Skip to main content

Full text of "Joachimi Friderici Bolten medicinæ doctoris et physici Hamburgensis ad illustrem systematis naturæ authorem Carolum a Linné equitem auratum Epistola de novo quodam zoophytorum genere"

See other formats


i I 
I X 
' J^ T. 

ri .^' JOACHIMI FRIDERICI BOLTEN 

MEDICIN^ DOCTORIS ET PHYSICI 
HAMBVRGENSIS 

AD 

ILLVSTREM SYSTEMATIS NATVRiE AVTHOREM 

CAROLVM A LINNE 

EQVITEM AVRATVM 

EPISTOLA 

DE 

NOVO QVODAM ZOOPHYTORVM 

GENERE. HAMBVRGI 

S V M P T I B V S V I D V .E C. H E R O L D I 

1771. 

9aaJo 9 ■^ V i 


^> Fir IJhjftris atque Gejierojipne, Quam pariim a fe diftet vtrnmque genus creaturanim vita prse- 
ditarum^, animale nimirum 5c vcgetabilej jam dudum cogno- 
veruntrerum.naturaIiumamatQres(Sc a Tc Ipfo VlT Gc- 
lierojijjimc y m fcriptis TlliS luce mcridiana clarius dcmonilratum 
eft. Plantis omnibusj ficut animalibus^ incfl vitse principium. Illx 
nempe oriuntur e femincj vcl germincj crcfcunt^ fpcciem fui procrcaiit^ 
6c intereuntj fed radicibus fuis natali folo infixa?^ abfolutc carcnt faculratc 
locum mutandij Iia?c contra pro lubitu locum mutant^ licct gencrcntur, 
nutriantur,, crefcant., generatione multipliccntur (?c tandcm^ vti planrx, 
moriantur. )( 2 Q.OT- 1 ^ 4 ^ 
Corporc iraqiic gaudcnt & plaiita: 8c animaliaj animato quidem^ fed 

ftru^lura fua prorfus diiTimili. Omncs cnim plantanim partcs compo- 

nuntur fibris cavis fivc tubulis varii gcneris^ glandulisque vcl vtriculis 

miranda fanc artc intcr fc conjundlis^ & membranis fuis, quae non raro 

in corticcs duros mutantur, involutis: animalia vcro habcnt membra, 

mufculosj vafa^ ncrvos^ inteflina atque fenfus organa^ quar omnia iti- 

dem ex fibris quidcm conftant^ fed magis compofita funt, & hac de 

caufTa ftruclura corporis animalis prasftantior illa vegetabili ci^Q videtur, 

vt cxplicationcm fucccflivam partium plantarum^ & nutricndi modum, 

in plantis per radices & poros, in animalibus autem per osj & dige- 

flionis organorum ope, taccam. 

Hxc tamen cfTentialis difterentiaj qax plantas inter <Sc animalia ob- 
fervatur^ non obftat quo minus rcgnum animale 8c vegetabile proxime fcfe 
attingant. Nam varia occurrimt naturse produdla^ qux quafi e planta <Sc 
animali compofita^ feu in bivio animalium vegetabiliumque conftimta funt^ atque 

haec Zoophytorum nomdne appcUarunt JU^ aUiquc naturac indagatores^ 

qux omnia in hunc usque diem cognita ad animalia teftacea refercnda 

funt. Sic cnim Ipjc ^ VlT Illufivis: Zoophytay pronuncias^ non 

funt authores fwis tejiae feu trunci , fed tejla ipforum s funt e?iiin Jiipites vera 

plantap plunt^y ^^^«^' metamorphofi minfeitnt in flores anhnatos , vcra anhnalaila^ i 
Sc ab hac TlM rcntentia parum vclniliil difccdit Cekberrimus Pallas, 

qui 7.oophyta, inquit^ fiint anhnaUa vere vegetamiay in plantce formam excre- 
fcentia; plantarumqiie alias qiioqiie proprietates affeclaJitias funt plantde quafi ani' 

matce^'^. Inde fequitUFj quod ex Tutl^ <5c ex mente Clarijpmi Pallas 
Zoophyta fint animalia vegetantia tellacea^ polypofx vtphirimum indohs, 
quae non raro in ramos crefcunt. 

Vcrum enim vero Zoophytorum genus phiribus gaudere fpeciebus 
vidcturj cum in manibus meis flt produdlum marinum tribus conflans fpe- 
ciminibusj quae vel folo adfpe£lu docent, fe q^q vera Zoophyta, hcetipfis 
defint tefla^ polypofa natura^ five flos animahs & in frondes vel ramos, 
id eft in plantse fcrmam exphcatio^ quorum defcriptionem <5c imagines 
pubhci juris eo hibentius facere volui^ quia forfan prorfus adhuc incognita 
funt, nec non flrudlurx fimphcitate <Sc rehquo corporis fui habitu funt 
animaha vegetantia a ceteris hujus generis maxime diverfa, & omnibus 

ahis^ipfique polypo^ vorticella ovifera a Tc appellato^ quem Celeber?'i- 

milS Edwards Tab. 3 5^. depinxitj pahnam facile prceripientia^ quare pace 

1 Ud aliorumque celeberrimorum Virorum Zoophyton dcfinire mallem, 

)( ? quod 

* Sy^em. Nat. Ed. XII. p. 1287. '^ Eleuch. ZoopJ?yu p. 19. -'^^f 6 ^ 

qiiod fit animal ftipirc vcl caule prxditiimj cujus radicis opc natali folo^ 

plantaruminflar^infixum cllj & partcm aliquam nutrimcnti fui accipif, vel^ 
qiiod fit animal radicc^ caulc di aliis quibusdam plantarum proprietatibus 
inilrudlum. 

Rariilima hsec Zoophyta^ quce olim freti Davidis fub (Jp. gradu incolas 
flieruntj a:flate prxterita a navis prsefedlo ex itinere reduccj cujus nomen eft 
Jans Tyallingh Tromp, accepit confmguineus meus JoHAN- 
NES Henricus Moller mihi tradcnda , hac addita relatione: Die 
14. Maji idla balcena velociffimo^ vt folent vubierati^j impetu aufugiens 
ab inflrumcntOj Harpunc vulgo didlo^ pra:ter Ipcm atque opinioncm 
omnium iterum Uberata fuit. Fcrrum tunc maris fundum petcns pcn- 
debat a fune 1800 pedes longo^ quod extradlum adha^rentem fibi habuit 
lapidem cum tribus hifce animahbus, qua^ varia quidem prsefentis vitas 
figna^ corpus fuum contrahcndo^ 5c hauflam aquam evomendo^ ediderunt, 
fed mox rigida fada moriebantur. 

Exficcata <Sc cauUbus exceptis informia erant, fed ilUs priflinam 
formam reddidit ornatifiimus Juvenis JoHANNES DoMiNlCUS ScHULZE, 

diUgentiflimus lUUS difcipulus^ cujus amorem in fcientiam rerum na- 

turaUum <5c fludium^ fatis laudare non pofTum. 

Solus Soliis adipc(fluSj vt jam moniii, evincit fpecimina fingiilaris hiijus 
maris produdli QiR veras plantas animales^ de quibus duae^ alrera major, 
altera minor lapidi duriflimo infixa? funt, tertia vero eaque minima a 
lapide feparata quidem^ fed illcefa erat. Harum qu^libet conflat flipitc vel 
caulcj & corpore. Hoc efl membranaceum vel potius coriaceum^ coloris 
lateris inilar rubri^ ille ex albo flavusj cartilagineae vei cornex fere mol- 
lioris texturae atque duritiei efl^ & in duas partes commode dividitur. In- 
ferior nempe cava efl^ & ex aroiulis minutiflimis componitur; fuperior 
finditur inque formam ver^ fpathse mutatur^ e qua corpus originem fuam 
fumit. Hoc in modo di6la fpatha apice acuto incipit^ faciem veficae lon- 
gioris exhibetj & extremitate obtufa terminatur. Gaudet hocce corpus 
ore prominente patulo^ ano prominulo^ fphindere radiato^ claufo^ nec non 
inteftinis orip ano & extremitatibus, fuperiori seque ac inferiori, adhae- 
rentibus, 

Diametri corporum duorum Zoophytorum lapidi infidentium funt 
ibij vbi corpora maximam craflitiem habent fere asquales^ vnum digitum 
vix excedentes, caules vero ad fpatham vsque tenues admodum funt^ 8c 
duas lineas non fuperant^ excepto majoris plant^ animahs ad foramen 
q usque principio^ quod duplo crafHus eft. Spatha ipfa fenfim fenfimque 
latior fit <5c tandem apicem inferiorem corporis flii circumdat^ 5c in iliud 

muta- ^ 8 

mutatiir. Tota longitiido majoris plantae animalis cft 15 digitorum^ mi- 

noris 12 digitorum pcdis rhcnolandici. Prioris corpus habct 5 digitos 
cum dimidiOj &: cauhs 7 digitos cum dimidio^ alterius autem corpus 
tantum 3 digitos cum dimidio^ quia caulis 8 digitos cum dimidio longiis 
eft. Ex hac diffcrentia men.furarum corporum &; cauUum diverfitas figu- 
rarum in toto vtriusque Zoophyti habitu non folumj fed etiam in fummo 
apicC;, nec non in diflantia oris & ani, qux in altero duorum digitorum 
cum dimidio, in altero vnius tantum digiti cum dimidio cflj confpicua 
oritur^ quam exade^ <Sc naturali magnitudine in tabula seri incifa exprefTam 
vides, 5c quce forfm diverfum fexum indicat^ nifi hanc setati juniori 
(5c provcdtiorij quo tamcn jure nefciOj tribuere aliquis maUt. 

Vt (5c vifcera Zoophytorum mcorum infpicere poiTcmj tertium a fede 
fua naturali avulfum exemplar ^ quod minimum 6c decem digitos longum 
eft^ ab ore ad anum usque cultro incidi. Cutis corii inftar firma^ quam 
incifione fa£la iiivertere potui, e duabus laminis componiturj internaqiie 
ejus fupcrficies colore niveo fplendcnte, nec non limbo orbiculari, qucm 
oris fphinderem effe crederem, ornata eft. Quce autem continet vifcera^ 
funt canales perpendiculares albicantes ab imo ad fummum apicem extcnfi, 
cum intermcdio corpore glandulofo flavcfcente fibris nerveis circumvo- 
lutOj cui adha^rent plurimas fibrillse capiUarcs^ quac an carnis^ vel mem- 

brana? ^ 9 ^ 

branx rericularis^ inteftina in rcgione ani cingentiSj reliquiae ftierint, 

nefcio. Ex canalibus duo^ qui primum par faciunt^ per paria enim difpo- 
nunturj acuminato <5c incurvo principio- in ipfa oris vicinia incipiunt, 
dcfcendunt anum extremitatemque inferiorem verfus, adfcendunt tunc 
ante corpus glandulofum^ cui hi & reliqui omnes incumbuntj ad fummum 
apicem vsque^ lateraliter iterum defcendimtj atque pone modo didliun 
corpus glandulofum recurrunt, & materia nigra repleti in vnum truncum 
intermedium defcendentem mutantur, Hi poileriores ftrudura teneriores, 
illi ante corpus glandulofum pofitij compadiores^ 5c ex hifce pofteriores 
duo nodofi funt^ anteriorum autem extremitates, quae verge funt probo- 
fcidesj extra os producere animal poteft, cibum capiendi 6c ingerendi 
cauffa. 

Ceterum non habeo quod dicam de horum animaUum vitse genere, 
de alimentiS;, de fentiendi facultatCj, 8c de modo fpeciem fui procreandi, 
cum carcant oculis, auribus^ offibusj inftrumentis omnibus ad motum 
progreflivum neceftariis <Sc^ vt videtur parribus genitalibus^ vifceraque 
ipfa exficcatione valde mutata fuerint. Addo faltem quod vifcera in na- 
turali fuo ftatu totum cutis^ vtris inftar formata?, cavum non impleant, 
quod Zoophytorum lapidi infidentium alterum radice fua ab altero vnura 
digitumdift:et, quod dorfiun vnius dorfum alterius fpedet^ &quodmax- 

XX toa ^ lO 

ima planra animalis hinc inde copiofiilinio mufco corallino referta fitj 

ciijus flitis magna etiam copia in ipfa lapidis fuperficie confpicitur^ quem 
duo tubuli mollioresj aurantii coloris^ qui vermium domicilia olim fuc- 
runt^ circumdcUit, 

Haecfunt, VlT GeJieTOjlJfijJlC^ quse de meis Zoophytis in char- 
tam conjicere & TeCUIll communicare mearum partium efTe putavi. 
GratifTimum fane mihi erit, fi haec, mihi nova^, maris produdla et Tiui 
vere nova, ideoque digna fuerint, vt IJlllJiri SyJieinatiS NaniTce 
AutJjOTi poflerisque innotefcant. Servet Te Summns renim Crea- 
tor diu adhuc incolumem, meque Tibi iterum iterumque commen- 
datum habeas. Vale. Figura ^ II ^ FigTira I. Zoophyri majoris mTeriovem 
faciem , & niimris latus Jiuijirum 
exhibet. 

A A A Lapis miifco corallino & innumcris 

conchiilis cochlcisquc minimis ornacus. 
B B B Planta animalis minor. 
C C C Pknta animnlis mjjor. 
a a Corpiis plantae animalis minoris. 
b Extremitas ejus iupcrior. 
c Os. 
d Anus. 
c e Caulis. 
f f Spatha. 
g Radix. 

h h Corpus planta: animalls majoris. 
i Ejus fummus apex. 
k Os. 
1 Anus. 

m Extremitas corporis inferior. 
n n Caulis. 
o o Spatha. 
p Radix. 
q Foramen caulis, an tertia: plantar vcfli- 

gium vel fcdes? 
r Caulis principium rcliquo craflius. 
s s Tubi vermium quondam domicilia. 
t Orificium tubi fuperioris. 
u Orificium tubi infcrioris, 
\:r yxr vfT Mulcus corallinus. 
X Lapillus lapidi majori incumbcns. 
y Extremitas tubi infcrioris. 
z z z z Viiccra tranfparentia. 

In Fi^ra 11. ahdomen minoris ^ dorfum 
tnajoris plantd^ animalis in cofifpeSum 

veniunt. 

A A A Lapis. 

B B B Planta animalis minor. 

C C C Planta animalis major. 

a a Corpus plantar animalis majoris. b Apcx cjus fummus. 

c c Dorfum. 

d d Caulis. 

e Cauiis in dorfum mutatio. 

f Principium caulis crallius. 

g g Corpus plannu nnimalis minoris. 

h Extremitas ejus iupcrior. 

i Os. 

k Anus. 

I Extremitas corporis inferior. 

m m Caulis. 

n n Spatha. 

o Caulis principium. 

p p Tubi vermium ollm domicllia. 

q Extrcmiras rubi fupcrioris. 

r Exrrcmitas rubi inferioris. 

s s s s s s Mufcus corallinus. 

Figiira III. tcrtium refert Zoophytorum 
exempJar, incifa ab ore ad amim us^ue 
cute, eaqiie inverfa. 
a Radlx. 

b Mufcus corallinus. 
c c Caulis. 
d Sparha. 

e Corporis in fparha prlncipium. 
f Anus. 

g c; Cutls inverfi. 
h^Os. 

i Oris limbus carneus feu fphindler. 
k Membrana rericularis viil-era cingcns. 
1 Corpus glandulofum. 
m m Canalium corpori glandulofo incum- 

benrium par prlmum. 
n n CanaHum prlmi paris principia incur- 

vara, feu probofcidcs. 
o o o Canalium par iccundum. 
p Canalium par rerrium. 
q Canalium par quarrum. 
r Canalis vlrlmus, inteflinumj vr videtur, 

redum. Soc^im SJ^ic&ncl) S3o(ten, 

^CK ^Himmcl(il)xti)cit ^oftov^/ unt) J^ambur^ifcl^cn Phyfici, Mnw mx mct neuen S6ietp(Ianje> in ter ^crol»:ifd)cn ^ud^f^anthm^, 1770, 
ic 9?cu(jter^c, o^er t)a3 ?53cvran3en, iinScfamue X)inije fcnnen ju lerncn/ ijlbem 
^ricnfc^fn nid)t niir ganj natuilic^, fontcrn flc ijl 6ei t)cn allerntci}lcn an(^ fo 
uncrfdttlicf;, ^ag fclBjl cin ^ecltivcifcr foIcf;c in licfcm Cc6en nietvirt) Scfriet-igen 
fonnen. ^''''^evmann ful)lct fcin ^Dafcin, fciuc 0ct)anfcn uOcrfu^rcn i()n, ba^ tn t^m et? 
m^ \'cr), mUijc^ cr »on lcr dujfcrn ^uttc untcrfc^cii^cn luu^e, unt) fcinc ^inncn mac^cn 
il)n \)on lcr ©cgcmvart fcincS ^orpcrs Qcm$, Qin tcufcntcr 3}icnfc^ fau t)icfe 2Baf)r; 
f;cit nic^t ivi)Tcn, oI}nc (jcrcijct ^u tt)cri?cn, ftcf} mit fic^ fcl6fl gcnaucr 6efaunt ju mac^cn, 
unt) in t)icfcr ^6ficf}t «nterfucf}ct cr t>ic rnatur t)cr (2cclc unt) bcs ^orpcrd» ^t ift 
aucf; glucFIic^ Qcnuij, cinc ^'iijcnfc^aft t;crfcl6cn nac^ tcr ai;^crn ju cnti^ecfcn, ja cx fan rjcr; 
fcitct tt)cvlcn, 5U glau6cn, la^ cr fc^on ii^iirflic^ gro^c unt (jettnfic (Bc^vittc gctf)an ^a6e; al; 
fcin, cr crfdl}rct, ef)c cr eS mcinct, ju fciucm (Drfuuincn, t)a^ tic ^rfcnntnid fcinc6 cigcncn 
^d)is fcf)on cin ^I6gruni) fct, tcn cr nic crgvuntcn wcrt^c» X>cnn fautu fcnnct tcr ticffinnigfle 
QiBcijc tcn @cf;attcn fciucr (Bcelc, ivenn icf; fo rcDcn t^arf, uut) fan t^cr fTcijfigflc SctOlictcrcr 
cd ftd; vut)mcn, ba^ er ctivatJ mc^r \Jon tcm mcnfcfjlic^cn 5\6rpcr i?cvftcf)c, al6 tic 5'iiiur fdi 
ner ^^cilc, unt) tic gvo^flcn 3wf*Jntmcnfi'i(jungcn bcrfcI6cn ? ^w^^^v untcrfc^cibct cr t^aegfcif*^ 
Don ^cn ^nocf;cn, tic ^lutgcfdpc ijon bcn STicnjen/ baiJ (^iitgcttjcite v>on ten ^c^dltniffcn, 
tt?clc^c cd cinfc^Iicpcn, unt> t)a6 e^Iuffigc von bcm, ttjae foIc^c6 nicf)t ifl; affcin, fTcf}ct er larum 
6ii$ in tas SGcfcntlic^c aflcr t^icfcr ^fjcilc, unb ^at cr t)ic .^raft auCfpri^rcn fonncn, ml(i)C 
fle fc6cnbi9 unt) (jefcf^icft mac^t, t)ic ^rfcf}cinun(jcn ^cr^jor ju 6ritt(jcn, tic er in fic^ uitt) in 
antcrn Ic6cntcn £Dicufc^cu tt)af)rnimtnt? ^iivivat^r, man mud, tt«enn man flc^ t)cvglcicf)cn 
^ctvacf^tungcn ii6cvld^ct, au^vuffcn, unfcr *S5i|5cn ifl unt) 6lci6ct ^titcfiverf, unt) tcr, 
t)cr un6 (jcfcf)a|fcn f)at, tff (jroffcr, ald fcine i^ernunftigc ^rcaturen ^ii\(^ (^r^6olcn6 c6 ju 
faffcn i^ermogcnt) fint) ! ^ 

X)urc^ tiefc6 (5Jcfuf)f fcincr Untviffcnf)eit a6cr tt?irt» cin ^cvniuiftigcr nicf)t a6(}cfc^rccfet, 
fon^crn ijicltne^r jii ttjctterm 9^acf)forfc^e« (jcrctjet, unt) fan er flcf) fcI6ff nic^t au6fovfcf)cn, fo 

% 2 mc\ct nmijft cr iTcf; mit cincin tcjlo fri[)ncrn 'D3iiitf)C au adctJ, wai aujjcr if)m ijl, um mit fcfcf;cm 
nd^cr Scfaunt jutvevt^cn; un^ mu(5 mau fic^ uicf;t mmbcrn, tia^ cr mit tcr grcjlcn 53^uf)c 
un^ ^ctantfjaftigfcit fcrtfd^rct, alfc ^intcrni^e ju bcfdmpfcn, unt) wenn ed niogfic^ tvdrc, 
ju iibcvwtntcn, ircfcf>c if)n a6f)aftcn, bii$ in tai5 ^""crfle bcr D^atur ju tringen? Unt> 06; 
(jleid) r.Ife ticfe^cmufjungcn aucf; uicf)t mit tcm (Evfofge (jefr6f)net wevten, t»eu er ficf) tjon t*c; 
ncnfclScn ju ^a6cn wunfc^ct, fo ijl er tioc^ nic^t o^ne affcnUuterricf^t gebficben, font)ern cr ^at 
f vftauiilic^c (Enttccfungen auf ticr (Jrten unt) am ^immcf ()cmacf)t,unt> t)icfc Swccfeju errcic^en, 
tic bciountcrn6a>uvt)i9)fcu.^unffe crfuntcn. ^Dcnn cr ^at tie ^Tt)c, tas '^m mt> t)ie 
2uft tuvc^ijcfuc^ct, unti affer Ovten unenMic^ ticfc fcMofe unt) fctcntige (55efcf)6pfc tva^rgc' 
uommcn, ja er f)at ftc^ fo gar uScrjeugct, taf tic fcjtcrn entn?et)cr '^f)icrc, otcr ^jTanjcn 
|7nt>, unt) t>a^ ticfc (Icf) cinanbcr fo fc^r ndf)ern, taf man fajl unfcf^lufjijjvvirt), ob man 
manc^c ta^on ju tcr cr)lern, ot^cr ju tcr auteru ^fape rcc^uen foffe» 

X)ic neucficn ^co6ac§tuugcn bcivcifen, t)ap tic 9)^^«jcn turc^ einc crbentlic^e 3^WSW"9 
entftef;cn. 5^1^^^^/ uur ivcuige audgcnommcu, fcimcn au$ fcem (Baamen, inisgefamt aScr 
bcfcjfigcn jTe fTc^ t^uvcf), ct)cr mit if)vcn ^urjefn, fle ivctc^)"en 6i6 ju cincr if)ncn 6e)ummten 
©vopc, flc ftnt) nic^t (janj c^nc 0efiT^f, in if)nen tfl t)ie SJSetvccjung , oter ter Umfauf t)cr 
Sdftc (jcan^, fte ndf)vcn fic^, ftc (jc6cn ^luctiunflungcn tjcn fTd), fTc jcutjen if)vc6 01eicf)cu, 
unt) fTc tevirelfen, otcr vcrtev6eu fvuf)er, ct)cr f).\atcr, nacf)t)em if)ncn if)ve3cit ^efcjct tuorten 
ift; affein, tie tvifffiTf)rficf)c ^Bcvdntcrung tc6 Drte^ ifl i^ncn fcf)Icd)tcrtin()6 uutcvfaget, ftc 
miTpcu taf)evo tic ijanje 3^it if)ver 'XJaucr turc^aus ta 6fei6cn/ m fie if)vc 5[Buvjefn gefc^fa; 
gen f)abeu, uub fTc fonncn nic^tantev^, af6 gewaftfamcrweife tjcrfcjct ivcrtcn* tOian tri)*t 
tie &iVoac^{i auf tcr D6cr|fdc^c t)e6 (I'vt6oten6 uitt» t)ciS ^affcrs, untcr t)emfcf6cn unt in teu 
^f6(jrunten l^cs ^OcccrciS, }a fo gar auf antern if)rce ©c)*c^lec^tc6, tvic aud) untec lcr ^vt^cn 
an, unt) fte fTut» if)vcr 5)icngc tt?e(jcu unjd^f6ar. 

^ie '^f^iere tvevt)cn (jcjcuget unt) ge6c^ven, fie ncf)men if)ve 97af)vun(j tuvd) t^cn ^Tamt) 
ju fTd), lutti fie ge6cn nad) ter (jcfd)ef)cnen ^ertauung t)a6 i^ncn uimiTje gcworiDcnc tvicter 

t?on i^cn fid), jTc u^acfjfcn, fic f)a6cn Sinnc, Uckrkjjung uni) n)if(frif)rnc^c ^cwccjnngcn, uui) 
ticfc rorjunc^mcn bcfonlDcrc mit ^cr uncjfaublic^flcn ^unfl gcformtc 0iict>ma|jcn, fie lebcn 
tf)cifiS einfaf)m, tf)cif5 in ©cfcfffcf^aftcn , jTc 6cgattcn jTc^, jTc pffanjcn i^r ©cfc^fcc^t fcrt, 
unt) jTc flcrbcn, tvcnn i^re ^acjc \jclfcntct fTnt). ^l)\: ^fufcntfjaft ifl auf unt» in l^cr (E'rtcn, 
tnM-hift, auf, in imt) untcr tcm90Gaf[cr, auf ticncn ^Pffanjcn, auf antcrn^^I^icrcn, unt) 
tn tcncnfclOcn, unb in if)rcr ?!}icn(jc unt> ^O^annigfaftigfcit fcf)cincn fic tai' ^^j^»aujcnrcicf) 
nccf) ju iiScrtrcfcn» ^6 fint) alfo bcr ©c|>f)Iccf)ter unti ^lrtcn tcr ^f)icrc, wclc^c cinc if)ncn 
cijjene 2c6cn6art unt» ^au^I^altung ful)rcn, n?ic aucf> tcr ©civdcfjfc, fo viclc, ta^^ jTc nict)t 
ju js^^fen fTnt, unt) tDcnn i)er STJaturfcrfc^cr mcinct, vcn t^cn mc^rcflcn tcrfclBcn SRacf)ricf)C 
itnt» cini(3e ^cnntnijj ju f)a6cn, fo er^dlt er turc^ cinen un\)crmutf)ctcn 3wf^'*ff O^nj nc«^ "»^ 
if)m noc^ unbcfannte, tvcld)c i^n ju fcincm ^cr^nujjcn von t>cm ge^abtcn 3rrtl)ume wicter 
^urucf bringen, 

Unt) fo forfcf)ct er nacf)tcn ^rtcn unt) ten 0cfd)lcc^tcrn t)cr '^f^icre, tcr ^PfTanjen imti 
tcr liSrigen ©cltcnf)eitcn ter D^atur, of)ne ticfc Untcrfuc^unu jcmals cnt^ijjcn ju !onncn, fo 
fcefummcrt cr fTc^ um ten Q5au tcr .^orpcr ticfcr ©cfd)5pfc, o^uc il)n crgruntcn ju fonncn, 
fo fpuf)rct cr ter ^eScndart bcr ^cBcntiijcn wn^ if)rcn ^ivjcnfcf^aftcn nad), of)nc foId)c erfor; 
fc^cn ju fonncn, fo 6cfd)dfftigct cr ftd) mit t)cn 5^cfTanttf)ciIcn t)er i^cblofcn , c^nc folc^c gcf)6; 
titj enavicfeln^ufJnncn, unt>tcnnod) crmutet cr nid)t, fontcrn cv tvirt vicfmc^r immer dt 
friger in fcincnUntcrnc^mungcn, tvcil fcin gf^i^ wnt) feinc ^bcitcn nie im6eIof)nct SfciSen. 
jDenn wa^fan mitt>cr(^mpfTnt>ung v^crgfid^en tver^en, tvcfd)e cr cmpfTnM,n?enn cv in tcmuU'' 
crmc^licl)cn 9icid)tf)ume t)cr erfc^affenen^^ingetcn Ur^c6cr t)er Oitttur gfcid)faf)m fTe^et,unt) mit 
feincn^dntcn fu^Ict,unt)6cmerfct,t)af't)ieS'inrid)tun3cine6 jet)en.^crpcr5, ciner jeben^^flanjc 
unD eines jct^tn ^I)ierei5 jwar tvie fcine ci^enc fcf)r jwccfmvafM^ {ii, ba^ if)m a6er fiir jenc cin 
?<>orjug jU3ctf)cifct wortcn iff, it>cfd)cr i^m tiic ^crfTd^crung gicbct, fcin (jegcmvdrtigciS Cc6cu 
mu§c nur ein furjcr %ifcntf)aft in cincm t>er ^or^ofc t)cr 3"f*^"ff f^'"/ ^" wcfd)cr cr t<af)cro 
jcnfcitij tce 0ra6c$ gropcre (£*ntn)ichfungcn fcincr (J'rfcnntni^c juvcrfTd;tIic^ erwartcn tavf. 

% 3 (Jine 
^tnc i^crnunftigc ^ctrad)tiinjj ^cr 9?atur i\i. foljjfic^ tie O.hUc t)Ct rcincflcn 2[GoI(u|l, 
unt» c6 ifl hd nnfcrn gcjtttctcn uut> aufijcflaf^rtcn ^'''ifcn fciu SLBuutcr, ^a§ man fo viclc 
ficSI)aK'r tcrfclOcn antrift. ?}t6rf)tcn \ol(i)c tcc^ nur ind^cfanit i:icG3cIcgcuf)cit ()abcn, otcr im 
(2tanbcfciu,u>cuii])1cu(J ctwas iu il)rcni grofjcn ^ucl;e fcIbjT ju Icfcn^uu^ c6 ju t)crftcl)cn, auflatt 
flcb uiit yjcrjlummcltcu, ot^cr gar tnrc^ irrigcSufdlc vcrfdlfd)tcu ^bfc[)riftcn lcffcl6cu ju 6cl)cl; 
fcu, tvic foI)r ivurt>cn ttatnrcf) nicf)t unfcrc (i:iu|Tc^tcn iu tic ^crfe ^d ^IImdc^ti(]cn gcwiu; 
ncu? ^on mul)fccliijcu 0cfd)dftcn cutfrdftct turd)6ldttcrc tc^, um mic^ tvictcr ju cr()o^Icn, 
tic ivcuigcu^Idttcr.ticfc6^ud)cd tcr iTiatur, ivclc^c tc^ 6c|ijc, nic^t fcltcn, unt) in mci* 
ncm ^ud)crfaafc, untcr uaturlic^cn (5cltcuf)citcn ciu(]cfd)Ioffcn, fomt cd mir vor, ic^ fci 
fd)ou iu cincr antcrn 2BcIt, in tvcld^cr ic^ lie wuntcr6af)rc|lcn ^rcaturcu crSlicfc, if)rcn 
^d)6pfcr crfcuuc, uut) if)n mit cincr flauncntcn (E*f)rfurc^t 6civuutcre. ^cun icf) 
finl^e bcn §crrn tcr iHatnr in t)cni tjcrdcf)tfid)flcn (Btaubc, wic tn tem (jroffcn 5Q3cIt; 
forpcr, in tcm flciujlcn (53rafe, tvic in t)cm (Tctcrubaume, in tcr ^dfcmilbc, wic iw 
tcm (J'Icpf)autcn, in tcr ^iufe, wic \\\ tcm (Btrau^c, in tcm ^Pofipcn , wic tn tcm 
QBaIIftfd)c, uut) cin jct>c6 ticfcr (^cfd^opfc \\1, tvie ter SJicnfcf) fcI6|l, nacf; affcn fciucn 
^^cilcn, ©lictcrn uni) ^'igcufd^aftcn fcinciJ crf)a6cnftcn ?0lci(lcr6 tvurtig. ^ic uutcr; 
f)aftcut) uut) tvie fc^rrcid) ticfc ffummen Cc^rcr jTtit), fdffct jtc^ luir crfaf)rcn; mir wcwic^i 
flcnS ifl i^r Uutcrricf)t affcjcit fc^r nfijfic^ getvcfcn: unb 06 ic^ c6 gfcicf) mi^, ta^ id)affcr 
Ortcn mit ten ^IBerfen tcr ^lffmac^tumgebcn 6in, fotverte td) toc^ turc^ tie jufammcn(]e; 
^duftc ^Kcnge tier^inge, mld^c eine D^aturaficnfammfung cnt^dft, fc6^aftcr, unt) turcf) man; 
cf)c6 t)crfcl6en gar bi^ jnr (Jntjucfung gcrfif^rct. ^a, fcf)r oft f)Cit mcin ^lut 6ci tcr (^vhlihinci 
jcncr ^^gcf gctvaffct, ^ie ef)ctcm 5B5a^crn)urmcr getvcfcn trarcn, unt mcin ^crj ^at mir gc; 
faget, wit tiefc, nac^tcm fic i^re erftc£c6cn6jcit in tem2Q5a§cr t?offcntct f)attcn, unt glcid); 
fam turc^ einen tcm ^ot^e a^nfid)cn S"!^^""^ ^n t)ie, mit ncucn ©lictmaa^cn vcrfc^cnc ^a 
n)of)ncr t)cr ^uft, eined i^ncn gauj frcm6ten (Jfcmcnt^ t^erwautcft wortcu flnt, fo n)irt Aud) 
tcin ©cif^ fic^ nac^ t)cr abgcfcgtcn^uffe empor fc^ivingcn, um vor tcmXf)rone tcS (5d)6pfcrs$ 
anju6cten, «nt i^m tas feicrlic^fle X)anfopfec fiir mein ^afcin tarju^ringcn, unt tiefc 

93or; ?53orflcKun9 f)cit melne ganje SccU mc^r ale einmal tcrijeftaft bcnjc^jet, t)aj idj o^nc ^crjtig 
mit cincm fo wicl mojjfic^ vcrfldrftcn ^(ugc, unt) mit forfc^cntcn ^(icfcn t)ie cntfcrntcflen (Dc? 
<jcnt)cn, in wclc^cn ic^ cinfl wan^chi tvcrt)c, f)a6c turcf;fc(;aucn mii^cn, um mic^ fd}on f)icr mit 
tcncn gro^cn 53ul;ncn tce {^irmamcnts, u6cr wcfc^c IJcr SQJcg nad; ^(m ©ije tics (Jroigeu 
gcjcic^nct \\t, ndf;er bcfannt ju mac^cut 

^od) ic^ wiirte mic^ ju fc^r vertiejfcn , tvenn ic^ aUc ^mpfintungen tcr 2K>o((uft, tcr 
^intac^t, unt) ter @e^nfud)t nac^ ten SDCo^nunjcn ^cr ©ccngcn uicticrfd^rcibcn tvoKtc, 
welc^c ^ie nd^cre Untcrfuc^ung ter 283unt)cr ter £Ratur tjcranla^ct unt) ^crtjorbringct, unt) 
tvelc^e einem jcbcn 5^^«"*^^ t)erfcl6en, tvie mir, nwa^ fc^r gctv6f)n(id)c5 fint) : id) mil ^af^cro 
uur eine ungcfunjlclte Q5efc^rci5ung t)crjcni(jcn ©cltcnf)cit cntivcrffcn, tie mid) faj^ (jcjtvun; 
Qcn f)at, meincn J^ie6fin(j6gct)aufcn auf einige^fu^cnblicfe nad)ju^dn(jen. 'X^iifi nel)mlicf) i\t 
eine ^^ierpjTanje, tvefc^e tjieffeic^t noc^ fcinem O^aturfun^igcr ju ©cjTc^te gcfommcn iff ; ttjc; 
nigjlcns treffe ic^ Ui feinem terfefben auc^ nur Ijiegeringjle^puf^r eincrO^ad^ric^t von if)rau. 

^m ncnnet mtt t)em 97a^men ter^^ierpjTanjen cin fc6entiijc6 0cfc^6pfe, tvefc^e6 tvie 
^te ortcntfic^en ^jTanjen mit ctnem ©tiefe, t)er fid) cinivurjeft, tjcrfc^en, fonp a6er (janj tl)\C! 
xi{d) ifl, nnt) fcine meiffe Q^a^run^ Durc^ t)cn ^Jiunt) jtvar ju ftd) nimt, eincn ^f)cif tcrfcl6eit 
a6cr, affcr ^Ba^rfc^ciufic^fcit nac^, auc^ turc^ tic SCGurjcf empfdnjjet. ^'d jTnt) affo tie 
5f)ierpfTanjentvurfIic^c, mit einer 2[Gurjcf, mit cincm(Bticfe, unt) mit antcrn ^-igcnfd^aftcn 
t)er ^fTanjen 6c(ja6te*lf)iere, tcren ©ticfe, obcr (gtcngcf enttvct)er f)duti(j, ol^cr fnorpfic^t, 
otcr ^ornartig, oijer fnoc^ern, ot)cr fTcinartijj fcinfonncn; lie fc6enbi(jcn ^rcaturen a6er, 
trcfc^e ticfc ©ticfe tragcn , fint) inSgcmcin pofipcnartig, unt) tie ^()icrpfTanjen fcl6ft wcrtcn 
ju t)en ©c^aaltf)ieren (jercd)nct, unt) pjTcgen flc^ i\\ ^fcffe unt» £ric6cnjtvei(jc au\5ju6rcitcn. 
S)iefc flnt) noc^ nid)t anterStvo, afd tn t)em 5[Gagcr, gcfuntcn tvorlcn, uut) 06 man (jfcic^ von 
if)ncnfc^on verfd;tet)cne ^rtcn ^at,fo fint) toc^ uufer affcn t)icfcn, nc6fTt)cmSccpaIm6aume te3 

^errn Sa\)ita/ t)iejem3cnnocf)t)iefont)er6a^rfTcn, wefc^e t)er .^err Slli^/ >^cv ^crr $^??i)(iu^ 

unt) unt tcr J^crv (f t\vrtt*t6^'''Kf)^*i*^^'^» ijcihcn : ce flnt) nbcr t>ic mc^rcjlen ^crfcfljcn fcinc t?ottjldn* 
tiijc, fcntcru 6cfd)v;t?iijtc ^tucfc, unt jtc gclj^icn in-oijcfamt in ^ic ^lajjc bcr ^olipcn. 5Ticine 
^hicrpflvinjcn I;inQC(]cn flnt» von cincr oanj ant)crn Oiattung, wcif |Te tt)ct>cr (2cf)aa(tf)icrc, 
nod) ^PoIipcn, nocf) in ^U'ft< jjct^cilet ftnt), unt) jTc f)a6cn fiir jcne aucl> ten iua^rcn ^or^ug, 
ta^ jTc gaujlicf) unOcfcfjdtijjct jjcOncben, taf^cro )Tc cinc effcntlicf^c ^efanntmacf)ung mit aflcm 
9\ccf)te vcrticncn, vcn wcfcf)cr icf; lic Dlacf^ric^t, \vU folc^e in meine ^dnbc gcrat^cn (Tnt), 
ju^cbcn, fur mcinc Scf)uli)ii)fcit f;afte. 

<S3ciI ic^ fcit etlic^cn 3af)rcn eine Sammfung \)on naturficf)cn Seftcnf)eitcn ju fammlcn 
oncjcfanjjcn I)a6e, unt) t)a(S 53iccr t)iefc in gropcr tDicnQC f)cr3ic6t, fo i)CiU id) c6 mir jur 0€; 
wof)n^cit (jemacf)t, tie von f)ier reifcnt^cn <Scf)iffcr, wclc^c icf; fenne, ju Sittcn, lag jTe ^a^f 
jcnigc, wai i^nen ctiva mcrfu.n'irt>ige6 vorfommen ttJiir^e, auf^cScn, unt) mir mit^ringen 
moc^ten. ^icfe ^ittc tvictcrl)cf}lcte ic^ in t)em tjoricjen griif)jal)re gcgen eincn mcincr ^}(m 
vcnvant^tcn, t)cn Spzm\ j[*5^^'^i^n ^Siuvicl; tl76flci*/ wcIcOcr mit tenen nac^ 0i6ulan^ xm^^i 
ter (Stra^c I?ayit5 fa^vcnl^cn $ifcl)crn cine grcj^e 5Scfanntfcf)aft ^at, unt) uac^ i^rcr S^n-^^f' 
funft 6rac^te (Bx mir cinen jwcijoUiijcn ©tcin, auf welcf^em t)rei cingctrofnete (Becgcujdc^fe 
fafen, mit ber ^tnjeige, t)ag t)er ^efef)l6f)a6er t)c6 @cf)i|fci5, t)cr ^ocjcl ^I)6ni;:, ^an^ €y^ 
dling^ Cvonip, foIcf;cn in t)cr (Btvape 'S^avi^e unter i^em 69fTen ©rat)e au6 t^cm 0runt)c 
ter @ce f)erauf gejo^en f)dttc, unt) jwar 6ei t)icfcr uncjcn)6f)nlic^en ©clcgcn^cit, (Bie ^dttcn 
ne^mlicf) ^en i^ten ?Olai) eincn CEBallfTfcf) ^efc^offcn, welc^er a6er gccjen if)r ^crnmt^cn wia 
t)er loSflefommcntudre/ nac^iDem t)cr mit t>er ^arpune ver6uni:ene (Strif, o^cr ^ic SGalfi 
ftfc^Iinie cinc iJdnge t?on 30ogat)en, jc^^m ju t)rci (Bffcn (jcrecf)nct, ot)cr igoo gus f)atte» 
SBei t)em ^uftvinten t>er ^arpune wdre t)cr cjci^acf^te <Buin mit t)cm (Eifcn f)erautJ cjc6racf)t 
iDorten, unt^ bie auf t)emfcl6cn 6cftnt)Iic^e ^reaturen f)dttcn jttjar einicjc S^ic^cn be5 ^c6en(S, 
ivcld)c tarin 6cf^ant)cn, t)a^ fic t)urc^cintvict)erf)of)Ite33ufammcnjief)cn i^vcr^Orpcr basseincje; 
fc^Iuf tc ^:i6aiTcv auS^cfprCijct ^dttcn, tjon fTc^ 9cgc6cn, |Tc tvdrcn a6cr fcf)r 6alt) t)araitf erfTarrct» 

Xiicfcr '^iefev incf)r (diij]fid;ci* ahs vimtcr unt> cincn (jutcn 2^^ ^^^)^^ Stcin i)l mit ^oraffcn.' 
mcofc gcjicrct, unt) mit jwcicn langcn brantigelben ti)cid;en ?IGurmgcf)dufcn umfdjfungen. ^iuf 
tcmfclbcn f^cf;cn cincn 3<^ff »<^» cinanbcr jwo ^jTanjcn, tt)efd;c jtvar gfeic^ t>a0 ^nfef;cn cincc 
^f;icr};flanjc f;attcn; aficin, wcif if;rc ^orpcr untcr fic^ vcnvifcft un)) cincjetvofnct, ticc <Btkl 
ter trittcn abcr abj^crijjcn, unb if}r ^orpcr mit jcncn tjcrciniijet trar, fo fonte man gar trenig 
tcutfic^cs an if}ncn affcn crfcnnen» ^fnfdngfid) ttjoftc ic^ auc^, mi tcc ^eifortjc, tag fic 
(jdnjfid; tjcrfcf)rcn gcf^cn moc^tcn, tf)rc ^ufivctc^ung nic^t ttjajjcn; cnbfid; aSer 6cfc^fo$ id} 
tiod) tJicfcfSc ju t)crfud;cn, unt> tcr ^crr jo^attn jT-omtnicue ©c^ufse, cin, fcinc6 iS}af)f 
ri(jcn ^ftcr^ m^cacljutf in tcr 2i7atuvf)tflcvic fcf)on fcf)r crfaf)rncv5t*cunt), ^atfofc^c gfucf; 
lid) untcvncmmcn, unt) t)ie tjoffijjc natuvfidjc ©eflaft tiefcv gvcmbtifingc tvictev ^cvjjcflcffct, 

(^inc jct)c \^icfet ^f)icrpf!anjcn ScfTc^ct M cincm fafl f^ovnavtrgcn (Btcngcf, unt) au« 
tcm ^ovpcv. 2>cncv ifl f)of)f , gcfStvcis Mcn ^athc, tvivt) cais ffcincn Dvingcn jufammcn gc? 
fejct, ipaftct fTc^ in bev ^Oiittc feincv ^dn(jc, unt) ivivt) t*cm Zl)dk t»c5 (5ticfc6 t?icfev ^fu^mcn, 
trefcf^cn t)ie 93fTanjcnfcnncv Spatha ncnncn, fe^v df)nfic^» '^icfet, nci^mfic^ t)cr ^orpcr, ttjivt) 
au5 cincv tvicSetcvflavfcn, gfattcn, unb cttva^ luvd^fTc^tigen^aut.geSiftct. (^v nimt in 
tcrSpatha, oticr ttjic ^er ^evv ^vofcffcr OcBcl* ^icfc^ W3ovt ri6cvfcjct, in tcv ^Sfu^mem 
fd)cibc, cinctt jugefpijten ^nfanjj, ttjivt) cincv pfatt (jet)vucftcn fdngfic^cn ^fafen d^nfid;, unt) 
cnbct ftc^ ineinc f^umpfc (Spijc. ^r ^at cincn of|cncn ^cvtjorvaijenbcn TDZunt), cincn mit 
einem ftcvnf6vmi(jcn (Bcf)foj]c tjcvfc^foffcncn f)crtjcvflcf)cnt!cn ^ftcr, unt) i|l mit lcutlid;cn dittf 
getvcitcn tjcrfcf)en, ttjeld)c fld) an tencn 6cit)cn (ii:nt*cn, ttJte auc^ an tcm 5}|imt)c, unt) an 
t!cm ^i\tct ^efcjugcn» '^icfc finb t)cm duffcrfic^cn ^fnfd^einc nad; fc^u^dvjfic^ ; hic ^orpcr 
fef6|l a6cr f)a6en einc benen Sicgcffleincn d^nfid)c rct^c '^<xvU, tvcfc^c jct)od) in ^cm SCGcin; 
geif^c, in tt?eld)cm flc ijt 6ett)af)vct tt)crt)en, mcvffic^ 6feid;ev (jctvovbcn i|l* 

^ai5 c6cn (jcfacjtc gift tjon affcn t)vcien ^^lerpflanjcn c^nc ^fu<?na^mc, unt) tennoc^ fTU'' 
t»ct fid) ticfev ^fcf^nfic^fcit un(jcac^tct an t)cncnfef6en cine tt?cfcntfid;e ?55cvfc^icbcn§cit, intcm 

^ i^rc !^ 10 

t()re UnQc itnt i^ve 0»3r6(}c ubcr^aupt nicf;t cincrlci, luit) tic GcjlaU tcr ^orpcr fclGjl fcfir von 
cinant^cr i^crfd;icfccn ifl. X»enn t)tc <jr6(le ijl 1 3 BoUc, lic mittclfie 11 SoUc/ unt) t)ic fleinflc 
10 3«>^^c ci»fS r^cinUintifc^cn Ju^cC lang, (So gcringc Dicfcr Untcrfc^ict) ju fcin fc^cinct, fo 
tvirt er lcc^ fc^r 6ctracf;tlicf), int;cm ter ^crper t)cr jjrJflcu '^fjicrpPauic 5 unt) cincn f;alben 
3off in Ux Hr\QC, unt) i^r faum jtvo ?inicn bifcr ©tenjjel 7 unt) cinen fjalbcn 3o^f Wf ^^^ 
^6rpcr lcr an^ern ^ingc(jcn nur 3 unt) cincu ^al6cn, i^r uicf;t fldrfcrcr (Stief , afe ^er ©ticl 
ter crjlen, aSer 8 unt) einen f)al6cn 3off fang ij^, troturc^ in bcm ganjcn Umfattge tiefer^f)ier; 
pffanjcu, jumal t)a if)re ^orper in ter ^iittt fafl cincrlci X)urc^mcffcr fjabcn, cin fef}r ver? 
fc^ict)cncd^crt)dItnitJent)lc^et, mld)e6 in t^rer ^fbbiltung auf t)cr beigcfugtcn ^upfcrtafcl 
(jenau bcibcf^aftcn wor^cn ifT, unt) tind) tas ^fnfc^auen terfclben feicf}ter, afs t)urc^ eine rocit^ 
fduftijjc Q3cfc^rcibung, erf(df)rct tvirt). Db nun au6 ticfem Unterfc^ictic cine ^erfc^ic^cn^cit 
tciJ ©cfc^(ccf;tc6 (jcfofjjcrt tt)crten fonnc, ot)er, ob vieffeic^t t)ie einc tjon t)icfen ^fjicrpffanjen 
jungcr, t)ic antiere abcr ditcr fei? bin ic^ ju entfc^citcn untjcrmogent»» 3cf} merfe ta^ero nur 
noc^ bfou an, t)a^ tiefclbcn tuctcr ^ugen, nocf)Of)rcn, nocf; giif}ff)6rner, noc^ ©c^ttjimnu 
jeug, noc^^noc^cn, noc^ cigentlic^c ©cburt^glietcr, obcr antcrc©Iicbmaa^cn f)aben, t)a^ 
t)ic bcibcn auf i^rem naturlic^cn "^n^c noc^ ffef)eni5e ^^ierfTanjcn fic^ i)k JXufen jufcfjreit, 
ta^ tie (jr6ffere t?on i^nen, furne^mlic^ m i^rcm (Sticfe, mit tjiefem ^oralfcnmoofe befcjct fei, 
imt) entfic^, la^ ^er ^fnfang teffclbcn hi^ an tae mit t)em 5Suc^f^aben q (jejeic^nete foc^ tifer, 
ale ^a6 ubtigc bc3 (Stcngcls, fei; ^af^ero^man mutf)ma^en fonte, taj t?iellcic^t f)icr t)ie tritte 
i^ren naturlicf;et;©tant), unt» fol3licf;i^rcnUrfpruit3 M tergr^f^cn^^icrpffanje (jc.^abt l)CiU* 

©iefe t)rittc, oter tie tjon i^rem Stantorte ab^criffcne ^^icrpfllanje, tucfc^c t)cr tjor^cr 
bcfc^riebenen fleincrn mit t)en ^uc^flabcn B. B. B. bcjeic^ncten in allcm (jlcic^et, nur ta^ flc 
cttt)a$ furjcr ifl, f)abe icf;, um i^r 3nncrflcg ju cnti^ccfen, tjon t)em ?Olunt)e hi$ an ^cu ^tfter 
aufgefc^nittcn, unt) in t)icfcm 3"f^«n^« niit t)er um(jefe^rten ^aut abbilten lafem '^ii^c 
i^re ipaut ift au6 jttjcien ^ldttern jufammen^efcjct, i^re innerc Oberffdc^e f)c^t cine (jldnjcnt^c 
fc^ncctveijic garbc, unt) tcr Snunt? ifl auf t)crfelben mit ciiiem fleifc^i(jtcn OJan^c cingcfapct, 

i)ae ^ II ^ 

tae G:tnijcn)cite fc(6(t ft6er jTut) f;mfer cinan^ei* flcf;cnt)e DJof^rcii o^crQantjc, cin tnujlgter 
i^orpcr, iint)»icfe jufammcn (jcn?icfcftc ncri^i^tc, mh\i vicfcn an^crn ^cncn^aarvo^rcn d^m 
ricf;cn 5dt»en. CDcr fdngficljtc an6 tterfcf;ictcncn mic fTicrucn t)urcf}n)c6tcn ^ugcfn 6cflc^entc 
brufiijtc ^orper ninu bie ^ittc cin, uu^ wirt) wontcnc» auf affcu ©cifcn (icf; an i^n fc« 
(jent^cn ©dn^cn umQcbcn, unt) fajl vcrilccfcf. 'X)icfc finb paarweife gcovbnct, unt) t^ic 6cit)en 
tes crftcn ^aarcs fautjcn (jcfrumt un^ jngcfpijct in t^cr Gegcnt) ^ce '5Kunt5e6 an, ax\6 tvcfcfjem 
ftc, wic id) mit uiefcr ?)S3af}rfc^cinficf^fcit \)crmutf)e, ^crtjor fommcn fonnen. ^cn ^ier ne^; 
men flc 6cit)c i^rcn SBSc^ ^ernntcr t)cm '2fftcr na[;c »or6ei 6i6 in t)a5 untcrf^c (Snt^e t?c5 ^6cf 
pers, fic fauften a6cr t?on ta un'cUcr in t>ic S/cf):, unt) f^ei^cn, nacf;^cm fle fnotigt geivorben 
(Tntt, ijorwdrte gcrai^c ^inauf 6i6 in t)ie o6crfre ©pijc, (jcfjcn fotann fcitwdrts 6ci t^encn ac; 
tac^ten ^rufcn nn'elcr f;eruuter, fc^rcn jctocf; a6crmaf$ jurucf , unv geunnncn f)intcrtvdrt5 
nocf; cinmaf t)ic .^o^e, n?ofel6fl fie flc^ iuViid) in cinen nicberf^cicjeuticn ^Ttittcf^ang ycrwan; 
t)efn, ivcfcf;cr, tuic tic i^m jundc^fl fie(jent)en 6cit)cn, mit fc^warjcm Unrat^e anijcfuffet ift. 
Uc6crf)auvt fint) alfe tiifc DJo^rcn njci^, bunne unt) jart, tiic «or^crflcn a6cr fTut) tccf; etwae 
ftdrfer unt) fcfler, af6 t>ic f)infcrflcn, unt) ter gefrumte fpijc ^nfang t)cr 6cibcn affcrcrflcn 
fc^einet ^a^ SOSerfjeug ju fcin, mit ivefcf;cm t)ie ^f^icrpjTanje i^re 9^af)run(j nicf)t nur tv{)a\d)ii, 
fontcru auc^ genicget; ^enn t)cm ^nfcfjen nac^ fonnen fofcf^c if)r afd Jaugffaucn, unt) aua^ af6 
(Saugru^cl t)ienen« (Sonj^ ^a6c icf; noc^ anjujeiijcn, t)af tass Qjinjjeiveit)? t)cn oanjcn Svaum 
t)ee ©cf;fauc§e6, len l}ie ^aut ^c^ ^orpcrs mac^t, nic^t ausfuffct, unt) l^a^ eo anf tcr 
rcc^tcn ©citc, na^e 6ei bcm *i2(ftcr, mit ciner u6erau3 fc^on (je6ift)cten meifjcn 9^ejf;aut um; 
giirtetnjerbc, roefc^c vicffcii-^t nur cin u6ri(j (je6fic6cncr Stefl t)e5 prdc^ti^en Uc6crjujjce ifr, 
tcr c^ctcm affc inncrc ^^cife cinge^uffet f)atte. Xienn c6 ijl Ieit)cr mc^r al6 ju t)eutlicf; ju 
crfcnnen, Da^ t)cc inwcn^igc ^au t)iefer ^^icrpflanien hirc^ i^rc gcfcf;cf;cnc (^nntrofnun^ 
fcf)r gclittcn ^a6Cf Sic ^ 12 Sie ciftc 'S^o>nv. 

3n ^ictcr ficbct man bcn rovt^crn "^^cil ^cr 
(jvoifcni/ uub t)ic Uufe (2;citc Dcv ficincvn 
^I;icrpiliiinc. 
A A A :r'ei'init^oiMffenmocrc6cmnc^renc(3teiii/ 

au fccm toiele tlclue (oc^neleii unD 93;ufc|>clu 

(>oni5cu. 
15 r. r> X)ic fleincre ij^ifvpjlflnje. 
C C C S)ic gv60cre ^Oicrppanjc. 
a a 2)cr ^orpcr J?cr fleineru 5;{;icrp}lanie« 
b ^cifcltcu ^bcx[i( ^V'^hi' 
c 3>er iCiun^. 
d ^er iJlftcr. 
e e X)(i' ©tcngef. 

f f 5McSpach.i, o&er SInf;mcufc^eitie. 
g 2)ic ^NUvjcI. 

h h Dcr ^loi-pcr bcr gr6)]ern 5:f)ierppauj€. 
i 5^c)Tcn cOcrfce^ (rnbe. 
k Dcr ^Vami), 
1 I5cr Clftcv. 

m Z)fl5 nuter)le (^nbc t)c^ ^orpcrg. 
n n J>er ©ten^jcl. 

00 2)ie25lnl)uieufcf;ei&e/ o&cr bic Spatha. 
P j)ic ^r.r^cl. 

4 iiiu iocO fln &fm Stcngcl, u>e(cl)cg mcfleii-tt 
&i!rd> i^ii Clbrciflung tcr ilci.titcii/ oDcr &cr 
&nttcu ifucrpiu\njc ciuiTan&en i\t, 

1 S^cr &ife 5{nfang bicfc^ GtengelJ^. 
s s 3reci 5Bnrm9cf;aufc. 

t :Dic O^JiujDung Cicg i:f)cr|Ten 5!3urmgcf)anfc^. 

u Dic g3iunt)un() &cr untcrn S[Burmr6f)re. 

w w u- 5l'ora(lcnmoo^. 

X (£in t:Iciuer(3teiU/ber anf bcm groiTcrufcjle ifl, 

y 5^ag (SuDc bcr untern 5i5nrmro^rc. 

z z z z ^as t»urc^fc^eiucnt)e Qlingctvei&f. 

^tcUct bcn tjorbcvn ^&cil Dcv ftcmcrtt, unt) 
Dcn diiiUti £>cr srojfcvn ^l;icvpflanae 
t)or. 

A A A 25er ©teiit. 

B B B 2)ie fleincre 5:f)icrpf[anse. 

C C C 2)ie grSffcre 5f)ierp|Ianje. a .1 ^t^cv ^orpcr &cr grSilcni ^f)ierp|!anje. 

b ioiii\^ oberffc (rpijc. 

c c T^cr Stufcu. 

<i d ;Dcr (StcuGcI. 

c Dic^^eravin&clnuij &cgCSten^cl6 in bcuDvufcil. 

i' 5^cr titc Clufang Dcg Gtcuijel^. 

g g I)cv 5v6rpcr &cr tlcincru 2l;ierpflanje. 

h (3ciu obcrlic^ £ut)e. 

i 5>cr 03?uut>. 

k X)a' Clftcr. 

I ."X^a^ unrcvrte &:&e be^ 5vorpcr5^ 

m m 3)er CStcugcI. 

jin i>lc S5lul)uicnf^ettie/ ober tit Spatlia. 

2>ai3 uuterrte (£ut)e De^ (Stcuvjclg. 
p p T:)ii ^urmgcf^dufc. 

4 S^a^ (£ube ber obcrn 2Bnrmr5f)re. 
r 5^a3 (£nt)e bc^ uutcrn SBuvmgef^Sufeg. 
s s s s s s ^S^oralleumoo^. 

2)ie fcntte gigur» 

3|1: t»ie flcinjic ^^icrpflanje, t)crcn v^aiit 
aufcjcfc^nittcn uuD umscfci^rct irorDcn, 
tamit il;rc iuncvn ^l;cilc ju ®cficl;te 
fonnucn nicgcn* 

a S)ie ^Burjel. 

b ^toraffcnmoog. 

c c 2)cr ©ten^cl. 

tl 5>ie 55lu()mcnfcf>cifce. 

c 2)cr Sfnfang be^ .StorperS in ber 55Iuf;mcn* 

fc^cibe. 
£ ^zv Slfter. 

g g Dic umgcfc^rtc ^out. 
h S^er «D?unt). 

i ^er innere Svant) bel 9}?uni>c5. 
k k 2)ie 3^ejf>ant. 

1 Ser &rii)u3te ^orpcr. 

m m 2)a6 cr(!e ^Uiar Der um ben &rnft3ten ^or? 

pcr flef>eu&cn Ov6f>reu. 
n n X^i^i aufcrffcn Subcn biefer bcii>m £)v6^ren. 
o o o 2)ag aubere ^aar bcr D\6^ren. 
p 2)a^ britte '']3aar bcrfclben. 
4 2)ag Picrte ^aar. 
r 2)cr Icjtc nngcpaartc ©an^/ ft)elcf)er Permnt^i 

iiii) ber «3}ia|iDarm ijl.