanclctiifiuem lacrymii necellitas pioleftjfe 
jroporult, &inors rcgjs profkircentes (ilialj 

IJquiitaeft 47. Dum haec aguntur , Carthj 

ienfescognilis 48,quae inSicilia agcb^rtMj 
c^ifioncin tntitvs inTulac occiipandac oatM 
exiftimantcs, ma^iis vitibui eo43 traiiciiq 
^ Btultasqueciuitates fubigunt ;>, ^ 

(4: iUe lugebat.qiiail tii, cjiii geniti eJTcDt ad i^ 
celSanii, relinquereiiciir in pauptiMcc. 41 ^ 
( , 44 toea. 41 obiam crudelcm (l>l<:i:irum,.A^EJjl 
I iuiicrii,'dilVeifiii. 47 Ciciiiti ruii. 48 canw 

fcnr ea. 4? in SicilraBi. jo nauiEant. {i n 
l!ilbruui[ioieIl»(in^ 

. CAPVT iri. 

I X?0 tenipore & » pyrrhus aduerfus Roi 

a l-^be!Ium geijbat; qui imploratus a Sic 
aiixilium, ricuti^cJiaumeft, ciim Sjracu 
nilKt, muftasque ciuilaics fiibegifTet, rex & 

g fuutEpiii.appellatur. Quaruin rcrum ic 
lelaeius, MclcnoliiiDSiciliac, velut 3 i 
(namfufccptus 4 cx filia Agaihoclis regi 

.4 Alexar.tiioautemltaliacregnuiii delbnat. 
baec,raultafecunda s proeliacum Caithaj f I Eliani. s queinadmudiini iam appellabcti 
£j;iri: ; SUoHcftinairegnumSiciliie. tsiifuuii 1 
aaiim. 4 gcnitHft, n«ui. > 5i.\iw*. ^ 
CAPVT I.. 
nGjthoc!«rex' Siciliae pacificatus 

aitkiasini^iinbiis , . panem ciuiuitmn a 
Sd\iai^ viritim diiTidcntem arniii fab- 
Dcin quafi an^uais 3 in[\>Us Kiinhiis 
Budcretur, ciiiuS' iiHperii pariffiii primis in- 
crefncntis ne fpecauerat q.iidsm, in Iialiam 
tranrcendit 4 ; excmplum Dionyfii fccuiiis , q'ii 
intiltas ciiiitates !ta'iae fiibegErat, Prinii igi- 
r.irholkf illi S Brutlii fuere, qui & fo.tiffimi 
^m, & opuIcntiiTimi vidcbaimir, fimul&ad 
SiiLtfias viciiioruin ^ promii. Main 7 miilus 1 Cum recifn^ipaccin. n quDniam illaE ciuiiatci 

lerminDi. 4 pi-ofeftns eft in llaliam CHm exer- 
, ufi (lunqmiti ■nici piitaiierat iniLT iiriinj for- 

r Tlij, ii.cri^itiinta , quoil ilinuaiida dc occufin- 
i..lijiT hi^ptriij rpem ihberti hjbcri:. ^ !\'j^Jt\\u 
rt ti\-mii iuicnndji. 7 nnin Bruttii e\pu\i:i5v\ 
ciuiutcj Graeci ncmini; Italia eKpiiteriinfl 

5 aorcsS qiiotjucriio-. Liicinosbello victtailt,"! 

g paciincumbis, acqnislcgibus.ftcerant. Tl 
feritas animortim erat, vt nec originifQae?p 

•j cerent. NamqiicLucani itsclcm'o[egibus«S 
rosruos, cjuibus" &: Spartani, inftituereft 

g craut. Quippc ab initlo pubcctatis", in u 
intcrpafloresiSibcbaiitur, fine minifterio fcni 
ii'3, fiQeveflCj quamindiicrenl, velcuiiflCld» 
renti vt aprimisannis duiitiae '< pardmoiiitf 

Q qiiE fine vllo vfu. '! vibis, atrncfccfrent, 

his pracda venatica '*, potus ant laftis, ant ioi 
, tiumliquor'7erat. Sic ad labores bellicos « 

io durabannir. Horum i^itur cx niimero quin*iu| 
gintaprimoe.t agris finitiniorum praedari foll 
ti '8, confliiente '9 dcinde multitLidioe, foM 
tati »° praeda, cumpiures " fafti elTenl, itt( 

II ftas =' regiones reddefaant. Itaquc fadgiiti 
qucrelis =3 fociorum Dionyfms Siciliae tyrannu 
ffx centos Afrosad compcfcendos eos mifcrat 

IS cjuorum caftdlum pioditiim fibi ^per Bruitiai ^hllU: 8 condjcores. 9 lul.BquibDilainen c 
lo ad.iDMiaejidfmlegcs. il iuita (juai „ 
Spirtani folelHnliiiftitsere fiiQt libcrus. ii adolefixii 
ti^ie. 1} lenioriini" 14 dmaeviciC' i! conliieiiidilC 
■ fi q iinicapieba» in veratiane, 17 pum ii}!» 
qiii I jliticidr.t. Ig deindccum pluicihil feleaf 

10 cum > prdedi allictientiir. ai plnrtl nft 
;2 pccicuia&i. sj Cicgiiu [igatlu pu^ ' 
34Lmaois- i- , "' ''*3 
la. xxm. cAp. I. 

txpugnatierunt ; ibique ciuitafem, 
[ftiisad opinionem*' noiiae vtliij pj. 
luetunt =* EruEiiosquefces "^nomi- 
jerunt. Primuin iJlrs ^S ciun 
|,0*iginis ruae auftoribuE, bellum tujc, 
ia crefti '9, cum pacemaequo iure 3° 
>5 finilimos armis fubegetuni, Mn. 
e opes J'breui confecuti funt, vt pBinicio- 
Bi^Ctiam regibus habcrcnmr B. Dentque Al;-- 
Mider rex Epiri] qituui in auxilium Gratcart»ii 
j magno excrcitu , iii InJiam vc- 
nomnilius coj-iis ab bis cJdctus 14 ell. 
IgaiefcritascorumfuccefruJT fdiciiatj^ jiiceitfi i 
l^tcfnbilis finitimii fuit. Ad pollremunt 
is Agathocles , fpeampliandire^ni,e3U 
.Ciliaiu Itjliamtrjiccit 17. 


c^a.i: «fJiisSnittiii. aj vim- 
jEs^^f-iilnc vlf>>iri.iiFL . . 
Rtttn nmm. ;n ai.ij;i. 
Wmi. ^i timcndi,{i-.:iii Lil. 1 . ;; j 
Mninr. 34 acciias. )! pcr fwi:i;ini.-Li 57 e ibits&d CAPVT If, 

IRincipio adueiitusopinlonrs ciu 
legatosad CLim, rocieiatcm aniic 
.tes mifeiunt. Q^os A';3thaL;le! conciLni», I 
mque pc 
ail coenain 2 lUiitaios, iifiexercit uitraiitiJridcrer.t, in po- 1 VfOpieropiniOnent & 
'Binttii COniciH in limorcni I. j^inodtxfi:- ^< 
5 gtubimr*: 

lium nqpDtehiqQe.^ dSI$i _ 

mprtui viadicantibiu % oAtxaf 
6 regnum nepos occupauit. Igitur.Aj^ 
cum morbi cura , &.acgr]tudoguuiQltS»^ 
& intcr, fe ^ltcrum altcrtus malo ?^^ 
Ipcratis rebus . <7> xxorem. fiiaiir. Iksittbfll 
Cosque cx ea duos paruulos cum omBi n^ 
familia, regaliq*, ihflrumeQto^i&Yi^Bd^ 
him ncmo.rcgiun.ditiortfmtJ9,' 
fitos><) Aegyptumi yndc. vjcorem ■> 
tit > tifflcnsi ne pracdonem xcgni.iSii,^ ^ 
.-^^ 4 taAdem. $ c«m ipfit^ndcnflet^ditiipf 
Uruin; quam ille -7 impu- 
r;. ^o6end0 ^tfe^") ««» g 

imtils foriMnae ri.l£efacie- 
' perhuhfpirhm fui emlu- 
yrilu! exdperitV , ifex- 
'qaiid,p]-(ifel!e fe- t^ , ne- 
fejalti}'i i/eiifite piitalh H 
s- parixuii, 'flcbili ' vluJatu q 
fiebant, - Ek alccra patte 
ipliusvirura '37, orculisfj 
ftjiis^S-lacrymaB.mifera 
nt hi 4° morieniem pa- 
>s: hi^tdifcciruruorolitu- 
diucm atu g."] 

itte I 

f.- J 

ra- 10 > ^ oftemacciperent hepotem A- - 
.nijuain praedo Dccupaaerat. 
recaiaeft. - 34 ne Agaihocli 
ilas.vlab vxoie c|uaque de- 
ausfueiitpsrricida. ■ 35 cru- 
ncpoi. ■ sg pcr nuptiis. 19 . J7 qnafiipla ampliuj eum 
thoclii. }9 . cominif«:w,io'h& - 
tugtbui. 
n ad doineftica 
coniierlii, inridinsquc Arrmoac forori ruaeit 
ilniit 3 : qviibus 4& filios eias ! viu,& ipfamfiesfi. 

3 faiidieae vibis poffcllidne pnuarit. . Pnmui ^ 
dolusfait.fi ■ " ■ " "■ 

ptterc: ^litercniiif adrororis jilios, qiiorumiQ 
9 gniimoccupaucrati quam B coneoidi 

4 pcraenire- iion.poterat. Sed nota 9 'rcdcrKl 
PiQlcmaeivoluntasfororicrat.- ltdC|UK non 
dtnti msndat-ta^vil/e.fe n cutn fiHU tiM ^^ 
gni CBiifbfllum'] iungere ! : cnm quiSut 't 
iikBfearmis 'l'cenl.ei»dijji, qaaniam^^ eripenV 
bisregnum; fed^tfadiilfacertfu' 

5 lel. h boc '9 miltcret^ar&ilruni » ' iiiriiiWM- 
t/i : jKo '^'i praefenle apMd dees pftrhs , f^ht) I 1'olt^i VELO PtsUinaius. s nbexcernii haftibu. 
3 fiiiiit, parat, 4 per cjaji iiifiiiiis. 5 fororilYiue. 
e fiuorcm. . 7 per aiiiotsm fimiiUlum, 8 qii«n p«' 
fLaHdtni. 9 noiierat. lo itiiiite PtokmaeiLS-iadi-- 
CBiforonfuacquicLdumeii non credebit.-. 11 piol 
maeLim. ii furoris. 1} comniiinBinenl. 14 fiKi 
ij bL^IIam hBfleiiusgcfllirc. iii qmfi funaflFj. -*iw 
ItL. is rcdruamiiitcntioneLii&volmitatenifiiiffeJrt*;, 
vt ipfis reddcretregniLm lanqajimddnunir 19 *A^, 
SEendHm.hjncinrein. aa foror. ai teltein,qiu«rfi- 

rproris noniiue praeftjrel. & a fe , Ptolemaeo, inu 
>.«ccipi;re[. 33 ia cuiuf arbitii prieltBtii. CAP. n.rr 3 77 

! liifecratioititiii^i, fi ^i Mlgarel. In- 6 
fcSArfinoetjuidagcret: fi =7in'tterct, deci- 
nriurio: rinonmitieret, piouQcare^^^raW- 
«rnae crudeliiaiis timcbat, Itaqueplus 7 
Ki°iquamfi!ji tiiprns, qiios 3'matrunor)io 
ibtefluratn fe arbitralaator, mittit ex amicis 
thodionem : quo J» perdtiflo infanfliffimum g 
tlemplum,vcterrimae)3Macedonuinieligio- 
^[olemjeuEfumTJE inmanus altarlbus, con> 
tnsipla rtmulacr33t , & puUiinaria 3^ d^o> 
I', inauditiiwltimisque)* execrationibus ad- 
•^ftfn^afJt m^iymonmm^Qroyis pttt^t, 9 
^atHramgutfeeamrtgimm; neque in cin- 
dJanl eiui 17 ' fe alism vxorem , alhiue, quem 
'tiui, liitroi baiilarum. Arfinot poiiquimlO 
«impletaeft&metufoIutalS, ipfacum fra- 
:olloquitur; cuius }9 vultiis, & blandiei^tet 
[i.cumfidemnonminorem, quam ivisiuran* 
1 promitterent, teclimante 40 rtolcmaeo filio 
fiau- 

tt} foior, 14 Ver-a'il«fibii»ien. ;j Pioltiiiatui 
36 eiat. 37 fi.«rbiiiut>i.. :g timcbjt, iic hoe 
unofi^trisiprjfallcrnur. s9 inciurc contvl fc. 
Ti-D libcrit fuii. . ^i Ai'Iinoi:a[bitiabatiir, fe fnclliut 
eprottgcre Ijberos fiioi pCTinainmonimn ineundiim 
Pioleinaeo. }j qiii tumpcrdiifliisefret. 3^ qsod 
>Iiim iam abantiijuitlimis MacedoiiiHus fimmia re- 
inecultninfuttac. ;4 im.igintm louis &aiion]fB 
■um. ;) Kiffi» , in quibiis polita tr.ii;tlii(nilacra, 
ler tXtremJt.fumniat, 37 firorii. jg liberiii.;9 
:U. 4<^ quamuisrubmaitimonioliDC fiauittmoc- 
»n efii: diceb» filiui. . STlNt ;_^^IB 

'VT iir. 1 CAPVT iir. 

1 'VrVptiac iiiagno apparatu, Uctiiijquc 

2 A^ Lim cdcbrantuT. Ad i concionem i 
vocjto excrcitu, capitifororisdiadeniasimpoo 

3 regiiiamque cam appdbt. Quo } nonunri 
laeiitijm effura 4 Arfitioc, quia, guod i mon»0 
fimaclii prioris marici amHerat, recepinel, Vm 
TiruminviiiemfiiamCadandrcaminuiratjedw 

I"* 4 Ti-bis cupiditate fraus ftruehamr. Praegretra^ti 
turvtriim,dic[g9fcftmnvrbiin adueutum eio^ 
' indicit^domoSjtempia: ceteraque omnia uoftt 

5 ri iiiber; aras vbiquc hoftiastjue difponi : fiw 
<]:]oq\ic fiios, Lyfiinachum fexdccim annoi ai 
tum, Pliilippum trienuio minorem ", itrumad 
forma iiifignem, coronatos occurrejre " ii^ 

6 Q^osPtoItmKUsadcelAndam frauden),cn(riA| 
v^trainodumvcraciJafrciflioiiis ampkxus, oIHl 

7 lis diu fatioat. Vbi ad pottaui vcntuui ell tf 
o»cupaii afcemiubct, piicroi'IinierGci, Q^i* I Et oim cxcrdLui iLifiu clTel caauenirc. a iiif^ 

ver Frcmfm giine aingehjjiit ; cnroft liipiji, f ilM 
iJiiiilrmi. 6 fponie fiia. 7 oninis Itopui ft«mliM 
iu!, qiiaiii Fcolemaciti ItruxcrarroroFi. erjthaec vrll 
qusm vchcmcnicr illE mpicbiic. S Jit gitig twmK 
BBsalUrbandAtiJ!tl,i:t x» mMbin. 9 felenniini. M 
lei. H iiiniorcn] tribnj annis. 12 obnt^unw 
i; tinceri.Bmorii. i^ ^ftt^uun P(eltTO)l^ 
Tidiij renit. »; ilio» Kginait. 16 6S11, LlE. X XIV. C AP. I V. 37»^ 

B^mrem confrigifTeiit, in grenilo tius i7, 
hipfa orailatnicidantur. 'procliim.^ntc Ar- [J 
|| guotl '8 tantum ncfe aiii nuljcndia, am 
iUpEiasconira^ini:[,p[ofi1iiir3epc fepcrcuS' 
»s 'Soirtulit >o .- fVequcntes corporc fuo pue- 
gricoipora fimplcxata ^ prcte^tit : vulncra- 
fxcipere.qaaelificrisirttendcbantur,' vOkiit. 
toflfcniumftiatn Ipoltata futierJbui filioniiTii 9 
I vcftc »s & crinibos fparfis, cum duobus fcr- 
fcxvtbcprotiaL^a^j, Sainothraciam incxi i- 
ibiiti eo»4miferior,quod«Fmoriaim liliis 
mlicitit. Sed ncc Ptolemaco imiita fceleraio 
tuit"S. Quippe diis »7 immortalibus tot 
|iria,&tim crucnta parricidia vindicdntlbu^ 
i»B.po(laGa!Jisfpoliatusrepno, captusqi^ 
n fcrro, vf"> m-rticrat, amifit, 
malrii. ig perquarartm iprj contr^xiffet. IJ 
fc£loribui. :? illapretataellpLTCuirDrcs, vchk- 
poiius quara filios vtlini '^ccidere. si inatei' am- 
I fuit corpora. 71 cumrciifivLne. t^ fuit ma- 
34 &iiiatcr vd'ide(imi(tirii)iafHic. s^ dNn',i«o- 
• S6 rtolcmaeus lamcn poeujm dinin^im llHtiic 
lei: baec crimina. ^7 dum dii viudivuuiit. 3$ 
>. 39 veluli. 

CAPVT IV. 

AtMqueGallJ, abimdantiimultiiiidinc, cum i 
;ds non caperent ^ terrae , qiiaegcnuetaDt, ti-cema niillii liominum ad rtdci noujs i^»^ 

3 rtiidis, vcliit vcr 1 facniiii mirerimr. Exhil' 

porlJO^inltaliacoiircdit.qiiae & vrbem Rotna- 

9 nam captjminccndil; &por[jolll)'ricos rmnsTik 

ducibus auibus « (nam augLiraodi ftudio7Gi^' 

ptaetcr.caeteros callent B) pcr ftraees 9 Barbara^ 

^ riimpcnitrauii.&inPannoaiacOrfedit ">: gem 

Rrpera, audax, bdlicofa , quaeprima poft Herco*' 

lcm.cuieares " virtuiis " 3dmirationc[n-& Im« 

mortaiitatis lidem iJdedit; Alpiiim inmflaH idr 

ga'S, &frigoreiQtrai5labilialoca '* tranfccndit; 

5 ibidomitis'7Paiinonlis,permuItosannoscumilt' 

6 finitimis Tarii beJla ge(icnini. Hortaiite'»de* 
ioderucoclTu, cliuifis'°a^minibus,alii Graeciain;i 
alii MaccdoniamiOinniaferro proierente: ^', pr' 

7 tiuere ". Tjniusquc lerror Gaijici nomiltii,! 
eiat, vtetiamregesnoBlaCdlSti^f vltroftieM ; iuuentus, quac fncrara erat deocDidim, Ibb Mh 
iiTipiiefidioillacmitcebaturadaliii fcdes quicrNittef 
4 l^ars Galbruni. ( vstjue-in (inu!, «: fobiflfid 
auium. 7 Drtc. g erudiiifum.. 9 multi bitiUlI 
fumntflbillisticcifi, 10 ftdomScIiBbi 
tonftituit. II tnrfuus Alpiom. 1 
opimoncin; 14 inlupctatiihi. I< 
linnugmantci.. lA (juielacntrana;. w 

funi propicr. fiigus pcrpclunia , quod „ _,^ 

buseft. 17 cuD) .Pinnonii ab ipfit damiti iflviib. 
cuin populii. 19 deiiidtcum fu^xcfTus fcliiceot 
■rii hurtnrctiir & infti[;arci. , s:. piiliqaam diflttE 
a^niiti.ji^j^ jiirarjai piirti:i. v dcQitiantci. 
\ fi.ciiluDi. s; qm)rumctBiwGi.\V\iwftW^i 
amctcjrcntiir. SolusrexMJCC f( 
Bolemaciis, ddi;critum GjUorum intre- 
jtih-, hisque »4 cum pauci- & incompofi- 
^pIllilon(]il)iciiius,quani fcclLrapatra. 
■pjirticidionim luriit a^intus, occjrrit. 
^niin quoque legaiionem , viginii iniliia 9 
BiUinauxiUiini otTsrintcm ^5, fpreniti 
^inlitpcrcootumeiij, M^um ^ldeMaa- 
I^PS^ eiim tBtnin Ofitnionfoli ^ Jisia!- 
nJUHh: in w»Jiflai» iofiaium Dardanii i' 
.jmi/itecfii^ babtrt Jiiies eaium , juifitliiQ 
fr" regtJHpendia , toio eyl>e terrarum vi- 
ictrint ii. Quac 14 vbi -I Dardano regi n 
a fiuit, iocljtum iliad Mactdoniai rt- 
■eui^^Jmmaluri V iuuenis lemtritalf J8 
39A>(V4°. & his Gjllis Ptolfinaciis obuiitni procCilit ciim 
l-iiiuKliRatisniilitibus.dum iplt pucabit. qucd 
■indciiicilegeii poirtnt ac fctktA patrari ; li- 
pfr per malam coiifcieniiaiH, proptet commiir* 

Icgitio .iftTebai Itolcmato. 16 &praei:er- 
tihaeccontuniiliuriyeiliadixit. i/ «ffe. aj 
turs. 19 fub luaiiipoiellaicm [eilcgerint. ;u 
ilioncm. ;1 auxilio UirilinQriiin. ^t Ptole- 
jj miliieseiusfiicriin.fub eobelia geffcrinr. 
■ ' * ;( poftqujm. 36 tem- 17 iinprildentit. ,u r— ~- 
utctitum. 40 Dsrdtnns CAPVT VI. 

I TNierM Brcnnin, quo ' diicc ponio ^ GaB 
■*ruiniiiGraeciam fc elTiiderac J, aiidiM4l 
Aoriariiorum, qui Belgio diice Macedonrsvn 
ram : iodi^natus parti ! viftoriaopiti 
dnm, &otienti5 rpoliisoniiflam 7 laoi lacittfl 
liiHain enrc,ipreaiiunairs8 cl itiiilibus pedirQH 
&KV nniliibjE e<]iiiturti,inMa:edoniainiri 

S Cumagios vill»que populatecur, occurrit d 
cum initru^o '° excrcitu Macedonum Sofli 
ncs: fedpauci"apiuriljus,trep!di a valenr 

3 facilc vincuniur. Itaquccum vidti rcMaoed 
intra muros vrbiam condidiifent '* ; vifiorfl(d 
nus, nemine pmliibcnte '3, cotiiis M3<:e<Ionfl| 

^ agfos dcpraedarw '4. Inde qusfi terrcna j 
iamfpoliafordcteni '*, aniitiiimad dcorumid 
tnortaUdmtemplai? conuertir, fcurriliirr iod 
tus'8, Jacuphui /teo! larglri i5 bsminiliiis a^ 

5 Itre, Stacim igitut Dclpiios ^o itcr vcrtil,pra( , S.ib ( K aa£tu. a pan 3 r"' t.peW 4 cmii sccepiflet nunii«ra ile viaori*^^ 
poll \ifloritin iBipi:ti.^t>i». 6 mignacn. .7 9ri|| 
ptnedi 11131 tucric per Ipolia ex Oricnte. g QB 
cnniunKlJIct. g Btciino. i'j pitJt» ad liclliun.' V 
Maciilonti. tl occult,iircHi,*j/fr«/Vi»-rtir*W.''3 
Ji<m nemo ciui itnpctum poierac impuilirc. 14 nM 
Ibt. i{ irrili/ite. iS ei faftidiuin cidatrifcS 
■'/riiiiciitla. iH nim Btennn; locibiinr. 19 4|I(|M 
djrs, jo »d"tempUniDt\5Vv\v.ai», T 
iireligioni ", aurum otrcnrae " deorain im- 
Drtaliiim pracfcrcns 'i; qaot ^t nu/Jii epiiitt 
Ifserf *I , vt *^ ju! sss '7 largiri ieminihii foli- 
^nU affirmabat. Templum aiitcin Apollinis 
BeJt>hi! pofitiim tfl in inonte rarnaflb, in rupo 
Tndique impcndente *8: ibiciuitaicm ftequen- 
t>4 ^ homiitum rccil. quiad Y' atfirm^rioneiii 
«aieftatisTndiqiieconciirrentes, ineo ftxo con- 
'ledereJ',- atque ita templnm &ciuitatem nop 
'iiiviri,redpraccipit!a3*,ncc manti faila.fcd natu- 
nlia praefidia i! defcndunt : prorrits 54 vt incer- 
lumfit.vtrum Ji munimentum loci , an maie-' 
j,Ib] dci 3^ plus heic admirationis liabcat. A!e. 
■.dHCixirupei informamllieatrireceiTit}7. Qujm- 
'■tbrein&homifiinn clamor, & fi quando accedit 
tubarum fonu!, perfonantibus & rel]-Dndenti- 
bus inter fe mpibiis jS, multipicx audiri, ampli- 
Orquc qitameiliiur, rcfonaic folet, Quac re» 
liillatis tcrtorem ignatis rei 3?, & ad- 
mJra- i\ Cliltui dccnim. iS ofTcnlicitii , irae. s-; antcpa- 
■cii!. 14 deoi. Ej irdigert. 18 quippequi dii. 
17 Dpes&diiiiiint, 2g quacTupci vndiijue prticccps 
&pcadenicft. a? ccpiii, muliitiido. joexiulliiora- 
•tlili. ji eticpetuni h.ibiiarc. 51 riipe* piasccp!. ;j 
■cc » muiiinicnii, quie inaiiut homiiiiini tkit, ti;d 
, fMc~ipla Miiira tei:ii. jj. vsquc adco, vc ailcu. ;f 
I «D. ?<( ADOllipii, j/fsftatft. 38 dum lupcs inier 
b ftlbnuin cDunt &ribi vclui rclpandcHt. 39 illii, oui 
' ■HBnm bniiu Inci I^aoianr, ,eK^na&«f>.fd 
LIB. XXIV. CAP. VIN riieir^irorus duccs, quifcad pracdas rocie" 
KnnxefanT, ampiaarif r-ores iuLcnt, i/um 
''1 beflei, ifr^ceas adiKnin! fii, * terrori 
'diileriefiajmfle^ igiinimiis hajrihus^farjitan y 
^itim eec^an%i!f vias, qKnHiinc paleoTif, 
pKfB rri '». Sid Galiorum vul^os cx " 4 
f JDopia, ¥iii" primani vino, «terisqi^c 
katibus ') rtrertaiiirainncnit, nontniniis 
lantia '4, quam »1 viftoria latliim '* per 
ferpaiftrati dereirisr^uc [ijrnis '^ad nocti- 5 
ilS timnla pro '9 viiiloribus va^abantiir, 
resdilaiionemDcIphisdidit. Primanam- S 
pinione aduentus Ciallorutn prohibiii agtc- 
^acu^ls fcrumnr «D, mefltsH, vinaque vil- 
fferrc : Cuiiis rci fakitare praeceptum non 7 
intcllcnitm cd, t]ii,nm=5 viiii cctcr,iiilint;i'c 
rum abiuitiaiiiia velut iiioia Gallis obit- iirtt Iiofiib»! terrortm. 8 ft nnais rpsiruii» 
1. 9 aduenwra tlTt, ailiieiiiri' pofR;. lu «*»■- 
:rhiiuinivirdc«. 11 poft loiigain. I! pill<iiiiiii. 
ttni Milttli, PrimifitH. 14 prortet hapctbBH- us G^lloriini. 17 G.illi d<-rfciii:t 
18 diripei-da. 19 non feLU! ; 1 tfletile aduciit 
rt or^iiluiii. 
) loca wnsfeire, 


u Galln 
31 ftm. 
. aj (lu 


.(ipii 
R. 1 


illli:.i pri,hil>lti tut- 
n. 33 ex tiE,is to 
u:,qiiatiidoiitc. 

11^ t-i» i 


■I 
10 erane}-: gAflirmiil» 
dos3i fuofftini aaimoiy 
bus ollemiebat^ftatas^iia. 
rum ingcns copla procul \-.*.,«^^^^ ^ 
auro fufas 14 eiTe, plusque ^5 in pondefl 
in rpccic ^^ habere praedae affirmabot. 

94 ctim abBndantia vini & ceterariim ^scM 
obie£bi eiTec t«fl(}ttam aliquod impedinentd| 
iuti » potentiores fa£^i. a6 per au^Kllia flcpd 
S7 quivsque adeo appetentei erant viiii,vt.t|| 
opimam praadam acuimarent. ig fclefta. '] 
fiio. 30 honim paacitatem dvm fireiuim OH 
91 excitandosi inftigandof . ^2ipe4buipouf|i 
puroaure. $4 fadAs, coiiiE[ataf . 3$ flceastt 
ocre maioreni pratdam. ^a eaitema fbflte '.» 

GAPVT vni. 

I TJ^c I afleueratione tncitati Gallit fi 

•*• -■■Iiefterno mero (aocii » fine refpe^ ^ 

• lorum in bellum rucbant. Contra Dejjp 

indeo4 fliiiim in vfriliiia rmv%ni*nfMf ^«U 
IIB. XXIV. CAP. Vlir. JS9 

Eliofttum refidtbant; fcandentcjqae Galloj 

Woniontisvertice, parlim faxo *,partjm ar- 

^bruebaiit. In hac partlum 7 certaniine, ) 

Bte vniuerfotum tem['Iorutn antifiitesS, fi- 

& ipfi vatcE, fpatfis crinibus, cum infigni- 
i^at^UBinfulis, pauidi yccordesque '" inpri- 
1 pugnatitium acicm ptocurrunt ": aJue- 4 

DeBm clamant, tumque fe '* viJilJi dcJiH- 
» in impiam ftr H eu/miBri aftrta fajli- 

Dum omttts optm dci Jufflieiur implerant, 5 
Itm fx^ra bumanum madiim H in/ignis ful- 
iJimi, eomilisque ei 'f duas ermaias vrr- 
^ ex prapinquis duabus Dianne Ali»eruteq«e 
'4l ^ teeurriffe T, ntcceulis Mniam bati.-6 
'^exlffi,tt»diffi eliam 't flridertm arcMS: 
rcpiiam armsrum. prciiide nefueilarentur, 7 
t9-antejig«aais, Li]flem caeikrt, & viSleriae 
<m fociis fe adiungcre, fumir^.is obfjcrationi- 
o monebaiit. Qjilius vocibus i' iuccnri , 8 
es*^ certaiim in proelium profilluni, Prac- 
jmdei &^jipftM ftdtitn rcnfere. N^m 5f 9 
terrae 

lapidibu!. 7 GallorDmDelphorumquc. 8 ficer- 
. 9 ornamemis iaciis. 10 turiofi. [l irrumpunt. 
^erdotei vidifledeiLin. 13 pertefluin ttiiipli aptr- 
14 eiilui fiatiiia maior erat, {imm alias ftjtma 
iiim (ITc folei. ij &diia5virgiiics, quae coiiiita- 
it ApollineiB. ifi icmplis, 17 ohuijm veniiTe 
lotibas. ig fed ttiBmfc 19 diiin liii Bine' figii» 
;ni ftarent. 30 prtciliin. ir ptr "liios fMmonet. 
:!phi. aj etiam. 04 Delphi. 

R 3 '.S ?« S£0 IVSTlMI 

icrraemotuiJ pomo moiitis ^Tupca, Gilte- 
rumftraiiitexercitniiij&conrertiffimicunei' ' 

lofm: vuinerilii.is hoftium diiTipali rucbant, 
iccuca dcindc tempcftas eft, qaae grandJne "7 Sc 
rrigore faucios *8 jx vulncribus abfamrit *9.' 

II Dux fpfeBrenniK cum tlolorein vuJneium fcrre 

IjiionpolTet, pugione 'o vitam finiiiit. Alternc 
d cibus, punitis 5' bclli auftoribus, cuai dccco» 
•nillibus lauciorum citato 5* agmine Graecia 

p ^«icecJit. S:^ ntc fugientibus fortuna eonnnaiti- 
orfuitil; fiquidcDi pauidismillafub tc^saftaK 

l^nox: nullusfinc hbore & pericuia diesj^, aJTi- 
dui imbres & gelu, nix concreta J7,& fa(iies,&, 
lafiltudo, & fupcr hiec maximum pefiMgiliat "' 
mnlum, miferas infelicts b«Ni r«liqiiias ebn 

Mbant 5^. Gentes quoquenatiousiqjicperqaM 
iicrliibcbaut 4o,palantcs 4' veluipraedarcflaban> 

*6v\r, Q^opaifto 4' euenit, vt nemoestarioe 
citii.quipauloantcfidiicia-fjvjrium etiam ad 
(usdcos CQntendebat 44-,vd 4! ad memoriam ua. 
«acc!adi£, fupcre/rcl; 

^; pct moiDm. 36 dEiififliniae Ccipiadiolliuin. }f; 
ptr Erandinem. sg hofleB fenciatoi. 39 ihterfecik 
;o ciim bicuigtadio. ^i jiaflijiiaai punid traac anAo- 
Tis li rmfarei huiui btln. ;t coniicrla ig/hiae liio ia 
cirlmiiitiigam. ;; exQnucii.. j^ »quc iiicommod*' 
fcrtuni Ki[ii fugicntibus eallis, ac antei liiern dimi-' 
cjntitiut illis. ^itrausiftftfuit.jfl fiiiiperilAiia. j^coa-' 
^iUti.gtfiyirm. ■',%Jai fltti Vfacliini. 19 prorfos «n- 
dcm ti-jiifumebant. ^oGjlll rugiiiui, 4I ililpeifos G»l- 
los. 4; quouiDdofttlium tli,4jei fiditcia. 44 puguire 
-■iitfaic 4J tilicis., r LIB. XXV. CAP. T. j«„ 

LmEE. xxvT "- 

BREVMRJVM CAPITVM. ' ^ 

pion i« AniigonM Macidunliu Risem ttnj^ 

ff^ratikm earrKnt saasimfii-vi ipfiyi Ami^t' 

fptnii ihiiwet. Niiniii Galkrmn firmidntiA 

a^orMminaiai fiXcitat. 

^r AfoceJiais fuimr, Aatigm* litSr. , 

insAiiiMiiiartiismfiiUiiai.a Sfnrimii imi- ^L, 

•itnj vnriirr. ^ ^ 

Ut»p*dArgis§ceiJiiiir,ciiiKiettgi»m^rtrHm 

CAPVT h \ 

'JuosregM AntJgonum & Antiochunij i.i' 
tapace ', cum in Macfdoniam AnTigo- 
eiietKrrtur, novuis eiJtm ' repciircfio- 
rniscll. Qurppc G^ni, lyji.i r.renMO (JLi- 3 
1 m Graeciam ptoficirceieunir , ari^ietmi- 
lisuicodos J relifti f;if rant, m fjii dcfi- 
derentiir, pectjcum i]mnt!ecim iDiUiagCqui- 
j milliaarmaiieruiit; fdgjtisfjQe Geta- 5 
ibaloriiintjuc copits, Macedoniae immi- 
' tcgatos aJ tegem niiferunt, qiii p.'cem 
cm * ofTerrent, fimul & regis callrafpc- 
t ". Qvios Anti^ouas pto 8 reg.ili 4 muni- qaampnxfaaaerat. 3 Antigono. - Jtrtri 
mS. I dmii vokbanl trniinpcre iii Mac< 
inamrexdifaurittnitrepecuma. 7 Jpiaiiu 
'iha/ititt ^ i]U<;indi<incdiuTi ipfi etJE itx ■33« TVSTINI IGlwr G 
donnm CAPVT V. 

i, diicc-i Bel<;io,ad Knt.inJbs itl 
limos, IfgdtOL ad Ptolemaeiiin latih 
3 tunt, olTcrrntes pacem, fi emere' vcljt: ftd F 
jcmseus in(cr fuoi }, bcjli metii 4 pacem.C 

3 loj petcre gtoriatiis. fft. Nec minus fflro 
ter fe legatis f , quam inter amicos iaftaiiir *: « 
ler fefiacem daturum ncganda 7, ttifi frn 
/aos ebpdiS didnint, iff etma tyadid*rmt, l 

4 enim fidim fi, ti(fi inefmiias, babitUTum,' ' 
niinciitalcgaticmeS.riftre Galli, ijcuIiqiMj 
manrcs, bmi 'o finfurum, fibl bb il\" 

5 lespacem obluierinl, lntcrieriis diebns, proelil 
conrcritur I', vifliqiie Macedoncs caediinturl, ' 

6 Piokmaeiis multis vuliieriluis rjucius eapituril 
capnteiu6 3"mputatum, & UncsaiJ li>niin top.tj 

7 acic aii lerrorem hoftium circumfcrtur. 
cn^cKMacedonibusfLigi ri.riiauit^ ceieri- 

% pti ij aiit cccin, Haec i6 cum niincri 

omncra Macedoaiam ciTcQt, portae vrbium ciau- 1 


i eio' paccm. 3 B s toiidiiujnibus , 
vcllf, qttainli. irPiDlcn im,ionpt.ff«,fi 
ididiflenc. 9 t 
tiiiinciiflent. 10 fore, yi ~ ' 
ni Gdlli iito obtnleriiic pacesv, n 
*i Ptolrmaeo. 11 hihctiir* la i 
wwit «if liBtTiiiiii jeptth». I, , 

ij ftwifcw, 16 inkiAC\i«\i\i.Ms\t'^ 
nmetuebant-, nunc Aiixandi-i, pliilifpiqiie 
nrBOfumiiORiina, riciiti'9 
k vocabant, /ni iiiis ^°fe =' nvn folum /m/o.(, io 
)pt ttixm wlftiyes terrnrum txjli/lp jj. 
4iaeren/9rpalriiirnfitam, qiiam g/oHa '4 r^- n 
fg«flarMrticerla '^^ froximmn rniJi.iiffini ; vt 
fag/ii^is-^/eirent , qvoifuror & lcwiriits 
kmaeiregis ferdidijjet ^>7^ Orabaiit, Derpr-i2 
ibtisomnibus *8, noii votis ai>enditm , So- 
nesvausdcMacedoniiinprinci^ibus.rJtiis^i', 
^afla P i.-.nentutc, &GaIIo5 vitloria rxrul- 
1^31 .compefcuit , &^acetlO]iiaEn ab lioftiU 
ilationedffcndit, ObquaevirtiitisS' bcne-lj 
.miiltisy nobiiibii5 regnmn Maccdoriiae af- 
intibus, ignobild ipfe i4 ptacponitnr : & cumrij 
ibcxercitnapptllatiiselT^t, iprenoninrtgis, 
liicisnomeniiuaru miliicscoinpulitj,'. 17 ciiiCB. ig denillniiniieiii. 19 taiiqiiani (icoj. 
'hilippQ&Alexaiiriio. 11 Mjtedones, i: riiilTe. 
iqucciiiMorabaM. YiPhllippm & AU^aiuler. 34 
{liicHmi. 25 Uiidibiis IItc vsqui; iii coelum cue- 
nl. 36 «liJcrii, ]iii.llis. Micedciiil-us. 37 111 CX' 
um periculiHn conieciirct. aS ciiivi igitnr □nince 
trartnidcfu^ifaluti'. 39 SoflhLiies pui.ihat , iini 
oput cfle voiis inaiiibus. ;o poltqii.ini Sollheiies 
gcrat iuucncsapios ad arina. ;i <|ui gauilcbani 

lulti Dobitei viri uipicbant rcgnum M.ice^un\u. 
o^taee tiunta. jf iioitaiuj (jl. 
CAPVT 

TNlerea Brennus, 

■■ruiitiiiiGraeciani fe elfucttrat 5, aHdit, 
ftoriariiorum.tjui Bdgio dnce Maccdonr 
raiit ; indignatus parta I viifloriaopimam S 
dam , &oricntis fpoliis onaflani7(3ni lat 
liaam circiipfeadiinatisB cL millibiis pcd 
&XV millibus «jiiitum, in Macedoniainirri 
a CumagtOS villaique pOpuUrctur, ocnirr 
cum in(lru<5lo >o cxercitu Macedonum.S 
nesi fedpauci"apluribus, trcprdi a valei 
, 3 facilerincuniur. Itiiqaccum vidi rcMacei 
intramurosvrbiijmconditliirenti'; vi6^or: 
niis, ncmine proliibente '3 , totius Maced 

4 agros depraedatiir '+. Inde qu^fi terrc 
iamrpoliafordcreiit '^, aniinnmad dcoru 
mortaliiimtempla '7 conuertit, fcrirrilitcr 
tiis'8, licuplctes iteos largiri '9 ibamrnr^a 

5 terf. Statim igiiutDelphos ^o itcr YCrti I Sab cuiuf dnflu. i pjri. ; peruemd 
tniKrat. 4 (.nm iicccpiiTck nuntiam Affm 
poit lidoriam impcumni. 6 nttgnamf 
fsiei$ «tifU fuerat pcr Ipolii ex Oriew 
cniiiunxiflet. 9 Brenno. i'; piiaio ad bi 
Mictdones. u oc^uh3Sknx,biiittiijicbr^ 
dumncrnociuiirnpirtum poierai impedirr; 
IlM. ij irrdffite. tS ei fuftiJiDme»» 
diripienda. iG nim Brenniu iocibnnr. 
iiK. 30 td ifinpluin DclphicHm. LIB. XXIV. CAP.Vf. iSs 

^toni ", aurum otfirnrae »• dcorum im- ' 
1 praefercns »3; yuot '4 t>u!/ii epiius '| 
•f-vt •* jH/fiiT '7 i»rgiri homitiibin fole- 
trmabat. Tcmpliim aittcm Apoliinis £ 
^poritum efl ip monte FarnatTo, in nipe 
t impendeme *B: ibiciuitatcm frcqucn- 
libminum fccit. qui ad V^ affirmstioncm 
fe vndiqiic concurrcnles, inco faxo con- 
*r atquc ita tcmplum &ciu;t3tcm non 7 
xlpraccipitia3^ncc manu fafla.fed natu- 
fliefidialldcfcndunt: prorfus 54 vt incer- 
iVtrum V munimcntum loci , an maie» 
i 3^ plus heio admirationis habeat. Mc- g 
^pcs inforraamtheatrircce/IJtlT. QD^in- 
SthominQm clamor, & fi quando accedit 
n fonii!, perrcn.imibus & re/i-ondenti- 
erfe rupibus )8,multiplcx audiri, ampli- 
quamcditur, refonaie folet. Quae res 
m raaiillatisterroremignarisreiJ», &ad- iltoidconun. sJ ofienfioni , irae. 55 anttpo- 
14 dcoi. ;j indigcrc. i4 <iiiippc<]ui dii. 
r&diniti»!. i.% qaae lur" vndiqiic [iiaeccpi 
enstft. 39 ccpii, inuUiiiido. ;ijcxiuOiiora- 
I coeperuKi habit.ire. 51 lUpe* piaerep!. ;j 
■nuninKnia, quae niliii» hominiim fccil, led 
ranatuia fecit. u vs'l"i: sJco, vt adeo. jy 
AcoUinis. 17 f^acft. ;S diim rupei inter 
leduntScliLi vclut rclFondcBi. ;y illit, qiii 
ibuiDtlnciigHQinnt. 

R 40 fncit CO rcrponracoitfiilMitibus dae <^d| 
turibi 8e cqMiJenta regitm f opuM 
tur )' miinefaj qiucque Si m^ 
TcJJeniitim rati 51 gratim vold 
iiun rcfponraiMBifeflinr. , 

40 faCkl. 41 Inca^ncnrn 110,1 
qt(D ApoUo nildirefalet faA Ferpoiib, 
44 leinm.duus. 4^ ptrvimtiiLindl 
tumveheircntiercni. ^i i» *c HOi 
47 IkccidutuinApoKinis. 4S ribici 
iiiaei. 49 ■gic. TO & hic fiatui 
iBentes,diuino iuflb 2c nuniiicreplciiii| 
lihit, tjuie»peiiueruiit. 11 conipi 

ieaitioem carum, 3111 voti {GtliiHi) fiii' 

CAPVT m 
-^^t^-J^^l: »7 

rheffarorusduces, qiii/ead pracilae rocie"" 
(onxerjnt, ampKtarll moras iutcnt, (Anw ' ■" 
fi beftcs, i^rei-CTis adotntm fai, * terrtfri 
IfatrJrffamifle* ifMnimoi haflUus,fcrfiUn J* 
"ff« aci:effi.rn 1; i>f vias, qvac func fateant, 
'vm rri 'o. Sid Gallorum vulgtis M " f 
iQopia, Tlit" pridinm \iito, cetcrisijiie 
3t\bus 'J refertjmrairiicnit, nonminiis 
mia '4, qiiarfi "5 viflorja lattiim if^ ptt 
efparlcrat: defertiii^ue fignis '7ad occu- 5 
;a iJiTinij pro '9 viinoriTjus vagaliantirr. 
MdilaiionemDelphisdtdrt. Primanam- S 
inione aduentus GalJorum proliibiii agre- 
iCalia fnumtiT 'o. nitflisM, vinaque vil- 
[errc : Cuiiis rci (aliitarc praeceptiim non 7 

im abiiiidaiuii velul rooia GsIIjs obi;- lunt. rwndtnt , vt Erenniis nimpar irornni c- 
rcni & cnnfilium non d%m. 6 Drrnii:. 
"et hoBibub wtrortm. % |m« m^ais Ip^.tiimi 
9 sdncpwra elTi;, adiitiiir.-poiri;, 10 kwV- 
buucniiiirilni. it port loi^gain. 1; piftr,uini. 
Tii Miltilti,Prcu.Jit». 13, prorier li.iPCil-un- 

lus GriloTiiii.. T7 G.il!i ileftruIrMt fii.T «r.oJ. 
. t8 d:r'i[-i£pcl:!. 19 non ftiys acli i.'.ni l-.ibe- 
ftotiam. 20 dieitur. qu^d, cuiii juinius rumor 
iffttAs adiicntu GslirMini, tHa.-i pti.hibiti fur- 

oca Iranstctce. 3} non (ivius,qnilm iloiiec. lOerantj-qaoHlBi )•■» , 

4os)i fuoniiii aiiMiOiy{><IH&d|V 
btii ofteni)ebii^Itirtn»qiii.«;hef','^ 
rum ingens eopii pracul Tiftfbattf^ > 
auro fufas t4 ellV, plusque Jf in pondeij 
in rpccie 3^ habere pracdae aRirmabat, 

S4 cnm absndintu vini Sc cnmnUDvCA 
obie^ dTci ttnqiiiiin aliqiiod inptdiDiennni 
iuti , pDCcntlorES lifli. aS pcr •Dxilia ftpa 
37 ciuiriqui idcD appttcntu etant *lai, vtiU 
epiniiin pnidtin «itimircni. ig ftleAa. ■ 
fto. )o honin eancicateni JBn BtcnHi ta 
31 «ciuuidoi, inftiguidoi. ^irpcAtripotwa 

ttKmaiorem pncdun. 3« extetiiafiittM> 

CAPVT VIIL 
t TJA^ ' afleueratione tncitati Gallii 1 

'^lieflenio inerrorwicii*,tinerel[)e£({i) 
• lorum in belium rutbant. Contra Dc^ 

in deo 4 auam in viribiu h ' ~ 
LIB. XXIV. CAP. Vlll. i» Urertice, partim fixo *,parlim ai 
Fobruebaiit. In hoc partiDin 7 cciiamioe, } 
uite vntuerfomm tem|^!oriim aniinitesSt fi- 
[■ & ipfi vatcs, rpanls erinihuSj cum infigni- 
'sat^ueiiifuli!, pauidi vecordefcjiie lo iapri- 
n pugnantium acicmproeurrunt " : eJue- 4 
f Dtum clamant, tam^ue ft " vUijJi dtjili- 
1K in ternflum fer U cufmiah ^perta fujli- 

Dum emise! cpem itei fupp/lciter imfloratil, 5 
pem fafra h»miiiium modum H infi^nis pul- 
tinlinli, temitisque ei 'r ifuai «ritiaias vir- 
tf ex prefiu^ais iuabus Dianee Mineruaeque 
fe» 14 eccurrijje '71 otceculis tanlum haii. 4 
iv^tnijfijtintiffi tliam '^ firidortm arcns: 
h-cpitum armorum. proiiiJe ^ecuB^^tirentur, f 
'9 anujigmnis , tojicm caeikre, i^ vLlvnai 
um focins fe ailluii^cre, fuiTimij obfecralioni- 
»0 monebant. QjlniS vocibus ^' iiiccnri, 8 
les*^ ccrtalim in proelium profjliunt. J^rae- 
iamdsi &^)jpfi*4 ftatim fen.^erc, N;:m & 9 lipdibus 


. 7 Gallori.TnD£l 
Sfscer- 


s. 9 otn 


amcntis facris. 10 
rrumpunt, 


cerdotes 


vidilTe deuin. 13 pe 


irtfflum lei 


iipli aprr- 


.4 CHiu 
at, quim il 


ias fijtiiir 
folci. ij &diias 


vi;g?ii«,qui 
Jt Apolli 


nem. Ifi [cmplis. 


„ ohL 


:m vtniffe 
iSfcc! (tismfc. 1 


em (liirei 


it. JO prccibiis. 


" V" 1"<" 

SW IV"ST1NI KrracmOMif portio raontis aliTupM, ClWo- 
ti!infiranitCKCrcitiim,&ConfcrtiOijnicunei='iiori' 

icfin: vuliieribiis lioliium difllpati ruebaiit. In- 
fccuta Jeindeiempeftas eft , quac grandine *7 & 
Irigorc (aucios "8 tx vuberibus abrumrit ^9.' 

■I Bux ipfc Brcnnns ciira dolorem vulnetum fcrra 

laiionpolTct, piigione 3° vitam finiuic. Alterei 
d cibus, punitJs ^i belli aiiftor.bus, caai decem 
niillibiis faucionim ciwto J^ agmine Graecial^ 

^3e»ccdit, Scd ntcfugicntibus foituna iroininodi- 
or fuitil; fiquidem pauidisnuUafub ttftiss^U 

ll^nox: nuUusfine labore & periculo dies3*, aflt- 
diii imbtes & gclu, nix concreta 37, & fameSj^ 
lafTitudo, & fuper !uec maximum pen»|riliae ; 
mslLra, miferas infdicis belli reliqiiias obter 

SJbint Vf . Gentes quo^c natioflatqiie.peTqi 
itcf liabebant 4"^Iantes4' vrtutpracdaftfbbai^ 

«fit.ir. Quopaflo 4^ eueniii vt nemoextanTOex» 
■:iiii,qiiipaiiloaotefidiicia4jviriuin etiam adue^ 
liiscleos conttndebat44-,vcl4Fad memioriam taiu 
fdccladiE, fijpereffct, i! ptrmcinm. a6 dtnfiHimae copiat hofliu 
p(r gr.indinem. ii hoSti faiiciitol. ig interfccji. 
30 ciim brcDigladio. 31 poEtquiui piinici eraoc iiiAo- 
ri.i&ui(lbrei bBiut belll. 93 connerTo agAiinc Ihd i* 
cdercinfiigam. ;; Cx6raeci*. J4 itquc itiCdmniai]» 
fortiJna fiiii (ngienribus e«IIis, ac anlea fucntt diaii- 
CJinlibus illis.. 3ii;raiin^raii.;i< fuicpcraflDs. ^7 CDR- 
£tUu.g(;5'ab-«. liAisJltitPTacbeii. isproifns; 
dtin toiiliiinchant. ^oGalli fngiiini. 41 difpcrfos ( 
Ibs. 42 i^uuiiioilofaSuni CII.4JCX fiiliiciii.^ piignliff 

mdxbst. Ai £ilani.. 
LIH. XXV. CAP. T. 

~l.l.iiER XXv! 
JJREVJARIVM CAPlTVM. 
fifUbiim ia Asiigtiin^MiiUihniiu Rcgi^a i 

m tdfrttJkmeMrrKBi ptatist fiiit ipfiU A 
niltftttmiitlBet. tiimn GaUorum firKidtHi$ 1 

_ fSetmtriminMiaa ftHcilai^ ■ 

i^fyrrbMS XtMldniiM fttilMr, /latifeBt iic0e. 

t l^rrtns AmMtuaraidmfiiaBlxt, a ^fiuinvi. 

W liirHiii unriiar. 

t Tyrrbiit ofiMjArgii tetijilitr, tHiMi-lUgimi C r CAFVT L 

WNtetSuottegts Andgonum & Anliodiuni , 
tjlatutipace ', ciun in Macedoniam Antigo- 
TnusfeuMeteTur, nouus ridcm ' rqicjirc ('lo 
SexOrtlism. Quippe G:i!Ii. i]Mi.i Frfnno di\- ; 

igennstiiendos i te'.. ■ : j ': ur..'A- 

4vidercniiir, pedrfniL-, j,!.-.-;!!!- 

tria milliaarmsiiiii:'': , i -'-,r\.- Geta- ■ 
Trtljaiorunxjuc copis, MaCkcJoiiidC inimi- 
es > icgaros ad tej^ni mlferunt, qiii pccm 
naleni* offcrtent, fimul & rep,is ejllvafpe- 
ent 7. Quos Antinor.iis pro 8 icgali t J Anti^orid- ^ ckrcnileii 
^i i[iii;npcr« in Mactilo 
riepetiinia. -i Jf^aniren 
Imeduin jplt er-t isjt «i.i ast IVSTINI ™ 

niumiiccntia,ingentl3pparatu epviUrum ad coe> 

5 nain iniiiiauit. Sed Galli expoHrum s giinJe 
auriatgcntiqiieponduE, admiramcs, atquc pta^ 
d:ic vbert.ilerollicitati'°, infcftiores "quamie- 

6 ncrant, rcviertuntur. Quibus & elephaotoi lA 
terrorem, velutinuIitatasBarbariG formas '=,rcx 
oni^ndi iufTerat, & naucs onunas cofnis ■; demoa- 

7 ilrari: ignarus,tiuodi4, quibus ojlentatione»i- 
lium 'S, metLimfeiniicerc cxiftimabal, eonim 

S animB5vti6adopimainpraed»rar<»licitabat, iuu 
(]LieIegatiadruosreiieiri, omniain '7 maiuS' 
tcllenres, Ofes '8 patiier & negligentiatn regii 

y oflei-,diint '9 : rtferia^ euro ^ff argento refir 
fiJ ntqae vallo , fsJlaut muKitit ^'^ : if quafi Ja. 
mi:i:''mimi in diuiliis babtrent, ila tos ^^ amt 

10 ifiiia miiitaria 'tnlermijijfe: prorfuf-fuafi fe\ 
auxiliQ mn iruHgtrent , quiiniam aiutultnMl 

9 in menrapodtuin. lu illcfti. ii inagishDSi- 
lcs. II btflias. i^ niiliiibiii & omai anparacu. 14 
^uodip(« ruUii:li:)bii animoi coruni, quibus. ij per 
communftratianein potemiae (aat. 16 tanquain. ,1^ 
fe aaihtni allts irSJJfr alns ■wtr, 18 diuiri»j. i» t- 
narrant. lOplena. >f quaeiamcncaftta nequt vallo <■* 
tcnimunicaneque fofri. az MieedooaG. 

CAPVT II. 

j TT^crelationc ', aiiidae gentjs animt ratis ad 

2 *- -'■pr.icJam incilabantur. Acccdcbat tamea 

c^exemplumBeluii, quinonmagno = antc tem- 

poic 

• /'eriiancnarriiionem. a VQTi|,o^iM\\tiinie. LIB . XKV . CAP. I I. . icj 

e Macedommi exercitum cam rege trQcidauc. 
IMque coafcntientibiis omnibus 3, noiflc j 
ilra regis aggrediuntur ; qtii 4 praefenticni ^ 
«am tempeilateiii, fignumpridie dederat. vt f "^ 
tinibus rebiis ablatis , proxima filua taoiti ft 
Scultarent. Ncque aliter reruata ^ caflra, qaam? 
firulciDt. SiqnidemG.illi, vbi 8 omnia v.t- M 
Bitia9,necrineekfenroribusmodo, venim cti- ™ 
nfinecnflodibusvidcnt, non fiigam hortiiim, 
ddoliunafbitrantes, diuintfareportas :° ti- 
uemnf. Adpoftremiim inte^rii " Sj^intaflis y 
lunitnentis, fcrutantes poiiiis ciiiam diiipicntet, 
iDtaoccupanerunl. Timc ablatis '^qaae in- (j 
tatraat, adlitlus oonuertuntar. ibi ilLinina- 7 ' 
■ iHeaiinus')diripiunt,aremigibns & abexer- 
tusparte,q:iaeej '4 cumc-jniagibus, &i!lieris 
infiiirerant, nihil tile mctLiciites truciJjntnr ; 
ntiquccaedcs Gallorum fLiit , vt.^ntigonopa- 
■mopinio'llinius vifloriae, non a Gallist^n- 
m, verumctiam afinitimorum feritatc prai-lti- 
rit »^. Qnanquam Galloriim ca '7 lemp.flite g 
ntac foecuiiditatis iuucutas fuit iS, vtAfiain 
omnem rrsTmr 

nu]uc ncque rep^es Otientis finc mtrccnario 
Gallovuinextrcitu vlla' bella geilorunt: oequff 
pLiiriregno -■adalios quam ad Gallo» conEugt* 

Zo rimt, TaQtusterror Gallici noininiS] &ainiav 
ruminuiftafciicilaserat, vtalitcrsi ncquciB»- 
ielt.nsm fnam njtani,neqneamiirain tecipErare^ 

^l Tp pollc fincGallica virmtc *4arbitra'rcntui*I. IH» 
que in aujiilium aBiiliyniae regc inuocati, r^ 
gnumcumeopartaJS^viftoria diuifcrunt; eam. 
quc ifmoncta. Gallograeciaai cogfiomiaauc- 
lAint. 

19 imt ein; Bimnfch-aidrmi, ao rjMin meretdt 

tintfiiHLraiii. ii, tx lignii ftis. ai aUuinoJojaiH»' 
lu i,<tl<.'ri?. ij.rccnpcraic. 24failiiudilic&.auxilill- 
J.S illirfgej,. 36 po9 pinaui^ 

CAPVT Il^ 

I 'p\"''ii !iaeciiiAfi3.gwuntur,.iotcriin iu Sicilia* 
•"-^i-. riliiisapR^nis raiiali proeljo viclas, al>' 
Ai"]ti;;onciMjcLd;iiiac rcgc fiippltmentiim ' mi» 

3 i^aim perlegatoipclJt,: dt^nuncians.. ni''mitut,. 

rtTU^ . quae t!e RottiMnis valun-il , dc ipja qua^'- 

■■' turjni. (iiod vbi+ncgattim lcgati r«tiikruB(-„ 

di/li' 

-»- , RtctilitK. 5- ni[iAiiiiEf>np5'iiiitmhociiippIe- 
.iici.tiiH'. 5 6c Te, PyirhBm, tmioquacrtrcabipfo Velle;. 
iiMi,^ii.ie ruae iinremein.a, qujc alioqiiin a K.oiliiil? 
q.wtittc&illiicriperc.coiinitiiifiVt; 4 Cum Verole- 
gjwn»ir»i£atAn"g.onumd(Jicgaff«hocfijpplefflcntajl.- 
, f casflw lAP. i!r- g j 

fpOiriisaiTi fin^it * prof;- 
r Socioii0teiiin pnrare Ijelbm ilibtt: *■ 
WilaffeuffodiamHc!cnofinoi&amico7. 

Reuerruein- E.p!mm, fl»tim li- g- 
dcmne imtadit.-cUiS Antigpous' cum 
tcurir^ viihisijtie proejio in fiig^im ier^_ 
SJue ic» Pyrrims Mscedoniain' in dc- (> 
iceJpiB^&veIiitidS[miaiam!f^c.S:o!i;,ic 
"flcqniriiQ Macedoniae rcgno S'penrif- 
ftlTm Tareati filiam;& ilmiciiin :;rc;-I-. 
tigonut' »item oiim paucis cquiti^ivi, ;~ 
omiabus, rtpentc fertuna: orrraiijcn- 
tat '5 amifli reiini fpeoirianinis eucrv- 
efTabnicam k rccepitj-vrinde 'i cum 
OaHonim mcrcrnaiu manu-^i^- bolluni 

RurTui a prolemaco i'yrrhiiilio fun- t 
iiiSCUmrepr:mcfJTr.iribus rLiiMrti-, ntii' 
i4ndi re^tii rpcin,rcJ IJ!.iti3 'K lutc- 
ifugae folitudincs.io caft.n 'J.. □biiniaic pufltc onuies L'jit.ii 
67: vrbii Thtjr.lon!i!. IH c 
riieciDncm, platie.. IS vitaL-. 
^litJiia 6(tHt4loid. ii i^u^^i 1 CAPVTIV. 

1 1 Gitur Pyrrhua \n tanto fadigio tcgni coIioO- 
*tLis, iamncceo, adquod ' votispenienicDdum 
f icrat , coQtentQs, Graeciae Afiaeque regna ' 

2 nieiiiiatur. NeqiieiiliJmaioreximpcrio.quam 
exbello voltiptaserat^; nccquisquimPyrriiura 

3 quaWuliiTGt ^impetan), fuHinere valitit, Scd 
v[7ad(!cuinccndaregna inuiflus habebatur ; ita 
deuiiflis acquiRtisgue cejcciter carebat S, lan- 
tomeliusflvidebaiacquirereimperia, quamrtti- 

4 n^te, ItaquCGumcopiaiCheifonefo tranEporuif- 
fci, lcoationibus Athenienfmtn , & Achseorum 

5 Mefli^i.iorumque excipitur 9. Scd & Graecia 
omnisioadi]iirationc"noiTiinis eius fimul&re- 
rumaducrfusRomanosPoenosquc geitariimglo- 

6 ria '- aitonita, aducntumcius cxipeflabat. Pri- 
muiTi i)li "3 bclhitn aduerfus Spartanos fuii : vbi'4 
iniiiori-mulierum , quamvirorum virtutc ace- 
ptus '!, Ptolcmacum filiam , & exeftif.Ts partem 

7 rt)[3ii(lillimain amifit. Qiiippc oppiigiianti vr- 
bemii^, ad tutelam patriac tanta multitudo femi- 

njiruia I QiiQdiiixtavotafuaocciipancral. i occnparft 
; P)'riho. ^ maoiiam Fyrrhus habcbn ciipidituiai 
?ciinperandi& bclla gerendi. f in quamcunqije r«- 
Einiienl. 6 canucieiiftt. 7 qHcmadmodmn Fyrrl|iis. 
S ni,t]U3eviceratPyrrhiis, ipG eiiani celeriiernirfiii 
tiipiebantur. 9 obuism Pyrrhoveniuni legail. la 
ir.ia. II obadmirationcm. ijobgloiiim. i; PyrrBe. 
14 ^ '-imlas Spirtanii. i; fuit. tmffangtn; Viaui fat. 
^6 Pytrho,qnioppitgnabatvtbem. 

J7VI r'"">'p». vt J '".'''''w.wi';;"''''™^ 
f''««.,'"''r"''»'* 1 f''^''''-! 

"'"tlbtii. 1. ^ . ?f •njJllifaj. -, '8 Pyrrhf. 

''''"•"«S£'''^'£~*:..'''it 
»''«"'S°';^;;"'"."S'S"' 

R "^"'"«ipor,, i <itti m vfus r, filiiim eiuG Hdemim eum Epirotis (itii «'iJl;^' 
di[u:ri,.inrcgRura tcniifit, ciquc inrcpulti patri^ 
J olTa in pMriam Tcrercnda tradidit. Saiis son- 
llausinnromnesaiiftoresfamaellr, nulllimnw 
eiii5 7,-nec.fiiperiorii 8 aetatis fcgcm coiriftinia-' 
d.imPyrrJioSfiiiirev raroqiie 'Onon inter regeS'" 
rantum', VErum-ctJain inter illuflres vjroi, aue. 
vitaefanftioris ^. autinflitiacprcbarioMji^vifuro' 

4 fiiine; Scientiamcerterci militarisin illo-viiO', 
raniram fiiiift , vtcum Lyfiniacho, Bcmttrio, JIb- 
((^□[10, lantiswgiijusbellagcrens, inuiclusrein- 

5 j.-crliierit. liJyriorumqiioque, Sieu!onim,-Ro— 
jn.aioriimquei& Cartha^inieofiam bciliBj nuih' 
(] '„im infcrior , pleriimqiic etiam viiSor exftite-' 

5 rii"; qiiipamamiJ ccrtefuamangullainjigno» 
bilciiique , fama i1 rerum gcftariim, & claritjtc 
nomiiusruijtotOOibeilleiArena-if reddiderit. ^ ; TiuA,ntigoniisviftDiiaIiMiion. vtebatlircniiltii- 

6 Aiiligonai 7 fuae. « aHtiqukiruiii lemp^-- ! 

9 cueiPyTriio.t lO nec facilc ^ncnqatan iP | 

itii, mdiDS fldminiQraiae. ii tiicrii. ij lecuwil J 

, 14 ptrfamain. i{ celebrimfecerjt.. | Oo(S I.JBER "XX\'I.. 
BREVIARIVM CAPITVM. 

^fitlaftnaifii ptr frtAliasm Aiitigtnm trAdHnrar 
JlTipetlmaityrmauiEfhtTKm^atiim tffifit , £3 
ffeUiulci friiJtstia tffiiviittr. 
».. jWhtrHiiiGtmr tccnrrir, qni infirrtrim vcrScitilii- 
grrtrHtfiirfUBi trscidAnr: dil.dt Kami«i! vin- 
diSiiamnit ittttrneciini deJiutiir, Aitigani va- 

^.mi*an4ir.Py'riii01iiii,iirifnum rcJIiiKilnr. Rc- 
gni CyrtMdriim fiirMeiiiiis patus. 

CAPVT L VOnmottem Pyrrhi nnniHfec^ 
n cdain in Aiia, Gi P° 
lum^ vcFom tnain lO Alia, Graeciaqut 
ma;^iubclloruinmotu9 fueic, Nam & Pc- 
Joponncfii per proditionem Antigono traditi J, 
& varirUitcliorniniimpattim dolurc, partimgsri- 
dio = , pront Hngiilds duilatrs aiit ausiiiiim d.;. 
Pyrihorpcraueijnr, aut ricr.is f.l'.!!;!:-!:];!!;, it: 
laiii ci;m AarigDno Ibdtt.rtcm luii_^ciiarit , aiii 
m tiiisinicrfcodiis * in bcllum rucbanif lu- 
Kt hunc tiirbilarum prouinciarum tnotom,Ep:- 
rorumquoquE VibsabArlflouiiii* priiicif cpcrty- 
rami^^cmnccupatur; aijtiocimi miiltj cxprimo- 
ribus Gocoiri,plurcUncNi;ium aai 7 cifciit, Ac 
tolispfiicgatos pollulaatibtis , ccr.iu^es libcres- 

I i'roiliti fiint, i dcmqueilJigr.Hdeb.int, a!. 
doiebtin Ca mortem Pjrthi. 3 aiii iibi a Pyciho 
crani. 4 prrpicrodii, j iaciikbaiil, C piliuj- 
riisciuibus. 7 pulfi^ 

9 vt 6 jae ex«/irm redJeret^.^tn 

quifi '^ poenitcrct, proficifcendi ad ruosomal-J 
Inis matronis poteflatein dedit; diemijue proF 

y flionis Ihiuit. Illae " quafi " in perpetuum j 
ciun viris exulatarac, pfetiorifTiina quugae 't H 
aurcrentesciiinadportam qiiafivoo agminc |in)« 
fcluvac conuenifTcnt, omnibus rebus exfpoiia» | 
u^ '4, in carccrcm recluduntur : occilis 'f pri» 
115 in gremio matnim paruulis libcris, virgini- 

S bu^que ad flupiuni direptiE, Ad '^ tam fae- 
vam dominationetn Hupentibus omnibos '7, 
princepseorum Heilinicut, fenex & liberJ! or* 
bui iB, vt '9 qni oec aetatis ncc pignoris »"> re- , 
fpeitu" timeret^*, contrados"! domiim '4 fi. ' 
diiTimosamicorumin vindi^am patriae ^l horta- , 

5 tiir. CuiiiSjntibus priuata ptriculo pLibliaim 

fmire '^, & deliberaudi fpatium a^poftulanii- 

bus. S vt AriftotimDS redder* velit. 9 rccufauit \A (icere. 
loqiiariipfniBposniteret huiiis «cnftiionil. ll ftmi- 
fiae. I: quseiilhiUliDd fperabant, quam pcrp«tim 
cuin riiiimantis exiliNm. i; omnia ea preilofiflinlt, 
ijuucunque habcbant. 14 runc, & in. ij poftquam 
anii.'a piruuli occili fnerum. iii pcopler. 17 dum o- 
mr.cs flupebwt. 18 orbaius. 19 quippe. jo libe- 
Tnrum. 21 in confideraii^^ne. 31 cauflas timendilia- 
btr."i. s3 eolltaos. conuenire iiiflbs. 14 in fmn 
domum. 2J- ad patriam a tjraiino liberandara. a* 
cuiii tcro lUi nDlieni & vereceiiiur'publicim caUmiH- 
ti;m iiniie cum periculo vitae fiiae. 37 temptii. 

18 fer ^B perftrao,. ,„ „ . 

CAPvr n 

.4 limt 3Jt IVSTINl 

inunilicenti3,iBg«iti3pparatit epuli 

5 nam iauiiauit. Sed GalU espofitum 9 gi 
auriargemiq^iepondiis, admiraiites , aiquc prae- 
dae vbcrtJtefollicitati'°, infilliores >' quam »e. 

6 ncrant, rcucrtuntur. Quibus & elephantM xti 
lerrorem, velutinuCtatasBarbariG formas '^iitx 
oHcndi iuHerat, & naucs onultas copiis ') demtin- 

7 {trari; ignarus,<]uod '4, <]uibuE oltenucioneTi- 
rium 'S, miMiimfeiniicerc esiftiinabat, eorum 

9 animosvfSadopimampraedJmlblicitabat. ]ti> 
qtie legati ad fuo5 reuerfi , omnia in '7 maius cjc^ 
tcllentes, opes '8 pariter & negiigeniiam regij 

JJ oller,dunti9: rcfert^''^ ain-u if argento c^rMt 
ft.lnfqueviiUo, feffaue nmnita -^ : & qxnfi Jaiii 
miifhmcnii in diuitiis bttbtrint , ita fes •- emui^ 

lOyjf./a militafim intirmijijji: prQt-fus.quafi ferri 
«uxi/ie mit indigtrent , quQnimn abundmrent 

9 inmenfipolltuai. lu ■lUAi, ii niigishofti- 
les. 11 bcftias. i; niiliiibui & omni apparalD. 14 
quod ipfe ro!licil»b« aninios corum, quibus. is per 
coinmonftmiDnem foieiitiie fuie. 16 taniiiiani. ,17 
fttjnathlcHaHisirafftf nlsii -aar. iB [iiuitiii. 19 e- 
(iJtrini. soplena. *i qiiae lamcn caltii ncqueTaUo U- 
fi;M muniu neijiie folTa. k Mici;doiias. 

capvt n. 

1 TTAcrelatione', auidae gentis animi fatis ad 

2 •'- -'■prjcjjm incitabantur. Ai 
i^^CAemplumBcIjjii, qulDOnmai ' J'erhanc nJrr»t'vontm. a\Q»i^o^i 
»oniim cxerCiWm cLim regf irucidaue, 
' Itaquc conftnticntilmsomnibus j, no,1c j 
* regis aggrediuntur r qui ♦ pratlcniifns 
«itempciht«n, fignumpridic dcdcrat, vt (. - 
mios rebus ablatis , proxima [ilua uoiii le 
dtarent. Nequc aliterfeniata ^ callra, qoam? 
^fant. Siiguidcm Calli , vbi S omnia va- ^ 
iaV.Decrinedefenroribusmoda, veruiii td- '^ 
inecultodibusvidcnt , non rugam hal!ium, 
blumarUitrantes, diu inti-are porCis la ti- 
mnt. Adpoftremum integris 't Sj^ntiilis 5 
wnenti!, fcrutafitespotiusquam dlrlpicnre.s 
aoGcupaucrunt. Tunc abjatis "gctae iii- 6 
ranCi adlittus oonaermntur. ibi dumoa- 7 
Kautiiis'}diripiuni,aremigil}us & abexer- 

p.irte, q'.iaeej '4 cumconiugibLis, & li^cris 
ii^^crant, niliil tjle mctnentcs trucidjmur : 
iqiieca=des Gallorum fuit , vt Antigonopa- 
opinio 'ihuius viiloriac, non n (Jallis Nn- 

verumetiani.ifinitimorULn fctitatc pra>'lli- 
>fi. Qiianquam Gallorum ea '7 tcmp^njie g 
£ foeeundiiatis iuueiitns fuit 'S, vcAriam ij fimii, 16 fecuranL fecerii. 17 iik.ccmpm 
»fecunda&cof(of«fu/iiuuent!ijSaUuiiim, 5P4 rVSTINl' „^^H_ 

(| omnrmvduttxaminealiqQOiS implcrenr. Dt-- 
iTi]i:c ncquc reges Onentis Tiiic mercetiario '0' 
GalloLUtn exercitu vlU bdla gefierum; neqiie 
fiillire^iio-i^tdalios quam ad Gallog cootiigt' 
jO raut, Tanmsttrror Gallici nominis, &arn»- 
rominuiii^a fciicitaserat, vtalitcr^' neque ma- 
ielhtcm rnam tutam,.neqncamiiram leciperaM* 
»1 ff poHcfincGallica vimitea^arbiirarcniur*^. lia- 
^Lie in suxilitim a Bith^^aiae regcinuocaf(',.r(* 
giiuni cumcoparta sfi^viftotiadiuifenjtit-, cam» 
^uc nByoncm' Gollogf.icciani cog[iom(naue< 

19 7tJ« lia: Bimtn/itipanBi 50 tjnirn' mwicdt 
ioniluxtrant. ii. tx iLgnij-fuit. ii =k!i nioiJo,»iiilT 
)Ui.>Liiine. ij.rccDpciarc. a^ fb[uuidiBe.&.aiauli9p 
aS illirtgei. i6 poft plrum- 

CAPVT nii 

!iaw;inAfia-gBnmtur,.inlerim in Sicilia. 
i!n;saPO;nis naiiali proelio viflus, ab' 
ono MacvdMiiae rege iiipfjcmcmum ' mir 
periegacoBpctit: dL^nuucians,, «i^mJtut,. 
■/„■ in regnumticcejji bshreyincremnitiri- 
. ^xasiJe Reomilis VDlueril , -de ipjo qu4f^ 
'. Qjod vbi 4- ncgatum legatt reHiknafi. 
diOU^ ■■U j Rtaiilt»: 1 nifiAnngonifHiiltaihocriipple' 
.«ci.torn. 9 StrE.Pyrrham, tmioquaereieabipfavitle- 
jKiitniUc foae iiicremeiiLa , qiijc aliQqiiin a S.cmiBii' ' 
^,ntreie, &illij-eriperE,coiiBituinii; 4 cum Vetole- , 

^dij/MmrcmAniiSoiimatnf^ifitYiMkt^^mentnBi,- I Socios intttiin pjrare btilnt 
jenrinareullodiamHclcnb fiiio;& amico 7. 
ttadif, Reuerrusin- Epimm, ft»uin ii- g; 
wdoniac inuadi*.-aii8 Atitigonus cuni- 
•oecurir;.viftii3(]ue prodio in tiig:.m tcp--_ ' 
^ique ic* Pyrrhus Mnccdoiiiain' in de- C 
laccipit;;& velmidamnaiamrlTseS-eiiizic 
wac^iilito Macedoniae rc^io S ^snf.ii- 
(13um TareRti fiiium,& amiciir. zrUi 
.niigoniM. atictm oum paucis cquitiijui, ;■ 
comiBbiii,.repentc fortuni: orraniCii- 
attiB '^ atnifli, rtETii fpeoitiattints c-jcn- 
'hcfTalonicarn fc rcceptti.vrinde ■! cuir. 
pGaMonimmercenaria maniri'' faeUiini 
-. Rurflis a Pmlcmaeo ('yrrhifilio fiM- f: 

*[jndi regni rp;in,f!nl IkLAi; 'K iati:- 
acrugaefoiitudined-ocaFCjt'^.- 7 llro. 8 pyriho. 9 pernte 


niucciir?!i:ii 


lo tompci.r*frct. .1 aar^vtti 


7,-il!lRr. 1 


cr>mititiera.a.inf«gi. 13 <jii 


viiK:i;'_-v j.r.L 


laea, <]»•! aiits acccpct.;;» Pj 
1 obftniirt pofltEOP.Hies t.it 
T 6K vrb^: ThtfikloiMta. jd 


iiin L5...L.\ 


folitdiia &tuulc(.a. il 1^11.1. 


iu ^os IVSTlNf 

pjiico! iisufragii comites reridctos J'l 

5 cit. Mjfcra quidem res, Ted optand** 
fuit; fii^aidcm ciuiiatcs, quae odio e 
riolemaeuiii tranfierant, vclut 7 diis, 
tiifadum fibi e/Tet, repentiaaSai 
t^tiane in? naufragii mirericordjani verfae, 

f perio fe 'ocius" reftiitiunt. Laetus igitur f 
fiiis ", & '5 daninii ditiorredditm; «cluti pxt 

j viiibus, bellum Ptolcmaco infcit : Sed guaTi M 
kidibrium tantum '4 forturae natuj elfet, aet 
propieraliudiiopcs regni rccepiffet, qnamrt'' 
amitterct, vifhis proelio, non mulio quam poft 
naufrat^ium comitatior '7, tccpidus Antiochiam 

6 confugit. Inde ad Antiochum fratrem literac &■ 
cii '^ : quibus auxilium eius implorat', oblju 
ei '9 Afis, inter finesTauri montis, in praemion 

7 lat.ie opis ^o.Anriochusautem cum eflcl a 
XIV natus, fupra aetatem rcgni auidus, occalti^ ( icliqiiot. 5 ex odio contr» Sakucum, 7 »• 

!uani ptt ubitriuin ilfocum ddiderio iptbnnn Gim- 1 
iii«m eflei. 8 per repentinmi, g oiuiiites aiir>- 
[cri cGeperunt Selcuci, qiti n*u(riginin fccenL tt; 
cluitates, ii Sdeuci. ii ob calaiHitaiem fxtm, q_ 
&pir d^iinaa mulio ditior S^ui quain qtiidcm tettt \ 
fuciat, 1+ tSiitBimnodo. l( in nulluni alium fiotau 
IG Tte^ rarltis. 17 iion multo plmci couiites Cxta. 
hihuit pdH procliuiu, quam ancea habueru poft niKi 
fiMgiuni. ig lcribic. 19 dc fritri fuo otrcreb«iA& 
uu, ^uaclitaclliiiccr &c, ni «locilii, quodtibi ficm 
afferret. , quarn ofrerebatari 

ed latronis irore*', tomm =! frairi 
fens, pucr reclentain \'irilfmque fii- 
pn. Vnde fiitrax eil cognomina- 8 
jion haminis, Tcd at-cipiiris ritu M, 
[■eripieadis viism rcdlaretur '^, hv. ^ 
■iieuE, cum Antiocliiim In '7 aiiKili- 
a Yetiire cognouilTet, ne cum duobus 
i^ dimiearEt, in aniiosdcccm cum Se- 
Hfacit / fed paxab hoftt dau inter- uj 
'a fratrt 1 qui condnflo Gallofom 
I tKercitu, pro anKilio [lellum , pra 
•m, imploratus =3 e.xliibuit jo, in „ 
iriute)'Gallorum viilorqnidm Ah* 
!"': fed Galliarbitrauica Sfkiicum m * 
cidiflc P, iiiipn.m AnC!Cc'iL,m arnu 
libcrius 34 depopulatiiri Afiam , fi 
rpem 31 regiam exllin.-iifTent. Qnod ,_ 
t Antioclius, vclutaprdcdonibus, au- (haectxani 


imopio &bDno offi.-rebatBr ei, 


iion ariipie 


■l>at aiiiiHO pip. ii iiiiciiiad- 


>folel. ^3 


regnum . =4 vC accipitcr fo- 


bonis alienii 


a(i rapiuuljs. ifi a!ct«. 


*7 vsque 


iu. 38 impcdiiur. iiimpitur. 


iragatus er 


it ad aiixilium fuciu!iuii. 5° 
licenlia. j? fobokiii, poiicii- 


loftquam t 


cio Aiitiochus inteliexit hoe 


lUoium. 

410 IV *1-#1 
^ **iii?£»-'-- . f* ro ;7 feredimit 3S, foqietatemque fium, 
nariis fais^? iungit ^o. ]; 

^7 p r rummam pccuniae. )8 libent. 99 1 
fuis miiicibus, qiios merccde con^uxernc. 40 faci^' 


CAPVT IIIv ^' 

1 T Ntera rex Bifhyniae Eumenes^fparfis * CO^ ^. 
J rumtisquc fratribus bello intefliaae diCbordiaei 4' 
quafi vacantem Afiajc pofrcirionem inuafurus^vir ^i ^ 
£lorem Antiocluim, Gallosque aggreditvir..,'f; 

2 Nec 2 difficilc faucios 5 adhacexluperiorecOfl^C 
5 grefTionc 4, integeripfc5viribu8,fupcrat; Ea ^ . 

namquetempcQatc omniaj^ella in ^xitiaai Afiaf '' 
«erebantur: vti 7 quisquc fortior fuiflct , Afiam .: 

4 velutpraedamoccupabat. Seleuciis&AntlBchus- '; 
fratrcs beUum propter Afiam gercbant-: Ptole- \l 
niacus rex Aegypti , fub 8 fpe.cic (broriae vlf *■ 

5 tionis, Afiae inhiabat 9, Hinc Bith/nus w 
Eumcnes, inde " Galli (humiiiorum (cmper 
nitrccnaria manus ") Afiam dcpopulabantur: 
cuni i> intcreanemo dcfcnfor Afiae inter tot nraC' f Diim fratres difperfi & confunui ac viribus ex- 
haulUcrant, per inti.itir.asdircordi'as. s&hauddif- 
h\ultcr, tfc uei!c. 9 viilntratos, dcbilitAtos. -fproc- 
i'u\ 5 Eiiniencs , qui adhuc iiitegras vires habebac. 
<S iHo tcmpore. 7 vtillcnimirum , qui fortior fuiflet. 
^ iuh practtxtu, «juafi parricidium fororisfuae contra 
Stlcuciim vicifci vellet. 9cupicbat occupareregnum 
Aiiac. 10 RexBithvMiae. u exaiterap&rtc. i^qiii 
G-Mi nicrcc d-.' condudi fempcr jftabant a partibiis debi- 
iiorum, n dum. Si^ :. XXVll. CAP. Hl. 4'i s iauenicljatur. Viflo H Aritioclio , 
^_.,_iencs(naiorciT)paitein AfiiC occupalTa, 
-fRnCquidemfratres.perdito lipraemio, pro- 
pMiqiioii betlurn gcrtb.mt, coiicora^i-e potue- 
nint: redooiifTo ic exierno hofte , ininiituum 
cjfltium bfllum rcparant. in co '7 Antiochus 7 
dehiio'8viftH5, multorum dicrum fuga i9 fati- 
Utus, t^mderaadfocecumfiium Artamensin re- 
gcm Cappadociac prouehitur ^o^ A (]uo cum 
primmnbenignc exceptus eir>:t. iiitcriears die- 
bu5,COgnito'"quod inMiac fibi :=pararcntur, 
falutcm ftiga '( quaefiiiit. iRitLvr cum profu- 9 
poHnusquaii tutus locus eflct , ad lioiemae- 
nfol3olle<n,cuiiisfidcmtutiorcm »Squam 'Sfra- 
iiJEexiflimiljat. decurrit*?; meraor ''^ ve! i^uae 
fj.1ur-.iifi',rn clla . vc! qiiae iner-.inh .1 fi-..trC, 
Scd l'tolem:ieiis non t.im amici d.:bito ■:(, (]uam 
hoIUs fuuftus , fcruari cum artiilhnajo cnfloJia 
iubec, 

14 poaquJm Antiochns vi 
^ierijue fryitriini pttdidtrai illud 
BtgkflK, 17 btllo. rg ittium. 
.poTienit. ai CMm intellexiflct. 
pcrfugam. 14 Antijchu, ^ul i 
»1 foie. a6 (]Ujm ftairis fidem 
n Anliochus ricordabatut, quid 
lcL rno, ve! quid ipfc apud eum 
.tiKincain olScium isniid, quain 
l^inataiiliaia. 

, • 8 , 


praimii'™ bd 

i^ [Ktliijijni 


meiC 


rflEH; 

offidBin hoftii 


gcni 
11. W tiorfius, opflfli II iiibet, Hinc 3' quoque Antiorfiijs, 

iuidatn msreliicis adiuciis , qaam ?] fdmili) 
notierat, dccepciscutlodibusclabilur H, £ugi 

laque alaironibiis interficitur. Seleueus qilt 
iisdcraiermediebus, amiflbtegno, equo pti 
pitatus.finiturll, Sicfratres, qiiafiii^ & gei 
ni» cariliiis, cKiilrs ambQ,po(tregna,fcclerora 
nunpocnashcmnt J7. 

LU 31 cxhicvcrocuftodia. 31 pnauxitium. gi 
mcrctricem rex. ;4 ctfiiEic Antiochu). ;{ ] 
iporitllr. 56 qnlfiparesdfeetianidcbfltein ia,E> 
tduet0), 37 ,pitni(ifuf[Hgroblceiera('ui. 
^ LlflER XXVIII. 
BKEVIARIVM CAriTVM. 

^—pi^t Altxmi/ri BpittHU vlJua Dimefir Mtci- 
dtmPtimfi/iaviAllvitiirm; vndt tr.t2tJl* ff 
ttaarum isiim. 
3. /leiflijitpiritrf/panjiu Rtmaaii.giii ^iamanl^t/,. 
*itiifnpraetth4ar,&armitmiii,sntint'eviiit- 
L J. Fitiiiih,t>hiiimcrl>tf,l>hli! OhmfiasKKn diufipir- 
■ Vimt! lnadami» filiahairfiHa. Efira,[riiaitit 

P SffigitMr. DtvelriHi Maceda mnriinr. HaiKi 

\, filiiytiilippiAiiiiitniiitiitiUmfifiipit. ^naviprH- 

dtnler tdmiiiifirat. 
1- BtUHmAniigam tduirfus Sfm-laiia,: i/iiaram Ite!. 
Clianinis Virikus atti'itis iu Aegyptuii piepzit 
tdi iHiirficitnr. Aiitig*a9mtriKii,Pbiliptiis rl- 

GArPVT f. ■ 

OLympias Pytrhi Epirotae rcgis fllia 
ami!l-^.m.m.o,.od.-r,qucRrmu.ofra- 
ire, Akxjndro, cnm tutilam fiiiamm 
c>:;oriirceptorum,Pyxrhi &:Ptol(rmaei. re^nique 
iidminiftralioncm iii Tc recepi/Tct, ab Actolis, par- 
!e:ii Aciriianiae, qiiam iti portioiicm bclli pa- 
t . r impiliorum accepcral, eripere • volertibus, ad 
i.'!>5m MacedoniacDcmetrJuni dccurritJi cii^uc, 
litbcntj 4vxor^m Antiociii regi? S/tJacroro 
liliaTi fuam Ptiamin n l'ollijiiini ciiii nijuiiii pcrjem, qui fimiil & cii 
(Vuergcniianus er^c. i rjpcie, Biifcirc. 3 Olyin- 
piuprofiigii. 4 quilnbebat. 5 vtipfi obiintn 
cr iub- cognatioais, quod «nxiiium iniftriLi 
impctrire non pcHrfE. 
"^ ■■ S t * fAiisc IVSTlKt' auxiliuin, quodmlftrJcoiclia nonpotcrat, 

3 gnjtionis obtineteT. rium igitiT luipaM 

^uibiis&iioui matrimonijgrjtiaeacciuUin;^ 

^ veterisolfenracontrahitiir, Nam prior vxoiW 

Jut malrimoriio pulCa S , iponte fiia ad fratKl 

Aniiocltum dirccdil; e[]mquciD9 mariti beKuH 

M iirpellit, Acarnanes quoque dil^fi 'oEpiroiiE 

aduerrus Aeiolos auxilium &oin3iiotum knpia 

rantesi obtingenint a Romano fenatu , vi 1ej» 

£ miiicrcntur, quidentinciarentAetolis; frd^£, 

eb vrbibus jieernanUe deiitcertnt ; paterinltaft 

efff " iibiroi, qui foli giitniitrm gdverfui Treii 

tios, imShrfs trigiitis fiue >*, niutiliii Gntti 

6 faunrpropMfnoiturli. 7 Demttriui auceminoi 
lim I>icld«bal propter fulutiim Temj m^uiraoniiw^ 
Sqiiaerefe cxinimab^i pulQm' fuiltf. g paCviJm 
VI ciim niariio bdlum gerat. lO qni uullim fidncw'^ 
hsbebant in Fpirotai. 11 vt Acatn.ini libem gciis cflil 
[3 AcariiJii4cgentii,quiicoitaerat 1 Tioianii. 

CAPVT ir. 

j CEd Actoli legationem Romanorum fiipeib* 
^audiuere ; Poenos illis & Gallos, a ^^uibus iot 

a bellisoccidionecaerifmt, exprolirantes ' ; dice* 
ttsqar, pi-iui ^iHisporles aduerfus Carthaffnit»' 1 AttoliobiiciebancRom«iiis,qu[id (i«piMT 
- '■ lii&Galli». 3 ■■ - - - - - priiispDriasfiiaeTrbis apcrircnt ad bellum gtmin 
-m^ 'umCaithaginien&bu(,^iitnivtunuf<w vtUB»Wl 
^ ^S.^iiein GrsccigBi. _- ■ ■ - ''^-^1 M Llfi. SSVIII. C AP. it. 
tjity!tiii/as , quu c/aafail nnlus Ptmh- 
iffef/i, q«nni Jit Grasdnmarhia irnnsferendii. Me 
f*"*>r»/^et(ctlide iubent ), qiii 4 quihiri mSncislar 
■ AJmrjxi! GailosvrbeHi eos f faam tiieyi imn folu 
ijt! captamqiie ntn fsrre difendijfe^ fed am-o tt 
lltmiffi: Quam * geaUm fi 1 aliqu/milo mahi 
tH4mi 8 Glttciam ingrejpim 9, «onfo/uiii mtl 
lis txtsrnis virihs '°,fttiiie e/umtfiieis quiife» 
totis" adht^i VniueTfam dtleffe , ftdemqtte ^^fi 
fa/erii eorum fracbuiffi , qaam illi ') ■orbi/ni 
tmperie^e fuo frofofiierant, Conira, ItaHaii 
trtpidisHexriceali vriiifiiae incenilia Romani 
vniuerfim fermc a Cal/it occiipittam "S. Pri. 
igjtur lllisJ^Galloi ItaHafel/eiides, quamminci, 
tur jieiemlf prilitS'" /"" '/ dtfendeiida , quaii 
a/iem '8 adj,cl^iid<,. Qi^ns aulcm i ' 
m.nos.:l]c\ nemi.C Hhrc^,qui /aiv 

fiii*" dumlnis adcmiuiii folmii ^' tei j RomsnDs, 4 cum ipil Romani in miferihili ft> 

j Ronianos. a Gallonlm gentcni. 7 AEtolos. 
eum exercitu. 9 qme gens ingrtlTii er:it in Gfjec 
am. 1::^ suiiLillo. 11 vinbus. 13 & fc [fi'debuli 
«ani fedsm fepnlcns Galloium. ij Golli. 1+ cii; 
Romani adbucircpidarcoi poit rtcens &c, ij fiiifi 
1« P_omanDS exjw.UEic dtbnK. 11 & Romanos prii 
debercfu4 bona rlerendcre. iS alinrum bon^, qti^E ^ 
ipfoi iion IpLftcnl . 19 p£r latroeinium . 10 lEgil 

juisFciruirotibut. 3I Rrram. :a uiu)cpollideiint> - 
5 ♦ i^ i 405 IVSTfNI 

UBER XXV iTT 

BR.F,VlAli(VM CAPITVM. 

1. S.liMtus Navir!ta&frairMi!iJ'i>iu,in inttrfdt. 
1. C!.tjji K/iiffri^ie am^: timiiarrs rmigki rec'pit.frtf 

litviHnitiifiisit ■.»iiitili»iaiioxiiia a frttrfAx- 

tin:btf/itrMtefciit& im/itlrat. 
5. 4JiaeUctftt^tKi. fn AntiKkiim,HiirtKtit^Si~ 

Uucim tiiittinif madiB», 

CAPVT r. 

fc '^ jyOrtuo SjriaE lege Aniiocho , cum in 
/\/l locumcius filjus Seleiiciu ruccciSHet, 

^ ' J-lioitanie malre Laodice, qtiae ' proliibe- 

rc Jclsiierat; aurpicia^regni a parricidio corpit. 1 
2 Qu'ppefleroniccnnoiieicainfuam, fororemPro- 

lcniacir?gis Acgypti, cum parutilo fratre exea 
5 furciTpto 3 interficit. Quo facinore perpctrato, 

& tnfamiacmaciilanirutiiit 4, & Ptolcmaci bcllo 
A fcimplicuit, POrro B^ronice cum ad fc intcr- 

fiticndjmmiffos f didicilTet *, Daphnac 7 fe 

5 cl.ividit. Vbicumobfidtri e*m ciim paruulofilio 
uuiici.itiim Afiae ciuitati!jiisclTi.t, rrcordatione 
patcrnae, maiorumque cius , dignitatis ^ , cafiim 
ta<n indigiiae 9 forCunae mifcrantei , auxilia ei >9 

6 omncs miferc ". Frater qtioque Ptolcmaeus 

pcri- 
Qiiie umln Bntius dcbueric tmpedtre boc lcdiii. 
'fiufie.' } genJio, ano. 4 intbniis fi3iu cll ipad almuastmlle. 6 indulict. 7 id v 
l)3|ihne. 8 vtoti Afiae rKordibancur (fignilatls 
ijujfuifrtnc pMcr&inaionilkronice! huinj. 9 \1V^ 
iculo '-Ibroris eKtowiciis, reliflo ftgno 'i ■cim 

I «kmntbBS vtiil^uiacliiolit 'f. Scttlk:i 

ft ^diienCLim Jiuxilionini, cviin vi cxpn"i 

1 tpoiCtt, dolo circumueiKa 'S tniddattir. Indii^ni 

•res omnitiufi vifa'*. ttaqnecinnvniucrfas ciui 

■'«aies.qua^defecerant, ingeiKem dafTem compa 

jraffent, repcnte exemplo 'T cnidelitatis «twi" 

lae '8 fnnul Sc \n vltioaein eius i9,i]iiani defen 

furierant, Ptriemaco fctradnnt! ^ui, oifi 

Aegj-ptuiM domeOica '° fedhionc reiiocatus cft 

totiim regnuraSdeuci occupiirtt; tantumvcl- 

Ji"odium,parriiidiale fcelus t^ , vel huic =31 

votcm iadigne H {wrEinUe mors fofoiis i 

4ulcr4t. 

u -^roptcrpRicnhMi. i) lelimiDebicregTTiHn^U 
om. 14 ccktinTaiiutnit. l; decept.i. ' " 

'viciri.-ertniuv, i]iiiin dcfcmkrc aiuea ' propter. 
wte&i*. 3] Piulemaco. 34 crudElitc CAPVT 11. 

PO(ldirccfliimPlo!Lm,iei,Selcucu5cui:ia 
fusciuiiatcs.quacdetccerjiit, ingentqm cl.il 
fcm coinpararrcl, rEpcnie veluli diis ipfis pnrri 
dium vmdicantibus ', orta ' tcmptllare cUlli 
naiifragioamittiti ncc quioqiam iili 3 ex tat: 
apparKu, praeKr oudum corpu', & fpiritmn *, 

P; 

1 NonftcuiacriipfittiivlcifLi vdttiit hocpiri 
dii|B, I ptranwn. j Sfltsc». 4 viiiim. 4to IVSTINI' 
or miUia foh ex pn^na riiperrnilTe cotii 
hoMatiir, VI fc n.niu-l}.-.-'-; y.'iin.hlk- 

10 rsferuarem. Tuin ^4 ciim cuniu jc & IiberisAl^^ 
ptdiiiiiadPlQlemscuni pruficirdtur: a quo hQnaTi* 
fioe furceptu;, diiv in riimma dignaiionE *^l^if 

11 vixit. Pollremo poft iTolemaei nianem a fillB' 
j^eiti; cnin omni Eamilia interficitiir. AntigonnS' 

autcm,c3eris*7 occidioneSpirtanis, (brtunain>V; 

Wiilaevrbifemireratui, a direptionc milites (iW' 

hibLiit; vcniatnque lit;, qui ruperrDeranc , dcjitj- 
l.3praer«as, ^-i belkm fe cum Clmtemi tunnvH 

Spartaah habui£e, ruim fiigaV' omnitiraeiiiiV 
\^)iilafi ■■ ntc mirKrifibighriatfnre , Jiaiatftf- 

virla Lacei/aemB» i'^; a gae fi>/o cafla Jil f fr^ 
l^ «iVjv/ii/- j3. Parcere igilitrfe foU intis actef/is, 

q:ii'!:iam bomines, guibns parceret, -jien fuperfkif-i 
l^ifcnr. Necmultopoft jpfc decedit, TegiimiuitlS 

l'liilippopupillo,aaiicK^ivnate, tcadiditi 

LIBERl :; fcllciora, i+poltearejt. a; io Aegyptuin. rf I 
cxiftimaiione, Efthne. 37 cum omnts SpMrtaBi octifi I 
cfTcnt. 53 infortuniiun. 19 dicens. 30 pcr^'-" 
CleomeiiiSffiigaoi, ;i Antigoni. 51 vrbs Sp»n 
Hiccreturfutaniieniporibtji. :i ■TyBftEVJAR-lVM CAPiTVM. 
^fiismnltaiiipirit BtntRipiia/iicceS''"" KintBtur. 
Wn»minallmia .ifhiit, Aeiyplt, MaciilawA. 
Wtrllifpai RixMliititBfiixc.msh canftlii hxpulfia..R»- 
ft mmih bitlHm iffnre eifjlii iiit. 
mft/inim bavc titntta fpcciofii virbiiacculitt. 
tT-itkmtptMiiilieJlisiippiiret: viilt traiiiiim M- 
I VwB, ipji PbiEppi fermdefamfiiiiuUi iincniinia- 

\ CAPVT r. 

Eisdem fcmie temporibus prope vniuerfi orljis i 
■inipefiaj noua i regiim rucccirione niLiiau 
Ulint, Nam&iiiMacedonia Pliilippus mor- 2' 
u Antigono , tutore * codemque vitrico anno- 
|l|tlqnaii3()rdeciniregnuairurcepit; & in Afia 3 
ilerfcflo Sciciico, impubes 4 adhiic rex Antio- 
hus conditutus eft : Capi^daciae quogue re- 4 
tiani Ariarathi, puero admodum, pateripfi tra- 
Iderat: Aegyptum, patrel ac matre intcrfc£lis, 5 
GCupaiictat Ptolemaeus , cui ex facinorts crimi- 
ecognomenlumPi/VK/)a/or/fuit. Sed&rSpar- 6 
ini in Ipcum CleomEnis fuffecerunt * Lycur- 
um. Etnequa7temporibus8 mutatiodeelTct, 7 
pud Caithaginenfes quoque aetate s* imma- . PcrnoHam. -- cjmuitorip 

j ciun annum ageret (iec 

' . s poHquam ipfe ince 

:mporibus. '9 ciiiui letis nondu 
ttempublicamadiniuiflrandain. 
S 7 4« ivsrmf 

tura' duxAnnitialconflituimr. t 

feniormn, fid odjo 'iRofflaiionim, quoimto^ 

tiim " euni '3 a pueiitia fcietiatK . Fatalc '+ noll 

g t^ra Komsnis, qu:im ipfi Africae malcm, HM 
re!;,ibiis pneris eifi nQlli ftniotis aetatis reflorn 
trjm ", tamen '* in ruaTiim quisqiie mwonilB 
vt^lUgia iittentisi magnaindoles virtuiis enilti* 

^ k'7. SolnsPtolemaciis,ficut'8 fcelcliusin " 
ciipando rcgno, ito&f^ii 'H in adminiftranite' 

10 fiiit,- l'liilip[)um Dardani, ceteriquc omnca'1^ 
nitimi pDpuli, qnibus velut immoriaJe 
cum Macedonum re^ibiis eratj contcmt 

11 tatisaffiduelsceirebant ". . Contra iile runinio- 
' tis »- iTonibus, oon contentus fiia "=1 dcfcndil^ 

rvltroetiamAetoiisbciiiiminferrc^eniebat 'f. 
lO non ideo, qu.ili feninru viii dtfiiilTent. ir prfli 
pter odium crga R.QinBlioc. ii accc-nrLlm , intcAltl^ 
msiipich- 13 AnnibalH».- I4, eicftDaelilSiGMtrJf 
tiin R.o>Daiu , quamlpla A(nca maximlm^Ien^it cr*'- 
mluiem. \j ctfi hi reges pueri a nulla feninre \ 
Tegibantirr. if, taiiienin ipfis, qui Ijiiguli iiitenti «rjliti 
in vtftigii maioruin liiBium, qimi imicari volebanT. tj 
cunrpicicnd» fiiii . J8 fKut fiiit. 19 negttgen» ' 
quDuiam pneiilem cius aetatein contemnebaiit. > 
belU aSHiua veiiibani. vi poHquam luiltiu iqillll^ 
nt. (3 fiium regiiiim '. 24 cupieb*ar. 

CAPVT II, 

I /^Vae agitantcm illum ' Demetrius reilHvj 

V^riorum, nupcra ■ Pacilo Rora* confulo ri-" 

£tat,\ i}i.7eK dum tiiihfffU sgitac in uiiino & o i LM. s xisr. CAP. n. Atj 

(^icitiHBprecilnuagotcdicur, iniuririm ' 
) qoerens ; yi/i »0» conteiill llttlhe 9 
'wm/e imfroia > (**n// iirAw om. 
rwi omnibus rigibus geranl, Sic 3 
f Sidliat, Jic S,ird!aiae, Hifpaniaequet Jic 
pw lelius AfrifOB imperitimfjfeftanits, lieL 
fmpfenii^ ^litaiialt fiifi-epiffi^ ■.Jiii 7 qus- 4 
M" «/fsni oi cavjfhm, quam quod S Iialiae 
invx tiJeialur, bel/um iiiatam 9, qiurjint' 
tffet., t/rfiiem regem luxta "o imperii eerum 
iitaiejp, Srd& ipfi " cauemiam i£t txem- 5 
a fUiBi yBfliwo premiius '* naiiliusquc Jit 
nm, tanto '5 ^r Rfm^nas acrieres bnjles ha- 
Mi Saper haecrr^ftr/f iV/i rirgiiD H, fMiii/ fl 
^ mtitfaiKfnit , profiteturf gratius '1 

jiia™ io/?fi T!idiret. HuiiiSiDadi orjtiiiiie 7 
iKt 1* Pliilippum, yt, omiHis Aetolis, belhim 
lanis infefret, minus ncgotii exiflimantem '7, 
i.'8 iam viiSos 'S ab Armibalc apud Tlirafy- 
Encnuoa 3e iniBLia a R.oraanis (ibi ilUta. j ex fpe aliqaa 
111 iniqua. 4 cogiisjites, cnpientes. f Roma- 
(; incepifle. 7 Dtnietiio. Btjuoniani. 9 fuille. 
confinioimperiiRomaui. iiPhilippn. 1: 4 pMcierca iroliteiut rtrius, fe rradere veile Philippo regnum, ij fibi 
/onge iuciindiusfbfe. tf Fcrfuaiii tamlcm De- 
'- 17 rhilippus putabat, reni nunc eo facillus 
^ofle. ig qaoaiim. «9 fuilTc Rooiiinol. 8 meniim lacum audierat. Ib)i]U( 
poreimiltls bcllisdctinerelur -^, paccm cumj)'' 
tolisr.iciCinon qiufi alio " bclUmi transiamrOV 
fed vt *' GrsEciiie quieticOnfultutus^S _ 
nanquani ' in mahri ptricul» fmjfi ailiraubatt 

9 Siquidm cenfvrgentibui *r nA Occidetinvn^t 
Posncram & Kemaneram im/iiriii? • 
iina iaeca Grattia at^ue Afiafit mar, 
iirfi btltQ «7 dijerimen imperii faciunt 

flatim^vlSoribustrAttfitumioOrieniemfe 
j =o occuparatw, impediretiii. 3i in aliam tatTNn 

_ transfeire «ett|IV bclliim. ai canquam. xk ConTBnji;! 
■ & prorpicereTeliet. a^ qna» quietem Griieciae. ■« 
B A\t\n confuigfrenc & orirmiir noui imperid. 16 flll 
L imperiaa nemincalio, iiifi» Gniecia& Af» imp«dJRR'^ 

lur. 17 Hum Romaiii fli Cmhaginienrapei air 

bclUceniJiic de Jummo imperio. 

CAPVT III. 

1 "VTlderifeiUqae-mit ttuftTgmtim tn Itttfa , 

• bcm ' illam lrHc!i' & cyutjiti belli; iridfrtf 
limaiitem ac fulminanfem ai vccafa procetlon, 
quam + in fuastiingoe tirrartim parlts vidsriiit'' 
lcmpeflus detulerii, magm cvuoris imbre m»w 

2 fwdiituram. Treqaenter Grsiciam Injenltl 
ini/ius paj/um S bbbc- Pirfxrum, nunc (iaUerm, 
nii/ic Macedonirm bellis ^: Jed T omnia HU liUit 

£* 

i Tcmpeiiatcm , 1 cnidclifiimi , 3 fi quoqiitri--] 

deit. 4 quae focdiiuira fit ntrnla, in qujitunque^T 

bii ti:rranim psrtes yiOpria deferai hanc procell«l!;^ 

S fiJiirt. 6 in bellis. 7 fe tcq cxiftimate debcrt/J 

\ jiwrf onifliaiiJaantiqm&pn&iMWVileuiifiierjifc J fieatfMiie mvc bt IuHm icii* 
«Ir* tcrrgm illam 9 fe cjjii, 
'nntrsft, jiiam crnrnla if fnitgai- 3 
f beUs, virii^ae populi ", viriiui " 
i, ^tfucim «rlibu!, gtrmi» : quiie rabiis 
jba t| jmtit alttriui '4 ialtrilu^fint rm- 
^hntriim fivn fajjit. Feras igilur aaimet 4 
iimt minut't ifuidem Macedoniae, quitm 
i*t timini/ei, quis >■' 6* remtier 7,^ in 
Vainfui mbujlior Jil ^9 : [clri UimE« fe eos^ 5 
ttuii viribut concurrant '9 , nin eciilenlat 
^vi^triaefare; mrluenditviquejtbi ^o quo^ 
Wtamin eenim, qai faperieris" exflilerint. 
• frutextu finico cum Actolis bello, nihil 6 
lEnmFoenonlin Koiniftrumque beliaTC-- _ 
hs '3, rmgulornm H vires *! petpendc- 
. *SednccR.mnani, t.iinciriPoenifi: y\niii- 7 
cemvcibiiserant, Ibiuti -7 mcia Maccduni- 
lebantur; ^iiippe tcircbat eos.iv: vciiisMa- g 
ccdo lliexeKirai, gui nnnc ctiieni prnellii in Itsliji. 

:iii.. iipcrvitciSc-Ferllratagi;mata. ■•perfolnni, 
. i^fiueRomanoniiiirme Poenomni. iinotitani 
lemcr, 16 ipiomainGraecia. 17 efioariHtlige- 
18 &fortiuf fepoflie dcftndere. 19 belium |e- 
1(1 Fhilippo. 11 viclorcs fuerint, 11 lub 
j; conricieisnS, cogiuni. 14 cum Romainjnim, 
■nhtginejillum. ay pDitnujm. iS conddei- 

i|ii]i;>p»i. sj iibfafnana belli Kicsiiinw. \ 4t5 IV -STItTI 

f ccdonum tic\Ui?li '-i O, icnliBglorij, ^^ 

piis fliidio jMcxaiiiiii .icnKil.iiioiiii ineenfntf 
^Liem poimain ia 1' belU indiiJiriuii^K' (••■ 
gnoueraiit. 

ag fropteri3eul£lumOrieniem. tg Scte 
etLair. ;□ (]iriaeiiiuljii & imiiati Al«i;andriattc»|i<- 
Tml, ji piucliucm adbclUgeieniidr 

CAPVT IV. 

j TGiturPliilii'pus, oumiKraio proelio vidloM 
.il'oenisRomano£didiaIieE', aj^erte boftein i« 
his pwff iTus i,n3ues,quibus in Itaiiam exercituHi 

3 traiiccKE, raliricarccoepit. Legalum deiudcad 

3 Aniiibalera , iu^endac rocictatis gratia }, ciua> 
cpirtolismiftit: qui4 comprehenfiis, & ad ftHfr 
ti]m).'erdud1us,incoli]mi5<limifrLise(t,naninho> 
Boremrcgis, {edfnc, 4(ibiusadliuc,indubiti- 

4 tuslioftisreddererur. Pollcavero, aim RoBi»" 
nis niiiiciatumeirct, in Italiam Philippum copi- 
as rraicftunim ^, Laeuinuiii praecorem cum in- 
Itruftis nauibus ad proliibciidum tranfiCuin iilit«- 

5 tnut. i^uicumin Grjtciam traiccilleii wulti^ 1 Audiiilliit. 2 dixii3pcrte,f>:*irehoftefD8ft' 

manonmi. i ad fadEr..H3inrii(.-ii:tatfm. 4 ^>i>l!^ 

tUiCjPiiniuii aRoiiiaois. j feil ideo , ne PJiiliip^ 

indiibiiatu5hoftiiIiem,quia<lhuct(iibiuserat, &bcl- 

\ /umlioiiianifiioaduDiiad^tac, 6 dednccrtTcU»^ 

\ namboi, l^ £ t"""- OiSl, "'"''"" ' r,m ''PP"n> : p«ta-M,i„„-i„ . . . " " — ' 3iitaoeran> '■'"'Mtdi,,_ P'"i'm„ ,, 4i8 rvsxmr 

aucupantes , maiore belli mole Macedoniae n 
iiminebiiit =°. Cum RomaEiis ijuoquc paceai 
facit, contciitis ^< interim " be.lum M^cedon^ 
cum diftuliffe ; Philopocmcni Aciiaeorum thia, 
qucin^)adll.omanos, fociorLiin animos rolkitt. 
re didiccrat, infidras praetendit H. Qiiibm »! 
iile co^nitis vltitisque, difcedere att cos* Adiaecs 
aufloritste fua V coiigit. 

LtB£B. 30 aggtediebflBtnt MKedonjam,- aT qiii'coiiteii^, 
rant. ai ^ue in oppoirunum [«n^iui. aj dkqM' 
iiliucsc Philicpiis.qDod U hortaretiii: aninuM Adu^ 
rUEiiiritJcicndamcumRoiiiflDis rociftHcm. a. jftf 
Lt. tlrnit. 15 Philopoemo.. i«it(m ciini ■nielle«ir«flf ' 
jiHlTcthisiiilidias. i6- Pliilippo. a? pwfiiani. ' ' 
[B. XXX. CAP. I. 4a9 
rLJBER, KXX. ' 

HARJVM CAPITVM. 

'K<f<Qjf|<('/i"«riri, ViCBrJia, &firrp: 

'iypufiataifui lurpiSiiKii Priatipt,CM- 
f& Unmi rt,^I,ft,tp„„H,. 
Mn. RtmtHi taiclam pupilli tdairfiii 
(■/raa, & ehiiippam AUcidHtm ftfii-- 
^pttmqMiprins idla ridtCMn* ai hn- 

'iKgatlii. ReniAmi paitm ripndiail : 
'F/tmininrsfiinailpttgMa^ accimUni: 
RtmMafirlKM vincit, C/ fiiliffBS CAPvr I. 

InWacedonianiagDis rebus iitUn- K ^ 

egypto rtolcmaci diucrli - inorcs 
Quippeicgnopa.rricidio parlo, & 2 
squc parcntis, caed« ctiam fratrls 
ttrebustclicitergeflis, luKiiriae fe 
>is(]uemorcsoii)nisreguutaregia + 
lon amici tantum ptaet'eiSique,ve. a 
liscxercitus, depofitis militiae ftu- 
efidiacorruptimareebant*, Qui- 1 
itis, AntiociiusrcxSyriae, vete- Eiti iti3)>ii>s rei niulicbjtur. 2 longe 
at Ptoleinltns. ; quippc cum is re- 
i;t per particiiiiuBi, & noii modo patrem 
:tiani fritrein interticiirci. 4 Hcf/lti/t. 
dcbiJitiWiu', 4ii IVSTINI 

.tercgis, fiippliciQi' mcrttriciiin vclutB^aB 
regniinfjmia, legatosAlexaiidrini '4 ad " 
t iioi mirere, flrantes, vt luieUm pupiUi fujetf 
reiiti inerenlurqttercanuitt Aegypil, ^uad ') f^ 
Fbilippum4fAntltcbum,faHa'^iiiterfepaaiMiii 
diu\fi£i iicthant. 

13 & per fupplicinm. 13 ciim eipiawelGnfi: 

CKftinaa. 14 ciicf vibii Alcxinilriie. ij (egmiin. 

- is ]iutV3uB. 

CAPVT m. 

1 /riRata' Icgatio R.omanis fuit, caurani belfi 
^"'aduerrus Philippiim ciiiaercnliljus a, qBi infi- 

2 diaCusei3,tcmporibUs Punki belli fiierat, Hoc 
accedebat, qiiod Poenis & Annibale fiiperata^ 

• nulliiis+magisirma metuebam, reputaniibus "_ 

quaniammotumPynhuspanu raanu* Macedo- 

num in Italia fecilTet, qtiaatasgue r cs Maccdonef 

; in Orieiite gefliffent, Mircunttir itaquc IcgMf, 

(]ui Antiocho&Philippod«iuncient,rfj»o 7^*6' 

4 syt'"'^!^''"'""- filitticiit S: M. LepidusinAe- 
gyptum, qui tutorio 8 nomineregnum pupiliiai- 

5 minil^rtt. Dum hacc agnntur , interira lcgad- 
rnEAttali regis, Sn Rhodiorum , iniurios fbrj 
lippi queienies9,Roinam vencrunt.. Quae rt^. 
omiiem cunilationem '° Maccdonici bcIU ftnatii ' 

eiicn^ 
1 iHCunih. 3 qiii innuliiilumijuaciiucrani. ^ Ka' 
ntanis. 4 quimFhilippi. 5 dum Romaiii contidvt- 
bant. cum paruo -extrcitu 7 vEartgno. I (fah 
c^iiorii. 9 qai conquereljantBr de ini»riii £bi faSitB 
riiilippoi 10 vlierici'einaicr4m& diUciouent. 

11 iilc- '. ^'■■IlEimadLitiruj Philippum deccriiitur, 
'.^ijuccumeonriileinMjcedoFiiatn miitun. 
Necmglto ') poft rcmpore. totj Craeci.i, 7 
li '4 Romanorum, aduerros Philippum , Tpc 
ia«1ibertati5 crefla'!, bcilum ei '« intulit: 
: ita cnmrexvndiqoe vrgeretar, paccm pc- 
amfellitBr. Daindc ciim cxpofiiac<7con- $ 
lcs pacisa Romanis elTent, repctcre fua '8 , 
alus,&R.hodii,S:Acliaei,&i\etoli,coeperc. 
ra Philipptis a/Und '9fipq^, vl Remaaii 9 
(, mrnx&dyiticittrumitiiiipnam '^'^tffi Gvae- 
^billfpi) ^ j^ltxanilrii iPiitioriiius fuis, -' vi- 
^ fuh iugum Maceittttlci imperii fuba^iis, 
■ »- vi^eru^ ftges *J pacitjiti »4 Jictre '1, 
S'^ priusfit fcrultiitls ratio reddeada-, quem 
ni viHdiciniia. Adpofirtmum tamcn, pe- lo 
eo'7, iiiduciac^Bduorurii mcnrium djtat, vt 
juaeinMicedonianoaSJ c0nuenieb.1t, Ro- 
1 fcoatu peierctur. 

CAPVT 

uicmit, ili&iilic. 19 rDbpractcxto hoc.c^u^^dKomiri 
MtDf anyilLum ftrie ruisfocit!. ijloiigo. 74 nwi.- 
Grieci fduciim habebiint in iiTini R.uninno[um, 
lecii exciubjiur. laFhilippo. 17 nataetliddealT- 
lOna. [9periiii(leri.;o iniuiBum.il Phiiippi ijnon 
■cliGr»ciipGviflurci tflenr. 1% canditiiinei. 34. 
ipo. :; praeftribcre vclte. ifi qui Gcaeci tamen 

icneiniiir rcddere rationem de fetnilute ful . 

CDgitDre dt libcrtite. 37 cum petciet Philippus. 
TnoVim^Siil^andAryyaffia. j^quaeConctudiSc 
tcupuJnciaoBpoKnKiii Macedoaib 
-^Thcrariam, iHKlio vtriusquc vipac ^St axitit 

S rprao, terraemotusfuii. Iti qLio cum admliati- 

oiie iiautaaDtium, repenie u prafundo eum ul» 

g dis acjuis iQfiila emcrfit ^. In Afu quoquc U> 

■dem dic idem motus terraE Rliodum inultlfque 

ali.ns ctuitstes graui ruiiiacum labci coacutGlt 

4 qnasdam folulas 4- ayorbiik, Qit^ I ^odi^Hl | 
.ti:iiitis omnibus, vat-s «aaert ^- , erleoi fymt- 
»ii)-;<ii impei-iam , vetu! 7 GraiKomii ac Mmik- 

5 iiHJH voialttrum 8, htcrim aftnatii rtfvJUl* 
puce •),Pkii!pput iafocielatm Mll SaitH lyrm- 

6 u^m foIHciut. jit^ui iia, cumin aciem fxer» 
tam iiiJlraSis c d/utrfii! 'o HJiiiHS frtfluxi^j 
Imriari fao! eoefit,refi!rendB ^', P<rji>', Btffm 
■}nilo!qM, if oniHem hjiam Orirntifjme^**» 

7 Maadanihut feriimilam : taMo^ue fiin- 
u! hac 'I beilam jiietn illii '4 fafiiiienJtm,' 

8 .^iianiio Jit iibmtts im^erie 'S cariur. Scd & riimi& d^inino Bedinm innluiuni. 4 iitccgm nbn. 
r CH^niginnoiiiiiinn animi tmtfa^ cfleHcpe^lnw 
terrBc monim , e dixtruw. 7 imperium . 8 (A, 
Don-Tjiinirunin dfc & occ&pinirBiii . 9 cuin |ieK ^t* 
fhilippo (lon tltit. 10 hoftes «ciem iuani infinm- 
rGiiteieginiic.gr^foiiH-. ii diiiiiiisrribM . 11 4** 
iiiio Liiimfincni. i) qiiodcum It.oniania geriiur. I4 
xiiapncta. 1,1 p»eiiMpEn<^iiiMaMipKiii»<^ 

i4-f« "■'«,'mt'"" * a»;. ^"""'>".i'^; ■* 
'^— *^ ■1/rej-i i 


»«"'"S ,.oS«""1'' ."^Td.» 1'8'" ""J 

i,,t,m.i.*''Vait.»"-'r'''' ° &fp<. ♦ 


;*ptrroifat(spoflLCmiun iinerrogaflf. 
i 'anjrnaditcrro. inielHgert fi prore.Tus % 
'9 quia 'O t^Mtcun/ilw, fed e^ififflcrh. 

^Romaniintm, 4? smortrcgii, apndqueiti • 
*» fiH'* exitlam rtliamafil. ftviain 'J 
^ti ti^lurum li. Vcniam deiiidcli- j 
mbil fe aut canjilim-am , attt 

^ratciam/bi piaceret cum htiia vieri- 
m '7 fif : qttippt Bomancs vinci nnn ni/f 4 
Pl'i po0;nei- IlaUem alittr, fuam Itell- 
^^liigi'^ : fiquidevi diverpim ctierii s" 
Ib*' #«Iftrrf if 0tmm,m ^ ^ i,Ui gt- 
rnis '% belVu phirm^m mi.menti hatere, 5 
aUquam- cefi£e (iccafiinem luiinmpit- inihiK, 11111 ninn. n & dicinir, quoil Annibit 
I omiiium fuerit Imtingatus, CBm rcliqui 
' t>nni<;i f^cpiDi (fTEuc iiittrrogtti . 7 nuc<( 
;^rt[ A.nnib3l. g riixi: . 9 ninnre idconiiSe 
(^caniiliein. 10 tjuHftAnTirichui. iificopEct 
IO»trpreg.[JHDiiltjRoiii»nct. 11 Annibili. 
lacrKitmem. 14 pralixc indiciire & tnoa- 
yi: i( crim iiaqui: prccitiis cflel AnnibBl,vt 
hmti fnjc in diircncli) dnri^Liir. iG tniicbre 
ad bclliiFngerrnHum. 18 Rf.manil, Italicil. 
rfitp^riiri piflc. jii cctciii- 3i hiiminibni 
OTuin. i; iii shii bellii non [laEDiD ^i^cic, 
Pr wccttpnuerit.&c. 

T 7 « iV «8 l YSTmi 

li, foflyimis pntris prfcibus fu!d fme traditiMA 

3 Q^ijbus^rpretis, inceriti5io wnijvjri; jlia Ic^3«io 
riipcrnetiit, gnaeomiili pupilti peribnaS, ioi- 
tgla, iuie * tiilii faHas popuFi Ronigni, rn/nW. 

4 grum reftitu! lubtiaU AbmiciMi 7 , bellDni <fe. 
nunciatum; quod ilte fiinle furcrptain, iafelicl- 

5 tcrp,c(lk, Eodem Kinporc & Nalns tyrannii» 

6 iiii^ltas Gra;cije ci-jirates otaipauerjt. I^itor 
fcii.m;s, ne vno tempotc dliplici bctlo P..oinjnM 
viifs (JrtinerenMf.fcrrprnFlamiiiiiio, jf 8 tiv!- 
Ajaux,Jiciiti'> MaeiildataTtni P6i/lppe,i'taGnus^ 

7 am/iNaiidc/iin-et. OhqHaiB caiiifainiwpertorn 
'o ei protogatiimeft. Terribile qitpp[w Antiecbi 
(iclLim Antlibalisnomen fScidTat, rpicm aemul) 
eiits "lOircjiftir )MKi/i;rii'", cum Antiai:bf itiiji 

8 f!i:!€tKtem,apaA Rom.inos eniniinabanttir '); n^ 

gantcs rti»w«fif(j animo ^ik Itgibtts i4 viuert >»( 
affiietiim tmferio^ & '*■ rmmoilerata /ieewtia mUi- 
(i!ri.fim[erqiie,ttiedii> '7 quitlis ■orbmat, nimat 1 ijuotlregnumtradinini effet littei ftQpisnoroBi pec 
frfceiponrcniasmoritntispatiii. 4 LosvemlegatM 
nm fprcuiirn Aiitiachi». t •J.n^e lcgaiio nihit itM- 
bat dc jiiipiUo. « qiiacpirins bel!i vehif(«it in pote* 
ftatcm Roinaiiomm. 7 cmn vem Aneiochiis «ian 
hnc fjceie nDlIer. S tueua ir ti eJfivtr gnr-mn^ iiati- 
jlimhfiaiiU. gfimipfeUmliberaiierit. \aJtsV*m 
mando d-^r Arine^: n ilti,(jui inimiri (tini ApBibilit. 
II pcrnijni.f jia. ij actnfabart- 14 yrbis fu.ii. if 
(^'i.-e/in-il,^>mw)mx non^flfi) '!« &». I; ULUedtO. 
Qlisc tcfi faira nim- 
t apiidtimentM tam-en pro vetis li*- 

CAPVT ir. 

jiiefcnatus^mituperculfus, adrpcculan- l 
saciitsJAnnibalis.legjnim iii Africam 
. Sccuilium miitit : eique ucjtis maiidatix 
■^peffit^mm 1 fernttmilMitmsinfer. 
ittuqHf ' iKvifil namiuis taitJsm pepaliit 
■nliberinret. Scd tei B Annibiilem noii s 
ritirumadptofpiciBQdacaiienddtnieperi- 
tumj necminusinfecundis arinerfa 9, 
aduerfis feciind ^ coi^iranti.m. igiiur cum: } 
iiDculi5pfifleipURi,.Iegati(juff'OKoii)ai)ir 
^[tht^nienfmni obuufatus tn "'liipK-' 
(Ifft, appropinquaiite vefpcre, cqiitimi 
Ijt; X;ri-,L ■iTtbaninn; qu.cd pfCi|.M(i> 
ris hnbebat, ignatis ftrtiis '4, iiiHisqiie 
n rcucttetitem operifi, contcndit II. Ha- 4 
Daues cvim lemigibui, occulto nna"^lit- Lmibikm. ; qccultos iiilmii;»!.. 6 a metu- 
trictdofi, umendi, 8 blc inlidiac. gdercbul 
^<oe>ircS>rai1lup(>irent. ii' &inocHli> 
^ueni.Rii>niiniL «d Cirtbagimcofti mifecinl- 
dTliiiwnnflem. la in ptMdinm faum, qiiod" 
I ab vibe babeb«l. Ij ptoximcid, citci lic- 
liUBferiii eiui fcopBiii iEiiitiii ignoialiant, a^ 

wcft. 1« i^.tintT Kriinmi itt Vfiti- 

T 4 l'} fSUr* 
e bclii iiiole M^edcrni 
Cum Roinsnis qiioqi 
facit, contcntis " interim »' be.lum Macctlirii 
cumdiftuliire; Piiilopoenieni Adiaeomm cloci, 
quem^iadROBianos, fociorum animos folicita* 
re didicerat, infidias praetendit H. Quibui M 
iilc cognitis vitatisque, difcederc ab eo ** AchiWa 
aufloricae fu« ^7 eoiigit. 

LIBER. iggrediebanttir MacedoniaBi.- ar qui'contEnri 
ic- 3: ifb[ue in □pportunuiii cmjntt. 2j dfeatnt' 
uiratPhilippui.^nodis hQrtacecut animoi AchW^ Philopaemon autem nini inielUiiffii^; 

fidus. i6-Philipfo. arparaua.'^ 
'im tlT.. XXX. CAP. I. 419 

LIHER K^ 

EREVIARIVM CAPITVM. 

1« Rfgii Aegyfiii Iuxnria, wwu5«, £r parri-, 

^igyprlflalHsM lurf-ffmt, FH^cipt.CK- 

••*S! Iinsnti ftoOiitfMeptremn, 

}t'*'"'f"lf"»'>'R'mu.it«itlamf^li:lliat(iitrfits 
^llfcbnmSyrim.UyiiillfpKmMaa^ttimJiifli' 
fimni^ PiiBppamiMtprigs itUi re^KCiat ai fai- 

WiUnMiri ing/mii. /tam/iui patim rtpadiani: 
W'Bppus&FI*mlHi«iifxisadp,ig,Mm»eien,l«>il: 
Pfiu;.*»» RmaixifiriKK» viniii, ff fiiiippui 
J^tliellO: 

r CAPVT I. 

KliilippoinMaeedoniainagais Tcbus iaten- i 

'to ', in Acgy^pco rtolcmaei diuerfi ' mores 

erant. Qrjppe rcgiio parricidio parto, &l % 
ecem vttjusquc parentis, caede ctiam tratris 
.nftaJ.vciutrebusfclicitergcflis, luxuriae fc 
iderat ; regisguemoresoEiinisreqiiiicarcgia^ 
. Itaquenonamicitanttim praet'o5tiqae,vc. » 
ictiamomniscxercitus, depofitis militiac Ilu- 
J.otioacderidiacorriiptimarcebant*. Qiii- a 
rebuscognitis, Antiochusrex S^riac, veic. DumPhilippiis oiagnis res nioliebjtur. 1 longe 
niorcshabebatPcakniiitis, } r^uippc cuiii is re- 
t acquiliuiirciper piiTicidiun', & noii moiio patrcni 
emque, fed Etiam fr«i*in incerftcilTet. 4 Hoffttdi. 
eiciuif. 6 dcbilitabuiti»'. 441 I VSTltJt 

g iise !■,•/! aitralurumt if '7 in ^fiai 

ii:i vifloTmm de RnmJTtis , ani mjuns fncii cetn 

IQ i/iiii'ni'i relaiarKm- : gaijipit & Hijpaaii l/el" 
i(,"ijlj^raruiim,iiucem iMUum'9 'ii^ii & fia- ^ 
iiavi nelieretajtbi^^ niinc,qiiam priiiem /u^: ^ 
atc Cmtbaginm quietaram, Jheiamfnefe ti ^l^» 4 
msTaprethilnram ' '- 

1 7 fic fe vclle rcuoiurc regiAnuocho, ciui tanuunmo» 
du iiEiiuDjfcdcredcbeminAfis.autTiaaiiain ftc. ifi 
^Hinihilinngitdl^fideticcnt, qi»ni bcUmn CDnm BU>~ 
manorimi (tamiaiitiDneni. 19 rolamniodo. m h^ta^ * 
b>ll> ai Antiocha. iilaturameflc uuulinm. 

CAPVT IV. ' I 

] /"'Vin. rejjicoafiliaplaciiiflent, mittinir C^^ 
^tiiagincm vQiis es comitibus Annibalil^ 
i]iu iii bellum cupidos Iiortetur. ^mlmliw,^im I 
i»m cofiisaffHiunimiimciet.: jiii/V, dicat 1, fat' 
tihas ' ni^nmitBi Carthagiiiier^Hta dceffe : ^JP 
am if vires ttUi „ 6" jHmium 3 fraebisuram. 

S Ha:>: ciiiii rtlata Cirthaginem eficnt, unncius 
ipfi.' ab inimiti^Aniiibalis comprt hendtlur, & pef- 
dufltiG in renatum. cuin iuieifogarciur. tdqatM 
ml£iis effet l Punico 4 ingenio relpondi t,yf adviti- 

5 gulo-.im, fidvniuerjorum effe. Dum mnltl* <!)«■ 
bui ddiberant.,. an.cum," llomam ad 7 p.irgan- I l:t<{iii lcgntuivlicire eiitiTii dcbcjt. 3 Ibiiisjiohw 

btlli ctTi<rr:i Roiiiannt. ^rumuiiLrieceflaFios^ct bcDoik 

.j.c4lli.li>&fl(hTtp. f.ttfi:. 6huntlcg»ium, ^qoi.cxcv- 

-, tott C-rtftasinicolM, ww4 i^ [Wiil fii««8t 4ffto« tlB, XKXL CA P. IV. 4^1 

in confcicntiam mirtam, tacir.ts coi*. j j 
lcBaJ AnrubjlrmmiertiUif : qiio 9 COr t 

tia^nienles vltro rem 'o Romam pe* f 
KrcriinUR^maniqi.ioque3d \nuactiLiin ^ 
uTcfe , ^ui. fub Ijjrcie 't legotiouis , & 
ttFatum " t|)CCiilarctitUF, & Annibalcni 
itioareiK, aut allidiio '4 coilO' 
lrftuin,iaiii(tiuqiieteE;t'i,reddercni. lia.- 5 
^ieum EptKfi'^ coauCDinint adAnuo- 
Kidata ei '7 fenatus t.'3iuut 'S. Diim 6 
a eMrpcOant, Qmaibus dic&us ailidui uf 
|{)il>^«n.ruere : dicente»: timiife 1° tnnt^ 

r(i^, cimpiicem Romaairnm lam. raW 
/3.; » I, jMA» cvin ttfaftaob, faiamn ^ 
jp^ v^itn- be^a eem- Romnorum m^is ^ 
*, fJMJ» /a(jva? /vmot-f g-ff^;??, cui -S a& 

qaoque itiam Jpirl/us dtbtatm- . Has 7 
Mie«! mier pspulos, nanpriuBt.is ^^ inler 
idlandi caufes ejje, Inde res gellas eius ■>7 S- iftpitmhiclegiriJicUmconrMatkritMitBem'. 9 
n dircttTui' ciu> innoraifi«c. 10 cotunvlioc 
vti. 11 prasicxiu. it bdliciim. l; crgiRo 
14. peraSI<tuii tj Anrioclio.. !<'< mvrE«ii 
. »7 AntiocliL-i. ig. enponunl. 1? luinquiit» 
nintab Aiinibalc^ltnipErcutnen Tiuii o>lk>cuti.. 
iini^tiniun:. iiAnnibaltt. 11 oblanieiit. i^- non' 
4ex<diocrg:i(v<>iii«nn)'. 15 cuip-^cri^^e ijiiilibct 
iiJloii(ftiuviripfaniqun<^uc vic.iRi imra dcbeit 
tMr .sSuuflas bcUi. 37 AnniiiaUt.- «44 I VSTim 

laiidarc « Quo um rtfmode lart ts »!», (iep! 
ciipiJiiisl|us ciimlcgatis colloqu^baiiir, ignanit', 
qnoJ fainilijtiute >" Romana odmm fibi a[iill 

q rcjcm'Crear«. Qil.'Ppc Aiitioclius tam 1" "* 
duo cDlioquiOireconciliatain cius ciim Romanli 
gratiam !• ejcifiimwis, niliil )3 ad eum ficuttir 
folcbjtreferreli-, expcritraquetoiius QfJaRflil^, 
' ■' «eluti hoftem projilojcmque foum, odillecoept. 
Qtiaer<.-s tantum appaijium bel1i,cer[aniciMf<9i 

jP rataria arte IT^corrtipit . Semtiis mQndaca fut- 
rjnc, vt J8 eantentas ttrmimi AJiae cffei^ itt !p/li '♦ 
ijt^yediendi AJiam ntcejptatem impoitertt ^*,., 
Qi^biis +' ^retif , non accipicndiim V^ betluinffa' 
»uit, fed inferendum , 

iK coeperunt kgiti Romini. i^ Annibd liii*ii(er 
andiebac iLiiiflctifilis. ^d pi:T niiniiimltane fsmirilri' 
tsteintuin.IUimioiB tc^tii. p. v.i.Ufa. ]i Mnn^Jl^ ' 
«ra. J3 «mplii». )+ auW, 31 cw»eo cHDmipJeiiB 
bat. 3« K AimibaTeni, qniMs ialnlUs &uiHiieTun 
piotfii! ignoruljat, 17 dum Antiscliui. srttai imrc- 

Biliutriit &caiiwroncbatui. jg vi.VntiQchiit. 39 K«- 
RiBnis. 4a fucret. 41 hAcc vciaminileii&confi- 
UafprcuitAntiochuJ.. 41 i:fl«bclluin.i liUimanii.. 

CAPVT V. 

I r\Icitur, qiuim ' frcquentcrde bello ronCiioni* 
■*-'h.i'ju iTct, [cmoio iAnniLulc, tandeni tfom 
voc.iriitilfiirc„tioiivi.ex.fenieuti* 4 ei ^ aIi^uj(E" 

i^'", 

^ T A''li'.dius 1 KriiifR.uk. j »d ouae co.iHt». 

tarj,enAiuii[)atno»adniitK.V«'»i. J^ 's^^\\tA«. 
/ - • \™ XXj CA?. V. ftJetnnlaeuVnrprciiKr^Tidercti 
iusgac^petroffarspoflixiniim itSerrDgafl 
" i.le animad^ierro, Inlein^eri fe proftffi 
j» » qnia 1° igeiifcorifilh, fed ail ftipplen 
mtrim fenlennariim , fe vneatumi tamet 
" RBnimorwi, ^ amertrtgis, npiiJ^em 
mlaXnm /lii" enHium ri/iJlum/!'i. ftviam 'J 
renill bttli idijfirtiiruin '*. Veniatn dejndffli- 
6tuu praefitus 'I, mbilfe tut eimjiHomm , a%it 
tftsrum pratfenlium ■ fiel/att ^^ aii, nique fe- 
a ic/li Grtteiamjiii' placen, cum tlalla -rieri- 

'a '7 fi : qvippi Riiinanof vinci kbh nifi i 
11 fuii^i peffiwtc Ilaiiam alltir, piam llali- 
'rihat fabigi''^ : fiijaidem divtrfam cttiris '© 
ttttt^ ^'^UIud ir AmKiwim J» 6" ieUi ^i- 
Afih '3 ie//it phis-im-um mcmenii haiere, e 
em alii^uinn cepijji occa/itnem /ocittmpsi. 
risgui^ • Tn^Onniibnt, Dnmino, K & <)icitnr,qDoJ Anniln) 

trcmis oninium fuerit initiriigaius . cum rclitiui 
'j-im DmUc) r^cpiU) tlTcut iiitctmgali. 7 qucd 
~ob(emr»Annibil. S dixi:. 9 non fe id«o fiiiirc 
nmtdconrillBRi, lo fiuifi AntirchiM- liproplcr 
ii,qtio(irpfegirJ[(."o(iirj RuTnirci. 13. Annibali. 

vtllteT l< cam iu^u^ preciiiij dTct Annibal.vt 
KbcrMi (u,ic in iliccnilo darotur. ifi laudnte 
Ij ad bcIfiimgtrtiKiuiTi. ig R.-.manii, Itelici». 
ifiC ruptrari p.irc. i^ a retcvis. 5i himiinibui 
isni-rum. 13111 nii:! hellii non pacum iilwt, 
>ricr accapiiKTh.Scc. 
" T 7 i^ Av 
■ *rt IVSTfW T 

con^relllone.cuinccJcoKs 'I liios rex CCT 
r,on Ijborantibus I* aiixiliiim tulit, led fugiet 
tibiii (=diAcemi7praebnit cafliaijue Jj(ia'8viflo- ' 
6 ribus rcliquit. Dcinde cum in Aliain, praeda f " 
K-Omanis occiipatis, fiigiciido perueniilet, poeni- ! 
t.re 30 negleitieoTirilii"Bocpiti reuocaioque** , 
in ainickiani Ani)ili»(e,.cnitiiaex leiitciitia«iui *)■ 
^ agereH. Interim Dunciarur A.('iny)ium Ronu- 
num duiem, cum oiftoginia roUratis^f naoibw 
in 5*bclKtm nauaiEafinatuiniirum i7,adticma^ ! 
re : qiiac res iHi (pem relHtuendae fominac de- 
g jn '8 Itaque priusqi-um fociaeciiiiiattfs adfn^- 
ilcs 'sdeficerent.dccerncrcJo natialiproelio Si^ 
tuic3',^er,in5,d.idetn.in-Graccia accepLim^tK^ ■ 
5 va 3- pofle vicloria alioieri 11. Tradita igitiir 
Annibaii dalle )4, proelium committittit , td occ 
Afrani milites Romanis , nequc naues eoFum i» 
pares roftratis iianibus tuerc ; minor lameii dft> 
des duci: foleitia fuit i^. Komam.i]oudiuQ opi. if aufiigicnres CKproelia- i6rcdj^iiii anganiMn. 
17 praciiiit in fuga . is locuplfiiiHrina . 19 interim,. 
dum Romani cupiilipfacdain agunt. lO rcgem, n 
qaud Annibdl dedtrii. 11 ncepcoquc . s} <)uicqlud 
AnnibdHeri volebat. 14 cocpit. 11 qiMe habtbnc 
loiigireKra. aG sdgcccnduiD- 17 fuinV j!c. igqBi 
adutncui nomm Ipem libcnnJi fe tx Rcccpri caiaaa- 
otcdidit Antiocho. %9 Roniani!. ^a pugn»rc. }| 
A[iTii>t-hQS. 3; pernouJBi. « rtparan. j^cnmigi. 
iur rhHTs iradi» eflct. js Aliici^-nruni. j6 piopcer 

fokrti^aj & cigilantiam ducis fcniii^iiVi». 
RtMnanus con^ul , rcbiione 
K.rKBniiffiinc gcllarum, faos nimuUbat '7 
"yillTn, oReixAendn^ binc Carthaelaem rnm 
H mde haliinii ^ HifpBiuam R»mf»a vir- 
W fmUtnilM : ntc jtntiialeni guldtm kle- q 
mAb£iK poJ^BHftiiAm ift^a ki Iialiii pul- 
ftievm rff^m, terliam parttm mnaditfupi- 
%t ^', StJnecMacalaniu vtltri fama ", lo 
m^Ktibus virii*! atftimmdos : guia non tK 
wStlcifitdr» Miigact fuem imielam aui/ie- 
met cmn exeivitu eiui, qni loinm Orifittcm 
lk0t , ieUiim geranli ftd aim PbiHjipo pitrt ix 
^M Mtlalis, gni ripii tti-minos adntrfHS 
Dk atgre'1 d^ndsi »^, 4r cam bis Mate- 
fttft» »sl 'W pridcm pyucriiii^J liiirdaHij 
m. /lUs ^ »'jii>rum dt.ora '7.1» 'Xfiw. ij 
fSlitim^^^eamnieiaorare. Niiitnimaliv 3» li 
ifU Aanitaltm iy Poenes, &, toium firme 
^lem,fed biti^iffis. q«os in xcit l.<.jiiesl , 
tor fabafios V^ His adSortationibus 15 
|tte conettxti milttes, proelio concnirunt, 
, alKfi ((m enirruioneni. 17 hJitjUcur, acreuiltLn. 
1; fbrni-tiLlineni Roinnnanini. [9 piltpDni opm- 
^ fum iginr Annibal ia» piiirus fic cx Iiilia. 
fa4ni> ai ti fani un. 15 vin. diHiL-tilnr.iiii/jfia»- 
lt> i^.tlcrendurrpnflit, ijinpiaedim. ifi Mice- 
. i7riis turtiictgeHas. ig t'ljinininuin. svi^cco- 
{IwiMi. 30p««iiuin. ;iperlios. ^ifiiifft. 

T 5 -,, A. 
alieiirn tjft patrU bffita^ oiitfatriat lU 
nonlibei-hlantun!, verum eliam vltni iffi prnr ' 

6 poiiiiflur. Praindi gratmit ** /* muaU! '7 MfJ- 
pere, ^iiaato^xe impeiiilie wuitijkaitiae rt^U 
rffpoffurui» '^. QutJ ad beUum pcct^fn ff^ 
titieat, tiii>!/ nejm ^-ratiM Jart '9, negite JilUH 

7 pmriat deddl '■'^pejf', «rpOndit. Nam BS^ue 
dc tidimcndo -i filio yriquam traflauit , iicc AU> 
lutndeeo'"a^ercpermifit;rfd vtl dTgtuim in»- 
jcOaK ciuB er.it, irrmis^-' fi recepiuram filitiM dj- 

S scrjt. PjIthaecleges^IpacisdievinUlr; itfy^ 
Rmnaiti! cederet*^ : iWieiuuf Syriet regiia i^i 
uaiiesvniiarfai,captiHOi& transfugai iradmtl 
fumtumjiit tmnem ttUi Smneait rejfltutret. 

9 Qn^ic c.im nunciata Antiocho elTcnt, nondnm 
it.i-1 lAVnm/ff^rerjiOfldif, vt Jpo/iaii fe repio 
pam-ciur: iellijueta'^^ trritgmeBta non gaeit 
hlaniHineiita e£K --■ef*g» 

almddnnum,- T5i(:,Sdpinnein,n(itilcl.ire & conCci&K 
pDflsMfaiiorcallqnoprgaliDtteni.qnodclininorimeflit 
patrini', lO MigefihnitleB ■aiirien, derogiri aljijiiirj 
poflt. 1\ ZH Tmxianirtt!. ai redicnendo £)io. 1} 
qiivmadniodDm dignimi txm gmitBK Scipuuiii. 04 
pcr procliuin. ij ciiiditione». afi iraderttuv. »J 
vj^HGidfe,- ig legcigKiiiaminiquat, -«Mtl. ^ UB. XXXI. CAP. T. 4)7 

^ ' tlBER. XXXl" ^ ^ 

^■^ ■ BREVIARIVM CAPITVM. 

^^E- tij/r Graeciam bittmri iniini. Anmlitlit tumta 

^^^ kufaniifirmiiltiilt. 

^^MifuiitiRmMatTim i«^^ai fiiiini ad AnitetkMm- 

^^K («r^ 'Otipl^ 

^^giTaHi Jketmtpri^isfraSiit. ftfl Romwritm Sf 

^^P ee^mmrwt» mtutt. Amm^tlisti Autitcimimtk 

^^k ^pri-mndli Rtmaais niifiJhim. 

■L Cviiegiutwfis 4ii ^tiKha faUieiiaii rim Re-nKait 

^^B fgm/Saint, ^xi ptlitici praltgvnait Aaiihaltm ab 

I^F Amlioebe Jintlliint. 

J!^^ir*nmAatriie!lt cimffliwll Jt icllt ia Iralit Ram»- 

'' flfclrfKriaciN MliiUttresAiHiitalisftna exiflia ridnni— 
tf defiiMir$ii AatiBcbi, fti rtrrtjlri & a.iuali prtf 
fia t Rtmaaij /Uperarmr. 
J, ScifitnesJaSBiaAfricaaiiXireilupaels legfsAari- 

t<hefrtltjiritiitit,ij<iaiiffc rtpirdiat, 
», Siatre!-arate tf P«£*acimm'l]::. mtfii lainjHaginim 
M Afitilciram miaibkt . AatiecbdsfabaBiitfaecm 
0, fitit 5t aitinit. 

-^* cApvr r. 

MOrtiioPtolemaco rhilopalore rege Ae- i 
nypti.contemuqiiEparuulifiiii eiiia ae- 
tatc, qui inrp.mre^m rdrftiis, pracdj 
ctiamdomediciscrai ', Antiociins rex Syria^ oc- 
coparfi Aegyptiim ftatiiir Itaquc Phueni- 3 
eencetcrasqueSjriaequid^m, fediuris Ai-*t^ypti 
^uitares cuii) imufilTct, Ugmo; adeumSeiidtis^ 
niittit, 

^ s Etiamafuii fpoliabaiui. t Il,oma,uui, 
re fi mUilii fuos ^ txtra vtiUum ■ priigrrdi\ 
, llriL^isque '9 ghdiis fiig^ientibus miiuri, , 
■«/■« w dlccns, arjt l» pi-ae/ium rrutrtajt' 
tur; iafiBhragae^^fua ", quant bijlium OffiTn . 
*r inaentarei. Attonitatam ambiguo pericula lc- 
gio, comit3i]tibus»Jcooi(fiiIitonibQs, ^iiiriigere 
eosprohibjicrant, in prodium rciisnitur, magna- 
f; qiie cacde cdiM. ^, inititim viftoriae fuit. Cae- 
lahoftiumq inqiiagintaniillia,caFta vndecim*» 
Aniiodio pacem petenii, nihiUd fjperiores con- 
diiinnesaddituui, Afiicana praedicante M, nr- , 
que Romiinit,Jivi»catiliir ,an'mos minia *7 j ae- 
9 quefivincant, fecundis 'S j-f*Hj infitiefcerf, Ca- 
ptasciiiit^tcsinterrociosditiirere K.omani, iptio- 
rcmglomm, qnam polTclliones voluptuarlas iu- 
dicanttfS ^9, quippe viiloriae gloriam Komana • 
□omini vindicandam i° : opum }< luxutiam Cociis 
. relinqiicndain. 19 cduflisexvaglni. lo morccm Jam paratvn t^ 

fiigientibqs. 31 iiiagis.lioftilii(,p«ltnIofiDr«. Jipio- 

tia caflra. ii HumcaimDilitoneiConHCibaiiliii hanc 
gmneni. 94. & cniu [iecc lcgio multai h»fUoniiu- 
tcifecifTei. as m[llii. i& fiijui^Ri AfiiamM cDa- 
Hantec dicebu- 37 dcbiliuri. ag felicibiu. 99 ia- 
dicahantRamfliii, ([Ufd.»dipfi)S magis ptrtinerei. g}o- 
ria viftjiiisc, ad fociQivttopofTtniocinimuin volnp™- 
«Eiiuiii. ;o aiiiibueiiilaRi «fTe. 31 diuiti^rum. ^^KL__J^- xxrti. CAP. I. 
^ LiBEK xxm 

BREVIARIVM CAPITVM. 

t. ^trari liitrialr fiiliHHitr. BtUim iniir !h 

&Achaiei. t-kihptrmms captus O vn 

tfrnKptfi ; fn-tc Mrffmhrutn ilades. 

%, AntiteVni Syrui ^mfacrilipi fhi rrtaidir, 

inttrfinliir. SaiaiKi Rtmfmi FiUifp'' farci 

OtmuriifiltitinKtm. Cni Ptrfiuifr»! 

(ffDtmririamitKfiltartikMi Hemidietn 

). PUSppitiims: & liiBi aFpartt-3 aJki7-/iii 

GaSitKillniwi irllificitiatfvi ftTtraSi 

rammltratitHiiiisJliHicitiiinjrraiia. 

4. BtUmmiinirfrnfitmiS EamtwtM, in qat ^miliiM 

tftraPmJiaifiipiri^ maf/lt. ^ati ialir R^m 

fincila, Rimiuii Him»iialim pirfiqiiiinlUT, ft) 

kaixptviniht lilaiitniHi mtrii fracumi 

imiBitm tinsiim UanmiaSi tltgiam. CAPVT I. 

AEtati.qui Aniioclmm in ' beHa Romana 
impulerant, viftocodiin ", folt admrrrtiS 
Romanos, &J viribus imparef, & omni 
aiiKiliniletlituii,rem3nreiiint; nccmultopoll vi- 
fti libeiwrjm,qnam itlibat.im 4 aducrfiis domina- 
ionem Athenicnfium & Srartanorum, iincr tot 
jraeciae ciuititcs foli rctinuerant, amircfunt. 
>li3C conditio Uantoamarior iilJs, quanto lcri- 
-fuit, repuianiibus ^ [enipara ilU, quibnstan- 

AdbdtiCBmRominisgmiola. « cwnAniiuchut 

tviAtn. ;etli. 4itli<:Iain. ; quifiatuiamiHicliber- 

. t illitAnelis, ']iiicogitabanc& cnpenilebint. 

7 untae tls Ptrrariiin opihnsT, dome(trcis8Firil;«srt 
rant; ijuilms Gallojiiin violeiltiatn," Afiac nK 1 
liacqiie terribiltm, Dslpliico bcllo lVfge«n(i*l 
QiiacglDriofa recoidatio, mjius deCderiuni li; 
^ beititis aiigebat. Dmn hatc aguiiTUr; ma* 
dio 9 tempore inter MeiTenioj & Achjeot de 
principjtii "^ priinfi " diflcnfio, mox belliim or- 

5 tuiTicil. InconObilis AchafOnim Flli!opMmeT ^ 
rit:si.iip."r.Jlor"cjpitiir ; non qtiia pugnaddo vi« ■ 
uc'!pepctc«it, fciitlutn fuosio procJitim ma.'j 
cat, jzitranlltii fuiTae cquo '4 pneciphaiot, «■! 

6 mviltitiidmc koftium opprelTus cft, Qi^em ii. 
ceiitcraW.-irenii fcumeiu 'i virtuiis,vcl ts Teie» 
cmJ.H-lt-iiit.ilis, interliccre aufi non fuantnt. 

7 lu.]'!-- vJ-t i ■ ilin '7 omne bdhim confcdf. 
fei;t'^ c?ii!;.jum pcr vniiicrfain ciuitatcm, jn'* 
(nodttiiuiiumpiii, citcumd.ixenmt, eJStfo abui*'j, 
ain pupalo*", acfiruus, noa hoiliiira imptutor 

5 aJutniarct. Ntc^iviaorcm Acliael auidiasfi. 
diii~r.t, qu.im viiflum lioftes vidcriuit, Igitur 
eimd;m ii^ tlicjtrum duci iuUerint, vt orinei 
conmcrciitur, qucm potuilTccapiincredibile fw- 
g^ 

7 tmtie pnioiHne Pcrlinmi. 8 propriii. ^ mirr- 
ItrvidU. \tiQbir Htn-fchitgt. li ptiiniitn. laanr- 
taI. 1) riiac, 14 eicqHo. 11 qiioniam cios fiwiitil- 
diiicintiincbant. lA velquiaiflboncirc ( j{^..'i7) In- 
bebanc ciut digniiacem. 17 in captiuitate huiut du- 
cii. IS iaiD pririliixiffinc id fincni. \^ unqBUB IB 
itiumpnuin. ao & omnii populus ibucdbaiun, Md 
(tcot,K&. ai n ■ ■ '^"''""" LIB . TXXt CA?. V. 

Ti rprniifn' TiderCtui 44' i.r.rcdiicper) 

Wiilxisqoc *peri ooatis poarcmiim imcrro^afTe. 

7ijlc animadlicrfo. /'«.■tfijw/ yj prorcffiis ? 

B,Bi# j jd/fl 10 igeatcoTt/ino, ftd ad JafpUn- 

■umirum finrtttfiariim , fi vecatum; lemen 

» I' JtemtnBritm, & nmsrmjrt, apndgiiem 

futian fiii'* exiHiim reliliiimpt.fiviam 'J 

ff hitii edijfh-turum '*. Vcniam dcindcli- 

tiiU pmfalLis 't, vibdfi mt ennfiHamm , aut 

^tamm fraifentlMm . fTotart'^ aii, «eque ft. 

^ iefli Grtecigmfibi fiacerti tum Ittlla ^-ieri- 

mOliriit '■7 fii : quippi Bomanei vinci tiOH nifi 4 

^ mii /'lit^i pD£e;ner haiiam aliier,. quam hali- 

iS^itlribvs. fubigi^t : fiquidem diverftim ceieris ^° 

tMia/iius »■ ^il/ud & gBHtiium " & bcUi ^e- 

JSf; A/iis '3 be/llf flarinnim momenli iaieri, « 

I jBwYM aiiquam- tefiffi teeafitBtm hciitwfn. 

risjue. r- 
,inom«i 


bnl.o. 


ginino. A & dic 


tiir,qi.odAni.it.l 


«icesiani o 


fjtpiijj tffeut hn 


(m.g«f. 7qHcd 

9 nonrEidcofuiffe 


cumbbfenu 


■(tA,n 


WiM.t dixir. 
Dnfil 


■nt, 10 qiiBfiAnriochut. iipropitr 


Odinin. qnci 


ipfEi 


'rjttonirjRonnnui. 11 Aimibati. 


I, mMntr>.<: 
nem . 14 pmline 


intlicarc & man- 


«r.re v-!U- 
.un u".|u= pteciii 


tffet Annibal.vt 


.n.lL.tnrlo diratur. 16 Isudnre «44 I VSTIWI 

iaudare«, Qiio nmfcrmoiie laeMS *9,lm(t I 
ciipidiii^c ciunlegatis eolloquibjtur, Igdhnt, 1 
(]'iDJ farnili^iicjte i^ Romana odiuin liSi ijHliil J 

n r:gcrrt'Crcar«. Qji^ippi Antiodius Um *> atS< ' 
duocolloqaiOirecanciliatam citi; ciinv Rodiimi 
gratlam >* exjdimuis, niliii 13 ad curr; frcudl* 
foleiMtreferreM; expcrtemqi.ietotius C&nfiiiii*^, 
' ' veluci hoftem prodito.eraque ruum, odiIIecoe|NI. 
Qiiac tai tamum appar.itiim belli,cena()te inp^ 

jQ raciiria arte 57,corTiipit. Seoitiis mandLca ftt- 
i^nr,vtiicoifteatusttrmjn!! jf/fae rffet,fte ipjSl^t 
iii'11-eAicndi Apsnt niceifitattm impiinerel 40. , 
Qmbu!4'fpretif, □onaccijiicadLiiii^* bdlumflj» 
liiit, fedinffrendum , 

i^ cndperunt legJii Ramani. 39 Annib:il liQ<iii<cr 
indicb^ii biKiufoai. ^Q pi:r nimrsDi hanc faminnri- bat. ](• & Annibircin, quitui; tiriidigs 

piotfws ignorabat. J7 dum Aniinciiui ancBi iinpc- 

lidi,' i:rji:^i:i.!iiuiDni:b.icilr. ',g vc .Vi^llcicliiii. 37 B.S- 
mariis. 40 faccret. 41 hicc veconiudica&Gaiili^ 
lia liiicuit Antiocbus,. 41 cflcbcUuiaiRjoaiiuiu.. CAPVT V. 

I pJTdtnr.qn 
Mi.ibu.Ti^t. Ti'freqtjcnterdirbc!!ocotififiuin» 
icmotoi Aniii^alc, t.itidcm eum 
LuTiirc„noitvtex fentciitiA + ei-is 3!i>^iijgt 
ageict^ 

Ratb. 5 «d nu:ti; confilia 
(. t, iMTncprrloinniacirtn rpmiiC" rideretii 
nibiiiqac*^'Crroj>ltispoHremiiiniiil«rDga(rc. 
" " ' nimadiierro, ntleW^ert fi prolc.Tus 
■ * fuia 'o tgeatmnfilie, fed edfufpkn. 
mtrvfK fintentiamm , fi wcalum ; tnmen 
" Romanorum, ir amorcrigis, apudquim 
J»fum lutnm ftii '» exlHum reiillumfil. ft viam >i 
gnend' billi til£irluruitt 't, Veniam deindeli- 
bnt^ti p>Jtr;itU£ T, nihil fe muI cBiyilionim , aat 
eatfttram fmefetiliMm , preliare^^ air, nrque fe. 
ietaielHGraeciamfibi ^acetii cum lltlia vieri' 
prmateria flfii: qaip^e RoinanoS' vinci «cn sifi 
minli fuit''i pojfi^nec Italiam aliier, quem llali- 
tSiviriliui fuliigi^9 : Jiqaidem diverfum ceicris »o 
mirleliius ^' ^illud & fieminuin ^ iff teUi ^e- 
S)b. AlVii '} Mlis p/urinmm mcmenli hatere, 
^erem aliguam cepijfe tccafitnem locilrmpa- f inonmibiu.aamino. (• & iticitnr,qiiod Ann^bil 

■oftr<mis oinniian futiir inltrri gatus, cam reliiiui 

KKetiim omBC» facpiui eflcm; inteitogwi . 7 qucd 

nimobCiBirttAnnibil. S dixir . 9 nonfeidtofuifle 

TocunniidcoDfiliVRi. 10 tjuafi AnTiochiu. 11 prrplcr 

odiuM, qnotlipregiiJCContriiRumlnol. 11 Aiinibali. 

Ii incitnm ac ratiiiiieni . 14 prolixc inrlicare & moii- 

fifiit 'relU, it cnm itai^ut pTECitin (Het Aniiibfli,*t 

rcni.i libmni fiijc in dtccnilii darotnr. ifi Inudaic 

/^fle. IJ ad bdfiintgrrcniiLin. iB Rtnwni!, Italicu. 

'^* vmriSr fiipfrari p ITe. 3^ o ccceiii. »i hniiiii ibnt 

*a ii«hiani?runi. i; iii siiii bellii aon parum valcrc, 

^■»9i»is prtur fcc»p»Brtit.6cc. 

■* T 7 i^«v 
CAPVT m. 

I i^CcifoDcrrKCrio, fiiblaroqiicacmnlo, noBiKl 
^-^gligtntior tautum Petfeus in ' patreni, wriiC 
ttiatn contumaciorCMt I npclicredcmregni, f 

S rcgeni » fc gercbat. His rcbiis ofibnfus PWtiifi 
pus , impalifiitius ) indies 1- morteiri Demetr3 
dojeluf.tunc Si infidiis fe .circumucntum » fufpi^ 

3 cari ^, tcfles indicesquMoi^ucTC. Atque ita.QOi* 
giiitafraude 7, noniniDus fcdetcSPerrei, qiian^ 
inno.xiaDemetriimDrtC 9 .crucialjflur : ptxept^ 
fctqucvl.tionem, tiifi mofte ptaeuentus tuillr^V 

4 Namtrcuipofltempwc,motljo to ex aegriiddMJi 
neanimi contrailo , decelHt «, rsliflo mign^. 
belliappantuaditcrfusRonianas.guoponeaPer^' 

5 feus.vfiiscft. Nam&GalJos Scordi/cosad belW 
fociutatinn perpulerffl ^* : fecineiqite RomaRil* 

£ grauebellunii oi(i decefniTet. Nani<)tu Gilli^ 
bello aduerrus Delphos infeliciter gefto, in' 
qiio maiDrcm vim numinis, quam hoftium, 
rcnrcranl, amiflib Brenno duce, pars.in ^fi< 
am , pLirs in ThraOiAin extcrres <) fHgerant. 
1 Indeper cademvcftigia^jqua 'f vencrant.w- 
S tiquatn patiiom lepctiucre. Ex hii '6 manui '7 I Ergt fMoi pnrtin. t tf«iuun regeni. j o» 
gnacum dovorc. ^ quotidic. i deceprum tffe. 4 
coepit. 7 cnni fiwncfTetdetiai, 8 prapter iiittii)'. 
9 ptopter imrtem. u> cnm incidifliiininorbuin. II 

fnDndii'. II pErfiureiat. i] tiDquimcxulcf. i^vi- 

Mi. ifpcrqu^. 16 GtlVi^. \i wxix. ^ 13B. XSm. CAP. I!I. 

B ■Sconflatme Daniihii Sc Sabiconlc- 
C«»£wfe jppelliiri voiuit. Teaofagi j, 
linannquam patrism Tolofam Tenif- 
(BheiifiijHepEliirera luc '9 enl'!!!, non 
taentreciperaiierc, qnam anifpicum 
{llDmti,auruiiiargciitutiiquf, bellisrj- , 
Bquaeruam 'o, iu Tliolofetifcm la- 
lirent *'. Qiiod ■' omiie ma^no pbtl lo- 
|fc(woBomaiiuscOJiful abliutil Fue- 
itgmti pondo ccfitum dccem miitia ; ^ 
t^iaqiiiesdeciescentum millia. Qnpd n 
l^caiifa excidii «J Cacpioai exercitui- 
loflea ftiit. Romanos quoque Cim* 
itumDltut, vdut vitor '4 facrae pccii- . 
atiwcft. Exjentercftofisiorum iioni^ 
populusipraedae ijuiccdiue V , lllyri.- 
uii s^.fpoliatisque Iftiis, in Pannonia 

Iftronim penCcm ramaeft*7origincm i| 
ducere, miiro! >8 abAeta rcgc adAt- 
raptoresqucfillaeperrequeiiclos: qnivtj^, 
) intraueruat jftriun >0| aluea j> Sabi 
Hu. U,tn^oDinDl>iu]&$abii>(tffDM4ii aiid 
Hvigatit fiuDii ) contlniini. i9 mdrbo. 
■m. II >t»iiccrcni. 31 luriim argentnm- 
Jwiii.ciIainTtaiii. »+ qaodbellum velgtvl- 
btpt^Hitm facrM pecuiiiM. ai tx cu|)idt- 
tH. ■« ititmn pmfeAut t&. 17 dicitur. 
MiffifnrTttii. (9 cxiegione Pontti, f e\t.i. 

» t» tif 
fliimmis penitin 5? iniiciTli, veftigia ArgM 
. rum infequcnics, naiiES fiias liumeiii pcr iogt 4 . 
n;omiiim , vs^ue ad littiis Adrtatjci maris IrMifiU 1 
lcTcint; coe,nito 14 i]i;od Argonautae ttttnfMVl 
litcr masinitudiBiem iuuis priores Ji f<citlei)tl|'^ 
j 5 ^nos )* vt aucflos Colchi non tepcriunr, riMMe> ■ 
iiiljregis, fiuctiedio iStongacnauigationit^iito^ 
xta Aquileiam eoiifcdere>3:inti(]i.ic ex vocifau>' 
loioafnnts, quo4'a itiari conceirerani, apftZvJ* 
l6 ti 4*. DaciijuoquefuboltsGetamtn nim; qai^ 
ciim Oiole lege jduetfiis Baftarnas maie 4?pad 
gnalTcnt, ad vltioncni fefttiiliae, capturi ftJ 
miioiti capitj 44 loco pedum poncre iudii ftfit* 
eogebantur ; minifleriaque 41 vxorilius, qiiae ipfi»- 
■ntei fii^ii folebant, faccre. Ne(]ue hacc ant» 
inuiata Itiuf, quam igQominom beUo aceapum. 
Virtiitedelereiit, 

1» titf «Ar TDfi* Umm^. j^ per «Itiflmioc MEllti i 
34 diiin luiliuerint. j^ iinrp,varkirBaiicb. jeiiim 
VEriiCnlchi non iiinctiireni tlot Ai^nniDiaj jim vl(t> 
riut fiiofFilol. }7 fiiie qnoni^.&biiiieiuebani ab i« 
regis, 38 cx taidia, )9 fednn lium confkinwTuM* 
4C1 mjinine- 41 iii ijiij;liit\m»ii vcncrant. 41 fiit- 
riTLit. 45 infelicim. 44 lex iobcbai.vt ilii, (jnindo M- 
pci'i:ruiiinuinf«Uciii,niin pcilci in UfSum paneriTi. rcd 
lajiiiim capita. 41 officiii, AufTUtrlHKg, Ditnjlt, f<- I CAPVT IV. 

Giiiir Perfciis, cum iinperjo rhiltppi pabti 
(iicccfllflet, omiies lias genios aduerlus Roina- 11 rut«Hil[i.l in Mo^tiw. 
tlB. XXXI. CAP. VIiL CAPVT VI II. 
Ofti al) virisqiie bclliim pararttnr i 
;ue ACiam Ronwiii llion • vtmlTcnt; 
«latio Ilienfiiiin ac Romariorofn tmt >. 
? jlntttni^cetfraiqiiecameoAiceiaft^ 
Romanis,* Jj di 4/j' 7 procreaios, rt- 

Tamaquc lactitia omnium fuil, a 
'. poJl longnm lempus intcr parer.ces 
olet. Iiiiiab.it S Jlicnlirs, nepotts Tn- J 
Jcijte S: Africjdomiia':-, rtn.mivt" 
>aum viiidicare, tptaii/em ^ Troiae 
iJli tliccntes; vi ^i tamfilicitcr '■(»!»■ 

Ctuitra Itamanos i4, auiios lares, & 4 
I maiomm 'S , templai^uc ae tlcoium 

iocxi-ilebilcderidcrium vidcndt tcnc- 
caisifi alj iJio Romsnis Eiancncs res 5 
isoccurrit: ncc mtilto poti procliom 
diocomminiim'?. Cnmlu denterio- 6 
ipuffile^ioRoin^n.i, niJiore dcdcco- 
ricul0 3dc:iflra lii^ent, M. Acmylis» 
ilitum aJ tutelatn cittrotum teli£lus, :ni Trdhm. a Ilit^ifts & Ttoijni fibl in- 
ratDbii. ^ i^nmTr^ani nirrabam. 4 ES 
iiiflTe, 6 E.[irnani virn narrabanl. 7Tro- 
cibbat. 9 quod poftErifui.Ramani.via- 
ibi «cqnirtrciit, jo poft domitam Afrl- 
lyttm. la opiatidjin. i^^ -/i Ttoia, 14 
l.tiumvidciidllarfs. 1) &ilhsdomot, ia 
Lffent iprjtum in.tiorcj. if^ rnm prrMi 
Bi. i^kabitiunfuit. ig dtxuiala. 

19 el^ 4*1 IV S T IMI 

•^ Teshonhimmittir. Wpnmun* ronticis '7'ii^ 
culum virniH|fLifliIibiis'8(iiu,ic-4fe'^ qui&none> 
qiieant. SeH vbi is ferpciiti&us repleri aaiia 
coepcrc, ancijMti peiiciiIociraKniienti, hoft)*^- 
S ftoriamcencre*°. Qiiae vbi Romam mindtn 
laat; mi(riarenatuIegatirunt,qLii vtnim:iu<fv 
gemin " pacem cogercnt, AnnibaiemqLie de* 
pDftcrent. Sed Annibal re " cognha, ritmtft 

9 vencjio, legationem morte ^ praeuenit. Infi* 
gnU '4 hic aitaua triimi toto ortw maximorunl 
imperatorummoribus^fiiit-, Annibalis, & PM- 

10 lopoemenis, &Scipiani5 Arricani, Ex ^qiiibui- 
conftat , Annibalem , nec tiim >7 , cum Rotnan» 
lonaniembelloltaliacontrcmuif-S, nec ctim rt- 
Uerfus CartbagineiTi rtimmum imperium teouiti 
autcubjntemcocnalTe,'ainplus quam fextario»*' 

11 viniiiiduifinejojpudiciciamguceunitanani in- 
feitotcaptiiiiisb>)baUIt,nu)AfriM oanui 91U- 17 militibns Eumenii. ig qnpd ilii dimicwtrt ciutt 
lagenij fiflilibas, qui non poflim pngnaii; cumftrro- 
19 pofi(]iiam, iti trididemtit. 9' ta fscienduB f- 
cfiiT. 11 citm cogncraifleEconfiliuniRoinanorBiit. i; 
pf t inotwm ftain volHntariam.. 14 noutii dignui. tl 
prcipterobituin. 16 « cjuibiii Impetaioril™ notmt 
ift. 1; ivrAr 4»>j/j. iS euni Itjlia- in mixlBani 
nrroiciu cunkft» fbitper eutn quafi tonantem in bS* 
Roniano. 19 fnxtaparscongil, iiicb ■auHigtr *& *» 

vitriiteTbiiltiiuiitiftii. jo bibi]f«. 
K ti; Ptrrarum ojittiiis 7, donitfticis 8 vmbii! 
rant; i]iu'.iiis GidlOfnin violetitiam , Afiae [ta« ^ 
liacqui; tcrritiil;m, Delpliico bello ffegmnf,' 
Q;iac gloriola rccordatio, imiua d<:fiderium lU ■ 
^ bfitatis augebat. DuiM h»ec agunmr; wiei 
dio ' tempore intcr Mcflcnios & Adiaeoi dc 
principjiu "= primo " diflcnfio, mox brlltim or- 

5 tumclt. Inconobilis Acfiacorum Pliiiopaeme- , 
n«bipirjtor"cap;tiir: non quis pugiiaudo vi- 
Uc'3pcpercc[it, ffddmn riiosin proclium Kuo_l 
cat, intraofitii folfae cqiio <^ praccipitahK , a*^ 

6 multirodinc boHiiim oppreflns c± Qiiem ia- 
ceiitcm M ^ iTcnii fcu mtiu 'i virtiitis, vd '* vere* 
Cim'-!.!'"!!'"!!^!!!, interlic:rc aufi non juenint, 

7 Itjqii" v-'iti ■■ illo 17 omnc bellum contccifl 
fciiti'^ c'pi;aQin pi^r vniuerfamciuitalem, i«i> 
inodtiinlriumphi, citcunid.ixtnint,efliifij obiu*!-: 
ampopiilo*«, actiruus, noa hoAium impcntor 

g aJu!ut:!r;t, Ntc ^' viiiorem Acliaci auidiui»}. 

diii",t;r, quam vifVuin hoftcs vidcrunt. Igitur 

ctuidcm in tliearuui duci i(iGet'.nit, vt omnw 

contucrcutur, qiicmpotuiirecapiincredibile fin- 

6""» 

7 tantac poieiittnc rerliroin. S propriii. g mhi- 
lir-iuiiU: i^Q^ir-Htnfcbiiffi. 11 piiimini. ijCcv- 
T»l. 1] fime, 14 eiequo, n qiionmn eins (brriot- 
diiicm rittiEbinc. lA velquiaiuhonare (fir/Jii^) bl- 
bcbinc eiui digntiatein. 17 in CJptiuiure hoiHi dii- 
cii. ig iam perdiiKifrrRE ad fincni. iji nn^aani ia 
triunipnDici. so & omnis popiilui ibtiiabuilin, BH 
ficvsjicli. 91 KCnuUoucwk (^uf^fiuUi ^ LIB. TtXXn. CAP. 11. gulis viJcbatorp Indeincarccremdufto , vcr 
oandiama^mtudiiiiseiiis»', vencniim diJ^ruLV 
quod illc bctus, ac^jrificiff.t, accepit; qinciii 
^IMS'^^ anLyearuiprarfeflKf Acbaenram, ^ua 
JircimduTiarEeirercientiareiiniliiaris rciebai ^r 
iiu-oianirs '* ^"g'Jf<f^ Qncm vt^^accepit 
tiin-,iBdi>ri>/<jAi)7i dtcCElS ennfKltimt male Achite 
i>»S, cxipiiaiiit. Nk miilta poft , rcparjio bel 
to *», Mefiimii viticmt T, pocnaii^ae iat-rM 
1'bilopocineFiis pi^nderunt 3°. 

ci quairiimiioIcliflDiciuiiroignum viiiiin pnblic 
Kcidue. 3; itonalneracli. 94 pc&^uim ui[i;i tn 
ttrrogiDtrii. 3S (]Ucm LycnrtAm f laximum a ic ii 
lcicniu 7ci niiiiiai» clfe llii^u UhUapoumuics. bj 
r«lBus & iUaefltk 37 fiaAqunt itaqne anitiulc , cmm 
effuailTi:. ;g di)tilPliaopociB<nM, TM Attiieonm 
«f.iproHiismakllarc, diiin Lycon.is vlii^i Lt r &■ Li, 
moniiH5 cl!. J.^ ciim bdlum ■^■jl J; nouj .iii;tpium 
jo tieilerunt,,piiniii Wiii. 

CAPVT II. 

INterca in Syria rcx Ainlochi.iS| ciim grau: 
tributo pacis < a Romanis v.iSus oncratusqiii 
cflrt, fcu inopia » peeuBiaecompuirvis , ■Tcn auari- 
tiai rolli=i!atHS4, iiaaiperabat le, fub fpccic S tri- 
butariac '^ nccefGuiis , cxcufjtius 7 Ikcriiegis 
com 1 num propter pacem iinj^r»tamgt»ueinbiiciiii' 
fttacre c igcbiimr. ipropier.rer.inopiaro. j abaiiJri 
tia. +eK;itains. ( piaetext» . litulB. 6 cjnia CQE,ete.i.ui 

uibwsoi rpJuoT. 7 oaiQti iw nnTHioac Sk. 't ^nv 4f6 ' IV ^ ^^'"i„ 

commifTutrTm 3, adhibito excrcitu?, no^w 
"l pliim Pidyira^i Jouis aftgrcditiir. Q^ia 

proditj, coiicurfu iHrularium ", cum onmi n 
j tia "interficiiur. Rnmae, cum muliae G»», 1 
ciac ciuitaies , queftum 'S Je iniuiiis Phil^ipi i» I 
gisMaccdonumveDifTent, & '4 difcrptatio bfeh 
natu inter Dcractrium fhilippi filium, quein jw- 
Kt id racisfacieudum fcnatui mirf rat , & legUDt 
ciuiutinm erHt; turba 'I qucrclaruin couiului 

4 adolofccus '*, rcpeme obticuii '7. 
tus vereciindia '8 eiustnotuE, qitac"? prebsU 
etiam antea, eum obres Romac clTer, omnibi» 
fmT3t, cauiTam *o illi*' dQnauii; atqve ita nvo- 
d (lia fua" DeiBitnus veniam patii, non iiire 
dci..nrioniE,ftdpatiociniopudoris*>oI>tifiuitHi 

5 quod ipiAjm decrem*' fenatus figniScjtjaB lil, 
vt -^ appareril, non tim abfolutiim 

6 quaiii '8 donatiim filio patrem. Quae i^De* 

metrio , S CDmmiitcrc &pfrpEttarepnffc. 9 fccunduEMI' 
tK^tcituin . lo (]iiod Antiochi conQliuni cnn eflct 

EiWilHDi. II pciconcurrain eanun, qaiin inlitl* iu< 
itabant. 13 cumoinnibuifiiitinilitibui. 13 M cavn 
qucrercniw. 14. &cuin lixLieBtt. 15- proplet tnti^ 
ludiaeni. 16 Demcttins. 17 ticult. Tg pEr modefti- 
■in eiuiCommQtui. 19 qnu uiodcftii Dcmtmi ciiiai 
«ntcg FanfpcAa&UuiiaiifuerBt. 31 calpsni.ilii«/«*. 
itnPricfi. ai Demcirio. >3 peifuim. ijmcdtRioe, 
34 iirpctrinil. i-f pctlingiilirc aliquod decrettm^Od 
vt notumfieret.vt ijmUbct vidcret. aj fiiiicaiiidlcto tiB. mn. CAP. in )o, □aagratiant^alegationis.redodium ob- > . 
idoiui cocnparauit 7°, Njm 8c jpud fta- ^ 
pMftum aemvilaiio illi 1' inuidiatn concra- 
'&apud paircm nouP abfolutionis, cau/Ia 
fkcAiit,indignante}3 fhilippo, plus H mo- 
j apud Jcnatum perfonam filii, quain 
iritatem patris , ac dignitatem regiae maic- 

habuiiTe. Ijitut Pcifeu» perfpcita patrij % . 
tudinc !!, quotidie ablfntem Demctriuin ^ 
eiuti Cfimiiuiil^i & priciio inuirum}?, pol{ 
ilbrpefliim reddcre: auncamicitiamKonia. 
m, nunc proditionem ei 3S patris obieiflare. 
iftiemiiin, inlidiaslibiJ^^tb ea^fiparacas 4' y' 
iigit; ad aiiusrei probatiosein iinmittit 4> 
esfJitelkifubotnat, S:44raciiiu£,quadob- 

admittic. Quibusrcjuscompiiifo ad par- td 
iura pair«4s, fuivjftini oninera legijai U- Fino«m •ropitr ncgoiij lc^^tionii Felicitcr ex-. 
■■ ja e^crit , ;] tlemctiio. ^z dccretum. jj 
'hilipput i£geciiinet'i.Tei>at. 3+ nibr SacbJmci. 
, intiignatioiic. jfi icc«fjii: tocpit. j^odinliun. 
;iiiEttio. ;9 Vento. 40 Dcmctria. 41 HriiQia 
, 4.1 prtiducit, liihorikU. 4.} pioditotes, ddi- 
44 & ipFa coRimittii lioc &Liiius, quod fijrs 
tiactVuii. 4{ cum itaquc pitcr pe*3MC mea- 
^ compulfuii cfTit, 41J iu 1'cgii (m pcc monem 
itlucliuii ingcntcm. QCci CAPVT lll. 

iCcifoD(:mecrio,fiiblaroqi:eaemiiIo,notiBi 
grrgencior caiitum Perfetis in ctlam contumaclorer^i.i nechercdemr^Di, fu^ 

2 rcgeni > fe gerebat. -His rebus olTciifiis PhilipJ* 
piis, impatientius J indies + mortem Dcmttril* 
dolcbat.tunc&infidiis ft circumucntum %(»{pi^ 

3 cati^itcrtesindipesquetoi^ucre. AtquC.tta.qo^ 
gmtafraodc7, nonjninus icdeteSPetfei.qaail^ 
innoxiaCemttriimorTC 9 ,cructabalur; perejiit^ 
fetiiiie.vltionem, niti morte praeuentus fvi^t/t 

4 NamtiFeuipofttEmpore.morbo"' ex aegrituiljj 
ncatiimi cotitraAo , deceflit n, nliflo magaai* 
lielli apparatu aduerfni Romanos.qno poJlu Pw* ' 

5 fcusyfiis cft. N^tin & Galjos Scordircos ad bel^ 
fociotatam pcrpu!erat V ; fecifletque &oinanif* 

g grauebellum, ciift deccdifret. Namque Gallr,.' 
bello aduerfus Delphos infcliciter geflo, ia ' 
qjo maiDrcm vim numinis, qium hodiBBi, 
feiifcranc, ami/To Brcnno duce, pars m .Afi- 
am, piis in Thraciam excorres <l fngcrant. 

7 Indcpet eadcmvefiigia'4, qua 'f veiicrant,aii- 

8 tiquam patciam tepctiuerc, Ex his iS maiH» '7 

qaat' I Ergi fMin pnrnn. ■ inqinin regem. j nw 
gnocimi dt^ore. 4 quotiilie, 1 dcccptuni elK> 4 
Loepii. 7 cum fniii clTetiletcai. 8 propm fcdRA 
9 propier mnrttm. lo cuni incidtiretiiimoriium. K 

fndriiiii'. 12 perliufcr^t. i] [inquini exulei. :4yi- 

XHi. if pcf qu^, M OtUik 11 wt«u. E LIB . XXXITi CAP. TIl. m 

'Sconfiatnte Damibii & S«bl 00017- 
Ifcoi^ue fe JippelUri TOlciit. Tcflor»gi 9 , 
ninaiitiquim patriam Tolofam Tcm- 
bHprehenriqiicpclblera hie -9 clTcnl, a«M , • 
pijtalein reciperaiiCK , qitam anirpicuSa 
■I niDniti ,a).ituin jrgeniiimquf, beilisrii- >. 
Ibqut quaeritmn *°, iu Tliolorcjifcin la- 
^rgerenl", Ci;iod'>oiniic ma^no poRio 
prCa^oRomanosconrul abllulit Fuc- 
m\ argcim pondo centitm incem ml.lia : 
ptido^iii^qiiiesdcciescencum millia. Qupd n 

rm caiifa ejccidii «J Caepioni exercitui- 
pofte» fiiit. Romanos ^uoque Ci[t\- 
MAii nflnlm, vdtil v!toi '4 racrae pecu- 
tfeoiitiKe(l. ExienfeTcftoni^orim nonie 
«rL' popultiSipiacdJc dulccJine 'J, lll/ri- 
spetiuiisfi.rpoliatisqtic lllris, ia Pannoiiia 
lit. lftrorumt;entemfMnacfl'7originem IJ 
itiis ducwe, miTos 'S abAeia re^e adAr- 
Ita!,raplorcsquefili3eperfeqiiciiclo;: quivti^ 
Mnio iiUMueruat lllTum 7°, aluco 3' Sabi 
flu. lobeo,inq*oD(iinhiui&Sabus(tfeO*«i>« and 
n id Hang>ri> fluuU ) continunt. I9 mdrbo. 
f^finRH. 11 ibiiccKni. sl anrnm argentnm- 
ja cWii,e«ianirtati«. »4 tjuodbellum velutTl- 
fir*rtpth»nwir«:raep«:um«*. ««cupidi- 
lclta^ ■« itmnn protcaDseft. 17 oiciiur. 
tlftrj Miffi fiierint. «9 exiegione Ponto.^^Ut». 
lO im*mi>fim^*m. }i ta itf«iSlr««. 

V • 1-» •if flumiiiis pftiitu! J* iniitili, vffligia Argor 
ruin inrcqucnics, naues ti\3s hiimcris pcr iuga K 
iiionlimn , vsijue adlittus Mriatici maris IranOtt- 
kiiint; CD^nito H qnod ArgOflaiiiac itemp» 
f lcr inapnitudmeni nauis ptjorcs If f..ci(r«lt; 
je ijiiosJ* vtaucftotColcliinonrcperiunt, Tuicin^- 
iii rregb, fiuetaedia jS longacnauigationii, iu- 
XfaAquileiameOnfKiere39:l(lriqiic ex vocabu* 
toi°aninis, qiio4'a mari conceXcrant, aj^lU- 
16 ti 4=. CaciqiioqucfiiboiesGetaram (bijt: qd, 
cum Orolc lege adiictfus B^arnas maJe 4?pu. 
j^n;\flent, ad vllionem ftgniliae, capturi ft. 
irmum capita 44 loco pcdum poncre ionu itgi» 
co^ebantur; minifteriaque+Fvt^oribuSiqiiae iplii 
antea Rcrifolcbant, faccre, Nc^ue hacc anu 
muiau Cin(, quam ignomioiam bello accofiUia 
virtuce dclerent. 

^ tkftiiT -KtitUMttf. \-i pcr tltiflliiloi BCaHto 
34 dion iiuUueiant. ;; iiicijl,vrttrtaiiit. '611101 
vcriiCilchi non inDcnirEiiL hcii ArgoDiiitu iaia vltt> 
nuspiofraoi. jj fiiic qBO«iiMi,fibiiiictB«b»nt ah iit 
rcgis. ;g ex tscdib, )9 fEdfln ruua conRinMMt. 
i|Cp nomini;. 41 111 ^iteineitniari vcneraoi. 41 fut- 
riiiii. 41 iiifcliciter. 44 rci iiAebar.vt illi, qnin^ c*- 
piic fuiiinuiti vcllcul, non p<: Jls in Icflitni ponerenc, ftd 
ijiiti.ni [apiii. 4; ofiicia, jtu/TUartKPt, DUnjti, Sf 

GAPVT IV. 

Perrciis, cum iinperio rhilippi pabif 
fucccliinet,omi]esiiasgentasacIucrriis Iloni4> ' I 1 Ciiin fueeiiiHrH i« imstiw. tTB. XXXB, CAP. IV. ^H^nfbcieUteiiTbcIIi rollicitabjt. Intciim in 
^^nPvuruin rcgem, adqucm Anrtibalpal^ picc\ 
m/b/tioehQ a Romanis d^itam, pnru>>er:!i, & Eiime 
IDfftm belium omm cfl,quotI "Piufias, Annibi 
lis fiducia f iipto roeJcre;, priDr4 intuliC, Naoi 
^ucAniiibjI, cutndliAntiacho Ronriani, intercc 
teras canduianMpacij, dcdicionein 1 ciui <icp« 
fccrent, admonilijsarcge, iofugam vcifiis*, (Trr 
ixn detVrtur 7. ibi Gum diu quietam vitjin 
egilTei, inuitliofumquc 8 fc propter nimias opes v i 
dei-ct.amplioraspluinljO repletas intempla Dia 
nac, quafi fominae Cius pr.ietidia 9, dtponit ; » 
giicidco nihil deillo foliiciia eiuitate 'o, ()uoiii 
am velvit pigniis opesU aius tenebat, ad PiLiri 
aiQconteiidtt '*, auro fuo jn flatuis) guM fccui 
poitabatiiiifTifoQ, nct4c0nrpeflac opes vifaeiK 
cerent. Dcin cum Prufias terrenri bcllo ab F.u 
mcnc viaus elTcc. & proelium in m;tre tr 
fct.Aiinibal nauoiJcomniento anilor vifli 
it. Qhippc omne rerpentiurn gcnus in ficlile 
Ugeuas '^couiiciiufiic, (nedio^ue proelio a beiluin. 5 polVtjuam rupeiJC locdm, dmn fiiiiit 
«mhatiebm in Anniliokm. ^ prEiini!. j Aiinibili 
6 anrifgir. 7 peiuenit. S eKoriini>pi[dciucs&ini;i 

eomcciKiec. if mrlinific pccimiam Aimilialib pc.fl 
debac. 1] prnficiliiiur. ■] aurQm()tieruum iarUi.!Hi. 
IUtu*ii![>]. i^ne.lipeciinis fui focie canfpiccieiui 
k1 oocwc poflcc fo» vitae. 11 p" nDuain aliijii.ini a 
fcni.& nouiim fjjmcctuin kaucutHDL 16 flsfihin i 441 1 VST!KI *^J 

'y ves hoftium mittir. Wpnmufn r<7nticts '/"n^ 
culnm viriim,fid1ilibiis'8tfiijiicarc, qiri £:rT(ioe> 
^vieanl. S(tl vbi I3 ferpenlibus rffpleri aauu 
coepcre, ancipiti peiicuIocirciimiKnti, hofiiii- 

S floriamccllere»o. QiiM vti aomam noncim 
iuQt 1 mifTi a feiutulegati runi, qui vtrnmtju» re- 
gemin >■ pacein cogetent, Acinibdemque df 
pofierent. Sed Acinibal re '« cogniia, Cumta 

9 vcneno, lcgalJonem mortc ^ praeuenii. Infi' 
gnis '4 hic annus trium loto orbe maximorum 
imperatorummoribas^ifiiit; Arinibalis, APM- 

ID lopocmcnis, St Scipionis Articani, Ex ^qiiibut 
€o;ifbt , AnnibaJem , nectum'7, cumRamaDO 
tonantembelbttaliacontrcmuit^S, nec cuai K- 
uerfus Carthagincni rummum impcrium lemiil; 
aut cub3ntcmcocnaIIe,'ai]t plus quam ftxtario»» 

jl viniiiiduiritrcio; pudicitiamqueciim tantam jjj. 
tcrtotcaftiuashabLiiirciVtiiiAfdca natum qui- ■ 7 miliiifaiu Eumeiiit. ig qnodilL dimicareni cvn 
lagenis G&ilibU!, qui non po&entpngnnrc ciunftirs. 
19 poftqiiim, ic iradi ciemiil. 31 id faciendUD pi- 
crm. 71 cnmcognDinfletcnnfiHuinRnmanormnt 4; 
pft mortem fuam voliintariam. 04 notitn dignui. «l 
propttrobliuai. S6 ei quiijas Impcraioribus nDiwa 
(.11. 37 ■aiidrr Amn/i. sg cuin It.ilia in miaiBera , 
imorcm conicflifiiiipct enni (juali lonintem in bc8a 
Romano. S9 ftJtM pmcongii, Mtfriufflixar *t ** | 
vierdttTbtiltiiUf^ifilu 30 bibdri. 

■ »■« [ i SXS.a. CAP. IV. 46T 

nVelh foIlJcIiibat. inteiim io- s 
rtRiiaffqiicrn Annibalpolt Fiaccm 

^m e!l,q\iod apruruE, Anniba- 
[loeJerc3, prii>i4 intulit. Nboi- ] 
pi^Antiocho BDntani, tntcrcc- 

fHpacis, dcdtitonem 1 eius 4ep»' 
6»a rege, in fugam veifus *, Cre- 
1 Ibi Gum «liu ijuieram vium 4 
imquc S repropKr nimiii opas vi- 
i.j)Iiimlo replelas inKfDplo Dia- 
inae ruic pr.ierictia ', dcponlc : ai- 5 
teiilo folliclta ciuitatc 'o, tjuom- 
fs opas it ciiu lencbat, ad Pnifi- 
, auro Tuo is flatuii, quas recuoi 
?, ncMconrpeflae opes vitaerlo* 
pmPrurias terrcntib?1lo abEo' S 
le, & pfoeijnni inmjre tranftuiis- 
D'(commcnto anftor vi^oriae fu- 
nne fcrpcntium genus in fifliles 
;iiui!it, medioque proelio iia na- loliqaam ruptrar Foidtu, dum £<luci- 
mibaiem, 4 primni. f AnDibiiii. 
Mrlib 8 eimfiiniapucliriues&inco- 
lEugium. 14 cmn ciuilu nitu 1 ubi ■(> 
mnai 8c fccnniun Auiiib.ili» pijdi- 
auroinque luuni iarilJuin ie.fi p«uni» Cai (actt ,ufpic< IIBER xxxm. 

BREVIARIVM CAFJTVM. 

1. UtciJfnitim hilUm. Virfii & CiMAJIinc flii» 

a. Pgpim. it, f«« Matlih«tsfffif«etlifiltfunt. Piffitt 
Sfiliif*ftiinf'ta. Metidani» n> frtMinttm**; 
daHt: tS Ail»U trFriffi. 

CAPVT J. 

tl *% irinott quidem rerum moTD < RofluiJ 
iV^I Mac»ionicurR , quain PunicuRI bellun) 
■«-▼-■■gettriinti fcd tanto clariui *, quanM 
nobJlifstc » Macedones Poenos antectflerunti 

& Quippe cumglotia Otientisdomiii4, tum &au* 
xilils omniuinregum iuuabantur. Itague Ra> 
inani& legiones plures nuraero conrcriprcrunt ; 
& auxilia a Marmink regc Numiclatuin , ceteiif • 
^ueraciisomnibuE acciuerunt % & Eumeniregi 
Birtiintae denundatmn. '^, vt bellutn fummiE vi- 

5 ribi\s iuuarcr. Pcrfeo praeter Maoedonicirm in- 
virtacopinionis 7 exereitum dccennis bdli fum- 
tua B aFaireparatus, in thefauris & horrcis s crat; 
QijbuircbusitiflatuE '", oblilUE foitunae pater> 1 Ardure, Tcbemcnlia. s hoc bclliunfQii:. }qno- 
■J nDbiliiBTcin. 4 ijDippe MaccilciHci iDuibanniT A 
«Dgloria.iiuodipfi olim wium Qricnteni domuiffentr 
J traxcriintsdft.venireiuflcnint. 6 fiiit, iHtfuTnfiiit 
7 qiii exfrciiumhBbebic, qucm omncs pntabint cA 
iauiftum. g funicus, qai lumccrc vidcbatur ad bElliu* 
|>et dttem annoi gcrendiun, ii fraui/Hi-IXmgtMVIi "^»c ", vetficm Afexaadri gloriflmco-.iridLTan 
4kk '9 iirbebn, rriina cqiiitiiLii to\ig(eillo fu. 
jfc^ua U viilor PcrrciM fiif('eLiriin '4 omniiun 
.JMpcfUtioncni JiifauorGnifLii iraxit: miftc [amen 
jpgitfoi acl confiilcm, c|iii parnn pctcient, qiuih 
'&tn (uQ-Romani tcintn vifio >f dedilUiit, iLnpcTi' 
in beUi lige vi..'U fQfccplLirLjs '^. S.d ConfiJ 
Stilphius non miniis grauw '7 quim s-iAo "8 lc- 

£idixiti9; Dum liiec aguntiir, mctu tam pe- 
tilofi \xili, Romani AemyliiiLn Paulum con_ 
^lem creant, ei<jue extra ordkiem Maccdoiiicum 
KUto) deccrnuRt^: gut cum ad exeri;icmn vcluS' 
■etiHon magiTiim moram pu^ac fecir", Pridic 
i^antiK^oeliura GOnfereretur^:, luna noaz dJfc- 
i&H:4dll9'iJoaciitum «4 PerfeO Annibus prX' 
.Cigientibui, fiaem^tx Maccdonici regai pottcn-. 
Ji ^! vaticiLiantJbus, 

II Bihil acftimjns paliis fiii forfunim. Ii militc^ 
M in^ujCDngrcffione. 14 dubiam. L( cimi iani viftiii 
•mt. te St dixic Pcrfci», fe relk IblaErc omnci im- 
Bmi^ bclb,nen ietns acftalionHni) effcc vi^HB. 17 
4«c«- 18 lujm fi viSus eflec. 19 irapofnit, dedil. 30 of. 
ftri(nturpef fcnatqs corfuliam. 11 flilim eocpit pi-ue- 
liu dcccrMri. 31 habcrctur. 1] ecliplis luuac fuit. 94pn> 
rfiymn,haei cclipCii s] iniljcvi pciluuic^ Ecliplin, . 

CAPVT II, 

Wlt a pugna M. Cato, Catonis OratOris filiuj, | 
^dumimtrconfcttinjmosihoftcsiiirignitcridi- a foniter. 466 I V S Tl Nl ^^ ^ 

micat,cquodelaprus, ped^ftie prof Ihim aggrt* 

j tiir. N.imcadenKmJmanifniiui^IiolHummm 

hotridodainonji^e^iai iaccntcmobtruncitiwoit 

ciicamReteiat ^ at it'c cicius corpore collcflo*, 

g magnas ftfages edidit 7. Qunjn ad vnum op- imeiidiimSvndiQothofeseoniiotareniS.dCTn pcoceruin^^^ucridam petit", gljdius ei e manu 

4 elupfus, uimediamcnhonem hottiumdecidil^aet 
(jucm " (fciperanijuin vmbone 'J fe proicgcin.in- 
^eCtaRteviro^necxcrtilii,iaier mucrones '4 le 
ItdUiim immcrllt >S; tceollefloqite '* gladi^mut- 
th vulneribus cxcepcis '7, ad rocios '8 ciim damO- 
telioitiLUTireutTiitur. Huiiu aud^ciam ceteii'V 

5 imitati , vifloriam pepeiere ^o. Perfens rer 
fuga ^' cum deccm miJiibns talrntum Samothi2- 
ciam Atfennt'': qucm Cuaeus Oflaiiius, ai 
^ifrquendum miirus a confulc cum duoh» 
filiis, A,IeKandro & Pbilippo.ccpic ; capiiim^uc^ 

6 adconfiilem duajt. Macedonia a Caratw, qui 
piixDU£ in ea FegOAOit, vs^uc H Petfea. tc^icta 

itge» 

j Catorem.cpiJwe^carfeBot. ^tHimiifn^ 
Meiii,tit: Trmpp. f ijni manipnlm intrrficert T«lebii Keiii,uii J^retipp. ( qiu manipHlui inirrficert T«lebii 
Cair.ntmTi;lQiiiKErHeai. t-altirfititifihmindt-aiit- 
JiT aiffiragit. J Biii[ieihi)4eioCCidiI. g interfiti- 
•ndum. 9 concirrerfnl. iq Bomineni longar ftiru- 
ne. a tr iauiit BOfbiim. iiglidtBin, t^cumclyp» 
fiio. i4 6i»<Jioi&ljaftiis. is icrvii, precnrrit. ifl ft 
foItijBjmreceptratrBuniglailiunj. 17 com Cato mtt» 
vtlnc7d ;iccFpiSct. tgRomatioiruni. i^RornBui. jo 
Hnpeirauetiint, n imfiigii. aa v«iiit. »j EcifeiM- LiB. xxxm. CAP. nr. ^f 

mit, Quorum fub rcgno fuit'5 ijuiilcin 

^ngtnds6c viginticribusi fed rcritni noQ 

n tionaginia dQobiis annis potita «6, wsperfmgulas ciuitjtcs eonftitutis ^S,. li- 
ftacil; iegesque, quibus adtuic vtitur, a 
acccpit. Aeio:orum vniutrfarum vrbium j 
HCum coruugibus&IJbcris.gui dubia tidc 
i, =s Romam milTus , ibiqoe , ne i° in patria 
^aouarei )', diu dlitemus , aegreque 3' per 
lannailcgatiombusciuitatium fcnalu fjti- 
^inpatnaai ^uisipie faam KmiSlis e&. 

HEER McedonT». 36 fupreinum orbis dominiuin Ha- 
ipofledii. 17 inpottftfitEiB Rominoruin pci'- 
1. ie poft^iiam CDjiftirkiii fiiiii iiugiftjaciu. 
£dea KoBianis uua rcQe fei uaueraiii. ]• ne 
im. ]i nouai (uibai incipcrec. ;: vix, dilE- 
miipuaavSttb. 3; cuiD fcDnu£ Romaiiui&>' •-^•* ra^i^^^ p; I, RnuiBiiH Aihacei isulpii itUl qnairaitffi»» 

Crainta Acbaiergmpditit. 
g, BiUnm 4«« Acbaii tpfreffl/hat : & Ctriaftg! i 

Fnlimaeus Atgypn pKl/ui, fith a. Rrmswit ^u^ 

linm 
y PepKli ti 4ytti»thim iigratinm Ptshmati viri 

lcgiui: AniifCta moriKW Dimitriui frttr fi>- 

H70 prafaga! rifno piiiiHr, 
4. Friipat.RtiiBiibyiiiacRigntfS viHtafiHa^tatU^, 

CAPVT T- 

,OcnisacM«erfonibusrubafl!s ', AttQl» 
jrihn principum i captiuinW 
^ebilititis , foli adhuc e^ Graecia vniiMdji 
Achaei nimis potEntes lufic- cemparts {Loioaiuf 
vidcbaQtur i nan prapnr rmgulariim ciuitattum 
nimiaEopes.feiTprcipRrcDnlpiraiioneTn^miK^ 
S firum. NamqueAchaei^licetpeiciuitates relit' 
tipermembradJuirirint, vnum lamen ciupuf& 
Tnum iraperium habcnt ; fingiilaremque vrbimn 
3 psricuU niutuis ■♦ vifibiis propulfant. Qiije- 
rcntibuE? igiturRotnanis caufu belii, nmpefli' 
ue * tbrtuna ^ueKlas S^aiUnVruni ebtulit 1, . 

^UOrllOt I 

1 HeniAii. 9 ptrinptiuii»»!!! ftnatorOiD. ; rcn- 
«ordiim , tninisiitateni. 4 CQniuJiAii. j Hiiai igi- ' 
iur Rpmtni q.iiaarcbaM awflaj IjtFciefis ad bflluin | 
■uiii.A.i:liacij. 6 ptroppoitiDK. ; fiiAun ttl pn &iN i 
tunam3cc9rumlingnl(irem,vtl«:ed)eBi0flii apiid Ko- iB). Tcxtrr. cftp. i; 4«b Ragros Acliaei propcer 8 muiuum odinm 
fcffirtac. Spartams a fenati tefpanCuin 4 
Wift^adinfpkienJns rts '^ ficieriiin , ^ 
►S»iii"i^tfm?nrf*m" 10 Grafcigmmifflii-es : 
kAsoctiikatnaniitatadjrj fiiEit, vtcorpiis >? e 
fcumdrlKHucrcnt, finguiasqae «rbcs pro- 
liiftccrenr,quo'4fl»ciliuii ad obfeqiiia co- 
bt-.Sed quac vrbc contumaces clf ni.fran - 
Hr'J. Igirur legaii omnium ciuiiat.iim 6 
SJbus Corinthitm euocatis 1*, efecrctiim Te- 
Veciiant 1 ; quid '! conf!'ii babeant , ape- 
>. £.»yrtffr?*Oi>mB(*Mrt(icunt, vi /mgulae 7 
W Jm »sf4 # /uflJ /f/fy baieitnt, Qjod ft 
lauiibits iimotiiit i velutin futorcm verti, 
wn {>eregrinufn populum Trucrdant ^* : 
(quoqucipTosRomanonim vjolaflint, nj- g 
nlkotumultu, trepidi fugiiTcnt. 

Aun SiNmD)& Achiei perpetDamoiliiiin in- 
flbcbint. 9 Rximinoi. loiljtum, igroi. , 11 
MiilMw' n vkirceadon. t^ «oncordian. 
lu vrbes eoficilivs. ij dEbiliurcniut. i6cuiti 
Kt&priMarii Tiri coocati elTent tn v*bem Co- 
M. p piael^M», indicMii. ig qaile ipfcrun 
bitl(M. 19 leguifigNilkut. 10 vtile dTe.u CAPVT II. 
R tt^ Romae Huitcidta rmit , ftatim Caa- 1 
V7 At. 470 I VSTIMI 

ccrnit : qni exteroplo excrcitu depoitito 
onimbusilfenueprouifisipugnaijclicopia 

2 Ibbus fecir. Scd Achisi, vdut nrhil ncgotii Ro- 
manobello ruiccpincnt 3: ita apiid cosneglefta 

3 ornnia & foluta 4 fuerc, Itaque praedvii, noa 
proelium cogitjnics, & ! veliiciila, ad fpslla ho- 
(liLiinrepoitanda, duMrunt*: ft coniiigcs lilw- 
rosquc ruoE, ad 7 rpei5laculuiii certaminis, iu moil- 

4 tibiis poruerunt. Sed proeiio comuiidb, anie 
oculos fuorum caefi 8, lugubrc tiis rpc^fUcuIum, 

j &:graueinkiflus'memoria[nre!iqueruDt. CoD- 
iuges qnoque liberiquc corum, de »» TpeifUcMi- 

6 buECjptiuifaiSi,|iracdj hollium " fuere. Vrbs 
ipfa Corinthus diruitur: populus omnis fiib <• 
cotOBa venditur : vt lioc Extmplo ceicris ciuiuu* 

y busmetusuouammreruai'? imponertmr, X)\m 
haecaguntut, rex Sytiar ADtiochus Ptolcnwg^ 
Biaiorlsrororisfiiaefilio, regi Acgypti, bclluin 
infeit, regni'4 admodum, & quotidiana luxu- 
ria '5 ir.i marccnti i* , vt iion foliim tegiac maie- 
ftatisolliciaintermittcict, vcrum etiam rcoiiiho^ iifbUicitc procniaflci. 4 occafionnn. 
} vciuLDciiumcumRuTnanitlcuisrej cfTet, qaBc £iu1e 
ftifTcr pcifici. 4 fctB». f ctiain. A recaniinti- 
ftra. 7 vthieiiom fpeflare proeliom poflenr. S «- 
tiilAchati. 9 lrinilii.t. v> ox. u «nmsnorum.l» 
publice. 1) ne illse in poftcrum nudercot nou<« tt* 
iHcipert. 14 qnivaldelVgntscrat. i; ftx luxuiiui. 
ifi (ilcbiliiatntrflt. ^ LlB.XX XIV. CAP.in. 471 

l|nia fiiginii carcret '7. pulfus iginr le- 3 
■difatreiii minocem Pioleinaeum Alexan- 
■Wi£jgil: participacoque cutn eo regno,^ 
■onum ad fcnacuin miitunt '? : auxilia 
pfidem focietaiis implornnt. Moucrc ^ ■ 

Pces fratn.111». \ j 

f«nAun huimnnm pcT nimiim f^glnatio- 
amaciircril. iS &Foll(]iiaincum codi- 1 
D liiDm. 19 hidna bmes. 10 cumni - • 
i CAPVT III. 

ilur itaque legatuj Popjlius ad Aiitio- I 
mipt ; qiti atfiiaire illiim Aegyfm ■ fiutjt 
m^f ', excedetr iuitret, Cum in ACjy'- 9 
^ itiiieniflft, ofctilumquc ci rexobtulif^ 
iam cotucrat 3 inier ceieros Popilimn An- 

I cuDi Romae Dbfcs cfTci; ) tunc ropiliiis/i- 
* inlerlm priuatam iimiciiinm iubetif"™ 
la^pairiae interceihiH I.- prolatoque le_ 3 
lEcr^(o,& < uaditn, cuni cunflari 7 euHi vi- 
:onruhatiQBcm^e adamicosB refeTrciiI>i 

is virg29 quam m matni getebat, ampio 
i inelufum,vt k> & amicos caperet, feit/V- 

niHelin Aegypmm. ; & rcx cum «nfculatuf 
5 amauctJi. 4 (epcntre. j ciimmaiiilJta p»- 
ibeiit, VI aniiciiia priKiia nunc pinllilper fe- 
-. 6 &ciHnrcgi tradidilTec decrenini feniitus. T 
Ci mons EiLectf , diSerre refpoiilionFm. 8 con- 
ifBOS, 9 circa regun dnxii Popilius n^pli^ii 

II e»ni vi^i, Stabe. 10 in ijuo circula cuun. 
jiipoiui^nrAare. 
. quatn re^if 
ftH»tul J«rtt, itat fnce-m^ aiit hlium rum Ktmmit | 
IL habiturum <>. Adcoqtie: tiacD aiifterilas ■1'aai 
re^isfrej^it, Wjwi/weJBi+/(/«»«i«'»orp»Ottd 

5 ReucrrusJn r»^nam Aniioclws.diJcedit »5 « 

6 p.iriiulo adiTiodum 51ici :'Ciii' cumtutons^* 
popiloifirent .pafmiu eiuG DcmiiiTiiis, qui daXtt 
Rom« cr.at,a6^nitj raorft Antiodii (Vatt^fif 
ratuoi adilt, ^ijsdmq.ui '* /c xi(Bfl fr^e rf 

7 'if^' ?"' "lortue, cuiKt oifesjit^ fe rgno^tre, 0f 
miui r^iuir '7jiad rl-jmimftiendum '■^Mmtt I 
eJfi,^uWg-A'«t' '"re gtmluryr MoArrjWh'?» ' 

firil^. iianMHcj!^!'^', qiii fvpitiomatfiftelM^ 
S ce4al, iTtbtri ^K Cur.) ft non-di.-nini anibuMl' 
vcrteretafeii^tii laclto iudicio, tutiiiB apud pu- 
piliiimquainapid eum aj rejtmim ftitDTum '♦, 
arBitianre 'S , fpecie a" venandl ab vtie '7 prt>ft* ' 
£tus Hoftiae aStacittts, cum fugse eDmillbm a»- 
9 vcm cor.rcmdir. DeUtusS^ in Syriam, ftcuB- 
do lofauore omniuin cxcipitur ; rcgriHB^uecijQ* 
cifo]uipillo, amtoiitms Haditiir. >i delibersrc.nnnrnpacemVelUthabere. anbclliailC 
Jj fcueiitas. i^feobfeqni vellc. li «DrirBr.iS& die«, 
fe vcHifli oblidem, ciBn viueret idhue fmter ; fed ctm 
ismnrniusrir.re&c. 17 i^turaequinn efle, ifl acCB>- 
|isiiidum. 19 ^undregniun . >o «dfratrCM pemen^ 
rit. !i Deiiertio. litigtiBrtiStt.gjQcmttuam. 1« 
fiiic.«qiriftnatni «liitnb»rur in indicio flcrWB. i» 
fiibpTaetextuis;Rom(. 18 vrbemariusM. sf ftcuv 
veiiiihfBtiKrauMt ^ojcocUai^ felifi. UB. xsiiv. ap.nr. CAPVT IV. F 

■'^y*^''"" ^" KmporelPrufias, rex Eidi;- 
•-'conniium Cafrit intcrficiendi Nicomcdis fili 
ium canfiilcre ' fludrt minoribn» fitiis, quos c 
«oiicfca ' fiirceperat 3, & Romae habfbat. Sli 
te& adolerccnn al» hts, qui facious rurcepcrant 
prodicur; hcjrtaticjiie runt, M trudelhalt Petri 
fniio^Atvs , Qecuprl 4 itifiHias, i? in auflarem rt 
mrquijt '•jdlus .-_* nec difScilis pcrfiHfio fuit 7 
l^^itui cura accitus B in palrti regnum vcniiTcI 
Oaiim rcx appellatur. Pmliai regnofpoliatus 
filia,pfiaatusque > redditus, etiam a reruisdefer 
lur, Com in latcbris 'o agerec, nnnminor 
lcel«re, quam fiiiLim occitii iuircnt,aliUo inccr 
Ccitm, 

LIBEI I ProfpiMre, I Nicomedis. % exftqui dtbibi 
^ prieaeniit. i conuerut . fi piincidiuni . 7 ^ 
Hicsinedei facile pifliii eft fe perfuaJtri. g venif 
juffH'- ! piiniiHi viim agerc coiilui, 10 ocinli 
J«cii. l)o(S LiBER XXXV, 
BRE VIARlVM CAPITVM. 

I. DmitriuiiiaafiutrtinaiiifiUiiftffrimitilfffk 
»elfC4dir. ' * 

1. QmlDtwitr!Mmtilirnr»*,tiitHimfiliv 
prtcSt miifia & iKurfiSMr. 

CAPVT I. 

I 'T^XEmetrkii ocaipaio Synae regoo, aoui- 

I Biati fuai; Qtiuni pericaloruni rMiu, ■ JMk 
*-^ pliare finos rtgni. &oii«*ug!.rc fiaititna' 

a rumbdlisiltdtuic. lta<]iie Ariar.tUti rcglC^ 
dociac pioptcr fjllidii.^is ) fbroris oupciu li^ 
(tLij4,fratreiiicmsOrorcmem, per ioiufiattfC' 
gnolpulf[im,fijpplicem * rccepit; duuingutlt' 

g bi baneniim 7 b«lii [iculum fi gtdculatut 9, 
luere ciim ■o'in regnum flahiif, Sed OMtf» 
net iogr.-ico animo ■', jaita " cam Ancioduafi' 
bus paiilionc, ofFenfis 'Jiiuic D£meCrio,pdIere t 
pfiiraregno.aquo teftiiucbaiur, conrdiutne^dil, I 

^ Qii^ocagnlto.Demcfriusvicae quidem cius '4, ne | 
AriarathesmLtufrjternibLJli liberaretur, pep«- 
cii: ipfamauccmcomprc!icnfum'J, vinSiimSe- [ 

. ■ .ieij- ■ 

1 I5dmputsIi«^iicjnfQ«periculo:Bmfibi/p«i 
noiiiiinrcgniftimjinpti-uentiat. i ,ptB iwlJi cam fini- 
timiigereiids, ^ quoRiamhicre«nolutraiiiupii*if»- 
cere cum fordK Demt«ii. 4 inimiEUj, bQltilis. fW 
regno. 6 qui potehalfibiiiii refBghftn LiiSvrw. 7 ^ie- 
Cioluin, 8 prJttextiini. 9 giudi-ns. 10 OrofirQeni. 11 
ejiaiiinio. ii poftfaaun paflioneiii. ij liuiogiiiiLa: 
~^, jfli/niti crant. i^ Orollaniii.if capc^in. UilB. KXXV. CAP. I. 4W 

blDdiri iubct. Ncc Antiochcnles ^ 
Wradefeflionedettiterunt. Itaque g 
i ft rtoli maeo tege Aegypti, & At- 
iae, &AEi3mlM Cappadocijc, bello 
Ueefliti '8 , rubornant '9 propalam *o 
»rti8"extremae iuuenem, quiSyriae 7 
iitpaterniim*» armis rcptfeiet-): & 
itumi.liaedei;/nt. nomen «4 ei .,**- , 
iur»f, gtnitiisque ab Anliocho rege 
'antiim edium Demetrii apud omnei 
Ho**ciosnon vires rcgiae tantum, 
fynerii Dobilitas conrcnruomnium 
rTli:''-" Alcxander, admirabili rc- 9 
^M^fflnarum fordinm^Toblitui, to- 
SiCDiisviribus foccinftus »>, belliim 
arctt.viiTliimqiievitapariterac tcgiio 
iianquamiJccDemciiioinimus ^sini» 
3b«llo dsf lit. Nam &piimo'proc- 
ugauit, & rcnibus 3° bellura refticuca- 
tibits, ij cnm iinMorenir. qnodipforumcon- 
tfeM,&Orofirrnescufinili«nir. ig Aatio- 
fiMgunt qoendiuii Pfeudo-priiicipem. a» 
•^biMtf. 11 ex infima fece plfbis. ti tan- 
Hi <^e[FegisAntiochi,&idcDrfg[iiim ad 

1} poKularec Cbi dari. i^ hiiic adale>' 
Kiir. impoiiicnr, 16 hofti, aemulo regni. 
fl[roEditfievit.ekflaeru!aaae. -ig adiil- 
tb iiidCfnrtit. ^o & cum legeE Aegypci, 
j!idaciaekeUiun renouuCDt. 4*6 IV STim ^__^ 

micat, equodclapfiis, pedftie proelkira aggredt 

S mr. Nnincadent«nJmanipuli:s4liolliu»icam 

hDrrtdoclamOrtiVe utiiacemem oijcmncatUiulS 

circuniOcterar : at iVe citiiu corpore collcfto*, 

3 magnas Rkages edidil 7. ^um ad vriLim Opu 
priinet:duni tl vndique hoftes conuolarCBt 9,<lVllB 
p[Ocerum'°q.uendani pelit'), gUdius ei e n>amt 

4 ei^ipfus, in mediamcnhorcf m hollium dccidil : dd 
qucm '^reciperandum vraboneijfc proteg(in,ii)- 
IpeCtaQte vtroqDeexercitu, infcr mucrones '4 lc 
toHbm immerfiiil; KeoJlcflo^iic i^gladio^itf- 
tisvLi!ReTibu£Cxcepcis*7,adrocioa'Scum cfamfi- 
rchoftiun^reurrtitur. Huiuiaudiclam cetcii'! 

5 hnitalt, viiftoriam pepcrere^o. Perreos rex 
fuga " cum decem millibus talentum Samotbift- 
ciarn defrnni'": qiiem Coacus Ofiauiiis, ii 
peirequendum millus a coDfjIe cum ducbui 
filiis.Wexandro &Philippo,cepiti captiim^uc^ 

6 adcoiirulem duxit. Alacedonia a Carano, <)iii 
[iriciu&in CA ftgnMiitj vf^uc H Pcrfca ttig,iiils 

5 Calonfm.qiitdllqiintarfcbat. 4(m£R(*^MM 
tiltt.iiiiTruifp. ( quinrjnipwlntinterficnevridm 
Catnntm velmi iactnienr. t^ aliir^Btffii uin^-aof 
4ir auftrragtt. 7 Hiulios&o&cioccidlc. g inlerlici- 
•ndum. 9 concnrrerent. 10 ftominfra longaeftT™- 
ne. tlitiaiHtnuahAm. rl gUdium. i; etuncljp» 
iiio. i4gl»i}ioi&liaft«B, ij irniil, procBrrit. lO ft. 
foftijiijmrcccperairuuraglailiiiai. 17 cum C«o nilct 
»«intsaii:c.'pia"«, i8Ronia«B»rDei. igRomaii;. 10 
impdraiKruiii. 11 mfi^a. h vtoii. «j PeclciK- 
feaeiptim, s^ ^t{p« t^ liram^Ba^rMiiorumqueauxiUisiiiuare- 
pi proeliis PanhoB fudit. Ad poHrc q 
Mipacisiilimulatione deceptus,,c3pi- 
l&isqaeper ora 1 civiiutiuni j populij 
rrani, in linJibriuni fauoris '4 ofteodi- 
Biudeindc in Hjrcaniatn, benigne & 6 
um '5 ptidinie fortunae '^ liabctur -T. 
ipgiintur.irrteriminSyrii Trfpho.qui ^ 
I incioclio DfmcCrii priuigno rubfli- ' 
pulo laborauerat ■) , occifj pi'pil!o, re< 
iaeinuadit. Quo «oditi poiitus, lan- g 
iTcente TauOre reccntis ifnperii ", ab An- 
n-Q admoduFTi, Demctrii fratre, qui in 
ibatuf, bello ^incitur : rurfusgue re- 
iae ad fubolom" Dtmetrii rcuEjtitur. 
Ciochiis, mctnor qnod & patcr propter ^ 
limiifus,^?, &^^i:r piopter re^ni[iatn 
sfliiiret,neineaaem viiia incidiret, rc- 
1 matrimonrum Cleopatra, vxore fra- 
tes.quaeinitiofratcrni imperii defece- 
ma indufttia perfc^uitur, domltasE]ua 
rurfus 

a (wrpKeffllr>iu>liilcnt<in& flniB- 
•n,oCDlal- 14 «iliipopu;;, qui 
WKtfiO>itru9erfntitr. ij dignitrtcm. iScon- 
Riii. 1? Iflihtnr- IS conftitm. tflvehe- 
Idcnnem. ao &c»ml>iiicregno(Iiuprae- 
4llQl&iK»C<:iBiMBcrg>)iunc noutmi regem 
J<t«^)KKr. «ip(ogenicni,eenri,ponerii«- 
lfO&*>#P<IiO' M pofciiiuiiduientCleo- 
UErUnoiBBi,^uMerKfi«triifiu vkot. f, ttnuniiB Aihatei iM^iti itUi jiiairiini.a inva 

Cruinl»- Ackanriimfidii U. 
%. BiBumqws ilclmii fffrf0/nt: Cf Ctriiil*ar t$ 

Pr*Um»eiii Aetytnpnlfith filil a Ktmtain 
; linm 

3. Pnfali AdAntiatham inirxciim Pmlsm/ui virii 

ligaii: AniiKbt meriiir Dintiiriiii frmtrS^ 

aa prifiism rrgno fetilur. 
4- Fmfiu, RtnSitiyiiiacRteiit & vita ajSH^^tJittm 

CAPVT I. 

J •W^jOenis ac M»cedonibu5 rubafliE ', Jti 

■ -'riiinque iriribus principum " captiuinw 
•^ ^irbiljtatis, fdi adbie exCraccia vbiutri' 
Acliaei nimis pocflates turi& tempoas Kai 
videbanturi non propter fmgulanim ciuttaiiim 
nimiaiopeBiftifproptErconlpirationemJvniutl- 

S fatum. NamqueAchaeijlicetperciuitateB Ttlu- 
»ipermembradiiiirirLne, vnum tamen ccfpiis& 
vnum injperium habcnt; fmgularumquc vrluain 

3 pericuU miiiuis 1 viribus propuUani. Qi{K- 

lentibusSigiturRotnaniicaufas belli,. tenipefti' 

itc*ibraina ^ukcI» Spartanttrvin «Itulit 7, 

^uoruin 

I Dciii^tii. a ptr capciuiliuin fcniiDrtlm, ; 111«' 
coriliam , inailiiniutem. 4 eaniiinfiii. j diin igi- 
Tur Ilpmini ^uaercbant anfCac iprtiofai ad bdlum 
(uinAchieii. ti ^coppov(uiit<. 7 Eifluin cft pcr fiu~ 
lunam Scci^inlingnlaKni.vcIxceibicjnoflii d^J iU' LfB. X XiClV. CAP. I. 4 g» 

^^ros Acliaet ptopttr 8 mumum odiuin 
EiBtur, Spartanis a fenan rerponrum 4 
'^fitadinfp^cundai rts *° Jtciorum, ^ 
■BB"i/iji»r»rfifH'* in GrAtcimrtmiJpirBi : 
p[W:>u)»niand»3d^tariinr, vtcorpii« <; |^ ] 
jfcmdiHblucrent , fingulasquc vrbes pro- , 
6faccrcnt,quOMfacilii>s ad obfeqiira co- 
W ; & fiqoae vrbe- cantumaeei clT nt.frjn- 
p'». Igitur legati ormiium ciuitat.iim;^ 
fcn! Corinthttm euocatis '^, decrcnim ffc- 
(teitant'?} quid 'B confriibabeanr, ape- 
It Exptdhe'^ cmnriuf Acwnt , vt fingulne 7 
fir'_/»« /Hcj (i? yiui/ hges h»be«al. Q^^ g 
lAui^bus imotiiit i relutin fiir&reni verfi, 
^m peregrittuiti populitm trucidant ** : 
l^noqiie ipibs Romanoriim violalTent, ni- ^ 
ikoiumLiltu, ircpidi iugiiTent. 

hiui ^it»}& Achui per|KtinnitiiIiimiin- 
ibdMnt. 9ll.onianai. ic fidtum, igrot. . 11 .MTrbei cofacilins. if dcbilitircntuT. 16 cnia 
«•&priniaTii viti eoDCflti tfleni in vibem Co- 
». 17 pracl<X«ii(, in(fic»ni. ig quale iplbrun 
iHmi. 19 leguiligiiiiuaac. lOTtile cflc.» 
a». aS iaimficuat. 3)nililiC{Ui&omiu< 

CAPVT II. 
ectt^KoiAaetlundatarunt.flatim resa- 1 
V 7 &t- tVSTlNI l.t: ([ue '* repetcntes armia Aegyptii, A 
J4,rcdite ttmfertaiibiiscompulfifiint. Itaque M*- 
fes Damafccna aiitiqLU patiia repetita =7, menfj 
«ein Synae acciipat : qno =8 (cptem dicrumieili. 
nJDiper defeitaAraliUc, cuin populo fuo fatigx^ 
tusiciimiandeniveniirct, feptiaiutiidicin,iiiO[eV 
gentii StiitHim appellatLim, 
ieliinlo3ofacrauit:quoniami]ladiesfaitiemi!lirt*' 

IjerrOtemquciaiinierM. EtquOiiiam inetucotv 
tagionispuJfoB i3 feab Acgypto niemioeranti 
necadcmcauiraMjDuiiiapLidmcolas forent. c^ 
venintJr, neciimperegriniscommunicarent )*t 
(juadex caDJTa faflum, pauUtim in dilcipliniHI 

l6religionemqucconueitit}7. Poll MofcO eiiaa 
filius eiviB Aruas, lacerdos facris J8 Aegyptiii, 
moKreKcrcatur; femperque exindc ;? tiic tnos 
apud hidaeos fuit, vt+Oeosdem, regrs &ficcr- 
dotcs Iiaberentj quorum iuftitia religiorfe pei^ 
mixt j, incredibile rjuaiilum coalucrc 4'. 

16 t]iiiE fatra cnmrepctercvcUent Aegyptii. a^cufl 
^iof>'£tiisi.ir£[tilantiquani pauiBiQ. ig ivlqucin nioii- 
IC1I1. 29 cjc eonfueiudinc. p idieiunlHni dcllinamt. 
y ]ULl.ieii, ji&incertuiaiccr. ];ie«xpnllQi tiiiTc. ;4 
ob csiukmcailltamniarlii. ^^ fiebateafickintcbtit- 
Kannnen. %'i conuer(hFentiir, akiquid CDmmune bihe- 
rtnt. cuiifuelccrenc ]7 huic vera ibllinenti.imi.Cun' 
vcrruinncium pcregrinis, quae ex cannaceitaproM- 
jii:r.u,M(ireicomieilicialegSm & icligionem. ;8 ft- 
CrGram, lUniui culuii. }g indc ab hoc lcmpore. 49 \% 
giii i't(i;(s eirent, fciiipw cliainfiinijl elTcBt facecdsm. 
41 quuvumrcgumiiinilU.qiiaepemiixtaemi &iim teli- 
gi'fiiic,i(R[it.vteQium^otentU £:giauiii[udo incrtdi- 
hiUta inyifujtrsfcnitl, ^PATYT l IIB. X XXVX. C AP. III. 41 

kpesgenthexvefligalibus opobairami * cre 
p?ere7,quodiiihis(antum rcgionibuj gigni 
f Eftnamque vallis, quae continuis monti 
[t.veliitmuroqiiodjni, ad inlbr i «(irorun 
p^itur. Sp^tium lociducentaiygera'' uomjn 
|[ictius (lioitur.iD ea valle filua cR, & vbcrtate 7 3 
BTioeiutKe iortgnis .- riqmdem pa'ineto & opo- 
ttRieiodiningiuturB.Atboresopobairami, for' 
biiimilempiceis9arboribushabeiit,niriquod 4 | 
ifhumilea 1° magis & in virearum morem ex- 
jghtur ". Haec "ccrto anni tempore bairamiitn 
hnt. Sed non minor loci cius apricitatis ■] { 
mi vbeitttis admiratro cfi.- quippe ciim toto 
i^HregioniieiusarJcniiflimus fol fit, ibi >i 
yiaiirisnaturaU; q'iaedani ac pcrpcfua aprici- 
nclt. In ca rcgione laciis cll, qui proptcr S 
nitudinem & aquae immobilitatcm, iner- 
mare dicicur. Nam negue ventis if ino- 7 uicIiHlitcae. iquifiiccus «II: aramiticu; 1 
X ccrtjarboreprutiuens. j vcnetimi . a 
tflae fuerunt. 4 amnntibiis. f modiiii 
ixemplutti.formain. 6 Hufia Lruldti. 
fnaiti vbmMcm. g dininllitm Iscit Ci 
OpnbalfamuiTi. g ex t]ii3riim CDvcicit 

^uiibltmqiiiJtmhabet.fcdltriem.ispii I. I ■' .%f ,25 pcrarma. 26 rcdigitfub 

* 1 jpfi ruoj hdbucriint adminiftrai 

vcxaucrint. 

CAPVT 

* ^^Amqne luddcis origo 
•^^nobiJilTimaciuitas: vndi 

2 genus, rx regina Scmirami, 1 
Damafco regc inditum « ; in c 
rcpuicriim Arathis vxoris ciuj 
crc; dcamqucexindcAiiSlin 

3 bcnt. Poll Damafcum Azc 

4 ^ Abraham , & IsraheJ rcges 
Jemfelixdecem filiorum proi 

5 fuis ciariorem fccit 5. itaqu 
«em regna diuifum filiis trad nnmin^ rnrliA n,,i ^^i\ J 
riri 9 ftatres, c!am mtcrec- 
□ribus vendider 
tes in Aegyptmn, cum magicM f 
'j perccpt(l« ", btcui •■ 
Nam &prDdigomm fa- g 
?}, & fofflnioriiin primus intaUJ- 
^'4; nihilqiie diiii::i iuiis iiumfl- 
Hutum videbatur.* adeo, vt ctiam 9 
\VBXR anCe multos annoa provide- 
Fomnis Aegyptus ftme, nifi mo- 
Idfa) feniaripn mulios annos fru- 
taqneexperiinenta'*eiusfuerunt, is 
ine, feJa Deo lefponri dLiri vidc- 
usMoreiruit, quein prjcterpaccrrx it 
i»tem . etiam formae pulcliricudo 
17. Sed Aegj^ptii, quum fcabicm '8 rs 
paterentur, refponfo '? moniti, 
egris ", ne pcftisad plures fcrpe- 
•JAe^yptipelluut.Duxigitur exu- 13 
facra >S Aegyptiorum futto abllu- 
lit.- ;rent . 10 lofephum ciptain. 11 di- 
nporcl l) eiiplicabil lignificaiioiics 
14 inuenii, exeogiiauit ccnii rugulu 
dufii. Ij lofepho, if ei:p«kiiua. 
tJS. 17 gMtum apud onmcs focichit. 
■aimi, fcabie & ulie. Icu lepra. ijuie 
19 ab oraculo. ao Mofen. 21 inie- 
gypciis. aa pertieniiel. '1 estrafiuci 
M. »/ imigiiiei & fimulact» deomm. 


4?6 rtf_S TJ N i 

ll libus,init!t.iimllij in acjcccciiiit?!- 

- mi-mnmen, iiiuijao aiiimo intcr confcui 

fottitrimedimicOTSjCeciditJ', 

51 inieifcc^. ;3 ipfc occiliiKft. 

CAPVT ir. 

S TNitiobclliDcTiieeriusduos&Cos apia J GnidiuTtl 
■'liorpitem ruum , cum magno auri pooJrre* 
commer.dduerat.rt-bellipericutis eKiflieKntui )« 
&ri ita fors 4 tulillLE, patEi-DacyltioiurcruaieiL 

S tur 5. Ex his maior Dcmetriu» aniios piJMMai 
tis egrefliii*, auditaAleiandri 7 lnxuria», ^jglat 
inrpe»iae opes, & alienac feliciutir oinaiiMBa, 
TcliitMptuma intcr rcortomm gfeges <Iefidem"« 
in regia '■tenebaDt '^, auKiliaiitibLis >i Ctetenli' 
bus, fceurum ac niKIl hoftile meiueQtcm, aggrb 

} ditur. Antiocboifei quogue Tcterein patris ot- \ 
fenram nouis meritii '4 correfitafi tT, le ci tra> 
diint : Tcd Si milites patemi '*, fauore iuuenis ac- 
Bcnfi':, prioris facramcQtiiBreligioncm noui rei- 

I Samina. s Tihifllii, ; libcFarentur. 4 roiiuna. 
cafui. f ipH in viuii (aanercnt, vl punt mpiura vl- 
eirci pQflent. 6 ^aiiam imieniiem rddus. 7 prtvA» 
principts. g cDm 4etiiisluxur1aaadtiiilTtu 9 immi fe- 
eniac ficapiiiEU«eflitvolujit«Hm. 1 o uti^^flini. iiirCf. 
li dciiiiebani. ly ilmn Ccccrnfi:! ;ui:iliuBi fereWl 
Bemecria. 14 pcciunianicriu& ofiTcia. r^ i{tii tar- 
rigere & eni«idare valebani.it qnl pacri Deineirii 
miltiauerint. 17 qnit cxcicatMintin' per ffHoccm.^ireoi 
inuenji Ocstcuit» ,Tbi<i^ iwiuelMb if iuiiiuw- 
i£jaiJitirie. «S 'ttgcilt» , I.I8. X XXVl CKV. III. 4Sj 

CapVtIu. 

^Bnri<cxveftif;alibii9 opobairami «ere- * 
^,i]tlO(I.inhisunmni rcgionlLiiis gigni- 
Snamque vallis, quae conrinuis monti- 2 
jlotmuiD guodjm, ad inlUr f caflranim 
tt Spatium lociduccntaiugcra^ nomine 
U dicitur. m ca valle filua eft, & vbcr tate 7 j 
jjwteinrignis; fiquidempa'mcio&opo- 
^diltingiuturS.Arboresopobairami, for- 
i^inf iccii 9 arboiibus habciit , nifi quod ^ 
iulc!'0m3gi(& in vincarum morcmex- 
:". Haeci'certoannifcmpoic balfamum 

Sed non minor loci eius apricitatis '1 f 
}matis admiralio eft .- quippe ciim (oto 
'egioniseiiisardeniilTlmus fol fjt, ibi >S 
risnaturaliequaedam ac perpetiia apricj- 
. In ca regionc laciis eft, qui proptcr 6 
idincm & aijuae immQbilitatcm, iner- 
iie dieitur, Him necjue vcntis '* mo- 7 :Ii(Jaicac, iqniriicciis «ftflrom«lcui& me- 
ccita arbore prcHuers. 3 venertmt , acttfli- 
Uefuerurt, 4 a inoniibni. ^ modiim, im»- 
«mpluni.fcirmani, 6 Hnfiii Laitiiei. 7 tnin 
kim vbcrtaicm. S diHinflit ia Iscls crclcuni 
. opnbalfainum. 9 ex quanim cnnicibus plK 
10 aiiJrigtr. li iiaajniur. ji aibi-rei, 
■cut rolem quidi:m htbet.fcd lEiiem, lenidiiin & 4 78 TVSTmi 

1,1 BER XXXVi! 
BR-EVIARIVM CAPlTVM. _ 

I. Dmiitriiitiimiir hett* imftrlaite wiHHf g i n fi HltMl^ 

A/tiicht. DimitiiifratTt, tpfrimimr, 4miMtm^' 
luJaiat Migii. 
H, Dthd»'"-"«"-iii'f.'i^r"»"ll>l& fJHi. UfUi 

falfafi«t»Ha. 
]. fiidaiBrani epti. Mtrc wsrtnmn. A qmhis tllltn *-■ 

mitifnt. 
^. Areah/tfnerigli iltliHit,mi , , 

RimilJ^TKniflfriptin ; Jiinllii, aniimt. v...- 
fnt Rnifim trgnimittll, 

CAPVT r. 

I ^r^ Ecipento pateroo regnO Dcmttni» & Ipfi 
B< rerum fi:ecclTu' cQrruplus', vifiis ladoie- 
■■-^rccntiae in fegniiiam iabitur; lantuniqua 
conKmmm apiid omnes inertiae4|^aatuin o- 

a dmmexfiipcrljjapatethahiieraticontraxitl. Iti. 
qiiecum ab imperio cius p-iHtmciiiibites dclice- 
rent.^d aboIcndam^fegnitiacmacutaiTi 7,bcll<im 

3 Pariiiii inferre [Uiiiit: cuius adiKnrjin, non in- 
viti SOrientis popuU viderci & 9, propterArfacid jC 
ret;i;P.irtlioruincrudeli[atemi & (juod lo veieri 
Macedoniimimperio anlieti,nouipopuli fuperb> 

H ami.iJignc ferebant, Itaque cLimi& Perfarum, 
& Eli- 

I Ob elicititcni ■ jn viria prolaprus . j prapm 
vitii , qim adokftentibuj adKseren folein. 4 pro- 
ptei fvnm hicinam. i contra fe cxcicintt. 6 »■ 
flingurrdjin. 7 ignoininviaL . l ^\ui,t\i^uiiuc 9 
tton. iOQ«ii»in. w"^ LIB. XXXVr. CAP. IV, 0f 

unc Berenicen fpaiirim iraleficii? co- 
K;"necataB confinjreLu. ron: [lancfeleHam s 
Wntiae tabiem,rquaiiiiaTii7vcftemriimit 8:bar- 
p capilluinque in modum * tcoium rnmmit' 
P*:noninpub!icnm prodire, non populoreo- ' 
Iraere, non domi " Jaetiora conuiuia inire i* ' 
klliquod fignum (ani hominia habere '!, prer- 
l-Vipoenas pcndcre'4 manibus 'I intcrfcilo- 
fi vicfetetur. Omil^ 'S deinde regni admi- 3 
Ihiione, hort05 fodiebat, grimina '7 f«min3- 
|&no\iainnoxii!permifcebat, caque'Somiiia 
feni fucco infcfta U, vclut pccuiiare munus 
Ws miticbat. Abhoc ftiidio "^o, acrariac ar- 4 
iibricae(eiradit»",c<risque»'fingcndis,&aerc 
iendn procudendoqae «J obleflabatur. Ma- 5 
leindc fepuichrum faccre inftituit «4 : cu: 'f 
riinrcntus, morbum cx folis feruore contra. 
■*,;& fcptima die decerfit. huius ^7 teftamen- 
icres populus Rom.- tnnc infiituitur, Sed , 
cx EmncocAriftonicus, iion iuflo =8 matrimo- Itrnem foeniinGm. 
Jidam. 8 iiiiliiit. 9 (|ucina[iinojMm "aliat rei 
xufn] foiciii. 10 longani. & proiijiim finic cie- 

. II in nula fiia. 1; inffitnere. n tittentlcre 
t. 14 fulucie vellc. 15 «nimabiii, memotiae . 
icgkfta. 17 herbns. tg rcmltii. 19 vergiffi/t. 
:d cum hoc din f«i(rct. al esetcet aiTcm f.ibri- 
«3 cereis imaginihus. 5; ScbmieJ^m. 34 cce- 

incidit. S7 ,.g,i. :% lc;;'i"no. 

X 3 V, ^^\\- a« tVSTlHI 

l.t: cjuc** repetentes armrs Aegyptri, 
34. rediie tcmpefiwibuscompulfifLint. Itaque Mo» 
fti Damafcena antiqtia piitiia repetita -T, inoa| 
tem Synacocciipat: qiio =S firpiem dicrumieiB. 
nio.perdfifeitjArabiae, curo populoruofatiga* 
lUfjCum tandemvenrrfct, fcptiniiini 6\ertijiaote^4' 
gentis SM^ititm appcllatum, in omae acHu» 
iciuniojo facrauit : qtioniam il!a cfi« ramcm iDirii 

jjcriorcmqucl^liRicrat. £tqiK)iiia«i metucov 
«agionispulIpB H Ce ab Acgypto niemtnctanti 
nt: cademcaiifiaHtnuiiiaptidiiicolas forcnt, Cfr 
vctimtM, ntcumperegriniscomnmnicarcnt J*; 
tjuodEx caufila faflum, pauUtim in dtlciplinaK 

ifircligioncmijiiecomieicit}?. Pofl Mofcn etiaa 
filiuE eius Aruas, lacerdos facris )S Aegyptiti, 
moKrCKCreatur; fempwque exinde 3J bic moi 
apnd hidacos fuil, vt 4° eosdcm , rcgrs & {acet- 
dotCE Iiabcrcnt: quprum iujlitia religioilt pefr 
mixta, iiicredjbile quautum coaluere 4'. IG (liiae Isita LiHmrcpetete vellent Aegypiii. a^ciin 
pior<.fii]i<.iri.i:ail jntiquam patriiim. >g uJqtiCDi niOB- 
ti:m. ig » CDnrkictudtnc. ;d ad itiiiniHnidcftininii. 
ji lLd.ieis. ji&incsnumitcr. j^Jiiciipulfci fuiffc ^4 
cbeaiidemcauiraiTiiTiailii. %f jiehatt»fitltin»^tl- 
nmmcii. %'> conucrfiuentur, aiiquid coininiuie fcJhe' 
rtm, conruBrcereni. 3? hanc vero abllinentiniin.cuii- 
verritii'nt cum pErcgrini*. qu« cscaiiirncertapnti*- 
iiet.it, Mores conueiiit in Itgioi & rcligionetn. j8.ft- 
ci 11111111, ditiini cultui. ;9 inde ab htic ccmpoK. 4Q W 
fjKiictieseireiit, feiiipET ttiamririi.l elTent raccidotei. 
41 iiiioiumreguniiiifl:itia,qMepeiniixtiejat dun cBli- 
riViiK.', ifflcit, vteoiiim^ucencii &i[multiCDdo incredi- VT. K^ 

LIBER XXXVII. 

BREVIARIVM. CAPiTVM. 

^UinfiiimiTiFitctnJis itne/!<tiilU, TrtitcdlM 

Mltbriilttii Feirl Rigisfimr* mainiixdeptaedilf», 
rf 1Hn*ti«,»ciiif*liBsn. 

iShsdnHrtsgiltaf: & dnai ti vmirt frricthti. 
itOtii Jttifidii: Exfriiiii miliima. CippaJaiitt 

ffir GaUtiac Bccnftiia, aiqii(Jiipiri»m Rmanii rw- 

CAPVT I. 

CApfo Arldonico, Maffiiienres proPhoceii- i 
fibuscoitditoribusruis', qiioriim » vibeni 
fenaiiis3&omnenomen4,quod s &liuic 
BcanCMAntioctiibdlio «, infeRa ycontiapopu* 
lum Romamiiii arma liilecant, dt^teriiult^rjt; le- 
gaiosRomam Jsprecatiim 8 mir;ie9,veniamqiic 
iiis 'o a fenjlti obtinucre. FDn ll-iec :e^ib..si » 
guiaduerfus Anfionicum aiixilia tiilcraiit, prae- 
mia pcf foluta " ! MitiitidatiPontico Syria maior ; 
EUiit AriarathisrcgisCappadociae, quieoJembt;!- 
[O occiderat ■* Lyeaonia & Cihcia datae; fide- 5 
liorquepBpuhisRomaiiusin '} focii fihos, qiiam 
nater iu hbcros fuit ; Qijii^pe liinc '4 pariuiHs 'S 
aiiaam 

I miflaortJfuerantMaflilienliiini. a i'hoccn- 
inm. ) Romanuj. 4 tolnm nomen Phocenliim. ( 
inoniam. 6 in eo btllo.quDdAncicichusgcflcnt con- 
riRomanoj. 7 hfftiHj. % vi legati imei-ccdcitni 
iro Phoctnfibiis, 9 mirerunt, loPhoceniibus. n d.-,ti 
"intaRomaHij. iimortmiiei-at. i; erj;». i^aRoma- 
w. )jfilii»reji», X 4 »6 Iwi 
o.encrit: cumeamfummi » i^ V ^ ^A*r^. iR Qtti U^cri i Llg . XXXVI. CAP. IV. 4Sf 

fT, nunc Berenicen fponfam m.iltlkii? eo- 
inecatas confin^eiis. Pofl hjncfccjcflani 2 
Mae rabiem.fq Jalidam 7 veflcm fumit 8 : bar- 
iapillumque in modiim * leoriim fiimmii- 
rnoninpiiblicum prodire, non populofco- > 
BTC, non domi " lactiora coiiuiuia inire " ' 
iquodfignumfani hominis habere 'h prer- 
Ipoena? peDdere'4 inanibus "i intcrfcflo- 
fidcretur. Omt0a '* deinde regni admi- 3 
lione, hortos foditbat, gramina '7 femina- 
rnoxiainnoxiispermifccbaC, caqueiSomnia 
r fucco infeila '», velut pcculiare munus 
-mittebat. Ab hoc fbdio ^*, aerariae ar- 4 
ricaefetradit»',cerisque"{ingcndisj&acre 
fin procudendoqtie »J obleflabalur, Ma- 5 
nde fcpnlchrum faccre inllitjit »4 : cui ^f 
rtintiis, morbum ex foiii fcruorc contra. 
& fcptima die decefTit. huiu! »7 tcflamen- 
;s populus Rom.-tunC intiitiiitur, Sed g 
EumeocAriftonicus, tioii iiiflo *8 nutrimo- uem 
6« 


tiicoru 


m& 


cognatomm. 
. 8 iodmt . 


9 q 


iicni,d 


fati 


foltnt. 10 


tong.. 


...& 


prcli» 


.am finic cre- 
i> «ila r>i^, 
inftitl 
1; oWtndere 


14 


folucre vtl 


k. 1 
uhus. 
e«a 


■■ 17 hcrh 
B Ciir, 
19 vttgifia. 


»im fiic diu f„ 


■ilfft. ' 


aitcm tibii- 
:ri:is imagiii 


i!>ui. 


!; .Scbnh-ili». 54Coe. 


ii. 


5( inquo. 


>pcrc . 


iluin Ji 
. ifi io niur- 


lUii 


'• »7 "*■' 
Jc^.ii 


1110. 

M ^t-Cv- ai]tfi^tfc,nirpetftqai,cai 
'y Tiribiacfflagre*»KQ!jibu»i 
fit, & cvrptu ad OHines)' i 
darauit «*. 

tt mnBinit. li ctca VEtlct 1 
ficaFidun eSe TCiutioiiis. i 
«one. 19 pflgi •McniK. lo 
rlm omnu ignonbini. 9i I 
fenre , ccrtare. 14 railiiiae , 
vit , jbritii amtttMrttt, 

CAPVT 
V A Dregtridtiiide adminil 

"fifrer, flatim nonde rej 

3 rtgno oogitauii. Itaqiie Sey 

^iii Scpyiiona , Alexandri ii LiB. ^sxvrr. CKp, r. LIBER. XXXVII. 
i . BREVIARIVM. CAPiTVM. 

tinC»pp.Tii«cia &fi.«». 

TMhbtiiiath Penll Rigiifutnra meg^ituilo ftasSe», 

fSiiiiJimTtie^Sit & dtmi 4Ui vxert fn-lnlum. 
\ btuilttefiatit. Exeiciti 
. fff GaM*fccu/tiit, a, 
I ^«^». 

' CAPVT T. 

r^AptoArirtonieOjMafrdlenfes proPhocen. i 
' fibusconditQribusruis', quornni * vrbem 
^— 'jciiatiis3&omnenGmcn4,quod ! &tuDC 
«ilteaAniiocfiibflllo *,infcRa TcontrapopLi- 

itosRomamdcprtcatiim 8 n>ifi:re9,veniainqiic 
( 'O a fenaiti obtinuc/e. Poft Inec icgibiis; % 
liadLiCffus Ariilonicum auxilia tulcraiit, prae- 
iapcffolula"; MitliridaiiPontJEO Syria maiari 
iis Arisraihis regisCappaJociae, (]ui eodem bel- 
occiderac " Lyeaonia 5c Ciiicia djtae; fide- j 
irquepopulusRomaiiusin '3 focii filios, quam 
itcriuiiberosfuit; Qijippe liiiic '4 pariiu^is '( 
aui5tuin 

I Quia^rttfutriiitMaffiJieiifinm. i rhocen* 
- } Roininus. 4 iciuin numen l'hoc«n!iim. f 
iiam. 6 ineobello,(]iiof!Antiochusgtfrcr3tcon- 
^Oinanoi. 7 h. ItilU. g vt Itgsiti interceJticnt 
"Aoctnfibiis. 9 mifcrunt. lorhocerfihus. 11 dat» 
'.R. oinanij. 13 mottuwi «j-at. ij ti^«. i^s.R.om»- 
/ *ltj*j-^;^ X 4 \<t W> «,& c«r» ^ ■ LI 5. xyacvn. c w. iit. 49» 

Inceps Cajnpadocbm occupjuit, Ciim de Afia 4 
traflaret !, tacittis ' cum qnibusdjm afnicis rc- 
gQo profedlLis , viijuurfam ? ni miM rcicntc [icrua- 
gaiiuefls, omniumque vrtiiiim ritL^m jcregio' 
nes COgnouit, Inde Bhhyaiim tranrc;ndit », j 
&quari do.niiiui Afiae, opportana quaequc vi- 
floriaefuaemftatui e!l. 'o Poft hacciiire^^num, fi 
cum iam periiQc " crederetur , reuerfus tR: inven- 
to paruutatilioi>,^ucmperi3 abfentiameiiis ha- 
odice roror vxorquc enixa fuerat '+, Sed inter 7 
gratalaiioneni aduentus rut,& tilii geniii, venc- 
nopcricltCatusefl 'J. fiquidem Laod.ce foror, 
cumpciilii; eum'* crederet, in conciib^tus anii- 
Corump(oieflai7i9U3li adminijmiS facinui ma- 
iore (celerc tegere'?pofret, vcnenum aduenien- 
ttWpMauit: Quod cum ex ancilla MithriJates S 
cognouiflct, facinus" in" auiSoies vitidica- 
■»it =3. i iiAfiit occiipaiione confilia csperet. 6 cljnci:- 
inin. yAliam. % bat is ilurcbnifit. 9 proftaus eft. 
io & omnia loca qnafi dimenrus ell , in/ fch itasgrfihiit 
MnSatgimiffttt tiicr gtiliiebiiii ,(\aac i^iiiofpCinaniiiti 
runt ad vl^oriam. 11 nioitHUJ ellc. iiSc Lum dnmHin 
lcdiifftt, inuentc pariiuliini fi}ium, i^in, i^pcpirc- 
nt. ij Ted cwn gaudium Jierci|)eiet & grjtuUiioiicni 
tccipcrcc ab «micis iumob nainm filiuiti ,iiim ob feli- 
Cem letlitiini. in pciicujum incidit prnptcr itaium ve- 
Mntini. iS coHCnbHic ilia cnfli amicis. 17 msiiium. 
)t peraAuni. i^ occultare. lo cedeiuiiiiiumo. sihai 
inlMiai. » Comrt. s; puniuil. 45" IVSTIMr 

tutioribus rcmediis fiisgMuit 'i, vt ne volnu V^ 

7 quidem fenex vcncno mori FOtiicrit. Timei» 

iJfinds, tiEinimici, quod vcnfrto iion potuETaot, 

ferro pcragercnfjvcnandi iludium '7finxit: quO* 

perR^picmannos ncquc vrbis , neque ruris '9 te- 

g do ^o vfus efl: fedjier filuw vagatus, diuerfi» 

montium regionilxis pernoflabat, ignaris '' 

omnibuf, quibiis elTct locis .- alTiictus (etai curli 

avit fLigarc , aut perfequi , cam quibusdam «i etiamj 

if virilii!icongredi'3. Qu^ibusrclius, & infidiasviH- 

vit, & corpus ad omncm vinutis »+ patieaiiani 

durauit "1. 

it mnninit. le cum vellet Miibriibtu. if finx 
ft tapiduin efl*e venacionis- Ig <|UoIIudio, cina ve 
fioiii:. 19 pagi alicnins. io domo. ii duin ia 
rlin omiiti' ignontbini. 3} btDiii. i; maitDin n 
lerere, ccriaifr. 14 mililise, fouicuililiis. 35 iiidi 
yiHthatiin emgtbatriit. 

CAPVT m. 

j A Di-egnideinde admitiiflrationem eum aceeP 

*^iillct, Ratimnonde regendo.fcddeaugendo 

2 rrj^nocogitauii. Ic.ique Scyilias, inuii5toi antea, 

0111 Sapyiiona , Akxandri Magni ducem, «Aimrri- 

giiita Biiilbus armaiorum deleucranf, qjii €/• 

tam.PcrfirumregeiniCumduceniismittibuirfU' 

cidaucraiii >, ijui Phtl^um MaecdDHum Kgem 

fuyjuerant ', ingenri felicitate perdomuitl. 

5 Audus igitUTviiibus4,PDntum ^o^ue, acdc 

mcept 

"^ I Imerfecciant. 1 in fDgam coaitccrant. ) fab 

fuiHipctcSatcBirfde^ir. ^pottatioi iiAm. r 

[ UB.x ?[xvri C AT*. rtr. 491 

ixppidocum occupauic. Ciim dc Afia 4 
E I, tacittis ^ cum quibiisilam amicis re- 
feftus,Viiiui!rram7n!mine rcicnteperua- 
t*, omniumquc vrbiiim ricv,m ac rcgio- 
□ouit. Inde Sith/niam Cr.inrcL'ndit 9 , f 
doniinii) AGae, opporiuna quaequc vt- 
iiac m«atufi elV. 'o Poft hacciii rejr^num , 5 
, pcriiCTe " crederelur , reuerfus eft:inven- 
;lofilio'i,quempcrij abftntiamciiis La- 
TOr vxorqne eoiia fuetac '4. Scd inter 7 
oncm aduentus ru),& filii gcuiti, vene- 
litatus eft 'f. fiquidem Laodice foror, 
ilTc eum'* crederet, in conciibilus ami- - 
raie£U'7, gua£i admi(nim'B facinui ma- 
^re tegcre'9poflet, venetmm aduenien- 
uit; Quod cum ex ancilla Mithridatcs S 
!let, facinui" in» auiflores vindica- fiae oeciipatiolie confilia caperei, 6 clincH- 
W«in. % bat ei ^uriirilfit. 9 proftfluseft. 
.iaiQC»qiiafi<limenrnsttt, bnt fii aaigtfibeit 
ntffeji ttkr giieitbtiit , qiiae ipfi opporiDna vif» 
ifloriani. .1 moii«u> erlc. iiSt Lum domHin 

itiuen^ paFUuliiili lilinTii, i;iiT. [^pepere- 
feii CHmgauiiium percipeiet& gritiilationenl 

ib (inici) tuDa ob iiaiuin filluni , ii>ni ob fcli- 
Eum, in periculiTni incidiipropter ilatiiin ve- 

iG concnbiiit illn cnni amicis. 17 mamum. 
um. 19 occnltare. lorcdeuntinuiito. stha* 

II castri, 3j puniitit. 

X d CAPVT r ■H; CAPVT IV. 
feme deinde imminente', non in t cxercitationibui : atc intcr fodalcs 3, fed inii 
aeijiules, aut eqao, aut curru auc viribiis A 

% lendcbjt i, Exercitnm qnogue fuum hd paroa 
Jabotis patientiam giiotidiana exetciiaiiooe tb- | 
tali.it ^ : aiquc ita inui^us ipfe inexpugna^oa I 

g exerciium feccrat. Iniia7 deindcciim Nis 

defocictate, Paphlagoniam inuadit S, viflamque 1 

4 cuin rocio diuidit. Qnam 9 ctim leneri '^atcgi- I 
bus rtnatui " «iiusiatum cdet, legaios ad rtruiiu 1 
que 1= mifit,yHi gmttm','} reJJitai in prifiiitM 

5 Jlalum iuberent, MithridatCS cum ft iam p 

itn^ magniludini Romanorum crederet, fuperbo J 
rcfponfo, bereditarlum pnfri fuo regnma eiiunit- i 
ft '4, fcfpondit ; nrlrarJque fe, quod ei'^ elata >* ( 

6 controMei-fia mn fueril, fibi '7 vifcratur. NCc 
tcriiius iniiiis '^j Galatiun quoquc occupat. 

Ni- I Apptopinqnantt. 3 otib. j UfigtGtJtUJcitgi, 

fecios TOluptawm. 4 lua«ion«. 5 c«nab«. Sit- 

liiefaciebst, indurabat. 7 fiflo fbedere. 8 hoOili- 

teraggrcdituT. 9 Faphlagoaiain. 10 occBpaiiin fuiflc. 

II Konijno. iircgem. i; Paphtigonicim. 14. pitrcm ft- 

ihmi af ccpifTc regnum PapKlagoniac in hercditatem. if 

Qh liio. 1 6 fifli, mou ideo. i^Mithridni cantroMf- 

Bwneatur. iSpctminailcguonun RoniMonim. 

i)ie •S gMnitim [e 'tveri lure non patueral, 7 
i 'J riJiriiurim refpBittiit, Atquc itd fi- g. 
ium niiitato noniiiie, Pliiliamenem Pa- 
lumregumnomineappellat, &qnari Oir- . 
giae reddidilTft re^nmn , fajro^i nominc 
. Sic luditirio tiabiii =] legaii -4, R.oniain 9 
itur, 

LIBER revclle reiidcrc vEgjiuniiufto&leRitiTnortgi. 
titili regDm Paphl^igoniac. 31 futifiSo. la 
pofTidct. i| dclun, vi'rjpuiei , MitiUibf. 
IVSTlNa. V 

jM*-'<'j;i;r51.,'V"'''';,S £ .. ,„ 
S".-*r;7/"2""'i"'"''" 

" , cnm iM«#'^ ^ /f«>» tlB, 3rXXVni.'CAl'. I. ^ 4w 
[RimaJis , fi adolifcentes pat^rniim regiium , 
* cupidiiatc flagrabat 7, occupalTent. 
gilur dum in liis cogitatioiiibus verfatur , inte- g 

nNicorncdesrexBitliyniaej vaeuatn morte r;_ 
f^ Cappidociim inuactit K Qaod cum niin. i 
patum Mithtidjii tuiHci, pet riinul,itioneiii pie. 
^s X auxilia rorori ad expellcndum iCappado- 
jlja '° FJit;omedem mittit, Scd iain Laodicc per 4 
jRiflionem " fe Nicomediin matrimonium tradi- 
fcrat. Qiiodaegfcfcrcns Milhridates , praefidia'* « 
Micomedis Cappadociaexpellii; regnumgue fo- 
roris filia teftitQit : cgregium prorfiis facium •) , 
bi rubrcguuta fraos cftet. Siquidemjnteriedlis 6 
meaSinis '4 funulat 't,reGordiuin,quo >'' miniftro 
rftu in Ariarathc inRtficienda ruerat, rcllituc' 
reinpattiamvellc,rperans, fi obriftcret '7 adolc- 

5ercutidem'9,filium»otoll!poire,pcr quem in- 
Erfecerat patrem, Qnod vbi " Ariataclies iu- 7 
jior moliii " cognouit, grauiter ffrens iiiterfc- 
Elorem patris per auunculum poti/llmum 'i ab 
cxilio ,.« Miihtidates. 7 qaod vehcmtmlifinie cMpicbat. 
I occDpai. 9 fubrpecic amoiis crga fororcm fuam Sc 
nlius liberoj. 10 exCappniccia. 11 percertapafla 
t/iitictt, it ^t Cami/intv mid Bt/a/xuKgtti. i^hoc 
'*. l4pQil aliqaol roenfo». li Miihridaus. 16 cuiiit 
^» & miniHcrio. 17 fitiocndlet faccre. ig inde 
^utas effe. t* Gordiiim. ao Ariaralhis. sl poft- 
i^i 3iag«icMitliridiKtii< ij in^rimii. c;:!lio reiiocari, iiige;itim excrdlilnt C 
g Igiiiir c iiTi in acietn cciuxifretMitiiridaKsp 
iiim Oflo^^ijitj millia, equitum decem millia) d 
rus falcaios DC; neC Ariarathi, auxiirantibusfi» 
nitimis regibus *4, minores copiae e{Emf incep. , 
tiim^! bclK timCDS >S, conrtlia ad infidias ttuis- 

9 Fert >7; rolicitaioquc iuuene 'B ad collo^iDnti 
cumrerrnm occultatum inter fafuas ^ gertrer, 
fcrutalori ali Ariarathe rcgio more miflb Jo, CU- I 
riorijsimumvciitrcmpertrcflanti 3r, ait, «««■«," 

10 nc aUud t;lumT> inucniret.,faam quaerircl. At. , 
quciti rifu3) protectis!+ infidiis, euocaiuraW Ab 
amicis vciucad fecretum fermoEiem, inrpefbn- 'I 
tc vtroqiie 3* exercitu, intcrficit,regnum Cappa- ' 
iloci,]e oito annoruai fiiio 37, impofit» ArlarMliis , 
nomiiic, additoqueei rcflorc J8 Gordio ttadidit. j 

94 dum fiwcimi trgta auxilimt ferebant Ariiruh'. ' 1 
gl exitnni. a^Mirhridatei.t^comicnlt. sS&cnniMi- 
tli'idjicirogaff«t AviHralhcm, vl venire vcIIei tn col- 
loijninm. :y lintea iiidumenTs corpotii. jo hiijc viro, 
•juiiiitecollDquiuin miflnseratab Xriaraihc, vl VcJlcm 
Mithiidarii rcrntarEtur, fi fortc gUdium fub ea occul- 
iflret. 31 tangemi, inueftigaiiti. ji gladium. 3; pet 
lifnm. J4 ooCHltatis. jj- AriatMhein . 36 dumviei^ 
CKcrcitns conlpiciebai haiic caeJcm. 37 qni oQo annnt 
«atiis erai. 5g zsm H*jfmiifiir, & adminiftralore rcgai. 

CAfVT II. 

I C Ed Cappadoccs, crudclitatc ac libidine prac 
'-'lcaorum I vexati.a Mithridatc deficiunt.- fta- 
tnia 
I S^Ainitlubn aimnltn hM ftEniJfirB.' LTS . XXXVIII. CAP. II, 4,7 

!r^is,& iprum' Ariarathcm noitiine, ab 
■, vbieducabaTur, rcuacanticiim quo Miihri'- 3 
Irs proelium renouat, vifltimqtie Cappadociae 
Mio eacpellit. Nccmulto poft adoltfcens, ex 
Btitudirc colJefla iniirmitate J, dccedit>4; rofl j 
fius mortem NiconKdc! timcns, ne Mithrida- 
i aceeffioneS Cappadociae etiam Biihyniam 
Utimain inuaderei, fuboriiat^ puetum exJmiac 
fchriliidini;, quafi Ariar.ithes tres, non duos 
ioc gemiiilet, lyua renatu Romano paierLinm 
gmimpcteret. Vxorcm quoquc Laodicen Ro- 4 
am mittit, ad 7 teflimomin» triumex Ariaw- 
e fuTcepiotum filiorum. Quod vbi Mithrida- 5 
jeognooit, & B ipfe paris impudentia Goidi- 
bRomamimmittit.quirGiiatuiaflereret '°,fut- 
•m ", cui Ceppiduciae regnum U-a.iidcrat, tx 
Ariarathe genilum , qui ielli) "■ Arijionici au- 
nnRmamiferemceddiJfet 'S.Sei rcnatti;, liu- 6 
,0 i4 TOiim iutelleao.aljena re^^nafalfis 'Sno- 
linibus iiiraniium '^, & Miihridjti Capp.idoci- 
n, &Nicomedi, ddfoUtiiiin eius '7j Pajihlago- 
aiam 

a 5111 etiim it>re appilub.uur Aiiaraihei. 5 eum 
'idilTet in morbdin <i|> ■ . .1., :,■■ i r.^.-i. 4 im>- 
l». fcnmeiuingnn ^ ' ■ . dnirct. 

^nait. 7«ii)fati^fi.;i^ !■ r.ii gc- 

B£e filioi, non duDS. ^ •. f 1 ■. ■, i ^ ;-.., 1 1 r.iiirnia- 
i. 11 quod puer iJIc. ii i" Ucllo. 1- in pinLiiii oc(j- 
» effet. 14 cuai iiitclleiiijlet tiaaiiein vLnv.ii^ue re- 
. Kf fub ti^r» prjctcytibys. i( occupaniiuin, ad 
r^Ciiemiuni. 17 Mithridaiis. 
lioi&cs(flaiB ptopar"miSU 

6 Im exIUbxerat **)t6hii ngiMf 

ttuidates qubque Tefientina aeri 

filium, qui 8c 'ipfe Mithridatra dU 

TCuius ea psftea inagnitudo fuit 
taiitiim tcMporis, verum etiam i 
omncs rcges ituielhte Vfapa 
eum Romanis per xlvi. annoi ' 

Jgcflctitr cumcumfurami impetai 
cullus, ceteri^ue, in rurama^V) 
ka vicerint, vt maiorclaTiorgoe 
bello rcrurgeret, damnisqne ,fui 

9 reddeietur}'. Deoique ad poll 1« fuil. 17 amuie. ig qmi lit 
mircnli,. 19 pepereTV. at> idnw 
«em, naa diununam. af diiin t\v\ 
II poftqBamfiliitm relinuit regnih«er(dcDi. ^^mof- CAPVT 11. 

TJVlusfuturammagniludinfffn ctiam caelcftia 
■*- -*oilinda ' pracclbieratii. Naiii & eo, qiio ge- 
nitiis s eftj annn, & eo quo regnare primum coe- 
pit,fleiIacom««jicrvtrHmquc tcmpijs 1 fcptua- 
gintadicbusitaiuxit, vtcaelum omne 4con8i- 
^rare J virferetur. Nam * & raagoitudinc fui quar- 
tanipa[teEncoeliaccLipauerU,& folgore fuiSo- 
tsDitoremviccrati &cumDrir<!tur otcumberet- 
qm.7, gtMtuorrpacium liorariim coufumebat. 
Piicr tutoniminfLdias paflus cfl B,qu: cum fcro , 
cquoiniporimm,ci]aitir= iaciilariquc co^^bant: 
qui conatus cum eos fcfciiiirent 9 , fupra aeu- , 
tem'^ rcgente eq-,:uin Mitliridatc, ventno eum 
appeiiucreii. oLod mctuen5i»,anliJota 'i 6e- ( 
piusbibit,&ita fc ^ducrfus iiiridias exquifitis '4 
tutio- 

t Omini, pradigia, niiiacLila . i niitiu. j viroque 
ttmporf >(jr*iB4i/. 4totuni. j ardtie. 6 iiamhacc 
ffclb. 7 decederetCMCOtlo. % lutpreb iniidiaii f""t 
pnero regi. 9 cnin veru hi Cfiiiatiii fuiUrtnl intDre». 
dnmpuerexcquennndecidebat, (juod ipfi nuiiltni vo- 
lneranr. la diiiji Mithridates loiLgE agiliuj eqnum re- 
rebai, quam de eo quiipucare potuiirLt. ii ftggreffi & 
»^idiali fnnt. ij Mitbriifatts. 13 meicanietil.3,i\iii£Tt- 
nuncrcBcno. ,^ cumoiqLiiriiiifftttmiQtjLTsmeiVv!. ,00 IV STIKl 

o pitiir =E: multura ibi aiiri argentiqae, ftudloip' 
ycteriim rsguiti magnmnqiie btllj apparatuoi in*. 
venit; ijuibus inflrudus, debiti 3° ciuiutibu 
piiblicii priuataqiie remitiit, & vacaxiaam f 

10 (juiiiqucnnii concerfit. Tunc atl concioneinnil. 
lites vocat P,. eosquc variis exhomtionibiu 

11 ad R.omana bejla fiue Afiana incitat. Qum 
orationem dignam duxi 31, cuius exemplum bi^ 
vitati J4 huius operis infercrem 31, ^uam obtj- 
quam;*romp!;ius Troous exporuit.- quoniamJ7 
in Liuio& in Salutlio reprchendit ;S, qaad coiw 
cionesditeftasisprofua oraifont operi ruH utf^ 
[cndo, hinoriae modiim c^bcfrciiiit. 

9t recipitar Miihridaie«. ^ quoil p.irKinoni] «• 
terum rtgirm coUegerjr. ' ja SibnlJi». ^\ jmBiBiii- 
•arcm a iiiiiulis in quinf]iie «nnof. ji <DnBOMt fl 
cxinimiiui. •^j^ Iiuic breui . ^f ■dnoqereBi, te- 
. gcndLiin direm. %6 BGtt EDtaiO,^ led ^TcttiorHIW Ji^ 
Ctijiti.-.ftaLn, ncciis verbii, liiiliiis Miihrlducs QM 
icciciiL!!, f-.i l'iL,v.mjiii tiuS ih-b fiin fxporuit ." » 
TriivJ* 7S t.iTn. 19 <|iini( I luim & Sjiluftiaj nOB 
ob(V-'.i.im:ur.tnlKciiin*^iftorijt, dkiin* Isngai iftaj on- 
tiDni'&, 1^11* Oraii:itiim verbis inleniei int (ijii iibril, 
cuiii tiiinvn eamni fnmmaQi Sc »icuqirncum tannia- 
modu [iropoiiert debuifftiic. 

CA1>VT IV, 

1 r\Pt.i,,d:m fibl'' furjfe allfvl dece Hceret cen- 
^^ }u .Tc ', itUajuiif JTt cwn RomnBir, tm pt» 

2 h.-lir-:.,i: quia vire Jil Tfjijlendum i^nfuotiaKli' I.IB, XXXVIir. CAP. IV. to 

C9S qmdem dubhert, qui Jpe vifJirin 
Ql^ippe aJatTfus lairoiscm, fi tiequi 
ft pro falute I, pro rltiiini tamm fjia, emnt 
ferram^ jiringere, Celeram quiatinn !d «liim 
mj* liceat quiejcere, nois taMutn anima iefliiitn 
fed etiam freelio congTelfii 7 confuUndum 8, ja 
ratitstie tcfpe coeple 9 htlla fujiineant. EJJi an 
teittfibi yiHtnae pduciam,^ofiJit illis ammus " 
RotnanoiqM vinci piijp, cegnitum mnjTii m< 
gii ^, qnam if/fit mjlili&us, qui if m Birbyni 
AquiiiMm, & Alallinum iii Cappadocia fiidi 
rint 'K -^' Jf quem '4 alitna magi! txtmlii 
fujim fua 'I experimenta mnueaiit, audire fe, 
Pyrrho rtge Efiri, non amplius qnfiti quingi 
milllius Macedonum in^ruffo ^^ ,/ufos '7 (Wi. 
fraeliis Romailos. Audire, An>iil::tem fexd 
ci"i nniiii /tnlliie vHhye»! iininaraiun: i3: i^ qii 

virei etjiilijji, ftil ilomtfliiife aeniuiuiiiuis fiiqt. , ^ 5 hii. tjui iFrLimimncsggrsdi. 

- ^ floriam fptrenl. \ niie tiw 

I^ Vtec homingm fulcre ei:'|V'-'. 

^-mconaceffifint., g dcliii.i . 

^™ .«Lta r.,nt. K,r,... :■ 

ooIq ipfi hjheinl Toliiii .■ .■ i 

"I "«ajn filii tff" notiun. '; i 

■ ^^tie aliquem. i; pmpii;. 

■'■*■' itmilitei.i^uiniliniqicmili 

"-*' «iiiire. iBtiiiir»' isJvomon tot eGaUlee, liaRam ingKeJos , maxtmn ttm 

p/i,'hyiiique vrbibvsfBJpdcra ^tatius aiifum 
fti/am fninm qiiai» in Afiit, juae dtcnturlmMHt, 
8 tasJcniGa/loi Bccupaffi^i: »ec vi^am /o/um £H 
J-iji '-^ Homam aGa//is , fed ttiam c/rptam*i; iM 
viviii:ui!/ii 5* montis tantiim cacumen relroftu 
nlm- : nei- be//o hoflem'>-7 ,fed pretio ^Srtmtttm «> 
^ Gnl/o'»"! autem niimeii , piui femper Renunu- 
terrull, im partem virium ^ofieramipfei^wiimf 
ret, f^lam/itsqui Afiamitieolunl Gal/os, ai il/lt, 
gsii lin/iam occnptnierant , ftditut y tanlumJ^^ 
Jlars : originem quiJem tvirtiHem, gmaqut fH* 
logane idem 31 baiere ; tantnque liis 34 fngacitr*^ 
fuami//iti^ inf;eniM,qtianla /ongiori mc diffieilir 
cri fp3lie t^ per I//yrlctim T/iraciamfiie prodSi» 
rini 37, pene B^er^ut tmn/itis ttrum finibnt. 91 redquoil Annlli3lin patria fiia habueril inimicai 
Sc imiiilos, iiltaliam. 3;&liasGilloa □ccuji^fTtier- 
nm inIuli3,cuiusfin«longe lacJDres fint, qutni cIm 
terr.ie, luiin Gilli in A&ioccupjaerint ; cutn sutfM 
Rominidlcsiiturfortrsviii, Afiitici aittem hilKinn 
proinibellihiit. 443 fe.necfirtictre, i( ftiffle. aCRor 
manis. r; Gjllns. (gauro agabsftM fuifTe. jo*«*** ■ 
ciiuirtii. ;i Mithridates. )i nonefle diHinAu.ntfipcr ' 
diHintiainlocoiuni &[iabitiitionis. ^; vnninideniqM 
hibercomneiGalloi. ^+Gallii, quoj ipfe fccum hib»- 
ar. ?t qitiinbalMiiuiiti ~j4 vi«, Ipauo ttrnrBin. lt 
profnitiliat, W etKftJc*-f,ftfff^t K, Um ipfem Ite- it 

riire ft nunqyam , vl Rnma cvnilila jTt , fii- 
fgcelam J9 , fed nffidut fer unnet anaot 
)trlate attos^^j^uatii/im tliam pro iureim, 
WlHs eoBthniis perfeuerajfe ,4' j if a muftis It 
tiius Italitis deietis Remamjiim exii;r/tat 
4^, a fuiiusdarn, naiia coniumeliae more, fut 
1 miffit f 1. Ac ne vettriiui immoremnr IJ 
fiit.liec ipfo ^emfart vniuerfam Itallam btllo 
'ta confinreiii£e , mon i»m Hitrtalim t\f^ 
tiiimimfefii ciuilaiisi/iie fofcstitem. Neti^ 
U4i vieino Italiae iello, quam domejiicii 4* 
'pumfttflioniins vriemfremi, nmllOfue pe~ 
gaseffiUalicBATciailehllum: Jimul ^ *A\% 
^mla Cimiroi, immenfa 49 millia feroi-um 
immftium lo pofiilorum , inore i' proccll.ie^ 
'affe^^ Italiain: quorum iamtiji fingHlas IJlfi 
fujliitere S4 Romani ^ejjent ,vaiuerfis^Sta- iiquideni maiore htt labore opus iilis Fuint, ad 
ind» Illyiid Sc Thrsiciae prOBtnciis, quam iA ca 
)IIhltii<ii,vbi conlcd«iim. 49 iiunaiidirere ijuo- 
Minuii iain RtiniacndicJ lit, Iiali:;in camcn nun- 
w£l(nut.picminfuiirecrgavcbnn R.oniain- 40 
itlt^liae. ^ibeelltnaititkalttn. ^igladio. 43 
fiflos tiiifle. 44 p3Ecicipationem , rodcc.item. 
equegcauitcr. 46 inceftiiiis. 47 (jiiam quiilcm 
in bellum iit. Ai cciam cK. 49 inniiiueiabilia. ;a 
ium. fi ad inltar. non Ucm ac procella aiit 
im lemptftai. ii tmiien iiiirfthv.i»imil. i^ 
o. fnaifMteii, jj ]i«haeeomni*fivtt\irm\i- k jnt ivsrmT 

^ y inuidiaefliidimH^^ jtmfirt, popaiot 

nai: GxlHtit , Ilaliam ingrjrffis , msximit tBm •• 
plwiinisque vrl)iliiis feJ^iJcrt i isfletius gfijUdnH^ 
filumfinium j»am in -^JiK, ^uaedicMturimMlu, 

8 eisdim Gallos eccupaft "I .- fiec vi.lam falam A'ct 
Jihi '-MiQmam aGailis, fcd tl!amcapum*i\ its 
vlviiimlllis 2* moatii taatiim caaantn relinjtt^ 
niuv : ficv Mlo boJlem^T,frdfret!o »8 retnatMM *t} 

5 GnHoiiim aulem nomen , fuoA femper SoniMU 
uiruii, i» farteni virium i^^fuaramipfet^irmntr 
rci. NambosgMl jiJiamineiiluntGaUos, «4 ilSt, 
qui haliam oteiipaaeranl , fsdibus 1' tentum jFi 
flart : originem quidtmavirtulem, genasqve fU 

ID giae idem J3 babere ; lanlogiie his 34 fagtici»r»0 
fuamiHis%^ in^tnia^quanta fsnghri mc diffci^ 
eri fpatio i* per lllyricum Thracianijae frtdii' 
fint 37, pene oper^JiKS tranjiiis etrum finiiai. si fcilquocl ABmbaiiniistri» fta hsbuerit inim 
B:iiiiiiJus. siliaiijin. fl3&hosG*llo!OMiipaireler- 
lam inltalii, ciiiuTfinei longe lattorci Iint, qDam «M 
ti;mc, <\»im G^IIi in AJii occup3>ctint ; cum jtaMI 
RinnshicllcaiitiirforKiviri, Afialici lutem bibeiiitll 
piouiibellihiiB. tt^3(c,itetfiiKtK. sctBilTc. sfiRV; 
iuatiit. >7 Gilloi. igaiiroigibsflosfUilfe. jOCiO- 
ci[U3l'^ti. 31 Mithridaic). n non efTi: diftinftu.niliper' 
dilhiiiiamlocfrum & habitatlonii. ^^ vnain ideni}iW 
hqbtnmmncjCilloj. i^Giillii, qiios ipfe fecnm hib^ 
flt- 11 qnl in luli« viDRDt. 36 via, fp«io lerraruni. J7 
proftAlfia^ v 1TB, XXXVm. CAP. IV. fOj 

1 vi! eonfcAre, pqfrj^s K, lam ipfam Ita. I» 
' auiiiri fc nunquam , vt Roina cotiilita fit , pt' 
J^ili ^ae-alam 3' , fed affidui per jmnes ^nact 
Wfi6f7-latr a/ios ^°,-quoti/am ttiem pre i'ure/«- 
WJiM/fs eentinuis pe>fiaeriijji A' i & a muhzjl\ 
fitatibus Ilalies idttis R^maaes-um exetxiliis '' 

a quiiKsdam, tnito contumeliae more, fub 
Mm tniffos 4!. Ac ne veteriiMl immoremur l| 
it»iplis,boc ipfe temport ■vnlaerfani Ita/iam bt//o 
\rrfice confan-exijje , •non iaat libirtatem i^Afid 

Effiumimperii eiuitaiisfue pofceMem. -Neet^ 
'us^ivichia IlafiaeM/o, quam domefiieis 4* 
ipimfaSisniius vrbemprtmi , mu/toque pa- 
^^ttts rgi lielico 47 cjV;/e heUum : fimul ^ 4B i f 
Vtrmaitia Cimh-os, immenfa 49 mi//ia feronim 
fneimmitium 5° popu/orum , irwre V proccl/iie^ 
uttdajji P Italiam : quorum tamttfifingulas S3 ifi 
llafujiiners J4 Rmani pojfini yvniaeifii^i la. iufll.Kal: iS fiquideiii maiore ftre ii 
.ns£iin<lislUyiici&Thrati 
a p(i[]rdi:inii, V bi confedeiii 

r, qHJiniiij iam Roma ciiidita ui, iiiui.liu iiiini:ii iiun- 
im hjaeiius,iucaiJiii fuiffe erga vrbem Ilomam. 40 
paloslialiae. ^i battlca tniiballen. ^igladio. 4] 
uoifi£iosfiiiffe. 44 paFiicipMionem , ficict«em. 
Acai^uegrauiifr. 46 inielliiiis. 47 qliami^uiilcin 
i <:um belluin lit. a.% ciiajn eif . 49 innumerabilta. ;o 
KeMum. fi ad mftar . non fccii! ac piocella auc 
Kdam teif ptftas. li haelita kbirfihv.i!mHtt. ;i 

.*frB. j4.ijmW««. ii perhaecouiiiiaG.tn>iUrt'o.- J04 I V STm I 

me?i obriiAntur, vtne vtteturoi quidcm k£Jk\ 
pulct i*. 

jS vcrprc.Mithridices. perloadcinir, It.oniinoi aoa 1 
htliitnrot clTc laiitum tcinporii, quod biuG tio btllt 1 
poffint impendeic. 

CAPVT V. 

I T^TenAmi' igitnr.oeciifiBnf, i^ rirpSeiuU * 
r irementa^ virium, nifi illis 3 accapatit ji 
aerint 4, mj* mduirfiti vncuos S ij* yB/ 

S /'»/6 negutlHm bahtant. Nvn enim qu/i 

capienda fitii ttrmt, feJ virum 'i fua futius «aw. J 

3 Jione, an iUoruw.. AVm ^cffwm eqiiiden 

fiium eb illis geri coeptam^i eumfibi pupilh'^ 
maifrem PbrygieTi ailttnerint, fuani patfijl 
praemium " dari aduerfus ArljUn' 
concejjerant ",gentem >i qu»m & frotuafieffl 

t^ ibridaii SiUuats CalKnitusindottmdtdiJftt, '~ 
cunt PxphtanBriia fe >4 decedere ij iufferimt' 
allerum illud genus btUi fuijfe : quai; '6 n lEflV. 1 cripicndi clTe Rominis. ^ rnm aliibEll* 
lim habcanlRouani. 4 cjiTiciicflcTclini MicedcBci. 
j- RoiiisnDS, ijui □Eiuni Kquiciem babcanta licilis. i 
(tiffictliu). 7 intenogjri. 8 >" MicedoDcs c^Kt* 
■iincicnTavclini. diimoccalioncHi hlbeint. *nvcro{ft 
pEftacc velinl, dntn Rjommi habcaiit occaliDnem. ■>!*■. 
ci\ua cocpllTc Romanot bcltum gercrecuinMiihciduf 
& Micc JoBibn). 10 Milhriditi. 11 tanqnam p[j)cinii^ 
bi.lli &3uiilii. 13 pcrmifecanl. l^ eam vidclicei gtS' 
liia. J.^ fliliuidiiUPi- «J uirc iCfafhlBgoaia. 
fc ■ «W ^ , ftd adoptie. 
^tH^cerum intei-Jtii, htreditaria i^ patri fue oi- 
mrffil^i : CH<n ifster hanc decretoriim arnaritudi- a 
m> parenda^o itQH tamiu tos miligaret , qui»tcer~ 
vsje ^indiesgerartt^mnBbiimiJJe^^.QuBdenim £ 
& n»n fraeihuvii ^ iUit oijequiunt ! KooPhtygi- 
1. PspilagtttiamjuediniiJJasynonC^ppadocia'''^ 
\vm eduflum 'I , ff ««iw iure gentium viiFior ac- 
kneran Raptam'tamenfiii ejfe vi/ierlam eius J 
' iilis , quorum nibil ejl nifi belio quaefilam s*. 
OTt regem Bilbjniae Cbrsfivn , in quem feniitui g 
•ma deereairat., afe'7 ingratiam illorum aS g^- 
Siml tamen nibileminiU imputari Jiii ^9,_fi 

£Jo Gerdiut aia Tigranii facial; iiberiatem 9 
wm eoiMunie/iam fai 1' afenatu vltr» dela- 
n Cappadociae , quiim J' reHquis geiiliiiiis ab— 
tUrtmt; deinde poputo Cappadacum , pi-a iiber- 
le ob/ata 1 Gardiiim legem oraKlcsi>, ideotaH- 
m,quoniaiu tmicMsfuusH ejfei , non obliHiiigi. 
Nico- quoniamipfcipifiliiTm arfoptariis fiierii per if llj- 
'•im. ,% alseiHErbtatii. 19 ad pjirem iLiuni per- 
*%r. 30 etfi obediens tliiflii hii decrccis Rnmi. 
^"*3 acerhidimis. al Ronisui fe geraiii. :i impctra- 
•"a/Jainifn:. ij Exhibituin, pracftitum fiiilTe. 14 " 
'°''K>«ia. u fiiiffi. afiqui oninn fuas frauircias 
.■//jfc acquiJiuerint. 17 Mithrid.itc. s8 vi giJtan» 
^»»i*/i is ftcertl. 35 ea Dmnia iilii atlribui. 30 li 
, 3 » fr^ithridicis. 12 libenJitra. -^ t^ui ^tecau 
•i*ii> c;o/i//uiJi(reinTrEx. ^^Mithii^avs. 
T«S t VSTim 

lO Nicomiticm pmectfie i' illham Mhm.% 
mlijje ,qliia viliiiaieritfi'17: abijjfis v 
aml^,<iff "«»1^ eamfecum biUmidi iS, 
fart , ^uodnQn imfitise 4oyi Nicemedi imeri 

. {altttriciiflio, praebaerit 4'. 

3f » iullu .voJDniate&majicIjto Ramaiioni 
JlitliridMi. 17 qaoniam Niteniedes voiuert 
cifci. 38 'p'°' veaiffe obuiam. ^5 RoniM 
tihht nngertcht» : 4.1 qnod Mithriilues nolusti 
xai'i>Nicomede,qtufitfiIia< faltiuicU, icfl^ 
fortiler rfeftndetit cantra ipfum, i 

CAPVT vr. i 

j, f\Vipfe nondtiWn regum illet ^,fti^ 
ji^msitjtsttni mpjul^: niqiit injfevni 
»!iis quDJui emniii" bac femptr arle grtl 

2 Sicif axtm fuum fharnacem , per cognat. 
ariiiria , faccedantum * regi Pergitmena 

3 datuml: Jicrurfus F.umenem, cuius ciafA 
muni 8 iB JJiam fuere tvamuefti, cuita * 
manis qmm '> fuo , ^ Magniim Antiocbum 
Galios in AJia .& miitt in Maceilonia regem 
domuiratit j & ipfum pra hoJJe hahitutn , ti 

4 terdifium Italia: if quod " com lyfo defi 
JSbi fiitamrant : cam Jilio eius Arijlonice 

c ifjjip. i^uUius 1; apudtQi 14 maitra,^ foUim. ^fuHTcRonianot. rcognatorum. 6fuc« 
^fniirc. Sprima vics. ^Romano. i"t:iiini ipfl 
nientni. ri quodbelWw^wK. b indecornni. 1 
J4 Roraanos. ^' (01 ■fZnei". Crt'"» «"'"„, i.J,7i«r, 

?,>•<«• '•*fl «;•«"'■ «'"t 
SSw-.^'''-";^;, ...jiW"'- 
£^.. ..■"•■ f*."f .-i f ."• "•"TT 

&r^*t"-^''^ «■■';"?.: 

"„ Alfl'"' ,,„„«».. <«*"J''' 

u?"" '?"""':......?.'.■" «r ,r;s' 

*«'»"""''"'„i* ■'. «•" «-"•'■"/;° p. 

Hr« ..J'.'!i''. ' 

■> ""■ 'I3.«. ' "" ° S%n*«"- ' "'■ t 

»'S*""'° » "t*" -"^"■■- e;.": 
S» ■■"'"jt.S"' '"'"""t *""'. i«°«'C ■ 

ttS«s^S"- -*-"■"■- 
niSttim auxl/itr , fuamsi t 
CifffJtciani caefc 49 rt^e eef. 
tnorteliutn S' Ptntam mntm . 
virit, qunm nemo ante triinfir~ 
10 fistumt. Nam infliliat dtjue /il 
i:i iffolmililcr , qiri exptria»lur,t, 
d* '3 ilia/n^ida 6attrf,qulidfa/^ 
i:cr, fartr-na folitTii, twhh 
hertiiitatibas prspter mmificeiff) Gccupiri ia pofleQIoneni. jgMiUiiidii 
populU. ^icont» Ronnin». 4)CSch 
<xto[lto,Teiado,cri](Ic1iiexi3io. 44 
4f &pctpctDM(^l'iuiinra^,cx qoibtu 
& dainnoric amniar.*''''<j.j MiTliridJki 
nioJo cxptnilant. 4I per finini ynk %.Jt. %XXVm. C AP. TV, tO j 

Jln ctnftdttt, foffjps ii. lam iffem be. I» 
iudire fc nunquam , vt Roma coKJita _fii ^ pt' 
'i faauam )9 , fsd ajfidtu per juKtttt annos 
^late»tiosV>,-qiiasiiii-m ttiem prv inreim- 
Miis conHnuis ptrfcnfra^e i4' ; if a multis ll 
tihtshaHge deUtis Eomaitcrwn exercitns 
4*, fl qaiiustlamt nauo ctmtumeHae more, fui 
1 w j^J 4i. Ac ne vtteriltui immoremur l'^ 
i/h,6sc ipfo tempart vniuerfan Italiam iellg 
^eetsfittve^ijje, «on um libtrtatem ^AfcJ 
'fytnimperii ^uitaiijque fefcemem. •Neel^ 
IsWvicino Itatiar itilo, quam dsmejlicis A^ 
pimfaflienibus vriem premi , multogue pe- 
ffasejrellalicBATclaileicllurti: /imul i"- 4815 
ttania Cimiros, immeffa 49 millia ftrorum 
Immrtium 5° pi>fu/oriim,nisre '5' proceliae, 
ajji S^ Isaliam : quorum tameiji fingHlas !} 16 
'iijtiiieri i4 R»mani pojpat tVniiierJislf ta. u|uide<n maioTe kit \Aote opni illis fucHi, ad 
indsslllyiici.&Tliratiaeprogiiiciji.quamadca 
(Tnhnidn. vbi conredeiint. 99 iam itdircre tjHQ- 
jiniiisiainRoBiacintit.irit.Iiali.-.m tameniiun- 
uftenucpicai.im luilTe tiga vtbcm KQmam. 40 
iS Italiie. ^i haftlt» engcbaliiK. ^lgladio. 4] 
[aaos furfli:. 44 patticipHionem, focicl.iteni. 
eque grauiicr. 46 intelliiiis. 47 ()iiani qitidem 
nbdlumiit. j-S etiam ck. ^jinmimerabilia. {o 
um. fiadinllar, non IrCits ac procella aut 
m temptftas. ja baitien uitr/ih-aimmtt . sl 
>. fneitslitlte». ;i ferhaeceiiuiiafliiiuliiin- sn IVSTINI 

gincprr vim ftuprat.i.S; in matrimooij 
$ ta, iCpLidiat, Qn^^biis rebiis H 

in diuerla hbitur '7, patriamquev meHJj 

7 cxui '8 relinquil. S<rius igitur ii 
cum fuis rcliiflus Ptolemaci» , cum regen 
hominLim Ced vacuarum aedium videret »15 

8 parfgrinos folicitat ■'. Qiiibu» 
h'M, obuius legatis Il.omanorum, Scipt 
cana & Spurio Mummio , & L. MctcllOji 
inrpicienda =) fociorum regoavcniebant, 

9 'iit, Sed quam crucnius ciuibus,tam ri 
RomanijjfuitH. Eiat enim& vultu del 
& ftatura breuis , & flgin» -i veiittis non 

10 m , kd bel!uae fimilis. Qiinm foedJMteir 
fubtilifasperlucidae vcftis augebat, prorfi 
aftu 'fi itirpicienda praeberentur , quae omn 

Ij Occu'randa pudibu-ndo '7 viro erant. Poft 
fum dcinde legatonj-m (quorum »8 Africani 
tnfpicit vrbwn, fprftaculo Alexandrinis 
iameciampopuloperegrina i»;U£i£^,cuii 
quenvexfotoreru(ceperai,& cum vxorc. 17 ntfciE.quiJfscere tTebeat.frer fug.im tp 
IhiCcm viueAiae, igelijncnsfpOTitiaeaniLsilium. 
»iagna. jo pci eAaum isroiiiulgatiiin. n logat. 
it, vilipt in fiHjm rtgnuir. 1: cumque per:gijni 
iiumcro aJ»emrent. 13 (ifuanih. 34 rcs wfus 
fjiopitv cibefitatem. a^ex (juaihm calliditate. 
'--- - ncniiebijirct vlr, qui pmtotem tub :^^ f tm. xx xvHL cap: viir. 

Blfie?|.inem'inridiarum, tacitug inex,ilkKn 
pkitcitur; coDtrafioqDe )o mercciiaria exei 
hellunifbroTipariter ac paniae i^fert. Aic. 
■ItamVmasimiimdcindcaCyrefiisfiiium, nee 

Alenndrinicantrafe?' regem ctearent, intci 
Mt. Tunc popuJus fhtuas & ima^ncs cius d 
Wst^t}). QuodfadumMriudio sr Cworls ex. 
Kmans, filium, ^iiem ek eafiifcepem , intcriicii 
Sorpiisijm inmembraJoirum, & in cilta compo 
Xltuin,matridienatalis eius inicr cpulas ofleiri 
ipirU. Q^ae res iioa reginae tantiim, verum!l 
Mia)n vnitieriae ciuiDti , -aeerba& hifluora fuit : 
lfa|atu">7" niQ^^^fn feltiuifnmo conuiuio in- 
fcltt>*,,vtKgf*}Toninis repentinolinftu incei>- 
jfatfcurlS. Vcrfo igitur lludio principiim ab 1$ 
l^llsiocxfcquiastS, membra l.icera += popub 

iftcn(fun(,&:i.]iiidrf(.rurc tfe icgc f^to debeani, 

liicaede 4' demoiiAraut, «■ & cum Kx compaiafret exercitnr 


n, eni pesnnia 


abiiuf. ;t filiuii 
, quem id f^' 


iufTerdt. J-Ptolci 


T,iKum.,;dtiid. 


:.fiangit. 34el 


Tii,iiiflinau. 561 
luit. 37 tota. 


bs. jS indderc 


irepeniein li.-ai. 


iiM i.ig^iitnii. 


^iorprincipest. 
tl!u£hn&*irc 


ogiuiioiii;! r.i.iJ 1 
(jiiiij ComiErUri: 


ib i|-i:liirHin 1. 

J!C, 40 COJlfl 


1 per caeikm ( 1 T^initoMiifl;' orbitatis, C!eoparra, cnin vtjrf 
J. Tr rratfriioljclIovideu-t,atixiliQm aDenuttiv 
if.:;! Syriae, per ki^atos prtii : caius * ipGuj mi 

2 iSc' memoribiles caTus fuere. Namquc Demnri* 
iis.Mfuprjdiiftiiineft, cutnbcllum Parthis intii. 
liffct , & 'nulti* canjrefnonibns 3 viftor fuiflcc, ( 
i.-.-^emc iiifiJiis circnmuetifiis 4, aTnitTo estrcim 

r) [T-imr. Cai Arfacides parthorum rCK,in4giiO 
& tig,io animo , mifro i in tTyrcaniam , nOn cu!> 
t..in'' tjntum tcgium prielUtit: fcd & fitivn lll 
mitiimortium dcdit, ri.giiumq.iic Syrix, quod 
pcr .ibrcntianieiitaTlryphooccupatierar, reltliu- 
A tii liiTiS promiitit. Piifth iii!5 9 moTteni tterpna' 
[0 r. ditiA '°, tioti fersn'" oiptiiiit-ttemDemetti' 
rs piiuatjin '.triopiilentam " vitam pertaetbs *)( 
5 lacir is ia rtgmwn fua.im mediutur. Hort^ 
illii4 &camcs UaliiTiaiidcr amici!iicrat;c]ut pdll 
CJ-"uif:.iti.'m cius aSynapcr Arabiac dsfcrlJ. dl^ 
Cib.ii 'f p;cU!iia compiratis, Parlliico habifu'* lCnm 


Iraqiie 


narriiluausfiniini 'fTLi. 


ii.e orbO 


(utranii 


fllio. 1 


r^gi). -,inpru 


cliis. 4dFcu>ndauis,<Ic- 


ccptlil. 


ciuDer 
uimiirwe 


TU. tihonD- 
bP;iiic DcmEiria %U 


eilL reBittt 


efB. 9 Aifc, 


dJii/lt 
rcEniim Sv 


i» ddptr»- 


T(I. ,! 


(iiitius. 


" q"^"i"i»'> 


hii ipfi a. 
ri.k-^i.' 


m&CD 


iimndiracero. 
drJPixHlf 


^<'i-fk 


,4lJcm 
perpetun 


im compf 


NSMii 


idte» 


Viae, 1««*«, " 

V ^ Ll BA'XXy[t! CAP.LX. 

Eiyloticmperveiierat. Sed fngientem '7 f 
■Ut,jqur ArfaCJdac fiicceirerat, eijuitiim ce 
Ite . per cainpetidlDro; tramjtes occiipatun 
Mrahit. Vt ':! ell dedmflus ad regem, Ga 
nandfO qtiidem non tant im vcRia , verum eta 
iraenHunifidetciitum.' Dcmetrtitm autrmiS: gi 
Iher "> caftigMum li coniugem in Hyrc-Jnia. 
jiinittit aT^ioribusqiiccuifodils obreriian iube 
■BericiSodeitKletemp9re,Ciimfidcm ilti"ciran 
B&epti " libcrifaccrent,cadcniamicocoinite'l 
)ipetita >4r<ig3 efl: Fed parj inrelicitaie propc 
IhM regm tui dcptehcnditiw ; ac de^acr^t perdn- 
fti^a4regem,vt^inuiru( n conrpe6tu r(iit)mouc> 
pr. Tonc quoquc vxori tfe liberis donatua »7 , 
94jyrcaaiain,poenalem=8 fibi ciiutatem , ri^mir' 
llir, lali?q.ic -'? a ircisad cx^^ii-obrationempiie- 
lis iemtati, 3^ d^in.ittir. Sed hanc Parilionim 10 
Ti initein iii Demetrinmc ementiam iion mife- 
Ordiaeentis faciebaiJ', iiec rcl]iedlus cognatio- 
:fedquod i' S/riac te^niim aifsftabant, vfu- 
iDcmsttio adiierfus Amiochum frairem, prout 
veltempus, vel fortiinaS^belli excgilTa Js, Demetriiim. iR praeuenerat Regi fngienti Ptir»- 

pct vias breuiores. 19 poitfjiiain. 20 gratti- 

:rbi] increpjtom. 31 Denieirio. 21 geniti. i{ 

ince. 34. cienuo incepta. ^; altera vice. 16 

nivirinuifusiion adinictitiir ad conrpeilum re- 

7 Demectius reriiliius i^ in qut ciuiiAte, 

11 in poen.m , viiiert dtbebat. 19 «J/ CtTfi/- 

• LtUil/iHnigiiir. )i eifii.icbai. ;3 qiioniitnl^ar- 

ui vti vDlebsni. j^tacio, Aatut- » pcjftnlsfret 

Y 6 CAPVX .„«•- '■"'""C.Vt'"*""'^ 

,,r*tffMC"»^- ... «jdeoMsfi 

' mulCCS"",.,,,, fafc.tucl'»" 

^V fco.liwf''''"^ xim partem adutr^m Runianer 
; Midiofue Jt liniidius bc diffi- ^ 
^ itita Pnntica ingreffum »' , cum ipji 
f ■* tffet : &ythas pyaiier erma , iiir- 
mi, Iteorum queque foUtudinibus r 
s iitjlru^ios '5, perquae denunciaye— 
t miiiliae '^!' Mor/ic ptricujurn, In- 5 
htli^cultas ne^ts quidevt pratTnii fovit 
'■tWfes^f titc tantmn pecuniacfed itinm' 
j»^ «7. tiuncfe diuerfam '8 ielli condi' & 
*9 ingredi jo. Nam ne^iie caelo >' Afiae 
nperatiui aliudV ,nec faloii/eTiHiui, ««■ 
mulcftudihe amoinius; magaarn^ue tem^ 
artem , iKn.vl J4 militiam, fed vt fejhmm 
Hitras^ !! bellQ dubium facili magit at> ■uirtf 
Tmado aut proximas regs! hllaHci igci, f 
'eres 37 Ijfdiae loniaeque atttHerlnt , jU.iv «qnagentc Scyriiarum. tj eKertiiujfui, 10 ma- 
n ihiiore ac dilfiaentij. 11 effe, rufcetriffc, ince- 
; nonAim faiis e-jetcitaiiii in bellicis rebus. aj; 
ii« elTeinuli^s folitntlin» &.ingeii! fiigus. 14 
ttur, praenimriarttur. aj in bellis. :6 qui noo. 
. cmas fides. lySc qui hoftii non folum nul- 
«ret pecuniam , fidecinni iioUibi cercani l.iicm. 
ealiam. i^ritioiiem bdl' -ercnJi. ;o iiidper*. 
i'quideili coeliunin Afia. JJ coebm. jvjiioj* 
I hiunum. 34 «anquun. ^i cransaanros eflcmj^ 
^O &dubium-effe,nmnhotbcllam facilig 
1 an v.ero vbcvius, liuoiilprseikm. jj «"" 
USba diuitiat. 

y i ns IVSTINr 3J qiiein rttiaTicnJnm ctim tnrmai eqa 
raiof^mirilTct. Dcmcirium, iTnoiplrtr 
tcm 3i, iam in re^iio mifTi H inLiencrut 
^tiet>n:iDiaconuii,adregeniraumrcuerfiH 51 celtiiter. ^5 tjziihocelBmmftLelnt ' 
ilUei^iccj, ^uiaFuthoruai ctge mifli crant. '*' m^ ■N. 
K' igmHri nrxfiflii! , Jvm ferruniin fi 
airtnlirhakct.fanlcpcriiiHtttf.Siis 
i Crypbi . g»i matrim ^fratrtttt exiingsiit. 

t Rtgina mmtria Actypta p a«if„ntti im 
!twciiai: vadc htrrtndnc lasimgc cx mitlicTii 
. inamwiltctitiis dejiriliiliir. 
tulitns trie^.si , ^nrtr CUtpatTS inttrfHss ii 
t tiiat. TtBiliu iUa sfili» Alexividrt tciupata i 
' rficlttr. 

waniltT JB ixihrm aglrtr , riiiar.iio Fttlemaco N 
tbt. Rtmanii diitriintalia rii»a excarrentii» 
f ^hSf A.iyptusvtxaatiir^ CAPVT I. 

jfc Nfiocfioin 1'arthij cum cxercitu detetor, | 
jk fratereiiisDemctrius , obfidione " i arilio- 
■•mm liberatiis , ac reliiiiiliis \n rcgiiunl , 

utuin cffct; qiiafi 4 rarthica ipilus t ac frairis 2 
lla, qiiiliiis ^ ^ilter? captus.alteroccifus erat, 
jfpcre gemfTeC, ila Acg/.to bclliim inferrc 
tuit^ regimiB Aegypti Clcopatra focruj preti- iCumvifluiEir^t &occirai. 3 eapiiBliarc } to- 
4 pL-orfnsac li. i (■|Haeip''' »c fraici j^ciTerat. S 
lui^ut cam«ul>cUi(. 7 GtSKiriiK. 

8 diiNi morta/iumV Piiaiai' m»tm Sgfmi 
verit, quam nemo aitte trnnfirt M§ 
1 fotutfit. Nam iujlitiat Mtfur /iitrs 
r.e ipfit mUites , qni txftrianttiT, t^ei\ 
d* H iliainkicia liabtre,qa»dfiiiis r^ 
t: ar. faftnia filum , ntrum ttiam txti 
iereilifatt^us fropter mmi^eiftiam, 
fojfidest , Celc&BttPapWa^taiam , S«ffi )8 qu" ^nttike non ntpagnBrrdefieam 
eccuniri ia poOcJSoncm. jjMhhndMen] 
populii. 41 contFa Roniini}s> ^mcJtwC 
«xtodio, vexado,ciudetiscxiSio, 44<A* 
4; &perpmac(^IUii!nra^,i;x (jiubus lih 
& dainnofac orMntnr.'' '4* Miihri4hem. 
nioiio exp^ndaiit. ^lper 6iim yniu* 1 
lain. 49poftiiiial»oc<:iriir«()rrt. «» 
iiiteromnMhominei. [i nc^ucle,Mii^ 
Citc tefliinonitim de libcraliiate SciDflitit CAPVT VIII, 
Eatis militibus , pod annos tres & vigin- K 1 
Iregm ', in ' Komana bella dercendit. 
Ij-fto mortuo rcgc Prolemaeo, ti 3 gui 3 
^nabat Pcnlemaeo.per legarosrcgnum 
eOpatra regina, foror ipfmSjdeferiiir. 
ttur fioc roIoProlemaeus , tjimd 4 fme J 
frarerni)m reonnmrei;cpi(IctI,in qaod 
* &amattc Clcopatra, 8c inuaie pnn- 
Kris filitim cagtiouer^t 7; ccteriim ia- 
libos B.datim vbi5 Alcsandriam jngKs- 
[ faotares " pueri " trucidaii ialGt. 
h>que tlie rmptiariimi guibus matrcm 4 
jtTtmoniam recipiebat, intcr^arati» 
% lolleania religionam '3, in Gomplc- 
ntei(icit:a!giicita tlioriim ro-'Ori5,cac- 
s crucntas '4,adfcendit, Polt qiiod $ 
r in '5 popuiarcs , qiii ctim in regiiuin 
L , fuii. Siquidem pcregrinis miliiibas 
edls data "^ , omnia fanguiiic quotidic 
ipfam quoque fororcm , lilia eit\s vir- n r^nBm occupauernt. s bellum cDin Ro- 
t. 3 huic Pcolemaeo. 4 qniiniiiDi. | ite- 
ct, * coiiftitni. 7 fludierat. s Kolliiei 
9 polli}iiaiii. ioa/i erjtinvt Einzvgtt- 
ioi, qiri idti^erebnn^ueiu. 11 filii fratiis.i} 
diuinwn & nlia litra. I4'"!" r»('e ma- 
aine filii tins. 1; crgf cines. ii^ ciL:n djca gii^cpcrvim ftujima,& m matt\moa\am xSo- 

$ n, tepudia. Qmbus rebus tcrritm pojmiui, 
indiacrfii latitur i7, pilriamque , mctu (nomii 

7 cxul 18 relioquit. Strfus igitur m lauta i^iitbt 
cum fuis reliflus Ptolemaeiis , cam rcgem fe nW 
hominuni fed vacuatumae(iiurnvideret,tdiflo''' 

a peregrinos folicitat "• Qvubus ^^ confluttni" 
bus, obuias legatis Romanorijm , ScipioDiAfn* 
*ano& Spurio Mummio, & L. Metello ,qtii«l 
inrpicicnda ijfociorQm regnavei]iebant,i)toot- 

9 tlit, Sed quam ctuciilus ciuibus , tam ridicol» 
Romanii.fiiitH. Eral enim& vultu derormi)» 
& flatura breviis , & ftgina -5 vcntris non hom- 

lonj,fedbcllusefimiiis. Qnam foeditatcm milM 
fulitilit.is pcrlucirfac vcftis augebat, prarfus i)ii)S 
a^i) i'i(ifpiciend3praeberentur,qu<icom^illiidii> 

Ij (Kcu^ranJapuciibundo '7 Tiroefant. Polt dtfcH- 
fum deindi; legatofum (quotum iSAfrieanui,*» 
;;^lj)icit: vrbcrn, fpcfVaculo Alexandrinis fuit,) 
iam ttiam populo pere^rino isL;if;;i '2 , CiiSl Sii*i 
i^ucm cxfororEfufctperat,& cum vxore, paM ntrLit,quiiIfacete Jebcat.pcr fug.im qwericfi- 
vic.icfuat, i8cHB?tuf£ioncioei!in tsilium. 1910» 
I. ic^peiedifluni pionmlgaium. 31 cogac.v(ve«i- 
iiii in fmim regnum. 11 cum^ue per^^grim m^'» 
■u iiJHenirCQt. i; f iliiand^. 34 rex vifus eS- ■ 
;r i.bi^licacem. aex ciuadam catlKlitate. 97 ^M 
Jl^iJlamenilebiifri;! vir, qui puiiorcin habei. 9| 
iliui. kjiMi. 1* exufus rcx. UB; XXJCVm CAK VTIT. 
netuinfidiarutii, tacitus iirexilhani pi 

itraifioqiie i'^- mercpiMrio- cserci 

mfbroripflriBcr ac pawiac inferc. Arcel 

indcindeaCjTenisfiliiiin, nfieii 

ieJandrinicontTafel^regem ctearcnt, intcr 

TuQcpopdiis (htuaE & ima^nes eius d 

■ *" QoodfadlumJ+midio jv fixoris e> 

'ftimans, Blium.qucmexeaXiircEperat, inrerlici 
coTpui^einmembraLSuirim,iincifta comp 
foumrmaEridicnatalis eius inter cpulas ol^i 
«urat. Qoae res iion rcgioae tanmm ,. verui 
eiiam vniiierraecii]itati,~aGerba& ttiftuora fuit 
tannimqiiemoerorem feiHuiffima conuiuio ir 
(yliH-'', vc re^a37 omnis repentino iiiflii incen 
Jeretur 1*. Verfo igifiir ftudio principum a 
ep;ilisi.iexfeqiiia'.)5, membra lai.-era +o populi 
«jftcndunt,&quidrp£rjre ds rcgc fyo dcbeaiia 
aiic3ede4'd«moniiraiit. . 50-&cumreJiccmp jfT 
ttierabnur. ^i h n f 
MWtalTerat. ^'.Vtd m 
jj iulTu, inftinflu ^6 
& vrbs. j8 inc k ei e 
cuin i^turprlnc^ei ^ Ca c 
titida.HlufhniEcurijiis cnnu le 
ti. ^i perciKikni c udiil lCiniini ipatra , C!i|| CAPVT IX, 
1 T?lnitof!ii51'.' ortiiratis, Clcopatra 
1- Te rraicriial>cl[ovidera,aaxiiiuin aE 
Kge Syriae. p" lc^atos petic- cuiiis » ipl 
a S;"memordbiI«s caCos fLicre, Namiiiie I 
us,vtfupri Jifliimcft, cuin belJimi Partl 
lifTct, &'nmliii coasrenfOEubi.is J viiSoi 
Ttfcntc infidiis circnniuciitiis ■*, amiFIb 

3 capitur. Cui Arfacides Parthorum rex 
& regio aaimo, rnilTo 'in ITyrcanism , i 
tLim^ taiKUTtt regiuin fraefUtit: fcd & ; 
10,40 ittiortiajn dcdit , ri-gnutnquc Syriw 
pcr aBlcntiarneiiil71r)rpha occupaiierar 

4 tu iiinS promiicit. F.'(fh tiiu 9 mortein 
to r.<Jicii "o, nOD fer^n-- " ciprluintcm! 
us priuatam -.triopii.Ientam " vitam pctl 

5 lacitiis ia rtgnum fii^am m;dita(ur. 1 
illi'4-&coiTies Gariinaijiii.r amicus tral: 
«aptioitatc-meius aSyriapcr Arabiac ck( 
cibos 'f p.'Cunia cotnparatis, Partliico 1 Com iisqiie mairii luau! finitiii > ffct, qv 
fiitrat rmi lilib. iregis. ^inprueliis. ^deoM 
«cptns. seuiDeninrio niiflo, quimiffi^Si 
rem. ^abfcitwDeinetrio gftvelle re«rtrfa« 
cidis. !C cum de i eriitu fuo in reEHilm Syiiai 
itii. n diiiiius. II qiia.nuiinihii ipfid^erai 
ri.|e'.dorun & commodiLatem. ,3 fr «&■ * 
^•H^^- i4ncmi:tr;u. ij iiim pwpecuniM 
p*Skt Sbi (facu viac iS vc&c Wnpcrvencnt. Sci fngientem '7 Phra- ft 
jl^i ATfaddacfuijceflerat, eijuJCiim cdcri- 
V cbmpeiidiofo* traniites occupatum "8 

Vi 'JeH deduifliis ad regem. G.illi- 7 
qiiidcni non lanc i\n veaia, veruin eciam 
m fidel darum .- Demecrtum auiein Sc gra- 
caftigaciim ad coniugcir» io Hyrc ■ni.ini 
ari^ioribusquecuf^odiis obrcmari iubct, 
lo(idndctempsre,cumfidem illi^eiiam 3 
'* ]ifaeriracerent,eodemaiiiieocojjiite'J 
■+fiiga eft; fed pari infelicitate prope 
^nifiiideprehenditur; ac dc1B5''f perdu- 
■^em, vt »*inuifui a confpeftii fummoiic- 
«nc qtioque ';rxorL& libeiis donatus *7 . g 
»niain,poen3lem=8 fibiciuiiatem, remit- 
lalisqLic "^9 ajrcisadeXjirobrationeiTipiic- 
tatib 3° donatur. Scd hanc Partliorum lO 
em iu Demcttiumc ementiain non mife- 
gentis faciibatJi, nec ref|neclu6 cognatio- 
qiiod J* S/riao rcf^nuni atfedabanc, vfu- 
mtrio adiierfus Aniiochiim fratrem, prout 
tcmpus, vel fortiina 3* belii exegiirtt )5, 

littetrinm. 18 praeiienerai Regi fi^irnri Phr»- 
:t via$ breuiorei. 19 poftijiiam. 30 grmi- 

it inciepjtnm. 31 Demetiio. 17, gtniti. ij 
le. 34 rtenuo inc<:pt3. 35 aliera vice. iS 

virinuifusiion admittiiur ail confpeflum re- 
Deroctrius reilciitus. 18 in <]ua ciuiiitc , 

tehbtjinaigkiit. jicHiciebat. j5 qiioiuaml'ar- 

oi Vli VDlebant. j^cuio, ftaCuR, 31 poflnlanii 

Y 6 CAPVT ,i6 IVSTINI ^ij 

XAFVT X. 

j TTIs'auditi?,AntioEhus oceiipandom '-btUm 
■t Jratus,excrcllum , qiiem multis fniitiinimiin 

3 beltie^indiirauerat, adaerilis PaiihoB ducit, Srf 
|iiMuriac4nDiiininar apparadis, quam n^uiw 
iuit; quippeLKXxmiIliaarmatOii.im,ftquQi 
cccinilUalixarumJ: exquibuscoqnon)m,pi4»', 

g niff'.ri.enicoromqiic*,maior niieierus fuit. Ai 
^cniicerKauii^oe tantuni , \t eiiam gregMB 
militescaligasaurongcrent &, pfocuIcarentqiK' 
mMeiiam9,cuiusaiiiore'o popiili " ferio (SiMfc 
^ csiit. Culinammqnoijac argcnfea infbtnM» 
M'-ru(rTc,protfiisi3^uafiad cpulas, nonadbtt 

5 bpergcrenKi4, AduenientrAotiocho^uliiO* 
eTitalesregesoeciirrc(c",Uadentes fe, legt 

6 fii3,cumexecratione (iiperWae Parthicac, N* 
mora congreiTionr fuit •*. Antiochia ti" 
proclii; viflor, CHnvBabyloniaiM occupaffiit, 
gn'is haberiiTceepit. It.ique omnibus adean 
popi.iis deficieiiiibus , nihil Paitliis reliqui * 

7 jraeicrpatrios finesfuii, Tuac Plitaliatcs i)^< ' : Cum AnuDciluj hoc audiiflai. a pracueB 
clfe. 1 quai^ bellagtlli era"C fappii:s cum fihitiDii». 
j ^ohii-roium. i Triifi: 6 CemcJtavt^n. 7 valgMt 
S ::'fmiBenfcSiiBrenaiterHr.diii. 9 h>nc preliofi*»' 
4i.:iipi:3iirii|i>i 10 ob^niordn. 11 mulci pnpuli bdb 
jtvui^t. ■iKStfinCirarcire, ijnonftcus. ifproficilfj 

f jdriuu fi<iiun cU- 17 Laiiiiiiiari. lii iclii^i aefidio 'Siriittit, vieopafto-i^Anti. ^ 
" toenda a Parthia reuocatctiw. 
_quoiMant»iribusoonpoicrat ", mfidiis 
imvbiqucteni^at ^h Fiopter mulii- g 
homiRum exercituBi fuuTn Atitiocluis 
OeiinhyLKrnadiuilcrat: ^ac res e^itii 
t. Mam ciiingFauari fe copiarimi ptae- 
jf.&iniuriismilituDi.ciuitates videreut, vl 
<K(kficiunii&dielhtuta>{ unaes apuil ' 
mexerciiam par inridias, nc iiiuicem fcr- 
ia poffent, aggrediuntDT. Quae cum 9 
(Amiocho ctTcnt, auxilii]mpioximista- 
raumiinu 36,qijae fecuiii Iilemabat, pro- 
'. Iniiinereobuiiim regcm ParLhorum 
iduerruagiiemfortiiis '7, qtiam excrcitu» 
tiicauit. Adpoftremiimtamencum vir-ro 
lofici 7incerent, «letufuoium cfcferrus, 
iriCui^sPhrahaiesexfeiuias regio more 
MnqueDemecrii,quamfecum Antiochus 
■at.captus '° amorc virgiiiis, vxoremdii- 
OCiUteredeiudediniiinDcmctriicoepit}'.-!! xililribuscopiis. 

iiiregni. ii len 

latiicrang. S5 Cfrta, cciiifliiuta 

i; iprertxfiiiiiiispugnabit. 1 

xho, y. oauiMiui. ji icgi 

Knitere. niod diinilUrti Demi '■ """ 1 ivSTisr P8 

a J qiifm «[[ahcndiMii ctim tormas etjnitum fiffi- 
r3to i^niifjiict, Dcmctrium, hociprum mftuni* 
icm?),iamiiire^iioiiiiin HTniientnint: fnittt». 
^ueonimacantati.acltegetnniumiciierlirDnt. 51 crltriter, 33 qui hoc eiKlin mctuiblt. *rf 
ilUcijuittt, quiaFurhDriiDi Ecge mifn crant. >HSS. UB. SKXlX. CAP. I. [ip 

BRE-VIARiVM rAPITVM, 

teif.Se frairi 4ithchs duii ^••fypnm 
tjun amiliil,& fmteni ctatniBJatt 

ibjtaai/ir exiftiiHri RixfaHa! , dum firta-iam fa- 
:. tmntnriiiimtirbdht .faideper,! iniirfffKj* 
» Cryfht.iimiwatrimtiftatrtmvitinfiiir. 
JtBpalrM Rigiua mtttria Aityftt g^^iW'"*' lar- 
' iat cmeitei: vnJc bKfiiidiii litniiiiac m inaliirKin 
1 f>'«.f««rtnKntfcri>«T AJirihillir. 
fetalijirti trS^Mi , fnai- CUapairii inrcrfam cit- 
litat. TanJim iliaafilia Alcxiuiilrt nsKpat» nt- 

'tkxandtr in ixitiirm agirtr , ttuocato PitltmacB Nt- 
itt. RimoKii ■sHiriiKlaliiirigBa ixcaTrsntimff 
Syrigfg A^iyfiusi \: CAPvr I. 

Nfiochoin i*art!iij cum exctcitii rfcl?»', I 
fratertiuiDemettius , obfidione * i ariho- 
ibcrJtus.ac rclhtntiis in rcgnum, 
mou-iiiis i Syiia iiiliiftiiproptcramintimex- 
citum eflet; qiiafi 4 1'arthica ipfiu$ I aofrattis J 
ila, qiiibiis'^ .C.ml captus.alter occifus erat, 
ofpcre gellKlcc, ila rtcgy.to bclliim infcrrc 
tu>t> rcgiium ^cgypti Clcopatra focru, pieti- 
um um viflui clT-t &o<cirDS. ! c»piiBitart ? to- 
\ proifiisac li. i (;Haeip'"i ac fiatci gclftrat. 6 
^u> tamiilicllit. ^SmttriiK. 

8 tlum Mrat, hnninlj opiE 
' ^iioringcniia^Grypo a 

namGr/ponupturam , 
nepotii, non rodcute 

4 aflinitatc fua folicii.irJ 
namcum omnej Grypi 
TJribits viderent , paulai 
■ 5 co:pere, Fit dtindcii 
vifliis Alesandcr, A 
inops "pecuniae, cjh 
fcnt; lemplo wjouis f 
iignumntollliufaet, fae 
cumfcribens : nam V!^ 

6 «t tm* '£' dkebai. I t'?"**" 'Af ■""*•"'■ SiS """- 

•fiwf. -^ , " 

itiem ; * '"uow . "—• C4PVT j QJ.ll Alcxander, occupato Synae regno. tmnafll 
^ruccerrurcruiHifperncre iam etiamiprumftfc 
Iem3ciim,a quo fuerat fubornaius in re^niiiB, 

2 fiiperba^iiifolentia coepit. Itaque Ptolcmaeas, 
lecODcDhta fororis gratia > dL-flruete Alexinibt 
re^iir.m,i]uododio4 Demctrii, viribusfuil I ji 

5 qiliricral, fummii opibus 5 itiRituit 7. iHv^ 
igiiiirinjentiaGrypo auxilia,&filiam Trypl»*!' 
n.iin Gr/porupturam , vt populosiii 8 aiixiUtaa 
n-~3oiis, non ibcictatc ijQtnm belii. verum ft 

4 ,i:i",iijiafc fua folieit-if.t. Ncc tcs 9 fruilra Ciii; 
nam cum omiies Grypiim iuflriiflum 'o Aeejipd 
vinl)'!J viiicrent . p:iulaiim ab Alcjiandro dcn^ 

5 cQ-'iii^L"i^. Fn iJeinJeinter rej>ei p^odfum , ^ 
ii.T.iis AlcxantJfr, Antiodiiini profiiffif; iei' 
inops >' pecuniae, Cim Clipendta militibus dect' 
fent; tcmplo " louis folidum cx auro Vifloriac 
frgiiiim')tolliiubet, raeeds iocis facritegium cir, 
cumfcribens; nam Vi^oriam eommoilalam'^ ^ 

6 ab [uuie£e dii-ebitt. Interiiftis deinde diebu»i 
f uni ipfius louis aurcum fimulacium '5 infiniti '* 
foaderii tacitc cuclli'7 iuinilct, dcprcIienfusqiK "S: I Sm^trl.U) 


33^.. 1 cx 


nprrli 
cnni 


rediiftl 


111 ^ratiJin cu 


m fororc r«B. 


<r§. 


Dcme- 


Tt. « 


Ilini 


7 *- 


trciiit a ad 
hnr. 


maein 


cm. 


tinu 
Ett,.. 
Ailnm. 1» 


?■=*""'• '7 


tipiCRtem^Xo. 


SXXlX. CAP. II. MCurru'8mult]tiidinis efletin fa- 
>o tcmpeftatis oppres- 
C dereilusa ftii3,a Ulronibua capilur ; pcr* 
interiicjtiir. Grypus 
iijpito, reciperata *' patrio rc^no , externisqiie 
Kiiculis liberaius , infidiis inatris appeiitm '^. 
P<13C cum cupiditMe dominalionis , pradito 't 
l^amoDemetrio, Sc l^iio altcio inteifeiflo,huius ^ 
AUogue vifloria infcriorem dignitatem fuam fa- 
.aamaj doleret, venienti '« ab exciciiatione po- 
i«alum rcneni obtujil. SidGr/pus, pracdiftis»T 
iua ante inGdiis, veliiti ^ pietaie ^9 cum matre 
txrciret,' bibere ipramiubet} sbnuenti iiiOjt lo. 
ilbAinnuni piolato iiidite !' ezm arguit 3' , /b/ai» 

futdjilh ahiulit. Sic vii^i rcnina, fccUTe :n fe 
TcrfoHi veneno, quod jlii .i [.Mraniiiji , e?.itiii- 
^uitur. Part3 !* i^ittir rpotiifenntate, GiJ-pus 
oQoiitiDis quiecem 6c ipfc liabiiit , & legiio prae- 
lUtit. 

18 pt conciiriiini plibii. ly corieaus. iQ pet 
»Iin. . U cnm mppttaffct legnBni. al maier Grypo 
laGdiatur. i? pi Diiuain nb ei pindiius erU maritui. 
■^^"■■'■''"■''''''''via rl-n,. =,- jr_- tJ filioqmve- lii»or,i,.n!, qU.!lll ii!p& bil.31. ?4 tum 
iJni (fft cofiiifilimi. n alteii, feUn &a. 
■jrcor.liiaiS.tacSttiejjf\\{Kai\Vi&. fU ITSTiKI 

lo [H(]t. Naliis 37 deindcilliJS cft acmutus n^ 
fratsripriusCyziccinis, eadtm WniatregeniCuiW, 
fed CK Antiocho pamio Tufceptus 4» : quemim 
veneno tollerc voluidct, vt V rtiaturius HiaoA 
ciim eo de tcgno contendcm 44,ejiciMuir, 

57 ortiit. 38 Gi7p^. -,9 ex. 40 n«n». ^t^ 
nltm, pracreacn':. ^s vi Cyiicenus. 45 ciuuqoltt 
eoiilUiueram. 44 pugnaiet, 

CAPVT !tl. 

I TNter has regni Sjriae parricidiales difcoriliBf 
■ImoriturreitAegypti Ptolemaeus, rcgno Aigr- 
piivxori&alterieK filiisjqiiem ilU legiirefiifr 
iiclo ', videlicBt qiiafi quictior Aegypti ItiltXi 
[]inm ^iyriierc^uiB etTei, quum ; mater alWO 
extlliii «lcilo 4, akcrum holhm clTct h^itun. 

S IiiitLirc-.inipronioFl,in'^ minorem filiumdltli» 
populo compellitur maiorem cligeic 7 ; cui Bpiiofi 
mum regnum ctatet, vxofem aJemici con^ulr 
fiimqiii; cepiid:^ cariilimam fiLi fororcm Clco- 
patr^im , miiiorcm fororem Setcncii duccte iubet, 
noii maccrno inter filias iudicio 9, cum alctri 

5 m.iiitLim ciipcret, alceri darei, Scd Cleopjtra 
ncin tania viro- repiidiata, quam a macie diiior- 
tio'°vitidimifla, Cyzicenoin Syria uubil.-eiqw cgnum Aegjrpti. ^ 3 ^igcrt *t!let. is elcgiiret. t riKT- ijium ihctbai. lO per iliTioriiuia , iiquoitl 
11'ituj .aiuitr« compiilluteiaE. "" "«CfT'"'-^"-'" „1'','"°""". ! 

•i 1-0»...; "jr". "! 4 ,";," "'■"..• 

■5» bAt- i tta IVS TIHI _^ 

tfinibeUi.noovuibusminor "», abinriilafdrf- 
3 iiltet. Igrtur Alexandef, tettiliis haciiiatris OD* 
dtlitate; &"iprccamreliquit, pcrkuIorort^M 
j fcc::rjiTi ac lutain vitam anteponens, Claifl' 
Irav^ro timens, ne maiorfilius Ptolcman)! A 
Cj ziceno ad reciperandam Acgyptum ajjdSiiiD* 
varctur, ingentja Grypoauxilia & Seleriei] «*• 
retnntiptuiain^hoitj [»iorism3ritimitt!ti Aie> 
xandrumquefiliumperiegat-os in rcgnumwufl» 

5 cat; cuicumocciiltisinridiisijexitiumtnachii» 
rctiir'+,occup3ta'Iab eodem intei 

6 tuinque non fato, fed parricidio dt 
prorliis ttae ■? r^ortis in&mia, quae criama*- 
trtm thoro expuUt ; & duas fiiias vidua^altcmol 
fratrum matrimonio fecit *, & filio alteri in 
aflo '9 bcllum intiilit, altcri ercpto regno 
umpcrinfKliasmachinala ell. 

i'^ ijtferior,debiHor. D eri«ni. 
dcbchjc. i; jjetinfidiii. 14 ftrueitt. i) piai««K- 
11. 16 nequF itionn naturdi atiiit , fed inicrltdi d 
obriia.painci[iia. 17 hac nicite iiifauii. Tg geinin». 
" duplici. 19 pullb. 2(1 & puftiiuamipfiiilMrifili»«- lerficitHr, §»■ 
idcdii'*! *gM s: CAPVT V. 

i^diicc Alexandro cacdcs tam nefandaimA 
uit. Namvbi ' primumcompertumell,reaBl 
inimatrem inicrrecl^im -, concurfit populil 
liumagitur, tciiocatoijue Ptolcmaeo regmn 
icdd 

I Fufti]iiam innctilt. s fuiflV. tlE. XXXir. CAP. V. IJ 

^uinequecummatrebellumgerere va* 
Jaffairearmisrepetere J, quod 4priaj^ " 
L Diitn (laec aguntur, Erater ciui e«J|^!i5 
fcptnsJ, quipater Cyrcnarjm regniini'' 
preliquerat, herede populo Romano 
tlecediiS. lam enim fortunaRoman» j 
iTfe ad Oricntjliar^na, non contea- 
I lerminis 3, coepcrat, Itaque & «4 
laeprtJuiocia faftaefts; poftca Creti, 
ieplraricobdlo perdomitae in formam 
jf rcdi^uniur. Qiiofaflo,&S/riae, & 4 
[rcgna , Romana viciniiatc artata >o, 
emeniadelinitimisliejlis qnaereie fble- 
emto vagafidi aabitrio ■', vires fuat 
acm'-ttt«uam" coiiucrtemnti adeo, vt 5 
roc!int|Cbnfumri, in contenUumiini- 
m vencriuc, pracda;que Atatiilm gentr, 
.antea fuennt 't. Quoriim tcx troti- 6 
luciaisfcftiiijentorumfiliorum, quoser 
peiU- ■efictlicentiain atienii icgnii ciri:oinu«gan- 
, Ij perproelia. 14 & luerintinprae- 
L t. 1 _. ._ .Kc.onliilcinuiu fuuifli JVSTIWT 

pellUibils R("ceperai '^ , H.uiris txcrcitiW . 
A<rft>f^uni,Qiinc.S>iJarr. infclbijit '7; iiiignim 

guibus '8, fecci«- ""^^" 
«nfiLli <^rnntmi]iufi ftiigiiiucjli& vue» Au *>»WR 

ftiit & amil"iffci)t. •«.,. j f™ ■'•■«i.imi.S",.; '«^^as- "!— — — rXvVT^^'- 

■S"° 0°?f>»»f"" ,; ,aM»»> '»="■1 

5 ^,3,,. '^'■"f^''c,„ »ip«"'»" 

.'.p^"''=T.*»<'°'"'°':rrS 

',';.,;» >i";'"r<™Si»'».''°';«. 
T««. '1.'™ ■„»£ u'"p'°- TC. CAP. II. 

inracrilc^Q , coDCurru i8 muItLtudi efletin 1 verfus'Ji magnavi >° tempcltatis oppri 
rus.ac deffmua/iiis,a latrotiibus capituri pc 
di-iiVustjue ad Grypum, intcilloiiur, Grypi 
porro, recipcrato " patrio ic^no, csternisqi 
pciioulis liberaius, iafidiis matns appetiiui' 
Quac cain cupiditaie dominatiotiis, prodito 
maritoDemetrio, &lilioaltero interfctfio,liuiu5 
guoque vjiloria inferioicm dignitjtem fuam f, 
flam"l doleret, Tcnicnti »* ab exeic"tationc pi 
culjm veneri obtulit, S;d Grypus , pracdiilis 
iam ante infidiis, velwi=8 piciatB'* cum mar 
certartt, bibcre ipfamiiibec; atinuenti inftat ! 
PoftrtmunjpfolatointiicoJicam ar^uilP, fo/a 
deftn/ltntmfct/erisfipeiiji^ affitrrans 33,/' H&^i 
guedjiii!/ niiulrt. Sic viita regina, fcclerc m 
verfoHi vcneno, quod alii .1 p.ujtieijt. e>.ftii 
guitur, Tarta J* J^.itiir rcsnirccurtcate, Gi)'pi 
o£toaaaisguiet*iiiikipfel,ubuil,&iegi]0 prat 
fiiti IS p^r co 


curriini pkbii. 


K, coni 


flu=. wp 


TlW- HCUl 


rctufv.riircc reg 
ui«er Grj[ 


infidlatiir. 1 


5 pi.;i.]-.^.im jbea 


prcditu 
M pu-hn-O! 
.(L-. 


"fill.";i"v" 


^''*)di- 17 


Ldiaiedftii 


^r.'i;«. 


icr riigai GtypU 
ttftii infnfiitiiiJi 


., ^ Clll 

, vtipr. 

prL,iluAii 


ii^ac^ 110 11 


*J^-,, iJrf'X"'r 


m, n tln,tiii,e 
.Hcaliu m.u 


.*%,.,iie ..il 
\]pU bibai. ,j Lu 


O. il. tpf. 
. M a 


eri , fili.. fu 


cumigilut 


c^nfixBiaiaefftEtegnirecu 


CBI. m viiicat ir,adiaiiuin eos fdiciMtem |ier viitiJtBOI 
proaeflos?, v imperent geLitibu ■ , fub (jnnui» 
J imperio veluii feruilc vulgUEfciercB. /iRom 
nisqnoquaitriiHsSbTilie-ifKrmuimoa AiCC(M>> 
rentririmis temforibiis kcefliti , foli ex omaiW 
gcntiliiis nonpjrc5'ofolom , venim etiam viEhh 
■J rCf fucre.-<]ii3iiquam).>liugloria«fit " , l*iiFtA»_ 
fyrid Sc Medica , Pcrfic3<]aG, intmorju *■ olifflK- ' 
gna, & opLilcntidimiim milk vrbijm 4 Bl&V 
wiim impcrium , pmcrgcre ponifT^ '4 , (jioip^P* 
«) ginquabel& vicide T; praeter«cum'«g(Jfi'il)'» 
Bcythicls, Sc vicinalibus beltts aTidite vcMtf> 
variis periculotum ccnaminibiis vrgcrcnfiu ^I, 
10 Hi^Sdomefticisfeditiombas Scythia pulG. Eir' 
dines intcr Hyrcaniam , 5: D.ihas , 8: Areotj 
Spartano!, & MargiaiiOG furtiui '9 accopia 
lifiLies deinde, nooimercetlentibui *° pncaoSar 
timis,po(J:caettainprohibe[itibus, iii taniBm ^Ak 
(ulere " , vt non iitimenfa tanti.im ac profiiliil 
tampoiiiBi '>, veiuin etiam praerup^acoiliQiDi 7 {aiSt ,ptnitinSt. g PirthomTn regio ci^«|pui 
Zc DccupaiafirtraviStiribln isnijiKini praeiA. 9 Sbt^ 
10 acqTults Rominis, 11 Parihi ra>torcinglt<rt«ie>l- 
bcint tn ro. 11 celebria. 1; qaad iinperium (vlSfr 
bat iiiilic vrbci. 14 ?iirtlios, i^uid Parlbi fm/^^ft 
aincigcrc.8£ail'«l!qaam jjotiniisnipenienirc. ^iVlf 
^iifitl vicerinc. isPanhi. Ij premerlnttir. ig Fnih 
i4i:Uiii. laciimidlinitiiTii pbpuli priino nan vwlf 

i^ iuiu u wfft UcaMKesd«riMC,dtlnw«»v9a^^ 

t •*» 'F«cn,„„',".-S' ""Si", n„5. ■''»"*'"<'■ 
'W,i,r ,Vf " '■fioqi,, rLi" ^^^^^^^w. 4 

";° »* IS "■ '■"'""■Ci-,; ' '■'"»* ■^* r fc« I VSTt^l 

£ tarc '7 maj^na i8 jndulttn doceiit. 

fimiis vt'9 quisqueefl, ita pliirct in bcllor^tt^ 
tes regi riio pracbet. Dcniguc Antonio bal^ 
Parthis mrcremi.cum qiiinquaginia miUiatqiWt 

7 tum occurrcnt, (b|i cccc liberi "o fuere. Cs- 
niinus*'in acU'proeIiaii, aut obfcHas citpd^ 
re vrbes nefciunt. Piignani aiitem proeuiicn* 
tibLiseqi]is,aat tcrgadintibus^^ilaepc ezuta' 
gain riinulaar, vC incautiofes aducirum vata 

8 infequenies habeanc^?. Sit;nuin his in pF<^ 
nontuba H,fed tympino ditar. l^c pugM 
diu poffunt : ceteium intolerandi rorem, fi quH 
tus his iinpetus cft, vjs tjnta& perfeuerantu' 

9 cnit, rlerumque in ipfo ardore certililHi 
proelia dererum , ac paullo poft^ pugtiamcjcfu 
repetunt »*, vtcummaKime vicif^te ^Tpu* 

. SO tuucilbidircrimenaSRibeundumlit. Muniaic 
lum iplis equiique loricat plumatae ^f fuitt^ qt 

I vtrumque jo toto corpore teguut. Auti «« 
tiguenullusniriiu arinis vrm. ■7 raginii iflcnltri. >B enm migna. i» pnnpft; 
riicbcr wHn tiner ifi, so nonfcrui. al ' •' -^ 

91 diim equi aul piDCDriiiRlaor tugtunt 
iAfeqiiuiiiuE,miniii cifltifini: contn v^li 
lubam. i{ lonllaatia in proeiio. iS 
ticoivicifle. ag nomimproeliLim. a^ pluuti) 
iM. jo c^iten fte^uum. > 


m proficiftimr. Vnd» • 
bdluoicum Ehmacorum regegtJUf; quo -3 
PDjtiauvquoqiiegcntcmrtgtlo H adiccit,im- 
Hamgiiei^arThoTtKn amonle Caucalbj muliis 
niluindtlienctn r«da^F, vsque ad fliimca Ea-' 
j^Km pratiilitif. j^Hjuc ica aduerfa valetutfi- 
([•• ae(eptusS7_ non mino[S*AiIiceproauogl»- 
)CtreDe3uiedccedi[. 
i 
I LISEG, E; txHyreani», 9i quii 
). 3; aiiiphAcauic , e^ 
ci<nis,cccBpBt<M. 13 n viauscffei. j# 

36 a murbu. 

E cclcbris^qmai. 
' WS IVST IWT 

C) g\int. l^tincipibus mnu, non pLidore pattfltT, 

IOliiiil>'=^ineinproieaii6^ in cibriin parri. fdct 
diilis promiHIs^uc nulla T , niG.qi 
ccdit'8. CAPVT IV. 

I 130(1' martein Alcxjn<I:i Magnii eun ian 
^ rucccflbrueius Onmtis tegiia diuidctd(Rlt, 
nullo Macedtiauin dignintt ' Pjithonun- il^ 

9 riumjSlaranarieytEmo* (bciotTM^iTUT, Bt)A- 
Ht a deduiftisl Maccdofiibusin beiliiin ciuilc, 
ccitiis niperiori.': A^ie popblis Euincnrm lcaiBli 
funt * : quo f Tiff" r adAmigonumtraaWK. 

^ PolthuiicaNicatoreSelhico, acmox abAntio- 
f I10& riicGefrQiibu9et(\spaJHn ^ 1 a citius irnwf. 
pote Seleuco piimiiin deliicere, primGrpiMOGDM- 
lo, L. Manfio VulTonc, M.Attilio R^TflbCOR- 

4 fuiibus. Huius dsfeftionis impunttitertl iti'i 
diiorijmfratranjTegim»,Spfeiici & Aiitiochi oM- 
cordiadedir? ; quiduin fibi inuiccm siijiCTn:- 
gii:im voiun^ perfequi dcieHoifs S omireriA 

5 bodeinteroporcttjam Theadotus mille w" 
fijif^riananiiii praefcdiu , dcfecit, iegenM)iie le- 
-PP*- 

i CiipicnK. ar ptregrino. j fiim Maccikioc 
dinent in Lrllitcinitia. 4. ciui piuct tcnt>uii||k. > 
tuniaiiteiTiEuinEnMvi£il]icd«i. 6 !>ii(thi occlinttB 
regnnirani. 7 ociiipaniii luiit elt hum docAl*- 
lem, ptopwnMMwltun. 8 lt n )a n , tpu^kti* IJE Xi.n.CAP. T. iKl^r ■■ dolentes umiini ih,^ itiflCr 
nenfuni ", qiiUTTi ve! ItipEndium i? pro vcxirig- 
r'4jvel3liiimho(iein dvi fibi pofccreni.fupM- 
U=fponfo oftenfi, fines Partliomm vaflare coe- 
*unr. Igitur rhrihjws, cum aduerfjs eos J 
'OficirGctetur , ad tutelam rcgnireliguit Hiine- 
Mn^ueiidaniipueritiMnbiSore conciiiaium 'S; 
li lynmKa srodclitate ,ob!itU5 & vitae praete- 
^ , & vicirii <^ officii, Bab/lonros , multatque 
ias ciaitai«importune'j vexauit. Ipfe autem 4 
irab^iEes eitercitum Gratcorum, qucm beilo 
tiEiacfataaptumrupcrbe cnidslitetqiie tra^auc- 
f, tD belliim recLim ducil : immemor prOrrLti , 
lod bofliles eorum aoimos ncc captiuitas mL 
ten^ SriBRi^per tfliuriarum tndignirai 'S exa- 
rbauecat ■', Itaqiie cum indinatjm >o Par- 5 
Oruin aciem vidilTcnt, arma ad lioll-( (ranHu- 
re:& diu cupitam^' capfiuitacis vhioncm, ex- 
:itus Par(hici,& iprtus l'lirahatis regis cruenu 
edc 3»,exrequu(ifunt*). :r. 13 fufctplm 
con.umelia, ij .iiiei 
dum ncti fDlumniod 

[ni gercbat, non' iiitctii rex jpfu erat. 17 E"uiQ 

1, i8ini<lBits .■ . . -L 

[i GommDuerac 

rugamconiicti CAPVT V. 

1 TJ Euocatoddiide Scteuco nouii motibu» 'ta 
■C^Afiani , daro » laxamento , regnuoi FMfai- 
CDmfonT)ati,mili(ein lcgit^j caHdla nmoit^d- 

t vitatee firmai. Vrbem quoqac,noinJneDanAi 
in monte Zapaortenoa condlt !: cutus lodta 
conditio ^ e(l , vt neque mtiniiius quJcquam t1&, 

3 nequeamoeniu6pQfljt.Ha rnim & pracnipt««- 
piijiisvndique cingiiur, vt tutcla loci nulUiit' 
fenforibu) egcat: &: (blt 7 circumiaceRtif mfii 

4 vbcrtiscft.vt propriis opibus 8 e^tplcanir. [feA 
fontium ac filuarum ca copia ett , vt & aqumiA 
abundantia > irrigetur, 5t vcnationura volopa' 

{ tlbus exoruetur. Sic Arfaces , quacflto 'o Ctimi 
confiitutoiiue regno, non minus mcmorabils'' 
Parthis, quam Perfis Cyrus, Macedonibaa Al^ 
x3ndcr,Romanis&omuius,matU]-aIcneflute, 

6 cedit ". Cuius memoriac bunc lionotMB Pio 
ilii tribueruni, vtomnes exindei? reges fijoj Ar- 

7 facis nominc nuuciipcnt. Huius filius & rii& 
ccHbrregni, Arfaces & '4 ipfc nomine aduerBi 
AmiochumSelcudliiium,ccnmin millibus pcJ.'', I Proptcr rebelliOnem nyuam. i cum adi-o PirKH 
<'*^ciperenc i^uieicm & ^iH lelaxittaneni. ; inftr 
^''iH ibniisni tsdigit- 4 eligit , colligil. j atiitlXi 
* raiio, Stfib^tHhiit. juiih. 8<tiiiiiiis piW» 
>ibus. 9 pec ibuHibntidin, 10 cum acquiliilifArt 

iiusctari £( liiEr* tft. 11 moritui. ij paft eiun. 1} 

"'"■■ , - .s'*- LIB, XLT. CAP, V. «'milljbiis-eqdiwm ianruflum '! , nilM 
fipu^nauit: ad pofirciriuin in IbcieRi. 
jf*T' efits atrumtiis cli. Tertius PajthJs rex g 
.;afittsfii(r,reci& zpfc ArficeF diaus. Nam, , 
ffisrupraaifliim cft.omnes «gesrnos hoc oo- 
kc.fiiiiitiRomnni Cacfjre!, Auguftostiue, co- 
dminauere, Kic aiflis '9 jn tegno quindecim 9 ^ 
Jis dcceilit , leliflis duobiis filiis , Mi(hiidaic& 
rthjte; qtioiliirimalar s° Phrj&aiesmore •' 
Btif, heres regni, Marrfos validara ^ j^entem 
fodomuitinccmiitiDpoftdcceffii, mHitisfiiits 
ffitis: quibiis '1 praetcriliSjfratripolifllmum lO 
piridaii, infigRis "4 virtMtis viro, reliquit.impe- 
m ; rius rCgio quam patrio debcri nomiui ra- 
"*f :pDtlu5qi.\eputriae, quam liberis conrulen- 

! ([iil Aini-fhus frciini hibcbat. it fi:niiiiJine. 
foedui 6; ainLciiiam. ig ii.ut Ktmjpi oinncs ve- 
feM ippelllacrHnlCacf9ret& Atigiiftos. 19 cuin 
ifict, ati DiaiDr iiaiu. 11 ck confueiudinc. 11 
jEauiB, 1; miili veto ex filiisfuis deftinanii rc- 
tm, fedomnei praeteiiii. 34 pracfUnils. ^i pii- 
i.ivgem ■iibiic mnyi pi-ofpt-cit rcgiiD iiiiflm fiiis 
[ril. 

CAPVT VI. 
»Od<m fcrme ttmpore, ficuti in ' Parihis Mi i 
A!6ri<^3Ces, ita in Bai^ris ELicratides. in^^ni 
^uc viri, rcgiia ineunt^. Sed Paithoruin 2 '*f !^ — CAfVT ";,.(„■„, M.«i»>V" 

::'^'^^^5ii^ 

diCc^"^'" . — ■r^TT"?^ 

i s* "^':^'^.i"'f?«-"«'^ 

l ODUt«'"'^cUi 1'""''i ■ , 10 we.-'"'. 

1 „(r«i'-""»'' - o*"«' - 3:v.;'.»s.''5:;.£,i''*"-;i*' te- IIB. XLI. CAP. I. 1 

1.1 B E R XlT 
BRiEviAIUVM CAPirvM. 

ipil-rhM aJminJIrarh. Panheramfirmt. V 

ttt, *rm».tiurtilMf, prteHnitai mti. 

'fJavPui-,Jip»!tMrg, nHgh, inffoiMi, virti 

HsHSviriM. 

\»*»m Rtftimrii frflnfaacinlrfcriiiiKiKr. 

UfifimlUffmi fariin-MM rigis vit*. & ffi' CAPVT I. 
Hijjh^ rtnw ' q nosi velut diuifiope otbi» 1 

pim w\ Scyiharuln cxulcs fucrc. Hoc a 
^firum voeabnlo 3 matiifclUiui ; nam Scy- 
tenone J'fl«i< ejiiilesdiciininr. Hi & 3 
^Bm & Medoium teiiijioabiiS, inter Ori- 
OpuroB otrctirilTimi 4 fticre. Poltea quO- 4 
ipi iiTipcriuiYi Oricntis a Medis ad i^ifas 
MmeltiVcliiti vul^^us riiicnomioci, prM- 
Jmi» fuerc, i-^oftiemo^Micedonibus tri- 5 
\o 6 Olientc rcruienini. Vi cuiuis mirum g 
' '_ vidca- 

nd qaas. 9 rjuiQ quiedam orliii tcrnruni 
aiuiCo, inter RomanpiBc Parthos. 3 noinine. 
jionCelcbrci.aliicAISIin!, cunmnuffiini. ; ce> 
Hilfaina. 6 jpf^qoam Msct<i'-nti itiuraph»- 
e blfuUieOidtdbinredegtidiitOiienlcin. 

Z j 7 ft- n4 IVSTINl 

vidcaf.ir.aduiium eoe feJicitatcm pcr virtiiWlB 
proueflo; 7 , v impercnt genribu-i , fiib quwwi 
y impctio vetiiti feruilc uulgUBfuercB, A.Roini- 
iii?;qiioi]ue,trims9b[iii5,pi;rmaiiimosduc<»JI*- 
rentiliimis temporibns taccfliti , foli ex omnibltt 
genribusnoiipares^fohim, vcrum ctiam wiflff- 
S ri^s riirre.'(]u»i9iiam|i|u5g]oriLiefit 1' , inier Ai- 
fyrid Sc Mcdica , Perftcaqss, m^fnorata >■ oliml^- 
gn,i, & opulctiti(riTniim millf vibium'» BoAm- 
n.im imperium.emergtfte porii(Ti;'4, «uainlo»-' 
t) oinqiiabcira victffc 'f; praetcrcaciim'* gtMilwi 
Scythicis, & vicinjlibus bcllis JiTfiiJiw 
vifii' peticiiloriHB certaminibuK vrgci 
XO Hi iS domefticis rcditiotiibus ScythiapulG, Rrtttsj 
dinesinter Hyrcaniam, & Dah^s , & Areoi, ^ 
Spartaiios , Sc MargiaiiOS ruttiin ■' occtipiiU^ 
Jl fincs deindc, nonJntcrccdentibas 9° primojiii- 
timisipoRcactiampTOhibentibiis, iit laninm iiilh 
■ wlcte " , vt non imraenfa tantum ac profutlib 
wmporiiHi ",v«uin etiam praertip:acolliurt, 7 fiiiffe .ptraenifie. B P«nlioiBro r.^.. 

Zt ocfupnri fiiiravifbbribus tiiigiuin praedt. 9 ndnf 
10 oeijtiilM Ronnnii. 11 Pmhi nniorem ' ■"'- 
fceintex eo. 11 cclebria. l^ quod impcr 
bai miiic vrbcs. 14. Paithos, qu^id Partbi f 
Binergere , 3c ad' lii^lism potentiani peintnirB. 1 
^uQci viccrini. lePflrthi. 17 premcrentiir. 1 
^^ 19 tlim. jociim iiifinitimi populi (wimo m)h « 
^S^ juik V »1.1« «^^«usduiiK^diUtuw-.sa '";■ .«0,5 ™;.f ?,„ p;c ■;,:«»;■'■ 

„ ^''"'""' & '5..i<« 4"^' 

Ini ■ ^ ' " ^ Urc *7 fa^v^- 
£brtuiiafelicior,adfiimmiin]ho<:3duceunp«Hsl 
3 Higluin eos peiduxit, Saflriani autemper iNI* 
rij bella iaftati 4j nao rcgniicn «mum i, veni* 
eti:im1ii)ertftteinamireniai : riquidem Sog/iaM^ 
i\im Sc Drangiiritanoruin iDdoruinqtie bellull^ 
tigaii , ad poftfcmuia ab ijiualidioribus g. FMbJtj. 
^ vclutexTangues?, oppreili 3 funt. Multatainat 
EticratidcE' belU magna virtuu gelTit: quibuf^ 
atiricuSiCum obndionem Dematii re^is UdS^ 
Fum patcretur '<>,. cutn ccc n)jlitib\i5„i.xiiiitlld 
ho(1i<jm afGduis eruptionibus " vicic. (^oM 
itaque meare liberatus n, tndiain' in poKfiMo» 

5 redigit Viuje tJcum lereciperet.afilio.^ucm 
IbciumregnirecaTat.iiiitiaere iiiterficitu»:qiu'4- 
non dJ(runuiatc'TparricIdia, velut hafleniriiail 
patrcm iBterfeciiTet , & '^ per fanooinein diMT 
curruitiegit'S,.&i9corpiuabiici infepLiltinii iiu* 

6 rit. Dum baec ap^d Ba^ras geriintor, ifltftrin 
iaWrPattlios&Medos bcll'inv aritur, Cum vfc 
riusvtriiisquepopuli cafiis 'o fuilTet, ad poftre- 

7 muni yiftoria pencs Partlios fiiii, His virihia 
audus MithiidalcsjMedije Sacafin pracponii^. ^ ntpcrio Mlthriiiatis, 4 TCxaii. ; nntlB' 
ii«bilio[ibiii. 7 (|ui DmiKi viTC£ aoiil^ 
'ifli. 9 a quihui btllia cuiti cfiit dcbilin- 
Dtincirio. 11 AxtfiA. 
■o ej. Indta dDmuni ndh 
tel. 14 filiHS. H nioiio. \6 noiifcluni. 17 p«4. 
iS anxii. 19 ftd etiun. jo vt mud ■ ' ■ 

MBiJoilli. » fnri*aiin<MAit«iw ■ ^ 1V5T1B ^ 

BRE.lAvlVM rAllT^M. i.Ft!i 1" , ar Jrei-iaiMlfi 
liitileKUr tndiitrii, #/|{nl.- I gniltinitr!gt . 

c!saib«t deitiCIJiirinKagilatiit 
j.Phtai iis fi II Oicdi berriida fsrriCi 

fiitanB. AnsnJIns dt tttaftimtRtmiM 
gva mifftari» tfeiit. ' "^ 

CAPVT I. , 

)Oft necem Mithridatis, Parthowm 
riirahati-sfiirns eius, rcx conlliniilur^ 
inferre bdliuii, invltionem (entaii 
Amiocho Paitliici regni ', Syriae ItatuUrtl 
■ Sc/tharutn moiihiM 3fld fua 4 dtfcndenda reut 
_ a iiir. Nairn^Lie Scythae in aiixilium Panhoi 
adiicriusAntiothum Syiiacrtgtjm , piercctle'!^ 
)icit:iii,ciim C0nfc&i6 iam bcilp fitpcrrCiiifleRlT, 
& calumni&urdiustatiausiliiS, mcrccde» riM- I -rjo 

"'1 j Vl vlcirccrciiirinluiiain iE> Anriacho &&aat ^ 
teiiiiutrai,'& aggrrfTBi erat Kgnum SyriJe. 
nifTct. - pfppict bcllom , quud Scythse Dii.. 
4 fiiimi ri:gnBir. jquoniam mtrtede & pioi 
IiBsallicicbsnnir, fi cuni bHliim ism efftt 
ad fiiiCHi. 7 artueiiiffciit. g diiin Scyrhij 
& cxprobrabaiur, <]iK)d ipG (nxiliuir. ^uidciu cuii] 
rciliiitniitsdc. 9 rnUw JMKtdem Kcipireu. 'N 


„ £'m'i«'j',^ '•"W» l,„. „,, 

^'""fns,, „,"'."' ^M ,iMl. „„ '°'"n,moda 
f'"»'!V.l. £'""• ,» .Ji,£ '' t™it 
»cpn„-ce„ "e* ^CTcre J^ *''c.ie.ua- 

tfim. '• ''•■ife.i" "'"•'•. t,.T 
"" l»'«cd,i,. ■ »^.:, CAPIT- fZ v\r, Scd ArtaOiiiiuo ^ 

3 bracchio vulneratus, ilatim deeedic^. 
thridatcs fiiiusTuccedit : cui rcs geftae 
cognomen dcdere : quippe elarifatem ^ p 

aetniil.:tiQae vlrCutis accenfus 7, aaiii 

4 fidirie (upergrediturS. Multa igitur 1 
ihiitimis magna virtute geffit, multost 

5 !o5 Parthico regtio addidit. Scd & cu 
profpsre aliquoties dimicauit, vltorqui 

6 p^rcntum fuit 9. Ad poflremam Orto 

7 mcniorum regibellum iiitulit. Sed qi 
Artncni.im trauntuni facimus ^<^, crigo 

8 lo^ a.tius repetcnda " eft. Nc^ijuc en: 
practcriri tantam ^* regDum fas cil, Gum 
pod Parthiam omnium rcgnorum n 

9 ncin fuperent. S.quidcm Armenia a 
cia vsquc ^3 marc Cafj.Mum vndccies ce 
liapatct, fed in Iatitudinen\ niillia H p 1 Phrahatis. i poflquam Parthiam d 
•* crtmintuIifTct bellimi. 4 moritur. y 
■ncondidiii rcgnumqm 
PttlDrumcoiidiiuirriibcuiu! maidlaie 
" imppriiim (uh. Albams vid- ^ 
csfiint : qii.iriim rejinsm Tlialcftrcm 
»m AlfKaudripitilT-, inulti auftnres ■* 
c. Armcniusqiioqii^Si,iprc Thi.fni u^, 3 
lumeroduciim uronii, recollcflamul- 
qiiaeaniinn '7[3foiic rcge paffim vaga, 
meniam coiidlt lacniiismontibusTigiii q 
lodicis primo inciementis '3 na(citur ; 
i deinde alicjiTsnio fpacio, fub tprrM 
'9;a(i3n'.'itjpoIlquinquc& viginii miL 
mgrandciamflumEnin rtgionc Sophe- 
if^i BcHcjnpaludes Euphracis recipi- 

icici, fcripiire!. 17 mnrtuo. r8 Tndarui» 
19 rcfeiblconilit- ao proilic, crltnipic. 

CAPVT IV. 

rlithridates rcK PartliOfum, poflbelluin i 
iac.proptcr crudclintcm 3 ftnatu Par- 
nopcl.litur, Frater cius Oiodes, cum S 
jcans ' occjpaiTct, Bjliylnniam, quo ' 
cJCOBfugerat.diiiobridct: & faitte co- , 
lcditioncm oppidanos compellit. Mi- J 
lofi^fiduciaJcognaiionis, vltiofe in 
a-Ofadistradit, Sed Orodetplus ha- ^ nnlhini rrgeinhabcbai. i iiiquun vbas. 
fpearfttaft fue potcbM iDcosnMioM*^ 
flcm quam Imicm eogiunt. in ci*nf^ 

truciJari ctim4iuiTif. & poll '!.■■■: '-' - — ' 

RamiDu geflit, Cralfuinquc ii< 
^ fdio&oainiM^eicJiuKoiTuiic ^. 

liiiiPacortti milTmail pttfcqu;.!.. ' '■' 

religniaa. magnis rebos in Sytia gvrtisin Vi^ 
asi p»n rufpedus Kuocatur .- qua 7 ab(^niA,sBi|* 
citat Parihoium rclii^sinS^TU, j Ci^QS^ 
(lorc Cuill.cum onmibut iiiciliuB touQJn 

6 HisSki geftis, non ma^ua > pod fMHpwa^M 
inaait'o inatCaj&reinPoinpeiiim^iw ctidW* 
lym oritiir.- in qno Pjitlii l^ciropciinaru» (Btf 
um fiiete ",& ptoplcr ainicliijm ciiLn Pon^ 
lielia Mithi-idatico lui^atn , Se piopcer CrtiS^ 
CC1I1, oiiiLis fiiiam ia Partibus Cacrariscire JtBO^ 
rint:qaem vltorcm pjtris viflorc Cacfare '>& 

7 turom non dubiub:int. liaque viifiispiniWi 
Pompcianis , & Casfio & Bmto aujtilia adadli 
AM^iiftitiTi & Antoniunimirere ; & poft beffift 
ni.mriirri>m } Pacoro Btiice, inita'+ cuoi Uliie. 
rorocictae,Syriaind: Aliain vanaucre; ealhagW 
■VenBdii.tjui poftCafTiniu abrente Pacoro exa^ . 
tuin Panliicum fuJctat'5, magna raole'* 'SS*' 

S diuntur, £-'d ille '7 CmuJato [imote, cliu eow- 
anil 

4 Mithrldattm, j Cmb-.A 6 ini»tfoc«. , ^ 
niim »bltnii:!. g cirm hJtf iM gcB" effeiif. sSW 
jo. lo apnd Ronl.nnui, n ftctiiuuU FitliblBF«*i 
pdi. 11 filuIiitiCatrar viaoriff-t. ij ««««;«» 
riTitf. ur,ai,,uiiii'jfl4cir.i^'i.ii:i". ij prt%«. 
»M. » vi.esn,iu. ij VtiltidiUi. 

.. tia coiididiti regnumqii«txno- 
conftiiui^fnbcuius mjicitaie 
imptfrmm (uit, Albaiiis vici- !f 
fimt;qiiJriimrei;in^mTlia;cn:rciii 
ll'AleXan(1ripitilP;, m^lriaiiaorM >« 
; Amieniusqtioqiif«^fe TliEjrauF, g 
ttievoduciiTn Jafftiiis, rccoflfflamul- 
laCaniiiroiTlarniie rejie pallini vaga, 
ftiiain coiifiif : acuiiismomibusTigiis g 
dicis primo jncrcmcntis '8 nafcitur : 
Jefnde aliqM.inro fpncio, fub icrras 
>: aique ita poft quinquc & viginii miL 
lorand¥ismfium(ninr*nione Sophe- 
So; ~ac fic ju paladas Euphraiif recj[a< 

Jici, ri-ripnri'!. 17 moriiio. 18 viidatulB 
(f lclcabliroiiillc. lU prodii, eiumpii. 

ft CAPVT iV. 

Stliridat» tCK ParlliOrum, poflbdlum 1 
fepTopter crudelitJtfm a ftnjta Par- 
Bflpcllitur. Frater cius Orodes, cum s 
Jcalis ' OCCiipairet, Babylnniam.ijuo» 
Mconfugwit.dioobiidet; & fame co- , 
^ditioncm oppidinos compellit. Mi- ) 
pttemfiduciaicognationis, vlliofe in 
BOiodistiadit, Sed Oiodespluj iio- 4 
ft«n 

nnlliTrartgfinh^bchM. i iii quam vrbtin. 
fpe» fclntis fuae ponthit iiito|nMioiicB. r ftem ^uam riatrnn cogitaDi! . ;n c 

truciJari eum4iLiiTtt: Sc poH ha^i; 

« Filio &OLnnie->Lerc)tul\oiTrdnci (l:Jei.iii ^. ifalDtfr 
liLuPacorua mifluiad peirei]uciidj5 Ronmi btllt 
Tclicguiai, magnis (ebos in Syria gEAis, in PJrilN' 
au p^tri rurpe3()&feuocatiir .-guo 7AbrcnE!!,ai 
ciiiis I^ariltariim reliflusin S/rLt, a Calltb Qj£jj i 
(toie Cr^ali.cuin omnibiit iii;ciL>us trUGiiJBP| 

(5 HisBita gfflis, non maino 9 pofl «^mpDmH' 
□»ais<o intcr CadJtreoi POinf ciumqu? ctuiielllt 
lum orictir.' ia qtio Paitlii .t'Ompdu.iianun plM^ 
um fuere 'i.&propicr amiciti^ ciiin PvOfm 
beliabliiliridjticD i[int!l.iai , Sc proptcr CratSl^ 
cem,a.mi iiiium la Paitibus Cai.-l3me& ao^ 
MHt ; qaem vliotem patris viftore Cacfare n tfk 

J turum Rim dubitab.mt. iM^ue vi-ftti pnfiM 
Pompeianis, Sc CasAo & Bf utn aujuiia «Jotrff 
Au2u(!:iin & Antoniummifere : & poft he\i% 
n.m nicfLtm J Pacaro ioce , iniia i* cum Uiut. 
ro fncL st.itcSyriaai ■>: Aliain valliucre ,■ ciRiiCft 
Vcnhdii.qui poftCa(Tiiim abfemc Pacoro e: 
tum Piftiiicura fiideratil, inii^^na molc <^ «g^ 

g ijiijntur. fi.'d iUe'7 Ctmuiato (io)ore,diu coM^ 4 MtthriildCem. 5 C^ntrtl. 6 intciFecil. ^ 
nitiu iblentiii. g ctiiTi hiiec iia gcna cneiit. ^ll 
£o. i^ ■psd Romstios. ti neiciuuii piirBtiai|V 
f<'ii, Li fi liitiDt CiersT viaotcflcE. 13, iRlBfbB 
r.iiiM. li fLiaj.i.uinrja» efftt fix. jeiii. i> j 
i«ru. 1« vi.CMKiiii, q VidUi^iiM. LIB. XLIT. CAP. IV. ffi 

Ad poljrcrnuni in 20 rcciiros laccos- 
tefn lcgionum cmifit: quarum impstii 
ihi, iricliucrn» abicre23. l\icorus cv.m 9 

fiios *4 abduxilic fcciiin lcijioncs Ko- 
itarct, c:iflra Vcmidii, veluti*5 finc de- 
5, aaarcdJtur. Tunc Vcntidiiis rcli-io 
: legioniun cmilla, vnincrQm Partl^o- 
um-*5cum regc ipib Pacoro intcrfccif, 
icllo Parthi vnquam maius vulnus*? ic- 
, Hacc cum in Parthia nuaciata f ffcnt, n 
atcrPacori, qnipauio antc valbtajn Sy- 
Lipatam -8 Aliam aParthis audicrat»vi6>o- 
corum RoiT.^orum gloriabatur, rcpentc 
tc, & cxcrcitus chdc audita» ex dolore »9 
.m3o vcrtiturJf. MiJtic dicws non al- 12 
5'.icmq.'.ani,noncibiim fi;r.;erc, r.:.ii vo- 
:crc,iMV£ etinm niutus faclijs Tic!L\-ciiM% 
to^Uvindoclics, vl:i :.• doior \oz- \\\ ia.xa- 13 
iii'iil .ilr.u c:\:v:\ 1'acoriirn vcc.*b;tt : i'd- 

.id li 5 , r.;c0.i'.t aiid.-.i vidibutu' •, cmti 
1 c inn:lv)C'jril»ilcrc,int:idi"!.'n \-ySA ^niis- 
ji.;t'jr ujl.b.vt. Pclllo i-i.md.-inri-v.-! :- 14 cl.im , rqtiiii»:^. 4- i C'> :it. W 1-^-- '"' • •"■•><^;-^f 
:J ci.:.r;*i. :\ iiul -s-- :2 J :■ ii. ;;•:!, >:-•!- 
r\ aiiij'!icri;'^t. t<^ l^iithf .•». :.> q.J-U «-111:1 
.s tiftur i.i (.Ai'':-- 2' cXci\."tiiii« 27 t.iU- 
. 5h •^f<- 29 tiil.icii. ; i »••.'•• «.nmv Ijdi- 
. 31 tc>irii..:'.«ir. -,2 % •11;!. ;i p U.iu«in. ,•> CvJiH-' <f^ IVSTINI MM 

ci..v :/!'..* folicTiido «ndcr.mdim ;<^ (encm miu« 
7 fj '111 ::;i:iimcro x:-;x fiioriim in locjm 
• ;. rcoc V. d iiinct>S. MriiucpeHiccs, cxqiii- 
t': I. r.jt.iiuiu y^ iuncptus crit. nrofais4^ 
4' Ibiicit .1? aiiimur.i fci.ia c»bfid'.'b:ir.t 1*. 
! :!' \i 1 ait'iiai't*.cii, in c,iia iam Oj.iaufolcn- 
■^ ('.'-.i^^' :Mjr;cid.i5 luib Te , vt fcclcrHtifli- 

n ;.-> -... jiv.:j), Sc ij.nc Pluahatcsnominc, rex lla- 

t..«': t I +-T 

< . • i.v\r':t\frc dignum. ^7 occupat. ;8 J«- 
lli.. •.«iJC.l li«'::ar» d.bcat. 59 tnfilii. j.o li':ii. »1 
;;..•;•. .v-. 4: f. tiv; .b.n r. 4.3 cunfuetUQi ^uiiipi:» 
•....*: 44. coiiiliiutrciur , ficrct. ] % CAPVT V. 

rviriefiati:?! , q^uii nollct ' mori, natrcm in- 

i .l.cii: fr.itic" •y:oqMCxxAtiuc:d.it: fcd n.'C 

)i''r cc.ru;t2parrc.dia. Namcum i.ir.Ilos* 

. • - : .•i:.it '.- /•.•>?[•" « as.iivLia fcclcra vi J'.'ict, .ncr 
.' • .1- - . 

• • r-.n I ■ '•5:" •"* 

I * . 

. . • r ; ••*•*% fc»^».,. S.«la. .,1 . I ..*• • ■! "^ ^* •« . •» «X' ■ !•• I*' ; 
J • • f •.<••• .1. ...•«. ,.*••. :.' :jv;!iJlMl. :.. .iC ! s . .4 

I 
> 

*t i'r ■•'> ' ■-{ ;: cuir. i-.,.\.:.:i 
• I • ■« • ■•. r '". ..• .)\ '■ '»' »• .t 1 < ... t 


iJ.r. i.t.i,: ;'.; ... is» 

i» 5 •> l: rj i. ...• •» » M • •V * iMk:..^ >••■> . :' .^U ^.' m. xui. cAp. V. 

ates,ad poftrcmum Scythas preci- 
I Scytharum maximo auxilio inre- 1] 
itur. Hoc abftnte, rtgem Parthi S | 
aendjm confiimerani : qvii andiio I 

magna amicofum ma- 
l^em, in Hirpaniam bellum tunc ^ 

item, profiigit, obridetn Caefiiri Jium Phrahatis ferens » : qiiem 1 
'cunoditum rapuerat. Qiip co. 7 i 
tes legatos natim ad Caerarem mit- * 
tm Tyrldntem , if jilium rfjnitt! fi- 'j 
Caerar& legatlone 1'Iirahatis au- g'^ 
latispoftiilatiscogiiitis,[nam & ipfe | 
gpmn tlcGdcratiat, ivris Rtmaw , J 
•MMTtbiam affrmaetifi cius repiimt J 
(Wjn 'J fuiffet) nrqut Tjridatem Mi. 
trthii dixit, »fjH^ adacrfus Parllioi 
^llia daturum, Nc tamsn pfr ^ 
Ihil a Caefarc obtcnium '5 ridereiur, 
ium fine pretio '* rcmifit ; ik T/ridati 
^cre apud Romanos vellci , opulcn- 
AiSpracbcriiulTlt. Poil haeo finito jo 
I Hifpa- b 10 Aiigiifln. Ti ftcum adducens. (1 
jj-fiimpetrare pofii:t regiium (iiuin per of- 
&ottDnani&dDntiniIUniiaiirrmn. 11 plfl- 
|rt, impctratum fuiflc. idRaiixits- 17 quam liS I VSTIKI 

prifatac^oreihabuerit : fed oiniiia conmintitj^ 
i ■ iniiiuifa o^iiibus fiieiint, Teluti vaatn cunft 
l_ M p:itritnoniuin elTtt. Ob ciiiiis cxempli 

riam suitLun " eO., vt Saturnalibiis <* exae^l)9l 
omniitm iiira'3 paiCtm inconuitiiisreruicum' 
c minis recumbant'4. Itaqtie. Italia regls nomi, 
ne'i, JiiWrn/rf^ippcllara eit:& nic«is,in qoo IiJ^ 
liitab^» Satarniin: in qiionunc, veluti 
g pulfo''redibtisriii3Satur(ra,-CapiioIiuine1t. 
iiuiic tertio loco regnafleFauniimfctunt'7, 
f^wa EHander,ab Acradi.ie vrbe Pallameo, " 
Jiam cum mcdiocii turba popularium 'Svenii; 
cui Faunus &: agros, & montem,<juemille pofte» 
y Paiantlum appeliauit, benignd affignauit. la i 
huius radicibua tcmplum Lycaeo, cjuem Cracci , 
J^iiafljHomani Ijipercum 3ppellant,conftitiiit '9: 
ipfiim Dcirjmulacrum^o nudum capnna»'' pelii 
amiflum »= efl, quo habiiu nunc Romac LupCr- 
g calibus decuriitur "). Pauno fait Txor nomine 
Fatua.qtiaealTidrtc ciiuino fpiritu impleta , vdat 
pcr'4fujorem,fiiIura praemonebat. ViKJead- 
liuc , qui infpirari -I fblent, fatuari aG dicuntur, ; 

. !;i 

\i fcdoriinaid pubipco! vlin dcltiHata fuetinl„ 
nirmand battc cfU/ai -J9r fiib aUeine. 't proiiiliml, 
coniliLutum. 'i iii tefto Satnrnaliuin. i; in qno (& 
So iuiTi domintnum & reruonini le^oilia craiit. 14 
afliifeant, Ij « iiominc. ia qusfi pullni «flii. ^j 
«iunt, Hicitnr. isfiiinr L/wdei l,'ttbt. 19 Mflni- 
ii[, aedificauit. 30 imsgo. jt caprae. aj indunmi. 
a) [loraines eiirtecc foknt in fcHa Lupercalium. j* Lrt.XL IJI. CAP, I. f,f7 

L iBER,"")aTTr ■ j 

BREVIAR.IVM CAplTVM. 1 

i, impirii hiitii. Vrl.,1 nrifi. Primi llii!iat\ 

taNiimitBriifiCaRniium & Rtmaliim parit , qid 
ira qimilm mtiiKie eifnciiii tmiriuBt . 

,•» cniOiaJinallit ctiiHiiiifiii : rnpiji SaHaaii i 

tiisiiii fiiitai. etscinfej Tarquinii imptritH .. 
■ "'"UMfOVAmt, Li[atikKi inriJntiiiil. , 

aSrM#^™/B«B»- , & feliciificie^.. ' 

,tm hS* effied/rj. EarunAm teneutlat^, 
7 minifictntia in Riuuaat. ' 

CAPVT f, 

^Atthicli, OrienUlibuE^uc, actotius props-, 
^iqpdnni Di^is Tcbus explidtls ',»d initia' 
Romanae vrbis Trogus , vclnt pofi longani 
icregrinationcm domum rcucrtiiut, ingiati ci- 
^is officium ' cxiHimans, fi cimi omnimn j^enti- 
1 ICS geftos illulirauerit 3 , dc fola tantum pa- 
iatace^t. Breuitci igitur initia Romani impe- 
li perilringit4;M oecmodumi propDfiti ope- 
ls*eKCcdat ,ncc vtigucTOrigincm vrliis.tjuaeeft 
taputtotim orbis, fflemio prBctermittat. Italiae 
wltorcs 8 prinii Aborigincs fiierc : quorum rcK 
Sattifiius tantac iuflitiae fuifle 9 tradiiiir, vt ne- 
lefertueiit fubjKo quis^iiam, negue (^iiicgiiain 
pri. IqBnnevpofitae&enarratfteriint. i roit.elTe. j 

*-'". 4defcribii,i3ngit. ( menrHriiin. 6libti,k- 

^tltiicoUe. g tun iufius fuilTe dicitur. 

A« 3 JO ftil, 
pl :j hunc teitio loco TCgnafle Faaimin 

[ ,3 I' quo £uander;,ab Acradiae vrbePaU 

> liam cum medioeri turba popularii 

cui Faunus 8c agros, & montem, qu 

y Palantium appcllauit, bcnigne af 

huius radicibus templum Lycaeo, 

Jpana y'R.omsLn\ Lupercum appeilant, 

ipfum Dci fimulacrum 20 nudum cs 

ami6lum 22 cft , quo habitu iiunc F 

8 calibus dccurritur *3. Fauno fuit 

Fatua , quae alfidue diuino fpiritu ii 

per *4 furorem , fiitura praemoneba 

liuc , qui inlpirari 25 fblent, fatuari 
10 fcdomnia ad publicos vfus dtfl 
memand hattc efwas v^r Jteb 4tlieine, 
conilitutam. 12 iii tcfto Saturnalium. 
Ao iura dominoium & femonim aeqni "i.rS. XLIII. CAP. l^ 

a FaiiiM & Hcriiule, qui eoikm tm -y (■ GcryonCj arrneiita viftoriae *7 ptaemia 
intliicebat, Ilupro =8 concepcus Latiniis 
jpati.ir. Qnpajtcnentc regnum, Aencas lo 
^iTrDiai^aCrucis expugnatarin Ibli-m 
1 AatiingiTcbeiloejiceptus, cum inaciemcx- 
iincduidlTet,adcollo^uiuinvoeams,tantani 
rationemrui V L jtino pra«buit , vt&in (b- 
jemregmrecipctctur; & Lauinia inmatri' 
fun ei daia 3' , gcncr adrd(ceretitr, Poil- II 
^omiDLiaevtriqiiebellunk aJuerfus Turaum 
tomm regem propfer frauilatas )) Lauiniae 
fs, ftur; ift (]iio & Tiimits & Latinns inteiie^ 
jj> l^fUt' cnnr Aencas iutetiiftoriae vt^-ia 
^[^pcitimurl4,ribemex ?f noattne vxo- 
iuiiiium conaiJit. Beirnm Jeindc aduetfLis i J 
JllJurB, r=p,emEtl]rurcorum, gellit ; in quo 
pfcoccidinct.inlocum ciusJ*A[canius fiU- ■ 
CClfit; qui, Lauiniotelifto, [ongaiti Aibjm 
dit; quie irecentU anni& caput regni"?? 7 -Tanqtnin fiiaeviftorue, ag ex (tupro geniiui. 
iciunreneffet. 50 ciimTroia cxpugnaia cHer. 
fe. ^s ciim dataelTet. 95 quonijm Tucntunou 
rartn matrimoriiiiiii Laitiniain . qinc ipfitimcn 
lifDeral. 54. vtriinque populi les fieret. jj 
jumtn. J6 Aeneie. j7 luli!:i. 

* CApvr. H. 

ItnijItosdeinJevrbrsbutusreges, adpoflre- i 
jmNumitotS: Amviiius rcgno potiti fimt. 
Aa i S-,d J! difti funt, conttituitur : tunc & tmaa , 

^ paflorum dedignantibus » virgincft & 

li untur^ finitimisque populis armis f 

; 1 primum 5 [taliae , & moxorbis imperii 

3 tum. Pcr^ ea adhnc temporareges I 
dlademate habebant» quas Graeciyr^;^ 
Nam& ab ori{»ine rerum, pro 8 diis 
bus veteres , ha(las coluere : ob cuius 
memoriam , adhuc deorum flmulacri 

4 duntur. Temporibus Tarquinii rej 
l^hoccnflum iuuentus, oflio Tyberis 
amicitiam cum Romanis iunxit " : : 
mos Galliae flnus ^^ nauibus profe£la 
am inter Ligures 8c feras gentes Gallo 
dit : magnasque res flue dum armis 
Gallicam feritatem tucntur , flue dum 
funti^f a quibus fuerant ante laccfflti LIB.XLin. CAP. m. f^r nq-c Phoccnfcs cxiguitaic ac macic »5 tcrrac 5 
fli, fliidiofjiis »6 maicijuam rcrras cxcicucrc- 
ando,mcrcando^plcriunqiic ctiam latrocinio 
isi7yquodi]iistcmporibus gloriae habcbatur. 
m tolcrabant '8. Itacj- c in vltimam Oceani 6 
11 ^^ procedcrcaufi, in fmum Gallfcum olijo *^ 
daniamuis dcucnerc *'. Ciiiub loci nmoc- 7 
tccapti», rcucrfi domum, retcrcntcs V- cj.i.^e 
:rant. plurcs folicitaucrc 24. Diices clisiis 8 
os ^ Protis fucrc. Itrqi.c rci»cin Iv.i^oSri- 
'um , Nannum nominc , in cuiiis lini!)i.5 vbcrn 
dcrc gcfticbar.l*?, amiciiiam pctentcs conuc- 
it a6, Fortc 27 €0 dic rex occu[\itus in appa 9 

nuptiarum Gyptis filiac erat : quam 25J mo- 
^gentis, clcdo ir^ter cpolas gcr.cro , n::;tiini 
[crc iilic3-^ parjjat 5'. lrar.;c f.ini .:vi ; •.- lO 
s in-.iitati oipp.rr, proc:.-.ii Ten? , rui». ii?. .1 cri- 

Ciracci hjfjiics ad Ci-, ii.i^i uii). IntKja'.;.-.! iJi 
vJe\ir<;o , c :iu ii. !•::••?! m a pairc .1'^ ..'.;r. : Jjt!- 
?ci, q:;c.;; vjr : ;: c"; -trc?. U.i!.; ^ ui ;••'• v.ri rii- 

ad C-Fciccjs co.i:vri \ \ :\*] .r.n ) v>A: , •.'•. -^t • 
t.Avltuse>:iioij.:tvi;c::cr , lc.;,. ,ii cunUi*!": .:..?' 5* 

M.:is < ftcr^l-tatc ,111 i ;.i. . 6 \\\r.\'-: '. lt"-i:'- '- >i:/ Cjf-ffcy 
-autcrey. i-' li.^i jjitai-rr . 9 .W--A../A. i iLr-lli- 

ii p«.ii{:isvrui.:. 22 r..'1'v.ui^ Cv, ■'..•.■■..: i. :.,' ;. .:i.vnti.>. 
2.i'}trl.i.»Iciiint iid itr.r. ?; vr.ivl. (.iipw.l.^.iit. 2(^ 
. :uiciisu,.'.d eun-. vcniunt. i? jy/;r</^i?;',c.ii:; fjiiotl.im- 
ilianj. 29 cx C(..i:rdctiutinc. ;oiu #llo loco. ^vvjI* 

p 4ii vrbc:;i exltriiciniain- rSi 1 VSTINI 

12 vrt)is 1) a focera acccpli ; ConJita t{ 
cO prOpe aiWa Rhodaai amnis , in 

13 vdutiinangulomaris. Scd l.i^iLtM.1 
(is vrbit inuidentc; , Craecos aniiluis fl 
i>E6aiil. Qui pericula propuiranijo 3 
cnHuerunt J4, vC viais» hoftibuii.^ 
■gfismultjscoloiiias contiituerent. 

3) Maffiliit. 3^ vique adeo fouiicr fi 
jS cum lic&fs cfleDt viQi. 

l CAPV>.IV. • 

I A Bfiis^igiturGalli.&Vfcln' vttatfl^ 

■i^dcpDrtta4& manfLicrjaa l'arb»ria,& 

rumciilius5,& vrbcs mosmbiis cingcre (fidi*»"' 

fi runt. Tiinc & le_2;ibus*, nonarinis viaete, 

tanc &TJtempiitare7, Tuncoliuam rererecOnrnO' 

venini; adeoque magnus 5: hominibiis& rebiM 

impor?tns e(i nitorS, yt non Graeciain Galliain 

emigralTc i,kd Gallia in Graeciam translaCa'^' 

S vidLTiiiir. MorHioregeNannoScgobrigiorum; 

a(|uoIocusacceptus condendac vrbisfuerat, cyqi ' 

|-Cgno 11 filitjs ehis Comanus fuccejnffet-, affif- i 

iuantc regiiKquodam",, quaudBqme '^i, W^ j 

Ham exilio JiHilimis fopulii futuram , iif^ri'\ 

mtn- j 

, , _^ 1 

] Ciitnn vcl MaffiliennbitT, a confuetadiatna^^ 
pdiiioris. iCiniliorii maniirlicbtr. 4 poflquapi 4c{ljl-j| 
£tiriterat. { cnlcuTam. « iuxii legts cctiai. iji^j 
fdmiidm. 8 dita fuit eleganlia. 9 prore^A cfTc. |9' j 
rniflc'. iiin regno. Ii (fuippe flliijuis paraui res»- 1 
fiifBlibai, ijoUmjoftiUiyiodMniptis, j 

^K* i LIB.XUIT. CAP.TV. \6i que '4 /'« tj>fu crtu^ m' fncx valittior ^5 /- 

irucref^V, Subnct^it »8 & illam fabiilam: 4 

iliquaitdo ^O partit grauidam luciiin apa- 

cario ^o pctijffcy in quo parcret 21 ; quo ^» 

iterato -3 f^^H/^, vt Jibi cducare eoiiem jn 

^osliceret: ad poflremum adultis *4 ca^U' 

771 -5 domeflico prtie/idio^proprietatcn io» 

ulicaffe^^, Kon aliter Majfdienfcs ^ qui 5 

niltni 27 videantur^ quandoque *8 dumi' 

num futuros, His »'> incitatus rcx, in- ff 

llilicnfibus exflruit 50. Itaqne folcnni 

\m die multos fortcs ac flrcnuos viros 

irc 5^ in vibcmmiiit: plurcs fcirpiis 3' 

rondibusqi'.c53 fupcrte^los induci 34 vc- 

bfetj &'ipreci;m exercituin proximis 7 

dclitcfcit ; vt, quum nce^e a pracdicHs 

Drtac forcnt, tc^nip.niiic 3^' :i.i infdias 

rbciv.GueS'^ (oir.no ac viiio r*r::it.;:ri )7 
1 1 

ludcrcr, S'.'d:us i.^riJius, mul.-jr (;ua'- g d •.•n fc r.cvrlem i^:beie rp; iin.i. 15 l""ti.r ^.'.i\ik. 

mi. 17 riib!?crei, vi!.v.L'.r. \% ulfiv. .ul.iii 

fitisTT.als. 2C ii:':'.Lij yrecibus, 2« jajcre 

r-tuloi. i2'^im'".:c c.-Hi^ Ir.i.^i: !rs.r.rii ;ni- 

1 

:; aliera vioe. 14 i •.ir.'. ^. tuh .ui Ki-:iL'.i. ;? 
cvalida fuc>- liicur. 26 .iirv:^v.iirc. 1- p..ru- 
:.t tiiMumniodc-. i^mit di-rZilt, Z'^\^A\qs 
;vpar?.t, ftruit. -,i prt ptcr :ijs,(>b ip-.cic ^ 
.11 if). ?2(iibic:rp:i*>m tianKorb-yi^ift^^ ^'^f*' 
^'^lt giiitteti P,iifini. ^^ :n vrbtm. ;^ '.ultc^ccn- 
V-oiv. :6 Ci..ci. 37 uritTuJV., ccc;!)^.*! .".ir.. 

A.'i * C >3 ccr.- r* EF XQ i«llCIHC&(JUG uc luipxu pru&krtiiuimif 

l^ omnibus xnterfe6lis, infidiantiregii] 

( duntur 43« Caefa funt cum ip fo rjgc 

i'l I K ptem mi!lia. Exinde Mainiienfes fi 

J fi portas clauderc ^ vigilias agcrc > ftatic 

muris obrciUarc,percgrinos recogno 
ras haberc, ac vcluti 4^ bellum habeani 
ispacistcmporibuscuflodirc* Adeo i] 
inftitiita 48, non temporum neceffita 
facicndi confuctudine feruantur. 

3^ ccnfiicca. 39 dum vxor coniini(< 
r>ebi)tcumiuuenctamfcrmoIb. 40 eiui 
tniuiias. 42 rtfcit, narrat. 43 ftruuntiu' 
ivachc, 45 auifragcn, 46 nonlecusac 
vrbe. 4S ^uaeralubriterconnitutafinc. 

CAPVT V. 

* pOfl haccmagnaillis' cum Ligu 
"■• CiimGallisfucrcbella: quacres,5 LIB. XLin. CAP, itptis 'pifcaioiiim naaibjs orium etiet, facpc 

t.paccmqiic vklisdcderunt: cumHifpa- 3 
icitiam iunxcrimt : cuin Ratnanii propc jb 
wndiHcvrbisfoctlus fumma fide cnftodie- 
j ausiliisque 'm omnilju! bcilis iiidiinrie? 
Bimi*mnr. Q_acrcsill!s& vimim 8 fidn- 4 
BBiixiti&pjceinabliolii&itspraelliEic!'. Cum 
bManiiiafciiia'Orcrumgefljr.,it>, & at)un- 
toopunJ&Virium gloria virenlefioferet, rc- 
'ifirtkinii papuli ad nomen MaiTilieiifium de- 
"^i.Vekitiad commune exilintjucndum in. 

I conciirriint. Diix confenfu oninium 5 
tnandtisregiilas "eligitur , qni cum '^ ms- 
Ipexcrcitu leflifnmoriim vironim vrbcmlio, 
boljlldcfet, per quictem M fpecie 'i lOruac 
^is,qiMcfcdcjm diccbat, ciLterritus, vltro 
iBciitnMa!rilienfibusfecitipeticoqiie'^vt in. fi 
'illi'7vrbeiti, &:d;oscoriim adorare licerct, 
tiMineniai; veiiilTet, confpeflo in 
■porticibiisfimiifacrodcaeiquam per quJeccm vi- 
dcrat; rLpente cxclamac, iUamiffi, ^uaefe neile 
ticttifmjjit ; iUam,quaerccei!ereab ehjidione ius- 
0et. Gratulatusquc MalTllienfibus , qnod iS 7 
animadueitcict, eos ad curain dcoium immorta- 
liu.-n ■ I13UCS. GQblrniiTuni. ^mgaacuni indR- 
ciitiBe. <i XK ■mtgt f^rscbt. 10 pvopitr 
[nut&intpDtciiircif. 13 cuin obliilcitc. 1} 
14 inlbinDO. is ptrfpteitm iioe imagi- 
loillepetiiflii.iyCatuniiBdo. iStiu^n'""' 
A a 7 iS tup ,6S IVS TIKI 

^ ciiiidintm teniiTi ab-JOtfantiam r»{RclM 
ctiiin non frumcnti ijntiini iiugiu copi' i 
niin & viniimtU" olei<jue ; iiec tttn roliiBi 
riaprxcipujen/cJ&cqiiorumpeTnicw «j 

6 neclTiinmae" cantuinicrtJC Uadindi btnUi 
riim 8i abdruforiim <»meialioiiim felicn 'J d . ^ 
tiae. [amliiii, Ip^irtiquc ■■fvis ing«ns; nffilit^ 

7 certe nulU ferador tcrra. tn hJC '^ curGitir 
amniuiiinoiitorreutesiafjdiquci vc no4pK;C^^ 
lenesj^ vineis cain|^9ue irrigul 'B, aenuiDb^j 
qiie 'j Ocf ani afTatira pifcori ; plerique «o sim 

8 duiitcs anro, (juod in paludibus vehimt. VnO 
tjnriiinPyrena-i moniis dorro adliaerci ^' Gallh 
.■::■, reh.-);iij p3rtib'-:s Tmiiijue Jn orbcm *"nuii' 

5 tiu.-^iuir, Forma Cfrrac propc quaJwSj nifi 
q:iud aitJ^tibus freti litoribus in P^Tcnaeum C* 
ic -'. Pjrro Pytciiaei monti; Ipaiium fexcen^ 

10 miliia raruun etlkit =4. Sjlubtitas cacli pcc 

oinntni =! Hifpaniim acijiialis, ^uia aitis fpiiilus 

□uila le Crenuiit txtcrra,*tlm fummaierra. n in ttir» 
conilitunira, j; rujic. i^iimArr -^tu RaJi,t\niiaiU' 
: siTii:iQntor. t\ Mimifi. is cetta, 17 lenitcf cb6- 
ucsamnes feic, ncn veli;.-icmei. iS hi unnM itrii, 
II «mpo! vir.eisque, ig TcaM, S^-iins UmdUm^ 
tt. sQ tlHuii. 1: HiTpaniji conSnis eil cnni Ci3l$t 
™ liirRyadi, rixgrs hirKmh. 1) nifitiuod panlloi^iur 
i vtrfui tnontes PyrcnjioB , vbi litcor* uQji^ti ioau LIB. XLW, C AP. IL s6P r s^ pliidiiim graui ncbula inficitur *7 : Huc 
iunt & marinac aurae, vndicjuc vcrfus 28 aill- 
atus, quibus ^9 omncm prouinciam pcnctran- 
icaentilato 3° terrcftri (piritu praccipua ho- 
busfanitas redditur. 

»6 pernullftin. 17 ii»'^^'/*^^/ w/></, impurus red- 
. ft^ dtUemthaUfttii* 29 ^ui Hatus dum penctranc 
un diilipatarr 

CAPVT IJ. 

Drpora ^ hominum adinediam, laborcmque ; i 
inimisadmortemparati. Duraomnibus & 
ifla ? parcimonia. Bellum qu.im otiumma- 2 
; fi cxtrancus ^dccfl.domi 5 holtem quaerunt. 
c tormentis pro filcntio rerum creditarum 5 
ortui^: adL-oillisfortior? taciturnitaiis cu- 
lam vitae. Gclebratur ctiam b:'ilo Punico 4 
illiuspatientia, quivitus 8 don^inum inter 
enta rifu exfr/tauit v, ("trtuaciuc ^- laetiti^ 
?Iitatem torqucr.tiuui vicir. Vclocitas i^cn- 5 
rnix; inquies animr.s : plurimis militares 
& arma, fanguine iprarum cariora ^^ Kul- 6 
1 12 fcflosdies epularum apparatus. Acua 
jlauari, poil fecuiidum bcilum Punicum 

a Ro- ?arata fiK-.t. z suteni funt. 3 au:.in. ^cuiodfi 
ni nuiluni rcrcrrir.um hoftcjn Iiabent. «: ijiKi- 
. 6 faepe d.-»rti;r exempla cc/rim, qi.i mortcir. po- 
>ieruntiji tormer.tis, cjiMm vt ilrt«.f'crcnr res ipfis 
Ktitas. 7 mairrelt. 8 «^jui avfcr.derjt (*': vindi- 
t. 9 lactituscK. 10 6cpc;Uttiiiji.i planencn 
1. IX iunt. 12 ati. If I 

■' , 

■ if. Vi V 5 l.omaoaePjjy,insc*toU*,d» ,^ 
^•^''" AasOAi^^ f"**>' W*vtios p 


^ ?r,i?r3**fi&«=? fptwor -'«ruanv^^^*»' -Nlavll. -^xs^i .!B. XLIV. CAP.IIL f-n 8 Aiacis fratiis inuifum 9 patri Tcla- 
lotircc-pcrctur in regniim, Cyprum 
, atquc ibi vrbem nomine antiquae 
inam condidiilc «^ Indc accepta »« 
;mae mortis , patriam repctilTe ^h 
lEuryface, Aiacis fiiio, acccfTu H 3 
, Hifpaniae litoribus appulfum,!©- 
:ftCaithap;onoua, occnpaflc: indc 
ranfiflc; &:poritisfcdibus gcuti no- 

Gallaeciac a::tcm poitio *5, Am- 4 
ntur. Regio cum aeris ac plumbi 
Ti&minio, quod ctiam vicino flu- 
dedit. Auroquoc]ueditilTima,adeo 5 
■0 freqiienter glcbas aureas exfcin- 
uius gcntis finibus faccr mons cfl, 6 
' violari nefas habetur ; fcd fi quando 
profciflS efl:, quae in Iiis locis afTidua 
tum aurum velut dei munus '7 coiii- 
tur, Fcminae rcs domcflicas,agro- 7 
uras adminillrant : ipfi 'S armis , Sc 
unt. Pra^cipua Iiis quidcm fcrri 8 
p.n-1.1 ii^fn fnro vlolcntior *. n!:':n'^^ luereCuretes: quorumrex vetult 

S ris» mcliis colligendi vfum primus ii 

cum ex filiac flupro nepos proueni: 

iLiiiitii variis <»cneribus exfting 
voluit: fed pcr omncs cafus fortui 
vatus ^, ad poflrcmum ad regnum t 

5 rum miferationc pcrucnit. Prim 
cum cum exponi iuffiflct, & pofl 7 c 
cxpofiti requirendum mififlct 8, ir 

^. rio ferarum Liclc nutritus. Dcir 
domum, tramite angufto, per q 
commeare conflieucrant» proiiciit 
prorfiis , qui proculcari '^ nepotcn 

5 plici morte intcrfici maluit, Ibi qu 
violatus eflct, ncc alimcntis cgerct , 
mo iciunis^ 8c multorum dierum ab 

Uk ^ LIB. XLIV.CAP. TV. nox eti im fuibus obiccit. Itaque cu 
>lum non nDcerctur, verum ctiam qu. 
1 " vberibus aleretur : ad vltimum i 
im abiici iiidit. Tum plane manifeilo quo 
2mine ** intcr furcntcs acllus ^3, ac rccipro- 
4vndas»Yclutnaac,non flucflu vchcrctur, 
3 «5 in litorc cxponitur : nec multo pofl ccr- 
t,quacvbcraparuuIo oilcrrfct. Indc de- 
conucrfationc ^^ niitricis cximia purro 
tasfuit »7-, interquc ceruorum gregcs diu 
5 faltusque , liaud inieriou ^S velocitate 
kutt. Ad poilremum laquco captus, rc- 9 
j datus cft. Tunc <S: lincamentorum fi- 
iinc,&notisi9corporiS) quae inuftacpar- 
ucrant, nepos agnitus 20, Adniiratio-ro 
undctotcafuum periculorumq'ic, a'o eo- 
fucceflbr rcgni dcilirianir, X-omcn illi u 
im HahiMs . qui vt "3 rc?,num accepit, tan- 
iitudinisfuit*4, vtnoii frr.ilra dcorurn 
:tot pcricuiis crcptiis videietiir: quippc 
tpopnluinlcgibus iunxit; <Kboiics pri- 
o 2; domari j fruinciitaquc fulco quac- 

rcrc am. 12 cura ^iutclaclci. 15 procellas, 

luc prouolutas, ly cum marc fawluia 'dhx. 

Iiinique. i^.ptr cor.ujir-.rioneni cum hac 

f»a. 17 hic pucr ac;.cpic. is \\.c 

lociter ciuTcbatacipliCwiui. 19 pern-'- 

. 21 proptcr ailniirationeni. 22 rcge, 

\\\M\\. 24 tanram noniinis fajnaiii prv>- 

\cc(.pit. 2^ pcr sracriun. 

26 omifTo r Ij rex Pcrfariim cane aiitu» ^, ^ . 

ik >' miniileria feruilia populo iDCeMicii 
p:t:Si in fcptcin vrbcs diui(a 3*. M 
HiiDidt regaumpcrmiiltafaecula a fuccefl! 

t^jiu^ rctciiMin cit. Iti ali.i parte Hifpania 
quae ex infulis conflat, rcgniim pcnes Gcryi 
f uit, In Ii.ic, tanta pibuli iaeticia 35 eil^ \ 
ajil:incntia>4 inter^cllata 55 f.igina3^fiicri 

I^corarumpantur. Jnde deniquc armcnta ( 
oPiis, quae iilib lemporibus foiae opcs habcb* 
tantae lamae tlicrc 37, vt Hercuicni ex Alla 

l6c!ac>'«J i^kicinituJinc illcxcrint. Porro G 
nein ipfum non tripiicis naturae 39 , vt f: 
prod.tiir,t1uirc fcrunt 4^ : fcd tres fratrcsc 
concordiac cxllitiire 4^ vt vno 1» animoo 
xcji 4? vidcrentur : nec bclliim Hercuii fua C\ 
intuli.Ie: fed cum armenta lua rapi vidil 
«niilKi 44 bcUo rcpetilTc, 
LIB. XLTV. CAP. V^ nf 

CAPVT V. ' 

na deiiidc Hifpaniae* priini Carthaai. i 

iniperium prouinciae occup.r.icrc . 
iaditani a Tyro, vn Js c^: Cartiugitii- S 
2ft cft, facra * Hcrcnlis , pcr quietcin 
rpaniam traniluliflent , vrbemque ibi 
t , inuidentibus incrementis nouje vr- 
i Hi(paniae populis >, ac proptcrca Ci' 
o lacelTentibus ^ auxilium cop.ranoui- 
ginienfcs mifcre, Ibi felici e.xpcdi- 3 
ditanos ab iniuria vindicauerunt , Sc 
irtcm prouinciae imperio {110 ndicce- 
ca quoqnc liortantibus primae cxpc- J^, 
?iciis 4 Hamiicircm impcratorem c.;m 
lu 5 ad occupandam pro.^.inciam mifv!- 
inis rebus scflis, dam tbrtuu.^'n in- 

fcquitur , iu infidias dcduclus , ccci- 
luius locum ocntr ipfius Halilrr.b.:! 5 
:i&:7ipfc a feruo Hifpani cuiusJjm , 

domini iniulbm nccem , interfcilus 
• vtroq-ic 9 Annii^al imperator, Ha- 6 
LS fucccdit, Siquidem vtriusquc ic5 imagincm. 2 cium populi lin:i:n'.i Hi- 
kbant incrcmenta ncuac viM*. ; ag- 

4 dum hicc fciicij hcili ir.itui ipibs 

5 extr^,itu. 6 non Ciiis cautc, iiiipru- 
iam. s qui fyxuus vkUcwbatur. <j Ha- 
Afdiui^idc» 

10 Vgng,t ijs lV3TlNII.rB.Xl.lV.C gsilas fnpergrctras 'o, vniucrtam HUfnn 
muit; ind.-Ronuris illato bcUo ", (Bffl 

7 annos reitdectm variiscladibui fatigaiiit .-1 
tecea Romani miiTH io Hifpaniam Scipic 
primo Pocnos prouinciai' expulcranir 

8 ciiin ipfis Hilpanis grauia bejla geirerimfj 
pciti5perdomiiaprouincia'3, iii_ 
cijiere potucrunt, quam Cacfar Angiil 
niitoorbe,vi£triciaa.! eo5arma iranT 
kimqiie barlwLim acferJin lcgit»0S3dJ| 
TiiaevfiimtradmflurtiH, Jn fotmamjf 
redegit. 10 iongefupcrin 
Hlfpnma. I) cim 
14 i)ui populus (iui ti ciim intaliffcT iS 
jruniitcia ^ct faht&i || 
u & airucfnd^lii crac. FINI S ^ 
L *S K Sw irr 

jP^f f 1 f f ff : f f ff f If f f • 

P R L G I 

HISTORIARVM, 

Philipficarum Pompeii Trogi, 
PR.OT.OGVS LIE.I. 

10 VBfiimine cfBtliiiiitiir hani 
I Impfrium Affyrioium a Niita 
rigfj vsjae ad Sanlanapalnm, 
I Pojl qncm trmislflHm cA ptr 
Kriacem ad /HiJaStViqiie edvl' 
\ -tlmnm rtgtm Afliagin. is m ' 
^k^BIF^CyfepalfiuregiWi i9 Perfat regntpotl- 
II. VtCrBefaljKSiKrcgi ielhrn intuni Cyrast 
•vl^hrmquecepil. Hic in cxcejjiidi^i Aeolicaram 
i^ hnicaram vrltiumjiius \ origiHesque Lydornm^ 
ifinltaliaTiifconm.PtJi Cjnatt,fnus Cmtibyjei 
jitzypiimdamuit, Be^ctitae jiegypti eri^inesvr- 
iium, Extinlt» C«mliyje, Darius occi/is Magli 
regnum Per/Kamaccepit: captaque Babyloue, bcU» 
SeytbieamBlitiisrJi. 

rROI.OGVS LIB. II. 
vC^enndo vslumine contineatur btec : Scytbiee 
^^^ Pantifitus i originesque Siytbiae, vsque ad 
ifiMumt fue ejl iude pulfiii Darint ! fui pojl bajtc 
)^lgamGraeciae icUam i>itulit,pir Datin & Ti- 
fufemein,quadfuli jiibenienfes teauere, Hicori- 
gines Aibenaium rcpeiitae, if rcges vsque tid Pi- 
£ * Jijlrnti I-B IN TROGI KlfT. J^raii ijrannidim , qua extinfi» ratieac^Stat 
Pcrfrs. Vtmuriiio Darte f/iiis f!as Xerxa l^ 
iiim GrmciM iatuiil : acrepctitat criglnfi Ti^ 
[niia-: : cxpalfo^ui Graecie Xirxe , bHlnm «f * 
ihmimfibns irswisturn in-^fiam, vs^ue aiXg' 
.vis inlirltmti. 

PK.OIOGVS LIB. ni. 
Cjlli-iU vehmine contiuentur haec, Vi rnaHli 
■*■ Xcrj^flhsj^rtaxernesipulfs inlerf<S«nft~ 
tsis Artabatif, belbm aim defi-fhirr jltgyfOi M 
hmi : pimoqnt dttn eius Arbarmenes viSut^ 
iierutn^Agnlnrium Ae^ypto n-cefiu. Vi (£w- 
ch cvni regt pac\ficalii, bclla inter ipfai viit 
fonl. Mt rtpetilat Palofonnen/tttm orfginOi» 
at' Heroalis pejleris iiuito popsilajk tee^fa» 
CcinJe bell» Arg^livn is M^isimia : cealiiipl 
Sici'"i'te i/r Ceriutbi lyr*^i. BeBum (.rijnm! 
e? iiued jtlbenitnfrs piisno cam Bttolis ,dt'm en» 
pchpotsnejris ge^runi. 

rK.01 GC.VS LIE. iV. 
f^Viirfo vslmnine centinenlar rvs Sicalat,it 
S^ v/t/ina origipe, ■vsqut addtletini SjnOI' 

j-; , Atbemttijkm ..-hpm. 

PROLOGVS LIB.V. 

Or uita vnlumine centinemiir bnec. Setk» 
,. iiiler Alhenicnjei & Laceikemonios, ftti 
10 vocalnr ,vsque ad captas jiihetiai. Vt 
,\'i/ jnnl Atbtflil triolnia tyritttni. SAli 
f u ' / ••.edaemaiai }■■; j^fiacum Arlaxerxt g^ 
ij-uJ ifiopttT Cyrum rninm, Hint rtpeiii»» «• 1 
PR-OLQGVS LIB.Vl. 

t ^ElrtB voliimine comineatur baec, BcUiim /,*. 

^•f rtd»emonm-um gefimi m AJia aim Ptrjicit 

C»efi.1i!., Jm:'itii!^ iclii HtrcaViie &■ jl^epaa, 
fae ad prteliunt neiiale fadum CaiVo ; quo vi- 
His ilii!-, AtSenJenfes repetiere iwpeyium. Ve. 
t^ieUnm CcrinlBracim , &f leilnm Haeotiiim, qut 
J^Hrls 6" Mantineae viff! 3partnni , amifere 
imperim. In TbeffaRa' deinde hfmii i?'pffi 
Uiatn Akxtndri ^'btraei taaliinm atque extiit- 
Hem fmperiam, Jttmfosiale liellntn geflum ffjf. 
i^f^ ^bimienfc! Atbaeis , &• Rioifiit , & Sy. 
itMt^. Tranfitns biac aii rcs Ahciihiiicai. 
FROLOGVS LIB. VII. 

J^^E^llme vtlwvlne cenliiieitiar erJ^iires Mir^- 
dtnicae regei^ue a coniiiwc gcnih Carano , vs- 
^ i>4 ■ma^HUm Philippt^Tii : ip/iu.' PbHif.pl rcs ^c 
fiat vsfue. ad captam vrliem M^tboiievi. M,!i- 
tlgim*xce^/llyriiirum'^ P/iec-iriin-iri^iiics. 

PR.OL0GVS LIB. \n]. 

PGtliit voliimine coiuineiHur rcs orflnc Pbi- 
lipp! magni ,piijl enftam vrbcni Miilbuvtr.i ,a 
Whitcipie belli Pbnccrfis, qaod facriim vocaiit.vr^ue 
^i fiatm eius: iyHcrieflumqiie iaic ielliim , qiiott 
ll^iippui cujit Cbalcecloniis vriibns gcffil , ^na- 
fam clarijfimam deleull Olyiillion. ft lUjrici 
^esaieoviaifimi; & r6r„ci.i al./iie TbfJiHm 58« IN TR.OG. HIST. 

^ eejubaflae : & rcx Epiro' datui AUxtmdortitf 

flo Aryba i ^fyu^ra ftTinlbos Df^tignat» . 
VaOLOGVS LIB. IX. 

^'Ono^vehmmt iontlaenlur haee. VtPtiS^ , 
pHsa Ptrintbofummiitus. Byxantii origiWi 
aimiiis obfidiUt ftimmetai VhUippus, Scjt^ 
belliim ititidit, Repttitat Indi: Scytbiegt ra, ti 
bis iemforiins, in gtitut illa prius fmlereiU, t>- 
qiie ailFbi/lppi ieliinii, quod nim Atiea,Siytiin 
rege^^efft. Vnde retierfiis., Graeeiae bellum imif 
lir: viflorqug Chiroseae.cum beUaPerJicgtH!i&- 
mar, prMHiiJa eU-JJi cuiu aacibus, a Pa«fam 
ccciipntus augiijliis miptim-um Jiliae die te.ifm 
ejl, priiis^uatu billa ftrjica inctodret. KtfHf 
tae rti inJe Vsrjicaeit Dario Notbo, ciiiftec^t 
flius Krtaner.its ,ctgnomine .Mneinon: fiiif^ 
JJMlrem Cyrum vitlum, pu/fsgue Gnie/t p»r Cou- 
na e/ajp Lacediiemoiiierum btl/um cam Etu^rt 
rc^eCjpylQgeJfuiori/wesqutCypririfeiitae. 

PROLOGVS LIE. X. 
'J~\rc:oit vo/umine conlltietur Perficae w, « 
*-^ hrijjiirxei Mnemtn pacijicatui cum hu- 
^ora rcgi Cypria,6eliiim Aegyptium in vrie An 
compararil: Ipfe inCai/ii/iisviilor: defeffora im 
Afa purpuratoi fiios perfeguiiliti primum Dtft" 
vem praifef/um Papb/agoiiam origa refitite: 
11,-ia praefe{/iim lle/lefponti A: iobarzaneii : dt- 
ini/e in Syria p-aefcdum Armeniae OretHnit 
OKir.iLiisqucvi&ls deeejiat.fiio fuecejfott Ochu 
Js i/ciiidt occijis optimatiitiSydtnȣcepiti Afc 
£ff" PROXOGT. isi fiSeUam ter intmtit. Vfpojl mortemOebirf 
Wit Arjii. -Dtiii Dnrjni, qui cHitt AlexiinA» 
tkctJoufim rege ttih cnnfHxli, 
' PROi.OGVs LiB. xr. 

f^NJec-imo volumitte eimtinentur res g^ae A- 

■ " teXn*drt Magni, -Jtque ad ihterlium regis 

hfarum Darii. Viftae^ae in e^eejf» origints 

*r*£esCttriae. 

' PROIOSVSLm.XU. 

DVeiecima vohimine c»ittrtimtiir hlextmdri- 
Magnibtila BaSriaita 6" Indica vsqae adiit' 
ritum eius. Diffatque inixcrjji, rtsa pratfe- 
'b th(S Anttfalro In Gfavc-ia g^fttte, & ab At-~- 
lUma rtge Lacttiaeintntioriui , MthJ^ane AU- 
n>d^0 in halla , quarvm iii eft vltrqut cutn f «- - 
■citii delefits. AJdiiMt his uriginei Il.iUtae A^ 
ilbrum, Samnitum, 'Safiinoram;- & v: Zapjrien-' 
tfonto tiini extniuiperiit. 

PROLOGVS I,1B. XUl, 
rErliedtcimo volumine contintntar baec. Vt 
• moriao Alexandro opiimaies cajlrenim eliti 

(/ ai eodem leSi trant in celoniat,- moliii, rtli- 
iiilliSjinGraeciam recliie ,b Pbilbone Jinl deU- 
, Belium Letnfaeum, qued Antifater ln Grae- 
^ S^JJ''- S'11'"" 9"" Ptrdiccas rtgem Ariar^- 
m eccidit, & occifut ejl. Bellum,qiio Euments 
ioplolemum & Craterum oceiiHt. Addilae 
■txcejfii originet regtsque Cyrt £6 i PRO- PRGLOGVS LIB.XIV. 

li^ _Be!lum inUr A»ligi)iuiin iif Eummemgf 
ji^m: Q^c»' T^ C/if^e$iecia expiilit fLHligHim, i 
jf<.' PhrygiM maiort Jridieum & Ciilia; viStl | 
ifl Hillejptnt» naiidJi bilk. Riftlitvm. nafii 1 
te/iwn ai Eumim per higyrg^iiLs i fso viSw I 
mt Antlgone , inieriii. Vti» Maiedani» C^ff**- | 
dir viffa Pttlyperchonle , ztcepleque a dtfifhrt \ 
Mnaycbia irielria hiexaniiri Olynipiadii Pfdui 1 
tbftjjam ifHirfecii. 

PROIOGVSUB.XV. 
f^Vintoderiiti* volumini cantinetMtr ftfW.-n 
^g^Dimetrins , hHtUchijHiiu. Gmit viiht^^^i 
ab PlBrtmaio. Vt CaJaaJee (s JHaceJMiia-fiSm j 
hUxofdfi reris tnujfecit : »c alterum Pe$fM|> 
«vBlJJ-. Vi !'!Q!emas:im vicii cl.iffi D^meirius: 
iJtmgtie ab nLjulieni Rtedi fanmolui tjl, Rtft. 
fiia T» excejjh origo Rboiliorum: ■vBilt digreffus 
Dcmciriils liiereuil n CaJJandra Graeciam. Ikia ■ 
fi,Uir t/iii Aiitigomis l)tllim aim Lyjimncbo & i 
Si-/,v.-<> Muit. Repeiitae Seleuci res, & regii i 
j7:./i.:c Sandroeotli. Vt viflus bello fiHtigtnns < 
ir.ir.lil; reliqiiiaeque imptrii Jiiiit a Kiia caUeSai: J 
^ Leonidat i%de Spartani rts geflat Coreyru ' 
is" ll/yrico , & iii ftalia:cui ab/ala Corcyra,rlll ' 
CalJ.itdcr iMlriit. 

PROLOGVS LIB. XVr. 
C^f.xi&i/ccimo volumint coiitineatur baec, Vt tR OI.OGT. «? 

tmiinibirt, Dtmenias adlvtiir altai adblhhus , 
tee^e»,M^'d»Biiit rigaanti-nuii; jnomux tic- 
0111 a Pyrrbo F.piri rege , traiuiatit ia Afiaai lieliis, 
rtptus a Seltace ieifjfit^ PteicmMus nuncu/iaiu 
firrfjire filii, PbiUdilpbs dicejfit. Vt Lsfitntibtu 
im pottto captui tc mijfiis And^smMba: rurfits 
m ^Jia ciaitatti , gaiii fuiOcmrlrie fuerant , ^ iii 
fanio HertrltMin accuparit. Sipttilae iiu/e Bt- 
tiyHiae ii' Heracleaticat arigines ; tjranniqae He- 
racleae Cltarcbus if Saiyruj & Dioayfias , qm • 
tumfilii! iiitnfeflis Vjfimachus eccupauil vriieni. 
PROLOciVS LiBJCVII, 
C^Eplimedecimo ■volirmi/ir eontinenlur baec. 
..y^Vt ljifi>nt(bus,iicciJofi{ii)^atbDcU,perni.- 
ttKi4»i Ajjineea bellum cam rege Stleucu iidwii) 
m^.vi0us Snleriii: vllimimigue ctrtamca cgmmi' 
$ffiMtm AltXttfidri fuit. Vt Seleucut emijfi /1« 
fy^dociacuen Diodard- copits, interfi&iis cjlii^ 
fiUitmate fraire Arfmis vmris l^i^acbi, in ru- 
§lts victm Ptthmaeus ctgnomine Certuinui jcre- 
Mus ii6 exirciiitycx , Macedeiiitmoccupauit : beila 
ntiB AiUitcbo & Pjrrbo cempitfKil , datis Pjyiha 
mntiJiis, quibus irel contra SonuMis, defcr.jum 
JTtrtntHm. Iitde rcpttilet orijinis regfm hiil- 
^piicorum , vsque ad Pyrrbum : Ipfiusque Pjrrbi 
ftfge^Mt prinsquant i» llali^m traieeit. 

PB.OLOGVS LIB.XVIH. 

f^CiauB decimo velumixe cantiuetitiir res a 

^ Pyrrho Epi-.iita :i> Italra gcflac contra Rvmit- 

•tttFeJiiUs UiiUym, trsiifim eius /» Sie:'.-'" 

£ /i i aiiutT- 534 IN T ROG. fflST. 

m/futffui CiTtbaglnienff!. l»dt trigina Ptent. 
nm, iff Siilonis , i? Veliae Ctriitgimtmfttra 
Sep^eme^c^SudW^e. I 

PROLOGVS L!B, XIX. 
Ty^denicf/tmo voluminecBntihentiirres &»***■ 
r ginitnfitim !» Africa per ruktBum «mMivw 
gejlae: if in SieJlinm, cam St/inum 1>>ntUg**- 
tum c* Gametinam & (Stiam dtpermit: f» W- 
la Divtijjfuj Syroeufanai Sieilint regnnm MWip^ 
iiil, BeUuni qaod ckih et Poeni p/T iKiileanrm 
geffemnt , qnod ehfdione S^recufarum exerciinm 
^•Jnfcm amiHt. 

1'ROI.OGVS LIB, XX. 

Tf/^Uefimo vclutKine Ci.-:Ui.,ei!tui- res g^JJne TXf 
Jr nyfii Si.itli pahis, Vt imfjis Ptenit ffa&it 
kcUnJli miilitus. Jnde rcpetrlat erlginti Vtne- 
turum, & Gme.-oriim tlsf GaUoriim, qui Italiamh- 
toliiiit. DediiflisqHe Hiiinyfii reius gd inttri- 
tuifi eius, di^ae, qiias Ann» magnus in Afrie» 

PROLOGVS LIB.XXI. 
T^-^^o & viccjimo ■valumiHe coittinentur bati. 
y Vl in Sidlla hionyjias flius B fmli-e mi}f> 
tr.u-hiyit impsrium. Per Dionem eiefJiis M- 
lliir.ciunSiculisgejft^donecamiJfis liberis ^ fri- 
irdiii Curiiilhum a Timeleonihe Cartbaginienf- 
t.m l/cUo fit lilierata Sicilia : niBrluogue 1'ijijirm 
ilei-um f.if7a fe.lilione ercejfti ad beUum Car. 
ti:,«i!!ieiifrs Ufedt-rnnt Sjiracuf.rs .■ qu<i Mo Ag»- 
tkocks ttaHiis impcrimn efi. FROtQ gr /B( 

PROIOGVS LIB.XXtl. 
'^Eninelo & vhfjimi veluniiae fOniinenrar 
tSbaec. Rts glSa* Afratbtciist it a Peenis nii~ 
flus impetium:,beUum cum ipJfS geffit, prlnmm ia 
Seilia, dcbinc vlilus, fiaiecjr inAfricain, v5i 
gt^iffa ^ciiititia OpbriUm tegem C^imirum nt^ 
ttrfteil. Vl rurfns, m SiciiUtrt reuerpf, aeuifeP 
tintias rnjalae JemitmlUne , cvm reatrSi^it iH' 
J^-icam., aniijjii capiis, fahii inde profiigit in Si. 
tlliam-. ieiliique iii repelitiis,& cam Peenit pa- 
eim iDmpofuit. ^ d-JfidiAtes afe Sicuiosfjiletit. 
PROLOGVS LiB.XXIII. 

fErtio & vicejimii 1'olumine canTiitenritr heer. 
Vt A^Btlincles dumila Sicii!s,Mliiiii '» lialid 
trVliii intalirit, Rcpititae indf BmtiiuiUi» 
itStiieivomnibas fubaflis, reie, feditione flii at- 
Vir^tiacnipitis fffprejpcs, intiriii . Interpe- 
ftgrrnasdeindi milites cius if Sicalos belium mf- 
thm; fuai caufa Pyrrbum regeni Rpiri ia Sici— 
liam addaxit: bellaque Pyitbui cum Pcinis&AIH' 
nsntinis ibi ge^t : & a Sicllia reiierfus ia Itaiism,-. 
•eiSkspyailioaWoiiianisreatniiin Sipincm:- 

PHOLOgVS Lll!.5rXfV.. 
jfyvkrtli ^ victjimo vn/umine cBKtiiiefitlir;, 
f^ Pr/l..^^ gifgj ,„lif yinilgtnlim Gonistami- 
tf .Intiocium Selei/cifilium in A/ia gjlam rf}.- 
Biliimji giihdPtBieTiifietts<.eramiis im Ma cilii-iiif 
Mm-Menio fl/jrico & Ptelemneo Lyfinncht fHil 
btbuit: ulfiii: Asjimen fororeiu- fuaui i.rpirii 
Kitr^ie«rgm- vTiimn c^-uit, fpfe, cum i"^- ^6 IVST IN I LIB. XLIV. CA P,1J 

CcibsfiipcrgrcfTus^o, vniucrlam Hifpai 
muit: indjRomanis illato bcllo ",Ita 

7 ann 3S fcxdccim variis cladibus fatigauit .• 
tcrea R.omani miiTK in Hifj^aniam Scip 
pritno Pocnos prouincia ** expulcruni 

8 cum ipfis Hifpanis grauia bella geflerur 
priuspcrdomitaprouincia^B, iugnm Hil 
ci>2rcpotucrunt, quam Cacfar Au<»ufti 
mitoorbCjVidlriciaaJ coiarn^a tranflul 
lumquebjrbarum acferjm lcjibusad c 
vitacvfumtradufium'^, in formam pi 
rcdcgit. 10 ionge fuperans. ii cum intuHiret belli 
llifpania, ij cnmpronincia irfTct fiibjcla t 
14 quipopulusdnftuj & alfucfacbis crat. FINIS 
■*? )°C hv r? 

|ff lllff : f f f f f f if I 
P R O L O G r 

IISTORIARVM; 

Pliiiippicanim Pompeii Trogi, 
PB.X)l.OGVS LtE. I. 

^ Rirno VB/umitiecvBtiuentur iseei 
I /niprriai» AJ^iorum a Niito 
regf, vsqiit ad Sarilanapaium, 
I Piift quem tramlmtum cfi per 
A riacem Md Mtdei,vtque ed-ul^ 
4immm tegem Apiagtit. li « 
wfimCyrapnlftisfegnei & Perfae rigno poti- 
V*Criiefol.ydiatrt^i beUiim iutulit Cyrust 
Hnguecepit. Hiir /n excrj/udifti Aeitlicarum 
•nicarum vrbiumjitus; ori^inesjoe Ljdorimi, 
iltaliaTMfe9rvm.PeJI Op^^flius Cambyfet 
iptmtdiimit. Sepeiitae Jiegypti triginesvr- 
\ Ei^nfta.aimiyfe, Darius occifis Magii 
umPerJkHmaeeepiti capteqaiBaiyloue, ieS» 
Si(a mBlitus efl. 

PROI,OGVS LIB. II. 
Jftmdo velamine eontiuenlur baec : Scyliiae 
f PitUiJitat I origi^esfne Scytbiae, vsque aJ 
mt f«» efi itide pulfui Darius : pii pojl hant 
HGraeciae ieUiim inlullt,per Datin & Th 
•nem, juodfoli Atbenienfes tennire, lUc tri- 
• Atbenanaa repetiiae, ^ regei vtque ad pi' 
Bt Jiprati rB IN TROGl HIST. 

JifirAti ijrannliftm , ijttii tfitiaiia rvtioft 
Perfes. Vnnorliio Varie filiiis eius Xt* 
bmi GrMtciift iniolil : acreprtitae origiaA 
fiiriai:-. iKptlfoqtie Grciccia Xeyxe , Imtluii 
the«icnjibus Iretitlatum iB^fiam^ vsjJne t PR.0LOGVS LIB. nj. 
t/ B-t's vtinmine conlitiemiir baet 
■*■ Xer^efiiius ArtsxiTxes,fHl^ imta;ft& 

tris Artaietie, belimn cum dififHrt -^ 
Imit: pimofte du» eius Acbaerna^ * 
itcrtmferAgnbasMm Aciryffo nrceprtl. t 
cis cnm re^e pacificiuisi bcila hner ij 
jual. Inde ivpetitae PtiuponiKn/iitm- « ^ 
a/' HercBlis ptjleris Dai-ka f.i<p»/6jSt.9 
DcitdeieiJii Argtliir^ii^ Meginisi:ii i ei 
Siiyviif ^ CnfiMhi tyrtnvi' Bettmi ^* 
i^qaed jitbmitnfts priiaa cum Btiotis, 
PclofoaJieJiis g^runl, 

PROt.OGVS LIB.IV. * 

f~\V"''"' "Otlumise ciinllnemur res Siealii 
^i^ v/tiina orrgint, viqut aildelflam .^yn 
J:\'. , Atliemtnjiimi £lhffem. 

PR.OLOGVSI.IB.V. 
^^ Viiiin volumint ctnUnemtiir hnec. BA 
^T^ inter Albtnieafei if Lacedaemottitt, -^ 
J)cci:/c-:atm'v»catiir ,vsqut ad caflas Aii«tMH,\ 
i \im//I fknl 'Alhtpit iriaiHta tyiami. Aj| 
f .;„':,' J.iicedaemoaii in AJfacui» Artaxerxt /|| 
Ji-]/ tjyi-opttr (^fMm initum. Hinc ref^if» 


; 9"' • PROLOGVS LTB.Vl. 

^i/tc ve/anihie eotitlneiitur haee. Bellum La- 
tidnfmvnhmm gejium in Afia cum Ptyjiai 
i(^i?«, imibtabeUi Hercuiiis i^.Ageflnv, 
'tu eS pmlium naae/e feflum Ctiii/o : jiio vi- 
*!ll!t, Afbtaltnfis npMiere inipn-ium. Z).'- 
Mom ttri^Macam , ^ ief/lim Bneetiurn , qiis 
Itlrir &• Iflaiitmeat vifl! Sparrani , amifei-i 
iKritmi. /» TbeffaRa' deivie hfmih isf^p^Ji 
M AltxtnJr! Pbiraei eoalitum atqae extiit' 
h^triiim, Itan fc^ale Mhtm gefl»'ii itd- 
fii^tn^nfei Aciaeis, tf Rbodiis , & Sy- 
it/lli Tta^^tui 6>ac ad rrs AUcediuicat. 

rROLOGVS Lin. v:l 
'*Epttm« vtliimim coniintntar or'igiiiss Mitce- 
dtiiiciure^tsqiieaconditorc gentis Carano , vs- 
td ■ma^imm Pbllippkm : ipfiiisPhHippircs ^e- 
' vsqae, ad raptem vrbem Mitbvueni. Aildi- 
iutxceffb Illyrioium 4" Paecnum itri^ines. 

rR.Oi,0GVS LIB. Vlli, 
VCtaiio volumine cniuinir.tur res offlae Phi. 
iippi magm ,pofl caplam vrhcTfi Mothiiitm ,a 
teipio beili Pboceir/ts,qmdfacrum voca-.:t,v^qiit 
ptitm eius: iiHerieflvmqiie baic bellum , qiiod 
Hippus cum Cbalcedoniis vrliiius gcj^t, qtm- 
7 clariffimam dekuil Olyiilljon. Vt lUyrici 
ttuietvifH fimi; & Tbraaa at.ive ThilJaHm 

Bb i ■ «* <?3 IN TR.OG. HI5T. 

Zi' eofutafiaf ■ ir rtK J-piro' datut Altx^er al- 
f'!o Ayyl/a-.^fiufira Ptrinthos appngvata. 
PROLOGVS 1.111. IK. 

^'Ono vofumine cantinetUur haec. V$ Pii^ 
pHs a Perintbofummotas, ByxMttir origiiitii 
«cuius ohfidiUt Jkmwetut PiUrpput, &yttiM 
tellunt itnulit, Ripnltet iade Scjtbie«t rts, rf 
lit teniporibui, in guihit ille frius fimitraitl, W- 
fiit adPbillppi beltmn, quod euiH AtitM,S^l^H 
reie^^e^i. Vnde reuerjiis. Graeciae be//am iU'- 
lit: vifior^ut Cbiro>uae,cupi &e//a Perfita itili- 
tetur, praeniijja clii£b cum dueilmSt a PaiftiHt 
eceiip/sttts amgujiiis miptiarum fi/iee dii teJJu 
tjl, priuspiam bella Ptrfica inchomret. Etfili. 
tai rti inde Perfi.-aea Dario Ketb», mijiic^cfil 
filios hrlaxer.tes _ciig!temiBe . .Viaeuien : fnifiijl 
fiatrtm Cjrum vi/tum, (ulja^e Gnid» ptr, Cnf- 
na clajfe Lactdiumtniermit bellum cum Eatj[»n 
re^e Cjpriagejfit : originesque Cypri rtpHitae. 
FR01.0GVS LIB. X. 
;wiB voluminecentinttttur Perficae ret^ VI 
rtiixerxes Mnemtn pticificatus cum £«• 
^nrii rege C)prio,6e//um Aegypthini in vrbe Alf 
ctivipiir.irit : ipje ia Cadufiis viHor : defeilwlti* 
j^fia [■iirpuralai Jiiiii perjeguatus primum Jkff 
Kfiii prmfeflum Papblagonum tiriga reftliui 
Dc:;i {"•aeff^lum llellejpcnti At iobarz^Hee : <*■ 
inde in Sytiit praefii^fum Armeniai Qrt»tt»i 
«nv.ul,iisq::cviflis deeejjirit.filia Juccejfeti Vtit, 
•Sk If dciiiJe oceifit Dptimatiimt Sydan mtcepit ; A*- Dl &» ienum ter Intiilit. Vrpafl mortem Oc&irf 
mit /Itffs. Dtii; Darim, yiii cun) A/nrKnAf 
Jketdoniimrig* bellu rotifiixil. 
■■ PROr.OGVS LIB. XI. 

'T^NJicimo volnmine conl/aeatiir res g^at A- 
''hJtimdri Msgni, -Jigue ad loleriium regi! 
\rjkrttm Dgri!. Di/lmftte in exceffv aripMti 
'Wf w Carfae, 

rE.Ot.OSVS I.IB.XII. 
^Vvifeelme vo/amiae eBtitirieiiliir klexandrr 
'^ Magaikt/la BaHriena i? hdicavsqueadiii' 
ritum eiai, Dif/aeqae inexcrffi riia praefe- 
i eitls Antiffltt-o in Gr-ireeia gefSae, & ai Ai-- 
tdawwrtg* Lacniatmonihrmn, M!ih£u^ue JU- 
'mt&a in IlMlia , qiiBriim ihi efi vUr^ui riini eX' ' 
citii 4e/etus. Additae hii origiiili Ila/icae .*■ 
torum, Samnitum, 'Sa/^inorum;. & VC Zo^Jiin*' 
■ i^anio cum exenimperiit. 

FROLOGVS I,1B, XIII, 
f^Ertiodeeima vt//umini coniininiur /laec. Vs 
• mortao A/exandro eptimalii eajlrorum eiui 
Vuineiarui/i imperia Jint fai-iiti : iit velermi, 
\i ah eodem lefli erant in colonias, mv/ili, re/i- 
tiillis, in Graeeiam rediye,a Pbitbone Jint delt- 
, Beilum Lamfacuni, ^od Aiitipaier in Grae- 
i gejpt. Bel/um quo Perdiccas rcgcm Arier^- 
ni accidit, Jsf occifui eji. Bellma, fuo Liimenes 
eopiB/emum if Craterum oieii/it, Ajldilat 
-txcejfu origines regisque Cyrtnarum, 

Bb i PEO- 

\ 53+ IH TROG. IBST. ai/ucr[iis Carthaginienjes. Jnde «rigines PhtctL 
aun, i? SiJonis , & Veliae CaniagJHumqMft! 
^,fir..\nexc,gkimae. 

rB.0LOGVS LIB. XIX. 
T^^Sdeaicffims vii!innine cBatlneutiir res CrtH- 
r gi^itnfivm in Afric» fcr fuheUam ammm 
^eflae : i^ iit Sicl/iam, cVm Si/ianm Timtli!.f 
tmn if Gametimm & Otlam cfperaat : qM i^ 
/u D/i'nji(ftu Syracufanus Skillat regr.am aetf^ 
fiil. Bellum (fiigd cum ef Pt/etil p^ fi/iilMi* 
gtffcrunt , jttod ehjiiime Syracufarum exsnM 
^dafem amifa. 

rROLOGVS LIB. XX, 

/-^^efmo mhmine cmii^entur res glfial Df*- 
f )/» S, ul falris. Vt ph!/is Ptenis Iti£* 
tiUaJi mvliltts Inde repttUae orlginn W* 
tOfum, & Giraetoru)n^Ga!liiruin,gtti /laliamH^ 
£oli nl Dedaflisque Dioriy/ii reSus td iiilt"- 
tv H , dflie, qias Anno magnus in ./ifri;l 

PROLOGVS I.IB.XXr. 
7""* if II (fino ' olumine contlnentiiT tlK, 

/ 1 in Sicilia Hionyfiiis flius a patre awifi 
1 I II p rium Per Dionem eieffas t^ 

i ? uhsg Ifil donecamifis /Heris ^fit 

1 ( nlhui a Tiineleowhe Cartbagri^g^- 

I fi I bttaia Si ilia .- tvortuoqut Pi_0TJlt 
lU fila feJiliene arcejfiti ad lieUm» O- 

/ " e ulijedeti »1 Syracafas : fuo itUt A^ 

t j natliis imperiMm efi; .i 

PSO- ^ . Fygtq gr ji*^ 

' PROIOnvs LlB.XXtt. 

Mb & vieffivKi velumine nivtititntvt 
t Rts gefiat M^atiedii: vra Peenh nt- 
trSam, beiium cum ifjp_ geffiH prinmni m 
debine vu^ias^ iraiedf i» ^fi-iceni ,vbi 
frnuiktia Opbeilam regem<>freniii%m i» 
Virurjiii, in Siei/ram rtuerps, oeetigaf 

• injulat Juminntiene , cum reuerii^t ik' 
t, Mrij^i ceftiis, fiius inde profttgii in Si^ 
tiHoque ihi repttitus^ ^ cam Petnis pn- 
5po/ui>, & diffidintts II fe Sicuiosfaiitdi, 

PROLOG\'^ LIB.XXHI. 
1« & viiefima voluntiae ccnfiitenHlr barr^ 
4giitb»thsdamua Sicilig,6ttlli»i iu Italik , 

* intulirit, Rcfelliae inde Brvtfxurai*' 
vomnibus Jubams.rex , Jedisione filii en- 
actapuis Bfpreffiis yinteriii. fnterpe- 
dtindemilites eiut & Siculos beiluM m<f 
ae caufa Pyrrbam regem Epiri in Sici-- 
'uxit: bellaque Pyrthus cum Pceisis ist^Ma^ 
ibigejft : y a Sicllia reaerfus in Itkiiam,. 
etlio aSmunis reoeititin Epirum;- 

PROtOGVSL!B.XXrV.. 
tt i^. victjiino voluniine- centitientlir;. 
iellum, ^u«d inter Antipnum Gonatam;. 
ocbam Sileiiciflium /« A^a g^Jlwii cfl,- 
qutdPtoleinaeusi^efsimiis iw Mc cde-tiii^ 
nii> lllyrico if PtoUmaeo Lyf.uiichi ^lis^ 
utquf kijtniien forertmfue.n iiiptrici 
iearam- vriium cxuit, Ipfe, aim ^el- (Sd m TRQC. m sT. 

^fo C^iUbriim ^M cenp-^s , inleriil. RtpeliUt I 
'iaiL'Galloi-umorigliies,^ac Ilijricum occy^siMl, 
ulq; VI "igrej^ Grabuajiiy B*timo duce ,, Df^it 

•silli deitti^ut funl^ 

pRor.aGVs Lm. xxv, 

' ^~\Vin*o i^vieefimovBliimiae cuvrinentvimit 
^ t^ _, Vt jlr.tiitms GgllQs deleuit: i^niiem 
,-]piiUodaro CiiffandrMe tyranno ieUum Bgiiir, 
ViGnlli ryan/Terintiii Afiam , htUamqte cimri. 
ge Anrigtnc if Bitbynit gtjjeruta : fwas reptm 
Ftlini Bciu/a»vnt. Vt Byrrbas ex Jtaliit mcifa, 
regna"' Mgcidoniae Antigemim eimerit, LaetAr- 
moniam ebfedtrat t. Argis interitrir ; fUuifut tiil 
Altxtnder Slyfiaimeum MyiiU ielinm baherii, 
EK.OLOGVS LIB:XXV1l 
C^Exto if viee/imo -jolumine contitsemur boM, 
f*-^ Qjiiius in vriiius Greeciat elominalitnm 
Antigoiius SeMMt eaBfiiliurit ; Vt d^tittm 
Gallos Mtgtriy deltxit: regemfue Lacedaemm 
n'.i,ruiit Arean Ctrintil intcrfecit,. VeiiKC eun 
fnaris fui Ctateri fiiio AitKnndro , beUum teiiii- 
i-ii. Vt princeps Acbniae AiaOis Siatenem it 
C\>rinl'mnt & Megara. Qccitparit. Vl i» ^l» 
ytx .lnuochus , cegnomim Soter , aluroflio iccifi, 
allrra lege tiiincBpale Antiacbe, decefferiti Vl 
I-: .-l/ia fHus Plclemaei regis focie Tiniarcbi i^ 
f. inci-i! tt gatre. VlfrtiMr Anligoni X}eme»!ti, 
(li-ruiititii Cyrenisrrgao,inreriit, Vlmoria» nge 
Ai:.- i:r:,io , JUiuf eius Se/etKHs Galiinicia rtgim» 
^-.-■fcrit.. *>_ ^ PROLOGVS MC XXVn. ~ 

|WiM0 ^' vkefimo vekminc cimliiitntur bate. 
tmiitlhm in ^in /u/nerfur Pioletnaettm, 
m AJia aJuerfui frnirtm fuom Hieivcem; 
■Sa Angnrae viflus eft a GaUii. Vtgue G a/. 
igmno vifli ab yltlirln Laniiitunam ecc!^ 
Vt Pte/emaeKs eum denu» ca^tuin ialerfr- 

'if Artigttium AnJre froe/if naua/i pia- 
TTit: ■&iiGaUinieo/ufui, in Mifopatemia 
ff^ i^iaMim fibi effu^it Atiameium, 
HfitaeufhdeSirypoiiit, jno^ GaSis oceiji 
w fBo^ /raler eius deeejeril, maietitib- 
m-UBi lias Epaeorios ecciiiefii. 

PROLOGVS LTB. XXVm. 
<aaa if-eh:efimo vo/umint cQtainetitar bate, 
'tmortuc regr Epiri AUxandro rijiudarni- 
\ivatat oetidirinl, 'BHiique ia excej/ii Ua' 
imtlus. Vt Rex Maeedeniae Demelrius^ 
'ardanis/ufus; quo moriuo tutelam filii eliis 
fiifiifcepil Aiitigoms, qui TbeJfuHain , Afi- 
triam fubiecil : ^ adiutis Aeliaeii coMiic re^ 
larianum Cleominem, eepit Laeedtitnnnia :: 
riu regno Chomenu Sfartanus tanfiigit 
ulriam , atgue tbi inleriil. Dillum ia- 

beUuBi IUjricttm, ^uod Romani ge£ernui» 

PROLOGVS' LiB. XXDC. 
* Iricejimo veiumine contintnliir 6aec- 
gefiae Pbilippi regis eduerfus Sardaiiot, 
flvi, Helelilifi^ue inde CrHicae oriviHcr: rt(8' IM 'ni.OQI HIST. 

PoJ} fK/Kj infii/ni focietaltm, PhiHpput camil^i- 
rlis,& Daydanisiif rurfiii Aelelis bcUo amgrtf' 
Jhs cj} ! adiuuxntihut Aelo/vs Romaius: Qiitji^ 
intulii ^tete/ii beUum. 

PROLOGVS UB.XXX. 
Cr^Ricifiitto ve/umine cenlineMur hMtt H 
J- mortuo PloltmtttB Vlrofphenat, jiljtts «iaiPtJ. 
iDpator Antioebsm rigtm vicit. rtihie prM «■ 
wore Agatboi/eae cnmiftusJeet^it-, reliltof/itfn- 
^•Uo : in jiKmicam Piiiiippo regt MiKrdaaatna». 
fiiifit AnlTOchus. PblJippi deinde gefitra Afit, 
fiimmourUfi- Aetoia- teU». A quiius rtntrfu 
tel/iiin babuH cam ducibns Ramanis Su/piiip if 
F/amirrio, guliuiviftuSi f«-r. Tran/Sins dsiBdt ai' 
rts A;)ti»clii,.qui fuji ngnumaeceptnm ptiftqn- 
tus defeHores in Mtdia Mi>/enem,iii Afia jliaecie^ 
»w, qiieai obftAtSardiiui: fitetita fufieiitrt A,- 
Jia Baelristttias^hxRimafMbella defce*dit,. 
PROLOGVS LIB.XXXJ. 
7/^'d iff Iritejimo viiumine consineiur ieUum_ 
r ginidcumLacedaenionio-Nabidc Tiius f/iimi' 
niiiu! & Piiiopoemen dux Achaicerum gej^t. I- 
iembeUam, qmdcum Anliocbo tn- Achaia ftt 
Ac/ji/ium confu/tmi ^ ' iii ■ A/Sa ptr Scipitnem gf 
Jium . fjt. Dtniqut AtiniisJis ed rtgem ab Cailiagi- 
nef.i^iu. BeUum aim Atlo/is gefium fer eunim 
.AiliJ-wi, qni Antiacbum Graecia expu/eral. 
PB.OLOGVS UE.XXXlr. 
C'i:<::ir.ila i!f tvicepviii in/umiiie- ccitiiiuatilf 
**Ji-ai'i:. Dtfellio ai Aiiatis. Lactdatmtni*- ■N 
l«9 

„ £iu Ptilvfitmen interiif. 
II Afia dace MaJiliu adacifam Gti/^. 
B ttUum, iiigit Pbiiijipi pmpttr ablaiat fibi 
, alittialus iii Ramaaos aniiimi: & ei 
)^ ellir jXet^tH Dtmetriui occijus: Cancitat^ 
^ah e» Bafiarmat,- traiifire nimti ia ftalinm. 
^ in eticiffidiaa» res lUyriaie: vt Gall!, fut' 
•^pariinl lUjriciim, rurfus redienmt in GalJir 
^. vriginesfue Paimenierum, & iacreineiita- 
jtejemmi per Ruithjleu regem. /« jyia bel- 
l0ta rigf Eumene gejium mdutyfus GnUum Or. 
ji^^Hfn, Piariiacem Ptnlicam,. is' Piufiam, ai- 
)mat>le.Prif/iam Aaiiihale Pteno. Res gefiaf 
^vihiilis pafi-v'iihtmA»tiochuni.. Etmox mvr- 
W Seliace filio tnagni Antiocbi piatffti rtgnt' 
'ratfT Antihchus. 

paoroGvs uu kxxiii. 

t> Ertie iflrieefimo volumini conlinenlur iif» 
* Vt cunt Perfe Philifpi filie,rege Niaetdonmn, 
^imttm^keUum gejferint : quo captedelela ejl Epi- 
■4S. Aetolieae ciuilates ahvnitate corperis dei/u- 
7«; iater Achaeos &" Lactdaemonfos ctriamine 
rrte : B(Sum rurfum in Macedania gegum a R»~ 
juaiitumPftudo-PbiHppB.. 

PROLOGVS LlB.XXXir.. 
f^Varlf if tricefimo vo/umitie' ccnliKtHtur 
}l C haec, SeUam Aehaicum, quod Remniii per 
Marcelitim ^ Mummlim gfffire :qu» diruta ejl 
Btrintius. BeUum regis Eunrenis ciim GaUegrae- 
W. &■ in Pifidia cum Selegeiifitut, Res guai 
Bb 7 gejfit t90 W TROBIi-H IST." ^ 

£s/Jrt Syriai yexAntiOi-has,<l? rex Argypti Ptilfi- 
rnaeiis, Rtpetitae inde origi»BS re-gum Ctft'- 
dQnim Epifbiiini,i)t!HBfluo Pttlemaeo , ytSSi lA 
tvfilii duo Vihmetar ^ Eaeygetei primmttti» 
AiiiiocliGbMiutrtieUitm: fuoii per RnpunHif»^ 
tiini ejt ; deintle iatirfe-, gut nieior ejl exftlfii W 
JtitiilOQue, Romani itiltyfralrei rcgna diuifimt. 

Vt mortm rege Sjriae ^tiocba, Depielriuietjf- 
itiineSoter, qui Rtmaefittrat oijsi, el»«tfipit 
9ccufataque Syria ieUum cum Timareit AMt- 
rum rei-s baiuit, if Arimathe rrge Capfsiacam, 

Vi babilainierAriiiriitben i^ OrBpierneni ripii 
ceriam-no' Vt martue rege A/iat l-amtue, Jiifi- 
aus Af.alasiellum cam St/fgni/iiiu'6aiiait, &cii» 
rege Vrujia,- ^Viiito ^lricefimvolumhte 
A ^ J hllum Sipallciim inter Cretas i^ Rh.iiiy. 
feilitw Gnidiormn aduerfum Cerinienfes. S 
i!./iu)fis Demetrium Serera fiiionuttM */! /Sf 
xaadii-, tanguam gtifhxs EpipbaHe •ttnliiett' 
quu bfUo vifliii Demetfiui 'iauifum fiutliti» Ji^ 
xu)idri^m beih iiicit, adiuuaiHt Ptti/ematt fihiif 
l.jiL\!/iiicoif.'/aiiiteriil. Vl dsinileiirta flw* 
Ii-^i, bella/inlcumUiodolvTtjpbone : expaljmfm 
« 7>ypbi,iie rejno S^riae-Dcmelriui. Reptti •- 
drfiper/urii AjTae nisiut , fafiits ger .^■elhimlf 

PRO- - rROLOGi. m 

M>fc " — ■ 

?RCH.OSVS r.IP. XXXVI. 
Vif irScefima volaminr OKtiventnr Bmc. 
^^jpbo-fuifo Syria Drmctria, cnfteque m 
ti.^Hantgtffitciimfralreeivt Atttivcba cd~ 
^Httt; vt Antiochus interfedc Hjircenff, 
rfiitrgtt, Stpelila iaik in excejii vri^ 
imm. Vt rex /^Ji/te Allalus- Cenajh-acet 
;fme^iinmque im^c rii Attahm Fbihmeto- 
vil, iloniiadeniq: Phrhmetvre regno- Aflit 
tjMhmeiimliemanisge^ij^iucBptme^, 

PROLOGVS LIB. XXKVH. 
timo if tricefimo •volumine eoiilitier.t^ 
H Repeiiiis re^um PetUictrum arigint'- 
r vMmttm Mithidaltm Eupatera ferTet 

Jedmfiafy: Alque vt ingrrfflis illt rt- 
fniegii Pentiim^ PaphlagOTsiam , priut. 
tbBlla Romana defcendit, Diflaeqtu i» 
■egum Bofpboraneram ifColchoritm origini* 
■tfgejke. 

PROLOflVB LIB. XXXVIIT. 
Fuo i^lricejimo volnmlne conliuenlur baec, 
Aiitbridates Eup'lor octifa Ariaralbe Cifp- 
tH occuparil t vifloque Nicomede & Mai' 
titbyniam. Vl morliio Fiolemaeo Pbi/o- 
frater titis Pbyfcon aceepto regae Aegyfti 
tpopuli -. deindebellum cum vxns-efua Cho- 
•cum rege Syriae Demttrio habuit, Inde 
m, vl Dimetriuscaplusjil aparlbis, {itl- 

intuleriti^ui (uittextrcilafue deliias cj!,. 

PRO- r9E m TROGt HIST, 

1'ROI.OGVS LIB.XXWX. 

jn^OiiB & lrki/7me va/iimiit 
■t ' VtextialliiaPaylbis Antincbo SSdttt,fram 
lius Dmtetriui dimijjas regnum Syriae rit^k: 
fiinriuilofM -iti ieUum aibterfas eum MeMtil* 
Zahbiaco ittteriinjiliuigue ^ntivcbiis Gry^i,^^» 
ZaibintB rtgnuin octu^auit. Uciinc eHtnfnSt 
fus jfntiocia CysiztHn heUam iii Sjria CiUcitifK' 
gejpi. Vi Alexandrlii, martm rege Pttlntit 
Pbyji-ane- flius eius Pteitmaeiit LMtyroi x aattfif 
regna expuijos efia matre Cffrumt & im Sjrit 
kriio petiius ni eedsm ft^eHo i» iacim ei 
A-tfnB>B, nccifa ptr Altxandruin matre ric^ 
ACgypti regnum. Vt poft Latiyium filiia 
Kandri re^naril,- expulfvque eofuffeaus filPlik- 
tmmii Kmlius. Vt Syriam lutlaei 4r Ariliit ' 
ttrr(fl:i!iHS lalrocinijs infeflariiU. AJari (jl^ I 
res piralicumieUum meuerunt, fHod i» Ciiicit 1 
Rtinmni fer Antanium gejferunl. Vt in Syrit 
EmJee psjl mcrle:n regis ttcu^rint iinperi- ' 

proi,ogvs i,ni.xL. 

/^Varimgtfimo volumine roBtinentur b»te. Vi 
(4^ _ jnartuo Qrypt rtge, Cixycinys <»m flSi 
eiirs i-ii/o coiigTeJfiis, interiit. Hl deindetflil 
Ci:ycciii Eufie extin^la^ue regim Aiiiie<hr»»' 
ii,'nio, Tigranei Armenins Sjrieni tieepmil, 
Qjjii iiiiix vi/Jo, Reniani abjiuleie 'eam.. Vt Mf 
=:.!r.,lrr,impoJi inieriium Pia/emad Letbyri fui^ 
iMi/int tius Ji/ii : a/ltri deta Cypres , cul [^ , 
CUidii J Tunt eam^ nl- 
\i*gitatii! jlltxandi-iac Remam pn. 
I^Hfftr GatlnJ»m gt/lii mepit imperi- 
ferta§fyteejpijirm!, ^ui lom /ore»« at*. 
rrttmine infutnpso ir Pomptmm mx^ 
trfecii, isf littiuni tam Cgefurt ^llixan- 
i^ 1 Vtftcstjfit eiiiifirar rtgtto Citopa- 
y.inligate in amortm fuum AI, Anloni», 
ksifiaitjaiaxit regemPlsltmaittntmt 

PB.OLOGVSLlB.XU. 
^ quadragi/imDvol«mitir ctmtinentar 
m&iiat ir Baflri*nat. In Partbis, vt 
itgMw imperium, fer firfacem rt^tm, 
t dtiadt tim hytaianut, ^ Tigrants 
t Dtpi : a qa» fubafta tfi Meiia & M*' 
I. DiHusqiie in excejjii Arabiae fii-.ii, 
ianisaultmrebuSiVtaDied^ro rege con- 
•fi, diinde iiiiB repugnanlt Scjlhii-ae gen- 
cae if ^ni .Balira ecmpautre Soc' 
I$JScu guoqut ni addhai, gtSlat per 
t^^Mtnandfsim regtt ttmm.- 
^- PROLOGVSLIB.XLn, 
fb ^ quadrage/srna vt!umlhi hatinen- 
'ribitBt.^tl. Vt pratfefiai ^atthis A. 
Meftnii *e^mlntiiliHn Babylonios ^ 
'I •vHiusqiit Pbjralis fuccefftt rtx Mi- 
cegtiosnlnt Magnus, qui ArmenHs btU 
fit. Indt rtpelilat erigines Arimnio- 
filus. Vt vari/i ,ctmp!urium legum in 
wctjpone, imperium acceplt Orodss, qus 
Ci-nJ/im- 594 IN TROGl HlST. PROLOGI. 

u Jcleuil & Syrla. I fer JHitnn Pinrm 
accupavrt, liTi [acctjpt Phi:ahaus,qui if 
tanh Seffum iafiuif, isf cam Tiridjite, Ad^m 
rts Scythicat. Rfgei ThecUronm Afitmfi^ 

terilusjiie Serdiicarum . 

, PE,0LOG7s LiB. sxnr. 

t / Eyth if qvaJrKgtfima im/umtnf 
J- Bri^iHes ( pnfcorum ) LatiTnriim , jfter i*** 
ReiBae: ifresi/squead Prifcum Tarqainim- 
rl^ines {deinde) Liguriite, *■ Mo^lit^fim 

rROLOrJVS LIE. XLIV. 
f^ Vafto if q:iadriige/iiiiB volumint fmliini' 
ft^iurresUiJpaiiicae if P«nieae. 

F 1 N I S. 
lACO- jk-r lACOBl BONGARSII 

IXCERPTIONES 

CHRONOLOGICAE, 

JVSTINI HISTORIAS 
ucommoijauc. ^ Q «6 -m X im- ._ 

0«^ C*5 fe?5 C^ ^ Cs>5 <;a=l CjJj i^ 

AD 

lOANNEM NOELIVM. 

.lus olim. Polyphemo. id Dobisio 

inim iefliouc notatio 1011^0- 

qiiac apud Juninum nuUaift. 

.Quiti itaqiic aliud ctTe dicemuSi qiua 

MeoJJi-uni borre^Jum , informt, ingns, cii Imf 

ailcvitum''. 

Trogutn iprttm uegligentiae acciifatuiliun , ncma 
milii nfiniidtst:' JtifiJni al-ibreaiaroris facina! cft 
Eri^o n: c]uid huic auifloria me dcedet, ex EuTcbit' 
& Hicionymi cluoiiiim, ad optuna & anciqutnimi 
excmpbri.T MSS. ClariOjmi Viri Claudii POKiW.. 
&: di>clj(limi miliiquc amiciiirmi P, Daniclis, a 9X 
CoWmo, fxcerpn & exfctipri, quae lucjs aliqiiiJjf- , 
(cfri:,| illiiio nolVro poierant : non qnicicm omniir , 
fcJ I .mma faftigia reriiit\,, Nam illud iniuriJii l 
cllbiLiccrc amico nofiro Laurentio Bochdlo^ajim 
v.t,"rL.-5 Chronologos emendatiores & aufliorti ; 
e.^r^vi^jmus . Comparaui auterr. cum Eufcbiii ( 
ln-oij^ium Mon.ichum, euius Graecum cQdictB 
nucuin vir erudil,onis fingnlariB Francilios Pi- , 
tlior^is commi)nicauit; & e noftris Beioaldum, 1 
Fihn.TiLim. Ilii LXX. Interprelcs, hi Hcb(«« | 
"'•&5i:,.ii'.ur Codiccs: tanra opinionum varietjB, >'' I -j M K W- ^um MDCCCC LXV. Funccio in 
^. Hjiu; vatietaus ociginem pUin- 
ivr, n)ri laborcm iftum mihi anHci il- 
uaret labor. Inierim lumenhoctibi, 
;Ii, acccndi, n; foitc laKi&OTise huiui 
resT&vt i]liiis 

mut fiaum regjt, ii^vejligiajirmat; 
kamplcftatis exccrpia, quo mtius |>05- 
ingF«<K ; adfErcnt tlbi fo^talle in hu- 
leAione Don [MTiinin adiiimentum, Ad 
Ru4ium vt Kcccla;, reqiiirit acias luai 
xc tempora, quibus mature firmjre 
wdlt eonfiantibus exempiis : ca VnJe 
cliiiloriii: Hidoriariimantcm co;.nJ- 
chowcaSaJlultii, Liuii,Taciu leiflioiic 
]ue reiSe feceris, ncque ordine; abru- 
ntcriupta, iii eorum libris, h^ftoriac fe_ 

00 tibi auflorc principium fit (lu^lii hi- 
:aNino, qniprimuseflTw^fii /fif '.»• 
• irafx^t^cy.itci>v, ad Augiillum Cjc- 
vt Atticiis apiid M Cieetoncm feptin- 
Ted vt Corneliui Ncpos omnc acuum , 

1 millium annotnm nicmoriam, viio li- 
it. Tu Noi.:|i dulcisfime, vti-ro friirrC 
nqiic operamea-, <juac fipromouendis 
fucrit, fdiis magnum laborit inei IfU- 
, Vatc. 598 EXCERPTlONES CTHlONOt. EXCERPTIONES 

CHRONOLOGICAE,' 

AD JVSTiNl HISTORIAM 

ACCOMMODATAE, ' EVSEBIVS. 

Cum diirinam Scripturam diligemer eiiolunij. 1 
nuiuitatc AB1I.AHAM \s^ie ad totius «4>) 
DiLVViVM, inuenies retrorfum anrs 
DCCCCXLU, ItcmaDlLVVIO, viq" * 
ADAM, r^ CCLII. ^hni Kr-lSSVMA.i-; 


^flBiRtf^VMHE 
flfu->Mi sva[:cHt.VM. 
M^ji BRAEOK.VM 
^84 NimXLin. .11- 
'- Alia. <;K«pi>* 
iw Hatm Aj 


Iudi5, icgnai,;, 
brvAH.VI-1, lU 


NISVS, F.Beh. 
xiianno. . ..ItI 


■>""!» 


)> 


■d= eo Iti(linB.| 


.!s aao loriiiiui 
J«.=. .. 


1...7- 
|ZfroBfttcS ai- 
\m hibilur. L 
i;,; H. SEMIRA- 
,19. 
'. MB.lL.ij. 


4s 


198} 'Abraham.cmn 
;a-! lU.Ztim-li.^ai 
ctrttn.ri.ij cf- 
< BcNinyiS.ih. 

t 


JB 


llmii, ISAAC 
^5^73 |lV.Ari«. 


P 


lisYixiiiDn. . - 


:!i llf' *D rvSTINVM, 

^^n; 
.■M«?rf; 


Ariliui. 


40 


H44 


Sexflgcnariu I- 
Xt[3t«,qMi 


6ac nafcitnr 
tSsIiimi. 


i^ 
lACOS, qui 
. Aimaml- 


58 
poftca («ahel, 
3 qun Isi-ahcli- 
1. Bclochitj- 


If 


J43i 


1«. <]ai nnnc 
Iiirfjei. vixrt 

loftph riimis : 
v»it un». 


'47 

11» 


Bniflrtw. 


vcndin.1- « &a- 
HtniUs. 


[r.liii.^ annnm 
Mamiiws. 


(gtnsXVII. ;fi. 
. Maccha- 


3.«. 
JUIS. 
jffDJ, 


MOYStSna- 
i. Sfteius. 


rdirn-. viiir 
'. M.iril«. 


5" 


!]• 
40 


r44 


XXXV. annD 
UAkmdcs. 


+a 


I«S5 


Mofij Cecropi 
:Egii«,iiiAt'.ica. 

M-;(i't,r3£XX. 


iO 


iiiiin fub 


dus iiincri» cx 
noHonc 

'UiDi rctii- 


,\i.'gypio He- 
hr«oriim gcn- 
n annH^ ;5 


ds.lSdtm-36.=. 
ippis. Iis 


^ .d t^ni. 
5«?+ 


AchcnicnC 11. 
1 .AiBpUi- 


CriMin 1. -l. fi. 


9 
)7°J 


III. Aiiii'hi%- 

-'"• ^•'"' Ci. »<»" "T ^an^"'- jy' .w/..« «*""'"X S <•'""■"'"'';■ i- 

K',M D""'"'"" 'ZLi"" "'"."•1 

■-iiS.'>':="*:r&..''*: .-f'rp^"^'^~>£";.sri 
^"-i:s:3:"'^^^ :s5"^"-s::^'" 


s,w.'»»f"":^S»'» ,/frKp..."'"^ BROLOGr. m 

^ — _ — _ 

KICM.OSVS Lin.XXXV!. 
ftrtrkf/imo volunjint cBntinmtnr Siki;. 

i^bB-fulfa Syria Dmeirh , eaftaque m 
fMimBgtffrFcurn/rm-eeiv! Antiocho ce- 
•S^iett! vt Jfntincbut interftft» Hyrcait9j 
ftttgit, Rtpttita it>tU in ixziffii vri^ 
tm. Vt rex ^fi/it- Atte/us Genejir/icas 
finv^retnyoe imperiiAttalimPbHtmerO' 
)it, MorHiB Jeniqi Pbrhmetare rtpm Afist 
^Mittmcwm Bomanis gejjit ^ ^iu cnptiu e^, 

Pil,OI,QGV3 LIB. XXXVH. 
W0 i^ Iricejimo ve/uitiint ceHtHientirt' 
Refetitit regum Ponticarum origini- 
vlrimim Mitbfidatem EMfttora feriei 
Adii/t*&: Atqite vt ingi-effiis itk re- 
fnbegitPontiimi^ P.ijihi.-igor.reTii , prius- 
btlia Semana defcendit. Bitlaeqiit iu 
fgum Bofpivranerum ifCelcbtrum originp- 
jsgejiat. 

pRoi.or.v? LiB. xxxvin. 

le&lricejimovoiiimine cBntinetitur baec: 
Wibrldates Bipator occifo Arisrathe Ciip- 
t otcuparit t vifio^ne Nicomede & Mal- 
'liyitiam, Vt moi-liw Ptolemaeo Phito- 
ralir tius P/iyfcon acceplo regno Aegypti 
populi: delnile he/liim eumvxnrefiia Clto- 
cum rege Syriae Deiatlrio iainit, Inde 
I, ■vlDemetriutcaptusJitaParlbis., [bei' 
'■ntuleyitpii cum txtrcitufa» deittas cjl, 

PRO- r?E IWnUJSIBISTi* PROLOGV9 LIB.XXXnc. 

TtTOme & triccfirut volumin 
■* » V^ftxtiaHDaFartbii AriliQcbo A(/«r, fl 
tiuj Dimetiias dimlffat rtgnum Syriatn 
jiihornatQfM m tiHum adutrfut eum jiltM 
SUhtinto iHtcriilifiliiitgue Aittiocbtis Giy^,\ 
ZahbintB rtgnum occufaiHt. Debinc annfi^ 
fue Amiocbt Qeixtne itUam in Sjria CiAVj 
geffit, Vt AiexatA-iii, mntuortgt PtM 
Pbyfcane fiiuteiu! Ptalemaeut Latyrot , «J 
rsgttii expalfia efiajnttlre Cyfrums ^/sj 
iviu pelitus ni e»dem fnfeSo iit locmm (Htfl 
xaadra, accifa fer AltxanAum metri t\ 
Aigyfii rtgnum, V$ pefl Latbyriiin flim 
KanJri yegnarii,. expulf«qae ee fugtflui ^t I 
maeas Netbut. Vi Syri^m Jadati & A 
ttrrtfiriims latmciniis infefiaritU. Mvi 
rti pirsticumieliim msutruBt, fued in i 
Roman! per Antonium gtffirunt, Vi « 
Emde» fofi merltin rtps etc:iparint 

PE.OIOGVS LrB.XL. 
f^VadritgeJiinavolumiitt eontiitmlitr l 
iV^ tnortuo Qryft rtge, CixffttHmtt 

eius itlio congrtjjiii, inleriit. Hi diit 
Cizyceni Eafebe txlinflaque regum Ahi 
domo, Tigranes Ai-mmiut Syriam < 
Qiio niox viflo, Roniani aiflulere tam.- 
xandriampofl inltrilum Piolcmaci Lnti 
lUliJinl tiui filii : alliri delii Cyfn rK.oi.OGr. 

K rtgwtffsnn Remani aijluleruai eam, ai- 
tBtii»i a^iwm j-lhxijnJi'ini Rtiniam frC' 
lit!itfiUfer GairniBra ^tjlo r^cepit imf^ri- 
W mBrtuBfucceJfitftius, jai cum faiQt e CUt- 
cirtamine infnmpto ^ Femftiu/H vis- 
ititerfecit, iff btUum am Ceefare AUxan^ 
pj^. Vtfw:stffit tiusfiror regno CUopw 
uae itUigMo ia amorem futm Al, Antoniot 
iiiiacifiaeeiil inxil regeni BtelerBuicDrtm, 
^ paOLOGVS UB-XLl. 

Ib i^ quadrage/imtt voltmin* contlnentuT 
tPoTiliieae ^ Baflrianae. In Partbis.vt 
t^tuiint imptrium, per Krfacem regem. 
'irei dsiade eiie tiylabenits, & Tigrattei 
tilne Dens-.a que fuhfin efl Media & Me- 
mia. , Diausque in exccjpi Krabiae /i::ii. 
\firianiiautemrebiis,vt aDiedoro rege con- 
meji. dtindt (^00 repugnanle Scjthiene gen>- 
rancae & Afiani Ballra Bccupmert Soc 
', laaicae guogue res additaei ge^ae fer 
'donimif Menandrum reges terum. 

' PROLOGVSLIB.XLH. 
undo 6* quadrage^mB ve'umine eonliiten- 
■ Farlhirne.^ts. Vi prBtfeflsis Pat ihis A- 
us Meffinis ftfhm intu^a Bahylonios & 
inies vifiusgiit Plijralis fiicceffit re.v Mi- 
tes cpgnomine Magnus, qiii Arnieniis bel. 
ituiit. Inde repetilae erigines Armenio- 
^ filus. Vt varia,comp/arium regum in 
■I fiKceffwne^ iniperiuns actipit Oredes, gui • "■■■..,,, R'S" ' 

lACOBl BONGARSII 

XCERPTIONES 

^HRONOLOaCAE, JVSTINI HISTORIAS 
KQonuaoditae. 
AD 

lOANNEM NOELIJ 

QVoii ociilus oIioi.PoIyphcmo.8 
hinotiarum lefliouc iiota4| 
fnm : quac apiid JuftitimriJl 
CTuid ilaquc aliud eiTe diceiDl 
Motijlrum bon-enJum . informe, itgtnJl^ 
adfiHiumi 1 

Trogum \^tum Dfgligentiae accu&idia 
mihi ptrfKilrat;- JlsflM abbrcttiatoris fl 
Er^o n; quid huic ai]flori a me dceflct, i 
& Hieronymi chronjcn, ad optima & ant 
excm|ila™ MSS. ClariiTimi Viri Claiidii 
& docliffimi miliiqiie amjcifluni P.- Dante 
collato, rxcerpri & exrcripft, quae tuciE a! 
fcrrejiirtino notho poteraat; non qutdeir 
fed rimma fafMgia rernn\,i, Nam illud 
crrcifdccre amico noflro Latiremio- Bochrf 
vctcrcs Chronologos emcndatiores & : 
t\fytf\iift\it, . Comparaui autem cam 
G>.or^ium Monaclium, cuius Craecum 
mecum vir eruditionis fingularis Franc 
tlioeus communicauii; &: e nofttis Ber 
ELinceium. Illi LXX. Irterpretcs, hi l 
ic^u.Lntur Codices: tjnca opinionum' vari ■ ■* »)«( i» 597 

ini regis aanas primus inmrrat tn an< 

&m. CXLI. Georgiorn CCLKXI. Be- 
annum MDCCCC LXV. Funccio in 

CVl. Huiiis vafietotij originem pluri- 
|iierer, nili hborem iflum mihi amici il- 
rilcuaret labor. Iutcrim lumenlioctilii, 
Nocli, atccndi, ne ^ite iahlUoriae Iiuius 
berres; &:vt illiiTS 

nKMioi f! »11711 regit, ii^vefligittfirtHai; 
rlim.amp!cflaris cxcorpta, quo tutiui fos- 
KriB ingredi : adruient tibi foHafTe iu ha- 
ris lc^oneflon pnrunm adiumentum, Ad 
m iludiiim vt accoda^ reqiJrit aetas tua; 
. inec tempora, quibus manire fiimjic 

exjjedit conftantibps exempiis : ea vn.fa 
iexliifloriii: Hifloriar.imautcm cojni- 

inchoare aSallutlii, Liuii.Tadii leiflione 

ncque refle feceris, nequc ordine: aiirt]- 
it interfupla, iii eorum liSris, li'ftorJsc fe_ 
) hoc tiW audorc ptincipii^m fit fiu.iii hi- 

HicaNino, quipiimuscilTaiv^f l^'.^!cti 
fttir •Knfo.^ty.cft.nm, ad Augiiftitm Cjc. 
on n Atticiis apiid iM Ciceroiicm fcpiin- 
X, fcd vt Corncliui Nepos omnc acutim, 

tiaiiit. Tu Noeli dulciifime, vtfre frurte 
.icunqiic opcramca-, quae fipromouendis 
jis fiierit, fatis magniim laboris mci liu- 
eio. Valc. EX- 

1 598 eXCERPTIONES CHRONOI, EXCEKPTIONES 

CHRONOLOGICAE/ 

AD JVSTINI HISTORIAM 

ACCOMWODATAE. EVSEBIVS. 

Cum diuinam ScrJptLiram diligEnier enoluenl. I 
luduitatc ABH,AH\M vsqiic ad lotit* «iliii 
DILVVIVM, iiiucnies rMrarlum MW 
DCCCCXLli. ItcmaDlLVVIO, «qae« 
ADAM, u. CCLli. ni REONVMHE-I 
iU».M, BBAEOtLVM I , 

V Athimitt- 1 

. Ni»iXLtn..ii- 
liRAHAM, i' lAdi, exceptisl 
JnINVS, KLe1i,| 

I '■■■'■ I 

; II. SEMIRA.- 
I MlS.Ir-.o. - 

I &Ninj'3a.ib. : 

Jlf. AriM. h - .[ti [ZnroslliM tll- 
[nH htUcar. L 

3iiS} [Aliraham, cob 

|r«V£cnu!c i- 
lliuii. ISAAC- 4D JVSTIN™. ' 
.<,«; 
40 


3344 
I4-.J 


laBK. 


i. 


iKcha- 


;„ 


J«a* 
toMdcs. 


B 


^'■44 


II fiib 
lione 
','Sy 


niiHin 5i 


5S5+ 


'ser 
J7a) 1 quci Israheli- igtnsXVlI. -/. 

3,«. M V r^s, 1 5l\"\-. Alhemenf. II. 

6oo EXCEftPTfONES CKR.ON0L. 


. 


^n^i\ - 
.^nn; 
1 


m.:di 
if/iiOi 
Yi° 


XVn.Amyntcs. 
)7'3 


IV. Erkhllia- 


97 «5 


XVIll.!)e!«:hvs 


=f 


T?9ti 


XIX.EenepacEt 


5Q 


17 «3 


V. PsndLon. 49 


,810 


XK. I.ampri- 
dci. 
,aoj 


VI.Erii:h.hciB.I» 

Triptol™o[ 


5JI« 


XXI. So krei. 


;« 
frarniota d.f-1 

iribuit. ,.':».] 
1 


iBt5 


VH. C«:nT«tO 


rccundin. H\i- 


3S7-. 


XXII. Lm^pi- 


■ii 
& Liber psCft, 
adu. Imtoi ili- 


XXni, Panniai 


micflns, Nifim 
41 
*rhem iiim 


,-s. Ty™, coTi- 


Indiim Hi,mrat 
d;tit..idciB.3.i. 
«18 


conJfdit.ii.7.f.' 
VIK. Pindi.li.-; V 

tx. AegmpM- 
«™i8p.i.*i4.lii 


i547 


XXrV. Sofar- 
mtK. 


19 
Sab quo A^o-I 


''"'" 


XXV.Miihrif- 


^7 
vigaiio4,.!,i;.| 


Herctilei cbd- f 
.^egypii ; fe- 


r.mm« «r,» 
. .L»duill 


mini,,.4.lB. 
OrrliQm l. j^. 


^ 
rftqll0 5.3.S. 


U.,.1.6. anti- 


^mt.r Nino >Ii- 
«sa X. Thtfwj. il;" 
ciiur. 
(6,15. 4 
iO'calin inSi- 


dliJ, 4.1.1 ' 


1 .. r^ 


- AD IVSTmVM. (5oi 
^no 
:1/.UHA 


VI- Tautt 
XI.Mntfih(ns 


»J 


«. ;: 
Pttco. Am»«>- 
CIMS, qn 


nej Eciamo tu- 
«RyWm 


kie fablidilim. 
«paJ funi 
-4019 


troia'" ca- 
uptiaitaiii 


ETA. CoUi- 
t«, Ihe, 


giiDr omne 
aidam vo- 


tempUJ a 4(. 
. pqB m- 


ann, cegni Mi- 
VIII, te- 


ni, id cr.ptam 
lir AENE. 


Troi2m.^uini 
DCCCXXXV. 
= A^^eml 
II. Sltur- 


Moyfi. aan. 
Fic>is,r«ti-| 
CCCCK. 


HKiS 


■Sil.DemophD- 
a rtgnaar.- 
on Twfti F, 
- c'l. 45^ 
Pyrrliui Del- 


>I 


Poft Ac- 
phis in Ktuplo 
n Arcramus! 
;8. 43.1.19., 
ApolKnil ab 
Octtte ociridi- 
iU. T=u- 


mr i pn<(litTOiie 
1. !40 

i 


;fic«aol. Ma- 
clia>T.i7.;.7' 
/ni. Thi- 
4045' XIII. Oxhitli-a. ,•[, 


JS. 


I" 


40U XIV. AFt^idaJ.j 1 
+Jjf KV. Thymoe- g 


iX. Uercy- 
4CS-! 


^-^'ctiuJ'^ 


IS. 


40 


4,ni 


v^u-inr.'"! - 


t Euf ab. 


iS 
"i.l,- 


" ml ElcliAn^f cs> irbis noincn tcetfj 

mui, i.r. aKdinJnuaD 

Vfliw.?.!,!- ■cc.ip«r 

paiienttr ingnm ferui 

tmis, IT. 14. 8' rerponflini 1 

i«,9,|. Icacunde lutlciiAcerbas EIiITm Macsdtwv I 
r, a,7.Phi7gM. 11.7,9' 

Arcr. AcirrimJS litmcan' 
Audiiierudiius, 11 ,111, 7 

Accrbi & lufluori rci. ;g. pa[ 


inlii , 11, < 


, G. ii 


di- 


dii. 


Dntm,ii,6..B.' 
>}■ 


pr««<;p« 


vinnii 


■b 


.Uquo, «r, 3 


t.f» 
«e 


bd 
clid 


,18. 1.1. i 


mitn 
=8, 
i. iS" 


^ 


nia 


nbcilo,!.' 


. [6. 


«i- 


r; 


^^opinion 


'5. 


fris 


'h 


4iS 


i'.u 


laiemHlic 


rcgni. 


rfiE PyEmalione oceidiiui IB, 

4, S 

Acefinci unnii. I3,9,I 

Acliui, J. «,'I 

Acluei PeruCoorBin condi- 

dercircunc .4.i '^.belJur n NabiJc ji, j, ^, c 


['» 


i^iaiemHlicuiu!.:, 15, 


ALhfron amni! Italiae. ii, 1 


6. 


cruddiuum alii.-- 14, 


U.EpirH,,-.4.**'A-liE- 
rufiuiaranii dkiiiiT nidc- 


Biut aiAcbimnte dcduat. 


fl. 


m.i f..),«HdnnJnmr>,. 


qutdBinaJiieriii Oritliui 
fu] 


C^^tinurf™ 


Aclem lumptre. 1, 6, «. in 
%dciCJuie,nfVir=,;, 


icie Peifjium flui prje 


nae,qiiam peri..-iili, i;,i: 
•".■■:ri:.ii™ncr!i,5, 4, 


it, in aciem piocederc. 14 


I, 1, in ac'cni defcendere ivsTOnf^. 
.toftnm. 30 O-j 
44«4 I . Medidui. 40 ca Olymp. 
[Lacedic-) 
nii . contra 
iTenios vi- 

nale bellum' Baidyccas. n 4449 6 4480 H Cc P'0'lponodon fcn- 
^V. tentiam, hac 
|aeuce. fufce. 

P"«Ji.?.7.&c. 

OLYMPiAS 

PRIMA. 

I* captiaitatej 
' Troiae , ann./ 
CCCCV. Hic 
initiiim habet 
ver4 Hiftoria; 
«ani fupenoiji 

v,^" j» rnnt im- 
|pj»cita fabnlis. 

cX ''"' 

Athcniij priji. 

^'^ moitcm 

pr-ieerant, eifc 
^''<-'/iert,:it ; & { 
i"Xannos ma-l 

g'^ratunni! 
^onfiieiu,!^! 

vcifaeft.Tegna-! 

Uiai-ops F. Ac 
^/diyli. 

Svlluni, q\iod\ 
«n Thyiia intctj 
Lacedacmcni^ i 
^A'ginos gc-i 
M^^mn cfl. ])-! 

1 ! N D E X. 


Adigere Uicui femim. i, 5, 


mitttre. If, 1. 4. 
rifrai^inH «»*«• 


t. 4. 11, fjcrimento, 31, 


faod inter^im 
a4.liinr. )'. /«A ft 


Adicere. impetio adi.cc- 
ier*gioo«n,ciuitcem,i. 


geni, r.i,%. aA 


z,8.i,9,i.!. ^.fi-ftlitaJ 


eqnijm equeB. 1 


Uude terreflri. belli. f , 


.dmiitere ad 
Aum fuum miliie 


AditQi. omBM idittll obil- 
de«. I, t, fO, «dilDm Re- 


Admodum,»«fq», ri 


Ci) obcincre, li, 6,f 
AdLnngeft A&icim Petfiio 


ii.»4,li. 1T> ^^- 


J4.'- 


regno. iJtfljptJIfibiu£a- 


Admodtimpaer.i, i,^ 


tanrflBum fer/^U Afri- 


jf,i, 3 Tfxtrif.ui 


cam/uiiusare. i|,fi,i 


Jiiitr Striiin fif: 1 


Ailiur.iic. iirt iurarc. 54. 


J-4S./'""- x^.e Di 


:.S 


-4.. .Vclh.-uu 2 


Adiiiiure hcMum non gre- 
garii miliiis op;r=, IsJ 


tiliiii. /ti.V7 AVfii. 


iinperatouis virLuiihus, 


adniodnni adole 
luj, fira qaa iilet 


Admiriiftrare luichm. ;, :, 


peradolticemulni. 
Admiineri. d.)liJre 


fi,i..-r^(ii per fvruun. atl- 
miiilHnU.im 
tanst , 1, 2, ij, gtntii , 


p.'rji,Ui -»<J. 
''c-^"'Si:':-i'-\j'liiL 


Admiral.iiietr, 1,8, i.^.' ad- 


tlbi to::rul'.fs', ..5'. 


miiitiie. a,^. ii 
Adniii.nii. ell aliLUi iciUil- 


AiiildiL-niia-ikifa.' 


Aduulieic ficiiius, prs cok. 


Ad.iptiie ik.itjutTn 
..elliunrm i^gni. AtS IV^STJNVM. )"np; 4X 

in Phry. PhJlipfBi, . luroput 61 

dita.43 

iMtdoriimre£«i,CCLX,fiF.afebti f,cyit' 
tamiir. Dioili.ru ^Georgio in regum afpel- 
vs i^ teviporibiis comenit nm LitJebiOy itt- 
'titerjeconfeiiiiant. 

Ct i Anni tymr. VI. VI 
alli, VUI.RO. 
MA Palilibiis Mi.i.45.3.'. 
PrimiK rL._ 
RonnnniRO-l 
MVLVS. » 
,7. & i. II.NumaPoin-^ 
pilius, vc alii.j ^ 

IlI.TuKinHo- ,t 
ftiliiis. 

Ancui 1 j ■ S CHR.O NOt: 

"^B^i]' O- ■LVDOB.Va «06 EXCERPTIONES CmVS regni- 
ritPctfis. fub- 
rerlb AQyagt. 


■j5 VI. AnkbannSf 
ile quo ^. 
Dienfts 7. 7, Er GKAECa 

RVM 
CrotfBS Lji Cvoefns I Cjrt gnnt dcft: aum , qaoil D'- 
tinn. CCm 

iHtiiin. xx: 

BcUnm qnod 
Mariihoae g' 
ft«tneft. S.9-/ 
1. V. C 
CCT,X. G(i ib V, c. 
CCXXU- 

GelliDS, & i 

in Pliocii & 
EXCERPTIONES 

CHRONOLOGICAE,' 

AD JVSTINI HiSTORIAM 

ACCOMMODATAE, EVSEBIVS. 
]um diuinm Scripturam diiigenicf eiioiaetis. i 
natiuliate A&llAHAM vi^\e ad totua Otbif 
DILVVIVM, inuenies retrorfum aniK» 
DCCCCXLU, ItcmaDlLVVIO. vtque *1 
/DAM, u. CCLlI. 
U2-i /(»Bi 


lint. 


40 
■ 
•iMhus. 


is 


Wi 


lanit. 
da>. 


•^ 
«iccka- 


51. 


iSo^ 


iratrhitc 


40 
+0 


r'44 
s. l«- 
jSi'+ 


*se;; 
37°J igensXVlI. ; 
MOYSES pa- ,„ Athfnienf. [I, VBB| 


1MDEX. S 


[ %»rtdivr»i 'H. J. >?. 1- »E- 
;-ftiiJi»liijuta>(iolu.;,i. 3 


,f ,. Tmn^ 


.,uu, i„„«m 


|.a(|»tdi tanckm vi>n 


-.,• »• wS 


1 «ttrtrfimlf. 1, >o. 1. >f- 


/f«f M £>jM 


. giedibilUScTiluci. si.i. 


^.«.^'•''■S 


yuSiT»Uced. f.>,t 


AgmKt. fr«r»#H 


'Agi^I-^lltetiU t)<llu«n noil :, to.tifitOm 


1 Aittirtiio >i. >:9l & '«^*r<f jH 


tki>tr"..fr*»t'"- '.;.VP" B4r/*.*jlfr/M 


(». «rtfdrf. a. 1». 3. ie«W' Al»It. jH 


anlaw,iAii.8> j. 14. prn^Alb* Innt» conJlB^ 


.1 tfiitn. \i^^,i\- fii lAlbBnl A HMflH 


M>if«r(« , j»ff.ir/. ig, 6,1 4,,i. ^.jumMvI 


10. :.H.[«t cgiiiiUii» , i^.l f/jrw. 


3. 8- agiistii* ll"U' Mtii« AUeias Penlictte fr 


vaiiii dircoriliiium cafi 


14, .f .b «tici[u bu! I^. «, 13. BgitltUI 


appcllatur. 


pjrricidiijcum furu». ^4, 


AlcibijdEs OuxAil 


4>S 


Ciliei,!. 4,4.?- 


Apt^rt: fafliEi-m Bi.gtn. 


tur id le^ituni 4, 


rumvrbmm.ief tfl.com- 


f,i,i. Elid^min 


p^,m-, i^^nrfi & qutfili. 


profTcilcitur. {, 1, 


irire. laru-n d<ininitt*l. 


ced. ad belEum 


If,-!. pot,„ti.t«. 8,4,10. 


Athen. infttEat. • 


y,.-ul fi7„i/i fir, fhr^ 


ipfe <:t.-rum duit 


Sn^t. Ci.f 47ji,c5;i|fce' 


d.ftdioBtm co 


poinli:» itr.Ji. LfgiuJum 


S,i,i. adiilicrati 


f:ii,s asiurc filli«,i.m. 


vioce. ad Uuii 


tiitMitMia ,p vid, AV 


£lom cinfuBit. 


/nj. 


pulcec & tloquec 


A£i'»K impcri»,e r-aftrt. 


S. adAlhcn. ini 


l'i. :, ■.. .r« is i-«MH.i 


dit,f,-,i.tbc>ili< 


r,/f.i.fi ,// „.,TefubIi.| 


«..mr, I, ;. 6. Lic 


cur />"f.,.fl/,/»,./r,(H,-; 


lo pciit. I, ;, 9. 1 


bliMBUm. .f/ni/i/ Pbrnpsl 


4,[.terriiiuevifl< JjVSTIIWH. 

/«-/roHodori fen I 

I PRIMA."' 

ccccv. SJ 

'■"»"■ Jnb„ 
6oo 


EXCERPTIONES CHRONOL. 
A^«i\ - 
/flT^i 


Mi-"di 
Ifnirf,- 
XVIl.AmynWi, 
n'3 


n'. Erichlho- 
37*1 


XVIll.l!cl<x:h,.5 


=f 
iiins. 
3T90 


XlX.Q<rl1epsrn 


}0 


57*3 


V. Pandian. 
jBio 


XX. LonifH- 
dct. 
l8«3 


VI. Erichthtni. 


» 


;ii' 


XXI. So irei. 


'■" 
iVDi>.ii.>:a dit 
triburt. a.*!.!!. 


jSs; 


VI t. C«rrH 
fccund.». Ha- 


+a 


3S71 


XXII. Lainpa- 


'^ 
ini ann. =7. 
DionyfiuB, qu 
& Lihir patfr, 
adn. Indos .li- 
39C': 


XXm. pjnniaj 


mksira. Niftm 


41 
Trbtm iutl 


j«. Tynis con- 


Indiim fiuftci; 


iih>.yiJcig.j.i. 


c<mii!ilic.ii.7,«. 


ig?r 


VI». Pwrfictf 


if 
19>S 


ftintulF.s.ft.14. 
3947 XXTV. Sofar- 


'A 
Sub qiio Argo- 
jSCfi XXV.Miihrac- 
K-fxuris, rtx 


= 7 
vigaiio 4;.!..= 
Hercules con- 
1 Acpypii ; fc- 


iummjt ctriJ- 
miri.s.4.is. 


Orcrmm 1. )4. 
■ieqiiDJ. 5. 8- 
Is.i.i.C. anii- 
(luicr Njiio .li- 
j-lSfi X. Thtfw.. 1. 
C.;..l„ in Si. 


;" 
"""■ 


uiia, 4.i.-_ AD IVSTINVM- 6ot 


^ 


■ 
if ,XXV[. TiQt»- 


XI. Mrellhtns 


»J 


;i 
Peteo, Amar.o- 


LATINIS, qui 


nei Priamo tu- 


poftea Romfliii 


lere fiibfidium. 


nnncupati runt 


3.4.11. 


poa «rti-™ 
4°i9 


TROIA CA- 


»n. eaptiuitaiis 


PTA. Coiii- 


Troiu, liiic. 


gitur omns 


Vtqiiid«m vo- 


ccmpui a 4{. 


Itint, poft »n- 


ann.regni Mi- 


mm Vlll. i!- 


jii. id csptara 


Eiiaiiit AENE- 


Troiam, anri 


iVS, auno, 3. 


DCCCXXXV. 


Ain« Acnemi 


■ natiuiiTte 


laaiu , Satut- 


Hoyril son. 


nMjjcus,Fau-[ 
CCCCX. 


nui, Latirmj.iii 


t^-iS 


SU.Demophn- 


Itatia rcgnaui:- 
DD Tn.fti F. 


dter' C L. 4j.| 
Pyrrhus Bel- 


;1 
1.6. PuftAe-i 
?his iii tfniplo 


ncam Afcairiucj 
Apomiili ab 


an.ja.43.i.'l- 


OicflK ocnrii- 
SI 


XXVil. Teu- 
taw. 40 


;fic«doi. Wa- 
chai.r.i7.v7- 
3«J 


XXVUI. Thi- 
404»'XlH.O)>iMlia. f„ 
n«s. 


1° 


40*4 XIV. AFiiid3s.j , 
405^ XV. Tnymoc-| g 


9f 


XXIX. Uercy- 
luj. 


40 


4C65 
4110 


XVi.M^iai'*'!!!;, 

X\-IT. Cjdius 


JS 


XXX.Eiifj1c,, 


;S 
6.1:^. 


«•"''■''f"',-SiE^i?=^<>'^ Mh> \ I. V *■ K"£.» 6o5 SdT I- polI»dori fen- 
r. leniiini , hnc 
•emc, MQt- 
pweii.;-7'&c- 
OI.YMHAS 
) PRll^IA. 

!a cnpiiiiiciite, 
CCCCV. Hic 
vcri Hiftoriaj 
pliciu rabu)is.l 
I Varro a^nd i fdiyli. F.Ae- r 6o4 


F.xrfR.rT 


fe 


NES CHftONOT^^ 


.i,',.i 
0-( .1 
!4 44*4 
CANnAVUil 


4f+« 


VI. Frionei. 


»4 4iei 
Lyd.V.GjF. 
4T'7 


»4 


Aihenij uvPii 


457-. 

^6133 


■vn. CysxiK». 
vnLAftysgot. 


)S 


4^01 


■96 


pfncip., c=n- 

Snloii' l(rr, 

Gellias XXnil 
7. 4. 
Phry. RominD>RO-l 
MVLVS. *t j8 
j:- * in- 'edBrum regtii, CCDCfiRifehU Kcyit' 
iir. Diodoro iffCeorgia ia regum «fpd- 
t temporibus comitnit cnm Eujebie, m- 
r^tco»JentiuHt. 

Ce i Aaui ^ 


«06 EXCERPTIONES CHR.ON0t; 


5 


^™,'E.EGN VMi 


Anm 0- 


LYDORVM 
Miniii 


PERSARVM. 


MMxdi 


/j..^/. 


ET GRAECO- 

RVM. 
♦640 


CYRVS itent- 
v.tFsrlis. fllb. 


4SJ8 


54 


Crt«ras Lji 
IX. in. 11. ■.7.5- 


Yerfo Aftyagt. i 
fl 


PiriftranB h- 


1.6.17. 


thenieiifiara 
iyranniB,5.g.6. 
4«iJ 


J8 


Croeras ■ Cyro 
■ 4*7^ 


11. Cjmbyrcs. 1. 
cprt., dt, & 


9.'. B 


I.yaonirs «■ 
4^:^ 


lll.FriwejMt- 
gi. ineBfibiu 7, 
1.9.9. 


gnnm dcHtii- 
£luin , onod lie- 
tit tn. CCXXX. 
467? 


IV. Duiui. t. 


r>«ii«n. KXX. 


.0.9- 


6 47 11 
Bellnra qiioi in 
KaTitluHie gc- 
a»mcil. 5.9.7. 
47»! 


V. Xtr«) F. 


tirea .n. V. C 
Dirii. 3J0.9. CClJC. Gel- 
Ki»; Cili aa 
noftri iitiMc 
473f 


VI. Anabanrt, 


iion conuemi. 


Jequo ).i.a. 
nitnfcj?. 


47" 


7f 


X«xis m. VI. 

bcll,im;nTh(i- 
m05'ylis & i- 
^7i6;V!!. A,_mu-| 


iiam iunjJi 


mijiibaim. ;- lo.la.&i.li.ii. 
inno ab V. C, 
CCXXII, VI 
Gelliui, & in- 
4-7f 


V!II.Xfi-x-sIl- 


inrlautii&in 
Mycilc, 1.14-7' 

607 AD IVSTINVM. 


XXXIII , ini- 
:[um hclli Pt- C. CCCXXIX, , 

nifi 1< 
CCCXIX. Eiusdcm a n n 
rx. Alcibiidci 

>d Tif>fh(r> I iroa EXCERPTIONES CHRONOt. 


iUirili 1 


-■is-. 


Conon claili 


4»'i 
Artax. a.. V 


P£.ricacpraLfi- 


Aiheii. (iifti 


dinr.6.i.s. 


V. C. CCC 
4«l6XlI. AriJXcr-l 


XLVILnGd 
,cs, qm&O-l 


liui.I.a.». 


CbUS, ID.J. 1. 


' 
Alcibiado» 

PharnabuD 

ijnetficic. j. j 
48o'; 9J 


An.i.-qiiilmEe 
4!«ixm. Arr«o- 


Arta», Tvrar- 
chi F. 


4 
niAthciii.op- 
preffi, 1.10,9. 
48*6 j;lV. mrini 
IC4 


ClMrehM Ho 
AtfuBi F. 


* 
racleieTvrin 
nw. «m. MI. 


1 'Dioel.i6.4.« 
^n«i,MACEDO-( 


rf„f ^». IROMANO-I 


«««^f 


NVM. 


jtttn^ J*|RVM.ETS1- 


y.C. CVLORVM. 
4fia 


VIII.Alctu*. a 


4«i7 


171 VI. S^cryjui 
■*«47 


IX Ainyntaj, lo 


Tnmus. 


»f 
7.1.IJ. 


4«f. 


101 VH. Tarqni. 
ninsSopcrbns. Jf 
Pylhagoiu ia 
luWim TEBit., 
lius. L.erthBl 
Olympiad.lX.| 
(rtoruilt-t fci-I 
I 


>>it.viiicSalia.| 

AH rvSTlN7M, 60^ CCX.1.. 
liuc, vt ( 
rHam pUc 
CCXLIII. 
JCirca Olfirp. 
J70.71. &c.Ana- 
Xihai icr Jici- 
lia regtiar, & 
liofteum Micy- 
thiis, Olymp.) 
-S. Diodor. X[. 

Eodcm Circsfinti 
Darii 
Dionyfiui 


1 AifV"'! 


\cx'- '^''''' , - ^n,-,.,.ai:""" 
HS9 


^ IVSTINVM. 4fiut 


mm^n&- 


Ws.;i 


Oly MACEoa 


«-«-'. 


NIBVS. 
4 f. PcAlcmK- 


487« 


„4 XXIV. Hhi 
u.LaEiF.rj.4° 
iipplJJ.<)Ui& 
«Thraciini 
Aridaeuj 
fraler Alsx 
liHdlerpan- 
tumLvlLi. 
.ndrl,,,.,., 


7 
Bdlum L«- 
cbu< ttnait. 
jm.^un,. .3. 
IJ.4.16. 


4883 


"S XXV. Cif- 
«quD Lyfi- 
Irander, ■i-i. 
m^cllia ia 
Thr «cii 


490J 


'0 XXVI, Filii 
coniiit». ,7, 
C.ff.ndrS 
..,. 
Antigonusl 


(luflino eft 


AnMpiH,, 


flC GcorgJoO 


& AlexaQ- 


dcr. 16. I. I. 


4i 
&«. 
490S 


" XXVII. De- 
18. 


« 


4!>]> ' 


11 XXVniPyr- 

rhui, rnenC 
49n ' 


» XXIX. Lyfi- 
II.PtoleRiaC" 


iS 
nachui , it. 


$ 


u Fhilidel. 


4 X3?X,'ptolo- 
phus.a6.j.7. 
491B ' 


1 


[ 


! 


ler>u«>u. ,7. 


) 


i>(.ftt4ri.a. 

6it 


EXCERPTIOIVES CHRONOL. 


Anmi 
^>»i 


klMndi 
4»" 


11! 


KXXI. Mc- 

xxxa.iN- 

piter,dh*4t. 
XXXBf . Sa- 
fthcnts. «4 

XXHV.An- 
ligDnu» Go- 


4914 
UI. Pinre- 
maew Eiitr- 


16 


&!&).8. 


gcies, 'fc„quo 
4JJ7 
49*7 


'H 


XXXV. n- 
metrhis, ij. 

ICXXVI. Ai> 


4jao 


i4r. 


IV. Pro'c- 
m^ciii Phi- 
tigoiiu, tg. 

i.ie. 


lopator^ iS. 


'7 


498. 


140 


XXXVII. 


1.4. 
4997 
PhilippMiS. 
4. 16. 

Gcrman 1 
liclliim ges- 


49!7 


44 


V.Ptolcmae- 
us Epipha- 
fenmt >b V 


ncs. jo, a. 6, 


H Pi4 
xxxviii; t 


& 3.4,1. 
TDtfl 
Eeilci. 31.}. 
4-j;.pcrioi. 
Jb V. C. (fo. 
beKuni puli- 


JBS: 


5(1 ■^'1. Ptorc- 
macns Phi- 
10 54 


'53 


Macedoonin 
lomeior. 34- 
r.ce-iBm dc- 


a.7. » 
lccic. 
a[lquo. I, I. 9. bcHunt 
Griedii:, jKorf Gr*ci«, 
in/irt. i,7.in.BrllumA»-, 
tigoni. 11,4, ii.fcoyj».. 

nnc. 4:, 4, I. emfandasj 

Kaibaciei. 41, :, ig. ^m/! 

f;9 mtlra cam. bcUa pa* ! 

modu vltn . iimriam. Tba- 
i.,;.. ff*Wi 
fi«tfiKJ». .1,6, 

tt pr* Barbitrii. 
lltti oiatec iacul- 

fcwK eHl«iii« rptmfmndi. cctumeti- 
nir 1 1 14,831- onivl<tage8indem, i,fl,i 
tieMaiii, iV-,) haecXtriibdlicaaf.no- 
. MofuBih. /7a' bu cft . I, 6. II, j. beli« 
j doinclrica. citer na. j.i, 
,7. iliaib Alex. 
>*.»c.Sj 
tt.coniiix. I 

-.'tj. 1, 7. iairuiBdlicetUmcnancepiJ,!,!! 
naccidiiur. ly.Belli tecipeQai. ].£,ii. '"• 
». ?' F/sr. 1, «,16 S{ 4,1, 4 

Getai vincunt. ^enefici» pciuata apublicii 
MJihrldjii con- feneta. ji, 7,1 

I, lUliliintur, ;3, HeneliL:iu fidciobniineilaC 
)■ " 3.>;.i4 Benefiuii qui vin- 
:inaei muii (o-, ciiuc, vcie viaut clt. ix, 

illeiwnDuK. >4,.Beneiicii grata Bicnocia.^ 

^A 4, iS. qu3Di vliionl ho> 

Uieiv>Bf'Ac<(</^ ntlVior iifCifia, iK, ;, i| 

ii,iS>" Bencficio nlicuiui fctul- 

'^'•«^•■^'t' >il-i tlU. I, f, 8' *«"&'■ ''wt J Ct4 EXCERPTIONES CHRONOL. ] 


^■!«i 1 


^11«; 


, 
.1/-«,*; 


/I/l(Brf. 
-iv?? '" 


VI. AntLo- 
chus Md- 
gniii.aj.i.j. 


3« 


^pgo 
^V.C.,)4. 
^aae 
BtllumRo.^. 


Annibai lai- 
cum Antio- 
pcraior Ci^ 
chaannoV. 
thagin. .,, 


C. irto^^Eu- 
J.8- 


10. 1 
th. V.C.jOf 


MSiVII. Seleu- 
bcllun. iuni 


c«s, g>M & 


11 


GiHo-OM^ 


|philopaior. 
103; 


'Ii;viU.Aiitio- 


clinsEpipha-',! 
|fcl.)4.j.7. 1 
~A-ii ~Oly AEeVPTO. 
^».:i 0/y,SYRIAE£T 
AT»'»'!, 


,««•* 1 ASIAE. 
JOjfl 


154 rx. ADtii>- 


^ 


tni 


-(4 X. 0«»=. 


iCIO 


.57 XI. Alwan- 


, 


J0J5 


i5S> 


abV.Cficfi. 
bdlum A- 
chalcun:.}^. 
i06o 


.00 Xlt. D«Bit- 
trim,,j.3.i 


1 


rs6 
vii. Ptoit- 


39 


S06} 


XIII. Antio- 


maeus.Euu- 


chujSidtKi 


9 


1 


1 s.- 
f^^ 


IfiJ XIV. Denit^ 
1 


»"uj ittnjni.(* 


1 ■ • ■3«,W.li. 1 


A 


M AD IVSTlNVM. 
'f 
AnJti 


1 1 
Muu.i. 
164IXV. Antio- 
chiii Gry. 


Vlll- PtoEt- 


r"».3S';9- '* 


n.«u! Fy. 


)0gS 


"'7 


xll.Ar>.io. 


fcoi.,<jm& 


chu. Cj-zi- 


Sucr. ?B. S. • 


7 
««.a. ;y.:. iB 


i,&C. 


16. 


IX. Ptrk- 
& Akxa.1- 


!Di<S 


»71 


XVII. Phi- 


<!«, 39. 1.1. 


te/?» ' 
Pmthos' fu- 


Eieni, Pom- 


pciDf.: dcin- 
dil . poft 


quEm tiii- 


Iriipus ca- 
biniotft. 


J.rlB 
Huc vjoue 
S)Ti.poir«- 
ft r<r R.egej 
inRomanim 
X.?wlemae. 


ditioucm 
ui Fyfcon, 


ctffit. 
t.rz' 


Bdlum Mi- 
ihridatkum 
ai.s,so.^... 


inno ab V. 
Xi. Piok-. 


iTiaeus Dio- 


Eutropiu., 
«yfi«. 'j 


;7-i-7. 

Ci6 EXCERPT. CHRON. AC JVSTlN. ^«.i 


^HI 


JH^n,ti 


i3j 


PrimmRora. 


JljO 


18^ 


XIT.Ckopa- 


- 


filigl.l3ieiir- 
pfrinm iift 
piiit civ-- 
I.IVS CAE 


1173 


iST 


Clrop»ira& 
SAR. mni: 


A.tomusfe 
met imcrfi' 
sifT 


184 Rom.ir. 0- 


dunt:&Ac- 


fta..i<nil! 


gypiuB B/.- 


Ca.rsi AV- 


minafitpre- 


GVSTVS 
mc f.. f. 


Ugirf«i'in 
Abco,3n-it 


Afgjiptorc- 
V.C. 75(!-Vi 


Eiitrop. Hi- 


fuXCXCv' 
l-pania do- 
clanru 44. 
^'""■n & H,„|'™- '"* »" p,oVl, r '°°*'". 
''"'«*fed7,7"r/'9"'.oo„l""»""-E, 

*"■ '"°"o".o;f,i;'«"""'a£*'° ""W 

"""»"'oi,"!l ""''"«o „"£"'"»»«■ 

« 15, t'r° '»°*"6 g:r„' '^ *'»-■ 

f'.& -"flor^^f^ "P""; 5'".* i;'" '»' 
"""'"m.iUua;.'™""'' 


i INdex -m H » »■ ^^ 

I N D E X. 

IN IVSTINYM 

AVCTOKE 

lOAN. FREINSHEMIO, 

lOAN. SCHEFFERl 

& aliorum acceduiit, 

FtinHi Knmtriij liirin , rectmiliis e»fift tuititnEM. 

lenius imimtit» fin fi8lancat»i tmt wfitu- 

hs c^iinm imtltt. ■rafugas i.iClijlciii.toloniii ;i v^rbc. a.g.f. abell meiin- 
naniimitaiiqait. i,iO,:j. 

Abicftu! pirrtu n .ii.S.iIn 

ieftie tpia. lotit ciAnt 

14,s.l 

Abltgar' iblegatiii in P'r- 
bs nb auO. l.f.l 

Abbcare operam ii, Wt 

AbniKre lotBm 9,3,8 c«^ 
Islionem i£,), 9. [niiniii 
liberliiiiJ Ji.1,8 

Abolcie inuidite fiinuii g, 
;, 7,cUrft™ accepunv",^(, 
g.maciilaniregiiiiMt}*, 1. ,!.A,bjfi 45. j. 1. - Asriiiuii DimJciRcx. ;«, W I N D E X. 1 


r Abrnpieagcic.iff r/l, cali 


fui incttd bili «c. 


D, di , iHCmfiJiroiKr. 5, 
f, . '5-* 


re aliqiieai oftcntat 
dinitiorum fri i.iii 


fliDcrc bcllo ilicuius , u . 


ll.9,4.nonodic.,fed 


Abttincnraslitni. :.i,ii 


effc. IT, a, 8, quereiis 


Abydcnuiponi. 1,13,) 


cenditBr ftnHui in 


AMrnanet Al««ndiiim 


C "Jeni.*" ,T = 


'Pyrrhi. in rce,;um rtfll- 


tuant. t6,'„i 


«ccendi penin.cia'. 


Roinanol imploranr con- 
traAciobi, aB,i-! 


lii. 4! 


Soii GtMcorain auxilia 


Acceptiilimiis,t«c (jl. 


comra Tioiun non mife- 


liJ^MI. I!.5,g,,S 


, ™.t. ,g.i.a 


Accipereinmuum.iac 


«.Ccedctc ad moniem , 11, 7 . 


tracbiis tncipert, Gi 


8. MceiEt ewrcitDi mi- 


UnffAt Arini siiiniw. 
ii. non accirsie piC 


ferat quotidiano iabori 


BM ffl r.-ciifare, Jid 
pogicii/.qKi^, 4, 4. 


hie vircs Laccdatmoni- 


sffimalt. accipece v 


ii 4, }, f. acceSura illis 


uiiabaliquo.ii,8,S. 


(,W. >Wsfr««r) pro 


Tinciam, ij , 4, 12 & 


,^oobili momcnta M^ce- 


f« fon/J^Bi. actipcre 


^ti^^bui alicuiuK, 5. i4,'ii:- 
^^ <ircfe viribus l'i:r(aiUi!i 
h£rbam,rtoHil!iibfrc. 


.,n miidTocrc riQmLn- 


/Km»*, jBoJ «wie^ 


1,11,11,4,11. acceHit lan- 


»«111*^,11,10,5. acc 


11 «dor nnimii rcgit 


r..e^e,aium,idcn. 


due.iin alicuius. ji, 5, 5 
''«dereammosinlpcra. 


Vii!nui,irf(/T.fiiAi.' 


/■7- ,6.iaci/ltJ!-tiniplire. 


10. (,^,3. tintrariHM 


<* -«/Ijr h/iHxlur. Ii, 1 , 8 


leminus. ibid. accli 


-'"^^iidi /»>«■;* irrt. I+, 
' ^* ,JJi-Sf 3,g, D.accen 


Bianum, i.e. pa-v«- 
9, kav ft p»trt cdiu 

Vubii- fTfimfiaihai 

wi fi II, II. B- cciiftu ci. 

p^jre litli^td. I}, 1. ( 

Ctta fliprrinduili ddtrt 

Ccrauniu Clmchi M^riJ, 

P. '£( r> IN Plolcwtti «Jilm 

cugnuinti, af, I. i!Ceiriini[ 

Ccicin iMha.Gfoecivui-jChjI.iil, 

ein.«. 10.1,1! 

Cereni UcFI iMCiQtuai, J, 
Ccrcrii ignti iinsfie 1d ii) 

Itn alio' Chalfbcthui 

n ipii: ijharilluE LyirfirGi et ft 

f. 4.IJ ncpoi. t 

/■ 7. ! . 15 Chirjbtiii fatala vnde-; 

*J 

lypi'-"'"' ! . - . .: 

mcB (i/f »-'/«»1 Jcfu:eut'ChionS£ Leunidei lyr^i 

ad luducm J. lO, g, «r- 1 ciiIk, ,S^ 

cjmtnO'yrnficuin. 11, i£, Cbuilion Airinoei lcgajf 

fi| sdFtplcra. s4.j! 

Ceniuc qiiandoque inrpe- Cti^rafini rublguatLri i 
laia viQorii, quim Tpe- A'ck. (s.A^ 

laia. 10, F, ;, ceriiurcm Chtcflui Biltiyuiae icx. ^ 
Blicui'^! rei fjcEtc ili- 4». 

quem. j, 1;, 7 Cibui Sc^ihiiunr. Si l<^ 

Doruipucnim »ltns. 44. [ BmuiDra.n, ai.». ib.ttl 
4Mt^ J.fi,'^.! 
!, 7, 7- ' s AfiJC : Grse-iCici ■iiCj iC|;nuinMsctd. iia-l illum, prtpr*ltlmi Ixix-*""""'! l lluniot ■ cccc.«<"'-\ \ 

t;:.t: .'"■■■'•' ,„,.,PERM«>«"':,"m'.'d" ^ AD IVSTINVM. ttt 


eGVJTO. 


Awi 0/y,MACED& 


■" 


M-..- 


«-c-> 


NIBVS. 
487<; 


1,4. XXIV. l-hi 
tijir.n. 


*o 


lippuj,<)ui& 
tes 
AridaEut 


fnut Akx 
^fllcrpon- 
»n.iri,i3,j., 


7 


nLylima- 
Btjlum Lt- 
b tcnuit, 
friS. 
miflcua.. 15. 
488} 


"f XXV. CiA 
^t:! 
|r>niler. \yi. 


490» 


"0 XXVI. Fihi 
*U. .7. 
9- 
ICjff»ndr]i 
lAntigonui 
(luftiiiu eit 
Ai.tipa«., 
& Georgin,! 
& Alexan- 
dcr. i£. 1. 1. 


4 


&a. 


4906 


" XXVII. De- 
mdriuj i6.[. 
>S. 


49ii ' 


13 XXVIll.Pyt- 
rhui, mtni; 


4?'J ' 


" Xx'lx!'Lyfi- 
ml<m«- 38 


f 


'hiiadel. 


4»"B ' 


4 XXx''prolo- 
Cciiiuiiis 17. 

017 


£AL,t.M'injrwa» v.t«i.uivui™ 
Xoti 


Min£ 


491? 
4»ii 


"' 


xxxr. M(. 

XXXtt.41B. 
p«Cr^t»M. 
XXXUI. Sft- 

XXXIV. A«- 

eigonus Co- 


49J4 


';-. 


111. Pttire- 
maea» Eutr- * 


6 
MMS..,. 1.1. 
4»)7 

49S7 


'14 


XXXV. n.- 

metiitis, 18- 

ITXXVI. Ai» 


4530 


14(1 


IV. rto'.:- 
mjEii! Plit 


ligouns. ig. 


lopator, 29. 


7 4981 


140 


XXXV II. 


1.4. 


4997 
Philippn» j8- 
4. 16. 

tum qn. 
Genn'«fli 
bdTum g(S- 
4357 


H4 


V. rtolemae- 


feiUnT ib V. 
Cfir. Euii. 


nfS. ,c. a. 6. 5 


4 P»4 
xxxvni. 


& 31.1.1. 


Eeilei. 5».). 


4-13.pertot. 
1 


IcaS 
jbV. €..,<.. 

bdtnm Perfi- 


lOV: 


!.> ri, PtnlE- 


micuB rhi- 


S&H 


153 


M a ctdoMni 
lcmenu-. 54. 


rtgnum dt- 


s. 7. t 


ftcir. VHI- Ptole 
. Fy. 
(COIl , qui St laptr Keg» 
inRomuiam 
ilitiQncm 
ceriit. 

BElIum Mi- 
thridjticum 
inno ab V. 
\w\\ {0^ 
I N D £ X. 

ditiones pacis expunete.j tinere, 14,11, 7. fe int.i 

10,3.8! cem, iyra,«6 

Conditorimp* Perf. Cyrus.Conflagrat coelum omne. 

2,10,7 J7.2»i 

Conduceremilicem. 9«i,9<Confluere. confluunt auxi- 

Cuiiferre in Hifturiam^ boe lia ad commune inccn- 

tfi j bifi§rice confcribere. dium excing. \, 7, 9. con- 

Praef. i. conferre fe aii- fluunc bella velut confpi- 

^MOtbocefitprofiJfci.iti^\ racione quadam ad op- 

primendam Macedoni- 
am. '•^•^ is. in aliquem aliquid ,| 

h9C efi . dare alicui aliquid , ' 

lOi !• 3. regnum fcpcem Conflucjis Danubii &6ibi. 

virorum vircute quaeil- \ }2, ;^ S 

tum in vnum culiacum Confluencia auxilia funt efl. 1, 10, II. collacis viri- 
bus proclium capefTcre. vnMque cO)iM£:j}cntia. i, 
7/9. bclla , fnnt vntiique a» 11, 21. pccunia cuUacai ingruefitia. 7i<3,4 

»b vntucrfa Graeciu in Confoirus mulcis vulircri- 
fiipendiuin helli, j, (5, 4. biis. niifjj" 

conferre cupiticad prac- Contugere, pro fu^trc. 14, 
fidium falucis fuac. 16, 5, ! 2, 2. £3" bccfrcqucus cfl La^ 9. fludium placcndi a 

virgine in macrcm. a'?,^, 4 

Conferciffimi, boc eft , 4/^«- 

/i^wi. 8, 1, ij. ii, 14, u 12, 

3, f. 24.5.9 
Conficere belluni . boc efl , 
finire. ij 14, ro. conli.i 
curis. II, i;, X. conlicere 
iter. 12, \» 5. omne bel- 
lum in aliquo. ):,t, 7 
Confidere propriis viribus. ' 

3' 2. i: tinis , adde & nojifatibusy 
compofitum , fro fimplici 
foni, i'ide ctiam Scicc. 
epifi. 5S. p. ccnfugcrc ad 
arma. 8,5,1 

Conrundere,confufa corpo- 
rum iincjmenta ipatio 
temporis. ;, s> n ^on- 
fufa curba ciuerclarum, 
id efiperturbatus. 32,2,3 

Cwngredi prociio 4, 4, 9 

»5^2,^ Coofigcre tclo. I2.i;.8 Confirmare fua voce ali- Conjjrcfllo , proprocUo , 9, 
4i 12. 8) U 12- II , \^^ 10 quem., proin officio con-l 22,3*9. 27, 3,2. 33. » , ^ 

coflgr. ■m )» ( wt- 
I N D E X. IN IVSTINVM 

AVCTOKE 

lOAN. FREINSHEMIO, lOAN. SCHEFFERl 

& alioruin acccdunt. 

'ijrani kiinerts liirum , fecundus capM cmiatfwtStrl, 

ii.'1'i^ut imtmtta fig fiSiuntutat att vtrfitm- 

Iti fpilktB dnttM. 1 Tcigo ponere \ 

\, 10. pr» »«• « 
poft nrgai > fr Vrbe. i.S.r- abcAsittU- 
nan tinrt ^lifMit. i>iO|:l- 

c Abieftuipimu II .i3,6.ib- 
icdae tpifi. toti* c*dii< n AblEgsr 

■ Abl=Mr 
r. Ainnfn orcr i.gcol- ■i.ir',.115 cx hciTiilino 
■iM. 1.11. IJ,,n,g, 

1 Chjlciri.tolonil i<i, 
r.!ulum a MpieniU ; inuidlte famtn j, 
lailcmacccpcani;i.(, 
;ii]aniregt.iti " Abir. iufrfi. 4"t' cu'iior«, 4i,i,4. 

Auntiiiit Oun^ciRci. ;<, plyisp "• 


'5.4 
MW.B,fi,4-">i- 
Ib alicuiui , M , 

lljeni. s.i'ii 
011). 1.1 J,t 

Aiextndiiiui 


fus iacreJIifli •nlore 

mentij, 11, 1,4. Kccnae- 

diuitiiimn frt VKitOTt 
11, 9, 4, non odio , Ted di- 
gniluiB gloril accenfimi 
«ffe. 15. a. S, ^««rtHi «- 
cenditsr TtBUUf in ali- 
qnem. 11, ,, a. «cenlBi 
fiuoie iuuenii. ,!. s, ). 
«ccendi pertiMcia. i9. 


»«.1.' 
■implorinE con- 


•cotiun Buxiiia 
■oJMn oen niift- 

,inontem,ii,7, 

I («ercitni «ni- 


ti». 45.'.) 

/!^«. IJ.!.8.,8,J.9 

Accipeieiamanum) ttcjS , 

Iraekiii tKcifire, Cerm. 

«fjf *> Armi mimtt. i, 4, 


t, I. «,11. acctt- 
nidijno labori 

''Laced^moni- 
. flcceTur* illis 
■*-fB-f„,r) pro 
nomcmo Mact- 
. I. accederr vi- 


ta. non acciptre pjcem , 
Rg« ifi nciifart, /iJ niin 
popoififiiils, 4, 4.i« 
affirMiic. accijiere veni- 
am ab iliquo. it. 8, 5. pro- 
liiniiam. i,, 4, n & sl 
^rcfTO/Jf.i.-accipcrcf" 
aialtttre. Ii, 6. 9. ^r* 


liuiK, 5, u.'a^-- 
ribui Pcrr^rum 
liocte reiimc,i> 
,ij. actemttan- 
r animis rtgis 


auiue. ;, 7, 7. iccjpers 
hetham, pro afHiibert, 11 ue 

j^Mrr^, 13, 10,15. Kfipe- 
re exercitum. idelt, re- 


.licmui. jl, ;, C 
nimos in fpen. , 

'^«dndl (r4. 14, 
y»,ll,P.»CCen 


fta/litm acilpire. i,fi, 9. 
Vulnus.iJ .■/?,*/«*», 1,8, 
10. (,(,5. timr/iriiim da- 
revninus. liiid. «ccipere 
ni,niium.l, 9, 9- p»tuam 
muium, i.e. poruum ex- cei ^rbis non«n scrtfi-! 

Itgimut, 7.'.I- «'■pefej 
paiientct ingnin ftmi- ; 
iLiis.ll, 14, 8. rerpon(um| 
19, 3. |. Incundi: limkl , Accibis Eliflae iniriri 
gmalione oceidim ..S.ra.r 1;. priec«pia 
■liijuo, 1$', 3, (. pancin 
regionis in portionein 
billi, tS. i>t. >» murimo- 
rlum' i1iiiD3m ii, ^, 10 
ciLidem 31. «rB-igiiomt- 
>iiiml.c!lo5a,j, .6. «cci- fibnli opini iiiis paiiMi , 38.4.9 

ifan iSeflati regni, ig 
lE. II, 1> 11. accufir AceliDes amoit. i 

Achaei Perufinermn condi' 34 1 4 , lA. bellDm 'geniit 
cuin Nabide ;i, j, ^, (iim 
Mefleniii.^t, I, j, cmnRo- j 
mani*, 54,^.» 

Acbieornm inter fe eonffi- 
ntio, fidcs, poKBiii, ;4, 

«,f 


rtlfiaj amnis ^ri/*r 4rfc 


..-^^/;.«™» 
Siu ^iAcbertiitt JtJaSi 


«iij.irf >>». 


dl»>iyj>n/(. 
inviu Acbirta. 


fufffrj.lis 


l.mam fi-^Aciem rLinpere. ,, S, l). i» 


riJi vclticiiit 


rofuiffe,], flcie Perrarutn plm pne- 
in vn» vi- 


daCrqMin pericnli, 11,11. 


ro fxHemnm 


(r,i,i.4. 


if.in aciem pcoccdcrt. if 


T-. M.irnm U 


cinlis iditii- 


s', 1, in aciem defcendcre 


fir\ n?tnji. 


R . 1 , li 


.4,5.' 


■.-;o'.^-'«' (■>« 


'■ zopyio- 


Acilias CO!. Rom. Ainiv 


I." I.aVcdr:Jmo 


ni, j , 1 , 3 


cluimvincit. ,i,6,r 
;\equifeic, «cipiifiri. vit» w 
" j N D E x; 


rtgni teraiini. i.a,«. ac 


mAi. ;|l.<o,g. dilibl. 
ii,i^. haTaiit-A.^.Ti 


ftes, j. 6, II, jciiuiicte 


ii liia lutindi. digrli 


^- «li iii pericuJiini ti in 
>«id ti , iiiriniit>iii tx fti- 


terfictrc iliijiKm. j, j, 


, fb.sioat! pmdiiionii, 5, 7 
il £. h.bita. fqualorii ad 


j,f. irtcanrpeaumaJic 


t miliricDrdiiin comina' 


i u), dim ilifrtm cnJfU 


*_ Yend*m»c<)iufitus.4a.i- 


l!,;,g. id folnium ill< 


■fccrapatoi in dioifione im- 
\ rerii Alexwd. .miioicni 


lii» «licui tliquid ad 


nrert ig.>.S- «d «Miii 


i medlsm Coiiriquilur, i;. 


,reu<watm,,.4,4. ,* ,« 


4,11. 


tMm.vtiani-iamriuf 


'Aa^frt rtiti ttjlii. 1..6. 


c„p„.i«r. 


■7 


Adafpii lubiguntur >b Alc: 


Aam, *« fA «fl;»B". 11,1.1 
Itaio^rM: <,M,if^r,u, 


Addere, addunnii vocibi 


CiCtrBi»SJlMfi. ^. Itcm 


lacrjnwe, s,8.9'.4>4. 


i^ficMm^tAsrarUfitfi- 


Aditili^Ere, prt imlUgtrei 
relmu aliarua. t, J,' 


AcaiamiI.Oslnii«ia.&in. 


AdduciinrpemrEgni, ),|.: 
eo Tsqoe dtfpcisiioa 


digniiu;j 4, vitesini- 


litom IsbLr. tu,i,». id 


addiictirealiqani!, j, r, 1 
•ddu.erc in Yumm^ d( 


mes. 1+.7.IO- 


rperwionem, Ig, ;.«. i 


AcnUi fii£iKarum =1: acrc, 


li.lpiuoncni. 43,3.1 


9.3.1} 


Addfe l;,iatui giaffiri 


Ad.-iflai, Vid. i.libi-Wm, 


Adh!i>i;ri , piu adimtgiie 


hocclt, prt arbnni ^.t. 


7. mdio« painvicum- 


8.4.S. in auxillnm. ;,rt 


por.li.rit.u«c, -.. .o,T. 


t.rt,6,7. m ci^iiulniiim 


*8,4-!'' pofivmun' 6, i. 


7,-:.;. adhit-,treLQC(d« 


is.il,8,ic.. 4,5,1, ifi.4,;, 


mo.i.os , 1-t a^pre,,„tw 


i4,i,9.5".;.'i-44.-}.4- 


prtaliii. K, 4,0. aiihibc 


pugr.am, WfflM F»^Bfl- 


i-e lu.l^.s, .j,4, 1. aliautn 


r*;if.-. 11, 15,1. lcpuk.>rim 


in Lonliliu»,. i,,M. I N D E X. rr-^ 


iciliae rex. 4 ,1, 2 Aetaiis priuilegiunijif iO,x. 

Kj iui funt eiHsdem aetatis gradus • ;, 9. 9. ac-' 

tas militatis pro aetatis 
miUt. ifominibtts, $•> ^» S» 
fupra aetatem virtus 
eius a()mirabi!is e(l, 6 , ;, 
3. actas imbclHs f>ro bom, 
imbeU, 6, 7« i. a psruula 
actate, \i, ^, 9. effoctae 
aecatis viri 6, 7* 4* aeta- 
tis fenioris te^ores. 29^, 
% aeCaS adulta, aetas im- 
tn.>t;!r3. vid, immaturus. 

cunditionibus pn- Acthinpii, j, t, 3. eam im- 

iccre, >2,S, ij. ae-, pcrio adiecit Scmiramiff 

:gibus pacc'n face- IhiJ. 

Actna Siciiix mons igni- 

ftJf^, i,y. eius rcicaula 

4,i,i4&rf 

1. vtrrs pcti-jj cii-jActi-.acoium btilum cum 

, .1 1 it '• f r. i'.t, j. . • . : c ■; S •. I .! ■ '.r 9.-6A?7,4^i 
as dfiliclkm ele- 
m facit,i, 10,2. dis- 
m parit vel nuget. 
3« patrimonicruml 
Ipar.' j,j.3' 

conuex) V2'lfum , 
'XI* acquata patrl* 

4?rte; hoceft, pari 
%helli. 3. 6, 9, ae- I, S' aecjuo wv:: ni- 
ccrc i 2;, 1, 14 

, pro (kllbjyAt-: . ^,. .:Ci \.i:\c\i. ^ ai, ',11 

;-re .;ii :;:• s c...n\K(:' j\\ ^Jiundniium con- irir;js. o, ./o 

.1 , ri'/ />»d> ;«,■'. :v- 
/i»«(fj iv/ /(.■«•/■ . /<'rj 

•■t'e incurrtf. ^ 

/■^''' '-'- ; 

?.'.i/';». i2, jj, ■'. ac- 1 
.i'i. ,jiorT"s, ir,-, §! 

etar./ucri. i,:o :5 

khornm icx, js-?- 

>5 ar'- • ti";"". !-••,■:. 7. bcir.rn in 
Gr^.ia :n..U(nt, i;, 5-, i 
Ch-.:u.ri LX'ilei recipi- 
iiMi 2'..:.c. r -'tcai Xcvir- 
II ^ ...c .'-^'v^;!!!; o.ip.-re 
C' \-. ui,. ■•.,;, I. R."na- 


i ■ • 

■ > I ■.■ » .V 

i- •!••• .. :. '•^,-;>s. -in- 

tf ..:.v. ; ;i; i\viTia:ia bcl- 
!• i:-: ; oi j-.., .0. ^, ig. -2, 
I, !. iii.)v*iid".v: I) jfr-r.tu.it 
V2.i,2. Actolo;urr. 5 )o. 
p^ii rcs yo:o« L ^w-tl. 
D d cawdj:ic. r "^ filuiAittfciru tttDm.;ri , 

' «Dihuinl twMRt tr>[i(D' 

^Tsnaui Ath*»' (r«.t.«,8| 
•%iralhii ( wA Lititini ) Qtitenii In Aniif.. Itxuni 
M*««d>(irot£cmt,i:, .«, 
9. n)r«cnda tt(i lUtnt c CKr.-ei 1j*. 7. !-^<1 
[Jiin iltcui, ti,)| 
nit Alriiinda fo 
Asielt dufiote. ' 
citrtitredltKiti; 
fcant iDciil inlai 
S. cxrfii lictntii. 
Critfntlt U<ni«W Ki'iije pccuniae cuiloi 


ctimini alicui dal 


"J.4.I- A 11115. iuuBl cnn- 


Ctiminati oliquiii 


ttl P«(lie.i;.e, 9. occi- 


iipud gliquem. 


ditur. fHrimHii iW /ff« 


Ciiminai.onc.. 


/«• PolypcrchDn, (yiiif*/!: 


Critiat Ath. tyr. 


Iujlh„r,:r,fl) ,5,8.7 


r«u« 


Creare niaginriiiut. ;, 3, i 


Cmcrmrcx Lydoru 


fibi odium ajiijil rcEcm 


5,«piti.r. 


Bliquate. 51,4,8 
Crederere fidei medici .1 , 


CDlnnia i. j. vi 


8,1. ciinoiliam corpiTii 


i Lofrenr. 10. 3, 


fuia1icui.ii,u,]. aurum 
ttrrae. ,s, 4. 6 


lum ciim DionyC 


Crcdibilia in eo omnia fa- 


Cruci alfiius 1 p* 


ciebaivigor. rng. j, 5.7 


catcdo. .8.MJ 


Cceduliconuivia, 3.10. lO 


bui fupplicia iuu 


Crcinire moctuoj. 9, 7, ii- 


tSiarum fcrai. a 


ly, 1, 11. Alcib.viDus cre- 


Hanno carlhsg. 


matur, !,S,i4 


Ctuciat aliqucm ma 
licitijilo. 6, 1, p. 


ficigenuj. jo,r,9 


tuicantodolote. 


CtefcMeadftimnisafotdi- 


cruciaiifccltic. 
pC"'" !i '0,0,. c,„, ij,_ 


»••■•;...:?"'"••/ ."t. £'''■■* »3 

ge. 'S;r ""■" ■•'S.u.mE"*'': ■■^■■- Aau, r^- "■ •*. ». .^iv"*"«« 

''■^'■''/•■i/rJL ''^'^ a, ?■>■.■■ ™'i,„,| •'*"f''i». ",,■!■"«"« 1 

' "• * M..»,),,, :'s."«;w. . '■ ,■■ '- : 

i .- *■?•' lC 


--'"^l^'''*^'^^:"^^ 


V, 

V 
/j-«ii« 
C*^^^- 
"tur. I N D E X. 

vt"c"vj f.in>;iint. 12,- amicitiae regiae ^dwik 

iCrs' aliqiiid facere. 12A; 
Ai:.l"M..' ynlfj. ./ft7//y*rp. Amiciiiai vtihtaie, nonliifc 
ac. •!»:.!• v'5lpi. 12. i^ii colcre. y. g. o. AmiciuJ* 
X- .••':• 7: ii'' nottiuit Cl. Btf- ' rUTi iur;: , lucccffaapk» 
nr •. ?•« f. ./«/ p '/tf^. f>/j/r. I. risqiic, non fidt* , ponde» 
.•Si"br:v' («"jtirKins. 1,1.1 rantur. 25,7»^ 

x-.::-'* ...ibiticnc a';grc Amitterc Cpcm pacif. »:» 4)h::/.t-:-^. i. ;,i 

j?-.I-j>.ior-c puUhritudinis 
.f;oitUin. ;• r2, 2. ambi- 
^io'.'.»^ ajMid p.«t>iil3res. Ammonis tpn-«plum. h*hl* 
>i* II» 7. rtfii^ua riirft 
Hammon. i;, 2.rt j Amor memoriac iufte iinpt* 
^:.vv: f: ^-ic-antur ab Ale / rantium , 4. 2, 5. amor 
■>.: . ■'. i:.9 4! tantusCroefi jpudoiRfiCg 

Aijrfi. i. '. . f.cc-'\f;!'tt!rii, pyoce-\ vibts crat. i,-.iO 

r.' .;-:-,":.:.//<»/".•"/'■•, 57» Amoucrc attarcm irohtl- 
'; V. » nH.ifnuis &* bic ^e- lcm, pr# A/i# mittere. 11« 
hja' idiy prsnmc.fis accipi 10,14 

.r-/:/ ti^ ;.S, y. s. C' 4=* "• Air.pliilochi Galiacciae po- 
g '''iei.Uicruec^cnSo p,^,^,^ ^^^^^^ 

.-.:•. .i.f.t^rion.tacr. 72_.;.A nip^.irclifMa ?r5f. j.6.:?. 

•. *; ■'- ' K...UC15 J «r:?»- 4::.? 

- . . ^''•^'■-•'/■•''*'** .\fT.rluCiycp. rtx Atht-n. ;. 

- . '. ••' a- - ' ' ^ 

..,..• .. [). .Amplcctf f;'2 ifrpri:"; rJ 

,, ,. .'::. im toiias A:'i«.'.. -. :: • 
'-" -. ~ .... 1- I---! :.i i.^gsr». '^.4 j .^nii^Iiji-c rt-pium ^ii:.::: 
v.rt U;-. irpcralitJtc i^-rfjruf'. 7. 

4- 1. tcrm-nos Hr.p?:-! Jw- 
quihta vrbi". alivjui. ij. ^' *i r. ■ :ir :.<»iac ft'Cj','iita>. 
•• : ' ; ..r.4itiiia iure 
ft-iJ'. * ..>.i .a\:".^u 3,1, 5 Amplitudiac terum gciu- 

cwr ^""AyC? / "'•"'Ct"' ••■ <■ •'■ 
'»fi"»?ir'*'>'»,/ ;!r"".*'.,r.«.7?*" 

"-'^™';?'/ C'"";"*''-w« ,;.r. I ■f-ni*- ^Ieoi clc mifil, ieniniiin, y, C, f. 

iit-\ fupri letaCen virtlu 

^ vtl 3ugct. 1 tius idniiiibilif iCt.S.j, 

:um ;. setai tmbellisprsitin. 

1 J,l>3' iinl:3. 4S. 7, t. iiuruula 

Sll vallium .< aci^re, ii, ^, ^ efiuctiB 

bi»i pa([i. aecalis (riri «, 7, 4. a«i- 

f^ 1<?'?I lixfeiiiur» rs^oret. (9,1, 

ifarfff, pnri s.ae"' aduka, aeiwiiB- 

ig, 6, ^, »e-\ mintri. viJ. imniiiutd*, 

lonLbut pa- Aeiliinpia, i, i, g. eain ini- 
^.ft.i;. le-l pcrio adiecit Scinininil 
Jacemfacc-' ftid. _ 
U|aiiirepi-|Actni SicUiz -moni igtii- 
f i;.i.i4 fni, i,f. tinsrciraub 

-AU,rtrl A 4.I.H&II 

I puiivrs (!l- AftnaCDrum bclIUDi cutn P«, ;iif. &d ptsfrti- 

'.fnifJiiM' 
nllttis, prri 

»^- 44' '■ :ripete :. Ruini 


prs inteici-dentibiu lii- 
perbe fcfjiondctit, iS,s,i 
belluincuin Philippo ge- 
t.int,2>), 1.15.19.+.^. An- 
ti<>i.hu(ti iti Ramsna bel- 
UimptHunt. 30, 4,19.11. 
1, 1, Itbntatein jimiaac 
;i,i,t. Actolorum j-uo. 
pilluiei yoEKh . Laced. .t • 


\ \ 
-" '»«-.";;; rv^--^"-' ";:;:^:4;- 

""« =.->n.,"i„^ .'?^.,-.,<;,; .'^':^'f-^.- 

■"•"•-•"''^ --^j^;:^:'^'" /•:'/'•/.,,. '''"'t 

.■f^'^'-'- iutt::ni '■■'■'''" '''<'^!ns^,,'^-* 
f- "fr. ani..^ «f "/>es /.^, J'4.S> 

'"" r..v.,ipi ./"'^r'^''W.'*.. '•^"■«^ 
^'•"•«.vro»/ 5-;;''. «'bcm t.^;.'---'e- t-. *'■"'■' !««»i.^«- 8. 4.^«»;. (ir" eotum 
«.«/ .^'«i: ,•' ,,exi6««( ., ».adul iDtiiiuium ftwote 


incipit cef-naie. n 


:ut. r,4.9. vhici- 


DuxGt«C(,tiimfit.n 


t, s itam iii c«- 


ThebM diruit „. .i 


ibit.i.j, 8. inttr- 


«b Athcnicrlihut du 


1.8," 


&:Ot..tarff petit. Ti. 


Uitur ipfli vndif 


10. Tytunnapit. ri. 10, 


ium, 4, 1,11. alcre 


louiiHimm. £liut fjll 


(ionn L-iuttiiuffl. 


niur. 11,11,7. At«xan 


8, : t 
» Amrntae. 7, e . 


D«ium «lio vincit, 11. 


(urum Jcgatotum 


i;,i. Petlri iugum fecuira- 


rin tlcbfciior ? 1. 


tif impofuit. n. >4, 7 


lUmWjcedcecfeic 


rcrfspolimcjpil.j!, 4,«» 


«■ 7^4.8 


iilattymfltuirdcflinaolo- 


TalieriulAmyBts, 


Hi,i ij. j.lactimjrm*-: 


Philiepo f[:.iicm 


te acmulnrum' legQir^iIi 


obfidein Ait. -, 5, 


t, f habitum Feifi^an» 


liiimattifocc^m- 


fumit,i:,;.S. (^niitiiRF- 


T-(-4, 


(s. u. t,i. Ciiium nter- 


t, Olymr. frr.;;: 


Jicii.,;,.-,-. i-\L!!ia morJ 


«,8,f.-,-. <-ck<.r. 


'■-:lt,.:.';,ii.vultiidoci. 


*::i:,',.'.-.b:l- 


ti i^. -. .-iT,Ti,Ti. Sa- 


(iliaririt. i:,i. 


:;i:Tr, quodEleccuIetnod 


tiLLldit-ir . 19, 


pi-ii-rat, ejipusnat , 11,7, 


ioninibj«co[-> 


.^Voium vincil.i!. fl. i 
in vtliem hoftitSTi fciii» 


'.. (iux S','iv,-rL- 


^i5i.t.'^.l..;-vu^i..^ 


uHi ei;;-v,LU s 
tur. 3, 1. 4 


DaMiV. aucit. ,.",.0. 9 


.8. AUji. M. 


afi alicniim militum fol- p:.>i;.ifci 
lipjlcrn! 
t. toTnpj 
•^ V, 6. I) , * I N D E X.. Yi''CTJ (iiigunt. 12. amicitiae regtae fidocia 
ics" aliquid facece. i2»6i5 
Ar.i)':»"-- vulpi. ficut fup. Amiwitia& vt:l:tate, nonfidc 
«('..•i'--»» v'li'i. 12. ic, u colcte. 9. 8,0. Amicitii* . 
x:.i.' •:...i-* ;;c/i:uit Cl. Btt'-- ruiiiura, tucccfTaaple* 1 
m<\ ruf. ui ncIog.pag*\,- risque« non iidc. punde» 1 
5ri.- rir (ir,i:i«.;ris. 1. 1. 1 ra^itur. ssiM 

jT..'.- •• .= :biti(.nc a.gre Amittcre fpem pacif. »:♦ 

T>-.l'i!.ior-c puKhritudinis Ammonis rer-p!un. i, v.?» 
.'loituin. ;rt, 2. ambi- ii, ii, y, riliquA •siitm 
mc:'.»^ ai^«d p.^jmlares. Hammon. 

1 ;, 2,rt I Amor memoriac iufte impf» 

;fr::^!": f: rtrintur ab Ale i rantxum , 4, 2. 5. aincr 

">..:•. i:.9 4' tantusCruefi jpudciRTiCi 

Aii*. - i '• • ' t ^ '..v/.'»»*/*/, pro:e'\ vr bt* era t. i,-.iO 

-'. ;*t, ■;,:.;/ <«y"r/€.', j7, ^moutrc actarem iinbcl- .:. V. • nit.»*nsns &' bic fj>e- 
n;.i."w.*. prs nmafis accipi lcm, frt tf/itf misttrt, ii, 

ic.t4 '^'^^ ^V^'^"'*^ "^v' l'^"^r'-»I^<^hi GallacJaepu- 

••:- .'. ..':-. :.r'.M., v..:,,^-, j.^cj,,, ^,,.j 
.*• ••.»-. r.irr.t a ••»% ** .. .'i^JTl 9 

^-.' r =;;! .Arr.nlcct! f ; c iT.rrc:-. r; 
,- ,. .•::. im totJUS A'i;»*.i^:: ". '. :> I v.ic 11.-. Iirjr.ilit.itc i''-rurun. 7. .4.. ». tcrmlnos iir.r.'::i 1«.'" *, r. , ■;)- r.^uc ft:{','iita<. <]uii'it3 \rbi"- aluj-ai. ;j. <• 
« • • ;• ..iviiciiia iure sc 

la*' • . /:mx'* ^»i> 2 Amplitudine rcrum gciti- 1 N D E X. dtt fuperatur. i, 

tm msgnituifinh 
c^ntinnam vo^ 
libi)quam nttrHe^ 
• f. non amplius 
pr$ nonpluriints: 
vefte, j, 3, 5". 
plms centum 
}.. nonamplius 
biennif vfu 17, 
^hd.inNepot* 
oras. 24, 7, 2* 
//« </? rufnpere 
i^.tf alibi, 6tX' 
Jtare.3«9«ig4i7 
:remregnopel> 
. intctficitur a 
4J,j,i 
ced* rejf, 7, 3, 

:r Menelaifili' 

7.4.? 
\x Philippi In 

rand.corfobri 
em intcrfctlus 
videtnr autem 
:um Juperiore* 
;x. pracfciius, 
e imperii cius| 
foititur. Anceps ccrtamen,lr0r efidu" 
bium Si^.ii. II. 9' II 

Ancora , Seleuci & gencris 
eius naturalis nota ij^ 

4.9 

Andragoras ngii Partho- 
rum fanguinis au£lcr, i2> 
4,12. ab ArfdvC oppres- 

fus. 42> 4* 9 

Andromache HcCloris. mox 
Heleni coniux. «7>?-<^ 
AagulViac Thermopilaruin 
2* II» 2» 8*14» 12. Salaminii 
freti.. 3, I2»t9* anguftiisfi- 
bimet inciuli vid(bancui: 

I7>I»I4 

Anhelans inopta , hoc eft fumma* i.« 13.4-1' hilcfophu5.i2» 

annusSiculus, 
iitia, ^a,x 
Ud Animus ingcns 1, 6,12. ani- 
mus non iiec«l alitui in 
auxiliumfui. 11.9, soani- 
mum nuber.cli omictere, 
2 . j. , 5. ani ni plus alicu» 
eii.quemalii. ii, lo» 'i 

K\mv\\-^pro atiimQ. 3I1 3» ^ 
aniaioru'.!». )5»'o a«/w'j ^ 
hec pro auiiacia, u. 5' *>• 
animos,prc.7v/>/;ir;/.' £/ ^*^ 
prGCou/illo. ti, 6, 1. Ani- 
fiios ifiiuria & indir.nita* 
acii;c. ?, 5,4. animos cji- 
tollit ncbilitas : i. 4. 4- 
animorum aJncritas tofii- 
gnacfl jliquibus, 2, y^iE 
lantis animis coiicurium 
ell':. ^. n» f T'.tvrrj ani- 3. 5. n- 
morum d, 7,;. hoililcs> 
% anif- r cbumfuE<t.jy-«f aus 

cnCotn-.un>.V'/;V«', 
Ar.no eo**"'^ pa» «M \^ alim. la»^' ' 

Antecedcte aliqj 
^ laie.y^»*»*' • 

AnicVre. cmtic' 
i^inolUtiacoiP 

Alihi in y*^ 
iicvitosvit^ «*fc iifc .fcii<i », M . I N D E X. re * pr$ difirepan , 
is ratio non (iiHcn- 
' hoc vitac prcjrt fi- 

e incer rcbdlo» 24, 

latuianimuff. :i, 1^4 
latio dolorcm au- 
.» 6, II. diHimutacio 
5,ir, 4. per diflMnu- 
lero. 5, 11, y 

re icges, abr^g^re- 
12. vt Graeci aJ«v ervitui fiio dluiciic, b.e, 
interexcrcltHm fkum» in" 
ter crJiussJuos. 14» 4, ao 
Sic, \i, 1. 1. iliuila tcmpo- 
tibuA compuncret pr.iff\ 
4. diuidere tLinc^ososnni' 
um aequaliter intcr o- 
mnec. 3, j*-;. diuiditur ali'- 
t^uid cum aHviuo. 6« v» S 
diuidere vices no^ium 
inter aliquos. ts. j« 10. 
dioidete ali^uos cxerci- 
tui fuo. 14,4,10 viuHf» dtfioiucre Diuiiio segnorum noxia. 21 • 

s Achaeorijm. 54, ' '' * 

,^ ^Diuini honores Phalisr.to- 

cre. diOinxit notu- rieccniiintur. •;, 4, li 
reiijtnra Cdloris at conflnir.iur in AlciJ*. J 
is regionibus. a, i, A' ^> 

lingujtur ri!.iiapal. Diuortium. ptr diucriiuci 
&opcb2lfamo.36,j,5 deccdcrc;ib :*l. 2.6.14 
rc mercc». v,i.6 diuortio viri a raatrc di- 
.re milites in colo- mifia. 59, y J 

»-» Sj 8'^i"iti3c Xcrxis. 2, ic, 21 
terra non p.itriino- diuiiiarum li:xnrij v::dc 
ntScyiJns. 9?.- prin^um Gra.c^s. 2,14*7 
t&c f//, contr.rrJa^ I)iuit:arurr. cupido ibi 
• ijj '* !• & «i' ;o, I cil, vbi & viiis. c, i.tt 

. ItaSailufi.Catil. Oiutinus, hoc efi diMtttrnus» 
auifores paj/tm. c! i . 37. i * 4 

ortibus quam, pro DiuuFgiJtur cpinio in Ma- 
fam.6.^, C. c tiiueno 1 ceuoni jr... 12, y, 5. 4», 2, 
:cis h<'tlibus. pro e < 1 

?o,4.rt Doftriiia pre infiitutlcne 
prodiflrihuere. 8,1 20, 4, g 

ntig.Argyrafp. cx-'Docnmentt lcgum priwi!* 

Ff(J vf, I N D E x: tmm fraicr Tryphoncn regno 
cxu-i. -6, I, S. ludaeos fubifi •?. •!'. I, 10. In Par- thos ducit^gi 10,1. B«by- 
loniam occupat 38, lO, 6. 
occidir.ur. jg, io> 10. cor* 
pus cius rcmitticur a Pac- 

this. ?9»i»7- 

Antiocbuj Grypus qul & 

Pbllometor, L)emetrii fili- meni auxilia mictit 14.^ 
4* Maced. iniidiis pettnr 
14t4.11- amarior Cenipcr 
mini(lerregnifuit,qM 
ip{ire|ps. i^^ 

Antipater fuperiorif ne^ 
matrem occidic. i6«iii» 
regn* rxuicur, i6,t«i9» 
interficicut a LyfiaMcha 
focero. 1^2*4 usj;. I, iSirW/fiva v/iifi« Anriquitaf,i3. s, t;.Sidliae Gry^ius 
Aniiochus Cyzicmns mo- fabulofa , bm mnttqMtnm 
de ShHtA fmrratients 4, r» do dicti iiatcr vtcrinus j9, ' 8. omnif aotiquicas faba» 

2,141 lofa. a.«,7 

Antiochus^^^/i/fVMCy ziceni Antiquum») 9,3,(7.^# t9,^Mti 

F. reg.-io Syriae, quod Lu- alicui maximt cur£ ifi, .ia^ cuilui u'.d{:iat, aPompc- 
io priuutur. 40.1,4 

Antiopc Amszonum re«inrf, 
2,4, -u. captam abHcr giitgen.Aiiter tamen exft^ 
n:t Birth. 2dnctC.pi^^ 
ita iv Z. 19. 4'. fiiiusJeCih' 
ptiu. flr pofi/im. cuIj f-jrof.m traiiitisar-|Antiftitcf,c/-« fietrdctibti, 
rniiii^fro*:. :-., 4, =5} IJ,IV?- 

A:it;.-^ u: ir.tcr an^i. cr \ hi- Anloni«jsbellumParthisin- 
•; Mjicvcior.: :e! f.rt ^:. 2, 9, A Farrhis vin- 
. •>: -,!. i\f'u\' nj t.tjr, -4/.J' 

vjn:;r. i2.i.i2- Annuluj cum inuuipta an« 
•.lin;:;r".o tircj-j chora inucntus ia leilo 
\Lx.'i:"'i1. ' ••.io*:i-l m«iri: SsrUiui. k, ^}.?. 
.. ^;. au-tur r.c | ?n'iu!i cur^in fub C.Cae- 
. juj-c. 12 »4.1. j 
;e|^' tJ*i." '0:1- . rru-..: . /' 

■• -r- 1.-' faie T;-..'"- j;r.icr habaifc 
41' J. ?s. ..:•.:' ulam fuufli i^* .'cc.j F»:r«.Iic«.a? trafiit mcriiu- 
i r-js /v;„xjn.i'wr. i:.:r«i : «: 


.1 1 cu.^tva j • !••»: Anxic, A^<: eji dutgeut^Jiiif^ 
iuat 17, 6.^. £u-j J.4.11 I NT I> E K. niia Demecrio dcfi-i this auxiiium a Philip. 
;•• 39, 1,4.1 pecunc 9. 2, i 

\» Cyrenarum tcjt' Appcllare regem , prttfacere. 22,7,4 

: portai reiugiis alio- 
r«4»9<apud portaf ad- 
jf aliquGS. 38^2« 2 aut declarare. 13 ;. z. i/s 
hodcni. 13, 10, g. lcruitu- 
tcm appeliantcs pro fir~ 
_, _, _ vifute babentes» 2,4,5 
ire mandaca rcgis l^Apparare , apparatis epulis 
4* conlUium fuum) inuitarc aliquem, \,fu% 
ibus» «2.51 V Appeterc aliquem vencno. 

) proeliodimicacc, 5,< $7'^' 5 

7, i5'Appctitus inndiia, hoc eft , 

Hieronem nutriunt »1 petitus. 7, 5,4 

,7..apliunvrusinucn-!Appius Claudius. lide C 

i3,7iioJApplicuitadliitu$. hoc e/l , 

Lcgyptiorum Deus. i W«^->. Er iflangi- 

0,2! ^^*fSf' 2.4,21. applicitum 

Scleuci patcr crc;i!- / ; * . ^ 

y, 4,3. vjrgmum rri-' 

contra Gallor pi;-i Akx. Epir. 12,2, y. tatum 
24, 8, 4. Apolii-.-is' 12. 2.10 

)Uim. 2, 12. S- ir^i" Ai)ricita5 loci. 56, ^,^- 

a Phoccnf. ??, i, 8 Aptusregno ii,s,z 

llini conrccrr.tui* pla Apud ti: nulia ratio vii^cen- 

ci tu -pii.^, g.^.apud eum 
cuniuit:.s ucn tcimina- 
tur \i!omudo, 21,6,4. 
8[iud acciiles iurgari ad- 
verfus icnones. 21, 5", 7 
apnd ailquiim condifci- 
pal itus, 12,^,7 

^'''^^.Aquiix duje in culrninc 

> 2,1! liofpus r.arcente AivX.i2. 

Scy-I 1(^,2. aqniUaurca Cicar- 

Dd 7 (ko P j uu n i a w, q u o T h i- 
jm cccidit, >, T* *">• 
DiAntiocheni dicun- 
r*4i ^.munera a Maf- 
f. mittuntur, 4;-. y. 
Ap')IIinem leg. U:a- 
aucrorem tacit Ly- 
us, 

nia 15, 

lienfes pco r I K D E X. Ati 1(31 het Aciixerzti.10,1 
AiUriihsf C»pp»(!ocu 

ifx. 15,6,. 

Atiiralhe* Artemenii, puer 

^dtiuc , Capp»iloc. Iiem Ocutctnua icgno 
pellii. ;t, 1. a, 
Demctiiuin Syr 
fpirEit.3r,,,fi.Ko, Tigrsnc pdlP il 38, a 

AiiHIiatuiCyieneni caodl^ 
nicllif ifiun it< 

"3.).'» 

AiiltidEc p(D(li(ioneinr~ 

riniicdcicglt. 9; 
i[iI)oiucui Eumenii n 

»lii. ,«.. 

AtiHoicIei Al«. Callifllw 

niique piaeccftoi. li^l 
Anftotelet do^DE iDclini 

omoium ~~ Aciftolin . EUenun IF . vtlt lontra Aciftonicuni; raniiu». U,i.t 

;7,),i.ince[lieitu[,j£,i,.i-iAms Amaionam iult 

Attataihti, fiipeiiotiiF. ab Heccnlic {lipenditft ■' ini:uloMiihridiie 
«rficitnc. jB-i.iij 

Atiaraihci modo di^ijAtm! 
fcatei s Mitfalidatc «in I» PattbotDD- vcndui lioflic d, ^,)!. 

mivtion muiU.di 

Spacta. 14. !,( ^ 


ptlljmr B mi 
;, j. ntcjluc 

AEiobaiMiiec t ad hoHcin. .^. 

A rm a le ragi tti s ve nciii) 
Re» ap- ifi^iiigirt,iviiratr4,\' 

ib01i'inp!i tevan=no,&£.l3m< 

14,1.10'- niarcvencHO.«rxA.. 
( Cippid.i 9.77]. £(10,140. «iinu' 
I N D E y. 


-Ittilinariim. 4, i, 4 pro Ui:i col llir. ,8,6,$ 


tjrlilimp.adium. 1. y, y. £%>(. vt >..flcrant iKlli 


igtedi «nno» pubenatii. 


ijuam gcTjnt ■ /ntaiidi. 


KuriKitonMn p.uiae. 19, 


pi.[iui, ^, J, 4' n-.utete 
per tcgna qai opin. Te- 


4.1 


ranli/tinjibii, aliqHui. g> 


■hbtiui Elulid* e mlau. 


3,7. qiiatia <lie lanita- 


- H- =■ ) 


teoi teccf>il. /Jiitmli p'.H 
i,,8.9. Tam«nHti,y>/i~ 
f»n.«quam. <r,8,i4 


Blatus viaoiii, [}-, I, ,0. e- 


Eloqnenti. Alcib. vitiu- 


,. Utui impst» furiuaae. irf 


lumieBmen J.i, 7. De- 


,^.«4ft«/«*/"«-H. 


muflh. ij, j, lu. eloqj. 
pJina Athenae. j, 9,9 


Eleaio inier Beqaalca diffi- 


eloqu. prifcae vit Tto- ffis.fraff. 
Ucphjitus fctuf,vlti<i ru^Emanui Galloium Ddi 

19- diii btlli & ptanltaiut, Emaihra. quae poflea iVla 
/tiAbkph. leA Fyi-I ccd. 
tbe viCiuiiam ^auciliiilEBiete omni 
Kom. dal. i3,i,6. Elciih.l ncmciciu 
fuujGilIol vli^TidiiA»- lE dik 
iicaufa, i;,iiSJ ab atiqii 


bdli Eleuli 
Eli-uv 

genilxin parim tlymati. 
EliiTi. ali.ti nidt. ;S, 4. ?■ ii 

Afticam fUEii. iS. I. 8. 
Caithng. co.-idii. t9. %, 

14.. inbiteni libi confti' EmtiEit nt-mcn Macedt- 
II iutei oti> Gticco- 
n, 6,^,6. cmeigii in- i Sergiinuni , n. 4- 9 
Vi/t Vetg»- letoe Fyrrhi nuttii. 17, ), ly 

Sctonice Cjrienaica Ulme- 

tcium rpunfum iateiGcic 

«'5-7 

Bercnicc a Selcaco piiuign* 

Bctonicc Altilia Spunfa. 

{MTiii DitU inicrfe&ci ex- 

Bifciinii CcciDpi'. Eiquaic Bueotii^pr*7t/^*^.e; 
Bomilcai Cjtth. dui 

fuffiim- a»,M 

Boaii coiio tcQum OA 

fdlum, ifrji' 

Rrachiamati, bactpta» 

ram injlar , ptrtiSt^ij Bicnnui Gitloium Dnttf feii. 
Bceui po(l icflipore, 
" Gtliii totidinM BilbUi) Hifiian 

rio ferto »ptui. 4,4, i, vj 'Brundufium. », 4. 11, «fa'Afe 
Bilhyoiic p.t»G.Ilo Gcje.| .uliscnUi.ur. 

'^'•- s.».'4- Gruttia nuliei aDI 

Bitumcn ai quo muri B.-l gem;. ^ 

ti)rl, I. i,7,bitumtneftti- BnitiiiemmTireMia&S 

tun iiniinfccui fuluni |, ipud ; 


itrgefaQur ir, 4. 17 » Graetorum bitKilM.M ] 
r| ,4.Brutr.gen«. 
' Btutua tc CaSiut " 
luiiliis idiu B.tiiiu, 5,14, ].VetmsMi- Ettbdree Peifi Aayn 
cerioniaeapptlUtio. 7. 1,' Maced. R. filii* "" 
I ro«J. wrfl fit l,3i>.;& 
KCi: pmiiti VoeoWtt iigea- Eubulun.capiit i 
dvv- Bucuticiini impi;ri-| mfntisC^ri Iiagiiii(<t9 
ui.i,,cr.!iin( Thebani. ;. r^Bctphal.; vtt ^ 

e,lL.EueijtiiHeracl=am> iSui. 
I N D E X. 
b %/" if. 36,1.7. 

^' «ilo cunditio-l 
^ .ilcrnt 6, ^f 12' 

.d» tti^idkUur^ eri* 1 
. ▼iftoriam hoftibut 
. 4t !;• cripi priefenci' 
/lorre, 13, 1,3' 

timus Arabs yoo fiiio- 
lumpaicr. 32, 5,9 

udac iamma*< vaporcm, 
fiunum, Sicilia* 4. •• 4 
idiri (hidiiff litcrarum 
•cerrimiff. 13» i6>7. cru- 
^iti ad virtuf em praece- 
^tiamagiArt. 16,5.1; 
udiendi gratia , PAjpvt , 
k§cefi, vi erudiretMr, 17» 
|,li. lisSa/iufl. hg. 73, S 
& iki m^fMta. ad impc- 
nndum. ifs ad fru^iim 
C8piendum« in L, TraKum. 
fit^.S. 

Umpcre in iurgia. 10*2,^ 
[e praello. I, 0,4. quae- 
ftioni. t, io»xy> contcm- 
tui. 3»i, I. praedae fic ra- 
pinae»3»6>4. fp^Qacu- lo.!ii, I), 4. 1%, g« i/S. ad- 
mirationi. 12,3, 5. ezitio 
12» 7i V <dori. 14,1« 4 
fraudi, %*, 3,6* Saluti 
33, I, if« plurif. ^, 7,6 
in occuUo. 5, 3» 4. in ore 
boc efi^ mmorari» 5 , 4» 
17. in aoxilio ■licutuf. 
SiH.iO. in lu^^D. 39, 1,1 
in ezemplum. 3), ;, i2 
eft alicui fcientia belli 
ezimia admtratio ferua- 
tae virginitatiff s, 4, 17 
plnris fuic vltio quam in» 
iuria. 3, 7» 6. cft procul 
infpicientibus ea natura 
loci. viJffur. 4, i, ig.fuot 
in aliquo arces. 6, 5,5. cft 
mihi cercamen. 7, i, 5 
quantum in illofuii. 9^3 
:. cflTe huius conftanti* 
aCfVt. 9, 4, 9. e(l vik 
pjicrnum nomen apud 
tllios. xo f T, 7. cll mihi 
bcllum cum aliquer. 1: , 
2,5. tffj fmelacrymis & 
(tnevllo triftioris mentis 
argumento. 12, ly,). cli 
illi tanta magnitudo ani- 
mi. 13, 15, y. funt in thc- 
faurisiin annuo vc^igalt, 
tot miilia.i},ri6. efre eius 
vittutis tc rencratiunis. 
13,1, 10. cft in aliquu c3 
magnitudo ritium& fa 
picotiae , ca puicricud 

furma ' N B E X. ^IHI 


chu in pablicum prede- 


^ibtaiu Mcd. prureftuli 


uiiii [iriidita i5i f, •) 


i,j,a,teilir. i,j,ft 


aquiU in acic Locrtnt 


.Yrbitet pacii& bdli Gn*- 


coniraCratoD. 10,^7. in 


eorun quumodci- fiiliif 


tlypco Hiercnii. la, +. 


Prrf3TUnrei.f.:,it.>- 
Htriam tntein iit fH^ 


rfquila injufpidwquid li- 


fiaiifi. txfi/aarUtrtn' 


gnificEt. 15.4,11 


Itarait dtpmJent , «(T 


■I^Liiieii ab illni hibiutnt 


aliat subicciHm «inTk' 


r'J.7 


necit, & /imilwapi» 


rfquiliu.Co». 3S,4^D 


«bitcii>3> pvcit la&vt- 


^Ljiiiliui Rom. tfgttus ■ 


mi^Mtrt. 11. *, (if«bk' 


Milhcii). vinctiUT. ]g, s. 


8- & 14. Uque iji Bithy- 


««,p«*.A->4.«-*^ 


ni». 38.4.6 
Aabiae pari in diuifioni: 


tTiiinterlirercBl>«l>,fJ 


imp. Alex.PtBteaiaea te- 


j.arbiiet iuiU iltna&iV 


dit. ij,4, io..4;3bca EcD- 


»r 


timi virtuw ncibili.ati. 
j9. 1. a 


regsmpn IteAtit, atBMI 


rffacDlKindluSfioneimpcrif 


..41i'x. Sibjrtio cedunt. 


i;.4i " 


<■«. .J, 6, „, 1. e rft/ *. 


y*iaci.! iuu.ntutem ad fc- 


(-V, gatf dimaHprm M 


bolem EenerJnitom (1q- 


ittvett Arbitr. jtbnr» 
Irgni perinittccc viSCiik, 


SpaiTjmj, ,,4.8 


11, 19. 4- acbitiia J^ 
(ulcipeie tntn *HqML 


Aac». avcnicn(= in /ffi- 


am -^lfi.ltamue 11,1, 4 


IL»! 


ad oftmm Indr. 13, m, fl . 


AcEtfii.reenaKirAiftlrtP 


aiii: in iuritnicnta raaie 


meUig vfuiii ptimut )v 


CI4. '. 8 


venit,j,,7,io. «-*»* 


^raiioinucntaabAh. i,S, 


fil. in Gto,S- ^*»* 


5 


S^tlanof viBCDK.<.« 


dltJiit rcpulcrum plotcm- 
plocoluntfjrti, 38,1,5 


* 


*«« a, h |,= ^ 1 N D E y. 

I I . - III l^aMMMM 

/• 6y%y 14. ar-'^rdcr Spartan. excarminl- regis arbicer 

I diui&one imp. 
Mefopotamiam bufXyrtaei. 2,^,10. ardo- 
res aeQiui rolis. iii»6 

^cdui laboiifi opus ffraef» u js i^gathcdis. 
occiditur. 22, %, /^reas Spart. Duz contra 

>i 41 5« arcc^erel /^etr-los. 3i.iiiS 

iMO, 14.1 .^rei in diuiHone imp.Alex» 

«S^ta&noti redunt. 13. 4» 

22 

14'^rgaeus rez Macedon. i, 

/^myntae, 5, 4,5: 2, 1 

r a fratre Phi-'^rgaeusApollinises Cyrene 

8, ?, lo| iiHus. »?,7'7 

I ArchagathumMrgentifodHiac in Thra< i2>8. ir cia. 8.3,i# is Lac.duz, 6,6,; i^rgenteis clypeis omati 

8\ /^lex. militcs. i^v^S 

S/^myncae. 7, 4» y^rgi reccptaculnm cxulum 

itur a fratrePhi-j ^ihen. 5, 9, ^. eloqucn- 

8, 3, 11 tia Demofthenis perruafi I diuinoneimper. 
elasgos confequi- 
»2, 4» 231 /fthen.iunguntur. 13,5,10 
obfidcntur a Pyriho* 25« r^circum/crikere J/jfrgonautae« 42, if.i. na- 99. 5» 7 
fliffima cognatio- 

lusalicui. 8- 6,4 "vcm fuam humeris pee 
montes tranfportant. ^2, 

:us ludacae, vbr./frgumentum.f;o/]f«o,;w</i- 
im nj.^citur. ^^,.\ ct9,\2: 15,3. 1^,4,^. 16,5", 
^ legendnm visfe-l ip. argunientis fuperari , 
srichus. *■/<// iS'(?/.| 2,1,11. 

rric nimio fcruo-'//rgyrafpides. 2r» 7i5. vin- 
\, 2, 1, 6. arderej cuntur ab/fntigono, 14, 
c^^io alicuius, 8* v^ 

4)5 Archflhmi, gUndem Ttfci. 

9}^ f T W n « Y ^^^1 


a. fl. (. V. Vefci. nihil 
bui. S,i, ". vliiencm 
poKti,. 7,u.f«i«j:"»- 


AiillhieuaCycenem cooi^ 


ri,fh'*viiUiH pomi. 


■;, 7, I. laellis vrum b- 


Atiitoihc* AmiaTtiB.10,1, i 


vcnit. ■,.)..* 


Aiijtnhsi C«pp»^ocuin 


AiiaidcipiodUioDCRiFi» 


.1.6,1 


f.niocdeiegii. wi* 


AtimthM Attemenii, puer 


Ariaonicui Eumenii ntn- 


adliue , CappBdoc. IM. 


calU. j«.4,i 


19. '■ 4 


Arinorclet Alei. C.lSIUic- 


Ai>»ailieiC»fp*d.rcx lca- 
tiem Ocufetnem legno 


niK^ue praeccptor.tl.i.T 


Aaffotelei doQoE iDdjW 


pellit. ji, 1, a, eoHiM 


onaium Pliilofcchot»»' 


1 Denietciura Syruni eun- 


. u..«.e 


ft fpidt. 31.1,6. Rom»n. iu- AriftotiijiD» Eliorui» «1- ■ 


1- . vat eontra Aciftonicum raHiiu». it.i.f I 


57,i.j.ijii«Iicitiir.;8.i.i- 


Arma Amaiontlm inut 


Aiiaraihi:!, fupc[ioii(F.ib 


Herciili. flipendia ). 1/, 


•uooculo Mithridiie in- 


18. aima. Parihj^iiun. 4i* 


lerficilur. 38,1.11 


*.t 


Ati««lie. modo diai 


Arini[. non pmio Ginim«> 


ft.ttc > Mithridatc r^a- 


veiului hoftitfi,;,fl. O' 


,8...> 


tnit, non mucil , itUvh 


Atiatjihcs Mirhcidacis, ;S, 


Spaita. 14, ),i 


Aticisenj Phiiippi, Alc» 


A[mamoucre.i,s.i.iirMr 
pr» iilhs , 7, ». 7. »B» 


fuctt.iii. 9,g,i. quiim- 


cDniicriecc ab uiadlP 


vii ab ipro prselecitui 


beHis vclD» in vil«ll«* 
rua.,,a.i.aEn»H*nA» 


(ucctn^uic a Meleaeco, i; 


adhoftem. ^..til 


a,g- recuftrur . Prde 


Acm«er»BitM.v«i>ei»«fiP 


na™. .!, 1, 11. Re» «p- 
pell2LUt, mililibiis. t). 


I.^ ^A« f^rutnquc ra» 


,. ,, tiLcituc ab Olymp. 
14. S"> 


matevcneiio.MnAi* 


Aiiobjtzms* te» Cipp»d.| ih77J-&i*i40'M«»'*' 1 


=> il 


T • •>5B 
^•» fM 
ai^K IBliM psii Tubi 
AmKK. 3,4, 14- EurDpac 
tetaiinDi Hilpan- 44^1 ■ 

Atopn* legoum in Euro- 
pa, «a in Epicu i tcoet 7, 

' ti 6, Euiupai Mlccd. R, 
infini in ciinii id acinn 
foDtum defKtuT. 1, 3, 8 

biidicePliiimatei. 7. 4.J 
maiiluni inr«tiii pctil, i. 
motAltx,j,s.^.(iVt!- si n. 17. ci altcra pinc , 
prt»ial$mfartt. 4, j, 1 

ci vti3c]uep3TlE > hectf, 
vrr/efnr. 4.4. 12, cicun- 
tincmi. i.cr/7,j?flr(*w. II. 

induciaatnnnpece. I17, >4 
ei commoda viiaiumqiie 

.f.a,.7, 4,-., . '-- Butydicc Lyliaixhi, b OlyT.ii 
14, 5," iuri.i i,ij.V ' fllUli I 

quibui icbui arbiictba 
gnim repelcci', 41,:, 9. c 4;Eii;(.b;in Eniydiee Ptulem. PbilBpa-] 
^frir viot, caiieinque ro.| 

tpiabeo occiditui. p, I 
■ntyluchuf ib Alex, intcr- Eiicqnare 1 :a.lit. 4.(.8 «qu.H 4J.1. 4 Euciane Amyntic t.-j, 4,1 Ensifluo. evaefliul ■ 

KutjCiccs Aid,;if. 44, ;, f ; bitumop. i, ;. 7, ixj(1Iu- 

Eiadueifo ft.inlclalfci. 1,1 at Ac^ypl.ii [brceni. ar- 

14,8. CK intcgco vibemj dure rulta. t,i,iif 

condunc Athcn.i.il, I. i'x i:'«ni'Liis inthr Aliim im- 

n aduct^isl pleutTC Galfi '(.i, »i Ciaeiof l 'iittX'tlfii.itA<itae,falnhili , V»'. • I 


,• ■f 'r. \ \\ -•.«lOtl-l ^ jir* • ,rt BiUum c« ,..,5.6 1 i-^^jgj , , 

ivt.9.6"' "' a!>« r"- ^ 

UtficU»'- fif^i. d"* t,\. 5. 
Aiialus »Viu» . ,,, -,. - • ^,„,a 

-,; tex- *'•*' Autlot ^A ^TO «<"".., V.»t' rij. ke^ifl. tuH/iJi. k '8. 7. ' 

fetrp'^wii lu- 

• &5iinui, if, 
l. "^ 

jtemiii btll> lc 
•iS, 1. Aueerel 

ladtm firarimil Aurci tCBM. impcdihut vioaL Aurcamvcllni. 

Aurum irgcntuinque fcc- 

■Bii £c argcoii nulIacU' 
piduSi^yiliiavS.';. 7. nut- 
iui vrun Pirthls ntli ia Scuiu5II.,0, ,3 

Mlli iiiralentii 
waai autiliii 


10. f. 6. «u- ftrthu- 43< 


■;p,«,/i/ri«r, 5. 8,1». 

1.7. j8,„i.ii« 

Aufpiciuin|iirBi«i<(«, »7. ij 

1. 44,1.1. aurp.fr*f«*. 

kU *niiiic, 1;, ^ 1; . felrx 

aurpicium Uomina e> 

quu«j;niiiir- i.io^ g. iu> 
dito lurpieio kimilut 

tfKUplf.htOl^. noD 

vitiuie, fed aufiiicio fu- 
perari. 1. lo, 17. bdlaa- 
'libiiE *ufpicij fua ngia 

4i(imi7ti> ?'&>'"'■">■- 
Giis 

\,o rtfxi"'^^'^ au«. *i.etic 
aY.cut»« ^^'^^ictunAa-n -^ -,„, »«'»}» SV\ -T. L . I N t> E )!• 


intl^rifoiili' 


s..=,ij.9,t,4,,T,4.'->l. 


biuin habi- 


Mr- 3i.S,8-H>8.i. bel- 


»l4fLiK.tj. 


talDii6inquif;nitim..i,., 


|:.&44.'1''J 


y.belluin Ert aiicui eum 


tUilitn iar- 


iliquo. f, I, g. bctluni 


Griecile. quad Gritim 


li*M». r*.. 


M/ir/. .,7,ifi.BelluHjAn- 


)i. &Mhu 


tigoni. ii,4. ,,.f..<rf«. 
riMr«,n-a ««. Airae- 


ntar. 41, 4, i, Pro(\iodJe 


' \%' 4' ' 


Rjtbarrei. 4,. 1. 10, ,agd 


• SMu 


tfi ctBlra enB. bclla pa- 


^WU iDfUl- 


icati non maiiu vlum 


B EpUiiiine 


rprmgcreadi. vctumeti- 


,». 14, Bar- 


am vkra gefii fidem, j.fl.t bndi. fi./. bi( e!f, 1, 6. II, j. bella 
donfftka.tstetati' f.i, 
t*. bctlum^on din diU- 
tump<'>pr«(£j. 4,7,9 
bcHutndeGircre, repti«- lii ib AIh. 
. 11,»,«! 
i"ux. II, 10. 1 

i«yfii«pcti,' 

1. 7. i«ffuiBellIcttHiDenuK«Eiii,i.i( 

idiiui. V. BeUiicmreaat. i,ii,i>. >M 

'.?' F/ir. J,^iB&4,i,4 

I vincunt. BeneliGii ptiuata «iiublid* 

tidjti con- fecreia. ji, -,,$ 

lianiur, j%, Benelicb lidttobniintiiU 

1» '1 i.tf .14 Beneficiii qui viii- 

mmi eo-, ciiut, vete vianteft. u. 5.1 
«,ij,ii Beneficti gratt ■ _ 

4> iS. quam vltionl hM 
nefttor occaSo, iB, j, i| 
Benefido «licuiui Tetu»- 
lllf. I, f, 8. Bcu&il lU 

fttf: 


■ ■ ■ ■f' V/ i'. * '■ •-"^ M«VU sW ar^^^^^^^^ 

eeffus D«u V»«*J:V"o t<^V ^ft «m« 
,-.fotm« Cectop^. ^l^.l^t^i* * G«il« 

B„V,ym.e p.t»G»»o ,,,.,4 Btutt« ««^»" 

"^^- ^* tnVtrnfecu. Co»^\ '*ftot.c«e' 
tpudB^byW"'"^',,,.,! .^.Bt.«t^t 
I N D S X p.r- piae. 
iBari. i,iu, 

lendit, fr» 

. hm- VJr^. 
Sctumalom Vcflig»- ilia vigor 
bell». in-| iicmciimiliquo.10, i.t. 
pouOittm alicui rcdi- 
meadaruni npiiuirutn. 
ii<iii I- pacm&)inici- 
liimcum>liquorc|e> n, 
3, 6- fbetlus «miciliam- 
quC' 11, 9. :!■ incium 3e 
Bdiuin fui faceie tipHd 
■liqaoi. 11.^, \i. non mo- 
ratn'&cerrpugn>e. it. g; 
4- fjccre aliqucm hae- 
reilem 1^6"'- ". i!i8. fa- 
cert firiuclam fui miltti- 
buf. II, iff, 10. faceieili- 
quid palam. y, j, [4. fa- 
ccre beneficii fui inunn» 
impeiii. |, 4, 9. faccre 
magnof matut. [], j, j, 
eliquem ex vi^ore vi< 
anm. j4, 4, ). caedea 3.officii giinterfdielHtc 
holtecn fe fubiii 
CjfuJo. 16,4, 16, t, 9. i.,8,1. (. 
J. i.7' lore.. 6. J. 
rtiiduum 

3. 8. fonta 1. 10, 1. 1 j. plua 

iriuB. 16, ^ i|f 
Ipem nmnit»Ba :i fiSui I fui T 1 N D E X. Dunurc beliicum. ii, »5- i*l 
A\^oU«) ccanlt, id efl, 
pr.ieiiixit. 3, 4^ 14. ^aia 
cccincraiit. 7. 6, i. Ora- 
cul»iccc:ncrti.-.t, n. 7,4 

C;''»i:'3 vtfci foiitum Car- 

C.«ris focrrina. i, 4» 'o 
PcrfisSpacos. i«4i'4 

Canis ciim CaHillhcnc ca- 
voac inclufiis. ^S-%*^ 

Cap 'ttN /»ro recipcre , /iw*/* 
r/. :c*. I :■. 19. 2. i:. i'v /"'« 
f>LCu*-itrl , M'tsip''ora ith 
rf hihtis &*«:. /3.-/ nntmtm. 
2.9, 10. icafere, 3, i4»;7 
fro reciperv. 15:, -^-^' fo 
d-cipcre. 8» J» !• i?» 6» 5» 
c.-pcrc arm3,2,!i.i^pau- 
niiin'., KM»: praedain.^» 
.^. 8. fpcm6, 7, i,co!>ft!i perata p.itria.(f,|9f 

re fpcm occnpand 

bis. ^t y, i.capius 

alicuiiis. $>^, 1. ca;il 

lo. 18. 'S, 5. c.ipit al 

nduciM, z , 9« lO. i 

non rapit aliiiueflr 

fuSIch aJJcui. 2, iji 

cilia, It«i 1*1.1 non ca 

qucTi. 10.5,14. cjj 

qucm luxuria diul 

3,i4.<^.c3pit aiiqne 

tus. ii X. T. cupidf 

potinni!.^eii, 7. 4.. 

ainocnic.ite fiiiirii. 

capi adinirjiione 

l!>lO, I. C:*ptU5 foii 

4,17, cipir sliqoen 

fdc:endi aliquiil.i< 

capit aliqu mMn 

dor. 20, 3,4. capc 

lum cn.maliquo. 2. 

fon-inum. ' ; c V,"». conf pcHtr;» , ^7-3 

'/•»./.'/, r.nir.iirn vincen iC^ipsfTeic fi:gjm. <S, ; 
r, :,H5. hafire irnc-j 2, ;. piiguam. 3, H-: 

i?c r/v^. - i-iL-;.C3f»i!ic»j & b?rbjprcr .;' ; ^V;.' b"ii f-i. .'' ;e '^ t.!!.' •■.". fV. huiic. .. . I ^ t ... IT>< i:v ..da»:j n ifcri 
aii^.i.^. !• rtcrun 
r.ss. :• 


»-•. Vi-t-:'. /t. ■Vt' rn t..v .n • 0!.-: .jii.ii !".< itlv i ci r/? r<i; .•.• 

H Ir.i fi 

t.»r-.a.i. •;■< n; «f.: ;j!i''r-'.- 


-» ci ■: t. < : . 
Me >.i-c- 
f« 1 . . it. 
C.ip:Cviti.ri tuuis i .rj tf."l tii-' tfx ::i-. 
I N D S ^g. 

itreiri-l ii, 15, 3; "■' facslenSmit. 

.), 4,14. Gitucum natuca* 

um pericula dfclinaii.u, 

:, 4, falaaniiqiiii 59' 13.1J.7I 

■gttire slicuiiii FaliBHTe aliqul 
pri qut fiipra mali fatotuia 
mr^iciii aliquo defecci. 
[6,;,7ifaii muatrc libe> 

flolas fra.fiipiMS iairr- 
pillHTc, 6j\, 11. precibuf, 
1, 4, lo.ij.i.i. f«"gatcali- 
qnenl Itgaiionibus. d,), iJ. 

yl«-i=.g. if-fatigaii bcl-. 
its.ig.d,}! 4'^].i, i;.fati* 
gart qiierelii fuciocuni. 
»-;, i. 11. fjiigare atiquen 
oltulis !;, i. p. fatlgjtuc 
Gjlliaill]duisvei]iit.44, 
1,4. rjtiEarealiquos va- !uerel[frt"li«fj- 
■« tf,fatu-m 7>, 
,fMit.infaghlls. 
. trit fataTr.ri- 
tUt.Sacchid. virf 
ii loeu» ■ 6« '/(. 
imrnataHti Btcii 

fiiUtJll. 11, »,14 4V ', 14 
45.<,if. ,quiil lic. 

Faucei./ra ij?iM(. 4, 1,1 

Faunui urtiuc Iialiac «ex. 

1;. 1. 10 

Fauoi faDmmuin egdein 

quD failuna le infliiiat. '"gT," T r. t, Hainllmein Rht 
lanum iniufte iniccfi 
:iunt. II, 0, 7- Hamanir immolani. tg, «, ii. 19,1, 
II. cinini yer<:iianL>, lu, 
t, 10. conrulecn hibem. 
1,1, Si. 0[ UiCtiiliirem. >v. 

CirthaB gon- inOrtifE. 11 
triMm Attx. 

Ij, I. II. n.ortlBBJ»,ii. 
S5. CalTandd AMMI*> 
I". poenii (irie. I%aj 
C»(r»nd=r, /M/riwfif 
ii»« praefifirui. 4,4, i|k 
[.JCiirindtca vibf. 34«^ 6 

ai verbi« monm ^ 

trtt. ■ Kgiiu aditML 

Cjfligiiio .pn' nTtitM, ,« Cirpluninitrc. «{AM. " 
CnSut Csrdio* c*cdit. ,»*. itipj,i8.;.i.iS.j-.| 

14. astas. ig, 6. p. Cir-I ^ 

thaju cipiiur. ig,^. «jCaflot & PoUlU Loctcnt'. 

Cirlhsgo nouainHirpaaia. iiiruni. •9,%it 

44,-,slCsftri Alei. rolito iBa|nii> 

Carut. C3riui ilicuiui pre-l ccntioia, ii.S. if. Ctto 

■iumftct«._ [4.4tI9[ aniillcie,_4.(. 1. opoe. 

~ ■ ■ ' 'rruinper>.s,lt> mAlei uiConfl L. lalltwM ■mp. Alei, rHteltiEibui lultratiaspud I 

praeEcitur. ij, 4, iS- rt-j 4,8, tritiiinaiui.iv^l? 

^m idminifhBtiT tit, 'a\ caflioniat e«tlin<lEi> m- 

■^,,^ j,j. Olymp. ntMi. i4>6i' mUu, ),i,« 

> ClARift itfil* («ent PirEtilci 
B. jt. fii. IJ. Cauc. E 
iw^rubieuntuc ' ' 

ME Enaichi ccilnat- 

^" ■ " in iiaionam a 

'. tiiifac belli 
lidhi puUniei qinC' Cclcbrai 

■s vfitatmn| faeniir irt ma ttt.ilra.6,% 

i.)4, 1,}. «ylTi & « 

■ ■■ Cyro CclEEllxequi Aleit.t(.;.a 

'.i.Cait-l SandtncDUi Inili. ij.^.Kt 
^in Ditii, fcd 'ucmplii CtnCeri. 9^ !i, 9. n, 11, tfl Jnftiiiieeiut, 1d ilicro 
||;itt]| caiilTj vctritai , 
liK.tA«J& uctidcndi ali- 
fm, U, #, T- *lrl.ilis fe.im/iiiil!i-i. etiiriti vit- 
iDti:, dDiiiia rotpotil 1 
Ofiblu,fr»<Kjlrlnsri, 9> 1. 
I N D E X. 

■ >L4> 1**^ '' P'"' «.ifcri poniuif. ,„,, „ „_ 
, iubet, frmiiis fiim k.iic-^ .-ecn .rbii». .^.wiwfi»- 
ri/f II, >[, S- cen)'co <ii- iine aicima, : jf^ 
peOare iliqnid. "J.J. ( lUlfillr;ii.. jg, 
Ccia fupriiniliiCa deleiej vit,-iliii( lujuni fi 

i.io,if elrutBtc. «Un 

CeNunui Cteacc>ii H^rs.l. CelF.re. nnn ttStn t^ 

¥. 16, f, II. PlolenMEi at..jniJrj>t»». IS»,i| 

cugnomen. j^. i,' i lCclliin i(c,/>r'* f<ArA'a,iV7 

CEcein lEilii.Gf^.iecaebri-lCbjKiil. Blii}>int: #<^> 

Einii, io,i, 1] tum Itil. cutffiiiMw,!: . 

CeiCTit facca ieltiotuin, f, tt •! 

M Cbal^bi fl (liftt. dBUfJ* 

Cccetit 18"» unECC* iniu-, rmo spttjs. 44, ,s ^.Kw 

riDiciito. 31.3,8 Sidou. cnrm, ^ '"('■l^.fll 

eciiJte iudiiia cum alin Chsl/bcthuiu* «KoUt.fv ■ 

IB-Ti CIudelitKe. 4i >>4| Y1 

teriam fceuni ipii| Chiiilfus Lycargi a ft*irt 

^trum. »n. (, 4.,, nrpot. |,j.j 

Gctuminj pri} jf//i;. 7, : , s Chsrjbdi» fabuU vnfcif- 

- 5,5, «.»9. >■ »■ fr*froi.\ la- fc |.|l} 

«<13. 1, 7. ceicamci O >Chet(bncn(iuni cidttfti 1 

IyFT.pit-um 7, 1. i4.cetia | Ph.l. ejpugnaiie. 5.1, j 

mEH (Jf r^gns) .kfcitut^Cliiuii & LeonideitJ-riiiiii- 

ad lurfucm 3, lo, 9. ler- 1 cidae, |(1.I,« 

MmtnO'yrnpicU!n. u, ifi, Cliiiclion Atfinoei tc^lU 

d| ad Fiolcm. 14.1,7 

Cenior qiianJoque infpe- Cllitafyni fubtgunt;» »h 

tala viaorii, qu>m fpc- A'=ii. ii.4.|l 

lata. 10. ;, ;. ceitiurem Chtellut Biihyniaetci. )(< 

alicui 11 iLi facerc ili- 41 V 

q.cm. ,. ,7, 7 Cibns Scy.hirum. fl, * S 

Ccru.pucnira ilcni. 44. 1 Bruciiocum. 3a,ir,tD.E*i- 

4.io| thoiura. ,l,j.j 

Ceciiiciiiui Anae Sc Giie-|Cieie bdlum. pr*^tM"> 

ie,itfiiiumMictd.io>-i *."■*;■ /ia cietit"iipi«- V I N D E Jt. 

i0.99>g.& pu- CiECumauenTibiis"' quieiie 
li. Ticit.A, ), fclitiiiti» infiEnlbuj, irf 
bcia liniulac» ifi,ati,niiaitiiiii. 11-7,10 
iK^erg (fima- Cuaaaite fiioi Scmtiir 
lma.yirf.4n. D»(ti iatcii. ii,<:.S 
£74- fMV <* CircumfcribHc racrilcgi- 
f*«rf* /*«r-. uRi,i«f r|?, fttHsrt, «• 
■ Mtfrt^. «f, >■ y«r*. jiii.tf 

' Cirnunrpicert, fahMdi oni- 
), igr c/I, tttffiitrtri , SI.7.S 
patiB ib Al«- 

f tMf SfU ll' 

fitai. Btngsr- 

•«/«fpeHiim ht~ 
ia ftri0u in 
np. Alcx.Plii-j 
ij,4,ii. mui! peregriuoi legei , ficKt 
Gtrmani : Sich nmih 
ftimhiir migumfihtn. >iirji bdli. 3'.' ,^ w, ...^...umtltcpii vndiqutfst- 
iciit. aukilijn- mido b-:lll. 6,!,7 

Hom. 53. J. I. Cire-.miwlii «ercitum /». 
mini. «,4, iS '«»». T'.5.i 

■ ■ :i CircuHiuenlrc. hacip, dici- uci Thcl^C^ni 


p*ri.u%, 15.17.1,7.1; 


5!,), 13 
nicaf. Uui, 1. 


iuj-io.i.^.atftexetci 


ij.i.; 
iiont. 9,1, s- 


snciFUi pcriculo cinu. 


,6,»-).4, T. 
inft,irg4fi. 


circmnu'.niii»dol<,a7,i 


M,i.; 


Citcumuolant »liqucm 


jbfidio. f, 8. 1 


»c». H, 7 
Cirnut Atinaei patcr. 15, 7 


n vtbi. 1,1.7 


Citchicu» canipui Apolli 


. «« fylu>. 


r-ccr, .4. ,. 


i,a,4 


CiiatD grailu, h»t i^ ct'" 
". f, ». I. 

c beUum Cae£ & I'uni- 

aude, 1(1' r^, (Jiiii«n, | f ium if/ifirttff iomtdiKti 


iniir >MM , vf «| mIW 
■lan fiLjC(nuM|iMiba^ . 1. >5. 6. 
«ain. Ciut! lui. 1S.7. is 
Ciiiirjl in ciuibui^, lUut ae- 
rtlHiUjpofi.a, --.Ji,4. e 
ie^ fratHniiltillU R«H- 

^Vtiknt.M^trAppUa. f«j 
' th btile Pua. pcg. !i- /^ [ClaHd«cilJcuifiarfM>1k^ 

S4.0. ^i ^erxf »/<f , 4«' Oltii^ 

masrtgiiHtsiiriif » n....--..- *-"iiiijiei, prtpep«t.i. ,i , 
i,3..,i.f,n..f.4:,f,i.fts 
Cacf., Bell, Gtlt. fab fii,. 

€araiitfs,Aailis, Tatttti, 
fMHicIaiiatti^tlc.&alHi 

fhrpias viJtStarig. mE»- 

/ci.?. ,jS,i.cinit.tempEt 
cipcr': hec efi, tuiciMil4tk 

aciipen. +J,I,I3 

CJjrejc.clateiltScydiae "' 

totuinimpeiio, faenii 

rumvirtucibu;. t 

Cliiu» Ouini Alvibiid» CiiQfum veh!'ulDm. Irf 
ifi,vndipiiit&am\\ iM 
(liufi pro (il/^^.e, t7 
cljutui in Gjuei. ](,>» 
!radjc. Theb. ontiu ii 
A1». ii.4ii' 

CleaicliutHtncli 1 jriOWi. 
ifi,4^ .^. gccidintb )£<'•(* CritnCroc- 


ciMpitt«biiiiuP. ^r-it^ 


iqMVtilb. i.J. 


»l.«ui..8.«. 


iwiiiibii]p,i.4. rorori< 


fota eaacnfalni 


4 


[1 Kdinlt. I». 7. 


QlnnU ^^ctfmita/. 8. 

aict»abAla.iaia]>«ciiUi 


HeiSptR. 18^. 


7 


>Kdd)Mr. n.«4 


Ua. iufu Alf 
tiaMiScu. i],4. 


«. 'J.MI 


II 


Qyni* ■mlctuAJH. dknif 


Philipp. M»iu> 


tlar. 19, 11, S. Ut iiimm 


Kt. Olrmpi.. 


CBtM4 fir I.firiHltr. l,. 


1. ablpfi neca- 


rt..S 9,7.'ii Co*eqiialn. i), 4,9 

rhilippi. Alci.|Coi|UliiM qoli laucHiib 
«■ 9, d. ■••?«- Hi7,iO 

nuirimonium Cocilai primui Sicil. itt^ 
|, «, S. eiuiBpod 4.3« 

uQoiim. 14,1. 7.CflCcin<3 piludancnta, is. 
Itfflettii A!»i«-| }, t 

lcMiifciui cun- :G[>no htcre mnnu. i, i, ; 
;£.l.p Coilomanmit , qui (oflcv 
MlthridMii Tiv Pcrr.Rri & DMiui. 10,). 
M. (8.5,1. J 

Ac(7ptia duo- Cuilcui let Aihen. 3.6,19 
tumnor. ^;,S, I dcCoilo miffui, f , 4, 1« 
ince lepudiilur coclo tcniii cilollcie . 
id geocrum fuum 1 tittfi, adeitbM tifmt 
iB,l.(' ii,fi,5. ViSc OJiif. sait- 
pioximae fiiia , luin. 
icilci. )8, g.ilt Ccepi^fr flnnmfmum, tuoi 
ricpoDitut, ;y ,1 piohib ri ci^epjffct, fra, 
JOKin P. pcUit.l tiimfnKitr*tar 14, j.ij 
I aiaori mninj yiJi&htiiiSit. cocpii. 
£ c f ttnif r ^BBH 


I N D F. X. ^ 


GalUrcia eqUOIUm fetai, 
44,,, s. G.Iljccigtacci. 

J. I*. 4. 1- «8. 3, 6. lc- 
gtiot ati Alu. inliiunt, i, 
jj, 1. muku in Italia vt- 
bctcohdunt.ao.i, J. lo- 
Mm fece Iialiarn occu- 
pani. i%. 3,6. Flulcm. 

4. 3[iud Dcl^bof pccc' 
•Sl. S. 4. t catiluntlir 
ab Antigoijo i, % id. ab 
FMmtnc. "37,5, j. cum 


G.inE»ridae. ^B 
GareoiiiCunrtiff 

4. 3. Itciadnmpl 

ncium. f/A A'. 

Gflodere Liutuatui 

Gaudium tcportJ 
(ibus,i^r^,4/ifj 

faMiltaat. 11,14, 
odium, amor, 
Sis.iFitKMaffiai 
f«MHtur. r>di 1 

GaM, ifnimHn 
legenJ. ve Blili£ai <Ito(Ii, i.j.alTIdiiisveEUJ! 
,lpinj. ;cnct, p,»>< 

lcntrilTL;. .-Jf,fl. 
/1»,™ icrr 

ts fuboli hoit. 1 W Pg X. 

^ }i> ii >■ 17* i>| toio fbiniK- i6,3iii 

I ComineDtum, frttrtt, "«- 

it Rctulut Gi11u(. vntr, i;. ;• ■' ;>• !• 8- 

4M.4- J'. 4.T. f f«*W»' f'" 
Tttio. JrtAffrrKUrt AM/tblag. 9uA,i- ff i»- 
, 7. vi^r cJ. Jrr- vntitm , fiMt m*i» h-t- 
DfmiiitM. SueroD. mitBdi. a3>4>l 

11,4 Comnicrciutn pMun»e pc- 
i. 1.9.71 Meedipittiiea, 9.''* 

tinGgnlt intBaicn.CommiUiiuni.M».^ •'" 
ipp»r«; 37,»,» Sa*4rim.iM AfilH». pf 
i.p^iii, |0.a,4 4n.t«Fbr. 4«4.J 

«b obrequio gif Coinmittcicbcllum,rr«fiir' 
r>ir*plicri.i» deme.j gnam. 
Alcib. f, 3. 5. niMc pcoeliii I. », G>>t- 
l,I4'9-" 

91, (i, fi. iit/<ft Flti 
ita i'irg. AitiJ- S- : Ind. bui irillruecc ali-j mim bcm. I 
cium dt U 
foctunae. 1 
eem nauibui 
telam filiocu C, g. iuiii' 


:■ Cammouete roihiicojUi - 

leiium a pupiilu Cummunicatc cum petc- 
i.iJ tP , abinnili li'\ giinii, tiiiittaJitiT p'* 
m. ■ 8.7.S cor.ii.-[Citi, ^e.J.i* 

ndare aliquem a- Commune Gtacciae conci- 
ltetum,j&»^<A ^ifc;' llum. 8,1.4, eomoiunit 
im<Kiltitt,fiiu iltp»-\ eloqutniiatpitrij Alba. 
vt ixpliiat yip. iii\ lue. 5.9. »■ communit li. 
!, d.V. S.) ]f, 3, i.i ieimi* vindei »diuuaii. 
icndat eam pulcri'| dus. j, u>, 1. Koinmunit r 
Con.pirscia Epimlr. 
Rlu.(;,H,i. Caaoms 

Xerili. /, 4« 7. Aetolo- >J o )i. J. 4> R U CiimpelU.-e iil fnpinifi 
/"■«"•*• 4- 4. »■ •«**■ 
latci. {, I. s- rnmFnHn 

tiil'7, !, 10. co(DpiUiiJ 
katic aectintMnn. ft« 
in, compulllit ftmla 
nnftotuni tedirt. f.jid 

«um Miihrtd. ;e, 7, i.Vn Coinpni^um pwr *uM 
MmtijiKiow damnatO' maiii ad n^iMgUiani 
nun plurii fiiii vIubi ctiitinio<hiin. i.>i9>)( 
quim inrutia. ^^.fijCompcnfaiiu mcreiCHi.ltf 

Compaiarc, Foitutnc Can-j (f, pirwuitoil», m, A 

dauli nulhit lompanB-i Laced. ^liil 

dut. 1, 7, 14, ficinut [nitli'Coinpet'>t. mKjiitf Jijfiif, 8i 

tjrtaiiao cDiDFirainhim. erfaibrn. a^^tt 

4tj.'CoTnpcita £Inpri , IM-Jll,)' 

CompurAtiiroiprDpofitmo.l •Btnrfeftn , (Tf»eJttM0- ' 
V. «/■■» dMierior. pnu- flrt. 11,11. s i/a £(ii. :i.I7,l 
tantiui- 7,t, ^'(^omperccic pttutuiiMi 

!!□ ■ {'at.ituia par ducuni' alicuins fciit'. j,i.i 

vrimm gtaAatortwi, Viik Comp^teic, frtfimal ft» 
hiff" S-ovraiillx i,.ic).p.'. rt, & kint cmfilitBtl 
& l.l Btraect.ddCtflat} i|,J 

iinrm.iL, ], 6, ii-0lJS.|Ctiinp)ngetchi vincult. itfi 
y!,ih.^. Selpii) St Anni-| 4,1} 

bal. vclui ad fupicmum CoirplcCti anuno cMi)» 
ecttameii conparari i\i-\ gcmfclibetoi, ,i,j,J 
crj rwipDfnr*, «M^ Pe- Complortlioneedprtlijftl* 
.^ti-on. in Saiyr. IComponure , prr ^Mlfi 

*^f>cdibuf anrtii ffUtcnl itUi£trt. Fiatfi ). hift»- 1 N D E x; n, pr0 einfcribere. 

:f. I. iD(idij& in mon- 

if. i> 8f n* non com- 

cum hoc tft in dni- 

iRcsi f^bulae ab an- 

115* pr9 eonfi&um» 4« 

. comp(£ci« ordinatis- 

Maceduniae rebut.8) 

). componere leges , 

itumt annuos magt' 

atus, reip. formim. 17» 

xa* pacem cum aliquo. 

iprehendere cpiftolas • 
•• tHfereipert, 10^5.13 
jmprchenfus morbo to* 
» cprporCi 3;»2> 4. Lue 
sftifcra. 5t, ;, 9 

ipriincre belluin. ^, 10, 6 
Mim Italiac , Gcilidrum 
»ionia. 20,5, 8 

cedere aliquo , hoc eft , 
^^ficifci. 5, 4. 12. j, 4, 10 
,i^^i in irr.pcrium ali- 
jitis boc efl . veiiire in 
Heflatsm. 4, 2,;, cunce- 
erc alicui vittim, patri* , 
lOnii parccs. & vrbtm cioncm qmnquennii, 39» 

Cooceptlo, per pluresti- 
ros macurior, cx fenten* 
tia «$'partanorum. 9, 4, 6 
Adde Strah^nem lib. 6 

Conciliare ,pro pardre^ 5, 2» 
7. conciliat aliqucm all- 
cui cognacio alicuius. 7, 

Concilium Graeciae. 8«ii4 
aPhil.le^um. 9, 5*, 2. 

Concio. ad conrtoncm vu- 
care. 14, 1, 10. inconcio- 
neiTi vocarc. 16,1,9 

Concipcre irsm anirr.is. 5> 
10, 12. ccnccpii Olympi- 

I as Alei:<n(!rum n*. n ez 
rhilippo, fcdcx ferpen- 
te. 11,11, 5 

Concitorbelli. 9, 6,21. ita 
concirc militcj, ZJu. 3, 55, 
j". quamuis in reliquis cdt- 
tion. concitator reperiA- 
tur, proxiPiiore ad lujU» 
nigeniuw formula . vt & liquam. 1,7, ^.alitui vi Ccncordarc. 1, 10, 1.27, j. oriam. ij, 1, rt. conce- 
ere in m.itrimuniuin 
iicuius. 24, 2, lO in lc- 
uro alicuiufi, 26, 3, 7 
Dnrcdch.it adduci fc 
cfr^jVt Romaris pareat. 

9» 9)^1 coacedccc voca- $.« Mufica petitatrans^ 
iatio, fcut apud nos , 
Sibereinfiimw en. 
Cciivordiac virts. 1/^, 2j i. 
54, I, I. coiici rdiam ali- 
cuius deprtcati > id eft^ 
eonjenfumn 17,2,» 

Ec7 (^ofl* iM^ 
^\C*' \^. ^xi'^^ fi.itv -■„ •^,.js\ V.- 

-v,. 1 N 15 E Y. ■iii^i iltufn. propfr-] tndi in Itaiiam in!'^rt;na 
^'«« ij.,4.nr4i difcordia fait. 20,5.7 
icrm^nu J^oc ei7,'CauCM ini:icniCEt:tm Cc- 
'mue.u ty,}, 14 li 9» -7 

i indignae frjr- Catitum tll, vt rcrun-bar.r 
I, 5. cifus viiri- fcrui cum DvMiiwij ji/\ 
ue po{:iili fuit. !..;. 

4i,<:i, ^.Cccrr.ps Athcn. ttx liA.r- 
contra Syc^c. j mis. Cj^S, 7 

^thcn. 4, 3, 4,Ccdcre alicui rcgnum» -y - 4» 41 
tudo ^^, II, 1 

Maflil. obfi 

4!,-,<5 

ni Parthici ii- 

, t}. Cduc. ac- licem. 10,4, 5. im;»<'iV.:. i 
i2, 7, 4. rcgno. i//cm. : Vr - • 
<5. //tf 1, 10. 12. cedcre l:;;- 
lia, fonte. 21 ,5, 7. ttni:* 
#^/</. ccdit al:cui tii'.> '"5.- 

, .,. tus caQrorum , ii/eji,jut 

;unturabAlsx.j fiit^dafar. i;, .:,iy. *■'*- 
diiiilioneiinp.j llt adniir<.tio in i'.tiM-i- 
rchi cetln.rjt.i tlivnem. 1$, j, 9. ce.lcr^ 
:j, /f,2ij alicni viil .liar.i. ^::, ^, f 
Graer. cumj in diiiicnem aiicuh]?. 3J> 
r. ccuijs bcllk{ 7 7 

utentcs qu.-e- Celcbrarcihtnti^, /Vi:_''/r<- 
lanis vrratijm, ^uenttr ire ad :b.,iti .^.6/}% 
!,^. cauiT.) &! 4. 

\in\un Cyro.Celtritcs equi Ales. ir, ;. it 
■riti, 7,2. Cau-| S.'iiK!roco;i: i:uli. !jr,^,l6 
:i,fe(4 excinpli, Cenferi. o, -5, •;. \\, i!, ig ^iic tmninm 
!<.;, 12. in alte- 

':«'ijs. in nltcro 
rir.i vcnsiur .« 

occicicnrJi al:-! 
v:tt;i»li| ^ r. '.t n prcucr.c-j 
.t. cauffiveni-j iia Tiicitns O. -,9» 8- '^'^ 
Koffis tf Ciihi:7i Lex'nf* 
ikrit!. i't voc^ vonf.tr: ccn» 
Tt ai>L\;fji- Sicilij. 
T. 2. «V.' c.iircrc' iihtn 
',' v;.':-.f.ri vir- 
iu't\ (It.i.tjj rorporis , 
c"'ruv', pf'6 a'\^rncir*. ';, 2, fcic 


1 N D E X. 9, Uo^ (c pitrc cc.fcri ponitiir. 6>9* 7* *«<** 

i..h-.t proiius fiUokibe- ccc» • ibns, yT.Mr/ .;#/*»• 
;•/ /;i •.:, i:. 8. tcn:co ex j V'" '^icimus : /faT*.*» 

Cvra i\ip;rindtiC£a dj'tre| vicibis lugum leiuitaiis 

2. 10,11 excurerc. i«,4i»2 

•v\'i .ii^ws Clcacchi IKral. Cc»r.rtf. non ccfTjre qnuad 

F. !•:, f» II. Ptclcmaci al qaitlfKias. iV-^S 

cc^/'o:.ic:i. a-f, I, ijCcJrinirc.^r#f*,/^r#. 8,ti,7 

€•.» t in itali J , Graecae ori- ! Ch.i!.id. aliqiiot popalo- 

pin^s, 2c,i, 1:! runiIt3l.coiAuorcs*so> 

Ccicri£ Ucra ir/itiorum, $,' i» >l 

1,1 Chalybs fl. Hifp. dorindo 
C( rcris ig'ies tangcre in iu- fcrro aptns. 44, j, 9.**«^ 

r i.n. «tw. 22,«, 8 Sidou, carm, z verf* ^h* 

Ca: rf «urriria cum alio Chalybcshuius accoUe.441 

sPT, crydelitJHC, 4i a,4|^, ^ 5*y 

i;an.iii rccum ipiij Ch ari I lus Lycurgi exfr.ttc 

x'tr.im, an. 5» 4* J?) n**P^*» J*'*f 

£. -. t i:u 'i:; /51 6 iJf//;j. 7. ^ . 6 .Chaiybdifi fabula vniJc «• 

-., £. .1 ;. ?. 5- P''^ />ro*.| ta. 4. i.«> 

,'.::: 7. "^ c;rtaf'.ci O 'Chcrroncnfium ciuitjies a 

, :'. ,2, J4.ccrtj I rhil. cxp-.ign.ii.ie. $.'.: 

•-, , ./' '••';••/..■) ;vfat-..r Chi'.)!*: & LconiuCi tyr -.•..«• 

i '. ..«. 2, «Os 9. c.-jr- i c vi.ic, i'.c,'! 

.. •• \- «' ij;'«:jn;. '.;, 16, CljtJ»l'«on Arfli-ocs *.»ci'.-* 

rt' «il Pcoicin. s;. i 7 

:■ . -. • .• :v;c^-;?: biiic- C'yijf.=u Uib-guni r -^' 

. .] .-• .n, •.-.-.• -.a r-»v'- A'.*x. i:.<^:i 

: >. , :. cri!:)!.."! ChrtilusDithyr.i.tt; r.x. ;• 

• : ..•. Mc;..-C ;il« -• •' 

• .. . :, t?, ■• C\b\i Scy h"»-v. r. z,' ^- 

r. , ^ i.n .JA^s. 4.1. S !^:-.i:ii.-ia'?;. 2:,i. :/.! :■ 

4, K»; tlK)ri: -^. 41« ? *' 

•'. •*;;ic 'i: Grae- Cicrc bcliiir.i, />'•*./»#•#.•.'•.» ••. 

.. ., .^:...nAi-vtd.im-j V- =;• //«' v:--'J-:5.'' •; ■imf,?»,, I N D E X. 

fcrnL ,. 

£ic<fdw priinui ■ I 

ia4.i-."«i C»rihsg.t + 

ISium deiSinai inii-!Hi«matox«rcituE. j8,id,9 
iSiT.it HiEon Anliacbi CDgnomen 
lAlex.cx liaifintF.I 17.1,41 

,. tb ipfo praEtEiiii.s'Hle(o SEcHiaen. ij, 4, j 
,1;. tum Olymp. injHierocIytuf , HiciDnis pa- 
aiilvrbem fugii. ,4,1 tec. ^;, +. 4 

biqucciptMta Cif-lHimccsniirumrcElui. 4, ;, i 
;e Hippia» Allien. ifiamiui. 
9, :, ab Ailicn. in e>i1i- 
n»Elliir. i,y,S. Perf»- 
in diix adueiGil pai iilTii octiJitui. 
ides Laied. duj '»t fcieniiae pater> 
Si»> o. VVat rara cgi 
Mitilt infueiK£iiiiB-\ ruiii 
«•iimJireySfciYJ^WBi Hifpan 
tan Haard: Ct/ii 11,: hurt 
f.-nny ttfa da enlri /»j' Hifpan 
Tts, pagar il byt la 4f , 1 

dini re^ni alicui HiTpln HipptilDciiiii Aihen.tyran- 
nusfaevimmu.. 1. 9, .4 

HippolyicAniiaon. 1,4.1} 
v^orrhefei. ,,4,a4 

HippnlyiujThcrciexHip- 
potyte F, -■4iH 

Hifpsn! propioraftii* qntm 
iluB in£cnia e=- lae ab HLrcult Hif,>3ni..nrcb(.-HiK 
. Ale». fe deililEit Hifpanui HifpMi ( MKiunotum R.lHiftcinii tiibere, wilDam. 
iec prjirtnJhrMt Htm. ClaffiiXc 
*iim Cittfhnelntm Stltr* feiivf.Mtt. ^,;,).^ 
. Vellmi. AuStf AppU«. inl tiiami-P. 
^li ttlh thia.psg. (1. /llClaiiderc<Ji«uipamfc9ilt 
^ii/i S»r»i.lii.9i.fa£A a. f [iud«» fe Ifap k m 
S45- f*i ^M ci/a», »« tfL^ 

nns rtgitatt ■trHi ■ ~ -- . _ «_ 

vc opellariaif. , pn pBpiilis. 

Caif., BflKCill-fiifi». 
Carewtts, An4ts. Tirmt. 

^iiti ciaitatti, t!t. & aliH 
filrpriisvi>kSc.irig. inElf 
/is.p. ,jfi.i.ciDiiaMmp«. 
ivbtcefl, ft/T ■ " CJar, <ci!pcr. «. 1. 13 €liiu» duoii AlvibUdtt Claudiu* paeeB cun 9j*- 
rhodifluadtt. i3;>,u> 
Claudui pcde. j, 3. j. 1.) 

GlaudiearsinctirD. », t,i 
daudicac rcsnui imf** ' 
lio. thV. 
Utnfum Tchiculam. hr 
iP,v»difm»tiOamii V>) 
liufi prftfiffi,&,f,1 GUufui i . *i* Cliadae. Thcb. naOiHi 
Alcx. H.4^ 

ClciichiiEHcricli tyttatM- 
yHr^i 4- ucciditUc. ifi.'-i* N 1 N D E x; stia Cyri in Croe- 
vtriqiic vtilif. i, 7, MM smcnna mitis. iB, 9* 

10 

regnum concubicu 

audri rcdimit. 12, 7t 

11 
•ncf Rez Spatt. 23,4« ?>' 4.7 

Gleopatra huius F. Cyzice- 

no nubit ^9, ^ 4. fororic 
iuflu intccficitur. 1% ^» Clientela pr0 ciiintitus, 8» 

Clitufab Alex. inter pocula 

7! ucciditur. iz,6^ 

iCncs Alex. iulTu Ale* Cludere fan^lnem.^tf^f - driam aedificat. 13,4, 

11 
atra Philipp. ctniuz 
erinducta Olympia- 
9« 7, 2. ab ipfa neca- n» «5^ 1. ij Clycus amicus Alex. dimit* 
titar. 12) 13« 8* ^'^ #/MMi 
C/r/«4 fer L/irihitur. i], 

9,7*'i2'Coaequales* ^ 2), 4,9^ 
atra Philtppi. Alcx.jCoagidQBi quis inuencrib r. vzor. 9, 6. i. a Pcr 

ca ki matrimonium 
itur 131 61 6. eiusapud Cocaius primus Sicil. Sci. 

4-3»a 

ced. auCloricas. 14, i. ^lCoccinen paludamcsta, 20» 
acra Dcniccrii Sicato- \ ;, g 

mox fracris eius cun - ' Co£lo latere muruf. 1, 2, ; 
36,1.9 Co(1oniannit& , qui poftev 
atra Mithridatis Ti- Pcrf. Kex .& Diiius. 13.3» 
nisvzur, «8,3,;. 7 

lacra Aegypcia duo* Codrus rex Achen. MtX^ 
n fracrumvzor. c^.S- 1 deCo«lo miffus, 5-, 4, tO 

coclo ceniis cxcollcrc . 

bocefl, attcoelum vsqut 

12, 6, 2. Vide & Jup» €oc- 

lum. mfleriore rcpudiatur 
g, 9. ad gentruin fuum 
ifugic. ;9,f,5' 

»atra proximae niia » tris pt.lcx. {$, g«»6 Coeplper pleoHa/mumf cuei p.o pracpnnitur .. ^y 
:. maiorcm F. ptUic. 
4i I. 9 minori nccfitpr prohib ri cncpifTct, pro, 
ium probihertiur 14, 5. »> 
yide tf iniLin Nep» coepic. 
Ee 5 ccnOi- f E irfHuneMiuljiiD- i.S.i Iry.bccilln 
3h«rymaii morrem, frt ^tHnBin fceundd 
II wo"i. 1 1, ii, 6 imbuiui tidi» l^ 

3, 1 ImilcQ C>rtb)|,| "Sflleccbne. 1, 15, II. II, 

I tnuiciini/» jiaM: Dj 

■^' /«■ «« cadaerm. lllu^rre 

Lni.il 
iU..fi., immlib.c^ 

u!& tf^uj iffifi-j Immtnicii (rigarii 
ixtrcitam /iqnaaA a tania immnt 

Dcot. fr* luJam' maiEflai. 

, offfiKM. 16, 1,1» Immaturu* inocni 

ri.£na ma^ciufn il- .imma.iirs teas. 

uiirarnnt. 1;, tf,v t, 7, iaioflKlf 

iuii Ti.gusrcJEC- „-, piuiarcb. • 

nflium EC»i.um.,;,[ f.,^, g. e,- rmmai 

M Eiiiemf/p, „ !i 

aquirum. a. 1, 14I ^ 

um fopul-TU'" abfuJ IltytiiiiMaccda. 
Ulyrii bdia cur Ir Mii rn:iCelDti3 

ruiiiliiia.i 
^ sipdnm ,1 

: 58. 4. '5 Iniago qimdim L,i 
(Inmcllicac fcclii 
liiis. li Immcrpcrefc in c 
1 fc„:f„„l„, i. 


I Nf D 


E X. 
t niin 


m in Di 


niotum Re|cin 


impellit 
';■ !• 8 


vliro Isllum fft 


tcAibe. 


e Maittd 
nicnfibiii.f, ,. 


itrpd- 


ll< n™le 


'¥. 4- '" 


lere iliqiirin k 


f,.ctnui!. 


ealiq^ 


m, iair/?, 


ij.^.S.in helluir 


. tM.J» 


™«. j,- 
impulfu id rrL-tcBnihoe 


c 3liqi.t 


s, Vtlliit 


piodigio. 11,4. 
faciaiit 


i.S.T-im- 


pcl1i;rcin&il!um 


2S.1. 4 


Oiilillbut iliquas 


Impcndcna tuina 


i». <j?* 


e.ir.J 


7. Immi.. 


twmfwB/. 1;, 1. 


S. tupc» 
J=.i.9 
14.''. 6 
■nipctiinn 


Tm*pcnf.i.;,,,-o.9., 


f. 1a.11. 


1. iRipcnfaibtlli 


lio bcl- 


piciOilQe Afije 


!o lelicit Philip 


.S. N.JIri, 


impcnriieoblidio 


it pnt- 


>*« 


d^mit ZM~ 


lionem ^ aliquo pcttre 


9. 3. S- impcn(a 


piopris 
, Vtu il- 


rolULTC.c.il. 
cidium 


t^.^J 


mpcnf,; humMi a 


c«Wo- 
'i.fi.ij 


quo. _ 


19.1,10 


Inipi.nfiiiciurnatii 


.J1.J, 7 


aipcrirenauM. b 


f f/I/r. 
't Maccrt. 
f,7. pe- in fpem. ,,„, g 
1 bclium infcrie 
«nfibu» Ld«(I. 


impcrjroriiie ari«,Ipl.i 
ci.ms. «,i,j. impeiJtorii 
arte cclfanci:, iuttii bcll 


-«.1.1,4. impiil- 
idem Keg.i. i, j.ig 


apparaiuiiniitilil. 31, 4 
15. Impcratoriac vinu- 


tAtrajcricmpjr- 


(isAl.ibiariii, S,5. 


m pat.i.-id.o vin- 


AinyiiiJi;. .VlaiTLd. Rcgii 


9,1, 3. ici.pclltnie 
f, 4. Liccilacma- 


7. ^. 4. iin[icrai[>iia ari 
ccfat. ;i,4. 9. p^— ^«_ 


I N D £X, -^^1 


hoRis cummomtiu* vm-. rmm vlnfit fetl^R^ 


ttirMM. 3r,m,io Competttre iir ftipi«,#« 
p./Jo-,. 4, 4. V .*4* 


Co...p-.Mti. Ep.fT.ift. «ni 


ajonem .onn>elf(»W 


Ctlu. S,i(,l Cononittmi) 


a popnlo neAniUb> ■ 


•empcfti.ie.6. :, :(.. riem 


F*i7. S. •0- comprttil 


Xe«ij. 7; 4. 7- Aetolo- 

lum tum «Qmanii =8''« 


binc i»(c(fiuieiii. ^4 
ir. c«n,pulfi., p^ 
»miti.rum ledite. j,j,« 


Tlsmiaio ;,. 3, 4, Rtim. 


t3.«t 
compjnihjBt clamni.n>- mjiu ad ]uw|aKa«| 


ruBi plurit fiiii vltiBl commoduin. •,«*•( 


i}u»m iniuria. ^,7,s'Conipenf*iiD m;Tci«m<W 


eai»(iarare, FBiiumc CaD-] tfl, psrmunnU, ka iA 


^auli nuHu* <.emparan-j Laced. {.^11 


dui. ,, 7, .4.f»ciniii BUUi CDinpe.lt, «.jC/, afiH^U 1 


l)[ranaw voniptanrfuin. erfsfhrli. i^ 


4, ). I Compow iJnpri , («t ^T » • 
V. (»/;« dMtiiriot. pttu- 


flrt. 11,11,! if/i LiK. ii.tT% I. ^ Compcfccie 
Co "pT^ium p" ducum ! alicuioi ferci, 7,5^ 

vrtti'* ehllralBram, «/.ACcinipclere , frafimnlfil*- 
lipfii Sittatsnliit i.,iq.p.' w, & ttime ctmpitiivit 
iS U. airneet.tiCaefar.* i,,J 

Snttm, iL, j, fi. crdUa.jCoinpiBgeiTiii vincub. 1*1 

bal. vetut Bil fupTemum Canipleai anijno tt«i» 

«ci ctmpvniri, •««(■ iV- Comploiatione cdCTc n^iS 
tran.in Saiyr. Compontte , pr» itt^ 

Cirinpcilibui anr«ii CNWcnl uitittr§, Piai£ j. hd>- 1 N D E x; r# €9Hjcribere. 
iD(icii'j& in mon- 
%t II. non com- 
boc tft in dnl- 
fjbulae ab an- 
rr* coMfiSlum» 4, 
p(£t)sor(linAti8- 
eduniae rebui.g, 
mponere legea . 
, aiinuos magt' 
eip. formim. 17» 
-em cum aiiquo. 

dere cpift'j4as • 
:ipert, 30^5,13 
cnfus morbo to- 
re, «5,2, 4. Lue 

51, ;. 9 
c bclluin. ^, 10, 'J 
aliac , G.ilic;7um 

20,5,8 
aliquo , hoc eji ^ 
.5,4, 12. 5, 4,10 
\n irr.pcriTjm al»- 
'C efl , veuire :n 
m. 4, 3^3. conce- 
:ui vitrim, patri- , 
artcs. & vrbtm idMi cioneiD quinquennii, 39, 

Cooceptio, perpluret?i- 
ros maturior, cx fenten- 
cia «5'partanorum. 9, 4, 6 
Adde Sfr»b»nem lib. 6 
pag. 19} 

Conciliare , pro parMrtt 5, s» 
7. conciliat aliqucm ali- 
cui cognatio alicuius* 7, 

Conciliam Graeciae. 8.1,4 
a PhiI.lc£tiHn. 9, 5-, 2 

Concio. ad conrionem vo* 
care. 14, 1, 10. inconcio- 
nem vocare. 16,1,^ 

Concipere irsm animis. f, 
10, 1:. ccnccptt Olympi- 
a* Alek-tndrum nvn ez 
rhilippo, fcdcx ferpen- 

Concitorbeni. 9, 6,2x. ita 
concire militc», IJu. 3, 55, 
j-. qttaviuis in reliquis eOi-' 
tion. concirator reperiti- 
tur, proximiore ad lufli» 
nigeniuwt formuia. vt & . 1,7,7. aliiui vi Ccncordarc. i, lO, 1.17, j. ly» 2, /^. conce- 

I m^trimuniuin 

24, 2, lO m lc- 

icuius, 26, 9, 7 

:)<it adduci fc 

Romaiis parcat* 

coflccdcfc voca- S.« Mkfica petitatrans-- 
latio^ ficut apua nos , 
/ikerehfiiniMen. 
Convordiae vircs* i^, 2, i. 
34, I, I. cuiKt rdiam ali- 
cuitjs deprtciti, ideftj 
ten/enfimt 17. i.» 

Ee7 ^OA* r 
lue ftaiiU libtti» ciui- Imptciuin prtmum csgiam 
I. iit- Aflyiium ad Me- 
dui ttanifcrluF- li ). S 
imp. Sirjiliuii'» illuAce. 
•, 1, 3. AG«c m quadi- 
- aera Scyihie. i, ^. i. Psr- 
thlaua & BjOi. Scy^hae 
ct>ii(lideninc.],3,S.Doeo- 
tiotwn ThAant pec- 
iluni;,fl, TU. Siciliaeten- N D g X. nlCa.il 

Im]icrluniiiroiuirj- i, l: . 
rtinc impctici fiingi , *j? fortunnc dcStuSiu 

quia)elatut.;f.:,4,ii>- 
peium fsix Pjttto w 

Impio fangnlfie Iueic FM- 

tmplcte omnci fpe. ii,i.l 
impleie regiencn. Bflt 
gionibiii. K. 7,14.11^ 

fleiibui. it.lill 

Impleta diuino fpii -,.S Imi-lic pctiu impci ,. paht Kjbiii bcllls3,*,ii ( 
mploiatut toll- 

. 71, 1. (. implo- 
j-ilit-m. :,,,.. 

. 2, c. lidem b- ,iS- leciHitalemdcpo- 
rit hdli.j.i, ^.piilidi- 
t;lkilo.i),6.(I.ccgnuoi 3iptofeili™if. ,,, 
$ .-.lniuiii fjtie in Hifturianii boc 
bifi§rice con/cnhre. 
'. I. conferre fe ali- 
hoeefi.profiiifci.iyA^' 
n aliquem aliqiiid «l 
^ I dare a/icui aliquid , ' I N D E X. 

i«8 pacis expuncrc: tinere* 14,11, 7. fe inv.i 
10,3.8! cem, 15, 2, »6 

irioip. Perf. Cyrus.Conflagtat coelum onme. 
2,10,7 57.2' i 

eremilicem. 9,1,9 Confluere. confluunt auxi- 

lia ad commune inccn- 
dium excing. i, 7^ 9. con- 
fluunc beila vcluc confpi- 
ratione quadam ad op- 
primendam Macedoni- 

am. '^^•^ 

9. regnum fcpcem Conilucns Danubii &3ibi. 
.'Um virtute quaefl' ; }:« ^. 8 

I in vnum collacum Confluentia auxilia funt 
1, 10, II. collacis viri-j vndique couuenientia, i, 
: proclium capeflcre.l 7/9. bcUd , funt vntiique 
S» 3i. pecunia coHacal ingrueutia. 7^C,^ 

vniuerfa Graeciu inlConfolTus multis vuintri* 
endtum belli, j, <5, 4.I bns. n^ifij" 

iferre cupitlcad pr.ic-.Coniugere, pro fii^jrc. j^ , 
um falutis Uiac. \6, :, \ 2, 2. £3* bccfrcqNc-.s t fi La- 

tiiiis , Uiieic £;" najhatibus^ 
compofiium , pro fmplici 
foni, 'viiie ctia'*i Sencc» 
epifi. 58. p. ccnfujcrc ad 
arma. g, 5, i 

ConfunderCjConfiifa corpo- 
rum Imcjmcnta fpatio 
cemporis. ^, j", u con- 
fufa turb.i ojnrrclarum , 
id efl terturbatus. 32, 2,5 
derc propriis viribus.Xungredi proebo 4, 4, 9 
5. 2, y «5'2, tf 

gcrctclo. I2,ij.8 Congrcifio. proproclis , 9, fludium plac(.ndi a 
gine in matrem. a'^,^, 4 
irtiflimi, koc eft , den- 
w*. 8»M)- i'. '4, ^* 12, 

?ere bclluni . Iwc efl . 
re. ij 14. lo. conii.i 
is. II, 15, 1. confjccrc 
r. 12, \» 5. omnc bcl- 
"I in aliquo. 52,^, 7 rmare fua vncc ali 4, la. 8, I, 12- II , 1^5, 10 ;m., proin ojficio con-\ 23,3,«;. »7» v^- 33» * 1 ^ 

coflgr. (* 
In»u<li(a, hoc ca, B.,/;/rtJ a,U,iuit. m fiifp.t.-,. \ 
42,1,8 inctrlumnupro.anel MaM 

Inccdcre, pri inatan, fi tc. it- 1, 4. /wi/ni A'1 
hm iiKLlllt, tictdccej ^unJi /fr<n*/AM (pi^ 
Aili.^^, ;, I. inccdttei /■/<vBCT;dubium an, wiOT 
equis. 4', 5.41 .-/."/■•WWi^. ■] 

Iiitm.ltrc. inc^nra iuiien.jlnnini i,mrej fliipotS >d*j 
t..^ vitfiitc & tloris fe- nit-.iia. -1.6.«] 

num. 6, 7, 10. in.-cnfut iniidLfi: inesdcm vilii.ia,' 

Bn:u>«st3::a<eifi't- 'H,4. Inciementiacodi, 9, 1,7, 
S. iiutiHJ fi.uijj fi.rum Intliniri;. ir.clinstii (ijtu, 
fucieiruftlitujiis.c^, I, i'ii 4.4, \,H iic-Cic. i.i. tf. 

htionit AlL-r^ndri. 79, ;,l (l1, inclin.l fc fauor 

g. innciijiur rcgia luQaM hoin. eudcm , qno foiiu- 

-,8,S.W n.,5,.....inclin..iof«rtu. -!lncl'idiiur Scytliii Fonto. 
* I N D E X. 


tTui^e vr- 


«iui prioiei pmtfeaot 
teiinet. ij, 4, ij. ioEuin 


1 14. '■ * 


(«uiit. i^ A, 0. occup»- 


l«n Pbileru- 


lut ib Sucrtiide- 44, r;. (1 


^«lcs. 11. 


rodi»e nemo praeicr Scmi- 


-s.s 


r»m. Sc AkF. bdlum in- 


»«rjS^/*«- 


lulit. 1,1,9. Stratt »*- 


tew,.. .7.9 


meiilit.^.p*g.4f)6. Cy- 


Mdili. ^j. 


mm iii i» /«ri/ ieiligfr^i' 


,T 4 


ttmftcii. Iudio, fr»/«- 


bntiKn. 8. :. 


rfi. iT, 4. >t 
Indicae culoniie in diuino- 


!•«.«•&' 


ne imp. Alvx. Pithoni 


ibae pioirus 


Uiduntur. i-, 4, )■ 


BBtii eelTiffc 


InWterc, prs praeeiptrt. ij. 


». iaMedibiU 


1.1. 2^.j.4-in(!icciehtl. 
lodiipiim^.Vi WfpT» 


M Cfiigar, 


iH^igMtitnt •Hiiia.i^, 1, 1. 


. i> frtaHiti' 


indig«ior.7..).8. indj- 


«■1.9 


Snum.7,5.7.indiiiniillo 


nu nuHor in- 


fdnilinmoM. ii.iW* 


0. ii,it,ii 


Indign*. 7,e,j 


Ut *f iwmtU. 


IndigBitM iniinMinjit.' ^. 


tnt<,dia«K. 


5,4. indifniMt, fr»iB- 


oto- metum 


f^ifitttrt. 9. «. a. firfi- 


iperflitioniim. 


Enitiitm lei noii '(tttt. 


ncuail ifiqui- 


I...» 


1 Rominotum 


Indolo ioipetitoriie dU 


ptoconfulum 


V'"'if '" Themiftecle 


,8.7.8 


e,iimn<,m .*lcfcea<e 


^n iaialifnid 


apparct. a, y.nl.lnd. egte- 


p.iodic.pro 


gii Alei.ATyntJc. 7, a. 


o-.'.s 


,3. Chilippiptimi.7,5-, 3 


iir ahAkn. » 


In(lolef.«ctadum,iac (J», 


imijOKC imp 


fiehrtajpcit'l'(fifi3.^%.9 I N D E X. j'.fi. 1?, s 12. fjcris to-i tic;:l1intecati 
i « Ms c • : : i .;»n. 9. S, 21 • rc. 

Coil\)''5vre in acmuljti'. *-Co::tePtvjs. no i'c(;nt termiu 
2, s. ccritenn 
ftatu ",•*(>. no 
rummouercbs 
Cfiitineps, t*'rr 
/uJis ot-ron:tut 

fifjtcs : DuS 
cx oont'.n;:iici 

«• y 19« ^' *» 
Uinc bodln-n .'s.-.-.V .T/am int< niT^. 12, f, II 

Cor.ieni".e'e infantiam rc 
g'»s, /Vt*/? . regeviiavqiitvti 
i»:f.i'if€>ti 7,2, y.Icgt'. i£ 
rcpcm vonre.iinrrc. 9,5,2 
prAcdi%la riiairoruGi* K2 ,. 

Contv'.mi!ni hoflium Iil»i ' 

clv.ncv.', r''''^! 

Ci»at".*n!il .liv» !'Scr t'!'!»: 

/.*flr. -r. y, 7. tOi»tC;:;'l iu-. 

<iit''.C. IS^ }• 14- /^ 

Ci t n ' ^^;^-'tntn'.v:nt*a me 
cnt. .1 1» re. f^.': efl, i»e. :.g. ; 

l.p.utiijr- 5'-i 2. 11,2- %,' ,. n 

U^ .cnc..idu:m. 1.2.6.1 »"^ '^ou^- ^•«t' 

p«?..n..<,>s5.«'/i. ^;,! 7«&i,.ct,nt.V 

g. .z. V/ .v;/{n'. o-.j, 9 ct- •- 

tc.:.i c m,: cr-; /./ .\;j;/;.,. ^oniingere , c 

^.. •:, H .; i v>:c\..ivc' ■'■• '•;•••-."* '•■ 
' .;••! rv:t ;:: cc .t:'. 7 ••i-. '','•'•'•* -i" , i.: 
fv t • .' ;."..'.■£•••'.!• v'-" ^^* ct)-.li.:si;i: 
i- o .•■»••1'..",'' . i -- -1 .:.'!>vrr. 
.— i :". J ■••,., I?. .«..; .:- 
i' s ' ••>.r '.V .•* :•: ■:\ '•».' 
:*■, " , ^. V • "v:. i.. v- 
f* •• 1 •. C/,-.» i ; : . ? ' 2^ 4 


IC' >7' v«nt «iti > i .tv.i- >ri. &I 
A-.tcin. .Mi/noJjrii frJ- ! 
'■'.uiiu 2, jo, i^'. COiUcA- \ » . .1.1 . ^, • ». ,, 
c.'!t'. .-:Kij": 
Cxors;ir;. ., ^, .j^ 

cp;;l.'':i.'. J>: ."• •..] 
contincb.;cur. . <•«••« * '>*!te^ ' I N D E X. meretricis au- 

poccO pirivti- 

dumus )0.2, 1 

fc , ;// eji , fton 

os poflis. 4 ) 

4» 6 
ortti^ Afff e/l, 
'erut/lo altera 
(hfeqtientes i6, 
II c. praelia. ; i 9 

I» 2,2. 9 

non tantuin 

concinuaretur. 
ncinuacis man- 

} coetus. Ver- ;, 10. & concemcum. 39 . 
i< I. contra^a Graccia, ;, 
12» u> im*p»a muicorum 
(lieruni contrah-t pcftcm 
9# 13* II. conttahcie mi' 
nus periurii. ;, 7« 15. plos 
inuidiae quam gratiac 
cencrahic vircns ultcuius 
ap. al. 5, 2, 4. conti'. iifre 
cxeri:i;unt bi naucs. i;. 5^ 
7. fagiriam corpori&, ocu- 
lorumque valetudir.cm 
exliixuria. ci. 2.1. icha- 
10«^ in Gymnafitij 22, 3« 
10. ficlifli.-nos anicorum 
domum contrahcre. 2<5 , 
1,8. matiiinoniu^i Cf»n- ' 5 tralicrc. 2^. 

:, 2. jj. 12, II, s CoiurcfTcrc aliqucni 32, 4, 

21,7.9 ^ i^; 

is rcgimn, />r» Ccntnb'icrp in vn^ni c<- 

re^em de:cbat ho» tc-n, .1 tff t-y? i.o*iiti' gt # ? 

2'' i: ^euc€. 6. /i^r bcncj. uJ^ uncra vcria vi- 

>crinrUim , pro 
' ^, 7, 1,- iia nc- 

j{, auylJa, pro 
^ conuccare^ 

Ji"it'-i. i2»i';' *-^ 
, r., r, S.O.ii-i 
'^/•^. 5, 1, f>. ita 
5, a, 4- <^ <'-'-' 4- 5*, 20, :,. '^6 J5, y IV. ;<:j,1.». 2. c ^T»,rf. 5, j. 16 Cl r«tii'uc i i.» intcr Xcrx. & 
Art.-^. (.^-.--.n t!c Tuc. {•»!"«».- 
nc. :, 10, r, co)»iruu. lefcj - 
xL^pryftti.ucre. 57» 4' 5 

1S/4 o • cniroLjctfiam rc- 
tViTt t!-.*..U4 laic. 2,10,; 
I, j. morbiMn^Ccntumcii.i rC(,''S, vt paren- 
pro inci4rrere,\ tis, rie.iuy yniino f-crenda 

I ©ffcnlam, 17 » I i;ij*io. SimiU liiCiHm *x- 

t*t ( I N 13 fi 5f . /.?.' .i: .•/•••. 27,^6, iij nustpre eonutrtmft.'Ji 

Cin.tu*: clioLU*;. S-4»'! i, '• conucrtcrv 3r.ir.m 

re. fi^-JHr a:qu'rcvc. ;,aJ 3<,<$. 4. coniicri';th-cin 

7. ;, 4, •. i,% 4. 1. 5^, 2, ".i?.: difcipllnvMn religionfOi» 

CJ nu.ikfccrs cjc vulne- que. ;6, 9, i;*. co'-.ttfr:«« 

rc. 5,^.4 Vires luas in pcrnic. mB» 

Con'ifniiC. proccmpiaccie tUafn. \%\^. o. 5", ;■ pcjjf nyn conucnir, 

/!;•© tl: ptt'e KOU CO.,U£ lit. Conu^-xa valiium , ^««'^' 
eauis^ e»c eft. eatieevMt 3 "?, ?.r • K/d^V e/ia 7; .Vff«i- 2, 1 0,2 4 . ita ^iJetnr vfnr 
uM iii couiicnire. Conuc-j pwe Virg. /leneidt ii^tU 
jiiunt vu*cus rimt.Mtudo , ' &4.4i{i 

£c t')rpoiit!u:':!5 tcn*.pur;i Conuitianon deccnt fnife* 
&pjIlMi* conri/Hc. 3, 5, ro$# i4*4«4 

4.o.».S2 p.^x nc;n ipfis ci-Cnniiitiis «gitaret pr§ iM" 
v's :- .:s vonuenit, feci a eejjiire, i.jjtt8 

vi«:to: c fcitur, non pnXjConiiinia piibtica SpaitsCi 
ft-d f. iui»':s li.ibcnd.J. 9, J.;- 4. conuiuta crcduil 
5, ^. iiuR cc.i;jc.iii'e (ic habere inter fe. 2.11« lO 
prjc:da. i^, 4123. conue-|Conuu]nerare« ^tft*4r^«rj> 
nicnlicui cum aliquo dc re, St^it9 

piCf. i:, •>, ^. c»;n\!C-.Copi.n/>rtfyifr«///j/r. -iT,t 

54» ;,!• pro f2fi?f:erj 2, \,7 
copia. fro oc7nineatu,dhe' ...vris..c jce..iti ad Antiu 
'^'iu n :5t. 4,5, 

.-o :U'.rii". pro rcrtit , ho: \i'r/l:n cf}, "/i, l, l(5 
•/ct Vt/. ^r, iV, r.//i/. 6>lO 

*. .•■..los . rufprnfa ora in 
-.!■.: jt-v.niconucrtcrc. 5,4. 
.':; 'j' r.uftrtit txcrcitum 
'.* ".1. <'. conuer- ■ T-| ri/j. Sc, 5,> ,». js« a^' «• «''^ 

a.r/: </^ ^tf//. 6'4//. -^. 4 

Frontin. Strateg. :. 4. | 

/-V^c/. */«.' re Mt!:tMr,\,l 

pro exercitH ii.i.»*?. h.c. 

I^. 2-,, i, I7. />rc» rm'fU't:4 

hoK:^.ryf.,2.c i):.nru:'ifri- 

hitio ( ComviijJ \i. 'o •! 

f' rjiv:!ir.m ccrum Corcyra a rcokm. i'\.'.V. 

.' :-!':m. .(^ 4-S- c'':i-, c'.i"i f;o. tar.tun» v.rs 

. d d*rwntt:un> fsici- car::ur, s«.i.5 r N n E X. 

Laced. irati &|Coron»tivtcricoruo occiir- 
•f ic« i;. DeiPoOh.f runt LyCun, filii. 34, 7,5 Corpci:.i aU fcpnltnram po- 
fccre. V Clc.tin* coj.ccirjc 
/:j»num Gri?cis. 6» 6, .j. Cf 
M' v:^s ex Tbii:yif. cajji^n 
apparet. ccrpora duo rl- 
unc dc vno pupnlo. ^, ?, £ 
c!utC25 fcc mi'!ta mcm- 
fcra crifllp;'ra in vnufn 
ccrpus rcdiijitr.r. 5, rr.rf 
vc'.'ui vr'.iin corpus.M.s- 
ccJonia^ fccit. ?, x, it 
vnu tn corpus C(]uituni 
ptdcftriumquc ccpiaruni 
ir.uicli cxercituf fjccrc. 
7, rt, 9. vnus cx corpoie 
Riiiicum. i^.c.u.tcooMi ex 
futs cornorc crcaiCig, ^, 9 
Ac;i.'.;i v.v.ni c«»rpn$ & 
viiUir. 'fnpuiuia habont» 

(lorpufculum florani , pr» 
fajciculo praef. 

Corrigcrc Vv;tcrem clTcn- 
idCi jiicuiux uouis mcii- 
ti« j;,-, I 

Cyrr:p-,Te. Ajf i?/7. inuaJert itii perfuafi f.i- 
ihen. I;. 5, i.-^ C*'- 
conciliuRi totius 
c. 9,^,1 II, 2, 5 
^ionjrf. 21. r, i, 
us diniicur, ^^* 

oach, fftii, 10 
rca grjtuhtionis 
;rtur Aicx aTy- 
^» :o. fc* ''.'» yre- 
nt apMd leterts, 
> t. VKum huiiU' 
lum. 4. ?, ry. &* 

v;//T« prol e injlu:^ 
\:i'J. h: A.hiiravd. 
1! :';uc t^r-ciJac ' 
jr ab (/i'y.:ip. „ 
g.'it.$ iioM. dona- 
lcm Jii,2, 9. gc- 
Jlc-ircho H.Tdcl. 
i'1, 5, II. Ccio- 
cis mit^tCd fuos 
Philipp. concr.i 
i'H^ -•;• coroiMc 

»riam fuini fnli- i ^ i,-. cjr. ip» pro 
I. iiieo^ue etiami rt m ■ 'tifudtne, iibct m.mnt 
lepart^m itiisfe j •atvr/. // 1,^, 2?. ^r* (cr»»f-. 
>run.ti /'«/ tf^<?-/ prehendi ad pf^enan. ^, i,^ 
', ij. lub ioronaj 2,11-8 corrCiU-.js iniir- 
.j.j 11.4.7. ?4>' tnnic 2g,5,« 

nas intcr cpu- Corrunipi jb ho^V- dee»,cui 
iRC fumexe. 9,' prgtmiapr0wiftttn$ur.\^ 'Jt-S- 
ertis io Aniiti-lumm nir AlcTiiTiilcr fufr Ai*- 
ftuielt ii„Qore. trilfr 

, fcunt «licui ■n>flU..1Kw. 

CieitnUs UciTtalritA *■ .a. s. ctCL Iipn 

^ Ctimcii Edclnatif. 

Kfgiae pccjniae cnnui.; ciimtni alicut difegAil 

lj,4.(. Antie.iuuatccn- Ctimitiait altqunn «• 

, , »ia Psrrtic.i^e, 9- iktI- npitil «lli]iiein. fitf 

' diiur. firimult iii lit/i- Cciminatmaea, iMM 

.«r Polypcrihon. (/!./Wc Cml« Aih. ijr. Otdi- 

hfiiniirrnifi) ij*? .nni» »1 

CrciK maginriiui. ;, ;, i CicefuinK LrAteqklit 

libi Ddium apuil tcgcml ^,^«pitiit. i^.l 

-'■ 5''4-B CtotonicnE;- "^ c Tc lidei Crtpiinrilninil 
Cccfccicaditit 


Onttttm 

B Lci:rciir. 20, 1. tf. 0» 
ioii.t"n)«c. as. +<.bd- 
» DionyC »«,l|1 Clruci iffiiu 
cattilo. ie.7.'iiln«ti- 
bui ruJipHcia tuoDlSq. 
tliacuin fcroi. s.t."' * 
Hanno caithag. li, (,7 

Ciuciat aliqncin mjiii A- 
iiciiuda. €, ), (. cHldl* 
luiisnio dutate. i>, 1)19 
ctuciiil rcclctc, innoilt 
I N D E X. 

itum luxuriaej pr» /cientttiinttrpretaniR 
• 35. lO, 4- vc/ies /J *•«/«. S'^. ft*8 

>• 20, 4,11. pfoxi- liicempctics ebTiccaiis. 12, 
leque vicloria ih- i;, la 

nEun> feqiicnits. Intcndue, Jkhnudi menttm» 
r, 1, 8 »# S» 9« ViiUturpQtius 
ciTTO KOifit repetenduwi 
crbitattsdolorem^& con~ 
tMHgenduni cum l>if, 10 vl- 
tionis folfttid. incenderc 
ociilof in vultum alicH- 
iuf. II, g, 8. animum ud 
fauarem alicuius conci- 
liandum. 10, 1,4* opcs 
(uit5 ad uccupandam do « 
minarionem.zij 4, i. vul- 
neraalicui. I4, ^, 8» *"' 
tciricrc ad nuptia* jI'^ 
cuiiis. 1;, 6. 'i^ 

Litentus in 3li«|wid. 1; r:, ;$(!• 
ao, 5» 5- »y' I. 8- inrentu^ 
m5i£ni5rcbiis. 50,.!,* 
Intentarc vcrbcrr-J. 2t^>S 

infiftsritur. 2. ?,«• Interinitia, 11, 2, 4* ^'i 1« ;- 
ab aliis genti'- inter folis ortum. i, lo, 4* 
,30. agros intd- intercpulas&pocula. 12, 
nqucre. 9,7.8 (-^6 

pr9 aiiimAduerti. Intercaptdo, 21,3* •! 

eaos ftf fenciant. Intcrccdcrc , pro vetare, in- 
2?8»*i ifiifff- 4«j«, i»- 16,4,12. 
X tntegro conde-| 34* 3* 3 

n. 2, if, I. ex in- Intercidere, pr$ perire. f, 4, 
cUum inftituere ,',* 16. & 5^. ;, 4,4« ^» 9» « 

intcger viribjs. Intcrcipcrt .".lnjutm, »//«/' ua e mari enata^. 

3<4' » 
f<^r/7, fuiit(fi/lam 
fratamitk aiiis do^ 
bithitant. ^i, 2,2 
^r« exttltare, s'* 
ijifultare fortunae! 
I. fiy, I. infultarej 
£los. 9, 4, 5. 18-1 
sospalfus e(l> 4^* 

> hocefi, cdeo, eo- 
\u \> n- 45, ;, 12- 
:; rc//«?i. r. % y & 
':f 2, 14, ii. into- 
32, 1, 9 
aJieiio iirpcrio , ui 37. 5- -| 
fomniocum •■ 2 [ . aufi/gere & elairi poffit . j . » , 
1;. lofeph cUm inter- nh f cegUM* 
inctlmminu' 1. 6. tg. aA iitur. lt|.l| { 

'cultadiani cutporii Tui CycutminorLfillufDdk ' 
fatclliluBi oosilium ol» '.-hut tpttit. f.uhit^ ., 
prctibur 4iit«iK f'^**' fJjdupfSQliniiii Sici r.i. ii iin4.4 1 CyKiceiMji fcelU «HM ■Nff1| 
Cyfnae» Amj^nwe vxnf 7,1 e<tit-;;-3> 14 Ttjffhl^ 
4,SJ nam intcLlicit. '^•^^ 
CynacgitiAUcn.viriui.o. 

■?..? D. 

Cyncit Fytihi legatus aii TAAci Getacuin (obcUt 

Rom. ij^j^jL' ,^^,, 

CypniE vlcgincs doleinluicdili montci. n.lti 

vulfslo corpott quae- Udliae fubiguQiut sbAI('> 

rebjnt, iS, r,4. Cyptn»! 1).^« 

in diiione Ptolein. i^i Dimafro Syrac. D<ii.>lii> 

j.Cypt], fr,inQrfrt.6. (t 

i,7,Oam9rcui vtbi SyiiiC, V 

Cyri, mom Afticse. n.7, t nomineiegU. i*b« 

Cycene acijuiiitac aPiolc- Damnati cacdii. »■ 1-*, 

V ■uato. i;, A,tu, candriur pioditiuait. ^o.i.i^r*' 

\lb7> i.nomea a viigiu' uuU- 8j i^- dair>ii'i* I N D E X. aca officiJ. ly, 

2tl9 

aui confluens* 

irth. clariiiima 

4>.S>2 
cpugnanriir a 

3. compeCcun- 
gono. 18,5,14 
red. hoftes. sy* 
J. populantur t 
iminum abilu- 

4, 7- t)arH.^ 
im de Pcolem.^ 

24*4'" 
tatcm legibiif. 

•'•?>?.«;. ter- 
Tyf^rr.4, 2,1». 
.3,11 Vuinus, 
rm hiftrrt. ^. s, 
9f ifl, cQncede- 
iV<i tra*.jfiiu»n.' 
nas, prolusre 
ibamcnta , hoc 
3.4. ipiritum, ! 

'''?'>4. 7 ('■''»! 
r/</. 9.7^4) vl-j 

gCQtibus,/&i'r 

, bo:eJiexent- 

;. dv no. ?>7.y 

,1. 5, djre oc- 

ali«^ucn) aii- cui. T, 4, 6. fpatium in 
p(>cniccntiam, i«9,i9. vz- 
^oriam facflem hoftibut 
2» 4, 22. origincm vrbi. 
t, 6, 4. nomen regioRi. 2. 
6, 8. nomen ciuirtti A- 
chcn. 2* ^, 9- vi£lorianpi 
dare hoiii dojisfiiis. /7>- 
eere vt bo/lis 'jifforiam 
ndipi/cMtMr, 2» 8» S* ^^^^ 
indicium. s, it;, 14. dars 
incrementum vrbi. 2, if, 
2. rcs dedit non timorem, 
fed acmulationcm mu* 
tuam. ^ S, i;* quancunt 
nunc admirationis, t.m- 
tum antiquis rerroris 
dedit* 4, I , i<S« dare vi- 
£toriam. y, 2, 14. d.irc 
vulnu», 5, ^,3. contrari- 
um accipere vuinus , «- 
b'td. vtrumquc de clide kel- 
licM, dare ciuitatcm pi;rt- 
grinis, iibi.rt,.\tcm fcruis , 
ir:piir.it.itern d^mnacis. s. 
<^.c. dat hiicc rcs alicui 
in»rcmcnta tjjrfgi.ie it3- 
dolis. 7, ^,2. ci.:t h.:ccrc$ 
glor'i.im alicui apitd o- 
mnes c Jtior.ts. S, c, y . rfa- 
re turiiccsciuit.iti. y, .;,K* 
darc alicui immunicatc^. 
II» ^.iv pot.-ftjtcm rc- 
fpirnr.iii t.iui$, ii, \$ -, f, 
darc ..l:quot dicsotio ir, 
3.7. dacc libimcius O- 
F f tfea- 
I- Theb. pnnnp» 

- irrahelDiinaCbitci. 16,:,) 

c I Iftei Scjibiu fl. >, f ,10-}, ^ 

aiiqueni iniuntiuni. 15, ii.)It.i* 

1,11 Iftci vncle appcllili. ^l.Jii?- 

InurimadephanlDrum fii5--L, eocumoriBu. jt^n 

mv. ig.i.fi mriani' bttlumcumScf^ 

Inutiliiiuihi. NniiCi &«•», gminc. - 9,1, !■' 

titriitan. 1,11, j'lti.iii<//, ft>'rA>/ W<iH<. h» 

>o<'<'Miilii<it.;g,t,ii.Pri:u-| Kmilit ill». iKilUtn n.; !t.;..i ,■.-,:,,,. ^iL 


^■en.im 


■ n l:Mi 1. 


.■£itoi od AU-.. rtiif 


yii>pinjt AIii 


, Ll, 14. 
[. II. ^,.1 
& 


V Italia • 


jiini Saturnij. 4;,M 
a D:rio, 


i.| inii£ 


;na ej parte Gtied 


.,.,.aTh=mi 


iloilc pc 


r-l lub 


inta.,'i,i.j.fere«tl 


luil". X.-rxtm 
ll.;l.:rii!it. 


in pijg, 


la' vTil 


\ a Gallif occii[iil 
,,rt. nunqUDml.! 


i.'(- pli Ifi .hdii. 
,l!.hi.ra<-..I :■., 


am;.Jtu 


rt (itlj 

m Ita!i 


»on,.jg,4,i4-r 
1,5 v,ribuj noalu 


adjl:ftei.S, A 
p. £Jtil 


r. j,,f,.7. Italin 
6.S. 


.' S,ti. 


ii..vicini,ai.4.", 


Ipfc. psfl rtlBtim, 


rc. qmoi 


JS hcn 


teum Hifpanlae. 
primicultorei/ 
.. 9..' 


lr.tu,n:(i,n,,li. 5 
:i itaiicu 


mbdlusiAlci. 


p;,I.,..,orfuii< 


luim pri 


:- 


11.4. 


7,lt.r.rc 


.beccfi,rtpitt> 


,Ui.:^[r„„,fc,:>f ffl. 
:, 


6.19,1... 


.;,.., inpugiin 


■n. -, 9, . 


1. Itctato 


^.btcfl.Utr», 
:but .ihi 


:-) '.5.9. 14-11-7- "■ r R i> E X. ri* i<$« 9*7<i8j i.u. 21,9, • confortium regni. 34, 2,4. 
2. 6, 23^7. 6.-^;, 4I iunclus tegis Uteri. 30» 
mm hi/loriaf 36> 1,10 ; ** - frahelis. 

f Ciuhag.- 19, i,,5. 
i hofttem ab alii||io^' 
41,1, 1 
\m diflScile eft, cuius 
prima fit. ' 2,9*14! 
>rum' poteftas Spaf- ,-, .. — , -»4 

3^*9» 5 lupitcr Hammoii-. xi, it> a 
Dudoaaeus-. is.i.yiyv 
5» 4» 32, 2, 3. Didyma^'Ut» 
ihidi lupiter leLiindut 
lcaliae R. 43, 1,9. louis fi-- 
lium fe nuncupac Clear- 

>enes magiftracua. fy Iuramenti~apud veteces fo- 

3, i-, lcuinia, ci, c, g- 14. ^» S-- 
oncis,^9/jqf»,£jrW| J^r*^ i/j/i v^x iuia;tieoti 
pice, cacumiHe^ M» 7*' tamtn beh non txtat : mc 
,gum feruicutir. ii, ; cfi e^ taiu autiqtti aeui' V- 
8. iugum acciptre.i q. 12, lib.dt Lat. m. fujp* 
44.5*7llurare inobfcquia alituius 
ramicjtiam. S',.^^-' »;•>;;• non iai-c'5 led 
; 5. iungere 8li'm;cin| du.tsnc.HYcn. ^4. ti# 14 
i matrimonio. 1, 6,7.'Iur^are cum aJuiuo. 9, 7, J 
us alicui vintulis lusjprodiiione, 9, >, 3-9»^^> 
caii*-.6, 5", 10. iuncliis! §. -?, 1, 2. iuiis Atheni- 
! ariftiflTaia cogna^l enflumvrbs h^bita. g. i. 
. 8.6, 4. iun^ere fe 35. iur!» Miihriditis effe 
ealicuiuf 9,9,5. p^- cocpitX!appadocia 5S* 5» 
amicitiamque cum ^ 

ibus. 9, 4.,S' dici no- lus captiuitatis. 4. ^, ?• *^°* 
peruigilem. 12, 1 ;, 7. j gnacioais, {hoc efi-, JJ*^':*^*^ ithum eloquenria: (\t\iAo» vt expHcat PaHtuS' 

mgcrc Athenienft- l^pen.infin,deii/fi't^*^^') 

[3,5, lO. iungi aHcui:| S*^»8. familiaritati*. 7. 

ngere fe , de fQciita^ 3, ;j. 16,5,15. hiifpit»»' 4?*' 

'• »5*4j14» iungcre 4,9. iusfodalstii* ^^» 4>- 

atem cum aliquo- 14. inacquo iii-e frartcsv 

<?i iungcrc aflfinita- rclinquir patci» s, i*^> 8- 

um aliqjio. 24, 2, g. matcrno iuf e & autio' 

Hh 6 ^*^^^*" 
%.^.i'V '""'' i.V»i^,ContT;' :,, ,.,..0. 
** %•: tr..v^«^- ; ...,r r.c.\ r.jU^t '>'» . . 


1«; \' •> c.-^ -- '::^;n ■s-t^- ^ u>' •■■■ ...'^ - 

v,-.'..i -.«'^ '■•■ 

Cr 1,1 • • 

cxovc>t-'^' •; ■ ..■,•-.> ' • . . ■•' . .-. 11«.'..»'' 

. ,. ..»'••= .',. 'A cxovot;'-; '•; 

..:>'-•"' ':; m..A>.''. ^:;'.\ «'o«»->'^'" 

Aitctn- '" coov>-» I N D E X. t» lo. &contemtum ontineri meretricis au- 
:tcia non poccO p3riv.ti- 
usrcgiae cJumus )0.2, i 
&ntincri fe , iil ffl^ non 
fgyttti q uos po fiis. 4 , 

4» 6 
tiniiac mnrt«fl. boc tfi^ 
truo interMslh altera 
fteram fuhfequentis i5, 
I. ita ccnt. praclia« 3 1 9 
1. friRfra, 2,1,9 

finuare non tantum 
pUocum continuaretur. 
|3,i2. continuatis man- 
mibuc. 13,3, j 

tio. fr$ coetks» rer- 
mluttg. 22, 7, II. pro au' 
toribus. 1.3. 8* «^ >5i 9« 

4,1« Ui 2, jj. 12, II, s Coiurv:freic arujucJii .2, .j. 
tinuari. a-»?-; »-: 

:ra Dccus regiur., pro Cfiitribucr»» in vmni cc- 

us ruam rei-em /ie^fcat hv.ic :\, Luc efl iou':u! t* e U f. contra^a Gracci 
12* ij» infp>a muict> 
i;ierii<^i contrah r pct 
9« t;* 11. conttahcse . 
nusperiurii. ;, 7,15. p 
inuidicie quam grat 
centrahit virtiis uhcui 
ap. al. $,2,4- cor.t:. !:( 
cxeri-iiuiTi ^C naucs. ij. • 
7. fagiriam corporii, ocu 
lorumque valetuo.r.cn 
cx luxurta. Cr^ s. i* {'^iiJL' 
to^n in Gymnafi*'^ c?, 2, 
10. fiiifri.TkOS anicorum 
domum contrahcrCi ^6 , 
1^8. mutiinioniijn cn- 
trahcrc. 2^. •■• •> i2jU. coticra VLrla vi- 

ihere perinrium , pro 

n':tt£re ^, ", i^- ita nc- 

.•4. ^S- ai-5f«I'-a. ;/ro l-f r> .- ^••''' ^-•/'/*' !!otu:i 
p ;•; Sent€. 6. «»'; bcnc*. u.-i- 1« >» 4. ^*. :•' /' i^' 9 f^/frtf ^ coniiocai-e ., Ct r'tio«"vr i » iiucr Xcix. & 

3. 4, \, S'. i), y, '• »» .■ A?r:' ^ ■•'•«^ *'C f"v. n: .' - 

*a miiit'-&. iz,i ;. tic nc. -i, 10. :, co>uruu. ic*"v.- 

•iifn. i> :, S* ^-li-i vi,pri^Ku.:tcre 37,^ 5 

parere $,\f^>. ita kSVv <J « «•niro.iccfiam rc- 

■n, 5, 3, 4. 6t of-i feir( (!.r..livi laie. 2,10,; 

2.'?, I» J. morbiimlCcntumvli.i r£t''S. vt paren- 

e, pro i*tcurrere,\ tis, :ic.i\it»animo fcrCiicii 

7« «ffcnfdai, 17,1 i;i)«io. SimiU iti^um ex- 

t4t UM I M C E X. 


27,7 fi, :«i t.ir r. ..*"• re. r^.-nf a..;U'i\'i\\ G nu.!;.fv:crs tx vulne- 
rc. 5,a-4 nustp''^ eonuertertjL lU 
I, '• foiiucrtcr. a »"V!?ii 
ad temola/;//. Jyeltvt»*. 
2.;«'). 4. conucnithciB 
difciplin.^m r«rl«g«ciiO' 
qU€. ;6, 2, 15". C0'.tt:tKf« 
Vircs luas in pcrr.ic. ma* o. c, •• p.!xrit;nco:i;«ti5ir,jCon\i'.x3 valitiim , fk«:«>* 
^ro d p.i-e no*i c<i.„ic iltA * cauii^ h$c efi. faaiet vis^sU 
3 ^. j,! '. ^'•«»V .7/.1.7; .\ffai- ; 2, n. ,^4. //<» tUetMr:j^f- 
uta iM coniicnirt'. Conuc-i pare Virg' Aencidt if^iU 
;:iurit vircus {in)i!itutio,' &4«4i5i 

li fypoiiiJo.^tis turpora Conuitianon deccnt mift- 
&pn:l^iis confvilin. 3, 5, rcs# '4» 4*4 

4. o.».::c pnx nc.n i^-Hs ci-Criniiitiis agitare) Ars «- 
v; : . : . . :•... vonuenit, fed a ecJTere, i.j, ;, 8 

•- tCitur, r.cn p?x,'Coniii:.'ia piiblica Sp3r(sc« 
».{;:i»!!S h.ibend.1. 9, 5 -;•. 4. ccnuiuu crccuii 

5, ;. i:on c('i:jc..ii'e de habere inter fc. s.ti.iO 
j[)r.i(.-da. ir, 4129. ccntje«.Conuu]nerare« ^r0t»ik/r4* 
/lic nlicui cu/n aliquo dcj re, 2%^«0 
pi.;:. 1:. «, /^. rf.r.tse- Co^\^ pro faeaUate, -iv. 

54., :,i. />re 7:f..v:rrj :, ...7 
copia. /»/•« oofKineJtUiCiri- . ■ . > 
V»ct-. ■ •1:.,: lc(r/iu art A:^£iu- 
"«■ ■1. jT. 4., :. -v,' 


'* fi. !J c » ^«'S, !•> \6 riis, St, s,- .1. ?j;, s'. , t. .'.J 
C-.^/ tfV ^W/ 64/;. ^. 4 
Frovtin. S/»v//c;f. ?, .1. ) 
/Vrt/. //t- rr M-.HfAr. :,; 
p/"^ excrcitu i»,2.'-. i<. : . 

"::v:!:r.'T> c.^riim Cfriyr.» a Tcvl^in. ; •''.':'• 
i . •<? 4.& c«vi- c:i"i rto. i.i,*,iu.'n v:-i 

jar'::ur. 2; .. S '-.:;',/. /?. Ciitil, 6,10 
.."«.•, '^.''p-nfa ora in 
f.-.-. vO!:iiirtcre ?,4.! 
'..' " liftrtit c xcicitum 
^••« ••,•;. f. conuer- •..« dvrwnuiun» Uz\ \ iia»iiii UmAi I N D E X. MMl m lanibitv 16. 4« 17. 
erociilimus ab iner- 
.ylimacbo inteifici- 

is nafcendo regi tu- 
onilituitur, i;,2, 14, 
uif. imper. Alex. mi- 
n Phrygiam forti- 
}* 4» 1^« occumbic. 
ij,.y, 14 
:«L3CCd.R,2, 10,1^. >ra qusenreea, qui- Leuarcauzilio. 5, 2, 12. le- 
'ges pacis facilrores vatur rrimen comn;uni 
ntur. I faao. 22,10, 10 

s, prolegMtis, s, ^« 9 LcX. Legem parer.di aiicui 
rmientem Sandrc- dicere. 3,;, g. Itgem pa- 

cis alicui ftatuere. 9. <.i 
in quikus kx ^ro couiit':0' 
ue. P'iiie &' lcges. fub legi- 
bus viuere aequoar.imo. 
j;. r,8. lege viwti impen- 
fis belli fufciperc, ;i, 1,5 
Libamenta dare oceaoo. 12. 

»-•4 
Liberpflter. 1:, 7. 5. critn- 
tis k. 42, 3# 2. libwfi pi- 
tri mlliiia ib Argyrafp. 
mop. contra Pcrf- fupcrit.^. '4-9 

>at. 3, II. 12. pod LibcrMitas Pyrtbi. 13. ::o 
iam pugnam cum Liberare matrem infamia. 
aeditur. 2,11,181 ii> n, 6. hberaius msgr.o »1 v»iii 
A scau. s Sp2rt. regTS fr3<{ scnu. :r, :;.; 

icul* diijt kn Car-.Liberstio, ^«r efi , h iiher' 

19,1,9! tatm njfertio, 5. 8? »2 

$ tyrannicida. i^, Libcrtas alicrum tyraxi» J, 13' 

:us Ptotcm. filius.l 

iS» »' 7I 
j.n Rheginorum tyr.l 

21. ;, zl 
nes duz Atben. x;,! 

5* >« 
5 Aegyptio rcgi tu- 

iiur. 90, J.4 

excnterato licerfie norurn l^riiiius. f, zc. S 
Liberc. nimium i.inia 
forc.idabilis, ijfSs 2. li- 
bcit. nuiiu precic vcr.2- 
lis. 2. \jf, 9. libert. Atic!. 
ad Rom. vsquc ilii-.".t3. 
;:, I, 2. Graec. exfpirat, 
9.?, II. ^y.i,9- libeitate 
a Kom. dunatur Graccia. 
51,5.2. Miccdonia. ;», 2. 
9. libertatis Grac^i te 
vindiccs. «-2« ■! ciiptin, conupiKit vi(| 
hurni reguni tragico.l doSvrt. ' riffe Gianaus Athcn. icit, i. 6. g cr<rf(itre(IUlo,i)Af>«l- 

Cia(ru»(ir<rf(ZJfi»(«i)«um! rcuni arrcui ■ninl^^ 

omni ncrciiu cicr!iiUT,j e.ctifc.t lictn(i»iK<l1 

^i.^.l Cr(ienfi.j UcmeiriliD ft- 

CcatectK in Antip. Iii(um| trrtia tn crgaom ittSn- 
Miced-giTsenttiut. 12, 13, 1 unt. ^^,1, 3, cia- U|V 
9. nafcenilo legi lutDij ceKbtiiiK. >^lf 

conllitimut i), s, i^iCriintrn fjcinarih JM 
Kreije ptrcunUe cudos.i crimini alicui d««Sr*>I 
i;,4,1. Aniig. iuuatcon- CtimlnaEi altHfum tp^ 
tra Ferilie.i5,(T, 5,«cti-l )p,„\ nli.^udn. 4h|* 
diiur. qaemuisiii frfffl- Ctiminaiiuncs. |W4, 

./jwPolypcrchun, (/;<^iir CrStias Alli. tjif. fieJ* 
/«yJini ert-iiF rfl) i;,B.7 j ->""» t ft " 

Creire magiftcaiuh ^, ;. ijCTiieriKrex LrdMmKVI 
libi odiuni apud legeml ^.cipituc. i,j, 

aliqiia tft 5,,4.s' Ccotonicnfes GcCfoHU 

Ctcricce fc fidei medit fui Qlicu 

Cicilihilia 

cicbat 
Cceclula I 
Crcti !,J. £ ■iBOc, inE- I, I. 7 M. 9, 7 f.Akib.Ti 

CTC|itmriiri inOrunienii 1 

iicigcnus. ]•: 

Crcfccic ad fumin* 3 (b a Ucrenr. :o, ,.«.«►] 

hjn.inrpor. afl, ^.iJ* 1 

lum ciim Dicny(|io,M ( 

Ccuci afHiut • piift M j 
eaitrlD. \%.f, ij.flrW*- 

bus fupplicU lUiinlStT' | 
ttiaiuni fcrui. 1,1,71 R 
Hsnna cailhag. ti. ut 

licictida. >;, 1, g. ciUO*- « I N X> E Z. S««i - ikid» pr9 ^MMertre eM, qui- Leuare auxiiio. 5, %-, vi. le- 

. hts Uges -pacis fiuifnres vanir crimen communi 

reMantur» p- fa£lo. ' 'soyio, 10 

Lenones, pr»legstis* 2,%$ 9 Lex. Legem patendi alicui Lcp dormientafltftedro- 
cotcum ianibiQKT^j 17* 
leo ferociifimus 'iS^ mer- 
mi Lytoaeiio interfici- 
tur. ij, }»8 

leoiiatiif nafcendo regi tu- 
tor conOituiiur, 15» 2, 14, 

' ' In diuif. imper* Alez. mV- 

- norem Phry^iam fortt- 
tttr. i|» 4, id. occumbit. 

i|,j,t4 

Leoi(fdeiLac€d.R.2, xo*i^» 
Tlierroop. contra Perf- dicere. a» 3» 8* legem pa- 
* cit alicui ftatuere. 9, f ,1 
in qMikus lex pre eeHditio" 
ne, Vide & ieges. fub legi* 
but viuere aequoanimo. 
53. r, 8« lcge viai impen- 
fas belli rufcipere, 31^ 1,5 
Libamenta dare oceano. 13, 

10,4 

Liberpdter. i3>7, 6. orien- 

tit ^. 43,3» 2, iibeti pa- 

tri militia ab Argyrafp. 

fupcrata. '4>4>9 dccupat. a, n. 12. poft^LiberalitasPyrcbi. 13,1,20 
«gregiam pugnam cum Liberare macrem infamia. fuis caeditur. 3,ii, 18 

Ltenidet Sparc. regfs fira* 

ter Sicul* dHic In Car- tltag. '*'i9,i, 9 tatemnjfirtio» y»8,ia 

Leonides tyrannicida. i^jLibercas aliorum tyraii« ii>ii, 6. liberatus magno 
acftu, , it, ij,3 

Liberatio, h$c efl , in /iher^ Leoncinf. 43, 2,2 

LeoAtilcus Ptolem. iUius. 

i^ «1 7 
. Leophron Rheginorum cyr» 

Ju 3» 1 
Leofibenes dnz Achen. 13 , 

Lepidus Aegypcio regi tu- 
tor daiur. 30, 3,4 

Leporj excnterato licerfte 
aaditae* t, 5, 10 norum (eruiius. f, lO , g 
Libert. nimium iiimia 
formidabilis» i;«2, 2. li- 
berc. niilto precio vena- 
lis. 2, 14, 3« liberc. Aecol. 
ad Rom. vsque illibata. 
)2, f» 3. Graec. exfpirat. 
9, 3, II. 39» «, 9- libercace 
a Bom. donacur Graecia. 
31, ^, 2. Macedonia. 32, 3, 
9. libertacis Graeciae 
vindices* 5«^ ■! 

Liber- 
I tJ D E 3t. _ 

Oirrtim i!i Afr. diriscrel accipic. 13, 7, i.C 
4f itinert Piiiritima. 12» T,l reenum teftamcoi 

i.7;>7.S.i Rocn. dcucnic. } 
Ciiilo<ru'<: paccin cum ali- Crrus cxpcnicnrt h 

nutricuraC&ne.i, 

44. 4» i^- l^ccfw « 
tat. I, ^, 4. auoccj 
aufcrc, 1. 6, 17. BabT) 
vincic. I, g, -. C« 
1. 7i ;. csedicur aSi 

i>s» 10. 2. j»v?7»;' 

gnauit annos cr 
i.S« 14. eius capici 
tntur, t quo faC!:.im runma /idc, 

Cu(!osiegum apud Spfr.rt. 

.Scnacii»-. 5, ;, 2. ciulode»! 

ccroors cium cx PcrHs 

UcM AI.x. :?, 12, 4. cu- 

f!--"dious SiTIf.nari, frtf 

/» .i:ti in eujlodiam, 14, 4, 

::i.ci:fLt>c!iji regis, boc efi, 

h:c9/»Ki:tas 1, 6, i8* ad 

cufLodiam corporis fui CyrusminorLydiaep 

ru-.'iii:um auxilium obt* cicur a piicre. f . f, i. 

cinerc. 2, 8/0 pedcbus .-«ureis vii 

CScIfi^esolim in Siviiia. 4, f.ii, 4. bciiuni rtim 1 

2,2. gecic. Sj 11, 5. incecfi. 
(•):inusCiliciaefl. i^S'?* 1 

ii*T4.4.CyzicenusbeIlu cumf Cygnaca Amvncae vxor t, 
L ;. T.v.i;iri Atiicu. virtus, 7, C"»t. j^, 2, !4 Tryi; 
nam incciiicir. ^.g, 

D. :*:.:C3S ivTrhi lts't is u.i j T^A^i Gctaium ut /^. -, ^- » >e v.;pircs (.cit;{j.ji).i.d..li r-ont.s. ^v:;-.;o vorpGiC qujo Uaiuc iuLMjji:::tur ..:.-. '^ 
<-.*t:r.t. K^, ^,4, Cyprus "^ 1: : 

I.- di;i.;:'c 1'tolcm. k,i Da.mail-o Sv.a»*. :;.j\.i 
1 ^^ypri, ftyinCy^pro. 6, 

[, 7 DDrrs.Tfcus vrbs >.:!.. 
r.Ti, nofis Afiicae. t:.^,?/ ni^miiici;.i'i.»\ 
C. . r.iic acqu^ritur a Pty!<.-lDamnjCi cjcdis. i: 
ni.:. c. 1:, 6, 2u. co;i(.'Jt.ir! pro*iitionjs. 10.^.: 
• », ». i.nomvn a virgine' uau. §, 1,6. uj" * '• 
I. 5, a. & Conc 


in cunii in aciem dcfe- 


8,4. Arhen.omni 


runt. 7,3,8. fub Al«. 


□e iitbnii ^(Irit-c 


on.nium tirum jiraricr 
militiac tmmunu. >i, 1, 


&«pit.,.g,fi.in. 


10. saiidenc jmiiro AleK, 


^r. a.4.6 


.,.,,7- Olympiad. o«i- 


flkit & e»ul Syrnc. 


dendim rieeernunl. 14,6, 


Ulu fiio fliptndio 
a6> Aiben. auxi- 


7. Mac<dunum induiB- 


la bello vittul. 3, g, 9 


«Ifc i, 9, 9 


virtus.|„6,".laus. 11,9, 


.i.vrb.Krra««o. 


i. inUitma ad cnmit»- 


:nitur. 7. 1. « 


leni. ,.. 1,, ,1. Kcg«. 7. 


nii in diuifinne 


>, i9.ante Alcji. diadtina- 


Ai». Thftciac & 


le Bon vfi. iJ, ,, 8- f^lu- 


piieficitut 1; . 4, 


Uniur , non «dorantur. 


illumcontraAniiE. 


11. 7. J. Maced.rejum fc- 


iiii. T,4. aCaffan- 


piikra.7.j.i. niiinerui 


bciii iii Duirirnim 


^-.j.-.i-iriui. 7,1, 4 ptcrficil. if, T, 8. & 
HTi fuumCaiTandri 
3, 4. filiiim fuum 
oclei. 17, i.^.Pyt. 
'Macedonia pellit. Maced. 
i.i.flat ic nubili Lu. frlaudts, ir, Macedunid lejni Itiiit ^^i 

io. 17, 3, jlMacTEJicrrac, pre J^icilaii 
■ (i «JfirilMli. 4!.t.9>'^ !iut fupetioiit f. ab Macula fegi 
uki Piolefli. occi- ftgtiii». 
14,;, 7 .Mieoiii. itflj. dontl in 

ecomin emergunt 

fi. regeai infiutegi 16,., 1 

I,T. 5 

M»Bi teBnnii) Petr inua- luia Bib]rt. dcitctiui c"™w>*;-»?',';l ...-•-."'»"■5 
tJZ : : i.m^ JJ-- Zt A :i &*. =.— 


« dedncecE prac&itii 
vrb'[bH«. Dircilio, fra immm ilffcne cjiiettlta de 
qU>>Cjithi{fum. st. 
■ififciti nauitraa ^tM> 
Cu. 
S DtlkTtFfiltficli 
(itii»i<na*. 
r. i.ilefleercalidcj 
x\*, I. 4. 4~ DcfbM il>4. 


Subdic 5mp„ dhcBiiliajn " Oclini 


f • -l- r Dcflcie. p>-. /W. A 4> ' 

fii.,df.6aiii«nt. «, 6.j| ' »,8...tVrf,* 

_, _ iJ-i-" Defbtroa. »wi#.^ ^^trr aibuhtrt. %, |, lol 
» 9,tf,8.dEferci,j '"^ • rtldibui d3n<ii'l 7. VI r, 3- 6t\a- iDcfiiiigi fonBis, l*r 4tt 

lui. lo, I, lO. acfrttur >d Ctrt. ;, i,^!./^* M^ 

eum indiciam lndi>'iaj 'Vt imptcre jbtltikfe- 

riofifctci alicui. n , 7, i; rponr« oticuti, n, MP 

■ IJtle-tD fiimniam i'r,p. A'c CT rungi pciic«)«-V- 

Bdiliqutm. i4. 4,'C. de-; ftingi. piriio difuop-^ 

fcrrc ciiiibut ^il uoo /«fKw frvfwrt . f«M" 

nodi» foUtia, ig. ]>4i *"■ f^ I X D E X. iiit. 47, j, i. Romac 
dium piiblico fune-' 

reqiiuntiir. 4^, {,:o 
iftiiuta. 33,4, 15 
Acx. vriA Olympiaff. , 

vide D. oiatres 
interfeccrunt Anti«; 

CafTandri. ifS, 1, s. (fcre. t, j>.,4.fn8trimGnio 
iiir.g-cre marem fcninae, 
2, 5.7. in matrimoriXiTn 
■ccipere aliqiiam. 17.2*14. 
in mfierioionium recipe- 
re- V. rtcipere. cx r.-a- 
crimonio alicuius libe* 
rostullere. 17, ;. 4 

Aegypiiu«. 3V>4t7* Matrcnarum nrnsmcnTa 
it. j(^ 2, 13. Ptol.! pudicitia, non vefteff. 20, 
patcr. 29» I* 5 4' '» 

fcelerum auri ac- Matronali habitu an-.iAu 
|uevlus. ;t2«i2.v^f: Maced. PerncGrum lega- 
ia frn occa/tane ^c\ torum libidinem puni- 
teria fcdirionit 11,- unt. 7«;*^ 

latcria vtcatwr ki- Matura ex aliquo , hoc eff, 
. 1,2,7. penerandia v: ciKa par f ui. i^nZ-^. ma- 
sic-ii iiciliaenat::- tura ft.nccluie d-ce^wre. 
tatwria. 4,1, 3. non; 4I1 %, S 

em rcrum nistc Msturarefugatn. 2,1^,7. »/if 
haberc in Iralia ,1 rirg, Aen. u i4:- cpi»«. 2, 
aliuin in Perfis. 12, j 1$, $. & 7. de bac voce "ji.ie 
materia magna in- j Macreh. Satnrn. 6. 8 

ntorum cft atiquid Mituriorconieptio, /'«r^/?. 1^1 41 2}. matcriam 
t auide arripcre. 
r. materia vfccrior celerier.^,^,6 iraturr^s , 
celerins. 3, i. >• fr»r.t'ixior 
indolcs. ^* 5. 4 

talia. ;f,f,4 .Maturum, ^r# eo. quoH ad 

niiorigo.2,6.7. in ferfeSfienem fM.yn ^ndum 
noniis non habcn-i peruenit . ^ ''»'" icrm' 
opccuniae. j, ^g.! ptioni ('tpsirtur.uT.ep.. n , 
noni2,bocejf,vx^- 5-7 

Mjuri Carthag. hoirts. 19, 

2. 4 

MnxUani. 18.6, ii 

Mcd ja ccniux Aegci. 2. '^i 

li M' 13-^ ;,8.^. 5»^* «4'?' 7 
. matrimonii r^u- 

«» 7» 'f* '" «'latri- 
m darc 1, 7, i- tra-. 1 N r> E X. \i"' ••: F. :?, i, 6, tcxan-[L>cinoJlhcrics«rstor CLrrtt- 
.:! t:r,i>-5 2, 10. patrcmi ptus a Pcrtis. u. 7. Eiul 
j-m:,u. !^, 4, 21. AlcxJ. ccuocasur ab A:nir..i^, 
C.i ''. i-^ri iiiicrilrit. 16, i,| «.n 

v;, fv-v. Maccd. fi?. i6,it iSlDcnique. r;, a, 10. ly 1,17 
J>'.*»'. uco il dcdit. 16, 2, ^ vtitur sutesi h9C '7i:*H* OoMcinus altcr pr;«ri» 
K .'>os Maccd. & Knirum 
cccapit, 2<;j2, sj.Ncptcm 
rynhi ducit, lam yxo- 
rcm habcns. 28« 1)1. 'no- 
riti;.-. 38,;i9 /« 'Huffor, ficutFhr. \.^% 

vtitar^ Ptip.-niaBU! liij 
de adopr. dtnique, p» 
krtnite»', 2*10,34. y.3. i 
l'i*ie & f;tfS. ifi Sep» TOrir. c:rius modo dith pa-jDcnique ad poSlremamvi» 
t;*'i:i s a iponfa Tui intcr-| ftus cft. ij. i-^^ia. 37.1- 9 
t'.v ;«ir, ao. 3» 7 Dcnunciare bcllum. sij ».4 

\K:^.^iv\\\3 Sctir Antiochi milltiam c»:i. J2|S«3 
.M. '■. "...rujrtx ;.-;, 3, ^"Dcni;noi,;io , mn /fnfifr 

w .'•/. 'ti jjs Isica-inr eiiis F. ; I^^JeKtentiam^ y, •, g. /?* 
\':-:. vincit, -j, 2,4. ca-j <}/>iri/ l*tt^on, in Sit^.u 
f.i:i:r a Parth. 9^/, 1.5. ^8>| fulminatus hac prunuJh' 
V, ?. lugim tcniat. 3g, y,i cidtione. 
4. cz V >i>rrtictitur. ^Sjic-^lDepeRium llipcndiuffl. 2, 
»!. Mc».i.r'cur. ^'.••s,ioi s.>' 

>.;:'v{ri.is il!)riorL';i. K. Dcperirc, i^d^ i^. «ri/irv/V*' 

"-..':{■"; f*M'!. vl{:T»i ,*" .i D^pono-c. prec.^fatterf. *> 
' .':. r'.'i<jliur, ?2,2, Jo| 5.9. btiUim./»/» <<.•/«'••'" 
J^:. .viiJi' in'Icrum rox.j 

4i<^.<5! 

.'■ . ■'.... j.bN^ 

'■ ' '• t; » l !.•-•'/!. :.<5. u' I ^,2, I ;. :mp;.riuin . f^' 
a^-aiiWe 21, :, 4. :S,; •> 
.»/.« iv: *.nn.tl»fn rs :.^ di. 
?• ;'i'»»ta '. ^. < 1 I.: . . I. . I 

■ (ai I r*.r. ;. r.ii. Mc>C'.ii:i la tvr:..ir. .- < j» lut. 6, }, «. <(c- pCrKuliun bcUi. i>. ii ;. 

in bellj Ihjintni. \8, S. i 

DcTcifccie, «K rjf dcfierre. t Di;rnIbnc,faie(^,<fM-<vr,£r 
tr» tpf»rt»r* ,\ «Fltr, i, tf, (, hqnitMr. 
MUCilum. ^*. mtahiBlirtfirrt, g,{, 4. 
■ ]+• ii 1. cicr- dcrctibCTc (libiitiiin iiv 
B Inliatii , frt] lutthm claffis. i<!,!,V> 
r*,trtOttri,fir Dclcrwc bclluni.fm nK'tr«- 
S, 1}. dupurra-: r(i,g.i. 1, 11,19, 5, a.iliffi 
tgyptam iliattt a.j- 

K/. s^^.a.? DcGdcntij.iw 0* fn^f^K' 

iqucm. f r»fr*- fij". 4.1.1O.&IJ 

M. 7. fi.lrf. ^.J. Uclilirc tquiJ. ;. "i-t 

N, 10. la.'. 37. Odtlaliii, fto dti'rit).txt^ 

« ««r" £? «m;/if. iP. 


«(«.-.*«>«;. 7.1 


8, + «. 7. w.!.;Derperjii« bterdum ■« 


%mfieiuii«e. it. 


viitotiie eaui: Lucren». 


pccixum bcl- 


.o.j.fl.J.rp.»M..ue«. 


■?'%?'"■ 


tum p«e-i p:t re. „ it. 


cc aliqueiti Ik 


I. <lerpt..-i...i-.-.i.in VK- 


7ir'4 


mcm r«iunt h-ft.:.. ., 


ai K, enin n/i-j >I, *. mtgn» ricir^-iatio 


miailntminiitii\ fiiitipu'.! i-ci. «,1.1 


5,3,1.1 DtftinHo fapMic'0 W- 


id aliqiicin pcc 
fucceirroiii) rff- 


ftptJici., die. (,. 6. 4 


■.M...4.i.i.rt. ■!■ 


vcliil <l.;n!iialii ri)i «t. 


bclliirn. ■;,(,=■ 


■il..1ai1. 11, !■:,«■ <leri'i»- 


j.8,1. iijpiM. 


tclibihoIUt*ili<iuM. lu, /// niiter qusm pro Jft »• 
iius Je girtrc. 4, 5, 4. cJc 
fhtutus cranficiuDC mi 
lit»:in. 2^,1, 10 

I>.ti:uri Romano bellu in 
Italia. i>!. 3,5. dctineri. 
multis bcUis todcm tem'; 
f ore. 29» 9» H 

! .»ctr.ihcre ftatuac , pro dtii' 
ccrc ;s« 8, 19. ha Suef»n,' 
j« Dowit» 15, 4. l'i<ii 
l:xiur/.Lip/at/Tagit. W. ' 

6; 

Darcflire proelium, pr«| fuktirfugtre» L>ctrimcncum omnc fcr- 
rcnic ad fummam vnius 
imperit. 6t h%\ 

Dcu«alion f{cnerif humaRii 
condicor. 3, 6.li 

Dw-ucbi per iluuium iu ocea- 
num n«9»i 

lUuincire aliqiicm bcnefi- 
••—".•. 12.6,19 lO I 2 * 5« |>«.. 

vindice« 14, 4» 
trii. 24, 9,5. ipC 
fcrre obuiam , / 
Uera, 5 , 4, 14. 
nas rcfctunt« 
pr§tiio aiitfuis CA 
:>. diia paci-ini 
flacis vltoribua 
dareparricidir. 

Dcxtcrj iiiiu pignu 
dcxccram ofi: 
pracbcre. it« 15. 
ccram allcui i 
dare. 

Dciccricr^^rtfid^jr/ 
11« ita dcyteriui 
V* 2, f^. yk Ci 
Sueton, in Dwiif* 

Diadema Mtccd. c 
Aiex. ixnblitum. 
eiusloco veurib I N D E X. , pr«» Uclphis pu- 
^4. 81 r. Mallilien- 
toilem lerrei. 43^ ?, 
lineruae facMC A- fum fenif. 12,5,4 

Mifer;itio alicuiu* tenct 

jliqucm. 7>-*'i 

iVlifericonlia alicuius per- 1.2, tf,y. panmficiui inoaerit^.io^T-n^»^"^^'^^" 
iir. 20, 2,7 diani mouere. 4, 4, i. mi- :ur 
in Hifp. nafcicur. 

44,1,9.4/^3,7 
a Amaz.- rcgma. 

12.?» 5 
a vltima Amaz. re- fiiricorclia motuc 1,4, ii 
nuIU mifecicocidia fan- 
guinUpermotus. lOr )« i 
Miferos conuitia noa dc- 
cent. Mi-^» 4 

2, 4j 3|. '/J «!#/«»■ Miflio. flajitarr mitnoncm. cnmfuperlori. 

regni amarior 
ipfe rex^ i^, i,.i4 
ribns j boc eft, inftc 

:ur animi Romanis 

31. 8> 8 
nihil minus quam 
imetuere. ^»6^,9 
■ Siciliae. 4, 1, 8 
r« magn9* mirus 

ii,iJ.ii 

quereram pnbli- 

Jm priuatis cadbus 

vi^os vi£loribus 

itibus connubio- cum accufiit, g, s, 

miferer\\ nift forte 
ntifim, 5, 8, 7. ly, 
9,4, IX. niifcrarl 
fuam, vicem fllio la, 11,5 

Mithf'"^ tPS Pcnt^cus Hie- 

caclienfium hoilis. i6i 4, 

8 
Mitbridate& alius Rom. fo- 

cius. 97>N2 

Miihridatcs Eupatcr fupt- 
tioris f. 37,1, 7. eius pue- 
riiia. 37, 2, 4. adminilhap 
tio regni. 37« 3, i. beUum 
cum Kom. cupit 37 , 4 , 
5. Ariarathem exforore 
nepotemintcrficir, 38>i, 
II. eius fratrcm Cappa- 
docia pellic. 38^.3,6. Roni. 
legatosvincit. 38,9,14 
12, i2,a'Mithridaii$ oratioad m»!'- tes 32,4. per tot. genus fic 

nobilitas. 38, 7, i» parri- 

cidia. 38) li I 

MithridatesParthorum. R. 

41, 6, 1 
MithridatesParth. rcx. co- 
ro qutri de fortu- gnomento magnus. 42; 5, 
^, I}. miftrari ca-| 3. regno a fuis puUus. a 

li j, fraite eam..«.4.it, frif.-ifim 
AJJilHi.CfprHi.y, iri.b,'.. 
14. rf^it diUbuBCUt in 
vtbes. u, ). 1 

Bihiuiufn tempoie Dcuca- 
lii.ni., l,«,iO 

Diniicare Btiui* piopc u«- 

SimiiEtr^ a blllu, f» 
«;./"■*.,, 6.,. i,harniia 
ilimiin, 6«t e;!, flaiMif 
»»HiliiUnibiis »ddaei vi 
ItrrBa ulcpndj. £,<,). di 
minere viflot incoluiTict 
&a*pcitis.j,t,6. dioiit- 
, tiE* nliijuan ccpiidio. II , 
' 11, ; dimifli. ■ miUt t)i- 

Biocfes Aiheiii. tj-ciii. m- 
tett)ci(iir.Li,j), 1. 1;< i»m<Tt 
aThMcgd-kt. aA-G^U. 
i£.3i- H^farciMS appti- Dircfiru* iUttu a GtM> 

cia. t«.t 

Dlrcidlun.fvt da^^tt 

I.D 

BifciaOiu iuntMltndli*- Dilciplini. pm 

7. cliltiM Wb 

. Ciiih>(. ifii.i 

Dircre^iio Blt MtN * 

quvl, <4 Of, diJlMf*- ■' 

rl^erdiac ■AOin. 1. 4-* 
Oircordtac imIob «u* 
p3i(«i aJIidnaBi. tt,].i- 
dir.-ot4- obihiia 'pu' 
Aih«ii. iuccruiutda bt- 

Dirccltnci» tm^M isml 
EicCMbeltu, 17, %!■*>■ 
&ri(iien lobire, frt f* 

!, 7. & AfpDriini.'Difciircere io dwu pn»Ii 
sOti, lOi frs diiiidi. i|, i. rf 1 

Sictyi. UUum;Diri:iilercc«nGlu,Q('. «•»■ 
lEerit-iii.m. 50, grrr & i<Kptdin. s,H.<» ] 
ttfieiiut.io, j. 1+ Dtfpeirfjce bclU^^t^ 
r minor Sic, cyt. riri. Jvi^ 

exul» Costntbi. OirfiatMicmum 

f,i.j.v,i,i aliquid conrequi.3lkf,* 
•n rifiiri- J, io, 15. Difli-tninjre ali^TiiJrt 
14, 1.4, 17.1 ,4.' 5. 4.1 raiAmorbi, frnM 
: abBrnua,/!. (. 1, ia nHlsas /iMiritri.iz.\ 

. * kiU» d^fitri.JiiSwi&fi GfaeeDtiiin.i.<-it 
B*»- ! N D E X. f difcrcttiire , 

non cliikn- 

tac prctjtfi- 

6,i;,io 

Imus. :i, 1^4 
slorcni iiUo 
di(nmulatiu 
per dtfliaiU- 

• abro^are» 
Iracci A J«v crcicni fuo diuitiic, i&. r. 
hiter excrcitHm fMUin, /k- 
/^r crtHjifsfuos» 14» 4, 20 
iS^ii:. 12, 1, 1. liiuila tcmpo- 
ribu5 ccmpwncrc, praef» 
4. diuidcrc fundos oinni- 
um ac(}uaUccr intcr o- 
mncf. 3, j,-;. diuidiiur al/- 
c^uid cuni ali-.pio. 6« v, $ 
diuid^re vices noiViuTi* 
intcr aliquus. 12, j« u^. 
dioidcrc ali^uos cxcrct- t«:s in cclo- tui luo. 14,4,10 

diirojucrc 'Diuilio ctgnocum noxij. si * 

orum. 54,» . '' ' 

,'^'Diuini honcrcs Phalai.to 

inxit notu-! d«cernu:uar. 3, 4,/^* 
t calcris at' cur.fwsuuijt in Alcivi. 5 

•?iI"i!J. a, !,! . . :•' '> 

ir riI.iapuU L)i'JC»riium. fir dnitriii.n» 
de^cckrcab J, 2, 6, 14 
diiurtioviria mat!:t: di- 
iniiia. 59» 3' 3 

••-» S» S}'^'^'t'''- Xcrxis. 2, ic^ 21 

>:; p.tiii.MO- j diuitiarum luJtMrii v.-dJ 

9? -j prin-um Grj.c*. 2,14^7 

]>iuit;irum cupKlo ibi 

c;l, vbj &r vrcs. ?,2,!i 

l>iucinus, Igc cjt uiutttr r^s» 

quam, ./>rdiDi-j,,lc.ui;r cpi.sio iw Md- 

.bus, /^ra ?.• ; i 

W^xi.rtJDoaiii-a //•• injVnttina 

^'^^fcic, r; 1 10. 4. S 

gyrjfp. ci-'Dccume;;:a lc£uni pii.T/i-s 

r f (J iR !ins. « ^' ;o, i 
iUltiti.CatlL 0, p jR. oKuj 

Onrius No(bu4 di ruiiplMii coonjntiatn I 

4ii£upliiia miL |i,ili9. ili- 

{E fucicffoMm pxti. ij! 

* a, f- fcrrum huc 4at<:,\ 

, iitli, qujle< vo$ ducibui 
•f L-aris dcdinia. 14,4.10.1 

. . TnmL^dia caUmiiitafn. | 
ij, t. iS. dire «ipttimen- ; 

»fui it>fu;.«i.i,([.h><* 

«cs virtiiti* sdmiratiu-' 
n=ni k iTimortalitati! 
«Jem .le.!it.illi. 54,4,1 
tlart^icem 14,^ i- dai 
^UiitiEinuju haec iti. 14, 

afpeiDdicui leHitu- 
E fainmac ■fi. f ~ 
I!illil(t,ir=Ermiai:. ji, ^ucm.^g,), )■ dircDtdia 
tcfum dedii illii impuni- 
Micm. 4M4'4 

DkIu» Hjflireifc nx p«r. 
£t. Mf ,1. fugBlui cs Scj- 
ihiii.i,ic,M,i. 


n Scy- thimbtllumgei 

Aliim t( Msccd. doniaE. 

3>fiit> viiltiiutlb Atl)> nnJiimJliKmrM 

ncnndii iBfliW 

Dercgno. 4»r »£ 
■S. d«vfl^ ^ I N D E X. nlorumt Ptentrufftt 12,' 
6. de rege* capciuum 
cre, 7, 1, II. de fpc- 
toribus capciuf fuwli. 
c, y. de cergo, pr§ a 
^9. aO, $, ?. dcpiraci- 
9, it 7* de ergaHulo 
uus. 1, tf, 2« due de dcccrnitur «li.-ns l v 
aciUv-rfui r.liquc» , 
dffertur^ dema uiitttr 
%» lO. 1.1, I, I. «Icccr» 
cccidc.ndum aliqncm. 
6, 7. dcccrnerc omnit 
viribtis. s^j.H dcccri 
turalicui Afi.. ^^,4 liuratis. I, ]^ 21. vnus Dccirnac praedic Tyri iDCerfecloribus,i<> 19,15 

parttthui infiruit, 

irenca millia de auxiliis Hccculi mitcuncur 

Carthai». ig, 7, y.^ApolI. 

Dvrlph. vouencur a Crc- 

nauic. 3, 10,18 con. 2"«?* I 

letcpromori. i, 1,10. Declinarc faCorum pcricu- 

10, I. I» 4*2. s* ^ S' la.i2»i. 4. declinatum cll 

^ 4< I* 9*3' t, 9, 8* i>i?)i2 fncinus, non vindicatum. 

«o i2- I»-. i8»4. 5*26,; 2r, ^, 4. declina-.e v.Qo- 

18, 9. 2>& 9* 2$, 4«i^" rcm hoilium cxcrcltum. 

^i r ^,8. 2,$. .V.v/'.4//- 2'^:, 7 

ri/. a::t(ifK dc vi:i .lly^currerc r.d r.!>'.v':" />* 

/ ii}\ysc r*..'J''t (.Uft.T^ aHcuUiS opfnj /;.•//.'••;•-;,•. 

. />. /'frf.''. V. i,''/W-; 14.2, -^. 16, j,<i.. d-.curr?io 

^,'^5. dcc;.irit inui- p.r vofiijjia p>».t.i.i"5t 

bcrcflatit.r.is. fr<j.;/'*. virtutis. ly, ». ■: 

c-'ir JJarius in ipi;<si.)c«!ccusc3pliult.itii .•.,9,1': '.ru bciH. 2, 20. 
!ics.derc a r.bus 
■icuius & fpkrido- Uwdirr.or aliviulJ fjcorc 
7, ^ >^ tlcilignuri ccr; u- bi^. .?.;. iC. 6, 5,*" Uci!;tio Jn dcdlticriC.n ac- 

proclio. :;, S»"/. cipLrc 12. 9, ». 12, C\ iJ^ 
urchiTiS tngvns. : 12-7,!^ 2f,:, ^5. pcr dedi- :ccrnunt lorta 
•s '.XI) •r''.nu^?;v.! CK^ncrn cx^crcitiun •iicuc tndcre iji: ■c .i-: ur.t rcK. - j «-/tf.Iit.i: . ^ :;r/ JcMdit fi 26, 4 
t.'-l!.ium.^,2 '-'j 2i 

^ic, <5 -,•.•.<!!; ■Inc-rc. kou t'-'?. ^^iSipif* 
Ff ^ '.^r- I isrn E x;. yiroy. nedBmftmiiiaepa-i Aics« PatthoS(urtituri^i rere. r^ 3r 1 4' 23 ^BtfiHidifliuna «juaequer >6,]Nt€ia»^ ^heiu duxinSicil 
'4»H* neiMidifEmiim ca- 
put. ig, 7, lo. nefanda 4*1 4» ^ Syxac. duobu» 
proeliis vi£io«.. 4« 4» 4:. 
ubfidet. 4»' 4) 5»- vincitur 
4^y,7. capitur. 4, j^ ir 
4.- negarodeaJiq}», 23,-Nicomedcs PrAiftie Rithyni' 

1-,. 15- F.iwtremintcrficit.j4,4^ 
f, inita cum Mithridatc 
ibcietate BaphNguniani^ 
occupat. 3.?. 4> 3 Cnppa- 
docia a iVUthritiatc pelli«- 
tur. 38, 1. j.Paphlagoniae 
poflcinune priuatur. 3g*s«< 

F. exi 
foUatricc. 38. M5' «gno 
aMithridatepctlitur.;g »> 
9» ff.fupplex Romam v£- 
nit.- 38*1» 7' 

7»<5,io Niiiil diilicilc perfuadtrc 
IKerr purpuram colo. i, 3, 2 1 perfuaHs morV. 2> 1 1; 14« MfgotiiBi.' miUo itege«o« 
' froficilk X, 7, ^ nibil ne-| 
- notii Aipereflt,^*rm ifft\ 
^fic- 1, 10,6. velut nihil ne-^ 

gotii lufcepi jfi[;nt. 43, 2, 2 ^ 
Ifcmo Galiorum, quiOelp 
' phof oppugnarunc , eua- 

iit. 14, Br i<5jNicomcde5 priorjs 

|Bcopt«li:mus Eumenis foci^ 

uSr i^ d* '5* ptoditcr^ ^ , 

g, 6. interflcitur. 33/8,» 
Kcoptoiemur Oj ymp. pa ter. ncriS" vUima- AeaoiJarum. 

*?>?.4 
IfimHt^r^fidihusx 50 j i 

HcjK-ad necem quaeri. 17, 3, 

18 
Ifexi, hwe/i^ vtnQK 21-, i, 4. 
8«4 3.2. nexrirodalitii iu--. 
fi» facramenfeo. 10 , 4»-* 

14 
7f exur, prone4§i n, .-, 4 

Wicaea vrbs Indiac; abAlc». 

eondjia. 12. 8i& 

'w, dioiii^ne- ioip. Nihil ex vi^loria. prscrer 
gloriam concupifcunt: 
Scythte. xi %i 7. nihih pa- 
rant quod amitcero 
t«n>eant. r^i^ itihil frui ,. 
praerer &c,J3, (J, ji.nihil- 
non, bat «/?, omnia» 14^ 5 #^ 
4. nihilaut pfiuatae.aurc 
publicae rei. S» z-^ rn pcc 
omnia nihii 4C, 5, 9« 
Nilus,. 3,»,;sa> 

Ninus Afl^r. R; 2,3,18-^»- 
musbeUumgeifit.. 1, i^ ^ 
l^* C' totunk 
^-'•'" ^»»'"'"'^ O^''^^^' ^»-»»-*" \ 


^'^K. ^L .m^ et^t«' 


,%fti^' \oA'" 


IL\' \ §' ^.tl* B jL 'ffmnmm''^^ '^n^..34«: >|imri» 'Nul^ metiiiiittljwf. fatftt* 


Nutlte hpmiiiiiiiii. •dactHut' IMMirm^f»^ Numeroit^fr ^uniMhr* tkr ijpbr ii«»4o itflic- 
. wt 4ilauo p«rl- 

mie^ Apoittiitr 

r.. 74^d»6 

ttodla.2>i,4^9;4, 

4 « J arilfiMQ* iteccQiii ,«ume<^ 
sb- «S^r noi&iAe jif»^' 
vmu c». MM|o>.l^.« 
fM»ijr.i|^t/^.f^ft«^ tor 
iuijmcre^ io,if.7* cx.ini- 

' mci« amicornm xtiqiifemt 
reliiKiucco 13« sp, i^ iiK 
ntuhcrum £iielUuim le«- 
gereaUq^tos. is(, i2> 4<4>lu- 
ccs mimevm ?)> i^ ^ 

N^umktae. i^«z,4. 2^ 8» lO* v\3cx4*-t ffn^r €si4trt\}^minB fugieriim inftrum- ii».i,8 
iegi» peciculQfiuil 
|if.i>.i. nouitacem 
lcnnefoeiU* 11« tf.» 

opuluir hoc- cil, 
ie AlBuper cogni- 
vt: luniiit homo. 

•qnut 39> S; 8 

pWfMwe; aa,7,» 

y^on. profperae 

i.,ied ofnniefouu- 

iCMS^ iDltUfe. 9 , 

•«,8 N4Unito»a firacrercgaapel* 
Ktuf.. 4^a«a* seAttuitut 
a Romuloi- 49/ ;• 1 

Konc, di tmpmfTt-piod^im 

' p9M^finjfiit,CMm.m'^' 
ntet-Mr, g, t» 1.0. W<te £jr 

- «. P.cde£nis. jTr & tclam 
nunc» .98».)» 13 

Noncuparer aii^em herc» 
damk ix»i^*9 &ia 

Nuotf!ire per cpiAoias altcui 
aliqutd* H»f*| 

^iuntii nerem proiiant in- 
tcrKCti. a, ly, if.ne Nua» 
tiua.q.ui<ie]irexclflde Cy* 
ri Aipatfoit. I, ^ 10. nun- 

JLi 7 Cittfla \ 
ft,to.us «Mw ,«.,,»\ «?^;,;i„i,« 

pcucb.p«» it,9.i\ «: j„, 

»""• v.nuem b«n«*M 
«/F. tifiiui» frnilpitas ObOnngcr* «n^WCm.lktf»- 
Jtiitm. ■}, i; ■). maiarjol)- □ttnii ri^ti|ji>M. h^pi iS> 
frqui* in Kliqiio hiUere. (iiitm aliCHiut bwtfitfa. 
8, <i,A in cbkquiiili- ^t.iftHfietimittiam «tt- 

cuiiK niEue. 15,1, ij «aiion&J.-h h eMtlBtt 

iurciuieBdo. ji«.iT-n,r 
Obter«tC' eBMmdtGfRer 

animum eUcHitu. 4^4,1 ci> duniiSicii bdiu. IT, 

11. praclidta MicidD-l K la 

num uUlidennir. 

•Iiliiteta pDpnli: 

miilitmiliiibui. aij: 

vbfcfluitot U tastit ObSdio /tiiEiochi3F.;$^ j; 4. 
Arsctuin. s;, f. i. Athc- 
■i.rum.4,4,j.s-8,»Bj- 
byluniac. 43, 4, i. By- 

uiitii. 9. i>.3. eatthsEi- 

sii.tG. 7,ti'D>phnn> ij, 

I, t- i-ltTacleiL'; i^',^S- 
i*j«ffi:niie. g, 4, i.tydi 1, ^.lOblcniuf, f^jt*titt prt*- 
im-1 «.«•. ft».ir 

kincrc, a^v oMbeo 
■dmiiiii I. ^ Sr anptii« 
iihcQiut iioii.(il>liimc. *W 
f. g. idltincN niuililini 
fatdliiuni-id cuft. cotpt- 
», B, 10. idituin icf ir. m 
G. T. allcui vniixn. }7''> ■• 
ObireaiiionTi ioitidU dt- 

Obucnii tlkiii Iwtcdiiin- >4, d.f.SrracorKoni. 4 , Obfciusri in ocollt haml- 

n. ;i>3j|. *acE onilv*. 

e circuisdiiii. id, i>t 

ObuiiiTi ite coMtibin >li- 

1% rjtiA obuiMR 

tK. li e, ij 

Obniui. olRdnin babftc 

•Utiacai. I , «,. ■ 

OtcaHo bcneficiilioneAioc. 

vllioni*. 16, )v 11 t9,i,i«ts,« 

I 14 D B X.^^^1 


eim. '«,*, t? fr«y:«/« 


dta«lK«»pn(n 


JiJ^itKi.&pefa-i i.r».fc,:, 
,4. copiae AUtmBOK iii 


uirieHu* }^ni( ■■ 


vtbet. i^ 1. J 
Piliiuittin tenipotc Dcoc»- 


D>rci<&uin, jv» Afl 


liomi. 5. 6, 10 
Diroicwe nwni. iwor= vs- DiTc-.tiafli iwriMfl 


queii«»»uii.. :,7,7t «<Wt. ^ 


Bim-itete a bello, prt m- 


Diftipli,,,, ^ ^ 


mitiert. j, S, ), ib aimis 


.1, ;. T- «W* 

,K,<I.9 CMlbM 


<limi(ti.i.f 1-^. j«af«rii 


ntiiitianibi aik/Ki vl 


DVCTc^ih, eft; 


trma dtftiHu. 6,',y di 


quDf. ISt0.d 


miueteviQoi Incolumli 
£iKpiutiB. 7,e,i{. dimit- 


Qirceiri'.M«ftaa 


, teii. aliquaTTi lep-idio. 11, 


Direordlu RM 


i>, t iilDiS^x ■ nutic ili' 


pa«M aJn^Mtn 


voitio viri )8,j, j 


dircotd. oMH 


Bioelej Aihirn. tjtin- in 


Ath«i>. iw.m 


«Ti-o^ «,9- iiA.G*ll. Dirctioi» tffiMfl 


/«Br. f-:tioMnfu6ire,|| 


BLumeiiei BtuiuiuCi tondi- chIb. j 


monyriui Sictyf. beLluin'Dircmerecanai*.'3 


irl(:ili>(retit,3v.isj. iQ.| /rr» & «p.rfrfil 


t.i.initEEciiut.aa, ;. 14 DirpenriLic bcllMM 
5.8.7-".i.i "liquidconfc^ 
Dir!eic,7v»r</-£iVf. 1,10. 1;. Diffi-minare ariqnif 


i4,i,4-:T.M-'9'4'1 ftrtmoiM, fftm 


fiircvdcte nbitmii. <•■, t, \ i" vulsui /j/Mritrf 


i<ief , « **#. «^A^ 


.CiftnftoGHscunid \ T N D E y. nobueifarL 31.2« 3- 
culos obuerCirL «6, 

2,y 
mlirciuia. i» 3, 2 
(|o ez nimia luxu- 

scetQin Alex. intet ROgantiae Ptrdic tur^vt quMt fauuri oppn- 
nmur, 5, 4, ig. 5"» 5"j 4 
prco/iM, 17» 3, 16. cffenfae 
vecercs nmulcatum func 
ioter aliquos. 2«^»i6«uf- 
fenfa rrepci icgni. ' i7,3> 9 
offcnfjin contrahere. i7> 
3^16. «ffenfanon dcpenfi 
Kipendii.' sa.8» 8 

it nocet^am ho- Offenfus alicui^ htcefi^ /'«/- 
riret. 13, 8,2. odi- »ir/rr. 35.1, ^. itMSutSQn. 
ric nimia imperan Caff^iC-,^-. & Tih, \\y s 
idicas. 5, i>6. odi« oftcnfus rupcrnitii nitus 
hen. & Peif. patifr- 1 Acgypciotum» ittefl, von 
.uitumque. ;, ij 7 . pnbans, detefiofis eas» St% 
n. & Maced. velut 2. cffcnfus crudelicate 

alicuius. 21« 4» i. cff*enfus 
aliquid quud non ex eius 
atbitrio res ge(^a. 30, 4, 

»t 

I non regium . fcd Offcrre fc inorti pro fjlticc 

2» 5« I* itaLta.t, patr. 2« ^t x2< ofiTcrre fc 

alicui duccm adv. patri- 
am. 2, 9,7. offiert fors 
proelii vcrumque fra- 
crem pugnjc. 5, i. 8. cf* 
fecie fepcritulis temere^ 
9>S«i5* offerre jlicui ma> 
Ccimonium fiJiac^ £c rc- 
gni porcionem. 11, 12,3. & 
10. effcrrc fe vittorcm 
proamifTo. pro fflere fi, 
>)» I1 }• opcrjm luam ad 
ciiliudiAm filutis iiiKu- 
ius. 14, r^ i4i U miiiccm 
cxpcdittonis. 21, 6> 5. of- 

ferre rtale. 19, i, 2. Thcf. ! 
C Theban. aduer- 1 
occnf. 8« 4j5i Han- 
sin Rom. 28> ii 8« odiife plebcm pius- 
paterno odio. //#/- 
•"iVin. 17, 1, 4 

pro eo qitcm odio 
feris. odiumomni- 
p- ^ilc ri* ^. «o. Sic 
»ro eo.f,uem an.n^hus 
'0 eo , de quo curam 
r odium internc- 
cumPerns. i(, 9,4 
cfccius apUiJ Pto- 
.i6V'.)ricas. '50,^,5 
]unfi pro omni mo- 
laftjpmt enimfumi* r . IN PE X. 1 

tnrc ^dh Ljcuc^ui.^^tr ilwi-niurDtii. 11.4,» 
iH ijucJaHii twa^i^ifiittfi, | ilbcncilKM loipttHt fi | 
irPprhx^.fi^it i.i.S-fi 1 ■.AU. 

«(/f ,pCltud'»«i wninm ' Domi, h( ./. /■/^j ji,Mr 
iiii:ummuni:iijl.«aquid, i.|. ,.. i,,.i. I.t^Jti 
(tBfeiur i<:ncn[Jum. Pi». ft ;. *i«f. domi )«» 
oraj iulVa fubi. J. v. *- fw HfJMkK 

Uocunienia piitali» in Ct- ) tit.fr* CfiU»l.af^h 
Bwni; futuioe m»enl»u. Cof/.[..),j|, ujk^ 
dinit irilltw. 1,15.^3 C«rt ,7, f,«iB«K 
viciuiis alicuiui n-agiia d«iniim ftit« |ttMlM' 
dBCDrntata eiilhint. i.l t^ 4I. in f «rrjiiaL. iii^. 
7.;t Uuntitii Ctitcuc JblW» 

Dodonaeuilvphcr. >«,:. ;| ci^f. f4t 

■7. }t 4. ;i. 9< r> vtrimt Ui^mnaaxio.^rt^imiiifjm 
Uio liimjiiia EiiniiKi-' iffyOmnvtTtuiiiliifitif, 
V..V»f, [ ia,(,*ii!t; itLMn iA&Itti. 

DoltiKli TrtiMum cafm. pr^imfitrir. j, io,j^ yif^ 

_, ,, j '*''"' D«n«« , ^r» rt(l» fi«* 

Dau= .epudlum. liupru.^j ^ ,j. ^ ^^ ,^J ,^j_^ 

r,>- r- t. •■ -ntlu™! f. !■ fi«*»«* *»■•*> 

Do « ru« befl. Y,a«t.ml ,^ 7I«94*/.I^ 

bofH„m iplU In pcmcM Wwr-.—;- «M 
tm vcrKbac. iOonarc itdtuii cqudtiihu 

Dolci ipfi diHimataliDnc I Acj , fni h/rti/itcntt- 
trefcit.8,j.ii. dolBmi- r(ujf. 11,8.15. ilicui rt* 
biuni. 1.8,9* fim.^:, 3,4. dDsaw^ 

Domenicagloris. ;"■»;««;-! lio paier .iVfll , i^ 
H.boctfifmugiioi!- 1.4.! fwrfenwjta frtfn^ f^' 
aB- bttla, |T0 liriHtiii' jtw. Ji, i, i. ri.,nW* 
j, 3.H. iu Doimrt. vitts ijuiiiii mtmuiiJ» I»"* 
ai. i,f. ,1. I, j.Domeft. )i.*' 

iHilti, ^r« rcfNOf* & r> Doiicmi TbiK. R. i^ >• 
Mi^in famiU: a, iQ, v !>>■ I N D E X. Ktkam cum 
mc. 3i6,i6 
n montre Py- 

^inibus Spart. 
fraen» cenen- 
ihr^. doca- 
liam corpuris 
^usrunf Cy' 
ncs. ]8if> 4 

aCr t3,lltl2 

rifie inaiiri. i, 

7 »»9 

,9. indiniAo- 
Llcx. Stacanori 

4>* 6, 4 
dubtco facerc, 
•#cr. i,9»S 

ii. a, ijyi. Uu- 

» dignitafc du- 

crAt.if^S» 14« 9' 

6,8. ;o,j,j 

rfdere , patHre, 
fro af/limare 

1, 9. Vxorem 
ahfdlute. 7,6,10 
<?""' /orte. 21 , 
jenitentia. 10, 
ire cartra non 
m patriam, ne- 
m altUfJ quam 
[1, 4,io.trium> 

ipfo. i4«4«i6« bellum if, 2f ^5* curmas 
equitum. 43f5}ir 

Dulcedo fabularum, eariin- 
dem mater, fr >> 17- prae- 
dae. 5,f,t 

Dum. p9^d§nes^ 2, j, i2'&' 

l>uplrco. DupITcatne Lace-* 
djcmoniis vires opum 
Athcnienluim acccfljoncr 

6, 1,1 
Dtirate. Amazones vsque 
temp. Altx. dur»icre* 
2,4^ J3. incendium Actnae 
multis per toc recuta 
durat. 4, 1, 5, durare cor- 
pus ad emncm vitcutis 
patieneiani laburic. 97 1 

4,fi 
Duriora,i&. e^fortiora. 2, iT«qi 
l diiriora corpora.tiigenia. 
I i(J di, qune ferre pojfunt 
i ajpera, ibid. praccedltt 
quanto cuelum afpcrius. 

jDuritiacorporis, non opi- 
. busj cenfentur Scychae, 

Dux, oS>;yof . PTegtveifer, 

7» 2. 9- 38,9, ^ ttideqnae 

notauit. Cl* Bernecc* ad 

I Caef.Sttet* 3i*3>d 

Dux Graeciac Phif. 9, 4,2. 

* Alcx. 1 1,5,^. cpulenti po- 

ipuli Dux. de reie* 2, ^, w, 
Dux beili Mi/tiades, 2, <;, 
' F f 7 10, 
i«rri(«. Xetiti tradit! tjuii., „-,. 

■luiibiii mililti pi;idii-'£ll«iiiintu £riij moUllit' 
ceAdui. i,g,B. EiioBiiK-l luxuriiu i.ini 

t/p-ti ciaitatii dnett A- ESinc ali<iuot aiiinlifr 
MHtvr.jiSi K AUiandci' nCBUm impeitlii- ft^» 
M. Dni TacaerQi; gmiiii ESicit rtMcnta DiUni|lf- 
Thtirdiccuin ciudir. u. rpaiiumnibniN- 4%i.V 

.-, ." ,n Eftbdjle. t^tnluo» i^ rf- 

Athen. in c{iliuin redii ftgitia. 7-&t4 
Elfueta aftit. prtlMiiii* 

•....; *T.* 

:}! lu ESandsTcv pr# t ' ii fMw »*' 

-' fr tf aiiff nKiii*r i" 

ptaJire. f.. y, i. GiA « 

Giai.-ci>m ft 'dta*dd4 
!>. t.»Ui$mi iih^fiuriiitiiatfiiu*^ i 
tapl». 3A.6,i. «ffgwfc^^ . .1, u^ui'mprtccdii,%4>» 
4i8 dTiiadeie tf dicin ptM- Edo -, - - _, . . m. (5, y, I, inlic^ilM 

h.e, ««»rn./af»- eff.ifui. la, ii, 7, ^lUtf 

.,(. 0* «■»iteip»M'-j obuiam popu luf. »J.(7 

■f, i.slEgere. eeri ntin;t Jdenf*- 

QumJii:. Atiicdoinlli.i, iib 

4> £d.f^'>>yr«.pCfdoi[Ht«.|EgCtC lutcUloai. «bH 

cgtiBBiur A<^ 1 N D E X. hM m. 4, t. 6 pru De } cgI tur. 18, 6,8 

clium. a, y, 9* EUifJts. vt «..'ffcrant i>€tla los ptibertatis. ' 

en pauiae. ^» 

4*» 
diut e mami. 

a parentibns quam gerant . Juhaudiy 
putias» 6, if 4- ir.itrerc 
per rcgna qui opin. fe* 
tznt^jMhaudi, aliquos. g» 
3,7. qu.irca ilie i.tnita-' 
teoi recepit. JUbauUi p' ft 
I r, 8, 9» '/'^''f OKiittiturJc' 
qutntt quam. I?, 8> 14 ia^i5'* 2> lO. e-itiloquenti» Alcib. viiiu- :tu furtuoae, id 
tmfublatMS. 1% , 

2« 4. 

aeqoales diffi- 

I, ic ,2 f um tegmen 5, 2, 7. De- 
moith. I}, s» 10. tioqc!. 
patrta Atheaae. 5« 9*9 
eiuqu. prifcae vir Tru* 
gus.^r4tf^^ 1 

fcrus, vltr» fe.Emamis Gallorum Dux. 
ilrocotto. 1 j, 4» ' 24, 7, a 

blii 6r prakliator, Emathia, quae poflca Ma- 
h. tc^^ Pyr-I ccd. 7,1,1 

^riam ^mucrluslEmercomnia compcnfucio- 

nei»crcium,j, z, n.cmc» 

re diljtionem bi.)rt 

ab aJiqno. 8,4.7. ^*^^' 

re pcricuiu ipiritus fui > 

vt cxtrcinos tpiiitus zli- 

cuiusexcipias. 2;,i.S 

Emtrgit ntmcn Macedt- 

num iuter otia Cracco- 

rum, 6,y, 6. cmergit iu- 

fula. ^c, 4- i 

/;;</o. iS, 4, 5. in'E.7.«.rit?. ftipcr.di», idcfl.f- r. iS, if ^» Elcph. 
os oiKutiitAn 
tiscaufa. 25»!, 6 { 

ra. 2, Ji, I 

idem patiuntur. 
. ptrptrom enlm 
►irorum. 
)uli. ;^, i>4. /f- fui-.Jt. iS, 5, 8. 

cfi.Tviit. 18. 5 , 

:em libi confcl* 6-. 7« a.Cartbag.| xniluiac. n'itii' cum ftipcuJia Jh:cr t 
Jcu iKcreri noti ^mpiiuf <iV- 
bercf. 14, 3, g. emeritaa 11,6,4 
Emc- e«"°Tp^^^'- J'v'; V.;. •.•«»»'* 

tpeutKKwP""* ^a, „i\ ^„^cap* 
tmhwft»"".- ..„,xon. c"»-,\ I N D E X. lae priotis 5, 5 
if. 11,1, 2. 24, 1, 
; fe ad fpein li- 
11« 1« I. quibuf 
t€tus ii,if 5. cri- 
■Bimi tniKtum 
ionibuf» 2f-$6, i 
>sia. s;, 1,1. eri' 
ertatif. $6, |. 71 
opnlo conditio-l 
uiicmt 6, ^,12' 
\ioqvt mMla & in-\ 
eripi4//Vi/«r,eri-j 
koriam hoflibuf' 
eripi praefenti 13» i* 3 
ifabf 7«« filio- 

r. 32» 5*9 

imaa« vaporcm, 
icilia. ^, I, 4 

diif litcrarum 

13» 16,7. cru- 

tutem praece- 

•i. 16, s.i; 

tia , fAffive , 

niiiret/tr, 17» 

«. ad impc' 
ad fruclum 
t L, Tratum. 

?ia. lO. 2» s 

', 4- qiiae- 

. conccm- 

lae & ra- 

fp.-6lacu- I I lo,!ii, I), 4. zg» s« i'^* 
mirationi. 12^3, 5. ez. 
12,7, 3. terrori. 14,1 
fraudi, 21, 3,6. Sali 
«3, I, if- plurif. 3, 7, 
in occulto. 5, 3, 4. in ot 
boc ifti mmorari» 5 , ^ 
17. in auxilio alicuiua 
5,11,10. in iuCtu, 39, i»i 
in eaemplum. 23, 3, u 
eft alicui fcientia belli 
eximia admiratiu ferua- 
cae virginitatif 2> ^, 17 
plnrif fuit vltio quam in» 
iuria. 3, 7» 6. eft procul 
infpicientibuf ea natura 
loci. viditmr. 4, 1, ig. funt 
in aliquo arccf. 6, 5» 5. cft 
mihi certamen. 7, 1, 6 
quancum in illofuit. 9*2 
2. ciTe huiuf conl^anti* 
acj vc. 9, 4, 9. cfl vik 
p«tcrnum numen apud 
tiliof . 10 f i| 7. cll mihi 
bcllum cum aliqua. 12 , 
2.5. tffj finclacrymif & 
(inevllo trifttoris m^ntif 
argumcnto. 12, ly.g. di 
illi tanta magnitudo ani- 
mi. 13) 151 V' fuJ^t in thc- 
faurif>in annuu vcfligali. 
tot miilid. i3,r.6. cfTe eiuf 
vittutif Ac vencracionis. 
13, 1, 10. c(i in aiiqnu ea 
magnitudu Yiiium& fa- 
pientiac , ea pulcricudo 

formae r 
;, isdeS^^^^B 


' 'lurmie Sc [iiec(ti(<i( 


rMilhio rtfBi lincCi 4, 


' «orp.ii, 1. r,,in-cr.Tii(Sde 


*. Si>*- TlpiB.tt^l. 


,*- »3,.!. S.Cstltti Biftlit.Jl, 


«M^ 


'- 1,1. tffeinhnpetio.l:,! 


EumtBc*. iV4.<B. 1*H» 


.. s.cKd.ibiafidJJI. 9.8- 


iema«>a.:«JdU. i^ftl- 


«-rfe p».>u« Pempci». 


hofl) j . Mmil. M» 


mtum ^ q. 6. trr= ii. 


eiir..j,».ii>. viiutaB* 


■l«rlibu!.lictiiw.iW.(ft 


Arnisoau.<<,».s.ll» 


reEnum milseiii aliquo- 


™mA^nrH.>M* 


iBm, 4i.f.«- elfcunne 


Anrig. dvf.cnr. ij,»» 


famae. 44, 4. li 


>4, j.ir-atic«t|*:i>**' 


Etmfci bellmn cum Aenea 


UudiahitMitut .^«U 


gcrunh *?.•.!' 


Bumcnii (!ijM(e»iH 


Euadii paironiH plebii ei 


»•» 


defenfDce fcnalaria» 


Cum»(cg|a,y».H.4«i»- 


wiffM, 16,4. m 


«iiun. lli«wen *«»• 
taivimit, :t. ).i. AW 


F.ujginstc glfldhim. r.^.s, 


EuanorasC^pri R, %^,\o. 


m««r=m p«-.™ o«ir 
pjl. 37,.;.*I. Ro.it -M- 


4.7.10 


li..tnr ronni Ahm*> 


F,.i.rr..idcsff..ati=n. 4..«.! 


11. 8. f- cflntrthifi* 


Buchi niibuiidal- ft.4. 11 


jr,'ii.ei.«fttfuM« 


EuFnirt alicui , pra eiitn. 


Betit. 31. 4. a. fa» (■ 


^-j,i.,,4,,fl..irf-8. eu.- 


R..m. incriii &hcra 


Hlurc vlr d«nij arm.iis 


ingrMiludo. jS.*.}.*» 


l^iiS.ili tiuflei . fidiuirio 

fiH. I. !5,71CIJtlliC»lic.i 


EumeiitsDeit.c«riif. rj,!. 

m 


foria Ptuuincia. 19. f,8 


EuDWre. itciP ,.«»«iil* 


F.ueniililuc Kcieftrit rpici. 


oicarrii, 11, 9, faKO»' 


II.,). 44-'>"' 


(aioiam.i,B. <f«4A» 


Eueinui audui^e cm» non 


««,«./. i. ,«i«* 


ikfuit. di prafptrf tKn- 


£,i[/:A*.t fiwi. .,*.5«f 


ru. :. U, 11. cuentui aritec 
fcrr. ..„.1 
Eiietecme. .i, j, 9 


urae-.ui«t»mTpe'S 


Euftalui li i^ I ], 10. 14, l; 


rinriiyro. 8,4- '■i*;^* 1 N D E X. »licuRi. a»\ 
7,10! 
r pars fub; 
(4.. Europael 
pan. 44.»»»' 
m in Euro- 
u ? tenec 7, 
; Maced. R. 
lis adaciemj 
•tur, 7, 2. 8! 
latcr. 7, 4, 5 
liis petit. ;. 
, 5. 4. & Ptr- 
kiidias intcr- 

ici vxor. if , 
rab Olyap. 

achi, i<J, 2, .^M 2, rj, 17. cx altera partc , 
pro ah altera pnrtt. 4. 3, > 
C.X vtraque parte < boc efij 
vtrtnque. 4,4, 12. cx con- 
tinenti, i&»f <r/?, fiatlm, ii, 
4,i2.ex perfona fuciorum 
induciasrannpere. j, 7*14 
cx commodo vtrorumque 
pax fa^j. 7, 4, 2. ex liac 
caufa,i2, 2,8. 12,13,3. ex 
dcfperjtione faUici red- 
diius propefi. i:, 10, i- ex 
quibus rcbus arbiiraba- 
tur. 12: 4, 5. tx fuga pu- 
gnini repeterc. 47» 2, 9. ex 
nomine aluuius vrbcm 
contlcre. .17, 1. 12. cx pro- 
inihli pars accepta. 'j. 7.<S 
4 FxTcrb^tui- hinc 10,2,5 

71. rh'tlopa\ cxaccrbjc inulgnitas in- 

idemque fo'! iuritrum aliquem, 42, 1.$ 

widitur. ^, Rxjflus. exacto mcnf: o£ta- 1,7, u<>. 'J» ii9 Alex. inter- •Fx.icquaic vircs partium. 

is,';,!^» 5,?, 12. vtriusquc ordi- 

icn. in Sicil. ' nis conditioncm. 22,4,5" 

II. forci<r;n;c cxacqu^to omnium iure. 

it. 4.f,8 4?>i' 4 

tjc F. 7, 4,$ F.xacfluo. cxaefluat e tetca 

is. 44,3,5*. bitumcp. X, ^, 7. cxjcftu- l clnucf. 2, rcgro vtDC.n 
•-'1. 2.1^. !. cx at Acgyptus torrenti ar- 
dore ftiiis. 2.»,i(5 

t.xarr/Miis iartar Afiam im- 
plcuirv:GjJii «^2, ii 

i:uit XcrxesilixardcUtie, y;r><»/i^/; , ira, r . I N i>e1^^V^^| 
etcufiare. ^mfnSSa^ 


■ ■*.,,'. "■ bcllBm.. I. lo. 


,• 6. bLllum «acdtfcn Jli 


M **»■*•-. ■» n/««, 


.Af.ic..HSicili».ti,t.<r 


' f ■«> <d!«4 ar/Trw A(f- 


ExiuiloMtt. fr, Mmi"». 


r« alitnlt ffilAu. 


EiCidtte, bec tff. frur^rt 


eKcuUxmai i>«an«fc- 
gcnii. iSB 


frscmr^iti, apud Curi. ;. 


Excurrfic , df t» f<^ttf 


,, ). cccerof cxscdcce 


«.jT- «. ™wuF |i«» 
EicBlat* ncetflirirw WTb 


]' ccdere ■nnot qusruor 


(. .deciin. it. 4.5. xittAat 


iJ</l. u«e/H«/^^ 


moilumhiSotije.iS.?. '1 


ntttfitMm agutf, AH- 


^.. BiDiluni pmf ofiii operii. 
\. . 4V'.« 


Excldeic £ULun. h<».t 


cnuiribiu> ..';4< 


tiittliuin linitiinocum. >. 4. 


S 


tiwrwi, *»r .f. J^c^w- 


EiciiiibelIo.M.i. '1. 10.11. 
43, ,, 13. «clpi masim 
.ciuiun fliwl».. 6,^8 


A«r««, ,,.,,. j, ....4.*«. 


y «iielncfc "CU «Ikunis. 

' fratlical/iutJiri. 11, f. 


craiioiut inauAnB^i»' 


tiinleqDC. M.^tt 


7,eicipcreal1^5iicm lcr- 


Eieeotun. imr>etlu«. mF , 


Eo. >J, 4, 'B- wciperc «■ 
tremDirpit«.«».n.,j.2. 


Exempiiim fingi,I»te obpI-' 


8. iEicipi nniore viriute^ 


um fc«Icriim A n.til. 1. A. 
j- f«Eili<«i« huMn? 
H,M 


Sdeuctu. 17,1.;. hW^ 


Eicirus leptntino cqtnuliu 


pT«&inflitiRi.n« Itp» 
■eiiui: cl«u( LveUTfir 


E.chifiii Nilus,«(jn-<wi«ii- 


^.1,7. "emplumlMi- 


*«.;>;»/. J. .. 11. 


ie.ifi.7.14- 9»>*rm 


Eii.-cuciacc, htcifi, ixiuifi- 


« ,M.A'^ err/: «,».0- 
«mpla ficere, ilSxi» «!■* 
pEum Ld recud pMliA I N D E X. Ittm capere 
id hoftibus 
10, 10, ex- 
int tmttari. 
nplo legum 
y, exemplo tyrannicie crudelitacis 
i6i 4« 1. vttam feparat^ 
a ceterif cruibui . so, 4, 
14. ricuitiani libi fuli> 
cam. sfy 3i 9. ftudiofuf 
mare, quam terjrai . 43.;^^ 
ationis, ni^Bxctcitdtio virtutif. 20.4. 1 
o, 4. cxem- Ezercitns Phil. cz pediti« 
buf Maced. & equir. 
Thcff. 7, 6, 9, cx vjriif 
gcntrbuf. ii, i, i. Alez. 
ziftf, s ezercicuf masnl 
iteiligerentA ottum periculofum. 20 »cat ciuita- 
ir* II, s. s 

unplum ce* 
iri , Id tflt nturum ef- 
pratlio CA' 
13. ezempL 1,1. Xcrziscontra Grac- 
cof. 3.10,18. Mardunii. 3, 
tl% ia« Graecorum ccn- 
lere in re.j tra Mardonium. 3,14-4 
dumalicTxi Ezhaurire reliquiaa vrbif 
. 3, ^'•cz-j caedibus & rjpinis. 5.9,1 
onis infc-j czhauQum regnum con- 
tiniiisbcUis. 7, 6, ;. cz- 
haullus longa oblidiunis 
morj. 9, 1, 5. ezhauritur 
Mcccdonia in fuppL*- 
menca mtlitum. xi^ 4« f. 
cxh.iufla cicatricibuf pcri. ;i. 3,1 
im fcqui. I 

41.4,^1 
diit cupi-i 

42, I. sl 

t. exL-quijsl 
II. t2«6{ corpora ii.ywia m. I. y, : o I Ezhibcrc, fr% prgeftart. i u 
5. 14. 17. 2. 12» vicam. 
II, 10,9. 22, 1, j. Populum 
alimentis, pr§ inflruere, 
9, 1, 7. exhibere fe, Sicb 
€rnebre*t 1. 1 1. J. ad exkih. 
ezbibcrc profctfuin du- 
ccm Graeciac aducrfus 
aliquos. 8, 4* (xhibcrc 

viC" n, boc r/?, 
ndi vti 8, 

• ?» 3» '3 

im- 3. 2>2 

iicras ar- 
1,7,12. rc- 

y. St 17 
quaequc I N D E X. 


s,-...tcmpi.<"«c.S,5, >, 


E«ifterc, p™#5!.;.4. 


pro iiix>!io beilum, pto 


tit-.runt-lliomBW 


fratri:h-.Heni. *;.'■'•• 
ifiiri;, ftreqairtrt, pefiu- 


f^«fi.e„.mt folu 


Urr.^.i; tf- ig. €.4. vl- 


difn-u, 6,=,< 
iEn.:t.,.«Ulit. 


tifi!mfinti«, >.4,7. vl-Exiiuibcllidubii. n 


liuiicinabaliquo, pr«yfi- lales vubit otin 


«(f^.S.^S.ia,.,!". "'- dii. -4. 4. 10. <«i 


etKpijcula. M,;. fup- non ioiitnitur <l.n 


plicium, r;, n, B. cjiicla aJM. 16,4. i. ciii 


puciitia. pra irtmiiila. miiabilec yibi* & 


i»,i*.?. Exailo mcnfc. ij,' 


S, f. nigcre ntiunim rt- Etolercit fauoi. 


Iiimgcft. i'Ai,A. |K)cnu t'«>raH acavitcfllii, ' 


• lineiitii mnnbtit. u, 4. ui estJtu filium. 


■ ■■ piumilTA alEiluii ptc- 


Exdtnaie ElalTcm. . bMn'^fi„tfi*. 

gjExpca.r :iiuiinu1uf.ii, 
wt h3c: rci 
ur.ajt;ur.vr™ 1 (»1 
4iiim.viatihofl.-c 

ErpJiliicHLi taii7:t ■ 

Kxp'jTifj i!i hui funl 
,Rsp«5<f-aumU;n(i 


I N. D E X. eriri fortuiiam. 2« if, 6 
■ 19'^, <5, 7 expcrtus f»aC 
^^- S» 4» S» »'a cxpcrta 
irtiis. .|i, 4, '^ '.•xpi.Tirc 
liinuin alicnlus, \\, x. 
r. cxpertri conc;rptio- 
rin per plurcs viros. ;, 
,5. cxpei-imcnta virtu- 
r. 7, I, I. cxptrimentis 
liira rcrcruarc, xi» 1, 9 
^ieriri rup>!ici3. 11,^,17 
ipcriri ptetatem lltii in ans Liind fiti.<n. ig, i,). 

32, 7, 2. exponcre con< 

diii Dn( s pact9. 90*^8 
Fxpvfccrc paccm Dco- 

runi. t8,*1 II 

Expcfiti qiiiin inll^nes vi- 

ros cuifcrunt , Cyrus 

U 4» 7« ni<:f^>' 2J» 4,*^ 
Romului & Rcmus. 4 j, 3, 

4. |{.ibis. 4.4.1.5 
Expugnare , pro tfebetl,ire. 

5, 4» il. j. f. i. 8. '^. 1. iJ 
tquo. i^ 1.5. cartcrciTj! 4,11. cxpugnat Thei!*- 

rpcClacuIuin triumphi liain. 7, 6. 7 

58^ ^» <^ Exfanguis, iitejl , b<U§ frA' 

?rs con/i!ii. 3, 4, 9 ^//r. 51, 3, i. 41, 4, 3. virts 

ari hocdcbct orbis vi- 1 cxLirv.Jts. 39» S'^ 

bu?f. j.:. 2, ^. ev;^i.;rur F.xC i.-^ilcrc vrbtm. 8,^*1 

gni infami.l Aifp*ui-." p!-bir3r;iiro. 44»?. S 

i.uiur. v«.2^ > Tji'.. •'. i i-Ms. itrni. Vid, 

urc coiuumclias l5,'"i'-| cxr^wi.-. ^tfsi::iiti». 

Mis, dctrimcni.-i tjuni*-|Kv[^^;r.^.r , hji.fl.fnori fi^ g, 

ms,fH'ofef:Jiirt\ $, jl, 61 i^. u, ly, r;. f::!- tiNditn- 

plvl.ir nuiT^( riJi mili- 1 «;/»»; <;.';.'i- -. .:».'. si ini . qw» i 

in. «•.';, } n:il'..Ji lil*: c-| ne-:''::i::i;:i.i.H a.jlri^ aJ' 

5 cAf , o,u i^.is iwrturi! r;/;.;-.' 

5t m t3:Vi,'it. < , 2. * Mxt Tv he.?, in <'.iuii'- v.i iir.p. plcbil fj.cs o.Tir.iw.'!"» 
bs capt.i 22, <?, 6. cjc ;\i«-X', i^arpjn.intnos ac- 
ci,"it. 1;., ^} ,^x 

rc pondus alicui, 4;iK.'v'^urc,/>>'(7^//t'.7.2,'^.L> t.iBt 

5. vj cii.s p'i 5.1 cXi^cii-- e.'ta 
't'\cv^,fr§ reii:crc, re- vi-tt.tii ;siil"i '..y.h.-^ 1,1 

lij ••,i;"«l vMh,:.ii:m t..!U 
fc-l.ris «xt.Tr.t. 10, 2.. 5 
. , rxfcn.icrj prctiuni non cv 

ttnn;, i,j.,7, (fe^eiurc^ tmntium cominciio, r«<l 12. .'tr} e. 

:...vc } carrare 

I rnn', efi abifinm n't 


«.v 1 N D E X. f:x ir.iiuicorufn odio. ii, Exucrc fiiiquot riilrls, 8. i, 1 

4,8 l2. vtbc, im^^aio, rro- \ 

FkfsTiii fuccclTii reruni vincu«. ;i,<.j i 

Akx. M, 21, <i, I. cxitrri- Exiiltabunduf. iSi^'** l 
x\:t pjriculo alicuius. 37, Exulcace vitloria. i?Si9 
i,rt, cxcmplo cruc^dita- 1 F. 

ti$. 57, i» 9 "CAbriciua Lufciaius Rcsi. ■ 

FitinA"» rcgiac domuf ^ ad Pyrrhum legaui. Cjil-r.dor, 1*^. f, IS ?At!ngu».rc , /»r# interficere 

ty, 2,14. 37-7; S' 4';>J.i'^. 
ejLtincui, hoc eft, rn»n. 1 2, 
i, I. citinguece fcdicio- 
i\t:m. 11,2,4. excio£lufin 
tpfo B('ro aetacif, 1;. 1, i 
Extnllere. animof aricui ez- 
coliit nobilicas. 1, 4, 4, 
( vroiltt omnia in maius 
faina. z, ij, a. cxcollcre 
pucriti.im alicuiuf fu-l 
pra virtutem veceruml 
dtuum. II, ), 4. cxcollc-} iS,i. & 

Fabulade cane grauida.4)i 
4,^. ds ei]uabuf veiia 
concipicncibuf. 41» j. f> 
fuamuis boc a^irm*re «• 
deasur Plia. ;, S2,S> 4>* ^ 
16, 26, 25. de Scylla k 
Charybdi 4>xj. Fabulae 
pr0 narratiuMCutis & «r- 
moriku4* ii«f» lu ts.tf.is 
i^» 7 9 1' fabulofaanciqui- 
taf. 4, T* g. Fabularuil 
dulcedo « caruodem ma* 
ter. 4, r. 17 j: omnia- 
24,1.»' 1» rc crJu tenuf magnitu- Paccre amicitiam. i3.2»tf. & 
i riiumrnirum. i2j p.capciuum. 7,2.1 i.cl^i' 

fem. pro cofnparAre. 4. J. »' 
difcordiam. 5".;,<. tfcv'.''» 
1. 7. 17. finem belli. «.:. v 
10. foedus. 12,?. 5 2. f> 
nu«, l»Pf f/?^ f'r\».if*re'*'- 
^#.V7/. ^.2, 1*^. irspr*-"-- 
ncm, kocefi , iv.f^ftkm^i' 
re. I, 6. !!5. litcrjs- f* 
fcrihere.x-.. 2.7. rvj:.'* 
* jiT t7/, momri . f-.i.'-: 

8. 4'14. 2.i.i'^.*.'iv ■ 
3:, I. lO. nupciis. 7 ; * .' . 2. . xtullcrc 

XV. Tl.-.JUS 

'.r:..:Cl riiiitcs. f.o.ii! 

c •.-• . :nk<!ias , pro ftrue"] 

vJTrini cx animo 

•..•-i:m .tiiciiiu; rc», 

■ ; . !'^J is^ <}:Javtfor- 

;-xt!C3jrc. t:,i: m.-iH. . -'•:>(• 1 I NE 


E X. 


Mij.7- »■ 4. 


nEmcumaliquo.ia, .1,1. 


ie.33,8.'6. 


putedalein atiiui leili- 


Mm. ,J, 1. J. 
Ihdium, j.r» 
a(l,r- ptae- 


tijmcumaiyquDrcBe. r». 


M/irti-i. 1,111, 


I, d. faciluS imicitiam- 


lo, T, ti.quin- 


odium rui facere apud 


urfu,i«</I, 


aliquoi. ij.tf, '3 non mn- 


:3.[>io. 9, 


ramfacerepUEr^. ,1, g. 


4. fjcere ali^uem hae- 


pMdia, pri 


tedtmrCBni. ii.n.S. fa- 
crre fiduciara r.:i miriii- 


i. iia Vhg. 


bui.i,, 1«, 10. facercali- 
quid palam. f 7- rl- f»- 


onem ftee- 


ceiebL^nrficiifuimunua 
impecii. j, 4. 9. fieere 


"n.rSe 


maguDi mowi. ,5, j, j. 
iliquem cx viaore vi. 


IIB"". 1. 5. 


num. 14, 4, j. caedeg 


ilium aliciii. 


tcindpum, i4.T.j-inru 


, ftcitin eu 


giiiitcrfdicUitcs. 1«, j,Er; 
holhm fc fubiiiinr fjccro 


■ bcllu. iM- 


tnonm ctruminj. ,8,1, !■ 


ificrrt, 11 
-xmtnr. ). S, 


racrifiqium.IO,Ji'll.plu« 
nejoiii. *i , 4, 4. jwetion» 


if. 1. «f. fa- 
iQocci, 6, J. 


alicuiuiMtiut. 16, 4. 19 
m^enam fpem ail^b£. 


c refiduum 


dcfe. 11, 1. la.^ilnope 


rcelu» mi- 


rcpenie diuei fiaut. -aj.- 


fac«e um- 


1,14. facere regnumTui 


,], s. fuliia 


munerii.,4.,^j|.nipeo- 


coniuratio- 


0". ii, 4, 10. oec qolc- 
Cf quaa I N rr E ^. F^r.- tiri nuilta- irillia pjiT.. 7. pag. 22j. tt 9. 1^41^ 
»1. 15". $. cmcnliim tun- *Sf 

tijin itineris. 42, i>i Epiri hifloria. i^i^ii 

F.micat intcrceteros alicu*,£[>inolae,^r0^(/?«/i'i>6,it 
iusgloria. M^i^j ii*i3»v iTi^y^* 20>f«u 

Emittcrc vuces in cairiimt Epulandus. ^or *j7,iteH»rM' 

KmclMmcntnm. ad huius //WJ. 4,^02. ?am«quee* 
<.nH>[. pwrcinct. 9*^,1 puUndum apponcrC 

1- lit.rw in tansum. 4J*3, i; menfif. 

(.nicuic virtKtis indolcs.Epiilarum ifnmodico appi- 
his regibut. 29, 1, «^ ratu delcclarus Aics> Ki 

■5.« r*iixs.,t' i-.fimntoftudio, 1, 
<!»-^* f5«i<4. nimis eni- 
X»,. 5,2, lO 

Kriixu j. fajjliue pro nato, ^j , 
3. 8 i.uius geHcris f-hra 
vJJrtH Farticij^ia. 

Enuntiarc, beceft, v/tlyarc. 

Eo,quo.preiJeo,qMia. ;,5,3. 

d <. 10 1 r .1 r i u n is, f>ro'itt tau' 

t.iv: iitfi.rniiOKem, ^.«, 6 
*"..):i'>sn- i 'I.V vi.^iai. 6,4» 

.,. ■»:■)-; i.j.T f :'-.•. !, 'i, -,. 1. 

»:n-ruui. 6,K.i. riiiscrco- fiiiiiin.»',jj,.2 ». i>!s 7, ^. ~ f , >.:s .Sjct. ^ioiitarn conair. 

12 :i. :: 

: :":. C'»n- ;.;i}i(:T. 4.« Equac Scythicae. 9, 2. 16 
equus Ptiil. pcr domini 
corpus inccrncitur. yj^i 
s.Altfx, i2,.t» 4. ciusce* 
lencas.iT,;* n. ixetusiiO' 
mine vr l>s cundi rur> i: # 
8>S*^Mu^ Troianus. :i^ 
2. r.%^0 fcrcci Mirhrid 
a tutoribus imponiiiri 
)7.2M- Equcriini vfcf 
r.irthi£ 3»:uiaus. ^m>4 
cq. in J {il",)a:i. cr;*ij. 44« 
:, 7. pratlKi;'il3. .J-^tS 
Cjui cx vcneo cc.v .,:>»*>• 
•45> i« I. cquus hc;.M'Cf 
apad Pcrfas. r, :o,5". lO^. 
num caput in l:indar.«** 
t:s(';aih. inurjitum «>. • •« V/ i- 4. ii. ;■/:• /•;7- rr-T- •iMl.nn. 1, 6 ,z. 

"'■.. h"\-:r>.,.',t'tio i :fj. l irCf. \^ 

.;•.*•;.'.•.- ..•.•/ iLt\'.i.f Krichrvr.w\r»:i;n. R. 1. 

/tr.-. la-*' K.trAif.iib. Kri^i «d ipcRi impciii* 


I MIJ^ k l ■' ■»■ I N D E X. ertunae priocis 5, 5 
letcatis. iiii*2. 241 1» 
rigerc fe ad fpein li- 
:atif. iti 1« I. quibuf 
it cttCtus iuu$- cri- 
:ur aBimi tniKtum 
artationibus» ftt»6, 1 
tvicloria. 33>l«t. eri- 
e libertatis. 3^*|>7i 
e populo ci>nditio-t 
I feruilcm. 6» ^» 12 
rts quoqnt msU & iff- ! 
ff«4^ tiupiiiiihMr, cri-j 
: vi£^oriam hoftibus' 
.1 i;« eripi praefcntl re. 13? 1*3 f lus Arabs 7«« £lio- 

paur. 32, 5,9 

t flammaa* vaporem, 

um, Sicilia. ^f. 1, 4 

i (Vudiis litcrarum 
rimis. 12, i(?, 7. cru- 
ad virtutem pracce- 
magilbi. 16, 5,1; 
ndi grntia , pAjtve , 
ft, vt crut/iretur, 17» 
UaXdl/uJl, lugrrU 
Vi nttata. ad impo- 
lum. //4 ad fruclum 
endum« i» Z#. Tratum. 

c-rc in iurgta. lO» t^S 
•ael>o. 1, <5, 4. quac- 
li. », 10,1/. coiucm- 
j»i, I. prjcdjc & ra- 
c. 3. 6,4. fp.aacu lo/n, i|, 4. 28» ]$« i'^. ad- 
mirationi. 12^3, 5. ezitio 
>2>7« 9* terrori. 1411,4 
fraudi, 21, 3,6. Saluti 
23, I, if. pluris. ^, 7,6 
in occulto. 5, 9, 4. in ore 
boc efti mtmoraru 5,4» 
17. in auxilio alicuius* 
5,ti>io. in lu6lu. 99, 1,1 
in ezemplum. a), j, u 
eft alicui fcientia bclli 
eximia admiratiu ferua- 
tae virginitatis Si ^, 17 
plnris fuit vltio quam in» 
iuria. ;, 7» 6. eft procul 
infpicientibus ea natura 
loci. viiktur, 4, i, ig. funt 
in ali^uo arces. 6> 5,5. tft 
mihi certamen. 7, z, 6 
quantum in iliofuit. 9*2 
2. ciTe huius con(>anti* 
ac«vt. 9, 4, 9. cfl vile 
pitcrnum nomen apud 
tllios. 10 f T| 7. cil mihi 
bcllum cum aliquc. 12 , 
2,5. tiTj ilnclacrymis bc 
(inevllo triftiurts mcntis 
argumento. 12, ly.^. cik 
illi tanta magnitudo ani- 
mi. i3> 15^ V* luJ^t in thc* 
fauris.in annuo vcfligalf. 
tot miilid. i^.r.'^. ciTc eius 
vittutis Ac vencraciunis. 
13.1, 10. c(l in aii^iiu ca 
magnitudo vinum& fa- 
pientiac , ea puU^ritudo 

furmae 
:lui P!io«af. lius Phocoiceiai 
* h-i. S^ '. %- ThsbonailPhi*irimT/ri twMprfi 
,Th>ti.-p>iur. <o]MMeii PKt-|thniiiacciF)ttli.-ILM^1i 
Jbiirpi-emen Avh*™t"'n »•»/. LXnietitMI '■kl 
-v'rh.tdn*m Ki>>iM'|flMl rhi^rophii Dr>D piaeClaC 
GtatJCM, qnanium Scy- 


rhi3iafcine»in iliuir.-l«f 
Ale.!. AtmcniM «djW- 

PbryEiamiU<.Tln<llui/,iw^ 
Aiex. AniigDiiolMdiiM 


ftriluiM Picmenioni» qu»- 

Phi!c,i»Bliuiiadlu)f. imp 
AtcMnd, Cilidiim stci- 


.,,4.14- min«l«**. 

nc» p«rf<;itHr. i>« ■« 
PfcthiaPyrrhi D«i.Tai,n- nmiiiit, i^.fi.iSi rli 

Ph'li)«nu« aitantae Philp4 > 

[« CKiLiae ptatRciToi. t;,! 

rlionsfti a Thebsii. apudj «tPhyton »b «xenHla Mw«l 
'' hotlM ■ppcllaior. i^fl, 
lO. rtBiMi kj;. Pldiul' 
cenLiliuaiaceufantuc. 8,1 VidtK^t. 
1,4. templDni Deliilii- Fiaculaciigerc. i^^.fM, 
(iim' rpolidnt. 8ii>S. n ssi.jkHiu dctiSKn ufi* 
PliiHppuvinciirnut. 5, bJ fjii'. g,s,i 

4. «ntfi dwim l5d(:m.PiaIiirrrrhI,epiiiR.17,J.f 
(itifonujr. )i, y,'(. i-hu- Pltta» t;innjniiit|tap«te(i 
ttntiwn coluni MiMlicii-l i, i;-iS-ntuIlerUDi. i>, v 1 N D E y. ly. patris & £lii mutua. | f«igit. 
i^> >• 9 piecas omnibus Piii(lratii8.f' 


opibus potior bonis. 7, :^ 

- 6 Au3orJiCi iura picta- 

'i' cis plus valent apud bo- 

«■ jios quam umnes opes. 

J^ Mf m i&tf/V pietas Mtnor 

. wmproximos, fogKStoj,et' 

« liim i« fratris fillum. pi e- 

i tatis documcnta. 2,1;-, 

' • 18. tiHsfcil. quae in Cimo- 

n€ fnit ergtk difun£ium 
'• p«rr0/mt patcrna pietas, 

pr9p0tris infirtnm ttmore. 

10, 1, 4 
Wgere, pro poenitere, 12, 6, 

jT. pfgcrceumfiili cocpit !0 

rVihcn dux Mc- 
garcnfes Cdtdit. c» 8, } 
pjtriam oppriinit. ?, S.JO 
Pi(hon in diuif. imp. Alcjr. 
cvioniasin indiis accipit. 

13, 4. cr 

Phcareviri manes, ig» 6^fi 

Placere. quibusdam plnce- 

bat. di confultMtilM, 13 , 

€■> ii 
Plaga coeli. 42,:, 2 

Placodiuipulosfuosad vir- 

tutem erudiit. \f., 5, 14 
PlauAra Scychis pro donii- 

bus. 2, 2, 4 

Plauftrum Gordii. u, 7, »3 II, ^. 5*. «//^7 poenitere ^Piaiacenres Athen. ccr.ira • cccpit. omijfo accufiitiho. 

n.9,3 

Ti^niis , pre liberis, \6, 1, 9 
iidei vcluti pignora ha> 
bcte vulnera corpuris. 1« 
lo, 30. legatos tcnere Darium focii. 2, 9, 9. IM.j- 
taeae incendunturaXir- 

Xe. 2i13, II 

Piebs nimio otio lafciuit. 

16, 4, 3 
Plcna folertiae ontio, y, fif, pignus. 3, 15, g. in hoc 10 plenusirae. 14, 4. i^ 
pignus legacos retcntos ; Plumacae loricae Pjrth>&<4r, 

* f J * i f, ij, to. pignus iidei rc- 
giae deztra. n, 15, 13 

Firatiea «pud vctercs in 
laude. 43, 3* ii. piraricam 
czercetAgathocles.22,F,i4 

PMlippus fecuudus. 8> 3> 13 

9.1- 5' 
FiraeuSf portus Atbemejis.l 

Pifje Graeca colonia. 20,1,11 1 
PiDndrus Liced. dux. 6,^* i ' 
Pircdioria fcapha Xcrxcs; Piura/is numerus pro fiugu- 
iari. Solatia v!tion»s, i, 2» 
^. fcrre fccirs auxitia. 3, 
7,15. in auxiiium'4U()run- 
dJm mitii. 4,.i, ;. vcniac 
patrociiin qji.itrtre. 5, 
xi, 7. obhaec deccr?. lO, 
3, 3. t.^nl\uhcpro ehiflcfa. 
n, i2. 9- vide ^ cpiftuU 
regna Clcoliriu. i:, 7, 9 
herbain remedia veneni. 
\i\i6 mondr. r «. brjUum e»atdefcit i 

AF.ica,e»SieiU».i!, (. 

Exiudotare, j™ ^nu««. 

1,1. G. u( Ckcucrero. ^* 
^awrni-f.apud Curi. ;, 
t, ]. ccierui eixedcEc 
- i ^r»«i«r«r//«r, i;, t,|. ex- 
cedeie annef ijuaiuot' 
decim. !{] 3.3. cxecdeic 
maducnhifiotiie. i8- ;> 'i 
moiluni pTopofitl s^rit. 

F.icideie Uu4ffl, •• St-A 
, Etcutiiia. va*rn 

»■■■ •»■ fr/rt. I I, lo. eicipt niJgiHr 
ipcre vicn «lNuiui> «i-ipcr Ji^urm ta •licnl* lediia» 

g^nij. At-u 

ExcuricM . iiFr M MiW . 

trtfifftirit. ^T 

CxcDrire neMlIiutm UK 1 

HttffitKim iiStm, A ? I 
Excui^ic iu(Bni CmiuM ' 

tltV.tdli. AvL «l, AWjhri 

H.ttt?, cieciauD.*w<^ 
JintiH. t.4,i> I-.^.it-M I 
/<•!/% A&^inUMfiLiic- ,| 
cTHi«iu« inaudiHeiA | 
tilnHequ*. M'"I 

Kxefuiooi impcilum, f*fi , Excmplum finguliie oi 
iim rceleriifn Amax. t, ^ 
;.. fijgiliiDtii huBin^ 
Seteucui, 17,1, jv tun^ 
pta&infliiutiitiit ItsM 
arijue clacuc Lycui[«ft 
I..I. 7. «empliun (tuU» 
»e.TB. ?;i4. f«iffi*»- 
iiiteflci. tirf i»,8,(f 
«mpla f jccre, •fi.trt ««»• 
pEun U fe«uti poAai I N D E X, :emplttm capere 

I. quid huftibuf 

II. !• lO, 10, cx- 

iUcuius tmttari. 

czemplo legum 

. t, 7. ezemplo tyrannicae crudclitatis 
16, 4« I. viram feparatvn 
a ceterif ciuibua. 30, 4, 
14« faeuitiani (ibi foli^ 
tam. 31« 2, 9. Audiofus mare, quam teri as. 43«; >5' 
jmiaationis» ni«'exercttatio virtutif. 20*4. 1 
i. 5, io> 4. cacni- ExcrcitHs Phil. cz pediti- E euocat ciuita- 
reatuff. 11, s. ; 
i exemplum ce* 
humari « i4 r/f, 
-i iHtelligerent, 

ettenturum ef- 
e /« praelio m- 
, 6, 13. exempl. 

ftatuere in fe. I bus Maced. Ik equit. 
Thcir 7, 6, 9» cx variif 
gentrbus. n, i, 1. AIcx. 
11^6. t exercituf magnl 
otium periculofum. 20 , 
1,1. Xcrziscontra Grac- 
cof. 3.10,18. Mardonii. 3» 
fj, 13, Graecorum rcn- 
tra Mardonium. 2,14-4 :aucndum alicui Exhaurire reliquiaf vrbif caedtbus &rdpinif. 5,9,1 
cxhauQuin rcgnuni con- 
tinuis bollis. 7, 6, -;. cz* 
haullufi longa oblTdiunis 
mura. 9, 1, $. exhauritur 
Mcccdonia in fuppL*- 
meiua militum. is, 4, f . 
cxh.\u(la cicatricibus orationis infc-j 
li opcri. ;i, ^, i 
implum fcqui.i 
41.4, ^' 
nem diti cupi- 

, 2j I. ext^uias 

II. 12, 61 corpora. ii»i.,i2 

cporcm. it^t:Q\^MhztCt preprsifinre, iz^ 
iicium, boe efl ^ 
udicandi vti 8, 
icam. jf, 3, 13 

agrum. 3.2.3 

. ludicras ar- 
•'»«3. i,7if2'rc- 
»cof, y, 8, 17 1 
iia quaeqiie' y, 14- 17. 2» la* viiam. 
II, 10,9. 22, 1, j. Populum 
alimcntif, pr9 inftruere, 
9, 2, 7. cxhibcre fe, Siib 
ernebren 1. 1 1. jj. ad exbiJ>. 
ezhibcrc profciruin du- 
ccm Graeciac aducrfuf 
aliquof. g, 4. cxhibcrc 

vir- I N D E X. pro cw 'O bcjliinii pro 
:V.»rt.. !'. A\^rr.. 2;, 2,1.) 
ii» .r.-, /' •/• ; ";L':rfrt\ prjhf 
lufi', '.. :', (:• i^, 6, 4. vl- 
fioM m inf.incis, pro ii' Exifterc, pro ejp,^,j^ g.a- 
tit'runt •Ui otnnittm rir- 
tutiim ornami:Rt3.7«2,iii 
profufr/tnt. futus eiti* 
tit iiirr.us. $;> :* 6. lO 
ign.-rus trxiOit, 9,7.1 l^ cif': :n/'.n:te**t, i'»^»?» v!- Exitui bcth<Iubii. ii,i:i!3« 
tion- n\ ..l>.i!iquo, ^;'4///> talcs vobis czitus.d.st dti. r4, 4. lo- e&ituiiei 
noninnLnituf cl.uretfi- 
clita. 16, 4, 2. Ckifis cd« 
mirabiles vrbis & 'nttis :6.;.; •;;t-rc. 9, ', r,. 16, ijirt. cxi 

j;!rwP''c:.ln. S,?.^. fup- 

p:rct-.:T-r. i.-. n, y, cx.^cta 

ri:::it:.i, /r* traosA^s. 

12,»^,'^. ckMw^o mcnfc, 13," 

2. f t X 'K^ re raii j ncm re- Exolercit fauor. i*^- 1- S 

ri«m i clK ;-s 2, f». pucnas Exorari a c.'.c(1cfilit, i$:tfi* 

a lini^nlii membris. ti, 4, ut cse,Ut filium* 0,74 

I-. prorrjiiid ailiduis prc- Exornars claircm. 5.^«'' 

c'.Sj7 20, 4.^; coDuiuium lu:*is. ii*?-i| H ;/..; 4»- -t 10 • « , j':;.tlwirci in cii- 
5. vS. 5.5,8 ( .. : .. i'Ut! y/us tjl ii.T/.-rf:./^"»*'' 

Expcwb.rc. nrn cip*--*"* 

dum,vt ah hollc cir:uin- 

vc;r:a cMnltJtc] t.enircntiir. «• «. s: 

^<:r:::n i!u::s J^xp.alirC Ub: t\;^am -!:.«-■ 

%• • • • ■ • 

c .:>:'.i'!;is. i:, *-, p, ,-.:!. ^' -^ro r-^i «",;•.' ?• 
• 't j^. iVv r-.t »• " j , 

'.^ > "• t.Mir.cic t,;.;.:c3. ,,.:•: 

•.- (!;»1:nt.i v!-jr.!.| yXif. :• iT 

4V r. <: i ri-p.riir.CiCi virfMvf. ••'•; 
■*rc.T» jrf.ns :..-.!. :.l 1 i* .4..: . .i:t..! .« ' !•' »*' I * ••.^p* i\:r. . ;. «.VI--.' 

i\.C:!tu viK ! •.V. V.. li. *;i r.- 1\ f. , :* , • t •'• ••^. t I I • .' •' 

•'• «...•■' w^. .• 

i'JSt«':ut".irr::M 


... i , 
'< : ». ■£it£^E X. '"•2.Sf,f- ■*^'''"<-«'. *•»•" 
"* '""10-/ 7; J"': «fectu^ ^t^'- » 

'* fifci o-/ "" "*/".. ir/J^^ ""'•"'- 
'•. 1-/^ "'^''- '^"""""'^ ac- 

•>^4/ r '-•«'•-•» ii'.7^r! 


Elltcrili fueccfftl iciunt vmciiia _ _ 

Aki-M,ii,4. >. ciKtri- Exiiit*bun(t«. i^i.>t 
nilpeEi<,ul(l ilicuhi*. 17, t!.iul(«fcviUOTb 
1 A. cKRinla «udilid. V. empla crudditq FAbtViiiiitrfdiiotar Ca<r>i\der. tl. >. tij ibi 

Cxinguctc. frt 'nurficcrtW ah\>\aAe cine erHiMt 

«7.a,i4-57.r.f' 41.1. "^l 4-<^ Je e.i..»bei nfll 
- WiiriEwi, haCtJI, mtl.it. salftip\:ntibut- t*>i* 

1, I. cxtinguccc ftdlili>- ^Ktmuii ttc itJ^TMri*- 1 1, I. cxtingucce icaiiii>- 
ncm. 11,1,4. eitiD&uiin 
ipfu flure aentil. i]. I, i 
Eiinllecc. inimot illcui et' 
lollit nobiliui. I, 4, 4 
cntallii DRinia In miiQ* 
fjmii, 2. 1;, 3. cxtollcrc 
pueiitiam alicuiut fu- firtmmr etc fjprmirfr 
JtMnrPBB. ;, t^t4»lt 
1«. id, ty de Scyltfc 
t^hiiiybdi 4.t}. FaM* 


'J.7. . CabulvriH . .I.*,* — — . dulccdo , ntuaiaaa*- 

), 4-CK(olle-| ler. ^.t.tf 

nuj maEnitu- piccntmieltiici. tt.).4t 
mfiDiuia ii.l ii.ciptiuum. 7,1.11. dtf- 
allccc omniil rem. prt 
14.1.3 ilifcoiili 


ic fiuantM tti. 9, M7. finrmbtHi. ii.ti I. f<» «jff citirpnc. t 1.4 


aai.bectjl^frtftttnfi- 


ffl.»» 


. *#(™. >.i, ta.imp««e- 


prtprMi. 


ncm.i>ce>.i>;MM«- 


4l'4-8 


«. i, a, [fi. Iitrtu.pt 
yfW*(r«.i7,i,7.inot«- 
i<(rjV,«(rari. «4,>&|i. 


™-l.-/»r- 


a.4-i4'i-i-l^«.**''l' 


tidfttm. 


jj.i. id. ourii**. 7. V <* [ I N D E X. 


»Zi.7- »■ 4 


nsirieumaliquo. lo, i.i. 
pulcltalcin alitui rccti- 
mcnditum «piiujrura. 


ftidiuii], pin 


11,11, T. pncvm&jmici- 


i,e.(, prae. 


tiimcumaliquotcge. ii. 


•trSarJ. i,iu. 


3, S. fccdus •miciiiam- 


{j,4.i8.'.i<. 


que. I!, B, ,1. metum Sc 


go,i,6.qGin- 


odium fui fjcera apud 


fUrru.i.cr/7. 


aliquoj.n,fi,i3 non mo- 


*«. 1,,^.. 


ramfacetepugnje. n. J. 


,.»,,„. 0*9, 


4. fjcen aljqucm hie- 


Jptndi», ff. 


redtmtcEni. ii.it,8- fa- 


1, 10, tumu- 


cett fiduclan. fui militi- 


0. //fl nf^. 


tiui. 11, ir^: 10, fjceteali- 


k ruinuluni 


quid palam, g, 7, ,4. fj. 


'Kincm facc- 


cere bcncficii fui munu» 


1,10,«. re- 


itnperii. j, 4, 9. faeere 


we Wflig»- 


magnoB morui. ij, f. j. 


non facece 


aliquem tx viclarc vi. 


lugnae. i. j. 


a«m. ,4, 4, v eaedei 


cllum atlc.ii. 


Pfinripum, 14,7,1. infi. 


tlitem ciini 


dij»,rt,i,|.J.fjfliuHin re. n f.cete re. 

(1.1,1«. ft- 
iQotc). 6, ]. 
ic reliduum 

fcelui mi- 
facete tem- 
:, 3, 8- fulira 
' Goniuratlo- holtcm T<i fubllui/fjceiB 

irot»iii cettamini. iS.i, f. 
confpiracioRCm. ig, ;, j, 
facilficium, la, 1,^]. plua 
negotii. 11,4,4; pietiniil 
aLicuiuicarlui. iS, ^.ij» 
m-Bn»m fpem omaifeto 
deft. II, I, la.^xlna» 
rtpente diuei fjflu». .33, 
1, 14. facete tegnumful 
munerii.j4.,,(^mpen- 
Cia. 34, 4, 10, aee quic- 
C( quaB 1 N D E X. 1 


qunn icfidiuim alicui. 


.1. fo(di.a,t 


«.=,-. li«t«adai;qntm. 


frfcepianl^, 


97.a.<-'iirLTinicnLjr,p=cii 


Fjemii,» cjnitj 
l'erGcaru|ii 6 


intct fe beno.13. ^9. niD- 


na lO. 3. «. alicui gtaue 
.bellum ^j,i,i.mlni(ietia 


taeintnai! iii^ 
Filifci Chalcii' 


SuUjvrbc»iuri<rcPptii. 
-34. 1, r- fjfw* hoflibui 


FaMen: iudUim 


cgpiimpugnindl. j4.;,i 


ijl. ar,terfi\ 


ficett alicui «=qui«. 


iltiindicMr» 


5S.io.iD 


Falfu, rcx, ..i 


Fwie». prtflMEf ("rf- 


nomiDibni ■} 


rrtnf i'cr«». g.1.8 


fuc«i. 


Fji.inocorui.34,3, i. F»ei- 


Fama iti m.ioi 


onrufrf. ^ ifi,4,8 


tullic. 3.,-. g.. 


FKi.... Himet.norun,. 4. 


mac «lcriw 


-.3. fecuorum Ty.lotum 


MicduDii.1.1, 
TliLoctenT.a 


ig,i 17. Ptolrtl. ip. 1, ! 


M.<nnnit.]i,i.i. Faci- 


lo^„,ci«.. H 


noiisctiracn. aj, 1. j 


tna i-Meti noii 


FaaiQ,p.-«p*»-«i«, mjMi 


mindae eentCJ 


Jijl.it.,, rtjf. a„f fUMMi. 


fcntibui vitibu 


ttt ctrpaifinJili-r. ij, ;. 


fima venit ad 


4.ii.i.y.i;,i.'- f.4.ij. 


a,i4.8.f4injloq . . 98.4.17 ^ 

Facultas, p'»'*«if "'■",»! 5.7- '«me» ra Epli 

fjcuttdKm .riQotiie de-r ea«dem Liudii 

pmati. Jo, j, 1 1 3. 7. in Aceypta 

Facundia PertBccM. t}.4.llFamiliiprorecui», 

Faecunditis Gillocum. if . milia, fr» gemti 

2,1. Hifpama:. 44>i'4 impp. giaula ]ib 

W//I. 7i^, g. meices, *« F»miliat!tw, frti 4> ■!■ ptcfliE^iuDibLlliit'^ lum.t» .-ll.p: 

C«fugctc,pr# trttufhftrt vtiliui At bLnc^ui 

■rofundo Aibmrrrar tcrui- 
Sn I. iT- prurunda [oiba- 

!'r€.grcdMnfl(tiii.,:,fl,'s!ir 
publivum. 3,B, - cultiij» 
piogrcdi.yiridail^ inttil 
3,|,;.pngrtdi *dci>Ui>q. 

f COhibErc . pr» iaifTtiAri. 

f,i>.4.>liqui:[n >b sf ; e 
Uu & GollD^uiri altiti.if- 
^c tft, nm tOniltirt «■ 
m^fia. Efc. 6. 3. 1. g, :. 
Scyihii ab Mfffpio pi- 
ludei pcohibent. g.j, I4. 
ptobibeifS ibu*,J, !,!.!.}, 
5,9.acceffj.44,j,i.priihi 
bcii ediCtu alicuiui ili- 
quid facccc.T. vi 4- ib up- 
pOfnatione fgii icmc 
niitu- 11,7,1 i.pruiiiberi in 
confEicaDin venire. 4,4, 

8,7. 6, irjnfiiuin- 20- 4, 4 filhHi. 

<]uudin aliii prvli^l>i.'I , l'[ ■|>'jI>.i>i'<) r/'-nri 

IpLCLn. 4^:..j EP p^i:^s 1.0», 

Ptoiieettfcini-nd.im. ii.K.j «»1 V. Noiai. 

Ftoie..h, *»c ry, <j'V''' ); • v Pf'F ''"'"■ pio -^l' vocibutifr* ifiii*» fj 
Fromcucrc cxLTciium i Proiij id tcgnum lia , 1 
A./i- ;,; 

i^coiiui in vttumqiie.t]. ;, 
pronior ia afi^uem-vj- : 8"li. r« .^(iVj 


F— 


1 N D E X. 1 
'"T;r 


i, fr»«..i,-7.,..=. 


4U(. J. iacip.trCH 
■6" 


Ht(lomnUiia..llcG- 


/ifde Btll. Gtil- yi 
iu 


Riga ..liculus, i5.4 


/o^,<>Hr,flotei«ilt«bm. 
M' 


Culrc bellJm Aeto- 


B,.rc„tcj op«AlJwii» 


«■ 1, fi 


JFirm 


Xt..fTtbtvi«ti & c,n- 


rucceOu' t'eru« COlK 
/' 


„n-c aJMirfij ci,tum 


EViticnres. ig, 6, t. &« 
p*. 


calnm. 1, 1' , <,. it« 


tci iiuiicrio ieititini.tl 
•Trtcii- 'JJ fia- AnHollKm ^4 


C3 Lcmpota n«ui «, Flotaliorum . ». B<^ 
# 


bui Simuc aniniiini fiBram. ^ 4(i 
cdJit conllaalibui Floi actMJf ac vifWatSf 
mplii. iJtfl.fnf,- 
iurn affiiifMCtrt. J, a. 


HoteieuTi» iofignlfc M 
9- 


r quatfftat domina- 


6. flori™ vite..t«i JP 
at 


ccniibui txpecimH 
>io 


niteontinua poffelSu- 


virtutit >n billtuD ftq 


u i.,7. ttgnuni ccga- 


]hii 
Rb 


inupiiit i,LO,i4.fi|. 


Ftuerc, fupra vontMl 
fiu 


i», 7. (i, j. firmite 


Flumea, Acmen'»e T|p 


moiin cblidionis pa- 


4a. J. i'. CjppjiiM 


ciam. a>.4. 3 


Tbermodoon. ;, 4,1. E* 
Flssr 


ri.litllii. 5(,-„ lo. ta- 


piti & Itiliae AcHttoH, 
pi^ 


r:,[i: alieuiu» «i, jS, 


11,3.4. GilUctia. Biib- 
|}s,& Ch.ilyb*. 44. >» 


' 


riaii. 


iiliscoi.,0,4,8. pto- 
ito iTipetio. ji, I, 6 


Indiae Accrfflct M.fct 
N. 


idem viiicit- y.]. i 


ScythiacAcKc». L.|.'«i 
Fliiti 


v.t-niorum. ^n.j 


lilcc- p. I, .1. mfo. ). " 
Pl^rc 


e pruuiniu chtimim 


1.' Tanaii, ,i, j, 11. FlB- 
tec 


m g Ihcum , abuil. 


ficcai», j. 10,1?- HJpi- 


j 
ni c.i.u-n i vitiun. 


^gl. 
,, II. Scyth. in .MoiMin. 


(iffimit tcmptiiibu*. 


"mde in Aegjpt.iiPo'". 


l F:iWDB!E- - ■ 


PoM.Vklt^ PDptilutn tii <.[ifi:(iui3 


JEVitniniitMnrJ prLneipiun. j, i, g. l'£Ln- 


lf^.:kMB>am» 


Cipes ad LiJliiiam impa- 


- ii tsi( a 


1 tiorum. iiii vrbLm fuf- 


6t:^6etri.„ 


ibandam uadeie sliciu. f. 


... ■ ■. ».I1 


8,lJ.iBgenii»fotinJila le- 


Wt'«tt<ltl>» 


gibui innitutiiqiw pul- 


' J». 4. 


; ccitiiDU. 8,1,13. finnu- 


»(#C fiMdUf 
.11, ). fbcdk 


lum. tf.4,1. militei ir> 


**• 7- !.»■*' 
.Aiedu. tuOB 


w,ifc4, 


.9. *+.b«cc 
Kffcrai indi- 


FWrVNA,»i»i»«.BtMii- 


«A» 


4oDOiieflf.itisaD<ia.|i,b 


MictdouU . 


if. <)ucr G: iiulijiat, >a- 


. ^A*. <4>i» 


«km &UDt «u»m kDini. 


». lJ.(S,rl 


■iuim.j,i,ii. VIRTVTE 


«*. iiij.ii 


iuuanda. J", l, 6. foit- 


erwe, <wn( 


Alex. 11,6.4. lttijn.5>4. 


*.4.so 


lU.l(j,fe(. «,i. 6.fott. 


mapirM^. 


fitffalii.ttvBtiinevittt. 


«. «7- fiirnwB 


3.K, lO. 14, 6,10. roKUIMC 


,i,I.rt.™« 


iiu:onll«n(ia. j;,*. 4. pro- 


infinfi M. 


celij. 4, 5.«.v=titai. M, 


1!1,II,5 


;, 14. Uidibiium , SeUu- 


ftTMM, tllf 


Cll^. J7. a. 6- Rjrtunam 


: ■nritin.btc 


pubtium nuei» quant 


t,t.»i. tiqni' 


priuatam lugece comie- 


vtbi inipo- 


■nic. 35.4,6. GecnotUin 


.& ->"«*»/ 


inibecillo •nimo feiiMt 


g, <;. i>a te- 


Ttisb, 8,1,4,.. Fonii», 


>. Ititumrc- 


ptaeCinit eonKuioi elTe 


Ei4,),4.eon- 


dccet. ag,3.i3- foicuM 


«*. i..o,i6 


karcgCBie Magus, imier. 
G,, iicl. ^^^^^^RS^SSS!^^^ 


1 


^^^^^^■r *Mr. d.jM)lM.' 


^^^^^^B Pi.iczi>«m l-Uft^atr 
^^^^^^^^^^r Ants*Jni Efiriamt3<iUO- 
^^■^^* «1= ka bdhpuitw. 
^^^m^ ^. u 7- c«iuti Uesic. 
^^H ntam Syri» ittta Bi- 
^^^^^ timi|otiL(l(niils(it- $fj' 
^^^H (.. v.<.t.«uii uusn liiav. 
^H D^mm.-. £].«-., n.i.l 


r 


^^^H rivrrt :;UI nUtftfrJtU- 


^^V ...i-i.JV..,. .«uriu& 
r\ 


^^H ^ 1!.! iL AMiiKbi) pc 
^^H ji. 1.1 


' I N D E 3C. £«: Vuflra edo- cedoaia lii TiiCurt. u, if.S. 

1 pjteani. ;, 4, ' Haiij-t ^efcblagtn. ij, j. S 
functe magnificu «injaos pn.fuit fcuftta. ifi, . pubJico incj .„ I Romae pcofi;qiiuntuc 
HVjtii» dilaliDtii-l Mjliilicnfi;«. AJ-f-i" 
5,;. 8- variii fra-l Fungi impctio, htc tfi , I<b- 
mt>its diffciri. 9,6.' firiu aix,;^Mi. 1,4, z^. 'ii- 

8 
fiKiEii f, 9, f. irs 

I,"i6,i- t:!Tacit. ,, 
&4. 70-;. fug'"" 

rngttn veiiL pr* 
i-l(>4.M. infueun 

«te&lio Jeni(il .fnnBi pcticulii, 7, 4". 3. 
fj'e qu» £f defunji diiHnt. 
fungi VQia, prt faetrtif 43.4» 5 1 

'uildafncnli incre- 
irunv valirti con. 
ft cieCccntr tcgiio FiircDtiui» marcm imttia- 

tucdlifidU. ij.fi.T 

lltiac particidiornm ali- 
quem ciEGumuentunt. 16 

'Fiiroridvidctut. lg,J.i» 

'Futliu* vifloria, W 'fi • 
\ imm-ttfiii &iaBi ttnftga: 6.% I, >■ iijFurtuni, grauiniinuiivapuA 
poffellio. *« ej!,|_ Scythit crimen. 1,1.*,. 
p', £f ^at(/(M. 3, 4, Fufus, ttc rfi „vi(llii tJ fii' 
iriiat. 43,,r, g gatiii.. j. r» * « m-ena cie<te. ; 
tsntuin fanguiui 
. eft pcoelio'. 11,14,' 
n faoguinit dai 
od»f..i..ri, ,,,v 
iim.laiigumi(. Ma- C. 

G'Adit.ni Cctfijginienf.. 
coni:itiEiiin(i.^4. r>» 
ia. vi-ii G-.z*. Li£n- 

I pof iM/ Gunab. 

GalaiiD. ■ 3T'4> I N D E X, v"'r' t^-in:»:'trijic 16,5» 1; 
pro av'X' «o bcihinii pro 
ir.uit Ivillcm. 2?,i,iv) 
F:.u%rv.*, /* * ; .'fuirert\ orfifc 
hr,','^, w 6. i)i, 6,4, vl- 
r.io'.i in infantis, fro il- Exif:crc, pro ^^.5,4» g.0- 
titvrunt -lii omnium vir* 
tutum ornamcnta. t^v^» 
profuerttKt. lolus eiti» 
tit iii,?i;us. s^ :» 6. m 
ignrrt:s trxiOit. 9,7.1 cifci iHpnitem^ ^4»7' v!- Exitu* belh dubii. ii,i:i«2» 
tio.iom .ibaliquo, ^r^///-. talcs vobis exitus.dcnt dii. '4, 4. lo* exitusici 
non inucnitur <!:u retta- 
£ldita. 16, 4, 2. Ck:tM$ ii» 
mirabiles vrbis & •niiit mere» 9, ''# S* i^Siji^. cxi- 

«»erc pi.icbla. ^, 5,7. fup- 

p!icii'm. 12. II, g, cx.icla 

i^u-rit:n, pro trftnsnBM* 

i2jI'5, '^- cxjctomcnfc. 13,' 

2. $ cxigcre rationcm re- Exolefcit fauor. i'?. l- i 

rum iclh 1«.», 2,tS. pocnas Exorari acacdcBIit, Uctll^ 

a lintv.ilis meinbris. 2i, 4» ut CMtdnt fiUum* «.M 

i;. pru.miira ailiUuis prc- Exornare cKiircm. 5»^'' 

c.hijs 19,4,5;, cciDuiuium luris. ii':-H 

r :..•... . .JExwfus, ifc}if.'e,}ro f l^ 

ei/it.i;. 8.2. <;/.;*'# jW'"*' 

/•///7 v/iis eft an/:-^»if'^'' 

Expcfttrt. nrn cxi»v--n- » ^ :.". it- '.s terrac, pro art^u- 
Hx';:.;:ii, iJioficifci in «rii- dum, vt a!> hortw- circuri- 
vc.rrta coir.-.tjt.-^ i!,::;:renti:r. Gr !.*v<; J .Xp. l. i* V. Itl.'. 11..'... 7! »•«•»"' 

i: r'. 12. c.vt'ni- <:.•• c*. :■ t n :'j- rci o- c 1 

^».:'auU;:;cn ali- Kxp.nfi in hcsljrtUfVt •;. (.Mir.cic tj :is. 


3. i:. -,T. -' * |F.::peri»<,f.*ctiim li'ni!- 
rirtvnta vb-orj.f .\v.'n. 

I * 

--,.*! V «f^ • . i"f"*"< •. 


••-.V •:ro.T. gcns i 
^» ;•:.:. i jci 
rLif kcuta »:}. j !• C';»r^ri:'-.j-l!;i lUI '..•'*• •• •* 

£■»:! it. !. I'. cvi" : ■" '•'• 

.»1 • « c t - '• r^ ♦*. • r r • • » * '• : *» I N D E X. ••«■ iins LMd fiixen. ig, i,). 

32, ^, 2. cxponcre con- 
ditionrs pacis. 9c>,^.g 
Fxp:Tcci:e paccm Dcu- 
runi. tS,'^- u 

ExpoHti qtiiin iiifigncs vi- 
ros jcii-ifcrunt , Cyruf 
'j 4» 7» nicro. 2j, 4,^ 
Romului fc Rcmiif . .^^, <, 
4. Habis. 4:*4>5 

,-,, . Expugnare , pro ttebeUAre. 
riri pietatem fitii in! 5, 4«ii'^fi i» d. '^. i* 1$ 
(o- !?• 1.5. carccrcmj 4,11. cxpugnat Thcir*- 
ilaculuin triumphi' liam. 7, 6. 7 

58, f,^ Exfangnis, iV<f,^, bello fra- 
confiiii. 3, 4, 9 £lnsn 51, 3, i. 41, 4, y vircs 

hoc dcbct nibis vi- 1 cxt-ngiits. 59>S»^ 

. ^*. 2, ^. eK;/iurur.EACir>c'.crc vrbem. 8,^ii 
infamia rupp'.i»:i-.»; g!ebjrdr»tru. 44.7*$ 
iu5. ?c«,2. S r.).!l |i i. r:.rc.itum. /•'/</. 

contumclias (jp!^'-! c::'.vjk!,i.\«.Tu:tmi. 
, <!ctrimLnt.i li-.unc^^Hxf-p.rarv, hac.JI^mon 6, g. i fottuiiam. 2, ii, 6 
S, 6, 7 cxpcrtus />tf /^ 
8, 4, j*. ita cx-jKrta 
is. 41, 4, *? '.'xpcrirc 
um alicnius. 14« t. 
cxperiri cenccptio- 
per p<urcs viros. ;, 
cxpcrimcnta virtu- 
r, I, I. cxptrimentis 
I refcruarc. n, i, 9 
iri fup >!icia. 11,3,17 ,p*'upe7tJiirL\ s, 4^ <5 
tnr nurn(rii& mi!i- 
»'. «7, 5. nwU.is Tihi c- !,• "j 'y» ^y* fnh aMdicn- 
t'uvi atititii n»;i. •71.11X1 . quui 
ne->iyiU'uiu^.H aifcrt^ aJ^ 1 cy/u-it. t IfivS omr.nim 
pti 22, V. ^' tx- <•, 1. 7 Ext..r»be.«?, in r.iuiiw-nc nrip. 
/\ls.x Parpjn.mcnos* ac- i;, 4 ,7* ci,-it. 
^ndus alicui, .i^^ErvTarc.f^-tf rj^tf.T, 2,14.0 tant 
f. <>[ cu;s p'i.v..i cxpcii- cr.ta 
, frt re:i:cre, re-* virtutis iu ii's '-cia.T, 1,1 
12.7,4 nfj qurd V''ih^ium t. -.jti 
: Karrare. 3. 7, !**• fcLl.-ns txtr.rot. lO, 2./S 
', e/l a!'l i?.v."» .'.V Ixten.ivrc prctium ncn cx 
.'/4. , -. expnKre-i vmcntiu;» commccJ;?, ^t il 

«■.\ .* ^ ^^H 


ei iiiiinicorDni ii<1ii>> 'i. 


txUittUiillWll Wiljff? 
4.B 


ii- vtbt, n:^<o.(»> 
Entctriti fuKcru muo. 


vintii*. ?,ii 
Akx.M, 31.-1, ■, CTKrti- 


Eiultibunilui. D,^N 
n.i pMitulu «liculu.. »7, 


RiullacE vtUetii. tM 
i,fl, citmplD crudtliia- 


P. 
tit. V}, 1, d' CAbiicixi Ufcitiui Hm 
Extinftor rtgite Oatni» (^^ id Pyithun )<p*"' < 


Caffinder. i<t.t.it| 4a1 , 
E»iinBU«c. f. (■«»■/«« FibuUde c«ne pnU^ ■ 
•7.1: '4-J'-?'''- 4M."^' 


4.£. dt e^uaboi «Mii 
edifiE"'. hiK ijl.mtri- 1^. 


1. 1. «riogunc fcdiiio- 


f«*i>*i^»A-,ld&aix*-' 
«™. .,...4-M«ioOwin 


dtMifpe*- i,Mj.4»& 
ipro§ure»etJti», ti, r, i 


U. 4«, :i. de ScTli k 
Extnllete. animDt ilicui ei> 


Chat}bd> 4.i|. nbdwl 
lutlit nQbililli. 1, ^. 4, 


«:oUit omni» in ■riMi» 


r^ma. 1. ij, a. ciioUcrc 


.„7.1. fabtti«&in(l^ 
puetiiiim alicuiui fu- 


ui. 4, I. 8- fAaima 
pca virtutem veicrotn 


(iHlenic jMnntdmW 
tt iMinm. II, t, 4.»M>)le- 
P rc c«b t=nu. »,»gni.u- 


■et. 4<t.9 

ii.cipiiuum. 7.1.11 

(cm. prt crmftran. 4.\.t 
dirt-oidiain. s-J.i- '>''■• 
1,7,17. HnembcllL 11.& 

■ ttlim. 9. 1, ifS. imprefie- 

nera, buifi.iiapilimi^ 

n- t. 6, i£. litctll.p* 
firitrrt. 17. S.7. mot». 
bKifl, mtrari. ft,i.itf. |l) 
8.4.i4.».i.t»».l,<.*«' 

i\, I. lO. oupiUi. fil'*' ^ *■ ¥]■ pucenaieni .liqut ,l[,ID. 9< 

tiit, prt 

U Virs. 

veQigi- 6. focriu» 
im racerepi odiuDi fui facerc api 
allqur- -< fiducian, fr,i iliqucm . . lo, ficctealt- 
! palJtn. j, 7, ,4. fj. 
bencficii fai munn» 
[ii. ], 4, 9. ficcre j4, 4, ). caedei Eiintcrfdicllit 
holteni le fubi onfpi I cFftatnini. ifti, j. '*''■■'' faciificitiin 

i'i 4'4" (*='"■"■• 

dcie. II, 1, 13.^1 laope 
[cpcnte diuei fiQuf. ^,- 
i,'4.ficcre tegnum'fui 
mun«[ij. 34, x^^ ftipen'' 
dia. 54, 4, 10. iiec qoie- 
C ( quaiB 
inicc fe betlD.ig, i,9. ma- 
tutn miBium pjJUd ma- 
nu {"i II 1. aticuT grauf 
bdlum 5i,i,!.ininilleiifl 
alicui. ;ij J. 16. facsce fin- 
£Ulij vrh« ium pri.prii. 
j4, !, j. fdtefe hoflibui 
cpiippuB""»]]. 54,- - 
fjccic alicui eieqm 

ficiti. r'?""^ "* 

rjoiioiofut.i4-. 1. ftcuorum Tyri 

ig,-, 17. PCol*i. ip, », ^ 

M. CManis,]),b I. fic'- Faaio 


■ S.4.1J- 

18.4.17 , PaHcce iudii 

iUiiKificaairtai. i. \\,t 

Falfui icx. <. V. ig. ftn 

noBiiniblu alicna tltti 

fu»ii. ;|;),| 

Fama in tDtiin omiHi W 

lollit.9,,,, g.i4,|,t.fi 

mae ccleiiiu ia «bil 
Macilaiu[. 144.91 ia viflB 
ti» Loctcnf. :o,j,y.&ilill 
luquBcuai. 4. 4, 7. FM 
mavcteti nonfutMdcW 
rojndie Eentci , fi-i) prie. 
fentibus vicibui. lO, i. 10 
fjmfl vcnii id ci;c(iiM 
a.i4,8.fani3 loquiioc blM > Fime» in Eplco piafM , 

f.iculi!.tcm ,-iaaciiL- de-l Cfledem Laudamiae. 4'-' 

ptscaci. Jo,j,i 3, ;. in Aeejpco. ]6.j.p 

Fjcunilij 1'ciitJccic. ij.4.1 Familia pcofcriii». i(, i- fi- 

FauciindiiaiGalloium. if , milia, /r* f mrrf. nnf» 

;.i. Hirpmi^ie. 44>'i4 icnpp.jrauia libecM eiu- 

'■;;.!, 7,j-8' mcccti, i»f Fimiliaritw, prctrBUrta- 
cjl, m.iM £3' i**!^»*. 11, C, 1 litHU, 7. j.j. i«,j, [*. *t- (ulti, uml. :.{ iiRulTi ■Ilfji ca|« ufti |i«A(iin«<-} KniiRit uiimn 

[ll^ulu poitcTD* eiucrc milUUe ' 
di «linibi. 7.ij^l K<ELi.{i.i].^tr<r^ 

pcnjetelFeriptiur mijitrz. ij. f . * 
«rciui. 13>tt*T| ICSKIUI &011* iriluC •■• 

pa|)ta iKltl te-, RcmsDtx* bsann uo Ud- 
. NoOii ilail U>, red pntia. T^44 
r. RUD>q«crt Rmu*. 47> >< V 

untoi.^.t, !■ )»• Rtonun habtta). bKft*&* 

'•lioililcd: *ii-.-(iil cif.i;UiL-r.'ni^l- -'.i.i 
.4, j.j.QumlioS t. r - . . , 

|P(bein IpQ* «.'i;.. l BlWilciti*-!:. 

hvQifrlif R.' 

iquniitiic >if-| 
iririu cuaCl.| 

iL|rOu»jli-JM-, 
<;. J- ;- ■ - 


] H D B 7. ^ 


Inici. trt»*'S.-jj. I. 11- 


J.1-1-7. hectfl.' 
Ja,J^ mi. G.S. 


iu,.r,,e..l.cm.B. >S.4 


l<if,iri.r, DuECniiir. 


,-. kmu bdlum Ae.o- 


fl>.cci:tei Dpes.Ui 


l^s. «, 5.'i 


«.im. ;. .. 8. to 
aicceffu r«um C 


/.^r. ..-.,/.,....» 


Einic.,rc.. .8. &.. 


f„.,r«/«-. ), ... 9- i" 


tc» iaipuio tetrW 


T«,v. /- /-. rf«w;«» 


in « «mpo„ nau, e,, Florxliorum. «Sn 


^ulbu. CCQ..X. animiim n^r«.n. ^ 


.1.1, ..pii«ki«. 
Hocc aetatii ialT|n 


S. fi,o»« «..lol. di. 


£. flutcR. viteatD 


^ro qu3etf.at dom na- 


ccu(.buf eipciii 
viicutij \a bdltim 
J 
Flucte, (upta ront 
unt, » 


auri,. 7^ 6. I- fc""^ 


Flumcn, Atmcwac 1 
4>. ^ 1'. Cjppri 


.K-nti,m. ...4., 
Il,Er.c.bcH..;..-„,o.'«- 


[>i(i SC Iuliae rtcb 


l.l-ii.^,.: alicmu. »-.. ^. 


13, =.4. Gja«.i« 
ijjt, & Ch.iljb». 44 
Indiac Accllnc* u 
Lufitaniae Tjjui 4 


N,.M=m v.nclt. ;i,i. i 


Scythiac Aci<«. .. 
IKcr. p. i,.i. ^hiEh 
niina ab t««iiuX 
Hccaia, 3. lu.i}. K 


lUnii] upum Sc vicium 


u.ae surum ychuiii. 


EiiTia vitenic. 4J,f.4 


1,.,. Scych.In Mo* 


riGiuaiiHiini] tcmEiocitus. 


indcin Acgjpi.fcl ktf^ 
P.-t^K ..4».v.>8' •Mi.ai- l^ t iihuiitur 

^;. a» 10, n2 

4cftcei'»> 13 

■ ' -. .9.1» 

ir I* fbcda ^ |rHnctpdiii»3,t9:9--^F<Q* 

' cij^c* ad Itifiitiam im]^ 

f iorum. #^A4 vff&cm &r* ^ 

liiaadamtcli^ece alici^. f* 

Sytf^iiifcmfi fbrroata. le» 

gibos Infticutiff^ue ipiW 

^ ccjn:iiiM«8i2tU* fibrma-^, 

^ reruro {wierentiiiro ila-. 

tum. ($^4« I. mikiteff in 

difcipiiiMm MaceVonum. 

I 4, 4, Ittec Fiortiof cora tacieurnimis 
erat indi-] oiiamvitae. 44*a«f 

p» 6, p ftfc. FQRTVKA, mmiff .oneimii- 
i^,6^to do non eft fatiganda.i 7, s» 
icedqnia . f)» qu» fe IdcJinat, eor 
(/tx. e0piii dem fiiUjDr ctiam luunv- 
i5,d,n; 'num.5,1, II. VIRTVTE 
iuuanda. ^^o^ 1, 6. fott» 
Alex. 81^6,4' Roxn.;3r4»> 
i<5. ;9, 5^> 5. 42,»» 6* forfc. 
frofiatu^ CBftditioue vitMe^ 
2*6^ lO' 14« ^ 10* fortunac 
iiiconllantia. 55,», 4.. prg- 
ccUa. 4, j,6.venta«. a^» 
^« 14. liidibrium , Seku* 
cu^. 27, 2, 6. PoFiunani 
puMicam magis '<|uani 
prioatam lugete comie- 
*nit. 28, 4,. 6* fecundam 
imbecillo aniroo ferunt 
Theb. SU t, 4»^ . Fortoi^, 
praeienti eonteacos e0e 
decet» 38» 2^13- fortun» 
\iA rcge&te Magus. ijo&er* 
Gg 4 fici» r€, rjr/r«| 

a,4,ao 

fgtiitMdme, 

K7. fbrmae 

^f ' focmae 

12, f>, 5 
•maret edo- 
whem , hoc 
\Vi»toqui- 
rbl iropo- 
f momikns 
6* ita re^ 
llatum re> 
.,2, 4.con- 

• I» io,i6 r S ■^ ' 1 N D E X^^HI 


*ei[Ut. 1, l,al- Fottiinaf thuj. 43, 4, 4. H 
. lcte. I, 10, j, fotiiiiiajn Fr^tcriiui. coMtHli» 


■naciKFXpcTiri. i, 11, x^. nilco -&ilerni. :,t 


;. (,6. fociuiii t«Eiieuni fritcrDum bclliun 


«iuccmuialanoiicd. 5,14, twn fralr: lo.i.t 


4. fortuna belli duhi». j, Fcaudatc miJic« Ilipi 


7, ]. focluiia dedic illii 1 


psfii omnts. fl.i.^.fot- Fiauditatnupiiac, i 


ian»ytrunique sb alitro' frtndtiaiirccptai. , 


.■■SBuiaum fctuant. ib}d.\ 19. fraudite foMi 
&tiunim obliaionii fub- tione pracdjc. B. 


ircpfii el-Jiiiri. 14, 2, 5,' fr«uclaci raetcedt.. 


fortuna apud hunc non FiaU5 concocdue. «i. 


ictminflnr- vllu modo.| fimnltti». 


11. B, 4 Ftenicrc , pra Jl!tn 


Fotum. !a mt^' f>-'to Canh. Ctm-ninanant. i: 


ratibulo fuffigiiuc Bj- Frcquciiter, fr»i»mt 


tnilcar. ii,7. g *»**.,<. j 


rtjgilii.il. humsnac «-^Ft««m Sicolua. A 


cniplani, • 'i:j'i; G«>licJnuta^ ^ 
Frangcre anlmum mina- Ftbi^s. a frontiffui. 1, 


ccm in aliquein. ,.!,<. dc- ■ fra a frentt. 


tiaio Icnum jnimue Fcuavim fcttr, i« rf. 


cet,r(Cg'>t.s, I), i5.ftangi mHa prrciptri. 4, 


inalii-5,7,1. j, g,^. fi»- (ine ftuau qoae E 


Eai opci Athrnieniium pt.ief. 


*), i,S. fianguncut snimi, Fcudiu» aucifl CJ 


23. fi. 7 ftaclus btllo, 10, 4 


4, 17, teBis.aaimum ftc- FBVGAL^TAS, ritti 


Eit.unc.iiasalicuiui.j^, ECnicti.:, i». 4, .0. i 


J>4 


legei Spatt. ft 


Fra tcc paeruelit.;,^, ii, Fra- 


Frui, prietljir£enli* 


icej inicifecetunt Phi]. 


ticidii voto fitii, 1 


B,!.i3.Ec,5. Dion,f. iu- 


FilKnenti ratioiepcit) 


■^w ""'■ 31. ".6. Oiode* Pai- 

I N D B )C. 

do- ccdbnia 1t rufuri. ii, ir.f. 

- CD-. ninditu»«'iaui. A»fHitt 

^ fvreimt. 2, 4. ' Haapt ^ffibltgtn. ij, ;. S 
tadra iltma mo- Funtte mBgnifico aoiiUoi 
hentut. a.g, T.| miluci lionoru Alsx. u^ 
^itfrullra. 16, 1,1. [lublicD inundiuiai 

lA Romae pcori:q,"umur 1 
ratii» dltationi-l MaFniienrel. 43iI'>iO «■ 
«S-VMiU thl.lFiingiimpecio, AtCf^, /«- 
liH difleixi. 9^,1 ^waM «f?«i. 1,4,^1. di- 

'Jr>'*ir>9r I'''' '■f(in£i pcriculii, 7. 4,%' . 
I,S- &Ttlit. ), /o-o qaa & de^angi •iitaHf- 
(, 70,). filB»iii funEi voio, prefacere& 

-» Fnreniium morei]i imitan- ,4,M. infll£im 
fidio ilcmelti dliriilii. rt ali- citcumneniunt. ^ 

45.4.5i " , '■»■ 

■ lacerc. if, ^.'Fiiror iil videiar.. Tg>^>o 
latneiitj incre-'Furtliu^ viflotis, ioi: tf , 
a waiitli con-j ^uiliifafiKl^^ilelitcenfiquU 
rtcrcentt rtpio.j mnr. ii, 6.8 

, 7,'i. iSiFurtuOTi grHiiirimurrtiipiji 
offeffio. ii«-e;!,j Scyihai ccimen. 1, s, * . 
B flaMita. %, ^. Fiirui, bKtfirtvHtnt&fi' 

niigni caeile. 7, 
Itum fingiunii 

AiiEuinit 4uu. 

Kuit.ii, ,5,9. . . 

ilioguiiiii Ma-|Galiii3. GAdlnni CirtfiaEinienC 
eonf.iiE"mei.^4.».* 
Galama. vide &za. Itin- Gtr < 

I N D E X. ^^B 


Gjlls^ci!! cquDium fetai. CingQtidae. u, 3.^ 


44.1,1. Gallasci graeci , Gar£oris Cutttiiin ici. i^, 


QilU.RMmicn eipium. 6, 6, 4, 2. ifgeiiJimpuiu C%- 


j. ,4. 4, 1. sg. u. 6, It- netum. TiA .V«. 
U,i. multasioIwBa »t- commetdo, n.b! 


lieiCDndun[,iti,{, S. to. GaniTiiiin lepoitanpira 


tim fctellalUTD occu- iibui, Id efl . aBqviiAf» 


pant. ag, a, ff. Ptokm. s^adtant. 11,14, "■ * 


Cr>'d*'>*i MeilunE. 14, ;, odiuni, amor. cucii^ 


«. spud DclftHii pcce- his.in^niaAffiBitiinlf». 


»0t- 1. 4. ». eaeduniuc fnuirur. Vidt odim. 


ab Anuguiio a,l. (O. ab Gazs. itainiinaan ColiM 


Eumcne. " 117, j, 1. tram 


fc«™ rf. VI Bms'rf *«N1 


Min^l-beltagctunt «. 5 
■,.GilU Scordifci, ~3. ;,(, 


GtrfrofTi. >), «,>] 


Tea»raBi.).,i,p. Gallo- 


Gclo Sicili«« liianDUl, « 


BUn.rtsge(lae.4. ^ raul- 
xiiudo & virtut. i(. j, 11. 


G«ner, pr» firtrii mBil^t 


Buidiiss, ij, 5, '■ virtn» 
37, 1. 13, ^ctfidia. >M^, 


Genctrfc, /rfyT, Di;hy^i»9 


ft.diam, 14. 4.3- Salla- 
„.mfcr«BC"i«. 4,,;. 8 
C3llla,=l> inrpaii Py- 


ijujiip, crt^dtri Wim.% 


1, 1. G- Sic &■ gentnre 1 


1. ;.ili;dLjijventiiinquic- 


animalia. ^ ., .g.«tt»- 1 
le robolem » ^ai..'J 


«,44,1.+. Gailiairant 


:,4.J=.« &Ei£n!"P- 1 


alpini. ;3.4.S»j "craHdi* ifinibM mjW- 


tdilojracci Bitiayniac pats tia. 4*> 


i,-.„,4. bdlumcnmAn-'G«;riWwiW«w/. btHaA- ? 


tig.eLtuiir. i6.i. ]. Mt-l thcmenfium, i<f</f, «« 


ihti.!, au<ii3aiitu( contci Atbtmt^JihKS gifn*- h 


Ui-nv J*5.fi C, la. JSf *</J4 M-tBwl^ 


CalHniaiidtt araicn» De-' mni.i.i, j. btllmn -^lt- 


WMii.Jjeiutlidw, !B,5.: ^anJti. .,. f. 9. hcHl- 


JjteS men" viiiMil, /" " 
^ 


1 t ■ ■* ■ ••^•i ''^,. V 1 


i llji. liroiiiilSo depr^- 
^Mli-9^^4^ kettfia 

!ri t, pr#*mf #sM:ioi8* 

iolof amilii«uercifeii«: 

i> ;» . potaae ftemere ir*4Pi Gejifr Cappadocum uoe. 
seyi»Vitteke ^eiciv- 38,.3v 
11« Scytba«ui» inaoxia^, 
.. X3^ Zt.ty*seates nationes** 
^. f^hu -^r^ 1, gent<a 
TariomiB populopum. 7». 
j^^-Sehtium lefroc Xec- . 
XCf • = j, »» !«■ 

itiMli!2^ 2«i7. pu- Gemifffrf^ltfA'. 2^4r.^7^ 
Alevaiidnim nuirl» .9v.3»i& vtbAM f^o fneo/tsi 
.■«1,'^iov il^v/frK £r l8,9>i9.;Kraei;favetnilaa 
fdiKtfokfilrih'. viu» - t,.i,jh^ |0Miuir tfboruRV^ 
Uf dei ,pro m bmmnm frugum pro- cendit. reg*. 
'» M, 7r8. roccellii» re- Vdriarta^ «■« r» 13'* aBdito - 
ir§hrtgn$mr.'iy\, ij genece^ili. 4, 4,3. g©» 
DUf contnbkiis r pr^l niis varlum tudiccusum» 
rjr^/r«. >y, 4, 4. nau- j • ' 7»r, rijj 

jmm, rcpentmae tcpi- Gerercle rcgem..5i,5i r. /Ai 
tatif, 16, 3, 10.. ofeira Fhr. gcr. fet m8t*em. r. r, 9 
ptiregni, /V ^^, arf/* gerere eupidicatem iofa.- 
propter ereptum re riabijem. 27, t, ri. gerere 
w. 17* 2, 9) mak)rum ingenia ferif propior.a. 
riam alicuhis viaori-l. quam buminibuff, 44,3, 7 

Germani quad cafus, boc efi:, 

admotlum fimties^ 97,^^14 

^'UM.ii.pr.ofi'urp9,j^hoU..\%y. )U2m lactitiam habe- 
ief.ex aJiqiea vifforia» 
1,8. appulfus terrae, 
adterram. ifi-, j^ r.- tu« g|;|iedarum rO' eff, j Geryonv 4, ij^ x6. 44, 4> ^ 
ni!^/A>, 6,5, 9.naptia* Gefleam.. - - .^ I Ajmtus , pro iu nuptt^ 

2i> 4i2.()rigu Antio- 

/frtf /1* ^tiocho, j-j 2,. 

Jatrocinium- maris, »•2, 8' 9^ 
GefKre , pra fitgranrer cu- 

Getaefaperati a Giiliis. t^ ^ 
K,j. Dacos ccuididerufnt»^ r ■i'Nt 


H*:*. ^ — ^RH 


dcin iiffttlat- 11, ^. 1- &i tusab eodem in ifju» 


pt<.pt«ca cum t.>ii fa- n."mii[iii.r . :f. j.I 


miH. irnttliciiur. 2t, 4. 7 ' HtUiiiikus Filjus conul !(■ 


& S! fann.im AiittetiM 


HJi.no alia. comr. Aga- <:onrpi«t. .11,1« 


ihtickm. M-6."i Hellerpon.ijj.1,4, it-i^ 


HiiiDliconfiiliiabAnyige. HdlErponti. Mt 


1. 4. t 'Heiatlea obruJtmt aWil» 


riatp.Ei,.Aflypsis8mitu..) ,;.)t 


t, 4, fi. Cytumreiuat. 1, 4^ IlCTaclca Piw/jm. ifi,i.|* 


7-i,f.i.&adueirii5Any- feqq. fub rcgno Tiria- 


aetm concitat. 1, j. u' notwm. iS, f, ig. H»* 


Medcjtum «eicilum] cleotarum «stegium (► 


pioJit, I.Cj9 aum. ifl.j.tl 


Hdipstui AlExandium A- HetaclitiiE Agxhactn cm 


llii:n]s fugit. >l'fi9 patit in A&icam tDiid 


HJirfrMLalMigonr.- ig.i.il ai.,, ,. octi.ti|Qf. li,t 


eiui vinus & laudei. ij, Hetcurta audacii. prart 


t.5 Hercuka Amaz. atiMaft 


Jt«drubUfHp«ii)riiF.--iB, 


» iubetiK. '.4,4^^ 
puenatione foii 'UU)fl9 


T,l 


Hasdcuba! ^imH. pattr a 


dam in Indiaurtae M-fl 


J:r-::--j^j 


tu prrihibeiur. 17. Tt*| K^Trlpot, Hi.ii L'nf3n»s 


43.Jr5 priraus AlpM riipcfnHV 

evirsf reiii.6,g.a 14,4, 4. oritnliifS.liiit^t, 

Fiiami filiui, 17, j,7- Laiiiiuingenuit4>ii> 

^6 6 Gntyunic tinieivlt** 

Pyrthi. i8,i,j puit. j4, 4, j[. (ftrt* 

.AE='boclii.ii,j,3 r..giitae ftiuin . Tmi« 

te rt It.ilia patre,. f lete. 10, ;, t<l tiu")'''" 

li ciiOi.t reUnij'ji- iia:b Alei. fiipfHi».i4* 

■, ;,4- arL-fllitut a[ 4. C- HttculLflilOiffl'» 

ij,T, rt. pult cuiu» vit. Philip. ».h'( 

. AntijjciiM) dedi-.Hueules Thtbaout Aoci- ^^V " 


^^^ 1 N D E X. 


^enltor. > 1,4,5 


Elirjm in miirimoniuni 
bc^r^ primua i Hitnii.frt imfifleit. s, i. 


[r,4>!. tiCjith.iE.| 4 


num dedmu mil-[Hiciiiat MeTcitui. Jg.io,^ 


131711 Hieiax Anliuchi cugnomea 


fAlflx.ejil!ii(ini:F.I i7,),ji 


).«bii.fopra««itui'HieroSltLlLaER. 1;, ^.j 


9. cum Olymp. in HiercnlyiiJS, Hieronij pa- 


*mvrbemfugi[.i4, itr. *3. 4- + 
■0^ in Amphip. stce^Hippiai Ailien. ifiannui. 


liiiur. 14, S, II. eiuf . 


1, 9, 3. ab Aihrn. in «ili- 


nlTu occiditur. i;,i. 


umsgitur, 5.p,fl. Peifa- 


J 


iBm dux aducrlus paiil- 


»»£< La(,ed. dui. £, 
fiiminvidli. «,t,4 


Hijipi.Io.-hiii Athen. lyran- 


loAegjptlR.«,,, 1 


nu. f3L'vl/nmur, J.9. »4 


fc comm«tu L.. 


Hippotyte Amzon. 1,4.11 


vuat. 6, 1. 1. ideo- 


vxoiThefci. »,4,54 


Iwllo ab Artaiene 


Hippo?j>ujThi.fciei Hip- 


1". - 6,9,; 


polTte F. t!,4,i4 


M rcientlae patec 


Hifp»nl propiora fLiis Tiam 


i>J> II. tuairararfi 

<rrtffn«7a/«7i^»ia*'Hlfp"nUe Romflnae wrblf 
"« /fanri/.- C^ «,; horreum 44,1, } 

'iiKiyit/stbmfrrAfHifpaniaCucopie leinilnu* 
rtt, pngar il iya M 44, 1, i. ab HJfpinio no- 
aJaHdHrid iklfidri thinali.' 44ili < 

ditii regni slicui Htfparuacum ke>*>i>b Atex. 

Tanae ab Hercule Hifpank^nlVlietlym. 41, (, 11 

iri, Alfi. fe defiuntJHifpanuf HifpMiiie noirtcB 

11,9,1 . dedif. 44, i,a 

' Muiunwum it,!Hlfieii|Mtilbe[c,iiduDm. ^HHH 


.^ 
J M D E X. 


SWtV" PelopOMfl,¥lt"- n. 


1> W«uilt (fl 
„7.8. Em..^ 


18, j. 4- Si ile 11 l'h u«.ou- 


™.al.>i .«,«.! 


i»afpuiKmo,4 


Uii <;u>a GgdSui. ibid. 


W/r. .'•^C MQi*^ 


\ SlgnillilJlLlin. l.J),7 
i'i»JB/*f(«l»*>«| 


S'>|ni militarhiEladit Ctx- 


r,i/i. KoqlfVi 


l>:ini>;:ipiaifmlitunEUC> 


<,..i nomen iUtt 


VtiiliK. 4ia,f.>a 
Slenuin pDBmc im^^^a.V' 


S.^-"'"p.'C 


fifftw putaiiata. 6. 
«, !□. A£>iiiiD vi^b< 
itjaiiac, ibi.i. 
SilEi"ab HlTChIe tondiii , 


wiiriii.^- _ __ 


Ale»- Te dcdunt. ii, y, 1 


Siuc naufiagiai' sj 
niorum. s. >. .. ni<=<>N° 
pMtietiie.tl, 2,8. filonliu 


'"«-/«"«^ 


Silu:.m c^riderc. i.fi.4 


SodJurfeiSri^ 


SimplM mpcr. 4,4.4,; 


mi.vinculis>«l 


Simulioam Inu» aureum 


cui. fi. f,.«.-e:i 


infinil) pondeiis Antig- 


tcm p«rl.lJi5^ 


rhiie. w,j, 7.rimul. P»- 


oirumtic. - .;^ 


Bitquile..4;,i;. fimula- 


Saciotum i^hrtWW 


nii Deotmn quire ad- 


btvidiiate ,.J 


daniLif hjfko. 4).,,fl 
Simuljrs in&imiiicem. 1. 11. 


ci> <;iuita.r, .^ 


6 
Simublione inetus, Paco- 


lp-'-i'.?.7' «S 


S-'!."' '-'■'■" 
Sime,,',A, ..-.■,■.,.,..., , 


'-. ;>L.1luai 


SittemDi.\Q. li^iii, iitie ao- 


in l..,;;<I."'4nUilJ^ c iH, Jhcct, 
i.dare plana deducire. *, lO, ij 
ieui no-l piiblitum pr^tgtcdi. a, 8, 
44' 4' P 7- piEni"" ite. a. 9. \\ 
i>4, 1» ptoelioni cgrcdi s,9,jl 
0, |M My(£-> . f ^o Ibfccptiu; •< «)r, 
^ t> 4] ffP^ fjtftuu. 9, 10. « 
^"'~" . rignumftfc«piB», W.w', 

csnfuliie, a,i;, i<. Ui 
^cciern.fdi a^. fsfilBl- 
tna,bac*p, StiBti*» fia^ 
Mdftfirtnum ij.sig, 38 
}i|S. in rtiioncm oidllla 
pninate. z, ii,ifi; in *na 
Tira Biaiimuni -iDlecdVDI 
id impccin momeatam, 
f, 4, 11. ia dulcediaeni' 
fiiliuliE cDmpuluum. 4.1. 
17. inrupplemeiiti mili- 
tum evbautitui regi». 
II. .^f. in fucceffoiet A- 
kKiodtt '•nai^i naec 

CORfvCtudo. 11, 4( j.v«- 

lutinHnem.vi^loriac. la, 
8. f6- in monumenu k- 
iesdl. vcbem confl 
i,io,6.iD(lirclpli> 
natnMaccd. furmne ni- 
Ktei. ta, fi, 4. in snnWi 
Tcaigali , in ihefautit 
(iini tot mittu. ij,t,io.i> 
dicf gniucr (rBdeliut- . &ceM. >.r, 
1, 4, iS. im. '■ 9,7.8 

i, qiue alt- 
,S- impnti- 
:nm flinnib. 

I..,7. ?««■. 
ia adtdlKt jMtf UB1 
.1,7, 1B.M1J ^ecc 
i,a,ie.i;lw' '^ — 
i.i..i,p.c ^^^— .^ 
1^^^^ i N 


E X. 


* quii. 11, i. I. in moilum 


ccndiiimbelliiJficiilBf 


>■' T.mmchi. Fid. M^u.. 


u.nfn.9, I, i. vcliiiai 
commurc inetnil. a- 


in mcrtm vin«tum «• 


" col. arbotel. jfl. ;, 4. in 


nngueudum luiilil co». 


■uaor=j fjcinut vindi- 


tr» Cyfum cot^RuUM. 


«r.,:,,. g. iD ftn^.u 


1, ?, p. velut ad afini. 


■ licui tocuf rpcaaculo- 


ccimra. inccnd. cnKilt 


rum dnut. 4}. f. lo. in 


tejna Gnecise cobciic 


omnij ftugum generi. 


tUJit.j,i^l,jrc&4!.(.* 


44,*i. 1. iii liij-em, .f^.j 


veluii vicino xDnaih 


I, 8. in ciemplum Ixis 


«cidio vib;* ilMu 


fuii l^.j, II. in ilio ftrgit' 


tcrieri. 1+1.» 


animum. -,l, j. ii> iilo 


ncerluoi bellt, jg, 1, 9, IM 


ncpolem. viQotem CEit, 


T-fi/. 4.31, S. Xm wm 


>, 6. 10 
Inauilita, hoc ift, midim. 


Jfti/lvft. m Mf.t.^. 


ii,?.8 fiffmumnupicinri M»l 


Inceiictt, pTi ivtrare, fi 


te. 1,. 1, 4. >.>/«*.■ 


iam inceHit, cxcedcre 


,»«A' /.™./™ «fl^l 


fub. ] 1, ^, |. inctiterc 


f-VHn.-dubiumin, tiirl 


cquij. 41, 1,4 


[Al^t oinnc*Aupor* ri'* 


IiHLn;!(;re. inccnfa tuiien- 


tvs vir.iitc & cloria fc- 


fliir.tio. «.«.«r 


num. 6, 7. 10. in.-cnruc IiKidcic in cadcm vitn.jd, 1 
Wl 


tlL-Kiin mncfifiii -8,4,' 
g. iiiv-inra Fc.ita. rotnm 


nclEmcntii Cfcli, f, ),]k, L 

nclin^ie. tnclinata flltt. ff ^^^JnccadiumiR(rafib>J/dia-llncluiHlDr Scjrliu* E<i*W> ' I N D E 7C. * 


rncludere vr- 


«ius prtorc» praefeth)» 


bm pratlldm. 


relinct. ij, 4, 19. iHEUDi 
eicmit. ,j, 4,, 11, occupi- 


lum Phllofa- 


tur ab Eucraiide. 44.6,5 


rinQlclci. 13, 


rodiie ncmo praeier Scmi- 


v6. 8 


rim.&AIei. faEllumia- 


hac e^ F''»«- 


lulij. ,,,,9. J/M*. M- 


lorui, ...7.9 


mnlib.iypag.^96. Cy- 


NDdici. 1, ,, 


rBmiisinltcisttlBtirtn- 


4 


tt^fatU. India. fr.ft- 


Mntum. 8, i. 


rfi. ir,4.'3 


mt ytchntti 


Indkae culoniae in riiuifio- 


m» l>«S- 6J- & 


ne imp. Ali-i. Pichuni 


Ifcile ptotfus 
cntii ccinffc 


triduniuf. ,5, 4, ,. 
IniRtere, pT» pracdptre. ii. 


a. in«ed.l.iU 


), 1. 14. j. 4 indiceiebeU 


11.9. 8 


lumJlicui. 3,j,s 


MiM.44^4 


Kdi|h»«i . pro mhp» er 


>»■• «j9/i<wr 


iHjig'i»litttiai«a.:j,i,t' 


j, frniiin- 


■indignict. 7.1. B-indi- 


n,},9 


|num.7,5,7.indi|in.ill<. 


nuniinoT 10- 


fiiElisio oioti. 11, ti,i4 
Indirt^. 7><I>} 


*fr tfi Inuttl. 
latc 4iBilm. 
mto -meium. 


/«,i7;'/»Y.(i, ei«.Mdi. 


t[i«rfliiion^m. 


Vi»t«n td nw. tte.. 


uicuflit iliqUi- 


■ I'i'« 
■"eni""'» '" Themift«cle 


;B.7, 8 


appirei.j,v.ti^d.«p-e- 


i(«« tuialifMid :cpio-! gia Altn.Afynne, 

;9.3.i' i^. P.Kilippiptiml. jirVsi 

ur abAlei. 11, Indulerccieuduiaii>«'<l'a 

lUnifioiie ioip, it<r/ortaffcit*i'ffi"9.^^ 

Hk Inda. ■ ^ TNDEX. -^ 


loclubUiu amta. ii,t!,i 


J«m , lan indvcia. 


in<tiic<T>.-, pra trMbcrt, illi- 


magtam illa-n Crii 


«r<r. 14J, MS. 1- 1- "B'1- 


iure biU, lii. ;. a 


*nphilecM. fitc. *i.f«)!. 


nj>i».3. tacii«,«.7, 


«■»•■*, *»■««, *</c*i!»- 


dutiaiconaicMe, 


' . jf<H. iii }.$, rnduQui pie- 


\acit, non inettincf 


» .cibDt. ^e. 12, 1, 1. inilu- 


croentubcllocadei 


ceieteramdefupcr.ii, 5, 


loertia Ptincipum ci 


6. inducere vchiculii lit 


lum parit. 


*ibem. „,4, 7. iHMfi- 
gnificMia naxlmt pra- 
fri«. 


Ineiplebitet faniuin 


Induciie. tumpne indu- 


qDeim[>crii. tS, S. 


ei.i. ,. 7. »4. ccnditere 
induciM. m4. 


Indulgcntia, prap-atmrt- 


Inerpuenabilia eit 


gia. .,9, u.i..).fi 

Induljoe non [ilui quam 
iixmiuvini. ^,4,10 
Induiati armii Hlyciocum 


Iiit.Tiae,hoccft.rii 
iuferif fiue mamta 


aiinulitca£uadunr.7,i,fi. 


tM.l4.4.'I»8vt^^ 


in.!!iratui mujtis cipe- 


f/a firgil. AtH. 1 


«liiiQnibua ABtfilai eict- 


lafcciorM suiitio 1« 


eUu», iioQern facile vin 


ab eo , ()ui vrcwu 


*il. 6, 4, J!- iodutitJ aili 
(lui«bel1i(Maced. viiru- 


&boi:PliiIippu*f» 


W, ftciJe vincBntut A 


1.). infeciocci, fcti 


Ihen. 9, 1, 10. inducati ad 


cim»rib», iiid. tol 


labiTcs bcllicoi quomo- 


aliquo fclicicaic, Mi 


doHiuitii. ;),!.(). iiulu- 


tntc. ,..,.,0, haMl 


rati pericuii» Isbotibui- 


rioc vilockMe, 44. 
IiircrtebeUd. 1,1,4.1. 


Inil sFI. 13,^.^5 
]nd,, 'ri»sen.. ..7.1 


9. 7. r/M.&V<^ 


l.i^u!ue. itatnim/triit,- 


Vidiam, pr»f«i-(M-l 
M. I N D E X. nro nume-i diu fuo infirucre militec . Aatuicuc| ^.p.p.nonannos, redfti- 
12 ,4. 11 1 pcndia alicuiu& numera- 

I alicubi.l re. 12,11,; 

!gal annu- Stipcndiarii reges. ii, 5, ) 

excmph:m Stratagema Annib&lis. 22,4^ 

7y 14. inc- 3. Afiysgis. I, (S, 10. Cy- 
ri. i> 8> 5. Denisrati. 2« io« 
14. Eun-cnis.14,1, 10. f lar* 
pae»»i» :ri»0'l*Jlanti. 3,4, i| 
Philippi. 8,2,5. 1'ifillrati. 
2, S« 2* ^ 4* l^oir&norum. 
94, 1, 5» :»partinoruin. 3« 
7, 8. Tamyrij. 1, 8, io« 
S^cntidii. 42, 2, ij 

c» iSi3*7 Strotunfolus Tyrioruin, iix 

cAeJjre.z, commuri dominorum 
ftrarc a icruoHioccn^ier- 
r.atiis. ig,;, 9. mox a CJC- 
trii; rc.\ cicaiiir. 18, 5, i^. 
th<s [•r-j^cnius honota- 
luribALx. iS. ^IS) 

'/••* fj///.;>,Stringcrc Uirum. Iqc efi 

y,7, 8 KUilare gUUium. 1,9,21. 

odi«) rc- J8'*'> 

mte. 30,1, ?tri:src fraudeni. 2-;^»"? 

^3 in pruc- Siuc«.rc Fcrfiff, p^trisc. 6,)>4 
30* 4, S I Studium, f /-tf nJJKIu, 5, 2, 7. 

fitelliies\ prnct:pitiitate. 4,^,4. //* 
Salnfi. Cat. II, -;. Ihidium 
maioris impcrii.^^j^f.flu- 
dia amicitiatum conci- 
liare.5, 2,7, nunquam mc- 
diocribus fludiis fuorum 
exccptus eil. 5, 4, ig. flu- 
dia in Pccfas. 11, 3, <;. flu- 
dia literaium nccrrima* 
Ui >^«:7« in fittdiuoi ^%t- n fumpti- j 
r,?.22. ^, <5; 

itiis. J"*S,8-.! 
arum. 11, 
rbis agita- 
ordiarum. 

• 42*4'" 
cb cac- . Acr. 7, 
/vV/t' irratt 
!i :, II, :S 

[*(. lltif'l:S, 

i, 10,24 »"v4,iSl 

fro triifttto 
/J:t/iriit aa. 

■''/'» 19* 2, 
linendium 
!.ita. 3,5,4. 
bcrc clafli 
1 8« iUp«n- i^^BHH 


1 N T) s T. ^^m 


tiumriuiiioialiq-utmin- 


3ubistn,frt .iimin.Xltf ' 


daccte,»*.!. (■■ liuiiium 


7.,,i.nm!.r..!.i".- .. :, 


gd frtipliMiem prauo- 


l.fubk-1 .. ■. ■ .-..- : -.. 


cjrs. 10,4.7 


Subiic",, ,- "■ - 
9, .li'..: - 1 : ■ ,. _ 


}rt, i.y.GiUwum. 3^4, 


iu..v,r;, 1 --Lb...-, i_-.i;'- 


-;.PjrhajoMe- u.^.J 


tio indi|T.<.tura, ij.m 
SubieChin tali rtiMMen» 


vimorun.. 8-9 


tumvlciktum.M.).!!*'' 


Smpcum oectfioncm pcn- 


ieal«iBpi. =..,.», O* 


brteiieiendaeiycBnniflii. 


ieSui in vfCIcinm tSoi^ 


a,>. 9 


il»..pr»/.*J»if»/9.IM^ 
cui. 3, 1, lu 


^ai/iikiiisatt. 4iiiia . 


Sub f[ftcie maicHatis ,fgu<n 


Soiiirebeltum. n, 4. tc|i. 


Pccf. pctrona occuliiut. 


ioifcruituiem. 8, i.^.to- J 


r.9,T. fub fpecieVeniro- 
[i( HacpaEi ferauiaJ Cy- 


tnjculaminfamia&ai.i;».^ 
pcciculum. llil.9 ■ 


cbiftitullbe[aiioni5.<,8, 


SublegcrercBitum,pr.yiy ,{ 


,j. fut. rCBHo Pecfjtum 


p/rr,. j,„' 


cnmjiDrpjctAHae.rt.i.i 


SubmccECtc.fufamerfae pio- 


fubmilitiapatfii. 9, ,,g. 


fundo leirae, l,I,lf 1 


fubrptcie infidiiicum in- 


SnbneQcic, pra adruatrlj .\ 


terrcai.it, 7, 1. rub Aci- 


aidiri. 14.1, li- 


ftotcU ilailote «reuit. 11, 


SubOrnare, fa nuveri, it^ , 


m, S- fah perfona rCEii 


>««. i'u. 6.iat^.^ 


rubiici indignocura im- 


lom,fr,i<.pigan. S. r.jj 


pcriu. I;, I. la. fub belli 


14.15, 6. inrcBUUBi. jjlV^ 


comminaHone. 17, j, 10. 


1, ,, fubocnat eum «4 . 


fub bclli dcnunciatione. 


cccupandum BlietuiD. ^ 


,Z.6.i. fub aliquo tur- 


tM\.i- 
Subfiiniitur dux in locaM , 


iicjis.innulieutamhjbe- 


ciut. «1,1. J. fublliluere 


''■ 4J.I,'3 


Briqu>.-m tutorcm alicni . 


Subdii.iroEDpatrit fix nu- 


5«. '.7 


Fiiiililiioeeenfi. 11.1,4 


SubCtshctefcpHEnAe. !■'■• 


Subeffi,CubeatdhHn.s.»,i^ 


^V^^^^^^ '^tr^'!'' *^ cbdHim tnfimuhic, bteeftiKnJin, 

•■ 4,5, 7I i.i,<. ii,r.n 

ttniicftiicm, Inlinuare Te alicui , hoc cit, 

«■38.8,i-^''-i graiiam(i ieiituehiitiim 

j il/i»i nanei/ci. i.i.f 

HMnm w.(ii)rKt,^<A'MMf«. .-<^«« 

• iq,'a,6,Wcltkunt- fiiinii -ftkav 

ii.'^iS<9'^!>t YccHBdlf: 9.$,f 

iKtMcMf ^ tnCa^nt ftnbV huiMfc 

l%i), I. cx- In^ierlM viaori% l^etaM 
l^{-4<9. >n-| quantlDquB c«rdor. M f> 

,(. pcc inli Gtnnaitiit, t^H)tif.lii,$»' 

K, if,', {■'.' iS- 9d i«H>|kica4t£Kib- 
le, infldUii run regna l^giw* flH^ 
■;i; itjvlnfrj -tolitllotn. jg,8, W.' Srai' 
piroir , inJi- inrp. fiiiuroiarMi j»» tf 
atm vfcuie. 4. ad iMgkitoitia fni 
iliiliat i)ei]ii-{ kg:itc% miEicic, 3, \j,f 
^4, 4'JlIarpi"ri.4-, t,ts. tnffiiiUF 
lei. ll,.'2jjt>| vatis.btc ifi,Dep& ffirita 
aii a^lhdw.| fltm.t%,^.-j.^»taOHidrKS 
1, 1. } ^dPttim. fMi & vatit*- 
|n1t>. »,S.bI rmntia;trmiJliHit In iKitt 
itit, btf ip , Efl DtKi iitntHt , agitmitt 
ISU. io,i,j| ciOefiimKsiaa:, 
aliq- rr, *M. ScMni nitbtnij /pir'it»$ 
tHPnmriiH/ir, ( i/?? va»V> 

8,3,3. II, ip.InlUniiui. S.~*»»* 

luiibut, fcd laftic, iK<^ , fintBtttl»,' 
enif piactctl ><rifi. hie »utem pio 

>>oPm ij, 7J quo infttr oninliim •!!; 

O ■ .4' liliutumetat.C''*'^?™* 

iltt a Mmm "- 


^H 


t MD EX^ -;^|| 


Kimtnii.m tfi , «tn ad. 


4,r. indruaui «d i>bfi- 


■■"■*,) 4, 4,7. vidttt^ 


dionem hTcnAim ii.i. 


iam inJ. Fltr. infiar ciui- 


I. inllruChii f iiibui A^ 


t*l'i 18. r< 1>- '"> *"'<1" 


Bypii. ,> I, 4 


Cjor.Si.^. inflJT obtinc- 


Inllraorc bcllom . b« .jl. 


**.«*«.,, ,o.,i. 1,1,1,, 


«. §.^hJJ,diik«.l. iT 


^,i... .(,.,,4.^.S ^it' 


drmirf. ctnj. dmat. ni 
in(l«. i«j(t, tdjimili- 


6.6. 7. io'fiJiii*. i4.*>, 


■ tiidintm.adixmpUm.iS, 


nauei . pra md fruhtm. 
Hiirart.,.i,,i.^^,^n. 


4t». i, 1,. & rt,86l- i/* 


Ctoiiim nlJenain, fn »M. 


dk^-:^,,-^ mgot. Jidip/a. 


iuyar,.j,i.io. inOcuai» 


ilUr.iiio . ijiiOM adfitt. 


dccem millibut ciuiuai. 


cmira.ejiimpugnat. 


3,9, 9, indtucic iniliKI 


l:iil^.iu[3[e comea^aiienem 
13-'J.7 


, ttr.uCK udia iiiRf «fc 


Iiiftmact ii, vfulMUi Bk- 


cocdjmei. g.g,;. inlUi>< 


cliiAlcx, tMtcitasia, 7, 


Qo p9t«Oi.]Ur: ticciH 


e 


opptimeiT GrjeiUm.pi 


Jlnfllcuere belium er u)te>. 


1, w. ln(»riK:« »li^«wl 


Ero, *s( </!■ w;, j, ,0, I. 
hquitur, reftaiirirB. li |t. 


ij,ue. ifi, 7, ir. ffipendiUr 


i-]. i^igcs.bat ejl, coTiiiiri. 


frumeBto inftrutft i»- 


;.i.7. aliqu,!m htrtdtm.^, 


aoirm. ir,<..r 
lnnru:neim cuUhiruin •■- 


Jnl,:.u,p-»/.ffii„. ,,,,* 


«ercitu Anlii,,du XW» ■ 
rjiBrEentm. jB.iO,4.i*' 


infhtnuHs, ^,,,,, 


ftcumenca feruilii «i- 


Inltullui miliiibur. rt, uj 


li".3, 1.4- inftruiMiiit 


iiniTirbut imperaioriij 


bdloruni alicui £ih ii 


vkiuiibui. 7. 4. 4- in- 


opes. 9-*t 


Jlru.lior opibui qum 


Inniumentum-, pru f«i*- 


(nilJEibus.i^,!,.,,. inOiu- 


cxeqae/npilltllili- ir.i. !• 


iluiliigibus, 1*«, »«;/(- 


I.I.7- W. 5,.S. in'!'- "■ 


' «''J •"sasiiit didicit. to. 


t.le. !>>.(■ ta I. JJ. lO, 4. n^is JiiBnli. 
luMe. lO, 4,11. picsi- liitcmiieiics cbiictai 
l> i]iiaeque vi>Juria in- 
t[imi;nEiun> fcijucmis. Iiiltnrjue, fiibtudi tii 
M. 81 '- S> S- Vuiilar m mtatiianr. Ji, 1,1 ocaluv in vulcum alicH^ 

iiu. iiifuliiite futtunaej fauuiem alicuiui confi- * 
liiuin. flj.t. inruliarej liandum. lo, 1,4. opci 
uil viQDS.,9, 4, ;■ ia-l Gisiad ucciipandim do- 
lacccofpjBus clL 4*,' alnarioncm.ii, 4, i. vuU 
j,ld neraalicul. I4, ,,-g. iir- 
ItVun, ittef, tfA*, «■ teniltrc ad nuptiat »'ii- 
W»- 4i,i, i»-4;. 5, uj cuiui. 1;. (S. 4 

'mr iJl'i!hl I. <p,-. &llntentaslii3iiiw;it.i. t:, iB. 
1.7-S' 7.. '4il^- '"I"" ao. 5:J- ly^i.S- intentu» 
o. ja. 1. 9 msEHisivLiii;. ^Oj-irf 

t ab aHtiio ioipstio , In^catatt vetbtt^j. Mrf 

*«.«jCjafw«-.>.j,i-rni«iDiiu, .1,1,4. 21. t.j. 

Aac ib alii* tenti-| inteifoliiottuni, iii<V4> 
1. 1,},}0> t|TO(inu-l inKr(puIas£(pacui^ tt,- 
t telinquere. J>7>l' fi>fi' 

Tgi, prt ouiiBMfiitrtt. Inurcapedoi xi ,i, tl 

nlelleaoi fe.fcniiaat. laKiceiiiiCi pfevetan^iii- 
>,e,3| iillr0. 41,1,11. 1^,4,11,- 

Tb«in. 3,i;,i. t% in- Inteiviiert, prtfirirt. t,.,^, 
!□ bcUum ioltiiuctc*] id.Sij^;;, 4,4. S,fi,i 

17. inccget viribui,. lotercipett aliqiiMn, tttftH- 
3.7>;> 9]- imfiigtre&flaHpi^t.S,*, 
(cntu loHinioEum >- ■)• lofcpti dipi iniet- 
M h ^ cepnuv p^-— 1^™ 


1 N D E X. ^^^^^^ 


Impctacoiuni mignBc rami- fociunac dcflruAiu 


li.o Erauet libccii ciui- ' quam elgiut.^f, 1.4.1111- 


tatibiii. . 19.1,7 pttum fcn PjtiIib» m | 


Impcriuffl primum ii|ium _ ij.fj 


i.T,:. AtTfiium adMe- Impia [angLine lucic [i» | 


doitraniferiur. i, j, S ms. g.,,^ 


imp.Scythjtum Illuftr=. ImpUco Dmn« fpe. .m,I ^ 


«,1,3, ACm tct quKfi- implcce ccgioncin lA j 
- nere Scythie. i. ,, 1. Far- sioiubii*. ,1, 7, 14. ig£ 1 


thicum & B,ar. Scyy,« re officium cxk^^ 
condi(lerunt.3,5,«.B3co- ?i.4-s«8- implcu i^ 


tiotum Thcbani pcr- ilclibui. st.t-n 


dunt j,S, iu. Siciliacten- ImpUtidiuino fpitita.ihli 


tantCat.hoB- 4, ». «- & 1 


Aih=n. 4.j,r;imi>licitiduol>uihe)lUj,«,li 


Impc.iumproHllru. i.;!. 7 Implccare. ai.i, j.,,,,,^^ 


Jiinc impetio fungi.f^ 


J7, =. o- implotiiuj (ori 


imprriita tx^fni. i,\, i; 


itaaliquem. +,,... Ij»» 


impeiioium lultiiia. btc 


rloraiui ad ■licuiH » 


tfi. luflUis in imp. tifir- 


auiilimn. 71, 1, ,, inpltr 


^ conredtrc. h. r. 1» prtt- 


ratiu suiilium. sitkf 


;m;.laracc wtWxwA 


figrim \tnirc. ,), 1,), im- 
petiiimlibi qujcrerc, ,,1, 


c.etai.. ,«,(,•'1 ^':- 
H I N D E X 


tapo.nc.mni- 


clpctt. iiii. fi.fr. >R A. 


tnm nousrun. 


finttiinoiiium affumetf. 


\ mjgnuf nuor 


hactS^duccTc. 1, 4, 14^ 


matt.date. (.,,4-1,7,1. 


M&tchu!.j;.4. 


plani deduicte. ■, ,0, sf 


lnci« alicui no- 


publicnm ptogredi. i. Sr 


44- 4-9 


7. puBnim ite. 3, 9. H 


2. 4. .8 


ptoeliom cgredi. 8,9.» 


Scuii pr( fiij/i' 


a6.J.4 


^jtrc fiitiMU. I, 10, « 


fra actrbitatc 


tSBnumfureepiufcW/A 


u, j.,,6 


iA Jpewecini.i^w.t.itm 


Ol tKOt. *.t. 


canrulei«, a.lf, i6> Ui 


f«.w€.x6.\m. 


jaccieni.ia, 1.1. >«1iuiv- 
m^Uc^. SOBctifi^ 


4.^ 


MAffimnm .j,8i8-38 


nrusBa' ««- 


%,g. iB YJttODem inorli» 


7-*t.9 


patnate. i,ii,t6; in irni» 


««■ is.r.+ 
(ihuc Anlioch. 


ad impFtia niomeiitum. 


ir.ME.lM.i9.t, 


f, 4, 13. in dulcediaen» 
f*bitbccomp«r«um.4,i. 


I.*, J 


■7. in ruppiemenla mUi- 


nipri. 5,7,8 


nim eibauiiltu Tegjgu 


licui, quae aU- 


ia,4,5> in {'uccetTstef A- 


8,1,8. impttia- 


lenandti nnnlit liaec 


viQommnaib. 
;8.<I,, 


luiinlinem viaraiae. n. 


r«, 1,1,7, fj-»/r- 


8, rf. inmonumem«- 


, 1. ia aJulicri. 
»6,1,7, 18. «uJ 


|kf UBi * fegefl. vBbem con^ 
■hre.|], .a,ti.indircipli- 


ni«,a,ia,..l«H- 


namMaced.formaiesii. 


dfci.^..,p.c. 


Jitei. 11. »1,4. inannu» 


npete. 9, u.4t. 


Teaigai: . iii therauii* 


inia ntollit &- 


runttotinilira. ■].i,io.i« 


, I. muiDm ic 


dic* snoiiif «ladeliur- 
1UB1.5.''>.J,Q 

, \TT«*iv" f"8;^\;;„,«.n b="'. f-^: ^h inct^'^" 


ilffi; "mne. ««!?'«" ■„..J.»'* 3L',qu' :li'i" 


1 • im-endlum ">' 
Hli" '" -^ ^ ■"'•^'Ssi-J'"""*'" 

loc.n*".»'"" 

E^BdudS^^^^^^^^^^^^^^ 


<itu prtorei pnt&Ooi 


murotuin pt»tlidm. 


retinn. .|. 4, ij. iugaai 


t4.'. « 


«icmr[.,;,4, 11. occupJI- 


r onrnlum Fbilofo- 


lurabEucrtlidc. 44.e,S 


im Aii(io<eUs. •:. 


rodi»c nemo praeter Ssmi- 


t6,S 


ram.& Ak». bellum in- 


Dfiti , ib«r tfl ftlov- 
xmFIocu.. .. ,7,9 


«"•'lih.tj.pag.^96. Cy- 
rum lis in llcir itiligtrtK- 


4 


ttmfacit. India, prtln- " 
rfi. ir,4.'a 


5, 1, ig. I7A fVfiwri 


Indioc culaniie In diuifio. 


tineltxiam fag, gj. ff 


ne imp. Alcx. Fithuni 


'. incrcditiile prurfui 


ujiduniui. n. 4,ji 


fi p.tiencii cefr.Cc 


loWierc, p'» pmtdpeit. u. 


1. ,0, .1. intredibile 


,,,. 14.J.4 '"'licerebcl. 


Uen.vi. 11,9,8 
Mnu itifinia.fi. 4,4 


lutnJlicui. ,, a,j.a 
Indipurc», pra IWkJJii & 


irt , A'-» "PiZ"" 
il. \t,-i, ^. priebiici- 


indignior. 7, 5, g. indi- 


r.,5-9 


Enum.7. j.7.ir.di£n» ilta 


cere,piTru*tumot in- 


fdniEiomoii- Ui tj.i^ 


■bere , »pc (jT i-ufbi. 


Indigne. 7, fi,j 
Indigititai animoiacuit. 1. 


i.fi.AwMerfiff™. 


S, 4. indiEniim, pra iu- 


cie pui.u!o mctura. 


f^ificUrt. 9. 6. 6. iodi- 
gr.icsttm lei nun (ttK, 


7, 1. inmHit aliqui- 


IlI.E 


wciuf procoDrulum. 


^enituif ia TbeRiiSacle 


;8.7.8 


dppmt.a,Si,iI.1nd.(Bie. 


:, lA Innm f «( alifrii 


ir/.3],»,B-indiccjt<i- 


gi.Alet.An-ynt.e. 7,4, tDsadiiur abAlei.^n, 
^ ia diHiJjoRi: loip. ppi pnm 

Indulefccre tiltuajiof 'irjfi 

doi«eaScilxu(fx\tii;,9 

Hh Indlt. '";.v: fi'- ■»• ■■ '■ '• ° ,\w"" "■■"T'^ !•.'■• 

1„° 1.."." '«''T.oV.' 1« ■•"" ffibdi»»- -."■'■'■ 

..«* s '^■""L-^*».'"' ■»■■;" 

;r^:;.il.-.«;:;":;i,r...f-';';.\' 
■»•:", ';.,'■>.''■•■»':;! 
!«/'■'*'•' I H D E It^ ' 

I (I, fl. frBjaiirdomii. ig, 

fuhe ^»/i«i fr« /B/Tff,;- ■ 
liM fappSrum atiipii<iii»t 
fi^t. QM«d ipfum ,^.. 
gat Freiaibtmiiim agai- 
vifi BtTHftgtrxi in Neaii 
lifiatwr. Mirmmiptwr^ 
. _ . ., fKtdVtJicw* fcripfir., 

tf rattft, ^t, itt [oftdcuuT tlocU viaoriafr'-'^' 
'* flMcnli-dettidM. it>T<f* 

inBifare ^niofim tni- ' 
ItaHRi fednuaibtw. .n. n.)9,i.7,iM'ijitai- 
iptoiiim disjc f^ 

'~ n ■eftimttiaDCRi biniia Hirpin. ftritqBini 

' '~ ' bomiwbMpropiDct. 44, 

' ai9, Imenii hiuMBi not 

eJl , qoa plQTaliAeatiM 

phiH cupete. fi, I, I. to- Htam pfniBiMn' {. - 

iMMt , pr» hKptrfiHt, 

/SbW. 5^,4.1, 4i.j,4 

CDpido HeTCulit iS> I(>4> ingeniii geiuu 

iufiitta culta, id tfi, km*. 

rmgmtii. ii 3, f. ^tv ^im- 

hftfin. \\. hoc tUif a»- 

G-lS, 3,8- itfj }i !■ turain duc. ii^eniuitl 

s8<}> 3 Au* Iponilet megBvn 

hh»tifi,ttmitlai,fy- viium>7, £,i.ingenio Pi- 

M. 1.10,15.5;, I, , iiioocuiQ«aeee(uat.r^ 

e detiioieiita ciw-| d,s 

3>I.g IngendaldcaqQB, .W tfi, 

,sin>ifpHined. wb.j ingtai nfit tltii. afKSi, 

tiiS.l, lOi^.iiiient pecimia, ii, 

]Deii( muhitDdo, Mm\ S, 7. ingentibui anistif 

%ii: 3,4,11 pfoeliuin conutntiitar . 

)x,frtri^» iitfil»!. II,' . fh9>% 

Hb t ilH - cx iniurii 
decedere. 4 
rta milittae 
ve» pacenti 
fajpujt. 
Iniuriofum, 
Innati. codcir 


re fe eo , vbi nonw . 

fcrtinimi funt. ii,i4,5r*in-Iliiiiu:u «u..... 

gcrere omnibux ftugali> 

tacem. io>4fio 

Ingrcdi btlla, fr% ag%r*di. 

38, 7* ?• pronam adrc- 

gnum viam^i, f, 9. impe- 

rium. 7, 6, i. ingredi ad 

pcnatcs publicos priua- 

tosque hofpitaliter. 8* %% 

14. ingrcdi diuerram Innocentiam i 

conditionem belli. 98>7, 6 
Inhiare Aliae. 27, 3, 4 

Inhibere remoc. 2,12, 7 
Iiiiicerc ardorem militibuj, 

hoc efl , addcre , anhnart j /ukte/uwe. 

miiitis. ;, y^ 10. iniicitur Inopia diiabo: 

hic met^f ex dolore, £c 3, 14. inop 

illis i^upor ez gaudio ^ , dierum coni 

Inimicitiac longum otium Inopioantcff. 
non ferunt. ;, '7, 1 Inopinatum b< 

Inire concubitum,^rjrf fni<|Inquies. pro in 
re matrimQniMm, 2, 4. ^»] 6.its SalluJ 
bella. 81 a»ii. ii, n. ^. i^ , | 'M Tacit, Ai 
- *"iu»!i. ^5, 4, 2 Inquietus in Innoxia gens. 
Inopiam recr< chdium InfinHiUic 
»«6. 4,5, 7I i,i,i. ii,f,n 

|Ui c!(;liEla,mBic(1ilcm, inlinuar^rcllicui , hocctt, - 
r«,te|num.;t 8. 1 fr-l graiiam & hijiiiiiilttlitm 

iiein infidiatocci ver- (nfica,£i>c>^>7,ijfs«a. \.t,6 
'. i5,"S.'S.InroleRnnt aaiini rebui 

a^umfiam, i<S'9. 71 ;,l fecundii. 3>'S>7 

Iri infid- f^Ilscia» '''- Inluliiut fcniinit habilus. 
F/Wtfj 1, iB, 1;. inliilias| 1:, 5, s 

Sroecc. «4,).'- ex- , Infpetati viclotia, fperata 
itre, j*Hr,^j, 4.8. in-l qBandoque cettior. lo; j^ 
(I Riandaid aliquam{ ^ 

!,(/?, illimperiirfiJ/ar InCfhetc fra pirlnfriirr. 
tart. s, z, J. pec in(i I Gtnntniit, ttftbn. )^S#' 
finmfiterCi lE, '. ^.| iS- ad mrpicieiHijfi.icii>-- 
liu faccte, inlidiasi (um rtien* Jegua* mit- 
Kparc, ifi,'.'!»' infrj whenam.jaiS, is, *»< 
I «lieui pacore, infi- infp. Piciornni «» y^ f, 
in nliL]u*m vcrttie. 4. ad iniplciendBm tfim 
4,.t, ininfiJiai dcdu-] lcsstc^imineie, 3, ij, 7 
44. 4.r;IBfpiMr1.4j, l,ij. inliMiaCi 
J»eti(Aie». ijjlajioj vMii.htcifi.pto&fflrHm 
^ti libettati b1(bAu.| flisi. 1%.^,^. fte^ Oaiiiiwt 
»,i, jl ^adPitlti, quiiivMr^ 
ofnt andqulo. 9, 3, ^ I euHtnr, irmfiafit tn lAS* i 
lii nuieltatis, bte tfi., Efl Dint inneiii . agiintr 
lanunia ngia, io> i, ; 1 califtimiit ill» :. 
lis annui sliq. ce, isf . SfMtnr atthirtii J^iritM 
\ji*iaiilis,inmeraiiHt,\ 'fievniti 

l,7's,fl,!.6, 3.3-11,10, InlUnliut. 0,1* 

' nou VLTiuciliuc, fed Iuftac , baceff , JtmiBtnJt ,' 
idibus infiEni« pTaREr| Jficiei. bic auiein pio 
ierot. II. lu, 8. infi(t»ii| m & i^cati» Jia6tnr, in 
luitualifuenmi}, 7*1 c)Uo inft«r omnluin au- 
a ' -4I xithuum eral. ('>!> /'/"A 
Hli j wimr» rfiifiiii» ijl , tmttd-\ 4,5. inft 
>. ) 4.- 4i7' maV'»- liionern fcrcndjm K. 
■ JBrf. FUr. •njliir rini-l i. inlliuauB *«*«! A: 
n iB. 5. II. '(• inllac' ETP»'- !*'' j 

ap*i Suetai. la. In<lcucie bellum . iu ifi 
■ ^ ■ ' • - ■■ -..i.iO.K.I.I,: C*ef. 6i,j. inftjt ob 
t«. i.i,Iafi.dld,n.l. ir 
Ji mirf. (tu/. dimit: *A 
innar. b»t ifi , »d Jimili- 
• tudiKai. ad ixtmptutii. jSt 
;, a. Stniim tamtn. dii 

*B. i,l,. fif 8,861-/" 

JictJidHi» nigat, fid ipj» 
il!» ratiB , .qnam adft. 
ceatTAiffim p»g»i^_. 
!fai(tauiat« comeSationei» aete bellum e> idu 
1, iw f/7 vti. t, 19. 

virw, iclliiiirare. :, 1 
lEges, bac tjl. cnniier. ']»'»'■ ■(..■.♦■ I 
clanem. S,{. |. ei 
6, 6, 7. iu&liM. if, 1. 

Quciamalicmci, fni 
limart.f, i, lO. inftnS 
decein millibut ciuiBi 
ij 9. 9 inftiucK milil 
fuo flipcndiiT. f. g, 9. i 
Acucil- udia initr n 
cucdiniet. 9, g, ij. inlll 
80 piraioque Mit-i 
upprimu* Gt^ejjro.' iiiQtiic ili^l liifiimt», fi'ff/(ei*«/. 

bencinfliwu. i, 
lnnicnnut. ibDi «iiil 

' q,ue. iC. 7. i'-%»* 

'. liuinenlo indruere 

Qorcni. n.' 

[lnllcu:nenta euUuinin ftcumcnta fccuilil 
s militibui. fi. i,;' lui, i, ,.4- indnir 
libui impi:dio[iit bdlocum ilicui 
uiibuc. 7, 4 , 4. in-i ope^. 
3tor o[iibui quam;In[tcumeniumv pn 
tibut. ij.i.t^. inftiu- cimqiitfiipilltBili. 
legibus. i^f fp, fui/c-j 1.^,7^ ti. ;,.:. ift 
Bgimit & ilidicit, lOtl ~ple. 

■■■ 


f\o, 4- vEftBf 


y5«BM. _ ^-^. a,8 ' 


pt4,ii.pro)ii- 
K vJiJorla Jb- 


H- H* " 


i» fcijnoitii 


Intendwtf. fahaadl m"l'm. 


M.B 


•■ S< »■ yi^ltlarpttiui 1 < 


eniMi ana». 


«ffo xo**» rtpttndam < 


30.:4' 1 


, crbiMtildaluiem^&rcR- 


rff, f^inftMm 
eur«j </»j>f>- 


tioni^ rulitij. iniEndetE ■; 


«MHC, ;», V 


dchIui in viiltum alica- 


■ txuhare. * 


iul. II, g, 8. animutn sd' 


iiltare fortunae 


faaorcDi alicuiut ctiiii:i- ' 


,7.1. inrulEire 


liandum. «1,1,4. ofE^ 


w.,9. 4. i- '"- 


liutiad uccnpandim do- 


palTuJ et 4;, 


minarionem.n, 4, 1. vul- 


f.S 


nLraallLrui. J4, ,,8' in- ■ 


fcf ^, «Aa, 1$ 


lenriete a^ nuptiat «ii^ 


I, n— .^j. ;. :=■ 


CDiiii. 1;, l!.. 4 


^tim^Ur,- & 


InMntus in aii^iiid, « 11, i& 


j, 14,11. iiHii- 


10. 1,5. i!).l,8> inRntult b aUli , Int 

;?.-■. i.«H -| imet roH( Drtuni. x, iOi4> 

-{ inKTtpubiStpecuK. >«- 

uciD. ;>7,S' &^' 

( animtdiirrtt. InMrMpedoi m ,5, ii' 

toc fercDtiaati loiercedciCi ^ewMrrrit- 

j,g,jl Bihri. 41,1, II. id,4,i3.- 

inKBTo C(inde-| 14' ]< ) 

9,if,i. ei in-. Ilitetcidere, fn^ri». t,.4a 

im inSitueie*} id.b}^;,4,4. ASf* 

itcgei viiibui.' lotercipeie .ili[]ueini ntftH- 

37.3. »1- 'H!fi'ff«e'f/«*if#'-t8. 

foBiiuoEum J IV ' loTcpb. cltm bitet- 

H.b' f oeiftiiiv 
t T '' ^i^ «ufiat- '8 ?■ fr 

, i ttctiiit 61" ^'l' impli cdigioi JS- '1 


'■ ^M aiMiicij 

^f //», »eeitpiir 

Sjiggridi. 6,1,' i^iftaiugi Alpiw 
Ulum fedieFol 
' IHd. inualit Inuidcri, in^rr/T 3. i1, jf 
^inu Alas. in' (pei vibit inuidcti. i^iiA^ 
» otb>' (crMi,'[auiilia e> 4- inoi-.. 
loftcni, inM 

Ipinin. £4, ■. uidccc lycanni- 
lil ■liquimroji- inuitlii ruperBlur ainpB> ccdi ;, de^- iic apud piilleco**J 
pcief. t. inuidi^c impc^ ' 
tum dectinace. y 7iffi' 
plu* inuidiac qaam gc«- 
tiac conitatiitvirtut ali'»'^' - 
cuiuup.al.j,s,4.inuidi«- | 

_ tmtJi»Om»Un6ftim^- 

mt. qiu iS>pc-| titH*. [i,tf,n.iiiuM. bl- 
fiSr 44. nfBo fttte, vrdiiotatt. 
ellqDefn.io,i,a laiHdinfigiatio, Bat (^«a' 
heoieqr. t^i . t4 m«M«M mtatnitm 
l],7, 10. Gh>J fmfarata. s> 8. 9 

(tI. Tiiptole-.rnaiitiiirut, tec tfi.miqiiitrt 
3,5iial iDiin*. 11,1. p. inuidiD* 
liaia, btt ifi, t^itfitra. ij, 
7.1, inuidiofut. i3ii4i3 
■nuidiD£i iji*aa.noi>in* lU clacu* Ly- netucie. frtfi 
, j, 14. inuicem 

HC. . !,(»..,. il 

mciaeie. i^i. 
iniM|ii eierc 
9,eStrt.fr«k iDuiatalura inittun lU* 

pricteifnitteiCi 8>liiJ 

Inuifiij apud Incolii. fS.i, 

»r 

Ini^ic recpurn. » tfr ^ 
if», n.j, 7. tVa Liv. 1, 9> f 
^ V. ^WT Utt baitt : 
imiim cudcm appai>- 
Kby. <• m 


J N D E JC., 


f ~" 


ri( rpiilii. wi-B» /?,>.* riua. :. n, iS. «ItiM^ ;t, 
lies- ittiiilaffe Cymm lii- i.Tji pliuftiu, ii.^.rM». 
rtf. S.'Jl&!rialt/ra hco pcr cqiios. Ji. j. 4- 
tiai-fiiip/lti. fid «IK- Irnimpere incatln, ^.ii.if- 


jh 


Q^iiE nomen alkuio» I^' 
murtui cutn muUii U- IfrahelDimafcirn. i4,a), 
rjmis. ig-,6, 8. tnuocatc Ifter Scythiicfl. r.pai).^- 
r.iaUtlephirlDtumfD^^v eorumorigo. ;).j.f 


In 
■S,,.6 Khuni brflun.TOmScT<lu« 


ii) 


iiliiiiubj.rjwiAi Pb»>j Btniiic. p.i,t. 
xinitala, i, ii, 3' Ita. iJ^i/f, nfritd liatl.nx 


lo 


tisMiihtid..;g,Ml.Frcu-| icmil» ille- Ik1IU41 X" 
do.^Jtranari. J9.3,fll ii,4< M 


ID 


Ji Afii.,ii^rri wn.iinin Itali li-eLroi ad Alcc^ ni» 
&EV IiaUBulimSituniij. ^^| 


Ib 


, 11. iThunlAocle ptt- jubiiitj'. •■>, t.}.fh^H 
ijniXi,-twm in pago»' vftla.a O«lli»0«ilI«M 


Vefci. .. _icufttiuo. 

7. h/iiipadStiliiP. 
Wft. ii.14. fcPlin. lu, 

rfiiid. 8 Ruilnf. qui id 

aqutm in U i.S.it finti. 
-niiiil egcrc C«M^ & 
fratf. dd Q^ a^iUi- 

VclliBiuCT, ^» .^». »"*- 
«i». h5, I, ^. «Iligia 
ecaeci mori» ofteiirant 
vibei. )Ui ii £■ tn veHi- 41. >. 9-J4' 

4;£irin,i« At 
ii A. Gcmm 

bdtii nliquoil 

cucdiiintcftia 

icei AeeiP 8- p«r «Kitm «ftigid, 

peKK. }jO'7- vefWgla 
•licuiut ialequt ]-, 1,14. 
cliam per vtaipi £' ■ «tncetc. (tJrf- iiJte amici-l ii- altlii obJltingtte 4- 

,1.. p„a .Ik-.i ■.th. .-.m.».i "' 

.},i,:. iuiipicliiis plutl ublitingc 
- valent sp. boni^ii quaml direligicnefbhii, ^f, 
vpet. 3. s. £• iuii populi, luAinut R0171H rttifCt 
pto cepublici . impctio.j hanc epitumen. PratT. 4a 
5,j, 7.'iaii affiniiiitj, 7,|luftitia iinpcrioium. i« ifi ic rt£natic 

ii letiBffi 
fil^e po ■liqucai. II) 
Ulli cinimi 
puli Rcm. }i, 1, }. jracpoj 'dcfcDlioi I. 3..7.i- 1 .^imp.tifirt ,-,,. 

mcitum, «#f 0? rilSni». 

il^itii leligionc peiirliH 
maltiim. 3d incieoicMl 

pop. ficil. jtfil-i 

iltitia Scythsi 
geniif Scyth...._ ..«,., 
noi) legtbuf. ,(IM fcd pa-!lu(lL.. 

irutinio pudoiis ali[ine-| fulcepti. ii^, i.i.iulltitlH- 
rc veniim. 51, a. 4, iuti* ru. ij, a, 41. iuDioiit 
ptopiii fjctie (in|ulae| aciatii ciptiiinenif 

populo ali-1 ianviiletur j«,^i' 

4V i> II Euuaic futtunam viduii l""- . :• lui 

fll.Ccl 


te.iS,s,a.:i. ., 2 
ai. 


:.!■* 


?4' I'7 


[uu«a 


tui . prt iKKrn 


*«. b 


ll 


Eiiuma 
4'» 
.^hfi. 


<rgt>iiim. i3h}.8 


luxti 
r„Di,tf 


I 


tinfdn 


11. r. Spait. di le- 


'J9 


«tperfinawm 


w*'tf. 
Eib. Lv 
i.;r" 


-. 11. (le MtiTenia 


1 


t. 

f 1,^11,;!:. nda 9,4,i.Glfle- T A.hiit,boctp,iiiitTt,t^ 
s!:i.m, ile Thebi. dim- '-'oV/flr*. i.,,,, ;. «irfllii 
enilii, .i,),,o.iDieiurau- At-,. 5, ^.yi 

iualiijiu^iBubligart.i, |.ILftbe(,fr»>*(WjOr + vf^ 

Wj^iSr 


- ui».B,4,).6,B,^Athen. 
mouenc , ne vcl.tm tcfi- 


ii.j. i;-aOi 


ciint.3,,(, i. P.ur.niam 


i!eni. 11, >,) 


dimninc, 1, i^ ,e. Mff. 


Ptitblt b- 


fenem cxpugniM. ^,i,t 


«n RoBi. 


onciili manilu duccm 


49,4.10 


ibAlhen. petunt. 5, j.j. 


bciliar fru- 


aujilia Aiheo. lanquam 


Ubure mi- 


riiperuaeua, dnniUBf- re- 


Juniuc. 10, 


miltunt. 5, 6,]. indum» 


H Gcicciac 


(umAthen. Faciunt. 3,7, ( 


f, £«&«;**- 


deniio. j, 7, 15. vKidice» 


6,6, 1 


le libeiiaiif Gcaec. pro- 


'.CMjri.ni- 


filentur. j.s.t}, Athin»» 


ircoidia. 4, 


capiuni. 5,8, (S.AiTant 


:U. ifi, j, 4 


ingccdiantUT. fi,i, a- aD- 


ihit. 5,;,8. 


xilia a B. Aegyptipelunt 


1, lo,- U- 


«,i.i.Ageril4umin Aluin 


coapji» in- 


mictunt. (, ,, 7. cco- 


ij. 7,10 
iie. 8,15,4. 


■b Epaminonrfa.*, 4,5 


:, »4. %. 6- 
iie Antig. 


6,7,10. ■ccufantuc spud 
cominune Ciaccjae eon- 


98.4- >4 


cilium.a(damn.nimr.g,i. 


lt.p«r*pV 


4. 81 7. Philippum folt 


i,^ p»..;/«r 
P JVrai. 


9. 5.J-58. 4.1'»'' AlM. 
ii Pecfii deliciunt, n, 1, 


id Thermo 


7. omnfm fetme Gise- 


Lwed. bel- 
imi A.l«n 


Srzuitiuin «omluni.ii, r. 


;.7,i.&»4 


1. & Tateiitum. 90,i,t| 


1,4.1-3.*;. 
i*f,iVT. 1, 
.7.TlKta. 


7 
■?"'„,u'. i"'°'"- ■-?; 
riiuirofnffcnbi..;,;, 15. 


lurpalriae. ig. 1, 


Itt vitei, p*i extrtim. 


luts p^iiiruloro 


J!c& vcei ]'«»■«■ ?.'.!■ 


puiiai. j,4,l, vi 


yirc» Koman»e dcimen- 


tior. 


tur Joplici bellu. ji.i,*. 
AinA^ lu; tfiiMi niim- 


Vitilit». 


•)». ea pari» vitium in- 
feiior. S, !, i^. piiualis 


Viciorura lenoratii 


Ticiba» idinuiie. (, 9. 


pcoficil Scythis , 


a. Mira r.ip. opibo. 


inGiaecit coenii 


tan fuptrart. ai, 4. 


tuiia.., a,„.vi.j 


in Viftcrs fu» «ma con- 


Vrcifci honem. prt 


v«.itG,.«.a. ^a,«. w 


feilhilt,, ;.7,4.. 


- yifcera fua »tm»mc Ma- 


bift.ht. 51. ,1. 


tedonia. lUM 


crudeliiaccm t 
psrfidifl deftflioDl 


ViCat.pre vi/tae.l.j, 1. vi- 


9. vlcirci ruoi. : 


Tui noQurnul . p« >■ 


vlcirci bellum lal 


.«»/* T, 7, 1. & /"«/>/i- 
titirvifia. i;,4.i 


VU1«. «fgere vl 


Vilae roiltm leeeiir. 1,1;.« 


ab aliquo necati 


»iU rtgii, maieft.ili le 


lis. ., ^.y.i^vi 


(iae pcoitima. ■ , 7 > 7 


feruati ncpoiis 


viuin daie vttipcre> n. 


fsc. ., 1, 6. v! 


»E,8 


vl(i4i(i«n due ge 


Vi" . P« "'"i!F«. /"' **»'- 
ii.ij, 8- J^G*"'. «"S""' 


Vteares pairiae ilit 


yiui*, rf««j7/, Effi-'"'- 


abhoflihuipaicia 


fi4 wrffl. HiTp^-' if* 


«lilegiL Thebaaoj 


lam re&aii. tj, 1, 9- ii*' 
«w «Cfirt*. viM dcbe-; 

Luercfiipplici», *«*)?, fn-\ G»//. 7. ii. lu<uiiiiliai(n- 
naiJati. 4.5,7. «1 ii "■ •''""■ ''fJ 

pocngi. g.iii). 16, 1, 5- Luxuf, ;ir* JiwtiA f^ 
BjrpriBiMrffmBrfHj/irp- ttiitgnijTctutit. n,it 
fliiii: vr iDEie ropplici3!Lycaeiic.iluialia(P«A^ 
cfuctbu». i, r, 6. Addiiurl Lupercua. ^ 11* 

poenaolicui. ii/i.i;! laihit^Iiirdalur. (T.iA 

LutFi^rpf*^*. 30, j,3o'Lyria tn diuiC tmp.Ala 

Lu(ubf i vedc induii O-l Nearclto edcmi. i}.ur 
lympiadii 3ccuf«uiic«'Lycviiit, Actiicorun At 
i^.f. 7./ri/f«/ «/ f«ri- • i.''T 

tanJaia mnHni iniilMain.y\.ycmg\it Spnrl. lctifkM. 
i«« »w™ (ri^nil ;, a, 4, ai/florem Jrjjii 
fuuuiQ AiiorTinem m 
phltum finjit l.'.i.i.ti.ff.Jth.... 

Lupeccuslloin,' qui Ciaccii 

/'J«. en,4> 1.11. binc 

LuperLilia, «.[.ij 

Lupa, Mitti facr». 43, i._8. 

KDmviium & Remum alit. Lycurgiu Lui.j n.Jg.fl ■0 b'llui vulusDcio ci>^ 

■Imi Spirt, M 

Lydi rtjc CiMfu cnei Cf' onipuero tabu. 


tcCyru., 
i;, tebellai.... . 

reiubtntur.(,7.ii. Tte 

-. Lydia iu Oiuii: imp. .tl* 

_- . I- McnjDdro eurnii. i^u 

J, moi, I). ,}, S* t 

iciochi Sottris LyciHacuni familU. il>""* 
iuPanhoi. jS.' i',7,i. 9,ij,i. Iiif^ 

ie,l p.«iM Lynciftic. K /»- ^^^N D E X. ^ 


^. Alhen. omni 


in cunri in scieni rttfe- 
runi. 7,3,8. fub Aler. 


niir. ,, 7. 1. i- 

mbem ablld^'1. 
«pit.i.B.a.m- 

ir (c wul Syrac. 
H fuo nipendio 
« Athen. «uvi- 

I.9.'V 
nbitcci^c mo' 


cn.nium MrUTH practer 

lO. giudini imiiruAlex. 
i;, 1. 7. Otympiid. ccci- 
dcncijm dtcetnunt. i4,tf, 
7. MKtdonum indnta- 
ta bello vittui. 5, p. 9 

?, inllitut» ad cnmiia- 


"ili diDifiAnc 
«. Thnikc & 
Kfickur 1, . 4, 
iBCoiiKaAfHtg. 


tem, 11, [1,13. Hej«. 7, 
1, is.(inic Alti. diadema- 
te non vfi. .0, ,, S. ftlu- ii' in-iufifiGml 

^livit.K, jig.fc 
fuum Caffandti 
4- filiuni foum 

!«■- i7.i.4.PTf-| 
■ccdDnia peUil. 

rhs & laudtt, 1;, 
I Sdeuco belltimj 

ifuptiiotUf.*^ 
iPtolem. «cci- 
„ »4.i. 7 Macedonia, 7,T'. &/'Jf. 
caput inip. Alci. 11, 6> :i ' 
MaMduniae nubiliiai, ^;, 
:,i. flaiui tuibati». t4,,,8 
Macedcnia, prtexMaci^ 
dtnia. 11, I, 4. vidi Si- 
lam irrriifg. ad 14. J, ^ 

Maccduniti tegni /ini* ^j, 
1.7 

Macic! tetrse. fr» Jicdtan 
tfc^^irllM. 4i,t.,« 

Macula rcEniiiae, '.^^I, w 
fignitia. («.i.i 

.Mtetx!*, 1, 1. 9 

Mat) [eennfB Fuf, inua- 

dunt. 1, 9, 9. octiduniuc 

• fepteaii t, 9, 30. mago- 

nuB Babjrl- dcxtccitaf tn 

1»«!. 1 f^ ecicnlli-a, lam 


Biiiwa- 


Mare Adiiaticuni. 10, 1, f 


mttur. vid- im. 


44.JS.8 


Aegyptiuml, 5. n. Ci- 


idim trgt efi c» 
fpium. 4J.1. 5.iDjiw« 


««/«iiw , quod ctnt. 
caprii vid, tlt 


«•» £0-- 
nesg. ^db. 1. 
rum. 4,t,i.«l.l 


MiDiiiefaaabacni 


ia. 45.4. 


M»i>- pcDtibui > Kni 
fltita. I, |lt,U 


Manubiae.pr»*)™ 


t«rf*fl« 


M.ri. ljitocinium,#r.fi«- 


billi caftafunt. 


I. 'O. * 


w* «.v 
PatihoB 


MatgUni. 4i,T.i» 


nulla. 


4'.=. 9 


Maci Amaz. pittf. j.t.q- 
iiSRiItum.flt Rem. 41,1* 


Manui abrtintre 


3 proiii- 


.nij.S.fl,+- in^ 


mLbui 


Marie aequo dir«ffiM»trt 
m oge- 


Vtrinquc, iiltff, «TfM 


te ,:, 6.i..non 


i,«/j- 


prttiir. ;. *,8. SU&i- 


mtndisATmn. 


S.cla 


«nr, spetioMjttt. BW 
. M,n. 


MJtte dimUue. ft» 


iranUptonKM. 


J3,4-ii. 


|«fl™w ^i.r( «fr 


n.nu fortii. 


■)-. 4. 8 


«pcrwpttietio. V.Apn- 


Mjbu'. friCBfiii, 


Mitficum beUam. ]l.^ 


5-;'!^. ;, r- f» 


mjiltilu- 


Miiihclia AmaioiL Kitiu. 


rf/nMffr*». 


16.5. 9 


2,4,ii.i nlergcimi. 1. 4t>< 


Ma.iil.h.-rii campi 


5. ».V 


Mafiniir.Numid.Ib.. 8«* 


Jbtsrccni quoiidi 
ruciui.j,. I, j.M«6»<* 


rij. 


. ?4.=-7 


Itom. metira. jKAI Waidi fubi£unnit ab Alei:. MafBli 

10. infidiita l^ueiuuj*' 

I titur. 4],4, s. abUeU)' 

I ■ CatumAndo 4jili 

MalTlli«nrFi , [<co Thvcii>'* 

condiiotibut fui* ^V^ 

canlut.)7, 1. 1, cumCll- 

litft Liguiibutbeilir- 

l runi. 4j,j,i. Oaf"\- I N D E X» .y, y, i. Ronac; 
i publico fune-l 
;nnttir. 4i,5,:o 
:ta. 53,4, ly 
i;//£Olympiafl., 
' D. matrefl 
ftccrunt Anti-: 
.antlri. if^tf.S. dere. 1« 4, ^.matrimonio 
iungcrc morem fcfninae. 
s, 5,7. in matrimoniuni 
accipece aliquam. 17,2)14« 
in matrimonium recipe- 
re. V. rectptre» cx ma- 
crimonio aiicuius libe- 
rostullcre. 17, ;, 4 

yptiuj. 99,4,7. Matrciiarum tjrnumfnta 
^2,13. Ptol.! pudicitia, non vcdes. 20, 

r. V), 1« 5 4> '2 

:rum auri ar* Matronali habitu ami^tu 
fus. ;, 3s i2.vhi' Maced. Pcrdcorum lcga- 
r# 9ccdfione Jse\ torum libidinem puni- 
t fcdittonis 1 1 , - unt. 7, 3. 6 

ria %'9catMr hi" Matura ex altquo , hoc elf, 
,7. gcnerandis^ vtcinaparttn.xi^i-^^. fna« 
i j^iciliacnatt!- tura fcneclute dccedcre. 
•ia. 4,1, }. non| 41, f, f 

rcrum mf.tc- Maturarc fugsm. 2,ij, 7. ifm :rc in Icalia , 
n in PerHs. 12, 
:cria magna in- Virg»Aen,i, 141. opus. 2i 

15, 5. & 7. de bac voce vitle 

Macreh.Satttrn. 6, 8 

um cfl a!iquid Maturioreunccpcio, />of <>/?, 

ceUrier. },^j6 inaturii.s , 
cejerit/s, 3, 1,3. mnturior 
indoles. ^. 5. 4 

I. 9^» 5» 4 Maturum, ^r# eo, qHoH ati 

)rigo.2, 6,7. in perfeifionem ffi.%m tJ:ttlujn 
iis non h.ibcn-j perftenit , f mw i-erru- 
cuniae. j, ^, g.! pfioni opportMvuTneJJ. ii , 
ia, hnceji, vxn- 5.7 |., 2{. matcrtain 
lide arripcre. 
latcria vbcrior' urimonii r^ii- 
^j ij*. in matri- 
larc. 1, 7. 1. tra-. Miuri Carthag. huHcs. ty , 

2^ 4 
V.axitani. tg,6jji 

Mcdca coniux Aegci. 2, 6, 

li 14. I3. ^r;i *, ■ i,. M. \ jilimsgifier « regc Dia- f, pM litA 
nyfiui. II, J, 8. ""iniiia. j, ), 7, «ill 

.uersftlpplicii, *«*(*, f»(-| C///. 7, 11. lu»litijAl '" 
■di./ari'. 1,5, 7. S, ii II, rum. 1 

poenai. tt.*,'!- i<S> i^ 5- Luxui, pr» tnaiili v 
Erfrimimr £? iBerfi(//»p-| HHigHijlceirtte. t 
prtcii: VI InEte fupplida Lycaciic,i)'ii alimPjxA 
(cucibur. I, [. d. A<Jditiir| Lupercud .f^ 

£r cb/ks irriiai , tiKrejLycaonia dino R«n.' 
puenai alkui. i:/i,i^{ ralhif liliitdicnri 
Lmi^s, frrptfft. io,y,3oLyci» ia diu~tC iaip.A 
Liigubti vtfte induti O-l Nearchoeaenic. 1},. 
lynpiariii accuf«lDret'Lycurl3t, Achitorum 1 
^,r./rifer ■ ' l.:^.S.iy.f.Jikhir. 
Ltipeicui Bom,' quiGiaeci] 

l'a>t. eft,4> i,u, bl«c 
Lupeccalii, <t],i'l? 

Lupa, Maciifacr». 4;,i,8. 

Kamuluis ftltcmuiTi ftnc. fuicum AporiBfm I 
phtcam fiojit. 5,5 
eaique vuluntacla cx 
f,m.,. >) 

Lycurgui alhuSpub,! 

r '^ 

Lydi re^ Croifu ^ 
hfllum gerunt r 
:c Cyruminuidl. 14- ;. Luxuria ADtioehi Settrii L;cif).icum famili 
duceniii inPacthot. jS.' ii>7fi, a>if>t. 
iu,j pttiui Lyntifta 
Lujiitia,^fl'«»».j.^iV^^~>^**'^^^^*"' ' I N D E X. in cunis in aciesi defe- 

runt. 7>2|8. fub Aler. 

onmium rerum praeter 

militiac immunes. ii, i> 

lo. gaudent amilfo Aiex. 

13, 1, 7. Olympiad. occi- 

dendam decernunt. i4>6} 

7. Macedonum indura» 

ta bello virtuf. ;« g, 9 

virtus* 11,6, II. laus. 11, 9, 

5. inttitura ad cnmita- 

tcni. II, I,, ,2. IJeges. 7, 

I, la.ante Alez. diadema- 

te non vCi. u, ), 8* falu- 

tantur , non adorantur. 

12, 7, }. Maced. re^um fe- 

pulcra. 7, 2, a. numerut 

^;, 2,7. virtus. 7,1, 4 

2. ij. Leo- Macedonia, 7, i, 1. &/<f^i* 

«t'if, ^i8-& caput iir.p. Alex. ??. 6, n 

Macedoniae nubilitas. 3?, 

1,1. rtacus turbatus. 14,^,3 

Macedcnia, pre ex Mact- 

donta. 12, I, 4. v/Vf iV#- 

tam Bcr»egg. r,d 14, 5, ^ 

&Iaudes, if, Macedonici rcgni iinis ^3, 

leuco btlluml 1,7 

:io. 17, 2, 8 Macies tcrrac, pro Jiccttate 

i7,o,i| ^aj^eritate. 4?.?jiO 

perioris f. ab Macuia fegnitiae, id efl^ en 

oiem. occi-j fegmtia» j6, 1,1 

Macotis. I, I. 9 

Magi regnum Pcrf. inua- 

dunt.i, s^, 9. ccciduniur 

a fcptem. i, 9, 20. mago- 

ruBi Bab>i. dtxxtuv^^\^ 3* & Cono> 
Achen. omni 

• U 1» V i- 
bem 9b(idet. 
>it.|, 8,6.in- 

c exul Syrac. 
fuo ftipendio 
Lthen. auxi- 

5» 9» 9 
^terrae mo- 

d diuiirmne 

Thraciac & 

cwur 13 , 4, 

ontraAntig. 
4« aCa(ran-| 
in auxilium' im Caftandri 
£Uum fuum 

i7ii*4-Pyf-i 
donia ptllit. 

16, j,i »4.3» 7 inter otia 
1 emergunt 
:iii infauteia 


' f ontW 
"■•"*, TcirM'- ^"^'"1 («■"■""" 


'■'■■^i"'"^'^iss I N D E X* fint. 4j, j, i. Ronac; 
idium publico fuue-i 
( rtfqimnctir. 4^, 5,to 
nnituta. 33f4« ^S 
\lex. i;riA Olympiafl. , 
i vUi D. matres 
interfeccrunc Anti-; 
t CaflUndri. itS, r. s* dcre. t, 4,4.fnacrim 
iiingx^rc marem fcmi 
Si 5» 7. in matrimoiv. 
accipere aHiqiiam. 17,2^ 
in matrimonium reci| 
re. V. recipere» cx m 
trimonio aiicuius libt 
rostoilcrc. 17, 5, . 

. Aegyptiu«. ;V}4,7. Matrr.iiarum mnamcntt 
»us. ^9, 2« 12. PtoKj pudicitia, non vcdef. :o, 
;paior. 29. i, ? 4, 12 

I fcelerum auri ar- Matronalt habitu ami£tu 
quevlus. 3, a, i2.vWj Maced. PcrHcorum lega- 
ria pr9 occafione Jtc\ torum libidinem puni- 
iitcria fcdittonis 11 , - unt. 7» 3*^ 

Materia v$catMr ki- Matura ex aliquo , boc e/f» 
'• i>2,7. pcnerandia' viclnapartui.v^^i^^, ma* 
xsiHi diciliaenatu-' tura fcneclute dcccdcre. 
natcria. 4,1, 3. iion| 41, f, 5* 

'Cm rerum matc-Maturarcfugam. 2,1^,7. //n ^'-'"berc in Icalia , 
uin in Periis. 12, 
ateria magna in- yirg.^en.h i4r« opiis. 2, 
15, 5. & 7. de bac voce vit/e 
Msc