Skip to main content

Full text of "Joannis Michaelis von der Ketten ... Apelles symbolicus : exhibens seriem amplissimam symbolorum, poetisque, oratoribus ac verbi Dei praedicatoribus conceptus subministrans varios"

See other formats


f "1 I 
te-iT^iB O I.1CU Auc tore ^r a.SS.SALVA-tORlS JOANNIS MICHAELIS 

vonder KETTEN. 

Ord. Salv, vulgo S.BiRGiTTiE Sacerdotis 

P E L L E S 

SYMBOLICUS 

E X H I B E N S - 
SERIEM AMPLISSIMAM 

SYMBOLORUM, 

POETISQyE , ORATORIBUS AC VERBI 
DEI PRjEDICATORIBUS 

CONCEPTUS 

SUBMINISTRANS VARIOS. 
AivJSTELSDAMI & GeDANI, 
Apud JANSSONIO-WAESBERGIOS. 1C99, FACULTAS ORDINARII. 

STANISLAUS IN LUBRANIEC 
DAMBSKI, 

Dei & Apoftolicse Sedis gratia , 

EPISCOPUS ULADISLAVIENSIS 
ET PQMERANI^. 

TCxhibuas nobis Libcr , qui infcribitur APELLES SYM- 
-*-'BOLICUS dtiobusTomulis cx{>rcflus & comprchrnfus, a 
R. P. JOANNE MICHAELE von der KETTEN Ordims 
Snji^ijfimi Salvaturis-, vulgo "Birgitta concinnttus •, ab iis , 
<]uibuscum commilimusThcologis, cum repertus flt, nihil 
contin(;ie , lideiCathoIicx, autbenis motibus contrarium , 
licentiamfacimus , pcr pra^fentcs , ut perTypum publici juris 
fiat j Inquorum fidcm , pr.xfentes, manu noftra fubrcriptas, 
figilio noftro communiri jufllmus. Dabatur, in Refidentia 
ijorcrallovicnfi. Die 2 Aiigufti li^/. 

STAKISLAUSDAMSKI. L. S. 

EpircopusUIadiflaviends. rn.p. 
PRiEFATIO 

A D 
BENEVOLUM LECTOREM. 

^antiim curiofo huic j do5foque 
Saculo j pra aliis qua in lucem 
emiffa viditj arriferint Symbolaj 
hicfufius enarrare non attiuet ^ 
quandoidinuno C^fVNT>0 STMBOLL 
CO THILrTTI TICIKELLI , dua; 
Italica j ^ quatuor Latin£ ^ intra annos 
7ion omnino %') . Editiones j abunde teftatum 
faciunt. Eundem TICINELLVM _, quod 
miika Symbola fugercnc , qu^ in Rcgno Gal- 
liac adornata funt , n^c ultramontanis inferio- 
ra efTcnt , smulatus t?iR.T. CLA~OT>FOS 
FRANCISCVS MENESTRERIVS E 
SOC. jfESU j quieaomniainGalltcaNa- 
tionis gloriam j multis extraneis admix- 
tis, in THILOSOTHIA SVA IMAGL 
NVMj, Gallico idiomate in lucem dcdit j 
qu£ deinde operd Clarljfimorum Fratrum 
Janjfoniorum j Latinitati donata ^ eorun- 
dem Typis prodiit %^mftelodami ^ i^nno 
MT>CXCV. Vltrumque t^uBorem ., quod 
appareat j pro maximd parte Symbola^ ab' 
hominibus fua Nationis excogit ata ^ adfer- 
* 3 re , P R iE F A T I O. 

re j verofimilefit j pliirimos Gcrmanos j ac 
^PolonoSjaliarumqne Natiomim T)e Re Sym- 
bolicdScriptoreSj non legijje ; tinde cogitatto 
Jiibiit j exemflo ejufdem CMeneflrerii., idem 
tentare de Symholis in Germanid aut ^olo- 
fiidvelaHbiexcogttatis j qnod ille deGaL 
licis prafliterat ^ atque Litterario orbi ^ 
ettamcommunicareea j qua flve ex utriuf- 
qne Gentis K^u£foribus _, ab utroque {ut vi- 
detur) nondum vifls jfive expublicis in Ger- 
manid ^ Tolonid mommentis j in pigilla- 
res retuleram ^ five iffe cxcogitaveram . In 
frioribus ^ fideliter eorum ^ qui ea invene- 
rant jfeu monnm.cntorum j ex quibus defitm- 
tafiimt j nomina adfcribo y inpoftcrioribus ^ 
qua mae inventionis funt j * afterifcum ad- 
did Typothetis fraceperam j fed dum ali- 
quotfoUajam correffa j miht tranfmittun- 
tur i^mftelodamo Varfaviam j ita negli- 
genter in tantd mcd d Tyfiis diftantid cura- 
tumidvtdeo j ut etiam iis Symbolis j qui- 
bus f^uBorum nomina adfcrifficram j qna- 
quenullo afterlfconotaveram j qnodduhius 
effem num alibi ea aut lcgiftem aut vidiffem j 
afterifcnmfolis meis depitatum j appofiitum 
videa?n : ^Jhfiepr^cantio jffecimen erit Be- 
vevolo LeBorl , candoris mei j quam non 
mtendam hic alieni laboris ^ gloria prado P R iE F A T I O. 

ejfcj ^ ciim (lyEjdpcd Corniculd dlienisplu^ 
mis ornari : Cni froinde Typothetaritm er^ 
rori j ut veniam Benevolus Le5ior in hac 
Editione det ., nullumque ad ajferifcos re^ 
JpeBum habeat j eum humiliter rogatum ve- 
Lim. IJfhacergOj dequibus dixi Symbola„ 
hic tibiJIJfo Le^or Benevole j cum ed pra- 
cautione ^ quam in 'Prajatione Cud ad 
MVNT>VM fuum STMBOLICVM ad- 
hibuit TICINELLVS^Jlve ehts Interpres 
R. T>. JVGVSTINVS ERATH, ut 
mihi non fuccenfeas , fi in Libro III, De Cor- 
poribus Humanis , in VI. Dc Pifcibus , in XII. 
& XIII. De Gemmis, &; Merallis, non omnem 
rigoris Symbolici artem rep^reris obferv atam, 
tametfi enim in iis muita reperiantur corpora , 
quae vel nimium peregrina , vel plus squo ob- 
fcura, inEmblematum Regulas delinquunt, 
nolebam illa tamen penitus exclufa ; Unde 
fortisliUjUsEmblcmata, in Libris illis , de- 
bebunt a Benigno Ledlore accipi , ut fimilitu- 
dinesduntaxat, qii^ pro occafionum diver- 
fitate ^polTunt infervire difcurfui , non vero ut 
ingenii partus , ad illud pafcendum accommo- 
dati. §uanquam k£ hanc pr^ecautionem j 
etiam adpavxula alia extra eofdcm Libros 
extendi vclhn ^ in quibus LeBorem m.eum j 
magis curiofs infiriptlonibtis recrcare vo- 

4 Itiij * P R iE F A T I O. 

lul _, qtiam exaBe adartts Regtilas formath 
Symbolis ; /";/ boc etiam exemplum fecutus 
ejufdem ^tcinelli j ingenue p'ofitentis ^ non 
tantum Emblemata heroica (quae rigorofe fo- 
!um Symbola dici poflunt) fed etiam nefcio 
qua analogia , innumera Emblemata Moralia, 
in eodem fuo MUNDO reperiri. Nec ideo 
tamen iis Symholorum nomenpafigere dubi- 
tavi j cum ^ acer vus tritici dicendus isfit^ 
in quopaucula hordei aut avena grana ^ in^ 
termixta videas. ^iod Ordinem attinet _, 
fequor eum y qnemfibi in CMUNT^O fuo 
STMBOLICO pafixit , idem TICI- 
NELLVS j utpote accommodatiffimum ; 
quod Symbolorum deleBiim ^ non is mihipra; 
oculisfuit j ut efet Symbolorum tantum ex- 
quifitiffimorum _, quaque plurimum ingenii 
baberent j fedetiammediocrium j apprime 
fciens j ATELLEM j nuUam perfeBam 
adeo j tahulamftnxiffe j quin non in eadem 
cum luce umbras expreffcrit j ^ quod in 
Trafationefud ait CMENESTRERYDS 
cum Symholis rem fe habere ., ac cum coelo , 
in quo omnes ftellx non funt primae magnitu- 
dinis , dantur & nebulofx, imo & perexigus , 
qusfineconfpiciiiorumope afpici nequeunr, 
quas tamcn Eruditorum ciiriofitas , haud ia- 
tere finit. ^miiam autem TICINELLVS P R iE F A T I O. 

^ C^fENESTRERrOS , praaliis, coU 
leBionem generalcm Symboloriim adorna- 
runtj exprefie cavi j, ^ie crambem eandem 
recoquerem ■, Symbolis eorundem ., tnhunc 
rneum AT E LLEM tranfiatis ], fed 
nova omnia fifterem. ^iod de MENE- 
STRERIO tamen ita intelligas velim ., 
quodex THILOSOTHIA IMAGINVM 
nil adfiiverim j eam tamen mihi faculta- 
tcm fecerim j circa alia ejus Symbola ^ in 
diverfis ab eo editis Opufculis fparfim inve^ 
nienda , ^ ad THILOSOTHIAM IMA- 
GINVM nondum tranfiata ; quanquam & 
fr^ter intentionem me hic aliquando j licet 
rarius ^ impegiffe vidcam j quod nonnuUci 
Symbola ^ qu£ alibi habebat \PICINEL- 
LVSj tnficius ea in TICINELLO ejfe , 
ad alium aliquando Titulum trauftulerim ; 
unnm ad inftar omnium exemulaj • accipe. ht 
lemmate ifto , SIBI CONSCIA RECTI, 
quod virga in aqnd recurvte j ad Titulum 
LIGNVMjBACVLVS,VIRGA. LIB. 
IX. T>E K^RBORIBVS inftrij^firam, 
quodpoft a TICINELLO ReguU in- 
ficriptum legi LIBRO. XVII. Cujus tamen 
crroris veniam _, velideo ma^is d Benevolo 
Lcfiore mihi poUiceor ., quod iu THILO- 
SOTHIA IMAGINVM fiub eodem fiape P R /E F A T I O. 

Titulo , Idcmper errorem Lemma repltca- 
tum vtdcara. Cateroqtiin de Leynmate ex 
utroque allquando accepto ^ alteri tamcna 
mc corpori applicato ^ id libenter fatebor ^ 
nti v9 j, idem Lcmmafapiits boc in \A'PEL* 
LE inveniendum j diverfis Emhlcmatitm 
corporibtis afpgnatttm: j quod tanto minus 
tulpandum credam , quo plns ekgantia ei 
rci incffe Symbolifta judicant ; quam enim 
abfiirdum in 'Pbilo/bphicis Pytbagora do- 
gma eftj animam unam de uno in alterum 
corjmsmigrare j tamiuRc Symholicd con~ 
'uenicns eft ac venttjfum j idem Lcfnma j ceu 
animam j plnra SymbQlica corpora infor^na- 
re, Exemplum habes in Lcmmate POST 
TENEBRAS S^PERO LVCEM. ^tod 
C^ velato Ealconj j @ vitro optico tercndo 
obfcurato j atque Latcrn^ vcrfatili ^ ob~ 
du^£ j d tne inftriptttm infuenies. 

Inquibusetiam Lemmatibus ^ magis ad 
EuPhoniam quam Profodiam- rcfpexi ^ ubi 
tamcn commodum fifc be^ntllichinm obtulttj 
nec ilhidrejeci. Cuilibet Symbolo faltem u- 
liayn brcvem applicationemfitbjunxi ., mores 
fiSpiusinGcnerali , hominesvcro in parti- 
Cularinunquam (^quod fantte profitcGf) car- 
pcndo j tdauAemttaraptim me fecifte nnnc 
pocnitet j fiulld omninoftyli habitd ratione ; . 

qu^m r> R iE F A T I O. 

qnam focordiam meam j. correBam vldeblt 
Benevoliis LeBorJ? AT ELLEM bunc al- 
tcrd vice ^ra^lnmfitbire contigertt jCUjits rei 
nonniiUam fiduciam mihifacerepoterit _, in~ 
gens iiliid SymholorumJiii^aritimjqiiod Ope- 
re fub pralo fiidante mibi obtigit j quoque ad 
tiovum Tomiilum excrefcere poterit j in Edi~ 
tione alterd. ^wad Typographicos errores 
coHtra Syntaxin ^ OrtograPbiam j, veniam 
merebor^ ex tantd d typis diftantid {fcribo e- 
nim Varfavia) cmn^ abfque iifderd ^ pra- 
fentibus etiam ad Typim duEforibus ipfis ^ 
nullus com-paruerit hadcnus liber. To?to ut 
€0s erroresjquos contra Heroici SjmbGli Re- 
gulas j hunc ATELLEM, commififfejudi' 
caverint doBiores j tantofacilius condona- 
re valeant * non alienum efje hic dnxi ^ pau- 
cis ex]?onere j quanta circa cafdefn ftaiuen- 
das j ftt i^uBorum confufto & difcordia. 
Et quanquam ejus rei fidem j litterato orhi 
fiiffcienter facere ^offtt j Symholliiarum 
Tijcenix liiiiftriffmus iyireftus ^ ^ertoneri- 
fis Efifcopis j fiiperftatuendis Symholorum 
Regulis j in eas lites & altcrcationes cnm 
doBiffimo Ferro Abbate devolutus ., Mtpra- 
tcr diverfos libros.j quos alter coutra altc- 
fumediderat j fe etiam Symbnlis opfiugna- 
rent j £rout late diducfum videbis j apud P R iE F A T I O. 

^lencflrcrium In Judiclo pravio de Sym- 
bolorum {^ucioribus apag .zj^.ad^o. Pla- 
cuit tamen judicio ftare trium hac in arte 
doBiJJimorum virorum ^ e Socictate Jefii. 
'Primuseft R. T. Jacobus Mafcuius ^ qui 
in S'TECVLO fuo IMAGINVM Cap.i<). 
T)e Symbolis itajentit : Etenim quatuor \\xc 
( ^e Symbolis jEmblemate ., Hieroglypbicis^ 
atque (:^/Enigmate loquitur) fuoquidemno- 
inine jam dudum hac in arte recepta funt , fed 
qui illa , ita intra fe difpertiatur , ut vel con- 
fufanonfint, vel omnia complectantur Ima- 
ginum publicarum genera , nemo a me reper- 
tus eil haclenus; promifcuus eorum ufus 
fuit, quaeque alius Emblemata, alius aut 
Symbola dixit , aut Hieroglyphica , aut Rni- 
gmata , Alciatus omnia exempla fub Emble- 
matis nomine propofuit , Paradinus Symbo- 
lorum , Pierius Hieroglyphicorum titulo do- 
navit: Omnes confuderunt omnia. Neque 
recentiores comperi , qui univerfmi ex certis 
principiis ac fundamcntis , hanc controver- 
ilam ita definierint , ut niti quis tuto pofiit , 
& non ahum aiia confe^tantem , nonnun- 
quam etiam eundem {ibi adverfantem , inve- 
nerit. Ila^ienus Mafenius. 

Kyllterum hujus rei arbitrum fifto R. V, 
Meneftrerium j in Trafationefiid ad TIII- P R it F A T- 1 O. 

LOSOTHIAM IMAGINVMitaloqtten- 
tem. Tanta quippe inter illos ipfos intercedic 
opinionum difcrepantia , qui fe duces in hac 
arte nobis prxbuere , ut nil unqu^m veri ex 
illorum Regulis elicueris , nifi alio modo rem 
aCTii;rediaris , eorumque multitudini ac auclo- 
ritati , qux duo alias multum in judiciis fafci- 
nandis valcnt , rationem & examen acre op- 
ponas , quibus folis opiniones diverfs , ad 
prima rerum principia revocari poflunt , ^ 
ad veritatis penetralia aditus facilis paratur ; 
atque ea ipfa efl ratio , qua me eoufque per- 
duci pafTus fum , ut Operi judicium de ducen- 
tis fere Au^oribus , qui de Re Symbolica 
fcripferunt , prxfigerem : ex quo , quoniam 
ea , qua par erat fide , cujufvis opiniones re- 
cenfui , facile judicabit squus Lec1:or , folidi 
nihil ab ipfis ea m re elfe pracftitum , aUam- 
que nobis neceffario ineundam efle viam , ad 
veram Symbolonim artem eniendam. 

Brevius rem tangit R. T. Tetrits PAhbe 
lib. 8 . Suoritm Elogiorum ^c. In quibus Ti- 
tulo Mifcelianea hoc de eadem Re fert judi" 
cium. Appello Mifcellanea , Infcriptiones , 
Emblemata , Symbola, Elogia : anautem re- 
rumearum ars aliqua certa tradi poflit , ne- 
que affirmo , neque.nego ; fortaffe res tota ex 
ingenio magis , quam cx confilio , & ma- 

gis P R i£ x^ A T I O. 

gis ab experientia pendet , quam certa do- 
itrirm. 

Vlitres j ejufdem mentis ., m mediumprO' 
duci poffent j fed fiifficient tres hi ^ qiii ob 
eximiamfiiam , in arte fymboltcd fcientiam 
i§ experientiam j ejfe fojfunt loco j ^ ad 
infta^' omnium ; 'cjuos ed de causd in medium 
adduxijfe condnxerit j ut fi non omnibus 
Symholorum Regulis fatisfeciffe d ojuofiam 
hocin APELLE vifisfuero jrecordeturisj 
quamremdme difficilem foftulet j ejtis ar- 
tis Regnlis j nondum neojue fatis clare j, ne^ 
que fitis unanimiter j d do^ioribus deter^ 
minatis. APEL- APELLI SYMBOLICO 

A.R. P. JOANNIS MlCHAELIS VoN DER 

K E T T E N , 

Ord.S. BIRGITT^E InfcriptumLemma. 

SYmbolico in cultu , veterem dum fingis 
Apellcm , 
Tu mihi verus eris , pidus at ille fuit. 
Muki illi fuerant , Tibi nulli , cerno , colores, 

Candida pro cun(R:is , mens fatis una Tibi. 
Candida mens iatis ell , tamen atra Mc fepia. 
venit 
Livori ut defit , fcilicet ille color. 
Qiiani bene conveniunt, candor nigredinc 
tinflus , 
Icon formofi cit , fit licet illa nigra. 
Ut dixi repeto ; pofl hac Tu verus Apelics : 

Pingeris , & pingis , PicT:or , Imago , flniul. 
Symboh'co , quod Lemma tuo , fcribemus 
Apelh ? 
Ornnia piugentem , pingere quis poterit ? 

Amoris ergo , infcribebat 

ADAMUS DE LA MARS. 

So^. Jefu. MetaphyfiCis in Gjmnaf^ 
rarfavi£-,?fiy Sodcraiitejufdem , ?ro~ 
fejT^jr OrdinariHf, 

A D A D 

A P E L L E M 

SYMBOLICUM 

A. R.P. JOANNIS MlCHAELlS VoN DER 

K E T T E N , 

Ord. S. BIRGITT^, xternitati pingentem , 
CARMEN PANEGYRICUM. 

QlJid non caducum? quid lachryma^ 
bilis 
'ImmuTtefati ? Niljuvat anxio 
Frenajfe conatu j furentis 
Invidiarabiem j vela5fo 
T)e nube frontis non miferantium 
^rfijfe nimbofxdera temporum ! 

Nilufque tutum ! nilferocis 
Infidias j aciemqtteleti 
njnquamfefelUt, §^ia modo candidis 
^afianamifcetj^ratacoloribusj 
IJivos fera natura cultus ^ 
Idaliis modopilfa camj^is. 
Inter rigentis fiamina Circii j. 
Et virulentijtirgia turbinis ^ 

Im^ Impune contraBum vtrentts 
^rodigtirofaplangit £vum, 
Sednecperentii lubrica marmore 
"Delubraj^erjfant ! Invida temporis 

<i^rugo j jam Majfyl^ momordit 
Rtipis opus j rigidoqiie faxo 
^ofles T^eorum rtifit ., ^ invias 
Ferro columnas j roderepertinax 
Excujjlt j editafqtie turres _, 
Atifd7iii£ tumtdavit arcis. 
At ttt ., latentem Symbolicaplacet 
Cui veritatem nuhe recondere _, 
Nepervicacisfgnaleti 
Funereis fociatapilis 
^avefce A P E L L E S ! Tinge perennibus 
^iacunque Jbrsfert j eequa coloribus 
Momenta rerum ! fmge veri ^ 
T*ingeboni j, faciem j malique» 
njltorefraudespingeftyloj -proba 
Et quidqtiid artis femina decoqtiit , 
Vultujve ftineftat ferentim 
higenui j placidofquemores. 
ZyEternitatisproimbaiausTibi ■ 
Jampone doBtmpeftus inamhulat ^ 
Jamfama colludit virenti 
Fronde comas onerata j pulfis 
^tjbrtis atr^e nubibus aureos 
^iaritet annos j quofque ftigacibus 

** Cti^ Ciiris ferennaturos Ky^^elks 
lUevetusfibifinxit j addat. 

Nilnempe vulgifontibus erutum _, 

^Praterfluentiprolicitwrt aut vado - 

^tidquampropnas . ^iod Camoena 
Jam veteris redolet lacnnas _, 

Prifcdque natumftirperepillulat _, 

Kil aucupari follicitus vaga 

Curas laborantes Minerva 
Exuperas meliore vend. 

Seu literato naviis in otio 

Fcecunda verifidera colligis j 
Et tela coelorumfacefque 
Autflacidi cava Regna ^hcebi 

^Percurris aiidax jfiveper aera 

Sublime veBus _, nunc celeres Noti 
CMoraris aufus j, 7iunc ferente 
Lucis opes j, aviumque raras 

Scrutaris artes : altior athere 

Poliqueflammis ^ nonpopdarium 
Cantanda venturo nepoti 
^eproperas doctmenta rerum. 

Pigrasrelapfofeurelegispede 

Telluris oras ; inde reconditas 
Solimedullas j tndecenfits 
Alcindi j triviaque lucos 

Menfiis ^iana ^ Chloridis herbidos 

Sinus j ^ alti cariila Nerei ^ Hyblaque rivos j hiherlque 
' IllecebraSj Cererlfqueculmos. 

^roh ! quam redundat lucis ^ tngeni 

Cognatus aftrtsfulgor j ad intma 
Vthrarefejeveritatts 
Et facili j^enetrare lapfii 

Arcanafromptus ! Figeret hicfiiam 

Ofimalignifrogeniesfbli 
' Tempore dectijfopupillam 
^ulce micans remearet atro 

Ab ore virtuspulfiij, nec horridis 

Immixta late criminapallidam 

Furente {propudor ) Mcgtera 
Succuterent faciem chelydris. 

Tutum fluentem prodige fepiam 

Argute APELLES! hoctibiflumine 
Semper fiectmdos £viterna 
Famavehet j revehetquepuros 

Me vatefioles . Ibis inhofpiti 

^er terga ^onti j trans Mareotidis 

Theatra Njmpha j trans calentis 
Hefperia j ^jugagratiofio 

Rumoreve6ius! quaquenyperione 

Satus rubentem tollit ab £quore 
Rurfiifique demergit citato 
Calce diempelagifiib undas 

^icere magnus ! Tefiiet accola 

T^o6tus Galefij Te refionas canet 

**^ X Tro. *ProjeBus ad Gades ^ Erythne ^ 

Ertdani Tyberifqiie fotor , 
Et qut/quis ArBo , fiibgelidaferos 
T>amnattriones , diviteprovehet 

Laudis coronataphafello 

Teque Tu£ iBfimulacra mentis, 

Accinebat 
SIGISMUNDUS KRUGER, 

Soc. Jefu , Phyficac in Gytnnafio 
VarfavienfiSocietatis ejufdena 
Profeflbr Ordinarius. PLAU^ plausus amicus 

A P E L L I 

KETTIANd. 

ILiber : & mundi ftipatus , plaufibus Or- 
rum 
Occafumque reple, ter grandia remige pen- 

na 
Au^toris monumenta tui , Libanitide Ce- 

dro 
Et tripode & vittis , digni/TnTia Symbola tol- 

le 
Qiii mare, qui terras, immoto fuftinec 

axe, 
/Ethereumque polum, fociali cardine ver- 

iat; 
Qui rotat aeterna ccclum vertigine , totus 
Ciauditur hic orbis : Pennae concede bipen- 

nis 
Graia , viftrices hederas , Sacroque peren- 

nem 
Pellaeus juvenis , laurum concedat A P E L- 

Ll 

** 3 Itt- Ingenio quantus MICHAEL , faflifque 

fub adra 
Tollerisauguftis! feu cum coeleflis APEL- 

LES 
Sydera perlullrat , Mufanim fydus & ipfe, 
Seu cum Ccelicolas coelo fcrutaris in al- 

Cognatumque fequens fydus , te quasris m 

aftris, 
Seu cum par Phoebo, gemino circumflua 

Ponto 
Terrarum convexa notas , faflifque ferenas 
iEquato fuperis ferit altos vertice coelos. ' 
Qiud referam celfis vicinas nubibus arces 
Dsedales portenta manus ? queis docl:a pe- 

renne 
Magni DEKETTEN nomen dat pen- 

nadecufque. 
Talem prifca virum mundo fi fcecla tulif- 

fent , 
Certaffent omnes uno pro vertice Laums , 
Hinc capitis crinale decus , tum laurca lin- 

gU2 

Hinc oris mentifque fmiul , calamique co- 

ron^B 
Influerent foli fmiul hunc Sc vitta Stagyrse 
Et lemnifcatae peterent ornare tiarje. 
I liber in mundum felix , procede fecundis 

AI- Alitibiis, Liber i dodl:ifIlme , fimde per or- 

bcm 
Phosbe lacer , mentis Kettanse lumina funde. 
Tc juvenum , te caiia fenum , te dod:a viro- 

rum , 
Noclurna verfare manu , verlarc diurna 
iEtas incipiat , te fsecula fera revolvanr. 

Applaudebat 

CHRISTOPHORUS EYNaROMEZ, 

Soc. Jejit, Logic£ in Gymnaflo 
Varfavicnji T?'ofe]jor X)r- 
dinarius. EI- E I D E M 

A P E L L I. 

SYMBOLICUM merito , qux Sym- 
bojafcribis APELLEM, 
Pingere te prxter talia nemo 
potcft. Pangebat BERNARDUS HOGIUS, 

SeU.iiJJimo Saxoniit Duci t3 '^avarinenji 
E^ijcopo d Secretis, COR^ Pag. 1, 

A P, E L L I S 

S Y M B O L I C I 

LIBER PRIMUS. 

CORPORA COELESTIA. 
C A P U T. I. 
C O E L U M, 

^ I. Coelum a Gi%atttibut impu^natum. 

NEC SIDERA PACEM SEMPER HA^ 

BENT, Claud. 

In Virorum fandorum & dodorum pcriecutiones. 

A IX. Cei" X APELLES 

+ IT, Ctelumnunquamqui tunty fediHmotufemper, 
AGILES NOCTESQUE, DIESQUE. 
In Principem vel quemcunque alium jugiter occupa- 
tum 

* IIJ. Cteium Stellas in aherum hemifpkKrium motufu» 
verfanf, 

ALIUMSUA SIDERA MITTIT IN ORBEM. 

In focietatem Jefu , Viros Dodiflimos & fanftifli- 
mos , in alterum orbem mittentem , pro infidelium 
converfione. 

^ IV. QkIoP MafeHiusinfcribftt. 

ARTIFICEM COMMENDAT OPUS . 
Creator e ccelorum pulchritudine dignofci poteft. 
^ V. Ccelum intertot revolutiones is" m^tusfuos femper 
ferenum. 

AUFERT REVOLUTIO NULLA 

SERENUM. 
In animum inter varias calamitates ac Rcvolutiones, 
femper (erenum acquietum. 
■^ VJ. Coelum deno&equot jlellisy tat velutiecuIisocH' 
latum. 

CENTUMOCULL 

In vigilantiam Caefarei Generalis Marefchaki MoN- 
TECucuLi, ex cujusnominis programmate hoc Ana- 
gramma Centum Oculi refultat. Aut fi magis pla- 
ceat. 

CENTUM OCULI SUPERIS. 
In Deum quem nil later. Item in Principem , vel 
Miniftrum perfpicacem, 

" VII . Ctehimde nsEfe Stellatum. 
CENTUMQUE OCULOS NOX OCCU- 

P A T U N A. Ovid. Ub. I. Uetam. Fab. 19. 

In mortem Generalis Montecuculi , cujus nonimis 

Anagramma eft Centum ocuU , uti jam di^um eft. I- 

tem inmortem Viri fagacis & providi. IteminRemp, 

h^ereticam, in node fuje hjerefis habentcm multa lu- 

mina i S Y M B O L I C U S. 5 

mina virorum prudentum in generatione fua. 
^ Vlll. CoeliontMe/y acoeptitfemel curfibut fuis tiun^uanf 
dtfleBentef. 

C0EPT03 SERVANTIA CURSUS. 

Ovid. iib. l. Pont. Ekg. 7. 
In virum conftantem , in ftadio virtutum nunquam 
defleftentem a coeptis bene curfibus. 
* iX.CceJi nulhm in revolutionibus fuismuiationem hH' 
bentes, 

CONSUETAS SEMPERITURA 

V I A S, Ovid. ut fupra. 
In idem. 

* X. CoeJumferenum ^ puhhrum. 
CREATOR PULCHRIOR. 
Vel iftud , quod Thefibus Colonise defenfis apud 
P. P. Societatis infcriptum vidi. 

IPSO FORMOSIOR AUCTOR. 
In Deum , cujus pulchritudo ex creaturis fiifficicn- 
ter dignofcitur. 
* XT. Ccelumfulminans^ ohfcuratum nubibus. 
CUM FERIT OBSCURUM. 
In vindi6lam feu iracundiam , qua multum foedatur 
ac ebfcuraturanimus noftcr. 
*X!I. Coelum poft fulmina adhuc pluvium ES" moerens, 

ETADHUCPOST FULMINA MOE- 
RET. 
In Ecclefiam Dei poft infliiSa cenfurarum fulmina, 
adhuc moerentem dc filiorum fuorum pertinacia. 
* X 1 1 1 . Coehim in fummofilentto vjjlijjimos Planetarum or- 
bes circumagens. 

ET MULTA ETMAGNA SILENTER. 

Intaciturnum Miniftrum, multairegni curiasfufti- 
nentem in fummo filentio. 

*. XIV- Qoelum in orbicuhfi ^ fpheirica fuafgura. 

ET NOSCITUR ^THER AB ORBE. 
Cceli pulchritudofufficienter expulchritudinehujus 
mundi dienofcitur. A % xt. Sf APELLES 

^ XV. Coelum quad intelUgeMtU in raptufuopartU ^ «»- 

rem gerit^ 

ET PARET IN RAPTU. 
InS Mariam Magdalenam dePazzis, quae \n cxta' 
fibusacraptibusfuis, a fuperiore fua compellata , mox 
parebat. 

* XVI. CaeUim jlelUf y qu^e in criente humile/ apjjarehntt 

ad MenJianum ev::henf. 

EXALTAVIT HUMILES. Ex mannificat. 
In Dominum Deum , cxaltantem humiles in hoc & 
altero mundo. 

^ XVII. CwhimexferenopJuvium. 

EX HILARI, TRISTE DEINDE-FUIT. 
In triftitiam fuccedentem gaudiis in orbe.Itcm in de- 
folationcs juftorum iucccdcntcs poft longam confcicn- 
tiae fercnitatem 

* XVIII. Coilum de noBe ftellatum. 

FACULAS MULTAS.MACULAM NUL- 
LAM. 
In Eccleiiam Dci, non haientem maculam aut rugam^ aut 
aUqiiid hujusm$di , fed gJortam , fanSiam, C? immacuJatam. 
Ephef y. cap. habentem autem multa Virorum fan^o- 
rum &do£lorumlumina. 

* XIX. Diverfa CoiJoium fyftcmata CJavianunty TycJjoni- 

cum , Copcrnicanmi Scc. 

FINGIT COELUM, SUA CUIQE LI- 
B I D O. 

In diverfes, ultimum fuum finem conftituentes in va- 
ri js Creaturis. 

* XX. CoeJefti/gJohufterreftri appofttuf. 
FORMOSIOR ILLE Eii F. 
In decorem Cocli , mundi pulchritudinemlongeex- 
cedentcm. 

^*^ XXL CteJifeptem PJanetarumt quorumunutj cujufJi- 
iet cceJo deptitatuf, 

HIC SYMBOLICUS 5? 

HIC INCOLA RAKUS. 
In paucitatem falvandorum. 
'^XXII. Coelum, quofptBandum tutelarifty^ngelufJi^itf 
pjon/lrani, in Fa/iir Gjilicis Marianif infcriptum habet. 

HIC POMUS, HIC PATRIA EST. 
In exiliumhujus mundi. 

* XXIIl. Calumpartim firenum> partimmhibufabdit- 

Bum , aut pJuvium. 

H?NC RIDET, H:NC FLANGIT. 
Infuturam lajtitiam , & fiftam pcenitentiam. 

* XXlY.Calum pluviiim eof vapores cfuof e terra hauftt co- 

pioia phivia eidcm remittenf. 

HI PLANCTUS AB ORBE. 
In peccata noftra , quaj caula funt punitionum divi- 
narum. 

^ XXV. C«lum jlellaf qua inaltitudine "Meridianieranfy 

ad occidentem deprimenf , eaf vero . qune in Orientc 

HorizonJf admodum vicin^e apparebant ^ ad Me- 

ridianum ehvanf. 

HUNC HUMILIAT, £T HUNC EXALTAT. 
InD.Deum, quosvultexaltantem & humiliantem. 
^ XXVI. Celumper iiitc^rumfitpe diemfe adjulmina tar- 
dijjime diCponenf. 

IN FULMINA TARDUM. 
In tardam Ueivindidam, qua peccatorum conver- 
/jonem exfpc^^at. 

^ XXVII. Coelum fmper inraPtufuotxijlenr. 

IN RAPTU SEMPER. 
In frequentes raptus gc extales , S Brigittze $l S. Ma- 
rias Magdalenje de Pazzis. 

^ XXVill. Ccslum in CQnjltllationesfuas non confuetaf,fed 
meraffanBorum ejfigiif^ k novo audort diltinBum. 

IN SPLEND.ORIBUSSANCTORUM P>/.io9. 

Ingloriam &Lrplend()res fanifiorum , quibusfulgenis 
vclutfteliKj inperpetuasxternitates.Dan. 12. 

A 3 XXIX. 6 APELLES 

* XXIX. CosluminctnfleJlatiofietfuat difperditum^qtne 

cotfJleUationes , leonixfagittarii ^ fimilium monjlrorum 

€ fltllis formantur. 

ISTH^^C MIHI MONSTRA, PER A- 
STRA. 
Vox haec eft Ecclefiae vel Religionis cuiuslibet iuas 
Hsrefes vel n^vos paflae a Viris dofliflimis fepe. 
* XXX. Ccelum infole axi/ fui punBo quietum. 

IN UNO QUIES vcl REQUIESCIT IN 
UNO. 

In Rcquiem aeternam fanftorum in coelo , quje eft in 
uno, ac foloDeo. 

^ XXXI. QosJum fulminanx ftmul^ pluvium. 

LACHRYMATUR ET ARDE T 
In lachrymas poenitentix, expreflas a vero amore 
Dei fupra omnia dilecti. 

^ XXXII. Coelutn ab intelliientia fcu mente fua cir- 
cumaBum. 

MENS IMMOTA TAMEN. 
In Virum conftantem , immotarempermente, inter 
varias fortun^ revolutiones. 

* XXXIII. Coeli phnstarum eofemper minore/ inperi' 
fhariafua evadent , quo propiux orbi appropinquant. 

MINUS QUOD PROPIUS OR13I. 
Quorebus mundanis propiores furous, eo remotio- 
rcs fiimus aDeo. 
^ XXXIV. Cali PJjnetarum omncs diverfis mstihus 
circumaBi . 

MOTUSNON OMNIBUS IDEM. 
Ingratiamaftualemqua hic ahter movetur ac ille. 

* XXXV. Calum quod ex aqua initium fuum ha- 
buit , demum in fine mundi igne conflagrationis peri- 

lurum. 

NATALIBUS EXITUS IMPAR. 
In eum qui bona initia corrumpit obfcceni amoris i- 
gnibus, aut eum qui degenerat a famiha nobili 

XXXVI. SYMBOLICUS. 
^ XXXVI. Ceehnt itt continuo fuo raptu non itJtemit' 

tens infiuere in heec mferiora. 

NEC DESES INPARTU. 
In S. Brigittam & S Mariam Magdalenam de Pazzis 
qu^ in continuis fuis raptibus mentaliter orare) ac mul- 
tos virtutum a£lus exercerc, auditas funt. 

* XXXVII. Coelum Mullif columniffujfultum. 

NEC QUO SUSTINEATUR HABET. 
In viruna nullo Patronorum , fed fblo virtutum fua- 
rum fulcro in aulafufFultum. 

XXXVIII. n APELLES 

* XXXVIII. CoeJum fiellatumi quotJtelliftotiCulifAr' 
denf. 
QVOT OCVLIS, TOT IGNES. 
Amorcm bcatificum fan£lorum in coelo,vifioncm cla- 
ram Dei fubfequentem, fic exprimens. 

* XXXIX Caelejlif glohuf terrefiri conJu»8uJ. 

NON BENE CONVENIUNT. 
In eam difFerentiam , qu« eft inter cceleftia & 
mundana. 

* XL. Coelum fupra femper ferenum. 
NULL^ HIC SUNT LACHRYMiE. 
In CceIo non crit clamor neque luBuf nequt dohr ex 
Apocalipfi. 

* XLI. Ccelum fupraferenum ^ quietum. 

NULLI HIC SUNT TURBINES. 
In fcmpiternam quictem fan£lorum in Coelo. 
^ XLII. Ceelufnfuas flillat volvenf. 
NULLI SVA SIDERA SEMPER. 
Nulli perpetuo conceduntur hoc in mundo confb- 
lationes divins. Item nulli perpetua felicitas , fed 
multis fbpe calamitatibus intcrrupta. 

^ XLIII. Coelum cum via laBea. 

■ NULLUS LABYRINTHUS OLIMPO EST. 

In D. Deum , nos nunquam fallentem , Item in 
via cceli , qu^e quterentibus illam facili.^ eft inve- 
niri. 

"* XLIV. Coelum de die foJe ^ ie noBe Ltina^ Sj^JJit 
illiiftratnni. 

OBSCURI NIL HABET ILLA DOMVS. 
In decorem cceli , quod nil maculati habet. Item in 
familiam nobilem , omnes numerantem Virosdoflos , 
militares , aulicos , miniftros &c. 
**■ XLV. Coeli inferioret , ambitu primi molilisyomvst 
ccmpreljenfi. 

OM- SYMBOLICUS. 9 

OMNE5 AMBIMUR AB UNO. 
In D.Deum qui amorem Creaturarum ambiens > in 
dcliciis computat efle cum filiis Hominum. 

'♦■ XLVI. CeeJum primtim y omntazeitciu. 
. OMNIA VERSAT, 
In D. Deum verfantem in hoc mundo omnia ad fiium 
divinum beneplacitum. Item in Virum omnia pondc- 
rantem. 

^ XLVII. Coelum talam omniavtrfattf. 
PALAM OMNIA. 
In quendam nil occijlte, fedpalam omnia fua pcra- 
gentem. 

^ XLVIII. CoelumdenoBepartmfteUaium.,partininuhj'' 
bus obduBum. 

PARTE TAMEN VIGILAT. 
In qucndam , inter alias curas fbculares quibus ani- 
mum ejus obfcuran necefle eft , tamen adhuc Vigilem 
circaanimae fiije falutem. 

^ XLIX. Coelum vajlijjlmof orbes Planetarum dc no3e tf 

ae die vsrjanf. 

PER NOCTEM VERSAT PLURIMA, PER- 

QUE DIEM. 
In nofturnam & diurnam Religiofarum medita- 
tionem. 

■* L. Qoelumeas (lellat , qua a folis altiusfunt ehvatKy^ 

eequincWali viciiict, majori circulo circumagens , quam 

eas quit dsprejfores ad poJosfunt. 

PLUS VOLVIT ELATOS. 
In D. Deum , hoc in raundo fjepe plus exagitantera 
fuperbos, quam humiles. 

^ LI. Coeium popuJo IfraeJitico omnihus aJiifaJimentis in 
deferto deftituto , ii^anna depJuens. 
PROVIDUS ^THER. CJaudianus. 
In eam providentiam quaD.Deus fiiosinhpcmun- 
do fuflentar. 

LII. lo A P E L L E S 

^ LIT. Qalum fleUatum adeo puratflellarumignethahentt 
Ut Fhilofopht d nofiro ekmentart-igrte eofiemfpecie dif- 

ferreputent 
PURIS FLAGRAT IGNIBUS ^THER. 
Inpurosfanftorum amores incoelo. 
^ Li\ . Qoelum primum^ aliot fibi vicinot^remototcoelot 
verfant. 

QUjE prope sunt versat plurima, 

QyiEQVE PROCVL. 
In Virum provrdum, ponderantem etiam ea , quae ad 
huc longc diftare videntur. 

* LIV . Coelum tot oculit quof (leUit ocuJatur. 

qvammvlti qvam perspicaces 

OMNES. 
In perfpicaciam divinam. Item in Retorfionem 
Icommatis cujufdam, quo exprimendce Caefareorum 
Generalium multitudini & fomnolentiap , exprefla a 
Gallis fucrat Cauda pavonica , cum luis oculis, ifto cum 
lemmate. 

QVAM MVLTI, QVAM COECl OMNES. 

* LV. Qoclum tanto a nobitfpatio remttum. 

QVAM PROlVL HJEC REGIO EST ; Ovid. 

' l. ^.de Pont. 
In eam diftantiam qua vita & moribus noftris a me- 
rcndo coelo adhuc abfiimus. 

* LVl. Qalumfulminant ,eumquemferitaeremfimuleX' 
purgant. 
(IVEM FERIT, EXPVRGAT. 
In D. Deum , per easqu^s nobis immittit calamita- 
^cs, fimul expurgantcm noftra peccata. 

^ LVII. Coelum diuantefulminaquietum. 
QVIETVM, ANTEQVAM FERIAT. 
InD. Deum, in fumma quiete,antcpoenasquas no- 
bis immittit , exfpeftantem peccatorum converfio- 
xjeni. 

LVIII. SYMBOLICUS II 

* LVIIT. Primum mobile ^ reliquof quos ficnmrapit cochtt 

ab horizonte ad meridianum evehem. 

QUI ME RAPIT, EVENIT IDEM. 
Inmortem, qua jufti rapiunturex hocorbe, & ad 
coeleftia gaudia evehuntur. 

^ LIX. Primum mobile reliquot quotrapit ccdos y circum- 
ferentia fud jmbient. 
QUOS RAPiT^ HOS AMBIT. 
In D. Deum , eos quos morte hac e vitarapit, am- 
bientemad.Tt-ernaprKTiia. Itcm in D. Deum , eosdi- 
ligentem, quibus donum raptuum, & dona extatica 
largitur. 
* LX. Cncli inferioret , raptu trimi mohilit circumaBi, 

RAPIAT, DVM VERTAT, 
Rapiat nos mors , dum in melius nos vertat. 

* LXL Coslum eot quote teyrahabuit vaforetperpUtviam f 

in terram remittem. 

REDDiT IN AUCTOREM LACHRYMAS. 
In eum , qui lachrymas poenitentia fibi a D Deo 
ifnmliHis, D. Deo reddit peccatis fuis deplorandis. 
* LXll. Idein. 
REDDIT SUA MUNERA TERR/E. 
Tnbonitatem D. Dei, remunerantem centies fibl o- 
J bkta. 
' • * I.Xni. Csilum cantimio orbsverfnm. ■ • 

\ iE rERNO VERTITVR ORBE. 

; In contmuam creaturarum omnium revolutionemje 

i ccelo eis obvenientem. 

•■* LXiV. (Zoelum fape minitant fuhnina ^ raro eaemit' 

1 ttnt. 

SM?E MfNATUR RARO FERIT. 
In fuperiorem folis minis coerf entem fuos fubdi- 
tos. 

■* LXV. Coelum Lunam noUurnam in alterum hemifphoe- 
rium ubt diet efl v:rtent. 

CLARAMQyEREDEGiT IN VMBRAS. 

In 12 APELLES 

In Invi£liffimum Imperatorem Leopoldum , qui ul- 
timisbelli&contraTurciam fufceptis, in umbrasLunam 
Turcicam dimifit , cjufHem potentia mukum immi- 
nuta. 

* LXVI Caehtmfuas flcllafverfant. 

SUA LUMINA VOLVIT. 
In horaincm memoria volventem gratias fibi a Dco 
datas. 

^ LXVII. Coelumf^tpiut mhibtify ^ ahernit vicibut no&e 
funefiatum. 

SUB NUBE, AUT NOCTE. 
In humanam felicitatem, fepius calamitatibus inter- 
polatam. 

* LXVIII. CoeJum cujuf circuliinfuotgradutdifiributiah 

ty^fironomit. 

SUNT GRADUS OLYMPO. 
In hierachiam fan£lorum in ccelo. 
^ LXIX.Ccc/«w cum via laSea quatn Pfetafabulantur or- 
tMm 3 exfuBitabHetcuJe Junonituberibut 

SUNT UBEFvA COELO. 
In maternam curam qua nos fo\et JerufaJemceeJefiis 
qu^ efi mater nefira. Gal. 4. 
■*•■ LXX. CoeJum a prima fui creationejam atatemfcrc 
6^oo. annorum numerant. 
TACITISQUE SENESCIMUS ANNIS. 
In feneilutem tacite adrepentem cuique etiam opti- 
mo. 

* LXXI. C«Jum a nubibuf teBum,cum adpJuviafc difponit. 

TEGITUR, DUM PRtEPARAT IMBRES. 
Inexcfcitiafpiritualia, quorum folitudineoptimedi- 
Iponimur ad lachrymas poenitentiae. 

* LXXII. Coelum cum confteJIationibutfuit ah Afirontmis 

excogitatit. 

TELLUS H;eC MONSTRA MIHI AFFINXIT. 

In fan£li{Iimos fjepe homines,variis calumniis a mun- 

danisimpetitos. lxxiiu SYMBOLICUS i? 

* LXXIIl. Primummokilefuomttu coelot alios inferiotes 

rapient. 

UNIUS MOTUS i\LTERIUS RAPTUS. 
In cum qui gratiis fuis a£lualibus a Deo fibi immin. 
fis , alios rapit ad Deum. 

* LJCKJV.Coefum non tantum motuprimi mebilit,acna- 
turali , ^fibiproprio mot» fed alio infuperexpoUtf 

quem ( Trepidationis ^Jifologi vocant ) com' 
motum. 

UNDICIUE MOTUS. 
In Rempublicam,vel confcientiam undique commo- 
tam. 

^ LXXV. CoehmundiquefpeUahilc 
UNDIQUE SPECTATUR. 
Deus cx omnibus creaturis relucet. 

* LXXVI. Coelum a Primafui creatione ufque modo cir- 

cumvolutum. 

VOLVITUR ADHUC. 

In Rempublicam vel confcientiam adhuc commotam. 

'•■ LXXVII. Coelum ferenum. 

VOLVITUR ET RIDET. 

In animum inter calamitates femper hilarem. 

^LXXVIIl. UT FERIAT ARDET. 
In Zelofum concionatorem ferientem peilora fuorum 
auditorum & pcenitentiam. 

* LXXIX. Ccelum omnia amhient. 
UT FOVEAT AMBIT. 
In ambientem dignitatis , ut occafionem habeat per 
cas proximo benefaciendi. 

* LXXX Coelum fulminant. 

VERSATUR ET ARDET. 
In quendam cui in variis calamitatibus conftitutOjnil 
inde decedit dc ardente amore in Dominum Deum. 

* LXXXI. Coflum quod vertigine fui noBemftbi indtt' 

eit. 

DE 14 APELLES 

DE MEA VERTIGINE MEA NOX. 
In fcrupulofiim quendara, cujus confcientije magnam 
no£lem inducunt, continua dubia, ac fcrupuli. 

* LXXXI'. Qoehmj qiwd dimidiafufparle hcmifphoerio m- 

firo fefe offert canfpiciendum . 

NEMINITOTUM. 
In politicum , qui internos animifui fenfus , omnes 
nemini revelat. 

* LXXXTTT. Coehm ferenum. 
VOLVITUR ET SPLENDET. 
In eum, qui variis infortuniis ac calamitatibus circum- 
aftus, illuftrior faftus eft. 

* LXXXIV^ Codiim jtiUaium , quoi conjielhtionesfuaiyin- 

ier qua monfira ahquot funt verfat. 

VERSAT SUA MONSTRA. 
In eum qui mente revolvit lua peccata mortalia. 
^ LXXX V. Coehim frenum de die eas quas verfatftel- 
las abfcondensy 

QJUOS VERSAT ABSCONDIT. 
In meditabunduum , & occultantem fuos concc- 
ptus. 
^ LXXXVI. CoeluMvertiginefua /toBem^cunteaquie- 

tem orbi reddnns. 

FEREl^ HyEC VERTIGO QLTIETEM. 
In eum qui poft diverfos fcrupulos, ierenitas & con- 
fcientiae quies adfertur. Item in eum, qui per mul- 
tas inquierudines , hac in vita toleratas , requies x- 
terna difponitur in ccelis. 

* LXXXVn. Coelum,quod dumfielJas verfatjftmuletiant 

verfatur. 

VERSAT, VERSATUR AT IPSUM. 
In aliquem , qui dum alterum exagitat, fimul & ipfe 
cxagitatur. 

"^ LXXXWIU. Coelumcumlemmate. 

QUO MAJUS NIHIL,MELIUSVE TERRIS. 

In SYMBOLICUS 15 

Tn aeternam beatitudinem , qua nil majus , nil mc- 
lius. 

* LXXXIX. Qsehitn dimidia fudparte coHffeBunr. 

ORBI SE DIVIDIT .^THER. 
Providentia Domini Dei noftro & alteri orbi pro- 
(picit. 

* XC. Coehm fteUarmn fixarum , qu» Coelum SanBe- 

rumfuperius efl. 

ALTIUS IRE DATUR. 
In fummam SanHorum beatitudinem in Coelis, 
quam Chrifti Deihominis, & B: Virginis glorialongc 
tranfcendit. 

* XCI. Coelum five cum fole ftve cum ftelUt femper ex- 

ifiens. 

SINE SIDERE NUNdUAM. 
Homo nunquam eft iine fufficieute gratia. 

* XCII. Coehm diurnum , conftellationes qutt fupra nO' 
Jirum hemifpheerium erant , in alterum ubt noXj eft 

vertens. 

' SVA MONSTRA REDEGIT IN VMBRAS. 
In U. Deum peccatores mittentem in umbram mor- 
tis fempiterns . & tenebras cxteriores. 
*■ XCiU. CoeJum ftellas diurnas vertens inalterumhoemif' 
phesrium uhi nox eft. 

SVA SIDERA MITTIT IN VMBRAS. 
In Hominem gratias fuas a6luales negligentem. 
^ XCIV, Coelum quod femper fub die aut noBeftt^ Jjim' 
ma habebit. 

SVB DIE, AVT NOCTE. 
InHominem, qui vcl eft eonftiruius in plenogra- 
tiie die, aut nofte peccatorum nullo ahoftatumter- 
medio. 
* XCV. Coelum hyemale ac rigens •, femperSerenum, 
RIGORE SERbNVM. vel 
RIGET VSQVE SERENUM. 
Confcienti» in fe rigidae, femper intcrna quies eft, & 
ferenitas. XCVI. i6 A P E L L E S 

^ XCVr. Qoelumetiam denoBeferenum. 
NOX NULLA SERENUM IMPEDIT. 
in eum cuiin mediaadverfitatis & tribiilatienisno- 
fte, femper ferenitas confcientise manet. 
^ X C V 1 1. Coelwn monjlra fuarum corjfliUationutn 
vertenxad occafum, Pfiethfabulantibuf, ibidem aftra 
mergi. 
MERGITSUA MONST-RA PROFUN- 
DO. 
In poenitentem animam monftra fuorum mortali- 
um peccatorum mergentem in amarum mare lachry- 
marum veraecontritionis, &profundum abiflum mi- 
fericordije & paffionis Dominicse. 
* X C V 1 1 1. Coelum fteUax ^ folem in occafu fahn- 
lantibut Poetis merfum orbi in ortu motu fuo red- 
dens. 

MERSOS ORBI REDDO. 
In S. Brigittam, aliosque SancSos, qui nau&agos 
multos, anaufragiipericulo liberarunt. 

* XCIX. Califcptemplanetarumi ac ftellarum fixarum 
atijue primum mfbih novem numero , diverjis moti- 

bus circumaUi i CS" diverfa huic orbi nofiro offlci» 

facientes. 
SED NON LABOR OMNIBUS IDEM. 
In novem choros Angelorum , quorum quilibct 
diverfa iibi a Deo munia commiflahabet. 
^ C. Ctelum ab %yiftroloio , tubo optico catfpeBum. 
NON PLUS VLTRA vel 
HIC PLATO QVIESCERE JVBET. 
Vltima omnium quies, & terminus, coeleftis beatitu- 
do eft ultra quam nil appetere datur. 

* CI. Qoelum fidera fua mzrgens in Oceanum , ^ in orttt 

reJJens. 
QUOS MERGO, REMITTO PRO- 
FVNDO. 

Quo8 S Y M B O L I C U S. 17 

Quos calamitates fepe mergunt , remittuntexpro- 
fundo peccatorum luorum , {aluti jetern^. 
^ CII. Qoeluw fidlas i quas detrinut, ctiam hvaitf. 

Q^UOS DEPK.IMO, TOLLO. 
Deus , quos in hoc mundo per calamitates deprimit, 
purgatos, clevat ad sterna gaudii. 
* Clil. Ccelum nb ortgiite fud abfque omni macttla crea^ 
tnm. 
AB ORIGINE MUNDUM. 
Inimmaculatam conceptionem B. Virginis MarijE. 
^ CIV. Qoelum quod ipnm Deum creatorem fuum con- 
tinet. 
CONTINET AUCTOREM vel 
QUI CREAVIT ME, REQl.fEViT INTA- 

BERNACULO MEO. 
In B. Virgmem Mariam, gremio fuo portantem crea- 
torem fuum Deum. 
f- CV. Coelum d prima fui crsatione mox circumvolw 
tum. 

AB ORIGINE VOLVOR. 

In eum qui a pueritia fua calamitaribu • & perfecutio^ 
ribus, mirefuitcircumvolutus. Itemineum, quiin- 
conftantis indolis jam tum a pueruia fuit. 

^ CVI. Ceelejlit ^hhuftartijln conjunBuf ^^ inpolif fitis 
vjltibilef. 

COELUM ET TliRRA TRANSIBUNT. 
Tncreaturarumbmnium, corruptionem , & interi- 
:,tuna eis imminentem. 

* CVil. Coelum ctim Luudorhivacua. 

IN ME, VACUA NON FUIT. 
- In animamjuftam , lumina gratiarum a6lualium d 
Deoei immifla non negligentem, fed curantem , utea 
impleantur m ipfa per operis executionem. 
* CVIU. Ceelif tjiuiommr nquif qutt fuper caehffuntjj^ i8 APELLES 

fphxra igms ekmentaris verfus terram compreheniuntur. 
Lemma. 

IGNES INTER VERSAMUR ET UNDAS. 

Ineum ,qui inter ignes &aquastribulationum diu 
agitatus fuit. In animas poenitentes, quae interignes 
& lachrymas vera: contritionis vitam ducunt. 

* CIX. Coelum cui verfus terram fphcera ignis elementaris 

femper vicina ejl. Ltmma. 

SEMPER MIHI PROXIMUS ARDET UCA- 
LEGON. 
Inquotidiana pericula animje inquibus verlatur ob 
vicinum fibi corpus. 

* CX. Cceli , interfphoeram i^nis ^ aquarum quttfn- 
per calos funt in motu fuo quotidiano tranfeuntds. 

TRANSIVIMUS PER IGNEM ET AQUAM. 
In eum , cui quotidie aquae 6c ignes tnbulationum 
tranfeund» funt. 

^ CXI. CceJum de noBe JlcUatum inter tot ftellarum igne* 
tamen non arJens. 

IGNES TOT INTER HAUD ARDET. 
In eum qui inter plurimas occafionecJ venereas caftus 
tamen permanef. 

^ CXII. CceJum noBurnum JjyemaJe fteJIatum, 

INTER TOT LUMINA FRIGET. 
In eum qui pluribus gratiis a^oalrbus fibi a Deo 
immiflis,, haudtamen inflammatur fed frigidus tctus 
perfeverat. 

* CXIII. CxJi cum motu aJiquo quem ty^ftrologi trepida- 

tionis vocant , ftmper conftituti. 

SEMPER TREPIDI. 
In continuos juftorum timores, qui feruntur ne Deum 
ofFendant, 
^ CXIV. Ccelum cum eodem motu fuo trepidationis. 

CUM SYMBOLICUS. 19 

CUM MOVEOR TREPIDO. 

In gratias a£luales aDeo nobis inimiflas, quibuscon- 

ciramur ad timorem Dei , ejusque inveftigabilia judi- 

cia, & horrendaspoenas peccatoribusinfligendas- 

^ CXV. Ccehim cum varwrum monjlrorum conjldlatie- 

nibnf, 

HONOR EST, NON HORROR AB ISTIS-, 
In peccata per pccnitentiam diluta. 

* CXVI. Coelorum Machina in intimoveJut centro fni^of 

bem comPrehenfum habettf. 

INTIMUS ORBIS. 
In amores eos, quibus in creaturas iiias fertur ?arum 
Creator Deus. 

* CXVII. Coslum cum quittqueZionfsexhib/fumyCumLem- 

mate. 

QUINQUE TENENT COELUM. 
Inquinquevulnera ChriftiDomini, modo ia ccelis 
gloriofa , quje oftendendo Patri interpellat pro nob:s. 

Ecce cicatrices manuumquepedumquc eruentas ut 
fuperis plagis , conftet adcfl^ plagas. 

^ CXVlli. Ccelum quod ampUJp.mum in circMtufuaefi^ 
Deique domicilium 

MAGNA jEDES , ET HOSPES. 
In amplitudinem Coeli, de qua Baruch cap. 3. IfraeJ 
qujm magna efl domur Dci ctitm convenientem tanto 
hofpitiqui immenfiasinle eft, Deus. 

C A P U T II. ' 
LUX RADIUS UMBRA, 

* CXIX. Radiut afole derivatuf. 

CLARI PATRIS PR^CLARA PROPAGO. 

b 2 la lo APELLES 

In filium virtutibus inclyti Patris nobilem. 

* CXX. CoUe^fum Cohnienfe Soc Jef. trer viatoresin 
foh exprejjit ah umbra fua comitatos in promoti^ns 

trium doBorum. 

COMITABITUR UMBRA. 
In humilitatem, qu» viros do6los comitetur necef- 
fecft. 

**■ CXXI. Homo exj>anfisbrachiis ahumbrafua in formam 
crucis expanfa comitatus. 

CRUX SUA CUIQUE COMES. 
Quocunque nos convertamus cruces noftras comi- 
tcs experiemur, Similequid legesapudP. Engelgrave 
in Fefto Inventionis S. Crucis. 

^ CXXII. Umbrte quee r/iodo fretit moio fequitur in- 
fcribes. 

ET PRjEIT , ET SEQUITUR. 
In yanam gloriam, opera noftra bona prjecurrentem 
{tepe & fubfequentem. 

■^ CXXllI. Radius refraBus , plus lucit C? ardoris ha- 
bens. 

FRACTU5 PLUS SPLENDET ET 

ARDET. 

InVirum calamitatibus quidem fraftum , fed indc 
excitatum ad amandum plus Deum. 

* CXXIV. Radius refraBione remijfus in corpus hminO'- 

fuma quo formatuserat, 

FRACTUS , REDDITUR AUCTORI. 
In S. Ignatium Loiolam , cui tibia in expugnatio- 
ne Pampilonenfi fraila, fortuita occafio fuitconver- 
fionis. 

^ <^XXV. Radiusfolis. 

FULGENS, LIBER , AGILiS- cx Hymn. Hom. Dei 

creaJura ^c. 
In dotem claritatis & agilitatis. 
^ CXXVI. Rheteres Antverpienfes Soc.Jefu in typo fuo 

mundi' SYMBOLICUS 21 

mundi , radiumfolis exhihnerunt , per mtnimum feramen 

incidenUm in obfcurum cuhicuium , in quo in / irginca 

charta exhibcbatjfg^antibusy omnia objeSaforif cxi- 

Jicntiay cumkmmate. 

HIC OMTUR TENbBRIS SPLENDOR. 
In veros honores , ortum habentes ex tenebris hu- 
ipilitatis. 

* CXXVll. Idem radius, omnia queecxhibet inverfa fijlcnst 

hominet in capile ^r, 

HOMINUM SIC S^PE LABORES. 
In inverfos Hominum labores hoc in mundo. 

* CXWIii. Umbra. 

HIC SECURA QJUIES. 

Securiffima quies fub umbra crucis & humilitatis 
eft. 

* CXXIX. RadiusobjeQuminquodinciditiUuJlranSy mn 

abjumens ut ignis. 

ILLUSTRAT, NON DEVORAT. 

In calamitaies, quibus non abfumimur kA potius il- 
luftramur. 

^ CXXX. Umbra imitans gefius ejus corporis aquoproji- 
citur. 

IMITABITUR UMBRA. 
In hypocritam. 

* CXXX . RadiusrcSa ducensoculorum acieminauBcretTJ 

a quo cmittitur. 

INDICAT AUCTORFM. 
In crcaturas omnes, quje nosinnotitiam Creatoris 
ducunt. 

'f CXXXII. Radiuscircumquaque acorfioreaqtioformatttr 
in orbemfparfus. 

IN ORBEM SPARGITUR. 
Infidcm Catholicam, a Deopor Apoftolpscircurri- 
quaque difFufara. 

B j CXXXIII. 11 APELLES 

^ CXXXIII. RaJiuf momento evansfcenx. 

MOMENTO PERIT. 

In honores muntji mox evanefcentes. 

* CXXXIV. Radiut hetrent corf>ori a quo emitti- 

tur. 

NESCIUS AVELLI. 
Tn amorem firmum & conftantem. Item in laudem 
& gT*riam virtutibus femper hserentem. 

* CXXXV. P. Mafeniur umbrtt infcripftt. 

NIHIL EST, TAMEN H^RET UBIQUE. 
in vanam gloriam , operum noftrorupi individuam 
comitem. 

^ CXXXVI. Ingentem umhram puftllut formans. 

NIL MAJOR AB ISTA. 
In vanam gloriam , qua coram Deo nil crefci- 
mus. Itemin honoresmundi, qui etiam nos coram 
Deo non augent. 

^ CXXXVII. Inpromotionetriitm e Societatejefu Do- 

Borum^ CoUegium Oolonienfe VirofaU^uot expreffit -, 

fub umbra cujufdam arboriffefe refcientes. 

TASCENTUR IN UMBRA 
Omnes palcimur &. aedificamur in humilitate Viro- 
rum Doilorum. 

^ CXXXVIIJ. Radiuf ab objcBo repcrcuffut plus ideo fr- 

vent. 

PLUS FERVET AB OBICE. 

Ajdvcrlitates fepeinnobismajorem fervorem in via 

yirtutis, & amorem erga Deum excitant. 

■* CXXXIX. Vir in medid hice ab umbra fua exterri- 

tUf. 

SIC NOS CUM LUCE TIMEMUS. 
In VirumdoCtum Scfimul fcrupulofum. 
* CXl. RaJiuf corputfuum /uminffum d quo creaturfib • 
fequent. 

QUO SYMBOLICUS 25 

QUO PRjEIT, HIG SEQUITUR. 
In filium prementem veftigia fui Patris. 
* CXU. Radfufillufiranfcorf>ufinqnoiincidit. 
QUOS FERIT ILLUSTRAT. 
In D. Deum extoUentem eos, quos calamitatibus fe- 

* CXLII. Radiuf fohrif fuaviter conclave ingrediens. 
SUAVITER INGREDITUR. 
In Spiritum Sandum fuaviilime foecundanteni B. 
Virginem Mariam. 

C A P U T IIL 

CREPUSCULUM MATU- 

T I N U M. 

^ CXLIIT. Crepufculum matutinutn Varenf ,^imr,t. 

ADFERET AURORAM vel PARTURIO AU- 
RORAM. 
In S. Annam Matrem B. V. Maqae, quas eft orbis au- 
rora. 

^ CXLH'. vAurora quet crepufcuU Jiliadici potefi y aurora 

longi fdtmpfior. 

FILIA PULCHRIOR. 
In eandem S. Annam , cujus filia B. Virgo, eam longe 
fanilitate excedit. 

* CXLV. Cnpifculur,?. 
NEX LUX NEC TENEBR^. 
In Virum politicum fimulatorem occultas h^refis. 
^ CXLVI. CrcpufculuiN. 

NOGTEM LUX ELIMINAT. 

In novam legem gratias. 

B 4 CXLVIL 24 APELLES 

* ^yMn\ QrcpufcnlumfoUtorituriindicium. 

NOS HINC PR^VIl iMUS ORTUM. 
In aliqu-im indolem , non obfcura figna magnorum 
(uccedentium profe£luum pr^bentem. 

C A P U T IV. 
A U R O Pv A, 

^ CXIVTIT. R. p. Sebajlianuf a 'Matre Dei Camelita 
iufuiff quet de £. l^irg>ne edidit fymboUt , auro- 
ram exhbet folem mox adduBuram > cum Lem- 
mate. 

ADDUCO PULCHRUM. 
In B Virginem parientem fpeciofum pra filiis ^O' 
minum. 

^ CXLIX. AuroraquiieVirgineohabitudepitigiturfemfir 
rubifyiT. 

APTUS COLOR ILLE PUELLIS. 

InVirginalem verecundiam. 
^ CL. ty4urora nunquam fpeBanda caJo nuhtlo fed fere- 
nofemper. 

COELOTANTUM SPECTANDA 

SPRENO. 
In gratiam Dei , quie datur folum propitio nobis 
:Dco. 
: ■* CLI. K/lurora femper rubicunda cum folem parit. 

CUM RUBORE PARIT. 
In B. Virginem exrerritam ad Annuntiationem An- 
gelicam j quomodo fiet ijlud^ quoniam virum non co- 

gn.fco. 

^ CLIT. Atirora{^qU{e in curru dipiyigiturVir^o^ cumfol ejl 

infiirno Lconit, 

CUR- SYMBOLICUS. 2j 

CURRUM DOMINiE SUBIERE LEONES. 
In Principcs Palatinos & Bavaros ( quibus jpro infi- 
gni Leo eft : ) fecientes fc fervos B. Virg. pcr Marianum 
fodalitium. 

* CLIII. tyluroraomndmfuumdeetremhahot afoJe,^Ucm 

etiamfoli iierum orienti communicat j unde ai au- 

rora ruht. 

DECORI INVICEM. 

In Chriftum & B. Virginem , quae uti partu fuo vir- 

gineo , CKrifto, ita & Chriftus ipfi, magno decoramen- 

to fuit. 

* CLIV. *j4urora rubicunia , ^«<< fole oriente % deeo- 

lorattif ^ omnem fuam pulchritudinetn deperdit. 

DECOLORAVIT ME SOL. 

VoxeaGernianias eft deplorantis > priftino /uo de- 

cori multum decerptum fuifle continuis aliquot anno^ 

rumbellis, quibus a Ludovico XIV. Galliarum Rege 

(cui pro fyrabolo fol eft ) afflifta fuit. 

Querela item illa eft, exccllentis cu)ufHam Virginis, 
cui nonnuUa macula affi£la a quodam fucrat,cui pro in- 
figni fbl erat. 

* CLV. t^urora per quam orhi lucis exordia. 

DEDIT H^G EXORDIA LUCIS. 

In S. Elizabetham , Matrem St. Joannis Baptifla;, 
cjMi miflus a Deo erat, ut teftimonium perhiberct dc 
lumine. 

^ CLVI. AuroraquieVirgoejlfemperruhensmukabonaor-' 
hi cumfoh adJucit. 

DE VIRGINEO BONAMULTARU- 
BORE. 

In laudem virginalis verecundl^e. 

^ CLVII. Ckurora qui€ folein prait cum perit. 

ET PR^IT ATQUE PERIT. 
In Lcgem veterem , prjeeuntem novam. 

B c CLVHi i6 APELLES 

^ CLVITT. Aurorafokm infigHotattri eniteHt. 
ENIXA BOVIS STATIONE. 
In B. Virginem , coram bovc parientcm in ftabulo 
Bethlemitico Chriftum Dominum. 
' -t" CLIX. ^urora eujut rubor luce ^dveniente perit. 

ERIPITUR CUM LUCE PUDOR CW. 
Cum luce gratiae , eripitur nobis pudor ruflicus in 
confeflione. Item cum luce honorum fiepe deferimus 
Terecundiam. 

* CLX*. '^^urora folem parient. 
EX QUA MUNDO LUX EST ORTA &c. 

t^ve Regina : 
In B. Virginem parientem Chriftum Dominum. 
^ CLXI. ty^urora mox evanefcent. 

FUGIT DUM FULGbT. 
In honores mundanos. 

^ CLXII. ^urora in Geminif. 
GEMINOS ENIXA. 
In matremSS- Cofinae & Damiani. 

f- CLXIII. Aurora a fole Kubent. 

HIC RUBOR A PROLE EST, 
In quendam , qui fili^ ru.=e interventu in numcrum 
purpuratorum patrum aflumebatur. 

* CLXIV. ^Aurora diei pratnuntta. 
HINC DIGNOSCE DIEM. 
Ex pulchritudine B. Virginis dignolci poteft pulchri* 
tudo Chrifti. 

* CLXV. lAurora fohm-ienteevMiefcent, 

HOC ORIENTt: FUGOR. 

In Legem Graiise , qua orta Lex Vetus cel^a- 

yit. 

^ CLXVI. ^urora inftgno Geminorum orbi gratijjl- 

ma. 

JUNCTA nit£;t geminis, 

In S Y M B O L I C U S. 17 

In B. Virginem in finuhabcntemChriftumparvu- 
lum , & coUudentem ei S. Joannem Baptiftam etiam 
parvulum. 

><■ CLXVII. P. Slfafeniuf aurora infcripfit. 
LUX NUNTIA LUCIS. 
In S. Joannem Baptiftam, qui miflus erataDeout 
teftimonium perhiberet de lumine Joan. cap. r. 
'^ CLXVIII. Primanj fpetn Jiei adfert Pbofphoriitt ttu- 
roram pracedenx alteram fpem ipfa aurora. 

MAGNjE spes altera lucis. 

In B. Virginem proximam fpem Chrifti venturi poft 
5.Annam. 

* CLXIX. tAurora preeeunti 3iet. 
ME PR^EUNTE DIES. 
Gratiis aftuaUbus a Deo nobis immiffis, orietur ple- 
nus dies grati^ fanftificantis in confcientiis noftris. 
Item ut mox infra. 

* CLXX. t^iurora vtnienle die difparent. 

ME PEREUNTE DIES. 
Occifo S. Joanne Baptifta Pr^ecurfore Domini,fe- 
cuta eft orbi plcna dies nafcente Chrifto. In Legem 
Vcterem . 

* CLXXI. Aurora fewperfpeBanda in ortUo 

NESCIT OCCASUM. 

In virtutem. 

^ CLXXll. ^'urora aUquando feremm dietn promittsnti 

ncnveroprajlanf^ aN.Bruck in Emblematibut 

iffcribitur. 

NQN TUTUM FiDERE SEMPJpR. 
In indolem magnx fpei , fiepe exlpeftationi noftrs 
non refpondentem. 

^ CLXXll'. Aurora rubent , cjiUif injlar Virginit pingi- 

iur , prffviwii habsnt Phcfpborum qui PJanetx Ve- 

nus ejl 

NO-: ,8 APELLES 

NOSTRO PR^IVERAT ILLA RU> 
BORI. 

Venus leu luxuria poft fetrahitpudorem. 
^ CLXXIV. ^uroya. 

NULLI CONSPECTA PIGRORUM. 
In fapientiam & fcicntiam quae vigilantia acqui- 
ritur. 

* CLXXV. t^urorafenfim acfenftm nafcenf. 
NULLI VISA CITO. 
In lentam felicitatem. Itcm in fanflitatem tarde con- 
fequendam. 

"* CLXXVI. t^wora femper frccfians fohm qtiem prO' 
wft. 

NUNQUAM PROMISSA MORARI CW. 

dc ftil. 
In B. Virginem, quam in Litaniis falutamus Virgofi' 
ielix. 

^ CLXXVIT. ^urora 'MaterfoJif. 
ORBIS AMOREM GENUL 
In B. Virginem parientem Chriftum qui eft amor 
nofter. 

* CLXXVIII. t^jlurora conjunBa fiinoVirginif. 

PAR COMPARE GAUDET. 
In Societatcm caftam virginalcm. In B. Virginem 
amantem caftas virgines vel Chriftum Uominum qui 
& ipfe virgo eft ^ pergit interUIiafptufchoreis virginum 
ex hymno Eccl. 

■* CLXXIX. CoUe^ium Colon. S. J. Auroram inftgno lct- 
vifexpr^ffit. 

PLACET ASSOCIATA LEONL 
^ In magnam indolem Maximiliani Henrici DucisBa- 
varije ( quorum infigne Leo eft j poftca Elewloris Co- 
lonienfis, quam juvenis pras fe ferebat. 
^ CLXXX. tylurorafokmparturienf^^viciffim omnem 

• ' fpkndcrem afole habenf, 

PRO- j S y M B O L I C U S. 19 

PROLE SUA SPLENDET. 
In B. Virginem fplendorcm fuum habentem a 
Chnfto. 

* CLXXXT. 'y4ttrora infffeculo ^e depingeiif. 
PROPRIO DEPICTA COLORE. 
In virum aliquem cujus virtutes ex editis operibus 
cognofcuntur. R. P. Godefrido HenfchenioHiftorio- 
grapho fan£lorum jeri incifo, hoc diftichon appo- 
luit ejus fucceflbr amiciflimus meus P.DanielPape- 
brochius. 

Sic deditHenfchenium Pi6tor, fepulchriusipfej 
Pinxit, fanctorum quo dedit a£la ftylo. 

* CLXXXII. t^iurora ad exortum fnum fteUat emnet 

extin^uenf y vicijjim a fole oriente exti<7guitur. 

QVJE FECl, PAR FUIT ILLA PATI. 

JEquirai eft pati qu^ alteri feceris. 

* CLXXXIII. ty^urora abfque alteriut concurfu qujim 

ejuf Quem parturit folts , folem enixa. 

QJJJE SOLA VIRGO PARTURIT. 
In B. Vir«inem, Deum parturientem abfque alterius 
quam folius Dei concurfu. 

* CLXXXIV. Sol auroram generans , %3 eandemextin- 

guenf, 
Oyi ME PARIT, ENECAT IDEM. 
In conFeffarium , follicitantem ad tufpia. 
* CLXXXV. %Aurcra cum luce referent lahorer, 

REFERET CUM LUCE LABORES. 
; In honores, qui cum luce dignitatum etiam labores 

adducunt. 

^ CLXXXVI. t^iurora pojl noBem fokm adductns, 

REVEHET POST NUBILA PHOEBUM. 
In gratiam Dei poft multam fcrupulorum no6lem rc- 
vehcntem plenam diem confcientiae. 

* CLXXXVIl. Anrera tota rofea. 

RO- 5a A P E L L E 1- 

ROSEA CERVICE REFULSIT. 
InMartyrem pro Deodecollatum. 
^ CLXXXVIII. t^urora utvirgoy in ftgno geminorum 
rubea tota. 
RUBENT A VIRGINE FRATRES. 
In pudorem convenientem (exui mafculinoi inter 
Virgines. 

* CLXXXIX, Aurorafolifaquogemraturfilia*ejuf- 
demque mater. 
SU^ PROLIS MATER ET FILIA. 
In B.Mariam Virginem. 

* CXC. tyiurora femper a fole rubent. 

SEMPER SOLE RUBENS. Virg. ^neid. 
In S. Bernardinum Auftorem nominis Jefu mftar fo- 
lis cum radiis depidi , fumme verecundurn. In B. 
Virginem , qujc memor dolorum , quos Chriftuspaf- 
fus erat, fuit quafi in continuo martyrio. Ex Revei. S. 
Brigittse. 

^ CXCI. Aurora mufts amica. 

STUDIIS AFFULGET AMICA. 
In B. Virginera vel S. Catharinam M. ftudiorum 
Patronam. 

^ CXCn. t^urora cum f$Je tlenum diem faciens. 

TE CONSORTE DIES. 
In gratiam fanftificantem qus plenum dicm anim^ 
infert. 

* CXCIII. t^urora ut virgo depiSa inftgno Jibrtt exijlenx , 
juflitiam cttm libra exbibet. 

TERRAS ASTRiEA REVISET. 
In juftitiam poft bella orbi redeuntem. 

CXCIV. S Y M B O L I C U S; i\ 

* CXCIV. Aurofitmllas omnitw in CMrtH fna umim 6** 
bens, 
UMBRAS NESCIVIT IN ORTU. 
In immaculatam conceptionem B. Virginis. 

* CXCV. ^urorafuB mh/buf ^ratiora P. Engelgrav» 
exhibetur mfrontefui operi/ijio cum lemmate. 
VOLET H^C SUB NUBE VIDERI. 
In Evangelicam Lucem latcntcm fub nube parabola<- 
rum, flmiiitudinum &c. 

* CXCVI. u/iurora. 
USQUE AD PERFECTAM DIEM. 
In vitam fan6lorum confummatam ufque ad plcnam 
fanflitatem. CA- A P E L L E S 
C A P U T V. 
SOL ORIENS. * OXrVIT. So/ ftellat extinzuenf itt ortu Cuo. 
ALIORUM LAMPADES EXTINGUIT, UT 

SUAM ACCENDAT. 
In indolem, quoscunque alios fpernentem , quo ipfa 
fbla commendabihs videatur. 

* CXCVIlL Sol in orturubicundus apparens i cum mi- 
nimc talisfit, 

ALIIS S Y M B O L I C U S, 53 

ALIIS RUBEO NON MIHI. 
In Regem velCardinalem, aliis non fibi benefaci- 
entfem. 

* CXCIX- Sol in ortH fno fleUat extingueyit. 
ALIOS EXTlNGUn^ ET ARDET. 
In confefiurium & concionatorem , declamantem 
contra vitium luxuriae, quaipfemaximeardet. 
^ CC. So/ antd ortumjam radiixfHit illuminans montiutn 

apicet. 
ANTE ORTUM NULLI APICES LATUERE. 
Chriftum jam coQceptum , nondum natum, nil uti 
Deum latuit. 

* CCJ. Sol oriens cum rubet ^ omnins ardere vifur. 

ARDET AB ORTU. 
In Chriftum Dominum a primo conceptionis fuae 
inftanti, flagrantem amore humani generis. Item in 
B. Virginem ofFerentem fefi in ipfa primieva astate Deo 
in templo. 

^ CCII. Sal Bofphortan^ lunam extincTuenf. 
CEDITE, PELLO DUOS." _ 
Duoultima verba Anagramma funt nominis Leo- 
POLDUS. Ifto porro fymbolo Leopold. Primum Rom. 
Imperatorem introduxit nonnemo alloquentem Im- 
peratorem Turcarum, & Teckelium. Audlorem {ym- 
boh fuifle lego Dominum quendam de Birkcn raihi 
ignotum. 

■* CCIII. Solorienfvaporeseterraattrahent. 
COLLEGIT AB ORTU. 
In Chriftum Dommum , a primo Incarnationis fuae 
inftanti , jam nobis plurima merita coUigemem. 
^ CCIV, Sol rttbicun,hit inortu. 

CUM RUBORE PvEDlT. 
In Nimcium quendam Apoitolicum , Romam redu- 
cem cum Cardinalitio galero 5 Item in peccatorem , 
cum verecundia redeuntem ad Deum in Sacramento 
Poenitenti». 

C Soi 54 A P E L L E S 

X- CCV. Sel inortu^ occafn obruhorem qtiem hahetarderc 
vifuf. 

CUM SURGIT ET OCCIDIT ARDET. 
In vefpertinam & matutinam meditationem ferven- 
tem, diverforumReligioforum. 

^ CCVl. Solortufuo^mbiilas, vefpertilioms^ftmiJiade- 
pelleuf. 
DUM FULSERO MOESTA RECE- 

DUNT. 
In gratiam Dei, in confcientia noftra diffipantem om- 
ne id quod trifte eft. 

^ CCVII. Sol oricnf fabuLitttihuf Poetif e mari emcr- 
gettf. 
EMERSiT AB UNDIS. 
In animam peccatricem , beneficio lachrymarum c 
rner^entem ex abyflb fuorum peccatorum. 

Item in Rempublicam , qux beneficio navigatio- 
nis niarin» crevit^ qualis e Fcederatorum ftatuum Hol- 
landiie. 

In MerCatorem divitem ex navigatione marina. 
^ CCVin. Sol cumfummo decore orienf. 
JAM TUM SPECIOSUS IN ORTU. 
In Chriftum natum jam fpeciofum prje fihis Homi- 
num. 

'f CCIX. Sol cum oritur CS" occidit^ fabulantikuf Peetisma" 
re iii^redienf ^ egredienf. 

ET SURGIT £T INTERlT UNDIS. 
In peccatorem quendam praj vehementia doloris de 
peccatis fiiis mortuum. 

^ CCX. Solcumoritur ■, ex humili propehorizontemfurge"' 
re vifns. 
EX HUMILI SURGIT. 
In Miniftrum magnum exlurgentem ex humili pa- 
rentela. 

In eum Religio{um,qiJi profe£lum fiium omnem ha- 
bet, ex fundamento humihtatis. 

CCXI. S Y MBO L I C US. t$ 

^'''■W CCXI. Soi ortent omncm futim ruhrem ^ decmm aJ> 

aurora habenr. 

GRATUS AB AURORA. 
In indolem gratam a juventute. 
In Chrillum Dominum , gratum raagis orbi quod a 
Vir^ine natus iit. 

^ CCXII. Sol orienr omnemfuum ruhorem ab aurora qu^ 
tnaterejus cjly habenr. 

HIC RUBOR A MATRE EST. 
In verecundiam alicujus Virginis, educatjB i Matrc 
fua ad verecundiam . 

* CCXIIl. SolhumtUfatlmodumvideturcumhorizontivi' 
cinior nafcitur. 

HUMILIS CUM NASCITUR. 
Chriflus Dominus in nativitatc liia, mundum fumme 
humilis ingreflus eft. 

^ CCXIV. Soltacite abfque omni flrepitu horizontem m- 
Jlrum in^redienf. 
INGREDiTUR TACITUS. 
In Chriftum natum , dum msdium ftlentium tenerent 
emnia. 

^ CCXV. So/ orient in ^audium orbis. 
IN PUBLICA GAUDIA SURGO. 
lu Chriftum Dominum rcfiirgentem in commu- 
nem Apoftolorum & primitiva: Ecclefiac lajtitiam. 
^ CCXVI. Sol marif balneo lotuf , cum rubore #• 
riens. 

ISTE POSTBALNEA RUBOR. 
In certam Virginem, ex bahieo cum rubore rc- 
ducem , poft ea perpetrata quje Virginem non de- 
cebant. 
! * CCXVII. Sol ordinaria nube ttHuf cum oritur. 
LATET CUM NASCITUR. 
In Chriflum occulte natum in Bethlchemitico fta- 
bulo. 

Item in Chriflum latentem in iEgyptQ. 

C 2 Orieas ^^6 APELLES 

* CCXVIII. Ofienxfol luce fuaviam fibi horlzottti nojlro 
ftgnant. 

LUCE VIAM SIGNAT. 
In Chriftum Dominum , viam fibi facientem hoc in 
mundo per fuum Praecurfbrera S. Joannem Bapt. qui c- 
rat candela ardens ^ lucenr. 

^ CCXIX. Sol cum rubore orient, 

LUX JUNCTA RUBORI. 
In Sandtum aliquem Do6lorem & Martyrem. In 
Reginaldum ©rd. noflri priorem, Sc fub Henrico VIII. 
Anglize Rege Doflorem trium linguarum , ac pro Ec- 
clefiae primatu Martyrem. 

* CCXX. So/ mare egredient. 

MAJOR REMEAVIT AB UNDIS. 
In Generalem claffis Belgics. In Rempublicam 
foedcratorum ftatuum Belgii. In eum qui ab undis 
baptifmi & poenitentise coram Deomagnus eft. 

^ CCXXl. iiol in occafu merfut in trtu e mari emer^ 
gent. 

MERGOR ET EMERGO. 
In eum, quem calamitates merger^ videntur, iista- 
men omnibus fuperatis emergit. 

^ CCXXII. Sol in ortuftiOt cum prope horizonttm con - 

ftjient humilitvidetur etiam in media ajiate omnino t»i- 

tit ejl , minime adurent, 

MITIS CUM HUMILIS. 
Humilitas fundamentum eft manfuetudinis. 
^ CCXXill. Sol pojl occafum multarum Jidlarum exo- 
rient. 

MULTORUM OCCASU UNUS. 
In quendam qui multorum aliorum fuppreflione e- 
nititurad dignitates. 

^ CCXXIV. Sol e mari egredienty cum fuit utante ma- 
culif. 

NEC SYMBOLICUS. 57 

NEC PURIOR INDE. 
In confeflum facrilege, ex lachrymis pccnitentias nil 
ablutum. 

^ CCXXV. Sol parvo fuf glohi fegmenfofuptr horizoft- 
tem nojlrum prominenf. 
NONDUM TOTUS, 
Inindolem prius dotesfuas exferentem. 
* GGXXVI. So/ orieHf. 

NON SURREXIT MAJOR. 
In S. Joannem Baptiftam , quo nonfiirrexit tnajor inier 
natof multerum. 

* CGXXVII. Sol orienf exigua fuipartefuprahorizon- 

tem Hfjlrum profpjcienf. 

NOSTRO JAM PROSPIGIT ORBI. 
In Ghriftum natum , jam curantem falutem no- 
firam. 

^ CCXXVIII. Sol orienf obflantef paffuf mibef. 
OBSTANTES PASSUS AB ORTU. 
In Ghriflum a Nativjtate paffum perfecutiones Ife- 
rodis. 

•^ CGXXIX. Sol in ortu iam occafum iUujlranf. 

OCG ASUM ILLUSTRAT IN ORTU. 
In S, Rofam Limanam , in regno Peruano ortam, 
{antrhitate autem totum nollrum occidentalem orbem 
illuftrantem. 

* GCXXX. Sol in ortu fuo horizontifeuorbinojlro pro' 

pior apparenf, 
ORBI NiL PROPIOR INDE. 
In Virum qui inter continuas occupationes mundanas, 
niltamen foecis mundan^contrahit. 

^ CCXXX f . Sol orienf a Perfif adoratur. 
ORIENS ADORATUR. 
In Coadjutorem alicujus Archi-Epifcopi &Ele£l:o- 
yis Germanici faftum efl: , qui ab aulicis coli mcipie- 
batur, neglefto vero Arcki -Epifcopo. 

C 5 Sol 5« A P E l- L E S 

^ CCXXXII. Sel radiisjuis in ortu lujlrans (5* Jeaurans 
apices niontium. 

ORIENS QLIOS LUSTRAT INAURAT. 
In Principem in cxordio fui Principatus exferen- 
tem liberalitatem fuam inomnesquos vifitabat. 

* CCXXXIII. Solcumin ortufuo hrizonti noflro hu- 

tnilit apparet y pulchrior ejl , ac in nieridiano 
eonftitutus. 

PULCHRIOR IN HUMILI. 
Omnes perfecutiones ac virtutes pulchriores fiint, 
<yim fundamento humilitatis. 

* CCXXX5V. Soloriens nehuJar Jifcutiens. 

QUOS DEJICIT ORTUS. 
In Chriflura natum , nativitate fua pellentem dar- 
monem ex Idolis , ipfb daemone fic ex idolo fa- 
tente. 

Me puer Hjcbreus divos Deus ipfe gubernans, 
cedcre lede jubet ^ triflemque redire fub orcum. 
^ CCXXXV. Sol oriens ftmul f^ rubens. 

RUBET CUM HUMILIS 
Humilitas femper adjundlam habet verecundiam. 
* CCXXXVI. Sol in ortufuo rubens. 

RUBET CUM NASCITUR ORBF. 
In Chnflum circumcifum. 

* CCXXXVII. Idem. 
RUBET CUM TOLLITUR ORBL 
In Chriflum fanguinolentem totum cum elevatusin 
crucem fuit. 

Item ineum,qui in honoribus efl verecundus. 
^ CCXXXIV. Sol oriens ruborem fuum ah ^urord 
niatrc fua habens^ quam ipfe tamen extinxit, 

RUBOR DE MATRE REPRESSA. 
In Apoftatam ab Ecclefia aut Religionc, niincpoeni- 
tentia fuaj apoflifiie du6tum. 

* CCXXXV. Sol eodem fere modo qu9 oritur i et-iamoc- 

(idenf. 

SIC S Y M B O L I C U S. 39 

SIC SURGIT UT OCCIDIT ORBI. 
In nos homines, qui nudi ingredimur & hunc orbem 
cgredimur. 

* CCXXXVI. Sol priut apiccf truntitm iUu^rattf. 

SUMMA PRIUS. 
Deus primas gratias dat {upenoribus. 

^ CCXXXVIJ, Sol pofl lon^a.< noBittcttebrax oriettf ^ 
'Msifmro tnjcnbitur. 

TANDEM LUX CLARA REFULGET. 

In ferenitatem , poft longas tenebras confcienti^ 
redeuntcm. 

^ C C X X X V 1 1 1. Sol orient tot ftellas hakttt pra- 
euntet. 
TOT PRJiEUNT UNI. 
InVeteris TeftamentiProphetas, Chriftum annun- 
tiantes. 

* CCXXXIX. Solorietitab Att^reaJ^eodziatiozctkiS.Je- 
fu infcriptux, 

TOTUS IN ORTU. 
In fanflitatem B. Jofaphat Martyris & Archi-Epi- 
fcopi Polocenfis, relucentem jam inejusjuventute. 
* CCXL. Sol orient tuto fpeBattit. 
TUTUS SPECTATUR IN ORTU. 
In Chriftum natum , ex fafciis conftriftum nil timo- 
ris, fed multum amoris prcefc' ferentem. 
*■ CCXLl.SolorJentphfp/joruotfeu Venerein Planetam ortn 
ftio extinguenf. 

VENEREM SUPPRESSIT AB ORTU. 
In caftam indolem S. Catharinae Wadtzftenenfis filix^ 
S. Birgitije, quae.Iac muherum earum quje caftie non e- 
rant, averfabatur. 

^ CCXLII. Sol orientt ut iterutn occidat. 
UT DEPRIMAR EVEHOR ORsI. 
In eum qui clevatur ad modicum , ut poftmodum 
ex iis , quos elevatus eft honoribus , lapfu majorc 
ruat. 

C 4 Soi '40 A P E L L E S 

^ CCXLin . Sol orienfy cupifieUac quee iota ttode vigilarunt^ 
extirtguuntnr. 

UT PARV^ QUIESCANT. 
In Principem aut quemlibet vigilem fuperiorem^dum 
ejus fubditi quiefcunt , non intermittentem curare libi 
commiflbrum falutem 8c commoda. 

C A P U T VI. 

SOL SUPRA HORIZON- 

TEM ELEVATUS. 

X^ CCXLTV. Sol orienf. 

AB HESPERIA NON FLEXIT LVMINA TER- 

R A. Liicanut. 

In Monarcliiam Regis Hifpani , cujus terras fempcr 
fol illuftrat , cum in hoc vel altero orbe fplendet , 
intellioit autem Lucanus per Helperiam Hifpaniam. 

Item in fidem Catholicam , qu:elumen eft ac donurn 
pei, ubique vigentem , in ditionibiis Regi Hifpano 
iubjeclis, exclufa exiisomnialiaha:re(i. 

* CCXLV. S(?/ tot mdlibut milliarium a nobis ^^«/, 

tampotentcr tamen in hiCC infhriora infiitenf. 

ABSENS QUANTA VALET ? 
In patrocinium ran3:oruir inccelo. 

* CCXLVi. ^ol tninquaranobifaltwrefiy qiiam ciim efi in 

meriJ/ano. 

ALTIOR IN MEDIO. 
Virtutesinmedio conftitutce funt majores. 

* CCXLVII. Sol in folari horologio y priinam pofi niibila 

lineam diicenf. 

ADHUC NULLAM LINEAM PUXI. 
\n animum quovis die , fpeciali exercitio curantera 
fuum profeftum. 
5 CcXLyill. Sol aquilif fplendenf. SYMBOLICUS 41 

AQUILIS NON NOCTUIS. 
In fcrjptorem excellentem , quem virorum in^o- 
florum judicia terrere non debent. 

Acclamatum aliquando id fuit R. P. Danieli Pa- 
pebrochio S • J. Hiftoriographo fanftorum , a feve 
rioris judicii Cenfore. VideVitam S.Alberti SAprilis 
in fine. 

* CCXLIX. So/ ad quem aquHa f^nmf nmvatur. 
AQUIL^ FENNAS INSTAURAT ET AN- 

N O S. 
InD.Deumrenovantem nosgratia fua innovumho- 
minem. 

^ CCL. Sol primo fuofuper horizontein in rejfu hicidu/ qui- 
dcm i ffd nonduin arih^f . 

ARDOREM CELAT, NON LUMEN 
Ineumqui talentaquidem a Deo libi commifla ex- 
ferit, proximorum irfhu^^tione illostamen amoris i- 
gnes quibus flagrat erga Deum , omnino abfcondit. 
■* CCLi. So'fuprahoriz^>^tcmpauloaltiuftlevatuf,inox 
ardorem fiium omnem exfirenf. 

ARDOR AB ELATU. 
In S. Carolum Borromarum qui elatus ad Cardinali- 
tium Galerum, & Mediolanenfem Archi-Epifcopa- 
tum , Dioccfanos fuos juflammavit ferventibus con- 
cionibus Scc. 

•^ CCLIl- !^ol ardcrefuoheliotropium interimenf. 

NECAT ADORANl'EM. 
In mundum, ejufque honores, qui in ^ternam fjepe 
mortem fuoscultores adducunr. 
■^ CCLiU. So/ ardeuf etiam cum a primo mohili rapia- 
tiir. 
ARDET ET IN RAPTU. 
In S. Brigittam, m mediis fuis raptibus nihil intermit- 
tentem amare Deum. 

• CCLiV. Sei elevatus j qui cum Flanetafti fimul ftdus 
errant eft. 

AR. 41 A P E L L E S 

ARDET ET ERRAT. 
Jn amof es profanos & turpes. 

^ CCLV. Sol lunam refpicietts. 
ASPICIT ERRANIEM. 
In Chriftum Dominum, refpicientem S. Petrumpoil 
negationem. 

■* CCLVI. Sol qui i» ortu^ occafu rubicundus appantitt 
cum ad trjendianum elatuseji y omntno candidus 
apparens. 

CANDIDUS IN SUMMO EST. 
In virum jnnoccntiam & candorem fervantem in fum* 
mis etiam dignitatibus. 

In excellentem gradum Virginitatis. 
^ CCLVII. Solein F. Bngelorave confpcBum exhibet qui 
irretorto oculo confpicientem exceccat. 

COECAT, CONTRA SITENDERE 

PERGAS. 
In Myfterium S S. Trinitatis non fcrutandum. 

^ CCLv'jn. Sol in aqud fiuidd vifus fiuRuare. 

COELO NON FLUCTUAT. 
In amores fan6torum in crelo, qui nunc funt conftan- 
tiffimi, & perennes. 
^ CCLIX. Spl orbi noftro non adeo ingens vifus , ciws 
tatnen eundetnfccpius mai^ttitudine excedat. 

COELO INGKNS, PARVUS HUMl. 
Qui hoc in orbe humiliseft, magnus ccelo eft. 
Item ingentia Pr.ncmia in ccelo fanftis elargenda, par- 
vaadmodummodo nobis apparent. 

*■ CCLX. Solfereno C? aperto cnclo. 

COELO SPECTANDUS APERTO. 
In Chr^ftum fpeftatum d St. Stephano aperto 
Ccrlo. 

^ CCLXI. Sol Cemitem uhJque Befpherum ^ Fhoffho- 
rum ( qui Planeta Venus eji ) habens. 

COMES UBIQUE VENUS. 
Sn homincm venereum. 

In SYMBOLICUS. 45 

Inftimulumcarnis, comitantem ubique. 

^ CCLXII. $ol yn horoJogia folan defcribens horai, 

CUIQUE SUUM IN TEMPORE. 
In prudentem difpenfatorcm. 
In gratiam efficacem, m iis circumflantiis Robia 
datam a Deo, in quibus aDeo praevidetur nesmo- 
tura. 

^ CCLXIII. Solfuperflm-esfplendenf. 
CURA PUSILLORUM £ST. 
In Elemofynarium prgefertim eum , cui deorphanis 
pr^cipua cura eft. 

^ CCLXIV Sol in medio Planetarum conflitutuf, 

DIGNA STATIONE LOCAVIT. 
In cum qui honoribus prasfectus eft , quos virtutc 
meruit. 

* CCLXV. So/ Lunam rerpicienf. 
ET ARDET, ET ASPICIT UNAM. 
In S. Saniium , folam B. Virginem refpicientem, & 
imprxgnantem. 

* CCLXVI. So/ Planeta fnu fyduf erranr. 
ET ERRANDO HAUD PLURIBUS IM- 
PAR. 
In errorem.viri cujusdam Magni. V G.Origenis, Ter-» 
tulhani &c. 

* CCLX V 1 J. Sol virtute ^ radiiffuit etiam profundijjtmas 

abyfof penetranf, 

RESPICIT IMA vel 

HUMILIA RESPICIT. 

In D, Deum qui refpicit maxime humiles. 

^ CCLXVli;. Solllvjsiafeufyduserranf. 

ERRAT ET ASPICITUR. 
In eum qui etfi iummos in PoUtia errores com- 
mittat , iis tamen non obftantibus pro pohtico a vulgo 
habetur. 
In S. Petrum. 

Sol 44 APELLES 

^ CCLXIX. Sol plactde diim cjuocuncjueferens. 

FERT PLACITUS QUOCUNQUE DIEM. 

Inmanfuetam indolem Dochoris cujusdam, difFun 
dentemubiquedo£lrin.'e fux lucem acdiem. 
^ CCLXX. SoltotjlclUsfix!s{etftno}tafpjreant)ubique 
comitatus. 

ESSE LICEt COMITES, NON LICET ESSE 
PARES. 
In cam Comitum S. Romani Imperii copiam , qui 
Imperatori, etfi licet ubique a latere fint, haud ta- 
men ei pares reddi poiTunr. In eas animas, qui licet 
continua meditatione Chriftum patientem ubique co- 
mitantur , haud ramen fe pares profitentur iis dolori- 
bus paticndis quQS paffus eft Salvator. 

'^ CCLXXI. Sol lacite quocunque deciinens. 

FEROR TACITUS, QUOCUNQ^UE 
FEROR. 
In magnum ac taciturnum Prineipem ac Mini- 
firum. 

^ CCLXXII. SoJ ex mari dulcesvaporer attyahens. 

EX AMARO DULCIA TRAHIT. 
In eum qui ex amaro DominicK Paffionis mari, dul- 
cesfibi confolationes attrahit. 

^ CCLXXIII. Sol maxime fefliniis. 

FESTINUS IN HORAS. 
In fummam temporis velocitatem. 
^ CCLXXIV. S'J in fpectih aut parvo aqu^ vafe ful- 
2£ns. 

FULGET ET IN PARVO. 
Virtus in parva fubinde refulget. In parvo /Icpe cor- 
poreingens animus ac virtus fpe^iibiliseft. 

* CCLXXV. Sol inphnomeridie minor apparsns 

CUM SUMMUS, MINIMUS. 
Quifummo loco apud Deum eft, fepeinoculisho- 
minum minimus eft. . 

Sd S y M B O L I C U S. 4j 

* CCIXXVI. Sol ti-ia fpecula illufiraitf. In promotlottc 
trium DoBorum e Soc. Jefu , e\htbitutfuit d colJegio 
Colon.foc. eiufdem. 
TRES ILLUSTRANTUR AB UNO. 
In SS. tresRegesgentiumprimitias, illuftratos di- 
vinitus ad quKrendum C. Dominum. 
^ CCLXXVll. Sol ex aJverfo Lun<€ pefttUfi injk- 
ftbuf quibusdam Mujjiponti defertfif , cum Lem- 
mate. 

SOLUS NON SUFFICiT ORBI. 
Ad fignificandum folum civile Jus orbi non fiiffi- 
cere, fed requiri infuper Jus Canonicum , in fubfidium 
Juris Civilis. 

* CCLXXVTII. Sol jujfuf ftare h Jefue. Jud. cap, 

HIC OBSTAT EUNTi. 
Acclamatum fuit Imperatori Leopoldo in retor- 
fionem cujufdam fymboli Gallici. NIL OBSTAT 
EUNTI. quando res Ludovici XIV. Cuiprofym- 
belo {bl, ejusdem Leopoldi ac reliquorum Confoede- 
f atorum Regum ac Principum armis multum inclina- 
bantur. 

^ CCLXXIX. Sol a Marionibuf aliquot , fagittif im- 
petituf^ relaheyitibiif fagittif in capita eorundem^ 
exhiietur in Imagine Primi faculi Societa- 
'■''■'- tif Jefu. 

SOLEM NULLA SAGITTA FERIT. 
In eandem Ibcietatem Jelu , omnibus adverfariorum 
calumniis majorem. 

■* CCLXXX. Sol meridianuf. 

UNDIQUE FULGET. 

In S. Thomam Aquinatem , natalibus , (anflitate, 

doftrina. acrairiculis, undique clarum. 

^ CCLXXXI. Sol in aqud rfplendenf , ante ^heo- 

Jogiam R, P. ^ylrriaga e Soc. Jefu hahet 

Lemma, 

NUNC a^ APELLES 

r. V NUNC IN ^NIGMATE. 

»;In fidcm, qua Deum nunc per fpeculum & in senig- 
mate vitleraus. 

^ CCLXXXlI Sel cum Luce umbmn formans. 

HINC LUMEN ET UMBRA. 
In eum, qui cumluce do6lrinarum , conjungit um- 
bram humilitatis. 

Ite.a in Scriptorem , qui falubri doftrinae mifcet 
haerefes, 

* CCi^XXXllL Sol Tuho optico fpeBattif a Gymnafto 

Colonietjf in Theftbus ibidem defenfts kmma 

tenuit, 

SINE MACULA. 
in immaculatam conccptionem B. Virginis Marias. 
-t» CCLXXXIV. Sol in CoUegio quodam Societatts 
Jefu in Gallia lemma inftlari habuit. 
TARDUS HUMI, COELO VELOX. 
In velocitatem fummam temporis , quod nobis 
hoc in mundo conftitutis , fepe tardiffimum videtur. 
Item ir eum , qui in rebus mundanis ordinandis, tar- 
diffimi ingenii videtur y in rebus autera anims 6c falutis 
fus fumme perfptcax eft. 

^ CCLXXXV. Solfuper areolafiorum ■, radiisfuis umnes 
pandtns i^ aperitins. 

NATURAM EXPLICAT OMNEM. 
In Phyficam cujus eft, explicare naturalis corporis 
eflentiam, qualitates &c. 

■* CCIXXXV.'. Sol in meridie minimus, 

NON TAMEN INDE MfcNOR. 
Inde nemo minor coram Deo eft, quod a mundo 
defpiciatur. 

^ CCLXXXVII. Sol Planeta errans licetfft j orbi tamen 
multum erroribusifiisprodejl. 

PRO- Sy M B O L I C U S 47 

PROFUIT ERRANDO. 
S. Thomje dubiura &error, ad noftram inftrui^io- 
ncm nobis profuit. 

^ CCLXXXVil. Sol cum aliquot ardentikti candelif in 
concionihus Sconhardi ftjiitur hoc cum Lemntate. 
SI NON SUFFICERET ILLE. 
S Thomas Aqmnascomparatus aliis SS. Theolo 
gije Doftoribus. 

^ CCLXXXIX. Sol incejjantur c<sIo errans vthtti 21*- 
ncta. 

NON CESSO SED ERRO. 
in eum qui jugitur oCcupatus , inde multum anima: 
fux profeftui obeft. 

* CCXC Sol luuain femipJetiam refpicienr. 

TOTAM ILLUSTRARET , SI VELLEt. 

In D. Dcum , qui gratiarum fuarum donis nos 
illuflraret fi velkmus animam nollram ad ea dif- 
ponere. 

'^ CCXCI. Seltemotijjlmus quainvii anohisy tamentotHm 
trhem iUujlrans. 

OTl PROPE SUNT GAVDENS LVMINE, 
Q\a(lVE PROCVL. 
In D. Deum illuminantem omnes Horaines, 
tam eos qui in gratia conftituti , Deo proximi vi- 
dentur, quam eos qui per ftatum peccati fe a Deo 
elongarunt. 

-+ GGXCII. So/ nemini femper fpkndem,. 

NEMlNI SEMPER. 
In fclicitatem humanam , nemini {emper ftabi- 
lem. 

^ CCXCIII. Sol htmen fuum in fphceram terreflrem dif- 

fnndens in Theftkus Periftis apud Patresfec. difen-^ 

fts infcrihitur. 

IN 4S A P E L L E S 

IN OMNEM TERRAM GLORIA EJUS.. 
In S. Francifcum Xaverium. 
* CCXCIV. Sol Indum a quo adoratur ieformant. 

FOF.DAT ADORANTEM. 
Tn mundum qui confcientias fuorum clientum coin- 
quinat, 

^ CCXCV. Sol fupcr areoJa floYum quox aperii , a Pa- 

trc Cont in vita Gallica S. Catharinae Wadtjle - 

enfix filii€ S. Birgitt^ exhibeiur. 

PANDO RECLUSOS. 
In miracula ejusdem fan^tas in illuminatione coeco- 
rum patrata. 

^ CCXCVI. Sol puteum feu abyffuin radios fuot immit- 
tenr. 

OBSCURA REVELO. 

Eruditionihoc proprium eft. Inamiciffimum meum 
R. P. Dan Papebrochium Hiftoriogr. faniSlorum ejufque 
focios R.P. CONRADUM JAN1NGUM& 
FRANCISCUM BAERTIUM quijami^in 
folio voluminibus, nil aliud agerequam illuftrare Adta 
Sandtorum, Scquidquid in iis obfcurura eftexplicare, 
digerere , &.c. quibusut Deus vitam & vires ad ope- 
ris tanti complementumlargiatur, bonorum omnium 
votum eft. 

* CCXCVIl. ^ol Junam ahfentem refficienf. 

RESPICIT ABSENTEM. 
In amorem perlonae abfentis. 

* CCXCVIII. Sol cum Venere Phmta. 
PER ME COMITATA PLACEBAS. 
Placet fcientia conjun^fla virtuti omnis venuftas hu- 
tnana maxime amatur , fietiam animse venuftas co- 
mitetur. 

■* CCXCIX. Sol mundo diem formant. 

PER SYMBOLICUS. 49 

PER QUEM VIDET OMNIA TELLUS. 
Quidquid hoc in mundo fcimus , per gratiam a Deo 
datam fcimus. 

^ CCC. Solfemper idemfpeBatut ut infsefl. 
SIC MIHI ATQUE ALIIS. 
In eum quiquarafamam apud alios habet, virtuti- 
bus implet. 

^ CCCf. Refpublica Gedanenftt qtio tempore Joh. III, 

KdX Polonite eam priefeniiafua di^nabatur , expri- 

mendi€ Kegict feduiitati in Regnifui negotiif 

difponendisfolem exprejjity hoc cum lem • 

mate. 

SPECTATUR AGENDO. 

InVjrum nunquam otiolum. 

* CCCII. ^oli P. Mafeniui infcripftt. 

QU^RITUR ABSENS , SED PR^SENS FU- 
GITUR. 
Inamicitiashumanas, quie fkpe avide qujefitas non 
ita diu poft tcedium inducunt, 

^ CCCIII. S?/ admodum fpeciofut. 
PAR NULLA VENUSTAS. 
In Chrift. folemjuftitiie^fpeciofum pr.-efiliisHominum 
* CCCiV. Sol boraminfolario indicanx. 

QUAM FERIT OBSCURAT. 
In Principem , multum obfcurantem virtutes ac do- 
tes ejuS, in quem indignationem iuam exferit. 

■* CCCV. Sol nondiim ad meridianum perveniens. 

SCANDIT ADHUC. 
In Virum proficientem adhuc indies in virtutibus , 
fcientia &c. 
* CCc>\J. Sollunamin prttfentiafua de diefphniers 
haud paffuf. 

OMNISQUE POTESTAS IMPATIENS CON- 
SORTIS ERIT. Luc. 
In Regnum quod duos non capit. 

•* CCCVil. Solcura Luna. 

D RE. 50 A P E L L E S 

REGUNT CURIS ^QUALIBUS ORBEM. 
In Imperatorem & Regem Romanorum. 

•* CCCVIII. Sol inlinea Meridiarta coyifiitutuf. 

MEDIO MAGIS ARDET OLIMPO. 
InVirum quiindimidio dierum fuorum Deum ar- 
dentiffimeamar. 

* CCCIX- SoJftneuubibuf arJentior. 
PLUS SIKE NUBE CALET. 
In Chriftum Dominum, ardentiffime nos amantem, 
quando nudus pendebat in cruce. Audi Mafenium in- 
ducentem Chriitum crucilixum loquentem, 
Friqora non patior , quantumvis frigeo, namque 
quo nudus magis eft j hoc magis ardet amor. 

* LCCX. Sol cum ad meridianuin venit incipienf decli- 

nare. 
CUM SUMMUS DECLINO. 
Inhonoreshujusmundi, qui cum iummifuerint,in- 
cipiunt evanefcere. 

^ CCCXI. Sol fpkndenr. 

SPLENDET ET IN RAPTU. 
In S. Birgittam, quse rapta in aerem, fplendere vifa efl 
Roma:, & totafacieradiare. 
^ CCCXII. Pater Mafeniuf fokm hinc cum aquiJift 
inde cum noBuif <5 vefpertilionibuf exhibet. 

HIS DIEM, ILLIS NOCTEM. 
In SS. Sacramentum Euchariflije, quod jeternam 
damnationis noftem peccatoribus indigne fumptum 
inducit , juflis vero fancljficantis Grati^e plenum 
diem- 

♦ CCCXIII. Solfiipra late patentem campum frugi- 
buf {3 floribuf confpicuum fplendenr , omniaque ve- 

ottant. 

SOLUM A SOLE. 
In bona & gratias hominum , a fblo Dcoillis obve- 
nientes. 

•* CCCXIV. Sol viatorem intenfo caJort fuo fuavit^r 

in- SYMBOLICUS. ^i 

ittducens ad amotioyiem paUii^ quod veniut tuf" 

huhntiot aujferrs non poterat , $(lo cum Lem" 

mate. 

QUOD VIS NON POTEST, GRATIA 
. POTEST. 

Suavitate plus peragitur apud homines, quam feve- 
ritate & tribulentia. 

^ CCCXV. Sol lucem ^ ardent. 
PAR LUMEN ET ARDOR. 
In eum, qui luce doftrinarum adjunxit divlnie chari- 
tatis ardorem. 

* CCCXVI. Sol orhis 'kS univerft Jux. 

IMMENSI LUX PUBLICA MUNDL 
In D. Deum. 

^ CCCXVII. Sol vafiijjttnus fimul ^ cekrrimuf. 

TAM CELER ET TANTUS. 
In /ummum aliquem Monarcham, celerrimum in cu- 
randis regni lui negotiis. 

* CCCXVIII. Sol a quo rebus omnihus venufias ac- 

cedit. 

HINC PULCHRIS PULCHRIUS ESSE. 
Omnis venuftas noftra intenditur a gratia fanflifi- 
cante. 
^ CCCXIX. Sol dg die , nunquam ds no8e frttfenf, 

PERDIUS, HAUD PERNOX. 
In amicum fiilum, adhjerentem iblumquando dies 
mundanas felicitatiseft, deferentem vero,cumtempo- 
ra fuermt nubila. 

* CCCXX. Sol inter tot (lelhs abfcsnfas , foJus con- 

fpeBui. 

INTER TOT SiDERA SOLUS. 
In eum qui in communitate virorum do6torum /©• 
lus qualitates luas exerit, aliis laterc cupientibus. 
* CCCXXI. Sol paulatiin af occMum vergens. 

D 2 SEN- j2 APELLES 

SENSIM LANGUIDIOR. 

In eum qui aetate ingravefcente languidior eft in a- 
mando Deo. 

* CCCXXII. Sol cum jldUf de die latentibuf. 

LATENT QUOTQyOT COMITANTUR 
EUNTEM. 
In hominem celantem virtutes fuas ubique co - 
mites. In S S. Angelos latentes , quando ^^k in Pro- 
ceflionibus Comites praebent Chrifto in Euchariflia. 
* CCCXXIII So/ radioi in abyffum immittetti. 

S -RUTATUR ABYSSOS. 
In D. Deum qui fcrutatur abyflbs cordium no- 
ftrorum. 

^ CCCXXIV. Solinplacido flumif7e refpkndem. 

PULCHRIOR IN PLACIDO. 
Omnes gratixdivinje pulchriores apparent inplaci- 
da&quietaindole. 

* CCCXXV. Sol diem orbi iniucens. 

ME SINE NULLA DIES. 
Sinc gratia fandiiicante , pcrpetua animse noflrce 
nox efl. 

^ rcrxxvi. SoL 
SEMPER OPEROSUS, NUNQUAM OTIO- 
SUS. 
In miniftrum fedulum. Item in intelleclum hu- 
manum. 

^ ccrxxvii. Soi. 
PURIS NITET IGNIBUS. 
In amorem caftum. 
* CCCXXVl I Sol fpkndens ventis minime fiantilus 
pJantis fioribus '13 benignius infinat. 

NIL TAMEN INVIl IS AUSTRIS. 
Ludovicus XIV. Rcx Galliarum (pro fymbolofb- 
lem habens) tot tantifque bellis contra Hifpanos ac 
HoUandos fufceptis parum egit contrario fibi femper 
Leopoldo Imperatore. 

s,; SYMBOLICUS. 55 

> CCCXXIX. Solftnno cceh. 

SERENO PULCHRIOR. 
Inferena & placidaindole pulchrior relucetDeigra- 
tiaalijequedotes. 

^ CCCXXX. Sol rioBuaf^ vefpertiUonesfugant. 
HOS FUGAT ASPECTU. 
In S. Bernardinum Senenlem , ad cujus prsefentiam 
moxle fubducebant impuri, fibiingerentes, illudBER- 
NARDINUS ADEST. 

* CCCXXXl. Solin aquarefpknJeyjf. 

MEDIIS FORMOSUS IN UNDIS. 
Ineum,qui in lachrymis pcenitenti^E con{titutus,for- 
mofiorinde oculisdivinis emcitur. 

"* CCCXXXll. Sol ahior minoref umbrashahenf. 

MINIMAS HABET ALTIOR UMBRAS. 
In eum qui in iummis honoribus , minime humi- 
lis eft. 

* CCCXXXIII Sol in fpeculovel aqua exhihituf. 

IN parvo NEMO MAGNUS. 
Nemo in fummis etiam honoribus magnus eft , hoc 
in orbe, qui univerfi punflum eft. 

* CCCXXXIV. Sol ariensfoTmoftor. 
INDE NITET , UNDE ARDET. 

Omnemanimjenitorem habemus abamandoDeum. 

* CCCXXXV. Sol coronam Imperiakm florcm e terra ar- 

dore fuo provocanf. 

FACrET REVIRERE CORONAS. 
In Imperatorem Leopoldum coron^ ImperiiRom. 
antiquum fuum florem refiituturum, 

* CcCXXXVI. SolinampUJftvpccelifpatiovelutinftadio 

decurrenf. 

QUANTUS IN HOC STADIO ' 
In magnam indolem , ampliflimum campum virtu^ 
tum fuarum gloriofe decurrentem. 
■* CCCXXXVil. Sol c ccelofuoinfpiciens ac defpiciensox- 
beni. 

D 3 IN" ^4 APELLES 

INSPECTUM DESPICIT ORBEM. 
In eumquipoftvanasperegrinationes fufceptas, or* 
becontempto religionem ingreditur. 
^ CCCXXXVIII. Sol per mimmA foramina in charta 
acufaBa conJpeBus innoxii. 

REVELAT PARVULIS. 
In Dominum Deum , qui fecreta fua abfcondit 
fapientibus & prudentibus , & revelat ea par- 

vulis. 

^ CCCXXXIX. Sol flores panJent. 
HORUM INTIMA PANDIT. 
In Confeflarium prudentem , fcientem pcenitentes 
fuos difponere ad bonam confeffionem per revelatio- 
nemfinceram fuorura peccatorum. 
* CCCXL. Sol cutn Jlellif , unae majfa corporitluminoft^ 
in principio creatuf. 
SIMILI QUAM DISPARES ORTU. 
In fratres fibi multum diflimiles inindole. 
» CCCXLI. Sol heliotrobhiafccum circumagcnf. 

MEOS . E COELO TRAHO. 
In D. Deum , qui quos vult ad fe attrahit , & 
hoc in orbe» ad divin^e voluntatisluxnutuscircum- 
agit. 

^crrxLTT. Soi 
UBIQUE LUCEM NULLIBI LUEM. 
7n Virum Religiofum,ubiqueexemplaren), acnulli- 
bi oblitum fui. 

* crcxi ni Sol 
MOVETUR ET ARDET. 
In eum , qui gratiisaftualibus fibi aDeoimmifiis, 
commotus eft, adamorem ferventem Dei. 
^ CCCXL^V. Sol quem Morioncf fagittit impetunt. 

FERIENTES PATITUR. 
In S. Sebaftianum & Stephanum. In eum qui lapidcs 
vel fagittascalumniarum ab adverfariis in fe direftas, 
manfiietus patitur. 

S:/ SYMBOLICUS. 55 

^ CCCXLV, Sol inortu ^ eccafu cekrior viftt/ y inmeri- 
d ano kntior apPant. 

LENTIOR IN SUMMO £ST. 
7n eum qui in rummis dignitatibus conftitutus, len- 
tior inde effe£lus eft in virtutum ftadio. 

•* CCCXLVI. SollMnam^ fldlas illurnittatJf. 

LUX OMNIS AB ILLO EST. 
In fidem quae luxett, &donum Dei. 
^ CCCXLVII. Sol ab alto hetc inferiora refpicien/. 

HUMILIA A LONGE. 
In Deum qui e coelo refpicit humiles. 
* CCCXLVIII. Sol in decurrente fiuvio immotuf. 
RAPIT OMNIA, NON MK. 
Ib virtutem , qu£e fbla morti non fubeft. Item in fa- 
mam mori nefciam. 

* CCCXLIX. Uem Sol. 

IN MOTU IMMOTUS. 
In eum qui intaminatus in carnalibus motibus manct, 
Item ineum, qui in publica plebiscommotione, im- 
mobilis admalaperfeverat. 

* CCCL. Sol cum Aquild ^'no3ua. 

NON OMNIBUS^ IDEM. 
In venerabileSacramentum iiuchariliijE, exquovi- 
tabonis, mors eft mahs In Virum PoUticum , qui 
novit fele geniis diverfis hominum accomm<?dare. 
* CCf LI. So! in fpeculo vel aqud. 

QUIDQUID AGIT COELO. 
Tn Theologiam . rcprjefentantem nobis eflentiam & 
attributaDei. 

^ CCCLII. Soltcrram vere pandent. 
PANDIT VERE NOVO. 
In confeftionem Pa(chalem. 

* CCCLIU. Sol aqui.'af probans ^ reprohnx. 
HUNC PROBAT, HUNC REPROBAT. 
In prjedeftinationem Dei ad gloriam, Sc reprobatio- 
nem adsehennam. 

D^ Soi ^6 A P E L L E S 

^ CCCLIV. Sol totum orbemfovenf, 
ME SINE LANGUET HUMUS. 
Sine confervatione Dei, onnniacreatamox langue- 
bunt, & in nihilunpi fuurn redibunt. 
^ CCCLV. Sol. 

ORBl FERT LUMEN, £T .^THRI. 
' In Dominum Deum qui ^terna lux eft hoc in or- 
be credentium , & Sanftorum seterHum gaudentium 
in coelo. 

^ CCCLVL Sol Umam in[ohri defcribenf. 

MELIOR MIHI LINEA SCRIBITUR 
ASTRIS. 
Ineum, qui quotidiehominibusbenefaciendo, gra- 
titudinem meliorem fperat e coelo , quam habet ab 
hominibus, 
■* CCCLVlI. Sol ferenut vapsres in fitlmina attra- 
hent. 
SERENUS FULMINA PARAT. 
In animum prcmentem fub vultu (ereno meditatam 
vindidam. 

^ CCCLVIII. Sol ardentiorftne nebulif ^ nubibus. 

QUO MAGIS ARDET, QUO MINUS LA- 

TET. 

In amorem Chrifti crucifixi in nos, qui in mon- 

te Calvari^ ardentiffime nos amans , minus latebat 

quando elevatus in crucem fuit , fic orbi confpe- 

ftior. In eum qui latere mundo cupiens , ex a- 

moris in Dcum incendiis. magis tamen indc patet. ■ 

■^^CCCLiX. Sol cumJloribuf,JrumentiSfherhifi5c. 

RIDENT SI VIDENT. 

Animjehominum oculo benignioreaDeocon/pe£l«, 
ad fpirituale gaudium incitantur. 
* CCCLX. Sol etfi nubibuf te^^atur infcrni •, fuperne ta' 
mcn ccelo fcmver iis libir. 

MI- SYMBOLICUS 57 

MIHI COELUM TOLLERENEMO PO- 
TEST. 
In animam firmam fpem lliae beatitudinis confequen- 
dae, concipientem. 

^ CCCLXI. SoJ. 
LUCIS VESTIGIA LINQUIT UBrQUE. 
In Concionatorem vel Miffionariumj ubique fpargen- 
tem, parvulis lucis Evangelic» radios. 

^ CCCLXII. Solfemper dtcurrettx. 
IN STADIO SEMPER. 
Nunquam hoc in orbe conftituti non fiimus in 
ftadio beatitudinis noftrs decurrendo , femper Via- 
tores. 

* CCCLIIT. Solfuper diverfos fioretffplendsnf. 
SUPER MAGNOS, ET PARVOS. 
InD. Deum qui creatojr & confervatorfummorum 
6c minimorum quorumcunque efl-. 

* CCCLXIV. Sol femper Jlellit comitatut. 

NUNQUAM SOLUS. 
Inprxfentiamfanftorum Angelorum ubique nobis 
cogitandam. 

* CCCLXV, Sol comitetfuot fiellat occultant. 

OCCULTAT COMITES. 
In S. Brunonem , occultantem mundo fuos afTeclas 
perrigidiffimam claufuram. In Chriftum in SS. Eu- 
charilliie Sacramento occultantem comites fuos An- 
gelos. 

* CCCLXVL Sol hice fna fe condent ut irretortit eculit 
afpici nequeat. 

SUO SE LUMINE CONDIT. 

In D. Deum qu\habitat!ucem iytacci-jfibikm. 
* CCCLXVII. Sol tot fteUis comitatut 

UNI TOT COMITES. 
In Tnvicliflimum Imperatorem Leopoldum in- 
genti famuiitio Principum & Comitum indies fti - 
patum. 

Sol 58 APELLES 

* CCCLXVIII. Sol eujus per crifiaUum ujloriam radii in 

vtcittunt ohjeBum talitcr trajeBi funt y ut parvwn 
circulum adinjlar noUce cifrct efficere vrdean- 
tur. 
TRAJECTO NIHIL. 
Refponnim hoc eft,ad fymbolum quoddam, quod in 
cxpugnationem Ultraiefti fuperioris vulgo Maeftricht 
a Gallis efFormatum fuerat , quando fblem ftatucbanr, 
qui globum criftallinum tranfieni, , lignum quoddam 
accendebat , iftocum lemmate, 

TRAJECTO QUID NON? 
Veritatem hujus lemmaris mei probavit evenius, 
quando in Pacificatione Neomagenfi cum Republica 
Foederatorum ftatuum a Gallis fada, eisdem Foede- 
ratisftatibus , reftitutio ejusdem Trajefl:! faifta , fuffici- 
enter oftendit Galhs expugnato TRATECTO NI. 
HILacceftifiTe. 

* CCCLXIX. RadiurfoUt per vitrum ujlorittm in vici' 

num objcUum TrajeBuf » obnubilato fole mox di- 
fparenf. 

NON DIU TRAJECTO. 
Ethoc refponfum eft ad fupra allegatam Gallorum 
flujeftionem. 

TRAJECTO QUID NON? 
Quando pariter Trajeclum fuperius urbs ad Mofam 
fluvium firuata expugnata quidem aGallis, fed non 
diu pofleffa fuit. 

In honores eciam mundanos, qui obnubilataperje- 
mulos fortuna noftra non diu fspe mundo appa- 
rent. 

^ CCCLXX. %ol. 

QU^ PROPE SUNT, SPECTAT SINGULAj 

QUiEQlJE PROCUL. 

In D. Deura uno intuitu videntem priefentia & 

futura. Item in Virura fagacem, quifututa fcitpro- 

fticere. 

* Sol SYMBOLICUS 59 

>^ CCCLXXI. Sol. 

QIJM SUNT INFRA , VIDET SINGULA, 

Qy^QUE SUPRA. 
In D. Deum videntem omnia qu» in ccelo, terra, ac 
apud inferos geruntur. 

C A P U T VIL 

* CCGLXXII. 

SOL CUM MACULIS, 

In Arcadia Lubomiriana prope Varfaviam , Regni 
Marefchalcus Lubomirius , foli cum maculis in- 

OBSERVANT MACULAS, MIRATUR COM- 
MODA NEMO. 
In libidinem hominum , magis naevos quam virtu- 
tes proximi /pe^lantium. 

^ CCCLXXIII. Idet» Fol. 

ET MACULIS SPLENDET. 
InS. Mariam Magdalenam^cui commiflaper & pCE- 
nitentiam diluta peccata nunc ceduntin magnam glo- 
tix partem. 

CCCLXXIV. iJem Sol f etfi jparv^ ejtif macuU ap- 
fareant , maximas tamen habenx. 

VIDENTUR PARV^, NON SUNT. 
In peccata ea,qux cum nobis parva fepe appareant, 
in ocuUs Dei tamen funt maxima. 
* CCCLXXV. 'hlacuUfoUs^ niagHie 3 itjmagnofoUscor' 

IN MAGNO'maGN.^. 
Peccatorum maculx majores funtin magno Principe, 
quam alio privato. 

M4- 6o APELLES 

* CCCLXXVI. MacuUfolifpriufperfeBehocfgcuhde- 

teBce. 
TANDEM PATUERE. 
Occulta peccata hominum , tandem D Deo fic per- 
mittente , orbi patefiunt. 

^ CCCLXXVII. Solif maculorum corpuf , variif tubit 
opticif confpeBum, quorum cuivif nonpatent macuJa. 

NON CUIVIS PATENT. 

Peccatorum venialium malitia, non cuivispatet. 

* CCCLXXVIII. Sol cum maculif. 

MACULIS NEC PLURIBUS IMPAR. 
In virum tam vitiis quam virtutibus aliis vix pa- 
rem. 

* CCCLXXIX. Sol in ortu vel occafu major cum ma- 

'" culif. 
MAJOR! AT ET MACUL^E MAJORES. 
Ineum qui in dignitate crefcit , fimul & invitiis. 
^ CCCLXXX. Sol cum maculif. 
PLURES LATENT. 
InexamineconfGientixpIurimi defe6lus Hepe animi 
noflri oculos fugiunt. 

* CCCLXXXr. Uem Sol. 
UNDIQUE FORMOSUM NIHIL EST. 
In pulchritudinem creaturarum multis nxvis inter- 
mixtam. 

^ CCCLXXXll. ^emSoI. 
UNDIQUE PERFECTUM NiHlL EST. 
In perfeftionem creaturarum , multis in partibus, 
iubje(5lam fuis imperfeflionibus. 

* CCCLXXXin. i!em Syl. 

SECUM FiiRT UNDfQUE N^VOS. 

Imperfeiliones noftrje ubiquenobis funt comites. 

^ CLLLXXXir- Idcm fol maculai lumme fuo orhi pate- 

facienf. 

OSTENDIT PROPRIO LUMINE N^- 
VOS. 

In SYMBOLICUS. 6i 

In Virum Principem, qui in luce publica dignita- 
tum conflitutus, njevos fuos occultare nequit. 

* CCCLXXXV. idemSoL 

ORBI NiEVOS, NON LUMINA CON- 
DIT. 
In eum , qui virtutes fuas orbi exferens , njevos vi- 
tiorum fuorum occultare novit. 

+ C<CLXXXl^j. Idem SoL 

ORBI PULCHER, GIBBOSUS OLYM- 
PO EST. 
Uli qui coram orbe noftro fsepe fanili Judicantur, 
coram Ueo pleni nsivis funt. 

> CCCLXXXVIL Jdem SoL 

OMNIBUS LUCEM, PAUCISMACU- 
LAS. 

In eum qui ubique talentorum fuorum lucem exfere- 
reiatagit, njevos autem abfcondere. 

^ CCCLXXXVIL'. idemSoL 
NIL OBSUNT MACULiE. 
In peccatorem converfum , qui etiam maculis prio- 
ribusmodo orbi fplendcr. 

* CCCLXXXIX. Idem Sol luce fud alienot navof revel^^ 
■» tegit vcrofuof. 

ALIORUM NjEVOS REVELO, MEOS 
TEGO. 

In Momum quendam , qui ipfe maculis plenus , a- 
liorum nasvos continuo revelare fcit , & fuo« ac- 
eultare. 

* CCCXC. Idim SoJ. 
COMPENSAT LUMINE NJILVOS. 
In eum , qui pauculos defeilus compenfat fci- 
cntiis. 

^ CCCXri. Idem SoL 
LUCE SUA N^VOS CONDIT. 
lr> eum , qui ingeniofe defeftus fuos novit ce- 
lare. 6i APELLES 

'^ CCCXCII. Sol vitro uftorio , maculam frojicore in vifa 
objeSa vifut. 
NON IDEO MACULOR. 
Etfi raulti videantur orbi noftro peccatores , non ex- 
inde tamen tales funtin oculisDei. 

CAPUT VIIL 

SOL CUM MENTE SEU 

INTELLIGENTIA, A QUA 
VERTITUR. 

^ CCCXCIII, Sol motu fuo proprio t ah occafu in ortum 

tendsnt , ah inteUi^entia primi mobilit contra 

incJinationem fuam ab ortu in occafum 

rapitur. 

MENS RAPIT INVITUM. 
In eum qui paffionibus mentis fuje raptus , non 

?uodvultbonum, fed quod non vultmalumcum S. 
aulo perpatrat. 

^ CCCXCIV. Uem Sol. 
OyO MENS DEDUCET EUNTEM. 
In eum qui infpirationibus Angeli fui Tutelaris morem 
gerit. 

* CCCXCV. Idem Sol Planetaerrant ^ cumtntelligentia 

ua. 

DESERIT ERRANTEM NUNQUAM MENS. 
In eum , qui in erroribus fuis prcefenti fibi femper 
animo efl. In Angelum tutelarem , qui etiam peccan- 
tes nos, nunquam defef it. 

* CCCXCVI. Sol ecJjpfatus , feu cum ntbuJix ^ nubi- 

hut. 

NIL MENS PATIETUR AB ISTIS. 

In SYMBOLICUS. 65 

In eum > qui inter nebulas Si nubes adverfltatum > 
generofa (emper mente eft. 

* CCCXCVII. Solfple»Jenf. 
MENS PR^CLARA MAGIS, 
Animus in fpeciofo corpore longe formolior. 
* CCCX VIII. Sol cum maculif. 
MENS NESCIA NiEVI EST. 
Mens fpeciofain deformi corpore. In puritatem SS. 
Angelorum. 

^ CCCXCIX. Sol d mente fua cekrrime circKm^ 
aSuf. 
MENS TARDA MOLIMINA NESCIT. 
In Angelorum agilitatem. 

* CD iJem Sol. 
MENS HABITAT COELUM. 

In animum cujus convcrfatio femper m coelis eft, 

* CDI. idem Sol. 

QUO REGOR, HIG REGITUR. 
In mundanos Principes orbi quidem a Deo prasfe- 
3.0S, fubditos tamen Deo. 

^ CDII. Sol elevatuf ad meridianum. 

■ AST MENS ELA PA NEQyAQUAM. 
In humilitatem S S. Angelorum. 

CDIII. Solfervenf. 
FERVIDA MENS MAGIS EST. 
In ferventcs amores Seraphinorum. 
^ CDIV. Jdem Sol a mentefua contra primim mohih a-^ 

MENS IN CON rRARIA VERSAT. 
In AngeliTutelaris infpirationes contrarias carni no- 
flrje &fanguin!. CA A P ELL E S 
C A P U T IX. 
SOL IN PARELIO. 

* CDV. Sol in parelio, 
ALTER, ET IDEM; 
In Filium Dei , qui alter in perfonis eil, idem vero J 
cum Patrc in eflentia divina. 1 

* CDVI. SolinndvtrfafibinuhepareUumpatiens. 

AUGENT ^MULOS ADVERSA. 

In adverfitatibus experimur frequentes «mulos. 

* CDVH. Sol eum duohus Parsiiis, 

AB SYMBOLICUS. «; 

AB UNO PROCEDIT UTERQUE. 
In duos filios Patr i limillimos. 

^ CDVHJ. idem Sol. 
COELO FRAUS NULLA. 
In D. Deum ignarum fallere. 
* C D 1 X. idim Sol e cxlo in duos Fareliot re]>t' 
cisftf. 

E COELO, MEOS DESP/CIO jEMULOS. 

In eum qui favore ccelitum adjutus, adverfarios fuos 
defpicit. 

* CDX. idem Sol cum uno Parelio. 
GLORIAM QUASI UNIGENITI A PATRE, 

Jsan. I. 
In Ciiriftum Dominum , ejufquegloriam. 

* CDXI. idcm Sol in Paielio. 

HIC PLURIBUS IMPAR. vel SIC PLURIBUS 
IMPAR. 
In filium cujusdam , quem hic nominare fas 
non eft. 

* CDII. idem Sol 
IMAGO BONITATIS ILLIU^ Sap. 7. 
In Chriftum Dominumquieftimago fui Patris coeS 
leftis. 

* CDIII. idem Sol cum phiribut PareJiir. 
IN ADVERSIS GENITI. 
In filios natos in adverfitatibus quae fere fbrs o- 
mnium nafcendi eft. ex maledi(5lione Evae, a Deo 
facla. 

* CDXIV. Parelinsdifparenf. 
IN IMAGINE PERTRaNSIT. 

In imagine pertranlit homo- 

* CDXV. Pareliufdupkx. 
IN UTROQUE RELUCET. 
Iraago Dei relucet in intelleftu &. voluntate no- 
fira. 

* CDXVI. Sol vaporef attrahens ad nuhes , in quibut du9 
Pareiii rsiHcent ioquentibus iis Parthis, 66 APELLES 

NEMO VENIT AD ME, NISI PATER MEUS 
TRAXERIT ILL' ]M. 
In eum modum quo trahimur a Patreccelcfti , ad (c- 
quendum filium fuum. 

^ CDXVII. Sel pareliftf j muJtum amcn imbar vsro 
foli. 
NON FERT ILLE PAREM. 
In D. Deum. In Monarchara qui parem pati ne- 
fcit. 

^ CDXVTII. SolPareJiuf. 
PATRII CANDORIS IMAGO. 
In Chrifium Doroinum. 

* CDXIX. Sol?areliufdupkx. 

PAR SINE PARI. 
In Invifliflimi Imperatoris Leopoldiprimogenitum 
Tofephum Regem Romanorum , ac fecundo genitum 
Carolum Auftrise Archiducem. 

^ CDXX. Selcum duplici parelio, 

PR^LUCET PLURIBUS UNUS. 
In parentem , virtutum fuarum fplendore praclucen- 
tem filiis. 

* CDXXI. SolPareliumfertnanf^expunzent. 
PINXiT ET EXPUNXIT. 
Ineum, qui, quaslaudesahendedit, poftmodum 
contrariis vituperiis deftruit. 

* CDXXII. Sol duofPareliofhabenf. 

VIDENT FACIEM PATRIS. 
In San£losin Ccelo. 

^ CDXXIII. Sol cum ui:o Parelio. 

POSUISTI ME, CONTRARIUM TI- 
B I. Jolf. 
In D. Deum , cujus gratia peccator deftitutus , la- 
chrymabunde conqueri poteft , pofitum fe cidem con- 
trarium. 

* CDXXIV. Pareliuf difparenf. 
PAR DESIIT ESSE PARENTI. 

InfiUum Patri praemortuum. Iteminfilium) pater- 
uarura virtutum minimeaemulum. Pa- SYMBOLICUS, 6; 

^CDXXV. PareliidHO. 
QUID JUVAT £SSE PARES? 
In noxiain aBmulationem hominum. 

* CDXXVf. Sol cum duobus PareJii/. 

QUOS PATITUR, FECIT ^EMULOS. 
•?n quendam fufcitantem fibiadveHarioS. 

* CDXXVir. SolcHinParcno. 

NEC PAR , NEC POTIOR. 
in quendamlonge aflequentem paterna» virtutcs. 

* CDXXVIIl. Solcum Parelio. 
SPECIEM NON ARDOREM. 

In eum qui fpeciem Viri fandi tantum habct , nofi 
vero cjus charitatem. 

CDXXIX. Sol occiJenf , orbi fareJiHmteJinquens, 

SIMILEM ENIM RELIQUIT POST S£. 

In filium defun(5lo Patre, ejufdcm virtutum h»- 
redem. 

^ CDXXX. SoJ cum tino PareJio. 

SIMILEM ILLUM FECIT IN GLORIA. 

In Deum Patrem , refpedtu filii fui Unigcniti. 

* CDXXXI. Idem. 

SPLENDOR PATERN^ GLORI.iE, 

Jn Chriftum Dominum. 

* CDXXXIf. iJem. 
MENTITUR SOLEM. 
In eum qui fe flngit Thomiftam, cumnonfit, 

C A P U T X. 
SOL ECLIPSATUS. 

* CDXXXIII. JSoJ ecJipfatHs a Lutta , Je eadem con- 
qutrens. 

UMBRAS PRO LUCE REPENDIT. 
In ingratum reddeBtcm mala pro bonis. 

E % idem ^8 A P E L L E S 

* rnXXXiV Uem SoUclipfatUfatund. 

NOLUIT HOC FRATER. Ov,d. 
Ininvidiam frarermm religioforum. 

* CDXXXV. tJem^SoHneclipfipalliduf. 

TOTUS VERSUS IN PALLOREM. 
In Chriftum Dominum in eclipfimortisruae palliduna 
in finu Matris. 

^ CDXXXVI. idem Sol a Lund qua ipfo mincr efi e- 
clipfatuT. 

DOCET TOLERARE MINORES. 
In eam pafientiam , quam fuperiores cum fubditis 
iuis exercere , fepe neceflarium eft. 
^ CDXXXVII. Idem SoJ non itadiupojl exortumfuume* 

cltvftn paffuf a Lund. 

«T COEPTIS INVIDA T NOSTRIS Ovid. 
In eum cujus bona initia laborant invidia homi- 
num. 

* CDXXXVIIL Soleclipfatuf. 

LABORAT ET DEFIGIF. 
In diligentem opificem , feniper tamen paupe- 
rem. 

* CDXXXIX. idem Sol. 
LANGUET, ET ASPICITUR. 
In Chriftura Crucifixum a B. Virgine S. Joan- 
rc , & latrone Poenitente in monte Calvarias afpe- 
£tum. 

♦ v-uXL. SoUunam y d qud eclipftn paffut ejl y nihilomi- 
ttur iHnflranf. 

HANC TAMEN ILLUSTRAT. 
Inanimum minime vi!idicativum,reddentem bona 
pro malis. 
* CdXLI' P. Mafeniuf fohm eclipfatum hoc iemmate 
infcribit. 

ABSrONDlTUR ORBI. 
In Chriftum infantem abfconfum in iEgypto, quan- 
do ad necem qujerebatur ab Herode. 

LAN' S Y M B O L I C U S. 6^ 

LANGUET AB ASPECTU- 
Incum , qui profanis amoribus languet ab a{pe£lu 
cujusdam mulieris. 

■* CiJXi-iI. Sol in eclipft etiam curfum fmm fevfi. 
cienx. 

NEC OTIOSUS CUM DEFICIT. 
Ininfirmum, nihilommusnil intermittentcmdefb- 
litis (uis fxercitiis. 

* C>>XLIIl. Sol eclipfatuf cum verbts Ffahn. yi. 

DONEC AUFERATUR LUNA. 

Pfj/m, 7 1 . 
In quendam , qui tamdiu obfcurus eft , quam diu 
non dcferet mconftantiam , cujus Luna eft hierogly- 
phicum. 

' CDXLIV. Sq/ ecliffatiis a vicina Luna. 

VICINIA DAMNO EST. Ovid. 
In nimiam cum foeminis famiharitatem , aut coha- 
bitationem , quas multorum virorum innoccntium fa- 
mae , magnam fepe echpfin attulit. 
-* V.- DXL V. Idem ab obvid Lund eclipftn patiettt 

QUIA OBVII. 
In eandem familiaritatem , ut mpra. 
CDXLVI. Idem. 

SORORIS OPUS. Ovid. I. 3 fafi. 
In eandcm familiarititem j uc iupra. 

* CDXLVII. tdcm Sol ecUpfattu. 

NUNC PLURIBUS IMPAR. 
In potentiam Ludovici XIV, dcvr.um armis confce- 
deratorum reddirje imparem tantiseorundem confca- 
deratorum exercitibus. 

* CDXLVIII. Idem. 

NUNC IMPAR ET UNI. 
In morte impares omnes , huic uni. 

* C D X L 1 X. Idem So/ in medio ccslo eclip^ 

fatuf. 

E l ME- 70 APELLES 

MEDIO RADIOS AMISIT OLIMPO. 
In morte cuju(<lam Naflavici Principis in dimidio die- 
rum fiiorum mortui , exhibitum legi a Patribus Socie- 
tatis Je(u. Item in eum, qui in medio hoaorum fiiorum 
curfu (iipprimitur. 

* CDL. tJtm Sol eeJipfatUf. 

QUANTUM MUTATUS AB ILLO. OviJ. 
In quendam fiibito in moribus mutatum. In fiibita- 
ncam mutationem fortunae. 

* CDLI. Soly qtii Luna multofuperior e/it abeademta- 
tp&n ecHpftn pa[fuf , infcribitur . 

PATITUR QUANDOQyti SUPREMUS. 
In magnorum Dei amicorum pafliones & perfecu- 
tiones. 

^ CDLil- SdI a Luna eclipratuf. 

HJEC OBSTAT EUNTI. 
Inconftantia (cujus ut dixi Luna hieroglyphi - 
cum eft : ) multum obeft in ftadio virtutis curren- 
tibus. 

* CDLIII. lJen7. 

SINE LUMINE LUMINIS AUCTOR. 
In Chriftum totum in Pafllonelividum. 

* CDLIV. Idem. 

QUASI ABSCONDITUS VULTUS EJUS. 
•Jn eundem Chriftum patientem. 
* «^DLV, iJtni in Eclipfi curfum funm perfcignt. 

NEC DESES, QUANDO LABORAT. 
/n diligentem laboratorem. 

* CDLFI. idim So! EcJipfatut. 

AST MENS NON DEFICIT UNC^UAM. 
/n eum , qui inter calaraitates femper cadem mente, 
& animo , ilbi conftat. 

* CDLVIL SoJfib nube EcJipfaiux. 
DEFICIT ABSCONSUS. 
In eum , qui clam in virtutibus deficit. In reli- 
giofum, quiin Religionefuainqua mundoabfconfus 

vidc- SYMBOLICUS. 71 

videtur, in virtute plus deficit, quamfecerat in fe- 
culo. , 

* CDLVIII. Sol fejlimis in oiviam ftbi Xmmoj , i quf 

eclipfatur. 

IN MEA DAMNA VELOX. 
Frequentiffime properdmus ad perpetuum animat in- 
tentum, dum concitati ferimur in nonores voluptates. 

* < L)LIX. R. P. Lyr^ut Bslga e Soc. Jefu. lnfronti- 
fpicio Ubri fiii de Patientc Chrifio , fotif eclipftn itt 

aqua reprttfentat imitantem eam uHpfin . qua 
fit in ccelo , cum Lemmate, 

PATIENTE PATl, CUM SOLE VIDE- 
TUR. 
In animam , Chrifto patienti, dolorofe compati- 
entem. 

* CDLX, Solorbi inanc(eIoec/if}p*^UT. 

ORBI , NON COELO LABORAT. 

In religiofum ob refpeflus humanos fua facientem. 

* CDLXL idem Soleclipfatuf. 

QUAM MALE JUNGUNTUR? 

In dilpar matrimonium , viri nobilis cum fcemina 

ignobih , a quo magnam exiltimationis ecUpfin pa- 

titur. 

* rDLXlI Sol ecUpfatut Lhnam alJocjuent. 

QUID LUMINA NOSTRA MORARIS! 
Querela ea eft, anim» conjun6lionem cum cor- 
pore fuo tanquam foUs cum Lunadeplorantis, unde 
impeditur Deum lumen fuum indeiiciens, in jeterna 
beatitudine intueri- Item querela ea eft cujushbet ani- 
m?? exfpeftantisa Deogratiarum avSuahum lunnina. 
* C:r)LXlI iJem Sol d Luna tgciuf. 

TEGIT CUM LUMIME N.^EVOS 
In eum , qui tam bona , quam mala proximi abfcor;^ 
derenititur. 

* CDLXIV. idemSolineclipfpjlJiJut. 

PALLESCIT ET ARDET. 
In Cbriftum, in eruce emiflo fanguine pallidum, 

E 4 ^uj- 72 APELLES 

quidem » ardentem nihilominus amorc lalutis no- 
ilrac. 

V C n I XV. idem Sol eclipfatuf. 

ORBI, NON COELO PATITUR. 
In hypocritam, mortificationes fuas exercentem, non 
quo Deo, (ed hominibus placeat. 

* CDLXVI. ^ol raro gclipfalus. 

RARO LABORAT. 
Iphoipinem pigrum & otiofum. 

* CDLXVH. tJefn. 

RARO PATI DIDICIT. 

In homincm immortificatum. 

* CDLXVill. Sol eclipfatuf i cum direSd c cah Lunam 

infpicit» 

DEFICIT INSPECTA. 
7n eum , cui foemmea converfatio bpfiis caufa fuit. 
In religiofum infpe£lo orbe deficientem a bonis fuis 
propofitis 

* CDLXIX. Sol Zodiacum Juflratix eclipfatur. 

LUSTRANDO DEFECIT. 
r Indiligentem Provincialem vifitandis Provincix fuos 
conventibus immortuum. 

* CDLXX. Soliclipfatuf. 

SIC DEFICIT ORBl. 
In Chriftura patientcm. 
* CDLXXl. Sol cothwi adhuc fcandent edipfatuf. 

DEFICIT ET PROf ICIT. 
Ineijm, qui orbideficere vifus , coelo & Deopro- 
ficit. 

* CDLXXII. So/ ;« eclipf chfcuratuf. 

MOERETAB E X TINCTA SIBI LAM. 
PADE. 
In Peceatorem deflentem extinftam fibi per pecca- 
tum lampadem gratise fan£tificantis. Item in Virgi- 
nem , deflentem extinctam fibi lampadem pudiciti^ 
Virginalis. 

* CDLXXfJl. Sol tclipfin evitare non vaJenf. 

NON- SYMBOLICUS 75 

NONNE H.^C OPORTUIT PATJ. 
in paflionem Chrifti Domini , & juftorum omniQm , 
quas evitare nequeunf. 

* CDLXXI'. iJent Sol ecJipfatUf. 
OBFUSCOR, NON EXTlNGUOR. 
In eum , qui calumniis non nihil maculatur, plane 
tamen non fupprimitur. 

* CDLXXP'. Solfefiirrus ad echpjinfuam.- 

PATI PROPERAT vel PATI FEbTINUS 

ANHELAT. 
Iii defiderium quo Chriftus pati optabat. 
* CDLXXVl. idcm. 
ET TAMEN HUIC JUNGI PROPERAT. 
Chriftus, etfi peralTumptionemcarnis noftr^, ma- 
gnam m paflione fua ecliphn fe pafturum prieviderct 3 
nihilominus tamen eidem jungi properavit. 
* CDLXXm.Lunafo/ein eclipfanf. 
CLARUMQUE RiiDEGIT IN UMBRAS. 
In mortem , qua;S. Thomam Aqumatem theologa- 
rum folem (uftulit. 

^ C D L XXV 1 U. Solif eclipfit in aquif reprafen- 
tala. 
COELOQUE LABORAT ET ORBI. 
^ In eum , qui coram Deo & hominibus laborare iti- 
cipit multis defeftibus'. 

♦ CDLXXIX. Lunafolein eclipfanf cum ftt Planetarum 
infimiff. 

_ TANTUM INFIMUS AUDET. 
/n abje6li cujusdam hominis audaciam. 
* CuLXXX Sol ecUpfatuf ex ecUpft fua propcranf. 

EXPEDIT UT VADAM. 
ExpediltChriftum in paflione fuaeclipfatumincoe- 
lum afcenderejutadvocatus nofter ibi elTet. E s CA- 74 APELLES 

C A PU T XL 
SOL CUMNUBIBUS ET 

N E B U L I S. 

P. Mafenius in Meditationibus fuis. 

^ SVLXXXI. SoJifubnubibutlatentiinJcripftt. 
LATET MAJESTAS. 
In Chrjfti Majeftatem , in Venerabili Sacramen- 
to latenrem {iib nube fpecierum facramentalium. 

* CDLXXXIL Sol fuh nubibus mcerenf. 

ORiii MOERET, FULGb.TOLIMPO. 
In lachrymas pcenitentiae , quibus dum hoc in mun- 
do moeret anima noitra , in oculis divmis fulget, iisdena 
jam mundata 

* CDLXXXni. ^ol ntikf fibi obllaniesillufirant. 

OBSTANTES ILLUSTRAT. 
In eum , qui inimicos docet , aut alio modo iis bene- 
facit. In D. Deum, qui peccatores illuftrat gratiis actu- 
alibus ut convertanrur. 

* CDLXXXI'\ Sol vapoyet trahens. 
HOS VI TRAHIT. ILLE SUAVF. 
In eloquentiam. In D. Deum , fuaviter ad fe trahen- 
tem peccatores. 

* CDLXXXF Solnubcf calore fuochfcutienf. 

ABSCONSUS DISCUTIT. 
In examen conlcientiar , in fpirituahbus exercitiis fo 
litarie peradum. 

* CDLXXXVl. Sol fuhuna parinrietis in Kubibus, 

SUA FULMINA PARTURIT ADHUC. 
In tardam D.Dei vindi6lam quam paratin peccatorcs,.' 
Inanimum tarde vindicativum. 

* CDLXXXVIJ. Sol Per aubes tranfpareitf. 

^ IN- S Y M B O L I C U S. 7f 

INTER TOT NUBILA SPLENDET. 
In eum , qui inter nubila adverfitatum , major red= 
ditur iisdem toleratis. 

* CDLXAXn. Sol inur nubef arJenf. 
VELATUR ET ARDEr. 
In Virginem facram,, qu^ in rufceptione veli fui in- 
tenfb amore fertur in Deum. 

* CDLXXXVII. Ssl inter mibet moirens. 

VELATUS MOERET. 
In Virginem facram , male dereligione vocationefua 
& velpfacro contentam. 

* CDLXXXIX. Solfei^fum Mthibus obducenduf. 

S£NSiM VliLABOR. 
In Virginem Kovitiam peraSlo Novitatu velo f^cro do- 
nandam. 

* CDXC. Sol inter nubsf corotiatuf fplendore aliqus 
inflar coronce in nubibnf appai'ente. 

DE MEO VELO MEA CORONA. 
In Virginem {acram 5 ampla remunerationedonan- 
damincoelo, quod neglevlo fponfo mundano, velari 
voluerit (ponlb virginum Chriilo Domino. 
* CDXC! FoJ niibef di/J^panf. 

INTER TOT NUBILA VICTOR. 
In animum omnibuscsmulis&adverfitatibus majo- 
rem. 

^ CDXrn. ^ol intra nuhif fiilmina paranf. 

PARAT INTER NUBILA FULMEN. 
In eum , qui inter varios turbines vindiflic fuie locum 
qu^rit. 

^ CDXCIII. Sa/ vaporef ehtof dijjipanf. 

DISSIPAT ELATOS. 
In D. Deum , qui difpergit fuperbos mente cor- 
dis fui. 

* CDXCIV. Sol fub nubibuf innoxie eonfoicienduf. 

VELATUM ASPICIES. 
In Chriftum, innoxie ipeftandum , fub velo /acra- 
tnentahum fpecierum. 

Sol 7<J APELLES 

CDXCV. ^ol nuhim qux velabatur t plnviam convtr- 
tens. 
DE MEO VELO, bT^ LACHRYM^. 
In Virginem velatam , cui religiola vocatio cau- 
{a efl: multarum lachrymarum poenitentialium. I- 
tem in fimilem Virginem , tnftcm dc ii^a vocatiane 
religiofa. 

■* CDXCVI Sol nuhcm attrahen/ ^ C^ Jijjipanr. 

NUBEM SIBl PONiT, ET AUFERT. 
In Chriftum, ponentem fe fub Ipeciebuslacramen- 
talibus , & viciflim fe iis (ubtrahentem cum earundera 
Ipecierum corruptio , idexigir. 

* CUXCVIl. Sol in inaccejjos fcopulos radios fuot itn- 

fnittens. 

LUSTRAT INACCtSSOS. 
In cum , qui difficultates haftenus non tentataselu- 
cidat. 

* rDXCVTT^ Sol nuhes fibi formans. 
SUSCITAT ADVLRSOS SIBI. 
Ineum, quimhumanoag(.ndimodo , fibidiverfos 
aemulos fufcitat. 

^ CDXCVHI- Sol dum a nubthuf coronam a radiif 
fcrmatam hahet , fejlinus ad pcrfciendum tter 
fuum. 

CORONATUR £T FUGIT. 
^ In Chriftum Dominum , fugienrem , dum in e- 
remo populus eum segem facere volebat. In eum, 
qui alienus eft ab honoribus mundanis. 
^ CUXClX- 'okm fugient-em , corona radicrum fu6~ 

rum , in nubibus Jormaia , comitatur. 

FUGACEM COMiTATUR HONOS. 

Honor fugacem perfequitur. 

* D, Sol nuhes dijjipans in pluviam cum fub mbibus velut 

maerens apparet. 

FUNDIT OPES MOERENS. 
In triftem eleemolynarium , feudatorem. 

fol SYMBOLICUS. 77 

^ DI. Sol fub mibibuf Jatens t ^ efifdem dijjifant inpJu- 
viam. 

COELESTES EFFUNDfT OPES ET CONDI- 
TUR. 

In fecretumeleemofynarum. 

* Dll. Sol vappres jm per^eBof dijjtpant. 
DESTRUO FERFE TOS. 
In mundum , viros perfefliffimos fiepe perverten- 
tem. 
^ DlII. S»l ^'apores perfcBos per pJuviam remit' 
tens 
REDDO PeRFECTOS. 
In Bovitiatum religiofum , vel Epifcopale femina- 
num. 
* D I V. SoJ vapores quos Jevavit , in nubes for- 
mant , qutt pojlniodum tnter fuJmina 
collidentur. 

IN PR^LIA FORMO LEVATO?. 
I ' In ducem fuos formantem ad bella & prajlia. 
j ^ D V. 5(?/ nuJlif nebuUs aut nubibus in curfufuo ftf 
tenduf. 

SISTl NESCIUS ADVERSIS. 
/n animum , in via virtutis nullis adverfltatibus fi- 
ftendum. 

* D V I. SoJ fub advirfif fibi mbibuf Jatent minut ar^ 
denf. 

MITIOR ADVERSIS 
In indolcm ferociorem , adverfitatibus cicuratam 6c 
mitigatam. 

^ D V II. Sol a nubibuffibi adverfts modo quofupra dtBum 
efl Cvronatuf. 

PR-ESTANT ADVERSA CORO- 

N AM. 
Adverfitatibus patienter perpefTis coronam mercmut 
apud D. Deum. 7» APELLES 

^ DIX. Sol fiih nube latens imbitne confpeBux. 

DUM LATET ASPICITUR. 
In Chriftum in Euchariftia a fideli populo confpe- 
£tum. 

•* DX. So/ vaporcf attrahent forniandos in nuhes , qnit 
collifte belligerabunt. 

IN PR^LIA COLLIGIT HOSCE. 
In Virum militarem confcribentcm milites. In 
colle6tionem argumentorum Polemicorumcontrahjc- 
reticos. 

* PXI Si>l nubes quat attraxit dijjtpans. 

QUOi) ATTRAHO PERDO. 
Jngcnium hoc mundi eft , culiores fuos cjuos vo- 
luptatibus fuis irretiit, in sternum exitium detru- 
dere. 

* '^Xn. SoJvapores attrahens 

QUOS TRAHIT HOS LEVAT. 
Jn D. Deum, quos ad fe attrahit, deftinantcrii ad 
aeternapraemiain ccelo. 

* i>XlV. Sol undique vapores attrahens. 

QUOS VULT, TRAHir UNDIQUE. 
InD. Deum, quos vult trahentem , exomnitribu, 
populo, natione, &c. 

■* DXV. Sol ceronam habens ah ehtis a fe nttbihus. 

CORONATUR ELATb. 

In eum Monarcham , qui tales ad dignitates ele- 
vavit, ob quos mercedem habiturusefta D. Deo in 
cceUs. 

* DXII. Solfub elatis a fe nuhihus pallidus. 

TALLET AB ELATIS. 

In Chnftum Dominum in crucepallidumoperaeo- 
rum quosad dignitates levaratCaipha;,Pilati, Sacerdo- 
tum iScc. Item in eum qui quos extuht demum formi- 
dare cogitur. 

^ DXVI, Ssl elatos vapores ^ dentum per pluviam in or- 
hemfpargens. 

QUOS SYMBOLICUS 79 

QUOS ATTRAHO, SPARGO PER 

ORBEM. 
In Chriftum Dominum - Apoftolos fiios quos ad 
fe traxit , mittentem in ofbem univerfum > ad prcdi- 
candum Evangelium. 

* DXVII. Sol calJcBisvatorJbuiconditUf, 

COLLECTIS CONDITUR. 
In avarum . qui colleftis fepe multis curis, divitii«» 
iis non fruiturus, tumulo conditur. 

^ DXVill. Sol nubtif quaf attraxit gravidanf. 

QUOS TRAHIT HOS GRAVIDAT. 

Deus, quos per vocationem rebgiolam ad fc trj- 

Srahit , eokiem etiam donis & gratiis fpirituahbus cu- 

mulat. 

^ DXIX. Sel pojl nuhcf in phtviaf dijjipataff Honnihil 

languefare vijuf. 

LANGUET AB EFFUSIS, 
Tn Eleemofynarium , poft multas elcemolynas pro- 
iuras , demum fegniorem in iis elargiendis. 

'*' DXX. Sol nubibtif teBuf tninuf ^liuanf, 

TECTUS MINUS ^STUaT. 
In Religiofum , vel vclatam Virginem , minus in re- 
ligione fervidam , quam fuerat in feculo. 
^ DXX.. Sol cumnubibus fcfti coHiJcntibuf intcr ful- 
gura. 

MEA SUNT CERTAMINA. 
In quendam qui inter certos Principes collifioncs 
Iquasdam caufaverat. 

*♦• DXXil-Sol fub nubibuf abfconfuf^altiuf horizoKtetnfca»- 
denf. 
PROFICIT ABSCONSUS. 
In Religiofum, inter clauftrarcligioiaabfconfumjfed 
ftcrete proficientcm. 

* DX KIll. S.ol nubthuJt^But., adhuc vaporsf attrahsnf. 

ET TECTUS ATTRAHIT. 
iln Chriitum fub (peciebus facramentalibus abfcondi 
i tura , attrahcntem corda hominum. go APELLES 

^ DXXIV. Sol ttubibtt/ coroftatu/velfifprafmererdtame» 
adhuc vifuf. 

PLANGO CORONATUS. 
Ineum, qui inter honoresmundanos, de iis mul- 
tum affligitur. 

* iJX X V . Sol dumfuh nubibufy ab iifdem radio in eas im ■ 

miffo coronatur , moerenf. 

DUM MOERET CORONATUR. 
In hchrymas pcenitentije a Deocoronandas. 

* DXXVi. Soletji aiverfasftbi nehuJaf^ aut nubes habeatf 

tamen conjlanter itsr fuum pcra'^inf. 

CONSFAT IN ADVERSiS SEMPER SIBL 
Inanimum, interadverfa femperconftantem. 
* DXXVII. Solfub mibibuf. 
MINUS ARDORIS, NON LUCIS. 
In eum, qui inter calamitates , minus D. Deum amat 
quidem , nontamen minoresquam ante abeogratias 
a£tua!es percipit. 
* DXXVill. Sol nubet quaf diffipat ftinuliUujlrans. 

PERDIT ET ILLUSTRAT. 
Mundus quos in interitum adducit, honoribus ta- 
Bien illuftres exhibet. 

* DXXIX. Sol vaporef inftdmina coVigens. 
IN FULMIXA COLLIGIT ADHUC. 
In animum meditantem adhucdemediisexercendae 
TJndi^las lu«. 

* DXXX. Sol ra {iis fuir in nube coronatus , e cale in 

hanc coronam defpiciens. 

E COELOMEAM DESPICIOCORO- 

NAM. 
In fanflum quendam imperatorem vel Regem c 
Coelo nunc defpicientem regnum mortale quod tc- 
nuerat. 

> nXXXT. Sol nebuJam Jiffltans. 

DISSIPAriNTUiTU. 
In Chriflum Dominum , folo inruitu fternentem 
Judacos in terram , qui ad eum. occidendum vene- 

ran S Y M B OL I C U S. 8i 

rat. In Chriftum folo intuitu fuo in anima noftra 
diffipantera omnes nebulas mocftitice , pufillaniaiita- 
tis &c. 
* DXXXII. So! nehulam atlrahendo y fersnum celum 
reddcrtf. 
TRAHENDO SERENAT. 
In D. Deumqui trahcndo nosgratia fuse funiculis , 
ferenat conlcientjas noilras. 

* DXXXIU- Sol a nubihusquas extuUt moerens, 

MOERKT AB ELATIS. 
In eum , qui mceret ab iis elatis , quos indignos ad 
dignitates promoverat. 

^ DX X > I V . Sole nubibuf elatit obfcuratus. 

OBSCURATUR ELATiS. - 
In eum , qui obfcurus redditur ab indultis ni- 
mium animo fuoinordinatispaflionibus. In eum,qui 
contecnptibilem fe reddidit per aflumptionem indi- 
gnorum ad cfficia. 

* DXXXV. Sol ab advsrfiffibi nebuUs aut nubibus mce- 

rere vifuf. 
MOERET AB ADVERSIS. 
In animum , inter ad^-erfitates dejei^lum. In pceni- 
tentem animam contra quam peccatum liium cum Pfal- 
te Regio eft femper. 

* DXXXVI. Sol vjpores etiam ex fimo trahens. 
TRAHIT DEFOEGEVAPO- 

RES. 
In eum qui e malis bona Icit elicere. 

* DXXXViJ. Sol teBusunacutn macul/ffuis, ab iis qua/ 

levavit nubibus. 

TEGUNT NiEVOS, QUAS IPSELE- 
VAVI. 
Ingratum Clientem conantem nae^vos Patroni fui orbi 
abkondere. 

* DXXXVill- Soly nuhesy quas fcrmat f radiisineas im- 

"^'Jjis coronans. 

QUAS CONDO CORONO. , 

F In 82 A P E L L E S 

In D. Deum coronantem in c oclo fuos quos c 
didit. 

* DXXXIX. Sol abitf quas foTwavit tinhbhtmodofupra' 
diBo coronatus. 

QUAS CONDO, CORONANT. 
In Chrjftum , fpinis coronatum ab iis , quos con- 
didit hominibus. 

^ DXL. Sol a nubibuf quar formavit conditut, 

IPSE CONDl VOLUIT. 
In Chriftum , qui ipfe non folum pati , fed & condi 
ac fepeliri voluit incorde terrae. 

^ DXLI. Sol coronatuffubnubibuslatenf. 

CORONATUR £T LATET. 
Ineum, qui coronam mundanam fugit. 
* DXLir. id^m Sol. 
CORONATUR, DUM LATET. 
Solitudinc coronam nobis fabricamus in coelo. 
In Coronam , delatam ei , qui maxime latere cu- 
piebat. 

* DXLIII. Solva^orcshvijfiwof ^ innubes gravidas pJuvid 
convertens. 

EX LEVIBUS, FACIT ILLE GRAVES. 
In Prjelatum , qui ex levibus adolefcentibus forma- 
rc fcit viros grares. 

^ DXLIV. Solfub adverfis fibi mtbibus latens. 

CONDUUR ADVERSIS. 
In eum, qui in adverfitatibus latere fiudct. 
* DXLV. Sol vaporcf attrahens. 

HOS COLLIGO MUNDO. 
Societas Jefu riobiliflima flbi ingenia attrahens , 
in mundi utriusque foUtium & bonum , unde is 
habeat ProfeHores, Concionatores, Catechiltas, Con- 
fefTarios, Dodores, fidei Catholic^e in ahero orbe Pr£e- 
dicatores &c. 

■* DXLVI. Sol cclkSif a fc vaporibus cbcura- 
tut. 

OB- S Y M B O L I C U S. Si 

OBSCURATUR COLLECTIS. 
In Principem, qui fe nimiis fUbditorum fuorunn 
colleftis & contributionibus obfcurutn reddit. 

* D X L V 1 1, S»l vapores eUtos , i» fhviatn ferfim 
ciens. 
PERFICIT ELATOS. 
Deus,quos ad dignitates elevat, eos etiam gratiis fiiis, 
ad eas aptos reddit. 

^ DXLVIJI. Uem, 
COLLECTOS PERFICIT, 
Deus, Apoftolos colleftos, inunum, in fefte Pen- 
tecoftes per Spiritum S. perfecit , ad Evangelii praedi- 
cationem. 

■* D X L 1 X. Sol cum ohjlmtibus fibi nebuUs ac nubi^ 
bus. 

OBSTANTES PATITUR. 
In animum , erga jemulos fiios omnino patien- 
tem. 

*^Dt' Sol ceronatus aJ modicum tempus eadem corona 

brevi dijparente. 

NUNQUAM LONGjEVA MAJES- 

T AS. 
In breves , & non diuturnos mundi hujus hono- 
res. 
* DLI. Sol nubes objlantes patiens ^ ftmui aro- 
natus. 
CORONATUR ET PATITUR. 
In Chriftum Dominum in Paffione fua corona" 
tum. 

* DLTI. Sol nebula dijfipata pukhrior. 
HINC PULCHRIOR IBIT 1N HO- 

STES. 
Homo poft deviftas tentationes , majori animo 
contra mundum , carnem & daemonem depugna- 
turus. 

* DLIII. Sol nunqu^m a nubibus vel nehulis 

\y tUtUS. 

F z AB «4 APELLES 

AB adVersis nihil undique tu- 

TUM. 
Nemo quantumvis etiam fanflus ac bonus, tutus eft 
ab semulis & adverfariis. 

* DLIV. Solift pleno^ aperto ccelounJique nubibuf^ ne-" ^ 

bulif expofttui. 

ADVERSIS PATET UNDIQUE. 
In fanftos & juftos,undique hortibus & adverfitatibus 
expofitos. 

* DLV. Solvapores eterra attrahent. 
ARCANIS TRAHIT HOSCE MO- 

D IS. 
Inarcanosmodos, quibusDeus fiiosad fenoTit at- 
trahere. 

* DLVI. Sol vapores attrahens y pojl s fe in pluviam dijjl- 

paiidof. 
COLLIGIT UT PERDAT. 
InPrincipem abutentemtributisfuis, in luxus&in- 
jufta bella. 

^ DlVII. Sal e Cah fuo defpiciens in adverfas fibi ««« 
bes. 

' DESPICiT ADVERSOS. 
In animum generofum, semulosdefpicientem. Item 
in eum qui Diemonum infuhus contemnendoViilor 
cvadit 

^ DLVIII. Sol in nttbtbus coroyiatus, 

DIGNUS MELIORE CORONA. 
In eum cuiraercesnonrefpondet meritis. 

^ DLIX. Sol in nubibus coronatus ^ ftc infpectilo reprtt- 
fntatus. 

ET IN PARVO CORONATUS. 
In eam coronam , quac etiam minimis bonis operibu» 
d Deo obtingit. 
•'*■ DLX Sol a vaporibuf , qtios ehvavit major appa* 
rens. 
MAJOR AB ELATIS. 

In SYMBOLICUS Sj 

In eum qul a promotis per fe clientibus ad dignitates 
evehitur. 

* Dt^XI. Sol fnb nuhihiif arient. 

LATEAM DUM ARDEAM. 
Lateamorbi, dum ardeam Deo. 

* ULXil. .So/ nubim iijjifanft in qua iridem formoftjfi' 

mam format. 

QUAM DISSIPAT, ORNAT. 
Mundi ingenium eft , eos quibus in vita nos ornavit 
honoribus, omnesin morte diilipare. 

* DLXiil. 'Sol A mofu c«li, qmm trepidationif vocantyfem- 

per trcpiduf, 
AB HOG TREPIDO. 
In eum timorem, quoLeopoldum femperextimuit 
Gallia, cujus modemusRex pro fymbolo fblem ha- 
bet. F 3 CA- S6 A P E L L E S 
CAPUT XIL 
SOL IN ZODIACO. 

DLXIV. Solfemper in Tjodiach^ 

CUI SOLI SOL SEMPER. 

In Regem Hifpani» , in cujusRegnis fol nunquara 

occidit. Infcriptum id habetur portis urbis Gruiac : In 

Burgundia. In fan£losin ccelo, quibus (bl Deus femper 

iplendet. 

DLXV. Sol ai fignum Virginif propertins. 

JUNGI FESTINUS ANHELAT. 
In Chrjllun), in Incarnatione properantem ut B.Vir. 

gini- SYMBOLICUS. Sy 

giniin uterojungeretur, Item in amores feftinos mun- 
dani fponfi. 

*> DLXVl. Sol in pifcibuf ( quoJ inter frij^idajignae^') 
''" definenf ^ pollquam in medio fignorumZodiaci 
lyiultum incaluerat. 

MEDIUM CALET, EXITUS ALGET. 
Ineum, qui fervida principia fbrtitus, in fine de- 
mumomnino algidus erar. 

* DLXVir. Sol a I fi^nuinVirginislendent. 
MOTU TENDIT PROPRIO. 
In Chriftum Dominum, qui motu proprio elegit in- 
carnari in utcro B. Virginis. 

^ DLXVIII. SoJ inTjodiaco. 
CONSUETUM SEGTATUR ITER. 
In eum , qui non defleclit,aconftieto fibi virtutum 
itinere. 

^ DLXIX. Sol infznoLeonif. 

MAJORA SUPERSUNT. 
Ineum cui poft devidos hoftes, plures & gravio- 
res ruperfnnt. 

•* DLXX. Sol fi^na Zodiaci ingreffu fuo fofpitanx. 

SOSP.TAT HOSPITIO. 
In Chriftum, hofpitio fuo quod in utero B. Virgi- 
nishabuit, eidem omnes gratiasconferentem. 
* DCLXXI. Sol m Ecliptica. 

MEDIUM SI DESERAT, ERRAT. 
Medium in omnibus qui non tenuerit vehementer 
errabit. 

^ DLXXII. Idem. 
MEDIO NiL DEVIET . H^RET, 
Idem. 
^ DLXXIII. So/ cum eodtm figno Tuodiaci fimul confur- 
geiif. 

LUSTRATIS CONSURGIT ET OC- 
CIDITUNA. 

In Vifitatorem religiofum , parem cum iis quos vifita- 
bat, in furgendo , & dormiendo fortem habeas» 

F.4 foi 88 APELLES 

V DLXXIV. SolinZ'dfaeo. 

HIC STUDIUM HIC STADIUM. 
In vitam noftram , in qua tanquam in ftadio ad feli- 
cem jeternitatem , omne nobis iludium collocandum 
cft. 

^ DLXXV. Sol placidus lercurrent I eonenty Sagittariumy 
Scorpium ^c. monjira. 

MONSTRA LUSTRAT PLACIDUS. 
In placidum vifitatorem erga ferociflimosetiamlub- 
ditos. 

* DLXXVI. Sol ardorem fuum in ea Tiodiaei ftgna quoe 

liiflrat inferetjf. 

QUOS LUSTRAT ACCENDIT. 

Tn Vifitaforem aut Miftionarium , accendentem ad 
virtutem animos eorum quos villtat. 

* D L X X V 1 1. Stina Tjodiaci iHuftrata ^ afoleac- 

cenfa. 

ARDENT LUSTRATA NITENTQUE. 
In VijGtationem Religiofam , qua; medium eft, Rc- 
ligiunea in pnttino & primjevo fuo nitore conlci vandi, 
&accendendiinamorem Deiac virtutum. 

^ DLXXVIIf. Sol inTjoJiacocum Lemmate 

QUl POTUIT TRANSGREDI , ET NON 

EST TRANSGRESSUS. 
In eum qui faepe occafiones habens Dei prascepta 
transgrediendi , ea tamen exac^iflinae fcrvar. 

* OLXXIX. Sol curfum fuum incipienx in figno /j-i^tis, 

in quo mitts omnino orbieft. 

MITE PRINCIPIUM. 
In Pra:latum in principio Regiminis mitem & cle- 
mentem. 

* DLXXX." Sol in tequinoBiali linea conftitutus. 

ALTIUS IRE NEQUIT. 
In fiimmam (anilitatem Chrifti Domini , aut B. 
Virginis. Item in fiimmum qucndam in Aula Mi- 
niftrum, 

fol SYMBOLICUS. Z9 

^ DLXXXI. Sol in eclifttca conjlitutttffqHamlineant ntin- 
qnjin egreditur, 

PER ANGUSTAM VIAM. 
In viim anyuitam quae dacitadccclbin. 

^ DLXXXll Sol innuilojhrnoijiiiefcenf. 

NUNQUAM FIXA QUiES. 
Hoc in mundo nuUibi fixam quietem habentes, eam 

prseilolamur in coelis. 

* DLXXXIii. 5ol in Atnphor^ fiyn» conptutur ^ altius 

verfut ^equincBialem progrediens. 

ALTIUS IRE DECEr. 
Altiora Chntlianum animum decent , quam ampho- 
ram & carnales voluptates lectari. 

* D L X X X I V. Revirenduf P. Jacobus Coret fo- 

km in Zodiaco exlnbjt in vitd 5. Cathannie 
yVadtzfteenftt T ili^ S. Birgittte cum 

Lemmate 
.^QLTALI SEMPER GRESSU. 
In foliditatcm & firmitatem iancts ejusin decurren- 
do virtutum Zodiaco. 

^ DLXXXV. So! l^hrarn egredienr. 

COMMERCIA NOSTRA PEROSUS 

Luc. Lib. i . 
In eum , qui pertasius mercatura; , eadem fe ab- 
dicat. 

* DLXXXVI. Sol ex Tauro procedeni ad Geminof. 

FER TAUPvUM AD GEMINOS. 
In Chriftum Dominum , qui per Jabores (quo- 
rum Taurus hieroglyphicam ell: ) & facrificium cru- 
cis, in AfcenfioneluarediitadPatrcm Sc SpiritumSan- 
6tum. 

* DLXXXVII. Soi infgno Arictif , tanquam invellers 

aureo conjiitutuf , indolem fuam miitanf , cwn 
ver nohif formet cv hseme. 

HONORES IMMUTAN r MORES. 
Innaturam honorura mundanorum mores noftros 
immutantium. 

fol $Q A P E L L ES 

^ DLXXXVIir. Sol in Zodiaco. 
EST HIC META MIHI. 
In metam cuilibet homiui a Deo conftitutam, in do- 
nis naturalibus, quam egredi non datur. 

* DLXXXIX. Sol inftgHum Tanri CS" Gcminorum quan- 

do dies lon^iores orbi oriuntur, 

INCIPIUNTMAGNI PROCEDERE 

MENSES. 

Infelicitatem regno fuperventuram ex in reflu, vel 
regimine novi Regis, acclamatum a Repub. Gedanenfi 
fuit Joan. III. Regi Polonice. 

^ DXC. Sol m libra occidens afhefauroinfcrihitur. 

MQ]J\JS IN OCCASU. 
In Principemqui adexitum ufque coluit Juftitiam ., 
Et velexeoquoque quod moriendofolvebatdebitum 
univerfse carnis. 

* DXCI. Sol in ariete veluti aurco vellere cfficium fuum 

erbi peragensut ante. 
NEC MORES MUTANTUR HONORE. 
In Virum inhonoribushumilem utante. 

* D X C 1 1 . Sol in ftgno cancri ftare CS" a nobis ngredi 

vifus. 

CUM REGRADO REGRADUS. 
In malaconfortia , quibus malis fociorum moribus 
inficimur. 

^ DXCIII. Sol in r^irginis ft^no co/ijlitutus y fnigesma- 
turans 

SALUs EST A VIRGINE MUNDO. 
InB. Virginispirtum, quo Chriftum Dominumoi?- 
bi edidit, quiipfeeftiquifalvum faciet populum fuum 
a peccatiseorum. 

* DXCIV. Solft^na omnia ZioJiacit gradtbus fuis dcfi- 

nita percurrens, 

PER CUNCTOS IIT ILLE GRADUS. 

Claud- 
In promotionem fucce{fivan\ ad honores fa6tam , 
abfque faltu. 

fol SYMBOLICUS 91 

* DXCV. SoJ per duodecim Ztodiaci ftgna y tempomfor- 

mans. 

PER DUODENA REGIT. Virg. Georg. 
In Chriftum , primitivam Ecclcfiam regentem per 
dHodecim Apoflolos. 

^ DXCVI. Sol cui nuUibi in Tjodiaco mefa ejl , ubique 
autem quajihocmomento priur iiuipit 

PRINCiPlUM UBIQUE , TERMiNUS NUS- 
QUAM. 
Doftrina Afcetica eft , fic agendijm homini Chri- 
ftiano . quafi modoPrimumdiem vivereinciperet, at- 
que jeternum vifturus eflet, asternitati laborando^ Stu- 
^e tanquam femper vidlurus, inquitS Hieron. 

* DXCVII. P. Pineda expreffurus forttin^ ■ ices y quat 

5. Profiheta Job expertux fuerat , fokm in 
Tjodiaco exprejfit cum /emmate, 

MUrAT VICES. 
In frtrtunam. Itcm in D. Deum, mutanterr cum 
Creaturis fuis vices, mlietis & adverfis, hocin orbe, 
& altero, ut qui hicmale habuit ci in altero orbe be- 
nefit, &viceversa, Cuihic benefuit, malefitinvifa 
altera. Exemplum Evangelium fuggerit in Lazaro & 
Epulone. 

* DXCVIII. So! cum Tjodiaca circumaBus. 

VOLVOR QUO VOLVITUR ILLE. 

Inamicum,qui alteroPatronofubnixus, ipfocaden-f 
tcfortunserevolutionem patitur. 

* DXCIX. Ssl yCui pojl Gcminorum fignum t fignumCai.' 

cri aJditur. 

POST GEMINOS CANCER. 
Quando lecunda in DeitatePcrfona, reliHoccelefli 
fuo Patre 8c Spiritu Sanfto, naturam humanam af- 
fumpfit, ipfainftar cancri retrocedere, minorando fci 
vifa fuit. 

^ DC. Sol in figno arietis , quod radiisfuis il/ujlrat ^ 
quaf deaurat. 

AURATO IN VELLERE FULGET. 

In px APELLES 

In Equitem aurei velleris. InS. Jofephum , imma- 
culatum agnum , Chriftum Dominum , ulnis fuis com- 
pleftentem. 

^ DCl. Selin arkth ftgnocum rubort oriens. 
AURATO IN VELLERE RUBET. 

In Equitem velleris aurei , hac in dignitate hu- 
milem. 

^ DCII. SolinGeminit occidenx. 
OCCASUM IN GEMINIS. 

Quando amantiffimus mihi parens Everhardus DE 
CATENA Ao. KJS4. inMajo, fole inGeminiscon- 
ftituto, ad meliorem vitam a Deo evocatus fuit, e- 
kgantiflimo carmine , ipfiusmortiindoluit CoUegium 
Colonienfe fbc. Jefii. Titulum doloris Collegium 
fumpfit ex gentihtio ejus agalmate Solis , quem m- 
fcripfere SOL IN GEMINIS OCCUMBENS. Ip- 
fum fic in Geminis occumbentem , exhibuere per 
duodecim figna Zodiaci, in quibus ejus virtutes, a- 
pud diverfos S. Rom. Imperii Principes leflimatio- 
nem , & priccipuos quibus in Colonienfi Republica 
perfunftus fuerat honores & munia, explicabantur, 
digna fane omnia quashocce in meo opere locum ha- 
beant, nifi religiofa modef^ia, filentium mihi impe- 
raret. Placuittamen , hiceidemCollegiohanc grati a- 
nimi tefferam ponere,nunquam, apud me,vel familiam 
meam intermorituram. Deccetero, Chr. Domitius al- 
ter mihi &mehor?ater, quandodecurfojam Incarna- 
tionis fua: Zodiaco hoc in mundo , in monte Calvariae. 
fub Confulatu duorum Gcminorum fpiritum in manus 
Patris commendanSj inclinato capite mortuus eft, vere 
tuncUniverfitotiufifolhabuit OCCASUM IN GE- 
MINIS. 

* DCIIi. Sol in7j9diacoeafignaqu<;e ante annum luflrave' 
rat , denm lujirant. 

QliM LOCA VIDERAT ANTE , CUNCTA 
RECOGNOSCIT, Ovid. 

In S Y M B O L I C U S. . 5)5 

InVifitatorem fedulum , recognofcentem emenda- 
tiones Priorum vifitationum . In Miflionarium abfolu- 
to circulo fuo, dcnuo vifitantem Priora loca. In itera* 
tum Confcientis examen. 

* DCIV. Sol in Librafigm. 
SUSPENDIT TEMPORA LIBRA. 

Petf.fatgr. 5. 
In xftimatorem temporis. 
^ DCV. Soltnfigno Z.eonirquod fgm Virginit viciniffi- 
tnum eji , flagrantiffimuf. 

VIRGINE VISA ARDET, Ovid. 
In amorem pi-ofanum cujufdam Virginis ortum ha- 
bentem ex ejus intuitu. 

^ DCVI. Solin fignoVirginif ^ nunquam inConfiellatione 

Flanette Venerif^ 

IN VIRGINE NUNQUAM INVE- 

NERE. 
In caflum animum. 
^ DVIl, Sol Virginiffignofplendoremftiumcommunicanf^ 
ab eodcm etiam decoraiur , tunc orbi plurimum be- 
mfacienf. ^c. 
DECUS ADFERT ET AUFERT. 
In Chriftum , qui mirum Decorem B. Virgini 
ficut attulit , ita & ab ea eum etiam recepit , quod 
Fihus mtemerarje Matris fit Item in fponfam illu- 
ftrem , quae uti a fponfo nobili decus accipit, ita 
& ei fplendore fuorum natalium decus pariter red- 
dit. 
^ D C V III. Sol muadi oculuf in figno Libra conjii- 
tutuf. 

ASPICIUNT OCULIS SUPERl MORTALIA 

JUSTiS Ovid. Lib. II. Met.Fab. r. 
In juflitiam divinam quahaec mortaha refpicit. 
* D C I X. Sol in fi no aliquo inferiori con/litutuf. 

PAULATIM LONGIUS ITUR Ovil 

Lib ^.fajl. 
Paulatim tam in ianilitate , quam in vitiis pro- 

ficimus 94 APELLES 

proficimiK, neme enira rcpentc fit peflimus, neque 

lan^tiffimus. 

^ DCX. Sol in quolibct ftgno diverfof orbi effeBuxred- 
de»s , modo fruges , modo vina , modo fru - 
dvs i^c. 
ALTRI TEMPI ALTRE CLRE. ^dagium Ita- 

hcwn cjf. 

ALIA TEMPORA , ALI^ CUR^. 
In quamlibet diem , novas curas fecum feren- 
tem. 

* DCXI. Sol figniint Virginis egrediens. 

VIRGINEOS CITO LINQUIT AMO- 

R E S.. 
In fodalem Marianum, defleiflentem a bene coeptis 
amoribus B. Virginis. Item in ineonflantes profanos 
amores. 

* DCXII. So/ in figno amphortt ritbicyndus- 

A15 AMPHORA ROBET. 

In quendam eximium potatorem rubicundum ex po- 

tu. In Poenitentem de fua ebrietate. 

■* DLXlil. Sol exf/gno aliquo (tquinoHialt vicinoprfi-^re- 

diins ad figiium deniifjius. 

PRESSILS IRE JUVAT. 
Decet nos quotidie magis ac magis humiliare. 

* DCXIV. Sol in fgno arietis ^ Jihrte. 

ULTERIUS SPERARE NEFAS. 

Sunt enjm ha.'c altiflima figna ad Kquinoflialis lineam 

conlHtuta. In fummam in Auladigniratem, quamul- 

ira Iperare nefas erir. 

^ D C X V. Sol tn figno arietff , quod ntanfuetum a- 

niinal ejl , orbi bcni^nus , nec nimium rigidusy 

ncc ardcns. 

CUM MH £ BbNlGNUS. 
Confortia manfuetorum pariter nos manfuetos red- 
dunr. 
" DCXVI. Sol inter tot Zodiaci monflra femper ftbi 
conflans. 

TOT S Y M B O L I C U S. 9S 

TOTINTER MONSTRA SIBI CON- 
STAT. 
In animum inter malos fbcios femper conftan- 
tem. 

^ DCXVIf. Sol y cui Tjoiliaci ftgna viam pr<ihint. 

MONSTRA VIAM MONSTRANT. 
Maximje difficultates fuperatie , viam honoribus & 
fanititati pi a:bent. 

* DCXVIII. Sol ai prifiinit ftgna reJienf. 
AD PRISTINA RURSUM. 
In deficientem a propofitis bonis , & redeuntem ad 
mores priUinos. 

* DCXIX. Sol in ffgrtf felfiitialibuf conftitutHf. 

PRESSIUS iRE NEQUIT. 
la humilitatem Chrifti Domini, qua major efle nulla 
potuit. 

^ DCXX. Sol cuin cxlum maxiiM ventifturbatur pifcet 
petit. 

PETIT INTER TURBIDA PISCES. 
In eum, qui turbas amat, vel concitat, ut in a- 
qua, ut vulgo dicitur, turbidd piicari valeat. 

^ DCXXI. Solfemper uno gradu altior redienr. 

GRADU MELIORE REDIBO. 
In eum, qui abfens, redit dignitate majore clarus, 
quam difceflir. 

* DCXXIf. Sol fignaTjoiiaci feinper mutanf. 

MUTO LOCUM, AST COELUM NON 
DESERO. 
In eum , qui inter continuas locorum rmKatio- 
nes, animo (emper fixo eft ia Deum & cceleftia. 
* D C X X 1 1 1 . Sol in ftgnif folftitialibuf orbi lentior 
vifuf. 
NIL LENTIOR INDE 
In eum qui etlx orbi videatur (egnis in fpirituali- 
bus , in iis tamen eft ardentiflimus & diligentifli- 
mus. 

CA- ^^6 A P E L L E S 

C A P U T XIIL 

SOL OCCIDENS. 

/- '1 ' 

■::<*■ DCXXIV. Sol in occafu fvajor apparent. 

ISON IDEO MAjOil. 
in Hypocritam , qui ideo bonus non eft quod orbi 
talis videatur. 

* DCXXV. Solpirfi occafum adhucfpkttdcrtf. 

LUCET ADHUC. 

In Chriftum Dominum , qui mortuus adhuc lucebat 

in ocuhs fuorum Crucifixorum , equibusahquisdice- 

bat : VerehicHomojuftus erat ! In Eum, quimor- 

tuus fuarum virtutum fplendorem orbi adhuc rehn- 

^""' in 

* DCXXVI. ^l occidiiif a CoUegio Colo;i. Soc. Jef» 

ohitn }Aaximiliani Hcmici Colon. EleUorise%hi- 
hitus fiiit cum J^etnmatc 

COGNOVIT OCCASUM SUUM. 
In «rundem MaximiUanum Elet3:orem , pra:dicentem 
iliae mortis tempus. Item inChriflum Dominum qui 
iciens quoniam venit hora ejus, ut tranfiret ex hoc 
mundo. 

* DCXXVir. Soloccidens. 
EXORIAR ALIIS. 
In fan6los , hoc in orbe morientes quidem , aft 
orientes orbi altero in perpetuas jeiernitates. In 
ianftum mutantem locum luarum Pra;dicationum. 
* DGXXVIII. Sol occidens . Luna oriente. 

SUCCESSOPvI CEDENDUM. 
In mortaha regna (Sc bona , relinquenda femel , &: 
iuccefl()nbus cedenda. 
^ DCXXIX. Sol occidins , Lund oriente a Tjincgrefio 
i-fcribitur. 

SUCCESSORE NOSCAR. S Y M B O L I C U S. 07 

Prjefentes fepe flocci habemur , aft a (ucceflbre pe* 
jore luccedente, prius dignofcicnur. 

* D^XXX. So/ occident ^ oriens cum PJaneta Venere. 
SIMUL MERGIMUR, SIMUL EMiER- 

GIMUS. 
In duos annicos,parem in profperis & adverfis {brtem 
expertos. 

^ iJCXXXI. SqI in occafn rubicunclut ab iif quof e terra 
levavit Viiboribtir. 

HIC RUBOR E TERRA EST. 
In verecundiam , quam fufcitat nobismundus. 
* DCXXXII. Sol interntibes abfconfiif occidenf, 

SIC OCCIDIT ORBI. 
1« Chriftum , in monte Calvanse morientem, 
& ablconfam inter livores & dolores. In eum , 
qui orbe valere juffo» Ibhtudinem Religiofamample- 
dtitur. 

* DCXXXIII. Sol inter nubcf velatuf CS" teBuf cccumbenf. 
H^C ETIAM CURA CADENTiS ERAT. 

Ovid. l. zFaJhrum de Lucretia. 
Nec mora, ca:lato fixit fua pe£lora ferro , 

Et cadit in patnos fanguinolenta pedes. 
Tuncquoque jam moriens,nenon procumbat honefte, 
Refpicit, H^C ETIAM CURA CADENTIS 
ERAT. 
In curam caihtatis in agone, qua infignis fuit Maximi- 
lianus Elccior Colon. fupra nominatus & Sereniffi- 
mus PhihppusWilhelmus Eleftor Palatnms, nolens 
corpus poft mortem ad condiendum balfamo manibus 
contreftari , fic viva calce obrui. 

^DCXXXIV. In Balnto Lubomiriano prope Varfa- 
viam y Sol in occafu , exigtio Jut fegmento fn' 
fra horizontem nojlrum adhuc promi- 
nens infcrihittir. 

PROS.^ICIT ADHUC, 

Mentem Celfiflimi Au£loris quidcm non fcio , vi- 
detur tamen Symbolo ifto fignificare voluiffs eum , 

G qui 5>« A P E L L E S 

'•qui jam mcriens adkuc fuorum curam habet In 
Chriftum Dominum , qui moricns in monte Cal- 
varix fanguine & aqua lareris iui , Ecclefis ad- 
huc profpexit , ex quibus Sacramenta Ecclefize flu- 
crent. 

* DCXXXV. Sol in occafu tnajor. 

MAJOR CUM MERGITUR. 

In eum quem adverfa majorem faciunr. In B. Jo- 

annem Neopumecenum aquis fuffucatum propter 

arilifTimum filentium figilli Confeflionis, In eum , 

<jui ex lachrymis pcenirentije fanflior eflicitur. 

* DCXXXVI. Sol occidenr cian ruhon-. 

LUSTRATO RUBET AB ORBE. 
In eum qui talia in itinerando commifit propter qu£e 
merito verecundia duci poflir. 

* DCXXXVII. bo/ cum J'eni're Planeia oriens {^ oC- 
cidcns. 

NULLA VENIT SINE TE NOX,MIHI, NUL- 
LA DIES. 
In homihem Venereum , quotidie Deum offenden- 
tem peccatis luxunrc. 
* DCXXXVlIl. Sol in occafu major apparent cum 
nofj fit. 

MORIENSQUE FEFKULIT. Uorat. 
In hypocritam fimulantem mortificatum ie , cum ta- 
Hs non fit. 

^ DCXXXIX. Sol Gcci\mhenr. 

SPLENDET CUM MERGlTUR 
In S. M. Birgittam , qua: merfa matre cum eam 
utero gereret , naufragii pcriculo eam liberavit , hoc 
pnmo fui miraculo, noiidum na-a fpecimen dans , 
quanta aliquando fan^ia futura efler. Item in B. 
JoannemNeopumecenum, mer/um ob figillum Con- 
fefTionis fervatum aquis, collucentibus de nofle ad 
corpus ejufdem facibus miraculofis. In S. Clemen- 
tem aquis merfum alligata ad coUum anchora. De 

quo SYMBOLICUS. 9f 

quo vide \c£i. ii. No6l. in e]ns fefto z\. No* 
vembr. 

* DCXL. Sol cutn ruhore occidenf. 

RUBET DUM CONDITUR. 
In Chrittum Dominum , f|ui lividus & fangui- 
nolentus in fepulchro in pallione fua conditus eft. 
, In verecundiam de peccatis , in fpiritualibus exer- 
citiis conceptam. 

* DCXLI. Sol cum ruhorc occidens. 

IN MORTE CRUENTUS. 
In eundem Chriftum Dominum ut fiipra. la 
Tyrannum eriam in profeciaxtate (angumolentum. 
* DCXLII. Sol in occafu fuo fe in Oceanum mergcns 
in balneo Lubominano infcribitur. 

NON TANTUM OCEANO PROPERANT SE 
TINGUERE SOLES. 
Mentem iterum Celliftimi Au^oris non aftequor, 
videtur tamen refpexifle ad balneum fuum , quod 
magnificentiftimum extru.xit, fibique ac familis iuie. 
InSacramentumPoenitentiiEquo velutbalneo,non tan- 
tum Soles, id eft Viri magni , lcd & minimus quifque, 
fe tingere & elncrc debet. 

^ D ' XLIJI. So! in occafufuo velocio . 

OCCASU VELOCIOR. 

In eum , qui mori anhelat, utChriftotruatur. 

* DCXLIV. Solocci,Uns. 

EXTERNO PORTAT SUA LUMINA 
M U N D O. 
Faflum fuit in HENRICUM VALESIUM quan- 
do in Reiiem Polonja: cleclus fuit. 
* DC XLV. Sol in occaftiJUo pulchiior , quam in me- 

AUCTA FUGa"^FORMA EST. 

In S. Margaritam Scotorum Reginam , cajus fe- 

ftum celebratur S Julii de qua itaBreviarium .- Quo 

temporis (id eft mox poft mortem ejus) momento 

facies diuturni morbi macie, ac pallore i(Edata, in- 

G z io- loo A P E L L E S 

Iblita quadam venuftate refloruit &c. Idem'MariaB 
Stuarta; etiam Scotorum Reginas , priori fkculo ad 
ferale Theatrum procedenti , ac impia fuuri ( verba 
Epitaphii funt ab ipfis heterodoxis ipfi conflrufki ) 
rc^iam cervicem pro fide fubjicienti contigif^e com- 
memorat Famianus Strada in Hiflor. de Bello Lcl- 
gico. 

•* D C XjL V I. Sol in occafu ^ ortu fuo , cum huini' 
lij horizonti apfaret , vapor$s /^ atitur , non ve- 
ro eJatuf. 
PATIENS CUM HUMILIS. 
Humilitas fundamentum eft patienti;e. 
^ D C X L V 1 1. Sol in occafu horizsntem humiktn fe 
fiiTj^ens. 

. HUMILTS(:^'E FEFEI.LIT. 
In hypocritam fingentem hutnilitatem quam non 
habet, 

^ DCXLVIII. So/ in occafit major. 

MAJOR CUM DEPRIMOR. 
Calamitates quibus dcprimi videmur, fxpe nos c- 
levant, & majores reddunt. 

^ DCXLIX. S>ol occidens innoxiefpcBatur. 
VIDERI , GESTir IN OCCASU. 
Chriflus Dominus , optat a nobis videri in Cru- 
ce expanius. O voa omncs qui tranfitis attendite 
& videte , fl eft dolor ficut dolor meus f Threno- 
rum i. cap. Item homo agonizans fpeclandus. I- 
tcm in mundi honores , 5<. voluptates , in fine fiii 
fpe£landos , quando remorfum confcientirc nobis re- 
linquunt. 

■^ DCl. SoJocciJenr <£ jam ampUur non fpJendens. 

NON FULGEl' UBIQUE. 
Nemo quantumvis fUmmus hoc in orbe ubicun- 
que & apud quofcunque in aiftimatione efle poteft , 
Item in rerorfipncm Galhci cuju?dam fymboli,quod 
etiam fpeftat fequens diflichon Viennas.in natali Ar- 
chiducis Caroli publice fpc£latum. 

In- S Y M B O L I C U S. ibi 

In feriora velut fol inter fvdera fulger, 

Auftria ficfelix, FULGETUBIOUE MAGIS. 

^ DCLI. Sol cx natutaU fno motti etum cum occtdit //? 

ortum vsrocnf. 

CONTRARIUS OCCIDO MUNDO. 
In mortem quain omnes timemus. In eum qui m 
morte , st^re dmitcit honores Scc- 

* D C L 1 1 Sol ciim in occafii wjjcr ejl ftmul 
ruht. 
eUM RUBORE MAJOR. 
In eum , qui humilis & verecundus eft , in ho- 
noribus & Prjclaturis. Item in Martyrem qui fangui- 
ne fuo, Deo fe magnum reddir. 
* DCLIII. Sol :n occafn ab clatts c terra vapcribux ru- 
bens. 

RUBET AB ELATIS. 
In promotorem talium , de quibus ad dignitates 
elatis verecundia ducitur. 

* DCLIV. Sol in occsfu rubens. 

CUM RUBORE RECEDIT. 
In eum qui in lapfu fuo , mox verecundia du- 
citur de commiftb peccato. In Cardinalem mor- 
tuum. 

* DCLV. Idem Snl in occaft riibens v;fperi. 
SERO RUBET. 
In leram verecundiamSc.poinitentiant. 

'^ DCLVl. So! occidens orbi lunam fubjlituit. 

HANC ORBI SUBSTITUO. 
In Chriftum in morte iua in perfona Sanftif Jo- 
annis , toti orbi lcco fui fubftituentem fuam diie- 
ftiflimam Matrem Mariam Virginem. Ecce Mater 
tua. 6(c. 

* DCLVir. Sol occidens. 

VESPERE CONDOR. 
In Chriftum Dominum , circa Vefperam Diei Pa- 
raflceves , conditum 6c illatum fepulchro. 

G 3 Jol 101 A P E L L E S 

^ DCLVIII. Sol pofl occafum fiitim aJhiic fphndefif. 

ALIO RESPLENDET AB ORBE. 
In *". Rofam Limanam , Virginem Peruanam,San- 
^litatis fu£e radios in noftrum orbem ufque difFun- 
dentem. 
^ DCLIX. Sol pofi aiiquot horarum lucem tcciJenf, 

LONG.EVUM NIHIL EST ORBf. 
Nulla lux honorum , Toluptatum &;c. orbi longas- 
va ef}. 

^ DCLX. Sol occidenx cum Hefpero ad ejut occafumpa' 

tcnte. 

ME MORIENTE VENUS. 

Tentationes & ftimulus carnis , etiam in morte i- 

pfa nos non deferit , & funtdasmone infligante vche- 

mentiflimi. 

* DCLXI. Sol occidenf quietem adfcrens. 
ME MORIENTR QUIES. 
Mortificatio fenfuum confcienti^ miram quietem 
adfert. In mortem Tyranni & turbulenti. 

* DCLXII. Ssl occidens patenlibuf mnxjhUis. 

ME CEDENTb: PATENT. 
In eum cujus virtutes poflmortem prius patent. 
DCLXIII. S.l mox in occafu nondum omnesjlellaf re- 
velanf. 

MORIENS HAUT CUNCTA REVELAT. 
In eum , qui etiam mor;ens virtutes & gratias fiias 
abfcondere niritur. 

* DCLXIV. Sol cehi- in eccafu. 

CELER REMEAVIT IN UNDAS. 
In eum , quilapfus ccleriter, & quam primum in 
Ijchrymaspoenitentise fe mergit: 
* DCLXV. Sol in occafu fio y non ade' vihementer ar- 

MITIS INOCCASU. 
In Chriflum in cruce pro Crucifixoribus orantem & 
bono Latroni paradyfum proraittenti. 

Sol S Y M B O L 1 C U S. 105 

* DCLXVI. ^ol in occafujuoflellarocciiient. 

ALIOS ACCENDIT , IPSE NON APv- 
DENS. 
In Zelofum quidem , kii inalce vit» Confeflarium 
Concionatorem oic 

" DCLXVII. Siol in occafii languidior. 

LANGUET IN OCCASU. 
In Chridum Dommum , in monte Calvariae , 
ex tanto profufo lan^uine omnino exhauftum. I- 
tem in Cliriflum ex fudore ianguineo languidum to- 
tum. 

* D C L X V 1 1 1. S^/ iii occafu ex crhe recedit , 01 b/ 

f(fe quaft inclinando cum verfus horizoittctn 
diffcendit. 

ORBI SESE INCLiNANDO RECEDIT. 
In ChriRum inclinato capite emittentem fpi - 
ritum. 

* DCLXIX. Sol occidenf ^ nubcs in pluviam fpay 

^enx. 

SPARGIT, CUM DESERIT ORBEM. 
in Chriitum , fanguinis fui pluvias fpargentem, 
cum in monte CalvariK crucifigebarur Itemineum 
qui propter Chrillum mundo reiiclo omniadat pau- 
periDus. 

* DCLXX. Sol scciden/ , circa noBumum tempus orhi 

nojlro ricedenf. 

DE NOCTE RECEDiT. 
In amicum , qui in noiSte tribularionum amicum 
delerit. In gratiara lanitiiicantem , quiede nodiepec- 
catorum nos delerir. 

* DCLXXI. Sol occident C5' adhuc vaporei attrahent, 

COLLIGIT ADHUC. 
In amantifTimum meum R. P. DANIELEM PA- 
PEBROCIUM, qui annis , ItBdiis , vigihis exant- 
latis pro Deo, Sanclis, & proximo , l^boribus, ac 
perfecutionibus variorum fraCtus , m provefta ceta- 
te, non deliftit tamen colligere , magnis correfpon- 

G 4 dentiisj 104 A P E L L E S 

dentiis , laboribus, ac fumptibus , undique Sanflo- 
rum A6la authentica, rejeftis Apocryphis , ac lam- 
pada tradere Succefforibus fuis R. R. P. P. Con- 
rado Jannigho & Francifco Baertio , quie poftens 
deferant: cui,quod vicennali amicitia , hebdomadali 
litterarum commercio , frequenti ad proprium mu- 
iieum admiflionc (gratia Viris Principibus fepe ne- 
gata) excultus & honoratus fuerim , hanc recipro- 
cam amicitife & gratitudinis tefleram appono , cli- 
entum minimus, virtutum ejusdem reftimator fum- 
mus. In Chriftum morientem , generi humano 
adhuc colligentem merita per paffionem fuam. 

In avaritiam , qu» etiath in morte non relin- 
quit fuos. 

^ DCLXXII. Sol omni Die occideuf. 

QUOTIDIE MORIOR. 
In quotidianum S.Pauli & cujuslibetboniRehgiofi 
mortificationem. 

* DCLXXIII. Sol Eefpcnim in occau pr^:cdcns. 

MAJOR PRiEIT IPSE MINORI. 
In Praelatum fubditis (uis bono exemplo in morti- 
^cationibus prajlucentem. 
^ DCLXXIV ^ot in occjfu fu» , 'alium in orhem (idlas 

DUX ISTOS ALIUM PRiECEDIT IN 
ORBEM. 

In S. Francifcum Xaverium primum e Societa- 
te Jefu in Indiis Apoftoiicum Miffionarium , quem 
deindc tot ahi , ex eadem Societate fecuti funt. 
^ DwLXXV. Sol occidcns jliHas qute di din latuerant 
revelat. 

MORIENS ABSCONSA REYELAT. 
In confeffionem finceram in morte faclam. 
* C DL X XV ). Sol otcidcns Plaietain rgneriin, quetn 
de die abfconderat , in occafu revflans. 

AD OCCASUM VENEREM CELAVIT. 
In hominem Venercum > veram confeffionem dc 

Vene- S Y M B O L I C U S. 105 

Venereis fuis prius facientem in morte. In homi- 
nem, in morte venuftum ex Dei gratia quoddonum 
muitis Sanftis fuis morientibus conceffit Deus : lu- 
mendo hic Venerem pro decore. 

^ D<-LXXVII. Sol occidenx treniebitnduf ev motu ire- 
pidationix cocU. 

MERGOR TREMEBUNDUS. ^ 
Cum timore & tremore Sacramentum Confeffio- 
nis adeundum. 

* DCLXXVIll. SoJ recedenx apparsnts mox integra 

(lellarum chorca. 

ISTM NOSTRA DE M ORTE CHO- 
RE^. 

In lcctitiam , qua^nobjs concipienda eft de libera- 
tione noftra per mortem Chrifli. In l^titiam filiorum 
de paterna morte. 

* DCLXXIX. Sol jamjam difparitttrux. 
CURRIT ADHUC. 
In Virum in mortem ufque indefeffiinq in fta- 
dio fuo. 

* DCLXXX. Sol sccidenx i aliix ftrt aiiroram. 

FERT MORIENS, ALllSAURO- 

R A M. 
Chriftus in Calvaria; monte nos dereliclurus mor- 
te fua, auroram B. fcjlicet VirginemnobisinMatrem 
reliquit. 

* DCLXXXI. SoJ cum ndverftx fibi nuhthux oc- 

cidenx. 

NEC LiBER ADVERSIS MORIENS. 
Homo in agone maxime adverfos fibi habet Mun- 
dum, Carncm «Sc Dxmonem. In eum , qui in finem 
vitcc ufque adverfiriis exercetur. 

* DCLXXXII. Sol j/i o::afum a cos!o fite raptux ^ qiio 
viox jhllie fequeniur. 

RAPIOR QUOCUNCTA SEQUEN- 
TUR. 
In hominem morienteni. 

Jol io5 A P E L L ES 

PCLXXXIII. Sol cum in orlu^ occafu rubethumilis 
juxta horizontem ejl. 

HUMILIS CUM RUBET. 
Humilitas Verecundix Comes individua. In humi- 
lcm in dignitate Cardimlitia. 

* DCLXXXIV. Sol occidem. 
AST ALTLR l EVEHAPv ORBI. 
In eum qui morte iua exaltari exfpeclat m terra 
viventium. 

f DCLXXXV. Sol occidenr plurex eccafufuo jleUasex- 
hibent. 

MORIENS HAS EXHIBET UNUS. 
In eum qui in ar^one fuo plurium virtutum aftus 
Ipeftantibus exhibcbit. 

* DCLXXXVI. ool occafu fuo in eceanummigranf. 

MIGRAT IN OCEANUM. 
In Admirahum marina! claffis , lolventem in ocea- 
num. 

* DCLXXXVII, Sol occafiimfuum inaquaexhik'nf. 

MORIENTE MORl TITANE VIDETUR. 
In eum qui Chrifto mortuocommoritur per veram 
voluntatis, & fenfuumraortificationem. 

* DCLXXXVIII. Sol medio fui Circulifcimento no- 

Jlro orbi profpeBuf y 15 alterOf alteri orhi. 

ORBI SIC FULGET UTRiQlJE. 
In Curas Regis Hifpanja', utiique orbi pro/pici- 
entes. 

* DCLXXXIX. Sol occidendo humlit prope honzontcni^ 

HUMILtS CUM MERGITUR. 
In humilem Confeflionem facramentakm. 
* DCXC. 2.0I placide occumbens. 

ABSCEDIT rUACIDUS. 
In placidam mortem Chnll:i Dommi prius exoran- 
tis Patrem pro inimicis. 

'^ DCXCI. So/ occidenf. 

IN ALTERIUS SOLA TIA MERGITUR 
ORBIS. 

In SYMBOLICUS lor 

In poenitentem animam > quas lachrymis poeni- 
tentiie mergitur, gaudentibus in altero oxbe Angelis 
juxta Euangelium plus iuper uno peccatore agente poe- 
nirentiam.quam nonagintanovem juflis. 
* DCXCIL Sol /terum furgens ahif ., nobisoccidendo', 

SURGITQPE CADENDO. 
In eum qui ex laplu fuo , fortius & altius re- 
furgit. 

* DCXCIII. S<7/ occidenf. 
ALTER MOX ORBIS HABEBIT. 
In brevitatem vita: humans;. 

* DCXCIV. So/ occidens in ware pronus. 

MORIENS JAM PRONUS IN UN- 

D AS. 
In eum qui moritufas peccata deflet. 

^ DCXCV. So/ occident (iellas accendens. 

ABSCEDENS ACCENDIT. 

Chriftus ex hoc orbe ablcedens, accendit cor- 

da fiiorum fidclium in cruce pendens juxta il- 

lud^ Cum exaltatus fuero, omma traham ad me 

ipfum. I CA- A P E L L E S 
C A P U T XVL 
LUNA IN GENERE. 

* DCXCVL Luna Planetarum omnium velocif- 
ftmut. 
NOCTES FEStiNA DIESQlIE. Viri. 
In fummam temporis celeritatem. In PoOas Cje- 
fareas , velocitate aliis longe prxcellentes. In eum qui 
virtutisftadiura inceiTanter currit. 
^ DCXCVII. Luna d Sok lumctt , a fe vero macuht 
habens. 

AB ALIO LUCEM, A ME MACULAS, 

Omnia S Y M B O L I C U S 109 

Otnnia mala mea , mala mea funt, inquit San6l. 
Auguftinus ad Deum , & orhnia bona mea dona tu» 
funt. 

* DCXCVIII. Luna gibhofHtn corput optich tnbis con- 
JpeBnm. 

SCRUTANTUR GIBBOS, NON LU- 

MINA. 
In perverfum multorum morem , imperfeftiones 
^crutantium & relinquentium ea, quae m proximo funt 
commendabilia. 

* DCXCIX. Luna a Solis iUuminata raJiif. 
ALGET NON ARDET AB ISTIS. 
In eum , qui gratiis &' beneficiis divinis tantum 
ell ut ardeat , ut iis indies ingratior & (egnior e- 
vadat, 

^ DCC. Luna Planetantm inconftantijjimuf IntelUgenti^ 
Jdu mente t^^ngelica circumaBuf. 

AST MENS SIBI CONSTAT UBI- 
QJJ E. 

In eum , qui circumaftus adverfis , mtrepida femper 
& conftante mftar eas mente eft. 
* DCCI. Luna quolibet momento mutationem patienr. 

NUNQJJAM SICSURGITUTOCCI- 
DIT. 

In peccatorem qui raro fic e peccatis fuis refurgit, 
ut priftino grati^e gradui reftituatur. In dejei5lum 
ab honoribus , cui raro fit reftitutio ejus quam habuit 
fam^. 
* DCCII. Luna a Sole illuminata. 
ASOCIO SUNT H^C CONSORTIA 
LUCIS. 
In corpus velut inconftantiffimam Lunam redundat 
irtaltera vita, a fociaanimados claritatis. Seminaturin 
ignobilitati ^refurget in gloria. 

* D C C I 1 1. Luna operationef fuar non tantum 
in territ plantif ac vsgetabilibuf , fed in ipfo 
mariftejht exfnrenf. 

TER- iiJ A P EL L E S 

TERRIS DOMINATUR. ET UNDIS. 
In Beatlflimam VirginemMariamTerrae Dominan- 
tem » ac Tumultuofo mundi mari. 

^ DCCIV. Luna mtllos idjlarfolit vapores ehvans. 

NULLUM EXTULIT UNQUAM. 
In parciffimum laudum pr«econem. In Momum Sl 
Zoilum quendam. 

* DCCV. Luna a fole refpeBa. 

PULCHRA, SED UNIUS OCtJLIS. 
In animam quandam hoc in orbc delpeclam , in ocu- 
lis aiitem Dei jeftimatiflimam. 
"* DCCVI. Luna innoxia a vicinafibi ignis Sphnerd. 

VICINO HAUD ARDET AB IGNE. 

In eum qui inter occafiones Venereas immunem fe 
fefvat & inta£lum ab ignibus Venereis>. 

* DCCVII. Luna nubibus velata radiis cofonatur. 
VELATA CORONOR. 

Hoc amanti({imas meas Varfavienles, 6c per to- 
tum orbem diffufas Sorores Ordinis S. Ifirgitt^e, a- 
lias S. Salvatoris nuncupati concernit , ipfe enim 
folx. funt , ex omnibus (quantum fcio) Sand:imo- 
nialibus , qu^e juxta Regulam, manibus Epilcopali- 
Dus , in fulenni fua Profeflione velata; , corona ex 
byflo coronantur , adjc^lis quinque particulis rubcis 
feu purpureis eidem corons, ad Dominica: coron^c, 
ac Sacratiflimorum quinque Chnfti vulnerum me- 
moriam , in iis excitandam jugiter. Qna porro co- 
rona, ut fe jugiter in omnibus Regnite afperitatibus 
iblentur, memoresejusSpineie, quam pro ipfis Spon ■ 
fus Salvator tulit, ac iciernie, quam hjsc ipfis parier, 
quaque ifta jam eis pr.Eluditur , hoc unicum mcum 
ipiis votum appono, con/ervus, & omnium fratcr, 
Regulie Sc Ordinis eju>;dem. Ittm in ceternam co- 
ronam quam Chriftus verus animarum Sponfus, in 
ccelis prreparavit iis, qua; nuptias Agni fecurce, mun- 
do valere juftb , velo religiolb fefe eidem Agno de- 
Iponfarunt. 

Lu- SYMBOLICUS. lii 

* DCCVIII. Luna Planeta in neHe fpJettdsnT. 

ERRAT IN UMBRA. 
In Confcientiam erroneam 6c fcrupalofani. Item 
in timorem panicum. 

* DCCIX. Lunanubis fibi vicinas luce fud f((pe ornat^ 

nullam vero injlarfoUs dijfipat. 

ORNAT , NON DISSIPAT ULLAM. 
In eum , qui omnibus qu^rit benefacere, nullivc- 
romale. Omneslaudare, nullum contemnere. 

* DCCX. Lunaetiam abfque nubibusprojeBs circumqui»' 

qiie aureo circulo coronata. 

NONDUM ETIAM VELATA CORO- 
NOR. 
In Sanililimonialem Virginem , qux fufcepto non- 
dum Profeflionis fuae velo, in Novitiatu , per mor- 
tem ad coronam fempiternam in Ccelis evocata 
fuerar. 
* D C C XI. Luna quc€ non folum de die , fed 
etiam de noSe , Jupra horizontem nojlrum 
fccpe ejl. 

PERNOX ET PERDIA. 

In amicum tam in adveriis quam profpcris fi- 
delem. Item in diurnam & nodurnam aflidui- 
tatem. 

* DCCXII. Luna cum corona ah iis vaporibus ^ nubi- 

busformatd , quas fol eJevavit. 

FRATER QUOS SUSTULIT, ORNANT. 

In Ordinem S. Dominici,quiaS. Thoma, cui in pe- 
^ore fol multum elatus , Beatiflimam Virgintm Ma- 
riam non del-flit honorare fingulari propagatione de- 
votionis S S. Rofarii. 

* DCCXIII. Luna nubes adverfns patiens. 

FRATER QUOS EXTULIF OBSTANT. 

In eas pafliones , quas corpus frenum laxandor 
multum cxtulit, quseque ex pofi animje corporisfra- 
fri, m profeclufuo, quaraplurimum obiianf. 

LUKS 112 A P E L L ES 

* DCCXIV. Luna Phnetarutn ^ Stelhrim omnium 
velocijjlma. 
CURSU ANTJilT OMNES. 
In eum qui in ftadio virtutum decurrenda velo- 
ciflimus eft : omnes antecedens. 

* DCCXV. Lutta tnnoxie fember fpeBata. 
INNOXIA SPECTOR. 
■ In B. Virginem Mariara. 

■»< DCCXVI. i una occidetif crat iierufn oriiiira. 
TERRIS SE CRASTINA REDDET. 
Ita conrolationes divina; , ad tempus nobis lubdufl^e, 
brevi redduntur nobis a D. Deo. 

^ DCCXVIK Luiia lumine fuo foJem exhibens ah- 
fentem. 

ET IN HAC SPECTABITUR ABSENS. 
S.Thomas adhuc indiesrelucet in fchola lija Tho- 
miitsca. InB, Virgine Chriilus poft afcenfionem fuam 
gloriofam adhuc relucebat. 

+ DCCXVIII. Lunay corona e nuhibut confiata ^ vd~ 
dimita. 

SERTA HiEC SUNT VAPOR ET AURA. 
In Vanitatem coronarum & dignitatum munda- 
ftariim. Audi Poctam. 

Ah milera ambitio ! quid funt regalia (erta * 
Pro quibus arma moves ? ventus & aura levis. 
* D C C X I X. i una cum aureo circulo infiar coroii(( i 
radiif fiiif formato fe ipfam coronat a P. 'Niez- 
foixkov^itz Ord. S. Pauli infcrtbitur. 

IPSA SUO DIADEMATE FULGET. 
In B.Virginemcoronatam in coelo. 
^* DCCXX. Luna anter mhis quam infe fitfpe- 

^ata. 

SPECTATA FEFELLiT. 
In fceminas , quie ordinarie tales non funt, quales 
Populo & orbi ipedtantur , fed mundo fucum , & 
phaleras monikant. 

Lh- S Y M B O L I CU S. 115 

* DCCXXI. l^una in occafu comitem jlahiJem ttuUunt 

habent , uli fol habet Hefperwn. 

DOMINAM CAStJ NULLA SECUTA CO- 

MES. OviJ. 
In Reginam in affliftione quadam ab erroribusde- 
rcliclam. 

"^ DCCXXII. Lioia fohn eclipfatf. 
PALLET AB EXCLUSO FilATRE. 
In invidiam. 

DCCXXllI. Luiiafohm ecJipfanx fic damna qu.t in 
fua eclipfi pjfja efl , rcparatuta . 

N E C S I T T U A D A M N A R: E P E N- 
D E N S. 

In VindiiSLim nihil vindicanti profuturam. 

* D C C X X I V. L«/?j , qua parte flem eclipfat , afoJe 

illuminata. 

UNDE NOCET, SPLENDET. 
Unde anima corpori plures per poenitentias, eclip- 
fes & nocumenta adferet , inde ipfa in jeternum rr.a- 
gis remunerabitur , & fplendebit. 
* D C C X X V. l^nnam ft ritc intuearir , videbis 
eam in exteriori ambitu fuo , feu circumfe- 
rentia y lucidiorem , quam juxta cen- 
♦ trumfuum. 

PLUS EXTIMA FULGENT. 

In hypocritam, ftudentem exterius plus placereho- 
minibus quam interius Deo. 

* DCCXXVI. Idem. 

INTIMA SUNT MACUL^.. 
In eun-dem hypocritam. 
* DCCXXVII. L««o in oriu Cf? occafufuo nibinf ,fim- 
mo coelo frenijjjma ejl. 

C O E L O N 1 T I D I S S I M A S U M- 
M O. 
In Beatiffimam Virginem in Paffionis Chrilii oc- 
H cafu 114 A P E L L E S 

cafu Martyrem > nunc gloriofc coronatum in ccelo. 
^ DCCXXVIIl. Luna nunc rul/ea y muhc palliJa,nunc 
candida. 

MUTAT REGINA COLOREM. 
In inflabilii' notae Reginam, Itcm in tluas filias 
Regum Suecije Stenoris Sture, &. Guftavi » qusmu- 
tantes Reginales purpuras , eas commutarunt cum 
habitu S. Ordinis noftri, ac in primxvo Ordinis no- 
ftri Monafterio Wsdtfteenenfi m Suecia velatae, 
Deo fervrerunt , cum pluribus aliis Virorum Prin- 
cipum filiabus , quas hic omnes enumerare non 
vacat. 

* DCCXXIX. Luna pallida pJuviatn adferens juxta 

vulgatum vcrfiim. 
Pallida Luna pluit, rubicunda flat, alba ferenat. 

PALLIDA PLUIT. 
In B. Virginem in monte Calvarix de acerbiffima 
filii fui morte pallidam & dolorofam , quando plu- 
rimos lachrymarumimbres ipfam efFudifTe conftatex 
Revelationibus S. Birgittce. 

* DCCXXX. Luna occidens y five loeh difparenf, ai 

exorium folem. 

FUGIT AD EXORTUM. 
Ad exortum in anima noftra Solem divinje grati^ , 
fugit omnis a nobis inconftantia. 

* DCCXXXI. Luna quopJuffolem devitat ab eo receden- 

do , quo magis fpkndida cfl. 

SPLENDET, SI SPLENDIDA VI- 
T E T. 

In folitudinem Virginalem. Audi Ingeniofifflmum 
Poetam, 
Hxc procul a Phoebo pleno micat integra vultu] 

At propior Phcebo , cornua fronte gerit. 
Virginibusfpeculum : fplendent fi fplendida vitent, 

Si dant fe in lucem , deficit integritas, 

* DCCXXXII. Luna breviffimo tempore fphndens de 

noBe. 

NO- SYMBOLICU5 iijr 

NOCTIS BREVE SIDUS. 

Inter duodecim Prophetias quae habentur de R?gi- 
bus fecuturis Sigismundurn Auguflum Poloni^ Re- 
gem lemma prjemiflum, Prophetia fuit de Michaele. 
Vix quinquennali Rege , cui in infignibus Luna erat. 

In honores item mundanos, qui in hujusfeculi no- 
6ic, ad modicum parent. 

* DCCXXXIll. LurtademBefpJendeny. 
REPARAT DISFENDIA NOCTIS. 

In B. Virginem Mariam, quas ex nominisfui figni- 
ficatione ll/umiyiatrixeQ: , omniuminhujus mundi no- 
6le ambulantium. 

* DCCXXXIV. Lunamodoorbi ■, tnodo ipft caeJfincon* 
ftaiif [5° varia. 

NEC COELO CONSTO , NEC ORBI. 
In eum , quijequein temporalibus ac Ipiritualibus, 
incondantem femper fe prjebet. 

* DCCXXXV. Luna marc moxcienfy moxfcdanf, 

NEC MlHr, NEC CONSTANS ALHS. 
Idem. 

* DCCXXXVI. Lunajole cadente orienf. 
NOSTRO SUCCESSIT HONORI. 

In Reginam Regi mortuo fuccedentem. 

* DCCXXXVII. Luna candida , non conjlaHf, 

CANDIDA, NON CONSTANS. 

In Virginem innocentem, haud fibi tamen conftan- 
tem, quo vitio etiam optimae laborant. 

* DCCXXXVIII. Lunaper mtbef tranfparenf, 

VOLUIT FORMOSA VIDERL 
In fceminarum pruritum iefe ornantium ut vide- 
antur. 

* DCCXXXIX. LunaJenoaefulgenf. 

SOLATIA PR^BET IN UMBRIS. 
In Beatam Virginem , quje inter adverfitatum & 
peccatorum noftrorum umbras, eft Cenfolatrix affli' 
Borum. 

H 2 ^^"a ,i6 AP E L L E S 

•* DCCX L. \juna fibi htcefua in nuhibus coronmfor- 
mans. 

PROPRIO DIADEMATE FULGET. 
in eum qui ncutiquam alienis favoribus led pro- 
pria meritorum luce , orbi in dignitatibus prxful- 
oer. 

* DCCXLT. Luna coroytam fihi ds noBe formans ^ fed 

afole luce fibi fuhminifhata. 

ALIENO FULGET HONORE. 
In eum qui non proptiis meritis, fed e parentum, 
vel aliorum prcerogativis sltimatur. 

• DCCXLII. Luna wter tot ftdlas Je noQeful- 

gent, 

INTER REGINA MINORES. 
Beata Virgo , Patrona & P..eoina humiiium. Bea- 
ta Virgo, fingularis Patrona Ordinis Fratrum Mino- 
rum. 

■* DCCXLlII. luuna pcfl ftellas i aheram crhilucern in~ 
fcTcns de no9e. 

LUX ALTERA NOCTIS. 
In B. Virginem IMariam, alterammundipoftDeum 
lucem. In Chriftum Dominum , poft S. Joannem 
Bapnflam alteram mundi , Si. noftis veteris legis 
lucem. 

* DCCXLIV. Lunafole occidente apparens. 

AMAT HOC ABSENTE VIDERI. 
Fa6>um infoeminam fuit, qux abfente marito, mul- 
tum prodibatinpublicum. 

'^ DCCXLV. Hiuna y netvot oftendit ^HOt tum primutn ^ 
cum d fo.'e tlluminatur. 

ALIENO LUMIN^E N^VOS. 
In confcientiam noftram , quse immiflo fibi a Deo 
lumine , nxvos fuos agnorcir juxta illud, 
Pete lumen difcute menrerD. 

L«. S Y M B O L I C U S. 117 

* DCCXLVI. LiUna in Zubomiriana propc Varfaviara 

t^^rcaJia infcribitur. 

PRJ5:EST orbi, subest oculis. 

In Magnatum orbi prxpolitorum defe61:us, ab omni- 
bus notabiles. 

* DCCXLVII. R. P. Mafeniuf inFrontifpicio ^rgii- 

tiaiwnfuarim ■, l^unamfoli oppofitain exhibct ^ 
ijlo cum lemmate. 

SIBI DANT CONTRARIA LUCEM. 

Oftendereper hoc volebat unum argutiarum fon- 
tem , fumi a contrario. Adverlariis hoc in mundo i^- 
pms jnclarefcimus. 

^ DCCXLVIII. l^unafokm aUo^usnf. 

ASPICE UT ASPICIAR. 

Defiderium cujusdam petentis fe reipiciaPrincipe, 
quo iple tunc refpiceretur a plebe. 

* DCCXLIX. hiuna or/enx. 

IN MUNDI REQUIEM SURGO. 

In B. Vir£.'inem ca:Uun afcendentcm , quo mundo 
requiem arternam pr^pararetinccelo. In Nativitatem 
cjusdem. 

* DCCL. ]_ji{na fole abfente fpIenJenf. 

HOC ABSENTE VENUSTA. 

In mulierem , quae abfente viro mukum fe ornars 
c6 ^raeverat. 

•* DCCLI. J-jUna niinc ad faJem adient nunc a fo'e fw 
gienf. 

NUNG FUGIT, INDE REDIT. 
In Humanam mconftantiam quse nunc per pec- 
cata a Deo recedit , nunc per veram poeniientiam 
redit. 

H 3 /««1 ii8 AP E L L E S 

* DCCLII. Luna i)tcon/ianx^ varia. 

NON EADEM, ATQUE EADEM. 
In inconftantem indolem , quj? in fua inconftan- 
tia femper conftans eft. In inconflantiam foemi- 
neara. 

«■DCCLIII. Luna major vifa aJiixplaneti/ ^ cum onjnibu/ 
ininor fit. 

NON IDEO MAJOR. 
In falfitatem humanorum juciiciorum , quje ea 
majora judicant , quas faepe coram Deo minora 
fqnt. 

* DCCLIV. Luna alicfuando afoie receJenr. 
SUBINDE RECEDIT. 
In inconftantem amicum. Iii confolationes di- 
vinas. In peccatorem , qui aliquando a Deo re- 
cedit. 

* DCCLV. Luna a /J/e omntm dt^corem habens. 

SOLI PULCHRA SOLI. 
InVirginem San6limonialem , ftudentem fbli ccelc- 
fti Soli , fponfo fuo Chrifto complacere. 
* DCCLVI. Luna fplendens » ab Engel^rave infcri- 
bitur. 

LUX OMNIS DEBITA SOLI. 
In S. Thomam Aquinatem , Theologorum folem, 
qui potiffimam. SS. Thcologije lucem fuis operibus 
afFudit. In B. Virginem, qu:e omnem fuam lucem 6c 
gratiam haufit a Chrifto filio fuo. 

* DCCLVII. Utna fpkndent, 

ILLUSTRO NON URO. 
In gratias afluales , qu^e multos illuftrant non vero 
accendunt adamandum Deum. 

* DCCLVIII. huna. 

CRESCERE, AUT MINUI. 

Afceticorum effatum elt, in via Dei nil ftare pofTe, 

cumque in perfeilione deficere , qui continuo in ea- 

dem non proficit. 

«» DCCLIX. \^una dc diepaUida de mBe aurea- 

ML S Y M B O L I C U S. 119 

MICAT AUREA NOCTI. 
In gratias aduales , qu£e opportune nobis micant in 
no£leanim£e. 

* DCCLX. Camerariutinfcripftt hu»a d canil/us al/a- 

trata. 

DESPICIT ALTA CANES. 

In animum omnibus calumniis majorem. 

■* DCCLXI. Eidcnt I-^urttt a canibttf allatratteinTbe- 

fibur Pariftey^ftbut S. Sianijlao l{cflk_(e dedica'^ 

tif infcribttur. 

NESCIA fERRERI. 
In generofum ejusdem San^li animiim , quo canem 
infernalem Da;monem defpiciebaf. 

* DCCLXII. l^tina Fartliunt pati ntfcienf. 

CUI PaRNIHIL, NIHIL SECUN- 

pUM. 
In Beatiffimam Mariam Virginem , Quae nec primam 
fimikm vifa ejl , nec habirefcquentem, 

Gaudia Matrifhabenf cutn Vtrginitatifhonore. 
* DCCLXIX. Luna. 

FULMINA NULLA PARO. 
In manfuerum , &. vindidlje minime cupidum ari- 
mum. InB.Virginem manfuetiffimim inpeccarores, 
& fulmina Filii lui, ab eifdem avertentem. Itcm in Prs- 
latum Eccle.'iallicum parcumin evibrandisCenfurarum 
fulminibus. 

* DCCLXIV. Luna cum 'ntelli^entia fua. 

MENS LATET , HAUD ERRAT. 
lu intentionem quandam orbi fecretam, tamenbo- 
nam admodum. 

^ D C C L X V. Luna lumsn fuum a fole rece- 

ptum orbt commitnicanf, a Schnhart tnfcri- 

bitur. 

CLARITATEM QUAM DEDISTI MIHI DEDI 
EIS. Joan. 17. Cap. 
In Filium Dei, cujus noc ad cocleflem Patremefifa- 
tum efl. 

H 4 L««/i 110 A P E L L E S 

* DCCLXVI. Luna hjter fiellaf. 

UNI TOT PR^STO SODALES. 
In copiofa fodalitia Beatje Virginis erefta a Socie- 
tate Jefii per ©rbem Univerfum , in folo Gymnafio 
Colon. Societatis Jefu in quo adolefcens ftudui recor- 
dor fuifle fex fcholarum inferiorum unum, fupe- 
riorum&Dominorum ac Confulum alterum, tertium 
Clericorum & Prslatorum, quartum Honeftorum 
Civium, quintum Famulorum , iextum deniqueTy- 
ronum in opificiis , eaque omnia copiofidima. 
"^ DCCLXVII. Lufia Je noBe. 

MENTITUR SOLEM. 

In hypocritam , exemplarem fe fingentem. In eum 
qui cum non fit, Thomiftam fe fingit acin doftrina 
eum fequi , cui fol in pec^ore appingitur. 

^ DGCLXVIII. Luna in ipfo f-^trginif JJguo 

ET VIRGINE FRIGET IN IPSx\. 
In eum, quiinmediismulierum convcrfationibus, 
immotus manet , & ad omnsm amorem friLndus 
ac mortificatus. In San£f:. Aloyfium Gonxagam & 
S. Thomam. In frigidum amatorem profanum. 
^ DCCLXIX. Y-.unafeitfer cum maciilu non viro cum 
luce. 

UNDIQUE FERT MACULAS HAUD LU- 

MINA. 
In fcandalofumubiquecircumferentem fuorumns^- 
vorum peffima exempla , nullibi vero lucem alicujus 
virtutis aurperfetSiionis. 

^ DCCLXX. Lnna ds noBe inter ftcUaf. 

TOT OCULl COMITES. 

In nos homines c\\x\fpe3acuhimfaBifumuf Dco Ange- 
lif^ hominibuf, 1 Cor. J, 

** DCCLXXI, Luna nulUbi arJorcm aJiquem fpar- 
^enf. 

MITIS UBIQUE. 

In S Y M B O L I C U S. »21 

In B. Virginem, ejusque manfuetudinem. In Ec- 
clefiam Catholicam , quze mitis eft in traflandis mpdo 
peccatis fuorum filiorum. 

^ DCCLXXII. 'Luna figia fua cekrrimelufirant. 

ET LUSTRAT FKSTINA. 
In Vifitationem B. Virginis, qu^ luftratura cogna- 
tam fuam Elifabeth abiii cumfefiiuatione. Luc. I. In vi- 
fitatorem feftinum & indefeftum. 

* DCCLXXIII Ltuna ncmini tota confpeSa^ ctim 
etiam quando p/ena nobis videtur nunime ta- 
lif fit. 

NEMINl TOTA. 
In felicitatem humanam , quas nemini tota ob- 
tingit. 

* DCCLXXIV. Utnafemper frigida. 
NON jESTUAT UNQ.UAM. 

In indolem tnanfuetam. In caftum animum , jefti- 
bus libidinum nunquam abreptum. In S. Thomam 
Aquinatem , qui poft lu^am cum impuro fcorto a 
fratre immifTam, ab Angelo priecinflus, impofterum 
abaftibus luxurije imnunis fuit. 

■^ DCCLXXV. Z.una Planetarum ceJerrimuf. 
MENS AGILIS MAGIS £ST. 
In agilitatem Angelicam. 

* DCCLXXVl. L,uiia nubibuf velata, 

VELAIUR £T ALGET. 
Jn fanilimonialevn velatam, in /ervitio Dei admo- 
dum frigidam vel ti"pidam. 

■* DCCLXXVil. huna nubes ntiHas dijjipans. 

ELATOS PATITUP.. 
In indolem patientem &. tradhbilem mte^ fu- 
perbos. 

* DCCLXXVIII. Uem. 
NUNQUAM DISCUTIT OBSTAN- 

TES. 
Ineum , qui examen confcicntia; negligif, ineoquc 
peccata (S<. dcfedua fuos minime dilcutit. m A P E L L E S 

DCCLXXiX. LiUfta cum Sole. 
ET PAR, ET POTIOR. 
In ingenium tantum rncdiocre. 

^ DCCLXXX. L</«j cum lntelUgentiafua. 
FERVIDA Sb.D MENS EST. 
In ardentiflimum Seraphinorum amorem. 

* P C C L X X XI. \uUyia etiam fummo iii coelo mitif- 

ftma. 
MITIS ET IN SUMMO EST. 
In Prielatum vel Prmcipem manfuetum. In B. 
Virginem , quap etiamnum nunc falutatur Virgo ck- 
menf. 

* DCLXXXII. J-iUna non lantum a fole luminis acci- 

pient , ui toti orbi fplendeat. 

LUMINIS UNDE MINUS, CLUO TO- 

TI SPLENDEAT ORBI. 

In retorfionem cujufdam fymboli Gallici , quod 

invenies in Philofophia Imaginum Meneftrerii. A ui- 

gnitatibus non fufficienter fplendemus hominibus, (ed 

avirtutibus etiam rplendenaumeft. 

•* DCCLXXXllI. Lh«j rarijjlmc in meJiaZjodiaci li- 

nea qute Ecliptica vocatur , fed per totum 7jO- 

dijcum vaga. 

RARO, CONTENTA MEDIO. 
In indolem ambitiofam. Itemincum, quifemper 
cxtrema affe^lat. 

* PCCLXXXIV. L««j ohfiante* nuhes hahens a fole 

excitatas 

QUOS PATIOR, FECIT .EMULOS. 
In invidiam cuidam , alteri innocenti > excitatam a- 
pud alios. 

* DCCLXXXV. l^una fuas maculat ojlentans , non a- 

lienas , i<t folfacit. 
MEAS MACULAS REVELO, NON ALIE- 

NAS. 
In quahtatem vera; Confeffionis , cujus eft , fiia 
peccata in ca revelare , non alienas. 

\ Luna S Y M B O L I C U S. ii5 

* DCCLXXXVI. Luna marefgdanf. 

^DNUM FLUCTUUM EJUS TU MITIGAS. 

Pfal. 64. _ 
In B. Virginem Mariam, hujus tumultuofi maris 
mundi, flu6lus, & procellas, hoc ell cruces & ad- 
verfitates mitigantem. B. Maria Virgo mitigat in nobis 
Parrocinio fuo jertus luxurijE- 

* DCCLXXXVII. L«»J4 t-rr's ^^ msri dominanf 

a Fatr: Nidrcnh;rgij itf lco>n fapientiee quam 
"Trophaeif 'Maria>ns frafixit, Lunam 

TERRAS FOVEt'"iMPERAT UNDIS. 
In poteftatem B. Virginis quje Mundi hujus patro^ 
na, fervidis luxurije ^rtibus medetur. 

* DCCLXXXVIII. LiUna mari tejiuanf fdanti itcm 

I^ierdKhi^giuf infcripftt. 

jESTUS RF.GIT UNA SECUNDOS. 
In B. Virginem eadem ex caufa. 

* DCCLXXXIX. Luna omnibus lumen quod a So/e 

folo accipit reddens. 
EGO OMNIBUS, MIHI UNUS. 
In B. VirginemMariam , quje omnibusbenefaciens, 
hanc poteftatem , ab uno & foloDeo habet. 

♦ DCCXC. Luita cum Intelligentia fua. 

AST MENS NON CARPITUR UNQUAM. 

In eum cui corpore, per morbos & dolores di- 
minuto, mensmanfit inter dolores integra femper. 

D C CXCI. Luna de noBe cum maculif fuif can' 

ET MACUL^ CANDENT. 
In animam pcenitentem , qua; peccatorum fuo- 
rum maculis Sacramento Poenitentis dilutis , nunc 
iisdem in coelis fplendet. In San6:. Mariam Magdale- 
nam &c. 

^ DCCXCII. Lunafemperfri^ida. 

CUM SURGIT, ET 0CCID1T,'ALGET. 

In 124 A P E L L E S 

In eum , qui t»iane& vefperi, immemor benefatflo- 
ris fui, per totum diem & no6lem , Dej , quieti k dar, 
& ex ea fe proripit. 

^ DCCXCllI. LiUfta oricns nuUa pyopterett jlella difva- 
rente. 
NULLIUS OCCASU. 
In eum , qui ad dignitates afcendit, abfque uUius 
fuppreflione vel damno. 

* DCCXCIV. L««<« vaporet nuUos attrahens , nuUas 

etiam »ub s inphivias tJifp'rgens. 

NEC SPARGO, NEC ATTRAHO. 
In eum , qui nec nimiumavarus, nec prodigus ni- 
mium eft. 

^ D C C X C V. Luna rubens a nubibns , a fok h- 
VAtis. 

HIC RUBOR A FRATRE EST. 
Verecundia quce in animam ob peccata farpe re- 
dundat, a fratre corpore ei {ufcitatur. In eum cui 
in fraternis deli£lis niboreft. 

* DCCXCVI. Ltinafo'em afpiciens. 

ASPICIT HAUD ARDET. 
fn caftos afpe£lus. 

* DCCXCVII. Luna. 

NON SUFFICIT ORBI. 
In Fortupam qua: orbi non fufficit abfque meliori 
fortunaB.Virpir.e. Item in cultum B. Virgmisjungen- 
dum cultum Filii fuiChrifti. 

* DCCXCVIII. Luiia niibes fibi adverfas c caJofiio d.f- 

picietf. 

ET H^C , DESPICIT ADVERSOS. 
In Virginem Martyrern. In S. Agnetam , de qua 
in led:. II. Noflurni in feflo ejusdem. Hjcc Inter 
cruentas Carnificium impavida manus &c. plura le- 
ge ibidem. In S. M. Birgittam paticntifTime ferentem 
graviflimas (ibi injurias illatas. Vide vitam & Revela- 
tiones ejusdem. 

huna S Y M B O L I C U 5. tajr 

* DCCXCIX. Luna n^vos fecutn uhiqut circumr 
ferenf. 
NMVl COMITANTUR EUNTEM. 
Defedus noftros ubiquc circumferimus , & loca 
mutamus non mdolem. 

^ DCCC. huna inter tot monjlruofas confiellaliottet itt 
Ijodiaco. 

CUM MONSTRIS PLACIDA. 
In eum qui cum his qui oderunt pacem eft pa- 
cificus. In conlcientiam quietam. 

* DCCCI. \-.una cadem. 

TOT INTER, MONSTRA SIBI HAUD CON- 
STANS. 

Inanimumpavidum, & fcrupulofum. Inconftan- 
tia ortum habet a peccatis noftris. In eum , qui a ma- 
lis fbciis feducitur. 

* DCCCII. Lh«4 coroiiaU in nubibus. 
FUGITIVA CORONOR. 
In Virginem qu*e fugiens fexum mafculum in- 
de laudem meretur , & in coelo corenam fempiter- 
nam. 

* DCCCIII. huna. 
ELATA CLARIOR. 
In eum , qui in dignitate plures de fe fpargit virtu- 
tum radios. 

* DCCCIV. \-,una tumidum marefedans. 

TUMIDO DOMINATUR. 
In B. Virginem Mariam, qu*e m fuperbifftmum Dce- 
monem Dominium exercet. 

^ DCCCV. Idem. 

IN ^STU TEMPERIES £x hym. VenifanBe Spi- 

rituf. 

B. Virgo arftus carnis noftrae compefcit B. Virgo 

Patrona animarum in Purgatorio , quorum xHxxs pa- 

trocinio fuo temperat. 

* DCCCVl. L.una pJanetarum vilecijjimus, 

TARDA SQLO , COELO FESTINA. 

In ii6 A P E L L E S. 

In aninham in rebus mundanis tardam admodum 5 
in procuranda vero lalute fua lagacifTimam & diljgen- 
tiflimam. 

* DCCCVII. Lufia. 
QU^RITUR ABSENS , NON FUGITUR 

PR^SENS. 
In amicitiam abfentis conftant^m , etiam in ejus 
prajfentia. 

" DCCCVIII. L««4 inter omnes motus fuox femper 
frigida. 

MOVETUR, ET ALGET. 
Tn eum qui inter gratias a^tuales movetur quidem, 
atfrigidus nihilominus manet. In eumquiinter invo- 
luntarios fibi carnales motus frigidus manet& iisdem 
non confentit. 

• DCCCIX. Luna nunquam ardent. 

LANGUIDA SEMPER. 
In tepidam Chriftianam animam. 

* DCCCX; Idem. 

NUNQUAM ARSIT OLIMPO. 
In eum qui nunquam arfit amoribus in D. Deum 
& coelcftia. 

* DCCCXI. Lunaexfgnis demijjioribus ad fuperiora^ 
ftquinoEltali viciniora pr cedens. 

AD SUMMA PER IMA. 
In B. Virginem , quam ad fummam fanclitatem eve- 
xitejus humilitas. 

* DCCCXII. LjUna occidenf y orientefole. 

VENIET MAJOR POST ME. 
In populum Judaicum Legis veteris, quem Chriftia- 
iius & Lex Grati.-e fubfecuta eft. 

* DCCCXIII. huna mare ciens. 

TURBAT NIL DEMIT. 
In Djcmonem , qui Juftos fuis tentationibus qui- 
dem turbat, nil vero eis de gratia demit, quin po- 
fius au^et. 

* bCCCXIV. Luna/lJlis comitibus cinBa. 

OS- S y M B O L I C U S. U7 

OSTENTAT COMITES. 
In oftentatorem magni famulitii. 
* DCCCXV. L««4 amphoram frigiJa e?reJienfi 

NEC CALET AB AMPHORA. 
In potatorem vix tamen ebrium. 

' DCCCXVI. l^tma jlellaf tton extin^usnf. 
ALIOS NEC EXTINGUO , NEC ARDEO. 
In hominem qui ipfe nullis amoribus implicatus, 
nec aliorum amores extinguit. 

* DCCCXVll. l^una lumen folif orhi reddent in ThC' 

fibuf a KR.P.P. Bartholomeeitit Jura de- 
fenftf infcribitur 

LUMENQUE A LUMINE REDDIT. 
In eum qui de talentis fibi commiffis alteri com- 
municat, docendo, priedicando &c. 

* DCCCXrni. /« vH/a quadam lUuJlriJJimi Stamfai 

Epijcoj^i Pofnaaienfif. Ljuna lumen a fole partici- 
pant infcribitur. 

MAGNO DE LUMINE LUMEN. 
Fides quK lumen eft , procedit a magno fummo 
Dco , eft enim Donum Dei. 

• 'f DCCCXIX. Lunafokm ecJipfanf. 

IPSIUS LAMPADEM EXTINGUO, 
MEAMNON ACCENDO. 
In eos , quibus fufficit aliorum virtutes cavil- 
lari , tum etiam quando ipfis exinde nil poteft ac- 
cedere. 

^ DCCCXX. Lunafokm eclipfant. 
NEC MIHI, NEC TIBL fubmtsUige lumen. 
In invidiam qux dum aliis nocere pofcit, noncu- 
rat propria nocumenta. CA- iig A P E L L E § 

C A P U T. XV. 
LUNA CRESCENS. 

* DCCCXXI. L«>?i7 crefcenf intus vaciia, 

IN VACUA VIRES. 

Per jejunium , vires nofho fpiritui fubminiftran- 

tur, quibus contra Diemonem pugnare poflimus. 

* DCCCXXII. \-iUnacrefcenfyaJtquanj tantam fui par- 

tem orbf abfcondenr. 

NON OMNIA CELAT. 
In Politicum , qui orbi icit oftentare , qujedam ad 
fiii manifeRationem. 

* DCCCXXIIl. Luna vacua. 
VACUA REPLETUR. 

Tum demum anima noftra Spiritus Sancli gratia 
replebitur , cumprius mundanis omnibus cupiditati- 
bus evacuata fuerit. 

* DCCCXXIV. \-,una cnfcens. 

CREVIT APICIBU^. 

In eum qui minimorum obfervatione crevit. 

In Virum Religiofum & San6lum. Item in eum 

qui acumine aliquo viam fibi ad dignitates ftrave- 

rat. 

* DCCCXXV. L««4 crefcenx. 
ALIU DEFiCIO, vel COELO DEFI- 

C I O. 
Qui orbi crefcit, fepe & ccelo deficit. 
■* DCCCXXVI- L««ii crefcenxy a fole iongiuf ab- 
fre-ienf. 

LONGIUS ABSCEDIT, dUO PLUS 
CAPIT. 
Creatur^ qHze indies novis a Deo beneficiis cu- 
Bfiulantur, a Deo recedunt, plus indifs ab eo ca- 
pientes. 

L«- SYMBOLICUS. 129^, 

^ DCCCXXVII. Luna cornua ambietitia itt coeJo ha~ 
bent. 
COELO MEUS AMBITUS. 
In eum , qui hoc in orbe nil ambii: praetcr Deumi 
uti fecit Sana.Thomas Aquinas, nullam aliam fcri- 
ptJonis iu£e mercedera poftulans » quam ipfum 
Deum. Idem fecit Magnus ille Bibhorum Inter- 
pres Cornelius a Lapide. Vide ejus Prefationes va- 
tia.v. 

*DCCCXXVIII. Luna crefcens lujlrando Zodiad 
domos. 

SIC CREVIT LUSTRANDO DOMOS. 
In Virum multis laudabiliter perac1:is vifitationibus 
celebrem. 

^ DCCCXXIX. Luna crefcenr. 
POSTQUAM DECREVERAT OLIM. 
Ineum qui ex perfecutionibus refurgit. In Jobum 
iterum recipientem omnia duplicia. 

^ DCCCXXX. \^una crefcen 
PAULATIM PLENA. 
In Sanftitatem tarde advenientem. 
^ DCCCXXXI. Ident. 
POSTERA LUX MELIOR. 
Bonus Religiofus , & etiam Chriftianus , quovis 
die melior iit necefle eft. In felicitatem fuccedenteia 
triftibus. 

^ DCCCXXXII. l^una crefcenr ftnifird fui parte 
incrementnm capienr , juxta vulgaturh vcrft' 
'^ culitm , 

Ir- Decrefcit dextra , crefcit vero i^unafiniflrd, 

POTIOR MIHt CURA SINiSTRI. 
In cum qui przeferttemporaliaacternis. 

* DCCCXXXIII. \uuna crefcens, 
ME CRESCUNT APICES CR.ESCEN- 
TE. 
In Chriftum Dominum crefcentem «tate & fapieri- 
fid. In ingenium aetate crefcens. 

r L»H!« i^o A P E L L E S 

* DCCCXXXIV Lmaerercenr, 
CRESCO, SED ET MACUL^. 
Ineo qui crefcit honoribus efiam maculje vitiorum 
majores apparent , quam plebeio. In peccatorem in- 
dies accumulantem peccata peccatis. 
* DCCCXXXV Luna crefcens refponJet ordinarie firi- 
fnif iunjtionibiif juxtavulvatum verfum. 
Tertia, quarta qualif , tota eji lufiatio talif. 

RESPONDENT ULTIMA PRIMIS. 
In finem reipondentem fuo principio. 

* DCCCXXXVI. Luna crefcenf. 

PAULATIM LONGIUS ABSCEDIT. 
In peccatorem paulatim longe & longius a D. Deo 
abfcedentem ,nemoenim tefteS. Bernardo repmteft 

pejjimuf. 

* DCCCXXXVII. Luna crejctnf cshrrimd incc- 
deyjdo. 

IN SUA LUCRA VELOX. 
In cupidam animam fpiritualitcr quamprimum 
proficiendi. In mercatorem ad fua lucrafedulum. 

* DCCCXXXVIII. Luna crefcenf. 
POSTEA NULLUS ERIT. 

Occafionem ~huic lemmati prxbuit alterum cujuf- 

dam, qui infcribens lunje crefcenti C R E S C IT A D- 

H U C pro Refponfo deinde habuit fequens car- 

men. 

CRESCIT ADHUC, fed cum totum compleve- 

rit orbem, 
POSTEA NULLUS EPvIT, hoc eft Zi- 
fra nolla. 
Omnes honores & mundana omnia, etiam cum in fum- 
mo gradu fuerint , nil tamen funt. 

* DCCCXXXIX. Lunacrefcsnf. 
IN LUCRA RECESSIT. 

In mercatorem , ad lucra captanda navigantem in 
Indias. In Virginem deferentem mundum. 
^ DCCCXL. Uem. 

SPE- S Y M B O L I C U S- qi 

SPECTANDO REPLEBOR. 
In animam beatam , quse in coelis Deum fpe6tan- 
do , fatiatur , fatiabor CHtn apfaruerit gloria tua. 
Pfalm. 16. 

'^ DCCCXLT. Lutta crefcens cum fohm fugit. 

PLUS LUCEM FUGIENS, PLUS LU- 

CI D A. 

Quo plus honorum lucem fugimus, plusindeeam 

capimus. Honor fugacem perfequitur virum , fugit 

fequacem. 

* DCCCXLII. ZjUna crefcenx occiJenr. 
ALIO PLUS IN ORBE REPLEBOR. 
Inanimam, hoc in mundoanulla creatura^ exple- 
bilem , fed in altera vita a folo Deo ejufque clara, 
vifione. 

* DCCCXLIII. Lufta crefcenty afole abfcedenio. 

UT IMPLEAR ABSIM. 
Abfim a mundo , ejufque honoribus , dummodo per 
hoc replear gratia divina. 

* DCCCXLlV. P. Maf.in mditationibHsfuisLuna 

crefcenti infcribit. 

HIC SOLUS IMPLET. 
Solus Deus eft , qui animam noftram rcplere po- 
tcll. 

* DCCCXLV. luna crefcent afoleplut afpeBa. 
QUO PLUS FUGIO, QJUO PLUS AS- 
PICIOR. 
In eum , qui virtutes fuas occultaturus mundo , ta- 
men exindemagis2:ftimatur& latere non poteft. In 
eupi , qui fugiendo honores , plus inde incrcmenti & 
gratiae a Deo recipit. 

* DCCCXLVI. Luna in noviluniofuo fwgulariter in 

hac fublunaria infiuens. 

CUM MINOR EST, TUNC PLURA 

POTEST. 
Plusvalet apud Deum humilis quam magnus. Ino» 
rsitionem humilem. 

I 2 L««« ,^i A P E L L E S 

^ DCCCXLVII. luuna crefcent a foU etiam eJtHuUlaU 
yecedendo. 
FUGITQUE VELATUM. 
In eum , qui Chriftum in Venerabili Sacramentora- 
rius" accedit. 

* DCCCXLVIII. Luna crefcent. 
LUX LUCIS EGENA. 
In hcnoresmundi, quibus elati adhucegemusglo- 
rificari a Deo. 

* DCCCXLIX. huna crefcenf a fole recedent. 

RECESSIT VACUA. 
Ex hoc orbe Vacui decedimus, utinilintuHmu^in 
eundem. 

* DCCCL. L««<J fub nulibitt abfonfa crefcent. 

IMPLEOR ET LATEO. 
In folitudinem Religiofam , in qua beneficiis & gra- 
tia Dei vel maxime replemur. 

^ DCCCLI. L.una crefcent cum cornibut. 
TUVENIJAMCORNUA CRES- 
CUNT. 
In cervicofam & capitofam indolem cujusdam ado- 
lefcentis. 

^ DCCCLH. Lufia crefcent a fek confpeEla. 
CONSPECTA RECEDIT. 
In Virginem verecundam , confpe(51um hominum 
fugientcm. 

^ DCCCLIII. Uwa crefcenr; 
EXTINCTA REVIVISCO. 
In corpus nortrum , quod extin6tunri reyivifcet ia 
altera vif. In Civitatem combuflam quae melior poft 
cineres furrexir. 

* DCCCLIV. L.unacrefcent apicet in folem fratrem min- 
quam, 

IN FRATREM NUN QJJ A M A P I- 

C E S. 
In pacificam R eligiofam indolem nunquam adverfam 
fratnbus. Innoxiaspunduras, & farcafmosautSatyras. 

LiUna SY M B O L I C US. 13^ 

* DCCCLV. huna crefcenffoJi vicina. 

CUM MINIMA , PROXIMA. 
Deo accedit ille plus , qui in oculis fuis minimus, & 
humillimus eil. 

* DCCCLVI. Luna crefcenf cum flena ttott ejl d fok 

tiunquam recedit. 

NON PLENA RECESSIT. 
In gaupertatem quEenos facit a Deo fepe recedere, 
unde petebat Salomon , paupert<item ne dederis mihi 
Proverb. 30. 

■^ DCCCLVII. Luna crefcenf averfu d fole cornibufre- 
cedent. 
AVERSA RECEDIT. 
In magnum animi erga proximum averfi afFeflum ^ 
rancorem. 

* DCCCLVIII. iMnacrefenf. 

FESTINA RECESSIT. 

In feftinam fugara fecuU a Virgine ]am juvenc 

$c adolefcente fa6lam. Item jn Beatiffimam Virgi- 

nem cum feflinatione recedentem ad vifitandam co- 

gnatamfuam Elifabeth. 

^ DCCCLIX. Liinainoriente crefcenf. 
ET CRESCIT IN HUMILI. 
Humilitas, optimumin virtutibus& fanftitate cref- 
cendj fundamenrum eft. 

* DCCCLX. Lt/wj, quo ahiorcf circulof currit , qtto 

cJarior ejt , i5 mihuf i>t ea tnaculcC apparenf. 

COELO PROPiNQUA REFULGET. 
In Sanftum, in agone fplendidum vultum haben- 
tem. Infaciem ChriQi, jn monteThabortransfigura' 
tum y Refplenduitfacief ejufuiifcl. Mat. 17. 
* DCCCLXL Lunacrfcenf. 

VACUA SPECTATUR OLIMPO. 
Dominus Deus vacuum & jejunum re(picit &, ex- 
^udit. 

* DCCCLXII. Lunacrefcenf occideuf, 

CREVITQUE CADENDO. 1^4 A P E L L E S 

In S. Petrum, S. Mariam Magd. aliofque ex lapfu 
majores. 

CAPUT XVL 

LUNA PLENA 

^ DCCCLXIIl. huna pktta eji , poflquam jam an- 

te decrefcens , coeh , lumen e coilo acceptttm red- 

diderat. 

COELO POSTdUAM SUA DONA R.E- 
FUDIT. 
Deus nosimpletbenis , cumvidetnos gratos fuifle 
fiiis donis. 

* DCCCLXIV. Lunaplena. 
ORBI OMNIA REDDIT. 
In eum , qui omnia ab hominibus fibi obvenire ra- 
tus , Deo ingratus eft 

^ DCCCLXV. Lutia pJcna orient. 
AB UNDIS FLENIOR. 
In eum , qui ex lachrymis pcenitentiae plenior eft 
meritis. 
^ DCCCLXVI. Luna cum plena eJi,foIi oppofttaejly 

LUCEM CONTRARIA DANXr. 
In peccatorcm , qui Deum a quoindirs illuminatur 
gratiis , indies non dcfiilit offendere. 

^ DCCLXVII. Lunapkna ad fdern acccdenf. 

PLENA ACCESSIT. 
In eum, qui beneficiis a DcocumulatuSj inde plus 
Deum dili^ir. 

^ DCCCLXVin. Luna plena appareni cum non ft ^ 
nifi nc(lro tantum orbi. 

IMPLERI NESCIA. 
In animum infatiabilem divitiis,honoribus &c. 
^ DCCCLXIX. Lunaplena. 

ALIIS S Y M B O L I C U S. 135 

ALIIS NON MIHI PLENA. 
In hominem divitem opinionealiorum, flio tamen 
judicio & avaritia paupercm. In Eleemofynarium aliis 
plenum , fibi indigum. 

* DCCCLXX. Ltma phna. 
PLENA HUMO , COELO VACUA, 
In divitem , quoad bona temporalia, egenum ta- 
men quoad ceterna. 

* DCCCLXXI. Luiiaph-naahiminefoUsmtUatautcm 
a/i; macidas hahnx. 

LUX EADEM, HAUD MACUL^. 
In diverfbs ejusdem officii. 

^ DCCCLXXII. hwiarzce^tndophmfa^a. 
PULCHRIOR ABSCEDENS. 
In eum , qui lucem fugiendo, in oculis Dei pul- 
chrior eft. In Virginem Religioiam mundum deie- 
rentem , cui minus inReligione devenuftate naturali 
difcedit, quam aliis m feculo, ad genium fuum vi- 
•ventibus. 

* DCCCLXXIII. 'Lunaph^a. 
PLENA DIEM FORMAT. 
In Epifcopum qui ficut luna plena in diebus fuis 
Ecclefiailici cap. 50. In fortunam fecundam , quam 
quilibet colit , In B. Virginem Mariam , qure gratia 
plena ab Angelo f^ilutata , Chriftum verum mundi in 
tenebris peccatorum coiiflituti diem , in utero luo fur-. 
niavitac parturiit. 

■*•" DCCCLXXIV. Lw«J in oppofitione folis confpcBui 
apparsns. 

NON APPAREBIS IN CONSPECTU MEO VA^ 
CUUS. 
_ln Dominum Deum, munere fpiritualis graritudi- 
nis, ac aliarum virtutum dono femper colendum. 
In iniquum Judicem , munera non afpernentem. 
^ DCCCLXXV. launa phna. 
MAXIMA CUM DiSTAT. 
Maximi fumus apud Deum, cum4 luce honorum 
plurimum abhQrrendo diftamus, hwni ,^^ A P E L L E S 

* DCrriXXVT. Lunapknq. 

REDIBQ MINOR. 

In Religioflim exeuntem , & multumexcurrentem, 

qui femper minor redibit. Quotiesinterhomines fui 

minor femper redii , inquiebat Afcetius ille. 

^ DCCCLXXVII. \utma phna viJctur tantum tali/t 

n»n ejt, 

NUNQUAM PLENA. 
Infcripferat id aliquando Ephebus infignibus Co- 
mitis de Luna in Hifpania , quae Lunam habebant. 
Animus humanushocinmundonunquam plenus, gau- 
dia mundi nunquam plena, fed mixta multis fubinde 
doloribus adverfitatibus, &c. 

I* DCCCLXXVIIl UmaplenafoHcontraria. 
FRATRI CONTRARIA S^PE. 
Jn animum ligitiofum cum fratnbus fiiis. 

* DCCCLkXIX. Luna pkna foli contraria, 

NON DIU GONTRARIA. 
In animum facile reconciliabilem. In iras gqiai^- 
tium facile mutabile?. 

^ DCCCLXXX. Luna pkna, 

SIC ORBI MONSTRAT MACULAS. 

Tunc fjepe priusmaculse in nobisappareht, cum in 
plenahonorum luce ftamus. In Ebriofum , qui vino 
plenus, quas fobrius m.aculas celabat, tunc demuiTi 
patefaciebat. 

^ DCCCLXXXl. Lunaa nuhe obfcurafa- 

A QUO CORONARl SPERAVERAM. 
In negligentem Marianum fodalem , intermittentem 
quotidianam devotionem Rofarij. 
^ DCCCLXXXII. Luna a trsyiilatione primi mobilis 
trepidanf. 

AB HOC TREPIDA. 
In B. Virginem exterritam adAngelicani faluta^io- 
nem. In Leopoldum Imp. quem Turcia pertimefcit. CA^ S Y M B O L 1 C U S. 157 
C A P U T XVII. 

LPNA DECRESCENS. 

^ DCCCLX XXIII. 'Lunanobis decrefcens aUbiviJe- 
*nri>hnae(fe. 
ALIBI PLENA. 
In diverfitalem Judiciorumdivinorum ab humanis, 
qui enim (aspe hic mundo apparent vacui meritis^c 
mah, Deo apparent pleni. 
* UCCCLXXXll-. hunadccrefcenf nobis^alibicrefcit. 
ALIiS CaESCO, 
In idem. 

* DCCClXXXV. Luna dectefcetts. 
CREVERAT QLIM. 
In deficientem fn virtutibus, in quibu^ ante raagnutn 
fecerat; incrementum. 

* DCCCL XXXVI. huna 4ecrefceni. 

CREVITEUNDO. 
Ineum Rehgiofum qui nimia converfitione &d!r- 
•urfione cum feculanbus multum aprofc^^lu /uo diT- 
ceffit, juxta illud. Commixti fixnt inter gentes didi- 
cerunt operaeorum. Pfal. 105 

* D C C C L X X X V l !. huna ikcrefcens. 

IN SUA DAMNA VELOX. 
In peccatorenrjj pleni^ calcaribus currcntem ad fuam 
darnnationem. In ambitiofum. 

• DCvCCLXXXVlII. hunadecrcfccndofolijunBayntox 
ab eo recedit. 

MOX JUNCTA RECESSIT. 
In peccatorem , qui Dco per posnitentiam junilus, 
mox ab eo per peccata receffit. 
>DCCCLXXXIX. Luna quantum orhi decrefcit 
tantum cgelo erefcit. 

EOE^ 1^8 A P E L L E S 

COELO CRESCIT, CUM DEFICIT 
ORBI. 
Quantum corpus decreicit per pcenitentias , tantum 
eidemin alterofaeculogloriae accreicit. 

^ DCCCXC. luuMa decre'cens foli jungi^ur. 

JUNGOR AT IMMINUOR. 
In fceminam nobilem junilam viro ignobili matri- 
monio. In ftatum matrimonialem , qui Religiofo lon- 
ge mferior eft. 
* DCCCXCI. \jma in ctecremento fui fub nubtbuf 
marens junBafoli . 
JUNGITUR ET MOERET. 
In eam quac contra voluntatem fuam Viro defpon- 
latur. In Sacramentum PoenitentiiE, quo aniraa fua 
peccata deplorando , Deo iterum jungitur. 
-^ DCCCXCII. Lw«<» tn nubtbus afole levatis taJtit 
coronata. 

QUOS EXTULIT ILLE, CORONANT. 
Quem Theologorum Sol S. Thomas Ordinem S- 
Dominici multum Sanclitate& Do6lrina fua extulit, 
Beatiffimam Mariam Virginem honorat , & coron^t 
devotione Sandliffimi Rofarii. 

* DCCCXCIII. Luna Jccrfcens. 
PAULATIM PROPIOR. 
In fan61itatem , quje. Dco paulatim magis appro- 
pinquat. 

^ DCCCXCIV. Lh/7^ decrefcens pojlquam pkna 
fuit. 

?AD PRISTINA CORNUA RUR- 

S UM. 
In indolem mox ad iram proclivem, 
<r DCCCXCV. luuna deciefcens ^ fequens fohm nubibuf 
teBum. 

VELATUM SEQUITUR. 
In S. S. Angelorum cohortem , (\ux S. S. Eu- 
^hariftije Sacramentum continue comitatur. 

In I S Y M B O L 1 C U S. 119 

In Domum Auftriacara eidem Sacramento fummc 
addidam. 

• DCCCXCVl. luuna decrefcens. 

COELO SUA MUNERA REDDlT. 
In humilem , Deo gratum pro beneficiis. 
* DCCCXCVII. luttna in ultimo decrefcenti^ fu4 
punUo. 

COELO OMNIA REDDIT. 
In eum , qui adicribit coelo omnia beneficia ab eo 
acccpta. 

* DCCCXCVIII. Uina eadem titfuPra. 
MEA LUMINA COELO. 
In eum qui intentionem iuam tantum ad coelum 
dingit. 

* DCCCXCIX. L««(? decrefcenx. 
ORBI NEC TOTA , NEC ^THRI. 

In eum , qui neque frigidus neque calidus. In te- 
pidum Rcligiofum. 

* C M. L««/3! decrefcenr. 

STADIUM SlNE LUCE CUCURRIT. 
In hominem ignobilem. 

CMJ. luuna etiam in medio ccelo decrefcent. 

ETIAM EXALTATA DECREVIT. 
In eum » qui in fummis dignitatibus coram Deq 
decrevit. 

* CMll. Luna decrefcens oriens. 
MINOR REMEAVIT AB UNDIS. 
In Virgiaenn qu^nonea Virginitatis integritateba^ 
nea fuerat egreffa , qua erat ingrefla. 

* CMIIL \^una decrfens occidens. 
MINOR REMEAVIT IN UNDAS. 

Minores (emper redimus ad S.tcramentum Pce- 
nitentite quam ante , aggravante femper relapfus 
noftros ingratitudme , commifibrum , toties de no- 
vo peccatorum. 

L/t- 14(0 APELLES 

* CMIV. launa decrefeent. 
NON UNDIQUE FULGET. 
In cum, queminter dignitates, aut virtutes , etiam 
«defe^us comitantur. 

^ CMV. Lfina Jectefcett/. 

NON TAMEN INDE MINOR. 

In Judiciorum humanorum falfitatem. 

* C M V I. Luna curfu fuo caufa eft Jute Jecref- 

cetstiff. 

PXINANIVITSEMET IPSUM. 

Pbil//;. 2. 
In Chriftum natum , & mcarnatum. 
* CMVII. Luna decrefcent. 
SUNT APICES VACUiE. 
Jejunia ingenium acuunt. 

* CMfVIII. Luna decrefcent vacuam fe ftmulat , cum a- 

libi ftt plena. 

SE SIMULAT VACUAM. 
Tnhypocritam qui fimulat jejunium fe Curios fimu- 
lant & Bacchanalia vivunt. Jn fimaLitorem paupertatis 
Religiote. 

^^ CMIX. Luna decrefcent vacua. 

Er VACUA FULGET. 
In eum, qui a multis jejuniis celebriseft. In flri- 
£lam paupertatem plurimum Ordinum. 

* CMX. Luna comuta a Turcd adorata. 

ET VACUA COLITUR. 
In ignorantem aliis prspofitum. 

* CMXI, Luna cornuta oriens. 

VACUA EST, CUMNASCITUR 

ORBI. 

In Chriftum in fumma paupertate orbi in ftabulo 

Bethlemitico natum. 

* C M X 1 1. Luna eadem fuper fmizoniem afcen- 

dent, 

A VA- SYMBOLICUS. I4j ^ 

VACUA EST CUM TOLLITUa 
ORBI. 

In Chriftum nudum in fummapaupertatc fublaturn 
in Crucem. 

* CMXlll. Luna cornuta ab K/i»tonh Burgundia in- 

fcribitur. 

CARPITUR ASSIDUE. 
In jetatem noftram ac vitam , quae quovis cQomen- 
to decrefcit. 
* C M X I V. Luna dccrefcenf occident , tune convcr- 
fa orietiir , cum ex ultifno dtcrefcentia futt fun- 
Bo , crefcere incipiet. 
CONVERSA REDIBO. 
In Pocnitentem animam , quae fe per pceniten- 
tiam ad Deum , a quo fe per peccata averterat , con- 
vertit. 

* CMXV. Luna decrefcen/, 
MINIMA CUM VACUA. 

Tn humilitatem , quse ex jejunio & abftinentiS fx' 
pe oritur, 

* CMXVI. Luna decrefcens, 

VACUA CUM MINIMA. 
In iejunium quod ex humilitate ortum habct. 

* CMX VII. Luna ex decrefcente mox crefcere inci- 

fienf. 

CONVERSA CUM MINIMA. 
In humilitatem vcram , qua ad D. Deum convcr- 
timur ex agnitioneNihili noftri, ejusque fumma ex- 
cellentia. 

* CMXVTII. Luna decrefcensoccidens in altiorecratTjO' 

diaci gradu oritura. 

NON VULTU , QUAMVIS GRADU MELIO- 
RE REDIBO. 
In eum, qui in honore, manetpriori humilitatc, 
& vultus ferenitate. 141 A P E L L ES 

* CMXIX. Lttna dccrefcettf. 
NUNQUAM SINE LUMINE MENS 
EST. 
In Gratiae fufficientis lumen , fine qua nunquam 
eft intelleftus nofter. In S. S. Angelos qui etiam no- 
bis femper praefentes , nunquam fine clara Dei vifio- 
ne exiftunt. 

* CMXX. l^ufta Jecrefcenf i cum ambiente. 
DE IPSIUS LUMINE, MEUS AMBI- 
TUS. 
In animam ambientena cceleftem patriam cx gra- 
tiis fibi & illuminationibus a Deo immiffis. CA- S Y M B O 
C P U T XVIII. ^ CMXXI. Liuna eclipfata i ex adverfo JoUf. 
HODIE MIHI, CRAS TiBI. 
Quando Inviftiflioaus Imperator Leopoldus hitic 
Bello Turcico , inde Gallico in Imperio premebatur» 
ac multam Res Turcicas Ciefareanorum vi6loriis , e-" 
clipfin patiebantur, fuit, quiLunam ex adverfoSoIis 
fplendentis depfnxit, fuprafcripto cum lemmate, fb- 
lem alloquentem , quo ejus au£lor collimaverit , fa- 
cile cuivis patebit. In mortem , qu<e hodie alteri , 
crasnobis erit. In gratiam& disgratiam inaulismox 
huic mox alteri obtingentem, 

hnna 144 A P E L L E S 

huna tcUpfata a terraifokm fojlea interpqfttione fya e- 

cUpfanf. 
QUOD TIBI NON VIS FIERI , ALTERI NE 
FECERIS. 
• In Charitatem proximo fervandam. 
i^ ^ CMXXIIl. Liuna tum demum ecUpfatur cunt 
; in medta Ztodiaci Una qu^c ecliptica dicitur» 

i> exifiit. 

1 ERRANT, QUIDICUNT MEDIUM TENUE- 

RE JBEATI. 

In eos qui noxiam plerumque neutralitatem fuo 

damno colere volunt. In confeqiienda perfedione mc- 

dium non fed rummum ejusdem gradum intendere 

: oportet. 

* CMXXiV. \^una inecUpft ordinario rubicundiori 
RUBET AB EREPTO SIBI LUML 

NE. . ..J 

In peccatorem erubefcentem de erepta flbi grati» \ 
|, firftficantis luce per peccatum. 
'■: * CMXXV. LunaecUpfinfuam evitarefton valenf. 

MANET IMMUTABILE FATUM. : " 

Ordinationes & decreta divina fuper nos inevi'- 
tabilia. 
^ C M X X V I. Luna ecUpfin patient cum per U- 
neam rcBam orbem quaji ex alto inJpeUu- 
fa efi. 
PALLET AD INSPECTUM. 
Qui orbem 6c ejus malitiam penitus infpicit, eft, 
quod timeatejus dolos. In eum qui inlpefta confcien- 
tia lua , timet ab ejusdem njevis, 
^ C M X X VJt^j^f^una vacua , feu cornuta ecUpft la - 

IN VACUUM LABORAVI. 
In labores h. minum , absque intcntione bona 
faftos, quibus in vacuum Sc fine ullo merito labo- 
r.i.nt; 

Lund S Y M B O L I C U 5. i45r 

^ CMXXVIII. Lurtafub nuhibut abfcoufa, ecUpftn 
patienr, 

DEFICIT ABSCONSA. 

Ineum, qui clanculohcerefin , autapoftafiam animo 
fovet. In eum , qui in religiofa foljtudine deficit, in 
ftudiovirtutum. 

* CMXXIX. Luna ineclipftn curfu fuo feprta. 

IPSA PATl VOLUIT. 

In Chridum , qui Oblaiur eji quia ipfe voluit. In 
B. Virgincm Mariam , quje Chriilo compati voluit. 
* CMXXX. Luna in eclipft ab umbra terret palltdii,r 
apparcns. 

EXPALLUIT UMBRA. 
In confcientiam fcrupulofam. In Timorem pani- 
ciim. 

' C M X X X I. Luna a tcrret umbra eclipfatur , quia 

omniutn Planetarum infmut > terriie vici - 

rtior e/i. 

QUIA PROPIOR ORBL 
Eclipfin , in virtutibus, Si fama patmntur fiepe ii 
Religiofi, qui fe rebus fecularibus mifcent, orbi fic 
viciniores. 

* CMXXXII. huna eclipfm egredienr. 

VULTUS CAPIT ILLA PRIORES. 
In confcientiam ex fcrupuloia fercnatam. In iKti- 
tiam trifiibus fuccedentem. 

* CMXXXIII. \-ama in ecJipf erubefcenf. • 

OBSCURA RUBESCIT 
In eum , cui de humili parentela , multa erubefcen- 
tia efl. 
"^ CMXXXIV. L«<«tf, cujur lumen a terra tegitur^ itt 

eclipft loquenf, 

MEUM LUMEN, TERRA TEGlT. 
Quereia hiec eft animjepias, deplorantis Chriftura 
fuum unicumlumen^poftamariflimam paflionem fe- 
pultum. 

* CMXXXV. Luna ecJiffata. 

K . A&. 1^6 A P E L L E S 

ABSQUE LABORS NlHIL. 
Tn hoc mundo, nilabsque defectu eft, nil absque 
labore. 

* CMXXXV^I. Terra ecli^ftn Lunfefihi utnbra fua for- 
rnanf. 

CONDITUR IN TENEBRAS QUAS CONDL 
DIT. 

In eum qui Religionem fundans , in ejusdem foli- 
tudine viverr voluit. 

* CMXXXVII. EaJemlena inlLun^edipf. 

LANGUORIS, SIBI CAUSA SUI. 
In infirmitatem proprid ex culpa ortam. Idem de in- 
firmata s.r-ima inrelligas. 

^ CMXXXVIIl. Lu^;a cumeclipf lahrat frr^idg. 

FRIGESCIT QUANDO LABORAT! 
In frioidum oc negli<ientem operarium , qui ex nu- 
meroeorum eft, dequibuscarmen: 

Sudant quando vorant , frioefcunt quando laborant. 
^ CMXXXIX. L,tfna ecltpfin pati-^nr ab iytterveniente 
lerrtt globo , In TkfbHs Parifienfbus S. Stanifao 
lyofli^ne dfJ^catir infcrihitur. 

HOC INTERVENIENTE. 
In Victoriam Polonis contra Turcas interventionc 
S. Staniflai KoftkjE apud Deum impetratam. CA- SYMBOLICUS. 
CAPUT XIX. 
D E 

STELLIS FIXIS. ^ CMXL. SteJU de noBe foJif Jumine Jucentes > JoJem 
orientetn praeuntsx. 

AUCTOREM PRiEEUNT. 
In Prophetas Veteris Teftamenti, Chriftum pras- 
euntes. In Chriftum, in Venerabili cielatum, prseeun- 
tibus quam plurimis eum Angelis & Fidchbus. 
^ CMXLL StiUftftmiliterfoJem oecidinUmfequenter. 
K z SE-' 


1 :j4S A P E L L E S 

SEQUUNTUR AUTOREM. 
In eundem Chriftura fubrpeciebusEucharifticiSjiic 
comitatum. 

' * CMXLII. ShU.« ft^. 
CUM LUCE POTESTAS. 
In Prjelatos Ecclefiae. 

* CMXLIII. Idnn. 
VERTIMUR, NON EVERTIMUR. 
In tribulationes , quibusquidem multum verfamur, 
non vero evertimur. In conftantem anirrum, inter 
tribulationes. 

* CMXLIV. StelU fix^ coelo Tlciniores njinrme er- 

ra^tt. 

NON EST COELO PROPIORIBUS, 

ERROR. 
In Sanftos in ccelo. 

* CMXLV. StilU fiXiC , qt/arttm inajorex primx tna- 

gnituJifiis dtcuntur CS" fic conjlijueitter. 

JUXTA ORDINEM NATIVITATIS EORUM. 

Exod. 28. 
In Jus Primooenitur^e , minimc t&rfeandum. 
• CMXLVI. StelU denoUefulgenles. 

SPECTANTUR ET ADSUNT. 
In eumqui minime hypocrita eft iis quibusfpefta 
tur virtutibus. 

^ CMXLVII. StelUd-no&erplet^dentef. 
VIGILANT DE NOCTE MINORES. 
In Ordinem F. F Minorum de node Deura cc 
lentium. 

* CMXLVIII. Stel.U diverf^ ivagnttudtuif, 

ORDINE ET VARIETATE. 
In Scriptorem excellentem , ordme &, varietate r 
fumac materiarum. 

^ CMXLIX. StelU. 
ARDOR FULGiNlS EXPERS. : 

in caftum amurem. 

Sti FOJ SYMBOLICl/S. 149 

* CML. SteU^fix^. 
NULL/E ALilUS ARDENT. 
In Seraphinoruin a;nores. In aniores San£lorum 
in ccelo, 

* CMLl. Stdlct primx magnituJiniT JoJe occijen- 
te primo appanntgf , (5" oriente tdtfmo dif- 
parentes. 

QU^PRIMA ARSIT,EXTINGU1TUR 
ULTIMA. 
In firmum & diuturnum amorem. 

* C M L 1 1. Stellif fole occidente fuhohfcKr^ adhtic appa- 
" renttf , ut nuJlk ex eit con^ciiationes dignof- 

c pojjtiit. 

NONDVM APPARUIT QUID ERfMVS. 
In mirerrimam carnis noftrie corruptibilis con- 
ditionem , olim in ccelo dotibus gloriolis gavifu- 
ram. 

* C M L 1 1 I. St JJit minimtt foJe occiJente , uJtimo ap- 

pareut / , C5' primo receJentef. 

VENIT ULTIMA, PPvlMA RECEDIT. 
In negligentem Reliaiofum ad chorum , aliasque 
rrioriificationes religioias ultinio venientem, &prim(a 
recedentem. 

* t.VlL I V. StilJiC oriente foJe paiiJatim evanefcenter^ 

PAULATIM EVANESCIMUS. 
In conditionem virs: humans. 

* CMLV. Stell^ fixa. 
FIRMANTUR ET ARDENT. 
In firmos& It-ibilesSmclorum in ccelis amores, 
* CMLVI. SteJJ^ fx^ fmpcr in motn. 

SPECTAMUR AGENDO. 
In miniftrum vel Principem femper occupatum. 

* CiVli^Vil. SteJlne figna ZoJiaci formantif , qutc qujft 

R<:^ef orbif fmt. 

FORMANT, -REGIBUS , ASTRA de- 
CUS, 

Oin- ijo A P E L L E S 

Omnes Coronae & mundi honores a Deo funt. 
^ CMLVIII. StelU occidentex. 

SERIUS AUT CITIUS. 
In mortem ferius aut citius advenientem. 

* C M L 1 X. Stellttfixa in frigore magis ardenter. 

ADVERSIS CLARIUS ARDENT. 
' In Sanftorum hoc in orbe amorem , qui in adverfi- 
tatibusmagis accrefcit. 

* C M L X- Stellct plttref foJeoccidente apparentes. 

UNIUS OCCASU PLURES. 
Fa£lum fuit in fiinere Gallici fupremi Marefchalci 
Tufenii , quando ipfo mortuo Rex plures in locum 
unius Marefchalcos fubftituit. 

^ CMLXI. StelU fltce. 
NUNQUAM NON VIGILES. 
In S S. Angelos Cuftodes. In Pr^latos SandcE Ec- 
cleiiae. 

* CMLXII. Stellct fole occidente non ftatim omnss appa- 
rentgf. 

PAULATIM PLURES. 
In virtutes, quarum plures, juftis paulatim accre- 
fcunt. 

* CMLXUI S^^//rf A^. 
SILENDO ET AGILNDO. 
Invirum adivum & tnciturnum. In fileniium Re- 
ligiofbrum , cum eorundem a£liva vita. 

> CMI XIV. Jdem. 

AGMINE PERPETUO FULGENT. 

Claitd. 
Tn Cohortem S. S. Viaoris Caffii , Florentii &c. 
In S. Gereonem cum fua cohorte. In Sanftos inj 
coelo. 

* C M t. X V. StelU fixct occidentes, 

ARDEBUNT ALIBI. 

Inl S Y M B O L I C U S. 15« 

In juftos ex hoc mundo adDeum tranflatos, quem 
in cceIo impoflerum amabunt. 

^ C xM L X V I. StelU omnes occiJcnter diverfo ttm- 
pore. 

STAT SUA CUIQUE DIES. 
In mortem omnibus fuo temporc imminentem. 

* C M L X V 1 1. Steflee dum orbit in quiete eji , /«- 

VIGILANT, REQUIESCAT UT OR- 
BIS. 
In S. S. Angeloscuftodes, dum quiefcimus pro no- 
bis vigiles. 

"<■ CMLXVTTI. StelUJ^x^. 

COELO HiERENT LUCENTQUE 
POLO. 

In S. S. Doflores, qui modo in ccelis exiflentes , 
virtuubus , ac confcriptis libns , orbi huic noflro 
lucent. 

* C \t L X T X- JJe,». 
NECOMNES DIEM. 
Nec omnia gaudia mundi diem aeternae felicitatis 
inducunt. 

* C M L X X. Stellam f.xvn Danicl Feville exhibet cum 
Ltiinni^te. 

NIHIL ABSTULIT ILLI PROMETHEUS. 
In DoiTrores , quibus quod fcientia (ua alios illumi- 
nent , nihil decedit. 

* CMLXXI. SteJIet ftXit y Uitiniie magnitudin/f. 

ET ARDENT MINIME. 
Minimi etiam in coelo Sanili , fummc Deum 
amant. 

* CMLXXII. StelU fi>c£. 
AVROR./E, NOCTISQ^^^E DVCES, 

Claudtan. 

K 4 In 15^ A P E L L E S 

In Doclpres ac ConFeflarios , duces bonorutn & 
tnalorum. 
^ C M L X X 1 1 1. Stslls fixs diverfx magnitudims occi- 

HUC SUMMUS ET VnFIMUS ORDO. 
In mortem , jequo pecie pulfantem pauperum taber- 
na«, Regumqueturres. 

* C- v( l, X X I V StglUfixx exdem. 

OCCASUM DIDICERE PATI. Claud. 
In morientem refignate. In mortificatum & rcfignate 
adverfa patientem. 

* C N^ L X X V. Stella occidentex. 

ALIUM PROPERAMUS IN ORBEM. 
In mortem. 

^ C M L X X V T. Stelhe lumen orbi elaroientef. 

SINE DAMNO SU^ LUCIS. 

In B. Virgmem Mariam , quje eft flella ex Jacob 

orta, pariens fine damno Iuk Virginitaris , aut inte- 

gritatis in Bethlem Chriftum Dominum. Vjde le6t. 1 1. 

Noclurni in fefto Nominis Maria;. 

* CMLXXVII. Ste!''a fixa. 

IMMOTA MOVETUR. 

In perfecutiones jultorum , quibus hoc in orbe 

verfantur, & permanent immoti. in eum, qui gra- 

tiis aflualibus a Deo immiflfis movetur quidem , nil 

operando vero , non emenduur. 

* CMLXXVIII. StelU fiix^ , <u£ ah ^jh-oois i,i 
inonjlra dijpcrtite{ funt. 

ARDENT HIC MONSTRA, MICANT- 
Q_U£. 
In peccatores olim in terra , modo in coelis Sandlos, 
6c Deum fiimme amantes 

■* CMLXXIX. StelU fix^e patietttes motum trepid>i- 
tnnis. 

NIHIL UNDICILIE FIXUM. 
Nil mortale flabile ert. 

Stel- S Y M B O L I C U S. 15-^ 

* C M L X X X. StdUct ultimee maimtudinit fihtrimte. 

MINUVTIS ABVNDAT OLIMPVS. 
In Ordinem J^F. MinimorumS. Frmcilci dePaula, 
qui plurimos ccelo Sanftos tranlcnbit. InSan6losqui 
omnes in coelo humiles funt. 

* CMLXXXI. StelU fix<t omnes ah unn Mettte feu 
InteUi^e.ntij circumaS^^e. 

MENS OMNIBVS VNA EST. 

In Communitatem Religiofam , cujus cor unum & 
anima una eiL Quo in genere meas fbrores Varfavi- 
enfes nunquim iufficienter commendavero. Summc 
ingratus hic fim , AmpliiTimo Calcarienfi in Clivi^ 
Ducatu , Ma^iftratui , fi hoc loco immemor fuero 
eorum beneficiorum , quje duodemi fpatio Monafle- 
rii S. Maria; Floris Ordinis noflri intra eandem Ur- 
bemPrior, non tantum recepi j fed & ejus amicitiae;, 
qua ex pofl: femper ab ipfo conflanter excultus fui ; 
cui exlolvendje impar, parvam ei gratitudinis teile- 
ram appenfurus, itellis m ccelo fixis, omnesincliti 
ejusdem Magillratus Viros, non abiimiles dixerim , 
quibus,in regendis Urbis iliae Civibus, ac manutenenda 
apud eosdem in Deum Si. Principem iuum fide, SEM- 
PER jMENS OMNIBUS UNA EST. Multum ad 
hoc allabnrante Clariilimo Viro Joanne Eberhardo 
Grondio J. C. ac Urbis Conful..' altero meo Jona- 
tha , ut Migiilratus & Civium maneat cor unum & 
anima una: qui, uti cc alii omnes, pollquarn Urbi 
fua: in plurimos annos fic adhuc pra^luxerint, ut me- 
rfris pleni , demum in altera vita luceant, velut flel- 
\x in perpetuas leternitates , unicum grati animi mei 
votum efl:. 

* CMLXXXII. Stell^ fix£ , de die. 
NON LUCENT ET ARDENT. 

In eos qui m fblitudine ignoti , orbi , Deum ma- 
ximediligunt, 

^ 'CLXXXIII. StclU de noBe ardentex, 

A- 1^4 A P E L L E S 

AMANT SUPERNA VIDERI. 
Coeleftis beatitudo omnes defiderat homines. 

* CMLXXXIV. ^ulU de die folis Luce mortif- 

cattt. 

MORTIFICAMUR TOTA DIE. 
In vitam boni Religiofi, cui ut quotidiana mortifi- 
catio fit, necefleeft. 

* CMLXXX V. StelU ohfcura noBe emne* ful- 

gentet. 

FULGENT ETIAM DE NOCTE MI- 

NORES. 
In Ordmen?. F.F. Minorum , qui inhujus mundi no- 
£le multam Ecclefias & orbilucem adfert virisdoflis, 
cxemplaribus , &c. 

* C Al l. X X X V L ln f-naximo cceli empyrei circuitu , 

maximi etiam Jlellarum orber , admodum parvi 
apparentcf. 

IN MAGNO , NEMO PARVUS. 
Tn San£los , quorum nemo in calo exiguus e(l. 
* C M L X X X V i 1, SteUie fxx omnes in uno firma- 
mento fitmatae, 

OMNES FIRMAMUR IN UNO. 
Omnium noftrum fundamentum Chriftus Domi- 
nus eft. 

* C M L X X X V 1 1 T, Ste^U fixx de noBe lueenies. 

E TENEBRIS LUCE.M. 
In veram humihtatem , ex cujus tenebris lux vera 
in ccelis nobis oritur. 

* c. M L X X X ■ X. Stella eadem. 
LUCE LATENT SOL,A. 
In eos qui honores mundanos fugtunt. 

* c. M X ■• . StelLe foli occtdenti fuccedentet. 
UNI SUCCEDUNT LUMINA MILLE. 
Uni honori mundano hic fpreto , m.ille honoresin 
ccehs fuccedent. fn S Ignatium Lojolam , quomor- 
tuo orbi ex Soc. Jefu fucceflerunt mille lumina D06I0- 
rum 6c Sandorum. 

SteU S Y M B O L I C U S. i^'^' 

^ C M X C I. StslU fXiC foh occidcnte paulatim fpkn- 
diJiores. 
In Juftorum (aniBitatcm paulatjm accrefcentem. In 
fpei magnae Juventutem. 

* C M X C T T. StelLf f,x£. 

PERMANENT IMMOBILES. ex Uym. 
In S. S. Martyres, dequibus id canit Ecclefia. In 
Viros conftantes. 

^ CMXCIII. ^iiera fxa , ftwt qui plura latefe eh 
exi>ruitatem fuain putant , quam videantur. 

NE NUMERA , NAM PLURA LATENT. 

In mirabilia illa , qu^ a Deo fafl:a confpicimus, 
nobis pluribus aliislatentibus. lubeneficia, quorum 
pluranoslatent, qureaDeo nobis concefla runt, quani 
pateant. 

* CMXCIV. SttU.t fix^. 

T U R B A M M A G N A M Q^U A M D I N U M E R A. 
R E N E M O P O T E K A T. 

Iningentem numerum G^mfliorum in Coelo. 
^ CMXC\^. Uem. 
MOVENTUR ET ARDENT. 
Ineos, qui tribulationibus agitati Deum tamen ex 
eo magisamant. !n eos, qui gratiis a Deoimmiffis, 
ad ejusamorem inde moventur. 

^ CMXCVI. SteIUfx.i, vfpcri ad folis occafiim pa- 

SERO PATENT. 
In confeflionem procraftinatam. 

* CMXCVII. ^tella fix<£ y in coiitrarium injlar 

Pianetarum ab Intelligentia fua neutiquam cir- 

cumaHa. 

NULLAM, MENS IN CONTRAPvIA 
VERSAT. 
In comraunitatem , cujus cor unum & anima 
una. j^6 A P E L L E S ^ 

^* CMXCVIII. Stella Jixtie omnet ai occafum ver' 
genler. 

OMNES PROPLKAMUS AD UNUM. 
In mortem. 
^ CMXCIX. Stelletfixtie Jo'e occidente ducc in Ocea~ 
num froferantes. 

HOC DUCE IN OCEANUM PROPE- 
RAMUS 
In Admiralium daffis marinz. In S. Francifcum 
Xaverium , quo Duce , plures ex Soc. Jefu , Oceano 
fe dcdere, converrendis indiis , &c. 

^ M. Stelta fixie fols occidente Duce^ enjnet inOceanum 
merfet. 

ISTO DUCE MERGIMUR OMNES. 
In S Franciicum Xaverium, quo duce plurimi in 
IndiisSacramento Baptifmi tm^li lunt &Sacramento 
Poenitcntije merfi. 

* MI. StelU fixa. 
COELO MICAT AUREUS ORDO. 
In ordinem Equitum Aurei Velleris. 

^ M 1 1. Stella fixx fo'.e occidente duce omnet fequen- 
tet. 

QUAPR^IT HIC, OMNES SEQJJI- 

M UR. 
In fubditos, praseuntem PriElatum, fequentes. 
■* MIII. StelU fixx lumcit amittentet fole oriente. 

NOX ORIENTE VENir. 
In prxfenti.1 Majoris Miniflri , minorum refpedus 
nonninil obfufcatur 

* M 1 V. Ste la fix£ > omnet ex eadetn majfa luminofi cor- 
porif crtatet. 

EX EADEM MASSA OMNES. 
In homines omnes ex eadem mafla fadlos. 
* M V. Ste''£ fix<<i f>rimx magnitndinit lucidioret. 

PLUS VIGILANT MAGN.^. ' 
In Vigilantiam Magnorum Eccleiiac PraeUtorum. 

CA- S Y M B O L I C U S. 157 

C A P U T. XX. 

D E 

PLANETIS IN GE- 

N E R E. 

^ MVI. V/anetee tuotu fui naturaii ex occidente itt orien- 
tem rtitentex. 

NITUNTUR IN ORTUM. 
In eos ex Societate Jefu Miflionarios , qui ex oc- 
cidente noftro in orientem tendunt convertendis 
Indiis. 

* MVII. Vlaffeta nufquam fixi. 
NUSQUAM FIXI. 
In Miilionarioi. In Vagos. In inconftantem indo- 
lem. 

* MVIII. Yanetafemper fuo ordine errantet. 
CERTUS ERROR. 
In Confcientiam non ex errore , fed certaex fcien- 
tia peccantem. 

* MCIX. Ylanettt quilibet diverfa InteUigentia circum- 
a&ux. 
SED MENS , NON OMNIBUS UNA 

EST. 
In Communitatem minus charitativam inter fe. In 
Doftores & Scriptores. In diverfitatem judiciorum hu- 
manorum. 

^ MX. V.aneta diverfot curfut hahent.t. 

NON PASSIBVS ^QVIS Firg. 
In mortem . non pafTu a?quali omnibus advenien- 
tem. In profe(5^um difparem Religiofbrum. 

?/a. 158 A P E L L E S 

* M X I. Planeta diverfos effc^us hahntes. . 

NON VIRIBUS iEQ^UIS. 
In Hierarchia Angelica non cuilibet ordini etedem 
virtutes. Jtem in Hierarchia Ecclefiaftica non eadem 
potei-las. In Regna hujus orbis ac Reges. 

* M X 1 1. flancta motu contrario motut friini mobihs , 

Jltnpdr euntcs, 

MOTU CONTRARIO. 
In animum impacificum. In Doftorem fententiis 
fuis femper nitentem contra torrentem. 

* M X I il. Flanetjc etiam cum errant plus operantes ^ 

diverja. 

FELICES ERRORE SVO. 
InS.S. PcenitcniLes , S. Petrum, Thomam S. Ma- 
liam Magd. & alios. 

* M X I V. Flanetje infmi pltis /« hjic inferiora infiuen- 

tes quam fupremi. 

PLVS INFiMVS AVDET. 
Jn indolem abjeftam 6c audacem. 
^ MXV. Planeta cum meiite feu InteUi^entiafua. 

AST MENii NON ERRAT. 
In eum , qui femper conftantis mentis ell. 

C A P U T XXL 
D E 

PLANETIS IN SPECIE 

S A T U R N U S. 

* MXVI. Saturnus Planetarum omnium Cummus. 

SUBLIMiS INTER SIDERA. 
In excellentem aliquem fandlum V. G. S. Jofe- 
phum. 

S». S Y M B O L I C U S. IJ9 

'f MXVII. Saturnuf tardtjjimus omnium ?hmarHm, 
tandem tamen poji orbem fuum abfolvit. 

TARDE, SED SENSIM. 
In indolem tarde proficientem. In S. Thomam qui 
prius bos mutus dicebatur. 
* MXVIII. Saturnuf Pianeta fupra Jovem Pla- 
mtam. 

SUPRA JOVEM. 
In potentiam S. Jofephiin Ccelo, qui cum fuitNu- 
tntius Chrifti Pater, Chrifto fuperior fuit in terris. JE- 
rat tnim mquitEu.ingehumy«W/f«/ ;///'/• Atqueetiam- 
num fuperior in coehs , fi rite id capias , nempe quid- 
visab eo impetrando. 

•* MXIX. c/^ Saturno inter Planetat Yrincipium efi. 

A JOVE PRINCIFIUM RARO. 
In perverlbs mundi mores , quibus Deum fepe a- 
liis temporahbus poftponit. Item in intentionenj bo- 
nam fepe negleclam. 

J U P I T E R. 

* MXX. Jupiter Planeta jlellulis aliquot uti fatelUtihus 
ftipatuf. 
SEMPER a LATERE. 
In Legatos de Latere Apoftohcos. In S. S. Ange- 
los femper Euchariftiae Sacramento praefentes. 

* MXXl Jupiter Planeta iisdem comitatus. 

NORUNTQUE JOVEM, SUA SYDERA. 

In Sanftos in Ccelo nunc clare Deum videntes. 

* MXXII l:!em. 

NUNQUAM PROCUL A JOVE. 
In B. Virpjnem & S. Jofephum , nunc in Ccelis 
vicinos Chrifto , uti antea fuerant in tcrris. M ARS. j63 A P E L L E S 

M A R S. 

^ M X X 1 1 1. Marf Phneta in Sphosra fiia ferefempsr 

nocivuf. 

TOTO MARS IMPIUS ORBE. 

Virgil. 
Bella toto in orbe terrarum nil boni fecum adducunt, 
fed fempermala. 

' MXXIV. Mar/ VhncU rubicundut co'ore. 
CONFESSUS SECRETA RUBOR. Caud. de 
tiup. Hort. 
Tn homineiTi iracundum, iracundiam iecretam in 
exafperato vultu circumferentem. 

• MXXV. Uarf iderri. 

CRUORE NOTABILIS IPSO. 
In Tyrannum , notum ex multi fanguinis efFu- 
fione. 

* MXXVI. Idem. 

SEMPER CRUENTUS. 
In Tvrahnum fimilem. 

MERCURIUS. 

^ MXXVII. Mercufiuf Flaneta in coeh etiam er- 
ranf. 

NEC IN IPSO FIXUS OLIMPO. 
In eum , qui prius in JiECulo ex poft etiam in ipfa 
•Rehgione inconftans manet. 

* MXXYIII. Uem. 
UBIQUE MERCUPvIUS. 

In vagum , & inconllantcm , ac levem. 
* MXXIX. yiercuriuf infkm ingredtenfy atqus hi- 
ftien J^Mum perdenr. 

LUMEN MlHl PRiEBET ECCLIP- 
SIN. 

In SYMBOLICUS. i6i 

In eum cui ingenii dotes occafio h«erefeos funt» 
uti fuerc Luthero, Cvtlvino, & aliis. 

VENUS SEU DIANA PHOS- 

PHORUS VEL HESPERUS. 

^ MXXX. Ph(fphofut cum fak oricute. 

CUM NASCITUR ADSUM. 
In B. Virginem Chriilum panentem. In Principem 
jR.ef^ii m Galha /anguinis qui femper ad partus Re- 
gina: advocantur ad Anticameram , teftes futuri non 
fuppofiti regii partus. Item in S. Angelum Cufto- 
dem noftrum, qui iam natis deputatis ad cuftodiam 
adeft. 

' MXXXI. T^^c.iux Phiiela fo'em uhique ficuta. 
TERRAQUE MARIQUE SECUTA. 
In ftuTiulum & tentationes carnis, ubique nobis 
tomites. 

* MXXXII. Hifpcrus ^ Phofphoruf vfpgri ^ tnanc 
Jjhuii'/ fnii^rr ^ rcnovans. 

FINIT PARiTER RENOVATQUE 

LABORES. 
In mortem malam impiorum. 
* MXXXIII. In Gallia tiXhibitui fuit Phofphorut ven- 
tur^e lucis nunciuf cum Lemmale. 

TESTIMONIUM PERHIBET DE 
LUMlNE. 
In S. Joannem Baptiltam. Item in Thesilogiaai 
fcholaihcam 

* MXXXIV. I^^enuffemperfolif comsf. 
NESCIA DiVELLf. 
In fidem & conftantem amicitiam. In eam diffi- 
cultatem , qua fuperatur confuetudo mala venerea. 

■* MXXXV. Phofphoruf foU praviuf4 

VENIET MAJOR POST ME. 

L In iCTi A P E L L E S 

In S. Joannem Baptiftam fic loquentem. 
* MXXXVI. Sol cum pHa Plrjfphoro a Patre En- 
gelf^rave infcribitur. 

O NATA MECUM! 
In B. Virginem. 

* MXXXVII. Phofphoruf. 

HESPERUS ANTK FUIT. 
Occidendumnobis prius cum hefpero per mortem 
eft, antequam in altera vita ut Phofphori oriri pof 
finius. 

Emanuali Abbati Thefauro , qui poftquam Re- 
gum natalitiis , doiSliffimis inventionibus applaufe- 
rat, etiam eoium funeribus indoluitj Mufcc Medio- 
laneniesfequenscarmen pofuere. 
Regum ortuspanxit, planxit qui funera Regum 

Pho/phorus eft folis , Hefperus ante fuit. 
^ MXXXVllI. Venus Planetarum incoujiantij/imiix 
modo pretcurrens tnodo fequenr folem. 

NIL MAGIS INCONSTANS VENERE EST. 
In Venereosamores, qui ordinarie funt inconftan- 
tiflimi & in odia degenerant. 

* MXXXlX. K^7Ufs So/is comes. 

SOLIS SOLA COMES. 
In Scholam Thomifticam Comitem S. Thomx 
cui in pe6toreSoI. 

In cum qui inprofperis amicus tantum eft. 
^ MXL. Phofphoruf ^ Befperus flilla. 
SUPER OMNES SPECIOSA. 
In B. Virginem. £/ macula non ejl tn te. Aut illud 
Statii- 
CLARIOR OMNIA SUPRA HESPERUS. 
Sic ubi tranquillo pellucent fydera ponto, 
Omnia clara nitent, fed clarior omnia iupra 

Hefperus 
In (^^hriftum fpeciolum prje filiishominum. 
* I^IXLI. Venus PJamta regnum fuum perdit fub Vir^i- 
0inif /??«o Tefle Berchorio. S Y M B O L I C U S. 1(5^ 

PERDIT SUB VIRGINE REGNUM. 
luB. Virginemmaximam contraVenerem & luxu- 
riam patronam. 
*" MXLIf. Hefperuffolix eam in oceanum mergitHf 
comes. 

CUM MERGITUR ADSVM. 
Tn gratiam Dei qute in omnibus quibus mergimui' 
calamitatibusremper nobis prjefenseft. 

* MXLIlI. Hefperus tenebrariim ttuntiut. 
TENEBRAS LVX NVNCIAT ISTA= 
In cereum mortualem nuntium mortis. 
* MXHV. Heffe-.us. 

PHOSPHORUS OLIM. 
In eum qui in honoribus degradationem patitur, 
* MXLV. Phofphorus ^ Hefpsrus. 

DEDIT ILLE DIEM , DABlT ILLE 
QVIETEM. 
In D. Deum quidumlucegratije {ux confcientiam 
noftram illuminat & plenam quietem & ferenitatem 
adfert. 

* MXLVr. Cekhrand,^ Pe^ia Hifpaiiorum potentit^ 
Utroque in orbe , in Introitu Cardinalis Ferdinandi In- 

fantis Hfpanief ^njm l6^^. Gafparus Gevartius 
urbis t^ntvsrpienfts Secretarius^ F/anetam Venerem 
txhibuit cum Lemnate. 

EOIS LUCET ET OCCIDUIS. 

In potentiam Regis Hilpanisc hoc , & in altero 
brbe. 

In S. Rofam Virginem Peruanam radiis fux lan- 
Qitatis noftrum & alterum orbem illuftrantis. 

Item in S.Francifcum Xaverium. 

In Societatem Jeiu , utrique orbi effundentem 
iradios iux fanilitatis & doftnnK. 

* MXLVII. Idem Vlaneta folem pr^cedens ^ fub- 

fquens, 

ORIENTEM PR^IT, SEQyiTURQyE 
CADENTEM, 

L 2 iri i^ A P E L L E S 

In eum, qui m profperis fervorum & amicorum 
primuseft> in adverfis vero a lon^e fequitur. In S. 
Petrum , qui transfigurato Chrifto in mnnte Tha- 
hor mox rabernacula jedificare volebat 5 Chrifto au- 
tc;m inPaflionefua occid<inte fcijuLbjtur d lotrge. 

* MXLVIII. i^fw Panefa. 

COMES ILLE SEQUETUR. 
Inamicumfidelem. In S. Joannem Evangeliftam, 
iolum fequentem ad moncem Calvariie ufque Chri- 
ftum Dominum. 

* MXLIX. hhm PUneta. 
FERT LU^EM ET TENEBRA^. 

In Do6lorem , miicentem falubribus doclrinis tc- 
nebras hxreium &c. 

.* ML Ikm PljnetJ fo!e occiJc^nte. 

DUM CADI r ILLE , CADO. 
In amicum qui cafui patroni & amici iui invol- 
vitur, 

* MLI. Fhofphoruf cum foh orlcnts. 

SE NASCENS DEDiT SOCIUM. 
In Chriftum Dominum de quo S. Thomas /e na- 
icensdedit /bcium convelcens inedulium, fe moriens 
in pretium fe regnans dar in pra:mium. 
^ MLII. Vcnus in ortu fuo ■, ft rite intuearts 3 Hefjpero 
venujlior avvarem. 

L.ET10R IN ORTU. 
Inluxuriam, ahafque mundi voluptates, quae in 
ortu & principio iui , l^tar obveniunt, triftes vero 
dececiunt reliiloin conlcientia gravi aculeo. 
* MLIII. Hefperuf CS> Phofphorur fole latcnte la- 
tent. 
SOLE LATENTE LATENT. 
In SS. An clos, qui cum Chrifto iatente iub fpe- 
ciebus Euckarifticis , & ipfi latent neque conipiciun- 
tur. 

* MLIV. i S Y M B O L I C U S. i6j 

* MLIV. Hefperuf ^ Vhofphoruf. 
NOVISSlMA PRIMA , ET PRIMA 
NOVISSIMA. 
Inordinem cceli,ab hujus mundi ordinelonge di- 
Terfum. In humiles exaitandos, fuperbos in altera vita 
deprimendos. 

* MLV. Vhofphoruf. 

NUNCIAT AUCTOREM. 
In S. Joannem Baptiflam. 

C A P U T XXIL 

D E 

CONSTELLATIONIBUS 

IN GENERE. 

^ MLVl. CortjlsUationet diverforum in ccelit nionjlro- 

rum , nott omnibut facils difcermndte fed 

fo/ix dcBif. 

DOCTIS H^C COGNiTA TANTUM. 

In peccatorum mortalium gravitatem , fblis Theo- 

logis , & viris do6tis cognitam. 

* M L V 1 1. C onfliiUationef , ex diverfit fimul junSit 
ftsUir. 

SIC JUNGIT OLIMPUS. 

In divrfbs Religiororum Ordines, qui formantur 

ex conjundione diverforum. Item in diver/bs or- 

dines in coelo jun6los ex ejufdem aureols /an6lis, 

uti funt SS.M^.rtyres, Doftores, Virg/nes. 

* MLIIX. Idtm. 

QUAM BENE JUNGUNTUR. 
In fan6los fehciffime jundos in jeterna beatitu- 
dine. 

^ MLIX. SteUa conflata in Conftellationet , Serpenl»' 
rii KeiT^if Lyret , f/c rcuUt , tArgonavit , C^ funilium 
ftil Propterea immutantur. 

L 3 NEC i66 A P E L L E S 

NEC MORES , MUTANTUR HONORE. 
In eum , qui adiionores evcflus , nil inde extol- 
litur. 

C A P U T XXIII. 
D E 

CONSTELLATIONIBUS 

SEU SIGNIS ZODIACI 
ARIES. 

^ M L X. ty^riesftgnwn manfuetijjimum. 
TERRIS MANSUETUS ET ASTRIS. 
In Chriftum Dominum qui olim m terris man/ue- 
tiffimus , idem nunc adhuc prjeftat in ccelis, exfpe- 
(flando peccatorum Poenitentiam. 

;^ MLXI. §iuando lllujlr. Epifeopus Flocenfif Serenifs. 
Joannis III. Regis Polonia: Jiliam Therefiam Cuni- 
gundam duxerat in Belgium Sponfam Maximiliani E- 
mojiue/is EkBoris Bavarix. CoUegium Varfavienfe in 
dedicatis eidem lUujlr. Epifcopo Thefihus exprejjurum 
hoc , ajfumpto ex agalmate ^enti/itio ejusdem ariete, eum 
prafiguravit in Zodiaco omnia alia ftgnaveluti Regem y 
pretcedentem cum Lemmate. 

REGIBUS IPSE PR^iT. 

In Sanflum aliquem Regem , Ludovicum , Eri- 

cum &c. qui fecuiuns poft le Regibus exemplo , & 

ianflitate quam fequerentur prreivit, 

^ M L X J I. Idem aries omnium Tjodiaci ftgnonm mi- 

iijjimus. 

INTER OMNES MITIS. 
In Chriflum , qui mitis fuit & humilis corde. In 
S. Phihppum Nerium , de cujus manfuetudine. Vide 
ejus vitam. 

■* MLXIII. 'EitmnentiJJimo CardinaU Radzeio^wski ^r- 

chiepif' [S Y M B O L I C U S. 167 

thiepijcopo Gnefnenft. Regiti 2oloni«e Primati ^ ah eodem 
Col/egio i etiam ex a^almate proprio ^ eodemXiO' 
diacift^no applaufum hegt lifio cum Lew- 
mate. 
HOC SIDERE, REGNf , VER ERIT ^ETER. 
NUM. 
In feliciffima Pr^fagia , quando is ad Infulam Ar- 
chiepifcopalem Gnefhenfem nominabatur, quse infu- 
la Primatum Regni annexum habet. In clementiam 
qua Regna feliciflime & quietiffime gubernantur & 
confiftunt. 

T A U R U S. 

* MLXIV. Tanruf in Tiodiaco. 

HiC VICTiMA NUNQUAM. 

In Chriitum. Dominum pro nobis inftar tauri ia 
cruce {acrificatum , nunc gloriofe Dominantem in 
ccelis , qui refurgenx ex mortuis ampliut non moritur. 

In SaniSlos in ccelo , quibus neque labor mque dohr-i 
viJ mors ultra erit. 

G E M I N I. 

f 

•^ MLXV. Gemini Terrif inncxii. 
INNOXIA NUMINA TERRIS. Ltic. 9. 
In S. S. Tutelares. 

^ MLXVI. Gemini. 
SEMPER FUIT ^QUA POTESTAS. 
In S Pctrum & Paulum m Ccelo fanflitate pares Sc 
poteftate. 

^ MLXVll Ge>nini. 
CONCORDIA SYDERA FRATRES OviJ. 
Audi de lis Canentem Thefaurum. 
Hi funt Tyndaridse , ndiflima ptfliora fratres , 
Qui duo corporibus, corde fed unus eraat. 

L 4 Una- i68 A P E L L E S 

Unanimi Regnum fludio rexere paternurn 
Turbavitque piam , nullaquereladomum. 

Sic olim gemmo cor unum peflore fratrcs, 
Nunc uno gemina, inpeftore cordagerunt. 

In Chafitatem fraternam religiofbrum. In proximos 

*quifratres noftri funt. 

^ M L X V 1 1 1. Thefef F ariftenfefftgnum Geminorum ex- 
hibent cum Lemmate. 

' PAR COMPARE GAUDET. 
In S. Staniflaum Koskam e Soc. Jefuinnefcentiam, 
quando Chriflum puerulum dignatus fuit brachiis 
luis ample(51i. In amicitiam inter pares conftantio- 
rem. 

* MLXIX. Gemwi. 
FORMOSUS UTERQLIE EST. 
In Chnftum & Sr. Joannem Baptiftam pueros fibi 
colludentes. 

^ MLXX. Gemini in cceh. 

! URIMUR ICNE PARI , V£L AMOR UNUS , ET ' 

A R D O R. 

In parem duorum amorem. • .;.. 

^ M L X X I. Gemini ftmul orientet ftmul occideH- 

tef. 

EVEHIMUR PARITER , PARITERQUE CA- 

DEMUS. 

In corpus & animam , in coelo pariter evehendum, 

vel deprimendum in infernum. In amicos , quorum 

unus alterum cafu fuo vel exaltatione involvit, 

Sequuntur hic fymbola ahquot, rehgiofis quqs fub 
yocabulo Fratrum inteUigo, apphcanda. Ge- SYMBOLICUS. i6p 
'^ M L X X 1 1. Gemini inter Cancrunt , quod ammal re- 

tro^radum efi » ^ taurum quod animal progre- 

dieni e(l confiituti. 

Fr>.OGREDI FRATRES, AUT REGREDI. 

Exploratum apud afceticos eft , in vita fpirituali , 
eum qui non progreditur, regredi, Non progredi c-" 
nim regredieit. 

* a1 L X X 1 1 1. Signum Geminorum longo ah tyim^horA ff 
gnofpatio conflitutum. 

PROCUL AMPHORA FRATRES. " 
In Religiofam fobrietatem. 

^ M L X X I V. Gemini nunquam extrafgnumfuum, 

NUNQUAM EXTRA DOMUM. 

lo I70 A P E L L E S 

. InamoremCellx ac folitudinis Religiofe. 
^ M L X X V. Gemini in Kclifiica media Tjodiaci linea 
conflituti. 

FRATRES MEDIUM TENUERE BEATL 

In niedium etiara tenendum in perfe6lione acqui- 

renda & ubique evitanda extrema. 

•* ML X X V J. Geminis prope tccidentihuf^ in orientey 

Sagittafiiftgnum vidcbis in Geminos direBo telo 

J\io collimantif. 

IN SIGNUM AD SAGITTAM. 
In Religiofos, qui meminerint fe iieculanum ocu- 
lis expolitos efle in fignum cui contradicetur. 
^ MLXXVII. dem. 

PERSECUTIONEM PATIMUR ET SUSTINE- 
MUS. 
In patientiam Religiofis habendam in periecutio- 
nibus. 

'*' M L X X V 1 1 1. Signum Zxonis figno Geminorum fere 
vicinum. 

FRATRES , CIRCUIT QU^RENS QUEM 
DEVOR£T. 
In infidias, quas Diabolus religiofis roagis ftruit, 
quam fecularibus. 

* MLXXIX. Gemini in Coih conjlituti. 

NOSTRA CONVERSATIO IN COE- 

LIS EST. 

In fandlam Religioforum Converfationem & Col- 

loquia , quje religiofa fint oportet. 

* MLXXX. oignum Geminorumfigno Lilrtt intermedio 

V^irginis fi>^no vicinum. 

POST HOC JUDICIUM. 
Pofl converfationesmuliebres, Religiofi male mox 
fe judicandos a fiECularibus memmerint. Item in Judi- 
cium flrifliflimum Dei ipfls Religiofis magis quam a- 
liis paratum. 

■^ MLXXXI. Gcmini fihi invicem amflexu inhx- 
rentes. 

FRA- S Y M B O L I C U S. 171 

FRATREM NE DESERE FRATER. 

In fraternum auxilium a Religioiis fibi mutu» pr^- 
ftandum. 

* MLXXXII. Gemini 

H^C EST VERA FRATERNITAS. 
In fraternitatem Religiofam qua; in Deo ef}. Item 
in veram fanttorum fraternitatem in ccelo. 
* MLXXXlll. Gemimfewpcr dno. 
SEMPER GEMENl. 
In Religiofos in publicum fernper prodeuntes aflb- 

* MLXXXIV. Gemim. 
iETERNO FOEDERE JUNCTI. 
In seternam conjun^lionem corporis &. animaj in 
ccelefti beatitudine. 

* MLXXXV. Gemim. 
CONCORDIA FATA DUORUM. Perf. 

In corporis & animae unam eandemque five mfelici 
beatorum , five in infelici damnatorum ilatu, fubeun- 
dam fbttem. 

* iM L X X X V I. Gemim nudi depiBi orientcs ^ occi- 
dentes. 

NUDI EGRESSI SUMUS ET REVER- 
TEMUR. 
In parem , omnibus nafcendi & moriendi conditio- 
nem , qui ficutnati nil hunc in mundum intulimuSj 
ita neque mortui efFeremus. 

* M LXXX VTT. Gc-mini. 

COEPIT LOCUS UNUS UTRUM- 

QJJE. CviJ. 
In individuam focietatem corpori, & animie in al- 
tero fxculo fubeundam. 

* MLXXXVIII. Gemini. 
^QUE.DIGNUS UTERQUE COLI. LikFMjl 

In S. Petru/n & Paulum fimilefque alios San6los pari 
honore«olendos, 

CAN- P' AP E L L E S 
f C A N C E U. 

Proteus a Nimpha apprehenfus. 

• M L X X X I y . ht Cancrum mutatui fuit in eoelo. 

FFCIT ME FOEMINA CANCRUM. 

Aucli Poetam; 
Sylveftrem Proteus Briadem per aprica tenebar, 

Aft avidum pavido fugerat illa pede. 
Verfusadinfidias, refugus fitcancer^ atilla 

Retrogradum fequuur, dumquecapit capitur. 
Noveratingenium Proteus, hocfceminamore eil: : 

Si fequeris fugiet : fi fugias (equirur. 
In eos qui amoribus foemineis (edufli , a via Dei defle- 
xerunt & retroceflere. 

* MXC. Cancer tnotuftii cceli nunquani regradus , fd 
jemper ex occidente in orientem progradut. 

HIC NUNQUAM REGRADUS. 
In Sandos in Coelo jam impeccabiles , & nunquam 
retroceflUros ab amando Deo. 

L E o. 

^ MXCI. Leoni P. Engelgrave infcribit. 

MERITIS VENIT IN ASTRA SUIS. 
Nempe quia fuper aram in coelo fabulantibu* Poeti* 
immolandus erat. In S. Marcum qui cumLeonealato 
depingitur. In Chriflum Dominum , Leonem de Tri- 
bu Juda , qui immolatus fuper aram crucis meritis fuis 
aftra confcendif. 

* M X C 1 1. Leo x.uem Fir^ofubfquitur. 

TERRORI SUCCEDET AMOR. 
In Chriftumde Tribu Juda Leonem , quem inccelis 

con- S Y M B O L I C U S. 17:5 

confcendentem , fecuta dein eft amantiffima Mater, 
omnium noftrum Amorl5. V.Maria. 

V I R G O. 

-* MXClll. Virgo. 
COELESTl DIGNA REPER.TA THORO. OviJ, 

Lib. J. dt:pont. 
In Beatiflimam Vjrginem dignam repertam fpon- 
fi cceleftis Spiritus San^ti amoribus. In Virgi- 
nem Sant^imonialem evocaturn a Deo ad nuptias 
Agni. 

^ ivlXCIV. Solc in Viro^ine conjiittito generantnr^ ma- 
Uirant fruges tcrra. 

CASTA LUX AMANTIUM vel CASTA 
GENERATIO CUM CLARI- 
T A T F.. 
Incaftos amoresSponfi Cceleftis. 
* MXCV. Idcn. 

GAUDIA MATRiS HABENS, CUM VIRGI- 

NiTATlS HONORE. 
In Beatam Virginem Mariam , intaita Virginitatefua 
Chriftum Dominum parientem. In luperiorem Reli- 
giofarn AbbatiflTam , quas filiarum fpintualium Mater 
eft, lUibato Virginitatis fux flore. 

* MXCVI, Firgo fabuhntibnf Voetif y qiioi Gigatt' 
tibits Jovi billtim iuferentibux eofdetn difpcr- 

dideritt intra ajlra pramii loco colo- , 

SUOS TUTORESSIC PR^MIAT 

;eTHER. 
Qui confitebitur me coram hominibus , confi- 
tebor & ego eum coram Patre meo, inquit Chri- 
ftus. In bonum Latronem Chriftum defendentem, 
blafphemante eundem raalo latrone, remuneratum Pa- 
radyfo. 

Vit- 17^ AP E L L E S 

* M X C V I I. Vir-go Cwhfiif. 

Jf MILLE PROCIS PLACUIT. Lik ii. 

lAetamorp. 
Optamus omnes ccelum , parum pro eo labora- 
mus. 

* M X C V 1 1 1. Vir^o eadem. 

JAM NULLI TRADENDA VIRGO. Luc. 
In amores caftos ran6lorum , tion nuhent neque nuben- 
titr. In Virginem Rdigiolam. 

* MXCIX. Viygoea.Jem. 
COELESTIBUS IGNIBUS ARDET. 
In Sanftum ac cattum amorem. 

^ MC. Sub Virginix Jigno trata riJent. 

DE VIRGlNEO BONA PLURIMA 

RISU. 
In caftas ac Religiofas recreationes, quibus ani- 
mus modicum relaxatur, quo Deo impofterum melius 
ferviat. 

^ M C I. Virginis ftgnum occidit , cum oriturunt arietem 
ex advtrfo confbicit. 

OMNIA TERRENT, VIRGINEAS MENTES. 

\uih. 5. Mtf/. 
InVirgineum Rcligiofarum timorem, quo tenerri- 
mae conlcientia; Virgines horrenthicquod velpeccati 
fpecicm haber. 

^ MCII. Virgo tooleflif. 

FORMOSIOR OMNIBUS ILLA EST. 

In B, Virginem , quK eft (uper omnes fpeciofa. I- 

tem in Cceleftem Jerufalem ab Ecclelia Sponfe com- 

paratam , qu^ omnes mundi pulchritudines decore fuo 

excelluit. 

* MCIII. Virgo Ceeleilis frujes pariens. 

TOTIEi- FOLCUND.A, NEC UNQUAM MATER. 

luib. 4. laft. 
In bona opera Virginum , quibus partubus nil eis 
de flore virginitatis decedit. In Abbatiflam Religio- 

fam S Y M B O L I C U S. 175 

fam c]ure multarum filiarum acceptione mater fa(3a 
eft & Virgo permanfit. 

* MCIV. Firgo occident. 
TERRAS ASTR^A RELIQUIT. 

In deplorata hxc fiecuU , a quibus exulare videtur 
jus & fas omne. 

* M C V. nrgofokm in fig-noftio occidentem comitata. 

COMITArA CADENTEM. 
In B. Virginem Mariam qure Chriftum patientem ad 
crucem comitata fuit. 

* CMVI. P. yiafcniuf fignoVi'pjnit claritaU ccekjlia- 
miBte infcripfit. 

SIC VESTIT OLIMPUS. 
In dotem claritatis, qua corruptibilis caro noftra 
veftietur aliquando in coelis. 

^ M C V 1 1. Virgo ingtnti fpatio in ccelo a geminit di- 
• jlanf. 

VlTAT ET IN COELO TUVENUM CON- 

SORTIA VIRGO. 
In verecundiam virgmeam , qua etiam caftifti- 
morum adolslcentum & Religioiorum tonfortia vi- 
tare debent., 

• ^ MC VIII. hi Virginit fignofok exijiente fiavefcunt cam - 
pi injlar aitri. 

FACIT AUREA S^CULA VIRGO. 

In B. Virginem Mariam partu fuo virgineo reducen- 
tem mundo ;»tatem auream. 

* MCIX. Virgo Cockjiit. 

HJEC MULTIS POTUIT CONTINGE- 

RE. Claud. 
In Ccelum a multis negleftura. 

* MCX. Plrgo Gigantet difperdent.. 

TANTQS MULIER PERDIDIT UNW. 

Impia cum Superis, inferrent armaGigantesj 
Una omnes, Virgo perdidit aligcra, 

Hinc 176 A P E L L E S 

Hinc eadctn Virgo, fiKis numeratur in aftris, 

Fida laboranti , quod tulit arma Jovi : 
Non mirum eft, Mulierquodtantosperdidit,at quod 

Fixa ftet in co^lo , res volucris muUer. 
Indamnaillafortiflimis ex immodico amore fcemineo 
illata. 

* MCXI. Virgo in ccelir inter fldlas Jixai. 
HIC TAISJTUM FIXA. 
In inconftantiam foemineam hoc in mundo. 
* MCXII. Virif^oCakJlisfoltiradiisinfiammata. 

URlTUk, E<r VIRGO EST. 
In caftum amorem. 

L I B R A. 

^ M C X 1 1 1, Libra cxkfiit infra Virginis ftgnum con- 
fiitiita. 
SUB HAC SEMPER. 
JuftitiaDei quafi fub Virgine eft , quam ipfaintercef- 
fione fua femper temperaf. 

^ MCXIV. LibraVirginiin ctehjunBa. 

QUAM BENE JUNGUNTUR. 
Juftitia divina , id eft Chriftus,femper bene conjun- 
gitur Virgini Mariie. 

^ MCXV. hibra Cockfiif. 

SUPRA COMMERCIA MUNDI. 
Luc. nb. s. 
Juftitise divinje , omnia mundi eommercia fub- 
funt. 

^ CMXVI. Idem. 

ET ^QUUM COELESTIA CURANT* 
In Juftitiam Dci. 

* MCXVU. Uem. 
SUNT ET COMMERCIA CO^SU.Ovid. 
Regnum ccelorum aflimilatum efl: homini negotia- 
tori. &c. 

Libra SYMBOLICU^. »77 
* MCXVlll. Libra fiellif aliqMot t vetuti ocuUi de mUi 
conflanx. 

ASPICIUNT OCULIS SUPERI MORTALIA 
JUSTIS. 
In Juftitiam Dei , quahsc mortalia refpicit. 

s c o R p I u s. 

MCXIX. Scorpiut mintmumanimahuJum inctelo^ 
nocivum tsrra. 

PERMINIMA SESE ULCISCITUR 

iETHER. 
In ultionem divmam nunquam Deo deficientem, 

M CA. 178 A P E L L E S 

CAPRICORNUS. 

* MCXX. Capricornut inter Zodiaci ft^na y amphorara 
comitem habenr. 

AMPHORA COMES. 
Ineaslites, & difcorcfias, quas vinum & amphora 

fuicitant. 
^ MCXXI. Caper ftgnum geminit dire&e oppofttum. 

l. FRATRII5US ADVERSUS 

In infernalem caprum Dasmonem , Religiofbrum 
chdrirati & caftitati infenfiffimum aHver/arium. Inlu- 
xuriai tentationes , etiam Religiofi infeftas. 

AQUAPvIUS feu HIDROCHOUS. 

* MCXXII. ^quariut i coelo continuo ohverfS in ter- 
\ tam ttyna , di. uvium comminant , nunquam :f- 
fundens. 

TANTUM MINATUR DILUVIUM. 
In D. Deum , comminantem fuas pcenas &raro fe- 
rientem. 

P I S C E S. 

^ MCXXIII. Yifcet qucd Venerem vexerint, ah ea in a(lrs 
tantum fubiati. 
REDDIT PR^MIA RARA VENUS. 

Audi Poetam. 
Quos Dea veftores exaflo Cypria curfu, 

Grataper asthereas, luderejuflit aquas. 
Prjemiarara: duostantum Venusalma miniftros 

Dat ccelo ; reliquos tartara in ima trahit. 
In raritatem pcenitentiura & falvandorum qui fefe de- 
derunt peccaUs luxuri??* S Y Kl B O L I C U S. «;> 

C A P U T. XXIV. 
CONSTELLATIONES 

R E L I Q^U .E. 

A dU I L A. 

^ MCXXIV. AUSTRIADUM FACTA EST^ 
NOBILE SIDUS AVIS. In S. Lcopoldum Archiducem Auftrias. 
iSRCTOS MINOR & CYNOSURA feu STEL- 
■: LA POLAKiS. »t MCXXV, Urfa mimr, 
U % VER- i8o A P E L L E S 

VERTOR NON PROVEHOR. 
In eum qui multis calamitatibus , hoc in mundo 

• circumaftus, nil inde in virtutibus coram Deo pro- 
ficit. 

* MCXXVI. Urfa mmor , propior fteUee polari qtiam 

fit major tJrfa. 

PROPIUS ATriNGiT MINOR. 
Humiles propiores funt Deo. 

* MCXXVlI. Urfa minor^) cum deprimitur part ejutt 

femper verftit polum enBa Jlat. 

NON OMNIS DEPRIMAR. 
Dcpreflb corpore , anima erigitur. 
'^^ MCXXVUI. ,Stella polarit naufragot in mari du- 
cent. 

HiEC SPES PEREUNTIBUS UNA. vel 

DESTITUTIS SPE SALUTIS. 
In B. Virginem , unicam fpem naufragantium , in 
hoc tumultuofb mundi mari. 

^ MCXXIX. SteVa polarit. 
OFFICIIS DILECTA SUIS. 
r. In dileftum propter officia fua. 
'^ MCXXX. Stella polarit quet non vertitur , fed con- 
\ fiant femper circa polum efi. 

constans/ex millibus una 
I est. 

! In raritatem virtutis Conftantiae. In raritatem con- 
ftantias foeminex;. 

* MCXXXI. Stella poJarity qua orbi frigiia vide- 

tury itt C(e'.o non minut quam alitc 
fteUa ardent. 
ORBI RIGENS ARDET OLIMPO. 
In eum , qui orbi videtur frigidus in amore Dei j 
coram Deo autem ardet. 
^ MCXXXII. Stella polarit , inter confleUationet 
^, . . omnett ultima magneticam tamsn acum 
attrahent. 
ET ULTIMA TRAHIT. 

fn S Y M B O L I C U S. i8i 

In amores in objeftam foeminam dire£los. 
* MCXXXIII. Stellapolarh. 
SALUTARIS STELLA MARlS. 
In B. Virginem , quae falutatur ab Ecclefia. *Ave 

JAaris Stella. 

* MCXXXIV. Stella polarh a tiaulh afpeBa. 
NEC ULTIMA SPERNOR. 
In humilitatem ab omnibus amatam. 
* MCXXXV. Siella polaris qtiomagisnobitelevataefiy 
quo rigidior e(i. 

PLUS ELATA NOCET. 
In eum , qui in honoribus confiitutus, occafionem 
inde fumit , proximo nocendi. 
* MCXXXVI. Stella polarts Jemper fibi co.tpiis , 
nobis juxta diverfa cHmata elevatur. 
ALIIS, NON MIHI ELEVOR. 
In eum , qui in honoribus elatus minime cft. In 
cum , qui ad utilitatem proximi , non fuam, hono- 
ribus 8: di_5nitatibus utitur. 

^' MCXXXVII. Vrfa mtnor , mittorem in vertigine 

fua circidum quidem factens ^ non tamen mino- 

re tempore circumaBa, quam aline 

eUvatiores conjlellatto- 

nes. 

VIA MINORE, NON TEMPORE 
In eum qui tarde incedit , & fegniter viam manda- 
torum Dei. 
^" MCXXXVIII. Stelh polaris omnis verti^i.iis 

tXPCTf 

VEPvTIGINIS EXPEPvS. 
In virum conftantem. In confcientiam minime 
fcrupuloiam. 
^ M C X X X I X. Stella polaris j cb frigus vigiJa 
credita. 
RIGIDA CREDOR, NON SUM. 
Ineum,qui manfuetiorum morum eft, ngtdi nihilo- 
minus nom«n habet. 

M 3 ^MCXL. m A P E L L E S 

* M C X I . Stella eadem,/foIarif rigida , fed nautas re- 
genf. 
RIGIDA REGO. 
In rigidum Superiorem, Patrem familias 8<:c. 

* MCXLl. Stella polarit errantcs in mari nautaf re- 

vocanf. 
ERRANTES REVOCO. 
In Confeflarios , Dodlores. &c. In Spiritum San- 
6lum de quo canit Eccleiia R EG E quod ejl de- 
vium. 

* MCXLIl. Stella po'arify juxtanoflrumfo'um motum 

ehvatur vel dt;pr mitur. 

ALIENO- MOTU ELEVOR , VEL DEPRI- 

MOR. 
In eum , qui ad dignitates elevatur vel deprimitur, 
motu commotx plebis. In eum , cui animus adalienas 
laudes vel erigitur , vel deprimitur. 

* y[.(yXlA\\. YaX jlelltt polarif ekvatione ■, g!obuf terre- 

jlris conformif vobif pofituf , in reliquorum in coe- 
lo motuum notitiam nof deducit. 

HINC COETERA NOSCES. 
InDeo, omnesSandti, videntreliquaomnia. Quid 
non videntquividentemDeum vident? 

* M C X L I V. SteUa po'arif , quo nobif altiuf ehvatur , 

fuo frigidicr nobis eji. -i 

ATa , PLUS RIGIDA. .§ 

In eum, cuicrefcentibus honoribus, cre/citin lub- i 
ditos rigor. InPrjelatumfibirigidiorem. • 

* M C X L V. Stella folarif , ex aliiffex fibi vicinis t*rf<ie 

minorif ftellifcognita. 

NOSCITUR EXSOCIIS. 
Nofcitur ex fbciis , qui non cognofcitur ex fe. 
* MCXLVI. Stellapolarif. 

IN PORTUM RIGJDA DUCET. 
Mortificationes & rigor in corpusproprium , dedu- 
^ntnosin portumfalutisstern». 

tel' S Y M B O L I C U S. 185 

^ I^ICXLVII. Ste'la pohris. 
SUB HAC SEMPER RIGOR. 
In Przelatum auftreum. InReligionem aufleram. 

* MCXLVIII. Stella polarix eievata , non occident. 

NUNQUAM RIGIDA DESPiCIAR. 
Religiones rigidae femper honoraije. 

* MCXLIX. Urja minoy polovicinior. 

QUOD VICINA, ■ AGIS ASPICIOR. 
In Viciniores Principi Miniftros , magis ajftima- 
tos. 

* M Cl . TJrfa winor quod fabulantibuf Voetis Jovem U- 

Barit , interfidera pofita. 

GRATIA SIDUS FECIT. 

In ftupidos & bardos , ad honores ex favore promo- 
tos. In gratiam Dei quae fummos peccatores in (anftiffi- 
mos viroscommutat. 
Sit vilis , fit inops , fit agrefti agreftior urfb 

QuemRegum extollitgratia, fiduserit. 

* M C L 1. Stella polaris (hllarum omnium uJtima , fem- 

per quiejcens, 

QUIESCIT ULTIMA. 
In humilitate veraanim^ quieseft, Difcitequiami- 
tis fum «5 humilif corde ^3 imenietis requtem animabus 
vefiris. 

• M C L 1 1. TJrfa minor quod Jovem laBarit fidut 

faBa. 
PIOS, SIC MUNERAT jEHER. 
Pietatem parentibus fad:am , Deus ample in hoc, 6c 
futuro feculo remunerat. 

"*■ MCLIII. Stella polaris rigida ^ conjlans. 

SIBI RIUIDA CONSTAT. 

In eas Religiones, quas a primaevo fuo rigore nil AK- 

cedentes, lemper in primsvo fuoflorepermanent. In 

confcientiam, qujefibi rigida eft, iic femper conftan- 

tem. 

^ MCLlV. SteiIapolarisultima.t nonverointerjlcUafqtne 
ultim.t ina?nitudinit funS. 

M 4. VI 1^4 A P E L L E S 

ULTIMA , NON I^IINIMA. 
In cum qui licet hoc mundo ultimus eft , non ta- 
men propterea m oculis Dei minimus eft. In infi- 
mum quidem & abje^lum hominem , minime tamen 
humil»m. 

^ MCLVI. Stella polarir riz>da quiefcit. 

SIBI RIGIpA SOLA QIJIESCIT. 
Confcientia fibi rigida femper quieta eft. 
^ MCLVI. D. Patiny Rtgif Galltarum tjuondam Me- 
dicut , libro Jiio gallico quem de IntrodiiUione ad co- 
gni.ttonem rei Metaliicte fcripfit 5 ojlenfuru/ paucor rem 
J^etai/icam vel intelli^ere vel antiquorum numifnaium 
$fifcriptionem,cailere Jietlam folarem eidem libro pr«efi- 
Xit cum Lemmate. 

PAUCI DIGNOSCERE POSSUNT. 

In virtutem , cujus pretium paucis cognitum In 

voluntatera Dei , paucis cognitam , in rerum fuaruna 

direftione. 

* M C L V 1 1. Stella polaris ex omnibut polo tantum 

fxa, 

r nXA POLO , E MILLIBUS UNA EST. 

In paucitatem eorum , qui fe rcfignant voluntati di- 
vinae , & in ea fixi conquiefcunt. 

* MCLVIU. Stetla polarit cum 'in^ula magnetica. 

EX HAC, DIGNOSCITUR ILLA. 
Voluntas Dei congnofcitur ex linguis E/oflorum , 
Confeflariorum , Praedicatorum. &c. 

^ MCLIX. Stella polaris nunquam occiJens. 

SPECTAVIT NEMO CADENTEM. 
In Virum magnanimum, inter adverfa animo nun- 
quam cadentem. In juftum & exemplarem. 

* MCLX. Stella polaris non (latimvifa. 

NULLI VISA CITO. Vtrg. 
In San^Iitatem , tardcconiequendam. In confola- 
iiones divinas. 

Stella S Y M B O L I C U S. 185 

^ Ivl C L X I. Stella folarit^ cum plurimh acuhuf magnc» 

ticixad eamfefe verientibufy dum ad eamverf^ 

conquiefcant. 

HIS QUI QUiERUNT EAM. s^fp. 6. 
In Gratiam divinam , illis obventuram , a quibus 
qujeritur. In doftrinam & fapientiam. 

* MCLXll. Steha polaris iis qui vetfus vAuJIrum uU 

tra tequirtoQialif lineam navigant , jamfub ho' 

rizonte defpeBa nautas tamen adhuc acu 

magnetica dirigens. 

NULLUM ETIAM DESPECTA FEFELLIT. 
In fincerum animum , & fidum etiam polt fibi il- 
\atas injurias& defpeflus. 

* MCLXIU. SteUapoIarisquieta. 

QUIESCIT ET ARDET. 

In quietum & charitativum animum. 

^- MCLXIV. Stella folaris coeh quiefcats C^ ttauUt 

diri^ens. 

REGIT USQUE QUIETA. 

In Dominum Deum , in fumma quiete fegentem 
omnia. 

In quietum inter maximas regiminis curas ani- 
mum, qualis fuifle legitur Philippo IL Hifpaniarum 
Regi. 

* MCLXV. Stella folarisy kntijjimo quodam C^ hrevif' 

fimo motu ad polum circumaBa. 

PLUS REGIT , QU.^ LENTA MAGIS. 
Inlenta confilia, femper utiUffima. 

* MCLXVI. VuJt Svecus t^uBor populalos jam homh 
nes pojl diluvium , deque aliis fedtbus captendis, folli' 
citos , quando coehim viderunt circa folum quietijji' 
miim , ratiocinatos fuijfe^ terram httic iteli parti fubjs' 
Uam , ittpote coelo fuo refponfuram , ac quietijfmam t 
ftbi petendam fptentrioitem adiijfe 5 fed frigors fro^ 
hibitos , in Suecia fubjlitijje , atque ita ibidem 
foftilatos fiiife , ut fecps regredi ttecejfe fuerit 5 

«tf* i86 A P E L L E S 

. necejfe fuerit , unde Gothlca tot CS" Wandalica Bella or- 
bi illata, Huic ergo opinioni , congruenter Lemma 
pono. 

OUAMDISPAR AH ORBIS OLYMPO 
EST. 
In eam differentiam qu»e eft infer ccelum & hanc la- 
chrymarum vallem orbem noilrum, 

^ MCLXVII. SttiUapolarurigicJa, 

RIGET ET AHDEl'. 
In rigidam fibi confcientiam examore Dd. 
" MCLXVIII. StcLla polarifcjuiefccnf. 

EX MILLIBUS IJNA QLlEbClT. 
In inquietum cor nortrum hoc in orbe. Item m foc- 
minarum inquietudinem. 

B O O T E S. 

* MCLXIX. Bootsf 
ET HIC NUMERANTUR AGRESTES. 
In Sanftos Agricolasin ccelo. In Deum , quietiam 
agreftes Scrudes a Regno Tuo non excludit. 
* MCLXX. Bootes. 
AD ASTRA , PER ARVA. 
In idem. Ccelum etiam laboribus agreftibus me- 
rendum. InDei liberalitatem, qui etiam pro agreftibus 
laboribus coelum dat. 

* MCLXXI. Bootes. 
PERSONAM HOMINJS NONACCI^ 

PIT^THER. 
In D. Deum , ejusque indifFerentiam , in quibufcun- 
quead coelum admittend)S. 
* MCLXXII. Bioics Mrf/n He'ici cuftos Jatus. 

CASTA NEC IN COELO MULlER. 
In raritatem caftitans fcEmincie de hocPoeta. 
Lubrica res mulit.'r , rigido cuftode remoto Cafta nec 
in coelo vivere poflit Helix. 

AR- S YMB O L I C U5. 187 

ARCTURUS. 

* MCLXXIII. t^rBuruf ftgmm t7autis infeflum. 

NUNQUAM VISUS IMPUNE. 
In Tyrannum fcu Piratam. 

ARGONAVIS, 

* MCLXXIV. -^^^rgonavi,. 

SERVAT PLURIMOS ISTA RATIS. 
In S. Ecclefije Catholic^ navim , quae plurimos a 
naufragio falutis fuae aeternje fervavit. 
■" iM L L X X V. ^rgonavis , in cxlo circumaUa ad polum 
antarBicum £5' nunquam m^rfa. 

NUNQUAM MERGITUR ISTA RATIS. 
In eandem S. Ecclefiam , de cujus navi verum 
cft, Fluduat, & nunquam mergitur ifla ratis. 
^ MCLXXVI. t^rgonavis in coelo. 

HOC IN PORTU SECURA. 
In fecuritatem Sandorum m coelo. 

A R A. 

* MCLXXVII. ^y^ra. 
NULLA ALTIUS ARDET. 
In eminentem amoremBeatiffim» VirginisMari». 
* MCLXXVIII. 'E.adem ^ra. 
NIHIL ILLA CRUENTI. 
In Venerabile Sacramentum. 

^ MCLXXIX. Y.adem ara. 
NEC QIJM MAGIS ARDEAT, ULLA 

EST. 
In eosdem amores B. Virg. Mari«. 

co- i88 A P E L L E S 

G O L U M B A. 

^ MCLXXX. Columba. 

MITES SIBl POSCIT OLIMPUS. 
Id manfuetudmem , quje unum ad praedeftinatio- 
nem fignum eft. Beati mitex , quoniam ipft fojjidcbunt 
terram t nempe non hanc qu<e monenuum eft, fed 
viventium in ccelis. 

ANDROMADE. 

^ MCLXXXL. t^indromade fcoptdo a "Ncptuno eh 

ffretot ejusamoret alligatay quo d BaU.ta difcerpe- 

retur ; d Perfeo liberatur. 

CASTOS TUTATUR OLIMPUS. 
Incaftitatemnunquam a ccelo dereliftam. 

* MCLXXXII. Eadem ^Jidromah. 

ADJUVAT AFFLICTOS ^THER. 
Deus omnium afflidorum auxilium. 

^ MCLXXXIII. Ea:idem i^ndromadem oh cafiita- 

tatem , d Ferfeo liberatam idem Pcrfeus 

ftbi jiingit. 

DIGNA DEO VIRGO EST. 
In caftitatis virginalis prjeeminantiam. J^onefi Ji- 
jj«# fonder(iti9 continentis anims, 

CORONA ARIADN.E. 

* MCLXXXIV. Ccrona ^riad.is, 

NUNQUAM MARCESCIT. 
In seternitatem & perpctuitatem cceleftium gau- 
«Lorum. 

* MCLXXXV. Corona t^riadnte cum Cnice. 
HANC, CUM ISTA. 

Pcr S Y M B O L I C U S, 189 

Per tnultastribulationes oportet nos intrare in rc- 
gnum cG^lorum &. coronam jeternam. 
* MCLXXXVl. Coroiia Ariadfta i fielUt coit^ 

flata. 
ET REGNUM CUM LUCE DEDIT. Cland. 
In dotem claritatis seternac 

* MCLXXXVII. Corofiaeadsm. 

IMMORTALIBUS IN REGNIS. 

In coronam Sanftorum in ccelo. 

•' MCLXXXVIII. P. Maptiuf Corona eidem in^ 

fcribit. 

SOLA SPES MEA. 
In fpem tantam beatitudinis concipiendam. 

MCLXXXIX. Coronau^riadntt cum corona Regali 
terreftri appofita. 

PULCHRIOR HAC , ILLA EST. 

In coronam cceleftem infinities excedentem omnia 
mundi regria&gaudia. 

* MCXC. Corona Ariadna oBoftelHf conflata, 
OCTO ME SIDERA FORMANT. 
In ofto beatitudines. 

^ MCXCI. Eadem Corona. 
INTAMINATIS FULGET HONORIBUS. 
In coronam Aureolam Virginalem, i^n^larum Vir- 
ginum in ccelo. 

• MCXCII. Corona eadem. 
NON SATIS EST, VIDISSE SEMEL. 

In cogitandas iaepius coronas cceleftes & gaudi& 
«terna. .« :_il 

* yi^XCllirCofdna eadem. 

ISTA CORONIS INNUMERIS POTIOR. 
In exccflum eum , quo gaudia cocleftia, omnes 
niundi delicias excedunt. 

* MCXCIV. Corona ^uflraUf C? Borealif. 

SERTA HiEC SUNT VENTUS ET 

AURA. 

In lg& A P E L L E S In vinitaiem bmnium mundi Regnorum & Corona- 

rum. Audi Thefaurum. 

Curhpolus indueretBoreus, borealia ferta, 

Ambiis auftralis, Auftria fertapolus: 
Sic polus infigni decoratur uterque corona , 

Nomen & a ventis , bma corona tulir. 
Ah mifera ambitio ! Quid funt regalia ierta , 

Pro quibus arma moves? ventus Sc aura levis. 
C R U X. 

^ MCXCV. CruchconJieJlatioy jh qui ad Aujlrum fta= 
■wigattt iter monfiran/. 

HAC ITER AUSTRIACIS. 
In inclytam Domum Auftriacam , cui per multas 

ad- S Y M B O L I C U S. ipi 

adverfitates Sc hoftes hoc feculo iufcitatos D. Deus 
iter prajparat , aci majores hoc & in ahero iieculo 
laureas & coronas. 
^MCXCVl. Crucif conjhV.atio no/lro irbi \t7unguam vifa. 
NOSTRO VIX NOSCITUR ORBI. 
Pretium adverfitatum, hocin orbenon capimus. 
* MCXCVIl. Crucif conftellatio. 
iETERNA LUX CRliDENTlUM. 
In Crucis myfterium. 
' * MCXCVIIl. Radint conftdlatio nautit ad Au^rum 
vijtn prabens. 

\ V/A CRUCIS, VIA LUCIS. 

In adverfitates, quie clariflimam nobis ad ccelum • 
viam pr^bent. 

In adverfitates, quibus nobis immiffis, fepe oculi 
, aperiuntur ad Deum quxrendum. 

1' ♦ MCXCIX. Crucis conflellatio ^^uftriac/x nunquam 
occidtrnf. 

AXIS INOCCIDUUS. 
Tn cruces, qua nunquam nobis delunt, fed fem- 
3er adfunt. 

* MCC. Idem. 
i IN HOC , CARDO VERTITUR OMNIS. 
i Multum refert cruces patienter ferre. 

* MCCI. Eadem Crucit confJeltatio. 
FULGET CRUCIS MYSTERIUM. ' 
Inexcellentias & dignitatcs S. Crucis Chiifti. 
Item in excellens pra;mium adverfitatum patienter 
oleratarum. 

MCCII. EademCrucif conftellatioNautif ad Auftrunt 
viam prabens. 

NON ALIO SIDERE. 
Crux unica ad ccelum via. 

MCCIII. Crux naiitas jideliter pra aliit omnibut con- 
ftellationibus ducent. 

CRUX FIDELIS INTER OMNES. 

co- 19» A P E L L E S 

COMA BERENICES. 

* MCCIV. Coma eadem aliquot PcUuUf conjlans: 

AUREA C^SARIES. 
In capillos S. Mariae Magdalenae quibus pedcs Chii - 
di lachrymis fuis rigatos exterfit. 

C O R V U S. 

• MCCV. Corvut ex Ugno in corvum mutatut. 
EX NIVEA NIGRA REDDENTE FUIT. 
In candidum adolefcentem mutatum in pefTimum 
peccatorem. 

C R A T E R. 

* MCCVI. Crater. 
HIC TUTO BIBITUR. 
In calicem Eucharifticum. 

* MCCVII. Idem Crater. 

POCULA MORTE CARENT. 

Calix cceleftium gaudiorum inebrians fine caret. 

* MCCVIII. Jdem Crate.r. 

QUI BIBUNT, ADHUC SITIUNT. 

In fitim , ex fiimptione Calicis Euchariftici animac 

procuratam. In San6los m Ccelo , qui vifo Deo plu» 

eum fitiunt. 

* MCCIX. Idem. 
LICUIT SOLI SUPERORUM TANGERE 

MENSAS, Ovid. 
In Regem Bokcemiae , qui ImperatotisFincerna. &c. 

GASSIOPOEIA. 

• MCCX. Ssder CaJJiopoeia utta cum aUitJleUis circum- 
aSa, 

ABS. S Y M B O L I C U S. - J95 

ABSQUE QUIETE QUIES. 
In aflivum etiam in media quiete. 

* MCCXI. £ f CaJJiopoeia mva flella Philofophi coehm 

corruptibile argumeniati., tttpote qttod corruptio- 

ttis ^ zsnerationiscapaxfit^undceiilem Caf- 

ftopoeix hanc novam jlellam producenti 

infcribo. 

VILET UNDE FULGET. 
Ek honoribus mundanis in oculis Dei vilefcimus 
faepe. 

* MCCXII. Eadem ex caifacxlwn a Philofophis corru- 

ptibile creditum. 

IPSI LABEM, FERT FOEMINA COELO. 
San£liffimis congregationibus fceminx labeni intu- 
lerunt. 
^ MCCXIII. CaJJiopoeiafola tn coelofedem habens. 

PRIMAS AFFECTAT FOEMINA SE- 
DES. 
In ambitionem foemincam. 

* MCCXIV. CaJJtopoeia novam fieUam producens , mo^ 

iterum difparentem. 

NUSQUAM SIBI FOEMINA CONSTAT. 
In fcemineam inconftantiam. 

* MCCXV. Uem. 

NOVI QUID FOEMINA PROFERT. 
In novos veftium foeminearum modos a fceminls 
cxcogitatos. 

* MCCXVI. Idem. 

NOVO FULGET LUMINE vel SIDUS 
REFULGET JAM NOVUM. 

In Ecclefiam , novoSanfto Canonizato fulgentem. 

InOrdinem novo Sanfto velCardinaliautEpilcopo 
fulgcntem. 

* MCCXVII. Idem. 
VETERI NOVA LUMINA MUNDO. 

In novos Sanftos ab Ecclefia Canonizatos. 

N £4- 194 A P E L L E S 

■> MCCXVIII. EaJem nova CaJTiopoetafieUd. 
MULTOS CONSPECTA FEFELLIT. 
In fraudes femineas. 

* MCCXIX. Eadem Cajfjopoeia cum fuafede. 
MEPvUIT BEATAS SCANDERE SE- 
DES. vel THRONUM SEDENS SU 

PER iETHEREUM. 
In S, Birgitam vifam in fede aurea , ab Angelis in 
coelum deferri. 

* MCCXX. Idem. 

LUCIDAS SEDES ACCEPI. 

Tn S. Luciam , de qua hoc canit Ecclefia. 

* MGCXXI. Eadem CaffiopoeU fsdeu 

FESS^ DABIT ILLA QUIETEM. 

In Requiem fempiternam San^lorum in Coelo. 

* MCCXXII. Cajffopogia ^.ihiofis Cefhei conjux /« 

cceJo elata. 
DIVA QUIA DIVES. 
Hic fedet illuftris luxu radiata pyropis 
Nigrior, at niaro , Cafliopoeia viro. 
Prava virago quioem potiufque inferna vorago 
Sedquia diveserat, diva repente fuit. 

In divites malos , etiam hufc orbi honoratos. 

c A N I c u L A. 

* MCGXXIII. EmaHuel Thefaurut Regiam VeuationUm 

Domum Sabaudite Ducix Symbolo ^ emblematico 

apparatu ornanfy cuidam conclaviy canibut 

locum faciens , in eo Ccekjlem canem 

hoc Lemmate infcripftt. 

HAUD LASSUS UNQUAM , SEMPER OR- 

BEM CIRCUIT. 

In cuftodiam vigilem Pra;latorum & Principum. 

^ MCCXXIV. Eodem in conclavi , idem exhibet Orio- 

nis Fenatorii iniquij/imi camfukm fayeibu/jfiam- 

tnatn S Y M B O L I C U S, 19^ 

tnam ejaculantem , in ccelif pojl tranjlatum , ^ sf- 

fiatH fuo caniculares a his frdhentemt cum Lsm- 

mate. 

QUALIS VENATOR TALIS MOLOS- 

SUS. 
Quales Domini tales plerumque fervi. 
Nimirum fimiles fbciatfibi qiiifijue Miniftros, 
Talis erit catulus , qualis erit Dominus. 

* MCCXXV. Eadem ccele/Ii/ canicuJa. 

NEC QJJjE MAGIS APvDEAT ULLA 
E S T. 
In Zelofiffimum Praelatum & Prjedicatorem. 

* MCCXXVI. Caniculd oriente lupi fnoantur. 

HOC ORIENTE FUGOR. * 
Ad confpeftum veri paftoris feduftores lupi dif- 
parent. 

C Y C H N U S. 

* MCCXXVII. Cychnur^ 

CANDIDOS jETHER AMAT. 
In innocentiam Deo dile£lam. 

^ MCCXXVIII, Cychnus ah oJore Juxuriofo ipfo in ccsJo 
Yoetif fabulantihus defloratus. 

SUB NIVEO CORVUS OLORE LATET. 

In hypocritas, qui (ub pellibus ovium funtlupira- 
paces. Refte Poeta; 
Quid fatis eft cautum ? quem non prasfentia fallct. 

6i niger in niveo corvus oloTe latet. 

D E L P H I N U S, 

^ MCCXXIX, DeJphinuf ty^rionis in niari infcBatJ-, 
dum Cythara Judit , cantu demufus , eum ad littuf di- 
portms t adceeJum eaexpietate tranflatus, 

N2 QII 19(5 A P E L L E S 

Dll PIA FACTA VIDENT. OvidJ. i.fajl. 
In remuneratorem onnnium bonorum Deum quan- 
clo Angli Ao. i6<J2. Dunkerckam cedebantGalliK Re- 
gi i inter varios apparatus qui exhibebantur , fuere 
plurima ad urbis ( cui pro infigni Delphinus eft ) 
curiam affixa , quibus pro corpore Delphinus erat. 
Alludendo fic etiam ad Primogenitum Galliae Prin- 
cipem Delphinum. Inter alia , Delphinus in ccelum 
tranflatus videbatur, cum Lemmate, 

^ MCCXXX. HOC DELPHINUS, PIETATE 
M E R E T U R. 
In Delphinum Ludovici XIV. Primogenitur» 
pietate & mifericordii cctlum mcrenti. 

In pietatem & mifericordiam meritoriam regni cce- 
leftis. 

D R A C O. 

* MCCXXXI. Draco. 
Draco alios prohibens ab horto Plefperidum , ipfe 
tameneiufdem horti frugibus paflus, 

QUAS PROHIBET MANDERE, MANDIT 

OPES. 
In eos qui qus priecipiunt minime ipd fervant. 

■ F L U V I U S. 

« M C C X X X 1 1. Ihivio ccelejli P. Mafeimit in- 
fcripff. 

NESCIT PkOCELLAS. 
In a;ternam requiem Santtorum in cceh"s. 

* MCCXXXIII. idem ccslelhs fluviut. 
NAUFRAGIO LITTORA TUfA MEO. 

Ltb. 1. Trift. ■ ' 
In ranccos in ccela nulli amplius periculo expofltos. 

HER- S Y M B O L I C U S. 197 

H E Pv C U L E S, 

* MGCXXXIV. Hercuks pojl tot laborcs ad co:Um 

tranflatut. 

REQUIES HIC CERTA LABORUM. 
In requiem Kternam lan6tis in ccelis poft hujus 
feculi labores prxparatam , de Hercule in ccclum 
tranllato fic {ymboliftarum fhcenix Thefaurus canir, 

Hic habet Alcides, cjuam nefciit ante quietem j 
Qu*eque humeris tulerat , nunc premit a6la pede. 

* MCCXXXV. MercuJf i» coelum quod prius tukrat 

tran/Jjto, Lemma ex Ovid. 
MERUIT, QUOD PRIUS IPSE TULIT. 
In B. Virginem Mariam & S. Jofephum , qui Chri- 
ftum in terris portando meriti funt , eum nunc glorio- 
fum videre jeternum in ccelis. 

* MCCXXXVI. Hercuks cceJo portato in terris nunc 

eodem fru'tur in cceJis. 

ANTE PONDUS, NUNC REQUIES. 
In labores San£torum, ab eis in terra toleratos, qui- 
bus nunc confolantur in ccelis. 

* MCCXXXVIl. HercuJes a Jove fubra Junonem x 
qujmfimpcr infenfam expatus fuerat tn cosJumtran- 

futus. 

HIC CELSIOR INVIDIA. 
In Virum virtutibus fuis omni invidia majorem. 

^ MCCXXXVIU. HercuJes in ca:Jo Hydra ajfx- 
ciatus. 

HIC NULLUS INIMICU3. 
In coclo qui m terra inimici fuere , arflifrime fe 
amant. Exemplum mS. 3tephano &. Saulo, 

N Z ideiB! 1^8 A P E L L E S 

* DCCXXXIX. idew. 

PARCERE VICTIS, HERCULIS EST. 

In difficultatem dimittendi inimicis injurias. 

* MCCXL. HercuUs ftgnum /n coilo y J^nguif ^ Hj~ 

dr,£ aliorur/ique fuou/irorum ffgnifafjhciatur». 

NEC IN COELO HERCULES ABSQUE 

MONSTRIS. 

In Religiofos qui m Religione velut coelo conftitu- 

ti , ab inimicis & perfecutoribus minime liberi funt. 

In Religiofosi quietiam mipfisReligionibusexpo- 

flti funt periculo peccatorum. 

* MCCXLI. Hercuhs in ccelum tranjlatus. 

LABORUM PR^^UA LATURUS. 
In mortem juftorum, ideo a Dco ex hoc mundo 
evocatorum , ut laborum fuorum pr^miu aeterna ac- 
cipiant in ccelis. 

L E P U S. 

•" * MCCXLII, Lepus cumcoeld citijfme circumaBuf. 

FUGIT NEMINE PERSEQUENTE. Frof. iS. 
In malam conkientiam. In timorem panicum. 

O Pv I O N. 

* MCCXLIII. Orion cum enfe. 

ENSIFER ORION. Ov,d. 
In Marefcalcum quendam. In Eleflorem Saxonije, 
S R. Innperii Erfiferum. InS.Paulum. 

* MCCXLIV. l^-lem, enfmexliellishahens. 

MUCRONE CORUSCO. Virg aneid. 
In Principem gifloriofum. In S, Paulum. &c. uti 
fupra. PAVO I S Y M B O L I C U S. 199 

P A V O, 

* MCCXLV. Pavo. 

PULCHROS SIBI POSCIT OLIMPUS. 
Deus amat eos, qui mund^funiconfciennae. 
* MCCXLVI. Pavo ex t^rgo miitata, in cauda ocuhs 
Ar^i adhucfervant. 

VULT VIGILES JETHER. 
In vigilantiam impendendam faluti noflrae. 

P H O E N I X. 

* MCCXLVil. Phcemx. 
DANT SIDERA NIDUM. 
In mollem & recuram habitatjonem Sanflorum in 
ccelo. 

P E G A S U S. 

^ MCCXLVIII. Pe^aftix sxDomitaCkymara iMmidus ^ 

d Jove (} c(slo dcjeBut. 

TUMIDOS, NON SERVAT OLIMPUS. 

In D. Deum qui deponit potentes de fede & exal- 

tat humiles. Item in Luciferum a S. Michaele deje- 

6tum ob fuperbiam cx ccclo. 

LYRA COELESTIS. 

^ MCCXLIX. Lyra ccelefit nul/i audita unquam. 

NULLO SENSU CAPITUR vel NEC AURIS 
AUDIVIT. 
In gaudia coeleflia , t^uee mc ocnius viditnecauris au- 

divit. 

* MCCL. Lyra noftra horizonti nunquam occiicnf. 

NUNQUAM OCCiDVr. 

N 4 k 200 A P E L L E S 

In coelefte re^num cujus non erit finis. 

* MCCLL Lyra coeleftif viihuriftmilif. 

LYRA ET VULTUR. 
In arr.icum fuaviter blandientem, fed inftar colu- 
bri & vulturis mordentem , de hoc ita The/aurus* 

Quam fimiles habet aula lyras > quarn fepe (uavi 
Qui tibi blanditurcarmine, vultur erir. 

In orbishujus voluptates, quje fenfiis dele(51ant & 
jnftar lyra; recreant, Confcientiam vero inftar vuhu- 
ris lancinant& mordent. 

SAGITTA PROMETHEUS. 

* MCCLII. t^quila Prometkt Jecttr fafcens fagitta 

defixa. 

VIX ULTIO jEQUA EST. 
In vindiflam & ultionem hcitam etiam parciffime 
fumendam. Sic monet Thefaurus. 

Jupiter exardens rapti fibi fulminis ira, 
In mea , mordacem vi(cera niifit avem. 

Sed quia me nimia vindex feritate fecabat, 
Herculeie meruit cufpidis efte labor. 

Namquereosaudi, nimium qui ulcifcitur requa 
Ultio fis quamvis , uhoriniquuserit. 

* MCCLIII. ^agiua c(£kjlif. 

NULLA ALTiUS IVIT. 
In amores Seraphinorum in Denm. In amores ^ 
Virginis. In amores Seraphicae Matris mea; Birgittx , 
qu^ optabat damnationern fuam prx diminutione 
glorite divinae. Vide Vitam & Revelatiun.^s ejus- 
dem. 

^ MCCLIV. Eadiin Sagitta. 

CONSEQUITUR QIJODCUNQUE PETIT. 
In San^los, quorum defideria in ccclo omnia ex- 
plent. In orationis efficaciam. 

* MCCLV. EaJaM Sagitta. 

HIC SCOPUr.I TENUIT. 

In S y M B O L I C U S. 20I 

In ^terna. Beatitudo , unicus. fcopus nofter & fi- 
nis eft, 
'i- MCCLVI. EiJem Saj^itu P. Engelgrave in- 
fcribit. 

TELUM FLAMMA FUIT. Z«r. f. 

In S.Therefiam, flammeo telo ab Angelo vulncra- 
tam. Vide ejus vitam. 

SERPENTARIUS REX 

L Y R ^. 

* MCCLVII. Concentu fuo fertenles excantattf. 
MOLLIA VERBA, DOMANT AN- 

GUES. 
Refponllo mollis frangit iram. 

URSA MAJOR,CURRUS. 

* M C C L V II 1. StelU Cmrut eoekjlit aurigam haben- 

ter. 

NOS QUOQUE SUB DUCIBUS. 

In varios fandlosqui aliorum fe regimini commi/e- 

re, uti fecit S, Birgitta fubmittendo \e in difcernendis 

Revelationibus, Judicio fuorum Confeflariorum & 

Diredorum. 

* MCCLIX. t^uri^a currut feu urftt majorif. 

QUOTIES COELUM VERTITUR ILLE 

RUIT. 
In eum , qui omni die mortaliter peccat, uti e- 
tiam in juftos , qui venialiter de die cadunt fep- 
ties. 

* MCCLX. Urfa major, priuf Ca'lifto feuEelix. 

Nyinpha Diana facra , gravidum uterum 

a Diana gejiare vfa , in urfam im~ 

mutafa. 

EX 101 A P E L L E S 

EX NYMPHA PROTINUS URSA FUI. 
In multas caftas Virgines immutatas , ex poft m gra- 
vidas urfas. 

5 MCCLXI. Eadem Califio Diana cceJefii dedicatai 

dmt una cum Diana lavatur , uterum gefiare 

vija ) virgineo S ccetu infylvas ahaBa^ a The- 

fauro Lemma haht. 

SPONDERE NOLI, FALLERE AUT NOLI, 

FIDEM. 
In vota Deo fervanda, &etiamhominibuspromir- 
ia , Morale hic addit Thefaurus. 
Difcite vel nulh quidquam fpondere potenti, 
Vel quam (pondetis, nonviolare fidem. 

* MCCLXII. Currus maxima CS" elegantijjima fielJa ah 

^firologis vocata VIA HONORIS. 
COELO, VIA FULGET HONORIS. 
Ad veros honores, via nobispatetefolo coelo. In 
ccelo folummodo verifunthonores. 

* MCCLXIII. Eadem fieUa inter rigidas Poli Borealis 

ftelJat exifiens. 

RIGIDIS VIA FULGET HONORIS. 

Honoratiflimae huic orbi flint Rehgiones rigida;. 

* MCCLXIV. t^uri^a currus feut/rf^ majoris. 

RAPTATUR IN ORBEM. 
In Miffionarios , qui infpirationibus divinis rapta- 
ti circumferuntur per orbem , animarum auriga; fu- 
turi. 

* MCCLXV. v/luriga ohJicjua fem^er via in orbem cum 

coclo aBus. 
RECTO TRAMITE NUNQUAM. 
In hujus mundiingenium, inquo vix rei^io trami- 
t€ unquam proceditur. 

* MCCLXVI. CurruiH minorsm ft videas , videbis mi- 

nori direSe contrarium , equis in aJtcrius rotas ob- 
verftsvolvi. 

STUDIA IN CONTRARIA. 
In contrarios conatus Sc fludia hoaiinum. 
' Currus S ir M B O L I C U S. 205 

* MCCLXVII. Cumix. 
NESCITJS EVERTI- 
In San£los , in coelo nefcios fua beatitudine privari ab 
oaque everti. 

CASTOR ET POLLUX. 

^ MCCLXVIII. J» PMo Taurinetjfi Emanttel rk- 

JliHruf > Qafioris x^ PoJhicif geminani flammam 

in antennafociatam injcribit, 

SOCIATA Sx\LUTEM. 
Fidet bonis operibus conjunda fit necefle cft , fine 
ipfis enim nnortua eft. 

* MCCLXIX. Eadem Caflorif^YoUuciffiJera nati- 

tifPropitia. 

IRATO SUSPICIENDA MARI. 
In B. Virginem Manam , qux eft. ftella hujustumul- 
tuofi maris. 

^ MCCLXX. Duo Caftorif ^ Polhcif fydera. 

LUX UNA. 
Sanftorum omnium in coelo lux una, Deuseft." 

* MCCLXXI. Capr ^ Pollux, coelum ferenantet 3 a 

Thefauro in quodam Taurinenftf Palatii conclavi 
infcribuntur. 

PLACARE COELUM, COELITUM TAN- 

TUM EST LABOR. 
In Sanftos , exoratores apud Deum pro nobis. 

C A P U T. XXV. 

GALAXIA SEU VIA 

L A C T E A. 

^ MCCLXXll. Via laBea de noBe folumvifa, 
VISA SUB OBSCURUM NOCTIS. 

In 104 APELLES 

In viam coeli, Prjedicationibus monflratam, in ca 
liainofa fjeculi no6le. 
^ ^ MCCLXXIII. Eadem via. 

QUI DEVIAT ERRAT. 
In peccatores & damnatos a via mandatorum Dei 
crrabundos. Ergo erravimus. Maxm-.us crror eft d 
coelo deviare. 

^ MCCLXXIV. Via Jaflea elfi de die non pateat o- 

cuUs i non tamen inde mintis in coelo omnibus 

firata efi. 

NOCTE DIEQUE. CW. 

In ccelum femper quajrentibus patens, iis ajque qui 

ingratiaac inpcccatis iunt. 

* MCCLXXV. Via laBea omnihus quocuttque fub axs 

patens. 

PATET OMNIBUS UNA vel QyOCUNQUE 

SUB AXE. Juven. Sat. 14. 
Aviacoeli ineunda, nemo ex quacunque gente Sc 
quocunque in loco fit excluius. 

* MCCLXXVI. Via laBea de noBe vifa. 
PER MUTA SILENTIA TRAMES. Cvid. 

Met. lib. 6. 
Via cceli per {blitudinem patetreligiofam. 

* M C C L X X V II. r/rf hUea ephiubuspiUs con- 

fiata. 

ITER UNUM, L-UMINA MILLE. 
Cratias , & millenaluminaa D. Deonobis pro in- 
veiiienda via coeli dantur. 

* MCCLXXVIIL Zadcm via LBea facih cojTfpi- 
cienda. 

FACILTS QUjERENTIBUS Virg.Georg. 
Coelum facili labore inveniendum. 

* MCCLXXIX. VtalaBea e fleUis confiata. 

SIDERIBUS NOVERE VIAS. Luc. 

Per S y M B O L I C U S. 2«5 

Per gratias a Deo datas cceli via nobis patet. Item 
per fidera Dodlorum Praedicatorum &c. ad ccelum 
ducimur. 
^ MCCLXXX. Vi» eaiem a minimit jlelluJis con- 
flata. 

MONSTRATUR MINIMIS. 
In humiles, qui cocli viam inveniunt. 
^ MCCLXXXI. ^liquot conftellattones in viS UQea 
confiftenter. 

MULTIS, H^CVIA FECIT ITER. 

' Ovid. 
In eos , qui viam mandatorum Dei , olim in ter- 
ris incedentes , nunc in ccelo femper conllftunt 
Sanfti. 

^ MCCLXXXII. Fia laBeat ingentia in coelojpatia oc- 
cuPanr. 

MAGNUM ITER EST COELO. 
In amplitudinem , & magnitudinem praecepto- 
rum , ac virtutum , quibus tanquam viis ceelum a- 
ditur. 

* MCCLXXXIII. ria laBea e phribut fteUit con- 

flata. 

COELO , STAT CANDIDUS ORDQ: : 
In Sicrum Praemonftratenfium Ordinem, ejufque 
plures in coelo fanilos. 

* MCCLXXXIV. StelluUviaJaBexomnet afparentet 

candidtt. 

CANDOR INEST MINIMIS. 
Humilibus , candor placet & ineft. 
* MCCLXXXV. Via laBea c minimis fteUuUt con- 
flata. 
MINIMIS, H^C SEMITA CONSTAT. 
In plures fan6los , quos ordo Minimorum coelo ad- 
fcripfit. Item via cceli eftprohumilibus. 
^MCCLXXXVI Vi.e laBea P. Mafeniut in- 

SUMMA, SED INVIA NON EST. 

In ^o6 A P E L L E ^ 

In difficultate4 & afperitates , quje omnibus viam 
cceli ineuntibus, femper adfunt , quaetamen non ob- 
ftant , quo minus fuperentur. 

^ MCCLXXXVIl. Fia laBea e fieUuUt vsluti ocuUs 
confiata. 
VIGILES VIA SERVAT OLIMPI. 
In eos , qui vigiles funt in currenda via manda- 
torum Dei, quique fic ab ea via non excedunt. 
* MCCLXXXVIII. Via laBea. 
COELO MANIFESTA SERENO. Ovid. 
Deo nobis propitio , via ad ccelura nobis monilra- 
tur, pergratias. &c. 

^ MCCLXXXIX. ViA laBea , drta fabnlaniibus Pos- 

tify exlaUeper Hercukm infantem ^ quando 

Junonis ubera fuxerat , ejfufo. 

STRAVIT HERCULES INFANS. 

In Chriftum natum , ubera B. Virginis fugentem , 

qui nobis viam aperuit & ftravit ad coelum ha£lenus 

claufam. 

* MCCXC. Eadem viahBeay ehBe Junonifortum 
habens. 

E LACTE JUNONIS. 
In B. Virginem laftentem Chriftum Dominum qui 
de fe ait , Ego fum via. f-.- 

* MCCXCI. Idem. 
MATRE DEA PR^BENTE VIAM. 
In eandem B. Virginem , ut fupra. 

* MCCXCII. In vidhBea pauculec conflcUatlones exi^ 
ftentes. 

PAUCIS, H^C SEMITA TRITA. 
In paucitatem Juftorum ambulantium viam rranda- 
torumDei. 

^ MCCXClll. Via laBea per varias monfiruofas Con- 
fielJationesfcfe circumjerens. 

PER TELA,PER HOSTES. PANDIT 
^TER. 

Per S Y M B O L I C U S, 5«f 

Per tentationes, adverfltates ad cceluna vla unji- 
ca eft. 

^ MCCXCIV. Via laBea tamum untca, 
UNUM ITER EST SUPERIS. : 

Non alia via ad coelum eft , quam unica via tribula- 
tionum, acDeimandatorum> 
* MGCXCV. Vi<e h&ea ftelluU qua orhi canJidavi- 

dentur in coelofphndentef t3 ignetefunt. 
COELIS SPLENDET , QUI CANDIDUS OR. 
BI EST. 
Virgines coelo & Deo dileft», 
Item in candorem animi > qui ssftinoatur 6c remd- 
neraturaDeo. ^A. to^ APELLES 
C A P U T. XXVL 
N O X. 

* MCCXCVI. NoX , mille fieUis veJut ocuUs , tamett 

omnino caca. 

MILLENO LUMINE COECA. 
In cum » qui cum mille gratiis a6lualibus fibi i 
Deo immiflis, nihilominus in peccatis fuis excoecatus 
manet. In Rempublicam aliquam Acatholicam , quae 
cum multis virorumdo6lorum & politicorum lumini- 
"bus . in no6le hasrefis coeca manet. 

• MCCXCVII. Nox qute omttem rehus puhhritudinem 

demit. HUIC SY M B O L I C U S. 2oj 

HUIC NIHIL EST PULCHRUM. 
In Zoilarn ac rerum omnium contemptorem. 

* MCCXCVli. Nox ah uniha 'icrr<it caufata. 
UMBRA NOX TALIS AB UN^A. 

In h^refiarcham infignem , a quo ingens h^refis or- 
tum habet. 

* MCCXeVlU. Nox cumfidns veJut oculh. 
OCULOS MULTOS , AUREM NULLAM. 

■ni In peccati nofle,m, cui a Deo plures oculi, nulla 
iuris. nempeDeusvidetpeccatores, non exaudit. 
* MCCXCIX. "Nox tenebrofa cum (idlis ^ luna. 

NlGRA SUM SED FORMOSA. 
Exhibitum aliquando fuit in fufcam Virginem ab o- 
culis tamen orbi commendabilero. 
" MCCC. Noxcalejlia revelanf ^ titi jlisUaf y hwam^c. 
lerrena obfcuranf, 

TERRENA TEGO, MELIORA REVELO. 
In cum, quiquiem proximo commendabilia lunt> 
r^evelat ; ea vero qu^ turpia celat. 

^ MCCCL Nox tembroCa cum ftellis ^ Luna. 

SOLI, NON COGNITA SOLI. 
Solus D. Deus impeccabilis eft. 

* MCCCII. Nox quietem aiferens. 

REQUIES, EA CERTA LABORUM. 
In mortis noftem , qu^ requiem xtcrrvam juftis 
adducit. - 

i^ . filCCClV. Nox lumen a Jielli/ C5' luna recipiens tton 
viro a fo!e. 

UNDE LICET, NON UNDE JUVAT. 
In eum , qui forte fua 6c talentis fibi d Deo commif- 
fis, contentuseft. 

* MCCCV. Nox afolis ahfentia caufata. 

ABSENTIA SOLIS. 
Anim^ nox pecsatum, pri\^itio eft gratiae ex ani- 
nia noftra. O CA< zre A P E L L E S 

C A P U T XXVI. 
D I E S. 

* MCCCVl. Dkt. 
CONVERTETUR IN NOCTEM. 
In honores mundi , qui peccatoribus in jeternarti in- 
famiam computabuntur. 

* MCCCVll. Diet cum fole velut ocuh uno, cum no)t 
pluret habet. 
OCULO FORMOSIOR UNO. 
In quendam Generalem Cjefareum , m bcllo oculo 
abhofteprivatum. 

* MCCCVlll. Diet. 
( r ; LUMINE AB iETHEREO. 
Quieta confcientia donum & lumen Dei eft. Item in 
fidem quae lux & donum Dei eft. Item in gratias 
afluales, quac lumina intellei^lus funt ipfi ab sethere { 
immiftai 

* MCCCIX. Diet cumfok. 

HAUD UNO LUMINE LUSCA. 

In D. Deum, unico intuitu videntem omnia. 

* MCCCX. Dietftelhx abfcotident, 

SUA LUMINA CELAT. 

. In cuftodiam oculorum. In eum , qui talenta fiia & | 

gratias abfcondit. 1 LI- ) L I B E ft It 

CORPORA ELEMENTA». 

R I A. 
CAPUT PRIMUlVi. 
IGNIS VULGARIS ET USUALIS. 
* I, Ignis leram Ijquefaciettt , lutunt ^ ftmiUa indu" rant. QUEM VULT INDURAT. 
In D. Deum , qui mileretur cujus vult » &; quem 
▼ttlt indurat, 

O 1 lonf? iii A P E L L E S 

■> II, Ignif ftve fnmo fiiie fphvidore fuo t tiuUi iatere va- 
lens. 

INDICIO PRODITUR ILLE SUO. 
' Inamorem latere nefcium. 

* 111. Ignis interomnta eementa maxime aBivus , C5' omnis 

morec impatiens. 

NON F£R T ILLE MORAS. Ovid. 
In amorem , oui omnis morae impatiens, ne/cit enim 
amorremoras. roetatefte. 

* IV. Jacobus Catz/us FceJeratorum jhtuum cfUondam 

ftgiHifer major igmm exhibet a Tauno avidc am- 

pkxatum , fcd laurium miferrime ambn- 

rentem , cum Lemmate. 

QUOD NON NORIS, NON AMES. 
In amores rerum & perfonarum nobis ignotarum ca- 
vendos. 

* V- Idem ^atzitis li^neum vafculum , nondum fbi de-- 

biti compaginatuvj exhi'uit i una cum igns ab in- 

tra ardcnte 1 cujus vi flcxi "i^ frmius fibi 

conjunUi laterales ajfercuU y m unum 

coeuntes t vas efficiunt. 

AMOR HUMANiE VIT^ GLUTINUM. 
In amotes quibus conftat vitas humanse (bcietas. 

* VI. Ignisfub cineribuf htens. 

SOPITUS NON EXTINCTUS. 
In amorem nondum extinilum. In ignes libidinis* 
pcf mortificationem quidem fbpitos > non vero totali- 
tct extinflos. 

* VII. linagolfeculiSoc.Jefucratomferreamexhibetat' 

centem d copiojb igne tnfantem. 

SIC CAUTUM PUERIS. 

In Tiraorem gehennne quibus iuventus a peccato& 
gehenna arcenda eft. In crates Reiigiofas, quibus mul- 
tx a turpibus luxuriae ignibus afcentur , vel ab infer- 
nah ignc. 

£4- J SYMBOLICUS. 215 

* Vlll. Eadem hnago ftmiam igne lHCura*tiy ^ ah codem 

comPreherifam exhibet. 

IVLALE LUDITUR IGNE. vel LUDI NON 
SUSTINET IGNIS. 

In eum nobilem , qui San6}. Ignatium Lojolam 
flammis dignum judicans , ex poft mifere igne pe- 
tiit. 

* IX. Ignif fnb cineribur quof funcra lijjtornm dixerif , 

conffvatuf ut vivat. 

ALIENO FUNERE yiTAM. 
In S. Francifcum Borgiam qui ex confpe£io fu- 
nere Ifabell», ad meliorem vitam R.eligiofam tran- . 
fut. 

* X. ll,!*'* ijadio repercuffux ne minimam qnidem fcintil.. 

lam deorfum , Jed omni a Jurfum evibrans. 

NEC HINC SCINTILLA DEORSUM. 
Inanimumingentem , qusmnull^ adverfitates de- 
orfum fleflere poflunt , led magis inde adfupernac- 
^evant. c .ij. .' ... 

^ XI. Jnter tria illa qu^ S. Scriptura infaiiahilia ju^ 

dicat unum ignif e/iy eo p'uf appetenf ■, quoplus 

paiuli r.cipit. 

NIL CUPIDO SATIS EST. 
In avaritiiE hydropcn, qua; facit ut quo plusfunt 
potx plus ftiantur aqu?:. In ignes libKiinis infatia,- 
biles. 

^ XII. Ignif ea qUiC ni^^ra funt dca^biiiify ut ft in exco- 
Bione 0'larutn,ilatuarum ^c. 

CANDIDA DE NIGRb'. §vid.l\'kt. 
In ignem cordis contriri , qui de fada &. nigra. 
peccatrice anima facit , mundilTimam & candidiffi- 
mam. 

* XIII. gnif ea qu^e canJiJa funt denigra:u, uti inchay- 

tayiino. &c. 

DE CANDENTIBLJS ATRA. Ovid-. 
In luxuriK & libidinis ignes , qui de innocep- 
1 tiffimis ft?4 A P E L L E S 

tiffimis adolefcentibus fepe faciunt fbediflimos ganco- 
nes. &c. 

* XIV. Ingenti incendiounica exfavilla ortumfuum ha- 

benti. Lemtna. 

E MINIMO MAXIMUS. 

Ab occafione unius fjepe taftus & a{pe£lus fedi, in- 
nocentiffimje animae , incidunt, in maximos libidinis 
affftus. 

Item e minima fcintilla ignis a Spiritu Sanft.nobis 
immiffis, maximi faepe contritionis ignes cxcitantur 
in peccatoribus. 

* XV. Ziueriuf Boxhorniut igni fuh cineribut eruto iit' 

fcribit. 

POST FATA SUPERSTES. 
In Principem , in Prole fua orbi fuperflitem. 

* XVl» P. Mafeniut igni ex viridtligno multatlachrymar 

exPrimenti infcribit. 

PARIT IGNIS AQUAS. 
In amorem, qui fepe magnorum dolorum parens eft. 
In lachrymas poenitentis , expreffas a vero igne amo- 
risDei fuper omniadilefti. 

* XVII. l\init in medio hyemif ri^^ore clarior, 

RIGORE CLARESClt. 
^ Virum qui rigida fui mortjficatione inoculisDci 
clarus eft. In S. Hieronymum. in rigidam Religionem, 
ex rigore fuoorbi clariorem. 

* XVIII. Jacobut Brtfck rgnem formavit y ingenten? fumi 

turbinem cr.ercet, 

VIRTUS VANA DOMAT. 

Generofarum &.ardentium in Deum animarum efl, 

vanjE gloHK inanes fumos coercere. 

^ X i X. Jgnit quo p ut ei pabuU addiderit , eo vo ' 

raciorem reperiet ^ pluf pabuli ultra exi- 

gentem. 

PLUS PASTUS, PLUS VORAX. 
In gulam In avaritiam , quae quo plushabet, quo 
plus eftappetens. 

Ignit S Y M B O L I C U S. ii^ 

* XX. igl^if ingenti Jigttorum cuwuJo fuperitJjeBo > ob- 

rutus. 
OBRUOR, ASr PASCOR. 
In cum , qui pluribus a Deo crucibus & calamitatibus 
obrutus, inde gaudet & pafcitur , fe dignum efle qui 
pro Chrifto patiatur. 

^ XXI. JgnititJgetttifumoaJfociatusaV.Mafenio ittfcti^ 
hitur. 

CUM LUCE FUMUS. 

In vanam gloriam honorihus fepe Comitem. 

^ X X 1 1. Henricut de OffeUn in fuix EmhJematilfU/ 

undiquaque CulkSis^ ignem in fafce framtneo 

. uti cita Ofcenfum , fe citQ difpanntejn 

infcribit. 

CITO FIT , CITO DESINIT. 
In repentinos & leves amores , qui uti celerrimc ori- 
untur fic etiam definunt. 

C A P U T IL 

IGNIS PURUS , BLEMENTA. 
RIS IN SPHAERA SUA, 

* XXUl. Jgnif in Sphttra fiid ab otnni contraria fs- 

curus. 
SECURUS IN ALTO. Luc UK 9. 
Infanftos, eorumqueincoeloamores nunc ca partc 
fecuros. 

* XXIV. JJem i^ms. 

ELATUS NON MORITUR. 
In fuperbiam, cjuas omnis mortificationis inimica eft, 
Item in fanf^os in coelo , quibus non erit ultra nequc 
mors neque dolor. ecc. 

^ XXV. Jdem i^nrr. 

NON FULGET ELATUS. 
In humilitatem , in honorilpus fedlandam. 

Q 4 idet}?: 2i6 APELLES 

* XXVI. IJem ignis non lucent ardent tamen, 

NON LUCET ET ARDET. 
In occultos attiores juftorum hoc in orbe. 

* XXVII. \tiem i^nit. 

NIL NOCET ELATUS. 
In eum qui in dignitatibus conftitutus in nullum no- 
xiam poteftatem exercct. 

^ XXVlll. Idem i^mt: 

MEUS ARDOR IN JETHERE EST. 
In amores juftorum , qui (bli in Deum feruntur. 

* XXIX. Jgnit in Sphifra puru/ y quia a terra eJon- 

gatut. 

TERRjEQUE procul contagia 

NESCIT. 
In amores SanQorum in coelo. 

^ XXX. iJam ignit in >phxrafua purut, 

NULLUM INFICIT ISTE. 
In puros amores in Deum > quibus ranflificamur 
non inficimur. Item in parvam & caftamamicitiara 
mundanam. 

* XXXI. Jdem ignit. 
ARDET NEC ASPiCITUR. 

In contemptos alicujus amores. Item in celatos & 
abfconditos amores. 

* XXXIl. Idem ignit in Sphetra fud abfconditut ^ fe 
aerem ftmidant. 

MENTIRI DIDICIT. 

• In fallacemamorem. 

* XXXlll. \dem ignit. 

MIHI PATPJA COELUM EST. 
In hujus mundi exilium. 

* XXXIV. Idemignit inSphara abfconJitut, 

CONDITUR IN PATRIA. 
In Chriftum , qui hoc in mundo in quem tan- 
quam in propria venit , latuit ad annum tng^fi" 
mum. 

ignit S Y M B O L I C U S. 217 

^ XXXV. 1?«// in Sphara ahTqtiePabulo ardenf. 

PABULA NON POSCIT vel NON PASCOR 

ET ARDEO. 

In jejunium & abftinentiarri. In San£]:. Joan- 

nenn Baptiftam , qui venit neque manducans, nequc 

bibens, 

^ XXXVI. \deot ignif mtlli officinfuf y nuUi etiam ar- 
Jore fuo nnxiuf. 

NEC OFFICIOSUS NEC PERNICIOSUS. 
In indolem iibi foli faclam. 

^ XXXVll. Uem ignif. 

NEC MINUOR NEC CRESCQ. 
In religioium > qui in eodem ftatu permanens » nec 
progrediturnec regreditur. 

* XXXVlll. Mem ignif. 

QUIESCIT PURUS. 
In rqundam confcientiam , quac quietem adfertt 

* XXXIX. \3em i^nif. 

SINE PABULO PURUS. 
In eum qui jejuniis & abftinentijs deditus , confervat 
animx puritatem. Inamorescallos mundaoos, quifine 
j5accho & Venere funt. 

"* XL. \<!^mf jdem, 
SINE PONDERE SURSUM. 

In paupertatem , qua fine rerum temporalium 
pondere furfum faciliusfcrimur ad amandum Deum. 

* XLI. \gnifehmentariji', licet certo certiuf ftt y nuUi 
taiven unquof}} vifus ejl. 

OUOD NON CAPIS, QUOD NON VI- 
DES. 

In Sacro San£Ium Euchariftiae Sacramenturn, in 
quo Chriftus ejusque arnores , & fi non Yideantur,cer- 
to certius tamen prjefentes funr. ii8 A P EL L E S 

^ XLII. l^nh in Spharafua exahatuf , eJementarem ttO' 
firum ad fe attrahere fatagensi 
CUM EXALTATUS FUERO. 
In Cbriftum Donninum , qm exaltatus in Cruce , o- 
mnia traxit ad iemetipfum. 

C A P U T III. 

IGNIS VESTALIS ET 

S A C E R. 

* XLIU. IgnisVeflalis fenjber ariirt/. 
LUX jETERNA MIHI. Ovid. 
InSanftos, dequibus Ecclefiacanit: 
Lux perpetua lucebit SanBis tuit Domine. 

^ XLIV. idem ignis. 
EXTINXISSE NEFAS. Firg.^mid. 
Nefas eft extinguere in nobis amorem Dei. 
* XLV. \gyns VeflaUs eliam tan^entem ii^ficiens. 

ETIAM INFICIT ISTE. 
In pericalum , quod eftetiam in amoribus facris , 
inter Religiofos , ne in profanos & lenfuales degene- 
rent. Idem de amorequorundam pccnitentium in fuos 
Confeflariospericulum eft. 

^ XLVI. Idem iniis emoriens. 

ET HIC EMORITUR. 

In amorem fpiritualem , qui , nifi continuis fpi- 
ritualibus pabulis foveatur , facile in nobis emo 
ritur. 

^ XLVll. Idem ignif fcmper ciim perictJo i:e extin. 
giiatur. 

SECURUS NUNQUAM. 
In iuftum , qui nunquam fecurus eft , fed in pericu- 
lo femper , ne m eo gratice (anftificantis ignis extin- 
guatur. 

ident S Y M B O L I C U S. 219 * XLVlll. Ident ignis hic in terra facer e ? > inintm 

vero cum afcendit ad fttam Sphteram. 
JN HUMILI SACER. 
In amores , quos fanftos efle contmgit fi humilitatc 
comitentur. 

* XLIX. \dertt ignis afcendenf. 

ET HIC ALTA PETIT. 
In fanflitatem , quae altior quotidie & major efle ap • 
petit. 

* L Idem igni/. 

ET HIC VANESCIT IN ALTO. 

Perfe£lio omnis evanefcit , cum nos cfFert & 
inflat. 

C A P U T IV. 

F L A M M A. 

* LI. Ilammafhfret papilioncs ad fe aUiciens eofquecor- 

ripicns ac interf.ciens. 

NECAT OyOS ALLICIT. 
In ingenium mundi , carnis , 6i d^emonis. In malam 
fbcictatem. 

* L 1 1. Vhmma , cum nimiiim afcendere cupiens , eum 

cui adhecrgt ignem de^erit ., mox evanejcit 
in aere. 

CUM DESERIT IMA, VANESCIT. 
In fiiperbiam quahumilia deferentes incipimuseva- 
nefcere m oculisDei. Ineum qui inhonoribus confti- 
tutus fe dat mundi vanitatibus. 

* LIII. Flamma crefcit igni aquafuperfuf). 
INDE CAPIT VIRES. 
Ex tribulationum aquis nobis a Deo farpe fiiper- 
fufis, vires capimus , adeum rnagisamandum. 

JElam- tao A P E L L E S 

^ LIV. Ilamma furfum tenJenf. 
MOTU TENDIT PROPRIO. 
Chriftus in Crucem afcendens oblatus eft quia ipfc 
volyit. Iteifl in Chriftum Afcendentem in coelum motu 
proprio , ac virtute. 

* LV. Tlamma femper furfum , nuttquam deorfum teiu 

denx. 
INVERTI NESCIA. 
In eum , qui nulla re inverti ac perverti potefi. 

LVl. Flammat quo plut pahuli dederify quo major al- 
tiorque furfumfefa efferet. 

PLUS PASTA , PLUS ^THERA QU^RIT 
vel 
PLUS PASTA, PLUS SURSUM. 
In frequentem communionem , qua pafti plus in a- 
morem cceleftium ferimur. 

* LVll. fhmma , qtio plut fabuli habet , quo magis ifi 

inquieta. 

PLUS PABULI, MINUS QUIETIS. 
In avaritjam, quse quo plus accipit , quo minus qui€- 
ta eft. Horatiptefte, 

Crefcentem fequiturcurapecuniam. 

In gulam noftram , qujequoplus pafta eft, quo mi- 
noremcorporiquietem indulget. 

* LVIU. Flamma acriorfiiturafi pabulumejuffueritpin' 

guiuf. V. G. pix, rcftna. ^c. 

HINC ACRIOR ARDOR. 
Inluxuriam , qua corpus acrius exceftuat , fi plus ti 
Si delicatioris pabuli indulgeatur. 

* LIX. Hamma. 

INDE PASCOR, UNDE ARDEO, 
In eum , qui de obfccenis fuis amoribus delefla- 
tur. 

* LX. Ilamma ea quihut nutritur ligna abfumenf. 

ILLO LICET NUTRIAR. 

In SYMBOLICUS. 211 . 

In animum altori fuo ingratum. 

* LXl. ^lamtna- 

VITAM SUBLATO FOMITE TOLLES. 
Paflionibus noftris fua vita toliitur, fubtrahendo 
eisnimium & noxium pabulum per jejunia. 

* UXXl.flamma facik infumum verfat ^ fumtifvicevcr- 

fafacih inftammam. 
PROXIMA FUMO. 
Iri honores mundi, qui fumum vanas glorije fibi pro- 
ximum habent. 

^ LXlll- Flamma. 
DEVORARE , AUT DENIGRARE. 
In ferocem indolem , qux proximo in bonis vel fa- 
ma nocentiflima eft. 

In Djemonem , qui quacrit quem devoret, aut mor- 
tali peccato inficiat. 

* LXIV. Flamma li^num amhienfi 
. UT DEVORET AMBlT. 
In mundi ingenium. 

* LXV. Flamma. 
URIT PROXIMIORA MAGIS. 

In eum qui iniquior eft amicis fuis. 

* LXVl. Flamma. 

FOVET PROXIMIORA MAGIS. 
in eum qui Cognatis prjealiisbenefacit. 

^ LXVll P. 7>Aafeniuf flammte infcribit. 

NEQUIT ILLA TENERI. 
Inanimum & indolem generofam. In difficultatem 
confuetudinis venereac emendand^. 
* LXVlll. Eadem flamma cum nimium effertur infu- 
mum vanefcit. 

IN FUMOS ELATA VANESCIT.^ 
In elatum animum. 

* LXIX. Flamma a vento agitata fortiut inJg eXAr- 

Jifcens. 

UNDE SUFFOCARI TIMEBAM. 

Ad. txi A P E L L E S 

Adverfa , quibus obruendi timebamus , fepc nos 
promovent. Exemplum eft in Jofepho Egyp" Pro- 
rege. &c. 
^ LXX. Flamma diverfitjpirir ^ gyris lij^num complexa . 

QU^RENS QUEM DEVORET. 
In D^monem. 
^ LXXI. Flamma cttm blurihkf fuperinJeSis lignis. 

NUTRIUNT , NON GRAVANT. 
Animo amanti Deum , five profpera iive adverfa 
injeda, non eum gravant , fedejus amorisignes nu- 
triunr, & magis accendunt. 

* L X X 1 1. Flamma ignis a fupsrinjeSis ei tumultuarie 

pluribns lignis fuffocata ^ extinSa. 

A QUO SPERARE NUTRIMENTUM DE- 

BUERAM. 
In Confeflarium , & quemcunque alium follicitan- 
tem filiam Ipjritualem fuam ad turpia. 

^ LXXIII. Flamma acumine[uo ceelutn petens. 
ACUMINE SURbUM. 
In eum qui ingeniifui acie utitur ad coeleftia & fpi- 
fitualia. 

* LXXIV. Flamnta acuminefuo ftbi viam furfum pa^ 

rans. 

VIAM SIBI PANDIT ACUMINE SURSUM. 
In eum fe^iumfuit, quiacumine aliquofibiadho. 
hores viam ftraverat. 

* LXXV. Vlammapabulofuohderens, dumomnino illud 

dcvoravit. 

DUM DEVORET, HiERET. 
In amicura abquem menfje, qui ftrenue adhale- 
rat alteri , dum totum ejuspatrimonium devorafTet, €A- S Y M B O L I C U S. 113 
C A P U T V. 
F A X,F A C U L A. 

♦ LXXVI. Fax accenfa major , cum plurihus aliis inac 

cenfisardens , in Thefibus Y ariftsnfihus S, Fratt' 

cifco Xaverio dedicatis , hoc Lxmmate 

infcripta kgitur. 

ACCEDITE, ET ILLUMINAMINI. 
Exemplumtoti Societati ab hoc SanSo capiendum, 
cxprimere volebat CoU. Claromontanum. 

^ LXXVII, Faci extinB<t P. M^enius infcHp- 

CUM 224 A P E L L E S 

CUM NIDORE PERIT. Cui iHud fubJlHuo. Nl- 
DOR AB EXTINCTA. 
In mortem hominis arrogantis. 

* LXXVIII. Thefauntr in Natalitia ponipa Francifci 

Hyacinthi Sabaudift Principit Pritjjogenitt i fa- 
ccm d F^trginc ftgno coelcjli gejlatain in- 

NIL PATITUR LICERENOCTI. Statiur. 
Gratia fiia Deus nil patitur in ngslicere Principi Te- 
nebrarum D£emoni. 

■* LXXIX. P. Engel^rave cereum extinBum aJhucfu- 

mantcm ac caniela arJenti admotum ficquc 

iiorum fiammam concipientem infcri- 

hit. 

FESTINA EXTINCTOS REDDERE LUCl. 

In fuffragia detcntis in Purgatorio animabus quam 

citiffime exhibenda. 

* LXXX. Jdenii 
EXTINCTOS REDDO LUCI, 
In Hiftoricum. In eum qui Tuffragiis fuis anim«e 
purgarotio coelo tranlcribit. In Typographum cele- 
Drem. . 

^ LXXXI. In GnomogJyphicif ex inftgnibut QonisUi 

Qhtijlophori iyoningsmarchii deduBit , fax ardent 

exhibetur , ctim ijlo Lemmatc. 

CUM PRIMO DEPERITURA NOTO. 
In vitatn noftram , ab una febricula mox deper!- 
turam. In breveshujus mundi honores, adverfb ali- 
quo levis indignatiobis vento , quam primum depe- 
rituros. In flammamdiviniamoris, fepe ad modicam 
occafionem ceflaturam: 

* LXXXII. Cereut ardentcifn/ pJuributaliiti fuumin' 
efe Jumen fiimentibuT. 

'StJMPTUS , NON CONSUMITUR. 
In S S. Euchariftiae Sacramentum , in quo Chriflus \ 
D. fumptas , nunquara confumitur. 

fAX .rjinf» S Y M B O L I C U S: 2ZJ 

♦ LXXXIli. fax ardenr , cHt dux alia appUcMm 

lnmen fumptura , ut boc plurihHs aliis inac 
cenftt cemmHnicent. 
UT SUMANT, ET DENT C-ETERIS. 
fn idem. . 

* LXXXIV. fax art'enr fJurimar non ardentet /c 
cendenr.. , . , - 

SIC TOTUM SINGULIS, QUOD TOTUM 
OMNIBUS. 
In SS. Euchariftis Sacramentum. 

* LXXXV. Fax ardenr in tenehrir. 
QUI SEQUITUR ME NON AMBULAT IN 

, TENEBRIS. 
In Chriftum Dominum , qui de fc hoc effatur. 
^ LXXXVI. In capitulari P. F. Dominicanorum Gs- 
danenfium domo faci afdenti inCcriptufn legi 

UT SEQUAMINI. - 
, In S. ahquam ordinis Fundatorem , fiii ordinis Rc' 
ligiofis in exemplun) prarpofitum. 

* LXXXVll. Fax afcenfa ah alteraface. 
CONSORS PATERNI LUMINIS. 
In, Chriftum confbrtem paternee glorise. 

* LXXXVill. Fav int>erfa d defuenti copiofwre ceri 

extinSa. 

ANTE NUTRilT, NUNC EXTINGUIT. 

In cibos inordinate fumptus , qui cum ihftituti fint 
a Deo hominis nutrimento , tunc cum fuffocant &c 
extinguunt. 

^ LXXXIX. Fhmma , cum emor/tura ejl , ordinarii «7- 
dobir magitfefe e^erentem ac majorem. 

IN FINE MAJOR. 
In ignes amorjs, quos Sanfli ex hoc feculo mo' 
rierido exhibuer*. In Sanditatem Juftorum, quas in eis 
inaior eft in vitac fine. 

^ XC. Fax a vento extinBa c[ua alio tempere itsrUm^jiG' 
cendi poterit. 

NE TOTA DISPEREAM, 

P l^ liS A P E L L E S 

In D. Deum qui advcrfitatum fuarum ventis hoc 
in mundojdum nos laepe extinguere vellc videtur, 
fic confervat ne toti & aternaliter pereamu*. 
* XCI. Fax extinBa itertun acc&nfa. 

EXTINCTA RE VIVAM. 
In Reiurreftionem carnis noftrje. 
* XCII. taxd vento agitataftcqus ahftitnfila^ citiutex- 
tinda' 

PLUS VIT^ , SI MINUS SPIRITUS. 
In indoiem prtecocem & praematuram cito extin- 

XClll. Fax ctimJliiJore extin&a. 

STRIDOR AB EXTINCTA. 

In animas purgantes poft mortem fepe reduces. 

* XCIV' Fax iyj renc-brif. 

NOCTI SOLATIA PR^STANS. 
In gratiam Dei , peccairici animas unicum fblatium 
fcturam» 

* XCV. Fax. 
OFFICIOSA ALIIS , PERNICIOSA SIBI. 
In curas Prjelatorum. 

* XCVl. Faxardenf ^ fefe confumettt. 

PEREAM , DUM LUCEAM. 
Vox illa eft Zelofi Prxlati , qui vitam proximo 
libenter impendit, dummodo eum bonorum exem- 
plorum & doilrinarum luce ducat ad falutem. Vox 
illa etiam eft ambitiofi animi , jeternum exilium ani- 
tnje fuce parum curaturi , dummodo ei liceat ad mo- 
dicum hoc m orbe in honoribus fplendere. 

^ XCVU. Fax ardcits. 
ARDEAM, UT LUCEAM. 
Vox ea Praelati eft , optantis fibi amoris divini i- 
gnes , ut ahi^lux fit in vittim leternam. 

•■ . * XCVni. Yax ardens. 

NUTRIOR PINGUIBUS. 
1« Canonicum pinguem Prjelaturam habcntcm. 

fitX S Y M B O L I C U S. 227 

^ XGIX. Fax a vento agltata Plut lucent. 
PLUS SPIRITUS, PLUS LUCIS. 
In lucem San6liSpiritus, copiofiorem lucem affe- 
fentis animaj , cjuo gratia ejus fuerit copiofior. 
* C. Fax a vento exthi^a , ^ jterum recenfa, 

VITAM DEDlf AURA NECEMQUE. 
In eum qui adverfitatibus afflatus inde prsemature 
ex hoc (eculo per mortem abiit , indetamen inaltero 
feculo vi£ikurus in fcternura. 

* CI. Tax a defluente cera maculata. 

OyO NUTRIOR, MAGULOR. 
In parentem fadum e{t , proli fu* fitmae minus 
jequum. 

* Cll- Taxcoram inuJlif homiyiibuf. 

SAT PLURIBUS UNA. 
In Euangelium 8c fidem Chrifti toti orbi fuffi- 
cientem. 

* Clll. 7ax extinBa cum fiimo. 

FUMUS AB EXTINCiA. 
In famarn qua extinila nil niflobfcurus fumus no- 
mini manet. 

♦ CIV. Ventusfacem afflanr. 

ET MINIMUS AUGET. 
Minimagratia S. Spiritus auget amoresnoflros. 

* CV. Ventuf facem afflant. 

NON QUIVIS EXTINGUET. 
Non qujEvis tribulatio exringuit iuftorum lucem. 
' ■ CVl. Yaxfolitarie. ardtinr. 

TT NULLI ARDEO, 
In eumqui loli Deo ardens in cubilibus fiiiscom- 
pungitur." In eum qui inamaTidD proxitno admodum 
cfl parcus. 

* C^ll. Fax pluf fequentihut quam ferenti lucem ai' 
fcrenr. 

MINUS.^QUA FERENTL 
In anjmum ingratum benefa£lcri fuc 

P i /W 128 A P E L L E S 

* CVlll. Tax tamJiu arJet f quamdiu fih fuogaHdct , es 

enimi tanquam igniffu^entacuh fublato , mox 

extinguitur. 

FILO, MEA VITA DESPENDET AB 
UNO. 
In miferrimam vitaE noflrae conditioncm 5 ait enitn 
Poeta, 

Omnia fijnt hominum , tcnui pendentia filo. 

* CIX. Tax in hco fuhterraneo. 

MEUM LUMEN TERRA TENET. 
Vox ea eft anima; pije , Chriftum anim* fu«e lumen, 
deplorantem in fepultura. 

* CX. Thefaurut faci ah ^y^uflro affiatit infcribit. 

AUSTRIS EXERCITA. 
In Turciam pluribus jam bellis excrcitam ab Auftria- 
CO Marte. 

* CXl. FaxardenJofemper defcenJens , cum injtmaefit 
flammam furfum emittit. 

TUNC DENIQUE SURSUM. 
In humilitatem no» furfum levantem. 

C A P U T VL 

TI T I O, L 1 G N U M. 

^ CXll. UnBu* oko Titio ma^ix afluat. 
MAGIS ^STUAT UNCTUS. 
In eum , qui adhibita un6tione magii Deum amat. 
Uti baptizatus , Confirmatus, Ordinatus, Rex&c. 

* CXlll. Titione/ gihboft cttrvi informes. 

ET ARDENT INFORMES. 
In amorcs daudorum , aliorumque deformium ho- 
minum. 

* CXIV. Tith ariduf. 
UT ARUIT, AR51T. 

In S Y M B O L I C U S. 119 

In hominem » nullius frugi ♦ qui cum arbore arida 
Tcidctur , & in ignem infernalcm mittetur. 

* CXV. Lijna artJa viridia ttuUo difcritnine igni itt' 

jeUa. 

NULLO DISCRIMINE. 
In vim amoris, qui nullo dilcrimincin omnesvim 
fuam exferit. In mortem , quie omnes abfque difcri- 
mme tollit. 

* C X V I. Lignum viride , pojl exfudatof humjrs ar- 

denf. • 

ISTO VENIENT MEA FUNERA FLE- 
TU. 
In fi^4s pcenitentiae lachr^niag , aufturaj nobis in? 
cendium infernale. 

"^ CX.YW.ldem lignuin viride^ fudore fuoy i^ni fuptrin' 
jeBo igttem augenf^ more igniuinfarrilium. 

LACHRIMIS CRESCET MEUS IGNIS AB 

ISTIS. 
In idem. 

* CXVill. Ligna phira igni fuperinjeSa. 
NQN UT SPLENDEANT,SED UT AR- 
DEANT. 
In damnatos in infeirno. 

* CXIX. Lignw^! viride in igne Jachrymanr. 

DE MEA VIRIDITATE ME.^ LA- 

CHRIMjE. 
Inpeccata injuventute commifTa, 

^ CXX. Ligna arida acriuf ardentia^ mixtisfibi viri- 
dibuf Ugnif. 

HINC ACRIOR ARDOR. 
In eumcujusamoresoblcoeni, ajuventute dedu<fli* 
cum acrius exagitant, & tenaciu» hacrent. 

5" CXXI, Ligyia viridia 'nfoco lachrym,antia , inde minus 
tamen non abfumenda, * 

NIL GEMUISSE JUVAT. a;o A P E L L E S 

In Tyrannum , affli(5lorum gemitus minimc refpi" 
cientem. 

* CXXI. Titionet infoeo cum Jlnpituardentef. 

MURMUR AB ACCENSIS. 
In damnatos , qui inter ardorej» fuos , non cefTant 
Deum hlarphemare. 
* CXXII. Ligna flura viridia in igne lachry- 
mantia. 

FLEVERUNT PARITER. 

In lachrvmasdamnatorum. 

•* CXXIII Lachrymis i viridtbut /fj nit exct^f- 

ftt , ea aridity quit majorit atatts fimt ^ et- 

quahs i ardor . 

^TATIS SUPPLES SIC DAMNA MI- 

NORIS. 

Confummatus in brevi , multa virfutum tempora 

explebis per ferias poenitentise lachrymas. 

* CXXIV. hachrymet vtridium li^norum ab fgne 

excujJiS, demum etiam ab i^ms ejutdtm cahre dif~ 

ftoat<ie. 

QUAS FACIT, ABSTERGET LA- 
CHRIMAS. 

S. Spiritui hoc prop.ruim eft,quas in nobis lachrymas 
poenitentjje fufcitavit, easdem confblationibus fuisdi- 
Tinis abftergere. 

* CXK-V. Lignum viridti , i^ni impoftum primo fple^- 

dct y iftde : tvjit. 
In honores hujusmundi, (iepe (ufcitantes , fuis ae- 
ternos gemitus, poil hujus mundi /plendoresExemplo 
in Divite Epulone. 

* CXXVI. Li2,»um viride gement y a vicinorumfbiar- 

d/nt i um Ugnorum i<^ne. 

LACHRIMAS HAS SUSCITAT ALTER. 
In fufcitatas ab altero tribulationes. 
* CXXVIl. Idim. 

PLANGIT AB ALTERIUS FLAMMIS. 

In S Y M B O L I e U S. xp 

In eum , qui condolet doloribus animamm purgan- 
tium. In Sandlos varios lachrymantes de ofFenfis to- 
ties aliorum in D. Deum commiflis. 

* CXXVlll. Tit/0 dutn nondum ardet arripiendut. 
ARRIPE, DUM NONDUM FLAGRAT. 
In amores corrigendos in principio fui j antequam 
ad plenam exardefcentiam veniant. 

* CXXIX. "Titio in focof- lendent. 
FOCIS , NON ARIS. 
In Ecclefiafticum, qui rnelior peconomus quam Ec- 
clefiafticus eft. CA- ffi -^ P E L L E ^ 
c A p u T vn 
C A R B O. 

* PXXX. Carhonet olim feedi t3 ttijtrii nunc autemfplen- 
lientes. 

OLIM TENEBRiE, NUNC AUTEM 

LUX. 
In peccatorem converfum. 

5 CXXXl. Carbonetnigrifpkndentihutafipoffti. 

NOS QUOQUE SPLENDUIMUS. 
In defunilorum aliquot calvaria * 

iJeut s y M B o L I e u s. t^ 

* CXXXU. iJem. 
SPLENDEBIMUS OLIM, 
In fccdum & obrcurum corpus noiirum , quod in 
eoelo olim (plcndebit, dote claritatis. 
*^C X X X 1 1 1. Carhot7pf iitfuhlicit ^ frivatis foctt 
adhibetidi, 

FOCIS SPLENDEMUS, ET AQUIS. 
In Religiofos firugalitcr domi & Excmplaritcr in 
Ecclefia rivcntes. 

* CXXXIV. CarbonibMtvivif a'rauot fub dnerihuf Oth- 

feanditit, Lemma efi. 

VITA VESTRA EST ABSCONDITA. 
In abfconditam hoc in fxciilo jullorum vitam in 
Chrifto Domino. 

* CXXXV. Carhomti qui eum exti»gue»tur adnigre- 

dinemprtftinamrcdibunt. 

MORS IMMINET A IRA. 
In mortem imminentem omnibus. 

* CXXXVl. Carbonet fiabeUo accenft. 

AGITANTE CALESCIMUS ILLO. 

Ovid. l. 6. lajl. 
In Spiritum San£lum , quonos incalefcimusignea- 
morisDei. 

• CXXXVll. Carhanet difperft extinguuntur. 

DISPERSI PEREUNT. Claud. 
Incommunitatemdivifam & difperfam. In Religio- 
fam cohabitatioriem. 

* CXXXVlll. Carbonetfuh ctnerihut i^nium. 
GRISEO SUB TEGIVIINE FERVENT. 

In fcrvehtes ReligiofbsS. Ordinis nofrri fub grifeo 
'hakitu. 

• CXXXIX. Carhon^t. 

FPVEBUNTUR MLTUO. 
In mutuum fraterhum &: Religiofum auxilium. In 
amicitiam mutuam. 

♦ CXL. Carbofkhcineriifis 'atettt. 

CUM 134 APELLES 

GUM LATET, HAUD LUCET. 
In virtutes abfconditas. 
^ CXLI. Ca;bottst vivi aqua fuperfuft ^ i vivi/ mon mgri 
* evadunt. 

ALIOS MUNDAT , NOS MACULAT. 
In confcffionem fi£tam. In tribulationes impatien- 
ter toleratas. 

^ CXLll. Carho vivutetiam infcient. 
SPLENDET ET INFICIT. 
In mundum ejusque honores. In aurum & mundi 
divitias. 
^ CXLlll. Cafi-oMet vivi aqua fuperfuft.' 

OBRUIMUR NON ABLUIMUR. 
In eos, aui tribulationibus a Deo immiflis , im- 
patienter toteratis , nil jnde emundantur a peccatis 
liiis. 

^ CXLIV. Carbouet itt fornace carhonaria , aquaob. 
truti^vigoremfuum primitut accipiunttK^ in car- 
botiet ad ufum tranfeunt. 

ETIAM MANET OBRUTA VIRTUS. 
In virtutem quas nunquam obruitur. 
* CXLV. Carbonet dtut/utfub cineribu/ vivettiet. 

LATENS LONG^VIOR. 
In affe£lus latentes , qui ordinano conftantiores, & 
diuturnioresfunt. 

* CXLVl. Carbonet fuccettft. 

SPLENDENTES MORIMUR. 
In mortcm San£^orum. In honorcs mundi , dum 
Iplendent jam emorientes, 

^ CXLVll. Carbofipfum fuperinduWt paulatim cine- 
ribu! fpe/ient. 

SE SEPELIT IPSUM. 
In S. Nitibenum , rigidam in fepulchro pceni- 
tentiam agentem. In eum , qui fe dat Rehgionis 
clauftro. 

* CXLVlll, Carbo jamjam etnoriturut* 
TE FLANTE REVIVO. 

In s^h.- S Y M B O L I C U S. 255 

In jinimam peccatricem gratia Diyirja jid poeniten- 
tiam commotam. 

* CXLIX. Carborphndtiu. 
TANDEM CINIS. 
In omnes mundi pompas. 

* CL. Carhfui ciaetihu/fepultus. 

TUMULATUR ET ARDET. 
In Religiofum fcrventem » in Monafterio qu^fi ifi 
fepulchro latentem. 

* CLI. Carbouef ardintef. 
4RDERE NON tUCERf:. 
In occultarn fanftitatem. 

* CLll. Carhonef arJent-''/ ^ub cineribtit ttnnuhti. 

AMANT PR^CLARA LATERE. 
In occultam fan<ftitatem & virtutem. 
CLlll. P. Engelgravs commotitfub cimreJatentihut car- 
bonibut infcrihit. 

SOPITOS SUSCITAT. 
In difcordias fbpitas iterCtm fufcitatas. In amores (6- 
pitos. &c. 

* CLIV. Carbonet a foco , thurihulo impoftti. 

Ur ARDEANT ARIS. 
In prxfeftum quendam Rei Oeconomicae, dum 
mundo fpreto , facris initiabatur. 

C A P U T VIII. 

F U M U S. 

^ CLV. Tumo P. 'Mafeniuf. iiifcribit. 

HUNC GIGNIT ET OBRUIT IGNIS. 
In virtutem , quie invidiam & excitat & ex- 
tinguit, 

* CLyi. t^ntoniuf Burgundsa iu Lydio Lapide vani- 
ialu tnundi fumo ex gns natoinfcribit. 

CLA- t%6 A P E L L E S 

CLARI PARENTIS, OBSCURAPRO- 

GENIES. 

In vanitatem fplendidorum natalium. 

f CLVll. Apud Schonhard ftmo ex thuribulo prodeuntit 

ittfcfihitur. 

NEC EXINDE NITOREM. 

In vanam gloriam e rebus facris hauftam. 

^ CLVIU. Idem Schonhard jlatuit aliquot pukherritnis in 

fumojiantibuf Lemmfl dedit. 

HIC NEC HELENA PULCHRA. 
In peccatis etiam pretiofiflimac animK deforman- 
tur. 

* CLIX. \dem aliquot odorifera ^romata'^ ^ummatayU- 

ti Thus , Storacemy Benzoin y ^ ftmHia hace. 
pigraphe donat. 

SUNT TAMEN FUMUS. 
In mundi hujushonores, & bonam famam, 

* C L X. Jacobuf Catziut Cupidinem exhibet ex canali 

Ifabacum haurientem ^fumum copio/um emittentem, 

FUMO PASCUNTUR AMANTES. 
In amores mundanos, quibus in honores diyitias 
& voluptates fenmur. Pvc6^c Rhetores Antverpi- 
^nfesj 

Fumus honos , & fumus opes , fumusnue voluptasj 
Et fpeciem fumi , quidquid amamus, habet. 

^ C L X l. Hehetum alicuhi depiBiim vidifle mcmi- 
ni , fjhila Tabacum fugentem , ctim infcrip- 
tione 

DULCiS FUMUS PATRI^. 
Jn amorem , quo omnes in patriam ferimur, 
^ CLXll. Mifa^der fumo nfcribit. 

UT ORIOR MORIOR. 
Tn honorum mundi vanitatem. 

* CLXlll. Fumuf vim, indurativam S5' ccnfervativAin infe 

hahent, ^c. 

ET SUUS ESr FUMO QUJESTUS. 

Multi S r M B O L I C U S. 257 

Multl oftentatione hoc in mundo aflurgunt. 

* CLXIV. F«w«/, qui ante temhras induxerat y mon 
in ignem tranfeundo lucem aiferenf. 

tenebrAs ante, nunc adfero 

LUCEM. 
In S. PaulUm prius Ecclefiae perfccUtorcm, mox A- 
poftolum & Doaorem Gentitjm. 

C A P U T IX. 

C I N I S. 

'^ CLXV. Qui Opera pojlhuma F.LtJfti ediderey utJe- 
monjlrarent , eunJem Patrem jam extinSum vrhi aJ- 
huc fpirare , cinerem exhtbuere extinBis carhenibus 
nonnullo adhuc calore fpirantem , cum JLemmate. 

LUCE SPIRAT EXTINCTA CINIS. 

In Cineres Sandlorum varios , qui miraculofe ^i- 
rare adhue videntur. Sic S. Augumni cor exitit quo- 
ties cantatur Prxfatio de S S. Trinitate. S. Pafchalis 
Baylon , extinfta laropade in Ecclefia , pUlfat ei le- 
pulchro. Sanguis S. Januarii coram capite fiio Neapoli 
ebullit, & multa his fimilia. 

* CLXVl. ^uBor Colloquiorum Eugenii C^ t^pijiiji/i 

Cineri adhuc calido ah extinSo tgne , Ctf magnam 

fumi quantitatem , ftiper Jnfufa aqua emit- 

tenti , Catharinam de Medicis in mtf" 

ti Henrici II. Galliarum He^is 

maritifui fuhfcripftjje tefiatur. 

ARDOREM EXTINCTA TESTANTUR. Vl- 

VERE FLAMMA. 
In animum Chrifto mortuo amoroft compaticntcm, 
In ftimulum car nis , femper in nobifi ?iventem, quo - 
modocunque ctiam mortificetur. 

Jdem 2^g A I» E L L E S 

* CLXVll. iJent. 

ARDEt AB EXTINCTC). 
In idem. Item eam viduam quae multum viri fiii 
biortem deflet. 

* CLXVlll, Cinif abfcoyifof fiih fe iguei habent, 

CELAT QiJOS CONTINET IGNES. 
In afFeffcum fecretum. 

■♦ CLXIX. Cineref ex ir^entibus quercinis ^c. 
arboribuf. 

ROBUR OLIM FUIMUS. 
In detuniflos plurimos , dum vivercnt fobuftii^ 
fimos. 

* CLX^t. Ctnis ignet fopiertt. 

HIC TUTO SOPIET IGNES. 
In mertjoWam mortis, quae remediUm eft libidinis 
jgnibxis (bpiendis. 

*■ CLXXI. Cinis extiriHo nondum otrifti igne. 
VlViT, SI SULPHURE TANGAS^*/</. 
irt viventes y in nobis igniculos luxurise , admota oc- 
eafione. 

* CLXXll. Cinersf ex adufiit fiortbut , ^ herbit ^ me- 

diciftaliius f qual^s ntuntur Pharmacopolce d^ 

extrahendum ex eis per lixivfum falmedi- 

- ciyiale. 

POST VERNtJM FUNERA RISUM. 
Poft gaudia mors eft. 

•* CLXXllI. CinefSy ignem h quo ginsrantur ahfcon- 
dendo fovent. 

GENITOREM FOVENT. 
fn filiorum curam parentibus impendendam. 

' CLXXIV. Cinis ignem abfcondendo coyfr.ant, 

ABSCONDENDO CONSERVAT. 
liii aff%i!lUs ab/conditos diuturniores. In fpecies Eu- 
charifticas verumignem Chriftum fervantes. In pic- 
tat^qi abfconditam , quje fic fervatur, 

CinC' S Y M B O L I C U S. 259 

^ CLXXV. Citteret florum herbarumque metJicitJaliutn 
friux ignem , dein lixivium ut PharmacopoJ(€ 
^ vocant pajjj. 

TRANSIVIMUS PER IGNEM ET AQUAM. 
In S S. Martyres. 

A E R. 

C A P U T X. 
VAPOR NEBULA. 

* CLXXVI. Sereno Aere ^ Sok calidiore vapores tan- 

tum atira&i. 
SERENA TRAHUNT. 
Animus fcrenus, & manftietus, vim habet ad fe 
aliorum animos attrahendi. Item propitio Deo nobis, 
ab eodem trahimur. 

* CLXX\11. In Cajlro Doloris Tvlarefchaki Turenii 

ut ejus converfto ad Catholicam fidtmfymho- 

lo exhibcretur , nuhes ejformata fuit fuperio- 

ri fuaparte qua ccelum fpe&abat) illumi- 

nata cum Lemmate. 

QU^SIVIT COELO LUCEM. 
In lucem e coclo qujerendam animaj noftra^. 
^ CLXXVIU. Fapor ut primum deferit terraofy levatut 
in altum. 

TERRAM DESERUISSE JUVAT. 
In mentem a terrenis abftrahendam. 

* CIjXX.IX.. F^apor elatus ^ in imbrem C? umhrani 
tranftens. 

HINC IMBER, ET UMBRA. 
Chriftus, Afcendens , ut umbram nobis pracbeat 
Proteftionis fuas in ccelo , & imbrcm fuarum gratia- 
rum in nos depluat. 

Vafot *^o A P E L L E S 

* CLXXX. Vapor in caelum attraSti/, 
ATTRACTUS AB ALtO. 
In animam comemplativam. In peccatorefn con- 
verfiim. 

* CLXXXI. tJebuU jurfum afcendenti ^ ittdeiH nu- 

bem tuctdam tfantformandne d Niezpov)kov:itz 
injcribitur 

SURGIT SINE SORDE SERENA. 
In Afl.umptionem B.V. Mans. 

* CLXXXII. Vapnrtim ekvatur quam primim a terri 

fs^regatur. 
DUM SEGREGOR, ELEVOR. 
In mentem abflrahendam a terrenis , tuncque a Deo 
"ad feafrrahendam. 

* CLXXXIII. f^apercs c,k himiui in fulmifta Cjf grandi- 

f7cni miftantur in aho. 

ASPERIUS ivIIHIL EST HUMILl, CUM SUR- 

GIT IN ALTUM. 

In indolem in honoribus mutatam in afperius. 

* CLXXXIV. V^pcr clatitf in nubet qutc pojltain cmh 

collidentUn. 

IN PR^LIA LEVOR. . 

In Ceneralem bcllicum , ad tale officium ela-j 
tuni. I 

^ CLXXXV. lisbuh cum elata efi , d foie de- j 
JcBa. . 
ELATA PERIBIT. 
In animum clatum , quem Deus deflruef; 

CLXXXVI. Vapcr pdrum elatus mox d JoJe dijji'\ 
patut. 

A QUO LUCEM SPERAVERAM. 
In iniurjas ab amico illatas. 

* CLXXXVU. Vapor in aere fufpenfut , incertum an i 

fole elevandu/ , vel in terram dejiciendut. \ 

QtJO ME CUNQUE VOLET. . } 

Iti S y M B O L I C U S. 241 

In animum tam paratum iufcipere i Deo profpcra , 
quamadveria. 

'^ CLXXXVm. Fapor a vsato aStts. 
DUCTUS A SPIRITU. 
In hominem fequentem du£lus S.Spiritus. 
* CLXXXIX. Nelfula dejeBaferenum aiferettf. 

DEJECTA SERENAT. 
In paffiones noltras quas quietum animum reddunt 
dum jmortificantur. 

* CXC. tiehila a fole kvata. 
A QUO DEJICI TIMEBAM. 

In adverfitates , quibus fepe elevamur & erigi- 
mur. 

G A P U T yLL 
N U B E S. 

* CXCl. "Nubes e terra kvata. 
DE STERCORE ELEVOR. 

In homines e limo terras cxaltatos , paulo infra 
Angelicam naturam. Paulo minus ab Angelis minui- 
fti eum. 

* CXCll. Nither^ cui PareJiuf ineft tanquam inffechh 

a biieszpo-xho-witz injcribitur. 

SPECULUM FIT RORIDA NUBES. 
In B. Virginem quie eft fpeculum fine macula. 

* CXCin. ^uBor CoUoq. Eugenii ^ ^riftidis^ 

teftaiur honori KAnna vAuftri^Ctt , Ludovici XIV. 

Ivlatri \efforma1 am nuhemfuilje ,fu!gura plura 

emittentem, i/io cum Lnmmjte^ 

ORBIS TERROREM GENUI. 
Ejusdem Annae Auilriac» honori tale Epitaphium 
poiitum. 

Et foror & conjux , & mater nataque Re?ura, 
NuUa unquam tanto , fanguinc digna fuit. 

Q^ fitr 24* A P E L L E S 

^CXCIV. l^uber qutt in media aerif re£ione infrafokm 
^ alia ajira feruntur. 

INFRA FERUNTUR. 
In abjeflum animum. 

^ CXCV» Nubet elataafoh luminofo Yadioinjiaf coro' 
ftet i luminata. 

ELATA CORONOR. 
In afliimptionem B. Virginis Manac. 

* CXCVL "Nubet eant coronam mox deperditura ejij quam 

primum labitur. 

PERDET LAPSURA CORONAM. 
Corona coeleftis, operibus bonis jam in coclo nobia 
deftinata > peccatis deperditur. 

^ CXCVII. Nubef pluviam in orbem remittent d Nietfow- 
kov^itz infcribitur. 

GRATIS SUA DONA MINISTRAT. 
In B. Virginem. 

* CXCVU. Nuber omnet eodem vento aUte. 

PARI PASSU PROPERAMUS EODEM. 
In conditionem vitse humanse ad mortem prope- 
ramis. 
^ CXCVllI. Nuhet ah occidtnte fole adhuc fplen- 
dent. 
SPLENDET AB EXTINCTO. 
In filios patris defunfti virtutc adhuc celebres. 

^ CXCIX. Nubet nisrra ingenti pluvia gravida. 

VENTURl NUNTIA LUCTUS. Ovid. Met. 
In confcientiam mmitantem nobis pcenas divi- 
nas. 

* CC. Nubet cum Tride fiBit in eadem coloribut appa- } 

rentibur. \ 

MENTITUR PACEM. | 

In eum , qui fub dolofa pacc , vindi(5lam me- ; 

ditatur. ; 

^ CCl» Nuhf fulminant ftmtti ^ plirtffa. \ 

LA- ! S Y M B O L I C U S. 245 

LACHRIMIS SUA FULMINA MISCET. 
In Chriftum Dominuni, flentem quando urbi 
Jerofblyniitanie fuum excidium denuntiabat. 
■* CCll. l^uhes roris'a apra Iridi , dfole in fulmen 
coaSia. 

A QUO PACEM SPERAVERAM. 
InChriftum a Juda traditum. 

* CCIU. 'Nubes fnlgu a emJitens. 
EX QUA MUNDO LUX EST ORTA. 

* CCIV. Nubes omnibus <;equaliter plm>!am fuam impef' 

tiens. 
OMNIBUS jEQUE. In funere EkBricis Saxoni^in- 
fcripia efi. 
In amorem Praelati omnibus ^que impartienduni 

. ^ CCV. "Nuhes fulminaadhucparturiens. . 

SUA FULMINA PARTURIT ADHUC. , 
In animum vindicativum. In fecreta confiUa bel- 
lica. 

* CCVI. Nubes exi^uo lempore Jridem fsrvans, 

IGNARA PACEM SERVARE. 

In indolem non diu pacificam. 

^ CCVU. Nubes candidat d qua nscpJuvia nec fulgiir» 

metuenda, 

IGNARA NOCENpi. 

In animumCandidum & nulli noxiurh. 

^ CCVlll Nubes ab inclufo fulmine intus coUifa. 

INTUS PUGN^. 
Ih pughas juftorum , quas eorum Ipiritus habet cum 
Carne. 
* C C 1 X. Kubes occidentefoJe/fd P-arelium difpofita. 

A QUO SIMILEM SPERAVERAM. 
In certam PrincipifTam fa^um fuit, qus mortuo ma- 
irhoPrincipi improlis manferat. 

* CCX. Nubes plures coeuntes ut fuJminent, 

COEUNT IN FULMINA. 

1 . in Congf eflum Regum & Principum Confaedera- 

' . CL » torum 244 A P E L L E S 

torum quando Hagse Comitis conveniebant ad con- 

iilia bellica. 

* CCXI. l^ubesex pfuviay tota confumpta. 

ET LACHRJMIS CONSUMPTA SUIS. 

OvtJ. %. Met. 

In poenitentiam S. M Magdalenae. 

^ CCXII. 'NubesferpluviamdejeBaagritfcecunditatent 

adferent. 

DEJECTA FiECUNDAT. 
Ineum, qui per tribulationes aDcodeje^us, mc- 
lius exercet munus Apoftolicum. In Sant^l. Paulum 
deie£l«m a Deo , qux occallo ejus converfionis 
fuit. 

* CCXlll. Nubetin pluviat coeitntet, 

COEUNT IN LACHRIMAS. 
In coenntes exercitus , inlachrymas plurimorum- 

* CCXIV. liubet cum Parelio. 
SIC SPLENDET IMAGINE SOLlS. 
Signatum ejl fuper not lumen vuitus tui Domiite. 
Pfalm. 4. 

• CCXV. "NuhetabeUtofokruhicunda. 
RUBET AB ELATO. 
In eum qui de tali erubefcit , quem ad dignitates ex- 
tukrat, Inpatriam multo fanguinc purpuratam aTy- 
rannoquodam. 

* CCXVI. Nttk/ cum Parelio. 
^MULUM SOLIS GENUI. 
In Auguftiffimam Mariam Annam, moderni Im- 
peratoris Leopoldi matrem , quae mundo dedit Leo- 
poldum Imperatorem , multis in bellis gloriofum z- 
mulum Ludovici XIV. Galliarum Regis , cui fol pro 
fymbolo. 

* CCXVll. Nubet ab adverfoftbifokfpkndent. 

FULGET AB ADVERSO. 

InLeopolduro, qui magis orbi inclaruit vi£toriofiis, 

quod tot m bellis adverlarium fibi habucrit Lud. XIV. 

^ Ro- SY M B O L I C US. 24J 

Rcgem Galliaefibi folcm pro fymboloftatuenttcm. 
* CCXVlll. '^ubif adphiviam fe difponent. 

PARAT TERR^ PLUVIAM. Pfal. i^6. 
InSpiritum Sanftum. 

* CCXIX. K/uhesterfactfm corona. 

TERSA CORONATUR. 
In animam mundam & caftam. 

* CCXX. "Nuhet coeunter ad iridemformattdam. 

IN PACEM COEUNT. 
In Legatos ad pacem cudendam miflbs. 

* CCXXI. "NuBerpIuref vettto aStf, 
QUO NOS AURA VEHET. 

In obedientiam Religioforum. J.n Refignati»- 
ncm. 

* CCXXll. "Suhef cum Iride. 
ORBIS PACEM GENUI. 
In B. Virginem gignentem Chriftum , qui eft Pax 
Hoflra. 

* CCXXlll. "Nuhet fulmini^ur quet genuit^ difcerpta 

atque in pluiiam refoJhta, 

HOS GENUI IN LACHRIMAS. 
In filios immorigeros. 

* CCXXIV. Nuhf exhaJatfonum jam maturarum pon^ 

deregravif^ in pluviam refoluta. 

DE MEO PONDERE, ME^ LACHRI- 

M^. 
Fa6lumfuit in eam qu«c uterumgcrebat, extaliex 
quonondecebat. 

* C C X X V. Kuhet paulatitft refoluta , concidit 
tota. 

PAULATIM CONCIDO. 
In eum , quipaulatim adlapfum deveniet,nemoe- 
nim repente fit malus. 

* CCXXVI. 'Nuhet in qua [el fihi coronam fovmat. 

SOLI DIADEMA MINISTRO. 246 A P E L L E S 

In eum miniftrum , cujus in coronatione eft Regem 
fuo diademate induere. In Rolarium feu coronam ad 
honorandos 33 annos> quibus Chriftus in tcrra vi- 
xit. 
* CCXXVII. Nubes cceuttSet ut colUdantur invicem. 
COEUNT IN BELLA. 
In confilia belUca. In duellum. 

* CCXXVlll. Nuhes euneot fulmineos intra fe generant, 

quihut emiffis , ipf» difcerpitur. 

IN FUNUS HOS PROPRIUM GENUI. 
In filiosirnmorigcros. 
^ CCXXiX. NuLs fulmina parturient quibus templt^ 
vel furres xciaentur, 

ISTOS IN PUBLICA FUNERA GlGNO. 

* CCXXX. 'Nubes luciJa. 
NON SEMPER IMBRES. 
Non femper triftitia. 

* CCXXXI. NuB^s pluvia gravida tandem lap'\ 

{ura. 
IN LAFSUM GENIT^. 
In reprobatos in aeternie damnationis fuas lap- 
fum. 

^ CCXXXII. ICuhes coeunte/ ut cceli conftpeSum aU' 
ferant. 
COELUM ABSTULIT. Virg. ^mid. 
In peccatum. 

* CCXXXIII. "Nuhes aecepto/ e terra vapores henigna 

fiuvia terriC reddens. 

ACCEPTA RETUNDO. 
In gratum animum. 

* CCXXXIV. 'Nuhes intra fe cuneos fulniineoj fe:^ 

reites. 
QUOS FERUNT, HIS FERIENT. 
■ In fecretam meditatam vindiilam. CA S Y M B O L I C U S. 247 
C A P U T XII. 

P L U V 1 A. 

* CCXXXV. Pluvia. 
QIJJE NON PROSUNT SINGULA , MULTA 
JUVANT. Ovid. 
In parcimoniam 

* CC XXXVI. Camerariut pJuvi<t agrot fcecundanli 
iKfcripftt. 
COELI BENhDlCTIO DITAT. 
Omne donum defupereft. 

* CCXXXVII. Pluviaguttxtotidimfere gemmattH af- 

borihut herbit "dc. producemet. 

QUOT GUTT.£, TOT GEMMiE. 
In lachrymaspcenitentiac. 

* CCXXXVUl. Gutta pluvix e monteuftdique adparfet 

inferiorst cjutdem convenientet. 

UNDIQUE CONVENIUNT. Vng. ^neii. 

In beneficia Dei quae undique in nos fluunt. 

^ CCXXXIX. Pluvia largicr agrot foecundant aSehM' 

hard inftribitur. 

MELIUS SI LARGIUS. 
In beneficium ingens. 

* CCXL. iAndreas Mhdzianov^s^i pJuvtee decidenti 

infcripftt. 

NULLO DISCRIMINE. 
In B. Jofaphatum Archi-Epifcopum Poloccnfem 
& Martyrem , ubicunque vacantem faluti anima- 
rum. 

* CCXLI, P/uvianon uno impetu fed ^uttatim decident^ 

ac fttientes a^rot irrigant. 

DISPERSIT DEDIT PAUPERI3US. 
In D. Deum. |In Ekemofynas prudenter elargien- 
dacj. 

^ CGXLll. Pluvia ikiervallo gratior. 

q 4 iN- 24« A P E L L E S 

INTERVALLO GRATIOR. 

In liberalitatem iaepius repetitam. 
* CCXLIII. Fluvia nuhe fefe exhauriente deci- 
dent. 

MORTE SUA DITAT 
In Chriftum qui ut nos ditaret , morte flia fefe cjji- 
nanivit. 

C A P U T xin. 
R O S. 

5^ CCXLIV. Kori partum y fiorum y herhrumque fac/h' - 

tanti P. JacobutCoretinvitaS.Catharint^e Sue- 

cet infcripftt. 

ASPERS^ HOG PARIUNT. 
In potentiam ejus fanftac , in facilitandis puerpera- 
rum partubus. 

* CCXLV. Kos in aere generatur defcendens , ft elatus 

fuijfct , in fulmenforte converfutelfet. 

OBFUIT ATTOLLI, vcl FULMEN SI TOL- 
LERER , ESSEM. 
In eos quosDeus ad Praelaturas non evehendo , falu ■ 
ti fuas aeternae fcrvat. 

* CCXLVI. Ros partum fiorum herbarumque faci- 

litans. 

QUOS GRAVAT, HOS GRAVIDAT. 

InSpiritum Sanclum. 

* CCXLVll. Roffoh difcutiindus. 
SOLE MORITURUS. 
In infirrram carnis noftrae condinonem, ad unius 
febriculKsftus, faepe peritur^. 

* CCXLVllI. Ros herbis maxime utilis , ft irt pruinant 

congeletur hsrbar extiret. 
Jnnimium ri^orem Prkelati^cujusdam. 
RIGIDUS EXURET. S Y M B O L I C U S. 249 

"f CCXLIX. Rofy quat herhas ajlut diufnux ifjclinaveraU 
erigit ^ reficit. 

DEJECTOS ERIGO. 
In fdrtitudintm qu« Virtus cardinalhs eft. 

* CCL. Kos puUof corvorum nutrient. Tcjlibus Natura- 

liftit. 
PR^PARAT CORVO ESCAM. Jo^. 38. 
In D. Dei providentiam , qua dat efcam omni 
carni. 
^ CCLI. Rot ab KAuftrageneratur ^ lefleBerchono, 

GENITUS SPIRANTIPUS AUSTRIS. 
In confblationes Spiritus San6:i. In benignitalem 
Domus Auftriacje. 

* CCLII. Rot in fiorihut niel prcepar.vif. 
UNDE DEMUM PASCANTUR APES. 
In S. Bernardum Doilorem Mellifluum. Inle^lio- 
nem librorum fpiritualium. 

* CCLDl. Luna a Naturali^it 'Mater rorit dicitur. 

HAC GENITRICE DATUR. 
Gonfolationes divinie dantur per B, Virginem Ma- 
riam. 

* CCLIV. Rot unionem in concha formant. 
HOC PATRE CREATUR. 

Spiritu Sanfto Patfe , unio pretiofiffimus Chriftus 
jn Concha Mariani corporis formatus eft. 

C A P U T XIV. 

M A N N A. 

* CCLV. Manna rot in Calabiia Jecideut , injlar Sac- 

c' ari dulcifyhcrhit incident , eeftu diurno affli- 
Uiis hu incBaiu. 

DUL- 2i9 A P E L L ES 

DULCE REFRIGERIUM. 
In Spiritum Sanflium , de quo iu canit Ecclc- 
{ia. 

* CCLVl. "Manna i ccelo ^efcendenf. 
ALIUNDE NIHIL vel QU:^ SURSUM 
SUNT. 
Omnia dona defiiper veniunt. In animam contem- 
plativam. 

* CCLVll. "Matttta IfraeUtif in deferio depluent. 

SEMINE AB ^THEREO. 
In SS. Euchariftiae Sacramentum. 

* CCLVlll. Manna Ifraeliticum fcimut ex ExoJo 
fervatum » altero mane vermibutfcatuijfeyac 

computruijfe. 

SERVATUM PERIBIT. 
Panes fervati, neque pauperibus elargiti , difpereunt 
infru6liferi. 

^ CCLIX. Manna dulcij/imut tot herhit in Calabria 

fuperfufuf. 

DULCE DEPENDIT ONUS. «vid. 

JJb. Fafl. 

In Chrifturo Dominum , pendentem inutero Virgi- 
eo , ut dulciflima farcina. 

* CCLX. "Manna Calabritc , C!? Ifraeliticum. 
CIBUS ET MEDICINA. 
In SS. Euchariftia: Sacramentum. 

* CCLXI. Idem Jfraeliticum. 

SUSPiCE, ET sUSCIPE 
Inagnitionem qua beneficia omnia defurfum c(^c 
fateri , & fulcipi oporter. CA- SYMBOLICUS. *ji 
C A P U T. %V. 

N I X. 

^ CCLXII. l<Jix. 

QUIDQUID LATET APPAREBIT. 
in occulta in extremo judicio pandenda. 
^ CCLXlll. Jdem. 
SOL DETEGET. 
In Deum qui occulta fiio tempore revekt. 
* CCLXIV. N/x ex aqua ^enita CS" in aquam Jenique 
rejoluta. 

GENUI , QU.^ GIGNITUR EX ME. 
In B. Virp;inem Mariam Deum parientem. 
* CCLXV. N/x montet exce'fos operienf. 
EXCELSA OPERIT. 
In fpecies Eucharifticas. 

* CCLXVI. N/x cadenx. 

CUM CANDORE CADO. 
In eum , cui nimius candor , & revelatio fe- 
cretorum occafio fuit cadendj e gratia fui Prm- 
cipis. 

* CCL.XVll. Wx femel fohenda. 

LUX UNA RESOLVET. 
In morfrm quas nos re/blvet. 

* CCLXVlll. "^ix omnium pedibus frotrita. 
CANDIDA CALCOR. 
In candidum animum , qui ubique hodie contetu- 
ptui eft , sfliroatis plus fubdolis politicis. 

^ C C L X 1 X. N/x fiib qua frumenta jam e tsrra 

prominentia laient , quit in vere campos ride- 

re facitnt. 

VERNI LATENT RISUS. 
Sub rigorc pcenitentis: , latent aeterna in coelis 
gaudii. 

^adem 252 A P E L L E S 

* CCLXX. EaJem nixjhhenda. 
IN RISUS DENIQUE SOLVAR. 
Corpus hoc folvetur ad aeterna gaudia, poft mortem 
cum anima poffidenda. 

*CCLXXI. Nixin aauam inei^^entmox liquefaSa. 

UT CECIDI, UT PERII. 
In eum , qui in peccato f uo rnortuus eft , & fuffor 
catus. 

* CCLXXll. Nix tepidiore atre defluens mox in ferra 

rejhluta. 

RESOLUTA CADENDO. 

In S.Petrum poft laprumflentcm amare. 

* CCLXXlll . N/x ab ortu fuo rifrida. 

MEU3 EST AB ORIGINE RIGOR. 
In S. Capucinorum Religionem. In eum, qui rigi- 
dusfuit, utifueremulti fanfli, a pueritia. 
^ CCLXXIV. Nix ex aquit ortum habent in iit etiam 
yefoluta. 

AUSTRIS AFFLATA RESOLVOR. 
S Spiritus duriflimos& erigidiflimosanimos^adpoe- 
nitentiam rcfolvere poteft. 

* 'CCLXXV. Nix ad primot c/iloret liquefaBa 
AD PRIMOS LIQUEFACTA CALOREs". 
Anima liquefa£ta , ad SpiritusSanfti ignem ei com- 
municatum. 

* CCLXXVI. Nix abfcoftdentfrumentum 
CONTINET ABSCONSUM. 
In fpecies Eucharifticas, continentes frumcntum 
cle£lorum Chriftum abfconfum. 

* CCLXXVII. Nixin nubi'utri^efccf7t. 
MIHI RIGOP. AB ALTO EST. 
In cum ) qui infpirationc divina rigidam vitair. 
ducit. CA- S Y M B O L I C U S. 25-5 
G A P U T. XVI. 

G R A N D O. 

* CCLXXVlll. GranJt) expluvta coagulata. 
EX GUTTA, GRANDO DEINDE FUI. 
In lachrymas fiftas, adalteriusinteritum. Inlachry- 
mas fidas pcenitentiie , convertendas in inferno in 
grandinem ir« divinae. 
* CCLXXIX. Grando etiam humillimas herhat di- 
JcinJettf. 
NEC AB HAC, SUNT TUTA PUSILLA4 
In Herodem dum S. S. Innocentes pueros inter- 
fecit. 

^ CCLXXX. GranJo primo frugex ferienf y in/e cui» 
refoluta ejl , eat faecunJanx. 

FERIT , INDE FOECUNDAT. 
In mortificationem fcriendo , fcecundantem gra- 
tia divina &c. 

* CCLXXXI. GranJo. 
DURATUR IN ALTO. 
In eum , qui in dignitatibus , ad mala a Dco velut 
alter Pharao obduratur. Exemplo fit Henricus VIII. 
Rex Anglise. 

C A P U T XVIL 

G L A C I E S. 

* CCLXXXII. Glaciei non pr<iemature incejfn UntanJa, 
ne rumpatur. 

REBUS NE FIDE CADUCIS. 
In mundanz caduca. 

GJa. 25^- A P E L L E ^ 

^ CCLXXXlll. Glacref quamdiufrigut perfevctat , tant 
diu ^ eJHs vigor eftt ifto remiffo^ moxcorrumpenda. 
A RIGORE VIGOR. 
In Rigidus. Ordines , qui maxime vigent. 
* CCLXXXlV. Glaciet mn tam cita inceffu tcti- 
tanda, 
VIDE SED> CUI FIDE. 
lii fidem caut^ proximo adhibendam. 
* CCLXXXV. Vitro uftairio exglacieconfcSoiohjeUnm 
proximttm incenfum. 
ARDET, NON ALGET AB ISTIS. 
InS. Ignatium Lojolam, dum fe media hyemc in ' 
frigidiffimum fluvium injecifTct , convcrtcndi oWcoe- 
ni adole/centis cauia. 

♦ GCLXXXVl. Glaciet viampr^tftant. 
VIAM FECIT AQpIS. , 

In navigationes Confoederatorum ftatiiurh ad cxtre- 
mos orbis angulos. ( SYMBOLICUS. i;y 
C A P U T XVIII. 
FULGUR ET FULMEN. 

* CCLXXXVII. Tulgur mhe .fuos hoffi'et difcerfeH- 
do exiens. 

DISCERPENS EXIS. 
.In militarem licentiam & crudelitatem* dequoin- 
tegrum difcurfum in Phrjenofeam : habet D. Are- 
tus 

* CCLXXXVlll. Tulmen temfU tUrrim dejicient, 

ET SUA TEMPLA FERIT. 
In D. Deum, punientem acrius pcccata Sacerdotum 
& Religioforum, tnl- I 2^6 A P E L L E S 

* CCLXXXIX. tulmina dilapfa turbato ccelo, 

COELO NUNQUAM DILAPSA SERENO, 
In poenas irato ccelo pro peccatis nolkis infli- 

aas. 

* CCXC. t^iiBor libri d<; narura Etnblematum 

Fulmini itjfcripfit. 

VEL SOLO LUiMlNE TERRET. 
In prselcrntjam Rcgis folummodo confpcftam ini- 
micis tcrron futuram. In Chrillum in ultirao judi- 
cio fblo aipectu territurum. 

* CCXCl. /« Thtfibus S. Stanislao I^ojlk^ Pariftis dt- 

dicatif y infcnptum hii fulmini. 

OCCASUM ILLUSTRAT IN ORTU. 
In gloriam ejufHem San(5li > per orbem univcrfum 

diffufam. 

* CCXCll. fiihnen di/rupta nubs d quagenitum 

c(ly mican/. 

MATRIS STRAGE MICANT. 
In lilum qui in partu fuo matri occafio mortis 
fuit. 

* CCXCIII. fcredariorum pro Coef. tAajtfiate Uratit- 
taviji Magifisr CUyiJJimus Vir Joannet Sebajiianut 
Pejchel , ojlenjurus Qetfanarum Fojlarum commodi- 
tatem > ad qu^cvis loca ffe diffundentem , fulminr 
/nfcripjit 

IN OMNEM TERRAM. 
In immenfitatem Dei. 

* CCXCIV. lulmina omniatranrverfim fericntia. 

OMNIA TRANSVERSIM. 
In iram , quae femper noxia & minime re£la eft. 

* CCXCV. ty^uthcr ( olloquiorum Lu-enii^ ty^rijlidis 
tejlatur ludo t^nno 1612. in nuptii/ ^nna AuJiriaCit 
ejus honori inJlittitOy Comite" dc Joinvillefulmen abfque 
frMore profymboJo hahuiffe, cum Hifpanica infcriptionc . 

"MAS DANOQUE RUYDO. Ideli. 
PLUS DAMNI, QUAM CLAMORIS. 
In tacitur.num 6v vindicativum. 

^ CCXCVI. S Y M B O L I C U S. 257 

* CCXCVI. Tulgurh iinifcelerritne mlcans. 
FULGENS, LIBER, AGILlS. ExHym. 
In dotem claritatis , & agilitatis. 

* CCXCVll. Fulmen tnnoxie Jihpfnin. 

NON UT FERIAT SED UTTER^ 

REAT. 
In Concionatorem detonuntem poenas divinas. In 
D.Deum comminantem fiias poenas. 

CCXCVlll. Fu!iiien nigra e nuh,: proienitum. 

OBSCURI PATRIS, NOXIA PRO- 

GENIES. 
In Tyrannum militem , obfcurie parcntelas. 
* CCXCIX. fulmn. 

FERIENT, QUOCUNQUE FEREN- 
TUR. 
In militarem licentiam. In pafliones noftras no- 
xias. 

* CCC. Tulmen pofl mulla murmura egrediens, 

PERTOT MEAMURMURA FUL- 

MEN. 
In murmuratorem demum noxium. 

* CCCI. Fulmen omnia illuftranf. 

COELESTES ILLUSTRANT OMNIA FLAM- 

MjE. Claud. 
In gratias aftuales , quac Z.«w«4 Theologl vocant. 

*. CCCll. In Sacriftia S. Joannif Varfavije t fulminij 

ingentes arhore t JifcuTienti , f/arcenti antempujil • 

lif flcribuf ■, injcnplum Legi 

SUNT OMNIA TUTA PUSiLLIS. 
In humilitatem , omnibus amnbilem & tutam. 
■* CCOll. Tulmen, jam/em feriluri.m. 

QUO NON PUTATIS. 
In clandeftma Confilia & cxpeditiones beUicasJ 

^ CCCIV. FulmentCuneumjHumfuImineumeierreifeX^ 
balationibus concretum , in terram remittenf, 

IN HOS QUI TELA DEDERE. 

R If* 253 AP E L L E S 

Ira , feu vindifla proprio domino nocei». In ccnfi- 
lia in caput confulentis Aepe torquenda. 

* CCCV. FuJgur tiuUibi horribilius apparens , quam in 

mari 3 ol>llacuIif omnibux oculo rtmotit qus la- 
tius apparcat. 

IMMENSl TREMOR OCEANI. 
In Admiralium Claffis bclIicsE. 
Vidi in Epitaphio Admiralii de Ruyter Amfteloda- 
mi , eidem nocinfcriptum. 

* CCCVI. Jacobiis Bruck fuJmini in puhinare innoxie 

incidculi infcripjit. 

IGNOSCERE PULCHRUM. CW. 
In remiffionem injuriarum. In clementiam. 
^ CCCVll. Fulmirti a'iquando ( nefcio uhi ) infcriptim 

COELUM ARMA MINISTRAT. 
In pcenas imniinentes improbis. In D. Deum qui bo- 
nosPr^latos non deferit fcd eorum difcolos fubditoS 
vindicare novit. 

* CCCVIU Fulmen mometito turrim dejicient. 

BREVIBUS PEREUNT INGENTIA FATIS. 

Claud. in Ruff. 

Inparnasimprovilas aDeo illatas. 

^ CCCIX. Liem quifupra Vercihriorum "Sia^ijler e%- 

hfbiturus in fymbolo Fofl,^C<i:farC(X celeritatem ful- 

mini infcripftt. 

CELERITATI NEMINl. 
In dotem etiam agilitatisfanfliorum. In miniftrum a- 
gilem. 

* CCCX. Fulmina f.tpe innoxia. 

NIHIL ISTA NOCEBUNT. 

Lucanns JLih. %. 
In Minas concionatorum innoxias, fed tamenani- 
maeterrori futuras ad fuam converfionem. 

^ CCCXI. Yuhnen j p''Jl ingentem fragorem innoxie 
dnciJens. 

MUL- SYMBOLICUS. af9 

MULTUM CLAMORIS, NJHXL DAM- 

In minasTbrafbnica^. '* 

* CCCXll. Fulmen fttiemittent p!uvantt ant6qu9mfe' 
\ riat. 

PR^MISIT LACHRIMAS DAMNO- 
In D. Deum , moeftum antequam feriat. In fuperio- 
rem fimilitertalem. 
» CCCXIU. Tulmen a'tijfima quesque feriens fihique 
vicina. 

VICINA pOMANDO. 
In vicinam noxiam cujusdam Tyranni. 

C A P U T XIX. 
I R I S. 

• CCCXIV. Iris in atre fiendenf ■, facitfgnum, 

PAX PENDET AB ^THRE. 
In pacem, quje efl donum coeli. Item in pacem con- 
icienti^ quae eft donum S. Spiritus- 

^ CCCXV. In Gensralif 'MarefchaJci Tunnii appara- 

tu/unebriy exprimendo univcrfee Gallia iuBui ^ 

in tanti Ducif ohitUy Iris exhihitafuitf 

ctirn Letntnate. 

DESINIT IN LACHRLMAS. 
In gaudia mundi , quorum extrema luflus oc- 
cu pat. 

* C>CCXX\.¥. BijJkUus^ in frontifpicio Ruinarum fua' 

rum illitjliiumy Iridem , tn fpecuio exhibuit cum 

Lfnmate. 

VARIETATE ET VERITATE. 
In Hiftoricum, & Concionatorem , cujuseflreri- 
tate & varietate Auditoruoa & ie^orum animos paf. 
ccre & dckftare. 

R % ?.Mit» i6o A P E L L E S * CCCXVll. P. Mafentuf , Iridi/ arcUf injcri' 

bit. ! 

TENDITUR , UT PARjCAT. 
In Beat. Virginem , quam idem Mafenius arcui eom- 
parans, de ea fic loquitur; Hic utparcatDeus,tendi- 
tur. &c. . 
* CCCXVlll. Irif fpecto-a. 
SPECIOSUS FORMA. 
In Chriftum , Speciofum/orma y frtt filiit hominurr. 
Item in B. M. Virginem . Quae eHftiper omnet fpe 
Ciofa. 

^ CCCXIX. Iris una e folisluce tot cohret formant, 
TOT AB UNA LUCE COLORES. 

Ir S Y M B O L I C U S. iCi 

In adulatorcm. 

^ C C C X X. Iiif cujut arcut itt caelum femper ten. 
ditur. 

FIGIT AMICOS. 
In orationem , quam in fan£los defigimus. 

* CCCXXl. IriSi P. lAafeniut infcripftt. 

DECOR VANESCENS. 
Inomnem mundi pulchritudinem. 

* CCCXXIJ. P. Bujfnes Soc. Jefu P. bliv^ oputvertent 

Iridtt arcui injcrtpftt. 
NON FERIT. 
In minas innoxias. In indolem manfuetam 

* CCCXXIU. Irit recoyiciliationit Jivinx fi num ft- 
mul formam arciu , quod ir.jlrumenti^im miatare ejl , ha- 

bent. 

SE MEDIA, CLEMENTIA MONSTRAT IN 
IRA. 
In clementiam Dei , qus etiam in Tuftitia & i- 
ra ejus femper relucet. In clementem rrincipem. 

* CCCXXtV. \rit fignum reconciliationit fUit colori- 
but exhibent. 

PARCERE FINGIT. Chud.deConfUon. 
In fidam reconciliationem. 

* CCCXXV. \rit forinam dimidiattc coronet hahent in 
nuhe rtrida fu lachryinabunda. 

CORONANT LACHRIMiE. 
In lachrymas pcenitentis. 
^ CCCXXVl. Corona iridit fegmentum a terra inter^ 
ciptum. 
MINUIT HANC TERRA CORONAM. 
(, Corona cccleftis ab effe^^tu ad terrena nobis mi- 
tti nuitur. 
^' * QCCXX^W. \ridit corona fBa. 

FiCTAM FERT ILLE CORONAM. 
" Jn fpineam Chrifti coronam , fidam ad illuden- 
I,, ^ l 4um z6t A P E L L E S 

dum Chrjfto , tanquam fi£to Judaeorum Rfgi. In 
cam Coronamqaam Fridcricu» ll^alatinus a£[iimp{<rrat 
iBohemis. 

^ CCCVlll. Irit formsm arcus y dbsqut fpiculo ha- 
bcMs. 

ARCUS, SED SPICULA NULLA. 
Tn orationem frigidam , quacoelum non pulfa- 
tur. 

* CCCXXIX- !>•»/ cujuf coiores aihuc creftunt. 

SUA PER MENDACIA CRESCIT. 

Ovid. Met 
In eum qui falfiratibus fuis pronnovetur. 

"^ CCCXXX. Iris fpeciofa ^forma arcus mttas iattn- 
tant. 

HINIS SUA GAUDIA MISCET. 
In mundum, quigaudiis fuis, minatur animje es* 
cidium. 
* CGCXXXI \yis formant arcut fins iierv$ hahcns. 

NERVUS ABcST. 
In orationem frigidam In Exercitum finererum ge- 
rcndarum nrrvo, pecunia. 

* C C CXX X 1 1. Iris formain areut in calum direBi 

HUIC COELUM SCOPUS EST. 
Tn bonam intentionem. In militem pro Deo & Ec- 

clefia militantem. 

* CCCXXXlll. Im fignum reconci'ia*ionis Jivime. 

FAX OMNIS IN ILLA EST. 
In B Virginem , utcro fer:ntem Ciiriflum Do- 
minum, qui eftpax noftra. In quietam conrcientiam. 

* CCCXXX!V. Iris afole f^Bit colvrihut defcripta. 

FICTUM Sc LiS OPUS. 
In retorfionem cujusdam Symboli Galliciquo ejus 
audlor Pacem Neomagenfcm Regi fuol»!!, iftolcm- 
mate adfcribebat. 

50- S y M B O L I C U S. 263 

SOLIS OPUS. 

Congruenter iili, quod arcui Triumphali Ao Kj/?. 
eidenn Ludovjco inicribehatur : 

PACE TANDEM QUA VOLUIT LEGE SAN- 
CITA. 

Ad iftam enim pacem orbi dandam minus non In- 
vi£tiflimus Imperator Leopotdus cum fuis Confcede- 
ratis contribuit 5 ut pn^inde qui foVi gallico totam 
ip{am adlcripferit , merito pro Refponfb habeathoc 
lemma pis^fatum FiCTUM SOLIS OPUS. 

*CCCXXXV. P. Lyi\(t(f , hidi ex advirfofolis oc- 
cidi»tii ron;j.it,.€y i^fcniit. 

OCCIDUO , TRAHl f HOS A SOLE COLO- 
RES. 

In snjmam Chrido patienti & morienti compa- 
tientem. 

* C C C X X X V ! Iridi iii fanna arcus ahsque telo. 

MORTALIS NESCIA TELI. Claud. 
In S. Therefiam telo Angelico cot>iixam. in clemen- 
tem Princiriem. 

^ CCCXXXVll. Irif dtip'ici coloye pinfuveo formata. 
PURPURA DAT REPETI TA DECUS. 
In Martyrem & Cardinalem , quaiis fuit Joannes 
Fifcherus Roffenfis Epifcopus. 

* CCCXXXVllI. \rif, 
LUX JUNCTA DECORI. 
In virtutes , m honorum luce fplendentes. In <lo= 
flrinre lucem, fpeciofo in corpore fulgentem. 

* CCCXXXIX. Irif in fpecii arcuffonper minas ht- 
tentanf •, nunquafnferiens. 

SEMPER MINATUR NUNQUAM FERIT. 
In Principem folis minis coercentem fuos. 
C C C C X T . \rif in fonaa arcusfpeciofa. 

NITET, UNDE MINATURo 

R 4 ^^ 26+ A P E L L E S 

In commffndationem ejus Principis, quifblas mi- 
nas, nunquam poenas intentat. 

* C C C X L I. hif a fole chvato formata. 

ELATO , FERT HUNC A SOLE DECOREM. 
In decorem Thomifticae fcholje , quam habet a S. 
Thoma , inter Sanftos relato. In Ecclefiam qus a 
fponlb fuo Chrifto in ccelum eievato decorem ruum 
habens , fine ruga & macula eft. 

* C C C X [ I '. Irirfpeciofa in arcut forma. 
JUNCTA ARMA DECORI. 
In decorum & elegantem exercitum. 

* C C C X L 1 II. \ridi a fok formata ?■ Niexz/^owko' 

'voiz infcribit. 

PULCHRO QUAM PULCHRA PARENTE. 
In S Joachimum , &Annam, parentesB.Virginis 
Mariae. 

* CCCXLIV. Iritafole in atranube defcriptay inap- 

paratufunebri EUBricit Sa oni<e infcriptafuit. 

ILLUSTRAT ET EXHILARAT. 
In gratiam , qua oblcura anima fimul illuftratur Sc 
exhilaratur. 

^ CC C X I. ^\ Irif fi3it coloribuf pJacent. 

DECIPIT UNDE PLACET. 

In mundi voluptates qux alliciunt& decipiunt, 

CCCXLVI. Ab oriente (s" occiJentef/e , quando maxi- 

mur efl t minimtt Iridet formata. 

A MAGNO MINIMA. 
In i^iiperbiam qua in oculisnoftris magqi minimi red- 
dimur m ocults Dei. 

* C C C X L V ' J. /j meridianofoh quando minimut fpe- 

9atur maxima Irit formata. 

_ MAXIMA A MINIMO. 
In B. Virglnem quK maximafuit, quo^ fe mini- 
ma.m & Ancillam Domini fecerit. 

CA- SYMBOLICUS. 26^ 
C A U P T XX. 
C O M E T A. 

^ CCCXLVIIT. Cometa hrevi difpareytt. 

INVISA NEMO IMPERIA RETINUIT DIU. 

In Tyrannum. 

» CCCXLIX. Cometa. 
MULTOS EXTERRUIT ISTE. 
In eundem. In cercum mortuakra nobis prjeben- 
dum in agone. 

ta- 64 APELLES 

* CCCL, Cometa puhlicorum funerum pranunctus. 

IN PUBLIGA FUNERA SPLENDE T. 
In Tyrannum. 

* CCCLI. Comet£ P.Mafeniuf infcribit, 

LUX TRISTIOR UMBRIS. 
In gloriam mundanam. 

* CCCLll. Owe//j. 
CRINE HMENDUS. 
In Virginem quae formato capillitio fcit allicere ad 
mala juventutem. 

* CCCLIU. Cometa. 

ALIOS TERRENDO VANESCO, 
In Praelatum , cujus asftimatio continuis minis & 
terroribus apud lubditos evanefcebat. 
CCCLIV. Cometa. 
PRODIGIALE, RUBENS Claud. De 

Rap. Ptox. 
In Tyrannum interfeftorem innocentis fanguinis. 

* CCCLV. Cometa difparens. 

VITAM NON PROROGAT ARDOR. 

In Zelofi Concionatoris mortem , e cathedra de- 
nuntiantis poenas peccatoribus conftitutas. 

* CCCLVl Cometa ardenr. 

TERRET, ET ARDET. 
In militiam eorum , qui in Germania magnai 
generofitatis fpecimrn ded){Te fe putabant , quan- 
do nil practer incendiarios civitatuni & pagorum a- 
gebant. 

> CCCLVll Cometa. 

NERUITQLIE TIMERL Lucamix !.<;. 
In Comminatjones pa:narum divinarum. 

^ CCCLVlll. Idem. 
POENAS NUNTIAT, NON INFERT. 
Concionatorem 

* CCCL.IX. Idem. 
MENTIRI STELLAM DIDICIT. 

In 8 Y M B O L I C U S. 2^7 

In eum qui fe Doftorum finxerat. In Haerefiaf- 
ebam. 

* CCCLX. Uem. 
TERRET ELATUS. 
InPrincipem ieverum. 
* CCCLXl. CommetM inftar fisUtt cxlo ji%€ , »f- 
tattns. 

FfXUM SE FINGIT OLYMPO. 
InHypocritam orbi fintiulantem mentem femper in 
Deum elevatam. 
*CCCLX11. Cemet<etelloi-Hm ^ fintilium paeHarumprte' 

MUfltti. 

SINE C^DE, ET SANGUINE PAUCI. 
In Tyrannorum mortem , infelicem. Audi Poe- 
tam : 

Ad generum Cereris , fine C^EDE ET SANGUI- 
NE PAUCl 
Defcendunt Reges , & ficca morte tyranni. 

C A P U T XXI. 

V E N T U S. 

* CCCLXlll. VefitMs in msiiis cahribur. 

TEMPERAT i£STUM vel IN ^ESTU TEM» 

PERIES. 
In Spiritum Sancium, 

" CCCLX^V. ? .Ccrst veyitojii arJenfemfacemfpiranti^ 

CUM VOLO^RESTiNGUO. 
In potentiam S, CathannK Suecpe , in reflingueii- 
dis ignibus. In S. A^atham eodem ex capite. In ho- 
min^m caftum , qui hbidinis faces fibi admotaSj quarn 
celerrime extinguerenovit. 

* CCCLXV. P. M^fatfhis vcnto infcripftt. 

^ MA= 268 A P E L L E S 

MAGNA RAPIT, PARVA OBRUIT. 
In ambitiofos, qui dum pares impetunt, per illo- 
rum ruinam , fubieftos etiam cvertunt. 

* CCCLXVl. Ventus calidior nivem refolvent. 
ASPIRASSE SAT EST. 
In Spiritum Sanftum , qui divinae gratije fuse fpi- 
raculo, rigidiffimos peccatores etiam refblvere po- 
teil. 

^ CCCLXVIU. ^bbasThefamuf venlisinfcripfit. 

PERFLANr ALTISSIMA. 
In perfecutiones quibus etiam fummae dignitatesli- 
berce non funt. 

* CCCLXVlll. Venti aerem expurgantes. 
QUEM FERIUNT PURGaNT. 
In posnas&tribulationesa Dconobisimmiflas, ex- 
purgandis peccatis noftris, 

* CCCLXIX. Venti interfefe diolaJiantes. 

FACILES IN JURGIA FRATRES. 
In raritatem fraterni amoris. 

* CCCLXX. Venti etiam adverft ita a nautis exceptif 

ut /ateralitcr provehanT. 

ET ADVERSI PROVEHUNT. 
In adverfitates quibus provehimurad falutem no- 
ftram. 

* CCCLXXI. Caifa- ventorum haSfenus incognita 

Qui producit ventos de thefauris iuis. 
?fa'm. 1^4- 

CAUSA LATET. 

IngratiasSpiritus San(5ii fpirantesubi vult, excauiis 
iibi f(jli cocnitis. 

* C C C L X X 11. Venti e fia fabili fede fanper fpi ■ 

rantcr. 

SEMPER UNDE AC SEMPER EODEM. 
In bominem lemper in fuo agendi modo con- 
flantem. 

* (^CGLXXUl. J'enti fmper ad Jiabilem locum c fua 

fedefpiranter. 

QUO S Y M B O L I C U S. %6^ 

QUO NOS RAPIT, INSITA VIRTUS. 
In generofum railitarem animumconftanterin hoftes 
ferri rolJi-uTi. 

* CCCLXXIV. In Sacri^^ia R.R. P. P.^uguftima- 

ncrum Varfavitt , vento cx hnmili fpiranti in' 
fcriptum legi iliud Horatiit 

EX HUMILI POTb.NS. 
In potentiam humilitatis apud Deum. 

* CCCLXXV. Fentiix fluBut ekvanx ^ ad fcopuJum 

allidens, 

Q_UOS LEVAT ALLIDIT. 

Ingeniummundi eft, eos quos ekvavit, aUidercad 
fcopulos stern*e damnationis. 

* CCCLXXVl. Idem. 
FRANGIT QUOS LEVAT. 
Idem. 

* CCCLXXVll. Ventus arundiuet aJiquot agi-^ 

tant. 

HINC TREPIDANT HtJMILES. 

Claud. 
In timores eorum , qui fupprimuntur a fuperiobus. 
Inabjedum animum ad adverfa quaevis trepidan- 
tefn. 

* CCCLXXVlll. Venti terra marique flantet. 

TERRA PELAGOQUE FERUNTUR. 
In Rempublicam Foederatorum ftatuum, Hollan- 
djae , terra marique mercimoniis fuis celebrem. 

* CCCLXXIX t^uftralis ventut omnium fuavif^ 

ftmut. 

SUAVIS,Qyi SPiRAT AB AUSTRIS. 
In domus Auftriacs clementiam. 

* CCCLXXX. Gemralit quidam Suecut , in convith 
qtioJam , reprcefentaturus fpem pacit prvximam tret i 
monte ventot fianiet formavit. pro dafare Eurum A~ 
quilonem , pro Suecis j CS" prt GalUt ty^ujirum > hoc 
cum lemmate. 

IN ijo APELLES 

IN PACEM CONSPIFIANT UNDIQUE. 
IninfpiradaiiesSpimus San^, pacem conlcientiaE 
adferentes. 

■* CCCLXXXI. V^ttti tHmarif^vkittesv!>Mia»tHihrI'' 
omiHUs piovchentcf. 

SER.VIUNT UUM SiEVIUNT. 
In adverfitates in nos lacvientes. 
^ CCCLXXXll. ^^nngmimaiiTfttfuamSjmbihinti 
id quodjcquitur. Exprsjfurum lepiduw i» emuin ,fer- 
verjjf rcgni cuiujdain tijorcf , fn quo Hpifcopatus altaqut 
ojpcia pluso0kreHti cotfcrchantur t irtfuiaSf puhinarra 
Jenatorum , aliorumquc ojficiorum inftgnia t depiuxit 
V enj^k impoftta t ab uno laterejolem • abaltsroventos ^ 
aliquotaddendot una cum verbo DABUNTUR ttni' 
gmatis expUcatioerat. 

SOLVENTI DABUNTUR. 
Inperverfoshodicrnos mores, quibus ofiicia benc 
naeruisraro, fed benenummatisconferuntur. 

* CCCLXXXIII. Plureswmt mterfeconfliBantes. 

ANIMIS DISOORDIBUS ISTM Fir^. 
Indilcordiam cujuidam famili^. 

* CCCLXXXIV. ^AiiflervtntorummttiJfimut, 

FELIX CUl LENITER AFFLAT. 
In Spiniuj. Sanifi inlpirationes. 
^* CCCLXXXV. Ventifecundiy navem prwehentes. 
SECUND-S SUAViUS ITUR. 
In profpentatem onwubus expetitam. 
^ CCCLXXXVi. lcntusclatfnr^ omnis iwpatien/^ 
NESCIUJ) iNCLUDL 
In Religiofiim clauiura: impatK-ntem. 
^ CCCLXXXVU. VeyiturinchfutturbmenliuseXten/. 

DE CARCERE S^VlOR EXIT. 
In eum qui poli carceres toleratos , terribiliorem 
belliDucem agir. 

^ CCCLXXXVllL Fentusinclufusintra iernevifcera 
terrtc moTiim gene ans. 

ORJBIS TREMOREM PEPER.L 

In S Y M B O L I C U S. %yi 

in Aaguftiffimam Matrem Leopoldi L Rona. Impe- 
ratoris qui orbis Turcici Tr emor fuit & Gallici. 

* CCCLXXXIX. FeMtof lii^nofcerejohm in rs nauticlf 

expertorinn tfi, 

ARTIS DIGNOSCERE, 
Ars artium eft , dignofccre intcr Spiritus an boni > 
an mali fint. Probate Spiritttf. 

* CCCXC. Ventuf vela nautica implendo na-vim from»- 

vst. 
VACUOS IMPLENDO, 
Spiritus Sanftus , Donis fuis nos implendo> pro* 
movetad perfedionem. 

C A P U T XXIL 

A CLU A B U L L iE, 

* CCCXCI. BuUit e fpiritu orifformatif hnima. 

EMITTES SPIRITUM TUUM ET CREA- 
BUNTUR. 
In Spiritum SaniSum. 

* C C C X C II . Placido aquarum lacui injcBuf lapif , 

multof circuht ad inflar Coronarum formant. 

ICTUS UNUS, MULTjE CORON.E. 
In cumi6tum quo Martyr decreffionem cervicisfiije 
toleravit. 
^ CCCXCIII. Idemlabity multof orbet defcribenr. 

NOVUS ORBIS AB ORBE. 
In hoc orbe, continuo novse revolutiones- 

* CCCXCIV. P. Martinut Brefterut in eo quod ds con- 

fcientia orbi sdtdit opercy eidem rei iemmain- 
fcribit. 

SCRUPO CONTUNDITUR UNO. 
In Confcientiam fcrupulofam. 

P. Co- *7i A P E L L E S 

* CCCXCV. P. Ctret CataraB^ t ijua tHgenUm 
aqHarunt impetum »e itfiuat , fufiinet , in- 
fcripjit. 
FRENO KEBELLES. 
Ad exprimendum S. Catharinac Suecx in aquas do- 
minium* 
* CCCXCVl. t/^ntoniut Burgundia in LapiJe LyJio 

vanitatif mundi , fiuenti aqu^einfcribit. 

PRIUS FLUIT, QUAM FUIT. 
In fluxa gaudia hujus mundi, qui praeterit. 

* CCCXCVll. Idem Buri^undia in Libelio Je vitiix t^ 

remediif Ungutt , CataraBot ah ingenti ac[uarum 
impetu ruptx infmbit. 
^ ^ ' DA- S Y M B O L I C U S. 2/3 

DATE LOCUM IR^. 
Iracundis ccdendum , dum eorum ira differ- 
buerit. 

* CCCXCVIU. BulU aliquot. 
SI TANGAS, FRANGAS. 
In caftitatem. 

* CCCXCIX- In aquee fundo nummut major ap- 

parens. 

IN FUNDO VERITAS. 
In humilitate profunda , veritatem fcrutamur exi- 
guitatis & nihili noftri. 

* CD. t^ltquot curvtf ygibbofte ^aridee^ informit arbores 

ex adverfo aqua rfplendentes. 

EX ADVERSO INlQyiTATES EORUM. 

Sap. 4. 
In peccatores , quibus confcientia urgente femper 
fua peccata adverfantur. 

* CDI. Grbiculari lapidi in aqua plures orhet defcribenti 

Lemma. 

UNO TOT AB ORBE ERRORES. 
Orbis erroribus & peccatis plenus eft- 

* CDII. P. Engefgr^-e bullainfcribit, 

JOVIS OMNIA PLENA. 
Tn przfentiam Dei ubicunque exiftentem. 
* CDlil. Ejfufft ex vaf aliquo integr^e aquarum copia j 

Lemma. 

NON NiSI IMMUNDA. 
Tn dimiffionem e Societate Jefu, de qua Prover- 
/bium Jefuitas aquam mundam effundere non folere, 
Congruit huic rei ex Programmate SOCIETAS 
JESU. hoc anagramm-i VITIOSA SECES. 

* CDIV. Ingenti aquarum copije cataraBis atq0e aggerf- 

bitsfrfinat^f Thefaurus injcribit. 

SENSIM PRUDENTIA SISTIT. 
In lenta confilia a prudentia fuggefta. 
* CDV» Spiciofa Bulx apuJ Bornitium infctihJtitr 

EST, ET NQN EST, 

■ ■ S " 274 A P E L L E S 

Invitam aclionores mox difparentes. 
^ C D V I. R fpkndefites in aqua ex adverfo arhoret ali' 
^ quot. 

NIL SUNT, QU^ ADVERSA VIDENTUR. 
In adverfitates non nimium jefiimandas, 
* CDVll. Idan. 
INFRA PEDES ADVERSA MANENT. 
In adverfiiates contemnendas. 

* CDVIU. BulU altquot ftatlm difparenter. 

TANQUAM NON FUERlMUij. Sap. z. 
In mundi ^audia. 

* CDIX. Buiht a genii Spiritu inflata. 

INGRESSUS EST IN ME SPIRITUS. 
Ezech. 3. 
In Spiritum San6lum animam ingredientem. 
* CDX. t^qk^ continua(juieie y /entef atque aliaffcr- 
des i ac putredircoi ccrripientef. 
MOTU CLARIOR. 
In adverfitates , qu^ nos fepe clariores reddunt. In 
vitam aflivam. 

* CDXI. Genius ex aquaeidenique mixtifcineributybul' 

Jas infians fpeciofijjimat t ingnomogiyphicit I{pnig- 
marchianif iricribitur. 

FAMA POST CINERES MAJOR. 
In famam prius fubfequi poft mortem Iblitam. 
* CDXll. BulU mox dtjparentes. 

NASCENTES MORIMUR. 
In brevem vitam neftram. 

* CDXllI Virgo de la Vinne expreffuraintenftfjlmot 

quos patiebatur calcuU dolores^ fibi coronam apud 

Deum alhtur-j- , lapidem in fontano cra- 

tore plures circuhs defcribsntem,exlMbu4t. 

cum l^mmate. I 

FERISCA . PURCHE CORONI. id eli. FE- 

RIAT DUM CORONET. 
Feriantnosdolorcs, adverfitates, &c. dummodo co> 
rqnana nobijformentapudDeum, 

La- S Y M B O L I C U S. 27f 

^ CDXIV. 'Lapif aqutt injeBus plures circulos formans ^ 
cujus ultimut fember priore ma}or efi. 

NOVISSIMUS ERROR PEJOR PRIORE. 
In peccatorum mortalium gravitatem , auorum ul- 
timum (coeteris paribus^ femper majuselt> ob ma- 
jorem ingratitudinem. 

* CDXV» P' CoTSt buUas duas formans , eisJtm /«- 

fcribit. 

INTACTiE, MANEBUNT. 
In caftum conjugium , S. Catharina; Suecje. 

* CDXVI. Lapis quo ahiori ^ fpatio in aquam incid^ity 

cfM> plures coronas aefcribet, 

PLURES LAPSU GRAVIORE CORONiE. 
In lapfum S. M. Magdalenae, per pcenitentiam di- 
lutum) pluresei incoelocoronasparientem. 

* CDXVll. K/iqu^ cataraBam rumpentes. 

OBSTANTIA RUMPERE CLAUSTRA 

Horat. 
In difficultates perrumpendas. 

* CDXVlll. t^qua remum ifjvei-tere vifa. 

INVERTO RECTOS. 
In malam focietatem. 

* CDXIX. t/iqua ex monte /« humiUm vaJlem defiuens , 

ibtdemque quiefcens. 

QUIESCIT IN HUMILI. 
In humilitatem , in qua vera animas quies. Difcite 
a me quia mitirfum tfi humilis cgtrJe , ^ invenietis re- 
qiiiem animabus vejlris. 

* CDXX. Lapis qui aquamferiit t in intimafundi fart§ 

fnhf:/hns.\ 

QUI ME FERIT, INTIMUS ILLE EST. 

In proditorem Judam. 

In S. Barbaram a proprio parente trufidatam. 

* C DXXI ,y^qua objeQum quod ci injicitur AUgenf, 

QUOS ACCIPIT AUGET 276 APELLES 

In Religionem , quae majores in perfe£lione reddit » 

eos quns rjccipit. 

* CDX^Jtll. :/iqua k fmio vitium ^eju* PropffetaU$ 

affumens. 

A FUNDO VITIXTM, 
In filios vitia parenmm imitantes 

* CDXXIIL Utm. 

A FUNDO VIRTUTEM. 
In filiosvirtutes parentum imitantes. 

* CDXXIV. ,^qna. 

LIMPIDA CUM PLACIQA. 
Confcientiapuraeft, cummanfueta. 
- CDXXV. ^qua. 
TURBIDA CUM TURBULENTA. 
In turbulenrum. 

* CDXXVI. Aqtia maiJUf ahhienf. 

ALIOS MUNDO, ME MACULO. 
Iri Confeirarium , cui exceptio Confeffionum cedit 
in peccatum, 

* CDXXV I. La^f^if , aqtij: iu/e&uf , mttltof ctrcuhf 

adinftjf Nollarum effnrmant. 

TERIRI , NIHIL EST. 
In contemptum adverfitaium. 
* CDXXV 11. ^qua , Upids i^jeBo lurUU 
AB ICTU TURBIDA. 
Inanimum impatienter ferentem adverla. 

* CDXXIX. CataraBaaquamftflerif. 

LEGEM AQLJIS NE TRANSIRENT. 
Inmoderationem laclirymarum. 

* CD X-. ly^qua turbata fuhfilcnf. 

TURBATA SUBSIDET. 
In commotam conicientiam , & Rempublicam p.'.- 
eandam. 
* CDXXXL Lapif aquam ferieiTf fed mox merfuf. 

FERIT, SED MERGITUR. 
Ineos, qui alios exagitant hoc in iaeculo , demum 
in inferno mergendi. SYMBOLICUS. 277 

CDXXXII. tji lapideinaquam injcSo primat circu- 
iuf Jeu Holla , Jequentinm fituuiuin auUcr. 

AB UNO NIHILO MULTA. 
In opera noftra , quai de fe /peclata nil iunt , nifl 
meritis ChrKii menroriafiint 

^ CDXXXIIi. ^^quagraviaforbenf. . 
GRAVIA SOP.BET. 
Iningeniurh, gravesdifficukates penetrans. 
In eumqui gr.tvjatacite per^ffTUo e^L 

* CDXXXlV. t^^qtui cali 'a. 

AD PRISTINA FiUGORA RURSUM. 
In eum , qui ad priftinum anim^ frigus redit , poft- 
quam aliquo tcmpore Deum ferventer amavcrat. 
* CDXXXV. -.^^qua. 
GRAVIORA DEORSUM. 
In peccata mortalia , qua; in inferno punienda mcr- 
gentur. ' * 

* CDXXXVl. /qua kviora rton mergenr. 

LEVES SURSUM. 

Ineos, qui meritip leves , femper furfum levari in 
honoribus quaerunt. 
* CDXXXVII. tyiquaaciiuJafontis ty^ntoniani., Con- 

f.uintinatn , ^ ,^nJirnacenfen^ Urber inter , in deliciif 

habita. 

ACIDA DELECTAT. 

In eum , qui acnmonia moriificationum deleila- 
tur. 
* CDXXXVIII. ty^quam fi aitsram affuderis conttnuo 
tnotH ifto turbari necefJiselL 

MUNERE TURBATUR. 
In bonum Judicem , munerum afpernatorem. 
^ CDXXXiX. Aqua con-e ata, tnultain iis deleEfJtiO" 
nem prie^at , quitrahis eam ohambulant. 

RIGIDA DELi!.CTAT. 
In amatorem Religiofi Rigoris. 

^ CDXL. t^qua congdlata eot quotf fervat, pifcet emori 
facicns. 
S 3 NE- 278 A P E L L E S 

NECAT, QUOS RIGIDA SERVAT. 
Tnnimium rigorem , quo fjepe optimj indurantur» 
Si. quo ad animam fufFocantur. 

^ CDXLI. Aqua tenam irrigant non auttm muitdanr. _ 

IRRIGAT, HAUb MUNDAT. ^ i 

In D. Deum peccatorem multis gratiarum donis irri-» * 
gantem > nihilominustamen inde converfiim. 

* CJilXLII. Aqua congelata, | 

FRIGIDA ET RIGIDA. " 

In hypocritam vel peccatorcm , mortificatioHCS 
nonnullas exteriores habentem. 

* CDXLlll. Aqua cangelata, 

OyiETA CUM RIGIDA. i 

In confcientiamiibirigidam , ordinane etiam quie- | 
tam. ' 

* CDXLIV. tj^qua congeJafa metu vacui minime ajcett' '- 
dent. 
NON HORRET INANE RIGIDA. 
In rigidum Religiofum , qui non horret infimura 
ftatum. 

* CDXLV. Aquacon e'ata -i nil fiibmergens, 

NIL RIGIDA MERGIT. 
In Religiones Rigidas , quas iuos omne« tran- 
fcribere coelo , & nullum in infernum mergere , ve- 
rofimileeft. 

* CDXLVI. t^^qua congelata nil intrafe adwittent. 

NIL RlGIDA ADMITTIT. 
In Judicem incorruptibilem. In obftinatum ani- 
mum, nuHa confiliaadmittentem. 
* CDXLVll. Aqua exhumili nunquam inahioretfontes 
deduccnda. 

EX HUMILI NON EFFERAR UNQUAM 
in humilem , ad fuperbiam nuncuam efferendum. 
In eum qui fedeplorat ex inferiore fua condition 

nunqunm efferendum. 

^ CDXLVUl. Conjlat aquam rotit adaBametiamex hu- 
miliinaltum ekvari, 

SUR. t S Y M B O L I C U S. 1-9 

SURGIT ADACTA, 
Ineum, quemadhonorescogercoportuit , utf fuit 
Cardinatis Bellarminus , Sc flmiicrs. 
^ CDXLIX. Acjujy i» profundo detenta in antUd y pcr 
exhatijlutn exinde airem aliquando in altumfurrel^ura. 

ALIQUANDO ENITAR. 
Inanimum, firmamfpem fuie beatitudinis inaltera 
vita, vel promotionisin hac concipientem. 
* CDL. Aqua , antlicefuperfufton^ alterius aqux , ad 
orificiuntantliie evocata, 

ENITAR DONIS. 
In eum , qui muneribus liiam promotionem qusell- 
turus eit. 

* CDLI. Aqua in antlia metu Vacui ajfur^ens. 

METU VACUI. 

In eum , qui in fanftitate ftudet pro^icere , ne in ju- 

dicio Dei reperiatur vacuus fuifle m bonis operi- 

bus. In cum , qui honorcs affedtat , exinde divitias 

fperans. 

* CDLII. kquainalto ftuih. 
NON FLUIT IN HUMlLL 
In liberalitatem , qux humili ilatui viic conjunda 
cfTc potefl. 

^ CDLlll. h.qua ri?;ida non f/uettr. 

S.IBI RIGIDA CONSTAT. 
In conftantem rigorem , & mortificationem, 
* CDLlV. Kquacon^data ^ inepta h N rcijfui quidanj 
f<- fpecuhtur. 
HINC PROCUL NARCISSI. 
Ab omni rigore , multum ab,funt «lel^icati & molles 
Narciffuli. 

* CDLVa Aquacofi^elata mllam utfluida imaginein 
frvanr. 

NON SERVAT RIGIDA FORMAM. 
Avarus , minimcie fimilem facit Creatori fuo , qui 
i^fa bonitas & lib«rali,tas eft. 

S 4 •A^«,? 28o A P E L L E S 

^ CDLVl. Kquain antlia svacuafofpiritu ajfnrgent. 

EVACUATO SPIRITU. 
Ita evacuato in nobis Spiritu Sanflo , elevatur infi- 
picns cor noftrum per peccata contra Deum. 

^ CDLVll. Kqua per tetripcfiatet turbata. 

TURBATA LEVABOR. 
In eum qui feditione populi ad dignitates eleva- 
tur. 

* CDLVlll. Aqu.ffuBuf. 
ELEVATI SUNT AD MODICUM. 

In impios P^tJt impium e evatvm ftcut cedror Lihant y 
CS" Jranftvi , (15' ecce non trat. Pfal. g6. 

* CD LIX. Kqua qcUda , tninime quo voluerit 
duBilit 

NON SEQUITUR GELIDA. 
In obflinatum & minusduftilem animum. 

* CDLX. hqua arboret domot CS" invirfa monjliant. 

iNVERSA MONSTRAT 

In Hjcreticum , velquemquefalfum Doftorem. 

* CDLXI. .ySqua [■■mpe pmfundum petent. 

PROFUNDA DELECTANT. 
In eum qui humilitati ftudet. In eum qui profundis 
fcientiis imbutus eft. 

* CDLXIl. ^qf.a mohnduium verfunt. 

VER>AT, NON FATIGAT. 
Inadverfitates, quibusjufti verfantur quidcm, atnon 
farigantur. 

* CDLXIU. Congelala "qua nuper exalfo pracept. 

NUNQUAM FIT RIGIDA PR^CEPS. 
Rigores nosalapfu fervant. 

* CDLXIV. Conge/atacum vaftt. 

SE RIGIDA , NULLl ACCOMMDDAT. 
Inhominem aufterum nulli feie icientetraccommo- 
dare. 
* CDLXV. vAqua in profunditvaUibut , vel pu- 
teit Jripida. 

■ IN. S y Nf B O L 1 C U S. iB» 

IN HUMILl FRIGET. 
Igncs luxurins , mox fhgebunt , fihumilitatis&ni- 
hili humani memor, recordatus fueris, amplexan te 
{lercora. 

C A P U T XXiiL 
AaUi£ DISTILLATif:. 

^ C D L X V 1. t^Jiquot aquif dijlillatit fretivfit , e'A 
cinnamomo , charyophyHir , Nucibuf "Mofchatis ac funili- 
but aliit^ adjiBo ut Pharmacopolte vocant corporc mor- 
tuo eorum aromatum t ex f«o dijlillatiC fucrant j in- 

HINC ILL^ LACHRIMiE. Boyat. 
In eum, qui pretiofis fuis, auro, argento , bibh'o- 
thecaaliisqueprodigaliterdecodlis lera pcenitentiadu- 
cebitur. 

* CDLXVll. kqua diJiilhtiC florum odcrem ex quibut 
dif}ii'atie funt perfeBe fervantet. 
FLORIS SERVABIT ODOREM. 
Fama juventutis femper hsret. 

^ CDLXVlll. A<7«rf diflaiht^. 
EXPaiMIT HAS IGNIS. 
In Contritionem, cujus lachrymas exprimit amor 
Dei , fuperomniadile£li, 

■^ CDLXIX. hquiC dijhllatje quo aniiquioret , eo fra- 
^rantioret. 

FRAGRANT AB ANNIS. 
In bonam famam , per multos annos quajfitam. 

* CDLXX. A^«rf e floribut diflillat<£. 

PULCHRO VENIENS E CORPORE ViRTUS. 

Fir^ li^neid. 
In laudem virginitatis. In miracula per reliquias 
fand^ cujusdam Virgmis. 

S 5 Idm |8i A P E L L E S 

» CDLXXI. iJem. 
OUALES FLORES , TALES LACHRIMJE. 
Qualia gaudia fuere , talcs ex poft poenae. 

* CDLXXll. Aqua di/lillatte inpharmacopoJio ittvilrh 
fub aureis titulis affcrvaiet. 

ET HONOR EST LACHRIMIS. Ovii. M^r. 
In commendationem lachrymarum pcenitentije. 

^ CDLXXIU. Kqua feu fpiritus vita. 
SPIRITUS EST, QUI VIVIFICAT. 
In Spiritum Sanftum , a quo per gratiam omnis vita 
noflra ^iritualis procedit. 

C A P U T XXIV. 

M A R E. 

^ CDLXXIV. M.are danf UMiones , coraJHa^ aJvshenf 
merces ^c. a Schonhard infcribitur. 

FERT TALIA ABUNDE. 
In B. V. Mariam , cujus beneficio omnia a Deo do- 
na habemus. , 

* CDLXXV. lS\are uJtra littora fua uon erreffurum. 
QUOS ULTRA, CITRAQUE NEC^yiT. 
In poteftatem hommum limitatam . neque nocituros 
fine tacultate a Deo iUisfada. In annosbreveshomini 
a Deoprjefinitos. 

^ CDLXXVI. M/j>'f dulces fiuviorum aquas in falfus 
coitvtitens 

IN AMARA, DULCIA VERTIT. 
Intemeraria Judicia, quibus bonas proximi a6lio- 
pes in mala vertimus. 

^ CDLXXVU. Marefaffasfuasaquasy per fubterra- 

tteos meatus impellendoy easJem in dulces vertit , ac 

inde fontesfubminiflrat. 

IN DULCiA VERTIT AMARA. 

Iii SYMBOLICUS. 185 

^ .'In eum qui finiftras ptoximi a£liones judicio fbo 
in bonas transvertit. In cum , qui reeonciliat ini- 
micos, 

• CDLXXVUl. P. mafeniux mari infcrihit. 
MAGNUM ^QUOR MAGNI FLUCTUS. 
In aulicam vitam > magnis petturbationibiu obno^ 
xiam. 
^ CDLXXIX. "hlian 1 coticharum exuvtat eifpuetu, 

RESPUIT EXUVIAS. 
In hjereticos, rcipuentes exuvias feu Reliquias San- 
6lorum. 

* CDLXXX. yiari afud Tybotium infcrihitut. 

UBER, ET TU15ER. 
In vitam aulicam. i^4 A P EL L E S 

'4L\ CDhKXXi» Marc , iittiu quo cobibetHum rtfinx^ 

hn :/.ij.-:o' fi^ieKf. 

FUGIT COHIBENTEM. 
lo eum» <jui Religionis defertor eft. Ineum, quidi- 
IcipIinsB ocnnis impatiens. 

* CDLXXXU, "MareiH portufeuiur. 
LENE FRETUM A PORTU. 
In eum , qui fplendida initia malo fine conclu- 
dit. 

* CDLXXXll!. Mare , qua ttaufra^ih ahforbuit ■, aJ 

liltus iierum exfpums. 

REDDIT, QU^ RAPUIT. 
In Reftitutionem. 

* CDLXXXIV. Mare, qua conchylia exfpuit^ inreftum\ 

iterum fape rcforbct. 
SUA DONA RESORBET. vel DONAT ET 

AUFERT. Horat. \ 

Inmundum. GjUie mundus tributt ., intenditrapere ih- 
quit JacoponusinHym. cur mundus. 

* CDLXXXV. Mare quodlibct ■, non quttlibet fc- 

rens. 

NON OMNIS FERT OMNIA PONTUS. 
In diverfitatem ingemorum. 

* CDLXXXVl- IvJare nequaquam putriJum ruiafcmper 

in wotu. 

MOTIBUS ACTA, ViGENT. 
In diligentiam j quieluos vigorofosEicir. 

^ CDLXXXVll. ^uBor Co!ioquiof.utHEugcnii ^ _4fii- 

flid's , maredivcrfts motibusful? luna aclutn-, infcri- 

ptum fi^iit. 

UT Vx\RiAT,'MOVEOR. 
In eum qui reditionibus populi sgitur modo fic, mo- 
■ clo aliter. 

* CDLXXXVlll. Ivlare , quod pahm acceftos ftuviot, 

JhcniD per m^iarnt fubtcrraneosteTrUreddit., 
;'/; fotiP:s, 

AC- S Y M B O L I C U S. tZf 

ACCEPTA PALAM, SECRETO RE- 
FUNDO. 
In (ecretum eleemofynarium , qui quae benefi- 
cio Dei palam ftccepit, j>€i JfecreUs cl^emofynas re- 

fundit. 

^» CDLXXXIX. Maftf^4 qif9^a$'aceepffffo>tftimhii- 
bufaH^etur, inJe vero non intumefcit. 
CRESCp, NON TUMEO. 
In eum , qui in dignitate ad quam crevit ndn tu- 
met. 

* CDXC. li^are pofi tempefiatet quietum. 
DEPOSITIS ARMIS, NON INSIDIIS. 
In doemonem , qui etfi non femper infeftat ta- 
men infidiatur. Incarnem.item &mundum. 

* CDXCr. I/larifJa[pe aquce fontanit graviorcx. 
DE SALE, PONDUS HABET. avid.Pont. 
In eum , qui facetiis fuis sftimatur. In virum jefti- 
matum a fua difcretione. 

^*" CDXCll. Mare , pofi tempefiatim quietum. 
SUA PACE PERICULA CLAUDIT. 
In D. Deum, qui turbat^ confcientise reddit pa- 
cem. 

* CDXClll. Pontut pofi tot dulcijjimos fluviot acceptot i 
nihilominut Jalfuf manent. 

NIL DULCIOR ISTIS. 
In nos homines, tot beneficiis a Deoacceptis , nil 
emendatos. 

"^ CDXCIV. Mare^ adhuc pofi Wmpefiatem mttnihi'' 
commotum- 

DURAT ADHUC, SiEVlTQUE TUMOR. 
In fuperbiam quomodocunque etiam mortificatam, 
nunquam plane mbigendam. 

- CDXCV. Mare fluent ^ tfluent, 
SIBI NULLIBI CONSTAT, 
In hominem inconftantcm. it6 A P E L L E S 

t In Mari rubro teftante Antonio Gonfalez, oculati 
fefte» plurimae margaritae lcguntur, & omncsconchac 
fiint fuis gemmis concolores. 

E RUBRO SPECIOSA PETES. 

£ rubro mari dommicse paflionis » pete« pretiam 
tu9B redemptiofiis. 
^ CDXCVI. JAare »Uquando placidnm» 
NON NUNQUAM PLACIDUM. 
In ferenitatem , fiibinde confcientiae orituram. 

^ CDXCVll. Mare c.railrai qu*tinfmdomarit natafuntt 
ad terram ijicient. 

REDDIT SUA MUN£RA TERR^ 

In S Y M B O L I C U S. 3*7 

In inexhaurtum omnis boni mare Deum , qui 
iibi oblata ab hominibus booa > centies reddit & re- 
munerat. 

♦ CDXCVlll. Mare rulrum ittfiar lingtue. 
LINGUA INQUIETUM MALUM. Jacot. j. 
In vitia lingu£e. 

* C D X C I X. iJem mare rubrum , binc hauriens tt/t- 
vet y inde ad littut ejicient fretiofas conchas, c»' 
rallia &c. 
FERT COMMODA FERTQUE RUI- 
' NAM. _ 
In h'nguam humanam , quse optimum & pe0imum 
membrum eft. 

* D. Mare. 
SUA LITTORA FERIT. 
In eum , qui ei a quo cohibetur minus £equus 
cft. ■< 

* DI. Niare fluent , C^ refluent. 
NUNC FUGlT, INDE REDIT. 

In peccatorem fefe convfrtentem. 

* DII. Mare e)t. lempifiuofo placidum. 

TAM SUBITO PLACIDUS , QUI MODO S^- 
VUS ERAT? 
In fubitaneam mu-rationem iracundi hominis. 

* Dlll. Mare boiide exploratum. 

ABYSSUS MULTA. 
In Judicia Dei- 

* DIV. M.are inquietum a diverfis ventit. 

NESCIT, CUIDOMINO PAREAT. 

Ovid. 
In eum , qui de vocatione dubius , num Deo vel 
mundo ferviendum. 

D V. Mare , elatitfluBibut tempeftuofum. 
SiEVUM, CUM SURGIT IN ALTUM. 
In eum j qui in honoribus facvus eft. 

^ DVI Mare firatis fiH&ibus qmtum. 

STRA- 288 . A P E L L E S 

STRATUM SILET. 
Ineum , qui patienter fufFert caUmitates , quibus^ 
Deo fternitur. 

"* DVil". 'M.m t quod /fd fi defiHentes fiuvior recttit y ^ 
fitmi vmtit adaSum , adverfante fluviorum alvto 
fuas aauar in eor impeUit. 

MISCENS, ADVERsA SECUNDIS. Luc 
In fortunam. In D. Deum. 

'^ DVlll. M^r^i quod juxta apparentiam eorum , quiil' 

lud navigant , coehjuxta horizontem , quaft littore 

concluditur. 

PRO LITTORE COELUM EST. 
Littus hujus mundani maris, eft ccelum , & bea- 
titudo noftra. 
* D I X. Idem ntare , undique coclo Juxta apparentiam 
conc'ufum. 

UNDIQUE COELUM EST. 
In hoc tumultuolb raundi mari , undique occafio no- 
bis eft cceli merendi. 

* DX. Mare fua Jittora turhan/. 
- In eum qui iniquior eft Prslatis iuis^ 

C A P U T XXV. 
FLUVIUS, FLUMEN. 

* DXI. tlunien ohliquS admodum fiuenr. 

CURSUM SCIT TEMPORIS HUJUS. 
Inperverfbs hujus feculi mores. 

* DXll. Ingeux fiuviur. 

TORRENS FUIT. 
In eum , qui e parvis principiis crevit in virum ma- 
gnum. 

* DXUL Ingsnr fiuviur t a P. Mafenio epigraphen ac- 
cepit. 

CUR- S Y M B O L I C U S. 289 

CURRENDO CURRERE CESSAT. 
In vitam noftram , quam currendo abfblvimus. 

* DXIV. Fhtviufy cui juxta crefcentem aqHarum copiami 

etiam iiii-er irtcrefcunt. 

VIRES ACQUIRIT EUNDO. 
In eum , qui peregrinationibus mcrerif. 
" DXV. Flumen inundant , rapiJumque. 

EXTRA ALVEUM RAPiDUM. 
In Chriftum Dominum , qui poftquam in ute- 
ro Vitginis fuit , erga nos homines manfuetiftimus 
extitit. 

* DXVI. In quieto ^ placido fluwo ffe fpecu'antis i~ 

magopropria offerens , in hna^^ine frimi ficculi in- 
fcribitur. 
VIDETUR IN PLACIDO. 
Inquiete Exercitiorum fpiritualium , optima adco* 
gnitionem noftri difpolitio eft. 

^ DXVll. Fltivius inundans yfruSiferos redJens eos,quos 
inundavit agros. 

DITAT INUNDANS. 

Ita faciunt calamitates , quieos, quosinundant, bo- 
nis fpiritualibusditant 

* DXVlll. ^iiquot ligneis feflucis ^c. fluininiinnatanti- 

bus , eoque abreptisy in gnomologlyphicis txpnigsmar*- 
chianis ep:graphe datur. 

RAPIMUR, QUO CUNCTA FERUNTUR. 

Lucanuf. 
In mortem. 

* D X I X. Flumen aquas a mari acciplens in illud rs- 

tnittens. 

JEQUORQUE, REFUNDIT IN ^QUOPv. vel 
ACCIPiT F.T REDDIT. 
In eum qui beneficia a Deo accepta , ab eo agna- 
fcit. 

* DXX. Flumina fojforum opera^ eo quo vohieris facils 
deduces. Sic Rhenum in Nabaliam fiuvium dsduUum nar- 
rat Tacituhunde Foffa Drufiana Sic. 

4 T QUQ. 2po A P E L L E S 

^ QUO DUXERIS IBIT. 

Tn inHolem duftilem. 

* DXXl. lliiviHfalluvionefua ripamy aut infHlammul' 

tif additamentif augenf. 
INCREMENTUM DEDIT. 
In D Deum , qui FauloPlantante, ApolloRigan- 
te , folus incrementum dabit 

^ DXXll lEluviuf caftrton circttmfluendo ampleBtnf y C? 
Jifjicitif. 

DISJICIT AMPLEXU. 
In meretricios amores. 

* DXXlll. Ffuviufy ^uiideni pmper -"ideruri ejuf aquif 

tatnenftnper n vff , C? novis fibi fuccedcntibuf. 

SEMPER NOVUS, SEMPER ET IDEM. 

In aureum libellum Thomje de Kempis , de Imi- 
tatione ChriHi : de quo Bcllarminus , femper ini' 
hi libellus ille novus apparuit quoties eum legi. 

^ DXXIV. Fluvittf qui decorut redditur ab iif ■, queein 
flnvio e" adverfo reiticeyrt, urhonbuf SiC. 

REDDUNT ADVERSA DECORUM. 
In eum , qui aperpeffis adverfitatibusinclaruit. 

^ DXXV. Fluviufy etfi pauJatim increfcat,nomentamen 
anl iquumfcrvanf. 

IDEM NOMb:N, MAJOR CURSUS. 
In eum , qui etfi fan^lilior fit coram Deo , pro- 
pterea tamen inde coram hoc mundo id tideri non 
vult. 

* DXXVl. F'umen propinqua priuf ftii ortuf loca irri- 

^anf. 

PROPINQUOS PRIUS. 
Ordo natur^ & chautatis poftulat, ut primobe- 
nefaciamus parentibus & amicis quani extraneis. 

* DXXVll. Fliiviuf per t>iontif dicltvia /ecay aditum 

ftbi facimf. 

^ ADITUMQUE, PE^. AVIA QU^RIT. 

In S Y M B O L r C U S. 291 

Incum , gui per humilitatcm fibi aditum pa- 
fum '^ "^^jorem fanaitatis , vel honorum cur- 

• J^XXVllI. Fluvius turbidu,. 
TURBIDUS INGREDITUR. 
In turbulentum. 

* D XX l X. Fhimen , per Jlexitt C» circuitus <r- rans. . FLEXIBUS ERRAT, Virz.Georr^ 
in judicem flexibilem , vel Prjelatum. 

DXXX. Fluviut in ortu sxi<?tiut 

NASCITUR EXIGUUS. ' 

fcuram '''^™ ^^"^' "*"* ^^' P««itelam ob^ 

- DXXXl lluviut copioftoribuf aquit, ea qua ah orlu 
Juo remotiora loca funt , irriqanf 

REMOTIQRA MAGIS. ' 
In eum, qui plus extraneis, quam propinquis be 
nefacjt , ut, feat Innocentius Xl^Papa^ fn elim qu 
Sruend"'.'^ P-catonbusconrertend.F quam Z ?n- 

* DXXXII. Fhvitis placidns. 
. PLACIDUS, QUOD TACiTUS. 
injndolem taciturnam. 

T co ^^^^^^^^EXHAUSTUM. 
^ m 5 6. tresReges, muneraChriftodeferentes. 
* DXXXIV In^tns fluvius, tirbes.oppida.a.ros.tran- 
fcns, omnibusbenefaciendoper merciZ adveLneL, 

alluvionem &C. 

TnrK I^^?.^"^ BENEFACIENDO. 

nefacfendo ommbuT"""' ^" "'^"^ ^""" ^""^'^^- 
.,,„* DXXXV. Idemfluvius. 

NIHIL VEHIT ILLE PRIVATI 
laeum, qumonfibi, fed aliis ftudet benefacere. 

T 2 f /V. 2pz A P E L L E S 

^ DXXXVI. Jrluviut a pluribuf torrefttibut »uBut <??- 
mufn ntare ingreditur. 

A MULTIS ACCIPIT, UNI REDDIT. 
In S. Joannem Eleemofynariunn , qui quaseleemo- 
fynas a fidelibus recipiebat , uni Deo in pauperibus 

reddebit. 

"* DXXXVll. Flui/iufy in^enletn urbem /mpefenfy ejuf- 
Jctnijue iV ^fr.f.deficienf. 

ET MAGNAS IMPETIT URBES. 
In Generalem inclytum , ex multis urbibus de- 

vifHs. • 

^ D X X X V 1 1 1. In m^re ingredicnf fiuviuf , pluref 
in illttd aquafreportat quam ante in ortu fuore- 
cePerit. 

CUM FO^ NORE REDDIT. 
In gratum animum. 

* DXXXIX. Tliniufin orttt Tw^ feniper litnpiduf. 

IN ORTU LIMPIDUS. 
In Immaculatam Concepiionem Beat. Virginis 

MariK. 

* D X L. Fluviuf ingenf ab exundantia aquarutn Jutu- 

lentuf, 

CUM MAGNUS , TURBIDUS. 
In eum , qui in honoribu& , turbulenti ingenii 
eft 

* DXLI. Fhiviuf inoenf. 

RAPIT OMNIA SECUM 
In mortem. 

* DXLII. Fhtmina ingentia , ciim inundant alia via in- 

cedi-ntia. 

PER NON CONSUE I AS,SEMPER ITURA 

VIAS. 
In eum , qui a bene cceptis defle6lit. 
^ DXLlll. F/uviufr^ipid/pr, miia non dividitur, 

AUGET CONCORDIA VIRES. 
In Concordiara. 

Flu- S y M B O L I C U S. 191 

* DXLIV. Fluviux , cu/uf acjUit in ojlio marit , a rifle>'M 

marisrctrcrfum affu^npt.-^ inci;dunt. 

IN FINE RETRORSUM. 
In Judam. 

* DXLV. Fluviuf in oflio marif , cum marit nfluxii 

rcjrjiius. 

CUM REGRADO REGRADUS. 
Cum pervei fo perverteris. 

* DXLVl. F/uviuf iii humiliore ^ diprej/lore !ocoy tar- 

dior. 

LENTIOR IN HUMILI. 
Irarum impetus naturales, lenriorcs videas in eoiqui 
humiliseft. 

'^ D X L V 1 1. lUiviuf sx editiore hco intra ripam tametf 
fuamfe tenenf. 
DECLIVIS, NON DECLINTS. 
In eum , qui ex honoribus pra:cipitatus , nil inde a- 
nimo declinat a refto. 

* DXLVill. Fluviufy c mari natuf, in tnare dcrnum ile- 

runj redigiindur. 
FITQUE, QUOD ANTE FUIT. Oxnd. Met. 
In hominem, quiepulvere fa^tus m pulverem re- 
vertetur. 

^ DXLlX.F//.'f /«/ in hurniliore ^ deprejjiore lcco crdinarii 
latior. 

MAJOR CUM HUMILIOR. 

IUe vere coram Deo major eft , qui humilior fibi. 

•* DL. Y uinina paulatiin majora. 

PER LONGAS . INVALUERE VIAS. 
Ineum, qui paulatim crevit m fan£lita:e, honori- 
bus &c. 

•* DLI. Fiuvii majoref , ed fui parte qud ad mare prtfeunt , 
minoret cjud fequuntur verfuf ortum fuum. 

MAJORES PRjEEUNT , VENIENTQLIE MI- 
NORES. 
Infamiliam, quse ex fplendidis. Anteceflbribus pau- 
latimdcgenerat. 

T i P/«- »94 A PE L L E S * DLll. Fluviuf. 

LABITUR ASSIDUE. 

Juftus m die cadit lepties. 

* DLllI. Torrettf ixiquut plus Jlrepituf /aciett , quam 

iHgenr fluvius. 

PLUS PARVI, FREMUERE. 
Murmurationes , mtgnanimorutn non funt , (ccl 
parvorum animorum. 
•* DLIV. Fluviuft infi»t tardior i ^ cutn maris fluxuy 

etiam repraJus. 

CUM TARDUS REGRADUS. 

Tepidi in fervitio Dei , facile deviant. 

*D LV. Torrenst abiis quosfervat lapidumtlignorum &c. 

ohicibut , plut ^repsnst. S Y M B O L I C U S. 295 

GBICES FECERE DISERTUM. 
Obices adverfitatum, faciunt nos difertos in ora- 
tionibus 
^ DLVI. Fluviuf tnox «b ortii ., iitiiia ortuf Jlii Jtf:. 

MATREMQUE REUQUIT AB ORTU, 
In S Joannem BaptilK-tm , de quoEcclefia, 
-^titra defr-rti tcnerisjub aiinis Ctviitn^ chmof fugienf. 8<.C. 
* DLVll. Fluvttu cJiTiori /^ ■ocofemticr minor. 

ALTIOR, ASl MINOR. 
In eum, quiindignitate bumilis eft. 

DLVlll Fhiviuf . qut a-lueKiJo urbem eaiuhm eti im 
protc^it . 

ET MAGNAS PRO i EGIT URBES 
In gubernatorem , qui urbes iibi commiiTas pro- 
tegir. 

* DLIX. Fluviuf urbi aUapfu fu exciJium paulalim 
minitiinf. 

ET MAGNAS l^ERRiTAT URBES. 
In Generalem Bellicum. 

* DLX. Fluviur in ma^e influenf. 

HABENTI DABITUR. 
In Divitem , cujusdivitiie augenturindies. 

* DLXI. Fh<vini i» ortiifuominoi . 

IN PATRIA EXIGUUS. 
Nemo Propheta in Patria. 

* Dt.Xll. 1n matrimonio DucijT.e T^aleft.c^ cum Duce 
Sabaudi^^ expreffuruf cjuiJam., DunlUfV sandem cjuam- 
vif ccflura per matrimonium idem ^ efet Juo nomint , i'x 
hoc tamen . majorcm futuram , f iivtui.i depiuxit, qui 
in majorem alium tnfiuenj , prtori nommi commuta- 
tOy aheriut nomine tmpojhrum cenjhnduf ejf t. cum Lem - 
mate, 

PERDO NOMEN, AST GRESCO. 

In eum , quem in ingreflii in Religionem nomen 
T 4 fuum 29^ A P E L L E S 

fuurn mutare necefle eft , inde tamen , apud D. Deutii 
ma|or eft. 

* DLXlll. Fluviuf y cum minorejiy eliam ordinarii fe- 

gftinr ejl. 

CUM MINOR SEGNIOR. 
Indoles generofa in minore honore confiituta fe- 
gnior. 

* DLXIV. Fluviuf , in quo majorum fcopulorum , tra- 

bium y Ugnorum obices y majores impetus exigit y 
ad eos dffjiciendof. 

MAGNI OBICES, MAJOR IMPETUS. 
Majorestentationes, majore ftudio vincendae. 
* DLXV. Fluviuf templum disjicienx. 

; NON ABSINT ET ARIS. 

In Sacrilegum Ducem vel milirem. 

* DLXV I. Dotninus de BctJJiere prcccipiti aqu:€ !ap- 

fui in gratiam R^ginx Maria de Medices in- 
frripfit. 

DE MI CAYDA , MI CANDOR. 
DE MEO LAPSU, MEUS CANDOR. 
In eum cui lapfus fuus caufa eft majoris fanflitatis 
tel promotionis. 

* DLXVll. Fluviuf major , quam ah ortu [uo fiu- 

xerit. 

MAJOR , SED MATRE RELICTA. 
In S. Joannem Baptiftam, qui in Eremo faclus eC 
major inter natos mulierum. 

* DLXVllI. ty^uShr citatcrutn f^epe coUoquiorum flu-\ 

viojecreto dtfiuenti , eisque quas aUainhit a- \ 

grif magnam fertiiitattin adferenti ^ in- [ 

fcripfit. 

' FERT TACITUS,QUO FERTUR OPES. 
In fecretum Eleemofymrium. 

* DLXIX. Fltiviuf tnaonuf. 

POPULUSQUE SALUS, SITIENTIBUS ER- 
RAT. Claud. 
In Chriftum,verumfontemfitientiumlidelium ani 
rn arum. F/« SYMBOLICUS. 397 

* DLXX. fuviuf deieQis cataraBtf, 

NIHiL OBSTAT EUNTI. 
Ineum, cuicalumnias proximi non nocent. 
* DLXXI. Ftivius alto deduBnSi. 
DOCTUS ITER MELIUS. Horat. 
In converfumpeccatorem. 

- DLXXU. FluviHfi 

'CURSUS QUO pUClT EUNTEM. 

In eum qui generofe indolis du6lus fequitur. 

^ D L X X 1 1 1. ty^uBor coJloquiorum , in honortiin D, D. 

Avaux, muhit pro ChrifljanijJ.f^o Rege egationibus 

perfunBi , fluvio infcripfit. 

NOMEN SIBI FECIT LUNDO. 
In Legatum. In Miffionariura. 

* DLXXIV. Fiuviuf ad inarc fugrenf , redituruf ad 

fontem fuum per meatus fubterraneof. 

FUGIT REDITURUS. 
In peccatorem, qui a Deo fe elongat, per poenitentiam 
iterum rediturus. 

^ DLXXV. Fluviuf quopluresfieuf facit , quo fefe ip- 
fum ab in^fjfu in mare retardat magit. 

TARDATUSQUE SUIS ERRORIBUS 

C/aud, 
In eum , qui per erroneam confcientiam , fibi ipfi 
nocer. 

* DLXXVI. Fluvii. 
NASCENTES RAPIMUR. - 
In conditionem humanam, mox h cunis admortem 
properantem. 

* DLXXVll. Fluviut ingent monti ffe infleBenf, cur- 

fu fuo. 

ETIAM DECET SE FLECTERE MAGNOS. 
In humilitatem magni cujusdam Miniftri. 

^ DLXXXVlll. F'uviuf ex curfufuo gratior. 

CURSUS FACIT IPSE DECORLM. 

T 5 In 2^8 A P E L L E S 

In eum » qui in decuiitone ad annulum , magnam 
Uudem reportarat. 

* DLXXIX. Fluviuf , in fine major. ^luHor CoUoquio- 

rur/t inmorteDucis LongevilUi fluviumexhibuity 
haccum epigrafht. 

MAJOR FINIENDO. 
In eum qui gloriofa morte defun^lus fuit. 

C A P U T XXVL 

NILUS FLUVIUS. 

* DLXXX. "Niluj ex uno fonts fe/>tem demum ojlia ad 

mare mediteraneum habens. 

FONS UNUS, AT OSTIA SEPTEM. 
In Chriftum, fontem feptem Sacramentorum. 

* DLXXXl. N/7/ incertut ortur. 

INCERTO MAGNUS AB ORTU. 
In ignotae parentelae Miniftrum. 

* DLXXXll. N/7/- initia i^nota. 

CUM PARVUS LATUIT. 
In Chriftum, in^gypto latentem. In S.Joannem 
in Eremo. 

* DLXXXIll. Ni/«/ littorafua tiirbans. 

SUA LITTORA TURBAT. 

In eum qui fcrupulis confcientjam fuam turbat. 

* DLXXXIV. N/7o inundaiite , ingens apui ^yfgsftios 

itttitia, dequa vide Gonfahz in Itinertfuo Hie- 
rffohmitano, 

FACIT OMNIA LJETA. 
In confbhtiones S. Spiritus. 
^ P L X X X V. l^ilus exundans , ^^gyptum inun- 
dans. 

EXL^DAT UT INUNDET, 

In S y M B O L I C U S. i99 

In redemptionem fuperabundantem Chrifti > quo 
quafi inundati fumus. 

* DLXXXVI. N/7«/, Solino tejle , aJiquoli^r ^ tem 

abfumptuti ^ redieniy tandtni ini^yf.thiopite 
Jinibus niger egreditur. Cuific in^y£thiopia 
ni^ro egredienti. Lsmma. 

SCiT SERVIRE LOCO. 
In Politicum. 

* DLXXXVll. IdemWlusftc ut diSumeJly aliofctfc 

ore rettafcenf. 
ALIOQUE RENASCITUR ORE. 
In eum , qui obfcoeni vel detraflorii oris , per Con- 
feffionem alio ore renafcitur. 

I * DLXXXVIU. Idem Ni'uf. 

TECTO MODO GURGITE. 
I In Politicum fubdolum & te£le in fuis ambulan- 
;tem. 

I* DLXXXIX. Niluf , Berchorio tefte , pojl infuJam 
] JMeroen ad queedam altijjima promontoria venienf , ah 
j angujlif ruptbuf decidenf , ingentem firepitum cafufuo 
fufcitanf. 

DE MEO LAPSU MEUM MURMUR. 
. In peccatorem deplorantem l-.pfiim fiiuw. CA- ^od A PE L LE S G A P U T aXVII. 

* D X C FoMj- /'/V^w rf^we-iw ehvans ^ r «w p^ /«J(f«/. 
SPRETO SIC LUDITUR ORBE. / . 
In B Jacoponum , qui fpretum orbem , miris jocis 
poftlufit. Videejusvitam. 
^ * DXCI. I3em. 

LUDIT, QUEM SUSTINET ORBEM. 
In Dominum Deum , cujus fapientia ludit m orbe 

terrarum. 

* DXCll. Idem. 
SPRETO NIL PULCHRIUS ORBE. 
Jn fpretum orbem, per mgrefrum in Rehgionem. S y M B O L I C U S. 5^1 

* DXClll. Idem. 
ABJICIT ET SERVAT. 
In eum, qui vefte Religiofa orbem videturfperne- 
re ) minime tamen id facit animo. 

* DXCIV. P . Mafenius ftmili fonti familiaribHf fuis 

colloquiit prafixo infcribit. 

LUSUS DELECTAT ET USUS. 
In Poefin & aenismaticos fimiles lufus. 
DXCV Uem. 
NON SISTITUR ORBE. 
In eum, in quem fuis tentationibus itlundus nil 
eflBcit. 

* DXCVl. In Theftbut Cohnia apud P P. Socistatis 

defenftf, Fonti epigrafhe fuit. 

AB ORIGINE DULCIS. 
In Immaculatam Conceptionem B. Mariae Vir- 
ginis. 

•* pCVll In cajlro dolorit Marefchaki Turenii eXprimett- 

dit natalibut ejufdtnjy fontiexedito locoorientii 

infcrtpttim fuit. 

ORIENS EX ALTO. 
In Chriftum natum Spiritu S. Patre. In familiam 
nobilem. 

* DXCVIll- Burgundiafontit aqueecertitmachinisdeva- 

tiC, ut iteriim dnfcendut wfcripftt. 

ASCENSUS ISTE , DESCENSUS EST. 

Ad honores afcenfiis , fepe defcenfus anima; eft. 

* DXCIX. Fonti epigraphe gallica. 

AUSSI HAUT QUE SA SOURCE. 
TAM ALTE SALIO , QUAM RADIX MEA 

EST. 
In filium enixum, ad honores paternos. In Chri- 
i ftum ad Coelos afcendentem unde venerat, 
DC Foiit ex quo varti hauriunt. 

DANDO NON MINUUNTUR OPE3. vel 
I NON HABET INDE MiNUS. 

[ Omnia dat Dominus , non habet inde minus. 

Idem 

• 501 -APELLES 

* DCI. iJemfotifin Excquiif EleBricit Saxonitey in- 

. • Jcrihtihatur. 

TANTO UBRRIUS. 
Saepc plus benedicimur a Deo in divitiis , quo plu- 
ra per eleemofytiasdamus. 

* DCll. i*. Mafeniut , fanti cujuf pofierioret aqut^e par- 

tet , prioret fmper premendo elevant , in- 
fcribit. 

QUOD ME PREMIT, ELEVAT IDEM. 
In Calamitates. 

* DClll. MuUerut fonti meJicinali infcribit. 

CURRENS, ET CURANS. 
In Chriftum qui tranfiens Judajura,curabatinfirmos 
omnium. 

* DCIV. lont. 
SENON POSCENTIBUS OFFERT. 
Claud, 
In Deura. 

* DCV. Font omnihut faJient. 

CUIQUE BONOVE MALOVE 

Horat. 
In Deum. 

* DCVI. lont aquatfuat in craterem remitteni t eafdem- 

que fervanx. 

FUNDIT , ET ASSERVAT. 
In eum , qui fe munificum iimulat. 

* DCVII. Font aquat e pfeno cralere effundent. 

PRODIGUS, CUM PLENUS. 
Faftum fuit , in quendam , qui ebrius fua dilapi- 
dabat. 

* DCVIII. Yont priut aquat fuat in craterem fuum 

effundent , ex eoque dein aihs eat communi- 
canf. 

SIBI PRIUS. 

In ordinatam charitatem , quic incipit a ieipfa. 

* DCIX. Yont medicaiut. 

MOR. S Y M B O L I C U S. 39j 

MORTALIBUS ^GRIS. ?^/r?. ^neli. 
Chriftus Dominus, fons raortalibusaegrisin vitaooi 
xternam faliens. 

* DCX. Yons in mon'e faUent. 
SALIENS IN MONTIBUS. Cant.%. 

In Sponlum. 

* DCXI. Tons ah ortufaliens 

EXILIT ORTU. 
S. Joannes Baptifta. Exuhavit tnfans in utere, 
* DCXII. YonrfaJiens. 

OMNIBUS .£Qy£. 
In Juftitiam. 

* DCXlll. Tons noBu diu^ue faliens. 

NOGTU SALIENDO, DIUQUE. 

In afliduitatem. In fontem beneficenti^ divinai. 

* D CXIV. Fo»// cum dive fts ex eo haurisntihus. 

QUANTUM VOLEBANT. 
In fontem bonorum omnium Chriftum. 

* DCXV. YonspibUcus. 

IN PUBLICA COMMODA NASCOR. 
In Virum Principem. In fontem feptem Sacramen- 
torum. 

* DCXVI. B ."Mafenius inVrontifpicio fatTuliarium i^^^r- 

gutiarum fonti infcribit. 

MULTUM REFERT , QUO FONTE BIBA- 

TUR. 
In cautam librorum le£lionem. 

* DCXVll. Tonti apud lAuBorem CoUoquiorum Epi- 

graphe eji. 

PIU SEPOLTA PIU VIVA. Ide/iVLUS SEPUL- 
TUS , PLUS SALIENS. 
Quo profundior hoc in feculo eritnoftra humilitas, 
quo altiores enmus in vita seterna. 

* DCXVlll. Yons publicus. 
PETITE HINC, JUVENESQUE S^E.- 

NESQ^UE. 
In fontem perennem gratiae divinre. 

Tont jo4 A P E L L E S 

^ DCXIX. Yons UwbidiJJimttf. 

INl^IMA PANDIT. 
In Pcenitentem fincerum. 

* DCXX. Fo«/, viis occuJtis aquas ftias e mari reci- 

•VIIS SECRETIS, vd DUCTIBUS OCCUL- 
TIS. 
In eum , qui fubito & modis occultis dives fa- 
£lus eft. 

* DCXXI. FoMs cumfeptem canaliius. 
TUBI SEPTEIVi, LIQUOR UNUS. 
In gratiam fanftificantem , feptem Sacramentis vel- 
ut feptem canalibus in nos deriv .tam. 
* DCXXII. ¥ons. 
SINE INVIDIA COMMUMCO. Sap. 7. 
In Charitatem pruximi qux non a:mulatur. 

* DCXXUl. Fo/7/ e mari accipiens , & accepta reJ- 

dent. 

PETIMUSQUE DAMUSQUE VICISSIM. 

In Di.£to<es & Prar(iicatore& , qui gracias a Deo ac- 
cepta^ficit^hbus communicant. 

^ DCXXiV. Yons a Samfone ex /ftni mandibula fn- 
fcitatuf. 

QUALIS, NON EX QUALI. 

Speflanda cujuslibet virtus , non parentela- 
' DCXXV. Foijf propinqtia priux irrigans. 

GAUDENT PROXIMIoRA MAGIS. 
In ordinem charitatis. 

* DC:XXV1. Fr.ns. 
DUM FLUXERIT, HAURI. 
Dum tempus habemus hauriamus e fonte divinaj 
gracjac , (emper aperto , femper fcatente. 

* DCXXVll. Fo^is prius patriam irrigans. 
PATRIAM PRIUS. 
In Chriftum , q 'i Judxam & terram fanflam Pa 
triam fuam pr^dicatione & fangume fuo prius irri 
javit. 

SuhJi' S Y M B O L I C U S. 30^ 

* DCXXVIU. Sublimengenium HenriciBorhomiPrmi'_ 

pi/ , exprejjuruf aliquis apud ty^uBorem CoKom 

quiarumfonti itifcribtt 

ALTUS, Ab ORIGL\E ALTA. 
In Chriftum genitum , Patre Coelefti. 
*^DiLXXIX. Fo«/ c mari unojua accipienf y mIHs vef» 
cmnibuf reddent. 
EGO OMNIBUS, MiHI UNUS. 
In B Virginem , a cujus plenitudine omncs hauri- 
mus, ipfa veroab uno Sc ibloDco. 

I C A P U T XXVIL 

PISCINA, PALUS. 

^ DCXXX. Paluf a quietevitiumcontrahcns, 
IPSA QUIES VITIUM EST. 
In otium. 

* DCXXXI. PaJuf ^flu exficcatM. 
DEFICIT ^STU. 
Ineum , qui ^itu amorisilvefacri , fiveprofaniab"" 
umitur. 

^ DCXXXll. PaJuffemper in hnmilf» 

IN HUMILI SEMPER. 
In abje6tam indolem. 
» DCXXXin. PaJuf ex qua a foJe vapores Mttra- 
JyUntur. 

QUI NON HABET, QUOD HABET, AU- 

FERTUR AB EO. 
In eas expreiliones, quas fsepe patiuntur pauperrimt 
ubditi in dandis Contributiouibus. 
^ DCXXXIV. PaJuf a foJe exJjmfta , MttraUis vap$' 
ribuf. 

EXHAURITUR INERS. 
In otium , quod mater eit paupcrtatis. 

V Tahi. 5©6 A P E L L E S 

"*■ DCXXXV. PaJuswerf. 

STERILESCIT INERS. 
In otium , quod fterile eft frudus nuUos profc- 
rens. 
^ DCXXXVl. Palus urbcm inacceljam reddens, 

MUNIT INACCESSAM. 
In lachrymas poenitentix, quibus muniti, ipfi Doemo- 
ni inaccefli reddimur. 

C A P U T XXIX. 

P U T E U S. 

* DCXXXVU. Puutis. 
SERIUS AUT CITIUS, QUEMLIbET URNA 
MANET. 
In mortem ferius , aut citius omnibus adventU' 
ram. 

* DCXXXVUl. Puteuf inanem urnam repknf. 
REPLET INANES. 
. In Deum, quidateicara omni carni. 

* DCXXXIX. Puteuf ad extremam ^ fuperiorem fui 
partem ntiyiquam pUftK, 

NUNQUAM PLENUS. 
In animum huraanum hoc in mundo vix unquam \ 
explebilem. 

D C X L. Puteuf 1 quo in editiore hco fojfuf .^ eo pro- 
fundier e(f. 

ALTIOR, PROFUNDIOR. 
In eos, cjuoaltioriindignitateiunt, eo profundio- 
rishumilitatisfunt. 

* DCXLI. Piiteuf cum duabiif urnif. 

DABIT ISTE, VEL ALTER. 
In fortunam fi non hac , alia vice futuram propi- 
tiam. 

Pw SYMBOLICUS. m ^ DCXLll. Puteuf impletut ut exbauriatur* 
UT EXPLEAR, IMPLEOR. 
In divitcm , qui a Deo impletur boni& tempora« 
libus ut per elccmolynas pauperibus fc iterum ex~ 
pleat. 
* DCXLIV. futeus vaeuax urtiat accipient \i pknat rei- 

dens. 

PLENOS REDDET , QUOS COEPIT IN- 
t ANES. 

In {eminarlum , quod, quosnullis fcientiis excultos 
iccepit, reddet iis inftrufliflimos. 

* DCXLV Puteut inanes urnat rephns, 
REPLET IN IMIS. 
Spiritus S. replet gratia fua humilec. 

V 2 Urrus 5«^ A P E L L E S 

^ D CXLVl. Urna ad puteum euttio fraBa. 

VOCAT LABOR ULTIMUS OMNES. 

In mortcm. 

^ DCXLVll. In inauguratione R.P. Perlini e Soc^ 

Jefu in S S. Tkologice DoUorem puteo infcri- 

ptum legt. 

NATURA RECONDIDIT IMA. 
Infcientias labore &, induftria krutandas. 

C A P U T XXX. 

T E R R A. 

* DCXLVlll. Terra uda. 
QUIDVIS IMITABERIS UDA. Horatiux. 
In animum vere pcenitentcm, quem adomniafleiflcs. 
Injuventutem teneram flexilem. 

* DCXLIX. TtrraintravifceraThefattrutn kahnf, 

THESAURO GRAVIDA. 
In B. Virginem , utero portantem Chriftum Domi- 
jium. 

^ DCL. J^.Fedroy P riJlomateSvoT^r-ney feminaiori, 

acceptafcmina rtddenti Infcribit. 

DANDO ACCIPIT. 

' In Eleemofynarium. 

* DCLI. Tcrra qutefcens ut ex inde fruSuum plut ad- 

PRODERIT ISTA QUIES. Ovid. vel 
JUVAT INDULGERE. Vtrg.^neid. 
In moderatam quietem &recreationem corpori iii- 
dulgendam. 

* DCLll. 'Xerra deprefjioret femper fertilisref, 

FERTILIS, CUM HUMILIS. 
In humilitatem , quje animje fruftum adfert. 

* DCLIII. Tma aratrofciffafriiUwn allatura. 

DUM S T M B O L I C U S. 50^ 

DUM SAUCIOR, SATIOR. 
In eum, qui mortificationibus deleftatur. 
^ DCLIV. Teria in centro univerft. 
MEDIUM NON DESERIT UNQUAM, 
In Principem iuftum & moderatum. 
DCLV. Terra. 
FELIX SI CULTA. 
In Tuventutem.. 

» DCLVl. Terra. 
SUDORE PARANDA. 
In Virtutem. 

* DCLVll. Terra , ai feminationem difpoftta. 

SEMINA POSCIT. 
In Juventutem. 
•* DCLVlll. Terra S fuhminifrata fihi e ccelopJuvia i va- 
forer ceeJo reddenf. 

COELO SUA MUNERA REDDIT. 
In animum Deo gratum. 

* DCLIX. Terra hominihuffumtnoptre dikffa. 

QUAM NOS PRjETULIMUS COELO. 

Claud. 
In humanam coecitatem , plus de terrenis quam coe- 
leftibus cogitantem, 

* DCLX. Herh£,frt4menta, floref^c.viventtfex cn-tiva- 

tione '<3fciJJione terr,t. 
STRAGE MEA VIVUNT. 
Omnes vivimus e morteSalvatoris. 

* DCLXI. Terra, motu terrtt contremifcenf. 

NIL FIRMUM IK ORBE. 
In humanam levitatem, &inconftantiam. 

* D C L X 1 1. Terra cultivatori fuo reddent cum fanors 

commifja ftbi femina, 

REDDIT SUA DONA LABORI. 
InD.Deum munificum laborum noftrorum remu- 
neratorem. 

* DCLXUl. Terra ^uoffruSuf tulit in femirtatione re- 

cipicnf. 

V i QUiE v^ A P E L L E S 

Q{jM DEDIT RECIPIT. 
In rcmunerationem Elecnioryna:. 

* DCLXIV. Tellus ftne aratro virefccnr, 
ET SINE STRAGE VIRET. 
In BcUiDucem Confiliis bellicu inclytuwi. 
* DCLXV. Terra muhosvapores^exhalatiomstinjlar 

fumi emittenr. 

NIL NISI FUMUS INEST. 
^ Omnia mundi bonafumus. Fumus opes , &fumus 
honos, fumusquevoluptas. 

* DCLXVl. P. Coret invita S.Catharin^ Suec^ vifrt \ 

plantul^e alicui tn terra fuperpofito^ut inde piur 
caUat t atque citius waturefcat , epigra- 
phen dsdit. 

UT SYMBOLICUS, 311 

UT FERVEAT INDE. 
In Statum Reliaiofum S. Ordinjs noftri , quefn 
-adem Sanfta amplexa fufrat, in eo Deum plus ama- 
tura. 

* DCLXVll. Tey)\< globo ad pedes S. Lmatii Lojolx ja- 
cetiti , ncjcio ubi infcriptum legerim. 

SORDET HLMUS. 
In didlum ejusdem Samfli. Quam mihi dum ccelum 
afpicio, SORDET HUMUS. 

* DCLXVlll. Terra in centro univerfi imjnota. 
IMMOTAQUE, CUNCTIS CASIBUS. 
Canente ficPoeta : 

I Divitiis animofa /iiis , immotaque cundis cafibus. 

In conftantiam & fortitudinenti. 

! 

; C A P U T XXXL 

; G A M P U S. 

Ij * CDLXIX. Ciarif D. Eermannus Dehmcn , Bibliopo- 
!! h ^ JieipubliC(€ Coloyjienfx Cenfor ■, frontifpiciislibro- 
f| rum fuorum , a^rum inde feminante agricola , vincam 
\\ hnde a viaitore cuhivatam y exbibet , cum Lemmate 
W ip' 

! IN SPE, ET LABORE. 

jl In eum modum quo pro coelo laborandum nobis 
Heft. 

Lf * C D L X X . Campus deliciofus finem ^ mefas ha- 
bens. 

HABENT MEA GAUDIA METAM. 
Inbreves mundi delicias. 

DCLXXI. Campi quorum unut fruges fert aJttrinarn- 
tu-f feriatur. 

V 4 FERT ^i* A P E L L E S 

FERT HIC, FERIATUR AT ALTER. 
In insequalem hominum hoc in mundo fortem. 
^ DCLXXII. Campufy frwibuffutj pafcenfj ^ afpe- 
Efumfimul obleBanf. 
PASCIT ET OBLECTAT. 
In leifkionem librorum. In S S. Euchariftiam , 
qujc eft fpiritualis cibus , & obledatio animae no- 
ftr«. 

^ DCLXXlll. CampUf expUwiiffoecundior. 

L^TIOR ADVERSIS. vel PER LACHRIMAS 

ISTI RISUS. 

In animum inter adverfa hilarem. 

}^ DCLXXIV. Campuf muhif fruBihUffpeBabilf ex 

muHa aratri fciffiom. 

ISTI MULTO DE VULNERE RISUS. 
In gaudia SanfloruOD Martyrum in coelo. 
^ DCLXXV. Campuf yiive teUitf. 
ANTE VIREBAM. 
In fene£lutem canam , ex viridi juventute. 

? DCLXXVl. Camput i fimo latgioref fruUuf n 
portanf. 
FRUCTUS DE FAECE REPORTO. 
In cautam naalorum librorum ledionem. In fruflu» 
humilitatis. 

* DCLXXVll. Campuf ferena aitra littificant. 

LjETUS, si l_^tior aura. 

Omne gaudium verum e coelo eft , fi inde Isctier 
aura confcientiae noftrse affulgeat. 

* DCLXXVlll. Campuf. 
LjETIOR, SILATIOR. 
In dilatantem fpiritualiter cor noftrum Deum ei fic 
ipirilualia gaudia reddentem. 

■^ DCLXXIX. Campuf po/i JHhlutat nivtt virenr. 

EX CANDORE VIRESCET. 
In virginalem puritatetn , quae fruclus anima: fert 
plurimos. 

Cam' S Y M B O L I C U S. 51? 

* D C L X X X. Campur feretia aura multum luxU" 

rianf. 

ISTl PER PROSPERA LUXUS. 
In fortunai?! fecundam , qua iajpe a Dco dtflc- 
£limus. 

* DCLXXXI. Campur. 
ACCESSUS UlilQUE. 
In Virtutem, In Ccelum. 

* DCLXXXll. CawpuT MJveteBut. 
, ITERUM VIREBO. 
In fecundam fortunam adverfje fuccefluram. . 
* DCLXXXlll. Campuf omnium ocuU.f expofitut. 

SPECTACULUM FACTI SUMUS. 
In omnes expofitos oculis Dei. 

* DCLXXXIV. Camput fertihm annum ftips fpon- 

dens , rionfemper praftanr. 
ET SPEM QUx^NDOQUE FEFELLIT. 
Jn {ucceffus non refpondentes prarconceptie fpei, 

* DCLXXXV. Campus , qui ingenti trabe transverfa 

pramunitus in accejfu fuo , ne currus^ eq^ui ^c. 
tranfttum habeant. 

PRINCIPIIS OBSTA. 
In refifientiam , tempef^ive tentatiojiibus faclen- 
dam. 

^ DCLXXXVl. Campus e cinerihus fcecundatuf^ 

ALIENO FUNERE FRUCTUS. 
In fortuitam converfioncm S.FrancifciBorgi^e, es 
funere Ifabella; fpeclato. 

^ DCLXXXVll. Campus aura fecunda multum 
Lttux. 
HI RISUS AB iETHERE. 
In vera anims gaudia e ccelo tantum obvcni- 
entia. V^ CA- |i4 A P E L L E S 

C A P U T XXXII. 

MONS. VALLIS. 

S P E C U S. 

* DCtXXXVlll. Mo'tf qui uti a hnge profpicitury 

iTa CS" ex eedem frofpeBuf e/l. d M.aft;»io Lem- 
wa hal^et. 

VIDET, ATQUE VIDETUR. 
In fagacem Principem , omnium oculis expofi- 
tum , atqueea quas procui fiant fuafagacitateaflequen- 
tem. 

* DCLXXXIX. Idci» P. Mafemuf monti Lemma 

dedit. 

MINOR,UMBRA MINORIS. 
In vitia minoris conditionis hominis, quae ordi- 
nario ^aiinora funt quam ahorum. 

^ DCXC. Idem monttbuf inCcribit, 

SUMMA STERILESCUNT. 
Nempe in fummis hononbus, multi fteriles (unt. 

* DCXCI. yionti adJiitUf marif con/iituto ac ventif ^ 

fulmift percuffo hpi raphe. 

NEC FLUMiNE , NEC FLAMINE , NEC 
FULMINE. 
In fortitudinem. 

* DCXCll. MoMf d creatione prima fuijam talif. 

MAGNUS AB ORTU. 
In Chriftum Dommum. In initia ingentia cujus- 
dam. 

* D C X C 1 11. P. Wodziam-xski in vita S. Jofaphati 
Mart, t^rchi Epf. Poloccnfif^ monti eievato Lem- 

ma facit. 

TERRAM, TERRA RELIQUIT. 

In S Y M B O L I C U S. ?iy 

In cundem Sanftum , cui pro more erat noflcs in- 
fomnes infiftcndo lapidi trai.figere. 
* DCXCIV. M<j«/. 
MAJOR CONSPECTIOR. 
Omne animi virium , lanto conlpeftius in fe cri- 
menhabet, quantomajor qui peccat, habetur. 

* DCXCV. 'Mons i»gens m parva orbts Sheera. 

IN PARVO NEMO MAGNUS. 
In orbe hoc , qui univerfi punftum eft , nemo ma- 
gnus. 

* DCXCVI. yions fulniine aut flu&ihus faBuf. 

FERIUNT, NON DEJlClUNT. 
In animum G&nerofum. 

* DCXCVII. Mojj.f e isrra paulalim ekvatior. 

SUBLIMIS EX HUMILL 
In Sanflum , cui ad fan£litatem humilitas radus 
fuit, In eum , qui ex humili parentela emerflt. 

* DCXCVUl. Homo in montem enilen^, 

ALIQUANDO ENTTAR. 
In afFciSlos paulatim fubjugandos. 

^ D C X C 1 X. hdons ferius adhuc folis radiis fer' 
fufus. 

MIHI SERIUS OCCIDIT UNL 
In eum qui in feram noctem negotiis Regni folus va- » 
cabat. 

* D C C. Mons itt cujut fummitate homiaes tufjla ad- 
molum flatura conf'tciuntur. 

IN EXCELSO, NEMO MAGNUS. 
Superborum nemo Deo magnus eft. 

* DCCI. Mons in fummitate fui arduuf. 

ARDUUS IN SUMMO EST. 
^' Theologize illa pars difficillimaqusedeDeoejusque 
llncarnatione traftar. 

* DCCII. "Mons e'aius. 

DESPICIT IMA. 
la fuperbum animum, feminores defpicienterrt. 
! Mons 3i<f A P E L L E S 

*♦■ DCXCIII. "Mortr ex cujus vert/ce tiemo in infima 
parte nta^nus confpicitur. 

NEMO MIHI MAGNUS IN IMIS. 
In eundcm. 

* n C X C I V. "Mont nivB cnopertur. 
NIVEO SUB TEGMINE VIRET. 
In ordinem F. F. B. Marije Virginis de montc 
Carmeli multum florentem fub protedione B. Vir- 
ginis. 

* D C X C V. "Mons in vtrtice afperior. 

ALTIOR , ASPERIOR. 
In eum , qui quo altior in honoribus affurgit, co 
ctiam magis crefcit in faftu. * 

* D C X C V !. 'Mons e terree tnotu nil fatifcent. 

NIHIL INDE FATISCIT. 
In animum generofum nullis adterfis dejicien- 
dum. 

* DCXCVIT. Monsfrigidus in vertice. . 

FRIGIDUS IN SUMMO EST. 
In eum , qui in dignitate frigidus & immifericors in 
pauperes eft. 

^ D C X C V 1 1 T. MoHf. 

NON LEVIS ASCENSUS. 
Via coeli afpera eft. 

* D C:X C 1 X. Idem. 

NON QUAM ALTUS,SED QUAM UBER. 
Non judicamur aDeoexhonoribus, fed ex operi- 
bus noftris. 

* DCC. }dem. 

INFRA SE VIDET OMNIA. 
Inanimumhxc mundana defpicientem. 

* OCCT. Mont. 

FERTILIOR MINOR EST. 
Humilitas multarum virtutum & meritorum pa- 
rens eft. 

* D C C II. Mont vAtlat cui ccefum ipij^endint' 

PROXIMUS ASTRIS, 

In SYMBOLICUS. 317 In B. VirgineiTi) S. Jofephum Chrifto in ccelo pro- 
ximos. 

* DCCUl- Specus draconumy fgrpcntum ^c. domuf» 
SERVO VENENATOS. 

In animam peccatoris, quse plurium monftrorura 
mortaliter peccando domicilium fa^la eft. C A P U T XXXIII. 

^TNA, VESUVIUS. 
^ DCGIV. ^tna, Vefuvlus. 
NOCTE DIEQUE PATET. 
In apertos cujusdam «ftus feu amores. i^tna 3!§ A P E L L E S 

^ DCCXV. ^tna, Vefuvlut, 

DE DIE FUMUM, DE NOCTE FLAM- 

MAM. 
In eos qui in profperis iuperbi , in advcriltatis no- 
<5le, ad Dei amorem converrunrur. 
* DCCaVI. Idcm. 
Fri^idis amonbus cujusdam Gelardac Auftor 
Colo juiorum jEtnam nive teftum pingit cum Lem- 

mate. 

* DCCXVIT. GELAT ET ARDET. 

In frigidos ciijusdam amgres. 

> DCCXVl'. VcfuviUT. 

ARDET APERTUS. 
In apertos amorej> cujusdam. In amores S. Augufli- 
ni quibus in ConfeffitMiibus fuis ardet. 

* DCCXIX. Idem. 
ARDE l ELATUS. 

In fuperbi cujusdam amores. 

* DCCXX idem a lot annh jam Mf^tns. 

ARDET ADHUC. 
In conftantem amorem. 
^ DCCXXI. ^^tna C5 Vefuviuf fuhgranii pluvia </;•- 
dfntef inextinB'. 

AQUS MULTjE NON PO f UERUNT EX- 
TINGUERE. 
In amorem SS. Martyrum. In quadraginta S S. 
Marryres ^quis fuffocatos. 

* DCCXXll. i^^tna ventis fiantibus y phts a- 
lluans. 

FERVET A spiritu. 

In anoores a Spiritu S exciratos. 

* DCCXXUl. ]dn». 
SINE TEGMINE FERVET. 

Ineum, cui extra R.eligioT»is lutc clauftra nil de a- 
tnore inDeumdecefTir. 

* DGCXXIV. Idetn. 

NE- S Y M B O L I C U S. 519 

NEMO ALTIUS ARSIT. 
In amorem ChriftiDomini , nunc adhucincalo a- 
mantis humanum genus. 

* DCCXXV. ^tna ^ Vefuviuf multa per torren* 

ter i^neofi lapidum ejeWonef vicinit damna 
inferens. 
PROXIMIS FEROX. 
In hominem , minime charirativum (ed ferocem. 

* DCCXXVI. ^yttyia moufy iif d quibuf culttvatur 

vinitonbus damna infertni. 

CULTORI PERNIC OSA SUO. 
In carnem noftram , quje excuha & delicate 
nutrita , fuos cultores in aeternam perniciem ad- 
ducit. 

* DCCXXVll ^.tna ^ Vefuviuf, exteriuf viridet 

intdriuf fulphureif exha/aiionibuffostentef. 

EXTERIUS VIRIDES , INTlMA FOETOR 

HABET. 

In pulchritudinem & humanum decorem, quifiib 

fpeciofa cute fceditatem omnem continet. 

^ DCCXXVlll. i^tna fuif ignibuf fe ipjum deper- 

denf. 

IN SUA DAMNA FLAGRAT. 
In eum , qui ignibus luxuriae , corpus & animaia 
depafcit, 

^ DCCXXIX. JEtna Iaf>idibuf quof evomit^ ac igneit 

fuif torreutibuT , quor aliquando emittit , fibi ipfi 

exteriuf damnum inferem. 

IN SUA DAMNA FEROX. 
In invidiam , quae fc ipfam excruciat. 

DCCXXX. ^^tna fua zifceta evmienf iifqut per-* 
denf conftas in fc vineat. 

SUA VISCERA VISCERE PERDIF. 
Inparentem, quifiliosperdit, nimiae mifericordisc 
fvilceraeis laxando, ut alter He.Ii. 

* DCCXXX. JEtra aquilonari ventof^vior 

S^VIOR ADVERSIS. 3eo APELLES 

In eum , qui a Deo adverfis non emendatur, fed 
cfltrtur. 

* DCCXXXI. Vefuvius fiive coopertui , intuf foe- 

tcnf. 

CANDIDUS EXTERIUS, INTIMA SOUAL- 

LOR HABE r. 
In fimulatam Caftitatem & Sanflitatem. 
* DCCXXXll Idem. 
FOEDIS FLAGRAT IGNIBUS INTUS. 

In luxuriorum. 
^ DCCXXXUl f^.tna i nei cum jlrepitu in coehm c^ 
mitt^^nr. 

IN COELUM SUA FULMINA MITTIT. 
In blafphemum. 

* DCCXXXIV. ^tna nivs teBa. 
KIL ALGET AB ISTIS. 
In eum , qui adverfis a Deo amando non abftra- 
hiiur. 

* DCCXXXV. ^^tna mons cxlo fulminatHe non ndea 

ferox. 

CEDO MAJORI. 
la humilem. C A P U T XXXIV. 

O L Y M P U S. 

* DCCXXXVI. Olympus virens. 

VERTICE VIRET 

In cum , qui in lenili jetate, ingenio adhuc vlret. 

* DCCXXXVII. iJem mons, 

inferiori us nivc teEiuf. 

TANTUM INTIMA CANENT. 
Animus iuvenii & fortis , in cano & fenili cor- 
pore. 

Jdm. SYMBOLICDS. ^ii 

* DCCXXXl V. Idemmons ^ omnes aliosmontes alif- 

tudine excedens. 

NEMO ALTIOR EXSTz\T 
In S.Joannem Baptiftam, quo inter natosMulie- 
rum non furrexit major. 

* DGCXXXV. Ide^. 
NON SURREXIT MAJOR. 
In cundem 

* DGCXXX V 1. Olymfus or/iyiis mutationis in apice 
fui expers. 

CONSTANS SIBI SEMPER OLYMPUS. 
In animum conrtantcm. 

* DCCXXXVll. Ara in Olympi vertice. 
NULLA ALTIUS ARSIT- 
In Cruccm Chrifti qux arafuit, in qua nobis in montc 
Calvarias eft immoiatus. 

* DCCXXXVlll. Sacra qua Jovi in Olympi ard fie^ 

bant n-".!li pIuTice^ ^irandini vel aliis obnoxia. 

U]£Z SACRA NIL TURBAT. 
In amnres Sandtorum in coelo, nullis adverfisjam 
amplius turbandos. 

* DCCXXXlX. Ider/7 Olympusinverticeftiifacra' 

tus Jovi. 

VERTEX SACRATUS NUMINI. 

In verticem Epifcopi Infulatum. 

In virginemReligiofam, VcloDeofacratam. 

* DCCXL. In Olvmpi vertice Litteras pulveri in- 

fcriptas perpetuas volunt^ utpote nullo vento vel 

pluvia dehbiles. 

NULLA POTEST ABOLERE VETUSTAS. 

Qaiesseterna Sandorum incoelis, nu>:a temporum 
serernitate finietur. 

* DCCXLl. Olympus JovisDomusFahulantibui 
Poetis. 
DIGNA DOMUS JOVIS. 
In Coelum, qaae Deo habitatio congrua eft. 

X GA- 3i* A P E L L E S 
C A P U T XXXV. 

* DCCXLll. Fhtaus ad wfnlam alUH: 

FLUGTUS MITESCERE COGIT. 
In eum qui compefcit plcbem commotam. 

* DCCXL 111. hifula in medio maris. 

IN MEDIO SPES SOLA MARI. 
B. Virgofpesunica navigantiumhoc tumultuofuixi 
marc mundi. 

♦ DCCXLIV. Infula. 

FLUCTUS SUPEREMINET OMNES. 

In animum, omnibus adverfis majvirem. 

* DGCXLV. Jyjfula.,aflud!busimpetitafedji?nulper 

alluvionemj abiifdem auUa, 

m- S Y M B O L I C U S. 523 

IMPETUNT SED DITANT. 
Adverfis impetimur , fed limul iifdem patienter tolc- 
ratis, meritis infit^nibus ditamur. 

* DCCXLV 1. I-4ulam aUidentes fluStus. 

NEG TURBANT, NEC EXTOLLUNT. 
In cum qucm fludus mundani nil mutant. 
* DGCXLVll. I-4u!a. 
FESSIS LOC\ GRATA GARINIS. 
Coelum gratiffimaquies, corporibus jaftorum hoc in 
orbe lalTis. 

* DCCXLV 111. Infulam circum^.ayites fluBus. 

FERIANT, DUM CORONENT. 
Feriant nos adverlitates , dum in altera vita aternum 
coronent. 

* DCCXLIX. Idem. 
ALIOS FATIGANT, ME CORONANT. ^ 
Improbos adverlitates torquent, juftosin altcravita 
coronant. 

C A P U T XXXVI. 

* DCCL. ISTHMUS. 

ANGUSTI^ UNDIQUE. 

In affliftum omni ex partc. 

* DCCL 1. Ifihmus in ipfos fluSius afice fuo incurrens* 

FLUCTUS INCURRIT IN IPSOS. 

In contcmptorcm pericalorum. 

* DCCL 1 1 Iflhmus a maris flu^ibus difcerptus. 

QUl AMAT PERIGULUM, PERIBIT IN 

ILLO. 
In evitandaanims pericala, &occanones peccato- 
rum. X» CA- 3 24 APELLES 

C A P U T xxxvir. 
SCOPULUS. * DCCL 111. In ThefihwParifiisdefenfjs S, Fraacifc» 

Xaverio dicatis, fcopulns i» mari infcribitur, 

OMNIA SUFFERT. 
In ejufdem Sandi patientiam. 

'■* DCCLIV. Scopnlu^ in mari. 

ET MURMURA SPERNIT ET UNDAS. 
In generorum animum. 

* DCCLV. Idem. 

NEC UNDAS NEC FULMINA. 
In eundem, 

* DCCLVl. Idem veritis et fluSiibus allifus, 

NEC MARE NEC VENTI. 
In eundem. 

* DCCLVll. FluSius ad fcopulumaUili. 
IN VANUM FRANGERE TENTAS. 
In adverfuates fruftra generofum animum pulfantes. 
* DCCLVl I 1 . Scnpulus Echo reddens. 

SUNT AURES, LINGUAQUE SAXIS. 

.In obdinatum animum, aliquando convertendum, 

aliofquedeinconverfurum^uti fuitS.Paulus Apoftolus. 

* DCCLl X. Echo a fcopuloT/entens., ttaut nondum ul' 

timis loi^uentis verbis emiffis ^ )am tumrefpondere 
incipiat. 

FR^VENIT IMPERIUM. 
In promptam obedientiam. 

* DCCLX. Idcm, 
VOCABIS ME, ET EGO RESPONDE- 

BO TIBI. 
In promptam obedicntiam S. Brigittsc exhibuit id 

Co- 


S Y M B O L I CUS. 325 

Coionienfe Ordinisnoftri Monafterium, cumcjusvi- 
tam aeri incidcndam curabat. 

♦ DCGLX I. Echo a Scopulo, 

NIL NISI VOX. 
In garrulum. 

* DCCLX 1 1 . Echo efpecufubterranea redieftSy in Operi' 

buspofthumis P. Leonardii Leffii infcribiiur. 

REDIT VOX A SEPULCHRO. 
InChriltumpoft fepulturam fuamrefurgcntem, ac 
in variis apparitionibus inftrucntem Apoftolos. 

* DCCLXlll. Echo a fcopulo, 

AUDITA REFERT. 
In promulgatorem (ccretorum- 

* DCCLXIV. IdetK. 
VERBA IMPERFECTA RELINQUO. 
In eum, qui multa promittit, nil praeftat. 

* DCCLXV. Idem. 
VERISQUE SIMILLIMA VERBA. 

In mendacem. 

* DCCLXVl. Echo fcepe repetita. 

ITERATQUE QUOD AUDIT. 
In garrulum. 

* DCCLV 1 1. Idem. 
NOVIT VOX MISSA REVERTI. 

Inrcftitutionem famEeproximilsEra;, repafandse' per 
didorum rcvocationem. 

* DCCLXVlll. Scopuluscujuscacumenfulminaradi' 

cem feriunt fiu^us. 

NEC SUMMA NEG INFIMA TUTA. 
Media viaincedcrc tutiflimumeft. Inde hujus l"cecu]i 
Theologus quidam Theologiae fuae morali tiiulum 
fecit Vise Mediae. 

* DCCLX 1 X. Scopulus. 
STERILESCIT UBIQUE. 
Inhominem, nulliusfrugi ubicunquedemumverfc- 
tur. 

X 3 ■ Sc$' r^6 A P E L L E S * DCCLXIX. Scopultis adqHemmargaritifera cofichte 
hicrent. 

H^RENT PRETIOSA LATENTQUE. 
Ita ex arduis prctiofa petuntur. 

* DCCLXX Scopulus. 
INVIUS ET PRiECEPS. 
In rem, nondum tentatam & periculofam. 
I 3V L I B E R IIL 

DII ET HOMINES, 
DII ETHOMINES. 
EX HISTORIA PROFANA. 

C A P U T. I. 

iE N E A S. 

1, JEmas ^ fttuntem Anchifen<^ex Trojmo incendio 
X 4 PIE- .3 r 8 A P E L L E S 

PIETAS, §PEGTATA PER IGNES. 
Iiipietatem fitiulein , probatam per ignes variarum 
advcriitatum. 

* 1 1. Jdem, 
'SIC JUSSIT NATURA PARENS. LucJ.io. 
Obligationis naiuralis cft, amor in parenics, 
* 11 1. Idem, 
PIA SARCINA. Ovid. 
TnChriflum, portatuina B.Vir^inc, &Jofcpho, in 
^gyptum, quando comra eum, igne ambitionisfuc- 
ccnfuserat Herodes. 

C A P U T II. 

. A C T i£ O N. 

IV. ASiaon Dian/imfefelavantem fpe^ans^ incervum 

cornutum verfus^ a Thefauro in quodam AuLe Sa- 

baudiii conclavi ^ infcribitur. 

ALIENA SPECTANS , PROPRIUM SPE- 

CTAT MALUM- 
In Cuftodiamoculorum,coramfexu3ltcro. 

V. Kidcm ASi^eoni inCcrtbes, 

LUITUR SIG PARVA VOLUPTAS. 
In venationes magnorum Principum, fubditis no- 
xias, exiguam voluptatcm 6imagnamanimscin alteri 
vita pcrnicicm allatura$. 

C A P U T III. 
A R G U S. * VI. Arpis centoculus: - 

VIGILANTIBUS UNDIQUE CURIS. 
In yigilcm Prselatum, Principem, Miniftrum. 
* VII. Id^m, S Y M B O L 1 C U S. 32p 

PERDIUS ET PERNOX. 
In eofdem. C A P U T IV. 

VllU AMPHION, 

Amphione cytharam pulfante Muri Thebarum coeuntes, 
CONCORDIA RES PARV^ CRESCUNT. 
In Concordiam, 
In Status Foederatos Belgii,Qaorum hoc fy mbolum eft. 
* IX. Jdem. 

ALrQUOD IN CARMINE REGNUM EST, 

Ovici. Met, 
In Poefin. 
In Mulicam. 

C A P U T V. 

* X. MOUJS. 
QUl DAT PRO MUNERE VENTOS. 

OviA. de Poiit. 
In Thrafonem. 

* XI. Idem. 
NON SPIRAT UBIQUE. 
InSpirirum Sandum, Infpirationesfaasdantemcis 
quibus vult. Cui confonat quod fcquitur. 

* X!!. SPIRAT UBI l'ULT, 
In eundern Spiritum Sandum. 
* X 1 1 1 . AloIus ventos egrejftiros efuo carcere^ Poelis 
fabulayjtibus coercens. 

SPIRITUS COERCET. 
In Exorciftam. 
In San6i:iim,cui fingulare Dominium inDsemoncs eft. 

* X 1 V . Idem ventos emoHiens efflaturos, 

MOL- 3?o A P E L L E S MOLLITQUE ANIMOS, ET TEMPERAT 
IRAS. 
In Eum, qui pacem inter proximos conciliat. C A P U T. VI. 
ALEXANDER, NODUS GORDIUS. 

XV. Nodus Gordius ab Aiexandrogladi o diJfeSius, 

CONSILIO MELIUS. 
Inmoderata conlilia, quse violentis longc meliora 
funt. 

XVI. NodusGordins^ addijlolvendumpropojitus, 

CUPIO DISSOLVI. 
In animam, qux cum S, Paulocupit difTolvi &efrc 
cum Chrillo. 

No" SYMBOLICUS. 131 

* XV 1 1- Nodus Gordius , ab Alexandro dijjllutus» 

DISSOLVI NESCIA SOLVO. 
In mortci"n,qu3earctiirimas amicitias folvit. 

* XVI 1 I. NodusGordiusab Alcxandro CafarefolutUS, 

DICNUS CiESARE NODUS. 
Hiftorics Ecclcfiarticse nodi, digni fuere,qui folvcrcn- 
turaCardimlc C^SARE BARONIO. 

* X 1 X. Idem. 

QUOD NEQUIT ARS, PRiESTAT V IS. 

Vel, 
VI S SOLVIT, POTUIT ARS NULLA. 
In moderate adhibitam vim, fsepe utilem. 

* XX. Alexander ab altispro DeohabitHs, ipfe fnam 

mortalitateyn atnofcens. 
REX SUM, NIL ULTRA. Horat. 
In miferamhumanac condicionisforiem, aquolibet 
agnofcendam. 

* XX 1. Alexander inprafentijfima fe fe pericula obji'* 

ciens^ k iloria flimulatus. 

HORTATRIX GLORIA LETHl. 
In quaslibet vitaspericulafpernenda, obgloriamcoc- 
leftem. 

* XXI 1. Alexander ftivenis decedens. 

ACTA SENEM FAClUNT. Ovid. Mct. 
In contemptorem mortis, cx fpc bcnefa6torum. 
* XX 1 1 I. Aiexander /^ortuHs. 

HUIC UNl POTUIT SUCCUMBERE. 
In heroem invidum. 

* XX 1 V. Alcxander cum tot viiioriis quales apud Cur- 
titim /"?<?/, intam exi<iria annorurn portione oh' entis, 

H^C SPATIO TAM MAGNA BREVI. 
In eum qui confummatus in brevi multa rempora ex- 
plevit, in rcbus bcHicis, quales plures hic (iltcndi c (Tent, 
qai in hoc bel lo Turcico, in flore statis pro rc Chr iftia- 
na fanguinem fundcntes, brevc astatisfuac tempushe- 
roicis faftis implevere. 

Akx' ^;2 A P E L L E S 

* Alexander M. ab Ariflotele edo6ius untim wundura 

tantum ejje^flevit^ quod a fe neunicutadhuc 

deviBus ejjet. 

NUNQUAM SATIABERE QU^STU. 
In Ambitiofum Principem, nunquam terrenis do- 
miniis fatiandum. 

* 'KX.V I. /llexander orbis Domitor mortuw. 

SED MORTALIS ERAT. Ovid. 
InCarolumDucem Lotharingicumin ultimobello 
Turcico tot vidtoriis celcbrem, & immortalitate di- 
gnum. 

^ XX V 11 . Alcxander M. multKpopulvs devi^iSyfemfer 
de pluribus fubigendacogitans, 

SEMPER INOPS, QUICUNQUE CUPIT. 

Claud, 
In ambitionem humanam infatiabilem. 
* XXV 111. Alexander in floreJHventutis mediis 
viSorips immortuus. 

SED NULLA POTENTIA LONGAEST. 

Ovid. Met. 
XX 1 X, Alexander ex triumphis indicandus. 

TESTANTUR FACTA TRIUMPHI. 
Infculptum hocnummo argcnteo vidihonori Wil- 
helmi Anglise Regisac Maximiliani Emanuelis Ele- 
fturis Bavariae in Expu^natione urbis Namurceniis, 
Addo 1695. hdi^. 

c A pu T vn. 

♦ XXX. APELLES. 

Pojl tahulam latenSy ac opus fuum contrafutorem de- 
fendens^ cum diilo \ Ne futor ultra creptdam. 

QUdD FECIT, QUISQUE TUETUR OPUS. 
Iq Deum ,qui amat, quos condidit. 

CA- s y M B O L I C U S. ^3 
C A P U T VIII. 

A N T yE U S. 

* XXXI, Antmi ab Hercule profiratui femper 
reftirgcns» 

PROSTRAtUS RESURGO. 
In peccatorem , qui per da&monem proftratus, (em- 
per per pcenitcntiam refurgit. 

* XXX 11. ylntieuf^femperproflratm^aterrdMatrefuaf 

novas vires capie»s , ab Herctile in aerem elatus 
fubaBm fuit. 

QUIDLIBET INGENIUM SUBIGIT. Claud, 
Jn vim ingenii. 
XXX 111. A>3t<em n terrd feparatus fuperatus, 
DUM SEGREGOR SUPEROR. 
Dam Segregamur a tcrreno noftro nihilo , & in nobis- 
metipfis efferimur, fuperamur a Dasmone, 

C A U P T. IX. 

A M O R. 

* XXX I V . Amor numeris ^ menfure abje^is pondera 

utrdque manu ferens, 

NON NUMERO, SOLO PONDERE FERTUR 
AMOR. 
Amor meus, pondus meum. S, Augujlinus^ 

* XXKV. Cupido ante apiarium p/uribusapibut inji" 

dentibus aculeos eorum fujiinens. 

TOT SUNT IN AMORE DOLORES. Ovid. 

Amor rcs plena doloris eft. 

XXXV 1. Cupidovindum Leonem tenens, 

OM- 5 34 A P E L L E S 

OMNIA VINCIT AMOR. 
In vim & potcijiiam amoris. 
XXXV I I. Ctipid')^ forcipe ig?7em efoco arripieffS. 

QUIS ENIM SECURUS AMAVlT? Ovid. 

In pcricula, quasprofanoamDriadjundtafant. 
* XXXV 111. CcvcusCupido^ peritiamtamenjaculan' 
di Poetis fiKgcMtibus habens, 

META UBIQUE. 
InamoresinD. Dcumdirc6tus, qui quocunqueja- 
culentur , in omni re creata traniJ^ent D^um Omncs 
enim rcscrcatae funtvelutiafpidlabiles fcopi, ad Deum 
dcprchendcndum & fuo quodamjmodo tangendum» 
De eo ita lufir Sarbievius, 

Meta.volaturac fteterat tcres annulus haflje, 

Annulus, ad dodtas pervia meta manus. 

Annulus orbis erat, Fortuna cicbat ad orbem, 

• Et fimul aethcrcus, tcla ciebat amor. 
Fortunas medii, tcrcs annulus induit hafl^ ; 

Major, ait nobis, Mcta pctetur amor. 
Et temcre jadu jaculatur in athera telum, 
Nusquam mcta mea eft, inquit ; ubiquc mca ell. 
XXX 1 X. / \'rienus Cupidini , retiplura corda ad 
fe trahe?iti ^ infcribit, 

EVADET NULLUM. 
In vimamorisprofani,crgacfcaturas, quo, pro do- 
lor, omnes laboramus. 

* XL. Cupido ccecus, 

SIC SEMPER AMORES. 
In cascos mundanorum amores. 

* XLl. Cupido cuw arcu^ fagitta. 
MILITAT OMNIS AMANS. Vcl 
MILITIiE SPECIES AMOR EST. 

XL 11. Cupido expanfis brachiis, 

CRUX AMOR IPSE SIBI. 

XL 1 1 L Ctip 'do curr tijyyi ?ann quaji milites confcribens, 

QUIS NON SE(JUERETUR AMOREM.? SYMBOLICUS. J3y 

In fuavitatem amoris Dci, 

XLl V, BormtiusCupidinidormieKtiEpigraphe» 
fac't. 
NON OMNIA VINCIT AMOR. 

* XLV, Cufido adnigrosl^ extindoscarbones 
fecaletaciens, 

EXTINCTUM VIVERE, FINGIT AMOR. 
Ovid. dePonto. 
1 n amorem eriam eorum, qui mortui funt. 
* XLVl. Cuptdo JJinas abjicieiis. 

RES IMMODERATA CUPIDO EST. 

* XLV^ 1 I. CupidoCupidinemreti capiens, 

DULCES AMORUM INSIDI^. 

* XLV 11 ] . Cupido T^efiudinem occidcns vel Afinum 

impellens. 

AMOR ODIT INERTES. 

XL 1 X. Cupido Chamceleontem tenens, 

OMNtS AMATOREM DECUIT COLOR. 

In mundanosamores, quidiverliscoloribus acprae- 

tcxtibusaut fi6lionibusgaudcnt. 

LX. Thefatirus in viridis propugnaculi adiculd^ plu" 

rimas infcriptionesfaciens^ quibus adviridem colo' 

rem alludebat , Amorem efformavitper viridia 

confpicilraperrpicientem., cum Lemmate, 

TOUT M' EST VERD. Ideft. 
OMNIA MlHl VIRIDIA. 
In aftlidammentem, cui amilTjE color atqucdolor, 
fcmper ingeritur. 

C A P U T X. 

A R I S T I P P U S. 

L 1 . Atureis compedibus ligatus a Thefauro epigraphen 
fuflinet* ;3<^ A P E L L E S 

DITIOR SED IMPEDITIOR- 
Invitamaulicam. 

In divitias , qux multis obftaculo funt in vitam Getcr- 
nam. 

C A P.U T. XI. 

* LIU ATALANTA. 
Atalayita ma!is nuret) m curfu fm rgtardiiai 

MAGNES TRAHIT ILLE PUELLAS. 
In fceminarumavaritiam. 

* L 1 1 1 . Atalanta trihm malK aurcis capta, 

NON UNO SATURATA MALO. 
Sic faspe Fortuna. 

L 1 V. Hippomanes Atalafjtamprojedo auro , curftt 
fuperans. 

SIG PERDERE LUCRUM. Vcl, PERDENDO 

VICTOR. 

Paupertas Religiofa, in lucro nobis computatur. 

LV. Meleager* AtalanttC amore incetifus^ immortali bel^ 

luddevi6taejustriumphigloriam Atalantce decedens^ 

d Thefauro infcnbitur. 

FASCINUS AMORIS, VINCIT OMNEM 

FASCINUM. 
Inpotentiam amoris. 

C A P U T. XIL 

A T L A S. 

* LV 1. Atlas ccelum ferens. 
ONERIQUE FERENDO EST. Ovid. Met. 
In Principem curis Rcgni fui parcm- 
In B. Virginemfit S; Jofcphuradignos,Quiorbis At- 
lantem Chriftum portarent. S Y M B OL I C U S. 3^7 

* LV 1 1. Atlai orbem ferens. 

ORBEM POST TERGA RELINQUET. 
Ineum, qui fpreto mundo, Deoin Religione fe (e 
mancipat. 

* LVlll. Idem Atlas coelum ferens, 

COELUM POST TERGA RELINQUET- 
In contemptorcm, & neglC(5torem an i m^ Itise. 

^ * LlX. Atldi orbem fuflinens. 

P NE CORRUAT. 

InConfervationem Deiquahuncorbem confcrvat, 
quadeficicntein nihilum fuumc:>ncidet. Affinis huic 
cft ca, quae Adverbiis moraliter prsfigitur imago,a Prin- 
cipe Lubomirio, quatuor Cardinalium virtutum, orbeni 
fultentantium cum Lcmmale eodem : 
NE CORRUAT. 

* LX. Atlas orbem portans in editione Italica Mundi 

fymbolici infcribittir. 

DAT PONDUS HONOREM. 

In hondrem , qucm pariunt onera & ponderaofficio- 
tumacRegnorum. 

InEledoremBavarise, quilmperatori fert pomuni 
Imperii. 

* LXf. Atlantemmundumquem ferebat^humeris Ca-' 
i fareis imponentem infcri^tum me legiffe meminiy ifio 

' cum lemmate. 

MELIUS SUSTINET. ^ 
In domum Auftriacam curisac vi6i:oriisfuis, fufli- 
nentem Romani Imperii orbcm. 

* LXll. PojlamUratifavienfemadqucevisremotiffima 
locafe quam citiffime diffundentem , expreflurus ejus-' 

dem Prafedus^ Atlantem brachiis orbem comple* 

XHWy in quo remotiffima^ Atlanti vicina vi' 

debantur , infcripfit. 

REMOTISSIMA PROPE. 
In mortem, qu» remotiffima credita, prope eft,- 3^8 A P E L L E S 

* LX 1 1 1. Atlas mnnihil lajfatus^ terra motum caufare 

fabulantihus Poetis credttus. 

ET DEFICIT ATLAS. 
Etiam moriuntur Imperatores ac casrcri Orbis gi- 
gantes. 

LXIV. Athi. 
SUSTINET NEG FATISCIT. 
InPrincipcmoncri parcm. 
InChrilluminfinuB.Virginis- 

* LXV. AtLis mundnm ferens» 
PONDUS NON REQUIES. Vel NON HO- 

NOR EST SED ONUS. Ovid. 
Tn honores. 

* LXVI. Atlas monsn Poetis ccelum fudinere creditu<^ 

ipfe fulcitrrr h terra. 

y\LIO ATLANTE FULCIOR. 
Inhujusorbis AtlantesPrincipes, fuffultosipfoDeo. 

* LXVII AtUs ccelum portayis. 

COFLUM SARCINA PARVA FUIT. Ovid. 
In Deum, qui ccelum & tcrram appendir. 
* LXVIII. AtUihumerisl^ vcrticeccelum fulciens. 

VERTICE FULCIT. Virg. Mne. 
InPrincipem, qui ingeniolibia DcocommifTa Re- 
gna luftinet. 

Itemin limilcmMininrum. 
* LXIX. Ailairobufiiffime ., ^ prudenter in humeris 
mundum fiiHmcKs. 

ROBORE ET CONSILIO. 
In Principcm qui Gonliiio fuorum Gonfiliariorum 
&fuorum Esercituum robore mokm Regni& inimi- 
coruin fuorum furtinet. 

* LXX. Atlas coelum ferens, in coelum pofl 
tranflatus. 

MERUITQUE FERENDO. 
S. Jofeph & B Virgo,Chrilkm in terrisfercndo, cjus 
confpedum in »iernum merucre in coelis. 

At- S Y M B O L 1 C U S. ;39 

* LXXI. AtlafafiMetus jammundum fene, 

QUOD MALE FERS, "ASSUESCE, FERES 

BENE. Ovid. 

C A P U T XIH. 

D I O G E N E S. 

* LXXIL Dio7e}iesin fafe. 

NATURA BEATUM OMNIBUS ESSE 
DEDrr. 

Nairimediadefantadbene vivendam. 

G A P U T XIV. 

* LXXIII. CADMUS. 

Ob interfeitum Draconem d fove uxore Concordid 

donatus, 

PER TANTA PERICULA CONJUX. Ovid. 
In periculum animae , quo cum faspe ad ftatum conju- 
galem &c. tcndimus. 

* LXXIV. Idem Cadmtts uxore Concordia d fove 

donatus. 

INGENS CONCORDIA DONUM EST^ 
In commendationcm cnncordiaj. 
* LXXV. Idcm. 

UXOR BONA, SAT BONA MERCES, 
C A P U T. XV. 

C A D U C E U S. 

* LXXVI. CadH(euselav<eH«r(Hk(e<onJHn^m4 

Y % IN- 340 A P E LL E S 

INGENIO ET LABORE. 
Nempe fic quidlibet facilc fubiges & acquircs. 

C A P U T. XVI. 

C H Y M tE R A. 

* LXXVll. Chynjiera^plumbedbajldoppagnata^lique- 

fado vi evibrati ab edimis^ plumbo fubada. 

VINCITUR INGENIO. 

* liXXVll 1, Chymcera nunquam hajld ferred feu ri- 
pddfuba^afuit^fedpiumbedcumplumbum in ejus 

coUo liquefacium fuit. 

NON QUIDVIS SUBIGIT RIGOR. 

* ^j^i.^ 1 X. Eadem Chymcera , igne quo dimicabat^ 

plumbum proprio damno liquefaciens. 

IN SUA DAMNA FEROX, 
In Tyraniium. 

C A P U T XVII. 

NARCISSUS. 

* LXXX. Inaqua fecontemplatus^ fibiquecomplacens. 
NULLI NON SUA FORMA PLACET. Ovid. 

* LXXXI, NarcifuSyinaqudfecontempIatusinfio' 

rem verfus. 

QUI SE QU^RIT, SE PERDIT. 
Ih Philautiam noxiam animze. 

C A P U T XVilL 
CORNUCOPIiE. 

* LXXXll. Cornucopite fruSiibusturgenSj minime 

infiatur* Inde Lmmai 

NON 


S y M B O L I C US. Hi 

NON INFLATUR. 
In cbaritatcm, cujus hoc apud S .Paulum elogium cft. 
Ineos quifrudibus bonorum operum plenimaxime 
humiles funt. 

* LXXXIII. Cornucopia. 
ANTE FERIENS, NUNG DONA FERENS- 
In D. Deum, qui in Veter i Tcftamento rigidus maxi- 
mis delinquentes poenis feriebat, nunc in Novo mitein 
& clcmentem fe oftendit. 

* LXXXIV. Idem, 
DIVES IN OMNES, 

In D. Deum. 

LXXXV. P .Rngelrrave Cornucopia: infcribii. 

UT ABUNDANTIUS HABEANT. 
In copiofam redemptionem Chrilti Domini. 

* LXXXVl. Idem. 

NOBIS DONA CONTULIT COELESTIA. 

Ex Hym. Omm diel^c. 
In R Virginem , qu3D cum Chrifto pmnia nobis con- 

tulit. 
* LXXXVll. Cornucopice copiofoseofdemquevarics 
fruilus fervans . 

COPIA ET VARIETATE. 
In Hiftoricum, dcledantem copia & varietate rerurjl 
geftarum. 

* LXXXVIII. Idem. 
H^G NULLI MUNERA DESUNT. 
In gratias aduales , aliaque media faluti noltra anim^e 
neceffaria. 

* LXXXIX. Ift AdverbiisMoralibusPriKcipis LubQ' 
mirii CorT^zicopice Epigraphen habet. 

NECESSITATI ET VIRTUTI. 
Ita ferviant nobis div itias noftras- 

Cornucopice apudVerianum infcribitur, 

HERCULIS MUNUS. 
In gratias & favores cujufdam Belliducis. 

Y 3 idem ^4J A P E L L E S 

* XC. Idem. 

MERCES COPIOSA. 
In retributionem setcrnam. 

C A PU T XIX, 

D i£ D A L U S. 

* XCI. Cerece AliC a DadaloconfeSiie^ deinde ab lcnn 
a(lumpt<e , ac folts telln tiquefa^o', 

FLUXIS NE F1I51TO REByS. 

* XCII. Idem DccdaliHy aldicereas lcaroformat2S^ 
Cfuibiis ccelurn peteret. 

INGENIO PETITUR COELUM. 

* XCIII. Eadem Dcedali cerece aLc. 

FAMAM DAT PENNA NECEMQUE. 
In fcriptorcm , qui fe libris fcribcndis exhaurit , fimul 
tamenoptimamfamamconciliavit. 

* XCIV. Dcedali Alce ex cera ab apibm confeSlce ad 
ccelum Icarum lci>atur,e. 

ALIENO AD ^THRA LABORE. 
Labnre & meritis Chrilli coelum pctimus. 
in Indulgentias , quibus aliorum fat isfa6tionibus pu?-- 
gamur, & ccelum pctimus. 

C A P U T XX. 

D A N A I D E S. 

* XCV. IrritolaboredoJium perforatumimplcMtes, 

VEXAT LABOR IRRITUS OMNES. 
In varios ac irritos hominum, hoc in orbe labores. 

CA" S Y M B O L I C U S, 345 
C A P U T. XXI. 

D A P H N E. 

* XCVI. hibidinofi ApoUinis perfecutiones fugiens, in 
laurum converfa in Imagine Primifaculi 

infcribitur. 

FUGA LAURIGEROS, PARIT ILLA 

TRIUMPHOS. 

Jn occafiones libidinoras, a juventute vitandas. 

* XCVII. Eadern Daphnefic /IpoUtnem fugiens ^ ah 

AuSlore CoHo^uiorum infcribitur^ 

QUI ME FUGGIA ME CORONA. 

QUI ME FUGAT ME CORONAT. 

Sicfepedepreflionibusadverrariorumcoronamur. 

* XCVIII. Daphne eadem a Fevilleo tnfcribitztr^ 

LAUROS QUiERIT, ET ASSEQUITUR. 
In qucndam voci Tui compoLcnj. 

C A P U T. XXII. 

D I A N A. 

XCIX. Placethicqucednm^ exThefauro^ deDiana 

Symbula^ quibus Regia Venationum Sabaudi 

PrincipK adesornatcefunty inmedium 

adferre. 

,C. Ante Elea Dian<e templum^ diverfis ludis^ competi~ 

tores exerciti, Lemma tenent. 

:URSUS, LABOR, SUDORQUE; LUDUS 

OMNIA. 
In hujus mundi labores, qui comparati ad a^ternae glo- 
ris!, quam in nobis operabuntur pondus , ludus & joci 
funt. 

y 4 Dia- 344 A P E L L E S 

C 1 . DiaMa Virginum choro aUaborante^ horribikm Thrz^ 

cum firagem edens. 

NIL PROVOCATA, PEJUS INNOCENTIA. 

Cll. Lygdamui , ThracumTyrannus ^ Ephejinum Dia- 

nce Templumferro demoltri^ a^greditur. 

NEDUM SUPREMOS EXCIPIT LIVOR 

DEOS. 
Eximiac virtutis viros intellige. 
Clll. Endimion Ajlrologus^Lunam (quaDianaeJ}) 
contemplatus^amoreejuscaptus^ahejuscontempla- 
tione dimoveri noy/ potejl. 

QUO TENDIT OCULUS, COR STATIM 

TENDIT SEQUAX. 
In cuftodiam oculorum. 

C i V. Una ex Diancefociis , Jam jam a Leone de- 
T/oranda, Deam invocat^ quaferamjaculo 
exanimat. 

FIDUM REPERIET, QUI DEO EST FIDUS, 
DEUM. 

CV. Diana^ in Armenio faltufubdolo retiTv^rim 
involvcns. 

QUAM VIS APERTA MELIOR ET PUL» 
CHER DOLUS. 

CVI. Diana., aureo telo pu^nans. 

STERNUNTUR ISTO MAXIM^ TELO 

FER7E. 
In potentiam auri, in fubigendis inimicis. 
CVll. DianaDySlinna., aureumretemonjlroforum 
pifcium capturd difientum, ducens, 

OCCURRIT ULTRO, TALIBUS PRiEDA 

LAQUEIS. 
In idem. 

CV 1 1 1. Diana,fo!a a CaIydoniisfpreta,portentofum 
in eosaprurfi immittens. 

DEESSE VINDEX NUMINI, IRATO 
NEQUIT, 

1« S Y M B O L I C U S. 34j 

In omnes ^creaturas, fervientes divinae vindidlae io 
impiis puniendis» 

CIX . Diana infcrna^ tartarea ■monflra venatur. 
VEL INTER UMBRAS, NOBILIS VIRTUS 
JMICAT. 
Invirtutem,nullibilalentem. HucufqueTi&^arw, 
CX. Cupido venanti DianiS niinocens» 

CEDIT AMOR REBUS. 
In otium, libidinoforumamoruminccntivum. 

C A P U T XXIII. 

* CXl. FAMA. 
VERIS FALSA REMISCET.- Horau 

In mendacem Hiftoricum. 

* CXll. Eadem. 
HAUD NESCIA RERUM. Virg. 
In Virum, rerum publicarum gnarum. 
* CXlll. Kadem^etiamabfentibtisminimepanenu 

S^VIT IN ABSENTES. Virg, 
In Detractorem. 

* CXIV. Eadem. 
RARA VENIT MERITIS. 

In mundi ingenium, qui indignos remunerat. 
* CXV. Eadem immortalis. 

SOLA H^C, EST FUNERIS EXPERS. 
Inimmortalitatcmboninominis, Juftorum. Nomh 
pa eorum vivent in aternum^ Ecclefiaj}. i^, 

C A P U T. XXIV. 

F O R T U N A, 

CXVl. P. Engelgrave Fortun<e cum rotafua in- 
fcripfit. 

TE 34<J A P E L L. E S 

TE FACIMUS FORTUNz\ DEAM. 
In S. CatharinamMartyrcm, rot» mucronibus tor- 
tam. 

* CXVII. Eadem. 
SORS MEA MORTALIS. 

Inanimam, Ipiritualia accoelcltiabona, nullumfors 
jus fcu locum habens. 

* CXVill. Eadem avariishonorata, 

AMAT REVERENTER HABERL 
Fortuna utcndum, non abutendum. 

* CXIX. Eadem. 

COMITE NON DUCE. 
Virtus dux noftrafilit, Fortunam Comitem fccum 

fcret. 

• * CXX. Eademvirtatem amplexa. 

QUAM BENE CONVENIUNT. 
Virtus fecundis rebus jungcnda eit. 

CXXI. Eadem in humili loco quiefcens. 

NIMIS ALTA RUIT, NIMIS IMA JACET. 
Audi Poetam. 

Summa vel ima fuge , extremitm deflebis utrumqite 

Sorsnimis altaruit^ fqrs nimis tma jacet. 
• CXXII. FQrtunadivitiis ^nonanimo Dominans, 

OPES, NON ANIMUM. 
In excellentiam animi,omnibQS tbrtunae telis majoris. 

+ CXXIII. f)rtu>7.ciy."i^lobo. 

NULLO, CERTA TEN AXQUE LOCO. Ovid. 

In fonunaeinconftantiam. 

CXXIV. Fortunam duos homines ante fefe habentem^ 

^ duos nolentespoji fe trahenteyn^ Ludovicns XI. 

liex Gallice exhibuit^ ifto cum Lemmate. 

HOS VOLENTES ILLOS NOLENTES. 

Voleotem fataducunt, nolentcm trahunt. 

CXX V. Fortunam exhibitam vidiffe memini^fitulam 

fpffteo attrahentem^ alteramque dimittentem^ 

cum Lemmate. S Y M B O L I C U S. H7 

ALTERNAT VICES. 
In alternantem Fortunam , profpera & ad verfa intcr. 

C A P U T XXV. 

* CXXVI. GANYMEDES. 

Ganymedes^ ajovefefe in A^uilam mutante^ in ccclum 
fublatus. 

SUBLIMIA PER TE. 
PcrDeum,ciafqucgratiam,CGelumpetimus. 
Item gratia Dei ad fublimia in virtutibus ferimur. 
* CXXVIL Ganymedes in ccclum fublatus JovJS favo-' 
re^ mox ex eodem exefie juffus, 

NliVlIO NE CREDE FAVORL 
In diffidcntiam mundo, aut au!x habcndam, in nimiis 
favoribus. 

CAPUT XXVL 

HERCULES. 

* CXXVIII. HerculesclavaftUnfiruaus, 

INDE TIMETUR- 
InPrincipem,armisfuisformidabi!em. 
In S. Crucem , quse clava noftra eft multum Dsemoni 
formidabilis. 

* CXXIX. Hercules cnmfuvs qua divicit monfiris 
depi^us. 

NON HERGULES ABSQUE MONSTRIS. 
Animus generofus, ex vidoria paffionum fuarum 
dignofcicur. 

Nemo magnus Jine <emuUs fuit» 
CXXX. Hercules,totmonftrisexagitatus^Lemmai» . 
Atlantis Blavianifrontifvicio tenet, 

IN^ 348 A P E L L E S 

INDEFESSUS AGENDO. 
In D. Dciim. 

In Magnuin Principem, nullis curis aut laboribus fa- 
{igandum. 

CXXX 1. Henricus Valefius Gallia Rex^ Hercuhm 

Hydracaput amputayitem fed pluribus aliis fuc 

cedentibus exhibuit , cum lemmate, 

CONCUSSA UBERIOR. 
Cui & confonat illud: 

UNO ABSCISSO PLURA RECURRENT. 
In plures adverlitatcs, virisjullis , una dcvidti fuccre- 
fcentcs. 

CXXX 1 1 . Hercules contra hydram fuccrefcentibus 
noviscapitibus^ depu^/ia/is^ cumLemmate. 

DONEC DEFICIANT Pfalmn^ 
Inpugnammalis afFe6tibusnoftris faciendam, ufquc 
dum omnes fubadti fuerint. 

In Principem non ceflaturum, doncc devidos habcat 
inimicos. 

* CXXXIll. Hercules^cumtotfuisfiSiislaboribus. 
PARS MAXIMA, FIGTA LABORUM. Ovid. 
Ineum,cuiresprs:c!aregeflaeafiingunturplurimae. 
"^ CXXXlV. Hercules^devidishojiibusincoelum 
tranjlatus. 
POST FATA QUIESCIT. Ovid. 
Inseternam requiem, poltliujusfasculilaborcs, ob- 
yenturam, )u(lis in cqelo. 

* CXXXV. Hercules, cum Jaboribusfuis propofitus 
fuventuti. 

VIRTUTEM EX ME, VERUMQUE 
LABOREM. 
Lemmate fumpto ei Poeta. 
Difcepuer virtutem ex me^ verumque laborem^ 

Fortunam exaliis. 
In magnum Principem, pQlleris fuis in exemplum 
propofitum. 

Dc- . S Y M B O L I C U S. ^49 

* CXXXV). DepiSium vidiin quodam Pa/atioPri»-' 

cipem Lubomirium , ifiacum Epi^raphe. 

VIRTUTEM EX ME, FORTUNAM EX 

ALIIS. 
* CXXXV 1 1. Hercules cumhydrdmulticipiti. 

NEG PLURIBUS IMPAR. 
In Imperatorem Leopoldum , eodem tempore fimu! 
Teckeliano, & Turcicobelloimpctitum, haftenusiis 
holtibus non tantum non imparem, fed & fuperiorem, 

In Religiofum, carne, mundo, &d3Emone, fuperio= 
rcm. 

CXXXVl 1 1. Carolus IX. Rex GaUi<e Herculem cum 

Hydrd^ qua ultimus ejus labor fuit^ exhibens^ eidem 

infcribit. 

UIEC META LABORUM. 

Meta laborum eii , infernalem hydram , in agone de- 

vinccre , ea tunc devidi , metam omnium laborum ha= 

bituri. 

Metahominis Chrifliani eft, hydram feptem morta- 
lium peccatorum devincere,ac proprias pallionum fem- 
per repuUulantium hydras , lubjicere imperico rationi?» 
CXXX I X» Hercules cum hydrd^ aliquandoinfcri" 
ptus fuit. 
ASSURGENTIBUS UMBRIS. 
In Demonem atque infernales umbras aflTurgentes, 
debellandas Herculeo & conftanti labore. 
CXL* Herculesfirenuitateparem non habens^JunonK ope 
Hebenjuventce Deam^parem in venufiatenonhaben- 
temducens inuxorem^ in folemni receptione 
Caroli Emanuelis Sabaudia Ducis^ l^ 
Francifcce a Francia anno 1663. dThe- 
fauro exhibitnsfuit cum Lemmate, 
PAR SINE PARI. 
InSandiflimum conjuoium S.Jofephicum B.Vir- 
gineMaria, nequeenimilla, necilleiibi in Sandtitate 
& prsecmiQentia parem habuere. ^^0 A P E L L E S 

* CXLI. Exprepirus jlubas Thefaurusreshellol^ pace 
a ViHore Amedeo Sabaudia Ducegefias , IJerculeam 

clavam a dextrahorridam ^ nodofam^ a Ltvd 

frondiferam in oleam^ exprefft^ iftncum 

lemindinfcriptione y dextr^ partr, 

OLIM DOMITURA GIGANTES. 

* CXLII. Parti leViCvero. 

ET PACEM LATURA POLO. Claud.DeHon, 
InPrincipembello&pacelnclytum. 

* CXLIII» Hercules in cunis^jam discerpens angues, 

ET JAM IN CUNIS HERCULES. 
InChriftum jacentem in prxfepio, inquo jam tum 
coepit infernalemangaemdilcerpere. 

* CXLIV. Idem Hcrcuiesin cttnis cum anguibuS, 

CUNARUM LABOR EST. 
In Idem. 

* CXLV. Hercules Cervam Dianafacram^ intaStam 

relin(fuens, 

VEL TANGERE NEFAS. 
In immun itatcm rcrum & perfonarum Deo Sacrata- 
rum, fervandum. 

* CXLVI. Cardinalis Stanif.aus Hofitu ^ Mafcniotsfte 

Herculi captum a fe ccrvum portanti^ 
infcripfit. 

ONUS MEUM LEVE. Vel NON EST LA. 
BOR NEC GRAVABOR. 
Videtut vir hic Dodiffimus ac Piiffimus infinuarc 
voluiflre, eas quas Galcnus Cardinalitius (ibi aftcrcbat 
graves curas & onera, (ibi propter Dcum levia ficri. 

IdemdeftatuRcligiofodixeris, quieftonus leve, iis 
qui illud ob Deum portant, ncque ob ullos alios re- 
fpeftus. 

Ambitiofos ctiam hoc concemit , qui gravilTima quae 
fubinde poriant in aulis fcrvitiorum onera, lcvia fibi 
faciunt&crcdunt. 

* CXLVII, Hercules cum diverjis monftris. 

NON S Y M B O L I C U S. 551 

NON JEQ\JA LABORUM GLORIA. Cla»d. 
In divcrfitatem praemiorum coeleftium, dandorum ad 
diverfa merita & labures. 

* CXLVIII. Herculesfamoliffimusextotmonftris 
domitK 
PAR FAMA LABORL Horat. 
In f^am Miniftri laboribus ejus rcfpondentem. 
*" CXLIX. Hercuks cum deviBismonftrK. 
LABORE, SUBEGIT. Horat. 
In Religiofum , qui poft plurimorum annorum labo- 
res& mortificationes, monftrafuarumpaflionumfub- 
egit. 

* CL. Herculesin cunisanpiesdifcerpens, 
MULTA TULIT FECITQUE PUER. 

InChriftum puerum, quiapuero perftcutioncs paf- 
fus,tulit fubditus efle Jofepho&B. Virgini. 

* CLI. Hereutes incunis angues difcerpens. 

IN LABORIBUS A JUVENTUTE. Pfal 86. 

InChriftumajuventute, inJaboribus Redemptionis 
noflrxconftitutum. 

In Miniftrum, a Juventute ad aulse labores tranfla- 
tum. 

* CLII. Hercules cum hydr/i^ 

OCCIDIT, NON EXCIDIT. 
Inpafliones, &malosafFe61:as, permortificationetn 
occifos, non excifos,fed identidem repullulaturos. 
CLIII. Hercules cum tot deviSiis Monftris a MuUefo 
infcribitur. 

NON LABOR EST, SED NATURA. 
In belli Ducem, labores bellicos, ex confuetudine 
jam interminimareputantem. 

* CLIV. Hercules fabulanttbus Poetis^ aurea vineula 

ex ore fundens^ quibus homines alligatos poft fe 

trahit ., cum lemmate, 

VERBO, NON FERRO. 
Invim Rhetoricse, in animishominum trahendis; 

rede ^52 A P E L L E S 

Rc6lc R,Pater Chriftophorus Einarowit^S.J. inflo- 
rentiflimo Varfavicnfi ejufdem Societatis Jefu Gymna- 
fioRhctoriccs ProfeflTor, ei infcripfit, Imperium ani' 
morum^ in Regno Eloquentia. 

CLV. Idem Hercules, ore catenato popuhs pojl fe 
trahens. 

NON DULCIOR ULLA POTESTAS^ 
In idem. 
CLV 1 . Hercules Cerberum cumfocio devincens^ 
CONCORDIA HEROUM. 
In Auguftiffimum ImpcratoremLeopoldum, &fe* 
reniffimum Joannem 111. Regem Poloni^, quando 
Turcicum Cerbcrum , in liberatione Viennenli pro- 
fligabanf. 

CLV 1 1. HerculesTaurum i?iieniofeoecidens^ 

VIRIBUS ET INGENIO. 

In tentationes dsemonis fortiter & ingcniofe rejicien- 

das, utifaciebattentatusilleac rogatus a Dacmone quid 

crederet, qui K. Quod Romana Ecclefia\ & itcr um Roga- 

tus, quid illacredercr, R.quodcgo. 

In Bcllidaccm, quifortiter & ingeniofeper Stratage- 
mata hoftcm novitdcvincere. 

CLV 1 1 1. HercuUs Columna^ ultra quasnil dari 
veteres credehant^ 

SUA META LABORI EST. Veh 
HABET ET VIRTUS METAS. 
In finem omnibus creatis conftitutum. 
CLlX. Herculis clava., cum AlercuriiCaduceOj 

manu amplexata, 

INGENIO, ET LABORE. 
Nempe hiice omnia adipifcimur. 
* CLX. Hercu/isc/ava, eodemcujlodejdneminf 
vincenda, 

SUB HERCULE TUTA. Ovid, lib. Faji: 
Omnispoteftas tutaeft, fub fortiRegente&Guber- 
fiatore. S Y M B O L I C U S. 3^5 

* CLXI. HercuUscJavatotlah^iribusexcrcita. 

REGNA LABOR MORTALIA VEXAT. 

Claud. 

Iri Labores h curas, omnium coronarum,individua$ 
comitcs. 

* C LXII. Hercules.^ claV.i armatusportiH dor/2usfuiV a gcH' 
tiliquodam pr,vfixus^ cum Ler,7mate, 

NE QUID MALI INGREDIATUR. 
In timorcmDei, cudodcmdomuumChriftianarum. 
Itcmin Dom.Deum, quinificu(lodicritDomum,iu 
vanum vigilant qui cu/todiunt cam. 

CAPUT XXVIL 

J A N U S. 

* CLXIII. lamis Bifrons. 
NIL TIMET A TERGO. Claud.Vel, 
NULLI VERTO TERGUM. 
In virum prudentem, perfpicaciafua prJevideRtcm, 
quK adhuc remota funr, 
In militem generofum. 

* CLXIV. lanusBifrons. 
BIS UNUS. 
In parentem, bina in prole fuperflitcm. 
* CLXV. Idem. 

UNDIQUE FRONS EST. 
Inperfpicaciamdivinam. 

In Virum providum , futura & prseterita refpicien- 
im. 

CLXVI. IdemlamisComite Nataleafcrtore., memor 

beneficii qtto Saturnus tn Italiam 'veniens.^ eum artent 

regnandi docuerat^ fe dulpici capite cudi in areo 

nummo juffit^ qui duplici capite^ fuo l^ 

Saturniregnaret. 

INGRATUM REGNARE NEFAS. 

Z Iii 3^4 APELLES 

INGRATUM REGNARE NEFAS. 
InRcges& Regentestcrrenos,utfehoc Janiexem- 
plo, mcmoresrcddantobHgationJsfuae, crgacum,qui 
de fe ait, Per me Reges regnant ^ legum conditoresjuxla 
decernunt Proverb. 8. 

* CLXVII. Janus orfus creditur nova fecula, 
ORSUS NdVA SiECULA. 
InPrincipem, quifecum Regno, meliorafjecula5: 
tempora adfcrt. J CAPUT XXVIII. 
A S O N. * CLXVIII. Jafon^ in CokhonnaviganSy cumaure9 

vellere redux. 

NON SINE VELLERE REDUX. 

Ineum, quiprofedusincxteros, reduxfuitcumvcl- 
lereEpifcopali. 

Item, in Equitem fimilitcr reducem, cum aureo Vel- 
lere. 

* CLXIX. Idemjafony cumpaucisfociisin Colchon 

abnavigans .^ proaureo vellere afportando. 

PAUCOS HOC MUNERE DIVI. 
In exiguum eledorumnumerum,aquibusafportan- 
dum eft coelum. 

* CLXX. Fellus aureur^ ^ ajafone inter plurima difcri' 
mina^ ^ pericula afportaturn. 

ISTIS CRESCUNT H/EG VELLERA 

PRATIS. 

Invirtutem,&coelumfudore&laboreparandum* 

CLXXI. lafon., pofitotlabores i^ellus aureum reportans, 

PRETIUM NON VILE LABORUM. 
In mercedcm copiofam,& menfuram plcnam, fuper- 
cfflaentem & coagitatam in finus beatorum in coelo 
dandam. 

CA- S y M B O L I C U S. 3fs 
C A P U T. XXIX. 
I C A R U S. 

* CLXXII. Icarus^paratisfibia Dadaloparente cereii 

alis, ccclumpetiturus^ iis infupremdaeris Regione 

liquefaSiis^ turpi lapfu in terram pracipitatus, 

NIL TUTUM IN SUMMIS. 
In dignitatibusnil firmum&tutumcft. 

* CLXXIII. Idem Icarus coelum petiturus, 
RESPICE FINEM. ^ 
* CLXXIV. Idem Icarus ariepaternd in altum con' 
fcendens^ mox relapfus. 

INGENIO PERIT ILLE PATRIS. 
Inplurimos, carispaternisadhonoresfublimatos, ia 
aeternam ani ms fuaB perniciem. 

* CLXXV. Icarus. 

PATREM NE DESERE NATE. 
In prscepta & bonorum pareiitum exempla,afiIHs 
tton fperncnda. 

C A P U t XXX. 

J U P I T E R. 

■* CLXXVI. Jupiter^ in aquilamiranfmutatus ^ ac 

Ganymedem in coetum aJfumeHs , futurum 

ibidcmjibi in deliciis^ in quodam Lubo' 

miriano Palatio infcrtbitur^ 

NON IDEO MINOR. 
Videtur Celfiffimus fymboli Audlor, infinoare vo- 
luifle, Viris magais , nil per hoc deccderc, quod fubindc 
fuis curis nonnulla gaudia interponant> 

Z 2 /«• A P E L L E S 
• CLXXVIi; Jupiter, 
OMNIBUS IDEM. Firg. 
Rex Jupiter OMNIBUS IDEM. 
laD.Deum, quiomnibasidcm, nonrefpicitpcrfo- 
nam hominis. 

* CLXXVIII. Jupiter^impiamGigantumturbaindiu 

pajius, tandem aufos coelum ipfura impugnare^ 

fulmine d:s'icit. 

LENTA IRA DEORUM EST. luvenalis. 
In tardnm D. Dei in peccatores vindiftam. 
* CLXXIX. Il-mJupitereofdemGigantescoelum 
irnpugnantes deturbans» 

SIC JOVIS INTEREST. Horat, 
Intereft D.Dei , blafphemos aliolque faspe peccato- 
rcS} in aliorum exemplum punire. S Y M B O L 1 C U S. n7 

* CLXXX. Jupiter ^ fabulante Poeficatendaured 
in ccelumfuostrahens. 

SIG VINCIT, UT ATTRAHAT. Vel, 
UT ATTRAHAT, NON UT VINCIAT. 
In D.Deum, qui fsepe adverfiratum catenis hoc in 
f32CulofuosYincit, utpereas adfeatirahat, quosablquc 
his periturosprsevidebat, 

* CLXXXI. Respublica Gedanenjis excipiensjoannem 
III, Regem Polonia , ejufdem Regice liberalitati ^ 
exprimendccjovem exhibuit pluviam auream 
in Dtan<e finum depluentem^ cum Lemmate. 
OPIBUS SOLATUR AMICIS. Firg, 
In D. Dcum, a quo omne datum optirnum & donum 
pcrfedumeft. 

In Spiritum S. infinum B. Virginis Marias fefe lar- 
gius cfFundentem, in Annuntiatione &c. 
In liberalis indolis Principem. 
In Eleemofynarium. 
* CLXXXII. lupiterecerebro fuoPalladem proferens» 

MENS PRETIOSA PARIT, Vel, 
MENS QUOQUE NUMEN HABET. Ovid. 
In partus ingeniorum , quofcunque alios longc exce- 
dcntcs. 

*CLXXXIII.^z^^»^(? Haga Comitisfionfdium bellicttm 

Confoederatorum Regum ac Principum , contra Gal- 

liam cogebatur^ honort fVi/helmi Anglia Regis nu- 

mifma cufumfuit argenteum^ elegans admodum ■ 

lovem conjilium Deorum contra Gigantes 

cogentem exhibens^ cum infcripttone. 

DIGNAS JOVE CONCIPIT IRAS, CONSI-] 
LIUxVlQUE VOCAT. OvidMet. 
InPrincipem, cogentembellicumConfilium, extir- 
pandis Regni fui holtibus. 
* CLXXXIV. lupiter^Olympum ampliffmum Mon- 
tem incolens. 

AMPLIOR HOSPES. 

Z 4 In 358 A P E L L E S 

InB.Virglnem,qusegratiaplenaDeum in utcrofuo 
hofpitcm habuit. CanenteEcclefid. 

Virgo Deigenitrix^ cjuem totusnon capitorbK. 
In tua fe claufjt vifcera, fadus homo. 
* CLXXXV. Jupiter pujio^fme fttlmine. 

PARVUS, INERMIS ERAT. Ovid. 
1 In Chriftum natum, nil nili amorcs (pirantcm. 
EcceRex tuustibi venit manfuetus. 

* CLXXXVI. Jupiter, Fottdtefie. 

PAUCI, QUOS iEQUUS AMAVIT. 
In paucitatcm praedeftinatorum ad gloriam, nihilq 
tamen minus repugnantem divinsc jcjuitati. 

C A P U T. XXXL 

J U N O. 

CXXXVII. lunonem loviinnumifmatequodam ad- 
iHniiam legiffe me memini, cum Lemmate. 
JUNGTA JOVI, JUVAT. 
InB. Virginem, quaeReginaccelorum, Chriftofilfo 
fuo in coelo jun6la, orbi fuo patrocinio mirc fubvcnit. 
Iq Reginam, partem in Regni curis fuftincntem. 
* CLXXXVIII. luHOyHerculemparvmnlailans. 

HOC HERCULES UBERE CRESCET. 
InubcraBcatiflimaeMarias Virginis, qujeladavcrunt 
Ghriftum Dominum. 

* CLXXXIX. luno, lovi defponfata. 
EST ALIQUID NUPSISSE JOVI. Ovid. 
Incxccllcntiam defponfationisB. Virginis ,aSpirJ- 
tu San6lo, faSam. 

CXC. lunocontraTroyam ., Diana proTroyd,, finguJari 
interfe con^i&u lovefpeSiante digladiantes^ d The- 
fauro infcriptionem habent. 

HIC VULT, HIC NON VULT, 

ALI- S Y M B O L I C U S. 3 5p 

ALIUS DISCRIMINA SPECTAT. 
Jn aulicum vivcndi morem. 
CXCI. hino^ contra Troyaw^ apudlovem^ caufam 
evincens. 
IMPERAT, ET IMPETRAT. 
In Rcginamcceli, B.Virginem, quse cum Chrifto, 
apud Cceleftem Patrcm, caufam pro nobis perorat. 
* CXCII. DiaKa proTroyd.,luMocontraTrojam,fin' 
gtdariinterfe cofifliSlti digladtantes lovefpedante. 

NEC SIDERA PACEM, SEMPER HABENT, 
In modicas acmulationcs, quge inter pios & Religiofos 
faepc viros oriuntur, Eicmplo Angelorum, Cap. lO. 
Dan. difcordium. 

C A P U T XXXII. 

J U S T I T I A. 

* CXCIII. Iu(\itiaterrairegens^ dirigens. 
ASTRA DEUS, TERRAS ASTRiEA. 
lo eandcm Juditiam ,qusorbis meritoRegina dici 

poteft. 

* CXCIV. Eadem luftitia., velatisoculis^ nuUumexO' 
ratorem cernens, neque corruptorem. 

NEC PRECE, NEC PRETIO. 
In duas judi judicis quaiitates, ut inexor^bilis iit,5t 
incorruptibilis. 

C A P U T XXXIII. 

* CXCV, IXION. 
Ixion , fupplicio fuo muldatus. 

CULPAM POENA PREMIT COMES. Horat, 
Z 4 CA- l6o A P E L L E S 

C A P U T XXXIV. 

♦ CXCVI. MEDUSJ. 

Apud AuSl. CoUoq. Medufa inttiitu hofles cxayjimam 
infcribitur. 

VINCIT, QUEM RESPICIT HOSTEM. 
InBclliduccm rolaprxfcntise fuasfama, hollitcrro- 
rem incutientcm. 

* CXC V 1 1. Medufa ca*>i/Ii in anittes traitfmutati^ 

PLUPvES, FERT PECTOF\E. 
X Intimoremmalorum, acrcmorfumconfcicntia;,qui 
fnajor eft inius quam cxtra apparcat. 

CXCVIII. Mcdufcecaputcoi^fpednmlapidefcerefa- 
ciens h Verien-j infcribitm\ 

NE ASPICIAS. 
In oculorumcudodiam, coram altcro fexu,quo opti- 
mi pcriere , &poft crgaDcum indurati funt. 

* CXCIX. Ejufdem Mcduf.eangties. 

PALLADE FORMATl. 
Multis rcmorfus conlcientix, quoshabcntabaltero 
fexu,formatifunt. 
Idem multis contigit ab ingenio. 

C A P U T XXXV, 

M A R S. 

CC. Mars infronte Armamentarii Augufiani^ 
infcrihitur. 

ULTIMUM REMEDIUM. 
In arma , non fumenda , nifi ultima neceflitatc exi- 
gente, 
"^ ; Mar^. S Y M B O L I C U S. 3<?i 

* CCI. iMars, 

REGNA FULCIT, ET EVERTIT. 
In bcllorum utilitates, & damnaquibus Rcgna fer- 
varitur, & evertuntur. 

* CCII. MarsLnrvapacisindutus. 
MARS GRAVIOR SUB PACE LATET. C/aud. 

In ti6tam pacem , futuram occalionem fccuturorum 
beilurum, qualem pr6 dolor, Ikcula nolka viderunt cu- 
fam. 

C A P U T XXXVI. 

MERCURIUS. 

* CCIII. Mercurius Jovistiuficius, 
QUO JUSSA TONANTIS. 

In animum, in volunratem Dei relignatum. 
CCIV. Mercurius., CeMtoculumArgumfiJiulai-afoni' 
num inducens., a Sambuco infcribitur, 

NON EST PRUDENTIA, QU^E DOLO 

RESISTAT. 
In vim dplorum. 

CC V. Mercurius ubique Deorum jujla exequens^ i 

Clarijjiino Vtro^ Scbafliano Pefchel., defareorum 

VratijJavice Veredariorum Magifroy ift- 

fcriptus fuit. 

IN OMNEM TERRAM. 
InCsfarearumpoftarum , adquaevislocafefeexten- 
dentium, commendationem. 
In immenfitatem D. Del. 

CC VI. Mercurio^ inpileo^ ^ pedihus alato Burgundia 
in L^apide Lydio infcribit. 

A CAPITE AD CALCEM, TE DOCES ESSE 
LEVEM. 
In vanitatem mundanorum faltuum eofque aman- 
tium. 

Mer^ 1^2 A P E L L E S 

* CCVII. MercuriofidibuslHdente^Gratiaajfociatdef 

apud Thefaurum infcribuntur, 
NON SiNE MERCURIO. 
Gratia, fine acuminc ingenii nullaell. 
CGVIII. Imago primif^culi Mercurio infcribit. 

HIC FAS PER LIMEN UTRUMQUE, 
SOLUS HABET. 
In vitatn aflivam , 6c concemplativan) Socictatis 
Jcfu. 

* CCIX. Mercurii JlatuayinbiviocoUocata^^ viam 

■monjlrans^ in Irnagine eadem infcribitur. 

HAG MONSTRAT EUNDUM. 

In libellum Exercitiorum fpiritualium, S. Ignatii. 

* CCX. Princeps Lubomirius^ in Baineifuiprope F^ar- 

faviamfrontifpicioy Caduceo Mercurii^fuper- 

impo/jto eidempileo^ infcripfit. 

MENTI QUIES, VIRTUTI LIBERTAS- 

luENIUM Eumefleadfcribebat DOMUS ILLIUSf 

feu Balnei fui. 

C A P U T XXXVII. 

M I N E R V A. 

"^ CCXI. Manervi cum no^udy apud Alciatum 
infcribitur. 

SECRETUM SAPIENTIA QU^ERlTo 
In filentium, quod fapientibus familiare eft. 
CGXII. Minerva^juxta adagium, 

HAC OBSTANTE NIHIL. 
Nil invita fortuna. 

C A P U T XXXVIII. 

M O M U S, 

* CCXIII. MomHscHi nemo fatisfaHurHS. 

NE- S Y M B O L I C U S. 3(^1 

NEMO SATISFECIT, NEMO SATIS- 

FACIET. 

Memores fint fupcriorcs quivis vcrfuum eorum , 

qaosurbisClivenfisDucatus CliviaeMetropolisCurice, 

prsetixos Lcgi. Cundtis velle placcrc Cave, namquc 

oinnibusunquam 

Nemn faUsfecif^NemofaUlfacict, 
* CCXIV. Momtts nidli , ac nulld inre farcens 
QUj^LIBET IN QUEMVIS. Horat. 
In Petradt -rem. 

* CCXV^. Mo-mns^omnijrrnodioexpofitus, 

QUiE FECIT, DEBUIT IPSE PATI. Ovid. 
In talionem, judoDei judicio nobisin iiscoodiiu- 
tum, quibus proximo in honore nocemus. 
♦ CCXVl. Momns. 
OMNIBUS INVIDEO, MIHI NEMO. 
In invidos, quibus cum malc fempcr (it, invidiam 
aliorum minime patiuntur. 

* CCXVII. Momiis odibilis, 
FACTA MERENT ODIUM. Ovid. 
Ineum, qui odiofus cftiion fortuito, fc^id optime 
fneritus. 

C A P U T XXXIX. 

M O R S. 

CCXVIII. Mortii Sceleton. 
OCULIS ET MENTI. 
In meditationem mortis fumendam , ex mortis iraa? 
ginc vifa. 

* CCXIX- Sceletonrnortui corporis^ 

QUAM DISPARE FORMA? /W. 
QUANTUM MUTATUS AB ILLO? 
In meditandam deformitatem Corporum noftrorum, 
poftmortem. 

Idem 354 A P E L L E S 

* CCXX. Ident, 

QUI SIS FUERISQUE MEMENTO. VeJ, 

QUIS FUERIM NUNG SCIRE LICET. 

In mcditationcmdeformismodo corporis noftri ab 

intra loeditatcm, & ejus c qua formati fumus mairas, quac 

optimemortuisnobis apparct. 

* CCXXI Idem. 
MENDAX FORMA BONUM, 
Formofa corpora pucllarum, vclut dcalbata fepul- 
chramcditeris,qu2eintrinlccus plenafunt omni foedi- 
tatc. 

* CCXXII. Morsfoli corpori domifjanSy ^ mortalia 
omnia tollens. 

OMNIA, NON ANIMUM. 
lo anjmse immortalitatem. 

* CCXXIII. Morsadcunaf, 
NASCENTES MORIMUR. 
Vitanoftra, continuamorseft, velabipfo faoexor» 
dio. 

CCXXIV. Fredro , fceleto mortuali regio 
* infcribit. 

TANDEM H^C FACIES MAJESTATIS. 

CCXXV. Mortis imagini janua aliquando infcriptum^ ■ 
le<ii illud S- Hieronymi, 

SENIBUS llSI JANUIS, JUVENIBUS IN 

INSIDIIS. 
Ipfa juventus faspe morti obnoxiaeft. 

* CCXXVI. Mors cumColumms Hcrcnlei}, 
NON PLUS ULTRA. audiThcfanrum, 
NON PLUS Alcides, PLUS ULTRA. 

Carolus, at mors; 
PLUS ULTRA NEMO, progrcdietur,air. 

CCXXVII. Integcr fceletorum numerus ^ admflar 

Senatorum in Curidfedens^ infcriptus ali- ^ 

quafido a me vifus fuit. 
^ CON- S V M B O L I C U S. 3(^5 

CONSULTORIBUS ISTIS. 
Nempe, in omnibus, fi mortem pro confultoreadhi- 
buerimus,redc vitae noftrxconfila inftituemus. 
* CCXXVIII. Mors nullt fuperabilH, 

VIS NESCIA VINCI. 
In eandem,qusfortiirimos etiamdomat. 

• CCXXIX. Morslilia^ feMiesdemetens ^ ajJudBor- 
nitium itifcribitur. 

LILIA SENTIBUS ^QUAT. 
Ineandem, nuUorefpedu utentem interbonos, & 
malos, javcneSj & fenes. 

CCXXX. Sckinhardt, Menfam exhibet^ inqudcott" 

chylia^ ^cochlea ab homine comedebantur^qute 

inverfa cadaver hominis continebat^ quod 

comedebatur a vermibus^ cum 

infcriptione. 

VICISSITUDINE MIRA. 
Hoc gulam noftram continebit , fi recordemur a vef- 
mibus delicatulum hoc corpus comedendum. 

CCXXXI. Idem Schonhardt .^ domicellte ., fceletomor- 
tis d latere affociat<e.jacfpeculum intuenti^ in- 

fcriptum habet. 

HUC RESPICE. 
Utinam ! ad calvarias magis refpiciant tot puellatf, 
quamad fpecula, ut fe morti inde, & cceleftl fponfo ma- 
gisornent, quammundo. Rccordentur itidem caedem 
a laterc fibi afliftentis & forte vicinae moriis. 

* CCXXXII. Puella compta, in fpeculefe fe afpi' 

ciens^ ex adverfofpeculi^ mortisfceletumfibi 

objeiium videnSt 

NON FALLIT IMAGO. 
Nempe, in venuftifllmis etiam corporibus, nil nifi foe- 
dae mortis fimulacrum circumferimus. 

CCXXXIII Mors quojlibetjlernens. 
INSIGNES ET IMOS Horat.vel, 

HUC lC6 i^ P E L L E S 

HUC SUMMUS, ET INFIMUS ORDO. 
In mortis impcrium. 

CCXXXI V, Calvari a defuniti hominis, in Specuh 
exhihitn^ cum Rpigraphe Gnlliea. 

MIROIR, QUI NE FLATTE POINCT. 

NESCIT ADULARI, 

TituluseftlibricujufdamGallici. 

Kempe in hoc contcmplamur qualcs vcrc fumus, 

CCXXX V' ]\lortuu mfceletum., in cujufdam Colo- 

nienfis Partcy!onis fanuJ, infcriptum legi: 

IPSxAS SiEPE STAT ANTE FORES. 

In mortis vicinitatem, omnibus incertam. 

GCXXXVI. Amflelodami Templum quoddam hetero" 

doxorum^ mortis fceleton infcriptumjiflit^ 

cum Lcmmatc. 

SPES ALTERA VIT^. 
Prima fpcs noftra, eft mors Chrifti, altcra, noftri cor- 
|?oris, qua mcdiantc participes erimus bonorum co- 
rum,qu3ejuftisDarantur in tcrra viventium. 

* CCXXXVII. Morsadmetamfedens. 
NOVISSIMA META EST. Vel. 
HiEC META TRIUMPHIS. 
Intelligc rerum omnium , mundanarum & tcmpora- 
lium. 

* CCXXXVIII Mors cumoccd rnflicd agrum compta- 

nans., vel cum planuln fabrili affcrem coccquans, 

OMNIA MORS ^QUx^T. 
In mortem, nullo rcfpedu utentem intcr di vitcs, pau- 
pcr-es, Principcs, fubditos &c. 

* CCXXXIX. Cadaver}fahelU,fpeaatum,S.Fran' 

cifco^orgice occafonemvitie melinris pr<cbens. 

EX FUNERE FOENUS. 
■ Excorporenoftro, incincrcs rcdado, foenusBeatoe 
Refurreftionis cxfpcftamus. 

* CCXL. Integer Calvariarum in cocmiteria 

eHmulus, 

NUL- S Y M B O L I C U S. 1^7 

NULLI SUA MANSIT IMAGO. OviJ, 
In corruptibilia corpora noftra. 

C A P U T XL. 

MUSi£ ET APOLLO. 

* CCXLI. Jpol/o. 
ADERITQUE VOCATUS. 

j^deritquevocatus Apollo. Virg. 
InauxiliumDci/invocantibusfemperparatum. 
* CCXLII. ApoUocumnovemMufis. 

MUS.E NOVEM, TANTUM UNUS 
APOLLO. 
In dcvotum foemineum fexum , juxta graviflimorum 
lcriptorumfcnfum, notabilitcrinvitabeaiaexceflurum, 
quoad numerum, fexum mafcalinum. 
In unum Deum, novem Angelorum choris cindum. 
* CCXLIII. Apollocumarcu^ Cythard. 

AD UTRUMQUE PARATUS. 
In eam, qui togi & fago infignis eft, qualis fuil David, 
* CCXLIV. Apollo Mufu afjbciatus. 

NEC CAETERA NUMINA DESUNT. C/auJ. 
Cum Dei gratia, omnium Sandorum favores in coelis 
poflidemus. 

Eum qucm Princeps favore dignatur, comitantur fua 
ctiam ffiftimatione cseteri Aulse miniftri. 
* CCXLV. Ifi Caftro Fouquetiam in Ga/liis Apol/ini 
infcriptum efl. 

BREVI COMPLECTOR OMNIA CANTU. 
In Pfalmodiam Ecclefiae. 
* CCXLVI. Apo//ocumMufisinFerticePamaJfi, 

NULLA NISI ARDUA. 
In (cientiarum eminentiam, qusefolis laboribas ac* 
quiritur. 

Iq ^68 A P E L L E S 

In eminentiam Virtutis, &difficultatemad eameni- 
tendi. 

* CCXLVII. Apoh cum Mufis^diverfismuficU 
inihumcntK coUudentibm. 

DISCORDIA CONCORS, 
In diverfitatem harmonioe Ecclefiaftica:. 

* CCXLVIII. Idem, 
CtJR^ EST SUA CUIQUE VOLUPTAS. 

Ovid. 
In diverfris fenfas, & fiudia hominum. 
* CCXLIX. Apollonovem I[lrifai[ihi adiun^as habens. 

NUiMERO DEUS IMPARE GAUDET. Ftrg. 
InCommcndationcm virginitatis. 

* CCL. Muft novcm cum JpoUine in Parnafo. 

PROCUL ESTE PROFANI. 
In Reverentiam templis exhibendam. In ccElum, 
quod profani&coinquinatinilingreditur. 

* CCLI. Mufaexfiuvio ad Parnajjumfluentey 

omnes potatte. 

OMNES, HQC FLUMINE POTiE. 
In Apoftolos,omnespotosaquis S.Spiriius, quando 
Judaeis ebrii vidcbantur. 

* CCLII. Princeps Lubomirim quifupra genium in- 

habitantis^ Balneumfuum exprejjmtis^ PleSiro 
ApoUinis^ afiociato ei fole^ infcripfit. 

FRONS SERENA , VOX SINCERA. 
Genius ille fit Chriftiani hominis cujuflibct. 

* CCLIII. Mufce cum ApoUine in Parntiffo exaltatx, 

NUTRIT HONOS ARTES. 
Ad ftudia magnum calcar addit promotio. 

* CCLIV. Mufain Parnafii verticeconftituta^jinde 

cuhoribiis fuis propitia. 

COELO MUSA BEAT. 
In S.CathariDam Martyrem, ecoelo ftudiorumpa- 
tfonain* 

CA- S Y M B O L I C U S. 7,69 
C A P U T XLI. 

N E P T U N U S, 

* CCLV. NeptUMUs inter fluSiU! ^ labores marinos 

iy^defejjiif, 

PONTO INDEFESSUS, ET UNDIS. 
In indcfcffumCladis praefcftain. 

* CCLVI. Neptunus, Delphinnmquod libi Amphi- 

tritem reconciliajlet^ in coelum intcrfiellas 
referens. 

NULLI NON GRATUS OLYMPUS. 
In memoriam benefadtorum, immortalem in coelo. 

C A P U T XLIL 
O R P H E U S. 

* CCLVII. OrpheuSy erga extinSlam uxorem^ inextin- 
^os amores teflatus^ a Thefauro infcribitur, 

AMOR POST FUNERA VIVIT. 
lu vcri amoris morte minime extinguendi efficaciam. 
* CCLVIII. Orpheus^ferdi ple^roaUiciens. 

PERAGIT TRANQUILLA POTESTAS. 
lo vim manfiietudinis, & bcnigniratis. 

* CCLIX. Orpheus pledrofuo faxa ad fequendum 
alliciens, in Thefibus Coloniivdefenfis^ ^Jofepho 

Revi Rom.dicatK^ infcribitur. 

ARTE COEGIT, SAXA SEQUI. 
In cjufdcm Jofcphi manfuctudinem,cuilc Hungaria 
totafubmiferat. 
InVimMuficcs. 

In efficaciam Manfuetudinis, qua durifllma emol- 
liuntur. 

Aa Or^ 370 A P E L L E S 

* CCLX, Orphemnjanesconjugis Cythard accerfenSy 
in Imagine Primifteculi itifcribitur. 

SIC POTUIT MANES ACCERSERE, CON- 
JUGIS ORPHEUS. 
InCommunionemGcncralem, prodcfuTi(Elisinpur- 
gatorio animabus , a Socictate Jefu inftitutam, EU- 
CH ARISTIA enim vclut CYTHARA JESU, (quod 
ejus anagramma eft) manes dcfundorum , extrahimus 
cxpurgaiorioigne. 

C A P U T XLIII. 

P A L L A S. 

CCLXI. Pallas ejovis cerebronata^ GorgoneM 
devincens. 

DIIS GENITI POTUERE. 
Infcrnalem Gorgonemvincereeorumcft, 

Qui non ex fangitinibus ^ neqne exvoluntatecarnis ^ ne- 
que ex voluntaie Viri^ fedex Deo nati funt. 

CCLXII. Palladi armata^ P. Mafenius infcribit, 

ALIENIS PULCHRIOR ARMIS. 
In S. Bernardum, qui depingitur cum armis & inflru- 
incntis.DominicsePaflionis. 

In S.ClaramdemonreFalco, quxinprumcntaPaf- 
fionis Dominicaj in Corde impreffa habuit. 

CCLXIII. Pallas hinc cum lanced^ inde cum fcuto 

Gorgonis capillis inferpentes {qui przidentite 

fymbolum funf) tranfmutatis nefcio ubi 

infcripta aliquando fuerit, 

NON EST SAPIENTIA, INERMIS. 
Nempc fcit fapicntia animoshominumexpugnarc, 
armis multo innocentioribus. 

CCLXIV. Pallcis eadem, 

ARMIS ET CONSILIO. 

10 S Y M B O L I C U S. A7i 

In Rciigiofam Virgincm , quam Jirmis Moriificatio- 
nis uti par c(],cum conlilij fui Coistellani. 
* CCLXV. Pa/lf/>arCie pecu»iari.vi;?lidfy!! in Thejihus 
ColoniaapudP. P, pjcidatjs dcfeK/Js , LiOnyna 
fuili/ict. 

_ OPES HOG NUMINE TUTiE. 
DicitiK tcmporalcstutce lunt, B. Virginc Maria ca- 
ft de, &MircriC'irciiS in paapcrcs, 
*.CCLXV1. Pailiti^ cum transjnrmaiis a fe^in fczslo 
fzo Gor^nis ferpentibm, iiuos rjvr/ic fem^er dcpida 
fnfiiy}£t , Lemma tenct, 

QUOS FECIT, SUSTINET ANGUES. 
Iijc.^nfcientiam, qosccosremorfusfuftmcrcco^itur, 
quorum fibi caufa fuit,pcccando. 

* CCLXVII. PalUi dracove crdodiia, 

CUSTODIRE jUVAT. 
Vir:^initaii , debetur a parentibus , & (uperioribus 
cuftodia. 

* CCLX\'III. PalJas fortrwaryi ca^tivar» trahens. 

VICTRIX FORTUN^ SAPIENTIA. 
Rerum fatr» prudentia eft. 

CCLXIX. PalUs , PallaKtem femiaKguem 
obJiupefacieKS. 

CONFICIT, DUM CONSPICIT. 

InB Virginem, qusein Imm.faa Conceptione con- 
fici{,fcrpentem infcrnalem. 

InChrillum, folofuo confpcda ftcrncntemin paf- 
fione Jadaeosfe qunercntes. 

* CGLXX. Pallasfapicntia Den^rKftltJs Denbut 

comitata. 

NULLUM NUMEN ABEST, SI SIT 
PRUDENriA,/«i>'r». 
B. Virgo Maria, quse fapicntiaeft Chriftiana Spirf- 
tus S. Sponla ^ comites lecum adducit alias omncs 
gratias. 

Aa 2 CA- 37S A P E L L E S 

C A P U T XLIV. 

P A R C i£. 

* CCLXXI. Parcteequibm utiaofficiumhabet fc 
candi filum vita noilrce. 

DE TRIBUS, UNA SECAT. 
Inamicitiaspuellares (quales Farcaefunt) quarumfi- 
lum fi una fervct fartum, altera fecabit. 

* CCLXXII. Parcte implacabiles. 

NULLI DATUR HAS PLACASSE 
SORORES. 
Mundus, caro, Dasmon, Sororesin fcducendis ani- 
mabus, non placand» fed afpernandas funt. 

C A P U T XLV. 

P A R I S. 

• CCLXXIII. Paris^arbiterajfumptw fuperpuJchri- 

tudine Palladis^Junonis^ ^ Venerjf aliii duabus 

Venerem prafert. 

COELO PRiEFERTUR ADONIS. Ovid. 
Inhomincm Venereum, prsefercntem coelo resve- 
nereas. 

* CCLXXIV. Pariivenereuf^ fudiciumlaturus. 

AMOR, NIL JUDICAT ^QUIUS. 
In judicia, non fumenda a partialibus. 
♦ CCLXXV. IdemVeneremPalladrd Junoni 
prccponens. 

ALIAM, NON HABET ILLE DEAM. 
In hominem venereum. 

♦ CCLXXVI. Idem^ 

SUA S Y M B O L I C U S. 373 

SUA CUIQUE DEUS, FIT DIRA CUPIDO. 

In homines, ulcimum fuum finem , in diverfis creatu- 
riscollocantes. 

* CCLXXVII. ParKjimflrumjudiciumdetribus 
Deabus caPiens, 

QUARTA DEEST. 
InB. Virginem, cuiquivis ctiam obfcoeniflTimus Pa- 
ris fubfcribet eflTc eam 

Pulchram totam ^ fine macuJa owni. 
Chriftinse Suecorum Reginaj, acclamata aliquando 
in BelgioCarmina, hicapponere liceat. 

Pallas^ Juno^ Venus^ nemoroja in valltbus Id<e 

Judiciumforma^ cum fubierefua: : 
Intertresreliquas^ fitu Dea quartafuifjes^ 
Vicifles reliquas^ tu Dea quarta Deas, 
Quamjejunaforetjuno ? quampallida Pallas ? 
Et quam vana Venus ? Tu Dea fola fores. 

C A P U T XLVL 
P E G A S U S. 

* CCLXXVIII. Pegafo^ Vratislavienlium Veredario' 

rum Magifier^ Clartffmus Vir^ Sebaftianus 
Pefchel^ infcriplit. 

IN OMNEM TERRAM. 
In Caefareas Poftas,ad qusvis locafefe cxtcndentes. 
In immenfitatemD, Dci. 

* CCLXXIX . Pegafus anterioribus pedibus^ in aerem 

elatus ^ pofierioribus terram conttngens. 

HAUD SPERNO SUPERNA. 
Ineum, quiterreno huiccorporiaffixus, cceleftium 
nihilominuscuramhabet. 

* CCLXXX. Pegafo volantiy Harfdorfferus 
infcribit. 

Aa 3 SU- 374 A P E LL E S 

SUPFRATA TELLUS, SIDERA DONAT. 

Inrcrum lerrenarum coiKcmptum , iii coelo rcma- 
ncraiidum. 

C A P U T. XLVII. 

P H A E T O N. 

* CCLXXXI, Pha^to» e CTirru f)at.erno dejeSiuf. 

CONCESSIS MERITO PULSUS HONORI- 

BUS. Ex Hym. de SS. /l»gehs. ^ 
In Luciferum aliofijuc rcbcUcs Angclose coelo de- 
jc6l()S. 
CC LXXXII, QHa'/ido J^Vilhelmus Affglia Rex^Jaco- 
bitm e "Thronv di'jeccr at ^ tn moTictdjabHlam Fhas' 
tonthe currufuodejeBi, cttdifeett^ cnm 
Lcmmate. 

NE TOTUS ABSUMATUR. 
Hoc ctiam Lucifcro recicappiicabis, quem S.Mi- 
chacl ccoeiodejeccrat,ne totum Angclorum bonorum 
excrcitum feduceret. 

Hoc quoquc mortificato homini convenit, qui con- 
cupifccntias iuicorponsrcfrxnat, neiifdcm toiusiplc, 
quo ad corpus, & animam pcreat. 
CCLXXXIIl. Pha^ctofj ^ pr.vceptum patemum, quo 
medidvidire jubebatur^ }?e9i!^ef:s, mifereperiit. 

SUMMA, VEL 1M\ FUGE. audiPoetam. 

Siimmavelimafugc^extremumdcflebisutrumquc, 

Sors nimis alta ruit, fors ni mis ima iacer. 

CCLXXXIV. Idcm, 

MEDIA NESCIUS IRE VL\. 

In eum, oui cxtremitatibus addidus eft. 

CCLXXXV. Phaetoa, e cnrru patento defeSius. 

TANTI REFERT, QUID FLAGITES. 

^ "^ NE' S Y M B O L I C U S. 375 

NESCITIS, QUID PETATIS. 
Inpoftulationesa Deocarum rcramfaftas, qua.' fa- 
lutinollroeobfunt. 

CCLXXXVI. Idem, 
QU^ NON VIRIBUS ISTIS, MUNERA 

CONVENiUNF. Ovid, 
In res, fupra vircsatFcdatas. 

C A P U T. XLVIII. 
PROMETHEUS. 

CCLXXXVII. Thefanrus in jjuptiis Caroli Eman. 

Sabaudite Diicis^ ^ trancifc<e a Francia^ exprejfurxs 

auream ciim cisictatem reducemfuturam, Pro- 

metheum exhibuit ^ (^uiprimHshumines^ 

(Ctatis aurea Progenitores ^folanbus 

favillis ^ veluti coelefii feminedi- 

vum animavit , cum Lemmate 

Ovidiano, 

COELESTI SEMINE DIVUM. 
In excellcntiam anims noftras, ad imagiDcm Dei 
crcatae. 

* CCLXXXVIII. Prometheus ^ efformato afe luteoho- 
mmi animando^ ignem ab aftris ferula fuffuratus, 

NON ALIIS IGNIBUS. 
In ignesamorumcoeleftium tantumquxrendos, ef- 
formandofpirituali homini aptiffimos. 

C A P U T XLIX. 

P R O T E U S. 

CCLXXXIX. Proteus^diverjiscumformis. 

Aa 4 UNUS ^76 . A P E L L E S 

UNUS ET OMNIS. 
Tituluslibri cujufdam fuir, Ericii Putcanf. 
In Politicum. 
In Virum Apoftolicum, qui omnibus omnia fa6tus 

* CCXC Idem. 

UNICA SED MENS EST, 
Inidcm, 

* CCXCL Idem. 

DIVERSIS VULTIBUS IDEM. 

In Dsemonem, qui divcrlis fub formis S. Antonjo ap- 

parcns, idem nequam Spiritus manlir. 

* CCXCII. Proteus^ ex homiKe inttgridem^ draconem^ 

Leonem ^c. fe vertens. 

TAM MULT^ SCELERUM FACIES. Firg, 
In divcrfos prastcxtus fcclerum. 

C A P U l^ L. 
SATURNUS. 

* CCXCIII, Saturnus Deus temporis livida facie^ 

cxfiiccis artuLus ^c, depiSus., invtdi.rfiinula- 

crum fuftinet. 

INVIDA RES TEMPUS. 
Nempc Tcmpus edax rerum &c. 

* CCXCIV^. Saturnus fcripta devorans^ 

SED NIL SAPIENTIOR INDE.\ 
Ininconfultam, &promifcu.im librorumledioncni, 
qua multi nil doSiorcs redduntur. 

* CCXCV. Saturnus^fub cfuo aureafcccula^tan' 
dem a Jove apud inferos catenis vinSius. 

POST AUREA S^CULA, StYX EST. 
Longse feliciiati hujus fseculi, fucceditxternainfeH- 
citas. • 

Sa- S Y M B O L 1 C U S. xyj 

* CCXCVI. Saturnus fabulantibusPoetiSy filios quos 

devoravititerum evomens, 

QUOS DEVORO REDDO. 
Nempe uiiius corruptio generatio altcrius eft. 

C A P U T LI. 

S P H I N X. 

'^ CCXCVII. Sphinx^eosviatoresifuiejusanigma- 
iicas auiefiiones folvere non poterant difcerpens. 

MORS POENA IGNARIS. 
In ignorantiam eornm, quas ii ve neceiruatc medii,{ivc 
prceceptifcirehominiChrillianoincumbir. 

* CCXCVIII. Sphinx inextricahtles qucefliones 

proponens. 

RESPONDERE QUIS POTERIT? 
D.Dco,cumJoborcfponderein Judicio nonpotcri- 
mus, unum pro mille. 
* CCXCIX. Sphinx, qucccorpore feraefl^ fronte puella. 

FRONS MIHI, SED MENDAX. 
In hypocrilin foeminei fexus. 

C A P U T Lir. 
S I R E N. 

* CCC. Sirenes cnntu ^ forma fua allicientes, 

VOCE ET FbRMA. 
In pcricula, a forma, & cantu puellari obventura. 
* CCCI. Idem 

BLANDA PERICULA. CW. 
In idem. 

* CCCII- Sirenes^cantufuonautasinuhimampernir 

ciem adducentes. 

Aa f In- 378 A P E L L E S 

INCANTANT CANTANDO. 
Inpericula^CantuiimobfccEnorum. 
* CCCni. Idem. 

IN VADA FRiEGlPITANT. Virg, 

Incadcmrcxusfcemincipericula^quaefupra- 
CCCIV. Sirenfrontcpnclla, 

PORTENTA SEQUENl^UR. Vir^. 
Inbonaprincipia, malorincconclura. 

* CCCV. Sirems multos feducentes. 

NON SEMPER CANIMUS SURDIS. 
Inaaimos humanos, pronosad foemineas fcdu6[io- 
nes. 

* CCGVI. Siren fronte puella, 

SED PORTENTA LATENT, 
In hypocriram. 

* CCGVII. Sirennavem, pofl plurimaperpejjape' 
ricula in exitium a iduceiis. 

MULIER, POST TANTA PERICULA 
PERDIT. 
Inviros religiofos, qui polttoleratasfaspcquamplu- 
rimasperfccutiones daemonis, dcmum fedu6tionefoe- 
minea pereunt. 

CCCVIII. Siren formofa. 

JUCUNDA FRONTE FEFELLIT. Claud. 
In venuftatem foemineam, qaa multi falluntur. 
* CCCIX. Sircn cantans. 

VOCES FALLAGIS AMlCi^. 
. Infalfas&fidasamicitias. 

C A P U T LIII. 

S I S Y P H U S. 

CCCX. Sifyphus faxumruiturunjn, adfcopumvol' 
vcKSy apudRolienhagium infcribitur. 

AD S Y M B OL I C U S. 37^ 

AD SCOPUM LICET lEGRE , ET FRU- 

STRA. 
In maltos irritos laborcs hominum, quosfummis co- 
natibus hoc in mundo tolcrant. 

C A P U T LIV. 

TANTALUS. 

CCCXI. Tafitalus^ inundisJiUm^ ittterfugientia 
vero poma^ famcm patiens, 

DIVESQUE MISERQUE. Ovid. 
In divites, in mcdiis divitiis,fcmper famclicos, & con- 

Cupilccntcs. 

CCCXII. Eidem Tantalo apud Arefium infcriptnm 
citatur. 

NUNQUAM SATUR FAMES. 
Inavaritiam incxplebilcm. 

* CCCXIII. Idem. 

COPIA NULLA FAMEM RELEVAT. Ovid, 
B.>natcmporalia, cibusanimsnonfunt, quoillarc- 
pkri polTit, fcd is cft Deus filus. 

* CCCXIV. Idem. 

DIVES CUM NiHIL HABEAT. Bon. 13. 
In paupertatem religioforum, qui omnia habcDics, 
nihil poifidentcs funt. 

CCCXV. TantaJHsidem. 
NIMIUM, NON SATIS. 
In avaros, quibus cum fspe nimium fit, nunquam fa- 
tis eft. 

C A P U T LV. 

T H E S E U S. 

GG CX V I . ThcfcHs^ ex labyriffthi erroribus., fefe filo ab 

Ari' # 

38o A P E L L E S 

AriadKaimmiJJo expedieMS^ in vitdfymbolicaB.Jo^ 
faphati Polocenfis ArchiEpifcopi^ Lemma tenet, 

FILO TANTUM DEPENDET AB UNO. 
In ejus Sandi catcchifationes. 

* CCCXVII. Idemfilum Ariadna. 

INSTRUAM TE, IN VIA HAC. QUA GRA- 

DIERIS. Pfalmoy. 
lo Dodores, Confeirarios,Pr3Edicatorcs&c. 

♦ CCCXVIII. Idcmfilum. 

FILO SPES OMNIS IN ISTO EST. 
In S. Scapularc , qaod filo x^riadnse mc in concioni- 
bus memini comparatum audiviire. 
Infunes & vincula Chrifti. 

* CCCXIX. Idem filum. 

QUAS NATURA NEGAT, PR;EBUIT 

ARTE VL\S. Claud. 
In libcllum Cardinalis Bellarmini De artc bene Mo- 
riendi, quam artem natura nos minimc docct. 

C A P U T LVL 
T I T I U S. 

* CCCXX. Titiivifcera.^abimmamvHlture^apud 

inferos dilaniata, 

MORDAX CULPA MALUM. 
In remorfus confcientias. 

C A P U T LVir. ' 

U L Y S S E S. 

CCGXXL Vhffi , quod flatura puJiHuf fuerily 
Meifnerus infcribit, 

- SA- S Y M B O L 1 C U S. 581 

SAPIENS, NON GRANDIS ULYSSES. 
In praerogativam , quam ordinaricpulillicorporeha» 
bent in fapientia. Exemplaejus reifunt, Magnus ille 
Corncliusa Lapide efoc Jefu, &hoc noftro temporc 
amiciffimus meus,R. P.Danic! Papcbrochius Hiltorio- 
graphus SanSorum Antvcrpise, in pulillocorpore, va- 
Itiffimam molemcircumfcrensfcicntiseHilWics,qaa- 
lem ejus opera teftantur. 

* CCCXXII. Thefaurus^cjuod Penelope pudica^ Ujyjfis 

uxor , abfentiam ^ mujragii famam co»flanti 

amore perferens ^procorum importunitatem 

eluferit^ Uhffi infcribit. 

MORA PROBATUR AMOR. 

IrtConftantiam,qu^veriamorisproprietas cfl. 

* CCCXXIII. In ViHanovano Joannis IIJ. Polonice 

Regiiprope Varfaviam Palatio., U^yffi /» vejle 

mutatd infcribitur, 

VESTIS NON MUTAT ULYSSEM. 
In vanitatem veftium, animo noftro nihil addituram, 
* CCCXXIV. Ulyffesexerroribus fuisnotus» 

S\ MINUS ERRASSET, NOTUS MINUS 

ESSET. Ovid.DePonto, 

In multos S. Peccatores converfos , inde fa£los cele- 
brioresacante. Exemplo fit Latro paenitens, S.Maria 
Mag. Maria iEgyptiaca &c. 

* CCCXXV. Ulyjles fapiens ^ flaturd parvuf. 

ET DISERTUS ERAT, SED NON FOR- 

MOSUS. 
In Chriflum Crucifisum, cum vulneribus fnedatus, 
pro Crucifixoribus orabat fuum coeleftem Patrem. 

C A P U T LVIIL 

VULCANUS. 

* CCCXXVI. Vukams ftrrum (udens. 

LA- 382 APEL-LIlS 

LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS. 
In laboris commendationem. 

C A P U T. LIX. 

SARDANAPALUS. 

CCCXXVII. Sardanapalui y^^yriorum Rex^pcrmw 

liebres amores eo prolapfus, utfceminiyin more inlcr 

eafdem colum duxerit^ ah Hachtano 

inCcrihitur. 

AMOR DECORI NESCIUS. 
In fcemininos amores, abfurda quajvis fuadcntcs. 

C A P U T LX. 
PROSERPINA. 

CCCXXVIII. Proferjfina^xmbramLeomsinfernali 
in faltu Tenrr/it^ h 7 hefnmn infcrihitur, 

LABORO, ANHELO, ET UMBRA QUOD 

CAPIO, EST LEVIS. 
In laborcs hominum finc bona intcntionc prjevia 
fados. 

CCCXXIX. Idem. 
CORPUS PUTAT ESSE QUOD UMBRA 

EST. Qvid. 
Infiniftrahominum judicia, quibus haec tcrrcnani- 
mium seftimant. 

C A PU T Lxr. 
ARCHIMEDES. 

CCCXXX- Archimedes nntrvs ufioriis radios folis 

* ^ COL- S Y M B O L I C U S. :jS; 

COLLECTO DIMICAT IGNE« 
In prajfedum rci Tormentariae & Pyrobolorum. 

C A P U T. LXIL 

ARISTIPPUS. 

CCGXXXI. Ariftippm^ aurekcompedibusligatusa 
Thefauro infcrihitur. 

DITIOR, SED IMPEDITIOR. 
In aulicam vitam. 

In divitias, quismultis impedimento funtad vitam 
£ternam. 

C A P U T LXIIL 

P H R Y X U S. 

CCCXXXII. Phryxwarietevehentey mare in eqtd" 
tans h Thefauro infcribitur, 

VIA OMNIS VIRTUTi TUTA. 
Ingcnio & virtuti nil fuperabilc. 

C A PU T. L^iV. 

L U C R E T I A. 

CCCXXXIII. Lucretiaa Tarquinio fuperboviolata 

proptereapugionefetransfodiens Eleonora Ducijfe 

Hetruria pro fymbolo fuit^ cum Lemmate, 

FAMAM SERVARE MEMENTO. 
In curam famje habendam. 

EX / 3^4 A P E L L E S 

EX VETERI TESTAMENTO. 

C A P U T LXV. 
A D A M U S. 

* CCCXXXIV. Adamus^iijierfernciJfimajnParadiff 
animalia innoxie verfatus. 

INNOCENTIA UBIQUE TUTA. 

Kcce Adamquajiunusexnotiis iaSius efl fcicns 
bo!-!t!r,t y rnalwK. Gen. 3. 

• SUPERIS DANT NOSTRA NEGOTIA 

RISUM. 

* CCCXXXV, Celeberrima Officina 'Birghiorura 

Colonix.^ infronte Henrici Zocjii injus Canoni- 

cum., Adamum adarborem vetitam.^ una 

cum Evdexhibens, eifdem infcribit. 

VEL TANGERE MORS EST. 
In naturam Excommunicationis , vel fufpenfionis, 
qua prohibemurafacrorum ordinumufuabftinere, fub 
Irrcgnlaritatum pcena. 

* CCCXXXVI. Adam^ Evd^tanquam univerfi 
mundi Regibus delinquentibus^peccatum eorum 

ejufdemque poena., in pofieros eorum 
transfunditur, 

DELINQUUNT REGES, PLECTUNTUR 
ACHIVI. 

* CCCXXXVlI. Adamus^ Eva.pomumveti- 

tnm carpens. 

CARPITQUE, ET CAPITUR UNA. Ovid. 
Involuptatcs,quibuscarpimuruteascarpimus. 

* CCC.XXXVIII. Malum vetitum., inter plures alius 

in paradifo arbores^ 

HIC UNICUM MALUM. 
In pcccaium, quod folum malum dicl meretur. 

Ex S Y M B O L I C U S. 38^ 

* CCCXX X IX . Ex unius malifrudu , tanta in orbem 

■mala provenientia^ 

PARVO GRANDE REPENTE MALUM. 
Ex parvo (aspe pcccato fuccrefcunt majora: funt enim 
peccata fibi connexa & quafi concatenata, 

CGCXL. Vetito fruSiui P.Mafenius infcribit^ 

MORS EX MORSU. 
In gulam. 

* CCGXLL Ex arhore e qua Adamus vetitum pomum 

deeerpfit^ volunt quidam^ Crucem Chriflo paratam, 
unde Adamus eodem lignoperemptus^ ^ repa- 

ratus Lemma tenebit. 
QUO PERII REPARATUS EODEM. 
Calamitates, quibusfaspe perircvidemur, nosrepa- 
tant vitae sternae. 

* CCCXLIL Adamus feduSius hac Damonispro' 

mijfione '. fcientes bonum ^ malum \ fruilum 

vetitum comedens Lemma tenet, 

NESCIAS, NE PEREAS, 

Talentis contentum effe prxftat, & nefcire plura, qu^ 

impedimento nobis fors effent ad falutem «ternam. 

* CCCXLlII. Adamus inter ferociffimaanimaliain 
Paradyfo depidus. 

INDOMITUM NIHIL USQUE PIO. Claud. 
InpluresSaudos, quibusdominiura in ferociffimas 
feras fuit. 

CCGXLIV. Adam efu fruSius vetiti, totampsfte' 
ritatem involvens. 

CRIMEN POSTERITATIS ERIT. Ovid. 
In plura crimina,qua2 bonorum Confifcationes, alias- 
que poenas jufle infliftas adjunfta habent. 

* CCCXLV, Adamus^ inftatu innocentia^ dum 
ipfe Deoparuit fubje£ta fibi anima- 
lia habens, 

DUM PARUIT PARUERK 

Bb la ^U A P E L L E S 

In Principcs, qui parentcs fibi fubditos habebunt, 
quamdiu ipfi parebunt Deo. 

In imperiumin pafliones noftras, quod Dcusnobis 
pcrmittit, dum ipfi paremus, & per gratiae cfficacis fub- 
tra6i:ioncm fubtrahit, dumciperpeccatum inobedien- 
tesfumus. 

* CCCXLVL P. Mafem^s, in Meditationibus fuis, 

hincDeum ^ indeanimaliain paradyfo^ ^ 
in iis Adamum intermedium fifiit, 

sum Lemmate, 
HUIC SUBSIS, HIS PRiESIS. 
Obcdicntiam Dco, paffionibus vero noftris impc- 
rium debcmus. 

* CCCXLVII. Idem Mafenitif Jdamum, arborem 

vetitam ^ aratrum intermedium , eodem 
in libro exhibens eidem infcribit. 

ABSTINE, VEL SUSTINE. 
A pcccatis abftinendum, aut arandum erif. 

* CCCXLVIII, Idem Mafenius , Tragoediam Adami 

^ Eva eparadyfo per Angelum expulfi exhibenSy 
eos loquentes fiflit. 

ERGO ERRAVIMUS. 
In feram poenitentiam, 

* CCCXLIX. Adamus^antequam prolem aliquam 

ex Evd generaffet , jam omnes pofieros , efn 
pomi vetiti occidens, 

OCCIDIT, PRIUSQUAM GENUIT. 
In abortus procuratos. 
In Confcflarium follicitantem. 
* CCCL. Adamus^ nefciensfe nudum efie^ moxpofl 

efumvetiti pomi ., fenudumef^ecomperiens, 

GUSTAVIT, ET VIDIT. ^ 
!n turpes voluptates guftatas,*quibusfa3pe oculino- 
bis aperiuntur,ad agnofccndam carum fosditatem. CA- \ S Y M B O L 1 C U S. ^87 
C A P U T LXVI. 

E V A. 

* CCCLI. Evainterplures, eofquepukherrimospa' 
radyli fru^us ^ fruBum ligni vetiti eligens. 

QUOD NON LIGET, ACRIUS URlT. 
Ovid. Vel, 
NITIMUR IN VETITUM SEMPER. 
In appetitus noftros. 

* CCCLII. KvaAdamoefumvetitipomifuadens. 
IMPERET IPSA NIHIL, NEC QUIDLIBET 

IMPETRET. 
In carnem, quse animo fubfit, neque ab eo omnia im- 
petret, fcd refrasnetur, 

* CCCLIII. Evaex Adami cofta produSia, 
EX VIRGINE VIRGO. 
In Chriftum fponfum virginum , a B. Virginc natum. 

* CCCLIV. Eva, tradttione mali vetitiy Adamo 

ejus efum perfuadens. 

-^QUUM NIL FOEMINA SUADET. 
In condlia fGemiriarum, femper noxia. 
In fnggefliones carnis, non audicndas. 

* CGGLV. Eva^ Adam^pomumvetitumcowe" 

dendoy a nobis carpuntur ^ f<xpe graviora 
peccata committenttbus. 

FACIMUS PEJORA NEPOTES. 

* CCGLVI. Evapomumviro fmdansquico' 

medit. Gen. 5. Cap. 

PR^TER MALA NIHIL, DAT FOEMINA* 

* CGCLVII. Eva^ Adamus^omn^nobi/itatis^paU' 

pertatfs principia. 

HINC SUMMUS , ET INFIMUS ORDO. 
Hoc mcminerint quibus vano faftu nobiliiatis, tu- 
ment prs;cordia. 

Bb * Ada- ^88 A P E L L E S 

Adamum& Evamdepidosvidi aliquando inThefi- 
buSjExprimcndisPrincipiisPhyficis. 

* CCCLVIII. ArborvetitacoramEvd^ Adamo. 

CARPENT TUA POMA KEPOTES. 
In delida parentum, fo^pe a filiis poitanda. 
C A P U T LXVIL 
A B E L. 

• CCCLIX. Abel^ invidiam fratris Catni fuftinens^ 
ob accepttim k Deo facrificium fuum^ 
LIVOR, NON ABSTINET ARIS. 
In li vorcm, quo etiam aliquando Infeliantur perfbnss 
Deo facrae. 

* CGCLX. Abel^ a fratre Caim , ex livore 

interfe^HS, NIL S Y M B O L I C U S. ^8^ 

NIL LIVOR MODER/^BILE SUADET. 
IngravilTima aliamala, &peccata, ex livorcortum 
habentia. 

* CCGLXI. AbelisSacrificium^ aDeoacceptatur^igne 

ccelitus demijjo idtejiante^quandoCaini facri- 

ficium Deo difplicebat, 

TANTUM INTER MUNERA DIFFERT. 
In diverfitatem orationis , & eleemofynae. 

* CCCLXn. Idem. 
NON QUANTUM, SED EX QUANTO. ^ 
Deus, inoratione&eleemofyna, aliilque magis ani- 
mum dantis fpedat, quam ipfum donum. 

C A P U T LXVIIL 

C A I N U S. 

* CCCLXIII. Cain.fratre Abelo interfedo^ 
vagtu ac profuguf. 

NULLIS SUNT CRIMINA TUTA 
LATEBRIS. 

* CCCLXIV. Abely vagus^ profugus ubiquecon- 

fcientiam commifji fratricidii circumferens» 

CONSCIENTIA MILLE TESTES. 

* CCCLXV. Camex confcientiacommifjifratri- 

cidii , ubique timidus. 

UTILIS ANTE SCELUS TIMOR EST. FeL 
TIMOR POST CRIMINA SERUS. 

* CCCLXVI, /dem. 
MALIS UBIQUE MALE. 

* CCCLXVII. Idem. 

VIS METUM TOLLERE, TOLLE SCELUS. 

Fel. 

OMNE SCELUS PAVIDUM EST. 

Bb 3 /<^^^ 35>o A P E L L E S 

* CCCLXVIII. Ident. 
POENAMQUE LUIT. FORMIDINE 

POEN^. Claud. 
Scrupuli fspeaDeo nobis immittuntur, inpcenam 
prioris negligentis vitae. 
* CCCLXIX. /Ibcl confcientiam cofnmijjifratrifidii^ 

ubicfue circumferens. 

PRIMA H^C EST ULTIO. Juven, 
Confcientia malefadorum , maximum fupplicium 
cft. 
In vermem Damnatorum. 
* CCCLXX» Abel metum ubique circumferens, 

ALTER, POST CRIMINA LICTOR, 
C A P U T LXIX. 

MATHUSALEM, 

* CCCLXXI. Mathufalem vitamaxime lon^cevce. 

LONGUM PROBITAS , PERDURAT IN 

iEVUM. Ovid. 
Juftorum bona opera , faepc etiam a Deo hoc in crbc 
remunerantur , viti longiore. 

C A P U T LXX. 

E N O C H. 

• CCCLXXII. Enoch ^ quodeum., S.Scripturatrans- 

latum^ Eccl.^^. ^ Heb. Ii. dicat.^ aSS.Patri- 

bus ad Paradifum tranJJatus creditur. 

FAS ILLI, LIMINA DIVUM TANGERE. 
In San6ium , qui inter exftafcs & raptus gaudia coele- 
Qiaaliquatenus delibat. 

CA- S Y M B O L I C U S. 351 

C A P U T LXXI. 
G I G A N T E S. 

* CCCLXXliL BatiJlus^ Gigantibui coelum impu- 

gnantibus infcribit. 

NIL MORTALIBUS ARDUUM. 
In hominum molimina, fupra vJres fjepe tcntata, 

* CCCLXXIV. Gigantes fiultomolimine coelum 
impugnantes. 

STULTITIA COELUM PETIMUS. 
In multos Sandos , qui propter regnum ccelorum 
fiulti fadi funt, uti Jacoponus, & alii. 

* CCCLXXV. Gigantes coelum impugnantes, 

O CURAS HOMINUM! 
In fupervacanea hominum molimina, 

C A P U T LXXIL 
N O E 

* CCCLXXVI. Diluvium omnes omnino homines 

(^Noefamilidexceptd) abfumens^ cum omnis 
caro corruperat viam fuam. Gen. 6, 

NON QUIDQUID MULTIS PECCATUR, 
INULTUM EST. 

* CCCLXXVII. Arc<e Noe^jam fuper montibus 

^uiefcenti^ pofl diluvium^ P, Engelgrave 
infcripfit. 

NON SEMPER IMBRES. 
Zn I^^titiam, fuccedcntem tridibus, 

B b 4 Noe^ 
• CCCLXXVIII. NoejquodveteraanteDiluviHm 
tempora vixerit^ reSle Ovidianum infcrifferis, 

VETERIS NON INSCIUS iEVI. Ovid. 
In Hiftoricum priorum temporum. 

* CCCLXXIX. SolaNocfamilia.inuniverfali 

Diluvio fervata, 

RARI QUIPPE BONL 

* CCCLXXX. Noe in Arca latem fervatus^ 

NE PEREAS, LATEAS. 
In quamplurimos, quibus falutare eft latere huic fascu- 
lo, ne aeternum pereant. 

* CCCLXXXI. Noe inter tantum hominum malorum 
numerum^ fuo iempore jufttis. 

ANIMUM, INTER SUA SiECULA REC- 
TUM, Ovid. 

U SYMBOLICUS. m 

In eos , qui in communi calamitate conftantcs perfe- 
verant. Uriin perfecutione tjenrici Vlll. fecit Tho^ 
masMORUSaliiquc. 

C A P U T. LXXIII. 

C H A M U S. 

CCCLXXXII. Chamus filiorum impiorum pt i^ 
totypon^ cum fratribus fuis Semo 
^ Japheto. 
HEU QU AM DISSIMILES ! 
Jn difTimiles fratres. 

C A P U T LXXIV. 

* CCCLXXXIII. Sem^ Japhetusebrio parenti 

Noe, a Chamo nequamfilio illufo verenda 

tegentes. 

CHARI STET CURA PARENTIS, Vifg. 

* CCCLXXXIV. Sem^ Japhet palliumimpofueruni 

humeris C5' incedentes retrorfum operuerunt 

verenda patris fui^ faciefque eorum 

averfa erant. Gen. 9. 
AD FOEDA, RETRORSUM. 
Incautelam adhibendam, in tradlandis rebusturpi- 
bus. 

* CCCLXXXV. Idem. 
CASTE, QUIA CAUTE. 
In idem. 

C A P U T LXXV. 
ABRAHAMUS. 

* CCCLXXXVI. Abrahamui credentium pater^ 
contrafpemy infpem eredidit^ 

Bb 5 SPE- 354 A P E L L E S 

SPEQUE FIDEQUE PATER. Ovid. 
In ingcns excmplum fidei & fpei. 

* CCCLXXXVII. .Abrahamus filiumfuum unige* 

nitum a Deo facrificare /uffw. 

DURA JUBET VIRTUS. Luc. 

* CCCLXXXVIII. Abrahamorepromijfiones aDeo 
faSia , ipfo opere adimpleta. 

CERTA FIDES COELI. Claud. 

* CCCLXXXIX. Abrahamm)ufiui.^contrafpe:n., 

in fpem credens. - 

QU^CUNQUE EX MERITO SPES VENIT, 
iEQUA VENIT. Ovid 

* CGCXC. Abrahamus ., Gen. i%. pro Sodomd 
Deum deprecans., auditparciturum fe f /', fi folum 

decem jujii., in ea reperiendi ejfent. 

ET EXORABILE NUMEN. Juven. 

* CCCXCI. Abrahamus.^refignationeimmolationis 

filiifa(^d, repromiffiones Divinas meritus. 

MAGNOQUE, ^TERNA PARANTUR. Lm. 

* CCCXCII. Abrahamus gontrafpem infpem 

credens. 

ALTERNANT, SPESQUE TIMORQUE 

FIDEM. Ovid. 

* CCCXCIII. Deus., contentus fnld Abraha voluntate^ 

immolandi filiiim Ifaac. 

GONTENTAQUE SIDERA PAUCIS. 
Coelum exiguo meremijr. 

C A P U T LXXVI. 

L O T H. 

* CCCXCIV, XJxor Lothi.,in ftatnamfalK converfa. 

FOEMINA MUTARI FACILIS, 
In inconQanciam mulicbremo SYMBOLICUS. 35)y 

* CCCXCV. Statua uxoris Lothi, 

MIRACULUM ! HIC FOEMINA SILET. 
In loquacitatem fcemincam. 

* CCCXCVI. Statua uxoris Lothi. 

MUTATAQUE, RESPIGIT ADHUC. 
In fceminarum cariofitatem. 
In virgincm velatam , quae manum ad aratrum appli- 
Cans.adiiuc adfaeculumrefpicir. 

* CCCXCVII. Uxor Loth. 
MUTOR OB ASPECTUM. 
In turpcs afpedus, qui multis caufa fuere, quod tranf- 
inutat£e lint, in obduratos erga Deum peccatores. 
* CCCXCVIII. Vxor Loth refpiciens. 

IN PROPRIUM, CURIOSA MALUM, 
In damn^ Curiofitatis nimise. 

C A P U T LXXVII. 
I S A A C, 

* CCCXCIX. Ifaac cum uxore fua Rebeccd 
iocans. Gen. %6. 
LUDICRA RES AMOR EST. 
In caftos jocos. 

* CD. Idem, 

LUDENDO, SiEPE PARATUR KUOK.Ovid. 

In idem. 
* CDI. Ifaac rogatus fu^eruxorefuaRebeccd.,Ge».l6. 
refpondit ; Soror mea eft^ timuerat enim confiteri 
quodfibifociata ejfet conjugio^ reputans ne 
forfe interficerent eum propter ejus 
pulchritudinem. 
CUNCTA TIMEMUS AMANTES. Ovid. 
Jn timoreseorum, quiDeum amant, neeisperpec- 
catum aufcratur. 

CA- 35)<J A P E L L E S 

C A P U T LXXVIII. 
I S M A E L. 

* CDII. Ifmael^ cumlfaacoludens^ domoejicitur^ 

EXLUSU, LUCTUS. 
In hujus mundi voluptates. 

* CDIII. Idem, 

HABET, SUA QUISQUE PERICULA 

LUSUS. 

Expertushoc nonitapridemeft, ComesHalleweyl, 

invenatione interfedus abeo, quiei aliquot millium 

fummam, ex lufu debebat. 

C A P U T LXXIX. 
A G A R. 

* CDIV. Agar^ pojlgenitam Abrahamo prolem^^ mul' 

torum annorum jervitia, tandem ctimpane um^ 

^ utreaquce domoejicitur. Gen, 21, 

SIC MUNERAT ORBIS. 
Orbis inquiebat ThomasMortiSy Munerare gratus mn 
fotefl £55' ingratus nonfolet. 

* CDV. Agar cumpuero Ifmaeleohejusfolumcum 
Ijaaco lufum^ Domo eieSla. 
OB SOLUM PUERI LUSUM. 
E gratia Deiexcedimusfepe, obmodicam utnobis 
videtur, deledationem carnalem &c, 

C A P U T LXXX. 

R E B E C C A. 

* CDVI. Rebecca.^pueUadecoranimK^virgo- 
que pulcherrima, Gen, 24. 

FOR- S Y M B O L I C U S. 3P7 

FORMA DEI MUNUS. Perjiw: 

* CDVII. Rebeccaad Ifaacum deduda^audiens eum 

mnprocul abejfe ^ tollens cito pallium 

operuit fe. Gen, 24. 

PUDOR EST MISCENDUS AMORI. Ovid; 

* CDVIII. Ifaaci procurator ^ exeuntibui ad fontemur' 

bii puellis^ inquiebat^ Igiturpuella cuidixero inclina 

Hydriam tuam ut bibam^ $5* illa. refponderit^ 

bibe ^c, ipfa efi quam praparafli 

fervo tuo Ifaac. Gen, ^4, 

NON ALITER PLACITURA VIRO. Luc. 
In elcdione uxoris, quxrenda indoles benevola & 
officiofa, qualis Rebeccas fuit. 

C A PU T LXXXL 
E S A U. 

* CDIX. Rfau hifpidus totus. 
MAGIS ASPERA MENS EST. 
Inhomincmformi hifpidum, &moribus acanimo 
afperiorem. 

* CDX. Efau^ pro puJmento primogenitafua 
•vendens. Gen. Z<. 

NESCIT GULA MODUM. 
Coelum pro exigua gulse voluptate divendimus. 

C A P U T LXXXIL 

J A C O B. 

*CDXI. Jacob, Gen. 51. cum AngeloeoUuSians^ audiitj 

Nequaquam appellabitur Jacob nomen tuum , fed 

Jfraely quoniam fi contra Deum fortK fuiflii 

quanto magis contra homines 

pravalebis ? 

NO- ^p8 A P E L L E S 

NOMEN AB HAC LUCTA. 
In virum , qui tribulationibus fibi a Deo immifljs, pa- 
tienter tolcratis, magnus coram Deo cvafit. 

* CDXII. Jacob^Gen. '^i. A'f7gelum fecum coUuBantem 

dimittere»oluit^ nijibenedidioneprius obtenta, 

TENE, QUOD BENE. 
In bona propofita, confiietudines, &c. tenenda. 
* CDXIII. LuSians cum Angelo Jacobus. 

LUCTAM AMAT INCLYTA VIRTUS. 

* CDXI V. Po/? luSiamJacobus.^ ab Angelo benedicendus> 

ISTA VENIET BENEDICTIO LUCTA. 
Luftam hanc mortalem fequentur multae de coelo be- 
nedidiones. 

* GDX V. Jacob ob Rachelem amatam quamflurimis 

annis ferviens. 
QUISQUIS AMAT, SERVIT. 
Servilis res cft, amare mulieres. 

* CDXVI. Jacob.^frigora^ ceRuspro Rachele inter 

Cerviendum Lahano , pajfus, 

HINC ARDESCIT AMOR. 
Amor, quo plus pro amato patitur , eo ipfc magis 
intenditur. 

* CDXVIL Jacoh ex TLuitd Angelicd., nomen 
Iprael meritus, 

CUM NOMINE VIRTUS. 
In famam, operibus refpondentem. 

* CDXVIII. Jacobpro Racheleferviens, quamplw 

rima perpe(fus. 

PATIOR UT PATIAR. 
Inlabores&calamitates hujusfsculi patienter tolc- 
randas,uteispotiamurRachelemcoeleflem. 

* CDXIX. Jacobus pro Rachele laboransl^ patiens 

prce excejivo amore. 

NON VULT FIERI DESIDIOSUS AMOR. 

Ovid, 

Inamorem,quiadivus cft. S Y M B O L 1 C U S. :jp^ 

* CDXX» Jacob ^Jabores tot perpejJus^Rachele 
pro mercede potiturus. 

HAC MERCEDE PLACENT. 
Labores quivis placcantnobis, promercedejeternS, 
* CDXXI. Afigeli.^infcalano»conJiJlereJedafcen- 
dere vel defcendere ajacoboviji. 

NESCIA VIRTUS, STARE LOCO. Luc. 
In via virtutis, vel afcendimus vel defcendimus, in eS 
enim ftare vclle defcendere eft, juxta Afceticos. 

* CDXXII. Jacobus patiens pro Rachele 

obtinenda, 

AMOR PATIENTI^ CONDIMENTUM, 
PATIENTIA AMORIS NUTRIMENTUM. 

* CDXXIII. Jacobus deceptus infibifub- 

Jlratd Led, 
SiEPIUS ERRAT AMOR. Ovid, 
Frequens amantibus eft, decipi. 

* CDXXl V, Jacobus pro Rachele laborans. 
PRETIUMQUE ET CAUSA LABORUM. 

Ovid, 
In bona coeleftia. 
* CDXXV, Jacobj ab Angelo nervo (ibi lafo devi^uSj 
benedidionem ejufdem reportans, 

SiEPE UTILE VINCI. Ovid, 
Animse fsepe utile eft, fupprimi. 

C A P U T LXXXIII. 

D I N A. 

* CDXXVI. Dina, a Sichimitisrapta. 

ROGANDA, NON RAPIENDA FUIT. 

In animos hominum non vi, fed fuavitate tradando». 

CDXXVII. Dina fpeciefua Sichimitas ad 

raptum provotans» 

FOR- 40O A P E L L E S 

FORMA FUIT DAMNO. 
M iltis , corporis forma , caufa fuit perditionis 

aeterri£e, 
* CDXXVIII, Dina curiofa ut videret Sichimitas^ 
dum domum deferit , ab iis rabitur^ 

NE RAPIARE, LATE. 
Tutius cft latere fexui alteri. 

C A P U T LXXXIV. 

jOSEPH iEGYPTIUS. 

* CDXXIX. Jofeph Agyptius decorus afpeHu. 
MENS VENUSTA MAGIS. Vel. 
PAR ANIMUS FORM.^. Ovid. 
In mentem venuftiorem, venufto in corpore. 

* OYyK.^^, JofephincarcereminnocenteraPuti* 

phare detrufus^ tandem majori cum glorid 

€X €0 Ccil^citZlV' 

VIRTUS FERT DENIQUE PALMAM. 

* CDXXXI. Jofeph^ fomniK fuis exahationem fui 

in Aigypto piafgurans. 
SOMNIA PONDUS HABENT. Ovid, 

* C DXXX 1 1 . Jofeph ab uxore P utipharis ad adul' 

terium foUicitatus„ 

OCULIS , QUAMVIS FORMOSUS 
INIQUIS. 
InS.M. Birgittam dequa ipfe Dsemon inRevela^ 
tionibus fateri coadus fuit fummam ejus charitatem 
in Deum. 

* CDXXXIIL Jofephum eo decore fuiffe Scriptura 

tefiaturj ut fi/ia difcurrerint fuper murum^ 
Gen. 49. Nempe videndi cjus gratid. 

EA GRATIA FORM^ EST, Ovid. 
Indccoremafiimae, feuvirtutemabomnibus, etiam 
inimicis ipfis amatam. S y M B O L I C U S. 401 

* CDXXXIV. Jofephus invidia fraterna expofitus » 

INVIDIAM MERUIT. 
Invidiam mercmur virtute , nempe ut bene nobis 
fit. 

* CDXXX V. Jofeph Pharaonis primarim Minijler, 

NON INFIMA LAUS EST. Horat. 
Principibusplacaifleviris, non intimalauseft, Deo 
placuifTefummaeft. 

* CDXXXVI. Jofeph invidid fraternd ^ Putipharu 
tixorif perfecutione preffus , non oppreffus. 

SUCCUMBERE NESCIA VIRTUS. 

In veritatem premendam, fed non opprimsndam* 

* CDXXXVII. UxorPutipharfs^adulteriumcum 

Jofepho ob ejus pudorem non valens 

committere. 

SED ADULTERA MENS EST. 

* In peccata libidinofa, folis defideriis committenda, 

* CDXXX VIII. JJxor Putipharvs , innocentemjofe- 

phum adulterii incufans ex invidid, 

INVIDA RES MULIER. 

* CDXXXIX. Jofeph, infomniodfole^lund 

adoratus, 
QUEM SOL, QUEM LUNA VERENTUR. 
Votum & prsefagium hoc cft quod optatur JOSE- 
PHO RomanorumRegi. 

C A P U T LXXXV. 

B E N J A M I N. 

* CDXL, Benjamin cum hond caufd ^ favore 

parentis adjutus. 
CAUSAM FAVOR ADJUVAT. 
In caufas bonas , favore profequendas, infiliis, reis, 
&c, 

C c Ben- 401 A P E L L E S 

* CDXLI. Benjamin^aJofephofratreaccerJitus^ttt 

vtderet) numfortepari modo cum eo^ acfecum 
alii fratres, proceJJiffeMt. 

FRATREM, NE DESERE FRATER, 

C A P U T LXXXVI. 

J O B. 

* CDXLII. Joh totintermalaimperterrito^ 
pAtienti animo. 
NUNQUAM SUCCUBUIT DAMNIS. C/W. 
In patientem in damiiis temporalibus animum. 

* CDXLIII. Job^ ab uxore propriatot inter affiidio- 

nes illufus. 

INTOLERABILIUS NIHIL EST QUAM 

FOEMINA. 

* CDXLI V. Job tot mala inter^ a Deo minime dereli^tuf^ 

RES EST, SACRA MISER. Seneca. 

Miferi & afflidi, Deo cordi & curse funt. 

* CDXLV. Vxorjobi^intertotejuicalamitates^ 

et exprobrans. 

DOS EST UXORIA LITES. 

• CDXLVI. Jobomnta dupltciaa Deo recipiens^ 

in ifi., cjuorum fecerat jaSiuram. 

\ ALIQUID FORTUNA NOCENDO PRO- 
FUIT. 
Damna temporalia paticnter tolerata , dupliciaom- 
nia reddcnt in alter^ viti. 

* CDXLVII. Rejignatusjobi animui^ad qu<evH 
dtmittenda, 

CRAS, SI VOLET, AUFERAT. Horat, 
Vox eacft refignati animi. 

* CDXLVIII. Job dupUciaomniarecipiens. 

HABET FORTUNA REGRESSUM. Vifg. 

lor S Y M B O L I C U S. 403 

* CDXLIX. Jobustres^ ex totfolumamicfswad" 
verfd fortund expertus. 

VIX DUO, TRESVE MIHI. Ovid. 
In advcrfis raros experimur amicos. 
* CDL. Job patiens. 

SUPERANDA OMNIS FORfUNA FE- 
' RENDO EST. Ovid. 
C A P U T LXXXVII. 
M O Y S E S. 

* CDLI. Moyfes ^gyptium interHciens. 
TE VINDICE tUTA LIBERTaS. Luc, 
Id qucndam, Patriae libertatis alfertoreiD« 

Cc X ' Moyi 4^4 A P E L L E S 

* CDLTI, Moyfes Rubum ardentem confpiciens. 
VISU, NON ADITU, TENTARE LICET. 

Claud. 
In my fteria fidci, non fcrutanda nimium . 
* GDLIIL Moyfes iKterfulgnra tn monte Sina. 

INDE TIMOR NUMENQUE LOCO. 
In reverentiam legum divinarum, ob metum infli-r 
gendarum poenarum. ! 

* CDLIV. Intedtbits MarchionisaS.Thoma^teJleThe-i 
fauro , Moyfes aquam e pumice eliciens^ infcribitur. 

DURUM PATIENTIA MOLLIT. i 

In obftinatos, patientia emoUiendos. \ 

* CDLV. Moyfes ^ in fiumine ad fubmerfionem expoJiA 

tus^ afilid Pharaonis cafu fe influmine /avante^ I 
liberatiis. ! 

FATA VIAM INVENIENT. 
Nempe, inThefaurisfapientix divinas, mille modi 
funt, fuis rebus in afflidis fuccurrcndi. 

* CDLVI. Moyfes aquam virgd epetra eliciens , a Ma- 

fenio infcribitur. 

ET PETRAM VERBERE FRANGIT. 
In obftinatos filios,plagis ad obedientiam rcducendos, 
InD.Deum, qui obdurata corda , calamitatum ver- 
berefrangerenovit. 

* CDLVII. Moyfes^ Cap, i'j.Exodiinmonteorans.,jQ' 
Juecoutra Amalecitaspugnante : cum Moyfeselevatas 

mantis tenebat^vincebat populus Ifrael., minut 
vero^cumeasdimitteret. Indeorattoni 

Lemma dabis ex Lucano. 
VIM FACTURA DEIS. Luc. 
In efficaciam orationis. 
In efficaciam patrocinii Sanftorum, 

* CDLVIII. Idew. 
PRECIBUS PR^^STAT, QUAM VIRIBUS 

UTI. Ovid. 
Fidendum plus auxilio Dei, quam propriis viribus. 

/dem. S Y M B O L I C U S. 405 

* CDLIX. Idem. 
PLUS EGIT INERMIS. Ovid. 
In varios landos, precibus fuis diverfas Chridianis 
vidoriasobtinentes. 

* CDLX. Moyeshcejitafjs^ dubitif^ propterea e 
terra promifjjoKts excluftu, 

PARS SCELERIS DUBITASSE FUIT. Claud. 
In diffidentiam ergaauxilium Dei. 
* CDLXI. Moyfes, interfulgura ^ tonitrua^ Deo in 
montis Sinai fummitate coUoquens. 

MAJESTAS CONVENIT ILLA DEO. Ovid. 

* CDLXI I. Moyfes^ afilia PharaonKi ob eximiamfu am 

venujlatem , a fubmerfione fervattis. 

TANTA POTENTIA FORMiE EST. 
Nempe iiabet venuftas, aliquod imperium in animos 
hominum, Ariftotele tefte , qui rogatos , cur formofi di- 
ligantur, Refpondit, cam quaeftionem pro cceco eife, 

C A P U T LXXXVIH. 

ISRAELITICUS POPULUS. 

* CDLXIII. Ifraeliticus fopulus^ab ignitis ferpentibiis 
TKorftM, exahati m deferto ferpentis cerei afpeHu.fanatus. 

SALUS MORiENTIBUS UNA. 
In Chriftum exaltatum in Cruce. 
CDLXIV. Ifraeliticus popuius ^ permarerubrum^ 
Pharaone perfequente^ Jicco pede ambulans^ a 
Thefauro infcribitur. 

^INVIA yiRTUTI, NULLA EST VI A. 

CDLXV. Ifraeliticuspopulus^ adpeccatum Da- 
"vidis ^ pefie punitus. 

DELINQUUNT REGES, PLECTUNTUR 

ACHIVI. 
In populos fa^pe punitos, ob peccata fuorum Principum. 
CDLX V I . Idem populus^ Samuelem^ quem diujw 
dicem habuerat^ rejiciens k Prineipatu» 

C c 3 ' SIC 4©^ A P E L L E S 

SIG PLEBS BENEFACTA REPENDIT. 
NullaingratamagisbeftiaeftquamCommunitas. 
• CDLXVII. Benjamit<e6oo^qutpoft excijam tributH 
fuam^fuperftites erant^ Judicum. Cap, 1 1 .pro 
^OO- 'uiigintbusy dejabes Galaad adipi- 
fcendiSy omnes alios^ ex eadem 
labes occidentes. 
UBI HELENA, IBI TROJA. , 
In Htes & bclla, ob foeminas lufcitata. 
* CDLXVIII. Samuela populolfraeliticoreje6iufj 
pro eo fe adhuc oratorem apud Deum futu~ 
rum^ adpromittens. 
INGRATUM NIL BENE FACTA JUVANT. 
* CDLXIX. Populus /fraeliticus Regemjibi 
poflulans. 
NOVITAS GRATISSIMA RERUM. Ovid, 

* CDLXX. Populus Ifraeliticus Chriftumadnecem 

depofcens ex invidid occidendo ei preetextum 

quterens , quod fedudor populi 

effet. ^c. 

JUSQUE DATUM SCELERL Luc. 

In multa fcelcra hoc in orbe palliata. 

* CDLXXI. Populus Ifraeliticusyquoties hoftibus^ 

veladverjis d Deo non exercebatury adldolo- 
latriam defleBens. 

VARIAM DANT OTIA MENTEM. Luc, 
Cruces & calamitates a peccatis facpe prEefervant 
nos. 

* CDLXXII. Expopuloeodemy i^ooo hominum cafa, 

a LevitK Exodi Cap. 3 2 .poft adoratum vitu- 
lum., alits innoxiK. 

EADEM DIVERSO CRIMINA FATO. Juven, 
Itavideas inmundohuncpuniri, alium, utinnocen- 
tem impunitam manere. 

* CDLXXIII. ExlividoinChriftum populoyeodemoc 
(iforevertentes ^ percutientes peiiorafuanonnuUi. 

PA- SYMBOLICUS. 407 
PASCITUR IN VIVIS LIVOR. 

Vafcitur in 'vtvK Itvor^fofifata quiefcit. 
* CDLXXIV. Propopulofuo dimicatum efi de eceh, 
utifudicum Cap.^. habetur ^ 

TIBI MILITAT ^THER. Claud. 
Invidorias plures^ miraculofe de ccelo Chriftianis 
datas. 

C A P U T LXXXIX. 
P H A R A O. 

* CDLXXV. Pharao , ex'plagis communihm 

JE.gypti., nil emendatus, 

LEVIUS COMMUNIA TANGUNT. 

J* CDLXXVI. Pharaoobjiinatusl^ induratus. 

DURATA JAM MENTE MALIS. Luc. Vel, 

CERTA CUM MENTE MALORUM. 
In obduratam pcccatorem. 

C A P U T XC. 

MARIA MOYSIS SOROR. 

* CDLXXVII. Maria Moyfis foror letrofa. 

MENS IMMUNDA' MAGIS. 
Peccatilm, maxima animse lepra cit. 

* CDLXXVIII. Eadem, 

MENS EST uEGRA MAGIS. 
In idem, 

C A P U T XCL 
JOSUE CALEB. 

* CDLXXIX. Jofuefolemfifiens:fiafoh 

HIC OBSTAT EUNTL 

C c 4 Vidc 4o8 A P E L L E S 

VideSymboli explicationem in TituloSolis. 
* CDLXXX. Jofuefolemfiflens apudT^hefaurum 
iftfcribitur. 

LUCEM AMAt INCLITA VIRTUS. 
* CDLXXXI. Idem, 
AMAT VICTORIA TESTES. 
ErprefTum in nummo a Ludovico XIV. Rege Gal- 
liarum idfuit, quando abipfo Namurcum intercipie- 
batur, in confpeftu Confoederati exercitus; fed&lo- 
cum habuit idem , quando ab eodem ConfoederatD 
cxercitu , recipiebatur , Gallico exercitu non procul 
agente. 

In viftorias animi, quas publice in aliorum conlpedu 
de eo rcportamus,eumhumiliando&c. 

5 CCLXXXII. UvatemepromiffiominveSie 
portata. 

MELIORIS GAUDIA TERR^. Luc, 

* CDLXXXIII. Jofue folem fijleTis. 

OBEDIENTE DEO VOCI HOMINIS. 
In Confecrationem Corporis & Sanguinis Chrifti 
In SS : Miirae Sacrificio. 

C A P U T xcir. 
ADONIBEZEC. 

* CDLXXXI V. Adonihet.ec^ 70 Re^es amputatK ma" 

nuum acpedum fummitatibm , fub menfa fuo- 

rum ciborum reliquiis pafcens, dicens ; 

Sicuti feci^ ita reddidit mihi Deus. 

Jud, I. 

neque enim lex justior ulla est. 

Quampatiqua; aliisfeciOi. CA- S Y M B O L 1 C U S. 409 

C A P U T XCIII. 

C OR E, D ATH AN, ET 
ABIRO N. 

*CDLXXXV. Core^ Dathan^ Abiron^mur.-nurando 

contra Moyfen., pares in fcelere, pares etiam in pcend 

fuere^ omnes aterrdabforpti. Num. 16. 

PARI SGELERI PAR POENA. 
Hocjuflitisedidlamen eft. 

C A P U T XCIV. 
A G A G. 

* CDLXXXVL Agag Rex Amalec pingUK- 
fimus. i.Reg.i^. 
PINGUIUS INGENIUM. 
Sapientia libenterhabitat inmacilentQ corpore., inquit 
Arifloteles, 

C A P U"T XCV. 
B A L A A M. 

* CDLXXXVII. Balaam.AriolusdBalacRegeMoa. 
bitarum advocatus^ utfilifs Ifraelmalediceret^ eifdem lo- 

co malediBionis^ benedi^ionem impertiit. Num, 23, 

PIETAS ET IN HOSTE PROBATUR. Ovid, 

* CDLXXXVIII. BalaamAriolus.,gentilitervivenj, 
optabat mori morte filiorum Ifrael. Moriatur anima 

mea morte ^ufiorum^ ^fiant noviffima mea 
horum JimiJia, Num .13. 
NIL VOTUM DISPARE VITA. 
In vota eorum qui mortem non vitam Religioforom 
optant. 

C c 5- Idem^ 4^10 A P E L L E S 

♦ CDLXXXIX. Jdem. 

STULTE, QUID H^G FRUSTRA? Qvid, 
la vota, vitae non congruenria. 

C A P 17 T. XCVI. 
R A A B. 

* CDXC. Raaymeretrix^Jofue^S.IfraelitK^Jere- 
chontinam urbemy ejm auxilio intereipientihus, 

fervata ab etfdem. 

QUOD BENE FECERIS, MERCEDEM 

TULERIS, Horat, 
* CDXCL Eadem Raab eandemjerechontinam 
urbem Ifraelitii tradens» 

DUX FOEMINA FACTI. Virg, 
In heroicafoeminarum quarundem fada. 

C A P U T XCVIL 

A C H A N. 

* CDXCIL AchanJofue,-j. De Anathematefibiali- 

quid refervans., ex poji fortibus deprehen- 
ditur ., & occiditur. 

CRIMINA NULLA DIU LATUERE. 
C A P U T XCVIIL 

S I S A R A. 

* CDXCIIL Sifara.PrincepsRegisJachel.clavoin 

tempora adaSio., a Jabelocciditur. Jud. 4. 
IRA DAT INGENIUM. 

* CDXCIV, Sifarala^ea JabelpotatfiSyacpallio 

teSius. occiditur. 

IN *■ S Y M B O L I C U S. 411 

IN BENEFICIO, MALEFICIUM. 
In muudi voluptatcs. 

* CDXCV. Uem. 
BLANDITUR, UT PERIMAT. 

Ita mundas. 

* CDXCVI. Idem. 
PASCIT, UT INTERIMAT. 

Idem. 

C A P U T XCIX. 
ABIMELECH JUDEX. 

* CDXCVII. Ahimelechjudex^ Turrim Sichem oppU' 
gnaturus^ fud. 9. fziu exemplo praiens , in- 
quiebat^ Quod me videtis facere 
cito facite. 

PRIMUS JUSSA SUBI. 
In bonaexempla Principum, Ducum, Parentum, Sa- 
periorum. 

♦ CDXCVIII. /dem, 
DANT ANIMIS STIMULOS EXEMPLA. 
Invim exemplorum, quibusanimi magisquamdo- 
cumentis trahuntur. 

C A P U T C. 

A O D. 

* CDXCIX. AodJudex.EglonReieMoabinter' 
fedo, provide omniaperagens ut elaberetur, 

NUNQUAM NON PROVIDA VIRTUS. 

* D. Aodus dolo Egloneundem interficiens, 

VIRTUTI PLACUIT DOLUS. 

CA- 4IZ A P E L L E S 

C A P U T CI. 

G E D E O N. 

* DI. Gedeoft^formidolofosmililes Jud.j. JotKnm 

remittens. 

PECTORA SUNT POTIORA MANU. Claud. 

* DII. Gedeon^firatagemate Lagenarumconcuffarumj 

aclucernarum^ Madianitas infugam ^ confufio- 

nemadducens. Jud.f, 

SIC S^PE TIMORES. 

In terrores panicos. 

* DIII. Idem. 

VIRTUTI FAMULANTE DOLO. Vel, 

DOLUS AN VIRTUS, QUIS IN HOSTE 

REQUIRAT? 

* DIV. Idem. 

NON SEMPER VINCITUR ARMIS. 

• DV. Idem^trecentisfuorumaliquot Madianita- 

rum millia fuperans, 

CAUSA NON ROBORE. Claud. 

InmultasviftoriasChriftianorQmpariterobtentas. 

* DVI. Extrigintaduorummillium virorumexercitu^ 

T/igintimille meticulofi fud. J. Gedeonis jujfu^ 

domum revertentes. 

DEGENERES TIMOR ARGUIT. Firg. 

f DVII. Madianitaflratagematelagenarumi^ 

lucernarum Cccfi. 

TERROR ET ERROR. 
Iq fcrupulofam & erroneam Confcientiam. 

C A P U T CIL 

R U T H. 

* DVIII. Ruth paupereula., adiviteBooZyin 
uxorem duda, 

NON ♦ S Y M B O L I C U S. 4i| 

NON VIDI JUSTUM DERELICTUM. 

* DIX. Idem. 

SAT EST MORATA, DOTATA. 

* DX. RuthjfocrumfuamNoentimiMimedeferere 

volens y cum ea in Bethlehem concedit. 

iEGRE SEPARANTUR AMANTES. 
C A P U T CIII. 

J E P H T E. 

DXI . Ifraelitajubpriorihusjudicibus multum affiii^i, 
fub Jephte refpirare incipiunt. 

CUM DUCE, MUTATiE VIRES. Claud. 
Plus fxpe ab infigni Belliduce dependet, quam ab 
iotegro exercitu. Rede fentiebat ille, qui malebat Exer- 
citum Gervorum Leone duce, quam exercitum Leo- 
num,Cervoducc. 

* DXII. Filiajephteypatripoflvi^oriamprimoobviam 

fa^a , in proprium malum. 

MALORUM IGNARA SUORUM. 

Ita faspe ipfi infcii mala nobis adfcimus. 

* DX 1 1 1. Filiajephte^ fe ipfam ^ patremfallens, /o- 

quentejephte^ Jud. Cap» 1 1 , Filia mea decepijli 

me, ^ ipfa deceptaes. 
FALLITQUE, ET FALLITUR UNA. 
Ita caro noftra, fallens fpiritum, eum admalaalli- 
ciendo, fimul&ipfafallitur , unumdemumcumlpirita 
in inferno fupplicium perpeflura. 

* DXIV. Filiajephte^ Patriobvia^nefcit^hoc 

morte fe piaturam. 

NESCIA MENS HOMINUM FATf. 

DXV. Jephte^ fpondens fe primo Jibi pod viSioriam ob' 

vium^ facrificaturum ^filiam primo obviam habenSy 

eamfacrificat. Proinde a Thefauro infcribitur» 

QUID SPONDEAS VIDE. 

Iq 414 A P E L L E S 

In vota inconfulto emifft. 

* DXVI. JephtechariJJimam^ umcamfiliamy 

facrificans. 

NEC CHARISSIMiE PARCIT. 
In fuperiorcs, quieos ma^isper mortificationes fa- 
crificant, quus fibi charilTimos habent. 

C A P U T Cf V. 

S A M S O N. 

DXVII. Samfon a Dalila ligatus, vincula rupit, uti 
adardorem ignis,ligKa confumi folent. Jud. if. 

IN ANIMO VERA LIBERTAS. 

* DXVIII. Samfo» fortiffi>nus , tandem arte Dalila 

vincitur , ^ Philiftais traditur. 

VIS VINCITUR ARTE. 

* DXIX. Dali/ainconfianSy nuncSampfonemdiligere 

fe fimulans , modo PhiliRais tradens. 

VARIUM, ET MUTABILE SEMPER 
FOEMINA. Virg. 

• DXX. TJxor Samfonis, cenigma de favo in ore heonK 

reperto^fibi a Samfone revelatum^ civibus 
fuK prodens. 

SECRETUM FOEMINA NESCIT. 
* DXXI. Idem. 
GARRULA RES MULIER. 
In lecreta non fidenda fccminae. 

* DXXII. Samfonocu/ifprivatuf, molam ajina- 

riam circumagens. 
META NULLA LABORIS. 
Inlabores hommum, quieruto priuseisl dsemone, 
oculo bonse intentionis , nullum fcopum bonum ha- 
benr. 

* DXXIII. Dalila, elicito^rius fortitudinH Samfonica 

fecreto. S Y M B O L I C U S. 41$ 

f^creto^ cum Philijlais traditurn , dormire 

fecit fupergenua fua , ^ /» finu fuo^ 

reclinare caput* Jud^ Cap. 16. 

INSIDIATUR, QUI ADMODUM BLAN- 
DITUR. 

* DXXIV. Ider/i a mztliere traditur, 

LUBRICA RES MULIER. 

* DXXV. DalilaSamfonem faptus alludens tttji' 

^ cretum ab eo fertitudims eliceret ab eodem 

ftepius deluditur. 

ARS UT ARTEM FALLERET. Veh 
ASTU DELUDITUR ASTUS. 

In par, pari in dolis relatum- 
DXXVI. Samfon urbis Ga7»<e portas ferefts in" 

fcripfus juit. 

LIBERTATEM MEAM MECUM PORTa 

In libernm noftrum arbitrium. 

* DXXVII. Daltla aquinque Satrapis Philifiim- 

rum conduiia.^ tjuinque mille ^ quingentis 

aureif ut Samfonem traderet. 

qum. RECIPIT DON \, FOEMINA RARO 

BONA. 

DXXVIII. Dalita^ verbis Samfowem demulcens^ 

ut enm fallat. 

LAUS, FRAUS, MULIEBRIA SUNTO. Fch 

HOC FOEMiNA MORE EST. 

* DXXIX. S^.mfon portefi GaiL£ urbis ferens, 

GRAVIS LIBERTAS. 

Adagium Belgicum eft , Robuftos pedes eflc eos, 

.qQiferendas libertati, &bonisdiebusparesfint. Senfus 

€ft : libertatis ac bonorum dierum multos Cepe pertaefos, 

adpejorem ftatum devenire. 

* DXXX. Samfon fe interficiens, 

ET YlTm. PRODIGA VIRTUS. 

* DXXXI. Samfon^ DaliU a fe amat<e credens 

in proprium exitium, 

GRE- 41^ A P E L L E S 

CREDULA RES AMOR EST. 

Charitasomnia crcdit. i.Cor. 13. 

♦ DXXXII. Idem. 

QUIS CREDERE POSSET x\MORI. Ovid. 

In fidem, caute habcndampuellis. 

* DXXXIII. Dalila, promijfis PhiHninorum 

aUeda. 

TRAHUNT PROMISSA PUELLAS. Ovid, 

* DXXXIV. Dalila^promijfis Philiflimrum cor- 

rupta , Samfonem tradit. 

MUNERA CRIMEN HABENT. Ovid. 

* DXXXV. Samfonmandibuldajinijlragem 

edens. 

FUROR, ARMA MINISTRAT. 

* DXXXVl. Dalila amore fecretum prodens Samfo» 

a PhiliflaK capitur. 

MERETRICIS AMORE. Horat. 
In multos,qui periere, caufam praefentibus amoribus 
merctriciis. 

* DXXXVII. Samfon interficiens fefe concujfione co- 

lumnarum ^ a P. Mafenio infcrihitur. 

MORIENDO VICTOR. 

In Chriftum morientcm. 

* DXXXVIII. In Armamentario Reip. Gedanenjis^in 

Labarofundam Davidicam., adjunSideidem man- 

dibuld ajini , infcriptam legi, 

SATIS ARMORUM. 
Nempe, cum auxilio Dei, facillime fternantur hoftes. 

C A P U T CV. 

S A M U E L. 

* DXXXIX. Samueljotinlfraeliticnmpopulum 

meritis inclytus , demum ab eo rejicitur. 

^ QUID ■ S Y M B O L 1 C U S, 417 

I QUID LABOR AUT BENEFACTA JU- 

l^- VANT?^i>^. 

Nempcapud ingratos. 

* DXL. AnnaSamuelis Mater cordetantnmoranSy 
Samuelem a Deo impetrans. 

NON CLAMANS SED AMANS. 

* DXLI. SamueldpopulorepudiatuSftamenadhuc 

pro eo orare perfeverans, 

PRECIBUS MALEFACTA REPENDIT. 
In ChriUum, incruce pro crucifixoribus fuis oran- 
tem. 

* DXLII. Samuel a populo repudiatus. 
CAUSA FUIT MERITIS MELIOR. Virg. 
Hoc muliis Superioribus ingratorum fubditorum fo" 
latio ell. c A p u T cvr. 
H E L I. 1 

■* jDXLIII. Heli a Deo morte punitus^ qmdjilios it»- 
m morigeros non correxerit. 

^ NE PEREAS, FERIAS. 

In corre6Iionem filiis impendendam. 
* DXLIV, Heli filios immorigeros nimium amans^ 
AMOR NULLUM NOVIT HABERE 
MODUM. 
In amores cxceflivos multorum parentum. 
* DXLV. Idem. 
PERDIT AMANDO. 
In idem. 

C A P U T CVIL 

D A G O N. 

* DXLVI, Dagonii idolum coram Arca corruens» 
^ D d CE- 4i8 APELLES 

CEDERE, SEDE JUBET. 
In B. Virginem, mirum in dacmones imperium cxer- 
centem. 
C A P u T. cviir. 
S A U L. 

* DXLVII. Saulmnrepentemalufyfedfuccejfive ad 
majora t^ maiora deveniens» 

NEMO REPENTE FUIT TURPISSIMUS- 

Juven. 

* DXLVIII. Saul^ex nonexfpeBatoSamueUadfa- 

crificium^ admajora peccataffuccejfive deveniens. 

A PARVIS, AD MALA MAGNA GRADUS. 

Saul, p S Y M B O L I C U S. 415^ 

* DXLIX. Saul^ ante regnum bonus ^ in regno 

pervertitur, 

HONORES, IMMUTANT MORES. 

* DL. Satili umbra Samuelis ope Pphontjjle evocatd 

mortem denuntians^ a Thefauro infcribttur, 

FATA NON SCRUTANDA, 

* iDLI. Saul^ ex non exjpedato Samuele^ dilapfus 

ad plura peccata. 

EX UNO NASCITUR OMNE MALUM. 

Unumfaepc peccatum , pluriumfubfequentiumori» 

go eft, 

DLII. Saul^ Pythonijjam confulens^ crafinamjibiab 

ttmbrd Samuelis evocatd denuntiatam^ 

audire covitur. 

QUID SIT FUTURUM CRAS, FUGE 
QU^RERE. Horat. 
In nimiam Gurioihatem vitandam. 

* DLIII. Saul^Samuelemynodicotempore ad faerifi- 

cium exfpeBare nolens.^ in tot mala incidit. 

HABENT PARVtE COMMODA MAGNA 

MOR^, Ovid. 
In feftinationem, quavis in recavendam. 

* DLIV. Saul., Davidi jam Regni Socio^ aDeo 

dedinato., infenfm. 

NULLA FIDES REGNI SOCIIS. Luu 

»* DLV. Saul ^ paulatim in graviora peccata 
prolapfus. 

PAULATIM LONGIUS ITUR. Ovid, 

* DLVI. Saul^ Samulem non exfpedando ., feflinus 
adfacrificium^ ^ fic ad proprium malum. 

FESTINA NON SUNT, QUiE TESTINA,' 

* DLVII. Saul.,nullKofficiis^ obfequiis Davidi 

rcconciliabilis. 

IMPROBITAS NULLO, FLEGTITUR 
OBSEQUIO. 

D d a CA- 420 A P E L L E S 

C A P U T CIX. 

D A V I D. 

* DLVIII. David, Lib. I. Regum Cap. 23. confuUfJS 

Dcum^ tradendumfe a Ceilitis Sauli intelligens^ 

Ceilam urbem deferendo, Saulis nta- 

nus evafit. 

RERUM FATO, PRUDENTIA MAJOR. 

* DLIX. David^ Saulem femper reveritus. 

HOSTEM, REVERENTER HABEBIS. 

* DLX. David^ virtuti ingentes adjungens divitias^ 
quipperelinquens morte fud i/^OO milliones^juxta 

Computum Cornelii a Lapide in Lib. Paralip. 

IVIRTUTEMQUE OPIBUS ADJUNGERE 
LAUS EST. 

* DLXI. David.^muhaabhoflibm^ filiisperpeffus. 

FATIS AGITATUS INIQUIS. 

* DLXII. David contra Goliathum decertaturus. Lo' 

ricd fefe exarmans., utpote ejus ufum non habens. 

A TENERIS ASSUESCERE MULTUM. 

DLXIII. David ex nimiootio in amores Berfa' 

bea prolapfus. 

EX OTIO LUCTUS. 

* DLXIV. David,fineloricd contraGoliathum 

decertans. 

VIRTUS LORICA FIDELIS. 

* DLXV. David,extotadverfis perpeffis celebrior. 

MAjOR IN ADVERSIS MICUIT. Claud, 

_ * DLXVI. DavtdRex., cum pledro fuodepiBus. 

SCEPTRO, ET PLECTRO. 
In Principempium, qui nontam regna fuafceptro, 
quam orationem pledro regit. Quod de Leopoldo Im- 
peratore ejus hoftes fateri coguntur, 

* DLX V 1 1. David^ tot thefauros relinquens^ magis 
oeconomice regendo , quam populum gravando* S Y M B O L I C U S. 411 

JUSTISSIMUM VECTIGAL, PARSIMONIA, 
Hoc mcmincrintPrincipes, fibi exemplum imitan- 
dum. 

* DLXVIII. David ex otio , in amores Berfabe^ 

prolapfw^ y in tot inde mala, 

SIC CONSTANT OTIA MAGNO. 

* DLXIX. David^ poii lapfum pcenitens, 

FORTIOR EX LAPSU. 
In p<}enitcntem deinde Deum magis amantem. 

* DLXX. David^Philiftinorum praputiis Michol 

filiam SaulfS meritus. 

PRO TALIBUS AUSIS. 
Michol cceleftis, devidoPhiliftinoinfcrnali dator. 

* DLXXI. David ex und in alteram calamita- 

tem addu^us. 

ALIA EX ALIIS IN FATA VOCAMUR. Virg. 

* DLXXII. David^ exemplum bonorum Principum. 

PER TOT SUA FATA SEQUENDUS. 

* DLXXIII. David in calamitatibut femper ad 

Deum recurrens. 

VEXATIO DAT INTELLECTUM. 

* DLXXIV. David intertotbella ad nuUostur- 

pes amores prolapfM, 
CEDIT AMOR REBUS. 

* DLXXV. David^ in fuperbiam inregnoeJatiK^ 

in numerando populo. 

VITIUM REBUS SOLENNE SECUNDIS. 

Claud, 

* DLXXVI, Davidcoram Rege Achis infanum 

\e fimulans. 

INSANIRE LIBET. Virg. 

• DLXXVII. David Beri^elai gratm, 

GRATIA PRO REBUS. Ovid. 

Ingratumanimum. 

* DLXXVIII» David.,n9nfanguinejedtrucidat« 

LeonHftH ^c. glorians, 

D d 3 VIR- 412 A P E L L E S 

VIRTUTE DECET, NON SANGUINE 
NITI. Claud, 

* DLXXIX. David^infanumfecoram Rege 

Achis fimulans, 

TEMPORIBUS SERVIRE DECET. Vel. 
UTERE TEMPORIBUS. 

* DLXXX. David^eligere jujjiisextribuiplagisy 

peQem eligens^ 

CUPIAS , QUODCUNQUE NECESSE EST. 
L,uc. 

* DLXXXI. DavidoccifoGoliatho^acclamationes 

populi audiens. 

VIRTUTE, MEREMUR HONORES. 

* DLXXXII. David^ devirtutefud.^ Saulii perfe- 

cutiones paffus. 

EXCITAT INVIDIAM VIRTUS. 

* DLXXXIII. DavidSaulem amans.^ fe tamen 

ei non credens. 

HOSTEM SAPIENTER AMABIS. 

, * DLXXXIV. David,enfeGoliathicontrahrjJles 
ntens. i . Keq^. 1 1 . 
ENSE, ANIMUS MELIOR. 
Animi plus valent quam arma. 

* DLXXXV. David.^in regnoinvirtutibus 

eminentior , ac ante, 

ET VIRTUS CRESCIT HONORE. 

* DLXXXVI. David^inhonorez^ virtute conflitn- 

tus\ minime liber a livore. 

SUMMA PETIT LIVOR. Ovid. 

* DLXXXV II. David, Saulem in regno corrivakm 

fuum patienter fufferens, 

RIVALEM PATIENTER HABE. Ovid. 

* DLXXXVIII. DavidBer-LcUai gratus. 

VETERIS STAT GRATIA FACTL 

^ Da- SYMBOLICUS. 42 ; 

♦ DLXXXIX. Davidjhibundus^allatofihipertres 

viros potu ex ciflerndin Bethlehem^ appetitum 

fuum fubigens , aquam effundendo. 

NULLA EST VICTORIA MAJOR. Claud. 
C A P U T CX. 

A B I G A I L. 

_. * DXC. AbigaiJ^ Uxor Nabal Cafmeli, Davi' 
dem placans. 
INGENIO MOLLIOR IRA MEO. Ovid. 
In animos iracundos, fazpe ingeniofe emolliendos, 

* DXGL Abigail^infcioviro fuo^obviam Davidi 

cum muneribus progreffa, 

MULTA VIROS, NESCIRE DECET. Ovid, 

* DXCII. Abigail^manfuetisverbis^^ muneribuSy 

Davidi oblatis , eum placans, 

HOC UNO, SOLVITUR IRA MODO. Ovid. 

* DXCIIL Idem. 

TANTA IN MUNERIBUS FIDUCIA. Juven. 

Muneracredc mihiplacani hominefque Deofque. 

C A P U T CXI. 

G O L I A T H. 

* DXCIV. Goliathy Davidi adolefcenti farca* 
ftice illudens. 

VIDE QUEM DESPICIAS. Dd4 CA- 4^4 A P E L L E S 

C A P U T CXII. 

A M N O N. 

• DXCV. AmmnDavidisfilius^ ita propriam fororem 

'Thamar deperiens^ ut propter amorem ejus, 
agrotaret. X.Reg. 13. 

QUIS ENIM MODUS ADSIT AMORI? Virg. 

* DXCVI. Idem Amnon^pojl vehementijfimum 

amorem Thamar^ tandem eam exofam habens 
odiomagnonimis. l.Reg.l^. 

TAM CITO FUGIT AMOR. Ovid. 
In brcvitatcm & inconftantiam obfcceni amoris. 

* DXCVII. /dem. 
ODIUM COMITATUR AMOREM, AUT 

SEQUITUR. 

* DXCVIIf. Idem Amnon.^ cumpotirinonpoffetilli- 

citisfororisfute Thamar amplexilm^ macie 

attenuatus. 

TRISTES IN AMORE REPULS^. 
C A P U T CXIII. 

J O A B. 

* DXCIX. Joab cum ofculo^ quod Amafa fraudulenter 

dabat^ eum pugione perfodit. % Reg. 2. 

NUSQUAM TUTA FIDES. Firg. 

* DC. Idem. 

APPARET DISSIMULATUS AMOR. Ovid. 

* DCI. Idemjoab^cum Amafaminterfeduruseffet., 

inquiebat Salve mi frater. 

PERICULUM IN FALSIS FRATRIBUS. 

♦ DGII. Idem. 

VIVITUR HOC PACTO. Fers. 

Ut S Y M B O L I C U S. 425 

Ut fub fpccie amicitiae , multi circumferant corda 
inimica. 

C A P U T CXIV. 

ISBOSETHUS. 

* DCIII. /sbofeth filim Saulis^ cum poflpratidiumiH 

ledo fuo dormiret , ineodem interfeSius. 

SUA QUISQUE PERICULA NESCIT. Luc. 
C A P U T CXV. 

ACHITOPHEL. 

♦ DCIV. Achitophel dijfipato per Chufai confiHo 
fuo^ fe fufpendens, %. Reg. 17. 

TANTI EST SE SPERNERE SPERNI. 
Facilius eft mundum fperncrc, quam fpernerc fe 
fperni. 

* DGV. Idem Achitophel peffimo conplio Ahfaloni dato^ 
eodemque diffipato, fe interficiens} 

TANTI REFERT QUID CONSULAS. Vel. 
QUID CONSULAS VIDE. 

C A P U T CXVI. 

A B S A L O N. 

* DCVI. Abfalon capillos fpeciojiffimos Jiclis quam 

plurimK appenfos gerens. 

ORNANT, SED ONERANT. 
Ita honores mundani. 

* DCVII. Idem. 
GRAVIA QUiE PULCHRA* 

D d j- Idc^ '^i6 A P E L L E S 

* DCVIIL /dem Abfalon^ e fulcherrimiscapiUii 

fuis , ex arbore fufpenfus. 

HING DECUS, ET LAQUEUS. 
In honores mundi. 

* DCIX. Idem capillis fuis^fufpenfus. 

QUOS NUTRII, PERIMUNT. 
In paflioncs,qu3e animam pcrimunt, morte seterna. 
* DCX. Ahfalon^ fub lapidum cumulo^ tumulatus. 

A CUMULO, TUMULUS. 
Multos bonorum temporaliumcumulus, tumulavit 
in inferno, 

C A P u T cxvir. 
U R I A S. 

* DCXI' JJrias^ epijlolam ferens, necis propria 

imperium , continentem. 
IGNARUS SUA SE TRACTARE PERICLA. 
Multi, iniionoribus,divitiis, PrsDlaiuris, Curisani- 
marum, proprise animse pericula ignari tra6lant. 

C A P U T CXVIII. 

I S A G H A R. 

* DCXII. Ifachar^videns requiem^quodeffetbona; 

fuppofuit humeros ad portandum. 

REQUIESQUE MIHI, NON FAMA PE- 

TITA EST. 
In cum qui hujus mundi honoribus relidis rcquiei 
aeternx fc parat. 

* DCXIII. Idem, 
QUI PR^TULIT OTIA REGNO. 
Inplurimos, qui Regno terreftri fc abdicanics , Dco 
poft fervicrunt. 

CA- S Y M B O L I C U S. 427 
C A P U T CXIX. 

S A L O M O N. 

* DCXIV. SalomonRex^ uxoresquafi Reginai 

habens feptingentas^ ^ concubinas trecen- 

tas. Lib.-^.Reg. II. 

RES IMMODERATA LIBIDO EST. 

* DCXV. Salomon.,fumptmfiJfimaplura tedificia y ad 

LiiXHm exftruens. Lih. Reg. 3, Cap. -j . 

POMPiE, NON ANlMiE. 
In multa opera hominum. 

* DCXVI . Salomon., meretricum litem., fuper filioloy 

dirimens. Lib."^. Reg.Cap.'^. 

LITEM NATURA DIREMIT. 

* DCXVII, Salomon^ in adificandd Mello., ^ coa:qua- 
tionevoraginiscivitatis David. ^. Reg.Cap, ii, 

immenfos fumptus faciens, ex divitiis Jibi 
a Davide reliBis. Vide Corn. h Lap^ 

STULTITIAM PATIUNTUR OPES. 

DCX VIII. Salomon., Matri Berfabe^ afiurgens. 

SIC FILIUM DECUIT. 
Immortalcra laudemmeruit JoannesIII.RexPoIo- 
nise, ad Regnum nondum evedus, quando ejufdem 
Matcr pientiffima , tcftamento ftatuerat apparatum 
fiium funebrem abfquc omni pompa cclebrari : Inter 
obedientiam enim & reverentiam ipfe mcdius , Pri- 
mo funebrem apparatum in fepulturaei exhiberi abP- 
que omni pompa , eo modo, quo mater ftatuerat, juffit j 
cumeaepigraphe. 

SIG MATER VOLUIT. 
Quoobedienti33 prasccptoexpleto, pofl:diesah'quof, 
aliumpientiffimae matrieumquc pompoliffime utfilius 
exhibuit, eaepigrapheadjedta. 

SIC 4i8 A P E L L E S 

SIC FILIUM DECUIT. 
Digniffimus, qui ornni benedidione tcmporali poft- 
modum ^Deo donatus fuerit , in quarto pr^ccpto ad 
promifTa iis, qui honorant patrem & matrem. 

* DCXIX. Sahmon divitias non petens ■, aut 

bona temporalia. 

NEC CUPIENDA BONIS. Ovid, 

* DCXX. Salomon petensfapientiam^eamque a 

Deo impetrans. 

O FACILES DARE SUMMA DEOS! Luc. 

* DCXXI. Salomon flurimof pecunias injlrut^u- 

ras profanas impendens, 
PRODIGA RERUM LUXURIES. Luc. 

* DCXXII» Salomonpetens divitias ne dederis mihi l^c. 

ET OPUM METUENDA FACULTAS. Luc, 

* DCXXIII. Salomon jafientiam pofiulans^fibitQt 

populis re%endis necefiariam. 

NON PRIVATA CUPIT. 

C A P U T CXX. 

R O B O A M. 

* DCXXIV. Roboam^ nimio rigore decem regni 
partes amittens, 

REGNI CLEMENTIA CUSTOS. 

* DCXXV. Idem. 

TRISTE RIGOR NIMIUS. Claud. 

* DCXXVI. RoboamConfiliariorum fuorum junio' 

rum adulationibus perverfus^ decem tribus amittit. 

HABET HUNC ADULATIO FINEM. 
C A P U T CXXL 

JEROBOAM. 

DCXXVII. Jeroboam ex fervo Rex Ifraely defpotice^ 
^ tyrannice dominans, 

AS- S Y M B O L I C U S. 429 

ASPERIUS SERVO NIHIL EST. 
Lamentatio Prophci» eft : Servi dominati funt nobisi 

C A P U T CXXII. 
A D D O. 

* DCXXVIII. Rigidam Jeroboami manum fre- 

cibus fanans Addo. 

SIC RIGIDA FLECTES. 
Obdorati animi precibus emolliendi funt. 

C A P U T cxxiir. 
E L I A S. 

* DCXXIX. Kliai abjeSio ex curru igneo pallio, 
procedens. 

TUTUM CARPIT INANIS ITER. Ovid. 
In paupertatcm Religiofam. 

* DCXXX. Elias fine Sacrina ad iter faratus^de 

quo Scriptura : G randis tibi reftat via. 

OPTIMUM VIATICUM PIETAS. 
* DCXXXI. Elias^^palliumprojicienSyexcurruigneo^ 
LIBER AB EXUVIIS. 
In paupertatem. 

* DCXXXII. Elias igneocurru fublatus, 
NOSSE NEC AURIGAM LICUIT. Claud, 
In occultum cujufdem rci ConHliarium. 

♦ DCXXXIII. Elias, a corvo paflus. 

NOCTU EXSPECTANDO, DIUQUE, 
In gratias di viaas dcfuper exfpe<5tandas. 

* DCXXXIV. Elias a corvo paflus. 

SUOS ^THER ALIT. 
In providentiam Dci inpafcendis hominibus. 

EliaSj, 430 A P E L L E S 

* DCXXXV. Eliaf^curruigneo inaeremraptatiis. 

ARDUA VIRTUTI, NULLA EST VIA. 

* DCXXXVl. Elias Zma pellicedfuccin^ns 

tff vir piloftu. 

FORMA VIROS NEGLECTA DECET. Ovid. 
In vcftium decorcm negligcndQm a viris, 

* DCXXXVIL Elias per turbinem raptatus^ 

in paradyfum, 

NEC TURBINE DEVIUS. 

In eam, qui in commotione populari non abripitur. 

* DCXXXVIII. Idem. 

TURBINE SURSUM. 

In eum qui in commotione populari ad dignitatem 

quandam alccnderat. 

C A P U T CXXIV. 

* DCXXXIX, Achab^quodNabothivineamhahere 

mn poffet , adm^jduyn triHatiis. 

RARO L^TATUR AVARUS. 

* DCXL. Achab^Nabothumoccidens^utvineam 

ejiii poffideret. 

OPUM FURIOSA CUPIDO. 

* DCXLI. Achab Rex^Regnofuo minime contentus, 

ultra exiguam vinear/t Nabothi appetens. 

NIL ANIMO SATIS EST. 

f DCXLI I . Adulantibns Pfeudo Prophetis^plus credens 

Achab^ quam Michea^ inprocin^u contra AJJyrio- 

rum Regem,perimitur. 3. Reg. Cap. ai» 

EX MARTE MORTEM. 
Inbcllainconfultofufcepta. 

C A P U T CXXV. 

N A B O T H. 

. DCXLIII. Naboth,AchaboRegivineamfuam,quod 

avi' S Y M B O L I C U S. 4^1 

avituw Jibi patrimonium ejfet ,' cedere nolens. 
AVITA TUERI. 

C A P U T CXXVI. 

E L I S i£ U S. 

* DCXLIV. Elifaus^vidua paupercula^Qleum 

quo creditoribus fatisfaceret , impe- 

trans. ^Reg.^, 

EST ILLIS CURiE, MORTALIS EGES- 

TAS. rirg. 
Superis curse funt pauperes : Ttbi dereJiSus eji pau- 
per. 

* DCXLV. ElifausadEliamincurruigneoraptum, 
oculos convertens. 
NON ALIO CONFERTE OCULOS. 
In mentem, in coelum levandam. 

* DCXLVI. Elif£Us.,EIiamraptumrefpicienSm 
IN UNUM, TENDIT UTERQUE. 

In corpus & animam. 

* DCXLVII. ElifauSjabElia fpiritumduplicem 

pojlu/ans , ^«»2 confequitur. 

SUPERI PIA VOTA SECUNDANT. 
In Deum, preces cxaudientem in iis , quse ad falutem 
petimus. 

* DCXLVIII. Elifaus,fpiritumduplicem petens, 

SI VIS POSCERE, POSCE BENE. 
In oranda ea qux anims faluti conducunt. 

C A P U T CXXVIL 

J E S A B E L. 

* DCXLIX. Jefabel., flibio faciem pingens, 
MENS IMMUNDA TAMEN. 

Idem 4J1 A P E L L E S 

* DCL. Idem. 
MENS ORNANDA PRIUS. 
In curam anim» ante omnia impendcndam. 

C A PU T CXXVIII. 
O A S. * J * DCLI. Joas Rex pejjimus. 

REGIA RES SCELUS EST. Ovid. 

* DCLII. /dem Joas, ex optimo peffimus. 

COEPISTI MELIUS QUAM DESINIS. 

C A P U T CXXIX. 

A T H A L I A. 

DCLIII. Athalia^plurium homicidiorum rea^ ipfa 
etiam demum interficitur. 

MORS MORTE PIANDA EST. 
C A P U T CXXX. 

J O N A S. 

* DCIAV * Jona hedera citijftme fjata, ad diluculum 
verme exedente , exarefcens. 

CITO NATA, CITO PEREUNT. Vel. 

IMMODICIS BREVIS EST ^ETAS. 

* DCLV. Jonas in ventre ceti comprehenfus , firmiter 

fperansfe liberandum, inquiens, Verumtamen 

rurfus videbo templum SanHum 

tuum. Jona. z. 

AFFLICTIS SUPEREST SPES UNICA 

REBUS. 

/dem S Y M B O L I C U S. :j3j 

* DCLVI, /dem JoMos in ventre ceti. 

VIRTUS MEDIIS SEGURA PERICLIS.* 

* DCLVII. Jo'^as fugiens. 

SE FUGIT Et SEQUITUR. 
Inconfcientiam ubique comitem. 

C A P U T CXXXL 

J O N A T H A S. 

* DCLVIII. Jonathas inquiens ^Guflavi modicum 

mellii , y ecce morior, 

USQUE ADEO NULLA EST SINCERA 
VOLUPTAS. Ovid. 

* DCLIX. Jonathas Davidiscaufam apudparen^ 

tem Saulem agens. 

NEC AMfCI DESERE CAUSAM. Ovid. 

* DCLX, Jonathas multum amabilis. 

UT AMERIS AMABILIS ESTO. Ovid, 
Amoris philtrum amor eft. 

* DCLX I . Jonathas exfpolians fe tunicd fua^ eaiue 

Davidem induens. 

PRODIG A RES AMOR EST. 

* DCLXII. Jonatbas optimus mifere cum Parente 

Saule interfcitus. 

FORTUNAQUE MORIBUS IMPAR. Ovid. 
Inquam plurimos quorum virtutibus fortuna mini- 
me refpondet. 

C A P U T CXXXIL 

E Z E C H I A S. 

DCLXIII. Ez,echias ^. Rcg.AfyriisThefaurosfuos 
ofiendcns ob idab Ifata reprehenditur. 

SINE TESTE BEATIOR. 
Inrevelationembonorum opeium nuUifaciendam. 
E c Ijaias 4H A P E L L E S 

DC LXI V . Ifaidi , figno umbra ad decent gradm in 

horologio Achai, retro^ada^ E%,echia vita 

prorogationem denuntiat. 

4. Reg. 20. 

EX UMBRA VERITAS. 

In Vctcris Teftamenti figuras, &c. 

* DCLXV. E%,echidi concordi confilio lahentem 

Rempublicam redituit. l.Par.l^. 

CONCORDIA RES PARV^E CRESCUNT. 

* DCLXVI, Ezechiaf^mafaficuumcuratus. 

4. Reg, 20. 

TANTUM MEDICAMINA POSSUNT. 

In medicinas fpirituales indefperatis nonnegligen- 

das. 

* DCLXVII. Ez,echias , 4. Reg. 20. a Prophetd 

audiens .,fe moriturum fleinr fletu magno. 

RES EST DIFFICILIS MORI. 
Indifficultatem mortificationum. 

C A P U T CXXXIII. 
O Z I A S. 

* DCLXVIII. 07.,iasahAi>aridfacerdote.^aliifque 
facerdotibns ., objurgatus ., ne incenfum fuper al' 

tare Thymiamatis adoleret., cum abflinere 
mllet ., leprd correptus. 2. Paralip, 
Cap. z6. 
PAREAS NE PEREAS. 

* DCLXIX. Ozuis, pofpiamroboratuseJfet.,eleva- 

tum ejt cor ejus in interttumfuum., iff ingrejfus 

templum Domini adoletevoluit incen- 

fum. l.Para/ip,Ca^.l6. 

NEC ELATUS ABSTINEE ARIS. 
In Tyrannum laerilegum. 

Idem I S Y M B O L I C U S. 435 

♦ DGLXX, Idem. 
TU PROTEGE , THURE ALTER ADORET* 
Principum eft protegere, facerdotum orare. 

C A P U T CXXXIV. 

SENNACHERIB, 

* DCLXXL Sennacherib exercitus ah Angelo 
und noHe cafus» 
ET MILITAT ^ETHER. 
In multas vidoriascoelitus obtentas. 

* DCLXXII. ExSennacherib exercitui^^OOOcor-' 

pora ccefa fparfiru jacentia. 

HI FRUCTUS BELLI. 
C A P U T CXXXV. 

A M A S I A S. 

* DCLXXHI. Amajlas .^feliciter percuffis loooo 

EdomitK^ non acqutefcensy movenscontra 
Joas^ Regem Ifrael^ abeodem capi- 
tur. 4. Re^. 14. 
FORTUNAM REVERENTER HABE. 

* DCLXXIV. Idem Amajiastemerebellum contra 

Joas movens, 
NOCUIT TEMERARIA VIRTUS. Ovid. 

C A P U T CXXXVL 

T O B I A S. 

* DCLXXV. TohiashirundinisjlercQreinoculoS cafti 

de/apfo., in patientia prohationem^ exaecatus, 

ET HABENT MORTALIA CASUM. Luc 
E e X To' 4^<? A P E L L E S 

• DCLXX VI. T^obiasjunior,, cum Sara junSius^ nil 
patitur a dxmonio^ quod feptem ejus 
1/iros interfecerat, 

CASTO DEUS ^QUUS AMORI. Ovid. Vel. 
AMPLEXUS HOC PROMERUERE PUDICL 

Claud. 

f DCLXXVII. Tobiasinquiens;Pauperemquidem 

vitam ducimus, 

PAUPERTATEMQUE FERENDO EFFE- 

CERE LEVEM. Ovid. 

* DCLXXVIII. Tobiasfenior ccecus. 

MULTUM ANIMO VIDIT. Ovid, 

c A p u T cxxxvn. 
MANASSES. 

* DCLXXIX. Inter Reges Jud^ nemo diutius Manajfe 

regnafje legitur^ quippe qui quinquaginta 

annis regnavit injerufalem. L. 4. 

Reg. Cap. II. 

NON QUAM DIU , SED QUAM BENE. 
C A PU T CXXXVIIL 
A M O N. 

* DCLXXX. /Imon a proprijs fervis fuK domiin- 

terfedm. Lib.4, R.Cap.ll. 

INIMICI HOMINIS DOMESTICI EJUS. 

C A P U T CXXXIX. 

S E D E C I A S. 

* DCLXXXI. Sedecias aNabuchodonofordeje^» 
Joackimofuffe<^uSjpofi quamperfide a rege Baby- 

lonis 1 S Y M B O L I C U S. 437 

iomrecejjijfci^ ab eodem captuSy exocnlatus efl^ 
i^ captivtis in Bahylonem dn£hu» 

FIDEM SERVARE MEMENTO. 
C A P U T CXL. 

NABUZARDAN. 

* DGLXXXII. Nahwuardan avK focifque infejiw. 

FOCIS INFESTUS ET ARIS. 
In facrilcgia Militaria. 

C A P U T CXLI. 

J E R E M I A S. 

* DCLXXXIII. JeremiasProphetiamfuaminci' 
piens AAA. Domine Deus ecce nefcio locfui. 

SCIRE HOMINUM NIHIL EST. 

Cum enim confumaverit homo tunc incipit. Eccl. 34. 
* DCLXXXIV. Idem. 

UT COELO SAPIAS UNI TIBI DESIPE. 
C A P U T CXLH. 

S U S A N N A. 

* DCLXXXV. Sufanna cajliffima adulterii accufata. 

CASTA QUIDEM SED NON CREDITA. 

Ovid. 

Inmulios innocentes finiftra hominum judiciaper- 
pefTos, 

* DCLXXXVI. Judices fenes innocentis Sufann.e 
accujatores, Danieletejle Cap. i^.declinaverunt 

oculos fuos Ht non viderent ccelum. 

COECUS INEST VITIIS AMOR. Ckud. 

E c 3 /«t 438 A P E L L E S 

* DGLXXXVII. Judicesfenes amore SufanfJce 

€X^fM.€lC€f2t€S 1 

URIT AMOR GRAVIUS, QUO SERIUS. 

Ovid. 

* DCLXXXVIII, Judicesiidem oculos claudentei^ 

ne ccelum viderent^ ut fupra, 

PRONUM EST, SUPEROS CONTEMNERE 

TESTES. Juven, 

* DCLXXXIX. Sufanna innocens^ Danielis patro 

ciffio Itberata. 

INNOCUOS NON DESERIT i^THER. 
C A P U T CXLIIL 

D A N I E L. 

* DCXC. Danielafiatuain pedesferreos ^luteos 

definens. 

VIX iERE RELICTO. 
In hsec ferrea tempora. 

* DCXCL Daniel cum fociis obtinens aPrapo/ita 

Eunuehorum^ ut folis leguminibus vefcatur-, 
exinde formofior apparens. Daniel. i. 

NEGLECTiE GRATIA FORM^. Claud. 
Inmultasrcligiofas, q^iibasper afperas poenitentiaJ 
&iejunia, Deoficdifponente, nil vcnudatisdecedit. 
DCXCII. Daniel ajlute ., /udicesfalji tejlimonii 
convince/is, 

FRAUDE SUA PRENDITUR ARTIFEX. 
C A P U T CXLI V, 

NABUCHODONOSOR. 

* DCXCIII. Nabuchodonofor in feram commutatus^ 

EFFERA RES SCELUS EST. 

Idem S Y M B O L I C U S. 43s> 

* DCXCIV. /^w. 
EFFERA MENS MAGIS EST. 

C A P U T CXLV. 

BALTHASAR. 

* DCXCV. Bahhafar inmedio convivii manum 
ad parietem fcribentem videns. 
SOLLICITUMQUE ALIQUID L^TIS IN- 
TERVENIT. Ovid, 

C A P U T CXLVI. 

ZOROBABEL. 

* DCXCVI. Zorobabelreducens Judieos exCaptivi' 
tate Babylonied. 

IN PATRIAM HOC DUCE REDITUR. 

In S. Michaelem; Archangelum, ex captivitatchu- 
jus corporis ia agone nobis Ducem ad coeleftem pa- 
triam. 

C A P U T CXLVII. 

J U D I T H A. 

* DCXCVII. Juditha fortijfmum Holofernem 
interficiens. 

VIRTUS SPECTANDA, NON SEXUS. 

* DCXCVIII. Eadem 

SOLA AGMINIS INSTAR. 
lo B. Virginem, quae eft Cafiorum aciesordinata: 

E e 4 HoJo'. 440 A P E L L E S 

* DCXCIX. Helophernesformd Judithte captus^ 

interficttur. 

SPECIES DECEPIT AMANTEM. 
In multos malierum fpccie feduclos. 

* DCC. Judith Holophernem interemptma^ jejuniis 

fe difpofatt Judith. Cap. 12. 

CAUSA DEO PLACUIT, SED ET ARMA 

TUENTIA CAUSAM. 

* DCCL Judith fpeciofa. 

MENS FORMOSA MAGIS. Fel. 

PAR ANIMO QUOQUE FORMA FUIT. 

Ovtd. 
Ifl quam plurimas iDnocentiffimas virgincs. 

C A P U T CXLVIII. 

A M A N. 

* DCCII. Aman., ex fupremd gratia omni fa- 

vore excidens. 

SIC GRATIA VERTITUR AULiE. 
In inconflantem favorcm aulae. 

* DCCllI- Aman fr<e invidia fefe fufpendionecans^ 

SIBIMET INVIDIA LICTOR. 
C A P U T CXLIX. 

HELIODORUS. 

* DCCI V. Heliodorus pofl fufas Judaorum oratio- 

nes a Deo percutitur, ut emendetur. L. 2. 

Macchab. C. 3. 

UT EMENDET PERCUTIT ^ETHER, 

CA- S Y M B O L I C U S. 441 
C A P U T CL. 

M A T A T H I A S. 

* DCCV. Mathathias Religionii caufam %,elo- 

fijfrme agens. 

COELI NE DESERE CAUSAM. 

C A P U T CLI. 

JUDAS MACHABiEUS. 

* DCCVI. Judas Machabaus curans facrificia 

pro mortuis. 
MANIBUS HOC SATIS EST. Ovid, 
* DCCVII. /dem. 
PROPTER FRATRES MEOS ET PROXI- 

MOS MEOS. 
In fufFragia mortuorum curanda, 

C A P U T CLIL 

ELEAZARUS. 

DCC VIII. Elea%,arus nolens canis fuis ignominiam 
irrogare^ carnes porcinas vefcendn. 

PLUS ANIMO CANUIT. 
C A P U T CLIII. 

ANTIOCHUS. 

DCCIX. Antiocho fecundam profedionem in Mg^^ 
pum parante , viji Jerofolymis equites fer aerem 
difcurrere. a. Mach. f. 

E e 5- NEG 442 A P E L L E S 
NEG SIDERA PACEM SEMPER HABENT. 
Invirorumdodorumdifcofdias. 
* DCCX. Antiochusfcaturientibus e corporevermi- 
bus meritamorteoccumbens. z.Mach,<^. 

PLUS MENS FOETEBAT. 
In peccatum quod graviflimus animsc foetor eft, 

EX NOVO TESTAMENTO. 
C A P U T CLIV. 

i£NEAS PARALYTICUS. ^ DCCXI. M.neas paralyticus per oHo Annos 
fauatur, A^-^. NU- SYMBOLICUS. 44V 

NUMIN\ NUNQUAM DESTITUUNT. 
' Inauxilium divinum, feroadvenicns faepe, fcd tan- 

dem. 
DCCXII. Idem jEneas , farendo mandatofibi a S, Pc' 
tro dato , LeSium toUens fanatur, 
PARENDO SALUTEM. 
In obcdientiam Religiofam. 

C A P U T CLV. 

ALEXANDER. 

* DCCXIII, DeTumultueocujHS ASi.l^. mentio 

ejlj inquit Scriptura : Plures nefciebant^ qud 

ex caufd conveniffent. 

NIL EST MODERABILE PLEBI. 

* DCCXIV. 'Tumultus ejufdem caufalucrum Jibi 

ceffaturum a Judaeps creditum^ exflatuts argenm 

teis quas Diana faciebant. 
RES EST SEDITIOSA LUCRUM. • 

* DCCXV- Ephejii ineodem tumultu lucrum fibi 

ceffaturumy pro pratextu affumpfere , cur Paw 

lum non audiverint, 
AMANT CRIMINA PRiETEXTUS. 

C A P U T CLVI. 

A N A N I A S. 

* DCCXVI. Ananias juffusaDeoquarerePaulum^ 

ut eum converteret^ Q a ccecitate liberaret. 

QU^RENDUS BENE CUI FACIAS. 

* DCCXVII. Ananias advicum Kedumire juffus^ 

PAUCIS HIC TERITUR VICUS. 
In hasc iniqua tempora, quibus redlum vix quaeritur. 

GA- 444 A P E L L E S 

C A P U T CLVII. 
ANANIAS ET SAPHIRA. 

* DGGXVIII. Ananias^ Saphira de pretioagri 

vendiU tetinentes aliquid^ neque totum ad pedes 

Apoilolorum deferentes. 

AUT NON, AUT QU^ DAS, DA SERIO. 

* DCCXIX. Ananiask^ Saphiraretinentesdepre' 

tio agri repentina morte puniti. 

LUDI NON SUSTINET ^THER. 

* DCCXX. Idem, 

FALLERE QUOS NON EST. 

* DCCXXI. Ananias^ Saphtraconjuges^infcelere 

eodem complices, 

PAR MALE COMPOSITUM. 

* DCCXXII. Ananias^ Saphira^ obmendacium 

repentind morte puniti. 

MENDACIA PERDUNT. 

* DCCXXIII. lidem de pretio rctinentes. 

RES EST DIFFICILIS DARE. 

* DCCXXIV. Idem. 

PRETIOSA PERICULA NUMMI. 

C A P U T CLVin. 

A P O L L O. 

* DCCXXV. ApoHo rigans quce Paulus 
plantavtt. 

PLANTATA RIGARE. 
In curam novellis plantis Ecclefiae , Rcligionifque 
impendcndam. 

Idem S Y M B O L 1 C U S, 445 

* DCCXXVI. Idem. 
NON SATIS EST RIGASSE SEMEL. 
In idem. 

* DCCXXVII. Idem. 
SPES INDE PROFECTUS. 

C A P U T CLIX. 

CORNELIUS CENTURIO. " DCCXXVIII. Cornelius Centurio intetjdem ope- 
ribus mifericordite. 

PIETASQUE VIRIS QUI CASTRA SE- 

QUUNTUR. 
In S. Martinum, alioTquc mifericordes milites. 

* DCCXXIX. Centurionis Cornelii eleemofyncey 

a coelo r^fpe.^^e. 

DII PIA FACTA VIDENT. Ovid. 

* DCCXXX. Corneliw Centurio ^ miles, De» - 

acceptus. 

PERSONAM HOMINIS NON ACCIPIT 
^THER. 

* DCCXXX I. Cornelius Centurio ob opera miferi" 

cordice a Deo non dereli^us. 

PIOS NON DESERIT ^THER. 

C A P U T CLX. 
C A I P H A S. 

* DCCXXXII. Caipbas, ex livore una cumaliis 

Judi£is , Chrifium interficiens. 

QUO NON LIVOR ADIT? Ovid. 
* DCGXXXIII. /dem. 
QUID POPULI SI TALIA xMISTiE? 
In excmpla mala facerdotum. 

CA- 44<^ A P E L L E S 

C A P U T CLXI. 

DIONYSIUS AREO- 
PAGITA. 

* DCCXXXIV. Dionyfmi Areopagita ex eclypft 

inPaJfione Chrifii lumenfua converjionis 

hauriens. 

ORBI NOCTEM, MIHI DIEM. 
* DCCXXXV. Idem. 
COELO LUX ILLA REFULSIT. 
In gratias converfionis. 

*.DCCXXXVI. Idem. 
ABSCONSO LUMINE NUMEN. 
In confolationibus abfconditis recurrendum ad 
Dcum. 

* DCCXXXVII. Idem. 

AB ALTERIUS LUX ISTA LABORE. 

C A P U T CLXIL 

ELYMAS MAGUS. 

* DCCXXXVIII. Elymasmagus exccecatus. 
C^CA MAGIS MENS EST. 

* DCCXXXIX. Idem. 
CiEC^ H^C SINT PRiEMIA MENTIS. 
In cxcascationem, quam Deus fsepe in pcenam prio- 

ram peccatorum permittit. CA- SYMBOLICUS. 447 
C A P U T CLXIU. 
H E R O D E S. 

* DCCXL. Herodes Herodiadce faltanti diwidiam 

regni fui partem^ offerens, 

DOMINATUR, QUISQUIS AMATUR, 

* DCCXLI. Herodes corarn 3. Magis diffimulans fe 

^ Chriftum adoraturum^ mox eum perfequi 
incipit. 

PIETAS DISSIMULATA PATET. Ovid. 
Hypocriles tandem ad lucem veniunt. 
* DCCXLII. Herodes infantes occidenstimuityne 
regm fuo privaretur. 

QUI TERRET, PLUS IPSE TIMET. Claud. 

* DCCXLIII. Herodis ambitioad Regnum mortale^ 

caufafuit infanticidiorum. 

HINC CRUOR ET C^DES. Ovid. 

* DCCXLIV. Herodes inqutens^Ut^ egove- 

niens adorera eum. 

SPECIE VIRTUTIS, ET UMBRA. Juven, 
In nmulatampietatem. 

C A P U T CLXIV. 

J A I R U S. 

* DCCXLV. Jairus pro prole vitam a Chrifia 

ftagitans. 

TANTUS AMOR FROLIS. 
In ingenitumomnibus prolisamorem. 

CA« 448 A P E L L E S 

C A P U T CLXV. 

S. JOANNES BAPTISTA. 

* DCCXLVI. S.Joannes Baptijlacum prafagio. 

Quis putas puer ijle erit ? 

SUPERAT PR^SAGIA TANTA. 
Acclamatum aliquando fuit Wilhelmo Regi An- 
gli«, rcfpiciendo ad praefagia juvcntutis ejus. 

* DCCXLVII. Joannesquodgratiamlignificat. 

EX RE NOMEN HABET. Ovid. 

* DCCXLVIII. JoannesBaptifla atenerisin eremo, 

PRO! QUANTUS MORTE FUTURUS! 

* DCCXLIX. S.JoannesBaptifia^pojiulanteHero- 

diade caputepiSy ab Herode interfeBvs. 

QUID FOEMINA POSSIT TUNC PATUIT. 

* DCCL. Joannes a teneris in eremo neque mandu- 

cens neque bibens. 

TALIBUS AUSPICIIS. Virg. 
_ * DCCLI. S. JoannesparvuluSyChrifio parvulo 
coUudens. 

PUEROQUE PUER DILECTUS, Virg. 

* DCCLI I. S. Joannes Chrifto ^ agnello coUudens^ 

PARIBUS COLLUDERE GAUDET. 
In quasrendam Societatem bonorum. 

* DCCLIII. S.JoannesChriflopuerulocolludens. 

VIVENDO NON MORIENDO PARES. 

* DCCLIV. Idem. 

PAR FUIT HIS .^TAS ET AMOR. Ovid. 

* DCCLV. S.Joannes Baptifla , obinve^ivasin 

luxztriam Hcrodis faclas, interfeStits. 

CASTIS NIHIL UNDIQUE tUTUM. 

* DCCLVI. S.Joanncs Herodiade caput ejus 
pofiulante interfedus, 

SANC SYMBOLICUS. 449 

SANCTUM NIHIL USQUE PUELLIS. 

* DCCLVII. Herodes fpondens fe confenfurum cui- 

cuncjue petitioni Herodiadis. 

QUID SPONDEAS VIDE. 

* DCCLVIII. Joannes MagnwcoramDomim^C^ 

NULLI NOMINA TANTA VIRO. Ovid, 

* DCGLIX, S. Joannes BaptijiaVox clamantis in 
deferto tlurimos ad poenitentiam convertens , 

MIS EA VOCIS ERAT. 
Humilitate potius, qaamconcionatorumvcrbis, au* 
ditores convertuntur. 

* DCCLX. S.Joannes mntamverbiiquamexem'- 

plis pcenitentiam prcedicans, 

FACTIS VOX PLURA DOCEBAT. 
In Concionatores, quorum eft Facere & Docere, 

* DCCLXI» Joannes atensris ineremoafperam 

vitam agens. 

H.EG PRIMA ELEMENTA FUERUNT. 

Ovid. 
In mortificationes a teneris annis incipiendas. 

C A P U T CLXVL 

S. JOANNES EUANGELISTA. 

* DCGLXII. S. Joannes Euangelifiadifcipulus 

quem diligebat Jefus, 

O NIMIUM DILECTE DEO ! Claud. 

* DCGLXIII, S. Joannes ad fevulchrumChrifii 

prcccurrens. 

USQUE ADEO EST, PR^PROPERATUS 

AMOR. Ovid. Vel, 

NESCIT AMOR REMORAS. 

* DCCLXIV. S.JoanmsadCrucemChrifii. 

ADVERSO TEMPORE CREVIT AMOR, 

Ovid. 

F f S. Jo" 450 A P E L L E S 

* DCCLXV. S.Joannes cajlitate meriiilspra reliqm 

a Chriflo diligi. 

PROMERUIT ISTA PUDIGUS. 
In Caftitatem Deodiledam. 
♦ DGCLXVI. S.Joannes ad Crucem MatremChrifli 
fibi commendatam hahens. 

MAT REM NE DESERE NATE. 
C A P U T CLXVII. 

JOSEPH AB ARIMATH^A. 

* DCCLXVIL Jofephm ab Arimathccaamorem in 

Chrtflum pofl mortem teflatw., facri ejut cor- 

ports fepuhurd. 

POST FUNERA VIVIT AMOR. 
♦ DCCLXVIII. Jofeph Chrifli corpus fyndone 
involvens. 

MUNDA VULT SYNDONE PONI. 
Chridusin S. Communione, mundam animamre- 
quirit. 

* DCCLXIX. Jofeph ab Arimathad Corpus Chrifli 
a Pilato intrepide poflulans.^ cum periculo tantcs 

invidice fibi a Judceis confiandce. 

AMOR NIL TALIA CURAT. 
C A P U T CLXVIII. 

JOSEPH BARNABAS. 

* DGCLXX. Jofeph Barnabas abjeSio auro 

Chri/io ferrnens. 

FROCUL IRRITAMENTA MALORUM. CA- S Y M B O L I C U S. 451 
C A P U T CLXIX. 

S. JOSEPH CHRISTI 
N U T K I T I U S. 

* DCGLXXI. Jofeph B. rirgi-4^ fponfus. 

QUANTUM SUPEREMINET ILLE MA- 

RITOS. Claud. 

* DCCLXXII. S.Jofeph moriejis. 

ATLAS EN IFSE LABORAT. Ovid, 
C A P U T CLXX. 

JUDAS ISCARIOTES. 

** DCCLXXIII. Hincjuddi Chrijlumofculans., hinc 

Joannes in ultima coendfuper pedus Chrijli 

recumbens. 

VIDE PARIS SUMPTIONIS QUAM Slt 

DISPAR EXITUS. 
In S. Cominunionem. 

* DGCLXXIV. JudoidequoChriftus .'Meliusei 

erat fi natus non fuiffet. 

QUID ENIM FUIT UTILE NASCI. Ovid. 

Hsec omnium Damnatorum vox eft. 
* DCCLXXV. JuddsexDtfcipuloChrifii proditor. 

NIL HOMINI CERTUM EST. Ovid. 
In incertitudinem perfevcrantise in bono. 
* DCCLXXVI. Judai Chrifium vcndens 30. 
arTenteis. 

NEMO PLURIS EMENDUS ERAT. Ovid 

* DGCLXXVII. Judasante bonus.,demum CJjri- 

Jli traditor. 

Ffi UL- 451 A P E L L E S 

ULTIMA ME PERDUNT. Ovid. 

In eos qui bona principia malo fine concludunt. 

* DCCLXXVIIl» Judas pecuniarum amore^ Chri- 

Hum divendens. 

NIL NON SUADET AVARITIA. 

♦ DCCLXXIX. Judcepedes a ChriHo loti, 

MENS ILLOTA MANET. 
InfidbamContcfTioncm. 

* DCCLXXX. Jtidas Chriflum divendens. 

NIL CUPIDIS SANCTUM EST. 
* DCCLXXXI fdem. 
IBI FAS UBI MAXIMA MERCES. Luc, 
Sichodiemundus. 

* DCCLXXXII» Judas avarijfimus murmurans 

fuper unguento^ poterat enim venundari ^ 

dart pauperibus, 

SCELERI NE NOMINA DESINT. Ovid. 

In fiftos prsett xtus fcclerum. 

* DCCLXXXIII. Judas fe fufpendens, 
iES LAQUEI PRETIUM. Horat. 

* DCCLXXXIV. Judds accufans effufionem 

unguenti ^c. 

LAUDEMQUE IN CRIMINA VERTIT. 

Ovid. 
In multos,qui bona in malam partem fumunt. 

C A P U T CLXXL 

L A Z A R U S. 

* DCCLXXXV. Laz.arus recipiens mala inviti 

fudy nuncbene habet^ quando e contra dives 

Epulo bene in vitdhabens^ nuns mala 

recipitin inferno. 

SIC RERUM INVERTITUR ORDO. 

CA- S Y M B O L I C U S. 455 
C A P U T CLXXII. 

L O N G I N U S. 

* DGC LXXX VI. Longinus latus Chrifti lanced 

poft mortem ejus adhuc perfodiens, 

SED NEG LIVOR POST FATA QUIESGIT. 

* DCCLXXXVII. Ideryi. 

FERIT INTIMA CORDIS. 
In orationem , qux Chrifto cor fericns, eum cmollit. 

C A P U T CLXXIII, 

M A L C H U S. 

* DCCLXXXVIII. Malchus cum amputatd aure 

dextrd. 

QUIDVIS CAPIT AURE SINISTRA. 
In malum interpretem operumproximi. 

G A P U T CLXXIV. 
S. MARIA MAGDALENA. 

* DCCLXXXIX. S. Maria Magdalena lachrymis 
rigans Chrifti pedes exauditur. 

LACHRYM^ PONDERA VOCIS HABENT. 

Ovid, 
In efficaciam Contritionis veras. 

* DGCXC. S. MariaMagdalena^poJl RefurreBio- 

nem Chriflum agnofcens. 

QUIS FALLERE POSSIT AMANTEM. Virg. 

* DCCXCI. S. Maria Mag.cum aliis unSiuracorpus 
Chriflifepulti.^ inquiebat ; Quts revolvet nobis la' 

tidem ab oRio monumenti. 

F f 3 CLAU- 454 A P E LL E S 

CLAUSA PUTAT SIBI CUNCTA PAVOR. 

* Claud. 

In eos qui difficultatibus deterrentur a quserendo 
Chrino. 

* DCCXCII. S. Maria Magdalena lachrymis lavans^ 

^ capilli! tergens pedes Chnjii^ remijjionempecca- 
turum fuorum impetravit. 

SUPREMA PIACULA SEMPER DANT 

VENIAM CULPiE. Claud. 

* DCCXCIII. S.MariaMag.iftfepulchroChriJli, 
videns Angelum ftola alba indutum, 

APTUS COLOR ILLE PUELLIS. Ovid. 
Innocentia maxime decet Virgines. 
* DCCXCIV, S. Maria Magdalena peccata 
fua deflens, 

CAUSAS ILLA DOLORIS HABENT. Ovid. 
In gravitatcm pcccatorum. 

* DCCXCV. S. Maria Mag. undura Chrifti fepulti 

corpus, fepulchri cu(lodes minime extimefcens, 

NON EST HOSTIS METUENDUS 

AMANTI. Ovid. 

* DCCXCVI. S. Maria Mag. pofl RefurreSionem 

Chnfti inquiens^ Si tu fuTiulifli eum ^c. 

SENTIT AMANS SUA DAMNA. 

* DCCXCVII. Valdorius Leodienfium excellentiffmus 
fculptor Crucifixum Chrifium coram S. Maria Mag, 

exprimens , eum inverfis Nominis Maricc Mag- 

dalena litterK anagrammatice diBam Sandam 

allocjui fecit, GRANDIA MALA 

MEA. cui eadem San^a^ pari fui 

nominis anagrammaterefpondebat^ 

A ME MALA GRANDIA. 

cui congrue lemma facies. 

RESPONDENT NOMIA FACTIS. 

^ DCCXCVIII. S.MariaMag.quodChnflumdi' 
lexeritmulttimspUnam lachnm^^ fidcmfecere, 

ET S Y M B O L I C U S. 455 

ET LACHRYM^ FECERE FIDEM. Ovid. 
Dolormenfuraamoris eft. 

* DCCXCIX. S, Maria Mag. pofilapfum.plus 

Uzum diligens. 

LAUDEMQUE MEREBERE CULPA. Ovid. 
In multos Sandospoft cnlpam majores. 

* DGCC. S. Maria MagdaUnamuhum dHigens 

Chrijtum. 

RES NON OPEROSA VOLENTl. Ovid. 
In facilitatem amoris, 
* DCCCI, ^\ Maria Mag, pofl RefurreSfionem 
Chrifium fibi apparentcm taSiura audiit^ 
Moli me tangere. 

NEC VIDISSE SAT EST. Ovid. 
Quippe cundem etiam per amorem poflideamus 
neccfTc eft. 

C A P U T CLXXV. 

M A R T H A. 

* DCCCII. Martha foUicita erga plurima deterio' 

rem partem eligens. 

ME MEA CURA FEFELLIT. Virg, 
In fupervacaneas rerum mundanarum curas. 

C A P U T CLXXVL 

M A T T H I A S. 

* DCCCIII. Matthias fortibus inApoflolumekHus, 

IT MERITIS FdRTUNA COMES. 

* DCCCIV, Idem, 

UTERE SORTE TUA. 
In vocationem non negligendam. * 

F f 4 C A- 45<? A P E L L E S 

C A P U T CLXXVIL 

NATHANAEL. 

* DCCCV. Nathayiael dequoChriRus : Ifraelita 
in quo dolus non efl. 

INTEGER VIT^ SCELERISQUE PURUS. 

Horat. 

C A P U T CLXXVUI. 

NICODEMUS. 

* DCCC VI. Nicodemo incjuiens Chrifluf : Tu es Md' 

gifter in Ifrael ^ h.ec i^noras ? 

NON QUILIBET INDE MAGISTER. 
Nempe, Isepe minime rcfpondentnomina fcientia? 
vitas &c. 

* DCCCVIL Nicodemus patiensjibiexplicartipa- 

■ rabolam a Chriflo. 

A LUMINE FLAGITO LUMEN. 
In gratias actualesaDeopoftulandas. 

C A P U T CLXXIX. 

S. PAULUS APOSTOLUS. 

* DCCCVIII. S.Paulus perfecutionem inChriftia- 

nos moT/ens convertitur^ 

A SCELERE VIT^ MELIORIS ORIGO. 
Nempcmultis occafio convcricndi fuit excrimine 
quodam. 

* DGCCIX. S. Pauluf eamala^ pericula perpejfus, 

c/Ucsipfe l.Cor. n. enumerat. 

TOT MALA PERTULIMUS. Ov^d. 
In mi;lta a viris Apoftolicis.patienda. 

S.Paff^ 
* DCCCX. S.Paulusinipfo naufragioKOM cefans 

animare alios. 
NEC CESSAT NAUFRAGA VIRTUS. Luc, 

* D CCCX I . ^5"« Paulus cum reliquis Apojlolis procem 

dens a confpeSiu Cornelii gaudens. 

PER SUMMA PERIGULA GAUDENS. 

* DCCCXII. S.Paulus cumBarnabaproDcohahi- 

tus. Aii. 14. mox paulo pofi lapidandus. 

TANTA HOMINES RERUM INCONSTAN- 
TIA VERSAT. Ov;d. 

* DCCCXIII. S. Paulus perorans. 

JUVIT FACUNDIA CAUSAM. Ovid. 
Inprecesquae Deum pronum adnos juvandummo- 
vcm. 

Ffy S.Pau' 4)8 A P E L L E S 

* DCCCXI V« S. Paulus in naufragio fervatus, 

NESCIA NAUFRAGII VIRTUS. 

* DCCCXV. S.Paulus: Quismsfeparabitacha' 

ritate Chrifti ^c. 

NEQUE MORS NEQUE VINCULA TER- 

RENT. Horat, 

* DCCCXVI. S.PauluscumclaudumAd.l^, 

curaffety pro Deo habitus. 

SOLA DEOS iEQUAT CLEMENTIA 
NOBIS. 

* DCCCXVII. S,Paulus nullareabamore 
Chrifli abducendum fe glorians opere ipfo 

" id demonflrans. 

DANT EXEMPLA FIDEM. Claud. 

f DCCCXVIII. S.Paulus in Infuld Melitd Serpente 

ex farmentts ad manus ejus afcendente^ a videnti- 

bus malefa^or judicatur. 

O HOMINUM SENTENTIA FALLAX. 

Ovid. 
In falfa hominum judicia. 

* DCCCXIX. Paulusvas eleilionis jam faSius. 

SAULUS OLIM. 
In Sanft-^is varios ex peccatoribas convcrfos. 

* DCCCXX. Saulusut eum circumfuljitlux^ re- 

pente excoecatus manfit. 

E LUCE TENEBRiE. 
Ex honoribus fsepe confcientise fuboriuntur tene- 
brse. 

* DCCCXXI. Idem S. Paulus exccecatus, 
POST TENEBRAS SPERO LUCEM. 

Poft ariditates fuccedit Confcientiae fercnitas. 

* DCCCXXII. S.Paulus in vinclis admodum 

difertus. 

PLUS REDDUNT VINCLA DISERTUM. 

* DCCCXXIII. S.PaulusproChnJlovtncula 

ferens s:audenter. 

^ ' HJEC S Y M B O L I C U S. 459 

UIEC MERA LIBERTAS. rel. 
SED LIBERA MENS EST, 
Deo fervire Regnare eft. 

* DCCCXXIV. S,Paulusmifericordiam confecu- 

tus^ quod igmranter peccajfet. 

PARTEM CRIMINIS ERROR HABET, Ovid^ 

* DCCCXXV. S. Paulus cumftimulo carnis.^ 

animo repugnante, 

ALIUDQUE CUPIDO, MENS ALIUD 

SUADET. Ovid. 
In carnem, adverfus fpiritum concupifcentcm. 

* DCCCXX VI. S. Paulus inquiens : Omnia mihi 

licent., fed non omnia expediunt. 

QUOD LICET ET TUTUM EST. Ovid. 
C A P U T CLXXX. 

S. PETRUS APOSTOLUS. 

* DCCCXXVIf» S. Petrus Malcho auriculam 

amputans. 
SUASIT AMOR FACINUS. Ovid, 

* DCCCXXVIII. S.Petrus.-Ecceduogladiihic. 

ENSIS NON SUFFICIT UNUS. 
Jn poteftatem Ecclefiafticam, & fsecularem. 

* DCCCXXIX. S.Petro incarcereprtaferrea 

ultro aperta. 

NESCIT OBSTACULA VIRTUS. 

* DCCCXXX. S. Petrus in carcere Dormiens, 

NIL CONSCIRE SIBL 

* DCCCXXXI. S. Petrus totd node laborans^ 

nihil capiens. 

HOMINUM SIC StEPE LABORES. 

* DCCCXXXII. S.PetrusinnomineJefulaxansretey 

eoncludens in eo magnam pifcium multitudinem . 

HO- 4<Jo A P E L L E S 

HOMINUM SIG RARO LABORES. 

* DCCCXXXIII. S.^Petrus fequemChrijinmin 

PaffioKe d loKge. 

AMOR EST MIHI CAUSA SEQUENDI. Ovid. 

* DCCCXXXIV. Peirus per ma, e adChriHnm 

in littore conffeftum tendens, 

AMORI INVIA NULLA VIA EST. 

* DCCCXXXV. Idcryi. 

PERICLA SPERNERE NOVIT AMOR. 

* DCCCXXXVI. S. Petrus pedibus m coelum 

ereSiis crucifixus. 

SIC PETITUR COELUM. 
Affcdibus CqQorQm pedes Symbolum funt) pro 
Chrifto crucifixis, & in ccelQm dircdis, ccfilum pctitur. 

♦ DCCCXXXVII. S.PetrusinpaJfioneChriJlum 

negans denicjue pro eo crucifigendus. 

EX FRAGILI DENIQUE FIRMUS ERO. 

^ DGCCXXXVIII. Umbra S. Petri mfirmoscurans. 

DiGNOSCAR AB UMBRA. 
Quilibet Kllimandus e fua humilitate. 

* DCCGXXXIX. Petrus proChnHo demum ifi' 

concujfus, 

SUM PETRA NON MOVEOR. 
In Ecclefiam Catholicam. 

* DCCCXL. Petrus gladium in Malchum flringens. 

CONDERE PR.ESTAT. 

* DCCCXLI. S.Petrusinmonte Thabor cedifica- 
tnrus tria tabernacula. 

DULCIA NON MERUIT, QUI NON GU- 
STAVIT AMARA. 

C A P U T CLXXXL 
S. P H I L I P P U S. 

* DCCCXLII. S, Philipfus Nathanaelem invitanSy 

tit videret Jcfum. Joann. i. 

EST SYMBOLICUS 4<?i 

EST ALIQUID SPECTARE DEOS. Ovid, 

* DCCCXLIIl. Idem. 

NEG VIDISSE SEMEL SATIS EST. Virg, 
C A P U T CLXXXIL 

P I L A T U S. 

* DCCCXLIV, Pilatus homo gentilis Chrijlum 

morti adtudicans. 

NIL INIQUUS JUDICAT ^QUUM. 

* DCCCXLV. Pilatu populo optionem dante^a» 
Chrijlum vel Barrabam dimitti vellefit^ Bar- 

rabas latro eligitur. 

SIC ELIGIT ORBIS. 

DCCCXLVI. Pilatus manus lavans, 

MENS LAVANDA PRIUS. 

C A P U T CLXXXIIL 

SAMARITANA. 

* DGCCXLVII. Samaritance adputeum fuaa Chriflo 
adultsria prcedi^a. 

ACTA DEOS NUNQUAM MORTALIA 

FALLUNT. Ovid 

* DCCCXLVIII- Chrijius Samaritanam ad fontem 

acjuee melioris invitans, 

ALIAM FONS ILLE PROPINAT, 
C A P U T CLXXXIV. 

SAMARITANUS. 

* DCCGXLIX. Samaritanusejus^quiinlatrones 

occidernt^ mifertuf. 

QUIVIS TIBI PROXIMUS ESTO. 

CA' ^6i A P E L L E S 

C A P U T CLXXXV. 

S I M E O N. 

* DCCCL. Simeon Chriflum in ulnis habens, 

IMMENSUM METIOR ULNIS. 

* DCCCLI. Idem. 

QUEM FULCIO, FULCIOR ISTO. 

* DCCCLII. SimeonvifoChrifio mortem 

exfpedans. 

TANTA EST FIDUCIA MORTIS. Luc. 

* DCCCLIII. /dem. 
ET SATIS EST VIDISSE SEMEL Claud. 

C A P U T CLXXXVL 

SIMON MAGUS, 

* DCCCTjIV, Simon Magus Spiritus S. CoUatio- 

nem pecunia ab Apoflolis nequaquam 
mercari valens. 

PECUNIiE NON OBEDIUNT OMNIA. 

* DCCCLV. Si:non Magus rogansab Apoflolis 
facultatem aliis Spiritum SanSium conferendi. 

STULTE QUID HUNC ALIIS. 

=* DCCCLVI. Idem. 

NON EST VENALE, QUOD OPTAS, 

C A P U T CLXXXVII. 

S. STEPHANUS. 

* DCCCLVII. S.Stephani facies formofa inflar 

Atfgeli confpeda. 

ME- S y M B O L I C U S. 4(f^ 
MERUIT FORMOSA VIDERf. Ovid. 

* DCCCLVIII. S.Stephanm profeeredus^pro lapi- - 

dantibiK genu flexus orans. 

HOC VIRTUTIS OPUS. Virg. 
Summacharitas ellplusinimicos quam fc diligerc. 

* DCGCLLX. S.Stephanm qmdgriececoronam 

Jignificat. 

IPSE CORONA SIBI EST. 

* DCCCLX. S.Stephanus proChriJlo lapidatus, fidem 

fecit Amorts fui in Chriflum. 

DURIS EXERCITA FIDES. 

* DCCCLXI. S.Stephani facies formojaconfpe^a. 

FACIES ANIMO DIGNAQUE, PARQUE 
FUIT. Ovid. 

C A P U T CLXXXVIir. 

T A B I T H A. 

* DGCCLXII. Tabitha Orationibus ad vitam 

revocata. 

ORANDO REVIVAM. 
In quamplurimos orationibus aliorum ad melioris 
vitae frugem redudos. 

* DCGCLXIII. Idem. 

HABET VIRTUS POST FATA PATRONOS. 

C A P U T CLXXXIX. 

S. THOMAS APOSTOLUS. 

* DCCCLXIV. S^TJjomascredere nolens in Refurm 
redionem Chrijli., nifi prius eodem vifo, 

RES GRAVIS EST FIDES. 

* DCCCLXV. Idem. 
VISIS FIDERE, NOVIT AMOR.^ 

CA- 4H A P E L L E S 

C A P U T CXC. 
Z A C H i£ U S. 

* DCCCLXVI. Zachceus defcendens ex arboreChri' 

Jlum hofpitio cepit. 

UT CAPIAS, DESCENDE, DEUM. 
Optima ad capicnduin in Convivio Euchariftico 
Deum difpofitioefthumilitas. 

* DCCCLXVII. Zachaus fefline defcendens, 
FESTIVE SI FESTINE. 
In feftinam converfionem peccatorum. 

* DGGCLXVIII. Zachausjlaturdpujillus aChri- 

(lo vifitatus. 

PLUS DILIGIT ILLE PUSILLOS. 
In humiles a Chrifto diledos. 

c A p u T cxcr. 
C H R I S T U S. 

* DCCCLXIX. ChriflusJlageUovendentes etem- 

plo ejiciens. 

TANGIT ET IRA DEOS. Ovid. 

* DGCCLXX. Chrifio Refurgenti P.Mafenius 

in Meditationibus infcripfit» 

PAX REDIT. 

DCCCLXXI. ChriflusfepuhusapudRR. PP. Au- 

guHinianos Varfavia infcribitur, 

MORS DEVICTA JAGET. 

DCCCLXXII. Chrifius Refurgens ibidemin- 

SUBJUGATIS HOSTIBUS. 

Chri' S Y M B O L I C U S. 4^j 

* DCCCLXXIII. Chriftus in ccelum afcendens. 

PENNIS ADJUTUS AMORIS. 
Afcenfio Chrifti cx amore hominum fafta cft, ut 
eorum advocatum agerct apud Patrem. 

* DCCCLXXIV. Chriftuspoftpajjionemfavum 

mellis comedens, 

DULCIA NON MERUIT, QUI NON 
GUSTAVIT AMARA. 

CAPUT CXCII. 
POPULUS CHRISTIANUS. 

* DCCCLXX V. Crefcente inpopulo Chrifliano numero 
difcipulorum^ fadum eft murmur, ^c. 

SED NUMERO LANGUET PIETAS. 
MEMBRA HUMANA 

C A P U T CXCIIL 

C A P U T. 

* DCCCLXXVI. Caput Spirituum animalium 

receptaculum, 

SPIRITUS INTUS ALIT. Ovid. 
Prselatos, tanquam Ecclefise capita , Spiritus Sandus 
regit. 

* DCCCLXX VII. Caput in fuprema corporis 

parte locatum. 

DIGNA STATIONE LOCAVIT. 
In praseminentiam Papalem fuper alios praslatos 
Eccleliae. 

* DCCCLXXVIII. Capiteinfirmo^ reliquacorporis 

membra mfirmantur. 

Gg UT 46(J A P E L L E S 

UT LANGUET , C^ETERA LANGUENT. 
Languido fupcriore languefcunt protinus fubditi. 
* DCCCLXXIX. CapHtfeptemorificiaexteriora 
hahens^ in ore^ oculu^ auribus^ naribus. 

DOMUS UNA, SED OSTIA SEPTEM. 
In coelum ad quod per feptem Sacramenta veluti 
per totidem oftia patet ingrefTus. 

C A P U T CXCIV. 

O C U L U S. 

* DCCCLXXX. Oculo utroque pariter elevato vi- 

demuSf uno enim deprejfo objedum duplica- 

tum conlpicimus. 

UTROQUE PARITER. 
Intentiopartimadmundum, partimadDeum dirigi 
nequir. 

GratiSdivina illominati &propria diligentia,n8evos 
confcientise in ejufdem examine infpicimus. 

* DCCCLXXXI. Oculi flentes pariter. 

PAR EST CONCORDIA FLENDI. Ovid. - 

In triftitiam minime fimulatam, ac eam, quam oculis \ 

corpus editexterius,interiori triftitiae refpondentem. 

In communem lu£l:um. 

* DCCCLXXXII. OcuHflentes, 
VOX ILLIS LACHRYMiE. 
In poenitentiam, cui pro vocc lacbrymae funt, 
♦ DCCCLXXXIII. Oculus attaaurei cujuflibet 
ita alteratur ut ad tempus ei vifw adimatur, 
COECATUR ATTACTU. 
In fidem,qn3e definit cfiTc in iis, quae fenfu attlngimus. 
Injudicem,qui excoecatur muneribus. 
* DCCCXXXIV. /dem. 
LiEDITUR ATTACTU. 

la S Y M B O L I C U S. 4<J7 
In Caftitatcm. 

* DCCCLXXXV. OculminobjeaodijlantefaUitur^ 

quippe quod minus ^aliterquc coloratum apparet. 

DISTANTIA FALLIT. 
Diftantia rcrum fpiritualium, & a^ternarum, fallit 
oculos mentis, ut minora ca appareant. &c. 
* DCCCLXXXVI. P.Engelgrave oculum utrumqne 
exprimens^ eis infcribit. 

PROXIMUS HUIC. 
In charitatem proximo habendam, 

* DCCCLXXXVII. Oculus (quifrigidi admodum 

temperamenti eft) lachrymans. 

LACHRYMATUR ET ALGET. 
In fiflam contritionem. 

* DCGCLXXXVIII. Oculiomniavidentesprce- 

ter fe ipfos. 

SE NUNQUAM. 
In eum qui aliorum ciefe6lus, non proprios infpicit. 

* DCCCLXXXIX. Ocuhomniavidentes.,quain 

mari.^ terrd ^ ccelo aguntur. 

COELO SALOQUE, SOLOQUE. 
InocalumDci omniaintuentem. 

* DCCCXC. Oculus objedum per medium 
lucidum cernens. 

NIL SINE LUCE. 
Sinclucegratisdivinse coecifumus, &ducescceco- 
rom. 

C A P U T CXCV. 
C O R. 

* DCCCXCI. Corfuperiorefuipartequdcoelumfpe- 

datapertumj ^ inferiore qudterram^ 
claufum. 

G g X PA- 4<58 A P E L L E S 

PATET JETHRJE, CTAUDITUR ORBI. 
In cutn, qui folum infpirationibus divinis dat locum. 

* DCCCXCII. /« exequits Eledricvs Saxoniee cor 

exhihebatur , quod a Jchovd radios emijlos 

rect^iens^ eofdemqueremittens^ lenj' 

wa tenebat, 

AB HOC, ET AD HUNC. 
Omnia noftra a Dco funt , eique per gratiarum aSio- 
nem referenda. 

* DCCCXCIII. Celeherrimaquondam Colonia /Igrif- 

pina Heirathiorum officina,, pro Symholo multis 

inlibrishabuit plura corda, permodum valli 

difpofita , cum lemmate. 
FIRMUM CONCORDIA VALLUM. 
In concordiam fraternam. 

* DGCCXCIV. Corfemperinmotu. 

AGILES NOCTESQUE DIESQUE. 

InReligiofosdie&node infervitio Deipercantum 

choralemagiles. 

In Principem,vclMiniftrum,jugiteroccupatum. 

* DCCCXCV. Cor fptrituum vitalium 

receptaculum. 

SPIRITUS INTUS ALIT. 
In animam ingratia Dei conditutam , quas Spiritus. 
Sanfti Domiciliumelt. 
In Ecclefia m,qusB Spiritu Sando regitur. 

* DCCCXCVI. Corjuxta Medicos primo vivenSj 

ultimo moriens. 

PRIMO VIVENS, ULTIMO MORIENS. 
In eum, quiin rccreationibus primus, inmortifica- 
tionibusultimuseft. 

* DGCCXCVII. Cor dihaionK fedes. 

OMNhS COMPLECTOR IN UNO. 
In eum, qui omnes in Chrifto Jefu amat. 

* DCCCXCVIII. VariaviiC in frontifpicio Ecclejiae 

RR. PP. Reformatornm , Cor cumjiylo S Y M B O L I C U S. 45^ 

txhihetur ^ in quohorce a fole notantur ^ cum 
lemmate. 

UNI SOLI. 
IncornoftrQm, quod paratum (it, ut voluntatisdivi- 
n^momcntaineodcfcribat.univcrfi Sol Dcus. 
* DCCCXCIX. Cor in ara, 

SATIS HOC, SI C^TERA DESINT. 

Deus affedum cordis penfat magis, quam cxiera. 

* CM. Cor femper patens. 

SEMPER P -^TET- 
Pateat cor noftrum omnibus amicis quod ament, 
inimicisquod amentur. 

* GMI. Corfuper ard. 

IN QUO TOTUM CONTINETUR. 
Affedus penfandus, non reliqua. 
* CMII. Corcumbolideexploratum ^aZincgrefio 
infcribitur, 

SINE FUNDO. Vel, 
iNTIMA SCRUTATUR NEMO. 
Cor hominis a nullo, praeter Deum,qai corda & renes 
fcrutatur, pcnetrabile eft. 

* CMIII. Clotharius Rex Gallia cor in iridepro fym^ 

bolo habuit., cum lemmate. 

MUTARI FACILE. 
In inconftantiam cordium & affedaum humano- 
rum. 
In adulatorem. 

* CMIV. Cora Rudolpho i. kmmahahuit adinRar 

pomi Eridts Dea., e ccelo in medium Dearum 
projecli. 

DETUR PULCHERRIM.E. 
Incordis noftnamores, poftDeum, Beatae Virgini 
Maris confccrandos. 

* CiVlV. Cor animcc praeipua fedes. 

DULCIS HOSPES ANIMiE. 
In animam Jufti, quae Spiritus Sandi holpitium eft- 
G g 3 Cor 470 A P E L L E S 

* CMVI, CortriangulumquodmuKdumorbicula' 

rem infecapiens eodem impleri inangulis 
nonpotefl. 
MUNDIQUE CAPACIOR HOSFES. Luc. 
Animam nulla creatura explere poteft , fed unicus is, 
ad cujus imaginem formata eft, nempe Deus. 

* CMVII. Cor acumine fuo terram jpedans, 

MINIMA PARTE SOLUM. 
Ex hoc documentum capiamus, minim^ parte curan- 
da nobis effe terreftria, masima coeleftia bona, 
* CMVIII. Cor femper in motu. 

QUIETUM NUNQUAM. 
CreatumeltcornoftrumaTe (inquit Auguft. Deo) 
& inquietum eft cor noftrum, donec requiefcat in te. 

* CMIX. Cordismotm fanitoi ac debilitas exvenis 
manualibus e corde provenientibus dignofcitur, 
Pulfum Medici dicunt. 

HINC NOSCITUR. 
Ex opcre (quorum manus fymbolum funt) dignofci- 

tur affedtus. Probatio enim diledionis (inquit S, Grego- 
rius) cfi exhibitio operis. 

* CMX. Corfponfe,dequoipfaCant.^. Egodormio 

^ cor meum vigilat, 

VIGILES NOCTESQUE DIESQUE. 
Itacoriit fponfaecujuflibetReligiofae. 

* CMXI. InCapitulari Domo KR.PP. Domini. 

canorum Gedani cor ardens in ard 
lemma habet. 

DEUS NON DESPICIES. 
In cor contritum & humiliatum. 
* CMXII. Cor adjiniilramin corpore partem 
declinans. 

PLUS SPECTO SINISTRAM. 
In perverfos affedtus noftros, qui plus lerreftria quam 
coelcftia fpedant. 
* CMXIII. Bonn<eiHtemploRR,PP.focietati5jefu, S Y M B OL I C U S. 471 

fenium vidi^ qui pAroxyden cordibus humaKfs plc 

nam in coelum dtrigens^ lemmaaRP.Ni- 

colao Elffenio ejufdem SoC' 

accepit. 

SURSUM CORDA. 

In diftradiones in templo & orationibus cavendas. 

* CMXIV. Cor ,n ara. 

QUIN DAMUS ID SUPERIS. Perfius, 

In atfedum nulli alteri quam Deo prsbcndum, 

* CMXV. Cor in ccelum evolans cum lemmate. 

HIG AMAT. 

* CMXVL Alterum in homine» 

HIC ANIMAT. 

Incor,quodin corporis carcereconclufum, affedi- 

bus fuis coelum petit , ibique magis quam in corpore 

prsfens eft. Magis enim eft ubi amat^ quam ubi animat^ 

C A P U T CXCVI. 
P U L M O. 

* CMXVII. Pulmo^ quem aerem attrahit, mox 
iterum exfpirans. 

QUOS SPIRITUS ATTRAHO, REDDO. 
In Concionatores, ConfefTarios &c. qui quem acci- 
piuntSpiritumSandlum, inalios cumfalutaribus mo- 
nitis difpergere fatagunt, 

C A P U T CXCVII. 

STOMACHUS. 

* CMXVIII. Stomachusalimentarecipit^utexcoSium 
ex ifi melioremfuecum aliis memhrn miniflret. 

G g 4 NIL 47i A P E L L E S 

NIL SIBI. 
Ineum,qui magis alicniscommodis, quampropriis 
ftudet. 

* CMXIX. Stomachus faturatus ^ plenus. 
DUM PLENUS, LEVIS EST. 
Ineum, quibonistemporalibusrepletus mundilevi- 
tatibusfetotumdat. 

* CMXX. Stomachus i>acuus ^ famelicus, 

GRAVIS, DUM PENDET INANIS. 
In paupertatem impatienter toleratam. 

C A P U T CXCVIIL 

M A N U S. 

* CMXXI. ZincgrefiHS duasmaMus Jibiimplicatoi 
exhibens^ eis infcribit. 

NEC TERRA VINCERE, NEC AURO. Fel, 

NESCIA PERVIDI^. 

In fidem fervandam proximo, 

* CMXXII. Idemmanibusmutudfefeopelavanti- 

bm infcribit. 

ALTERIUS ALTERA POSCIT OPEM. 
In fraternum auxilium in Communitatibus. 

* CMXXIII. Ducemanm lihiimpltcatce, 

SOLA MORS SOLVERE POSSIT. 
In fidem conjugalem. 

* CMXXIV. Manus in pugMum ftridla. 

PLUS STRICTA, PLUS VALIDA. 
In vircscoadunatas. 

* CMXXV. Manm dua fibi impUcatce. 

ALTERA ALTERIUS. 
In traditionem mutus fidei in matrimonio. 
* CMXXVI. Manus coronam lauream tenens^ in 
Palatio CardinalK Richelii infcribitur. 

EX U S Y M B O L 1 C U S 47? 

EX OPERE GLORIAM. 
In gloriam cceleftem , non alitcr, quamper mcritoria 
opera quxrendam. 

♦ CMXXVII. Manus dafis^ recipieas. 
ET DAT, ET RECIPIT. 
In elecmofynarium, qui, quaeDcusilli benignclar- 
gitur, per eleemofynas aliis rcfundit. 

* CMXXVIII. Manusoculata^abHaymvioinfcribiturl 

DISPONIT AGENDA. 
In opera noftra prudenter dirigenda. 

* C MXXIX . Apud Andorem Colloquiorum manus di- 

verfarum artrum injirumenta tenens infcribitur 

AD MUNIA QUiELIBET APTA. 
Inmagnumingenium, fcu Miniftrum adquaevisha- 
bilcm. 

* CMXXX. Apud eundem AuSiorem Colloquiorum 

eadem manw infcribitur. 

CUNCTA REGIT, DUM PAREAT UNI. 

In Miniftrum, qui omnia ex voto fui Principis regit. 

* CMXXXI. Manus duce fibi implicata. 

ACCIPE, DAQUE FIDEM. 

infidem,quamabaliispoftulamus, ctiam fervandam 

eifdem. 

* CMXXXII- Manustenensdifciplinas.^ Cilicia, 
Rofaria, Libellos precatorios, t^fc. 

TENE, QUOD BENE. 
In bonas confuctudines non dimittendas. 
CMXXXIII. Manus fceptrum tenens. 
EX OPERE REGNUM. 
In Regnum ccelefte promeritum a Chrifto per pafllo- 
nem- 

• CMXXXIV. Inmanum chyrotheca ferredarmatam. 

ARMATUR, ET AUDET. 
Incum,qui viribusDci armatus audct decertare ad- 
verfus infultus dxmonis. 

G g 5* CA- 474 A P E L L E S 

C A P U T CXCIX. 
P E S. 

* CMXXXV. Pedcsdantes^^ quandoquecadentes. 

STANTQUE LABANTQUE. Ovtd. 
Injuftos, quiin gratia Dci ftantes, de die feptiesca- 
dant. 

* CMXXXVI» Pedes^ quibus orhvs premitur. 
PER HOS PREMlT OMNIA MUNDUS. 
Affedibus, quorum pedes fymbolum funt, omnia 
contcmnuntur. 

* CMXXXVII. Pedi poR deflruaamjlatuamadhuc 
fianti infcriptum le^i, 

ADHUG ST AT. 
In Romanum Imperium Occidentis,quod juxtaDa- 
nielis prophetiam, una tibia Orientali fcilicet Impe- 
rio adTurcas tranflato adhuc inalter^ firmiterftat,& 
ftabit ufque ad finem orbis. Juxta ejufdem Danielis 
prophctiam & S. Pauli Epift. ad Thejjal. 2. 

* CMXXXVIII. Pesjlans. 

QUI STAT, VIDEAT NE C\DAT. 
Incuram, quamjuftifibiimpendant neccffe cft, nc 
in peccata labantur. 

C A P U T CC. 

CEREBRUM. 

* CMXXXIX. Cerehrum. 

SACRIE SEMINA MENTIS HABET. Ovid. 
Siffnatum ejifuper nos humen vultus tui Domine. ^e. 
Pfalm, 4. 

LI- 475 L I B E R IV. 

DE AVIBUS. 
C A P U T I. 

DE AVIBUS IN 
G E N E R E. 

* I. Avicula in caved^ modico pabulo ^ aqud 
contenta. 

VIVITUR PARVO BENE. Vd. 

PAUi 47<J A P E L L E S 

PAUPERTAS CONTENTA. TituJMslihi 

cujujdam. 
In frugalitatem &paupcrtatem, a Deo cum gaudio 
fiifccptam. 

* II. Avesvaricc^ (fualibet diverfo caatuprcedita. 

VOX SUA QUAMQUE SONAT. 
Ex vcrbis&Ioquelaquilibetdignofcitur. Redeille: 
Adulejcens loquere^ ut te videam. 
* III. Avesdiverfe^ quarum aliqua ingratocantH 
i)ifiru^,£ futit. 

NON OMNES PHILOMELi^. 
Non omnes Poetse, Oraiores, Mufici,&c. 
In in^^enium medicore. 

* IV. IncaveaadcantuminflruSlaavicula^ 

AD CANTICA FORMOR. 
In Religiofumnovitium, qui in cantu Gregoriano 
inftruitur. 

* V. Aviculcealiquot^ aliarumcantu adretia 

addud(£. 

PERICULUM IN FALSIS FRATRIBUS. 
Incautclam adhibcndam indifcerncndisvcris&fal- 
fis fratribus. 

* VI. Aviculce^ poflquam diu in excelfo verfatce fueranty 

demnm pro quiete terram repetentes. 

DEMUM TERRA QUIES. 
Poft cxcelfas dignitatcs & honorcs, demum quiefcen- 
dum omnibus erit in fepulchro. 

* VII. P.Mafeniustn Meditationibus avicuUs tenerU^ 

e nidofuoprimum quamcunque in partem avo- 
lantibus., infcripfit. 

IN OMNEM TERRAM. 
InSS.ApoftoIos, quiopeSpiritus Saodi e nidofuo 
edudi , inomncmterramevolarunt ad praedicationcm 

Euangclii. 
* VIII, Aviculce juxta adagium locum eum aman- 
teSf in quo editcs funt» 

TAN- S Y M B O L I C U S. 477 

TANTUS AMOR PATRI^. 
In amorem Patri» omnibus inditum. 

* IX. AvicuU cantu fuo alias ad retia 
aUicientes. 

VOCES FALLACIS AMIC^. Ovid. 
Incavendos fcEmioarumcanius, libidinum faepcin- 
ccntivos. 
Infalfasamicitias. 

* X. Avvs in cavedcantum addifcit capta, m» vero 
lihera in f\lvd. 

MAGISTRA VIRTUTUM DISCIPLINA. 
In difciplinam juveHtutis,& Religiofam, plurium bo- 
norumcaufam. 

* XI. Aviculae cavedevolans mox amilvo 

difcerpta. 

LIBERTAS LIBERTATE PERIT. 
^ In noxiam juventuti & Rcligionibus nimiam libcr- 
tatem. 

Ineamlibertatem, quaeinlicentiamdcgenerat, legi- 
bus deinde comprefTam. 

* XII. Haynovius aviculis fefe adcrates caveamiretor ■ 

quentibm^t^ circumagentibus^ utexitum invc 

niant^ infcripfit. 

POENA EST INVITIS GRAVIOR. 

In patientiam fervandam in claudro Religiofo. &C. 

* XIII. Aviculce e nido adhuc tenerce avolantes. 

SAT CITO, Sl SAT BENE. Vel.utiBoxhomio 

placet. 

FESTINA LENTE. 

Injuventutem, nontamcitoe patcrnidilciplinadi- 
mittendam. 

Infeftinationem, & maturationem prudentcrcuran- 
dam. 

* XIV. Avicula exitum e cavedqueerens, 

LIBERTATIS AMOR. 
In amorem libertatis omnibus a natura inditum. 

Avi- 478 A P E L L E S 

* XV. Aviculaaliarum^ quarumcantualleiiaeji^ 

C6nforcium quafitura in caffes incidens. 

QUARUM CONSORTIUM SPERAVERAM. 

Fel. 
SOCIAS QU^RENDO. 
In fcduftionem malorum Sociorum. 

* XVI. Hannonii aves ejujdemlaudes decantare doda., 

dum adfylvam redierunt^ omnium oblita,fyl- 
vejirem fuum cantum repetiverunt^unde 
eisd Sambuco lemmx» 
IN LEVIBUS NE PONITO LAUDEM. 
In laudem vulgi, aut quorumcunque non temcre quse- 
rendam. 

* XVII. Aviculii aliquot ad Cerafum arborem evolanti- 

bus apud Venen infcribitur. 
PARASITI. 
In parafitos & amicos menfs. 

* XVIII- AvicuLvincavedfuavius concinentes, 

MAJOR FACUNDIA CLAUSIS. 
In Religioforum cantum choralem. 
* XIX. P.Mafenius diverfis aviculisconcinentibus 
infcrip/it. 

MUSICA DISCORS. 
In idem. 

* XX. P.Mafenius aviculo!, qua apuerimanibus 

demulfa^ inde expiraverat infcribit. 

BLANDITI^ perdunt. 
Sic nobifcum taciunt blanditix mundanae volupta- 
tum. 

* XXI. Idem Mafenius aviculaadcajlesav»' 
lanti infcribit. 

FIDE, SED CUI VIDE. 
In amicos caute habendos. 

* XXII. AvicuJa in cavea. 
PASCITUR ARBITRIO. Claud. 

Ad S Y M B O L I C U S. 475> 
Ad arbitrium Dei pafcimur gratiis & confolationibus 
divinis. 

* XXIII. Avictila ccelo divagata, 

COELO CONTENTA VAGARL Luc, L. 8. 

In animam contemplativam. 

XXIV. Avicula ad crucem ajjuefaBa in Imagine 

. primi fceculi injcribitur, 

A TENERIS ASSUESCERE CRUCI. 
In diledionemcrucis ejulqueufum juventutiatene- 
ris inftillandum. 

* XXV. Avicula filo pueri dimijfa nuttibi quietem 

inveniens^ niji in ejufdem crucula in eadem 
Jma^ine lemma habet, 
IN CRUCE SOLA QUIES. 
In Cruce Chrifti rcquies noftra. 
Itempcr cruces adverfitatum animae requies sterna 
difponitur. 

* XXVI. Aviculatotos diescantansin caved propU' 

Jillo qmd recipit pabulo. 

QUAM GRAVE SERVITIUM EST, QUOD 
LEVIS ESCA PARIT? 

In grave mundi fervitium quod exiguo corporis paftu 
remunerat. 

In gulofos, qui ventris fui mancipia funt. 

* XXVII. Aviculce^qucealiastoto dteinaerecircum' 

volitant^ terram folum amore pabuli repetunt. 
AD PABULA TERRAM. 
In animas , quaD diu contemplatione deleftatae dc- 
mum ab e^ defledentes terrenarum voluptatum pabula 
turpiter fedantur. 

• IngulamquaeSanftilTimosfeducit. 

XXVIII. Jn •Thejibus Parifie-nftbus S.StaniJlao Kojlka 

dedicatis^ avicula in eaved exhibentur.^ quce a 

Matre aviculd defuper ad eas advolante 

pafcuntur cum infcriptione. 

PANEM DE COELO PRiESTITISTI EIS, 

In 48o A P E L L E S 

In S. Staniflaum SS. Euchariftia ab Angelis refe- 
6tum. 

* XXIX. Aviculakmilvoimproviferapta, 
IMPROVISO RAPITUR. Ex Hym. 
In moriem improvifam. 

Iiem in improvifas milvi infernalis tcchnas,quibus 
innoccntilHmas animas rapit. 

* XXX. Plurim.i: avicula in caveii toto anni 

tempore concinentes, 

VER INTEGER ANNUS. VeU HIC VER 

PERPETUUM. Virg. 
In gaudia coeleftia aeternum duratura. 
In Religiofam Jactitiam , quam in prompto& hilari 
horarum fuarum cantu, quovis tempore cxhibent. 
* XXXI. Avicula in cavea. 

PROSPICIENS PER CANCELLOS. Cant.^. 

In Chriftum profpicientem nos invencrabili facra- 
mento,percanccllosfpecierumEuchariflicarum. 

* XXXII. Avicula in caved conclufa cantu fuo 

aliis folatia pnebens. 

MULTOS CAPTIVA SOLATUR. 
~In plurimos SS. Martyres , qui in carceribus con- 
clufi primitivis Chriftianis prsedicationibus fuis fola- 
tio fuere. 

In S Paulum, qui vindus non dcfiftcbat idem facere. 
Ex ASi Apoft. 
* XXXIII. Aviculis ad folem fplendentem concinen- 
tibus Feville inflribit. 

LIETl CUM LUMINE SOLIS. rirg. 
In eam Isetitiam , qu-am animse noftrae caufant gratia- 
rumlumina aDeoimmiiTa. 

* XXXI V. AviculiS a/ias ad cafes evocantes. 

LEVIBUS NE FIDITO. 

In fidem folum habendam viris gravibus. 

XXXV. Avicula e cavedevolans^ ab Eduardo Rege 

Anglia^ Tejie Huebero^ lemma habuit, 

HOC S Y M B O L I C U S. 481 

HOC FORTIOR IBO. 
In animam, qusefoluta vinculismundanarum volu- 
ptatum, Deo icie totam conff^crat. 

* XXXVI. Aviculte circumvolitantes in 
campis. 
- NON SERUNT, NEQUE METUNT. 

In nimiam follicituciinem cavendam Chrifto hoc 
cxcmplo nos ad id commonente. 

* XXXVII. Aviculce cum volitant alis cru- 

cem formant. 
CRUCE LEVAMUR. Vel, PER CRUCEM 

AD ASTRA. 
Adverfitatum crucibus anima levatur ad Deum. 

* XXX VIII. Avtculce garrulce femper. 

LEVIA SUNT QUiEVIS, QU^ GARRULA. 
In garrulitatem, qux levitatem ordinarie habet co- 
mitem. 

* XXXIX. Avicula in nidoadhuc implumes. 
DANT TEMPORA PENNAS. 

Perfedliopaulatim acquiritur. 
Defidcrium coeleftium Religiofis cum tcmporc ac- 
crefcit. 

* XL. Aviculae afrugibtis abJlerritiS larvarum 
auxilio. 

PAVIDI TERRENTUR AB UMBRIS. 
In fcrupulofam confcientiam. 

* XLI. Aves paribus alii fefe furfum 
levantes. 

PARIBUS SE SUSTULIT ALIS. 
Inorationem &mortificationem, quibusuti duabus 
alis pariter fe Religiofi ad perfe£tioncm effcrant, nc- 
GeiFe c(I. H h CA- 48z A P E L L E S 

C A P U T II. 
A C C I P I T E R. 

* XLII* Accipiteraureoie pedihusnolctirojlroveUens^ 

Ferdinando Ducide Albd^ profymbolo fuit 
cum lemmate. 

NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VEN- 
DITUR AURO. 
In pretium libertatis. 

Pro toto mundo libertas animae fervituti peccati 
male mancipatur. 

* XLIII. Accipiterex ardea quam infeSiatur^non 
pradam fed gloriam fedans, 

VICTORIAM, NON PR.^DAM. 
In Belliducem generofum* 

* XLI V. Accipiter magnorum Principum recreatio- 

nibufj per aerem ferviens. 

PER AURAS SERVIO. 
In adulatorem. 
* XLV. Accipiter aviumaucupio totUfdeditus. 

AUCUPIO MENS EST DEDITA TOTA 

SUO. 

In aucupem infernalem Daemoncm, totum deditum 

animarum capiendarum aucupio. 

* XLVI. Abbas l^hefaurus in quodam Palatii Taurinenm 

fis conclavi accipitrem cucuUatum , aves inter vi- 

cinasjibi, innoxie circumvolitantem 

rnfcribit. 

QUOD OCULUS NON VIDET, COR NON 
DOLET. 
In concupilcentias noftras. 
* XLVII. Accipiterapertocoelo ardeaminfeStatm. 

COELO DECERTAT APERTO. 

•111. Ih I. S y M B O L I C U S. 48^ 

In Difputationes Controvertiflicas, quas coram Rege 
GallisB publice fuftinuit Cardinalis Feronius. 

InChriftum incrace levatum, decertantem contra 
Dsmonem. 

* XLVIII. Accipiterpofl deviHam ardeam^ejuf- 

dem corde pafius. 

VICTORI DEBITA MERCES. 
Chriftus Dominus in Cruce vi6tor, aeriarum potefta- 
tum, Cor omnium merito poftulat gratum. 

* XLIX. Accipiterminifleriounguium^ ^roflri 

ardearum aUarumque avium vitlor. 

ROSTRIS, ATQUE UNGUIBUS i^QUE. 

In Concionatorem , qui roliro concionum fuarum, 
& unguium fuorum operibus , hoc eft , faciens ^ docens 
pcccata infedatur. 

* L. Accipitres Dm cucullati, avolantes in avia^ 
^ devia prceice demum aliarum avium fiunt. 

QUIA COECUS, COECUM DUXIT. 
Inmalaconfortia. 

* LI. Accipiter mortuorum animalium pellibus 

velatus concjuiefcit, 

SIC QUIETUS. 
In mortem, quse oculos claudens, quietem adfert. 

* LII. Accipiter aliquando ab ardedrojlri acumine 

intcrfe(fim. 

PR^D^, PR^DA PUDENDA SU.^. Ovid. 
In eum Confelfarium , qui a poenitente fua , quam e 
faucibus inferni fpiritualem prsedam fecerat, fedudus 
deindeperiit. 

* LIII. Accipiter ultro femperad vincula 
rediens. 

GRAVISSIMA SERVITUS CONSUETU- 

DINIS. 
Ineam difficultatem, quamalx confuetudinesfupe- 
rantur. 

* LIV. Accipiter invivif crifliifericis,^ vinclif^ 

H h 2. atque 484 A P E L L E S 

atque argettteis moIk fuperbus pofl mortem in 
firnetum abjicitur. 

VIVUS HONORATUR. 
In compta puellarum corpora, quae nunc honori, poft 
mortem horrori futurafunt. 

* LV. AccifitrespullK alimefita fubtrahufit^utad 

prceddi capienddi fic doceantur. 

SIC RITE DOCENTUR. 
In jejunia quibus optime erudimur adprscdas fpiri- 
tualcs de nobis ipfis reportandas, 

* LVI. Accipiter brachio Falconarii adftridus^amore 

prada^ quam videt^ exardefcens^ ab eodem 
compefcitur. 

AVIDUM DOMANDO SPIRITUM. Horat, 
Inconcupifcentias noxias per mortificationemfrac- 
nandas. 

* LVII. jlccipitercum jejunuf^ impaflusefl^ad 

Dominum rediens , minime vero cum 
fatur efi. 
REDI6IT IMPASTUS. 
Mifcriis & paupertate compcllimur fxpc redire ad 
Dcum, Exemplofilii prodigi. 

Carojejuniisfra3nanda,ut fpiritui fubdatur. 
* LVIII. Accipitri fakonarius pradam a longe 
demonflrans . 
PR^DAM DE LONGE. 
In D. Dcum, qui coeleftia bona a longe nobis demon- 
ftrat. 

* LIX. Jccipiter inter minores aviculas cuculla- 

tus oculis. 

NE VIDEANT VANITATEM. 
In cultodiam oculorum, inter hujus mundi vanitatcs 
fervandam. 

* LX . Accipiter cuma Fakonario adpnedas doceturj 

jugiter ejufdem brachiis infiftens. 

JUGITER CUM DOMiNO, 

Rc- S Y M B O L I C U S. 485 

Religiofum Miflionarium fcmpcr in Dei prsefenti^ 
conftitutum cfTe neceffc cft. 
* LXL Thefaurm tn quodam Domm Regicc Sabandia 
PriftcipK conclavi^ Cupidinem exhibuit^fiSlo 
agnini cordis limulacro^ accipitrem ad 
pedicasrevocantem^ cumlemmate. 

CAPTIVITATEM COR MIHI FICTUM 

PARIT. 
In fidas amicitias, paratas ad infidiandum. 
* LXII. Accipiter^ in altum dimijlus. 
AD ARDUA LIBENS. 
In obedientiam promptam,etiam in arduis. 
* LXIII. Aecipiter dcvidd arded^ iterum cce- 
lum repetens. 
■ VICTOR IN COELUM REDIT. ExHym. 

In Chriftum Afcendentem in ccelum, infernali ardea 
per mortem fuam devida. 

* LXIV. AccipiterfylveJiernonDomino., [edfibi 
prcedam capiens. 

SIBI NON DOMINO. 
In malum ofEcialem, fuo plus commodo, quam Do- 
miniftudentem. 

* LXV. Accipiterraroad Dominumjinepradu 
rediens. 

NON NISI CUM PRi^DA. 
In Beliiducem cum vi6loriis& pr^dis fempcrredu- 
cem. 
In Dsmoncm. 

* LXVI. Accipitri oculi velantur^ nefur^ 
fum tendat. 

NE TENDAT IN ARDUA. 
Dasmoni proprium efl , cordis noftri oculos illece- 
bris fuis excaecare, ne cceleftia appetamus. 

LXVII. Accipiteravemjam jam capturus,fagittd 

transfixus lemma afevilleo habuit, 

CAPIENS CAPIOR. 

H h 3 In 48(? A P E L L E S 

Inplurimos, pleDisdefideriis bonishujus mundiin- 
hiantes, quando jam a morte comprehendebantur. 

C A P U T III. 

A L A U D A. 

* LXVIII. Alauda Deum cantufuo laudando^ in 
ccelum ev»6ia. 
SIC ITUR AD ASTRA. 
In cantus choralis remunerationem futuram in 
coelo. 

* LXIX. Alauda in cethere cantans , orbe ex 
alto defpe^fio.' 

CUM CANTAT, DESPICIT ORBEM. 
In mundanas diQradiones , fub laudibus divinisde- 
fpiciendas. 

* LXX. Alauda ferenoccelo^ ^ fecunddaurd^in 

aerem fublata. 

REBUS SUBLATA SECUNDIS. V^rg. 
In animum rebus profperis clatum. 

* LXXI. Alauda ante orturn folisDeumlaudans. 

MATUTINAS HINC ORDIOR HORAS. 
In eum, qui dicm a laude Dei incipit. 
* LXXII. Alauda non uno nixu^ fed paulatim altius 
atqiie altius , in coelum elata, 

AD ^THERA SENSIM. 
In fanditatem tarde confequendam, 

* LXXIII. Alauda inter cantandum elata. 

AD .CTHERA GAUDENS. 

In S. Martinum, qui Angelorum mufica deduciin 

coelum, audiiusefta S.Sevcrino EpifcopoColonienfi. 

* LXXI V . Alaudafereno folum tempore canenti^Joannes 

XI. Rex Lu/itaniie infcripfit, 

SERENITATI TANTUM. 

la S Y M B O L I C U S. 487 

In adulatorem. 

* LXXV« AlaudatotodiecmtufuoDeumlaudans, 

NEG LAUDARE SUFFICIS. 
In laudcs divinas, nunqaam f atis decantandas. 

* LXXVI. Alaudajam ante auroram cantare 

incipiens. 

PR^VENIT AURORAM. 
In multorum Religioibrum cantus matutinos, auro- 
rampraevenicntes. 

* LXXVII. Alaudafenlimterram ex altorepetens, 

ET AD INFIMA SENSIM. 
Senlim efficimur mali. 

* LXXVIII. Alauda cantandoetiam inaere 

defcendens. 

ET AD INFIMA GAUDENS. 
In humilitatem cum gaudio exercitam. 

C A P U T IV. 

A L C Y O N. 

* LXXIX, Alcyonem^ Berchorius medidin hyeme^ 

nidum in mari confiruere teflatur, 
NON RECEDUNT IN TEMPORE TEN- 

TATIONIS. 
Inveramamicitiam conftantemetiamadverfotem- 
pore. 

* LXXX. Alcyon mediohyemKrigore mari fere- 

nitatem adferens. 
RIGIDO FERT TEMPORE PACEM. 
In ferenitatemconfcientiae , per mortificationumri- 
gorem allatam. 

* LXXXI. Alcyonovisincubans^dummare fere- 

num ^ cjuietum efi. 
IN PACE FACTUS EST LOCUS EJUS. 
H h 4 In 488 A P E L L E S 

In Chriftum Dominum naium orbi,dum is in fummi 
pacevivebat. 

* LXXXII. Idem. 
TEMPORE NON ALIO. 

In Chriftum fpiritualiter nafcendum confcicnti» 
qaietas. 

* LXXXIII. Idem. 
TEMPORIBUS SERVIRE DECET. Ovid, 
In Politicum. 

* LXXXIV* yllcyoni^ ccelo fereno conceptaPetra 

Sa'/!(^a infcribit. 

COELO CONCEPTA SERENO. 
In Immaculatam Conceptionem B. Virginis. 
♦ LXXXV. Idem. 

JUSTO TEMPORE QUIDQUID AGES. 

Inopportunitatem rebusagendisquasrendam. 

* LXXXVI. Thefaurus infolenni receptione Caroli 

Kmanuelis Sabaudue Ducis, ^ Francifca k Francid 

Conjugum., exhibiturus feliciffimt hujus conjugii 

aujpicium, Ceycidem 'Thracice Regem cum 

AU yone^ [qui in aves mutati^ connubia- 

lem fidem tanto coelifavore fer- 

vant^ utinearum nidulatio- 

ne^ ipfo brumali tempore^ 

mare detumefcat) exhi- 

huit^ cum lemmate, 

NIL H^G CONNUBIA TURBx\T. 
In Sandiilimum Conjugium B. Virginis Marias cum 
Sponfo fuo S. Jofcpho- 

* LXXXVII. Alcyonespacificii: avicul,£itunquam 

inter fe litigare vifi. 

BELLUM INTERDICIT ORIGO. 
In indolcm manfueta e parentela cditam. 
* LXXXVIII. Alc\on(CCjuora turbida pacans. 
TURBIDA PACAT. 
In eum,qui pacem conciliat inimicis. 

la S Y M B O L 1 C U S; 489 

In magnum ad pacem cudendam Legatum. 
* LXXXIX. Alcyon nidificans^ cum mare 
prcevidet, 

VENTUR^ PR^SCIA PACIS. 
InS. ArchangelumGabrielem , Annuntiantem pa- 
cemorbisChriftura. 

* XC Alcyones in mari natce. 

CUNABULA FOVIT OCEANUS. Claud, 
In urbem & Rempublicam Venetam mari inaedifi- 

catam, 6f marina navigatione in eam , in qua modo vifi- 

tur amplitudinem excrefcentem. 

* XCI. Alcyon in medio mari. 

MEDIO TUTISSIMA PONTO. 
InB. Virginem, quse inmaligno hujusfeculi mari 
tuta manfit ab originalis peccatipericulo. 
Inbonam confcientiam. 

C A P U T V. 

A N A S. 

* XCII. Anas perfecutorem canem in aquis mire 

deludens^ cum ejus hiatui f<epe proxima fub 

acjuis fe abfcondit. 

PERSECUTORE DELUSO. 
In Multos SS. Martyres , qui in lormentis pofiti pcr- 
fecutores Tyrannos & Carnifices deluferunt , fingularis 
in hoc fuit P. Ogilbasus e Soc. Jefu ab Anglis Marty- 
rium afferens. 
In S. Athanafium deludcntcm fuos perfecutores. 
* XCIIl. Anasperfecjuentefeinaquiscaneyfubaquis 
fe abfcondendo fervatur. 
EVADIT ABSCONSA. 
Multi perfecutoris Dasmonis technas evadunt, ab- 
fcondendofefcintraRehgionumclauftra. 

H h 5- Idem 490 A P E L L E S 

* XCIV. Idem. 

- PERSECUTA DEPRIMOR. 
In eum,qui inter perfecutiones animo cadit. 

* XCV. Idem. 
SERVATA PROFUNDO. 

In humilitatem, quae Diaboli laqueos cvadir. 

* XCVI. Anasperjequente fe in aquis cayje^cum hoc 

locofefub aquK condit y alio iterum loco ex 

iifdem emergit. 

EMERGAM ALIBI. 

In eum, qui hic perfccutiones paflus, alibi emergit. 

* XCVII. Anaiacane perfecuta^profundumpetens. 

PERSECUTA PROFUNDUM. 
In eum, qui in perfecutionibus fe humiliat. 

* XCVIII. Anates., cumitaimmerfo coUoinaquas 

fefe lavare contingit^ certum fecuturapluvi<e 
indicium efi. 

TURBANDO COELO, SE DILUIT. 
In eum, qui metuens puniiiones divinas, facramento 
pcenitentias peccata fua diluit. 

* XCIX. Anas fe abfcondens fub aquisj perfequen- 

te fe cane. 
SUB TUUM PRiESIDIUM. 
In aquaspcEnitentias, fubquibus certiffimumcontra 
diBmonicas perfecutiones prasfidium eft. 
* C. Idem. 

SECURA PROFUNDO. 
Nullibi,nifi in humilirate fccuritas nobis eft. 
* CI. Idem. 
APPETIT IMA TIMOR. 
In timorem Dei , qui humilitatis verae fundamen- 
tum eft. 
In naturam panici timoris,quiabje6lafuadct- 
* CII. Anas fcepiffime fefe lavans inaquis, 

NON SATIS EST, LAVISSE SEMEL. 
In Sacramentum pceQitentiae^fjepius repetendum. 

Idem S Y M B O L I C U S. 491 

* CIII. Idem. 
NIL MUNDIOR INDE. 
In fi£lx poenitentiae lavacrum. 

* CI V . Anas mox ut rtata efi matre fraeunte 
natando fe dat. 

MATRIS AD EXEMPLUM. 
In exemploriim paternorum efficaciam. 

* CV. Anasinundiiludens^ 

PACATIS LUDIT IN UNDIS. 
In eum, qui pacata fortuua gaudet. 
* CVI. P.Engelgri^veAnatidemerfe^fefeiterum 
ex aquii efferenti infcribit. 

REVOCARE GRADUM SUPERASQUE 

EVADERE AD AURAS. 
In Refurrcdioncm Chrifti. 
In difficultatem vers pcenitentix, & refipifcentjje. 

C A P U T VL 

A N S E R. 

* CVII. AnferK calami fervientesfcriptoribus^orbi 
imperant ',fcribendo Regum edidadecretd.^ ^c. 

unde a Bruckio ei lemma. 

IMPERAT ET SERVIT. 

Regum hasc fere conditio eft , ut imperantes maxime 
ferviant. 

InvcrumReligiofum, quidum Deofervitfimul im- 
perat, Deo enim fervire regnare efi . 

* CVIII. Anferis penna in calamos aptata., adhuc 

mortUiS loquuntur., unde a Mafenio lemma, 

MORTUA LOQUOR. 
Infcriptores qui mortui orbiin operibusfuis adhuc 
loquuntur. 
* CIX. Bornitius integrum anferum gregem mire con- 

trd 45?i A P E L L E S 

(ra advenientem lu^um ftridentem^ ^ [uf- 

flantem , nihilominus ab eo difcerptum^ 

infcribit, 

^ VANA EST S(NE VIRIBUS IRA. 
In iram inermcm. 

* CX. Anfer affatusproprid fibipinguedinefufficiensy 
Proverbium Belgis faciens: 

^ttii bef! te hoopen toat ficj^ han t>2oopen. 

SIBI SUFFICIT IPSE. 
Ineum , cui patrimonium ad honeftam fuftcntatio- 
nemfufficienseft, 

* CXI. Anfer in tenebrofo kco abfconfut citius 
impinguatus, 
PROFICIT ABSGONSUS. 
In Religiofum in tenebris Rcligiofi Clauftri profi- 
cientem, in perfedione. 

* CXII. Anferes Berchorio tefie in volando 
trdinem gruum^ non vero vigilantiam 
imitantes. 

ORDINEM, NON VIGILANTIAM. 
InReligioncm certamfadlam fuit, quas deflexerata 
matQiino fub medium nodbis cantando. 
In fomnolentum Rcligiofum. 

• CXIII. Anferes eodemBerchoriotefle^fecundo 
vento feruntur, 

REBUS PLERUMQUE SECUNDIS. 

In com, qui rcbus profperis clatus cft. 

* CXI V. Qjiando honori R.P. Canifiie Soc.Jefu^a Catho- 

licisfiguratusfuerat Canis vigilantice hieroglyphi- 

cum, retorquendo fymbolo eidem^HuJJitain 

Bohemid anfercm depinxere {fui Hcere- 

Jiarcha utputabant honori cujus no- 

mcn anferem Jignificat ) cum 

hmmate. 

PRO NOBIS, EXCUBAT ANSER. 

Vc- S Y M B O L I C U S. 49? 

Verum quam fiSae hx vigilise fuerint , feSa corum 
jam extindta manifeftat. 

Porroquadrat hocmelius Religioni Catholic»,pro 
quitotScriptores calamoscontra Haereticosftringunt, 
inter quos recentiflimus R. P. Cornelius Hazart Soc. 
JcfuBelga, deceminfolio Tomispluribufque inoda- 
voutajunt, idem faciens, meritohujus fseculi Bellar- 
»?;»»; dicimeretur. 

* CXV. Anfer inmuroconflitutusvjgilis militaris 
infiar^ apud Verienum infcribitur. 

DA MIGRIDO, MI HONOR. 
DE MEO CLAMORE MEUS HONOR. 
In Concionatorcm vel Prselatum Vigilem. 
* CXVI. Anfer in tenebris fagiKatus occiditur. 

AD LUCEM, AD LETHUM. 
Multiper honorumiucemfempiternumftbi lcthum 
famuDt. 

CAPUT VII. 
A P U S. 

♦ CXVII. Apodes. 

SEMPER APODES. 

Ineum, qui nullis affcdibus (quorum pedes hicro- 

iglyphicum funt) fertur. 

* CXVIII. ApodesBerchoriotefie^cadendoefcopuhs^ 

dum in aererecipiuntur, volareincipiunt» 

CADENDO SURSUM. 
In eum, qui poft lapfum magis ad coeleftia fertur. 

* CXIX. Apodes^cum in terram ceciderint^defe^u 

pedum non valentes refurgere. 

NON ADJICIENT, UT RESURGANT. 
Amos. 5". 
In multos peccatores, poenitentiam negllgentes. 

CA- 4^4 A P E L L E S 

C A P U T VIII. 
A Q U I L A. 

* CXX. InfmereMarefchalciTureniijunioraquila 

feniorii amuta exhibebatur ^ exprimendceejtu 
pueritia^ cum lemmate, 
ET PATER EXCITAT. 
In exemplum paternum. 

* CXXI. In Thejibus Parijienjibus, S, Francifco Xave- 

rio dedicatis^ du<c Juniores aquilce coram feniore 
confiituta^ cum lemmate. 
STUPUERUNT PARENTES EJUS. Luc. 8. 
InpueritiamejufdemSanSiminime vulgarem. 
In pucritiam etiam Chritti Domini. 

* CXXII. j1quil<e.,qucedum defes inarborefedetyabaliis 

volucribus invaditur., Zinckgrefiusinfcribit. 

DUM SEDET, INVADUNT. 
Otium expoHtum e(I dsemonis tentationibus. 

* CXXIII. Idem Zinckgrefius aquihe Leforem.^ rollr» 

tenenti^ infcribit. 

PR.ETENTAT VIRES. 
In nil tentandum,quod viribus noftris impar. 

* CXXIV. Fratijlavia, aquiU infcriptumcertdin 

portd urbis lcgitur. 

SUB HIS ALIS. 
In protedionem Cscfaream. 
In proteSionem divinam. 

* CXXV^. Infupra nominati Marefchalci Turenii fw 

nerct ad ejufdem Exemplum aliis propojitum ex- 
primendumy Aquila fenior jt nioris pr<evia 
depingebatur, cutn lemmate. 

MONSTRAT TOLERARE LABORES. 
In bona parcntum vel aliorum eiempla. S Y M B O L I C U S. 49^ 

* CXX.Vl.Exprimefida Aujlriacorum in SS.Eucharijiia 

Sacramentum devotioni^ aquilis aliquot adSS. 

illud Sacramentum fefe congregantibus^ 

infcriptum nefcio ubi legi. 

UBI CORPUS, CONGREGAi3UNTUR. 
In ejufdem Domus inclytae devotionem erga idem 
SS. Sacramentum. 

* CXXVII. Aquila Jovi dicata, 

SUM CHARA TONANTI. 
InS.JoannemEuangeliftam, Difcipuium, qucmdi- 
li^ebat Jefus. 

* CXXVIII. Aquila fulmenunguibus tenens^adjundt 

Jibi Pelicano^ fanguine puUos pafcente^ in Theji- 

bus Jofepho Rom. Regi dedicatKf 

infcribitur. 

AMORE, ET TIMORE. 

Symbolum hoc eft ejufdem Jofephi, cuilibet Pr incipi 

fcdandum in fuorum Regimine. 

CXXIX. Aquila, ex pluribus avibus folem declinan- 

tibus., fola in folem evolans ^ in Primitiis Francifci 

Egonis Comitisde Furfienberg, poflea ArgentO' 

ratenfis Epifcopi., a Col/e^io Colon. Soc. 

Jefu, cum allufione ad ejufdem gen- 

tilitiam aquilam^ infcripta fuit. 

HtEC sola, fit obvia soli. 

In cmineniem ejufdem pietatem, erga Venerabile 
Sacramentum. 

* CXXX. In iifdemPrimitiis aquila exhibebatur, 

ad montem^ cui Calix Eucharifiicus cum hofiid 
injidebat., avolans^ cum lemmate. 

CONVIVA FUTURUS. 
In idem. 

* CXXXI. Aquilainnido.^cum pHlIis.,coIubrumfuI- 

mine abigens^ infcriptum habuitin AlboPar- 
thenio Sodalitatis Lovanienfis. 

NEMO HOS, IMPUNE LACESSET. 

la 49<^ A P E L L E S 

Ininclytam Auftriacam Domum, a Rebellibus fuis, 
aliifque inimicis, nunquam impunc laccffitam. 

* CXXXII. /» nummo Mirandulano , aquilce 
infcriptum le^i. 

OMNIA HINC, ET HUIC. 

In S.Romani Imperii Principes , qui ditiones fuas, 
mimperatoria feudarecognofcentes, omncm vicillim 
Imperatorix Majeftati fidelitatem & afliftentiam prae- 
ftant. 

Omnia a Deo veniunt & ad Dcum referenda. 

* CXXXIII. P. Coret in vttdS. Catharina Sueca^ 

aquilaPleno volatu infolem tendenti infcribit. 

PLENO VOLATU. 
In ejufdcm Sandae orationes. 
Orationis hoc proprium eft. 

* CXXXIV. yllbum MagiftratmParthenii, Ao.l6^i. 

a Lovanienfi Soc.Jefu CoUegio, Ferdinandi III. 

Imp. honori propojitum .^ quando is in ejuf- 

dem fodalitii prafedum eledm fue- 

rat.^ aquilam bicipitem., inde cum 

fulmine., hinc cum ramo oliva., 

exhibuit cum lemmate. 

IN UTRUMQUE PARATUS. 

In Fcrdinandum III. pietate & juftitia fuos propa- 
gantem. 

In quemcunque etiam alium Principem , juftitia & 
pictate infignem. 

* CXXXV. Idcm AlbumMagiftratusFarthenici., 

aquilam puUos adfolem^ cuimmen Maria 
inerat^ explorantem lemmate hoc notavit. 

HOC SOLE EXPLORAT ALUMNOS. 
1" picratcm Domus Aunriacae,ergaB. V. Mariam. 

* CXXXVI. IdeiTj Albumaquilas aliquot., inmilitan- 

tibus vexiJIisexhibens^etfdem infcnbit. 

HIS STAT \'ICTORIA SIGNIS. 
In vidorias Domus Auftriacse. 

Idcm SYMBOLICUS 497 

* CXXXVII. Idem Aibum^aquiU inter volucrei 

conllituiiC infcribit 

REGINA VOLUCRUiM. 

Id Ferdinaadum III. Tunc fodalitatis prasfatae Prse- 
fedum. 

In praceminentiam Imperatoriam. 

loB. Virginem. 
* CXXXVIII. Idem Album Aquilam feniorem^puUos 

aliifuH inaltum eveheyi^em exhibens eidem infcribit. 

INSERET ASTRIS. 
In eundcm FctdmandumSodalcscoelo inferentem 
ntiquepiiflimis fuisexemplis 

In eandem Acftriacam D"mum fuos ad piciatem 
crudiendo eos tic aftns inferentem. 

* CXXXIX. Idem Album junioribus aliquot 
aquiliS in>\ribit. 

INSOLITOS DIDIGERE NISUS. 
In magnanfm-amlndolem Auftriacorum. 

* CXL. ApuiIcc ad foiem expiorafie, 

HOC JUDICE TUTO PROBANTUR. 
Senreiitiae rccentiorum Theolng rum , ranquam 
corumpulli optimcprobantur , fi nondtflcdlant afole 
Theologorum, S. Thoma Aquinate. 

* CXLI. Aquilce^ Aldrovando tefle in fud Ornit. 
cibui grafiffimus cor eR. 

CIBUS EST GRAFISSIMUS ILLE. 
InD. Deum,quipafciturcordibushominum. Praht 
Filimicorttturamihi. Prov.l^. 
* GXLII. R.P, DeBuffieres profymboloduplicem 
Jibi aquilam elegerat ^quarum yrior Solem intue- 
batur^ cumlemmate l^irg-lia/iO. 
HIC AMOR. 
Poflerior in defepto petrze inrid;.'ns, cum Icmmate. 

HIC PATRIA EST. 
Significare volebat,quim charafibielTei folitudo & 
^ontemplatio. 

I i In 50O A P E L L E S 

Invitama£livam,&Contemplativam. 

* CXLIII. Aquila cum fulmine, 

ULTOR NON APTIOR ULLUS. 

Domus Auftriaca aptaultrixeft injuriarum, quscdi- 

Tcrfis, hoc & in priori faeculo bcllis in D. Deum , cjuf- 

que fideles commifli iunta juraioChriftianiDominis 

horteTurca. 

* CXLIV- In capitulari cede RR,PP. Domimca»0' 

rum Aquilce furfnm elata infcriptum leii. 

NON QUiE SUFER TERRAM. 
In Contemplationem. 

* CXLV. SigifmundoIII. {cuiproagalmate manipulut 

frugumerat) ad Regnum Polonia evedio , Aquila 

alba Polonica^ manipulum unguibus pov 

tans infcribebatur. 

PANEM, NON FULMINA PORTO. 
In SS. Euchariftiae facramentum. 

* CXLVI. AquilainvexiUo. 

ASSUETA TROPHiEIS. 
In vi^lorias Domus Auftriacae. 

* CXLVII. Leopoldo Imperatoriinfcripta aquilainpe- 

trdpuUos edens^ aliquando fuitnominisfui ana- 
grammatifmo^ qui efl EDO PULLOS. 

EDO HOC IN CULMINE PULLOS. 
In Auguftiffimam hanc Domum , pullos omnes fuos 
edentem&educantem iupetra folius Romanae Eccle- 
fiae Catholicae. 

* CXLVIII. Aquilafulr/ienintentans. 
SIC STERNO REBELLES. 
InfulminaCenfurarum, qoibusEcclefia refradlarios 
luosexercet. 

Item in fblmina Banni Imperialis ut vocant. 
* CXLIX. Aqutlainterfulmtna^aMafemolem' 
ma habet. 

TANGOR NON ANGOR. 
In animum omnibus adverfitatibus majorem. 

Aqui" S Y M B O L I C U S. 501 

* CL. Aijuila cam fulmine. 

COELESTiBUS ARMIS. 
InEcclefiafticafQlmiijaCcnfararum. 
In Principematma movcntcminhscrefes. 
InauxiliaGratiarum. 

* CLl, Aquila cum (ulmiYie. 
ALIIS LETHUM, MIHI GLORIAM. 

Inpoteftatemfuperiorum,contraRcbellesjulleufur' 
patam. 

* CLII. In rummo aureo Uladijlai IV. Reg^ VoIoni<s 
du^e aquila infcribuntur. 

REGALES AQUIL.^ PROGENERANT 

AQUILAM. 

Cui & illud Ovid. confonat pullis aquilinis. 

REGIA PROGENIES. 

' InProgeniemexcelfam. 

f. CLIII In Parijienjikts Thefibus S. Stanijlao KofiU 

JeMeatKy aqnila junior foli expojita 

infcribitur» 

HOC PROBOR ET ILLUSTROR. 
Advcriirates quae nos probant , ik^o. etiam illuftres 
reddunt. 

* CLI V, Coneionibus Quadragejimalibiis P. lieina., 
ab undparte prafigitur aquila Jolem intuens., 

cum lemmate. 
ET HAC. exalterd Phoemx, ET ILLA. 
In contemplationem adioni jungcndam. 
* CLV. Aquila te[iudinem afe elatam , ad pe^ 
tram allidens. 
EVEXI SED PERDAM. 
In D. Dcum qui faepe , quos ad honorcs evexit ni- 
mium elatos difperdit. 

In domum Auftriacam , qu2B,quos ad magna officia 
cvexerat, demum in fe rebelles protrivit. 
I ■ * CLVI. Aquilarelidisduobiis Pareliis inipfum 
folem evolans» 

1 i i TRES I 501 A P E L L E S 

TRES yiDIT, ET UNUM ADORAVIT. 
Id Myflerium SS.Trinitati;». 

* CLVII. Aautla folem itituen^. 

NON ALIO Sx\TIANDA CIBO. 
Inanimamnoltram nonaliterfatiandam, quamcla- 
raDei vilioneincoelis. 

* CLVIII In Decanali MetropoUtayicc Colouienfis 

Eccleji^ Palatio^AquilaFurftenbergiorHm (<^uo- 

rum impenjis idenifurrexit) injcriptum 

hahet lemma. 

i^THERA, NON C.CTERA. 
In animum, cui tantum cceleftia curje funt. 

* CLIX. Aquilceinterfulminair/imuni^Nicotr 

towkoiviti, infcribit. 

DIVUM IMMUNIS AB IRA. 
In immaculatam Conceptionem B. Virginis Marias. 
CLX . Aqutl<e inter cceli ^ tormentorum fulmma 
interritce FevilLeus inlcriplit. 

NEUTRA TIMET. 
In animum intrepidum. 

CLX I . Aquila adfolem cmtendens. 

ARDENS EVEXIT AD iETHERA VIRTUS. 

In S. Laurentium flammis &incendiis fuisevedum 
incoelum. 

In Sanftnm, qui in terra charitate fuiteximius,aii 
S. Ignatius Lojola fuit. 

* CLXII. Aquilajunior^cujusplum(eafolecom- 

buft^e^ infcribitur. 

IGNE PROBATUS. 
IncundemS. Laurentium. 
In cum, qui periculo turpium amorum expofitus 
illibatus permanet. 
* CLXIII. Aquilahincfole fplendente^indeccelo ful- 
mi'f7ante immota, 

SEMPER EADEM. 
In conllantcm lam m profperis, quam adverfisani- 
mum. Aqui' S Y M B O L I C U S. 505 

* CLXIV. Aquilacum fiilmtne^ramooliv(S. 

NON OMNIBUS ^QUE. 
Inpoteftatemfuperiorum, quaebunis pramia^malis 
poenasfcrvat. 

In Euchariftiam, dequaHymnus VitabonK^morsefl 

malis. 

* CLXV. Aquilainmontemdificayis aP»Mafe- 

»io infcribitur. 

SIC PROPIOR ASTRIS. 
In Contemplationem. 
* CLXVI. Aquilce cervi cornihus injidenti eumque ex- 
cujlo alarumpulvere excoecanti Mafenius infcribit. 

INGENIUM ANTE VIRES. 
In prseftantiam ingenii. 

* CLXVII. Aquila junior feniorKtemulaincomi- 
tatu ad folem. 
COMITORQUE FRUORQUE. Ovid.L.Trifi. 
In animam,quae Chriiiumin coelum Afcendentem 
afFe£l:ufcquitur. 

In S. Stanillaum Koftkam,qui in Fefto AfTumptionis 
B- Virgincmcomitatus permortem, utfruereturvifio- 
ne beatifica. 

* CLXVIII. AquiU juniores in nido. 
HINC ELUCTABIMUR. 
Ex nido & ergaftulo corporis noftri aliquando elu- 
flabimur, fruituri clara folis divini vifione. 

* CLXIX. Aquilce duceferpentem cQnficiefttes. 

CONCORDIA FRATRUM. 

Ib fraternumauxilium. 

In Auguftiffimumlmperatorem Leopoldum, & (ere- 
niffimum Joannem III. Rcgem Poloniac, (quibus pro 
infigni aquiIa)quandopoftremo belloTurcicoanguem 
Turcicum confecere, animis & viribus uniti. 

* CLXX. Aquila fagittd.,cui proprite fenniS 

inerant, conjeSia. 

IN FUNUS GENUI. 

J i 3 In 504 A P E L L E S 

Inmultosparentcsdifcolorum filiorum. 

* CLXXI. Aquila JovKcum fulmine, 

IN FULMINA PRONA. 
In hominem ad iracundiae & contumeliarum fulmi- 
na facilem. 

* CLXXII, EadememiJJis fulminibusnunquam 
exhaurienda. 

SUCCRESCENTIBUS ALIIS. 
In poteftatcm Ecclcfiaflicam pcenis crga rcbcllcs 
uunquam exhaariendam. 

* CLXXIII, Aquilacum fulmine Jovvscomes, 

IN FULMINA COMES. 
In Pr«fc£tum rei tormentariae, cxercitaiautPrincipi 
adjundhim. ^ 

* CLXXIV, AquiU Fevilleusinfcripfit. 

NON CAPTU FACILIS. 
In militemgencrofum. 
Inmyltcriafidei. 

* CLXXV. Aquila folem intuens. 

SOLUS MEA LUMINA PASCIT. 

In SS. Euchariftiae Sacramentum, quod quia afpicerc 

poterat S. M. Mag. de Pazzis , oculos fuos Ic dcii- 

gere diccbat. 

* CLXXVI. Aijuila nullam ex approbatis adfolem 

pullii e nido eficiens, Maria Burgundce 

pro fvmbolo fuit. 

JUDICE FULVA JOVIS PHOEBO, HING 

NIL EJICIT ALES. 
In non degencrem prolem. 

* CLXXVII. Atjuila minores aviculas liberas 

dimittens. 

NON OBVIA CAPTAT. 
In indolem, ad generofa h magna cnitcntcm.^ 
* CLXXVIII. Aquila juxta ada^tum. 

NON CAPTAT MUSCAS. 

In S Y M B O L I C U S. 505 

Incum, quivanxglorias minime dcditus , fe6labitur 
folidaanimaebona. 
In indolem generofam. 

* CLXXIX- AquiU pulliinexcgJfd petrd geniti. 

FILII EXCELSI OMNES. 
In nos homines. 

* CLXXX. CaroUtsEmanuel Sabmdi<eDux^pro 

fymbolo aquilam habuit^pullosfuos adfolem 
explorantem. 

QUEM AMAS EXPLORES. 
Mos eft bonorum Superiorum , eos vel maxim€ 
.HJortificatinnibus probare,quos pr» csteris diligunt. 

* CLXXXI. Inconvivioquodam Generaliscujuf" 

dam Suecici aquila in nido exhibebatur 
cum lemmate. 

MAJESTATE QUIETA. 
In Deum. 
In magnanimumPrincipcm. 

* CLXXXII. AquiladraconemelevanSyaMafenio 

lemma habet. 

PAR ANIMO ROBUR. 
In magnanimum Principcm etiam robore pellen- 
tcm, quoexcellerc mirumrcferturmodernusSaxonias 
Eleftor. 

* CLXXXIII. AquilamedullamCedriindeliei» 
habens., in vitd fymbolicd B, Jofaphati 
Archi-Epifcopi Polocenjis iff Mart. 
infcribitur. 

ESCAS EXOSA PALUSTRES. 
In cundcm Sandum indies communicantem. 
* CLXXXIV. Aquila cum fulmine. 

VINDICTAM JOVIS EXEQUOR ULTRIX. 

InPrincipem, quigladiumportataDeo fibiiamali- 
gnos commifiTum. 

In Papam. 
* CLXXX V . Cum Ao. l t-e.Jvhannes UL Kex Volonia^ 
^ J i 4 ex-' 506 A P E L L E S 

exciperetura Rep. GedaMenfi^ Aquila Jovis in- 

fcnpta atiparuit, 

ATTINGIT SOLIUM JOVIS. 
In ExcelletHiam & PraccmuRntiam Magnatum. 
InL- VirKinem. 

* CLXXXVI. Ac^uila a Patrefoli expofita, 

SOLERTIA PATRIS. 
'^n folertiam parcntibas in cducatione fiHorum ne- 
ceirariam. 

* CLXXXVII. y/f«//a adfolem evolans. 
ALTIUS IRE LIBET. Ovtd.de Pont. 
In Religioios, quosneceifc efl nunquam lillere, fed 
altius, & altius tendere, in perkftione. 

* CLXXXVIII. Aquiiain folemnubibmohfcura- 

tum evolans. 

ET OBSCURATUM QUOQUE. 
In eum, qui amicum in ad vcrfis non deferit. 
* CLXXXIX. Idem. 

ET VELATUM QUOQUE. 

In Devotionem in SS. Eucnariftias Sacramentum. 

* CXC. Aquila in folem corond -t adtorum in nubibm 

eircumdatum^ evolans. 

CORONATUM ADORAT. 
In devotionem crga Chrirturn Corotiatum fpinis. 

* CXCI. Aquilaunguibmpr<edamfuj}inens.^oculH 

in coelum diredis. 

HIC AMOR, HOC STUDIUM. Ovid. 
Incontcmplatiram& attivam vitam. 

* CXCII. Aqutlain foicm occtdentem oculisirre- 

tortis intuens. 

ET CONTEMPLATA CADENTEM. 
IndevotamcontcmplatiouemPaffionisDv-minicar. 
In B. Virginem afTukntem Chrilio Crucifixo. 
* CXCIII. Aqmla folem intuens. 

VISU NON ADITU, TENTARE LICET. 
InSS Trinitatcni noifcrutandam, fcd fuo lempore 
conieinplandam in coelis a Sanctis. h S Y M B O L I C U S. 507 

♦ CXCIV. InfrontifpicioHiftoriceConciliiTrid.per 

Cardinalcm Pallavicinum confcripttVy Aquila 

ferpentemfternens atque irretortis infolem 

ocults confpiciens., temma habet, 

STERNIT HUMI FOEDOS HOSTES, ET 

CELSA TUETUR. 
lo Scriptorem, qui&Ecclefi» juradefendit, ejufquc 
Adverfarios refutat. 

* CXCV. Aqmlanoncantans^fedaviumvexatui 
intenta a Fevillao infcrtbitur. 

NON CANTU SED ACTU. 
In eum,qui verborum parcus, multus in agendo cft. 
In Socictatem Jefu quse fine chorali cantu , plura pro 
DeiEcclefiaagit. 

* CXCVI. Aquila funior aFevi/Uo infcripta. 
NON ANNI, SED ANIMI. 
Inindokminjuventutejamgenerofam. 

* CXCVII, Aquilacum fulmine^ e regione aliarum 
avium cantantium ab eqdem Fevillceo infcribitur. 

PAX DECEt IMBELLES. 
In fortitudincm, 

* CXCVIII, Aquila nidumcontra ferpentes 
muniens. 

IN TEMPORE MUNIT. 

In remedia opportune adhibenda technis diabolicis. 

* CXCIX. Aquila pennoi priores ponens, 

HIC JUSSUS PONERE PENNAS- 
Sibi hoc applicavit Captivus Danias Cancellarius 
Greiffenfeldius, quandoin carccre Epigrammata fcri- 
bens jubebatur a fcriprionc dcfiltere. 
In Renovatiouemmorum. 
In mortem. 

* CC Aquila fupra^ ultraColHmnai Herculeas 
cum lemmate. 

ET SUPRA, ET ULTRA. 
In retorfioncm cujufdam GailiciSymboli, ad invi- 
I i 5* diam 5o8 A P E L L E S 

diam lemmatis Carolini, Plm ultra cxhibiti, quo Aquila 
columnis Hcrculeisaffixa infcribebatur. NON UL- 
TRA METAS. alludendo ad Metenfem urbem, 
quaeCarolo V. VidoriarumMeta iilofymbolo ftatue- 
batur. 

* CCI . AquiLe irretortis oculis in folem tendenti Niefz^por 
Kowiiz, injcribit. 

SOLE FRUI AUDET, ET ARDET. 
In B. Virgincm in coelum afTumptam. 
In devotionem in SS. Euchariftiam. 

* CCII. Aquila in ccelum evolans. 

JUVAT IRE PER ALTA. Ovid. 
In indolem nil nifi cscelfa fpirantcm. 

* CCIII. /Iquilaintermediosfolisieflus. 

JUVAT IRE PER ^STUS. CUud. 
In amores erga Deum, hominibus multum utiles. 
In varios Martyrcs igncm pafTos. 

* CCIV. Aqutlaintermediasavesplaudentes in 

cceluryti elata. 

CONFESS^ PLAUSU DOMINAM. Claud. 

In B. Virginem Mariam, inter Angelorumpiaufus, 
in coelum aflumptam. 

* CCV. Aquilafenex plumas deponens. 

JUBET jETAS PONERE PENNAM. 

InScriptorem , quemaetasautmors calamumpone- 

re jubet. 

* CCVI. Aquila in frjlemevoJans aP. Mafenioin- 

fcripta efl in Meditationibus. 

LUX HiEC MIHI DUX. 
Infidem& gratiasa^ftuales. 

* CCVII. Aquila tnter Fulmina apudVerienum 

infcribitur. 

EN TEMPESTAD, SU MAJESTAD. Idefl. 

m tempestate majestas. 

In impertcrritumincalamitatibusanimum. 
In Prasfedum bellicx clalTis. 

Aqui- S Y M B O L I C U S. 50C, 

* CCVIIl. Aquila junior mngnK animK in foUm 
tendens. 

TALExVI GENUERE PARENTES. ^ Virg. 
In indolem generofam , alimili parcntcla procrca- 
tam. 

* CCIX. Aquila folem intuens. 

UNUS, CUNCTA MIHI. 
Ineum,quipraeterDeum nil quaerebat. 

* CCX. Aquila Jovis cum fulmim, 

IN FULMINA VELOX. , 
In eum, qui in vindidam celcr eft 

* CCXI. Aquila Jtmior. 

IN PR^DAS CRESCO. 
InfiliumBelliducis. 

* CCXII. Aquila cum fulmine, 

UNI JOVI. 
In eum, qui foli Deo fe confecrat. 
In eum qui Impcraiori militat, 

* CCXIII. Aquila PuUis maximam praclcepartem 

difiribueas. 

CLEMENTIOR ALIIS. 
In mifericordiam. 

* CCXIV. Aquilajovis^fulminibusfuisnonn»' 

cens aliis aquilis. 

IN FRATRES FULMINA NUNQUAM. 
In fraternum amorem. 

* CCXV. AquHce inpetris editcCy infra diverfos 
aliarum avium nidf/S. 

CUNIS MELIORIBUS ORTiE. 
In parcntelam excelfam. 

* CCXVI. Aquila pr.vviopatrein fokmevolans, 

AUSPICIIS, ANIMISQUE PATRIS. Ovid. 
In indolem gencrofam, infiftcntcm generofi Patris 
veftigiis. 

* CCXVII. Idem, 
DUCUNT EXEMPLA PARENTUM. 

Ib 510 A P E L L E S 

In exempla parentum. 
* CCXVIII. Aqutlain eclipfatumfolem ocuIh 
itituens. 

ET PATIENTEM ADORAT. 
In devotionem crga Paflionem Dominicam. 
* CCXIX. Acfuila folem intuens, 
PASCITUR INTUITU. Claud, in Ruff. 
InSan(SosincGelo,quiparcuntur& deledanturjugi- 
ter,claraDeivifionc. 

* CCXX. Aquila negledfi inferioribus in folem 
evolans. 

HIS SPRETIS FAMULATUR OLYMPO. 
In cum, qui mundo valerc jufTo , fe fervituti Dei to- 
tumconfecrat. 

* CCXXI . Aquila in folem in figno virginis conjli- 
tutum elata. 

LATENTEM IN VIRGINE COLIT. 

In cultum Chrifti in Vir^inco utero Incarnati. 

* CCXXII. Idem. 

VIRGINEO PLACET ASSOCIATUS 

AMORI. 

In fimultaneum Chrifti h B. Virginis cultum. 

* CCXXIII. A(jHila fovis. 
UT JOVIS ILLA FUlt SIC JOVIS ILLA 

MANET. 
In aquilam Imperialern, jam domui Auftriacae difpo- 
fitione S. R. I. Elcdorum concreditam, in longilTi- 
mum tcmpus. 

* CCXXIV. Aquila nidumcontraferpentescetite 
lapide coro/jans. 

ADITUM CUSTODE CORONAT. Ovid. 
In D. Dcum,qui parvulisnobisadhuc , Angelostute- 
larcsad cuftodiamalignat. 

* CCXXV. Ajuila cum praddavium, 
ANIMUS MAJCRIBUS INSTAT. Ovid. 
In animum terrenis minime conientum. 

Aqui" S Y M B O L I C U S. 511 

* CCXXVI. AqmlapullosaliosServarisaliosutadiil- 
terinos reprobans. 

HOS PROBAT, HOS REPROBAT. 
Id prsedeftinationem, & rcprobationem. 

* CCXXVII. Acjuila Jovis line fulmine. 

NON SEMPER FULMINA. 

In Excommunicatiouum fulmina, parce v ibranda. 

* CCXXVIII- Acjuilacuyn fulmine Jovem tere»s. 

DUX ET TUTAMEN IN HOSTES. 
InbelliDucem. 

* CCXXIX. Aqtiila fovis fulmenemiUens. 

JUSSIT SIC JUPITER ULTOR. 
Fa6tum fuit in nuntium Apoftolicum,qui c mandato 
Apoftolicaefedisincertos refradariosfulminacenfura- 
rumevibrarat. 

* CCXXX. A(juilapuUos fuos e mdomguibus^ 
alis expellens. 

EXPELLIT DESIDES. 
In Prselatum, quidciidesReligiofos , acSomnoIcn- 
tos difcipliase unguibus ad vigilias excitabat. 

* CCXXXI. Acjuila pullos adexeundum i nido.^ i^ 
volandum compellens^ ter fubtradionem ciborum. 

AUXI LI UM FECERE TAMEN. Luc. L. 4- , 
In jejunium quo excitamur ad ccelcftia. 
* CCXXXII. Acjuila puHos ex ungiiibus fufpen- 
fos probat. 
SUSPENSOS PROBAT. 
Deusfsepe fuos hic fufpenfos , adivinisfuis confola- 
tionibus probat. 

* CCXXXIII. A^uila pullis infirmis, fanguinem 
€X frteddattradum in^illat.,Jic eos cibuleviori 

priusreficiens^ quam groffiorem 
poffint digerere. 

CIBO LEVIORI PRIUS. 
In modum pafccndi, fpiritualiter animas. 

* CCXXXlV. Aquila Jovis Jovem ferens. 

JO- yi2 A P E L L E S 

JOVEM FERO. 
In B, Virginem Mariam vcl S.Jofephum Chriftum 
Dom. fcrentem in ulnis. 

* CCXXXV. AqniU fulmen ore ^ unauibus tenens, 

ORE PERT FULMEN, ET UNGUE. 
InConcionatorem, facundoore& geltibusinpecca- 
ta detonantem. 

Aut ^\ mavelis, orc & opcrc ipfo id facientem. 

* CCXXXVI. Plures aquiLein folemevolantes. 

SPECTATUM veniunt. 

Fa6lum fuit in quofdam Germanos Comites , quibus 
proiniigni Aquila, quandoprofedi erantin Gallias, ad 
videndum Regem Ludovicum XI V. Cuifol profym- 
bolo. 

Convenit hoc Aquilis Auftriacis, qui fpedlatum & 
adoratum vcniunt Eucharifticum folem In Ecclefiisj 
ebi isexpofitus. 

* CCXXXVII. Aquila in folem inoccafurubicun- 

dum^ irretortis oculis intuens.' 

ET HOC PASCOR AB INTUITU. 
In Conremplationem paffionis Dominicae. 

* CCXXXVIII. Aquila foleminGeminisoccum- 

bentem fpedans. 
SPECTATQUE CADENTEM IN GEMINIS. 
Inanimam, quaspafcitur morteChrifti, fub duobus 
Geminis, Rom. Confulibus ,inmonte Calvariseexfpi- 
rantis. 

* CCXXXIX. Aquila folemin orturubicundnm 

contemplans, 

ET RUBOR HIC ORIENS PASCIT. 
In devMtionem erga Chriftum Circumcifiim. 

* CCXL. Trcsaquilceinfolemin^Taurifignocon- 

Jiitutum ei^olantes. 
TAURO VICINUM ADORANT. 
InSS.TresReges Chriftumin ftabulQBcihlemitico 
vicinum boni adorantcs. 

Aqui- S Y M B O L I C U S. 51J 

'* CCXLI. Aquilafokm in Leone coTtfiitutum irre- 
tortis oculis afpiciens. 

NEG SIC TERRET. 
InGermanicasaquilas minimetcrritas, quandoLu- 
dovicusXIV. Cui pro fymbolofol, InLeoneBelgico 
conrtitutus, terrori crcdebaiur futurus. 

* CCXLlI Aquila foleynirretortis oculis intuens. 

NIHIL HiEC INCENDIA TERRENT. 
In eafdem Germanicas aquilas, niltcrritas Gallicis 
incendiis, quibus pulcherrimas Germanis Civitates, 
more minime militari redigebant in cineres. 

* CCXLIII. Aquila omnibus aliisavibusterrori. 

TERRORI OMNIBUS. 
In Deum,quem omnes timcamus nccelTe eft. 

* CCXLIV. Verienus^aqutlam infcriftam Jifiitf 

cum lemmate. 
FORTIS A FORTI. 
In hgercditariam Foriitudinem. 
* GCXLV. Idem Verienus aquiU Coronam ungue te- 
nenti infcriptum habet. 
MERUIT NON RAPUIT. 
Hoe invidifTimjeAuftriacsBDomui inlaudem cedit 
nonrainimam quod, quas poflidet Regales Coronas, 
poflideatjulUhacreditate, &virtutemajoramadfe de- 
rivatas, non bello rapias. 

* CCXLVI. IdemVerienus aquiUcoram pullis fuis 

conflitnta infcribit. 

IN SUIS NON FALLITUR. 
In filios non degeneres. 
* CCXLVII. Aquil(e.^qu>£ inaere circumvolitAt^ 
Verienus infcribit. 

IMMINET HOSTI. 
In Generofum belliducem. 

* CCXLVIII. Aquilairretortisoculisfolemintuent/j 

idem Verienus infcribit» 

PATRUM VIRTUTE. Ftl, VIRTUS AVITA. 

Filii 514 A P E L L E S 

Filii minime degcneres avitx parentum Virtuti. 

* CGXLIX. Aquila pullos probatura eos educens 

in folem. 

EDUCIT IN ARDUA PROLEM- 

Edocatio ad magna, & difficilia. 

* CCL. Acjutla fejiino volatu in folem enitens. 

IN ARDUA VELOX. 
In promptifllmam in arduis obedientiam. 

* CCLI. Aquila Jovis cum fulmine. 

NON FERIT IMMERITOS. 
In Principem jurtum in erogandis pceuis. 
* CCLII. Eadem. 
PROMTA FERIRE. 
In Leopoldi invidiffimos cxercitus, quando prompti 
crant ad confiidus declinantibus eofdem Gallis aliifque 
inimicis. 

* CCLIII. Aquila, Berchorio tefle.^ roflrum adpetram 

alliium deponit. 

AD PETRAM PONIT. 
In eum, qui Apoftolicae Sedis judicio dida ac fcripta 
fua fubmitiit, quod & ego , hoccc in Opere meo me fa- 
cerc quam folemniffimcproteftor. 

* CCLIV. Aquila a plurimis avibus comitatay 

amore pradarum^ qu<u inter aves difper- 

rtiri folet. 

INDE JOVIS COMITANTUR AVEM. 

In amicos Socios menfse. 

* CCL V . Aquila, Berchorio tejie, cumfequacibus avihiu 

iprteda nonjufficit^ unam ex iis difcerpere folet, aliif- 

que inpradam dividere., qu^ proindefortem 

fuam hor lemmate deplorat. 

UNDE ALIMENTA SPERAVERAM. 
In crudelem infilios fuosparentem 

* CCLVI. Aquila jptris a feelevatt ferpentisprejfa. 

PRESSA. NON DEPRESSA. 
Inreiorfionem hoceis fit, quipublicis fuisaedificiis 

in S Y M B O L 1 C U S. 5i>- 

fn Galli^ , ea faper DEPRESSAS GERMANO- 
RUM AQUILAS exfurrexifre publicis infcriptio- 
nibusgloriabantur. 

C A P U T IX. 
A R D E A. 

* CCLVII. Ardea femper cum Falcone depf^nans^ 
rariffiyne vero vi^rix. 

FREQUENS PUGNA, RARA VICTORIA. 
Iq certamina caflitatis. 

* CC L V III. /IrdeaP. Mafeniuf infcripftt. 

QUANDOQUE SUPREMUS VINCITUR* 

* CCLIX. Ardea a FaUune in alto occija. 

VITAM SUB NUBE RELIQUIT. l^trg. 
In filium Dei , qui fub nube rnurtalis carnis in paflio- 
fiefua vitam pofuit. 

* CCLX. Ardea t7 falconein aerecapta. 

PER AURAS CAPIOR. 
In eum, qui adulutioncaliorum decipitiir , vel de- 
leflatur. 
* CC LXI . Ardea tam avide prada a fe intent<s in^ 
hiatn ut potiuf capi fe ab alio patiatur^ quam 
eam deferat, 

FIT PRiEDA CUPIDINE PR^D.^. 
Inavarum, qui prsedaDiabolieffemavult, quamter- 
tcna deferere. 

* CCLXII. Ardea cum FaJcone decertans. 

EXITUS IN DUBIO EST. 
Indubiosbcllorum& litiumeventus. 

* CCLXIII. Ardea ccelo tutbato fefe fuper 

nubila e^eyens. 

TURBATI TEMPORE COELl. 
Tn eum, qui inter adverfa libi a D.eo immilla, mcntem 
adcoelediaelevatt 

K k Ar- 51^ A P E L L E S 

* CCLXIV. jltdeam fcepe contivgit itarojlrofuo 

fefe contra falconem defendere^ ut alter alte- 

rum conficiaf, 

CERTAMINA MUTUA PERDUNT- Ovid, 
In hodierna Europas bella. 

* CGLXV. Idem. 
NIL ACTUM EST BELLIS. 
Inidem. 

* CCLXVI. Ardea nuUo falcone infeflata. 
PAX INTERDUM, PACIS FIDUCIA NUN- 
QUAM. Ovtd. 
In pacem, quam aliquando habemus in tentationibus, 
fiduciam autem ejus nonquam, 

* CCLXVII. Ardea cum crifid fua deviSia, 

NIL CRIST^, SED ANIMI. 
Animis non Thrafonifmis pugnandum. 

C A P U T X. 

A S T U R. 

* CCLXVIII. Aftur. 
SUMMOS PR^DATUR ET IMOS. Vel. 

TERRIS PRiEDATUR ET ALTO. 
InDsemonem. 

C A P U T XL 

B I S T A R D A. 

* CCLXIX. Bijlarda ad fublevandum fe ift 

aiircn? tardijfima, 

AD ARDUA TARDE. 
In obedientiam in arduis non ica promptam. 

Idem S Y JVI B O L I C U S. 517 

* CCLXX /Jem. 
AD ^THERA TANDEM. 
Inindolemtardam. 

* CCLXXI. /dem. 
AD ^THERA SEGNES. 
In eos, qui ad coeleftia tardi funt. 

CAPUT XII. 

* CCLXXII. BU-JB^?. 

CADAVERE PASCOR. 
In Luzuriofos. 

C A P U T XIII. 

CAPRIMULGUS. 

* CCLXXIII. CaprimulgmdenoSielac emulgens. 
QUI MALE AGIT, ODIT LUCEM. 

C A P U T XIV. 

CARDUELIS. 

* CCLXXIV. CarduelKcarduum^utex eoalimen- 
tum fibi accipiat pungens. 

PASCITUR ET PUNGIT. 
In eum, qui altori & benefadori fuo ingratus cft. 
* CCLXXV. Carduelt! carduofuoinjijiensy^ 
fuavijfime cantans. 
NIL CANTUM REIVIORATUR ACUMEN. 
in eum, qui in adverfitatibus Dco gratias agit. 
Itemineum, cuide folita Isetitia advcrGtates nilde- 
eerpunt, 

K k 2 Car- 5i8 A P E L L E S 

* CCLXXVI. Carduelis obvarietatemcolorumve' 

nuftijfirna avicula carduis tame» pafcitur. 

MAXIME VENUSTiE MAXIME EGENT. 
Incaspuellas,qu3Bdomi egentes,in publicoapparent 

circumornatce ut Jimilitudo templi. 
* CCLXXVII. Carduelisacarduo »omen fortitd. 

PER ASPERA NOMEN. 
In eum, qui toleratis adverfitatibus vel difficultati- 
bus inclaruit. 

* CCLXXVIII. Carduelis parvaavP! ^ pulchra. 

LEVIBUS SUA S^EPE VENUSTAS. Vel. 

MAXIME LEVES, MAXIME VENUST^. 
' Ex venuftate corporis, ad animas venuftatem nulla 
confequentiaeft. 

* CCLXXIX. Carduelis carduis pafcitur. 

DANT ASPERA PASTUM. 

In eum, qai adverfis & mortificationibus deledatur. 

* CCLXXX. Carduelis fuper carduu iuo. 

ALIOS PUNGUNT, ME PASCUNT. 
In addiftum mortificationibus. 

* CCLXXXL Cardueltscumcarduofuo{cui 

infifit) ludens. 

PUNGANT DUM RECREENT. 
Id idem. 
* CCLXXXII. Cardueliincaved^ nefcioubijfequens 
infcriptum legerim. 

CONTRAINT ET CONTENT. 
CAPTIVA ET CONTENTA. 
In Religiofara vitam 
* CCLXXXIII. Carduelis fuper carduofuo, 

MIHI ADH^RERE BONUM. 
In amorem mortificationum. 

* CCLXXXIV. Carduelis. 

PARVA AVIS, AT PULCHRA. 

* CCLXXXV. Cardiieljs ex carduis alimentum 

fumenst 

VI. S y M B O L I CU S. 519 

VIVITUR EXIGUO MELIUS. r^/,NATURA 

PAUCIS CONTENTA. 

* CCLXXXVI. Cardueltsfuper cardm. 

SUSTINET ET PASCIT. 
Mortificationes fuftinent, & confervant nosin viia 
fpiritu^Ii & pafcunt animam. 

C A P U T XV. 

CICONIiE ET GRUES. 

* CCXXXVII. Ciconiafenes parentes pafcens 

m quorundam librorum frontifpiciis 
infcribitur. 

PIETAS TUTISSIMA VIRTUS. 
In pietatem filiorum erga parentes. 

* CCLXXXVIII. Ctconta inrotd nidificansab 

Huebero infcribitur. 

IN ROTA STABILITAS. 
InS.CatharinamMart. quam infide ftabilem Mar- 
tyrii fui rota minimeabeadimovit. 

^ CCT.»XXXIX. Ctconice feniori afilidekvataf 
infcrtptum legi, 

PROLIS OPE SUBLIMOR. 
InS. Annama B. Virgioefublimatam. 

* CCXC. Ciconia jibi alis plaudens. 

IPSA SIBI PLAUDIT. 
In propriarumlaudumdecantatorem. 
* CCXCI. Cicontamasefcam pro pullisqucerens^ dum 
fcemina eofdem in nido fovet. 

HIC ALIT, ILLA FOVET. 

In officiumcoDJugum in prolium educatione. 

* CCXCII. Henricus Eburo Ciconia^qUi£uno pede 

ferpentempremit., ore vero folium platani contra 

noduas gerit^ infcribit. 

Kk 3 VI 520 A P E L L E S 

VI ET DOLO, 
His nempe hoftes fternuntur. 

* CCXCIII. Ciconta nuKCfuamvifa contendere. 

NULLA HIC SUNT JURGIA, 
In pacificum Matrimonium. 
* CCXCIV. Ctconia innatam pietatem habens ^fenes 
parentes alendi ^ fovendi. 

PIETAS SIC JUSSIT AVORUM. 
In haereditariam pietatem erga parentes. 

* CCXCV. Carolus Magnuf Ciconiis junioribuSf 

fenes Parentes alentibm infcripjit, 

REDDIMUS ACCEPTA. 
Jneandempietatem. 
Ingratitodinem. 
* CCXCVI. Ciconia: avolantes temporehyemK. 
OMNE SOLUM PATRIA EST. 
In niraium amorem crga patriam non concipien' 
dum. 

* CCXCVII. Ciconia parentes alens. 

SIC NATURA JUBET. Juven, 
Naturalis obligationis eft, alimonia parentum fe- 
num. 

* CCXCVIII, Ciconite avolantes Ducem fuum 

fecjuentes. 

REGIS AD EXEMPLUM. Claud. 
In vim & cfficaciam exemplorum a Superioribus prx^- 
flitorum 

* CCXCIX. Ciconia colubrorum inimica. 

INVISA COLUBRIS. Vtrg. 
In inimicum peccatorum mortalium, 

* CCC. Ctconia^ Grus cumlapillouno pede 
aPprehenfo vif^ilans. 

ME MEA DEFENDIT GRAVITAS. Ovid. 
In virumgravem 

* CCCI /dem. 
SUOQUE EST PONDERE TUTA. Ovid. 

In S Y M B O L I C U S. 521 

Incum, qui graiiarum adualium ponderibus tutu 
eftcontradxmones. 

* CCCII. GrttsvifcatK cucuUiscapta. 

IN IPSIS Er PER IPSOS. 
Id quendam, qui exercitia fua in clauftro monachali 
fcrvans , monacliorum exemplaritate captus fe iis ad- 
junxit. 

* CCCIII. Grus cHcullovifcato capta, 

DE MEO CUCULLO , MEA CAPTIVITAS. 
In Mifiionarium Religiofum qui ab iisereticis in 
odium ftatus monachalis captivatusfucrat. 

* CCCI V. Grues^ quae vigilantiam ^ ordinem itt 

volando fervant^ a Mafenio lemma habent. 

ORDINE ET VIGILANTIA. 
InRempublicam vel Rcligionem ordinatam, &res 
fuas curantem. 

In cxercitum ordinatum & vigilem. 

* CCCV. Quandoex parteCafared adpacem Monajle' 

rienfem mittebatur virclarijfimus JoannesCraen 

(^quodGcrmanice Gruemjignificat) in ejusho- 

norem gruem quidam depmxit^ cum, 

infcriptione, 

VENTUR^ NUNTIA PACIS. 
In S.Gabrielem Arch. quandoin Annuntiatione B. 
Virgini Chriftum orbis pacem nunciabat. 

* CCCVI. Inter grues pluresunaexcuhat. 

EXCUBAT UNA, 
InPrselatumReiigiofum, proaliisvigilcm. 

* CCCVIL Grus tiKopede ilans in excubiis, 

ET EXCUB\T UNO. 
Fadumfuit in vigilem belli Ducem, quijam unum 
pcdcm torment! globo amiferat. 

* CCCVIII. Grus pietatK hieroglyphicum^ enido 

extempli teBo dejeda. 

NULLIBI tUTA PIETAS. 

K k 4 Xn 51Z A P E I, L E S 

Indepravatoshujus faEculimores, quibuspietasludi- 
brio& vilipendioclt 

* CCCIX. Ciconia lapidemore ferem^ neclamet^ 

pede ne dormiat* 

VIGILANDO ET TACENDO, 
In vitam auiicorum. 

* CCCX. Ctconia in nido in templi tedo conJJru^o, 

ferpen'em conficiens^ 

HIC RITE CONFICirUR. 
Ha?refium feu peccatorum mortalium ferpentes , rite 
in Ecclefiis a CoDfeiTariis & concionatoribus conft- 
ciuutur. 

* CCCXI. Ciconiaab accipitre deviSta. 

PIETAS NON SERVAT AB HOSTE. 
In pietatem apud militarcm licentmm defpedam. 

* CCCXII. Grus uni pedt injijlens, altero lapiUum ter 

nens^ Antomo Marchiont Bergw.^ Typotiotejle^ 
pro fvnnhoio fmt cum infcri'f'tione. 

SIC SPERARE LICET. 
Nempe vigiiai)do non vane Ipcramus. 

* CCCXlII. Ciconia accipttrem aggredientem devin^. 

ccns , at)ud Bood infcnifUur. 

INCULPATA TUTELA, 
Inturelamlemmaticonformcm. 

* CCCXIV. Grus ALfopicavulpi invitata ad pran' 

dium lUudens^ utiapud ,f.fopum legeSf apud 
Ty^otium inlcribitur. 

FRAUS FR/\UDE COMPENSATA. 
In fraudcs compenfatas. 

* CCCXV. Zingrefim duofgrues exhibet inter fefc 

pugnantes^ quoi jic opportuno tempore duce 

mayius capiunt. 

OPPORTUNE. 
In difcordias Principuin Ciiriltianorum, quibusop- 
portune femper ufus eft Turca. 

* CCCXVI. Gruibus cuculkvifcatocaptii Cai%fim 

infcripfit. AVA'' S Y M B O L I C U S. ^iz 

AVARUM FACILE CAPIES, NI SIS IDEM. 
Id avaros fpe lucri facilc capicndos. 

* CCCXVII. Gmum Dudort lemma. 

DUCTORE SIC TE PRiEVIO. 

In Ducem vigilantem. 

* CCCXVIII. Grus^^ua Dmniumultima fupervenit^ 

eum difcejlura in aliud territorium ab aliU di- 

fcerpta lemma habet. 

NOCET ESSE MORATAM. 
In nimiam moram fxpe noxiam. 
Multos daemondifcerpit, nimiovitaa amore defides 
ad tranfmigrationem in vitam alteram. 

* CCCXIX. CiconicedenoSlevigiles^"^ dedie. 

VIGILES NOCTESQUE DfESQUE. 
In Principcm vel miniftrum femper vigilcm. 

* CCCXX • Ciconics in templi te^ii educatce , etiam 

fenes templa endem non deferunt. 

HIC AMOR A TENERIS. 
In amorem ergares facras permanentcm iniis,qui 
a tenerisad ipfas formati funt. 

* CCCXXI. Grues lapillum ore tenenteSj necla' ' 

morem excitent. 

NULLiE CUM PONDERE VOCES. 
In eum, cujus fermones parum habent ponderiSr 

* CCCXXII. Grueslapidem cum excubant^pede 

tenentes. 

PONDUS IN EXCUBIIS. 
In neceflitatcm excubiarum militarium. 
* CCCXXIII. Gruemvigilantia fymbolumaliquandQ, 
libro injiftentem infcriptam legi. 

KMAT LIBRARIA CURAM. 
Qui addit fcientiam, addit laborem & curam. 

* CCCXXIV. Grus infifens uni pedi^cum pondere 

in altero., ut vigilet. 

NULLA CUM PONDERE QUIES. 

K k f In 524 A P EL L E S 

Inconlcientias noftras, quibuspeccatorumpondera 
quictem & ferenitatem tollunt. 

* CCGXXV. Grus rojho lapillum ferem^fie clamet 

ungue^ ne dormiat. 
ET ROSTRO PONDUS, ET UNGUE. 
Ineum, quiinomnibus fuisoperibus &verbisgravi- 
tatcmprae fe fert. 

* CCGXXVI. Gnu h lapfu lapilli fui evigilans. 

VIGIL AB ALTERIUS LAPSU. 
In eum , qui de iapfa alterius in peccatum, majorem 
fuicuramgerit. 
* CGCXXVII. Gruecum fpondere vigi]esdeno6ie. 

NULL^ SINE PONDERE CURi^. 
Nullae cursB funt line difficultate. 

* CCCXXVIII. Idem. 
NULLiE SINE PONDERE NOCTES. VeU 
GRAVES NOCTES. 
In militares dc nc6i:e labores incadris, &obndio' 
nibus. 
In nojfturnos peccatorcs. 
In wigilias Dodorum. 

* CCCXXIX. Grues akernatimvigileSy^ duces, 

ALTERNIS FACILES CUR/E. 
In interrtitiacuris & labonbus induigcnda. 

* CCCXXX, Grues dua juniores feiiiorem fup' 

portantes alii. 

SUPPORTANTES INVICEM. Ephes.^. 
Infraternorumdefedluumtolerantiam. 

* CCCXXXI. Grues roflro laptdem ferentes., ne 

loquantur, 

DE PONDERE MUTA. 

Inpeccatorem qui defuorum peccatorumpondere, 
in Cof fclTione obmuiefcit 

In virum gravcm, & taciturnum. 
* CCCXXXII. Grnes hpidem ore ferentes., uttaceant. 

FERENDO ET TACENDO. 

In S Y M B OL I C U S. 5ij 

In injurias tacendo ferendas. 

* CCCXXXIII. Grues plures dormientes^und cum 

pondere in medio earum vigilante. 
DE EJUS PONDERE, NOSTRA QUIES Vel, 
DAT REQUIEM PONDUS. 
In pondere crucis Chrifti noftra falus. 

* CCGXXXIV. GruscucuUo vifcato capta. 
DE MEO CUCULLO, MEUS DOLOR. 

In aliquem > qui in ftatu monachali malc contentus 
vivebat. 

Itemineos, quiquod malcinftatu monachalivixe- 
rint, iisad aeternamdamnationemceflit. 

* CGCXXXV. Grus fame cogente e vifcato cucullo 

cibum captura capitur. 
FAME SUADENTE CUCULLUM. 
Ineum,quiftatummonachalem non exmotivofer- 
vicndi in eo Deo, fed procurands fibi fuftentationis 
ampledlebatur. 

* CCCXXXVI. Cucullus vifcatus grui dolum 
fuum abfcondens. 
FRAUDEM CELANTE CUCULLO. 
In eum, qui in ftatu mooachali minime religiole 
vibebat. 

* CCCXXXVII Grus cucullovifcatocapta, 

FIT PRiEDA CUCULLO. 
In casanimas, qaase faucibus Diaboli ereptas Do- 
mino Deo praedasfecere multi diverforum Ordinum 
Confeffarii & Concionatores. 

* CCCXXXVIII. Grus cumlapilloinore ne proda- 

tur., d Verieno infcnbitur, 

PONE ORI FRENA. 
In cuftodiam ori & linguae ponendam. 

* CCCXXXIX. Grus advifcatoscucullos. 

NIMIUM NE FIDE CUCULLIS. 
Incucullatos afide& Religione apoftatas, aquibus 
faepedeceptiilli, adquosconfugerunt, cauiioresimpo- 
ftcrumerunt. In 52(? A P E L L E S 

In bardocucullosmilitum, nautarum, rufticorum, 
tempore hyemali ab iis geHari folitos. 

* CCGXL'. Ex gruibusordme volantibus^quceuUima 

in ordme venit , eodem mutato prima recedit, 

VENiT ULTIMA, PRIMA RECEDIT. 
InRcIigiofum, quiadchorum veniebatultimus, & 
primusrecedebat. 

* CCCXLI. Ex gruibus ordinevolantibus^ quceprima 

in ordme ventt, eodem mutato ultima recedit. 

VENIT PRIMA, ULTIMA CEDIT. 
Inidem viceverla. 
* CCCXLII. Grues $5* ciconice femper Jlando 
dormientes. 

STANDO QUIETEM. 
Confcientia quieta eft, quamdiu itat in gratiS. 
* CCCXLIII. Grus (ians ^ vmlans, 
STANDO VIGIL. 
Ineumquiin gratia conflitutus, confcientiae fuse in 
vigilat. 

* CCCXLIV. Grwcum pondere vigilans^ 
DE PONDERE VIGIL. 
Ineum, quemdigniiatum ponderacontinuis vigiliis 
fatigant. 

* CCCXLV. Grusvigilantiilocumoccupans^ut 
ipfa quiefcat. 

UT QUIESGAT VIGIL. 
Inccrtum vigiliarum praefedum, cuiinofficio filius 
fuccefTerat. 

* CCCXLVI. Crtis proaliiis excubans editiore loco 
fefe conflituit. 

SERVANTUR AB ALTO- 
In cuftodiam, quam e coelo habemus. 
* CCCXLVII. Grues cumlaptJibus voJantes. 
PONDERE SURSUM. 
In S. Stephanum (cujus dic fefto ifta fcribo) quem 

Igpidcs in ccclum duxerunt. 

Grues S Y M B O L I C U S. 517 

* CCCXLVIII- Grues volitantescumfondere^ne 

a ventK abripiantur. 

PONDERE SERVAMUR. 
Pondere adverfitatam fervamur a Deo, ne abripia- 
mur ventis vanse glorise. 

* CCCXLIX. Idem. 

PONDERE FIRMAMUR. 

Adverfitatibas conftanies reddfmur in fervitio Dei. 

* CCCL, Grus volitans lapidem pede ferenSy 

quantum ab eo deprimitur.^ tantum alis itc 

rum furfum levatur. 

HINC GRAVOR, INDE LEVOR. 
Qtiantum levamur aSpiritu feu anima , tantumite- 
rumagravi corporedeprimimur. Timor Deiquosde- 
primit, eofdem fpes & fiducia in Dcum iterum erigit. 
* CCCLl. Gruum DuxaliiU pracedens. 
PR.EVOLAT OMNES. 
In ingenium prscellens. 

* CCCLII. Grus cum lapillo volans ne afcopofui 

volattu a -vento prcepedtatur, 

NE DEVIET USQUAM. 
In eum, quife certis legibus circumfcribit nedevict 
alegeDei. 

* CCCLXIII. Grus^quaagmenduxeratvicemutatd 

ultimam agminis agens. 

EX PRIMA NOVISSIMA. 
In virum, qui ex optimo peffimus effedas eft. 
In eam , qui ex magnS dignitaie dejedus omnium 
more contemptui fubcft. 
In Chriftum in paffione noviffimum virorum. 

* CGCLIV. Ciconia ardentem nidum puUorum eX" 

tinSiuraalarum motu ipfa fimul comburitur. 

PIETAS SPECTATA PER IGNES. 
In pietatem in^entem filialem. 

* CCCLV. Grues ducem fequentes. 

SIC DUCIS URGET AMOR. 

ta 528 A P E L L E S 

In communitatem fuperiorem exemplo pracceden- 
temlibenter fcquentem. 

* CCCLVI. Ciconianotitantum ferpentes, fedl^ 

ranoi^ bufones ^ minafcula alia animalcula 
conficiens» 
NON SOLUM ANGUES. 
Ineum, quinontantummortaliapeccata, fed&vc* 
nialia horret & conficit. 

* CCCLVII. Ciconia unumex pulliideferentesin 

nido^ qui Domino cedit. 

DESERTA DOMINO. 
In eos, qui aparenlibus deferti aDeo fufcipiuntur, 
Pater meus ^ mater mea dereliquerunt me , Dominus 
autem affumpjit me. 

C A P U T XVI. 

C O L U M B A. 

* CCCLVIII. P.Biffelius in frontifpicio Ruinarum 

fuarum illuflrium^ hinc columbam cithar<e inji- 

dentem exhibet cum lemmate. 

CANORE. 

Inde columbam cum calamo in rojlro , cum lem* 

wate, 

CANDIDE. 
Nempe Hiftoricum & Encomiaftem quemcunquc 
oportet aliorum gefta & vere & encomiaftice defcri- 
bere. 

* CCCLIX. Columbarum pullis^ tnfidias pajfts ab 

accipitre P. Majenius infcribit. 

VIX NATI CINGIMUR HOSTE. 
Ininfidiasdiabolicas, 

* CCCLX. Columbafibi plumturoJiroevellenSjUt 

pulli in iis mollius eubent. 

SIC SYMBOLICUS. 529 

SIC HIS QUOS DILIGIT, 
In diledlionem prosimi, inelargitione propriarum 
veftium. 
In S. Martinum pallium pauperi elargientem. 

* CCCLXI. Columbavtfo accipttre mox fugiens 

a P. Mafenio infcribttur. 

FUGA TUTIOR ARMIS. 
Dsemon fuga optime fuperatur. 

* CCCLXII. Cotumba Jefe lavans ab eodem Ma- 

fenio lemma habet. 

PURIOR EXIT. 
In S. Confeflionem repetitam. 

* CCCLXIII. Idem Mafenius columbce infcribit. 

OMNE SOLUM PATRIA EST. 
Viris Apoftolicis ubique Patria & domus eft. 
* CCCLXIV. Idem Mafenins integro columbarum 
gregi infcribit. 

JUNGIT CONCORDIA PLURES. 
In Religiofos una in communitatc concordes. 

* CCCLXV. Columba alarum fuarum plaufufe 

prodens accipitri a Batillo infcribitur. 

PLAUSU PRODITUR IPSA SUO. 
Non tutum femper vires oftentare. 

* CGCLXVI. Columba dumminimo id exfpeSla- 

bat ab accipitre rapta. 
IMPROVISO RAPITUR. Exbymn.Dei Creaf, 
In iniprovifam mortcm. 

* CCCLXVII. Columbaingaled nidificans, 
ET NESCIA FELLIS IN ARMIS. 
In manfuetum militem. 
* CCCLXVIII. Columba munditifs capiende.' 

MUNDITIIS CAPIMUR. Ovid. 
InS, Angelos, quigaudcntmunditiisfuorumclicn- 
tum. 

* CCCLXIX. Columba. 
PLACITA EST SIMPLICITATE SUI. Ovid. 

la 530 A P E L L E S 

Inanimum fimplicem & eandidum, omnibusama- 
bilcm. 

* CCCLXX. Columbiereti mti capienJiC^dum alice 

Avescat)iuyitur a Nift^orKoiintz, infcribitur. 

NON CAPIT EXEMPTAM. 
In Immacolatam Conceptionem B. Virg Mariae. 

* CCCLXX I . Columba cum Oliva ramo in roftro, 
ROSTRO FERT MUNERA PACIS. 

In eum, qui paccm facund^ orationeperfuadet. 

* CCCLXXII. Columba transfixa corvo dimijfo 

a 3ruckio infcribitur. 

FA\'ORE NON CAUSA. 
In innocentes fspe fupprcfTos, dum malis bene cft. 

* CCCLXXIII. Columbadumlitigaruntrojlra 

amanter jungentes. 

JUNGUNT POST BELLA LABELLA. 
In matrimonia Magnatum fuccedcdtia bellis longis^ 
qualefuit LudoviciXIV. RegisGallis ia Tradatibus 
Pyrenajis. 

* CCCLXXIV. ColumbaNoe claufurce inarcd 

patiens- 

CLAUSURAM PATI DIDICIT. 
InReligiifumamantemclaufurae 
* CCCLXXV. ColumhaadfordidateSlattun' 
quam vcnientes. 

AD SORDIDA NUNQUAM. 

Afpicii ut veriiarit ud candida tecia columb<.E, 

Accipiai nullasfordida turris aves, 
InS.Sandumqui nunquaraingrediturHirdidamani- 
mam. 

* CCCLXXVI. Columba candida^ etiam pofi mortem 
talK a P. Mafeysio infcribitur. 

MORS NON MUTAVIT HONOREM. 
In eum , cui jnlif,nis mortificatiopublica nilde aefti- 
mationc fuadiminuit. 

♦ CCCLXXVII. Columba Noe. 

SCIT S Y M B O L I C U S. 5?! 

SCIT MISSA REVERTI. 
InReligiofum^elaecuIofeftineadclauftrumredcuntem. 
*CCCLXX VlII,Cc7»?»^<i candida ab accipUre difcerpta 

CANDOR NON SERVAT AB HOSTE, 
In innocentiam & candorcm hoc in mundo fxpe 
fupprefTam. 

* CCCLXXIX. Columhariuma MaCemoinferibitMr. 

NON CUJVIS PATEO. 
In Rcligiones. 
* CCCLXXX. ColurKbatransfixacorvodimiffa. 

DAT VENIAM CORVIS. 
In malefad >rcs faepe hoc in mundo liberos. 

* CCCLXXXI Columbapojilttesrojirajungentes^ 

a Mafenio infcripta. 

AMANTIUM IR^ BREVES. 
In idem. 

* CCCLXXXII, ColumbiC rariores.fqu(epuJchriut 

ac fape alvs plai^dunt. 

A PLAUSU PRETIUM. 
In facundum Oratorem. 

* CCGLXXXIII. Columbacajiijfimum animal^nempe 

uno compare contentum., a Mafenio lemma habet, 
MIHI SUFFICIT UNUS. 
In cartam conjugem. 

* CCCLXXXIV. Columbacandida. 

C/\ND1DA PLUS MENS EST. 

In Norbertinum candidum plus animo, quam vefle. 

CCCLXXXV. Columbainfargallina., minimeun- 

guibmpabula e terrafcrutatur^cum ob/ec7i{ co»' 

tenta roftro arripit. 

PABULA NON SGRUTOR. 

InReligioPjmcontentum,frugaiimdiIarcligioB. 

CCCLXXX VI, Columba^ cfUie ruri fumpjiigrana^ 

domum rcdux roftro iterum egerit aa prolts 

fuflentationem. 

EXINANIVIT SEMETIPSAM. 

L 1 I» 5J2 A PEL L E S 

In Chriftum, qui ut nos pafceret in Ven. Sacramento 
feipfumexJDanivit, 
5 CCGLXXXVII. Columbaemijfaaliasjecum ad 
columbarium adducentes. 

ADDUCENT ALIAS. 
In Religio(«)S, quici-nverfationefua alios ad Chrifti 
fuavejugum, in Religionibus adducunt. 
* CCCLXXXVIII. Columbain^oculo nidificans. 

IN POCLIS SOBRIA MANSIT. 
In eum , qui in conviviis fcmper fcrvat fi'briam men- 
tcm. 

* CCCLXXXIX. Columbitcandida^inpoculu, 

IN POCLIS CAND1D\. 
In eum qui apcrtae mentis inter p^ 'cula eft. 
* CCCXC ColumbcepulU mpoculo fraSio» 

ASSUESCUNT TENERI POGLIS. 
In eos, qui filios teneros ad pocuia educant. 

* CCGXCI Columbce^ ad columbaria jcquentes 

altas^ fu €af)tuntur. 

QUARUM AMICITIAM SPERAVERAM. 

In amicitias cauie ineundas , auree Thomas dc KeirVj 
pis. Charitas habenda ejt ad omnes , fed famtharitas mn 
expedit. 

* CCCXCII. CohmbK P. MaCenitu infcribit. 

PRO CANTU GEMITUS. 
InPfalmodiamEccleliae. 

* CCCXCIII. Columbwcolumbamrofiropungens, 

fellif tamen mCc iu<. 

MORDAX SINE FELLE. 
InSatyricum minimc mordacem. 

* CCCXCIV. Columha nigra. 

CANDIDA SED MENS EST. 
In Societatem Jefu , fub nigro Inftituti fui habitu fer- 
vantcm candidam mcntem 

* CCCXCV. Columba in poculo nidificans, 
IN POCLIS NESCIA FELLIS. 

In 'M- S Y M B O L I C U S. 533 

In enm, qui inter pocula pacificus eft. 

* GCCXCVI. Columba diverjis a fole cokri- 

bu<: , ilhiftrata. 

SOLIS OPUS. 
InSpiritumSandam, aRegeGallise honoratumaf- 
fumpto equertri ordiqe ejufdem S. Spiritus. 

* CCCXCVII. Columbainpetrdnidificans cum 

avolavit ad eam rediens. 

AD PETRAM DOCTA REDIRE. 
In animam, quse ab Ecclefia difceflerat per h«refis 
abjurationem aa Petram eandcm rediens. 

In pcccaturem, redeuntem pcrpoenitentiam adPe* 
tramChridum. 

* CCCXCVIII. Columbce e columbario evolanteSy 
ad pahulum efuxrendum, 

AD FABULA TANTUM. 
InReligiofosqui claufuri fuaexeunt, neceflltatibus 
fuiscorporalibus procurandis. 

* CCCXCIX. Columbus^Columbamenidoagefttem^ 

rojiro puMgit ^ ferit^ ut cfuantocius ad niaum 
redeat, Z5f ad columbarium» 

UT REDEAT. 
Deusfuospungit, roflroadverfitatum, utficredeant 
ad fe, per veram pbenitentiam. 

* CD. Columbce a Domino emiffa: revertentes. 

AD EUM QUI MISIT. 
In AlcenfionemChrifti, revertentisad Patremaquo 
miirus fuerat. 

* CDI. Columbte fefeba!iantes^anf.e(^uam copulentur. 

VENERIS PRvELUDIA. 
In turpes afpedus & taduSjprseiudia majorum pecca- 
torumlusurizB, 

* CDII. Columbaruri iis folum granis pafcitur., 
qutevel fecitiviam ceciderunt^ vel peroccar/i 

terrd minime ob^utafunt.^ adeo^ue 
infruciijera manebunt, 

L 1 2 NE- 5H A ? E L L E S 

NEGLECTIS PASCITUR. 
In eum, qai vili alimcnia contcntus eft. 
* CDIII. Calumha. 

SINE FELLE DOLOQUE. 
In manfuctnm & fincerum. 

* CDiV. Columbuf culumbam rofiro pufigefis, 

PUNGIT NON PERIMIT. 
Inanimam, qusepcrmurtificationesconjugem fuam 
hoc ell corpus pungcre dcbet non perimcre. 

* CDV. Columbus columbam rojhoferietis ut offi- 

cium liium domi faciat. 
SIC MEMOR OFFICII. 
Anima per mortiticationes in officio fuocorpus con- 
tioet. 

* CDVI. Columhaecolumbarioavolando abacei- 

pitre difcerpta. 

DOMUM DESERENDO. 
Inmultaspuellas, qusinpublico accipitresluxurio- 
fos expertsE funt. 

* CDVII. Columba quampluribm coloribusafole 
otnata nil inde effertur. 

NIHIL INDE SUPERBIT. 
In humiliiatem, cum venuftate eximia corporis con- 
jundam. 

C A P U T XVII. 

C O R N I X. 

* CDVin. Cornix plumdi mutans. 
PLUMAM NON ANIMUM. 
In eum , qui alfumpt^ religiofa vefte parum inde mu* 
taturanimo. 

* CDIX. Cornix contra aquilam Berchorio tejle 

rofiro fe lolum defendens. 

ROSTRO NON UNGUIBUS AUDET. 
In crafonem mihtcm, qui opere ipfo nil pragftat. 

Cor- S Y M B O L J C U S 5^^- 

* CDX. Cormxnuces allifas adpetramfrajigit. 

FRANGIT ALLISAM AD PETRAM. 
In intcrprctem S. Scnpturae, qai cjus involucraexpli- 
cat ad mcntem Eccleiiae. 

* CDXI. Cormx fceda aTK^ ^ male cantans. 

FOEDA AVIS, ET CANTUS. 
Inh(^mineinorc& opereobfcoenum, 

* CDXII. Cornicula Afopica ^ repetitK aliarum avium 

plwnis^pennis tamen fuis , veliita manens. 

HAUD IDEO INPLUMIS. 
Incos fcriptures, qui propriis ioventis fc exhibeot. 
Ncqueeg-j inhoc meo qualicunque operc nudumme 
manfurum crcdam, fi quibus aMorum Audorum plumis 
in eodcm me veftivi.iterum cedendum ellei, fuperman- 
furistuiic adhucpropriis, quas exafterifcis dignofccrc 
quivispotetit. 

* CDXIIL Eadem avicula. 

ALIENI OSTENTATOR HONORIS. 
In fiiios parentum honoribus & natalibus fpeciofos, 
Item in fcriptorem aliorum inventis fuperbum. 

C A P U T XVliL 

* CDXIV. Inieger corvorum grex, 

AH QUAM SUNT SIMILES? Oi^id Fafl. 
Iii malam ibcietatem, in qua funt ejufdem farinae ho- 
miite*.. 

* CDXV. Corvusfenex^adhuc niger^ camivo- 
rii! ut olim. 

QUALIS OLIM, TALIS ADHUC. 
Iri ht mirn.m incorrigibikm. 

* CDXVI. Corvoruminteger grexccefisin pugMdca- 

davcribm inrjiens. 

ET MULTIS UTILE BELLUM. Luc.L.i. 

. In uti ! i tates multis ex befio redundantes. 
* CDX V I X.Corvi duojuper cadavere inter fefc litizantes, 

TANTUM DE FUNERE PUGNA EST. 

Luc. L* 6. In 53<^ A P E L L E S 

In duos Paftorcs, litiganies de funeralibus. 
In duos dc un^ puella difcordes. 

* CDXVIII. Corvt cum curvjf.ac cormcihm fo- 

lum 1,'olitantes. 

MALORUM MALA SOCIETAS. 
In perverfas fuciciates. 

* C DXIX. Corvm malte vita ^ fimilis cantus avH. 

CONCORDAT MUSICA VITiE. 
In hominem obfcoenum, in opere & linguL 
* ( ^ DXX . Corvtts ni^ra avii ^ malt caMus. 

CONCORDAT MUSICA PENNiE. 
In oblcaenum Muficum & fcripiorem. 

* CDXXI. Corvus ordinarie in turpibus locis^ uti 

fatibulisy fojfis, diglnbitorits ^c. pabulum 
fuuyn cfucerens. 

LOCA TURPIA PASCUNT. 
In cum, qui lupanaria frequentat. 

* CDXXII. Corvus fadis cadaverihus injiflens. 

FOETIDA DELECTANT. 
In hominem obfcoenum. 

* CDXXIII, Corvusfcorpionemrojlroapprehendens^ 

ab eodem perimitur. 

ULTIO JUSTA. 

* CDXXIV. Corvi nnnquam congredi viji^ 

tefle Pl:nio. 

CELARI VULT SUA FURTA VENUS. 

Ovid. 
Inamoresturocsfemperquaercntesfccrctum. 

* CDXXV. Corvi clamayites. 

VOX OMNIBUS UNA EST. Virg. 
In plurcs unius ob(coeni oris homincs. 

* CDXX VI. Corvui ob Itnguamfuam.^adnigredi-' 

ni^n damnatus. Qvid. Met. 

LINGUA FUIT DAMNO. 
lumultos.qt.i liiiguafuafibipernicicmadferunt. 

* CDXXVII. Corvus Miger. 

IN- S Y M B OL I C U S. 5^7 

INTUS, ET EXTRA. 
[n hominem, pcdtoris mali, & exterius malorom mo- 
rum. 

' CDXXVIII. Corvus dum in cadavere clamat^ 

altos (orvos advolare factt ^jibi ipji caufa cur 

minus efc<e habeat. 

PLUS DAPIS EST TACITO. Aud. Poeta. 

Rt tacttus pajct poffet licorvus haberet 

Plus dapis ^ rixic, multo minus invidia. 
In cos,qui faftu fuo aemulos fibi creant. 
* CDXXIX. Corvt cum ex ovis excluduntttr eandidi 
funtj unde adulto re^e infcribo. 

CANDIDUS OLIM. 

In eum, qui innocentiam adolefceniise fuffidefcruit. 

* CDXXX. Corvus tn voi vino plenum lapillos im- 

mittens.) ut vinum fubjidens., advajis orificium 

elevet, t^ abfumat 

LEVAT, UT ABSUMAT. , 
Ingenium mundi eft, fuos elevare ut eofdem abfiimat 
& pcrimat. 

* CDXXXI Idem. 
QUAM FERIT EXALTAT. 
, In Deum,qui quos perlecutionibus ferit, in altera viti 
exaitat. 

* CDXXXII. Idem. 
FRAUS IN PROFUNDO. 
In fidam humilitatem. 

* CDXXXIII. Corz'i pullus^ex candido.^exigu» 
tempore totus ntger. 

TAM SUBITO C( RVTJS. 

In repentinam mutationem , cu|utdam innocentis 

adolticcntis. 

* CDXXXIV. Corvorum pulli rore ex aho pafcun- 

tur^ ujque dum adolefcentes, fuffietant 

viJui qu.vrerido. 

DONEC ADOLEVERINT, 

L 1 4 Coe- 5?8 A P EL L E S 

Coeleftibus confolationibus pafcimur , ufque duir in 
vi^ DeirDbulliores evafimus. 

* CDXXXV. Corvi^cumaratroterrd profcindifdr 

jequentesarantemy atque ex fulcis recentibus 
vermictibs quccrentes. 

ALTERIUS DE VULNERE PASTUM. 
Ineos,quialiorummalisdeledantur , vel commoda 
quserunt. 

• CDXXXVI. Idem. 
ALTERIUS SUDORE CIBUM. 

Incum,quiaIteriuslaboribus vivit, 

C A P U T XIX. 

C O T U R N I X. 

* CDXXXVII. Coturnicescanendoad retiaalle^iX. 

CANENDO CAPIMUR. Vel, 
PER CANTICA CASSES. 
In quendam , qai pucl ix cantu ad lurpes amores ejuf- 
dem fedudus fuerat. 

* CDXXXVIII. Jdem. 
AD RETIA GAUDENS. 

Ineum, quiinmediis deliciisad retia animaefusedu- 
citur. 

* CDXXXIX. Idem. 

IN RETIA VELOX. 

In cum,qui feftinus e(t ad proprium malum. 

* CDXL. idem. 

FACUNDIA PRi^CEPS. Horat. 

Ineos,quipropriisfermonibuscapiuntur. 

* CDXLI. Coturnix fifiuld aucupfs decepta, dum 

cnnfortem qucerit., in retia ducitur. 

NESCIENS QUIA AD RETIA DUCITUR. 
In multos, qui nefcientes blanditiis fcducuntur. S Y M B O L I C U S. 539 

* CDXLII. Coturnix hbidine in comparem incenfa^ 

dum fijiula aucupii decepta comparem fedatur^ 

retibu! fefe ultro implicat. 

IN RETIA MULTOS EGIT AMOR. 
In fallaciam libidin» >fi amoris. 

* CDXLIII. /dem. 
RES INSIDIOSA LIBIDO EST. 
In multos,qui & temporalitcr & aeternaliter perierunt 
ex libidinonsamoribas. 

C A P U T XX. 

* CDXLIV. CUCULUS, 

HIS AMOR UT REPETANT. Ovid. L. s- fafl. 
Inmuficumturpem. 

* CDXLV, Cucu/uf caatans. 

VOX PATERNA. 
In filium, morum paternorum fcdatorem. 
* CDXLVI. Cuculus repetens. 

NON QUAM SiEPE, SED QUAM BENE. 
Non refert a6lionum multitudini intendere , fed per- 
feftioiii. 

* CDXLVII. Cuculus afpe&ufuo ingratum 

anirKal. 

VOX INGR^^TA MAGIS. 
Ineum, quiturpibus moribus, turpiorcautcm voce 
cftj&loquelS. 

C A P U T XXL 

C Y G N U S. 

* CDXLVIII. Cygnoatate candor minime. 

imminutus, 

L 1 s CAN- J4« A P E L L E S 

CANDOR NIL TOLLITUR ANNIS. 
In eum, qui innoceniiam in fcnilem «tatem pro- 
ducit. 

* CDXLIX. Niefporkowitz, cygm infcribit. 

CANDOREM GEMlNAViT IN UNDIS. 
In 'iacramentum poenitemis, quod repetitum animas 
candidiorestacu. 

* CDL Cvgnus jammorituruscanens. 
CARMINA JAM MORIKNS. Ovtd. L. Met, 
In eum, qui moriens Dco gratias agit. 

* CDLI C\gnHs ant.e mortemcanens. 

POST GAUDIA MORS EST. 

Hujusmundigaudia, mortesetcrndconcluduntur. 

* CDLII, CygMi Lum nafcuntur non candent., j edco' 

loris Ctnertcii fuyt 

IN INIQUITATIBUS CONCEPTUS SUM. 
In innocentifl^mos, c> mceptos in peccati> Originali. 
* CDLIII Cv^HUS cand'diffimus cayuans. 

COLOR CANTORIBUS APTUS. 

localtatri inuiicum 

* CDLiV. Cygnusinaquis ^ aVerieno infcribitur. 

VITAQUE CUM GEMITU. 
In hanc mifcram vitam nottram. 
* CDLV. Cygnus candtdum colorem meritus.^ 
Ltb. M Met. 
QU/ESITUS SANGUINE CANDOR. 
In SS. Ma; tyrcs , qui faoguine fuo meruere Itolas al- 
bas 'n coelo. 

* CDLVI. Cygnusegrifeocoloreinquoproditypau- 

lattm candidior. 

TEMPORE CANDIDIOR. 
In cre(cei!tcm cujufdam innoccntiam. 

* CDLVII C\'2,nus in rnorte folum cantans, 
SERV\T SUA G-^UDIA MORTI. 

In eos.qai r)!<dagaodiaquaeiuntalterius vicas. 

* CDLVIII. Cy^KUS(andtdus.inmvrtecanta»S' 

^ IN S Y M B O L I C U S. 541 

IN VIVIS CANDIDUS, IN MORTE 
CANORUS. 
Iq innocentem animam , qaac mortemhilaritcr , & 
com gratiarum adione fubit. 
* CDLIX. Cygnus^ invitavixunquamaudiendus 
ab Engelgrave infcribitur* 

AMICA SILENTIA. 
In S. Brunonem ejufque Religionemfilentto addi- 
diffimam. 

* CDLX. Cygnus volans^ a Verieno infcribitur, 

AUCTA FUGA FORMA EST. 
In Virginem Religiofam, ex fuga fsculi, in oculis 
Dei magis fpeciofam. 

* CDLXI. Cygnus candidus. 

CANDIDA PENNA EST. 

In Hiftoricum feu Scriptorem verum. 

* CDLXII. Cygnus jolHm confortiagregaliumfuo' 

rum objervare vifus. 

CONSORTIA CANDIDA TANTUM. 
Inquaercrdam bonorumfocietatem. 

* CDLXIII. Cygnus fefe abluens. 
ETIAM GAUDET, SE TINGERE CANDOR. 
In Confeflioncm Sacramentalemrepetitam faepeab 
innocentibus animabus ; Inter quas S. Brigittam nume- 
raveris, indies confitcntem. 

* CDLXIV. Cygnus inmorte cantans. 

HOC ILLI CANDIDA VITA DEDIT. 
Innocentia, mortem laetam adducit. 

* CDLXV, Cygni grifei juniores coram maire 

candida. 

SIMILES EI ERIMUS. 
Similes Chrifto erimus, in gloria & dote claritatis. 
* CDLXVI. C\gni candidt cum pulUsgrifeis. 

FUIMUS QUANDOQUE QUOD ESTIS. 
Mcminerint jufti dum viderint peccatores, fc & iimi- 
lesolimfaiireeis. 54t A P E L L E S 

* CDLXVII Cygmpulligrifei. 

NONDUM APPARUIT QUID ERIMUS. 
In mifcram carnis noftrae conditionem, muundam 
inmclius i". altcra vita. 

* CDLX VIII. Cygnus in terra candidus., ^ in 

coelo m ind laded femPer conRitutus. 

CANDOREM TERRIS DILEXIT ET 
ASTRIS. 
In InDoccntlam Deo & hominibus dilc6tam. 
- * CDLXIX. Cvgnus pofl cantica moriens* 

POST CANTICA LUCTUS. 
Extremagaudii ludtusoccupat. 

* CDLXX Cygnus candidus. 
PAR MUSICA PENNiE. 
IoScriptorcm,cujusfcriptadi6tisc«>ufonant. 

* CDLXXI- Cygnusnigerrimamcutemhabens, 

FOEDA SUB CUTE, SUAVIS OLOR. 
In S. Mariam iEgyptiacam fub cutc ab aeftivis calori- 
busadu(la,animamDeodiledainhabentem. 

* CDLXXII. C\gnusjunvj, cinencncoloris. 

CANDIDA SED MENS EST. 
Ineum , quiextcrius mmus innocens abhominibus 
judicatur, quam (it interius. 
* CDLXXIII. Cy/nusereSid fempercervicenatans. 

ERECTA CERVICE TUMET. 
In faftuofum & fuperbum. 

* CDLXXIV. Cygnnsrobur fuumomne irt 

aiis babens. 

SUNT ROBORA PENNIS. 
Scriptis incft robur, ad animos ledorum movendos. 
* CDLXXV- Cygnus folum mundam aquam qui^rens 
d Scho/hardt infcrihitur. 

MUNDA MUNDIS. 
Incaftosmundaconvcrfatione&locisgaudentes. CA- S Y M B O L I C U S. 545 
C A P U T XXII. 

F A L C O. 

* CDLXXVL Fakoinpradamelatus inaerem, 

SIC IRE VOLUPTAS. 
Ineum,quipraedisdeledatur. 
* CDLXX V 1 1 . Falco prwda devi^aoculis velandus» 

POST PR^DAM IN TENEBRAS. 
Poft mundanorum bonorum praedas , f»pe itor in in- 
fernum 

* CDLXXVIII. Falcofiaocordeadvincla 

revocatus. 

QUAM GRWE SERVITIUM EST FIGTO 

QUOD CORDE PARATUR. 
Memintrint hoc multi , quam grave fcrvirium fu- 
beantinaulis, & apud amafias fuas , aquibusblanditias, 
fed fifto fub corde oxperiuntur. 

* CDLXXIX. Falco a falconarioeruditus, 

AD PR^LIA FORMOR. 
Infiliumbeliiducis. 

* CDLXXX. Fako in fcala ad pralia edoSius, 
DOCENTUR IN ALTO. 
Ineos,quiadfublimesperfedionisapicesinftruuntur.' 

* CDLXXXI. Fahopofl perpejja vincula 

frcedx vi^or. 

POST VINCULA VIGTOR. 
In cum , qui in vinclis Religioforum votorum, vi6lo? 
fui, & Dsemonis eeafit. 
In Cliriftum poft vincla Judseorum refurgentem. 
* CDLXXXII. lde-77. 
POST VINCULA PRiEDAM. 
In S Petrum in Viuculis , qui ab iis liberatus per An- 
gelum multas adhuc animarum prsedas de Inferno 
egit. 

In 544 A P E L L E S 

In Chriftum, poftvincula fusD Paflionis praedamSS» 
Patrum fccum in coelumabduccntem. 

* CDLXXXIII. JJem abducentem, 

POST VINCULA SURSUM. 
In multos SS. qui in vinclis pro Chrifto mortui, evo- 
larur)t incaelum. 

In Chrillum afccndentcm. 

* CDLXXXIV. Idem. 
POST OTIA SURSUM. 

Pofl otia exercitiorumfpiritualium, mensadDeum 
furfum erigitur. 

* CDLXXXV. Falco,cumvi»clKdim,Jfus,^ 
prxdam capiens. 

IN VINCLIS PR.EDAM. 
InmultosMartyres, qui incarccribus aliosconvcr- 
tentes, de d«monc prxdas egcrunt. 

* CDLXXXVI. laem. 
IN VINCLIS SURSUM. 

In eum qui in carcere,! Deo fefe totum dedcrat. 

* CDLXXXVII. Idew. 

IN VINCLIS OTIA DUCUNT. 
In defidcs in claurtro Religiofos. 

* CDLXXXVIII. Fako. 
MEDIO RAPIT OMNIA COELO Luc. 

In Chriftum qui de aereis poieftatibus triumpbam 
cgit. 

* LCDXXXIX. FalcoTiaor. 
ANIMO DAT GLORIA VlRES. Ovid, 
In ftimulos glorix, qui ad magna nos incitant. 
♦ CDXC. Idem. 

SEQUITUR VICTORIA PUGNAM. 
Poft lu6lam , de dxmone gloriolam v i6toriam repor- 
tamos. 

* CDXCI. Fako devi3d prada vclatur. 

DE MEIS OBSEQUIIS, ME.E TENEBRiE. 
In cos, qui intelledum capi^vant in obfequium fidei. 

Fd* -S Y M B O L I C U S. 54 j 

* CDXCII. Falco devicid pftgdd iterumvin' 
cula fubjens. 

DE MEIS OBSEQUIIS MEA VINCULA. 

Iu ridclem muiiltruin, qui miffioncm a Dummoim- 
pctrarc iioti poterat , ob ahquutannorum fidelitaicm ei 
praeititam. 

* CDXCIII. Falco dimtjlus cumvinculis , iifdem- 

aue viBor- 

IN VINCLIS VICTOR. 
In S.Thomam Aquinatem, qui atratribus concla- 
fus,vi6Iorimmiiriabeisfeortituit. 

* CDXCIV. Falcoetiamcum abardeaabaituseji^ 

cum pabulo k falco»ario excevtus. 

SUNT PR^MIA VICTIS. Virg. 
Caro ni >(tra, dum a fpiritu fubij^iiur, a Deo prsemiatur 
iaalteravita. 

* CDXCV. Falco po(i i-elatn^ oculos vidor. 
POST TENEBRAS VICTOR. 
In haereticum, poftcouverfionem fuam perMarty- 
rium,Tyraniii vi£t rem. 

• CDXCVI Falco vinaus. 

VINCK)R UT VINCAM. 
In eum qui votir. Reli^i .fis fe Deo deviniit ut dc 
Mundo, CarneacDaem <ne vidore>aderet. 

* CDXCVII. Falco irt ccelum iyir>e£tus. 

COELr)QUE INVECTUS APERTO. 
In Chridum Atcendcr.tcm. 
* CDXCVIII. Falco.^ jigno aFalconario dato^frtt' 
dam celerrime relinquens. 

ET AMATA RELINQUERE PERNIX. Horat, 
Ineum, qui arnores fuos itain creaturasfigit, utad 
nutum Dci eas limittere fit paratus. 

* CDXCIX. Falco de-vidd prcedd vinilut ^ afud 

Audurem Coll^ouiorum infcribitur^ 

VINCIOR UT VICI. 
In belli ducem, qui pott vK^uriam incarcerabatur. 54(^ A P E L L E S 

* D. Falcoaimorteryjcumardeadepu^nani. 
HORTATRIX GLORIA LETHI. 

In ftimulos glorias omnium periculorum contcm- 
ptorcs. 

* D I. Falconi i^elato aliquando infcriptum Je^i. 

POST TENEBRAS SPERO LUCEM. 
lodivinasconfolationcs defolationibus coDfcientioe 
fucccdentes. 

* DII. Falconi arde<e deviiice cor datur» in Imagine 
Primi f(eculi lemma habet. 

IN NOVA DAT VIRES CERTAMINA. 
Mcrccs incitat ad majora. 
* DIII. Faico jemella vclatur ut contra ardeam 
depu^nans viclrix evadat. 

Ut VINCAM VELOR. 
Invelatam Virgincm, quaefdeo vclum Religiofum 
i3bi imponi pafla eft , ut mundum, carnem & dsmonem 
vinccret, 

* DIV. FaUo CMCuUatur ^utcontraardeam for- 

tim depugnet. 

IN BELLA CUCULLUS. 
In Religiofos, qui cucullum Rcligiofum eademde 
caufd portant. 

* DV. Falco pofi certamen cum arded iniium, 

ad cucuUum fuum ciefcendens. 

POST BELLA CUCULLUS. 
In Belli Duccm , qoi poft multas vidorias ftatum rc- fr 
ligiofum amplexus cft. 

* DVI. Falco femella velata depojito velo in 

altum elata. 
POSITO SUPER ^THERA VELO. 
InVirgincmvelatam . quaedepofitopermortemcor* 
poris fui vclo ad coeleftia gaudia atcendit- 

* DVII. Jtiil.oettam cum mljs Itttt tnclufus. 

COMITATUR FAMA LATENTEM. 
Ineum, qaemetiamlatere vokntemfamafubfequi- 
tur. Fah S Y M B O L I C U S. 547 

I * DVIII. Falco cucnUo ferico fupe-rhus. 

^ ^ DE MEO CUCULLO MEA GLORIA. 
In eum,qui dc ftatu fao monachali gloriatur, 

* DIX. FalcopojitocHcultoaFalconarioavolaas^ 

^ ab arded devidus, 

POSITO FIT PR.EDA CUCULLO. 
In Apoftatam Religiofum. 

* DX. Falcooculisvelatusotiofm. 
IN CUCULLO OTIOSUS. 
In Monachum otiofum & defidem. 

* DXI. Falco cucul/am iff criftatuf. 

CRISTA COMITANTE CUCULLUM. 
In Monachum in habitu fuo Religiofo fuperbum. 
* DXII. Falco vific/ts conHri^ut. 

VINCLA PARANTUR AMORIS. 
Adverfitates a Deo immiffae non poenatum, fcd amo- 
ris vinculafunt. 

DXIII. Falco. 
VOLITAT SUPER OxMNIA FALCO. 
Fadtumfuit ab Alumnis Collegii FalconisLovanii, 
;it praeeminentiam cjufdem oftenderent fupcr aiia Lilii, 
!]aliri, & Porci Collegia ibidem, 

* DXIV. Fa/cooculKve/atuSt 
SIC VAGUS COHIBETUR AMOR. 
Peradverfitates aDeoimmifTas amornofter ad crea- 
uras inordinatuscohibetur. 

* DXV. Fa/coinardeamcumpropriovitcs diS' 

crimme e/atns. 
QUOCUNQUE PERICLO. 
In coniemptorem periculorum. 

* DXVI. Fa/conumcumardeiscertamiHa tantuf» 
voluptati dejervientia. 

VOLUPTATI TANTUM. 
In publica haftiludia, fcu fpedacula. 

* DXVII. Fa/(9rojho juavifieuU folvens. 

M m AB 548 A P EL L E S 

AB ORE LIBERTAS. 
Ineum , qui vcraConfcfllonc cx mancipio diaboli, 
fc aflerit in libertatem filiorum Dei. 

* DXVIII. Falcoartefakonariitraiiabilis, 

TRACTABILIS ARTE. 
In ingenium ferox, quod tradtabile rcdditum eft , fub 
prudentidiredore. 

* DXIX. Falco Uber cum arded fortiter decertans. 

LIBERTATE POTENS. Zaf.L.S. 
In Inclytam & liberam Regni Poloniae Nobilitatem, 
quaelibertate fuapotens , contra Tartaticam& Turci- 
camardcam hadenus fortiterdecertavit. 

* DXX. Falco brachio falconarii conjlriduf^ vifd 

arded vix retifieKdw. 

LABOR EST INHIBERE VOLANTES. Ov,d. 
Indefideriacxcefriva» 

C A PU T XXIIL 

F R I N G I L L A. 

* DXXI. Fringill^ in cavea manfuefeentiy Burgun- 
dta inVitiislinguce infcribit, 

MANSUESCIT CONCLUSA. 
In Hnguam efferam, quse conclufa domatur neno- 
ceat. 

C A P U T XXIV. 
G A L L I N A. 

* DXXII. GallinacumgraMoinore^ghcitanspullH 

fuK, ut cospafcat^ in Thejibus Parijienjibus S, 

Jrrancifco Xaverio dicatfSy 

infcribitur, 

RE- S Y M B O L I C U S. 54. 

REVELAT PARVULIS. 
In cjufdem Sandli Catechizationes. 

* DXXIII. CeleberrimaOfficifiaHirckmanicay 

Colonia pro fymboh gallinam habuit^ ova 
parientem^ cum lemmate. 

NOVA S^PIUS, UTILIA SEMPER. 
In Bibliopolam vcl fcriptorem , f^peedentem nova 
femperutilia. 

InConcionatorem. 

* DXXIV. Pullits gaUi>jie^alios fubalis foventi 

infiflens. 

CHARITAS NON IRRITATUR. 
In veram charitatem cujus ca proprietas eft. 
* DXXV. Galli»a(f7iovKdieovumi)ariefJS. 

NULLA MIHI SINE PARTU DIES. 
Infcriptorem omnidic, foetusnovos ingcniiprodu^ 
centem. 

* DXX V I . Gallina ovK incuhans.^ lemma hahuit. 
AMOR ET CONSTANTIA GIGNIT. 

Amor ad ftudia & couftantia in iifdem , prasclaros 
fru6lusproferuDt. 

* DXXVII. Gallina vimined in crate conclufa^ 
parvK puUis^ libere per eandem exeunttbus 

y intrantibus. 

NISI EFFICIAMINI SICUT PARVULI, 

NON INTRABITIS. 
Inhumilitatem. 

* DXXVIII. Idem, 
IPSIS LIBERIS CAPTIVA LIBENTER. 
InChriftum quivincla Judasorum libenterfubiit, ut 
nos alfcreret in libertatem filiorum Dei. 

* DXXIX. Gallina pro pullis alimenta qu^rens. 

NON QU^RIT QUiE SUA SUNT. 
InCharitatem. 

* DXXX. GallinaunionereliSto^gramm hor' 

dei legens. 

M m 2 IG- 550 A P E L L E S 

IGNOTI NULLA CUPIDO. 
la Coelctlium rerum vilipendium, cx ignorato eorum 
prciio. 

DXXXI. GalliKii puUos contra milvum defen- 
denti Vertenus infcribit^ 

NON RAPIET VIGILI. 
In vigilantem Praclatum. 

* DXXXII. GalUna omnes pullos eequalitef 

fovens, 

OMNIBUS iEQUALI MATER AMORE 

FAVET. 
In communem diledlionem filiorum habendam. 

* DXXXIII. Gallinapullos nutriens fe ipfam 

emaciando» 

SUA PER DISPENDIA NUTRIT. 
InChri{ium,qui exinanivitfemciipfum, &nosinSa- 
cramento Eucharifti» nutrit. 

DXXX I V . Eadem ab En^elgravio infcribitur. 

ALIMENTA SUIS PR^BET AMOR. 
In S. Francifcum de Paula. 

* DXXXV. Gallina poR venerem triftis. 

MOEROR COMES H^RET AMORI. 
In triftitiam & remorfum confcicntix, quem volupta- 
tes poft fe reliiiquunt. 

DXXX VI . Gallince in fimeto concinenti P. Ma- 

fenius infcribit, 

REGNUM PR^POSTERUM. 
Infamilias^ubi praspoftcrefoeminahabetimperium. 
* DXXXVII. Ga/linaova, aute pofuit^ devorans. 

QU^ DONAT, DEVORAT. 
Intempus. 

* DXXXVIII. Gallina contra accipitrem puUoS 

fub alis defendens. \ 

PARTA TUERI. ? 

Non minor eft virtus quam quserere parta tucri, 
In defeniionem prolium. 

Cah S Y M B O L 1 C U S 551 

* DXXXIX. GaUina in multos pulhs folH' 

cita mater. 

NEC NUMERO LANGUET PIETAS. Claud. 
In eum, qui numerofse Gommunitati charitatem im- 
pcndit. 

* DXL. Gallina pullos nutriens dum adoleverint. 

DONEC ADOLEVERINT. 
In obligationemnaturalem fuftentandi proles, dum 
ipfs vi6lui fuo quaerendo fufficientes funt. 

♦ DXLI. Pulh fub alis matris, 

TUTAMEN ET UMBRA. 
Inproteftionemdivinam. 

DXLII. Haynovius pullo ex fra^io ovo egrc 
dienti infc ripjit. 

ILLIUS INTERITU VEGETOR. 
Interitu corporis prxviorcfurgemusgloriofe. 
DXLIII. Galii'f/,e pro pullis contra milvum fc 
opponenti Verienus infcripjit, 

- OMNIA VINCIT AMOR. . 
In vimamoris. 

* DXLIV. Gallina^ araneas in nutrimen' 

tum vertens. 

EX VENENIS NUTRIMENTA. 
In eum, qui ex aliorum peccatis fcit bona eliccrc, 
In eum, qui ex turpi fcriptur^ bona haurit. 
* DXLV. Galltna ovk incubans. 

IN SPE ET PATIENTIA. 
In cducationem juvehtutis. 

* DXLVI. Gallina pullos fub alii fovens^ ne ab 

accipitre rapiantur. 

NE PERDERET QUOS CONDIDIT. 
In proteftionem Dei contra Daemonem. 

* DXLVIl. Gallinajilet^ cumovumponit. 

FOECUNDA SILENDO. 
Infilentii commendationem, quodmulta bonapar- 
turit. 

M m 3 Gal' 552 A P E L L E S 

■* DXLVIII. GalliKa pabulum ex iis qnce ante 
pedes fuMt ^ qucerens. 

QU^ ANTE PEDES- 
In curandas res proprias. 

In nimiamcuriofiiaiem, rerumcaptum noftrumcx- 
cedentium. 

* DXLIX. Gallina aratjeof pullis fuvs prabens. 

VENENA PARVULIS. 
In juventutis fedudorem. 

* DL. Gallinagranum invsutum^rojlrotenens ut 

pullos eo pafcat. 
PASCIT AB ORE. 
fn Catechiftam,, pafcentemparvulos ledionibusca- 
techcticis. 

* DLI. Gallincedumanteo-uumeditumghcitant^ 

ordinarie ovum vacuum pariunt. 

FACUNDIA PR^COX. 
In eum, qui vana apud alios gloriatione opera fua co- 
ram Deoomni mcrito cvacuat. 

* DLII. Gallinaprovtdeova fovens nepedibm aut 

corpore ea proterat. 

PROVIDA FOVET. 
In filios, provide fovcndos, &amandos ne nimio 
amore & favore dcperdantur, 

* DLIII. Gallinapullosedens^ editosfovens. 

EDITQUE FOVETQUE» 
In matrem curam prolis fusc bonam gerentem. 

* DLIV. Gallinaovis aDomtno enido fublatis^ 

nova fuhftituit. 

ET NOVA SUBSTITUET. 
In eum, qui nova beneficia ingrato confert. 
* DLV. GalliKaproovtf fuppofitis fibipullosreddens, 

RETRIBUTIO PULLI. 
In eum, qui parva beneficia majoribus compenfat. CA- S Y M B O L I C U S. 5 5 5 
C A P U T XXV. 

G A L L U S. 

* DLVI. Gallus infimeto pabulumnon pro puUis, 

fedfe folo qtKerens. 

QUiE SUA SUNT. 
In hominem folum propriis commodis ftudentem. 

* DL V 1 1 . Duobm gallis de pabulo litigantibus Umma. 

PROPTER MEUM ET TUUM. 
lo propria commoda, litium omnium caufas. 
* DLVIII. Gallus cakariahabens. 

ET STIMULOS NATURA DEDIT 
Inftimulosglorise, anaturaomnibusinfitos. 

* DLIX. Gallobibenti.Mafeniusinfcribit. 

CANTORES AMANT HUMORES. 
Inmuficos. 
* DLX. GallisUtiiantibus Mafenius infcribit. 

FRATRUM QUOQUE GRATIA RARA EST. 
In fraternas litcs, hoc temporc frequentes. 

* DLXI. Gallusde notfie cantu juo neminemfaUens. 

NUNQUAM FALLIT. 
In cantum quo nemo feducitur. 
Invirum minimefaliacem, 

* DLXII. GaUorum cantu^integrce urbes adtem- 

pus aurora excitantur. 

ET MAGNAS EXCITAT URBES. 
In Concionatorem, qui ex veterno peccatorum, pras- 
dicatione fua, integras urtes excitat. 

* DLXIII. GaUus gaUina glocitante filenS' 

HAC GLOCITANTE SILET. 
Maritorum eft, ad eonvitia cdnjugum fiftere. 

* DLXIV. GaUus obliquolumine folemintuens. 

OBLIQUO LUMINE SOLEM. 

M m 4 Fa- 554 A P E L L E S 

Fa£lum fuit in Audorem S. Thoms Aquinati minu£ 
«quum. 

* DLXV. Gallus cepisy alliis comefiisad pug- 
nam acrior. 

HINC FORTIOR IBIT IN HOSTES. 
Acrimonia mortificationum inhoftcs animoe robo- 
ramur. 

DLXVI. Gallum hibeKtem.1^ ccelHmfufpicien- 
tem^ Engefgrave infcribit. 

GRATES AGIT. 
In gratias menfsE nunquam omittcndas. 

* DLXVII. Galttisderiode^ diecantans. 

NOGTU, CANTANDO DIUQUE. 
InindttcfTum Concionatorem. 
In remorfus confcicntis 

* DLXVIII. Galluscantufuointegrasurbesde 

node dirigens. 

ET MAGNAS DIRIGIT URBES. 
In Concionat rem vel Confulem urbis. 

* DLXIX. Gallus ad pu<inam paratus. 

SPIRANT PR.ECORDIA PUGNAM. 
Inbcliiducem. 

* DLXX Gallw leones terrens ^ excitans, 

EXCITAT ET TERRET. 

In Concioi.atorcm incutientem Auditoribus terrores. 

* DLXXI. Gallm de noSle vigil. 

INSOMNES NOCTESQUE, DIESQUE. 
In vigiicmprselatumreubclliduccm. 

* DLXXII Gallode node clamante fcitur.^ qu£ 

hora in cceJo fit. 

INTERPRES FIDUS COELI. 
In eum,qui Traclatum ediderat de Deo & Angelis. 
* DLXXIII. Idem, 
INTERPRES FIDUS SOLIS. 
In Thomiftam interpretem S.Thomae, cui in peftorc 
fol. 

. Gallt S Y M B O L I C U S. J55 

* DLXXI V. Galli cum aliis avibuspacijtciy inter 

fe folum pu^nantes. 

IN MUTUA BELLA FEROCES. 
InBella hodierna, quibus Chriftiani Principcs inter 
fedigladiantur. 

* DLXXV. Galluspuheresexalisexcutiefis. 

UT MINIMUM EXCUTIAT. 
In cum,qui Confeflione Sacrainentali etiam mini- 
mos defedus fludet excutere.. 

* DLXXVI. Galhts ad folem puheres excutiem. 

EXCUTIT AD SOLEM. 
Ineum, quicoram Vencrabili Sacramento cxameii 
confcicntias infiituit. 

* DLXXVII Gallus ad aurorce adventum eanens, 

PRiELUDIA SOLIS, 
In $• Joannem Baptiftam, qui vox clamantis in defer- 
topraelufitprjedicationi filii Dei. 

* DLXXVIII. Idem. 
PR^LUDO DIEI. 
In idem 

* DLXXIX. LeoBelgicuscumy.fagittiscoram 

gallo cantante interritus. 

AD GALLI CANTUM NON TIMET 
ILLE LEO. 
In foedcratos Belgii Status (quibuspro SymboloLeo 
ert)impavidt>sad infultusGallorum. 

* DLXXX. Gallus Leonemterritans. 
VOCE TIMENDUS. 
InConcionatorem. 

* DLXXXI. GaUidm. 
ET CANTARE PARES. 
Induosexcellentes muficos. 

ET RESPONDERE PARATI. 
In duos apologiis contra fe digladiantes. 

* DLXXXII. Gailus fe concutiendo puheres 

flbi excutit. 

M m 5- CON- 5^(f A P E L L E S 

CONCUTIENDO CADENT. 
In mortificationem , qua defedus noftros corrigi- 
mus. 

* DLXXXIII, Duo galli puqnantes. 
ET PUGNARE PARES. 
In duossequalesbelliduces. 
* DLXXXIV. Gallo uno cantante de m^e^reli^ui 
omnes cantu feijuuntur. 
UNUS SUSCITAT OMNES. 
In exemplorum efficaciam, 

* DLXXXV. GalUpoftfinitamacerrimampugnamf 

moxquaji omnium obliti^ iterum converjantes. 

POST PRiELIA PAX EST. 
In pacem beliis fucccdentem. 

* DLXXXVI. Gallus pugnans. 

STIMULOS DEDIT ^MULA VIRTUS. 

Adverfariis inclarefcimus. 

* DLXXXVil. Galli duo pofl pugnamiterum 

pacifici. 

DONANTES INVICEM. 

In Rcmiffionem injuriarum. 

c A p u T xxvr. 

* DLXXXVIII. AVES NIVALES. 
In Polonias Rcgnocertum aviumgenus, quod non 
apparet nili jacentc ni ve, qua etiam vcfci creditur. 
AD CANDIDA TANTUM. 
In eos qui caudorem in omnibus affcdant. 

C A P U T XXVII. 

G R Y P H U S. 

* DLXXXIX. Gryvhusqui fimulaquilal^leo efi. 

HING ALES INDE LEO. 

In ! S Y M B OL I C U S. 5^7 

In truculcntum &celerrimuniin expeditionibusmi- 
litaribus belli duccm. 

C A P U T XXVIII. 

H I R U N D O. 

* DXG. Hirundines -per aerem vagce ^femper 

^arrientes. 

MAXIME VAGiE, MAXIME GARRUL^. 

In puellas vagas,qus ordinario etiam garrulse funt. 

* DXCI. Hirundines avolantes^ 

SATIS HIS HABITAVIMUS ORIS. 
IndefideriumpatriaBCoelellis. 

* DXCII. Hirtmdines veris nuntia. 

NUNTIA VERIS. 
In S. Archangelum Gabrielem , qui orbi per Annun- 
tiationem B- Virgini fa6tam , tempora mcliora nun- 
tiavit. 

* DXCIII. Hirundomufcas in aereobvias captanst 

OBVIA CARPO, 
In€um,qui quofcunquc roftro linguae carpit. 

* DXCIV. Hirundoexmufcisvivens. 

DANT OBVIA PASTUM. 
In frugalcm menfam. 

* DXCV. Hirundomufcasin aerecaptans, 
MUSCAS CAPTO. 
Inhominemvanxgloriaeaddidum. 

* DXCVI. Hirundo nuncjuamin fylvis^velde' 

fertis nidificans. 

IGNARA DESERTI. 
In inimicum folitudinis. 

* DXCVII. Hirundo avolans adcalorem. 

PATRIA UBI BENE. 

* DXGVIII. Hirundoinaere pabuhmhabens. 

SUOS 558 A P E L L E S 

SUOS ^THER ALIT. 
Iq providentiam Dci, qua omnes pafcimur. 
* DXCIX. Hirundo abfcedcns. 

REVERSURA RECEDO, 
In animam , qux in morte a corpore reccdit, in iilud 
reverfura, tempore univerfalisjudicii. 

* DC- Hirundn dtfcedens. 

COGNOVIT TEMPUS SUUM. 
InSanilum, quidiemobitus diu praefciverat divini- 
tus. 

* DCI. Hirundities avolantes nefcientibuf 

nobis^ quo. 

QUO VERGAT INCERTUM. 
Inhominem moricntem, dccujusanim^ incertifu- 
musquovadat. 

* DCII. HirundoinfeSiKtantumvivens, 

NIL SOLIDI. 
Ineos, quifolidorerum fpiritualiumcibo, minime 
vefcidi lidcrant. 

* DCIII. Hirundo innido ex luto conjlruSio 

puUos edens, 

IN HOC FORMO MEOS. 
In parcntes, qui fuos ad humilitatem formant. 
* DCIV. Hnundines alicfuot verKtemforealiM 
prcevenientes. 

SEQUENTUR PLURES. 
In MetatoresCallrorum. 

* DCV. Hirundinesnunquam caveisinchtjie, 

NESCIA CLAUSURiE. 
Inhominem vagum. 
* DGVI. Hirundines avo/a>7tes ^ redeuntes» 
NULLIBI PATRIA. 
In hominem vagum. 

* DGVII, Hirundo pabulum inaerequafeus. 

AD PABULA SURSUM. 
In eum,qui ^nim^e fujecfcam e caelo pctit. SYMBOLICUS. 555, 

* DCVIII. Hirundotemporeverisreverteni, 

RECESSURA REVERTOR. 
In fortunam profperam. 

* DCIX. Hirtindoavolansfatriam^ nidttm 

dejerens. 

LINQUENDA TELLUS ET DOiMUS. Vtl, 
INGOLIT Horat. NON POSSIDET. 

Linqtienda tellus^ ^ domuSj^ placens. 

Uxor neque harum^ quas colis arborum, 
Tefr>£ter invifam Cyprejjum, 

Mulla brevem duminum fequetur. 

* DCX, Hirundoadnidmnluteumredux. 

AD LUTUM SUETA REDIRE. 
In recidivas peccatorum luxuris. 

* DCXI. Hirundo innidoluteohabitans. 

HABITANT DOMOS LUTEAS. Job Cap.^. 
In miferam animarum noftrarum conditionem. 
* DCXII. Hirundo femper garrula. 

IGNARA TACENDI. 
JnGarrulum. 

* DCXIII. Hirundoinaereinfedaqucercns. 
QU^RENS, QUEM DEVORET- 

Indiabolum. 

* DCXIV. Hirundo rigidum hyemaJe tempus 

declinans. 

IGNARA RIGORIS. 

In eum,qui rigoris religiofi impatiens eft. 

* DCXV. Hirundonidumluteumintem^locon- 

ftrudum inhabiians. 

HIC ETIAM IN LUTO. 
In hominem Deo facrum oblcoene viventem. 

* DCXVI. Hirundointemploipfo pipiens* 

ET HIC QUOQUE GARRULA. 
In hominem in templo irrcverentem. 

* DCXVII, Hirundo extra pairiam femper hi' 

•^ HI- 5<^o A P E L L E S 

HIBERNA ALIBI. 
Hiberna militariaprovidorum Ducumeft, extrafui 
Principis territorium quaerere. 

* DCXVIII. HirundinesnuUibiautumnum^aut 

hyemen habentes. 

VER MIHI PERPETUUM. 
In eum, qui in bonis ducit dies fuos. 

* DCXIX. Hirundo nidum in domo conflruens, 

IRREQUISITO HOSPITE. 
In hofpitatipncs militares, vi occupatas. 

* DCXX. Hirundoavolansmdum luteumalibi . 

conjhudura, 
KD LUTUM ALIBL 
In quendam, quiuna pcrfona deferta , ad aliamfc 
transferebat, ut cum e^ peccaret. 

* DCXXI. Hirundo pullis ccecu herbd chelidonid 

vifum dans. 

NATURA DICTANTE. 
Natura didtat filios a parentibus lumcn dandum in iis, 
quae falutem & honeftas artes fpedant. 

* DCXXII. Hirundo (ediumruinam frafagiens 

eas deferit. 

PRi^SAGA RUIN^. 
Ineum, qui alterius lapfum in peccatum praedixe' 
rat. 

C A P U T XXIX. 

LUCIDIA AVIS. 

* DCXXIII. 'Lucidia avis denodeluccns. 
NON EXTINGUETUR IN NOCTE. 
Ineum, cu)usamoris IgnemergaDeum , adverfita- 
tum nox minime extinguit. 

* DGXXIV. Eadem, 

NON S Y M B O L I C U S. 5^1 

NON MUTUATA LUCE. 
In eum, qui propriarum virtutum ac fcientiarum lucc 
fulgct. 

C A P U T XXX. 

M E R G U S. 

* DCXXV. Mergus prtedis fe^andisunice intentm. 
MERGAR, DTJM PRiEDER. 
Contenii aliqui funt, poft hanc vitam in infernum 
demergi, dummodo hicmultorum terreftrium bono- 
rum praedas capiant. 

* DCXXVI. MergmcontinmpradK pifciumcap- 

tandis fludens. 
NIL NISI PR^DAS. 
In diabolum, capiendis animabus contiDuo Iluden- 
tem. 

* DGXXVII. Merius cum pradd exprofundo emergens. 
PR^DIS EMERSI. 
In eum,qui praedis hollilibus locuplcs fa(Sus eft. 
Autbclli Ducem, qui Iioftium deprxdatione incla- 
ruit. 

* DCXXVIII. Mergus. 

PR^DATOR AQUARUM. 

In Pyratam celebrem. 

* DCXXIX. Mergus minorestantum pifcicw 

los capiens, 

VEXAT CENSURA MINORES. 
In humiliumperfecutiones. 

♦ DCXXX. MergHS. 

PR^DATUR IN IMO. 
Indaemonem, quifid^ humilitatc multosdccipit & 
dcprasdatur. 

* DCXXXIt Mergusin profundo prtfdans pifcest ^61 A P E L L E S 

PERSEQUENS DEPRIMOR. 
In pcrfecutorcs a Dco deprcnbs. 

* DCXXXII. Men»s idem, 

ABSCONSUS DEPRIMOR. 
In eum, qui fecretohumilis eft. 
* DCXXXIII. Idem. 

ABSCONSUS PR^DOR, 
In occoltum fedudorem. 
* DCXXXIV. Merguf fame cogenteifj imopradaHS. 

COGIT Ab IMA FAMES. 
Concupifcentise noftrx abjeda nobis fuadcnt. 

* DCXXXV. Merm tdem. 

ABSCONSUS PERSEQUOR. 
In perfecutoremocculium fpecie fida amiciti». 

C A P U T XXXI. 

M E R U L A. 

* DCXXXVI. MerulanigraavK^ed pukher' 
rtme cantans. 

CANORE NON CANDIDE. 
In Poetam dodum fed objcoenum. 

* DCXXXVII. Kadem. 

PENN^ QU^M DISSONA VOX EST. 
In fcriptorem aliter vi ventem, quam fcribit. 

C A P U T XXXII. 

MANUCODIATA Seu 
AVIS PARADISl. 

* DCXXXVIII. Manucodiata iMcaaerisregioKej 
in qudtuta eji ab avibus pnedatricibw, 

CUR- S Y M B O L I C U S. 5^; 

CURRIT ITER TUTUM. Firg. 
In contemplationem. 

* DCXXXIX. Eadem. 
SUPREMA PER AURAS. 

In maximum adulatorem. 

DCX L- Eadem capta ab Huibero infcribitur. 

GEMIT DONEC DIMITTAS. 
In animas purgatorii. 

DCX LI. JEadem in athere^ ferpente in terrd conftituto 

virus in eum evibrante^ in Thejibus Phil.Co' 

lonite defenfis infcribitur. 

TRANSCENDIT. 

In B. V. Immaculatam Conceptionem, in qui omnc 

ferpentinumvirus tranfcendit. 

* DCXLII, Eadem cibo nullovefcem^^ cajla. 

CASTA, QUOD IMPASTA. 
Jejunia media funt fervandae caftitatis. 
DCX LI 1 1 . Eadem in Imagine Primifaculi infcribitur. 
EXIGUO VIVIT,QUIA PROXIMA COELO- 
InJejuniaS.ignatii. 

* DCXLIV. Eadem, 
SUOS iETHER ALIT. 

In providentiamdivinam. 
DCXLV. InThefibusParifiis defenfis,^ S.StaniJlao 
Kojlka dedicatis Manucodiata infcribitur^ 

INFIMA SPERNIT. 

In cundcm fandum, mundum fpernentem. 

DCXLVI. InJolenniReceptioneCaroUEmm. ^ 

Francifca a Francid Sabaudia Ducum Abbas 

Thefaurus Manucodiatce infcripfit. 

SOLI DEO. 

InvirtutemReligionis. 

DCXL V II. Viaor Amcedem Sabaudicc Dux, The- 
fauro tefleprofymbolo habuit Manucodiatam , 
cum lemmate. 
COELESTIS iEMULA MOTUS. 

N n In 5^4 A P E L L E .S 

In ejufdem Dacis infatigabilitatcm bello & pacc. 
Itcm in cum , qui refignatus fequitur difpofitioncs 
Dei de fc. 

* DCXLVIII. Eadem athere vefceas. 

NON ALIUNDE VITAM. 
In contcmplationcm. 
DCXLIX. NiefLporkowitx, Manucodiatte infcribit. 
MIHI PATRIA COELUM EST. 
In eum , qui contemplatione jugiter in coeleftibus 
converfatur, 

* DCL. Eadem. 
JUVAT IRE PER ALTA. 
In contemplantem animam. 

C A P U T XXXIII. 

NOCTUiE ET VESPER. 
TILIONES. 

* DCLI. NoSluce^ vefpertiliones. 

DILEXERUNT TENEBRAS MAGIS QUAM 
LUCEM. 
In peccatores & hxreticos. 
DCLII. Eafdem ar>ud Typotium infcriptoi leges, 
DONEC ILLUCESCAT DIES. Prov. 7. 
In hoc mundo omnes noduje & vefpertiliones fu- 
mus iniis, quae Deifunt, doneclux sterna nobis illU' 
cefcat. 

DCLI 1 1 . NoSluK $5f vefpertilionibus P . Mafeniu* 
infcripfit coram fole. 

MINUS HAC IN LUCE VIDEMUS. 
Incos, quiad adualiumgratiarum lumina obftinati 
mancnt. 

* DCLIV. Notlnafcedaavvs.foeiecantans. 

FOE- S Y M B O L I C U S. 555 

FOEDA AVIS ET CANTUS. 
In Muficum male cantantem, & pcjus viventem. 
DC L V . Fedro noSluce in noile videnti in fuis 
Perijlrom. infcripfit. 

SECRETUM VIDET. 
In enm, qui fecreta Principum Conlilia penetrat, 
DCLVI. Otto Antonius XJrbini Dux no^uafoli' 
tarice in trunco fedenti infcripjit, 

EA SOLA VOLUPTAS. 
In amatorem folitudinis. 

DCLVII. In vita B.Jofaphati Archi, Polocenjis^ 
m6lu<e $5* vefpertiltones ad exortum folis e templo 
fugientes infcribuntur, 

PRIMOS SOLIS AD ORTUS. 
Incandem Sandum lemures nodurnos folo Vene- 
rabiii Sacramento ex templo fugantem. 

* DCLVIII. Vefpertiliones vefperiincipien- 

tes volare. 
PRiELUDIA NOCTIS. 
Peccata veniala prasludia funt ad plenam peccato- 
rum mortalium nodem. 

* DCLIX. Vefpertilionesdemanedifcedentes 

circa crepufculum. 

PRi^LUDIA LUCIS. 
Peccfltorum venialium fuga praeludium eft ad gratia- 
rum lumina a Deo impetranda. 

* DGLX. NaduapuUnfuosdenofiedHcens. 

CiECI SUNT, ET DUGES C/ECORUM. 
In perverfos hserefum Magiftros & Dotlores. 
Item in pcrverfos juventuiis fcdudorcs. 
* DCLXI Noaua. 
A VESPERTINIS EXORDIOR HORIS. 
Ineum, quiorationem avefpertinis horis produce- 
batin lucem folis. 

* DCLXII. Nv^uaMtnerTaadiUi^aa. 

SED NIL SPECIOSIOR INDE. 

N n 2 Ncmo, ^66 A P E L L E S 

Nemo ex Magnorum confortio melior eft, nemo 
pulchrior coram Deo ex hoc eft,quod fit fapientior. 

* DCLXIII. Fefpertilio^ qua candelis ^ lampadeEc 

clejiapafcitur^ cum hirundine^ qUiC in Ecclefiis 
pipire folet, at non nutriri. 

HIC CANTAT, AT ALTER PASCITUR. 
Fadum fuit inquofdam GcrmanosCanonicos, qui 
lautis Ecclefise rcditibus pafccbantur , in choro otioff, 
dum eorum Vicariis continuo cantandum efTet- 
* DCLXIV. Fefpertiliones ^ noSiua fimul 
volitantes. 
SIMILIS SIMILI GAUDET. 
In focietatem parium. 

♦ DCLXV. Not^ua turpi afpeSiu. 

MENS TURPIOR INTUS. 
In turpcm peccatorem. 

* DCLXVI. Nodua Minerva comes. 

UNI MINERV^. 
Inquendam, quiS.Catharinam Martyrem inPatro- 
nam adfciverat. 

* DCLXVII. Noduavefpere adveniente primvidens. 

SERO VIDET. 

In eum,quemfa£li fui poenitebatquandojam feriuserat. 

* DCLXVIII. Nohuacircum fe plures aviculasha- 

hens^ Quce circa eam capiuntur. 

QUOD NON NORIS NON AMES. 

In idem. ' 

* DCLXIX. Nodua vefpere prodiens. 

SERO PRODIT. 
Incum , qui negotio procraftinato occafionem bo- 
namperdiderat reiagendae. 

* DCLXX. refj?ertiliones , quaad accenfam candelam 

advolantes capiuntur. 
AD LUCEM CAPIMUR. 
In eos, quos dsEmon honorum luce in cafles trahit. " 
* DCLXXI. Noaua de die. 

INDIGA NOCTIS. I» S Y M B O L I C U S. 5<^7 

In eum, cui falutare efTct laterc. 

* DCLXXII. Nodua fole occidettte prodicns. 

HUJUS AD ABSCESSUM. 
In mulierem, quas viroabfcnte multumprodibat in 
publicum. 

* DCLXXI I l.No^ua ^ vcfpertiliones de mSie videntes. 
LUX OMNIS DEBITA NOCTI. 
InSandum a Deo fingulariter illuminatum obexi- 
miamfuam humilitatem. 

* DCLXXIV. Vefpertilio deno^elampadem 

in Ecclejid exfugens, 

SERAS POTITAMUS IN HORAS. 
In no6lurnum bibonem. 

* DCLXXV. Noduce ^ vefpertiliones de noHe 

aviculas capientes. 

SERAS CAPIUNTUR AD HORAS. 
In nofturnos grafratores. 

* DCLXXVI. Vefpertiliones de vefperi adlumen 

candelce volitando ludentes. 

AD SERAS LUDIMUS HORAS. 
In nofiiurnos lufores. 

* DCLXXVII, NoSiuacumpuUisfuisadvolans 

ad lunam, 
AD HUNC SOLEM MEOS PROBO. 
In parcntes, qui filiorum vitiis deledantur. 

* DCLXXVIII. No6iualatens.^nQn capenda 

fuo in receffu. 

TUTA RECESSU. 
In folitudine a mundi infultibus tutior anima eft. 

* DCLXXIX. Noauadedielatens^jilens, 

SILERE ET LATERE. 
Hsec vita eorum fit, qui in pace vi vere optant. 
DCLXXX. Nodu<e apud Verienum infcriptum 
le^itur. 

PRUDENS MAGiS, QUAM LOQUAX. 
In prudentcm tacitarnum. 

N n 3 Ntf- 568 A P E L L E S 

* DCLXXXI. NoiluaAenode pabulum funm 

ejucerens» 

NOX HORRIDA PASCIT. 
In Apoftatam in nodcm haerefis tranfcuntem, ut* 
alimenta corporis ab Haereticis recipiat. 

* DCLXXXII. Nodua^ vejpertiliones fapetn _ 
abditis templorum recejfibus habitantes^ atcjue ex 
templilampade^candelis t^fc. viventes. 

SACRI PR^BENT ALIMENTA RECESSUS. 
In excrcitia Spiritualia,e quibus anima mirum in mo- 
dum fpiritualiter pafcitur. 

* DCLXrXXIII. Noaux^vefpertilionesad 

exortum aurora territa, i^ avolantes. 

TERRITAT AURORA. 
In impcriam Bcatae Mariae Virginis, quod in D^emo- 
nemexcrcet. 

* DCLXXXIV. NoSiua adcandelam una cum 

perfpicilio rojlro eius impo'ito. 

JUVANT NIHIL ISTA NOLENTEM. 
Adagium Belgicum c(I, nil profuturum perfpici- 
lium, & candelam no£luse ad cam videre nolcnti. 
In obftinatoshaeretic >s. 

Item in oppugnationem agnitae vcritatis, quae eft pec- 
catumin SpiritumSanSum 

♦ DCLXXXV. Noaua ad Lunam. 
HOC MIHI SOLE DIES. 
Inpcccatoremintervcntu Bcatse VirginisaDeoillu- 
minatum. 

* DCLXXXVI. NoSiuj:juniorcs parentemin 

tenebris fequentes. 

DUCUNT EXEMPLA PARENTUM. 
In mala malorum parentum cxempla. 

DCLXXXVII. Noau<x apud Verienum 
inCrribitur. 

IN NOCTE CONSILIUM. 
In adverfls rebus fumenda confilia funt congrucntia. 

NoSm S Y M B O L I C U S. 5<^9 

* DCLXXXVIII. NoclaaadfoIfsexoriumveU- 

res recejjus (juarens, 

VETERES QU^REMDO RECESSUS. 
In Religiofos , quorum eft fccefTus folitudinis qugerc- 
rc poft inlpeflum aliquando mundum. 
* DCLXXXIX. NoSiuade die dormiens adveffer- 
tinas horas ufcjue. 

IN SERAS STERTIMUS HORAS. 
Infomnoleotos. 
* DCXC. NoSiua aliquot advefpertinashoras 
evigilantes. 

HORA EST JAM NOS DE SOMNO 
SURGERE. 
Elapfo ju?entutis tempore necefre eft in feneflute 
invigilare faluti fuae. 

C A P U T XXXIV. 
P A S S E R. 

* DCXCI. Paffertejle Alberto M. libidinojijfinjfi 

avicula. 

MINIMISQUE LIBIDO EST. Juven,Sat.6. 
In vitium luxuriaenimium in Juventute pro dolor re- 
gnans. 

* DCXCII. Paffer pro pullorumvi^u qu<erendo 
valde flJicitus. 

PRO NATIS SEDULA MATER. 
Infedulam ineducatione filiorum matremfamilias. 
* DCXCIII- Pafjeres de hyeme nonrecedentes injlar 
gruum i^ Ciconiarum ^c. 

NON RECEDUNT IN TEMPORE MALO. 
In amicos in adverfis fidos. 

* DCXCIV. Pajfer avis inepta ad canturn 
difcendum. 
N n 4 INEP- 570 A P E L L E S 

INEPTA DOCERI. 
In eum, qui ad difciplinas difcendas incptus eft. 

* DCXCV, Pajjeres aliquotfruges depopulantes. 

FRUGES CONSUMERE NATI. 

In otiofos homines. 

* DCXCVI. Pajferes aliquotcumnJuficisavibus.^uti 

futJt Philomelce^ Cardueles, MeruLe ^c, reti 

conclufa., vel tormento jaculata, 

DOCTUS PARITER, UT INDOCTUS. 

Ecclef. 2« 

In mortem nemini parccntem. 

C A P U T XXXV. 

P A V O. 

* DCXCVII. Pavo.,cuiprte faflu caudaerigitur. 

FASTIBUS ERIGITUR. 
In fuperbum. 

* DCXCVIII. Pavo cauddfuperbiens pedibusin- 

fpedis protinui confunditur . 

HUC RESPICE. 
Refpiciant comptae puelIx,foed3ecarnis fuacabjcdam 
conditionem, & faftus omnis ipfis concidet. 

* DCXCIX. ?avo caudd fuperbiens, 
HI FASTUS AB ORBE. 
Mundus fuos ad faftus erigit. 

* DCC, Vavo male cantans. 

PENN^ QUAM DISSONA VOX EST! 

In Scriptorem aliter fcribentem & viventem. 

DCCI. ?avoni apud Audorem Colloquiorum 

infcribitur, 

UT PLACEAT, TACEAT. 
In homincm formofum, malead propofita loquen- 
tcm. 

* DCCII. Vavonis cauda ere^a cito concidens. 
VANUS CITO CONCIDET ORBIS. 
Frxtefitfigurahujusmundi. ?av» S Y M B O L I C U S. 571 

* DCCIII. Pavo h caudii fuii fuperhiens^ 

DANT OCULI FASTUM. 
InpuelIam,qu3eformolisoculis fuperbit. 
* DCCIV. Favo rotans. 

TOTUM EXPLICAT ORBEM. 
In Phylicam. 
In pucllam, totofuomuliebri mundoornatam. 

* DCCV. Pavo cauda decidente trifiis, 

DESERTO TRISTIS AB ORBE. 
In Religiofum fua vocatione male contentum. 
* DCCVI. Pavonis cauda excidens. 

SUOS CITO DESERIT ORBIS. 
Mundus fuos clientes deferit. 

* DCCVII. Pavoformofa, 

PR^TER PENNAS NIHIL. Ovid. Fafi. 
In idiotam pulchra in veftc. > 
* DCCVIII. Pavo foemina minime fpeciofa, 

FORMA DECET NEGLECTA PUELLAS. 
In nimium puellarum in veftibus luxum. 

* DCCIX. Pavo cum ocults fuis in cauda 

omnino coecis. 

CENTUMQUE OCULOS NOX OCCUPAT 

UNA. 
In virum prudentcm & providum in nofte hxrefis 
vel peccati conllitutum. 

DCCX. Pavoni pulchr.t l^ in proles benignte 
Arefim infcripjit. 

DI BELTADO E PIEfA NI MAI SECONDO. 
NEC FORMA, NEC PIETATE PAREM. 
In piam&fpeciofammatremfamilias, 
InB. Virginem. 

* DCCXI. PavoincauddocuhsgefJans. 

SERO PROVIDUS. Fel, IN FINE PRO- 

VIDUS. 
In fcram providentiam. 
* DCCXII. Pavo ab aliis avibw Dea ob decorem credittt^ 
N n 5" inQx 57i A P EL L E S 

mox mutatojudicio avit vifa ejl^ quando cum aliis 
ad pabulum ventt. 

EX PABULO DIGNOSCOR AVIS. 
Religioforum defedlus nullibi melius patent,quam fi 
faccularium convivia frequcntent. 

* DCCXIII. Pavo fuperbiens. 
FASTUS- INEST PULCHRIS. 
Dicente Poeta : 

Faftus ineft pulchris, fequiturque fuperbia formam. 
* DCCXIV. Pavo rotans, 

LEVAVI OCULOS MEOS IN COELUM. 
In hominem intentionem habentem coeleftem, & 
facram in opcribus fois. 

* DCCXV. Jdem. 
OCULOS HABENT ET NON VIDEBUNT. 
In hominem obftinatum. 

In agnitas veritatis impognationcm, quas peccatum 
in Spiritum Sandum eft. 

^ * DCCXVI. Idem. 
PENNA SUPERBIT. 
In fcriptorem fartuofum. 

* DCCXVII. PaTorotans cctmoculisincauda. 
QUAM MULTI, QUAM PULCHRI OMNES! 

In plurimos S Eccleliae Praslatos. 
* DCCXVIII. Pavu pulchns pe»ni$ fccde clamans. 

NON VIDE, SED AUDI. 
Non femper fpeciei credcndum clt , fed & moribus 
& loquclsc. 

* DGCXIX. Idem. 
NIHIL EST EX OMNI PARTE BEATUM. 
Nihil undiqueperfeftomeft. 

* DCCXX. Pavo junior paulatim puhhrior. 

DAT SPECIEM TEMPUS. 
Omnibus rebus pertctlioncm tempus adducit. 
* DCCXXI. Pavo. 
DAT PENNA DECOREM. 

In S Y M B O L I C U S. 57? 

In fcriptorcm Gximium. 
* DCCXXII. Pavo rotans caudam oculU plenam^ 

OCULOS POSTHABET IPSE SUOS. 
In Sanftum, cui pro Deo oculi eruti funt, 
Ineum, quinegligitbonas intentionesoperibus fuis 
addere. 

* DCCXXIII. Vavo rotam. 
ROTAM POSTHABET IPSA SUAM. 
In eum, qui rotam fortunae dcfpicit. 
In S. Catharinam Martyrem , quas rotam a Maxi- 
mino fibi paratam pro Chrifto defpexit. 

* DCCXXIV. Pavontscaudacitodecidens. 

ROTA HJEC CITO CONCIDET. 
In rotam S. Catharinje, aMaximino paratam ejus 
precibuscito confraSam. 

* DCCXXV. Idem. 

HI CITO FLUXERUNT OCULI. 

In oculorum & corporis decorem cito defluentem. 

* DCCXXVI. Pavo pedore ccendeum colorem 

ccelo conformem ferens. 

FERT PECTORE COELUM. 
In eum, qui jugem coeli memoriam corde fovet. Audi 
deavehacPoetam, 

Hi£C fteUas cauda^ folem alps^ vertice lunam^ 
CoUoirim^ CcElum pedore, gejlatavis, 
* DCCXXVII. Pavoformofa ^ rotans. 

AT PEDE TURPATUR FOEDO. 

Atpede turpatur foedo tam puk hra volucris, 
JJItima funt coeptis^ ut mala fape bonis. 

C A PU T XXXVI. 
P E L I C A N U S. 

* DCCXXVII. Pelicani puUus cumrojiroi'atra 

matris vulnus» 

/ER 574 A P E L L E S 

PER VULNERA AD VISCERA. 
InChrilli vulncra, pcrquac S. Auguttinus ait, nosin. 
gredi a^d cjus vifccra. 

* DCCXXIX. Pelicaaus roflrojibi vuJnus 
formans. 

ROSTRO SUA VULNERA PORMAT. VeL 

VULNUS AB ORE. 

In com,qui fibi nocetdidteriis propriis. 

* DCCXXX. Pelicanus formato peSioris vul- 

ncre emoriem, 

PULCHRAM PER VULNERA MORTEM. 

In eum, qui accepto in pugna vulnerc gloriofe dece- 
dit. 

DGCXXXI. Pelicanus e proprio peSioris vulnere 
fan^uinem fugens Forftero Gedanenfi Bibliopoh^ 
pro fvmbolo fuity cum lemmate, 
NUTRiX IPSE SUI. 
In cum, qui fibi ad honeftam fuftentationem fufficit. 
* DCCXXXII. Pelicanus rofiro vulnus fibifor- 
mans^ quo pulJos pafeat» 
PASCIT AB ORE. 
InConcionatorem. 

* DCCXXXIII. Pelicanus mortuos puJlosfanguine 

fuo ad vitam revocans, 

ViVE CRUORE MEO. 
InChriftum proprio fanguine vitam animas largien- 
tcm. 

* DCCXXXIV. PeJicanus puJJos ccciuaJiterpafcens 

fan^uine fuo. 

^QUALltER OMNES. 
In parcntes sequalem in filios diledionem haben- 
tes. 

InChriftumin Vencrabili Sacramentbidcmfacien- 
tem. 

P^- S Y M B O L 1 C U S, ^7j 

* DCCXXX V. Pelicani pullus ad vulnus 
vnatris. 

DE VULNERE PASCOR. 
In vulneraChrifti. 

* DCCXXXVI. Pelicanusrofiropeausferiens. 

ICTUS AMORIS. 
Is vere corpus fuum diligit,qui iilud vel maxime mor- 
tificationibus exercet. 
In difcfplinam religiofam. 

* DCCXXXVIl. Pelicanus pedore fangHinem 

pullis educens. 

AMOR NULLUM NOVIT HABERE 
MODUM. 
Invimveriamoris. 

* DCCXXXVIIL Idem. 
PRODIGA RES AMOR EST, 
In idem. 

* DCCXXXIX. Idem. 

APERTO PECTORE SEMPER AMOR. 

Amor caodidus eft,& non fubdolus. 

* DCCXL. Pelicafius fuosfanguine pafcensy 

t^ ad vitam revocans. 

HINC VITAM ET CIBUM. 
In SS. Euchariftis facramentum. 

* DCCXLI. Idem. 
PECTORE IN HOC PATER EST- 

In paterni afFedus efficaciam. 

* DCCXLII. Idem. 

TALI SUOS UBERE LACTAT AMOR. 
In efficaciam amoris, qui paratus eft pro proximo (aa- 
guincm & vitam dare. 
In Chriftam in Vencrabili facramento. CA- 57<^ A P E L L E S 

C A P U T xxxvir. 

P E R D I X. 

* DCCXLIII. Perdix ovaexalteronidofuffurats 

excludens^ pullis., quam primum volare poflunt^ 

fidam fuam matrem deferentibus^ ^ 

ad propriam avolantihus. 

MALE PARTA MALE DILABUNTUR. 
In injuHa lucra & divitias. 

* DCCXLIV. Idem. 
COGNOVERUNT ME ME^. 
Iq Matrem noftram S. Ecclefiam, quam fui cogno- 
fcunt. 

* DCCXLV. Perdice duce inretiavolante om- 
nes alice fequuntur. 

HUC NOS MALUS ABSTULIT ERROR. 
Multi percunt exemplis aliorum. 

C A P U T XXXVIIL 

PHILOMELA. 

• DCCXLVI. PhihmeJa cantans. 
NEC PLURIBUS IMPAR. 
In eximium Muficum. 

DCCXLVII. Philomela cantans quam diu in amo- 

rihtu cum comparefuo ejl , ^JJ* tacens cumjam 

pullos habet^ apud AuSiorum Colloqui- 

orum infcribitur. 

DE MI AMOR, MI CANTO. Id e/i. 

DE MEO AMORE MEUS CANTUS. 

FACUNDUM FACIEBAT AMOR. Ovid. 

Id » S Y M B O L I C U S. 577 

In quendam, qui amorc adadus vcrfificabat. 

Incantus Religioforum , quiex folo dile£lionis Dei 
motivoprocedunt. 

* DCCXLVIII. Philomela ab altera cantu frevocata 
canens^ dum mortua concidat. 

PER CANTICA LETHUM. Ovid. 
In Choralem Cantorem qui nimiis chori laboribus 
mortem fibi accelerat. 

* DCCXLIX. Phihmela a cantu fm (ejiimata. 

DANT CANTICA FAMAM. 
In Muficum, quiarte fu^magnamfibi famam con* 
ciliavit* 
In S. Jofephum Hymnographum- 

DCCL. Philo-^elce Arejius tnfcripjit, 

NOCTE CANO, DIE PLANGO. 
InReligiofum, quidedie inchoro pfallebat, &no- 
6les peccatis fuis deplorandis & caftigandis iofumc- 
bat. 

* DCCLI. Philomela. 

VOX TUA DULCIS. Cant. z. 

In Sponfum, de quo in Cant, Cap. IV. 

DCCLII. PhilomelapojlfolKoccafHmcantans.ftn 

frontifpicio Operum Pofihumorum P. Leffxi 

infcribitur. 

AMISSO DIE PHILOMELA CANTAT. 
In opera pofthuma cujufdam. 
* DCCLIII. Philomelaacompareprovofataad mor- 
tem cantu decertans. 

CONATIBUS IMPAR. 
In aliquid, quod fupra vires tentatur. 
DGCLI V. Philomelaadauroraexortum cantans 
a Camerario inferibitur. 
PROVOCAT AURORAM CANTU. 
In SS Prophetas VetcrisTeftamenti , qui de B. Vir- 
gineprophetarunt. 

* DCCLV. PhilomelaCamerariHsiftfcribit. 

ME- 57^ A P E L L E S 

MELIOR DOCTRINA PARENTUM. 

DCCL VI . Philom elcc apnd Verienum infcribitur. 

CON LIBERTAD, MEJOR SI CANTA. 

IN LIBERTATE SUAVIUS. 
Lsetitiafincera efiTcnon poicftci, qui in vinclismor- 
taliumpeccatorumhacrct. ^ 

DCCLVII. PhilomeliV apud Schonhardt infcribitur, 

NOCTE SUAVIUS. 
In Rcligiofos dc no6te cantantes. 

DCCLV III. Philomela cantans ab Arefio 
injcribitur. 

SOLATIUM EST MISERIS. 
Inmuficam. 

* DCCLIX. Philomela cantam . 
DECIES REPETITA PLACEBUNT. Horat, 

Inoraiionem& caniumReligiofijm, nunquamfatis 
repetendum. 

DCCLX. P. Mafenius philomel<e cytharcedo allu- 
dere vohnti infcribit. 

ALLUDERE GESTIT. 
Ncmpe pcr hocfignificabatunumfymbolorumfon- 
temenc Allufionem tn verbis» 
* DCCLXI. Philomelx maxime de no^e canentes, 

HORIS QUIETIS PSALLIMUS. 
In cantum nodumum Rcligiofum. 

* DCCLXII. Philomela. 

VOCUM DISCRIMINA MILLE. Ovid. 
In Esccllcntem Muficum. 

Inmendacem, quinequaquam indidisfuisfibicon- 
cors eft. 

* DCCLXIII. Eadem. 
NOCTIS SOLATIA PR.ESTANS. Ovid. 
In nodurnum Cantum Religiolorum. 

* DCCLXIV. Philomela ad verii initium 
cantans. 

RENOVATUM NUNTIAT ANNUM. - 

la S Y M B O L 1 C U S, ^7^ 

In Cantum Pafchalem Ecclefise fuccedcntcm trifti 
Dominicas Paflionis hyemi. 

DCCLXV. Philomela captivaminime cantans dimi^a 
adpri(li»um cantum revertitur. 

LIBERTAS GAUDIA REDDIT. 
In reanTumptum Religiofum cantum a Monialibus 
belloprofugis. 

Veram laetitiam animo reddit libertas , cum per pec- 
catum dasmoni minime fumus mancipati. 

* DCCLXVI. Philomel^ pulluf. 
AD CANTICA NASCOR. 
Nafcimur omncs ad coeleftia Cantica in coelo poft 
hanc vitam decantanda in sBternum. 

* DCCLXVII. Philomela alteram in certamen 

vocans. 
CANTU VOCAT IN CERTAMINA. Virg. 
Itafaciuntfandi inccelo^Deum collaudantesinvi- 
cem. 

* DCCLXVIII. Philomela innoxi<£ vitaavi" 

cula^ utpote quce nullidamno efl, fuavijji- 
me cantans . 
LiETARI ET BENE FACERE. 
Benefacientes lastemur fempcr in Domino. 

* DCCLXIX. Philomela cantans, 
TESTATAQUE GAUDIA CANTU. Ovid, 

Incantum exver^confcientiaelastitia quamdevoca- 
tionc fuahabetReligiofus. 

* DCCLXX. Philomelanendiucantans, 
PULCHRE, SED NON DIU. 
Sic omniamundi gaudia. 

* DCCLXXI. Phikmela cantans, 

PAR MUSICA FAM^. 
In Exceilentcm Mulicum , famas fuas refpondenicm. 
* DCCLXXII. Philomelapoft canticapullos 
enititur. 

POST CANTICA PROLES. 

Oo la 580 A P E L L E S 

InmultosSanftos, qui precibus pacem aDeo obti- 
nuerunt. 
* DCCLXXIII. Phihmelaad mortemcantudecer' 
tans cum altera, 

DAT GLORIA LETHUM. 
In vanam gloriam , quae eft animse & opcrum noflro- 
rumpernicies, 

* DCCLXXIV. Philomela,cumpHlloihabet^can- 

tare delinens, 

CESSANT MEA GAUDIA PROLE. 
Incipiunt parentum dolores ad prolium exortum- 
Vere diccbat Jacob primogenito fuo Ruben: Princi- 
pium doloris mei Gen. 49, 

* DCCLXXV. Philomelanontantumfuavijfimi 

cantns^ fed Is' innocentijjimce vit.v avicula. 

PAR MUSICA VlTiE. 
Hoc Sororibus meis V^irlavienfibus tcSic infcripfc- 
rim, quse innocentiffimse vitge foae iingularem cantus 
choralis fuavitatem adjundam habcnt, utpote quibus 
fuavius cantantes in S.ordine noftro nullas me audi- 
vifTcCaudiviautemquampIurimas) tefiaripofTum. 

* DCCLXXVI, Philomelahilariter cantans^ver- 

micuUs pafcitur. 

QUI MAXIME EGENT, MAXIME 
HIL\RES. 
Paupertaslaetitiam, divitisecurasadducunt. 

C A P U T XXXIX 

P H O E N I X. 

DCCLXXVII. Phocnix e cineribm fuK pulchrior 

exiens^ a Mafenio infcrihitur. 

DE FUNERE PULCHRIOR EXIT. 

In Refurrcdioncm gloriofam Chrilii. 
In Rcfurrcdionem Juflof um. 

In S Y M B O L I C U S. 581 

In civitatcs cas Gcrmanas , quas a Gallis iti cineres re- 
dadae, nunc pulchriorcj e cineribus fuis cxurgunt. 
* DCCLXXVIII. Phxmx fe comburens. 

SURGET NOSTRIS EX OSSIBUS aUTTR. 
' Jn fiiiurnDuciscujufdam, virtutibus pateroisparem. 
Non ab(imile huic ert, quod in nummo honori ultimi 
Ducis Lotharingici cufo exhibctur , Ncmpe Phcenici 
fcfeciimburenti infcribitur. 

SURGET NOSTRIS EX OSSIBUS ULTOR. 
Cujuscxplicaiionemfacilequivisaircquetur. 
* DCGLXXIX. Phcc»ix fe combmens. 
VISA MORI TANTUM. 
In mortem juftorum. 
* DCCLXXX. Phcenixjn aromaticisligms fs 
comburenu 

FINITQUE IN ODORIBUS jEVUM. 
In eum, qui in optima fama deceffit ex hoc orbe. 
In mortem juftorum , quorumcorporaraepefuavcm 
odorcmpoft mortcmfpiranr. 

* DCCLXXXI. Ph(enixc civereredivivw. 

IPSA SIBI GENITOR. 

In Patrcm Coeieftem a nuUo gcnitum. 

* DCCLXXXII. InScuto Ducis deCanddequodiiyu 

in Indo.^ Phcenicife comburenti., ^ flammdsfnai 

aUoqiur.iti infcribebatnr, 

QUE IMPORTE QUE MATAN, SI RE- 

SUSCITAN. 
QUID REFERT QUOD OGCIDANT, SI 

ME RESUSCITANT. 
In mdrtom Juftorum. 
In Sanftum Laurentium.^ 
DCCLXXXIII. In nummnq^wdam Comittim 
Hahenloe Phcenici inCcriptum Tidi. 

E FLAMMIS GLORIA SURGIT. 
In S. Laurentium. 

o 2 Bor- 582 A P E L L E S 

DCCLXXXIV. Bornitius Phoenicife combu- 
renti infcripjit. 

VIVRE POUR MORIR, MORIR POUR 

VIVRE. 

UT VIVAM MORIOR, UT MORIAR 

VIVAM. 

Nempe haec omnium conditio eft. 

* DCCLXXXV. Idem Phoenix e cinereredivivus. 

ET MORTE VITAM PROTULIT. 
In Chriftum, quiut alter Phoenix in Crucc amoris 
ignc fe comburcns, omnibus vitam protulit. 
* DCCLXXXVI. Idew. 
ALTER ET IDEM. 
In filium parenti omnino fimilem. 
In Chrtftum , alterum in perfonis, &eundcm cum 
Patre in efremia. 
DCCLXXXVII. Phcenix concuffione alarum ignem 
magvi afflando excitans. 

TANTORUM LABORUM MORS STI- 

PENDIUM. 
In laborcs peccatorum. 

* DCCLXXXVIII. Phoenixfenex fe comhurens. 
LUSTRORUM NUMERO VICTUS. Claud. 

In mortem decrepit^ in fenedute obitam. 
♦ DCCLXXXIX. PhoenixalUfuiirogum fuum 
concutiendo augens^ ^ff inde combujlus ac 
renovatus» 

VITAM DAT PENNA, NECEMQUE. 

In Scriptorem, quinimiis ftudiis mortem corporis 

fibi acceleravit, at iode viiam famae auxit. 

DCCXC. Au^or Fita Symbolica BJofaphati Po- 

locenfis Archi Epifcopi ^ Martyris rogo Phce- 

nicK injcriplit. 

NOBILIORE ROGO. 
In lcintillamillam, quse a Crucifixo in finum cjufdem 
Sandi decidcrat. 

Phce- S Y M B O L I C U S. 583 

* DCCXCI. Pboemx in Rogo. 
HUIC UNI PRINCIPIUM FINISQUE 

MORI. Claud, 
Inconditioncm humanam, nati enimjam morlin" 
cipimus. 

* DCCXCII. Phcefiix in rogn. 
MELIOREM INCENDIA REDDENT. 

In charitatem , quae ad perfedlionem magnus gradus 
eft. 

* DCCXCIII. Phcenix inrogo ex aromatibus 
conjlrudo. 

MORS PRETIOSA. 

Pretiefa i» confpeBu Domini, morsfandorum ejuf, 

* DCCXCIV. Phoenix unica avis Jine compare. 

MELIUS NIL COELIBE VITA. Horat. 

In laudcm coelibatus. 

* DCCXCV, Poenix e rogo redivivm, 

VICI MEA FATA SUPERSTES. Vtrg. 
In cum, qui poft magnasadverfitatesperpefTas ingen- 
ti animo fuperftes manet. 

* DCCXCVI. Phcenix in rogo, 
DONEC SE RENOVET. 
In pcccatorem ardentem Deidiledione, inordinc 
ad boDamconfcffionem faciendam. 

DCCXCVII. Phosnix e rogo redivivw, 

EX ME IPSO RENASCOR. 
In peccatorem propria fponte poenitentem. 
DCCXCVIII. Phoenix fecomburens^ rejufcitans, 

FATIS CONTRARIA FATA. Virg. 
In profpera adverfis fupervenientia. 
DCCXCIX. Phoenix comparem non habens, 
SINE SECUNDO. 
In excellens ingenium. 

♦ DCCC. Phoenix. 
SiECLO VIX QUOLIBET UNUS. 
In idem. 

O o 3 Phoe- 584 A P EL L E S 

* DCCCI. Phocnix e rogo redivivm. 

ALTERNO FUNERE VITAM. 
In vitam cetcrnam, morti fuccedentcm, 

* DCCCII. Phocnix e cincribm fnis redivivm. 

PRi^BETUR ORIGO PER CINEREM. Claud. 
JnRefurrc6lioncm judorum. 
In S. Francifcum Burgiam,ex cincribus Ifabcllac coii- 
fpeftisconvcrfum. 

* DCCCIII. Phcenix. 
VIVERE ET NUNQUAPvI MORI. Ex Hym. 
In vitam ceternam juRorum in coelo. 

DCCCIV. Phccnix in ro^o. 

DONEC SE NECET ET PERIMAT. 
In cum, qui tam diu cum affcdibus fuis pugnat,doncc 
eos fubit^at. 

■* DCCCV. Phcenix e rozp redivivm. 

IPSA SUUS H/ERES. 
In bona opeta jaftorum. 

C A P U T XL. 

P I C A. 

* DCCCVl. Picafnraxavis. 

PARVIS EXERCITA FURTIS. Claud. 
Infurcm,qui aparvisad magnacrevit. 
* DCCCVIl. Pica nidum in fpinU formans , 

IN LABORE REQUIES. 

* DCCCVIII. Picam bicttbitaler/i quandamBur- 
gundia nil difcere poffe ftatuit., niji fuum nomen. 

SE TANTUM. 
In buccinatorem propriarum laudum. CA- S Y M B O L I C U S. 58) 
C A P U T XLI. 

P S I T T A C U S. 

* DCCCIX. PJittacus fe»ex haud ita loquax 

ac juvenis. 

FRACTISQUE MODESTIOR ANNIS. Luc. 
In fencdutem , quae ctiam esccUcntiffimos Oratotcs 
& Jurifconfultosfrangit. 

* DCCCX. Pjittacm etiaminhyemalibus frigori- 
hus facimdus. 

ETIAM FACUNDUS IN ILLIS. Ovid. 
In eum,qui in adverfis etiam Dcum laudat. 
DGCCXI. Pfittacus in deauratd cavea. 

SPLENDIDA SERVITUS. 
In fervitutem aulse, & mundi. 
* DCCCXIL PJittacuslaudatus.^ve} manu con- 
treStatus magis garruius. 

ET FACUNDA FACIT PECTORA LAUDIS 
AMOR. Ovid. 

* -DCCCXIII. PJittaci fulchriorci ordinarie 

infacundioyes. 

MINOR EST FACUNDIA PULCHRIS. 

Pulchrcccoram Deoanimjcfilentiiamantiorcsllint. 

DCCCXI V. Schonhardt PJiltacumt cui dominus 

virgam ^ faccharum oJJendit.^ exhibet 

cu.m lemmaie. 

UTROQUE PARITER. 
Nempe rigori difeiplintc faccharum benignitatis & 
clementiiE admifcendum ell. 

DCCCXV. Plittaco compto pennis^ ^ otiofoHue- 
herus infcripjit. 

COMPTA OTIOSITAS. 
In puellas comptas & otiofas. 

DCCCXVl. P. Mafenius Pfittaco infcripfit. 

O 4 UT 5S(? A P E L L E S 

UT DIDICIT LOQUITUR. Cui par ejl 
Verieni lemma, 

NIL EX ME. 
In concionatorem, qui infpirante Dco loquitar. 

* DCCCXVII. Pfittacw dodus a Domino loqui. 

MAJOR FACUNDIA DOCTIS. 
In eloquentiam 
DCCCX VIII. Plittacus tunc loquacior ejl^ cumfame 

urgetur^ unde a SambMCo lemma hahet. 

FAMES LOQUI DOCET. 
Neceflitas laepe iiomines recurrere ad Deumdocet, 
per orationem- 

C A P U T XLir. 

STRUTHIO CAMELUS. 

* DCCCXIX. Struthio C amelui volaturus prohi' 

betur a gravi corpore. 

KD IMPOSSIBILE NEMO TENETUR. 

Supraviresnemogravandus. 

DCCCXX. /» injirudijfimo Gedanenfis Reip. Arma- 

mentario Laharum Suecis aliquando ereptum^ 

infcriptum legi. 

DURA LABORE COQUIT. 
In militem generofum. 
DCCCXXI. Arefius Struthio CameJo infcripfit» 

DURA PLACENT FORTIBUS. 
In fortitudinem, quse doris gaudct. 
In S. Ludovicum Regem GalliaB pro Deodarapa- 
tientem. 

* DCCCXXII. Struthio camelus ferro vefcens. 
DURA JUBET FAMES. 

* DCCCXX III. Struthio Camelusferrum frangens» 

GRANDIA FRANGIT AMOR. 
Amor ad rem omnes difficultates vincit. 

StrU' S Y M B O L I C U S. 487 

DCCCXXIV. Struthio Camelus ferrum fraMgens 
i^ devorans. 

UT DEVORET FRANGIT. 
In Belli ducem, qui vires hoftiles itafcit divertcrc 
& attenuare , ut poftmodum eafdem totas poflit atte- 
rere. 

DCCCXX V. Struthio Camelus alts fefe eonatus 
elevare mole corporis iterum depre[fus. 

HINC GRAVOR, INDE LEVOR. 
Injuftorumanimas, qaiquantummole corporisde- 
primuntur ad terrena, tanium iterum fpirituad coele- 
Aia enituntur. 

♦ DCGCXXVI. StruthioCamelusovafuain- 

tuitu excludens. 

VIRTUS EXIBAT DE ILLO. 
In miracula alicujus Sandli. 

* DCCCXXVII. Struthio Camelusvolaturm 

cum non poffit. 

ET VOLUISSE SAT EST. 
Si definf vires, tamen eft laudanda voluntas. 
DCCCXXVI II. Struthio Camelo ferrum devoranti 

Fevilleus infcripfit. 

VIRTUS DURISSIMA COQUIT. 
In virtutem patientiae. 

* DCCCXXIX. Struthio Camelus ferrum devorans, 

HINC ALOR ET PASCOR. 

In eum, qui ad vcrfa gaudens fuffert. 

* DCCCXXX. StruthioCamelus^ fi corpore i» 

terra detineatur.^f<epe tamen alas movendo ad 

alta eniti velle videtur, 

MENS IN SUBLIMI. 
In eum , qui alis orationis mentem fxpc ad Deum 
levat. 

* DCCCXXXI. Struthio Camelus ferrum devorans. 

DURUM PATIENTIA MOLLIT. 
Patientiaduriflimasresemollit. 

O 5" Stru- 588 A P E L L E S 

* DCCCXXXII. Struthio C(ir/7e!us alis eyiitcns 
in fublime. 

ENITOR IN ALTA. 
In eum,qui eniti cuperct & cmcrgcrc. 

* DCCCXXXIII. StruthioCamdusnonvolans^ 

fcd celerrime incedens. 

NON PENNA, SED PEDE. 
In cum, qui afTc-dibus (qui pedibus defignantur) fc in 
Deum plus elcvat, quam orationis pennis. 
* DGCCXXXIV. StruthioCamcli pullicumtem- 
pore ferrurn devoraturi. 

AD FORTIA NATI. 
In cum,qui natus videtur ad cruces & adverfitatcs. 

C A P U T XLIII. 

TROCHILUS. 

DCCCXXXV. /» Imagine primi ftc.foc. Jeftf, 

'Trochilus dorfo aquilce in coclum evolantis 

injijlens infcribitur. 

UT ASSUMAR 
In S. Staniflaum Koftkam in profefto B. Marias Vir- 
ginis AflTumpts moricntcm atque cum cadem B. Virgi- 
nccoeloinvcftum. 

DCCCXXXVI. Trochiloin nido fuo confiituto 
P. Mafenius infcnpfit. 

PARVA AVIS ET NIDUS. 

* DCCCXXXVII. Trochilus aquiU infisJens. 

UT JOVIS COMITETUR AVEM. 
Ineum,quiProtc6tioni Au(lriac£efcdedcrat. CA- SYMBOLICUS. 580 
C A P U T XLIV. 

T U K T U R. 

^ DCCCXXXVIII. Turtiires pacifica maxima: 
aves, nunquam litigare %>ifce. 

BELLA GERANT ALII. 
Iu pacificam commQnitatem. 

* DCCCXXXIX. Turtnr e miUibtdsanam eliqens, 

DE MILLIBUS UNAM. 
Spiritus S. elegit B.Virginem in fponfam e mille aliis. 
JJna eji columba mea. 

* DCCCXL. Turtur cum comparefua. 

HANC MIHI JUNXIT AMOR. Ovid. 
In matrimonium, qaod debitiamoris dudlu initum 
cft, 

* DCCCXLI. Turtur comparis fui mortem mcerens, 

GEMITU TESTATA DOLORES. .Ovid. 
h\ B. Virginem dolorofam. 

DCCCXLII. Turtura Mafenioinfcripta. 

LUCTU SUA GAUDIA MISCET. 
InPfalmodiamEcclefiaj. 

* DCCCXLIII. P.Turtur.cumvivit^fempereJl 

cum jua compare^ ^^femel tantum 

conjnyjgitur. 

SIMUL ET SEMEL. 
Infponfam Rcligiofam, quae femelDeo conjun6la 
fcmper ejus fponfa in secernum manebit. 

DCCCXLIV. Turturi compare defundo femper 

plangenti apud aitHorem CoUoquiorum 

infcribitur. 

PLANGO EJUS MORTEM, ET MEAM 

VITAM. 
In Viduamafflifl^am. 
In B. Virginem dolorofam. 

Tur- 550 A P E L L E S 

DCCCXL V . Turturi mortem comparis deflenti 
infcripfit Camerartus. 

CASTUS PERENNAT AMOR. 
In perennitatcm cafti amoris. 
DCCCXLV I. Turturi mortem comparis plangenti 
apudFevilleum infcriptHm eji. 

NUNC SCIO QUID SIT AMOR. 
In abfentia amati optime amoris efficacia patet, 

DCCCXLVII. Turiuri etdem tnfcrtptto. 

CANO TRISTIA TRISTIS. 

DCCCXLVIII. ^pud Vertenum Turturi eidem 

lemma ef}, 

NECDUM CESSAT AMOR. 

In perennitatem veri amoris. 

• DCCCXLIX. /dem. 
MORTE PROBATUR AMOR. 

Tonc verus amor apparet, cum amati mutao divi- 
duntur. 
DCCCL. Eidem T urturi gementi Fevilleus infcripjit. 

IN FLETUM DUCERE VOCES. 
In peccatorcmpoenitentem. 

C A P U T XLV. 
U P U P A. 

* DCCCLI. TJpupainfordtbus ntdificans alitts 
venujlijfima avts. 

ET AMANT OBSCOENA VENUST^. 
Inmultasanimas, qusfoedis luxurise inquinameotis j 
fefe defoedant. r 

* DCCCLII. Eadem upupa. 
QUAM DISPARE PENNA. 
Infcripiorem malxvitae. 

♦ DGCCLIII. Eadem. 

PUL- 1 f.. S Y M B O L I C U S. 591 

PULCHRA AVIS HAUD NIDUS. 

In quendam exturpi parentelaprognatum, beneau- 
em viventem. 

1' * DCCGLIV. Eadem avis ifigratecantans. 
■ GRATA AVIS HAUD CANTUS. 

In benc viventem & male cantantem Mulicum. 

C A P U T XLVI. 

V U L T U R. 

i ♦ DCCCLV. Vuhur rapax avis. 

^^ VIVITUR EX RAPTO. 

In praedonem. 

* DCCCLVI. Vultur cumalid ave decertans. 
EGIT AMOR DAPIS, ATQUE PUGNjE. 
Horat- 
' In militem. 

* DCCCLVII. Idem vultur. 
PRiEDAM VIX BENE VISUS AGIT. Ovid. 
In Dacmonem. 
* DCCCLVIII. Vulturpullis avium deleStatur. 

NEC PARCO PUSILLIS. 
In Herodem SS- Innncentespueros perimentem. 
DCCCLIX. Vultur avtculasexfpeiiaas apud Fe- 
rienura tKfcribitur. 

CUPIDE EXSPECTO. 
In Dsemonem praedis animarum inhiantem. 
DCCCLX. Vultur /lujiro flante concipiens. 

PATRE EDITUS iETHRE. 
In filium Dei Patris Spiritu Sando genitum. 
* DCCCLXI. Idem. 
SPIRANTIBUS AUSTRIS. 
In quendam , qui fub tutela Auftriacorum ediderat 
Opus quoddam. 

CA- 5s>i A P E L L E S 

C A P U T XLVII. 
A L A. 

* DCCCLXII. AU aviculoieterrdincoelum 
levatites. 

EXALTAVIT HUMILES. 
In orationem,quse mcntcm ad Deum levat. 
DCCCLXIII. Areiiui aU infcriplu. 

PER SUMiVlA, PER IMA. 
Inintentionem bonam,& finiflram. 

* DCCCLXIV. Eadeyn, 

SURSUM FERT ATQUE DEORSUM. 
In idem. 

* DCCCLXV. Eadem. < 

SE LEVAT, ATQUE ALIOS. 
In Praslatum , aut Goncionatorcm , qai fe & fuos ad 
Dcum nititur adduccrc. 

* DCCCLXVI. Avis voJansalis^ corpore 
crucem formans. 

CRUX EVEHET ISTA. 
Inadverfitatcs,quibusad Dcumadducimur. 
In S. CruccmChrifli. 
* DCCCLXVII. AL-e volantes fimul . ^ quiefcentes. 
PAR LABOR ATQUE QUIES. 
In corpus & animam, quibus hoc in orbc par labor ac 
maltcroparquieseft. 

* DCCCLXVIII. ALe pr^ecifce. 
PR.^CIS.^ SUCCRESCUNT. 
In malas paffioncs noflras, quas mortificaiionis cultro 
praecifae iterum accrcfcunt. 

* DCCCLXIX. ALe. 
SIMUL TOLLIMUR, SIMUL DEPRI- 
MIMUR. 

In S Y M B O L I C U S. 593 

In corporis &anima£ parem altero inlaeculo condi- 
tionem. 

In daos amicos eandem in adverla& profperifor- 
tunafortcmfcrentcs. 

* DCCCLXX. Al<e pnvciPe. 
NON LEVANT PRtEGIS^. 
Oratio prgecifa feu brevis parum animum adDeom 
lcvarepoteft. 

* DCCCLXXI. /ILc expanfce puHos protegeates. 

PROTEGUNT EXPANS^. 
In Chrifti facratiffima brachia in cruce expaoia. 
* DGCCLXXII. AU pri;nofe ipjai^cUtndeavim, 
N cujus fuMt^ elei'ant. 

SE PRIUS. 
In ordinem charitatis, quieft primofui qaoad coe- 
I leftia curam gerere, deinde proximi. 

C A P U T XLVIIL 

* DCGCLXXin. DECIPULJ. 
PERIGLUM DOCTA SUBIRE FAMES. 

C/auci. 
In avaritiam , qux multis corporis & animspcricalis 
feexponit. 

G A P U T XLIX. 

DCCGLXXIV. N/DUS, 

In Parochiali S. MarijE Varfavienfis Domo , nido 
avium a puero expilato infcriptum lcgi. 

SIG VOS NON VOBIS NIDIFICATIS 
AVES. 
In commoda ex aliorum labore haufta. CA- 5P4 A P E L L E S 

C A P U T L. 

O V U M. 

* DCCCLXXV. Ovum a Gallina pedibus protritur», 

A QUO VITAM SPERAVERAM. 

In Confefiariuni follicitantem. 

In communioncm indignam quae mortem adducir. 

♦ DCCCLXXVI. /dem. 

A QUO FOVERI DEBEBAM. 

Inamicumnoxium. 

DCCCLXXVII. Ova^Jihonafuerint^ excludun- 
tur, fi mala rninime. 

VITA REDIT BONIS. Horat. 
In vitam a:ternam redituram bonis in univerfali mor- 
tuorum Refurredlione, 

* DCCCLXXVIII. OvumaGallindfeliciter 

exclufum. 

A QUO PROTERI TIMEBAM. 
In infperatam cujufdam proteftioncm. 

* DCCCLXXIX. Ovum nunquam ereilurH 

fiare valens. 

NUNQUAM ERECTUM. 
In animum dejedum. 

* DCCCLXXX. Ovum caute a Gallind fovendum, 

CAUTE FOVENTUR. 
In cautam prolium educationem. 
♦ DCCCLXXXI. Ovum, fi acuminefuoinpla- 

num tUidatur^ fradum fiabit. 

SI FRANGAS, ERIGAS. 
Inanimum tribulationibus magiserigcndum, quam 
frangendum. 

DCCCLXXXII. Ove Hueberus infcripfit. 

IN SPEM VENTURJE SOBOLIS. 
In bona propolita. 

Ovum S Y M B O L I C U S. 5<?j 

* DCGGLXXXIII. Ovumroreplettum^perhajlam 

furfum afcendens. 

KD ASTRA PER HASTAM. 

In multos SS. Milites, militia fua enixos in coelum. 

DCCCLXXXIV. Ovo in coelum ereJlo,aliquaei 

impojito apud Hayfiovium infcriptum ejl. 

CONSTANTIA FIRMAT. 
In Conftautias virtutem , quas nos firmat & in caelum 
erigit. 

DCGCLXXXV. Ovumrore plenumvifolK hajlam 
afcendens.^ inlhefibus Parilien^businfcribitur. 

SURSUM VIS iETHERIS URGET. 
In Exftafes S. Staniflai Koftkag e foc. Jefu. 
'DCCCLXXXVI. Eidem ovo Haynovius infcripjit> 

COELESTI VIRTUTE FEROR. 
Inexftafes variorum Sandorum. 

* DGCCLXXXVII. Ovum f^pe inane. 
SPES INTUS INANES. 
Infpemfruftratam. 

* DCCCLXXXVIII. Ovumfimilem progenitori 
puUum reddens. 

MALA AVIS ET OVUM. 
In filium difcolum parenti fimili prognaium. 
* DCCCLXXXIX. Ovum fragtle. 

SPES FRAGILES VITJE. 
^' Infpemrerumomniummortalium, nunquam firmi- 
ter concipiendam. 

* DCCCXC. Ova animantur.^ cumfoventuf^ 

ANIMANDA FOVENDO. 
Deje6lis animis, faciendi animi funt, eos fovendo 
& fufferendo. 

In juventuti pari modo animos addendos. 
DCCCXCI. Ovum natans aliis fubfidentihuf. 

FALLIT INANE EST. 
In fuperbum indodtum. 

P p Avit 59^ A P E L L E S 

* DCCCXCII. ^visroftro perrumpens^ficexiem. 

ROSTRO VIAM FECIT. 
In quendam, qui facundia fua fibi viamftravit, ut j 
ignotus celebris deinde redderetur. 

* DCCCXCIII. Avisovumperrumpens. 
CLAUSTRI PERT^SA PRIORIS. 
In Religiofum clauftri inimicum. 

* DCCCXCIV. Ovumroreplenuminccelumper 

hafiam elatum. 

QUEM SERVAT, ISEXTULIT IDEM. 

In B. Virginem Mariam , qu£e a Chrifto Domino, i 
quem utcro fervavit , ad tantam excellentiam eveda j 
eft. I 

C A P U T LL 

P E N N A. 

* DCCCXCV. Venna. 
AD SUMMA PER IMA. 
Per humilitatem via fternitur ad virtutis apicem. 

* DCCCXCVI. Plumee de fe leves^ contra fe in 

bilance appenfce. 

SIBI DANT CONTRARIA PONDUS. 
In duos , qui mutuis inimicitiis fibi invicem caufa 
crantgravium peccatorum. 

* DCCCXCVII. Plumce etiam deorfum tendentes. 
SUNT ETIAM LEVIBUS SUA PONDERA. 

Deus levibus & obfcoenis dat fua gratiarum adua- 
lium pondera, quibusrefurgerepoflint, L I B E R V. 

QUADRUPEDIA. S$7 
C A P U T I. 

EdUUS. EQUUS 
T R O I A N U S. 

I. Lufjceburgici Principesgentilitiofuoifjfremequo 
m cufrs monetjs lemma dederunt 
QUO FAS ET GLORIA DUCUNT. 
vjloriofum animum hoc Emblemaie exprimes, ita 
P p 2. aucu* 598 A P E L L E S 

aucupande glorise (ladentem) utfimul tamcn a reflo 
nil defleftat. 

* II. Equus aliquoi ligneoscirculos artificiojetran- 
JilienSj qualem circumforanei aliquando 
fpedandum exhibent, 

QUOSVIS TRANSILIT ORBES. 
In rcfolutum animam, ad qusevis obftacula fibi oppo- 
filaexpeditam. 

* III. Eidem equo feflinanter orbes fuos tran- 

Jilienti infcribes. 

EXSILIO UT TRANSILIAM. 

Optimum confilium ad traofiliendos orbes & technas 

diabolicaseft, Exultare in Domino , eique cumhilari- 

tate fervire. 

♦ IV. EquuspoHmultorumannorumfervitiaeJe^tUj 

tanquam in futurum inutilis. 

HiEG LUCRA LABORUM. 
Pofl multorum annorum fervitia , mundus fuos hinc 
ejicit ac fxpe astern» morti addicit. 

V« ZinckgreJiMpuUo equino^ jamgenerofos fuos fpi' 
ritus prodenti infcribit. 

QUALIS, NON UNDE SATUS. 
In fpe^tandam plus virtutem, quam parentelam. 
VI. Idem Zinckgrefius equo adpalum, bombardarum 
aliquot explojione futura militia affue- 
faSio infcribit. 
ASSUESCO FUTURiE MILITI^. 
Quos Deus gravioribus calamitatibus exercere fta- 
tuit» eosperminoresprsevias, ad hoc difponit &afrue- 
facit. 

* VII. Equus infrenis pulchrior^ ^ cejlimatior, 
DUM FRENOR HONOROR. Vel, 

EX FREiNO FOENUS, 
Honoratiorem videbiseamjuventutem, qusefubbo- 
nx educationis frcno continetur. 

Ho- S Y M B O L I C U S. 599 

Honoratiores etiamorbiexReligiones funt, quain 
difcipliaarigidiores. 
VIII . /» Labaris Lunaburgicorum Principum^gen- 
tilitium eorum equum^ abfque freno infcri- 
ptum^ legijfe memini, 

AUREA LIBERTAS. 
In inKftimabile libcrtatis pretium. 
A fortiori hoc de libertate animse, nullius peccati 
fervituti obnoxise fcnties. 

IX. Equus infrenii e rupeprteceps^ in adibm liefe' 

rendarii Novarina , Thefauro tefie 

infcribitur. 

QUOD PR^PES, PR/ECEPS. 

In prasceleres deliberando. 

* X. EquinopuUoj paternagenerofitatis amulOf 

lemma. 

DISGIT PAR ESSE PARENTI. 

In vim paternorum exemplorum. 

* XI. Equusexplojione aliquotbombardarum proba- 

tus^ an militite aptusjit. 

SIC GENUS ARGUITUR. 
Sufferentia Tentationum nosRegno Deiaptos efTe 
arguit. 

XII. P.Enge/grave, equiti ab equo fuoraptato 
infcribit. 

QUO ME RAPIT. Vel, 

QUO RAPIT IMPETUS. Ovid. 

In hominem malis fuis affedibus abreptum. 

XIII. Equofub Sefiore fuo ferocienti^ D . Burgun- 

dia infcribit. 

NIL CURA SINE NATURA. Vel. 
CURA NATURA POTENTIOR. Juven. 
Exprimere volebat exccUcntes praeceptores, indolem 
fuorumdifcipulorum minime mutarc. 

XIV, Idem D.Burgundia^ equo feflnretn fuum ex' 
cutienti, infcripfit, 

P p 3 RE- <Joo A P E L L E S 

REBELLE SUBSIDIUM. 
In rebellem in matrimonio uxorem. 
Rebellem carnemnodram, quaefpiritu infubfidium 
data eft, fic etiam exprimes. 

* XV. Equm ferociens blafidimento matiutim ac 
fuavibus verbv! ad obfequtum reducius. 

TANTUS AMOR LAUDUM. Virg. 
Offenfi animi verborum &operum blandimentis ad 
oMequium reducuntur. 

* XVL Equus ferox fubnervatmmanfuefcit. 
SUBNERVATUS MANSUESCAM. 

In vim calamitatum , quibus a Deo immifl^s ferocifll- 
mi ad officium compelluntur. 

* XVIL EquusinCirco^inorbem percurrendo 

docetur. 

META NULLA SCIENDL 
Cum confummaverit homo^ tuncinctpiet. Ecclcfiafti- 
cu Cap. 18. 

* XVIII. Idemequmorbem fuumpercurrens. 
SEMPER MIHI CURRITUR ORBIS. Fel. 

NULLUS LIBER AB ORBE DIES. 
Inhominem rerum mundanarum ftadium laborio- 
fepercurrcntem. 

* XIX. Equm aureK frenis fpeciofiu. 

FRENATUR, QUIBUS ORNATUR. 
Inquendam , quem officium Prselaturaque cogcbat 
vitam magisexemplaromducere. 

* XX. Equus ante indomitus per frenum ad 

officium redudus. 

QUI PRIUS EFFRENIS. 
In peccatorem adverfitatum frcno a Deo ad melio- 
remfrugemrcdudum. 

Neapolitana Urbe, (cui pro infigni equus infrenis) a 
CaroloV. adobfcqijium reducta, ejufdem urbis cquo 
infcriptum eft a quopiam fequens diftichon. 

QUl S Y M B O L I C U S. ^oi 

QUI PRIUS EFFRENIS, Domini mnc paret 

habenii : 
Rex domat hunc aqum^ Parthenopolt! equum. 

* XX (. Equoin frenoadhuc ferocientilemma, 

IN FRENIS EFFRENIS. 

Id peccatorem calamitatum frenominimeaDeoci- 

curatum. 

XXIL Gentilitio Lunceburgicorum Principum equo 

in numifmate quodam infcriptum me 

legif^e memini. 

FATIS GONFISUS AVORUM. 
ExprefTuri fic (utcredo) erant Principesiidem , felc 
virtutis avitse femper smulos ci^Q. 

* XXIII. Equus orbem continuo in Circo pereur- 
rendo indies perfeciior. 

CALCATO DOCtlOR ORBE. 
In eos Religiofos , qui fpreto mundo foiumChri- 
ftum fcire defiderant. 

* XXIV. Equus minorihus fclopetis {utmilites 

vocant) inJlruSlus, 

ORNATUR, QUIBUS ARMATUR. 
Mortificationum & pcenitentias arma non folum 
animam contra hofiem infernalem mire protegant, 
fed fimul etiam eandem in oculis Dei fpeciofain effi- 
ciunt. 

* XXV. Equinus pul/us generofa indolis, 
DOCUMENTA FUTURI. Ciaud. 
In juventutem fpecimiiaa plura prssbentem genero- 
fitatis. 

* XXVI. Equo in montis fummitate lemma. 

PEGASIUS SI JUNXERIS ALAS 
In qnendam, cui facultas, ut (ludiorum Moecenas 
cflet, deerat, aderat autem ad illud bona voluntas. 

* XXVI. Equus in Circo fuofapius eofdem 

orbes defcribens. 

P P 4 OR- Coi A P E L L E S 

ORBEM NON SATIS EST CALCASSSE 
SEMEL. 
. Habitualem mundi contcmptum Emblema fuadet. 
* XXVIL /dem equus orhem juum percurrem. 

]UVAT IRE PER ORBEM. Lucanus. 
In Commendationem peregrinationum. 
* XX VI II. Equus ad fejjoris fui plaq^as ferocietts. 

BLANDlTilS MELIUS. 
In vim manfuetudinis, qua melius animi reguntur 
quamaufteritate. 

f XXIX. Equus generofus mn ex mole corporifj 
fed indole dignofcitur. 

NON MOLE SED INDOLE VIRTUS. 
In hominem non cx ftatura , fed indole aeftimandum. 
XXX. Equus pro pabulo laboratis. 

SERVIET TEfERNUM QUI PARVO NE- 

SCIET UTI. Horat. 
Ingentem quippeavaritia & ambitio fervitutem cq- 
mitem habent. 

* XXXI. Equus feffore fuo frenatus. 

AD NUTUS APTUS HERILES. Horat. 
In promptam obedientiam cujufdam. 

XXXII. Audor CoUoquiorum equa fefforem fuum 

excntienti infcribit. 

DOMINUM GENEROSA RECUSAT. 
Sic exprimes fpiritum carnis fuae, turpein fcdomi- 
nium, generofe recufantcm. 

XXXIII. Gentititio Lunaburgicorum Principum 
equo in Labaris infcrtptum fuit. 

QUO MARTIUS EVOCAT ARDOR. 
In Principem fcu Belliducem arma capefTentem. 
XXXIV. Innummo Belgico equus infrenfs fe e rupe 
prcecipitans mfcribitur. 

LIBERTAS LIBERTATE PERIT. 
Noxiam juventuti libertatem expreflam habes. 
XXXV. Equo generofo P, Mafenius infcribit, 

DE- SYMBOLICUS. 503 

DENEGO CERTAMEN NULLI. 
In generofum Belliducem. 

XXXVI. D.JoannesZahninTelefcopio fm equo 

in curru pra nimio pondere concidenti 

infcriplit. 

PONDERE PRiE NIMIO. 
In Miniftrum negotiorum mole fradum. 

* XXXVII. Equus inviridi pratocum ferreo 

clauftro ad pedes. 

IN VERNO VINCULA RISU. 
In animam , qusinter medias delicias miferrimum 
Damonis mancipium eft. 

* XXXVIII. Equus fefforem ^ frenum fuum 
excutiens. 
LIBERTAS MEA MECUM. 
Inlibertatemarbitrii humani. 

* XXXIX. Equus fub phaJeris plurima vul' 

nera gertns. 

VULNERA SUB PHALERIS. 
In eos, quibus fub exterioribus honorum phaleris, 
occultse domi cruces funt, & Gonfcicntiae remorfus. 

* XL. Equus ferree ^ dentato pedline 

percuffm. 

NITOR, NON VULNUS AB ISTIS. 
Adverfitatum pcdline mirus juftis nitor obtingit. 
Idcm de mortificatione dixcris. 

* XLI. Equus ferociens fefforem fuum 

excutiens. 

VIOLENTA NEMO IMRERIA RETI- 
NUIT DIU. 

* XLII. Veredus noSiu diuque currens. 

NOCTU CURRENDO DIUQUE. 
IncefTanterad mortem currimus. 

* XLIII. Idem Veredus litterdi deferens. 

ALIO SECRETA LATURUS. 

Pp j- In <?o4 A P E L L E S 

Inlcgatum Principiscujufdam, cum ftcretis fui Do- 
mini negotiis in aliam aulam dimifTum. 

Hominem fecretavulgantem expreffum quoque ha- 
bcs. 

* XLIV. Equus generofus juxtaadagium umbrd 
virgie regitur. 

SUFFICIT UMBRA. 
Inquendam, quimodici ealamitatumumbra aDeo 
adfrugem reducitur. 
Inindolemcorrecaionisgraviorisminimeegentem. 

* XLV. Ecfuus inCirco fm afejjorefuoinfejlus. 

SI JUSSERIT, IBO PER ORBEM. 
In Obedientiam Miffionariorum S. Sedis Apoflo- 
lics. 

* XLVI. Equus cauterio (ligmatizatus, 

DE STIGMATE NOTUS. 
In S. Francifcum Seraphicum. 

* XLVII. Equus vefperi phalerK depojitis vul- 

nera retinet. 

PHALERAS, NON VULNERA PONIT. 

Dcpofitis in vefpero vitse mundanorum honorum 
phaleris, vulnera animje per eofdem inflida rctine- 
mus. 

* XLVIII. Equi calvariain horto florum^ad ter" 
rendas aves expofita. 

MORS INTER FLORES LATET. 
Inmortem inter media gaudia faspevel maximevi- 
cinam. ^ 

* XLIX. Eadem calvaria aviculds terrens. ' 

PAVIDOS HiEC TERRET IMAGO. 
Inhorrorem mortis minime decentem generofum, 
& fibi bcne confcium animum. 

* L. Equus frenofefloris fui obtemperaty nifi in 

prcecipitia adigatur. 

FRENIS OBTEMPERAT EQUL 
In obedientiamPraelatisIblumpraeftandam inlicitis 
&honc(lis. Equd S Y M B O L I C U S. (J05 

* LI. Equdnjortudalteraejus puUosrelidosnutrit, 

ALIENIS ^QUA PUPILLIS. 
In mifericordiam erga orphanos habendam. 
LII. Equus i» Principio nimium velox mox deficit, 

NIL PR^PES PERPES. 
Nullum fubitaneum perpetuum. 
LIII. Francifcus Donatus Venet. Dux Equo excujfo 
Domino fuo in lupos incidenti infcripjit. 

LIBERTAS SUB METU. Vel, NOXIA 

LIBERTAS. 
Nimiae Libertatis damna exprefla habes. 

LI V. P. Mafenius equo in pratoferianti^ dum ma- 
cilentus oneratur^ infcribit. 

FORTISSIMUS OTIA DUCIT. 
Difparem conditionem hominum, qua impotentcs 
maxime gravantur, exprefTam vides. 

* LV. Equo phalerato lemma. 

VULTUS, NON CULTUS ADORNAT. 
Veftium vanitatem Emblemaexhibet. 

* LVI, Equus Sefforem excutiens. 

NI FRENES EXCUTIT. Vel, 
QUI, NISI PARET, IMPERAT. Horat. 
Paffionesanimi intempore frenandas Emblemado- 
cet, ni earum Dominium pati vclimus. 

* LVII. Equus generofus calcarium Jiimulis 
percuffus. 

STIMULIS MAJORIBUS ARDENS. Luc. 
Eum Emblema exhibct, cui pro ftimuio magis eft 
gloria, quam imperium. 

* LVIII. Equus ligatus^attamenadhuc qenerofust 

IN VINCLIS ANIMOSUS ADHUG. 
VariosSandosproDeo gaudenter vinculaperpefTos 
Emblema pingit. 

* LIX. Equus lentiore freno tra^atus generojior» 

LENTIS ANIMOSUS HABENIS. Ovid. 

Len< 6o^ A P E L L E S 

Lentaimperiafubditis animos addant) quos duriora 
fupprimunt. 

LX. Equo fejforem Dominum calce petettti^ 

Chovaynus infcribit. 

NESGIT ADULARI. 
Concionatorcmquendam Principis cujufdam, cjuC- 
dem vitia intrepide rcdarguentem Gc exprimes. 
* LXL Equus phaleris depofitis nil adhuc de ge^ 

nerojitate fua amittens. 
DEPOSITIS PHALERIS, NON ANIMIS. 
Imagoanimi pofthonorum, &bonorura damnain- 
frafti. 

LXI I. Equo in furias aSto^ ^ a Domino fuo fugi- 
tivo Chovaynus infcripft. 

QUIS INVITUM SERVARE LABORET? 

Imago eos peccatores exprimit, qui excuffo omnis 
difciplinas freno incorrigibilcs in damnationemfuam, 
fc ultronee prsecipitant. 

* LXIII. RebeUi equo infcribes. 

CERVICE REBELLI. Claud. 
In cervicofum & capitofum. 

* LXIV. Equus phalerK fuis ornatus fuperbienSf 

DANT ANIMOS PHALERiE. 
Divitiarum honorumque phalerse inflant, non aedi- 
ficant aeque, ac fcientiarum. 

* LXV. Equus ferox oculis velatK frotinus 
manfuefcit. 
MANSUESCIT IN UMBRIS. 
Humilitatis umbra manfuetudinis parens efl, asque 
acpaupcrtatis. 

* LXVI, Equa defiderio puUi abfentis macrefcit. 

TANTI EST ABSENTIA PROLIS. 
Dolorem B. V. Marix fic exprimes , Chrifto amiftb, 
eum efTet annorum duodccim. 

* LXVII. CharaBer feujligma equo inujlum 
indeUbile manet. 

NUL- J SYMBOLICUS. 6orf 

NULLA POTEST ABOLERE VETUSTAS. 

In perpetoitatcm charadetis facerdotalis , fea cujuf- 
cunquc Sacramcntalis. 

* LXVIII. Equo generofo aliquaKdo infcripji, 
TANTA DABIT INDOLE DIGNOS. 
In patrem filiorom virtute & generofitate fibi pa- 
rium. 

* LXIX. Equus ligneus puerilis a puero infejfus. 

PR^LUDIA PULCHRA FUTURI. 
In prxfagia magai Equitis feu Ducis, jam inpuero 
rci£ prodentia. 

LXX. In nummo Belgico duo equi ad currumin 

furias adi^curruque pr<ecipitatoJiJiere coadi 

infcrihuntur. 

VIS CONSILII EXPERS, MOLE RUIT SUA- 

EQUUS TROJANUS. 

LXXI. Quando FRIDERICUS Wilhdmus, Ekaor 

Brandenburgicus bellis invidus , in conjugem duce- 

bat aheram Principifam hunaeburgicam^ 

allufurus ad Lunaburgicorum gentili- 

tium Equum quidam Trojano 

equo Trojam urbem inter- 

cipienti infcripfit, 

VICIT EQUUS, POTUIT VIS NULLA. 

LXXII. Cum Wilhelmo Regi Anglice donatus ab 

extero Principeequusejfet^in nummis Belgicis 

Trojano equo infcriptum apparuit. 

EQUO NE CREDE BRITANNE. 

* LXXIII. Eidem Equo lcmma. 

FELIX PROLE VIRUM. Virg. 

In Matrem feptem Machabaeorum fratrum. 

* LXXIV. Eidem infcribes. 

HEROES PARIET. 
In familiam multis Heroibus inclytam. 
InSocietatem Jefu, qaaemultos inutroque orbehe- 
roes habuit, pro fide fanguinem profundentes, 

Idem 6oS A P E L L E S 

LXXV. /dem equus TJrbK Trojce mcenibusadmotus 
lemma tenet. 
LATET HOSTIS, ET OTIA DUCIS! 
In curam malorum intra nos latentium afTeduum 
habendam. 

LXXVI. Imperatore LEOPOLDO, Gracium Anno 

1 660. tranfeunti^ allufura ad Imperatoris Sym' 

holum COMSILIO ET /NDUSTRIA 

Civitcti^ eundem equum Trojanam 

urbem expugnantem , fijlebat 

cum lemmate. 

CONSILIUM ET INDUSTRIA EX- 

PUGNANT. 

In commendationem otriufque, quibus Regna tam 

ezpugnantur, quamconfervantur. 

C A P U T IL 

A G N U S. 

* LXXVII. Agni ccelo tonantefub matre fud 

■ MATRIS SUB TEGMINE TUTI. Vel 
TUTI SUB MATRIBUS. Virg. 

In efficaciam patrocinii Mariani, 

Incommendationem folitudinis virginalis tutsefub 
confortio materno. 

LXXVIII. Agnn apud P . Menefierium infcribitur» 

MA DOUCEUR, ME REND AYMABLE. 
DULCIS AMABOR. Vel, QUOD PLACIDA 
PLACITA. 
Pueri JESU ob dulcedinem fuam fuper omnia 
amoredigniimago. 

LXXIX. Agnus in ara in viSiimam oblatus a P. 
Le Moyne infcribitur. 

MORS S Y M B O L I C U S. 609 

MORS MIHI MUNUS ERIT. 
In eos, qui mortificationes fibi a Deo immiflTas in 
partem beneficii computant. 

* LXXX. Eidem agno in araoblato reBe infcribes. 

REPETIT INNOCUOS ^THER. 
Iq prxmaturam mortem eorum, dequibus S. Scri- 
ptura raptis loquitur, Ne malitia mutaret intelledum 
eorum, Sap.^. 

* LXXXI. Agnus patienter ad occijionem duStus^ 
OMNIA SUFFERT, OMNIA SUSTINET. 

Vel, 
NESCIUS OFFENDI. 
Charitativi hominis Symbolum hic habes, hoc enim 
charitatis elogium eft. 

* LXXXIl. Agnus in viridi prato gramina 

decerpens. 

DUM VICTIxMA FIAM. 

In eos Adolefcentes , qui in Seminariis Anglicanis 

ad Martyria formantur, provide demum obeunda. 

* LXXXIII. Agnus fub tonforis forfice. 

VELLERA DAT PATIENS. 
In patientiam tenendam inbonorum temporalium 
amifllone. Rapinam bunorum veflrorum cum gaudio 
fufcepijiis. AdHeb. lO. 

* LXXXIV, A^nusmatris ubera fugens. 
UBER AB ORE. 
Innocentifllmum Agnum Dei , ad ubera fuaviflimse 
Matris fuae pendentem Symbolum dcpingit. 

Cultorcm iterum Marianorum uberum, fic expri- 
mes. 

* LXXXV. Agnus candidus in lupi faucibus. 
CANDOR NON SERVAT AB HOSTE. 
In corruptifllmum hoc fxculum, quo innocentia nul- 
libi feretutaeft. 

* LXXVI. Agni plures. 

QUAM SIBI SUNT SIMILES! 

In- 6io A P E L L E S 

Integram Parthenonis cujufdam communitatcm 
Emblemaexprimit. 
LXXXVIl. Agno gentilitio EminentiJJimiCardi- 
nalK Rad-Lejowsky^ Pohnice Primatts PP, So- 
cietatis aliquando infcripfere. 

CANDORE NOTABILIS IFSO. Ovid. 
Candidum hujus Praelati animum crcdo exprimerc 
voluiire- 

* LXXXVIII. Agnus ad ubera matris» 
HOC UBERE LACTOR. FeL 

HOC UBERE CRESCAM. 
In S. Bernardumuberc Mariano laSatum. 
In S. Catharinam Suecam , filiam S. Brigittae, cui in- 
quiebat Urbanus VI. Fere fiHafuxiBide la^e Matris 
tua» Ex vit. 

* LXXXIX. Agnus aliis fociatus BerchorioteHe 

inter tonitrua innoxius manet. 

UTILE JUNGI. 

In commoda bonx focietatis. 

* XC. Agnus fingulartter fulgura i^ tonitrua timet, 

SINE LABE VERETUR. 
Incontinuosjudorum&fcrupuloforumtimores. 

* XCI. Aini demum immolandi in ard. 

CRESCIMUS ARIS. 
In eos adolefcentes, qui in variis Scminariis & Collc^ 
giis ad SS- Ordines formantur. 

* XCII. Agnus fub tonforis forfice. 

NON DABIT INDE MINUS. 
In perfevcrantem inter temporalium bonorum 
damna Eleemofynarium. 

* XCIII. Agnus ovimatri fuce per omniajimilis. 

OMNIA MATRIS HABET. 
Puerumjefumamantiffimae Matri fu«peromniafi- 
milcm^fic exprimes. 

Sandae Catharinae quoque Succe imago. 

* XCIV. Agnusjine maculd ara tmpojitus. 

SINE S Y M B O L I C U S. €ii 

SINE LABE PLACEBIT. 
Gratiflima Deo oblatio fai eft , in primaBvo innocea- 
tiae & juventutis flore. 

* XCV. ylgnus aliis colludens^ 
COLLUDERE GESTIT. 

In immaculatum Agnum Dei , cui in deliciis cft ejle 
cum filiis hominum» 

In innncentes Religiofarum Virginum recreationcs' 
* XGVI. Agnus ubera materna flexo popli^ 
te fugens. 

AD UBERA FLEXUS. 
In Cultorem Uberum Marianorum. 
* XCVII. ylgnus in ardcandidus acpropriofan" 
guine purpuratus, 

CANDOR FIT PULCHRIOR OSTRO. 
In Martyrium Innoccnter pro Deo perpcfTum. 
* XCVIII. Idem agnus candidus^ ac proprio fan- 
guine rubicundus. 

CUM CANDORE RUBOR. 
Chriflum in ara Crucis innocentcr pendentcm, ac 
proprio fanguine purpuratum Emblema exhibet. 

C A P U T 1 1 L 

A L C E. 

* XCIX. Alces priorum vejiigits adeo Jludio- 

fe injijiunt , ut unius folius effe 

videantur. 

VESTIGIA RETRO OBSERVATA SEQUOR. 

Vng. 
Ineosfilios, qoi parentum fuorum veftigiisinfiftunt. 

* G. JJngula Alcis medicinalu. 

ET INFIMA PROSUNT. 
Ad omniautilis humilitasinfima. 

Qq ^/^ 6ii A P E L L E S 

* CI. Alces pilunt aliquoties in anno mutantes. 

PILUM, NON ANIMUM. 
In cos, qui depofito in Religione fseculari habita, cum 
eo vetcrem hominem minime exuunt. 

* Cll. Alcesob exterius labrun?.,qmdilli5 protenjiut 

efi , retrocedendo pafcuntur. 

RETROGRADA PASTU. 
Immortificatio incibis,non minimum confeqenda 
perfedionis impedimentum cft. 

* CIIL Alces morbo epilepticovexatcc^ pededextro 

poHeriori auri admoto curantur. 
AB AURE MEDELAM. 
In commoda Sacramentalis Confellionis, qua pcc- 
catorum mortalium epilepfia optime fanatur. 

* CI V. Alces Elephantum inflar ad arborem in 

fomno inclinaturce^ refcifd prius arbote 
capiuntur. 

NUSQUAM TUTA QUIES. 
In fallacem hujus mundi quietem. 

* CV, Alce aurem ungue feriens morbo epileptic» 

fibi medetur. 

FERIENDO MEDELA. 
In Concionatorem,quiacribusin peccatainvcdivis, 
aures Auditorum feriendo, eorundem peccatis mede- 
tur. 

* CVI. Alce ungula fud fatalem lupis iSium infli- 

gens fibi eadem rnedetur. 

FERT VULNERA,FERTQUE MEDELAM. 
ImmiHbaDeo calamitates aliisin medelam, ahis in 
perniciemcedunt. CA- S Y M B O L 1 C U S 6i^ 
C A P U T IV. 

APER. DENS 
A P R I N U S. 

* CVII. yiper, Arijlotek tejle^fe lutoinvolvit^ ae 

dein foli exponit^Jicque indurato luto tutum 

fe venatorum jaculif facit, 

LUTUM FACIT UNDIQUE TUTUM. 
Invim humilitatis, quamaxime fecuri reddimur ab 
infernalis Venatoris jaculis. 

* CVIII. Aper pra altfs animalibm auditu pr<e' 

jians^ juxta carmen : 
Mos aper auditu priecellit^ aranea taSlu^ 
Vultnr odoratu^ lynx vifu^ fimia gufiu. 

AUDITU PR^STAT. Vel, 
PROMPTIOR AUDITU. 
In promtam cojufdam obedientiam. 

* CIX. Aper venatores fugiens obvios quofcu»' 

(jue ferit. 

CUNCTA FERIT, DUM CUNCTA TIMET. 
Claud, 

Tyranni haecimagoeft. 

D^emonis itidcmea imagoeft, quiquos maxime ti- 
met juftos, eofdem tentationibus & perfecutionibus 
ferire aftblct. 

* CXt Aper inter canunt morfus totus fanguine 

perfufuu 

PULCHRAMQUE PETUNT PER VUL- 

NERA MORTEM. Virg. 
SS. Martyres aut generofos milites, emblcma fpeflat. 
CXI. Apro inter canes ludanti Camerarius 
infcripfit. 

Q q 2 AUT (Ji4 A P E L L E S 

AUT MORS, AUT VITA DECORA. 
Ingenerofum Belliducem. 
* CXII. Aper futuro certamini dentes ad arbo- 
rem exacuens. 

VIRES INDUSTRIA FIRMAT. Virg. 
In commendationem militarium excrcitiorum. 

* CXIII. /Ipri mutuK certaminibus dentes 

acuunt. 
MUTUO CERTAMINE GAUDENT. 
Indifputationes fcholafticas,quibusjuventutis ingc- 
nia acuuntur. 

CXIV, Jpri P. Mafenio tefie gregalium folum 
focietatem patiuntur. 

NONNISI GREGALES. 
In confirmatioDem communis Adagii : Similisji- 
mili gaudet, 

* CXV. j4per vitam potius relidurus efl^ 

quam fobolem. 

PRiE SOBOLE VITAM. 

In amorem inordinatum & exccflivum in prolem. 

* CXVI, /}pri contra lupos gregatimincedentes. 

REDDIT CONJUNCTIO TUTOS. 
InCommunitatem inReligionenon faciledeferen- 
dam : Moniali ad eremum afpiranti faniorcm mcn-l 
tem infpirabat S. Bcrnardus ifto dilemmate : Si una 
es de numero Virginum prudentum , tu Communitati 
es neceffaria,Ji de fatuarum^ Communitas tibi. 
* CXVII. Nullum animal ereptd Jibi prole magit 
ferocit ac aper. 

RAPTA PROLE FEROX. 
Ineosparentes, quiereptis fibiaDeo,iivepcrmor^ 
tem , five per Religiofam vocationem prolibus , pla^ 
aequo impatientes funt. 

* CXVIII. /Iper dentes fuos ae humeros ad 

arborem indnrans. 

IN PRiELIA FORMOR. 

Difcani SYMBOLICUS. 615 

Dilcant ex hocChriftiani, praeviis mortificationum 
cxcrciiiis fefe adfutura cumdaemoneccrtaminadifpo- 
nere. 

DENS APRINUS. 

* CXIX. Dens aprinus librorum extremitates 

feriendo expoUt. 

SCRIPTA FERIT. 
In infolentem in bonos Audores linguam , feucala- 
mum. 

* CXX. Idem dens expoliendo librorum extremi- 

tatesj eafdem Jimul fplendore aliquo 

illuRrat. 

ILLUSTRO MORTUOS. 
In mifericordem ergafideles defundos, qui luccm 
«ternameisreddit- 

* CXXI. Dens aprinus.^ quimorfus ardentes 

vivus fecerat , mortuus fcripta 
expolit. 

EXPOLIT EXTINGTUS, QUI VIVUS 

ADUSSERAT OLIM. 
S. Paulum emblemate ifto exprimes, qui mundo 
mortuus falutaribus dodrinis Chriftianos expoliit, 
quos antea graviffime fuerat perfecutus. 

C A P U T V. 

A R I E S. 

* CXXII. Aries interrv!gregem.^incoeloZodiaci 

fiqna pracedens. 

TERRIS PR^^CEDIT, ET ASTRIS. 
Chriftum Dominum, veluti arietem pro pcccatis no- 
ftrisoblatum, Terraecoeloqufcdominantem exprefTum 
hic habes. Data efl mihi omnK potejias i» coelo ^ i» 
terra, Matth. 28. Cap. 

Q q 3 Aries 6l6 A P EL L E S 

* CXXIII. /fries diix ^ comes g^egps. 

DUXQUE COMESQUE GREGIS. 
Idea Praelati Regularis irta eft,qui quem ducic Religio- 
fumgregem, inchoro Refedorio aliifquc quibuflibet, 
bonoexemplo comiiatur. 

* CXXIV. Aries paflore pravio gregem ducens, 

HOC DUCE DUCO GREGEM. 
Prselatorum Ecclefiae emblema eft, qui Spiritu S. Du- 
ceac Paftore, gregem fibi concreditum regunt, 

CXXV. Arieti oves ducenti a Zinckgrefio 
lemma efl 

MENS OMNIBUS UNA SEQUENDf. 

autji mavelts , aliud ab eodem Zinckgrefio lemma. 

SIC DUCIS URGET AMOR. 
In vim Exemplorum Parentum, Superiorum &c. 

* CXXVI. Aries in terris feriens^ inathere inter 

Zodiaci figna mittjfimus efi, 

TERRIS FERIT, ^THERE BLANDUS. 

Nefcioan S.Paulusfymbolo iftoexprimipoflir, qui 

cuflodiendo veftes corum qui S. Stephanum lapidabant, 

eundemin terrisferifl^e vifus; nunccum ipfoin ccelo, 

in aeterna Sandorum pace inter mutuos San6torum 

amores blandillime vivit, 

CXXVII. Aries^ qui vivusferieratymortuus in facri- 

ficium ohlatus peccataexpiat. 

VIVUS QUI FERIIT, MORTE MEDETUR.^ 
Chriftum D. Emblema exprimit, morte fua eos redi- 
mentefti, quos vivus fape increpuerat Pharifsos. 

C A P U T VI. 

A S I N U S. 

* CXXVIII. /(finus Jlupidtffimumfimul^ maxime 
clamoium animal. 

MAXI- S Y M B O L I C U S. 617 

MAXIME CLAMOSI, MAXIME STUPIDI. 
Veritatcm lemmatis experientia tcftatur. 

* CXXLX. Afinus\0 [uum ingeminans^quoolim 

triumphanlibu! applaudebatur. 

TRIUMPHUM ANTE VICTORIAM. 
In Thrafonem, 

* CXXX. Eodem jure afino infcribes, 

MAXIME STUPIDI MAXIME TRIUM- 

PHANT. 
In ingenium mundi, qui virtutumaut fapientiae ap- 
plaufum minime meritis tribuit. 

* CXXXI. Alinus vertiginofum maxime animal 

e ponte aut alio (juuvis prcecipitio praceps. 

VERTIGINE PRiECEPS. 
In confcientiam fcrupulofam, feucrroneam vinci- 
biliter fibi ipfi exitium ferentcm. 

* CXXXII. AJinus ponderibus recipiendis paratus. 

EXSPECTAT PONDERA. 
Stupidi imago illa eft, honores aulicos affcftantis. 

* CXXXIII. Ajinus variis dignttatum tnjigni- 

bus onusius. 

NON HONOR EST, SED ONUS. 
S6upidis& indignis dignitates magisad onus& ludi- 
brium,quam honorcmcedunt. 

* CXXXIV. Afinus frumentarium faccum ad 

molam ferenr., ^ referens. 

FERT ONUS, ATQUE REFERT. 
Eos fymbolum depingit, qui peccatorum fuorum 
ponderaad SacramentumConfefilonis conterendadc- 
portant, atque defedu debitse difpofitionis, reportant. 

* CXXXV. AJinus loco phalerati ephippii.^crucem 

nigram in fpina dorfi impreffam habens. 

PRO PHALERIS CRUCEM. 
In eos , quibus gloria alia non eft , quam gloriari i» 
cruce D,N,JefuChrt(li. 

* CXXXVI. Idem, 

Q q 4 CRUX <?i8 A P E L L E S 

CRUX SUA CUIQUE COMES. 
In adverfitatum cruccs, ubique nobis comites. 
* CXXXVII. Alinus waxime fegne in itt- 
cejfu animal, 

MAXIME SEGNES, MAXIME STUPIDI. 
Pigritia cnim (lupiditatis parens eft. 

* CXXXVIII. Ajinus Jub onerejibi impofito 

fpinis vefccns. 

AD ONUS ET SPINAS. 
Mundanum hominem exprefTumvides, quemmun- 
dus fub gravi dignitatum pondere variis difjicultatum, 
& confcientiae rcmorfuum fpixiis cxcruciat. 

CXXXIX. Au£ior Collocj . ajino fpinis vefcenti 
infcriptum habet. 

PUNGANT, DUM SATURENT. 
Parafitus quidam defcribitur, plures farcafmos in 
menfa devorare coadtus 

* CXL. Ajinus., nulliinvi4 cedefis^ nifi agafoni^ 

plagis adadus. 

NON CEDO, NI CiEDAR. 
Induratj animiidea illa eft, quemcalamitatumpla- 
gis a Deo csedi neccirc eft , ut a viis fuis peffimis te- 
cedat. 

* CXLI. AJinus inter animalia ftupidiffmus 

maxime ponderibus gravatur. 

MAXIME ONUSTI, MAXIME STUPIDI. 
Summa ftoliditas efi: , oneratum cfle mortalium pcc- 
catorum mole. 

Incorruptumhocfxculum, quodeledus inpromo^ 
tionequalificatorum faspc non habetur. 

- * CXLII- Agafoni ajinus etiam abfque frceno 
parens 

ET PARET INFRENIS. 
SpontaneaeObedientiseimago. 

* CXLIII. Afinus Leonts exuviHs veRitus. 

PRODIT SE VOCE, SONOQUE» 

lo S Y M B O L I C U S. 519 

In eo5, qui ignorantiam fuam loquacitate produnt. 

* CXLIV. AJinus in fpina dorji nigram crucem 

gerenSy ac foce triumphale Juum 

10 infonans. 

SUB CRUCE TRIUMPHAT. 
In eum , qoi dicebat, Mihi ablit gloriari nili in Cruce 
D N.JefuChrifti. 

* CXLV. Idem afinus cum Cruce fud. 

NON ONERI CRUX EST. 
Incundem. 
* CXLVI. Ajinusfub pondere fpinis vejcens. 

HINC GRAVOR, HINC PASCOR. rel. 

HINC LABOR, INDE DOLOR. 
In mundanos honores ex una parte commoda fua, ex 
altera onera habentes. 

* CXLVII. Afinus fpinai manducans. 
NIL STUPIDUM REMORATUR 

ACUMEN. 
In difficultates fupra vires tentatas. 

CXLVIII. Ajino ad lyram P. Mafenius 
infcribit. 

NON OMNIA POSSUMUS OMNES. 

* CXLIX. Afinus fub pelle Leonis voce fe prodens, 

UT TERREAT TACEAT. 
Inanes minas fic exprimes. 

* CL. Almus vid tritd femper incedens. 

COxMMUNI SEMITA. Vel 

EXTRA VIAM NUNQUAM. 

Inquendamcommuniviainomnibusinccdentem, 

* CLI. Ajinus pigerrimum animalfpinis 

vefcitur, 

MAXIME SEGNES MAXIME EGENT. 
Inotii viruperium, illudenim paupertatemvelut fi- 
liam parit. 
CLII. AJinus faccum falfs portatum, cum in aquant 
lapfHmliquefa^o fale /eviorem fenjiffetj fajiius 

Q q ^ iden^ 6iQ A P E L L E S 

idem faciens^ id dedodus f/?, faccofpott' 
giis onufio , quce in aquam lapfce pofl 
graviores erant. 

PROPRIO DELUDITUR ASTU. 
Inanutiam retortam. 

C A P U T VII. 

B I S O N. 

* CLIII. BifonBerchoriotefienoncicuraturynifi 
ferreo circulo naribus infixo. 

CICURATUR AB ORBE. 
Eos apoftatas aReligione fymbolum exprimit, qui 
miferiis, quas in faeculo perpefli funt, adconverfionem 
reducuntur. 

* CLI V. Ex Bifontum cornibus pocula Berchorio 

eodem iefle conficiuntur^ unde /imtle cornu 

lemma tenebit. 

TUNG FERIENS, NUNC VINA FERENS. 

Chriftum Emblema exprimit, olim feveriusijudaeos 

increpantem, in Epulo vcro ultimo eis fanguinis lui po^ 

tum otfcrentem. 

*• CLV. P^enatores fcientes a bifontibus coloremru" 

beum horreri , fe eo induunt^ jicque facile eodem 

Berchorio tefte capiunt. 

CAPIUNTUR, UT HORRENT. 
Scrupuloforum imago eft, quos cum damon alio mo- 
docaffibusfuisconcludere nequeat, idexccffivapecca- 
torum apprehenfione confequitur. 

* CLVI. Bifon ita indomitumanimal eR^utprie 

feritate omnis juof impntiens jit. 

NEC JUGUM DIDICERE PATI. 
Ferocis & indomitae indolis imago. 
f CLVII. Bifon ita afperam linguamhabet^Ht 
eadem ladat. 

AS- S Y M B O L I C U S. 6ii 

ASPERA RES LINGUA EST. 

Invitialioguse» 

* CLVIII. Bifondum arhorem ferit^ cornu eidem 

inhcerens capitur. 

FERIRE, PERIRE EST. 
Indamnairacunciia6,qu^multi Kternumpcreunt. - 

* CLIX. Bifon iingud exfertd attrahens^ ac dein 

hominem cruentans. 

TRAHIT, INDE CRUENTAT. 
Ea mundi, carnis, &Da£monisindoleseft, ut,qaos 
blande ad fe attraxit , demum xternis fuppliciis cruca- 
tct. 

* CLX. Bifontesh venatoribus rubrocoloreveftitH 

capiuntur^ dum prcc ejus coloris horrore vena- 

torem impctituri cornibus arhori in" 

fixis hcerent. 

ALIOS VIRIDI, ME RUBEO CAPIT. 

Ingenium Dasmonis eft, hos honorum purpura, illos 

vol uptatibus fibi captivare. 

* CLXI. Bifon^ quos lingud fud lamhity eofdem 

^ eadem attrahit, 

DUM LAMBIT, ATTRAHIT. 
Manfuetae lingase vis eadem incft , hominum ad fc 
animos attrahcndi. 

* CLXII. Bifon rubeo colore indutis venatori- 

hus interimitur. 

DAT PURPURA LETHUM. 
Honorum purpurse multis fempiternum anims fuae 
lethum addaxerunt. 

* CLXII. Bifontislingua Appiano tefletam afpera 

efl., ut ferrum limare pofftt. 

ET FERREA FRANGIT. 
In vim orationis, quse^^coelum nobis ferream effrin- 
gir, 

Eadem viseloquentiaeeft inemolliendis ferrcisani- 
mis. 

Bi. 6ii A P E L L E S 

* CLXIII. Bifontescaptudifficiles^mnniliin 

locPS deviis capiuntur, 

PER DEVIA LEFHUM. 
In communem viam ubique tutiorem. 

* CLXIV. Bifontisfanguis adeo fervens , ut 

ferro emolliendo parjit^ unde eidem fan' 
guini lemma, 

DURISSIMA MOLLIT. 
Sanguis Chritli in paflionc idem fccit, cmoUiendo 
plurcs ex Crucifixoribus, qui revertebantur percutientes 
pcdora fua. 

C A P U T VIH. 
BOS. VACCA. 

* CLXV. Bos ferox abfcfue cornuhus, 

MAXIME FEROCES, MINIME CORNUTL 
Vel, MAXIME FURENTES, MINIME 
POTENTES. 
Adagium Belgicum cft in eos, quibus animus noccndi 
proximo amplus eft,facaltas nulla. 

* .CLXVI. Idcm. 
VANA EST SINE VIRIBUS IRA. 
In idem. 

* CLXVII. Bos ante pugnam cornuum vires ad 

arbo^em prcctentans. 

QUID VALEANT VIRES. 
In nil aggrediendum quod fupra vires e(K 

* CLXVIII. Bds in viridi prato lafciviens, 

OTIA LASCIVOS FACIUNT. Fel, 
CEDIT LASCIVIA REBUS. 
Libidinis quippe mater, otium eft. 

* CLXIX. Bo^- ferox aratri laborihus domitus. 

FERUM DOMUERE LABORES. 
Spiritui carncm rebellem laboribus rcdc fubjicics. 

Bqs SYMBOLICUS. 61:^ 

* CLXX. Bosproexiguo pabuloimmatjesifjara- 

tro labores tolerans, 

QUAM GRAVE SERVITIUM EST, QUOD 
LEVIS ESCA PARIT? 
Paucula quae mundus nobis prsebet, alimenta graviofi 
longefervitiocompenfat. '. 

* CLXXI. Bos cornubushominem eterrd elevam, 

ut eum allidat. 

QUOS LEVAT, ALLIDIT. 
Mondi moseft, fuosad honoresbreves elevare, ut 
graviori lapfu cos allidat. 

CLXXII. Bos culicibm exagitatus a P. Mafenio 
infcribitur. 

HOSTEM NE SPERNE MINOREM. 
In cavenda etiam minora & venialia peccata. 

* CLXXIII. Bosftj}ulisactvmpanis,accoralIfsre' 

dimitm , deauratis cornubw ad vidi" 
mam dudus. 

IGNORANS, QUOD AD VICTIMAM 
. DUCITUR. 
Ita multos divitiis achonoribus infpeciem ornatos, 
ad fempiternamanimae fuae vi6limam ignaros adducit 
mundus&dsemon. 

* CLXXIV. Bos ah aratro admacellum dudus. 

MORS META LABORUM. 

* CLXXV, Bos ex fiorido prato ad macellum 

dudm. 

FOST VERNUM VICTIMA RISUM. 
Poft mundi gaudia viftima; mortis fumus. 
* DLXXVI. Idem. 
VICTIMA POST PASTUM. 
Indamnagulas, qudmulti praematurjs mortis , & de- 
mum dasmonis viftimae evadunt. 
* CLXXVII. BoSypoflquam plurimas flagellatioms 
in aratro perpejfa , demum ad macel- 
lum ducitur, 

FOST <3r24 A P E L L E S 

POST FLAGRA MACELLUM. 
InChriftumpoftcrudeliflimamflagellationem morti 
adjudicatum, 

* CLXXVIII. Bos in ara in vidimam oblatus. 

FORTES SIBI VENDICAT iETHER. 
Ncmpeiniis,quiDeofeper Religiofum facrificium 
immolant, fortitudinis Chriftianse fpeciminaDeusex- 
pctit. 

CLXXIX. Vacca impinTuata recalcitrans. 

JUGUM IMPINGUATA RECUSAT. 

Conformiterilli,quod inCantico deplorat Moyfes. 

Incrafiatus efl diledus ^ recalcitravit , incrafatus^ im- 

finguatus , dilatatuSf dereliquit Deum fa6iorem fuum. 

Dcut. 3i. 

* CLXXX. Bobus ex fiagellatione ad aratrum 

velocioribus lemma. 

PER FLAGRA VELOCES. 
Adverfitatum flagris fuos Dcus velociores cfficit, tra- 
hcndo mandatorum fuorum jugo. 

* CLXXXI. Bovesexfiagello recalcitrantes. 

PER FLAGRA FEROCES. 
In eos, quos immilTa a Deo flagella calamitatum non 
cmcndant, fcd exatperant. 

* CLXXXII. Bos adflagellum Dominifui. 

IN FLAGRA PARATUS. 
Chriftum in flagella in Pafllone fuapro nobis para- 
tumficexprimes. 
CLXXXIII . Batillui bovem cum ephippio., ^ equum 
'adaratrum., infcriptum hahet fecfuentilemmate. 

NOSTRI NOSMET POENITET. 
In paucos forte foi contentos. 

* CLXXXIV. Ex huve mortuo apes enafcentes. 

UNIUS OCCASU PLURES. 
In mortem Filii Dci, qui omnes vivimus. 

* CLXXXV. Vacca vai ladis^quoddederat^ 

evertens. S Y M B O L I C U S. dzy 

QU^ DEDIT, ERIPIT. 
Ita mundus, qusc tribuit, intendit rapere. 

♦ CLXXXVI. Boscumtympanu^fiftulisad 

vidimam duiitis. 
AD FUNERA GAUDENS. 
Ineos, quiin deliciis &bonis dies fuosducentes ia 
pundo adinfcros defcendunt. 
Imago refignatoanimo morientis. 

* CLXXXVII. Bos junioradhuctaciturnui. 
MUGIET OLIM. 
In S. Thomam Aquinatem, quem Condifcipuli 
Theologiae ftudentcm , BOVEM MUTUM norai- 
nabant. 

* CLXXXVIII. Bos i» fiorido prato pafim de- 

mum occiditur^ dum alter in aratro labo- 

rans fervatur. 

EXITUS IMPAR. 

Suoshocinmundodurius tradatDeus, uteosfaluti 

jeternx fervet, dum eos, quos deliciofe habet , morti 

aeternaedeftinat. 

C A P U T IX. 
BUCEPHALUS. 

* CLXXXIX. Bucephalus ante indomittts lenibut 

Alexandri imperiis emollitur. 

LENIBUS IMPERIIS. Horat. 

Vel, MOLLl DIDICIT PARERE MAGIS- 

TRO. Claud. 
Idea Regularis fubditi. 

* CXC. Bucephalm foli Alexandro ferviens. 
UNI SERVOR, UNI SERVO, UNI SERVIO. 

Religiofa imagoeaeft,quae uni fponfoDeo fervata, 
ei fuam integriiatem fervat, ac fideliter fervit. Ci6 A P E L L E S 

CXCI. Bucephalus alium fejjhrem excutiens. 
LEGlTliMUM TANTUM PATIUNTUR 

HABEN^. 
Faflum fuit in Regnum Neapolitanum (eui pro infi* 
gnieqaus)quando Ao. lyo^.ex eoexcedere cogeban- 
tur Galli. 
Praelaturos Illegitimos natales minime patiuntur. 
CXGII. Bucephalo lemma. 
PARET ALEXANDRO. 
In Hannovcranum Principem (cui pro infigni cquus) 
faftumfuit, quando Alciandri VII. lemporeReligio- 
nem Catholicam ampledebatur. 

CXCIII. Bucephalus ad afcefjfum faciliorem 
Alexaudro M. genu flexus. 

UNI MEA GENUA FLECTO. 

In varios Sandos cultum idolorum refpuentcs. 

* CXCI V. Lunaburgicorum Ducum gentilitio equ9 

liceat mihi adhuc fub hoc Titulofequens 

lemma ponere. 

HIG MELIOR PEGASUS. 
Inclytam Domum eandem bonis artibus Patronam 
Emblemadocet. 

C A P U T X. 

C A M E L U S. 

CXCV. Camelograviffima pondera ad remotiffima 
loca ferenti^ apud Verienum infcribitur. 

NEC ONUS, NEC META GRAVABIT. 

In Miniftrum quendam in fenio adhuc indefcfTum. 

Idea etiam eft variorum Sandorum , in decrepiti 

«tate nil intcrmittentium de primsevo fuo rigore. 

CXCVI. Bononia Sepulchro cujufdam Camelo 

infcribitur, 

MUL- S Y M B O L I C U S. 617 

MULTA TULIT. Vir^. 
Idca viri variorum officiorum ponderc,dam viveret, 
gravati. 

Paticntis quoque animi idca. 

* CXCVII. Camelurum pulli ad onera ferenda 

fiTiqulariter in^ruuntur. 

AD PONDERA FORMOR. 
In eos, qui fe ad recipienda gratiarum adualium pon- 
deradifpodunt. 

* GXCVIII. Camelm junior verberibui excepttu ut 
fle^at adponderarecipienda; tum demum fledit y 

cum parentem fleclentem 'videt. 

DOGENT MELIUS EXEMPLA PA- 
RENTUM. 
In vimpaternorum exemplorum. 

* GXGIX. CameJu! adfarcinam recipiendam 

genuflexw. 

VIS PONDERA, FLECTE. 
Optimaad gratiarum pondera difpolitio cft humilis 
fubmilTio. 

* GC. Camclw ajevecornuapetens^in pecnam temera- 

ri,e petitionis etiam auribus mul^atusefi, 

PRO MUNERE POENAM. l^el. 

TANTI REFERT, QUID EXPETAS. 

In inconfultam petitioncm carum a Deo rcrum, qu» 

falati noftras obfatutae funt. Vere ait Chriftus : Nefcitps 

quid petatis. 

* CCI. Camelus pedeaquamturbans^neinedfere' 

fpiciat , y deformem ^ibbum. 

SIBI PLACERE DESINIT, QUI SE IPSUM 

RESPICIT. 
Cognitioncm fui Emblemacommendat. 

* CCII. Camelus robuflijflmum animalfuh nimio 

onere fatijcens. 

PROPTER ONUS SEGNES. Horat. 
Idca eorum , qui impolitis libi honorum oneribus, 
Rr fc- 628 A P E L L E S 

fcgniorcsfunt, ininccdcnda iri pcrfedtionis vel man- 
datorumDci. 
* CCIII. CAMELUS a^am pede turbans^ nede- 
formem gibbum fuum videat. 

ABSCONDIT NiEVOS TURBATA. 

Turbatus animus confcientias fuas naevos minime 

valetinfpiccre. 

CCIV. Vefpajianw^ Dux Sabioneda Camelo (utvide- 

tur) illi^ qui Meccam mumis Mahometi detulit^ ac 

profterea ab omnibm impoferum oneribus 

liber , 'TuycU in magm honore 

eft^ infcribtt. 

]UVAT EMPTA LABORE GLORIA. 
Quod pati durum eft, meminifle dulce. 
* CCV. Camelui fub onerejibi impofito affurgens, 

GRAVOR, ET ASSURGO. 
Idea viri intcr adverfa infrafti. 

* CCVI. Camelus eredd cervice fafluofus. 

ERECTA CERVICE TUMET. 
Idea faftuofi cujufdam. 

* CCVII. Cameluf pofi verbera ad farcinam 
genufledens. 
POST VERBERA PONDUS. 
InChriftumgravi Crucis farcina, poft acerbiflimam 
flagcUationem oneratum. 

* CCVIII. Camehts verberibm edocetur ad fleSiendum. 
PER FLAGRA DOCENTUR. 
Adverfitatum flagris fuos erudit Deus. 
♦ CCIX. Camelm (Plinio tefle) ultrafpatium 
confuetum nunquam vadit. 
NON ULTRA CONSUETUM. 
Inquendamconfueto vivendimodo nilunquam fu- 
peraddentem. 

* CCX. Camehii animal rttminans. 

RUMINAT SUB PONDERE. 

In examen Confcicntise, fuper peccatis inflitutum. 

Ca- S Y M B O L I C U S. 61^ 

* CCXI. Camelus^ CHm exoneratur^ ^enu flexus. 

FLEXUS, UT EXONERER. 
In Confcflionem humilem. 

* CGXII. Camelm vetere fondere exoneratus^novo 
mox fuccedente, 

SUCCEDENTIBUS ALIIS. 
fn rccidivas peccatorum , mox poft depofita priora 
peccatorum oncra pcr Confeffioncm. 

* CCXIII. Camelm fub Sarcinis diuturnam 

fitim tolerans. 

SUB PONDERE SITIM. 
In Chriftum Crucis pondcri affixum, &clamantem 
SITIO. 

* CCXIV. Camela {Avicennatefle) aelcoM- 

^rejlum genu flexa. 

AD LUBRICA FECTOR. 
Imago hominis ad obfcoena proclivis. 

* CCXV. Camelus pofi pondera plurimisannK 

portata demum moriens. 

POST PONDERA FUNUS. 
InChriftum poftportatum Crucispondusin camo- 
rientem. 

* CCXVI. Camelus cum gibbo fuo ereSia cer- 

vice faftuojus. 

xMAXIME GIBBOSI, MAXIME ELATI. 

* CCXVII. Camelo lemma. 

SUB PONDERE GIBBUS. 

Imagohominiseft, fubamplahonorumfarcinS, gib- 

bum plurium defeduum abfcondcntis. 

* CCXVIII. Camelo pondus utrimque pari libra- 

mine adaptatum, 

UTRIMQUE PARI LIBRAMINE PONDUS. 
In ponderaReligiofa, ita in Communitate adapian- 
da, ne unus plus altcro ferre cogatur. 

* CCXIX. Camelus a puero minatus. 
QUIDLIBET INNOCUUS SUBIGET. 

R r i In d^o A P E L L E S 

In Dominium, quod multi Sandi habuerc in ferccif- 
fimaanimalia. 

* CCXX. Camclus ^eMuflcxus. 

DOCTUS SUBMITTERE GIBBUM. 
Ideahominis, defcduum fuorum corredioncm pa- 
tienterfuffcrentis. 

* CCXXI. Camelus ereSia fuk tondere cervice, 

ERECTA SUB ONERE CERVlX. 
In erc6tum caiamiiates inter animum. 

* CCXXII. Cmnelus libris ZJ^ fcrit)tK Orieratus. 

QUI ADDIT SCIENTIAM, ADDIT 
LABOREM. 

* CCXXIII. Camelo cum farcina lemma. 

MAXIME ONUSTI, MAXIME GIBBOSI. 

Maxime honorrtti, maxime quandoque defedaofi. 

* CCXXIV. Camelus lunior, 

AD PONDERA CRESCO. 
Imago Chriflipuericft , portaturi in provedl^ statc 
Crucis fucc pondus. 

* CCXXV. Camelus cum Gibbo fuo. 
GIBBUS UBIQUE COMES. 
In defe6ius noftros nos ubique comitantes. 

* CCXXVI. Camelus farcinam fuam in itineri- 

bus node., dieque portans. 

NOGTU PORTANDO, DIUQUE. 
Inconfcientias pondera, feu peccata Dodu, diuquc 
camaggravantia. 

* CCXXVII. Camelus oneratus in montem 
enitens. 

PONDERE SURSUM. 
In eos , qui immiflls a Deo gratiarum a6lualium pon- 
dcribus ad profc£lum fuum utuntur. CA- SYMBOLICUS. 6^1 

C A P U T XI. 
C A N I S. 

CCXXVIII. Jftjlus Mofjtisferrati Marchio cani ad 
palum alligato ififcripfit. 

FIDE ET PATIENTIA. 
IdeacuiufvisboniChriftiani,& Aulici. 
*CCXXIX. Cafsts cumfrufio carnis in ore ad 

novum hians. 

RES IMMODERATA CUPIDO EST. Ovid. 

Avaritis & libidini id proprium eft. 

* CCXXX. Canis fruHo carnis devorato^ alterum 

a Domino fuo avide exfpeSians. 

KD NOVA SEMPER HIANS. 
In irafcibilem & concupifcibilem appctitum. 
CCXXXI. Canis feram exagitans^ a Zinck- 
grefio infcribitur. 

AGITAS, AGITARIS AT IPSE. 
Hoepro folatio fpirituieft, quemdum rcbclliscaro 
cxagitat, ipfa viciflim ab codem affeduum mortificatio- 
nefupprimitur. 

* CCXXXII. Canispro domino amiffa requirens, 
NON QU/ERIT QU.^ SUA SUNT. 

Charitatis id eJogium eft. 

S. Antoniiquoquc Paduani Imago. 

CCXXXIII. Eidem cani lemma, 

AMISSA REQUIRO. 
S. Antonio Paduano cmblemaapplicabis, fingulari 
Patrono in rccuperandis amiflis. 

CCXXX I V. Simili cani baculum Domino ex aqud 
referenti^ P. Engelzfafe infcribit. 

ACCEPTUMQUE REFERT DOMINO. 
In eundcm S. Antonium. 

Rr 5 In 6^1 APELLES 

Incum itidem, quiimmifTasfibi calamitatcsDeoin 
acceptis refcrt, 

* CCXXXV. Caniantegregemvigilantilemma 

ex Vir^^itio. 

PECUDUM CUSTOblA SOLERS. Vtrg. 
Vij^ilis pro gregc fuo Prasiati imago, 
CCXXXVI. Camerarius cani leporem ilhbatum 
tenenti infcriplit. 

GLORIA FINIS. Vel. 
TANGIT HONOS ANIMUM. 
Militis generofi, cui magis gloria, quam prseda pro 
fcopo efl, haec idea eft. 

* CCXXXVII. Ca>iu ad domus portam vigilans. 

FIDUS AD LIMINA CUSTOS. Vng. 
In fcdulam fenfuum cuftodiam. 
* CCXXXVIII. Eidemcaniad domusonium 
excubanti lemma. 

NE MALI QUID INGREDIATUR. 
Timorem Dei exprelfum habcs , qui cordis noftri 
oftium fi curtodierit , falva ab invaforibus & furibus 
animse domus permancbit. 

* CCXXXIX. Canisvenaticus domi defesejfe 
ag^-e fuRinens. 

A TENERIS ASSUESSCERE MULTUM. 

CCXL. MoIoJJhs plurtbus aliis catellf! allatratuSy 
a Burgundia infcrihitur. 

DESPICIT H.EC GENEROSUS. 
Contcmptum injuriarum fic exprimes. 

* CCXLI. Canisartesaliquotcoram Dominoexer- 

cens., ut ab eo panis frudum recipiat. 

PROPTER RETRIBUTIONEM. 
Mercenarii amoris, feu fervitutis imago. 
* CCXLII. Canisaliai vi^iL in fomnum prolapfus. 

QUANDOQUE BONUS DORMITAT. 
Ininadvcrtentiam jufiis, ctiam quandoque inHoris 
Canouicis obrepcntem. 

Canis SYMBOLICUS. 63^ 

CCXLIII. CanK quietum Leonem alUtra»^., eum 

minime aggredi aufus ^ Hifpanicum 

lemma recepit. 

MUCHAS PALABRAS, POCAS OBRAS. 

CLAMOR, PR^TEREAQUE NIHIL. 
Thrafonis milUis Imago. 

* CCXLIV. Cani quiefceKti lemma. 
DANT OTIA VIRES. 
In quietem,feu recreationem ac vacaiionemquan- 
dam, Prxlatis minime invidendam. 

CCXL V . Cani alligato apud Verienum infcribitur. 

DUM LAXER IN HOSTEM. 
Imagocujufdam, cuivoluntas eratnocendi, deerat 
autemfacultas, 

CCXLVI. Cani ad offa P. Mafenius infcrihit. 

JEJUNUS FERT OMNIA VENTER. 
Jejuniisdifponimur adafperaqusvisperferenda. 
CCXLVII. Caniodoratori(^ FertagoTkefau- 
rus infcribit. 

ALTER FERAM DEBLATERAT, ALTER 

CAPIT. 
Quadrat miferis inGermani^ Vicariis, intcgrisdie- 
businchoro clamantibus , dumotiofialii pinguespras- 
bendarum portiones percipiunt. 

CCXLVIII. Eidem cani odoratorilemma. 

ALITER LEPOREM DEBLATERAT, 
ALITER APRUM. 
CoDCtqnatorum eft, plures invcftivas, eafqueacrio- 
res faccrein mortalia,quam venialia peccata. 

CCXLIX. Apud Audorem Colloquiurum., cani^ qui 
deteclis perdicihus fefe occultat infcribitur, 

ABSTINET INVENTIS. 

Fidelis Miniftri ■, inventa ditefcendi arte in folum 

Principis fui commodum ufi imago. 

CCL. /» Conclavi quodam Regiarum adium Sabaudite 

Ducii^ integr^eanum cohortiinfcribitur, 

R r 4 NON tf^f A P E L L E S 

NON OMNI OPERI , NATUS EST OMNIS 
CANIS. 
Ncmpc non oinnia poflbmus omncs. 
In dcleftum Miniftrorum habendum. 
CCLI- Caphaltcanis qmtidianum Domifiotributtm 
ferens tn iifdem Regiis cedibus infcribitur. 

NUNQUAM SINE PR^DA. 
Imago ConfcOarii fcu Mifllonani, quotidianum tri- 
butum animarum convcrlarum Deo affcrcntis. 

* CCLil. Canis latrans ah offd tactturnus. 

MUNERE PLACATUR. 
Advocatumcorruptionibus taciturnum (icexprimcs. 
^ CCLIII. Canisod do/Kini menfam quotidian/is. 
MENS^QUE ASSUETUS HERILI. Ing. 
Frcqucntcm C^mmunionem lic cxprimcs. 
ParantictJamidca. 
* CCLIV. Canis pradam n vertagis mifcrc dihv-;ia- 
tam^ eis abripiens .^eawque integi-am Dominofervans, 

MISERIS SUCCURRERE DISCO. 
Mifcricordis in afflidos idea. 

* CCLV. Canis ad portam doynus excubans, 

DOMINUMQUE, DOMUMQUE. 
Inquendam, qui Eccleliam, cjufquc fummumcaput 
Romarum Pontificcm defcndendum fufccpcrat. 

Rcginaldumcx S.Ordincnollro Doftorcm proPri- 
matuSedis Apoll furpenfum,exprenbm habes. 
* CCLVI. Quincjue qualitates Confefjdrio admodum 
neceffariai^ in cane explicatas babe : Caniergo . 
Odoratori feram invejliga-iti ^ ac 
nlfailu exploranti lemma. 
SAGACITER. 
IdcaConfcdariipcEnitcntemexaminantis. 

* CCLVII. Canis cervum laboriofe infequens. 

DILIGENTER. Fel, OPEROSE. 
ImagoConfcflarii, redulisadmonitionibus infcqucn- 
tis confuetudinaria pcenitentis peccata. 

Ca- SYMBOLICUS. 6^$ 

CCLVIII. CarfK aprum generoft aggredie»s. 

INTREPIDE. 
Imago Confeffarii intrepide &fineuIlo rcfpefla in-.. 
crepantis poenitentemfuum, inquavis etiamdignitate 
conftitutum. 
* CCLIX. Cafiis feram captaw fideliter cufladiens. 
FIDELITER. 
Idea ConfcITarii, eam, quam Deo lucratuseft, anl- 
mam fideliter a relapfu fervantis. 

* CCLX. Canis dum perdicemdetegit fecrete 

conjifiens ^ taciturne. 

SECRETE. 
Imago Confeflarii , in fervando Confeflionis fecreto 
cxa6Ii. 

* CCLXI. Canis ad catenam aUigatus. 

DE MEA FIDE, MEA VINCULA. 
Miniftrum depidum habes , qui ob fingularem fuam, 
quam ccrto Pnncipi fcrvaverat tidelitatem , miflionem 
impetrarc non poterat. 

* CCLXII. Cantsprce fame in rabiem a^^us 

RABIDA RES FAMES EST. 
Inavarltiam. 

CCLXIII. Canis ad gregem quiefcens^ apudVc 
rienum infcribitur, 

GREX ME VIGILANTE QUIESCET. 
Praelatorum vigilantia gregi fuavemquietem tribuit. 
* CCLXIV. CanK apri dentibus undique dilace- 
ratus ^ fanguinolentus. 

CUM. MULTO GLORIA VENIT SAN- 

GUINE. 
Idea Belliducis multis exprselio reportatis vulncri- 
bus gloriofi : ChrKli qaoque Refurgentis imago. 

CCLXV. Canis arniffum Dominum requirens 
apud F^evilleum infcribitur. 

QUiERIT HERUM. 
Imago poenitenrisanimse, amiffumper peccataDo- 
minum vera contritione requircntis. Ca- 6^6 A P E L L E S 

* CCLXVI. Caniscaptam abaliis prindamdefen- 

dens^ i^fervans ne ab iisdem dilaceretur. 
PARTA TUEBOR. 
Imago Chrifti rcprimeniis infidias Daemonis ab iis, 
quos fanguine fuo mercatus eft. 

CCLXVll. CanUab apro interfe^us aMafenio 
infcribitur. 

MAJOR AMOR PRiEDiE, QUAM VlTiE. 

Vel. 
PR^D^ TAM COECA CUPIDO. Ovid 
Idea praedonis Militis. 

* CCLXVIII. Canis ab infiatocornuanimatus. 

ANIMATUR AD AURAM. 
Eos cmbkma fpedat , quos adulatio auraquc popu- 
lariscstollit. 

CC LXIX. Canis in diebus canicularibns a calore 
efferatus a Mafenio infcribitur, 

CALOR EFFERAT. 
iEftuslibidinum, hominesferisaflimilant. 
CC LXX. Canispromifcue quemcunque agyediens 
a Mafenio infcribitur. 

HOSTI RABIDUS, NEG PARCIT AMICO. 
Idea dctradoris. 

CCLXXI. Canislapidem^quo projeSius efly morfu 
dilaceraturus. 

ALIUS PECCAT, ALIUS PLECTITUR. 
Hoc frequenter innocentes expcriuntur. 
* CCLXXII» Canispofi prcedamcaptam avena- 
toribus iterum conflringitnr. 

VINCIOR, UT VICI. 
Imigo BcUiducis, pofl: vidoriam in vincula conjc6^.i, 
aut votis Religiofis fefc innodantis. 

CCLXXIII- Cani Hefveridum HortiCuflodi in- 
fcriptum aliquando fuit. 

ET ARCET, ET ABSTINET. 
Imago fidelis in bonis pupilli fui Tutoris. 

Mor- S Y M B O L I C U S. Cij 

* CCLXXIV. Morfus acam caufatos ^ impojitis 
ejujdem canis pilis curari volunt 

nonnulli. 

VULNERAT, ET SANAT. 
Imago D. Dci, qai mortificat ^ vivificat. 
Imago calamiiatum animam fanantium , qaam fe- 
riunt. 

* GCLXXV. Canis ad catenam alligatus, 
NEC FIDEM VINCULA TOLLUNT. 
In Miuiftram poft perpeflbs carceres , Domino fuo 
adhuc fidelem. 

In plurcs SS. Martyres, quosa vera fide vincula& 
carceres deterrerc non potuerunt. 

CCLXXVI. P. Mafenius cani claudicanti 
infcribit. 

ETIAM QUATERNIS. 
In c^.imosquofquedefeflibus fubjeftos. 

CCLXXVII. Cani odoratori feram olfatiufu» 

exploranti^ in T^hefibus nonnemo 

infcripfit, 

CONCLUDIT INFALLIBILITER. 

Naturam Demonllrationis expr imere volebat. 

CCLXXVIII. Duobus canibus inter felupoadve- 

niente digladiantibns.^ Zinckgrefius 

infcripfit. 

QUIN IRAS VERTAMUS IN ILLUM. 
In mutuas Chriftianorum Principum difcordias, 
quibus fatiuselfet fuasinter feirasin Chriftiani nomi- 
nis hoftcm convertere. 

CCLXXIX. Canis clunibus infiflens, prioribus 

pedibus ad modum manuum complicatis , a 

Domino fruftum panis exfpedians , in 

Imagine 1. Saculi infcribitur. 

NON GAPIT ANTE CIBUM. 
In bcnedidionem menfae, cibis prsemittendam. 

Ca- ^3B A P E L L E S 

* CCLXXX- Canes Venatici cum multoclamore 
Jylvam fi»e pr^da percurrentes. 

CLAMANTES NIHIL COEPIMUS. 
Idea plurium Concionatororn exingcntibus labori- 
basac clamoribus exiguumauimarum trudtum repor- 
tantium. 

Imago etiam coramReligioforam feu Ciericorum, 
quidiltradle horasfuasdccantantes, nullumindemeri- 
tum apud Deum reportant. 

* CCLXXXI. Canis conjlridus ad pradam 
exardefcens. 

CUPIO DISSOLVI. 
Votum hoc Juftorum eft, & Animarum purgantium, 
cupientium carnis, & carceris fui vincaliseifolvi , ut 
Deopotiantur. 

* CCLXXXII. Canis per fylvarum deviapra- 

dam fcrutatus. 

PER DEVIA PRyEDAM. • 
Imago S. Huberti aut S. Euftachii, qui per devia prse- 
das lcrutantes , Chrillum inter Cervi cornua invcne- 
runt. 

* CCLXXXIII. CaKes, qui maxime latrant.^ 

minimk mordent. 

MAXIME LOQUACES, MINIME MOR- 

DACES. 
In minasThrafoniciS. 

* CCLXXXIV. Caniscornuinfiatoinferam 

involans. 

DUCTUS A SPIRITU. 
In Concionatorem, qui agente ipfum Spiritu S. in vi- 
tiaderonar. 

* CCLXXXV. Canis.,dum feras inretia aSiurus erat, 
ivje Pr^v nimio feri^ore in eadem infiliens. 

' ' ALIOS PERSEQUENDO. 
ImagoS, Pauli -^poflwli, quiperfequensChriftianos, 
ip^c in cafles incidit a Dco comprehenfus. 

Ca- S Y M B O L I C U S. 6]9 

* CCLXXXVL CaMis venaticus cornu infiatdad 

Doryjinnw revacatHS. 

REVOCATUS A SPIRITU. 
Idea hominis Spiritus Sandi infpirationibus a viis 
malisrevocati. 

* CCLXXXVII. Canis duos leporesinfeilatus 

juxta adagium. 
NEUTRUM CAPIT. 
Fn ftndia non diftrahenda. 

* CCLXXXVIII. Canisfuni alligatus Dominum 

fuum ccecum ducent, 
COECUM DUCIT HERUM. 
Fidei id proprium eft, coecos nos ducere. 

* CCLXXXIX. Canesodoratores feroinonmordeMt. 

MAXIME SAGACES, MINIME MORDACES. 
Prudentiflimos ordinarie manfuetifllmos videas. 
* CCXC. Canisodorator pradamnon fibi fedaliis 
canibus., ^ Domino fuo explorans. 

ALIIS NON SIBI S AG AX. 
Plures videas, aliis optime, fibi pefllme confulen tes. 

* CCXCI. CanisdenoSievigil domum Domini 

fui circumiens. 

CIRCUIT VIGIL. 
Idea feduli Vifitatoris. 

* CCXCII. Canisfanguine^ fudore madidus 

feram fcrutatus. 
SANGUINE, ET SUDORE. 
Imago Chrifti in amarifllma Paflione fui fanguinco 
fudore fuo perpluti oviculam perditam qaaerentis. 
* CCXCIII. Canis indefeffe latrans. 

NOCTU LATRANDO DIUQUE. 
Malx confcientias latratus fymbolum exprimit. 
* CCXCIV. Canis ad petram alligatus. 

EXCUBAT AD PETRAM. 
In Praelatum projuribus Rom. Ecclefisetucndisvi- 
gilem. 

C4- 6^0 A P E L L E S 

* CCXCIV. Canes de diejlertenteSj denoBemaxime 

vigiles funt. 

DESIDES DIE, EVIGILANT NOCTE. 
Oculi mcntis in pleno profperitatis die claufi ape- 
riuntur in nodcadverfitatis. 

* CCXCV. Canesvenatici domictiofi^in fylvis 
maxime operofi funt. 

DESIDES DOMI, FORIS OPEROSI. 
Imago eorum, quiexamcn propria: confcientiasne- 
gligentes aliorum dcfedus onerofe fcrutantur. 

* CCXCVI. Molojfi minores feras uii lepores^ 

cuniculos ^c. tranjiliunt. 

TRANSILIUNT PR/EDAS HUMILES. 

Dasmonum ingcniumemblema repraefcntat , quibus 
propriumeft,humilibusminimc infidiari. 

Ideaetiam generofianimi, mundanis bonisminime 
inhiantis. 

* CCXCVII. Canes poR innocentium ferarum 

perfecutiones cJamantes ^ exultantes. 

LiETANTUR CUM MALE FECERINT. 

Peccatorum eorumimago, quigloriantur inmalitii 
propria. 
* CCXCV^III. Canis in domunculd conclufus latrans, 

ET LATRAT, ET LATITAT. 
In occultos confcientia; latratus & rcmorfus. 

* CCXCIX. Canisin domunculd fud contraa^gref- 

forer/i latrans ^ fe defendens. 

PRO DOMO MEA. 
Idea hominis, propriis comodis addidi. 

* CCC, Canes odoratores aliis taciturniores, 

MAXIME SAGACES, MINIME LOQUACES. 
Prudentiores taciturniores cxperieris. 

* CCCI. Canispercuffus nil de prifiindfide amittit. 

ETIAM POST VERBERA FIDUS. 
Injuftumioter calamitatumplagas Deoadhuc fide- 
litcrfcrvientem. 

Ca- S Y M B O L 1 C U S ^41 

* CCCII. Ca»is fid detnortui Domini cadaver 
• decumbens^ 

ETIAM POST FUNERA FIDUS. 
Imago Jofcphi ab Arimathia , fepclientis Chriflum 
Dominum. 

CCCIII. Canis UlyJJis reverfum ab Ilio Dominum 
ex DomefHcK folus agnofcens. 

REVERSUM NOVIT HERUM. 
S Mariae Mag. aliorumque Chriftum poft Rcfur- 
rectionemagnofccntium imago. 

CCCI V. Anubis canis^ ab ^pypti« adoratus^ quod 

Jjidem $5* OJiridem eorum Regem, fumma 

vigilantid cujlodiiffet. 

FECIT VIGILANTIA NUMEN. 
In honorcm debitum Proelatis impendendum. 

* CCCV. Canis eandem viam fepius currens 

^ recurrens. 

MILLE PER AMBAGES. 
Hominisvagiidea. 

* CCCVI. Canisferam perfequens» ne a verta- 

gis capta dilaceretur , fed ut hero fer- 
vetur integra. 

PERSEQUOR, UT SERVEM. 
Imago Dei fuos calamitatibus ut ita dicam perfe- 
quentis, quatenus eos Kternsc beatitudini ferver. 
Corrcdionis quoque idea. 
Corporis quoque a fpiritu mortificati imago. 

C A P U T XIL 
CAPER. CAPRA. * CCCVII, Caper juvenis. 
FERIET OLIM. 
Indolcm mal« fpei exprcfTam habes. Co- 64^ A P E L L E S 

CGC V^ 1 1 1 . Capras gemellos foetus eniti quidam dicunt. 

OMNES GEMELLIS FOETIBUS. 

Lepidam cxplicationcm & applicationem lemmatis 

vide apud Theophylum Raynaudam iu Ceniurid Hijl. 

CCCIX. P. Majenius capra in editd rupe cvn- 

liflenli infcribit, 

TUTA LICET SPEGTATA. 
Imago hominis in dignitate conftituti , atquc omni 
invidia majoris : Audi eundem Mafenium, 
Cum tenet excelfos^ fpeSiatrix caprea montes^ 

Ridet adinjlantumy vimque minafque canum. 
Invidiaoblatret^ centumjlipata minijlris^ 

Qui teperflringat vulnere ; nullus erit. 
CCCX. Capra Indica., qu<e ex comefips ferpentihits 
animofior eft^ a Camerario infcribitur. 

VIRES, ANIMOSQUE MINISTRANT. 

IndiverlosSandosapropinatovenenoinnoxios. 

* CCCXI. Caper ovium qregem prcecedens, 

PRIMOS AFFECTAT HONORES. 
Maxime indignos maxime ambitiofos videas. 
GCCXII. Caper ovimn greii dA]undui. 

TUTIUS ARCEtUR. 
In profcribendos a Communitatibus venereos. 
CCCXllI. Capra va4 a Jedatilaicis pede evertens 

a Schonhovio infcribitur. 

EXITUS ACTA PROBAT. 
Beneficium finceroanimo minime datum fic expri- 
mes. 

CCCXIV. Caprea in edito monte conflituta^ 
P. Mafenius infcrtbit. 

ET INCULTiE SUUS INCOLA RUPl EST. 
Applicationcm es fequenti ejufdem carmine accipe. 

£,xtrahominum^ mundiquevias, mensin/idetaflris^ 
Quce tamen efl capreis., non inamoena quies. 

Sit mundo contempta licet, qudproxima cceium. 
Virgofubit^fedes efl tdmen apta Deo. 

Cct" S y M B O L I C U S. ^43 

* CCCXV. Capra Capro in anguflo ponte ob- 
viam fatia^ inclinato corpore alteri 
locum facit. 
SUFPORTANTES INVICEM. Cokfi. 3. 
Idea boni & pacifici conjugis. 
CCGX VI. Verienw capra lupumy a quo demum 
devoranda erat , pafcenti infcriptum hahet, 
SIBI DAMNA PARABIT. 
In parentes & altores ingratorum. 

* CCCXVII. Capra guBans Pulegium herbam^ 

ad balatum provocatur. 

GUSTATA BALATUM. 

Imago eoram Prasdicatorum, qui fuavitate divina de- 

guftata pcccatorum converfionem concionando curant. 

* CCCXVIII. Caper Indicus mvita ferpentes come- 

dit^ poft mortem vero eofdem produSo intra fe 

lapide Bez,oar fugat. 

HIS VIVENS, MORIENSQUE TIMENDUS. 
Imago Sanfti cujufdam, invita &inmorte mirum 
in Dsmones imperium cxercentis. 

* CCCXIX. /dem Caper /ndicus, ferpentes come- 

dens. lavidem BeZ,oar intra fe generat. 

IN PHARMACA TOXICA VERTIT. 
Ideacjus,quiexaliorumpeccatisrefipifcit. 
Idea quoqueejus, qulcalamitates inbonum animsB 
fase convertit. 

C A P U T XIII. 
CAPREOLUS. 

* CCCXX. Capreolns inter afperrima faxa fem- 

per exiliens. 

INTER SALIT ASPERA GAUDENS. 
Imago hilaris inter adverfa & afpera animi. 

S s Eidem 6^1 A P E L L E S 

CCCXXI. Eidem capreok lemma. 
AD ARDUA SALTU. 
Imago hominis ad fummam quandam dignitatcm 
pcr faltum promoti. 
Imago promptae in rc difficili obedientiae. 

* CGCXXII. Capreolus in afperam rupem 
enitens. 
AD ASTRA PER ASPERA. 
Haec nempe ad virtutem & ccelum via eft. 
CCCXXIII. Ex Capreolorum cornibw arcus fiunt, ; 
quibus dein feriuntur ^Jimili proinde cornu \ 

lemma eR. \ 

CREVIT IN EXITIUM. : 

Ideaeorum, qui propriorum malorum fibi fabricato- \ 
res funt. 

* CCCXXIV. Capreoli anaturdfudeditiffmisrupibm 

affueti , nihHlominus herbam quandam comedunt, 

qua Jfe contra vertiginem prcemuniuntytejle 

Stephano Pighio infuo Hercule 

Prodicio, 

NEC TEMERE, NEC TIMIDE. 

Ita procedendum cuivis in afperis & dubiis negotiis. 

* CCCXXV. Capreolus mox a nativitate fud 

exiliens. 

MOX EXILIT ORTU. 

S. Joannem Baptiftamemblemarefpicit,qui inutero 

matris fuse exultavit infans. 

^ CCCXXVI. Capreolus in afperrimis montium jugis 
alimenta fua habens. 
ASPERRIMA PASCUNT. 
Imago hominis mortificationes in deliciis compu- 
tantis. CA- S Y M B O L I C U S. <^4^ 
C A P U T XIV. 

CAPRICORNUS. 

* CCCXXVII. Capricortius Rupicapra fpecie cor- 

nibuf fefe ad petram firmans^ corpus ingenti 
faltu furfum librare novit. 

PER CORNUA SURSUM. 
In quendam, qui patiendo adulteram uxorem promo- 
tionem indc fortitus fuerat. 

* CCCXXVIII. Capricornm cornibuf fe adrupem 

firmans fadurus fakum fefe pracipitat. 
PER CORNUA PR^CEPS. 
In iras damna, quae multos agil praecipites. 
* CCCXXIX. Capricornus in terris feriens^ in 
Coelo inter rigidiora Zodiaci figna efi. 

ET RIGIDUS IN SUMMO EST. 
Imago hominis in dignitate rigidi. 
* CCCXXX Capricorntu inacceffa aliis loca adiens. 

INAGCESSA ALIIS. 
In quendam, qui primus difficultatem quandam ab 
aliis adhuc intentatam fuperabat. 

* CCCXXXI. Cnpricornus erupe praceps, 

PER ARDUA PR^CEPS. 
Idea hominis in rebus arduis multum prsecipitis. 
Idca item hominisex honoribus dejedi. 

C A P U T XV. 
C A S T O R feu F I B E R. 

* CCCXXXII. Cajlor animal in terrd ^ 

aqud vivens. 
TERRA LACUSQUE. 

S s 2 Do- 6^6 A P E L L E S 

Dominium amplum Regis Hifpaniae fic exprimcs. 
Imago gulofi terra mariquc ventri delicias quaercntis. 
* CCCXXXIII. Cajior avenatoribHS nontam oh 
carnef, cjuam ob pellcm inlidioi patitur. 

DE PELLE PERICLUM. 
In mu1ta divitum pericula. 
* CCCXXXIV. Calhrt eaclem de caufd infcribes. 

DE VESTE PERICLUM. 
In eos, qui ex luxu vcliium seternae damnationis pcri- 
cula fubcunt. 

^ CCCXXXV. Caflori ob pellem magisyquam 
carnes expetito^ lemma ef}. 

DAT VESTIS HONOREM. 
Applicationem dabit fequens carmen. 
f^ir hene veflitus^ pro vejlibus ejjeperitu f 
Creditur a mille, quamvis idiota Jit ille. 

* CCCXXXVI. Ca/ior ab apprehenfo femel ani- 

mali non recedit , nifi ojfihus ejufdem 
comminutis. 
FRACTO DEMUM OSSE RECEDET. 
In quendam non defiftentem , nifi re ad ulque ofTa 
cxaminata, & diflBcultate exhaufia. 
,* CCCXXXVII. Caftorodoratu pifccsexpkrans, 
i^ capiens in alimentum. 

NON ALIIS, SED SIBI SAGAX. 
Ordinat» prudentise eft, prudentiorem efle in pro- 
priis, quamaliorumnegotiis. 

* CCCXXXVIII. Cafior locumubi moratur., fer- 

dihus nequaquam inficit. 

MUNDA VULT ^DE MORARI. 

Animaa noftrae mundum in carne hofpitium debe- 
mus. 

Spiritus S. imago , qui malevolam animam non in- 
habitat. CA- S Y M B O L I C U S. 547 
C A P U T XVI. 

C E R V U S. 

* CCCXXXIX. Cervus cay^eminfequeMtem fugiens. 
HIC SPE CELER, ILLE TIMORE, Ovid. 
Idea vitseaulic». 
* CCCXL. Cerva femella comua mn crefsunt. 

NULLA ARMA FEMELL/E. 
Indignum quippe natura judicat , arma a fcEminis tra- 
£l:ari. 

CCCXLI. In Sacrijlid S. Joannis Varfavia^ cervi 
fluvium tranaturi, prioris corpori caput impo- 
nentes lemma habent. 

ALTER ALTERIUS ONERA PORTATE. 
Monitum SanSi Pauli eft , cuilibet Chriftiano fa- 
<£lum. 

CCCXLII. Cervm fagitti confixus., atque adfon- 

tem properans., apud P. Abrahamum a 

S. Clard ii^fcribitur. 

PROSPERE, SI PROPERE. 
In differendam minime poenitentiam. 
* CCCXLIII. Cervus canem infequentem fugiens. 

PAR LABOR, ATQUE METUS. 
Idcam iterum hic habes vitse aulicae. 

* CCCXLIV. Cervus cornibus amiffis. 

DEPOSITIS ARMIS, NON ANIMIS. 
In Belliducemfepofitis be.llicuris, adhucdepriftino 
animo nil remittentem. 

* CCCXLV. Cervus cornibus depofitU. 

ARMA SI DEPONO, BREVI REASSUMO. 

Idea hominis in iram mox proclivis ex reconcilia- 
tione. 

In mortificationes,fi forte ad brevc tempus pofitae fue- 
rint, mox realTumendas, 

S S 5 Ctr- 6^6 A P E L L E S 

CCCXLVI. Cervus amiffis cornibus. 
SUCCRESCENT NOVA. 
FadamfQit in adulterxuxoris virum, quandopriori 
adultero amoto, novum admittebat. 

CCCXLVII, Cervus vulneribus [aucius aqua 
immerfus d Ferieao infcribitur. 
SOLATltJM, NON AUXILIUM. 
Itaplerumque humanafolatia, exiguumcaquaeren- 
tibus auxilium praeftant. 

* CCGXLVIII. Cervus pluribus canibus fuccumbens. 
PLURIBUS IMPAR. Vel, SUCCUMBIT 

NUMERO. 
Nec Hercules contra duos. 
* CCCXLIX. Cervocornuainornamentum^mn 
in arma fu»t. 
ORNANT NON ARMANT. 
In quendam, cui in cella-magnus difciplinarum, cili- 
ciorum &c. apparatus, ufus vero nullus erat. 
* CCCL. Cervus in vivario fervatur., qui infylvd 
forte interemptus fuifct. 

CLAUSURA SERVATUR. 

Ideamultorum, quosinReligionum clauflrisfervat 

Deus , qui alias forte aeternum perituri fuilTent in 

mundo. 

CCCLT. CervaDiame floribus redimita.,in Aulide 

pro Virgine Iphigenid immolata , d 'The- 

fauro infcribitur. 

HEU! MORS COROLLAS INTER, ET FLO- 

RES LATET. 

Imago mortis media inter gaudia quandoque obre- 

pentis. 

CCCLII. Cervusomni exitu d canibus fibi praclufo 

ad eorundem cxitium ferociens d Thefauro 

infcribitur, 

FORMIDO DESPERATA FIT TANDEM 
FUROR. VeL ut Chovayno placet. 

AU- S Y M B O L 1 C U S, ^47 

AUDACEM FECIT TIMOR. 
In vim defperationis, quiE extrema femper fuadet, 

* CCCLIII. Cervus^qui perfequentibus venatori- 

bus adjinum S. Cawarin<e Sueca^ cafu 
fylvam tranfeuntis confugiebat 
lemma tenebit^ 
VIRGINEO SECURUS ASYLO. Vel, 
VIRGINEO SE CREDIT AMORI. 
IdeaSodalis Mariani, inanguftiisomnibus adB. V. 
Mariam confugientis. 
Imago Incarnati in Virgineo utero verbi. 

CCCLIV. Cervus halitufuo ferpentes interficiensy 

apud Chovaynum infcribitur. 

SPIRITU ORIS SUI INTERFICIT IMPIUM. 

Expreflam habes ultimam Chrifti Judicis contra 
impios in extremo Judicio fententiam. 

* CCCLV. Cervus juniorjine cornuum fuorum 

acuminibus feu apicibus. 

APICES DAT ADULTIOR ^TAS. 
Religiofum emblema exprimit, cui cum tempore re- 
rum minimarum fpiritualium cura accrefcet. 
CCCL VI. Cervus defundumfuum hinnulum lam- 
bens apud Chovaynum infcribitur, 
AMOR EST MENSURA DOLORIS. 
Matrem dolorofam Chriftum de Cruce dcpofitum 
in (inu geftantem, fic depin|[es. 
* CCCLVII. Cervus Plinio tefle cornibus amiffis 
latet non niji mSie prodiens. 
ARMA PUDET POSUISSE. 
Imago verecundi ob intermifi&s mortificationes 
animi. 

* CCCLVIII. Eidem cervo lemma, 
NON PRODIT INERMIS. 
In qucndam, quiadpublicas Difputationesprodibat 
optimis femper argumeniis inftrudus. 

S s 4 Cer- (J^o A P E L L E S 

* CCCLIX. Cervus cum cornibus fuii etiam 

maxime timidus. 

MAXIME ARMATI, MAXIME TIMIDI. 
Militis mcticulofi imago. 

CCCLX. Camerarius cervce^ qua iftfixK fibi adhuc 
fagittf! adfontem propetat^ infcribit. 

NIL FUGA COMITANTE MALO. 
Nempe remorfus confcientiae locurum mutatione, 
minime fopiuntur. 
CCCLXI. RidemCerv.t idem C amerarius injcribit, 

HINC DOLOR, INDE FUGA. 
Imagopeccatoris peccatorumjaculiscnnfixijdcpcc- 
catisdolentis&ccleri fugaad Deumreverii. 

* CCCLXII. Cervus fronte acuminata cornua 

habens. 

MULTUM FRONS GESTAT ACUMEN. 
Imag') ingcniofi hominis. 

CCCLXIII. Ccefareorum Vratijlavia: veredariorum 
Magtjier, D. Sebajlianus Pefche/, cervum 
C<efarii pingit., cum its in colari 
litleris C, S. N. M. T. 
C^SARIS SUM, NOLI ME TANGERE. 
Exprimere vir Clariffimus volebat Veredariorum 
Csefareorum immunilatem. 

Idea etiam & vox hsec eft, Deo facratse Virginis, 
* CCCLXIV. Idem Julii CccfarpsCervus lemma 
refte fujlinebit. 

HOC NOMINE TUTUS. 
Virtutem SS. Nominis JESU fic esprimes. Illud 
enim eft in quo nos falvos fieri oportet, 

* CCCLXV, Cervus cornua fua ponens, 

DEPONI FACILES IRJE. 

Ideaanimifacilereconciliandi. 

■* CCCLX V I. Cervtis a filo extenfo^ cui variiCpema 

aUigatiVj in fugd territus a vid in 

retia abfirahitur. 

PEN- S Y M B O L I C U S. 6^1 

PENNA SEDUXIT. 
Eorum imago cft , qui turpium librorum feu amafia- 
rum litteris in rctia carnisabdudi funt. 
* CCCLXVII. Cervw altorum aMimalium inflar 
cormbus fe nunquam dejendit. 

NIL CORNU, SED USUS. 
Nempe irrirae vires fine ufu funt. 

* CCCLXVIll CervM cornu inflato fugiens 

reti includitur. 
SPIRITUM FUGIENDO. 
Eorum imago, qui infpirationibus Spiritius S. non 
obediendo, in retia Dsemonis incidunt. 

* CCCLXIX- Eidem cervo lemma. 
IN CASSES COMPULIT AURA. 
Eorumimago,quiadulationibusfeducuntur. 
* CCCLXX. Eidem cervo lemma. 

TERRITUS A SPIRITU. 
Imago timentis Deum , qui timor Spiritus Sandi do- 
numeft. 

* CCCLXXI. Cervii! ve>?atorum^ canumturbd 
fe perl'e:Juente, in editum montem enitens. 

PERSECUTUS ATTOLLOR. 
Imago eorum, qui perfecutionibus clari fiunt. 

* CCCLXXII- Cervus inter ramos arborum 

cornibus implicatus a venatore 
caDitur. 

PER CORNUA LETHUM. 
Imago hominis iracundia ful fefe in multa mala pras- 
cipitantis. 

* CCCLXXIII. Cervus a fpiritu inflati cornu 

venatorii territus in montem enitens. 

SURSUM SPIRITUS URSIT. 
Infpirationes Sandi Spiritus in emincntemperfcdio- 
nis apicem fuos promovent. 

* CCCLXXIV. Cervus diverfain cornibusacn- 

leata ramenta gerens, 

S s j IRA 6<^o A P EL L E S 

IRA MULTIPLICI. 
Idea homiDis iracundi. 

* CCCLXXV. Cervo didamm herba come^a^ 

tela ei infixa excidunt. 
CADENT HOG TELA COMESTO. 
In vim SS. Euchariftiae , qua fumpta Dasmonis tela 
contra nos nil proficiunt. 

* CCCLXXVI. Cervus a Venatoribus exagita- 
tus^ ut fervidus fe refocillet ad ftumen prope- 

rans^ ibidem infidivs firudis capitur. 
UBl REFRIGERIUM SPERARAM. 
Imagovoluptatum, nos inextremumexitiumaddu- 
centium, a quibus refocillari anima fperabat. 

* CCCLXXVII. Cervus capite in coelum elato 

rorem hauriens. 

UNDE HAURIT, EO SUSPICIT. 

Ideagrati Deo pro beneficiis coelitus recepti animi. 

* CCCLXXVIII. Eidem cervo lemma. 

SUSPICIT, INDE CAPIT. 

Imago hominis antecibi fumptionem menfEcbene- 

diSioncm minime negligeniis. 

* CCCLXXIX. Cervi cornua in fronte ejufdem 

firmata lemma tenent. 
VERTICE FIRMANTUR. 
Prudcntia arma &militiammaxime ftabiliri, cxpc- 
rientiaconftat. 

* CCCLXXX. Cervi cornua utpote minime 

vacua infiari necfucunt. 

ARMARI, NON INFLARf. 
Idca miiitis minime inflati, 

* CCCLXXXI. Cerva aliquot in PrincipHf 

cujufdam vivario. 

DELICI^ DOMINI. 
Imago plurium in Religiofo clauftro Deo facrata- 
rum Virginum. 

Cervi S Y M B O L I C U S. 6^1 

* CCCLXXXII. Cervi quamdiu caRi funt^ 
Mafeyiio tefie, corma nunquam deponunt. 

ARMATI, DUM GASTL 
In caftos , quibus fe contra Daemonem tuendisfuffi- 
cientiamediapraebet Deus. 

* CCCLXXXIII. £ contrariofimili cervo 
lemmaflatuas. 
1 CASTUS, DUM ARMATUS. 

I Nempe optimum tucndae caftitatis medium morti- 
ficationum arma prxbent, 

* CCCLXXXIV. Cervi cornua etiam in ufus 
medicinales deferviunt. 
ARMA ATQUE MEDELA. 
SS.Euchariftias vis eft, & peccatis medendi , & contra 
Dxmonem nosarmandi. 

♦ CCCLXXXV. Cerva foetus fuos juniores ad 

montium prarupta tefie Berchorio ducit. 
AD PRiERUPTA SUOS. 
Incosparentes, qui fuos lethalium peccatorumperi- 
culisnonfubtrahunt. 

* CCCLXXXVI. Cervusinter canes^ venatores 

conslitiitus in fola fuga prtsfidiumhabet, 

DAT FUGA PR^SIDIUM. 
In abjiciendis morofis deledationibus nullum ex- 
pedita & celeri fuga melius remedium. 
, * CCCLXXXVII. Cervus fecundum femper ventum 

iin incedendo fequitur, 
QUO PR^IT ILLE, SEQUOR. 
Idea hominis Spiritus Sandi infpirationes jugiter 
fequentis. 

* CCCLXXXVIII. Cervus tanj attente in equum 

oculos figit , ut venatorem mn advertens 
transfigatur, 
. UT VIDI, UT PERIL 

\ Damna noxix curioHtatis (ic redecxprimes. 

Cer- (J54 A P E L L E S 

* CCCLXXXIX. Cervns quolibet anm mviim 

in qmlibet cornu aculeum recipit. 

CRESCUNT IRiE, CRESCENTIBUS ANNIS. 
Idea appetitus irafcibilis continuo in nobis excrc- 
fcentis. 

* CCCXC Cervus cornua amittens, ut me- 
liora recipiat. 

UT MELIORA RECIPIAM. 
Idca paupertatis voluntarijc, fua omnia elargicntis, 
ut ccntuplum a Dco promiflum recipiat. 

CCCXCI. Cervi lachryma miram vim medici- 
nalem babens. 
ET LACHRIM^ SUA VIRTUS INEST. 
In vim & efficaciam poenitentium lachrymarum. 

C A P U T XVII. 
CUNICULUS. 

* CCCXCII. Cuniculi in antris fuk mire inpro- 

creandis foetibus fertiles. 

ADAMATI LUCRA RECESSUS. 
In CommendationemReligiofx folitudinis, in qua 
fpiritualitcrDeo&nobisfrudificamus. 

* CCCXGIII. Cuniculus extturus recejlum fuum^ 

obdudo ejufdem ojlio^ reti mox concludi- 
tur ct" capitur. 

DOMUM DESERENDO. Vel, 
DERELICTI DAMNA REGESSUS. 
Indamna nimiarum cxcurfionum feu Vifitationum 
Religiofis obvenientia. 

CGCXGIV. Cuniculis pluribuse latcbrvs fuispro- 
deuntibus tmagp I, fccculi infcribit. 

UBERIOR LATEBRIS VENATIO. 
Exprimere volebatfrudus.quoseadcm Societas in 

Mif- S Y M B O L I C U S. ^5j 

MilTione HoUandica per fuos ineafubfsecularibusve- 
ftibuslatentes facerdotcs profert. 

* CCCXCV. Cuniculus orhe tergo fjbi impofito^ 

per fubterraneos fuos cuniculos difcHrrens 
infcriptum habet, 

SIC AMBULAT ORBIS. 
In hodierni rnundi ingenium tefte, & non nifi per 
fraudum fiUimulaiionumcuniculos incedentis. 

* CCCXCVI. Cuniculus fertilijfimuminter qua- 

drupedia animal recejfus fubterra- 
neos a-Tians. 

AMANT FOECUNDA LATERE. 
Bonorum operum foctu maxime foecundi, maximc 
folitudinem quserunt. 

* CCCXCVII. Cuniculus fertilijfimum^ timi- 

dijfimnm animal. 

MAXIME FOECUNDI MAXIME TIMIDL 

Timores juftorum ficexprimes. 

CCCXCVIII. Cuniculi P, Mafenio tefle aUquando 

civitatem integram fuhverterunt. 

ET PARVIS VIS MAGNA SUBEST. 
Peccatorum venialium efficaciamficexprimes, qui- 
bus fsepe in majorafitprogrefTus. 

* CCCXCIX. Cuniculi antro egrejfuri venatoris 

retia , in eodem cum mujielis pu- 
gnds fubeuntes. 
INTUS PUGN^. FORIS TIMORES. 
Intcrnas juftorum cumcarne lu6tas, & cxternaseis 
obvenientes calamitates, fic exprimes. 

C A P U T XVIII. 

CYNOCEPHALUS. 

* CD. Cymcephalus fpeciem caninam hahens. 
SPECIEM, NON FIDEM. 

Idca 6^^ A P E L L E S 

Idea fimulatoris fingeniis fe falfo fidelem. 
* CDL Cymcephalus pofieriori parte fimia^ 
priori canis. 
SIMIA POST EST. 
Idcahominisex fideli amico demum in adulatorem 
transformati. 

* CDII. Idem. 
RESPICE FINEM. 
Ex eo enim verus amicus ab adulatore difcernitur. 

* CDIII. Cymcephalus etji mn latrat ut canvs., 

fumme tamen fcevus efi. 
NON LATRAT, ET LACERAT. 
Ideatacitxvindidtai. 
Imago in peccatis fopitae Confcientiae. 
CDIV. Idem. 
LATRANTE TACITUS EST PEJOR CANIS 
CANE. 
In idem. 

* CDV. Cynocephalus cum luna mutatur modo 

lcetus., modo triflvs. 
SIC MUTOR AD ILLAM. 
Imagoinconftantis. 

ImagocuItorisMariani , modogaudia Pafchali tem- 
pore , modo dolores quadragefimali B. Virginis co^ 
lentis. 

C A P U T XIX. 

D A M A. 

^, CDVI. Dama in editiffimis rupibus. 
NIL ARDUA TERRENT. 
Imago ingenii ad ardua & excelfa nati. 

* CDVII. Eidem Damce lemma. 
PRiERUPTA DELECTANT. 
Contemptorem periculorum exprcffum habcs. 

Dama S Y M B O L I C U S. (Jjj 

* CDVIII. Dama^ utcecidit^ feflinawoxrefurgit. 

FESTINA RESURGAM. 
Imagofeftinatsepoenitentias Juftorum. 

* CDIX. Damafape e rupibus altioribus ad 

inferiores concidens. 

IN ALTO PERICULUM. 

Dignltatum & honorum pericula fic exprimuntur. 

* CDX. Dama^ cum cadit, innoxia furgit, 

INNOXIA SURGO. 
In lapfus venlales juftorum. 

C A P U T XX. 

E L E P H A S. E B U R. 

CDXI. Inmorte Gujlavi Adolphi SueciaRegps(TeJle 

AudoreColloquiorum') Elephanti mortuo^ cafu 

fuo , ferpentem feu Draconem obtc 

renti infcribebatur. 

ETIAM POST VULNERA VICTOR. VeL 

MORIENDO TRIUMPHUM. 
IdeaChrifti mortc fua infernalem fcrpentem prote- 
rentis. 
* CDXII. Elephds in bello currus falcatoSf in pace 
currus 'Triumphales trahit. 
AD BELLI ET MUNIA PACIS. 
Principem feu Miniftrum in toga & fago prseclarum 
exhibitumhabes. 
CDXIII. Elepioas ad arborem quiefcens.,fecatd prius 
per venatores arbore^ cum ed concidens capitur. 
NUSQUAM TUTA FIDES. 
In hodiernos mundi mores , quando omnis fidcs 
esulat. 

CDXIV. In jufln Marefchalci Turenii elephas 
armii oneratus infcribebatur, 

NEG 6^^ A P E L L E S 

NEG ME LABOR ISTE GRAVABIT. 
ExprimcbaturvinlisaBtas Marclchalci cjafdemfcm- 
pcrfubarmisexada 

Idca Belliducis aut Miniflri. 
* CDXV. hlcphantcs\MaJcniotefle^ Duceminter fe 
robuRiorem eligunt. 

DIGNIOR ELIGITUR. 
Exemplum eligendorum digniorum ad Prsslaturas. 

* CDXVI. Elephantes aduheria [uorum morte 

puniunt, 

NEMO HIC IMPUNIS ADULTER. 
Idea Rcipublicae, in qua adulteria non tolcrantur. Seu 
cafticonjugii idea. 

* CDXVII. Elephas e falcato ad TriumphaJem 

eurrum tranflatus, 

POST MUNIA BELLI. 
Imago Miniftri ex Bello ad togam tranllati. 
CDXVIII. Elephas a mure laceffitus a Burgun- 
dia infcribitur, 

TANTAS RES TANTULA COGIT IN 

IRAS. 

Iracundi cujufdam lcviflimas ob caufas Idea. 

* CDXIX. Elephasabobvie putarnine nucisimpetitUSj 

eodem putamine affervato^ eundem deinjibi 

obvium impetit^ Aco(la Tefte. 

REDDERE SCIT VICES. 
Imagovindicativi. 
CDXX. Elephas ingens ergafiulo inclujus^ apud 
Sch'jnhard''<w infcnbitur. 

IN PARVO NEMO MAGNUS. 
Id hoc ergaftulo corporis nemo magnus. 

* CDXXI. Elevhanti parientt lemma, 

TARDE, SED ELEPHANTEM. 
In dilationem rebus magnis indulgendam. 
* CDXXII. Elephans in ventre^ qui ei moUis 
eji.jlernitur, 

STER- S y M B O L I C U S. ^5P 

STERNITUR IN MOLLI. 
Dsmon quos fterncre vult , pcr tcntationes ventris 
gul3e& luxuriseordinarieinvadit. 

* CDXXIII. Elephatttes fiius exvenatione vel 

pugnd fejfos., in medium recipiunt. 

FRAfREM NE DESERE FRATER. 
Idca veri amoris in fratres. 

* GDXXIV. Elephas probofcidem {qud etiam ad 

iram utitur) fiexilem habens. 
ET FLECTI FACILES IRiE. Claud, 
Ideaanimi reconciliabilis. 

* CDXXV. Elephas dentes ob quos infidias 

patitur excutiens. 

PERDERE TUTUM. 
Incommendationem voti paupertaiis Religiof3e,ceii- 
tuplum in ccelo remunerandi. 
CDXXVI. Elephoi more militari antiquorum ^turrim 

ligneam portans in qud milites fecuri decertant, 

TARDE SED TUTO. 
In prsfeftinationcm militaribus confiiiis femper 
noxiam. 

* CDXXVII. Elephas ingens. 

PAR MOLI VIRTUS. 
Idea Miniftri magnae negotiorum moliquS premi- 
tur paris. 

* CDXXVIII. Elephas dentes excutiens eifdem 

timens., unde ipfe timebatur. 

TIMET UNDE TIMETUR. 
Idea hominisdivitis, quidivitiis fuis timensaliisiif- 
demrimorieft. 

* CDXXIX. Elephas alias indomitw^ fame 

optime domatur. 

FAME DOMABIS. 
Nimirumjejuniis,corpuspetulansoptimecoercetur. 

* CDXXX. ElephaSyVarias artes edoBus. 

TEMPORE ET ASSIDUITATE. 

T t Ncm- 66o A P E L L E S 

Ncmpc omncs fcientias ac artcs ficacquiruntur. 

* CDXXXI. Elephai mufcai corrugata cute pre- 

mens^ ac ferimens. 

DUM PREMIT PERIMIT. 
Idca auftcrioris Praelati fpiritualiter animas fuorum 
nimia aulKritatc pcrimentis. 

* CDXXXII. Serpens {prudenti.^ fymbolum) ab ' 

elephante corporii mole protritus. 

SUCCUMBIT PRUDENTIA MOLI. 

Idca viri prudentis negotiorum mole fuccumbentis. 

CDXXXI 11. P. Abrahamus a S. Clard elcphantem 

ad probofcidem majora alia animalia admit- 

tentem., culices vero ^ mures repellen- 

tem cum lemmate Jijiit 

MAJOR CONCEDITUR, MINOR NE- 

GATUR. 
Imago Purgatorii minora fola peccata expiantis, 
inajoribusad infernumremiffis. 

* CDXXXIV. Elephdi inconfulto in hoflem 

irrumpens fternitur. 

MOLES SINE MENTE FATISCIT. 
Sine conlilio & prudentia integra Regna fatifcunt. 

* CDXXXV. Elephoi in aquu Lunce imagi- 

nem fpeculatus. 

DELECTAT IMAGO. 
Idea Filii Dei dekaati B. V. Maria. 

* CDXXXVI. Elephas adarboreminclinans cum 

ea corruit ^ capitur. 

EX LIGNO LETHUM. 
ExprefTum hic habcs primorum Parentum lapfum. 

* CDXXXVII. Elephas ingentem mufcarum 

turmam cutis fuce corrugatione 
perimens. 

NEC PLURIBUS IMPAR. 
Ideainfradi ergaquofcunque calumniatorum mor; 
fus animi. S Y M B O L I C U S, 66i 

* CDXXXVIII. Elephas vifo a^no manfuefcit» 
TANTI REFERT, CUI TE SOCIES. 

In commoda bonse Societatis. 
* CDXXXIX. Elephas turrim ad inflar militaris 

propu^KacuJi portans. 

. DANT PROPUGNACULA PONDUS. 
In Infpedtorem Generalem Propugnaculorum Rc- 
. gni, aut Reip. cujufdam. 

* CDXL. Elephas moleturritd fibi impojitd^iti 

hoRes irruens. 

POST PONDUS IN HOSTES. 
Imago hominis gratiarum adualium ponderibus 
utentis, contra Daemonum infultus, 

* CDXLI. Elephas Lunam adoraturus fe prim 

abluens apud Fevillceum infcribitur. 

PURA PLACET PIETAS. 
Nofi efi fpeciofaJauf iftorepeccatorts, Ecclefiaftici. ly. 
Cap. 

* CDXLII. Elephas ob ingentem corporis molem^ 

nulld corporis parte flexilis. 

INDOCILIS FLECTI. 
Imago obftinatae & cervicof« indolis. 

* CDXLIII. Elephas currum falcatum in hofles 

ducens militibus inflruBum. 

ARMA VIRUMQUE. Virg. 
Imago Au£toris fuagravibus argumeniis & au6tori- 
ratibusfulcientis. 

* CDXLIV. Idem Elephas. 

FALCE TIMENDUS. 
Imago mortis. 

* CDXLV. Elephas cum turre fua. 

DANT PROPUGNACULA FAMAM. 

In famofum Propugnatorem urbis cujufdam, qua- 

lem noftris temporibus in Viennenii obfidione egit Illu- 

ftriffitnus Comes Erneftus Rudigerus De Stharren- 

berg. 

T t 1 Ele- 66z A P E L L E S 

* CDXLVI. Elephas iKgenti dente mi- 
tiime mordax. 

NIL DENTE TiMENDUS. 
Idea hominis minimc mordacis. 

* CDXLVII. Elephas probofcidejimul pro mani' 

hts ^ armis utitur. 

IRA, MANUSQUE SIMUL. 
Idca hominis conceptam iram mox deducentis ad 

cffedum. 

* CDXLVIII. Elephas verbis blandis atque appofito 

cibo exuta feritate capitur. 

BLANDltllS CAPIES. 
In vim manfuctudinis. 

* CDXLIX. Elephas probofcidem retrahens. 
CONDERE FRiESTAT. 
Exemplum moderandae irse. 

* CDL. Elephas ad immaniffima fondera fara- 
tuf.^ quibus tamen ferendK impar efi. 

SUPRA VIRES, NON SUPRA ANIMOS. 
Idea animi ad quaevis onera fubeunda parati. 
* CDLI. Elephantem propridimagine in aquK 
fpeSatd terreri quidam fcribunt» 

TERRET IMAGO. 
Imago hominis propria confcientii infpedS remor- 
fu peccatorum dudi. 

* CDLII. Elephas femelld fud odore illitdjingulari 

a venatoribus arte capitur. 

FERT FOEMINA CASSES. 
Imago hominis per fceminas fedudi. 

* CDLIII. Elephas fagittK confixm nil 
inde lceditur. 

TANGUNT, NON ANGUNT. 
Infradi interadverfaanimiidea. 

* CDLIV. Elephasfub mole turriti fui, quodfertj 

propugnaculi corruenst 

^ ^^ PER S Y M B O L I C U S. 6(^3 

PER PROPUGNACULA LETHUM. 
Imago Gubcrnatoris urbis cujufdam, eidem dcfc- 
dcndsc immortui. 

EBUR. 

* CDLV. Eburufupaulatimflavefcereincipit, 

CANDOR MINUETUR AB ANNIS. 
Imago adolefccntia , innocentiam fuam paulatim 
amittentis. 

* CDLVI. Idem, 
CANDOR DEFICIT USU. 
Innocentia multa horainum converfatione dimi- 
nuitur. 

* CDLVII. Ebori elaborato lemma. 

MULTUS AB ARTE DECOR. 
Ideaartificisfamofi. 

* CDLVIII. Ebori ab ufu fplendor nonnul- 
lus accedit. 

SIC EXPOLIT USUS. 
In vim cxpcrientise, quaanimi excoluntur & expo- 
liuntur. 

* CDLIX. Ebur exterius nivrum^ interim totum 
candidum efl. 

INTIMA CANDOR HABET. 
Imago innoccntis animi in dcformi corpore. 

* CDLX. Ex ebore combuflo pittores nigerri- 
mum colorem formant. 

FOEDATUR AB IGNE. 
Invimluxurise, qusepulcherrimos infoedifllmosani- 
mostransformat. 

* CDLXI. Ebur artificiofe in varias imagi- 
nes ixfculptum. 

DAT PRETIUM VULNUS. 
I' Idea vulnerati in Pallione Martyris, aut in praelio 
militis. 
Idea calamitatis utilis juflis. 

T t ? CA- 66^ A P E L L E S 

c A p u T xxr. 
. ERINACEUS. 

CDLXII. In fuMere Marechalci TureftiiErinaceus 
aculeis expltcatis infcriptiis fuit. 

OMNIS MIHI VITA SUB ARMIS. 
Exprimebatur ejufdcm Turenii vita militaris, 
Idea etiamvitae Chriftiani cujuflibet. Militia emm 
eH vita hjmints fuper terram. Job.Cap. 7. 

* CDLXIII. Erinaceu.) Juis aculeis mvoluius 
hrrtma fuflinet. 

MEA ME yiRTUTE INVOLVO. Horat. 
Idcahominis a fola virtutcfuaprsefidiumquserentis. 
* CDLXIV. t.rinaceo expicatisaculeii lemma ef}. 

SPICULA MILLE. 
In cujufdam Principisvcl Reip. inftruftifllmum ar- 
mamentarium. 

* CDLXV. Eidem lemma. 
EXPLICAT ACULEOS. 
Faftum fuit in commcndationcm Scriptoris cujuf- 
dam, quiMt>rtificationemLibrointegroexplicaverat. 
* CDLXVI. Krinaceus explicatis aculeis. 

ALIOS PUNGUNT, ME PROTEGUNT. 
Imago hominis, in mortificationum aculeis prasfi- 
dium quaerentis contra mundum , carnem , & fangui- 
nem. 

CDLXVII. Erinaceo pluribus canibus infeflato 
apud Feinll(sum inf^cribitur. 

TOT TELA QUOT HOSTES. Vel. 

ARMA MEA MECUM PORTO. 

Cuilibct tentationiexpugnandae fufficientibus aDeo 

auxiliis 'nltruimur,acccdenteufuJiberiarbitriinoftri. 

CDLXVlII. Erinaceus explicatis aculeisapud 

Verienum injcribitur, 

VI- S Y M B O L I C U S. 66^ 

VIRES AGMINIS UNUS HABET. 
Imago Eximii Belliducis. 

* CDLXIX. Eidem Erinaceo lemma. 

ALIOS PUNGUNT, ME VESTIUNT. 
Imago S.Brunonis afperrimum ciliciumfibi , &or- 
dini fuo pro vcfte aflumcntis. 

* CDLXX. Erinaceus in ventre aculeis carens, 

VENTER INERMIS. 
Contra ventris gulse fcilicet & luxurioe tentationes 
minime nobisconftamus. 

CDLXXI. InjuHis Philippi III. Hifpaniarum 
Regis Mediolani fadis^ exprimendce ejus in 
punicndis delidis feveritati Erinaceo 
a Thefauro infcriptum fait. 

SOLERTIA DESTINAT ICTUM. 
Idea Principis debite delidtores caftigantis. 

* CDLXXII. Erinaceus cxplicatis aculeis. 

ASPER UBIQUE. 
Intradlabilis & inclementis idca. 
CDLXXIII. InTubo Ariflotelico Thefauri.,Erinaceo 
eminus aculeos fuos evibranti lemma eR. 
ERROR ABEST. VeJ, 
■ NIL SPATIO FALLENTE MODUM. 
Principem eLonginquo exercitus fuos ordinantcm 
imagnexprimit. 

* CDLXXIV. Erinacei fpicula furfum om- 

nia erecla. 

NULLA DEORSUM. 
IdeaPrincipisbellajufta&facragerentis. 

* CDLXXV. Erinaceus coram canibus eredis 

aculeis in globum convolutus. 

CONTRACTUS TUTIOR. 
Vis quippe unita fortior. 

* GDLXXVI. Erinaceiaculei,pi(fioribus ad 

penicilla deferviunt. 

PINGIT, QUI PUNXERAT OLIM. 

T t 4 Idca 666 A P E L L E S 

Idea S. Pauli Apoftoli , qui poft multas in Chri- 
ftianos per fccutiones , demum fefe alebat arte fceuo- 
pegi£- 

* CDLXXVII. Eri»acetis aculeisexplicatK, 

EXPLIGAT ARMA. 
In quendam de Re Militari Scriptorcm. 

* CDLXXVIIL Idem Erinaccm. 

ACUMEN UBIQUE. 
Inacutumingenium. 

* CDLXXIX. Erinacetis explicatis aculeis cum 

manu^ quce eum vuh demulcere. 

NON BLANDIRI, AUT FERIRI. 
Idea hominis adulationum inimici. 
Mundus & caro caute tradentur, neceffe efl. 

* CDLXXX. Erinaceus , explicalis aculeis intrnt 

porcos aliauot conRttutus. 

PROCUL ESTE PROCACES. 
Imagncsftianimi. 

* CDLXXXI. Erinaceus explicatis aculeis. 

UNDIQUE TERRET. 
In DKmonem feu Tyrannum, 

* CDLXXXII. Erinaceus^quicuti aculeatceinfixa 

poma habens., eadem cute armatur l^ pajcitur^ 

cui proinde cuti lemma. 

PASCIT ET ARMAT. 
Imago SS. Euchariftix, qua pafcimur , & contra Dse- 
monem armamur. 

* CDLXXXIII. Eidem Erinaceo lemma. 

VESTIT, ET ARMAT. 
Cilicii mortificationem fic cxprimes. 

* CDLXXXIV. Eidem Erinaceo explieatis 

aculeis lemma. 

RERUM TUTELA SUARUM. Juven. 
Imago hominis proprix defenfioni fufficientis. 

* CDLXXXV. Erinaceus in orbem explicatis 

fuis aculeis convolHtus. 

OR- S Y M B O L I C U S. 6h 

ORBIS UBIVIS IN ARMIS. 
In hodicrna Europas bella. 

* CDXXXVI, Erinaceus aculeisexplicatisinter 
canes inmxius. 

NON JUS HABUERE NOCENDI. 
Imago S. Antonii , aiiorumque Sandorum , inter tot 
D^monuminfultusinnoxiorum. 

CDLXXXVII. Erinaceo contreSlationis omnis impn- 
tienti Brackius infcripfit. 

ERIGITUR VIRTUS TACTA. 
Imago virtutis, quse adverfis erigitur. 

'* CDLXXXVIII. Erinaceusmortuus. 

ET ADHUC POST FUNERA TERRET. 
InRcliquias VariorumSan£torum, D:emoni etiam 
poft eorum mortem terribiles. 
* CDLXXXIX . Erinaceus ereHos aculeos rcmittens, 
ET PONI FACILES IR^ 
Imago homiais iracundi quidcm, fed proni ad recon- 
ciliationem. 

* CDXC Erinaceus explicatis aculeis a ca- 

nibus tulus. 

COGNATIS TUTUS AB ARMIS. 
Imago hominis potcntia fuas Parentclse nitentis. 
CDXCI. hnnaceo pomis aculeis mfixis onufloy 
Fivillicus infcilbit. 

MAGNUM VECTIGAL PARSIMONIA. 
CDXCII. In tuho Arijiotelico Thefauri Erinaceo 
aciileos Cao! explicanti lemma efl. 

SERVAND.E IMPENDERE VlTiE. 
Juftaedefenlionis imago. 

* CDXCIII. Erinaceus eredos aculeos iterum 

demittens . 

REPOSITIS ARMIS, NON DEPOSITIS. 
ImagoPrincipishoneftampacemineuntis,adbelIum 
tamen nunquam imparati, ^\ cogatur. 

Tt 5- £r/- 66S A P E L L E S 

* CDXCUI. Eriijaceus callidefpiculis fuis 

poma infigens. 
ADDITUR ARMIS CALLIDITAS. Claud. 
Stratagemata Belliducis cujufdam ficritcexprimes. 

* CDXCIV. Erinaceus Krinaceo gravidus. 

PLENA DOMUS SPINIS. 
Imagohominis, multis five confciemise fivefaecula- 
rium difficultatum fpiniscircumvoluti. 

* CDXCV. Erinaceus fpiculis fuispomain- 
fixa gerens. 

VICTUM PROVIDET ARMIS. 
Imago Gcneralis annonas militaris CommiflTarii. 
CDXCVl. Erinaceus fpind emijld aliam illi 
fuccrefcentem hahet. 

ALTERA SUCCESSIT. 
Imago hominis continuo proximis injurii. 

C A P U T XXIL 

F E L I S. 

* CDXCVII. Felis fameminime coaSia petulan- 

ter murem diCcerpens. 

NECESSITATEM NON HABENS. 
Imat^o hominis mui ex fragilitate humanl , fed ex 
mera malitia peccantis. 

* CDXCVIII. Felis murem occidens.^ poftquam 
diu cum eo luferat. 

QUONIAM MORS ULTIMA POENA EST. 

• Luc. 
Polt multos mundilufus&delicias dcmummorsul- 
tima linea (^audiorum cft. 

* CDXCIX. Fclis cummure ludens eum demum 

devorat., ut fupra. 

HABET SUA QUISQUE PERICULA 
LUSUS. 

In S Y M B O L I C U S. 66^ 

Inpericulalufuum. 

* D. Felis cum cane decertans. 

HOS INTER PR^LIA SEMPER. 
In concupifccntias carnis adverfus fpiritum. 
DI. Feli ad antrummuri invigilanti P.Mafe- 
nius infcribit. 

ET VENTER VIGILARE DOCET. 
Mundicurasventri plerumque defcrvicntesEmble- 
ma pingit, 

" * DII. Felis lapfu in pedes ereSia nunquam laditur. 
LABITUR, NON L^DITUR. Vel, 
LAPSIBUS ILL^SA. 
Imago viri in adverfis infradti. 

* DIII. Idem. 
CASIBUS ERECTA. 
In ercftum inter adverfos cafus animum. 

* DI V. Felis candelabrum lambcns^ ut feba 

ejufdcm pafcatur. 

BLANDIOR UT Px\SCAR. 
Idcaparafiti&amicimenfse. 

DV. Felis cajeocuflos conjiituta^ eundemque arrodens^ 
a P. Mafenio in'cribilur. 

METUENDUS AMICUS, ET HOSTIS. 
Militiam defeulivam raro innoxiam cxperflam habes. 

* DVI. Felis candelabrum allambendo jimnl 

iilud emundat. 

BLANDIOR, ET MUNDO. 
Invim manftictudinis, quadum ConfciTariuspceni- 
tentem fuum tradat, fimul a pcccatis cmundat. 

DVII, Felis cum mure i>pud Arejiuw infcribitur, 

DISSIMILIUM INFIDA SOCIETAS. 
In quserendapariumconfortia. 

* DVIII. Feli jugitervenationi murium in- 

tenta lemr/ia. 

NOCTU CAPIENDO, DIUQUE. 
Imago hominis avari lucris fcmper intenti. 

Feli 670 A P E L L E S 

DlX. Feli Zibetbicce ex agitatione copiofur/t mu- 

fchum exfudanti P. Mafenius 

infcribit. 

TRIBULATIO DITAT. VeL 
AGITATA FRAGRAT. 
In Commendationem tribulationum , quas fpiritua- 
liaanimaeincrementaprsebcnt. 

DX. Feli in tenebris captum murem ore geflanti 
P. Enge/grafe infcripjit. 

PRUDENTIORES FILIIS LUCIS. 
Politicx prudcntise imago. 
* DXI. Feles in alias domos tranflat£ femper 
priora teSia repetunt. 

AD TECTA PRIORA. 
Imago hominis priores fufpcSas domos repetentis. 
DXll- Felii elephantK probojcidem cuHodiens ne 
eam mus ingrediatur. 

MINOR MAJOREM.- 
Prxceptorem quendam Regium fic cxprimcs. 

C A P U T XXIII. 
G L I S. 

♦ DXIII. GHri lemma. 

NOCTU STERTENDO, DIUQUE. 
Imago hominis otiofi. 

* DXIV. Glis ruitnram domum deferens. 
PR^SAGA RUINiE. 
Imagohnminis mundovalediccniis, quodfciat prae- 
tcrireejusfiguram. 

* DXV. Glis libros arrodens. 

VOLUMINA RODIT. 

ImagoZoili&Cavillatorisbonorum Audorum, 

* DXVI. Glires capiuntur veneno inditoficubw^ 

uvis paJTis. ^c, 

PER S Y M B O L I C U S. ^71 

PER DULCIA LETUM. 
Ingcnium Mundi, carnis&daemoniseft, perdelicias 
nos ad cxitium fempitcrnum adducere. 

* DXVIl. Glis quiete impinguatur. 

IMPINGUATA QUIETE. 
In commendationem excrcitiorum fpiritualium, qui- 
bus anima mirum impinguatur, & proficit. 

C A P U T XXIV. 
H Y i£ N A. 

* DXVIII. Hyana Jingukum hominis fingenSj ut 

occurrentem devoret. 

DOLUS NON DOLOR. 

EVOCAT, TJT LACERET. 

Imago fiftae pcEnitentise. 

Imago mundi, fuos ad jsternum exitium vocantis. 
* DXIX. H\iena infatiabilis. 

REPLEOR NbN EXPLEOR. 
Ideaavari&gulofi. 

* DXX. Hyana Berchorio tefle fexum mutans^ 
^ e mare fit femella. 

FOEMINA POST EST. 
Imago hominis h cordato in meticulofum transfor- 
mati. 

* DXXI. Hyance umhra canes obmutefcere 
facit, 
UMBRA SISTO LATRATUM. 
Invimpatrociniicujufdam, qui protedionis fuse um- 
bra calumnias aliorum finiebat. CA- 6ti A P E L L E S 

C A P U T XXV. 

I C T I S. 

* DXXII. Idis ovo vacuo dentata decipulte 

impolito capLa, 

SPE PERDOR fNANI. 
Idea multorum inani mundanarum rerum Ipe de- 
ceptorum. 

* DXXIII. Idis ovo^ unde palli vita fpera- 

batur^ capta. 

ALTERIUS VITyE SPE CAPTA. 
IdcaMiffionarii carcercs libenter fubcuntisfpe me- 
liorisin coelo vit«. 

* DXXIV. Idis ferpentes comeRura oris amari- 

ta-^di caufa rutam ^eflat. 

MEDICAMEN AB ORE. 
Peccatoris confirentis imago. 

♦ DXXV. IBis de die inter flrues li^aorum^ aliof- 

que rccefjuf latens maxime fecura elJ, 

TUTA RECESSU. 
In Commendationem foliiudinis Rcligiof». 

C A P U T XXVI. 
L E O. 

DXXVI. Leo vulpem comedens a Meneflerio 
lemma habet. 

FRAUS VIRTUTE PERIT. 
Fraudis goneroic retortse imago. 
* DXXVII. Leo ex u/igtse t^utdem^fed melius ex 
exuviis cognofcendus. 

EXUVIIS MELIUS. /W, NOSCITUR 
EXUVIIS. 

Ima- S Y M B O L I C U S. 677, 

ImagoSan£li,cujusapud Deum Sanctitas cognofci- 
tur ex rairaculis,ad ejus Reliquias patratis. 

* DXXVIII. heoni generofo lemma. 

SPIRANT PR^CORDIA PUGiNfAM. 
IdeaBclliducisgenerofi. 

DXXIX. Leo ad tgnis confpedum fugiens 
apud Verienum infiribitur. 

TOTUS IGNIS LUCEM FUGIT. 
Idea hominis amore Dei ardentis, ac dignitates mun- 
danas rcfpuentis, 

* DXXX. Leo ad ignes elementares fugiens in ignem 

folis irretortts oculis intuens. 

NON QUOSVIS ABHORRET. 
Imago hominis terrenis amoribus puri , dum totus 
Deoardet. 

* LXXXI. Leo Zelandicus dimidiocorporee fludi- 

bus marinis eminens in monetd ejufdem 
Provincicc infcribitur , 

LUCTOR, ET EMERGO. 
Hominem medias inter adveriitatum tempeftates, 
collu6lantem fic exprimcs. 

* DXXXII. Leo irritatustardeirat concipit, 

LENTUS IN IRAS. 
Imago D. Dei, qui lentus eft in vindicandis homi- 
num peccatis. 

DXXXIII Leana in fugd gravitatis prifiin<c 
nihil oblita a Zinckgrefio infcribitur. 

NEG TUNC OBLITA DECORL 
Imago Belli Ducis decoro receptui iludentis. 
DXXXIV. Leo cautemanuattreiiatus lemmateuet. 

CAUTE, ET PAULATIM. 
Exemplum qualiter ferox indoles ad obfequium & 
manfuetudinem fit reducenda. 

DXXXV. Leo gallum perhorrefcens. 

INFIRMIS FORTIA CEDUNT. 
Ififirma mundi elegit Deus^m cofjfundatjortia. I Cor.i. 

Amn- ^74 A P E L L E S 

* DXXXVI. AmuliereGetttldobvius Leorogatus 

ut parccret^ innoxiam mulierem dimifit. 
PARCO ROGATUS. VeK ut Chovaym placet. 

FACILES MOTUS MENS GENEROSA 

CAPIT. 
Imago Leonis dcTribu Juda,quioraiionibus jufto- 
ruinad mifcr cordiamfledlitur. 

DXXXVii. heoni inter latratus eanum immotd 
• femper mente Camerarius infcripfit. 

MENS IMMOTA MANET. 
Idca viri inter varias fortunae rcvolutioncs femper 
imperterriti. 

* DXXXVIII, Leo Samfonis cum examine 
apum in ore. 

MILLE ANIMAS UNA NECATA DEDIT. 
ImagoChrilb (quiLeodeTribu Judaeft) morte fua 
vitam omnibus proferentis. 

DXXXIX. Leoni velo oculis objeBo manfuefaHo^ 
af)ud Verienum infcribitur. 

IRAM PRUDENTIA SISTIT. 

DXL. Imperialis Urbs Agrippina Colonia tejlatura 
antiquam fuam erga Imperatorem fidem^ Leoni 

aliquando infcripfit- 

.QUALIS OLIM, TALIS ADHUC. Ve], 

ANTIQUA VIRTUTE, FiDEQUE. 
Idea conflantis animi. 

DXLI. Leoni una cum vulpe currum trahenti^ 
Bruckius infcripfit. 

VIRTUTE, VEL ASTU. 
Imago hominis aulici. 

* DXLII. Leoni XI. Innocentio {apud quem Car- 

dinalis GYBO primarius Minijier erat) 

infcripfi aliquando. 

NON VULGARI PASCITUR ILLE CIBO. 
Allufio erat ad cjufdem Cardinaiis nomen, & vir- 
tutcs. 

Lea I S Y M B O L I C U S. 67$ 

* DXLIII. Leo horrsrempuUis fuisrugituitJCUtiens, 

INCUTIT HORROREM TENERIS. 

Imago eorum parentum , qui in juventute prolibus 

fuis Dci timorem, & peccati horrorem incutiunt. 

DXLIV, Apud FeviUceum dormienti Leoni 

infcriptum eR. 

COR VIGILAT. rel, PARS EXCUBAT 

OPTIMA. 
ItafeSponfusdepingit Cant.-^.Cap. 
* DXLV. Leo igne in retia agitur^ ^ velatis 
oculis capitur. 

UMBRIS CAPIENDUS ET IGNE. 

Exemplum e)ufmodi,quo Daemon alios libidmum igni- 

buSf aiios honorum mundaDorumumbris in retia agit. 

DXLVI. Leo abhomine adcaienamalltgatus 

circumducitur . 

FORTEM VIS FORTIOR URGET. 

Imago Dsemonis aforti Dei manu conllridi. 

DXLVII. Maxim. Emanuele Bavaria Ele^ore , in 

ffonfamfumente Therefiam Cunigundam Joannis I/I, 

Polonta Reg.filiam, allufura adLeonem Bavaro* 

rum^ ^fcutum Sohieskiorum Pofnanienjis 

Urbs^ Leonicui Jcutum adcollum 

appenfum infcripfit. 

FORTIOR INDE. 
Impavidum quamvisfinxitnaturaleonem^ 

Fortior at clypeo^ cogitur effe Leo. 
Sandiflimos quofvis timor Dei, tanquam fcutum un- 
de plus firmentur in Sanftitate , comitetur neccffe eli 
DXLVIII. Rege Suecia {cui Leo pro injigm) Eieciorali" 
. bus dttionibus pulfo^in numifmate Brandenburgico^Leo 
ortente foleaijuilce nidum ^nvadens infcribebatur. 

QUEM DIES VIDIT, VENIENS SUPERBUM. 

Ab ahero latere Leo ab Aquil4 ad folis occafum fuz,<e dattu, 

HUNC DIES VIDIT FUGIENS JACENTEM. 
Imagofuperbisecaftigatse. {Sen. 

V ? LeQ ^jC A P E L L E S 

* DXLIX. heo Samfo»ps cum favo mellis in ore, 

SED PECTUS AMARUM. 
Imago petfonati amici & adulatoris. 

* DL. Leofaturpugnaparumineptm. 
PLENUS VENTER NON PUGNAT 
LIBENTER. 
Imagogulofiinepti ad fpirituales cum mundo,carnc 
& dsemonepugnas. 

* DLI. Leononnijipraddi^pugndicummajori- 

bus animalibus affe^^ans» 

NON NISI PRiEDA MAJOR. 
Ideamagnianimi. 
DLI I . Anno 1 j 8 8 . /» quadam Foederati Belgii mone- 
tdf Leovinculffjibi injedis ferociens^eandem- 
que difrumpens infcribebatur. 
VINCIRI LEO PERNEGAT. 
Idca animi omnis fubjedionis impatientis. 
Idea animi peccati jugum abhorrentis. 

* DLIIL Leo quem manm demulcet., nil demul- 

centi nocens, 

VIS BENEFICII. 
In vim & efficaciam beneficiorum, in ferociiHmis 
ctiamanimis. 

* DLIV. Leo occifum cadaver deferens. 
CUM JAM SATIAVERIT IRAM. Ovid. 
Imago vindicativi non abHinentis ab iojuriis proxi' 
mi, nifi animo cxpleto. 

DLV. Leonii cadaverivariis befliis circumdato.^ 
Chovayxus infcribit. 

QUEM METUIT, QUISQUE PERIRE 
CUPIT. 
Tyranni mortemab omnibusexpetitam, cxpreflam 
vides. 

* DLVI. Idem Leo fenio confeBtis. 

NEC ANNI DOMUERE PEROCEM. Vel. 

INFRAGTiE IN PR-^LIA VIRES. 

Idca S y M B O L I C U S. 677 

Idca Tyranni Senis , aut carnes in fcneftute adhuc 
rebellis, 

DLVII. Leo oculn femper apertts. 
VIGILES NOCTESQUE DIESQUE, 
Imago vigilis Prslati, Belli ducis &c. 

* DLVIII. Leo canum aliquot viSior, 

VICTOR TRIUMPHO NOBILL 
Imago Ghrifti Refurgentis. 

DLIX. PVefalia {(jua ex Belgico itiiomate Muflelam ■ 

fonai) An. 1629. perFced. Belgii Statm inter^ 

ceptdy innummoapparuitmuflela^contra 

vulpem a Leone proteda^ 

cum lemmate 

REGIA RES, IDEOQUE MEUM EST, SUC- 

CURRERE LAPSIS. 

Protedorem oppreflbrum fic exprimes. 

DLX. Sigifmundm Imp. Leonibm currum frumenta' 

rium trahentibm infcripfit. 

AD MESSEM GLORI^. 

Animi glorise mundani cupidi idea- 

* DLXI. Leo in rinculis adhuc generofm. 
SUPEREST ANIMOSA VOLUNTAS. Ovid. 

Imago imperterriti inter carceres Martyris. 
* DLXII. Exuvice LeonK. 
ET SUUS EXUVIIS TERROR. 
In vim Rcliquiarum Sandtorum , qu» Dsemonibus 
ingenti horrori funt. 

* DLXIII. Catulus LeonK jam generofus. 

NON ANNI SED ANIMI. 

Nempe fpedlanda plus in homme virtus, quam Jetas. 

* DLXI V . Leo inter canes^ multts vulneribus confettus^ 

de generoptate fua nil remittens. 

NIL VULNERA TERRENT. 
^ Imago variorum SS- Martyrum , qui poft plurima 
virgarum, forcipum ignitorum, fcorpionum &c. plagas 
conftanies pro Chriftomanfere. 

V V 2. J^f^ 67^ A P E L L E S 

* DLXV. Leo catuUsfuQS rugitu efotnno excitans^ 
ut eos pradd fua pafcat. 

PASCIT QUOS TERRUIT. 
Imago D. Dei recreaotis eos confolationibus fuis 
quos ante terruerat defolationibus. 

DLXVI. ApudAudoremColloquiorum., Leoinca- 
verndfud quiefcens infcribitur. 

ET DUM TENET OTIA TERRET. 
Idca Principis ctiamin pace, hoftibus fuisformida- 
bilis. 

* DLXVII, Leo a Samfone deviSius^ cttm favo 
mellis in ore. 

PUGN^ PRETIUM VICTORIA DULCIS. 
Infuavitatem devidlarumpoftingentem ludamten- 
tationum. 

* DLXVIII. Leo pofi commiffum adulteriumy 

flumine fefe abluens. 
SE FLUMINE PURGAT ADULTER. 
Imago adulteri poenitentis. 

* DLXIX. Leones in amphitheatris cum ferk 

decertantes. 

PRiEBENT SPECTACULA CAPTI. Ovid. 
Imago SS. Martyrum ad fcras pro Deo damnato* 
fum. 
DLXX. Leo a Gatto cantante infugam adus^ a Cho- 
vayno lemma recepit. 
VIGILI CUSTODE FUGATUR. 
Dsemonem aut fedudorem quemvis , Prselati vigilis 
cura a grege Dominico rcpelli,documento effe Emble- 
mapotcrit. 

DLXXI. Ludovicus Bavarus Leoni^cujusfauces 
ab homine conflringebantur infcripjit. 

IRiE MODERERIS ET ORI. 

DLXXII. Verienus caudce Leonina infcribit, 

FLECTITUR ET RIGET. 
Imago Judicis, quirigorem fuum manfuetudine at- 
temperat. Le» S Y M B O L I C U S. Ctj 

* DLXXIII. Leo impaflus canibus aliifqu.e feris 

terrori efi. 

IMPASTUM METUUNT. 
Dscmonibusjuftorumjejuniaterronfunt. 

* DLXXI V. Leonp! ab Hercule devi^i exuviaf 

eidem Herculi in vefiem cedentes. 
ET SUUS EXUVIIS HONOR EST. 
In Reliquias Sandorum. 
* DLXXV. Leo ab oculif velo dimiJJoy Itber' 
tatem recipiens» 
CUM LUCE LIBERTAS. 
Imago peccatoris qui cum luce gratiarum adaaliam, 
fe in libertatem filiorum Dci aflerit. 
DLXXVI. Clarijfmus fVagenfeilius , Leoni Gentilitio 
Max. Emanuelu , Bavarta Eledoris infcripfit. 
FREMIT HORRIDUS ORE CRUENTO. 
Imago Principis & Belliducis generofi. 
Imago Chrifti cum valido in Cruce clamore allo- 
quentis coeleftem Patrem. 

* DLXXVII. Leo rugitucatulos fuos exterrens. 

PROPRIOS EXTERRET ALUMNOS. 

Imago Dasmonis caltores fuos magos, aliofquc miris 

modis exterrentis. 

DLXXVIII. Anno i^^Si. innummoBelgico^ Leo 

ab equite irritatus^ in eumque ferociens, 

infcribebatur. 

VALET IRRITATUS. 
Domini Dei cumapeccatoribusconcitatus, adpoe- 
nas infligendas procedit imago. 

DLXXIX. Leo ^ Lecenajibi blandi apud Cho- 
vaynum infcribuntur. 

HOS QUOQUE JUNXIT AMOR. 
Vim amoris cxpreflam vides, ferociffimo cuivis, etiam 
dominantis. 
* DLXXX. Leo beneficiiejus., quoolim agro fpifsa ^ 
pede detra^afuerat, in amphitbeatra wentQr' 

V r 3 MA- tf8o A P E L L E S 

MANET ALTA MENTE REPOSTUM. 
Imago hominis fuo bcncfadori grati. 
DLXXXI- Leo(majeflatK fymbolum)velatK oculis, 

MAJESTAS SUB METU. 
Idea terrenoram Regnorum , quorum fine metu nul- 
lumeft. 

* DLXXXII. Leo hiMC cumgallo^inde cum igne, 

NUSQUAM SECURA MAJESTAS. 

* DLXXXIII. Leo (Irato hoRi parcens. 

MAXIME POTENTES, MAXIME CLE- 
MENTES. 

Hocin D.Deoquam maximepatct. DequoEccle- 
fia. Deu^ , qui omnipotentiam tuam parcendo maxime^ 
^ miferando manifeHds. Dom. x. PoH. Pent. 

* DLXXXIV. Leo (juadrupedum Rexjlrato 

hofli parcens. 

REGNI CLEMEN TIA CUSTOS. 
DLXXXV. Leoni C. Mauolet Gallus Calcogra- 

phus infcripdt. 

NEG VIRTUS CITRA GENUS EST. 
In indolem excelfse fuaefamilix minime dcgencrem. 

* DLXXXVI. Leo velato capite manfuefcens, 

VELATUS MANSUESCIT. 
Imago Chrilti Dominifub velofpecierum Euchari- 
{licarum mitis &manfueti. IdemdeChridoincarnato 
dices. 

* DLXXXVn. Leo ad larvam minimeterritus, 
NON TERRET LARVA LEONEM. 

Idea animi imperterriti contra dxmonis fraudes. 
* DLXXXVIK. Leocatulosfuos exterrefaciens 
rugitu^ deinde eis blanditur. 

TERRORI SUCCEDIT AMOR. 
Imago PrincipisautPrselati, ineosdcmumclemen- 
tis, quosper rigorem poenarum aut difciplinse, neceffe 
f uer^t terrere. 

Con- S Y M B O L I C U S. <?8i 

Confolationes juftorumfcrupulisfuccedentes etiam 
cxprelTos habes. uti & legem novam veteri. 

* DLXXXIX. Leo altorem fuum difcerpens. 

NOXIUS ALTORI. 

Imago ingrati animi, aut indignse Communionis. 

* DXC Lecena velum ocuIk fufs inje^um excutiens. 

EXCUTIT INJECTUM. 
Idea Virginis Rcligiofae velum fuum Religiofum, 
ad quod male coadla fuerat, rej icientis. 

* DXCI. Lecence lemma. 
REGINA FERARUM. 
Imago animse malis fuis afFedibus dominantis. 
DXCII. Leo in cavernd^ ad quam omnia ferarum 
vefligia antrorfum ^nuUa retrorfum. 
VESTIGIA TERRENT. 
Omniafe antroYfum fpeBantia^ nulla retrorfur», 
Nempe tcrreri nos par eft, tot funeftis veftigiis eorum 
qui fraude dsemonis alledi aeternum perierunt. 

* DXCIIL Leo in pluribus fpeSiaculis viSior. 

PRiEBENT SPECTACULA FAMAM. 
In infigoem comoedum. 

* DXCIV. Leo animaJium Rex. 
PER FORTIA REGNUM. 
In coelorum Rcgnum per fortia heroicas & Chriftianse 
fortitudinis fpecimina promcrendum. 
* DXCV. Idem Leo. 
PER FORTIA FAMAM. 
Imago Martyris & Celebris Belliducis. 

* DXCVI. Leo apertis ocuIps dormiens. 
COR DORMIT. 
Imago hominis inter mulias corporis vigilias Deo 
tcpidefcrvientis. 

* DXCVII. Idem Leo apertis oculis dormiens. 

MENTITUR VIGILEM. 
Faftum fuit in qucndam maltarum vigiliarum fima- 
latorem. 

V V 4 J^ea- 582 A P E L L E S 

* DXCVIII. Leana in fpedaculo oceifa. 
PR^BENT SPECTACULA LETHUM. 
ImagoVirginis, quas occafione cujufdam Gomoedia 
ad turpiafedudafucrat. 

* DXCIX, Leo incaved incJufus^ multos fpeila' 
tores habens. 

PROCUL, SI SOLVERER ESSENT. 
Imago Captivi intcr hoftes Bclliducis. 
* DC. Leo Samfonis» 

POST MELLA PUTRESCIT. 
Hujus mundi delicias foeiidi corporis putrefadio 
fubfequitur. 

Idea animss pcr mundi delitias in peccata prola- 
bcntis. 

* DCI. Leo apertis oculis dormiens» 
DORMIT IN EXCUBIIS. 
Imago S. Petri in horto dormientis, 
ImagoPraelatidefidis. 

* DCII. Leo in deferto vii/ens, 
DESERTA DELECTANT. 
Imagofolitarii. 
DCIII. Leoni excubidi agenti., AuSlor 'PeriHromatum 
Regis Gallia infcribit. 

QUIS HUNC IMPUNE LACESSET } 
Regis lui ingentes animos, impune minimi lacefiTen- 
dos, exprimcbat audor. 

C A P U T XXVII. 
LEOPARDUS. 

DCIV. Leopardus blandis hominum vocibm 
magv! efferatuf, 

EFFERAT HANC VOX BLANDA FERAM, 
Imago homiais, per blanda verba afperioris. 

Ex 1 S Y M B O L I C U S. 683 

* DCV. Ex Leopardk fcemina crudelior esl 
quam mafcultis. 

MAS MINUS jN RABIEM. 
Nihil fuper iram muherii. Eccli.C. 25-. 
* DCVl. LeopardusfkbvariegatdmaculKcuteferox. 

FERITATE ET VARIETATE. 
Imagoferocis & verfipellis Tyraoni. 

CAPUT XXVIII. 

L E P U S. 

* DCVII. Lepus a cane infeflatus^ repentefe ad 
terram deptimendo canes t>a«filienies evadit. 

DEPRESSUS EVADAM. 

Imago eorum , qui adverfis deprcffi laqueos daemo- 
nis evaduDt. 

Imago etiameorum qui humilitate daemonis perfe- 
cutionibus majores funt. 

* DCVIII. Lepus poflerioribus pedibus contraSius^ 

leu claudicans, 
POSTERIORIRUS CLAUDICAT., 
Imago corum qui ad mundana tardi funt. 

DCIX. Lepori apud Verieyium infcribitur. 

IN CURSU SOLUM AUDAX. 
Jmago tugiiivi miliiis. 

* DCX. Lepus tn medio curfu humiliandofe^ per- 

fec^uentem canem decipit^ dum eum ca- 
nif tranHlit. 

PERSECUTORE DELUSO. 
Imago S. Athanafii Epifcupi , & Ecclcfias Dodoris, 
perfequentes fefe Arrianos, artificiole 1 1 ludcntis. 
* DCXI. Lepus ad (juemcunque ftrepitum terrefadus. 

AD STREPITUM PAVIDUS. Vely OMNIA 
TUTA TIMET. 
Imago fcrupulofi. 

V V 5" Lepfis 684 A P E L L E S 

* DCXII. Lepus fifluld infiata aitres erigens^ ac 

corpus a venatore trajicitur. 

AUDISSE PERISSE EST. 
In pcricula eorum, qui obfcoenos cantus audiunt. 

* DCXIII. Lepus de hyeme in rigonbus nivium 

ex vefligiis facile capiendns, 

PER RIGIDA LETHUM. 
Imago eorum, quos indifcreiis rigoribus ad cafTes dia- 
bolustrahit. 

* DCXIV. Lepores cubilia fua faltu repetunt. 

CUBILIA SALTLr. 
Imagoeorum Martyrum, quiad asternam requiem 
tranfmifll funt, cumex fcalis patibularibus faltu quafi 
dcjici fe pafli funt pro Deo, 

* CDXV. Lepus finuojis flexibus canern exagitans. 

AGITATUS EXAGITO. 
Eorum Martyrumimago, qui in Martyriis fuisTy- 
rannos mire exagitarunt. 
Spiritus carnem exagitantis imago. 

* DGXVI. Lepores oculis apertis femper dormientes. 
MAXIME VIGILES, MAXIME TIMIDI. 

Prudentiores plerumque timidiores videas. 

* DCXVII. Leptis a canibus perfecutus celerrimus ejl. 

PERSECUTUS AGILIOR. 
Imagoplurium,qui perfecuiionibus excitatioresfa£ti 
lunt. 

* DCXVIII. Lepus multis canibus obfejlus, 

VIRIBUS IMPARIBUS. Virg. 
Imago hominis poftdilatam diu poenitentiam mo- 
ribundi, quando tantis daemonum tcntationibus im- 
par eft. 

* DCXIX. Lepus poflerioribus pedibus claudicans. 

MAXIME CLAUDI, MAXIME AGILES. 
Ad a;^i u m e ft, Claudos ordinario chorcedos ejje velle. 

* DCXX. Lepus femel/a perdiverfa locafoctusfuos 

fpargit^ ne etnnes Jimul amittat, 

SPAR- S Y M B O L I C U S. 685 

SPARGERE LUCRUM. 
Imago voluntariae ^'auperiatis. 
Imago parentum filios Rcligioni permittentium. 

* DCXXI. Lepus e vefiigiis fuis mvi vel iuf 

imprejjis capitur. 

MEA PER VESTIGIA LETHUM. 
Imagoeorum, quimala aliisexempla prasbendo pe- 
reunt. 

C A P U T XXIX. 
L U P U S. 

DCXXII. Lupus i/fter oves five fignatas ^jive non 
fiqnatas a Zinrkgrefio infcrihitur. 
NULLO DISCRIMINE. 
Imago Daemonis minime parcentis etiam iis,qui cha- 
raftcre facro notati funt. 

* DCXXIII. Lupus juxta adagium pilum mu- 

tat^ non animum. 
MENS PRISTINA MANSIT. Ovid. 
Imago hominis cum Religiofo habitu mores minime 
mutantis. 

DCXXIV. Lupo capram^ a qud enutritus fuerat, 
devoranti Camerarius infcribit. 

NULLO FLECTITUR OBSEQUIQ. 
Imago Ingraii hominis. 

DCXXV. Lupa Remum $3' Romulum ad 
ubera habens. 

BINOS ALIT UBERE FOETUS. 
Fadum fuit in fundatorem Gollegii Germanicas & 
Hungaricae nationis Romas. 

* DCXXVI. Lupus^utiquidamvolunt^fi primo 

tth homine videatur., minime ei nocet.^ fecus 
ji ipfe primo hominem videat. 

SI VIDEAS, MINUS ILLE NOCET. 

In- 6S6 A P E L L E S 

InnuitEmblemaPrselalorumvigilantiSjfeduftorum 
fraudibus opiime obviari. 

DCXXVII. Lupui Matri S. Andrea Corfini in 

fomno objedw., adfores templi, in agnum 

tranfmutari i/ifus. 

QUANTUM MUTATUS AB ILLO. 

In repentinam cujufdam peccatoris converfionem. 

DGXXVIII. AUufurus ad Familice Metternichiana 

gentilitium lupum aliquis, quando ex eadem in 

Epifcopum promotus fuerat quidam^ lupo 

ad ovile excubanti infcripfit, 

NIL OPUS EXCUBITORE CANE. 
S. Lupum Trecenfem in Gallia Epifcopum fic rede 
cxprimcs. 
DCXXIX. Honori ejufdem Epifcopi^ Lupceliemum 
is' Komulum ad ubera habenti^ infcriptum fuit» 

PLUS PASCENTE LUPO. 
In eundcm S. Lupum Epifcopum. 
DCXXX. Lupus oves rapturus^ inparatam Jibi 
decipulam incidit. 

INIQUITATES SU^ CAPIUNT IMPIUM. 

Prov. f. Cap. 
* DCXXXI, Lupus oviculam vorans, 

VORAT QUAM TERRUIT. 
Imago D.^monis quem prius fcrupulis exterruit , dc- 
mum in acternam perniciem addaceniis. 
* DCXXXII. Lupus in rigore hyemisprcedis inhians. 
DANT RIGIDA PR^DAS. 
Inmilitariahybcrna. 

* DCXXXIII. Lupusprimoab homine vifusferi' 

tate depsifitd manfuefcit. 

MANSUESCIT VISUS. 

ImagoS.Pauli, qui velutirapaxgregis Dominicilu- 

pus, mox manfucvit ut a Deooculis gratiae refpedus 

fait. 

Imago S Y M B O L I C U S. ^87 

Imago itidem S.Petri, aChrifto inPaflioneafpeai, 
indequeconverfi. 
DCXXXIV. Lupoquodmn folum famecoa^us^fed 
etiam ex merdrabie oves difcetfat , nulldfame 
coaSiusa Chovayno lemmahabet. 
RABIEQUE FAMEQUE. 
Dxmonis manifcrtum fimulachrum. 
DCXXXV. Lupocum Leone congreffo^^ difcerpto 
P. le Moyne infcripjit. 

PUGNA CONGRESSUS INIQUA. 
In certamina fupra vires tentata. 
DCXXXVI. Lupus ex difcerptdmox ove aSuc fan' 
guinolentus , aliam nihilominus adhuc difcerptu- 
rus^ a Chovayno infcribitur. 
ET NUNC QUOQUE SANGUINE 
GAUDET. 
Tyranni fimulachrum unimartyrio, alterum fubili- 
tuentis. 

C A P U T XXX. 

L U T R A. 

* DCXXXVII. Lutraamphybium interrd^ aqud. 
vivens, a Petra Sandd infcribitxr, 
IN UTRUMQUE PARATUS. 
Imagoadulatoris omnibus fefe accommodantis. 

C A P U T XXXI. 

L I N X. 

* DCXXXVIII. Linx adeo perfpicacis vifus^ ut 

ipfos muros vifu penetret. 
QUEM NULLUM LATET SECRETUM. 
Pivinam perfpicaciam fic expriraes. 

Linx <88 A P E L L E S 

* DCXXXIX. Linx animal vifu perjpieax, pelle 

variis macults variegata, 

PERSPIGAGIA, ET VARIETATE. 
Perfpicacis rerumque varietate infignis five Hiftorici, 
five alterius Miniftri ea imago eft. 

* DGXL. Linx pradam captamrelin(}uit amore 

novce cui inhiat. 

FUTURIS INHIAT, PRiESENTIA LIN- 

QUIT. 
Imago eoram, qui rehdis mundanis xterna fedan- 
tur. 

C A P U T XXXIL 

MANTICHORA. 

* DGXLI. Mantichora parva molis^ fed magnct 

ferocice animaL 
NON MOLE, SED INDOLE TERRET. 
Daemonis imago. 
Peecati venialis horrorem fic exprimcs. 

C A P U T xxxin. 
MELIS SEU TAXO. 

* DGXLII. Melis unum anteriorem ac pofleriorem 

expedibus mimrem habens venatore perfequen- 

tejfulcos aratri aut rotarum qucerens^ 

ut eorum clivo elatiorede- 

' fedum eorum fupplen- 

do elabatur. 

DEFECTUM INDUSTRIA SUPPLET. CA- S Y M B O L 1 C U S, 6Z^ 
C A P U T XXXIV. 

MONOCEROS. 

* DCXLIII. Momcerotem compare vifa protinks 
manfuefcere fcribunt quidam. 

COMPARE MITESCIT. 
Imago eorum, qui falutaribus uxorum moribus'& 
monitis manfucfiunt, & convertuntur. 

* DCXLIV. Momceros^antequam cornu fuo 
feriat^ prcevie minatur. 

MINATUR ANTEQUAM FERIAT. 
Imago D. Dei , qui poenis minas Concionatorum, 
Confe(rariorum,&c. praemittit. 

DCXLV. Monoceroti cornuaquamantepotumeX" 
ploranti Camerarius infcribit. 

NIL INEXPLORATO. 

Prudentisviriimagoeaeft, priemeditantis prxvieac 

fcrutantisomnia,antequamaggrediaturquidpiam. 

DCXLVI. Ad mentem eorum^ quivoluntmomce' 

rotemjine compare ejfe, ^ generari , rede 

ei infcribes. 

GENERATIONEM EJUS QUIS ENAR- 

RABIT. 
In generationem utramquc Secundx in Trinitatc 
Perfonas. 
* DCXLVII. Monoceros aliis animalibus fe mitem 
prabety minime verojuis. 

ALIIS MITIS, GREGALIBUS ASPER. 
IdeaPrsclati in fuos afperi,in alios benigni. 
* DCXLVIII. Monoceros equi formam habens. 

SPECIEM, NON INE)OLEM. 
Imagohominisgenerolitatem praefcfercntis, mini- 
iTie veroeaprsediti. 

* DCXLIX. Monoceros cornu re^itm. quoferiat^ babens. 

REC- 6^o A P E L L E S 

RECTUS IN IRAM. 
Imago iracundi qualem David defcribit. 
Iraicimtni ^ nolite peccare. Pfalm. 4. 

• DCL- Monoceros coTKuinaqtiain immij^o^veneno 

ejufdem acjucc miyfme l^ditur. 
NIL NOXIA L^DUNT. 
In variorum SS. poteftatem , venenis medcndi. Si 
morttjerum quid biberint^ non eis nocebit. Marci C 1 6, 

* DCLI . Monoceros cornnfuo reSto^ quopro irte injiru- 

mento utitur^ etiam venenapellit, 

QU^ RECTA EST, IRA MEDETUR. 

Irs vim juftas & moderatas correftionis. 

* DCLII. Monoceros jemper m oculisfuis cornu 

reSium habens. 

RECTUM IN OCULIS. 
Imago hominis oculisfuis, admalom minime abu- 
tentis 

* DCLIII Monoceros animal maxime robuflum^ 

quodque cornu fuo venenaprovide explorat. 

FORTITER ET PROVIDE. 
Imago fortis & providi Miniftri, Belliducis &c. 

* DCLIV. Monoceros fronte pretiojum cornu 

7erens. 

FRONS PRETIOSA GERIT. 
Imago froniis cui fit^num S. Crucis impreflum eft, 
* DCLV. Idem. 
FRONTE TIMENDUS. 
Imago hominjsprudentis. 

* DCLV^I. Monoceros cornu fuo ferpentes fugansi 

SERPENTIBUS IRA LETHALIS. 
Imago fcvcri in malos Pi aelati. 

* DCLVII. M'>^ore>os longum cornu gerens. 
LONGAM FERT PROVIDUS IRAM. 

Imago hominis diuturno tempore fapienter iracundi. 
* DCL\^III. Monoceros rekum tn fronte cornu 
kabens, 

RE- S Y M B O L I C U S. 6^1 

RECTI SIBI CONSCIA FRONS EST. 
In confilia bona intentione fufcepta. 
* DCLIX. Momceros cornu feriem ^ meie- 
loi aJferefJS. 

MEDICAMEN ET ARMA. 
In vim S. Crucis fronti imprelTse. 

* DCLX, Motiocerotem^ qui unicumejlevoluftt, 

reSle ei infcribi dicent. 

ABSQUE SECUNDO. 
Imagorariingenii. 

* DCLXI. Monoceros cornu fuo aquam ferie»s^ut 

ab ed "venena tollat. 

UT MEDEAR, FERIO. 
Imago D. Dei ferientis nos calamitatum fuarum cor- 
nu, ut peccatorum veneno medeatur. 

C A P U T XXXV. 

M U L U S. 

* DCLXII. Mulus adportandoiPrincipumfar' 

cinof^ ^ phaleras deputatum animal. 

AD ONUS, ET PHALERAS. 
Imago indodi Aulici. 

C A P U T XXXVL 

M U S T E L A. * DCLXIII. Muflela omnis munditiei (ludiofa. 
MENS MUNDIOR. 
Imagohominis fubextcrno veftiumcultu, mundio- 
rem animam circumferentis 

* DCLXIV. Muflela caniidi femper coloris. 
SEMPER ET HOC UNO. 
Imago candidi animi, omnis fraudis expertis. 

Xx Msi' 6^1 A P E L L E S 

* DCLXV. Muflela owKem immunditiem ahhorrem^ 
NE FOEDA SIT, VEL LUBRICA. Ex Hym. 

Ideacaftianimi. 
* DCLXVI. Muflela pariens ea ^ qucc aure concepe- 
raty dicitar enim aure concipere. 

AUDITA REVELAT. 
Imago hominis minimc fecreti. 
Imago B. V. Marise parientis Chriftum. 
* DCLX VII . MuHela colora candidt ^ fagacijfi- 
wi odoris efj. 

CUM CANDORE SAGAX. 
Imago fagacis, & confcientiofi Politici. 
DCLXVIII. P. Niefporkowitz,^ infuts de B. Virgine 

elogit!^ muRelte infcribit, 

INNOCUO CANDORE NITESCIT. 
Imago B. Virginis fine labe conceptae, 

C A P U T XXXVII. 

O V I S. 

DCLXIX. Ovis a hono Paftore, in humeris portata. 

TANT^ MOLIS ERAT. 
Nempetantae moliseratgeneris humaniredemptio, 
ut ipfi filio Dei moriendum fucrit. 

DCLXX. OvK fpecialijigno notata a Zifick- 
grefio i-/ffcribitur. 

NOTOR UT Nv)SCAR. 
In vim Sacramentalischaradteris. 

DCLXXI. Ovi perditce Chovavntu infcrihit. 

RECUPERATA, QUAM CONTINUATA 

POSSESSIO DULCIOR. 
Gaudiumquodincaeloeft, fuperpeccatorepoenitcn'» 
tiam agente exprelfum habes. 

DCLXXII. Ovi lupum la^anti P.Mafenittt 
infcrihit. 

MOR-i S Y M B O L I C U S. 6^^ 

MORTIS ALIMENTA MINISTRAT. 
Idca indigne communicantium. 
DCLXXI II. /dem P. Mafefiius, Paflori ingentem 
oviumgregem ducenti infcriplit. 

MAXIMUM DOMINIUM, MAXIMA SER- 
VITUS. 

DCLXXIV. Ovis abfynthium decerpens. 
NON GUIVIS PALATO, SED MEO. 
Imago cujufdam, qui mortificationum abfynthium 
indeliciiscomputat. 
Singularitatisimago. 

DCLXXV. InThefibus Jllmo. AndreaChryfofiomo 

Zaluskio P/ocenfi Epifcopo dicatis^ ejufdem 

gentilitia ovu tonfa infcribebatur. 

NON SIBI SED POPULO. 
Ea obligatio Epifcoporum elt, ut magis gregis, quam 
proprio commodo ftudeant. 

DCLXXVI. Ovis a P. Mafenio infcribitur, 

ET CANDORE PLACET. 
B. V. Manam immaculate conceptam, exprimebat, 
* DCLXXVII. Ovium integer grex^und pr^eeftnte, 
ex ponte praceps. 

UNIUS EXEMPLO. 

■ Vim malorum excmplorum exprelTam habes. 

DCLXXVIII. Eadem qua fupra gentilitia ovit^ 

Epifcopi Plocenjis integrum ovium gregem 

pracedens^ in iifdemThefibuf 

infcribebatur, 

HOC DUCE, FAUSTA VIA EST. 
Tn vim exemplorum. 

Alludebaturadcjufdem 111'""«'. Legationem , quando 
Serniam. TherefiamCanigundam Joannis III. Poloniae 
Regis filiam, in Belgium ducebat, futuram fponfam 
Sermi EleftorisBavarix. 

* DCLXXIX. Grex integer oviumy a lupo 
uno interfedus. 

X X 2 UNIUS <j^4 A P E L L E S 

UNIUS INGLUVIE. 
Perditionem humani generis ex lapfa Ada^. 
Infanticidium item Herodis fic exprimes. 
DCLXXX. D. Arefms ovium gregi infcripfit, 

FOVEBUNTUR MUTUO. 
In commodabonae focietatis,ac matrimonii. 
DCLXXXI. Ovi in faucibus lupi apud D.Are- 
iiurn infcribitUTt 

INNOCENTIA NULLIBI TUTA. 

* DCLXXXII. Oves canevel PaRore minusvigile 
a lupo difcerpt^e lemma efl. 

UNO MINUS VIGILE. 
Damna ncgligcntis Praslati fic exprimes. 
DCLXXXIII. Ovisinmediis pratis alupo difcerpta. 

MEDIIS ETIAM PRATIS. 
Ideaeorum,quosinmcdiis deliciis Daemonrapitaot i 
mors. 
DCLXXXI V. Ovibus intrafepimentum a lupo tutn 
in Sacriflia S . foannii Varfavice infcribitur. 

CUSTODIT, ET ARCET. 
Idea Clauftri Religiofi. 

c A p u T xxxvr. 
P A N T H E R A. 

DCLXXXV. Henricus Farnefius Panthera alia 

animalia odoread fe alleda difcer^ 

penti infcrihit, 

EMPTA DOLORE VOLUPTAS. 
Imago voluptatum noxiarum mundi. 
DCLXXXVI. Panthera., quce exfpiratoodore alia 

ad fe animalia trahity Are/im infcribit, 

ALLICIT INTERIUS. 
Imago ejus, qui odore virtutum alios Deo attrahit. 

Pam S Y M B O L I C U S. 69$ 

* DCLXXXVII. Pantheravariis,iifquepulcherri' 
MK maculis afperfa^ fuavifjimum odorem exhalans. 

VARIETATE, ET SUAVITATE. 
Idea hominis, qucm morum fuavitas, & rcrum varia- 
rum cognitio commendabilem faciunt. 

* DCLXXXVIII. Panthera vox odorifera. 
VOX SPIRAT ODOREM. 
Imago hominis fermonibus fuis mirum ubique virtu- 
tumodorem fpirantis. 

* DCLXXXIX. Panthera odoriferd voie alias 

feras attrahens. 

VOCE FERAS TRAXIT. 
Imago facundi Concionatoris , & ConfeflTarii pecca- 
tores fummos convertendo ad Deum attrahentis. 

* DCXC Pantheraodore fuoaliasadfe ferastra- 
hit^folusdraco ejmodore quafivenenoin fugam 

agitur tefle Mafenio. 

ALIOS TRAHO, HUNC FUGO. 
Imago Chrifli Domini,qui dum alios Apoftolos ver- 
borumfuorum fuavitate& efficacia adfe traxit, folum 
judam iifdem nil emcndavit, quin potius obdinatiorem 
reddidit. 

* DCXCI. Panthera fomnnm fibi ingenti ru- 

^itu excutiens. 

RUGIT, UT EXCUTIAT. 
Idea Concionatoris , qui concionum fuarum rugitu 
ctiam fibi acedias veternum excutere nitituc, 

* DCXCII. Panthera maculis ubtque oculorum 

infiar plena. 
PLENA OCULIS. Vel, OCULOS MULTOS, 
LINGUAM UNAM. 
Imago hominis providi & circumfpedi. X X 3 CA- 6^6 A P E L L E S 

C A P U T XXXIX. 
P O R C U S. 

* DCXCIII. Porco jam jam jugulando abblati' 

diens lanio. 

BLANDITUR UT PERIMAT. 
Ita Mundus, Caro & Daerrjon. 

* DCXCIV. Porcus e !itto admacellumduSinf. 

POST MULTUM VIGTIMA LUTUM. 
ImagQ eorom, qui poft libidines fuas, invidimam 
Daemonicedunr. 

* DCXCV. Porcus in macello clamorofits. 
CUM MULTO VICTIMA FLETU. 
Eorum imago qui mortemaut mortificationes im- 
patientiffime ferunt. 

* DCXCVI. Porciu evermibus quosroflro eterrd 
eruit.^fa^inatus. 

DE VERME SAGINA. 
Eorum imago, quibus in patratis peccatis delcfta- I 
tio eft. 

* DCXCVII. Porcus ittter pafcendum femper 
grunniens, 

PASCITUR ET GRUNNIT. 
Imagomurmuratoris,communi menla minimecon- 
tenti. 

DCXCVIII. Porcus in luto dormiens, 

IN LUTO REQUIES. 
Imago hominis, in luxurias luto cauteriatam coii' 
fcientiam habentis. Imago quoquc eorumqui imma- 
culatum thorum non fervant. CA- S Y M B O L 1 C U S, ^5>7 
C A P U T XL. 

RHINOCEROS. 

DCXCIX. Rhimceros maxime feroc ijfimum animal, 

cum ad iram frovocatur^ k Camerario 

lemma habet. 

VIM SUSCITAT IRA. 

VindicantisDei imago. 

DCC. Rhimceroti lemma. 

AUT MORS CITA, AUT ViCTORIA 

L^TA. 

Imago pugnantis Belliducis. 

DCCI. Rhimceros maxime defarme animal k 

Veriem infcribitur. 

DAT VIRTUS, QUOD FORMA NEGAT. 
Imago pulchri animi, in deformi corpore latentis. 
Imago S. Mariae iEgyptiacx in cutc iEthiopifla:, fpe- 
ciofx. 

* DCGII. Rhinoceros obliquum cornu quo 
feriat habet. 

NIL RECTUM IN IRA. 
In damna Iracundix. 
* DCCIII. Rhinoceros quo in iram tardioreli 

eo ferocior. 

MORAM FERITATE REPENDET. 
• Imago D. Dei , qui quo diutius peccatorcs tolcrat, 
quo eos poftea acrius punit. Cornua Rbinocerotis^ cornua 
illius. Deut. 3:5. 

* DCCIV. Rhinoceros potius mori^ quam fub- 
di paratus. 

LIBERA MENS. SERVIRE NEQUIT. 
Imago hominis magis mori parati, quam jugG dae- 
monis, per peccatum fubdi. 
DCCV. Rhinoceros cornu in fronte mllutn habens. 
X X 4 SED d^8 A P E L L E S 

SED FRONS IGNARA NOCENDI. 
Prudentiae omnibus innoxias imago., 

* DCC V I . Khimceros,, dum propojita in deferto a ve- 

natoribus virgim Jefe in Jinum inclinat^ 

a -venatoribus capitur. 

DE VIRGINE LETHUM. 
Imago fedudionum foeminearum. 

* DCCVII. Rhinoceros^ cum irafcitur^ multum 

deformaturt 
DEFORMIOR IRA. 
Imago Iracundias humanum animum plurimum de- 
formantis. 

C A P U T XLI. 

RUPICAPRA. 

DCCVIII. Rupicapra a P. EngeJgrafe injcribitur. 

DAT IN AERE SALTUS. 
Imago S. Joannis Baptiftas, qui exultavit in utero Ma' 
irfsfua. 

DCCIX. Rupicapfce reSie infcribes. 
TRANSILIENS COLLES. 
Imago D. Dei traniilientis gratiarum fuarum donis 
fuperbos, & rcfervantis ea humilibus- 

* DCCX. Rupicapra cum canibus coUudata in 

montem enititur. 

LUCTOR, ET ENITOR. 
Imago hominis e perfecutionum fuarum luda ad di- 
gnitatcs altiores enitentis. 

DCCXI. Rupicapra inmontU apicevix apparens. 

APICES FECERE MINOREM. 
Imago hominis in diginitatc humilis. 
Imago etiam corum , quos minimorum cura humiles 
reddidit. S Y M B O L I C U S. ^s>9 

* DCCXII. Rupicapra inmontK apice contra 
canes fecura. 

APICES FECERE SECURAM. 
Imago Religiofi de obfervatis in vita iu^ minimis 
fecure viventis & morientis. 

C A P U T XLII. 

S C I U R U S. 

DCCXIII. Sciurus nucem laborioje rodendo^eam 
demum aperit, infcribente FeviUceo. 

ABSQUE LABORE NIHIL. 
Nempe Dii laboribns omnia vendunt.juiia adagium. 
DCCXI V. Sciurus editiffimoi arbores confcendens» 

QUO NON ASCENDES.? 
In excelfam indolcm & ingenium. 
Infcripferathoc olimfciuro fupra aquilse caput eni- 
xo , incaftro fuo Fouquetius Gallicus Minilkr, illu- 
furus Auftriacorumaquilis, fed Dcumhominem illu- 
foremimpunenonhabuifTe, notumomnibuscft, exin» 
decoro & inglorio ejufdem fine. 

* DCCXV. Sciurus acjuam tranaturus ligno inni' 
xus explicata in altum caudd^ pro velo ufus 
epigraphen fuRinet. 

DEDUCET ME SPIRITUS. 
SpiritusSandieft, bonarum infpirationum auxiliis, 
ad immenfae aeternitatis littus nos fillere. 
* DCCX V 1 , Sciurus in cavea fu.e rota fernper agil^. 

AGILES IN CARCERE CURvE. ^ 
In Miniftrum in carccribus nil de priftina cura remit- 
tentem. 

Imago S. Pauli in carcere non defiftentis doccre. 
DCCXVII. Sciurus^ cumin domunculd fudlatet^quie' 
tus efijecus fi ex ed exeat in caveam e filis ferreis 
contextam^ in qud circumagitur» 

X X r IN- 700 A P E L L E S 

INTRA DOMUM QUIES EST. 
Optimum quictandas confcieniise medium , eft foli- 
tudo. 

C A PU T XLIII. 

S I M I A. 

DCCXVIII. Simia paludamento regio induta. 
CLARO DEFORMOR AMICTU. 
Imago corum , quos digniratcs cum mala vita plus 
deturpant quam ornant. 

DGCXIX. Otto Fanius in fuis Horatianis Emble- 
matibus^fimsce paludat£ quam Fortuna 
ducebat infcrfhit. * 

NON MUTAT FORTUNA GENUS. 

Ciccafove tndignos Sors^ utlubet.^ at tua dona., 

Simia ne maneat (imia^ non facient, Lamp. 

DCCXX. Simia ad utricalem tibiam faltans^pro- 

jedii in medium nucibus aliquot^ mox 

edi apprehendit. 

FURENTEM, QUID DELUBRA JUVANT.^ 

DCCXXI. Simia pede felis^ calianeas e calentibus 
cine-i ibus apprehendens., a Mafenio infcribitur. 

QUOD TIBI NON VIS FIERI, ALTERI 
NE FECERIS. 

* DCCXXII. Simia catulum humeris fuisportans. 

ONUS LEVE. 
Infacilitatem, eorumdefeSusfupportandi, quosdi- 
ligimus. 

* DCCXXIII. Simia ex Regionibus exteris 
ad nos tranflatas. 

COELUM NON ANIMUM MUTANT. 
In inutiles muitorum peregrinationes. 
* DCCXXIV. Simia capitur dum imitari vult 
venatorem^ pedicasfihi imponentem. 

FAL- S Y M B O L I C U S. 701 

FALLITUR EXEMPLO. 1% 
ALIOS IMITANDO. 
Imago eorum, qui alienis exemplis percunt, 

* DCCXXV. Simia defformem catulum ^ fe 

ipfam exceffive amans. 

TANTUS TENET ERROR AMANTEM. 

Ovid. 
NULLI NON SUA FORMA PLACET. 
Philautlam ejufdemque errores, cxpreflTus habes. 

* DCCXXVI. Simiapopulojocos^rifusfaciens^ 

ad catenam alligata, 

DE MEIS JOCIS, MEA VINCULA. 
Imagoeorum, quosmundanse deliciae, adajternain 
inferno vincula tranfmifere. 

* DCCXXVII, Simiaadlunamutationemmodo 

lata modo trifiis. 

VARIATUR IMAGINE LUN^. 
Imagohominis inconftantis. 

* DGCXXVIII. Simiaquemex filiischariffimum 

habet^ dorfo imponit fugiens^ cujus pondere 

prejla^ a venatoribus capitur 

tefle Berchorio. 

AMANDO PERDITUR. 
Imago corumparentum, quos exceffivus inprolem 
amor, in Daemonis cafTes egit. 

* DCCXXIX. Simia amplexu prolem enecans. 

OFFICIT OFFICIO. 
Imago noxii adulatoris. 

C A P U T XLIV. 

TAURUS. TAURUS 
PE RIL LI. 

DCCXXX. Taurus ferox ficus fylviifici foliis ad 
collum appenjis manfuefcens^ ab Arejio infcribitur. 

NO< 702 A P E L L E S 

NOSTRI MEDICINA DOLORIS. 
Imagoferocioris animi manfueiudine ad obfequium 
rcdudi. 

* DGCXXXI. Taurus Peritli eos , qui intra vifcera 

ejus lateyjt, torquens. 

SUA VISCERA TORQUET. Vel. 
TORQUET INTIMOS. 
Imago Daemonis amiciffimos fibi torquentis. 

* DCCXXXII. Idem Taurus Pertlli. 

NECAT, QUOS ACCIPIT. 
ItamundGs&Dsmon. Praslatus fedudor &c. 

* DCCXXXIII. Idem Taurus Perdli. 

INGRESSUS, NON EGRESSUS. 
Jmago Infcrni, cx qao nulla Redemptio. 

* DCCXXXIV. Taurus tn viridi prato, 

PRATUM UNA VOLUPTAS. 

Imago hominis gulae, feu mundauis deliciis dediti. 

* DCCXXXV. Taurusad aratrum. 

TEMPORE FIT PATIENS. Ovid. 
Imago animorum ferocium , qui iabore &temporc 
manruifaciendi. 

* DCCXXXVI, Taurus inter aram ^ ara- 
trum medius. 

NATUS UTRIQUE. 
Imago boni Religiofi ad aras &laborcs communes 
Religionis fusenati. 

* DCCXXXVII. Taurus, antequam feriat^caput 

prius ad terram deprimit. 

HINC FORTIOR ICTUS. 
Tmagofimulatas humilitatis, ucplus proximodamni 
inferatur. 

DCCXXXVIII. Duohus adaratrnm tauris inplti- 

ribus Frederati Belgii monetis lemmaeH. 

TRAHITE i?:QUO JUGO. 

Du(ibus in matrimonio conjugibus id proprium. 

* DGCXXXIX. Taurui Perilli mugiens. 

MU- S Y M B O L I C U S. 705 

MUGIT AB IGNE. 
Imago Apoftolorum, &Prsedicatorum, qui ignc Spi- 
ritus S. fuccenfi magnalia Dei intonant. 
Imagoquoque infernalium ululatuum damnatorum. 

* DCCXL- Perillus Tauro a fe parato impojitus, 

FACTO TORQUEOR IPSE MEO. Ovid. 
In remorfus Confcientias 

* DCCXLI . Duo tauri pauperis agricola {cui equi 

non funt') aratrurn trahentes. 

SPES PAUPERIS UNA COLONI. 
SpemChriftiani cujullibet indivinis ausiliis rcpofi- 
tamexprimit Emblema. 

C A P U T XLV. 

T I G R I S. 

* DCCXLIL tiiridi lemma. 
MACULIS NEMO SINE NASCITUR. 
Incommunem nafcendifortem,quam iniquitatibus 
omnes concipimur. 
DC CX L II I . Tigris venatorem infequens^ objeSiofpe- 
chIo^ dum in eo ferefpicit^ urgere venatorem cejjaty 
proinde a Thefauro infcribitur. 

CESSAT ALIOS URGERE, QUI SE 
RESPICIT. 

DCCXLIV. Tigris pifcatores aggrejlura , oblatis 

pifcibus innoxia abiit^ ac acceptd quotidiand 

fijcium portione pifeatoribus amice con- 

vixit, cui Thsfaurus iK(crip[it. 

FERINUS EST EX UTILI NASCENS 
AMOR. 

Charitas enim non quarit.^ qu<£ fua funt. 
* DCCXLV. Tigridem fe perfequentem evadit vena" 
tor fi ereptos et catulos in i>id fpargat. 

PR^STAT REDDERE, QUAM PERIRE. 
Reftitutionembonorum iniuftorum fymbolohocce 
fuadebis. Ti- 704 A P E L L E S 

* DCCXLVI. 7»Vr/j junior, 

CRESCENT MACULvE, CRESCENTIBUS 

ANNIS. 
Imagopeccatorisquotidieinpejusvcrgentis. 

* DCCXLVII. Tigris maculofo Jibi eorpore in 

fpeculo complacens. 

EST AMOR AD MACULAS. 
Complacentiam in propriis peccaiis exprimit fym- 
bolum. 

Easetiampuellas fymbolumexprimit, qusenigrisin 
tacie maculis fc magis deturpant quam ornant. 
* DCCXLVIII. Fenator infe^aenti fetigridijraptos 
catulos fpargens evadit. 

LIBERALITATE SECURUS. 
Imago Eleemofynarii , quem eleemofyn» fecurnm 
faciunt felicis mortis. 

DCCXLIX. Tigridis catuUcapiuntur.^ cumTigris 
e fpeluncd egrejfa. 

CAPIUNTUR EGRESSA.^ 
Filiaruminmatrum praBfentia tutarum a fedufiioni- 
busimago. 

* DCCL. Tigris maculofos fuos catulos diligens. 

NESCIT AMOR MACULAS. 
DeliSia operit chantas, Prov.C lo. 

C A P U T XLVL 

U R S U S. 

DCCLI- Vrjus vi magnetica lingua mufcas attra' 
hens., eafcjNf interficiens ab Arefioinfcribitnr. 

RAPERE DUM ATTRAHIT. 
Idea Daemonis allicientis ut perdat. 
DCCLII. Urjus pedes fubinde lambens^ a Meif- 
nero •n'cribitur. 

NON SEMPER DULCIA. 

In S Y M B O t I C U S. 70J 

In adverfa profpcrls faccedeniia. 

* DCCLIII. Vrfi linguam formica fubeufjteSj 

ab eodem devorantur. 

LINGUAM SUBIISSE PERISSE EST. 
In linguasdctredorum. 

DCCLIV. Vrfo in quafni mellis fovea fubmerfoy 
P. f^afeniuf infcripjit. 

IN MELLE MdRS. 
In damna voluptatum mundanarum. 

* DCCLV. Catuli urforum cum nafcuntur 

imperfecii. 

NAM VITIIS, NEMO SINE NASCITUR. 

Horat. 

Peccatum originale Emblema exhibet. 

* DCCLVI. Urfo apum morfus fuftinenti^ utmelle 

potiatur.^ Verienus infc-'-tbit. 

PATIOR UT POTIAR. 
Imago juftorum, hoc m fseculo perfecutioncs pro 
Rcgno Dei, patienter tolcrantium. 

DCCLVII . Henricus Farnejius urfam^quiC foetum 
lambendo perficit., iflhoc lemmate donavit. 
DEO MAGISTRO. 
InnuerevolebatPrincipem, nonhumanas feddivinse 
lapientis difcipulum effe. 

DCCLVIII. IJrfa apud Verienum infcribitur. 

STIMULATA FEROCIOR. 
Imagoanimi omnis corredionis impatientis. 

* DCCLIX. XJrfus amplexu priorum pedum^ 

hominem cnecans. 

AMPLEXATUR UT PERIMAT. 
Sic mundus, caro & Dsemun. 

* DCCLX. Urfus hnminemjam jam moriturum 

adhue difcerpens. 

MORIENTIBUS INSTANT. 
Imago DsemoniuTi agonizantibus fumme infefto- 
rum. 

Urf0 706 A P E L L E S 

DCCLXI. Urfiitt guld vulpem tenenli in vexilla 
quodam infcriptum me legijfe memini. 

FORCE Fx^lT PLUS QUE LA FINESSE. 
NON EST ASTUTIA, QUiE VI RESISTAT. 

* DGCLXII. Urfus apum aculeosinlingud pati- 
tur^ ut iifdem vitiofum fanguinem extrahenti' 

bui vifui reflituatur. 

PATIOR, UT VIDEAM. 
Imago juftorum, hujus mundi calamitates amorc 
vifionis beatific93 in coelo patienter tolcrantium, 

* DCGLXIII. Urfus poficertamina cumcanibus 

choreas edoStus, 

POST BELLA CHORE^. 
Imago militis generofi demum ad delicias deflc- 
^entis. 

* DCCLXIV. Urfusinvinclis circumdudusad 
choreas faciendas. 

DE MEIS CHOREIS MEA VINCULA. 
Imago eorum, qui ob exceflum in choreis fadum 
vincula asterna; damnationis nunc patiuntur. 

* DCCLXV. Urfm folutts vinclis faltans, 
POST VINCLA CHOREtE. 
Imago earum Virginum, quascarceres &vinclahoc 
inorbeproChriflo pcrpcflas demum ad nuptias&cho- 
reas Agni in coelo tranficrunt. 

C A P U T XLVII. 
U R U S. 

DCCLXVI. Uro Camerariuf infcribit. 

VIRES sine mente fatiscunt. 

* DCCLXVII. Uro Lemma. 

ESCAM ET SPECTACULA CAPTI. 

Imago SS. Martyram intcr mortis fuae fpeftacola 

efcam fpiritualis dodrinsc prasbentium fuis fpc6lato- 

ribus. Urus S Y M B O L I C U S. 707 

* DCCLXVIII, UrusinfpeStaculoinn?edios 
homines irruens. 

MEDIOS MORITURUS IN HOSTES. Virg, 
Imago generofi militis. 

DCCLXIX. UrocoroUd ficulnea adcoUum appenfd 
cicnrato Tbefaurnt infcribit. 

SUAVITATE VINCITUR CRUDELITAS. 
C A P U T XLVIII. 

V U L P E S. 

DCLXX. Vulpfomnum fimulanti.^ut avesadfs 
advolantes capiat., Fredro injcribit. 

NON AUCEPS, NISI DORMIAT. 
In Commoda fimulationis politicse. 
DCCLXXI. Fulpeculie., qna a mujield exterrita la- 
queum induit.^ Thejaurm infcribit, 

MINORA VITANS, MAXIMA INCURRIT 
MALA. 
Imago fcrupulofi. 

DCGLXXII. Vulpes glaciei fefe non credens ah 
Arefio infcribitur. 

IGNOTO NON ME CREDAM. 
Documentum caute aliorum con verfatione utcntis. 

* DCCLXXIII. Vulpes cicurata ad fua an~ 

tiqua gallinarum.^ anferum ^c. furta 
revertey>s, 

FACILIS NATURA REVERTI. Chud. 
Recidivarum pericula in peccatis fic exprimes. 

* DCCLXXIV. Vulpina cauda abjeSia ali- 

quando infcripji. 

- SED IN HOC TAMEN UTILIS ENO. 
Luc. 
Imago adulatorli hujus fKculi. 

Y y r«/- 7o8 A P E L L E S 

* DCCLXXV. Vulpes gallittam fraudulenter in 
decipuld captura eidem includitur. 

FRx\UDIBUS IPSE MEIS. Claud. 
Maliim in audorem fic exprimes, 

* DCCLXXVI. Vulpesintercanesconclufa. 
NULLA FUGAM REPERIT FALLACIA. 

Virg. 

Imago pcccatoris in agone inter dxmones conclufi. 

* DCCLXXVII. Vulpecula junior paternarum 

artium imitatrix, 
PATRI^ NON DEGENER ARTIS. 
Imago filii paternse politiae jemuli. 

* DCCLXXVIII. Vulpecula recenter nata. 
FRAUDIS ADHUC EXPERS. Claud, 

Innocentiam minimediuturnam fic exprimes. 

* DCCLXXIX. Vulpes titione in foveam im- 

miffofugiens, 
PR^STAT FUGERE, QUAM URI. 
In libidinofas deledationes fuga celeri vincendas. L I B E R VI. 

P I S C E S. 1^'J 
C A P U T I. 

PISCES IN GENERE. 

I. Pifce^ mortui aquce fitpernatantes. 
MORTUUS EMERGET. 
Imago hominis poft vitae calamitates emergentisad 
prsemia coeleftia, 

II. Pifces in nafld conclufi exitumy alii ingreflum 
in eam optantes. 

Y y 2. SUJE 7IO A P E L L E S 

SVJE QUEMQUE FORTUNiE POENITET. 
Imago paucorum forte fua contentorum. 
* III. Pifces in mari. 

IN IPSO ViVIMUS, MOVEMUR, ET 
SUMUS. 
HominumDeo immenfo ubique comprehenforum 
imago. 

* IV. Pifces tempefluofo mari. 
TEMPESTAS NULLA FATIGAT. Vel. 
MEDllS TRANQUILLUS IN UNDIS. 
Imago hominis intcrtot rcrum mundanarum tcm- 
peftates femper conftantis. 

V. Pifci hamo intersepto^ P . Mafeniiu infcrif>fit, 

POST VULNUS CAUTIO' SERA EST. 
Maturitatem remcdiorum fpiritualium Emblema 
docct. 
VI. Pifcihus captis herbacujufdam littorete conta^u 
exilienlibus Abbas Thefaurus infcripfit. 

DESIDES DOMI, EVIGILANT FORIS. 
I mago eorum, qui pcrcgrinationibus emerfere. 
VII. Pifcibusinnafd altisextraeandem confiitutis 
apud Verienum infcribitur. 

VELLE SUUM CUIQUE EST. Perfius. 
Imagodiverfitatis humanorum judiciorum. 
* VIII. Pifes T/arii hamo intercepti, 

CREDULITAS SUA QUEMQUE REDEGIT 
IN HAMOS. Ovid. 
Imagocorum, quinimia credulitate fere inexitium 
adduxerunt. 

* IX. PufiHi pifciculiad fluminum littora colludentes, 
LITTUS TENUERE PUSILLI. 
Imagoeorum, quihumilitate fuacceleftis patriaelit- 
toraadeptifunt. 

* X. Pifcis cum ferreo hamo effu^iens. 

NIL FUGA COMITANTE MALO. 
Imago remorfuum confcientix ubiquc fequeniium. SYMBOLICUS. .711 

* XI. Pifcesaquamturbidam fugiant, cumlimfi- 

dam adipifci pojjunt. 

TURBATIS PROFUGI REBUS. 
Imago amici in adverfis minime fidi. 

* XII. Pifcesaqud turbatd expanfs ad Umpidam 

aquam retibm capiuntur^ dum eam quarunt» 

TURBATIS CAPIMUR REBUS. 
Imago corum , quos Dasmon fcrupulis in caflcs 
ducit. 

XIII. Pifcesinnaffdconcluji apudVerienum 

infcribuntur^ 

NON AMORE, SED ERRORE. 
Imago multorum,qui eodem plane modo in Religio- 
fo, aut matrimoniali ftatu hserent. 
* XIV. Pifcvs aurd fereniori adaquae fummitatem 
fe folt pxp' nens. 

SERENIOR EXTULIT AURA. 
Imagohominis i.iter profpcraelati. 

* XV. Pifcis hamo captus. 
ESGAM QU^RENDO. 
Imago eorum, qui pabula carnalium voluptatuin 
qu^rendo interierunt. 

Imago eorum, quos gula perdidit. 
* XVI. Pifcis tiirbatd aqud limpidam quarend» 
in expanfa ad eam retia cmcluditur. 

LIMPIDAM QU.^RENDO. 
Imago cujufdam, quifpeciofam uxorem quserendo 
deceptusfuerat. 

* XVII. Pifcis in littore emoriens. 
POST LITTORA LETHUM. 
Imago hominis cujufdain obtento divitiarum aut 
dignitatum voto emorientis. 
Imago mortis impiorum. 

* Will. Vivario pifcium^in qmfekditan- 
tum fervantur. 

y y 3 TAN- 7U A P E L L E S 

TANTUM PROBATOS. 
ImagoCcEli aut Rcligionis. 

* XIX. Pifciculi ad littus colludeTites. 
IN LITTORE LUSUS. 
Imago gaudiorum poft obtentum asternae beatitudinis 
littus. 

* XX. Pifcis ex aridoyVelreti fK aquam iterum itt' 
jedus lemma tenet. 
NIL AMPLIUS OPTET. 
Imago Reiigiofi e miflione ad clauftrum revocati, 
cum gaudio eam revocationem fufcipientis. 

* XXI. Pijces femper cot2tratorrentem incedentes, 

SEMPER IN ADVERSUM. 
Imago hominis finguiarisjudicii , & opiniohiscontra 
torrentem. 

C A P U T IL 

A N G U I L L A. 

* XXlI. jinguillafola ex pifcibus mortua pro' 
fundum petit. 

MORIENDO PROFUNDUM. 
Imagoinfi^nis inagonevel mortificationehumilita- 
tis. Imago quoque impii morienlis. 

XX III. AngutlJa Zinckgrefius infcrihit. 

CITIUS CAPIAR, QUAM TENEAR. 
Imagobonorum mundanorum, quaecapi, aircrvari 
nequeunt 

XXIV. JnguiUay qua manu cuj ujdam tenetur^ in 

fronte domm cujufdam Colonice ^grip- 

pinx infcribitur. 

SI LAXES, EREPIT, SI STRINGAS 
ERUMPIT. 
Imago Prsclati cujufdam, qui nec nimium laxam, nec 
ftriftamdifciplinam fervei ncceife eft. S Y M B OL I C U S. 7M 

XXV. Jacohm CatT^fws dijje^^ic anguilh partibm^ 
quafi fefe iterum umturis infcribit» 

QUOD PERDIDIT, OPTAT. 

Exprimere volcbat inclinaiionem ad matrimonium 

cx cofta Adamo fubtrada , &efformata exea Eva, ma- 

fculisnafci. 

XXVI. IdemCatiJim dijfeSiccl^ miruminmodum 

fe torquenti anguilJa infcripjit. 

NIL JUVAT OBNltl. 
Nempeomnisimpatientiain adverfis fruftranea eft, 
* XX VII. Anguilla nullis funibus conftrifjgenda. 

NIL VINCULA PROSUNT. 
Imago muUorurn Sandorum miraculofi e carceri- 
busliberatorum. 

XXVIII. AnguiUa Batillus infcribit. 

VIX BENE CAPTA FUGIT. 
Infugacesvoluptatesmundi. 
XXIX. Anguilla diffe^la^ ^ mirum fe torquenti 
apud Bood infcribitur. 

DUM SPIRO SPERO. 
Imago firmse in adverfis fpci. 

* XXX. Anguilla. 
MINUS CONSTRICTA TENETUR. 
Imago traftandorum laxius animorum a Prslatis, 
Principibus, ConfefTariis. &c. 

* XXXI. Anguilla nonredo corporis fui impulfu, 

ut alii ptfces natans , fed tortuofe cor- 

pus infle^endo. 

PLUS TORTA, PLUS EFFEROR ULTRA. 
InnuitEmblcma, corporistortura & mortificationi- 
bus plus animam in via Dei proficere. Y y 4 CA: 714 A P E L L E S 

C A PU T III. 
A d U I L A. 

* XXXII. Aquila avis prtcdatrix, uti ^ aquila 
marina pijcium. 

TERRIS PRiEDATUR ET ALTO. 
Imagt» Pr3edatoris;& Piratas aut Dacmonis, fummis & 
infimisinfidiantis. 

* XXXIII- Aquila confiellatio pifcK ^ avis, 

COELO, SALOQUE, SOLOQUE, 
Immenlitatcm D. Dci fic exprimes. 

C A P U T IV. 

A S E L L U S. 

* XXXIV. Afellus arefaSim tum demum ufualn 
eH, cum aquK maceratur. 

MACERATUS PRODEST. 
Imagocarnis, quaeperpcenitentias maccratafpiritui 
adjumento eft faluti confequendse. 

* XXXV. Idem, 

MACERATUR AD ESUM. 
Imago Concionatoris feuConfeflarii fe macerantis, 
utefcamfpiritualemprsebcat fuis Auditoribus. 
* XXXVI. Afellus contufm. 

MITESCIT AB ICTU. 
Imago hominis corredionis five divinx five huma- 
pip idibus manfuefa6li. CA- . S Y M B O L I C U S. 715 
C A P U T V. 

B A L i£ N A. 

XXXy II. BaliOiajunior majorK comes^ quagrandiot 
fola incedtt^ a Verieno lemma habct. 

SOLUS JAM GRANDIOR ERRAT. 
Imago perrcdi Afcetse nullius amplius diredoris 
cgcntis. 

XXXVIII. Balcenaeje^is enavivafculis coHudens 
navi Jic fervatd Mauritio Kledori Saxonice 
pro fymbolo fuit cum lemmate. 
HIS ARTIBUS. 
Sicfervandam adsemonibus animam Emblema do- 
cct,fuperfluasinnobislevitatcsejiciendo. 
Paupcrtatem etiam Emblema commendat. 
XXX IX. Balxna e mari ad littus ejeda 
lemma fuftinet, 

TRUCULENTO NE FIDE HOSPITI. 

Imago Dacmonis in proprios alumnos defaevicntis. 

* XL- Balicna vacuis vafcuUs colludens. 

SPES PASCIT INANES. 
Imago fpei humanas fsepiusdelufEB. 
XLI. Balana in aridis/ocis prceeuntentfbiparvuin 
pifciculumkabens. 

QUALIS QUANTUSQUE MINOREM? 
Imago plurium Afcxticorum , qui minoribus fcfc ce- 
gcndostradidere. 
ImagoChridiNutritiofuoobfequentis. 
* XLII. RademBah-enaparvumpifciculumJequeas, 

HOC DUCE TUTA VIA. 
Tutiflimam in hocpericulofo mundanorum flu6tuuin 
tnari viam prsebet humilitAS. jiS A P EL L E S 

C A P U T VI. 
B A R B U S. 

* XLIII. Barbus orefuofuavem gujlum prabenSy 

inde pifcatorum infidioi habet. 

EX vORE INSIDI^. 
EiprefTum hic habes S. Joannem Ghryfoftomum& 
ipfum Ghrirti Prsecurforem. 

C A P U T VII. 

L U C E R N A. 

XLIV. Lucerna pifcis lucentem in tenebris lin- 

quam habens^ infcriptus a R. P. Alberto Bar- 

toch'.'Wski SocietatK JESUfuit. 

NON HABET UMBRA LOGUM. 
Imago hominis, qui minime duplice lingua eft. 

C A P U T VIII. 

CAMMARUS. 

* XLV. Cammarusmodo plenus^modovacuusy 

inconflantis etiam ^ vagi greffus efl. 

ET VAGUS, ET VARIUS. 
Imago vagi & inconftaniis ingenii. 

* XLVI. Cammarus coSius erubefcit. 
ALIQUANDO RUBEBO. 
Ea vox crit Martyrii fpem coneipientis. 
Applicavit fibi hoc quifpiam Cardinalitisc purpurae 
candidatus. 

* XLVII. Cammarus in plenilunio repletur. 
PLENA REPLET. Vel, S Y M B O L I C U S. 717 

UIEC SOLA REPLET. 
Imagoeorum, quiomnibusbonisaB. Virginc Ma- 
ria (quse gratia plena eft) cumulantur. 

* XLVIII. Cammarus Lunam imitatus modo 

plenus^ modo vacuus. 

ET ADAPTOR INANI. 
Imago fidi in paupertate amici. 
Imago Religiofi pauperis, pauperem Chriftum fc- 
•quentis. 

* XLIX. Cammarus vacud Lund excodus. 

RUBET INANIS. 
Imago indo6li inier dignitatum purpuras hominis, 

* L. Cammarus ex Lunddecrefcentenofcitpiry 

an inaniifit. 
HAC NOSCAR INANIS. 
Inconftantia (Lunsefymbolum^hominemvirtutibus 
maxime inanem oficndet. 

C A P U T IX. 

A R A N E A. 

* LI. Araneafifcis^ Ifidorotefle^aculeos in auri' 
culis hahens^ eifdem afpropinquantes ferit. 

NON ORE, SED AURE. 
Imago hominis, benevolas aures detradlori prae- 
bentis. 

C A P U T X. 

CANCER. CANCELLUS. 

* LII. Cancellijunioresparentuminretroce- 

dendo imitatores. 

DIDICERUNT OPERA EORUM. Pfal. lOj-. 
In vim patcrnorum Exemplorum. 

Can- 7i8 A P E L L E S 

* LIII. Cancer in codione emoriens purpu- 

ram ajjhmit. 

DE MEA PURPURA MEA MORS EST. FeL 
RUBET IN INTERITUM. 
Imago eorum , quibus dignitatcs ia interitum ce- 
dunt. 

* LIV, Cnncer excoSiione rubefcens. 

EXCOQUAR, UT RUBEAM. 
Imago e|us , qui per multas tribulationes ad marty- 
rium difponi a Dco optat. 

* LV. lAem. 
AB IGNE RUBEBO. 
Imago poenitentis anima3,quas cx ignc contrJti cordis | 
ruborem dc pcccatis concipit» 

* LVI. Cancer cruflam fuam exuens. 
UT MELIOREM INDUAM. 

In mortem jtiftorum felici Refurredioni prseviam. 
LVII. Cancer de mdefacula luce capttu. 

LUCE LETHUM. 
Imago eorum, qui honorum lucelethum fibi adfc- 
runt astcrnse damnationis. 

* LVm. Cancer crufld folum rubens. 
TANTUM EXTIMA RUBENT. 

Imago hypocritaeverecundiam fimulantis. 
LIX. Cancro procedenti lemma. 

TARDE, SED TANDEM. 
Fa6lumfuitin NativitatemPrincipis cujufdam,diu 
exfpedati, in figno Cancri nati. 

* LX. Cancerex OHrearumConchispafcitur. 

E DURIS ALIMENTA MIHI. 
Imago hominisarduis rebus delcdati. 

* LXl. Cancer conchylium apertum folum 

invadit. 

INVADET APERTUM. 
Jmago Daemonis cor & fenfus minime cul^oditos in- 
vadcntis. 

Can- S y M B O L I C U S. 719 

* LXII, Caneerfepuhus in fcorpionem 

t^nttatur^ 

DE PARTE SEPULTA SCORPIUS. Ovid. 

Imagoimpiorum,quorum fepultacoipura infoedos 

& in Deum blafphcmos fcorpiones in Refurredione 

univerfali immutabuntur. 

* LXIII. Cancer crufiam fuam aliquando^greffum 

Kunquam mutans. 

PELLEM SiEPIUS, GRESSUM NUNQUAM. 
Imago hominis poft frequentcs Confefliones gref- 
fum malarum fuarum Confuetudinum nunquam im- 
mutantis. 

* LXIV. Cancer oHonis pedibnt tardus, 

ET OCTONIS TARDUS. 
Imago hominis, cum pluribus aftcdibus (quoriim pc- 
dcs fymbolum funtj nil pruficientis. 

* LXV, Idem Cancer oSfo pedihis regradus. 

REGRADUS OCTONIS. 
Imago hominis cum multis inefi&cacibus affeftibus & 
propofitis in virtute deficientis- 

■ * LXVI Cancri alligatd ad baculum rand capiun^ 
tur, dum ei adhcerendo nimium baculum 
attradum fequuntur. 

ET DUM CAPIUNTUR, ADH.5:RENT. 
Imago huminis divitiisfuis etiam in morteiplaad- 
haerentis. 

* LXVII. Cancer ad concharn margaritiferam 
retrtjrfum accedens. 

AD PRETIOSA RETRORSUM. 
Ncmpe pretiofa Regni coeleftis margarita non nifil 
per viam retrogradx humilitatis acquiritur. 
* LXVIII. Cancer^ iicet aliquando antrorfum aece- 
dat, fapius tamen reirorfum, 

RETRORSUM SiEPIUS. 
Imago humanorum oporum, quorum major pars 
Cpro dolor) debiti bonitace caret. 

Can- 720 A P E L L E S 

* LXIX. CancerrandadbaculumnUiciatdcaptUS. 

FERT GARRULA LETHUM. 
Tmago eorum , qui foeminarum garruliiate fedudi 
funt. 

* LXX. Cancer tutius antrorfum accedit^ utdevitet 

videndo fe capturos. 

TUTIUS ANTRORSUM. 

Prudentiam fic rebus necefTariam ducem defcribes. 

* LXXI. Cancerex conchd margaritiferdfolamejus 

carnem unione intado vtrat, 

IGNOTI NULLA CUPIDO. 

* LXXII. Cancer fcrupulum apertce concha injiciens^ 

ne claudi poffit^ ut eam devoret, 

FERIT, UT DEVORET. 

Imago Dsemonis fcrupulis eos ferientis , quos de- 

mum devorare nititur. 

LXXIII. Cancer carnem conchylii unione iri' 

taSio devorans. 

UNIONE INTACTO. 

Imago mortis , quam Chriftus Dominus fuftinuit 

hypoftatica^«/o»?inta61:a, Quodenim FEKBUM femel 

afjumpjity nunquam dimijit. 

LXXIV. Cancer Lund decrefcente vacuus. 
VAGUUM SINE LUMINE CORPUS, 
Sine coeleftium gratiarumlucebonisvacuosmanere 
nos, necefle. 

C A P U T XI. 

CONCHYLIUM, CONCHA 
MARGARITIFERA. 

Vide etiam Tit, Jldargarita. 

* LXXV. Concha a cancro lapillus immifus, 
ne claudatur. 

NE 1 S Y M B O L I C U S. 721 

NE CLAUDAR. 
Imagoeorum, quos injedisfcrupulis D^cmonaRc- 
ligionercmoratur. 

* LXXVI. Concharoris flillamintrafe concipienfTf 

itt profundum merfa eam in unio' 
nem tranfmutat. 

DIVES AB UNDIS. 

Imago poeniteniisanimae, cxlachrymis poenitentiae 
pretioliffimos meritorum uniones fibiapudDeumfor- 
mantis. 

Venetse, FoederatJe Belgicac, ac Genuenfis Reip. di- 

vitiasfic etiamexprimes, uti& marini mercatoris, 

* LXXVII. Conchce Margaritiferce foliexpoJit,£ atciue 

roris ftilUi haurienti^ in receptione Joannii III, 

Polonia RegK^ a Kepublicd Gedanenfi in- 

fcriptum fuit. 

SPES ET SOLATIA NOSTRI. 
In folatia non aliunde, quam e coelo haurienda. 
* LXXVIII. Conchyliorum utraquc teflajibifub 
fereno ccelo adhoerens, 

PACE PROBATA FIDES. 
Imago amicitias inter profpera conftantis. 
LXXIX. P. Engelgrafe conchylii cujufdam teftis aqaa^ 
libus manufibi adaPtatK infcripfit. 

SI VIS NUBERE, NUBE PARI. VeL 
SI VIS JUNGERE, JUNGE PARES. 
In fedtandam in matrimonio ajqualitatem. 
* LXXX. Concha margaritam pariens, 

NULLO FOECUNDA DOLORE. 
Imago B. Virginis Marise Concipieniis & parientis 
Chriftum Dominum. 

* LXXX. Conchylium informe^ durummargari- 

tam pariens. 

E DURIS PRETIOSA PETUNTUR. 
E duro mortificationum & calamitatum cortice,prc- 
. tiofi animse frudus obveniunt. 

Aftrea 71% A P E L L E S 

* LXXXII. Ojlrea intra conchylii fui tcfldf immortua» 

CUN^, ATQUE SEPULCHRUM. 
Imago primorum aliquot Chriftianorum , qui mar- 
tyric» fan^uinis mortui, fpiritualiter eodem renati funt. 

* LXXXIII. Concha mar^aritifera intra fe argen- 

tenm unioms colorem^ iif fplendorem imitata. 

ET PRETIUM MATRI EST. 
In S. Annam Matrem B. V. Maris. 
Matrimonii dignitatem fic etiam exprimes. 
* LXXXIV. Conchyliorum duorum tefie 
libi con]un6ice. 

PAR COMPARE GAUDET. 

In Societatem parium quasrendam. 

LXXXV, Conchylio cancrojibi lapillum immiffuro 

fefe occludenti, ne capiatur^ in Thejibus quibuf- 

dam Philofophicis infcriptum legi. 

VITAT FALLACIAS. 
Indevitandahsereticorum Sophifmata. 
Prudentiaeimago. 

* LXXXVL Conchylium., dum rorem exfpe^at^ 

apertum a cancro devoratuf. 

ROREM QU^RENDO. 

Imagoeorum, quimundanarum dcliciarum rorem 

quaerendo DasmOniin praedamceflerunt. 

LXXXVII. Exprejjurus cjuidam fuam multos inter 

Religiofos vilitatem t^ tenuitatem ^fe conch^e 

margaritifera: claufce comparavit^ intet 

multas alias., cum Jingulis unionibus^ 

lemmate adje^o. 

FORSAN INANIS. 
In judicium humile de fc capiendum. 

* LXXXVIII. Conthce diverjicolores e mari 
eieStce in littore leguntur. 

DESERTA LEGETUR. 
Ita,quosjuflos hujusmundi tempeftuofummareeji- 
cit, Deus inter ele6tos fuos numerat. 

Con- S Y M B O L I C U S. 72J 

* LXXXIX. Conch<e margaritifera jlngula Jitt» 
gulos uniones pariunt. 

JUS MATRIS AB UNO. Ovid. 
Imago B. V. Marix , qus M ATER cft Unigcniti 
iPatre. 

Caftxquoqueunimaritoconjugisimago. 
* XC. Conchce duce fibt jun^ce. 

PAR BENE COMPOSITUM. 
Imago fcliciftlmi intcr B. Virginem, ejufque S. fpon- 
fum Jofephum conjugii. 

* XCI. Conchylia emortua h mari ad lit' 
tm ejeda. 

POST FUNERA LITTUS. 
Imagomortis juftorum, qua adxternae bcatitudinis 
littus deducuntur. 

* XCII. Conchylio puhhro^ ^ vacuo ac varig- 
gato lernma. 

DECOR OMNIS AB EXTRA. 
Imagohypocrit^e. 
* XCIII. Conchylia Lunanafcente implentuf. 

IMPLET CINTHIA NASCENS. 
Imago hominis,cui fortuaa profpera fuboritur. 
_B. V. MarisB (quseLuna myfticaeftj Nativitatihoc 
etiam applicaveris , de qua Ecclefia canit. Gaudiunt 
attulit univerfo mundo, 
* XCIV. Conchyliumextrapulchrum^intusturpem 
hofpitem ferens. 

INCOLA tURPIS. 
Ornatam puellam emblema exhibet. 
Ideafoedasin formofo corporeanimae. 

* XCV. Conch(e vacua e mari rejeSice» 
EJICIMUR VACUi^. Veh 
DESERT^ DESERIMUR. 
Ita, qaos vacuos Deus bonis operibus reperiet, a con- 
(pcda fuo in extremo Die judicii dimittet. 

Z % Imago 724 APELLES 

Imago etiam eorum, qui profpera fortuna deferti, 
protinus ab aliis deferuntur. 

* XCVI. Ros intra concham fuam^quce unionis 

mater dicitur) in gemmam mutatus. 

MATRIS SUB TEGMINE GEMMA. 

Imago earum Virginum, quae fub B. V. Mariae patro- 

cinio , aut matrum folitudine, in pulcherrimas fpiritua- 

les gemmas excreverunt. 

* XCVII. Conchylium fuhpulchrd ^ fpcciojd conchat 

SUB PARVO, SED PULCHRO. 
Imago cujufdam, qui puerum Jefum fibi proteftorem 
gloriatur. 

* XCVIII. Jdcm. 
SUB PULCHRO ET MEO. 
ImagoB. V. Marias gloriantis depulchro, &unige- 
nito filio fuo fibi Protedore. 

* XCIX, ConchiS bivalves dum vivunt^ mn 
femper aperta funt. 

HAUD SEMPER APERT^. 
Imago hominis politici inagendo raro aperti. 
* C. Concha e mari ejeHa, 
EXILIIS QU.ESITA SUIS. 
Imago exulis ab aliis recepti. 
S. Alexii imago. 
CI. Conchylii cujufdam bivalvK tefl(e dua iH 
tempeflate a fe indivifa. 

NON DIRIMIT FORTUNA FIDEM. 
Imago firmae in adverfis fidei conjugalis. 

* CII. Conchiein littoremartsvacUie. 

LEGUNTUR INANES. 
Imagopauperum hocinorbe, quosDew elegit hiere- 
des, Jacobi 2. 

Imago eorum , qui meritis vacui ad honores afiTu- 
tnuntur. 

* CIII. Concha lemma. 

EXUVIIS SPECIOSA SUIS. 

Ima- S Y M B O L I C U S. 725 

Imago beati in coelo, cuiaccidentalcgaudium, dotes 
glorioli corporisconciliant, 

* CIV. Conchce amari adlittus ejeB<£ inlittore in 

calcem concremari frequens efl in Hollandid. 
POST LITTORA FLAMMiE. 
Imagoanimas damnatse, quae poft emenfum mundi 
mare in mortis littore tlammis seternisdepQtatur, 
* CV. Cnncha toytuold crufid. 

EXTIMA TORQUENTUR TANTUM. 
Imakjo infrafti inter tormenta Martyris. 

* CVI. Co-4cha ob tortuofitatem fuam rarior efi, 

TORTA LEVATUR, 
Imagoanim* purgantis,qu3e inpurgatoriotorta de* 
mum ad asterna gaudia elevatur, 

* CVII. 'Tortuofa concha ab initio fui tortuafi- 
tatem induxit. 

TORQUEOR A TENERIS. 
ImagoB. Virginis, quseS, BirgittainRevclationibus 
fuistelte , ob prsvifosFilii fui cruciatus, in continuo 
Martyriovixir. 

* CVIII. ConchiC fpeciofce lemma, 
SPECIOSA LEVATUR. 
Imago animx purgatorii, tum demum ad coelum ele- 
vatae , cum flammis purgatorii fufficienter munda* 
ta eft. 

* CIX. Concha tortuofa. 

TORQUEOR ET NITEO. 
In mnrtificatam animam, cui multum nitorem mor- 
tificationes coneiliant. 

* CX. ConihapoHpifcemfuum demumad 

pocula deputatur, 

POCULA POST PISCES. 
Imagohominispoft multajcjuniademum adcrapu- 
lamdefledlentis, 

* CXI. Conchts bivalvi tefja par difficul- 

ter qucerenda. 

Z i a EX 7z^ A P E L L E S 

EX MULTIS FORSITAN UNUS ERIT. 
Diverfitatem humanorum jadiciorum & fenfuum 
Emblemadocet. 

* CXII. Conchii duabui margaritiferK lemma. 

INQUE SINU NATOS PIGNORA CHARA 

TENENT. Ovid. 

Imago B. VirginisMariae, carn Cognata fu^S-Eli- 

fabethS gerentis in uterofuo Chriftum, & S.Joannem 

Bapt. 

CX III. In pompdfolenni Canonifati (ut voeant) S. Fran- 

cifci Salelii Gratianopoli exhibitd^ Concha Marga' 

ritifera claufa infcribebatttr. 

OPES OPERIT. 
Imago S ejufdem, accujufcunquc alii bona fua oc- 
cultareftudentis. 

* CXIV. Concha tortuofa in acumen definens, 
IPSA ACIEM TORTURA DEDIT. 
Imago eorum , quibus vexatio dat intelledum. Ifa. 
Cap. 28. 
CXV. /» eadem Jolenni Canonifatione S.SaleJiiCo»' 
cha margaritifera lemma tenuit. 
EX UTERO COELUM SENTIT. 
Imago B. Virginis a S. Spiritu foecundatse. 
CX V I . Concha^ quce rore califumpto mox mergitur fnar' 
garitam generatura., a Verieno lemma tenet. 
MATURE MERGI PRODEST. 
Imago eorum, qui vocatione coelefti fufceptS^matore 
fe Dco in Religione confecrant. 

Poenitentiam minime procraftinandam expreffam 
habcs. 

CXVII. Concha in primu fuis annif ad margaritofgene- 
raKddi aptior apud Verienum infcribttur. 

VIGOR ILLE JUVENTiE EST. 
Juvenilcsannos pariendis bonorumoperumunioni- 
bus aptiffimos Ernblcma exprimif . 

* CXVIII. Concha bivslvis, 

TO- S Y M B O L I C U S. 7-^7 

TOTA DOMUS DUO SUNT. Ovid. 
In Sanftiffimamfamiliam B V. Marise, & S. Jofephi, 
qui unionem pretiofiffimum Jefum fervabant. 

* CXIX. Concha eroreccelefti inmari concipiens. 

IN SALO COELUM SENTIT. 
Imago eorum , qui in tempeltuofo hujus mundi mari 
coeleftibus gratiis confortantur & confolationibus. 
* CXX. Concha rorem^ qui coeli Lachryma eH^ 
in gemmam tranfmutans, 

PER ME LACHRYMA GEMMA FUIT. 
InvimContritionis. 

* CXXI. Conch<eroremc(eli concipientes. 

CUM FOENORE REDDENT. 
In eleemofynas,qua3 32ternae vitae margaritam reddunt. 
Idca etiam grati animi. 

* CXXIL ConcharoreccekRigravidamuhaitem- 

peHates adhuc perpejfura. 

DABIT PATIENTIA GEMMAM. 
In frudum & utilitatem patienti». 

* CXXIII. Concha gemmam concipiens. 

NON GRAVOR, ET GRAVIDOR. 
Imago B. Virginis uterum fine dolore gcrentis. 
* CXXIV. Conchte pofl conceptum rorem 
fefe claudentes. 

CLAUDIMUR UNI. 
ImagoReligiofasfponfae, uniusfponfiamore fcclau- 
furaemancipantis. 

* CXXV. Concha grifei coloris. 

GRISEO SUB TEGMINE GEMMA. 
Imago earumReligiofarum, quxfubgrifeoinftituti 
fui habitu pretiofiflimas virtutum gemmas abfconfas 
habent. 

* CXXVI. Conchis durts margaritiferis lemma. 

LATET UNIO DURIS. 
Ita videas inaufterioribus ordinibus, majorcm ani- 
morum unionem.efle , ac iniis, inquibuslaxiordifci- 
plinaeft. Z 2 3 Con' 728 A P E L L E S 

* CXXVII. Concha margaritiferce exterius 

fteVe deformes. 

MAXIME DEFORMES MAXIME VENUS- 
TAS PARIUNT. 
Itafxpc videasfieri, &quoadcorpus, &quoad ani- 
mam. 

* CXXVIII. Coijcha infucco dttlci pretiofam 

maygaritam fercns, 

NIL VILE, NIL INTUS AMARUM. 
Imago animse gratia Sanftificante pra;dit3D. 
Imago pariter Rcligionis cujufdam, infumma ani- 
morum unione viventis. 

CXXIX- Margaritifera conchaerore fimul^ nu- 
iritur^ ^ UNione ingravidatur, 

Px^SCOR, UT INGRAVIDOR. 
InB. Virginis Annuntiationem, quse ei &gaudium 
in animo, & Sal vatorem in utero attulit, 

* CXXX, Concha mox pofi conceptum rorem 

profuyidum maris petit. 

GRAVIDATA PROFUNDUM. 
Imago B. V.Marias fummamin Annuntiationehu- 
militatem praefercntis. 

* CXXXI. Concharore concepto e marjs imo nofi 
nifi cum mariariid redux, 

NON NISI CUM GEMMA REDUX. 
Imago Chrifli Domini ex amariflimo Pallionis fusB 
mari redacis in Refurrcdione cum gemma glorioli 
corporis. 

Fa6lum a me fuit in Ser»"am Hedwigam Elifabetham 
Polonix Principem Rcgiam, quando ex eadem Polonil 
rcdux in Germaniam erat, cum filia Principe, 
* CXXXII Eadem Concha^ 

UNIONEM FERO. 
Idea Legati cujufdam ad Tradatus Pacis reducis, 
concluli jam pace ac unione animorum formata. 

Ima- S Y M B O L I C U S. 729 

ImagoetiamChriftiDomlni, unionem Dcuminter 
& homines mediando formantis. 

* CXXXIII. Guttaroris aconchafufcepta^eiquein- 

clufa^ in Gemmam tranfmutatur. 

CLAUSTRO GEMMA FIAM. 
Vox ea Virginis eft Religiofo Clauftro fe manci- 
pantis. 

C A P U T XII. 

CROCODILUS. 

* CXXXIV. Crocodilo ingenti apud Verienum 
infcribitur, 

SIG CREVIT AB OVO. 
Imago eximii, five in virtutibus,five in vitiis,profe£lus. 

* CXXXV. Crocodilus flens hominem devoraturus. 

NULLA FIDES LACHRIMIS. 
Imago fidse poenitentise, 
CXXXVI. Crocodilus e Nilo egreffus in littore 
pradfii exercet. 

AD LITTORA PR^DO. 
Ita, cum vitaj noftras navicula in agone littori fiftenda 
erat, fepe daemoni tentanti in prsdam cedit. 
* CXXXVII. Crocodiluspofl praddsinlittorea^Oi 
flu%>iiprofundum pettt, 

POST FURTA PRv:>FUNDUM. 
Imago puniendorum in inferno furum ac praedonum. 

* CXXXVIII. Crocodilus ob pedum brevitatem 
admodum tardus eos folum affequitur, qui in 

fugd ignavi funt. 

OCCUPAT IGNAVOS. 
Imago Daemonis folum nocentis eis , qui ignaviter ei 
refiftunt. 

* CXXXIX. Crocodilas durijjimam ^ fpiculis 

imperviam cruilam habens. 

Z 2 4. TE- 730 A P E L L E S 

TEGMINE SECURUS. 
Imago cujufdam fub certi proteftione fecari. 

* CXL, Crocodilut majculus ^ femella alternis 

vicibus ova fua fovent. 

ALTERNIS StUDIIS. 
Imago educandas a parentibus al ternis curis prolis. 

* CXLI. Crtcodilus nullos in frofundo Pifces devorat. 

NULLOS IN IMO. 
Imago humilitatis a Dxmonis invafionibus fccurae. 

* CXLII. Crocodilus corde fublato adhuc vivity 

Berchorio tefle. 

SINE CORDE SUPERSTES. 
Imago Religiofi fine proprias voluntatis corde vi- 
ventis. 
* CXLI 1 1 . Crocodilus Berchorio tefle itt aquis hebe- 
tem vifum habens^ in littore perfpicax ejl. 

IN LITTORE CERNIT ACUTUM. 
In littore asternaDfelicitatis conftitutis oculiprimum 
illuminaotur, ad videndum clare Deum. 

* CXLIV. Crocodilusdedieinterrd^dettodein 

fluminum aquis habitat. 

AD FLUMINA NOCTE. 
Imago eorum, qui in adverfarum rerum no6te ad poe- 
nitentias flumina recurrunt. 

* CXLV, Crocodilus iti hyeme latety in 
vere prodit. 

AD RIGIDA CONDOR. 
Imago Religiofi, quiprimus erat in recreationibus, 
Ultimusin mortificationibus. 

* CXLVI. Crocodilus minime clamat. 
SINE VOCE FEROCES. 
Imago tacitae vindi^las. 

Ima^o Dsmonum tacitc juftos perfcquentium. 
^ CXLVII. Crocodili gingivas tittlla>is trochilus^ hiare 
eum facit jicque eundem ingrediens^ ipjum neeaty 
ven^rem ejus morfu perforanda. 

BLAN' S Y M B O L I C U S. 7JX 

BLANDIOR, UT PERIMAM. 
Imago adulatoris. 
Dxmonis quoque imago ifta eft. 

C A P U T XIII. 

C Y P R I N U S Seu 
C A R P U S. 

♦ CXLVIII. CarpusretiapifcatorumevaditJufiM 
luto fefe immergefido. 

LUTO TUTUS. 
Humilitate tuti a Dsemonis caflibus fumus. 
CXLIX. Carpus a linguce fapore plurimum 
commendatus. 
OPTIMA LINGUA TACENS. 
In Commendationcm Silentii. 
* CL. Idem. 
DAT PRETIUM LINGUA. 
In facundum Oratorem, Concionatorem &c. 
* CLI. Idem oh li^guam aPifcatoribus qucefitus, 

LINGUA PARAT CASSES. 
In loquacitatis damna. 

C A P U T XIV. 

DELPHINUS. 

CLII. CuRodes Corporis Sereniffimi Delphini^ Del' 

phinos in tempeRate fibi colludentes hoc lem-» 

mate infcriptos habent. 

PERICULA LUDUS. Vei 
NE CREDE LUDENTl. 7^2 A P E L L E S 

Ita mundanae deliciae nunquamfine fecuturae tempc- 

flatis^ericulorunt. 

Ludenti ne crcde^ magK confide furenti, 

Ludicra nam fequitur ferius iRa dolor, 
CLIII. Zinckgrefius Delphinis^qui^poflquam mugiles 
in anguHioi redegerunt^ eofdem devoranty 
infcribit. 

POST PR/ELIA PR^DA. 
Itadsmones, quoshic inanguftias redcgerunt fcru- 
pulofos, demum (ibi prssdas faciunt. 

CLIV. Idem Zinckgrefius pluribus Delphinis ad 
captivum Delphtnum accedentibus infcribit. 

DOLOR UNIUS, TRANSFERTUR IN 

OMNES. 
Ita in Communitate Religiola fiat, necefle eft. 
CLV. jlpud Venenum Delphino ad littus 
ejedo infcribitur. 

QUEM GENUIT, PERDIT. 
Imago S. Barbarx a proprio Parente interfeftac. 
Imago item Confeflarii foUicitantis. 
CLVl. Camerarius Delphino fobolemfuampra' 
cedenti infcribit. 

H^G CURA PARENTUM. 
ImagobonorumParentum& Prxlatorum, exemplo 
fuobono fibiconcrcditos prscedentium. 

CLVII. Delphini juniores non abhorrentes^fe a 
matre in tempefiate abforberi. 

TUTA FIDES, UBI CERTUS AMOR. 
Charitas omnia credit. 

* CLVIII. Delphinuscum crocodilo decertans^fub- 

mittendo fe infra ventrem ejus {qui moUis efi) 

pinKis fuK aculeatis eum difcerpit. 

HUMILIANDO VINCITUR. 
Itaplerumque de D«emone triumphum agimus. 
* CLIX. Idem. 
ACUMINE VINCES. 

D«- S Y M B O L I C U S. 7;^ 

Daemonum infidiis mortificationum aeuleos.oppo- 
ncrc, confultifTimum eft. 

CLX. Cum Ao. 1662. Duinkerka {cuipro infigni 

Delphinus) Gallia Regi ab AngUd cederetur^ 

plura in honorem Regfs Gallta fymbola 

ex corpore Delphinifumpta appare- 

bant. Delphino ergo Diis col- 

ludenti infcribebatur. 

CUPIT DELPHINUS AMORES. 
LUDOVICO XIV. VERE AMABILI. 
Imago Chrifli, cui in deliciis eft^ efe cum fiUis homi- 
num. 

CLXI. Delphinus capite e mari in altum elato. 

ALTA, POLUMQUE PETIT. 
LUDOVICO XIV. EXCELSO ET MA- 
GNANIMO. 
Imago animi in Dcum ercdi. 

CLXIL Delphinus aUos pifces prcecedens. 

CURSU PRiETERIT OMNES. 
. LUDOVICO XIV. VICTORI CELERRIMO. 
Imagoexcellentis ingcnii. 
CLXIII. Delphinus cytharx pulfum aufcultans. 

PETENTI DAT PROMPTAS, FACILESQUE 

AURES. 

LUDOVICO XIV. BENIGNO ET AFFA- 

BILI. 
Imago D. Dei promptiad exaudiendas precesadfc 
clamantium. 

Imago etiam Principis facilis in audiendis fubdito- 
rumquerelis. 

GLX I V. Delphinus poH tempeflatem marifupernatans.. 

PACEM DELPHINUS NUNCIAT. 

LUDOVICO XIV. PACIFICO. 

Imago Chridi Domini poft Rcfurrrdionem fuam 

apparentisDifcipulis, acdiccntis, PAX FOBIS i^c. 

Joan. Cap. 20. 

Del' 734 A P E L L E S 

CLXV. Delphinus Leoni junSius. 

NON MALE CONVENIUNT. 

LUDOVICO XIV. PACEM CUM BELGIS 

FOVENTI. 

CLXVI. Delphinus in fomno natans. 

AGILES NOCTESQUE, DIESQUE. 

LUDOVICO XIV. IN AGENDO VIGILI. 

Imago Principis feu Miniftri circumfpedi aique vi- 

gilis. 

CLXVII. Delphinus Arionem ferens. 

SIC VATES DELPHINUS AMAT. 

LUDOVICO XIV. ARTIUM FAUTORI. 

CLXVIII. Delphinus Crocodilum injecutus. 

CRUENTA ARDEBUNT HOS INTER 

PR.ELIA SEMPER. 
LUDOVICO XIV. H^RETICOS PERSE- 

QUENTI. 
TdeaPrincipisfidcidefenforis. 
CLXIX. /ludor Perijlromatum RegisGallia Delphino 
omnia monflra marina fubigenti infcribit. 

HUNC ET MONSTRA TIMENT. 
Exprimcbat Regis fui magnanimitatem, qua nullam, 
quamvis monftrofam potcntiam timet , ipfc k contra 
terroriomnibus. 

* CLXX. Delphinus juniores fuos pnecedens, 
PRiEEUNDO DOCENTUR. 
In efficaciam Exemplorum paternorum. 

* CLXXI. Delphtnus in aquis ludens. 

MEDIIS ANIMOSUS IN UNDIS. 
Imago hilaris ioter adverfa animi. 
CLXXII. Delphinusos occultumhabens inLubomiria" 
m prope Varfaviam balneo infcribitur. 

MAGNIS MORSUM NATURA NEGAVIT. 
Clementia vel maxime decet Principes, Praclatos &c. 
* CLXXIII. Delphini Jingulariter amant pueros, 
de quo varia vide /'» Berchorio. 

IN- S Y M B O L I C U S. 73 5 

INNOCENTIA UBIQE DILECTA. 

* CLXXIV. DelphinifoU interpifces lac ^ 

maynmM habent. 

NEG UBER MAGNIS NATURA NEGAVIT. 

Clementia &benignitas virtutes Prxlatis & Princi- 

pibus maxime propriae funt. 

C A P U T XV. 

ECHINUS MARINUS. 

CLXX V. Echinm marinm a Burgundidinfcribitur. 

SE PHARETRA, SESE JACULO, SESE UTI- 
TUR ARCU. 
Explicare volebatlingusemaledicjedamna. 
CLXXVI. Camerarim Echinis eifdem infcrihit. 

TUMIDIS NON MERGIMUR UNDIS. 
Imago hominis inter adverfarum rcrum fludusin- 
concuffi. 

C A P U T XVL 

LUCIUS SEU LUPUS. 

* CLXXVII. In Lucii capite omnia Dominicte 

Pajfionis infirumenta (ut quidam vo- 

lunt) ajfervafftur. 

MANET ALTA MENTE REPOSTUM. 
Jugem Dominicas Paffionis memoriam Emblema 
cxprimit. 

* CLXXVIII. /dem, 
ISTI MECUM CREVERE DOLORES. 
Imago hominis in meditatione PalTionis ejufdena 
indiesproficientis. 

CA. 7^^ A P E L L E S 

C A P U T XVII. 

MONACHUS. 

* CLXXIX. Monflrum marinum monacho fimiU 
in folo mariy ffon aliis fluviis viviU 

NON NISI IN ALTO. 
Contemplativi monachi imago. 
Idcaqunque ambitiofi Religiofi. 
* CLXXX. IdemmonRrumtempefiateprodit. 

TEMPESTATE ATTOLLITUR. Fel, 
SERENO LATET. 
Imago hominisinadverfis adDeum , quem inpro- 
iperis neglexerat,recurrentis, 
* CLXXXI. IdempifciS) cumnnautisconfpicitury 
tempefiatis pranuntius ef} , (unde vulgi ada- 
giumefl) Excurrentibui Monachis plu' 
viam imminere. 
COELI NUNTIAT IRAS. 
Imago Prsedicatoris pcenas divinas peccatis immi- 
nentesannuntiantis. 

C A P U T xvin. 
M U R i£ N A. 

CLXXXII. Murana a fole in dorfo adufla. 
ET IN ^QUORE FLAMMA EST. 
Libidinem mundo dominaniem hinc difce. 

CLXXXIII. Camerartus Murance infcribit. '' 

BELLI DISCRIMEN UBIQUE- 
PuKnascum mundo,carne,&D3emone, undiqucju- 
(lis paratas Emblcma exprimit, 

CA- 


k S Y M B O L I C U S. 737 
C A P U T XIX. 

P A S T I N A C A. 

CLXXXIV. Paftinacce, quce pifcatorum cantu capi' 
tur^ D/Iifander infcribit. 

DAT FUNERA LUSUS. 
In mundi Delicias malo fine claudendas. 

C A P U T XX. 

P U R P U R A. 

* CLXXXV. Purpura fapius immerfce lemnta, 

PLUS MERSA, PLUS PURPURA. 

Gratiores divinac Majeftati reddimur , quoties purpu- 

rasSanguinis Dominici in Sacramento paenitentiac nos 

immergimus. 

* CLXXXVI. Purpura ex fucco^ feu fanguine con- 

chylii cujufdam enata^ 

PRETIUM DE SANGUINE DUCO. 
In purpuream Chrifti togam. 
Imago hominis ex avorum fanguine xftimati. 

* CLXXXVII. Purpura ex certi conchylii 
fanguine tinSia. 

SINE CiEDE, ET SANGUINE NULLA. 
In aureolam Martyriifanguine proChrifto profufo 
merendam. 

* CLXXXVIII. Ingens purpuravolumen ad bre' 

vem ulnam expojitum , 

METIRI RATIO NON BREVIS ULNA 

POTEST. 
In purpuream Chrifti togam in Paflione. 
* CLXXXIX. Purpura ex preffurd torcularis 
plusfplendens, 

PLUS 738 A P E L L E S 

PLUS PRESSA, PLUS SPLENDIDA. 
Tribulationis , qua jufti coram Deo & mundo illa- 
firantur,imago. 

c AP u T xxr. 

R A N A. 

CXC. Ranrs turbato ccelo mirum coaxantibtu 
Camerarius infcribit. 
COELO TURBATO ALACRIOR. 
Imagoeorum,quiiurbidisdeledantur. 
Imago corum quoque, qui adverfitaies hilari animo 
iDeoacceptant. 

CXCL Rame ad Lumen obmutefcenti idem Ca- 
merarim infcribit, 

PELLIT MENDACIA VERUM. 
Veritatis demum contra detradbres praevaliturae 
imago. 

* CXCII. Ranainprofundo puteo coaxans. 
DE PROFUNDIS CLAMAVI. 
Imagohominis ex profundo adverfitatum adDeum 
recurrentis. 
Imago humilis orationis. 

CXCIII. Rana garrula aferpente devorata 
Meifnerus infcripjit. 

LOQUACITAS SUCCUMBIT PRU- 
DENTIiE. 

* CXCIV. Rana tranquiUo coelofilet, 

TRANQUILLO SILET- V,rg, 
Imago hominis profperis rebus negligentis ad Dcum 
rccurrcrc per orationem. 

* CXCV. Rana tranquillo ccelo ad aqua fum- 
mitatem prodit. 

SERENO PRODIT. 
Imagoamiciinprofperafortuna, 

Kana S Y M B O L I C U S. 739 

♦ CXCV[. Kana Loquax. 

UT PLACEAS, TACEAS. 

Ingarrulum. 

* CXCVll. Rana ex fcedo fpermate aquis itina- 
tante procreata. 

QUA SIS AB ORIGINE PENSA! 
In fcEdam carnis nollrs originem jugitcr cogitandam. 

* CXCVin Kana inaquK ^ extra fer/tper faherts. 

NOCTU SALTANDO, DIUQUE. 
Imago faltatoris. 

* CXCIX. Kana deformis^ ^ garrula. 

MAXIME DEFORMES, MAXIME GAR- 

RULI. 
Imagocorum, quipluribus defeftibus ipfi deformes 
aliorum defedus maiimc carpunt. 

* CC. Kanae paludislutoadlittusemergens» 

LITTORA POST LUTUM. 
Imago hominis ex obfcoenitatum luio converff. 

C A P U T XXII. 

R E M O R A. 

* CCI. Remora exiguus pifciculus ingentem navem 

Jiflens^ caufd haSienus incognitd. 

CAUSA LATET. 
In incognitam caufam fubitanese cujufdam muta- 
tionis. 

* CCII. Remora navim fijlens. 

SATIS EST MIHI SISTERE CURSUM. 
Dsemoni primus vidoria; gradus eft , fcrvorem jufto- 
rutn (iftere & minuere. 

* CCIII. Idem pifcuJus navim fifiens. 
RES QUANTULA, QUANTUM! 
Sandiffimis faepe viris vcl miuima etiam occafio 
progreiTum virtutum fiHit. 

Aaa Ifiem 740 A P E L L E S 

* CCIV. Idem pifciculus a Bovio infcribitur, 
NON MOLE, SED VI. 
Exprimere volebat, Converfioncm Judaei a S. Igna- j 
doLojola tribus verbis faftam. 

* CCV. Remorafub aquis latensnaviaffixa 
eandem Jifiit. 
UT SISTAT, ADH^RET. 
ImagoTutelaris Angeli clieoti fuo adhsrentis, utij 
naals vit£ curfu eum fiftat. 

CCVI. Idem. 
SISTITQUE, LATETQUE. 
Imago cjufdem Tutelaris Angeli. 

C A P U T XXIH. 
S A L M O. 

* CCVII. SalmoBerchorio tefleacatara^d imp^ 
ditus caudd ori impojitd ingenti impetu 

tranfilit eam. • 
NEGATA TENTAT ITER VIA. 
Imago hominis obftacula progrcffas fui generofe 
tranfilientis. 

* CCVIII. Idem. 
NIL CLAUSTRA RETARDANT. 
Imagoplurium Sandorum miraculofe fefe ecarce- 
ribuscxpcdientium. 

* CCIX. Salmo in mari dukiorefi^ ac in 
acfuis fluvialtbus. 
IN ALTO DULCIOR. 
Imago hominis in dignitatibus fuaviorem indolem 
inducntis. 

* CCX. Idem. 
SUAVIOR IN SALSO. 
Imago hominis adver fitatibus ad manfuetiores morcs 
redudi. 

CA- s y M B O L I C U S. 741 
C A P U T XXIV. 

S I L U R U S. 

* CCXI. SiJuro mira circafobolem cftra efi^ de 
quo vide IBerchorium. 

PARTA TUERI. 
Documentum inde parentes rumant aflumendse ca* 
rasprolium. 

C A P U T XXV. 

S P O N G I A. 

* CCXII, Spongia in marinvs [cofulii nata mark 

fluBus haurit. 
HAURIT INEXHAUSTUM. 
Imago S. Communionis. 

CCXIII. Spongia P.Mafenius infcrihit, 
MUNDAT, ET INFICITUR. 
Imago eorum Prselatorum, qui, quas in aliis mundant 
& corrigunt, culpas in fe non raro admittunt. 
CCXIV. Spon^ia inani lemma. 
ET TUMET INANIS. 
Imago faftuofi indodi vel paupcris. 

CCXV. P . Mafenius fpongice infcribit. 
PLENA EXPRIMITUR. 
ImagoeorumMiniftrorum, qui , dum alios opibus 
emunxerunt, ipfi denique a Principe emunguntur. 

* CCXVI. Numerialiquot arithmetici afpongia 

in tabula deleti. 
NOS ABLUENDO SUSTULIT. ExHymno, 
Imago Chrifti Domini debita noftra fanguinc fuo 
eluentis. 
Imagoetiam veraepoEnitentiae. 

A a a 2 Spoif 74^ A P E L L E S 

CCXVII. SpoKgia ad tabulam plcnatnHumern 
infcripjit mnnemo, 

PR^STOLOR, UT DELEAM. 
ImagoB.Virginis fumme anhelantisallaborare,dc 
bitoram noftrorum apud Deum expundioni. 

CCXVIII. Fevillaus fpoMgice infcripfit» 
ALIENA GRAVANT. 
Imago eorum, qui aliorum peccatis faepe damnantur 
uti Superiores,Confe(rarii&c. 

* CCXIX. Spomite lemma. 
HAURIT UBIQUE LUEM. 
Imago hominis ubique pharifaice fcandalifati. 

* CCXX. Spof!gias(juam hauriens deorfumtendit. 

MADEFACTA PROFUNDUM. 
Imago poeniteotis humilis. 
* CCXXI. SpoMgiaa<juriplena^deorfumtendit» 
PLENA DEORSUM. 
Imago corum, qui mundana profperitate cumulati 
aDeodcficiunt. 

♦ CCXXII. Spongia ab acceptis aquis magistumens. 

TUMET AB ACCEPTIS. 
Imagohominis deconcreditis HbiaDco talentisin- 
fiati. 

* CCXXIII. SpongiapifeisgenuseB^rupimarinte 

affixa^ a <jua avulfa moritttr. 

^ MORIETUR AVULSA. 
Anima a Chrifto (qui Petra eft) feparata, Spirituali 
piorti quantocius obnoxia eft. 

* CCXXVI.. Spongia fcopuloaffixay ^ amarinKftM^i' 
bus impttita ' mul l^ repleta. 

IMPLENT, CUM IMPETUNT. 
Calamiiatum imago,quibus &impetimur,& bonis 
fpirjtualibijs rcplemur. 

* CCXX V. Spongia aquct impofita eandem haurit^ 

^ viciffim hauritur. 

HAURITUR, UT HAURIT. 

Imago S Y M B O L I C U S. 743 

Imago eorum, qui hauftis immodice divitiis xtcrnum 
pcrieraut, Idcm efl de aliis voluptatibus. 

C A P U T XXVI. 

T E S T U D O. 

CCXXVI. Tefludofub domofu^ d FevilUo 
infcribitur. 
DOMUS FIDISSIMA CUSTOS. 
Hoc Vir^inibus documento iit- 

* CCXXVII. Eadent teftudo domtim fuam portans, 

OMNIA MECUM. 
Imago pauperis Rcligiofi. 

* CCXXVIII Idem. 
ONUS MEUM MECUM PORTO. 
In defeSus obique comites. 

* CCXXIX. 'Tefiudo ab aquild elata ad pe- 

tram allidenda. 

IN HUMILI TUTA. Vel, IN ALTO 
PERICULUM. 
Humilltatis ftatus tutiffimus, ac fecurus eft honorum 
pcriculofiffimus. 

* CCXXX. Tefludo femper fub domo fud. 
NUNQUAM DOMESTICA LINQUO. 

Imagofedulse Matrisfamilias. 
Imago etiam Religiofi parentelae adhuc fuas affixi.> 
* CCXXXI. Tejludo femper inajuarum fu»do, 

IN HUMILI SEMPER 
Imagoabjedli ingcnii. 
* CCXXXIL Tefudini contrafi<£ domus fua 

fufficiens eff, 

GONTRACTA SAT AMPLE. 
Ncmpe rcbus necefTariis nullibi deftituimur. 

* CCXXXIIl. Tejludocumdomofudadinflarlorico'. 

A a a 3 EXUO 744 A P E L L E S 

EXUO LORICAM NUNQUAM. 
ImagoBelliducis. 

Imago S.Guilielmi AquitaniaBDucis, autS.Domi- 
nici Loricati. 

* CCXXXIV. Tefludini fefe extefidenti propria 

domus tiequaquam fufficit» 
EXTENS^ NUSQUAM SUFFICIT ILLA 

DOMUS. 
Imago hominis, cui ob nimium luxum infufficicns 
patrimoniumeft. 

* CCXXXV, Tefiudo celeriter ingreditur^ quoties 

carbo vi-vw cruftce ejus imponitur, 

CALOR ADDIDIT ALAS. 
Imagohominis, qucm amorerga Deumpromptum 
reddit ad currendam viam mandatorum ejus. 

* CCXXXVI. TeHudim cruHaadeodurayUtrota 

currtfs eam innoxiam tranfeat, 

INNOXIA TRANSIT. 
Imago S. Catharinae Virg. & Martyris,cui mucronata 
Maximinirota minimenocuit. 

* CGXXXVII. Idem, 
PREMl NON DEPRIMI. Vel, 
MEA DOMUS NON DEPRIMITUR. 
Inclyta Auftriacorum Domus quampluribus hofti- 
bus fope prefla, depreflfa nunquam fuit. 

* CCXXXVIII. Tefiudo cum im^ofito eruHa 
fuce pondere. 

NIL PONDERA TERRENT. 
Imago animi intercalamitatumponderainfradi. 
Imago item obftinati pcccatoris , quem immifTa aj 
Dcogratiarum adoaliumpondera nilad poenitentiaml 
tcrrent. 

* CCXXXIX. TefludinK crufla^cumahejufdem 

carne probe depurata «• /?, variis artium 

uJibtK defervit. 

ARTI SIG REDDITUR APTA. 

Di- S Y M B O L I C U S. 745 

Divinis rcbus apti rcddimur, cumper mortificatio- 
nem a carne probe abftrahimur, & depuramur. 

CCXL. TeHudo ad folem fplendente cmfla. 
NON SINE LUCE TEGIT. 
ImagoTutelaris Aogeli clientem fuum protcgentis, 
non iine Gratiarum adtualium lace, ei a Deo impe- 
tratl 

* CCXLI. TeHudinH crufia inflar umbonps 

eidem adhcerefcens, 
VITA SUB UMBONE EST OMNIS MIHI. 
Qaadrathominibus, quorumomnisvita fub umbone 
Angelicae cuftodias eft. 

* CCXLII. Tcfiudo a crufldfud contra omnia 

tela defenfa. 
CUSTODIT, ET ARCET. 
Imago claufurseReligiofa;. 

* CCXLIII. Tejludinis crufla canum mordentium 

dentes effringens. 

SIBIMET INVIDIA VINDEX. 

* CCXLIV. Tefiudotarde^ fed tandem ad locum 

perveniens, 

SAT CITO, SI SAT BENE. 

In damna praematur^feftinaiionis. 

CGXLV. Incjnodam Foederatorum Statuum numm9^ 

Anno 1 jp^. cufo Tefludo., cujus cruflce culices 

vel apes inlidebant^ infcripta fuit. 

PERFER ET OBDURA. 
Patientise virtutemEmblemadocet. 

* CCXLVI. TeHudoful^ onere cruHte fua. 

ONUS LEVE. 
Proprios defedtus euique leves fic exprimes. 
* CCXLVII. Tejludocontrado intra cruflamfuam^ 
capite^ caudd ^ pedtbiis inter canes fecura. 

CONTRACTA SECURA EST. Vel, 
NIL CONTRACTA TIMET. 

A a a 4 So* k 74<5 A P E L L E S 

Solituda contra daemonis, ac mundi infultus fuos 
fecuros reddit. 

* CCXLVIII. Tefiudo capite^ ^edibus^ ac caudd 

e cruftd extenjis. 

DOMIQUE, FORISQUE. 
Imago hominis intcr extcrnas occupationes curam 
confcientix minime deponentis. 
CCXLIX. TeiiudiKi fugienti P . Mafefiius infcribit, 

FUGIENDO NON EFFUGIT. 
Nempe, quocunque tc fubduces, pravas cum carnc 
afFcftiunes tccum circumferes. 

* CCL. Tejiudotncru^d [(jucedomusejuseji) crw 

cem defcriptam habens. 

CRUX SUA CUIQUE DOMI EST. 

* CCLl. Idem 

PRO TEGMINE CRUX EST. 
Incommendationcm DominicsCrucis, qusfideli- 
bus ejus pro fcuto cfl. 

* CCLII. Idem. 

PRO CLIPEO DOMUS EST- 
Virginibusfirmiffimuscontra oblc^oenos clipeuspro- 
prisB domus cultodia eft. 

CCLIII. Idcm, 
CRUCIS SUB PONDERE TARDA. 
Imago corum, quos adverfuates fcgniores in ftudio 
virtutumreddunt. 

* CGLIV. TeHudo crufld fudnemini mxia^uti 
Erinaccus efl. 

IGNARA NOCENDI. 
Idea manfucti, & nernini injurii animi. 

* CCLV- Tefludo cnm cruce fud in crufid. 

CRUCEM FERO. 
ImagohominisjQgem Crucifiximcmoriam circum- 
ferentisxqu^,acinadver(]spatientis. 

* CCLV I . Tesludo in crufld variis macultf notata. 

PARVA NEG SINE LABE DOMUS. 
;:^ Imago S Y M B O L I C U S. 747 

Imago Confcientiarum , quarum paucsB omnis labis 
cxpertcsfunt. 
* CCLVII. Tejludo intergo crunam pro domohahens. 

DOMUM POST TERGA RELINQUET. 
Imago ncgligcntis patrisfamilias asque , ac proprias 
confcientiae infpcftoris. 

CCLVIII. Idem. 
CRUCEM POST HABET IPSA SUAM. 
Imagohominisncgligentisex immiflisfibi aDeoad- 
verlis, frudumfpiritualemcoUigere, feuadverfa, ani- 
mo infrado perferentis. 

* CCLIX. T^efiudomaculds crufld fud ferens. 

LABES POSTHABET IPSA SUAS. 
Imago hominis propriorum defe6tuum curam ncgli- 
gentis xque, ac peccata fua flocci facientis. 

* CCLX. TeRudo in exteriori juee crufla parte^ 
maculas gerens. 
EXTRA DOMUM MACULAS. 
Imago eorum, qui propriarum Religionum defedus 
ad faecolares & extcros exportant. 

* CCLXI. Idem. 
HABENT TANTUM EXTIMA LABEM, 
Imago innocenter coram mundo diff^amati. 

C A P U T XXVIL 

T O R P E D O. 

CCLXII. Torpedo hamo capta pifcatoris manum 
[lupefacit. 

CONSCIA SORTIS UTITUR INGENIO. 
Nil ultra vires tentandumdocet imago. Aaa j" 74« 

L I B E R VII. 

SERPENTES ET 

ANIMALIA VENENATA. 
C A P U T 1. 
BASILISCUS. 

* I. Bafilifcusift fpeculo fefecoyjfpiciem fe perimit. 

nemo l^ditur, nisi a se ipso. vel 

se liedit, alium qui l^dere 

qu-«:rit. 

Ba- SYMBOLICUS 74^ 

* II. Bajilifcus pejlifero fibilo feu afflatu ^ ^ 

oculo interficieKS. 

OCULO, ET SIBILO. 
Imago fceminse cantu & afpedtu noxiae. 

III. Bajilifco in fpeculo fefe perimentiCame' 
rariuf infcribit. 

POENA SIBI IMPROBITAS. FeL 
SE LICTORE NECEM. 

* IV. Eidem Bajiltfeo lemma. 
VINCIT, QUEM RESPICIT, HOSTEM. 
Imago Principis praefentiaB fuse fam^ viftoris. 

* V. Bajilifco in fpeculo proprio intuitu fefe 

perimenti lemma. 

NULLI NON SUA FORMA NOCET. 
Imago earam Virginum , quae ante fpeculum fua cor- 
porafollicitecomendoanimasplusobfunt. 

* VI. Bafilifco folo intuitu perimenti lemma» 

ANTE VENENA NOCENS. Luc. 

Imagomulierisfolointuituadobfcoenifeduccntis. 

* VII. Bajilifcc^quipriore corporispartegallum^pofie' 

riore ferpentem refert., infcribcs, 

PRUDENTIA, ET VIGILANTIA. 
Pr£e'atorum ac Principum proprise dotes. 
* VIII. Bafilifcus Galli {qui Vigilantia fymbolum 
efl) fpeciem habens. 

SE VIGILEM SIMULAT. 
Imago hypocritse multas vigilias fimulantis. 
* IX. Bafilijcusab ovo jamprodigiofus, 

PRODIGIOSUS AB OVO. 
In prodigiofumajuventuteingenium. 
* X. Balilifcus afflatu fuo hominem interf.eiens, 

UT EXSPIRET, QUEM ASPIRAT. 
Imago adulatoris venenofo adulationis halitu pro- 
ximi animam interimenris. 

XI. Rhetores Varfavienfes hajilifco in fpetulo fefe 
perimenti infcripfere, 

NOlsi k 7p A P E L L E S 

NON ULTIO SPECULI. 
Exprimcre volebant animas exitium in indignS Com- 
munione, folumaCommunicantisiDdifpofitione noa 
ab ipl^ Eucharirtil provenire. 
* XII. Bajilifcwante fpeculum, qmdaliorum defeSius 
corrigit^ mortuus jacens. 

ALIOS PERFICIT, ME PERIMIT. 
Imago Luciferi , qui propriae naturas contemplationc 
(qu^ alii nxvos fuos tollendo perficiunturj in fiiperbiam 
elatusperiit. Earumitem Virginum, quse fpeculo abu- 
tuntur. 

XIII. Idem. 
ME CONTEMPLANDO. 
Imagoeorum, qui obfcoenis proprii corporisafpcdti- 
bus scternum periere. 

* XiV. Bafilffcw ift fpeculo fui imaginem contem~ 
plando emortuus. 

DE COMPARE MORS EST. 
Imago eorum, qui matrimonio abutentes perierc. 
Idemanimacdecorporefuojudiciumcft. 

* XV. Bajilffcuf, dumfe injpeculo refpicity 

emoritur^ aliis impofierum minime 
nociturm. 

ALIIS NOCERE DESINIT, QUI SE 
RESPICIT. 

* XVI. Bajilifcm^qutaliosafpeduinteremity 

Jimilijui ipjitu infpeculo afpe^u 
perit. 

QUJE FECI, PAR FUIT ILLA PATI. 
^quitatis naturalis didamcn eft , Patieadem^ qute^ 
aheri fectfii. 

* XVII. /dem. 
SUI SPECULATOR, ET ULTOR. 
Imaoohomini8,quipo(tinfpe6tosconfcienti2ena5VOs 
i-orundem ultor eft per poenitentiam. 

* XVIII. Bafiltfcw fpeculum confringens. 

NE SYMBOLICUS. 751 

NE PERIMAT, PEREAT- 
Imago hominis mundanas voluptates afpernantis, 
ne iifdem aeternum pcreat. 

XIX. Bajilifcm poflquam aliosperemit , fe qmque 
demum i» fpeculu interficiens. 
SE DEMUM. 
Imagofedu6loris poftvarios fpiritualitcr interfcdos 
demumdamnati. 

* XX. Balilifcus afpeculo interfe^ut. 

A QUO SIMILEM SPERAViERAM. 
Imago eorum , qui propriis uxoribus, a quibus liberos 
fperabant,pereunr. 

* XXI, Bafilifcus (qui e Graco jui nominis 

etymo Serpentum Rex efl) in medio 

ferpentum. 

QUALIS REX, TALIS GREX. 

Vim exemplorum in Prsclatis fic exprimes. 

* XXII. Bafilifcu! injlar galli criRa-m habens» 

CRISTA COMITANTE VENENUM. 
Imago faftuofi de commifTo fcelere peccatoris. 
Imago etiam Scciptoris , ob emanata in publicum ?c- 
ncnafuperbi. 

* XXIII. Bafilifcus imaginefui infpeeula 
peremptus. 

ALTER EGO PERIMIT. 
Carnis animam perimentis imago. 

* XXIV. Bajilijcus infpeculo fe videns 

emoritur, 

SIBI VIVERE DESINIT, QUI SEIPSUM 

RESPICIT. 
Suiipfius cognitio optimumadfpiritualem mortcm 
inferendam affe(5tibu$ medium cft. CA- 7r- A P E L L E S 

C A P U T II. 
AMPHISBi£NA. 

XXV. Amphifbiena: feu bicipiti ferpenti Thefau- 

rus in quoclam Taurinenjis Patatii con- 

clavi infcriplit. 

DUO, NON DUO. 
Imago daorum una in carne conjugum. 

XXVI. Amphisb.en.e P. Mafenius infcripfit. 

CAPUT EST, UBI CAUDA VIDETUR. 
Imago hominisvafriacduplicis. 

XXVII. Idem Mafenius eidem infcribit. 
IN FINE CAPUT. 
Imago prudentis fincm meditantis. 

* XXVIII. Amphisbience bina capita per diverfa 

fepK foramina viam qucerentia corpori 
progreffum fiflunt. 

SIC PROPRIA COMMODA PERDUNT. 
Imago Communitatis, inqua capitafuiscommodis 
ftudentia ejufdem bonum plarimum impediunt. 

* XXIX. Amphisbccna ferpens {prudentia fymbo- 

lum) duo captta habens. 

NULLA SIBI SATIS EST PRUDENTIA. 
Nulla fat magna circumfpedio clFe poteft hoc in 
orbeintertotfraudesviventibus, &dcaBterna falutepe- 
riclitantibus. 

* XXX. Amphisbance bina capita diverfis 
vits incedentia. 

IPSE SIBI DISGORS. Ovid, Vel, 
HIC VULT, HIC NON VULT. 
Imago carnis adverfu5 fpiritum concupifcentis. CA- S Y M B O L I C U S. 7n 

C A PU T III. 
A S P I S. 

XXXI. Afpidicalici adharenti Farnefius infcripjiti 

NUNQUAM SATIS. 
Imago hominis inexpleti divitiis, honoribus, fcuetiam 
obfcoenis voluptatibus. 

* XXX II. Ai^pii lethalem tumorem inferens. 
NE TUMEAS, TIMEAS. 
Extimefcenda fuperbia meritonobiseft, neei infle- 
mur. 
* XXXIII- Afpis^ (fuos cauda ferit, mox interimit. 

FERIT, ET INTERIMIT. 
Imago feveri Praslati feu parentis, qui indifcretis afBi- 
dlionibus fuos indurat. 

XXXIV. AfpK lethalem foporem induceas.' 
NE FIDE SOPORI. 
Quieti a mundo, carne, & daemone oblatae ne fide, vc» 
ternus enim cft in mortem sternam. 
* XXXV. Afpis vulnere Cfiolethalem fitim inducit. 

VULNERE FORMO SITIM. 
Ima^o afpidum Judaicarum , quae inflidis tot Chriflo 
in Paffionc vulneribus eidem fitim ardentiffimam in- 
duierc. 

C A P U T IV. 

B U F O. 

* XXXVI. Bufoni foedifjimo animali lemma. 
MENS TURPIOR. 
Imago foedi animi turpi in corpore exifteotis. 
Iraago Corporis damnati. 

* XXXVll, Bufi inflatus rumpitur, 

RUM- 754 A P E L L E S 

RUMPITUR INFLATUS. 
Imagohominis, quimundi faftuplenus, morlivici- 
nus c(t. 

* XXXVIII. Bufoni ex foedo fpermate pro- 

gnato lemma. 

FOEDI PROPAGO PARENTIS. 
Imago Se6tariorum , quorum Archipatriarchae ple- 
rumque infamis vitag fuere. 
* XXXIX. Bufo quantofenior^ tantovirulentior ef}. 

CREVIT VIRUS, CRESCENTIBUS ANNIS. 
Imagopeccatorisquotidicpejoris. 
ImagoctiamaccrefccntisinimicitisECUjufdam. 
* XL. Ex Bufonis combufli puhere fparfo novi 
flures exfurgunt^ tefie Berchorio. 

DE PULVERE PLURES. 
In Joannem Hufscombullum fadumfuit, dumplu- 
res combuftus fequaccs habuit. 

* XLI Bufonis combufH cineresmedicinales. 

IN PULVERE VIRTUS. 
Faftumfuit incujufdam Apoftatae Epifcopi corpus, 
Romse poft mortem a S. Congregatione combuftum, 
ad aliorum tcrrorem & prsfervationem a lapfu fimili. 

C A P U T V. 

D R A C O. 

XLI I . Dentes Draconis a Cadmo feminati^ in Viros 
armatos^ ac mutuofele perimentes excrefcunt. 

FERI SEMINIS, CRUENTA MESSIS. 
Tmago hominis in Communitate difcordias fcmi- 
nantis. 

* XLIII. Draconi lemma. 
IMMANIS HIATU. Virg. 
Imago avari aut iafatiabiliter obfcoeoi. 
Imago inferui. 

Dra' S Y M B OL I C U S. 7JJ 

XLI V. Drac oni gentilitio cujufdam in Polonidfami' 
li^e infcriptum legi. 
TERRAS SUPER, ET SUPER AURAS. 
Imago hominis terrenis rebus majoris. 
XL V . Draconi Poma Hejperidum cuftodienti lemm/, 
AUREA ME VIGILI. 
Imago vigilis Praclati, fub quo aurea difciplina eft. 
XLVI. Eidem lemma. 
SERVAT ET ABSTINET. 
In fidelcm quendam Thefaurarium, aut alieni peculii 
adminiftratorem, 

* XLVII. Dracomorfu^ caudcei^uinterficit. 
RICTU METUENDUS ET ICTU. 

' Imago potentis detradoris , qui linguaj damno etiam 
aliasinjuriasadjungit. 

XLVIII. Draco cuique animali noxius. 

NEC SUMMA, NEG INFIMA TUTA. 

Ab infernali Dracone nemo fecurus eft. 

* XLIX. Draco oh internum calorem maxime fitihun'- 

dus^ nec vento, nec undisfitim fuam explere potefi. 

NEC VENTO, NEC UNDIS. 
Imagohominis nechonoribus , nec obfcoenis exple- 
bilis. 

* L. Draconis fel maxime venenofum. 
_ FELLE VENENUM. 
In damna iracundise. 

* LI. Dracones in antris hahitantes. 
DANT ANTRA RECESSUS. 
MalorumlatibulaEmblema innuit. 

* LII. Dracofoloafflatuaeremvenenoin^cieasl 

INFICfr AFFLATU. 
Imagoadulatoris. Salacis foemrnas, &c. B b b CA* 75<? A P E L L E S 

C A P U T VL 

H Y D R A. 

* LIII. Hydra fepticipiti feno ^ ig?2e do' 
mitce lemma 
FERROQUE, FACEQUE. 
Carnem ejulque repullulantes affedus malos ferrcis 
difciplinis atque ardentibusftillis avariis Sandis faba- 
dam habcsexpreflam 

LIV. Apud Audorem Coll, hydra decKffatis 
capitibm lemma eR. 

NEC CRESCERE PROFUIT. 
Notatus hoc quidam fuit, qui ad primos in aula hono- 
res afccnderat, ac demum capite pledlebatur. 

LV. Hydrafepticeps interfeita m Porticu Card, 
Richelieu lemma tenuit. 

PLURES MORIUNTUR IN UNA. 
Hserefin , ejufque plures Scdas pcr Cardinalem do- 
mitas cxprimit fymbolum. 

C A P U T vir. 
S C O R P I U S. 

* LVI. ScorpiuioleoinunBmmultK maliimedetur. 

MEDEBITUR UNCTUS. 
Imago SacerdotnmT^qui in Sacramcnto Ordinis inun- 
di hominumpcccatismcdentur. 

L V 1 1 . Scorpim hominem lento veneno interficiens, 

LENTO MORS ILLA VENENO. 
In pcccata mortalia lentc faepc homini fuccedentia. 

* LVIIL ScorpiifenenHmalbumyBerchoriotefle. 

NE CREDE COLORI. 
Hypocritas cavcndos Emblema docct. 

Scor- S Y M B O L I C U S. 7<,7 

* LIX. Scorpius mane iejuKW maxiry.er.oxitu <?/?. 

JEJUNUM METUES. 
Daemoncm mhiantem przeinexplcbili inanimas dc- 
vorandasfame,juliistimendumEmblemadocet. 
* LX, Scorpio lemma. 

PROMPTUS IN ICTUM. 
Imago Iracundi & vindicativi. 

* LXI. Scorpionumaliqui bims aculeoshdhenteT, 

NON UNO ACULEO. 
Imago adulatoris detradlionis aculeum jungentis 
adulationibusfuis. 

* LXII. Scorpius cancro non multum ahfimilvs. 

RETROGRADO SIMILIS. 
Imagocujufdam, qui finiftro hominum judicio de- 
ficcre invirtutibus videbaturtantum, cum cseteroquin 
effet flagitiofiflimus. 

* LXIII. Scorpius oleo^ quoalii convakfcuKty 

immoriens. 

MORS MIHI, VITA ALIIS. 
Imago eorum, quibus SS. Ordinum Un6tiones in 
«ternum exitium cedunt. 

* LXIV. Scor^ius <efiivQtemporenocentior. 
FERVORE NOCENTIOR IPSO. 
Imago hominis inter libidinis feu iracundias ssflus 
conflituti. 

* LXV. Scorpius fostus fuos devorans. 
VORAT, QUOS GENERAT. 
Imago corum parentum , qai malis cxemplis fuis, 
proles fuas ad jeternam damnationcm adducunr. 

* LXVI. Scorpius Berchorio teflc^ jtnum e fcetu 

fervat^ devoratii aliis. 

PARCITUR UNI. 
Imago partialis in prolem amoris. 
LXVII. Scorpiones noxia comedentes Ariflotele 
tefie nocentiffimi. 

PASTU METUENDUS ET-ASTU. 

B b b 2 Imago 7^8 A P E L L E S 

Imago callidi parafiti alterius menfam frcqucntantis, 
mdomusfpeculatorfadus, indemajorcm nocendioc- 
cafionemcaperet. 

* LXVIIl. Scorpiin oleo itjje^us illud medi- 
cinale facit. 
NE PUNGAT, INUNGE. 
Judicum& Advocatorumcorruptiones fpe£tatEm- 
blema. 

C A P U T VIIL 

S E R P E N S. 

* LXIX. Serpenti (quiprudentia: fymbolumefi) cauda 

■ ore apprehenfd orbem formanti lemma» 

NULLAS RECIPIT PRUDENTIA METAS. 

* LXX» Cuidam ferpenti {qui prudentice fymbolum 

eH) coYona in capite congenita eR. 

REGNI PRUDENTIA CUSTOS. 

* LXXL Idem ferpens cum corond. 
CONGENITUM DIADEMA GERO. 
Natales illuftres fic explicabis. 
* LXXII. Serpentibus aliquotinorbem convolutw^ 

atque fefe volventibus lemma. 
SINE FINE EST, QUOD VOLVIMUS. 
Imago hominum seterna meditantium. 
LXXIII. R. P.Jacobus Coret Soc.Jefu in vitdS. Ca- 
tharina Sueca^ferper.ti^ quiminimoidubaculi 
a manu pcrcufiiis inlerimitur., infcribit. 
MINIMO ICTU. 
In potentiam Sandx ejufdem, ergaDsemoncs. 
In vim Exorcifmorum. 

LXXI V. Serpenti gyris fuis calvariam circumplexo 
Henricus IV,GaUia Rexlemma dedit. 

TE NUNQUAM TIMUI. 

Pni- S Y M B O L I C U S. 759 

Prudentia (cujusferpensfymbolumcft) mortiscon- 
temptrix cft. 

LXXV. Serpenti orbem fpirKfuK circumplexo^ nefcio^ 
tibi infcriptum legerim. 

TOTUM SPIRIS COMPLECTITUR 
ORBEM. 
In politiam toti nunc orbi dominantcm. 
Dasmonis ubique fere dominantis imago, 

* LXXVII. Serpetjs difciffus exjilieMS, 
LUCTOR ET EXSILIO. 
Imago hominis inter adyerfa, quibufcum colludatur, 
hilaris, 

* LXXVII. Serpens quo colore magis variegatus 
eR , eo nocentior efi. 
PEJOR, CUM DISCOLOR. 
Imagovafri hominis, 

^ LXXVIII. Serpentesvenenofuointerimunty^ 
in 'Theriacd fanantt 

MORTEM, ATQUE MEDELAM. 
I mago Chrilli , qui pojitui efl in refurredionem tff in 
ruinam^ Luc 2.Cap. 

LXXIX. Seipenspellem. nonvirusdeponens. 
QUI SE NON EFFUGIT UNQUAM. Horat. 
Imago malsc confcientise. 

* LXXX, Serpens nudum gladium afcendendo fe 
difcerpit acie gladii. 

SE NECAT ASCENSU 
Imago hominis, qui afccnfu ad honores fefe morti 
aeternss expofuit. 

LXXXI. Apud Au^. Coll. diffeSio ferpenti lemma. 

jUNGI, VEL MORI. 
Votum animse pisc eft, prototypo fui in Coelis Chrifto 
jungi, vel mori affe(9:antis. 

LXXXII. Refp. Fcederata Anno i^^^i. Ramo Oliva., 

(ui implexw ferp^ens erat., in mimmo quodam 

infcripfit. 

B b b 3 LA- 7<^o A P E L L E S 

LATET ANGUIS IN HERBA. 

Exprimcre volebat pericula pacis , ab Hifpanis 
oblatsc. 

Pari modo eam pacem expFimcs, quam fuis offcrt 
Caro,Mundus,& Daemon. 

* LXXXIII. Scrpentidijjedo^ cujusuna parsjam 

emortua efl^ lcmma. 
MORIENS, ET PARTE SUPERSTES. Claud. 
Imagoparcntisin prolepoftmortcm fuperftitis. 
LXXXIV. Serpenti Primos parentes feducenti 
JP. Pexenfelder infcrihit, 

IN LINGUA VENENUM. 
Imago fedudoris & dctradoris. 

* LXXXV. Serpens vemnum fuum in coelum ex- 

fbuens^ eodem in corhus proprium relapfo. 

QUOD SPUIT, IPSE LUIT. 
Imago eorum , in quos malum tanquam in proprium 
auftoremrecurrit. 

* LXXXVI. Serpenti lemma. 
CALCARI IMPATIENS. ^ 
Imago Dasmonis defpici & calcari maxime horrentis. 

* LXXXVII. Serpenti exuenti pellemlemma. 

ALTER, ET IDEM. 
Imago hominis poft Confeflionem parum in mori- 
busimmurati. 
* LXXXVIII. Serpens divifuscoire vr^lf., non potefl, 

MALE DIVISA MALE COEUNT. 
Imagodivifas interfcCommunitatis, quce aegerrime 
jungitur. 

* LXXXIX. Serpens divifus mMltis fpiru fefe 

torqnens. 

TORQUEOR, UT JUNGAR. 
Imago animse in purgatorio. 
Inquendam etiam multis difficultatibus quxrentcm 
matrimonialem ftatum. 

* XG. Sirpenti lemma» 

NON S Y M B O L I C U S. 7^1 

NON QUAVlS IN HLRBA. 
Prudentise raritas innegoiiorurn initus (ic exprimi- 
tur. 

* XCl. SerpcKti lcmmn. 

QUO PERIMAMUR, HADET. 

Imago dsemonis, cai miile nobis noceodi artcs (unt. 

* XCII. Scrpenti corouaio quidcm^fed etiam 

virujento le^mAa. 

SED NON SINE CRIMINE GE3SI. 
Subintelligecoronam. Imago Principis eaeftcxma- 
le admimtlrato Regno culpabilis. 

XCIII» Serpenti horti Hcfperidum^^Cuflodi. Au^. 
CoE. tnicribit, 

PRiEDONIBUS ASPER. 
Imago jufti & in reos fcveri Principis. 
XCIV. Idem AuHor Serpenti jub fole fefe expli' 
canti inlcribit. 

UT SE SOLI EXPLICET UNI. 
In Miniftrum quendam Chrirtianiflimi Rcgis (cui 
pro fymbolo fol) fecreta fua foli Rcgi pandentem fa- 
<5lum fuit. 

XC V. Idem Audor Serpenti Mfculapii Romam 
pefle liberanti infcribit. 

SERVAT, DUM TERRET. 
ItaTimor Dei. 
XCVI. Apud eundem AuHorem Serpenti Hefperidum 
Horti CuHodi lemmaesl. 

VIGILAT, QUI CUSTODIT. 
ImagoPrselati Vigilis. 

XCVII. Apud eundem ferpenti petrarum angufliat 
y tribulos tranfeunti lemma efl. 

NIL SISTIT EUN TEM. 
Imago imperterriti inter difficultatesanimi. 
XCVI II. Idem audor ferpenti lubrice fepem in- 
qredienti infcribit. 

B b b 4 QUAN- 'jCz A P E L L E S 

QUANTO MEN S'INALZA, PIU 
SMNOLTRA 
PLUS INGREDITUR, QUO MINUS 
EXALTATUR. 
HumilitatemEinblema fuadet. 

XCIX. Serpentibuf aliquot circa fontem fefe 

circumvolventibus lemma. 

NEC TAMEN INFICIUNT. 

In immaculatamConeeptionem B. Virginis. 

♦ C. Serpenti divifo lemma. 

ANIM^ DIMIDIUM MEiE. 

Imagodileftiamici. 

* CI. Serpens dijfeSius emoriens, 

VIVIT ADHUC ALIQUID. Luc 
Inmaxime mortificatisaliqui tamen adhuc vcteruni 
pafllonum igniculi manent. 

CII. Serpentibus aliqu»t circa Palmam lcmma 
efi apud Fevillaum. 

INVIDIA INTEGRITATIS ASSECLA. 

* GIII. Serpens coronatus diffe^us Jibijungi 

qucerens. 
JUNGI MEA VOTA CORONiE. 
Imagohominis adprsemia seternafufpirantis. Prout 
&ambitiofi. 

* CIV. Serpens in orbem convolutus variis . 
fpirufe torquens. 

SINE FINE EST, QUOD TORQUEO. 
In 32ternitatem damnatse animae. 

* CV. Serpens fe ipfum variis fpiris torquens, 

FACTO TORQUEOR IPSE MEO. 
In remorfus peccatricis Confcientiae. 

* CVI. Serpens inter variasfpirdf.^ quibus 

fe circum arborem torquet^ eamque 

afcendit. 

TORQUEOR, ET SURGO. 

Imago S Y M B O L I C U S. 7(>i 

Imago hominis fcrupulisiibia Deoimmiffis utentis 
ad animae profcitum. 

* CVII. Eidem ferpenti lemma, 
CUM MACULIS SURSUM. 
Imago hominis illicitis mediis honores confeen- 
dentis. 

* CVIII. Serpefjs in utero materno latem 

matrem dilacerat. 
DUM LATEO, LACERO. 
Imago oceulti & clandeftini detradoris. 

* CIX. Serpens caudam ori fus immiffam 

habens. 
COEPISTIS, QUA FINIS ERAT. Claud. 
Cum confummdverit homoy tunc incipit. Ecclcfiaft. 
Cap. 34- 

CX. Serpentibus duobus Jibiinvicem implicatis 
nefcio ubi infcriptum legerim. 
IMPIA FOEDERA. 
In malorum Confpirationes. 

* CXI. Serpense flumine potaturusvirus 

deponit, 
VIRUS SI DEPONO, BREVI RECUPERO. 
Imago recidivi peccatoris. 

* CXII. Serpe/2s a fcetibus fuis difruptus. 

IN MEA DAMNA MEL Ovid. 
Imagoimpiorumiaparentes filiorum. 

* CXIII. Serpens pofi potum virus refumens, 

REPETET POST POGULA VIRUS. 
Inrecidivum Saccrdotem poftCalicem Dominito- 
ties potatum. 

Imagoparafiti, quifinitoprandio abfensvariasinbe- 
nefaiSorem calumnias evamebat. 
* CXIV. Serpenti inler fpinas fefe in terra innoxie 
volvcnti lemma. 

HUMILEM NIL L^EDIT ACUMEN. 

B b b f Hb- 7^4 A P E L L E S 

Humilitas tcmporalium curarum fpinis junSa ani- 
mam ab earum vulneribus fervat. 

* CXV. Serpens virus ore gerens. 

VIRUS AB ORE. 
Imago blafphcmi hominis. 

* CXVl. Serpens in abditu antrvi habitans, 
ABDITA QUiERIT. 
Ingenii profunda fcrutantis imago. 
* CXVII. Scrpens pro tuitione eapitis totum 
corpus exponit, 
CAPITI TUENDCX 
Sobditorum eftvquibufvis fc periculis tuendo Principi 
fuocxpontrc. Eos Emblema fpe61:at,qui pro Primatu 
Papaeoccififunt. 

CXVIII. Scrpentum variagenera, 
QUOT GENERA, TOT PERICULA. 
Quot peccatorum occafiones, tot pcricula. 

C A P U T IX. 

T A R A N T U L A, Seu 
S T E L L I O. 

* CXIX. Stellio $n tergo JlellultU aliquot 

imprejjci'! habens. 

STELLAS POST HABET IPSE SUAS. 
Imagohominisadualium fuarum graiiarum lumina 
pofthabentis , prout & hominis inter infignia talenta 
humilis. 

* CXX. Stellio k Mis di^w. 
PR^TER NOMEN COELESTE NIHIL. 
Imago hominis fama; pietatis &San6titatis minimc 

refpondentis. 
* CXXI. Stel/io Jiellarunt fpeciew iwprejlam habens, 
non eartim virtutem» 

SPE- S Y M B O L I C U S. 76^ 

SPECIEM, NON SPLENDOREM. 
Imago DoSoris nomine folo talis. 
* CXXII. Stelliovenenatumanimalerorevivens, 

E RORE VENENUM. 
Imagoeorum, qui bona proximi inmalam fempcr 
partem fumunt. 

C A P U T X. 
I V I P E R A. 

* CXXIII. ViperainTheriacdvenemferpeyitum 

£7 viperarum medetur. 
IN FRATRES DENIQUE SiEVA. 
Imago hominis in propriam Communitatem (cujus 
membrum eft) crudelis. 

* CXXIV. Viperaexfiliens^tit inhomiHeminJiliat. 

UT EXSILIT, INSILIT. 
ImagoPolitici, qui, dumfc proximomagishilarem 
oftendit, maxime ei nocerc ftudet. 
CXXV. Vipera cum murcena congreffura prius virus 

cleponitj undeei aChoyvano lemma eB, 
MAXIMA DEBETUR THALAMO REVE- 

RENTIA. 
ContraeosEmblemaeft, quiMatrimonium inftatu 
mortalis pcccati contrahunt. 

CXXVI . Viperce^ qucc a fcetu fuo dirumpitur^ 
P . Mafenius infcribit. 

INGRATIS SERVIRE NEFAS. 

CXXVIf. Vipera^ qua ante matremoccideratj ^ 

ipfa quoque a fcetu fuo occiditur, 

ULTlb JUSTA. 

* CXXVIII. Viperamaternavifceracorrodens, 

VISCERA CORRODIT MATRIS. 
In qucndam , qui mifericordiam B. Virginis impu- 
gnaverat blafphemum. ^66 A P E L L E S 

* CXXIX. Vipercs fcetns humore matrii in utero eis 

mtt fufficiente-) latera materna corrodentes 

eam interir/iunt. 

GULA MULTORUM PERDITUR UNA. 

Imago cujufdam, qui plurimis parafitis ad inopiai 

rcdaftus fuerat. 

* CXXX. Vipera fcetus matrem interficientes, 

MATRIS STRAGE VITAM. 

Imago cujufdam, qui in hxrefin (e qua converfus fuc- 

rat)fcribens indeimmortalem gloriamconfequebatur. 

* CXXXI. Fipera Berchorio teflf^ foetus fingulos 

Jin^ulis diebus proferens^ 

NOVA SiEPIUS, NOXIA SEMPER. 
Imagofcriptoris rerum obfcoenarum. 
* CXXXII. Idem. 
NULLA DIES STERILIS. 
Imago Daemonis, cui nulla dies fine vcneni linea, 
quod in homines fpargit, tranfit. 

* CXXXIII, Vipera virgd percuffa venenum 

fuum dimittit. 

TOLLIT VIRGA VENENUM. 

Imagoeorum, qui virga tribalationum& corredio- 

nis percuiTi venenum pcccatorum ponuot. 

* CXXXIV. Vipera mdi femen per os fcemelU immit- 

iens^ ab hac pra libidine in rabiem verfdocciditur. 

RABIDA RES VENUS EST. 

* CXXX V. Viperafoemella in aflu libidinis mari 

caput prcemordet., ipfa dein a partu pro- 
prio occidenda. 

PERDIT UTRUMQUE VENUS. 
Imago eorum Conjugum , qui Sacramcnto Matri- 
monii abutuntur. 

* CXXXVI. Viperavenenoad caudamdefluente^ 

dumpercutitur^ relicjuapars in medicinam 
adhibetur. 

POSITO MEDICINA VENENO. 

Imngo S Y M B O L I C U S. ^^n 

Imago plurium peccatorum converforum , qul dein 
medicinas fpirituales proximis falutaribus monitis & 
cxemplisprsebuerunt. 

* CXXXVII. Idem. 
PERCUSSA MEDETUR. 
Imago S. Pauli , qui ccecitatis virg^ a Deo perculTus 
animarum deinde Medicus fuit. 

* CXXXVIII. Viper<evenientehyenievenenaeva-\ 
mentes^ tefie Berchorio, 
TOLLUNT RIGIDA VIRUS- 
Imago eorum qui pofito peccatorum veneno, per 
adverfa ad Deum compelluntur. 
Mortificationis petulantem carnem cocrcentis imago« 
* CXXXIX. Vipera vere virus refumens, 
REDDUNT PROSPERA VIRUS. 
Imago eorum, qui profperis in peccata relabuntur. 

* CXL. /dem. 
QUJE VOMUIT VENENA, RESORBET. 
Imago recidivi peccatoris. 
* CXLI . Vipera lapidem quendam intrafe habet^ 
contra venena medicinalem. 
ALIIS, NON MEDICINA MIHI. 
Imago Concionatoris ^Confeffarii, qui,dum aliis prse- 
dicat, ipfe reprobus efficitur. 

CXLII. Cum Ao. l6o^. prodereturconfpiratioqucedam 

in Anglid., vipercefeu ferpenti interflores dete^o 

Refp. fcederata infcribebat. 

DETECTUS QUi LATET. 

Deprehenfum occultum fedudorem , aut malum 

quoddam fpecie boni palliatum Emblema docere 

poteft. 7<58 

L I B E R VIII. 

I N S E C T A. 
C A P U T I. 
SALAMANDRA. 

I. Apud Veriefiutn Salama^jdra lemma. 

MORS ALIIS, SED VITA MIHI. 

Impatiertcr tolerMr» adverla aliis mortem patientcr 

tolcratse.juftisvitam£eterDamconciliant. 

II. Salamandram extra igrem quidam emori^crihunf. 

PATI, AUT MORI. 

Tcf- S Y M B O L I C U S, 7^5, 

Teffefa & votum hoc erat S. Marise Magdalenas dc 
Pazzis. Videvitamejufdem. 

III. Salamandrte in ignihus Imago Primi 
fceculi infcribit. 

DULCE, ET DECORUM. 
In mortem eorum Martyrum, qui pro Dco ignes per- 
pefli funt. 

* IV. EidemSalamandrceinignelenjma. 
ALIOS CRUCIANT, ME DELECTANT. 
Imago animi inter adverfa hilaris , feu mortificatio- 
num amantis. 

C A P U T II. 

A P I S. M E L. C E R A. 

* V. Apiin alveari fuomella difponentilemma, 

DISPONIT OMNIA SUAVITER. 
Imago divinge fapicntiae : Qu^e attingit a fine ufque ad 
finem fortiter , ^ DISPONIT OMNIA SUAVI- 
TER. Sap,2. 

* VI. Apes in parvo alveari mella difponentes. 
IN PARVO DULCIA. 

Amantinimi Pucri JESU Imago, quiomnisSpiri- 
tualis mellis, & dulcedinis reconditorium eft. 
VII, Apes Regem circumvolitantes, 

REGIS IN OBSEQUIUM. 
Hoc emblemate obfervantiam fuperioribus debitam 
exprefTam babes. 
VlII. Carolo IX. RegiGallite apesmella prenfurum 
pungentes infcribebantur. 

COMITANTUR FURTA DOLORES. 
Voloptatum tcrrenarum furta comites aculeos & 
confcienti^ remorfushabent. 

* IX, Avi) in fiore legit.,dumeumtotum exhauriat. 

DUM TOTUM EXHAURIAT, HAURIT. 

Imago 770 A P E L L E S 

Imago Parafiti ad incitas ulque DominJ. 
Imago Seduli Ledoris. 

* X. Idem. 
LEGIT IN UNO. 
In cavendam variam , & vagam LibrOrum Ledio- 
nem. 

XI. P.NiefT^porkowii:, apihusmatrem adalveare 
fequentibus infcribit. 
CHARA TRAHIT AD GONSORTIA 
MATER. 
Exprimere volebat dulcem in convidu Mariam» 
XII. Idem apum matri infcribtt. 
GIGNIT APES, ET VIRGO MANET. 
ImagoMariae,qua3Virgo,MaterDeiefFedaeft. 
XIII. Idem Matri apum lemma dedit. 
NIL, QUOD LiEDAT, HABET. 
Imago B. Virginis , quse falutatur VIRGO CLE- 
MENS. 

^ * XIV. Apum Rexjine aculeo, 
MITIOR ELIGITUR. 
Documentum , quinam ad Prslaturas aflumcndi 
fint. 
* XV. Amifjo Rege fuo apes torpent ^ trinantUr. 

TRISTANTUR AMISSO. 
Imago Apoftolorum Chrifto pafTo. TriHes erant 
Apofioli. ExHym. 

* XVI. Apiario lemma. 
NON QUAM MULTfS, SED QUAM 
BONIS. 
Nonrefert, quam multis conftetcommunitas quis- 
dam,fcd quambonis. 
XVII. In apparatufunebri Marefchalci Turenii Rex 
apurn infcribebatur. 
PRO STIMULO EXEMPLUM. 
Exprimebatur ejufdem Marefchalci exemplum in di- 
gniiatelmperatoria. 

Imago S Y M B O L I C U S. 771 

ImagoPrgElatifQbdkosbonocxeniplopraseuntis, fic- 
quc ad bonum ftimulantis. 

^^ XVI II At)!^ utilitati huma'/2iedeferviens. 

NON QUiERIT, QUiE SUA SUNT. 
Imago Charitatis veras. 

* XIX. Apes Regem fttumfemper comitantes. 
COMITANTUR EUNTEM. 
Imago corum Angelorum, quiVenerabili Sacramcn- 
toaltarisfcmperprxfentcs. 

Imago quoque fubditorum , fuorum Prffilatorum 
escmpla imitantium. 

XX. InNummo Belgico Anno 1689, cufo Apes urfum 
mellis raPtorem fnfecfHefites infcribebantv.r. 

POENA COMES SCELERIS. 
Rcmorfus confcientix exprcflbs habes. 
* XXI. Aiveari lemma. 

OBSCOENI NIL HABET ILLA DOMUS. 
In Gaditatcm Socictatis Jcfu 
Cfjeli quoque imago nil coinquinati patjentis. 
XXII. Apur/2 Rfgi lemma. 

EXEMPLO, NON IMPERIO. 
Imago fuperioris plus exemplo, quam vcrbis impe- 
rantis. 

XXIII. //p/, quiC mel agrjs^ aris ceram ela- 
boraf, lemma. 

ARIS, iEGRISQUE LABORO. 
Faftum fuit in quandam Galliac Principiifam , quse 
recefiumin Monallerio quccrensin eodem fingularem 
iiifirmorum, &Eccleli2e ornamentorum curam habe- 
bit. 

* XXIV. Apesinvulnere laterisCrucifixi favum 
mcHii aliquando deponere vife. 

NON ALIBI MELIUS 
•In Vulncre latciis Dominici animce pias optima 
quies eft, 

C c c /mago 771 A P E L L E S 

XXV. Imago /. Saeuli SocietatK Jefu^ quinque alvea' 
ribm apum infcribtt. 

LUDITQUE FAVIS IMMISTA JU- 
VENTUS. 
Exprimebantur quinqueinfcriores fcholje Societatis 
Jefu, quxjuventutiapuminUar, proioiidemalvcaribus 
funt. 

XXVI. Apis ififlore^ apud Verienurn infcribitur. 

HINC STUDIIS ALIMENTA MEIS. 
S.Thomam Aquinatem emblema cxprimir , quiex 
Crucifixo Na%areno (hoc eft florido) Jefu Chrifto , om- 
nem fe fcicntiam haufiffe teftatus eft. 

XXVII. Idem Verienus aptbus infcribit. 

DOMUM MUCRONE TUENTUR. Vel, 
SUA REGNA TUENTUR. 

Variorum Ordinummortificariones expreflas habcs, 
qua primxvum fuum florcm retinent. 

Domum inclytam Auftriacam cmblema fpedat, 
quoeinteftinis, infidelibus & Chriftianis hoftibusimpe- 
tita, juftiffimis & gloriofiflimis bellis femper inviila 
coniraomnesftetit. 

XXVIII. Idem Verienuf ap i infcribit. 

VIGILANS URGET OPUS. 
Vigilisac feduli Praelati Idea. 

* XXIX, Api in Lilio lemma. 

PASCITUR INTER LILIA. 
Imago Chrifti , qui pafcitur inter lilia Virginum,& 
Innocentium. 

* XXX. Regi apum cum fuis., incerd ^ melle 
laborantibw lemma. 

CEREA REGNA. VeL 
SUAVIA REGNA. 
In fuavc Regimcn Rcligioforum. 

* XXXl. yipi infloremel fuffnrantilemma. 

DULCIA FURTA. 

In SYMBOLICUS, 773 

In le£lionem librorum Sacrorum , e quibus afcetici 
mella fua hauriunt. 

XXXII. Apum Regif quifoemina efl^ itthonorem 
Regina Gallice i/jfcriptum fuit. 

REX ANIMO, NON SEXU. 
Imago heroicas Reginse. 

ImagoB. Virginis, heroicoanimoinPaflioneChrifti 
femperperfiftentis. 
XXXiV. Apiario cumapibm inSacriflid S,JoannK 
Varfavia infcribitur. 

NON QUAM MAGNIS, SED QUAM 
BONIS. 
Religionum magis intcrcll, bonos, quam excelfas pa- 
rentelas Religiofos habere. 
XXXV. /» Canonifatione S. Francifci Salejii Gra- 
tianopoli celebrata^ apibm fcetore fugatis 
infcribebatur. 

FOETORE FUGABIS. 
Imago SS. Angclorum, quos mortalium pcccatorum 
foetore a nobis fugari, variis exemplis conftat. 
XXXVI. Api Paftorius infcribit. 

MELIUS MIHI GONDERE TELUM. 

Commoda manfaetudinis lic optime exprimes. 

XXXVII. P. Le Moyne duo antithetica de apibus fym- 

bola exhibens^ in iino eorum apibus pluribns 

elilio mella legentibus infcripjit. 

QUID DEMIMUS? 
Exprimere volebat popali Gallici numerofitatem 
Galliae de fuis divitiis nil demere. 
Pcr Communionem Deo nil demimus. 
XXX VIII. In altero apibus adalvea/e meJla ferett' 
tibus infcribit, 

QUANTUM ADDIMUS.? 
Exprimere volebat , Galliae opes ex populi numerofi- 
tatcaccrefcerc. 

* XXXIX. Apis apertos folum fitres vijitans. 

C c c 1 ■ NON 774 A P E L L E S 

NON VISITAT CLAUSOS. 

Documentum vifitationis rarx Monialibusfacienda;. 

Imago D. Dci avaris minime benigni. 

X L Exprejfurui tres B. Vt>g:r/K Tttulos^ qui in Salve 

Hegtna ^c.conttyientur^o Clernens' 6 Pia ! o Dulcii. 

Prtmum in Pelicano pedfislpullis aperienti^ 

fecundum in Gallina,pulIos fub alis fo- 

venti, 'Tertium in ape expreffi. 

O DULCIS. 

Imago ejufdcm B. Virgmis. 
XLI . Effigiei Cardinalis Barherini (cuipro in- 
Jigni aj js) infcriptum altquando fuit a So- 
cictate Jefu, 

ALIMENTA DAT IGNI. 
Exprimcbatur ejafdem Cardmalis in Dcum pictas, 
& in Socictatcm beneficia, quibus ejus in proiimos cha- 
ritati fucciirrebat. 

X LI 1- P ' Bovius apibw alveari fuo circumfufis infcrihit. 
AD SUA FUNDUNTUR. 
Imagofeduli Patris& Matris familias, quibus alio- 
rum rebus neglc61:is de fuiscura cft. 

* XLIII. ^pis mel in aUmentum £3' medici- 
nam formans. 

ALIMENTA ET PHARMACA PRiESTAT. 
Imago SS. Euchariftise. 

Imago etiam Elecmofynarii cujufdam,qui cibns efu- 
rientibus & pharmaca infirmisia certo Hofpitali prae- 
bebat. 

* XLI V. Apis ahxor.dita inflore., ex eodem mella lcgens. 
ABSCONDITA CARPIT. 
Imagoabfconditi in clauftroReligioli fpiritualiabo- 
norum operom mella lcgentis. 

* XLV. Apis florem exhaujlum ^ melle 
vacuum diyyi-.ttens. 

DIMISIT INANES 
Imago amici patronum paupercm defercntis. 

Apis S Y M B O L I C U S. 775 

* XLVI. /Ipis mel ex aperto ^ expaKfo 

fiore hanriens. 

HAURIT AB EXPANSO. 
Imago afcctici Chriftam inCrucc profcespanfum 
mcditantis. 
XLVII. Apesy (juodjovem in Idamonte cibaverint^ 
ah endem aureo cdore doyiata. 

CIBATI PRiEMIA JOVIS. 
Imagoremunerandce incaelis eleemofynac, quce rnii 
cx minimis data ipfi Chrilto offertur. Iinago quoque 
B. Virginis mcoelocoronatas. 

* XLVIII, ApHmel legensj dum flos in fuo 
adhuc "vrgore efj- 

DUM FRAGRAT, ET FLORET. 
Documenium captandarum in temporc fuo occa- 
fionum. 

XLIX. Api.1 (jucd frequenter extra alveare evolet^ 

tsf 7iihiiominusviTgo maneat ^ Chovay- 

nuf iKJcribit. 

ViRGINEI LAUS PRIMA PUDORIS, 

Exprmiitur raritas fervatoe cxtra domum pudicitis:. 

L. Audor Periflromatum examini apum aculeato 

prcevolante Rege inaculeato infcribit. 

SIGNAT CLEMENTIA REGEM. 
Clementiam Regisfui hoc charedere abaliisdiftin- 
6Ii exprimebat Audor. 

LI. P. Gutlielmuf Hejius expreffurus Gentiliti<is TJrbani 

VI II. apesy Patri Sarbievio Jlimulos ad Poejin 

addidijfe^ tribus apibusy in lyrce fidibus 

dijcurrentibus infcripfit. 

VITAM DANT ANIMOSQUE LYR^. 
Ex hoc col ligas, bonas artes fine fautoribus ianguere, 
& juftorum orationem abfque Dci auxilio. 

* LII. Apesdulciorem florem, e quo mellale- 
ganfy exhaurientes. 

DULCIOR ELIGITUR. 

C c c 3 Imago 77<^ A P E L L E S 

Imago animae fibiinfponfumeligentisDulciffimum 
Na%,arenum (hoceftflorem) /^/«w. 

* LIII. Apibus inalvearilemma, 
PARVA, SED SINE LABE DOMUS. 

Imago Rcligiofi clauflri,iD quo difciplina floret. 
* LIV. Apesdiverftediverfis infloribus, 

TRAHIT SUA QUEMQUE VOLUPTAS. , 

* LV. Bubo alveari prafixus ^ apefque deterretiSy 

in Imagiiie Primi fceculi itffcribitur. 

TENERAS MENTES , H^C TERRET 
IMAGO. 
In peccati horrorem juventuti inculcandum. 
* LVI. A^es regem Jibi afumujit., corports magnitudine 

^ fpecie infigniorem. 

DIGNIOR ELIGITUR. 
Documentum& excmplum aflbmendorum dignio- 
rum ad Prselaturas. 

LVII. Apibus multis cum meUis favo ab urfo abfumptis ^ 
P. Mafenius infcribit, 

GULA UNIUS PERDIDIT OMNES. 
Peccatum Primi parentis hic expreflQm habcs. 

* LVIII, Apis cummellH fondere domumrediens. 

DULCE PONDUS SUSTINENS. ExHym. 

Imago B. Virginis Puerum Jefum in finu geftantis. 

Imago jugi Chrifti, quod fuave & dulce elt Religiofis, 

* LIX. Alveare.^ in quo omnia ordtnatiffxme 

apes difponunt. 

CONFUSI NIL HABET ILLA DOMUS, 
Imago ordinatae familiae, Religionis, &c. 

* LX. Apes cum melle., ^ aculeo. 

NON PRODEST, QUOD NON LiEDERE 
^ POSSIT IDEM. 
LXI. Apes e rore ^ flore pajcuntur , unde eis a 
P . Mafenio lemma. 

E RORE ET FLORE. 
Imago B. Virginis, in Na%areth (quod flos eft) & rorc 

ccp- S Y M B O L I C U S. 777 

coelcftis gratias a Spiritu S. obumbratcae , ac concipientis 
Melleum Dominum Jefum. 

LXII. AuSiorColl. apibus infcriptumhahet, 

SPONTE FAVOS, ^GRE SPICULA. 
Imagoclementis Principis , segre ad poenaruminfli- 
flionemprocedentis. 

Sitpiger adpcenai Princeps, adpr<^mia velox^ 
Quique do/ety cjuoties cogitur ejfeferox. O vid. 
* LXIII. Apes caflix^, ac Regi fuo fid<£. 

CASTA DOMUS, SINCERA FIDES. Claud. 
Imago Societatis Jcfu , cui prseter eximiam cadita- 
tem, quartum votum cft obcdiendiPontifici in Apo- 
ftolicisMiffionibus. 

* LXIV. Apum Rex fine aculeo. 
REGNI CLEMENTIA CUSTOS- 

* LXV. Apts mella col/jgens. 

ALIIS ALIMENTA, MIHIQUE. 
In le6tionem Sacram , qua Confeflariis & Conciona- 
toribus primo, deindepoenitentibus & auditoribus ali- 
mesita fpiritualiacolliguntur. 

* LXVI. Apum Rex ducens^ ^ bombis exci- 
tans agmen apum. 

ET DUCIT, ET EXGITAT AGMEN. 

Imago Superioris, verbo & excmplo fuos ducentis. 

* LXVII. Api lemma. 

SUA SPICULA CELAT. 
Idea occultae vindidse. 

* LXVIII. Api cum fuco Lemma. 
HIC PASCITUR, ILLE LABORAT. 
Diverfam mnrtalium fortem Emblema exprimit. 
* LXIX. A/veari apibus p/eno lemma. 
SPICULA MILLE. 
Imagocelebris cujufdam armamentarii, qualia cfTe 
Reip. Golonienfi & Gedanenfi, oculatus tcflis fum, 
* LXX- Api /ernma. 

SPICLA RECEDENTES FIGUNT. 

C c c 4 Vo- 778 A P E L L E S 

Voluptatum foedarum imago , quae in receflu amarae 

fUDt. 

* LXXI. yfp/ lemma. 
MELLA PALAM, SPICLA SECRETO. 
Imago mundi, carnis, & dacmonis, qui voluptatum 
inelin propatulomonftrant, carumvcrofoeditatcm,& 
remorfusoccultant. 

* LXXII. Apes mellain cihos^ teramad ufum 
Ecelejiie formantes. 

FOCIS SUDAMUS ET ARIS. 
Imago Superiorum, Proeuratorum ac Proviforum 
Religiofas C<»mmunitatis, quorum eft Deo adaras & 
Communitati in procurandis alimentis defcrvire. 
* LXXIII. Mel in atveari ahfconditum. 

DULCE MEUM LATET. 
Voxhasceft animasdeplor:intis, dulcisfui fponfi ab- 
fentiam per fubtra£tionem coDfolationum jn ererno 
aui fepulchro, aut eiiam fab Sacramcntalibus fpecicbas 
latentis. 

* LXXIV. Jpes pro Regefm. 
AiVIORE TUENTUR, ET ARMIS. 
Imago dilcdi a fuis Principis. 

* LXXV. Alveare vitreum ah intus apes 
cerd ohducentes, 

OPERATUR OPERTA. 
In occultaDei minime fcrutanda. 
LXXVI. Apum Regi jine aculeo expreffo apud 
Chovaynum injcribitur. 

NON HABET, AUT NON UTITUR. 
Idca clcmcntis Principis aut Prsclati. 

* LXXVII. A^es alvcOiire circumvolitantes. 

SOLLICITIS FERVET RESPUBLICA CURIS. 
Fel, INDUSTRIA SOLERS. Claud. 
ScduIscfamiliasfcuReligionisimago. 

* LXXVIII. At^is in fiore immortHa. 

IMMORITUR STUDIIS. 

Imago S Y M B O L I C U S. 77P 

Imagocujafdamnimiisfludiiscxhaufti. 

* LX XIX. licgi apumex Claudtano lemma. 

NASCENTEM VENERANTUR. Claud. 
Imago Chrilli in Nativitate a Paftoribus & Magis 
adoraii. 

* LXXX. Api in flore lemma. 
CARPENDI STUDIO. 

Imago Critici Ledoris. 

* LXXXI. Eidem lemma. 

CARPIT, NON PUNGIT. 
ImagoLedoris mioime Critici. 
*LXaXII. AlveareRegem^ fubditos^ aculeoshabe-/ts, 

HABET OMNIA REGNI. 
Ecclefiam Dei exprelFam habcs. 

* LXXXIII. Kex apnm fwe acuko. 

IN UNA SEDE MORANTUR, xMAJESTAS 

ET AMOR. 
IdeaPrincipisrclucentem ex yultuhabcntis majefta- 
tem amore temperatam. 

♦ LXXXIV. Alveari lemma. 

OMNIBUS IDEM. 

In Rom Ecclefiam, quas omnibus eodem affedu Ma- 

ter eft, & afylum. Idea quoque impartialitatis» 

LXXXV. Alveari afurn exules Galli a Kep. Foede- 

ratd recepti, in cujb r.ummo Anno l^^^^.ejuf- 

dem Kcip. hoKori infcribebant. 

MISEROS SCIT PASCERE MELLE. 
Imago D. Dei afflidos confolationum fuarum melle 
recrcantis. 

* LXXXVI, Apes matre flud ducemella legentes. 

HAC DUCE MELLA LEGUIjJT. 
B. Virgo Maria ftudioforum Patrona emblematc 
non inconciiinc defignabitur. 
LXXXVII. /?/?/', qu.vmelli fpiculaconjuniia habet^ 
lemma Boijfardus pofuit. 

DELECTAT, ET ANGIT. 

C c c 5- Imago ! 78o A P E L L E S 

Imagovoluptatis. 
LXXXVIII. /Ikko i^yS. innummo alveari Qrdines 
Fced. Be/gti infcribebant. 

DULCIA MIXtA MALIS. 
Vilae humanae curfum expreflam habes. 
LXXXIX. Apesaristtnnituctenttir^ undeeisaBur- 
gundid lemma efl. 

STRIDORE CIENTUR. 
Ita un^ ftridula muliere faBpc plurescientur. 
XG, Ludovico XII li, Gallia Rex apunt 
inlcnbebatur. 

NON UTITUR ACULEO REX, CUI PARE- 
MUS. /V/, REX SPICULA NESCIT. 
Clementiam D. Dei feu cujufcunque Principis feu 
Praelati expreflam habes. 

XCI. hxaminiapum^ cum liege fiiolemma. 
PLEBIS AMOR CUSTODlA REGIS. 
Amorcm fubditorum in Principein lic cxprimes, 
omni militari cuft fdia mcliorem 

* XCII. Ape^ req^cm na:um circumvolitantes. 

COELOQUE"EXAMiNA LUDUNT. 
Imago SS Angelorum, qui Chrifto nato conciue- 
bant, Gloriainexceljis Deo, 

XCIII. /Ipi in diaphano fuccinoJatenti Mul- 
lern< infcribit. 

ET LATET, ET LUCET. 
ImagoSandicujufdam in fepulchromiraculisclari, 
aut Rcligiofi bonis operibus in clauftro. 
* CXIV. Avibw lemma. 

QUiESITA REPONUNT. 
' Imago eorura , qui datas fibi a Deo divitias per elee- 
mofynas in ccelo dcponunt. 

* XCV. Alveare apum fucos nonhahens. 

IGNAVI NIL HABET ILLA DOMUS. 
In Socictatcm JESU, fucos intra fc nullos paticntcm. 
* XGVI. AphbQmbitumcUacoliiiens, 

LU- S Y M B O L I C U S. 781 

LUSUS MIHI MELLA PARARE. 
Concionatoris abfque difficultatc & Iludioin praedi- 
cationibus fuis fuaviffima dodrinaruni mella parantis 
imago. 

* XCVII. /'IpK in alveari ejuiefcens. 

HIG DULCIS REQUIES. 
In xternam requicm Sandorum m coelis. 

* XCVIIl. Alveari ftramineo lemma. 

VILI SUB TEGMINE MELLA. 
Sub vili Religiofse paupertatis tegmine fuaviffima 
animsemellaac deliciselatent. 

* XCIX. Apihm lemma. 
PUNGANT DUM PASCANT. 
Imago Parafiti pundtionibus nilterriti afrequentan- 
disaliorummenfis. 

* C. Apes Kunquam in alieno alveari. 

IN ALIENO NUNQUAM. Vel, 
ALIENA NEQUAQUAM. 
Imago Rcligiofi propria: Cellse Cuftodis. 
* CI. Api lemma, 

MELLA MEUM MUNUS. 
ImagoS.BernardijDoaoris MELLIFLUI. 
* CII. Fnci apium fpiculis carentes, 

FUCIS SUA SPICULA DESUNT. 
Indodis multa patienda, quod defendere fe nequeant, 
^ CIII. Apes fumo enecata:. 

A FUMO INTERITUS. 
Imago eorum, quibus a vana glorii exitium eft. 
Imago quoque eorum , qui fcrupulorum fumo mini- 
me fibi diffipato periere. 

,* CIV. Alvearia ad ericas tranjlata^ ut ibidem 
tnella lezant apes, 

MELLA 'DESERTO. 
In Commoda Religiofae folitudinis. 

■ * CV, Apibus lemma. 

PAR LABOR, ATQUE QUIES. 

Imago 781 • A P E L L E S 

Imago Rcligionis, Militije&c. Corporis quoque & 
aDimffimodolaborantiSjdcmum quielcentis. 

* CVJ, Aptbus mella leientihus lernma. 

SUAVITER, ET GNAVITER. 
ReligioC>s laborcs cxpreiros haocs. 
* CVII. Apes jiores olivce jiyiinlariter amanles. 

E PINGUI DULGIA. 
lofrudlusSpirituales SS. Euchariftice, dequa Eccle- 
fia canit. Pingms eH panis Chnfii^ l^ pr<cbebit deti- 
ctas k^c. 

* CVIII. Inter apes foemellis acutior (limulus esl, 

quam martbus Berchorio tefie. 

NIHIL SUPER IRAM MULIERIS. 

* CIX. Apes mella djmumcnm garntu , quijdarri 

lcettttct iigno referen.ds. 

DULCEDINE L^T^E. 
Imago eorum, qui SS. EuchanftiK dalcedinc dcguda- 
tainSpiritualcmanimaelxtitiamindcrapiiintar. 

* CX. Apes corpore rrnnores intnelle legendomcgis 

fcduLf, tcsle Bcrchorio. 

QVJE MINOR EST, UJEC PLURA LEGIT. 
Humiliias majorum in cdBJu prsemiorum parens elt. 

* CXI. Apes, cum ntmtum quiefcunt^ telJe Ber- 

chorio infirmantur, 

DANT OTIA LETHUM. 
Indamiiaotii&acedise. 

* CXII. Apes ab nnd excitatrice triplici fono feu 

bombo excitari., fcribit Berckorius. i 

UNA EXCITAT OMNES. 
Imago Excitatoris Religioli ad laudes nodurnas. 
Imago Concionatoris e vcterno peccatorum fuos 
excitantis. 

* CXII I • Apis in caudtl actiUum habcns 

PR^ OCULIS HAUD IRA MIHI EST. 
Imago prsecipitis, & inconrultas ira; fcu vindiftce. 

* CXIJI. ApKadinfgendumaiuleuriiardcitijfvina. 

AD S Y M B O L I C U S. 783 

AD SPICULA PRiECEPS. 
Inidem. 

* CXl V. /Ipes ex lachrymulK^ ^uafiorihus aliqmt 
inioierentf mella legentes, 

LACHRYMIS H^C MELLA PARANTUR. 
Gaudiorum coelcilium mella poenitcntiae lachrymis 
vcl maximeproveniunt. 

* CXV, Kex apumceramdifponens^ proluminaribui 

ante Fef?, SacrameKtzim ChriRo. 
REGES SERVIENT EI. 
Chriflicultumunivcrfalemficexprimes. 

^ CXVI. 'Tresapum Keges tnum fiore. 

TRES VISITANT UNUM. 
Imago Trium Magorum Chriftum natum adoran* 
tium. 

C A PU T IIL 

A R A N E U S. 

* CXVII. Ivlujcd captd araneiii in tela fiu<x 
centro exiliens. 

EXULTANT, CUM MALEFECERINT. 

Irnago eorumpeccatorum, quiexultant, cummalc- 
fecerint. 

* CXVIII. Aranem pro muCcd fefe evifcerans» 

FRUCTU NON RESPONDENTE LA- 

BORI. Ovid 
Imago plurimorum 'aborum ab hominibus pro vanae 
gloriae mulca captanda exantiatorum. 

* CXIX Arnnei juccwK florii invenenaconvcrtens* 

IN AMARA DULCIA VERTIT. 
ImagofiM)flrialienorumfa6loruminterpretis. 

* CXX A rn^a reti fm fe\\ evtfcerans, 

PRIMO SIBI RETIA NECTIT. 
Ita plerumque vcrfipellcs, & aliis eafles parantes. 

Muf' 784 A P E L L E S 

* CXXI. MufciTijttraMtibustelamaraKeielerKry:/!. 
AUT PERRUMPENDUM, AUT PEREUN- 
DUxVI. 
In mundi, Carnis, & Daemonis laqueos. 

CXXII. Aranecc tehe Bnrgtmdta infcribit, 

QUIA SUBTILIS, INUTILIS. 
Vanitas Sophifticae expreira emblemate habetur. 
* CXXIII. Araneamufcam capientilcmma» 

AFFLUIT INCAUTIS, 
ImagoDxmonis. 

CXXIV. Jacolnii Catzfius ntufcjs telarn aranece 
intrantibus infcribit, 

NON INTRANDUM, AUT PENETRAN- 

DUM. 
Axioma Politicorum cft, incipicndum nihil cflc, 
quod ad exccutioncm deduci non poffit. 

* CXXV. Aranexmufcanncajjumexfpedanti 

lemrKa. 

NIHIL CEPIMUS. 
Labores mundanos emblcmatc cxprefTos habes. 
CXXVI. Aranece teice ad nihil utili lemma, 

LONGUS LABOR, BREVIS USUS. 
Imago bonorum mundanorom, qux longo labore ac- 
quifita brevemfui ufumnobispermittunt. 
CXXVII. Aranea incauto ferpenti affluens ab Arefio 
lemma habet. 

NON EST FRUDENTIA, QUiE DOLO 
RESISTAT. 

* CXXVIII. Tela in^ens arane<e variis fcifftiris 

hinc inde rupta, 

IN VULNUS MAJORA PATENT. 
Imago Magnatum , qui plerumquo majoribus advcr- 
fitatum, & malevolarum linguarum idibus expofiti funt, 
quam infcrioris f )rtis homines. 

CXXIXi Aranece cx roja Teneyium fugenti nefcio 
ubi infcnptur/i legerim. S Y M B O L I C U S. 78 j 

NOLUIT INTELLIGERE, UT BENE 
AGERET. 
Imago obftinati peccatoris. 

* CXXX. Aranearete fuumcircumeundo texeits^ 
mufcarum fallendarum ergo. 

I CIRCUIT, UT FALLAT. 

j Iinago Cifcumforanci , vel hsereticorum EmifTarii, 

I autctiamD^monisiplms. 

i CXXXl. Araneie telam fuam texenti in nummo 

Belglco aliquando infcriptum fuit. 

NON AQUILIS LEVE TEXIT OPUS. 
Hoercticorum telas fic exprimes , quas nulla hacrc- 
I nus Aquila, hoc eft , ex Auftriaca Domo nemo in- 
I greflus eft. 
\ CXXXII. AraneiS lemma. 

\ NUBILO TEXIT, SERENO VENATUR. 
! Imago cujufdam, quiinfeditione populanita rebus 
I difpofuerat , ut eadem compofita ingentia inde lucra 
\ confecutuslit. 

CXXXIII. Aranea inreti fuo fuf^enfa.,ab hirun" 
dine devoratzir. 

NON LiETATA DIU SPES IMPROBA. 
Imago impi- >rum demum a Dco puniendorum. 
Jurti quoque Talionis imago. 

C A P U T IV. 

BOMBYX. GLOBUS 
BOMBYCINUS. 

CXXXIV. In fepuhurd EleSiricis SaxoniaTumhs 

vifceribus ejufdem defltnata., inbombyce ex^ri- 

n^chatur cum ler/imate. 

SERVIO VISCERIBUS. 
Servum Dei ex tot^ anima & corde intelliges. 78<^ A P E L L E S 

* CXXXV. Bombyxfericdvef}cfudreli^a^dernnm 
aviculic alba itiHar evolat. 

POST HANG MIHI CANDIDA VESTIS. 

Imago S. Norbcrti, quirclidis fseculo pretiofis ve- 
ftibus pellicci melote indutus Euangelium pracdi- 
cabat. 

CXXXVI. InThefibus S, Xaverio dicatis hornbyx 
e calathifco fuo evolans iyjfcribebatur. 

EXALTATUS DE PORTIS MORTIS. 
Exprimebatur cjuldcm Sandi Canonizatio. 
CXXXVII. In iifdernThefibus .^ bombyxfein cala- 
thilco fuo fepeliens lemma tenebat. 

COGNOVIT OCCASUM SUUM. 
Exprimcbatur, cundcmSandtum diuante obitusfui 
tempusprscdixifTe. 

* CXXXVIIL Bombyx calalhifcofuo.^carceris in- 

fiar inclufus., eundem m candidam aviculam 
mutatus e^redifur. 

DE CARCERE CANDIDUS EXIT. 
Imago cujufdam , qui innocentcr catcetsbus manci- 
pattis cum gloria cx cifdem educitur. 
Imago mortis juftorum. 

* CXXXIX. Boyyibyx pofl labores fuos in avi" 

culam tranCmutatnr. 

H^C LUCRA LABORUM. 
Imago bcatae Refurredionis hujus mundi laborcs 
fubfequcntis. 

* CXL. Bombyx in calathifco fuo labo^a-^^s. 

VIDET INTUS NEMO LABOREM. 
Imago MatJnatum, quorum curas & moleftias fub 
cxteriori pompa occultatas pauci cognofcunt. 
CXLI. Eidem bombyci in Calathifco fuo latenti^ R. P. 
Albertus l^artoch mnii iy2l'crip t. 

UMBRA JUVAT. 
Politici imago lub umbra iimulationum fuarum fcfe 
occultaotis. 

Eidim S Y M B O L I C U S. 787 

* CXLII, Eidem bombyci operanti lemma^ 

VIT^ MELIORIS AMORE. Vel, 
UT LUCI REDDAR. 
Labores juftorum amore melioris in coelo vitae 
eiantlatos ficcxprimes. 

* CX LI 1 1. Bombyx^ cum amplius alimenta non accipit^ 
intra fplendorem noyinuUum contrahere videtur. 

SPLENDET IMPASTUS. 
Imago plurium Sandorum ciimiorum in jejunio 
&ab(linentia. 

* CXLIV. Bombyx intra vifcera fua reconditury 
dum operatar. 

INTRA MEA VISCERA VERMIS. 
Remorfus ConfcientiseexpreflTos vides. 

* CXLV. Bombyx e calathifco fuo evolaas. 

TOLERATI PRiEMIA CLAUSTRI. 
'■' .ffiterna praemia Religiofis clauftralibus parata fic 
exprimes. 

* CXLVI. Bombyci in calathifco fuo lemma. 

CONDITUR IN CLAUSTRO, QUOD 

CONDIDIT. 

S. Birgittam fepultam in primaevo ordinis noflri Mo- 

nafterio, quod ipfa de facultatibus fuis condiderat , fic 

aliquando expreffi. 

* CXLVII. Idem. 
CONDITUR IN TENEBRAS, QUAS 
CONDIDIT. 
Imago fcrupulofae Confcientise, quse ipfa fcrupulo- 
ram fuorum fibi caufa eft. 

Chrifti quoque intra Sacramentales fpeeies latentis 
imago. 

CXLVIII. Bombyci.^ dum in papilionem mutatur^ 
Chovaynuf infcribit^ 

OMNIA VERTUNTUR. 
ExprefTurus, ut videiur, erat, nil in mundo (labile efTe, 
ifedeumcontinuismutationibusfubjcdam. 

D d d Bom- 1. 7S8 APELLES 

* CXLIX. Bombvci e calathijcofuo evoJatitikinma, 
DE CLAUSTRO CLARIOR EXIT. 
Imagocujufdam, cui rcligiofafolitudo viamadEpi- 
fcopatum ftraverat. ^ 

Imagoetiam gloriofseRefurredionis Corporumno- 
ftrorum cx fepulchro. 
CL Eidem bombycievolanti lemmaBornitius dedit» 

PENSO ABSOLUTO. 
Nempe fempiterna prsemia poft hujusvitx penlum 
lcgitime abfolutum, juflis primum dantur. 

CLI. Eidem Bombyci P. Mafeniui infcribit. 

ET VERMIS INDUIT ALAS. 
Dotes gloriofas corporum noftrorum dcpidas ha- 
bes. 

CLII. Bombyx e calathifco fuo evolafis. 

COGNATI CORPORIS EXPERS. 
Spccies Eucharifticas poft Confecrationem prioris 
fubftantias panis cxpertes fic exprimes. 

* CLIII. Bombyck calathifcusy cum evolvitur^ atiuis 

imponitur^ quo fila citius folvantur. 

EVOLVES NON SINE AQUA. 
In confcientias examen cum dolore faciendum. 
* CLIV. Bombyx, cumoperatur^fplendet. 

SPLENDET OPEROSUS. 
Imago variorum Sandorum , quiinter laborcs fuos 
fplcndentc fubinde facie vifi funt. 

* CLV, Eidem bombyci^ cum filumejus evolven- 

dumeR^ lemma, 
CAUTE EVOLVES. 
In Confeffarios, quibus caute in Confeflionc Con- 
fcicntiaspoenitcntium, alteriusmaxime fexuscvolvcn- 
dsfunt. 

CLVI. A^ud AuB.CoU. bombyciintrafuumcaU' 
thifcum lemma eR. 
INCLUSUM LABOR ILLUSTRAT. 
In opera cujufdam Clauftralem vitam agentis. 

Bom- S Y M B O L I C U S. 7^^ 

* CLVII. Bombyci e calathifco fuoevohntilemnja, 
PER MEOS MELIOR MIHI VITA LA- 

BORES. 
Imago Sandorum incoelo meliorem laboribus fuis 
in terra vitam promeritorum 

* CLVIII. Bombyxin calathifc» fuo mortuo fimilis. 

QUASI MORIENTES, ET EGCE VIVIMUS. 

Vel 

SE MORI SIMULAT. 
In viros Apoftolicos & Rcligiofos. 
I m9go hypocrit33 multas mortificationcs fimulantis. 
CLIX. InThefibus S.StanijlaoKojlkce dicatvibom' 
byci e calathifco fuo evolanti lemma efi. 

' DOMESTICA LINQUO. 
In eundem Sanftum a fuis profugum. 
Imago etiam negtigentis propriam coDfcientiam. 
* CLX4 Bombyci^ qui alas induens^ femina 
fua ponif., lemma. 

NOVOS POST FUNERA FOETUS. 
Infcribam hocOperi PofthumoR.P. MatthiasCafi- 
miri Sarbievii,cuiTitu!us Dii Gentium b^c.quod curis 
meis lacem e prjslo habebit. 

* QljfSA. Bombyx ex Mori foliis vivens. 
MORI MIHI VIVERE. 
Voi ea eft ejus, qui Mori Lucrum cum Apoftolo 
computat. 

* CLXII. Bombyxvifcerafua elaborando mor- 
tem fibi accelerat. 

PER VISCERA LETHUM. 
Imagoindifcretsemifericordise, inparcniibus, fupe- 
rloribus, &c. 

* CLXIII. Eidem lemma. 
PER VISCERA LIBER. 

Imago hominis libi eleemofynis Purgatorium ab- 
breviantis, 

* CLXIV. Bombyci lemma. 

D d d 2 PRE- 75>o A P E L L E S 

PRETIUM IN EXUVIIS. Fel, MORS 
PRETIOSA. 
In Reliquias variorum Sandorum. 

* CLXV, Boynbyci fefe evifceraf7tilemma, 

TANTUS AMOR PENSI. 
Imago Rcligiofi Miffionarii , qui penfo Miflionum 
fedulo decurrcndo immortuus fuerat. 

* CLXVI. Bombyci lemma. 

FILO DECOR MIHI TANTUS AB UNO. ' 
Applicavi hoc aliquando cuidam ex ordine noftro 
Concionatori , dumin Ecclefia PP. Carmclitarum in 
fefto S. Scapularis dicens , illud filo Ariadnae cum ma- 
gno popoli applaufu comparaflet. Carmelitarum Ordi- 
ni id infcribes. 

* CLXVII. Eidem lemma. 

FILO LETHUM MIHI VENIT AB UNO. 
Imago Damnatorum, quibus asternx damnationis 
lethum obtigit a filo vitae male elaborato. 

* CLXVIII. Bombyxore fuAiexuvidi evolvens. 

AB ORE EXUVIiE. 
Idea variorum Sandlorum , qui incognilas orbi Reli- 
quias fuas ipfi revelarunt. 

* CLXIX- Bombyx e calathifco fuo evolans 

femina ponit. 

POST VINCULA FOETUS. 
Imago variorum Sandorum, qui miraculofe a Deo 
ecarceribus libcrati, deinnovos Chrifto fcetuspcpere- 
runt per Euangelii prsedicationem. 

* CLXX- Bombyx femine pofito emoritur. 

POST FOETUM FATUM. 
Imago Principilfag cujufdam puerperio fuo immor- 
tU3e. 

* CLXXI. Bombyci lemma. 
UNO TRAHIT OMNIA FILO. 

Imago perfeverantiac interruptae, 
* CLXXII. Bombyx e calathifeo fuo evolanf. 

TO- S Y M B O L I C U S. 791 

TOLERAT^ PRiEMIA MORTIS. 
In prasmia mortificatis in coelo folvenda. 

* CLXXIII. Bomhyx i» calathifco fuo quiefcens. 

REQUIES UIEC PARTA LABORE EST. 
Imago rcquiei coeleftis. 

* CLXXIV. Bombyx vifcerajua adluxum 

vefiium formans. 

AD LUXUM VISCERA FORMAT. 
In eos parentes, qui proles fuas ad luius & mundi va- 
nitates inftituunt. 

CLXXV. Bomhyx calathifcum fuum perficiens 
apud AuBorem CoU, infcribitur. 

IN ME M'INVOLGO. Id eH. 
ME MIHI INVOLVO. 
Idea fcrupulofe Confcientise fponte propria fc ipfam 
fais fcrupulis involvcntis, 

* CLXXVI. Bombyx e calathifco evolans. 
VESTIS PERT^SA PRIORIS. 
Imago Apoftatae Religiofi, aut jufti morientis. 

* CLXXVII. Extimus calathifci apparatw confujuSj 

neque u»o filo duBus. 

LABOR EXTIMUS IRRITUS OMNIS. 
Irriti nempc hominum labores omnes, nifi debiia eis 
intentio interior prasfigatur. 

* CLXXVIII. Bombyx ^ aranea vifcera 

fua elaborantes. 

LABOR QUAM DISPAR UTERQUE. 
In diverfos hominum labores & ftudia. 

* CLXXIX. BombycKcalathifcused parte^qudbom' 

bycem attingit, rigidiorem pelliculam habens. 

RIGET INTIMA VESTIS. 
Imago hominis fub pretiola vefte afpero cilicioin- 
iduti. 

* CLXXX. Bomhyx in calathifco fuo infiar 
mortut quiefcens. 

DONEC IMMUTER. 

D d d 3 Cor- 791 A P E LL E S 

Corporum noftrorum in fcpulchris bcatam Rcfur- 
redlionern cxfpc6lantium imago. 

* CLXXXI. Bombyx.,antecjuam calathifcum fuum 

formare incipiat , fpUndorem mnnullum 
vijceribuf contrahens. 

ISTE PER VISCERA SPLENDOR. 
Sandi imago quondam magni in tcrris Elcemofy- 
narii. 

* CLXXXII. Bombyci vifcera fua elabo- 
ranti lemma, 

EXINANIVIT SEMET IPSUM. 
Imago Chrifti Domini : Extnanivit Semetipfum^ 
formam fervi accipiens. Phil.2. 

* CLXXXIII, Bombyci incalathifco fuo lemma. 

E TUMULO VITJE MELIORIS ORIGO. 
Imago iterum Refurrc6tionis nollrx. 
ItemimagoS.Francifci Borgiae, occafione confpcdli 
Cadaveris Ifabcllse con verfi. 

* CLXXXIV. Bombyx indutis alts non multo 

pofi emoriens. 

NOXIA LIBERTAS. 
In damna libertatis nimiae. 

* CLXXXV. Bomhvx calathifeum ruameffringens, 

SUA VISCERA PERDIT. 
Incos parcntcs, qui tiliosad acternum cxitium pro- 
ducunt. 

* CLXXXVI. Bombyci lemma. 

DANT VISCERA VESTEM. 
Inunume Scptem opcribus Mifcricordias, quodeft 
operire nudos. 

* CLXXXVII. Bombvci lemma. 

LETHUM MIHI CONSTRUO VESTE. 
Imago eorum, quicx nimioluxu veftium accifisfa- 
gultatibus tcmporaJitcr^vel ctiam astcrnaliier perierunt. 

* CLXXXVIII, Bombyx papyraceo cucullo im- 
fojitus opieratur^ inde eidem evolantilemma. 

GE« S Y M B O L I C U S. 79? 

ges™ti lucra cuculli. 

In prxmium in coelo paratum iis , qui in Hatu mona- 
chaliDco viierQnt, 

* CLXXXIX. Bombyx in calathifco fuo 
Ktl corKedens. 

IN CLAUSTRO IMPASTUS. 
Imagojcjuni & abftinentis monachi. 
* CXG. Bombyx exteriorem calathifci fui pat' 
tem coyifundens. 
EXTIMA CONFUNDIT TANTUM. 
Imago homrnis intus quidem recolledi, cxtcrius ver5 
confulum agendi modum habentis. 

* CXCl. Bombyx^ cum fplendereincipit^ corpore 

nonnihil coar^latur, 

SPLENDET, UT ARCTATUR. 
Imago hominis, quem ardior difciplina e difcolo San- 
ftum fecit, aut calamitas. 

* CXCII. Bombyx calathifcum fuumperrumpens. 
SIBI VINCULA PONIT, ET AUFERT. 

ImagoChrifti Domini , quifpecicrum Sacramenta- 
Iium,atitadicam, vincula, fibiponir, eademque auferr, 
cum fpecierum corruptio id exigit. 

Imago peccatoris poenitentis vel Icrupulofi. 

* CXCIII. Bombyx penfoabfoluto, ne calathifcum 

fuum perfringat^foli exponitur^ ut ejus 
caloribus occidatur. 

PRO BONO MALUM. 
Imagoingratitudinis. 

* CXCIV. Bombyx n fole excluditur, ^ modo 

fupradido enecatur. 

QUI ME NECAT, EDIDIT IDEM. 
Imago S. Barbarse a proprio parente interfedaQ. 
Imago item corum liberorum, qui exemplo aut mali 
parentum inditutione sternum periunt. D d d 4 CA" 7P4 A P E L L E S 

C A P U T V. 
B R U C H U S. 

* CXCV. BruchK lemma. 
FRUGES CONSUMERE NATI. 
Imago hominum otioforum- 
* CXCVl. Bruchuf herboiabrodit., cumtetierafurtt, 

ABRODIT TENERAS. 
In infanticidium Herodis. Dasmonis itcm imago 
operum initiis femper infidiantjs. 

* CXCVII. Idcm. 
PARGIT ADULTIS. 
Imago Dxmonis , qui noviter ad Deum conrerfis 
tentationibus fuis magis infeflus ell, quam invii Dei 
adultioribus. 

C A P U T VI. 

CHAM.£LEON. 

* CXCVIII. Chamxleon defundus nullum colo- 
rem recipit. 

PALLESCO DEFUNCTUS. 
Imago deformium noftrorum per raortem corporum 
nnllius amplius fuci capacium. 
CXCIX. Chamceleonti dtverfos colores^ nullum vtro 
jiabiliter recipienti lemma. 

NIL SOLIDI. 
Imago inconftantis & levis. 

♦ CC. Idem, 
MUTATUR IN HORAS. 
Ineundem. 

* CCI. Idem (ohrem vicinHm recipit. 

CUI- S Y M B O Ll C U S. 79 j 

CUIVIS ADAPTOR. Vel, 

OMNIBUS OMNIA. 

Imago adulatoris & Politici. 

* CCII» Chamaleon ore femper aperto hiatts, 

HIAT APERTUS. 

Imago avari feu obfcoeni. 

* CCIII. Chamaleonti^ qui vicini objeSli colores 

attrahit^ lemma. 

FORMANT VICINA COLOREM. 
Imago efficacias humanac Converfationis. Cumper- 
verfoperverterk. Pfal. I7. 

* CCI V. P, Ant. Gofifalez, in itinerefuo Hierofoly' 
mitano oculatus teflis efl chamtx:leontem rubrum 

colorem non fufcipere. 

ERUBESCERE NESCIT. 
Imago impudentis & inverecundi animi. 

* CC V. Chamteleon accepto ex vicino obje^o colore 

demum ad fuum nativum revertitur. 
AD MORES FACILIS NATURA REVERTL 
Recidivas fic eiprimes. 

* CCVI, Cham^cleon exteriui folum perrefiexiunem 

coloratur^ non interius. 

EXTIMA SIC TANTUM. 
Imago hypocritse exteriusfcaiium iimulantis, quam 
(itinterius. 

* CCVII. Chamceleon diverficolor etiammentetalis 
ef}., cum enim crudelw jit^ manfuetum fe fingit. 

MENS MAGIS INCONSTANS. 
Imago inconftantiflimi cujufvis 

* CCVIII. Chamieleon ore femper aperto 
vento inhians. 
PASCIT, NON INFLAT. 
Imago Spiritus Sandi, qui animos non inflat, D d d f CA- ^^6 A P E L L E S 

C A P U T VII. 
C I C A D A. 

* CCIX. Cicada exfilietts. 

EX HOC IN ILLUD. 
Imago vagi & incoollantis. 

CCX. Cicada olco iKur.Sia moritur» 

FERT UNCTIO LETHUM. 
Imagocorum, quibus unclio SS. Ordinum majori 
damnationierit. 

CCXI. Cicada in hyemii rigoribus cejlatem exfpe^sns^ 
a Camerario tnfcribitur. "• 

EXSPECTO, DONEC VENIAT. 
Imago hominis inter adverfa meliorcm fortem cx- 
fpcdlaniis. 

* CCXII. Cicadcefalienti lemma. 

NOCTU SALTANDO DIUQUE. 
Imago pncllas chorseis excefllve addidae. 
Imagobonas& hilaris con!cieniix. 

* CCXIII. CuadiC^quopuriorem aerem attrahunt^ 

eo fuaviw Bcrchorio tefle canunt. 

DULCIOR E PURO CANFUS. 
Eorum,qQi in ftatu gratisc funt, canius, & oratio Deo 
acceptioreft. 

* CCXIV. Cicad(£exoleo.,quoun^ccfuerant.f jam 

jam moritura , Ji aceto perfundantur 
revivifcunt. 

HIC VITAM REVOCAT ACROR. 
Adverfa a Deo immifla veterno pcccatorum quafi 
immortuos, ad vitam meliorem revocant. 

* CCXV. CtcadiC e parvo outture dulcius canentes, 

DULCIUS E MODICO. 

GratifTIma Dco oratio eft humilis & contriti cordls. 

* CCXVI. Inter cicadaimares folos cantare^ fceminat 

tacere. Berchoriustefifs cfi. 

UU S Y M B O L I C U S. 797 

MIRACULUM ! HIC FOEMINA SILET. 
Raritatein fcemineae modeftiae Emblema exprimit. 

C A P U T VIIL 

C I C I N D E L A. 

* CCX VII. Cicindela vermicuh^s de noBe lucens. 

CLARIOR UNDE MINUS, CLARIOR 
INDE MAGIS. 
IUis, qoibusapudhuncmundumobrcuramur, humi- 
liationibus apud Deum inclarefcimus. 

* CGXVIII. Cicindela de die non lucens. 

CLARIOR UNDE MAGIS, CLARIOR 
INDE MINUS. 
Viceverf^, quibusapudhomines honoribusinclare- 
fcimus,apud Deum obfcuramur. 

* CCXIX. CicindeU jMxta viarum vicina de 
node lucentes. 

LUCE VIAM SIGNANT. 
In gratiarum adualium lumina, quibus via adfala- 
tcmmonftratur. 

* CCXX. Eifdem cicindelh lcmma, 
WMfZ LUMINA VERME. 
Imago relucentis omnipotentise divinse , in abjc6liffi- 
moquovisterrs vermiculo. 

* CCXXI. Eifdem lemma. 

ET LUMINA SERPUNT. 

Imagoplurium infigniumingeniorum, qusetcrrcnis 

plus aequo afRxa vermiculorum inllar ferpunt. 

CGXXII. Cicmdela lucens de noiie , die adveniente 

lumcn omne amittit , quod lemmate iHo 

ipfa loquens deplorat. 

MEUM LUMEN SOL ABSTULIT. 
Fadumfuii in maironam quandam , cujus maritum 

Rcx 75>8 A P E L L E S 

Rex GalHse (cui pro fymbolo fol) capite puniverat. 

Idem D. Dco vitse & necis Domino applicabis . 

* CGXXIII. Eidem Cicindela de no^e lucenti lemma, 

MEUM LUMEN CYNTHIA SPECTAT. 
Imago B. Virginis Chriftum gloriofum poft Rcfur- 
redionem contemplantis. 

C A P U T I X. 

COCHLEA. LIMAX. 

* CCXXIV. Cochlea cum lue fud nafcitur, 

CONGENIT A SIBI FOEDA LUE. 
Imago homiaum , quibus peccati Originalis lues 
congenita eft. 
CCXXV. Cochlea peranguflum ponticulumince- 
denti KoUenhagius inTcri^it. 

LENTE, ET ATTENTE. 
In magnorum ncgotiorum expeditiones. 

* CCXXVI. EideminanguHo te^ohahitantilemma. 

RES ANGUSTA DOMI. 
Imago fcrupulofs Gonfcientise. 
* CGXXVII. Etdemmontemconfcendentilemma. 

TARDE, SED TANDEM. 
Imago hominis tarde ad SaniStitatem vel honores 
promoti 

* CCXXVIII. Cochlea univahi lemma. 
MIHI JANUA SEMPER APERTA EST. 
Imago hominis, cui nulla fenfuum , & prsecipue ocu- 
lorumculiodiaeft. 

* CCXXIX. Ltmaci indomunculd /udlatenti lemma. 

SCUTUMQUE, DOMUSQUE. 
Imago Religiofi clauftralis, qui a clauftro fuo domum 
&adverfusmundumfcutumhabet. 

* CCXXX. Limax cum lue fud ^ domo. 

PROPRIO SUB TEGMINE LUES. 

Ncm- SYMBOLICUS 75)9 

Nempeculpacft, proprixdefenfionis tegmine fe re- 
condere, ad excufandas excofationes in peccatis. 
* CCXXXl. CochleK variis lemma. 
CUM LUE QU^QUE DOMUS. 
Paucae Confcicntia: omnis labis expertes funt, 
* CCXXXII. Lues limacK fplendens. 

CUM SPLENDORE LUES. 
Splendores & honores mundani fuam fecum luem 
animisadferunt. 

CCXXXIII. ApudP.Schonhard Cochkadomum 
fuarK portanti infcribitur. 

DOMUM PROCURA. 
Confcientixpropriae infpedlionemEmblema docet,- 
* CCXXXIV. Cochlece lemma. 
TUMBAM DEFERO SEMPER. 
Imago hominis, cui jugis memoria mors eft. 

* CCXXXV. Cochlea pyramidem relidd 

lue fcandens. 

SCANDO NEC ABSQUE LUE. 
Imago hominis haod innocenter ad honores afcen- 
dentis. 

* CCXXXVI. Cochlea^cam domo fuaPyrami' 

dem fcandens. 

SUB TEGMINE SCANDO. 
ImagoReligiofi inclaultroabfconfi, adgrandesvir- 
tutum apices confcendentis, 

* CCXXXVII. Eidem Cochlea lemma. 

SUB TEGMINE CREVI. 
Imagoejus, quialiorumprotedionibus fultus adho- 
noresevedusell. 

* CCXXXVIII. Cochlea cuyyi domofua, 

IPSA SIBI EST TEGMEN. 
Imago cujufdam, aliorum protedlionibus minimc 
cgentis. 

* CCXXXIX. Cochlea in hyeme intra domttm 

fuam fe contrahetts. 

CON- 8oo A P E L L E S 

CONTRACTA RIGORE. 
Imagoanimiinteradvcrfapulillanimis. 
Imago Rcligiofi fubtrahentis fe mortificationibus 
confuetis. 

* CCXL. Cochlea attadumox fejecontrahit, 

CONTRAHOR ATTACTU. 
Imagoimpatientisautimmortificati. 
Imago item animi ab omnibus impuris attaflibus 
ali^ni. 

* CCXLI. Cochlea inferiore fui parte luem 

deferens 

VENTRE LUEM. 
Imago gulofi & libidinofi ventris. 

C A P U T X. 

CRABRO, SCARABi£US. 

* CCXLII. Scarabtsus in flore venenum fumens. 

MELLA LEGANT ALII. 
Imago hominis aliorum fa6la finiftte fcmpcr judi- 
cantis. 

* CCXLIII. Scarahceorumqmddamgenus aureum 

colorem habens. 

CONGENITO SORDESCIT IN AURO. 
Peccatricis animse ad Dei fimilitudincm fadae 
imago. 
Imago divitis & obfcceni. 

CCXLIV. P.Mafenius crabronie cceno nato 
infcribit. 

E COENO AD COELUM. 
Imago humilisad amplamdignitaiem promoti, aut 
etiam ad coeleftem gloriam. 

CCXLV. Scarabceus a rojd difcedens. 

QUiE SUGAM TOXICA DESUNT. 

Ima- SYMBOLICUS. 8oi 

Imagohominis fugillatoris nilinfama &vitaalien^ 
invenientis,quod cavillctur. 

* CCXLVI. Scarabicus e fimo nafcitur^ pafcitur, 

INDE PASCOR, UNDE NASCOR. 
Imagohominis ex pareniela fua (quseomnibusexco- 
demlutoeft)faftuofi. 

CCXLVII. Scarah^usad immundamagKbomhit. 
ANIMANT HANC SORDIDA VOCEM. 
Ideahominisobfcoenisfemperdcleftati. 
* CCXLVIIL Scarabceus aurei in fimo coloris, 

COENO NIL L/EDITUR AURUM. 
Humilitas fingulari ornamcnto divitiis eft&hono- 
ribus. 

C A P U T XI. 

F O R M I C A. 

* CCXLIX. Formica in ceflate alimenta pro 

hyeme con^regans. 

VICTUI MEO NECESSARIA. 

In moderandum exceflivum divitiarum amorem. 

CCL. Bruckius formicarum gregi difcurrenti 

infcribit. 

MENS OMNIBUS UNA. 
Imago Concordis Reipublicas, Religionis &c. 
■ * CCLI. Farmicarum integer grex cum granuln 
fuis operoje difcurrens. 

QUANTUS MODICAM DISCURSUS OB 

ESCAM ! 
Expreflfos hominum laboreshabes, promodiclefcl 
honoris, voluptatis, &c. 

* CCLII. Formicis Icmma. 
NON MOLE, SED INDOLE VIRTUS. 
Virtus fpeitanda, non ftatura. 

* CCLIIl, Formica turbato cumulo fua grana 

rebonentes. 

TUR- 8o2 A P E L L E S 

TURBATA REPONUNT. 
Imago ConfcflTariorum , qui turbatas confcientias fa- 
lutaribus dodrinis ad quietem reducere noverunt. 

* CCLIV. Formicis in cUmulo fuo ^aucafarris 

grana reponentibm lemma. 
MODICUM FAR, FIDUS ACHATES. 
Commendandse frugalitati, Eml?lema deferviet. 

* CCLV. Furmtcceetiamclaufos floresvitianti lemma, 

ET VITIAT CLAUSAS. 
Imago Dsmonis Religiofis clauftralibus maxime in- 
fidiantis. 

* CCLVI. Formicii fenibw pennoi nafci fcri- 

bit Berchoriw. 

DANT TEMPORA PENNAS. 
Inquendam, quiante meditationi (quaevclutipenna 
in coelum eft) minime deditus paulatim ei afTucvit. 

* CCLVII. Formicacumqranofuolaboriofa. 

VIRES INDUSTRIA SUPFLET. 

* CCLVIII. Formtca^dum florem vijitat^eum 

corrodit i^f vitiat. 

VITIAT, DUM VISITAT. 
In noxium vifitatorem alterius fexus. 

* CCLIX. Formicce granum ore ferentes» 
PONDUS AB ORE. 
Imagohominis,cujus fermonespleniponderefunt. 

* CCLX. Formicte non aliif ut apes^fedjibi 

foli laborantes. 

SIBI SOLI. 
Imago hominis, fuis folum utilitatibus addidl. 

* CCLXI. Formicis futurce h\emi laborantibuf lemma, 

GNAVITER ET PROVIDE. 
Ima?o Miniftri cujufdam, Rei annonariae in exercitu. 
* CCLXII. Formica operofe granum farrK ferens. 

QUO GRAVOR, HOC PASCOR. 
Imago B. Virginis, uterofcrcntisfrumenium elcdlo- 
rum Chriftum Dominum. 

For" S Y M B O L I C U S. 803 

* CCLXIII. Formicis difcurrentibus lemma. 

LABORE, ET CONSTANTIA. 
Ita ncmpe, non tantum ad temporalem viftum, fed ysl 
maxime ad ccenam gloriae contenditur pcrfoveraQdo, 
* CCLXiV. lormica per tot labores nil niji tc 
nnem vi^um quxrens. 

CURA HUC TRADUCITUR OMNIS. 
Imago hominis plus de ventre, quam coelo folliciti. 

C A P U T X IL 

HIRUNDO SAN- 
G U I S U G A. 

* CCLXV. Hirundo fanguifuga noxium fangui' 

nem educens, 

UT NOXIA TOLLAT, ADH.^RET. 
Imago variorumSandlorum, peccatorum confortia 
ultroquaerentium, quoeisoccafio daretur eorum con- 
verfioni. 

* CCLXVI. Sanguifuga fanguine plena deeidit, 

SATIATA RECEDET. 
Imago Parafiti. 

* CCLXVII. Idem. 
QUIA PASCITUR, H^^RET. 
In eundem. 

* CCLVIII. Sanguifugie lemma, 
PASCITUR, ET MORDET. 
ImagoingratiParafiti. 

* CCLXIX. Eidem fanguifugce lemma, 
ADIMENDO SANAT. 
Ita fubtradione noxiarum nobis faepe divitiarum, 
honorum, &c. laborans anima fanatur. 

* CCLXX. Eidem lemma. 

SANAT, DUM PASCITUR. 

E e e ?»- 8o4 A P E L L E S 

Parafiti Medici imago. 

* CCLXXI. Sanguifuganoxiur» faugHinemexfu' 

fit, meliore reli^o, 
DETERIORA SIBI. 
Imago hominis, proiimi utilitati plus Hudentis 
quam fuae. 

* CCLXXII. Sanguifuga^hauflo fanguine deci- 

dit fe ipfa. 

LAPSUS AB HAUSTU. 
Imago hominis , cui ebrietas occafio certi peccati 
fucrat. 

C A P U T XIII. 

L A C E R T A. 

CCLXXIII. Lacerta quce viridis colorif eB^ ^ 

veneno caret Thefaurus infcribit, 

VIROR SINE VIRU. 

Imagocaftiadolefcentis,quiinviridixtate, fineom- 

nislibidinisvirueft. 

* CCLXXIV. Lacertaferpentemapprehenfumnon 

dimittit , donec conficiat. 

TENUISSE VICISSE EST. 
InconftaDs& firmumpropofitum> quo difficultates 
omncsfuperari pofTunt. 

C A P U T XIV. 

L O C U S T A. 

* CCLXXV. Locufia lemma. 
SALTIBUS NON PASSIBUS. 
Imago cujufdam, per ingentcm faltum promoti. 
* CCLXXVI. Locufla lemma. 

^STATE CANO, HYEME JEJUNO. 

Imago S Y M B O L I C U S. 8oy 

Imago dilapidatoris cujufdam, qui dc patrimonio fuo 
injuventute hilares diesdoccndo, infenedute cgebat, 
aut etiam poenitentiam agebat. 

* CCLXXVII. LocuRaz^iridia fempercorrodens, 

QUOD VIRET, ID RODIT. 

Invidias Imago eos arrodcntis, qui in virtutum aut for- 
tunarum virorc funt. 

Imago itidcm Dsernonis, viridi juventuti maxime in- 
fidiantis. 

* CCLXXVIII. Locufla in aflivis caloribm 

faliens. 

DUM CALEO SALIO. 
In libidinofas Chorasas. 

* CCLXXIX. Locufia oliva foliis fanatur, 

DABIT ILLA MEDELAM. 
Inopcramifericordise, per olivamdelignata, quibus 
a peccatis liberamur. 

* CCLXXX. Locuflisquofdamvermescirca guttur 

generari^ quibuspofJea firangulentnr AuSiorefl 

BerchoriWy inde locufice cantan- 

ti lemma. 

EXTREMA GAUDII LUCTUS OCCUPAT. 

Damnatis idapplicabis. 

* CCLXXXI. LocuflK^quce gutture fegetes depafl,€ 

funt^ verme in gutture enato Jirangula- 

tK lemma. 

PER QU^ QUIS PECCAT, PER HiEC ET 

PUNITUR. 

* CCLXXXII. Locuflce poRfruges depafias^vento 

in mare dsvolvuntur. 

POST DAMNA PROFUNDUM. 
Imago puniendarum injuftitiarum, in profundoin- 
ferni. E e e z CA- 8o<^ A P E L L E S 

C A P U T XV. 

M U S. M U S C I P U L A. 

CCLXXXIII. Muri in mufcipula comprehenf^ 
apud Verienum infcrtbitur. 

R/VPACES PERIRE JUVAT. 
Fururn & Tyrannorum poenas exprefias habes. 
CCLXXXIV. Eidem P. Mafenitfs infcripfii. 
LAUTUM NIHIL ABSQUE PERICLO. 
Pericula voluptatum fic exprimcs, 

* CCLXXXV. MufcipuU lemma. 
INTERIORA EJUS PLENA SUNT DOLO. 
Imago hypocriix&verfipcllis. 
♦ CCLXXXVI. Musin mufcipuldde appenfo 
larido nil comedcns. 
SERO JEJUNAT. 
Damnatorum in infernofamem fic cxprimcs , uti& 
quamvisaliam feram poenitentiam. 

CCLXXXVII. Eidem muri in mufcipuldlemma. 

SIT SPOLIANS SPOLIUM. Fel, 
UT CAPIAS, CAPIERE PRIUS. 
Imagoeorum, quiexhujus mundibonis iniquepof- 
feffis, in praedam dsemoni cedunt. 
* CCLXXXVIII. Muril?utinconJjliofuoJlatuentil>Wy 
feli Kolam appendendam lemma, 
TENTARE QUIS AUSIT.J> 
In Confilia fupra vires tentata. 
Confilia fine executione irrita, 
* CCLXXXIX. Mures foloUridiattaSiuofliolo 
mufcipulte cadente capiuntur. 

UT TETIGI, UT PERII. 
Imago eorum, quiobfcoenis carnis tadibas in gra- 
viora peccata labuntur. 

Mh- S Y M B O L I C U S. 807 

* CCXC. Muri ruflico urbanas delicioi fper- 

nenti lemma. 

VIVITUR PARVO BENE. 

CCXCI . Mms in mufcipuld co»c/ufui, dum lacejfitur^ 

morfu ulcifci fe incipit. 

LACESSiTUS ULCISCOR. 

Vindicativiimago. 

* CCXCII. Musfuppelle^ilem ecclefiaRicam arrodens. 

ET HIC SACRA RODIT. 

ImagoCavillatoris perfonarum Ecclcfiallicarum. 

* CCXCIII. Murilemma. 

NOCTU RODENDO, DIUQUE. 
Imago malae & inquietas Gonfcientiae. 
Imago itidem continui Cavillatoris. 

* CCXCIV. Mus coMdelas arrodens . 

LUMINA RODO. 

Imago Cavillatoris excellentium virorum. 

Imago ejdsqui male de gratiis adualibus fcripferat. 

* CCXC V. Mures m varits mufcipulis ruente 

earundem oRiolo. 

QUISQUE SUiE SIBI CAUS^ RUIN^. 
Perditio quippe noftra ex nobis cft. 
CCXCVI. Muribui timide pabulum qucerentibuf.^ 
infcripium legi. 

ABSQUE CURA NIHIL. 

C A P U T XVI. 

M U S C A. 

CCXC VII. Mufca emortua in tepido cinere revivens 

infcripta a cjmpiam fuit. 

IN TE REVIXI. 
ImagoS.FrancifciBorgiac, cuilfabellas cineresmc- 
\ liorisvitaeoriginempraebuere. 

E e e 3 Muf' So8 A P E L L E S 

CCXCVII. Mufca plures rnanu eomprehenfa^ apud 
Verienum jnfcribunttir. 

SERVARI HAUD FACILES. 
In difficilem oculorum, aliorumquefcnfaumcufto- 
diam- Idcmde Virginumcudodiadixcris- 
CCXCVIIl. Gcorgia Monianeay Gallicavirgo mufca 
homint fefejocia-^ti infcrtpfit. 

SOCIOR ISLANDE. 
Imagoadulatoris &parafiti. 

Obfcoenarum quoquecogitationum, blandehomini 
advcnientium idea. 
CCXCIX. MuJcK pluribus^ fcedo ulceri infidentibus 
Burgundta infcripfit. 

OPTIMA SUNT ILLI, QU^ PESSIMA. 
Adulatoriae linguse imago. 

* CCC Mufccetelam aranea involantes, 

ULTRO SE VOLUERE CAPI. 
Imago liberiarbitriinollri, ultro dasmonis cafTesin- 
gredientis. 
CCCI. MuJcK pluribuscandelaw circumvolitantibus^ 
y dein in eam involanttbus^ Bnrgundia infcribit. 

ASSIDUUS AMICUS, SUBITUS HOSTIS. 
Imago inconflantiae amicitiarum humanarum. 
* CCCII. Mufcce lemma. 

DOMESTICUS HOSTIS. 

Inimicihomtnis domesiiciejus. Matth-C. lO. 
CCCIII. Mufca inmicrofcopto infiar cameli apparens. 

NON VIDERl SED ESSE. 
SymboloTychonisBrahc, cmblema convcnitquod 
erat NON HABERI SED ESSE. 

* CCCI V. Eadem mufa, tM mtcrofcopio ingens» 

NON IDEO MAJOR. 
Nempe ex humanis judiciis, nil nobisapud Dcum 
accedit. 

* CCCV. Mufcain favomelliscapta. 

FAVO FATUM. 

1« S Y M B O L I C U S. 809 

In damna voluptatam terrenarum,quibus multi xtQv 
num pereunt. 

* CCCVI, MufcaadmenfamftraiamadvolaHS» 

NON INVITATA. 
Imago parafiti cajufdam nunquam invitati. 

C A P U T XVII. 

P A P I L I O. 

CCCVII. PaptUonibus candelam timide ciuum- 

volitantibus lemma. 

HING AMOR, INDE TIMOR. Vel, 

DILIGIMUS, PARITERQUE TIMEMUS. 

Id amorem timori Dei jungendum. 

CCCVIII. P. Mafenius.in Meditationibus eifdem 

Papilionibus infcrihit, 

LUCE TRAHUNTUR. 
Hominum ambitioforum , quos luxhonorisattrahit 
imago. 

CCCIX. Veredariorum Ctefareorum Vratijlavia Ma» 

gifier^ftepe citatus, PoHarum immunitatem^ 

fymbolo expreffurus, Papilioni, eandelxe 

appropinquanti infcribit, 

NON TANGES ABSQUE PERICLO. 
. Immunitatem Ecclefiafticarum perfonarum fic ex- 
primes. 

Exprefla etiam honorum & dignitatum pericula 
habes. 

* CCCX. Papilio a candeld exuritur quam ex- 

tinguere qucerebat. 

EXTINCTURUS FLAGRAVIT. Vel, 

QUAM EXTINGUERE QU/EREBAT. 

Imago S; Pauli Apoftoli, qui perfecutionibus fuis ex« 

tioiturus fidem Chriftianam , ipfeea correptuspro ea 

impofterum dcfendend^ cxarfit. 

E e e 4 P<«- 8io A P E L L E S 

CCCXI. Papilioni adlucem fe comburentilemma. 

SIC SPLENDIDIORA PETUNTUR. 
Honorum pericula expreira habes. 
* CCCXH. Papilioni pri£ amorelucK fefecom' 
* burenti lemma. 

TANTA EST DILECTIO LUCIS. 
In inordinatosapperitus honorum. 

* CGCXin. Eidem lemma. 

SCRUTATOR MAJESTATIS, OPPRIME- 

TUR A GLORIA. Prov. zj. 

CCCXIV. Eifdemapud Schonhard infcribitur, 

CAPIUNTUR AD IGNEM. 
Imago eorom, quos ignibus luxurix in fervitutem rc- 
digitDasmon. 

* CCCXV. Paj)iIiom{(juievermeavK) adlucem 
afpiranti lemrna. 

NIL TUMIDUM MAGIS EST HUMILI, 
CUM SURGIT IN ALTUM. 

C A P U T XVIII. 

T A ^ L P A. 

♦ CCCXVI. Talp^ lemma. 

AMANT OBSCURA LATERE. 
Ignobilis animi Idea, intra igaoraniiae fus tenebras ob- 
fcure latentis. 

* CCCXVII. Talpaadlucem emortua, 

SPECTAT^ DAMNA DIEI. 
Imagoeorum,qui hnnorum luce perierunr. 
* CCCXVIII. Talp^tnmorteoculosaperiri^ 
TefHt efl Berchorim. 

MORS LUMINA PANDET. 
Imagoeorum, qui in agone poenitentiam egcrunt. 
ImagoBonilatronis 

* GGCXIX. Idem, 

SE- S Y M B O L I C U S. 8ii 

SERO VIDET. 
Imago feri pcenitentis. 
CCCXX. P. Mafenins Talpce ad folem infribit. 

NIL COECO CUM SOLE. 

LatuifTc Itapidis, & ad virtutem caecis confultum ed 

* CCCXXI. Talpa lemma. 

TANTUM TERRA TUUS. 
Imago hominis terrenis aflSxi, cui nuUa de cceleftibus 
curaelt- 

CCCXXII. Talpae lemma. 

IN ^TERNAM CLAUDUNTUR LUMI- 

NA NOCTEM. Firg. 
In astcrnas damnatorum tenebraSi 
In mortcm impiorum. 

* CCCXXIII. Talpa apudVerietiumlemma eR. 
T^DET COELI CONVEXA TUERI. 

Imago hominis terreni. 

C A P U T XIX. 

T I N E A. 

* CCCXXIV. Tinea libros devorans, 

NIL DOCTIOR INDE. 
Imat^o hominis fine frudu Audores legentis. 
* CCCXXV. TineaepannKgemta.^eofdemabfumit. 

QUEM DECUIT SERVASSE, VORAT. 
Ingratitudinis in parentes imago. 

* CCCXXVI. TineaamarKherbis^uti abfynthio 

aliifque fugantur. 

FUGANTUR AMARIS. 
Imago hominis immortificati. E e c j 8l2 L I B E R IX. 

ARBORES ET 
F R U C T U S. 
C A P U T I. 
CYPRESSUS. 

* I. Cypreffo infiar Pyramidii aCceKdeftti Umma. 

IPSA SIBI EST PYRAMIS. 
Itavirtus fibiabfque aliorum adminiculis decori, & 
ornamento eft. 

Frc S Y M B O L I C U S. 813 

II. Fredro in PeriRrom. Cyprejfu aliquot infcribit. 

ALTUM CRESCUNT, GAETERUM STE- 
RILES. 
Imagoeorum Principum, quiMajcftatc folumnon 
virtutibus, magni cire cupiunt. 

* III. Cyprejjus informam Pyramidum^ aut aliarum 

fiatuarum^ in hurtis tonfa l^ fpedatoresohlc' 

dans^ demum in tumbam mortua' 

lem difcinditur. 

EXTREMA GAUDII, LUCTUS OCCUPAT. 

* IV, Cypreffo femper viridi .^fed fruilibus 
fterili lemma, 

MAXIME VIRIDES, MAXIME STERILES. 
Vegctas maxime improlcs vidcas. 
Imagojuventutis, quaeinbonis operibusmaximeftc 
rilis eft. 

* V. Cypreffus ligno fuo femper bonum odo" 

rem fpirans. 

MANENT ODORES BONORUM. 
Bonorum fama perennis. 

* VI. Cypreffi flores nunquam fru^us proferunty 
unde eifdem floribus lemma. 

FLOS MATRIS VIRGINIS. 
Imago Jcfu Na%areni.^ ex Virginc nati. 

* VII. Cypreffus ob mortuales tumbdt.^ quce ex eufn' 
hricantur ingrata arbor^ fida tamen quia fe ad 

fepulchrum comitem prabet. 

FIDA SED INVISA. 
Te prater invifam Cypreffum , 

Nulla hrevem Dominum fequetur. Hnrat. 
Imago Mortificationum, quas ingratae corpori fol» la 
altcramvitamCoinites funt. 

* VIII, Cyprejfus amari palmitif^ ^ fuavis 

odora arbor, 

SUB AMARO PALMITE FRAGRAT. 8i4 A P E L L E S 

Mortificationem bonce famaj conciliatricem cflc, 
docet Emblema. 

IX. Cyprejlw femper florens^nunquam fruSiu$ 

proferens. 

SEMPER PR^GNANS, NUNQUAM 
PARIENS. 
Idca homtnis bona fua propofita ad cxecutionem 
tiunquam deduccntis. 

* X. Cypref^o femper viridi $5? olenti lemma. 

REDOLETQUE, VIRETQUE. . Vel, 
VIROR, ODORQUE. 
Imago Rcligiofae familiae, optimae fams &fcienti« 
ac difciplinsc. 

* XI. Cypreffo juniori^qmd columnaintempli!^ 

eediflciK ob firmitatem indt elaborentury 

infcribes. 

SUCCRESCO COLUMNIS. 
Imago adolefcentisin magnum Ecclefiae Pralatum 
excrefcentis. 

* XII. Cypreffo lemma. 
NULLI SUAVIOR UMBRA. 
Infuavem jultorum mortem. 

* XIII. Cypreffus afpe^u pulcherrima foliis 
amariffima. 

SUB AMARO PALMITE PULCHRA. 
Imago earum Religionum,quaB orbi ob rigorem fuum 
scftimatasfunt, 

Eas Religiofas etiam Emblema exprimit,qu33 mundo 
formolasapparentes mortificationi ftudent. 
* XIV. Cypreflo lemma. 
CRESCENT ANNI, CRESCETIS ODORES. 

Accrefcentem cujufdam cum virtuiibus famam fic 
cxprimes. GA- SYMBOLICUS. 8iJ 

C A P U T IT. 
A B I E S. 

* XV. AbietK ficete lachyma. 

INQUINANT, NON MUNDANT. 
Imago lachrymarum fidxpoenitcDtiae. 

* XVI, Abiei therebyntintt fuis lachrymis ignem 

fuum au^ens. 

CRESCET LACHRYMIS MENS IGNIS 
AB ISTIS. 
Fidam poenitentiam seternos ignes conciliaturam, 
Emblemacxprimit. 
* XVII. Abies unam coronam fingulis annis producit, 

ANNl PEPERERE CORONAS. 
Imago Senedutis meritis plens. 
* XVIII. Ex abietibus illce meliores habentur^ qu<ie the- 
rebintinas Laehrymas exflillant. 

A LACHRYMIS PRETIUM- 
Imago S. Poenitentis cujufdam. 

* XIX. Abictts inferiores rami primo exarefcer.tes» 

ARESCUNT INFIMA PRIMO. 
Imago humilitatis inter virtutes primo deficieotis. 

* XX. Abies cum fuis coronis. 

SESE IPSA CORONAT. 
Ita virtus proprii etiam laudatoris imago. 

* XXI. Abies efummis montibus ad ttfum 
navalem excifa. 
E SUMMIS AD IMA. 
Imago viri ex honoribus prsecipitati. 

* XXII. Abies excifa, feu profirata. 

ET STRATA CORONAM. 

Coronam juftorum poft mortcm exprelfam habes. 

* XXIII. Ider^, 

NEC MORTE CORONAS DESERO. 

Imago 2i6 A P E L L E S 

Imago S Regis cajufdam, e ccelo Regnorum olim 
fuorum Palroni. 

S. Urfulam Virginem& M. poft Martyrium fuum, 
Colonise Agrippinae (cuitres Coronse pro infigni) Pa- 
tronam, fic exprimcs. 

* XXIV. Abieti arida: in igne piceum liquorem 
exfudanti lemma. 

LACHRYMATUR, ET ARET. 
Imago fi6li poenitentis, 
Imago etiam lachrymantium Damnatorum. 

* XXV. Abies in montibus^ ac demum in mari 

ventis )a£iata. 

TERRIS JACTATUR, ET ALTO. 
Imago S. Pauli, qui, quae pericula terra mariquepafTus 
fit, ipfcenumerat. z.Cor. II, 

* XX VJ. Abieti cum coronis fuss lemma. 

MECUM CREVERE CORON^. 
Imago jufti quotidic merita fua augentis. 

* AX V 1 1. Abie sfecuri ida therebintinoi lachry- 

mdi exflillat. 

LACHRYMATUR AB ICTU. 
Imago triftis inter adverfa animi. 
Imago etiam hominis , adverfitatum idibas a Deo ad 
poenitentiam compulfi. 

* XXVIII, Abietibus excifis in navium malos 
fabricandis lemma. 

MALOS SPERARE RELICTUM. 
In Corrupta hsc faecula, quibus mala & malos fperare 
relidum eft. 

* XXIX. Abieti lemma. 
NEC INCISA STILLO. 
Imago fudoris Chrifti Domini in horto. 
Imagoejus, qui nullis calamitatibus preffus, verasla- 
chrymas poenitentiae ftfllat. 

* XXX. Abies excelfos montes petens, 

PASCITUR EXCELSIS. 

Imago S Y M B O L I C U S. 817 

Imagoambitiofi. 

Imago animi folis coeleftibus delc6lati. 

* XXXI. Abieti cum Coronis fuis lemma, 
AD ASTRA CORONIS. 
Imago eorum Regum & Imperatorum , qui coronis 
& Regnis fuis e coelo minime exclufi funt. 

* XXXII. Abiesjuniorredd in coelumfcandens, 

NIHIL INDIGA FLECTI. 
Imago bonse indolis, corredione nulla egentis. 
* XXXIV- Abietiycui lachryma fuapro fucco funf, 
quo excrefcit^ lemma. 
CRESCET AB HIS LACHRYMIS. 
Imago Sandi cujufdam , poft pcenitentiam commif- 
forum peccatorum, cximiam Sanditatem adcpti. 
* XXXIV. Abieticummultiplicicorticelemma. 

NON LEVIS EVOLVI. 
Imago Conlcientiae non fuperfunSorie, fcd labori(> 
ieinexamineevolvends&examinands. 

C A PU T III. 

AGNUS CASTUS, 

Seu V I T E X. 

XXXV. In quodam Operum fuorum D. Arejius agn» 
caflo i lupo comefio infcribit. 

NULLIBI INNOCENTIA TUTA. 

* XXXVI. Eodem jure ci infcripferis, 

NULLIBI TUTA CASTITAS. 
In quamplurima pericula, undique caftis imminentia. 
XXX VII. Eidem obpulpam quandam, quam includity 
idem Arefius infcribit, 

SUB CORTICE CARO. 
ImagoSS.Euchariftis, fubcujusfpeciebus tanquam 
cortice',Chrifti S. Caro latet. 

Ar- 8i8 A P E L L E S 

* XXXVIII. Arborieidemvirentilemfna. 

CASTA VIRET. 
Imago cujufdam Sandae ob eximiam caftitatcm 
celebris. 

C A P U T IV. 

AMYGDALUS. 

* XXXIX. Amy^dalii decorticatis lemma. 

SINE CORTICE DULCES. 
Imagomortificationum, qusedctradto rudioricxter- 
nie apparcntiac cortice, jullis dulccfcunt. 
* XL. Amygdala,cumvire»t,i^ adhucamarafuHtf 
etiam in delicit! habentur. 

ET AMARA PETUNTUR. Vel. 

ET CRUDA LEGUNTUR. 

Imago multorum,quibus mortificationes pro deliciis 

funt. 

XLI. Amygdaloprimo inter alidf arboresflorenti^ feda 

vernalibtisdein pruinnpatienti lemma. 

NIL PR^COX PERPES. 

- * XLII. De corticato am\%dalolemma. 

FUSCO SUB TEGMINE CANDET. 

Imago S. Mariae iEgyptiacas, qu« folis ardoribus tota 
infofcatafuit. 

In S. item PP. Cappucinorum, aliafque ei concolores 
Religiones S. Francifci, fub fufco inftituti fui habitu 
mentcm candidam, & converfationem mundam fe- 
rentes. 

* XLI II. Amygdali radici clavuf infigitar^ ut noxio 

humore egreffo^ fruiitis edulcorentur» 

UT NOXIA DEMAT. 
In vim adverlitatum, quibus Dcus novit ea, quas faluti 
rofirse noxia funt, nobis fubtrahere. 

* XLI V . Amygdala in cibum ^ medicinam utilia. 

ME- S Y M B O L I C U S. 8ip 

MEDELA, CIBUSQUE. 
Imago SS. Euchariftiae 

* XLV, Inter amygdala^quic amarafunt^maxime 

medicinalia funt. 

MEDENTUR AMARA. 
In vim poenitentia; mortificationum.ac calamitatum, 
quibus animx morbi curantur. 
* XLVI. Amygdalusradice aque ac cortite^fruSiu^ 
foliis^ gummate, quod exfudat, medicinalis efl. 

UNDIQUE MEDETUR. 
ImagoMifFionarii ubique & omniin iocomedenlis 
animorum morbis 

* XLVIl. Amygdalorum amarorum oleumlum- 

briets exitiale. 

VERMIBUS EXITIUM. 
Imago Sacramenti Confcflionis , quoc pellendis Con- 
fcientias vermibus feu remorfibus optima medicina eft. 

* XLVIII. Amygdala contufa lac quoddam danty 

ipulti in medicina ufus. 
LAG CONTUSA DABUNT. 
S. Catharinam V. & Mart. Emblema refpicit, quae 
Tyranni gladio contufa ladte manavit. 

C A P U T V. 

A R BOR. PLANTA. 

. XLIX. Apud AuSi. CoU. arbori grandilemmaeR. 
A VIRGA HUC CREVIT. 

FajElamfuit inquendam , qui corrcdione virgarum 
e levioris notae adolcfcente in viram dein perfedum 
cxcrevcrat, 

Chrifium Dominumpraevi^ flagcllationc fu^, inar- 
boremcrucisevedlumficetiam cxf^rimcs. 
L. Inhonorem Chnftianiffimi Regvs <eque ac Domui Aur 

Briaca odium^Gailm audlor gtaadt urbon tnfcripjit. 

F r f AD- 820 A P E L L E S 

ADVERSIS FIRMIOR AUSTRIS. 
Dc calamitatum Auftris hoc intellige, quibus in amo- 
rcDeijufti magisfirmantur. 

LI. Arbori vitcein Paradyfo apud P.Lyraum 
lemma eff^ 
MORTEM PELLO. 
Imago Sacratiflimae Crucis Chrifti. 

* LII. Eidem ego infcribo. 

EX VIT^ NECIS ARBOR ERO. 

ImagoChrifti cjufquePaffionis in ruinam ccdentis 

damnatis. 

LIII. ArboriP aradyfi ^ ad quam Adam ^ Eva^ nefcio 

ubi^ infcriptum legerim. 

QUA SIS AB ORIGINE, NOSCE. 
Documentum deponcndas nunquam memoriae no- 
ftrseexlutocreationis. 

* LIV. Arbori lemma. 
NOSCITUR EX FRUGTU. 
In S- Annam. 

Ex operibus tanquam fruflibas dignofcitur homo. 
LV. Arbori ventorum concuffione proprios ramos 
effringenti Zinckgrefius infcrip/it* 
A SE CONFRINGITUR IPSA. 
Imago Rcgni in fe divifi. 

LVI. Arbori inferioribus ramis amputatis re£iius 
affurgenti idem Zinckgrefius inferipfit. 
SIC RECTIOR. 
Amputatis fiiperfluis rerum temporalium ramis, 
mcns in Deum magis erigitur. 

LVII. funiori arbori frudibus gravida lemmain 

Galliis pofitum fuit, 

JUVENIS QUAM GRANDIA PRiESTAS. 

Acclamatumfuit Sern^o. Joanni WilhelmoEledori 

Palatino,quandoGalliasIuftrabat. 

L V II I . Celeberrima quondam Officina Binghiorumy 

Colonia arid^ arbori infcribebat. 

SI- S y M B O L I C U S. 821 

SINE FRUCTIBUS ARET. 

Exprimere volebat exeommQnicaium quemvis, ma- 
jore Excommunicatione. 

Peccatoris quoquc idea in peccati mortalis ftatu , fine 
virore bonorum opcrum cxiftcntis. 

* LIX. Arbori firmat-i conira veJitorum im^ul' 

fus lemma. 

FIRMATA RADICIBUS HiESIT. 
Imago hominis firmas in virtute radices habcntis» 
Confuetudinisquoque idea. 

LX. Arbori fimo undique impinguatte in GaSiis 
mnnemo iKfcrip'it. 

ET FRUCTUS DE FiECE TRAHIT. 
In cautam malorum librorum ledionem. 
* LXI. Arbori lemma. 

E RADICE VIROR. 
Nullusnempe operibus vigor feu meritumeft, nifi d 
radice charitatis oriantur. 

LXII* Arbori in multd <etate adhuc vegette^ in funere 
Marejchalci 'turenii infcribebatur. 

NON ANNI DOMUERE. 

Exprimebatur vcgetumejufdem fenium, 

LXIII. P. Jacobus Coret arbori juniori undi^ue 

fpinis pramunita in vitd S, Caiharina 

Suecce infcribit. 

PR^MUNIOR IPSIS. 
ExprcnTurus erat Saodae ejufdcm mortificationcs, 
quibus fe contra Dsemoncm prsemuniebat. 

* LXIV. Arbori pofl multos fiores fru^us nuUos 

proferenti lemma. 

SPEM FLORE FEFELLIT. 
Imago adolefcentis conccptae fpci minime refpon- 
dentis. 

* LX V. Arbor in fylvd fligmate inufla 
ut fervetur, 

DE STIGMATE SERVOR. 

F f f a Suo3 «22 A P E L L E S 

Suos hicurit, hicfecatDeus, utin aeternamiispar- 
cat. 

LXVI. P.Hefm arborihiu duabw aridK^agrius <c 

fefe invicem fme lcefione explicandt!^ ac antea^ 

dum virebant^ infcrtbit. 

A MORTE TENACIUS H^ERENT. 
Vim amoris explicare volebat , FortKutmorsdikdio 
Cant. Cap . 8. 

Amores mutuos Sanfloram in ccelo fic etiam de- 
pingcs. 
LXVII. Annofce arbori apud Verienum infcribitur, 
DE SUS ANOS SUS DAMNOS. 
MEA DAMNA PER ANNOS. 
Imagodecrepitae fenedutis. 

LXVIII. Nominaaliquot arbori incifa apudBur- 
gundiam lemma habent. 

CRESCITQUE, MANETQUE CICATRIX. 
Explicare volebat,vulnera a dciradoria lingua inflida 
femper augeri. 

LXIX. Arbori multo fruduum pondere onujlce 
lemma. 
HILARIS SUB PONDERE. 
Imago erefti fub prolium ponderc parentis. 

* LXX. Arboriteneraad palum alligatalemma. 

DUM TENER EST, STRINGE. Vel, 
DUM MOBILIS ^TAS. 
Documentum corrigendorum animorum, dum mol- 
les & teneri funt in adolcfcentia. 

* LXXI. Arhores plures curvte^ gibbofa., ^c. 

DELICTA JUVENTUTIS. 'Fel, 
QUALIS OLIM, TALIS ADHUC. 
Adolejjcens juxta viamfuam etiam cum fenuerit, «oH 
rtceditab ea, Prov. C.22. 

LXXII. EccleJiaadarborisGenealogiae Auslriacte 

Domm ramos fedenti infcriptum ali- 

auando legi. 

TE S Y M B O L I C U S. 82^ 

TE STANTE VIREBO. 
Refte R. P. Daniel Papebrochiusin Fronteful Go- 
natusChronologici, GcniisEcclefise&HifpaniK, dex- 
trasfibi implicantibusinfcripfit. QUIS NOS SEPA- 
RABIT? 

LXXIII. InAu^. Imp.Leopoldifiuptirs cum 

Aug. Eleonord Therefid arbores duce lem- 

ma fuflinebant. 

DABUNT CUM TEMPORE FRUCTUM. 
Non vanum augurium fuit, quando eadem Aug. Im- 
peratrix, Auguftos fru6tus orbi dedit Jofephum & Caro- 
ium, Duo Auguftiffimse Domus fulcra. 

LXXIV. Florihmex arbore decidentibm Buv 
^undia infcripjit. 

DEFLUIT ULTRO. 
Imagoflorisvitse, acjuventutisulrrodefluentis. 
* LXXV. Arboritener<e abjquefru^ibmlemma, 

ANNORUM DAMNA REPENDET 
Imagocorum Sandorum, quipoft fterilem in bonis 
operibusjuventatem demumin vegeta aetate ad Deum 
converfi funt. 

LXXVl. Arbori fpinK circumfeptce lemma. 

CORONENT, DUM PROTEGANT. 
Cingamur undique calamitatum fpinis, dum iis a pee- 
catis & seterno igne praefervemur. 

* LXXVII. Arbori frudifera lemma. 

CUM FRUCTIBUS UMBRAM. 
Imago S. Spiritus,qui cum fuis,quos prseftat fruftibus 
(quos vide Gal.y.) fimul Animae DULCE REFRI- 
GERIUM eft. 

* LXXVIII. Arboreos fru^m,qui maturi abipfddeci' 
dunt, fub umbrd fud fervat. 

ETIAM FUGIENTIBUS UMBRAM. 
ImagoB Virginis atqueCuftodis Angeli, quietiam 
peccatores fub fuse protcSionis umbra habcre pergunl. 
* LXXIX. Arbori florenti lemma. 

Fff3 DE 824 A P E L L E S 

DE MEO FLORE NON EST MEUM 
PRETIUM. 
Imago varlorum Santlorum Poenitentium, nonei 
juventutis, fcd virilis aetatis annis seliimandorum. 
* LXXX. jlrbori frudibm onufl^ lemma. 

PER PIGNOR^^V PONDUS. 
Imago Parentis a prolibus zellimati. 
Imago Religionis aeltimatse abeorum, quos fervat, 
Religioforum vita, fcientia, &c. 

* LXXXI. Arbori arida lemma. 

FLORUIT OLIM. 
ImagodecrepitiPrincipis,Belliducis,Minlftri,&c, 
LXXXII. Flores ex arbore decidentes^ ut frudm 
nafcantur. 

WIEC DAMNA JUVABUNT. 
In Commendationem voluntariae paupcrtatis. 
* LXXXIII. Flore dectdente frudm enati, 

MEO FUiNERE FRUCTUS. 
Quando Jefus Nai,are»us flofculm in Crucis arborc 
clanguit, vitae aeternse frudum ejusflofculimortecon- 
fecuti fumus 

* LXXXIV. ArbufcuU admodum humiles frudifera^ 

GRATIOR HUMILIOR. 

Imago humilitatis omnibus dilcdac. 

* LXXX V. Arbori abfque culturdfruHM profe- 

renti lemma. 

NIHIL INDIGA CULTUS. 
Imagoanimi minimeambitiofi , acquacrentis coIi& 
honorari. 
LXXXVI. Arborieradice fudincrementa capienti 
in vitd Symbol. B. Jofaphati infcribitur. 

IMA JUVANT SURSUM. 
Imago humilitatis, qu4 ad fuperna evehimur & ad 
ipiritualem profedum. 

* LXXXVII. Arbori fruciibw gravida lemma. 

GAUDIA MATRIS HABENS. 

Imago S Y M B O L I C U S. 82J 

Imago S. M. Birgiitx , quse 06I0 promifcui fexus pro- 
les magis Deo,quam mundo protulit. 

* LXXXVIII. Arboribus inter fulguraventos^ ac 
qrandines frudum proferentibus lemma. 

FRUCTUM ADFERUNT IN PATIENTIA. 
Imagojuftorum. 
* LXXXIX. Arboris rami e fru^uum fondere 
incurvati. 
ISTI PER PONDERA FLEXUS. 
Imago obftinatipcccatoris, quipergratiarumadlua- 
liumpondera,demum fieftebatur. 

* XC. Arbor eadem. 
ISTI PER PIGNORA FLEXUS. 
Imago eorum parentum, qui a prolibus fuis ad Deum 
convcrfi funt. 

* XCI. Proceraarbori avento dejeBcelemma, 
POSTQUAM FIRMISSIMA STETIT. 
Lapfum eximiicujufdam Miniftri , vel jufti ficnon 
inepteesprimes. 
XCII. In Sacriflia S. JoannK Varfavia arbori pr<e' 
cijis cum ramis infcriptum. 
PLUS INDE VIRESCAM. 
Imagohominis, prsecifisrerum temporaliumramu- 
fculis per adverfa, feu voluntariam paupertatem plus 
inde proficientis. 
Non multum difcrepat Emblema fequens. 
XCIII. Simili arbori P. Mafenius lemma injcripjit^ 
non multum dtffmile. 
EX VULNERE VIGOR. 
Imago S.Ignatii Lnjol£e,cui vulnus inflidum in Pam- 
pelonenfi obfidione, eum Sanditatis vigorem tribuit 
quem pofi confecutus eft. 

* XCIV. Arbor in hyeme., folifs ^ fru^ibus ex- 

cuffs moerenti Jimilis. 
MOERET AB EXCUSSO SIBI PIGNORE. 
F f f 4 Imago 8i5 A P E L L E S 

Imago parentis, prolium fuarum mortem impatientcr 

fuftlrentis. 
XC V. Arborde hyeme foliK nudata^ in fronte Corderii 
in Jobum infcribitur, 

RURSUM VIRESCET. 
Imago Refurrcdionis Corporum ooltrorum. 
* XCVI. Arbori decorticatce lemma, 

SINE CORTICE PROTINUS ARET. 
Imago virtutis, quaBabfqucdifficuItaium, & aemulo- 
rum cortice omnem fuam vigorem proiinus amittit. 
XCVIl. Arboribui Majalibus P. Engelgrafe 
infcripjit, 

RADICES NON HABENT. 
Imago corum j qui abfque humilitate i^t^c apicem 
perfcdionis confecuturos credunt. 

* XCVIII. Arborifloridce kmma. 

FRUCTUS COELO ASPIRANTE SE- 

QUENTUR. 

Gratiabonorum noftrorum opcratrix eft. 

XCIX. Arbori irudibus onuflee a Camerari» 

lemma efi, 

MIHl PONDERA LUXUS. 
Imago hominis talcntorum fuorum ponderibus fa- 
(luofi. " 

* C. Arbori,^ cjuce fecurjs (^qud poflmodum ferienda 
efi) manubrtum tultt. 

TULIT IN EXITIUM. 
Inparentesdifcolorum filiorum, 

* CI. Arbori fiorid^ lemma. 

SPES PROXIMA FRUCTUS. 
Juventutem bonse fpci Emblema exprimit. 
Crucis Chrifti, dum Jcfum Nazarenum moriturum 
tcnuit, imago. 
Cll, Arbori pracifa ex cujus radiceramufculi quidam 
exfurgunt., Verienui infcriptum hahet. 

DURI SOLATIA CASUS. 

Prin- S Y M B O L I C U S. 817 

Principe defundtofupcrftites in fpem Regni prolcs, 
' Emblema depingit. Apoftolos item Chnlto murtuo. 
* CIII. Arbori ramofce^^ upacw lemma. 

NON QUAM PULCHRA, SED QUAM 

FERTILIS. 
Non ex apparatu exteriori , fed bonorum operum 
frudibus judicandi a Deo erimus. 

CIV. Arboricmdam [ubumbra alterim in fylvdarboris 
excrelcenti Chovaynm infcribit, 

m UMBRA SENESCAM. 
Querela ca eft cujufdam deplorantis, fibi in umbra 
paupcrtatis aut ignobilitatis fempcr vivendum effc. 
CV. Arbort frudibus onufiii Areliustnfcnbit. 

PER ARRICHIR ALTRUI SPOGLIO ME 

STESSO. 

SPOLIATA DITAT. 

Exinanientis fe Chrifti imago, ut falvos nos faceret. 

* (3 VI. Arbor Ipinis "jallata. 

PUNGUNT, SED PROTEGUNT. 
Imago mortificationum. 
CVII. Arbori,, quce decorticatur, cumpericulo exare- 
fcentice Henricus Farnefius infcripfit. 

PERICULOSE DETEGITUR. 

Secrcta Rerum publicarum non ni(i cum magnis 
periculis detegi, docetimago. Puellas etiam Emblcma 
exhibct, qus cum periculo lalutis propriae inhonell^ ipfe 
detegunt. 

CVIII. Arbor crefcens a P. Mnfenio infcribitur. 

SOLQUE, SOLUMQUE FACIT. 
Voluntatis noftrae Dei gratia adjutas in bono profi- 
cientis imago. 

* CIX. Arbori^ exqud tJavi feu temones confi- 
ciuntur.^ lemma. 

HINC GUBERNACULA SURGUNT. 
Imago Familiae, exquapluresad Reipublicascl^^um 
afTumpti funt. 

F f f 5" y/»- 828 A P E L L E S 

CX. Annofa ^ exarefcenti arbori Bruckius infcrihit, 

SIG CONTERIT lETKS. 
Imago fradti fenio Bclliducis, &c. 

* CXI. Arbori cum injitii jihi furculk. 

SUCCOS ALIENO PR^STAT ALUMNO. 

Ovid, 

Imago mifericordisaltoris alienarum prolium. 
Unum e mifericordiae corporalisoperibus ctiamfic 
depinges, quod cft Cibum dare efurientibus. 

* CXII. Arbor minor cafu majoris profirata, 

EJUS FUNERE STERNOR. 
Imago cujufdam poft patroni fui mortem ex hono- 
ribus dejedi. S. Thomae quoque Apoftoli ex mortc 
Chrifti iocreduli imsgo. 

* CXIII. Arhor ad rivum. 

UMBRAM DAT, MUTUAT UNDAM. 
Mutuum auxilium hominum orbi neceffarium fic 
cxprimes. 

* CXIV. Arbor firata adhuc viret. 
ET STRATA VIROREM. 
ImagoMiniftri innocenterdegradati, ideoqaeadhuc 
bonisaellimati. 

CXV. l^ilhelmus Bordonus Mediolanenlis Typographus 
arhorem pro fwmbolo habuit cum lemmate. 

CRESCIT OGCULTO. 

Imago hominis occulto in Sanftitate proBcientis. 

* CXVI. Arbor tenera ventrs circumaifia. 

VENTIS SERA RESISTET. 
S. Petrum ab ancilla tentatum, expoft Neroni ia 
Martyrio fuo reftiturum (k exprimes, 

CXVII. Arbori inutilibus ramn pracifis Came- 
rarius injcripfit. 

PER DAMNA, PER COEDES. 
Itaperrerum temporaliumdamna, aDeo paramur, 
ut crefcamus in viros pcrfedlos. 
ImagoTribulaiionumjuftorumhocinorbe. 

CA- S Y M B O L I C U S. 829 
C A P U T VI. 
ARBOR PUDICA. 

* CXVIII. Arbor pudica excifa. 

PUDOR NIL PROROGAT ANNOS. 
Maxime pudicas Virgines videas a Dco in teneris 
fuis annis pcr mortem orbi eripi. 

* CXIX. Arborespudtae admodHmrarce. 
VIX EST E MILLIBUS UNA. VeL 
NOSTRO VIX NOSCITUR ORBI. 

Inraritatem foemineseeaftitatis. 

* CXX. Eidem arbori lemma. 

NULLA SYLVA TALEM PROFERT. 
Ex Hymno. 
Singularem cducandis caftis liberis induftriam necet 
fariam efte, Emblema innuit. 

C A P U T Vlf. 

ARBOR TRISTIS. 

* CXXI. Arbor triBu de die^ occulto vero de noSle 
qerminans ^ florens. 

SICUT HYPOCRITiE TRISTES. 
Imago fimulatas ac hypocriticse poenitentiac. 

* CXXII, Arbor trifln de mSie florens. 
OBSCURATUR, ET FLORET Vel, 

PULCHRIOR IN TENEBRIS. 
Imagoeorumordinum, quirecufatisdignitatibus in' 
de magrs florent. 

* CXXIII. Arbor trifiis de noSie florens. 

ALIOS CLAUDIT, ME PANDIT. 
Imagoeorum, qooscalamitates, quaEaliosobdurant, 
ad pandendainSacramento ConfelTionispeccataaddu. 
cunt. Ar» 830 A P E L L E S 

* CXXIV. ArborTriflJsdenoSieflorens. 
NUCTE PROFERT FLOREM. 
B. V. Marix imago, in noctc mcdia , dum medJQm 
filentiumteneretomnia, paricntis flofculum JESUM 
NAZARENUM. 

CXXV. Arbor triflK florens noSie. 
NOCTE PROMITTO. 
Imagoeorum, quiinrcrum advcrfarumnode vota, 
aut emendationis propofita concipiunt. 

C A P U T VIII. 

ARUNDO. MEL 
ARUNDINEUM. 

* CXXVI. Arundinimellea^ feuSaccharecelemmix. 

DULCE FEREBAt ONUS. 
Imago 6. Virginis, vel S. Jofephi, Chriftum ulnis gc- 
rentis. Commanicantis quoque imago. 

CXXVII. Amputata arundo mellea refurgens 
lemma tenet. 

DULCE MEUM RESURGET. 
Ita pia anima {t{^ fcpulto Chrifto confolatur. 
* CXXVIil. Arundini fimtli avento a^itatcc lemma. 
SUAVITER, NON CONSTANTER. 
Imago fuavis quidem, fed inconftantis indolis. 

* CXXIX. ArundimmelleiV SaccharumomnibHS 

cibis ^ratiffimum condimentum. 

TE SINE DULCE NIHIL. Claud. 
Sinc DulcifTimo Jefu nulla finccra voluptas. 
* CXXX. Eidem arundini lemma. 

NIL INTUS AMARL 
Irnago manfucti hominis 

* CXXXr. Arundo Saccharea fubtorculari prefla 

faccharum reddens. 

MI- SYMBOLICUS. 831 
MIHI DULCE PREMI. Ovid. 
Imago animse, adverfa inter delicias computantis, 
atque inter ea faccharom Eucharifticum proferentis. 
* CXXXII. Idcm. 
MEUM DULCE PREMITUR. 
ChriftnmftfbCrucis torculari prefTum ita animapil 
deplorabit. 

* CXXX III. Aruyidowellea amarum radicem habens. 

RADIX SED AMARA. 
Imago poenitcntiaedulccs mcritorum fru6lus profc- 
rentis. 

♦ CXXXIV. Arundo mellea. 
IN STIPITE DULCIS. 
Imago Chrifti ex Dulcidima Matre prognati. 

* CXXXV. yiruMdovulgarKaureumcoluremhabens. 

AUREA, SED VACUA. 
Imagodivitis indofti , aut meritisapud Deum inanis. 
Ima>^o fceptrorum mundi. 
CXXX V I . Arundmi.^ qua vento cedit., dum ingens 

quercus ab eodem dejicitur. 

CEDENDO VICTOR. 
Humilitatc plcrumque advcrfariorum animi expu- 
gtiantur, prout & hortcs fimulata fuga. 

* CXXXVII. Arundoa ■Vintoinclinata, 

HUMILIS ADVERSIS. 
Imago animi, per calamitates humiliati. 
CXXX VIII. Eadem arundo., cjuam venttu diffringere 
neqmt.,in FitdjvmboUcdR. Jolaphati infcribitur. 

IN VACUO ROBUR. 
In ejufdem Sandi jcjunia, quibus fingulare contra 
daemoncs robur, fibi acquirebat. Paupertati idcm ad- 
fcribcs. 

* CXXXIX. A^^undo a vento a^itata. 

LUCTOR, ET ASSURGb. 
- Imagoinfraftiinteradverfaanimi. 

* CXL. Eidfm Umrtia. 

MO- 83 i A P E L L E S 

MOVEOR, NON DIMOVEOR. 
Imago hominis , graliis fuis adualibus quidcm com- 
moci, minimetamcn corrcdi. 
Infiradi quoque animi Idea. 

* CXLI. Arundo fecuttdd aurd auicta ^ elata» 

REBUS ELATA SECUNDIS. 
Imago hominis ioter profpera faftuofi. 

* CXLII. Arundo ventis jaciata» 

NUNQUAM EADEM. 
Imagohumanje vitse, quse nunquam ineodemflata 
pcrmanet. 

* CXLIII. Arundo in manibusChrifii patientis, 

HlC FIRMA CONSISTO. 
Imago hominis fefe in manus divinas voluntatis re- 
fignantis, in iifqae fecuri & quieti. 

C A P U T IX. 

AURANTIUM. 

* CXLIV. Aurantii pomo lemma. 
SUB AMARO CORTICE rjULCE. 

Ita fcientia, moriificatio, ^c, fubamaro laboris ac 
difficultatis cortice dulces fuccos abfconfos habent. 
CXLV. Guilielmo Principe Auriaco {quod Germa- 
nice Aurantium fonat) ad Re^num Anglice^ pofi 
Jacobum Regem deve^io^ arbor ftrata^ ex qu* 
Aurantii arbor nova furgebat, in 
nummo Belgico lemma 
tenuit. 
MELIOREM LAPSA LOCAVIT. 
Refurrcdionis imago. 

* CXLVI. Eidem aurantii promo^ quod veHigis 

morfuSy ut volunt^ Adamitici fervety 
lemma, 

VETERIS VESTIGIA MORSUS. 

Imago SYMBOLICUS. 8^3 

Imagohumanigcncris, inftatunaturse lapfa veftigia 
quamplurima laplus protoparcntum fervantis. 
CXLVli. Aurarttiofiorentt limultjue jrudm habeuti^ 
apztd Verienum infcrthitur. 

PROMITTO, PR/ESTOQUE SIMUL. 
Imago hominis promida execotioni mox man- 
dantis. 

CXLVIII. Arbor eadem femper florens. 

VER INTEGER ANNUS. /W, 
VER MIHI PERPETUUM. 
Imago gaudiorum coeleftium , nunquam finicndo- 
rum. 

* CXLIX. Arbor eademradicK fuceterram umbra 
fua a folis afiibus defendem. 

NATALE SOLUM TUTATUR AB iESTU. 
Imago S.AgathseCatanamurbcm, patriam fuam, ab 
.^tnasis incendiis interccllionc fua libcrantis. 

CL. Honori Mauritii Orangice Principis^ arbori 

eidem ex furculo excrefcenti tKfcnbebatur. 

TANDEM FIT SURCULUS ARBOR. 
Innuere credovoiebant , eum ex militariTyroneio 
ingcntem Belli Ducem excreviiTe. 

AUufio eft ex Germanico Auriacorum nominc, quod 
Aurantium fignificat. 
CLI. Arbori etdem pofl toleratam hyemertt adhuc vi- 
ridi apud AuSi. CoU, infcribitur. 

NIL MIHI TOLLIT HYEMS 
Exprimebaiur vegetum fenium Annse Montmo- 
rancise. 
CLII. /dem Coll. Au(fi. fiorenti Jimulj ^ fru^um 
proferenti Aurantio infcribit. 

FLOREM NON ADIMIT FRUCTUS. 

Vel, 

FLOS UNA FRUCTUSQUE MANENT. ^ 
Imago B, V. Mari» , cui frudlus ventris fui Jefus illi- 
.. batum virginitatis fiorem non fudulit. 

Aw 8?4 A P E L L E S 

CLIII. Aarantium ad folem coaverfum Feriertus 
hic lemmate liRit. 

PRIVO DI TE MORIRO. 

TE MORIAR PRIVATUS. 

Imago Sandificantisgratias, quaprivata animapro- 

tinusemoritur. 

CL IV. P.L Moyne Aiirantiii ex terrd in vm aliquod 

tranfplantatii, ac dein ad libitum tranflatii infcrihit, 

EXILIIS CONTENTA SUIS- 
Imago pro Dco& fidc cxulum. 
* CLV. Aurantii poma adulto autumno tarde veniew 
tia., hyeme frigori haud paria decidunt, 

MORS PRETIUM TARDIS. Ovtd. 

Imago ejus pcriculi, quod imminet iis , qui in via Dei 

fegnes & tardi funt, ne paulatim omnino ex el dccidant, 

* CLVI. Aurantia niji inGermanidJingulariter 

excolantur^ exarefcunt. 

NEGLECTA PERIBUNT. 
Documentumcxcolcndjccumcur^ juventutis. 
* CLVIl. Eidem lemma. 
HAUD INDIGNA COLI. Claud. 
Imagoindolisaptasexcoli. 
Imago hominis omni honore digniflimi. 
CLVIII. Expugnato per Auriacum Principem ^ Ba- 
varits Eledorem Namurco urbe.^ Aurantio arhori 
fub cujus umhrd varii fe a folis <eflu refo' 
ciHabant infcribebatur. 

QUI NOS SOLIS TUTATUR AB ^STU. 

Ingcnium omne eftin folc, Regis GalliarumSym- 

bolo jc Aurantio,quod Gcrmanice Auriacum fonat. 

CLIX. Ao. 1674. ^*^ nummo Belgico^ inhonorem Au- 

riaci Principis., infloridd /uventute tunc adhuc con- 

Jiituti , ramo Amantii fruffibus jam 

gravido infcribebatur. 

ULTRA VIRES SORTEMQUE JUVENTiE. 

Socictati Jcfu astate aliis Rcligiofis inferiori, frudibus 

per utrumquc orbem fuperiori imago convcuit. Ar- S Y M B O L I C U S. 8^7 

* CLX. Arboreademfloresmaximeodoriferospro'- 

fert y fruBm. 

FRUCTUS ODORQUE. 
Imaoo hominis bonte fama; adjundos habentis multos 
bonorum Dpcrumfrudus. 

C A P U T X. 
B A L S A M U M. 

* CLXI. Balfamum cujusinChrifmate^ ^ medi' 

cina ufus eff. 

ARIS ET ^GRIS. 
Imago Saccrdotis , fervitiopeftiferorum expofitivcl 
aliorum infirmorum. 

CLXII. Balfamo Chovaynus infcribit. 

POST FUNERA FRAGRAT. 
ExpreiTum Sanfti alicujus corpus, poftmortemin» 
corruptum h odorifcrum habcs. 

* CLXIII. Balfamum adhuc ex arbare jam 
emortud fiillat. 

ET MORTUA STILLO. 
ImagoChriftijamemortui, exSS. Vulneribusadhue 
' ftillantis pretlofjflimum Sanguinem fuum. 

* CLXIV. /Irbor balfami incifa ftillat. 

DE VULNERE FLETUS. 
Pcenitentiam S.IgnatiiLojolsiiccxprimcs, cuivul- 
nusoccalionemprffibuit. 
* CLXV. Arbor balami i^ex adverfo abietis flillantis, 

QUAM DISPARE PLANCTU. 
Difparitas veras & falfac poenitentis, Exemplo Da- 
vidis&SauIisexprimitur. 

* CLXVI. Balfamo lemma. 
COMMOVE, FRAGRAT. 
Imago juftorumqui calamitatibas a Dco commoti, 
"fragrantiam orationum feu bonorum operum profc- 
lunt- 

G g g Eidem $^6 A P E LL E S 

* CLXVII. Eidem arbori e cortice rubri color» 

fuccum exfliUanti lemma. 

SUB CORTICE SANGUIS. 

Imago SS. Sacramenti Eachariftise. 

* CLXVIII. Arbor baljamiincija balfamum proferens. 

PUNGOR, ET UNGO. 

Imago hominis bencficia pro malis refereniis. 

* CLXIX. Balfamunt cognomtni$Jibi arhorii la- 

chryma medicinalU. 

LACHYMIS MEDICINA PARATUR. 

Id Commendationem lachrymarumpoenitenti». 

* CLXX. Balfami licjuor fiudioje ittfra arborem 

fofnit vafculis receftus. 

DUM FLUIT ET STILLAT. 
Admonitio colligendi nobis Sanguinis Chrifti, per 
poenitentiam dum is in vit^ exiilcntibus adhuc Huit. 

C A P U T XL 

CASTANEA. 

CLXXI. Caflaneaarbori ob quatuor initiales fue» 
litteras infcripfit nonnemo. 

AB ORIGINE CASTA. Fel, 

LAUS EST IN ORIGINE SOLA. 

Faftum fuit in luxuriofam cafta ex Matre puellam. 

* CLXXII- CaHaneacultro inciditur,Me dijftliat, 

INCISA MANEBIT. 
Advcrfitatumcoltroincili xternss vitae fervamur. 

* CLXXIII. Caflanc.e iy^ i?ne diffilienti lemma. 

EXSILIO, CU^> DISSILIO. 
Imagoexuhantisinteradvcriaanimi. 
CLXXIV. Caflama in pinofo fuo cortice latens, 

TEMPUS PANDET. 
Ita multa tempos revelat. 

* CLXXV. CaBaneaeadem fefeipfam evolvens., 

SE S Y M B O L I C U S. 8^7 

SE IPSAM EVOLVET. 
Imagodo(fla£ Confcientiae, qu^fibifufficiensfcruj^- 
lis & dubiis fuis evolvendis. 

* CLXXVI. Cafianea ah i^ne exliliens. 

EXSILIT IGNE. 
Imago S.Laurentii in craticulafua hilarianimo in- 
fultantis Tyranno. 
* CLXXVII. EidemCaflanea^duin deciditjegenti 
corticem fuum^ pandenti lemma. 
ME PANDO LEGENTI. 
In fcientiarum nucleos fedula ledione & ftudiis fcru- 
tandns. 

CLXXVIII- Eidem lemma apudVerienum eff, 

VELANTUR MOLLIA DURIS. Fe/, 

SOLA VESTE RIGET. 

Imago hypocritas multas mortificationes fimulantis. 

* CLXXIX. CaRanecefubfpinofocorticelemma. 

VULNERAT, ET PASCIT. 
Imago Mortificationis, quse dum corpus ferit , ani- 
mam pafcit. 

* CLXXX, Cafianea in fpinofo cortice i»ter 
porcos alicjuot. 

VESTE SUB HAC TUTA. 
Imagoanimiinter mortificationum afperitates con- 
tradjemonesfecuri. 

* CLXXXI. Cafianea fpinofum corticem 
fuum exuens. 

VESTIS PERT^SA PRIORIS. 
ImagoReligiofi Apoftatas. 
CLXXXII. Caflanece fub fpinofo cortice fm Ferie- 
nm infcriptum habet. 

LATET ABDITA. 
Imago folitariae animse. 

In nucleos itemfcicntiarum fub difficultatum fpinis 
latentes. 

* CLXXXIII. Caflaneaexteriwnigra. 

Ggg z IN- 8j8 A P E L L E S 

INTIMA CANDOR HABET. 
Imago hominis candidi & (inccri. 

C A P U T XII. 
C E D R U S. 

* CLXXXIV. Cedro juniori lemma. 

AD ROBORA CRESCO. 
Imagofuccrercentis adolefcentis in Bclliducem feu 
Praelatum. 

* CLXXXV. Cedrus in -vaUe. 
ET IN HUMILI, EXCELSA. 
Imagocxcelfi interpaupertatis aliarumqaccalamita- 
tum, depreflionumque miferias animi. 

* CLXXXVI. Cedrui vento nutans, 
ET ROBORA NUTANT. 

In virorum magnorum lapfus. 
* CLXXXVII. Cedrus pracifa^adtemplorum 
trabes ^c. efformata. 

FUNERIBUS PRETIOSA SUIS. 
In corpora Sandorum , quorum morspretiofaitfcoH' 
fpedu Domini. Pfal. i if. 

* CLXXXVIII. Cedrilignum^omnvscorrU' 
ptionvs expers. 

ETIAM POST FATA PERENNIS. 
In Sandi cujufdam corpus, poft mortcm incorruptum. 
In famamjuftorum,/»/?/ a»/m inperpetuum vivent. 
Sap. f. Cap. 

* CLXXXIX. Cedri medulla aquila pafcuntur. 

INTIMA PASCUNT. 
Imago SS. Sacramenti Eucharifti», cujus intima 
Caro & Sanguis Chrifti, animam fpirilualiter pafcunt. 

* CXC Cedrw poIJ aliquot annorum Centuridi, 

adhuc vegeta. 

NIL MARCET AB ANNIS. 
Imago vegcti in fenio BcUiducis, &c. S Y M B O L I C U S. 8^^ 

* CXCI. Cedrus poH aliqtiot anmrum centurias 
exarefcens. 

NIL NON MORTALE TENEMUS. 
Neceflitatcm mortis fubeundae^Emblema docet. 
* CXGII. Idem, 
NON ARCENT ROBORA MORTEM. 
In mortis potentiam, quserobuftifllmos quofquefu- 
bigit. 
* CXCIII. Cedmgummi quoddamemittit^quolibri 
liniti a tiners fervantur. 

VOLUMINA SERVO. 
In cujafdam Principis Bibliothecarium. 

CXCIV. Cedriin apice nutanti lemma, 

NUTAT IN EXCELSIS. 
Imago inconHantis in dignitate animi. 

* CXGV. Cedruf incurruptibila. 

IMPERVIA VERMI. 
ImmacQlatam Conceptionem , B. Virginis fic ex- 
primes. 

AnimamitidemBeatam, nullodamnatorum vermc 
in asternum vexandam,EmbIemadepingit. 

CXCVI. Cedro infra^o trunco dejedia radicitWy 
P. Le Moyne infcribit. 

ET NUNC INFRAGTA QUIESCIT. 
Imago Chrifti infradis cruribus , in finu Matris quic- 
fcentis. 

C A P U T XIII. 
C E R A S U S. 

* CXCVII. Cerafis maturis lemma, 
NIGRA LEGUNTUR. Virg. 
Exprimes indignis fsepe ad dignitatem prae aliisgra- 
dum efle. 

Expreflit nonnemo alius, nigellas, utpote venuftiorcs, 
prse aliis admatrimonium feligi. 

G g g 3 Ce' 843 A P E L L E S 

CXCVIII Cerafis immatHris l^ viridibw^doniloco 

ad Cardinalem Patrottum aliquando mtjjisy 

injcribehat quidam. 

TE SOLE RUBEBUNT. 
Optabat nempe Epifcopalem fuum viridcm galcrum 
inpurpureumCardinalitium ejusfutfragiistranrmutari. 
Vaecundiara Dei donum cile, fic quoque exprimcs. 

C A P U T XIV. 

C Y D O N E U S. 

* CXCIX. Cydoneipomainclufamitefcunt, 

INCLUSA MITESCENT. 
Imagoearum indolum, quseinmundo afpcriorcsin 
Ciauftris Religiofis mitefcunt. 

* CC. Eifdem inpnncipio afperiorihus lemma. 

SERVATA VALEBUNT. 
Documentum cuftodicndarum a parcntibus, tutorl<- 
bus&c. puellarum. Sant enim frudiuSj qui fervando Jer- 
vari poffunt^ 

* CCI. Cvdonei poma cum tempore fragrantiora, 

DAT TEMPUS ODOREM. Fel, 
FRAGRAT ADULTUM. 
Imago famx cum tempore excrcfccntis. 
In Sandti cujufdam corpus,quo diuturnius eo flagran- 
tius. 

* CCII. PonumCydonei aurei coloriil^ fragrans. 

CONGENITO SIBI FRAGRAT IN AURO. 
B. V. Mariam in gratias ftatu conecptam fic expri- 
mes. 

C A P U T XV. 

FICUS IN GENERE. 

* CCIII. Ficus matura ^ dulcts rubicunda efi. 

DULCE MEUM RUBET. 

Quc* S Y M B O L I C U S. 841 

Querelaeaeftanimacpiae, fponfumfuum inPaflionc 
fanguinetotum perpluiumdeflentis. 

* CCiV. Ficw tota carnea, 
NIL NISl CARO. 
Imago Carnalis hominis. 

* CCV. Fuw tnprofundiori fojlaplantatadukiores 

frudu^ -profert. 

DULCIOR EX HUMILI. 
Hamilitasviriuribus quibufvis conjunda easgratio- 
rcsreddit. 

* CCVI, Ficui matura lemma. 
VIRIDI SUB CORTICE RUBET. 

Imago verecuDds juventutis. 

* CCVII. Ficus in fovedplantata. 
IN HUMILI FOECUNDA. 
Homilitatis imago, qux plurium virtutum foiidamea- 
tum&parenseft. 

CC V 1 1 1 . Ficui Jine flore fruSius proferenti 
Camerarius infiribit, 

MITTE, NON PROMITTE. 
Nempe etfedus promiflionibus prxftanr. 

* CGIX. Ftcuiyquie aliarum arboruminflar flore 

nunquam fefellit lemma, 

NUNQUAM FEFELLIT. 
Imagofincerianimi. 

* CCX. Ftcus matura ex arbore pendentes. 
DULCE MEUM PENDET. 
Animaepiaeexprcflio pendcntisin Cruce Redcmpto- 
ris fui. 

* CCXI. Ficuijine flore lemma. 
ET SINE FLORE PLACET. 

Imago Sandse cujufdam viduae abfquc virginitatis 
floreDeopretiofas. 

* CCXII. Ficus umbrofis locK feracior. 
FERACIOR UMBRIS. 
Imago folitarii inter domcfticas umbras plures ftu- 
G g g 4 ^*0' 84i A P E L L E S 

diorum & elucnbrationutn fuarum fru6lus profercntis. 
* CCXIII Ficui lemma. 

MATURA RUBEBIT. 
Imafjo adolcfcentis in Seminariis Anglicanis ad Mar- 
tyriumformati. 
Imag^) ferx poenitcntiae, aut verccundiae. 

* CCXiV. Ficus matur« multtplex intrafe 

femen continens. 

SEMINE MULTIPLICI. 
Imago Martyrum^ quorum elfufus Savguis femey/ ejl 

ChriRtanorum. 

* CCXV. Fictu fijlia decerpta^ Konnihil ladjs 

emittunt. 

C.^SA LACTE FLUIT. 
Imago S. Catharinac V. & Martyris. 
* CCXVI. Idem. 

LAC MIHI PRO LACRYMIS. 
Ejufdcm Sanflae (imulacrum. 

* CCXVII. Fictti ex arbnre decerptd, 

DULCE MEUM DEPONUNT. 
Piseanimseaffeclusiseft, exprimentisRcdemptorcm 
fiiumdcCruccdepofitum. 
* CCXVIII. Ftcttfmaledi(^ioneChrifliexarefcens. 

PARUIT EXTEMPLO. 
Imago promptse obcdientiae, praefertim ex auditu ver- 
bi Divini in praedicationibus. 

* CCXIX. Ficuf in fenedd adhuc fru6ius ferens. 

FRUCTUS NON MINUIT MT^S 
Imagojuftorum inplenafcncdutc, accumulantium 
fibi fua apud Dcum merita 

FICUS INDICA. ^ 

* CCXX. Ficus Ifidtca folia formd linguce hahens. 

MULTAS LINGUAS, FRUCTUS PAUCOS- 
Imago hominis, abfque operibus garruli. 
* CCXXII Eidem lemma. 

FLOSCULOS NULLOS, FRUCTUS 

MULTOS. Imago S Y M B O L I C U S. «4? 

Imago hominis abfque multis fermonibus operofi. 

* CCXXllI. Ficu ilecerptdmcx Movuiioco cjus 

frudius protruditur. 

NOVOS SUBSTITUET. 
Imagofcriptoris novosingenii fuipartus fubftitucn- 
tis, prioribusabfolutis. 

* CCXXIV. Ftcus Indica folia itiRar liKgua^fedlata 
admodum l^ (fuaft luxuriantia habens. 

LUXURIANS LINGUA EST. 
Imago hominis oblcoenam linguam habentis, fetl 
Thrafoais eiiam. 

C A P U T XVL 

H E D E R A. 

* CCXXV. Hedera antiquorum murorum rui- 

noi ambienSt 

AMBIT RUITURA. 
Imago hominis ftudentis ruituris muridi vanitatibus. 
* CCXXVI. Jdem. 
AD ^THRA RUINIS. 
In honorem R. P.Bi(relii,quando liuinaifnaiilluflres 
^c. edidit, faftum fuit. 

Eorum etiamimago, qui aliorumlapfucorriguntur, 
aut fandiores evadunt. 

* CCXXVII. Hederaarborem ambiens, 
AMFLEXIBUS AMBIT. 
Amplexus meretricios Emblema refpicit. 
* CCXXVIII. F.idem lemma. 

UT STRANGULET, AMBIT. 
Ita Caro, mundus, Dsmon. 
* CCXXIX. Hedera decerpta Poetam autVtdo' 
rem coronatura. 

UT MELIORA AMBIAT. 

G g g y Imago 84+ A P E L L E S 

Imago cujufdam Dei pcrmiffionc afflidH, ut indc ani* 
mareiur ad astcrna ambienda. 

CCXXX. Hedera folits fuis arborem feu parietem 
veHteKti MafcKius infcripfit. 

VESTIT ET ORNAT. 
Imago gratia; San6tificantis, quae idem praeftat anirn». 
* GGXXXI. Hedera femper afcendens. 

SERPERE NESCIT. 
Imago exceUi & ad alta enitentis animi. 
* CCXXXII. Heder,€ umbraferpentes fovetts. 

SERPENTES H/EG UMBRA FOVET. 
Imago fidx humilitatis. 
* CCXXXIII. Hedera arburK ramns afcendetts. 

STAT QUOCUNQUE SEQUI. 
Imago indolis vel maxime dudilis. 
Relignati item in Dcum animi idca. 
* CCXXXIV. Hedera anno\ayn cjuercum amhiens. 

ROBORA COMPRENDIT. 
Imago valtiirimac mcmorice. Qualem fepe admiraius 
fum in R. P. Danielc Papebrochio S. J. integram ac 
valliHlmam Hiftoriarum molcm comprchendente in 
aetate jam declinante. 

* CCXXXV. Hederafefe ubique firmans, 

SIC SEMPER AMORES. 

DcSandorum inccElo amoribus id riteintellexeris, 

quibus fc Dco quntidic firmius affigunt & uniunt. 

CCXXXVI. Hederar/iHrum^ qut eijcaUloco fuerat^ 

fternens a Schunhovio infcribttur. 

INGRATIS SERVIRE NEFAS. 
In gratitudincm corum, qui Patronis liiis poftmodum 
injurii funt, Emblema pingit. 
CCXXX VII. Hedera cum murn velarbore corruens. 
COMITATA CADENTEM. Vel, 
H/ERETQUE CADENTI. 
Imago B. Virginis, & S. Joannis Euangeliftae Chri- 
flum in morte non defercntis. 

Idea S Y M B O L I C U S. 845 

Idcactiam fidclis inadvcrfis amici. 
CCXXXV 111. Eidem hedercc cum arhrecorrucfJti 
P, Le Moyne infcribit. 

UT VIRENTI, SIC ARENTI. 
Imago amici in utraquc fortuna non mutati. 

* CCXXXIX. Hedera amiquos muros ambiens, 

VETUSTA DELECTANT. 
Imago Magni Antiquarii. 

CCXL. Hedene unii cumarboreconcidenti FeviU 
Iteui infcribit, 

VIVENDO VICI MEA FATA. 
Imago hominis poft mortcm stcrn^ fama fupcrflitis. 
* CCXLI. Hederamuri^cuih<£ret^calcemexfu<}dris. 

CONJUGIS EXSUGIT BONA. " 
Imago dilapidatoris bonorum conjugis fuas. 

* CCXLII. Hederamurumfeu arborem ambiens. 

CENTUM NEXIBUS AMBIT. 
Imagoanimspias, feu beatse centum amorisvoiis& 
nexibus ambicntis Deum. 

* CCXLIII. Hedera flavoibaccoi proferens. 

PALLIDA FRONDE EST, AUREA 

FRUCTU. 

Im.igo virf utis abftinentiai. 

* CCXLIV. Hederamurum^ctujunzitur^dejlrueas, 

NOCfET ESSE SODALEM. Vd, 

DUM SOCIAT, SAUCIAT. 

Imago pervcrfi fedudoris feu focii. 

* CCXLV. Kidem arborem ambientilemma. 

DUM STRANGULAT, ORNAT. 

ImagoeorumTyrannorum, qui Mariyrcslaqueofa- 

ftulerc. Caput Rcginaldi cxOrdine n^illroin pcrfccu- 

tione Henriciana in Anglia fufpenfi indies fpcciofius 

apparuit. 

• CCXLVI. Hedera arborem afce»dens. 

DONEC TOTAM COMPREHENDAT. 
Imago hominis antc non defifteniis, donec totam 
difficultaiemexhaufetit. tie- S4<5 A P E L L E S 

* CCXLVII. Hedera lemma. 
ET IN ALTIS SUSTINEOR. 
Perfeftiflimis quibufvis, nc labantur, Dci fulcimento 
opus eire, docet Emblema. 

* CCXLVIII. Hederaarborem fefe proRernen» 

tem ampleSiens. 

ET AMPLECTITUR HOSTEM. 
Imagodilediinimici. 
CCXLIX. Hedera utidcum ingente Piramide corruens. 

SIC PERIRE JUVAT, 
In Communi patriae ftragc perire decorum eft. 
* CCL. Hedera afcendens. 

MULTO SUBLIMIA NEXU. 
Imago hominis multo confanguinitatum nexu ad 
dignitatescnixi. 

* CCLI. Hedera nextu fuos fub foliis occultans. 

NEXIBUS OCCULTIS. 
Imago occulticujufdamamoris, &amiciti3eclandc- 
fiinse. 

* CCLII. Hedera in altum enitens. y 

NULLO DUCENTE MAGISTRO. 
Imago ambitiofx naturae noftrae proprio inftindu 
honoribus inhiantis. 

* CCLIII. Hedera fupra ingentem murum fefe 

elevatura^Ji adhuc pofet, 

NEC SUMMA SATIS. 
Imagoambitiofiin fummograduhominis. 

C A P U T XVIL 

MALUS PUNICA. 
SEU GRANATA. 

* CGLIV. Mala feu poma Punisaex parvis ad debi- 
tam craffitiem excrefcentia. 

APA- S Y M B O L I C U S. 847 

A PARVIS AD MALA MAGNA GRADUS. 
Imago pcccatorisa parvis peccatis admajoraprola- 
benris. 

* CGLV, MaloPunicocoronapriematuritaterupta^ 

VIOLENTA NEMO IMPERIA RETI- 
NUIT DIU. 

* CCLVI. Malum Puntcum cum corond, 

PEREUNT MALO PEREUNTE CORONiE. 
Pcreuntibus & ceirantibas advcrfis pcrcunt coronas 
iisin cceloparatae. 

* CCLV II. Malum PunicumfuK^ qua intrafe condit^ 

graKts coronam imponens. 

QUOS CONDO, CORONO. 
ImagoD.Dei , quoscondidit jullos ,aeterna coroni 
remuncrantis in coelis 

CCLVIII. AuiiorCon.fioriPunico infcribit. 

PRIMO CONTINGIT PURPURA FLORI. 
Imago SS Innocentum Martyrum in primo aetatis 
flore fanguine fuo purpuratorum. Juventutis etiam 
verecundaeidca. 

* CCLIX. Malum Punicum Rubitundum^ 
^ coronatum. 

CUM RUBORE CORONAM. 
Imago verecundi in honoribus animi. 

* CCLX. Malum Punicumbona^^ vacuaintra 

fe granula fervaas, 

SUNT MALA MIXTA BONIS. 
Nempe, hoc inorbc nullum frumenium fuo lolio, 
nulla Congregatio fuo Juda caret. 

* CCLXI. MalusPuntca dependentibutcoronatis 

malii ^ravata. 

SUNT ONERI HONORES. 

* CCLXII. Malum Punicum grana inter fe 

recendita habens. 

SERVAT, QUOS CONDIDIT. 
ImagoDei, qui, quoscreavit, neinnihilumredeant 848 A P E L L E S 

homincs,a1iasqaecrcatur3eoraneseardemcontinuata& 
in lin^ula momcnta renovat^ crcatione confcrvat. 

* CCLXIII. Malus Punica mala corotiata producetJS* 

SUA MALA CORONAT. 
Ima^o D. Dci aetcrna rctributione coronantis eas, 
quasfuisimmictir, calamitates. 
* CCLXIV. MalumPumcumvulneraturyUtlaten- 
tibus intra fe granK pafcat. 

VULNEROR, UT PASCAM. 
In Chridi SS. Vulnera, qua: pr o nobis fubiit, ut ex poft 
58. Sanguine cseis fluentc nospafceret in Venerabili 
Sacramcnto. 

* CCLXV. Malum Punicum maturefcens. 

TEMPUS DAT PONDUS HONORI. 

Imago Miniflri indies in dignitate fua plus aeftimati. 

* CCLXVI. Malum Punicum ruptum, 

CORONATO VULNERE. 
In Vulnus Chrifti fub coronato fpinis capite. 

* CCLXVII. Malum Punicum cum fuis intra 

fe latentihus granis, 

UNO DEVINCIT SINGULA NEXU. 
Imago chiriiatis, qua omnes ut unius capitis mcmbra 
dcvin6ti inviccm manemus. 

* CCLXVIII. Grana mali Punici abfcondita. 

QUOD LATET, HOC PASCIT. 
Im3goCorpoiis& Sanguinis Chrifti fub Sacramcn- 
talibusfpeciebus. 

CCLXTX. Malo Punico D. Arefius infcripfit. 

OPPORTUNO SE TEMPORE PANE)ET. 
Innuere vokbat, confolationes divinas ad tempus fo- 
lum juftis fubtraftas elTe. 

* CCLXX. Malum Punicum coronatum ^ ruptum. 
NULLUM SINE VULNERE REGNUM EST. 

Infortem mifcramRegnorummundi, quorumnul* 
lumiinc rciilurarumvulncreautaliis mifcriisreperies. 

* CCLXXI. Malus Punica Rmo pinguefaaa. 

TRA- S Y M B O L I C U S. 84P 

TRAHIT DE FiECE CORONAS. 
Imago D. Dei De ftercore elevantis panperem, 
i.Reg.II. 

* CCLXXII. Malum Punicaw, 
CRESCENT MALO CRESGENTE 
CORONiE. 
Adverfis audis augentur paritcr Coronas apud Dcum. 

* CCLXXIII. Idem cum corond cre\'cente. 

CRESCIT MALUM, CRESCETIS HONORES. 
Inidem. 
* CCLXXIV. Coron<£ Malorum Punicornm. 
CREVERE FAVENTIBUS AUSTRIS. 
Pontificiis coronis fub Protedione Auftriacoram 
nonncmo Emblemaapplicavit. 
CCLXXV. Apud Verienum Malo Punico infcrihitHr. 

MEUM PRETIUM MECUM PORTO. Vel, 

BONA MEA MECUM PORTO. 
Imagovirtutis. 

CCLXXVI. Honori Annce Auftriacig apud Au£i, 
CoU. lemma efl. 

MI PRCIO NO ES DE MI CORONA. 
MEUM PRETIUM, NON EST DE MEA 

CORONA. 
Imago Principis magis avirtiite, quam Regnisaefti- 
mati. 

* CCLXXVII. Malum Punicum ruptum. 
ISTO DE VULNERE FRUCTUS- 

Imago S. Ignatii Lojolas ex infliito ia Obfidione 
Pampilonenfe vulncre converfi. 

CCLXXVIII, Idem. 
ISTO DE VULNERE GRANA. 
InhonoremMarchionis DE GRANA fadamfuit, 
quando vulneratis per continuabella Belgicis Provin- 
ciis, lifdemGubernatorprjeter Hifpanisemorem, Mar- 
chio Germanus nominabatur. 
CCLXXIX. Malo GranatoGallusaudoraliquando 
infcripfit. IN «50 A P E L L E S 

IN SEMINE FRUCTUS. 
StudiorumutilitaremcsprefTurus crat. 
* CCLXXX. Malum Granatum cum CoroKa 
fud emarcefcente. 

INFLUXIS MEA REGNA CORONIS. 
In brcvitatcm Regnorum,& honorum mundanorum. 
* CCLXXXI. Malum Granatum cum fuit 
intra fe granff. 

IN MALO BONA. 
In malo poenaB plura nobis fubindc bona difponit 
Deos. 

♦ CCLXXXII. Mali Granati Grana. 

SERVATA LATENDO. 

Virginitatis domi fcrvands idea. 

* CCLXXXIII. Malum Granalummndummaturum 

apud AuSi. CoU. infcribitur. 

FERT NEC MATURA CORONAM. 
Imago Principis in tener^ setate jam coronati,aut jufti 
praamaturemortui. 

* CCLXXXIV. Malum Punicum mn diruptum 
^rann fua intra fe fervat. 

CONCORDI A SERVAT. 

* CCLXXX V. Idem malum mn diruptunt inte- 

gram coronam fervat. 

REGNI CONCORDIA CUSTOS. 
Concordia rcsparvae Regnorumcrefcunt, difcordia 
maximaedilabuntur. 

* CCLXXXVI. MalumPunicum cune fuis 
intra fe granif, 

CONDIT, QUOS CONDIDIT. 
Imago hominis bona fua opcra occultantis. 
* CCLXXXVII M<ilum Punicum coronam fuam 
a florK cortice habens. 

FLORE CORONA 
lo aurcolam Virginalem e virginitatis flore nafcen- 
tem in coelo. 

Flos SYMBOLICUS. 851 

* CCLXXXVIII. Flos mali Pmici, dum cor- 
ticemfuum premendo erumpit ^ co- 
ronam efformat. 
FORMAT PRESSURA CORONAM. 
In adverfitatum prefluras , quibus corona nobis apud 
D. Deum difponitur. 
CCLXXXIX. MaloPunico V.JacobmCoret inviti 
S. Catharinie Sueca infcripfit. 

CORONATUM NASCITUR. 
Exprimere volebat, eandcm Sandlam eRegio faa- 
guineortumtrahere. 

CCXC. Maltu Funica cuneo pineo tranfixa dulcio- 
res frudus ferens a Farnefio infcribitur. 

INTEGRITATE DESTltUTA MELIOR. 
Applicabisei , quam matrimonium ex infolentc vif- 
gine morigcram eonjugem fecerat. 

* CCXCI. MalK granatK ex arbore fua dependeH' 
tibus lemma, 
EX UNA PULLULAT OMNE MALUM. 
Ita nnum faepe peccatum multorum caufa eft. 
* CCXCII. Malum Granatum corond fua privatum 
adhuc grana fua intra fe fervans, 
ET SINE TE. 
In Reginae ChriftinJe Regno , Suecias fefe abdican- 
tis honorem fadtum fuit. 

CCXCIII. In Thejibus S. Xaverio dicati malo gra' 
nato rupto infcribebatur^ 

DILATASTI COR MEUM. 
In cjufdem SanSi diftum : AMPLIUS DOMINE. 
CCXCIV. Eidemmalo cum granis fuis lemmaab 
Auciore Gallo efi. 

NE NUMERA, NAM PLURA LATENT. 
imago B.VirginisMarise, quse Gratidplena abAn- 
gclo falutata c(i. 

* CCXCV. Malum Vunicum expanfnr». 

PANDITUR ET PENDET. 

H h h Imago «51 A P E LL E S 

Imago Chrlfti in Cruce expanfi, & apcrto vulnerc 
latcris omncs allicientis. 

CCXCVI. In Sacrifiid S.Joanm Varjavienfis^ 
eidem infcribitur. 

DECOR OMNIS AB INTRA. 
Imago animac juftiE. Gloria filia Jiegis ab intus. 
Pfalm. 44. 

* CCXCVII. Arbori eidem lemma^ cum fenden- 
tibus hinc inde malv. 

SUNT ONERI MEA MALA MIHL 
Imago Confcienlix , malorum fuorum remorfibus 
laborantis. 

GCXCVIII. AuSior Periftromatum Regts GalliaMah 

Granato infcribit. 

PRi^STANT INTERNA CORON^. 

Regisfui heroicum animumi quoplus abaliisquam 

ipfa Regia dignitate prseeminet , ciprimerc fatagebat 

audtor. 

Virrutis praseminentiam fupradignitatesquafvis, fic 
etiamcxprimes. 

* CCXCIX. Malo iranato lemma. 
SUA DONA RECONDIT. 
Occulti Elcemofynarii aut abfcondentis talenta fua, 
imago, 
* CCC. Malm Granata mala fua palam oHentaMS» 

SUA MALA REVELAT. 
Confeflionisimago. 

C A P U T XVIIL 

M E S P I L U S. 

CCCI. Mefpilo putrefcenti lemma. 
PEREUNDO MELIOR. 
Corporum noflrorum in fepulchro corruptorum,g1o- 
riofam Refurrcdtionem, Emblema fpedat. 

Eif S Y M B O L I C U S. 8n 

* CCCII. Eifdem lemma. 

TEMPORE MITESCENT. 
Indolisalperioris, paulatimadobfequiQm reduccnda 
imago, 

C A P U T XIX. 

M O R U S. 

CCCIII. Moro foUafua tarde produce»ti\ apnd 
Verienum lemma efl. 

TARDE SED TANDEM. 

Imago dilatae poenitentise. 

CCCIV. Zinckgrefius in fro»te Emblematum fuo' 
rum moro infcribit, 

MORAM UBERTATEREPENDET. Vel, 

COMPENSAT DULCEDO MORAM. 
Imago Sandi cujufdam poenitentis, moram dilatae 
poenitentiae ex poft ubertate bonorum operum com- 
penfantis. 

S. Thomae Aquinatisimago, tardead fcientiasenixi» 
Videvitamejus. 

* CCCV. Morus tardeflorens^ ne a pruinfs flos 
ejus decutiatur. 

PROVIDA VENTURI. 
Imago providi & maturi Miniftri. 
CCGVI. Moro florenti tum demurn.^ cum ei ab hye- 
malibus pruinis nullum periculum , lemma efl. 

ILLiESA PRUINIS, Fel, SECURA PRUINiE. 
Sanditatcm feu perfcdtioncm, tarde procedcntem 
minime defedlui , feu fpirituali frigori obnoxiam, Em- 
blemadocet. 

* CCCVII. Morus maturos fruEius dimittens. 
DIMITTO MATUROS. 
Imago Seminariorum, e quibus maturi Apofloiicis 
frudibusadolefccntesdimittuntur. 

H h h i Mor» 8j4 A P E L L E S 

* CCCVIir. Moro florentilemmg. 

SPES CERTA CALORIS. 

Vifio beatifica in hoc moro non rnultum abfimilis 

cft, ipfa enim amorcm Dei individuum comitem habet, 

CCCIX. Mori pluribus vidum prabenty ob folia 

quibus bombyces vivunt. 

MORI LUCRUM. 

In Annuis Litteris Soc. Jefu legifTe memini, hac 

explicatione iilafumaliquando fuiflc Miniftrum Aca- 

tholicum, quihaecS.Pauliverba, Acatholicoccemitc- 

rio, in quo Mori plures ftabant Epigraphen praefixcrat. 

* CCCX. Morus foliis fuis aRimatur^ quibus 

bombvces pafcit. 

ET PRETIUM DE FRONDE TRAHIT. 

Imago hominis, ab exteriori fua apparentil aeftimati. 

* CCCXI. Idcm. 

HINC VERMIBUS ESCA. 

MoroVenerabile Sacramentum altaris inhocfimi- 

le eft , quod eo miferrimi vermiculi & homunciones 

pafcimur, 

C A P U T XX. 

M Y R T H U S. 

* CCCXII. Myrthus in certai monflrorum dgurat 

ab hortulanis tonfa. 
MONSTRIS SPECIOSA SUPERBIT. 
Imago Confcientix in propriis malitiis gloriantis. 
* CCCXIII. Eidem M\rtho lemma. 

AD NORMAM CRESCERE DOCTA. 
Imago Religiofi fub Obedientiae norma indies in per- 
fedlione accrefcentis. 

* CCCXIV. Myrthus ovantibus olim in Coro- 

nai ferviebat. 

OVAN- S Y M B O L I C U S. 85J 

OVANTI DECUS. 
In coronas & aureolas Sandorum in ccelis. 
* CCCX V. Myrtho exarefcenti lemma, 
OLET, ET ARET. 
Imago hominis bonorum opcrum ariditati adjun* 
6lam famam viri jufti habentis. 
* CCCXVI. Myrtho ab hortulano in varias anima- 
lium fgnroi tonfce lemma, 
ALIUS HiEC MONSTRA MIHI INDUXIT, 
Imago hominis calumnias innocenter pafli. 
* CGCXVII. Myrthuseadem fylvefcens ad priorem 
formam ab Hortulano reduBa. 

FORMAM SERVARE COACTA. 
Imago Religionis , mortificationum cultro in primas- 
vo fuo vigore fervatae. 

* CCCXVIII. Myrthut maiis granatisvicinaferacior. 
DUM SOCIOR, SATIOR. 
In frudusbonse Societatis. 

* CCCXIX. Idem. 
DECUS TRIBUERE CORON^. 
In laudem Agrippinse Colonise, quae poft recepta 
TriumMagorumcorpora, inmajorem ampliiudinem 
excrevit. 

* CCC. Eadem Myrthus. 
FERTILIOR VICINA CORONIS. 
Imago hominis, qui morti & fuis in coelo coronis vi- 
cinior, Dcum intenfius amat. 

* CCCXXI. Myrthus in horio tonfa, 
FERT TONSURA DECUS. 
In Commendationcm clericalis , & Religiofa? ton- 
furs. H h h 3 CA- \ 8$^ A P E L L E S 

C A P U T XXL 

OLEA. OLIVA. OLEUM. 

CCCXXII. InnocentioX. cujw infigneramus oliva 
in columb<£ rofirofuit^oliVie arbor infcribebatur. 

DULCES ADOLEViT IN USUS. 
In gratam & fuavem ejus Pontificis indolem. 

* GGCXXni. Oleo., quo in Dedicatione Ecclejia 

Cruces inunguntur^ lemma. 

SCIT LENIRE CRUCES. 
Expreflbm Emblemate ifto Spiritum S. habes, qui 

Spiritualfi undio ^ Confolator optimm falutatur. 
* CCCXXIV. Eidem oleo lemma. 

NON PUNGIT, AT UNGIT. Vel, 
LENIET, HAUD L.EDET. 
Imago manfuctxindolis. 

* CCCXV. Eidem lemma. 

NUTRIT, ET UNGIT. 
ImagoSS. Euchariftias. 

* CCCXXVI. Eidem lemma. 
MEDEL/V, CIBUSQUE. 
Imago ejufdem SS. Eucharirtise. 
* GCCXXVII. Oleum undione fudcontrailiimem' 
hrii vigorem prtfiinum rcHituens. 

CONTRACTA REL^XO. 
Invim operummiferieordiae, quibus purgantesani- 
mae relaxantur, 

* GCCXXVIII. Corona cx oled olim ajfjgnari foliia 

tranfgreffori primo h,<flilium murorum, 

TRANSGREDIENTI MURUM. 
Inpr^mium aDeoiisdandum, qui fingularis cujuf- 
dam padionis, vel difficultatis vidores cvafcre. 
CCCXXIX. In Abbatid OHvcc propeGedanum^ Ra- 
moohva^ quem Noctica Columba rojiro ferebat^ 

infcribebatur. PA- S Y M B O L I C U S. 857 

PACIS OLIVA. 
AUudebatur ad Abbatisc ejufdem nomcn, &pacem 
Ao. 1 660. intcr Reges Polonix, & Succias in ea cufam. 
CCCXXX. Olivafub torculari a P. Mafcmo 
lemma habet. 

PREMOR, UT EXPRIMAR. 
Exprimerc volcbat, pacem armis exprimcndam efle. 
* CCCXXXI. 0leumLamj)adj6.,exqud alimentum 
fugunt noduiC ^ vefpertiltones, lemma tenebit. 

CiECIS ALIMENTA MINISTRO. 
MiniftrihEBreiiciidca, 

* CCCXXXII. Oleumlampadfsante aram ardett' 

tis lemma habet. 

SACRO CONSUMITUR IGNE. 
Imago S. Marize Mag. dc Pazzis, & S- Philippi Nerii, 
prae nimio in Dcum amore emortuorum. 
CCCXXXIII. OUie., ex qud columba Noetica ramum 
defumpfit, P. Nietz.porkowilz^ infcribit. 

ET PRIMA, ET SOLA VIRESGIT. 
Innuere emblemate ifto volebat B. Virginis Mariaj 
Immaculatam conccptionem. 

* CCCXXXIV. Oleum lampadii ante aram ardentK. 

LUCEM ADFERET ARIS. 
Imago Exemplaris Ecclefiadici. 

* CCCXXXV. Oleo Extrema unBionvs lemma. 

CONFERET IN LETHUM VIRES. 

In SS. Nomen JESU. Quod OLEUM EFFU- 

SUM cft, mire confolationi futurum agonizantibus. 

* CCCXXXVI, Oleo inundi athlet<e confortabantur. 

ROBORA DAT LASSIS- 

Idem prseftat Spiriius S. qui ell Inlaborerequies ^c. 

* CCGXXXV II. Oleum variis aliis in vitro Itquo- 

ribuf fupereminen^'. 

SUPEREMINET OMNIBUS UNUM. 
Imagc) Mifericordiae divinas, qux eft fuper omnia ope- 
ra ejus, & fupcrexaltai judicium. 

H h h 4 Olea 858 A P E L L E S 

* CCCXXXVIII. Ole<£ tenelU lemma. 
AD FOEDERA CRESCO. 
In fiHum Miniftri cujufdam, obituri aliquando Lega- 
tioncs ad Tractatus Pacis. 

PrincipifTcc itcm imago, quasolim matrimonio fuo 
finem inter bclligcrantes Principes faciet. 

* CCCXXXIX. Oleum^cum effHnditur^mimmi 

Jirepit. 

SILET EFFUSUM. 
DocumentumMifericordiae opcra clanculo &infi- 
lentiofacie.idi. 

* CCCXL. Eidem oleo lemma, 
MUTUM, CUM MOTUM. 
Imagohominis adverfain patientia &fiIentio fuffc- 
rentis. 

* CCCXLI. Oleum exefa a ruhigine ferramenta 

priflino nitori reUituens. 

EXESA REDUCO. 
"Imago Hiftorici reducentis memoriam carum rerum, 
quasTempus edax rerum obliteraverat. 
' * CCCXLII. /dem. 
TOLLO RUBOREM. 
Impudentiam Emblemaexprimit. 
In vidoriam iridcm rullici in confeflione pudoris. 
* CCCXLIII. Oleumri^idaemoUiens. 

RIGIDA MOLLIT. 
Imago S. Spiritus, de quo Ecclcfia Fledequod eSl 
rigidum. 

* CCCXLIV. Olea , unde murales coronct expofl 

pleiiend<e. 

SUCCRESGO TRIUMPHIS. 
IninfignemBelliDucem. 

CCCXLV. Eadem Olea, 

CRESCO CORONIS. 

In Religiofum quendam fa(9:umfuit, qui Mifllona- 

riusinSueciam (cui tres coronse proinfigni) defignatus 

?rat. Oiiva S Y M B O L I C U S. 855> 

* CCCXLVI. Olivafub torculari oleum redclens 

futurum muhis medicinale. 

DABIT H^C PRESSURA MEDELAS. 

Imago adverfitatis multis animx morbis falutaris. 

CCCX LV 1 1 . Oleo Niefporkowit7^ iKfcribit. 

LUCET, PASCIT, ET UNGIT. 
Exprimere volebat B- V. Virtutes, & in clientes fuos 
mifericordiam. 

CCCXLVIII. Oleacafa revirefcefitij lemmaP. 
Mafenius ponit, 

Cmh REDIT MELIOR. 
Imago corruptibilis carnis noftrae, mortis falcedc- 
meflse gloriofius refurreduras. 

CCCXLIX. Olea fenefcentiy ramufcults ex radite 
repuUulantibus iemma. 

SPECIOSA IN PROLE SUPERSTES. 

Imago parentis in prole poft mortem fuperllitis. 

CCCL. Olea in petrd plantata dulciores fru- 

dus proferens. 
HIS CRESCENT DULCIA PRATIS. 
Imago virtutum, quse eogratiores, quomagisardu» 
funt&difficiles. 

CCCLI. Oliv<ea cafiis pucrisplantatcc^fcecundiores 
lemma a Mafenio recepere. 

NON QUAVIS TRACTANDA MANU. 
Curam animarum noncuique convenientcm, Em- 
blcma exprimit. 
CCCLII. Oliva OleaRro inferta eundem fcecundum 
reddit^ unde ei a Mafenio lemma. 

FiECUNDAT STERILEM. 
Imago adlualium gratiarum , quibus incitamur ad 
faciendos fruftus pcenitentias. 

CCCLIII. Oliva frudibus plena., juxta quam raflra^ 
li^ones ^c. a P. Mafenio lemma eR, 

FRUGTUM DABIT ABSQUE LABORE. 
H h h f Imago 8^0 A P E L L E S 

ImagoD. Virginis abfquc doiore parturicntis filiam 
faum Unigenitum Jefum. 
CCGLIV. O/iva^ qua frudu fuopafcit^umhrdprote- 
git, ab eodem Mafenio lemmatenet. 

PROTEGIT, ET NUTRIT. 
ImagoSS. Euchariliise. 
CCCLV. OUva^ ex cujui deciduK bacck alicemimrei 
puRulanty P. Mafeniw infcribit. 

SIMILIS DE STIRPE PROPAGO. 
Filium parcnti per omnia fimilem ficexprimes. 
CCCL V I . Kami Oliva: {pacisfymbolum) ex arbore cafd, 

RARA SINE VULNERE PAX EST. 
Profperitatis nunquam non noxias idea. 

C A P U T XXII. 

M Y R R H A. 

* CCCLVII. Myrrha.cuminciditur^flillans. 

DUM PREMOR, PRiEMIOR. 

Nempe adverfitatum prefiTuris fua a Deo prasmia funt. 

5 CGCLVIII. Myrrha fruticiimelior ed^ qucefolum 

ex cortice fluxit. 

MELIOR QUiE FRUTICE FLUXIT. 
Ima^omortificationis ac pcenitentiae exintimocor- 
deprofliientrs. 

* CGCLIX. Myrrha arbufcula^dum pungitur^ ama- 
rum (uccum emittit. 

SI PUNGIS, AMARA EST. 
Imago vindicaiivi erga injuriantes animi. 
CCCLX. Myrrha inctfce ac ftillanti P. Le Moyne 
lemma dedit. 

VULNERIBUS FOECUNDA MEIS. 
Indolores B. Virginis, quibus plurainnos beneficia 
dcrivat. 

• CCCLXI. Myrrha formofa, fed intus amara 

arbufcula eB. DE- S Y M B O L I C U S. S6i 

DELECTAT AMARA. 
Imago voluptatum mundanarum, quasintusamari- 
tudine plcnse multos exteriori fpccie alliciurjt. 
* CCCLXII, Myrrhanontantum amarum fHccum 
in Cortice^fedetiam in ipfo fruticehabens, 

ET ULTRA CORTICEM Vel, MAGIS IN- 
TUS AMARA. 
Imago hominis magis intcrius, quam extcrius via- 
dicativi, 

CCCLXIII. ApudP.Lyrcetm Myrrha imifa 
infcribitur, 

UT MAGIS EFFLUAT. 
Imago amantiffimi in Paffione Salvatoris, tot vulne- 
ribusincifi, ut perca, unacum Sacratiffimo Sanguine 
fuo effluerent in nos gratiarum fuatum flumina. 

C A P U T XXIII. 

CCCLXIV. InvitdSymbolicdB.Jofaphati Archi' 
Epifcopi Polocenfis Palmce infcribitur. 

ASPERA FRUCTIFICAT. 
ImagoejufdcmSandi, quiafperitatibus corporisva- 
cando, dignos frudus poenitentiae faciebat. 

* CCCLXV. P alma afperum ad afcenfumCorti- 
cem habens. 
AD ASTRA PER ASPERA. 
Per tribulationum afperitates intrare nos oportetin 
Rcgnumccelorum. 

CCCLXVI. In Nuptiis SigifmundiJII. Polonia 

Regis^ duabus ex adverfo littore palmis Jibi 

inclinatis lemma fuit, 

AMOR DISTANTIA JUNGIT. Vel, 

DISSITA JUNGIT AMOR. 

Amoris vim exprefTam habes. 

CCCLXVII. Palm<e {(juce gloria fymbolum efl) erupe 

enafcenti in nummo cjuodam infcriptum legi, 

EX DURIS GLORIA. 

Afpc- 8^1 A P E L L E S 

Afperitatlbus pro Deo perpcflis aeterna nobisgloria 
paratur. 

CGCLXVIII. In ImagiTiePrimifacnliPalmcein 
fenedd fru^us proferenti infcrihitur. 

m SENECTA UBERI. 
In eos frudus , quos Societasjefu in Seneda fua ad- 
hucadpromittit, 

CCCLXIX. Palma ramus informam coronafe infledi 
paflus apud Chovaynum infcribitur. 

INFLEXA CORONAT. 
Carnem fub Spiritu flexam & fubadam, animas aeter- 
nam in coelo coronam formare, innuit Emblema. 
CCGLXX. Bati/tius Palma^ ^uaafpero cortiee 
fcanditur^ infcrtbit. 

HOS ADITUS VIRTUS HABET. 

CCCLXXI. Quando Ludovicus XiT. Kex Chriflia- 

niffimus fponfa fu<x Hifpan<e jungebatur, duabus 

Palmii (ibi invicem inclinatis infcribehatur. 

FLEXIT AMOR, POTUIT VIS NULLA. 
Innucbatur eofymbolo, Regemarmis Hifpanis ha- 
£tcnus invidum, fponfa ad pacem animos adjecifle. 
* CCCLXXIL StmiUbus duabus Pulmis ex Clau- 
diano infcribes. 

AD MUTUA FiEDERA NUTANT. Claud. 
Inconftantes duorum amorcs, Emblcma rcpraefentat. 
* CCCLXXIII. Palm<e afperuminprincipio cor- 
ticem habenti lemma. 
ASPERA PRINCIPIO. 
Itavirtus & resplerumque arduae, quarum omnium 
initiadifficilia funt. 

CCC LXXX I V . In Imagine PrimifecuJi Palma cafay 
ex qud ferta hunt^ infcribitur, 

C^SA TRIUMPHAT. 
In commcndationem Societatis Jefu, ex tot Martyri- 
busgloriofse. 
CCCLi^X V. Palma in littore fluvii ventis agitata, 
^ apud Typotinm lemma efl . NEG S Y M B O L I C U S. 8<J} 
NEG VENTIS TERREOR, NEG OBRUOR 

UNDIS. 
Imagoinfrafli interadverfaanimi. 
CCGLXXVI. Palma Spb<eram ramii fnu impofitattt 
habens lemma tenet. 

NEC TOTO FLEGTITUR ORBE. 
Imago incorrupti Judicis,Principis hz. 
CGGLXXVII. Palmce appenjis hinc inde ponderi' 
bus BoiJ^ardui infcribitt 

PRESSA VALENTIOR. r^/, 

SUMIT DE PONDERE VIRES. 

ItaVirtus. 

CGGLXXVIII. EidemPalmce RoUenhaiim infcribit. 

VIGTRIX PATIENTIA DURI. 

CCGLXXIX. Palma in plures coronat aefa 

lemma tenet. 

PLURES TENET UNA CORONAS. 
ImagoS.Catharins, tribusincfjelo Virginiratis, Do- 
ftoratus, & Martyrii aureolis fpeciofe. 
CGGLXXX. Palm<e mafcuU ^ f(emeBa,fibiviciH« 
apud Au^orem CoHocfuioruM infcribitur, 

CASU PENDEMUS AB UNO, 
Imago communis fortis , fubcundse corpori & animas 
in vitaaltera. 

CGCLXXXI. P.LeMoyne duabm palmisfibi 
vicinu infcribit. 

NON TANGUNT, ET AMANT. 
Imago duorum , cafte fcfe amantium in matrimonia 

CCCLXXXII. Palma diffictlem in afeenfu cor- 
ticem habens. 

UNICUS AD PALMAM TRAMES, 
PATIENTIA. 
CCCLXXXIII. Palma alteri fefe inclinans^ d P. 
• MeneRrerio fuit infcripta. 

SOLI SUCCUMBIT AMORI. 
Imagoinvidi intcralias tentationes animi, demum 
obfcoenisamoribus fuccumbeotis. £ah %6^ A P E L L E S 

* CCCLXXXIV. Palnjadifficilemadafcenfum 
corticem hahens. 

NON LEVIS ASCENSUS. 
Imagoconfccndendoccumdifficultatibusvirtutls. 
* CCCLXXXV. Palma in fummttate fuis quaji 
ramis coronata. 

SUMMA CORONANTUR. . 
In vi6toriisvideas earumlaudemautfamam, folum 
ExcrcituumDucibusattribui, praeteritisgregariisinillis 
maximam partem habentibus. 

* CCCLXXXVl. Eadem Palma licut prafer- 
tur coronata. 

IPSA SIBI EST SERTUM. 

Imago virtutis ,qua3 meritum & corona fibi ipfi cft. 

* CCGLXXXVII. Palma cortice afcenfum prabens, 

IPSA SIBI GRADUS EST. 
Imago hominis, qui incrementorum fuorum fibi ipfe 
au6tor cft propriis mcritis. 

* CCCLXXXVIII. Idem. ' 
CORTICE SCANDES. 
IncognitionemDei , creaturarumextcriorepulchri- 
tudine tanquam corticc fcandi etiam potcft. 
CCCLXXXIX. Palmce avud Verienum infcribitur. 
STAT RECTA,'fERAXQUE. 
Imago difciplinatse, multorumque in populo fru- 
ftuumRcligionis. 

* CCCXC. Palma cumpoviderelapidum. 
NUSQUAM SUB MOLE FATISCIT. 
Imago MiniftriautPrincipis, fubnegotiorummolc 
indcfefli. 

* CCCXCI. Palma foliis amidum fru^ibm 
vidum prxhens^ 

CUM VICTU PR/ESTAT AMICTUM. 
Imago infignis Elcemofynarii, in alendo & veftiAido 
paupercs. 

CA- S Y M B O L I C U S. 8(Jj 
C A P U T XXIV. 
PERSICUS, PERSICUM. 

* CCCXCII. Manus {quaoperis JymbolumeH) ra- 

mum Perjici, cujus folia lifigua^ frudus cordi, 
Jimiles funt^ tenens. 

CORDA, VOCES, ET OPERA. 
In jungendum affedam , &opera fcrmonibus atquc 
promiffis. 

* CCCXCIII. Perficusquain Perfid venenataell, 

tranflata innoxia. 

FOSUIT TRANSLATA VENENUM. 
Imago cujufdam , qui in Religioncm tranflatus exi- 
mie cmendatusfuerat. 
* CCCXCIV. Perjicum immaturum^ cordi fimile^ 
amarum ^ infipidur/?, 
INSIPIENS COR EORUM. 
Imago peccatoris. 
* CCGXCV. Perjicusmature florenspruinisfubjedn, 
NUSQUAM SECURA PRUlNiE. 
Fefiinationis nimix damna fic exprimes. 

C A P U T XXV. 

P I P E R. 

* CCGXCVI. Piperi lemma. 
COPIOSIUS URET. 
Imagoeorumconfcienti» remorfuum, quicxgufta- 
tis intemperantius mundi voluptatibus, cam urunt & 
cxcruciant. 

* CGCXCVII. Piperis exiquo grano lemma. 

NON MOLE, SED VIRTUTE. 
Virtutis in exiguo corpore imago. 266 A P E L L E S 

CCCXGVIII. /« vita B, Jofaphati Polocenfis 
ArchiEp, piperi lemma efl. 

INSIPIDUM CONDITUR AMARO. 
In eundem Sandam haufto ex foedo ulcere purc, 
faftidia fibi pcllentem. 

* CGCXGIX. Piper cihorum condimentum, 
CONDENDO MORDET. 
Imago mordacisPoetje, quivcrfus condendoconti- 
Buo mordaxeft. 

CD. Piper contufum cum exiliiy diffilit. 
DISSILIT EXSILIENS. 
Imago difTolutac hilaritatis. 

CDI. Piperi lemma. 
MELIUS, QUOD ACRIUS. 
Morlificationes afperiores Deo gratiores. 

C A P U T XXVI. 

PINUS. NUX PINEA. 

* CDII. Nuxpinea fub arhore apertajacens, omnium 

pedibus proteritur. 

CALCATUR APERTA. 

Contemptum nimii candoris Emblema exprimit. 

CDIII. Pineanuciclaufa (quapro injigni Cardinsli 

Bellarminofuit) in ejufdem operihm infcrihitur, 

CONDO, ET COMPONO. Horat. 
Imago fcriptoris fua opera nondum edentis. 
CDIV. AbalterolatereOperum eorundem apertiC Jimili 

nuci infcrihitur. 

qVM MOX DEPROMERE CONOR. Horat. 

Imago Scriptorisoperafualucipublicsdantis. 

CDV. Nuci pinea ad ignem fe pandenti , Imago 

Primi Saculi infcrihit. 

SOLI SE PANDIT AMORI. 
EmblcmaMartyrumSocietatis, in ignealacritatcm, 
reprasfentat. Ma- S Y M B O L I C U S. 8^7 

Marix Magdalenx Chriftofcpeccatriccmconfiten- 
tisimago. 

* CDVI. Nux pinea fe ipfam dividens. 
SE DIVIDIT IPSA. 
Imago difcordis iotra fe Reipublicse. 

* CDVII. Nuci pine.-e lemma, 

SUA SEMINA CONDIT. 
Imago parentis filias fuas domi contincntis. 
CDVIII. P;>o in rupe Verienui infcripium habet. 

QUIS EVELLET.? 
■ Conftantiasfymbolum, auiradicatse cujufdamvirtu- 
tis imago. 

* CDIX. Pinea nux fummitates fuas primo 

expandens. 

PANDIT SUMMA PRIUS. 
Imago poenitentis in Confelfione graviora peccata 
ad majorcm fui confufionem primo confitenris. 
* CDX. Eidem Arbori piceum liquorem fub afpero 
cortice fervanti lemma. 

RIGIDO SUB CORTICE PINGUIS. 
Imago Hypocritse Curium fimulantis , dum Bac- 
channaliavivit. 

* CDXI. Pino ob Reiinam fuam lemma. 
MOX CONCIPIT IGNES. 
Imago hominis ad obfccenitatem & iracundiam 
proni. 

* CDXII. Eidem arbori lemma, 

RECTA, VIRENSQUE. 
Imago florentis & difciplinatx familias. 
CDXIII. Genium Pharmaceuticce AngH^ance fuh 
pino {cujus nuces urbs eadem pro injigni habet) 
infcriptum vidi. 

HOC TEGMINE FELIX. 
Protedionem cujufdamficesprimcs. 

* CDXIV. Ptnm in aquis incorrnpta. 

I i i SER- 8^8 A P E L L E S 

SERVATUR IN UNDIS. 
Imago peccatricis animx , poeniientialibus lachryniis 

* CDXV. Eidem lemma. 
ALTA VIRENSQUE. 

In virginitatis altas ac vividas dotcs. 
* CDXVI. Pifjusaltim excrejcens^itiferioribm 
ramis exarefcit, 

CRESCIT ET ARET. 
Imago Scnis tantum Spiritu proficientis , quantum 
corporedcficit. 

♦ CDXVII. Eadem Pinus^ 
ARESCIT IN IMIS. 

ImagocujufiJamcuihumilitasdeerat. 

* CDXVIII. Pinuf in hyemenucem fuam fervans. 

SERVANT, RIGIDA FRUCTUM. 
Mortificationum rigori multiplcx fru6lus incft. 

* CDXIX. Pmus pinguioremReJinamhabens^Ber- 

chorio telie, tardius crefcit. 

TARDIOR, CUM PINGUIOR. 
Immortificatio InviaDeiambulantibus, fummeno- 
xia eft ad profcdum. 

• CDXX. Pinea nux cum exfucca efi^ ex arbore 

decidit. 

EXSUCCA RECEDIT. 

Imago eorum, qui confolationum guftu a Deo privati 

abeoper peccata rcccITcre. Parafiti Patronum fuumin 

adverfis deferentis imago. 

* CDXXI. Eadem Pinea nux^ cum exfucca 
efty panditar. 

PANDITUR EXSUCCA. 
Imago homiDis,qui prius intra cellx parietes devotio- 
nidcditus, demum omni pietatc cxfuccus, publicofc 
confpiciendum praebuit. CA- S Y M B O L I C U S. 8d^ 
C A P U T XXVII. 

PLATANUS. 

CDXXII. PlataTiw arbor urKbrifera. 
SGANDIT IN UMBRAS. 
Imago Alccndentis in ccElum Chridi , ut in eo advo- 
caium noftrum apud Patrem agat. 

C A P U T XXVIII. 
P O P U L U S. 

* CDXXIII. Populus exteriw viridia folia habem^ 
aherd in parie candtda. 

EXTERIUS VIRIDES, CAETERA CANDOR 
HABET. 
Imagoinnocentisfubhilari vultuanimi. 
* CDXXIV. Populifoliafemper in motu^ ^ 
quafi tremula. 

IN MOTU SEMPER. 
Imago populi & valgi,ad motus feditionefque fempcr 
proni. 

* CDXXV. Idem. 
SEMPER TREMULI. 
Imago juftorum , in timore & tremore operantium 
falutcm fuam. 

C A P U T XXIX. 

POMUS. POMA AUREA. 

CDXXVI, Pomo Sodomitico., (fjiod defor» pulchrum 
intus nil nifi cinis eR^ Burq^undia infcribit, 

PULCHRA DOMUS CINERIS. 
Imago pulchritudinis fcEmmeas. 

li i 2 Mar- 870 A P E L L E S 

CDXXVII. Margarita Hifpania Regina furculo 
Pomiaurei infcriptum habet. 

NON VULGARI DE STIPITE. 
Imago cujufdam ex Rcgali famili^ orti. 
CDXXVIII. Pomts aurefs Hefperidum Caroltu Fri- 
dericus Julice Dux infcribit. 

AUREA VIRTUTIS MERCES SUDORE 

PARANDA. 
Imago non nifi per labores & difficultates parandac 
beatitudiniscoeleftis. 

* CDXXIX- Poma plurima ab uno corrupta. 

AB UNO CONTAGIUM. 
Imago hasrcfis ab uno hserefiarcha profedse. 
ImagofeduftacabunocommuDitatis. 
CDXXX. InTheJibus S.StaniJlao KoRUdedicatis, 

pomo a verme exefo infcribitur, 

COGNATO VEXATUR AB HOSTE. 
In eundum Sandum afratre illufum. 

* CDXXXI. Pomitmaturiirubicundulemma. 

QU^ MITIA, PULCHRA. 
In commendationem manfuetudinis. 
* CDXXXII. Pomum averme exefum^ ruhicundum. 

HIC RUBOR A VERME EST. 
i Imago verecundi^ a confcientise verme proflucntis. 
CDXXXIII. Idempomum. 

EXTERIUS RUBENT, INTIMA VERMIS 

HABET. 
In culta fffiminarum corpora fub exteriore fpecic 
foedum confcicni iae vermcm abfconditum habentia. 
* CDXXXIV. j4liquot malii ex arbore detraBk 
reliqua in majorem quantitatem excrefcunt. 

AUGETUR MINUENDO MALUM. 
Imago eorum parentum , qui in matrimonium elo- 
cando tilias, eafque domi minueado inde CqCq aggravaot 
dotedandi. 

* CDXXXV. Pomo decorticato lemma^ 

SINE S Y M B O L I C U S. 871 

SINE CORTICE LANGUET. 
Imagovirtutis finediffieuliatumaut aemulorum cor- 
ticelanguentis. 

CDXXXVI Pomis aliquot fimul coUigatK Schon- 

hardm tnfcripjit. > 

GRATIUS EX VINCLIS. 

Imago Sandi pro Dco carccres pcrpcfll. 

Imago itidem Religiofi , in vinciis votorum Religio- 
forumconftituti. 
CDXXXVII. P.Engelgrafe recentibm pomis ififcripfit» 

MAJOR EST GRATIA PRIMIS. 
Imago B. Virginis pluriumquc Virginum intenella 
aetate fe Deo praelentantium pcr facra vota. 

* CDXXXVIII. Pomts lemma. 

SPONTE FLUENT MATURA SUA. 
Documentum parentibus , ut maturas jam matrimo- 
niofiliaselocent, nevelint, ut inconfuituid iprumiiiae 
faciant. 

* CDXXXIX. Pomo aureo lemma. 
SUB AMARO CORTICE MITE. 
Imago manfueti fub auftero vultu animi. 
CDXL. Pomo aureo lemma. 

OLIM PULCHRIS, NUNC OPTIMIS. ^ 
Coelcflis gloriac aureura pomum optimis folum a 
Deodeftinatumeft. 

CDXLl. Pomo aureo P. Nie-Lporkowitsinfcrihit. 

PRETIOSA E FRUCTIBUS ARBOR. 
Imago B. Virginis Marise. 

* CDXLII. Mak aurea. 

NOMINIBUS MOLLIRE LICET MALA. 

Politiamundieft, pcccataaliisnominibus velare, ita 
Ufuramollitur nomine Lucri cefiantis., b.damniemer- 
gentis, Simonia nomine gratitudinis &c. 1 i i 3 CA- %yi A P E L L E S 

C A P U T XXX. 

Q U E R C U S. 

CDXLIII, P.LeMoyne immoto qtiercustrmcoy fpi- 

rantes ventos inter infcripfit. 

RESTITIT, HAUD INFLEXA. 

Imago animi iater ad verfa icfiexi. 

Imago itidem inflexi judieis. 

CDXLIV. Deleto Anno 1675-. Marefchalco Turenioy 

Tormenti belliciglobo^ in Belgio mors ejus in nummo 

expreffa apparuit^ in formd ingentts quercus 

{ex cujus ramrf varite coronce dependt' 

bant) fulmine flrata^ cum 

lemmate. 

NEC LAURI MILLE TUENTUR. 
Mortis neceflitatem, poft mille honores & laureas fic 
cxprimes. 

* CDXLV. Quercui a fulmine flratce lemma. 

MOMENTO STERNITUR. 
Imago impiorum contra quos in momento in idu oculi 
fententia feretur. 

* CDXLVI. Quercus Jovi f^cra, 
SUM SACRA TONANTI. 
Imago ReligiofaD, Dcoquc confccratae Virginis. 
♦ CDXLVIl. Quercui lemma. 

MILLENIS FERIES, NON STERNES. 
Idca animi inter calamitates infradi. 

* CDXLVIII. Quercus infummitate fudprimo 

exarefcens. 

ARENT SUMMA PRIUS. 
Exarentibus fpiritualiter Praelatis, reliquumcommu- 
nitati- corpus brevi fequitur. 

Supcrborum ante alios deficicntium imago. 
* CDXLIX, Quercus anda. 

AN- S Y M B O L I C U S. 873 

ANNI DOMUERE. Vel, ARET AB ANNIS* 
ImagoMiniftri fcu Principis, aetate fradi. 

* CDL. Quercus porcos glandibus furs pafcentes, 

PASCIMUS IMMUNDOS. 
Imago hominis, morofe