Skip to main content

Full text of "Joannis Raii Synopsis methodica avium & piscium : opus posthumum"

See other formats


'Wlilt 


&"•'* 
^ "^^^WWi0'' m. . , -'^ 
^' JOANNIS RaII 

SYNOPSIS 

METHODICA 

Avium & Pjfcium ; 

OfUS (POSTBUMUM, 

Q.U O D 

Vivus reccnfuit & perfecit ipfe 
infigniflimus Author : 

IN QUO 

Multas S p E c 1 E s, in ipfius Ornicho- 

logia 8c Ichthyologia defideraras, adjecit : 
Methodumque fuam P i s c i u M Naturae 
magis convenientem reddidit. C U M 

Appendice, & Iconibus. L N D I N Ii 

Impenfis G u 1 1 e l m i I n n y s^ ad In- 
fignia Principis in Ccemeterio D. Pauli. 
MDCCXIII. 


..4*i*W?^^ i JoANNIS RaH 


SYNOPSIS 


METHODICA 


AVIUM. 
LOKTHKl: 
Anno MDCCXIII. 
405 fc^u^^ Ad Leaorem. 

/ C Liher, i^figms licct^ ^ cla* 

rifjimum fuperiore feculo Scripto^ 

ris nomen pima fronte gerens, 

in cujufdam BibliofoU fciinio^ 

fortefortunkpaulo ahhinc reper» 

tus eft, Ihi fulvere ohrutus, ^r cum tineis cer-' 

tans, Bihliopol^ culpa, diu delituit, ^em ut 

Autographum remitteret, nec prece, nec pr^mio^ 

nec minis R A 1 1 amici moverent : id quod ex 

torum Epiflolis, jam penes me ajfervatis, nuper- 

rime intellexi. 

' Opus idcirco Pofthumum hahes, hemvole 
Le5ior; at ah ipfius magni Raii manu, diu 
ante ohitum ejus, Umatum ^ perfe^um, ^ipps 
fummoYum ^ doSliffimorum ejus amicorum, 
A Tancredi Robinsoni, M.D. 
aliorumque rogaiu, inchoatum efi hoc Opufculum ; 
quodut ahfolutius ederetur, huic fuas Jamaicen* 
ies, aliafque Ohfervationes ^ Colle^iiones impcr^ 
iivit clariffimus S L o A N i u s. Ita tandem ad 
finem perdu5ium efl circa anmm i6^^ aut 1 694, 
at ex R A 1 1 Epifiolis patet, ^ de hac re me cer^ 
tiQremfecit D. Dal e Braititreenfis Fir curio'^ 
fus, ac R A 1 1 'vicinus ^ amicus, 

In utraque hujus Synopfecos parte^ plurim£ 
^ddit^ funt Species; ac in pofteriore Metho- Ad Lcifloretn.' 

dns all4 efl, & Natur£ magss convmem 
qunm in Qlariffimi Willughbei Ich- 
thyologi^, d Raio no^ro edit.L 

£luAmvis igitur immortale magni W i l- 
L u G H B E 1 nomen, (jr opera fint laude ^dg" 
nifima, aliorimque facile fuperantia ejufdem 
Omithologia dr Iclithyologia, fi tamen Hi» 
Jlorias excifias, hic Liher non tanium mole mi' 
mr, ideoque ad circumferendum aptior, verum 
etiam au^ior multo eft e^ emendatior, 

Qum priwa Willughbei Raiique mentioncm 

feci^ in animo fuit qiudam de tam illu(lrium vi* 

rorumin/iitutis, ^ exantUtis laboribus dicere^ 

frout ah ipfo Raio, Willughbei item 

fili^ (fui fexus ornamento) aliifque accepi, 

H^c vtro yi a^gr^derer, neceffe ejjet, aut plura 

dieere quam qu^ in frjtfatiuncula enumerari 

pffunt, aut pauciora quam tantorum Virorum 

meritis deheantur. De his autem alim erit di-^ 

cendi locuSy cum Epiftolas, c^teraque R a ia n A 

edidero ; quod moliar^ fi moib vitam otiumque 

dederit Deus. Obnixe igitur omnes, qui de r^ 

iiteraria cum Qlariffmo R a i o egerunt, peto, 

fiqua ejufnodi R a l a N a habeant, ut pro fua 

kumanitate mihi velint impertire : quod henefi* 

cium, ut omnzs rei Itteraride fludiofi, grata me» 

moria ^ fumma Uudefrofequentur, itapise aliis 

Upminftri prope Rnm- • 
fordiam, Eflexiae. 

pec.,9..7^.. W.Derham, r I ) SYNOPSIS 

METHODIGA 

A V I U M. 
Avl UM Divifio gefieraUs. 

V E S funt vel terreflres^ vel aqudtidi, 

Terreftres vocamus quse aquas minijnl 
frequentant, fed in ficcioribus plerumque 
degunt, 8c in terra vidum quaerunt. 
Hae vel funt roftro & unguibus aduncis, 
TayL^dvv^^ Grsecisdidae, vel roftro & unguibus r^S/o- 
ribus miniifque hamatis. 

TAyLf\.avv^i vel funt frttgivora ut PJIttaci^ vel carni' 
Dora 8c rapaces, ut reliquaj. Rapacium in genere, fed 
praecipu^ Diuroarum, Notse funt, Caput habere grande, 
collumbreve; Roftrum 8c ungues (ut diximusj adun- 
cos ; Linguam latam, craffam, 8c humanse limilem. 
Pennas in cauda ii, quod 8c multis praeterea avibus 
commune eft ; Remiges in utravis ad 24. Ventriculum 
inembranofum, non mulculolum ; Appendices feu In- 
teftina coeca gemina, breviffima, quasque adultis fal- 
tem nulliususas effe videntur; femora valida 8c muf- 
culofa, ad praedam feriendam ; Infigni visiis acumine 
folleref ad eam h longinquo difpiciendam : Sclitarias 
tffe, non gregarias, Quam vis autem AriJiQteks in genere 
B pronunckr^ ± SyNOPSIS MaTHODiCA 

pronunciet, TAii.'\,av^''^v itfiv dyiKeuop, Vultures excipf- 
endi videntur, quos BJlonius catervatin:i volare, ^oaut 
60 (imul, obfervavit : Pennis ■plumifve fro corprismole co' 
fiojijjimis veftiri, ut Aves majores effe videantur, quam 
pennis exutse revera funt : Longcevas effe^ ^ quidem fra 
aliis Avibus 3 de quo quamvis dubitem ; Aves tamen m 
genere omnes pro corporum mole Quadrupedibus vi- 
vaciores efTe certiflimum eft. Inediam diutijfime tole- 
rare, quod pro vidus ratione, qui non femper m 
promptu» iisfere neceffarium eft. F&minai maribw cdr- 
foris mole majores effe^ forma, ffeciofioreSy viribus fortio^ 
res, indofe generofiores ferociorelve ; quod fobolis alendae 
cuja iis prajcipul incumbit. Quod ^ftri bafts aliciuouf' 
que cute nuda, (ceram Accipitrarii vocantj obducatur^ 
<luod uncus MandibuU fuperiort! ^tate augetur, ^ in 
iongum froducitur, Q^od denique excrementafluida feri 
funt laBis inftar. Hae pra^da & rapina plerunque vidt- 
itanr, Quadrupeda minora 8c Aves invadentes & dila- 
fiiantes ; nonnulls ignaviorescadaveribus fortbrepenis 
non abftinent, fed diicerptis vefcuntur, ut Vultures: 
TAy.-\mvy^i rapaces 8c carnivora? funt vel NcBurn^e, quae 
internodtu evolant 8c prsedantur, capitibus magnis & 
velut Felinis, Bubones & NoSlua didlae ; vel Diurnce^ UE 
Reliquas, quag interdiu praedantur. 

Uncungues rapaces feu carnivor^e Diurn<e funt vel 
Jsdijores , vel hdincres, Majores funt vel Genercfiorest ut 
Aquilce ; vel JgnavioreSj ut Vultures. 

Aquilse nonnulls Accipitres quofdam, (ut v.g. Gyro- 
faleonem didum,j magnitudinenonfuperant, quin po- 
tius ab hifee fuperantur. DifFerunt erg6 Aquilae ab 
aliis rapacibus, non rantiim quod magnitudine excel- 
lunt, fed qu6d natura ferae & indomitae funt, nec infti- 
tutionis & tradlationis patientes. 

Minoresiudtm iuni \e\generoftoreSj ad aucupium in-' 
ftitui folitse, Haivl^s noftratibus didae, Latinis Accifitret, 
quas Accipitrarii optima ratione diftinguunt in Macrof- 
teras, h. e. Alis longK Si ad caudam ferb extremam ex- 
tenfis donatas, Long-winged Haxvl^s ; quales funt Falcot 
Lanerius, &c, & Brachyfteraii Slmt-wingedHawJ^y i. e. AVIUM* 3 

'al^brevlhus & ab extrema cauda inultum deficlentibus 
praeditas; uti funt Accifiter Fringiliarius ^ P^ilumha- 
rius : vel Ignaviores Sc Sykeftres^ ab Accipitrariis fere 
negledlae, ut Buteoj Mihusy &c. quibus addi poffunt 
Laniifeu Colluriones ; in hoc genere minimae,roftro ali- 
quoufque redo, extremo adunco. Aves roftro & ungui- 
bus re&oribus miniilque hamatis func vel i. Maximce^ 
fingulares & fui generis, ob corporum molem & alarum 
parvitatem volatui inidonea?, m Struthio^cameluit Etneu 
^ feu Caffoarts, & Dodo. 

2. Mediae magnitudinisj feu fiiajores, quse vel fufit 
Roftris magnis crajfis validis & chlovgis • vel Roftris mim 
norihus ^ breviorihust mnnihil incurvis, faitem in Gat 
linaceo genere. 

Priores in duo genera diftinguimus. Primum Genus 
Corvinum vocamus afimilitudine Ccrvi Avis notiflim^e ; 
quarum notse funr, Roftrum magnum, crafTum, re- 
d:um, aut modice inflexum ; vicftus ex carne, infedis 
& frugibus promifcuus; nonnuilae tamen carnivorae 
tantiim lunr, morticinis & cadaveribus pra^cipue inhi- 
antes, quin 8c aves vivas ali^que animalia rapiunt ^ 
diianiant, unde a nonnullis Semirapaces appellantur. 
Gorvos etiam a quibufdam ad aucupiiim inititucos an- 
divimus. Secundum^ Pieorum genus eft, qaod plurimis 
& infignibus notis ab alio quocunque Avium genere 
difFert, 8c cognitu fac.illimum eft, Earum pr^cipu^, 
& maximb charadlerifticae funt, i , Linguam habere te- 
fetem, in fpinulam offeam, acutam, utrlnque denta- 
tam definentem, quam iongifTim^ exferere & evibrare 
poteft in arborum rimas aliave foramina, ad infeda . 
ibidem latitantia lancinanda & extrahenda. 2. Digi- 
tos in pedibus anticos tantiim duos, & pofticos toti- 
dem, ad arbores commodiiis fcandendum. 3. Intefti- 
nis coeci^ carere 9 quodnuIJi alii quam had:enus novi^ 
mus avi convenit. 

Pofteriores induo genera fubdividuntur, i,Gallina' 
eeum, quarum notae lunt i. Roftrum breve validum 3c 
nonnihilincurvum, ad grana, quibus praecipue viditac 
hocgeouS; coiligenda, 2. Ventriculus craffismurcnlis 
• ■ B 2 kftrudU-^ 4 Synopsis METHODici 

inftrudtus ad eadem, calculorum (quos deglmit) ope 
comminuenda, 3. Corpus crafTum 8c ponderofum, 
carne multa, 4. Alse breves & concavse, undb minimfe 
altivol^e funt, & breves volarus faciunt hx aves. 5. In- 
teftinac^eca longifilma. 6. Caro, prsecipu^ mufculo- 
nim pedoris, alba, qui color k codione fe prodit ma- 
nifeftius. 7. Humi nidificare, quia fci. puUi recens 
excluli in nido non jacent, nec a matribus aluntur ; fed 
denfa lanugine veftici, huc illuc curfttare, matres fequi, 
ipiique cibum roftellis colligere poffunt. 

2. Cclumhinum, cujus notae funt i . Figura corporis 
peculiaris, Cuculum referens. 2, Tibiae breves, & in 
omnibus quas novimiUS fpeciebus una cum pedibus ru- 
brs. 3. AI^ long^, & volatus pernis. 4. Roftr\im 
redtam, renue, anguftum & longiufculum ; excipi- 
end^ hic funt columbas nonn«]I« exoticse, qu^ roftrum 
brevius & crr^iiius habent. f. Vox gemebunda. 6. Bina 
dunraxat una vice ova ponere ; quem defecftum faspiiis 
in anno pariendo compenfant. 7. Cibum pullis ex in- 
gluvie fua in os erudare maceratum 8c emoUitum ad 
faciiiorem concodtionem. 

3. Mincres; quarum not^e, magnitudo interCoIum- 
bas & Alaudas media : Roftrum longitudinis & craf- 
£riei mediocns, deorfum modic^ inflexum, cauda 
longa ; viclus e baccis & infedis promilcuus, Hoc 
genus Avium a iimilitudine cum Turdo Avenotiilima 
lurdimim vocamus. 

4. Minim^, quas Aviculasdicimus, & in tenumftrai 
S: craiTiroftras dividimus. 

Aves atjuatic.e funr vel qua^ circa aqudi verfantur Sc m 
aquofis plerumque vidtum quxrunt, aquis tamen non 
innaranr, qua; omnes fijfipdes funt, pleraeque etiam 
longicrurs, tibiis quoque fupra genua vulg6 credita 
aliquoufque nudis, ut aquas vadofas commcdiiis in- 
gredianmr : vei qua; aquis ienarant, quarum plerap- 
que P^lmip;des funr, Sd crura breviufcula maximam 
parcem obtinenr, 

Qux A V I U M. jr 

Qnaecirca aquas verfantur funt vel Maxlmcs^ fingula- 
i-es & fui generis, ut GruSy &c. vel Minores. Minores 
funt vel Pifcivorce; \t\ InJeBlvora aut Limofugce, (ive 
iit utrafque eodem nomine comprehendam, mn Pifci- 
vorce. Non pifctvoras pro roftrorum longitudine dividi- 
mus in i . ^pftrjs longijfmis donatas, feu rectis, ut Scolo" 
facesy &c. five curvis^ ut Arquatce^ &c. 2. t{oftris me- 
dice longitudinis, cujufmodi funt Himantofus , &c, 
3. ^oftris brevijjimis, hoc eft, Digitum 8c dimidium 
non excedentibus, ut Vannellus, Pluviaiis, &c. 

Aves aquis innatantes, funt vel fiffipedes, digicis fn 
nonnullis, ut Fulica, ad latera membranis audlis : vel 
Palmipedes ; eaeque vel longicrurce & anomalse ; Phceni' 
copterusy Avofetta, Trochilus ; vel cruribus brevioribus 
donatse. H^e vel TridaByU funt, digito poftico caren- 
tes ; ut Penguin, Alka, Lcmwia, Lunda : vel Tetrada" 
pyU : quibus vel digiti omnes membranis intcrcedentibus 
connexi funt, ur, Onocrotalus, Anfer Bajfanus, Ccrvus 
a^uaticus, &c. vei tres tantum, poftico foluto ; arque 
hx iterum vel I. Anguftiroftrce 5 feu roftro in extrsma 
acuto, rec^o aut modic^ tantum infiexo, quaj duum ge- 
nerum funt i„ Brachypter.e Sc urinatri ces, Colymbi 
di(£i:ae, quorum nonnulli digitos habent divifos mem- 
branis tantiam lateraJibus audos. 2. Macropterce 8? 
volaticae Lari didix : (ive B^ftro in extremo adtincc^ 
quxduumparitergenerumfunt, nimirum i. ^firofer- 
rato feu ad latera utrinque dentato ; Mergi : 2. l{oJlra 
Uvi feu dentium experte, Puffinus Anglorum, Avis 
Diomedea, &c. vel II. latiroftrce ; quse dividi poffunS 
ingenus Anferinum, quarum noras inferiiis dabimus : & 
Anatinum, cujus generis Aves funt vel marince h urina^ 
trices : ydfluviati/esSciacuftr?s* B 3 i^f/i 6 Synopsis Method ica ^ves rapdces diurn£ : ^ frimb M a J o r E $ 
qua dtmmGeneruntfunt, 

Primo GQnQtoCiorcs, feu A Q^v i L H. 

A QuiU magnitudine infigni, qua earum plerifque an- 
^* recellunr, necnon ferirate innata, ut difficuirer ad^ 
modum cicurari & ad aucupium inftirui poffinr, a reli- 
quis Avihus rapacibus differunt ; generpfitate & Roftri 
aduncitate a Vuhurihus, quibusRoftrum non confeftim 
acque ^ fronte enafcitur in hamum curvatur, verijm 
poft duorum digirorum feu medii palmi continuam re- 
ctitudinem, oblervante Gefnero. 

1. Chryfaetos -r^/^rw.^lOrnithol. Hb. 2. cap. 2. i. e^ 
Aquila fulvafeu aurea. Magnitudine inrer Aquilas ex- 
celiit, & cclore in toto corpore fulvo a reliquis diftin- 
guirur ; \ proximb fequente caudae totius colore fulco, 
quodque crura ad pedes ufque plumofa habeat. Aldro^ 
vando appenfa 12 iibras sequabat. 

2. Aquila fulva ieu Chryfaefos, caud^ annulo albo 
cinda. Hujus nidus Anno 1668. in fylvofis prope 
Dsrwentiam fluvium in Pecco Derbienfi inventus eft, h 
bacillis feuvirgis ligneis grandioribus compofitus, quo- 
rum altera extremiras rupis cujufdam eminentiae, altera 
duabns betulis innitebatur. Bacillis junci inftemeban- 
tur, juncis Ericse, Ericis iterum junci ; in quibus ja- 
cebat puUus unicus cum uno Qvo uriuo, adjacentibus 
cadaveribus unius agni, unius leporis, & trium Gr) gal- 
li pullorum.. Erat autem nidus ifte quadratus, duas ul- 
nas latus, nulla in medio cavitate ; verum planus 8c 
aequalis, Pullusfei^ adultuserat, & ad volandum ido- 
neus, Accipitris falumbarii figura ; dov^o Subhuteonis 
inftar nigricante ; Anferis propb pondere ; tibiisadpe- 
des ufque plumofis; annulQ feuzona in cauda alba. 

' " "' <Aquilap AvruM. 7 

Aquilae fpeclem quandam in prseruptis ruplbus feu cli- 
tismontis SwoW^w in Wallia quotannis nidificare aiunt. 

3. Haiiaeetus feu Offfraga^ Ihe Offrey, In flumi- 
uibusnoftris non rai6 pifces praedatur j at V€r5 pedem 
alterun:) planum, digitis membranis intercedentibus 
connejj^is, Anferis aliiifve Avis palmipedis in modum, al- 
4€«rm -divifum ad inftar aliarum Rapacium habere(ut 
vulgo perfuafum) proculdubio falfum & fabulofum eft. 
Ob magnitudinem infignem Aquilis annumerari mere^ 
tur ; ciim Balbufardus Anglorum, The bald Bu:{^ardt 
(qui a multis pro Haliaeeto habetur) nonnullis etiam ex 
Accipitrino genere avibus magnitudinecedar. 

4. Melanaeetos feu A^nila r^/^rZ/i.AcoIorenigro.&vi- 
ribus quibus valet didta. Hujus generis Avem in Curia 
Medioburgenfi T^elandice enutritam vidimus, Corvi mag- 
Ditudine dupla ; Capite, coHo, pedore, nigris ; in inter- 
fcapulio macula magna triangulari ex albo rufulcenre 
EOtatam, item area alba rranfversa in alis. Sexus tam 
in hac fpecie quam in aliis Aquilis coloribus muhiim 
variant. 

5. Pygargus, Alhicilla Gaza?, quibufdam Himularia, 
Magnitudine qua ei cedit, colore luteo roftri & pe- 
dum, capitis aibicante aut cinerafcente, caudse vel to- 
lius, vei akerius medietatis albo, a Chryfaeto difFerc, 
Nobis ad ftateram examinata 87 libras pendebar. Al^ 
drovando defcripta muko minor erar, & colore diverfa. 
Veneciis naCti fumus ab Aucupibus occifam, & in foro 
venum oblatam. 

6. Morphnos Gefn, 8c Aldrov. non alia avis eft quam 
Balbufardus Anglorum, ipfo Turnero fatente, qui de- 
fcriprionem ejus fub Morphni appellatione ad Gefnerum 
tranfmilit. 

'7,Morphns congener Aldrov.Galli gallinaceimagnirudi'' 
ne erat, Cera roftri lutea, colore totius ferrugineo, 
maculis tamen aliquot albis hinc inde fparfis^ cruribus 
totis hirfutis ad digitos ulque. 

8. Aquila Br/ijj!ienfij criftata, Vrutaurana Indigenis 
dida Marcgrav, Crifta h quaiuor pcnnis nigris componi- 
^ur,duabus mediis 2. digitos filcis, iareralibus parvis. Ro- 

B 4 ftrum 8 Synopsis MethodxcI 

ftrum nigrum cum cera ad bafin flava. Pedes etlam 
flavi. Golor in capite, alarum remigibus, & tota fer^ 
fupina parte fufcus : in pedore, ventre, 8c femoribus 
cruribufque ad pedes ufque albus, nigris pennis fqua- 
matim variegatus. 

9. Urubitinga Brafilienfibus Ai^rc^r^z;. Apraeceden- 
tc differt i. colore, qui huicper tocum corpus fufcus eft 
& nigricans ; 2. OcuJis Aquilinis, ciim illi eleganter 
aurei fint: ^.Cruribus nudislateis ; 4. Cauda bicolore, 
inferiore parte ad duas tertias alba, reliqua. nigra. 
5. Criftae denique abfentia. 

I o. Percnopteros feu Gypaetos Aldrov. OripeUrgus etiam 
did:a. Hujus Avis tres leu fpecies feu varietates propo- 
nit Aldrovandtis, quarum defcriptipnes apud ipfum vide. 
Kos hujus generis Avem Vetietiis in aedibus cujufdam 
'Nohilis Veneti enutritam vidimus & defcripfimus An, 

Magnitudine Aquilam ^quat fuperatve. Caput 82 
collum plumis deftituta, alba duntaxat lanugine veftie- 
bantur. Imum. collum infra lanuginem quidam veluti 
torquis plumarum albentium cingebat. Plumse fere om- 
nes corpus tegentes dilute ferruginese. Remiges alarum 
& cauda nigra. Roftrum magnum, Lari quam Aquilae 
fimilius, extremo albicans : Nares cute nigra tegeban- 
tur. A roftro ad oculos cutis nuda erat, colore cosru- 
leo. Oculorum irides ex rubro Avdlanese. E naribus 
continue gurcatim humor ftiilabat. Crura paulo infra 
genua plumis teda, ex inreriore parte alba. Pedes 
plumbei : m.edius digitus reiiquis multo longior : exti- 
mus ad primum articulum membrana medio annexus : 
Ungues nigri, minores miniifque incurvati quam in 
Aquilis. Ingluviestanquam faccuspropendebat. Sem- 
per fere alis expanfis ftecit, eodem fitu quo Vultur Le/c» 
rarlus a Gefnero depingitur, 

Avis hsec primae ab Aldrovando defcripta? eadem effe 
videcur, a qua fecundam ejufdem fpecie diverfam non 
clTe fufpicor ; cum Aldrovandus ipfe fecundam fuam 
Gypaeton Gefnerian<s non diflimilem effe fatearur. 
Quod ver5 Gefneriana ^ noftra eadem Avis fint, vel u- 

nica AVIUM. 9 

nica illa nota humoris.b roftro ftiilantis ad probandum 
iufliicere videtur, quanrumvis colores difcrepent : Gcf' 
neriana enim colore Ciconiam referebat. Sexus autem 
in hoc genus Avibus coloribus aliifque accidentibus 
plurimum diflerunt. 

Avis h<ec ob ignaviam fuam, roftrique Sc pedum fl, 
guram, Aquilis minim^ accenferi debet. De VULTURIBUS. 

^CTUlturum notse cliaradterifticse quibus ab aliis Ra- 
^ pacibus Avibus, Aquilis prascipue, differunt, lunc, 
I . Quod Roftrum eis non confeftim atque e fronte enaf- 
citur in hamum curvetur, fed poft duorum digicorum 
continuam reditudinem, 2. Quod Aquila ignaviores 
fint, 8c cadaveribus vefcantur, a quibus illae abftinent : 
nec tamen cadaveribus folis velcuntur, (cd etiam vivas 
volucres, hsdos, lepores, hinnulos infediantur 8c ra- 
piunt. 3. CoIJum fere implume habere. 4. Turmatim 
volare, obfervante Bellonio, quod folis inter Rapaces di- 
urnas Vulturibus convenir. 5. Ingluviem ante ventricu- 
lum velut facculum propendenrem habere, quod in Gy- 
paeto didto Venetiis vifo obfervavimus. 6. Quod ma- 
rem fosmina, praeter morem aliarum Rapacium, mag- 
nitudine non fuperet. 7, Qii6d alarum incumbens cor- 
pori pars leni tota vellere, quod foli inter Rapaces pe- 
culiare, integitur. 8. Qiiod fub gutture fpatium habe- 
at palmi latitudine non tam plumis quam piiis, qui Vi- 
tulinis (imillimi funt, veftirum. 

Verum Crura ad pedesufquepIumofahabere,nna no- 
ta Vultures ab aliis Kapacibiis diftingui exiftimat Bclio" 
niusy nec omnibus commnne eft nec folis proprium. 

Vulturum fpecies a Bdlonio & Gcfncro proponuntur 
iex. 

I. Vulturc/«^/-f«j. 

a. Vultur niger. Qioruai Bdlonius nullas neque de- 
. fcrip- lo SynopsisMethodica 

fcriptiones inregras, neque notas characterifticas adhi- 
bec, fed nudas duntaxac icones ponic. 

9. Vukuv Bccticus a Boetico feu caftaneo totius corpo- 
ris colore didlus. Alarum 8c cauda: penn*e nigrae func : 
Plumse verticis breviufcula? S< curtae: Cauda brevis ala- 
rum longiirunariim refps^flu : Crura brevia, plumis un- 
dique contedta ad digitos ulque. 

4. VulturLeforarius Gefn.Colove eft in rutilo nigrican-. 
te, pedibus flavis. Stans auc fedens criftam quafi cornuca 
jn capite erigit, quse in volante non apparet. Minac 
eft, nec pedtore adeo fuivo ac proximb lequens. 

$. Vultur aureus Gefn. Pars prona tota ruffa, verfus 

caudam dilutior. Dorfum nigrum : Al^ &caudafuf- 

cje. Aquilae eft magnicudine. Digiti pedum fufcp 

aut corneo colore funt. 

■ d.Vukur ^//'/^/^quem cumcinereo BellonJusGundehcit, 

7. Vulcur /tt/t;«i, Bcstico Bdlonii congener, Dorfum 
ei & al^e fulvae : Cauda brevis alarum refpe(5lu, quo 
cum Boecico Bdlonii convenic- Roftrum nigrum, ex- 
tremo aduncum. Caput & collum ad pedtus ufque, ue 
& media pars pedoris, plumis deftituta, brevi, molli, 
denfaque ianugine alba veftiuntur. Oculi torvi, iridi- 
bus croceis. In cervicis ima parte, feu dorfi fumma, 
congeries pennularum anguftarum, reliquis multo ion- 
gicFum, uc in Fercnoptero Aldrovandi, coilum cingic. 
In Ornitbocropheo Regio, in^Vivario S. Jacohi dido enu- 
tricum vidimus &: defcriplimus, unde allatum nelcimus, 

8. Vultur Brafilienfjs aut Mexicanus, Urubu Marcgr, 
l\opilQth Fr. Ximen. Aur^ Nieremb. Corvi magnicu-' 
Ciine eft ; cauda longa, alis tamen ea longioribus, 
Pennas tocius corporis nigrse : capuc parvum, cute te- 
ctumpaulum rugofa, mira colorum. diverf;:ate : namin 
(iniftro lacere infra oculum crocei eft coloris, iupra ocu- 
lum cosrulei, itemin fummitate ; reliqua parte lubrun- 
ni^ in dextro latere circa oculum fuperne & infern^ cro- 
cei coloris, in fumqnicaie itidem ; reliqua parte ex cro- 
ceo albicaniis. Roftrum fatis longum, extremo adun» 
cum, & ad medietatem ufque a capite cute obted:um h 
croceo cosmlefcente. lii medietare roftri fuperiore nari- 

um AVIUM. II 

^m foramen unutii,amplum,tranrvcrlim pofitum, Extre- 
jnitas roftri quae cute carec alba eft. FqsLet ejus caro in- 
ftar cadaveris ; nam 8c cadaveribus vefcuntur. Fceda 
avis eft, femper macra, nunquam fatura. Ximenes 
Corvi fpeciem facit : Veriim Roftri extremitas adunca 
8c Capuc implume Vulturibus accenfendum fuadent. 
Avis haec jamayceniibus noftris the Carrion-Crow dici- 
tur,in fuperiore : a roftri mandibula duo narium forami» 
na ampla habet, non unum tranfverfim pofitum, ut fal- 
fp Bernande:{. Volat ut Milvus : Animalia viva non 
aggreditur aut rapit, fed mortuorum duntaxat cadave- 
ribus vefcicur, ut nos cerciores fecit dodliilimus Amicus 
nofter & naturalis Hiftori^e callentiflimus D. Banfius 

9^Hujus generis efTe videtur Avis illa ingens ChilenfiSj 
Cumur didta, quam ego ob magnitudinem enormem 8c 
pene incredibilem, profidta & fabulofa olim habui, i- 
deoque Ornithologiae D. IVillughby inferere non fum auf 
fus, Jam vero dari hujufmodi Aveni fidem mihi fecic 
Amicus nofter fummus, & in Hiftoria Naturali verfa- 
tiiiimus O. Hanjjus Sloane M. D. Hiftoria ejus, quam 
ab eujTi:^» fide digniffimo, D. Joanne Strong, Nauarcho, 
qui per tretum Magellanicum in Oceanum Auftralem 
navigavit, una cum penna Alae remige, accepit, com- 
municata. 

Ad oram,inquic D. Strong.mzximm^m Chilenfem,circa 
tricefimumtertjumlatitudinis Meridionalis gradum, non 
procul a Mocha infula,antequam locum Herradura didiun^ 
accederemus, Alitem hanc ofFendimus, Clivo maricimo 
excelfo prope littus infidentem. Glande plumbea tra- 
|e(ftae & occifae fpatium & magnitudinem focii navales 
attonitimirabantur. Quippe ab extremo ad extremum 
alarum extenrarum commenfurata 1 3 pedes latitudine 
sequabat. Hifpani Regionis iftius incolae qusenam Avis 
eflet interrogati Cuntur didam affirmabant, f(^que ab 
illis valdb timere, xit liberos fuos raperent & dilania- 
rent, vel aliquam eis noxam inferrent. 

Penna quam mihi (verba func D. Sloane) dono dedk 
Capitaneus praedidtus, duos pedes & quatupr infu- 

per 1% S Y N P S I S M E T H O D I C A 

per digiroslongaerat. Scapus nudus feu pars fiftulofa 
5| dig.Ionga.ambitu ferb fefquidigitalijabuno laterenon-? 
nihil concava,ab altero convexa,coIore tota fufco feu ob-" 
fcuro, ^iij.gr. 172 pondere. Avisipfa,exdefcriptioneru- 
di, qualem ab imperitis & in Hiftoria Animalium mini- 
me veriatis estorquere potui.quin Vultur fuerit ex Aura- 
rum didlarum genere minime dubiro. A nautis ob ca- 
put calvum feu implum.e pro Gallo pavone per.errorem 
inirio habita eit, ut & Aura a primis noftrse gentis 
Americs colcnis ob eandem rationem, unde & carneni 
ejus ccmederunt, idque fine ullo nocumento. 

Avis hujus a Jofe^ho Acofia m.entionem faftam invenio 
iib. 4. cap. 37. Econtra (De Tomineiis fermonem habu- 
ir) Qnas Condoresvocant Ynagnltudinis funt ingentis^earuni' 
rumquc virium, ut ncnjcliim Ovem evifcerare ^ cotneder 
re valeanty fed c^ vitulum integrum. 

GarciUjfo de la Vega de -iis ha^c habet, Alise adhuc 
Alires habentur, quas Rapacibus annumerare pofTimus-, 
magnirudine vafta 6< immani, Cuntiir didse, Hifpanis 
corrupte Condor. Barum nonnulla: ab Hifpanis occifae 
Tib exrremo ad extremum alarum extenfarum menfura 
fumpia 15 aut 16 pedes, hoceft 5 ' ulnas latitudine im- 
plebant. . Natura ad earum fercciam virefque in pane 
temperandas aut irrirss reddendas, ungues iis aduncos, 
quos Aquilaz conceilit, denegavit, pedum digiris in 
rediores & Gallinaceorum saiulos definentibus, Ro- 
ftrum tam.en iis faris validum indulfit ad Boum etiam 
tergcra perfcranda& diripienda, vifcerdque abdomine 
difciub diianianda. Bins earum vaccam tauriimve ado- 
riri audenr, &:" vorare folent. Nec ab hominibus abfti- 
nent ; qtiin fingu];s pueros decennes duodecennefve 
aggrediunoir & occidunr. • Infigni Naturse providentia, 
tum pecudum tum indigenarum fecuricati cautum eft, 
rie muha^ nafcereniur ; nam fi numerofae effent, mag- 
nam armentis ftr?.gem, & incolis dam:num inferrent, nec 
q^iicqviam fere ab earum rapinis turum foret. Color 
vanu? eft ex albo & nigro, Pica? caudarse inftar. Cri- 
fbam in cnpire parilem feu a^qualem habentinftarNova- 
cu[x,non ferratum ad_modum Galiinacese. Cum ex aeie 

io AV I U M. 15 

in terram devolant forti alarum agitatione serem verbe- 
rando ftrepitum fufurrumve adeo vehementem 8cterrifi. 
cum eduntjUt vel attonicum vel furdum reddat audiente. Accipitres macropteri gQncTofiotQsad auciipi^ 
um infiitui folitiy Hawks nofiratihus diiii^ 

i.TJ" A L CO peregrznus: niger Aldroyando defcriptus 
^ vertice erat plano 8c depreffo ; Roftro pulchr^ 
coeruleo, cum cera intense lutea. Capur, cervix, dor- 
fum, alae fufca? & propemodum nigr^ : Pedtus, venter 
& femora alba, lineis latiufculis nigris tranfverfis diftin- 
(^a. Caudaminiis fufca, lineisnigris tranfverfim dud:is 
[cr<7/} B^rf Jinfignita. Crura pedefque lutea; tibiae breves. 

2. Falco Sacer, AngJ. The Sacre. Omnium praeter 
Gyrfalconem maximus eft, colore Milvino, feu . inrer 
ruffum & fuligineum medio ; cruribus brevibus, digi- 
tis coeruleis ; roftro etiam brevi & coeruleo : Corpore 
longiufculo, alis & cauda longis. 

3. Gyrfalco, Thejerfalcon, cujus mas five Tertiarius 
(Anglice Tarcel,) The Jerkjn dicitur, Gyr* Germanis Vul- 
lurem fignificat. Sola magnitudine fua, Aquilse semula, 
ab aliis quibufcunque Falcionibus fatis diftinguitur ; 
quamvis aliae notse non defint Vertex planus, Ro- 
Itrum cceruleum, item tibise & pedes ; Color plumarum 
in corpore toto albus, verum dorfi 8c alarum pennae ni- 
gra macula cordiformi notatae ; cauda breviulcula notis 
nigristranfverfis variegata : Gula,pedi:us & venier albedi- 
he pura tindra. Gruibus 8c Ardeis inprimisinfefta efr, 

4. Falco montanus, The Mountain Faicon. Peregrino 
minor eft, verticc faftigiato feu leniter elevaro : Roftro 
crafTo, brevi, nigro, cera lutea ; corpore leucophaeo ; 
pedibus croceis. 

5. Falco gentilis i, e. nobilis ^iFlus. a Peregrino* 
Si Germanico parum admodum dittert vel corporis fcr- 
ma, vcl indole & moribus, ut nonnifioculatifiimus quif- 
que.& in arte exercitatiffimus Accipitrarius eos poiiic 
diftinguere. z 6. Falco 14 . Synopsis METHODIci 

6. Falco gihkfus, The Baggard Falcon, Sic ditf^us eft,' 
qn5d ob brevitatem caput vix appareat ante juga ala- 
j-ura, duin eas fupra latera dorfi componit 5 ita ut gib- 
bum geftare videatur. Anglici noftri Rei Accipitra- 
tix fcriptores Falconem hunc gibbofum feu Haggard 
Fa/con, Sc Peregrinum didum pro eodem habent, no^ 
mina h^c promilcue ufurpantes. 

7. Falco alhuSjThefyhite-Faicon.. Colore totius cor- 
poris & alarum albo a reliquis (peciebus abund^ diftin- 
guicur. 

8. Luhofalco & Dendrofalco. De his nihil notatu 
dignum invenimus. Lithofalco Alberto medise mag- 
nitudinis eft, 8c vigoris inter -peregrinum & gihhofum» 
Dendrofalci pleniffimam defcriptionem apud Gefnerum 
habemus, quam Subbuteoni convenire D. Willughhy 
exiftimat. 

9. Falco Tunetanus, The Tunis dr Barhary Fakon, Qui 
noftriatibus hoc nomine venit hujus generis reliquis, 
Peregrino didlo, Montano, & Gentili minor eft. Bel- 
lonius ad Lanarii magnitudinem & fimilitudinem ac- 
ccdere fcribir. 

IG. Falco rtt^^w/, The l(ed Falcon, Qnx de hoc ge- 
nere Aldrovandus ex Alberto habet apud ipfum vide : 
nos an detur hujulmodi fpecies a reliquis diftindla du- 
bitamus. 

1 1 . Falcones Indici ruhri Aldrov. Horum alter, 
quem foeminam elfe putavit, major erat, vertice 
lato & fere plano. Roftrum. cinereum, cera lutea. 
Supina pars tota cinerea ad fufcum tendens. Ab exre- 
riore oculorum cantho macula longa ducitur,eodem quo 
pecfbus colore imbuta. Pedius autem & prona fuperfici 
es pen^ tota rubet cinnabarino remiflb ; infperfis ante- 
riori fterno maculis rarioribus cinereis. Alter, quem ma- 
rem putavit, minor erat, Color autem rubeus in prona 
fuperficie faturatior erat : Dorfum & fupina facies 
prorfus nigra. 

12. YsilcQ Indicus cirratus, Magnitudine. ad Afturem' 
accedit. Caput ei planum, nigrum, cirratum, crifta 
bifida ab Occipite retrd dependente. Collqm rubrum. AVIUM. iy 

tedus 8c venter cx albo & nigro varia, lituris feu li- 

neis tranlverlis alternis perquam lucidis & pulchris. 
Irides oculorum flavse. Rollrum obfcure coeruleum, 
& propemodum nigrum ; praecipue verfus apicem, nam. 
bafis lutea membrana obducirur. Crura plumis ad pe- 
des ufque veftita : Pedes lutei, ungues nigerrimi. Mi- 
nores pennarum alae ordines fimbriis albicant. Cauda 
areolis feu zonis nigris & cinereis akernis varia, Cx- 
tera nigricat. Avem hanc ex India Orientali advecStam 
in Ornitrophio Regio in vivario S. Jacobi didto enutri- 
tam vidimus. 

1 3. Lanarius, Tihe Lannar^ cujus mas five Tertiarius 
The Lanneret dicicur. NotJe hujus diagnofticae funi, 
Quod roftrum crurique cum pedibus habeat ccerulea ; 
plumas anteriores albo & nigro varios maculis noa 
tranfverfisjfed plumas in longum diftinguentibus,contra- 
ria atque in Falconibus ratione. Supina pars tota fufca ; 
Alarum prona notis rotundis ac inftar exiguorum num- 
tnulorum per fuperficiem diffeminatis pida. Galliae 
perpetuus eft Lanarius. 

A. 1 4. Subbuteo Bellon, & Aldrov. The Hohhy. Parvi- 
tate fua a prsecedentibus diftinguitur, appendicibus an- 
gularibus utrinque ad fuperiorem Roftri mandibulam 
cum Balbufardo, ^falone, Tinnunculo & Laniis dicflis 
convenit ; ab infec^andis Alaudis, quibus prsecipue infe- 
ftus eft, Accipiter Alaudarius dici meretur. Ejus autem 
confpedlum & praefentiam, inftindlu quodam naturx, 
adeo horret & expavefcit Alauda, utad eum evitan- 
dum vel in hominis ipfius finum confugere, vel in car- 
pentum quo vehitur apertum, velut in Afylum, quam- 
.vis non fatis tutum, fe recipere non vereatur. 

I 5. ^falon Belkn. &c Aldrov. The Msrljn, Aviumha-. 
jus generis omnium minima eft, Merula non multo ma- 
}or, animofa tamen 8c audax. Roftrum coeruieum : 
Torquis fiib occipite ex albo lutefcens. Dorfum fer- 
rugineo 8i( nigricante caeruieo colofe varium. Prona 
pars corporisalbo ferrugineo, cum maculis nigro-ferru- 
gineis deorfum a capice caudam verfus tendencibus, non 
tranfverfis. 

A,6.T/w««»- i6 SYNOPSis Methodica 

i6, Tinnuncului feu Cenchris Aldrov. The I^epretl^ 
Stanneih ot Stonegall. nonnullis, The Windhover, Mag- 
nitudine eft Columbse ; capite cinereo, lineolis nigris 
vario ; Supina pars corporis ad uropygium ufque 
(^quoii cineream) ruffa cum maculis nigris in extremis 
plumis verfi^is apices ; Prona pars ruffa cum lineis ni- 
gris fecundum longitudinem pennarum duitis. Wind- 
hover dicitur qu6d aerem quafi ventiiet, alas moti- 
tando, unde in eodem loco diutius hasret. 

Solenr non raru Tinnunculi a noftratibus cicurari, 8c 
ad aucupium inftirui, aliarum Avium rapacium morea 

Cenchris feu Mlliaria dicitur hsec Avis, quod pun- 
d:is nigris Milii semulis infignis fit. Gefn, Aves Raface$ diurnd minores, macropter^,' 
fylveftres & ignaviores, ah Acciptrarm 

mHcci£» 

1 . 'pUteo vulgaris five Tricrches qtiod tres tefticulois 
^^ habere vulgo fed falso creditus lir. Notae hujus 

Avis funt, Color dorfi ^. ferrugineo nigricans, cum 
maculis interdum albis in alarum veftitricibus : Pedto- 
ris ex albo fiavicans, cum maculis oblongis ferrugi- 
neis in fingulis plumulis, non tranlVerfis fed deorfum 
tendenribus. Roftrum quoque nudum, ^ cosruleo ni- 
gricans, baficure nuda iutea (quzmCeram a colore, ut 
puto, vocant) redla. Cuniculis infefta eft h:ec Avis. 

2. Buteo apivorus five vefpivGrus, The Honey-Bu:{' 
^ardy A Buteone vulgari differt membrana ad roftri 
bafin [^the Cere"] nigricante ; capire cinereOj iridibus 
oculorum fiavis ; pedibus brevioribus & craflioribus 5 
cauda longiore; zona cinerea tranlverfa in alis 8c 
cauda. 

Infedlis viditat, Sc vefparum nymphis pullos nutritj 

3. Balbufardus Anglorum, |HaIi3eetus Aldrov. The 

Bald'Bui:{4rd ; nonnullis, tbe Sea-Eagle» A Buteone 

vulgari AVIUM. 17 

vulgari differt Occipite albo, unde nomen Anglicum 
Bald'Bu:(^ard, i. e. Buteo calvus : 2. Pondere & mag- 
nitudine, qua eum fuperat. 3. Alarum iongitudine. 

4. Digito anticorum extimo retrorfum verfatili feu fxcxili, 

5. Appendicibus feu proceflibus angularibus in fuperi- 
ore roftri mandibula. 6. Vidu e pifcibus. 

A. 4. M IL vus seruginofus Aldrov. Circus Bellonu,The 
Moor'Bu:{:{ard. Ad Buteones potius quam Milvos re- 
ferri debet, ciim caudam non habeat forcipatam, quse 
Milvi nota eft. Colore undique tam prona quam fu- 
pina parte ferrugineo feu Aquilino, excepto iummo 
capite quod ex fulvo albicat , magnitudine infra Bu- 
teonem ; pedibus longis, tenuibus, flavis, k congeneri- 
bus diifert. 

A. y. PygarGUS Accipiter,Subbuteo Tum. The Ring- 
tail: Mas Henharrow feu Henharrier dicitur, a iani- 
andis gallinis. Ab aliis difFert uropygio albo, unde 
nomen^ torque plumularum arredarum circa aures, 
ceu corona, caput cingente. 

A. 6, Milvus, The Kjte^ or Glead, Nota Iiujus cha- 
radleriftica, qua fola ab aliis Rapacium fpeciebus facile. 
diftinguitur, eft cauda forcipata ; ut alias conquirere 
non fit opus : eft tamen pulchre colorata. Pullis gal- 
linaceis 8c anatinis infefta eft. Alis expanfis in aere 
fe librat : quin nulla vel rara alarum agitacione de loco 
in locum provehicur velut fluxu aut lapfu quodam. 
Hinc Anglis Glead dicitur ^ verbo gUde, quod labi 
motu velut infenfibili & tranquillo abfque agitatione 
aliqua aut fubfultu fignificat, ut flumen fuper plani- 
tiem fcnfim declivem. 

6. Milvus Brajilienjis C A R a;c A R A diSus Gaviacn 
Lufitanis Mzrcgtav, Magnitudo Milvi: Cauda 9 dig- 
longa, Alae 14, quse tamen nondum ad fin^m caud<e 
pertingunt. Color totius ravus cum albis & flavis 
pundlulis.^ Cauda albo & fufco variegata eft. Ca- 
put Accipitrinum, roftro adunco, mediocriter magno, 
nigro. Pedes lutei, unguibus femiiunaribus nigris. dves i8 Synopsis Methodica Aves Rapaces brachypterx, i. e. alis cauda 
hreviQrihus, feu ah extrema cauda cum comp' 
nuntur multum deficientihus» 

jOUjus genefis duas tantum prscer Lanios fpecies nch 

I , Accipter Palumbarius Aldrov. & aliorum, Aftur 
Galiorum. The G o s H a w K. Magnirudine infigni qua 
Buieonem vulgarem fuperat a Nifo Recentiorum y^« Acd- 
pitre FriyigilUrio differt. Supina corporis pars tota fufca, 
Buteonis colore, prona alba, tranfverfis lineolis nigris 
crebeiTi;-nis undulatis pukherrime variegata. 

A. 2.FRINGILLARIUS Accipter,KtQ.mi\omm N/-' 
fus & Sparverius, The SpaRROW-HAWK. Kujus mas 
Tbe Musket nomine Gallico dicitur. Magnitudo ei Co- 
l}imhie. Pars corporis/w/^/w.^ fufca ; />row4 lineolis rrans- 
verlis crebris, albis 8c fufcis ferrugineifve undulatis va- 
ria ; AU breves, qua nota ab antedidVis omnibus excep- 
to prsecedente diftinguitur ; caiida longa, fafciis tranf- 
verfis {bars vocant) nigricantibus diftinc5ta. Columbas 
praedatur & vaftat mirum in modum. 
His adde Avcs Layiios diBas, 

A. 3. Lanius feu Coliurio cinereus major, The 
greater Butcher-bird or Mattagajfe, Eboracenfi- 
bus 8<. Derbienfibus fP^ereavgel, nomine cum Germanis 
communi. Magnirudine eft Meruice, colore, exceptis 
alis & caudx pennis, (quas ex albo & nigro varias) 8c 
dudu nigro a ridu oris utrinque per oculos ad occipur, 
cinereOi Ad Avicularum aucupium interdum inftitui- 
tur. 

A. 4, L A N I U s minor ruffus feu tertius Aldrov. Ths 
leffer red-bacl{t Butcher-bird. Dorfum huic ru- 
ffum, urofjgium tamen cinereum, ut & capit. A roftro" 
per oculos ultra aures linea laca nigra extenditur. Gula 
^ ptius alba, ^ A 5. AVIUM. 19 

A. 5; L A N I U s minor lineis albis 8< nigris femicircu- 
laribus variegatus, Theleffer variegated B U t c h e r-b i R D. 
H^c fpecies linea iila nigra a roftro urrinque per oculos 
dud:a caret. 

A. 6. Lanius minor cinerafcens feu ruffo cincreus 
cum macula in fcapulis alba, The leffer j^fb-cohnred 
BUTCHER-BIRD mth 4 white Spoi on each Shoulder : 
The Wood-chat. 

Lanii omnes roftro funt longitudinis mediocris, ali- 
quoufque redlo» in extremitate tantiim adunco : & har- 
bulas feu/^f-^^nigricantes circa roftrum habeni; : praste- 
rea mandibula fuperior prope curvaturarn appendicesduas 
angulofas obtinet inferiori fuperincumbentes, cui nullx 
cavitates ad eas excipicndas infculptae funt, ut in Suhbu- 
teone &: Tiununculo, &c. 

Varietates omnes antedidas fs^pius obfervavi ; fpeci^ 
revera diftindtas effe non aufim fidenter afferere, ciim 
noverim quantum fexus in hoc genus Avibus colore inter 
fe differanc. Avmm rapacium ffecies adhuc tres apud D u 
Tertr^ & RocHEFORT tnvemo 
in Hiftoria Naturali In[uUrum Antiliaruoi. 

i.^^JiAnsfeny didam forma 8c pennis AquiU, fola 
'**'*' magnitudine, Cqua ei cedit nec Faiccnein fuperac) 
difcrepantem. Aves tantum imbelles, Turdos, Hirujidi- 
nes marinast Alaudas marinas, Turtures, &c. pr:i'damr, 
Serpentibus etiam 8c Lacertis vidtitac. 

2. LePefcheur, Pifcator, Prascedenti per oir.nia fimi- 
lis, nifi quod flumas in vencre albas habeat, Sc in fummo, 
capite nigras. Solos pifces invadic ; nec quadrupedia aut 
Aves aggreditur, iifve uliatenus infeftus eft. 

3, L'efmerillon Grygry^ a voce feu clamore flc didta, 
Turdo non mulco major eft, Supina pars tota ruffa, ni- 

C z gJ^is 26 SyNOPSIS MEtHODiCA 

gris maculis pidla ; prona alba,armellino variegata.L^^* 
^ertulas folas itifecf^atur, fed interdum pullos parvos. Aves Rapaces minores exoticas & anomalse, 

Manucodiata & ^'^^s Paradifi dida^. 

■ r :'-V 

XJ A S non j^podes efTe, litolim vulgo perfuafum, ocii- 
'■ •* lacis reftibus & Avibus integris alatis eonftar. Ap- 
pofii^ Bontius lib. 5. cap. 1 2. * ^antum aheft has Paradi» 
iii 2i\tl vel fedibus carere, vel aere nutririy ut unguihns 
incurvis & peracutis farvas Aviculas, Chlorides Fringil- 
las, ^fimiles venentur, eafque moxy ficut reliquce rafa» 
ces Aves devorent : ut nec illud verum Jity eas nonnifi 
mortuas inveniriy chm & arhorihus infideant, (3 fagittis 
a Ternaccnfibusy7^<t«^«r, unde etiam a celeri & recifrcco 
volatu Hirundineo Hirundines Tarnacenfes ab Indis 
vocantur. 

Sunt autem Aves hae afpedlu pulcherrimae, & fingulari 
pennarum forma & litu ab aliis omnibus avibus diverf*e ; 
?iquidem e pedtoris lateribus fenna longiiSmx hinc inde 
magno numero enafcuntur, quag tum ultra caudam in 
longum aliquoufque procurrunt, tum in latum difFundun- 
tur : & ^ nonnullarum, non tamen omnium, uropygiis, 
cirri bini feu pennarum fcapi, plumulis feu villis deftituti, 
enati, lougifTim^ ultra reliquas pennas protenduntur. 

Harum Avium 5 fpecies defcribit Aldrovandus 3 plures 
addunt Clufius & Marcgravius, 

i.Corporis magnitudine & formS Uirundinem paene 
aequabat ; capitis plumagine puriflimi auri colore e- 
gregib relucente ; menti tegetibus colore ex cyaneo 
viridi ferici inftar fplendentibus : Alarum pennae fufcae 
inter nigrum ^ ruffura fulgebant : reliqui corporis fulva: 
in rufFum vergebant. Cirri iili gemini nigri. AVIUM. 21 

2. A rcliquis maximb diverfa erar, qu6d binas in uro' 
fjgio ^cnn2S haberet c*ereras duorum palmorum longim- 
dine excedenres ; Unguam rubicundam, longjulcuiam, 
acutam, Picorum non plan^ diflimilem. Girris caud<£ ge- 
minis longiflimis carebat. Psnnarum etiam colore a re- 
liquis piurimum differebat. 

3. Hippomanucodiata diBa zh infigni trium dodran- 
tum a principio roftri ad caudam extremam longitudine. 
^ofirum aduncum : color tptius albus, praeter collum 8c 
ventrem, guse caftanea. Vertex ferrugineus, quem colo- 
rem fiavus excepit, ut hunc viridis. 

4. Seu Cirrata 5 roftro longillimo, nigro adunco^ 
Capitis, colli, & alarum pennae nigrefcebanr. Cirrus 
3. dig. altus, rigidus, flavus, prope cervicem, velut ex 
letis compolitus. 

5. Seu vulgzris Aldrov.Gefn. quartas fpeciei valdefimi- 
lis, nifi qu6d cirro careret, roftroque ab inferiore parte 
curvo & exiguo effer. 

6. Manucodiata Rex Marcgrav. Birundinem corporis 
magnitudine aequabat : capte 8c oculis parvis, roftro 
a redo acuminato, fedibus fatis craflis, unguihus lu- 
natis feu aduncis ; penriulis ad roftrum holofericeis, fu- 
perne yiridi & fufco mixtis, inferiils nigris : Coilum 
fupernb aureum, inferiiis viride ex aureo fplendcns : pe^ 
i8«jfaturatfebrunneum: reliquum corpus, als, & cau- 
da eleganter brunnea. Penn<e long^ lateribus adnaf- 
centes, propb exortum aureae fuere, reliqua? ex albo 
flavefcentes. Cirros binos habuit prselongos ad exortum 
aureos, versiis extremum incurvatos & obfcur^ brun- 
nos. 

7. Kfanucndiata altera, Marcgr* Magnitudine Uirundi" 
nem fuperabat : Caput depreflum, OcuU perexigui grani 
M7/7 magnitudine, i^o/^rw/w praecedentis (imile. Ad ex- 
ortum roftri pennulis nigerrimis holofericeis ornata erar. 
Guttur totum & collum inferius ad oculos ufque & genas 
pennis holofericeis e viridi aureis, fplendentibus vefti- 
tum ; caput fuperius holofericeis itidem obfcur^ luteis, 
fed ad tadum durioribiis. Collum cingunt plumae bre- 
l^cs, holqfericeae, ex aureo fplendences. Dorjj tegetes h 

Q 3 tlaY^ zi S Y N O P S 1 S Me T H O D I C A 

fiavo aure^ rplendentes, inferius dilutb ex albo brunneae. 
AU 3c cauda brunneze. 

Ha: dux defcriptionesvel unius&ejufdem fpeciei Avis^ 
funr, vel duarum valdb fimilium, ciimque prima /^Mro'- 
z'a72Ji in mulrisconveniunt. 

8.. Paradif^ta avis majoris generis Clufii \ precedente 
r.on multiim diff^rr, ut eandem plane putem ; vertice a 
roftro ad oculos &: coUo holofericeis pennulis flavi coloris 
fupcrna parre, infima fufcis veftito. 

o. Paradifcea minoris generis ejiifdem, primse Marc» 
gravii eadem videtur. Giittur tamen pcnnis viridibus 
Iplendentibus tedtum eratad modum AldrGvandinceipnmsz. 
lo. Kqk Avitim Paradifearum majoris generis Cluf 
AViis ?/Unuccdiatis mincr erat. Alce toto avicula^ corpo- 
re longb majores. t^cfirum album, unciale, ima parte 
villis rubrls, ceu ftaminibus holofericeis, tedla, ut & to« 
ta capiris parte anteriore. Media pars capitis circa ocu- 
los parvis maculis nigris pundlata erat. Collum cum 
pcdlore pennuiis fature nigris, velut holofericeis ftami- 
nibus, tsdium. Supina pars tota fere, [^doifum^ aU, 
cauda^ unicolor erat, e navo fufca. Sub pehore veluc 
rorque atro digitum minimum lato infignita erat. Pen- 
nse ventrem tegentes albae, fed quae alis proximae nigr». 
Cirri caudiS tenues, nigri, extremo in orbem convoluti, 
& ab uno larere villis tenuiiTimis prsedici, fupina parte 
viridi faturo colore fplendentibus, prona fufcis. 

Caiterum Avium Paradifearum diio genera funr, referen- 
xeClufio.vinMm M^y orJ/??2 quas elegantiores, cujufmodiinin- 
lula /^rcwdunraxat reperiuntur alterum yninorum & miniis 
elegantium, qiias infulae {Papucc infulce Cilolo vicin^) pro- 
ducunt. Ha: nervis iilis pr^longis feu cirris ex uropygio 
exeuntibus carent, quibus alterum genus donatur. 

Urrique gencri fuum B^gem effe aiunt, peculiarem 
Sd colcre diiferenrem, qui lupra reliquas perpetuo fubli- 
miiis volar. 

Manucodiata Z^eylanica, cauda longiiTima for- 
cipata bipenni, Waluhora Zeylanenlibus i. e. Goffipium 
furens Muf, Leyd, 

Avib us A V I U M. 2} 

AviBUS RapaCibus diarms congener Cucur 
I^USj ^okkvZ Grcecis, 

4ucupes noftri Bononienfes (inquit Aldrovandus) uno ore 
a.firmanc & Cuculos majores reperiri, & minores ; 
S< iilos prseterea duorum effe generum, fed qux folius co- 
loris differentia irjter fe diftinguuntur. Minores vero a 
jnajoribus non alia ratione quam magnitudine difcre- 
pare. 

Majoris utriufque icones dat Aldrovandus : minorem 
nunquam vidic, 

Prima AldrovA noftrate C«c«/<9d iffert figura ^rflri Palum^' 
hi firnili.Qhm noftratis roftrum Jurdi aut Mejul^ roftrum, 
pctius referat : deinde lineis tranfverfis in pedore 8c ven- 
tre interruptis, cum in noftrate integr^e 8c continu^ 
fint. 

C U c U L u s noftras fea Aldrov, fecunda, The Cuckgwl 
J{pflro & unguibus eft minorlbus & debilioribus quam c*e- 
ter^ rapaces. Notce t]\xs charaBcriftic^e funt Nares ro- 
tundaj fupra roftri fuperficiem eminentes, cujufmodi in 
nulla prseterea ave hadenus obfervavimus. Avium ova 
forbere dicitur, aut pullos duntaxat tenellos nec dum ni- 
do egreftbs prsdari • ideoque exadla aeftare, ciim ejuf- 
modi vidus ei non amplius iuppetit, torpere & obdor- 
mire creditur. Vefiim nos in dilTedli ventricuiis Erucas 
aliique infeda invenimus, & aviculas Cuculi pullos infe- 
dtis nutrire certifTimum eft : non ergo ob defedum ali- 
menti vel fe abfcondit, vel alio transfert, quacunque 
tandem de caufa id faciat : forte quia frigoris hyberni 
miniis patiens eft. 

In Ave Anno 1693 obfervata Prona -pars corporis albi- 
ca'bat cum aliqua flavi tinclura lineis tranfverfis nigrican- 
xibus, in gutture 8c fummo pedtore crebrioribus, inferiiis 
rarioribus, variegata, Acci-pitrum modo • imus venter li- 
■neis hujufmodi carebat. Supina pars tota cum capite & 
alis, lineis feu duAibusfulvis & nigris tranfverfis pulcher- 
rime diftindta^ In fummo capite maculse aliquot aibae ; 
quin & apices pennarum in imo dorlo fupra uropygium 
aibenc : interior eciam limbus ezteriorum alse remigum 
C 4 macuv 24 SynofsisMethodica 

maculis albis majurculis tranfverfis pingicur : Cauda prae- 
longa, dudibus tranlverfis nigris & fulvis, maculifquead 
icapum & excimos pennarum marginei albis varia, 8 pen- 
nis compofita, mediis duabus longiflimis, exterioribus u- 
trinque ordine brevioribus. Tibi<e breviflimae, & ad pe- 
des ulque plumis velac3e. Pedes debiles flavicantes, un- 
guibus propemodum concolcribus. Digiti 4, exteri- 
ores duo poftici feu retrorlum fici, medii ancrorfutn ; 
inreriores autem excerioribus breviores 8c minores lunc, 
Rie^us oris amplus ; os intus croceum 2. Cuculus In- 
dicus. Muf,Leyd, Aves Rapaces mSurn^. f^Apitis & oculorum magnitudine & protuberantiaj 
^ quodque tioBu evolenc & praedentur a reliquis Rapa- 

cibus diurnisdifFerunt, Nodux aurit;^ Horn-Owls^ii t^,Cornut£, 

Anglis. 

I. "DU B O. Cujus rres fpecies proponic Aldrovandus', Ko- 
*^ 8ua omnium maxima,aut Anjerem m qua? Aquilam 
adsequec ; Secunda k Gefneriana feu frima differebac 
cruribus miniis coroGs fupra.genu, 8c gracilioribus ; Co- 
lore per rotum corpus fulvo feu fenugineo ex cinereo, 
ft^ore fubnigris maculis in longum duCtis inftar Accifi- 
trum puichre minuciraque diftinClo, neccoloresin dorfo 
refpondeni:. Terria Aldrov.vdvci fecundain omnibus conve- 
nir, prxcerquam ^//';;V, quas minimb hirfmas habec, fed, 

■ ~ <^uem- AVIUM. is 

quemadmodum Sc pedes, debiles. i. BuU Brafilienfis 
Marcgravii Jacurutu dida ade6 fimilis eft huic Avi, ut 
eandem dicere non verear. 

Duas hujus generis Aves vidimus in Ornithotrophio 
^egio in vivario S. Jacobi prope iVeflmonaJisrium Aquilae 
ma.gniradine, fedihus ad ungues ufque hirlutis, iridibus 
oculorum ex rubro flavicantibus ; colore totius Bcetico, 
Ardeaftellari (imili, lituris longis nigris deorfum per me- 
dium plumarum dudis : iineis circa ventrem tranf- 
verfis. 

A. 2. T u s five NoEiua aurita, AdotLatinis Plinio,X&ff 
Horn-OvQlA pennulis in capite extantibus,cornuum aucau- 
ricularum aemulis, ita dicitur. Hanc D. Jejfop ex agro 
Eboracenfiiad nos tranfmifi: : caeteriim in Anglia rarior eft, 

3. Scops Aldrov. Omnium rapacium nod:urnarum prope 
minm\2i.Aures didbe feu cornua una duntaxac pennula con- 
ftant. Nodu^ noti auritiE, feu pemulis aurium in' 
ftar extantibus carentes. 

A.ll A L U C O tninor Aldrov. The cemmon xohite Om/, cr 
" Barn-Owlt and by fome The Church-Owl, quo 
nomine quandam No^u^e fpeciem Be/ga etiam appellant. 
The white Ot»l, i. e. Nocftua iibz dicitur k colore alboqui 
in ea pra^cipue eminer, quamvis maculis & lineolis ful- 
vis pulchrb variegata fir. 

A. 2. S T R I X Aldrov. The common hroron or Ivy-Owf, 
a ftridore etiam Screech-Ovel dida. Differt ^ praecedente 
colore obfcuriore, e ferr ugineo 8c nigricante vario r quod- 
que extima ala? penna exigua fit, & plus palmo brevior 
tercia quartaque ; fecunda digito brevior tercia ; quarta 
8c quincaomnium longifllmas ; cilra in illa fecunda& ter- 
lia longiflimae fint, extima aucem ucravis vix digico di- 
midio brevior. il6 Synopsis Methodica 

A. 3. Strix cinerea, forte Vlula Aldrovandi, The 
Grey O^L A praecedente dijfert, quod hsec cinerea (it, 
aut grifea, ut vocant, illa fufca aut brunnea; quod 
hxc maculis longis in ped-ore donetur, quibus illa 
caret; quodque interior peplus circa caput tantiim fufco 
^ albo varius fir. 

4. Ulula Latlnis, Owl (ive Howlet Anglis, Gallis 
JJuht, Germanis TyViive Enlsi voce quam edit lugubri & 
flebili proculdubio denominata eft hxc Avis, fiquidem 
JJ0X9I Anglis & Germanps idem valet quod u(ulo & efulo 
Latinis. Ovol autem Anglis generale nomen eft omnium 
Avium nocfbirnarum, Vlula Aldrov. Strix «0 Ir^ cine- 
rea eife videtur. 

5. Viula Gefneri, GalUnce magnimdine aut fupra ; co» 
lore ruito nigro refperfo ; pinnulis inrer oculos &dorrun[> 
multis, denfis, cinereo fere colore ; cruribus albicanti- 
bus, pundis confperiis lividis, nobis incognita eft. 

6 . 'N o c T u A minor. The littls OwL Parvitate fua , 
UE quse Merula minor fit, nec AUudam magnitudine 
mulcum excedar, ab aliis noc5rurnis Rapacibus Avibus 
dif!ert. In Sylvis Auftriacis invenitur, fed rariiis ^ I\^-m,e 
eriam venalem vidimus. 

7. KcHiiaBrafilienJis CabURE didla Marcgr, Mag- 
nitudo Turdeiie, Roftrum 8c oculorum irides fiavae ; 
Cnira brevia iiirfuta ; ungues nigri ; cauda lata, umbras 
dilmx, colore albo undata. Pars fufina tota, capur, 
dorflim, alae Umbrae pariter dilutae coiore, maculis al- 
bis, in capite & collo minimis, in alis majorjbus, varie- 
gata, Pecius 8c venter albicant, Umbrae dilut^ maculis Aves nofiurn^ anomaUi Cuculi colore, ricin 
Hirundinis avodiSy CapPvImulgi dici<&, 

A. ur^ APRIMULGUS mflras vulgaris & Al- 

^ drov. Salopienfibus, The Fern-Owf, Ebora- 

cenfibus, Tbs Churn^Oifly-a. ftrepicu quem inter vclanduna 

edir. A V I U M i7 

editi The Goat^fucher. Pulcherrima eft avis, corporis 
figura & coloribus Ciiculo quam Nociu.c (imilior. ^ofiro 
minimo nigro, i^fft« oris ingenti, P^i/^«j brevibus exi- 
libus ab aliis quibufcunque Nodtuis abunde diftinguiiur. 
In ventriculo/fw/w/i & /c^r^^minvenimus. Eft autem 
Avis anomala, nodturna quidem, Verum cum Rapaci- 
bus nullo modo conveniens. Capm proportione corporis 
magnum, veriim mulco rainus quam reliquis Avibus 
no($uinis. \nfylvis pr^cipue m^ntofis, m Pecco Derbienji, 
Eboracenfi comitatu, Salopia, Sc alibi invenitur. 

Z. CaPRIMULGUS Americanus, IbijaU Brafi- 
lienfibus, Noitibo Luficanis Marcgr, Magnitudo Hirun- 
dinis ; Caput latum Scdepreffum; oc«/i magni, pupilla 
elliptica, iride flavefcente. ^oftclium minimum, os am- 
pliflimum, //«^«^ minima. Crura alba parva. Medii 
digiti unguis velut pinnatus. Pars fupina nigricac 
pundlulis albis infperfis. Penn^ in toto inferiore cor|- 
pore ex albo 8f nigro mixtse, ut in Nifo. Reperituh' 
& fpecies hujus magnitudine Nodtuae. 

9, G U I R A Q,U E R E A BrafiHevfis ad Caprimulgum ac- 
cedens Marcgr. Magnitudo Alaudce, Capids, ocuiorum, 
oris, roftri figuraadpraecedentem accedit. Setascvz^z^ 
habet ad latera roftri. Ala longse funt, fed cauda multo 
longior, ciam in prascedente Alse ad caud^ extremita- 
tem fere pertingant ; duae in caudae pennae reliquis 
longiiis excurrunt. Tota avis ex fufco cinerei coloris 
eft, cum maculis obfcur^ fiavis aut albicantibus mixtis, 
more Nifi. Circa totum colium ponb capuc annuIuiiT 
habet obfcurb aureum. Crura cinerea feu fufca. Reli- 
qua vide apud M^ircgravium^ nam hsec ad diftind:ionem 
fuiEcient. 

An Aves hse nodturnse fint n^cne, Autor non prodidit, 
urcunque externa fpecie Caprimulgum exadb referunt, 
Ciim autem Caprimuigi <k Hirundines apodes in muitis 
convenianc, annon Aves ha^ Brafilienfes Hirundij^ei po- 
tius geueris fint confiderandum. Pedum figura Hirun- 
dini apodi non refpondec. 

Aves iS SynopsisMethodica Aves Roftro ^ ungmhus admcis frugivorae, 
feu Pfittaci. 

PS I T T A C I capite funt praegrandi, ^oflro ac cranro 
duro ;Coloribuspulcherrimis, unguibus aduncis, di" 
gitis binis ante, totidetn retro (itis. ^ofiro inter fcanden- 
dum ceu hamo injedo corpus fublevant. Lingua lata, 
Cucurbitx feminis figuram referens, notante Scaligero, 
Humani fermpnis imitatione olim celebres. In om- 
nibns quas hadlenus obfervavi pjittacis nares rotundae 
fuere, in fuperiore parte mandibuls fuperioris pro^ 
plumaginem (itae, fibique vicinaj. 

Pfittacl magnitudinis ratione in tria genera diyidi po(- 
funt, nimirumin maximos, mediocres,minimos. Maximi 
Corvo ncjtrati, aut etiam Capni bene faginato magni- 
tudine pares funt, cauda praelonga, Macaos & Cockatoons 
Anglicb dicii. 

Mediocres & vulgatiiTimi, Columbo domeftico aequales 
funt, aut paulo majores, minorefvej cauda brevi, P4r* 
rcts & Pofpnjays noftratibus. 

Minimi, MeruU aut Alaud^ magnitudine, cauda lon- 
giiTima PeroJ^ects didi, Pcroqueto lcalis. Pfitcaci mdximi Macaos & Cockatoons dicii. 

i.pSITTACUS maximui Cyam-croceus Aldrov. 
■■■AraraUNA Brafilienfibus Marcgrav. Canidc 
iLff/'/V. Magnicudo C4;?o«n bene faginati j Lpngitudo bicu- 
bitalis. P^ftrum nigrum, praelongum, Cutis circa ocu- 
los nigris pennis variegata ; Vertex planus & viridis : 
Guttur veluti torquis nigra ambit. Prona pars tota cro- 
Gsa j fupina pukhrb ccerulea. C^^uda duos dodrantes 

ion^a A V I U M, ij 

longa^ Crura breviffima, tibia 8c pcdes fufci, mguihus 
nigriSi 

2, PsiTTACUS maximus aher Aldrov. Superiore ni- 
hilo minor eft, eademque longitudine ; ^oftro breviore, 
mandihula fuperiore alba, inferiore nigra. Albec oculo- 
rum regio & tempora, Totum corpus, alae incipientes, 
& cauda tota pulcherrimb punicea ; ut & alarum remi- 
ges parte interiore ; exteriore fature coenileae funt, una 
cum uropygio inferno. Remigum tegetes fecundo in 
alis ordineluteae funt, puniceis marginibus, cceruleo veluc 
ocello in apice orpataf. Crufcula brevia & pedes fufci. 

In Pfittaco hujus generis, quem Londini obfervavimuf,' 
Alae & cauda miniacese, coeruleo 8c flavo coloribus va- 
riaserant; caudae mediae duae pennae reliquas longitu- 
dine multiim excedebant, in acutos mucrones definentes, 
colore coerulea 

3. Araracanga Marcgr,ah hac non diverfa avis eCfe 
videtur : Notae enim pleraeque conveniunt ; difFerc qu6d 
pcr medietatem al^ pennis tecflae func viridibus, extremi 
medietate coerulea. 

4. Maracana Brafilienfibus Marcgr, Pfittaciy^^- 
cies eft, fed major : plumae totius ex gryfeo fubcoerule- 
fcunt. Clamac uc Pfittacus, frudus amat, Murucuia in 
primis : nec plura de ea habet. 

5, Maracana Ararae, ideft, Macai fpecies minor, 
ut quae Pfittacum magnitudine non excedat, j^rara tamen 
figura eft, cauda longa fimili, rcflroquey quod nigrum, 8c 
cute circa oculos, quse alba, plumulis nigris pundtulata. 
Caput, collum & aU faturate virides, vertice tantiim di- 
lutiore 8c coerulefcente. AU & cauda fupernb virides, 
infern^ coeruleae, extremitatibus pennarum obfcure cceru- 
leis. In exortu cujuflibec alae maculam habet miniatam, 
fupra Roftri exortum f ufcam. 

Alias Pfiftacorum majorum fpecics defcribit Clufius in 
exoticis. Pfittaci jo Synopsis MethodicA Pfittaci medU magnitudinis Parrots ^ Pop» 
pinjayes Anglis difti. 

I. T>SITTAC US alhus criftatus Aldrov. Colore 

-^ in toco corpore albo, crifta in capite, cauda fur- 

recfla, magnicudine Colirmhce domeftic^e majori pari, fe- 

dibus fubluteis, sb aliis Pfittacls facilo difcernitur, 

2. PsiTTACUS i?/m//.r, ularum ccfta fuperna rubente 
"Aldrov. Pr^cedenti magnitudine par eft, I{pftro fupe- 
riiis, estremo nigro, poft fubcoeruleo, reliquo rubicundo ; 
inferiiis albo ; irzde oculi crocea, Vertice luteo, reliquo 
corpore virente, fupernb faturatiiis, infernb dilutiiis; 
cofta fuperna alarum rubente. Cauda breviufcula, in- 
ferne ad latera rubra in longum macula infigni, fuperne 
fiavefcente. Tibi^ ^pdcs cinerei. 

Ha£c fpecies apud nos cmnium eft frequentiflima ; in 
illis quos Londiyii defcripii circa oculos circulus erat albus ; 
& appendix utrinque in fuperiore ^ftri mandibula^ cui 
in inferiore crena refpondebat. 

3. PsiTTACUS pikjlorhynchcs Aldrov. B^ftrum fu- 
perius, in fuperiori parte, viridicceruleum, ad latera 
ochrse colore, in extremirate macula tranfveriali candida 
notatum; inferius roftrum circumcirca colorisplumbei, 
in miedio lutefcit. Vertex aureus, reliquum corpus vi- 
ride, fupina parte obfcurius, prona dilutius. Ai^^ 8c 
cauda viridi, amethyftmo, nigro, miniaceo obfcuro, 
coccineo luteo coloribus varis ; colorum difpofitionem 
in alis & cauda apud Autorem vide. Tib^ hvQ\xs, j^edes 
plumbei, ungues nigri. 

4. PsiTTACUS "oiridis melanorhynchos Aldrov. Ad 
roftri initium, in vertice & fub gula color coeruleus ad 
viridem tendit. Supina pars tota intenfms viret, cofta 
duntaxat alse, qn^ corpori adne(5litur, extrema coccinco 
rubet, uti & remigum extrema : pars prona lutea, & ^ 
iuteo viridis, uropygio inferiiis coccineo. 

5.PSIT- A V I U M. 31 

5". P s I T T A C U S kucocephaliis Aldr^v. l^jflrum 8c 
toars capitis roftro continua alba. GiiU & alarum cofta 
fuprema colore cinnabarino rubec. Medium pcaius inter 
femora obfcure rubefcic. Occlput, collum, dorfum, al<e, 
uropygium fupernum farurate: virenc; Peclus & femcra 
diiutiiis. PolTec hic pficcacus ob mukiplicem colorum 
varietacem (qui non pauciores quam feptem) 7ni)d\&' 
feu vcrficolor appellari. Horum autem praecipuus eft vi- 
ridis. 

6. PSITTACUS verficolor feu erythro-cyaneus Aldrov.^ 
I^ftro eft miniis grandi qu^m praecedenrium, fubnigro ; 
CapitCf collof peBore ccsruleis ; vertice fummo luteo : ocu- 
lorum regio albicac : Venter viridis, uropygium luteum ; 
fummmri dorfum diliub cosruleum : Alarum regetesvi- 
ridi, luceo rofeo perfuf^ func, 

7. PsiTTACUS cinereus feu fuhcceruUus Aldrov^ 
Cclumhce domefticae magnitudine eft, ^oflro nigro, Color 
corporis totius cinereus obfcurior ; Cauda rubra, colore 
cinnabarino feu miniaceo, admodum brevis, & vix ultra 
excremas alas protenfa. Oculos cutis nuda candida cin- 
git. Hujufmodi omnes ex Mina civitate S. Georgii ad- 
ferri aiunc. Londini plnrimos vidimus. 

8. PsiTTACUS erythro-leucos Aldrov. Magnicu-' 
dine Macam didtas, sequat vel etiam fuperar, veriim 
cauda ei brevis eft. Corpore toto obfcuriiis candicac, 
uc cinericeus videacur. t(oftrum nigrum. Poftrema rergi 
pars, uropygium cauda cota, alarum remiges miniaceo 
tinguntur. 

9. PSITTACUS ccccineus Orientalis, alis ex viridi 
& nigro variis. Magnicudine M^rz/Z^wj fuperac. Corpus 
totum coccineum : Alanim veftitrices virides, remiges- 
nigra^, pinnulis exterioribus viridibus, inferiiis cremefi- 
nis : cofta alarum flava. Cauda ima mediecate liavaj 
fummaluceo-viridis : Annulus plumarum viridium crura 
fupra genua cingic. J^oftrum flavum, ut & oculorum 
irides. Crura breviflima nigra, Londini ex India Ori- 
entali allacum vidimus. 

10. PsiTTACUS pifiUus viridis iSthioplcus Cluf. 
Ma^nicudo BringilU. Corpus totum viride, in vencre 

% dilutius 3i Synopsis Methodica 

dilutiiis, in dorfo faturatiiis. Ahmm remjges Sih ^ikcto 
latere faturatiiis virides, ab altero & tota lupina parte 
fufcae. Cauilce pennse ea parte qua uropygio infixse colore 
flavo-viridi, deinde rubro eJeganti, demum nigro, po- 
ftremb viridi tindse. Verticis fupra roftrum & totius 
gutturistegetesplumuIa?rubioeIeganti & florido colore 
imbut». J^ofirum craflum Sc firmum, fubrubens : Crura 
femunciam vix longa, cineracea. Vrigues albi & fatis 
longi. 

Ciim edebat, cibum altero pede non tenebat, ut alii 
Pfittaci, fed roftro carptimeuinarripiebat. 

N. B. Faemellje lenefcentes, (quod valde notabile) vix 
edere yolebant, nifi cibum jam a mare carptum, & ali- 
quandiu in prolobo retentum, & quafi codlum roftro fuo 
exciperent, ut Columbarum pulli a matre ali folent, 

II. PsiTTACUS elegans Cluf. exot, Magnitudo Co- 
lumhje. Collum &C pectus verficolores penna?, rubefcentis 
coloris, & extima parte cosrulei elegantifllmi obfidebant, 
quas ciim irafcebatur furrigebat, ut criftatus quodam- 
modo videretur. Ventris pcnnae fimilis ferb erant coloris, 
fufco tamen infuper fufFufae ; dorfi virides, alarum rfw^i- 
ges fubcceruleae, cauda viridis. P S i r T A c 1 majores feu mediie ma^nitudms 
Marcgravii. 

I ; A J U R U C I J R A U. Supra roftrum in capite 
"- mitellam habec eleganter cceruleam. Guttur, la- 
tera capitis Sc fuperior ilHus pars eleganti flavo veftiun- 
tur ; totum corpus laete viridi. In alarum extremitatibus 
pennae una medietare nigrae, altera croceae, partim etiam 
in extremitate cceruleae, partim hinc inde virides. Cau- 
da viridis, fed quando illamexplicatfimbriata nigro, ru- 
bro, coeruleo. F{pfirum ex cinereo fiifcum, pedes cinerer. 
Oculorum irides aureae. 

2. ?rion A V I U M. 35 

1. Prtori (imilis, paulo aliter colorata ; miiella namque 
in capite flava albedine admixta, fupra oculos 8c in gut- 
ture clarb flava eft. Circa E^ftrum fuperius mucula eft 
thalafTma. 

3. AjURUCURUCA Mitella ex coeruleo 8f pauco 
nigro mixta eft, inque ejus medio macula flava, \n gm-^ 
ture macula eft coerulea. PecluSy alce, dorfum (aturatius 
\irent, extremse alae & cauda dilutius. Extremitates 
pennarum alae flavae & rubr*e & Indico colore mixtae. 
il^ftrum luperius cinereum, in extremitatibus nigrum. 

4. Para^Ua Pfutacus eft niger, pe&ore, dorfo^ Sc 
ventre anteriore inflgniter rubro ; iridihus oculorum ru- 
bris ; I{ofiro & pedibus obfcure cinereis. 

5. T AR AB E. Major cft quam prseceden?;, capite ru- 
bro 8c pe^orf , atque initio alarum, alias viridis : l{pfiro Sc 
fedibus obfcurb cinereis. 

6* AJurucatinga. Magnitudo pulli gallinaeei 
mediocris ; color viridis ; oculi rubri, 8c circa eos cutis 
alba, uc in pierifque ; t{oftrum iSc crura, alba. Cauda 
longa. 

7. AjURUPARA, in totum convenlt cum prssce* 
dence, fed minor eft. Pfittaci minores, Gallis Perroquets diSL 

i."pSITTACUS torquatus macrouros Antiquonim 
■■' Aldrov. Longitudo fefquidodrantalis, ^oftrum ffli- 
niaceum : Iris ocuii lutea : Color totius viridis» fuperne 
pknior, fubtus dilutior. Torquis miniaceus collum cin- 
git, ad quem k roftro inferiori fubjnento linea nigra du-' 
citur. Alarum pennae extimae in 'fuperiore parte rubra 
nora diftinguuntur. 

2.PSITTACUS minor macroUros, totus viridts Aldrov, 
Totus Turdo non major eft ; ^cfiro rubro ; pedihus^ & 
crurihus rubicundis aut carneis praeter aliorum omnium 
normam, Iris ocuiomm crocea. 

D 3'PSJT: 34 Synopsis Methodica 

9. PsittaCUS erythrochlorus mzcroMTOS ^aponicm 
Aldrov, Hic Aldrovando ex icone pi(fla defcripms eft. 

4. pSlTTACUS erythrcchloros crifiatus Aldriw. Alis 
erar, caudi, ac cr//?4 coloris rubri, caetera viridis. Criftii 
referebac Pfittacum crifiatum; ex 6 penrHS conftabat, 
tribus majoribus, minoribus totidem. Oculorum iris rubra, 

5. PsiTTACUS parvus BontH, Magnkudo Alaud^e ; 
roflrum grifeum, ut & guttur, hides oculorum argemeae. 
Verticis plumas egregias criftae more erigk. VcyitstnidQ' 
rior, caput, ccllum^ 'cau.-la fuperiiis pulchrb rubicant. 
FeBus & inferiores caudae penn^e dikte rofacea?, quae ele- 
ganvifTimb in viridem ex albedine & viridi mixtam de* 
finunt. AU potiiTimiim virides, rubicundis pennis iBter- 
textis, quarum medietas lureo & rofaceo colore hinc inde 
varicgatur. "Pfittaci mincres Marcgr. Tui Brafilienfibus, 

PARR.AKEETS. 

y, pRlM^ Magnitudo Hirmidinis, color in totum 

"*■ viriuis. I^pflrum nigrum. 

1. Tui Aputejuba. Priori par, color idem in 
fen7iis Sc raftyo, differt circello es pennis circa oculQsluteo^- 
macula m cn-pite magna ex pennis Auraici coloris. 

3 . T U I T I R I c A. Majores funt Guineenflhus : color 
idem qui prsecedenti. Roltrum eoloik inearnati. Pe- 
des cccrulefcunt. 

4. Quarta Sturni eft magnirudine, ejufdem cum fe- 
cunda coioris, fed cauda breviore. 

5. Jendaya, JVi?r«/<^ magnitudine, rofiro Sc crurihus 
xiigris ; iridibus oculorum aureis. C/iput, collum 8< feSius 
flavum Inteo intermixto. Dorfum, al.^ & cauda viridis 
thalafTm o mixto, 

6. TuiETE. Magnitudo Alaud^g, cauda in totum 
dilute viridis, initio tamen alarum egregib coeruleo : or» 
eriam pennarum omnium inaliicoeruleae j in dorio eriam 

ad A V I U M. ,35 

ad exortiim caudse imacula coerulea. H^ftrum incarna- 
tum. Cauda prastqr normam hujus generis ^ ad fecun- 
dum ergo genus potius pertinet. 

7. T u I p A R A Tupinamhis, magnitudine Akudce, m 
totum dilute viridis, ut praecedens, rcflro paricer incar- 
nato, crurihus grifeis- cauda etiam breviore. Differc 
macula in fronte prope roftri exortum femilunari mini- 
ata ; cujufmodi 8c inferiiis habetur in cujullibet al^ me- 
dio, lutei feu uranici coioris, 'Nidificant; in cum\ilis d 
formicis relidtis qui in arboribus reperluniur. 

S. A NACA BrafiL Magnitudine Aiaudce', Roftrofufco: 
in vertice epaiici coloris pennae, circa ocuios brunni : 
Guttur cinereum : colluni fuperius & latera viridia : 
Ventertyi brunno rufefcic : Dofjum viridemaeulam habec 
dilutb brunnam ; cujus coloris Sc cauda eft. In aiarum 
initio macuia five fimbria fanguinea eft ^ reliquum ala- 
rum viride, extremitas ihalafrini coloris. Crura fuperiiis 
viridibus veftita pennis, inferiiis cute cinerea, unguibus 
nigricantibus. 

9. Q^u 1 1 u B A T u I Magnirudo Taiapar^ par ; 
flavus totus, veriim extre&itas alarum obfcure viridis : 
/^o/?r//»2 gryfeum : C/-«r4 colorisincarnati. 

Pieraeque hujus generis Aves colore viridi funr, cauda 
etiam longifTima unde fexta & feptima f pecics e M<??\' *' 
gravianisiid. mediunfi poriiis genus pertinent.non obftante 
magnitudine, ob caudarum brevicatem. 

10. Pfittacocongener A Ni Brafilienfium Maicgtav. Avii 
eft TurdeU magnitudine, totaliter nigra, ]:enni ., lolfro, 
oculis, pedibus. Caudam eredlam gerit, 6 liiutos ion« 
gam. B^ftru7n altum. latum, digitum aut paulo plus 
longum : inferior pars dire(fi:a ferfe, fuperior alca, lata, 
femilunaris figurae & comprelTae, ita uc acumen fere (u- 
peritls habeat. Crura &c pedes uc in Pfittacii, In Jyivis 
frequenseft 

Notandum autem Pfittacos fer^ omnes crura. brevi^ & 
exilia habere, contra quam B^paces plerasque j«/:<t4<^- 

D % Aw 36 Synopsis Methodica Aves Roftris rediorjbus mitiufque hamatis 
miixim^, Jingulares (jr ful gencris, oh cor* 
forum moUm & AUrum hnvitatmvolmdi 

imfotcs, 

* 

j.CTRUTHIO-CAMELUSriveSfrwfWThe 

^ OsTRiCH. Avinm oranium maximus cft, fi 
tinum fort^ Emeu escipias, quae quamvis proceritace 
ei mulium cedat, ccrpcris tamtn moie squnliseft. C^- 
•pite parvo deprcflo 8c fere Anjerim • fcdd bifido carrjeli 
inftar ; fic pcntiarum formia qi^?3 ex viiiis crilpis&dif- 
juncris conftant, ab aliis om.nibus avibus abunde diftin- 
guitur. Ova parit maxitria, i ^ inrerdum libras penden- 
tia, qu:e in arena condita Soiis duntaxat calore foveri 
dicuntur. 

2. Struthio-c^melus Ani^rifa^ms, NhaNDUGUaCU 
Br.yfilienfLhiis, Ema Luftams Marcgrav. Aliquanr6 
rnincres funr Africamsy & Etricu feu Cajoari^ fimiliores 
quam Snuthioni ; quatuor enim fn pede digltos haben?, 
tres anterius, unum pofteriii?, cralTum, rotundum. Caw 
dam non ut in ilio criftis prxdiram ; fed plumas gryieas 
per dorfum expanfas ad anum uique. Capur Avj^rinum 
II t in Struthione» 

3. Emeu feu Eme Aldrov» Cluf. Nieremh. Emeu, 
^tngoCz{o^v\^Bontii. Emeu, quibufdam didns Cnfea- 
rius Worm.ii, Toe C A S S O w a k y. Corona ei i_n m.edio 
capite cornea. Caput. & collum nuda feu potius raris 
pilis cbflta, cutis colore ^ cceruleo purpuraicence, ex- 
cepra foliim inferiore poftici colli parre miniacea.^ Ante- 
r-ius in ima colli parte lobuli duo carnei nudi ad pedus 
depcndent. Ricluscrw ampIifTriiius. /^r/?rttw 4 feife di- 
gitos ionguna, crairitieimediocris, redlum. Cr«r4 crafTa 
valida, q\iam Struthicnis breviora. Digiti in pede tres, 
Antici omnes, nam poftico-carec. Akrnm qusdam ru- 

dimen» A V I U M. 37 

dimenta obtiner, verms quam alas, 5 tantum fcapis pen- 
narum teretibus parvis, WftriQis calamis limiUbus, pin- 
nulis plumofis aut nullis, aut attritu derafis. Caud.zr\\i\\2i. 
Corpus grande, Struthionis par, flumis fufcis feu nigri- 
camibus rarioris textura: veftitum, qua? e longinqao in- 
tuentibus pili potiiisquam plumae videntnr. Avis facilb 
raanfuelcit. Indice Orientalis incola eft. Sub red:ore 
callum habet ut Camelus, cui intcr quiefcenduminnititur 

& incumbic. 

3. C Y G N us cucullatus Nieremberg. Ga'lus gallina» 
eeus peregrinus C/«/. Dronte Bontii, The Dodo, In Infula 
Batavis Mauritii didta invenirur. Magnitudine cft in- 
ter Struthionem 8c Gallum Indlcum media. Cnpite magno» 
membrana quadam cucullum referente teAo : oculls 
magnis nigris: ^T^/t) prselongo valido ex coeruleo aibi- 
eante, exceptis extremitatibus, quarum inferiornigricar, 
fuperior flavefcit : Ri^tu paculo : cor-porc ob^fo rotundo, 
quod mollibus plumis grifeis Struthionum veftirur. Ab 
utroquc iatere loco iicpiigum, exiguis alis plumatis, 
ex flavo cinereis, 6c pone nrcpygium loco cauds quinis 
pennulis crifpis ejufdem coloris, decoratur. Crurihus elt 
flavefcentibus cralTis, {cdi a^mGdum curcis ; 4 digitis pe- 
dis folidis longis quafi fqur.moiis, toridem urigulhm ni- 
gris validis munitis incedic, Caererum tardigrada ^it 
avis & ftupida, quseque facilis prseda fic venatoiibus, 
Hadenus Bontiui. ffCJ' Aves roftris redioribus miniifqt^e hmuth d 
Primo Majom^ 

Roftris craffis, longiufculis redioribus dofhits. 

t_I R vel vidu ex infedlis &: frugibus promifcuo n- 
•*••* tuntur, nonnuUx etiam carnivora^ funt & rapaces, 
ruorticinis prsedfpub S< cadaveribus inhiantes^ vel infedis 

D 3 ^ tani^m S3 Synopsis Methodica Ille vel corpore lunt umcolore ferfe 
Cnam datur in his aliqua colorum diverfitas quamvis noit 
magni momentij nigricante, nimirum Corvinum genui 
didum a Co^vo ave notiflima, & ex Europ.eis masdtna, 
hujus generis : vel corpore vario feu diveriacolore, voce 
garrula quas Picas dicimus, a Pica varia, ave vulgadf- 
iima. Hic [fci, hife8:ivora'} unius omnes & ejufdem fa- 
miiia^ funt, & Pici denominantiir. 

Norandum tamen quod cum Picos omnes infecfHvaros 
tantum eSk affirmamus, Aves propri^ (k di<ftas inrelligi- 
mus: funt enim Aves nonnuU^, quas ad bocgenus (Pi-' 
ccmm nomine late fumpto pro Avibus omnibus quae ar- 
bores parirer fcandunt) retulimus, qu^ frugibus quoque 
veKurrur : uc v. g. Picus cinereus didtus, Picus mura^ 
rius, 6<c. 

Pici autem genuini multis & infignibus notis ab aliis 
omnibus Avium generibus diftjnguuntur. i . ^pfiro redo, 
curo, robufto, angulofo ad arbores perforandas accom- 
modap. 2. L;V?^zw longiirima, terete, in fpinam offeam 
acii^^am rigidam, utrinque centatam definente, ad vermi* 
culo5, cOiTos, formicas aiiique inlecta lancinanda ; qukm 
longiinme exfci ere & retrnhere poifunc pro libitu, dua» 
lum cartilaginum & mufculorum cpe, miro artificio. 
3. C/v.rihiis brevibus at fidmodum robuftis, ad arbores 
fcandendum, iifqne fortiiis adhagrendum, dumforamina 
terebranr. 4. Dfgitts in pedibus binis ance, totidem 
letro fids, ad eundem ufum. 5. Catid} rigida & du- 
riufcula, deorfum etiam inflexa, uc ei innitantur 
Sz fe inter lcandendum fuftentent , unde pennae 
ejus estreniae perfa^pe fradla; S< detritas funr. Cauda de- 
ccra duntaxat pennis componitur, quod paucis prseterea 
avibus convenit. 6. Appendicibus inteftinorum feu in- 
tcftinis ccEcis carent, quod huic generi peculiare eft, 
ncc ulli prxterea, quod novimus Avi convenit, ^ qua- 
drupedibus foli rnujTelino feu vermineo ^Qntn ', quod ciim 
D. l-Villcughby Ornii:hologlam ederem, nefciebam. 7,/««^ 
fcHis dunraxac vefcuntur, quod antea adnotacum. 

Ex his noris prima & quinta lyngi avi vix conveniunt, 
qu.T tamen ob reliquas notas communes his Avibus om* 
ninoanflumerandacft. Corvini A V I U M. 39 C d R V 1 N I gcneris Avcs. 

HUjus generis nota? funt ^ofinm magmim craflum, 
recitum aut modice infiexum, vidus ex carne, In- 
ie&is & frugibus promikuus ; nonnallse etiam carnivo- 
rx tantiim funt, morticinis prarcipu^ 6c cadaveribus vef- 
centes, unde a nonnullis Semlrafaces appellantur, ut Cor- 
vm & Cormx; aliae frugivoras ut Cormx frugllega, 

A. I . C O R V U S, Tbe tf^^ven ; Kef *f . in hoc gene^ 
re maxima eft, color e undique mgro cum quodam Iplen- 
dore coeruleo. Hic agnos recens editos faepiflime dila- 
niat & devorat. Ocuk>s autem eorum primMm roftro 
appetit 8c eruit ; quin & aves invadit, & a nonnullis ad 
aucupium inftituitur, Avis admodum longaeva efle cre- 
ditur, 

A. 2. C.O R N r X, The common or Carrton-Crow» Ke§ui't!, 
Haec carnivora eft, & morticinis plerunque vefcitur, quo- 
rum tamen inopia etiam fata depopulatur, Corvo dimi- 
dio minor, alias ei perquam fimilis eft, 

A. 3. COKH IX frugilega, T^eRoOK; ACornice^ 
cui fimilis videtur, in mulcis difFert, v, g. Magnitu- 
dine qua illam fuperat ; colore Roftri circa radicem al- 
bicante ; quod indb evenir, qu6d roftro in terram pro- 
f undius fubinde detrufo ut vel radiculas, vel infedla ex- 
trahat plumaginem circa radicem ejus nafcentem dcte- 
rat & cutem denudet ; pennarum fplendore purpureo- 
caeruleo ; quod gregaria fit, nec gregatim tantuni 
yolet fed 8c nidificet ; quodque frugihus vicftitet. 

A. 4. C O R N I X cinerea frugilega, Ihe R O Y S T O N- 
CROW. Caput, gula ad fternum ufque & alajnigra?, 
reliquum corpus cinereum. NonnuMi The S e a - c R o w, 
i. e. Cornicem marinam eam appellant^ In planitie circa 
^pyflon oppidum, Nevo-markety 8c alibiin ag.ro Catitabri^ 
gienjjj & in agro Bimlmenfi circa JefiS fluvii pftia f re- 

D4 queps 4C> Synopsis Methodica 

quens eft, hyeme potifrimum. Ventriculum difre(3:um 
Tifico, hordeo, aliifque^r^w/i refertum invenimus» 

A. 5.M0NEDULA (ive Lupus Aldrov. Ihe J A C K-" 
DAw: Ko\5/3j II Ayx©-. Comice vmnov q^. Poftica pars 
capitis ad medium ufque colli cinerafcit, PeEius quoque 
& ijenter cinerafcunt nonnihil ; reliquum corpus nigrum 
cum ccEruleo iplendore, fed caput lummum intenfiiis : 
Caput grandius eft in hac ave, quod eam callidi & faga- 
cis ingenii efTe arguit. 

A. 6. C O R A c r A s, Pyrrhocorax etiam did:a, quan- 
tumvis Aldrovandus repugnec, The C O R N i S H-c h o u G H. 
J(oflj-i coiore rubro non k praecedente taniijm fed ab aliis 
hujus generis quibufcunque avibus fatis diftinguitur, u% 
alias nocascharaderifticas, quamvis multse fuppetant, ad- 
jicere non lit opus. Scopulos & clivos maritimos praeci- 
pu^ frequentar, non in Cornubia tanrum fed etiam in 
TPallia. Corvus fylvat. Gefrt. in omnibus praeterquam 
magnirudine cum hoc convenic. 

7- C o R V u s Indicus Bontii. Corvum noftratem roftro 
f eferc ; verum in remporibus fimiliter pidus eft ut Indicte 
ift^ Milaagrides quas Belga? Kalcoutfe hanen vocant. Ca- 
pite & collo nigricantibus plumis ornatb veftitus eft : Pedi^ 
bus & imouihus validis. Indole difFerc z nofiris Corvis, 
qu6d non cadavere, fed nucihus Myrifiicis potifTimiira 
vcfcatur, iifque infigne damnum inferar. C^r^ ejus de- 
licara eft. 

8. C o R V u s Tndicus cornutus feu RhinoCEROS 
dvis Bon:ii. I{hinoceros avis Aldrov. Topau Worm. Muf. 
Magnitudine long^ fuperat Corvum Europaum^ Roftrum 
refpedla corporis mediocre : Quod fi verum fit, ommum 
certe avium lcjigi maxima erit. , 

Joan Kieuhof: nomine Jagervngel defcribitur. Veriim 
ciim Bj jicam H^iguam non bene intelligam, Lecflorem 
ad Ki^u':cfi librum amardo. 

Hujas-Avis diverfx fpecies efie videntur : nam tria 
hujus generis rcftra vidimus, figura tantopere differentla, 
uc unius & ejafdem fpeciei Avis effe non potuerint ; quo- 
rum icones in Ornichologia D. iVlUughhy habenrur, 
cuo Lcdorem refero, non cnim fine ionga verbo- 
■ - . rurr A V I U M. 41 

rum ambage, intelledhi admodum difficili, defcribi 
poflunt. P Prc ARU M g^nus. 

I C A varia caudata, feu fimpliciter Pica, The 

MAGPYEOrPlANET! Kiwrfi feu Kl^A. Co- 

lore vario ex albo &c nigro, Caud<£ fcrnna lingulari, pennis 
mediis longimmis, reliquis ordine ad extimas ufque fenfim 
brevioribus ; rido fupernb undique fpinis contedro, ex- 
cepto duntaxac foramine ad latus, a congcneribus avibus 
dirfert. 

A. 2 , P I c A glandaria, The J a Y. Verticis plumas va - 
riae funt ex albo Sc nigro ; Color dorfi rufFas cum aliqua 
ca^rulei tindlura. Infignis autem nota, qua coloris re- 
fpcdlu ab aliisdiffert, funt pennulas ilix ad alae bafin pul- 
cherrima^, lineis tranfverfis coeruleis amcEnis, albis, ni- 
gris vari2e, quae priores 1 5 remiges operiunr, Non 
giandes duntaxat vorat, fed & fabas recentes nedum ple- 
nfe matiiras, & Qerafa, quibus avidiflim^ inhiar, 

3.GARRULUS Argentoratenfis Aldrov. The R O t- 
LER. Coloribuseft pulcherrimis, Pedtore & ventre ex 
cosruleo albicgnte ; uropygio 8c minoribus Alae tegetum 
ordinibuscoeruleo amoino tinftis ; capite ex coeruleo ob- 
fcur^ virenre. Alarum remigibus 8c caudae pennis ex co:- 
ruleo, nigro Sc albo variis. Notae fingularesin hac Ave 
funt, I. Tubercula feu verrucae nudae ad oculos. 2. Fi- 
gura cauda?, cujus extimze uciiinque pennae rdiquis lon- 
giores funr. 9. Digiti ad fundos divifi. 4. Qii6d lingua 
duas tanciim habeat bifurcaras appendices. 

Picam mariyiam Aldrovando OrnithoL lib. il, cap. 16. 
defcriptam a I{oller Argenrorarenfi diverfam noneffe fu- 
fpicamur, quamvis colores non conveniant : fortafle 
Aldrovandus ad intuitum iconis pidae deicriptionem fuam 
concinnavit. 

Cornix 4^ Synopsis Methodica 

Cornix cxrulea Gefn. nobis etiam eadem cum ^oUer 
avis efle videmr : nihil tamen alHrmamus. 

4. P I c A Perjjca Aldrov. quam ex imaginis pidtae in- 
tuitu defcripfit, ciim notse quas illius adferi: nuUius fer^ 
momenti iint 5 nimirum B^ftrum albicans, irides oculo- 
rum albse, psdes fubcoerulei, Alarum pennae fecundi or- 
dinis, urop;gium & priores in cauda luteae • Quodnam 
avis genus fic me nefcire fateor. 

5."CaryOcatact£S Gefn, & Turn. Magnitudp 
Intcr Msrulwi Sz Pica^n \2.vhm; i^^_/?r« w nigrum, vali- 
dum, Picorum fimile. Ccrpus totum tam pronum quam 
fupinum ex ruffo fufcum, maculis albis triangularibus, 
excepto capite, perbell^ depidkum. Intcr oculos 8c ro- 
ftrum albet ; infra anum etiam fub cauda pennae func 
candidifTim-se Vcx Picis caudatis fimilis. 

Garruli Boh;mici Aldrov. deicriptionem \'ide infra in- 
ler Aviculas crams & validis roftris, ad quarum genus 
potius quam ad Picarum percinere videtur. 

6. P I C A caudata Indica, feu Jafonsnfii Aldrov. roftro 
& pedibus rubds, capite & coUo coeruleo, pedore & 
ventre albo, quid } 

7. Mhnus feu Picus grrruJus Jndicus. quid ? PicaegJan- 
dari^ non admodum diiTimiIis,red mulcQ minpr, U.Chark-^ 
ton. Pici Martii iifque affimSy 

I. P I C U S niger maximus. The GreatBlacK 
-*• WOODPECKER. Magnicudine infigni, coiore 
totius nigro, vercice excepto qui ufque ad nares, minia- 
ceo pulcherrimo tingitur, a reliquis hujus generis abunde 
diftinguitur. 

A. 2. P I C U S viridis, The green WoOdSPITE or 
WOODPECKER, called alfo the H E y H O E <?«^ R a m- 
F O u L. Pluvice avis Veteribus, Noftratibus B^ufuFovol 
eodem fignificaru dicitur, quod voce fua clarnofiore & 
' * '^ " ^ ' " folito A V I U M. 4} 

folito frequentiore pluviam pr^fagire creditur, Eeyijoe 
qudfi HoTvJjoIe quoir.odo Seprentvif.naiibus appeliatur.id eft 
toraminum dolaior, ^iv/pj^oAet^^n; Grscis, quia Rollro 
arborem perforar. 

Hasc fpecies magnitudine fua, qua reliquas fuperat, 
& colore viridi faciiS innotefcit. 

3. P I C U S viridis majcr feu maximus Bellon. Pico vi- 
ridi vulgari longfe major eft. Pyoftrum ei tribuitincur- 
vum praecer aliorum morem : pcaes tamen fimtles ; vari- 
as denique maculas in alis, quales in aliis etiam conipi- 
ciuntur fed colore differentes. 

A. 4. P I C U S varius major» Thc grcater ffotted TVoQd" 
fecker or WitxvalU Niger eft, maciilis aibis pulchr^ de- 
pictus. In mare infra vercicem dudlus pulcherrimus- 
miniaceus cemitur. Uterque fexus fub cauda colore 
phoeniceo feu miniaceo lucido tingitur. Magnicudine 
Aderula? par eft, vel major. CofTis aiiifque Infedis 
viditat. 

A. 5. P I C U S varius mhmy The iejTer fpotted Woodfpitff 
cr H r c K w A L L. Prsecedenti figura 8c colore fimilis eft, 
fcd multo minor. Avis ha^c vei roftro fuo in rimam ar- 
boris inferto & celerrim^ hiic illuc agitato,i vel creberri- 
ma percuffione, fonum efficit crepitantem clarum, qui h 
longinquo exaudiri poteft. \^\s 2id6ii TheophHus MoH- 
tor apud Joan, Fabrum Lynccum expofit, in Animalia 
'Nov.i Hifpan, Nard, Anton. B^cchi. 

6.? ICVM varium tertium, omnium minimum, qui 
circulos habet in pennis perintegrum corpus, quorum u- 
nus albus, alius niger eft. Hic Pajfere domeftico paulo 
eft minor, carne Rubeculam fere ^quat. Pedes habet 
parvos, fed ungues Jongos. 

7. Picus varius Brafilienfis Ipecu di(5lus Marcgr,, 
Magnitudine eft Columhce.. Caput vcftitur pennis cinna- 
brii coloris, in quo &: criftam habet. Collum lupra Sc 
infra nigrum, in utroque lacere iineam habet albam ad 
dorfum protenfam ; AU fuperius nigrse, fubtus albae : 
Cauda nigra. In ventre Sz cruribus iuperioribus penns 
lunt nigrae & albse. Roftrum Picorum fimile, quo cor- 
tices arborum exicindit. 44 Synopsfs Methodica 

A. 8. Jynx five lorquiHa, T6e Wr ynec K.' A 
prsecedentibus difFert i,^flro tenuiore 8c infirmiore; 
neque enim, ur illi, in folido ligno foramen libi excavat, 
fed in arboribus cavis & putridis nidificat. i. Cauda mol- 
liore miniifque rigida, 3. Qliod caput ridicule contor- 
quet& ad humeros circumagit, unde TorquilU nomen ; 
Coloribus variis& elegantibus perbell^ pingitur.ut pul- 
chra admodum fit Sivis.Alaudam magnitudine non fuperat, 

9, P I C U S luteus cyanopus Perjlcus Aldrov. 1. 1 2. c. 3 5. 
Defcriptionem vide loco citato. A V E s qu£dam exotiu Picis affincs. 

i. "P IG A Brafilica Aldrov.lib. 12. cap. i^.Tucan a"" 

-■■ (ive Toucan, Brafilienfibus Marcgr. Xochitenacatl 
Mexicanis Nievemherg, Avis pperivora nonnullis. Ob 
fimilem digitorum difpofitionem, duobus ante, totidem 
rerro firis ; quodque foramen fibi in arbore excavet, in 
quo nidificet ; ad Ficorum, non Picarum, ut vuit Aldro' 
vandus, gcnus referenda eft. Magnitudine eft initv Picam 
& Merulam media. Hpfi'''^ rcliquo corpore toto majore 
ab aliis omnibus nobis hadtenus cognitis Avibus differr. 
Avis hujus generis ^ D. Cajfiano de Puteo apud Jean, Fa^ 
hrum Lynceum defcripta ab Aldrova^idina fpecie diflindla 
videmr, ut defcriptiones conferenti, puto, patebir. 

2. A R A c A R I Brafilienfibus Marcgrav. Cochitenacatl 
item Xochitenacatl altera Heynande:{. Nieremberg. i^o- 
firum hujus minus efl Tucanx roflro, fuperiore mandi- 
bula in nonnullis tota alba, in aliis linea in fummitate ni- 
gra fecurdum longitudinem diftindla ; inferiore nigra ; 
alias ei perfimilis eft Avis. Pennarum colore Ptcam po» 
tiiis refert quam Picum, 

5 - J A c A M A c I R I Brafilien/jum Mfrcgr. Digitos in 
quolibct pc-de duos arrteriiis, duos pofteriiis fitos haber, 
eorum exrcriores duplo longiores intericribus Picorum m 
modum, unde non fine ratione avem banc Picis annume- 
ramus. I{ofiro etiam recfto acuro nigro cum Picis conve- 
nit. Magnicudine eft Alaudce, alis brevibus : fupina. 

parte A V I U M. 45 

parre tota coloris viridis cum aureo & igneo mixti, ut 
mirificfc fplendeat : prona obfcurfe flava 3 annulus viri- 
dis collum circundat. 

; 4. C u R u c U I Brafilienfihus Marcgr. Ob (imilem 
digitorum difpofitionem & hanc Picis fubnedtimus, 
Magnitudo Picas; ^oftrum breve, latiufculum, fulphu- 
reum, mdes oculorum aurese : Crura brevia, ad pedei 
fere plumata. Totum pBus 8c venter infimus coloris 
funt egregib miniau: dorfum 8c cauda fuperiiis excoeru- 
leo 8c igneo fplendidb virefcunt : caudse extrema ora 
nigra, fubcus pennas habet albas nigro tranfverfimele- 
ganter ftriaras. Ala variis coloribus, initio viridi, me- 
dia parte canelcente, ultima nigricante, diftindtae, Co- 
lorum refpedu Vfmacis quam Picis fimilioreft. 

5. GuiRA ACANGATARA Brafilicnfuim Marcgr. 
Digitorum fitu cum Picis exadfe convenit ; 8c prope- 
modum numero pennarum cauda?. Magnitudo Picae 
varia? ; I^oftrum paulum aduncum, obfcur^ flavefcens : 
irides oculorum fufcae. Totum cafut pennis vefticur, in 
medio fecundiim longitudinem proximb fcapum fuicis, 
ad latera flavefcentibus ut crifta. Collum & al($ e con- 
trario, pennas habent in medio flavefcentes, ad latera 
fufcas. Toius venter, dorfum f exceptis alis) crura fupe- 
riora 8c exortus alarum, ex albo pallid^ flavefcunt. 
Cauda 8 pennis conftat. Crura inferiora coloris funt 
thalaiTmi. 

6. GuiRA Tangeima Brafilicpfjum Marcgr. feu 
Picus nidum fufpendens. Hsec Avis prae aliis hoc nomen 
meretur ; nullam enim novimus prseter hanc cjuae nidum 
proprie fafpendar. Picsevariae^equalis cft, capite f^vyo^ 
roftro re(flo, acuto, nigro, digitum longo : Pedes aliarum 
Avium pedibus digicorum Ctu reipondent. Caput Bc 
coUi inferior pars nigcrrima, fuperior ad initium dorfi 
uranica. C^w^.^ tota nigra ; alje eciam nigerrimae, verum 
in medio (ecundiim longitudinem maculam habenr albam : 
f eliquum corpus coloris uranici. Crura fubcoerulea. Nidos 
egregios excruunt hae aves cylindraceae figuras, ^ virgulcis 
perquam artificiose contextis, eofque appendunt magno 
Bumero extremitacibus ramorum, 

7. Jupu. 4<5 Synopsis Methodica 

7. JupujUBA feu Japu Brafilien/ium Marcgr. 
Ejufdem flgiirx eft cum praecedente, & eodem modo ni- 
dificans, cauda pauliim brevicri. Corpuj to:um nigerri- 
mis pennis vefticum : in utriutque alas medio macula 
flava, digitum longa : in exrremicate dorfi & prope anum 
tota eft flava. Ccuda inferius ab exorcu ad mediampar- 
tem flava, reliqua nigra : fuperiiis tota nigra, lacerali- 
bus duntaxac pennis flavis ad medium ufque. Crura 
nigra & pedes : ^trum lulphurei coloris : oculorum 
irides fapphyrina^. Nidus ex arido gramine, pilis equi- 
nis auc iuillis mixtis, componitur, coloris fufci, figura 
cucurbirse anguft^ cum fuo Alembico, ^c. Nidi hi^ 
ramulis miniiiiis extremis arborum dependenr. Hoc ar- 
tificio ova & pullos luos a Simiarum rapina & injuiiis 
fecuros reddit. 

8. P t C U S Indicus;x nlbo ^ mgro variegatus,Mn(.Lcyd. 

9. P I C U S Jndicus criftatus variegatus, Muf. Leyd. 

10. P I - u s Ind^ciis hdroatus horarius, colore viri- 
iiante, vulgo horarius velpertinus, Paia Ksthaia Zeyla- 
nenfibus circa vefperam indefinencer cantare incipiens, 
Muf. Lcyd. 

11. Idem minor. Pici njims profrie d'i5ii feu Picis afBnes. 

1 * T3ICU S murarius, Aldrov. lib. M- C4/>. 37. Sturni 
* fere crairicie eft. ^o(lro obiongo, tenui, nigrb : 
capte, collo, dorfo cinereis : PeBore albicante : Alii 
parrim cinereis, partim rubeis. Cauda, qnx brevis, pen- 
nas alarum longiores, dorfum inferius, venter Sc crura, 
qu3e picorum more brevia funt, nigra. Digiti longi, 
tres anre, unus pro calce. 

Picus murarlm dicimr. quoniam nt Pici arboribus, iti 
hsec muris maxinr.e adhas-er, vermicuiolque in eorum 
rimis qu3eric. In foraminibus arborum niciuiatur. In 
jinglia inveniri aiunc, quamvis nobis inibi nondum fue- 
ric confpeda, 

a. JUNCp A V I U M. 47 

2. J u N C O Aldrov. Clnclus Turn. The grcat&r 
Reed-spaRROW. Magnimdine Turdo non multu.m 
cedit ; rolii-o grandi, digitali, fufco, nonnihil incurvo. 
Os intus croceum. Gula, pedus, venter alba, ciim ali- 
qoaflavedinc, praecipufe circa anum. Supina facics tota 
j^fufco feu oblcure cinereo flavicat : fupra oculos linea 
albicans. Plumulae remigum^ radices fubtus tegenres fla- 
vae. Caudae pennx rigidae ut in Picis Martiis. Crurum 
tobur in bac ave prascipu^ notabile eft. In arundinetis 
femper vcrfatur, & fuaviter cantillac : Arundinibusautem 
adbaerefcit, eodem modo quo Picus martitts arborum ra- 
mis : quam praecipu^ ob caufam ad hoc genus eam recu- 
limus. 

A.3. Passej^ arundinaceus mmor, An CmnevaroU 
Aldrov ? FiccduU carmahma Olinae. ^ticiih asqualis eft 
aut tantillo minor : in Arundinetis verfatur, & perpetuo 
eantillat arundinibus infidens. Coloribus a praecedente 
non muhi^im difi^err, nifi quod de viridi magis parriciper. 
^oflrum ^ pedes in hac avicula mulro majores funt 
quam pro -carporis ratione, In Belgio frequens eft inter 
arundinej. 

4. A T o T o T L five /Ivis aquatilis Hernand. Magni- 
tudine eft & forma PaJJeris, rofto nigro, pedibus fuivis, 
prona parte candida, fupina fulvo albo, nigroque varia. 
in juncetis &: careBis verfatur 82 prolem educar. 

Forte Pafferi noftrati torquato in arundinetis nidifican- 
ti inferiiis defcripcae eadem Avis fuerit. 

Defcribitur lecundo cap. 16. fub nomine Atotctloqui^ 
chitL ubi pertinacis cantionis efle dicitur, ab exortu folis 
ad occafum garritu muies imitante. 

A. 4. S I T T A feu Picus cinereus Aldrov. 7he N U T- 
-H A T c H or N u T j o B B E R. Supina pars corporis cinerea 
eft, prona ruffa. Linea lata nigra a roftro per oculos ad 
coUum ducitur ; ^pflrum redum, trianguium validum, 
Non infedis tantum fed & nucibus vejcitur quas mira 
dexteritate roftro pertundit & aperic. Arbores fcandic 
Picorum more, 

A. 5. C E R T H I A, T/jff C R E E p E R, Arborum trun- 

cis & ramis adhaerefcic & repcat Pieorum more, Farvita- 

. ... ^ 48 Synop^is Methodica te fua & roftello arcuato ab aliis omnibus hnjus 
generis avibus diftinguitur. Caudce penn*e longiflimab» 
acutse, & rigidse, ut in Picis. Supina pars corporis tui- 
ya eft, prona albicat. 

A. ^, Upupa, "kcro^l., rhe Hoopor Hoopop-. 
Crifia in capite pulchernma duplici pennularum ordinc 
conftans, a roftro ad excremum ulque occipitium pro- 
tenfa, quam pro libitu arrigere & demictere poteft, huic 
pro characfteriftica fufficere poflit. Magnitudine ad Van» 
tiellum accedit. E ftercore, potiflimum humano, nidum 
conftrueretum Arijiotehs^t Vcteribus, tum Recentiorum 
nonnulli tradunt. Numero pennarum caud^e denario, 
Appendicum irtteftinalium ablentia, alarum tranfverds 
macularum ordinibus cum Picis Martiis convenit ; aliis 
notis ab iis iatis difterc. In Northumbria, inque agro Sur» 
m4W(? interdum invenitur. J«/^'^/^ vefcicur, an&uvisa- 
liifque fru(flibus uc veceres nonnuili cradiderunc, nefc^- 
mus. \^ves terreftres aquas frecjuentanteij roflris /<?/?- 
gis, piicivor*x 

A. i.T S P I D A, an Veterum Alcpn. TZ^e K i N G F i S H- 

-*- E K. Merula minor eft : R^ftro 2. dig. iongo, 
craffo, valido, redo, acuto, nigro : ore intus croceo. 
Coloribus eft pulcherrimis, vertice ex nigro virefcente 
cuni maculistranlverfis coeruleis ; dorfo coioris pulcher- 
rimi dilut^ ccerulei Iplendentis P^fi«j,venterimus,latera 
& fubalares plumse ruffa^, Vcnter medius ex rufFo albec. 
Inter nares & oculos, item ultra oculos macul*e ruffa;, feii 
ex albo rufefcentes. C^«^4 ferquidigitalis tantilm. Tibics 
perbrevcs. Pcdum in hac ave ftrudtiTa finguiariseft; 
namexcimi digiti tria internodia medio adbsreicunr, in- 
timi unicum tantiim : eft autem intimus digitus minimus, 
6c medio dimidio brevior : cxtimus medio fere xqualis : 
pofticus intimo pauI6 inajor. Ventriciilus magnus & A V I U M. 49 

iaxus lit in carnivoris, ofTiculis & fquamulis pifcium ple- 
hus. In rlparum foraminihus nidificar» 

2. Ifpid^ affinis Ja^-uacati Guacu MarcgrJ 
T^r^^/^magnicudo, figura Pici majoris Roftrum IJpidce, 
fed uncia longius : crura breviflima nigra. E digitis 
anrerioribus exteriores duo fbreves quidem at tertius in- 
teriorlongb breviflimus & remotior. Supina pars tota 
coloris eft fermginei Sc fplendentis, torque circa collum 
albo, prona pars alba. Prope utrumque oculum maculam 
etiam albam habet. 

3 . M E R o P S five Aplafter. T/j^ B E E e A T E R. Ifpida 
figuracorporisfimiJis eft, magnitudine Ato^/^, aut ma- 
Jor, B^ftrum irpidag iimillimum. mfi quod deorfum 
paul6 magis incurvetur. Pedum conformatio Ifpids^ 
|)er omnia exadl:^ fimilis. Color in vertice ruffas, in 
cervice & fcapulis viridis, cum aliqua riibri mixtura Ab 
angulis oris per oculos ultra aures dudiis niger urrinque 
extenditur : Huic contiguus fub mento color flavus» 
PeHus 8c venter totus caeruleus. Cnuda • palmaris, cu- 
jus mediae pennse- ultra reliquas longitis procurrunt* 
Ventriculus membranofus potiiis quam murculofus, Sca- 
fabeis aliifque infedis refertus. Apihus^ aiiiique infecitis 
vidlitat : ob exadtam partium omnium tam internarum 
guam excernarum cum Ifpide fimilimdincm furpicamur 
eam piices pariter prsedari. In ItaiiaimQmtm : in Creta 
aucem infula frequentifTima eft, tefte Bellomo, 

4: M E R O p S aiter feu Meropi congener Aldrov. Corpore 
eft fuperiore paulo longiore & crafiTiore ; rrftro ad falcem 
mefforium propiiis accedente : Capite & prona parte 
ferc tota flavefcente ; dorfo caftaneo, prope uropygiutn 
tamen ex viridi & flavo permixto. Reliquam defcriptio- 
nem apud Aldrovmdum vide, qui ex icone picVa eam 
.jdefcripfic. Roftri figura 6c maculis nigris utiinque per 
bculos dudlis cum Merope convenic. 

5 . Ifpidae feu Meropi dffinis, GuiRA-GUAlNUMBl 
BrafilienfihuSf Tupinambis Marcgr, Deplumatse corpus 
iion fuperac magnitudinem TurdeU, quamvis pennis in- 
duta Columhce par videatur. ^ftnim nigrum, a dig. 
longum, in utroque iatere, fupra 6c infra, ferrae in mu- 

E dura 50 Synopsis Methodica 

dum dentaturn, Crura brevia, nigra ; Pe^um & digito* 
rum conformatio I/pid^_ refpondet. Cauda ab I/pda plu- 
rimiim difrert, eft enim longiffima, ejufque medias duas 
pennae ad duos digicos plumis carent, in extremitatibus 
autem rurfus plumas habent ad duos digitos. Pennae 
tOiius elegantiflimae funt ; nam in capite quafi mjtram 
gerit ex pennis fapphirinis compcfitam, macula nigra in 
medio infignem. Irides oculorum flavas : infra oculos 
macula nigra. Prona pars tota obfcure lutea, fnpiiia vi- 
ridis (eu graminei eft coloris, In medio coilo inferiiis 
quaii pro iniigni gerit tres vel quatuor pennulas nigras & 
circum eas fapphirinas, quae maculam quandam confti- 
tuunt. 

6. I s P I D A InJica major five Halcym) Plllhunduvpa i. e^ 
Pifces captans, Muf. Leyd. 

7, 1 S P I D A Indica minor Charleton Muf. Leyd, 

8. 1 3 p I D A Indica marcouros major Muf Leyd. eai' 
demque minor ejufdem, 

9. Ifpida Mexicana, HoxOCANAUHTLi dida 
Hernand. A noftrate Ifpida non multiam diflimilis eft, 
nili quod crifta magna cyaneum colorem vergente infigni- 
atur. G A L L I N A c E u M gf^ms ; (jr primo dome- 
fticum & manfuecum. 

XI O C Avium genus infignibus notis ab aliis omnibus 
-" differt, Eas funt i. ^cftrum habere breve, validuni 
& nonnihil incurvrm; ad grana colligenda, quibus prae- 
cipue viditat.-i. Vtntricidum craflis mufculis inftrudum, 
ad eadcm calculorum quos deglutit ope comminuend^. 
3. Ccrpus craffum 8c ponderofum, carne multa. 4. Alat 
breves & concavas, unde minim.e altivolae funt 8c breves 
volatus faciunt. y. J?7^e/?;w4caecalongiflima. 6.Carnem 
albam, prarcipub mufculorum pedoris, qui color a codi- 
one fe prodit manifeftiiis : qua? nota huic generi pecuHa- 
ris eft. Hoc autem indicium eft carnem earum faluber- 

rimaixt A V I U M. 51 

nmam efife & optimi fucci. 6. Miiltiparum efTe. 7. 
Humi nidificare, quia, fci. pulli recens exclufi non a!un- 
tai a matribus, fed denfa lanugine veftiti, huc illuc cur- 
(itantes matresfequuntur, cibum roftelliscoUigentes. 8. 
Pulveratrix efte. 

A. i.Gallus GallinaCEUSC^ GalUna dome- 
ftica, The DunghillCock & Hen. De bis, 
quoniam aves domefticss & notiiTimse funt, nihil attinet 
multa dicere. Infignes harum varietares a noflratibns 
aluntur, nimirum, i. CriRa in vertice plumosa denlifli- 
ma & undequaque diffusa fpedtabiles. 2. Pur,iliimes'y 
cruribus breviiTums, Crd??jfm nortratibusdidi:?^. 3. Cau- 
da feuOrrhopygio carentes, i?ti;77/^wj Anglis, Aldrovando 
Perficse did:^. 4. Crifpce^ noftratibus Fr/JIandic£, pennis 
reflexis csputverfus, & velut inverfi^. 

A. a. Pavo, GraecisTrfw^ The Peacock, Gem- 
mantibus cauds^ oculis fpedtabilis; 8c ab aiiis quibufcun- 
que avibus difcretu facilis eft. Apicem in capite haber, 
quem crinitac arbufculse conftituunt, ut . loquitur Fiinius, 
Variat interdum colore albo. 

A. 3. G A L l O.p A V o feu Avis Numidica Sc Mc!:a^ 
gris quibufdam, The T U RK E Y. Hic catukm in orbem 
expandit Pavonis in modum. Collum cum capite plumis 
nudum eft, cute tantum rubra feu purpurafcente obdu- 
6lum ; crifta feu caruncula rubra in verticeeminec, quam 
mas laxare & extendere feu demittere poteft infra rc- 
ftrum. Mas calcaribus caret, & ietacea in iummo ped:o- 
fc velut barba a f^minadiftinguitur, 

Neque h^c neque prseccdens avis AngJice aut etiam 
Euro^a nativa, fed adventitia eft, ex In^ia aut Afric^i 
huc tranflata : veriim cum dpmefticss & cicures iint, 
atque etiam hyemes noftras facilb tolerent, & a rufticis 
quaeftus causa paflim aluntur, diiique eft quod huc ad- 
yedae fuerint, non immerito noftratibus accenfentur. 

3.GalloPavo Sylveftris Novas Anglia^. A N e v/- 
EnGland WildTurkf, y. Gallopavone vui::ar! 
nigrioreft ; a quo fi non alia in re magnitudine f2lte;n 
inBgniter differt. Sunt enim (inquit Joffelinus in Rariori- 
bus Uivce Anglif) qui ao, imo 60 libras pendent j qu rj 
* E2 fe ji Synopsis MethodiCA 

fe vidilTe &: cpulatnm efle Gallopavon'etn, qui depluttiatui 
Si exenterams ad 30 libras pondere accederet. 

4. MiTu vel MuTU Brafilienfmm Marcgr, Tepe^ 
tototl Hernand. PbafianQrum genere eft,(inquit Marcgrav.) 
Hifpani etiam pro Phafiann habent : nos potius a propri- 
etate illa eaudam in orbem expandendi, necnon magni- 
tudine oc colore, Pavoni 8c Meleagridi potiiis accenfe- 
mus. Major eft Gallinaceo ; pennis per totum corpus 
nigris, escepto ventre 8c fub ano, ubi brunni coloris eft) 
holoiericum villofum nigrum in capite, collo & pcdtore 

• provocantibus. In iummo capite pennas habet nigras 
complicatas in planiiTmiam quafi mitellam, ut nefciens 
viA poiTit agnofcere, quas irafcens aut etiam alias pro 
Iibitu in criftam erigit. ^jftrum ut in hoc genere incur- 
vum, fefquidigitale, coloris egregi^ incarnati, versus 
apicem tairen albicar. Libencer in alto kdez, ur Galio- 

favones, rcanditque arbores, uc iiii : eft autem mite 8c ho» 
minis amicum animal. 

5. P AUxr Nierembergii. Gallina Indica Aldrov. Mitu 
varietas. Ha^c Avis non alia fere iri re a A4/V« Marcgrav. 
ciffert, quam tuberculo illo cyaneo Pyriformi ad Roftri 
initium feu radicem. ^ An fpecie, an fexu foliam a prae- 
cedenti differat? 

6. MituporanGa Marcgr. Gallus alius Indicus 
Aldrov. lib. 14. cap. 10. Roftrum minusaltum, minufque 
lunatum qiam in Mitu ; ejus extremitas nigra, reliquum 
totum cute crocea vei^itum, qualem & circa oculos ha- 
bet. Colhmi & caput nigerrimas habent plumas, inftar 
holoferici fplendences ; & in fummicace capitis criftatas 
& cochleatim tortas habetpennas ufque ad initium colli : 
haserigere in criftam criipam poreft. Reliquum corpus 
nigrum cui aliquid viridis intermifcecur. Circa anum al- 
bas habet pennas : Crura cinerea. 

7. Ga/Ius Indicus aiius Aldvov. tuberculum cerafiforme 
habet in fuDeriore roftri mandibula ; quo ab hac Ave 
differr. 

S.GallUs & G ALLlt^A Guineenfis. TheGviVI' 
NY HENor PiNTADO. Gailince vulgari domeftic» 
magnirudine par eft^ collo tamen longiore 8c tenuiore fi- 

gur^ A V I U M. 5j 

gura. Gorporis fer^ ut Perdix: Cdore eft b cinereo nigri- 
cante, maculis albis undique vario. Collum tcrtjuis niger 
ambit : cafut ruberdc. Medio vertici cornu durum e 
fufco ruffam innafcicur. Maxillae fub oculis coerules 
implumes, fub quibus appendices rubrae. Parifnnfes ob- 
fervanc appendices has leu palearia faperioH piaxiiiae 
innafci, non inferiori, ut in Gallinis ; 8c foeminis rubras 
efle, maribus coeruleas, quo fexus pcifunt diftingui. 

Gregarias effe aiunc has aves & pullos communiter 
alere, etiam non fuos. Meleagrides^ Veterum fuiffe 
argumentis non invalidis probanc Parifienfes, 

9. Gdlina Syfveftris MACUCAGUi^ Brafilienfibus 
Marc^r, Magnitudo Gallince noftratis ; I{oftrum nigrum : 
Corfus craffum : Cauda, nulla. Calcaneus rotundus uc 
in Struthione : Vngues obtufa, grifei, Totum ca-put & 
colium pundulatum e^ obfcurb fiavo?<: nigro; fubgut- 
ture albicat. BeElus, venter 8c dorfum obfcur^ cinerea. 
AUi umbrsecoloris per totum, undataenigro, prsecer Re» 
miges pennas*quae totaliter nigrse. Pedes coerulei. Car- 
nofa admodum efl avis. Humi currit, nam pedcs inepti 
funt ad icandendum arbores. Cdltmceum genus Sylvestre majus, 
"(hpivorum ^ haccivorum^ fuperciliis rubris 
aut coccineis. 

A. I. T T R O G A L L U S feu Tetrao major Aldrov, 
^ The Cock^of theWood^ or Mountain, Magni- 
tudine ad Gallo-pavonem accedit, Anglia hunc non alit. 
in Hibernia inveniri dicitur. 

A.i. T E T R A O feu Vrogallus minor.The H E A t H-c O C K 
orBLACK Game or Grous called hy Turner the 
M o R E H E N. In Septentrionali AngHcey parte- mas The 
B L a c^ C o c K, foemina The G R e y H e N, fstura five 
Puilities The G R e y G a m E dicitur In hoc genere mas 
rotus niger eft, fGsmina Scolopacis aut Perdicis colorca 
Magnicudine GaUin<s non mukum cedic. In lateribus 
E 3 monri» 54 Synopsis Methodica 

um altiomm frequens eft ; quin & in plana defcendir,, in- 

que Ericecis humilioribus inveninir. 

A. 3. Lagopus altera. Plinii, Attagsni Aldrov. feu 
VrancolinQ kalorum limilis fi non eadem. Ths Red 
G A M E. Mas The Gor-cock^^ Moor-cock,, fcemina the Moor' 
to^pullorum agmen Gor-fcul dicicur & Pouts. Hasc nomi- 
na in Boreali pr32cipue Angli^ parce obcinent. Perdice di- 
roidio fer^ majoreit, nec cclore mukiim diverfa ^ Scolopa' 
ce, rubicundior. Summa altilTimorum montium juga 
amat, nec in planities defcendit, imo rariiis in larera 
m.oncium. In Septe^itrionaiibus montibus frequens eft .= 
invenirur & in Carr.bria. 

" Cum CUrilT, vir Ccnradus Gcfnerus^ quem Aldrovandus 
eiiam fcqiiicur, in nullo Animalium genere fceminam 
mari colorum varietare &: pulchricudine anceire credide- 
ric, prsefumpca hacopinione decepcusin ucroque I/'ro^^/- 
lo feu 'tetraone, majorc fci. & minore, diverlum lexum 
pro diverfa fpecie habuic, adeoque ex duabus fpeciebus 
quacuor fecit : nimirum ex 1. Vrogallo majore- Vrogallo minore' ' Mare-— — I. Vrogallum majorem. 
.Faemina---2. Grygalium majorem. 

Mare t-g. Vrcgalium minorem. 

.Fcemina-— 4. Grjgillum minorem. 4. AttaGEN Aldrov. Francolino Icalcrum. Magni- 
tiidine 8c roco habicu ad Fhafianum accedit Aldrov. Oiina 
figura & proporcione corporis Perdicem cineream referre 
aic, magniradine nonnihii faperare. Avem hanc praece- 
denri fpeciei eandem efle fufpicor : obftat locus ; nam 
Aidrovmdus Arragenem fuam in Sicilia regionis ca- 
lid^ moncibus facis abunde reperiri afferit : ciim noftra 
juga montium alciilimorum Regicnum Septentricnalium 
i.KOiac. Veriim refponderi poteft, rnoncis ^Etnce in Si- 
cilia parces fuperiores prope verticem nihilo calidiores 
funt noftratibus moncibus, ciim nivem diutiiis retineant. 

Quod A V I U M. jy 

Quod ficaput FMncolim cnGiSitum atut Aldrovandus ^nm 
defcribit, e<fcdes nudi, prout eum depingk tum^Wro- 
•vandus tum etiam Olina ; noftra Avis efle non poteft, 
cui pedes ad ungues ufque plumofi funt. Vide Omitho' 
logiam D. iVillugloby, 

5. LaGOPuS avis Aldrov, Rhoetis I{aholane did^al 
Perdix alba Sabaudis. Color totius, (excepta cauda quae 
nigricat, mediis tamen pcnnis albis) niveus : Supercilia 
rubra : Pedes ad ungues ufque plumofi unde Lagopi no- 
men. Adeo per omnia, excepto colore, cum tercia fpc- 
cie convenit ut an Ipecie ab ea difrerc an accidenribus 
duntaxat quibufdam merit6 quis dubicet. Bellonius ean- 
dem exiftimat, Itali eciam utrumque genus Fi-ancolin 
vocant, 

Lagofodem alteram Gefneri a prxcedente fpecie minim^ 
difFerre e^tiftimo, ciim praeter nctas d^ maculas quafdam 
in capite & reiiqua parte lupina omnia conveniant. 

6. G ALLINA corylorum Germanis Ea:{lehun. Gefnero 
Attagen. Ad Gdlin^ magnitudinem accedit. Tibise ex 
anteriore parte ad medium tantum, ex pofteriore ad ar- 
ticulos ufque nudae. Digiti exteriores marginibus ferrans 
utrinque extancibus doriatur. Venter totus albet, niacu- 
lis nigris medium plumarum, nunc una in (ingulis, nunc 
duabus tribiirve areolis tranfverfis, occupantibus. Men* 
tum in mare arerrimum, linea alba nigrorem cingente. 
Caputy dorfum, uropygium cinerea, colore Perdicis a^mu- 
io. AU rufFo, albo 6c nigro coloribus variae. Norim' 
herg<£ in foro venales vidimus. 

Hoc genus Aves omnes, VrogilU, Tetraones. Lagopi 
3cc. per ^ltatem hzccis Vitis Id^cc, Ericce, Pytibi SiC, vef- 
cunrar, per hyemem ver5 fummitaribus Eric^, Abietis, 
aliarumque femper virentium ftirpium, ut earom ventri- 
culos diflfecando invenimus. Aft Gallina Corylortim ciim 
fylvas etiam non montofas frequentent, alio forte vidlus 
genere utunrur, & Julos feu nucamenta corylorum eficant, 
m Albertus aiSrmac, 82 unde nomen etiam fumpfifTe vi- 
dentur. 

7. Perdix Damafcena Bellonii, qu^im Aldrovandus 

Lagopodem alteram Piinii exiflin-ac. Perdicibus cinereis 

£ 4 mino- 56 Synopsis Methodica 

iriincres lunr, Dorfi & colli colore ^ufiiculam semulantiir ; 
2U quk corpori junguntur albis, fufcis & fulvis pennis. 
integuntur : Decem vero remiges pennse cinereae funt. 
Alarum pars interior & venter aibent. Tcrquem habet in 
pedore rubro & fulvo fiavoqne coloribus conftantem : 
Crura pennis veftica ut Lagopu. An fupercilia rubra nu- 
da habeat n^cne non dicit ? Gallinaceum genus fylveflre minus, fuperci» 
liis nec nudis, neque rubentibus. 

A.I. p H A S I A N US, T/)^ Pkeafant. Gallina paulp 
*■ minoreffc, pulcherrimis colcribus. Caudce lon° 
gitudine & figura ab aliis omnibus hujus generis facilfe 
difcernirur, penn^ enim medi-je longilTimse, reliquae 
hinc indb ordine breviores ad extimas ufque. In mare 
color ruber feu coccineus oculos iaie circum.quaque cin- 
git. In fylvis degir. 

2. PhaSIANUS Brafilienjis Jacupema diSius Marcgr.' 
CoxjlitiiV{tvT\. Gallina dom.eftica paulo minor eft. Cauda, 
pedem longa 8c laca ; Crura ionga. Flumis tota Avis 
veilitur nigris, quibus brunni aliquid admixtum, Capl- 
tis plumas in criftam erigere poteft ; cingunturqne illae 
nigrs piumae aliis aibis in smbitu. Guttur iub capice 8c 
ad feiquidigiti iongitudinem in coilo nudum eft, 8c ru- 
bi a cure teduml Prona pars corporis & aiarum medie- 
tas polierior, plumuiis albis & nigris varia. Superiora 
crura & cauda nigra. Pedes eleganter rubri. A cla- 
iipore Jacu Jacu, nom.en hibet. 

In Bificrta Natur. Injularum Antillarum D. iXu Ter^ 
tre, avem qaandam invenio Phafiani nomine defcrip- 
tam in hunc fenfjm. Pulcherrimia eft Avis, magnitu- 
dine Caponis, veriam cruribus longioribus elata veiut 
Pavo • coiio muli.6 quam Gallus galUnaceus longiore. 
^oftrum 6c caput ad Corvi accedunt. Coilum & pedtus 
coloris funt cceruiei fpiendentis, nec miniis puichri 
quam Pa<'o:as. Dorfum torum e gnfeo brunneum. AU 
& cauda(quae fatis brevis eft^^ nigra. * A V I U M. j7 

Cum dciiramr haec Avis alianim Domeftlcarum fe 
facile Dominum reddit, tura Galhslncficos mm \\ilga.res 
Gallos 5c Gallinas insoX^Lns, 8( Roftri idibus abigens, in- 
terdum etiam trucidans. 

Vox feu clamor hujus Avis, nimirum Caracara, fufpi- 
cionem mihi injicit, non aliam eam efTe quam Avem il. 
lam rapaccm hoc nomine Marcgravio defcriptam, ciim 
& hsec fera ac rapax elfe videatur aves Domefticas inva- 
dens & occidens, 

CoxOLiTLi Hernand. magnitudine Gallc-pavom^ 
colore fulvo, a Jacu^ema diftert: eadem tamen fpecie 
avis effe ncbis videtur. 

I. OcocOLiN feu Perdix mcntana Hemand. No- 
ftrate major eft, roftro 8c pedibus h rubro candefcenri- 
bus, totiiis corforis colore fafco, pallente & fuJvo ; a!is 
infernb cinereis, fupernb pullis, albis & fulvis maculis 
diftin(itis, ut 8c capite 8c collo. 

A. 2. pERDixaWd'^ Aldrov. The Common Par- 
tridge, Columba paulo major eft, colore ex cinereo 
^ffo flavefcente, maculis ruffis feu rubris tranfverfis in 
lareribus, cauda brevi. Formicis eariimque ovis ieu po- 
tiiis aureliis viditat ciimque adolevit granis tritici 8c alia- 
lum frugum. 

5. pERDix Damafcena Aldrov» Praecedente multo 
minor eft, roftroque prolixiore, alioquin ei perfimilis, 

4. Perdix Brafiliana Jambu diHa Pifon, Harum 
in fylvis litoralibus duae habentur fpecies 5 hse noftrati- 
bus minores, illae pares ; utrasque pennis per totum cor- 
pus obfcur^ fulvssj verum fufco mixtis atque macuiatis 
yeftitae. 

A. 5. Perdix rujfa Aldrov. Italis & Gra^cis Co- 
turyiice feu Coturno, Perdix Grceca feu ' riijfa major 
Bellonii, Cafut, collum, dorfum, . uropygium cinerea." 
Maxillse fub oculis, 8c mentum ad medium ufque gulaj 
aibum 3 in ipfo tamen mandibul^e inferioris angulo ma- 
cula exigua nigra cernitur ; Album hoc fpatium tor- 
quis niger, a naribus inchoatus, 8c fupra cculos produ- 
<ftus cingit : ingluviei regio cinerea : PeBits infeiiiis di- 
hxih h fiavo ruflum. Fedes. rubri. Hssc fpecies Angli<^ 

ignota 5§ Synopsis Methodica 

ignota 8< peregrina eft : aiunt tamen eanj in infulis 
Jerfe^ & Gusrnfey Regina? noftrae fubjedis inveniri.Ingenii 
manfucdoris eft quam cinerea & faciie cicuratur. Per" 
dix Gr^ca. feu ruffa Bcllonii magnitudine faltem infig- 
niter differt a Perdice ruf!a in Italia & Gallia vulgari, 
fiquidem BeUonius cinerese duplam effe fcribac : ciim 
rufFa vulgaris cinerese nt fefquialtera quidem fic. 

h.6. COTURNix, Tbe CIuail/ Figura corporis 
atque etiam colore non multum differc ^ Perdice, ve- 
rum duplo propemodum minor eft, caud^ perbrevi : 
Ffumsnto vefcicur ; eftque avis migratoria. 

7. COTURNix JW/ctf Bontii. Cicuratur GalUna' 
rum in modum : Mnres quoque non fecus ac G^Ui pug- 
naciiTimi Iuhl Colore plumarum Coturnici admodum 
refpondec, veriim ro(iro eft paulo longiore : fonum quo- 
que per intervalla edic, uc coturnices folenr, veriim longe 
diverfum a Coturnicum vcce, 8c ad ArdetefiellarTs mugi- 
tum accedentem. Frigids: admodum naturse eft. Co- 
lumbce aut Turturis magnimdinem non excedir. 

A.8. OrtyGOMETRA Aldrov. An \dlus terre- 
ftris ? Crex Ariftotelis ex vocis fimilicudine, The D A K e R- 
Hen, or Rail, Corpore eft ad larera comprefTo, 8c 
G.iUinulctrum iimili : c/urihus etiam longis & fupra ti-. 
bias nudis, caudx brevi, roftro longiufculo, quibus om- 
nibus nocis cum aquaticis avibus convenit, Color te- 
llaceus, & Co^^^jzic/ perquam fimilis, undenomen. 

In Angiia rarior eft ; Turnerus nufquam nifi in Nor- 
thumbria vidic & audivit: Ac D, Tancr. ^binfonus fe in 
Ehoracenfis provincis tradru Septentrionali B^rMos terre- 
ftres fspius cepiffe nobis reculic. In Hihernia frequens 
habetur. Gallinaceum genus digito pofiico carens. 

A. I. r^ T I S feu Tdrda avis Aldrov. T/j^ B u s T a R D. 

^^ Magnirudine eximia Gallo^-pavonis aemula, 

quoJque tridadyla (it cigiro poftico carens, cardi etiam 

voUtus & a terra diSicuIter fe kvans, ab aliis omnibus 

hujus A V l U M. 59 

liujus generis Avibus abundfe diftinguimr. Caput 8c 
collutn cinereum, venter albec ; Dovfum lineis tranfverfis 
nigris'& ruffis varium. Incampis fpaciofis circa Novum 
Mercatum 8c Eipyflon oppida in agro Cantahrigienfi, in- 
que planitie, ut PAidio, Saiishurienfi, & alibi in vaitis 8c 
apertis locis invenitur. 

2. AnaS campeftriSf Cnnne fetiere Galloruin, feu 
Tetrax Beiionii Aldrov. Ornithol. iil:?. 13. c. 13. Ea- 
dem videtur Stelice Avi Aldrovand. Tardce perfimilis eft, 
fed duplo minor. Mutincc Italije in foro venalem vidi- 
mus & defcripfimus. • Qui plura de hac Ave velic BsHq- 
nium 8c Aldrovandum ccinfulac. CoLUMBiNUM genus. 

/^OLUMBINI generis Avium Nots communes funt, 
^ Figura corporis pecu]iaris,C«c«/«/?2 referens ; Til>ice bre- 
ves AlcSy praelongas ; volatus pernix ; F^firum redum, an- 
guftum, longiufculum ; Fbj; gemebunda ; binadutaxac 
cva una vice ponere, fed faepius in anno parere ; cibum 
pullis ex ingluvie fua in os erud:are, quod optima rati- 
one a Natura provifum eft : ur fci. in ingiuvie macera- 
tus&r emollitus, (vi(5his enim Columhis e granis legumi- 
Tium ^ feminibus durioribus eftj a pullorum ventriculis" 
facilius fubigarur & digeratur. Quin & pede? Colurnba- 
rum omnium, quotquot had:enus obfervavimus rubri 
funt. Picmpimm£ tantiim BrafjUenJi pedes albefcunt.' 
Marcgr, In CoJumhino genere mas & fxmina laborem 
incubandi inter fe partiuntur. 

A. I. CoLUMBA domeftica feu vulgaris, Uiei^^, 
Tloe COMMON P IGEON, or DOVE, hy fome cai- 
led Cuivers, Color pierunque coeruleus auc cinereo-cce- 
ruleus, cum purpureo aut rubenre in coilo fplendore, 
qui pro diverfo ad lucem objedu variat.. Dorjum infe- 
rius fupra uropygium album. Cauda oblonga, nec ra- 
men ultra alas mukiim protcndirur. Pondus iibrale, 

Coiumharum domefticarum varia; fpecies apnd nos in 
Angiia aluntur. 

Dm^^icce 6q Synopsis Methodica 

1. Domsjilc^ malores^ Itslis Tronfi 8< AfiurneHatt, no- 
Hratibus Runts. Coloribus non miniis variant quam 
domeftica? vulgares. Magnitudine etiam difFerunt. Sunt 
cnim majores Gailinis fere pares, tardioris volatus 3 8c 
miriores, agiliores magilqucolatica? 

2. Gmturcfce, Anglis & Belgis Cropp^.rs didtse, 
iquia ingluviem aere attradlo mirum in modum inflanr, 
BE toto reliquo corpore major evadat. 

3. TremuU laticaudc^, B R O a d-t Al L*D S H a KE RS, 
^c didt^ quod cr.pj Sc coUum ultro citroque perpetuo 
fer^ motitent ; Sc a caudae pennarum numero qu2e non 
pauciores 26 elTe dicuntur. Caudam plerunque cum ob- 
ambulant eredlam tenent GaUinarum inftar, 

4. TremuU angujticaud:e feu acuticaudcey Narrow- 
raifd Shakers. 

5. Columbce taheUari.e, Carriers. Columbis vul- 
garibus pares funt aut minores, colore obfcur^ ccenileQ 
aut nigricanre. Oculi Accipitrini, circulo laro cutis 
rmds, tuberofa^, furfaraceas, albidas ambiuntur: fu- 
perior eciam Ei^Jlri mandibula ejufmodi cutis fungofaj 
duplici area feu crufta oblonga a capite ultra medium 
extenfa obducitur, Harum ufus eft ad iiteras ultro ci- 
troque tianfmittendas. 

6. CucuUatce feu Jacohea, Anglis JaCOBINES, Bel- 
gis Cappers, quia in occipite feu fumma cervicis parre 
pennul^e furfum reflexae occiput cingunt, cuculli Mo- 
nachalism modum. Rftrum his breve, oculorum irides 
colore margaritarum. 

7. TurhitiS' didta?, Turbits, cujus nominis ratio- 
netn nefcio. l^ftrum his breviiTimum, crafTum velut 
l^hiciUa, vertex planus, pennae in ped:ore utrinque re- 
fiexs. 

8. Barharica feu Numidica^ Barbary PiGEONS.' 
^cftrum prsecedentls fimile. Oculos cutis nudae tuberofae 
furfuraceae circulus latus ambit ut in TaheUariis, 

9. Percujftores, S Mi T E R S . Has inter volandum tam 
forciter alas quatiunt, ut duorum afferum fimul colii- 
ibium fonitum fuperent. 

10. Gyratrices A V I U M. 6t 

To, Gyratrices feu Vertagi Tumblers. Parvae 
funr, variorum colorum ; incer volandum miros motus 
in aere exhibent, i-etrorfum in caput fe circumvolvendo, 
globi aut piiae projedae fpeciem exhibemes. 

i I . Gaicatay H E L M E T s. His Cafut, cauda, S: Ak- 
rum remiges coloris a reliquo corpore diverfi femper 
funt. 

1 2. E^uites L I G HT H o R S E M E N. Spurlum genns 
funt altero parente gtitturofo, altero tabellario, adeoque 
participant de utroque, ut patet ex rofiri tuberibus ^ 
gutture inflato. 

13. Bastard-Bils Anglis didse, id eft, ^pflr^ 
fpuriis prasditas. Numidicis majores funt, rcflro brevi, 
cculis rubris. 

14. TuRners Anglis, Cirro a vertice Vetro depen- 
dente, & bifariam jubse equinse in modum divilo in- 
(ignes. 

15. F I N i^ I K I N s praecedentibus fimiles, fed mi- 
nores. 

16.MAWMETS qua(i Mahometan<£, oculis grandibus 
nigris notabiles, alias Numidicis limiles. 

17. Spots, qu5d in fro?2te fupra roftrum macu- 
lam habent, cui8< cauda concolor; a corpore alis albo. 

A, 2. TURTUR, Gvxcis . T?vyiVy The. Turtle- 
D o V F. Magnitudine minor elt prscedente, colore ncQ 
multum difTimilis. Gult vinaceo colore pulchro tingi- 
tur. Colli latera perbelie illuflrant, ceu torquis quidam, 
pulcherrimaz plumulse, apicibus alb^, csetera nigrse. 

9. TurtuR Indicus Aldrov. lib. 15. c. 9. Fcsmina, 
exceptis pedibus, quirubri funt ; & roftro, qu5d nigri- 
cat, tota candida eft. Mas vero dilute rufefcit. Mag- 
nitudo noftrati eadem, vox eadem. Iris oculi crocea 
feu miniacea. Torquis tenuis 8c nigra eft & cdlium cir- 
cumcirca ambir. 

4. Turtur Indicus feu C o c O T z l N Hermnd* Nie- 
remberg. Pafere noftro paulo major eft. Univerfunr! 
cotpus fupern^ fufcum, plmnas tamen fingulas nigro 
ambiente colore, Alarum anteriora partim nigra funr, 
^ed majori ex parte fulvefcunc : caudA extrema aH?o 5c 6t Synopsis Methodica 

fufco promifcue colore tingitur. PJumse qa^ infernum 
corpus veftiunt albs iunt ; kd in Jineas definentes a- 
tras: Capuf parvum: roftrum nigrum, Coco^// etiani 
Hsrnand. hiiic eademerc. 

f. T U R T u R Barhadeyifis mlmmus. Alaudce eft mag- 
nitudine» & vel eadempraecedenti, vel ei certe fimillima, 
avis. Quir» £< defcriptio Columhce iyJveftris minimse 
Brafillcufis huic per omnia fere ccnvenit : ut has tres 
unam S^ eandem avem efle fufpicer. 

6. Ccliimba fylvsftris mu:im:i Brafilienfjs, P l c U l P l- 
N I M A Marcgrav. ALiUilii paulo major .eft ; rcftro 
Columhino iu{co 'y irldihus ocalorum aureis, Torius lu-. 
perficiei fupins pennse obicure cineress feu iividae, oris 
nigricantibus iunatis. RemJges alarum inter volandum 
ruffse videntur. Cauda t cinereo fufca : Ventris pennae 
albas oris lunatis fufcis. Pedes albefcunt pr^ternormam 
aJiarum. 

7. CoLU>/B A fyhejl, ex infula S, T:hom£ Marcgr. 
Magnitudine efc & figura noftratium, fed roftro fupe- 
riias adunco, coloris in tnedietate anteriori tota coeruiei 
cum aibo pauco 8v iiavo mixti, in pofteriore fanguinei, 
Tris oculorum ccerulea. Petmis tegitur per totum corpus 
viridibus ut Pfttacus quidam. Remiges alarum ^ viridi 
fufcefcunt, 'ut & extremltas caudae Sub ano & cauda 
flavas habet pennas. Crura ^pdes ek^anter crocei. 

8. Coiumba L I V i A Gefn. Arijlcteli risXwaj. Columh<£ 
domeftics fpecie perfimiii» eft, pauI5 minor. Piumce u- 
bique ciuerese, fed in exrrema cauda nigrefcunt. Reii- 
quam defcriptionem apud Autcrem vide. Parvitate fua a 
Vinngine praecipue differre videtur. ^. Annon eadeiu 
fit cum Cclumha noftra rupicola ? 

A. 9. P A L u M B u S torquatus, The R i N G-D O v E, or 
QUEEST, ^acsai Ariflcteli aliifque Grcccis» Septentrionali- 
bus Anglis Cujhnt, Magnitudine fua, 6c maculis ad latera 
colli utrinque aibis, ceu torque, a Columha vulgari 
aliifque fpeciebus difFert. Sylvas frequentat, 8c in arboribus 
nidificat. 

A. I o. O EN A s five Vinago, The StockrDove or Wood- 
figeon, ^Oifdi^ n-.h^di- Magnitudine Columh.e vulgari 

2, par A V I U M. 65 

par ant ma jor, fignra corporis fimilis, nec colore multum 
difFerr. Colhm verficoloribus piumis veftitur, quae prouc 
varie luci objiciuntur, vel purpura vel virore fplendidif- 
fimo nitenr, ut nulium fericum asque. PeStis anterius 
& alae purpurafcente aut vinaceo colore diluuntur, unde 
8c nomen. In utraque ala duplex habetur . macula 
nigra. 

A. II. COLUMBA YUpicola, Tj5 R O C K P I D G E O N 

Corpore ell exiguo, colore cinereo. In rupibus mariti^ 
tnis frequens. 

12. CoLUMBA Mexicana H O i L o t L diBa Hernand,' 
p'enter 8< pedfcus dilute fulva ; fupina omnia fufca ac 
macuiis confperfa nigris. Alarum ,& caudce inferior fu- 
perficies cinerea. . 

13. Columbce Mexicanse montan^ tnaxima ; domeftl- 
cis pares {unt, coldre fubpurpureo, candidis humeris, 
coccineo ropro 8c pedibus, Haec etiam Hoilotl appel- 
latur. 

14« Cehoitotly Columhz Jyheftris pennis fufcis prseter 
eas quas peFlus 8c estremas alas tegunt candidas & pallen- 
tes : irides oculorum coccinese. 

15. Tlacahoilotl, Coiumb2e^/'z;. fpecies, Arahicis di^kls 
quadantenus fimilis, ro/lrs incurvo, mediocri, rubeoqae ; 
prona corporis 8c alarum parte rubea, fupina cce- 
rulea. 

16. Columha mmor Jamaycenftsj ventre candido D. 
Sloane, The White-hellied Dove, Hujus defcriftionem 
vide in Appcndice. 

17. Columba cauda fafcia notata. D. Sloane, The 
Ring-Tail PiGEON. Hujus cthm. defcriptioncm 
in Appendice dabimus. 

18. Columba minor capite albo. The Bald-pate^ 
D. Sloane. Nobis in Appendice defcribetur. T U R D r- ^4 Synopsis Methodica T u R D i N u M genus. 

NO Tj£ hujus generis Avlum funr, TAagnitudo miti 
Cohmbas Sc Alaudas media, ^pftrum longitudinis & 
craflidei mediocris, deorfum modice inHexum, Os intu3 
flavum, Cauda, longa, VlBus e baccis & infedis promif- 
cuus. Hujus autem generis tres fpecies fun: feu genera 
lubakerna ; Turdi, MeruU, Sfumi, 

A. I . Tu R D U S vljcivorus majcr, The M l S S E L-Bl R D 
or Shri T E. Pedtore eft maculofo ut reliqui Turdi, ma- 
, culis majoribus. Turdum vifcivoruin minorem, quocum 
coloribus convenit, multiim* luperat. Carne miniis eft 
delicata quam hujas generis reliqus?. Hyberno tempore 
^grifolii baccis vefcitur. 

A. 2. T u R D u s vifcivorus minor, (cn flmpUcifer diBus^ 

KlX,^«. T/;e M A V I S, T HR O STLE, or S O NG-T HRUSH. 

Praecedenti fimilis eft, fed minor. Carne inter aves, Mar^ 
tiale ])i6\CQ, laudatiiilma. N/^z/Jwinteriiasoblinit, inque 
nudo luto i)va ponir. Vere egregi^ cantat arboribus in- 
lidens. 

A. 3. Turdus /'//^nV. Tbe FieldfaRe or 
Feldefare. Avis eft migratoria & hye,me ad nos 
advolat, praecedente aliquanto major, ca^ite, collo, uro- 
pygio cinerea, dorfo oblcure rufFa. A rojlro ad oculos 
macula utrinque nigra extenditur. Caro in cibis com- 
mendacur. Gregatim volat. 

A. 4. T u R D u s liiacus, five Illas aut Tf/^J, The R e D- 
WiNG, SvviNEPiPEor Wind-Thrush. Turda 
fimpliciter diclo magnitudine par, & per omnia fere iimi'- 
lis eft ; -peHore duntazat miniis maculofo, & alis lubrus 
rubro mali Aurantii colore infedis, ab eo differt. Haec 
etiam a\ is eft migratoria & gregaria, & una cum Turdo 
filari huc commeat. 

5.Turdus W/7i^ric^»ttJ minor canorus, ex cinereoal- 
bus, non maculatus The AMERICan Song- 
ThRUSH, MOCK-BiRD orNlGHTINGALE. Cett 

€6ti» A V I U M. 6s 

contlatolli, i, e. Quadringentae linguae, five Avis poly- 
glotta Hernande:{. Nieremberg. Defcriptionem vide in 
Appendice. Non facile cicurari aut in caveis incarcerari 
fe permittit. Per toram fere Americam invenitur. In 
^amayca infula obfervavit 8c diQ^cn^^^. eruditijjimus Arhi- 
cus nofter D. Sloane. 

6. T A M A T i A Br^filienfis Marcgr. Alauda eft magnitu- 
dine, tota pundis laca maculis nigris ut Turdus minor. 
Ventey aibet nnaculis fufcis : guttur Sc collum flavefcit. 
^oftrum longum, rubrum, fuperiore mandibula produ- 
«ftiore. Cauda carer. Cnfut majus quam pro corporis 
proportione, uti & Roftrum. 

Avis eft anomala & {ingiilaris, ob magnitudinem & 
maculas fimiles ad Turdlnum genus retulirnus, 

CaeterUm Turdi ftriiSte didli norse funt, color indorfo 
cinericeus, Feclus maculofum : Msrtdce, color in toto 
corpore aut maxima ejus parre fimplex, 8c in plerifque 
fpeciebus nigricans. Sturni & congenerum, rojlrum la- 
tius & planius feu deprellius quam Turdis aut Mc' 
Tttlis. 

7. T U R D u S !^eylanicus auriculatus Hellaleniia ^o'-" 
lanenf,MuJ*Leyd, M E R U L iE. 

A. I.|i/f ERUL A vulgaris, Koojv^©- Grsecis : The 
^^-^ Blackbird. Colore unciique nigro Sc 
roftro flavo ab aliis avibus diftinguitur. Avis eft foiica- 
tia, (ut nomen MeruU indicat) & fummb canora. 

A. 2. M E RU L A torquata, The R I N G - O U Z E L, 
or A M z E L. Merulam vulgarem magnicudine vel gequau, 
vel excedit, fupina parte e fufco nigricans. Infima gula 
torque albo, digitum lato, lunul.ato exornatur. in mon- 
tofis Derbienfibusy Eboracenfibus d<c. invenitur, 

A.3 . M £ R u L A faxatilis. T/:;^ R O C K O u z E L. Pr^- 
cedenti fimilis eft, fed torque caret. In montofis Pecci 
Derbienjis prope vicum Hathcrjodge didum in pra^ruptis 

F ri:rilus 66 SYNOpiis Methodica 

rupibus e quibus lapides molares eslcinduntur vidimus 
plures. Delcriprionem vide in Ornithologia D. Willugh" 
iy. It is frequnit oi the high Mountains o/Cacrnarvan- 
fhire and Merionyohfliire in Wales, vphere they callif 
JMwyalchen y gi^aig, ^uafi dlcasy Merula rupicola. I 
havs alfo Jeen feverul of tbem on a high Hiil in ireland, 
calhd by the Englifo, Mount Lemiler, in IriJhStozLcm, 
D. Lloyd. An hsec a prsecedente, fpecie, an fexu cantiim 
diftinda (it, aliqaando dubitavi, necdum mihi plenfe 
fatisfit. 

4. Pa^ser folitarius didus. Magnitudo &c figura 
corporis MeruU. Cafut grandius quam pro corporis 
mole. M.tres colore coeruiea, feu ex coeruleo purpureo 
undique fplendent. Fosmina ex cinereo nigricat. Prona 
pars tota lineis tranfverfis cinereis, nigris, albidis pul- 
chre undulatis eleganter pingitur. Roftrum Turdino 
pauI5 majus, nigricans • crura, pedes, ungues nigri, 8c 
minores quam in congeneribus. 

5. CyanOs fcu Ccerulea avis Bellonii; MeruU {i-^ 
miiis eft, fed paulo minor, colore undique totius corporis 
cGsruieo. Nidificat in montium fummitatibus, ut in 
Creta, Ciihar.va, Corcyra, T^acyntho 8c Euh<ea obfervavic 
Belloti m GdilU & halia non reperitur. 

6. Cyrjics Indica : Tbe IndianMoCKBIRD. A- 
laudje vuigaris magnitudine eft, ^cftro redlo, acuto : co- 
lore per totum corpus undique coeruleo • cauda longa. 
In Mfeo Tradefcantia7io (iccatam vidimus. Pr*ecedenti 
forte eadem eft. 

A. 7. M E R U L A aquatica, T/;^ W a T E R- O U z E L, 
or W A T s R - C R A K E. Magnitudo paulo infra Me- 
lulam vulgarem, Do//2/;53 nigricac cum cinerei mixtura ; 
■peBiis niveum : Aquas frequentac, & Pifces prasdatur. 
in niontofis SeptentriDnalibus & Ca^nbrohritannicis fatis 
frequens. Quamvis toto corporis habicu 5c pedum fa- 
brica aves terreftres refcrat, iub aquas tam^en interdum 
fe demergic. 

8. M E R u L A Brafdica Bellonii &: y^ldrov. Color to- 
tius corporis, ii caudam & alas excipias, quae nimirum 
atrs iunc, ade6 mcens^ rubcni;, m omnem alium rubo- 

reni AVIUM. ^^ 

?em fiipereritl Cauia longa eft: 'Bedes & ctura nigra^: 
t{oftrum ut in Vajfere breve. Nos in Mufeo Tradefcan- 
iiano avem Indicam rubram vidimus cauda oblonga, 
tnagnitudine ferb TUrdi minoris. 

9. M e R U L A rqfea Aidrov. Sturnum marinum vo- 
cant Aucufes, inquir, & fort^ redb, quamvis maculata 
non (it. Merula paulo minor eft, Jor/^, pedore 82 alis 
fupernis rofeo feu carneo colore ; capite cirrato : Alis 8c 
cauda nigris. BsJiro quk capiti jungitur nigro, caetera 
carneo : pedibus ferfe croceis, Apparer, inquit, in agris 
noftris & in fimo verfatur. 

10. Merula Indica feHore cinnaharino : an Jacapu 
Marcgr. ? Hujus pellem fufFultam vidimus in Mufeo Tra- 
defcantiano : JMagnicudine erat & figura MeruU, Color 
in fupiria parte tota niger, orae dunraxat plumarum circa 
uropygium cinereas aut albidas, PeBus coccineum : Ro- 
Jirurn Merulx ; cauda etiam longa MeruU fimilis. Ja^ 
capu Marcgrav. huic Avi perfimilis eft fi non eadem. 

11. MfeRULA bicolor Aldrov. duobus potifilimum 
coloribus fufco feil. feu fubnigro 8c luteo rubefcente 
varia. 

12. Merul/e congener ejufdemj linea prope ro- 
ftrum rubra. 

13. MeruL^e congener alia ejufdem, Harum de- 
fcriptiones videfis apud Aldrovandum Ornithol. lib. 16. 
cap. 12, 13, 14. Priorem pidtam duntaxat vidic, nec 
pofteriorem vivam. S T u R N I & congemrcs, 

A.i.C T tr R NU S Aldrov. & aliorum.itl^ \a^\ A 
•^StaRE, orSxARLiNG. F(pfirum latius ei^ Sc 
depreflius quam Turdis aut Merulis, qua pra^cipue ncta 
ab iis differt, quibus alias magnitudine St figurS fimilis 
cft. Apices plumarum in collo & dorlo flavefcuntin 
feiare, in fo^mina albicantj aliks nigricant cum cosruleo 

F ^ quo- 68 Synopsis Methodica 

quodair. auc purpureo fplendore, cui viride interlueet 
pro vario ad lucem objedu. hifcciis iblis autcarnevelci 
aiunt, non baccis 

2. Sturn.us JkJ/cw Bontii. Plumjs cyaneis aut 
fubobfcure coeruleis ac cinereis guttis interftindus Stur^ 
mm n ftratem refert, verii.n crifiam fiavam in cervice ge- 
rit, 8c cayut nigris, m; >liibuique ceu holofericeis plumis 
veuirvm eit. Kumanas voces multo accuratiiis quam 
Pfiitacus imitatur* 

3. M E R u L Afaxatilis Aldrov. I^uticilJa major OlinseJ 
yurdi-s ?nayinus Florentinis. 5*«r«o ajqualis 8c {imiiiseft; 
rqftro nlgro, ■pedihus ex fufco plumbeis. Mentu^n nonni- 
hil albet. Pror^a pars corporis ; albo aut incano, nigro, 
6c fubfiavo coionbus varia. Cafut & dorlum fufcum 
aut fnbnigrum, apicibus pennularum cinereis. Cauda 
rufta leu fulva ; qua; hujus avis nota charad:eriftica 
eft. Coiores alias in maribus & fosminis plurimum dif- 
ferunc. In Italia fatis frequens eft, vidimus & Vienna 
Auftria, 

4. S T u R N U ^ Indicus Muf. Leyd, 
^GALBULAfeu Ficiis nidum fufpendens Aldvov. Orio' 

tus ^lberto. Chioreus Ariftotelis ex fententia Aldrovandi; 
lEieius Plinii '^ideui: Turdis aliquanto major eft ; Roftro 
Turdim, led majori & longiori, rubro : Psdibus plum- 
beis, prseieralas & caudam, quae maxima ex parre ni- 
gricant, mas ubique toto corpore, pulcherrimo colore 
fiavo fpedabilis eft, ut colorum elegantia & fplendore 
cum Americanis avibus certet. In Germania Sc Italia 
invenitur. Cum Turdis 8c Merulis Roftri totiiifque 
corporis fxgura, magnitudine quoque & vidus ratione, 
con-venit. Aves minores feu A v 1 c u l ^e. 

A VICULAS voco Aves omnes Turdis minore?, qux m 
•*^ genere dividi poffunt in Tenuirrftras, S O F tB i VD 
BlRDS, qu?i ?-c/f/vj habent tenuiora, infirmiora, plerae- 
que etiam lcngiufcula 5 &c Cra£iicftras H akd^Qivd 

BlKDS' A V I U M- 69 

BiRDs, quibus Hpftra brevia, craffa, duriora & fortiora. 
Priores infedtis praecipub auc frudibus mollioribus vidti- 
tanc^ pofi eriores kmlmhiis & granis durioribus, & ficcis. A V E s niinores roftris tenuioribus. 

HArum multa funt genera i.Alaudce, KofvJkKot, qua- 
rum notas func Caicancum five digici poitici unguis . 
prselongus, color ceftaceus terreufve ; in fubiime eve- 
lantes cantiliare. Harum fpecies funt, 

A. \ . A L A U D A vul^aris, Tho common F l E L D-L A R K 
orSKY-LARK. Coior fe teftaceo & nigro varius, plu- 
mulis in ambitu ci.iereo-ruffis, media parce nigris : 
Caudnlong^'^ HLimi nidificac. 

•A. 2, Alauda arborea, Tottovilla Olina?, The 
"WoodlaPnK. A pr^ecedente aiiifque diiTerr, i. Quod 
minor ac corpore breviore craifioreque fit. 2. QjLicd exci- 
m^ caudse penn^ fiimrriitadbus (uis aibicenc. 3. Voce feu 
cantu Merulnrum ^muio. 4. Circuio piumarum albican- 
tium coron^ inftar ab oculo ad oculum capuc cingen- 
tium. 5.*(ii6d estima aia^ penna remex, lecunda m,uI:o 
breviorfit, quae in Alauda vulgari ei proximfe sequaiis, 6. 
Quod arbonbus infidear, cum iiia cerrse pierumqiie, 

A. 3. Alauda pracorum Aidrov. Tiie T i T L a R K- 
'Alauda vuigari dimidio fer^ minor, viridior eftj & mi- 
niis puiciire colorata. Arboribus etiam infidec. 

4. A L A U D a c/ifiata major. Germanis I\pmmam~cko 
The greater C R E s T E d L a R k. Alauda vuigari majbr 
eft, roftro majore & longiore ; capite criftaco, crifil ex 
feptem, odo, auc etiarn decem duodecimve pennulis 
compofita. C;/9r dorii miniis puiciier, nec adeo macuiis 
diftindtus ac in illa. Cauda brevior. Non ade6 frequen- 
ter in fubiime evoiar, nec evedta tam iongam inibi"'mo- 
ram crahit : Tandem non uc iila gregatim voiitac. 

A . 5 . A L A U D A cr //?4f ^ minor, TItj iejfe rCRESTED 
Lark v4/^?w /r valgari longe minor cft, & apicem pro, 
corporis parvitaie longiurculum obtinec, pedelque rubros, 

F 3 & 7© Synopsis Methodi cS 

S^ colprem totius corporis ad fufcum magis vergen- 
fem. 

A. 6. Alauda minor camfeflris D, JefTop. Ab Alau^ 
da pratorum differt, i. Quod paulo major fit : i, mi- 
niis viridis : 3. Pedihus paiiidioribus : 4. Calcaneis mul- 
to brevioribus. 

A, 7 AlaUDA minima- Locufla voce. Locuftella 
D. Johnfltn, Twe TiT-L a RK that fir^gs like a Grafs-Hop- 
per. ^egulo non criftato minor efi, lupernb e flavoj 
fufcefcens maculis fubnigris ; fubtus ex albo flavefcens, 
■fummo fpinse alicujus ramulo infidens, corpore erecSlo^ 
apeno cre, alis pauiiim explicatis, ftridet more Lccuftce 
fed fonantius. Nota Aiaudarum masime charadierifti- 
ca, & omnibus communis eft, Calcar feu unguis digiti 
poftici longiuimus. 

8. Alauda Indica Muf. Leyd. 

9,SpipOletta Florentinis, Tordim Venetis. Alaw 
'dis minor eft, FiceduU par. T{oflrum gracile, redtumi 
acucum.. nigerrimum j pedes etiam nigri. Calcar feu un- 
guis pofticUs prxlongus, Alaudce inftar. Color in iupina 
parte cinericeus cum quadam viroris mixtura. Gula, 
pedlus, vencer in nonnullis albent, in aliis pulcbre fla- 
vent. PeBus autem gutture 8c ventre in omnibus nblcu- 
rius eft & maculatum. Calcanei longitudine ab aliis avi-' 
bus ', colore atro roftri & pedum ab aliis AlaudisdifFerr. 

10. GiaR"OLA Aldrov. Magnitudo Alaudae. B^oftrum 
rubicundum, intns & in ridus marginibus lutefcens, Su- 
pinae partis colore Coturnicem exadifTim^ refert, aut 
Gallinaginem. Verticis finis, collive initium albicanti- 
bus plumuiarum marginibus tanquam corona cingitur. 
Venter albus. Cauda vix pollicari eft longitudine, an- 
guftifTimis plumulis compofita, & ipfa angufta, Pedes 
carnei, calcar^bus Alaudae. In omyitbusfere^ frceterquam 
caudce pennarutn cokre^ cum Tottovzlla/^« Alauda arborea 
couvemt. fecm 1 A V I U M. 71 Secmdum Avicularum roftris tenuibus p^dita-- 
rum Gmus efto Hirundineum. 

HIRUNDINUM notas charaderifticas funr, C^- 
■put grande; ^oftrum breve ; 'Oris hiatus amplus, 
ad mufcas ali^que infedta inter volandum faciliiis capi- 
enda ; Al^ longiflimae, & volatus pei nix, ad eadem 
acriiis infequenda ; -Pedes breves & e^itgui, nec enim 
inultiim incedunr ; Cauda longa 8c ^orcipata, ad corpus 
expeditiiis.fledtendum & circumagendum ; 6v.i, alba ; 
Hyeme, ciim infedta in aere volitantia non inveniuntur, 
vel in latibula fe fubducere, vel in longinquas regiones 
avolare. Hlrundinum fpecies quatuorobfervavimus. 

A. f. HiRUNDO domeflica, The Common, or 
Chimne Y-SWALLOW. ^iKtJ^v. Pars fupina coeru- 
leo faturo feu nigro purpuralcente colore fpiendet. In 
Sincipite & fub mento macula albicans obfcur^ fangui- 
nea. PeBus venter 8c plumse fubalares albicant cum 
aliquo rubore. Cauda valdfe forcipata, tranfverfa macu- 
larum albarum linea diftinda & ornata. In ventriculo 
diHedlo fcarabeos invenimus. In caminis nidificar. 

A. 2. HlRUNDO r«/?/c^ five agreftis Plihii, The 
MARTiNor Martlet. C^put: ut in pr^cedente 
planum Sc depreffum. Supina corporis pars ejufdem fe- 
xh cum iila eft coloris fed obfcurioris 8c minus fplenden- 
tis ; prona pars nivea : Cauda miniis forcipata efl, neque 
extimae penna? proximas longitudinem tantum excedunr. 
Sub tedlorum fuggrundiis inque fenefxris nidificat, non ia 
caminis, nec nidum conftruit hemifphaericum 8; luperi- 
ore parte totum apertum ut Hir. domeftlca, fed ovatutn 
fuperne tedtum, rotundo tantiim foramine ad latus re- 
licfto, per quod ipfa intrat 8c exit. 

A. 9. H i R U N D o rifaria Aldrov. The S A N D- 

MARTiNorSHORE-BlRD. In Hirundinum gencre 

minima eft. A pr^scedente diiTert quod urcpygiurn non 

utin iiia album ei^t : pedes nudi, non ut in^illa ad un- 

F 4 gugs 7i Synopsis Methodica 

gues ufque plumofi. In riparum fQraminihus nidi- 
ficat. 

A. 4. HiRUNDO apus Ihe Black MaRTIn or 
S w I F T, Maxima hsec eft inter noftrates, capite prae- 
grandi, oris hiacu immani, F^ftro perexiguo, debili, quo 
cum Cafrimuigo convenir. Cclor totius corporis, excepta 
macula fub mento albicante, pullus cum quadam viroris 
tindura. Crura breviiTima, Pedcs minutiirimi, ftrud:u- 
r« lingularis, qualem in nulla praeterea ave unquamob- 
fervavimus, digiti enim omnes [4] antici funt ; inque 
digito minimo unicum tantiim olTiculum in rehquis tribus, 
prseter aliarum omnium. avium normam, non plura duo- 
bus, altero brevifTimo, alrero longiore. Qb alarunn 
longitudinem 8< brevitatem f;dum humo aegre fe toUere 
poteft. 

Jiilius Sc.i,'igcr hujus generis Avem fe vidifle afleric 
magnitudine Buteonis, fed facie ab his nullo modo diili- 
mili : cruribus tamen atqiie unguibus ad pr^dam & pug- 
nam idoneis, nec miniis Roftri aduncitate.. 

Hirund: marina Aldrovandi hujus generis non eft, fed 
hdris annumers.nda. 

5. Hlrundo Americana, Brafilienfibus Taper A didta, 
Andorinha Lufitanis, Magninido, Volatus, ^oftrum Hi- 
rundineum- Os amplum, quod aperire ultra oculorum 
regionem poteft, ut Ibijau major, . quo cum Apode noftra- 
te convenic, ut 8c alarum longitudine definentium cum 
fine caudx.^ Supina pars toca coloris eft fufci cum grifeo 
mixti : guttur & pedlus griiei cum albo mixri. Venter 
aibus. Pnriim differt ab Hirundine apods nofiTate. 

6,HiRtJND J Sinenfis ?ndo eduli Bonnl In tradtii 
inquit maritimo or^ Sir.enfis Avicui^ parvs difcolores, 
Hirundinum fpecie, certo anni tempore, ubi asftus pro- 
lijicandieasinvafit, e locis Mediterraneis ad mare in fco- 
pulos meant, & ex fpuma maris bafin fcopulorum aliu-' 
ends -tenacem quandam materiam coliigunt, ex qua nt- 
dos (uos sdificant, in iifque ova ponunt, & pullos ex- 
dudunt. Cxrerum Chinenfes hos nidos h fccpulis avulfbs 
ingenti quantitate pet hidiam venales ferunt, guiofis in 
fummas delicias : qui eos Gallince feu Vervecis decodto 

diiTo- A V I U M. 7j 

diffolutos avidb devoranr, & 0/ireis, Fuvgis caeterifque 
gulse irriramenLis longe anteponunc. 

Hoc genus itidos aliquoties vidimus in mufeis curiofo- 
rum ; funt autem delcribente H^ormio, hxmi{r,hd2vkx fi- 
gur^e, ovi Anjerini magnitudine, fubftantia ichihyocoi^ 
Jam referente. Te K T 1 u M ^enus Avkuhrum Pa B. i confiU 
tumt^ 'AiyL^Xoi Ariftoteli. ' 

"O I S ^oftra brevia & pro corporum ratione majora 
*-"^ quam aliarum tenuiroftrarum, nigra. Circa 
arhores plerunque verfantur, & de irifcHis quse ibi inve- 
niunt prsecipub vidtitant, inque earum foraminibus nidi- 
ficant, unde force nomen Anglicum Titmoufe, Turnerus 
cannabino etiam femine vefci prodidir 5 &c i2ucibus quas 
rofteliis fuis perforant. Pedes omnibus, pr^te.r Partim 
caudatum fqui fui generis Avis eft, a Paris longb diverfi) 
plumbei coloris funt. 

QmnqaQ fpecies hoc nomine donatas in Anglia Qhk"^'^ 
vavimus, 

A. i.FRlNGrLLAGO feu Parus major, 'A/>J9fie\@- 
aml^mi Ariftot, The great TiTMOUSEor OxE Eye. 
Magnitudine eft FringilU ; Capite & mento nigro, ma- 
cula alba infigni in utraque maxilla, nigro cinda ; reli- 
qua pars fupina^ viridiflavicat, pr^teruropygium quod 
coerufefcit : Prona pars corporis lurea eft. Psdes Plurnbei. 
A. 2. P A R u s ati-r Gefn.' The Colemouse. Capuc 
, huic nigrum cum macula in occipitio alba ; Dorfmnci' 
nereo-viride, uropygium viridius. Pcdes plumbei, a 
prascedente parvicare fiia fatis diftinguitur. 

A; 3. P A R U s pMuftris Ge[n. Aldrav. Tke M a R S H- 
TiTMOUSEorBLACK-CAP. C a}!ut nigvum, maxil- 
lae albae ; Dorfum virefcit -, Pedes piumbei lunt. A ^vx- 
cedente djffert. i. Qnod i.^ajor lic ; 2. Cauda majore ; 
3. Macuia alba in ccchitio careaC; 4. Prona facies albi- 
dior fic; 5. Minus nigri fub mento habeac ; 6. Maculis 
4lbis in apicibus tegiium aJarum prorfus careac. 

A.4. 74 Synopsis Methodica 

A. 4. PaRUS cceruleus, T/^e B L K W-Tl TMOUSE 

«r N U N. Infignis riOLa qua a reliquis difcnminamr eft 
azureus capitis color circulo albo ceu coyolla quadatn 
cindus. A roftro ad occiput per oculos linea nigra excur- 
ric. D^rfum ex flavo virelcit, prona pars tora luteicic, 
Pedes plumbei. 

A. 5. P A R U S caulttus, The L O N^ G-T A i l' d T i T- 
M O u s E. Vertcx huic albicat ; collum nigrum eft • max' 
ilU & gula alba. A rcfird fupra oculos ad occipitium 
hinc ind^ linea lata nigra procenditur. Veriim no*) elt 
cur noras hujus avicuiae charaderiiticas foJicicb conquira- 
mus, fufficit ad diftindtionem caudx figura, iHcce caw 
datce fimiiis ; ?emi£ enim extimx brevurimse,. reliquse 
hinc inde ordinelongioresad mediasufque quae omnium 
longilTimae, difFerentia feu exceflu notabili ; Cduaa pro 
avis magnitudine longiilima eft. Pedes nigricanc. Ni' 
Hificat ut Pajjer trcglodytes, fornice defuper arcuato, ex 
eadem cum reliquc nido materia & fimiii coagmentatione 
extrudto, foramine unico ad latus reiidlo quo ipfa ingre^ 
diatur & exeat. Ova, incer omnes avicuias numeroiiiiima: 
ponit. 

6. P A R U S criflatus Aldrov. The Creste:>Tit- 
M O U s E. Vertex niger fimbriis pennarum albis, Crifta 
ad digici fere alciruainem affurgic. . Alias notas adferre 

■ non eft opus. 

Parus fylvaticus Gefneri, Non alia avis effe 
D. IVil-ughby 6c nobis videtur quam B^gulus criflatus, 

7. P A R U s Indicus Aldrov. Fringillagini ccngener vi- 
decur, licec maculam illam nigram prorfus non habeac. 
Toca tribus poriifimum coloribus (li oculos excipiasquo- 
rum irides lucese; conftac coEruIeo, albo 6c nigro. Ver" 
tex & colium co:um diiuce coeruleum, pars prona tota 
candida: ^Ai? coeruleas, ut & cauda, quae totum corpus 
adaequac, veftitrices diluriiis, B^miges penn^ intenfiiis. 
H«ec mihi fufpedla. Puto Aldrovandum iconem pidtam 
defcripfiire. Pedes nigerrimi & exigui, quo a Paris 
differt. Sji^rtm AV I U M. 7J 

^artum Avicularum genus Motacillas. 

CA U D A his praelonga, quam perpecu5 fere mon- 
tant, undenomen. Circa ^^?/^j prsecipub verfamur. 
Harum duas apud nos habentur ipecies. 

A.i. MOT aCilla 4lha, The White Water- 
W A G t'a I U Corpore ex albo & nigro cinereo ve ver- 
ficolore. 

A. 2. Motacilla /^t;^, The Y.ELLOw Wa' 
TERWagtail, Prona pars corporis flavet, pedore 
obfcuriore : Supina obfcurb virefcir, medio dorfo nigri- 
cante. Vertex ex viridi flavicat. Magnitudine & figura 
cutn alba convenit, & caudjs monicatione fere coniinua. 

3. MotaCILLA cinerea, an fiava altera Aldrov. ? 
Magnitudo MotacilU vulgaris, Vox acutior & clamofior, 
Supina pars corporis cinerea. C4/>M^nonnihil fufcefcit, Men- 
tum & gutcur aibo & cinereo varia: PeBus Sc venter exal- 
bo lutefcunc : Vropygium circumcirca intenfius luteum. 
Fluvios lapid:)fosfrequQntant,Sc infe8is aquatlcis vefcuntur. 

4. J a M A C A II Brafilienf. Marcgr. Alaudce eft magni- 
tudine ; Cauda 4 fer^ digi^os longa : Caput parvum ; 
roftrum digicale, redlum, nigrum, inferius prop^ exorcum 
ccerulefcens, Caput nigrum, ut & coUum inferius, fu- 
periiis luceum. Dorfum totum, ped:us, & inflmus venter 
lurea : AU nigrae, macula in medio alba : Cauda nigra. 
Bedes fufci. Ob caudae longicudinem, & plumarum co- 
lores non admodum diverfos hanc Avem Motacillis fub- 
junximus, an redb nefcimus ; cum de loco, vidtu, aut 
cauda? motitatione nihil tradac Marcgravius. 

Succcdmt ^into in loco OfiNANTHiE dici£. 

QUARUM Notae, Pedes nigri, ut & lyirum; 
Cauda bicolor, exterioribus, pennis albis. 
A."r . Oenanthe flve vitiflora, The F A L L O w- 
Smich; Suflexienfibus The Wheat Ear, quia 
meflis tempore fe ad montes Oowns didos recipic, 
' ' "^ ubi 76 Synopsis Methodica 

uhifc^rahceis.SiliKqne infedis quse ibi invenic pinguefde 
admodum, Sc in deliciis habetur. Alibi ab Vropgii co- 
lore W H I T E-T A I L dicirar ut Italis Culo hianco. 

Magnitudine Paffercin fuperat. Color capicis & dorfi 
cinereus cumquadam ruboris mixtura; tirop)gium fiipra 
caudam albet. Totus Venter rubore diluto tingitur, Pf- 
Btis plus rubet. Supra ccuics ad occipm iinea alba ex- 
tendiair, infra oculosin maribus dudtus niger ab-angulis 
oris ad aures. fi^fi-um, pedes, unguiculi nigra, 

2, Oenanthe altera ^/iz-t-y. Superiore minor eft, 
pdffere major -, 'pennis omnibus, exceptis alarum remi- 
gibus (^quse nigrse marginibus luteis) ex ruffo flavefcit, in 
ciorfo inrenfiiis, in p;Eiore remiiiiias. Retro-oculos macula 
eil oblonga nigra, figura quodammodo femilunari. 

Ae 3. Oenanthe fecurJ.t noftra feu {{iihicokj 
The V/ H I N- C H A t. M.taciiLe eft magnitudine. 
Pars iupina serampeiina, maculis nigri.s feriatim dif- 
pofiuis varia. Venter albicat cnm aliqua ruiH tinftura, 
Lc.tcra & pcdus fummum ex ruffe lurea, Du32 maculae 
albjs urramque alam infigniunt. A fequenti ave his prse- 
cipue notis diftinguitur. i. Qiiod pars corporis iupina 
pukhriLis nr coloraca, plua-iulis mcdia parte circa fca- 
pum nigri>, marginibus albis ; 2. Qiiod in utravis ala 
duas habear maculas albas ; 3. quod ima f^vscaud^v aiba 
fii:. 4. Qi oci caud^ tam fupra quam fubtus incum- 
bentes pennu^s^ ulrra*mediam caudam escurrant, & al- 
borem penitus contegant &: occulrent : 5. Dudlus albidi 
a roftro ad occipitium ufque prorendantur. I{fft)umi 
pedes, unguiculi nigri. 

A. 4.OENANTHE noftra tertia, Mufcicapa tertia 
Aldrov. I{ubetra Bellonii. TIjc Stqne Smich, or 
StONeChatter, Turncro The MoOR-TlT- 
L I N G. "Magnitudo Linari.v, capur nigrum, ut & coi- 
lum : ad iarera ucrinque macuia-alba notatur, adeo uc 
torquata videariir. Medium dorfum nigrum margini- 
hus plumarum fulvis, {u^^v^ uropygium macula alba. Pe- 
8us fulvum aur ex flavo rubrum ; venter aibet cum ali- 
quorubore. Macula alba dorfo proxima utramque alam 
in utroque iexu ornat: qus pr^cipua eft hujus avis 

noca« A V I U M. Tj 

ttdta. i^o7?rMWi,pedes & ungnes nigri 5 qua^ nota eft omni- 
bus Oenanthis communis. In montofis Pecci Derhienjis» 

A. 5. Oenanthe Ticftra ^uarta^ monticola, Coid- 
finch Germ.anis di^a. Venter ei albuS, peSlus luteo fuf- 
cum : Caput & dorium efufco feu viridi cinerea : tege- 
tes caudas pennae nigrse. Alarum remiges nigrs, yeriirii 
a quinta omnes fundum versiis alb«. t{pftrum nigrum, 
comprefTum & fere triangulare, Pedes nigri. 

A. 6. F I C E D u L iE affinis^ an Spipola prima. Aldrov. 
i:he White-Throat. FiceduU ell magnitudine, 
corpore produdtiore. Supiria pars corporis ex ruffo ci- 
nerea ; iummum £:^/>«? magiscinereum. Mentum albmn, 
unde nomen : Gula ex aibo rybet ; Pe8us etiam & ven- 
ter imus rubefcit ^cd dilurius. ^nftrum fuperius nigri- 
car, inferiiis albet. Os intus flavum. A Ficedula /epti- 
w^ Aldrov. difFert, quod illicaudatotaunicolor iit, huic 
extimse ejus pennse albse. 

'T. MusciCAPA prima Aldrov. Bodrina Bononi- 
enfibus. Avicula eft oblonga, roftro etiam oblongo, ex 
fufcorufefcente. 5«//w.<? pars tota e plumbeo, cinereo, 
& fubloreo colore mixta ; frona candicat. PeBus vero 
nigris maculis diftinguitur. Alce ex nigro lutefcente al- 
boque varise. Tibice Sc pedes nigricant. 

Avicute cmda unicolore Nitix. 

A. i.QTOPAROLA Aldrov. eive perfimilis Avi^ 
^ cula. Magnitudine & colore P/?//"ffrc«/o/ff»2/W 
fimilis eft, veriim corpore Icngiore 8c tenuiore. Supind 
pars tota cinerea aur fufca IJcolore murino] caput ta- 
men maculis nigris confpergirur in vertice,ut redte Aldro- 
vandm. Prona pars albida ; GuU & latera nonnifiif rufef- 
cunt. C^wi^ tota fufca : Alarum remiges n!gricant,verum 
inreriorum marginesKirei. /^'7./?rwm recflnm nigrum., ad 
nares latiufculum & depreiTum. Mmdihula fuperior ie- 
cund.um longitudinem in angnlum aiTurgit, unde S^flrum 
triangulum videtur, eftque mferiore paulo longior, apice 
adunco ; F{jcfus amplus, Os intus fiavum. Pcdcs exi- 
gui nigri, ut & Ald ovandus notar. In ventriculo Sca- 
rabai ; muft^ie, 8<c. Hortos ajftate freqpentat in A?7g/ia. ■ 

z Mufcis j8 SyNOPSis MethodicA 

Mufcis capiendis Rrftrum comparatum eft. In puUfs 
dorfum maculis albis 8^ nigiisvarium. Aviculamhanc 
prolisiiis defcripfimus, ut cuivis attento ab aliis omnibuS 
facilb pofTic diftingui. 

A. 2. LUSCINIA feu Phi/omela, 'AMy, Th^ 
NiGHTiNGALE, Avis hsec, SL cantu nodturno no- 
mcn adepta, omnibus feculis notifTima eft. Ai quican- 
tantem internodlu fseplus audiverunr. & vocem ejas op- 
timb tenent, plerique tamen formam a\is ignoranC, 
Magnitudine eft C.v dueiis aut B^ticilU ; corpore lon- 
giuiculo, nulla fere colorum varietate, aut pulcritudine" 
(pedabilis, fupina parte tota dilutb fulva, cum aliqua 
virorismistura, ut in Turdo lUaco. Cauda fulvo fatura- 
tiore tingitur velut ^uticilU. Venter torus albicar, 
PeBoris & gutturis plumanamque fubalarium color ob- 
lcurior eft admixto viridi. Bsfirum fubnigrum. Pedes 
coloris carnei obfcurioris. Os intus flavum \ elut Turdo' 
rum, 

A. 3. RUBECULA (iue Erithacus Aldrov. TelS^- 
?t®", Arifia. The Robin-REDb re aST. crr Rud- 
D o c K. Haec etiam avis ubique ferb gentium notiiTima, 
k pedtore rubenti denominata, alia praeter hanc notam 
non indiget defcriptione. Pars fupina tota, ut in Tur- 
dis cinereo-viridis. Hyberno tempore ad vidlum quse- 
rendum etiam domos fubintrat . hominibu.s velut amica" 
& familiaris. 

4. B^hecula Indica. Muf. Leyd. 
' A. 5. RuTiciLLA, $o/ri)c«p©" Graecis, The R e d- 
START. P^Hwj, partes fubalares, uropygium, cauda 
rufFa. Venter imus albet. Ca-put^ collum, dorfum co- 
lore plumbeo imbuuntur. Sifjciput macula alba infigne. 
Gula & maxillae fub oculis nigrse. B^flrum & pedes ni- 
gri, Os intus flavum. 

Tres adhuc alias I{uticilU fpecies tradunt & defcribunt 
Gefnerus & Aldrcvandus 1, Ruticilla Tertia Aldrovandi 
cujus defcriptio Gefneriana cum noftra ^ticilU vulgaris 
exadfe convenit. 1. t(ptfchwent:{el Gefn. a cauda riibente 
dida, ex pidura defcripta. 3, Wegflecklin circa Argen' 
tQTatum dj^as fs^ore ccsruleo imo tamen fubrufFo ex 

fiavo, A V I U M. 79 

flavo, ventre cinereo, cruribus fulcis, mento fufco 8c 
vario. 

A. 6. C U R R U C A Eliota, an Magnanina Aldrov. ? 
T/5>? HedGe-Sparrow. Magnicudine eft t{^becuU 
ferc ; Color fupinae partis varius ex nigro & fordidb ruf- 
fo, mediis plumularum circa fcapum parribus nigricanti- 
bus, exterioribus fordide ruffis : Caput 8c collum non- 
nihil cinerafcunt, maculis niediis obfcurioribus : Infimum 
dorfum fupra uropygium virefcit aliquantulum, & ma- 
culis deftituicur. Prona pars corporis cinerea feu plum- 
bea, imus tamen vencer albicac. Summa Avis haec 
terreo & fordido eftcolore, a cujus aliquali cum Paf- 
fere foemina fimilitudine PaJJer fepiarius dic^a eft; hu- 
jus ova colore pulchr^ coeruleo cinguntur. 

A. j,Vic?.DVLAfeptima Aldrov. Pettich aps 
Eboracenfibus* Beccafigo Italis. Magnitudine eft Lina" 
ri<€^ corpore breviufculo. Color capicis, dorfi, alarum & 
caudae ex cinereo, feu (ut alii) ex fufco viridis. Frona 
J)ars coca alba feu argencea, pedlore duncaxac obfcuriore 
cum aliqua flavi tinc5lura. Nulla fer^ colorum diverfita- 
teinfigniseft hsec avicula. i^q/?r«?w nigricac. Pedescccxu» 
lelcunc. In diffedae ventricuio vinacea ali^que femina 
inveni. 

A.S.Atrtcapilla five Ficedula Aldrov. SyjtstAlj 
6c Mg\et>»o?u^3j Grxcis. T/jff B L a c K-C a p. Parva eft 
avicula, capits fummo nigro, unde ei nomen, collum 
cinereum, dorfum cocum obfcure viride. PeBus dilutb 
cineralcit, venter imus ex albo flavefcit. ^pftelium ni- 
grum, tenuius quam Paroy Pedes plumbei. 

A. 9.REGULUS crijiatus Ald rov. Trochilus Plinio 
Z< Arifiot. cui & rif g^Ci/j & BetffiK^i, The GOLDEN- 
Crownd Wren. Parviuate fua, 8c macula crocea 
feudilute coccinea amoeniifinaa (quam criflam vocant) itj 
vertice, ab aliis aviculis latis diftinguitur. Collum & dor- 
fum totumfe viridi oblcuro flavicanc ; PeSius 8c venter co- 
lore viridi in album languente perfunduncur. In illo nobis 
defcripto" Ventriculus infedtis plenus erac. In fummis 
arboribus, prsefercim Q^er^ubus verfatur. Wefound it in 
Middlecon Pa\\ in Warwickftiire. Mr. Prancis Jejfop in 

a York- 8o Synopsis Methodica 

Yorklhire. A^fo we are informd it is infome Woods almt 
Oxford. In agro Cardiganenfi Cambri^ frequens efi:, 
nomine Britannico Sy vigw i. e. Parus chryfocephalus didla 
D. Lhwyd. 

A, 10. KeGVLVS non criftatus Aldrov. An' Afi- 
lus Bellonii ? an Ltiteola Turneri .- Neque hxc, quod 
•fciam, nomen Ar^gHcurh invenit. ThefmaP Y E l L O w- 
B I R D. Hsgulo c ift.ito rancillo major eft. Tota pars 
fupina prster alas 6< caudam e fulco feu cinereo vire- 
icic : Prona, V. g, gula, pecftus, venter, alba cum levi 
viroris tindura : auas lutelcit. Inter Salices plurimum 
verfatur, perque arbores Si frutices ccntinue rcptat, 8c 
cantat voce ftridula Locvftce, Variant coloribus hujus 
generis Aves , alix enim dilutius, alia^ intenfius i)iyent 
aut flavsnt, 

A, II. PasSER trcgicdytes Aldrov. Turnero & 
Bellonio perperam B^gulus. The W r e n. Caput, col- 
lum, dorfum ex fulco fpadicea ; Ala^ cauda, Dorium, 
lineis tranfverfis nigricantibus varia : medium peBus 
albidius, inferiiis & ad latera lineas nigras tranfverfas 
obtinct. Caudam plerumque ercdtam tenet. Nidus ex 
mulco conftrudrus ovi in alterum extremum credti, fi- 
guram habet foramine in lacere ad ingrefTum aperto. AvkuU nonnulle Aldrovatido aliiftjue de<^ 
fcript^, ad [uperiorcs referenda & locis [uis 
di[fonendde. 

I. T VSCINIOLA kvL I(cuffette Bellonii Aldrov': 
-^ Tom. 2. Pag. 765. An eadem cum Giarola 

Aldrov. rofiro rubicundo, colore Coturnici fimili. 
2. Oenajitho congener Aldrov, ibid. f. 764 
5. Spipola prima Aldrov. quam noftrae PVhite^Throaff 

eandem efle fufpicamur. 

4. Spipcla atera Aldrov. Pexlcre rubicundo maculis 

^lcis deorfum defcendenribusdiftindlo ; fupine cinereo, 

wnti e albefcente j macula recro oculos ad ferrugineum 

accedence. A V I U M. Si 

accedcnte. Oenanthe noftr<efecund<e fimilis eft, (i non ea- 
dem. 

5. Sppola tertia feu Boarina, ex albo lutefcens ejuf*, 
dem, p. 73i. 

6. Avis confimilis Stoparolce ^ Magnanir?<e ejurdem, 
Magnicudo Motacilive; ^ojlrum oblongum, acutum, re- 
(ftum, nigrum ; P^^^j plumbei,fupinapartepallidaj iri- 
dibus oculorum albis. 

7. Grijola Aldfov. ^oflrum tenue 8c longiufculum : 
CoUum 8c ped:us maculis fufcis oblongis deorlum ver- 
gentibus interftinguitur, Fenter totus candicat : lupina 
pars tota fufccfcit. Crura & pedes fulci vel nigri- 
cantes. 

8. Glareana (eu Grien Vogelin Gefn. Et huic peilus 
maculofum ; cum iconem tantiim pidiam defcriplerit 
Gefnerusy nos plura non addemus. 

9; Anthos aqudlis FringilU, lutefcens Aldrov. Tom, zJ 

P 75. 

10. Mufcicapa fecunda Aldrov. feu B^r/» Genuenfium,^ 
^egulo paulo major, B^ftro gracili acuro ; colore in fu- 
pina parte dilute cinereo ; in prona ex albo ad lureum 
tendente, Alce fuperiiis leucophaese : uropgium album. 
Crura & pedes fpadicei. 

11. Saiicaria Gefn. -^«Silerella D. Brown ? Avicula 
eft minima ; colore partim fufco, ut parte prona ; par- 
tim fubflavo, ut fupina; [voces pronas Sc fupinse contra- 
ria nobis fignificatione ufurpat Gefnerus^ partim albi-' 
cante, ut per latera & circa collum. {{pftro gracili redlo ^ 
crufculjs fubrufSs. 

1 2. Ficedula quarta Aldrov. Supinae partis color fuf-^ 
cus ad caftaneum vergens» Fcemina pronb tota aibicat ; 
moi ex albo ad cinereum vergit. Alarum remigcs in 
mare nigrae funt cum quibufdam intercurrentibus albis ; 
in fcemina ad caftaneum vergunt ; quemadmodum & 
cauda^ quae in mare etiam eft nigra. Contra fit in fedi" 
tusj qui in mare fubcaftanei funt, in foemina nigri. 

13. Strapa:{ino vulgo Aldrov, Podex 8c cauda fere 
tota candicant, capite & dorfo luteo ferrugineo, pennis 
^[(iniTn feminigris, & femiluteis. Prona pars ex albo 

G leviter S% Synopsis MsTHonlcA 

leviter flavefcir. i^o/?r«w2 fafcefcic. C4«^4 versvis utopy^ 
gium lutea, csecera nigricac. AuicuU exotics omnhm mimm£, Marcgravio 
aliifque defcrift^. 

I. f^ UAINUMBI Marcgr. Guaiminihique Joann! 
^^ de Laer, Gommbuch Lerio & Theveto. Tomi" 

neio Jofeph a Cofta. Ouriffm i. e, B^dius Solis five T(7- 
mineio Q{\\{, Hc/q/f;^// Hernand. T/;eHuMMiNG 
B I R D. AviculcLrum omnium winima efl. Parvitate fua 
8c pennamm coloribus cujufvis ferici, auri, aliufve me- 
talli Iplendorem iuperandbus ab omnibus aliis Aviculis 
differr. AUi ranta pemicitate movere dieitur, ut motus 
yifu percipi nequeat ; quin & inter volandum ftrepitunr 
quendam edere inftar Crabronis aut apicuU ; & a loco 
10 locum tanta velocirate le transferre, ut volans faepif^ 
Cme oculorum aciem. omnino fugiat, ^ " 

Melle^ rore, & florum fucco, quem linguis fuis longif- 
(imis, a nacura ad id comparatis, exfugunc, (alarum ope 
la aere fe pex longum tempus librantes velut quietse) ali 
dicuncur hx aves. Veriim ciim ventriculi m mulculo- 
fum obtineant, nos mj//c/j aliifque infeBis~ipox\\is vefci 
opinamur. Quod per totam hyemem obdormiicant, .Sc 
velut torpidse & lemimortuse jaceant, a mulris proditum 
invenio. Sic fides penes Autores, mihi cerce nonper- 
fuaferint, ciim in iis regionibus in quibus maxima ha- 
rum Avicularum copia eft, nuHa fere hyems iit : & 
Marcgravius eas magno numero in fylvis per totum an- 
num inveniri fcribat. 

Harum feptem fpecies depingit Fr. Hernande:{i noveni 
deicribit Matcgravius. 

I . Guai/iumbi raa jor, fupina parce viridi ; aureo, ig- 
neo, fiavo intermicantibus i prona alba 5 alis fpadiceis 5 
cauda chalybis politi inftar coerulefcente. 

!• Guai?iumhi ma)or, fupina^2Lne pr:scedenti concolore, 
pror.a viridi cum aurep, Golore {"plenderKe.i alba p.rope 
anuji} maculg, 

3. Guain^ AVIUM. 83 

9. Gudinumhi minor, caudk longiflimS forcipata, capite 
6c collo nigro.coeruleo fplendente, dorfo 8c pediQfe vi» 
ridi aureo-fplendente, aln epaticis,^ cauda ex nigro coeru- 
lefcente, macul^ prope anum alba. 

4. Guainumbi minor, ro(iro incurvo,fuperidremandibuIa 
nigra, inferiore flava : fupina parte primas fpeciei cori- 
color eft ', frona ex albo rufefcens, cauda ex nigro vi- 
refcente, extremitate alba. Cruribm zlhls, 

y. Guainumbi minor, roflro nigro : proria parre nigra 
cum coeruleo quodam fplendore, macula prope anum 
alba ; fupina parte pennis aureo igneo & viridi mixtis 
coloribus tindis ornata. Cauda eleganter brunnea cui 
cocruleus tranfplendet. 

6. Guainumbi minor, toto corpore aureo,cum igneo di. 
ttiidio & minimo viridi coloribus mixto (plendente, Alts 
tiigricantibus ; cruribus nigris ; cauda verficolore. 

7. Guainumbi minor, corfore toto cinereo fere, ut Pajfer, 
cui hinc indJ^ mire refplendens rubrum inftar I{ubim per- 
lucet. 

8. Guainumbi major : capite & collo fupino rubi coiore 
fulgente, gutture 8c collo prono, aureo politifTimo ; imo 
ventre & initio dorfi nigerdine holofericea, reliquo vi- 
ridi fufco perfufo : alis fufcis, macula prop^ anum albS: 

9. Guainumbi majcr, toto corpore exceptis alis fqu^ ut 
in plerifque fufcae) infigni viriditate cum auro tfanfplen- 
dente, qualis in fecundas ventre cernitur, tindlo. Plenas 
defcriptiones vide apud Marcgravium, 

10. GuiRA GUACUBERA B A Brafil. Marcgri 
Magnitudo Carduelis : CoIIum inferius, dorfum, & ven- 
cris extremitas lutea feu aurea : Caput fuperius & cof- 
lum, dorfi medietas anterior, alse & cauda dilute viri- 
dis. Sub gutture ad oculos ufque maculam habet mag- 
nam, nigram. Roflellum redum, acutum, fiavum, fu- 
fern^ paulum nigricans : Crura Zc pedes fufci. 

11. GuiRACOEREBA Brafil. Marcgr. Magnitudo 
VringiU^ ; ^oftrum nigrum, acutum & pauliim deor- 
fum flexum, Miteliam in capite habet e thalaflinis pen- 
nis. Reiiquum caput, prona pars tota cum dorfi me- 
dktate pofteriore coeruleis veftiuntur pennis ladtefcenti- 

G % bus $4 SvNOPsts Methodica 

bus. A peBore per initia alarum ad dorfum liriea kta 
caerulea tranfit tranfverfim per cxortum alarum ; totuih 
autem collum fuperius eum msdietatedorfi anteriore pro- 
fande nigris hcloiericeis veftitur pennis. Cauda fefquidi- 
giralis nigra, At^e magnas, quae ad medietatcs laterales 
flavefcunc, fubtus ferc totse liavicant. Pedes cinna- 
barini. 

12 Japacani Brafilienfibus Marcgr. Avis mag- 
nitudine Bemtere ; I{oflro oblongo, nigro, paulum deor- 
fumincurvato : Oculis aureis Capite nigricante : Reliqua 
parsfupina ex Umbra & nigro mixta. Cauda fuperius 
nigricans, fubtus alba. Prona parstota ex albo & flavo 
mixta, lineis tranfverfis nigricantibus ftriata, Crura 
fufca. 

13. Tangara Brafilienfibus M^rc^r. Magnicudo 
Trirgilla : I{cftrum red:um crafliufculum, nigrum : Pe- 
des ex cinereo fufci. Supra roftri exortum macula ni^ 
gra. Totum caput 8c coUum viride. Initium dorfi in- 
ftar collans ambiunt pennas nigerrimae ; reliquum dor- 
fum lureum : totus infimus venter egregie coerulefcic. 
Alce nigrae, earumque extremitates laterales ccerulea?. 
Initium alarum excerms thalafTmum ; fcapulares dorfo 
incumbenues pennae partim fiavae. Cauda fefquidigicalis, 
pennis nigris, lateralium extremitatibus cosruleis. 

14. Hujus alia datur fpeciss magnitudine pafferis-; 
I{pftelIo e flavo fufco, latiufculo, acuto. Plumago capi- 
tis egregi^ miniata ; reliqui corporis cum alis 8c cauda 
fplendidt^ nigra. Cauda brevis. Crura fuperiora alba, 
in iarere exteriore maculam oblongam miniatam habent. 
Pedes cinerei. 

15. QUAUH CHi CHIL it\x AviCuU cafttis ruhei 
Hernand. Guainumhi pauI6 major, infra candens, fu- 
pernevirefcensexfufco.; Cij/zV^ coccineo, roftro &i ^tdX- 
busatiis, Avis eft canora. Avei A V I U M. 85 Aves mmres craffis & validis roftris. 

A. r>ARRULUS Bohemicus Aldrov. The S i l k- 
^ Tail Germanis* Quam D. Lifter Eboiaci 
globo rransfixam vidit, inagnitudine Turdum ferfe aequa- 
bat. Huic in extiemis alarum pennis 4 aut 5 apices 
parvi, coccinei, nudi, ininim^ plumis veftici. In ex- 
trema cauda limbus Jatus luteus inftar corticis citri, unde 
nomen Germamcum. Caetera maximam partem Lanium 
colore refcrt. Adde ex Mrovando ^flrum nigerri- 
mum^fle, magnitudine ^/owr/?/c/ Pajferis : Caput more 
jilauda criflatie apice retro vcrgente infignitum efle, co- 
lore roftrum versiis lubcaftanei diluti ; retro vero cincrei, 
ad fulcum inclinantis. Ob parvitatem fuam, & Roftri 
crafliciem huc pociiis quam ad Garruhs referendam duxi 
hanc avem, quamvis Aldrovandus frndlibus eam velci, 
& prsecipub uvis inhiare fcribit, ciim hujus generis avcs 
feminibus potiiis deied:entur. Nemini ergo de hac re li- 
tem moveo. 

A. I. COCCOTHRAUSTES vulgo^-isy The 
Grosse-beak, or Haw-finch. Caput huic kd 
praecipub roflrum majus qukm pro corporis moie, unde 
nomen Anglicumy nec alia charai^leriftica opus eft. Ra- 
riiis, nec nifi per hyemem, in AngHa videcur. 

2. CoccOTHRAUSTES Iw(^/c4 JVluf. Leyd. Q;an 
a fequenti diverfa fit ? 

3. COCCOTHRAUSTES Indicii criflata Aidrov.^ 
The VrRGiNiAN Nightingale. Ai^rw/^pareft 
aut paulo minor, Torquis niger oculos & roftrum cin- 
git. E(oftrum aucem quaie vulgari auc paulo brevius.' 
Caj>ut crifta faftigiata infigne, quam faepius mocicar, tam 
verfus roftrum, quam verfus caudam. Cclor totius pul- 
cherrimb coccineus, in capice& caudadihitior. 

A. 4. C H L o R I s Aldrov. T/j^ G R e e n - f i n c h. PdP 

fere domeftico major eft, Coccothraufle minor : ^flnini 

hujus roftro fimile, infundibuli figura, recl mult6 minus. 

^upna pars corporis viridis ; ?ei\m ex luico viride. 

Q 3 Vcnier 86 SynopsisMethodica 

Venter albet. Infeplbus nidificatr Seminibus rafoYUn^y 
carduorum, lapparum, & lubentiflimb Cannabis ve- 
fcitur. 

A. RUBiciLLA feu Pyrrhula Aldrov. The B U l 5 
F I N C H, A L Pj or N O P E. Cafut grande, Vertex nigera' 
Pulcherrimus miniaceus color in mare pe^us, gulam, 8c 
maxiilas ad oculos ufque illuftrat. Supina pars corpo- 
ris cinerea coerule^ve cum aliqua ruboris rindura. Lu- 
bentLTim^ vefcuntur arborum gemmis, unde non leve hor- 
tulanis detrimentum inferunc. 

Rubicilla Americana, Guira Tirica Brafilienf. 
Marcgr. IsAzgmXMdiO Alauda^rojlrum fuperiias fufcum, in- 
feri6.s album (ive incarnatum : Crura cinerea. Totum 
caput cum gurture & colli inferiore ac media parte egre- 
gic fanguinei funt coloris. Oculi coerulefcunt. Latera 
coui, torum pedlus, ac infimus venter alba. Collum fupe- 
rius nigricat albo pauco admixto. Dorfum & initium a- 
larum griieum ; reliqua pars ut & cauda nigra. Orae 
larerales in alis albs. 

A. L O X I A, The S HE L D - A P P L E, or CROSSE- 

B I L L. Colores rer in anno mutare dicitur. B^flrum 
contra oranium aliarum avium normam, ab utraque 
pane recurvum eft, mandibulis versiis lummitatem fe de- 
cufTandbus. Avis eft voraciflima; feminibus cannabis, 
Sc Ahietum nucleis gaudec. Aiunt eam uno vel altero ro- 
ftri idlu pomum inregrum ccnfeftim per medium divi- 
dere, ut ejus nucleis feu feminibus vefcatur. Per Au- 
tumnum interdum led rariiis in Angliam venit, non tamen 
apud nos perennat aut nidificac. 

A. PasSER domefiicus STfaSc^, The H O V S E- 
S P A R K O w. Hsec avis ubique genrium vel nomine folo 
fatis nora, colore eft teftaceo, terreove. Mari caput ex 
fufco cinereum, mentum nigrum, fupra oculos dua? utrin» 
que maculs parvae albas. Salaciflima effe dicitur, & bre- 
vis aevi. Frumenti granis lubentiflim^ vefcirur, unde & 
fegetibus infefta eft. 

Pafferum, praster vulgarem, i (> fpecies exhibet & de- 
fcribit Aldrovandus : quorum lemmata duniaxat dabi- 
mus, 

X. PaJeK A V I U M. 8; 

f . Pajjer ftultus Bononienfium ; colore undlque flave- 
fcente, maculis ruffis obJongis deorfum defcendentibus 
ubique confperfus. 

2. Pajferibm congener Aldrov. lih, i$.ca-p>i 17. S^pina 
parte rufefcente , prona candida, maculis fubruffis cblon-, 
gis deorfum defcendenribus ublque depicfla. 

3. PaJJfer maculatui live tricoior AldrovMh,!^. cap. i^l 
Colores funt albus niger & fubiiavus. 

4. Pajfer Albicilla Aldrov. Ub. i 5 . caf, 1 4. Cauda 
ex cinereo candicat, captera PaJJeri domejlico fer^ fiafji- 
lis eft. 

5. Pajfer Jllyricus Aldrov. Hh. 15= cap. 21. Hunc 
tantiim At^idiMvn wdii Aldrovandus» Paffere domeftico 
major eft, colore alioquin ei fimilis. 

6. Paffer torquatus Bellonii. Pajfere vvlgari corpora 
i8c roftro major oculos fub fupercilio torque alba am- 
biente, 

7. ^affer fufiUus in Juglandihus degens Bellon. FrigueP 
Gallis diBus, omnium mjnimus. 

8. Paffer Indicus caudatus porphyromelas Aldrov. lih. 1 $. 
f:ap, 28, cauda 5 digitorum, & alarum remigibus niger- 
rimis, reJiqua parte fupina purpurea. 

9. Pajfer Indicus macrouros, rofiro miniaceo A.ldrov. 

10. Pafferlwdiicmmacrourrs alius hldtov, 

11. Pajfer Indicnshrachyuros Aldrov. lih. if. c.?/?. 24, 
le. Pajfer hrachyuros noftras A/drov. toto corpore fla- 

yefcente; prona tamen parte magis albicante j ^cftro 
intenfiiis luceo. 

13. Pajfer erythromelas Indicus fine uropygio Aldrov." 
toto corpore & alarum principiis coccineis, reliquo als- 
rum atro. Pajfer ;?Americanus Tijepiranga Bralilienfi- 
bus in omnibus fere convenit cum hac ave, prseterquam 
quod urcpygio & cauda donetur : Verum Avem ex 
imagine pida defcripfit Aldrovandus, & fortade Avis 
qu« pingebatnr cauda & uropygio mutila fuir. 

14. Pajfer Indicus cyanerythromelas fine uropygio Aldr, 
Harum icones piilas deicripfit Aldrovandus. 

I 5 . Pafjer montanus in Stiria ^ Corinthia frequsns 
nobis obfervatus. ^cntum nigrum, item m^eula ad au- 

G 4 resi 88 Synopsis Methodica 

res utrinque nigra. Caput ex fufco ruber. Torquis al- 
bus coUum ad medium fere & maculas ad aurcs cingit, 
C^rera PaJJeri vulgari fimilis. 

16. Pajfer fylvejtfis Aldrov. lih. i^. cap.i6. Vertex 
ut in praecedente ferrugineus ad cinnabarinum tendens ; 
cculorum ambirus albus. Mentum & collum inferius li« 
ntx tranfverfales nigriufculae percurrunt. 

P A s s E R c u L u s Z ^ y L A N i c u s drvetifis gutta- 
tus, H-^^kuruHa Zeyknenfis, i, e. degens in agris ory;{a 
conficis Aluf Leyd. 

Idan airerius coloris. 

A Frtngilla, T^ff Chaffinch. PuJferetSin' 
tillo minor eft, cauda fatis longa. Caput in mare cce- 
rulefcit, at quod naribus contiguum eft nigricat. Dor- 
fumruffum cum cinerei aut viridis mixtura : PeBus ru- 
bet : F^enter fub cauda albicat. In fepihus nidificar ; 
cilque apud nosin yf »g//^ frequentiflima. 

A. F R r N G I L L A montana feu Montifringilla, '0£^- 
«nji) Ariftot. The Bramble, orBRAMBLiNG, or 
M o u N T A I N F I N c H. Supina pars ad medium dor- 
lum Sturnieft colore, ^ nigro fplendens, plumarummar- 
ginibuo ruffo-cinereis ; infima pars dorfi circa uropygium 
alba. .Gula e flavo ruffa, pehus aibum. Plumae pon^ 
anum fubruffse. Plumago fub bafi leu flexura aiae pul- 
cherrimeflavet,fupra Mali auranrii colore imbuitur. Re- 
miges alarum nigrae, macula aiba notatae. Rjjirum ni- 
grum. Pondus &: magnitudo praecedentis. 

A. MONTIFRINGILLA calcaribus Alauda feu 
majrjr, The grent pied MoUntain Finch, or 
B R A M B L r N G, Aucupihus Eboracenfibus, S e a - L a R K. 
Alaud.€ vulgarl magnitudine par eft. Vertex b fulvo fea 
■fufco rufFelcens, caftanei fere cojoris. Rufefcunt etiam 
coilum fuperius, pcBus (fed dilutiijs) uropygium, & Ja- 
tera : reliqua pars prona alba. Supiria pars t nigro 8c 
rufFo-cinereo eleganrer variegatur, mediis plumularutn 
parribus nigris, lateralibus t cinereo ruffis. In lummis 
alis & imodorfo rufefcit magis. Alce nigrae cum macula 
in medio alba, leu fpario laco albo. ^cfirum luteum 
a|^ice nigricanre. Pedss 8< unguesnigerrimi, pofticopra?- 

longo A V I U M. 8^ 

longo ut in Alaudis ; quae noca fola ad diftindionem fuf- 
ficir. 

In Seftenmonalihus montolis, fed rarius, occurrir.' 
D. PVillughby in agro Lincolnienfi eam occidit. In agro 
Eboracenfi faeviente bruma fat copiose capiuntur. Avicul(£ Brafilienfes PASsERi/?«rFRiN- 
G I L L iE affines, 

'T' IJEPIRANGA fecunda fpecies Marcgr, PaJJeris 
-■- eft magnitudine : pennis per totum corpus ex cine- 
reo cceruIeTcentibus ; AU quodammodo ad thalaflinum 
colorem accedunt. In ventre albicat. Crura &c roftrum, 
("quod ipfi FringiiU fimile) cinerea. 

2. GuiRANHEEMGATU Marcgr. Magnitudo 
Pajferis : Cafut fuperius & guttur luteum : reliqua pais 
prona flava. Al.^ ex virefcenti & flavo mista & fufco 
diftind:ae ; Crura fufca. Egregib cantat ut tringilla^ 
Poflent haj aves ad Pajfsres referri, quo & in Ornitholo- 
gia D. IVillughby eas retulimus, 

3. Sayacu Brafilienf, Marcgr. Magnitudo FringilU : 
Color in toto corpore e cinereo 8c thalaflTino mixtUs, in 
dorfo fplendens. . £{p[iellum & Oculi nigri. 

4. GuiRAPEREA Brafiliens. Marcgr. Alaudce efl: 
magnitudine ; B^flro brevi, crafliufculo, nigricante; 
fupina parte, 8c infimo ventre cbfcurb flavo : prona pars 
reliqua nigra. Cauda & alae fufcaz feu nigricantes, late- 
rali excremitate thalaflina. Pedes cbfcure cinerei. 

5.T1JEGUACU P A R o A R A Pr^Ti/. Marcgr. Mag- 
nitudo Aiaudce : ^oflrum breve, craffum, fufcum, infernb 
albicans. 0^/?«^ fuperiiis, item guttur & collum inferius 
in mare fanguinea, in foemina flava, fanguineo pund:a- 
ta : reliqua pars fupina cinerea : Alarum ^ caudas pen- 
nx fufcae oris albefcentibus. Latcra colli^ & prona pars 
corporis alba. Pedes fufci. 

A. I. C AR D U E LIS, an Xjyff^f^TpW^ Ariflot. ? ^ky^\^)^ 
yecendoribus Qrms^ The G o l d-F i n c h or T h i s t l e- ^O S Y N O P S I S M E T H O D I C A 

F t N C H.. ^oflrum coni figura, albidum. Pajfere minor 
eft. Color vercicis niger, maxillae albae, Occipitium 
ctiam albicat. k vertice ad collum fere produda linea 
lata nigra alborem terminat. Bafin roftri annulus cocci- 
neus ambit. Ab oculis ad roftrum hinc inde dudus niger 
extenditur. CoUum & dorfum anterius ex ruftb fulva 
vel cinerea. Uropygii, pedoris, laterum idem color fed 
dilutior. Venter albus ; AU 8c cauda nigras, apices ta- 
men pennarum principum in utrifque albi. AU dudu 
pulchernmo flavo tranfverfo infigniuntur, unde Aurivit' 
tis nomen Aviculas indicum. Carduorum feminibus vefci- 
tur hyberno tempore. 

2. Cardueli congener Aldrov. Major Carduele ; ^oftro 
fafciola crocei coloris cindo. Al<e nigriores quam ia 
aliis ; quodque in illis lutei eft in hac fer^ pallefcic. 
Fortfe Spurium aliquod genus eft. 

3. AcATECHiCHiCTLifeu Avis confricans fc ad 
"^Arundines Hemand. Carduele paulo n:iinor eft, defuper 
e fufco virefcens, fubtus pallelcens ex albo. Cantillae 
ut Acamhis, 8f fimili utitur aiimonia. 

4. C o z T O T O T L feu Avis pallida Mexica^ia Her- 
nand. Canarienfis Avis magnitudine eft, toca lutea, ex- 
tremis tamen alarum parcibus nigris. Caniu Carduekm 
imitacur. AvicuU crafliroftr:s rainimx. 

LlnariiS notas funt, i . Magnitudo infra Vringillas ! 
2. Color ex cinereo 8c fufco mixcus auc varius. -i.Cau- 
da nonnihil forcipata. 4. Extimse caud^e pennae margini- 
bus tantiim aibae, 5. Cantus fuaviiTimus. 

A. I . L I N A R I A vulgaris, The CqmmonLinnet- 
Caput ex cinereo & nigro varium eft, Dorfum ex nigroflc 
ruffo. Pecius alber, mferior Venter circa podicem flavi- 
cat. Prolobi regio feu infima gula puicherrim^ rubet, 
{imbriis pennarum lutels feu luteo-rufiis. Lini femme 
vefcitur unde nomen, fed 8c Cmnabisy 8c Cardui, & 

FhaU'- AVIUM. 91 

phaMJiSy & Milii, unde 8c Miliana nonnullis dicitur. 
Pedum color obfcur^ fufcus feu nigdcans. 

A. 2. L I N A R I A rubra major, The GreaterRed- 
Headed Linnet, Prascedenre aiiquanto minor eft. 
8c verticis colore rubro, miniis tamen fplendente, infig- 
nis. PeHus rubicundo colore tingitur. 

A. 5. LlNARlAr«^r4 minory The LeSSER R E D- 
Headed Linnet. Praecedente >wz«or eft. Sjnciput 
colore rubro fcu miniato fplendente infigne. A praece- 
dente difFert, i. Quod, utdiximus, wiWeft: i.Quod 
ro/?ro minore & acutiore. 3: Quod fasmina cum mare 
colore verticis rubro aliquatenus conveniat, fecus quatn 
illius tosmina, quae hac nota caret. 4. Quod pdes huip 
nigriores. 5. Quod caudce pennarum margines angufti-. 
us albicent. 6. Qu6d alarum pennae fecundi ordinis al- 
bicent, & lineam albam ad alas rranfverfam efficiant- 
Tandem 7. Quod avis hxc gregaria fit, non item illa. 

A.4. Linaria montana, The Mountaim- 
L I N N E T. Praecedente duplo major eft. ^oftrum e jus fi- 
mile, multo fci. pro corporis ptoportione minus qn^m fe- 
cundas fpeciei. Color Linarice vulgaris, Vropgium dun- 
taxat pulcherrimo colore miniaceo Iplendet. Cauda prae- 
longa ; Pennarum ejus omnium praeter medias duas 
margines tam interiores qukm exteriores albent. 

A. 5 . S P I N U s five Ligurinus Aldrov. The S i S K r n. 
Cafut ei nigrum : Corfus fupinum viride, fcapi tamen 
pennularum in dorfo nigricant. Vro-pygium e viridi fla- 
vicat ; Gula item & pedtus, fed paliidiora funt. Venter 
albus. Plum^ fub cauda flavefcunt, maculis fufcis ob- 
iongis fecundum fcapi dudtum pidae. Area tranfverfa 
iutea alas diftinguit. In caveis alitur canti^s gratia, Cau^ 
dx media? duse pennae nigrs, reliquae media plus parte 
pulcherrim^ flavent fummitatibus nigris. 

6.PasserCanariensis. Magnitudo Pari vul- 
garis : ^ftrum album, parvum, acutum. Alarum 8c 
icaudje pennae totse virides : exiguo fan^ difcrimine ab 
Aviculis quas Germani Citrinas vocant, aut iis quas ZJfe" 
las Germani, Jtati Ligurinos, nifi qu6d paulo major eft, 
iquam urraq«e illarum, huic afpedu fimiiior^ illa nonni- 

hil ji Synopsis Methodica 

hil viridior. Gefn. lAu \ fGcmina differt, quod feBui & 
venter 8c capitis pars fuperior quas roftto ad jacet illi ma- 
gis lutea funt. 

7. CiT-RiNELLA feu Thraupis, Ver:{ellim RomJC, 
Citril Viennaj. lA Spno feu Ligurino & Serino differt 
I. Codn cinerco. 2. Prona. facie tota viridi. 3. Cauda. non- 
nihil forcipata. 4. Quod nuUas in laterjbus maculas ha- 
bet. Cifca I{pm^m frequens eft. 

8. S E R I N u s Gefn. Viennae Auftrise Hirngrill Aldrov. 
lih. 18. cip,.%o, D^rfum nonnihil rufFum meriis plumula- 
rum partibus nigris, Caput luteum, Vrofjgium h viridi 
pulchre fiavet : Pscius luteo viride ; venter aibus ; late- 
ra maculis nigris oblongis varia. B^ftrum brevius 8c va« 
lidiiis quam CitrinelU, extremitate acutum. 

■ Spinus feu Ligurinus a Serino & Citrinella di- 
flrert. x. Corpre tantillo majore 2. ^■'ft longiore 3. C^- 
fite nigro, 4. Cvudx breviore &dimidia plus parte luteg. 
5. Areainalis lutea. 

9w AvicULA Amadavad.^A I{pftro FringilU, 
calcarihus Alaud^> Regulum criftatum magnitudine vix 
fuperac. I{p{irum Fringillae rubrum, .:fuperiore -nandi- 
bula fupern^ nigra. Supina ps:s corporis fulca, circa 
uropygium obfcure miniacea, Remiges aUvum nigrae, 
ut & caudae pennae, medi^ longiores, exteiiores ordine 
breviores, Maculae alb^ rotundae exigjae in alarum 
remigibus 8c veftitricibus, in aliis plur^s, in aliis pauci- 
ores. Pefius & venter nigricanc, Paaes albi. 

ic. Petronia marina Bononienfbus didla. Oenan' 
ihce congener Aldrov. /V^. ly.c^/?. 38, Ab aliis omnibus 
aviculis hxc diftinguitur. i. Quiodcirca med.i2im gulam 
maculam fiavam pulcherrimam obtinec. 2. Quod fingu- 
]ae caudce pennse interiore margine ftatim fub apice ma- 
cula rotunda alba infigniancur ; alias nigricant, extremis 
tamen marginuIisTubviridibus. ^.Certiflima nota ab Hbr- 
tulano diftinguitur, qiiod Rofirum ei longe majus 8c viri- 
dius fit, & Chloridis roftro sequale. 

i2.Teitei Brafilienf. Marcgr, Magnitudo ^uhecu- 
U : rrftrum breve, craiTiufculum, nigrum. Supina pars 
cota nigra cum purpureo feu cperuieo fplendore ; pron^f 

pars A V I U M. 91 

.^ :^arstota lutea. Ad exorram Roftri fuperioris poft na- 
res maculam habet luteam. Crura&c pedes fufci. Fami- 
n<s totius color viridis. 

A V E S tuherculo, feu eminentia dura infuperiore 
rofiri mandihuU donat£, 

A. I. "CMBERIZA alha Gefn. Alauda congmer 
*-' Aldrov. An Calandra ejufdem 8c Bellonii? 
Cenehramus Bdlon, TkBuNTiNG. Alauda vujgari 
major eft, colore non mukiim diverfo ; vel potiiis tefta- 
ceo terreove. Mentum^ pedus, venter ex luteo albef^ 
cunt. Gula maculas habet nigras oblongas. i{pflrum 
grandiufculum, tuberculo magno in fuperiore mandibula. 
Latera mandibulae inferioris altiora folito in anguluni 
quendam aflurgunt. 

A. 2. Emberiza /41^4 Gefn. Horttdanus Bellon- 
hutea alterum genus Aldrov. Chloris feu Lutea Ariflotelis 
Turn. The YellowHammer. FringHla vu/gari ae- 
qualis eft. Cofore luteo quo perfundirar & fingulari 
roftri figura, facile cognofcitur. Tegetum dorfl ^fcafw 
larium pennarum mediae partes nigricanc, margines ex 
viridi rufefcunt. Humi nidificac. 

A. 3.PaSSERTorq.UatUS in arundinetis nidifi' 
cans, An Pajfer Arundinaceus Turneri AIdrov..> The 
R E E D-S P A R R o w. Magnitudine eft FringilU -, ^pftr^ 
cum pra^cedentibus convenit. Caput nigrum : maxillae 
circa oculos ruifse : Cervicem torquis alba ambit, quae ad 
angulos oris utrinque protenditur. Mentum & gula ni- 
gra ; fecius & medius venter albent. Fennce dorfales 8u 
alarum veftitrices ex ruf!o & nigricante variae. Vrofygi- 
um rufFum cinereo admixto. Pedes ^ carneo nigri- 
cant. 

4. L U T E ^ primum genus Aldrov. Cirlus eidem di^aj 
:^ivolo Olinae ^ voce Z^i ZJ quam frequentiflimb repetit. 
Magnitudo Pajferis, B^ftrum breve crafTum : FeHus & 
^enter fubfiava maculis fufcis confperfa. Supn4 pars 

lota ^4 Sy^OPSIIS MfiTHdDI ca 

tota ex teftaceo ad fufcum tendic. Mas plus lutei na* 
iStns eft in capite & circa collum. 

5.C1RLUS Stuhus Aldrov, lik 18. caf, uk. Luteil 
fuperius defcripcis magnitudine par eft, eadem prorfuS 
iigura & forma, Capitis noviffima pars fuperior, & dor- 
fum tocum ferrugineum nigris maculis fatis amplis in- 
terftindtum. ¥rona pars tota itidem ferruginea. Remi- 
ges alarum & cauda fubnigra, oris ferruginei^. Alii 
maculae albae nonnullae infunt. 

^, HoRTULANUs Aldrov, Venetiis lordino \ ma- 
culis confimilibns. Emberis[a flavae sequalis & fimilis 
eft. t{pftrum breve, in mare rubefcens. Gula & pedus 
cinerea, reliqua pars prona ad caudam ufque rufFa: 
uropgium intenfiiis ruffum. Maribus pedtora rufefeuRt,= 
macula fub roftro flava j Cafut cinereo-viride. Dorfi te- 
getum mediae partes nigrae, exteriores vel rufFae vel cine- 
reo-virides. 

A PaJJere torquato differt, i,Loco, eiim Paffer torqua- 
tus inter Arundines plurimum degat. 2. Colore ; nam' 
Bortulanus magis ruflus eft, nec torquem uUam habetj 
qua ille donatur : Praterea maculam flavam fub gacture 
obiinet, qua ille carst. 

Sex hujus Avis feu Species, feu varietates proponit Al- 
drovandus, 

i,HoTtulanum flavum, pennarum alasremigum extre- 
initatibus aJbis. %, Hort. totum candidum, 3. Hortulano 
congenerem, Capite ex cinereo flavicante ; collo cinered 
nigris maculis pundtato ; ventre & cruribus pedibufque 
totis croceis Sfc. 4. Hortul. collo viridi, roftro rubicundo, 
cmribus cinereis, caetera nigricante. 5. HortuL albicillttmf 
toto etiam corpore pallidiore. 6. HortuL Spipola con^ 
gener, roftro longiufculo ; pedibus fufcis ; toto item cor- 
pore fufcefcente, peHore & alarum extremitatibus albis^ 
Hasc Avis cum roftro fit longiufcuio ad Avicularum te- 
nuiroftrarum genus penincJt. AVES A V I U M. 95 
AVES AQUATICiE, 

Bt frimb F issipedes qu^ circa aqms vcr- 
fantur, Hstamennoninnatant, 

I . Maximse, finguUres (§ fui generis, 

R U S, ref«ti>©-,The Crane. Ex Europais 
in Aquaticarum Fiffipedum genere max- 
ima eft, collo 8c cruribus longiflimis, 
cauda. brevilTima; colore cinereo. Gapitis 
vertex pilis potius qu^m plumagine ve- 
ftirur. In ccciptio areolam habet lunulatam nudam» 
aut raris pilis obfitam, rubicundam. Dudlus, feu mavis 
lineae ]ata? albse binse, a (ingulisoculis fingulse, retrorfum 
tendentes coeunt ad verticem maculse cujufdam triangu- 
laiis cirereae ia fuprema cervicis parte, infra lunulam 
fitse, & deinde ad pecftus continuantur. Guttur 8c cervi- 
cis larera nigra. Afpera arteria fternum ingreditur, ibi- 
que varib refiecflitur, ut in Cygno fero, In paluftribus 
hincolnienjibtis & Cantabrigienfjbus magni horum greges 
hyberno tempore inveniuntur, Carne eftfatis fapida& 
falubri. nec enim pz/«^«5 vefcitur, (ed granis, 

2 G R us Indica. Prascedente minor eft, ejufdem ci- 
rerei coloris : I^oftro longiore. Prsecipua difFerentia eft, 
qu5d fummum caput a roftro ad vertfcem cute fcabra, 
rubra, raris pilis obfita infigniatur. In Ornichotrophio 
Regio in Parco S, Jacobi hanc vidimus. Ha?G eft (ut pu(o) 
^Toquilcoyotl Franc, Hernande:^. 

3. G jR u s Balearica Aldrov. Nonnullis, & fortaffe re-" 
6i:ius, Pavonis genushabetur, nam ipfo AldrQvando faten- 
te & vocem & mores Pavonis imitatur. Figura corporis 
Ciconice fimilis eft, rojiro tamen breviore non Ciconice 
tantiim fed & Gruis roftro. Criftam habet in capite ro- 
tundam, denfamex letis, P^^aWj fimiiibus, quaquaver- 
fum dilFufis, compofitam, cclore fpinularum Urinacei 

res ^6 SvNopsis Methodica 

vulgarls. In maxilla utraque macula alba linea rubra m 
fumma parte terminata. Remiges alarum pennse mino- 
res albx, alias tota avis nigra eft. Sub roftro rubra ex- 
crefcentia velut palear quoddam utrinque depender, 
MU longse. In regionibus prope Cajfut vlride repe- 
riuntur. Hanc etiam in OmithQtrofhio £{egioi vidimus. 

4. J A Bis u Brafilienfium Mirc^r.Belgis Negro. Mag- 
tiitudine Cygnum fuperat : cd-!o longo 14, dig. craffo; 
roftro nigro, recto, fuperiiis verlus extremitatem paulatim 
incurvaro, 1 1. dig. longo 2 | lato. Lingua caret. Cru- 
ra longiiiima, 2 pedum, nigricantia, fupra genua nuda; 
Tota Avis aiba Cygni inftar. Collum fere totum nudum ; 
hu jufque medietas cum capire cute nigra tegitur, reliqua 
alba. E{o[irum in Mufeis curiolbrum fsepius vidi. 

5.JaB;RuGuacu Petiguarihus Nhandu apoa Tu- 
finambis \ Scurvcgel Belgis, Roftrum magnum 7 \ digi- 
tos Jongum. Carec Hngua. In i\xmmo capite mitramgeric 
ofleam, coloris albi & cinerei mixti. Cafut & dimidia 
^ars colli (quod lo dig, longum) nuda, cute fquamosa ci- 
nerea teda. Magnirudo Ciconias : Cauda brevis nigra ; 
alarum etiam pennse remiges nigrse, cseteratotaavis al- 
ba. A collo iongiufculse pennae propendent. Crura longa. 

6. C A R I A M A Brafilienfibus Marcgr. Magnitudine eft 
^Ardece, In capite ad roftri exortum criftam flumatam ge- 
rit nigram cinereo mixtam. ^oftrum breve, ex obicuro 
flavo fufcum : irides oculorum aureae : Crura longa. To- 
tum corpus pennis veftirur grifeis feu cinereis fufco un- 
datis, ut in Falconibus. Extremx aUy &c cauda fufca, 
obfcurc flavo & grifeo undata. Cauda demiffa. Clamor 
Gallo-favcnis. Grui Balearide did:a2 congener eft. 

7. A N H I M A Brafilienftum Marcgr. Cygno major eft, h 
\a-pacium genere, roftro nigro, pauliim adunco : iridi^ 
lus oculorum aureis. In capite prop^ roftri exortum 
cornu gerit eredlum, antrorfum incurvum, duum digito- 
lum, rotundum, albicans. Al^ ampliflimas ; in cujuf- 
que antica parte duo cornua 'recfta, triangulara, ex ipfo 
ofTeenata obrineti Vertex plumulis albis & nigrisv-ari- 
egatus eft : gurrur & fuperior pars colli nigricat, inferi- 
or ejufdem medietas ^fe^us varjegantur pennis albis ni- 

gris A V I U M. 97 

gris & cinereis : Venfer inferior albus, Dorfum & latera 
cum cauda 8c alis, exceptis ©ris extremis, nigra. [Aves aqutk^e fifjipedes pifcivorse, ranivorae 
C^ ferpentivorse. A. i; /^ I C O N I A alha, rhe xghtte Stork, XiihA^y^ 
^ Grsecis. In lictoribusiioftrisinterdum ied rari- 
^s cernitur ; apud nos non nidificat. D. Tancr, B,Mnfo* 
ms fe templis Cathedralibus Ciconias infidentes f^pius 
vidifTe aifirmat. Ardea cinerea major eft, coUo tamen 
breviore & crafliore. Caputj collum, pars corporis ante» 
rior, & venter alba : Vropgium 6« pennarum alse partes 
inferiores nigrse, unde alis contrad^is (ixxh quibus cauda 
alba breviflimaoccultatur) pars dorfi inferior nigra appa- 
ret. lipftro & fedibus eft miniaceis, unguibus latis, hu- 
manis fimilibus. Roftro iautem crepitat creberrimo raan- 
dibularum ad fe mucuo appuKu. ^anas & cochleas ter- 
refires libenter efitat : Serpentes etiam vorare dicitur. 

2. C I c o Ni A nigra, Praecedenti aqualis eft. Collum, 
caputj dorfum^ aU nigrse, fplendentes, cum aliqua viri- 
dis mixtura ; colore ei non abfinnili qui in Corvis mari- 
nis cernitur : Vemer, pe^us & latera alba, I^oftrum viri- 
de, ut 8c tibice, ad genua riudas. Veriim Joan. Faher, 
t^otis in Animalia Nov£ Hifpanice, grarifilmum effe ait 
in oculorum orbita, in toto roftro, iri cruribusjpedibufque 
puniceum & minium Antiquorum five Cinnabrium 
noftrum semulantem ruborem. In quo diverfa ejus Ci- 
tonia nigra ab Ave nobis Fraficofurti vifa 6< defcripta, 
Noftra forte junior erat. ^ofiro crepitat ut praecedens. 

3. Ciconia Americana, MagUari Brafilienfibus 
Marcgr. Figura & magnitudine Ciconia fimilis eft, 6c ex 
parce etiam colore. Pedes quoque rubri ut Ciconia noftratis : 
C^z/^4 pariter brevi eft& alba. Caput, collum, toaiLiique 
corpus albififimis veftitur plumis. ^Al^e in esorcu albis in- 
teguntur pennis, fed prope dorfum nigris : nigredini au- 
tem perfpiendet viriditas. ^oftrum ab exortu ad mediam 

H partem ^8 Synopsis Methodica 

parremex'viridi flavefcit, reliqua ex coeruleo cinereal 
I{pftro crepirat ut Ciconia noftras. 

IbiS nigra Bellonii. Carpore eft Elorii, aut paul6 
minor : Capite Corvi aquatici : ^oftro qua capiti jungi- 
tur pollicis craflidem fuperante, kd per extremum mu- 
cronato, & incurvo nonnihil. atque fornicato, & omni- 
no rubente, ut Sc cruribus quae ionga lunt & Ardece fiel- 
larisfmiliz, Collum etiam obiongum ArdeoU inftar 
habet. 

j£gyptiis utiliilima eft ad ferpentes, locuftas Sc hrw 
cIjos delendos quibus regio ilia prscipue infeftatur. A' Ardearum gems> 

Rdeas pifcivorae funt, unde 8: rcjiris longls, validis, 
acutis ad pifces feriendos donat*e ; crura iis prselon- 
ga sd aquas altiiis irgrediendum ; digiti, prae(crtim po- 
ilicus, longifiTimi, ut in fluviis firmius ftare pcflint : un^ 
gues validi & adunci, medio ab intcriore latere (errato, 
ad anguillas aliaque lubrica firmius rerinenda. Certifli- 
ma aurem Afd-arum nota, qua ab aliis omnibus Avibus 
diftinguuntur, eit intcftinum co°cum fingulare, ut in 
^adrupedihus, ciirn plevaeque sliae geminum habeant. 

A- I. Ardea cinerea msjor, Tfje ccmmon Heronl 
^lfCiJiU. Vertex ^XhviS ', ab occipitio crifta nigra longa 
dependet. Gula alba, maculis nigris pulcherrimb pi(5ta, 
Color totius varius e cinereo, albo, nigro, fiavicante, in 
quibiis eminet cinereus.- Arborihus infidet, inque iis w/- 
dificat, ^oftrum e viridi flavicat : Crura 8c pedes virides, 
Sedet capite inrer armos addudlo, collo inrorto. P;yc/- 
hus prscipue Sc ranis vidlitat, nec tamen herbas averfa- 
tur, nam m difleds: ventriculo Lenticulam paluftrem in- 
venimus. 

2. A R D E ;e cinere^ tertium genus Aldrov, Cum nul- 
lam noram infignem habeat, qua a cinerca majore cerr6 
poflir diftirgui ; defcriprio ejus inregra videatur apad ip- 
fum, \^1 in Ornithologia D. VVillughb}, 

3. Ardea- A V I U M. ^^ 

^, AKnv.A.cinerea mincrf GQrmanls "NyFizcorax, The 
lejjer y^fh-coloured HERONorNiGHT-RAVEN. Ar- 
dea cinerea vulgari minor eft multo & collo breviore, 
Dorfum & vertex nigra ; CoUum cinereum : GuU & venter 
fublutea. I{pftrum nigrum, ^ roftro ad oculos linea al- 
ba extendirur. Ab occipite tres plumulse ceu cirrhi, ^ 
dig, iongi retrorfum dependent. AU Sc cauda cinerea^» 
Pedes ex flavo virefcunc. NyBicorax vocatur quoniam 
internodu clamat voce- abfona 8c tanquam vomiturien- 
tis. 

A. 4. A R P E A alha major, The great W h i T E H E R O K, 
A clnerea majore difFerr, i.C<7/ore undique candidilHrno, 
Sc phvh niveo. 2 M^gnitudi^ie, qua illi cedit. 3 Longi- 
tudinec.-r«^^. 4. Quod crifia careat. Hanc in Anglia 
D. Johnfon obfervavic. 

5. Ardea alba minor feu Gar^etta Gefn. & Aldrovl 
Ab alba majore differt quod long^ minor fiu quodque 
cr^^w habeat, qua ilja carer. 

6. Ardea albsL minor, rertia Aldrov.Vr^cedemerninor 
.eft {ed carnofior. Vertice & cervke crocea, -peBore quo- 
que, iedi remiflius; Collum quam in aliis ^r^c/j brevius. 

7. Ardea hsematopus feu Cirris, Virgilii Scaligero : Al- 
drov, Ardearum fere minima eft, collo admodum bre^ 
vi, tota, fere ex croceo ad colorem Caftanea? vergenSj 
'pron^intenfms, fupin^ & fuper alas remifTius, Cauda tam 
exigua, ut ea prorfus carere videatur. {{oftrum ad ca- 
put coeruleo-viride, extremum atrum. Crura 8c pcdes 
faturace rubri. 

8. Ardea quam SguaCCO vocant in vallibus did:is 
J^alalbergi Aldrov. Caput cirratum ; ^oftrum brevius 
fed robuftum : magnitudo prxcedentium par. Colore^ 
luteo ferrugineus : Caput totum colliimque lureo, albo 
6c nigro variant, Pronb ad ventrem candicat, quemad» 
modum eti^tn cauda, & potior alarum pars. 

9. Ardea vulgo S 0.^ A I O T T A dida Malalhergi AI- 
drov. B^flro eft luteo, in extremo nigricante, cauda brevi, 
pcdibus viridibus. Apex capitis 30 pennis conftat, qua- 
rum mediae albae funt, extremaz nigra?, Sunr & in tergo- 
re ejulmodi elegances pennse, coloris rubicundi, radici- 
feusalbis. ' ~ H s 10» Ardc^ 100 Synopsis Methodica 

I o. Ardea minor alia, roftro arcuato Aldrov, Ad collurti 
8c peBus, quod nigris maculis, ut in Ardea, deorfum def- 
cendentibus Gon-fperfum cernitur, albicac. Caerera Avis 
tota leucopkcsi coloris eft, pronb remiffioris, lupine inten- 
fioris. 

A. II. ARDEA7?5//tfm,T!7ffBlTTOURorBlTTERN. 

Color totius corporis varius eft ex ruffo 8c nigro, feu 
potius ruffus nigris iineolis & lituris variegacus. Pedes 
virides, B^firum ad balin craffum, paulatim in mucro- 
ncm acucum tenuacur. Se-ptenfrionaiibus Anglis Ihe 
J».Ii R E-D R U M dicitur a mugitu, qui a longinquo exau- 
diri poteft. AriftDteli '0)cns i. e. piger a fegnitie 8c tar- 
do volatUy nec immerico, dicitur. In Juncetis & Arundi' 
nttis laiicat. Vox mugitum referens Avem hanc ab aliis 
omnibus nobis cognitis abunde diftinguit. Magnitudo 
Ardecc cinerecs vulgaris. 

ji.Arde.^Stellaris tertium genus Aldrov. Epi^ 
dauro miffa undique fibi concolor erat, nempe fubruffa, 
prone minii«, fuperne magis. 

13. Ardea Stellaris major kn ruhra kldrovi 
Spuriufii genus effe videtur inter ftellatam & cineream, 
quamvis ad hanc magis accedat ; unde recKiis infcribe- 
retur, Ardea cinerea peftore ^ lateribus ru§s : Dorfum 
obfcuriiis cinereum : Ad fcapulas /^^c^ longiufculae rufFa?. 
Veftitrices minores AU pronas ruffae, femora ex albo 
ruffa : utrinque juxcapeiflus ares latse ruff^ : in quarum 
medio ad latera colli iinea lata nigra : imum collum 
ruftum. In reliquis cum Ardea cinerea convenic. 

AI^DE jE EXOriC j£. 

14.. Soc Brafilienfihus Marcgr. Toto habitu Ardeam 
referre videtur ; magnitudine Ardece minoris, cauda bre- 
vi. Ca^ut & collum brunnis quibufdam pennis, fed quas 
punilulis nigrts variegatae funt, veftiunturj Venter quo- 
que ad eundem modum. Sub alis denique nigro 8c albo 
variegatae funt pennse. 

1 5 . Ardea Br^ifiUenfis C O C O i diHa Marcgr. Magnitu- 
do Ciconiie ; ^oftrum 6. dig. longum : Irides oculorum 
aurese j cutis circa oculos cinerea : Guttur & totum col- 

lum A V I U M. lot 

lum alba funt : Summitas capitis & latera nigra cum ci- 
nereo mixto, Ejufdem coloris criftam pulchellam gerit, 
^quaduae elegantesplumasdeorrum pefteriiis dependent, 
5'dig longae, nigro cinerese. Anterius collum fecun- 
diim longitudinem maculat.um eft plumis fe nigro 8< cine- 
reo mixtis, In colli parte anteriore & inferiore elegantes 
htbet plumas, longas aibas, fubtiles propendenres, (in 
in dorfo cinereas) quas in pileis geftare folent. Supina 
pars reliqua, dorfum, al*e, cauda, dilute cinerea; 

1 6. A R D E A Brafilienfis roftro feratOy cinereje {imUi$ 
Marcgr. Amti domeftica par eft aut major ; [{pftri mcdi- 
etate anterinre tam fuperiiis quam inferiiis duplicicer fer- 
rata, 45; dig, iong. JnVej oculorum aurese. Totum 
capu^ 8c collum fuperius pennas habet longiufculas, palli- 
d^ fiavas, nigro undatas. Collum inferius, peHuSy 8c in- 
fimus venter plumas habent albas fufco undatas, dorfum 
& aice fufcas iavo undatas. Alarum remiges c nigro & 
cinereo ssquali parte mixtse funt, extremicatibus albis : 
Caudce penn^ tranfverfim albo lineatae. 

17. GuiRATiNGA Brafilienfibus. Gar:{a Lufitanis 3 
Ardece fpecies Marcgrav. Albardeolce eft magnitudine & 
figura : B^oftro red:o acuto, flavp, 4, digir. longo. Pec 
totum corpus aibiiHmis veftitur pennis, inw/^elegan- 
lilfimis plumulis albis. Avis haec a quarta fpecie feu 
Ardea alba majore Europ^ea nulla fere in re, excepta mag- 
nitudine. difFert. 

iS. Ardeola Brafilienfis Marcgr. Columbce magnitu-' 
dinevixpar, collo longiflimo f^.dig:) Ad bafin roftri cu- 
tis melini coloris. €aput fupernb coloris eft chalybei, 
pennis pallidc fufcis infperfis. Totum Collum, peflus & 
venter infimus plumis albis & leucophaeis velutvariegatus," 
Dorfum nigrum, & ex parte chalybeo-fufcum, cerei co- 
loris pennis admixtus. Aldrum penn^ longae virentes, 
in extremitate maculam habent aibam ; reliqua fuper- 
iicie ex fufco, chalybeo, cereo 8c leucopha^o eleganter 
variegata. Bedes melini. 

In omnibus hifce Ardeis Roftrum longum eft, redtum, 
acutum, inferius ad exortum aut iiavum, aut flavo-viri- 
dcj, extremo nigtum. Crur^ fuperiora ad mediam par- 

H 3 ?em 101 Synopsis Methodica 

tem nuda : Oculorum irides aureae : Cauda brevis, nec 
ulrra alas extenfa. 

1 9, A R D E iE congener Aldrov. feu nigra. Licet collo fit 
c\mxnArdece longthrevicre, rdiquo ramen corporis habi- 
tu Ardcam exprimic. Color ubique uniformis, nigri- 
cans, excepro colio, quod albo torque circundatur, Sc 
rofiro quod luteum eft, 8c exrremo nigra macula, tam 
infima quam fuperna parte, noratum. 

2 0. ArdeOLA litoralis variegata Muf, Leyd. 

2i,XoxOUKQ.Ui Hc ACTLI, Hoacicn, (exi Arde^ 
cinerea minor Mexica?ia criftara. Crifia feptem pur- 
purafcenribus plumis conftat. Nomen invenit a voce, 
ibnau enim Hobo, ^oftrum ferratum nigrum. Hernand, 
C2p. 6. &cap. «26. 

22 - Ardea M E x I C A N A minima candidijfimay H O l T- 
ziLAZTATL dicta Hemandez. I{pftrG eft purpureo, 
sd exortum luteo, pedihus pallidis 8c purpurafcentibus 
crurihus. 

1. PlateayJt;^ Pelecanus ^Wrw. Leucorodius79« Albar- 
deola aliis, Bejgis Lcpelaer. The PelliCanE or 
Spoonbill. Colore torius corporis, O^wj inftar, 
candidillimo. Fgura rcfiri plana &deprefra, prope extre- 
miiaiem in circularem fere figuram dilarara ad fimilitudi- 
nera ccchlearis ; & magnituditje inCgni Ardeam cineream 
fiiperanre ab aliis avibus abundediftinguicur. 

2. Tlau HQ.UEC HU l feu Piatea Mexicana Her~ 
fiande:^. Nieremberg. Sipecie iimiiis eft praecedenti, fed 
ccccineo pulcherrirr.oque univerii ferfe corporis colore, 
aut ex albo rubrefcenri, depili pene capife candentique 
cum univerfo fere collo & parte ped:oriS, 8c fafcia nigra 
latiafcula caput a collo diftinguente. B^firum latum & 
circa finem obr^tundum cinereiimque. 

3. Platea Brafilierfis A i A r A dicla, Ltifitanis Colhera- 
do Marcgr, Magnitudo Anferis : Figura Plat. Europcde, 
Tora aiba eft, fed in dorfo & alis dilute incarnati coloris 
periplcndentis. ^oftrim dbum. Prtccedenti eadem effe 
videtura A vrs A V I U M. 105 Avts aquaticse fiiTipedes medi£ magnitudms 
^ minores, 

I. Roftris longiflimis curvis. 

A. I. "M^U M E N I U S five Arcmta fnajor, The 
^-^ CuRLEW, MzgniiudinQ zd Phafiamm 2LC~ 
cedic. Color ex cinerafcente & nigro varius, nos Grey 
vocamus feu grifeum. Carne habetur delicata. in 
maris littoribus arenolis invenicur. 

A. 2. A R Q.U A T A mimr ncftras, a W H i m B R E L L, 
Venetiis T4r4«/o/(7. In arenoiis ad T^/4? fluvii oilia fre- 
quens. Prsecedente dimidio minor eft, roftro plus digito 
breviore ; vsrtice obfcure brunneo abfque maculis ; Dcr- 
/0, quatenus alis tegitur, albo, fecus quam in illo ; in uni- 
verfum toto corpore obf curiore eft leu magis fufco, 

GallinuUm phseopum Gefh, Aldrov. l. 20. c. 40, cum 
hac Ave eandem eiTe fufpicor : 

GmWinul^L-phceopuSy altera, feu Arquata minor Gefneri, 
quin cum noftrate Arquata minore eadem (it minim^ du- 
bito, cum & nomina 8c defcriptiones convenianr. 

3.FALCINELLUS Gejn. & Aldrov. Magnitudine 
8c tota fere corporis fpecie Ardeam refert. Caput, coUumy 
dorfum, peEius, vcnter^ femora, uropygium coloris funt 
fpadicei ad fufcum tcndentis ; fed coHum Sc psclus etiam 
maculis quibufdam fufcis obiongiufculis reiperguntur. 
In vnQdio dcrfo macula qusedam eft coloris viridis obfcu- 
ri, qui color etiam in alis & cauda confpicitur. Roftrum 
fubnigrum eft, valde longum & anterius faicaium, Pedes 
roftro concolores. Ad Ibidem accedic. 

4. C U R I G A C A Braftlieyifium Marcgr. Mafarlno Lufi- 
tanis. Numenio Cim\Xi% Q^, magnitudine hvSQns, : Pedibus 
rubris; H^flro incurvo, 6. dig.Iongo, coloris ex igneo 
fufci, Cafut -& collum plumas habent aibas cum fiavo 
tnixtas. Circa oculos 8< fub origine giittuns ciuis nigro.; 
yotumcorpus nigrispennis vefticur, excepco dorfo, ca- 

H 4 pit^ 104 Synopsis Methodica 

pite & ventre, ubi cinerese obfcur» 5 & in medio alarum 

aibae cano mixtse ut in Ciconiis, 

5. A:acalotl leu Corvus aquiticus Hernand, 
Nieremberg. B^oftrum arcus inftar incurvum eft, duos 
palmoslongum. cyaneum. C.ivut, collumque ^evLxns ^Vii» 
cis, albis, ac viridibus tegunrur, ac pauliiper fiavefcen- 
tibus. Piumae infernse fute infertis rubris, fuperiores 
vero prcmirciie purpureae, fubnigras, virides arque iplen- 
dentes. Ab excernis ocuiorum unguiis ulque ad roitrum 
unciae unius intervailo deplumis & giabra eft pellis, 
virefcenfque ex albo. 

6. G u A R A Brafilienfihm Marcgr. 'Numenius Indicus 
Ciuf. exot. M>ignltudo Aibardeoi^ : Rftrum cnCisPoloni' 
ci fgura longum &: incurvum. Cm-^ ionga &tenuiai ty: 
albo grifea, uti eit & Roftrum. Tota avis veftitur pen- 
nis eiegantis coloris coccinei: Remiges duntaxat aiarum 
nigras habent extremitates. Ciufn avi crura & roftrum 
p^ne ut ochra liavercebant, Primiim exciufa coloris cft 
nigricantis, & coccineum iiium colcrem aetate pauiatim 
acquirit. 

7. G u A R A u M A Brafilienfibus Marcgr. Magnitudi- 
neefty.icz/, l{cflro redlo, pauio deorfum inclinato, fiavo, 
extremo fulco. Tota pennis veftitur fufcis, multa um- 
bra mixris, Cafut autem 8c col/um albo pundulatum, ut 
in Jacu. 

II. Roftris longiflimis reciis. 

A- I. S C O L O P A X, Gallinago mcxlma, The \V O OD- 
C O c K. Perdice tanriilo minor eft ; fupina parte e ruffo, 
nigro & cinereo varia, puicherrimo afpedtu. PeBus 8c 
ve7it^r cinerea lineis tranfverlis fufcis. Autumno ad nos 
advolat, & per totam hyem.em hic moratur. Vere pri- 
mo iterum difcedit. Sjhas praefertim humidas &: rivu- 
los ad fepes frequentat. Apud nos interdum nonnuliee 
locii? difcedentibus cafualiquo relidtae nidificant & pari- 
unt. Carne habeturdeiicata, & crufcula prsecipue com- 
mendantur. Ob ftoliditatem infamis eft hsec avis, adeo 
uc Scolo^ax Anglis pro ftoiido proverbiaiirer accipiatur» A V I U M. loj 

A. i'. G A 1 L I N A GO minor, T/^e S N r P '^, or S N it s. 

Magnitudinc Scohpace duplo minor eft, colore non mui- 
tum diverfa, veriim in dorfo pulchrius colorara in (capu- 
laribus penniscolore vario ex nigro 8c fubrufFo viridi (cr 
riceo inrerlucente, VeclUs 8c vcnter fere tota alba. In 
fdluftribus & circa rivulos verfatur. 

A. 3. GallinaGO rninima feu tertia Bellonii, Ths 
GlD, orjACK-SNlPE, cr JUDCOCK. Gnllinngi» 
nis minoris fubdupla eft, unde Galiis D?ux pur tm dici- 
tur. Vropjgii color coeruleo-purpureus fplendens.ei qui in 
Sturni dorli cernitur fimiilimus. Penna? fcapulares inte- 
riore limbo cceruleo fplendente colore nitenr, abfque ulla 
tamen purpurae mixrura. 

A. 4. BaRGe feu y£gccephafus BQllon, Fedoa Ge(n, 
Ihe Y^RWHELP, or Yarwip, Scoiopaci fimiiis eft 
^ aequalis, aut tantillo major. Caput ex rufFo cinereum, 
mediis fc. plumularum nigris. Dorjum ruffo nigro of albi- 
cante coloribus varium, mediis fc. pennularum nigris, 
rciarginibus ex albo rufelcentibus. PeEius fordide albi- 
cat ; in mare lineis nigris tranfverfis depidlum. In ave 
quam defcriph uropygii feu dorfi infimi regio macula 
alba triangulari , verrice capuc fpedanre, infignis 
erar. In maris litoribus arenofis verfatur, & vid:um quae- 
ric. 

A. 5. Fedoa iioftra fecunda feu Totanus Aldrov. The 
G O D \v I T, or S T O N E - P L O V E R. Vropygium albo 
torque feu annulo cindtum, uc in Pyga-^go Accipitre. 
Differt a prs^cedente i, Colore cWc^, cujus pennae in 
illa aieolis rranfverfis aibis 8c nigris alternis varise ; in 
i^ac ima parce & pinnulis exterioribus albae exceriores 
interioribus ordine rnagis magifque, mediis duabus pe- 
aitus nigris. 2. Colore dorji & partis fupinse, qua? in 
hac varia eft, in illa uiaicolor. 3. Magnitudinef qua ab 
illa deficit. 

A. 6. F E D O A nofira tertia, The StONeCurlew 
Cornubienfibus. Differt a. fuperioribus, qu5d rojirum 
habeat brevius tenuiufque quam illarum utravis. 

A. 7 . H /E M A t O p u s Bellonii. Piaa marina Gallo- 
rum 6c Anglorum, T/je S e a - P i e, Roftrum triisnciale, 

rubf um, io6 Synopsis Methoidca 

rubrum fuzi funt & pedes) ad latera comprefTum, Di- 
gito poftico caret. Color totius ex albo & nigro varius, 
unde Picae nomen. Patellis vidlitat, ad quas lubruendas 
roftrum valde accomodum nadla eft. In litoribus marsK 
Occidentalibus frequens habetur. 

A.8. PlUVialiS major Aldrov. Limcfa Veneto- 
Yum Gefnero ; item Glottis eidem 8c Baltnero. Rfftrum 
rigrum ij digitos longum, Colorfupnce partis ex fuico 
gc cinereo-albicante varius \j^ray~\ Prona pars tota albet, 
ur & infimum dorfum feu uropygium. Cauda lineis albis 
& fufcis alternis undulatis varia. Crura longiffima, cO- 
lore inter viridem 8c lividum medio. In Duneimenps 
Epilcopaius maritimis obfervavit D. I{ad, Johnfon, ami- 
cus nofter lingularis non ita pridem defunCtus, totius 
Hiftori^e Naturalis pcritiiTimus. 

9. HiMANTOPUS Flinii Aldrov. Uh. 2 o. cap. 3©. 
]?rona parte tota candicat ; fupina nigricat. In collo ta- 
men fuperno maculas funt nigrae, deorfum vergentes* 
Crura femorique mira longitudine, admodum gracilia & 
debilia, eoquedebiliora ad infiftendum, qubd pedes di- 
gito pcftico careant, & anreriores pro pedum longitudine 
breves finr. Pedes & crura fanguinea, ungues nigri. ^o- 
jlrum nigrum, palmum & ampliuslongum. 

I o, Crex Bellonii. Cruribus uc Chevalicr Gallis did:a, i.ej 
Liniofa, longiseft, major tamen illa, Elorio rrdnoi: ^roftro 
etiam longo 6c nigro, nigris quoque tibiis 8c toto capite ; 
Cailo tergore & peclore candidis, fupenores alise corporis 
partes ad cinereum tendunr. AU fubnigrae funt, quas 
prope coftas linea alba utrinque tranfverfim fecat. Circa ■ 
Nilum Bellonius vidit ; & Ariflotclls Crecem inde elfe 
conjicir, quod dum clamat Crex Crex i^pius repetat. 

1 1 . Totanus alter, an Totanus Gefneri Aldrov. ? An 
Callidrys rubra Bellonii ? Pedes e flavo rubent : P^flrum 
brevius nonnihil quam Pluvialis majoris Aldrov. fuperius 
traditx : Collum & capit b fufco cinerea, fupra ocuios li- 
nea alba, ca^rera cum iila convenit. Fori^ fexu dun- 
caxat difFert. Cailidrys rubra Bellon. ab hac dijfert quod 
ccUum 8c pennse fub alis 8c uropygio cinereae fint, quod- 
que in temporibus utrinque maculae bia» nigr^, quae cea 

umbram A V I U M. 107 

limbram praebent fuperciliis, quae 6c ipfa macula alba 
in(ignia func 

Aves circa aquas verfantes, roftris medise 
longitudinis. 

A. I, '~T^ O T A N U S Qefn. Irem GcdlmuU erythropus 
•*- major ejurdem. ihe Red=Shank, orPooL- 
Snipb. Vannello minor eft, ad Pluvialem accedens. 
Color fupinae partis ex fufco cinerea auc virelcens : Gula 
albo Scnigro varia, lineis nigris fecundiim iongicudinem 
pennarum dudtis. Prona pars alba. Cauda & pennse ei 
proximas lineis albis & nigris tranfverfis cymatili dqdlu 
variaj, ^oftrum duos di.gicos longum, ad exorcum ru- 
brum, versiis extremum nigricac. Pedcs pukhrb rubenr, 
unguiculis ni^s. In arenofis maris iicoribus ubique cir- 
ca yi'«^/z>^?rtrequens. 

2. Gambetta Aldrov. Uh. lo, caj>, z6, Torano 
Gefii. aiEnis eft : Vanello aiiquanro minor : fupina parte 
ex fufco cinerea feu grifea, colore Anatum fceminarum 
aun Arquatce. Pedes & crura, longa lutea : ungues nigri, 
^pftrum quam Totani brevius, colore alias fimile. Caud^ 
femipalmaris quam alae complicac3e excedunc & occul- 
tant. 

A. 3. AviS PuGNAX Aldrov. Hhe Ruffe, An- 
glicc dida, k plumarum longiorum torque fub capite 
gulam cingenre ; foemina, T^g Ree ve dicitur. i^o- 
ftrum pr^cedentis limile : cui & Avis magnicudine re- 
fpondec, pondere quincunciali. Mira eft in maribusco- 
lorum diverlicas, uc nt dus per omnia (ibi mumo (imi' 
les invenianrur, Poft pennaruxn defiuxum media a^ftace 
omnes fimiles effe aiunc. M^res admodum pugnaces funr, 
nec deliftunc ancequam hic ab illo occidatur. Supimt 
pars in foeminis cinereo, albo &c nigro coloribus varia t 
prona cota albicac. In paluftribus LincQlmenfibus seftate 
.circa Crowlandiam pidjficar^ 

A, 4o io8 Synopsis Methodica 

A. 4. Oedicnemus Bellonii. Charadrius Gefrv* 
Aldrov. Tbc S T o N E - C u R L E w. Avis eft majufcula» 
pondere fefquilibrali ; ^oftro redlo, duos digitos longo» 
extremo acuco, ad nares ufque nigro, inferiiis Juteo* 
S-ub oculis area eft nuda, flavo-viridis, Pedes lurei ; di' 
gico poftico carenc. T/^/.i? infra genua admodum crafTaf 
funr, unde Oedicnemus Bellonio nominatur. Color Ar^» 
^uat.^ firnillimus, unde Stone-Curlew Norfolci^ 
er^fihus dicitur, apud quos circa Thetfcrdiam invenitur, 
Bellonius cum prim5 verfaretur in Anglia eam obfer- 
yavit. 

A. 5 . C A N U T I avis i. e, K N O t Lincolnienfibus ; 
an Pilvencl{egen AIdro\\ ? An Callidrys nigra Bellonii .> 
Pondus *i unc. Color capicis 8c dorfi ex cinereo fufcus. 
Linea tranfverfa aiba alas diftlnguic. ^flrum fefquidi- 
gitale nigrum. Pedes \ii't{oxnV:, Vnguesvngn. Carom 
deliciis habetur. 

A, 6. Tringa wjfw^r, The Sand-Piper, Eho- 
racenfihus. An Cincfus /ecundus feu minor Aldrov. ? Gal- 
iinula hypoleuco: Gefn. Pondere ad duas uncias accedit, 
CoHum medium cinerafcic, alias fupina facies toca ex 
fufco vii-ec, lineis tranfverfis ODfcurioribus pulchrb varie- 
gata» O^wf pallidius, lineis non ad pennulastranfverfis 
led fecundum fcapl longitudinem dadtis. Latera, peAus, 
venter alba. i{pjirum fummum ex fufco nigricat, imum 
albicat. Pedes pallidb virefcunt. In maritimis. 

A. 7. T R I N G A Aldrov. Cinclus Bellon. Magnitu- 
dine Meruiam aequat, vel etiam fuperat. Color fupinae 
partis in fufco fubviridis, & Serici inftar fplendens. 
Penn^e fcapularum & interfcapulii, necnon alarum remi- 
ges corpori proximse, 8c veftitrices pleraeque pundulis 
aibis crebris ad margines pinguncur. Caud.^ incumbences 
pennae nivese. Gula alba maculis fufcis : PeBoris aucem 8c 
vencris totius, color niveus. i^o hum fequidigitale, ob- 
fcure viride, redum, ad lacera compreftum. Pedes h 
livido virefcunt, Vngues nigri. Ala norha interior ni- 
gricat, lineis albi« crebris obliquis in angulum obtufum 
ad fcapum coeuntibus perbelie depida. 

8. Tringa A V I U M. lo^ 

8. TrinGA lenhAUrov. Giaroncello C^ Pimrolo 
ttalis diila, Huic I{oftrum quam fuperiori multo nigrius 
& aliquanto brevius. Eadem eft corporis fpecie, coloribus 
tantufn aliquid evarians : nam ciim utraque colore prsefer- 
tim fufco & caftaneae fit in capite collo, tergo, aliifque; 
illa in omnibus his partibus plus fufci, hsec plus alterius 
coloris obtinet. 

^. G ALLiiiVL A melampus Gefnero Aldrov, lihl 
20. cap. 45. B^tknujfel Baltner. Cdore eft rufFo vel fub- 
rubicundo cum maculis fufcis in collo & circa oculos. 
Corpus fufcum eft cum maculis quibufdam fordidi colo- 
ris. AUs maculse albae diftingmint. f{ofirum & pedes ni- 
gri, Diverfa videtur avis quam Aldrovandus Giarola 
nomine pro hac defcribit : cujus defcriptionem vide. 

10. Gallinula erythra Gefn» quam Germani 
Matkern vocant. Matknelt:{el Baltner. Etfi corpus to- 
tum fere rubicundum fit (ventrem albicantem rubro ta- 
men fubrufFum 8c crura leucophsea excipio) obfcurior 
tamen is rubor in dcrfo eft, 6c maculis nigris interceptuf, 
clarior in alarum aliquot pennis in quibus longiflimse ad 
rubricae fabrilis colorem accedunt In collo inferiiis pundla 
qusedam albicant. f{oftrum nigricac non ablque ru- 
bore. 

A, II. Arenaria noftra i. e. Sanderling,' 
aliis C u R wi L L E T. Tringam minorem magnjtudine 
nonnihil fuperac, roftro digitali, redto, nigro, gracili, 
Gallinaginis fimili. Crura, pedes, unguiculi nigri, 8c 
quod pr^cipue notabile eft, digito poftico caret. Caput 
parvum. Supina pars tota ex nigro Sc albo vel cinereo 
varia pulchram fpeciem exhibet. Venter 8c partes fuba- 
lares nive candidiores. Linea alba tranfverfa in alis ex- 
panfis fupinis cernitur, qui in apicibus pennarum fecundt 
ordinis h^ret. In maris litoribus arencfu degunr, & gre- 
gatim volant. Avis eft tridaHylos^ qua nota ab aliis di- 
ftingui facilis. 

A. 12. DUNLIN Septentrionalium Anglorum Dl 

Johnfon, Defcriprionem vide in Hiftoria D. H^iHughby, 

Venter m.edius nigrefcit, aibo undulatus. Pars fupinct 

tota ruffa, maculis nigris majufculis ubique interftinda 

% cuna IIO S VNOPSIS Methodi CA 

cum modico albo. Gailindgini minimas par eft. ^ojl- 
rum & pedes nigra : pofticus di^itus breviffimus. Q. 
Annon hxz avis eadem fic proxime fequenti ?\ 

A. 13. C I N C L U S pnor Aldrov. Schceniclos feu Junco 
Bellonii, quam G^Ui Alaudam marinam vocanc. Jhg 
S T I N T, in Sujfex The O x - E Y E, Alaud<e vulgari se- 
qualis eft auc tandllo major. Figura Galllnaglnis, roftro 
etiam fitnili, fed nigro, j^ d'gir. longo. Pedes fufci 
feu e n^gro virides. Color in frpina parte, exceptis ala- 
rum remigibus & primi ordinis veftitricibusxinereus fcn 
rufFus, macuris nigris in mediis plumulis varius. In hac 
8c praedidlis hujus gereris avibv-s alae lonpas funt, adex- 
tremiam caudam ciim complicanturpertingenies. Pennae 
alarum re6;rices ima parte quatenus veftitricibus occul- 
tanrur albae, csrera fijfcas. Circa maris litora plerun- 
que verfanturSf gregatimvolanr. 

14. CiNCLUS terdus A'drDv Eifdem eft colori- 
bus cum prsecederre, rifi quod caudam hrbet albam, §c- 
lineis nigris tranfveifim fecantibus ornatam ; eadem 
eriam corpnris Ipccie & conformiatione. 'B^flro differt.- 
Illa enim fere sequale habet, hsec qua capid jungitur 
craiTiufculum, 8c fenfim deinde maagismagifque attenua- 
tum. Crura etiam aiiquanio longiora & crafTiora ob- 
tinet. 

15. C H I Q_u A T L I five NcFtua Hernand. ]^uJ}icuU 
noftrari par eft, rofiro longo, tenuj, & puUo. Inferiora 
corporispallida funtnigris quibusdam plumis circacc7/«wi 
interlercis ; cs-tera ex fulvo fufco & cinereo permixta. 
Irides oculorum lutese. In montibus verfatur & humi- 
peta eft, Aves fiquatic£ fiflipedes circa aquas VQrfantes 
roftris brevibus ; I?s[cliivor^. 

A. I . O A P E L L A five Vannel/us, The L A P w i N G?; 

•*^ & alici;bi Bastard Plover. Septen' 

irionalibus a fo;30 vccis fi(^o ncmine^ 'Ihs Tewit* 

Avis A V I U M. iH 

Avis hsBC ubique notiflinna 8c paffim obvia eft. Cdumhae 
domefikce magnitudine, rofiro brevi redo digicali, Ca^ 
fnt crifta infigne. Coloribus pulchns ornacur : in ca' 
fite fupra criftam nigro ; item in gula & fummo pe- 
dore, qui color torquem dimidiatum feu lunulam re- 
fert. MaxilU albae, 'venter quoque & pedus : fub 
canda pennse pulchr^ fpadiceae. Medium dorfum 8c fca- 
pulares pennse amoeno virore fplendent : purpurea utrin- 
que macula juxta alas. Veftitrices eciam alarum fupe- 
riores purpureo, coeruleo, viridi, coloribus varie com- 
mixtis nitenc ; inferiores albent. In -palufiribus & aquo- 
fis invenicur,nidificat autem humi in campeftribus licciori- 
bus. 

A.2. Pluvialis vlridisy The GresnPlover.' 
Magnitudine eft Va^inelli. Color in fupna parte totani- 
ger, maculis luteo-viridibus crebris pulchrb refperfus» 
Media fci. cujufqueplumulse pars nigricat, orae circum- 
circa maculis lutec^viridibus pinguntur. B^firum re- 
<5^um nigrumdigitale. J^eHus varium exfufco & flavo- 
viridi : Venter albus. Pedes nigri. Quid plura ? Di" 
gito poftico caret, quod ei ad diftindtionem a reliquis 
lufficit. Caro delicatifTima habetur hujus & fequencis. 

A.3. Pluvialis cinerea, The G R E y P L O v e R^' 
Hujus etiam caro non in minore sftimatione eft. ^nftrum 
nigrum, digitali plus longitudine. ' Pedes fordide vire- 
fcunt. Magnicudo priori par. Capty dorfum, tege- 
tes alarum plumae nigricant, apicibus ex cinereo viridi- 
bus, Msntiim album. Gula iineolis feu maculis oblon- 
gis fufcis diftinguitur, PeBus, venter, femora alba, 
Cauda areis feu fpatiis tranfverfis albis 8c nigris varia. 

A, 4. M O R I N E L L U S Anglorum, The D O T t e- 
R E L L. Pluvialis cinere^ propemodum colore, veriim 
ea multo minor eft, uc quse 4 tantiim uncias pendeat ; 
poftico infuper digito caret, quo illa donatur. Sculta 
admodum avis effe creditur ad proverbium ufque &: imi- 
tatione capi. I{oftrum Pluvialium, red:um, nigrum, di- 
gitale fer^a Caput maculis albis & nigris pulchrfe varie- 
gatum. Djrfum ex cinereo & nigricante varium, plu- 
mis fingularibiis media parte circa fcapum nigricantibus 

circuiR liz Synopsis Methodica 

circum oras cinerafcentibus. Vropjgium 8e collutn cine" 
raicunt magis. Pe^us Sc alarum inferior facies for" 
dide flavicat, venter albet. 

Hx Aies bis in anno, Aprili fci. &: Aiigufto, locapaiw 
dofa relinquunt, & in campos montofos gregarim fe reci- 
piunt. Tranfmigrationis autem caufa ex vidla perenda 
eft. Nam tum. temporis cibiquoddam genus ibidem re- 
periendum apperunt: qucd ut cerro fcirem, plurium 
ventriculos diflecr.i, inque iis maximam parcem Scara- 
t.€cs quofdam minuros 8c nigricantes inveni, at inrer alia 
Sc CofTos & Cochleas terreftres esiguas adverti. D» 
Ltfier. 

A.5. MORINELLUS marinus D. Bromi. An C/»2- 
chis Turneri r Toe Turn-Stons, or Sea-Dot- 
TERSL. Avem Iianc in maridmis Cor^tuhice vidimus.' 
V^ftrum recflum, nigrum, digitale, a bafi crafTiore iti 
acutum apicem {enlim tenuatum, nonnihil depreffnm, 
firmius qu^mi in Gaiiinagineo genere. Supincc partis to» 
cius (mediodorfo excepto quod albet) & iummi pedoris 
colorfufcus, rriediis piumarum nigris aut nigro purpu- 
reis, oriscinereis aut ex ruffo albidis. Seclulo pedore 
prona facies tora nivea, In ipfo uropygio macula nigri 
tranfverfa grandis, Juxta commifTuram brachii cum 
cubito in alis macula alba haberur. Caudcc^znn^ravd 
inferior medieras alba, fuperior nigra, Crura. brevia, 
cofore croceo. 

A, 6. ChaRadrius five Hiaticula, The S^A- 
Lark. Magnirudine Alaudam vulgarem nonnihil 
iuperar. B^oftrum digiro brevius, inferiore medierare au- 
reum, fumima parte nigrum. Hujus balin areola nigri 
cingit, quae deinde ab angulis oris per oculos ad aures 
ufque producii^ur, tandemque c/?;?/^^ medium tranfverfini 
obit, Imeam latam virramve albam ab interiore uniuS 
oculi cantho ad alterius interiorem du(ftam circumiam* 
biens. Occiput cinereum : mentum album : Collum du- 
plici torque cingitur, fuperiore albo, inferiore nigro. 
Dorfum & alarum tegetes minores cinere.i2. Pe^i:s 8i 
venter alba, AU nigr», linea longa tranfversa alba» 
P^^e/paliid^ fiavi^ ungues nigri. Digito poftico caret. 

AviciUa A V I U M. ,i; 

Avicula hxc Americx cum Europa communis eft, 8c 
Matuitui nomine a Marcgravio defcribitur. 

A. 7. JuncoTpYlmSi Aldrov. lih, lo, cap. 55. Mtignitudo 
PafTeris: ^oftrum nigrum, canaliculatum, durum, ex- 
tremo aduncum : Capite fupernb, cervice, ventre colore 
caftanearum coilo prono & pedore albicante. Reliquae 
corporis partes b fufco ad nigrum tendunt. Aves aquis inmtanfes fiffipedes, & frimb 
Gallinute, quarum digiti nulhs haheni: 
mcmhranas appenfas, 

/^ALLINULARUM notas' funt caput parvum,!^/?- 
^^ ftrum breve & modice inflexum : Corpus fere addii-i 
(Slum, gracile & ad larera comprefTum. AU breviuf- 
culse, concavae, Sc Gallinaceis fimilis ; Cauda perbreviSj 
Crura longa ; Digiti longifHmi ; mlatus breves. 

A. I. GallinULa cbloropus major Aidrov, Th^ 

COMMONWATER-HEN.or MORF-Hf^N. MclS 

15 uncias pendebat, Fcemina 12. ^nftrum digirale, M/??/- 
dihula inferior ad angulum ufque ex albo fiavefcit, ind^ 
rubefcit. Superior minlis flavefcit in extremo, fed per 
tiares ad calvitiei in vertice rotundse extremum rubei:. 
Rubor ubi definit in roftro tanquam cera fuperindud:a 
abradi poteft, P^i/^j virefcunt. Ab exortu/7/te in ejus 
bafi linea alba per totam longitudinem ad extremas uf- 
que pennas procurrit. Dorfum, 8< alarum yeftitrices 
penna ad ferrugineum accedunt, alias ubique in fupir.a 
parte nigricat. PeElus plumbeum eft, Ve72ter cinerafcir. 
Sub cauda plumae albse, quas inter narandum caudam 
Crebr6 erigens oftendit. Pedes virefcunt. Crura fupra 
genua macula rubra infignira. 

A. 2. R A L L U $ aquaticus Aldrov, Ortygometra Belloni 
Galiinula chloropus altera Aldrov, forte eriam Qn.\limila 
Serica cjufdem. The Water Rail, nonnuliis, A 
BlLCOGK, or BroOK-Ouzell. GaHinulcc vul- 
gari (imilis eft fed minor, Coturnice major. ^ftrum du- 

I ' p!.' ii4 Synopsis Methodica 

plo qukm praecedenti longiu», ad latera compt-eflum, in- 
feriore parte ad caput rubicundum, luperiore nigricaiis. 
Calvities admodorn exigua & vix obiervabilis. Color in 
fupina- parte tora variuseft ^nigricante Sc fordidbluteo 
feu olivaceo. Mctitum album, guU mfefcit cum cinerei 
mixtura ; PeEius magis cinereiim eft, veriim pef ejus 
medium areola alba. Plumae albse fub cauda, ut ih 
prrccedente. Veriam pr3ecipueobrervabiles8c velut cha- 
ra(5leriftics hujus avis funt plumae in femotibus & lateri- 
bus nigriE, tranfverfis lineis albis pukhre variegatae. Se- 
cundum alae baiin linea alba ut in Chloropde» Pedes co- 
loris carnei obfcurioris. Celerrimb currit, & juxta <J- 
^uarum ripas delitefcit. Ambulat potiiis qukm natat in 
aquis. 

3. G^iWmvXs. chloropti! ^\icv2i Aldrov, in plerifque notif 
cum hac ave convenit : differt quod rcftrum inferius & 
fuperna parte aliquo fpatio flavefcit : Collum & caput ni- 
^ricant ; Dorfum cum fuperna alafum parte coloris ca- 
ftane^ funt ; Crura virenr. Eandem tamen fpecie 
avem efle exiftimo, fexu fortafle diverfam. Crura en^m 
in hoc genus Avibus pro fexus diverfitate colore difFe- 
runt. 

4. G A L L I N u L A Serica Gefncri Jldrev. Tom. 3J 
pag. 470. Colore arro 8c ruffo per io:um ferb corpus, nili 
quod venter aJbet, pulcherrime diftinda eft. Color 
acer in ea holoierici inftar iplendet. Crura alta 8c fufca 
funr, digiti pra^Iongi. Q. an diverfa fit ab Ortygome- 
tra Bcl/onii ? 

5. POLIOPUS Gnlllmla minor Aldrov. Grinetta Jf4- 
Us : Mcdiolani Gilierdine, An Gailimla alia chloropus 
'Fulicxfimilis ? Bellonii Aldrcv. Tom. 3. pag 496. Om- 
nium quas hadlenus vidimus Gallinularum minima eft:* 
Colorecum R^nllo aquatico ferb convenit, niflqubd medio 
dorfo inter alas diidtus niger maculis albis confperfus, 
cernitur, cui & alii duo adjacent, hinc indb in vettitrici- 
bus alarum. In cofta aut bafi alae a fcapulis adextima^- 
remigis apicem linea alba, ur in Gallimla majore vul- 
gari, extenditur. A Gallinula aquatica majore & I{_allo 
-i zv.'^/2r/^pan itate fua, ab hcc etiam brevicate roflri, alias 
figura iimilis, diuinguitur. ' ' 6. Gau AVIUM. , ii| 

6. Galliisiula ochropus mfijdr Gefnero • AUrov, 
Ub,io. cap, 42- R^ftrummmm fpedibus concolorjluteurn 
nempe. Seprem in ea colores (wi pidura oftenditj dif- 
creti apparent : Reliquam dcfcripiomm videfis apud 
Gefnerum : Nos enim iconibus pidlis non mulcam fidem 
adhibemus. 

7. Gallinula cchra Gefneri, ^uam Germani 
V/y nkcmel ajfpellant AldroV. lih. 20. cap. ^S. Corporis 
fer^ totius color fubviridis, kd fordidus & obfcurus, 
frona parte magis fufca. Caput, colltim, pedus & alae 
^undis 6c maculis albis infigniuntur. Cauda albicat ali- 
qua ex parte : ^firum parrim nigricat, partim puniceum 
eft. Crura lutea. 

8. Gallinuia Brdfilienfjhus J AC AN A diSa Marcgrav. 
Columhce eft magnitudine ; cruribus flavo-viridibus, di- 
gito poftico enormis longitudinis: C^ttJ^fbrevi; colore 
in dorfo^ alis, & ventre ex viridi & nigro mixro ; in 
collo & pecftore qualis in collo Pavonum aut Columba- 
rum quarundam ceroitur; fub cauda aJbo, ^o/irum ab 
initio ad medietatem egregii miniati coloris eft, reliqua 
parte flavo viridis. Capui regumento membranaceo fo- 
tundo Turcoidis colore tegitur. 

9. Gallinula BrafiUenfis AguaPECACa diBa. Pri- 
ori figura & magnitudine par, difltrt alarum colore ma- 
gis brunnefcente. Caret mitell^, at in qualibet ala cor- 
niculum habet diredlum, quo fe defendir. 

10, Galhnula Brafilienfis tertia Marcgr, Pn- 
oribus figura & magnitudine par. Supina pars tota ex- 
ceptis alis (quse virides extrerriitatibus brunnis) brunna, 
^rona pars itidem brunna, ^ftrum redtum, eroceuHi, 
ciim cuticula ruffa in exortu illius & parte capitis ante- 
riori. In qualibet pariter alae parte antica cornicukmt 
haber fimile, flavum. 

if. Gallinula Brafilienfis quarta Mnrcgr. Fi- 
gura eft uc reliquse ; F{p(iro flavo ; mitella cutacea in ini- 
tio capitis propfe Roftri exortum rubens. Totum caput, 
collum & parscorporis prona nigra ; fupina exceptis alis 
ruffa feu dilut^ brunna. Remiges alarum thalaflici colo- 
rjs, exrremitaubus nigris« Pedes cinerei, Qp^libet 

1 ^ aU >W>:''' fi6 Synopsis Methodica 

ala anteriori parte corniculum habet acutiffimum cro- 
ceum. 

12. Gallinula a^uatjcay T a m a.t i A BraJjUm 
enfibus Marcgrav. Capte & oculis magnis eft, dorfo Sc 
collo incurvatis, incedens. ^ofirutmdig, longum pri- 
mum latum, inftar Anatis quidem fed anteritis acumina- 
tum, fuperiore mandibuU nigra, inferiore fla\efcenre» 
Pedes Sc digiti (qui longi ut in Gallinulis) e viridi flavi- 
cant. Caput nigrum, reliquum corpus brunnum, ad- 
rmxm-psnnis in ventre albicantibus. 

19. PoRPHYRio ni piifhirae nos fallunt (Avem 
cnim ipfam nec nos, neque Gefnerus aut Aldrovandus \U 
derunt) e Gallinularum genere eft. Cceruleus ei toto cor- 
pore coior. Media caud.^ extremae pars in cinereo albi- 
cat. B^ftium & c-ura purpureo colore fplendent. An 
detur hujufmodi avis dubiratur? 

• 1 4. Q.U A C H I L T O *(ive Porfhyrio Americanus Her^ 
fiande:{, Nieremb, lnterno(5lu canit Galli galllnacei modo, 
Color illi purpureus ex nigro, infertis candentibus fennis^ 
^rfl^um initio pallet, adolefcentibus rubet, calvities cir- 
ca Roftri exortum. Fulicam imitatur. Crura luteo- 
viridia : irides oculorum fulvae. 

15 Rallus Italorum Aldwv, lib.K), cap. 16. A 
vulgari Fulica diifert, quod in alis & circa oculos plus albi 
coloris habet. B,'flrum, nigrum : crura fubviridia • mera- 
brans inter digitos non ita diiTecfl^, calvitium nullum, 
quantum ex pidkura aflequor, inquit Gefnerus. De hac 
ave quid ult. } 

16. A c o L I N feu Coturnix aquatilis Mexicana Her- 
nand. G4//?««/^ ipecies eft. Fiilipedes aquacicse, fedum dlgitis mm* 
hranis auciis, 

A.i.pULICA, The Coot. Gallmula vuJgarf 

*■ major eft, unciarum 24 pondere, colore undi- 
que nigro 3 in pe^ors Sc ventre diluciore & plumbeo. B^ 

Jirum A V I U M. 117 

Jlrum ferquidigltale, ex coeruleo aJbum ; k roftro ad 
verricem affurgit Globus carneus, mollis, glaber, rotun- 
du5, quem calvitiem vocant. Pedes coerulei feu ex fufco 
virides. Ad articulos digitorum membranae circulares 
appenfae praetenfaeve. A^uis innarat ferb femper haec 
^vis. 

2. F U Li C A major Bellomi : Gallis Macroule vel Dia- 
hle de merl Aquis dulcibus fe femper immergit, & 
colore eft tam exquifit^ nigro, ut penecillo indudus ei 
videatur. Alba ca-pitis macula latior eft quam in Fulica ; 
im6 8c paulo major corpore eft. Crura ad fe attrahit, di- 
gitofque habet latos, & ab invicem fejuntSlos, ut Fu- 
/ica. 

^, Fulicse Mexicarjce altera fpecies TohoalcoachilHn 
didla. In omnibus pr^eterquam colore cum prsecedenti- 
bus convenic ; qui infernb, itemque circa caput & collum 
purpureus, fuperne ex pallido virelcens cum cyaneo & 
fulvo. t^oflrum niveum eft, & prope apicem luteum. Aves aquaticse palmipedss, & fnmh 
Roftro angufto. R I. Cruribus longis. 

ECURVIROSTRA, Avofetta Itaforum: 
Magnitudine Vannellum fuperat. Color in 
-prona corporis parte tota niveus : in fupina partim albus, 
partim niger, Cauda tota alba. Crura longiflima, pul- 
chre caerulea, fupra genua ad tres digitos ufque nuda. 
Uoftrum nigrum, tenue, longum, 3J digit. figura fingu- 
lari, furfum reflexa feu arcuata, quo ab aliis omnibus 
nobis had:enus vifis avibus differt. In Anglice marid- 
mis, praefertim Orientalibus^ non infrequens eft. 

2. Phoenicopterus, Gallis Flammant. Collum 
Sc crura habet longifTima : ^oftrum latiufculum, fingula- 
ris St infolitae figuras : Mandibula nempe fuperior in- 
^urva, deprelTa, dent^ta^ inferior cralfior, extremum 

1 3 nit ii8 Synopsis MethodIgA 

nigricat, ali^s obfcurfe coeruleum eft. Collum Sc corpus 
alba iunt; alarum remiges nigrse. Veftitrices colorc 
fhceniceo {e\\ ftamyneo^vXch^mmt rutilant, undeei nomeni 
Ad litora GallU Nartonenfii hyberno tempore advolac, 
unde & circa Martigue:{ in Galio-frovinciat & Monfpe' 
liurn in Gallia Ijarbonenfi non raro capitur. Invenitur in 
America circa Inlulas AntiHas feu CaribheaSy teftibus 
Hernande:(t ^cchefortio (^ Du lertre. 

3. Trochilus vulgo Corrira Aldrcv, Crura ha- 
bec inter Palmipedes cxceptis Fhcenicoftero & ^ecurviro- 
fira fcu Avofetta longijfima, unde cut fu plurimiim va- 
Jet. Avis eft varia, rcfiro redto, luteo, in fine nigro ; 
ri8u magno ■ oculorum iridibus albis & Ipadiceis, du- 
plici circulo. Pronfe ad ventrem ufque candicat: Crf«- 
dam du2e pennae albse extremitatibus nigris jcooperiunt, 
Supina pars tota coloris eft ferb ferruginei. Aves aquaticse palmipedes cruribu^ brevio- 
ribus & frimb Tridadyte : 

CpAlmipedihus omnibus, exceptis tribus praedidlis, T/- 
^ hi.t breves : Crura ad articulum fecundum plumis 
veftita : Digiti poftici breves : Dlgitus anticus extimus 
intimo brevior : Vropytgia miniis eredla quam aliis Avi- 
bus. 

I. PenGUIN nautls nofiratihus, qucc Goifugel Ho/- 
eri elfe videtur. An Penguin Batavorum feu An/er Ma- 
gellanicm Clufii ? Magnitudine ad Anferem domefiicum 
accedir. [Chfio eum fuperat] Color fupin^c partis niger, 
pron<€ albus. [Ccllum Clufio albis pennis tanquam tor- 
que cindum] A/ce minimse Sc ad volandum inepts vi- 
dentur. \^Clufius alarum expertem effe fcribir, fed 
earum loco binas parvas coriaceas pinnas habere ; 
ad latera tanquam parva brachia propendentes, penn^s 
tamen tedas, ^c ]' Roftrum 'Alk<e fmAky fed^ Idngius 
latiiifque, nigrum, ad lafera comprelfum, versiis extre- 
mitaiem fulcis obliquis 7 vel-8 exaratum in fuperiore 

jnandi- AVIUM. 119 

mandibtlla, in inf^riore 10: inferior quoque mnndibuU 
iti angulum deoi fum cxcuberac. Nullas autem in rcftro 
lineae albae funr, quemadmodum in Alk^. A roftro ad 
oculos utrinque linca alba prorenditur. D/]g?Vo poftico 
earet. Clufius tamen digicum pofticum appingit, ma]e 
ut puto,cum eandem cum noftra ayem defcribere videtur, 
Olai PVormii aviSf quam domivivam per aliquot menies 
aluit, fupra cculos aream rocundam candidam iiabuic. 
Daleri magnicudine, ut perfpiciliis docacam jurares : rec 
alae eam obtinuere formam quam Clufius exprefllc : lacio- 
res enim erant paul6 cum limbo albo. PVormii avis 
ex infulis Ferroenfihus delaca erat ; Clujn ex infulis Freti 
Magellanici, ranca incercapcdine a fe invicem remotis 
inquediverlis mundi cardinibus liiis, uc eandcm ucrobi- 
que Avis fpeciem reperiri vix fic credibiie. Nobis de- 
fcripca in Repoficorio Regi^- Sncietatis Londini, inque 
mufeo Joan. Tradefcann ficca vifaeft ; & cum Ciufiat/o. 
pocius quam Wormiana f (1 modo Aves diverfse (incj con- 
venit, 

2. Mergus Bellonii Aldrov. Tom. 3. Pag. 240.. 
cum All{a Hoieri, eadem avis efle viderur. Ad licora 
Cretie invenitur ; Indigenis Vtamania dicla : Ab A^kj' 
magnicudine differc ^erquedulaTip^vi ; & roflri cclore, 
quod nigrum fupcriore, album inferiore parre. 

A. 3. A LC A Hoieri Cluf. H^^orm, muf. Thc R a z O R- 
BILL, Ocddcntalibus /^w^//V : Seprencrionalibus, The 
A UK : Cornubienfibus, Toe M URR e. Anatc donjq^ira 
minoreft: Supina^ cor^ovis pars toca nigra ; prma alba 
quoufque aquis immergitur : Qiiod congenenbus etiam 
Avibus, Lomwix Hoieri, Anati ArBicceKl\n\. & Columh.t 
Groenlandie<£ diiflae commune eft. B^firum 2 dig lon- 
gum, nigerrimum, compreflTum, anguftum. Superior 
w^Wc^/iW^extremo adunca, duobus lulcis [mrerdum cri- 
bus] tranfverfis canaliculaca, quarum capici proximu.<^, 
'^ffrum ferb tranfcurrens, albus. Qiiin & abucroque 
oculo ad anguium Roftri fuperioris linea candida anguita 
excendicur. Ova in omnibus hujus generis majora funt 
quam pro Corporis rnole. In ruphus inacceffis, & clivts 
•prcsruptis^ in multis circa An^li^ partem Occidcntalsm 

I 4 infu- lio Synopsis Methodica 

infulis, ova deponimt, incubant, &c fullos nutriunt, c\wq, 

^r2ateAvd:ica Ciur. &c Lcmvpia Hoierl Quo abeanr, & 
ubi hvcmem trnnfigant, had:enus incognitum. 

A.4. LOMWIA infuU Farrcc Hoieri, The GviL- 
L E M Cambrc-britayinis & Moneyjfibus : Northumbris. Sc 
Dundmcnfibus A G U I L L E M O T, or S E A - H E N. Ebo- 
' rnccnfbus A S K O U T, Cornubicnfihus, A K l D D a W. 
Aik^i: (imiiis eft ied major, Supina tantum pars es nigro 
cinerea potiils eft quam nigra. Hoftro potifiimum differt, 
quod 3 fere digitos iongum, redlum, teretiufculum, acu- 
tum. per totuin nigrum. Una cum All^is & Lundis de- 
gi:, eodemque modo & in eildem locis parit. Stohdior 
tamen eft & faciliiiscapitur. 

A. 5= A N A S A R c T r G A Cluf Vica. marina ve]{Frater- 
cu!a Gefneri Aldrov. Feroenfibus Lunda Worm. Muf, 
nominibus ^vglicis non indiget : nam H^allis Septen- 
trionahbus, PuFFiN 5 MeridionaHbus, Gulden- 

HeaD, BOTTLENOS^iCi^HELEGUG. Anghs Sep' 
tcntrionalibus circa T^/^fluminis oftia Coulterneb, 
cr C O u N T E R N E B. circa Scarburgutn^ A M U L L E T. 
Ccrnuhicifibus^ A P O P E, dicitur. Anate domefiica 
n->:ncr eft. P^cfrrum breve, latum, adlatera compreflum, 
concrario fci. mcdoquarn ^?^i^«;72 roftra, triangulare, bi- 
colcr, ad caput iividum, versiis estremum rubrum. Tres 
ei fulci infculpuntur ; in parte Jivida unus, in rubfa duo, 
l^cdss rubent, &: retrorium fici func, ut Avis propemo- 
dum erecfla incedst. Frona pars prsecer caput & coHum 
nigra, fupinn alba, Vertex nigefj tor.quis etiam niger ^ 
vercice produclus gulam circuit : Maxillce, mentum, ca- 
picisiatera a vcrcice ad torquem di^flum alba aut paliide 
cincrca, adeo ut oculi atque aures fpatiis hifce albis in- 
cludantur. 

Omnibus hi fce avibus, aU exiguas, brevibus pennis 
ccmpoiicas, nihilomirius celemma earum agitatione, 
prop^ sequoris fuperficiem qukm citiflimb volant. Qui- 
nimoave? praedicl^, An'cr Baffanus & forcalTeetiam hu- 
jus generis reiiqus unicum duntaxat una vice ovum pa- 
rianc & pullum educant. Eft autem ovum illud pro corpo- 
ris moklong^ masimum, ut modo diximus. 

6. Ca- A V I U M. ixl 

6, COLUMBA GroenUndica HoIJandis, Tbe G R E E Nf- 
L A N D-D o V E or S E A.T u R T L E. Ob quam rationem 
Co!umh<e nomine infignica fit haec avis non capio, ni forie 
ob magnitudinem parem. Amplam in fupina ucriufque 
aU facie maculam albam obcinec, ALc quocine fuhus al- 
bx, alias tota nigra eft Fufk.^ colore. f(ofirum longius 
quam praecedentis, non comprcfTum ad lacera, acucum, 
extremo nonnihil incurvum S< prominens. A nominis 
conveniemia hanc avem Bajf.e Infulse turcurem effe mihi 
perfuadeo. Fredericus Martens Hamburgenfis Avem hanc 
a voce pipiente pullorum feu pipionum Columbarum fimi- 
ii ,Cclumbam a nautis didlam aic. Vrinantur plurimum, 
& diu fub aquis durare poflTunt. Gregatim non volant, 
fed plerunque binse fimul, rariiis fingulee. Volatus Per^ 
^/cww fimilis eft, ^/^j quippe ceierrime mocicantj nec iri 
fublime evolant ; fed uc hiijus generis reliqu^ paulolupra 
mans fuperficiem. Tn rupibus nidificanc non in Groen» 
iandia tantllm fed & m Spit:(berga regione frigidiflima 
8c perpetuis nivibus damnara, ut quse vix decem' gradi- 
bus ab ipfo polo boreali diftec. Palmipdes tetradac^yU, digitis omnihus 
memhranis connexis. 

I r\NOCROTALUS five Pelecanus 
" Aldrov. The P E L E c a N E. Anfere maximo Jon- 
ge major eft, C^gi2o vei par, vel magnitudine etiam fu- 
perior. Colcr totius corporis albus : ccllum tamen fiavi-^ 
cat, & dorfalium pennarum lcapi nigricanc : Caudce 
quoque & alarum tegetes e fufco cinerafcunt, uc in A7i- 
Jeribus, Roftrum versus caput coloris plumbei eft, ex- 
tremitace flavicante ; mandibula fuperior lata & deprefla, 
apice incurvo feu adunco : inferior veluc duse longa^ co- 
ftse, altera extremicate juncSlse, intercedente membrana 
^raffa feu cute lutea, quam burjam vocanc, quam ita, 
nonnunquam roftrum versias recrahic ut ampliiis fer^ non 
jpic confpicua 3 eandem poftea ira dilatari fibi permittir, iii Synops 18 Methodica 

ut plurimarum etiam aqu3e librarum, ad 30 ufque, ca- 
pax iir, Lingua carct. Nares ad fupremam roftri par- 
tem juxta plumas capitis fitae, rotundse. In capitis verti- 
ce elevatse quaedam penn<e emicant, criftam semuiantes, 

Singulare in hac ave eft, qu5d offa pellucida folida 
omni omnino medulla carent inquit Aldrovandus, de quo 
qu. ult. Du Terires concava efTe fcribic, meduUa tamen 
earere. 

Invenitur in India Oricntali, inque America Meridiena' 
U cooios^ 5 olim in Italia circa B^vennam : unde Mnrtia- 
//jeum B^^vennatem vocat, Turpe ^avennatis guttur Ono- 
crotali, Mane & vefperi tantiim pifcantur ; tota die qui- 
eti fedent. Quamvis palmipedcs funt, & mole corporis 
maxima, arhoribiis iniident in iiique nidificant, tefte du 
Tertresj in Hift- Nat. Inf, Antill. quod 8c Corvi a<juatici 
& Graeu'us palmipes, noilra experientia, faciunr, & re- 
liquae fortafle hujus generis aves. 

On'}crotali Mexicani dentati iconem & defcriptionem 
mde apud '^o. Fahrum Notis in Animalia Nova: WJpanice 
Recchi. Ego equidem dari ejufmodi Onccrotalum roftro 
dentato afgr^ inducor ut credam, cum prxter Fr. H^r- 
nande^ nemo rerum Americanayum naturalium fcriptor 
ejus meminerit. 

A 2. Anser Baffanus^ The SolandGoose, 
Magnitiido Anjeris, ^oftrum lorgum, redtum, obfcur^ 
cinereum, extremo nonnihil incurvum feu hamatum, 
non procui ab unco appendicula utrinque, ceu dente quo- 
dam, donarum. i^/^i/j ingens ; nares nullx; linguaCK' 
igus, Os intus nigrum ; I{oflri mandibulae ferratae. Co- 
lor in adultis & fenioribus undique alhus, exccptis alarum 
remigibus majoribus qua; nigricant, & vertice qui aetate 
fulvefcit. AU longiiTimae, ut cum in terram deciderit asgr^ 
fe levare pofTiC. 

In infula B^ffa in medio Edinhurgi afftuario (ira, mag- 
no numcro quotannis nidificant, in rupihus ncc aiibi uf- 
quam, quod fciam, in Britannia. 

A. 3. CoR^US aquaticus, The CormoraNT, 
Magnitudo paulo infra Anferem. Color in fupina parre' 
fufcus cum quadam obfcura viroris tindura fplendcn». 

?eHut A V I U M. ,13 

PeBus Sc venter albicant. Cauda longior quam m aliis 
Avium palmif edum generibus. ^oflrum 3 ~ digitos lon- 
gum, extremo aduncum. Lingua exigua 6c pen^ nulla,' 
'Nares nullae ; Crura valida breviflima. 

A Graculo palmipede praster magnitudinem in eo difFerr, 
qu6d bafin Roftri membrana feu cutis nuda flavicans ob- 
veftic, ad eundem fer^ modum quo Cygni feri mh\s didti. 
Arhoribuj in/idet, 8c in iis nidlficat. 

A. 4. CoRvus aquaticus minor^ Graculus palmipes 
diHus. The S H a G G e, in the North the C R A N f. A 
praecedente differt i,Magnitudine, qua ab eo multum 
deficir, i. Pronae partis feu lentris colore, qui in hoc 
fafcus eft, in illo albicans. 3. Numero pennarum cauda, 
quaein hoc 12 tantum funt, ciim in illo 14. 4. Quod 
cutis ad bafin rojiri non ufque adeo nuda fit, ac in illo, 
nec ejufdem flavi coloris. 5. Tandem tenuitate & longi- 
tudine rojiri, ad 4 ufque digitos extenfi, quamvis avis 
minor fic. In mari Comubiam alluente, 8c Bihernico ad 
infulam Monam & alibi invenitur. Sevenhufa in Hollan- 
dia in arboribus nidificat cum aliis multis avibus aquati-' 
cis. 

5. SuLA Hoieri Cluf, Anferi Baffano affinis^ JI non ea^ 
dem, Ab Anfere Baffam difFert B^ftri acumine, & colore 
circa oculos nigro, crurum exilitare, & nigro mediarum 
caud<e pennarum colore ; in reliquis cum eo convenit. 

6. Avis Tropigorum noftratibus nautis, item 
t>u Tertre Hift, des Antilles, The Tropick Bird. 
Magnitudo Anaiis, ^ftrum rubrum i. dig. longum, non- 
nihil incurvum, acurum. Fenter albus : Dorfum album, 
tranfverfislineolis nigris undantibus pulcherrimb variega- 
tum. Remiges alarum pennas partim albae, partim ni- 
grae. Cauda (Ci vel pelli fufFuka^, vel eis qui Avem mi- 
ferunt fides fit) diiabus tamum pennis longiflimis, 18 lcf, 
digitorum, angullis, acutis conftat. [ Praeter has pennas 
alias breves adfailTe fufpicor^ In Mufeo RegSocietatis Lon- 
dini vidimus. 

Du Tertire Pedcs hujus Avis roftfo concolores, hoc eft, 
fubros Coralli inftar facir, veriim in Ave ficca quam nos 
defcripfimus, Crura alba fuere, pedes nigri. Ayis TV*- 114 Synopsis Methodica 

fkorum dicirur, quia nullibi nifi intra circulos Tropicos di- 
d:os invenicur ; qua nora ab aliis omnibus Laris difFert, 

7. Anhinga Brafilienfibus Tupinambis Marcgr, 
Mergi rupiatici fpecies, Anntis magnicudine, roftro redio 
acuto, utnnque ferraco dupiici denrium ordine : capite 
parvo, colio cenuipedali ; cruribus brevibus. Color in capi- 
te 8c collo fupern^ fe giifeo fubflavefcens, infernc & lub 
gucture grifeus ; reliqua pars prona argentea. Initium 
corfi pennis fufcis tegicur fed quarum qua^Iibet in lui me- 
diomaculam habet oblongam ex albo pallide flavam, itk 
ut pundiuiatum appareat .- reliquum dorfi nigrum : /^e- 
Tfiigss pennae nigrae ; fequitur ordo pennarum ab uno la- 
tere nigrarum, ab ab altero canarum. Crura & pedes ex 
obfcure fiavefcente grifei funr coioris. Talmifedcs tetrada^jU digito pofiico foluto, (^ 
primo Roftro recio nngufto acuto^ hrac^jpter^ 
& urinatrices, C o l y m b i di^£, 

f^OLTMBJS Roflra angufla reda acuta, Capita 
^ parva ; AU eciam parvae ; ?edes retrorfum firi jux- 
ta caudam, ad expeditiiis natandum & urinandum ; Cru- 
ra laca. plana, & compreCfa ; Vngues lati, humanis fimi- 
les. Diglti ad lacera membranas excenfas obtinenr, in 
nonnullis in aliis membranis connexi funt. 

A. I. COLYMBUS cinereus major. The great Afto» 
coicured D I V E R, or D o u c K ^ R. Icon hujus quam 
tranfmifit D. Brov^n caput criflatum exhibet. 

A.l. COLYMBUS major criftatus & cormtus, The 
greater crefted D i v e R. Criftatus cornutufque eft, plumu^ 
lis circa verticem & collum fupremum eminentibus, fupe- 
rius nigris, ad latera rufKs. Mentum & fpatium circa 
oculos album, cui rufFus color conrerminus. PeBus 8c 
venter alba rufFo tinCta, Alce fufcae : remiges minores 
albas : Dorfum nigricat admixtis plumulis cinereis. Ex 
agro Ehoracenfi tranfmiila eft i D. 3^JI^t ^vis occifx pellis. 

Acitli A V I U M, ixy 

'Acitli Hernandez ab hac Ave paiiim difi^ert. Eadem, in- 
quit, prorfus ellet, nifi caput majori inligniretur crifta. 

A.3. COLYMBUSfive Podicipes minor, Tbe D i d A P- 
PERorDlPPERorDOBCH[CKor DOU CKEK orfmall 
L O O N. Corporis figura Quer^uedul-e fimiiis eft, tertia fer^ 
parte niinor. Color in dorfo fufcus, in vemre argenteus, 
Mentum album. PeBus ventre obfcurius. DifTedli vmtricu' 
ius gramine & herbis repletus erar, Belhnius eum pifci- 
bus lubentiflime vefci fcribit. 

Hx tres fpecics cauda prorfus carent. 

A. 4. COLYMBUS maximus caudatus, Mergus maxi- 
tms Farrenfis five ArElicus C!us. Thegreatefi tailedDiv e r 
or L o O N. Magnitudine ^dAnferem accedit; figura corpo- 
ris longiufcula eft, Cauda rotunda.capte parvo. Color in fu- 
pina parte tota fufcus feu obfcur^ cinereus, maculis albis 
in ccllo rarioribus, in dorfo crebrioribus pid:us. Singu- 
Jse fci. plumuU duabus maculis feu lineoiis albis prope 
apicemy hinc inde una, notantur. Guttur & coUum pro- 
num canefcunt : veBus & venter alba. • In alia ave caput 
nigrum fuit, itemque collum, in ciijus medio torquis al- 
bus digitum latus, pundulis albis crebris conftans. For- 
t^ hsec mas fuic. Afperitate hyemis compulfus interdum 
huc advolat. 

A.5.MERGULUS melamleucos roflro acuto hrevi 
D. Brown. ^oflro elt brevi, modicb inflexo. Supina 
pars coca praeterlineam in alis tranfverfam albam nigricat. 
Mentum^ gu/a, peFtus ad medium ufque ventrem alba. 
Palmipes eft & caudatus. Pofticum digitum picftura non 
exhibet. 

6. CoL Y MBUS major Aldrov. quem in tranfmarinis 
multoties vidimus, magnitudine excepta, qux iliius du- 
pla eft, a Colymbo minore in paucis diftert, ut defcrip« 
tione nova non indigeat. 

7. CoLYMBUs ArElicus Lumme Wormio diHus. A 
quarta fpecie difl^ert, quod minor fit, Anatis nimirum 
magnitudine, quod in iila maculas pauciores fint in cervi' 
ce, plures in dorfo^ ciim in hacvice verfa pauciores fint 
in dorfo, pluresin cervicc : quod in illaqua^Iibec plumula 
duas habeat macuias, in hac unam tanmm ; item macu- 

2 1% Ji6 SynopsisMet h o d i g a 

I^ quadrata nigra fub soHo, undique v^riegatis ex albo 8c 
nigro plum ulis inftar zonae cindta, 

Lumme Friderici Martens diverfa ab hac Avis eft, 8c 
ad qaintam noftram Ipeciem propiCis accedit. 

8.C0LYMBUS fnaximus Gelneri. Ein grojje ^^ee fiti- 
4er, In Acronio lacu capicur Anfere major 5 Prona pars 
corporis alba eft, fupina cinerea & nigra. Si ^ quarta 
fpecie diftindtus fir mihi incognitum fateor. D. Johnfon 
Avem hujus generis in Anglia fibi vifam fcribit maculis 
in dorfo nullis, quam tamen k quarta fpecie diverfam 
non efTe opinatur. II. Palmtpedes Ro(iro arrgufto, acutOy non adunce^ 
macrofterd ^ volatic^ L a r 1 dicia, An* 
glice Guls or Sea-Mews, dr alicuhi Sea* 
Cobs. 

T Arorum notse funt, ^ofirum validum, oblongum,' 
■*-' anguftum, acutum, ac parumper in extremo incur- 
vum, in minoribus tamen Ipeciebus rediius : Nares ob- 
longae • AU oblong^ & vaiid^ ; Pedes parvi : Corpus 
levifllmum, mulcis & denfis plumis indutum. Clamo- 
fos effe, volaticos, famelicos, & pifcivoros. L A R I tnd^&:y\i, feu poftico digito carentes. 

I. "n A T H S-H E R R /. e, Senator Friderici Martens, 
*^ Avis eft Spit^bergenfis, roftro angufto, acuto, te- 
nui, nigro ; pedibus nigris, tridadlylis, nam digito po- 
ftico caret. Corpus totum Cygnel inftar niveum.^ Al<e 
longas, cauda etiam longiufcula, laca, Larirics inftar. 
Gandore nivem ipfam fuperat, eftque avis admodum 
fpeciofa 8c decora. Aquae non libenter innatat, veriim 
in ficco potius moratur. Solitaria plerunque eft 5 Ad 
praedam lamen magni greges convolanu 

ai S T R U H D T AVIUM. ii7 

1. STRUNDT^jAGERi.e. KflTfip9«f«j. Avis Spitx- 
bergenfis Friderico Martens dcfcripca & depldta. F(oftrum 
habet obtufiufculum, nonnihil incurvum, nigrum (quan- 
tum meminit Autor) Pedes tridadylos ; Crura non lon- 
gSL : Caudam ut in aliis L ari s, in qua tamen fenna in- 
fignrs praj aliis in longum exporrigitur. Summum caput 
nigrum : Collum circulus feu torquis oblcurfe luteus am- 
bit. Siipina pars reliqua brunnea feu leucophaea, prona 
alba. Cur Strundjager vocetur, vide in L A R o cinereo 
Bellonii, 

3. B U R G H E R-M E I s T E R Spitshergenfis Frid. Martens 
in omnibus fere cum Laro noftro cinereo maximo conve- 
nit, praeterquam qu6d poftico digito carear. 

L A R 1 tetradalljli fcu foftico digit$ donati. 

A. I . T A K U S maximus ex alho (3 nigrofeu cceruleo ni- 
■*-' gricante varius^ marinus ingens Cluf. Thegreat 
hlackandwhiteG VLU Anferinae ferb magnitudinis eft./^o- 
ftro luteo, ad latera compreflb, extremo nonnihil adunco. 
Mandihula inferior versijs apicem in angulum infernfe 
extuberat, macula utrinque duplici, inferiore nigra, fu- 
periore rubra tincftum. Caput (quod grande eft) collum, 
peHuSy venter, cauda alba. Medium dorfum & ylU prae- 
ter apices remigum nigra?. Crura pcdefque alba y ungues 
nigri. Nos fe difledi ventriculo Pajferem pifcem inte- 
grum exemimus. Ceftri<e hunc nadli fumus. 

A.2.L A R U S cinereus maximus^The H e R R l N G-G U.L-L. 
Magnitudine ad Anatem domefticum accedit : ^oftro 
flavOjpra^cedentis figura, cum prominentia angulari in in- 
feriore mandibula, litura ampla rubra utrinque notata. 
Pedes nunc lutei, nunc carnei coloris : ungues nigri. 
Caput, coliumy uropygium^ cauda, totdque prona facies 
alba. Dorfum, alarum tegetes 8c redttices, exceptis % 
extimis (albo maculatis) obfcur^ cinereae. In maritimis 
frequentiflima eft haec avis. 

A. 3. L A R U S cinereus minor.The common S R A M A L L 
9r M E w, PGrdere eft librali : Praecedenti fimilis, fed 

long^ ii8 SVNOPSis Methcdica 

longb minor. Protubeiantia in inferiore roftri mandihuU 
longb minore : Pcda pallid^ virides. 

A. 4. L A R u S cincreus Bellonii, T a R R O c K Cornubi- 
enfibus. Culumba: ^omt^icx magnitudine eft, nec figura 
multum difpar. Pronse parris totius color niveus. C^- 
fut & coUum (uperius album, nifi quod ad aures utrinque 
■ macuia nigra . inferiorem coUi partem nigredo occupac. 
Dorfum medium & fcafuLt cinerea?. Cauda alba» 
apicibus pennarum nigris, ^jhum digitale, nigrum. 
^edes Jividi, ungucs nigri. Digiti poftici quoddam ru- 
dimenrum obrinet potiiis quam digitum, tuberculum fci. 
carneum nuilo ungue munitum : qua noia ab aliis omnibus 
fpeciebus facile diftinguitur. 

Ayis hsec Friderko Martens nomine Kjidge-ghef a voce 
feu clamore quem edit impofito, defcribitur ; ejus autem 
excrementis Larus Strmi-jager didus inhians, eam per- 
fequi & infecftari non detiftit, donec alvum dejiciat; 
ut fimo velcatur ; quem antequam in aquam' decidit inter- 
cipit 8c avidiflime devorat. Hoc (inquit) ego ex aliorum 
reiatu non crcdidilfem niii prcpriis oculis ipfe fa^pius vi- 
diflfem. Eandem nobis hiftoriam retulerunt Cornubieni» 
fes. 

A. 5. L A R U S cinereusy Orfiithologi Aldrov. itcm cine* 
■ reus tertius Aldrov. Cepphus Turneri & Gefneri. The PeW' 
it 6r Blacl(_'cap, called at Chefter The Sea-crovo. Magni- 
tudo Columbse, E^nfirum fanguineum modicb inflexum, 
• Pedes etiam cbfcur^ fanguinei, Vjigues nigri. Vertex 
niger, in nonnuliis tocum caput&c gula ad medium ufque 
h nigro cinerafcunt. Medium dvrfum cinereum, item 
alarum tegetes : CcUum^ cauda, peHus, venter alba. Gre- 
gatim nidificant& pariunr, 

A. 6.CATARRACTES ncficT^ Skiia Hoieri CiufiOi 
The G A NN E T, ut puto, Corr:uhienfium. Anati domefticO 
par eft, vel eo major. Ucf^rum validius, majus, brevi- 
us quam in aliis Laris^ nigrum, extremo aduncum, ad 
narcs ufque membrana te<flum, Accipitrum inftar. Pedes 
nigri, unguibus aduncis validis, quales in nuila hacfle- 
nus Ave palmipede obfervavimus. Color dorfi Buteonii 
funilis e cinereo feu murino ferrugineus. Venter 8c reii- 

qua AVIUM. n^ 

^ua pars prona dilutior, Caudce &c remiges alarurri pennag 
nigrae, fundis albis. Tota facies Avern rapacem referc. 

Pellem fufFultam in ccenaculo cujufdam Generofi fuf- 
penfam ndbis defcribendam impetravic Vir Clariin 
D. Gualterus Needham non ita pridem defundtus, 

7. Catarracta Aldrov. quam Accipitrem Pa- 
lumbarium adeo exade exprimere fcribit, uc vix difcer- 
nas, a CatarraBa noftra praecipu^ difFert 1. Corforis par- 
vitate. 2. Vnguibus minoribus ; quibus non obftantibus, 
eandem fpecie avem fuifle exiftimo : Pidlura enim fal- 
lax eft, ut redtfe Plinius ; Aldrovandus autem Avem ip« 
fam non vidit, fed imaginem ejus pid:am tantiim. 

8. L A R u s major cinereus Baltner. cui, ni pidlura fal- 
lat, corpus totum obfcurb cinereum fupina parte ; ex- 
ceptis alarum remigibus majoribus, quae nigricant, 8c ver- 
tice feu fummo capite, ex viridi obfcuro nigricante : 
^oftrum, redlum m\ni2iCt\xm,/pedes nigricantes. Excep- 
to.pedum colore acceditad Cepphum Gefneri & Turneri 
i. e. Pewittam feu Melancoryphon noftratem. 

9. L A R u s albus major Bellon. Nivis inftar candidu^ 
eft, fub alis tamen aliquid habet cinerei. Oculi nigro 
ambiuntur colore. Prope aurium regiones utrinqiie ma- 
cula eft nigra, in rellquis ad Pevpittam noftram accedit. 

10. Larus major Aldrov. hybernus Baltner.' A Lard 
tioftro hyberno differt iridum oculorumi roftri, & pedum 
colore ; ciim in hac ave rofirum & pedes lutefcant. Cum 
aurem Lari hujus defcriptio apud Aldrovandum eiad:^ 
refpondeat avi illi quam Leon. Baltner, auceps & pifcator 
Argentinenfis, fub titulo ein PVinder Meb, i. e. Lari hy« 
berni defcripfit & depinxic : ab hyberno noftro Laro 
Coddy moddy dicflo Avem diverfam exiftimo. 

11. Cepphus Aldrov. I{pflrum mediocre, cokre car- 
neo, ad mandibularum latera rufFo, in extremo (quod 
aduncum eft) nigro : Oculorum irides albicanr. . Caput 
(quod paulo minus eft quam in Laris) cum prona parte 
tota ex albis 8c fufcis, ihtercurrente etiam colore Boeti- 
co & luteo, macuHs variegantur. Alce nigrefcunt, pen- 
ni5 in fine lutefcentibus. Caud<ie pennse majores etiam ni- 
gvefcunt, Crura 6; tibi(S viridefcunt : Pedes ^membra- 

¥L na. Ijo SYN0PSI5 MeTHODICA 

na digitos ititercedens fufcercunc. B^ftro & pedum tibia* 
riiinque forrra Larum refert, in csteris potiiis Anatem, 
12. Larus Brafilienfihus GuaCAGUaCU diHus^ 
Lufitanis Gaviota Marcgr, Magnitudine eft Gallinae ; 
roftro redo, longo craflb, fiavo. Cafut fuperius nigrum. 
ut & ukima medietas alarum & caudce : prona pars rota 
Sc initium alarum alba. Ova ponic in arena, figura, 
magnicudine, Sc colore Gallinaceorum. 

A. 13. WaGellus Cornubicnfium. Martina:(:(o 
Venetis. Amftelodamoiphus The B u R G 0-M a S T E R 
cf Groenland. Malle7Tuic\ Spitzbergenfis Frid» 
Martens, ut nobis videtur. The GreatGreyGull. 
Pondus 22 unclarum. Cclor tam in prona qudm fupina 
parte ex albido feu cinereo & fufco varius, {gray Angli 
'vocant,) qualis in Anate vulgari vel Numenio ave cernitur. 
Quse uropygio innafcuntur & caudse incumbunt ^eww^ 
maximam partem a!bse, in medio duntaxat maculisfuf- 
cis majoribus pid:a2 funt. Alarum remigesnigra^. Pen- 
r\x caudce, areolis alcernis albicantibus & nigris tranfver- 
fis varix ; prope f jmmam partem dudus feu annulus la- 
tusniger, fnpra quem apices pennarum albent. ^cft:rum 
3 digic. longum. totum nigrum. Collum breve, Caput 
grande, quod femper ad armos contrahit inter ftandum 
8< ambulandum, quod & alii Lari faciunt. A capitis 
magnitudine (ut conjicio) Arr.ftelodamenfes hunc Bwgo- 
mnfter vocant. Circa Cornubiam freqriens. 

Alia avis eft quam Fridericus Martcris ^ro Burgermeifter 
defcribit, nimirum Larus ncfter cinereus maximus : Ve» 
mm pedes ei tridadlyli. 

A. 14. L ARUs/«/c«jfivehybernus, TheWiNTER* 
M E w, in agro Cantahrigienfi ihe C o d o y M o D D Y 
.didus. Pondus 17 unciarum. Captt aibum maculis 
fufcis varium. Collum & ingluviei regio nonnihil fufcelcir, 
alias prona facies tota alba eft. Medium dorjum cinere- 
um ; fcapulares penn^e maculis fufcis vari^ ; Vropgium 
album. Caudce pennarum extremi apices albenr, fucce- 
ditarea nigra fefcunciam lata ; reliqua parte aiba. I{p' 
ftnim duos digicos longum, a naribus ad excremum h 
fufco albidum. Eminsntiam habet in infericre mandibu- 
.' ' -' --—-■- la. A V I U M, lu 

Ul Circa prata humida, paludesy fluvios multis millia- 
ribus a mari remotos hybemo tempore verfatur. 

A 15. Sterna/«/c^ D. Johnfon, The Brown 
TeRN. An Larus cinereus. minor Aldrov. ? Pars prona 
tora alba, fupina fufca. Al<e partim fufcaj, partim ci- 
nerese : Capm nigrum. Gregarias lunt hujus generis aves.. 

L A R I minores cauda forcipata. 

A, I. pj I R U N D O marina, Sternt Turneri, The 
"■ SeaSwallow. Pondus $ unciarum. Cor" 
fus tenue longiufculum ^ Cauda forcipata, unde Hirundi" 
nis nomen indepta eft. Prona pars tota, (excepto pedto» 
re medio quod nonnihil cinereum) ut 6c uropygium aiba. 
Doffum & fupina alarum facies obfcurfe cinerea. Caudt^ 
pennae extimae femipedales 8c majores, iimbo exteriore 
ex cinereo nigricanc. I{fftrum longum, redlum ^iibrum, 
extremo nlgricans. Pedes rubri. Circa Caidcy infu- 
lam Wallice Meridionali adjacentem Spunes dicuntur, 
alibi Scrayes a fono vocis quam edunt, funt enimimpro- 
b^ clamofae. 

A. 2. L A r u s pifcator Aldrov. 8c Gefn, The L e S S E R 
SeaSwallow. AUy cauda, & veiocitas Hirundinis ; 
I{oftrum rubrum ; Vertex niger ; Dorfum 8c alae cinereae | 
Cauda bifurca, fex poUices longa. 

A. 3. Larus niger Gefneri, The ScaR^.CrOW, 
Homines perquam averfatur. Caput ei, collum, venter 
nigra ; Alce cinereae ; Cauda pariim forcipata ; Pedes mi- 
nimi, rubri. Mas fub mento maculam habet albam. 

4. L A R U S nigerfidipes nlis longioribus Aldrov. Alis 8c 
^edtore plan^ cineceis eft feu leucophaeis ; AIi£ etiam 
longiflimis 8c finem versus nigricantibus : Cauda brevi- 
iifcula cinerea; podice albo ; pedum digitis fatis longis, 
& inlignibus mucronibus armatis, nigris ; tibiis brevibus, 
etiam nigris ; c^pite infuper, collo^ necnon & roftro, (quod 
longiufculum elt, & in extremo leviter aduncumj nigro, 
% 5. L A RU S niger fidipes alter^ alis brevSoribus Aldrov. 
Magnitudo praecedends i. e. MeruU par, fed alis longe 
K i brevi'. jji SYNOpiis MethodicS 

brevioribus, & cauda fe contrario mulro longiore : color 
cinereus ; caput nigrum, uc 8c ^oftrum^ quod gracile 8e 
aliquantulum recurvum. Penn<£ ivh cauda candicant: 
Pedes rubefcuni, parvi ut Uirundinibus j digiti 4 mem- 
branulsequcdam rudimento interjedo. 

Duarum fequentium Avium notitiam 8c dercriptiones 
D. Johnfon debemus, 

A ^. L A R U S miuorfidipes noflras^ThefinallhUcli^cloven' 
footcd S E A- S w A L L o w. Hirundine marina minor eft: 
Roftrum fefquidigirale, scutum, nigrum. Caput ni- 
grum ; Dorfum & alarum fuperior facies obfcure cine- 
rea : Gula & pedtus nigricant : infimi ventris pennse fub 
cauda nive^. Cauda forcipata, extimis pennis 3 |, m.e- 
diis 2 t digicos longis, estimae utrinque alb^e funt, reli- 
quae dilute cinereae. Pedes exiles e ruflro nigricantes, 
digitis aliquoufque divifis,infima tantiim pane mcmbrana 
connexis. Vox ab Hirundinis marim^ voce vix poceft 
difcerni. 

A. 7. L A R U S fidipes alter mftras D. Johnfon. Meru- 
lae par eft, auc ea pauUo minor. Roftro tereti, tenui, 
acuto, nigro. Vertex niger feu obfcurb rufFus ; ad col- 
li latera & fub coUo rubet. Prona pars tota alba, Dor- 
fum, al« fufcas, maculis fubflavis. In alis tranfverfa 
linea alba in apicibus pennularum. lAx longa?, cauda 
brevis. Digiti pedum non connexi, fed membranulis ad 
latera utrinque extantibus finuofisScelegantcr ferratis in- 
ftrudli. Avis ha^.: fingularis eft, inter Fulicas & Laros 
ambigens. Apud D. Johnjon ficcam vidimus. 

8. Larus minor ex albo (3 nigro varius Muf, Leyd, An 
Bova Lari fpecies fit, an aliqua ex defcriptis nos latet ? 

9. Larus cinereus minimus Muf. Leyd, 

10. Lzrm Americanus minor ftolidus, corpore fufco-^ 
rabente, vercice albo. O.Sloane, A Noddy. PafTer 
ftulius Hernandr:{, 'Nieremberg, Defcriptionem vide in 
Appendicej A^^es AVIUM. 133 'Aves Palmipedes roflro in epctremo adunco, non 
ferrato, 

i; A V I S D I O M E D E A Aldrov. ^ Gefi. Magni- 

■"• tudineeft galJinae, collo Sc crufibus longiufculis ; 
colore fufco feu cinereo obfcufo, ventre candicante : 
^ofiro luteo, praster uncum qui nigricat. Laros cum to- 
to corpore, tum alis potifTimiim refert. De Ave hac^ 
(qvi2e in infulis Diomedeis Tremiti hodie didis inFcnicur) 
diligentiiis inquirendum. Defcriptic enim quam ejus ha- 
bemus apud Gefnerum & Aldrovandum, mutila eft 8< im- 
perfeda. Caeterum ad Avem Diomedeam Aldrov, auc 
potius ad Pufiinum Anglorum, nam Diomedea minor eft^ 
accedit Avis. 

A. 2. S H E A R v/ A T E R, i. e. Aquae fuperficiem ra- 
dens Clariff. Viro D. Thomce Broven didla, cujus ico- 
nem pidtam nobis communicavit, Magnitudine Ana- 
ti cedit, caput grande, ut in Laris. Pars fupina, capuc 
nimirum & dorfum, fufca feu obfcure brunnea : mentum, 
gula, pedus alba : Pedes carnei. Roftrum teretiufcu- 
ium, oblongum, extremo hamatum ad Corvi marini mo- 
dum, nigricans. Alae longse complicat^ ad estremana 
caudam pertinebant. 

Avis Jiuha frior Du Tcrtre efle videtur : notje enim 
plera^que conveniunt. Stulta autem appellatur, qu6cl 
ciim navem appropinquantem videt, ftatim advolat, & 
vel malis, vel antennis infidet, feque interdum vel mani- 
bus capi permittit. 

3,M A I A GU E Brafdienfium Pifoni. Magnitudo & figu- 
gura Anleris; Roftrum in extremo aduncum, ad modum 
Corvi aquatici Gefn. quo cum etiam fufco feu fubnigri- 
cante colore convenit : CoIIi tantum pars interior flava, 
Caput crafliufculum eft 8c rotundum. Circa fiuviorum 
oftia in mari vivit : in littore autem nidiiicat & ova po- 
mc. Veloxeft, natatris & urinatrix. 

. K B " A. 4? ij4 Synopsis Methodica 

A 4.PUFFINUS Anglornm, The ManKSPuFFIN: 
Reperitur etiam in infuJis Sorlingis Siil^es didtis, Magni- 
tudine Columbam domefticam fuperac. Color in fupi- 
na parce toca fufcus aut niger, in prona albus. Roftrum 
fefquidigirale aut longius, anguftum, nigrum, Vannelli 
figura Mandibula fuperior extremo adunca. Corvi 
tnarini modo, ad bafin carne nuda obducicur in qua na- 
res Alaelongae; cauda palmum longa. Digicum po- 
fticum habct. In cuniculorum foraminibus nidificat ; 
unicum ovum ponic & pullum educac. Tota die pifca- 
tur, nec ante crepufculum ad nidum & puUum redit, 
quem iterum fummo manb deferic. 

Talmifedes roflro anguflo, in extremo adunco 
fcrrato ; feu M e r g i. 

A.i.JV^ERGANSERAIdrov. The Goosander 

^^■*' Harle Bellon. Pondus 4 librarum, ' Dorfo eft . 
lato & plano. Caput & colli fuperior pars e viridi fplen- 
dente nigricat. Supina pars corporis ex albo & nigro 
pulchrfe variegata eft. Cauda cinerea. Prona pars cor- 
poris (fectufis alis quse fubtus albicant) gilva. Roftrum 
anguftum, ferratum, aduncum, digiri manus medii lon- 
gitudine, partim nigrum partim rufFum, Pedes coloris 
miniacei elegantis, Ampullam feu Labyrinthum in tra- 
chea haber magnum, ofTeum, atque infuper Arteria ip- 
la in duplicem ventrem turgefcit. Cirrum in capite pro- 
prie didtum non habet, plumae duncaxat laxiores func 8c 
iurrediores folito, undfe 8f Capur juftomajus apparec. 

A.2. Mergus ferratus loyigirofter jnajor Gefn. AI- 
drov. Merganfer fsmina uc puco. T^eDuN Diver 
oySPARLiNG FouL. Scxus in hoc avium genere, 
coloribus mirum in modum inter fe difFerunc. Huic capuc 
iordid^ rufFam Capitis plumse nonnihil extare videncur 
& retrorfum vergere cirri in modum ; Mentum album, 
Dorfum totum cinereum ; Prona pars gilva ut in mare- 
Mas in urroque fexu pro corporis mole exiguse, qnas iri- 

- • . " . ' " • ter i A V I U M. ij; 

ter volandum celerrim^ mover, & paulo lupra aquae fu- . 
perficiem mira celeritate fertur/H^c etiam ampuUam feu 
labyrinttixjm in afpera arceria habet ; quod maribus pro- 
prium opinati fumus. 

A 3. M»?RGUS m^jor cirYatus Gefn.' Alhellils alter 
Aldrov.T/?^ W H I T E hJ u N. Magnitudine ad Anatem fiftu- 
larem accedit, 14 unciarum pondere. Vertex, caput, 
collum alba, excepta macula, fub crifta feu cirro a ver- 
tice retro dependente, nigra, cirrum ambienre, & in a- 
cucum angulum definente, aliaque utrinque ab angulis 
oris ad ocuios protensa. Prona corporis tacies tota ni- 
vea. Dorfum nigrum. Torquis dimidiatus niger du- 
plex a dorlo versus gulam defcendir. AIx variae funt qx 
albo & nigro. Cauda ex cinereo nigra, Roffcrum ci- 
nereum feu plumbeum ; cujus coloris funt 8c pedes, di- 
giris membrana fufca connexis. 

Faemina hujus generis Mergus Glacialis Gefnero dici- 
tur, cui Caput totum & genae ruffas, gula albet. In 
fummo pedlore fupra prolobum coloris obfcurioris velut 
torquis quidam cernitur, Crifta nulia. Supina pars to- 
ta, alis exceptis, ^ cinereo fufca, 

A. 4. Merg us cirratus fufcus. A Merganfere fas-i 
mina differt i.Magnitudine qua illi multiim cedir. 2.' 
Colore in dorlo obfcuriore, & fufco potius quam cinereo: 
3 . Crifta in capite oblonga retro dependente. 4. Macu- 
la alba in alaebafi. Ob criftam a capite longam retror- 
fum dependentem, fort^ hsec faemina fuerit Mergi cirrati, 
slUx tamen notae repngnant. 

5. Mergus ^^^«/Gefnero Aldrov. T. 9. p.275.Excepta 
magnitudine qua eam accedit, & cirri abfentia, Avem 
Albellum didam per pmnia refert, ut ego fane eandem 
putem : eo magisqu5d Leonardiis Baltfier auceps & pif- 
cator Argentinenfis, iiligens fanb & induftrius, qui ayes 
omnes Rhenum trequentantes fedulo obfervavit, defcrip- 
lit, & delineari fecit, non aliam hujus generis avem pr:s- 
ter Albellum exhibet, quam Nonn^ alb^ titulo infignivit. 

K 4 ^Aves 1^6 SynopSis MjETHbDIcS Aves Pnlmpedes latiroftrse majoresi /^^ 
Anserinum Gems. 

ANferini generis notae func i. Moles corporis major. 
%, CoUum oblongum. 3. A\x amplae; caudaquo- 
que ampla & in circularem circumferenriam terminatai 
4. Annulus circa uropygium albus. 5. Dorfum elaiius 
Si rorundius, nec acleo planurn 8c depreffum ut in Ana- 
tino genere, 6. Roftrum ad bafin craflius, versus api- 
cem tenuius & magis refimum quam Anatibus. 

A. I . C Y G isi U s manfuetus, The T A M E Sav AN. Mag- 
nitudine qua omnes hujus generis aves fuperar, colore 
undiqu» niveo, lcbo carneo nigro antrorfum flexo ad 
bafin rcftri, a reliquis hujus generis infigniter difFert. 

A.2. CyGNUSy^^r^j, The VVir.D SwA N, orELK, & 
alicubi, The Hc p P E r; Non tantum feritate fua,fed 8c 
aliis accidentibus, quae fpecificam, ut vocant, diflindio- 
nem arguunr, a praecedenre diflinguitur. i. Magni- 
tudine & pondere ei cedit. 2. Color non undique niveus 
eft, ut in illo, fed medium dorfum & minores alarum 
penn^e cinerafcunt, fufcis etiam pennis interdum albis 
intermixris. 3. Roftrum ad baiin cute nuda pulchr^ 
iutea obducitur. 4. Afpera arteria mirabili modo fter- 
num ingredicur iniblque refiedlitur. 

A. 3. A N S E R domeflicus,The TameGoose Cygno 
mincr eft, Anate major. Collo breviorequam Cygnus, 
longiore quam Anas. Color ut in aliis avibus dome- 
fticis varius, vel fufcus fci. vel cinereus, vel albus, 
Vel ex fufco & albo mixtus. Mas plerunque albus 
eft. Rcftrum & pedes in junioribus lutei, in adul- 
ris plerunque rubri. Ciim irafcirur, libiium edic Ser- 
pentis inftar. 

A. 4. A N s E R feriis, Magnitudine Anferem domefti- 
cum squat, eftque figura corporis ei perfimilis, nec CO' 
lore muitum abludic ; in univerfum fapinse partis color 
oblcur^ cinereus feu fufcus j pronae albidus, feniiin luci- 

dior AV I U M. 137 

diotr ad caudam ufque, ubi prorfus nlveus. Caud« 
etiam fupernb incumbentes pennse albse. Roftrum baii 
& apice nigrum, media parte croceum. 

A. 5. Bernicla feuB^r;74c/^, T/r^e BERNACLE,or 
G L A K I s. Anfere domeftico minor eft, Roftro nigro, An- 
ierino multo minore 8c breviore. Mentum, maxillse, 
& quod roftro contiguum eft, alber, excepta tamen a- 
reola k roftro ad oculos nigricante. CoUum ad fternum 
ufque fupra fubtufque nigrum. Prona pars corporis alba 
cum aliqua cinerei mixtura, inftmae tamen femorum 
plumse paulo fupra genua nigr^. Cauda nigra. Alae 
(pennas coloribus abicante, nigro, cinereo tranfverfim 
fitis diftindae) pulchram fpeciem exhibent. Dorfum ni- 
gro 8c cinereo varium. Maritima Lancaftria? fre- 
quentat. 

A.6. B R E N T A, Tk B R E N T-G O O S E, Ands torquata 
Belionii. Anate paulo major eft, & figura corporis longi- 
pre. Caput, collum, & pars fuperior pedloris nigra, 
Ad medium tamen colli utrinque macula feu lineoU alba 
torquis fpeciem exhibens. Dorfum coloris Anferini feu 
fufco-cinerei j versus caudam nigricat magis, verum 
pennse caudas proximas albefcunt, Roftrum fuperioris 
iimile. Pedes nigricant. 

D. Johnfon hanc foeminam fuperioris eCfe exiftimat, 
iquod cum Berniclis congregetur 8c una volitec, In ma- 
ritimis Septentrionalibus. 

In Suffexias & Hantoniae maritimis frequentem efle a 
D. Tancredo ^ohinfon habeo. 

A. 7. Brenthus, The R AT, or Road-Goose. 
Anfere domeftico dimidio minor eft. Roftrum vix unciale, 
nigrum uti ^ pedes. Vertex 8c pars colli nigricant, 
Piumse ad imum roftrum, gula, pedus fufca. Reliqua 
pars prona alba ; iupina caefia feu fubfuka. Pennse a* 
larum redrices, ut 8c caudae, nigrae: Haectamen utfin- 
que albas aliquot habet. In maritimis Dunelmenfibus 8c 
alibi in Septentrionalibus. D: Johnfon. 

Infigniliimus Vir D, Marti?ius Ltfler^ M.D. Literis 
Septembri menfe, Anno i68f. ad nos datis, diias auc 
fortb tres adhuc fpecies fuperaddici Eae funr, 138 Synopsis Methodica A. i^ Anfer Hi/pamais vzrvus, Brentae magnicudine; 
figura & colore, ad Anferemdomefticum accedente. Cur 
Hifpanicus diclus fu me latet, nifi qued ab Hifpama ad 
nos advoUre credatur, 

A. 2. Anfer maximus m'ger,The Wh i L Kdidlus, ineuntc 
Bnima primiim adveniens : Raro alibi quam in pratis 
pafcuifque obfervarus, ubi herbis vefcicur. 

A. 3 . Anfer paluftris nofter, GaEvLAGG didus. Huic 
magnicudo Anleri domeftico fuppar. Caput ex fufco 
nigricat, & ad medium coiium infufcatur. Dorfum ex 
cinereo livefcit ; ipfs aurem alae & earum Remiges ni- 
gricanr. Uropygium albefcir, ejiifque pennae externae 
albidse funt. Venter cinereus, is vero imus fenfim fic 
niveus. Roftrum a capite ad mediam fere partem ni- 
grum, deinde fubpurpureum, ipfo etiam apice nigro: 
in fuperiore mandibula nonnifi unicus denticulorum ordo, 
acque idem fimplex in inferiore ; icem huic lingua uno 
denciculorum ordine armacur. Pedes fubpurpurei five 
carnei coloris, ungues fere albidi, excepco medii digici, 
qui ex majori parce nigricat. Pendec libras 7-| fere. 
In paludibus agri hboracenfis nidificant : ipfi & eorum 
Pulli menfe Maio pingueicunc, & in dellciis habentur. 
Hadtenus D. Lfter, qui camen hanc fpeciem ab Anfere 
fero vulgari nobis defcripco diverfam efie non fldenter 
affirmat, quoni-im defcnpciones inomnibus fere,excepto 
Roftri & pedum cclore, conveniunt. 

8. A N s E R Cygyieus Guineenfis, nonnullis Anfer Hifpa- 
nicus. The S w a N G O o s E. Linea t fufco nigricans a 
capite per collum lummum ad dorfum extenditur. Ro- 
ftrum, nigrum a cujus radice tuberculum exurgit eidem 
imminens, qui in maribus & fenioribus major eft. Tor- 
ques albus incer oculos S: roftrum caput ornat. Pedes 
rubefcunt, & in nonnullis eciam Roftrum. Collo de- 
cencer eredlo incedic hxc avis. 
' 9. AnseR Gambenfjs. The GaMBO-Goose, or 
S P u R NV 1 N G D G o'o s F. Anaci mofchacae figura fimilis 
eft,8< magnicudine par ; pedibus camen longis rubentibus : 
Roitometiamrubefcit. Maxillae, mentum, & venter aU 
benr. Dorfum purpureoobfcuro colore fplendet, Caputca- 

run- A V I U M. I39 

runcula rubra donatur. Veriim nota maxim^ charaderi- 
ftica eft validum calcar a primo alarum articulo prbdiens. 

I o. A N S E R Canadenfis.The CanadaGoose, Figu- 
ra corporis Anferi domeftico refpondet, nifiqa6d paul6 
longior (it. Dorfum ex fufco cinerafcit Anferini inftar, 
uropygium nigrum eft, vcriim infimae plumae fupra cau- 
dam albae funt ; infima etiam pars coUi albicat, reliquo 
nigro. Ab pccipite fub oculis per mentum femitorquis 
albus extenditur. Venter aibus : Cauda nigra, ut 3c 
majores alarum pennae remiges, minores 8: veftitrices 
^ fufco cinerafcunc, ut in Anferibus. Pedes nigri. In 
Ornichotropheo Regio 5. Jacobi vidimus & defcripfi- 
mus. 

II. ANSERfive Anas montana Sphx^hergenjis Fride- 
rici Marcens. Magnitudo ei mediocris Anferis : Ro- 
ftrum Anferino quam Anatino fimilius. Pennis veftitur 
ex albo & nigro variis, eftque Avis pulcherrima. Ana- 
tum more urinatur & fub aquas fe demergic. Foemina 
^erdicis eft colore. Gregatim volant, In infulis humi- 
lioribus nidificant, & quatuor fere una vice ova ponunr, 
pallide coerulea, noftracum Anaium ovis paul6 ma" 
jora. Palmipedes latiroftr^ minores, Jeu Anati^ 
NUM genus. 

A Natini generis notse funt. Pedes quam pro corpo- 
^* ris ratione majores ; Corpora minora quam Anfe- 
ribus ; crura breviora &: pofteriiis fita ; Dorfum latius 
& planius, adeoque corpus magis comprelTura feu de- 
preifum ; Roftrum denique laiius, magifque refimum» 
Sunt autem vel Ferce, vel Domefticcc feu manfuetae. Ferce 
iridem duorum funr generum. i. Marin^f quaeinaquis 
falfis vidtiim quaerunt, & plerunque circa mare verlan- 
tur, roftris latioribus magilque refimis. Digico poftico 
ampio, tenui, feu membrana audto 5 cauda longiuf- 

' ' ' " • cula, 140 SynopSis MethodicJ 

cula, non tamen acuta. 2. Fluviatiles feu aquaruai 
dulcium, Pla/k-Duckj. Anates M a r i n ^. 

A^l.nrADOKNkBellonii, Vulpanfer qmhnidim, The 

-■- S H ? L D R A K P, or B U R R O U G H- D U C K, Crf/- 

lejbyfome, Bergander. Magnitudine inter Anatem 
&Anferem media eft. Roftrum ei breve, latum, nonnihi! 
recurvum, rubrum, praeter nares & unguem extremum, 
quas nigra. Gibbus prop^ bafin fuperioris mandibulae 
exoritur oblongus, carneu':. Caput & colli fuperior 
pars e viridi obfcuro fplendente nigricaftt. Reliquum 
co]li,6c prolobi regionivea. Pedtus &ScapuI^ pulcherri- 
tno leucophaeo feu mali Aurantii coiore imbuuntur, qni 
velut annuius quidam totum corpus amerius cingit. R"e- 
liquum pedlus & venter alba, area tamen nigra ad anum 
tifque prcdudta nigrum medium dividit ; pon^ anum 
pennae leucophsea^. Dorfi penn^ u: 8c alarum, pr^ter 
eas quae in extremo articulo funt, albae : Scapubr^s 
longas dorfo incumbentes nigr^. Caudx pennae albse 
apicibus nigris. Breviter : Avis hsec pulcherrimis colori- 
bus, albo, nigro, leucophseo diftinda Bc varia e longin- 
quo fped:abilis & cognitu faciliima eft, 

In maritimis Cambrice & Lancaftria pluriflhas vidi* 
mus : quin & Orientale Angliae latus magno numero fre- 
quentant. 

2- AnaS capite ruffo major^ C^.po rojfo maggiore 
Romaf. Magnitudine Anatem vulgarem aequat fupe- 
r^tve. • Roftro fanguineo, ad caput crafliore ; pedibus, 
rubris, membranis digitos connedtentibus nigris. Capice 
plumulis denfis extantibus grandiore, Vertex pluma- 
gine fericea peramoena diluti^s ruffa, velut in criftam 
afTurgente veftitur. Irides cculorum miniatas. Collum 
totum, fcapula^, pedtus, venter totus, nigro colore im- 
buuntur r lateraies fub alis, & quae alas fubtus veftiunc 
plumae albae rubore dilutae - ut 6c alsrum remiges, fu- 
pinaparte, apicibus nigris j Corpori tamen proximae 6, 

uc AVIUM. 141 

tiit & veftitrlces, cinereaj, exceptis iis quae in fumma alae 
coftaexiftunt, quse lineam albam efficiunt. Hanc a- 
;yem Romx nadti fumus. 

A.j. A N A s S. Ciitberti feu Farnenfis, An Eider plumis 
molIiirimisWormii? T^^Cutbert-Duck. Anatent 
vulgarem magnitudine fuperat. Mas ex albo Sc nigro 
varius eft. Dorfum album, cauda 8c redrices alaruni 
pennse nigrae. Pedes nigri. Roftrum Anatino longitu- 
dine fuppar, mandibula fuperior extremo nonnihil in- 
curva. Foemina colore ad Tetraonem fceminam accedita 
In utroque fexu plnmuiae latera roftri conveftientes, in 
angulum utrinque ad medias ufque nares [ fub naribus] 
procurrunt ; quod huic generi peculiare eft, nec me in 
iilla alia Anatis fpecie had:enus obfervaffe memini. 
Nullibi apud nos quam in infula Famn parit autconipici- 
tur : Pullos recens editos ad mare lecum deducit, ciim- 
que eis difcedens terram nunquam refpicit : gu6 abeat 
incognitum. 

A.4. A N A S niger Aldrov. Jhe great BlackDuck. 
Anate vulgad major eft. Roftrum latum & breve utrin- 
que fiavefcit, medio nigret, cum ungue rubro. Caput 
8c colli pars fuperior in nigro virefcit, Corpus reliquum 
totum nigrum praeter Hneam uncialem tranfverfam aibam 
in medio alarum, 8c maculam ponb oculum utrumque 
albam. Crura 8c pedes externa parte rubra, interna ci- 
trina, membrana & ungues nigerrimi. In inteftinis ad 
redtum feie cochlearum 8c teftarum minuta fruftula 
indigefta reperi, at vero in inteftino redlo fads concoc^a 
8c quafi in arenulam comminuta: quod notatu dig- 
num. 

A, $. Anas niger mlnor, Bboracenfibus Scoter,^ 
Anate tantillo minor eft, fed iigurse rotundioris, Coloc 
totius corporis undique puIJus leu niger, plumis in mento 
8c pedloris medio admixtis cinereis. Roftrum circa nares 
lutefcir, alias nigrum. Pedes nigricanr. In mare Ro- 
ftrum prascipue eft norabiJe, i. Qiiod nullum habeat in 
fuperiore mandibula ligulam feu unguem, praerer nor- 
mam aliarum cmniara hujus generJs Avium. a. Quod 
fuperior mandibuia fupra nares juxta frontem in infig- 

% nem t4t Synopsfs Methodica 

hem magnicudinem exmmefcat, in bfnas veJut natcs di- 
vifum. quas linea flava inrercurrit & diitinguit. In vadis 
Lancaftrenfibus frequens efl. Gallis Macreufe audit, 
yid. Tranfad. Philofopfi. N. 172. 

A. 6. FuLiGULA torit Gefneri,T^;e S c A u p D u c K^ 
Anate vulgari paullo minor eil ; Roflro lato, ccEruleo^ 
lamina fuperiore multo iatiore. Caput 8c pars colli e 
nigro virelcit. Pectus nigrum. Venter albus, afperfo 
ima parce fubflavo ; circa podicem fubnigra eft. Dord 
pars fuperior fuliginofa, media alba, lineis fufcis tranf- 
veriis cymatili du(ftu varia. AIx fufcse maculis albis 
cumlinea tranfverfa alba variae. Vemm colores, prse- 
fertim capitis 8c colli in hoc genere in iniinitum variant. 
Pedes una cum iriembranis 6c unguibus ^ fufco caeru- 
lelcunt. 

A. 7. Anas criftata, An FuIiguU ■prima Gefneri 
Aldrov. ? M^ygui cirratus minor Gefn. Querquedula crijiata. 
five Colymhis Bellonii, The Tufted Duck. Anate mi' 
nor eft, pondere bilibrali ; corpore bfevi, craflb. Ro- 
ftrum latiufculum, praeter apicem (qui niger eft) pallide 
cceruleum. Pedes lividi feu obfcurb coerulei^ mem- 
branae digitos connedientes nigras. Caput e purpureo 
nigricar, cirro felcunciali ab occipite retrorfum depen- 
dente. Color in fupina parte tota, inque coIJo & lum- 
mo pedtore fufcus obfcurior & propemodum niger : 
imum pedlus & venter ad anum ufque alba aut ar- 
gentea. Medix alx pennse remiges nivex. 

.A. 8. Anas platyryyichos mas Aldrov. ClanguU Gdnl 
Quattr'' ccchii Italis. Tbe G O L D E N E Y e, i. e- Anas chry- 
fophthalm.os. Anate minor eft, corpore craflb, breviuf- 
culo ; capite itidem craflb, obfcure viridi, leu e viridi 
aut purpureo nigricante. Ad angulos oris macula ma^ 
jufcula fubrotunda alba, unde nomen Italicum Quattr' 
occhii. Irides oculorum aureas unde Golden Ej/e nomen. 
Collum totum, tam pronum quam fupinum, fcapula?, 
pedlus, &: venter totus alba. Interfcapulium & inferior 
pars dcrli to:a nigricat. Alse ex albo 8c nigro variae 
funt. Cauda penitus nigra. Crura perbrevia crocea, 
membran^; diglcos connedentes fufcae feu nigricantes. A V I U M. 143 

Anas fera capite fubruffo minor nobis TVill: Ornithjlog^ 
pag, 1^2* defcripca hujus foemina eft, ut aucupes nobis 
retulerunr. 

A. 9. A N A S platyrynchos altera five clypata Germanical 
'Anas Utircftra Schw, latiroftra major. Gefn. Aldrcv. The 
Shoveler. Anate vulgari aliquanto minor cft. Roftro 
oblongo, nigerrimp, verstis apicem multo latiori quam 
ad bafin, clypei inftar excavaro, exrrema circumfcripti- 
one fubrotundoj ab aliis congeneribus facile diftingui- 
tur, fi alia? nor^e deefTent. Crura 8c pedes miniacea, 
minora quam m aliis Anatibus. Caput & coilum ad 
medium ufque pulchrb coerulefcunr, irem minores tege- 
tum ala? pennarum ordines. Medise alarum pennae re- 
miges notam viridem faturatiorem fplendentem obti- 
nent. Prolobi regio albicar : reliquum ped:us & venter 
totus ad podicem ufque rubent : infra anum nigricar. 
Dorfum fufcum viridi aut coeruleo purpureove fplen- 
dente colore dilurum. Cauda ex albo 8c nigro varia. 
Uno verbo Avis eft pulcherrima. 

A. 10. A i^ASferafufca Gefneri Aldrov, item Hgthalfg 
Gefneri Penelop Fcterum Aldrov. An fera S.feu Erythroce- 
phalos 1 .Schevench. The PocHARDor great R E D H e a D» 
edWidGeon. Penelope vulgari, [The Common Wigeony 
or fVi:ex9cr'] dicfta major eft, & pro magnitudine brevior 
cralTiorque. Capur 8c collum fere totum fature fulvum 
aut ruf!um ; inferior pars colli, & pedloris fumma ni- 
gra ; media pars pedoris alba, inferior lineolis fufcis 
varia. Medium dorrum & alarum veftirrices cinerese, 
lineolis tranfverfis fufcis undularis pulchr^ variegarse, 
Cauda rora nigricat. Alarum remiges e fufco cineraf- 
cunr, apicibus mediarum 1 1 . albis, Roftrum extremum 
aliquoufque nigrum, media pars coerulea, bafis iterurn 
nigra, In maricimis frequens habetur. 

Nota hujus avis characfteriftica eft unus rdemque per 
totas alas color, fine ullis diverfi coloris pennis in mediis 
alis. 

II. A N A S fera fufca minor, An Anas Fufigula altera 
Gefneri Aldrov. p. 227 ? Glauciumfive Morillon BeHon ? 
Capo jofTo Venetiis, Magnitudine eft inter Penelopen & 

Quer- 144 Synopsis Methodi cA 

Querquedulam media : Roftro obfcur^ coeruleo, ad 
margines pallidiore, Apice feu ungue rotundo riigro: 
Oculorum iridibus ladleis aut eburneis. Capite fatis 
crafTo, toto rufFo (eu ferrugineo : in angulo tamen man- 
dibuls inferioris maculaexigua alba cernitur: coIIg bre* 
vi, cujus medium torquis f uicus ambit, Supina pars fuf- 
ca ; exceptis alarum remigibus, qu3e albae lummitatibus 
fufcis, adeo ut cijm ala estenditur lineam latam tranf- 
verfam albam efiiciant. Peftus infra torquem ad armos 
ufque ruifum, qui color ad medium prope fcapularum 
pertingit. Reliquum pedtus & venter fummus albidus, 
imus ad orificium ufque escrementorum fufcus. Plumae 
fub cauda nives, ad femora longiores rufe Crura 8c 
pedes nigricant. 

Glaucium Bellonii huic fimilis & congener Avis eft, fi 
non eadem. DifFert magnitudine qua excedit, & torque 
circa collum albo. 

12. A N A Sfera capite fuhrujfo major, An Anas Schel- 
/f«^ didla Gefnero Aldrot). p. 223 ? Penelopi par eft, auc 
major ; roftro 2. dig. longo, media parte ulcra nares for- 
dide flavicante : Ocalorum iridibus pulchre fiavis : Capi- 
te fordide ruffo ; collo cinereo, fupina parte reliqua ob- 
fcure fufca feu nigricante» Macula lata aiba in utraque 
ala media. Prcna pars corporis ad caudam ufque aiba 
linea tranfverfa ad podicem fufca. Pedes cbfcurb flavi- 
cant, articulis & membranis digitos incercedentibus ni- 
gris. Veriim colores in hac & aliis A^natibus varians 
nonnihil in diverfis individuis. 

13. AnaS flatyrhynchos pedihus luteis Aldrov. P]acy=^ 
rhyncho vulgari paulo major eft ; Roftro parcim fufco, 
partim fubluteo, In toto corpore colorisex fublureoci- 
nerei maculse fufca? funt diireminatse, denfaz & exigus 
in capite, majores fed rarioresin collo, dorfo, uropygio 
& cauda; mulco adhuc majores & crebriores in toto 
dorlb. Alas fufcas medias linea alba tranfverfim fecar, 
foft quam macuh cceruleatetragona. Hanc altera linea 
alba excipir. Crura lutea ^ digitos fufca membrana con- 
jungic. 

Aviseftfaemina,» nobis nonduaa obfervata, 

A. 14« A V I U M. 145 

Aj 1 4. A N A S caudama, Havcld^ ^"fAjrmli fimUii fi non 
ekdem The SxvallovQ-tni'd S H L D R a K E cf Mr. Jolinlon. 
Penelopes minoris magnitudine eft, Roftro bre\i retlmo, 
ad baiin, & extremum nigro, media parre rubro. Ca- 
put, coJium, 8c'anterior pars pedtoris alba, ur Sc dorlum 
anterius ufque ad fcapulas,veriim por.c aure.s fuici mi;j?cu- 
ra quacJam habetur. Dorlum reliquum, alae, peCtus T.d. 
medium ventrem nigra ; reliquus venter albus. E fcapu- 
lis utrinque defcendunt plum-ae longx, acuminarae, alba^, 
Cauda 16 habetpennas, extimam utrinque toram albam^ 
niedias4 totas nigr.as, quarumduas reliqais, tribns unciis 
longiores funt, & vald^ acMmuiaras ; reliqujc pennai' ex- 
teriore margine alba?, interiore nigr^e. i^cdes pailide cce- 
rulei, cum memibranis nigris. A N A T K S fluuiatiles, aquas didces fr£i'ifue 
frcqHentantes. 

A. I. A N A S torqunta 77i/7?jr,'Aldrov. B^^fch.is major^ The 
^ com-non V/lLD D^-^CK. A. 36. ad 40 uncias 
pendet. Roftrum ex viridi fla'-um, 2 ^ digi)?Driim. Pe- 
des crocei, ungues fufci. Maf 1 C-ipur & coilum fummum 
pfulchrb vireicunt. Succedit torquis albus, qui tamcn 
pofteriore p2r:e a circuio deficit. A torque gula acl pe- 
<5tus ufque caftanea. In alis mediis color purpu- 
reo ccernJeus fplendens, 8c niger eminent. Verum rcli- 
qu92 plumaginis colorum defciipt.oneru vide in D. /T''"/* 
lughbcii Ornirhologia. Fc£*mina magis decolor eft, ne- 
que enim caput ei viride, neque collum torqup.rum ; 
veriim utrttmque ut 8c tocum corpus ex aibo, fufco & 
fufFo nigricante varram ur in anare fcsmina ddmeitica. 
Medise 4 caud^ penna: reflci5^untur in mare. 

A. 2. A N A S flanrhynchcSroflro nigro &p'a77n.^]dvov'^ 
1b? Gadwall, ofGray. Magnirudine Penelcpen 
rnajorem ssquat fuperdLVe & ad Anatem pioxim^ accccir; 
Corpore eft iongiufculo ^pftrum quale Ariaci vulgari, 
aut pouus Querquedulae. cujus latera crocefcunr, media 
pars nigra eft, uropygium to:um nigrutrii Dorfum fuf- 

L cuni 14^ Synopsis Methodica 

cum fir^-ibriis plumanifn es albo ruffis. Mentum 8c ma- 
xiilae albae, maculis parvis fafcis pundtarae. Caput ex 
ccsruleo nigricat. Inferior colii pars, iuperior pec^oris, 
& fcapuL^ plumagine pulcherrima, ex albo & nigro va- 
ria, veftiuncur. Larera icidem lineolis & nigris pulcher- 
rime vatiegantur. Pctius albec ; ventet fordefcir ma- 
culis rranfverfis nigris. Cauda brevis alba i6 pennis 
compofira ; quarum medi^ duas fuperne fufcae. Penn« 
alarura remiges fufcx : haberur tamen macula alba in 
roedia ala, quem colorem fuperiiis terminat color e ni- 
gro purpura nitens : in tercio veftitricum ordine ma- 
c\\\x ruffae feu rubtse fparfse. Hac ergo veluc charadte- 
riftica nora h^ec Avis ab aliis omnibus fui generis diftin- 
guitur, quod tres in fingulis alis, aliam fuper aliamdi- 
verfi coloris maculas habeat, aibam, nigram, rufFam. 

jlnas mufiaria, Mnggent Gejnero Aldrov. lib. 19. cap.' 
41. Sic dicltur quod mufcas fupra aquam volantes 
capret. Magnitudo 8c figura fere domeftica; Anatis. 
1{Jlrum latum, fimum, croccum. Color plumarum per 
torum fere corpus varius- eft, ex nigricante, charopo, 
albo & muftellino alicubi mixtus, alibi diftindlus. Pe' 
dcs liavent : digiti membranis nigricantibus cohaerenr. 
CoHum tam fupina quam prona parte ^x.tdj' eft quibus 
diximus coloribus. Vertex magis nigricacj qui color 
etiam in alis habetur. 

A. 3. Pe?2sIopc Aldrov, An Anas fijiularjs ? The 
W [ G E O N, or \V H £ w E R, 6)r W H I M. Anatc minor 
eft, Capue S: collum fuperius rubia, maculis nigricanti- 
bus conlperfa. Vertcx roftrum versiis diluriore eft colore^ 
ex ruffo feu luteo albido, qua? hujus generis nora chara- 
<5teriftica eft. Pe8oris partem fupcriorem, ut & latera 
ad aias ufque, vinaceus color pulcherrimus ornat cum 
lineolistranfverfis nigriscreberrimis. P^ww^fcapulares, uc 
8< kccrales lub alis, lineoiis tranfverfisnigris Sc albis per- 
bclle pinguntur. Mediurr; dorfum fufcum ; Cauda? tegetes 
nigrae. Caudx pennas ^4 fufcse. l<n alismacula eft pulcher- 
rima coerulea ^'ftruyn plumbeum, ungue nigro. Pedesex 
fuico albxsnre coerulefcunr. Avis eft frequendfHma ad 
mare Sc in paluftribus, 

A. 4^ A V I U M. 147 

A» 4^ Phafcas forte Gefnero D. Johnfon, Eboracenfi- 
fibus, The WiGEON. Praecedentem magnitudine ae- 
quat, dftque corpore depreflb aut plano. Caput & co/- 
lum totum pallide fufca, faturatioribus feu nigricantibus 
maculis triangularibus crebris refperfa. Corpus totuWy 
aUy cauda obfcure brunnea fcu fufca • marginibus pen- 
narum extremis dilutioribus, 8c interdum albentibusj 
Alas lineae duae rranfverfae albae diftinguunt, fpatio inter- 
medio incano. PeBus 8c latera dorfo funt dilutiora, ob- 
fcurioribus maculis varia, Venter niveus, nifi quod fub 
cauda maculae aliquot obfcurae appareant, B^ftrum & 
Fedes fubcoerulei. 

A. 5. A N A S cauddcuta Aldrov. The S E a • P H E a- 
s A N T, or C R A G K E R. Corptis huic gracile, collum 
longiufculum, Penelopcs viilgaris magnitudo, ^ftrum 
ex coeruleo 8c nigro varium. Color capitis ferrngineus : 
retro aures leviore purpura tingitur ; ab occipite utrin- 
que linea alba incipit quae ad gulaitj tendir. Prona pars 
tota, collum, pecftus, venter, adufque excrementorum 
exitum alba, exinde nigra fub cauda. Covipm fupinum 
variis 8c pulcherrimis coloribus ornatur, veriim taudae 
pennae mediae i^ digitis produ<fliores reliquis huic pro 
defcriptione 8< ab aliis omnibus diftind:ion6 fufficiunt. 

In maritimis SufFoIciae circa Aldburgh^ & Orford obfer- 
vavimus. Habetur 8c alibi in Anglia. 

A 6. duerquedula fecunda Aldrov. Tj(?Common 
T E A L. Minima efl in Afiatino genere (excepta fe- 
quente j 1 2 unciarum pondere. B^oftrum lattim, nigrum, 
lurfum nonnihil reflexum. Caput fummum ^ fuperior 
pars colli rufFa feu fpadicea. Ab oculis utrinque ad oc- 
ciput dudtus obfcurc viridis, ferici inftar fplehdens. Dti- 
€tu% hofce fub occipitio macula nigra intercedit. Sub 
oculis linea alba ruitnm colorem a viridi feparat. Qiiae 
collum inferius, dorfum fummum 8c latera fub ailis ve- 
ftiunt, tranfverfis lineolis nigris Sc albis akernis unduk- 
tis perbellb pinguntur. Prolobi regio in nonnullis flave» 
fcit maculis nigris velut fquamis pulcherrimfe piCta. Pe- 
Hus 8c venter canefcUnc. Sub uropygio macula nigra, 
AU fufeae j medias macula viridis illuflrat. Cauda 1 6 

L % pehnr^ i^Sf Synopsis Methodica 

pennis compofita ; tota fufca. Pedes pallid^ fufci;. 
rEembrana digkos conncdens nigficat. Carne eft rn' 
Anatino genere laudatililma. 

7. A N aS Ci.rci ^. Gefn. T/j^ Summer Tea t. 
Omnicm Anatum miaima eft. Koflrum ei nigricat; 
toca psrs fupina fufcocinerea : in Dcrfo pennaruffl ex- 

■ tremi:ares aibicant : in alis linea uncialis partim 2"tra, 
partirn fmaragdina, utrinque aiba. In cauda pennae acu- 
xninanLur. Tota pars prona ex albo diluie flavefcere 
viderur, In j)e8:ri! tamien & ima ventris parre maculae" 
majii.icul:^ nigricantcscer.se admifcentur. Crura di^lwit 
cas^ruleicuni ; membrana; digitos intercedentes nigraj. 

8. dUEftQ^UEDULA jp^/;?j.t Aldrov. f. 209. variit' 
Gefier. Garg-incy MedioIanenfibuSjKernel Aigentcratcn^ 
fr Gcr\zv. hi^ura ccrporis Querqucdulae fimiliima eft : 
Korn maxine characft-.Tiftica qua ab illa differt eftlinea 
lara arca^b In^eriofeccuii anguloutrinque incHoata, & 
lupra ccuics iiuic.qoead mediurn fere tervicis extenfa. 
F(f /'i^.Y auterr fere rctuf nic.dcat, cum in QuerqueduU 
nori;ra':e vu.^gcri cbfcurb rv-ffa fit. 

9. Anas f^a \6- feu miyur 4 Schmmh^f, Anas 
parva m/t2i^e!ari?, VuIp^Jnns, magnam habet cum Quer- 
quedcla fia-iiliiudinem, Capiris rubore muftelam fetl 
Vulpem refert. 

. ■ ■ , 

Anates exoticoe Brafilienfcs. 

T. A NAS ifvfjiU Brafillenfis- fnagnitudirt Anferii» 
•^^ Marcgr. i\flro eft nigro, fcdibui fufcis : Tora 
nrg.^a excepris aiarum principifs, quae alba, nigfedini 
lamen illi viridis color tranfplendet. Crifla in capite ni- 
gra, & fjpra rcftri exortum m.afifa corrugata nigra. Gir- 
cum ccu!o5 cuds rubra. 

a. Anasfylveffris BrafiHenf, Aprca ApOA diEln, 
Warcgr. Magniiujo Anferis ccfrim.eftris ; figura Anatis 
ncftraiis. a qua differt, i. Qiiod major fit. 2. Roftrum 
nigrm &' in exrrcmkate aduncum. 3. Supcr Roftrupn 
sriftamgerat carneam, ktam & rotundaai ter^, nigraim. A V I U M. 149 

^aculis albis infignitam. 4. Pcdusn & crtinim color 
non ruber, fed ^ cinereo fufcus, In fujnmlrajre roftr.i 
fonmen tranfverfum magnitucine Pifi obtincC; ab i:trc- 
que latere confpicuum, quod vice nariuni fungitur. Fvc- 
pericur paflim ad liuvios. 

3. IP'ECA Guacu Br/ifiUeiifium Pi^oni. Dcmr- 
ftica eft, ob carnis bonitatern celebris. iVloie Cc figuri 
corporis media e(t incer Anlercm & Anatem, lii.jhum 
ab extremo ad medium ulque fiavefcit : mcx f bra ma- 
cuTa mediam partem capitis egregi^ dngit. Torum car- 
pus a vercice ad caudam albo coiore. Cy^ni inftar nice- 
lciu. Pedibus eft Anatinis e fiavo rubeicentibus. Pin- 
guefcic aequ^ in cerra ac in (tagnis. 

4. Anas /yheftris BrafsUcnfis M A R E ^ A dl^Ay frima. 
Marcgr. ^oflrum ei Anatlnum fufcuai,?.d cujusexorrum 
in ucroque lacere macuia rubra. Capur fupeme grifei 
coloris, ad larera fub oculis albnm. TotuT! pcLius 8c 
indmus venter iigniquernikixi colorem.cbfcure ^saiula- 
tur pun(5tulis nigris variegati. Crura 8c pedes nigri, 
Cauda grifea. AU inexorru ex griiea fubfufcefceniis co- 
loris. ^etniges aurem in uno larere ejufdem colorir5, in al- 
tero diluce brunnefcentis (qualis in- pcdibus effe folet) 
medio autem coloris viridis tranfplendenris cum fim.bria 
nigra. 

•5. Anas fylvejlris 'BrafiUenfis M A R E c A dicia, fecwida. 
Marcgr. Eadem cum prascedememaqnitudine&figura ; 
{(Djiro nigro fplendeice. Supina parce roca Umbras co- 
lodscum fafco mixti. Sub ^«/'^«r<r aibicat. Ance ocu- 
Jum utrumque macula parva rocunda, ex albofiave- 
fcens : VeEius U ve?2ter obfcuife grifea aureo admixto. 
Cauda nigra, Aantm pc.in-^s fuG:^ quibus viride cran^- 
fplendet ; 8c mcdi^ alarum penn^e eximia viriditaie & 
cocruleo in fufco tranfp!cndent, hicScundam rsir;ramha- 
bent ; extremitr.s autem Remigum tor^^L aiba cil:. Crura & 
fcdcs infignicer r ubri feu miniati C(;loris funr, AiTara avis 
apprehenia manus ti linteamina cing.it ^cojcre miniaceo 
fanguineo. i4tel/<?> ijo Synopsis Methodica,^^. Anates Dcmefticse. 

I . A N A vS domeftica vulgarisy The Common T a M E 

■*V D u c K. Notior eft quam m defcriptione indi- 
geat, Anfere minor, galiinse fuppar, corpore deprefliore, 
dorfo lato, lat6que roftro, cruribus brevibus, retrover- 
fus difpofitis : colorum mira in diverfis avibusvarietate^ 
ut in aliis domefticis evenit, TAas plumas in urop) gip 
eredas & caput versus reflexas habet. 

a. A N A S domeftica roflro aduncoy The H OOK BH-L'D 
DucK. Anati domefticas vulgari fpecie externa fi- 
millima eft, roftro praecipu^ difFert quod latum eft in ex- 
tremo, longius pauI6 quam in vulgari, deorfum modic^ 
infie&um. Caj)ut quoque minus & gracilius efte videtur. 

3. A N A s mofchata, an Cairlna Aldrov. ? Maxima 
eft in hoc genere omnium quas hadenus vidimus. Color 
tum maris tumfc^min^ plerunqueex nigro purpurafcens, 
Circa nares & oculos rubras habet carunculas. Vocem 
edit raucam, ^ vix audibilem nifi quando irafcitur. 
Anglice, The MuscovyDuck dicitur, non qu6d ^ 
Mufcovia huc tranllata eflet, fed qu6d fatis validum 
mofchi cdorem fpiret. 

Quaerendum annon Anas Cayrina Aldrov. Anas Li- 
'byca Bellonii, & Anas Indica Gefneri una eademque 
Avis fpecies fint, mihi fane eadem videntur. 
APPEH- ( 151 ) APPENDIX. 
N Joan. Nieuhoffi Itinerarlo A- 
vium fequentium nomina inve- 
nio : Defcriptiones apud Auto- 
rem vide, necenim egolinguam 
Belgicam calleo, unde nec Aves 
locis liiisdifponere valeo. 

I. Vogcl ^ihus. Paireris clrci- 
ter magnitudine eft ; roftro & 
pedibus coeruleis, dorfo & cauda 
rubra ; alis verficoioribus ex albo & nigro ; capite fum- 
mo viridi. Du^ e cauda exeunt pennae prselong^e ad in- 
ftar Avium nonnullarurii Paradilearum. 

2. Guira: Hanc duum generum cffe fcribic. [Apud 
Brafilienfes plurimae occurrunt Aves Guira didtse. • Hanc 
ergo vocem lingua Brafilica avem fignificare exiftimOj| 
Una inquit fpecies ped:us (buck^) habet rubrum, alter^ 
caudam coeruleam cum longa in ea pennl. 

3. Poero, . Avicula. eft longa, non tamen craffa, \ 
fummo roftro ad extremam caudam plus fpithamam ex- 
tenfa. Roftrum longum & I^yomachHgh, '' Cauda ut in • 
Guira. Plumis veftitur coerulefcentibus flavo nocacis, 
Pedes parvi. Formicis vidlitat. 

4. H^ijtbekken, Leucorhynchi. 

5. Sframloopers. Gailinaginis niinoris fpecies funt. 

6. Quackeis. 

7. £(iis vogcls, 

8. Penne vogels. 

9. Loirf, Pfittaci fpecies effe videtur. 

10. Geelvinck: Chloris. II» ^ismoJJTm, 1 4 il, [{eigeri. i5i A P P E N D I K. 

1?.. Reigns. i. e. Ardeae. 
• 13. Sprir/gers. 
14. ^B^fch duiven, i. e. Columba fylvatlca.' 
n. Gout-vwkc/i : Aurivicds leu Carduelis. 

Atj:s eKot;c£ q/arum tpulos e. Mufei Ley- 
denils Ca*^logo tranjcriffit ^ ad nos mifit 
D. Ta ^ C i-^ tDUS RoBi^soN. 

/1 V'i:u^a ^^yUtiica, mellivora, lucida ; r^firo nigro 
■^* lon?iirm.b, adunco, acuro ; Ttt/^^/c^ Zeyianenfibus 
a fono. MuJ. Leyd. nigra eft, feHore flavo. 

- - - - tadem roftro breviori. 

Avls ^eylanicu eleganci crocato colore, I\j\akurulla 
ZeyLii.enhbus, i. e. A\'ncrccG3.. Muf.LejcI. 

'Ai-cula ^cylnnica iriOitem pra^nuncians, PoHdfcha 
Zeylanenfibus a fono. M«/ Leyd.' 

Avicuid Afrlcana mellivora, floribus Leonuri inGdens. 
MuJ.Lcyd. "• • " Du TiYire Hijl. Nat, Inf Antill. 

T)ICA Ancillarum. B^flro eft & fcdihus rubris; 
^ collo ccerulco t^rque alba cinvfto ; Criftn feu galea in 
Ciipite alba lineis nigris ftnata, quae \ roftro ufque ad 
dirfum excenditur, quod plumis lcuccpha^is [jannees] ve- 
ititur ad urctygium, quod tocum flavumefl : und^ exic 
cxndd m-£;na, % pmnis compolifa, cceruleis albo ftriatis, 
quarum dnas reliquas 8 auc i.-, pollicum longitudine ex- 
ced;nt. Alarum vcititnces leucopha^se funtnigris lineo- 
lis nidiatas; r^m/ges coeruleo & viridi coloribus mixtis 
vari;^ funr. Vox Pjcarrim Eurcpxarum llmilis. 

Idcm Du Tertre aiiarum etiam Avium merriinit, quas 

Grivcs, i. e. Tur los pilar?s, 8c Gros becs, i. e. Cocco- 

^iraaites, ' & B:;/^ de pefun ^ voce didas,nomin3'- • iceni 

3 "■ " %^i"^4> 4 APPENDIX. ijj 

Scrinos, 8c Chadonneret didtas, & Lufcinias. Hsec po- 
ftrema fatis fimili'? eft B^-gulo Europaeo, vemm paulo ma? 
jor, ^ftque fola ex Avibus Indicis(inquit) mihi vifis, quae 
canora eft. Mufcis 8f Araneis parvis vidlitar. 

F R E G A T A avis Rochcforrlo & Du Tcrtre la Frcgate: 
J{ahihorcado 8c R^nboforcado Hifpanis &: Lufitanis dicitur, 
qu6d caudam bifurcam fartoriae forcipis inftar nunc ex- 
plicat, nunc ' contrahlt : Fregate GaWis ob pernicitatcm 
'i^olaius. Corpus galjinaceo non majus, veiilm ventricu- 
ius valde carnofus eft, Marium plumae ornnes nigrx 
veiut Corvi. Coilum mediocris longitudinis, Caput par- 
vum ; Oc'«//nigri, acie acutiffima & Aquilina» ^oftrum 
latis grande, totum nigrum, tnandibuia fupcriore unci 
inftar recurva. Pedes breves ; ungues Vukurini, toti 
nigri : -^/^ magnitudinis fere prodigiofae, vit fpatium 
extenfarum ab extremo ad extremum commcnfuratum 
feptem interdum vel odo pedum fit : nec finc caufa, cum 
enim ad trecentas interdum leucas ^ litoribus in altum 
provolent, tanta alafum longitudo eis omnino neccflfaria 
eft, A ramis arborum in qnbus refident difKcuIter ad- 
modum fe levant : veriim ciim lemel in fubliir.e evola- 
runr, motu placido ablque uUa feie alarum agitaiione 
aerem tranantes videasvelutfluxu autlapfu quodam, ad 
inftar Milvorum. Mas fub gutture palearia dependentia 
habet admodum Galli gallinacei, fi setate provedtior fit : 
Juniotes enim iis carent. 

Si quando pluviae impetus aut ventorum vis urgeat, 
nubes ipfas tranfcendunt & in mediam i^eris rcgionem e- 
nituntur, doncc prae alritudine vifibus humanis fe fubdu» 
cant, & inconfpicuae evadant. 

In infulas quafdam parvas defertas fecundhm oram 
Americanam vefperi fe recipiunt, ut internodtu quiefcant, 
ibidem etiam hidificant & pariunt, ut aliae mukae Aves 
parinap. 

. Mcmorabileinprimis eft qu6d de hac Ave refertOvie- 
dus^ Ciim Oceano intumefcente & ad Panamam appel- 
iente ingens pifcium Sardorum acervus & alluvies fimu! 
congregatur, infinira Onocrotaloruip multitudp aeren* 
^(?nubilat, qui in roare fe modo prafcipites dant ut pi- 

. , fcicuios IJ4 A P P E N D 1 X. 

fciculos fufFurentur, mod6 in aera fe fublevant, ut illis 
tut6 velcantur, idque toties repetunr, donec dirae fu» 
fami fatis parentaverint. Sed quod adhuc magis ad 
fpedtatorum voluptatem facit, hoc eft ; qu6d alise ibi- 
dem grandes admodum 8c rapaciflimae volucres dimo- 
rentur, Ciud.^ infurcafce didlx, quse, mirum eft, quam 
Onocrotalos hofce perfequantur, uccoa(5li etiamfintpi- 
fcium prxdam evomere,- quam Aves rapaciflimse illse 
priufquam in maredecidat inter volanduminacre pifcan- 
tur. Joan. Faber Notis in Animalia Novae Hifpaniae 
Nard. Antofu I{;cchi ; ex Oviedo, Aves fufpecf£, mmifqne hreviter aut mims 
' accurate dcfcrift^, 

E. Joan. Eufebii Nierembergii Hi/iori^ 
Natur£ Libro Dcimo : qnarum defcrifti" 
ones e Franc» Hcrnandcz Tractatu de Avihus 
Mexicani^ mutuatd funt, 

Passer Stult u $. 

ME R U I T famam 8c nomen infignis ftultitia Avis 
hujus miti:fim£. Manus apprehcndentium non fugit 
aut timec ; admiratur iolum aut ftupet. Vefciturpirci- 
culis; Voce imitatur Graculum, magnitudine Picam^ 
forma Larum^ priErer frontis parrem roftro adjacentem, 
qU32 cincrea eft ; prJmipes, roftro tres uncias longo, 
tenui, obrotundo, red:6que, ied propb exrremiim non- 
nihil incurvo : pedibus quoque, qui c*ei:erorum palmipe- 
dnm. lunt, Sc crunbts nigris^ pupilia eciam nigra, & 
mcmbrana oculos cegente in ambitu cinerea. Marina 
Avis eft. Csecerum manfuetudoavium infula^ Cernce no- 
bilis eft : appeJlantibus nauiis perinde infident ac arbori- 
bus. Eadem fecuritas venatus eft j accedunt ac fubeunt 
manus, 

In A P P E N D I X. i5y 

In infulis dcfcrtls ant tncl.-irum vacuis Kon mmimcfi 
Aves homines primhm cunfpsclos mn formidare, vidim 
audaFter accedere^ iijdenii]ue fortajje infidere, ut allis ani^ 
malibus folent ; antequam capt.n, caf^^ fugatiC aut aliquo 
modo territce fuerint, 

^vis ovimagna Daie diBa, Qiiadam ovorum ac piil- 
loriim infolenda celebiis cft avis Daie dicla, ncn cxce- 
dens Columbam, & commod^edujis. Nidum crai.iaac " 
pedibus excavac, locis fabulofis, qvamoralcum fpithamas, 
ubi ponicova per imbres Anferinis majora, & pugnum 
feie lara., Tapun incolis dida, quinquagena plurave & 
citra uljum aJbumen,cralTx ac pinguis fubftancias ; quae 
affa coAdve boni funt & pinguis alimenri, frixa vcro 
craili nalique & concodu diflicilis. Mirum tii [imo 
falium] Avem tam parvam tantse magnicudinis ova 
tamque numerofa edere; eadem tam profunda in fcrobe 
collocare, & collocaca citra incubantis cpem atque te- 
porem excludi^ & ftatim evolare pulios inde ex- 
clufos. 

Hijioria iflh<£C froculduhio fahulofa, & falfa efi. Qj^am-' 
vts enim Aves nonnulU maximtt ova pariunt, ut v, g. 
Alkae, Lomwiaj, Ahates Ardicse, ^c. Hujufmodltamen 
unum duntaxat, non plura ova ponunt antcquam incubrnt : 
nec ullam in rerum natura avcm dari exijiimo cujus ova 
albumine careant, Cum albumcn priscifua ovi pars Jlt, 
quddque primum fcetiii alimentum /ub?niniflrat. 

Guitguit Avis corvipeca. Magnam audaciam exiguum 
capic corpufculum. Minima hsec Avicula Reguio iimi- 
lis eft, viridi colore &c fuavi nucrimenco. Ea eft Na- 
turae rerum vis, uc b^c tanruia avis, ac fer^ nulla aude- 
ac perfequi corvorum examina, eorquecogacubiiibecla- 
ticare, 8c fe adverfus eam in Arundinecis tueri. ^" 

H^c fi^a effe putoad imitationem corum, qUiC a Vcteri- 
hus de ^gulo traduntur, quodfci, magno animo cum AquiU 
fugnare audcat, 

Maia. In infula Cnba prsecipu^ gregatim volitac hoc 

genus, & Ryzi (cujus feminis maximus eft apud eas gen- 

tes provcncus atque ufus) devaftat fara. Multi fic grati 

nutrimcnci eft, & facilis 'conco(5i:ionis, coIoMlque fulvi ; 

• • %■ cui • t56 A P P E N D I X. 

cui eft in colli poftica parre, (didu admirandum, & 
nulli alii Animali concelVumJ ventriculus, primiimque 
jrcceptaculnm nutrimenti. 

Credat Judccus Apella, 

Tuputa feu Avis erminofa. A cantu nomen ufurpa- 
vit. Viva rota farcuur vermibus : hos pro carne habet, 
liis fingula membra imbuca : praeter hos & pellem nihil 
cameam. Cutem ncn peviorant denfis exornatam pcn- 
nis. Verfaturin caredtis & herbofis locis : proceras ar- 
boresnan amit. Phjliano forma fimilis eft, fed minor. 

G^z^i^^ii^-"^ hnpudens fuorit oporiet qui mendacium hoc corir 
finxit ; nlmh ftvltdus aui infanus eft qui credit, 

A^.ites qaaedam A(iatic« funt; non immerito CormV/- 
nes dicflae, i:a voce cornuum ronirum imitanrur, quae in- 
6are folent per diip3ii:o> equos iter facientium duces, Eft 
ca A is, quamvis inermisaii'-iax.& ft^enua : quametiam 
tnaiosda^monesierrere ru-c;sperraafam eft : cerib liber- 
tatrs ade6 re^-inens, ut edampcriocam rriennium incorte 
nuii-ita, facuicatem nacla iibertarem Ingira: anreponat, 
fedeique nai:urales& fuetos alveos volatu repetat; Buf- 
%. Epft. 1. 

Tiitm a.icula fiiavifll-ni canrus Hifpaniolam incolir. 
Tribtis vocibus canic ; fci. pen^ indiviiibilibus modulis 
variat cantum, ab acuta voce in alias fubiro delapfa, ut 
videariir unh. cmnes edere unoque fpiriru ma'cos formarc 
tonos, CunqL-iarn fi a tribus gurcunbus formarencur. 
Anonvmus MS. ceHarus fe audivilfe : cen-fet nullam 
avem jucundioris canrus, & cppido pr^eftare Lufcinise 
inexpiicabili propemQdumduIcedine. Negat a fe vifam 
fianc avem, fo^um audiuam ; fed aiiorum teftimonio 
pulcherrimam prodir, & mirito coiorum orxiatu varie- 

AchraU^U S. Avis plfciura vibratrix. Coiumbina eft 
magnirudine 5c forma ; rcftro nigro acuminato, 3 dig. 
longo 8i proccrporis proporcione crafTo. Capaccrifta or- 
nacur, e colore cyaneo in nigrum tendente, longaque. 
Venter candid s regirur' plumis &coHum rorque candenti 
inGgnicur. AIs infernb albefcunc, fed poftremis parri- 
biis videncurfurcajj & cai)dicagf ibus macalis inrenlincfl^, 

fuperne A P P E N D t X. 157 

fopernc veio, ficut reliquum corpus funt cyanea?, ex^ 
tremis. partibuS nigraz & albis undiqne refperfa maculis* 
Caudapartim nigra, partimeyanea eft^ fed inaculis albi* 
perintervalla quoque variata. Crura rubea funi, pedes 
diviii in digitos, in atros ungues defi-nentes : OcuHnigri 
8c iris candefcens. Advena eft Mcxicanae regioni, ^ 
circa aquas verfatur eftque edulis, 

J^?^;^^/^o/oWfeu Avisplumarum. Criftata eft, & Pa^ 
voninis magna ex parre ornata plumis, Picaz CoIum« 
baevemagnitudine, roftro incurvo luteoque, & pedibus 
nonnihil luteis. Cauda T:{anatl plumis praelongis veftita^ 
atque virencibus nicidirque 8f Pavonini coloris, Iridis 
foliis form3 fimilibus, opertifque aliis iupernS nigrican- 
tibus, infernc vero 8c qua parte Pavoninas attingunt, 
quae in medio funt inclinantibus in virorem, quali cavente 
natura meliorum pulchriLudini. Crifta conftat plumis 
pulcherrimis atqae fplendentibus : Pedus collttmque in- 
fern^ rubris & micantibus, ac Pavoninis fupern^ ; quali- 
bus etiam tegitur dorfum, necnon ea^parres qnse fubtcsr 
alas funr, int^rque crura fed dilutis, exilibus & molli- 
i>us. Plumae alarum praelonga? funt, virore tindiae dilutCTi, 
& in acumen definentes. Penna? tegentes humeros virc- 
fcunt, fed fubter funt nigrse : qu2e vero alas interftanc 
nonnihii incurvje funt ac unguium colore. 

Piumse hujus avis magni aeftimaniur, atque ipfi auro 
prseferuntur, longiores ad criftas, reliqiize ad imagines 
texendas, vivum in Provincla. Tecclotlj.niuhv^i Quauhte- 
mallum verfus Honduras, uhi msgna cura cavetur, nh 
quifquam eas occidat, tantum iicet eas deplumare, nee 
omnibus fed tanriim dominis: funt enim opimorum 
pra^diorum k>co, • Sc tranfeunt adhxredes, 

Arbores excavare dicuntur, §c in earum cavitattbus 
educare fobolem, loca aprica amant, nec cicurari volunr, 
Vox Pfittacorum non dilB-milis. Qiise de harum Avium 
venatione ex Herpandcz adferr, vide apud ip(um vel m 
Append. ad Ornit^Jogiam D WillDughby. 

T«?-^/ Chiappx, PaJJhes Fahridii^i. Nigri funt, fo- 
\km in pe^ore & capite rubrit Friid:u Quereiuo dun- 

m-at 158 A P P E N D I X. taxat vefcuntur. Roftro pcrforant corticem Pinuunip' 
glandetn iinguiis foraminibas aptiiiimb accommodant, uc 
manu extrahi ncquear : ' hc omnem Pinum ornatiflime 
cingunt glandib.us incitis. Mox pcdibus h«rentes cor- 
rici, tundunc roitro glandem & vorant. 

Hoitlalloth feu Avis longa, a roilri acumine ad caudae 
ufque exortum, (qux fpithamam quoque longa eit) do- 
drantem prolisa conipicitur. Roitrum defuper nigrum, 
fubcus vero cinereum, quadrancem longum, ac medio- 
cricer crafTum, cauda virens fed Pavonino fpiendore^ 
Plumze totius ccrporis ex albo fuivefcunt, fulvefciintque 
prop^caudam c nigro; fed qu^ corporis veitiunt fupe- 
riora nigras func, maculis candicantibus confperfa?. Hu- 
mipera avis eit acmodici volatus, fedadeo pernici curfu 
ut equorum velociirimorum agilitatem long^ excedac. 

Cotwnices Jndicce Coiin didtas, noilracibusfunt fimiles, 
ecii ad Perdicum fpecies (inc iine dubio referendse. Multa 
genera apud Novos Hifpanos reperiuntur : nonnulla 
fufca & criftaca, quse Quauht:^on€coli7z nuncupant, me- 
diocris magnitudinis; alia fuica quoque fed criitarum 
expertia & paulc minora ; alia omnium maxima ful- 
vdque, fcd capitealbo & nigro colore variato, extremis 
vero alis dorfoque candentibus : pedes vero & roftrum 
nigra funt. Omnia bono gratoque conftanc alimencOj 
mal^ habentibus convenienci. 

Coyulco:{que feu CcH fonaiis, Coturnicibus EuropseiS fi- 
mili« eft, magnirudine, cantu, nutrimento, volatu ac 
moribus, fed diverlo colore, qui fupern^ eft ex fulvo 
candidoque commixtus, inferne verb tantiim fulvus • 
etii verticem ac coilum nigricantes albaeque plumae occu- 
pent, & tsenias ab utroque latere, adeoque a collo ad 
utrumque oculum confticuant atque eiforment. Oculi 
funt atri ac fulva crura. Indigena avis eft, campeftri- 
biifque locis, velut & noftras, frequens, & fimili etiam 
alimento. 

Cclcuicuihic feu Coturnicis iimulacrum, Coturnicis 
quoque noftr^e fpecies eft, albis nigris coccineifque va- 
riaca plumis, 8c procradis defuper potiiis lineis quam 
cireumfcriptis maculis, fubter vero potiiis maculis fre- 

quentibuf A P P E N D I X. IJ9 

quentibus quam lineis. Pedes cruraque cyanea iur.t ; 
led cantu, magnitudine, moribus caeteriique cundtis 
praecedenti omnino fimilis. 

Cenot:{qui leu Avis nivis evocatrix, Antequam ningar, 
clamitat, poftea filer. Color iliuftris variegatione : 
pecflore fulvus, crure pallidus, ungue niger, ventre 
permixtus notis candidis & atris ; fubtus alas candidus 8c 
cinereus ; fuper, fulvus, niger ; paulo poft^ cinereus infe- 
(ftus atris roaculis : fub finem confperfus albis noris; 
cauda fubtus niger 8c candidus, fuper fulvo nigrove 
maculatus. Caput nigrum eft, fafcia cindum cine- 
rea : roftrum parvum, cinereum fuperne atque inferne ; 
fed fuperne juxta exortum linea ambitur lutea, Oculi 
nigri lunt, & palpebrae pallentes. Montana colit, 8c 
veris tempore educat fobolem. Ita convolvit huc & 
illuc caput, contorto in varias partes collo, ut eodem 
litu immota perftans candla circumfpiciat. 

Eft & alia ejufdem avis fpecies, quibufdam diftans co- 
lorum varietatibus, capite fiquidem fulvo & cinereq 
collo partim nigro & partim candefcente : funt qui Loceto 
vocant. 

Picicitli poft imbres apparer, ignobilitate quadam ori- 
ginis nobilis. Nefciunt adhuc Tetzcoquenfes ubi fcetifi- 
cet. Muta eft ; educat domi, brevi perit. Palato & 
Stomacho eft acceptabilis. Cinerea tota eft, nifi capite 
ac collo, quorum utrumque nigrum : folum oculos ni- 
gros candens ambit macula. 

Cencontiatolli, i.e. Quadringentaj linguse, Avis poly- 
glotta, totius melodia? regina, cujufcunque vocis arbitra. 
Sturnum non fuperat, iubtus albefcit, fuperiore parte 
fufca, pullis 8c candentibus inrermixtus pennis, maximb 
ad caudam 8c capuc, quod imagjne quodam coronaj ar- 
genteatj redimitur. In caveis ad blandicias auditus, ad 
oftentum 8c miraculum naturje aftervatur. Vincit om- 
nes fuavitare 8c arbitrio gutturis, nullius non imicatur, 
nullius non fuperat : Philomelas lorigiffim^ pra?ftar. Con- 
tenta eft quovis cibo : calidas amat regiones, temperacas 
toIeraE. 

Haic i6o A P P E N D I X. 

Huic Gmilis eft l^iufan ; Aliqui fufpicantiir foemi- 
nam effe ejufdcm fpeciei, paribus magnitudine, cantu, 
forma, nifi qu6d plumse infernse aibse funt, cineiex & 
fiigrae; (upernaepullse, nigrse, aibae. NoSu£ Mcxican£ Francifci Hernandez. 

tXfOBua Mexicma Chichi<Xii di^a, Plumis induta 
■\s^ Gallinaj magnitudine elfe videtur ; pedibus pen- 
natis, plumis univerli corporis fulvo, albo, fufco, ni- 
gr6que refperfis colore, 

Tobaltecotdtl^ Eubo Mexicanus non auritus, Nodluse 
magnitudine & colore. 

Poxa^ua, Genus Oci auc Afionis k noflrate forma 
diverfi. 

Tecolotl, Pubonis auriti fpec*es, nigro ac fufco colore 
yaria ; iridibus oculorum aureis. 

Totchiquatli feu No6taa junceti. Roftro eft nigro 
"brevi, pcdibus impenfe hifpidis, unguibus atris ; plumis 
circa roftrum albis ; alis infern^ nigris admixto fulvo, 
fupernc nigris paliidis candidis acfulvis, eifque & cauda 
longis Licet parvo fit corpore, plumis veftita Galiinae 
magnitudine efle videtur. 

Tlalquipatli, Od fpecies parva, roftro refimo ac brevi ; 
plumis fufcis 8c cinereis ; pedibus hir(ucis, unguibus a- 
iris ; iride Oculorum ex luceo rubefcente. 

Chicmtli feu Nocftua canora, Rufticula^ par eft, roftro 
longo, tenui ac pullo, ac taeniis juxta utrumque oculum 
iateis & incurvis. Inferiora corporis pallida lunt, nigris 
quibufdam plumis circa coUum interfertis : irides oculo- 
rum luteae ; caetera ex fulvo, fufco, & cinereo permixta. 
In momibus verfatur ; inque caveis enutrita haud vul- 
gariter garrit. {{oftrum hngum (^ t<;nus Avsm ra^accm 
9on ejje arguitf 'Avis A P P E N D I X- i6i Ava rapccs diurns Francifci Hernandez. 

^T^qmuhtliy Aquilas criftat^ genus, Arietis magnim- 
-■• dine, roftro ad radicem luteo, deinde nigro, pedi- 
bus paliidis ; vehtre colore ^ nigro & candido permixro ; 
coiJo, dorfo & cauda nigris aut fufcis. Ferocium Ani- 
malium audaciam imitatur, 8c cicurata fi irritetur levi 
de caufia. aggreditur & involat hominem ipfum 3 mirefcic 
tamen 8c ad aucupium facile inftitui.foirec. 

Tlacoqmuhtli^ feu Aquila virjp^j^ Afturis eft magnitu» 
dine, colore fufco & cinereo. 

lUquauhtli, Aquilae genus mediocris magnitudiriis fu*- 
plna corporis parte fuiva & fubnigra, prona pallidiore 8c 
fubfulva, occipitio pallido. An Balbulardus feu Halia^e- 
tus, an vero Milvus arruginofus? Pedes iucei. 

Hoinetli feu Avis incurva, Afturis elt magnitudine ; 
roftro nigro, cruribus lureis ; cauda fpithamam longi» 
lataque: colore fubtus candente, fulvo variato ^ fupern^, 
atro fufco fulvo atque candente : ifide oculorum lurea. 
"Tlotliy Falco columbarius Nehhi dicflus, niger totus 
excepto roftro & pedibus quae luteai 

CecetOy Tinnunculi fpecies k voce nomen habens. 
Co:^cacoauhtli, live Regina Aurarum Nicremherg, Ac- • 
cedic magnitudine gnefiis Aquilis. Corpus univerfum 
prxter eas partes quae juxta pedtus funt ex nigro purpu- 
rafcens, fulvum eft ac puUum : alas fubcus circa exor- 
tum nigra?, caecera cinereas, defuper ver6 mixtim fulvae, 
nigra*, & nonnihil in purpureum vergentes, Crura ru- 
bra, 8c unci ungues. Roftrum Pfirtaci, extremo album; 
caetera fanguineum. Irides oculorum fuivje, palpebrae 
rubese, frons fanguioeus ac plicatilibus rugis torva, quas 
nonnunquam explicar ; pilis quibuldam retorridis rarif- 
queveftita. Cauda Aquilse, inferne cinerea, forisnigra« 
Anguibus, muribus 8c lacercis viditar, fed morcicinis 
maxime & humano ftercore. Vi incredibili obfiftic ven- 
ris, contranititiirque adverfantibus, iifdena fedibus per- 
ftans immobilis. 

^ ' ~ ' " ' M Garagay, ,d2 A P P E N D I K 

Garagay, magnicudine eft Milvii, capite & extremi- 
tare aiarum albis : brevis volaius, Crocodilorum &Te- 
ftudinum ovis infefta, qnas fub arena in ripis fluminum 
condica odoracur & vorar. Aurae eam infequuntur uc 
potiantur furto : alias lolivaga eft. CorvirJt generis Aves Fr.^nc Hernandez. 

XJOlt^^^an.it!, Monedulis perfimilis, corporis tamen mag- 
•■^ nimdine eas vinci:, & prolixitare caudae vel Picis 
pari : colore eciam nigro in ccEruIeum fplendentem ver- 
gente a noftratibus diftert. 

T:(.tnahoet feu Pica Mexicana Hern, Picae noftrati fi- 
milis efter ni tora nigricaret, prserer caput &collum, quae 
iniclinanr in fulvum colorem. Vox querula eft velut mi- 
norum Sturnorum. Fici Martii, Mexicam Fr. Hernandez, 

T) I C I Martii genus maximum Ocononetl dic^um, 
-■- Quaioiomomi, Picns imbrifaerus Nieremh. UpuplB 
magnicudine,nigro fufcoque colorevaria. Caput parvum 
eft, & rubeis conredum plumis, crifta etiam rubra, iQd. 
fuperne nigra, tres uncias longa infignitum. Roftrum 
candens & iniernfe brevius. Alrerurro coUi latere fafcia 
eandida defcendit ad pecflus. Pedes lividi, 

Tlauhque ckultctot/, Merula major; roftrolongo nigro, 
iriandibula inferioremulro breviore ; vertice 8c toto pene 
colio defuper rubeo- alis ac dorfo nigris, lineis tranf- 
veriis albis variis, infernis cundtis cinereis. Pici Martii 
Ipecies elTe dicitur Hernayide:{, quia fci. arbores per- 
ibrat. 

(^nuhtotopotli, Sturno par, coJore nigro fed candidis 
plumis maculato, prjecipue circa caudam, poftremas 
alarum partes, roftrum sc ventrem, quitotiis pen^ caa* 
diduseft. Micercit^luurquedomi. :^ 

Ococolitig A P P E N D IX. i^} 

OcocoUn^ Sturni itiagnitudine, colore mgro 8c luted 
{)ulchr^ variatum, circa dorfum ver5 crura ac venti-etti 
cinereo : roftro longo & acuto. 

Qtinuhchochofitli feu Avicular ligria excavattr Gorur- 
nicisforuia & magntmdine eft, plumis nigris aut pullis, 
lineis aibis tranfverfisdiftindis, ventre peilore minii co- 
lore. 

T:(init:(ian, Avis eft parva, Columbse p-sene par, piu- 
mismultOrutD coloruni.veftita,quibusimaginei5 mirsefub» 
tilitatis texunt indigenx. Roftium breve eft, incurvum 
Sc pallidum ; columbinum caput ac collum, fed quae 
plumis virentibus ac nitidis veftiantur. Ped:us vcnt^rque 
rubra funt, prseter ejus partem quas eft proxima caudse, 
illa enirh cyaneo candentique promifcub tingitur colore : 
cauda lupernb virente; ac nigro inferne : Alae partim 
albo, & partim fubnigro ; iris ocuii luteo, fed in cocci- 
neum vergente ; crura ac pedes cinereOi Vivit in calidis 
juxta Oceanuoj Auftralem. Gallinace£ Mexicam Franc. Hernandez. 

f^Hachalacametl, Color ftfcus : pedus ad caudam uf- 
^ que ^ candido in pullum vergens ; pedus roftrumq^ 
cyanea : Magnitudo Gallinse vulgaris ut 8c vox : Avis 
eft admodum ftrepera & clamofa, unde nomen qucd 
Avis vociferans & clamitans fignificat, - 

HoaB:(in altera, fufcaaviseft, Gallinse magnitudinei 
Calandrss cantu, quae homine confpedo ridere aut eum 
irridere videtur. 

Hoa8:(in a vocis fonitu iimili dida, GallinS Indics^' 
ferfe magnitudine eft, roftro incUrvO; pedibus fufcis, 
tihguibus nigris ; pedtore candido in kneum inclinante ; 
alis caudaque maculatis, per intervalla pollicis, colorei 
candido & pallenti ; dorfo ac fuprema parte coili fulvis,- 
in fufcum inclinantibus, ut & temporibus ad rOftrum 6c 
oculos. Criftam geftat concinnatam ^ plumis h caridido 
in pallidum colorem vergentibus, feddorfo earum nigro. 
Vcfdcur anguibus, Vivit in calidis regionibus. tJfu? 

M ^ . J^ i«4 A P PE N D IX. 

in mcdicina vidc apud AuLorem ; nobis enim fufpedf 
funt. Aves CoIj4mh£ magmttidlnc Mexicarne 
Franc. Hernandez. 

YAcatopi! feu Roftrum fudis, Columbi fylveftris mag- 
nitudine ^ roftro 4 dig. longo, tenui, pallido, (ed 
magna ex parce nigro, pedibus luteis, ^c, Gallinulae fpe- 
cies elTe videtur. Golor univerfi corporis, alarum & 
caudae ex albo, cinereo, nigro 8c fufco permixtus eft ; 
fed inferiora fimiil cum cauda album magis participanc 
colorem. Circa aquas verfatur. 

Ksxton, Columb» eft magnitudine, corpore magna 
nex parte cinereo, ventre ac collo infernb albo^ roftro 8c 
pedibus nigris, 

Kextototl, Columba paulo minor, coloris fupernb cine- 
^rei ventre colioque infern^ albis^ roftro & pedibus ni- 

Ocot:{wic:(can, Avis eft formofa, Columbas magnitu-" 
dine, roftro 2 circirer dig= loago nigro ; capite & pe- 
d:ore purpureis, necnon pedibus, reliquo vero corpore 
€x luteo virefcenti, Alibi colorem cyaneum ei attribuit, 
partim etiam album & cinereum, pedes ni^ros; nifi 
fortb alia avis fit ejufdem nominis. 

Tlanquiqui:{tototl feu PafTer fibilans, Columba? par, ro- 
ftro craflb, acuminato &nigro ^irioculorum lutea ; Alis 
caudaque albo & nigro colore variatis, roenia nigra ^ 
roftro ad extremum ufque pedtus procedente ; alis tamen 
anterius luteis, ac univcrfim reliquo eorpore pallcnti ; 
pedibus fufcis. 

QuaxGXGciototl, Magnitudo circiter Columbae ; Ro- 
ftrum magnum, nigrura, latum, &r in acumen con- 
torrum tendens j vctice eft cyaneo, & reliquo corpore 
cyaneo pallido, virid<;que promifcu^ ac nigro. 

Motnct. Irides oculorum coccinese : Roftrum in- 
curvum fubnigrum 3. p^ne digic, Iongun:i, acuminariMn» 

infern^ APPENDIX. x6s 

infernj^ breyius, iupern^ rerramm. Pedes fufci. Capuc 
coeraleum 8c pavoninum, reliqui corporis color virens, 
Rarum eft caudag ineffe pennam unicam cseceris longio- 
rcm, & quae extrema tantum parte plumata fic. Hoc 
cquidem rarumt imo ut fufpicor falfum: fiam in caudis 
aviumomnes fennagemincefunt, h, e» ejufiem generis bi- 
nce; hinc inde una, Verum ^ in Sfit^lhergenjibus^ Frid. 
Martens hujufmodi av^m invcnio. . Aves qu^dam exotlae ^ anomalce, Turdi mag^ 
nitudim^ Marcgravii & Franc. Hernante 
jdez^ 

i.plTANCA GUACU Brnfilienfjhus Marcgr: 
■*■ Bemtere Lufitanis. Magnitudo Sturni : Roftrum 
cragum latum pyramidale, acuminatum, digito longius. 
Caput depreffum & latiufculum , collum breve, quod 
fedens contrahit. Pedes fufci. Supina pars tota c fuico 
nigricat ; prona flavet. Superiiis tamen juxca caput co- 
roliam quafi monachicam habet albi coloris. Quaedam 
ex his Avibus in fummo capite maculam habenc fla- 
vam. 

2. A T I N G A guacu mucu Brajil, Marcgr. Turdelaj 
fere magnitudine eft : Capite facis craffo ; Roftro pau- 
lumadunco, coloris ex viridi 5c flavo mixci: pedibus 
cinereis; cauda longiflima 9 digitorum. Pars corporis 
fupin» tota cum alis & cauda brunna feu fuliginea : Ex- 
tremae caudae pennae albae ad lemidigitum ; prona pars 
cinerea. In capite longiufculas habet pennas, quas in- 
ftar duorum cornuum furrigere poteft. 

3. M A T u r T u I Brajil. Marcgr. IVJagnitudo Sturni t 
Collum breve, ut 8c crura. Roftrum re&um, force, co- 
lore cinnabarino. Supina pars tota fufca pallid^ flavo 
maculata : Gutcur flavum, reliqua pars prona alba, fufcp 
put|dulata. Crura obfcur^ cinerafcunt. 

M 3 4- Guh j^^ A P P E N D ! X. 

4 GMi^^?\3i^n f^ B>-ifilierifihus MftTgr. Turdo 
major clt Columbae fere p^r Roftro. digitali, lato, nigro ; 
pre amp'o , oculorum irides coerulefcunc Sub guuure 
& in colio inteiicri mulras digitum iongas prcpenientes 
particulas carneas nigras habec, figurafpiculihaftse. Ca* 
put c bicure brunnum : Totum collum, pedus, venter, 
dorfam, & crura fuperiora leucophaeis pennis teguntur, 
quibu?, potiiTimiim in dorfo, nigricantes admixtas, ac 
versiis caudam etiam virefcentes. Alae nigricanr, vire- 
fcencibus pennis admixris. Crura nigricant, Alta voce 
clamat ut ejus fonus ^ longinquo audiatur. Cauda tres 
digitos longa. 

5 . G u I R A P. U Meengeta Brafilienfis Marcgr. Me- 
rulas aquaticae magnitudine eft, aut paulo major : Ro- ' 
ftrum redum, nigrum, ciompreffum : irides oculorum 
fapphirini. Pedes nigri. Totum caput, colium, pe- 
(^ds, venter infimus albogrifei : Dorfum leucophaeum 
iea cinereum. A roftro utrinque per oculos adocciput 
macuia obionga nigra tendit. Alae & cauda nigra. 
Caudx pennarum extremitates albse, & fuperius quoque 
albis plumis tegitur. 

6. AcoLCHiCHi Mexicanorum feu Sturnus Mexir 
canus humeris rubeis Hernand. Magnitudine, colore 8c 
forma Sturnis pares funr, cum quibus etiam verfantur. 
Humeri state in rubeum mutanturcolorem. Sata inqui- 
bus confed^re vaftant & depopulantur ; quo a Sturnis 
differunt. In caveis inclufse 8c edodtae humanas voces 
imitantuv, Sc lepid^ garrmnt. Ex humerorum rubeor 
rum argumento Hiipani Ccmmendadores vocant. 

7.T zanatltototl. Hernand Dodrantem longa, 
Sturni magnitudine ; Roftro brevi craflb, cinereo, 65 
nonnihil incurro : prona parte rubefcente, capite nigro, 
reliquo corpore pennis nigris, aibis & alicubi fulvis 
yario. 

8. Mocotototl feu Avis qnx alitur herba vo- 
QSiti Mncoquitl Hernand. Sturni magnic.ido : color fuf- 
,cu5, pallido permixtus. Pedus candet, & cauda fubtus. 
Pcdes roftrumque coccinea funt. Canora eft. 

9. Chietotot/, Turdo vifcivoro forma & magnitudine 
fimilis eft, fed cinerea tota praeter ventrem poftremum &: 
mentum, qu2e candicant, 10. Tip^f:-. A P P E N D I X: 167 

Iq'. Tet:(onpan. Sturni raagnicudine, cinereo, candi* 
do, puUo acque nigro colore. 

11. Xcchitototl, ventre, pedore 8c cauda magna ex 
parte croceis, non fine mixtura coloris atri ; alis fubtus 
cinereis, fupern^ atro & candenti colore permixtis ; re- 
liquo corpore cum capite atro. Hanc cap, 28. Cozcototl 
feu Avem luceam vocat, & magnltudinem Pafleris Ca» 
narii ei actribuit, erat enim juvenis feu puilus. Eanderri 
etiam eodem nomine c<i/>. i^o.defcribere videtur. Quae au- 
tem boc nomine c4/>. F43. defcribicur,coca erat lutea,capice 
nigra macula infignico ; caudaque ac alis paljido ac ni- 
gro variacis colore, forc^ camen praecedencibus eadem, 

12. Xochitototl akera feu Avis florida, Paiferi forma 
&: magnitudine fimilis eft, veriim colore difFerc, plumis 
partim pallidis, parcim- nigricancibus, parcim albis, ac 
parcim fufcis, Nidum conftruit ex arborum ramis pen- 
duJum. 

1 3 . Toxcaco:(tic, Turdi vifcivori magnicudine 8c forma, 
{ed coilo & pedfcore luceis ; & fafcia ejufdem coloris 
froncem praecincfta. 

14. Chiantototly Scurni magnicudine, roftro mediocri 
Sc nonnihil incurvo, cinereo, pedore 8c vencre candcnci, 
fed fubfufcis plumis maculaco, dorfo fubfufco & cyaneo ; 
alis vero candidis atque fubnigris ; capice cinereo linea 
candida juxca alcerucrum oculum infignico. 

15. Nopaltencolj Scurno paul6 major, roftro fubin- 
curvo & prolixo j iri oculorum rubea ; fubfufca & cine- 
rea toca. 

1 6. Caxcaxtototl. Avis eft coca cyanea fubnigraque, 
.Sturni majoris longitudine, ocuiorum iride lucea • Roftro 

longiufculo, acuco, nigro, 

17. Ahuatototl, Sturni magnicudine Sc forma, fed alis 
8c cauda cxruleis, c^ecero corpore e fubalbido vergenre 
in fufcum. 

18. ?it:^jnalotl^ Sturni genus dodrante paul6 majus» 
lato roftro nigroque. 

19. Tayauhquitototly Scurni magnirudine, viridi, cya- 
neo fulvQ & cinereo colore ; duabus pennis f.b estrema 
cauda pendencibus, ca^ceris longionbus, fcapi: aliquouf- 

M 4 que 168 A P P E N D I X. 

que nudis, estremis cyaneis & nigris pilis veftitis. Guira 
guairmmbi Marcgravii efle videtur. 

2 0, Cochiectotlku Avis florida, roftro renui acuminato, 
paulum incurvo, tupina parte promilcu^ cinereaac nigra, 
cajteris lureis : pedibus cinereis. An Xochitototl eadem? 

21. J:{a7iatl, Colore, natura, moribus, voceSturnum 
refert : A roftro extremo ad caudaz exortum fpitha- 
niisa. ad exrremam caudam dodrantalis. Pennae nigra?, 
Pavonino colore rplendenacs;. Roftrum tres digitos lon- 
gum nigrum, ut & pedes. 

22. Tequix quiac;tt:(anatl feu Sturnus falfus, quia juxta 
lacus falfos verlarur. Sturno forma, magnitudine, co- 
!ore perlimilis eft, cauda tamen prolixiore & paul6 ma- 
jori corpore. Pennse omnes, exceptis quae collum & 
caput veftiunt (nam hae puUs funt) nigrefcunt cum quq- 
dam fulgore. Gregatim volanr, 8c fata devaftant. 

23. Tolocat:[a7iatt feu Sturnus junceti. Stumo fimi- 
lis eft forma 8c magnitudine, fed paulo minor : totus 
niger, {i caput excipias, quod fufcum eft. 

24. Txony.tyjuhi tertia, Magnitudo Sturni : color 
fubtus albus fulvufque, defuper ver5 ex viridi palle- 
fcens. Dextrae alx exortus candet, fulvefcitque ; capuc 
ver5 parrim virefcitacpaliet, partim nigricat. ParscoUi 
dextra nigra eft, fed roftrum atrum. Pedes ex albo ru- 
befcunt. 

2y. Txama7[catl, Sturni eftmagnitudine, roftromedio-/ 
cri & nonnihit incurvo, cinereo, iride oculorum coeruiea ; 
plumis e fafco virefcentibus, ped:ore luteo, ventre albo, 
Sc fubflifcis pedibus. 

26. E!cc-:(tototL Merulse par, luteo peclore ac ventre, 
cauda nigra ; alis ex nigro fulveicentibus ; fupira parte 
cinerea roftro fubnigro longiufculo, ocuiorum iridibus 
luteis^ pedibus cinereis. 

27. Cacahtot! feu Avis Corvina, Sturno noftrari par 
eft, univerfo corrore e nigro vergence in coeruleum, atro 
roftro, cauda prolixa, & iri exluteorubefcente. 

28. Cbi!coquipa!tototl, Magnitudo Merul^ ; roftrum 
c cyaneo nigrum, crura virelcnnt. Caput nigricat, ven- 
rer peciiifque pallelcuntj reliquum ver5 corpus lut^q 

• . ~ ' ' ' viridique A P P E N D I X, 169 

virldique, necnon albo & nigro variatur colore. 

29. Chihototl^ Praecedenti fimilis eft roltro, magnitu- 
dine, colorum varietare, necnon moribus, fed capite 
coccineo & fulvis pedibus. 

30. Tlauhtototl. Merulx eft magnitudine, tota rubra, 
ftigrisquibufdam plumis alis interfertis. 

3 1 . Xotlapechj Magnitudo Sturno minor : fupern^ - 
fulva, infern^ cyanea : Crifta in c^pite fulva (ed humilior, 
cujus extrema versus roftrum pennae fubriigrae atque fub-/ 
red:ae excipiunt. 

3^. Olotototl, Prascedenti par, fed tota pene cyanea 
pavoninique, quamvis circa collum albi rnbrique colo- 
ris fir. 

35. Tacatlilkn Avis roftri nigri, anigro roftro, digi- 
tum tranfverftim longo, & ^ crafliufcula origine definente 
in acumen, nomen accepit. 

34. Ceoan feu Avis nivea, Turdo vifcivoro paulp ma- 
jor, imitatione humani fermonis nobilis, circa pedus 
ventrem & alarum exortum fulvefcens, permixtis ad 
caudam cinereis plumis. Alarum extrema caud^que 
ipfa infern^ cinerea funt : fupern^ totum corpus h fufco 
nigrefcit. Roftrum Cquod exile) & pedes fulvefcunt. AvicuU Mexicanx Franc. Hernandez Pafferis 
vel forma ^ magnitudine, vel magnitudinc 
fola. 

t^HiltototU Pafteris eft magnltudine & forma ; differt 
^ roftro nigro, incurvo, tenuiore 3c longiore y ventrc 
8c capire flammeis, caudaque nigra. 

Chiltototl altera, nigra avis eft, fed alba quoad pe^ftus 
atque humeros, fronte (qua parte depilis eft) nigra m^- 
cula/infignis. 

Chiltototl quarta, tota fere coccinea ef^, fed nigris 
juxta alas admixtis, maculis verp prope oculos candenti- 
|?us. 

ElototPtl I70 A P P E N D I X. 

E'ototctl feu Avis Ipicae Mayzii. Magnitudo PaflTerjsJ 
Roitrurn breve, tenue, color parcim albus, partim pul- 
lus parcim cyaneus atque cineiens. 

Elotofotl fecunda, fefquidodrantem longa eft, 8c variis 
coloribus decorata, & criftam quandam in pedore ha- 
bec ex nigris pennis compoficam. 

Elotototl tercia, Coturnicis eft magnirudine, roftro ut 
.Rufticulae longo, Colore tocius corporis albo, fulvo 8c 
nigro promifcue. 

Elotototl quarta Cardueli pene par eft, fed albo anc 
cyaneo coiore, caudaque pene tota nigra. Pro £locototl 
quarta aliam avem delcribit, cap. 227. 

Homhtototl, Palfere noftrate major eft, pedibus ac ro- 
ftro tufcis, cjeceris coccineis, dempcis capite, dorfo ac alis 
dilucb viridibus. 

Hoextototl feu Avis faligna, quia circa Salices verfarur, 
Pafferis parvi eft magnitudine, fufca & pallida promil- 
cub tota ; roftro & pedibus nigris. 

T^cwcuil feu Oculus picftus, Pafleris eft magnitudinc 
& colore, fuperioribus tamen plumis magis fulvis : non- 
nullae circa capuc 6: roftrum nigrefcunt, aliae ex albo 
pallefcunr. 

Texixouh^ui feu Avis cyaneorum pedum, Andano 
Hifpanis Toletani regni incolis dido perfimilis, ied caput 
candicantibus tegicur plumis, nec roftrum adeo eft in 
fuperiorem partem contortum. 

Tilamotototl feu Avis vetula, Pafferi fimilis, paulo ca- 
men major, cauda infern^ fulvefcente, ventre albo, pe- 
dtoreque & collo infernb ruffis. 

Xochiltototl ^hGvsL feu Avis florida Pafleris forma Sc 
magnitudine eft, variat tamen plumarum coiore quae par- 
fcim palient, parcim nigricant, partim albaz funt, acpar- 
tim quoquefulcae. Nidum conftruit ex arborum ramis 
pendulum, Hanc ob nomen commune inrer Sturnos 
etiam recenfuimus. 

Jecauhtototl, Pafleris magnitudo; roftrum breve, 
pronae parcis color albus in luteum vergens, fupinae 
cyaneus, alarum niger. 

Ixamat:^' A P P E N D I X. 171 

TxAmat:(catltototl, PalTeris magnitudine ac voce, co-' 
Jore fubtus pallente, circa alas ver6 & caudann albo, 
partibus circa oculos candentibus,quod nomen iignificat, 
JKoftrum ac pedes cyanei. 

Nochtototlt Paflferi par & fimilis, fed caput, mentum, 
& defuper exortus ipfe caudae coccineo colore tingitur ; 
reliquum corpus magna ex parte fufco, alias vero nigro 
atque candente. 

Quauheilni, PaHeris magnitudine, roftro unciali tenui 
nigro, coUo & ventre candentibus, reliquo corpore pro- 
mifcu^ albo fufco & nigro. 

Tlaichinoltototly Pafieri noftrad magnitudine forma & 
^olore fer^ fimilis. 

Tohualtototl, Pafferi pene par ; avis nocfturna dicitur, 
vel quoniam nodlu vi^um quaerit, vel quod nigra tota 
(it, paulifper vergens in fulvum", iride tamen &: inferiote 
foftro t luteo rubefcentibus. 

Ayoquantototltiltic, PafTeremajor, roftro parvo fufco 
ac nigro, reliqui corporis colore h luteo vergente in can- 
didum. 

TxteT^catototly Pafleris eft magnitudine, variata tamen 
cinereo, fufco & nigro colore. 

Ayo quantotctl, Pra^cedentimagnitudine par, luteo, ni- 
gro, fubalbidoque colore varia. 

Tatac^ MagnituGO PafTeris, fupina parte tota cinerea, 
alba, ^ e nigro in cinereum tendens : collo & pedore b 
luteo rubefcentibus, ventie albo, femoribus albis &c ci- 
nereis 3 pedibus b fufco virefcennbus ; lineis albis & in- 
curvis fupern^ circundancibus oculos. 

Coltoth Magnitudine eadem, ut & forma atque ali- 
cjuatenus etiam colore Palferis. Canora eft, & voce 
C^rduelem imicatur, defcribimr plenius, ca^,io. AvicuU yii A P P E N D I X. 'AvicuU Mexican<B Fr. Hernandez Carduelis 
mgnitudine, nonnulU etiam forma; cum 
aliis Aviculis minimis. 

Mlacatototl leu Avicula germinis Mayzii, qu5d ei 
infidere folec, ventre pallente, alis & cauda in- 
femh cinereis, reliqao corpore nigro, pennis tamen can-^ 
dentibus interfertis. 

Coco-^iliy Avicula lutea Carduelis cantu & magnitu^ 
dine, verum e luceo in fufcum inclinans colorem. 

Q^ato^tli, Carduele minor, pullo ac nigro colore con- 
fperfa, fed poftremo corpore & circa capuc pallente. Eft 
& alia cognominis avis longe diverfa. 

Techicili, feu avis fe fcalpens ad arundines, Carduele 
paulo minor eft, defuper ^ fufco virefcens, fubtus ver5 
ex albo pallefcens. Pedibus rubris, roftro brevi, acuto, 
fuperne nigro, inferne albo, plenius defcribitur apud 
Hernandez. c^p. i lo. 

Tlapilchichi feu confricatrlx rubra, Cardueli par,^ 
mille coloribus vilu jucundis varia, coeruleo, viridi, 
rubeo, flammeo : Roftro brevi crafTiufcuIo, fuperne ni- 
gricante, albicante inferne. 

Cocochatl, Carduele paulo major, luteo alboque & 
falvo colore variata, ac macula juxta akerutrum oculum 
infignis ; in mare majore. 

Cocc^ton, Carduelis magnitudine, lateis cyaneifque 
pennis varia. 

TechiHH, praecedenti pene par, fed cinereo & fufcp 
varians colore. ' 

Cacatototl, Acanthidi par eft, infernis omnibus candi- 
dis, fupernis ver6 fubnigris atque fubfulvis: pedibus 
cinereis. 

Axoyitotnil, Magnitudo Carduelis; Color infernfe 
fubalbidus, fuperne fubfufcus & luteus. Crura ex lu- 
t^ rubefcunt, criftlque quam capite geftat. 

Xompa»' A P P E N D I X. 173 

XotnpmtototU Cardueli pene par; Golore albo, pur- 
■pureo, luteo, candentique diftinguitur. 

Cuitcutt:{catototly Prascedente major. Infema coccinca 
funt, capitis fuperior pars f ulva ; reliquum corpus cya- 
neo, candido atque fubnigro diftinguitur colore. 

Chiltototl Carduele paul6 major, tota fcrb coccineaj 
fed nigris juxta alas admixtis plumis ; maculis propfe 
oculos candentibus ; roftro parvo ae nigro. Superii^ 
ponitur ob nominis identitatem inter Paflerinas. 

XJ^mfiltotot/y Avicula eft minima, nigra macula ro^ 
ftrum collumque confperfa, caetera cyaneo cinercoque 
tincfta colore. Canora eft. 

Q^auhchichil^ feu Avicula capitis rubri, lJoit:{it:{iilin 
pauI6major eft, infra candens, lupejnfe b fufco virefcens : 
capite coccineis ornato plumis, femoribus nigris : roftro & 
pedibus atris.c^p. I7.& 170 eandem defcribit. 

To:(caco:(tli mas, feu gutturis pallidi. Cardueli pene 
par, pedibus ex albo rubelcentibus, roftro brevi, tenui, 
acuminato, fupern^ nigro, inferne pedibus concolore, 
Inferna corporis lutea funr, fuperna partim lutea, par- 
fim cyanea : Alse infernfe cinerea?, fupernb ex fufco pal- 
lefcentes. Fafcia nigra ab ortu roftri per utrumque ocu- 
ium ad pe(5tus ufque procedit. 

Co:{tototl feu Avis lutea, fufco, nigro, cinereo S: luteo 
colore varia eft. Canora eft, ac colorem in nigrum can- 
didum 8c luteum mutare viciffim (olet. Aliam fub hoc 
nomine defcribit luteam totam, fed capite nigra macula 
infignito, caudaque & alis pallidonigroque variatis. 

T^it^iquilotl.hvis eft fufci coloris dilutioris,quae imbri^' 

-busdecidentibusappaiere folet &: exultare, pcdibus lon- 

gis nigris, collo tenui & longo, roftro prolixo nigr6que. 

Tlaquihtototl feu pida avis. Pulcherrimis coloribus, 
luteo, coccineo,' viridi, purpureo variatur. Pcdibus eft 
cinereis, oculorum iridibus luteis. 

Tlauhtototl feu Avis coccinea ; lifdem variatur colofum 
differentiis, fed paulo minore conftat corpore. 

Coyoltototl, Aviseft mediocris, roftro crailiufculo brevi, 
eodemque & cruribiis fufcis, pedore 8c ventre coccineis, 
relKjuo GQtpore lubrubro & nigrefccnce. ,74 APPENDlX. 

TlapatmotU Cardueli par aut paulb minor ; roftro te- 
nui, iride oculorum lutea, aJis caudaque e nigro rubets 
centibus, & reliquo corpore coccineo. 

Chachavatototl, Carduele paulo major, pedibus fufcw, 
roftro parvo & nigro, infernis partibus iuteis, reliquis 
ver6 coeruleo, nigro acque cinereo coiore variatis. 

Chichiltototl, Magnicudine eft praecedentis, infernista- 
jnen partibus rubeis, fupernis vero cinereis & nigris, fed 
in purpureum coiorem vergencibus roftro paulo acutiore 
Sc longiore. 

Xolotlapech, PafTeris pene magnitudine, inferne lutea, 
fufca ver5iuperne. 

Caquantototl, Magnitudo PafTeris, color cinereus, fed 
extrema cauda iucea, & ab extremis aiarum pennis, coc- 
cineis quibuldam filamencis dependentibus parvo eapite 
criftato, roftr6que parvo. 

ISP I Dj^. 

Jfpida Mexicana maxima Tolcomo&H dicla, Tres circi- 
terSpitliamas ionga ett, ventre ac pedore aibo, fed fuft* 
cis quibufdamundulato pennis ; aiis defuper fufco candi- 
doque & coeruieo variantibus coiore. Piicium rapina 

Axoquen, Avis eft idlus fatis noxii, cinereo, luteo,' 
ac fuivo coiore varia, roftro nigro acutoque & 8 uncias 
longo, collo vero duas fpiiiiamas, ac peiie iaxius depen- 
denrecavo ; cauda vero fefquidodrantem proiixa, ac pro- 
dudlis cruribus. Haec Avis quidem aquacica eft & pif- 
civora, verum ad Aicyonum genus minim^ pertinet, nt 
Vuic Fr. Hernande^. 

Acaca cahoaBH Ifpida? etiam fpecies eftj(cujus defcrip- 
tionem intcgram alibi damus) Anate f6ra pauio minor, 
colio & roftro fpitiiam.iaeo, (3c, 

Hoxoconauhtii. Hujus generis Avem vide inrer Aves 

terreltres roftris oblongis aquas frequentantes pifcivoras. 

Qiiapachtototl, i.e. Avis fulva, a colore aiarum, coiii 

ac capitis dida. ffimula risiis humanieft, atque idcirco 

inaulpicaci ominis infamia indis infenfa ; O(5io uncias 

longa, A P P E N D T X^ I7J 

longa, ac totidem cauda. Roftmm e cyaneo nigrum, 
longiufculum & incurvum : Oculorum irides albae Pe- 
dtascinereum, ac inde ad caudam ufque venter niger : 
Cauda ex nigro fulvefcens. Caro non ingrata. Anates Mexkan^e Francisgi 

H £ R N A N D E Z. 

^fU^Eti^canauhtli, Anatidomeftic^ pareft, &iirdemva* 
**■ "* riata coloribus. Vivit circa Mexicanam paludem. 

Ecatoml(eu Avis venti, Anate domeftica paulo minor 
eft, Roftroatro, tenui, fubcereti, propb extrema contor- 
to, plumis infernfe candidis, fuperne vero juxta femora 
fulvis : capite nigro & criftato, fed ab occipitio tseni^e 
candicantes utrinque prccedilnt ad oculos, quorum iri- 
des Iute*e. Alae f ubtus cinerese, fuperne vero fufcse, ni* 
gras atque albae. Exfigura ^oflri ad Mergos fotius quam 
Anates fertinere videtur, 

Ecatototl altera^ Praecedentis faemina eft, eique fimilis, 
fed crifta majori, orbiculari, 8c coron» modo eminente, 
paululii nque alba. DifFert etiam coloribus, ut in hoc 
genere fieri loiet. 

ColcnnauhtltciontU Anatis fylveftris genus eft, fupern^ 
fufca, inferne alba ; cruribus paJlid^ rubentibus , roftro 
fupernb nigro, inferne & adlatera fulvo. 

Concanauhtli, Anatis magn^B genus La^vanco Hifpanico 
fimilis. 

Tacatexotli^ Anas fera lacuftris, domefticx magnitudi-. 
ne, roftro lato, fupernb cyaneo (quod 6c nomen (ignificat) 
fupina corporis parte fulva, prona ex argenteo nigricante, 
alis fubtus cinereis, fuperne nigris. 

T^it!(ihoa mas Anari noftra? caudacuras Phafianus,man- 
nus didaf , eadem avis eife viderur. 

ToltecoloBli{c\xMet:{canahachtli i.e. Avis lunarts, Hanc 
Avem Clangulam efle, Quzttr jchii Italis di(5tam, macu* 
laj candidae inter oculos Sc roftrum, reliquaque defcrip» 
tio fuadet. (i an Pr imse eadem fit ? 176 A P P E N D I X. 

T:(onyay.iuh>jui & T:(u8:(onyayauk^uit Magnitudine db- 
niefticse Anati pene par ; Roftro lato, fupernfe cyanco, 
juxta extremum feu ligula macula alba diftind:o ; pedi- 
bus ctiam coeruleis. Corpus albo fulvoque variac colore ; 
capite eft craflfo, colore Pavonino, vertice nigriore. 

Xalcuam feu Avis arenam deglutiens, Anate domeftica 
paulo minor eft. Roftro fuperne livente, infern^ nigro, 
modic^ lato ; cruribuspullis : fupina corporis & alarum 
parte virenri, candido, nigro, & fufco coloribus vari^; 
prona candida : t^nia viridi ab occipitio ad oculos duda^ 
pedloi-e fulvo cum lineiscandidis tranfvcrfis. 

Colcanauhtli feu Anas Coturnicum Mexicanarum colo- 
re, Magnitudine eft mediocri, roftro lato & nigro, ful- 
vis pedibus : cxcero corpore albo, fulvo, nigroque, 6c 
cinereo colore vario. 

Nepapantototli Roftro eft in acutum quadantenus defi- 
nente, quo ab Anatino genere differt. Nulium (inquit) 
eft genus coloris alias Anates ornare folitum, quod huic 
Ibli non contingat ; unde nomen. 

T:{taSi:(dn ya]faul:c]ul feu Avis varii capitis, Roftro eft 
nigro, mediocriter lato ; univerfo pene corpore canden- 
ci, nigro atque cinereo, fed circa collum & capuc purpii- 
reo, albo, cyaneo, viridi, & ad Soiis repercuflus lapi- 
disautveftis heliotrophise inftar vario atque pavonino. 
Pedes rubri, ad nararum folum non ad inceftlim compa- 
rati, ut quse extremo adhaereant corpori ut in colymbis. 
Lacui Mexicano advenaeft. 

Tacapatlahoac feu Avis lati roftri. Anate domeftica 
paulo minor eft, pedibus & roftro inferna parte ex palli- 
GO rubefccnte ; fuperna in ambicu ex fuico rubefcic, cir- 
ca extremum ex fulvo nigrefcit. Corpus univerfum tegt- 
tur pejinis femicirculos quofdam imitantibus, fulvis, ni- 
gris & candidis, ventre tamen omnino fulvo. Alae fuper- 
n^ partim alba?, parcim virides fplendenccs, maximam 
partem fufcse, fubtns albicant. 

Tempatlahoac, Anas fera Domefticse magnitudlne, un- 
de idem apud Indos nomen ufurpavic. Roftro eft lato & 
longo, undique nigrante, pedibus ex pallido rubentibus ; 
coilo 6c capice viridibus purpureis, & nigro colore fpien- 

dentibus A P P E N D I X* rjf 

tibiis, proiit varie objicinnmr luci : iris paJlida ; pe(5tug 
candens, reliqaum corpus inferne fulvum, & binis ma- 
cuiis juxta caudam ucrinque candenribus infignitum' ; 
fuperne vero femicirculis quibufdam in ambiru ex albo» 
fufcis incus ^ nigro viridibus. Alse inicio cyanese funr, 
mox candidae, tandem virides, extremo veroakero latere 
fulvae, altero viridi fplendentia, 

Opipixan, Roftro eft fubrubrb, pedibus fulvo & canden* 
ti colore variaris, reliquo corpore cinereo & higro. 

Qu.ipach canauhtli^ Roftro eft laro, eoque ut 8c pedi* 
bus caeruleis: Capite, collo, ped/ore ac ventre fulvo 5* 
cauda brevi, alba & nigra: alis cum dorfo e fufco fui- 
voque tranfverfis txniis variatis. 

Qucrqueduk latiroftra Mexicana Atapalcatl diflaj CoIo° 
re eft candente 8c fulvo, roftro latiflim.o • csetera Quer« 
quedulse vulgari fimilis. 

Chilcanauhtli feu A\ is Chilli colore, QuerquecJul.a* fpe« 
cies eft, paulo minor vulgari, rofiro latiore, anguftiore 
tamen quam prascedens : colore torius corporis fuIvoV 
alarum tamen vario ex coeruleo, candido 6c nigro viref- 
cente. 

Tacapit:(ahoac feu Avis roftri mUcronati eadem efife 
videtur cum Colymbo noftrate minore. 

Xomot/, Dorfo eft Sc alis defuper nigris, pec3:ore fufco. 
Criftatum iracundia facit. Pennas ejus Indi veftibus fui^ 
intexunc. Jves aquatk^ M e x i c A n iE fijjtfedes 
Franc. Hernandez. 

i,r^OMALTECATL, Avis eft lacuftrls, Colurtib^ 
^ fylveftris magnicudine, pedibos rubefcentibtis frf» 
dadtylis, digitis longis : Roftfo palmum longo, tenu!; 
acuto, nigro .- plumis unrverfi corpOris candentibus; (ti- 
perna parte capicis nigra ^ alis fuperne inferneque nigro* 
cobre vafiatis,' ^, 

M ebo$hSi 178 A P P E N D 1 X, 

2. ChochopitUf Corllto i. e. Arquatse peifimilis, fefqmfpi-^ 
thamam longa, a fummo roftro ad extremam caudam ;, 
roftro palmari, ad exortum virenre, extremo nigro :. 
Candeatibus tegitur pennis-, infertis tamen circa alas qui- 
bufdam fufcis : quas cum collo & capite albas nigralque 
poriiis fortitur. 

^.Cbi^uatlikM No6lua ; cap. i «^S. fub Chiquatotl nomi- 
na andem paulCr aliter defcribit. Rufticula^ noftrati par, 
roftro longo, tenui 8c pullo, ac rasniis juxta utrumque 
oculum luteis & incurvis : inferiora corporis pallida funt, 
nigris quibufdam plumis circa collum interlertis. Iris- 
lutea ac nigri oculi : csscera ex fulvo, fufco, 8c cinereo 
permixta. 

4. Taca cintli Icu Roftrum Ipicae MaIzii,Ternos circirer 
dodranteslongaeft, virentibus cruribus, capite & ventre 
Cv-aneis, fed vergentibus in purpureum, alis promifcue 
fulvis nigrifque ; oculis luteis, ac roftro, fed in coccine- 
iHn prope exortura vergente, quod 3 psene dig. longun:i 
eft : anteriore capitis parte uc in Fulicis & Gallinulis» 
quarum fpecies eft. 

^.Tohual quachilij(e\ji Caput Chilli nodurnum,faIforuni.- 
lacuumalumna, Sturni feremagnicudine; capiceparvo- 
collo tenui longo ; roftro longo luteo ; cruribus itiden^ 
Si pedum digitis longis cinereis ; unguibus lureis. Ab 
esorturoftri alTurgit corona tricufpis, ^luceo rubefcens; 
& ab interiore alarum parte bini aculeicontorci feu incu^y 
vi. Gallinula? fpecies eft Marcgr. defcripta. 

6: Xochitenasari tertia, Avis (inquit j lacuftris eft.fefqui- 
palmam longa fi roftrum excipias, quod 8 p^ne uncias eft: 
prolixum, ac tres latum, ferratum coccineum juxta ex- 
rremum, circa alias vero partes cyaneum & ex albo pal- 
lefcens, fed finguiis psene momentis (quod fide p^ne ca- 
ret) mutans colorem. c^tera vide, nam Picam BrafiJi- 
cam Toucan didum defcribere videtur : quamvis alibi 
de ea loquatur ut de Ave fibinon confpeda. 

7. Acolin feu Coturnix aquatica a magnitudine parl df- 
fe, Avis eft fufca; Roftro prolixo 8< curvo in inferiora,pe- 
dibus longis. Juxta aquarum fummiratem currit celerri- 
m\ nunquam fere volac j ad lacum Mexicanum. Ali- 

hl A P P E N D I X; 179 

H AcoUn Sturno rriagnitudine parem facit ; pedibus ex 
viridipaJlelcentibus, in digitos 4 prolixiores divifis. Cui 
Roftrum luteum, tenue, mucronatum, pro corporis 
proportione longiufculum : irides oculorum tulvse, capuc 
parvum. Inferna corporis candida func, lateribus fufco 
maculatis cclore : fuperna vero & cauda, quae breviuf- 
cuia eft, fuiva funt, 8f maculis nigricantibus diftind^a, 
S: candidis lineis quafvis pennas circumambienribus^ 
ejufdemque coloris pundis nonnunquam confperiis. Ca- 
puc mira colorum varietate micat, cujus medium atra 
linea fecat, ac velut cinereae aliae latera, maculae ver6 
parvse &: candentes canthos externos. Collum pedliilque 
cinerea funt. Alexicani lacus indigena eft. 

8. HoaSiii leu Avis ficca, Gallinx magnitudirie, ternas 
fpithamas a roftri acumine ad caudam poftremam longa 
eft. Crura prolixa pedem, Roftrum cum uncia rrien- 
tem, pollicem craflum, fuperne nigrum, ad latera pal- 
lens, inferne nigrum & fubfufcum. Oculi magni, iiis 
lutea, palpebrae rubr.^ : Verrexniger. criftaetiamnigra 
infignis. CoUum, venter.. corpulque univerlum candec ; 
fed cauda cinerea eft, veluc & defuper alae, nam infer- 
ne lunt albidiores, Superiores alarumpartesvirorequo- 
dam fplendent. Dorfum erfi candidis tegatur plumisj,' 
pennis tamen nigris in virentem fplendorem incliriantibus 
veftiri folet. Aiba fafcia circumcingitur caput a roftri 
exortu ad oculos ufque ptocedenre. Pedes & crura pal- 
lefcunt Lacus Mexicani advena eft, 8c pilcium captu- 
ra viditat, & gravem vocem edit. 

9. Amaco:{que feu Avis rubefcentis colli : paluftris e^l 
Turturi noftrati magnitudine par: Pedibus in digicos 
fiflis, ex albo rubefcentibus, nigris unguibus : roftro me- 
diocriter longo, exili 8c nigro ; iridibus oculorum 1 ubris. 
Peifioris, ventris 8c alarum inferna alba funt, fed cauda 
(quae mediocrem magniiudinem nancifcitur) fuKo & ni- 
gro colore eft infperfa. At collum pedtufque rorques 
bini, minimi fer^digitidiftancesintervalo, nigrique cin- 
gunt, quarum anterior undeqaaque circuit, pofterioc 
fuperna deficit ac difparet parce, Ex utroque lacere ma- 
culx binae candenies, pari amplicudine (upra oculunt i8o A P P E N D I X. 

versus coUum, illud fere attingentes difcurrunt. Superna 
corporis, adeoqne ipfa cauda albo, nigro,fulv6que funt co- 
lore ; 2l\x vero defuper fulvo & fuTco Indigena eft & 
lacus mexicani alunnna .- vefcitur infedis & pi(ciculis. 
Caro edulis elt, fed qualis aliarum Avium aquaticarum. 
Vehementiiis perlLrepit quam pro corporis ratione. CATALOGUS 

Avium JAMAYCENSIUM 

^as, cum in Infula illa commoraretttr, ohfer» 
vavit d* ^^fcriffit Eruditiffimus Amicus 
nojler ^ totius Hiflori^ Naturalis fcien» 
tiffimus D. H A N s 1 u s S l o a N e , ad' 
ditis earum qu£ in fr£cedenti Synofji deftde* 
rantur defcriftionihus contraf^is ex ejufdem 
Schedis manufcriptis. 

ULTURI affinis Brafilienfls, Urubii 
Marcgr. pag. 207. Tzopiloclfive Aura 
Hernande:^<:i\!i02i.d defcripr. The Carrion» 
Crow, noftratibus colonis. 
' 2. Tinnunculus five Cenchris, eive 
valde amilis Accipicer. The Keftrel, or Stannel. 

3« Guira querea Marcgr. Caprimulgi fpecies. A IVood- 
Cvpl, or Goat-Jucker. Noftrates a fono quem edunt hoc 
genus Aves, Churfi-Otvls, eas vocant. Sylvas frequen- 
lant tam in ]amayca quam in Anglia, prsefertim montofas. 
4, Caprim.ulgus feu Nodlua iylvatica Jamaycenfis mi« 
nor. The fmall PVoodOwi. Infigni nota ab aliis hujus 
generis avibus diiferc, qu6d nares, velut rubuli quidam, 
ad f digiti ahitudinem fupra roftri fuperficiem extenc. 
Parva admodum avis eft, a fummo roftro ad extremam 
«audam feptem non pius digitis longa, ab alarum exten- 
iaram teniunis decem lata. Figura capitis, ore & roftro. 
A P P E N p I X. i8t 

cum Caprimulgo convenic. Supinae ut 8c pronse parcis 
color varius ^ xerampeiino, cano 8c nigro, alis tamen 8c 
cauda dilutionbus 

5.Pfittacus maximus cyanc-croceus Aldrovjih.i i. png. 
6^3. Ararauna Braiilienfibus Marcgr, Premier efpece 
d'Arras I{ochefort. The great Maccaw. 

6. Piictacus minor macrouros totus viridis Aldrcv. 
Ornirhol. /V/' if /''-7^.678. Tui fpecies fecunda, Tuia- 
purejuba Marcgr. The green Parakeet, Pfictacus viridis, 
alarum cofta fuperna rubente Aldrov. lib. 1 1. pag. 668^ 
The mcfl common green Parrot, xoith the ridgc of theWIng 
red. This is hrought from the Spanilh MainfrcqucntJy in- 
to Jamaica. 

7. PfitLacus leucophcephalus Aidrov. lib.i 2. p.676. Pa- 
pagayos verdefque tienen un flueco de plumas blancas en 
elnafcimentodelpico de Oviedo, Hb. 14, cap. 4. E Cu- 
ba & Hifpac ioIain]amaicam inferuncur. 

S.Pfittacus minor,coIlo miniaceo. An Xaxabes Oviedi ? 
The common [^arrot of Jamaica. Coilo eft rubente, a- 
lias undique viridis : cauda brevi lata. Articulate lo- 
quirur, 

9 Cornix nigra garrula. AChatteringCroWjcrf ACa- 
cao-voalt{. Loca montofa frequenrac, Avis eft garrula 
admodum, voce a Cornice Europxa muhiim diverfa : 
alias nihil video in ejus defcriptione quo dilcrepet a no» 
ftrace. 

10. Pica luteo-nigra varia. TheTAlow andBlacJiPie. A 
fummo roftro ad extremos ungues novem digitos longa 
erat, totidem fere ad ulcimam etiam caudam. Ro- 
ftrum digicale, redtum, acutum, nigrum ; quo colore 8c 
pedes, 8c ungues imbuti. Color capitis & gulae niger, 
dorfi eciam aliquatenus 8c caudse : Alae albo & nigro va- 
rise : cotum corpus reliquum pallido Aurantii colore tin- 
cftum. Inceffu faltatorio Picam variam noftrarem imi- 
;acur, 

1 1 . Picus varius medius Jamaicenfis. Toe Middle-fi:{ed 
farticoloured fVood'PecI{er. Longitudo 10 dig. latitudo 
inter extrema alarum extenfarum 14. Roftrum Sc lin- 
gua ut 'm noftrace vario j nec cauda mulcum difpan 

N 5 ' ■ Capui iH A P P E N D I x: 

Caput fufcum feu leucophaeum, vertex lamen & collum 
fup'=riu& coccinea Dorfum, alae, cauda nigra lineis 
albi^ tranlverfis varia. Gula, pedtus, venrer inter Au- 
rantium & fufcum colorem ambigunt. Pedesbviridi 
fiavicant In lylvis paffim occurrunr. 

iz.^icusmajor ieucophaeus feu canefcens. Pluviae Avis 
Sc fenex d 6tus. An Od Man, or I^ainbird, Ab initio 
roftri ad iinem caudse 1 8 digit. longa erar, tantundem 
lata in^er alarum exrrema. Roftrum uncia longius, le- 
niter incurvum, teretiufculum, acuminatum, fuperne 
nigrum, fubtus albicans Cauda dodrantalis, Ca- 
put piumagine fufca mollicella veftitum ; dorfum & alas 
paulo diluriores : caudanigra, apicibus pennarum albis : 
Mentum 8< gula alba, moUi & velut holofericea lanugine 
teda ; reliqua pars prona ^ rubro xerampelina. Pedes 
e coeruleo nigricant. 

Omni anni tempore in fylvis & fepibus invenitur. Vocc 
folito clamofiore piuviam prsefagire creditur. 

A canefcente lanuginofa plumagine Senes feu vetulae 
dicuntur. 

1 3.Picus feu Pluviae avis alia canelcens Senex didla ro- 
ilro longiore & rediore. In omnibus cnm praecedente 
convenit prxterquam roftro, quod hurc red:um, dimi- 
diodigitolongius, tenuius, feu gracilius, & albidius. ' 

x^.Ifpida ex atro fi< albo varia. Jaguacati guacu Brafi- 
lienfibus M^rcgrav. An Pefcheur Du lertre, Tbe Crab* 
catcher. 

i^.Gallusgallinaceus & Gallina. Thecorhtnon Dtmghill 
Cock atid Hen, Per totam Americam, in calidiflimis 
regionibus optime ie habent, adolefcunt ^ vigenr. 

I 6. GaI10'pavo,feu Numidica avis,iquibufdam Melea- 
<rris, The Turkjy. Haec eriam Avis calidis Americae re- 
gionibus gaudet, ibidemque mirum in modum proficit, 
&" ie muk-plicat. 

i7,Galiina Guinea,yeterum MeIeagris,PouIes Pintades 
:B^chefcrt : T e Guiry-Hen, Gregatim incedunr, funtque 
iriSavannis didis frequentes, Earum caro optima & 
lautiirima haberm\ - ^' - . A P P E N D r X. 18? 

■ .l^. Pavo^ The Peaccck^ and Hen. Hsec etiam Avis in 
calidis hifce regionibus non infrequens. 

1 9.Mitu vel Muiu alia lpecies,Mituporanga Brafilien- 
fibus Marcgr. Tepetotoi:! Nieremberg. Gallus Indicus a- 
lius Aldrov. A Quiri:(aa - quoniam ez inluia guir.i^ao in 
Jamaicam illatus eft. 

lo.Perdix montana.T/j^ Mountain Part-ridge,Longiivtdo 
k fummo roftro ad extremam caudam 10 unciarum : 
iatitudo inter alarum extenfarum apices 1 6. Roftrum 
Columbinoperfimile. Caput parvum : Cauda duos di- 
gitos longa. Supina pars toia colore xerampelino fevi 
purpuro rubente cupri semulo tinda: Pronadiiutior, & 
fub ventre albicans. Oculorum irides flavae ; palpebrap 
puichr^ coccinese., Crura Sc pedes duos digitos iongce, 
^ ut in Columbis rubrae. 

In fyivis montofis inveniuntur, Sc baccis vi(5litant. la 
^rboribus Iiumilioribus nidinciint, nidis e virgultis tenui- 
oribus tranfverfim pofitis conftrucftis, quibus pilos & goT- 
fipium fuperimponunt, ut ova meiius foveantur, Sc pullf 
inolliiis cubenc. 

21. Columba vulgari$, The.common Wild Dove, or Pi- 
geon, In columbariis aluntur frequenrifTunse. 

22.CoIumba caudafafcia fufca notata,vclut annulo cin- 
€la. The B^iig-taiN Pigeon. Qiiindccim uncias ionga erat„ 
Tiginti lata, Longitudinem ab initio roftri ad finem cau- 
dse fumimus : latitudinem ab extremo ad extremum a- 
larum extenfarum ; qnod Ledlorem femel monuilTe fuf- 
ficiar, jne eadem faepius repetere cogamur. Roftrum '|; 
dig. longum, ad bafin 8j circa nares duplici protuberan- 
tia elatum. Oculorum irides coccinea^, Cauda 4 aut 5 
digitos longa. Corpus craffum. Capuc, coilum pedus 
purpurafcentibus plumis veftita ; venter albicantibus. 
Colium fuperius virefcebat ex purpura, pennis pro va- 
jio ad iucem objedlu verficoloribus, & ferici inftar fpien- 
ffllentibus. Dorfum & cauda pailide cosrulea, excepra 
jlla quam diximus fafcia leu area tranfverfa nigra. Ate 
fufcae. 

2 3,Columba minor ventre candido; 7he l^oite-heH^s i 
pofe, Novem digitos longa erat, 16 lata. Roftrum ^- 

N 4 " mm 184 A P P E N D I X. 

iinciae squabat cum totidem quot in praecedente protube- 
rantiis. Oculorum irides albas. Vertex & prona pars 
tota alba, unde nomen : fupina colli e cceruleo 8c pur- 
pareo verficolor. Dorfum &c sdx e fufco purpurafcunc 
cum aliqua rubri tindlura : Cauda ccerulea cum linea 
in extremo alba Menfe Januario in Savannisfeu campe- 
itribus planis inveniuntur ; & in cibis commendantur. 

24. Goiumba minor leucocoryphos. Goritas de Oviedo, 
fih. 14. cap. 2. The Bald fate. Longitudo huic 11. digi- 
torum, latimdo 18. Roftrum femunciale, ad bafin ru- 
fcrum & protuberans, infra nsres oblongas album. Ver- 
tex in adultis albus, unde nomen. Supina pars colli e 
cqgruleo feu viridi fplendence coiore varia : totum prae- 
£erea corpus obfcure coeruleum. 0\ iedo Hifpaniae com- 
munem effe fcribit, ubi grandicr evadit- D. SJoane Oe- 
nadi eandem effe fufpicatur veriim notse non refpondent. 
Oenas enim ob vTrticem album infignis non eft. 

a^.Turtur minimus alis maculofis : an Turtur minimus 
Barbadenfis. Picuipinima Brafilienfibus Marcgrav. Quin- 
que digitos longus erar, 8 latus. Roftrum femunciale, 
fingulis ad fingulas nares protuberantiis fungofis, in- 
curvum, apice nigricante, ad bafin flavum, leu mali 
Aurantii coiore infedum. Oculorum irides duplici cir- 
culo altero flavo, altero coccineo diftind:*?. Vertcx 
cceruleus : Dorlum fufco diluciore, alae & cauda obfcu- 
yiore cqlorata : Alx autem cosruleis vel purpureis maculis 
notat^. Pedus purpura diluta, & Abdomen adhuc pal-' 
lidiore tin(3:um. Humi plerunque refident & vicftum 
cjiiagrunt, & fiquis eas excicat Perdicum more breves vq- 
latus faciunt ; fiintque gregaris. 

26. An Ear-Dcvej i.e. Turtur auritus. Palomas Torca- 
ras Oviedi^ lib. 14. cap. 2. an Turtur vulgaris noftras .^ 
Turtur auritus dicitur, quia in alterutro colli latere m.a- 
culam habet nigricantem aurisquodammodoxmulam. 

27, Iderus minor nidum fulpendens. An Jupujuba feu 
Japu Brafilienfium Marcgrav. Tbe M^atchy pickety or 
SpaniHi Nightingale. The American Uang-nefi. Avern 
lianc quja ex extremis arborum furculis feu viminibus ni- 
inm fufpenditp cum Jupujuba Marczrav, ^"^^cit eandem A P P E N D I X. i8y 

elfe fufpicor, quamvis colores non conveniant. Aves 
cnim nonnuUas ejufdem fpeciei, ui: v. g. Loxice, colori- 
bus plurimum varianc, necdivcrlam puto Avem Lufcinia. 
Virgiynnna capire non criftatq diilam, cujus meminit 
D. Joan. CUyton in Epiftola ad Regiam Societatem Lon- 
dinenfem milia, cujas excmplar extac in Philofoph. 
Tranfad. N. %o6. fag.<^93' 

28. Monedula rota nigra. Thefmall Blacl^hird. Longa 
eft II uncias, 16 lata. Roftrum unciale, redlum,acutum, 
non in arcum affurgens. Cauda 5 digicos longa, Tota 
nigra eft. abfque uila colorum diverficate. 

29. Ani Brafilienfibus ?k/^rc^r. The greatBJack^hird. D. 
Sloanein hujus Avis defcripcione a Marcgravio difTentit, 
quod digitos ufitaco ficu cres ancrorfum, unicum recror- 
fum extenfum ei attribuat. 

30. Merula fufca. The ThruPu. Longitudo feptuncialis ; 
lacicudo I o unciarum. Roftrum digicaie, redlum, cere- 
tiufculum, Aurantii colore cum linea ad apicem nigra. 
Cauda 3 digiios longa. Supina pars tota obfcurb fufca : 
fub mento macula alba : inferior pars colli & pedtus di- 
lutius fufca : vencer albicac. Crura & pedes Aurantii 
coloris. Sylvas montofas frequencanr, eanimque caro iti 
cibis laudacur. 

31. Turdusminor cinereoalbus non maculacus. Cen- 
contlacolli Hernand. The Singing-hird, Mock^bird^or Night" 
ingale. Virginise, ubi frequens occurric, colonis The 
Grey Mockjng Bird, dicicur. 

32.Tapera Brafilienfibus Marcgrav. An Hirundo apus 
noftras.^ Vencejos Oviedi, lib. 14. cap. 2. The Blacli 
Martin, <)r Swift, 

33. Sitta feu Picus cinereus major, capite nigro. A Log- 
gerhead. Sex digicos longa erac, 1 1 laca, Roftrum ni«- 
grum, digitale, compreifum, criquetrum^ naribus ro» 
tundis, ad bafin undique lecis nigris cindtum, Cauda 2^ 
digicos longa : Caput grande vercice nigro & veluc cri- 
ftato. Dorfum dilute fufcum feu cinereum auc cane- 
fcens. Aise & cauda cbfcur^ fufcae feu nigricances, & ad 
eorum extrema lineae cranfverfae albae. Prona pars cota 
^}}^h ^Y}^ ?S ftolida, nec hqcninem appropinquancen^ tU A P P E N D I X, 

fugitaut reformidac; fed tandiu moratur donec baculo 
percuti & occidi poirit : unde Log^erhead nomen ei im- 
pofitum. 

34.Sitta feu Picus cinereus major roftro cwvvo, Another 
fort of Logge head. Praecedente paulo major erat : Ro- 
ftro \ dig. longo, mandibuia fuperiore media parte eia- 
tiore, redta, acuta, exrremo incurva ; naribus rotundis, 
& (imilibus circa bafin fetis. Caput & dorfum cinerea 
ieu incana ; Ais & cauda obfcur^ fufca 5 aurantii co- 
It)re lecundum margines virgata. Cauda rres uncias 
longa. Mentum incanum, pevflus & venter albida. Pe- 
Aqs fufci. 

35. Mufcicapa Brafilienfibus Japacani didta Marcgu 
The fnia.ll Tellow and BrovQU Bird, 

36.Mufcicapa e fufco & albo varia.T/^e fmali hlack^ and 
pphiteBird. Longa ^digicos, 7 lata. Roftrum redlum, 
lereriufculum (upern^ nigrum, inferne album, ^ dig. 
longum. Cauda lefquidigitalis. Supina pars tota co- 
lore eft nigricanre, lineis albis varia ; prona alba cum 
aliqua nigri misrura, Pedes ^ viridi fulci ; ungues fub- 
lutei. 

37. Mufcicapab coeruleo, cinereo, fufco 8c luteo varia^ 
Magnirudine pra^cedenLcma^quat aut excedic. Roftrum 
par, nigrum. Vertex, collum, fupinum dorfum cinerea 
aur incana Sc lanuginofa : Alx &: cauda (z dig. longaj 
t fufco & albo varia. Mentum & gula Hava : Colli la- 
tera urrinque alba 8c nigra. Pedlus & venter alba nigris 
quibuldam ad larera maculis. Pedes fufci. 

3S.Mufcicapa pallide fufca. The PVcrm-eater, Quinque 
digiros longa erat, larirudine longirudinis circiterdupla, 
Roftrum femunciale, redtum, teretiufculum,a.curum,pal- 
lid^ fufcum. Supina pars tota dilutius fufca. Per ocu- 
' ium duclus obfcurior : menrum etiam oblcurids colora- 
tum. Pe<ftus 8c venrer e nigricante 8< terreo colore 
mixra feu varia, fere ur in Alaudis noftratibus. Crura 
i^ dig. longa. 

39.0enanthe fufco-Iutea minor. Quatuor digitos longa 
erat, duplo larior. Roftrum recl:um, teretiufculum, 
iiQn admodum acutumj tufcum. Capuc fummum & 

dorfum A P P E N D I X. 187 

dorfum luteo-fufca : Alas & cauda fufca cum ftriis ali- 
quotalbis; cauda i ^ dig. longa.Mentum, pedus, ven- 
er flauicanc. InfecfVis vefcitur. 

4o.Rubecula viridis elegantiflima. Ihe Green Spafrovpf 
cr Green Humming Bird, 4 dig. longa erat, 8 lata. Ca- 
puc pro corporis proportione majufculum : Roftrum 
comprefTum, latum, mandibula inferiore rubra, fuperi- 
ore S fufco rubcnte, linea elata, re(fta fecundum longi- 
tudinem ejus decurrente. Capuc fupinum, dorfum & 
alse quatenus vifui apparent, colore viridi vivido & pul- 
cherrimo tinguntur. Sub menco macula coccinea ele- 
gans diametro femunciali. Venter ^ luteo albicar, pe- 
&US dilut^ virefcic. Pedes b fufco rubent, Digiti an- 
teriores omnes aliquoufque jund:i, extimi duo ad ungues 
fere cohaerebant : ungues longi 8c adunci. Plumago 
mollis & lanuginofa. Cauda fefquidigitum longa. E 
pulcherrimis quas unquam vidi Aviculiserac. 

4T Guainnmbi terda fpecies Marcgr, forte etiam fe- 
cundiL ejufdem Nam has duasaviculas fpecienon differre 
fufpicor The long-taifd Humming- Bird.',?cnms duabus m 
canda prajlongis Manucodiatas feu Aves Paradifi imitacur. 

42. Guainumbi prima fpecies Marcgr. Thelarger Hum- 
mirjg-Bird, 

43 Guainumbi quinca fpecies. Marcgr, The largefl or 
hlachpjk Humming - Bird, 

44.Guainumbi feptima fpecies Marcgrav.The leaflHum-^ 
tning Bird. 

45,Lufcin!a feu Philomela e fufco & luteo varia.-^ hlacJ^^ 
and yellm Blrd. Longa erat 4^ dig. 8 lata, Roflrum 
iemidigicale, acutum, nigrum. Caput fe nigro fufco va- 
rium, exceptis Imeolis duabus fupra oculos albis. Men- 
tum & major dorfi pars obfcur^ tufca. Uropygium fu- 
pra caudam fla.icac. Cauda ipfa & al^e fupmae obfcur^ 
fufcae, lineolis quibuldam albis ad apices virgar^, Pe- 
(5tus & v?niter tocus flavent. Crura feicunciam longa. 

46 Paffercoeruleo fufcus.T/i^ Bonana B/Vv-/ Quinque circi- 
terdigitos longicudinisobtiner.Cauda fefcuncialis.Roflrum 
breve ( \ dig longum) cralfumj fubrotu^dum, Capur pro m A p p E N D I x: 

corporls ratione grande. Latitudo 9 uncias explet. Pe^ 
des nigri, unguiculis acutis pariter nigris armati, Dorfi 
pennae ad caudam ufque lanuginofse, obfcur^ cceruleae"; 
pevftoris diluciiis coerulefcunt : Apices pennarum in ven- 
tre lutese. Alss &: cauda c coeruleo obfcuro virefcunr. 
Arbores Bonanas didas frequentat, unde nomen, 

47. AJia hujus (pecies eft,capiteminore,coloribusetiam 
dilutioribus varians. 

^S.Paffer niger pundlis croceis notatus.'T/jff ^/^cj^ Spar- 
row. Longus erat 5 dig. £ latus. Roftrum breve, craffum, 
nigrum, acutum, narium foraminibus rotundis, Cauda 
2 digitorum. Tota avis nigris ad cceruleum tendentibus 
integebatur pennis,maculis duntaxat nonnullis fupra ocu- 
los, fub mento 8c cauda aurantii colore pidta. Pedes 
longi nigri, unguiculis brevibus acutis, 

49 The Savanna-Blrd, Quatuor uncias longa erat,7 lata 
Roftrum breve, craflum, acuminatum. Vertex, fupina 
pars colli 8c dorfum colore ex obfcure fufco albicante & 
xerampeiino mixto : prona pars colli feu eula & pe<ftus 
dilutius fufca 8c ad luteum tendentia, Venter albus : 
pedes etiam albicabant. Alarum apices & fiipercilia iu- 
tea. In campeftdbus humi feden: & currunt Alauda- 
rum more. 

5o.Serino affinis avis b cinereo luteo & fufco varia, Odo 
digitos longa erat, iz lata, Roftrum f dig. longum, 
breve, craffum, fuperiore mandibula e coeruleo fufca, 
inferiore dilutiore. Caput plumagine canefcen:e veftie- 
batur, dorfum e luteo fufca. Alse & cauda obfcur^ 
fufca Hneolis albis ftriata. Mentum canefcens, pedus 
& venter lutea 5 fub cauda tamen alba. Pedes fubcoe- 
rulei. 

51. Serino alHnis,b croceo & nigro varia. A fmali Blacl^ 
andOrang^.-coloured Bird. Longitudine ad 4 digitos ex- 
tendebatur, 6 lata erat. Roftrum \ dig. longum, la- 
tum ad bafin : Cauda fefquidigitalis. Caput & colluni 
nigra, quibus & dorfum concolor ciim levi Aurantii tin? 
dura. Alse & cauda fufca, Aurantii coloris vjrgis. 
ftriata. Pedus 8c Alarum veftitrices eodem Aurantii co- 
lore tindl^. Venter albus, Pedes nigri, Foipaicis ve- 

iicitur. ;; " ^" ': 4m A P P E N D I X. 189 Aves aquas frequentantesfifjtfedes ^ in aquofis 
vi^um qu£rentes, 

I, /^Uiratinga Brafilienfibus M^rc^^. Ardeaalba irajor 

^ noftras. The largeft White Gaidding. 

1. Ardea coerulea, an Ardeola MAxcgr. Cccw ^Pifon, 
An Heron. 

3. Ardea coeruleo-nigra. TheBlack^or Blew Gaulding^ 
Longimdo fefquipedalis, latitudinis fubdupla. Roflfrum 
2i dig. longum, ad bafin circa oculos cute viridi re- 
d:um, acutum, apice nigricante, reliqua parte fubcce- 
ruleum. Criftam plumarum longiorum in fummo ca- 
pite geftat. Collum 6 dig. longum, plumis raris vefti- 
tum, colore h cceruleo nigricante ; quo 8c reliqu^ to- 
tius Avis pennae imbuuntur, excepris iis quse ped:ori, 
ventri & partibus fubalaribus innafcuntur, quse dilutio- 
res funt. Crura 7 uncias longa, fquamis virentibus 
ted:a. 

4. Ardea ftellaris minor. A fmall Bittern, 14 digicos 
longa erat, 20 lata. Roftri bafin &: oculos membrana 
lutea nuda cingit, ad nares ufque extenfa. Roftrum 
duos digitos longum, acuminatum, angulofum, mandi- 
bula fuperiore nigra, inferiore lucea. CoIIum 5 digitos 
longum in formam S literse inflexum, rigidum. Cauda 
digitum longitudine non multiim fuperat. Plum^ in 
vertice obfcure fufcae, 8c apicis in modum elatse ; eodem 
colore imbuuntur quas collum fuperius, dorfum, alas & 
caudam veftiunr, maculis duntaxat quibufdam albican- 
tibus & leucophseii hic illic infperfae ; quae Mentum, 
colium inferius, pedus & ventrem, dilutiiis fufc3e ; albo 
& xerampelino coloribus intermistis. Crura 4 digitos 
longa, anteriiis obfcure fufca, pofterius flava. 

5. Plateaincaraata, Tlauhquechul H^/tmW?;^. Aiaia 
Brafilienfibus, Colherado Lufitanis, Belgis Lepelaer 
Marcgr, The American Scarlet pelecarie, or SPoon» 
m. 5 Plu» ipo A P P E N D l X. 

6.Pluviali<; ma jor Ald' n\ Limofa Gejheri, The great 
Vlover of Aldro\and, cnlledhcre, The Curlevo, 

7.Himancopus V\m\\ Aldrov. lib. 20. cap.^30, Long- 
legs. 

S.Totanus dorfo fufco, albls maculis notaro, The Sea^ 
Plovsr. Delcriprio hujus Avis in omnibus fere excepta 
magnitudine Tringa? majori Europasae convenir. 

9. Pluvialis viridis. Pluviers [{ochefort (3 DuTertrel 
Gorriones 6 Pardalesde Oviedo. The Green Plover, 

lo.Pluvialis ex fufco & aJbo varia.caudalongiore.T/jff 
greatej} Snipe. Magnitudine cura Arenaria noftra Sati' 
derlmg ^ Curwillet didla convenit, qu6dque poftico di- 
gito careat : nec colore multum abludit, nifi qu6d cir- 
culum feu torquem habeat in fummo collo album, & fu- 
pina pars corporis magis fufca lit. Differtcaudae longi- 
tudine digit. 3 [ 8< pedum colore albicante. 

1 1 , Gallinago minima ex hifco Sc albo varia. The leafl 
Snipe, Avis hxc a noftro Stint, Gallis Alauda marina 
didlOj Bellonio SchcEniclos feu Junco, non multum dif- 
fert. Magnitudo & forma eadem, nec colores admo* 
dum diverfi. 

I z. Rallus aquaticus Aldrov. Ortygometra Bellon. kn 
Gallinula chloropus alrera Aldrov. r The Water-^ail. 

13. Charadrius iive Hiaticula. Matuitui Brafilienfibus 
Jidarcgr. Tl>e Sea-Lark^. 

1 4. Colymbus five Podicipes minor. The Didapper^ or 
Dobchicl{f orfmall Loon. 

1 5.Galiinula chloropus major Aidrov. The mofl commor^ 
Water-Hen, or More-Hen. Aves aqxiis innatantes falmifcdes, 

i\ "pHoenicopteruSjT/jf Flamingo. 

*- 2. Hirundomarinaminorcapite albo. PalTerftuI- 
tus Nierembergi A Noddj, 

Qon* A P P E N D I X. Ipi 

9.0nocrotalus five Pelecanus fufcus. Grand-gofier Eo- 
chefon 8c Du Tertre» The Pelecane. 

4. Avis Tropicorum. Feftu in cul ou rOifeau de 
Tropic du Tertre» The Tropick^ Bird, 

5. Anferi BaJlano affinis Aviscinereo alba./^ Boohy, AU 
bo & cinereo coiore varia eft ; Anatis Mofcoviticse mag- 
jiitudine, tetradadylos, digitis omnibus membranis 
conncxis, Aquis imminent Milvorum modo, abfque a- 
iarum agitatione acrem tranantes, ex alto praedam fpe- 
cuJantes, & Pifces quamprimum prope aquae fuperficiem 
apparent rapientes. Roftrum longum teretiufculum, fla- 
vicans. Caribbeas infulas frequentant ; numerofis.»gre- 
gibus infulam quandam parvam non longe a Nievesj B^» 
dondo di(ftam, incolis vacuam & defertam advolitant, ibi- 
demque nidificant & pariunt. 

6.Anferi BafTano congener fufca Avis. An Fuves B^che-^ 
fortii ? Avi prsecedenti periimilis eft, cum qua plerun» 
que capitur. DifFert colore faltem obfcuriore. 

7. Hirundo niarina major. Patines de Oviedo, lib» 14J 
caf. I. The greater Sea-Svoalloxv. Columba vulgari 
major erat, colore in dorfo obfcure cinereo feu grifeo 
quem vocant, infernb albo : Alis acutis, volatu pernici ; 
Hirundinis more Aquae fuperficiem ftringere feu radere 
videtur, pra^dse intenta. Sub vefperam volaiu continuo 
delaffatae congregantur mukae infimul, & aquae fuper- 
ficiei infident. In alto mari 50 circiter leucis ab ex- 
rremo Occidentali Angliae promontorio, the La?2ds end 
dido prim5 occurrunt, & abinde in Boreali Atlantici 
Oceani parte ad Maderas ufque infulas frequentes cer- 
nuntur. A quibus non long^ verstis Canarias didas de- 
lertae qua^dam infulae Salvagss didae jacent, in quibus 
Aves hae pariunt & fe multipiicant magno numero. 

8. Anfer domefticus. Ths Tame Goofc. Ex Europa ini- 
do huc tranflacus. 

9. Anfer Canadenfis. The Canada Goofe, 

I o. Anas domeftica Vulgaris. The common tame Duckl 
1 1. Anas mofchaca,^an Cayrina Aidrov, ? The Mufcovy 
Duc!{^* * - 

». ^ Anas 192; A P P E N D I X. 

12. Anas fiftularis, arboribusinfidens. The ffljiflitng 
Duck- Ab apice roilri ad excremam caudam 20 circi- 
ter digiros longa erar. Voce fiftulas fonum imitatur, 
unde nomen : & quod lingulare eftin hoc Avium generc, 
arboribusinlider. In hac inlula frequens eft 

19. Anas fera ventrecandido. JhelVbits-bellied DUcJ^. 
Longa erat 20 uncias, 30 lata- Roftrum nigrum, 
duos digicos longum, narium foraminibus rotundis. 
Cauda ad 3 digitos extendebatur. Capuc plumis ob- 
fcure & dilutiiis fufcis mixtis integebatur. Superior 
pars colli, parces fubalares, & venrer-etiam aliquatenuSy 
pennis fufcis, 5; albentibus lineolis tranfverfis variis^ 
incegebantur. Dorfum plus fufci minus albi obciner-^ 
Cauda & alx diluciiis fufcse, verum e brevioribus feu 
ined-is remigibus nonnullas colore viridi aurantiacum 
8c albdm inrercedente pidlse. Pedlus 8c ventris bona 
pars ::;.ba, Crura & pedes e fufco virelcebanc. 

14 Querquedala fecunda Aldrov. An Anas Circia 
Gf>. ? TheTeal. 

15. Rabihorcados rodos negros de Oviedo, ///>. 14,^ 
cap, i. F>-:^o--^^^^-J du Tercre. Av is I{abo focardo LuCiU' 
nis G A z o ; n y l. Natur. P E T i v E K. Tak 45. Fig. i. 
CataL 1 Si. A Man of War. 
MAN- p INDIAN BIRDS aiout FORT S^ GEORGE. 

PW Wie TAIi ^gSS^ 2 Pl-Rl 
INDIAN -BIRD5 about TORT 51 

AtAURA 
VOVE n.PiedBirdo/ GEORGE 

is.VAwsrcTio-m 
l ni k i MANTISSAM HANC 

Av lUNi Maderafpatanarum 

Addidit peritifnmus Naturalis Hiftoriie Gulror 

D* Jacobus Petiverus, S.R.S. 

Quarum Defcriptiones ex Iconibus elegan- 
tiffime pictis^ 

Sibi a D. Edvarbo BucKtEY^ 

AB A R C E 

Maderafpacana (vutgo Fort St GeorgeJ^ 
mffls, defumfU funt. 

nOIMANTOPUS MaderafpaLtanus ^ nigro aU 
*••* hente^ cruribus rubris ; Nobis. An Himati^optiS 
Plinii liL I6. cap. 47 ? The red legged C R a N E. Fig. 3» 
^pjirttm longum, gracile, liigrum. Dorfum, Alae fqua? 
liltra caiidam excenduntur) Vertex, Cervicis pennas 
fufque ad Scapulas crifpatasj) eodem colore : inde uf- 
cjue ad caudse finem albo. Femora riuda ; Crura longif- 
fima, gracilia; Digiti tres fPoftico enim caret) membra« 
nulis connesi, rubro. Vngues acuti, adnnci, Digra, 
Cum Aldrovandi defcriptione ben^ convenit. 

2. GallinaGO Maderafpatana Perdicis cofored 
The P A R T R i D G E-S N I P E. Fig, t. Coloribus variis,^ 
maculifque elegantibus undique brnatur. Venter &" 
Pedus (qu6d linea lata tranfverfa nigra dividit) al- 
befcunt. Caput, Tempora, & margo Alarum fuperiof 
maculis nigrofufcis afperguntur. Remiges alarum, Sc 
Cauda luteo, grifeo, nigroque eleganter interftinguun- 
tur, ^pftrum iongum (apice craifiufculo) rufefcit. Digi- 194 SynopSIS MethodicA 

tus.pofticus (ungue adunco) longittidine anteriprem 

sequat. 

3. Motacilk Mader. nlgrs) alhc^ue mixta, The Black 
and White WaGTail. F;g;. 3- 

4. MotaciHa Mader. ex alho cinerea, cauda forcipat^ 
The forked W A G T a i L. Fig. 6. Hunc & prsceden-^ 
tem Marem efle & Fisminam exiftimo, Utrique (prse- 
fertim huic) cauda forcipata, quae ex 4 tantiim pennis 
conftare viderur, exterioribus albis, mediis nigris. 

5. Avis Maderaf* major^ Novaculae facie, Coddel 
Cauka, five Summoodra Cauky Malabaricis. The 
SeaCrow, Fig. 5. Nigrefcunt Verrex & Alae^ qua-,-' 
nim exrremitates longifllmse, tenues, recurvae. CoUum, 
Pedtus, Venteralbicant, lineolis fubfufcis ftriata. Ru- 
fefcunt Crura brevia, Diglti (ufque ad medium membra-^ 
nulis intercedentibus jundli) & magna pars Roftri. Max- 
illa fuperior inferiore multo brevior, & in eandem ut 
Kovacula in Manubrium fuum incidic. Hujulmodi Ro- 
ftrum t Carolina olim accepi, cujus Icon in Ga:(ophiU 
~Nat. & Art. Tab. 76. Fig. 2. exhibetur. 

6. Crex Indica ex alho cinerea, nigroque mixta, Cau- 
nangoly, Malaharcnfihus : Booiiu Corj, Gentilihus : The 
Maderas Rail-Hen. Fig. 4. Capite, Corporis mag- 
nitudine & hgura, Anati fimilis: ^ftrum autem habec 
acutum, reres. longiufculum 5 PeBus zVowxn, maculislu-- 
nulatis nigrufculis refperfum; Pennasalarum cinereas, 
marginibus nigris : Caudam brevifTimam • Digitos & 
Ungues (aduncos) longos. 

7. Pica Maderafp. 'fulva^ aiis -pene nigris, Vanga 
Fandooe ; Gentii, The B u F F-J a y. Fig. 9. Magni- 
tudo circa Pic.e giandarite noftratis. Caud^ fuperior 
pars, nigra, apice excepto, qui flavus : pars inferior, 
alba fiavo mista. Dudus niger obliquus oculos cingit. 
Als nigrae, apicibus, & areola circa mediam, flavis. 
Ca^tera fulva, iineolisruffo-fufcisinterftindia. 

8. Pica Madrafpatana flavicans. Vanga Pandooe 
PeJda ; Gent. Jhe Y E L L 0\v-.J a y. Fig. 8. A prx- 
cedente dilfert colore diludore flavo : Pedore ufque 
ad anum iineoiis obliquis rmuolis (pellium Armeniana* 

rum A V r U M. ?(^5 

^um inftaO infignito ; Alis incegris, & Macula ovall 
Oculos ambiehte, nigricantibus : Dorfo & Gmture flavo. 

9. Vicz Madrafpat* 9^«»-«/ ad inftar maculara. Cundoe 
Vanga Pundooe ; Gent The M O T t • d- J a y : Fig. 7, 
a prajcedente diiFert Pedore 8c Oorfdf rhilcelli coloris • 
Capite & Caudainhacnigrefcente. quse in illa flayo. 

10. Pica Maderalp. virefcens cauda tricufpide, PafTary 
C^vQ, Gent, The GreenJ A Y. Fig. 10. Magna ex 
parce viridis ; Dorro 8c cauda intenfiiis Cauda tricuf- 
pis notabilis, apicibus nigricantibus, cufpide media lon- 
giflima. 

11. Pica MzdersiCp mimma e cceruleo mgrefcensl 
Peach Caye ; Gent. The fmalt blevo J A y, Fig. 1 1 „ 
Caput 8c AU CGEruleo intenfiore quam Cauda. Caetera 
nigra aut cineiea ; Cruribus & Roftro exCeptis, qu^ 
rufefcunt. 

12. Pica Indica vulgaris : Ponnunky pitta ; Gem, 
Ponnandutty ; Maderafpatanenfibus : The M A D R a s S- 
J AY. Fig. 10. Noftrati Pic<e glandarice a^niseft. Linea 
arcuata albida fupra oculos. Alarum tegetes virefcunrj 
Scapis flavelcentibus : juxta bafin alarum macula cctru- 
lea : Remiges & Cauda nigrekunt : Uropygitim tcsru- 
ieo macuiatur : inter femora ufque ad caudam rabe- 

fcit. 

13. Manticodiata crijlata tJL albo nigroque variata: 
Tella Teaco narry ; Gent. the pied B i R D O f P A R a- 
DiSE. Fig. 13. Hanc elegantiflimam rariilimamque 
avem ejufdem fpeciei eife credimus, ac ea quam iri 
Hollandia inier K»i(whie& Hermanniana, Anno 1711. pro 
Clariff. S LO A N I o emi. In D. Hermanni catalogo,p 1 3. 
No. 184. vocatur, Avicula Paradif^ea X^eylanica bartatd 
ex albo ^ nigro variegata, caud^ x iongiffmis pennis CGn" 
ftruSa: Walluhora, Zjylanenfibus^ i. e. GofTypium fu- 
rata : Het Catoen Diefje ; Belgis. Rfirum, Crifta, 5e' 
totum Caput nigra. Castera alba, lineis arcuatis, five 
lunulatis refperfa. Cauda infignia, pennis 2 longifiimiv 
Apud HoUandos in magno pretio habetur, & inrer rariffi- 
ina numeratur. Nec quicquam ex Ciarif. Hermanni 
Misfseo refertiiiimo pluris vendebatur. 

CN23 . H^Co^ / 1^6 Synopsis MetHodica 

14. Columha Maderafp. catida 3 pefinis Utis conflata* 
The Broad-tailcd M a d e R a s D o V E. Fig. 1 4. Fars 
maxima corporis alberdc. At alarum bafes colore ful* 
phureo, njaculis rufefcentibus fimbriatae: extremitates 
Remigum nigrse. In Uropygio 3 pennae miniaeeaz aca- 
IX, Roftrum & Crura lutea. Hiiic proprium & pecu- 
liare, Cauda tribus rantum pennis longis latis, albis, ni- 
gro undulatis, fcapis rubrts, conftrudta ; quarum esri- 
mae breviores, feta longa nigra int^r fingulam pennam 
interpofica. 

T<5. Columha Maderafp. ^ariis colorihus eleganter de- 
flBa. The P AR rot-Dove. Fig 1 5 . Variis colori- 
bus perfunditur : PeHus fanguineo flavi umbri ; Caput 
& Venter obfcurb viride paliefcente ; AU fufco viride 
tindo ; marginibus viride & luteo undulatis : Remi- 
gum apices, & pors Cauda? fuperior nigro ; inferior 
rufefcente. Vemora lanugine obducuntur. Crura bre- 
YiiTima, cralfa, rufefcentia. Pedes longi ejufdem co?o- 
ris. ^ojirum breve, craifum, prope apicem toro- 
fum. 

16. Columha Maderafp, e ruhro alhocjue mixta : The 
^-p^JayDove Fig. 16. Temporibus, Pedore 8c 
Ventre albis ; Koftro & Vertice rubris, lineis duabus 
Cjufdem coloris ; una colium cingence, ahera pedus 8c 
\entrem dividente. Bafes alarum cancellat^, utin Pica 
glandaria, Eanttam rubro : Caeterae Alarum penna: alba^, 
marginibus nigrefcentibus, Remigibus exceptis, rubFis 
albo tinclirs. Cauda eodem colore, apice & lineis latis 
iranfverfis rubris. 

17. Columha Maderafp. minor, ex alho rufefcens i 
The fmall red pied D o v e. Fig. 17. Buccas, Pedus, 
Venter, Femora alba : AU, Cauda, Vertex,- fubrubva* 
Supra Oculos linea lata nigra: eodem colore p.edes, 
Crura ionga, nuda, gracilia. 

18. AvH Maderafp. e einereo-ruhente, MadrasS 
Ring-Dove. Fig. »8. fVoorulla Ponnunk) -, Gent. 
Mignitudine Twdurn ajquare viderur; cinereo colorc 
pertunditur, pr^fertim capite, collo, dorfo, alis, & 
pcrciuncula caudae : pewtore autem, ventre, & majore 

caudar A V I U M. 197 

caudse parte, incarnato colore: vercice, alansm apici- 
bus, & linea trantVersa fub maxilla inferiore, nigro ; 
roftri apice flavefcente. 

19. Saulary mas Mad. ex alho nigroque mixtu^. The- 
C o c K S A u L A R Y. Fig. 1 9. Magoitudo Stumi. Pedtus, 
venrer, femora, pars caudse infcrior, & areola in alis • 
albiflima j csecera nigricantia. 

20. Saulary famina M^d. fufco alhoque varia, The 
Hen SaULAry. Fig. 20. A Mare diftinguituc 
cauda acuminata, 8: colojre, c^ui in hac fufcus, ubi in 
illo niger. 

21. Sanguillo Mad» capite cauJaque nlgris. Fig 20 
GuUa Cavalla ; Gent. Magnitudo ?ica varice. Vertex 
«latus, [{nftrum^ collum, Sc cauda, nigerrima. Ala, 
icapula?j dorfum, & uropygium, rubra. Venter & femora 
alba Hujus avis nota charaBerifiica eft Vertex acu- 
-minatus, ScCauda 3 pennis latis, in acumen definenci- 
bus, conftrudta ; media penna ultra excimas protendi- 
tur, & Tragulse formam caudae tribuit. 

22. Tooracca Bigaly Mad. e ruhro alboque miflis^ capite 
acuminato nigro, The red TooraCca, with a hlacl^ 
Head. Fig. 22. Huic Avium generi nota charaBsri' 
ftica Setae quasdam tenues in cervice. 

Multce func earam Specics, quae coloribus prascipu^ 
Jnter fe diftinguuntur. 

Huic peciuSf venter, fenaora, 8f inferior pars cauda?, 
alba : ScapuU, dorfum, alae^ caudae pars fuperior, 8c 
anus, rubra. 

Haec & fequentes a Sanguillo difFerunt, Setis in cer- 
vice, 8c quod Sanguillo dirnidio minors:s fint. 

23. Tooracca Maderafp. e rubro alboque partitis. The 
^ed and White T O o R a c c A. Prascedenti limilis, capite 
excepto, huic rufo, iili nigro. 

24. Tooracca Mader, alhida, ano ruhente. The whitijlo 
TooRACCA. A prsecedente difterc coiore, huic 
cinereo albo, ubi illi rubro. 

2f . TGoracca Mad. nigrejc?ns. The hUck^ T O O R a C- 

C4. Fig. 13. Totum fere corpus nigruin> apice caudae 

|[ N 3 } cxceptQ. 198 Syncpsis Meteodic A,'^c. 

excepto, albo. In hac notatu dignum, Podicem, feu 
"^ociiis pennulas caudam fuftinentes, nigricare, in omni- 
tus aliis rubere. 

1.6 Tooracca M^d. e nigro alblcans. The MaGPy' 
T0CK\CCA. Pedus (nigris lunulis confperrum) ven- 
ter & cauda^ parv inferior, alha, Pedoris colore, & 
ani rubicundia a praecedente differt. 

17. Tooracca Mad, auribuSy ^ macula in hafi alarurn 
fanguineis . Ihe MaGpy-Tooracca, with red 
Spts. Fig. 24. A prscedence differt maculis (anguineis 
Juxta Aures, 6s Alarum bafes» 
INDEX I N D E X 

N O M I N U M 

A V I U M 

Anglicorum, Wallicorum, Cornubienrium , 
Sepcentrionaliuai, coeterofumque Bricani* 
corum & Hibernicorum. A. 


Pag» 


« Small Yellow and 


€5^/^^ LP 


86 


Brown 186 


^^M^ Atnzel 


65 


— - Tropick 197 


^^^^ ^^^ 


119 


Bittour, orBittern 100 


^^^1^^; 
Small 189 


B. 
Black-Bird ^5 
Great and Small of 


TJAld-Buzzard 
^ Bald-pkte 


16 


S^amaica 1 8 5 


184 


Black cap 73, 1^8 


Bee eater 


49 


Black-Cock 55 


Bergander 


140 


Black Game ibid» 


Bernacle 


m 


Booby 191 


BilcockjOrBrook-Owzel ii 3 


Bottie-Nofe 1 20 


Bird.BlackandYeilow 


186 


Bramble, or Brambling 8$ 


is— «Black and Orange 


188 


Brent.Goofe 137 


— Bonana 


187 


Bull-Finch 86 


— — Hunnntiing Birds 


ihU. 


Bunting 9 5" 


Savanna 


188 


Burgo-mafter of Greenhnd 


i— Small Black and Whire 


12.7, *3Q 
1^0 


Burrough Duck 1 40 
[N4I Buftara I N D E X. 

Buftard Pag. 58 Curlew Pag. 103. 190 

'Burcher bird 18,19 Curwillet 109 

B-zzard 16 

V— -Hpney ibid» D. ^Anarv-Bird 91 

^ arri'in.crow 10,11.180 
Caflbwary 36 

Ch?.ffi.!ch 88 

Chsttering-Crow, or Ca 

caowalk 181 

Churn Owl 180 

Clakis i 37 

Cockatoons 28, 29 

Cock andHen 51. 182 
Cock of rhe Wood, or 

Mounrain 53 

Coddy Moddy 130 

Coid-Finch 77 

Cole-Moufe 73 

Coot X 1 6 

Cormcrant 122 

Cornifli-chough 40 

Coulterneb, or Counterneb 
izo 
'Crab catcher 482 

Cracker J47 

Crane 95. 123 

" — >with red Leggs 1 9 3 
Creeper 47 

Crois-bill 86 

Crow 39 

— Royfton ibid. 

r^Sea^Crcw ibid, 

' Madrafs 194 

Cuckow 23 

Cuntur 1 1 "PjAker-Hen 58 

■■^ Didapper, Dipper, or 

Dob chick 125. 190 Divers, or Uouckc 


;rs 124, 
I2S 


Dodo 


37 


Dotterel! 


III 


Dove 


59. i8-< 


Madrafs 


196 


Duck, black 


141 


- — Cuthbert 


ibid. 


Hookbiird 


?5o 


■ Mufcovia I 


50. 191 


• Scaup. 


142 


- — Tame l 


50. 191 


Tuftedl 


142 


Whiftling 


'9^ 


— Whitebeliied 


ibid. 


Dun-diver 


134 


Dunlin 


109 


E. 
PAgle, black 
*^ Golden 


7 
6 


White.tailed, 


or Py- 


gard 


7 


Sea 


16 


Elk 


136 


EarDove 


184 


F. 
'CAlcon, Gentile 
^ — Haggard 


13 


■H Jcr- I N D E X. tf Jerfalcon 


Pag. 15 


!^— Mountain 


ibid. 


— Per^grine 


ibid. 


. Red 


14 


^——Scone 


ibid. 


Tree 


ibid. — Tunis.or Barbery ihid, 

Wbite ibid, 

Fallow <Smith 7 f 

Field-Fare, or Feldefare 64 
Fkmingo 190 /^Adwall, or Gray 14^ 
^^ Gannec 128 

Gaulding, Black or BJew 

189 
ibid, 

105 

180 

105 

142 

89 27. ^ White 

Gid 
Glead 
Goat.fucker 
Godwit 
GoldenEye 
Gold Finch 
Coofander 

Goofe of Camda 139. 191 
«— — Gambo, or Spur- 
winged 138 
— <— • Soland 122, 
. Tameand Wild 136 

^ 191 

Gorcock, or GorFowIe 54 Gofliawk 
Gray l agg 
Great Grey Gull 
Green-Finch 
Greenland'Do\e 
Grofs beafc 18 
138 
130 

85 
121 

85 GroufejOrGray-game P.53 
Grygry , 9 

GuilJem, or Guillemot 120 
Gulden-head 1 20 

GuUsjBlack and White 1 27 
— — Herring GuU ilid. 
Gmmiea'Hi:n i8a 

H. 

AMerican Hangnt^ 184 

55 
55 

79 

120 

17 

93 Haw-Finch 
Hawks 
Hazlehun 
Heath-Cock 
HeJge Sparrow 
Hele gug 
Henharrier 
Heron, common 

LelTer-AihcoIoured, or 

Nighr-Raven 

• Whire 

Herring-Gull 

Heyhoe 

Hickwall 

Hobby 

Hoop, or Hoopoe 

Hooper ibid. 127 

41 
X5 

4S 
J36 Humming-Birds 82. 187 j 

Jay 40 I. 

Ack-Daw 

Jack Snipe, or JudQock 
105 

^94 Keftiel Madras I N D E X, 

K. Pag. Merlin P^g* i? 

Mire-Drum loo 

KEftrel 16. i8c. MilTel bird 64 

Kiddaw 120 Mock-bird 64.6^.185 

King Fiiher 48 More Hen 113. 190 

Kire 17 Moor Buzzard 17 

Knoc 108 Moor-Cock 54 

Moor Titling 76 

L^ Mountain Finch 88 

Muliet 120 

LAnnar and Lannarer 15 Murre X19 

Lapv/ing iio Musket 18 

Lark, Field orSky €9 Mwyalchen y graig 66 
6-«— Crefted, grearer and 

leifer ibia', N. 

. Sea 88. 190 

> that fings like a Grafs- "^lghtingale 73 

Hopper 70 ■*'^ • Jamaka I 185 

i— ~Tit-Lark 69 Spanifh . 184 

"^ — =Wood-Lark ihid. • Virginian 85 

Linner, common 90 Nighc Raven 98 

■ — ■ Great and LefTer, Red- Noddy . 152.190 

headed 91 Nope 86 

" — Mountain ihid. Nun 74 

Loger-head 185.116 --- WhiteNun 135 

Long.legs 190 Nut-Hacch, orNut-jobbet 

Loon 125. 190 47 

O, 
M.- 

l^r^D Man 18 i 

Acaos 28. 29 -^ Uiprey 7 

Maccaw, the greater Cftrich 36 

iSi Owls, or Howlets 26 

Magpy 41 -Brown, Ivy, orScreech 

Man of War 192 .15 

Martin, cr Martlet 71 — -Grey .6 

- — Black, or S wifc 7 r , 185 — — Horn 2,4. 2 5 

— Sand 71 Lottle 26 

Mavis 64 " Fern, or Churn ihid, 

^-White, M I N D 

White, Barn, or Church E X. Pag. 25 


rx . ^- 


Pag. 


OxEye 


P. 


73. IIO 


vaL Quirizao 
R. 


62 
i8j 


pAradile Eird 
•*- Parrakeets 


195 


34.181 


OAil 

-*^ Watei 


58,115 


Parrots 
30. 181 


•-Rail iQQ 


jPartridge 
57 


— — Hen Madrafs j 94 


Mountain 


18 i 


Rain-Fowle 


4'i. IS2 


— Snipe 
193 


Rat, or Road Goofe 137 


Peacock 
51.183 


Raven 


39 


Pelecane 
121 


Razor-bill 


119 


Amerkan Scarht 189 


Red Game 


54 


Pellicane 
I02.19I 


Red Shank 


107 


Penguin 
118 


Red Start 


78 


Pettichaps 
79 


Red-Wing 


H 


Pewic 
128 


Reed-Sparrow, the greater 


Pheafant 
5^ 
47« 93 


Pianet 
41 


LefTer 


47 


Pie, yellow 


and black 18 1 


Ring-Dove 


62 


Pigeons 


59 


y&C, 183 


Ring-Owzel 


65 


Pintado 
5^ 


Ring Tail 


17 


Plover, baftard 


IIO 


Robin-red'breft, 


or Rud- 


r—Great 
190 


dock 


78 


— Green 
III, 190 


RockOwzel 


^S 


— Grey 
III 


Roller 


4f 


-r— Sea 
190 


Rook 


39 


Pochard 
143 


I{pyflonCrow 


39 


Pool-Snipe 
107 


RufFe and Reevi 


J 107 


Pope 
120 


Popinjay 
30 


S. 
Pouts 
54 


Pu^n 
120.134 


CAnderling 
^ Sand-Martin 


IC9 


Puttock 
16 


71 


Pygard 
7 


Sand piper 

Scare-Crow 

Scaup-Duck 


io3 
131 

Scorer I N D E X, Scoter 
Sea Crow 
Sea-Dorterell 

Sea- Lark Pag. 14 r 

I 28 

112, 

88. 112 Sea-Mall, or Mew 127 
Sea-Phearanc 147 
Sea Pie 105 
Sea-Swallow 131,132-, 191 
■ Leffer 1 3 1 
• Lefier, blackjCloven- fooced 
Sea Turtie 
Shagge 
Shear water 
Sheld-applc 
Sbeldrake 

. SwaIIow-rail*d 

Shore bird 

Shoveler 

Shrice 

Silk-tail 

Siskin 

Skour, or Sea Hen 

Snipe, or Snite 

Song-Thrufli 

Sparling Fowl 

Sparrow-Hawk 

Sparrow 

Black 

-^ Green 

^ Hedge 

-^ Reed Spoon»bill 

. Scarlec 

JiJcannel, oi' Stone-gall 

Stare, or Srarling 

Srint 

Sroa Lein 121 
123 
133 

£(^ 

140 

HS 

ni 

64 
85 
9^ 

I20 
105. 190 

64 

18 

S6 
188 

187 

79 

47-93 

1?;9 
16. 
180 

61 

J 10 

66 Scone Curlew Pag-i 05.108 

Srone Piover 105 
Stone-SmithjOr Stone»chat- 

ter 76 

Storks 97 

Swailow 71 

Ssa 131. 132.191 

Swan, tame 136 

Goofe 1 38 

Wild 13^ 

Swift 72. 

Swine-pipe 64 

Syvigw go T. TArroch 
Teal 
Brown Tern 
Tewic ij8 

147,145.192 

131 

iio Thiftle-Finch 89 

Throftle,or Song Thrufli64 
Thrulh of Jayn^ica 185 
Titmcufe,Blew, or Nun 74 
— Crefted 74 

Great 73 

Long-tailed 74 

MarIh,or Black-cap 75 

Tropick Bird 123. j 91 
1 u^key 5r, 18 a 

—— Wild, of NfB? Eng' 
larid 5 1 

Turn-ftone 1 1 * 

Turde Dovc ^ t 

V. 

\TUIrures 9, ic 

' -^Chelnur coloured 10 
\yagtail I N D E X. V. Pag. 

WAgtail, white 75 
Yellow 75 

*— -Madrafs 1 94 

Wacchy Picket 184 

WaterHen 113^190 

Water Ouzel, or Crake 66 
WaterRail 113, 90 

"Wheat-ear,orWhite-tail 75 Whewer 


143. 


146 


Wbiik 
i3S 


Whimbrell 
103 


Whin-chat 
76 


Wbite Nufi 
135 


White Throat 
77 


Wigeon,Whewcr,or Whim 
146, 


«47 


*— Great red-headed 


'43 


Wild Duck 
H5 


Wind hover 
\6 


WindThrufli 


. 


64 Winter Mew Pag. 1^0 
Woodcock 104 

Wood Owl 1 80 

Wood-fpite, orWood-pec- 

kcr, grear, black 4^ 
— -Great Ipotted, or Wit- 

wall 45 

Green 4^ 

— Lefler fpotted 43 

— i— Particoioured of Ja» 

maica 1 8 r 

Worm eater 186 

Wren 80 

Golden coloured 79 

Wry-neck 414 YArwhelp, or Yarwhip 

Yellow Bird 8d 

Yellow Hammer 93 I N D E X Nominum A v i u m 
Latinorum^ Gallicorum^ Selgtcorumy 
^rajtlianorum , Germanicorum , //z- 
dicorwn , Mexicanorum^ Italicorum^ 
Lufitanormn^ 8cc. ACaca cahoadlli 1 74 
Acacalotl. 104 
Acatechichidli 90 
Achalaladtli 1 56 

Accipic;-es Macropteri j 3 — Aliudarius 
■ — Fringillarius 
— -[-'aiumbanus Aciili 
Acolchichi ^5 

ibid, 
125 

Acolin I N D E K. Acoiin Pag. 116,178 l 167 
189 

33 ^gocephalus 

^ralon 

Aguapccaca 

Ahuatocod 

Aiaia 10 i, 

Ajurucurau 

Ajurucuruca 

Ajurucaringa 

Ajurupara 

Alauda arborea 69 

— Criftata major & trji- 

fior ihid. 
Congencr 93 

■ Indica 70 

— Marina 1 1 o 

— Minima Locuftss voce 

79 

— Minorjcampeftris ihid. Pratorum 

. Vulgaris 

Albardeola 
Albellus 
Albicilla 
Alca 
Alcyon 
Aluco 

Amacozque(^in Ornithol.D 

PViliUghk Am^lozq;) 179 

Anaca 3 5 

Anas Ardiica 120 

•Campeftris S9 69 

ihici. 

102 

7 

119 

48 

a5 Circia 192 Domeftica 150, 191 
Exoticae Brafil. 148, 

149,192 
- ■ Fera lacuftris 175 
* Fiftularis 192 

^ ■ Fluviatilcs 145,146, 

147, J4§^ Hirpameus Pag: ijg 

Marinse 140, 141, 

142,143, 144, 145 

Maximus niger 138 175 
191 
72 
^6 
124 
185 

12» 
191 •Me2ficana& 
—- Mofchata 
Andorinha 
Anhima 
Anhinga 

Ani 35,18 

Anfer BafTanus 
— — Canadenfis 139, 

Cygneus Guinneen 
fis 138 

■Domefticus 136,191 

■-'Ferus 136 

Gambenfis 138 

■Magellanicus iiS 
•"— — -Palnftris 138 

Spitzbergenfis 1 3 9 

Anthos 8£ 

Apiafter 49 

Apeca Apoa 14 J 

Aquilae 6, C^c- 

— — Brafilienfis 7 

Fulva 6 

— Valeria 7 

— Virgag 161 

Aracari 44 

Araracanga »9 

Ararauna 28,181 

Arcuata major&minor 10$ 
Ardese 98,99, 100,101, loa 
' Coeruiea 189'' 

— • Scellaris 100,- 189 
Ardeola BrafiIienfis^io/,ioi 
Arenaria 109 

Arquata major & minor 10} 

Afiluy I 


N D 


Afilus BeHonii 


Pag.80 


Afio 


25 


Aftur 


i8 


Adnga guacu mucu 165 


Atototl 


47 


Atototloquichid 


ihid 


Atricapilla 


79 


Attagen 


f4'55 


Attageni 


54 Avicula Amadavadasa 92 

■ ■ ' Africana 152 

■ ■ Zeylanica ihid, 
Avium divifio i 
Avis Arenam deglutiens 

176 
* ■' Canuti i ©8 

• ^Corvina 168 

-Corvipeta 1 f 5 

— — Coccinea 173 

*■ Confimilis Stoparolae 

& Magninas 81 

^" Cinereo-alba 191 

■ Coerulea feu Cyanos 

66 

• Cyaneorum pedum 

■170 

<* — ~ Diomedea 1 3 5 

— Fiorida 168, 170 

•- Fulva 17^ 

Fufca Anferi Baflano 

congener 

Jamaicenfes 
■Incurva 
...-?-< — Lati roftri -Lunaris 
^Lutea 

-Nivea 

-Numidica 

-Ovimagna 51 191 

180 
161 

J76 
175 
173 
169 
182 

155 E X. 

Paradifi P.20,21,22' 

Pid:a 1/75 

ir^ipirivara 4^ 

Pluviae iSx 

-- — Polyglotta 65 

— • Pngnax 107 

— Roftri mucronati 

177 

— -Roftrinigri 169 

— Rubefcentis colli 179 

— -Saligna 170 

Se fcalpens ad arun- 

dines 172^ 

Sicca 179 

Spicae Maizii 170, 

i7i 

^Tarda 58 

Tropicoru 123,191 

Varii capitis 17^ .'■ Venti 


175 


Verminofa 


156 
170 


Avofetta 


iir 


Aura 10, 180 


Aurarum Regina 


i6e 


Aurivittis 


90 


Axoquen 


174 


Axoyatototl 


172 


Ay-o quantototl 


171 


Ayo quantototl tiltic 


ihid^ 


B, 
"DAlbufardus 
^ Barge 


7, 16 


i05 


Beccafigo 


79 


Bemtere 


16^ 


Bernacla, & Burnic 


la 135 


Boarina 


77.8C 
BcoUu- P06l!u Cbry 
Borin 

Bofch duiven 
Bofchas major 
Bout de petun. 
Brenra 
Brenthus 
B^abo 1 N 
Pag. 194 
8i 

145 
152 

137 

ihid, 

24 Buteo Apivdms Tive Vefp vorus 
1- 
iS 

ihld. Pag. T6t 

16 

H9 
169 
119 

47 
163 

174 
15? /^Abur^ 106. 26,2.7 Cacatototl 
Gacalototl 
Cairina 
Calandra 
Callidrys 
Canide 
Ganne petiere 
Cannevarola 
Canuti Avis 
Capella 
Capo rofifo 
Caprin:iulgus 
Gaquantototl 
Garacara 
Garduelis 89 

Congener 

Cariama 
Caryocatac^es 
Cafearius feu Cafor is, 

Emeu 
Catoen Diefje 
Caunangoly 
Catarradtes 
Cacarradta 
Cascsxtoiotl 16 
172 
168 
191 

93 

ic8 

59 

47 
108 
iio 

143 

, 180 

i74 
17 D E X. 

Ceceto 

Cehoilotl 

Cencontlatolli 

Cenchramus 

Cenchris 

Cenotzqui 

Ceoan 

Cepphts 

Cerchia 

Chachalacamet! 

Chachavatototl 

Chadonneret 

Charadrius 108,112,190 

Chiantototl 167 

Chichiaii 160 

Chiehiltototl 1 74 

Chiculatli feu Chiquatli 
iio, 160, X7S 
Chietototl 166- 

Chilcoqutpakototl i ^8 
Chikototl i6$>,ir3 

Chochopitli, Gorlito 178 
Chloreus 68 

Chlorii 85.93 

Chrylaetos ^ 

— — Cauda annulo albo 
^ ibid. 
Ciconiaalba 97 

Americana 

— Nigra 

Cinclus 47» ioS) 90 
96 
42 

(ive 
36 

195 

in 
128 
129 
1^7 Circus 
Cirlus 

— ^— — Stukus 
Cirris 

Ckrinella feu Gkril 
Clangula 142'' 

Cocoi «0° 

Coccothrauftes vulgans 87 
■InGK» ihid,. 
ihid,- 

I!t 

99 

92 l Indlca 

■Indica criftata 
Cocochatl 
Cocoztli 
Cocozcon 
Cochitenacatl 
Cocotzin 
Cochitototl 
Coddel cauka 
Cplcanauhtli 
Colcanauhtlicioatl 
Colcuicuiltie N D E X. 

Pag. 8$ Coturnix 

Aquatilis 

Indica 

Coxolicli 

Coyolcozque 

Coyoltototl 

Cozcacoauhtli 

Coztototl ibid. 

ibid. 
ibid. 

44 
61 

194 
176,177 

158 Pag.58 
115 

58 

56,57 
i58 

90,173 Crex Bellonii five Cheva- Colherado loi, 1^9 

Coiin 158 

Coilurio 1 8 

Columb^e 593^63,18} 
■■ ^ ■Groenlandica 121 
• — ■ — Madrafpatan 1 96 
Colcotl 171 

Colymbi 1x4, 125,126,190 Colymbis 
Comakecatl 
Concanauhtir 
Confricatrix rubra 
Coracias § 
Corlito 
Cornix 

> : ■Coerelea 
•Frugilega 142 

«77 

?75 

17* 

40 

178 

39 

42 

39 lier 
Crex Ariftotelis 

■Indica 
Cuculus 

Cuitcuitzcatototl 
Culo bianco 
Cundoe Vanga Cuntur 

Curicaca 

Curroca 

Cufucui 

Cyanos leu Coerulea •Indica Cinerea frngilega. ib, 
j -Nigra Garruja x 8 1 

Cornicines 

Corrira 

Corvus 

' Aquaticus IC4, is6 

118 

39 

22, 

40 Cygnus cucullutus 

Ferus 

" Manfuetus 

D. 

r\Aje 

-■-' Dendrofalco 

Diable de mer 

Drgnte 58 

194 

*5 

173 

76 

Pundooe 

I9S 
ic 

105 

79 

45 

Avis 

ihid. 
37 

Hid* E. •— — Ireoicus 

— f— Indicus CoTnmus.lb, 

Cpcurnice 57 rrCafototl 

^ Ei^ep 
1^1 I5f 

J*7 

37 173 I N D 

^in GrolTe Zee-fluder ii^ 

Elcozcototl 168 

Elotototl 170 

Emberiza Alba 93 

Flava ihid. 

Etneu, Eme^ Ema 3^" 

Erithacus 78 

Erythrocephalos 143 

K E X. FAIcinellus 
Falco Albus 
i' — -Columbarius 
-- — Gentilis 
v-=— Gibbofus 
• — -Indicus Cirratu 
— ^Montanus 
^— ^Peregrinus 
— — ^Rubeus 

■ Indici Rubri 

'— Sacer 

^^ Tunetanus 

Fedoa 

Feftuni cul. de Scc, 

Ficedula 

— -— Cannoabina 

Flammant 

Francolino 

Fratercula 

Fregata 

Fregattes 

Fringilla 

" ifaotana 
Fringillago 
Fringillarius 
Fulica 
Fuligula 
Fiftves • 103 

14 
161 

13 

ibid. 
13 

ihid. 

ihid. 

13 

H 
105 

191 

79>8i 

47 

117 

54 

120 

152 
191 

88 

ihid. 

■ 73 
18 

I !6, 1 17 

i4i'M3 
191 G. lAIbula Pag. 6$^ 

■ Gallina Corylorun $$ 
■Mexicana 1^3 Galiinago, Major, Minor, Minima 

-Madrafpat, 
-Erythra 
• Erythropus 
•Hypoleucos 
•Melampus 105 

109 
107 
108 
I09 

ij6 Gallinula Aquatica 

" Brazilienfis " 115 

—^— - Chlordpus 1 13,1 14, 
190 

' Ochra 115 

— — »- Ochropus ihid, 

— Serica 113, 114 
Gallo-pavo 5C, i8i 

= ^Sylveftris 51 

Gallus Gallinaceus 51, i8z 
' Guineenfis 5% i8i 

— Peregrinus 37 

Gallus Indicus 51 
— Sylveftris 53 
Gambetta - ^ 107 
Garagues 162 
Gargane 148 
Garrulus Argenroratenfis 4 1 
Bohemicus 42, 8 5 Garz^ta 

Gaviaon 

Gaviata 

Geel Vinck 

Giarolo 

Ciaroncello 

Glareano 99 

17 

136 

151 

70 

IC9 

81 Glau- N 

X43, D 

144 

118 

152 
82 Glaucium Pag. 

Glottil 

Goifugek 

Gout vinken 

Gouambuch 

GraculusPalmipes ^22,123 

191 
8r 

114 

95 

ihid. 
ibid, 

54 
130 

8i E :x. 

Harle 

Havelda 

Hazlehun 

Hellaleniia 

Hiaticula Pag. 134; 

55 
65 

112 Grand Gofier 

G rifola 

Grinetta 

Grivesbees 

Gros 

^— — Balearica 

? Indica 

Grygallus 

Guacaguacu 

Guaiminibiqtie 

Guainumbi 

Guara 

Guarauna 

Guira 

•~— Acangatara 

Coereba 

— — Guacuberaba 

^ Guainumbi 

Wieemgaca 

' Perea 

■ Punga 

*■ Querea 

— — — Tinga 
_.— — Tirica 
Guiraru 
Gulla Cavalla^ 
Gypaetos 
Gyrfalco 82, 83, 187 

104 

ihid, 

iji 

45 
.83 
ihid, 

49 
8^ 

ibid. 

166 

, 180 

45 
189 

8^ 

166 

iVi 

8 
13 ^l Himantopus so^, 190 

Madrafpat. : 193 

Hippomanucodiata ii 
Hiragrili \ 92 

HirundoAmericana 72 
Hirundo Apus ihid, 

— — Domeftica 71 

— Marina 72^ 131, 

190, 191 

-» Ripraia 71 

Ruftica five A- 

, greftis.. 71 

-*- — ~"Sinen(i5 72- 

Hoadli 179. 

Hoad^on ioi 

Hoadrzin ; iM . 

Hoauhtoiot! 170, 

Hoextotocl ihid.. 

Hoilotl 61 

Hoinetli i^i' 

Hoitialloth 15S 

Hoitzanatl 162.. 

Hoitzilastad ics 

Hoitzitzil , 82 

Hormlanus 93,94 

HoKOConaultli . 5°» »74 H ^maropus^ 
HaIia&¥tos ■ 105 
7, x^ JAbiru 
— =^ Guaca 
Jacamaciri 
Jacana 
Jacapu 
10 zl ihidm 

44' 

115 

Jac«- Jacupema 
Jager-Vogcl 
Jaguacati Guacu 

iamacaii 
anibu 
Japacani 
Japu 
Ibijau 
Ibis nigri 
Iderus 
Jendaya 
ilias leu Tylas 
Ipeca Guacu 
Ipeca 
Ilpida I N D E X. 

Pag.jT^ Lepelaer varu 
Junco 

jupujuba 

iynx 

Izanatl 40 
4?: 181 
75 
fl 
84 

4^,184 
27 
98 

^8, 184 

34 

I49 
43 

48 
Indicamajor 50 
Indica Macrouros 

ihicl 

^ndicaminor ibid. 

Mexicana 50,174 

ex atro 8c albo 

182 

47» iio, iij 

4^,184 

44 
168 K K. 

Ernell 
Kudge-ghef 

L. 148 

128 T Agopus 

** Lanarius 

Lanius 

Larus 126,117, 128, 119' 15 

18, 19 Letmerillon 

Ligurinus 

Limoia 

— f Venetorum 

Linaria 

— — Montana 

— — Rubra major 19 Lithofalco 

Locuftella 

Lomwia 

Lopy 

Loxia 

Lumme 

Lunda 

Lupus 

Luicinia 

Lufciniola 

Lutea 

Luteola 91 

lc6 

90 
91 

minor 
ibid. 

14 

70 

120 

15X 
%6 

120 

40 

73,18^,187 

80 

9i 
80 M. T^AAcrouIe 

^^•^ Macucagua 

Magnanina 

Maguari 

Maja 

Majague 

Mallemutk 

Mansfeny 

Manucodiata 20, ir, 22 

— Maderafp. i ^-j 

Maracana I9 

Maraca i ^9 

Martinazzc? * ijo 

Matkern Ilve Markneltzel 

Ma- 117 

79 
^7 

133 
130 

'9 I N 

Macuitui P. 113,1^5, 190 
Mazarino log 

Melanaeetos 7 

Meleagris 51,181 

Merganfer 1 34 

MerguIusMelanoleucos i % 5 
Mergus 11^,125,134, n% 
X4i 
Merops 49 

Merula 6% zd6i, 68, 185 
Merulae congener 
Metzcanauhtli 
Metzcanahadlli 
Miacatototl 
Miliaria 

Milvorum Ipecies 
Mimus 
Mita (ive Mutu 

fium 
Mituporanga 
^ocotetotl 
Momot 
Monedula 
Monticola 
Montifringilla 
Morillon 
Morinellus 
7— Marinus 
Morphnos 
Motacilla Alba 
° ■ ' '' Cinerea 
■Flava 

^- Madarafpat 

Muggent 

Mulcicapa 81, 77» 7 ^> ^86 D E X. 67 

175 

ibid. 

17% 

{6 

i7 

4* 

Brafilien- 

52,183 

52 

i66 
164 
181 

77 
88 

III 
m 

7 

75 
ihU. 
ibid» 

194 
14^ 40 N. K Ebbf i^i Nepjipanroiotl Pag* 'Vf€ 
Nexcon 164 

Nextototl ihid^ 

Nhandu Apoa ^6* 

Nhandu Guacu 3^ 

Nifus 18 

Nochtototl 171 

No(5hia auritle i^, %% 
Noc5tu3e non auritae 1 % 
No(^ua Brafiiienfis 2^ 
- Mexicana 1 6q 
■Minor 2^ 

-7~SiIvaticji Jamaycenfis Minot 
N«itibo 
Nopaltexico! 
Numenius 

*- Indicul 

Nydicorax 180 
»7 

105 

104 

9^' /SCocoIin 
^ Ocononetl 
Gcotzinitzcan 
Gculus pidus 
OedienemiSs 
Genanthe 

Altera 57i i^i 
\6% 
164 

17» 

ioS 

75 

7<^ 

— — —— *Congenef 80,95 
« — i Fufco Lutfia i85 

Noltra fecunda jS 

.Noftra tertia ibid<^ 

■ ■ Noftra quarta 77 
— — — Virifiora 75 

Oenus . 6i 

Olotototl 265^ 

Onocraialus fa 1,19 i 

Qpipixan. 177 

Ofiolv* Jft 1 N D E X. Ruffafeu GraEcaP.57 

Percnopteros d 

Le Pefcheur 19 

Petronia Marina. 9^ 

Phafcas 147 

Phafianus 56 

Brafilienfi^ 56 

P. Pbilomela 78,187 

Phoenicopteriis 117, 190 

lAlumbus torquatus €i Pica feu Pica varia Cau- Oripelargus Pag 8 

Ortygometra 58,113,190 

OlTifraga 7 

Ocis 58 

Oius 2f 

OuriiTu 8i sr 

73.74 Papagayos 
Paragua 
Paradifaea Avis 
Pari 

Paflary Caye 

Pafleres Arundinacei 74» 

93 

Fabfi r57 

*- Coeruleo fufcus, & 

niger 187, 188 

'-^ Troglody tes 8 o 

— Canarienfis 91 

'Sibilans 164 

Smlms ' 1^4,190 

*■ "- ■ ■■ Csetera fpecies 66 

ad 88 

Paflerculus Zeylanicus 88 

Patines de Oviedo 191 

51,183 

J2I, 191 

143 

146 

J5I 

57 
55 

57 
zhid. 

55. 57 
57,183, Pavo 

Pelccanus 

Penelops 

Penelope 

Penne Vogels 

Peache Caje 

Perdix 

.Alba ^ 

«- — —Braiiliana 
Cinerea 
.Damaicena 

«-— AMoniana data 

-— Antillafum 

— Brafiliana 

~ — Glandaria 

— -Jamsicenfis 

. — Indica caudata 

Japonenfis 4V 

i5i 
44 
41 

i8r 
feu 
4% •Matina 41, $05,1 20 

, ^Mexicana i6z 

— — Perfica 4^ 

Pici Martii 42, i6z 

Picus canefcens ieu Leuco* 

phseus 182 

' cinereus 47, i86 

• — —Garrulus Indicus 4* 
— — Jamaicenfis Pag. i8i 

Imbrifaetus 162 

' — -Luteus Cyanopns 44 
— -Maderafpatan. 194 
-- — Murarius . 46 

— Nidum fufpcndens 68 
— Niger maximus 4* 

Varius Brafilienfis 45 

Picus varius Major ibid. 
— — Varius Minor il/iJ, 
**^Varius Minimus ihid. 
— Viridis 42 

' Viridis Major 45 

Picicitli 159 

Picuipinima 62, 184 

Pll- I N D 

Pilvenckegen Pag.ioS 

Pinirolo I09 

Picanga Guacii 165 

Pitzmalotl 167 

Platea feuPelecanus loi 

' Mexicana ihid. 

- — Incarnata 189 

Piuvialis cinerea 11 1 

. ex fufco & albo varia 

190 

. Major 190, 106 

. viridis iii, 190 

Podicipes 125, 190 

Poero 151 

Poiiopus 114 

Ponnandutty 1 9 5 

Ponnunky pitt^ ihid, 

Porphyrio 1 1 6 

Poules Pintades 1 8 1 

Poxaqua 160 

Piictacorum Marina fpecies 
28,29,30,31,3233,34,95 
PficcacusLeucocephalus 1 8 1 
— Maximus Cyanocro- 
ceus 1 8 1 

* — Minor collo miniaceo 
181 

Minor maerouros to- 

tus viridis 181 

PufEnus 134 

Pygargus 7,17 

Pyrrhocorax 40 

Pyrrhula 86 QUachilto 1 1 6 

^ Quackels 151 

Quapachcanauhtli 177 E X. 

Quapachtototl Pag. 174 
Quatocomomi i£x 

Quatogdi 171 

Quatcr* Occhii i^z 

Quauhchichil 84 

Quauhchochopitli 16^ 
Quauheilni 171 

Quauhtotopotli 162- 

Quauhrzonecolin 1 5S 

Quaxoxodocotl ^ 164. 

Qperquedula Criftata 14» 
• — LaciroftraMexicana 177 
Querquedula prima 14S 
— — - iecunda 1 47 > 1 9^ 

Quetzaltototl 1 57 

Quijubatui 35 

r; 

RAbihorcado feu Rabo 
forcado 153, 192 

Rabolane 5 5 

Rallus Aquaticus 115 

— * — Italorum 116 

— Terreftris 5 S 

Rachflierr iz6 

Recurviroftra 117 

Regulus 79, 80 

Reigers 15^ 

Rhlnoceros Avis 4^ 

Riis MofTen 155 

Riis Vogels ihiJ* 

Roftrum fpicse Maizii 17S 
Roftrum Sudis 1 64 

Rothaifs 141 

Rotknufrel 109 

Rodchwentzel 78 

Rcuffette 80 

Rubecula 78 

* -4 ,I{i4ica ihJd* 

^ Viri- I N D E X. 

«— -Viridis Pag. 187 StruthiofeuScruthioCame- 
Rubetra i6 lus Pag 36 

Kubicilla 86 Struthio Camelus America- 

— Americana ibid nus ibid, 

Rubicola 7^» Sturnus 6i 

Rucicilla 7S - — - — Indicus 68 

Major 68 Junceti i63 

■ Marinus 67 

S. -^ Mexicanus 166 

— Salfus 168 C Alicaria feu fikrella 8 1 


Subbuteo i 


5» »7 


^ Sanguiiio 


197 


Sulfa 


I2B 


Saulary 


ibid. 


Summoodra cauky 


194 


Sayacu 


89. 


Schellenc 


144 


T. 
Schoeniclos 


IIO 


Scolopax 


104 


npAdorna 
-*- Tamatia 65, 


140 


Scops 


25 


116 


Scurvogel 


96 


Tangara 


84 


Senator 


ii6 


Tapera 72 


,185 


Serinus 


92>i53 


Tapun 


J5f 


Serino affincs 


1&8 


Tarabe 


33 


Sguacco 


99 


Taraniolo 


1031 


Sitca 47» 


185, 186 


Tacac 


171 


Skua 


128 


Toauhrocotl 


170 


Soco 


100 


Techidli 


17^ 


Sparverius 


18 


Tecolotl 


160 


Spinus 


9« 


Teicei 


9^ 


Spipola 


80,81 


Teila yeaco narry 


195 


Spipolecca 


70 


Tempaciahoac 


17^ 


Springers 


152 


Tepecocotl 


5^ 


Squaiocca 


99 


Tequix-quiacatzanatl 


1^8 


Scella Avis 


59 


Terciarius 


13 


Sterna 


191 


Tecrao 


53 


Stopparola 


77,Si 


Major 


ihid. 


Scrandoopers 


151 


Terzompan 


167 


Scrapazino 


81 


Thraupis 


9^ 


Scrix 


25 


Tijeguacu Paroara 


89 


Scrix Cinerea 


26 


Tijepiranga 


ihid. 


Scnmdc Jages 


117 


Tinnufveulus s 6. 

i-i-^ I N D E X. Tlacahoilotl Pag. 63 

Tlacoquauhtli 161 

Tlalchinokoiod 1 7 1 

Tialquiparli 160 

Tlanquiquizcototl i ^4 

Tlapulchichi 171 

Tlapaltototl 1 74 

Tlaquauhtli 161 

Tlaquilotototl 173 
Tlauhquechultototl i6a 

Tlauquechul 102, 189 

Tlotli 161. 

Tolchlquatli 160 

Tolocatzanatl 1 68 

Toltecolodli 175 

Tomineio 82 

Tooracca 197 

Topau 40 

Tprdino 70, 94 

Torquiila 44 
Totanus 103,106,107,190 

Tottovilla 69 

Toxcacoztic 167 

Tozcacoztii 173 

Tringa 108 

Triorches 1 6 

Triton 1 56 

Trochilus 79>ii^ 
Tucana leu Toucan 44 

Tui 34> 181 

Tuiapara 3 5 

Tuiaputejuba 34, 1 8 1 

Tuiete 34 

Tuipara 3 5 

Tuitirica 34 

Tupinambis 49 

Tuputa 156 

Turdi Chiappae 157 
Turdi "64 ad 68, 185 

Turtures ^1,62,184 Txonyayauhi 


Pa^ 168 


Tzanahoei 


i6z 


Tzanacl 


'57 


Tzanatltototl 


166 


Tzaupan 


160 


Tzinirzian 


165 


Tzitzihoa 


17S 


Tzicziquilotl 


I7J 


Tzoniayauhqur 


ilS 


Tzopiloth 


10 


Tzopiiocl 


180 


V. 
\TAnga pandooe 


I9i 


Vannellus 


IIO 


Venceios 


185 


Verzeliina 


92r 


Vitiflora 


7S 


Vogel Rubus 


1555 


Ulula 


12,6 


Upupa 


4S 


Urogallus 


53 


Urubitinga 


S 


Urubu 


lo, 180 


Urutaurana 


7 


Vulpanfer 


140 


Vuhurum fpecies 


9, ifi^ w. 

WAgellus 12^ 

^^ Wegfleckiin 7S 

Wailuhora 1 1 5 

Wiiibekken ift 

WikurulIaZeylancnfis 88 

Winder-Meb 129 

Woorulin ponnunky 169 

Wynkerneil 1 1 5 

Xal, X 

VAIcuani 
/^ XampantocotT 
Xaxabes 
Xiquipiltototl 
Xochikotl 
Xochicecanatl 
Xochitototl 
Xolotlapech 
Xomotl 
Xotlapech 
Xoxoukqui Hoadli N D E X. 

Yacatlil Pag.i^^ 

Yacatopill 1 64 

Pag. Yayaukquitotl 167 

176 Yexixouhqui 17Q 
173 Yilamotototl ibid. 
181 Yohaltecototl 160 
iji Yohoalcoachillin ii^' 
170 Yohualquachlli 178 
178 Yohualtototl 171 
167 Yxamarzcatltototl 171 
Ij74 Yxamazcatl 168 

177 Yxtescatototl 171 
i6<^ Yzcuicuil 17«* 
3C2 Yzquauhdi 16 1 

Yzcadzon yayauhqui 176 Y^Acacintli 
^' Yacapatlahoac 
Yacapirzahoac 

Yacaiexotli 178 
116 
177 
J75 2;Tv Ivolo n F r M I S^ JoANNIS RaII 

SYNOPSIS 

METHODiCA 

F I S C I U M. 
L N D I N I: 

Proftant apud W. I n n y s^ fub Infigni- 
bus Principis in area Boreali D. Pauh. 
CIdIdCCXIII. 
SYNOPSIS 

M E T H O D I C A 

PISCIUM. 

Te P I s c E in genere* 

I S C I S nomen ^ nojftratiiim etiam 
eruditorum vuigo latiflime extenditiir ad 

^ M^llia compkttlenda, 

A nonnuliis fe contra noH folum Exan- 
guia aquatica, fed Sc Cetaceum genus 
feu 'Belluce marina; ab hujus nominis communione ex- 
cluduntur; nec alia Animalia pifces dicenda contendunts, 
quam quae branchiis refpirant, & unicum tantiim in cor- 
de ventriculum habenc. 

Cum his & nos plane fentimus, Pifcis fcilicet nomen,^ 
(] propri^ & Philofophicb loqui veiimus, ad haec lola re- 
ftringendum. Nam cum Animalium diftindio a notis 
maxim^ effentialibus, feu partibusSc adionibus pra^cipu- 

O z " ' is^ 
4 Synopsis Methodica 

is, quse & omnibus ipeciebus fub fingulis generibus 
contentis cominunes funt, & folis proprix, peti debeat, 
non invenientur hujufmodi notae in "quibus Pijces 
CetAcei didi cum reliquis conveniant -, nam praeterlocum 
in quo degunt,fignram corporisexternam, cutem depilem, 
& motum progreflivum feu natatum, nihil ferb cum Pil- 
cibus commune habent, led in reliquis cum Quadrupe- 
dibus viviparis conveniunt. 

Veriim nb a recepta fententia nimis abhorrere, & opi^. 
niones paradoxas fedari videamur, nihil innovabimus; 
fed hujufnjodi Animalia imprsefentiarum pro Pifcibus 
habebimus, Pifcemque in genere definiemus, 

Animal aquatile Janguineum^ fedihus carens^ pnyiis na- 
tans, vel fquamis, vel cute nuda glahra ^ depili con- 
teBum, in aquis perpeiuo degens^ nec unquam fponte in 
ficcum exiens. De PisciuM divijione, 

T> Ejedis Pifcium divifionibus ufitatls, ^ locis in quibus 

■'■^ degunt prxcipue petitis, ob rationes in Ichchyolo- 

gia D. fFil/ugbhy * didas, accuratiorem, un 

'^lih. I. putamus, earum loco, quaque natura ipfa in 

eap. II. iis difponendis utitur, notis Generum indi- 

cibus, a refpirandi & generandi modo, parti- 

bufque 8c Accidentibus unicuique propriis, defumptis fub- 

ftituimus. 

Pifces ergo in genere primaria divifione diftinguendi 
funt in Pulmone refpirantes 8c Branchiis refpirantes. Pul- 
mone refpirantes funt Bellua marince did:i, feu Cetaceum 
genus. Branchiis refpirantes dividunrur in Ova magna 
concipientes, qui & Cartilaginei ^unz & Vivifari ; & Ova 
farva concipientes, ut reliqui. Alii in Cartilagineos & 
Ojjcos feu fpinofos eos dividunt, Verilm Qrtilaginei 
nonnulli generationis modo cum Offeis conveniunr, ut 
V. g. Sturio 8f congeneres. Nos etiam in Ichthyologia 
D. H^illughhy, loco modo citato, Branchiis refpirantes in 
Viviparcs 8c Oviparos diftinximus. Ae neque diftindio 

ifth«c p I s c r u M. s 

ifthaec adaequata eft, cum Pifces offei feu fpinofi nonnul- 
li, quos oviparorum nomine complexi iumiis, v. g, Mu- 
fte/a vivipara Schonszeldii, & forrfe eriam A't;guillce, vivos 
foerus pariant. Ut ergo omnem malb feriaris lingandi auc 
calumniandi anfam prseciderem, eos hoc modo diftin- 
guendos duxi. Ex fpinofis enim iive offeis, nulli prorfus 
ovamagnaintusconcipiunr, Avium ovis paria, aibumi- 
ne8c vitello diftindta, neque eodem modo coeunr mentu- 
lisimmiflis. Hi vel longi funt, ut Ldtniie, Canes, Cituiif 
Galei didfci ; vel lati^ ut F{aia, Pafiinaca, Jorpcdo, &c. 

Ova paf va concipientes lunt vtlpiani, qui in laaispro- 
jedli natant, feu longiores ut Solea, feu latiores ut Rjpombiis 
PaJJer Scc. vel dorfo ereEio natantes, quos pinnarum ref- 
pedu dividimus in eos qui vel nullas habent neque ad 
branchias, neque in ventre pinnas, vel unum duntaxac 
earum par-y. ^. ad branchias ; & eosqui duos habent in 
prona corpons parte pinnarum paria. Primi generis pijces 
funt vel longi, lubrici & Anguilliformes^ ut Murcencei 
Lampii/irce, AnguilU, MujleU 8<c. vel corpore contracSio- 
re & alperiore feu minus lubrico, ut Orbes ^ congeneres. 
Pofterioris generis qui duo habent in prona corporis par- 
re, ^ pinnarum quae dorfo innafcuntur numero & con- 
ftitutione diftinguuntur in eos i. qui dcrfo funt tripinni, 
cujus generis, pra^ter Afellos didtos, nulium pifcem novi- 
mus : 2. qui dorfo bipinni ; vel utraque pinna mollibus 8c 
flexilibus feu cartilagineis radiis inftruda, ut Merlucius^ 
GobiuSf & Truttacei generis numerofa phalanx ; vel an- 
teriore fpinis ofleis radiata, pofteriore cartilaginibus flexi- 
iibus, ut Ltt/J«j, Mugil,Mullus,DracOyTrachurus,Perca, 8cc. 

3. Qui dorfo funt unipinni ; pinna veiradiis omnibus car- 
tilagineis & fiexilibus donata ; veianterioribusrididisSc 
fpinofis, pofterioribus 8c cartilagineis. Prioris generis 
ahi pinna longa funt 8c per totu fer^ dorfum conrinua, 
ut Hippurus Rondeletii, live Dorada ; aiii pinna breviore, 
eaque vel circa centrum gravitatis lita^ atque hi vel ma'* 
rim maxiliis afperis, ut Harengi & congeneres, vel flmi- 
atiles feu Aquarum dulcium, malacoftomi hather-mouth' 
ed fi/hes noftratibus didli, quorum multse habentur fpe- 
cies, C^prini, Rarbij Cephali, TinctSt B^tili^ Gobiones, Scc 
3 ve| 6 Synopsis Methodica 

vel in infimofrope dorfo haerente ; uc Luciiy Actts Scc, Pq- 
fteriori? generis mulcae fpecies func cum marince^ iwm flu- 
liatiles ied pr^ecipn^ marinas, uc Aurata, Sfarus, Sargus^ 
Mtlanurus, DenteXf Turdus, Coracinus, Salpa, Moenas, 
Boops, Scorpius &c. Dacur eciam una vel akera fpecies 
dorfo unipinni radiis omnibus aculeaiis. Pifces Cetacei fef^ Bellu:je marim. 

TTT Quadrupedum modo pulmonibus refpiranc, coeunt, 

-" vivos fcecus pariunt, eofdem.que ladte aiunr, parti- 
um denique omnium incernarum ftru<ftura & ufu cum 
iis conveniunC. 

A. i.BAL^ffiNA vulgaris edentula, dorfo non pinnato, 
Balsena vulgaris t{ondel. Gefn, 8c aliorum. 

Belluarum marinarum maxima eft : Quam vidic 'Joan. 
Vaber non procul a Caftro S. Sever^ maritimo, 30 circj- 
rer a B^ma milliaribus, ejedtam Anno 1624. palmos (i^c- 
manos iniQ\Y]gt, qui vel femipedem luperanc) 91 ionga 
erai, 50 crafla. Idem Anno 1620 circa Corficam reper- 
tam fcribic, quae ad 100 pedes in longum excendebacur. 
Foiydorus Virgilius apud Tynemutham Angli<£ in arenas 
projecftam referc Anno 1532, quse 30 ulnarum, hoc eft 
pedum 90 longicudinis fuilfe, ab iis qui primiam belluani 
viderunc, dicebatur. Veriim Frtdericus Martens Ham- 
burgenfis in Defcriptione navigacionis fux ad Spit:{bergam 
Baiaenas maximas quae eo loci capiuncur 60 pedum lon- 
gitudinem raro excedere fcribic, fed plerunque infra 
fubiiftere ; quocum quod ad longitudinem actinec con- 
ientic ^nddetius. In Aquitanici maris licore, inquiens, 
Sc in JwaV.f immenfaBellua capicur, quam Balaenam vo- 
cant, plurimiim 36 cubitos longa, 8 alta: Oris fciflura 
ad duodeviginti pedes porrigicur, hoc eft ad certiam par- 
tem longitudinis totius pifcis, uc & Frid.Martens a fe ob- 
fervatum prGdic. Qu5ii nullam in dorfo pinnam habec 
m^cndditius rradic : nec Faber iillius mem.inic. Bellonius 
ergo, qui pinnam ei in dovio atrribuic falfus fuic, ni pro 

Batoa P I S C I U M. 7 

Bakna Finfi/h, [Phyfeterem forte] habuir. Hac eniua 
8c quidem cerdflima nota, Balaenam k Finfljh dida diftia- 
gui afferit Fridericus Martens, qiii Balsenarum captur^ 
intcrfuit, plurimorque vidit utriulque generis pirces, quod 
hic pionam in dorfo obcinear, qua illa caret. 

Mirum interim Bernardinum F{adi apud Joannem Fa- 
hrum, Balsenx fiftulam denggare, F^7ideletium etiam in 
codem errore verfari ; ciam BaUna vulgaris Septentriona- 
iis geminam obnneat, tantum abeft uc una carear, adno- 
tante praedicfto Frid, Martens^ qui Balarnas plurimas cu- 
riose contemplatus eft, 8c aquam in alcum niagno impe- 
tu efilantes fsepius confpexit. 

Oculi & nares tanto cor^pori valdb impares quales bo- 
bus tSz lolent. Polydor, Virgil. Gillius etiam oculos pra 
corporis proportione perparvulos, nimirum bubulis non 
majores extitiffe fcribit. B,ondi:letius b contra oculos foris 
quidem parvos apparere, intus capitis humani magnitu- 
dinem fuperareaic, proinde falli eos quiBubulis majores 
effe neganc. Veriim Frid. Martens, cui potiiis fidendum, 
Gitlio aftipulatur, Balaenae oculos non mulco majores Bo- 
vinisefTe aflirmans, palpebris eciam 8: ciliis humanorura 
more inftrud:os ; in eo tamen errare nobis videcur, qu64 
fcumorem cryftallinum Pifcem magnitudine non multum 
excedere fcribir. Oculos autem humili (itu paj^um fupra 
angulos oris collocari nos docec. 

Caeterum Balaena tuber feu eminentiam fupra oculos in 
capice habet, h qua fiftulae hinc inde exeunt. 

Dentes in maxillis nulli, fed eorum loco corne^ lami- 
n3e nigriufculse fplendentes S: oblongae, veluti fi tot re- 
torrorum gladiorum, quos Acinaces appellare fblemus, 
vaginae coriaceae effent, eo ordine pofitse, quo fiftulae illse 
ftanneae in muficis difponi organis folenr. Harum bre- 
vifiima femipalmari longitudme erat, caeteris paullatim 
accrefcentibus ut longifiima iex palmos etiam luperarer, 
fed craiTuie vix digiti minorisunguem atcingerer, lacicu- 
dine vero ad 4 vix digicosafcenderet. H<cc ^3 fequen^ia 
de pifce Joanni Fahro defcripto intelligenda funt, H«e 
omnes tenuiore 8c fubtiliore fui parte, fecundiim totam 
earum longitu^inem pilos etiam femipalmari iongitudine 

Q 4 adeo 8 Synop$is Method i ca 

adeo hirtos prcmittebant, iit meras feras porcinas effe 
jiiraffes. Quae ramen, ut ego probb examinavi, nihil 
',aliud erant quam mera fila, live produdae fibra; ipfiiri- 
mam illam maieriam corneam (fi tamen corneam appel- 
lare licet) conitituentcs. Ubi enim alimentitio ghitine 
hsec compingebantur, ibi cornea illa five coriacea fub- 
ilantia relultabar, & ubi haec finiebat, pili iidem ioli lcn- 
giiis cxcurrebanr. 

Ec qaoniam natura non voluir, ur haec tam mirabilis 
^entium forma ac leries, inftar aliorum offea rora acdu- 
riiTima eiler, quippe cum denres hi fub palato fludluarenc, 
fiec alveolis ut aiii comprehenderentur, ideo debuerunc 
fuperiore quapalatum contingunc parte moiliores & qua- 
fi pilofi eile, infericre dura, cornea, coriacea, ac quodam- 
fnodo cflea, utcunque appellare jibeac, fubflantia pr^- 
dici, uc alimentum^ quod devorat beflia, aliquam ibi fal- 
tem refiftentiam reperiat. Sunt enim hi dentes diverfo 
plane modo litiique, quam in aliis conringit, ordinari, 
per oblongum videlicer palati fornicem porredki, & mi- 
nime ex imo furfum eredi. In folo autem palato feu 
fuperiore maxilla, non .(ur vuli B^yideletlus) in urraque. 
iTiirabilem illum dentium, ordinem, figuram ^cccnftrud:!- 
onem mpnilrabar. Inferioris ver6 maKilIsIabrum offe- 
um, nigrum, cbrorundum, maximtC craflitiei (ertis illis 
refpondebat,quibus murorum fummitates coronari folent. 
Hsec omnia Joannes Faher ex auropfia, qux adeb exad:^ 
congruunr cum. dercripricne Fricl. Martem pariter ojJTv-^a, 
tjr ea verifTima effe nullus fir dubirandi locus. Adde, qu64 
iamina^ hx in anreriore oris parte, iremque in pofleriore 
|ive interiore breviores funt, in media iongiflim^ maxi- 
maeque, ut inrerdum duorum criumve hominum iongitu- 
^inem ads^qucnr. 

. ■ Cutis mollirie ac cclore Arguillce pellem aemulabatur 
in piice Joainii F-^ihro defcripro. 

Lif7gua 20 palmos lcnga, ex nervofis crafTifTimifque 
fibns, carne rubra inrertextis, componirur. [Fabcr) oris 
pavimenro feu maxillas inferiori firmiter adnexa, id ad^ 
iioi^nte Frldcrico Martens, quo cum Phoccence linguae no- 
Ijis obrervantibiis. conveniu: perampla eft, colorealbi- 
■"■' "' - • " ' ■' - - cante; P I S C I U M. 9 

cante, ad margines maculis nigris ornata, fubftantiae 
mollis & fpongiolae, ur difficuker admodum in frufta 
dillecari pOifir, quocirca eam rejiciunc nautae ; alias fex 
fepremve aut eciam plures olei cados codtione ex ea eli- 
cere poifenc 

Pinnae, quas tantum binas haber, prope os (icas, ofli- 
bus incus firmantur, quae humanse manus modo in digi- 
tos expanduntur. Da nara us velocitate mira narranc 
tum alii, tum pr<ecipue Frid, Martens : Balaenam nimi- 
rum, Navem quamlibec plenis velis 3eftu fecundo ocy- 
flim^ invedam, aut etiam avium volatum perniciffimum 
velocitate fuperare : quod mihi equidem vix credibile 
videtur, ciim aqua crairum elementum fit, nec facile 
maxima etiam vi tam cito pofTic dividi, ciimque Ba- 
laeoa corpore valde cralTo fit, roftr6i[ue obtufo, nec ad 
aquas tam prompte dividendas comparato. Verum o- 
porcec uc ratio experienciae cadec fruftt^quc id non 
poffe fieri argumentis conrendimus, qnod reipfa fadlurH 
videmus ; cujiifque ceftes idoneos ajj-n^^oi habemus Bel- 
lonium & M^rtenfium. 

De Balsenarum pifcatura & capiendi modo vide quae' 
in O. fFillughby Ichthyologia e Schonefeldio attulimus ; 
vel Friderici Martens Hamburgenfis Defcripcionem Spit:(- 
hergiey ubi de Baiaenarum captura proiixfe agic, Sc om- 
nia quae ad eam pertinent fus^ 8c accuratfe perfequi- 
tur. 

2. B AL ^ N A edentuU corpore flriSitiore, dorfo pinnatom 
Th: F I N-F 1 3 H, Phyfeter Veterum noftra fententia, 

BaUnce praecedenci ieu vulgari longitudine par eft, 
verum corporis mole triplo minor. A BaUna vuJgari fa- 
cilb dignofcitur ex pinna dorfo innafcente, non Jonge a 
cauda ; & vehementi ex oreaquae per fiftulam fublime eja- 
culatione ; unde & nomen Phyfeteris ei merito inditum. 
Tuber in capite fecundiim longicudinem bifidum eft [uc 
& fiftula, per quam aquam efflat altiiis & vehementiiis 
quam Balcena vulgarisl^ depreilius tamen & humilius 
guafn in illa : dorfum etiam minus pandum feu in« 
nexum. Superiori labio, uc in prascedente, pro denri- 
bus ipnafcuntur laaninae illa? corneae, quas Anglicfe 

^*^ '" '~ ' mak- lo Synopsis Methodica 

TVhale-hme dicitnus, quse in hoc pifce coloris funt cal- 
rulei. Color Tincae : ligura corporis Ipnga & angufta ; 
minus etiam pinguis eit quam praecedens, quocirca k 
Pifcatoribus negligicur, ctim nec operae pretium forec 
eum occidere, iardum exfcindere & oleufn excoquere ; 
At nec inifrudaofior tancum eft, fed & periculofiorr 
multo ejus quam Balaense vulgaris pilcatura_, quod 
mulro cxpeditiiis ^c moveat 8c circumagat, vehemen- 
tiiis eciam cauda <S< pinnis feriat. 

CauiU autem in hoc, ut & in praecedente, aliirque om- 
nibus hujus generis piicibns, horizonti parallela eft, non 
perpendicularis, ut in aliis, 

3,. Orca ^ondd. & Bellon] an Butskppf, id eft, 
pLOUNDsRs-HiAD, Frid. Ma/tens. A vaiis olearii 
feu vinarii fimilitudine, quod rotunda eft & uniformi 
fpecie, nomen obtinuit ; nam toto corpore eft vald^ 
craiTo & rotundo, extremis non multum prominenti- 
bus, rrftro & iiftula, pinnis Sc cauda Dslphim fimilis, 
corpore quater aut quinquies craffiore, poturimum circ^ 
ventrem : Magnkudine reliqua cetacea qu^e ad nos ac- 
cedunt praeier BaLc?iam facile excedic, ut q\xx looo li- 
bras pondere interdum fuperet, pedes i8 longa, craffa. 
per medium decem 8< amplius. Bellon. ^firo eft fimo 
& rurlum. repando, cujus labri inferioris tanta eft crafli- 
tudo, ut a iuperiore fejungarur dum pifcis pronus eft, 
idque 40 truculentis dentibus armavit natura ; quoruni 
anceriores obi:uii 6< graciles,pofteriores acutiSc craili func 
Bellcn, 

Biits-hpf, defcribente "Brid. Martens, Cafut anterius 
obtufum eft, unde roftrum exit, asqualis uDique a ra- 
dice ad apicera crailltiei, quo a Delphino diftingui- 
tur, cui roftrum ad exorcum crafiius, anrerius versiis ex- 
tremum acutius eft. Pinm-c & cd«^^ Balaen^s quam Del- 
phini iimiliores. Aquam per fiftulam ejicir. veriim non 
ea vi auc impetu quo Balxna, Oculi pro corporis mole 
minutiirimi. A 16 ad 20 pedes lcngos vidi. Supina 
pars tufca : vcmcr albus. Abfque metu ad naves ac- 
cedunt, eifque diu comitamur, Natando contra ven- tuiii femper nuuncur. Alium P I S G I U M. II 

Allum hujus generis pilcem vidimus, qui aequo jure 
Buts hpf dici poi^ct : iiqaidem capur, anteriiis valde ob- 
rufum erar, pinna aurem qux dorfo irinafcebacur triplo 
elatior quam in pra::cedenre. Colore erar obfcuriore, ve- 
rum magnitudine eadem. 

4. C E T E Pot H^alfifh Batavls maris accolis didum 
Cluf.Exot, lib. 6 Anno 1598. in licus occiduum HoU 
/4»^;^ tempeftatibus ejedla fuic : longitudo ejus 51 auc 
53 pedum [Anno 1601 aiia fimilis ejedla fuic bellua in 
idem litus 60 pedeslonga, ambicu 36 ,pedum] Dentes in 
inferiore mandibuladuplici ordinedifpoficos habuir, to- 
tid^mque infuperiore alveolos, qui dences, ciim ridunn 
clauderet bellua, exciperenc. Dentes autem magnicudi- 
nem pollicis alicujas viri pr.^grandis 8c robufti habebanr. 
Reliqua vide apud Clufium, vel in lchchyologia D. /^/- 
lughby. Nullius in dorfo pinnse meminit, non tamenad- 
fuifle negac. Magnicudine BaUnce non inferior fuir. 

5. Albus pifcis cetaceus, The White Fiih Friderici 
Js/lartens, Magnitudo ei Butskopf, figura Balaense : Pinmt 
in dorfo nulla, quo cum Bala^na vulgari convenit. Cauda. 
ut Balaenae; fiftula pariter, 8c tuber in capite elatum ; 
Color h luteo albicans. Pinguedo pro pifcis magnitudine 
fac copiofa. 

6. M o N o c E R o s pilcis e genere Cetaceo : Narhual 
Iflandis. Balsenas fpecie 8c magnitudine eft (inquit Tho, 
Bartholinus) veriim Tulpio defcriptus 22 tantiim pedes 
longus erat, latus 12, PVormio 12 ulnas in longum ex- 
porrigebatur, Fridericus Martens hoc genus pifces a 1 6 
ad 20 pedes longos efTe fcribit, wi BarthoUnummmzg" 
nitudine errafTe exiftimem. In (iniftra parce maxillse 
luperioris unum foliim per gomphofin irtfefcum dencem 
efferr, eximiae quancitatis, 8c vulgacis cornubus longicu- 
dine crafruieque parem : in gyros vclvitur & ftriacos 
flexus a majori radice ad excremum oblireraros ; rara 
func illa cornua fsne ftriis gyrifque. In pifce Tulpio de* 
fcripca, ut& mWormiano^ covnu ex finiftra promufcidis 
parce fe exferebat, in Iseva parce nullum alcerius cornu 
apparebat veftigium. ErudicifTimus Vir 8c HiftoricE 
Naturalis callemiffinnu§j Amlcus nofter (ingularis D. 

Edvardus j% Synopsis Methodica 

Bdvardus Lloyd nobilem quendam Danum fibi affir- 
maffe fcribit, vidifTe fe Cerum Narhual didtum ab Ham- 
hwge?7fjbus quibufdam circa Groenlandiam captum, cum 
duplici cQrnu prselon go, feque fufpicari monocerotes 
ejns gencris Vel mutilos pifceselTe, vel monilrofos, quod 
fane 6c nobis verifimillimum videtur. 

Tu'piani cornn long'tudo 9 erat pedum, feptemcum 
dimidio extra cranium proruberantibus, fefquipede ver6 
eidem etiamnuminlidenre; fVormi ani ^ ulnavnm. Nos 
etiam cornua hujufmodi 9 aut 10 pedes longa vidimus. 
Re preiiiiis exammata (verba funt Bartholini) apparebic 
non dari aliud Unicornu praecer hoc os defcriptum. Vidi 
omnia quse pafllm pro vero Monocerote venditantur ; 
fed & hoc fonre omnia profluxiire aufim dejerare. Ca- 
put Cyprino fimile, Cutis glabra, colore Fr. Martens ali^s 
nigricanre, alias grifeo fufco. in lummo capite fiftulam 
haber, perquam fpirar, & aquameffiar, ut reliqua ceta- 
cea ; pinnam in dorfo nullam, quo cum Balaena vulgari 
convenit : fub cuie copiofum lardum ut reliqui hujus ge- 
neris pifces. VelociiTime natat, ut quamvis fsepius ap- 
pareat raro ramen capiarur. 

Quiplura velir de hoc pifce Appendicem ad Ichrhyo- 
logiam D. WiUughhy confulat, nobis hasc fufficiunr. 

Plures adhuc dari Cetacei generis pifces minim^ du- 
bito. Th. Biytholinus Cent. 4. Obf. 24. 21. Balsenarum 
genera enumerat e MS. Hiftoria pilcium Iflandice, 
quam Vir curiofus ex IJlandia ad Wormium tranfmife- 
rat, currifingulorum nominibus ; veriim cum defcriptio- 
nes accuratae, & notae charadlerifticss certae quibus ab 
aliis pofiint diftingui, defiderentur, eas omitto, n^ fpe* 
cies pr^eter necefi[irarem multiplieem. 

7. DelphinuS Antirjuorum, The Dolphin, In Occ- 
ano noftro habetur, fed miniis frequens quam Phocaena. 
Sunt autem hi pifces inter fe fimiles, nifi quod roftro por- 
redtiorc & Anferini inftar prominente Delphinus fit, &ut 
plurimiim gracilior, magis carnofus, miniis pinguis, 
major alioqui ; Phocana minor, fed dorfo latiore, rcfiro 
obrufo. Rondeletius Delphinum a Phoceena hac praeci- 
pufe nota diftinguic, quod ilii magna fic oris ad ventrem 

fcilfura, P I S C I U M. 13 

fciflura, quo id eflec patentius. Phoccena vero pofitum 
quidem in prompcu habet os, fed fine magna ad ventrem 
fciflura. 

A. 8- PHOC^NA I{ondeIetii Gefn. Phoccena feu 
lurjio Bellonii & Scaligeri. Delphin Septentrionalium 
Schonfeldii. Cimbris M^rfuin feu Porcus M irinus : An- 
glis a PorpeJJe. In mari circa Angliam ubique Septen- 
trionalibus Marfuin id eft, MarisSusSc Porpeffe i.e. Por- 
cus pilcis, a copiofo Jardo totum corpus undique obdu- 
cente Porci in modum, dicitur : cujus 
quis ufus fit in * defcriptione hujus Ani- * Willugh.' 
malis diximus. Fijiulam habet in verti- Ichthyohgi<e 
ce per quam refpirat. Veriim qui ac- lib. 2. c, 3. 
curatam delcriptionem partium omnium 
Pfaocsenae tam internarum quam externarum defiderac 
confulat D. Pf^lllughby Ichthyologi^ lib» 1, cap, 3. 
D. Joan Daniel. Majoris Anatomen Phocaena^ Ephemerl 
Gevman. Medico-phyjic An 3. obf. 20. D. Tyjon Phocasnam 
feu Porci pifcis anatomen omnium plenifTimam 8c 
accuratiflimam. Hoc tantiim de Cetaceis repetam, 
mirum mihi 8f vix credibile videri quod de Delphini ve- 
locitate fertur. Celeritacem Delphinorum ego ipfe (in- 
quit Bellonius) in mari obfervavi, & navem noftram ple» 
no velo & fecundis ventis ocyffime invedam Delphinos 
celeritate vincentes animadverti : quae tanta eft, ut nul- 
lius fit major in aere volucrium. Hujus autem velocita- 
tis caufam non equidem pinnas fecerim, qu^ ad tanti 
corporis molem exiguae funt, fed corporis duntaxat pon- 
dus : imo (inquic Gefiierus) robur 8c vires corpor's, quibus 
vibrare feipfum, 8c nervorum agih contentione tanquam 
ejaculari poteft. Veriim fitus caudse huju(modi veloci- 
tati repT^gnare videtur ; eft enim ad horizontem paral- 
lelus, non perpendicularis ut in aliispifcibus : nam Del- 
phinos cauda f urfum Sc deorfum aquam impellendo, ade6- 
que fe demergendo & exurgendo tanta celerirate velut 
provolare, mihi equidem non videtur verifimile. 

Poftquam hasc fcripferam, PhaUnologiam novam five 
Libellum de BaUnis a Viro Clariflimo 8c in Hiftoria Na- 
turali verfatiiTimo D. ^oberto Sibbald nuper editum Au- 

toris 14 Synopsis Methodica 

toris munere accepi. In quo prster ruperius tradiras no- 
vas aliquot & a nemine ante le obfervacas Ipecies propo- 
niz&c defcribic, edlque una cum reiiquis in Genera & 
Species/ecundiim characTrerco ab :pla natura impi-eiTo.s di- 
ftribuir. Earum (inquit) qus nuper a noftris conipedlae 
iunr. Dif^erentias generaieslunt quaruor. 

Primi & generaliiTima a quancicate defumpta eft ; 
QLia^dam enim praegrandes funr, quaedam mincres. Ha- 
rum longitudinem maximam quaruororgyisdefinir, ergo 
qua; hanc menfuram excedunt pro grandibus habct, 

Secunda difterencia \nuy7iero})i7man:yndQ[\x\r\\iVit: qux- 
dam enim duas tantiim pinnasiarerales, qusedam prster 
bas tertiamin dorfo habenr. 

Tertia. Differentia petirur ab orgafto retpiraticnis ex- 
terno : Qusedam enim in roilio fiftulam, quaedam nares 
habenc. 

^A-^ta DifFerenila capicur ab ore : Quaedam enim in 
ore Dentes, qusedam corneas lam.inas habent. 

His prsemiffis, X-aci.ifum in tres SeBAones dividic. 

In p-imj. de Bala^nis minoribus ^gic tam in utraque 
maxilla, quam in infcriore tamiirn dentatis, ciim fiftu- 
lam, tumnares habendbus. 

\nfsciinda de Bal^nis majoribus, in maxilla inferiore 
tantum dentati?, tam bipinnibus quam tripinnibus, den- 
tes arcuatos in acutum, aut miniis inSexog in planum 
detinences habentibus. 

In tertia denique de Bal^nis quae in maxilla fupe- 
riore laminas corneas gerunr, tam de iis quse fiftuiam, 
quam qus nares habent, & tertiam in dorfo pinnam 
iive fpinam. 

Veriimquoniam inrer Balxnas, ^!ajores.8< Minores 
nullus magnitudinis limes a Kacura ftatutus eft, cu.La 
Majorum pulli cum Minoribus adultis magnitudine 
convenianr, nec quis Pifcem oblacum primo viiu an ju- 
venis an adultus fit certo pofTit cognofcere. ego mallem 
primariam divifionem ab oris partiumdifi-erentiis fumere, 
Balaenafque dividere Frimo in Dentatas, & EdeniuLs, 
feu Dentium loco laminas corneas habentes : Dentacas 
deinde in utraque maxilla demaias vel inferiore cantiim, P I S C I U M. il 

^c, Edenttilas in Bipinnes Sc Tripinnes, feu Dorfo im- 
pinni Sc Dorfo pinnato. Verum non mulaim referc 
utro modo dividas : proinde D. Sibbaldl ordinem fequar, 
& fpecierum fub unoquoque genere contenrarum lem- 
mata exhibebo, 

TrimumGemsfeu Dentat£ mirJores* 

^i^jyAL^NA mincr utraque maxilla dentata, 0rc4 
^ di6tsL BeIlG?iw 3c ^ndeleriOj Porcusmarinusmajor 
Gefnero. Anglis, A Grampus. Scotis, A NorthCaper, 
A pedibus 15. ad 25 excrefcit. alteramque longitudinis 
partem crafla eft, Vcrax fupra modum, aliifque Balaenis 
infefta, ne Turfioni cui fimilis eft parcit. In littus Scoti' 
cum aliquoties ejedta? funr. Srperiiis defcribitur. 

2. BaUna minor, m inferiore maxilla tantum denta- 
ta, fine pinna auc fpina in dorfo. 

Hoc genus ad portum Orcadenfem Kjtirflm didlum nu- 
per appulir. Ex his maximas 4 orgyas hoc eft 24 pedes 
longaj erant. Caput iis rotundum, ridus parvus. Fiftula 
carebanr, fed in roftro nares habebant. 

BaUn<e majores. 

3. BaUna majof, in inferiore tantiim maxilla dentara 
inacrocephala, bipinnis^ ClufioPo^ 0^aififhi P'urchafio 
a Trumpe, v. Autorem. 

4. Balana mzpr, in inferiore tantum maxiila den-' 
tata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam feu fpi- 
nam in dorfo habens. 

Anno 1689, menfe Februarioy in portum Lyml[ih dU 
'dtum, in Boreali latere aeftuarii Fcrtk-e verfus occafum 
fitum ejedla eft, Caput Pifcis, inciforum teftimonio, 
tantx molis erat, ut totius dempta cauda mediam lon- 
gitudinem haberer, 8c craflitudine rellquam corporis par- 
tem etiam qua craflSflimum fuperarct I{oftri inferior 
pars ultra maxillam inferiorem circa 2 J pedes excurre- 
bat, fuperior autem pars fere quinque. OcuU in tanta 
capitis mole minimi, ex unanimi inciforum relatu non 
niajores oculis AfQlli Hadoci didi, Parum fupra roftrum 

naedium %6 Synopsis METHObrcA 

medium erat Fiftula, in duo foramina feu duos meatus 
divifa, uno operculo tedla. Dentes 41. forma omnes 
Falcis qua in fegere demetenda utimur, rorunda & pa- 
mm comprefsa, in medio crafliore & magis arcuata, 8c 
fenfim de craflltie remittente, fuperiiis in conum acu- 
tum intus verlum delinente ; inferiiis etiam de craflitie 
perdente, & in radicem tenuiorem, & quam in medio 
angufliorem finiente. Spinam in dorfo pro pinna lon- 
gam habet. 

5. B.iUna macrocephala tripinnis, Quse in mandibula 
inferiore dentes habet minus infiexos, & in planum de- 
finentes. 

FiftuUm in fronte habebar, & ia dorfb medioere- 
<5^am pinnam, malum navis The 'Mi:{\en'Maft dicflam 
aemubntem. Anno 1687. in infulam unam exOrcadi' 
bus ejedta eft, 

6. Balcena major laminas corneas in fuperiore maxil- 
la hribens, bipinnis, fiftula carens. 

Hujus generis erat Joanni Fahro defcripta, de qua 
fupra. 

7 Ba!<ena major laminas corneas in fuperiore maxilla 
babens fi'ti a donata, bipinnis 

Hujus genens lunt quse in mari S/?z>^^^r^f »/7 capiuntur, 
& maximam olei copiam prsebent, de quibus fupia. 

8. Balcena tripinnis, nareshabens, cum roftro acuto & 
plicis in ventre. 

Anno 1690 Novemh. 17 in Gnum quendamad occafuHi 
Portu<5 Brmtljl^nd d cli, in latere seftuarii Forthae Borea- 
li ejedla fuit hujufmcdi Bellua. Ab extremitate roftri 
ad. caudam 46 per^e». 'ugaerat: in dorfo caudam vers^s 
protuberantiam hab ;t inftar cornu, quam Pifcatores 
fpinam nominant. N ^es in fupericre maxilla, in parte 
roftri altiori fitae eran-, & ab extremitate maxillae fuperi- 
oris fex pedes 8c odo pollices diftabant : erant, autem 8 
aut 9 poUices iongx feptoque dividebantur, er£ntque 
tunc occlulae ad fepum.. Cxtera vide. Oculi exteriiis una 
cum palpebris Bovinis fer^ magnitudine pares videban- P I S C I U M. 17 

9. BaUna tripinnis, maxillam inferiorem rotundam 6c 
fuperiore mulro latiorem habcns. 

Anno i692.Menre Sc-prembriin littus AuftraleiEfcuaru 
Fortha juxta vetus Caftrum de Ahercorn cjedla eft. Pc' 
des 78 longa erar, laticudine proportionata. Maxilla in- 
ferior muko latior 8c amplior erat fuperiore, 8c figurae 
femicircularis. Nulla aderatin hac Bellua fiftula ; ied 
versijs tronrem cernere erat duo magna foramina, figurae 
ad pyramidalem accedentis ; Bafis erat versus fioncem; 
& vertus anguftiorem orispartem contrahebantur ardtius, 
Septo aucem dividebantur. Keliqua apud Authrem vide. Cct2.cQigef7ens Pifcesfeu ^zlxnxfunt vel» 

rDentati, maxilla 

{Vtraque • Delphinus, Phocaena, Orca, 
hiferiore tantum^ ^- Mlnor, >Spe- 

CBipinnej, leu dorfoimpinni, \ cies idaj 

< Tripinnes feu dorfopinnato majores : - M^jor, Poi 
L dentibus / Walfilh. 

cArcuatis falciformihus ; Species ^ta. 

-^ Minus infiexu ^ in flanum definentihus : Spe-] 

L cies 5ta. 

\^Edukntl laminas corneas in fuperiore maxilla habenteS;> 
Bipirmes feu Dorfo impinni, 
c Fiftula donati : Balaena Septentrionalis Grs^^ilan-^^ 

< dica & Sfit:^hergenfis 
l Pro Fiflula nares hahentes : Species 6ta. 
Tripinnes feu Dorfo pinnato 

f Fiflula dcnati : The Finfiflo, 
A. Pro Fiftula narihus refpirantes, Roftro 
J Acuto (^ plicis in ventre t Species Sva» 
X Mandihula inferiore latiore. Species ^na,' 

P Pifces iS Syncpsis Methodica Fffces Cartilaginei XeAci^n^ Aristoteli 

Plfces Gartilagiaei Plwio ciciintur qui pro fpini? carti^ 
laginem habenr, qui Anftcteii 2«X«t';|r & SfKa^i^th 

appclianmr. Nos hoc in loco \cct Carr:uigims rd\i lcH- 
cre acceptione utimur ; nec Pifces omnes pro Cartilagi' 
vcis habemus qui pro fpinis cartiJaginem hibenr, ut Stu- 
ricncm, tianam pifcatricem &:c. M eos tantum quae Ari- 
fioteli i<m fjp ajTaKQi «^ 'i^eo q ^aonMi, Hcc eft qui in- 
tra fe cvum grande concipiunt, quod in utero fovenc& 
excludunt, adcoque vivum animal pariunr. Hi omnes 
brancMi? refpirant, quoa C^f^cm ditferunt, & cum aiiis 
pilcibus conveniunr, pro branchiarum autem aperturis, 
5 habenc uirinque foramina cblonga; fquamis carenr, 
eorumque mares duas appendices pinnis qu2e anum am- 
"pledtunrur adnesas obtinent; quas memulas efTe pura- 
mus, Plerique etiam, dempta^ Squatina, os in prona 
parte habenc : & foramen fecus ©culum utrumque in os 
apertum, cujus ufum effeexiltimamus, partim ad aquam 
in os excipiendam, qunm per branchias icerum expeilant, 
partim ad fonos admictendos audicus causa. 

Pifces CnrtihgJrici lunc vel longi (^ teretiufculi, Lnmiie^ 
Canes & CnnicuU dicfli ; vel Uti feu plani, corpore laco,,. 
caudalonga, ur R^aia, S^uatinn, Tcrpedo, Utrumque 
genus in plures fpecies fubalreFnas dividi poteft. Carcilagitiei /ongr. 

i.f ^ A N I S earcl\trias(cviLaw'a Rondel. Gefn. Aldrov. 
^ Tiburcrms E^centioruw, The White Shark, 
Magnkudine eximia qua omines excedic, a reliquis hujus 
generis diilinguiuur, Vidimus (inquit F{(7idcietius) medi- 
ocrem tcco iibrarum pondere. hici^nfes \cxo teftatos 
iifei efle reterc Gillius, kiz iftiufmcdi pifcera ad 4.0C0 li- 

brarum " P I S C I U M, 19 

brarum acccdentem cepiffe. &c (quod magnam admifati- 
Cnem haber) in ejufdcm ventre folidum honriinem repe- 
tifle. Vidic etiam E^7idehtius in Snnfonico litnre alium,' 
cujus os & guJa tanta erant vaftitate, ut hcminem etianl 
obefum commode capere potuitrcnt. Qiiamobrem opi- 
natur idem, nec lan^ prarrer rationem, Layniam fuifle 
qu^ Jonam prophetam degludvit, in cujus vencriculo Di- 
vina providenria triduo confcrvatus, tand<fmquie incolu- 
mis ejedlus eft : quod SS. Scrlpturo' mWo niodorepugnat. 
Legitur enim Jonas in ventre magni piicis (ive Ccr/ luifie, 
quo nomine, prserer Cet^ceos prcprib didros, pifces omnes 
pra^grandes comprehenduntur. Senuenciam hanc, nimi- 
rum Canem carchariam fuiffe in quem Joyzas iugrefllis 
eft, confirmar fabula illa poeiica ^i^ud Lycaphronem. de 
Hercwe trino^s quem degkitivit Tritoiiis nd^T^^^ HV^^, 
quse proculdiibio Hiftoriae hiiic de Jona ongincm fuaiii 
debec, Verba Poetae funr, 

TeiTzwi»®- M/ufi6^6t4« ^V^f©" >ci/aV. 

TrimSiis leonis^ quem a!iquanci& maxiilis 
Deglutivit Tritonis canis carcharias, 

TrincSiem leonem f inquic SchGliafles) appellac HerculerHl 
quia tres dies mariiic in v^ncre Ceti, vejperas aurem eo^ 
vocac, quia vencer Belluas obfcurus 8< tenebricofus erat* 

Vivus autent diffeBor intefti^wrum, amhuftus 

In ventre lehecis /uper focis non ignitis, 

Juhas capitis deftillavit in campo feu fcde illal . 

'A?x5>B$ \^^i (inquic idem Scholiaftes) vocat calc?- 
rem Ceti mnacum, feu nacuralem, vencricuii fciike!: ^ 

'^ifGerum, , 

P s A. i^ 5,0 SYNOPSfS MeTHODICA 

h,i.GALEVSg!aucus Rondeletii & aliorum". l%c 
^lerp S H A R K. Hanc fpeciem in Cornubia vidimus & de- 
fcripfimus. Defcriptionem vide H^iilugh. Ichthyologia lib, 3. 
cap. 3. Dentes in maxillis feiTati. 

3. M ALTHA /^(jW^/. Sorrat Narbonenfihus, Roftro 
cft brevi • ore in fupina parte non mult6 infra roftrum ; 
Dentium^L^w/c^ (imilium multos habet or^iines ^ in reli- 
quis eiiam partibus tum internis tum externis cum Lamia 
convenit, nifi quod albi oculorum nebula careat, C«te- 
lum noti hse ad diftindionem vix fuiTiciunt. 

4. C U CURi Brafjlienfibus Caffaon Lufitanis ex gene- 
re Tiburonum Uarcgr. Longus eft 2 i pedes : Caput in 
hyberbolam defimt. Oris fitu, pinnarum numero, figu- 
ra, (itu cum Tihurone aut Cane convenit. Cutis etiam 
fimilis ejufdemque coloris, prona fc. parte alba, fupi- 
na cinerea unicum tantiim ordinem minimorum denticu- 

lorumhabet. _ ,,.,, ,.„, , . 

A. 5. Canis gafeus Rondel. Aldrov. Mufi:elus Uvis 
fecundus, feu Canofa Salviani, Cornubienfibus A Tope. A 
Muftclo Uvi primo Salviani diflrert. i . magnitudme, qua 
illum longif&me fuperat. 2. Dentihus, quos ille nullos 
habet, hic plurimos. 3. Oculis, quorum pupilix mmores 
funt pro corporis ratione in hoc quam m illo. Penfantia 
in C^nubia hunc nadi fumus. I{oftrum quatenus ultra 
naresextenditurpellucidumeft. 

6 V u L P E s marina l{ondel. Sah. Gefn. p. 1 148. Vul- 

pecula marina Aidrcv. 1. 3- c. 39- Simia marina Bellon. 

X^e S E a-F o X or A P E. Ad i wo interdum libras ex- 

crefcit; corpore rotundo Ipiffoque, ore parvo, non 

tnukiim infra roftrum (quod acutum eft) dentihus acutis. 

In reliquis cum Cane galeo convenic, corpore autem 

rquod, ut diximus, craifius eft & brevmsj & cauda 

differt. Caudam enim multo longiorem habet quam re- 

liqui Galei, falcatam, & quodammodo enfiformem, 

quae corpus reliquum non modb asquat fed etiam fuperat, 

inque ejus exortu fupina parte pinnula confpicitur. In 

Mari Mediterraneo\hvtmx.m. 

7 Z Y G E N A I{ondeL Bellon. Sah. Gefn. de Aquatihbu s 
p iii^^Aldrov. i.3. C.45. T/;g Balance Pish 
^" Ad^ P I S C I U M. zi 

Ad CetoYum magnitudinem quandoque excrefcit : mon- 
ftrofa capitis forma ('qLode< tranrverro liuim eft, Li- 
bellse, vel mallei, vel kalift« figura) ab aliis omnibus 
pifcibus differt : cujus frons anreriorve pars [ t^uae utro- 
que clauditur oculo) uti anteriijs in femicirculum quafi 
extuberat, ita in aciem acuitur. Os fubms permagnurn 
habet, dentibus validiflimis planis, acutis, ad Jatera fer- 
r3e inftar vergentibus, triplici aut quadruplici ordine, 
Spina dorfi longiflimb procurrit in caudam, pinnisutrin- 
que fimbriata ; inferius vero cornu caudae breviflimum 
eft. In reliquis cum G.^leis convenit, Haec etiam in 
Mari Mediterraneo capitur. 

8. Z Y G iE N /E af[ids capite triangulof Belgis een Cruy- 
fhaye Marcgr. convenit cum Tihurone, excepto capite^ 
quod triangulum eft, feu prout Cor vulgo pingitur; 8c 
ore angufto, triplici ordinedentium minorum. 

A, 9.G A L E U s acanthias (ive Spinax Aldr.Rondel.Gefn. 
Mufielus Spinax Bellon. Sal v. The P i C K e D D O G, cr 
HoundFish, Pinnis dorfalibus fpinae validae acut^ 
praefixae funt, anteriori procerior & robuftior, pofteriori 
humiiior 8c minor. ?inna in ima corporis carina inter anu 
& caudam prorfus caret,quo ab aliis ominibus hujus gene- 
ris difFert. Hoc genus frequens capitur in Oceano Britan- 
vico & mari Hibernico. 

GaleUs acanthias (en fpinaxfufcuSi Gcnvise SagriS 
didus. A pracedente difFerc colore fufco prona etiam 
parte obfcuriore & afperiore quam iit fupina feu dorfum 
ipfum ; ^^ftro obtufo 8c naribus amplis in ipfa prope ro- 
ftri extremitate fitis. Dorfum huic non acutum eft fed la- 
tius, utinC4?tt//jdidlis. 

io.Gentrine ^ondel. Salvian. Gefn, Aldrov, 1. 3 . 
c. ^i.Vulpecula Bellon. Pefce Porco l^m<e. A capite ad 
podicem trianguli eft figura, ventre nimirum plano lat6- 
que unum trianguli latus, partibus quae mrinque dorfo 
adjacent reliqua duo latera conftituentibus. Dorfum au- 
tem in acutum angulum aflurgit. Color ei fufcus ob- 
fcurior ; caput exiguum ; os etiam parvum in prona ca- 
pitis parte, luperiore maxilla tribus dentium ordinibus, 
inferiore unico tantiim munita. Nulla infra pcdicem in 
P 3 yen- %% Synopsis Methodica 

tre pinna, quo cum Gafeo acanthia convcnit. AnterioE 
cforfi pinna (nam diias habct) fpina verlus capuc inclina- 
ta, adeoque r^dios pinnx oblique deculTanre, rranfver'- 
beratur, quae paulo iupra anterius pinnae latus eminec. 
Spina autem qua^ pinnam dorfi polleriorem tranfverfim 
penerrac csuaam versiis irclinatur, quibus nocis ab aliis 
jornnibu? pircibus rauisdiftinguitur. 

A. I : . M U s T E L u s Uvis frimus Sal v. Galeus Uvis 
Rondel. Gein. GaUus live Mufielus ixvis Aldrov. Hhe 
Jmccthor twprickh r^ O U N D. A care galeo I^rndel, quomo- 
do differac jam disimus in pilce illo. Dmtcs in hoc pilce 
prcprie didli non font, verum utraque maxiJla jimse in- 
ilar aipera, ut in Raiis. In iifdem cum pr^cedente lo» 
cjs invenirur. Lcevis cjcf^us eft non a i<evitate cutis, 
quam huius generis omnes fcabram habenr, fed uc ab 
Ac('riihia (cujpiriacs dij.\inguarur. 

A= 1 2. C A T U L U S major vulgaris & Salviani. C^w/- 
cuU Arijloteiis Konde]efio Aldrov.To^ greater C a T Fl S H. 
Cornubienfibus T-je B urice. A G^Jicis diiferc dorfo Jatio- 
re, rdlro breviore &- obcufiore, uln^a cs non multum pro- 
dud^o, colore rubccente niuris w^c;^//j crebris pundtato, 
cute miiico afperiore. In Mari Britmnico non raru oc- 
currit. 

A, J3. Catulus minor vu'garis. an Salviani ? Mu-^ 
fielusjic^uris tertius Bellonii. The lejjer R O U G H-H O U N D 
er M O K G A Y. A prxcedente differc i . Quod illo longe 
7?i/W fit. 2. Qpod corpcris forma cenuiore & iongiore, 3, 
quoi (r5:(?;-T'dilutiore tancillorubore perfufo, maculis cre- 
bris exiguis, partim fufcis, partim albidis, nuilo ordine 
iparfis vario. 

A. 14. Catulus maximus. Vovi\ CnnicuLt faxati- 
lis I{(»ic;el, Gejn. Aquatil. p. 199. An Mufteius ftellaris 
j. Bciloyi.Gefn. p. 723 ? A prima tpecie diifert, quod hic 
cihcrsusSii^iim ille ruber ; quod ynacuL-e in hoc majores 
{y-.z, fed pauciores : Qjjod rofrum huic longius crairxuf- 
cue : Qj.'Od yiares iongiiis ab orediftent : Qiiod pinnae ad 
f.num npn conjuncl:^ funt ut in illo, fed difcretas : Quod 
pinna ii>fr«i mv,m ano vicinior fit in boc quamin illo. 15 Gaieus P I S C I U M. 13 

•I'5. G A L E U S acanthias Cluf. exot, qui ad hoc genus 
proprie pertinere non videtur, fed pifciseft valdcanoma- 
ks. Quamvis enim colore ex cineraceo fufco ; rrftro la- 
to, cute laevi ncc ullis Iquamis induto : oculis vclut nu- 
becula Isefis, membrana abinfima parce enata furfum fe 
attoUente ; or^ in pronacapitis parte, fcraminibus duohui 
podici vicims, aliilque notis cum illis conveniebat, prae- 
cipu^ autem qu6d cartilagineus effet -, in aliis ramen ion- 
g^ differebat, nimirum qu6d os quatemis rantum dcntibus 
prseditum haberer, binisin maxijla inferiore, totidem in 
fuperiore : ipinam unlcam non in dorfo (ed paenein cer- 
vice 6 uncias longam, infima parte lacam & cavam, bi- 
nas duntaxat in latcribus branchias, utrinque unam : 
pinnas branchiales longiores qu^m in Galeis : pinnam in 
dorfo longiflimam, ad extremam fer^ caudam ulque in- 
sequaliter porre6t:am, h. c. ad eam ulquc cauda^ parrem, 
quae tenuiflima & 7 uncias longa, muris caudam quo- 
dammodo aemulabatur. In Oceano Septentrionali csptus 
erat, ab iis qui halecibus irreciendis operam navarunt. 

16. P R I s -r I S llV^ S E R R A -pifcls Cluf. Exoc. 1, 6. c. 9. 
^ondel. 8c aliorum. The Saw-Fish. Corpoi-is forma 
& colcre cum Galeis convenit. Os edentulum : bran- 
chiarum fpiracula urrinque quina : Pinn^ ut in Tiburo^ 
nibus : in eo prajcipub ab aliis omnibus hujus generis pif- 
cibus differc, qu6d caput in longum & anguftum, pla- 
num & firmum rcflrum porrigatur, utrinque muhis dcn- 
tibus, (ive offeis, firmifque ac rei5lisy^/«/j,.€x adverfo ficis, 
ferr^e inftar, munitum, numero incerto, in aliis enim 
25, in aliis 26, in aliis duodecriginta utrinque cernuntur. 
Reperitur ut plurimum hic pifcis in inare ccciduo. Ad 
Cetaceam m.agnitudinem excrefcic. Ti(ces CartiUgmei plani ^ lati. 

I' A OJJ I L A Bellonii (3 Sahiani Aldrov. Gefn; 

^*' Paftinaca fecunda, Rondelecii. Capite eit magis, 

quam Paflinaca cxerco, bufonis capiti fimillimo : ocuH 

^magni, rocundi, prominentes. Latera veiut alae expan- 

P 4 i>e 24 SynopsisMethodica 

fae in angulum magis acutum definunt quam in P.iflina^ 
ca iprims. ^onJel. Caiidam multo tenuiorem & longiorem 
habei: quam Paflinaca, (duarum ulnarum longirudinem 
interdum excedere (cribit Be lonius) radio munitam quam 
in Paftinaca propiiisejus origini, & pinnula donatam quse 
ei deeft. Magnitudine infuper Paftinacam excedit. Cau- 
d^ radius in hac ncn mintis venenofus eft quam in Pafti- 
fjaca, Maris Mediterranei incoia eft, Rvma ac Neapoli 
frequens. 

P.lftinac£ a reliquis planis Cartilagineis cauda renui 
longa, infigni fpina, plerunque limplici, interdum gemi- 
na, armata differunt, 

Aa. PASTINACA marina Ltvis Bellonii, matina pri- 
»?M Rondeletii. Tl8 FiRE-Flaire. Pifcis hic a reli- 
quis cartilagineis planis diffenfpina in cauda infigni low- 
gitudine medii digiri, rigida, acutinima, ferrata, d-:nti' 
bus versiis caput ieu retrorlum fpcdlantibus, una circi- 
rer tertia longitudinis caud^ parte a corpore diftante ; A 
fpina cauda lenlim tenuatur, & in tenuem veiut letam 
definit, Venenum in radio ineft, de cujus vi mira a 
"Veteribustraduntur. Pifcatores etiam noftri ejus idtuni 
magnopete timent, & ab eo fibi cavent. Grcscis TfyyfcV 
i. e. Turtw dicitur, ab alarum «{panrarum fimilicudine. 

g.pASTiNACA manna altera ^^i^vT^etjiiA, Altave- 
la Neapoii dicfla. Columu. Et h^c laevis eit. Cuput fuperiori 
mile, (ed proporrione minus, nec adeo elatum & in an- 
teriorem partem protenfum : Coior idem : eflSgies 
varia, nam latitudine eft obtufiore circa extrema, & cau- 
da adeo brevi ur minor fit dimidia corporis iongitudine, 
aculeum etiam habente, caudx initio quam fini propin- 
quiorem, Sc interdum etiam duos, dentibus ad caudam 
reflexis, ferratos. H^sc non ut illa fqux cauda eft afpe- 
ra,) ica magnitudine & pcndere crefcit. Hujus caronon 
infuavis eft, & hcilh venditur, 

4 N A R ^ N A R I Brnfilienfihus Marcgr. Belgis Piilflerp 
velSside, The Whip-Ray. Ccrpus habet magnum, 
latum, ferb rriangulare, conftans ad utraque latera lati- 
iTima pmna triai.gubri, carnofa : Caput magnirudine 
Ciediocris pord, craffum, compreflum, in medio quafi 

foflarq P I S C I U M. ly 

foflatn habens : Os edentulum, fed dentium loco offa 
^ plurimis oliiculis compofita, v. Auforem. Octt/i parvi : 
color toiius lupernb ferreus, coeruleus D. Sloane, etiam 
cairiis ipiius maculis albis nummi Milnici magnitudine 
per torum inlperfis, inferiiis totus albus. Cutis glabra ^ 
lasvifque. Poft caudae pinnam duos hamulos habet, (ibi * 
invicem fuper eredlos, pifcatoriis hamulis (imiles&incur- 
vatos, longitudine 3 digitorum. 

5. Pastinaga afpera Bellonii. Haec (inquit ) tora 
faorret acuteis ; atque ad caudam praefertim, quam radi- 
cis P^y?/w^c^ longitudinis habec, permultis uncinis in gy- 
rum difpofitis fcatentem. 

6. AlEREBA Brajilienfibus : Paflinacce fpecies circi- 
nata Marcgr. The S T i n G-R a y. Pifcis eft planus & 
circinatus, tripedalis intetdum aut major, latitudine lon- 
gitudinis aequa. Caucla teres, quatuor pedes longa eft, 8c 
circiter in medio fui duas fpinas offeas, cralTas, retro 
denratas habet, quibus pungit. Os parvum, edentulum, 
Cute tegitur fuperne ferrei coloris 3 8c in medio dorfo in- 
fignitur tuberculis nigris parvis. Inferiiis corpus totum 
aibum ; ut in caeteris phnis. D. Skane in pilce hujus 
gen^eris titulo, Paflinac.e marinse rotundae ferruginea?» 
tuberculatae Torpedinis facie, fubrotundo, 4 circitec 
unciarum diametro, caudje tres tantiim longitudinis un- 
cias tribuit, eique fupra pinnam in quam definit uncise 
unius fpatio fpiculum unicum innafci ait. Quaerendum 
ergo annon difFerat fpecie Paflinaca illa D. Sloane ab 
Aiereha Marcgr. 

A. 1 . R A I A (BfltV©- Gr<scis) laevis undulata feu ci- 
nerea ^ondeletH Qefn, The Skate, or Flaire, 
Magnitudine eft infigni ; ad centum nonnunquam, im6 
ducentas lihras pondere accedit. Cokr in fupina parte 
cinereus, maculis nigris crebris, aut lituris flexuofis va- 
rius. Lavis dicitur non qu6d omnino nulias habeac 
fpinas, (nam nomen Grcecum huic generi commune fci. 
B«T®- 8c B«t775 ^ias omnes aculeis quibufdam R^ibi fi- 
milibus armatas demonftrat) fed quod pauciores ^ fim- 
plicem enim duntaxat in cauda fpinarum ordinem ha- 
bec : M4S eciam in lata pinnarum ambientium parte bina utriQ" a6 Synopsis Methodica 

utrinque fpinularum recurvarum agmina mulds ordinl- 
bus dcnfis^ obliqu^ (iiis compofita. 

A. 1. Raia clavata Rondelecii & aliorum. The 
ThORNBACK, Differt hic a prxccdence, quod mi^ 
nor lit, quod pluribus fpnis armatus, nam in Dorfo 
'unicum ipinarum ordinem habet, unde nomen AngHcum 
Thorn-bacK obtinuit, & in cauda tres : quod os 
dsntium expers, ciim illi dentatum fic : Verum maxillae 
buiccanceiiataeraberculis rhomboidibusalperae (untlimae 
iniUr. H:e du^ fpecies B^icc per tocam AnrHnm fre- 
queniiflimie babentur. 

A. 3. F.AIA oxyrhynchos m.ijor Aldrftv. Rondelet.' 
Gq^^. V' 933. M^-^gnitudinis ratione habita tenuior eft 
quaai Paftinaca, Colcr in fupina parte fufcus : in prona 
albidus. Vidimus qui 10 libras pendebat. Ore eftden- 
tato : R^^ftro tenui & praelongo, in acutum mucronem 
definente, haft^ cufpidi fimili ab aliis fpeciebas facife 
diftinguirur. Spi^ias habec in cauda clavatas ad lacera 
utrinque. I^Qmje vilimus. ^ndeletius duas fpecies 
jg.-z/a' cxyrhynchi diftinguicmajorem 8c Minorem: Mino- 
rem D. Dzle Brantris nuper in Fjyo Pifcatorio obfer- 
i:avic. 

4. R A I ;e cUvat<£ altsra fpecies Rondel. Gefn. pagl 
9^6. A fuperiore difterc rrj^ro acutiore, quodqueacu- 
leo iliic carec. Os pariter edentulum cft. Color in fu- 
pina parce cinereus. In laceribus utrinque 8 fpinas lon- 
gas habec, cuci ft^jerpofitas, quibus alise B^ai^ omnes 
carenr. 

A. 5. R A I A afpera mftras, an Fullonica Rondelecii ? 
Thc \V H I T E H o R S E. Supina pars toca ipinulis cre- 
berrimis afpera eft. Coior fimplex &c unicus caniciem 
Quandam flavcfcenceii refert, maculis aliquoc parvis ro- 
tundis nigris nallo ordine afperfis. Cauda duplici acu- 
korum majufcuiorum, & quidem denfo, ordine hor- 
ret- Dcrfum ad medium ufque fimplici. Pars prona. 
rpra aiba, abfque ulla aiterius coloris mixtura. Os uc 
l^.i!virai^e denticulatum. 

A. 6. S Q.U A T I N A, Gr^cis •fi; w.Anglis The M o N K 
pr A N G E L-F I S H, i. c. Monachus auc Angelus pifcis, 

Figura P I S C I U M. a7 

Figura corporis longa fed valde deprefTa eft, Sc tnedi^ 
inter Canes & ^tias. In hominis iDagnitudinem ali- 
quando excrelcit. Vidit Rondelerius Squatinam \6o 
libras pondere a?quantem. Color in dorlo &r 'areribus c 
fufco cinereus, in ventre aibidus. Oj latum in ipfa ca- 
pitis extremitate, fecus quam in aliis planis cartiia^ineij. 
Anterius pinnarum par alas bene imicatur, unde & An^ 
geli nom.en adeptus eft- Per medium dorfum iineam 
afperam, nec ullas prseterea fpinas in totocorpore cbfer- 
vavimus. Cauda forcipata eft, non in pluies partes di- 
vifa, uc in Catulis, In Oceano Britannico non rai6 ca- 
pitur. 

7. Raia afpera, Rondel. Gefn. -p, 937. Ab alii? 
differt, qu5d aculeis parvis latera confperla habet, cor- 
poris ipfius truncum nullis. In cauda tres funt longorum 
6c firmiilimorum aculeorum ordines ad extremum ufque 
cauda?, /^(^/^ro eft acutiore* 

8. R AiA afperrima Rondel. A prsecedente diffcrt, 
quod non prona tantiim purte ut illa, (ed etiam fupina 
tota acukis peracutis iti horret, ;it manu tolli non pof- 
fit, nifi pinnulis caudse apprehenfis : Differt etiam quod 
dentibus careat, ciim praeccdenri Os ut in Lceviraia den- 
ticulatum fit. 

9. R AIA oeidata levis : an Rondeletii G^f»' f. 93 3 J 
Aldrov. 433. Ytntius BaracoL Duabus indorfo w^c?/- 
///, medio purpureis, circum oras nigricantibus. C/^ow- 
deletio medio coeruleis, quem duplex circulus ambir, 
interior niger,exterior flavus]] ab aliis cartilagineis planis 
diftinguiturj a fequente quodfpinispareat, c^«^i^ excepta, 
qua2 tribus aculeorum ordinibus horret. 

i c. R A I A oculata afpera Rondel. A praecedente dif- ' 
fert aculeis, quos in alis expanfis e regione macularum 
utrinque habet, alios in Jateribus capitis utrinque, alios 
-in dorfo, alios in cauda majores, validiores & frequen- 
tiores. Came cft dura malique facci. 

II. R A I A ajieias Rondel, Geln. p. 934. Ab alii§ 
^aiis diftinguitur aculeis^ quos in dorfo habet, mox a 
capite incipientes, & in priorem cauda? pinnulam dtCi- 
nences, nec alios in toto corpore. Pars fupina tota 

Jiellults 2§ SynopsxsMet H O D I c a 

fiellulis pereleganter eft depida, a quibus nomen.. Caucta 
brevis eft & cenuior in hac quam in reliquis, Caput 
primo generi ?aftinac£ quam B^iis aliis fimilius ; eft 
enim crslfius & larius, Carne eft quam reliqux meliore, 
quod in ako mari & puriore aqua degar. 

12 RAfA nfl.eria afpera PvOndel. Gefn. 93=5. Afte- 
rias a ftellulis mukis quas habet in lateribus & caudse 
principio dicicur ; affcra ab aculeis plurimis quibns tota, 
horret, in media dorfi linea, inque cauda majonbus, a- 
libi per totum corpus minoribus. Pro dentihus ofla dura 
^ alpera habec. Dmtq fpeciest^Q videtur (inquic B^n- 
deletius) una (iel'ulis prorius candidis, paucioribus acu- 
leis : altera ftelluiis pundorum nigrorum circulo cindis, 
acnleis pluribns. 

Rhinobatus five S^uatino^^R^aia, Media eft inter 
S.-jh^stinnm & R^iiam, Squati'n:e tamen {imilior ; a qua 
' diffrt, quod pro corporis mole longior fit, c^ubdi r^iftrum 
habeac acutum, uitra os iongiils percurrens, utin B^ia 
Oxyrhyncho ; adeo uc os fub roftro fir, uc in Canihus, non 
in ipfa ejus esrremitate ut in Squatina : quodque infe- 
rior ejus fuperticies planior fic magifque fefTiiis quam 
fquatin^. Cutis afpera eft, color (upin^ partis fubfufcus. 
Vicc de-fitihm rubercula afperiufcula ur in Raiis. Nea- 
foli frequens eft< lAagnitudo 4 pedes non fuperac, fon^ 
dus \% libras ad fummum aequac, adnoiante F. Co- 
Irnnna. 

r. T c R p E D o, Graecis N«f )t«. T^^ C R a m p-F i s h. 
Tigura torius dempta cauda circularis eft, fegmento ad 
fummum caput ablaco. Ulcra fenas libras pondere vix 
cxcrefcunr. Cclor fordid^ luceus ad rubricae fabrilis 
colorem accedens. Supinaipzrte 5 maculis infigniuntur, 
in medio obfcur^ coeruleis ; in ambicu, primo annulo 
nigro, deinde albicance, cindis. Acefhalos efle viderur 
hic pifcis, ade6 iacum eft ei capur, nec a corpore divi- 
fum. Excremacorporismargoin pinnam definit. NuUae 
per rorum corpus fpinse func : cutis aucem laevis, lubriea, 
& ad tacftum molliseft. De vi Tcr/?^Jm;i narcorica tan- 
topere celebrata 'vide quas e ¥r, ^edi 8c Alph. Bcrelio 
adduximusin Ichthyologia D.Willughhj^ pag. 83, 85. 

ToF- P I S C I U M. 29 

Torpedinem autem morcijam non ftupefacere, fed im- 
punb & fine omni faftidio tra<9:ari poffe experienria no- 
ftra cerciflimum eft. Nonnulii tiujus generis Pifces 
maculis carenc. 

2. TORPEDO Americma, Puraque Brafilienfihus^ 
Peixe Viola Lufuanh a figura Marcgr, Pedum 1 . 8c 
9.dig. longustk, latus j d\g. Laiera in pinnas excurrunt 
inftar Rai«C. Caput- in coni figuram delinit. Os habec 
in prona parte edentulum. Anterior pars corporis ad 8 
digic. cordiformis eft : reliquum corpus teres, aliquancu- 
lum tamen compreflum, Pinnarim numero & licu cum 
aliis carcilagineis fer^ convenic. Tegicur ciite molii, in 
fupina parte glutinis colore, fufcis maculis, & pundis 
ex albo coerulefcentibus variegata : prona pars anterior 
alba, pofterior incarnati coloris cum albo mixti. Si m 
jnedio tangatur artuum tremorem ejEcic. PiCces Cartilagmeis affines anomali & 
inctrtrz [edis. 

A. I . p kt^kpifcatrix, The F R O G-F [ S H, cr T O a I>- 

*^ F I S H, or S E A-D E V I L. i.e. Dlabolus marinus In- 
ter pifces cartilagineos 8c ofleos ambigere videcur, vermn 
ad bos potiiis pertinet, quia eodem modogenerac. Gyri^ 
num refert, unde I^ait^ nomen. Caput reliquo corpori 
par majiifve, figura circulari, l{jclus oris ingens : O/ 
lurium nonnihil fpedtat, Vranofcopi in modum. In ca- 
pice non procul ab angulo maxillas fuperioris Set£ 
duae praelongse (urrefcunt quibus velut lineis pifcatoriis 
pifces venari dicitur. Excremas hujus pifcis margines 
liguU feu pinnulae carne<e ad intervalla aaibiunc. Veriim 
notas charadterilVicas quibus ab aliis pifcibusdiftinguacur 
exquirere non eft opus : nihil enim fer^ non lingulare in 
eo occurric. Hujus Anatcmcn accuracam vide in 
D. PyHlughhy Ichthyologia. 

2. GUAPERNA Brafilienfihus Marcgr. The Amcrican 
ToAD-FzSH, Pi/cis eft parvus : corpore interdum jo Synopsis MethoDica 

ab inido oris ad czudx inirium 4 dig. longo. Os habet 
amplum & elatum, minutiflimis dcnticulis 5 ccel/os vii 
grani Milii magnitudine. Inter ocellos in medio fronte 
cor7iiculum gericfurrum ereftum, & paul6 retroffum ver* 
fum, & ante illud filum tenue, femidigitum longiim, 
versiis anteriora direde protenium, quod rerro in fovea 
vertici infculpta recondere poteit. In medio fer^ cor- 
pore, in quoliber latere brachium obtinetunica conftans 
jundlura, definens in pinnam duas trientes digiti longam, 
& fpinis conftantem, quse per pinnae longitudinemdifper- 
guntur, & anteriiis prominent, inftar 8 unguiculorum 
acurorum. C2.YQI fquamis ; cute tegitur in ventre moili, 
reiiqua parte afpera & fcabra. Colore eft obfcur^ ru- 
bente, maculis nigris undaca. Ventriculum infiare in- 
ftar urriculi potcft, ut inftar orbis aut pilei pifcis ro- 
tundus appareac. Ad Orbes potiiis referendus vide* 
tur. 

3. GUACUCUIA Brafilienfihuj Marcgrav. Mono^ 
cercs pifcis qai Vefpertilio aquaticus dici poinr. Corporis 
flgiira anterius eft inftar vG?neris. Corpus 8 digitos ion^ 
gum, 5 la:um, Medietas ejus pofterior rotunda eft, & 
versiis caudse pinnam faftigiarur in conum. Caput vix 
prominet a corpore, eftque illi inter oculos fuper o^ 
cornu impoiimm, durum, duos pene digitos longum, 
conicum Os edentulum. In urroque latere medio 
brachium in pinnam delinens, ut in prascedente. Cute 
tegitur non fquamis, quae fuperiiis fuica eft, multis tw 
berciilis duris iniignita ; & in utrcque latere r i maculit 
nigris Lentis magnitudine ac figura, binas & oinas juxca 
le pofiras. 

l^^rona pars corporis coJoris tft egregib miniati. Et hic- 
ciiam ad Orks referendus. Pifc§S V l S C I U M. 3, Pifces Ovipari, quorurn plerique oflei funr, 
& fpiaas in carne habenc, & primo 

Plam qui in latus projedi natant : Corpore 
breviore & ferc quadrato. 

A. I. "D HOMBUS maximus ajper non fqtiamofuf, 
"• Anglis Meridionalibus. The Turbot. 
Septencrionalibus. Hhe B R E t t. Maxlmus elt om- 
nium in hoc generc quos mihi hadtenus videre conti'- 
git Hifpcgloffo excepco. Squamis omnino deftituitur, 
verum cutis granulata eft, & afperitatibus rarioribus feu 
fpinulisexiguisbrevibusin fupina parte fcabra : Cokrin 
eadem parte cinereus, maculis nigris creberrimis varife 
refperluSj 8c vekic marmoreus. Ad radicespinnarum in 
circuitu fpinse nullae. Prae aliis fui generis ad B^oombum 
figuraproxirre accedic. 

A.2. Rkombusw<?« aculeatus fquamofus, An ^hom^ 
loides Rondeletii .^ T/jePEARL Londinenfibus, Cor- 
nubienfibus Lug-aleaf. Ab aliis I^jjomhis differc, qu6d 
eorpore fquamolo fitj A Pajfere i. Quod lineis afperis feu 
Ipinulisad radicespinnsrumambientium carear, a. Qiiod 
cculi in dextro larere ad finiftram oris fiti. 3. Qubdpinna 
dorfi cis oculos ab ipfo proximb ore incipiac, & ad caudam 
proprius excuirat. 4. Qu5d ad inicium pinnce quae retr& 
anum eft aculeus nullus, 5,. Qu5d diftantia ocuhrum 
nrajor quam in Pafferibus, 

A. 3. PaSSER Bellonii, QuaJratuIus Rondeletii, Th 
P L Ai s E. PlatefTa Aufonio. Supin.^ facies fordide oli- 
vacea eft feu fufca, maculis rotundis miniaceis pidra, 
quibus &: pinnae quoque afperguntur. Nullas habec 
afperitates ad radices pinnarum ambientium. Squame 
C quas habec, minutiflimae funt, & in cavitatibus rotun- 
dis latenc. Oculi in dexcro latere, & ad finiftram opis 
gd. Pii^js eft per totam Angliam frequendlTimus,' 

4. P AS^ 3i Synopsis Methodica 

4, P A S S E R af^er five fqmmojus Rondeletii, Gallii 
limande G^/^. Anglis, ADab. A prxcedente difFerC 
Corpoie craliiore ; Squ.imis in hoc genere amplis, circa 
margines arperis ; quod tuberculis in capite, quibus ille 
donatur, quQdque;;z.:f«/;V tniniaceis caret. \nmayi iio^ 
quens eft. 

A 5. ? ASS^R fluvlatilis, vulgo Flefus Pellonii. 
Pajferis tertia fpecies Rondeletii Gefn. The FlOUNOeR 
cr F L U K E or B U T. Figura corporis cum Platejfa coa- 
venin, corpore paulo longiore, & cum adolevit crafliore. 
Color olivaceus fordidior, interdum fufcus, cum niaculis 
obfcurioribus : Maculis illis miniaceis quibus Phtejfa^ 
pifigitur carer. Vidimus tamen qui macnlas fiavicantes 
cum in corpore, tum in pinnis ambieritibus habebanc, 
Ad radices pinnarum ambientium in fupina parte ordo 
fpinularum retrorfum fpedlantium. Oculi in dextto la- 
tere five ad finillram oris iiti. F!uvios fubit, inque locis 
profundioribus 8c quietioribus, fundo prasfertim arenofo, 
frequens capimr, etiam procul ^ mari. 

6.RHOMBUS acule atu s Ronddet Gefn. 77S.Aldrov. 
1.2. c. 4.8. Pars/«^;«^^viridicineralcit, ^-o?m albet. 5^«^- 
ntts caret, veriim cutis dorfi Hneis impreiTis eodem fer^ 
modo dividitur quo pelles ferpentum. OcuU a dextra 
parte oris fiti. In magnicudinem infignem excrefcit. 

7. Rhomeus 'avls Rondel. Gefn. p. 779- ^o^te non 
aculeatofquamofo luperiiis defcripto idem. {{f^ombo acu- 
leato figura partibufque tum internis, tum externis omni- 
QO par eft, dempris acaleis, quos nullos omnino habet. 
Praeterea latior eft & tenuior Ejwmbo aculeato, carn^que 
moUiore & fuaviore quam Pajfer. Gefnerus I^oombum^ 
l^jem Itaiis Sua:{o didlum fcribit, qu6 nomine non acu^ 
leatus fquamojus nofter Venetiis vocitatur. 

8. Rhomboides Rondel. Gefn. p, 780, I^cmho 
vel Tajferi fimilis eft, fed a Paffere fitu dijferens ; Jjua* 
mis parvis intedtus, oculis muitiim a ^^{t diftantibus. 
Corpore eft exiguo & brevi, paimi magnitudinem non fu- 
perante . Q. Annon I^ljemhs noftwr non aculeatus fqua- 
inoius 

^lam P I S C I U M. 3? Plani ojfei, corpore produdiorc. 

A. i.OIPPOGLOSSUS Rondel. Gefner, Aldrov. 
** AngJis Occidentalibns, .1 Holibut, Sep* 
rentrionalibus, A Turbot, or Turbut, Nomen 
Anglicum, B u T Rhombum in genere fignificare vide- 
tur. Pianorum quos novimus hujus generis omniutn 
maximus eft, I^lwmbum Turbonim didlum fuperans, cor- 
fore quam ille produ(ftiore miniifque quadrato. Color in 
fupina corporis parte obfcure viridis auc nigricans : 
Squamce minim^ : oculi in dextro latere feu ad finiftram 
oris. In Oc?ano Britannico inque mari Bihernico repe- 
ritur. 

A. 1. BuGLOSSUs five Solea Rondel. Solea Bel- 
lonii Aldrov. Lingulaca Varroni 8c Plauto. The Sole, 
Corpore Q.k iphnOy tenui, longiore contradiovcque qii^m 
^^JI^^i file^ figura, unie nomen : colore ex cinereo ni- 
gvic&nte, f^uamis alferi», C(?r«(? eft firmiore lolidiore- 
que quam Pafler ; faporis etiam fuavicate, alimenci co- 
pia, fucci bonitate praeftantior. Tam in Oceam qu^m ia 
rtiari Mediterraneo frequens eft. 

3. LiNGUATULA t{,ma. F^/4 Bellonio. An C>- 
ncglojfus Rondel. Gefn. pig, 78^5. An Citharus fiavus 
Rondel, Gefn.^^^. 269. Figura Soleam referr, a qua ta* 
men in multis differt. i. Semper etiam adulta, ^oieis 
majoribus fere dimidio minor eft : 2. pro magnirudine 
hrevior : 3. Colore dilutiore & albidiore : 4. :iquatms 
longe majoribus. 5. Anus in prona iuperficie eft, non in 
margine corporis. 6. Oculi in iatere dextro, fcu ad (ini- 
ftram oris, (i pifcis fci. in ventremerigatur. 

4. Aramaga Brafilierfibus Linguado Lujitanis 
Marcgr. Filcis Lingulacce feu Solea vulgari iimiilimus eft, 
Diffcrt pinnis branchiarum in pilos tenues definentibus, 
8c forre etiam colore^ quem lapideum vocat. 

Praeter has Solearmn fpecies, qaas nos folas circa Mar& 
Meditsrrmeum ob^yavimus, necplures Mdlcnius, quin- ^4 Synop^is Methodica 

que adliuc alias proponic 5: dGfcntit ^ndektius quarutii 
ticuics canLum, quia fufped:^ lunt, adjiciemus 5 qui de- 
fcripioncs velic, I^ndeletium confulat. 

1. Solea cculita Roiidel. Mrijfilia, ubi fatis frequens 
eft, Ft^gDuCc dida. 

2. Cith^ius Rondel. Gefn f, 269. B^mje ubi frequens 
Tolio nominatur. Unicus eit ex planis cui lingua fo- 
luta, 

3. Citharus flavus five afper Rondel. Gef??., 269.^ 

4. AymgloJJus vel Sclea /cfwVRondel. Gefn. pag, 786. 
CoYpcre eft valde gracili, pellucido, candido, mulcis 
fqunmis tenuilHmis & ftarim deciduis integitur, ut me- 
riro l^evis dici poirit. Hic forre piicis eft, quem Carnu^ 
bieujes ncftri pifcatcres a pellucidicate fua Larernam [a 
La72terri'} vocant. 

5. S:':ea parva feu Lingufa Rondel. Gefn. ibid. Carte- 
ris Bugloffis fimilis eft, fed femper parvus, dodranca- 
lem magnicudinem nunquam excedens. P I s c £ s unko tantum finnarum pari donati, 

jmfinnis ventralihus carentes, & primb, 
A N G u I L L I F o R M E s /^/^ corforc Uvty lu* 
Irico c^ ohlongo* 

lOOrum nonnulli pimzis tam branchialibus quam ventra- 
*■ "^ libus carent, ut Murcena & Lamjetra ; alii vencraiibus 
rantiim ut Serpms marinus ^ Anguilla, 

M u R .« N A cmnimn Autorum. Corpore eft quam An» 
guilU i«riore maglique corapreflb : rofiro magis expor- 
redo, acuco & comprefTo ; Colore vario exoblcure Ipa- 
diceo feu ex fulvo nigricante, & fiavo aureove ; ri£lu 
arnpliinm.o. Li extremo roftro avophfes duce breves fiftu- 
lois ; fupra oculos alix fecunda: majores led breviores- 
Hae forcaire auditui, iilse olf^^dai inferviunt. Oculim 
fupericre rnaxilla fici, fpatio inter extremum foftrum 8c 
anguios oris medio. Non procul a capice in medio dorfo 
incipic;?/««.f, quae ad caudam ufque extendicur, e^mque 
cingens ad Anum concinuatur. " " Murae- P I S C I U M. 3,- 

Mur^enam Lexiccgraphi plerique Anglici, ALamprey 
interprecantur, ac £i eadem efTet cum Lampctray a qua 
terte fpecie differr. D^ L A M p E T R 1 s i;^ gencre, 

TTOcIs L<impetrce origo incerta ; falluntur cnim qui 
^ veiut Latinum a lambendis petrisderivantcum Lam^ 
Jjctn-e nomen apud nuUum Veterum.reperiatur. Lampe^ 
tra aucem figura orls rotunda feu oraii ; foramine feu 
fiftula in fummo roftro Cetaceorum in mcdum ; feptem 
utrinque branchiarum foraminibus ; pmnanimque tum 
branchialium, tum ventralium abfentia, ab aliisomnibus 
fui generis, hoc eft longis 8c lubricis pifcibus, abunde 
diftinguitur. 

A. I. LAMPETRiE medium ^^ems Germanis & Bel- 
gis Pnc/<. feu Brick didtum. Hoc geniis (inquiunr) pe- 
daiem magnitudinem haud fuperat, tranfverfalibus & ni- 
gricantibus lincis (oiiim infignitur. 
: A. 2. L AMPETRA /j^m^ \3 fluviatilis GediQil Sc 
Rondeletii. MufteU fluviatiiis mimr Beiionii. A 
L A M P E R N, Pride of the ffts D. Ploit, 

Dorfum huic ^ fufco feu lividonigricat ; vsrt;r zvgen- 
teus elL In medio capire foramen feu tubulus brevis 
eminet, ut mCctaccis, cujus ufus eft ad aquam eMcipien- 
dam quam per branchi;is irerum emittat, ore inierim 
dum petris adhaerefcit exade claufo, Branchiarum fo- 
ramina feptem urrinque. Pinn:2 in dorfo duse, quarum 
pofterior cum cauda continua eft ciicrique pinna retro 
anum. In Mcrfeia iluvio Ceftriam Si Lancalhiam inter- 
fluente innumeri capiuntur : inveniuntur etiam in Ifids 
fluvio prope Oxonium. 

,. A.3, Lampetra Rondel. major Aldrov. MufleU 
iive Lampetra Belionii Gejner. ^ L A M P R E Y, or L a M- 
P R E Y-E E L. Prscedente mulr6 major efi: Gefnero de- 
fcripta longa fuit dcdrantes quatuor ; corpore mox a 
branchiis ea crafTi^ie, ut circuli diameter ad 5 dig. accedar^ 

Q,2r "" CUth -^6 SynopHs Methodica 

Cmis nigricans pallidis quibufdam angulofis maculis di- 
flinguitur. Os rotundum eft, quo conftridto lignum aut 
lapidem itaapprehendiL ut fugeie videatur, idque tanta 
vi utaegre avellatur, cucurbirularum medicinalium qua- 
dam fimilitudine. Foramen capicis ut in praecedente. 
In dulcibus aquis non generantur, led e mari flumina 
fubeunt. /^5«^^/^?/^/«^ Lampetras unicurn haberedud:um 
longnm ab ore ad anum reda extenfum fcribir, quocum 
^icu conveniunt, cffa nulla, fed pro vertebris & fpinis 
cartiiaginem cui medulia ineft. 

4. Lampetra caxa feu cculis carcns. Argentinse 
• Bin hlinder K^.uncghen, i. e. Ennecphthalmos coecus. Exi^ 

lis eft & teres, lum,bricis terreilribus maximis, quos 
Dew-fVortns Sc Ai^^T^rwj ncftrates vocant vix major. 
Cor-pus torum lineis tranfverfis in annulos dividitur Lum' 
hricorum fer^ in modum : in reiiquis cum congeneribus 
convcnit. 

5. L^w/?^fr^ iiava B^//«5?7 colore rantiim, non fpecie 
a Lampetra parva fluviatili differre videtur. 

7. Lampetra \eyUnica M. L. 

1 . S E R P E N s marinus Rondel. Bellon. Salvian. Gefn. 
de Aquatil. -pag. 1037. Aldrov. A Sea-SeRPENt. 
Lct-ig-titdo ejus quem ^mce vidi 5 circiter pedum erat : 
Corpore rereti, gracili, 2;qualis feieubique crafHdei, nifi 
qu5d prope caud2!ti lenfim gracilefceret. Cclor in dorfo 
fordic^ flavicans, in^'^;7rrf cceruleuslucidior. Pifinarum 
unum cuntaxat par habet ad branchias. P/;2«4 dorfalis 
pauloinfra brauchiarum pinnas incipiens uno miniis di- 
gito ad caudam estenditur : Cauda autem non definit in 
pinnam fed in acutum apicem, nec plana eft ut in An- 
guilla, fed teres. IHfina vcntralis, feu im« ccrporis ca- 
rin:e, ab ano incipir, & uno cis caudam digito de- 
iinit. 

2. Serpens marinus alter cauda com-prejfa. Pro 
magnitudine pr^cedente plus tertia parte brevior eft. 
Cnuda non teres eft, itdi com.prefla utm Angui/ia, ecdciri' 
que modo pinnis cindla. ReJiquas notas videlis in lch- 
thithologia D, ?Fillughhj, 

g.MYRUS P I S C I U M. i? 

3I MyRUS iipndsl, Gefn. pag. ^81; Ahirov, iib. 5.' 
cap.iS. Praecedenti (imillimus eft, fi qon idem. Ovx 
pinnarum Dorfi & Ani, iit in Congro, nigrae : quod & 
(«perioribus duabus fpeciebus commune eft. 

4. S E R P E N S marinus maculofus. Longirudine eft iri- 
pedali & majore, vix 4 digicos cralTus, tocus teres, du- 
plici in lateribus macularum ma jorum 01 dine e f ulvo ni- 
gricantium D. Lifier. 

A. 5. Anguilla omnium Autorum^Ey^^jkKvi Gr^- 
cis;, Paffim notus eft hic pifcis, nec defcripcione indi- 
gec. Quas puram & defluencem aquam incolunt ventre 
funt candidiore & fplendence. Has noftraces Siher-EclSf 
i. e. Anguillas argenteas vocanr, 3c in cibo falubriores 
exiftimant. 

Modusgenerationis Anguillarum nondum cert6cogni- 
tus & expioratus eft. D. Franc. ^edi Florentinus in li- 
bro nuper edito Anguillas omnes fluvii Arni quocannis 
Augufto menfe ad mare defcendere ut ibidem parianc af- 
firmac : Foetus autem a mari cercis aut ftatis remporibus 
a Februario menfe ad Aprilem fluvium fubire & aicendere 
ad Pi/as ufque. Memini me olim eandem Obfervatio- 
nem vel in libroaliquo legiffe, vel oretenus relacum, ne- 
fcio quo autore, accepifle, non tamen de Anguillis tan» 
tum fluvii Arni incolis, Ctd de omnibus in genere. 

De Anguillarum generatione Gafpar Sclmenckfeldius 
in libro de Pifcibus ^//^7?*^ mira narrat. Oe hoc [Al- 
burno pifce] oblervatu dignilfimum Pifcatores memo- 
rantur, confirmante cLUT^^^/f ; Qiiod nimirum Albur- 
nus nofter non foliim fui generis pifciculos pariac, verum 
eciam Anguillas procreet. Aprili enim menfe branchiis 
ipfius innafcuntur minutilfima qasedam Animalcula, qua- 
tuor, quinque vermium fpede, filicandidi inftar con- 
torta feu convoluta, quse cum moveri incipiunc,in a- 
quas abfcedunt, celericer vivunc, adoiefcunt, 8c Anguii- 
larum formam nanciicuntur. 

A. I . C O N G E R B^nddetii, Bellonii, Gefneri Sc omni' 

um fere Autorum ACONGERcrCONGE R^E e L. Gt^» 

cis ToT^?©- dicirur. AngullU corporis figura (imiliimus, 

in nonnuilis ab ea difFcn, i. Quod magnitudins exceliac, 

Q, 9 4 aur 38 Synopsis Methodica 

4 aut 5 cubitoriim interdum longitudinem attingens, 8c 
femon"*^ hn.mani crairidem ada;quans. 2. Quod colort 
iic in dor'6 diladore ad cinereum magis accedente, in ven- 
tre candiJore. 3. Ouod oculos habeat grandiores, iridi- 
busargenteis. 4. Quod in utroque latere redam lineam 
albidam, lariufculam, velut ex duplici pundiorum ordine 
compolicam, a capire ad caudam delatam obtineat. 5. 
Quoi pnna corpus cingens fuprema ora feu margine per 
toram longitudinem nigricet. 6. Qucd in extremo fer^ 
rojlro feu incixilU fuperiore duo brevia cornicula feu tu- 
buli extent, e quibus humor faciie exprimitur. 

2 . C O N G E R Ifidlcus macuiofus maximus : K^mmer' 
lE^el Belgis. Hominis longitudinem implet, 8c ex propor- 
tione crafTas eft. £t corpore & pinnis maculis fubfulcis 
pingitur. 

3. Ammodytes Gefneri. Acus Ammodytes, an 
CicireUus Mejfanevfis P. Boccone ? Sand-Eels or Launces. 
Pifcis t^ AriguillifGrmis, longus & fubrotundus, pedalem 
longitudinem rnro excedens, Actls fere figura & colore, 
in dorfo fci. ccsruleo, in ventre 8c lateribus argenteo. 
Squar^is carct. P^ftrum acutum ; ridus ingens : Os 
edentulum. Mtxilla inferior ultra fuperiorem escurrit, 
ur in Syhyrccna,' IJnica in dcr[o pinna prsslonga, quseta- 
inen caudx continua non eft. Unicum duntaxar ad 
branchias pinnarum par obtinet, nam. pinnis ventralibus 
carer. Sub arena ad dimidii circiter pedis akitudinem 
demerli laticant hi pifces. Cum receffu maris arenas nu- 
danturad ova.m Comubice 8< MoncC infulse pifcatores, un- 
cis ad id fadis eos eruunt. Inter lautilTimos pifcesha- 
bentur, fiintque cprima a!iis pifcibus efca. 

Qiia^rendum annon du^ habeantur hujuspifcis fpecies ? 
ram qui Smdil:{ Anglorum ticulo ^ Salviano defcribirur 
& depin;j;icur, duas in dorfo pinnas habere traditur, ciim 
hic norter unicam ranciim habeat^ Prascerea iile duo 
pinnarum paria cbrinet, cum hic unicum ad branchias, 
in ventre nullas. 

-4. O P H [ D I o N Pnnii Rondel. GrjUus vuJgarls, Afelli 

fpicies Bellon.Gefn. 104. Aldrov. /. 3. c 26. Figura cor- 

poris Cof^grum prozinife refert, niu quod pro magnitudine 

i " ■ , brevior P I S C I U M 39 

brevior fit, (non ultra dodranrem longusj ad latern magis 
coinprefTus, & colore dilutiore. BarbuUs habe: fub 
menco 4. ab eadem origine binas. Pm?7ce caudam ambi- 
entis fupremus margo nigricac, ut in Congro. Squam^e, 
quas parvas habere videtur, figurse runt infolitse, ut Si 
ficus. nimiram anguftse, oblonga^, non uc in aliis pifcibus 
imbricatim (ibi invicem incumbentes, fed difcreta?, rar^, 
& nullo ordine pofita?. Plnres habec nocas fingulares, 
fed has ad diftin(2:ionemfulHciunc. 

5.OPHID1ON alterum flavum & /wW^^ Rondel. 
.8f Schonfeldii. 

Scboneveldius in Qphidlo flavo 8c wchznhi pnnam dovio 
innafcentem ad caudam ufque porredam, afperam q& 
fcribic, B< veluc ferraro mucrone fcindentem, unde vivus 
aegre cracflacur nudis manibus : Dorfuyn Qixxi^m perinter- 
vallanigris licuris, quae in pinnam terminantur, pitftum. 
In noftro nihilfimileobfervavimus. 

6. Ophidion barbatum maculofum B^ndei, 8< Gefn: 
Quia icm B^ndeletii innumeris fer^ maciiHs rotundis pin- 
gitur, quas in fua Bellonius omictic, ideo Gcf:e'-us Ophidi- 
on barbatum maculofum, ab eo quodfine maculis e(t fpe- 
cie diftindium facit. Nobis obfervati hujus generis pif- 
ces omnes maculis carebanc, 

Gunnellum Cornubienfium vide mterpfces unica in dor- 
fo pinna aculeata* 

7. T ^N I A /^nw^Rondeletii, Ichthyopclis ^omanis Ce- 
pole diBa, In longiflimam & tenuiflimam caudam ex- 
tendicur , colore eftincarnaro quem vocanc diluciore, cutn 
Hindlura quadam coerulei, Caro per cotum pellucida eft, 
uc vercebras tranfpareanc, 8c facile pofifinc numerari. 
Squamis carec. Non procul a capite in medio ucriufque 
laceris maculis argenceis in redta linea pofitis infignitur. 
Pinna dorfi uno infra capuc digito incipiens ad caudam 
escremam exporrigicur, ubi cum pinna vencris concur- 
ric. Eft aurem huic pifci peculiare, qu5d pinna ventris 
plus triplo altior fic quam dorfi, ejulque inicium roftro 
proximius, imo ade6 propinquum, uc vix relinquatur 
fpacium pro excremencorum orificio, quod in ipfo fer^ 
maxili^ inferioris angulo ficiim eft. 

Q.4 ' .4^ 40 SynopsisMethqi^ica 

A. S. Lupus Marinus noftras 8< SchoneveldiL 
The fVclf'fi[h, Sea-Wolf cr Woof. Corpus non fquampfum 
eft. fed laeve, lubricum, 8c plan^ anguiiliforme, ex cae- 
fio fufcum, nigricantibus umhris tranfverfis latera deco- 
rantibus, quarum ramen Schonfeldius in defcriptione fua 
non meminir. Caput grande, fupra oculos, comprefTura 
& quaG mucronafum, genae tumida?. Mir^ vorax mor- 
dasqueeit Animal, & dcntihus terribilis, quos plurimos 
habei: tum anteriores, tum molares, magnos, validos, 
quales in Catulo femeftri. Dr. Lifter in tribus grandio- 
ribus hujus generis pitcibus, quos Scarhurgi vidit in mari 
vicino captos, dentes omnes vel fradtos vel attritos, iit 
rit unus quidem fanus aut integer fupereffer, obfervavic 
& miratus eft. In junioribus enim dentes integros, Ise- 
ves, & orbiculatos antea viderat. D. Merret lapides hufo" 
nlos didios, & pro gemmis habitos nihil aliud eflfe quam 
dentes hujus pifcis molares aflerit. Pinna moHibus ra- 
diis inftrud:a a capite ad caudam per dorfum extenditur ; 
^altera huic oppofita ab ano ad caudam fub ventre. Ad 
branchias pinnae duas amplae & fubrotundae. In mari 
^horacenfi 8< Northumhrico capitur. 

9. MufteLt Lumpen Antverpiie diBa, An Mujlela al- 
tera vulgaris B^ndel. Gefn. 105 .^ Figura corporis huic 
tcretiufcula • miniis tamen quam Afiguillce, versiis cau- 
dam gracilefcit. Color fx. viridi fiavicans, areoHs per 
dorfum tranfverfis nigris. Caud:e extremum rubefcit non- 
nihil. MacuU leu pundta obfcuriora ubique per corpus 
difieminantur, Pro linea pundtata fulcus quidam, a ca- 
pite ad caudam dedudus media latera dividit, infra 
quem macula^ nullse. Os magnum ciim aperitur rotun- 
dum, unico in utravis maxilla denticulorum ordine Pu- 
pillas circulus flavefcens cfngir» Cirri feu barbulae nullx. 
In media gula cirri utrinque finguli poriiis quam pinn^, 
verum attenriiis intuenti in duos radios dividi videntur.-- 

Pifcis hic ciim finnis ventralibus feu pedoralibus non 
omnmo careat {cirri emm illi bifidi quos diximus eafuni 
vicem fupplent, & pinnas rediiis quam cirri dicendi funt) 
ad pifces laeves 8c lubricos dorfo hipenni transferendus eft, 
dc Ajelio caliari^ feu linc^ raarin», quccum pinnarum P I S C I U M. 41 

ventralium figura, fitu & radiis convenit fubjungen- 
dus. 

I o. C A R A P O BrafiV/^nfihus Marcgr. Corpore eil Jongo, 
pedali circiter, duos tant^ni digitos Jato, cultrl figura, 
dorfo nimitum crafTo & obtufo, v^ntre acuto, pofteniis 
etiam cauda in acumen definit. Unicum Jiabec ad br?in- 
chisi.s pmnarum par : in ima corporis carina pinnam liabet 
tenuem, anguftam, ad finem cotporis aequaliter expor- 
redtam, nec ullam aliam praeterea in toto corpore. Sub 
lineis lateralibus macu!^ nigrx per tocum corpus difperfae 
feminis Sinapi magnitudine. 

1 1 . Carapo fecunda Marcgr. priori limiiis eft, excepto 
quod dimidia tantum ^ii iatitudimsy nec ullas maculas ha- 
beat. Fifces finnarm unico ^mta^at pm donati, fen 
finnis ventralibus carentes, corpore non ad" 
Tnodum luhrico aut Angtiilliformi , fcd plcrum- 
que contra6tiore. 

De O R B E pifce. 

f^Orpore eft fubrotundo & globofo, unde nomen. Cor- 
^ pora fua utris in modum inflare poffunt hoc genus 
pifces, autore Marcgravio : cute dura tedti funt & pleri- 
que fplnofi. Orbibus Pi/ces triangulares di(5tos annume- 
ramus. 

Hi aucem k dentlum numero a perrpicacifllmo Viro 
D. Martim Liftsr M, D. iii tres Ordines leu Genera divi- 
duntur, I. Or- 42, Synopsis Methodiga I. O R B E s quihus bini dentes, infingulis [c. 

maxillis fnguli. 

I. "VJJflrix fifcis Cluf. Guamdncu guara Marcgr. An Or- 
•• -^ bis muricttus ■primus ^ nltsr Gluf, ? Spin<e huic 
longs, prxfemm in laceribus bafis fpinarum in duas ali- 
as breves & iub cute larentes definebac : at Marcgravio 
tribus iniernionibus quafi iriquetris cuti infixi. 

D'ffsrt a noftro Hiftrics [fequenri ut puto] qu6d noftro 
fupercilia elata non funr, nec caput compreiTum, planum 
& e^ermm : quodque hic ex toto macularas eii, nofter 
nonirem. 

2,. fJiftrix aker cdpltc angufto, fubrotnrxdo 8c admo- 
dum fpinofo, Spinis lci. prasiongis ia ipfo capite & fca- 
puiisdonatus, D. LiCter. 

3. O^his jpiiQjUS Cluf. Guarnaiacu atinga Marcgr. quem 
Orbemmuricatum Kanae r/<3e/ vocat, lcngiruuine feptun- 
ciali, cculis magnis, Capite laco, prscipub vero maculis 
Tilgris ad pinnas branchiales 8c dorfalem cum orbe fpino- 
fo Clufii convcnic. Spin^ hujus pifcis compreiTse funt 
gladiolorum more, ciim eae iuperionbus teretes fint : item 
huic quaii lat^ qucedam fafcice ftriaeve fufcae fecundiin:!. 
iongitudinem dorii deducunLur. 

4, Atitigfi aker minor orbicularis. Q-^his fpinofus, for- 
ma fph^rica Calceolarii. An Orhis Anriga fexus mnfculi^ 
?2/Bontii.> Vix ovum majufcuium Anierinum w^^mVw- 
dine explet. Superiori valde fimilis, differt quod huic 
caput, rotundum & minime ereclum, abfque fuperciliis 
elatis aut ftriis : quodque huic fpins in ventre, fuperiori 

' non item.Huic tamen infignes illse & latae macuh ad pin- 
rias & rdcaiidam non defunt, quamvis in figura Calceo- 
larii minime exprimancur, quse camen alias optime pingi- 
tur. 

5. Orbis muricatus & reticulatus : Hic in maximis Or- 
hihus ponet:dus eft. Huic breves admodum fpi^icc, qus 
fci. paium eminenc, comprefta acie : ac earuna radices 

i;ri(|ut-: p r S C I U M. 45 

tnqiierra? ad^o turgent Sc implicantnr, ui: quaH reti quo- 
dam ex craiTis macuiis tegi videatur. 

6. Orl?ij Ksiwxr/du CiuCUncias i6 longus erat, ambi" 
tu lo unciarurn. Totum corpus fufcum, aibicantibus ma- 
culis confperfum, ut 8< pinna dorfi a cervice ad cxtremumi 
fere dorfum exporredla : Os Jaciufculum & fiirum B^nce 
forma. In firgulis iateribus bini tuberum radicum fpinse 
I(ubi semulorum ordines a vertice ad caudam ufque por- 
riguntur. 

7. Orbis ohlongus Teftudinis ca-pite Cluf. Orhis lasvis ob- 
longus, cinereis -Sc fuicis macuiis notatus D. Sloane abhcc 
non mukiim differr. II. O R B E s quihus quatern^' Dentes, hoc ejl^ 
in utravis maxillk htnL 

I. f^^Hj^ij fnmus RondeL y£gyptiacus Saiviani. Figur.t 
-^ Q^fpi-'cerica ficaudam excipias ; cute dura admo- 
4um, quam afperam emciunt aculei parvi, quibus tota 
corjfbf i-fa eft. 

2. Oi-bis afper maculofus. Orh. hirfutus Wormii. Huic 
per totum corpus den(i & exigui murices. 

r^.Orhis lagocephnlus Grevii i^ S. M?//. Orhis primi 
IvjrJeletii \coni fimilis eft, nifi quod cauda fit paulo pro- 
dudliore, nec toio corpore fpinulis afpero ut ille, fed 
yentre tantiim dorjo 8c cauda lasvibus. 

4, Orhis fcutatus Rcnoel. Gefn, p. 745. Capite q^ ma- 
gis exferto quam prima fpecies ; cris icifTura majore. A 
cajire ad caudam ufque o0a ovi figura difpofita funt, in- , 
ter quoium intervalla aculei inrerjacent. O iicmfcuta- 
tum vocatob cs fcutiformie, q-^od ea in parte qua in ter- 
renis anirijandbus pectus eft, {lerni vicem habct. Ron- 
delctius dc-2tes plures & miriorcs l.mc attrihuit ^ veriim 
D. Lifter fotiiis fidendum, qui Bidentem facit. 

5. Orhis echinatus feu muricatus ^ondeL Superioris 
ordinis omnes orbes muricati bidentes funt, arque sdeo 
hic ab iis difteri-e debei:. Muri-catis aculeis totus riget. 

Capi^ 44 SVNOPSIS MfiTHODICA 

Capite eft multo minus exerto qukm proxim^ delcriptiisl 
corpore magis rotundato Sc majore. 

6, Zee-Duif, i.e. Columha marina, Orbis fpecies 
Kieuhof. A C2^'kc ColumbinoHmilij & pecflore Columbae 
gutturofse initar prominente nomen accepit. Squamis 
caret, veriim maculisln cute habec diverfarum figurarum. 
Rariiis capitur, nec bene fapit. ni. O R B s s i]uihus plurimi dente^. 

l, f\Straci'on ■pricr Aldrcva^id. an Nili Bellon ? Forma eft 
^ pentdgona, pedalis interdum longitudinis, teftk 
dura ccntedlus. Huic in dorfo eminent quatuor parva tu- 
bercula in pofiruquadrangulo. 

2. Oftracicn alter gibbofus Aldrov. (ive Fifcis quadran- 
gularis gibbofus. 

3. Oftracion tertius roflratus : Huic defunt fuprafcripta 
tubercula, at roftrum (ive nafus admodum produciturin 
quendam mucronem. 

4. Pijcis triungulayis Clufii cornutus. 

5. Pifcis triargularis Clufii cornihus carens. Hunc, 
D. Lifter Pifcem maximum triangularem cornibus in ca- 
pite carenrem, ventre prope caudam corhuto, Jquamis 
hexagonis radiatis, & duplici aut latiufculo limbo cir- 
cumtcnptis, v.cat : Prajcecientem, Pifcem triangularem 
maximum cornutum, fquamis hexagonis radiatis, qua- 
rum centrum feu media pars eminet, donatum. 

6. Pifcis triangularis capite cornutus^ cui in media cau- 
da cutacea aculeus hngus erigitur. Mediocris magnitudi- 
nis eft ; undatis quibufdam latiufculis maculis fufcis ad 
dorfum & ad maxillas admodum eleganter depidlus. 

In aliis multis Pifcihus triangularibus capite cornutis 
hajc notavi ; fcilicet in fumma cauda cutacea omnino de- 
efTefquamas, vel unicam fquamam, mod6 in fuperiore, 
mod6 in inferiore ejus parte, aut in utraque ejus partq 
iingulas fquamas habere. 

7. Pifcis mediocris triangularis, ad imum ventrcm 
prop^ caudam tantum cornutv^s, es toio maculis sequa^ 

libus PI SC I U M. 4j 

libus fubruifis dens^ infignitus. Hujus fyuam^ hexago- 
nse, exiguis tuberculis, vix ullo certo ordine difpofitis 
exafperantur. 

8. Pifiis trianguUris parvuSy nonnijj imo ventre cornu* 
tus, Hujus iquamae hexagonae radiantur c centro pau- 
iulum eminente ; at earum extima latera ex totidem an- 
guftis & fimplicibus lineolis conftant. 

9. Pifcis tiiangularis ex toto cornibus carens, Hujus 
fquamcs hexagonse medias paululum eminent j atqueinfi- 
nitis exiguis tuberculis ftriarim difpofitis ornantur : item 
venter huic prae casueris fui generis maximb latefcit, fcili- 
cet quafi bafi pro magnitudine ampliilima. 

10. Pifcis maximus quadrangularis i. e. Dorfo plano, 
ciim luperiores illud habeant naturalirer in arcum elatum, 
non artificio aliquo deprefTum, (uti perperam de aliqui- 
bus id genus pifcibus exiftimavit fVormius) quatuor 
tuberculis m dorfo non longe a capite infignitur. An 
Oftracion prior Aldrov.? 

W.Plfcis majiifculus quadrangularis rofiratus, Hujus 
Dorfum & Caput denfis maculis rubefcentibus interftin- 
guuntur : reliquum corpus minus ^ pinnss minime. 

12. Pifcis mediocris quadrangularis maculofus, Huicin 
lateribus aliquot rariores majufculse macula, quippe in 
fingulis maculis mediis fingulae maculas circinatae rufae, ac 
earum mediae albefcunr ex cceruleo, In ventre ver6 eae- 
dem maculae exiguas, piur^fque ac minores funt, utpote 
duae trefve in Cmgulisfquamishe-x^goms. 

13. Pifciculus cornutus, ican Setang. Bontii, A reli- 
quis omnibus diverfus eft. 

Oftracion Nili Bellonii, D. Lifier eo nomine, qu6d h 
Mari Mediterraneo proveniat, longe diverfum pifcem 
efte exiftimat ab ullo fui generis ex Indiis nobis allato. 
Veriim, quod tanti viri pace dixerim, argumentum hoc 
inefEcax eft ; cum Pifces nonnulios Indico 8c Mediterraneo 
»2^r/ communes effe noverim. 

I. HiPPOCAMPUs R«ndel. & aliorum. Cavallo 
marino Italis. Hippocampus aculeatus. ^rfiro capire & 
juba equum nonnihil refert : toto autem corpore inci- 
furas habet, uc Eruca aliudve infedum, unde nomen. 

Dodran-' 4^ SyNopsirs Msthodica 

Dodrantalem magnitiidinem non fuperar. PolHcis ext 
craffirudine, rrflro oblongo, tubuli modo cavo, fme 
fciirura. Ab mferiore parce operculum foraraini opponi- 
tur ad claudendum vei aperiendum pro libiru. Tran- 
cus corporis ad anum ufque hepcaedricus ell cum exo- 
chis aculeari?. infraannm cauda terraedrica tanrum eft. 
Unicum habe: ad oculos pinnarum par, pinnam (ingula- 
rem m meaio Qorfo. Duro & velur cruftaceo tegmine 
opericur. 

z. HipPOCAMPUS juh ifwi" : non jubaris quotquot 
nos vidimus quadr jplo major erat In medio vencris 
pinnulam feu membranalum nigricanrem obrervavimus. 
Ab omnibus in fummo capite & cervice aculeis viili 
feu ferse longs dependebanc jubas inftiir. 

3. Hippocampus Uvh five mn .tcuJeatuSy incifuris ad- 
mcdum raris. 

4. ii'pp-campjs parvus ncn aculeatus inciruris cre- 
bris : in ipfa fci.caiid? ^^ numerantur, A frc^o Sunda 
didlolndia; Ori-nt-.j^.ln Hlpv-'C':mp. /7i:;:i/e^^c a pinna dor- 
lali 30 ipciiura^ numerare bcui: : in alrero autem laevi ma- 
jore tandjm i ^. in terno 3 5 . Irem i:£vis major r^rioribus 
incifuris, ^n-^.culis mulds exignis nigricantibus pundlatur, 
quse in caeteris quanrum obiervare porui, omnino defunt. 

1. A us /^''jTotciis five A:us fecunda fpecles i{pn- 
dsktii Gcfri. pag. II. Typile iive Typhlim Anriquorum 
Belfon Hujus generis plurimos VenetHs vidimus, omnes 
tamen longb minores eo quem t^jndchtius defcripfic. Cor^ 
fore eranr hex^Tgcnozd. finem pinnx dorfalis, indb ad ex-. 
cremam caudsm quadraro. Crufta qua integebantur i 
capire ad anum in 18 fquamas diftinguebacur, ultra 
anum in 34 aut 35. Roftrum & os Hippocampi planb 
(imile. Cr.uda in pinnam deunir. Pinnam fingularem 
liabent in mediodoifi, 

Pifcis Pyondeletio delcriprus cubicum longus erat> digi- 
tum crafTus, prascer magnirudinem in omnibus cum pifce 
noftro conveniebat- 

2. Acus Ariftotelis fpecies ahera major. Longuse^ 
8< nngukjus : pro iquamis crufta quadamduraintegitur, 
in plures partes divisa : a capite ad anum ufque hepra- 

Rona- P i S C I U M. 47 

gona eft ; indb ad finem pinnse doiTalis pentagona ; in« 
fra ad caudam extremam q^iadrata. ^^ftrum habec pro-. 
dudtum quod cubarii semulamr, 

A. 3. A C U S lumbriciformis feu Ophidion luTnhrici- 
forme^ pueris Cornubienfibus, Ta><? Seci-Addcr. i. e. Vi- 
pera marina ^ quo nomine y^c^w etiam Ariftot-elis pri- 
mam I/^^//j pfcatorihus, nimirum Blfciaj did:sm cbier- 
vavimus. Corpufculo eft tereu, nuilis jquanns induto, 
co/ore e viridi fordidb luteo, inacuium cuipidem, non in 
pinnam definence : E(oftro quali Acui ied brevtore. Bran» 
chi(e utrinque 4, pro apertura parvum habent foramen. 
Corpus iind,s annulanbus impreffis pari modo dividirur 
,quo Lumbrici terreftrii. A^agniLudo \)i:ni>x Anknnx: 
longitudo eorum quos vidimus maxima 5-^ digir. Unica 
ei pinna, eaque in dorfo, In mari Cmmbiam aliuente 
occurrit. 

MoNOCEROs fifcis Clufii Exot, 1. 6. c. 2 8 . Pira- 
aca Brafiiienfibus Marcgr. Corpore eft ad latera compref- 
fo, ab oread caud^ exorcum 3 dig, longo; 2 lato : cre 
exiguo figurse porcinse, & anteriiis ininferiore mandibula 
duos habet deraes latiulailos in morem Orhium^ in lupe- 
riore pJanb parvulos. Supra oculcs in dorfo cerniculum 
ere^um fert, retrorlum incurvacum, minas digito lon- 
gum, rotundum, craffirie mediocris fili, duplicem ordi- 
nem habeas denticuiorum deorfum vergentium : per 
membranuiam quandam tenuem quafi fuftentamr, quas 
tranfverfim dorfo annedlitur. Non poteft aiitem corni- 
culum deponere, ut Clufius pucac. [^itmarmn numero & 
iitu cum Orhihus pa?n^ convenir. Cutem habec ad tad:um 
fcabram, coloris oblcure flavi fcuumbrae : Pinnistamea 
ut & cuti ad dorfum aliquid aurei admixtum, utin Or- 
bibus fieri folet. Oibis fpeciem eum deputo (inquit 
Marcgravius) quum ventrem aliquo mcdo poffit inflare, 

Capriscus B^ndeletiiGtin. 214. Cafrifcus Pefce 
Baleltra Salviani, p. 207. Caput comprefTum : ccuU in 
fuperiore ejus parte fiti. Os parvum : maxilla utraque 
8 dentihus x\on ferratis, fed continuis atque humanis fi- 
milibus munita eft. Branchice utrinque 4, non oiTeo B< 
4earcicuiaco opercuio, fed cuce conced^s. Veriim (qu6(i 

kuie '^8 S YNOPSIS Methodi C A 

huicpifci peculiare cft) In dorfo fere iredio tres (mem- 
branl inter fe jundii} reperiuntur ^cw/W robuftiflimi & 
magni, quorum prior reiiquorum duorum triplus eft, 
quoique omnes non foliim quando vuk depnmit ; fed 
in fulcum eciam offeum ob id lculptum recondic. Deprefli 
autem & reconJiri, utiquam faciUim^ omnes fimul eri- 
guntur, ira eorum unus duntaxat erigi nequir. Ec pari 
rarione eredi omnes deprimi poiTunt, ciim eorum unus 
foius nequeac : luntque ea arte fabrefad:i, ut cum prior 
major quantumvis impulius dcprimi nuilo padto poiHt, 
poftremi tamen depreiiione, qu^ facrilima eft, ftatimde- 
primitur. Et qu5d majori admiratione dignum eft, fi 
poftremus aculeus non prorius deprimitur, ficuti prior . 
qucque ea proportione deprimitur ; fic ibidem etiam it^ 
rurfus confiftit & obfirmatur, ut nullo impulfu ulteriiis 
deprimi poffit, niii iterara poftremi depreifione. Corio 
t^gviwv Jquam.fo, cujus tamen fquamae S^/";;^«m potiiis 
quami pifcis videncur ; nam praecerquam qu6d eo ordine 
funt commiffaf, ut iineas cancellatim fefe interiecantes 
conftituanr, firmb etiam & validb adeo haerent, uc de- 
fquamari nequeanc, unde ita durum & afperum effi- 
citur ejus corium, uc vix dififecari queat, acque lignuoi 
& ebora eo poliri poiTi u. Cclor piicis ex livido viridis, 
parvulis noris cosruleis confperfus ; dorfi vero & vencris 
pinnse nigricantes ccsruleis 5c rubennbus maculis mfig- 
fiiuncur : figura lara comprefla valdb & fere orbiculaca : 
duas Hbras raro excedic. An Verkens-vifch S. Meer Swiin^ 
i.e. Forcus marinus Nieuhoffir Reliquas Ipecies ClariCf, 
D. Lijleri^ qui eas ftudiofe conquifivic, & curiose obfer* 
vavit defcripfitque, verbis exfequar. 

2. G u A p E R u A longa, cauda fer^ quadrarfi, &c mi- 
nim^ forcipaca, capiris vdnice latiufculo. A Caprifco 
Salvicini di^ta, i. Qii63 huic dertes fuo 8c peculiari 
modo acuuntur. 2. Quod huic canriim bina coinmt dor- 
falia^ eoriimque primum in ficco piice majufculis denti- 
bus, duplici ierie ferr^s in modum exai^peratur, cujusrei 
nec meminit Salvianus, nequc icone iua expreffit. 3. Huic 
omnino deeft cornu venrrale. 4. Hujus pinnae tribus di- 
gicis diftent k cauda, 5 , Ipfius caud« pinna mult6 lon- 

gior P I S C I U M. 49 

gior eft. 6. Huic capitis vercex minus coniprefTus, quin 
pocius latiufculus eft. Hujus longitudo i6dig.icos, lati- 
tudo 5 implet. 

3. Guaperua laca, cauda forcipata, pnnd dor- 
fali maculls quibufdam diftindta. 16 dig. lo?7ga, 8 Uta 
erac : capitis vercice comprelTo. Pinn^ & dorfalis, & 
ventralis, 2 minimum digitos a caudadefinunt. Plnna 
dorfalis crebris maculis diftinguitur, atque ex akera 
parce in cornu 4 dig. longum producitur. Pinns, caudse 
cornua fubito oriuntur, tamen digitum circicer longa, 
Squamce quadratsB exiguae in hoc pifce prae fuperiore, 8c 
miniis hirfuca?. Hujus Ccrnu maximum, & non canci5:m 
a fronte, fed eciam a laceribus ex media ceri^ parte mul- 
lis exiguis tubercuUs an dentibus exarperatur, 

Huic pifci lat bene convenit deicriptio AiarcgraviL 

4. Guaperua maxima (ex his fer^ bipedales vidi) lata, 
cui extrema cauda, 8c pinna tantiim dorfalis in longifli- 
ma 8c tenuiffima com/^diducuntur : item duabus latiuf- 
culis fafciis rubris, utrifque ad maxillas tranfveriim da- 
dis notatur. 

$.Guaperua lata^ ad caudam firiata. Longltudine il 
circicer digitos implet, & ad 5 digitos in latum excurrit, 
Huic dentes «equaliter prsecifi velut humani inciforii : 
Caput compreifum cum eminente vertice. Pinnas mi- 
niis latas habec. Cauda bifurca, at exigua in ea cornuam 
Squam&s quadratas bifecancnefcio quae afperitates, atque 
8 utrinque lineolas ad tres digitos longas efficiunt, Cor- 
nu dorfale minutiiTimis denticellis a tronte ferrae in mo- 
dum exafperatur. 

e.Guaperua Hifirix. Pifcis farvus eft, pauI6 fupra 
6 dig. longus 3 k /^^«J. Huic dentes minus acuti : in fu- 
periore autem maxilla utrinque ad duos primos dentes 
(inguii exigui denticuli funt, quos ahi iterum latiufculi 
excipiunt : Sguamce quadratse & exignae. Ad tres digi- 
tos a cauda ^ mediis lateribus confertim oriuntut 5 aculei 
craffiufculi, cornei, teretes, longicudine minimum un- 
ciali, colore vario, albido nigroque qualis in Hyftricum 
caiamis cernitur : icem. ad caudam iniignis praeterea bir- 

^ futies 50 Syncpsis Methodica 

futics. Caudae pinnam quadratam efTe in vivo pifce ex- 
iftimo : ex fufconigricat. 

Scolopax Rondel. Aldrov. p. 298. Gefn, ioc8. Genu<e 
Trombetta i. e. Tuha. B^m<e Soifietta i. e. FolIJs oh fimi- 
iitudinem, Toe Bellovps cr Trumpet-fifh, Pifciculus eft 
4 dig^ longus, plus digitum & dimid. latus^ tenuis, fqua- 
v:\oiviS, fquamis afperis ; /^q/?ro longiffimo, trientem to- 
tius pifcis xquante, cum parva in extremo apertura, 
operculo inferiori parti adnato inftrud:a, quod furfum 
attollitur ad claudendum, demittitur ad aperiendum. 
Oculi grandes, irridibus albis. In dorfo exoritur fpina 
iongiffima & robuftiiTima, averfa parte foffula quadam 
excavata, marginibus dentium furfum fpeclantium con- 
tinua ferie vallatis, quas [fpina] aliquoufque erigi & de- 
primi poteft, non tamen ad perpendiculum attollitur fed 
caudam versiis femper inclinat. /^ow^fatis frequens eft 
in foro pifcatorio inter alios pifciculcs. 

Stromateus Rondeletii lib. 5. c. 24. Callichhys Bellonii 
Gefn. 1 109. LzV^^^e Venetiis, Romae Lampuga, ni forte 
hx diverfas fpecies fint. Figura corpoiis lata, tenui, 
quadtata, ^jombum pifcem imitatur, eredle, tamen 
natat. I{pm^ invenimus hujus generis dodratitem longos, 
fondere fefqnilibrali. Dorfo eft dilute cceruleo, imis la- 
teribus 8c ventre argenteis. In dorfo, & fupra lineas 
pun^ftatas, maculis & duBihus flavis varie & perbelle 
pingitur, infra lineas, maculis ejufmodi fiavis feu aureis. 
Cauda valdb forcipata eft , I^ofirum obtufum ; Os minu- 
tifnmum, raaxillis unico ordine dentium minutiflimorum 
munitis. Totum corpus, ut in ^jombo, pinnis dorfp 
& Ventri innafcentibus ferb cingitur. In lateribus eorum 
quos Venetiis nadti fumus, litieas duas k branchiis ad cau- 
dam dudtas, inferiorem redlam, fuperiorem in arcum 
inflexam habuit, quo a Lampuca Romae didta diftabac. 
Hujufmodi lineas Seferino fuo ^ondeletius attribuit ; un- 
de fort^ Licette Venetiana, & Lampuca Romana diverfk 
pifcium fpecies funt : nam prasterea & hi illis majores 
erant, 6: pulchriiis colorati. Inteftinorum refpedu di- 
verfus eft hic piicis ab omnibus quos mihi hadienus vide- 
re GOntigic : nam & duos habuit venmcuios, anteriorem 

carno- P I S C I U M. 51 

carnofum, S< apophyfibus longis afperis crebris, pellis 
erinacei fere in modum, inrus confiaim ; pofteriorem 
grandem, membranaceum, ukra anum ipmm exrenrum : 
Ad pylorum varios Appendiciim ramos. in minucixTimos 
furculos fparfos, & quodam velut parenclrymate incer- 
texcos. Inteftina longifTima in varios gyrus leu ma£:an- 
dros revoluta, fucco intus purpureo exundantia, qui 
excrementa omniaeodem infecit colore, & e podice ex- 
iens latera pifcis hilari purpura rinxir. 

Paru pi(ci Brafilieiifi congener fine pinnis ventralibus. 
A Pampus. D. Sloane. 

Quem delcripfi pifcis e minimis lui generis erat, fex 
digitos longus 4 ^ latus media fui parre. Subrocundus 
inicio erar, indeque ad caudam ulque fenfim gracilefce- 
bac. Lingua reres, carnoia, m.aculaca. Maxilla; dcn- 
ticellis acutis obfitae. Oculi magni iridibus amplis argen- 
teis. Pinnds 4, una in dorfo miedio incipiens 6f ad cau- 
dam definens : fecunda huic oppofica ab ano ad caudam. 
excenfa : ad branchias hin^ longas ; vencralibus carebat. 
Cauda bifurca, 2^ digitos longa.' Liizea arcuata luperi- 
orem laterum partem percurrehat, redla mediam, Squa- 
mis parvis albis obcegebacur totus. 

Ventriculus rotundus, cfliculis acutiufculls, pediinum 
quibuslanam carminancdenticulis fimilibusobiicuS;. In- 
teftina aliquocics revoluta. In Vcpcri -portu Jamaycenii 
capus erat. 

A. M o L A Salviani. Orthragorifcus RorKieL T/S^ 
SuN-FiSH. Corpore eft iaco bievi: cujus poilerior 
pars pinna circulari cingitur, qua: ei procaudaett, ade5 
ut videacur efle capuc pifcis, auc Pifcis dimidiatus, cui 
cauda aucpofterior medietas abfciffa eft ; quce fola nota 
ei pro charadleriftica fufHcic, quamvis pifcis fii vald^ a- 
nomalus, 8< in omnibus fere fuis parcibus ab aliorum 
forma abludat. Ad icoincerdum libras pondere acce- 
dere dicicur. Squamiofus non eft, veriim cuce dura craua 
&: afpera integitur. Offa omnia carcilaginea . 8c moliia 
funt. Qucd ad interiora attinet, Hepar ei magnum, 
crafl^um, fubrocundum, albicans, non divifum m lohos, 
'm liniftiro latere fitura, cui adhseret cyftis fellea peram- 

R 2 pla, 52. SynopsisMethodica 

pk, cujus imeacus in ipfum ventriculum. non procul k 
iuperiore ejus orificio inferitur, quod huic pifci foli ex 
omnibus qu32 dilTecui animalibus prcprium. Renes am- 
pliflimi, quorum urereres veiicam urinariam magnam 
oblongam prope ejus fundum ingrediuntur. Vrethra non 
in anum rerminatur fed foramine fibi peculiari paulo in- 
fra anum exir. Tnteilina crafTa funt ut in Quadrupedi- 
bus, variis anfradlibus convolura, In rKari Britannico 
invenitur. Pe^ifantiie in Ccrnubia captum vidimus & de- 
fcripfimus. 

A. X I P H I A s fifcjs, Latinis GUdius. The S w o R d- 
FiSH. /^<7/?r; enfiformis in hoc pifce tam evidens eft 
nota, ut ab eodem in diverfis linguis nomen adeptus fit : 
ciimque ei inter pifces foliconveniat, fola etiam pro cha- 
racTieriflica fufiicit. Pifcis eft magnitudinis refpedu ce^ 
taccus, loo, imo ducentas interdum libras pondere ex- 
cedens, longitudine quinque ulnas : Ccrpore longo, tereti, 
ad caput crafTo, versiis caudam fenfim tenuiore : cute ad- 
modum tenui & fer^ Isevi vel pariim afpero MaxilU 
fuperior in roftrum lougiflimum, glr.dio ancipiti fimile 
procurrit : inferior in cufpidem acutiflimunrj definit, ef- 
iigie anguli peracuti. Pinna. in dorfo unica per totam 
fere ejus longirudinem extenditur. Cauda falcata cre- 
fcentis Lunse in modum. Pinnarum unum duntaxat 
par habet ad branchias, quo cum Cetaceis convenit. 
Pinn:e infra anum in ima corpgris carina du^. Ventri- 
culus longus, conoides. Ad pylorum aut pauI6 infra 
Appendicum maffa grandifiTima, vafis quodam quafi pa- 
renchymate intcrtextis, Pulmonis imaginem refert. In- 
teftinum recfla defcendit infra Appendices, inde uitroci- 
troque pluries refledlitur elegsnti fpedfaculo. Veficam 
natatoriam longam habet. Caro m cibislaudarur, ^ft- 
que apud Meffanenfes fummis in deliciis. Ecdem modo 
capitur quo Cete. v. D. J^i^lhighheii Ichthyologiam. 

G U EB U C U Brafilienfihus Marcgrav. Xipbi^ affinis. 
Lufitanis Bicuda. Beccaffe de mer Gallis F(ochefort. Ob- 
longo & ferme tereti eft corpore : ut Dorada ; capite 
porcino, roftrato, cauda in duo cornua didudfa ut Alba- 

n. Boftrum acurum offeum durum j partis fuperiorfs 

longi- P I S C I U M. 53 

longimdo 1 6 dlg. inferioris i o. Utramque autem partem 
movere poteft. Dentibus omnino carer, Pinnas habec 
6, ad branchias duas trianguli acuti figura: E reglonc 
harum duo bacilliformia corpora jundia, ex ofie ni^ro 
conftantia, quodlibet 19 dig, longum : utrumque jua- 
(ftum in rima longa profunda recondere poteft, qua: a 
natura fecundijm longitudinem ventris fa'ila eft ad cau- 
dam ufque. Infra anum duae plnn^e, Maxima autem om- 
nium eft pinna dorfalis, a fummitate occipitis incipietis 
& in rripedalem longitudinem extenfa, felquipcdem lata 
ubi latiflima : Hanc quoque demitrere poteft, & in pro- 
funda rima recondere. Cutc crafta fubafpera veftitur, 
rota fubfufca fquamis carens. Galli, ut teftatur Roche- 
fortius, Beccajjfe de mcr feu Scolopaccm marinam appeilaat. 
Dorfo, inquit, eft nigricante, lateribus grifeis feu canis, 
ijentre albo. Pifces fpinofi (eu oflei pinnarum Dorfalium 
omnium radiis omnihus mollihus (^ flexilihui, 
& primo. A, Tribus in Dorfo pinnis donati. 

I . A S E L L U S major vulgaris^ The C O d F i S H, 
■**■ or K E E L I N G. Corpcre eft craflb, ventre 
impensb prominente. Linea lata alba in utroqae latere 
^ fuperiore branchiarum angulo ad caudam extenditur. 
Squamce parvae ; Oculi grandes, laxa 6c diaphana mem- 
brana obdudli. Ab angulo maxillse inferioris depend^ 
barbula unica» vix digitum longa. 

A.2. A S E L L U S virefcens Schonfeld. The W H i T i N S 
P O L L A c K. Afellum mollem [Jhe fVtjiting] a quo de- 
nominatus eft, magnitudine excedit, figuracorporisimi- 
tatur, nifi quod latior (it & miniis crafTus. Dor/um for- 
dideviret. A prsecedente feu Coddo differt. i. Quod 
7mmr fit. i. Quod corpore latiore 8c minus craffo. 
R 3 3. Quod 54 Synopsis Methodica 

3. Qv.bd capueminotc. 4. Quod ^^r^.z careac. 5.Quod 
inferius pmiarum par mulio minus fi: quam in illo. Ad 
Penfantiam 8c S, Ives Cornubiae cppida frequens. 

A. 3. ASELLUS 7iiger, C O L E- F i S H, Seftentriona- 
Uum Anglorum, [{^wlm-Poliack. Cornubienfium. Valdfe 
fimiiis eft pr^cedenti, paulo longior tamen & tenuior. 
Ltncd; latcralcs non curvantur initio in arcus quemadmo- 
dum in illo, fiinrque praeterea albse & latas, qua noca 
pifcatores ipfi hunc ab illo diftinguunt. Varius non eft 
dudribus fiavicantibus quemadmodum ille. Color ei ni- 
grior m?.girque vividus & fplendenSj unde nomen Cole- 
Fiflj, i.e. Carbo. Finn.-e nigro ad coeruleum vergente 
colore inficiuntur ; Spiam<£ minores. Jnferior maxilla 
in^licc produdtior quam in Coddo, a quo etiam differc 
quod barba careac, quodque c^«^paulomagisforcipata 
iir. Caro minus delicata habetur quam Coddi, 

A.4. Asellus lufcus, Bib vel Blinds Cornubienfi- 
bivs. An Afclhis nanus Schonfeldii ? Ab Afello maximo 
feu Coddo, quocurn barbula fub mento convenit, difFerc, 
1. Farvitate fua, (iquidem pedalem magnitudinem vix 
excedir. 2. Figura corforis breviore 8clatiore. 3. Colore 
dilutiore. 3. Magnitudine/^w^w^n/w, quse huic quam 
illi plus duplo m.ajores funr, 8c cati tenaciter adhserefcunr. 
■4 Quod Jp7ia ad ani pinnam careat, qua ille do- 
natur. 

5. ASELLUS varius vel ftriatus Schonfeldii, Ger^ 
manis vulgo Dorfch, Boruffis Pamuchlen. Ctitc eft pr^ 
reliquis Alellis I^svi & glabra, (quanquam f^uamis te- 
nuiirimis non deftiruatur) longitudine pedali uc plurimiim 
& majore. Caput H^^cc(J minus : Ojinacumendefinens: 
Borfum fubnigrum vel obfcure f ufcum eft, ut & latera, 
& branchiarum pars fuperior : inrerdum color cinereus, 
led maculis 8< htnris nigris pairim picflus, praefertim 
^yeme. Cirrum habet carnofum fub menro exiguum. 
^'rjerer cirrum fub mentoSc colorem in plerifque cum fe- 
cunda fpecie conyenir. 

6. As ^i-Lu s flatefcns Schonfeldii. Secundae fpecie! 
perfimilis eit, nifi qncd pinn.e rmnores finc ; quarum 
mx fub menro flavekunt reliq\>se omnes, ut 8? dorfum 

6c P I 5 C I U M. s5 

&/4^fr^,exflavoopacantur,crebrirqiielitnns croceis piclce 
func. Linea a branchiis in caudam definens flavefcit, 
8ccirca abdomen nonniiiil arcuatur magis qnam in prae- 
cedente fecunda fpecie. Apud Ten^ fancl^e inlulam 
vel HilligUndiam capitur. 

A. 7. O M O S five Afinus AntiqudYum Turn. Epift. ad 
Gefner. Afellus tertius feu JEglefinus Rondeletii Gcfn. 
jEglefinus vel Mgrefinus Bellonii. The H A D o G k. In- 
ter Coddum 8c pyhitingum magnitudine media eft. Cohrz 
in dorfo nigricante, fquamis parvis. Lznea nigra a fu- 
periore branchiarum angulo ad caudam producitur. In 
mediis iateribus fub iinea paulo infra branchias macula 
utrinque nigra latiufcula, ceu nota charadleriftica, infici- 
tur. Submaxiila inferiore harhula vix digitaiis. Cauda 
ei forcipata. In tnari Boreali frequens eft. 

A, 0. ASELLUS moliis major feu •Afcl. albus. hn 
MerUnus Pvondeletii Gefh. ? ^4 W h r t i N G. A conge- 
neribus difFerc, i. Quod magnitudine omnibus cedar, 
excepro MoHo Venetorum. 2. Quod maxilia fuperior 
inferiore longiorCiz, quodque dentes exrra os cum cJaudi- 
tur cadant. 3, Quod pinnce ventrales in hac fpecie an- 
teriiis fitse fint quam in reliquis, 4. Quod barha ca- 
reat,qno cum fecundaSf tertia fpecie convenit. 5. Qu5d 
pinna ano contigua plures radios obtineat. 6 Qiiod 
car^ie admodum tenera fit & friabili. A Dorfi colore di- 
lutiore Sc albidiore iVhiting nomen obtinuit. Hic pifcis 
apud qmues gentes a falubritate commendatur. 

A. 9. AsELLUS mollis latus. A Whitintg- 
P O U T, Londinenfibus. Huic infignis Utitudo pras lon- 
gitudine ; qua fola nota fatis difl^ert ab omni hujus gene- 
ris pifce, Extremo & cauda 8<pnn£ nigricant : item ad 
radices pinnarum branchialium utrinque macuU fingulse 
majufculse nigrse. Pifcem autem quem pingi curavic 
D. Li(ier a capite ad extremam caudam longus erac 1 1 
digitos, (nec temere majores inveniunturjlatuscitrapin- 
nas dorfales 3^ dig. Prima pinna dorfaliSj fci. triangu- 
laris illa in longiufculum cornu producitur. Cajterum & 
fnuam^ exiguae, 8< argenteus ubique color qualis in 

R 4 ^fillk ^^ oYNOPSfS MeTHODICA 

yifcllis mollibus. Huic orls ridusmuko anguftior qukm 
caeteiis fui generis. D. Lifter, 

1 p. A. s E L L 17 s mollis minor, feu Afellus omnium mi- 
tiimus. Anthice fecutida ipecies F^pndel. Gef^u 64. An Mer" 
langus Bellonii ? Mo!io Venetiis. Minimus eft omnium 
qaos novimus in hoc genere : quem defcripfimus 6i di- 
gicos longus erat. A maxillae inferioris angulo harbula 
depender, ut in Coddo. In branchiis & maxillis utrinque 
funtia novetn. E(ondeletius laevem efle fcribit &' fine fqua- 
mis. Bellomus Merlango fuo fquamas ita tenues attri- 
bulc uc vifum fugiant. l\os2mfquamas haberet necne non 
adnotavimus, quantum tamen meminimus, fquamis ca- 
ret. D?r/«/7idiiuiefufcum eft, 'y?«fey fordidbalbus. In 
M'Vi Mediterraneo frequens capitur, Venetiis 8c Mafp- 
lice mukos vidimus, nec uHam praeterea aliam AfelU fpe- 
ciem. An a praecedenti fpecie difFeratj collatis inter fe 
pifcibus diligentius esaminandum. II. Tifces fpinofi, &€, qHthus dyix in Dorfo 
pinnse erigHntur, 

A. ASELLUS primus ^ondeletii five M^rJucius. 
^ Afellus alter five Merlucius Aldrov. The HaKE. 
Qucer. An fpecics illa Salfamenti quam noftrates, Poor 
John, vocantexhoc Pifcefiat. Cubitali eft lo7igitudine 
& majore, Lucii vulgaris figura, (unde Merlucius quod 
Mar'.sLucius dicitur)aut potius tVuitingi : colore Afinim : 
fquamis parvis ; Dsntihus longiufculis & acutis ; 
oris fciffura magna, ut in Lucio. Pinna dorfi pofte- 
rior longiulma. Cvflce in hoc pifce praecipu^ nctabiles 
funt, latae, breves, obtufae, cartilaginea^, exteriiis con- 
vtxs, inteiius cavx. In Occano Britannico & Germanico 
paflim. 

' A. A s E L L US longus, Ling Anglis ^ longitudine di- 
c^us. Et figu! a corporrs & colore Merlucium refert, nifi 
qnod longior (it ; fquamis minoribus, ardc adhaerenti- 
bus. Qapite plano eft 6c depreffb ut Merlucius, A quo 
- ''^ . dife P I S C I U M. 57 

ditfert i^ Quod major fic : 2. quod longlor, pro magnitu- 
dine intellige. ^. X^^o-d cauda. ei rotunda, non forci- 
patafic 4 Multitudii.c '»^;>< in pinnis dorfi 5. Squd' 
mis (uc dixininc) n-nhnbus. 6, t{adiis fecundi pinna- 
rum paris piodud',; & pinni? iofi^ minoribas. 7. Quod 
in Merlucio maxiiia inferior piuio longior fic, in hoc fu- 
perior. 8. Quod Merluc. barha careat, qua hic dona 
tur. 9. Quod hlc appendices mulcas habear, (ad 40 
numeravimus) ille nulias. i o. Quod caro hujus long^ 
fapidior & ialubrior fit quam iliius. Salita & ficcata aliis 
omnibus falfamentis jure prsfertur. Capitur in noftro 
mari circsi Penfantiam & alibi, quamvis nonnulli ^fel- 
lum JJlandicum eum vocent. Gems T H Y N N I N u M, quihs fr£ter finnas 
duas infigniores, pinnulas aliquot exiguis 
frofe caudam fummo dorfo ^ im£ corforis ca^ 
rince innafcuntur» 

tl O C genus pifces recfliiis fortafle ad aculeatorum dor- 
•*•■*■ fo bipinni claifem retulerim : anreriores enim dor- 
fi pinnse radios rigidiufculos & quodammodo aculeatos 
obcinent, membranis radios connedlentibus,. uc in illis ce- 
nuibus 8c pellucidis» Certb inter pinnis aculeatis & mol- 
libus iuftru6los ambigere videntur. 

A. I. T H Y N NU S fjve Thunntis Bellonii Gefn, Aldrovl 
Orcynus Rondeletii. The TuNNY-FiSBorSPANiSH 
M A c K R E L L. Hunc in Mari Cornuhiam alluente cap- 
tum Penfaneia vidimus. In Cetaceam magnitudinem 
excrefcit, ut 100 nonnunquam libras pondere multiim 
fuperet : quem defcripfimus 7 pedes longum erat : Cor- 
fore tereci, a medio ad caudam fenfim cenuiore, ut tan- 
dem perquam gracilis eva^eret • Dorfo nigro, qu6d ta- 
men prout varie iuci jojicitur vel coeruleum vel viride 
apparet : Ventre & lateribus argentels. PinnuU aliquoc 
exiguae prope caudam (iimmo dorfo 8< imo ventri innaf- 
* ' ^ cuntur, 58 Synopsis Methodica cuntiir, q'j3e hujus generis nota eft charadteriftica. Bre- 
viter, in omnibus fere, excepra magnimdine & macula- 
rum abfenna, cum Scombro convenit, uc non immerit6 
SpanishMackrkll. i. e. Scomber Hifpanicus nc 
firaiibus dicatLir. Harengos minores prajdatur, fiquidera 
ventriculum difle.dum iis repletum invenimus. 

2. P E L A M Y s Bo'Un:i Gdn. i 1 48. vcrA feu Thunnus 
Ariflotelis Rondel. ejufdem etiani Amia, ni multum fal- 
limur. A Thynno hoc prsecipuc diftat, quod Thynnus 
iividis eft laieribus ; Pelamy^ vero undantibus maculis 
tranfveriis acque obliquis diftintfla gerat Jarera. Praete- 
rea Pclamydsi omnes nobis vifaz Ihynnis etiam mediocribus 
minores eranc. Scaliger corpnlentiam in Thynno 8c PeU' 
^^ii^ diverfam ede aiiquantuium fubcilius inruenti, fcri- 
bit. Produtiior enim Pelamys, Sc linearum filamentis tae- 
niatim varia, quas in Tiyynno fiint nulla. 

C^terum PeUmys per y in uidma plerunque d dod:io- 
ribus lcribicur : didla aucem eft mi^. to h n^Tr^K^ yi^tiv, 
quod in cceno fefe o-cuhet: : qu^ Ktymologia illi alceri 
qaam P-w-rchus atferc prs^ferenda, Palemides fc. dicfias 
efle, J)^^ 7TS mKeiv a;Jji, quod gregalesjint, 

3. Pelamys Sarda vel Sarda fimplicicer I{ondeL 
Gefn. p. iifi. A prsecedence, cui alias periimiiis eft, 
difcc ; quod fquAmas habec ea parte qu^ a pinnis quse 
ad branchias f jnc tegicur : quod dentes majores magiique 
in os recurvos habct, quodque carnis teneritate inferior 
fic. 

4. T H Y N N u s Ufftt vel Glijfa Cretenfium vulgo di- 
Btts Belion. G^fn. 1^53. Bicubitalis longitudinis. & hu- 
inani corp- ris cnffrie eft. A majore & vulgari Thynno 
difec, quod te^-ctior fic, branchiirqUe Pelamydis habeat, 
ac denrium loco rugofas acque alperas maxillas ; pinnif- 
que iaceralibus caudar ac cergoris ad Synagridem accedat. 
Caudam tanien non uique adeo lunacam gerit, fed magis 
bifurcam, 

5. ScOMEER Rondel. Bellon, Gefn. Aldrov, The 
Magkrel. PATvitate ^u^^ & lineis nigricantibus in 
laceribus, reclis aliis, aliis incurvis & fiexuofis, ^ Thyn- 
no diitinguicur. Pifcis eft paiTim notiffimus, nec uheri- 

ore I P I S C I U M. S9 

bre defcriptione indiget. Caro, quicquid de falubntate 
lit, certb guftu delicato fe palato connmendar, 8c princi- 
pem, me judice, iocum meretur inter pifcium lautilTimo- 
rum carnes. 

6. C o L I A S five Scomhrus minor Belloniu Inter hiinc 
pifcem 8c Schomhrum quod interfit nihil aliud cbiervari 
pofle puto, quam qu6d Colias minor iit, quo prascipue 
ialito uti folenr. MafTiliaai^mWnominat. 

7. C O L I A S Rondel. Gcjn. 304. A S comhr (inQ^mi) 
differr, quod majcr fit &; fpiifior, fquamifyus integatur 
parvis & tenuibus, sicjineas obliquas adorfo breves, 
pmEils nigris notatas habear, cranioque pellucido fit. 
Kolias "Bellon. minor eft Scomhro, ^ondcl, eo raajor ; 8c ta- 
men uterque fuum Cogniol MafTilise vocari fcribit. Utri 
credendum ? 

8. Alba Coretta Pifonis. An Alhacore Nauta- 
rum ? Coren Nieuhoffi. j^felli noflratum circiter magni- 
tudineeft : cxvuleis fquamis in dorfo, argenteis in ventre, 
unde nomen ; Optimi infuper palati 8c boni nutrimenri 
eft. Corett NieuhoiS ad 6, five 7 pedum longitudinem ado- 
lefcit ; oculis grandibus iridibus fiavis ; Cauda lata, forci- 
pata, flava 8c virefcente. Piww.e etiam ventrales flavi- 
cant. Ventsr coeruleo-viridis argenti inftar fplendet ciim 
recens capitur. Pifciseft pelagius, car?ic fapida, non in- 
falubri, pinnularum in dorfo & ventre nulla mentio. Ve- 
rum in icone Nieuhoffi oppinguntur, Nieuhrffi pifcis multo 
major eft quam Pifonis : iGvtbfpecies diverfae funt. 

Pifcem hunc Scomhrum torofum majorem appellit 
D. Sloajie, 8< in omnibus cum Scomhro convenire fcribir, 
excepta craflitudinis ad longitudinem proportione multo 
majore, &c magnitudine qua eum fuperat. Intra Tropi- 
.cos plurimum inveniuntur, longius autem Septentrionem 
versiis excurrunt ciim Solm Septentrionalibus fignis ver- 
fatur, Bonetto {qm Bo72ito nzmhs tiO^ns dicitiir, Verum 
Marcgravio Bcnito diverfus pifcis eft, & Trachuro fimi- 
lior. Forte hic Alhacora fiierit. Nomen certe Alhie Co^ 
rettce, quo Pifo eum appellat ad Alhaccram accedit. 

Boniton Marcgr. feu Curvatam Pinimam D. Sloane 
fub titulo Sccmhri,lmca &: maculis luteis, defcribic in Hi- 
ftoria Naturali InfuU Jama^ccc M.S..propediem evul- 
ganda. . 9. C o o R- 6o Synopsis Methodica 

9. CoOKZ ^ Pifoms. Praecedenci fimillima cft fi figu- 

ram S: nauuram fpedtes, veriim magnitudme muhiim ab 
eo differens, quippe 16 vel r8 palmarum ^klongitudinis, 
Corporis cafitijque ac caudse ligura adparvos Thynnos, 
ii ftrias nigricantes cseteraque excerna confideres, ad Pe- 
U-mydas pocius referri debent. S^juamce ex nigricante coe- 
niieae, magnse, fed ita adamufTim compadtse, uc laeves 
effe videantur, ^oftrum acutum, venter crafTus ; cauda 
ten^jis, lunulata : Dorftim coeruleum fplendens, Venter 
argenteus, Pinnularam dorfi 8c ventris in defcriptione 
non meminir, veriim eas in icone exhibec. Reliquse pin- 
v^ ut in hoc genere. Caro fuavis, ficcioris 8c durioris, 
fed muki nutrimenii. 

10. GUARAPUCU Br-afil. Lufitanis Cavah, Belgis 
J^.^nings vifch Pifon» Jvlarcgr. Nieuhoff. In 7 pedum lon" 
gitudinem excrefcit, crajftie corporis humani, ubique aj- 
qualis, excepto verfus pofteriora, ubi magis magifque 
attenuatur. C^jD^^f & <?^ acuminatum : D^wfej acuci, ro- 
cundi, ordine pofiti. OcuH magni, iride argentea. Pin- 
fi£^r3 cauda uc in reliquis hujus generis. PinnuU etiam. 
in fummo dorfo, & irrjo ventre inter pinnam dorfi pofte- 
riorem, pinnam.qae qua^ ab ano eft fi< caudam. Vefti- 
rar cute argentei coloris cui in ventre pauium ccerulei, in 
dorfo mukum adm.ifcetur. In quolibec latere iinca fubci- 
lilHmis fquamulis conrorta defcribitur ad caudam ulque. Caius Truttaceum, & frima 
edenculum. 

ILII Vikes pinnu/a parva, adiposa, nuWis radiis inftru- 
*--^ da, in extremo ferb dorfo fira ab omnibus aiiis pif- 
ciutn generibus difFerunr. CommodifTim.fe dividi poflunt 
in Dcntatos & Edentulcs. Apophyfes habenc in univerfum 
omnes al pylorum plurimas, funcque carne delicata & fa- 
iubri ^i rede pr^sparencur. 

I . A L B u L A iiohills Schonevcldii ?;/«; eft anadromus 
ad iequencem accedens, A, 2.. P I S C I U M. 6i 

A. 2. G UI N r A D iVa^lorum, lacus Balenfis pirds, Tcr- 
r<e lacus Lemnni (uc putoj idem. Albelen lacus Tigurini 
B«;^ 8f i^//c/) vulgo didla Gejner, Longitudine eft pedali 
'auc majore, Salmonis fer^ figura : Dorfo fufco, ■y^w^re al- 
bolato: Ore Harengi, edenculo. "Summutn c^;?«^ dilutc 
coeruleum cum maculis obfcurioribus. Squamcs medio- 
cres. Summicates pinnarum omnium obfcur^ coerulea?. 

A. 3. L A V A' R E T U S Allobrogum, Bellon. l{pndeL Gefn, 
Aldrov. Schelley Cumlerlandis. In lacu Hulfwater didto 
non procuJ a Pereth Cumhei:l2.udix oppido capitur. Cor- 
poretiknon admodum grandi, 2 Ib. pondus rard exceden- 
te. promagnicudine longior qiiamT/w^^/r, latus & com- 
preflus, Harengi figura : ' fquamis quam Trutca grandiori' 
bus. Color in laceribus 8c ventre argenteus. A fupremo 
branchiarum angulo linea reda ad caudam mediam pro- 
tendirur. 

4. Albufa parva vel fimpIJciter dicfla Gejn, Caput ei ez 
glauco coeruleum eft, & inter caput & dorfum cclcfr viri- 
dis ceu gemma relucec : 8c praeterea magnitudine inferi- 
or eft. 

5. AlhuU ccerulea Gefn. Be^ola Rondel. Colore eft quam 
L^v^r^fz/jminus candido, ad cosruleum inclinante, rrfiro 
acuciore, capits minore, ventre laciore 6c prominentiore. 
Harengo fimilis : carns molliore, miniilque laudabili. 
Gefnerus mediocri magnitudine elTe ait : C.^«^.f extremi- 
tate coW)« ex acro ccrruleum prse fe ferente, pr^efertim 
circa medium Si fciffuram ; enndem colorem in pinnis 
quoque, item in capite, deprehendas. Venter niveus, 
dorfum totum fubviride. Dcntes nuili fed lingua fubafpe- 
ra : Odor non ita gravis & pilcolus ut plerifque, fed facls 
gratus. 

^. Albula minima Gefner. Tora fpccie accedit ad Al' 
hulam^a.i:vim vel iimplicirer dici:am, frd plerunque w/- 
mr eft, & capite miniis viridis. Si pifcem erdtum infpi- 
cias per dorfum, aliquid coloris purpurafcentis in lateri- 
bus apparebit. Pirmu'ce alle.it. Ore aperto fuperiorls 
mandibul:e excremiras deorlum tendic. O^ habec longi- 
ufculum, dentes nu\:.05. Deniiulmi^ gregibusprse csteris 
Albulis capiuntur. 

Tot 6z Synopsis Methodica 

Tot AihuUs rpeciedivcrras reperiria^grb a me impecro 
ut credam ; quamvis Gefneri autoritati, quem pro pe- 
rito, diligenti & curiofo, fido° ?>:, veraci fcriptore habeo, 
quique iis in locis ubipifces hi inveniuncur ^tatem egit^ 
plurimum tribuam.Ego cert^. Alhelen Tigurinum, Lavaref 
AUobrogicum, Ferra Genevenfem, Gvoiniad Wallicum, 
Schelley Cumberlanduum, Weifs-fifh Conftantienfem vi- 
di &deicripli. Prxcipux autcm quas inter.hofce pifces ob- 
fervare potui diiferentis fuere in magnitudine,qua Ferra 
8c Albelsn excelluerc, inque figtu-a ccrporis exter- 
na, qu^ in iifdem crallior latiorque 8c brevior ad Sal- 
monem accedebat ; ciim in Lavareto Sc Schelle), f quse mi- 
noreserant) longior pro magnitudine, tenuior & angufti- 
or Harcngum referebat. Alhula autem minima Gefneri 
Weijs-ffo in Heivetia dida, parvitate fua((i ah'se not^e de- 
efTent) a reliquis iatis difFerebat, 

7.0xyRHYNCHUS B^ndeletii Gefn. p. 77 1 . Aldnv^ 
I. 5 . c. 24. Flandris Hautin feu Outin. A rehquis hujus 
generis facile diftinguitur figura R^oftri feu maxillae iupe- 
rioris, quse ultrainterlorem procurrens rotundatur, pau- 
latimque coniraAior facla in acumen definit, figura co- 
xiica feu trochoide. Figura corporis Truttam refert. In 
Holhjidia frequens cum Afellis venit. Hinc fortb occafio 
errandi in numero pinnarum Dorfi ^ondeletH Sc aliis, qui 
tres ei atrribunt. 

8. CuR I M A TA B'-afilienfium Marcgrav. Ferr.e lacus 
Lemani perfimilis piicis eft, fi non idem. 

A. 9. T H Y M A L L U s Rondelctii. Gefn. Aldrcv. The 
GrayLING and in fcme ■placcs The U M B E R. Z^mhra 
fluviatiiis Rondel. &: Bellon, ut Gefnero & nobis videtur 
Corpore eit longiori & comprefiiori quam Trutta; vcntre 
plano, fefquidigitum fer^ lato ; dorfo repando & in acu-- 
men contradio ; pondere lefquilibf:^. A capite ad caii- 
dam /zW(f parallelas obfcuriores in commifluris ordinum 
fquamarum extenduntur ; unde Vmhrce nomen. Latera 
macuHs nigris nullo ordine pofitis ^K-d. Cranium pellu- 
cidum : O/ miediocre, nonlongo, fed quadrato fere hia- 
tu. Gray'i?2g a colore cinereo dicitur. Thymallus a Thy- 
mo, quod recens Thymi odorem refert, ut volunt. Car- 
ne eft laudatiflima. In fluviis Se^tentriona0us' inter 
montes, ' *' ' Genuf P I S C I U M. 6} Gems T R u T T A c E u M dentatum, 

A. I. C A L M O, A Saimon. Magnitudme eft Ccta- 
^ cea, fondere^') aut 40 librafum, corporelcn^^ 
f^uamistxigmsmduio, caphe V3.y\o; /^ry^ro scuto, max- 
illa inferiore coitus tempore in mafibys furiiim recurva 
& in uncum inflexa ; caudk forcipata ; Dcrfo fubca*ruko, 
reliquo corpor.e candido, inreruum m-aculofo i, e. cum 
diutiiis in aquis duicibus morati fuerinc, aJias fine fnacu- 
iis, ciim a mari recentes adveniunt: maxiilis denique 
duplici dentlum ordine miUnitis. Ca-rne cod:a rubra, it- 
nera, pingui 8c deJicara. In fluviis natus ex iis in mare 
defcendir.- 

A. 2. Salmulus, The Sainlet Herefordienfibus, 
Branlin & Flngerin Eboraceniibus. Tnittce perfimilis eft^ 
ab ea tamendiffeit f , Qu6d muit6 wincr fit, lo7igituJins 
tantiim feptunciali, fefcunciali latitudine, raro major. 2. 
Quod paulo latior. 3. Qu5d fauciorcs iiabeat maculns 
e£rque minils vividas, macuia& etiani nigr^ minores iti 
hoc (int. 4. Quod albidior. f . Quod caud^i magis forci- 
pata. 6. Qii6d larera lub maculis miniis iiitefcant. 7. 
Quod Linecehter^hs in Trutta majorcs & rubicundiores 
fint quam in hoc. S. Qu5d ad lineas tranfverfas areolas 
CGeruJefcenres habeat, qvx TruLt^ defunr. ]n fiuvio 
ff^)/e Herefordiam prseterfluente cspitur Sc alibi. Hujus 
gcneris omnes (quod mirum) iriares effe affirmanL 

A. 3 . S A L M o grifeus feu cmereus, The G R a y. Sal - 
moni maghitudine proximus eft, ccrpore tamen hriore & 
craffiore, ;?2<2c^///j obfcure dnereis crebris undiqLre^aiper- 
fus, a qmbus nomen obrinuit, Canda xqv.o^^is-cik, non 
ut in Salmone forcipata. Caro delicatior quam Salmoni. 

4. T R U T T A Saimonat'a,'lhe S A L M O N-T R OU T,cr 
B U L L'T R O U T, or S c U R F. A Snlmone Jrttert, quod 
cauda ei sequalis, fit & minimb fcTcipata : a G^aiap 
Q;a5d c^/'//f brevius 8f cratTuis : ab utroque q-cod mirror 
ilCj 20 digitos, lcfigftudi^e ra:ro excedens. Caro non rti- 

bet 6 4 SynopsisMethodica 

bet at in Salmone, eftque hircofior, graveoleiitior & in-^ 
gratior quam in Graia. Ab hoc Jpifce fpecie difFerre vi- 
detur T R u T T A Ucuflris Gelneri 8c Aldrov. Salmonata 
Galiorum. h S^ilmon-Jrout, Quod wz4;V fic, ut qui in 
lacu Lemano ad 3 5 aut 40 libras excrelcat, in lacu Lario 
ad 50. im6 P. 'Jovio aurore ad 100. Quod Captit 8c 
dorfum pulchrb t \indi coerulefcanr : quod piunain dorfo 
mukis nigris mactiUs varietur i quod cauda forcipata : 
quod caro rubicunda fk boni laporis fir. 

5. U M B L A frior Rondel. Gefn» p. 1 201, In bicu- 
bitalem longitudinem inrerdum excreicit. Cauda forci- 
pata : Lincie in lateribus puncflats furfum recurvae 
prxtcr aliorum pifcium morem. Latera infra lineam, 
& 'venter flavefcunt ; fupra, maculofa func maculis neque 
Tiigris, neque rubris ; fed albidis. Cafut ccerulefcit : 
Cra7iium fer^ peilucidum eft ; venter rubicundus. Urra- 
que maxilla denrata, fuperior duplici ferie. Dentes in 
lingua 6. Sub oculis tria aut quatuor foraminula. 

6. Umbla alcera ^ondeL In iniignem magnitudi- 
rem excrefcir. Salmonibus 8f Truttis Salmonatis fimi- 
lis ; maxilU inferioris extremum incurvum, in maxil- 
lam fuperiorem ejus rei gratia excavatam recipitur ut in 
Salmonibus. Maxillas lineis multis diftindlae funr. 
Dcrfum ex coeruleo nigticat : Fenter aureo colore cft. 

Speciem hanc Gejnerus non agnofcit, nee in lacubus 
Helvetjcis rcperiri purat. 

7. Salvelin Germanis. An Vmhla altera RcndeU 
Gefn.^. izof. Aldrov. /.5. c. aS. Dorfum nigricac ! 
Latsra maculis flavicantibus f7KV- Venter ^ pinnae 
ventris flavefcunt, aliis^ intenfiiis, aliis paJlidiiis. Linea 
redla a branchiis ad caudam ducitur. Squama parvse. 
In fuperiore maxiHa a naribus urrinque ordo pundtorum 
incipit, qui fupra oculos delati ad angulos branchiarum 
producunrur, t.cinde reflexi in medio occipitio concur- 
runr. Maxilla fufericr inferiore longior; & cum os 
claudirur exrimus cenrium ordo ab ore excluditur. 
In Auftiia circa Lint:{ urbem frequenres capiunrur. 
Media in ^palaro dencium area caret, quo ab VmbU 

^iiQiQ B^ndd. diffcrc. 

A.8.TRUTTA P I S C I U M. 6s 

A. 8. TrUTTa fluviacilis, A Trout; Salmoni 
fimilis, capite eft brevi fubrotundo, rcftro obuifo, cor- 
pore fpiffo, in caudam latam deficiente, ridlu oris am- 
plo, maxillis in ambitu (implici deyitium ordine munitis. 
FaJatoinfunt tres denticulorum areolse oblongs. Dorfum' 
fufcum, w^c«//j nigriscrebrisconfperfum, quibus rubrse 
interdum admifcentut-. Latera maculis rubris feu rai- 
niaceis pinguntur. In fluviis minorihus frigidicribuSj 
faxofis, 8c intermontesdelabentibusnafcuntur &degunt« 
Ih Caralogo Mufei Lejderi/js invenio Truttam Indicam 
Jiriatam. 

9. Trvtta fluviatilis Kijch. Germanis dida 
Gefn, 12 13. Aldrov. /.* 5. c. 14. Vienme /luflrice vidi- 
musy A Truttis difFert i . Magnimdine qua eas exceliit. 
1^'m pifcis quem defcripfimus 16 digitos longus erau 
i^. Figura corporis longiore 8c graciiiore. 3. Maculis 
quas nigras obtinec, non rubras. Gefncrus autem pinnas 
omnes, prseter eas quse ad branchias funt & caudam, fuf- 
cas 8c maculofas efle fcribit, m.acu'is partim nigricanri- 
bus partim aureis- 4. Qii5d dentes in palato medio 
careat. 

A. 10. Umbla wj;W Gefner. Aldrov. The Red 
C H A R R E Weftmorlandici Jacus iVinandcr mere di(Sti,H^ai 
AV T o R G O c H. Germanis & HeJvetiis I^cutek feu i^e-- 
tele. Corpore eft quam Trutta iongiore & graciliore. Dorfum 
ex viridi olivaceum, maculis albicantibus fubobfcuris 
pundlatum. Ventcr plerifque rubro cclore tingitur, non- 
nuiliSj maximb f^minis, aibet. Squam^^ niinutiflimai. 
Finn<£ pronae partis omnes rubro colore tinguntur. Ridus 
oris amplus : Dentes parvi, acuti, duplici in rnsxilia fu- 
periore ferie; acque eriam in lingua ; in paiato nulli. In 
magnitudinem non excrefcir, nec 2 ib, fu{)erac. Torgc- 
cho Waliorum figura Trutt.e ; iatera fupra iineam 
pundatam areolis latis obfcurioribus 9, totidemqiie 
intermediis albicantibus varia : Pinnarum ventraliuin, 
& ejus quae ab ano incipit radii primi pulchr^ albenr. 
Caro plurimiim celebracur. Quatuor aut quinque in 
Cambria lacus hunc pifcem alunt : necnon lacus Vi/inan" 

S dermsre 66 Syncpsis Methodica 

^icitiicre in JVejlmorlayidia* DifFerre fpecie videtur 3 
Rcntete feu Charra rubra. 

II. Salwarinus Salviam nobis non alius pi- 
fcis Qi^e videtui* quain Vmhla minor Gefn. & /ildrcv,i.e, 
i^ptele live R^eutel Germancrum, Dejcriptioues enim. per 
omnia conveniunr. 

A. 12. CARPioIacus Benaci I^cndel. Bellcn, Gefi. 
Aldrov, The Gilt Charre. Truttce fimilis eft, 
niii quod latior lic multo, & ventreprominentiore. Pe- 
calem magnitudinem non excedit. Sq^uam.-c ei valde 
cxigu^. Ccior in dorfo miniis obfcurus quam Truttis^ 
ir.aculis nigris varius.^ Venter & Utrra argencea: Ro- 
itrum CGerulefcit. Cranium pellucet. In palato 5 den- 
lium areol^ ; in lingua duo dentium ordines. Carocodia. 
rcbefcir. Hic prcculdubio idem eft cum Charra alba, 
The Gilt Charre lacus VViy^andermere, 

13. Saurus Sahiani, Tarantola I{pm£. Teres 
eft 8i oblongus, Sphjran^ fere figura ; ad caput graci- 
lior, inde fenfim crailior ad primam ufque dorfi pinnam, 
cx quo paulatim iterum gracilefcit ad caudam uique. 
l.orgirudo pedalis : cralTities pollicari major. Vcntre 
cil fubalbido, dcrjo ex viridi nigricante, maculis quam- 
pi iirimis virentibus, csruleis, rubris & nigricantibus per 
dorfum, caput & lacera fparfis vario. Caput fumnium 
planum efr, foilula inter oculos escavatum : Ocz//i parvi 
txrantes; Ridus onj ampliiTimus : Z^o/?r«w in angulum 
^ cutum produflum. In masilla utraque unus ordo den- 
ijum longorum, acutorum. Fcitenor dorfi pinna, non 
knge a cauda (ita, parva, radiis deftituca, nihil aliud 
cft quam appendicula quaedam carnea feu adipofa, qua- 
iis in Tiuttaceo genere cernitur, Pifcis eft (ingularis, nec 
aiium novimus ^ marinis ei fimilem. 

A. 14. E P E R L A N U S \cnde!. Gefn. Aldrov. Spirin- 
chus Schonjeld. Viola nonnullis ab odore didkus. The 
':- lA E L T. Longitudiyie eft femipedali, latitudine unci- 
.:'. x^^ reliquis hujus generis diftert. i. Quodomnium 
iorige minimus (it. 2. Figura corporis longiore & gra- 
ciiiore. 3. Quod Appendicibus ad pylorum careat, 
4. Gi<7r^ viclaceo, 5. S^uawl^ kvi tadlu deciduis. Cra- 

nium P I S C I U M. (^f 

filum ei ade6 pellucidum eft, uc omnes Cerebri lobi 
clarb 6c diilind^ cerni queant. Carne eft molli & fri- 
abili, fd^ore 6< odore commendabilis. "Pifch eft anadro' 
muSi in Thalmeji aliilque fluviis majoribus frequcns. 

15. EpELANUs Sequance five flumatilis Bellon,' 
Alhurno fimiliimus eft, arque hoc taniiim ab eo diffi- 
dens, quod rufas radices pinnarum Gardonis 6c Veronis 
modo habeac ; ac lineam quas larera ejus fecat versiis 
caudam admodum inflexam 8c velut arcuatam. Quin- 
que Digitorum longitudinem, policis latitudinem inter- 
dum exfuperar. Pifciculus eft odoratus, Epdano marino 
craflior & brevior, Si in cmnihus excepto pinnarum CO' 
iore Alhurnofimillimus efty ad hoc genus non pertinet. Pifces khrki (^ Anguilliformes, duahus in 
dorfo fmnis, radiis molHbus [eu Cartilagi- 
neis infiruciis. 

A. 3.]yrUSTELA 'z;«/^4m Rondel. Gefn. ^Sea: 
*'^^ LocHE Ceftriae, W histle-FiSh Cor- 
nubi^e. Longitudo dodrantalis, Caput planum & depref- 
fum. Os veluc Anguillce, pluribus dentibus muniium, 
In fuperiore maxilla binae duntasat harhulce, hinc ind^ 
una ; in inferioris angulo una. Oculi non longe ab ex- 
tremo roftro diftant, iridihus argenteis. Squ^mji minu- 
tifiimGe. Caput, dorfum Sc latera maculis majufculis ex 
rubro nigricantibus varia, In folTuIa quadam medio 
dorfo infculpta pinnae anterioris ioco membrana humilis 
cum quadamvelut fimbria in margine pilorum brevium 
minUtifTimorum ; qua veluc charadleriftica nota pilcis 
hic ab aliis omnibus difl^ert : Nam quodad maculas atri- 
nec variat multiim. Konnulli maculis albis pinguntur, 
alii maculis omnino carent. 

A. 2. MuSTSLA fluviatiiis, Noftratibus Eel^ 
P O u T, a Belgis mutuato nomine, & Burhot Gallico 
yocabulo dida. Corpus Iseve, moile 8c lubricum eft^ 

S % m 68 S Y N o'? S 1 S M E T H O D I C A 

ut in Angmllrs, fqmmls vel nulHs, vel minutiflimis, eo^ 
. Icre ^ viridi nigricante Ca-put deprelTum 6c latum ; 
Mnxillce limx inftar denticeilis alperae : Cauda circum- 
fcriptione circulari, Ab extremo maxilJse inferioris 
barbuh dependet femuncialis^ inter nares & roftrum 
par unum cirrorum brevium. In Trenta fluvio capitur. 
Quamvis uteri hiS minores funt, ex uno tamen exemi- . 
musovorum granula 128000, inquit Lecn Bahner pif-i |j 
caror Argerainenjis. " 

3. LCTA ^ondel. a prascedente differt, i. Qiiod 
nuili in fupenore maxilia pili eminent. 2. Quod 
cauda mucroni gladii figura iimilis fit. 3. Quod par- 
vu]is/^z/^7?j/jcorpus tegatur, quae vel noftrae defuerunt, 
vel ncnnifi radendo apparebar:, Bello7iius Lotam 8c 
Earbotam ejuldem pilcis fyncnjma facit. 

4. M u S T EL A lacuiiris, Triffin feu Botatriffa, Hsec 
major eft fluviatili MufteU,^ colpre varia ex nigricante & 
flavo. Gcfncrus 3 Ipecies lacuftriu diftinguit,eje iunt i.Ma- 
jor duos dodranies cum palmo longa,qu^ praeter caruncu- 
lam tereteii',moiIem,rnriifque cavam,pinnas in dorfo qua- 
ternas habet. 2. Luteolam2i)OY quae ternas habet pinnas, 
3. Lureola mincr, quae binas tantiim : li modo fpecies 
dus funt lureolae, quod accuratius confiderandum. 
Gefncr, BelLnius duas tantiim hujus genetis fpecies facit. 
1. Primam Strinfiam feu Botatriffam d\(Si2im, i. e. Mw 

y?eA^7?; lacuftrem m.ajorem, quse colore varia eif . 2. Se- 
cundam minorem. Lctam ieu Barbotam denominaram, 
qi\2Tn CIaria7r, fiwviatiiemnominzi, quae fuperiore minor 
eft,nigricans 8c unicolor, nec alia in re ab ea difliert. Nobis 
dus tanriim fpecies cognirse funt, nimirum eaedem cum 
illis quarum BelIoniusmemiinit,utraquedu3bus tantiimin 
dorfo pinnis. Sufpicsmur ergo Gejnerum aliquo miOdode-. 
ceptum,pifcibus fort^ mutilisautmonftrofi«,innumeropin- 
narum errafte (quod tamen vix verifimile efle fateor in Ob- 
fervarore ade5 cauro & curiolo)cum. nuUa ex iis,quas nobis 
variis in iocis videre & defcribere contigit, plures duabus 
pinnas in dorfo habuerit : & tamen Mediolani vidimus & 
rradavimus lacuftres illas majores, quas Botatriffai 
ibi vocanc. Rem curiofis decerminandam relinquimus. 

5. MU ST ELA P I S C I U M. 69 

5. M U S T E L A vivipara Schoneveldii/ Aelquappe 8c 

^jielpute Germ. Pifcis eft marinus, pedalis aiu paul ma- 

jor. Cutis ei glabra -, Color capitis & dorfi fe fufco fiavx'- 

fcens, nigris Jituris fugillatus, qui versias lacera dilutior fit, 

ventre paulatim oblcure aibefcente. Caput quam in. 

aliis fpeciebus minus, ^gmzviimAnguiilis terece. A 

cervicis initio dorfi pinna incipit, dorfo concolor, conri- 

nuoque dud:u ad caudam, dimidio"minus digito, ex- 

currit : Ab umbilico pinna fubiiava in caudam brevem 

mucronatam, gracilefcentem ac paulatim rubefcentem. 

Dsntium loco maxillse nonnihil alperae. Parcium inter- 

narum numerum, iiguram & fitum vids apud Autorcm, 

vel in D. Willughheii ichthyologia, p, ni, 125. 

6. MuSTELA foiTiIis Gi'/n, Germanis Peifsker fca 
Beifsker didla. Palmi longitudine funt, crajfuudino di- 
^xUy quanquam majores muko reperiantur. Dcrfum 
cinereum cum punctis multis maculifque tranfver&% 
partim nigris, parcim cosruleis. In latenbus iinea u- 
trinque nigra & aiba. Venter flavus cum maculis albis, 
& puncflis rubris ac nigris minimis. Ab ore carnea? par- 
ticul^ emrnent, quas nando excendunr. Hi videntur' 
efTe quos Schonfcldius Paciiias vocat, Muftelis reliquis 
ca^cera fimiles, pinnis 8c coiore diftanres : nampinnas 
habenc duas in medio ventre, & his refpondentem unam 
in dorfo brevem, /quo cum Mifgum conveniunt) dorfum 
coloris cinerei cum piindlis muins maculifque tranlverfis. 
Bx fiuminihus quae currunt in locis paludofis egrefii fuc 
red:^ Georgius AgricoU) per riparum venas longius pene- 
rrant in terram ; vel in fluminum inundarionibus in 
pratis relidti, aqua in terrae rimas 8c foramina altius 
fubfidente, pilciculi eam fequuti in venis aquarura 
fubterraneis remanent 8c pauiacim augentur, uc inde 
egredi nuilo modo pofTent fi velient. 

7. Clarias hiilotica Belion. Longitudin: eft pe- 
dali, brachiique crsfTitie. C^/?z^^ grande, carnolum. G- 
culi gra.ndes fefquidigici fpacio diftantes, ecdem fere 
mcdo quo in Caiiionymo fici, iridealbente. ColorMtv- 
iangi. Cirros duosfemipedem longos8< molles gerir. In 
n^axilla fuperiore duo dentimn ordines 5 inferna aurera 

S 3 maxiila jQ Synopsis Methodica 

masilla tantum esafperata eft. Cauda lata bifurca ; in 
qua forinfecus du^ funt Appendices cornese, rotundae , 
pslmum longae, qux in nuUo alio pifce cernuncur. 
Pinn^ branchiales fingulari aculeo ferrato muniuntur. 
Pinnam habet unicam in tergo continuam, rarnofam, 
uno tantum aculeo munitam. Folliculus natatoriusfavi in 
modum crebris foraminibus pertufus eft, ut corpus quod- 
dam fpongiorum videatur. 

S. SiLURUs Rondel. Gefn. 1047: Glanis S^/'^ (3 
Aldrov. lib; 5. cap.5. Schaid &: Schaiden Germams. The 
S H E A T-F I S H. Longitudins inrerdum ad S 8c ampliiis 
cubiros excrefcit,/7o«^^r^ 150 libras ,fi8 unciarum) xquat 
iuperdcve. Colore Anguiltam refert, zentre tamen & 
kreribus, nigricantibus & albidioribus areolis feu lituris 
variis. Ojrfiis lubricum & muco obduchim., fquamis de- 
ftirurum. Caput valde deprefTum reiimum & latum : 
RiCtus orls ampIiiTimus. Corpus ad anum ulque craflum 
Sc reretiufculum, imo tamen ventre plano -, ind^ ad cau- 
dam pro magnicudine latius eft & comprefHus. In 
maxilia fuperiore anre oculos antenn^ leu cirri duo 
pr^Iongi, dari, quos anre le protendit ad explorandum. 
A labio inferiore dependenr harhuU qmtern^, tenues, 
breviores. Drntihus proprie diAis caret, verum labia ei 
infra fupraque &: palarum imum limrs inftar afpera, vel 
poiiiis ruberculis feu fuhlllis dejitihus^coniiih munitam. 
Pifma in dorfo unica, elque esigua, nervorum trium. 
Ab ano ad caudam eKtendirur pinna longiflima. Utri- 
que ad branchias pinnas.adjundius eft aculeusquidamdu- 
rus, oif^^us, quibus infeftos fibi pifces arcet. 

Invenitur in Alhi, Viftuia, & Damihio fluminibus, in» 
que lacubus nonnullis in Hchetia, Hungaria, Bavaria, 
Videcur autem in fundo praccipub verfari.nam pifcis nobis 
detcripti venrer attritus faii:. Pifcem adm.odum voracem 
eile, &r eo nomine ubicunque invenitur damnofum cmnes 
confenriunt. 

9. M I S G U R N feu Fifgurn. pifcis Lampetriformis^ 

'N-rlmbergce &: Hatishc/i.-e. In Germanica Gefneri tdi- 

tione poft Pungitium depingirur. Larior eft & compref- 

iior quam Aniuilla^ ejuicieiii iere ubique latitudinis a 

: •'" ^ ' c^pite p r s c I u M. 71 

capite ad caudam ufque. Linc<e mpisn 5, una \n 
Jummo dorfo, diics ktiores in lateribus mcdiis, duie in 
imis anguftiores a capirc ad caudam duClai eum c- 
ftinguunr. Spatia interaiedia S: iventer imusobfcurc 
coeruiefcunt, pundtis nigris refperfa, uti funt 8c pinna; 
&cauda. Oj Lampetriforme, i^^rW/j circundatum, (c.x 
iraxillse fupericri, 4 inferiori innafcentibus. Pinna in 
dorfo unica, feptinervia, A Lamfetris differr, pinnis m 
venrre 8< ad branchias quibus ili^e carent ; 8< branchils 
pro quibus Lampetris foramina lunt. 

10. T iE N I A rubra : Genua, ubi frequens eft, Cava- 
giro 8c Freggia did:^, An T^^ni/i ahera KovAd. ? Cor- 
pore eft prselongo, tenuiore, Sc ad latera compreiliore 
quam Anguilla, a capite ad caudam gracilefcente, & 
tandem in acutiflimam caudam definente. Toca pallide 
rubet excepto ventre qui albicat. Squamcs aut nuil^, aur 
perexiguse. Os amplum, furfum fpedlans : Denriujn 
exiiium acutorum ordo unicus. Juxta maxillam fuperio- 
rem macula utrinque nigra. Ocu/i grandes iridibus ar- 
gentels. Pinna in dorfo continua ab occiplte ad caudain ; 
cui opponitur alia in ventre ab ano ad caudam dedada. 
H^ in pifcibus majoribusima parte pulciire fiavent, [uTr>- 
nio margine purpureo aut rubello. Extimi caud^ radii 
purpurei, mediilutei; 

11. T /E N I A altera Rondjl. ab hac differc i.magnitU' 
dine qua eam excedit. z. Maculis, quas habet in prona 
parte, numeros, purpureas, rotundas, certo ipatioa fe 
diitantes. 3. Colore argenteo. 

12. Remora Imperati ^ Aldrgv, lib. 5. cap. 12. 
Ipeniquibd & Piraquiba Brafilienfibas, Lufitanis ri''xs 
Pogador, ^ Piexe Pioltbo, Belgis Suyger. Angl. Thc 
SUCK.ING FiSH. Uigk. i^i. longus t^X teredufculus, 
4 digic. crajjus^ versus caudam renuior. Os triangulare ; 
maxilla fuperior brevior inferiore. Caput fuperius ad 
dorfum ufque 2 dig. longum, planum 8< figuratnni velun 
palatum alicujus animalis ftriis trarifverfis. Hac parre 
Tiburcni firmiter haeret in ventre, 8c capro illo (imul 
capitur. Oculi parvi, iridibus fiavis. Dc-iJtium Icco 
makse minuciiliinx proirjinentis, Color cinereus, A me- 

S % dicuaie 71 Synopsis Methqpica 

dletaie ccrporis tam faperius quam inferius pinna exten- 
ditur angufta ufque ad caudam, 

13 . B L E N N u S S^lviam, an c^ Bellonii > Gefh. 1 47. 
A-ilrov, lib, 2. cap. 26. The Bl^tter-fly Fish. 
Seprem'aut 8 dig. longus eft, ad capuc craffior, ver- 
i"i:s caudamtenuis. Cclor dilure coeruleus auc cinereus, 
duCxibus olivaceis auc fordide viridibus varius. Ocuti 
ftns grandes fibi niucuo vicini in iummo capite fici: 
fupra utium.qne oculum in nonnuliis pinnula. Dentes 
primores longi, reretes, juxta fe prosim^ lici, veluc 
pecrinum denticuli, pulchro & xquali ordine. Pinna 
dorfalis inicio altilTima : in qua poft quintum radium 
fumma parte cernitur macula pulcherrim.a, oculum imr- 
tara, medio nigrs, annulo albo cinCla ad radium odta- 
vum. deiinens, qua nora pifciculus ifthic ab aliis quibuf- 
cunque facii^diltinguitur. Tota pinna varia eft, nimii- 
rum fordide viridis autolivacea maculis coeruleis, fufcis, 
albidis, nuUo ordine punCtaca, Vencer prominulus eft, 
Squami? omnino carec, 

14 Gattorugine Veneciis, Pifcii gutturcfus 
Gefn. Exoccoto -primo Etllcmi fmiilis fi 77on idem. Squa- 
trJs carec, lubr/cus, ad latera compreffus, prscedentis 
figuia &: magnirudine, Cclor ei varius, areolis ieu fa- 
tciisdimidiatisobrcurfe oiivaceis 6^ serampelinis alcernis; 
l:2iceareoIas iinese pallide coerulea: diffepiunr. Inferior 
eciam. pifcis mediecas infra lineas iarerales,areoIis fimili- 
bus, fed dilutioribus & contrario luperioribus ordine h. 
e. obfcuriore e regione dilucions, & dilutiore e regione 
obfcuriovis pciiLis variacur. Pinnariim Dorii, & ejus 
qu:E por-fe anum eft radii lupra membranam connedlen- 
tem albis apiculis emir.enc. Supra cculos cirri duo, hh 
ocalisad os caputvalde eft declivc. 

I 5.£ X O c OE T u s criftatus BeHm. Apr.^csdents vix a- 
iia tn vcdiffcrt quani pinna in fum.mo capice Galii crijiam 
prorlus rcferente. 

16. Gattorugine vi/idis m.tculofus, an Scor^ 
^^rVrr/Vj Rondel.? A'fupericre colore tanrilm dijfert ; qui 
Viuic diluie 'viadis Acluc [{.in.e, maculis nigris varie"& 
niulo ordine sfperfus. Piimulis illis fupra- ocuios- ve! 

... om-* P I S C I U M. 73 

omhino caret, vel parvas eas habet & ferb incon- . 
ipicuas. 

A. 17. Alauda ncn criftata Rondel, The Sea- 
Lark, called in CornwaU Mulgranoc Sc BufcarJ, 
Pifciculus ifthic laevis eft 8c Ivibricus, fquamis omnino 
deftitutus, vivaciflimus, & mulcas horas extra aquas 
durans; colore cx fordide viridi olivaceo ; in nonnullis 
linese tranfverfae diluife ccerulese tum dorfum & ejus pin- 
nam, tum latera diftinguunt. Verum color in variis 
pifcibus variac. Opercuia branchiarum tumida viden- 
tur. Caud(t eVpanfa circularis eft, Pon^ verdcem non- 
nihil depreffior eft, ac li cervicem haberet. 

A. 18. A L A u D A criftata praecedenti csetera Gmilli- 
ma, crifta in capice tranfversa difFert. 

19. PuNARU Braiilienfium Marcgr. Quatuor di- 
p.ios longus eft, corpore oblongo ; capite crafriulculo, 
& anterius obtufo ; cre parvo ; duobus folummodo. in 
maxilla inferiore denticulis oblongis, acutis, inftar acicu- 
larum : Oc;/// (uperius in fronte ppixti, irideauvea, & fu- 
pra hos duo rubra fiia brevia, prominula ; branchias 
amplas. Paulo poft occiput incipit pinna, qua^adcau- 
darn ufque producitur, fpinulis prominulis fuffulta: poft 
anum fimilis ad caudam pariter ufque extenfa. Tegitur 
cutefufca, 8c pinna^ funt ejufdem coloris. 

2c. PUNARU fecunda fpecies, 'figuia corporis -priori 
fimilis eft, fed mandibulashabens roitraras quafi e mini- 
mis denticulis compofitas. A fummitate capitis pinna 
latiufcula extenditur ufque ad exorcum caudae, quas 
mollibus texitur fpinis non prbminulis. Colore ut prio- 
ris, fed variegatus lineis curvis obfcure purpureis, 

2i.ExoeOETUS five Adonis Rondel Gefh, /f. n . 
Sic dicitur quOd extra aquas quiefcat, five quod in fic- 
cum fomni causa exeat,«f Piinius ; tjuodnul/um pifcem fa- 
cere crediderim. Semipedali eft magnitudine, forma 
terete, M<enis jam faiiis aut Gchiombus fimili, colore au- 
4*eo, partibus quibufdam virefcente, aliis magis rube- 
fcence. A branchiis ad caudam lineam candidam conti- 
nuam haber. Qualifnam pifcis (it, 8c an ab aliis omni- 
})us hujus generis diftindus ex brevi hac 6: ^enerali de- 

■ .icnptione 74 Synopsis MethodiCa 

fcriptione colligere nequeo. Hunc T{ondeUtius fe in 
faxis ftertentem aliquando vidiflfe afleric : Forte in faxts 
aftu marino deftitutum (3 in loco unde facile evadere non 
fotuit dereliBum. 

11, P H O L I S ^ndel. Bavofa Provincialibus, Paulo 
jnajor eft Alauda : dorfo fufco, vsntre paiiido, cute 
laevi & {ine fquamis, fed maculofa 8c lubrica, muco 
obdudla, pinnis aliifqiie partibus a fuperioribus non 
diiiidens, carne . moliiflima 8c glurinofa. Ex paucis 
hike & generalibus notis an haec fic hova fpecies, 
an prsecedentium alicui eadem, nos certe determinare 
non poflumus. 

A. 23.L1PARIS ^ondeletii Gefn. Capite terreftrem 
cuniculum referc : ore eft parvo, fine denribus, fed maxii- 
iis afperis. Virgam habet fatis latam a capite ad cau- 
dam. Squamis parvis tcgicur. Pinnam habec in dorfo a 
cervicis loco ad caudam concinuam, radiis mollibus : 
Cauda forcipata. Ade6 pinguis eft, uc in oleum totus 
abeat, 8c nihil aliud effe videtur quam pinguedo. De 
hoc pifce nobis nondum fatisfit ; defcriptio ad eum dig* 
nofcendum non multum valet. 

A. 24. L I ? A R I s nefiras, Dundmenfibus & Ebora* 
cenfibus, The Sea-Snail, i.e. Limax marinusdiO:3.z 
an prsecedenti idem ? Longus eft pifciculus ifte 5 dig. 
colore ciim recens. capitur undique prxcerquam ia 
yenrreB^tico qbfcuriore; qui poft 10 auc 12 hora?, ex- 
ceptis pinnis, in diiutiorem mutatur. Ca-put craflum, 
rotundum, non planum :* Os edentulum.maxillae tamen 
fubafperse. Branchiarum aperturae parva func foramina 
vix pifum admittentia. Sub imo gutcure macula rotunda 
cernitur, figilli impreflii fignum exadte referens ; colore 
albo CGsrulefcente, 1 2 aliis fufcis maculis in orbem cind:a : 
infra quam ad dimidii digiri diftantiam orificium excre- 
mentormn, & pone illud incipit pinna ad caudam ufque 
procurrens & cum eadem continua, quemadmodum & 
pinna dorfi, a fcapulis aut fcapularum loco initium fu- 
mens ; ut pofterior pars pifcis anguiliiformis fit. Totus 
pifcis, cam capur, quani corpus, admodum mollis eft 
B: undiiofuSjin liquorem oleofurn facilj rcfolubilis, unde 

Limac!& P I S C 1 U M. 75 

Limacis notnen meruir. Capitur non in ipfo mari fed 
in fluminum oftiis, ad 4 vel 5 milliariuma mari diftan- 
tiam. An fquamofus fic necne non dicic. 

25. ASELLUS cdlarias Bcllonii & Sahiani : Tinca 
marina ^/^roz?. Gf/«. p.845. Muftelse ^ffinis eft : Lcn-- 
gitudine pedali, raro majori : figura quam Anguilla la- 
tiore & comprelliore ; colore grifeo, & ad Tincam ac- 
cedente, circa capuc velut purpura tindlus Os amplum, 
labfa craiTa, DenticuH in maxiliis .perexigui : lub mento 
barhula unica, Oculi grandiores, excanies, iridibus al- 
bis. Pinna in dorfo anterior triangularis, faftigiata, 
parva, fupremo margine nigro, decem nervis radiata : 
^ofterior longiilima 8c ad caudam fer^ protenfa, cui re- 
Ipondet (imilis in imo ventre pon^ anum. Pinvce ventra- 
les feu potius thoracicse, cirri redlitis feu harhuU dicen- 
dse, longiflimse funt, duobus lingulae cirris compofita: 
ima parte jundis, fumma divifis feu difcretis Vefica 
aerea figurae eft feu llrudlurae iingularis, de qua confule 
D, H^iiloughb, Ichthyologiam /'.205. Fenetiis, F^ma & 
alibi in Italia f^pius occurrit. - • ^ ^ ^ 

26. GoBiUs cafitatus lacuftris Gefn. Fluviatilibus 
magnitudine inferiores funt, raro enim ukra digiti medii 
iongicudinem excrefcunt : colore magis albicant, ciim illi 
nigriores fint : fpinulis circa brahchias pluribus & acu» 
tioribus, brevilBmis tamen illis, tk vifam psene latenti» 
bus horrent. Pupilla oculorum aliqua ex parte virefcicj 
& inftar gemm^ refplendec, pr^fenim ad folem. Pifces duabus m dorfo piiinis, quortm pnn^ 

ventraks in umtm coalefamt. 

i.f^OBIUS fecundus ieu Paganellus Venetoami. 
^^ Marinus maximui flavcfcens RondeL A priore 
in his prxcipiie dljferty i. Qiiod rar6in parem magnitU' 
dinem excrefcac, 2. Qiicd cclor plerunque dilurior fir 
6c pallidior. 3. Quod pinna doril anterior fiiEima parte 
■' , . . • " lutea j6 S ynopS is Methodi c A 

Jutea aut miniata fit. 4. Quod fojfula dorfo infculpta 
nec adeo longa fir, nec pariter profunda. 5. Caput non- 
nihilbrevius 8c maxilis^ lumidiores. Membrana in ven- 
trispinna exteriores radiosconnedtens humiliorfit, unde 
pinnaad Infundibuli figuram propiiis accedit, 6. Qu6d 
hic faxAtilis ^ii^ iWe palufiris. 

2. G O B I U s tcrtiuSf lozo ^pm£ Salviani : fortb 
Cohius albus I(ondeL A prsecedentibus duobus differt, 

1. Quod ucrolibet eorum wiW Jit. 2. Quod fquamas 
habeat grandiores, & ad tsdtum magis afperas. 3. Quod 
colore fic pallidiore, Sc ad glaucum vergente. 4. Quod 
in anteriore dorfi pvna radii lupra membranas conned:- 
entes dtiiis alTurgant, velur fet:2 quaedam. 5. Quod 
linea puncictta (qua; in hoc genere latera raedia dividit) 
ex lineolis nigris^ non ex pund:is componatur. 6, Quod 
ccui.'um pupiilas argenceus ambiat circellus. 7. Quod 
finn^ omnes fummiLatibus fuis, ventralis tota coerule- 
fcant. 

5. Aphua Cobites Mtrfio Venetorum Aldrov. lib. 

2, cap. 52. Venetiis Pignoletti feu Marficone, Paga- 
ndlo fimiilimus & forte nonnifi aetate ab eo difFerc. P/w- 
niruyn idem numerus, firus, figura. Corpore eft ro- 
l:undo, pellucido, dcrf} jatiufculQ, eolore candido, nigris 
aliquot macuUs afperfo, Pinnis dorfi & cauda lineolis 
tranfveriis fafcis variis : ut in Gobione fiuviatili : QcuUs 
quodammcdo fupracaput pofitis. 

A.4. G O E I us fiuviatilis capitatus Gefn. Aldrov. Cot- 

tUS B^ndel, A B U L L-H E A D, 0/* M IL L E R*S-T H U M B. 

Pifciculus eil 4. aut 5. dig. lcngus, capite magno, lato 
S: deprelTo, circumfcriptione fua fubrotundo. Pinnce ad 
branchias rorund^, & in ambiru pulchre crenatse. 
Qperculo branchiarum utrinque fpinula furium recurva 
innafcitur, Vefica natatoria carere dicituy. In rivulis 
^ fluviis fcixofis reperitur, in quibus prope fundum ple- 
xumque verfatur, & fub faxis latirar. Squamis caret. 

A. •). GoBiUS marinus niger J^ondcL Gefn. 4^9,' 
The S E A G u D G E o N, or R o c k-F i s h. Lubricus 
cil & moiiis, fqnamofus tamen fquamis parvis afperis. 
Figura corporis ionga 6; :eretiufcal3 3 lon^itudo femipe- 

" dalis : P I S C I U M. 77 

ddls : Co/oy varius, fufcus fci. albicante vel iiavicante 
mixcus, C^c. PinTne dorii, cauda?, ani, cosrule^e radiis 
maculisnigris punsftatis. Capit grandiufculum, maxillae 
tumid^, denticulorum intus duplici ordine afperse. Ven- 
trales pinnx (quod fiftgulare eft 8c huic generi proprium) 
in unam coalefcunr, ut pro duplici pinna iimplicem in 
medio pedtore obtineat, qua pifcem rupbus adhasrefcere 
aiunt pilcatores, unde nomen R o c K-F i s h. In Cornnhia. 
hunc nadi fumus: eft tamen in mari Mediterraneo 
frequens. 

A. 6. L U M p U S Anglorum. Gefn. The Lvmvfis h, 
or S E A'0 w L. Scotis, The Cockpaddle ; Cral» 
fus 8c informis eft. Ventcr latus, feflilis, dorfum acu- 
minatum : Color ex nigricante 8c dilute rubeute varius, 
S^uamis caret, veriim cutis tuberculis acutis, nigris undi- 
que afpera eft. In utroque latere ternos habet fpinarum 
recurvarum ordines : Summo etiam dorh ejufmcdi fpi- 
narum feries innafcitur. Pinnas ventrales feu thoracicse 
exrremitatibus fuis utrinque conncxse, in unam circula- 
rem pinuam infundibulo nonnihil iimilem, ut in Gobimi- 
hus marinis coalefcunt, cbjus ope maris fundo, & rupi- 
bus marinis adhserefcit pifcis, & fe finnac n^ ^ftuuni 
impetu rupibus allidatur. Londini in foro pifcatorio 
frequens. Pluribus in locis circa AngUatn invenicur* 
Hujus Anaromen D. Tyfon Ichthyologise D. Willu^obf 
addidit, Vide Appendicem. 

A. 7. Cataphractus Schoneveldii, Ssptentrio^ 
nalibus Anglis, A P o g G e. Longitudo fummum bi- 
palmaris. Caput triangulare, depreftum, angulofum 
2 poliices latum, cujus duo latera tuberculis plurimis 
in ambitu horrent : anceriora cirros multcs tenuiflimos a- 
lunt, pofteriora aculeis retrcrfum fpedtantibus minacia 
func. ^oftrum refimum, 4 apiculis munitum, quorum 
duo anceriores lunulati, rehqui. aculeis retro converfis 
confpicui. Os in fupina parce parvum, iemicirculare ; 
ad angulos & fub mento barbiilse plures. Truncus 
proxime capuc depreffior & ocSlagonus eft, prope cau- 
dam hexagonus. Totus fquamis ojfeis conted:us eft, in 
quaium aiedio tumor durusaduncus erigicur, qui in om- 

nibus 78 Synopsis Methodica 

nibus continiiatus corpi? argiiiaruin efficit, quod versus 
caudam valde gracile^cit. Venter planus eft. In Mari 
Bunelmenjetn DiczcQLin.SiEhor.^JCT^ifem comitatum alluente 
invenitur. Verum prolixa defcriptione ad hunc ab aiiis 
pifcibus dircrimirjftrdum non eft opus. SquaniiS crufta- 
cese feu ofle^ quibus undique integitur, & tubercula 
afpera^ad id fuiEciunt. 

8. Cataphractus Bi-afhierifis Mufet Societ, 
I(eg. Lond. Pr^cedenrem proxima fimilitudine refert, fe- 
mipedem lcyjgus, capite i j digi:.. laro, In pofteriore ca-. 
pids parte rres habet angulos, unum inalterutro latere, 
in medio tertium. Frcris propemodum plana, mandibula 
fjperior eliipti{?a : Oculorm?i orbi:;s rotundx. Pro den- 
ribus labia afpera habet. Maxilla inferior 8c venter 
plana, Dorfum, latera, c^wdzfrjuamjs capiti concolori- 
bus, fed coiore miniis faturo, icabris, lineis parallelis in- 
fculptis, figurae rhomboidis veftiuntur ; Pedus & ven- 
ter cute duntaxa: mjolli & tenui. Pmna branchiales ex- 
F,imum radium obtinent fpinofum, craiTum 8c robuftum, 
fefcunciam plus longum, compreffum & incurvum feu 
hamatum falcis inftar, reliquis pinnae radiis fepties aut 
odies majorem. 

9 Tamoata Brafilienlibus, Lufmnis Soldido 
Mitrcgr. Pifcis eik. fiuvi^nlis ; ab occipitio ad initium 
caudse 3^ digit. longus, Caput digicum longum, paulof 
plus latum Caput B^r^Lt fere fimile, latum : Os haud 
amplum, edentulum, ad cujus quodiibet latus barbula 
digitum ionga dependet. Oculi minimi iridibus auratis. 
Totum caput fuperius regitur tefta dura inftar clypei, 8c 
univerfum corpus veftitum eft loiica, ex oblongis (qua- 
mofis corporibus compoiita, per ambitam minutirfime 
ferratis, & quadruplici ordine difpofitis, fquamis in 
utriufque lateris m.edio, in dorfo & in infimo ventre 
coeuntibus. Color totius ferreus, pr32[ertim in capite. Pifcicuii P I S C 1 1? M, 79 Piiciculi varii dorfo bipinni cum radiis 

mollibus & flexilibus, 

i ; y\R ACUNCULUS Rondel. Gefn. 91. Aldrov: 
-■^ 1. a. c. 52. Exocosti temumgenus Bellon. Ge/w, 
16. Pifcis eft marinus dodrantali magnitudine : Nos 6 
digitos longos non vidimus. Corpre eft oblongo tereti, 
aut potiiis depreflb & fer^ quadrato. Color in dorfo ex 
viridi flavicans, veiiter albet. Latera utrinque maculis 
parvis coeruleo-argenteis pinguntur. Notas charaBert' 
ftica, quibus ab aiiis omnibus pifciculis marinis diftingui 
poflit, funt I. MacuU ] am didlse. 2. Oculorum oiTicuIo 
tantum tenui difleptorum proximitas. 3. Foramina 
branchiarum rotunda. 4. Spince tricufpides adestremos 
branchiarum angulos. 5. Pinnce dorfi anterioris radii, 
fupra membranas connedlenres akius,aflurgentes. 6, Max- 
illae denticuHs minutifiimis munitse. Genu^ 8c J^mie fae- 
pius vidimus. 

2. Pi/ciculus Anguella Venetiis didus ; Hepfetus Ron- 
deletii. Squamofus eft, oblongus, gracilis, pellucidus 
nifl ubi fpina dorfi auc inteftima vifui obftant ; cauda 
forcipata ; Jor/3nJgricantibus^2i?z5«/« vario : Oculis de- 
preflis, magnis pro corporis parvitate : Ore amplo, cujus 
claufi apertura furfum fped:at [Jiondeletiol Os ita fciflum. 
& conformatum, nt inferior maxilla protenfa major fic 
fuperiore, fitque velut oris operculum, Latera argen- 
tea. Venetiis frequens eft. 

3, Atherina B^ondel. Pifciculus eft marinus, lito- 
ralis, 8<: in ftagnis etiam marinis degens^ dodrantali mag- 
nitudine, parvi digiti crajjicudine, dor/o fpiflb, 'ventre levi- 
ter depreflb ; Ore edentulo ; Oculis magnis : Ventre ar- 
genteo, dor/o fufco. Circa caput ex flavo rubefcit. Lo- 
cus qui inter oculos eft cselatus videtur. Ma/fiHa & in 
ftagno Martegue frequenriffim^ capitur. 

N. B. Pifcis ille qucm Bellonius Atherinan;! vocat, Sc 
'AftgoelUm Venetiis didam ait, Maffilfen/ihs autem Sen- 
■ \ ' eiei ,» B6 S y N O P S I S M E T H D I C A 

cle, tum ab eo qui nobis Venetiis pro Angoella o^QniM^ 
eft, & fuperius defcripmsj tum a Rondeletii Saucle 
MaiTilis SHc diverfus erat ; fiquidem in dorfo unicam & 
renuem habuit pinnam, cum tam noftra ^ngoelU, quam 
Rondeletii Saucle binas habuerint. Nihilominus conve- 
nienria nominum omnes tres pifces unum & eundem fpe- 
cie efle mihi pxne periuadent ; neque negat Beilonius duas 
in dorfo pinnas efTe, duntaxat pnnuUm tenuem 8c par- 
yam in medio tergore ei adfcribit. Tifces exotici & Brafilienfes dnahus in 
dorfo pnnis. 

i: A MORE ^ixv\m2. Br^filienf. Marcgr. 'Magnitudo 
■^ & figura ferb Tamoat^-e : caput latum, O/ am- 
plum & edentulum • corpLs obiongum : Co^r obfcur^ fer- 
reus, in ventre qui extuberat albus: Cufis mollis. Cauda 
in ambim circinata. 

1, Amore guacu Bmfil. Marcgr. Loigitudo femipeda» 
lis ; corpus oblongum 5 Caput crafHufculum : Branchice 
ampJx minutilfimis in ore centiculis: Oculi parvi circeilo 
aureo : Cauda oblongiufcula parallelogramma, in extre- 
mitate circinata. Squam(C pro magnitudine pifcis majul- 
culse : Color ferreus. in ventre albicans. 

3. Amore ^/«^^ Brafilienfibus M^yc^r. Ejufdem jfgttr.^ 
eft cum prsecedente, fed tanrum minor, fcfiiamis in to- 
tum albicantibus feu pallidis, fulcis undique maculis a- 
Iperis, ut in Tajafca. 

4. T AREIR A ^' A'to feu marina Marcgr. Tereti eft 
corpore, i o digitos /ow^c, '^craffo, versiis pofteriora fen« 
fim graciiefcente : C^/^jV^ colubrino, lupra oculos in duo 
tuhercuU elato ; iridibus cculorum flavefcentibus : Ore 
acuminato amplo, intus fiavo, de-fiticulis acutifTimis muni- 
ro. Pinnce omnes inf^ar foliorum Papaveris tenues funr, 
fpinis mollibus fuftentati. SquamuU peltatae, ita afFabrc 
compofitse, ut pilcis ad tac5lum glaber videatur. Venter 
albicar. Latera & dorfum fecundum longitudinem Uneis 

• ' ~ flavis' P I S C I U M. 8i 

flavis & viridibus akernatitn ftriaca. Ora? fquamularum 
brunneae funt. Pinna dorfi Jineas habet brunnas, reliqux 
flavas. Cauda. brunno ftriata. 

5. PiRACOABA BrafiUenfihus Marcgr. Longitudo 
pedalis : Os acunninarum amplum edentulum ; maxiUa 
fuperior inferiore longior, & fuperior pars oris prominec 
in rotundum conum cartilagineum. Oculi ampii iridihus 
aureis. Sub qualibet pinna poftbranchiali harhulam ha- 
bet albam 6 pilis crafTiufculis conftantem, 3 digitos fere 
longis, ^^tt^wj^^-fiiediocres, argenteae, verum capuc 
fummum & dorfum paulum canefcunt; pinnas etiam 
omnes canae feu cinereae 3 poftbranchiales autem nigreine 
dilut«e. 

6, Piahucu Brafilienfibus Marcgr, Pifciculus eft 6 digi- 
tos longus, fefquidigitum latus ; vcntre paulum extube- 
rante : iridihus oculorum argenteis, fuperius rubri parum 
admixto. Cauda furcata , Squamie argente^, Linea, 
laca alba non fplendens media latera dividicj fupra 
quam dorfum olivaceum, viridi hyacinihino tranfplen- 
dente. Pinncsnlbx, 

(Vid./;.73. 19) Pifces Brafilie^fes barbaci & aculeati, 
Bagre didi. 

!• Cp\lMA fpecies oblongo eft corpore, pedali, initio 
^ dor(i pauliim elevaco, capite acuminato feu co- 
nico, quod dura cefta cedlum eft ad initium elevationis 
dorfi^ Barham habet 6 cirris conftantem, quorum 4 in- 
feriores fefquidigitum longi, fuperiores duo longitudi- 
nem totius pifcis aequant. Ante quamlibet pinnam 
branchialem aculeum habet forrem, dentatum, offeum ; 
ut & ante priorem dorfi pinnam sequalis cum ea longitu- 
dinis. Cauda bifurca. Caret fquamis, fed tegicur cute 
per totum argentei fplendoris. Pinnce omnes argenceo 
lunt colore, ut 8c barba 8c caput : Per medium ucriuf- 

T ^ ^" " qu« 2i S Y N O P S I S M E T H O D I C A 

qne lateris tendit linea argentea ad caudam ufque. Oculi 
arnpli: Os parvum edentulum, labiis elcvatis. Pifcis 
eft edulis. 

2. Secimds. fjpecies corpore iridem eft oblongo, bipe- 
dali & majore ; capite comprefTo & plano : ore obtufo 
edentulo : Caput pariter tefta dura puniftulata tedtum : 
Oculi parvi rorundi, 4 fere digitos ab invicem diftantes : 
Barha 6 cirris ccnftat, quarum exteriores Jongiores 

4 dig. reliqui breviores. Spinse ut in prsecedente pinnas 
brancbiales & dorfalem antecedunt. Cauda in duo cor- 
nua diduda Tota pars fupina 6< latera, ad protube- 
rantiamfiventris ufque candidi.cum diluto flavo & aureo, 
mixci eft coloris ; Pinnsc omnes & cauda grifei. Prona 
pars alba eft. Hasc etiam fquamjs caret. 

3. Tertia, figura &c magnitudine eft ut pr^cedens, 
."fed harbam habet 4 tantum cirris conftantem, duabus 

5 dig. longis, & latiufculis inftar ligulse, duabus ad- 
modum brevibus. Ad pinnam dorfalem fimilis ligula, 
9 dig. longa, & ad poftbranchiales pinnas pariter, Cae- 
tera praeccdenri (imilis 

4. Quartdj corpore itidem eft oblongo, 10 dig. ex* 
tenfo ; capite lato Sc compreffo, ore prarabolico &: eden- 
tulo. Barha 6 conftat cirris, qnorum 4 inferiores unum 
digirunv fuperiores duos longi. Oculos habet parvulos, 
coemlefcentes, 4 dig. interftitio ab ore. In fummitate 
dorfi tegitur tefta dura ; & poft branchias in quolibet 
latere pyramidalis refta argufta regit latera. Pinna dorfi 
ancerior fpinam initio habet olfeam, crafTam, duplicirer 
ferratam 2' digiroslatam. Cauda fordpnia., In capite, 
initio dorfi &r lateribus, ubi teftaceus eft, umbras eft 
coloris, per reliquum dorfum & latera uriibrae diiutioris, 

6 fufcis maculis mediocris magnitudinis variegatur. A 
teftaelatiorefinead caudam ufque in quohbet latere per 
lineamreclam tendic ordo denticulorum acurcrum pofte- 
riiis verforum, qui clypeo duro ferrato in medio in- 
funt. 

5. Quinta prscedenti fimilis eft, Sc maculis nummi 
Mlfnici magnitudine maculatus. Veriim caret denticu- 
lis illis in Jateribus : 6c ^ 6 cirris duos habet longiores 
^uam illa. 6, Nhamdia ■ . P I S C I U M. 83 

6, NhamdU Brafilienfibus, Bagre de rlo Lufitanis 
'Miircgr, Corpore eft 12 auc 14 digicos longo, 2^ aiio. 
ubi altiHimum 1 Capite comprelTo ut reliqui ; ore para- 
boiico, ^(??2?/a///j minimis praedico j 0:z^//j- parvis, paulu- 
lum protuberanttbus, iride ex auro 6c umbra rni^cta, 
Barba 6 cirris conftac, duobus fupra, &c tocidem infra 
os 5 illi 5 digic. longi, &: poft cujufque exortum. fovea 
eft oblonga, in quam incumbit barbae initium cum rcfie- 
d:itur retro, ut fere femper ; inferiorum qnilibet i ^- 
digitos longiis, nec ita crafTus ac fuperiores. Anteric r 
dorfi pinna magna, quadrata, multis Ipinis fuijruiia. 
Squamis caret. Capuc dura tefta tedbam, ofque fupe- 
Hus cocum umbr^ coloris : Dorfum 6^ latera cinerei cum 
pauxillo coeruleo misti. Pinna dorfalis prior prope ex- 
orcum ejufdem. coloris, csetera in tocum nigri ipinis ci- 
r.ereis • pofterior cjufdem coloris- cum dorio & lareri- 
bus. Pinn.-e reiiqu^, barba & cauda nigm. i-inc^ la- 
Eerales rubr^. Capitur iny/^^wzV, 6< optimi eft p/;om. ViCccs fj^wofi duabus m Dorfo pionis, arJc- 
riorc ffinis radiata. L U P U S Bellon. SaMan. Rondel.Gefn. Aldrov 
A Basse. ?\.[c\%Q^magmis, iongitudine bicu- 
bitali, pondere lib. i 5, figura Jnat^ non muituiB QiiH' 
iniii, capiie tamen cralTiore. Colore in dorfo ex ccsruko 
rigricante, in ventre argenteo Dorium m junioribus 
■pun^is nigrisv2iV\t ar|)ergitur, qu^ in adultis evanefcunc. 
Squamce mediocres : ridus oris amplus ; ui; 8c brancliia- 
rum apercuree. Maxillae denticuiis atperse. Circa ca- 
put etiam fpinas liabet. Ocuii grandiuicuii iridtbus ar- 
genteis. Anterior dorii pinnula 9 duntaxat fpinulis ra- 
diata eft. Pifcis eft admodum vorax ; carne tamen lau- 
datiftima 8c faluberrima iiabetur : Maris inccUi> nec, 
dpod audiverim, fiumina apud nos fubic. 84 Syncpsis MethoDica 

2. Camuri Brafilienfibus, Lufitanis Robalo, Marc^rl 
Lupo fimilis eft, z pedes longus, plus uno craffus: C^- 
^tif ferquipedale : os lemilunare, in nnedio paulum acu- 
minamin, 6 dig. longum, fed quod magis dilatare ac 
rotundare poteft. Oculi magni, iridibus aureis. Squa- 
rrtas habet ut Carpio, coloris argentei fplendentis, in 
dorfo aLirem & lateribus aureus admifcetur. Pinrice aurei 
iun: coloris, quibus fufci aliqiuid admiztum eft. Linece 
laterales craflae jiigra, 

3. Sphyrcena (ive Sudis Aldrov. ^. roi. Sphyr<en<e pri- 
m2. i^zc\QS B^ndeletio Gefn. 10^9. Lucius marinus Li- 
'vonii & alibi in Italia. Figura Ludum fluviatilem referr, 
verum pro magnitudine longior eft & teretior ad ^cum 
pifcem accedens. Squamis tegicur minutioribus. i^/?- 
Yum oblongum conicum, inferiore maxiila ukra fupeno- 
rem procurrente & in acutum cufpidem definente : unde 
Ore claufo roftrum conus quidam effe viderur, fciffura 
aucorislinea in ejus fuperficie paraboliformis. Os intus 
ilavum, ridius amplus : maxillce & lingua dentata?. 
Oculi grandes, iridibus argenteis fufco coiore nubilofis. 
Voitricuhis anguftus prselongus : appendices ad pyloruni 
circiter 40. hiteflirtimi a venrriculo ad anum reda abf- 
que ulla reftexione rendit. C/raa'/? valdb forcipata. Me-* 
diterraneivmns incola eft : ex Oceano nuliam hadlenus 
"vidiinus. De mngnitudine nihii ceiti habemus: quos 
nobis Livorni videre contigic i6digitos iongitudine xqua.-^ 
banc. 

4.' MuGiL, Cephalus Rondel. Bellon. Gefn. A 
^'lULLET. Figura Leucifco non mulciim diflimilis, 
vsntre repando, roflro acuco, capite plano, fquamis mag- 
nis, non corpori tanriim fed & operculis branchiarum, 
& toci capici ad nares ufquc adnalcentibus. Dorfum ex 
fufco coerulcum, venter albus. Latera lineis parallelis 
xigricancibus & albis alcernis, fecundum longitudinem 
ducftis varia. Oculi nulla prseter tunicas proprias mem- 
brana tedti. Pirma dorfi anterior 5 ///«/j validis radiata,' 
Dc?ites in maxillis nulli. Ventrieulus parvus, durus, ro- 
«undus, mufculofus, avium granivorarum ventriculis fi- 
R&ilis, Amnes kbic, Mugiies apud noftrates in pretio P I S C I U M. 8^ 

ftint ob carms praeftantiam ; ^ medicis tamen in cibo 
^raves& miniis falubres cenfentur. Botargo Iralis did:us 
€x horum ovis falitis fit. 

Praeter Cephalum dicftum. 4 adhuc Mugilum marimrum 
fpecies defcribit ^ondeletius -, nobis nihil de iis intelle- 
(ftum : at neque Bellonius plures uno Mugiles habet, Pri- 
mum vocat 

5. Ceftreum, quem Cephhlo eunderft effe diceres, niS 
capite eflet minore 8c acutiore, lineafque a branchiis ad 
caudam dudtas breviores habeier. Caro mollior, laxior, 
ininus candida, miniifque pinguis quam Cephalo. In 
appendicem longum definit ventriculus cum inteftinis 
femper inanis. 

6. Myxonem^ qui Ceftreo omnino fimilis eft, fed ma- 
gis glutinofa. Caput quodammodo rubefcit circa jabia 
& branchiarum opsrcula, unde forcalTe Bacchus did:u3 
eft. 

7. Chelonem, Gephaloyjw;/*/// eft, c^/>;Ve pauI6 minore, 
cculis prominentioribus, fine pellicula illa molli, veluc 
pituita concreta, quam veluti palpebram habet Capiro, 
Lineas nigricantes a capite ad caudam sequalibus ipatiis 
diftantes, protenfas habet [Has etiam Cephalus obiinet] 
Labra craffa, fpifla, prominentia, unde Chelonis &r Labeo-^ 
nis nomen. 

8. Mugil niger Kondid* Mugi I i cor^ons fpecie vald«|( 
fimilis eft, fed totus ater, lineajque nigras a branchiis 
adcaudam producftas habet Seprem odlove /tcz^/^i?/in 
dorfo gerit, a fefe difcretos, nullaque membrana connc- 
xos, quos pinna parva fequitur, Rarus (inquir) eft pilcis, 
& noftris incognitus undis. 

9. Mugil quidam Jmericanus, Paftor Belgis, Harder 
Mircgr, Truttae mediocris magnitudine eft 8c fignra,-cc«- 
/// ellipticis, /^«^w/j argenteis mediocribus, Si inrerea- 
rum ordines linese grife^e mediaz funt intertexta?. In 
lummitate (inquitj dorfi pinnam omnium masimam haber; 
Cauda bifurca : P inn^ otnnes func albicantes. At, pil- 
cem hunc branchiis aut etiam foraminibus branchiarum 
l^rere, nimis facilis eCfem fi Marcgravio crederem, 

T I 10. Cunm^ 26 Synopsis Methodica 

ic. Curema BraaYienimm, Tainha Luritznis Marcgra-v^ 
'Tiiii^Uis fpecies eft major. Ad duorum pedum longitudi- 
nem escrelck. Deicripdo reliqua per omnia fere con- 
venir cum iicftra 'Mugilis defcripdone, duntaxat obfer- 
vavic lahiutn cris fuperius confpicnum mobile, inferius 
tfiangulaie obmfuni, redudtum, & paulo brevius fupe- 
riore ; oculos magnos iridibus argenreis. In Infula Ja^ 
m^)ca in fiuviis^ ftagnis, & -pifcinis aquarum dulcium 
iuvenirur, eciam procul a mari, unde poft magnas plu- 
vias aquis exundantibus vi torrencium compulli, ad in- 
feriora dercendunt ingenti copia, 8f celfanie pluvia & 
aqa.arum decurfu in foraminibus aqua ftagnante reple- 
lis capiunmr. D. Sioane. 

II. ? &i'ad Bafiiio^filpus Marcgr. Pracedenti per om- 
nia limiiis eft, mngyiituJMie excepta, 8c quod circutum 
aureum liabet circa ocw/w. C^r?2ff eft ficciove. 

i:, Guicari Brafilienfibus Marcgr. Subrotundo feu 

' pyramidali eft co-rporCj pedalis vel paulo majoris Inngitu- 

dinis ; £ digit.- crajjrus. Caput inferius planum, lateri- 

blis ellipiin defcribic; Os parvum rocundum fubtus in 

plano capiiis ; Joco dentium in utroque latere procefTus 

habet quafi fsris equinis fatos. Oculi parvi rotundi, ci- 

ncrei & fafco maculaci, & juxta quemlibec foramen di- 

ftans" 2 dig. ab oculo versiis anceriora. Jnferiiis ance 

quamiibet proxime branchiam corpufculum habetur pa- 

raiielogrammum., femidigicum fere longum, quod exren- 

dere & recondere poteft, continensin excremicdenticulos 

acutos fetaneos,. quibus alios pifces pungit. P inna; cm- 

ne5, fi eam qu^ pone anum eft excipias ; fplnis ofTeis a- 

ctuis rigidis fulciuntur, anceriiis crafliore 6< duriore. 

Cauda pariter bi^ornis fpTtis firmis fuffulta. Tocum 

r^f«.* tefta vefticurdura, hifpida, corpus toium fquamis 

triangularibus, vcrfus anteriora majoribus, ordine pofi- 

ti^ omnibns ad tadium afperis, in medio fui fingulis ex- 

ruberanniam habentibus quafi ioricatum ; loricii ^undran- 

gula, &quo[iberlarere qnadruplicem ordinemtuberculo- 

ru.n habence. Totius corporis, ut & pinnarum color 

croceus dilutus, in ventre facuratior ; ac per totum ma- 

€ulatur macuiis rotundis fufcis magnitudine feminum fi- 

napis, p I s c r u M. 87 

iRapu Excipienda eft pinnula propb caudam quas nigra, 
fpina tamen ejusanterior crocea & maculata. CucuLiNUM Genusl 

f^ V CVLOS voco q\\Qic[\xotpinms hranchialihus duos 
^ trefve cirros fubnexos habenc, quos digicos vocanr. 
Sunc 8c ^lise nocse infignes quibus ab aliis pifcibus difFe- 
runt; nimirum vocem aliquam feu lonum edere. Hinc 
Latinis Cuculi didi func a voce Coccygis {imili ; Anglis 
Gurnard ^ grunnicu, quod Suis more grunnianc, & Cwr* 
res a vocis fono, una eriam fpecies Pipery id eft , Fidi" 
cen appellacur ^ voce cibi^e aemula : 2. Pinnas ad bran- 
chias prsegrandes & cucaneas habere, quibus eorum ali- 
qui ad volandum abucuncur. 3. Cafita magna, ofTea, 
quadraca, unde Icalis Cafoni didti videncur. A capite 
aucem corpus in anguftiflimam caudam fenfim cenua-, 
nir. 

1. M U L L U s imherhis Rondel. Cuculi planb Ipecies 
eft, nec mukiim difFerc a Cuculo Aldrov. live Gurnardo 
rubro noftrace, nimirum Aculeis pinnae dorfi ferratis, 8c 
lineis a dorlb ad ventrem dudlis. 

2. Mullus afper Rondel. Corpre eft brevi> terete, di- 
gici magnitudine, colore minii vel valdfe purpureo : ca* 
fite, hranchiisj pinnis prsecedenci fimilis, ied fquamas 
habec parvas, ferracas, obliqub ficas : a capite ad cau- 
dam linsam ex fquamis concexcam. Pinnarum quae ad 
branchias func color eft variiis ; nam parce exceriore 
candidae func, parte inceriore fe viridi nigrefcunt, quem- 
admodum Milvi pinnac, Hic etiam ex notis addicis Cu- 
suli fpecies elfe videtur. 

9. Corax feu Corvus Rondel. Pifcem hunc Cahote a 
capitis magnitudine fuis didum fcribit. Offa branchias 
tegencia coslata in aculeos definunc, Nptae quas adferc 
diftincftionis a Milvo & Cucuh a coloribus Dorfi nigro, la- 
terum rubefcence, vencris iadeo, pinnarum ad bran- 
^ehias parte interiore ex viridi nigricante, esteriore aibe- 

T 4' fcenc® S8 Synopsis Methodica 

fcenfe cum inaculis rubefcentibus ; vel a magnitudine 
pinnarum branchiaiium inter Milvinas & Birundineas 
media, delumuntur, nec magni momenti funt, uc a 
fpecie quinta diverfum non exiftimem. 

A. 4. Gory-atus five Gumardus grifeus, The G R E Y 
G u R N A R D. Dorfum ei fordide viride ; depidlum litu^ 
y/j nigris incerdum, Wctcy//j pundifve vel luteis vel albi- 
dis lemper. Lima pundiata eminentior eft 8c afperior 
in hac quam. in aliis fpeciebus. Caput in hoc genere totb 
grande, iaminis offeis contedum, ipinofum; in- hac ta- 
men minus quam in aliis fpeciebus. ^oftrum bicorne ; 
f/ ampium 5 maxilise, palatum, lingua dtnticeliis mi- 
nuciffimis afpera. Oculi grandes, iridihus argenteis. 
Corpus a capite fenGm in anguftum tenuatur. Finn<e ad 
branchias in hac fpecie minores funt quam Hirundini Si\xt 
Cuculo, Sulcus medio dorlo infculptus utrinque fpinarum 
oflearum ferie munitus eft, in quo pinnae fuccrefcunt. 
Denticuli fpinarum in hac fpecie minores funt quam in 
sliis. In ??2.Tr/ Bn>^«/co frequens habetur, Carofirma 
& fapida. 

A. 5. Uirmido Aldrov. The TubFish Cornnbien- 
fibus. Cdfite eft magno, offeo, angulofo, aculeis mu- 
nito. A Capite fcnfim gracileicic ad caudam ulque.quae 
vald^ tenuis eft. Dorfum fordidb viride ; latera diiute 
rubefcunc. . Caput a vercice ad os admodum deciive : 
interftitium cculorum convalle quodam excavatum eft. 
'MandihuU fiipcrior in medio crenata eft, non tamen in 
cornua divifa ; Squatnce parvae. Denticelli ut in praece- 
dente. Pijince ad branchias am.plifTimae, membrana fir- 
ma, radiis ramofis extenfae, pulchre coloratas, fummo 
margine ccsruleo fplendente : in nonnullis pifcibus ver- 
sus fundum radii feptimi & odavi macuU nigne in fpatio 
ex coeruleo albicance, aipedtu pulcherrimo. Pinnis his 
fubjuncti funt cirri feu digiti utrinque tres. In marg 
Cornuhiam ailuente. - 

6. Iwc^/w^ Venetorum, Milvus, iit puto, B^ndel.ViC' 
eem hunc a proxime defcripto leu Hirundine Aidrovandi 
non videtur fpecie differre : notae enii^omnes,dempta la- 
lerum divaricajione,conveniunr. 
7-: ' ' 7- C«2 P I S G I U M. 89 

7. Cuculus Aldrov. & fort^ etiam I\ondcletu Qefn. The 
Red GurnaRD, or Rocket. Pr<£cedenti fimilli- 
r/iuseft; difFerc I. Quod m^igniLudinem ejus nunquam 
affequamr, cum pedalem kngitudinem raro luperec. 
2. Qu6d capite fic minore ^ oculorum ir.tervalio angu- • 
ftiore. 3. Qu6d toto corpore & pinnis magis rubeac, 
4. Quod finnce ad branchias breviores func & minores, 
nec uc in illa coeruleae, fed potiiis circa margines purpu- 
reae. 5. Veficce aerece cornua. multo breviora funt. 6. O- 
percula branchiarum velut coelata ftriis feu r^^m quibuf- 
dam canquam a centro prodeuptibus; tres tiuvn fpnas 
liabent, duas fimul ex parte inferiore, & iingularem u^ 
■ trinque, multo majorem fuperiiis. 

A. 8, Lyra prior Aidrov, Cornubienfibus. The P i p e;R " 
Prsecedentem colore refert, veriim Caput diiutius eft 6< 
fiavcfcens ; magnitudine quoque illum fuperar. B^jlrum 
in duo cornua lata, ceu fpathas quafdam, circa margi- 
ncs fpinis valkta procendicur, qua infigni nota ab Hirun- 
dine prsecipub difFerc. Aculei in dorfo majores longioref- 
que quam in hujus generis aliis. Nares tubulis parvis 
rotundis prominent, ut mCuculo ave. In Ocea?io Britan- 
nico cum reliquis invenitur. A fono quem edic Fipr, 
i. e. Tibicen didus eft. 

' 9. Lyra altera Rondel. Vifcis eft oBagonus, fquamis 
olfeis totus contedlus. Odto angulos odo efiiciunc fpi- 
narum (dentibus ferrae (imiiium)ordines, feu potiiis fex, 
revera enim plures non func : nam fuperior & inferior 
ordo ob lacitudinem fuam, quia duplicem feriem fpina- 
rum fuftinent, miniis curiosfe conterr.p'anti gemini ap- 
parenc, Figura corpcris cum Cuculis reliquis convenic, 
ut 8<c^.piti} Sc oculorum m?.gniiudine. Bnfirum in duas 
fpathas feu cornua prselcnga deiinit, in qmbns Jjfina: duas 
perpendiculares. ^^^ftri cornibus, fquamis ofleis, od:o 
ffinarum ordinibus, & duobusduntaxac utrinque cirris 
ieu digitis, cum a congenenbus, tum ab aliis omnibus 
pifcibus abunde diftinguicur, uc prolixa delcripcione ei 
non fic opus. 

ic. MlLVUS Salv, Bellon,^ Aldrcv. L 2. c. j. HI- 
rundo I{ondsl, Gsfn, p. 5145. Pirabebe Marc^av. ■ThQ 
T ■ - ■ " • rLYIN(5 90 Synopsis Methodica 

F L Y I N G- F I s H. Ca-put ei latum 8c deprefTum & inter 
oculos concavum. Corporh figura longa, teres, 8c po- 
fteriora versus acutior. Totum autem caput crufta ofifea 
valida tegitur (ceu cranio fcabro, diverficolore, ex coe- 
fuleo fiavicante & obicur^ purjDureo) in duas praelon- 
gas validas dorfo incumbentes fpinas bifurcata. Sijua^ 
mis duris & afperis tegitur, quarum fingulas media 
parte in eminentiam afTurgunt^ proinde fquamarum or- 
dines toc lineas parallelas a capite ad caudam dedudas 
exhibenc. Opercula branchiarum cruftacea in longam & 
acntam fpinam ab exreriore margine ferratam; ultra 
utramque pinnam procurrunt Dorfi color nigricans, 
Alias notas, quas mulras habet, praetereo ; alarum dun- 
taxac mentionem faciam. H^ nihil aliud funt quam 
pinnae poftbranchiales, quse ad caudam ufque protcn» 
duntur, funtque veiut gemina^ ucrinque : Alns enim ma- 
jores anrecedic pinnula ^, radiorum, humili membrana 
cifdem annexa. Alse/w^/?/»/? partefordide olivaceae func, 
circum oras macidis rotundis ccsruleis pulchre depicfLse ; 
in medio parcis pofterioris maculis majoribus fufcis & 
ccsrnleo albidis ; versus fundum feu exortum interradios 
lituris obiongis cceruleis. 

Quod pifcis hic ex aquis alarum ope fe levet, Sc m 
aere volec ad lapidis jactum, ant etiam per fpatiuhi 
quantum fclopero perringi poreft, nimirum ufque dum 
ficcefcanc alse, ocuiari teftes funt Gallius, ^ondeletius 
Marcgra-oius, alii, Hoc aucem facic ur falvare fe pofiic 
ab hol^e Dornda, qui m.agna perfaspe cacerva ipfum perfe- 
quicur. i^o;.^.f in Italia, inque Sicilia & Melita infulis, 
in foro pifcacorio venalem fsepius vidimus, 

I. MuLLUS B^Hon, harh^.tus Rondel. Gefn. 66^. 
Hrigiia Iralis & Siculis. Lcngitudo femipedalis: Ca- 
fut ad lacera compreflum, a vercice ad os valde declive. 
Dorfum non culceilacum fed planum. A fummb capite 
i!bi craifniimus eft ad caudam ufque fenfim auguftatur 
cbelifci fere in m.odum. Squamis inregicur amplis, facile 
deciduis, colore fordide fiavicance. Defquamaco latera 
rubenc acfi minio velrubrica tindaforentj unde pifcis 

ipfe P I S C I U M. 9t 

«pfe I{ptiget Gallis dlcitur, Oculi in fummo capite diu 
irides a^gcnteae inrerdum purpurafcunci BarhuU fub 
inento geminse prselongae. quae in cavitatem fub inandi* 
bula inferioreinterbranchiarum. opercula redudise lati- 
rant. Dmtes nuUi, veriim maxillse afperae limse in mo- 
dum. 

MuUus carnem habet dui-am, friabilem, inrer pifces 
laudarilfimi & op'imi fucci, nec immerito apud Veteres- 
in pretiohabitam, verum cur tantopere aliis pifcibus prae- 
ferrecur, racionem non video. 

A. 2. Mullus major nofter ^ Salviani. i.Majov minoris 
duplus, 14 uncias longus, 1. Pinnse dorfi colore flavo 
& miniaco perbellb pinguntur. 3. Squcimce craifiores 
funt, & cuci firmiiis adh^refcunc. 4. In laceribus 3 vel 
4 habet lineas aureas fecundiim longitudinem parailelas. 
Penfantice in Cornubia. 

3. MULLUS imhcrbis five ^x mullorum^ Re di 
TrigUa Meliter/fibus. Quamvis rex muUorum a magni^ 
tudine fortb dicatur : quostamen mihi Valettje in Melita 
infula videre contigit parvi eranc, longicudine vix pal- 
mari. Ventricofus eft, quo ^ MuUo difF^rt, nec harbulas 
habec : Squamis tamen amplis, corpore rubore perfufo ^ 
Octdis magnis, MaxHlis limae inllar fcabris , pinnarum 
numero & fitu cum MuUo convenit. 

In Mari Mj/it^ infulas circumfluo frequens capitur. 

A. 4. D R A c O ftve Araneus Phnii B^ndeL Gq^ti, 
Draco marinus Beiionii. marinus & Trafcina Salv. Ara- 
neus alter Aldrov. Jhe W e E V E R. Praelongus efl & ad 
larera compreiTus, falcato ventre, dorfo redo. Lacera 
lineis panim luceis, parrim obfcuris a medio dorfo ad 
vencrem obliqub defcendentibus pinguntur. Squam.t 
tenues parv;^.- Caput mediocre compreflum. Oculi 
juxca fe ponci fummo roflro quam in aliis fquamofis 
propiores. In anteriore dorfi pinna fex radii venenofi, 
ideoque pifcatores capto pifce eos ftacim abfcindunc. 
Pinna pofterior huic fere concigua, longiflime ad cau- 
dam prop^ excendicur. Cubici incerdum jongitudinem 
atcingic. Arenis Ammadocis inflar fe infinuat. Sex dorfi 
finnce venenos habencur, 

A. 5. Ara- 9^ Synopsis Methodica 

A» 5. Araneus minor, Septentrionalibus Anglisy Aa 
O T T E R-P I K p. Hunc nos noRdum vidimus j no- 
inen tantiim a Thcma WilHfelio accepimus. 

6. A R A N E I leu Draconis marini fpecies ahera, Hanc 
Vl^mce & alibi in I;4/;4 vidimus pulchriiis coloratam, ma- 
culis amplis nigris, in eadem redta, utriufque lateris mc- 
dio litis infignem, quseque lineis in lateribus obliquis Iw 
uis caret, & priorem (ni male meminij etiam magnitu- 
dine fuperac. Sahianus & Aldrcvandus duashabent fpe- 
cies, majorem 8< minorem. Minor magnitudine excepta 
ad priorem noftrum propiijs accedit : major ad pofterio- 
rem 

7. N 10.^^1 Brafyieyifibus, Pieterman, i. e.' Araneus 
mariyius Belgis. Marcgr. Capite eft crallo • ore I{an£, 
gmplo, edentulo ; cra.isiiingu.h & inferiore mandibula 
iongiore quam fuperior. Anterior corporis medietas 
paulo latior eft ; pofterior angufta & teres : eftque uc 
plurimum 6 auc 7 digitos longus, fefquidigitum aun 
paulo plus /4^«/. OctfiV/ parvi, exerti, cylindracei, mcre 
Cancrorum. Ante exortam pinr.^e dorfalis duos habec 
/icuieos fortes, 6< fupra, poft branchialem utramque, 
unum acutum. Tegicur cute : Coiore eft in dorfo & la- 
tenbus, pinnifque ex nigro umbrae Sc grifeo mixtus pun» 
ftuiis nigris undique afperfis. In areyia prope litus fe ah*' 
fcondit, Sc incedentes vulnerat. 

A, 8. TrachuruS Aldrov. Saurus Sc Trachurus 
Silvian- L-<tcertus five Trachurus Belion. A S C a D, 
Cornubienfibus : Londinenfibus, A Horse-Mack- 
11.ELL. Sco7nbros colove, figura & fapora refert ; verum 
minor eft, corpore miniis fpiffo rotundoque, neque pari- 
ter ut ille maculato. In medio corpore lineam habet % 
capitead caudam dedudlam, felamellis ofTeiscompofitam, 
ron reciam fed media fuiparte deorfum infiexam,a flexu- 
ra fpinulis feudenticulis mediis lamellis innafcentibus^cau- 
dam versus continue majoiibus & eminentioribusferratam, 
undo lracl:uri nomen. In mari Britannico Cornubiam 
^Uuente & alibi. 

p] trachurc P I S C r U M. 9j 

9. Trachuro ajpms Curuata pinima ferafilieh- 
fibus K^arcgr, Bonito Lufitanis. Pifcis eft Qardcovadi 
magnitudine, vcl etiam major, corpore oblongo, facis 
tamen lato & crafTo, amplis branciliis, ocuHs grandibus 
argenteis. Ctix^ifquamis, prasterquam in medio lateramii 
quod permeat a branchiis ufque ad caudnm linea lata. 
aurei coloris : huic alia a branchiis incipiens, ad J'" lon- 
gitudinis parallel^j^ ducitur, deinde eam obliqufe fecar, 
8c pergic parallelo^s ufque ad caudam, : Hasc snte locurn 
fed:ionis duplici fquamularum minimarum ferie infigni- 
tur, & tota eft glabra : poft vel infra fedionem icidem 
duplici ferie fquamarum infignitur, linea ramen ipfa noa 
eft glabra, ut anteriiis, fed aculeata quafi denticulis pif- 
cium. CdoY in dorfo 8c \2XtX'hv.% [uhmre[cens^ in 'vintrs al- 
bus 6c fplendcns, 

Cum Bonitis plerunque copulari folent Alhacor^, quia 
iifdem in locis cernuntur, 8c promlfcue, ut puto, natant. 
Nemo certe eft qui vel femel in Indias navigaveric, cui 
uterque pifcis non optime notus fit. RondeJetius Amiam 
fuam h. e Pelamydem noftram Hifpanii quibufdam Sow;- 
ton vocari fcribic. Verum quem deicribic Marcgraviusi 
qu^mque verum Bcniton effe non dubito, longe diverfus 
pifcis eft 3 8c Trachuro fimilior quam Thjfnno. 

I o. Trachurus Brafilienfis, GuaRA tereea didus 
Marcgr, Septem aut 8 digitos lcngus eft, Capite obtufo, 
iridibus cculorum aufeis. Os denticulos habec minimos, 
Cauda bifurca. A branchiis lin^a tendit ad medium 
pifcis, quse deinde oblique deorfum vergit, & diredte 
iifque ad caudam porrigitur. Hxc pofterior line» me* 
. dietas hamulis pofteriiis verfis armatur, 8c utroque latere 
triangularibus veftitur fquamulis minimis. Cclor in 
dorfo & iateribus ad lineasdidas ez hyaJino ccerulercens ; 
i-eliqua pars albicac cum aureo fpiendore. Pinna vcn- 
trales a!b^, reliquse cum cauda aurea?. 

ij. GtAUCus Aldrov. pag. 30I. Amia Salvian* 
Leccia Rom.t 8c Liburni,- In ingentem magnitudincm 
excrcfcit : Figura Salmonem refert, corpore craffo, Icngo, 
& caudam versiis quadraco, Dorfum obfcure coernleum 
Gum levi purpura^ cindtura : latera magis purpurafcnnr. 

U 5f«^* 94 Synopsis Methodica 

^ ^uamls minufculis tegimr. Os pro pifcis mole mcdi- . 
^um, Maxiilas denticeliis fcabra^, uc 8c Mngua Sc paia- 
^u.m. Oculi mediocres, iridihus albis. Pinna dorfi an- 
^erior, aculcis 5 aut 6, omnibus caudam Ipedlanribus, 
hcrret, quo a Rondeletii Giaucis ditFert, Pifcem hunc 
Li^iwr^ji priir.iim, poftea ^Tr.a nadtifumus, 

12. Glaucus primus [(crJc/, Pifcis eft /^/«j, te- 
nuis, figura rhomboide: Colcre in dorfo obfcuriore, in 
iateribus & vc77tre argenteo, maculis in utroque latere 
fufcis tribus vei quatuor : fquamis parvis ; QciiHs me- 
ciocribus, iridibus argenteis ; ore mediocri inms coeruleo^ 
deyitihus in masilJis TninutiJJimis. Pro pinna dorli ante- 
iiore fpinarum crdinem habet numero 7. rigidarum,. a- 
curaruEi, pcrbrevium, quarum prima antrorium fpedlat, 
reliqux recro : connccfluntur auiemmembrana, quasan- 
reriori ,per toram longitudinem adnexa, proxime lequen- 
tis bafin tantiim leu pedem attingit. Infra pinnas, quse 
in dorfi faftigio& ima corporis carina «qualiter procur- 
rant, corpus in caudam tenuatur Sc gracilefcit vald^. 
Cauda longa, &i omnium maximfe in duo praslonga ccrnua 
jeu anguios procurrit, extremis apicibus nigris, Pifcem 
hunc tum I{cmcv, tum Livorni vidimus. 

13. GlaucuS lecundus I{pndel. A priore diffcrt^ 
quod ejus mtigjiitudinem nunquam attingat : qu5d 7 
iiculeos in dorfo habeat ad caudam Ipedtantes, ciim prior 
^dunraxst : quod a fuperiore branchiarum parte ad 

/i edium corpus Hnea tortuofa admodum demirrarur, hinc 
Tedia ad caudam protendatur : in illo a branchiis ad 
caudam linea rcdta teniat; pinnsque pofteriores tum 
fuperna quam inferna parte maculam nigram habent qua 
hic carei : Tandem ille corpore eft latiore, hic ftridicre. 

1 4.,. G L A u c u s tercius t(pndeL feu finuofus Gefn. 
-p. 463, A fecundo difert^ Qti6d dentes huic {unt a- 
cuti ; Linea a branchiis dudla longb magis tortuofa 
fiexuGsique : Dcrfum ex coeruleo nigrefcat ad lineam 
praididlam ufque, pars linese fubjed:a candidiffima fit. 
Aliis Glrucis csetera fimilis. 

15. C E Lx u p E I R A Brafilienlibus Mrrcgr. Magni- • 
ti:dincm incerdum acgiiirit 9 auc 1 pedum ; crajfitiem 
' cor- P I S C I U M. 95 

corporis humani. Corpore eft oblongo, 8< capite arque 
figura Tiburoni haud abfimili. Caput ei depreflum & 
iatum ; Os pro corporis mole non magnum, edentulum^ 
prominentiis tamen acutiiHmis replecum. Oculi haud 
magni iridibus albis, Cauda bicornis. In interfticio 
inter occiput & dorfalem pinnam 8 ojfeos triangulares 
aculeos ohixntx, quos recondere in carne, atque erigere 
poteft atque pro armis ufurpare,. Caput ofTeum 8c gla- 
brum. Totum corpus exiguis fquamuUs veftitur, ira uC 
torus pifcis glaber videatur. Qolore tocus eft niger ex^ 
cepco ventre, qui albiflimus eft ut Creta. Pinna omnes 
Kigr<£ exceptis ventralibus quse albse oris ni^ricantibufo 
Pifciseft marinusj & incer Brafilienfes optimus habetur, 
i6. Umbra Rondel. p, 182. Gefh. 1230. Chrcmis 
Bellonii Geln. />. 265. Venetiis CQtSQ.- Vmhra Bello- 
nio Cetaceus efl pifcis, 60 plerunque librarum pmdere i 
4 plus minus cubicos longus, Quos nobis Roma & Ft- 
netiis videre contigic Cyprini magnicudinem non excede» 
bant. Figura eft comprefliore. Cyprino latiore & tenui- 
ore magnitudinis racione habica ; dorfo culteliaco & a ca- 
pite afTurgente, Line^ plumbece & pallide lucese vicifTim 
a fummo"dorfo ad imum ventrcm obliqu^ dudl^e, un*' 
dulatae iatera perbellb depingunc. Stjuama mediocres. 
Opercula autem branchiarum touimque caput ad os ui- 
que fquamola funt, quod ci cum Mugile, aliifque non- 
nullis marinis pifcibus commune. Caput modicum, nec 
cculi grandes; Os exiguuip ; Maxilla fuperior produ- 
d:ior : Dentes \n maxillis & imo ore tenuifTimi, A man- 
dibulae inferioris angulo dependec barbuia exigua 8: bre- 
vis. Cauda plana, in reAam fer^ lineam terminata. 
^om^, Venetiis & alibi in Italia faepius vidimus, unde 
conftat eum fupero & infero. Ma^i communem effe, 

I7.C0RACINU'> Rondeletii /. 5. c. 8./>. 128. Vmhra 
Salvian. & /^/^/-cv. p, 8 1 . QoXovcTincam referc, figura ad 
Percam propiiis accedic. Squama ei medihcres : Os non 
amplifTimum : Demes in maxillis : Cauda cvim expandi- 
tur extrema circumfcripcione fubrocunda. Oculi medio» 
cres, iridibus fufcis, Pinna ventrales 8c quse recro anum 
eft, nigrae & veluc ai:ramento cindse. Fer cmnia fere reli- 
qaa cum Vmbra convenic: fort^idemeft cum fequence 
U a x8, U M* 9^ -? i' N P S l S M E T H O D I C A 

i8. U M B R I N o Rom* dl^us, an Ccraci>-us 
Rondel, an fofte Lntus, cjuldem. Ab Vmhm differc 

1. Cclcrc, iincis rubobrcuris, furcis» & e:: giauco coeru- 
lcis alteinis, iniulanls, fupra lineas pundatas, a dorfi 
medio capuc versiis cbliquc dudis, vario: infra Jineas 
pundaras iineolce obliquas non iunt adeo confpicuje. 

2. Qi:6d hnrbci carcar. 3. Qut)d fpna ad anum (quam 
aterque habet) major & validior fir^ Addit 4. Sahianus 
hunc ilio multo minorein elTe, nec enim unquam vidifle 
fe qui pedalem magnitudinem fuperarer. jr. Saporn 
etiam fuavitate atque carnis teneritudine illi inferior eft, 
'Nares juxta ocuios patuias. Foraminula etiam nonnulJa 
babet circaomarginem roftri. i^cw^s liunc nadli fumuFj 
«bi non infrequens eft apud Ichthyopclas. 

19, Coracinis affinis COROCORO Brafilienfibus 
Marcgr. Pedali .eft loigitudine^ dorio incurvato, fapite 
& ore obtufo, devticuHs parvis iiaud.acutis. Pinna ven- 
trales anreriiis firma & zcui2i fpina fuffulciuntur, uc 8c 
pinna ponc anum duabus. S^uamis tnajufculis veftitur, 
eftque totus argentei coloris, fed in dorfo ejiifque pinnis 
& cauda cum dilura. umbra misti. In quoiibet iatere 
ilria; digitum latse e diluta umbra defcendunt. Venter 
totus & iliius pinns alba^, 

20. Coracinus Bralliieniis GuatucUPA didus 
lAarcgr. Corvina Lifit, Corpore eft ohlongo bipedali ^ 
dcrjo pauliim, ventre minimiim curvo ; Ore acuminaro, 
maxilla inferiore produdiore ; de^itihus minimis j hran- 
chiis ampiis ; Oculis ftuferi magnitudine, iridihus argen- 
teis. Parvulis rotundis/^«/??72;5 totus veftimr, colorts ar- 
gentei fplendcnris cui in dorfo aureus adn^ifcetur. Pinnse. 
& cauda, ut & ventcr albicant. Pinna doji Anttrior 
sriangularis, alta, duriufculis fpinis fufFuIta. 

Pifcem huuc in infulas Jama^cce Portu Veteri captum 
deicripfit D.S!oa7ie. Ubi Injulani s AngVis, A DrUM- 
J^ER-FiSH, dicitur. 

21. Ccrrxitds affinis flut CuculoAca.ra, ^mmz BrafiHen- 
fiujn JVlarcgrav. The G R A Y G R U N T. Pifcis eft Ja* 
tus, dorfo incurvato, 6, 7^^ dig. lcnguSj 4 latus, Perces 
Mifnic^e ligura ^ Ore haud amplo, dmiculjs minutifTimis, 

" "" ' " culif P I S C I U M. 9? 

hcuils grandinrGiills, iridihus albis. Pimi.t ilcrfa^is per 
tocam longitudinem extenfa 6c continua c(l ; Hujus anre- 
rior medietas fpinis luffulta eft, 8c cam in riman:i poreifc 
recondere, pofterior molles habec radios, ncque uilatn 
foflulam in cjuam recondatur. Pinncc veiJtraks, &: qux: 
sd anum eft, finguIaE (ingulis ffinis firmis muniuiiLur. 
Pinnarum omnium 8< cauda: color luteus ieu aureus fplen- 
dens. Totus \di[nn' f^uamulis argenceis cx auro Iplen,- 
dentibus. In quolibet iatere 7 habec magnd<J}ri^i fccun- 
diim longitudinem ad caudam uCque cxtcnfas, colori? 
fufci fplendentis, in quibufdam aurei feu iutei. \n 
Oceano infulam* Jamaycam circumfluente capiut ad Pcr- 
tum veterem. D. Sloanr, 

22. UranoscopuS Aldrov. p^g, 264. SaUian: 
Callyonymus \qI Vra?jjfcopus Uondci Gcfn. 15" 9. H^mice^.- 
Vcnetiis I^ucerne &: Pefce Prece, item Bocca in capo. 
Longitudine eft dodraniali, rariiis pedali ; ca-pite magno 
&fereqaadrato, olfeo, afpero; cor^u--^ tereriufculo: fuf 
pina parre tot^. cinerea^ 'vciitre aPpido ; fqtiamis n,iinimis, 
LinciC Uternles retro primam dorfi pinnam ad fe iavicem 
accedunc, deinde defcendentes ad cauuaj pinnam mediam 
dednunr. F«ciVj plana, furfum fpedlans, unde nomen, 
in qua oculi fibi vicini, protuberantes, exigui, iridihui au- 
reis. Os facis amplum in eadem faciei planitie ccelutrj 
fpeclans, mentum infra os humani aiiquatennsa^mulum. 
MnxilL-e dentacse : palato quoque dcntes innalcuntur, 
Inferius labium harbuUscrchris \e\m fimbriatum. Mul- 
t^ .alise not*e addi pofTent, veriim ha^ ad diftindtionem 
fufficiunt.. In Mari Mediterranco frequens capitur» 

A. 23. PeRCA fiuviatilis Rondel. B Uon, Gefn, Sc 
aliorum. APeaRCh. Magnitudiv,e eft dodrantali, 
auc pedali, dorfr a roftro afHirgente Bramo in modum : 
Corpore latiulculo ti fufco fiavicante, :(onis feu areolis ni- 
gricantibus 'y ^m 6. a dorlo ad ventrem defcendentibus • 
diftindo ; fquamis parvis, denfis, afperis induro, pe- 
clore tamen nudo. Os amplum ; maxili^ denticeliis 
afpcr^e. Pinnce ventraks &i cauda? bifnrcx pulcbrb*rM- 
benc. Oculorum irides aurea?. Branchiarum opercula 
in acutum anguliim dcfinunr, &c fuperior lamina m acu- 

U 3 leunv 98 Synopsis Methodica 

leum. Vorax eft pifcis, & lumbricis terreftribus avidif- 
fimfe inhiar. In lacubus & flumini-hus apud nos frequen- 
tcs funt, in pifcinis etiam & vivariis inclufi libenterde- 
j»unt. Ctrwf eft alba, tenera, guftuigrata & falubri, unde 
5c Perdix aquarum vocatur. 

14. Lucio-PERCA Schoneveldii, Scbifus fivc 
N.^gemulus GcTmznovum Gefn. Paralipom. 1288, /4/Jrov. 
L 5. c. 59, Auguft^ Vindelicorum 5c^zWf /. Longiffimi 
ulnam aequanr, nobis defcripti fefquipedales erant ; //- 
hras 10 rariftiro^ excedit. Figura eft longiore quarn 
Percd, 8c in caudam exiliorem produfta, roftro quoquc 
longiore & acutiore, dorfo non omnino alTurgente, ventre 
laro £< plano r Sijuamce dense ftipatae fimbriis afperis. 
Dorfum Sc latera, ut in Perct ^urata; ex fufco fordidb 
flavicant, dudlibus oblcuriodbus, nullo ordine pofitis 
varia : infimus venter, ut & pinnae ventrales nonnihil 
rubefcunt, minus tamen quam in Perca, MaxiIIa fupe- 
r/VpauluIumprominet ultra inferiorem, uzvxque denti" 
ceUis afperse. Jux^a primum pinnarum par ojjiculum eft 
in3 aculeos delinens; item ad radicem pinnarum bran- 
chiarum opercula in unamvalidam fpinam procurrunr, 
Orw-eft candidifTmia, Pilcis eft D^»«/'/^k«j ; Capitur 
eciam in Ambrcdis lacu Bavari^, vulgo Ammerfee, fi 
incd6 Nagmulus lacus idem fit cum Schih Danubii ^ 
r.am Gcfnero diverfi videntur. 

2^ ASPER flfciculus Rondel. Gohioni ferfmilis 
Gefn. 478. Aldrov. lib. 5. cap. 27. H^atisborht Strever di» 
itus. Figura corporis longiore eft & exiIiore,pr2ecipu^ cau- 
dam versiis quam Schilus, Dorfum medium ab occipite 
2u pinnam velut fulco impreffo concavum eft. Odto vel 
riovem x^^iis tranfverfis nigricantibus, Perc:e fluviatilis 
in modum, diftingultur. Dorfo eft fquamofo, pcfiore 
nudo. Magnitudine excepta ScLilo perfjmiiis eft ^ Pifcis 
pariter Danubianus, I{c%tisbon<e frequens. 

26. Perca Amboinenfis N/>tt^oj^. Aquarum duU 
clum alumna eft, fed rariiis occurrit, fpithamam circiter 
h-^'ga, Percam mftratem narandi mcdo, nonnibil etiam 
corports figura & fapore referens. Colore eft (ubobfcuro' 
auc faico, lineis fubcaeruleis, fub loftro varius, unde & 

pinnsr P I S C I U M. S9 

^mnseetiam contiguarcoerulefcnnt; iatcrales autem feu 
/w/P/^Mwc/b/^/w fubvirides funt 8c maculoi^. Pi^-ma dor- 
falis in icone NleJihoffi ncn reclc pcLt e/I^ radiis difcretis^ 
nec ullis intercedcntibus memhranis co7mexis^ cujufmodl in 
nullo unquam fifce vidijfe memini. Icon rcp-<cfcntni: 
areolas tranfverfas olfcuras a medio dwrfo ad ventvem -per 
latera duBoi, ut in Perca : unde pifcem Percls fubjunximu?. 
A. 27. Faber five G&Hus marinus Rondeletii Gcfn. 
Tahgr Aldrov. A D o r y, or D O r e b, quafi Deaura- 
rus. Corpore e^ lato S< compreflb, ad PafTerem figura 
s.ccedens, verum eredlus natat, non ut ille in latus re- 
clinatus, Caput ei peramplum, comprelTum ; hiatus 
oris immanis. Color in lateribus olivaccus, in medio 
utriufque macula fatis ampla, rotunda, nigra, hujus 
ipeciei charadleriflica. Pinna dorfi anterior radiis acu- 
^eatis decem mftruda, quibus fubnexi funt radii tocidcm 
iiiolies, qui paulo cis apices aculeos defcrunt, 8c feorlim 
in altum procurruntj^c.vid.defcript.in Willugh.Ichthplog. 
/>.294.Spinariim brevium ordines habenturhinc inde unus 
ad radices pinnarum dorfi,8< ani. Verum plures notas ad- 
ferre neceffarium non eft, cum-nihii fer^ non fingularein 
■iioc pifce occurrat. 

28. Abucatuaia Brafilievfihus Marcgr. Peixc 
gallo Lufitanis. Ob nominis Lufitanici convenientlam, 
& aliqualem pifcis ipfius fimilicudinem hu4ic Fubro fub- 
junximus. PalTeris magnitudine, figura Sj crailitie eft : 
ore camen haud amplo, edentulo : iridibusoculorum ar- 
genteis, Duohabet quafi fila in longum extenfa ab infe- 
riore corpore, & unicum raleindorfo ante pinnam dor- 
falem, Caret Iquamis , colore totus eft argenteo, excep- 
tis filis, quse nigra funt. 

29. A P E R Rondel. /. 5. c. 2^. Aldrov. 297. Gefn. 7. 
Genuce StrivaIc,Riondo ^omcc. Figura corporis Fabro pcr- 
limilis efl;, led multis numeris manor : corore Erythriai, 
fquamis circum oras fimbriatis, ut tracfVanti afper videa- 
tur : roftro acuto, furfum nonnihil reflexo, quod cum 
os aperit Fabri in modum proturdir.Dentibus carct. OcuJi 
grandeSjiridibus albis. Prop^ fundu maris verfacur, & [em- 
pore prascipu^ procellofo, una cum Scolopace pifcatorum 
^'eniculis extraiiitur. U 4 Pifces loo Synopsis Methodica Tijces non aculeati, quih^s unica in 
Dorfo pinna. 

I. H TPP URUS ^cndeletii Gcfn. pag. joi. ^« 

c/j eft marinus Hijpa-nicus, A C4/??Vff velut cr;y?4 erigi- 
tur, contin^nfque pinna magna ad caudam ufque pro- 
tenfa : cui nm.ilis alia brevior a podice ad caudam uf- 
que. Pinn^ venrrales podicem fere atcingunt, qui in 
medio corpore iitus eft. Os mediocrei dentes exigui 
acuti in miaxillis, palato, S: lingua. Oculi miagni : Squa- 
tnce minutillimse. Cclcr Glauci, figura a capire fenfim 
tenuior ftridiorque. Cdrne eft pingui, fuavi 6c dura, 
qualis Thynncrum Glauccrum^ue, 

2. GuARACAPEMA Brafilienfibus lAarcgr, Do- 
rado, i. e. Auratus pifcis Nieremberg, La Dorade Ro- 
cheforrii, cujus mas nautis Delphinus dicitur. Prsece- 
denti idem eft, vel fim.illimus, corpore lato 8c ccmpreftbs 
non ira craffo. In 6, 7^^ pedum lohgltudinem excrelcir, 
latitudine feu alticudine m^axima prcpe caput fefquipe- 
dali. Caput definit in figuram quadracam, eftque in a- 
ciem edudum. Os haud ita amplum pro magnitudine 
corpcris, m.andib^ils comiprefirilTimae, denticuli acuu. 
Paulo (iipra GS ccw//pofiti funt, mrtgni, rotundi, iridilus 
argenteis. Pinna infignis a fumimitare capitis per totum 
dorfum exrcndirur uique ad caudse czortum, in medio 
7 aut 8 dig. lata, conftans membrana ad tadum coria^ 
cea, 8c fpinis mcllibus interiiis fuftentata. Huic oppo- 
fira ab ano ad caudam, vitl digitum lata. Cauda circi- 
tcr fefquipedem longa in duo cornua perampla diften- 
dltur. S^iuamulis m:ininr.is veftitur tctus, qua^que ad 
tatflum Mx fentiuntur, iia ut glaber videatur, Cofor iri 
capite, dorfo, hreribus, pinnis ex viridi & argenteo 
niixtus, rmcuHs ct^ruleis varise magnitudinis, MiHif 
grani hordeacei, £/w, Yariegatus, In ventre ver6 

albic&t* P I S C I U M. loi 

albicacii Carnem habec ficcam & bcni fapcris. Pircis eft 
pjlagius, velocifliQ-iC natans, omnibus qui Ind^as Orienta- 
ies, Occidentalefve adnavigan: notilfimus. 

3. NovAGULA pifcis Rondei. Gefn. 74 1. ^pmanis 
Pefce Pertine Salvian, Capits eft permagno, valde rameji 
(non fecus quam tcto corpore) comprcHb, & omni pror- 
fus roftro carente. Linea namque anrcriorem capicis 
partem terminans ^ vertice ad os fere perpendiculadter 
demictitur. Os parvum, deiztihus parvis acutiffimis, 
prsecer 4 anteriores & loRgiores municum. 0:uU parvi 
in fuperiore capitls ^^6.0. locaii. In dorfo sb ejus initio 
fere erigicur pinna non admodum lata ad caudam ufque 
extenfa j cui opponitur alia in imo ventre, ab ano ad 
caudam fcre produdla. Cauda lara. Squamis magnis 
tegitur. Caput, maxillas & branchiarum opercula plu- 
limis ccsruleis lineis infignita apparent ; imi vencris 6c 
caud.^ pinnae fubflavis & virentibus, decenrer inrcr fc 
canceilatim commillis. Pimia dor/i rubra eft, cccruleis 
nonnullis confperia mnculis, Corpus reliquum ex rubro 
flaveicir. Palmi77j^^m>«^/7*^r?i excedere non foler. [{omce 
raribreft, Bjoodi frequens & in Melita infula. Caro tene- 
ra, ^rlabilis, boni fucci S^ concodlu facilis. 

4. POMPILUS }{cmdcl. pag. 25C. Gef)i.Z%']. Pifcis 
eft pdagius, fquamis carens. A branchiis ad caudam 
iinea magna curva ducitur, a qua ad ventrem lineas mul- 
tae curvse defccndunt traniverfe, interpund^. Supra 
lineam dorfum varium eft 8c maculatum. Os eft me- 
dium ; Dew.^^iparvipro corporis ma^nicudine. Cauda in 
pinnam definii: ncn diviram^ Pars quaj fupra Sc inter 
oculos eft flavefcic, aurTquecolcremlmicatur. 

5. Mo7iocercs minor Mvf Scc. F{eg, Lcngitudine eft fef- 
quipedali, ktitudinis dupia, corpovc vaide compreflb, 
dorfo Percse inftar afrurgente; ventre arcuaro. Os angu- 
ftum ; dentes in utraqne maxilla, acus modicce crafli- 
tudine J digici longi. OcuH prop-2 fummum caput fiti 
diametro unciali. A vertice porrigicut cornu re-dtum, 
teres, conicum, glabriim in exliccato pifce rrigricans, 
deorfum mcdjce depreflum ^ In anibiruad bafin duofum 
digipmm, 3 digicos loDgum: MiiIIo intus affe firmari lor Synopsi§ Methodica 

videtur, neque in os inferitur uc in MGmccrote cetaceo, 
veriim curis ipfa produdla (m cuticuJa pedum in clavos) 
in corneam quandam fubftantiam induratur. Dorfaiis 
pinna ^ capite ad caudam exrenfa fcfquidigiro altior 
eft. Ventraiis ponc anum huic relponde'ns & limilis ad 
caudam pariter producitur. 

6. N H A Q u u N D A Brafilienffum Marcgr, Corpore 
eft 7, 8, aut lo digicos longo, duos Uto, ubique fere ae- 
quali, Ca-put & os fere Lucii ; Dentium loco maxillas 
afpera? limas inftar Iiaber. Oculorum irides fufcas. Ab 
inirio dorfi ad cauds posne esorrum pinna prorendrtur, 
3 digiros longa, unam ferme lara, ^qualis, in fine tamen 
pauio larior. C^«^4 teftadura, nigra tegicur. Squamce 
mediocres • color dorfi & laterum obfcure grifeus cum 
fplendore argenteo. In utroque latere ordinem habec 
macularum rorundarum nigrarum P//? magnitudine, & 
inter has difperfa pmiLluU muita ccerulca, PiTincc omnes 8^ 
caud^ aurese, doriales pun6:is coeruleis sTK-lct. Linea 
larcrales nigrXf & prope caudam iinea utrmque elara 
fic aurca. 

7. P A R u Brafilienfium Marcgr. Latus eft & fubro- 
tundus, haud craflus, i z circicer digitos longus, 7 Utus» 
Pinna dorfalis, & quae ab ano eft, duos circiter digitos l^- 
tae ad caudam ufque exrenduntur, haberque earum quae- 
libet in fine prominentiam inftar funiculi, dorlalis 5 
yentralis 3 digitos longam. C^pite eft parvo ; ore elato» 
angufto; minutilTimis dcntibusalbis; ocuiorum iridibus 
Bavis. Totum corpus veftitur ftjunmis mediocribus, 
quarum dimidius numerus niger eft, dimidius auten:; 
flavefcit, ita ut lunulas flavas in corpore nigricante ge- 
ftare videatur. Poft branchias macuU ucrinque flavtt 
habetur. Cauda i\ digitos longa 8c totidem Uta, 

8. ACARAUNA Brafilientium Marcgr, Magnitu- 
dine cxxai\zz Paru, fed non ira latus eft, f^uamulis nigri- 
cantibus. Cauda bifida, Per totum dorfum & ventrem 
eriam imum pinna extenditur acuta, in pcftrema parte 
digirum circircr lata. Os parvum anguftum denticuUs 
minutifTimis. In utroque latere prope caudam acutijjj- 
mum habet acukum^ digitum lere longum, quos in 

■" latfra P I S C I U M. loj 

latera po.te{l recondere & evaginare, & alios pifces lasr 
dere. 

9, Acaranna qundmtay nautis re/w/^z dida, in mulris 
ab hac dijfcrt. Qiicd antcrior pars corporis firajnimi 
coloris erat, pofterior/«y^/ ; quod fquama^ Hneis paralle» 
lis caelacae effent : (uperiori maxilla? 4 urrinque SpinuU 
innafcunrtir, inferiori hinc inde duo fpicula grandiora, 
rigida, acuta, digitum circiter longa, & GalH ca.carinm 
inftar nonnihil inflexa, deorfum obliqu^ fpecflantia. Dor- 
{zlhpinna a vertice, ventrales ab ano ad caudam exten- 
fa?, fibi mutuo fere paralleJa? decurrunt ut pifcis quadm- 
tus videatuT. 

10, Acarautia exigtia nigYa^ :{mis nliquot luteis elegari' 
ter defiHa D. Lifter. A praicedente parum dijfert ; ni(i 
qu6d illius T^once coloris ferrei funt, 8c paulo alirer dif- 
ponuntur : Deinde in hoc nullse vifibiles fquamse. Dep 
criptipnem vide D. fPillughbeii khthyol. /ippend, p. 23. 

11. Acarauna altera major^ An Paru Brafilienfium 
Marcgr, Hujusctiam defcriptionem videCis lcco citato, 

12. GUARERUA Brafiiienfis iVi.irc^r. Corpwe eft 
lato comprefsoque, 4 digitos lcngo, tres latq : Ore par- 
vulo,^f«^/<:«//j minutis. In fuperiore dorfo & infimo ventre 
pinnam habec longcim (3 Utam, quse ambas in acumen 
definunt figura JuhuU. Cauda quadrata : SquamuU ni- 
grse inftar lerici fplendentes, fimbriis flavis. Pinn^ om- 
nes vigrcs, Circa os linea crafTa eft ferrei coloris, & alia 
illi perpendiculariter fuperpofita. Corpus 3 line^e lata 
ceu fafcia ambiunt, quarum dua? per latas & pofticas 
pinnas extenduntur. Candam etiam talis linea fecat. 

A i.HarenGUS l{ondeLGcfn. Aldvov.Chalcidis fpecies 
BeHonio, A Herring. H^c pifcis fpecies per totam 
Europam nunc dierum ade6 nota 8^ celebris eft, ut notas 
ejus charad:erifticas exquirere fupervacuum foret. Lon^ 
gitudo dodrantalis auc pedalis, latitudo pollicum duorum 
triiimve, Caput compreffum, ut & totum corpus, fqua- 
mis magnis, fubrotundis, facile deciduis indutum 5 dorfa 
^ cxruleo fufco, vsntre albo, defquamato argenteo. Ven- 
tre eft acuto fpinofo, fquamis denticulatis, continua fe- 
ne-acapice ad caudam ufque difpoficis. Mandibula in- 
1; :. . . - A - . . . _ feno- 104 S ynops is Methodi CA 

ferior fupericre produdtior, dentkellis afpera, vJti eft S^ 
lingua &: palarum. Ciiiilimb extra aquas moritur. Re- 
cens in cracicula toftus, aut in fartagine frixus, & butyro 
condims, non minus falubris quam fapidus & palato 
gratus cenieuur ; quamvis nonnulli ob moliiciem incauce 
urentibus facii^ febrcs generare fcribant. Saiitus, & vel 
fumo induracus, vel murta conditus, in longinquas regi- 
cnes tranlporcarur, magno vendencium emolumenco. In- 
gens & iidem plane fuperans Harengorum mukitudo quo- 
tannis capicur. Greg-itwi natant. 

k.z. H A R EN G U S minor (ive Pilchardus. Chalcis, /. e. 
Celerinus Gallorum Bellcn. The P I L c H a R D. Ab Ha» 
rengo, cui perlimiiis eft» in nonnullis dijfert. i. Quod 
tercia falcem parce mir.or fic. i. Corpore pro magnicudi- 
nis racione paulb crafTiore, vencre miniis acuto. 3. Quod 
jusca fuperiorem branchiariim angulum macuut nigr^ 
norerur \ in nonnuliis alis pra^ccrca 4 aut 5 ordine in 
eadem re(5ia candam verlus ciipclica^. 4. Dentes nidlos, 
neque in maxilhs. neque in lingua, neque in palaco ob- 
tinec 5. C.:ro fiiTnior 8c delicacicr noftro palato quam 
ipforum Harengorum. <5. Quod hic ab apice pinns 
dorfalis appiehenfus pencanc in arquiiibrio, ille vero eo- 
dem modo tradhcus deiabacur pronus. Gregatim natant 
ingjentibus agrninibus. In mari Cormbtam ailuenre circa 
oppida Penja?is & S, IvcSy & fuperiiis eiiam ufque ad 
Devoniam 8< Dorceftriam magno numero quotannis capi- 
untur, fale condiuntur, &: in tranfmarinas regiones de- 
portantur. Quin & D. D.ile in Oceano cciam Germanica 
a4 oram Effexi<e capi, & Branrriam aliquoties venum 
adferri, nobis afiifmavit. 

3. SaRDINA [{pndel, Gefn. p. S90. Aldrov. l. 2. c. gS, 
Sardina Uo)7he ; Sardella VenetHs. Chalcis Bellonii, quem 
in Gcca;2o Celerinum dici putat. Collatis diligenter hujus 
& Pilchardi noftri feu Celerini Gallorum defcriptio^iibmt 
cum BeIIo72io plane fencio hunc ab illo fpecie non differre^ 
fed magnitudijie tanriim, cum paulo magis in Oceano 
quam iri mari Mediterraneo excrefcar. 

4. Sardanus Italorum PvOma?, Chalcidis fpecies 
BcMcnic. De hoc quoque pifcf BcHomi fentenri^e accecb, 

eunde«i P I S C I U M. 105- 

eundem fpecie efle cum Harengo Oceanl, quamvls ih 
Oceano magis proficiac in jnagnitudincm quam in Mari 
Mediterraneo. 

A. 5. SprattiSc SparHngic//^/ nihiialiudncbiseflTa 
videntur qu^m vel Harengorum vel Piichardorum foemra: 
(iquidem coliatis diligenter inter fe Sprattis & Harengis^ 
nuilam neque in figura, neque in partibus corporis in- 
ternis aut externis praster magnitudinem, neque in faporc 
carnis differentiam invenire potui. Cui confonanr tem- 
pus capiendi circa folftitium hybernum, diu poft edita 
Harengorum ova, quo temporis fpatio in eam magnitudi- 
nem facile pofTint excrefcere ; nec alio anni rempore in- 
veniuntur. Quin & -pifcator quidam fenior Cornubienfis^ 
quem fuper hac re aliifque confuluimus, nobis retulic, 
duo Sprattorum genera in mari Cornuhiam alluente capi, 
alterum Harengorum, alterum Pilchardorum foboJem,qua2 
a fe invicem facilb pofTinc diftingui. Cum Pilchardi Ccr* 
nuhiie 8c Devoni<e tantiim littora frequentenc, ulterius in 
mari Britatjnico Oricntem versiis raro progrediantur, a- 
libi circa Angliam unicum tantiim Sprattorum genus in- 
venicur- 

De Sparlingis Merfeienfihus S< '^fternenfihus confule 
O. Willughhy lchthyolcgiam, p. 221. 

A. 6. Clupea Salv. Alaufa, Clupea vel Thrijfa 
Rondel. Gefn. Alofa Aldrov. ASh^d, The Mother of 
Herririgs, Ab Harengo difFerc. r. Qu6d latior fit & te^. 
nuior^ ad lacera magis compreffus. 2. Qu6d majcr^ uc 
qui ad cubitalem longitudinem, 4 polJicum latitudinem 
cxcrefcac ; pondus ^lib. 3. Quod juxta branchias mag- 
nam habeat utrinque maculam nigram rocundam, 5c 
pr^eterea in eadem red:a caudam versiis 6, 7'^ aiias mi- 
cores. quo cum Pilchardis convenit, 4. Qu6d anadro- 
mus fic, & flumina fubeac, quod apud nos Harengi non 
faciunc : ni fort^ Sparlingi ^flemenfes excipiendi finc. 
De iis enim nobis nondum fatis conftat. 

Sahrinam ftuvium menfe Martio & Aprili fubeunrr 
Caro in cibis comm.endacur, verum creberrimis & mols- 
ftis rpinulis intercexca, ob id mini^is plaaec. 

7. Aconus • ioS Synopsis Methodica 

7. A G O N u s Bdhml A^cnus vel ChalcK Rondel. Gefn. 
17. Sara-cbus Aldrov. /. 3. c. 58. Omnes Hiftorise Pif- 
cium fcriptores ^gomim ab ^/j«/t drverfum faciunr, 
Vemm D. M-^illughhy Sardeilas iacfis Benaci, quas Verona 
accurac^ defcripiit, Phivarum nurpsio, fim, radiis, Bran- 
chiis, oris crena, mnculis iateralibus, ventriculi &: veficas 
figura, & totius eciaui corporis, aiiilque omnibus acci- 
dentibus & partibus lum internis, tum externis. fola 
magnitudine excepia, cum Alaulis convenire obfervavit. 
Quod vero ad magnitudincm attinet, fibi k pifcatoribus 
relatum fcribic, hoc genus pifces Pejchie)\t primo anno 
Scarahinos dicijfecundo $ardellos,itmo W^cww.Quibus fu£- 
fragatur pifcator quidam Lucarne7?fjsqn\ Agoncs minimos 
vulgu Gabianos dici Gefnero aflerebat, majufculos Agonos^ 
maximos Cepias, i. e. Clupcas^ quae ^ mari in Verhanum 
afcenderenr pcr Padum. Alios etiam in eadem fentehtia 
efTe video, unde Agcnum, Sardellam & Alaufam eundem 
fpecie pilccm effe nullus dubito. Fieri enim poteft, uc 
Alaufa (quas anadromos pifces effe in noftris etiam flu- 
minibus experimur; in alios etiam lacus, riimirum Larium 
five Ccmenjem, Bcnacum & Luganum, per eimdem P^- 
dum afcendant, ibidemque pariant, irerumque in mare 
defcendant : per hyemem enim in lacu Lario non capi- 
untur, nec ut puto in aliis lacubus. Veriim nihil fiden- 
ter aiHrmo. 

S. HarengUS minor Indicus, Mecr Blciir: i. e, 
Bllcca marina Nieuhof Harengi magnitudine eft, vcrum 
brevior & latior, nec colore differc ; falituram etiam 
admittit Harengorum modo. Cauda eft forcipata : capi- 
te figurse infolica^ &c exoticx. [icon nihil lingulare aut 
exoticum reprsefencac] rcfiro & oculis ampUs. Caterva- 
tim magnis agminibus natant una cum Harengisj ad 
oram Malaharicam praecipue. Sapor non ingratus, non 
tamen Harengi fimiiis. lis utuntur MaUbarici ad agros 
in quibus OryT^am ferunt impinguandos. 

Pifces plerique Indici, li non recens capti efitentur, in 
farinaceam quandam fubftantiam moUefcunt. Hujus 
tamen caro tirmior eft & durabilior, unde & fale (uc- 
• diximus)<X)nditur,6c per univerfam Indiam circumferCur. 

A. 9. P I S C I U M. 167 

A. 9. EncraSicholus Aldrov. Lycoftomos Rpn- 
dcl. Gefn. HalecuU Bellonii. Anchovies. Palmi ion- 
gitudinem & pollicis crajjitiem in mari Mediterraneo uun- 
quam alfequuntur. Bellonius. Nos Ceftrice palmo Jongio» 
res vidimus, 8c pollice crafliores : Forte hi ^ Mediterra- 
nei maris incolis fpecie diverfi funt, nam Sconfelditts Ly- 
coft omos Balthicos pro diverfa ab Encraficholis fpecie ha- 
bec. Corpore funt quam Hnrengi tereciore & minus 
compreffo, pellucido nifi ubi obftac fpina dor/J, fquamis 
deftituco. Cotore ferb Spratti, ^ofiro acuto ; mandibula 
fuperiore long^ ultra inferiorem procurrente : ridu orit 
pro pifciculi magnicudine immani, apercuris eciam bran- 
chiarum ampliffimis : Ocults grandibus. Schonfeldius fqua- 
mas exiles & facilfe deciduas Lycoftomo fuo tribuir. En- 
craftcholi falici in quovis fere liquore prunis impofito fati- 
le dilfolvuncur. 

ic.Lycostomus Occidentalis ; an Balthicus Schon^ 
feldii ? A pr*ecedenre non alia in re q^jikm ma^nitudine 
illius dupUj differre nobis vifus eft. 

11. BxiccA Schonfeldii Bramis junioribus & co- 
lore & pinnis non abfimilis pifciculus eft, quem ad Eide* 
ram vocant Blicl^^ fcd fui generis, ventre lerrato, 8c ul- 
tra digici longicudincm non excrefcens, nec laco fai 
caftigato corpore inftar Hare7igi emaciati. Pinnas eo 
numero & pofitu habec quo Brama, Nos (inquitj cum 
Hamburgenftbus pifcatoribus eundem cum Sprattis noftris 
pifcem efle cenfemus. Spratci autem {ut fuperihs diximus) 
€x fententia noftra nihii aliud funt ^uam Harengi juve- 
nes. 

12. M A R E N A Schonfeldii^ Lacus Plonenfts in Holja^ 
tia, uc 8c Suerinenfts &r Scallenfis in Megapoli incola eft. 
Harengo omnibus fer^ in partibus refpondet, pinnis, bran- 
chiarum incifione ampliore, dorfi fubnigro, laterum ar- 
genteo colore, & fyuamis facilb deciduis : fed minor eft 
aliquanco, duorum uc plurimum palmorum longicudine, 
pleniore icem carne, duriore Sc friabiliore ; vencre molli 
non ferraco : nifi qu6d in Scallenft hcu Marenas cubita- 
les capi certum fic. An pifcis hic cum Sparlingo lacus 
H^Jiermhfts iderafir, inquirendum .^ 

13. Prsci io8 Sy.nopsis Methodica 

13. PiscicuLU<; Rom^ Argentina diduj,' 
Sphyrdina parva five Sphyran.c fecunda fpecies B^ndeldtio 
Gefn. ic6r. Corpore eft chlcngo cereri, a fquamis nudo, 
Merlucio (imili ; fupra lineas laterales h viridi cinerci, 
infra eas, argentei coloris, ac fi argentum foliatum ei 
induceretiir, prscipuebranchiarum opercula : ^cftro oh- 
longo, ore modico. Dentihus in maxillis nullis, ac circa 
iingu^e apicem 6, aut 8 recurvis. Oculi grandes, iridi' 
lus argenreis. Cercbrum per cranium tranfparet. Pinna 
dorfocircamediamlongitudinem innafcitur r^^zVj decem 
fuftentara, Cnud.i forcipara. Veriam nota maxime cha- 
radteriftica, qua ab aliis omnibus mihi cognitis pifcibus 
differt, eft v:Jka deren, urrinque conica, exteriiis pulchre 
velut argento foliato poliriiiimo obducfta refplendens, 
cujus ufus eft ad Margaritas ardficialcs, quae naturales 
& genuinas menriantur, eiEciendas. B^ma in foro pif- 
catorio nadti fumus. 

14. VuBARANA BrnfilieTifivm Marcgr. Trutta no- 
ftratis figuram imirarur corpore oblongo, quadrate cylin» 
draceo ; pedcm iorigus^ femipedcm craf/us, capite acu- 
minato, haud magno ; ore edentulo ; pupillh duplici cir- 
cuio, primiim aureo, deinde argenteo cindla. Pim<£ uc 
jn reh'quis hujns generis : Cr^udd bifurca. SquamuU or- 
dine lineari ita affabrb fitse fecundiim corporis longitudl- 
n?m, ur ad tad:um glaber videatur. Dorfum ex argen- 
teo ccerulefcic ; venter alber. Branchias ita glabrae funt, 
uc lamins argenteae videantur. 

Camari"Puguacu BralUanis Marcgr. Dorfo eft 
redto, venrre paulum extuberante ; Capite acuminato ; 
Cre ampliirimo, edentulo. Superior mandibula inferi- 
ore brevior eft, ita ut claufum os (uperiiis habeat. Oculi 
rummo Impsriali laciores, iridihus argenteis. Longitu- 
dinem adipilcitur 11 aut 12 pedum, craflirudinem hu- 
manam. Pinna dorfi elata eft, triangulans, lata, quas 
appendicem habec verfus pofticam partem vergentem, 
eievaram, triplo longiorem inftar funis craiTioris. Huic 
opponitur in vencre pon^ anum pinna triangularis, lara, 
fquamata, quas appendice concinua angufta protenditur 
ad caudse fei^ exortum. S^uamis veftitur magnis fub- 

rotundi^ P I S C I U M. ibf 

rotundis, ardb fibi impofitis, ade6 ut quadruplices au£ 
Quintuplices jaceant, argenteisy ut totus Pifcis argento 
obdudtus videatur, prseterquam in dorfo, ubi coeruleus 
eft, argenteo tamen tranllucente. Pinnce omnes argen^ 
tece prxter dorfalem, quae eundem cum dorfo coloreai 
babet. ^ . . ' 

1 . A. A C U s vu^garis five Oppiani, Aau prima fpecies 
^ondel. Gefn, BsAov» & ^Petfti Grsecis. The H O R N- Fis H 
or G A R - F I s H. Pifcis eft lcngus, gracilis teretiulculuSj,- 
v,entre tamen feflili, caiidam versiis quodammodo qua- 
dratus ; Darfo virefcente. Mulds infignibus notis ab aliis 
omnibiis pirdbus differt. i. f(o/?ro longiffimo, aeuto, 
tenui, utraque maxilla dentibus acutis creberrimis mu- 
nita. 2. Quod unus & continuus dudlus ab ore ad anum 
ufque, abfque, ulla Ventriculi 8c inteftinorum manifefta 
diftindtione, tendar, H^c tamen nota non eft adeo pro- 
pria huic Pifci, quin uni pi aeterea vel alteri conveniat ; 
ut Lampetris, ^Qubdfpina dorfi a codiione viridis evadar« 
4. Qiiod maxilia fuperior mobilis fit,ut in Crocodilo. Ventet 
6c latera argenteo colore fplendent. Dorfum e cxiuleo 
virefcit. In Mari Bntannico duas Acils fpecies inveniun» 
tur, ut nobis retulerunc pifcatores Cornubienfes, quarum 
akeri Girrcckjy alceri S kjpp^''^ ^omtn indiderunt. 

2. Acus pifcK, Naeldvifch Nieuhoff. ab Acu^ mHvaze 
hon video quid difterat, nifi ventris 8c eauda coiore pur- 
pureo. 

3. Acus maxim^ fquamofa D. Lifter, Qtiem defcrip» 
iit 2 pedes 8c 6 dig. longus erat, 3 dig. latus, fed reperi- 
untur akero tanto majores. Inferior maxtUa (quae fupe« 
riore pauI6 breviorj ad 6. dig. extendebatur, ut ri^u^ 
ei ingehs fit. Nares in apice maxillae fuperioris fitae. Ad 
margines maxillarum finguli dentium tenuium longiuf" 
culorum ordines, item aiii minutorum. Pinnarum nu- 
mero 8c fitu cum pr^cedente convenit. Cauda corpori 
obliqub inferitur, nam fquamae fupern^ ukeriiis exten= 
duntur. Squam<e majufculse, validse, cuti firmirer ad- 
naerent ; fiinrque rhomboides, i, e, in acumen definentef^ 
eleganti ordine difpofitae j fiquidem a dorfo mediOj 

71 (.quod rfo Synopsjs MetModica 

(quod per longitvrdinem iqiiamarutrj fubrotundarum or- 
do percurric) earum ordines fpiras alicujus in modum ad 
iinum ventrem obliqub deducunrur. Color in ficco ex 
albo viridis, hic illic macv.Us diftinctus. 

4. A cus Indica, mandibula inferiorein fpiculum pro- 
dudla. Eief.Dits neufe Kieuhof. An Balaou du Tertre, 
'Corpore eft tereti, eleganter maculcfo. Linea viridis 
media latera fecundum longitudinem dividit. Mandibu- 
ta inferior in acutam fpinam procurrit. Sparlingum ut 
magnitudine ita & fapore refert, 

5. Acus altera minor BeUon, Gefn. p. 9. Magnitudine 
k prima fpecie dijfert, nunquam enim digito cmffior ex- 
crefcere folec, nec pede kngicr evadere. Tenuibus fqua- 
tnis veftitur, linguam exiiem, & defttes molares obtufos 
in cre habens ; leptem etiam fupernb Sc infern^, & in 
cauda propendentes pinnulas. IninfulaLz//'i2olim Pbana, 
affatim capitur. 

6. A cu s bidica minor Muf Leyd. 
7.LACERTUSvel Saurus A cui fimilis I{^^ndel. Forte 

idem cum quinra frc-ccedente. Pedis eft magnitudine, 
Acuhus brevior 8c craffior, rcpro acutiore, fed breviore 
£c farfum recurvo. Loco de?2tium maxillse ferrarae. Jn 
reliquis /^cui vulgari fmilis, pcfteriore corporis parte a 
podice adcaudam caudaque j-pia. Scombris par, five par- 
tis hujus caudseque iigaram,iive ejufdem pinnulas fpectes. 
Carfie pir.guiore eft quam Acus, nec a Scombris dlfferen- 
te : & revera Sc^^mbri potiiis quam Acils fpecies cenfendt 
eft, ideoque hinc removendus. . 

8. PetimbuaBa Brdfilienfibus Marcgr. Acus roftro 
craffo ofteo angulcfo Afpend. H-ifi. Willugh. The 
ToBACCOfipe-FisH. Tres aut 4 pedes /c;;^«j eft, 
corpore inftar Arguil/^e ; ore edentulo acuminato, fupe- 
■riore miandibula breviore quam fit inferior : utraque 
autem paululum acuminata, minutifque dentibus exaf- 
perantur. M:ixi'U inferior vix duos digitos ionga, ade- 
cque ridlus- taniiim parvus; fuperior olfea five cornea 
eft, item pulchr^ ftriara & angulofa. Capitis longitudo 
in pifce trium pedum pedalis, /. e. tertia pars torius. Ca- 
pitis crairicies poft ocuios 5 digitorum, inde pauiatim mi- 

Ruitur i»ISCIUM. iTi 

huitur m prope os fit trium tantiim. OcuU magnitudine 
Nucis A^vellance & fer^ figura, zride argentea, in anteri- 
ore & pofteriore parce minio notata. Ponfe anum duas 
habet hic pikis pjnnas m ima corporis carina, & rotidem 
in iummo dorfo iis refpondentes, quod huic proprium 
& pecuiiare eft. Cute eft inftar Anguillce glabra ^ coloris 
in. toto dor(o & lateribus hepatici ; in capite duplici, in 
dorfb triplici, in iateribus unica ferie macularum cccruiea" 
?•«>» varii, &c, Venter albefcit. 

9. PiElAYA8i Piranha Brafilienfibus Marcgr. Longi- 
tudine eft pedali, 6. dig. latus ; dorfo incurvato, capih 
obtufo, ut Dorada. Oris biatus paraboh'cus, qaod ex- 
adl^ claudere poteft, habetqoe labia quibits dentcs tegir, 
quos obtinet rriangulatos, albos^ acutifTimos, 14 in quali- 
bet maxilla, in unum ordinem difpofitos, quibus uno' 
itiorfu partem carnis es quacunque parte hominis poreft 
abripere, quafi novacula efTet abfcifra. Ocuii parvi chry- 
ftallini. Ab ano incipit pinna, firma fpina.snteriiis rriu- 
nita, caetera mollis, & maximam partem fquamiuis te- 
6ta, exrenditurque ad exortum caiidae. Cnu.^^a bicomis. 
tolcr fupin^E partis ad lineas laterales dilute cinereus 
cum pauco coeruleo mixtus, ac fquamula quixrlibet firr.- 
briam habet ignei S^ ccsrulei coloris tranfpIendentis.Proni 
pars tota coloris eft flavi oblcuri una cum pinnis. CceurjQ 
fluvii fundo nhaximb gaudet. 

10. Piray<£ fecunda fpecies magnitudins eft & figura 
•pracedentis, excepto quod parvulam habeat pinnam fqua- 
matam in medio dorfo inter dorfalem & caudam ; ^ 
quod colore difFerat; qua parte iile cinereocoeruleus eft, 
hic aurei ac rubri cum cinereo mixti coloris eft ; qua 
ille flavus, hic croceO-aurei. Dorfales tamen pinnae tz 
cauda cinerei diluti funt cum pauco ccsruleo mixti, 

11. Vii^kYm tertia fpecies alba : Caput huic non 
ita obtufum ac reliquis, fed os paulum prominens fignra 
conica. Color ventris &: laterum argenteus ; borf & c.i- 
pitis argenteus cum pauco cccruleo tranfplendente : pi.n- 
narum argenteus cum gryfeo mixtus. Mlnor eft reliquis, 
nec ita mordec ac illi. 112 SyncjpsIs MEtHoblCA 

11, M A T U R A dU E Brafilieulibus Marcgr, Corportf' 
eft oblongo, longitudine fere femipedali, felqui digicumf 
Utus ; caphe latiulculo, durs cefta tecflo, Mandibula in- 
ferior pau!6 longior iuperiore, inque ea fex denciculi 
acutiflimi. Irldes oculorum aureolx exceriiis fufca?. 
Cauda in lineam fere redtam definit. Squamd magn^e, 
ordine polita?. C4/?m? fupinum., dorfum, latera nigra, ut 
& pinn?e omnes. Venter ex aibo canefcit* Lacus & Pa» 
ludes incolic, fiuvios non ingredirur. Boni eft faporis. 

13. TAREiRA^i^ rio^ i. e. fiuviatilis Marcgr. Oblongo 
eft corpore, dorfo re6to, ventre paulum prominente. In* 
ferior mandibuU fuperiore longior ; dentes acutifTimi* 
Caput Lucii capiri nonniiiil fimile : Oculi facis magni 
prom.inuli. longus eft 15 auc 16 digitos. Pinna dorfi- 
iis magna, refta, parailelogramma, pius 3 dig.»Ionga, 
2 lata medmm dorfum occupat. Squamce fatis magnas 
in dorio fufcze, fufcis in lateribus argenteaz admifcentur, 
Capuc tegitur dura tefta fufca ; venter torus albicat. 
Pinnce omnes fufcce, fed nigro cranfverfim undulatae, uc 
& Cauda. Capicur in fluviis, eftque edulis. 

A. I. Lucius Rondel. Belion. & aliorum. The 
PiJC'? or PiCKEREL. Corpore eft tereti & oblongo, 
jacuio aut veru fjmili ; capite plano ; rojiro ejrporredlo 
Sc veiut anferino, riclu grandi, cauda bifurca, fquamk 
parvis confercis : colore fordide viridi, maculis flavican- 
tibus undique afperfo. Binna in dorfo unica, pofteriils 
versus caudam fica. Dentes in maxiila inferiore, lingua 
& paiato, acuri, recurvi, aiternis mobiies. In infignem 
magnicudkiem excrelcunt, uc 3-0 nonnunquam libras 
pondere fjjperent. Caro firma, fapida & faiubris efr. 
Stagna, paiudes, fluvios incolit, voracifiimus eft, aliofque 
pifces pra;da[ur,nec pilces tantiim if^ ^ aviculas 8< avium 
|)ulio3,aiitai:ud quodvis animaicuium obvium rapit Sc de- 
^ orac. Ac nec fui quidem generis pifcibus parcii culn ci- 
bus alicunde non fuppetic. 

A. 2. Sturio, Rondeiecio Acipenfer, Salviano SU 
lurus. Tiae S T u r g E o n. Pifcis Iiic quamvis cartiJagi- 
nei-!<: fit. oviparus ramen eft reliquorum more, p)t)inde 
a^ hoc genus perciner, non ad '^ih.imi Ariftoteii did:a, 

cju^- P I S C I U M. II} 

qa^ %m tJ^ sJotbV *^^ Lavium rnore'] 'i^a Ji ^aa-d^g,. Fl- 
gwa corpori^ longa, pentagona, a iquamarum offcz^ 
rum ordinibus in 5 angulos tnbuta, venrre plano, reiiiii. 
Squama omnesinfaftigio ipinam habent brevem validam 
recurvam. R firum longum, latum, trnue, uicra os pro- 
currens, medio inter os & extremum 4 habet barbuUs 
dependentes in redla ad roilrum traniVersa. Oj parvum 
edencuium, quod ad modum cubi procrudi & retrahi 
poteft, unde patet pifcem lugendo veici. Cauda. Galeo- 
r.um fimilis. Color corporis in fupina parce ex caefio ni- 
gricans, in prona argenteus. Magnos amnes libenter fu- 
bir, ibique ad Cetacei piicis magnitudinem excrefcit ; 
Marinus cubiti magnitudinem raro excedic. Inveni- 
untur interdum 14 imo 18 pcdes longi, 180, 200, 260 
libras pendentes. Reliquam Sturionis Hiftoriam vide 
m Ichthyologia D. H'illughhy. P. 240, 

3, A T T I L U s ^rmdei Bellon, de Aquacil. p. 1 26. Gcfn^ 
Aldrov. Adella & Adano hodie Italis di(ftus, Fado amni 
peculiaris credicus. Attilus in Pade inertia fingucfcsns 
ad mille aliquando iibras, catenato captus hamo, nec niji 
boum jugii extra^.m* Plin, Calcagninm qui eum vidir, 
quibus nocis a Sturione differa: in Epiftola ad R^ondeletium 
oftendit. i. Sfwn^ pelagius eft, Attilus amnicus & Pado 
peculiaris. 2. Sturio non remere vifus eft 300 iibras 
xquare , Attilus ad loco iibras interdum excrefcit. 3.' 
Adius ciim ad certam magnicudinem excrevit, fpinas 
quas per 5 verfus difpoficas geric ut Sturioy abjicit : cum 
Stu^io eas tota aecate recinec. 4, Caro Sturionis callum 
habet, 8c mirifice palatum obledat, Attiii concra fluxa 
eft & mollis, 8c palaco pariim jucunda. 5. Utrique 
\Sturioni 8c Attilo^ os (ine dentibus^ led Sturioni fere or- 
bicujatum, Attilomxxlio majus & ad iineam obliquara 
incifum. 6. Roftrum Sturioni refimum ac ladufculum, 
Attili planum & paulo minus qu^m in mucronem deli- 
nens. 7. ^m/o tergi coior aibicans & lanofus, Sturioni 
vergit in glaucum. 

Pifcem hunc dhHufone Germ^poruffi non di6^erre fulpica- 
inur. • " 

4. H U S O Germanorum Gcfn. p. 59. Aldrov. 1. 4. c. 1 1, 
Dodli plerique Antac^um interpretantur, B^-^ftrum habet 

X 3 iongif^ 114 SynopsisMethodica 

longiiTimum, fub roftro 4. vel 8 harhuhs ; pinnam iri 
dorto unicam, non procula cauda ^ in venrre duo pin- 
narum pari?.. Figura Lucio non mulLUm diflimilis eft. 
Venter ei fiavus ur in Cyprino, Dor/um nigricat. Sfju.^mis 
caret. Vice ciTium cartilagines habec. Alhertus fpeci- 
em Sturionis eOe ait, fed ^ellis ajbse & lenis, abfque om- 
ni iquama & fpina. Cnro dulcis & palato grata efle di- 
cimr, cruda alba, coda rubra. Piicis eft Damhianus, 
nec reperirur (inquit Alher-us) in aliis aquis quam D^- 
nuhc.. & infiuenribus in eum. Kos Biin Boryfihene, Si 
in Pado repeiiri purarnus : B:'nflhenitcm quippe Antaca' 
v.m, 8< Padanum Attilum non aiio p^^ pifces fufpicamur. 
Qpod ad magnimdincm attinet, ipfi (inquit Vadlanus) 
vidimus plerolque -^^ondQ 400, minimos 50. Ahertut 
magnirudinem Hufoni tribuit tantam ut vix biga trahi 
pomt ab equi? tribus aut qiiatuor ; longitucunem per- 
fedris 24 tedum. 

5. iCHTHYOcOLLA I{cndel. ^ B.ilon. Cetaceus eft 
plfcis Cdefcribenre F{cnde!etic) carrilagineus, fine oflibu^ 
ullis au»; fpinis, (ine Iquamis ; capite craflb 8c laro, ore 
magno & in prompru pofito : e iuperna maxilla apophy- 
fes 4 carnofs dependcnt. Oculos habet parvos pro cor- 
poris magnitudine Carne ell: pr^edulci &c glutinofa ad- 
modum. Adde e B^ lonio 5 quod oblongam & prope te- 
retem formam referatj quod foftro careat, (itque fuh- 
lurea, dura, J;£vi ac glabra cute conveftita ; bina ante 
oculorum canrhum parva atque aperta foramina habe- 
at : pinnas in tergo duas ad caudam eredtas ; branchias 
velut Ipineo tegmine communitas Sturionis mcdo ; cau' 
d:jm ramen magis bifurcam : quod denique paulo fupra 
fpineum operimencum branchiarum quodam ad ejus Ur 
tera imprelTQ foramine pervius fic. 
Pifce§ PISCIUM. 115 Pifces hujus generis malacoftomi (Pifcato' 
rihus noftris L e a t H E R M o u T H fi d- 
F I s H E s) fluviatiks. 

X3 I S maxilU edentulae funt ; dentes autem in gutture 
*■■* feu imo ore prop^ vencriculi orificium fiii. Vefica 
natacoria huic generi biparcica. 

A. I. Cyprinus 1^071 de/etii, Gefneri 8c aliorum. 
^ G A R P. Magnitudo infignis. Corpm fpifTum, dorfo i 
capice afTurgence, & acuto : Squam.^ maximae ; colcr in 
lenioribus flavefcens. Pro lingua palatum carnofum. 
Primus dorfi pinnrs radius olTeus eft 8c robuftus, hamulis 
deorlum fpedanribus uncinacus. Centum circiier ab- 
hinc annis in /^^giiam illacus eft, nunc tamen in p.'fcina 
i< fluviis frequens habetur. Carne molliore, humida & 
parum glucinofa eft, fatis infipida 5 magni ta.men nefcio 
quam ob caufam a ganeonibus fit. 

2. Cyprinus ciavatus five Pigm Rondel. Gefn. 374." 
Cyprino ica per omnia fimilis eft, uc demptis acukis Cy 
■priniim effe ajHrmes. A branchiis linea curva du(5ta eft 
puyiBii nocaca. Colore eft glauco, vcntre rubefcente. Squa- 
mis magnis tegitur, e quorum medio oriuntur aculei 
acuti, veluti cryftallini, prominences, pyramidis, auc clavi 
caligaris inftar, ita ut dimidium laci digiti ^ corporeex- 
tenc nuilo ordine. Clavos hofce certo cantiim anni tem- 
pore, Afriii fc. & Mdo menfibuf emitcic, quod 8c Cy- 
prini laci nonnulii cum generanc, & alii fortafle pifces 
faciunc. In Lario h Verbano iacubus cantiam repericur, 
ut afferunc Meiiolanenfes. 

3. Cyprinus minor Indicus Muf. Leyd. 

A. 4. Brama marina cauda forcipata D. Johnfon^ 
Pifcis eft planus, B^utiVi fluviatiiis in modum prxccnuis, 
carne corapada & Iblida, coriis rquamofus : 26 unc. /o«- 
gus, 10 latus^ ad caudam valde gracilis, quam habet 
forcipatam. Dorfum nigrum, larera paulacim lucidiora 

X 4 ad 1x6 Synqpsis Methodica 

ad ventrem ufque qui argenteo colore Iplendec. Infe- 
rior ruasilla duohus dentium ordinibus inltrutta eft, fu-* 
perior uno ramiim & minimorum, OcuH grandes, qua- 
drupedam fimiies. Brarchiarum opercula perampla, 
SalmQnum xmula. Pimia m m^dio dorfo ««/c^, per td? 
ram longimdinern continua, cui oppolita in iqna ventris 
carina ab ano' ad caudam, propemodum exrenfa. In pa- 
lude Mlddelburgenfi prope Tefce fluminis oftium. seftu raa- 
ris dclatus, undis recedencibus deftitucus repercus eft, 
Seft. 18. r68i. 

41. 5. Cyprinus ktus five Brama Gejn. B^ndeL Al- 
drov. A B R E A M. Pifcis eft lacus & cenuis, figura rhom- 
boide, capitc parvo, x&ftro acuto, vertice lariore & pla- 
niore, dorfo repando, cukellaco, a capite renfim alTurgen- 
te Porcini in modum. Dorjum ex c^ruleo nigricac, iace- 
ra & venrer albenc. Squam.-e grandiuiculse, minores ta- 
iTsen quam pr^cedencis. Os pro pilcis mole perexiguum. 
Carne eft moUi, nec mulium laudaca. Stagnantibus a- 
quis Sifluiiis pigrioribus deledtacur, ubi in magnicudi- 
riem adeo prcficic ; uc in lacu quodam Arvemi^ viderie 
^ir.d-^letius Bramas qu^ binum cubicorum longicudinem, 
pedum cocidem latitudinem «quarenc. 

6 -RootaUG. /. e. Er)throphtfjai'mus GQrmznis di' 
^v.s: Bramu z^ms. TheKEo.EYE, Figura corporis 
jBram:m referc, niii quod crailior Hz. Dorjum ei repan- 
dum & m : vum. Pinnce omnes rubefcunc, cocumque 
corpus rubri ti.JwOra diluiiur, maxime oculorum irides, 
Sub lingua macuia crocea cernitur. S^uama quam Ru- 
tilo majores. Inteitina bis tdrve reflexa. Ab Orfo diftin- 
guitur, orulorum rubedine, macula crpcea fub lingua, 
pludbus in pinna doriali radiis, & Inceftinorum volu- 
tis. 

7. CaraSSius fimpHciter diclus feu Carajjii tertium 
genus Ctin. paraiip, 1275. Aidrov. 6\^, Cy^nuMS latu^ 
alim. Gorais B^iisbonce. An Blicca feu Alburnus lacu- 
itris G Jn.ip. 17. Bai^erus Rondel ? Cyprinus brevis Schon- 
veld } Quem defcriplimus dodrantalis erac, corpore corri- 
prelTo, dorfo acuto afturgenre, Bramce fimili fed paulo 
c:aiIiore ; colore es aureo f^avefcence, lineis per omnes 

fquamarura P I S C I U M. iij 

fquamarum ordines dudis ; ventrc luceo ; cre rotundo 
parvo ; oculis parvis, profundius incra orbicarum cava 
depreffis quam in aliis pifcibus.A Br^?w^ difFcrr figura cor- 
Ytons breviore 'y i.Colore. 3. Pinnx dorfaiis, ejuiqne quae 
ab ano eft radiis ucrinque hamuiis exafperacis uc in Cy- 
p^ino, 

8. Ballerus ^ondel. non alia in re a CaraJJio no- 
ftro differt qukm rubro pinnarum & caudaj coicre : 
Schvcenckfeldius tamcn diverfum pifcem facic, & B'''LCc<e 
Synonymum. 

9. Blicca, feu Alhurnus lacuflris Gefn. fcrte cum Bl'cca 
Schonfeldii luperiiis defcripra idem fuerii : quem iile 
Spratto Anglorum eundem eile pifcem judicar, fed maife^ 
mm Sprattus a Brama figura corporis iongfe difcedac. 

loi Plefthya Bellon. C^r^^o noftro aucidem eft, auc 
proximus pifcis. 

11. CaR ASSii prlmumgenus Gejn. p. 1275. Hujus 
generis pifces parvi func (raro 8 digicos €xcedunt) tenii- 
cs, lati, colore fubaureo, cui circa dorfum fufcus ad- 
mifcecur. Dupla ejus ad laticudinem longitudo. Capu^ 
parvum ; pinna dorii & cauda fufca, reliquze pinnas e 
fufco puniceaer. Vivaces funt admodum. Reperiuntur 
in Alhi, verum e pifcinis Sc ftagnancibus aquis, quas 
magis amanc quam fluentes & iapidofas, e6 veniunt ut 
parianc 

12. CaraSSH fecundum genus Gefn. Hi aliquanto 
longiores 6c craffiores funt prsecedencibus ; fquamas fimi- 
licer uc illi, vel uc Cyprini^ a gilvo feu flavo nigricantes 
habent. A CaraJJh & Carpa velut compofici videntur 
unde i^arpkiirafs dicuntur, Hi quoque ut primi generis 
C^rafp, h piicinis & ftagnantibus aquis Albim ingrefli pa» 
riunt, inque eo crefcunt. Utrifque caro eft fubflava & in 
cibo vifcofa. 

A, 13. TiNCA omnium fere Autorum. TheTENCK. 
Cyprino minor eft,excrefcic ramen nonnunquam in parem 
fer^ magnitudinem, &: pondere ad 20 Ib. accedit ; bre- 
vis, cralTus, longitudine ad latitudinem tripla, rcftro bre- 
yi ac retufo, cmda lata minkTne forcipata ; dorfo nigri- 
pnte 5 lateribus c viridi flavicantibus, feu aureis 3 fqua- 
^ mis ii8 Synopsis Methodiga 

ipis prLrvis, tenaciter adhxrenribus. Totus pifcis luhvw 
cas ell, Sc muco vifcido obdudrns Anguill<e\x\?izv. Tincse 
ut viles, intipidse, infalubres, difKcilis concoAionis, mali 
fucci, &: febricirantibus noxiae a med cis omnibas uno 
ore damnantnr. Stagnantibus & paluftribus aquis" & 
fouviis tarde fiuentibus gandet, 

A. 14. R U T I L U s latior feu ^uhellio fluviatilis. A 
Ru D D or Ro UD, alicubi A F i n S c a L E. Orfus Gsr^ 
wanorum, Kunlo fluviatiii 3.UZ eriam Cy^r/wo latior eft, 
Brnma crafiior. Colori; es fufco fiavicante & fquamarum 
magnirudine Cyprinum refert. Cauda nonnibil ruber, 
pinnse venrrales, & quse ab ano eft, intenfius. Opercu/a ■ 
branchiarum macula fanguinea plerunque notancur. 
Narium foraminageminautrinque. Oculorum Irides fla- 
veicunr, pundiulis nigris velut irrorats. DefJtes Sr pala- 
tum ut in Cyprino. Dorii pi^ina mediam longirudinem 
cccupar, decem radiis inftruda, qnorum tertius longil- 
(imus, primus fecundo dimidio brevior, & minime hama- 
tus, fecus quam in Cyprino, a quo vel hac fola nota di- 
verfus effe convincitur. Pinna ad branchias utnnque 
una, radiis 19, primo majore quam pifcibus hujusgene- 
ris, in ventre du^e, e regior.e ei qui in dorfo eft radils 
utraque novem, pinns br?.nchiarum funt aibidiores re- 
liquis, illaque dorli lividior. Orificium excrementorum 
plus tertia iongitudinis parte ab extrema cauda diftat, 
qus ei fubnedirur pinna radios 13 continer, cauda.iotci- 
pata, linese pundtatae in lateribus bis inflesse. Digiros i% 
Si 16 longus invenitur. Reperitur in ^eno^ in lacubus 
in Holdernefs agri Eboracenfis, in lacubus non procul a 
Lincolnia D, Lifter, & in fiuvio Cherwell agri Oxonicnfis, 
D. Plorr. Hift. Nar. agri Oxon. 

15. V R O w - F I S H pifcis R^itisbona didtus. Corpoxs 
eft qiiam Orfus aliquanto longiore ; dorfo fufco, verifre 
fiavicante. Pinrice ventris & Ani nonnihil rubefcunr, 
reliqus fufcx funt. Sqn^^ma: magnse argenreae. Irides 
cculorum ima parte macula languinea notanrur. Intefti- 
jiorum triplici reflexione, ii alise not^ deelient, ab Orfo 
diftinguitur. 

16. NaSUS P I S C I U M. i'f 

16. NaSUS Aiberti Alclfov. 611, Gefnero etiam 5?- 
fnus & Platyrhjnchos didlus. Savetta Icalis. Stieta. Fer- 
rarienfibus, N.^/e Germanis. Longitudo pedalis ; color <k 
ligura Leucifci aut Captonis. V^-^^ter & latera argentea, 
Pronae partis fimi^e omnes, S: interipr pars caudce in non- 
nullis aliquantulum rubefcunr. Ad occiput macuia eft 
nigricans, Caput exiguum ; Venter planus, lacus, /^«4- 
w^ amplas. Linece iitcraks VQniri quam dorfo propio- 
res funt. ^ftrum ultra os aliquantulum prominet [(imum 
8c obtufum eft, Gcfn.'] quo ab omnibus aiiis tiu jus generi? 
differt ; unde 8c nomen Nri/i ei impofitum. Os exiguum, 
Dcntes nuUi : Cranium pellucidum j Jrides inter aureum 
i8c argenteum colcrem ambigunt. Branchiarmn carun- 
culx pedtiniformes valde exigua^, Pinvie dorfi fitu & 
radiorum numero cum Brama convemt, Vcfica acrea 
bipartita. Caro aiba, laxaque 8c infipida eft, Spinulis 
referta. 

A. 17. Capito five Cephalus Gefn. 215: 

Rondel. Capto Aufonii iive Squalus veterum Aidrov. lit». 

j.c. 17. A Chub or Chevin. Corpore eft longiore 

quam Cyprinus : Ca-pite nigricante magno. Dorfum 

obfcure viride eft, venter &: latera argentea, in majori- 

bus tamen 8< adultioribus, praefertim obefis, aureo co- 

lore micant, & pundtulis quibufdam nigris ceu guttulis 

irrorantun Tempora fiavefcunr. Squamce ut in Cyprino 

maxima?, angulofa?, Os non amplum, maxilla inferior, 

paulobrevior : dentes omnino nuiii. Palatum moUe, in 

eo autem oHicuIum triangulare. 1<iares magnse, patula?, 

foramine duplici, quorum alterum hinc inde valvula te- 

git. Oculi mediocres iridibus velut ex aureo & argenteo 

colore mixtis. Cauda forcipata. Pinn<^ omnes colore ex 

coeruleo nigricante inficiuntur in pifce Gefnero defcripio 

pinnse oqanes ruffo colore tingebantur. Venter in hoc 

pifce nonnihil repandus. Lineae Jacerales imas ventris 

carinae parallel^ decurrunr. Ariftis in carne multis 

abundar. 

Fluviorum alumnus eft, fub ftipitibus arborum & in 
foraminibus delitefcere amar. 

iS. Ca |lO S Y N O P S IS,Me T H O D I C A 

i8. CaPITO cceruleus Gefnecj 1266. Aldrov, 603^ 
Germanis sXiCMhlScheert did:us, alibi jejen & Jentlmg, 8c 
IQ)tfpen. Corporis figura elt lata & comprelTa, capite 
iato, ab ore ad occipa»- plano, vel parun:i adtnodum in- 
curvo, verun:! ab occipice dorium in gibbum affargit. Os 
ei multo m.ajus eft, quam .vulgan Capitoni, & iurrum 
a Ventre reilexum. Cauda bifuica : Dorfum ex cceruleo 
fufcum, latera argenrea. Venter flavicat, P/wwd? ven- 
trisnonnihil rubelcunt. Cranium peliucidum eft, exfufcp 
paliidum : B^-mchiiS i^, duplici ariftarum oMine compo- 
iir^, quarum priores duriores & magis olTese quam ia 
aliis fere pifcibus, in tubercula definunt. Dsntes in ma- 
xillis nulli, verum in imo ore prope orificium ventriculj. 
oflicula dentata ut in toto hoc genere. A Capitone vul- 
gari ore & capite praecipue diifert. 

19. Capito ftuviatilis rapax Gefneri 1267» ein 
P^appe, i. e. Corvus, quod eius volucris inftar rapax vo- 
raxque fit. Pifcis eft candidu?, argentei fplendoris : 
dorfo tamen fufco & fubcQerukp. Squamce latiuicuiae, 
tenues & perfpicuae. Longus eft, crafTus & cainofus ; 
caro ariftis plena. Dentes ei non in ore, fed in faucibus 
funt, ut aliis quoque hujus generis, lcngiufculi, utrinque 
fepteni. Vmtriculus &c int?ftma Ijmul pifcis ipngicudinem 
nen sequant. Maximi qui apud Mijenos capiuntur, ad 
6 aut 7 libras accedunr. 

20, CaPITO anad>oynuSy quem Mifeni Lette vel 
Blike !K)minant, Gefn, 1269. forte idem cum N-tfo fupe- 
rius defcripto. S^uamce parvse ; dorfum fubfufcum; 
Linea utrinqr.c a brancliiis ad caudam tendit. in qua 
pun(fla fufci coloris digeruntur. Caput crafriuicislum- 
OcuU pulchri magni, aibicantes ; narcs magnae non pro- 
cul ab ore. Oi niolle prorCus, in quo nec dentes func 
nec alia afperirns ; fed £b inicio gui.£- (ra faucium, max- 
illa utrinque vai.ida dentibus fenis oblongis vallata. Caro 
optimi laporis eft. 

'21. Capito lacuftrls i Alhus Pifcis Salviani, aq 
Capito cc^ruleus ? Albus iqaalo Alburnove perfimilis eft, 
abeotamen differr. i. Albus paulo longior AibumQ. 
%. R^oftro eft acutiore, oculis majonbus, ac dorfo magis 

repandq P I S C I U M. ui 

repando. 3. Subnigras Pinnas Alhus, fubrufFas vero 
Albumus haber. 4. Amplioribus fquamis Albus tegimr. 
5. Albus Capite ac dorlomagis tiifubviridis. Caro dura, 
& infipida, ut piicium fere omnium viliflimus jure cen^ 
featur. 

A. 22. B A R F u s Rondel. Gefn. 143. Myflus fiuvia- 
tilis Beiion. A B a R B E L. In plerilque omnibus lin- 
guis, ut reCle Gejncrus, a Barba nomen habet. Longitu- . 
dine eft pedali aut cubitaii, colore in dorfo oJivaceo, pai** 
klcente in ventre argenteo, Dorfum & Utern pund:uli3 
nigris guttata. F'gura corporis longa eft & fubrotunda. 
JD/?r/«w acutum, arcuatum. Squamce mediocres. Line^ 
pundlorum media latera dividunt. Venter planus, aded 
ut fitu prono, venrri incumbens ore terram attingar<^ 
. ut reliqui fortaffe omnes qui in fundo verfantur. Qapit 
deciive, roftrum acutiufculum. O; non grande, edentit- 
lum ; fuperior m.andibuja ultra infericrem procurrir. 
Barbulas habet quatuor, duas ad angulas oris, duas fur- 
perius prope apicem roftri : Cauda bifurca. Oculi parvi, 
deorfum IpecStantes, iridihus vel aureis, vel argcnteis, 
fufco maculatis. Came eft molli & laxa. 

23. Leuciscus prior B^ndcL qui GaHis Gardon 
vocarur. Sargus (3 Cephalus (3 Gardo Bellon. A Capi" 
tone feu Cephalo fluviatili cui alias fimilis eft, differc ca- 
fite minore, carpore latiore, dorfo cosruleo, cervice vi- 
renre, oculis flavelcentibus. Pifcis eft alacris 8c vividus. 
l{GndeL Corpore funt (inquit Bellonius) compreffiore & ma- 
gis recurvo quam Squalus, tergore magis nigricance, & 
auri colorem referente, pinn£ique fubrubras habent. La- 
tiufculisy^w^wiVconteguntur, ipfoque capite magis ad 
Leucifcum quam ad Squalum accedunt. Bellonium Gar- 
donem fuum pro Rutilo habuifle clarum eft, cilm eum 
Anglis I^fcies, h. e. f{nches didtum ait. Gefmrus tamen 
Gardo7iem a ^utilo diftinguit, Gardo nobis nondum 
epgnitus eft, necdum plane conftat an a i^««7o diftindus 
fit necne. . 

A. 24. Leuciscus Bellonii, Leucifci kcx\T)da. fpe^ 
cies, F(ondeL Gefn, 30. ADace, or Dare, Cephalo 
fimilis eft, fed minor 8< paulo candidior, capite minors 

mi-'' ti% SvNopsig Methodica 

minufque plano ; cauda magis forcipata, corpore tenuiore 
3c connpreiriore [longiore lamen & anguftiore quam Rw 
tilus'] fquamis mmoribus conrecfto. Albo colore niret,' 
& veluti interfquamas ftriisredis interftinguicur* Bellon. 
ex fufco partim viridis eft, partim fiavus B^ndeL Dorfi ' 
color ^ fufco, fiavo 8c viricii fere permixtus, Gefn. Irides 
oculorum quam in Cephalo minus flavent :Cauda & pinna 
.dorfi minus nigricant, Tiigris autem maculis interdum in- 
ficiuntur, caerera pinns minus rubefcunt. Dentes in 
maxillis nuili, fed ut reliquis hujus generis in imo 
ore. 

Dard Gallis dicitur, quod fagittse modo fe vibret, vi- 
vaxque eft, unde nomen Anglicum Dare. In fummis 
aquis ludit Caro mollis. 

25. DOBULA Schoneveldii. Ad Lencifcum finquit) 
proxim^ accedit omnibus partibus pifcis quem ad Albim 
8c Hamburgi Doheler^ Mufehjtcr, &c vccant pifcatores, 
fed corporis eft adhuc caftigatioris^ & Lucii in formam 
quadrati, faporis non ingrati. 

26. MuGiLis dveCephati fluviatilis fpecies minor 
Gefii^ HafelajH/T/i/V five Hafiler Tigurinoriim,Argentinen- 
fibus Schiotfi/h. Squalum mulro magis quam Lcucifcum fu- 
pradidium refert ; mollis, graciiis, duos aut tres palmos 
longus, per dorfum in viridi nigricans, ventre & lareribus 
argenteis. Pinna dorfi circa mediam loagitudinem fita, 
SquamcC majufcul^ tehues. Lincce punEiatce laterales imo 
ventri quam fummo dorfo propiores. Maximae vix li- 
brale pondus^ longitudinem pedalem excedunt. 

Leucifco Dace dido fimillimus eft, Gefnerus tamen,cui 
ambo optimb noci; diftinguit. T^iguri vidimus pluri- 
mos. 

27. R U T I L U S five I{ubel!us fluviacilis Gcfneri 96 5 i 
Bellonio une I{offe : RondeI.P/:^x/Ki fpecies ; eidem Vnn- 
ron Lemani lacus, ut Gefner, Angl. k R O c H E. Germanis 
J{ptei. Brama minov e^. Co//?«i comprelTum latum. Dor- 
fum fufcum [interdum coeruleicens] venter pallidus. 
Oculorum irides rubicundse [Gefnero aurese]. Color in 
cauda, pinnifque & ventre & ano ficis, cinnabarinus 5 
mm caeter^ minus rubri habent. Sqiiam<c lat«, ftriataEr, P I S C I U M. 14? 

argente*, levi tadlu decidu^e. Cauda bifurca. SupsrciUs 
8c juxta branchias aureus color. Os parvum. Nulli D^?/- 
tes nifi in imis faucibus. Caro ariftis plena. In lacubus 
ftagnis & fluviis. 

2.8. GriSLAGINE Augufta didus, Gobii fluviatilis 
fpecies. Figura corporis t^iitilo fimilis eft, dorfo obfcurfe 
cceruleo, ventre & lateribus infra lineam funBatam ar- 
genceis. Linea ipfae laterales citrince func : fupra iineas 
citrinas linea nigra liinc indb ab oculis ad caudam conti- 
nua. In reliquis cum congeneribus convenir. 

A. 2.9. Alburnus Aufonii, y^^/^^Bellotiii, Alblen 
Germania. A Bleak. Cor/^cr^ eft latiufculo, compref- 
fo, longicudine 6 digitos raro escedenre. Cafut parvum> 
Sguamce argenteae, tenues & facile decidua;, Dorfum es 
cceruleo fufcefcic auc virefcit. Oculi magni, iridihus in- 
fima parte macula fanguinea notatis. Craninm pelluci- 
dum eft. Parvitacefua, corporis tenuitate 8< lackudine, 
d: colore albicante (unde nomen Anglicum BleakS) a con- 
generibus diftinguicut. l?i fluviis, 

30. GOBius fluviatilis minor, Germanis PVappert 
Gohiofcuviatiii wulg^riminor eft, miniifque maculofus, 
colore albidicre; corpore ad caudam ccntraCtiore & angu- 
ftiore, qua prascipu^ nota ab illo differc. Ciim enim ille 
ad radicem caudae lemidigitum latus effet, hic vix J. 
dig. lariiudine ^quabar ; ciimque ille eandem paulo riii^ 
nus laritudinem ad caudam ufque fervaret, hic in medic) 
corpore lacior, versiis caudam muko majore decremenro 
anguftatur. Dorfum pallidius ; Koftrum longius acutius : 
Maxiila fuperior produdior : Ocuti minores, Auguft,^ 
Vindelicorum frequens eft. 

. A.31. GOBIUS fluviatilis Gefneri, T^ndel. Aldrov^ 
A Gudgeon. Longus eft 5 auc 6 dig. corpore te- 
reciufculo, fquamis parvis, dorfo fufco, ventre albido^ 
MacuU majufculae nigricanres ^autio, a capitecaudam 
versiis in eadem redla, per media utrinquue latera dige- 
runcur, praecer quas aliae parv2e per dorfum caudam 6c 
J)innas nullo ordine dilTeminancur. Ad utrumque oris 
anguium cirrus unus. Cirne eft folida, Sc palato accepta, 
Influviis pafTim, 

A. 32, 124 Synopsis Methodica 

32. C O B I T I S fluvUtilis barhatula. The L O C H E , 
. br G R O u N D L r N G. Fundulus Recentiorum. Gohio^ 

nem fiuvianiem tum figura tum colore refert, eft tamen 
multo minor & bfevior, ut quas quatuor uncias vix ex- 
tedat. Corpore eft molii lubrico ; cauda -comprefsa lata 
non forcipara ; fquamis parvis aut nullis. Caput, dor- 
fum, pinnse, cauda maculis nigricantibus afpergun- 
tur, alias fordidb fiavicant. In fuperiore maxilla trid 
larhularum paria, unum ad angulos oris, duo prop^ ro- 
ftrum extremum. Oculi parvi iridihus luteis, Caro te- 
hera eft & delicata. In fluviis prope fundum verfan- 
lur. 

33. C O B I T I S harhatula aculeata, acukata vel oxyr' 
lynchos Gefn. 482. Aldrov. 1 5. c. 30. A prsecedente 
dijferty figura corp&ris latiore,- magifque comprelfa, ca- 
pte autem multo compreffiore & latiore quam reliquuni 
corpus. 2. Barhularum numero ; nam hsec quatuor tan- 
thm habet, illa autem fex. 3. Et maxime, hamuUsiWxi 
inter oculos & roftmm, feu aculeis utrinque duohus, un- 
tove utrinque bifido. 

vf/V^w infuper Cohltidis barbatuIsej//?^c;Vw2 vidimus, cui 
w 8 vel 10 cirris cindlum erat, fex mandibulae fuperiori, 
inferiori quatuor innafcentibus. 

34. T^NIA cornuta Schoneveldii. Palmum longus 
eft, toto corpore vald^ comprefTo, tranfparente, ejufdem 
fer^ latitudinis k capite ad caudam ufque, ad quam lon- 
gitudo odlupla eft. Dorfum & caput nigricant, hinc ^ 
branchiis ad caudam redtus du(5tus pulli coloris defcen- 
dit, infra quem alius r 6 circiter puntHs nigris diftiniftus ; 
ab hoc venter obfcur^ albicat. Os parvum eft, Supe- 
lior maxilia ultra inferiorem prominet, illudque reci- 
pit & claudit pyxidis m.odo. Oculi parvi funt, fub quo^ 
rum anteriore parte utrinque, enatum habet aculeum can» 
didum, binis apicihus acutiflimis horrentem, quorum qui 
prior btevior eft. 

35. C o Bi T E s fluviatilis I{pndel Gefn. 479. Digirali 
feft magnitudine, roftro fatis prominente. Corpus flave- 
fcit & maculis nigricajitibus notatur. Subrotundum eft 
Sf carnofum : Carne humida 8c vifcida, 

"^ • ^ S^bro- p I s G I u m: x^s 

Pifcis qnem I^yferie noftri vocant, Ci non hic eft, a^ 
eadem tamen fimilitudine [cum Gohione fluviatili Aujo- 
fiiQ (ic & ipfe vocari poterit. Digiti longitudinem pa- 
rum excedit, colore per dorfum h coerulco virefcente, per 
latera 8c ventrem candido. Dejcriptiones tum B^ndeletii, 
lum Gefneri adeo breves funt 8c generaJes, utan eundem 
an diverfum pifciculum defcribant plane nekiam. 

3^. V viO^illV S fquamofus major, Bambele Tiguri-^ 
norum Gefnero. An Riemling Argentinenfium Gq^v,. 844, 
Sex digiios longitudine non excedit. Caput pro msg- 
nitudine craffiufculum, nigricans. Iris oculorum cro- 
cea, qui color etiam ad pinnarum omnium initia fpe<fla- 
tur. Pinnarum ad branchias articulus veluti caruncutam 
quandam haber, in aliis parilm, in aliis vald^ crcceam^ 
in aliis (fi bene memini) ruhntem, pro setacis ratione^ 
fexus difterentia, fortallis & aquarum & regionum in 
quibus degunt. Squamas habet albicantes, lincam fufcam 
obliqnb a caplte ad caudam dudlam. In principio cauda? 
macula atra notatur, & aliis minoribus fingulis ad initia 
pinnarum utrinque. In fiuentibus folum a^uis reperi- 
untur. Gefn, 

37. Variu-S feu Phoxinm lcevis Aldrov. Pifciculus va- 
rius e Phoxinorum genere B^ndel. Gefa, y^PiNK or 
M I N r M E or M I N o w-P I N K dicitur k colore. Minime 
d parvitate. Pifciculus eft Gohione fluviatili duplo mincr^ 
corpore teretlufculo 9 digir. loiigo, fquamis minutifTimis &: 
vix confpicuis, harhuHs nuilis. In utroque larere Uneam 
hzhQi aureama capite ad caudam du(5tam : infra quam 
color admodum variatur, in nonnuliis enim totus vsnter 
coccineus eft, in aliis alhusj in aliis ccsruleus' fplendens : 
in aliis denique latera trihus variantur lineis fuperiore ^C 
inferiore aureis, medio coeruleo. lnfaxofisvadis,ZMifa' 
bulofis.ubi rapidiores funt aquar decurfus. 

38. BUBULCA Bellon. Alhurno Aufonii cognatus pf" 
ciculus Gdnevi judicio, Pifci^ eft 5.?f «^w^ alumnus, non 
ramenufquequaque frequens, ut qui non femser appa- 
rear, fed ferb in confpedtum veniac. Bremmnm8c Ca- 
flagnDlam marinam toto habitu a?mularetur, ni5 corpre 
cilec minimo 3 planus enim S: latus eft, fed 6; argenteo 

y nitofs- tl6 SyI^OPSIS METHODrCA 

nitore refulget, atque orbicularem magis habet formattr 
quam in longitudinem protenfam. Digitos 3 lengus eft, 
fefquidigitum latus. Squamls tegitur magnis 6c latis. 
Carneum quiddam, ut Cyfrinus, in fornice palati often- 
dic. Reliqua dejcrivtio pifciculis plerifque communis 
eft. ^ 

39. PiciuiTiNGA Brafiiienfibus Marcgr. Duos aut 
paulo plus digitos longus^ figura paene ut Parabucuy ^ 
quo non multum differc. Os habec parvulum, lcd quod 
amplb aperire ac rotundare poteft: Oculos fatis magnos, 
irldihus argenteis. Pinnarum numero, figura, fitu cum re- 
liquis hujus generis convenit. Cauda forcipata. Color 
capitis argenteus Iplendens fuperius olivaceo imbutus. Te- 
gitur fquamulis albis, in dorfo tamen olivaceus coloc 
tranflucet. Per utriufque lateris medium tendic litiea 
redla, lata, argentea, fplendens ufque ad caudam. 

40. GuARUGUARU Brafilienfibus Marcgrav. Sef- 
quidigito nunquam major eft, exili corpore oblongo, in- 
ftar minimi Phoxini. Cafut comprelfum ; oculorum 
irides aureze. Pinnam nnam in dorfi medietate pofterio- 
re fitam ; ab ano nuUam, ni Marcgravius in numero pin- 
narum erret. Cauda in extremitate circinata. Caput fu» 
perius 8c dorfi anterior raedietas fufci funt C(7/cr/j,poftcrior 
& latera aurei, fquamulis umbratis umbra. Caput inferius 
6c venter aurei fplendentis. Pinnui^ R*l\'X, Vrope caudam 
utrinque maculam habet nigram. 3n lacubus & ftagms 
capitur. 

41. PiABA Brafilienfjbus Marcgr, Magnitudine eft 
noftrads Phoxini, 2 aut 3 dig. longus & major : Squamo- 
fus, oculorum iridibus aureis. Variis coloribuSy aureo, 
argenteo, viridi, indico, in dorfo, lateribus & ventre 
pingitur. Poft quamlibet branchiam maculam habet rc- 
tundam, fatis magnam Indici ccloris, & ftatjm poft hanc 
ejufdem coloris aliam Luna corniculata figura. Capitur 
in Qxmihvisjiuviis dukibus currentibus. fijcei P I S C I U M. i%i Tlfces ofkifeu fpinoii umd in dorfo fhm, ra- 
diis anterioribus aculeatis & rigidis, fofteri- 
crihus mollibus & flexilibus, 

iIpUGUPUGUACU BrafilienC Lufiinnh Me- 
^ ros, Belgis Jacob Evertzen Marcgr. Ingens fic pif- 
cis, 6 interdum pedes longusy ambitu 4 pedum & 8 di- 
gic. altitudine pedum i^. Cafut & os magnum, quod a- 
percum in rotundum dilacat, cdentulum: Oculi medio- 
cres, iridibus flavis, Caudae pinnor fer^ quadrata. Stjm* 
rna. parva?. Totum cafut dorfum ac Utera cinerei func 
coloris cum umbra mizti, & verfiis dorfum paulo fatn* 
ratioris. Venter albicac. Pinnce omnes cum cauda di- 
lutb brunna. Per totum capuc, dorfum ac latera ma- 
culce farv^ vigra feu pund:a frequentifTima difperfa,' 
Venter vero & reliquse pinnse cam cauda his pundis 
carenr. 

Quamvis Mdrcgravius $ dunraxac pinnas huic pifci 
attribuar, necpinnarum ventralium in dercriptione ullam 
faciac mentionem, quia ramen Joan. Nieiihof ejus ventri 
pinnas quamvis anguftas in icone fua appingic. huic gc- 
neri adfcribendum dusimus, nec ad pinnis ventralibus 
earentes amandandum, ut Willughb, lchchyol. p. 303. 
aliquando deftinavimus. Notandum tamen, maculas ni' 
gras quibus hic pilcis infignitur in icone Nieuhoffiana. 
majores pingi, quam Marcgravius cas defcribic : forte 
fpecies diverfae func. 

2. PiRATi A PU A Marcgr. Pifcis hic ingentem mag" 
nitudinem alfequitur, Inferi(jr inandibula paulo longior 
eft fuperiore. Dentes acuti in tota mandibula inferi(jri ; 
in fuperiore folum in medio, qui longiores, quemadmo- 
dum 6c medii in inferiori. Os ampiiare ampIilTime pc- 
teft in rotundum foramen. Oculcs obtinec non ira amplos 
pro corporis mole : Corfore aucem eft obiongo, dorfo pau- 
ium incLirvaco verfiis ca^ut, 8c i^^w^rf mediocriteramplo, 
Y X Coprus ii8 Synopsis Methodica 

. Corpus pofterius quadrat^ exrenditur. S<]uamuUs vciR:f- 
tur parviiljs, ut ad tadtum glaber videacur. Coloris eft 
per tocum ex obfcuro aureo hepatici, qui tamen obfcu- 
rior in dorro & fumn^io capire. Huic autem colori per 
fo.rum reris in modum cinerei coloris licurse obtendun- 
tur. Pinnse omncs ejufdem funr cum ccrpore coloris,- 
laterales aurem praererea fi.mbrias hsbenc aureas, reliquae 
epacicas. Carne q^ iatis prcbara, fi juniorfic j (in adul- 
tior 2CO auc plurimum pondo, minus proba. 

3. Brama faxarilis Kieubcffi \cu.?2igruslndicus. VS- 
cis Q9t gr^ndis, 4 inrerdum. pedes Ior?gus.Brsimx fluviatiil 
fimilis ( unde nomen B^-afem) verum magnitudine excel- 
lir ! Ocuii grandes ; rcftrum dilure fubec, uc & pinnae 
pofteriores cum cauda : BjBus amplus ; Pifcis eft pela- 
gius. C-^ro incer difTecandum fe concrahic, unde non- 
vinWisCrampers. i.e. ^/^.•r^/^c^^j dicirur. C^m^eftfolida 
& non infipida. Cb defcrip:ionis & iconis imperfedio» 
nem, an red^ hunc pifcem hic loci difpofuerim nefcio. 
Color ruber quo capur & pinnpe diluuncur,figura corporis 
jimilis, & msgnirudo infignis, vel Pagrum, vel Pagrofimi' 
-lem pifcem effe arguunc. 

4. Stront-visch, i. e. Vifcis ftercorarius 'Nieu- 
hojji.. Ira diciiur, quia circa latrinas, ubi vidum qusrit, 
plerunque capicur, unde nonnulli uc infalubrem rejici- 
vint, boni tamen ftpcri-s eft feu roftus, feu elixus. Planus 
eft & litus^ vix fpiihamam longus, latitudine fer^ pari, 
ifintre fubcoe.uleo, coipore iyiacuHs fufcis vario. Icon 
pln7ia dorfdis radios anteyiorcs fpinofos, fofleriores molles 
exhlhet, 7isc figua ccrprris diffmilis efl Sargo aut Sparo. 

Scarus Vetcrum quis pifcis fueric dubiratur. ^Gndele- 
tius cuas Scazi i^tdts, exhiber, Oniam & Varium. 

I. Oni AS : cujus nora; funt, Squam.e magnse ccnues ; 
Color ex cceruieo nigrelcens, ventre candido ; forma cor- 
poris ad rotundirarein accedens; maculamgra in cauda : 
Dentes lari humanis inciforibus ilmiles, Sc in maxillis 
oftea tuberrula ; caud.i laca, in cornua non divifa : Ocu- 
li magni cum [uteyciliis coloris Indici, 

Vidimus V^^rfetlts Pilcis quandam fpeciem, quam Pif- 
tatores & Ichchyopolae Orada vccchra, i. e. Auratam vetu- 

lam P I S C I U M. lip 

fjm appellariinr, tum figiir^s tum defcriptloni [^''rJektia' 
fice pcr omnia refpcndencem ; quam tamen Scarum Vete^ 
rum fuifle non concedirnus ob rationes H^illoughb. lchthy- 
olog. dele dicflas. 

2. Varius, qui Turcli fpccies cfTe videturj vel ad 
Turdos accedere, liquidem notae conveniunt. Cauda, 
coloris Indici, reliquum cfivpus parcim ex viridi, partim 
ex nigro coeruleum ; fqunmce velut notis obfcurioribus 
afperf;^ : Os mediocre, dentcs lati, (quo a Ti/r^//i difFert) 
in fuperiore maxilla denfi, in infericre rari &c acuti. A 
dorfo ad caudam fer^ aculei tenui membrana connexi, 
& Jequis intervallts difpofiti, in {inguiorum fumina parte. 
membranula pendet vexilli inilar. In medio vcntris no- 
xas duas furpureas habet, cujus etiam coloris podex etl. 

3 ScARUS Belloniiy quem Vetcrum clTe putamus. 
Corpus eiex livido rubet \\i Mulhu, minus tamen liorido 
colore .- S^uanict hix trnnllucidas : Pinn.e obtuf^ ut irv 
Cowo, Appendices (inquit) utrinque tranfverfas atque 
eminentes habetad caud^ latera, quasin nullopr^terea 
Jpifce unquam ccnfpexi, D:ntibus eft obtufis, quorum 
inciforii noftris (unt perlimiles. Unicam habet in tergo- 
re pinnam, tenuibus aculeis afperam. Corporis Sc4r/m.o- 
ks vix unquam major eft quam qua; pollice &: indice 
comprehendi poteft-, neque raru eft jplthama longior. 

Scarum pifcem, Si quidem folum, ruminare Vdtcres 
tradiderunt ; verum nobis id non videtur veriiimilea 
V. D. Willughhy Ichthyokgiam, p. 305. 

4. ScARUS Cretenfis Aldrav. Aridus pifcis (quem 
defcripfit D. Lilier) 13 dig, loyjgus erat; caudii forcipata ; 
Capite 8c ad latera poft branchias e.x fufco vlridis, c:^tera 
ex flavo virefcit. Utraque maxHIa in bina ojfa diducituf 
ad modum quorundnm pifcium ex Orbium genere; e fu- 
pericre aucem maxiila criuncur quini dcnticuU acuti, Stc. 
vide in Append. fVil. Ichthy. Item oiTa inferioris m.axil- 
Ix dentihus multis ferraein modum denrata funt. Squa" 
m<e propifcis mole ingentes : quorum unns ordo media la- 
Eera dividens, velut opere foliaceo venuftb depidus eft. 

5. Sv ARVSRondei. h 5. c. 3. Aldrov.l, 2.C. 18. Bel^ 
kn, G-fi, 1056, S^'dTO Vimtiis, Pro magniiudine la» 

Y S iio^ IJO JfNOPSlsMETMODICA 

tior, & ccrporis versus caudam circurrifcriptione rotun- 
dior eft quam Aurata ; a qua prasterea differt^ quod aw 
rcis illis palpebris careat, quod cauda. macula nigra pinga- 
tur • quod colore iit pallidiore & luteoviridi , quod ma" 
culis iilis nigris furfureifque ad branchias careat ; quod 
dentes primores lati fint, adeoque & figura & fitu huma- 
Tiis inciforibus fimiles ; qu5d denique non excrefcat in 
magnirudinem Aurat^ parem, A Sargo & Cantharo dif- 
fert, quod lineas feu areolas nigricantes, neque fecun- 
dum longitudinem, neque tranfverfas obtineat. In A- 
driatico jfinu, inque Mari infero ferb ubique obviils eft. 

6. S A RG U S Hondel, I. 5. c. 5. Aldrov, 1, 2. c. 16. Bel- 
Imii Gefn. 993. Sargo Italis. F(ofhunj huic acutius quam 
Awat^ aut Sparo, |Iurfum nonnihil reflexum ; Dentes 
primcres ut in Sfaro, Ab utroque differt, quod tuher- 
culis illis offeis gravulofis in maxillis caret : quodque to- 
tum corpus annuli tvanfverfi fufci diftinguant Perca auc 
Morfnjri in modum, A>b Aurata privatim, quod brevi- 
cr lit latiorque pro magnitudine, 5c extrema circum- 
fcriptione rotundior ; quod aurea illa lunula inter ocu- 
los Aurata prcpria caret : quod denique annulo nigro 
prope caudam Spari aut Melanuri inftar infigniatur.G^;?//* 
6c ^pmie hoc genus nadli fumus. 

7. Jaguacaguare Brafilienfium Marcgr, huic vel idem 
cft, vel (imillimus pifcis. 

S.CanthaRUS E^ondel I. 5 . c. 4. Aldrov. I. 2. c. 20.' 
Gefn. p. 21 1. Hicfigurafuperioribusduobus (imiiis eft,ve- 
li^un & ab eis, &: a reJiquis congeneribus in multis differt» 
I. Quod color ei cbjcurior & nigrior fit. 2. Squamce long^ 
rninores, 5. N/^?"c> illo propbcaudam annulo caret. 4. Dch' 
ies non lati funt, fed teretes & ^cw/-/ ut in Aurata, 5 . NuUa 
in masiiiis tuhcvcula ofTea, fed illorum vice ajperitates 
qua:dam. 4. Id quo pra;cipue a pra^cedentibus differc 
funt lincce lute<£ prop^ parallelas a capite ad caudam de- 
ciuTentcsut \n\Salpa, obfcuriores tamcn. Inteftinum re- 
crum in omnibns quos diffecuimus purpureo excremenro 
plenum crat. Hic etiam Gcnu.i: 8c ^onu^ non rarus piP 
eis eft. . : . . 

9.MELANURUS P I S C I U M. ?3? 

9. M E L A N U R U S F{ondcL l 5, c. 6. Bellonii Gefa. 638* 
'Mdrov. p. 63. Occhiata, /. e. Oculaca I^ma. Figura cor' 
poris oblonga a praecedentibus difFert & ad Salpam acce" 
dit. Cauda admodum forcipata eft. Longltudin^ eft pai" 
mari auc fefquipalmari, pondere librali, \n Mari in' 
fero circa Liburnuniy I{pmam & Neapolin frequens eft : in 
Mari fupero rarior, nec enim Venetiis unquam vidimus, 
In oceano Gallico & Britannico perrarus eft, uc rede BeU 
ionius, 

Pifces quinque proximb defcripti notis fequentibus a (e 
invicem racile poftunt diftingui. Aurata dentibus inci- 
■foribus acutis, fuperciliis aureis, magnitudine cximia. 
Sparus inciforibus latis nuJlis neque re(5lis, neque tranf- 
verfis in . lateribus Jineis. Sargus inciforibus itidem Ja- 
tis, faciis tranrveffis.nigris ut in Perca. Cantharus inci- 
ibribus acutis ut Aurata, Jineis fecundum Jongitudihemt 
flavis. Melanurus ocuJis magnis, lineis in latenbus nul- 
lis, figura corporis produ^fliore : adde etiam anniilum 
jcirca caudam nigrum, qui quamvis Iiuic fpeciei peculia- 
yis non fit fed %paro & Sargo communis, eft tamcn infig- 
nior & faturacior Iiuic quam ilJis. 

A. I. AURATA omnium ^«for«w, Grsecis Xj offn^f v^. 
T/^f GiLT-HEADor GiLT-POLL. Pifcis cft. tei, ad 
latera compreirys, 8c Bramce nonnihil fimilis, Ad duas 
nonnunquam fpithamas longicudine accedit, pondere ad 
1 o Ib. vix unquam pervenit. Squamce mediocres. Dorfum 
nigricat. Ad fupremum angulum operculorum bran- 
chiarum macula plerunque w/^r^ habetur, 8c infra eatn 
non rar6 etiam purpurea. Inter oculos dud:us arcuatiis 
feu lunulatus aereus^ (unde nomen) cujus gibba feu ccn- 
vexa pars roftrum fpedar, cornua oculos, Dentes m 
utraque maxilla in gyrum difpofici, oblongi &r fubrocun- 
di. Dorfum acucum & cultellatum : cauda bifurca, Caro 
praecipuae aeftimationis eft, oblaporem & falubritatem, 
A. 1. PaGrus Rondel. Bellon. Pagrus feu ?hngrus 
Aldrov. Gefn. The Sea BREam. ^ubeilione, major eft, 
alias fimilis tum figura, tum coiore : quomodo clitFera- 
vide in Ichthyol. D.ffiilughby, p. 312. Ab Aurata, cui 
figurj corporis fimilis eft, 8c pondere ajqualis auc major, 

Y 4 CQ^ore ijx Syncpsis Methodica 

^olcre ruhelio diftinguimr. Carne eft laudabili, 8c iatis 
^um palato grara, ram ftomacho feu vencriculo commoda 
& ialubri. 

3. Pagrus Jamaycenfis lineis Iweis varius D. Sloanef 
X.e P A R G r i^. A Pagro pr^cedente Europjeo non mul- 
tiim difFer: pra:terquam figura anterioris parris corporis 
fer^ circulan, colore leucophaso, lifieis aiiquoc luteis a 
caplre ad caudam dedudis ftriaco. 

4. Pngius totus argenteus D. Sloane. A S T O N E- 
Basse. In omnibus Iniulae JaYnaycai ^mviis capitur, 
inque mari ipfo una cum MugiUbus. Toti coloris func 
argentei, & quamvis iatis vulgares finr, inter optimos 
ramen pifces habentur. 

Pifcaores nojirates Lupum marinum Bajfe' vocanr. 
Veriim icon hujus pifcis neque Ltipo neque Pagro re- 
ipcndet. 

5. E R Y T H R I N U S Rondel. /. 5, c. 16. Erythr] 
fwe I{uhe!lio Aldtov. 154. B^belllo vel Fr ^wi/wo Salvian, 
Alboro Vcnetiis. Ab Aurata differt i. Magnitudine, qua 
ei cedit. 2. Colore, qui huic per totum corpus dilut^ 
fubet. 3. I^oftro acutiore. Oculi ampliiTimi lunr, iridi' 
hi:s argenteis cum aliqua ruboris tincflura. Opercula 
branchlarum in hoc, ^c in omnibus congeneribus iqua- 
^rofa. 

6. A G A R N A N RondeL GeCn. f. i. Cum hic inter 
E-ytljrinos & pro E ythrino Rom^ 'vendatur fatente, ^on" 
ceJetip, ego fane fufpicor eum ab Erythrino non difFerre 
ipecie : cobre cft candido jjqunmis argenceis, oculorum 
iridibus aureis ; fpatio quod incer oculos eft compreflo, 
qiio cam P.-gro convenit. 

7. Dentex five Synodon Aldrov. Li. c.ii. Syna- 
^//jRcndel. /. 15. c, 19. Penta/is five Dentex Bellon. 
'Gejn, n 19' Dentale Italis Pagro non multum dilTimi- 
liseft, fed pro magnitudine crafiior & longior. Capuf 
ei depreiTum, rojhum oblongum, dorfum cukellatum, 
fordide viride aut flavicans^in grandioribus interdum pur- 
purafcens, ?«.?a///ilucidis'cGsruieis & nigris vari^ refper- 
fam, uti funt g< latera. Dzntium in ucraque maxiila 
erdo unus, in quibus 4 hinc inde pras aliis confpicui Sc 

cani P I S C I U M. i}j 

caBmorum «muli, unde Pifci nomen OcuH grandes,?V/V/- 
/-«jaureis. Vcnenis & ^.oma frequens eft ;in Oceano cap- 
tos nondum vidimus. Vulgarium por?dus 3 aut 4 iibra- 
rum eflfe lolet; i o Librarum pondere obfcrvavir Sahianus. 

8. SynaGRIS Bellonii Gefn. 1120. Syr>oclontem 8c 
Synagridem non fpecie fed aetate fola differre B^ndcletius 
lentit, ut Synagtis dicatur minor, Synodon major i Bello- 
tiius, Salvianus, Gi llius &c Ge/neruseos diMnguunt Ariflo- 
teliszMorumqueVeterwnSimom&te» Synagridem Bello' 
nius prolixe defcribit, notis multis allatis quibus a Syno' 
donte poffit diftingui ; quas quia mihi ad diftindlionem 
non videntur fufficere omitto. Videat L^^or Ichthyo- 
logiam D. VFillughhy p. 3 1 3. Gra^corum vulgus (inquit) 
optimis notis Synagridem a Synodonte diftinguit. 

9. Hepatus B^ndeh Gefn. A colore 8c magnitu- 
dine Hepatis Graecis diBus pifcis, Pagro fimilis, oculis 
majoribus quam pro proportione corporis ^ co/ore obfcuro, 
feu ex coeruleo nigrefcente, cum macula nigra in cauda 
MeUnuri mcdo. hJot^ hxprater figuram Pagri MeU*' 
nuro communes funt. Hujus ergo pifcis certiores diftin- 
dion/s notse exquirendas func 5 nobis enim nondum {atlf« 
facflum eft. 

10. Orpheus Veterum Rondel. Ge^. pag. 752I 
Pifcis eft marinus litoralis, P^^ro quodammodo (imilis, 
colore ex purpureo rubefcente, oculis vnsigms^dentibus fer- 
ratis, Podice admodum parvo, habet enim rimulam tan- 
tum, quam vix animadvertas nifi ventrem comprimas. 
Seminis meatibu^ carer, Quis hcc credat ? Nec aliae no- 
tas fufficiunt ad pifcem hunc cognofccndum, & ab aliis 
omnibus diftinguendum. 

ir. Orpheus Bellmii Gefn. 751. Grsecis hodie 
fic diStus. Magis comprefTus eft quam teres, latior 
quam fit Icngus. Os parvum ; dentes Scari, & labia 
pariter carnola. Squamie afperse. firmiter adhaerentes. 
pinn^ omnes^ variis coloribus fpedabiles : Cauda mini- 
ma bifurca 3 item laterum & ventris plnnas obtufae.A me- 
dia fui corporis parte fecundiim dorfum livet Sc nigri- 
cat. Albicac fub ventre, Caput paene rubeum eft. Be^rhis 
vefcitur ut Salpa & Sparus, 

Rondeletius Orpheum pifcem pondcre 20 libras sequare 
fcnbir. 12, GuAiBi 134 Synopsis Methodica 

12. Guaibi coara Brafilienfibus Miregy, B,u* 
raco de Velha Liifuanis. Corpore eft latiufculo ; dorfi 
elevato & \ capite arcuato, la aut i^dig. longuii 4 latus» 
Caput acuminatum ^ in utraque maxilla feries minimo- 
rum denticulorum : Oris inferior pars cum lingua co- 
loris fanguinei : cculi grandes iridibus aureis fufco ad- 
mixto. Pinnce ut in reliquis hujus generis ; Cauda bi- 
cornis. S^uamte mediocres, argentea per oras melini 
coloris ; in occipicio & dorfo magis cqerulefcunt. Line(S_ 
laterales melince, Capitur mari inierfcopuhSf eftque boni 
faporis. 

13. M Y S T U S marinus Bellomo Gefn. 144. Color ar- 
genteus, (veiiim dorfo candidior) corpus ohhngum velut 
Mormjri, cum 10 utrinque lineis tranfverfis nigrican- 
tibus: Cauda bifurca ; C^^w^ oblongum : Oculi non mag- 
ni iridibus aureis : Lnbia craffa, prominula, afperjcates 
dentium loco, verum in imo ore dentes habet molares, 
Cirri tenui membrana maxillae inferiori conjunguntur, 
Caro lapida. Squam.^ cuci foniter adh^erent. Nuliae . 
ad pyloiiim apophy fes. 

14; M o R M Y R u s Rondel. /. 5. c. iz, AldrovJ. 2 .c. 
1 9. Figura corporis Dentici fimilis eft, ad latera compref- 
fas, Aurata anguftior, Mcenads \on^\o\\ dorfo a.cuto, arcua- 
to,rc/r>'oexporredo 8f acutiulculo. Pedalem magnitudinem 
rar6 attingir. Dorfum & lacera e viridi coerulefcunt. 
Linece feu zonse tranjverf^ parallelse nigricajites 1 1 auc 
lA ad intervalla per tocamlongicudinem dorfum& latera 
diftinguunt. Ojamplum, /^/^Mcrafia. Df«^« in angulo 
maxills acuti parvi- inrerius offea tubercula. Ocali 
mediocres iridihus aureis fufco obnubilatis. Cauda for« 
cipata. Mefencerium ut in Q.uadrupedibus. Pro apo- 
phyfibus ad pylorum duo tantiim tubercula furfum fpe- 
f^ancia. Capitur in mari Infero non raro. 

15. Salta Rondel. /.5. c- 23. Aldrov, 1. 2. c.21. 
B^tlcn. Gefn. 979. Longior eft & fpifTior pro magriitu- 
dinis racione quam Aurata^ dorfo minus repando. Lon- 
gitudo fere pedalis, pondus librale. Linece aure^e a capite 
caudam versiis deducL32 10 aut i r, utrumque latus pul- 
cherrime depingunt, Os anguftifiTimumj unicumtantiim 
■ ' ' . habens P I S G I U M. ijf 

• habens dentium ordinem,in ruperipremaxillabicufpidum,' 
Oc«// mediocres, /V/VzY). ..ureis. S^z/.:??^ amplas ; Cauda. 
forcipata. Inceftina Quadrupedu.D iimilia longiflima & 
mefenterio. adnexa Venrriculus A^gu replecus, unde 
patet eam herbis vtrci. quod Veteres & ^centiores magno 
conlenfu tradunt. Pjlcis eit vilis 8c plebeius, afped^u 
quidem pulcher, palato minus gratus. In Mari Medi^ 
terraneo frequens eft. 

i6. Boops primus Kox\diQ\, J5og^ Italis diclus Gefn,' 
H^T, Box frinia. Bellon Lo^'^jV«£/o fpithamisea : Figura 
gracilis teretiulcula : Squanice majufculae : Dorfum oliva- 
cei coioris feu flavicans : Linca laterales obfcura latae : 
infra quas in utroque latere 4 linese parallelae aureas at- 
que argenteae obfcuriores 'k capice ad caudam dedudje. 
Oculi grandes, unde 8c nomen pifci inditum, iridibus ar- 
genteis. Os modicum : denticulls parvis. Inteflina longa, 
anfradtuofa, Quadrupedum inftar mefenterio adnexa. Iri 
ntari iw/^ye frequens reperitur. 

17. Boopis fecunda fpecies Rondel. Roflro t^ 
quam prsecedens acuciore, dorfo ex coeruleo rubefcente, 
cauda itidem rubefcence : Oculorum iridibus ex aureo 
virefcencibus : corpore toto latiore quam Boopi fed bre- 
yiore. 

18. Rara Boopjs fpecies ^gndel. Palmi ma- 
joris longitudine eft, tocus k fqunmis nudus : Ore parvo, 
oculis valde magnis pro corporis ratione. In pronis par- 
tibus finnam habet ad caudam ufque concinuam : Caw 
dam latam fpifsilmque. Saporc^ carnis fubftantia, oculis 
Boopem pifcem refert, 

19- M/ENAS l{pndeL I. 5. c. 13. Bellon. Gefn. 6iz, 
Aldrov. 1.2. c. 39. Figura corporis Percam refert, verum 
latior eft & compreflior, lcngitudine femipedali 5 colore 
dilute viridi aut flavicance, areolis obfcurioribus tranfver- 
fis 8c lineis fecundiim longicudinem cceruleis, macula. 
ucrinque nigricante magna rocunda in mediis fere lateri- 
bus. MaJJarias Gyllius & ^ondeletius Maenam hyeme 
candidam efle fcribunt, vere Si aeltace variam, maculis 8c 
licuris cceruleis obliquis toco corpore, & patiflfimum in 
capice 8c dorfo fparfls. Cjiuda parum forcipata^ oculi 
'■■■. ■ ■ , -' ' ■ ~ ' quaei i;6 Synopsis Methodica 

qnim in Boope minores, iridlhus argen:eis. Os clauruni 
miBimum apparer, [ta dum hiat ri(Sum magnum often- 
dic. Nam labelium fuperius tubi in modum in longum 
cxrenditur, 8c reducimr irerum cum os clauditur. Nam- 
^^ae lummafui parte coftam feu /«/c/«w quoddam habet, 
quse in thecuUm recipicurin fuperiore maxilla excavatam ; 
quse nota huic peculiaris. Maris Msditerranei in- 
cola eft. 

20. Smaris ^o?ide!. Bel!o}j.Gefii, 6i6. Aldvov.Mcena 
iimilis eft fed Tnimr, digiti tanium magnitudine, corpore 
teretiore, graciliore, & pro magnimdine, longiore quam 
M-enas, ad Boopis figuram accedente colore obfcuriore, 
Annulis tranfverfis carer, maculam tamen nigra?n, utrin- 
que circa gravitatis centrum fimilem obtinec. Pinmetid 
brancbias Si cauda extrema diiut^ rubra, Cauda /orci- 
fota. Turdorum Salvianns rcBe & ex mtura rei duo 

^, genera frimd conflituit, Nam Aut minor ejl 

cr lacus Turdus, aut major & oblongus. 

Turdl mmoiits funt, 

A. i.T"^^^^^ vuIgatilTimus, Tinca marina Vene- 
X tiis. T/;e Wrasse, or Old WiFE, i. e. 
Vemfa.. Tincx fluviatiU figura (imilis eft, magnitudine 
dodranrali ; fquamis grandioribus. Color ei yarius rw/^m 
fiavicantibus & fufcis lineis alternis 5 vel 6 a capite ad 
caudam dedudtis. t{c[irum ohlongMm & lurfum reflexum ; 
haljia crafTa, carnofa, ultra m,axilias producfta, Os exi- 
guum : Dentes in masillis ferrati, non admodum acutL 
Finns lituris rubris, coeruleis, luteis varie pi^^^, 
Cauda chm expanditur fabrctunda. Turdus pifcis dici- 
tur quod Turdl avis inftar maculofus & varius fit. Nul- 
lum aurem genus pifcis novimus in quo Natura colorum 
iiveifitate tarr.opere ludat. Non enim fpecie diftes-re 
'■ -^- exifti» P I S G 1 U M. 137 

«xiftimandum eft qui coloribus tantijnfi variant m pird^ 
bus magis qu^m in Avibus & Quadrupedibus. InMari 
Britannico 8c Hibernico. Oculis magis quam palato fe 
commendat hoc genus pifcis, 

2. Turdus vmdis minor, pertotumcorpus undiquetam 
prona quam fupina parte viridis, Hujus generis non- 
nuUi versiis ventrem macuHs ca^ruleis notantur : aliis cor- 
pus latius & craflius, finna parum maculatce, purpureum 
tuberculum juxta anum. 

3. Turdus niger, Merula Salvian. & I^ndel. I. 6, c. 'y. 
a colore nigro feu pullo ad coeruleum vergente di- 
citur. 

4. Lepras/ett Pforus B^//om7 non aliter quam colorum 
yarietate a T«rf/o differre videtur. 

• Turdi majores & hnglores, 

5. Turdus pcrbelle depidtus, an Pavo Snlviani } Me- 
dise eft figura?, inrer longiores & latiores Turdos, Tres 
libras pondere interdum iuperat. 

6. Turdus major varius praecedenti fimilis, 

7. Turdus viridis major^ corpore ohkngo. Corporeeft 
oblongo 8c Lucio figura non mnltiim difilmili. Prona 
pars dilutior eft &: flavicans maculis citiereis vel pallidb 
coeruleisx^xic refperlus. 

8. Turdus oblongus fufcus maculojusd A prascedente 
vix alia in re quam coloribus differt. 

Rondeietius 'Tu.dorum 1 2 Ipecies exhibet, quas, quia 
ipfo fatente lolo fere colore differunt, aliseque adhuc 
plures varietates obfervari pofient, omitro, 8c Lediorem 
qui eas fcire dcfiderat ad B^ndeletium amando, 

I. Alphestes five Cinccdus RondeL Gefn, 40.' 
Pifcis marinus eft 8c faxatilis dorfo purpureo, caeteris in 
partibus luteus : Corpore ftridiore quam Aurata, M,mis 
figura fmilis, majore & fpifiiore corpore, fedali mag- 
nitudine, ore rrediocri. A ccrvice ad caudzm fpinas te- ' 
nui membrana connexas haber, non divifas. Turdi fpe- 
cieseiTQ videtur, notse enim omnes conveniunt, praster- 
quam fpinae ad caudam ufque continuae. 

2. Cc. tgS SyNOPSIS METttODICA 

2. C^NffiDUS Bellon. totus lutei (eu cerei colori^' 
cft, alicubi rutiium colorem admixmm habens : Pra?te- 
rea fquamas in gyrum crenatas obrinec, quse multa fca- 
britie horrent. Dentes in maxillis bino ordme difpofitos^ 
oftendit firmos, oblongos & acucosi 

3. JULis Rondel. lib. 6 cap 7. y^/^rox;. 1. i. c. j2 
Gefn. 549. J ulis pa.li:num tongkudine, digitum magnitu- 
dine vix excedit, TwrJfJ farvo fimilis, verum pro magni- 
ludine longior & teretior, dorfo rainime cukellato . Squa^ 
tn£ parvae, arde adhaerenres. Colorum pulchritudine 
& varietate vel Turdum vincit Pars corporis fupina a 
roftro ad caudam ufque nigricat. Media latera linea 
ccerulea a fuiiimo capite ad caiidam dedudta dividit, 
fuccedit huic parallela crocea aureave ; imus venrerfordi- 
dh albicat aut coerulefcic, iK^dares in hoc genere pulchrius 
depidti funt. Os medicore acutum, uno dentium ordinCi 
Labia ut in Turdis : A ppendices ad pylorum nullae. Girca 
Genuam frequens eft. 

4. AnthiaS primus Rondel. Gefn. p. 62. Colore 
(imilis eft Pagro vel Cir.tsh fci. rubefcente. Pinna a ca- 
pite ftatim ad caudam fer^ rufFa, cujus aculeus primus 
longus 8c robuftu.f. V Qniv^Xts vinnce branchialibus mult6 
longiores & tenuiores. Omnes autem pinna?, ut & cauda, 
ruffce, Caput rotundum non comprefTum varium : J{o- 
firum non prominens 

5. Anthias fecundus ^ndel. A{elli fpecies eft. 

6. A N T H I A s tertius Rondel. Gefn. 64. Saxatilis 
eft, torus purpurei vel Indici coloris, corporis formi 
Scaro vario fimilis, corpore longo, cauda crafsa: ferratis 
6c acutis dentibus. Labra habet: oculos admodum ro- 
tundos purpureos 8c rubros : podicem magnum, fe quo 
Inteftinum rubro viridique diftindlum excidit. Notce hce 
'vixfufficiunt ad pifcem abnliis omnihus dijiingusndum, ple- 
raque enim Turdis conveniunt, 

7. Anthias Q.UARTUS Rondel. Hujus figu- 
ram exhibet Rondeletius, quae aliis etiam pifcibus con- 
venit; notam nullam addir, nifi qvi5d habeac fuperci- 
ii3 nigra oculos ambientia. 

S. Tur. P I S C I U M. 139 

8. Tiirdis affinis JuRU capeba Brafiliams Marcgr, 
jtem Itaiara eifdem. Longus eft 7 aut 8 dig. 2 aut 3 
latus ubi latiffimus ; ore patulo & ex triangulari rotundo ; 
denticulis minutiffimis : iridibus oculorum rubris. Pinna- 
rum numero, figura,fitu, radiis, cum reliquishnjus gene- 
ris convenir. Squamofuseft, fed fquamis ita complica- 
tis, ut laevis videatur. Pifcis univerfi color egregib ru- 
ber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus : in la- 
teribus autem conftanter maculas habeat puniceas, ni- 
gras, varias, majores & minores. Pinnae omnes rubrae 
& nigro maculatae, 

9. Carauna Brafilienfium Marcgr. Magnitu- 
dine, figura & pinnarum fitu cum fuperiore convenit. Os 
autem obtinet lunacum, dentefque acutifiimos, fed mi- 
nutos ; Branchjas amplas, quae acuieis poftica in parre 
funt munit^e. Oculi prop^ fummum caput, fibi mutuo 
vicini, haud magni, iridibus rubris. Squamae lunulatae, 
colore miniato, pundtulis nigris ubique afperfis, excepto 
ventre. 

loi Turdis affinis Pira-PIXANGa Brafilienfihus 
Marcgr. Belgis Gaivifch, Longus eft 1 1 digitos : Os 
fefquidigitum amplum, minutis fed acutiflimis denti- 
culis prseditum. Oculi magni prominentes, circulo pro 
iride nigro cum aureo 8c fanguineo mixto. Branchiaj 
amplse, fpinula prsedita^. Pinnse ventrales unicam fin- 
gulae fpinam habent. Cauda non feda, fed extremo 
fubrotunda. Squamis parvulis regitur & ad tac5tum 
glaber videtur. Totus ex albo fiavefcit maculis coloris 
fanguinei diluti, rorundis, magnitudine feminum canna- 
bis, in ventremajonbus, pidus. Figuram fere Auratae 
habet. 

II. SacchetTus Venetorum. An Channadella 
Sellon, & ^pndel. quae a Channa eorundem pariim dif- 
fert, Pifciculus efl Percae aurarae magnitudine, fluvia-i 
tili vulg. figura, colore & annulis tranfverfis fimilis. 
Pinnce ita fe habent ut in Maena. Os fatis amplum : ro- 
ftrum acutum, mandibula inferior fuperiore produd:ior, 
utraque denticulis afpera. Oculorum irides argentear, 
Cauda forcipata, lineis cranfverfis aureis varia, Squamae 

mi^ 140 SVNOPSIS METH061CA 

minufculas. Dorfi pinna poft radios (pinofos parte fupe- 
riore macula nigra inlignitur, quod huic pifci peculiare 
Sc charaderifticum. 

12. Channadella BiHjn. fi modo rede ab eo 
defcribitur, diverfus pifcis eft. Dum vivus (inquic) ca- 
pitur, fpinofum quiddam h branchiis vibrar, quo ma- 
nus contrecftanrium ferit. Labiis eft magnis; Dentes 
anteriores acutos & fere caninos habet, pofteriores autem 
obtufos. Squamse lituris viridibus, cinereis, rubris .8c 
interdum caftanei coloris variegatas, Exrrema branchia, 
qui illi oflea, ut Lupi crenara. 

1 5. C H A N N \ F(2}7d2l. Sc Bellon. Pifcis eft pek- 
gius, nihilominus faxatili limilis, Lupum corporis ha- 
bitu & oris fcilfura referens. Maxilla inferior fuperiore 
produdior eft, unde ore ferb femper eft hiante, ut no- 
men indicat Denfes acuti; Oculi parvi. Dorjum ex 
rubro nigrefcit : Liueas a capite ad caudam dudtae rufs 
funt. Cauda maculis rufis notata ; item pinna ^ podicc 
ad caudam, Pinna dorfi rufa eft, 

14. Perca marina Rondel. /. 6. c,%. GefneriSr^^ 
A S F A P E A R c H. PedaH eft magnitudine ; figuri 
Percae fluviatiiis, nec colore multiim diverfus, Dorfum 
infuper & latera ejufmodi, fafciis tranfverfis nigris 6 vel 
7 varia. lotum caput &: anterior venrris pars dudtibus 
miniaceis cceruleifque eleganter pinguntur. Pimi^e dorfi, 
8< qua^ ab ano eft, luteae, pundlis partim rubris partim 
croceis 57x,7oi. Caudxy pinnas branchiales, Sc ventrales 
flavae pundtis croceis vel lineis rubris pidlae. Coiores 
tamen in variis pifcibus variant pro fexu, aetate, nalcendi 
loco, (^c^ I^oftrum quam Percae fluviarili acutius produ- 
(ftiufque. Os pro pilcis mole ampliflimum, ferb lempec 
hiac. OcuU ampli, iridibus luteis & interdum rubenti- 
bus. Apercurae branchiarum ampliflTimx : In angulo 
exterioris laminae operculi duae magna^ lata; fpinne. Sipa* 
m<s mediocres ; venter prominulusr O^ro deiicata. Vc- 
netiis, 8c Mafllliae etiam, tefte Belionio, frequentifil- 
ma eft, 

15. PlRATlAPTA Brafl Marcgr. Tnrdis ccngener. 
Corpore eft oblongo 8i fatis craffo : interdum in eam P I S C I U M. 141 

magnicudinem excrefcit ut 50 libras aequet. MixillainfQ^ 
rior faperiore longior. Os intus rubrum. Oculi prominen- 
tes iridibus rubris : Ante ucrumque oculum foramen [an 
narium]. Pinnce uc in reliquis hujus generis Cauda 
fere quadrata : Squam^ parvse. Dorjum & infimus ven- 
ter pinnaeque o.nnes Cinnabrii func coloris : latera ex 
grifeo fufcefcunt. In totum praeterea maculatus eft ma- 
culis ex grifeo fufcis, aiicubi majoribus, alibi mino- 
ribus. 

16. PiRAUMBU Brafil. Marcgr. Lv.fitanis Chay- 
quarona diEius. Turdis itidem congener. Cjprini eft 
magnirudine 8c figura : ab ore ad initium caudse 10 
digic. longus, paul6 plus i latus. Oi habet Cyprini ; 
oculos magnos circulo aureo cum albo misco. Pinnasm 
dorfoduas fuppntat Marcgravius, vemm quia pofterior 
anteriori contigua eft, pro una eas habeo. Pmnce ven- 
trales, & qu^ poft anum eft. fingul^ firma fpiua muni- 
untur ut in hujus generis plerifque. Squamce majores,ut 
Cyprini argenrei fplendencis coloris, pausiiio aureo mixci. 
Pimiie omncs dilure cinereae. 

17. ACARA-AYA Brafilienfihus Marcgr. vulgo cor- 
rupte Garanha. Trium pedum longicudinem adipifci- 
tur: figura Cyprini Denrcs acuii, parvi ; duo lcngi 
paulo cralTiores in fuperiore mandibula. Oculi magni, 
circulo fanguineo primum, hinc argenteo. Pinn^e m in 
prsecedente. Cauda lata & pasne bicornis. Squamag 
mediocres argenteae, fanguineo colore umbrata^. Yencf r 
totus albus. Pinnce omnes fanguineae, exceptis ventrali- 
busquse albse func ; extremitatibus tamen fanguines. 

iS. ChROMIS RondeL lib. i. cap^ii. Aldrov.X.r,- 
c. 14. G^/«. 264. Monachelle SiW/j, CaftagnoIeTi//aV 
& Liguribus. Pifciculus eft 4 plus miniis digitos longus, 
<k pro iongitudine crallior. Color ei fufcus, lineis fecun- 
dum longitudinem lucidioribus. Squamcs grandes ; Ca- 
fut parvum ; rcfirum breve ; Os exiguum cum denticel- 
iis in mandibulis : Oculi mediocres, iridihus aureis, ar- 
genteifve, interdum obnubilatis. Pinnce ut in reliquis 
hujus generis : Cauda forcipata, Linea pun^ata in hoc 
pifc^ non protenditurukra pinnam dorii, 

Z I. SCOR2 142^ Synopsis Methodica 

!. SCORPIUS minor vel Scorfdena Rondel. Gefn, 
p. 1018. Aldrov. /. 2. c. 24. Scorpcena SaJviani feu Scro- 
fanello. Pondus librale : corpus pro longitudine craflum ; 
tapuf masimum & aculeis horrens, caudam versiis gra- 
cilelcic : Venter tumidus ; Dorfum afTurgens feu arcua- 
tmm : in univerfum figura corporis ad Percam accedit. 
€olore eft fordidb flavicance, fulcis maculis vario. Squanii^ 
parvse ferpentum fimiles, Summum caput & opercuia 
branchiarum Jpiyiis crebris horrida, quas quia venenofs 
credunt abfcindere folent pifcatores ; rugis quoque & 
afpericatibus fcabra. Spatium oculos interjacens conca- 
vum : Oculi grandes & extantes, (fupra utrnmque pin- 
nula) justa fe mutuo pofiti : Os amplifiimum : maxiilje 
denticeliis afperae. Pinna dorfo innafcens in medio humi- 
lior eft, ita ut gemina videatur. Cauda fubrotunda. 

2. SCORPIUS major F{ondel. Praecedenti fimilli- 
mus; ab eo dijfert i. Quod tnplo auc quadruplo majorl 
2. Quod per totum ruheat, maculis tamen nigricanribus 
varius fic. 3. Qucd plurimos habeat cirros feu harbulas^ 
prscipue circa maxiilam inferiorem, nonnullas etiam m 
luperiore, quibus ille caret. 4. Quod colcr hepatis in- 
ttn^io: £11^ itxtcroceus. 5. Quod operculorumi bran- 
chiarum anguli fpinis circumvallaci funr. Urerque in 
Mari Mediterratieo copiofiilime, r&peritur. 

3. ScoRPiuS Virginianus D. Lifter, quiapinnis 
ad fuperius potius genus referendus. Longitudine eft 
minimum pedali. A Scorpio Salv. difi^ert, quod graci' 
iior & longior Ciz : quod fupra caput & ante & poft ocu- 
los 6< aiibi in capite acul^os breves habeat, at ad bran- 
chias fingulos validos prxlongos ; Pinna dorfafis anterior 
parva a pofteriore amplo Ipatiodiftat; pofterior initio 
alciffima prolatim minuitur : quodque pinnas omnes ma^ 
cuiis nigris tranfverfis undulatis pulchre diftinguitur. 
Pinna caudse ampla fubrotunda. 

4. JAGUARACA Brafilienfium Marcgr, Mediocris 
Pfmi? maguirudine eft,ore acutp edentulo '.Oculis magnis, 
iridihus argenteis, fanguineo maculatis. Pinnas dorfo 
duas actribuit Marcgraviwy quas, quiacontiguasefredi- 
cit, pro unahabeo» Qauda bifurca, Ad branchias in 

. ^^^. P I S C I U M. 145 

qiiolibet latere duos haber aculeos, qiiibus, ut 8^ pinna- 
rum radiis fpinofis ferit & 'ulnerat. SquamuLv .deo^mei: 
dirpo(i'2e, qnasiibetiriarr.bitu minutiiiinnb ferrata. Cdcr 
totius cor^oris argcateus, in ventrc pianb albus. Capuf 
fuperius incarnaci colons efl:, (& hifpida tefia munitum. j 
Pinna dilute incarnanrur. In omnihiis fnetcr cokrem. cd 
Scorpium accedit. 

j. AcaRApeba Brafiiienr, Marcgr, Magnitudine 
eft & fere figara Blcy Pomeranorum, corpore iaro, Jqua' 
mis majoribus, in tocum argentei coloris fplendenris, lon- 
gitudine pedali, 5 dig. Intus : Ore edentiilo, haud ampIOij 
acuminato, quod extendere & coriirahere pcieft : Ocu- 
iis magnis iridibus argenteis. Finn£ ut in reliquis hujus 
generis. Cmuda, bifurca. Pinn^ omnes albi colcris 
Iplendentis. 

6PiraJurumenbeca Brafd, vulgo Bocca molle 
Marcgr, Pifcis eft mannus in co&no degens, 9 aur i o in- 
terdum pedes /o?2^wj, 2j- latas O; habet elatum. quod 
ampliare & rotundare poteft : ocuios magnos, circuio ex 
argenteo S: brunneo mixto. Pinnce kk ie habent uc m 
reliquis hv!ju.s generis, nih quod pinnam dorfi mollem eCTs 
fcribat. Fzde qu^ ad hunc pifcem, adnotaviinus in 
Jchthyolog. D.Wiliughby / 4, c-^o. p. 333, C.mda fi- 
gura eft Pentagoni, cujus baiis /nfcrca in corpus. S(jua* 
m^ toto corpore argenteae., fplendenues, mediocres : i-n 
dorfo viridis 6c aureus color tranfplendet. Finjia argea- 
tcae & medietate exteriore aurese. 

7, Cururuca Bra(il. Marcgr^ Pifciseft fiuvinti^ 
lis, fefquipedem longus ; corpore obiongo, ore iacis am- 
plo ; oculis mediocribus. pimi^e ut in leUquis hujus ge- 
neris. Cauda ferh quadrata : Squamce mediocrcs argen- 
teaj, cum aureo 8c (ubfufco pauco mixrx, pr:eiertim in 
dorfo & lateribus. pinriie in dorfo & lareribus & caada 
cinercce ; in medio ventre ilavercunt & fufcefcunt, 

S. SCHROLLUS Danubianus Gefn. Paralip. pag. 
laS^. Schrolin I^atishon.e. Pinnarum numero. fitu, fi* 
gura, radiis tum fpinolis, tum mollibus, Laminis bran- 
cbias tegemibus, Ipinuiis m.unitis, figura corporis ad Per- 
cam accedente 5 />/««iV nigris pundls & lituris pidii); aliff- 144 SvNCFSts Methodica 

que cmnibiis notis ciiai Psrca aurata convenit, ut vix du* 
bicem eundem pilcem efle. 

9. ScHRAiTSER F{atlshomnJihus. Pifcis eft DanU' 
hia?tusj Ratisbonse frc^uens, Quem deleripfimus longus 
erat 6 i digitos. Cum Perca minore convenir, r. Spinu- 
iis in margine fuperioris laminae operculorum branchia- 
rum. 2. Pinna dcrfi unica, radiis partim Ipinofis, par- 
tim mollibus donata, membranis intercedenribus macu- 
lofis. Ab eadem dijjert i. Figura corporis iongiore & re- 
nuiore, dorfo ncn ita afiurgence- refiro eciam produdi- 
ore. z- Aculeorujn numero qui in lila 14 tantijm pinnae 
dorfi infunt, in hac 18. 3. Lineis duabus nigricantibus 
per larera dudis, quarum fuperior fupra Hneam punda- 
Eam incipit, poftea peripfam lineam extenditur. 4. Co- 
lcre inter iineas albidiore. Cauda magis forcipata. 

A.r o. C E R N u A fluviatilis Bellonio Gefn. Vei'ca fiuvia- 
tilis minor, Ama\:i Tragi Gefn. Aldrov, Afpredo Jo.C^ii 
Apud Gdn. A RUFFE. Figura ad Percam accedit, 
fed minor etl, & ^onis illis trani verfis nigricancibus caret. 
Squnmcs mediocres, crenulis tenuibus in gyrum incifis 6c 
veluc fimbriatis, quse pifcem hunc fcabrum admodun> 
efHciunt ; unde AJpredo Caio didlus eft, & Anglis t{ujfe 
quafi ^^ough. Dcrfum ex viridi fordid^ flavicat, ima 
iatera cum pallore flavent. Circa branchiarum tegu- 
menta aureo tulgore reiucet, unde a nonnuilis Perca au- 
rata dicitur. Djyfum 8: fumma latera, cauda. ^ Pinnag 
funHis & licuris w/^?/c^«//^«j pinguntur. Iti fiuviis ver-' 
£atur. 

A. II. G u N N E L L U s Cornuhienfium, nonnullis 
BUTTERFISH q. d. Liparis. Pifciculus eft /ongitu- 
dine incerdum femipedali, laticudine vix digitaii ; cor^ 
pore compreflb tenui ; colore vario ex ruffb oblcurove vi- 
ridi & albido, rranfverfis fafciis alcernis. Ad radicem 
pinnse dorfalis (qnx a capite ad caudam uique procendi- 
tur, radiis xmivsrCis fpinojis) 7nacuU utrinque rotundag 
pulcherrnn^e, nigr^, iimbo aibicante cins^s 10 aut JX 
numero ad mcervalla a:qualia per tocam dovG longitu- 
dinem a capite ad caudam ulque difponuntur, quas nota 
kuic pifci peculiaris eft S^i-i-^mis minutiflimis tegitur. 

Unus P I S C I U M. i4f 

Unus re(fl:us Sc continuus dudtus, abfque ulla ventrkuK 
diftindione exterius vifibili, aut inteftini refiexione, ab 
ore ad anum rendit. 

A. 12. ScORP/EN^E BelIonii/>?2//2V. Belgls Potjheft, 
Pueris Cornubienfibus Father-ln(hcr, Longicudine eft fe- 
mipedali aut dodrantali, figura Gcbionis capirati, Capite 
admodum grandi, corpore gracilefcente. Caput fpinis 
afperitatibus horret,' Venter iatus 8: planus. Dorfum fu- 
. pra lineas lateraies fubafperas area htx. tranfverf^ nigri- 
cantes 3 vel 4 diftinguunt, fpatiis intermediis pallidiori- 
bus. Opereula branchiarum non ampla aperturahianr, 
fibique mutuo inferiiis connexa aut continua velut ami- 
culo quodam fternum fuper induunt. Hxc, membrana- 
cea ciim fint, pilcis pr^fertim aquis extra<flus, nervorum 
quibus intertesta funt ope, ita plerumque extendit, uc 
prsetumid^, &: veficse in modum infiatse videanrur, Pinncs 
in dorfo duce, anterior 8 aut 9 radios condnet, qui ia 
Pifce adultiore rigidiufculi func 8c nonnihil fpinofi. Caud(S 
didudse circumferentia fubrotunda. Vidimus in Conju- 
bia ad oppidum 5. Ives, 

A.i ^.Pifciculus acuteatus Rondel Gefn. Ptmgitius pfcis 
Alberti,^/^r. 7he Stiokleback Minimus eft omnium 
quos ncvimus pifcium. Pinna in dorfo unica eft^quamacu» 
iei tres difcreti antecedunt. In ventre duo alii aculei funuj 
majores, robuftiores, durifiTimo ofTi pinniformi alExi : 
nam pinnarum ventralium loco iaminas duas ofTeas tri- 
angulares obtinet. Spinas pro libitu vel arrigic vel de- 
primit. Squamis caret. In rivulis invenitiir. 

A. /4. Pifciculus aculeatus minov R^ondeL Gefn. Pan- 
gitii pifcis alterum genus Aldrov. A pra^cedente dijfcrt. 
I. Spinarum in dorfo numero 10 auc u. 2. EaruKdeiTi 
iitu, non eredo, fed nclinato, una dexcrorfam, aitera 
iiniftrorfum viciflim. 3. Quod fic corpore lcngicre^ 
4. Quod armatura illa in lateribus e tnbus laminis 
compofita careat. Kiceiiam inr/x'z^//;verfatur. 

15. AcULEATUS vel Pungitius marinus longus 
Schoneveld. Corpore eft quadrangulo, tenero, digitum. 
craifo, dodrantem vel palmos duos longo, versiis cau- 
dam item quadratam valde gracilefcence. Cutc eitlaevi,' 14^ S^Nbpsis Methodica 

in ^:</'/o nigricante, ventre ex albo flavefcente : caplte 
Lucio non abfimiH, niti quod tenerius rcftrum eft & por- 
redlius Pinnas hsbet ad branchias duas, in dorii me- 
dio unam triangulam, a qua cervicem fpec^lant redro 
ordine aculei qumcecim, retrorium nonnihil inclinati, 
difcreti, nuiiaque m.embrana connexi. In medio ventre 
riculei duo fun"t, ad la^era averfi ; a podice unicus, k 
qua pinna qn?rta iupericri ex adverfo re'pcndet : hinc 
teniuiTipjam caudam pinna triangularis claudit. 

Jn fimxCbilioner.fi c^ipitur, ubi eum pilcatores vocant 
Steinhicker. Pleniorem Lujus deicripricnem a D. Lifter 
iaiTtam vide in Afpmdice Ichrhyologiae D. PViliughby, 
pag 23. P^fces unicd. in dorfo pinna cum radiis * 
cmmbus fpinofis Amerkam, 

\ • A C A R A ? U C U Brafiliennum Marcgr. Fluvia- 
^^ iiiis eft i^\[z\s, longitudine feiquipp-d.Ui, 4 aut J 
d^giros hicm, Os acuminacum haud air.plum, edentu- 
Inm ; Ocu.i magni, iriaibus ex albo <k fufco mixtis. 
lotns fp,'endet argenreis jqucimis minoribus, in dcrfo 
tamenaliquid auri admixium: & inquclibet larere fez 
oblong:^ macuLxi ccsruleae rufefcentes, non ita conlpicuse, 
Pinnse dorii & caudse dilure cosruleae ur & kterales. Duag 
in imo vemri", & qu^ prope anum eft flaveicunt pau- 
• lum. 

2. GuATACUPA JUBA Eralil. M^rcgr. Inlon- 
gitucinem bipedsiem excrefcic, dorib pau.^lm incurvato, 
Os tr!angalare acuminatum : Dentes parvi acutifTimi* 
Ccui mjagni, iridibus rubris. Vinnce ut in pra^cedente, 
alb^ cam.en, uii eft & venter Caudae pinna velut ar- 
cua^a. Squrmje majufculae, coloris argentei, ftrits flavis 
g,, e^ argenteo rufelcenttbus fecuDdiimi longitudinem ex- 
tcniis a capice ad caudam ufque. Cafut ex argecteo, 
^^^Q^ rufo mixtum.' 

^. Ac4- P I S C I U M. ?47 

3: ACARA Brajillen/. Marcgr. Palmum tongus eft 
dorfo curvo 8c alto corpore ut Perca. Os anguftum, 8c 
dencium loco lima : Oculi haud magni circulo aureo, 
Fmnce ut in praecedentibus. Cauda oblonga in redum 
terminatur. Squamae fatis magna?, argentea?, fed iti' 
capice, dorfo & lateribus ita umbra mixcse, ut pifcis fuf- 
cus videatur. In medio utrolibec larere magnam habec 
maculam nigram, ut & prope exortum caudas. Pffcls eft 
fiuviatilis & aquarum dulcium. 

4. AcARAPiTAMBA Brafiiienf. Marcgr. Oblongo effc 
corpore ut Barhus, in duorum pedum, aut etiam majoreta 
longitudinem excrefcens : Ors minuto, dentaro : Oculis 
amplis, iridibus miniatis. Cauda 5 dig. longa, forcipata. 
Squamis Cyprini, purpuro-coeruleis, Line^ laterales au- 
reae fefquidigitum lat«e ab oculis ad caudam tendunt. 
Supra has lineas pun^a aurea majufcula obrinet : fub li- 
nea fubtiles lineas fiavas fecundiim longitudinem dudras. 
Dorfalis pinna & caudse velut auratse funt, laterales Sc 
ventrales ex albo flavefcunt. Pinnae nodtuluccnt. 

5. \J Ki B ACO Braflienf M^r cgv. Dorfo eft incurvo/ 
ventre protuberante, 15 auc i6dig. Idngusy 5 auc6 la- 
tus. Dentes ei parvuli acuti i branchiis amplis, oculis 
itidem magnis, iridihus argenteis cinnabrii nonnihil ad- 
tnisto. Pinnce reliquorum hujus generis (imiles, latera- 
ies & ventrales albae feu argente^ : Dorfalis & Caud^ 
(^qu^e in duo cornua diducitur) plus cinnabrii quam ar- 
gentei habent. Squam:e magnas, m rotum argentei co- 
loris, cui parum cinnabrii tranflucet. Lzw^.e laterales 
ruhrcSy fupra quas in pofteriore parte corporis in utroque 
larere macula nigra magnitudine ^yo/JJ Mifnici. 

.6. PlRA ACANGAT\RA B/afilienfihus i. e. Pifcis 
dtiro capite Marcgr. Perc-^media? magnitudine eft, 7 aut 8 
dig. longus • ore haud amplo, ocuiorum iridihus nigri- 
cante aureo & rufFo mixtis. Plnnce ut in prsecedentibus, 
cauda bifurca. Squam^e argeute^, aureo 8i igneo co- > 
iore relucenres ; in venrre in argenreo rhalaflini. Pinna 
dorfi argenrea fplendens, maculis fufcis iniignira : larera- 
les albae, ventrales cosrulefcentes 3 caud<e quoque pinna 
in exrremo coeruIefGit. 

Z 4 7. Pira 148 Synopsis Methodica 7 PiRA NEMA Brafilienf. Martgr, Magnimdo Perm 
c<« auc Cy^rzW mediocris, longirudo 10 aut 11 dig. lati- 
tudo trium auc paulo plus. Os amplum, lubrocun- 
^um, edenculum 5 veriim maxillse afperse. Oc«/;mag- 
ni, iridibus albis, faperiore parte miniaceis ; Branchia 
ampiifiimae. pinna uc in reliquis hujus generis dorfalis 
ab occipite ad caudis initiumexrenfa 22 fpinis intertexta. 
CdIqt tocius pifcis argenceus lacc3e colore futfafus i in 
ventre color iaccae diiutior & fere albust 

8. *? u D I A N O (Jredtiias Bodiano~] vsrmclloAipimixira, 
St Tecimixira-L2(,/'2?^?2/i Marcgr. Magnicudo percce me- 
diocris : iacitudo 2 ciigit. Cafut parvum, Os acutum, 
denticulis acucis minimis : Oculi paulum eminentes cum 
ciiculo duplici, exteriore albo, interiore iiavb. Pinn<s 
pumero, figura, ficu cum reliquis hujus generis conveni- 
nnc, nifi quod radiorum in illis jfinofQrum mentio nulla ; ut 
rjfciam an Juo fifcem lcco difpojuerim, an non pQtiits ad eos 
referendus fit qui unicam in dorjo pinnam hahentcum radiis 
cmyjihus moHibus. Tegitur pifcis fquamis lubcilibus, it^ 
ard^ complicacis,. ut ad cadlum glaber efle videatur. 
Color tocius corpdris flavus cum aureo mixcus, ut & to- 
tum reliquum corpus. Summum caput&c totum dorfum 
sd media ncrinque latera purpurei eft coloris egregii cum 
Lacca mixti; exciemaora pinnag majoris in venxrever- 
fus caudam eciam purpuralcit, ut & pinn^e illi junc^ae. 
Reliquae rinn^, cauda, uc & tocum reiiquum corpus 6c 
pars ulcima pinnse doriaiis flava vel aurea. 
• 9 P u D i A N o • verds Luficanis Marcgr. Corpore eft 
chongG, nimirum ab oris extrem.o ad caudse iniciwm, 16 
digicorum ; tres digicos laco, or? aeuminaco, haud am- 
pb ; In extrema maxijla fuperiore duo dentes acuci, lon° 
gi dein feries denciculorum minimorum : in maxilla in- 
leiore ancerius 4 ejufmodi dences, & pofcerius feries 
minorum candidcrum. Oculi parvi, cum circulocirca 
j,upillam interius aureo, exreriiis albefcence. Pinna dDrfi 
aurea, ftriis undulacis cceruleis fecundiim longicudinem 
y^ocaca. Pinns latcrales albicanc, cum ccerulea in iate- 
j.aii ambitu lineola : ventrales his concolores : quae ab 
^ uo eit h rufFo ad brunneum tendic coerukis item ftriis 
^ - . ' ■."■^ f pi^^^s P I S C I U M. f^j 

pida. Cauda rufFefcic thalaffino ac ccerulco ftriata. 
Squamce latse, lucei leu aurei coloris, linea feu fiiDbria 
elegantiflimaazureaaut coerulea ambit^. Caput fuperi- 
us aureum eft, cum magna micula coloris ex viridi tha- 
iaflimicircundata azureo, & azureis, flavis, fubviridibus 
& aibicantibus ftriis variegatum. Pifces Indici de qtmum gmere oh defcripiones 
imperfecias incerti fumus, 

i'. IJ^ A E L K O P i. e. Phalacrocepha^us Indicus 'Nleu- 

^^ hoffi, Ita didtus quia capuc & colium calva vi- 
dentur. Colore eft canefcente, roftro (cujus hiatus am- 
plus) rubris maculis vario. Oculi grandes e capite ex- 
tant, iridibiis flavis fplendentibus. Ad bipedalem longi- 
ludinem excrefcit. Ex optimis Indiarum pifcibus habe- 
tur, carne fapida 8c guftui grata. Anadromus eft 8c in 
aquis tam dulcibus quam falfis capitur. 

2. G E E L-S T A R D T i. e Xanthurus Indicus Nieuhoffi 
Figura & magnitudine ad Bramam accedit. I{oftrum 
dentibus acutis, reda prorfum extantibus, munitur. Color 
in dorfo & verliis caudam flavus, Cauda autem ipfa 
eo colore tota imbuitur, unde pifci nomen. Venter 
coerulelcit ; caput verfus fufcuseft. P/W^ rubenr, In 
a^uisfalfis degit, & circa rupes hamo capitur. Carne eft 
fapida & falubri. Icon unicam rantiim in dorfo pinnam 
exhibet. 

3 Raevenbeck i. e. Coracorhynchus Indicus. A 
Yojhi fimiiitudine nomen accepir. Spithamam circiter 
longus eft, dorfo & cauda rubentibus, ventre flavicante, 
Utrumque lacus ^/V^ line<£ flavicantes, a capite caudam 
verfus dudae, & paalatim evanefcentes diftinguunt. Caro 
alba, firma, efu falubris, flve igne correatur, (ive aqua 
elixecur. Dcrfo eft hi-pinni ; utraque etiam pinna 
mollibus (ut conjicio) radiis inftruda. 

4. M e eR-a E L i. e. Anguilla marina Nieuhff. Ublrre 
Jo, de Laet, Totus fufcus eft, macuiis tamen rhomboi- ijo Synopsis MethodicS 

dibus, fpolii fcrpenris in modum diftindlus. Anterior 
pars corporis renuis, pofterior duplo crailior. ^oftmm 
iongiufculum &plerunqLie hians. Dentes acuciiTimi non 
tamen faci^b confpicui. In imis cavernis perrofis verfatur, 
ubi pinguelcitadmodum. & falubris cibus fir. Qui hos 
interimunc tremore afficiuntur & interdum fomnolentia, 
quae tamen cii6 -gvarefcunt. Mucu Mircgr, congener 
eft, direrius camen piicis videtur, 

5. WiT-viscH, Ajb.ula Indka marina Kieuhoffi. 
Pifcis eft Iquamofus, harengurri minorem feu Cclerinum 
refere.iS, capite cra0b, d-:r[o fuico ; ventre cceruleo ad 
flavum vergente. Recibus m mariprcpb litus capitur, 
Caro eft bona quocunque modo p; ^parerur. 

6. K N o A V E p O T, Piicis grunnit-ns Nieuhrfi Cuculi 
forte ipscieS; An Guxibi coAr.i Marcgr i Cuii cspitur 
griinnicurn edit, alias mutus. In dlorlo /Vw.''^^ utrinque 
du^ a capict ad caudam decurrunr, fufca un.i- altera 
lutea. Corpore eft fquamolo Squamis minucis, came 
multa, fpithamas iongitudine, ct-pite inftar oiJae. Seu 
torreatur, iive elixeturt'>ene fapic. 

7 KnorRehaen i,c, Gallus gmnnkrs Nieuhaff: 
Huic cum pr^cedenre eadem ncminis ratio eft. Ccrpore 
crailo, tereci, c-^:e glabra macuioia admodum & tuber- 
/culis in:2qaali. ca.V^ fulco duCtibus nigricanrlbas vario. 
Caput craifum efb cubeicuiofum, roft:rum grande, oculi 
rubri; cW^ obtufa. i^imi^ iaterales rubent. ix\ cibis 
laudatur. 

8. V E R K E N s-v I s C H, Peixc porco Lufnanis. hon* 
gitudine Spithamum vix aequat, colnre viridi obfcuro ; 
Sauamis, pinnis, S< cauda nigris, oculorum iridibus lu- 
leis. Crajfus eft & pinguis, fa^^ore grato. In aq^uisdulcibus 
capitur, 

9. B O N T-A E L, five Nsegen or>gh. i. e. I ampetra I«fi?/cj 
feu Enneophuhalmos Nieuhcff. Longirudine -pedem fupe- 
rac, cute eft glabra, pinguis uc Anguclia, a qua lamen for- 
ma corporis diifert. Co/or fufcus, pmnie imas Durpurese; 
larera .luperne mxcuHs flavis varia. Caput Limacis inftar, 
ccrnua leu antennas obtinet.S;?/;>.c ut in Pmne-vifch vene- 
nola?. \naquisftagnantibui^^\iQm%dt^\i, t?i(\]it edu- 
//j6cguftuigratus. ioKabbqs i P I S C I U M. 151 

Yo^ K A B B O S five Ael-quahhen, Muftela? ffecies*.. 
Prxcedente nonnihil major eft, ut qui binos pedes/ow^zVw- 
dine interdum fuperec. Cute eft glabra & Squamis nuda» 
colore fufco ; roflro palJido, maculis nigris vario ; capite 
obtufo, oculis velut in extremo fitis. Pifcis tum hic, tum 
praecedens ambigere videntur inter Lampetras 8c Mufte» 
ias, ■ 

11. K R o M - R U G H. i. e. Pifcis gibbofus Nieuhof, A 
figura denominatur. Pifcis eft glaber, Jquamis deftitu- 
tus, ventre albo, finnis 8c cauda nigris. Quatuor inter" 
dum pedes longitudine fuperat. Per totam Indiam capi- 
tur, & ob carnis foliditatem & praeftantiam plurimum 
cxpetitur. 

12. HOORN-VISCH, i. e. Pifcis cornutus Nieuhof 
Cornu habet in fummo capite feu dorfi initio fingulare 
[quod nobis nihil aliud effe videtur quam pinnae dorfalis 
anterior radius praelongus 8f robuflnis] alia duo inferius 
pinnarum ventralium ioco, incurva, fragilia, quonim 
idtu venenato vulnus inflid:um aegrfe 8c diificulter cura- 
tur, praefertim fiqua cornu particula intus remanet,quod 
ob fragiJitatem ejus non rar6 evenit. 

13. Zee-duivel. Diaholus marinus Nieuhof, A 
ipecie monftrofa & terrifica denominationem accepit. 
^aia autem fpecies efl: Roftro bifido 8c velut bicorni. La- 
tera utrinque in pinnam anguftam acutam producuntur. 
Cutis caput ver us fufcis lituris pingitur. Jcon fpinas cau- 
dae innafcentes repraefentat. Ad 7 pedum longitudinem 
excrefcit, 8c in praelongsm 8c acutam caudam definic. 

14. H A YE N Canis Carcharia aut Lamice fpecies. 

15. Klip-visch Sive Soldaten \iich.Nieuhoff,BrSLmx 
fpeciesc^ (inquic AuFlor) verum a Brama longiflimb re- 
cedic, 8c Orhihus affinis videtur. Spithamam longitudine 
rar6 fuperar, corpore lato, coloris pallidi. Pinnae dorfa- 
lis radii aculeati velut Perc^ : cauda acura, oculorum 
irides flavse. Ex optimis Indiarum pifcibus eft, carne al-' 
ba, firma, in plagulasdividua, faporis grati, 8c falubris^ 
Icon hujus pifcis defcripcioni non refpondet, fed potiiis 
slteri pifci coenomini inferiiis defcripro. 

:;T - ^ •; 16. BONT^ ■*l 152. Synopsis Methodica 

i6, BoNT-viscH Nieuhof. Pedem circirer longus 
eft, 8c admodum crafTus. Cohr cam corporis, qnam pin- 
narum & caudse fufcus, maculis paliid^ casmleis crebris 
undique refperfus. Squnmis caret. Oculos flavos annu- 
lus cseruleus cingit. Sub capite ingluvies quaedarri 
propender, pulchris li^ieis ad caudam decurrentibus ftri- 
ara. Pinnse laterales fiavenr : O^parvum pro pifcis mag- 
iritudine, Ab incolis valde experirur ; habet tamen ve- 
nenari aliquid, quod caute& diHgenter removendum. 

17. P.lT-visCH Nieuhof. Sperlingo majori fimilis 
cfi:, corpcre tereti, fquamis careiire, maculis cceruleis 8c 
fiavis pulchrc variegaro, Ozuli h capite extanr, quos pro- 
trudere & rerrahere pro iibiru pcreft. Pinna dorfi acu- 
leara efl. Loca ccc7iofa frequentar, boni nihilominu?- fa- 
forist^: velcx admodnm, eo impetu fe projiciens, ut 
€x una fofTa in aJiam rranfiiiar. 

18. Zee-vleermuys Nieiihof, Aquilae marinas 
fp^cies elt, capicc crafTo obrufo,. rcjlro grandi. Tribus 
duBibus c^ruleis ad corpus rranfverfis infignitur. 

1 9. V II F - o O G Pentophrhalmos Nieuhof. a quinque 
'm^culis oculorum semulis in c.iuda confpicuis dicitur. Cuts 
tegimr glabra& /j«.?wzVdeftirura flavicante. Corpore e& 
cralliufculo, capit-^ps.i-vo, roftro iongo, cculis trucibus. 
?/««j?j binashabetrubras, caudamc<xm\ezm. Aquarum 
dulciujn incols. Q{k,car)?e alba, i9.pore grzio. Icon pinnce radi- 
€S anteriores hreviores (3 fpinofcs reprcefentat^ pojieriores lon- 
giores ^ moiles. PiuKce ventrales nulU appinguntur, 

20. W I T F I s H feu H-'eel[^ vifch. Nieuhof. 'fenisB 
fpecieseiTQ videtur, AfcHi mollis magnitudine, dorfo redto, 

ventre iprommulo arcuato, r<?/?y(9 furfum Ipedante, C4«^^ 
forcipata. Unicum in dorfo geftat Spicuium. A capite 
fere ad csudam in ima ventris carna excurrir pinna. 
Corpus pifcis ftriarum fpinse dorfalis ad inftar. E roftro 
exrremo du^ barbulse, tenues ceu £Iamenta, & prxlon- 
gs eseunr. S.ipor pifcis delicatus, aiTus tamen elixo 
prseftat. 

%\. Klip-viscf, Pifcis eft planus & latus velut 
^a^er major, cute glabra & fquamis ni;da. Cauda lata; 

Dorfi p I S C I U M. 15^ 

^rfo fufco, tnaculis albis vario : Lacera ad ventrem can- 
didiora funt 8c pulchre ftriata. 

22- S T I p - V I s c H, Gute eft maculofa, carne honi 
faporis, Hamis plemnque c^pitur in ako mari prope 
infulam S. Vincentii. 

23. Vn F -FiNG ER-viscH, i. e. Plfcis pentada- 
<9:ylos Nieuhoffi. A quinque maculis nigris in utroque 
latere, veluti notis totidem digitis imprefiis denominatur. 
Vix pedem & dimidium longus eft, ca-pite pro reliqui cor- 
poris magnitudine parvo, r<?/?ro magno, pinnisramofisad 
caudam ufque extenfis. Color corporis reliqui pulcher 
& {plendens, velut ex coeruleo & purpureo argentatus, 
Squamis caret. Sapore commendabilis eft, paulum ta- 
men ficcus. In aquis falfis degic, & per totam Indiam 
capitur. 

24. Huic fubjungi poteft Pifcis innominatus Marcgra- 
vio 1.4. c. 6. defcriptusy quem tetradaclylum nominare 
liceat ; a 4 in utroque latere nigricantibus maculis mag- 
mSja dorfo defcendemibus,in arabitu fuo violacei coloris. 
hcngitudo 7 digitorum, figura Harder. Os parvum, dcuH 
magni. Pinna in dorio duce mediocres. Ventrales finnce 
magnae & latae, fingulae y argenteis maculis infignitas-. 
Color in dotfo nigricans, inter maculas laterales thalaffi- 
nus ; reliquum corpus argenteum. Cute eft glabra & 
iine fquamis. 

Alias plures Pifcium fpecies defcribic Joan, Nieuhcff 
in Itinerario fuo Belgice fcripto,quorum icones non exhi-' 
bec. Horum nomina func ^oeffen ; Bot^ i. e, Bjpombi feu 
Pafferis fpecies ; Plat-vifch -, ^oot-vifch ; Bittcr-vifch ; 
Papegays vifch ', Stompneus ; Hair^vifch -, ^ant-fpiering ; 
Pok^-vi/ch ; Sineefche-vifch ; Harder ; ^ee-egel; ^ee-katje; 
^ee-adclaer ; ^ee-l^at ; Spring.rrs ; Pampus ; Peyx-kok^; 
Bla:{ers ', I\arappa of ^ont-vijch -, Split-fieert ; Tongen ; 
^vpaert-vifch ; Siapf Siap ; Grundelings» Defcripriones, 
quoniam linguam Belgicam non inceliigo, neceilario 
omitto, 

In Appendice ad Ichthyologiam D. Willoughhy. Alio- 
rum pijcium Indicorum nomina^ 8c icones in xs incifse ad 
Archetypas piduras D. Jacohi Frafier, exhibentur, ni- 
miruin. .1. Sea^ 154 SyKopsisMethodica 

1. Sea-Bat Belgis. An t-x. Acaraunis ? CoIor(quaR- 
tum ex pidura conjicere licet) fubruffus, undatim dif- 
pofitus, luteus ad extimas pinnas branchiales. Oculi im 
aurea. Capitur prope inlulam S. Helen^. 

2. Cof7ger htdicus maculofus ; Kommer-Eel B'lgisl 
Hominis longitudinem implec, & ex proportione cralfus 
eft. Pinnis 6c maculis lubfufcis pingitur. Boni fapoi 
ris eft. 

3. Verckens heck Belgis, i. e. Porci roftrum : Afellum 
Vulgarem mediocris magnitudinis sequat. Pinna dorfalis 
fubrubra pingitur ; ventralis' vitei^cit: fummae pinn« 
branchiales aureae, earum radices ccerulese ; Oculi iris 
aurea. Dorfi color qualis in Aurantio maturo, ad ven- 
trem nitidior. Caud.^ pinna eleganter aurea. 

^.Corcovada. Omnibus pifcibus Indicis prsefertur; Arelh 
majori magnitudme par: velut maculis virefcentibus Sc lu- 
teis pingitur. Finnse branchiales lutese. Caudam verfus 
infignis lineola, & aliis utrinque lineolis, ad acutos an- 
gulos pofitis diftindta. Cordcovadi mentionem fadtam 
invenio in defcriptione Boniti Marcgrav. 

5. B^d-eye. Belgis, i. e« Ocuius cvccineus feu Erythroph" 
thalmos. Sefquipedem longus eft. Pinnarum fpinse feu 
radii, & dorfi, & branchiarum lutese. Oculi iris cocci- 
nea. Capitur ad S. Helenam. Boni c^faforis. 

6. Varrot-beck. Belgis, 1 5 dig. longus : Sc Caput, Sc 
dorfum, & fummas pinnx virides ; earum vero partes 
interiores rufefcunt, Caeterum ex albo rufoque varie 
depingitur. Opcimi /aporis eft, Capitur ad S.Hele^ 
nam, 

7. Sand-creeper Belgis. Ammodytes Indicus, Ad mag- 
nitudinem mediocris Afefti [Coddi] accedic. Ex arena 
ad Prom. Bon<e Spci eruitur. 

Praecer hunc pifcem alios duos trefve novimus qui fub 
arenis fe condunt, nimirum Ammodyten Gefneri, i. e. 
Sand-Eels Anglorum, Tajaficam Marcgr. 1, 4. c. i. 
Araneum marinum. Pifces PI S C I U M. i5y Psfces Americani, cina ]niuhs Antillas 
chferviti a Rochefortio & Du Tertre in 
Hifi, NaturaL diciarum Injularum. 

I. "OECUNE didus, L«c/V fignra eft, ideoque Du 
^ Tertre Lucluai marinum eum vocat. Inodto 
pedum longitudinemt's.cvt(di, crailitie propor[ionata. Ra- 
pax eit & vorax admodum, prseda vivit ; animo[us eft, 
nec facile quovis (irepku aut rumore terretur ; quin iio- 
mines invadit, & quodcunque membrum dentibus arri- 
puit aufert. Icon ^jchefortii duas in dorfo pinnas reprae- 
lentat, 

2- TafTart Du Tertre. Hic eriam (inquit) Lucii ma- 
rini jpecies eft, 5 aut 6 pedes mgvs, Gulofus admo- 
dum, 8c quodcunque oblatum fuerit devorans. Carne 
eft alba, nec inferior Lucii carni, fed.paulo durior 8c 
concodlu difficilior. Capitur plerunque in Infularum 
interftitiis ubi mare vehementius movetur qu^m aiibi. 

3, Carangue Du lertre, Pifcis eft alhusy planus feu 
latus, non tamen oculos ambos in eodem latere habet, 
fed hinc inde unum ; Duos Sc interdum tres pedes hngus 
eft, 1 8 aut 20 poUices latus, fex craffus. Pinnas ha- 
bet in dorfo inaequales, ad branchias duas acuminatas ; 
Caudam forcipatam. NoAu fluvios fubeunt. (^aro fa- 
pidiilima eft, & cuivis Rhombi pr^fertur. 

4. Capitaine Du Tertre, Ita dicitur quia totus ruber, 
& in dorfo pinnam habet quae pennam feu plumam, ciim 
crigirur repraeieniat, radiis ramen fpinciis acutiflimis 
munitam. Duas etiam pinnas, quibus natat limiles, 
quibufcum cum aliis piicibus depugnat. Aliqualem 
habet cum Cyprino fimiiitudinem, 8c pariter fquamofus 
eft, eo cam.en grandior. 

), Grands ecaille Du Tertre, Catervaiim natat : 
Quinque inrerdum aut fex pedes iovgus eft , crafiltie pro- 
portionata. S^uamis gx^ridibw^ tcgnur, duplo majoribus 
^uam Cj/prinorum, Caro pinguis eft 6c boni faporis. 

6. F€r* is6 Synopsis Methodica 

6. Penoquetes de Mer Du Tertre 8c Rochefort, Ad 
Cyprini mediocvis forinam accedunt ; S ^uami s in dovtoh 
viridi brunneis, ventre hilariiis viridibus, Pfutaci coiore. 
Dentium loco f quibus carent] duo oflicula habent valde 

• dura, Orbium in modum, Pinn<£ dofi & caud;c coeru- 
leo, ftavo, & rubro coloribus perbellb variegantur. Ocu- 
iorum pupiilce duplici ciiculo, mteriore argenteo, exteri- 
ore fmaragdino, cingunrur. Cochleis vicfticanc. 

7. Pilote pifcis i, e Guhernatcr Du Tertie. Ad Scom^ 
Iri magnitudinem & fcrmam accedit j Capite longo, 
^pfiro ad tres digitos ultra cs produdo. Pinnas habec 
prope caput parvas, in dorlounicam a capite ad caudam 
ulque protenlam. & in venrre retro podicem fimilem; 
caudam minimam. Totam corpus reliquum pelle te- 
gitur lineis cancellatim dudtis in rhombos divifa. Piiota 
appellaiur, quia navem cui femel occurrit comitatur, 
necunquamdeferit, ancequam in portum deduxerit. Du 
lertre fe vidiffe afStmat qui per 500 leucas navi in qua 
vehebatur praeivit, donec tandem a Gubernatore tridence 
percuffus eiret. 

^'cheforsjus duas exhibet icones Pifcium de B^che i. e. 
Saxatilium, quorum alter unicam habet in dorfo pin- 
nam, cujus anrerior pars humilior eft, & fpinis radiata ; 
pofterior elatior & radiis cartilagineis firmata : Alter 
duas habet in dorlo pinnas, minores ; geminam fub 
mento barbalam, & tres in ucrolibet latere macuUs mag- 
nas ovatas, Color utriufque ruber eft, 

E Catalogo Mufel Lugdmo-BatavL 

i". Pifcis Indicus Blafaert J/^w/. Mul. Leyd. 

2. Pifcis faxatiiis Indicus, macuHs grijeis ivfig;nitus\ 
Muf. Leyd 

3. Pijcis marinus Zeylanicus Seferino affnisy pallide 
fiavefcenSffufcis per tranjverfum linois nctatus, Muf. 
Leyd. 

4. Idem fpadiceuSy nlbicantibus per tranfverfum Hneis 
infcriptus. M. L. 

5. Idem lineisfufcis canceUatirr ^ecujfatus. M, Lj 

6. Id€m fufcui lineis nigric M. L. 

7 Pi^"! FISHESLATELy.DlSCGV£nEDONTHEC0ASTS.OFC0RUW4L 
ByTHEREVEREND/V^CEORCE l\CO. • 
I M^GEORGI, ]AG0 
P I S C I U M. tj? 

Y* Pircis/i;t^///iilndicus rtt^^r» ML. 
8- Anguiila marinci faxatilis Zeylanica venenatal 
Muf. Leyd. 

9. pifciculus Indicus Truttiformis, lineis per tranfver- 
fum nigricantibus notatus. MufLeyd, Pifces Jamaycenfes, mndum quod fcmus de^ 
fcrlftl, ab eruditijjimo ^ amicijfimo Firo 
D- H A N s 1 o S L o A N E, M. D. olfer^ 
vati, e^ ad Synopfm ha^c Pifcium locfg^ 
fletandum nohis henevote communicatl» 

i,pASSER Jamaycenfis lineis tranfverfis nctraujf, 
"*• AFlounder. Sex circiuer digitos /cw^w e- 
rat, 4^ latus, praetenuis, ventre feu prona parte alba, 
Dorfo feu fupina fquamis minutiirunis fufeis ted:a, fex 
feptemve lineis nigris tranfverds diftincfla. Pinna prope- 
modum continua totum corpus ambit. Linea curva^ 
utrinque k capite ad caudam dedud:a, latera dividitA 
Pentri culus non admodum craflus erat, colore rubence, 
inanis: Inteftina tenuia, aliquoties reflexa; 

2. Serperis marinus comfreffus livicius. Lciigitudo 
trium erat pedum & feptem infuper digitorum ; laii- 
tudo propb caput, ubi latiflimUs, fefcuncialis. Capif 
longum, acutum, in pundum delinens. MaxiiU -pTOm 
minentes,utraque dentibus multis acutiffimis & minacibus 
munita ; Inferior fuperiore longior ; & in caliofam fub^ 
ftantiam dtdnens : Lingua longa,Sagittaecufpidis figura, 
Oculi rotundi, diametro unciali. Pinn.t ad branchias 
duae, in dorso unica, per totam longitudinem e>:tenfa ; 
Ab ano alia. undulaca prope caudam, quse forcipara 
erat. Totusglaber erat, 8c fquamis deftitutus, colore 
livido 5 carne ofTiculis creberrimis velut intertexta. Ven« 
trieulus pifciculis UnGraficholorum fimilibus repletus. Inte^ 
A a ' ftinsi f^S SvNOPsrs Methodica 

ftina fetr.el aiit ireVum revoluta : Cxcum praelongum fta- 
buit, ad anum ufque extenfum r Diaphragma membra- 
nolum : Hepar amplum, cyftin felleam obtinens, feiic 
intus aqueo, Circa Troptcum Cancri captus eft, 

3, Umbla minor marina maxillis kngioribuSy ad SaM^ 
rum ncccdens, A Barr^cada. Quindecim cirGi- 
tet digitGs hngus ejat, -tces UtmiB^it^ f^m \M laiiiri- 
mus. inferior maxilla i digiti fuperiore longior. Ab 
oculis ad estremum roftrum duo circiter digiti crant, 
a:quali fere oris fcifTura. Maxiila inferior denticellis 
minutis utrinque inftrudla, unico in estremo oblongo : 
fcperior dupllci dentium ordine munita, exreriore mino- 
ribus, interiore longioribus conftante. Initio angufta 
latirudine fenlim augebatur ultra branciiias, inde aequali 
magnitudine ad anum ufque producebatur, a quo pau- 
latim decrefcebat ad cauda^ initium. Colore erat in- 
•dorfo obfcuro, ad iineam ufque, a capite ad caudam 

per media iatera decunentem ; in ventre albo : PmiHis 
nigris hinc inde refperfa erat, tzfquamis parvis tenuibu* 
te^La. Pinns in dorfo duse, longitudiue 3c latitudine 
tinciali ; ad branchias-totidsm : inferiiis etiam in ventre 
feinaj ; pon^ anum -unica, fumma 7 nervis,omnes mollibus 
radiarce. Catida ampla, bifurca. Ventriculus 1, g^e digitos 
iongus, facci Sgura dependens ; appendiees ad pyloruEa' 
pluririiSe. Hefar albicabat. 

4. Trutts congener^//c/V, lavis^ fluviatilis colore va^ 
rius, Cataphrad:i facie. An Amorf- plxumn Brafiiienli- 
rus hLircgrav. > The M UD - Fi s B. Septem circirep 
cigitos hy-p.s erat, unurn r-iijyus prope csput ubicra^^ 
iiimus ; inae ad caudarn iiique fenfim tenuior evadic, 
pinn^E nuir.ero 7. iztu ufitaro. Squamis undique tegitur 
minutis, omnib.ts pr:Eter ventfalcs albos partim albis feu 
fublureisr partim r.fris. Maxilla inferior fuperiore 
longior, urraque der!'''cuiOrum acutorum multis ordini- 
bus confita. lu Ucuhus & fluviis aquarum dulcium 
paiTim inveniuntur, & iater iautilTimos pifces habea- P J S C I U M. 1S9 

5:. Hafengus major^ {(^ihtmls nnriGriluSj rofi^-o lon^ 
giore (^ acutiore, A G E R O O M. PcdaJi lcvgitudirn* 
^rat, Utitudine z nnciarum, media parce ubi iririin- 
tnus ; inde verfus utruroque extremum ienHm anguftior. 
Dentium loco maxills afperx. Lingua, nanbus, Ocu- 
Jis, pinnarum numero & fitu cum Hnrengo conveniebat* 
Color autcm pinnarum latcus nigris maculis variu«. Candr» 
praelonga & forci^ata pr^ Harengi cauda. Vencer ar- 
genteus, dorfum. nigricat. Barengus minor Indicus Nicu- 
hoffi ad hunc dccedit, 

6, Harengus mdjor, totus ar2^enteus,fquamis mnjorihfis, 
wandihiiU inferiore longiore. A Pounder. tJnde* 
cim digitos longus erat, veri^im multo majoies in hoc ge- 
nere inveniuntur. Latitudo maxima 2^ digicor,um, r,on 
longb k capite, unde versiis utrumque extremum reniiin 
gracilefcebat. Maxilia inferior ^- dig. parte fupcriore 
longior. S^uamis amplisargenceis undique integebatur* 
In reliquis ciim pr^ecedentc fcre conveniebat. 

7, Harengus minor, A SpRat. Spratto noftrati 
adeo per omnia ftmilis eft, ut ego nuUam plnnc inter 
eas difFerentiam obfervare potuerim. Forr^ hic prasce- 
dentis aut penultimi fcctus eft. Icon latiorem, 6c prQ 
latitudine breviorem rcpr^fcntat qria'ii Ciz Sprattus vulgn^ ' 
yis\ quem egofan^quicquidvulguspifcatorum recjamat, 
pro Harcngo '^hiniore habco. Harengus hidicus minof 
Kieuhofi figu a ai hunc accedit. 

8. Saurus maximus mm rhaculntus ; The Sean Fish, 
or Sea Galley Wasp. Hic 14 cuTiter digicos 
iongus erat, in ambitu media parte 5 digicos obcinebai, 
inde verstis utrumque extremum fenfim graciiior. Maxilf 
U utraque uno denticulorum acutorum ordine atmata : 
fuperior etiam duos infuper ordines interius exteriori 
parallelos obtinet. Alius adhuc dentium ordo lingu^e 
innafcitur. Oc«/? rotundicinereirion plus J digiti par* 
tes ab extremo roftro diftanr. Pinnarum numero &: 
iitu cum reliquis hujus generis convenit. 

9. Mugili affiyiis fluviatiiis fifciculus^ duahus i?? dorfo 
pnnis fiH contiguis, A Fresh-Water Snapper, 

A a i L^/i. I^O SyN6fSIS METHdDtCX 

Longltudo 3 3 circker unciarum : Latitudo maxfm^ 
longiuuiinis (abdupla. Os prominens, acutum , edentu- 
inm : Ozuli magni, iridibus albis. A liimmo roftro ad" 
fiiediam fere longitudinem fenfim grandekcbat^ deinde 
ad caudam ufque minuebamr. Dorfo innal cebaritur 
plnuce du.€, [anterior radiis fpinofis extenfa. pofterior, ei 
continua fere, mollibus,] ad caud^e initium a medio 
dorfo proQudse. Cauda forcipata, Pinnarum namero 
^ ficu cum reliquis bujus generls convenit. Line<e in 
lateribus ijicurvcc, dorfo fummo paralielaj. Squamis al- 
bentibus lucidis (eu argenteis undrque integitur ; fupina 
tamen parte quam prona paulo obfcurioribus. Fn omn^? 
genus aquis dulcihus, hcubus, fiag^iis, fliroiis per totam' 
infulam invenirur. 

10. Cuculo {Hirundo Aldrovzndo dicla) fimilis Jamay- 
eenfis. The G 1>RN a rd. Nihilinvenio in hujus defcrip- 
tione qnod non conveniat Hirundini Aldrovandi, aut 
obftec quo minus idem pifcis cenieri poflit. 

11. Sccrpio nffnis nigris maculis notatus. Longitude 
huic femipedalis, Utitudo maxima a-7 digitorum. Lin<^ 
pici alba, craffa, brevis 5 MandibuLc afperas : F^Jlrum 
fulcis aliquoc exaratum : Oculi ampli valdc prominen- 
tes, iridibus -xerampelinis. Caput e lamiinis sliquoc 
oifeis am.plis (ibi incumbentibus componitur. Pinnae 
ruimero, Iilu, & f^gura Acara-pinim.c Pilbnis pinnis re- 

• fpondent. S ij u a ^n. c minukulxy in capite & dorlo fufca?, 
rnaculis nigris aiperfje ; in ventre alba; nigris pariter ma- 
culis no^ara^ : imus tsmen venter rubefcit. D,S'oanes.d 
Cuculmn hunc pifcem refert : veriim redtiiis me judice ad 
Scorpium rcferrur. 

12. Vabcr: m.trinus ferc ijuadratus. The piLOT-FiSH 
Figura era: cum pinnis fumptus fere quadrata ; 5 dig. 
ionga 4 lata media latifnma parre. Os parvum, dentium 
minimorum acutorum ordinibus aliquot inftrudlum. 
Oeuii ampli, iridibus aibis. Pinnje in dorfo ducc, ante- 
rior akiliina parre fita, ligula oblonga initio donata, cur 
fuccedebant radii aliquot fpinofi : pofterior huic conti- 
gua ampiiiritna : cui i-n- ventre refpondebat alia fimijis ; 

y.tra- P I S C I U M. i&i 

>^iraque quandam quafiauriculamhabebar. C.iada fere 
quadrata. Tocum corpus cinereis fquamis undiquein 
tegebacur, exceptis tribus auc 4 :{07iis cranlverfis nlgris 
Lineas laterales incurvse admodum. 

Longe diverfus pifcis eft quem B^chefort & De Tertrcl 
The piLOTE-f iSH vocant. 

13. Scaris affinis /?;yc/j ederuulus, argenteus diBus. The 
SiLVER-FtSH. D. Sloane. An Capeuria Pifonis 8c 
Marcgr» ? Quem defcripfimus (erac autem is in iuogenere 
parvus) 4*- digic. longus erat, Utitudine maxima fdigid 
infra caput fpatio) fubdupla. Inde ad caudam ufque, 
dudlu arcuato,fen{im anguftabacur. Os anguftum ; D.ntes 
nulli': OciiH nigri, iridibus amplis, Pinna dorfi ^-x \2.u\' 
fima parte inirio iumpco, ad caudam definit, radiis acu* 
leacis, & fquamarum ucrinque majufcularum ordine 
adjacence munica. Poftbranchialcs binse 2 digicos longi^, 
albae : v^hcrales ad maximam lacicudinem iit*e fiava?. 
Ejus quas ab ano eft radius primus fpiculum oireum. 
Cauda longa forcipata. Linea arcnata inluperiore lace» 
mm parte a capice ad caudam decurrebac, Srjua-mis ma- 
jufcuiis albis dorfum versiis obfcurioribus vefticbacur. 

14. Dentici aut Coracino congener pifcis ex cincreo 8< 
fufco varius. The R o c k - f i s h. 

A fummo capice ad cxcremam caudam i o ^ipioslo-ijgns 
erac ; Latiffima parce prope capuc, ab imo ventre ad !'un.i- 
nium dorfum 4*- digiti eranc, Sub ocuiis narium fora- 
mina bina. OcuH ampli, pupilla nigro dupUci circulv, 
inceriore albo, exteriore luceo, cindla. Os prominens 
inferiore maxiila produdiore ; ucraque dentium acuto- 
rum aliquot ordinibus munita. Lijiguce fupcrior pars ut 
& palacum Aurancii mali colore tinda. Pinna in 
dorfo unica, elatior, lacitudine digitaH, paulo infra ca- 
ut incipiens, 8c per cotam dord longirudincm 
excenfa, parce anceriore aculeis olfeis prominenribus 
l)orrida. Huic oppofica pone anum, craifo valido 8^ 
oblongo aculeo munica. Pinnse braechiaks binos di- 
gitos longae, unum lacae, rubences: Vencrales fefqui- 
digicales. Cauda oblqnga & veluc parallelograirma. 
Q/r/j uuinqup fcimmis prexiguis a^gr^ vifibiiibus in^ i6^ SynopsisMethodicA 

tegebarur, Cofor varius ex albo & fufco, majori^ 
bus minoribufque maculis hic illic interfperfis 

l^cntriciilus amplus, oblongus, facci figura, depende- 
bac tenui admodum & alba cute conftans, cancris 
diiobus fere integris repletus. Hepar albicans ventri- 
culoincumbebat; Inteftlnd angufta huc iiluc reflexa 
& revoluta. In veteri Portu Jamiiycenfi capitur. CATALOGUS 

Q.UORUNDAM 

Pifcium Rariorum, 

Qiios oris Cornubi^ ?narithnis nuper ohr 
ferVayity ^ artifici nianu elegantifflme 
delineayitj Curiofiffinnus rerum TSLatU" 
ralium Indao-ator D. Gcomms Jago, 
^yerendus ^Digm/JImufque oppidi Looe 
^arochuSy Cr ad 2). Jacobum Peti- 
Terum Hifi^orict TSlaturalis fcientijjl» 
vnmi^ viifit. 

I . T^ H O M B U S txvis CoRNUBiENSrs tnx- 
1"^ cjiis nigris. A K I T T. Fig. I. Octdos e:x- 
-^ ^ tuberanres & ferb conriguos habec,0/-^ angufto 
intercedente, UL in Pajjere. In aliis B^?or?}hu-m icferre vi- 
derar, fcii. Ocuii ad dexrram oris partem inciinantur, 
& derii pinna ab 'ipfo fere ore incipit, 8c ad caudam 
ufaue prcducitur. Cnro bona & fapidaj ad i^k'>?i^' proxi». P IS C I U M. 153 

iHf^ accedens. Squamisy (i benb meminl, xaret. Macu- 
iis nigris creberrimis refperfuseft, pulchrioribus quibul- 
■dam interlucentibus. 

2. P A s s E R C)rnuhienfis afper,magno oris hiara. A 
W H IF F. Fig. a. Cutps dura, & aipera. Cotor fordi« 
dus, cinericeus. Caro prava, & nullius pretii. 

3. GOLDSn^TNY Cormbienjium, Fig. 3 . Mihi Tttrr/^* 
fpecies minima videtur : Lahia enim, dentes,. pinna & 
tota denique corporis forma Turdum referunc. Palmi 
iongitudinem vix unquam fuperare dicitur ; & ob par- 
vitatem contemnitur, Macula nigra iniignique juxta 
caudam notatur ; Pinnce quoque dorfalis radu priores 
tin^ura nigra imbuuntur. Melanurus R o N D E i. a 
nigra prope caudam macula nomen accepit : in multis 
autesi noftro ablimilis eft, .pr^cipxi^ quod Cauda ifti us 
valdfe forcipata (>t. Pifceai hunc nondum defcri^um 
judico. 

4. COOK Y^. e. Coquus) Cormihienjium. Fig. 4, 
Dorjo eft purpureo & m^ico.ventre flavefcente '.fquamofus 
«ft, 8c ad longitudinem lodigitorum plus minus accre- 
fcit. Magna copia interdum capiuntun 

5.C0MBER Cornub, Fig. 5. Parvus pifcis eft, 
fquamofus, cute miniata. In c^teris prout in Icone, 

Utrique praecedentes pifces faxatiles videntur ; quo- 
lum nuliam figuram, nec Defcriptionem invenio. Aa 
%'ero indefcripd funt affirmare non audeo j aliorum efto 
|udicium. 

6. ASELLUS mollis minimus. Corjiuh. P o o r vel 
PowER didus. Fig, 6, IVhitingum juniorem fuitre 
primo afpedtu fufpicatus fum ; poftea vero fpecie ab 
€0 diftindtum, agnovi : quod, inter aiia, a Barhuj.z 
praecipu^ comperi, quas a maxiilae inferioris angulo de- 
pendet, velut in Afcllo majori iive Coddo. Satis frequ&i-. 
t^r in noftro mari capitur, quamvis Mediterraneo pro- 
pnum adjudicaverunt infignifl. (4^illughbeius & I{aiu?,, 
ichthyol. p. lyj. quorum verba vide. At idem piicis 
planb eft. 

7. Barrus major Comtthlenfis cirris bifurcsris, 
The great F o R k E D - B E A r D. Fig. 7. Colore eft kici- 

.40, 8dig. longus, 4 iatus. Cirri bifiircuU fjuawh' te- 

A a 4 ttiubus J^4 SyNOPSIS METHOniCAi 

nuibu? tcguntur, quemadmodura eft totum Corpus; 
»'i digitos funt Ibngi, fc. ab illorum radice ad furcae 
inirium paulo pliis dig. a 5 Furcse ipfius ramusunus 4 
dig' alteril. In alio, quem vidi (longitudine 17 dig.} 
Cirri longiores erant, fcii. 6^ dig. nempe, ad bifurcari- 
pnem 2.i., ramus unus 4^ dig. alter 2^. 

A feqmnte differt pnna dorfali anteriore, 8c capte 
miniis lato, &: planiore. , 

8. B A R B u s minor Corwtt^iV«/7j cirris bifurcis. Ths, 
JeJJer FORRED-BEARD. Fig. 8 . Eft Isevis, colore 
nigricante, foedo afpedu. 

■' - Hic pr^ecedenique Pifci? .a Pifcatorihus nofl-ris nullum 
acceperuntvernaculnm Nomen, quia rariilime capiun- 
Eur; neque ullam de iis mentionem mtei: Ichthyographo^ 
invenio, ideoque inter Pifces infolitos & non defcripto^ 
annumerandos exiftimo. 

9. MusTELA marina vulgaru. Fig. 9. k fifcatO' 
rihus 72Dfiris verbo fatis apto appellatur R o c k-l in G : 
6c haru-m masimae aliqnando nomen W H i s T l E-F i s H 
obtinent. Defcriftio in Willugh. Ichth. f. 121. cum 
noftris AfeUis bene convenit, & fiqua fit differentia, ac- 
eidentalis haud fpecifica eft. Pauca de his notabo 

( T.) Muftelam niaJQrem me obfervaffe, varii fed pul- 
cbri & viridefcentis coloris, mficuHfquc hic iliic orna- 
tam ; cuie Ia:vi, muco plurimo obduAa, & admodum 
lubiica, inter 10 & 15' uncias longam, N.B. Cirrcs^ 
qhcs in urraqun maxilia habet, in aquis femper red:^' 
diilendic, ut Isepius obfervavi , licet in Icoriibus alitfer re-? 
pr^fentantur. 

( 1 ) hUiftelam aliam habemus, a praecedente in hoc 
prajcipub dilcriminatam, quod colore fu(co fit, (Iveru- 
bro nigricante, (ine maculis, & 6 vel 7 ppllices raru 
excedenre. 

10 C^itaphraaus lasvis Ccrnuhie7ifi', SmqOTH 
Shan. Fig. 10. Defcriprioni Alaudse non criftataj, 
Mul^ranoc feu BuichardCQtuMhxQn^mm (p.73. praeceden- 
lis Synqp.) bene cqnvenit, ut & B/d««o S a'l vi a N i 
aliiique iftius generis in pecuJiari dentium ftrudura. 
Ab iilis autem dii^Qvx. Cirris bifidis, feu poriiis digitis 
ppici fubofxis, quibus ferpit.. & in petrarum interftiria 
^- > ' ■ - : ' (^ave^ P I S C I U M. i6§ 

ea.vernulafque fefe protrudir, ubi vitaqi agir. Hujuf- 
modi Cirros quoque habec Cata-phraHus Schonfeldin 
Pifcis eft admodum vivax : quem delineavi ultra 24' 
horas in (icco vitam produxit,& vividus fuit. Litera [A] 
inrer figuras, Pifcem fupinum exhibet. 

II. CucuLUS lineatus,T/jffy?>-f<?i^.f^GuRNARD 
Fig. 1 1. Proculdubio eft Mullus imberbis R o N de L e- 
Tii malb fic appellatus. Defcriptio enim Rondeletiana 
hexit cenvenic ; fcil. quod rarus fit, capite magno fleUu- 
lis coelaro, oculis magnis, ore parvo fine dentibus : Os 
branchias operiens in aculeas terminatur ad caudam 
lpe(5tantes ; colore rubro 8c alicubi miniato ; ventre can- 
dido, ad quem \ dorfo lineae multa? dpdiae cernuntur ; 
quibus a Gurnardo rubroj 8c omnibus aliis hujus generis 
pifcibus prajcipub difFert. 

I2.AMMODYTES Anglorum 'z;^r«x. The Launce, 
five, True Sahd-Eel. Fig. i2. Magnus eft, vis[. 
15L dig, lougus. Inter Pilchardos captus fuic. Ab 
Ammodyte Salviani multiim difFert, uc bene quo-» 
que obfervac D. B^y^ Synop. p. 37« 

Praeter pr^cedentium P i S ci u m lro«<f/, fequentium 
quoque delcriptiuncuJas nobis mi(ic infignis Jago^ viz, 

j 3 R A I A OxyrhincQs Isevis. A B R i T x o N, or 
BuftonSkate: quse nullas habec fpinas nifi 
paucasin Cauda. 

14. AsELLUS major Saxatilis, feu rubens. A 
R E D-c o D, or R O Cic-c o b. A vulgari diflrert colore 
dilutiore, fcil. rubore flavedine quadam attemperato, 8c 
Carn3 miniis firma. 

15. Brama cinerea. The Graybr£AM. A 
Cyprino lato difi^ert colore, & fquamis cinereis lineolis 
pigricantibus refperiis. 

16. TURDUS minor. CorklinG. Turdorum 
minimus eft. 

17. S K I P P E R Cornuhieyifmm { corruptione vocis ) 
Skppjler. Forfan 5^«r2/j Rondel, L. 8. c. 5. l{oftrocik 
breviore quam Acus vulgaris. 

1 8. B R I T : Pilcacoribiis CQrmthicnfihm M i d G' e, 8^ 
Pilchard-Mid^e didlus. Pifccs func minimi gregarii ; 
«^WjQS Pi/charS pjagda^jmr, 

' ^ ' . 19. Fre- %66 Synopsis Methodica 

19. Free-Eel, I. e. An^uilla Uhera. A Cmgro 
fiiflfert fapore jucundiore, 8c officuloram defedu, qui- 
kms Congfi abundanc. 

Piuriniaalia omifimus, quia ille ipfeperfediorem ba- 
fmn rerum hiftoriam molicur. 

N.B. Line^ecuique Pifci appofitje lconis propomonerti 
ad ipfum Pilcem oftendunt : nempecumlineaz aequales 
fint, Iconem Pifci aequalem effe denotant .- ut in Fig. 38, 
lo : fin fuperior Linea inferiore duplo fit longior, ipfe 
Yi^CAS Icone dupio t^ longior, ut in 'Eig. 6,7, 9, 11, 12. 

Porf6 notandum eft, quod Cirri in Barbo^ Fig. 7.' 
£als6 a Sculptore repraefentantur, fcil. ad ventrem r«. 
pjrvftBtvir, cum propendsre debeanc. 
I K D E X. I N D E X 

NOMINUM 

PI S C I U M 

Anglicorum^ c^terorumque Britmnkorum. 
EA-Adder 
Albacore 
Anchovies 
Angel-Rlh BAiance Filli 
Barbel 
Barracada 
Bafle 
Bellows 
Bib, or Blinds 
Bleak 
Barnlin 
Br^atn ■Gray 
«Sea Brec 

Brick 

Bulcard Pag. 

47 

59 
107 

%6 10 

lii 

50 

14 

116 

ihid, 
131 

7^ Bull-Head 


Pag. ^^ 


Bull-Trouc 


^5 


But 


3^,35 


Butter-Fifii 


144 


Butcer-fly-Fifh 


7i. 


c; 
G Cat-Fifi-i 
Red Charre 


<^$ 


Gilc Charre 


6<s; 


Chub, orChevi!) 


119 


Cock-paddle 
Cod.Fifli 


11 


5? 


Cole-Fifii 


54 


Gomber, Vig. 5. 


164 


Conger-Eel 


37 


Cook, Corkling F;^.4, 1^4 


Cramp-Fifh 


%% 


n. 
^ Dace, orDare lix 
Dolphin I N D E X, 

Dolphin Pag,ia -_^ ' « Jamaica Pag. I^o, 

Ebry, or Doree ^9 ^ 

Drummer-Filh 96 H* e; 


tJAddock 
" Hake 


55 

56 


■^— Free 


37 Herring 


103 


165 Mother of Herrings 


loj 


— Sand 38 


, i6lS Holibut 


r 

35 


•=r— -Pout 


^7 Horn-Fifh 


109 


Jv/-- F; 


t^ound-Filh . ii, aa. 


t 
TTArher Lafher 
•T Fin-Fifh 
Fingerin 


145 
9 jTEeling 

63 "KittF/>. i; 


53 
1^3 


Finfcale 


irS 
Fire-Fiaire 


24 Lr 
Flaire 


i5 
Flounder, orFluke 32 


■,157 T Ampern 
10 ^ Lamprey 


35 


Fiounder's.Head 


j-W. 


Flying-Fifh 


89 Sea-Lark 


73 


F^og-Filh 


25 Launces, Fig. 12! 38 


. i5<$ 
Leather-mouthed Fifhes 1 1 5 


G. 


. Ling 


56 
, — . — Rock, Flg.^* 


'65: 


^-^ Geroom 


109^ Loch 


124 


159 Sea-Loch 


67 


Gilt-head, or Giltppll 


131 Lug-alcaf 


3i 


Goidfinny, Fig. 3.' 


1^4 Lump-Filh 


77 


Gray 


63 
Gray-Grunt 


96 M. 
Gray-Gurnard 


88 


• i 


Grayling 


61, IMAckrell 
?24 -^^•*- Spamfh 


58 


Groundling 


57 


Gudeeon 


IZ3 Horfe 


.S^'. 


^Sea 


7^ Millers Thumb 


76 


Guiniad 6 


1 ,6i Minow, or Minime 


125 


Gumard, red 


89 Monk 


16 


S~Str€aked 


166 ^ Morgay" i J? D E 5^. Morgay 

Mud-Fifii 

Mullec Pag. 22 
158 

84 O. SAlmon OLD-Wife 
Otcer-Pike 

P. 

"pAmpus 

■*- Pargie 

Pearch 

Pearl 

Picked.Dog 

Pike, or Pickerel 

Pilchard 

Pilot-Filh i$6, 

Pink 

Piper 

Plaife 

Pogge 

Porpefle 

Pounder 

Power, Fig. 6i 

Prick 

The Pride of Tfis 

RAwlin-PolIack 
RedCharre 
RedEye 
Roch 
Rochec 
Rock-FiHi 
Rock-Ling 
Rud, orKoud 97, 140 

3i 
21 

112 

104 

i6gu i6i 

\^ 

31 

77 
13 

159 

i66 Trout 

Samlet 

Saw-Fifli 

Scad 

Scate, Briton 

Scurf 

Sea-Devil 

Bream 

— -Fox, orApe 

132 Gally-Wafp 

-- , Owl 

Serpenc 

Sean-Filh 

Shark 

Shad 136 
92 51 35 116,154 

122 

89 

76, 161 

ii8 

H4 Pag. 65 
ibid. 
ihid. 

^5 

92 

166 

29 

131 

20 

459 

11 
36 

i?9 
l8, 20? 
105 Shan fmooth, F;^. io> 165 Sheac-Fift 

Silver-Fiih 

Skate 

Skopfter 

Smelc 

Sea-Snai 

Frefh-wacer Snapper 

Sole 

Sprac 105, 

Stickle back 

Sting-Ray 

Stone-BalTe 
54 Sturgeon 
^5 Sucking-Fifh 

Sun-Fifli 

Sword-Filh 70 
i6f 

^5 

166 

66 

74 
159 

33 

i59 

145 

^5 

132^ 

112 

71 
51 

ihid. nrEnch 

-■• Thorn-back 117 

26 

Toad- 1. N b E k: 

Toad-Fifh Pag. 29 Whip-Ray Pag.a^ 

Tobacco-pipe-Fifh 110 Whiftle Filh 67 

Tope lo^ White-Fifli n 

Trouc ^ 65 White.Horfe 26 

Trumpet-Fiflj 50 Whiting 55 

Tub-Fifh 88 -— • Pollack 55 

Tunny-Fifh 57 • Pout 55 

turbot U. 31,33 Wolf-Fifli, Sea-Wolf, or 

UMBER 6z Woof 40 

W. •Wraffe 196 

WEever 91 
^ W^hifF, Fig.i, 164 I N D E X Nominmi P i s c i u M 
Latinormriy (Belgicorumy GaUicorumy 
Ger7?ia)iicoru7ny Lnfttafiorumy Italico^ 
ru7ny Anericanoru^Hy &c. 

^ A Blet Pag. 125 Adella & Adano Pag. 113; 

/A Abucatuaia 99 Adonis 73 

Jl JL Acara 147 JEglefinus five j^grefinas 

' Aga 141 55 

Peba 143 Ael-quabben 151 

Pinima 96 — ■ — Quappe five Aelpute 

*- — Pitamba '47 69 

Pucu 146 Agonus io<!? 

Acarauna loi, loj Aiereba 2J 

Acarnan 132 Alauda 73 

Acipenfer 112 Alaufa five Aloia icf 

Aculeatus 145 Alba-Corerta 55^ 

Acus 46,10^,110 Albelen 6i,6z 

■ I Lumbriciformis 47 Aiboro 132 

roftro bteviore 166 Albkn 123 

Afeilat I N D E X. jftlbula Pag. 


60, 61 


Aurata Pag^ 131, 144 


— Indica 


150 


B. 


Alburnus ii6,] 


[17,125 


•DAgre- 81,81,85 
*^ Bala^narum divifio 14 


— Gognatus 


1*5 


Albus 


II, lao 


Dorfo pinnato 9 


Alpheftus 


137 
Altavcla 


24 


'Species 15, i^, 17 


Amia 


58 


Ballerus 116,117 


Ammodytes feii Acus Am- 


Balou 110 


mod 


38 


Bambele 115 
Baracol 2,7 
^54 


Barbus 121 


Amore Pixuma 


158 


' Cornnbienfes Fig. 7, 


Anguella 


79 


Bavofa 74 (8. 164, 165 


Anguilla 


37 


Becune 355 


— — Marlna 


S49 


Beifsker 6^ 
157 


Bezola €i 


Antacseus 


J13 


Bicuda five BeccalTe de mer 


Anthia 


56 


53t 


Amhias 


158 


Bicter-vifch 15$ 


Aper 


99 


Blafaerc 1 j5 


Aphua Cobites 


76 


Blazers 155 


Aquila 


23 


Bledir iojS 


Aramaca 


33 


Blennus 7S 


Araneus 


91 


Blicca 107,116,117 
9a 


Blick 107 
Argentina 


108 


Blike 120 


Arnoglolfus 


34 


Boariffa 6% 


Afeilus 55,'54»ff, 5^ 


Bocca in capo 97 


»* Calkrias 


75 


— Molle 14^ 


— — Cornubienfis 


1^4 


Bodiano 148 


Afinus anriquorum 


five A- 


Boga 13 s 


fetlus 


55 


Bonetto, Bonito, Bonitoa 


Afper 


j?8 


59» 95 


Afpreda 


144 


Bont-Ael 5 50 


Amore-Guani 


80 


Vifch 151 


• Pixuma 


ihid. 


Boops five Box 135 


" ' 'Tinga 


ihU. 


Boc 153 


Atherina 


79 


Brama 115,116 


Asciluf 


in 


— Saxatilis is8 Ba. I N D E X, Bubuka 
Bugioflus 
Buraco de Velhe 
Buts-koDf 

Buz 

G. pag. 115 

134 
lo 
6i CAbore S-; 

Callichthys 50 

Callyonymus 97 

Camari-Puguacu 108 

Gamuri 84 

Canis Carcharias 18 

■■' ' Qaleus live Canofa 
20 
Canicula Ariftot. 2 z 

m Saxatilis ihld. 

Camharus 1 30 

Capeuna 161 

Capitaine 155 

Capito five Cephalus 119, 
iro 
Caprifcus 47 

Carangue 155 

Carapo 41 

Caraflius 116, n? 

Carauna ^ i39 

Carpio Lacus Benaci 66 
Caftagnole 141 

Cataphradtus 77,78 

'■ Isvis Cornub. i ^ 5 

Catulus Major, Minor, 
Maximus 2,1 

Cavagiro 71 

Cavalo 60 

Cavallo marino 45 

Ceixupeira 94 

Celerinus 104 Centrine 

Cephalus 

Cepole 

Cernua 

Gete 

Chalcis 

Channa 

Channadella 

Chayquarona 

Ghromis 

Cicirellus 

Cinsedus 

Cithai^ 

Clarias Nilotica 

Clupea 

Cobitis 

Colias 

Conger 

Coorza 

Coracinus H»S5, 121 

39 
144 

<5, ir 
104, lo^ 

. 140 

141 
38 

138 
3« 
69 

105 

59 
37» 38, 154 

60 139, 

95» 

137. 
33» Coracorynchus Indicus 149 

Gorax five Corvus 

Corcovara 

Corett 

Corocoro 

Corvina 

Corvo 

Gottus 

EenCruyfliay ■ 

Cuculus 

' C ofnub. Cuculinum genus 

Cucuri live Caflacn 

Cugupuguacu 

Gurema 

Curimata 

CurvataPininu 

Cururuca 

CynoglofTus 87 

'54 

59 

96 
ihid, 

9f 

IS 

21 

8? 

166 

87- 
20 
127 
86 

6Z 

59» 93 

143 
33 

Cypfinus I N D E X. Cyprlnus 115, 

•*--^ Delphinus 
Delphifi . 
Dentex, Dentale 

Congener 

Dobula & Dobder 

Dorado 

Dorfch 

Draciihculus 

Draco 116 122 

12, 100 

13 

132- 
j6j 

iiz 
Xoo 

54 

79 

9r»9Ji P Lefants neuTe i 1 o 

^ Encraficolus 107 

Eperlanus ^6,67 

Erythrinus ' 132 

Esocoeto 72, 73, 78, 79 J^Aber 

Ferra 
Flefus 
Fravolino 
Freggia 

FuUonica 
Fundulus •Marinus 99 

160 

6^ 

3^ 

I3'i 
71 
26 

124 Giadiui 
Glanis 
Glaucus 
Gobius ^Mens' 20, sr, 2i,- 13 
^^ Gallus marinus 99 
Garanha 141 

Gardon & Gardo png 1 2 k 
Gattorugine 7 1 

Gat-vifch 139 

Geel-ilards 149 5'^ 

70 

9?,94 

^ 7J, 7^ 

' Fluviatilisminor 123 

Gornatus feu Gurnardus 88 
116 

38 

86 

3^ 

134, 150 

"^? 

29,48,49 
loo 

60 

93 
10 \ 
126 

06 
52 

39' ^44 Gorais 

Grand Ecaille 

Griflagine 

Grundehngs' 

Gryllus 

Guacari 

Guacucuia 

Guaibi coara 

Guamaiacii atinga 

" "Guara 

Guape/na 
Guara Capema, 

— Puca 

—— ^ — -Tereba 

Guarerua 

Guaru-guacu 

Guatacupa juba 

Guatucupa 

Guebucu 

Gunnellus 

■Aif.vilch 
Haiecula 
Harder 

Harengus loj, 

Hafela, Kallc, H 
Haiuin 
Hayer 
Heparus 
Hepfecus 
Hippacampns 
^ b 153 

107 

104, ic6, 

1^9 

ail^er 121. 

pag^. 6% 

45,4^ RippoglolTas 

Hippurus 

Hirundo 

Hiftrix 

Hoorn-vifch 

Huch 

Hufo I N D 

33 

lOO 

88,89 

ISI 

65 
113 JAcob Everizen 127 

Jaguacaguare 1 30 

iaguaraca 142 

chthyocolla 1 1 4 

Jefen & Jending 120 

Je^o 75 

Jozo 7<5 

Iperuquiba 71 

Itaiara 139 

Julis 138 
Jurucapeba ^39 

K. 

KAbbos 1 5 r 

KaelKop 149 
Karappa of Ront-vifch 153 

Karpkarafs 1 1 7 

Kitt, Fig. I. 164 
Klip'V2!ch iji, 15* 

Knorrehaen j j o 

Knorve Pot 150 
KommcrF.el 38,154 

Konings-vifch ^o 

Koppeu ixb 

KroiB-rugb 151 

T Acertus 92 
JLi . — _ /^f x^t fimilis I j o 

Laniiar j8 E X. 

Lavaretus 61, tfi 

Lepras 137 

Leire 1 %o 

Leucifcus 1 2 1 
Licerte five Lampuga yo 

Limande 31 

Linguado 33 

Linguatula ihid, 

Lingula 34 

Lingulaca 35 

Liparis 7i> 74 

Lota ^3 

Lucerna 88, 97 

Lucio-perca 98 

Lucius marinus 84 

— — Rondeletii 1 1 2 

Lumpen 4d 

Lumpus 77 

Lupus marinus 40 

Lycoftomos 107 

Lyra ' 89 

M. l^iEnas Malacoftomi 
Maltha 
Marena 

Marfio five Marfieone 
Marfuin 
Maturaque 
Meer-ael 
Melanurus 
Merlangus 
Merlanus 
Merlucius 
Meros 
Merula 
Moilo 135 

2^ 
107 

149 
«3r 

5^ 
55 
5^ 

127 
137 

56 

70 
Mivui J N D E X. Milvus . 

Mola 

Mollo 

Monachene 

Monoceros 

Mormyrus 

Mugil 

Mugilis 

•— Afiinis 

Mulgranoc 

Mullus 

Muraena 

Mufebyter S8, 89 

51 

56 

141 

'34 

84 

122 

159 

73 

87, 90, 91 

34 

I2£ Muftela 3540,67,68,^9 

Muftelus 20, 2j, 22 

Myftus fluviacilis 121 

■Marinus 134 

N. 

•VrAeid.Vifch 109 

■*-^ Nagemuius 98 

Nar4ual 11 

Narinari 24 

Nafe 119, 120 

Nafus Alberti 1x9 

Neegen Oogh ijo 

Ein blinder Neunoghen 36 
Nhamdia 83 

f«Ifaaquunda loa 

Niqai 92 

J^JovapuI^ I o i 38r39, 4r 
128 

4^>42,4B 

10 

57 

118 

133 
5* 

44>45 
6z 

ihid* 75 

128 O. ^Cchiata 
^ Onias 
Onos 131 

128 

55 Ophidion 

Orada Vecchia 

Orbes 

Orca 

Orcynus 

Orfus 

Orpheus 

Orthragorifcus 

Oftracion 

Outin 

Oxyrrhynchus 

P, 

pAgnellus 

■^ Pagrus Indicus 

Pagrus (ive Phsgrus J31, 

^32 

Pampus I J 5 

Pamuchlen 54 

Papegay-vifcli 153 

Parati 86 

Parrot beck 154 

Para iq2, 105 

Congener 51 

Pafler 32 

— ^Cornubienfis 165 
.Jamaicenfis 157 

Paftinaca 113,24,25 

Paftor 85 

Pavo 137 

Peifsker 69 

Peixe Gallo 99 

■PorcQ 1 50 

Pelamys 58 

Viola 29 

Perca 97,98,^40, 144 
Perroqiiets du mer 1 57 
Pefce Baleftra 47 

•"^ Pettine 10 1 

P b l^ . pefcf I N D E X. ^ — —Porco 

Pf^te 

Pecimbuaba 

Peyx kok 

Phocaena 

Pholis 

Phoxinus 

Phyftter 

Piaba 

Piabucu 

Piererman 21 

Iio 

13 

74 

9 

81 

92 Piexe Pagaior, & Pioltho 
71 7^ 

i'5 

*4 
104 

156,160,161 

ii6 Rgnoletri 

Pigus 

Piilfterc 

Pilchardus 

Pilore pifcis 

Fi.quitinga 

Piraaca 47 

Pira-Acangatar|i 147 

~Eebe 89 

•—Coaba • 81 

— Jurumenbeca 143 

. — ^Nema 148 

. Pixanga. 139 

. Quiba 71 

.— Tiapia 14C 

\— Umba 141 

Piracia Pua 1 17 

Piraya & Pirar.}ia 1 1 1 

.Pifcisquid ? 3 

^- Divifio 4, 5 

.- Anguilli formes 54 

^Carcila ginei 1 8 

— Ceracei 6, 6c, 

— — Grunniens 150 

— - — Gutturofus 7t 
',. ■'■ ' ^ Quadrangnlaris 45 -r ^TrianguIarls 

Pirciculus aculeatus 
-— Cornutus 

Pic-virci) 

Platefla 

Plat-vifch 

Platyrhynchos 

Plefthya 

Pok-vifch 

Pola 

Pompilus 

Porcus marinus 

Pot-Shoeft 

Pot-Wal-fiih 

Priftis 

Pforus 

Pudiano 

Punam 

Pungitius 

Puraque Ql Uadratulus 44» 45 
H5 

45 
I5f 

31 

M9 
117 
J55 
33 
lol 

13 

145 

13 

^-3 

157 

J48 

7S 
14$ 31 R. RAevenbeik 149 
Raia 25,26,27,28 

Rana Pifcatrix 29 

Rappe lib 

Red-Eye ^54 

Remora ii 
Reutele five Roetele 6 5 

Rhinobatu^ 28 

Rhomboides '31,3* 

Rhombus ' ihid. 

Riemling I2ir 

Rilch ^i 

Riondo 99 

' ' flobalo Robalo 
Roocaug 
Jlooc-viich 
Rotel 

Roffe 

Rougec 

Rub^llio Ryferle 1 N D E X. 

Similis 

Scorpicipes 
Scorpius 

. -AfKnis 

Scrofanello 

SeaBat 

Seicle 84 
n6 

in 

112 
ibid 

131 

•Fluviatilis fiv e Rutilus 
Ji^, 132. CAcchettus 

O Sagr?? 

Salmarinus 

Salmo 

Salmulus 

Salpa 

Salvelin 

Sand-cJeeper 

iSarachus 

Sarda 

Sardanus 

Sardina fcu Sardella 139 
21 

66 

63 

ihid. 

64 

^4 
iq6 

58 

104 
ihid. Sargus lai, 130 

Savetta 119 
Saurus 66,92,110,159 

Scarus 128,129 

Aflinis 161 

Scheert 120 

Schellay 6j, 62 

Schilus 98 

Schindel ihid. 

Schnot-Fi(h i22 

Schraltler j 44 
Schrollus five SchroJIn 143 

Scolopax 5 p 

^^comber ^8, 59 

Scorpjena 142 7* 

142^ 
1^0 

IS4 

i4 

Serpens marinus 3^,37,15? 
Serra pifcis 23 

Shaid live Shaiderj 70 

Siap, Siap 153 

Silurus 70,112 

Simia mariaa , ro 

Simus 

Sineefche^vifch 
Sencle 
Smaris 
SoiEetta 
SoIdaten.Vifch 
Soldido 
Solea 
Sorrat 
Sparus 
Sphyrasna 
Spinax 
Spirinjchus 
Split-fteerc 
Spratti & Sparlingi 
Springers 
Squalus vecerum 
Squatina 
Squatino-Raia 
Steinbicker 
Stip-vifcl? 
Stompneus 
Strever 
Strivale 
Stromat^us 
Stront-Vifch 119 
155 

79 
136 

So 
Mi 

78 

33» 34 

20 

84, 108 
zi 
66 

105 

119 

z6 

^8 
146 

ns 

99 

50 

128 

SriirJQ Stnnp 

Sndis 

5ueta 

Suyger 

Synagris 

Synodon I N p 

III 

48 
119 

ibid. * Tainha 
Tamoata 
Tarantola 
Tareira de Alto 
De rio 3P) 7ij 114 

86 

78 
^6 

80 
112 

155 
6z Taflart 

Thymallus 

Tbynnus (ive Thunnus 57 Thrifla 
Tiburonus 
Tinca 
Tongen 
Torgoch 
Torpedo 
Trachurus 
Trafcina 
Triglia 
TrifTia 
Trombetta 
Trutta 

■ '■ Congener 
-* Salmonata 

Turdi Majores & Minores 
J36>i37 
•Jyphle feu Typhline 46 305 

18 

75,117)13^ 
153 
65 
28 
93 
91 
91 
68 

50 
^5 

158 

<53 9^ 
9«. E X.' 

Ubirre .149 

Verlcens Beck 154 

■ Vifch 150 

Vetula 103,13^ 

ViifOog \%z 

'— -Finger-Vifch 153 

Viola 46 

Umbra ^2,95 

UmblsB ^4,^5, 158 

Umbrino ^6 

Uranofcopus 97 

Uribaco 147 

Vrow-fifli .118 

Vubarana 1 08 

Vulpes, five Vulpecula ma- 
rina 20, 2 i VAnron 
Varius 122 
1^5» 119 W. 

W Weifs-fifh 
Whiff, B>, 2. 
Wit.Vifch 

X. 

XAnthurus 
Xiphias 

z. 

'^Ant-Spiering 
^ Zee-adelaer 

-T Duif 

Duivel 

^Egel 

Kat 

— : — 'Katje 
— Uleermuys 
Zwaert-Vifch 
Zyg^na 
— <^--Affinis 123 

62 

164 

130, 132 149 

52' 44 

153 

ibid 
ibid^ 

20 f J N I S EjufJem ChAutlorls OperaapudW. Inn ys vemlia^ 

Hlftoria Plantarum, Species hadlienus editas aliaf- 
que infuper multas noviter inventas & deferip- 
tas compledens. Tomiduo. Fol. 1686. 

Ejufd. Tomus tertius, qui eft Supplementum duoruffi 
praecedentium j cumaeceflionibus Camelli & Tournefomft 
1704. 

Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam nafcentium, 
OBavOf Cantab, 1660. cum Appendice. 

Catalogus Plantarum Angli^,{^c. Sw. 1670. & 1^77* 

Fafciculus Stirp.Britann.pofteditum Catal.praed.i^SS, 

Catalogus Stirpium in ext.region.obfervat. 1673. 

Methodus Plantarum nova cumTabulis, 1682,1709. 

Synopfis Methodica Stirp. Britann. in qua tum Notse 
Generum Charadterifticae traduntur, tum Species (in« 
guiae breviter defcribuntur, 6cc. 1690. 

Ead. Synop muitis Stirpibus 8c Obfervationibus curio- 
iis paflim infertis, cum Mufcorum Methodo & Hiftori* 
pleniore, &c. 1696. 

Epiftola ad D. ^vinum de Methodo Plantarum in qaa^^ 
Ekmenta Botanica D. Toumefm tanguntur, 1^96. 

Piffertatio de variis Plantarum Methodis, 169^, 

Stirp.Europ.extra Britannias nafcentium Sylloge, i ^94. 

Synopf. Methodica Animalium Quadrupedum 8c Ser^ 
f)entini Generis, 1693. 

Francifci Willughbeii Hiftoria Pifcium cum Fig. Re- 
cognovit, digeffit, lupplevit Jo. t{am, Oxon, Fol. i686i 

Ejufd. Ornithologia cum Fig, edenteeod. 1676. 

The fame muchenlarged in E^gHJh. 

Obfervations TypographicaI,Moral,and Phyfiological^ 
made in a Journy thro*feveraI Parts of Europe, 8^.1675, 

Colledlion of unufual or local Englijh Words.with an 
Account of preparing Englifh Metals^C^c. i ^74 and 1691, 

Colledion of Eng/ijh and other ProverbSjC^w^.i^^S. 

Methodus Infedorum : feu Infecfk in Methodum ali- 
qualem Digefta. 

Hiftoria Infedorum. LW. 1710. /^to, 

A Perfuafive to a Holy Life, 1700. 

The Wifdom of God manifefted in the Works of the 
Crearion In Two Pans. To which are added, An- 
fwerstolojueObjeaion^. Thres Three Phyfico-Theologlcal Difcourfes, c^c, With prt- 
«Stical Inferences, 1693. 

Mufei Peiiveriam Centurise X. Rariora I^atura corf- 
tinens : Viz. A-mmalia, FoJJilia, Plantai, ex Variis Mundi 
Plagis advedta, Ordi^ie digefta & Nomimhs propriis fig- 
fieta, A Jacobo Petiver, Pharmacop. Londini & Regiae 
Societatis Socio. Lond.ijci. 8m 

Gazophylacii N/^TZy^j^/E &: ARriS, Deca* 
^es X. In thefe are ccncained the Vignres of above a . 
Thoufand feveral Becifts, Birds, Fi/hes, I^pnles, InfeHsi 
Shells, PUjUs, Corals ; as alfo divers Fojftlls^ Formed 
Stones, of Sea, and other Bodies ; vvith Meddls, Coins^ 
and other Cursofities both in AI^T and .\M Tt; i^£ ; 
with their N^imes, Places, and fhorc Defcripions to each. 
London, 1712. in 100 Copper-PUtcs. Folio. 

Aquatilium AnimaHum AMBO TN ^,8fc. Contain- 
ing near 400 Figwes, Engraven on Folio Coppcr Plater 
of A^iuAtick Cruftaceous Animals ; as Lcbfiers, CrawM 
Fifh, Pravpns, Shrimp, Sea Vrchins, Eggs, Buttons, Starts^ 
Couries, Concks, Perymnkles^ iVelhj, Oyfters, Mufcles, Cock^ 
les, FrillSj Purrs, Sciiiops, vvith divers orher forts oi Sea 
zndBjver Shell Fi(h, all found about Amhoyna and ths 
Neighbouring Indian Shores ; wirh their Latiny Engli/h, 
Dutch^ndNativeNamQS. London, I713. FoL 

Mr. James Petive/s ENGLISH HEI^BAL, m 
which will be the Figures Engraved on Copper- Plates, of 
above one Thoufand Englifo Hrees and Herbs ; adapted 
to thac late Celebrated jBoranift Mr. JOHN I^AT'% 
Vniverfal Hiftory of PLANTS. One Hurfdred and 
Twenty of thefe are now ready to be Delivered upon 
paying Ten Shillings in Hand ; and in May nexc, on de- 
po(icing one Guinea, they Ihall be madeup Six Hundred, 
and Ten Shillings mor';, when ihey amounc co loco 
Trees and Herbs, all which iliall be of the Growth of 
Great-Britainznd Irelayid. 

N. B. Such Genercus Patrcns as v/ill be pleafed to 
give one Guifiea in Hand,(inftv5ad of i o j ) co forward this 
Work, (hali have a T A B L E Dedicated co them. 

Any Perfon Subfcribing for Five Bscks, fhallhave a Sixtl\ Gratis. 
SHbfcriptiens a, re taken in, and the Figarts delivered by Ivlr. ^ili^rff 
lonjSf at the Priwm w^rwj in Sc. Pd«/'s Church Yard, ( o 


J CJTJLOGUE of fcftie Books fold hy 
WiLLiAM Innys, at the PrinceVArms 
in St. PaulV Church-Yard. F L I 0. 

Blblia Sacra Polyglotta, cura Biiani Waltoni. 6 Vol. 
LexiconHeptaglotton Edm. Caftellii 2V0]. 

Pandectse Canonum S. S. Apoftolorum & Conciliorum ab 
Ecclefia Graeca receptorum, cum Annotat. Guil. Beveregii- 
Grae* Lat. 2 Vol. Oxon. 

The Anatomy of Human Bodies ; with Figures drawn 
after the Life by fome of the beft Mafters of Em-cpc, and cu- 
riouHy engraven in 114 Copper Plates : llluiTrated with 
laige Explications, containing; many new Difcoveries and 
chirurgical Obfcrvations. To vi^hich is added an Introdu- 
6lion, explaining the Animal Oeconomy j with a copious 
Index. By W, Cmper. 

The Pofthumous Works of Dr. Rohen Hooh ; in whicb,' 
L The prefent Dcficiency of Nlatural Philofophy is difcour- 
fed ofj with the Methods of rendring it more certain and 
beneficial.' II. Of the Nature, Motion, and EfFedls of Lighr^ 
particularly that of the Sun and Comets* IIL An Hypo- 
thctical ExplicatioR of Memory ; how the Organs made IJfe 
of by the Mind in itsOperation may be mechanically under-- 
ftood . IV. An Hypothefjs and Explication of the Caufe of 
Gravity, or Gravitation, Magnetilm, &c, V. Difcourfes 
of Earthquakes, their Caufes and Effe6ls, and Hiftories of 
feveral ; to which are aimexy, Phyfical Explications of fe- 
veral of the Fables in Ovi(ts Metamorphofes very differenc 
from other Mythologick Interpreters* Vfi Ledlures for im- 
proving Navigation and Aftronomy, with the Delcription? 

* of co 

of feveral. new and ufeful Inftruments and Contrivanas; 
the wholc full of curious Difquifjtions and Experiments, 
illuiirated with Sculpture«. To thefe Difcourles is prcfix'd 
the Author's Life. By Rkk^rd Wallcr, R. S. Secr. 

Hiftoria Plantarum Generalis, Species hactenus editas ali- 
afque infuper multas noviter inventas & defcriptas complcc- 
tens. Tom. duob. Joannis Raii. S. R. S. 

Ejufdem Tomus tertius, qtii e(i Supplementum duoruni 
praecedentium -, cum accelllonibus Camelii & Tourncfortii* 

Pindari Olympia, Nemea, Pythia, Ifthmia, una cum 
Latina omnlum Verfione carmine Lyrico per Nicolaum Su- 
dorlum. Oxon. 

Euripidis TragoedisE omnes , cum fragmentis veterum, 
Scholiis GrsBcis, ex Editione& cum accefTiombus Jof. Barne- 
fii. Gr. Lnt, Cantab. 

M. T. Ciceronis Opera omnia juxta Exemplar Hambur- 
gcnfe, 2 Vol. 

Franc. junii de Pidura Veterum libri tres, accedit Gata- 
logus Archite6lorum, Mechanicorum, Pidorum & Stitua- 
riorum ordine Alphabetico digeftus. Rotterod. 

Jo. Morinus de Sacris Ecclefise ordinationibus, fecundum 
antiquos, & recentiores, Latinos, Grsfcos, Syro?, te. Antr.. 

Dionyfii :.Areopagit2e Opcra, cum Scholiis S. Maximi & 
ParaphrafiPachyme/c. Gras. Lat. 3 VoI.Antv. 

Bibliotheca Anatomica, five icccns in Anatomia inven- 
torum Thefaurus locupletinimus, Dan le Clerc &'Jac. Man- 
getus. 2 Vol. cum figuris seneis. 

Marc. Malpighii Opera omnia, cum hguris aineis, 2V0I. 

Hcrti Medici AmnelodamenGs Rariorum tam Orientalis, 
quam Occidentalis Indise, aliarumque Pcrcgriiiarum Plan- 
tarum Defcriptio (k Icones ad vivum xn incife, Authore ]o. 
CommeUno. 2 Vol. 

A Trcatife of Algcbra, both Hlftorical and Pra6^ical ; with 
fome additional Treatifes, I. Oi' the Cono-Cuneus. II. 0£ 
Angular Sc(5lions and Trigonomctry. ^ III. Ofthe Angle of 
Conta6l, with other Things appertaining to the Compofi- 
tion of Magnitudes, thc Inceptives of Magnitudcs, and tbe 
Compofition of Motions, with thcRcfults thercof. IV. Of 
Combinations, Altcinations, and aiiijuot Parts. By John 
IVaflis, D. D. 

Sam. Bafnagii Annales Politico-Ecclefiaftici Annorum 6^%l 
a Cscfere AuguRo ad Phocam ufqj 3 VgI. Rottcrod. 1706. 
' ' Gcr.' C3) 

Gcr. Jo. Voflli Operain fex Tomos dlvifa. Amft. 1701. ^ 

Dionyfii PetaviiDogmataTheoiogica in 6 Tomos. diltri- 
buta. Editio Nova Antv. 1 700. 

Def. Erafmi Opera omnia Editio Nova. Ludg. Bat. 1704. 
jn II Tomis, 

Fr. Vavafloris Opera omnia, nunc primum in unum Vo- 
lumencolle6i:a. Amft. 17C9. 

L. G. Gyraldi Opera omnia. 2 Tomis diftindla, cumTa- 
bulissenei?. Ludg. Bat. i6p6. 

A uew HiHory of EthiopU^ being a fuU and accurate De- 
fcription of the Kingdom of AbyJJinia^ vulgarly, tho' erro- 
neoufly caird the Empire of Prejier Joha. In four Books; 
illuftrated with Copper Plates. By the learned Joh LudoU 
phus. The fecond. Edition. To which is added an exadl 
Map of the Country ; as alfo a Preface lliewing the Ufeful- 
ncfs of this Hiftory.^ 

Stcphanus Byzantinus de Urbibus & PopuHs, cum Notis 
& Caftigationibus Luce Htlftenii 2 Vol. Gras.Lat. 

Critici Sacri : {^iv^ Annotata Dodiffimorum Virorura iu 
Vetus ac Novum Teftamentum. Quibus accedunt Tra6la- 
tus Varii Theologico-Philologici. Editio Nova in 11 Tomos 
diftributa, multis Anecdotis Commentariis ac Indice ad to- 
tum Opus locupletifllmo, au61:a, Amft. ^ 

]o. Gerfonii Opera omnia, Novo ordine digefta, &• in «; 
Tomos diftributa, opera & ftudio Lui. EUies du Pin. Antv. 
1706. 

Thefaurus Antiquitatum & Hiftoriarum Ttalise, &c. col- 
lc(§tusCura & Studio Jo. G. Gra^vii, in 6 Tomis. 1704. 

Jani Gruteri Corpus Infcriptioniun, ex recentione & cum 
Annotationibus Jo. Geo. Grsevii. in 4V0I. Amft. 1707. 

Thefaurus Brandenburgicus feledius, five Gemmaium & 
Niimifmatum Grsecorum in cimeliarchio Ele6^. Brandcnbur^ 
gico, Elegantiorum feries, commentario illuftratse a S. Be- 
gero. 3 Vol. Colon-Marchicae i6p6. 

Jamblichus de Myfteriis. Grse. Lat, pcr Tho, Gale. Oxon. 

A hrge Di6lionary, in three Parts. I. The Englifh before 
thc Latin. II. Thc Latin before the Englifh, III. The pro- 
per Names of Pcrfons, Places, &c. By Tho. Holy^h. 

Novum D. N, Jefu ChriftiTeftamentum juxta Editionem 
Bibliqrum Polyglot, in qua Textus Grscus cum Verllone 
Interlineari, & Vulg. Lat. Tranflationes Antiquas Syriaca, 
Arabica, j£thiopica totius Novi Teftamenti, Pcrfica Evan^e- 
Horum & fingulaTUm Verlionss Latinse. Omnia eo ordine 

J^ 2 diffofitat (4) 

difponta ut Textus cum ycrfionibus uuo intuitu confem 
poiVmi. Cum variis Lcdionibus & Annotationibus Graec. 
Lar. Syr. ^thiop. Perfjc. &c. Edidit Brianus Waltonus. 
S. T. D. Epifc. Ceflrienfis. 

Silv^.: Or, A Difcourfe of Forreft-Trees, and the Propa- 
gation of Timber, &c, by John Evelin, Elq* 

The Sentiments of the moft excellent Painters concerning 
thePradice of Painting. Collecled and compofed by Hen* 
ry Tefding, Painter to the King of France, Profeflor and Se- 
cretary of the Royal Academy of Painting and Sculpture. 
With Cuts. 

Hobbes Leviathan. ^UJRTO. 

PHilofopIiical Tranfa6lions, giTing an Account of thc 
prefent Undertakings, Studies, and Labours of the 
Ingenious, in many confiderabie Parts of the World, con- 
tinu*d to this prefent Year 171 2. By Dt.Hans Sloane, Se* 
cretary to the Royal Society. 

Opdcks ; 0»", A Treatife of the Refiexions, Refra^Hons, 
Inflexions, and Colours of Light. Alfo two Treatifes of 
the Species and Magnitude of Curvilinear Figures. By Sir 
Ifiac Nmm, P. R. S. 

Nevv Experiments Phyfico-Mecbanical, toucbing the Air, 
and its Efliects,made,for the moft part,in a ne>v Pneumatical- 
Engine. The Third Edition. Whereunto is added, A De- 
fence of the Author's Explication of the Experiments againft 
the Objedions of FrMcif.us Linui, and Th(K Hohhes ; with 
Cuts. By the Honourable Roim Bojle, Efqj 
. A6la Eruditoium Lipfiae publicata ab Anno 1682, ufquc 
ad Anr.um 17125 una cum Supplement. & Indicibus. 36 
Vol. cum Fig. 

Mifcellanea Cuiiofa ; continens Celeberrimorum Viro- 
rum, tum Medicorum, tum aliorum Eruditorum in Germa- 
nia, & extra eam Obfervationes Medico-Phyfico-Anatomi- 
€o-Botanico-Mathematicas. Cum Indice. Dec. 4, ab An. 
1670, ad 1705. 29 Vol. 

Jo. Alph. Borellns de Motu Animalium. Editio No7a, 
Lugd. Bat. 1710. 

Cslius Aurelianus de Morbls Acutls &Chronicis. lyop. 

Profp; ( 5 ) 

Profp. Alpinus de prsefag. Vita Sz Morte iEgrotant.- lyTo* 

Pli. Verheyen Anatomia Corp. Humani, 2 Vo!. 1710. 

Blafij Anatome Animalium. Cum Fig. 

Bellini Opufc^Ia aliquot ad Pitcarnium. 

dc Urinis.& Pulfibus, de Febribus, &-c. 

Steph. Blancardi Opera Medica, Theoretica, Pra6lica, & 
Chirurgica. 2 Vol. Cum Figuri?. 

Jo. Luyt's Introdudio ad Geographiam Novam & vetc- 
rem, cum Charti» LXV Sanfonis. 

ThcfaurusLinguse Sm&Xy five Concordantiale Lexicon He- 
braBo-Latino-Biblicum : in quo, Lexica omnia Hebraica huc 
ufq; Edita, Methodice, fuccinde & quafi Synopticsjs, ex- 
hibentur ; una cum Concordantiis Flebraicis ; in quibuF, 
univerfse, & fmgulas voces Hebrseo-Biblicas, (cum locis fuis, 
quibus, in Textu, occurrunt) interprctata; funt, & expontse ; 
atque etiam, Grammaticse, fub fuis propriis Radicibus qui- 
buflibet refolutse ; ad faciiiorem, magifq; commodum (iu- 
dioforum, & Hebrao-Philologicoriim, ufum & progrefTum, 
in Lingua fan6la Hebraica difcenda, vel docenda. Per Gul. 
Robertfon. 

PhiL Cluverii Introdu6lio in univerfam Geographiam tani 
vetercm quam novam. Editio Nova, a Johati. Bunone. 
Lond. 1711. 

Batefii Vitse feJedorum Virorum, 

Gul. Cowper de Stru61ura Glandularum. Cum Fig. 

Chronicon Saxonicum ex M. S. S. Codicibns nunc pri- 
mum integrum edidit ac Latinum fecit Edmundus Gibfon. 
Oxon. 

^ Optice : five de Reflexionibus, Refradlionibus, Inflexio- 
nibus, & Coloribus Lucis libri tre?. _ Authore Ifaaco New- 
ton, Equite Aurato. Latine reddidit Sam. Clarke, D. D. 
accedunt Tradlatus duo ejufdem Authoris de Ipeciebus & 
magnitudine Fi^urarum Curvilinearum, Latine fcripti. 

Ifaaci VofTii Variarum Obfervationum Liber. 

Jac. UlTerii Hiibria Dogmatica Controverfise inter Or- 
thodoxos & Pontificios de Scripturis & facris Vernaculis, 
Cum Notis Hen. Wharton. 

Ren. Des Cartes Opera Philofophica. 

Guil.duChouI de Rcligione, Szc, Veterum Romanorum. 

Joh. Craig de Figurarum Curvilinearum Quadraturis & 
Locis Geometricis. Cum Fig. 
Methodus Figurarum. 

pul.Cambdeni & Illuftruim virorum ad eum Epiftolae. 

? 3 Alcx (6) 

Alex. Donati Roma Vetus ac Recens utriufqj -^dificiis 
illurtrata. Cum Fig. 

]er. Horroccii Opera Pofthuma Mathematica. 

Icones Arborum, Fruticum, Herbarum, &c. quarundam.' 
a Rajo, Mentzelio, aliiiq; Botanophilis quidem defcripta- 
rum, a(l non delineatarum. 

Mat. Zimmermanni Florilegium Philologico-Hiftoricum* 
Cum Fig. 

M. I.eydeckeri Exercitatioiies Hiftorico-Theologicj. Amft» 
1712. 

M.LifterConchyliorumBivalviumutriufq; AquxSz Exer- 
cicatio Anatomica tertia- Huic accedit DifTertatio Med. de 
Cilculo Humano. 

P. Malebranche de Inquirenda Veritate, lib. fer. 

J, Marfhami Canon Chronicus i£gyptiacus, &c, 

C. Suetonius ex recentione Jo. Geo. Grxvii. 

Ger. Noodt Julius Paulus, i^ivQ de partus Expofitione & 
Nece apud Veteres. 

Origines contra Celfum, Gtx. Lat. 

]ac. Palmerii Exercitationes in optimos fere Au6tore| 
Grxcos. 

Sam. Pufendorfde ]ure Naturas & Gentium. 

Lamb. Velthuyin Opera omnia. 2 Vol. 

'Dx.Hooh^s Philofophical Colleaions. WithCuts. 

Dr. Aianmngkam^ Sermons on feveral Occafions. 

Arn. Vinnii in Inftitutionum Imperial. Comment. 

MiracuIoQS Works above and contrary to Nature. By 
Tho, Brewne, CT AVO. 

jfNthropologia Nova ; or, A New Syftem of Anatomy, de- 
-^ fcribing the animal Occonomy^ and a (hort Rationale of 
many Diftempers incident to Human Bodies 5 in vvhich are 
inferted divers anatomical Difcoveries, and medicinal Ob- 
fervations, with the Hiftory of tbe Parts, illuftrated with 
ftbove 80 Figures drawn after the Life ; and to evcry Chap- 
ter a SyllahHs of the Parts, defcrib^d for the Inftru6lion of 
young Anaromifts. By James Drah, M. D. in 2 VoL^ 

Pharwacopffia Extemporanea ; or, A Body of Prefcriptions ; 
in which Forms of lelect Rexnedies, accommodatcd to 

moft , ^(7) 

inoft Intentions of Cure ufually occurrlngin pra6lice; tog,c- 
therwith theVirtuc, Reafon of Operation, Ruks, Cautions, 
pra6lical Obfervations, Manncr of giving Dofes, a Catalogue 
of Medicines, and a copious Index, are propos'd for the Af^ 
fiftance of young Phyficians, By Th. Faller, M. D. 

Thc Hiftory of Cold Bathing, both aneient and modern, 
in two Parts. The firft by Sir John Floyer, of Litchfield, Kt. 
The fecond treating of the genuine Ufe of Hot and Cold 
Baths ; together with the wonderful Effedls of thc Bath- 
Water drank hot from the Pump, in decay'd Stomachs, 
and in moft Difeafes of the Bowels, Livcr, and Spleen, &c. 
By Edfp. Baynard, M. D. 

Phthifiokgia ; or, a Treatifeof Confumptions, whereinthe 
DiffereHce, Natuie, Caufes, Signs, and Cures of al! forts o£ 
Confumptions, are cxplain^d, By R, Morton, M. D. 

Pyretologia : feu Exercitationes de morbis univerfalibus 
acutis, pars prima. Ejufdem pars altera five Exercitat, dc 
Febribus Inflammatoriis univerfalibus. Authore Richardo 
Mort©n. 2 Vol. 

The Anatomy of thc Brain, containing its Mechanifm anl 
Phyfiology, &c. By Dr. H. RiMey. With Cuts. 

Gault. Harris, M. D. de Morbis acutis Infantum. Editio 
fecunda audior; annexis etiam quibufdam deLuis Venere^ 
Originc, Natura & Curatione. 

Guil. Cole, M. D. Nova Hypothcfis ad explicanda Febri- 
um IntermittentiuOT fymptomata. 

The Phyficians Fulfc-Watch. In three Parts. By Sir 
John Floyer, Kt. 

Praxeos Mayernianaa in morbis Internis precipuse graviori- 
bus & Chronicis fyntagma. Ejufdem fyntagma alterum- 
I . dc Febribus. 2. de Morbis Externis. 5. de Arthritide. 4. 
de Lue Venerea. 2 Vol. 

Pharmacoposia Bateana; or, Bms Difpcnfatory, tranflatcd 
from the laft Edition of thc Latin Copy. The third Editi- 
on. T^y W.Salmon, M. D. 

Praxis Medica, the Pradlice of Phyfick ; or, Dr- Syden- 
hams PreceJJw Integri, tranflated out of Latin into Englifh^ 
with large Annotations, &c* and various Methods of cu- 
ring thc Clap, Running of the Reins, French Pox, &c, Thc 
fecond Edition, withlarge Additions. ^y W- Salmon.M' D. 
Phthifiologia Lancaftrienfis, cui acccifit Tcntamcn Philo- 
fophicum de aquis Mineralibus 5 cum Appendice de Balneis 
Fxigidis. Per Car- Leigh, M. D. 

? 4 Pra6tical (8) 

Pra(5lical Obfervations upon the Miracles of our blencd 
Saviour; together with fome extraordiniry PafTages of his 
Life. In 2 Vol. By Fr. Bra^g, B. D. 

Pradical Difcourles upon the Parables of our blelTed Savi 
our, with Prayers annex^d to each Difcoiirfe. In 2 VoU 
By the fame Author. 

Twenty four Sermons preach'd on feveral Oecafions. Iri 
2 Vol, By RkhardLuca^, D.D^ 

An Enquiry after Happinefs. In three Parts: i. Of the 
Pofnbility of obtaining Happiiiers. 2. Of the triae Notion 
of human Life. 3. Of religious Perfcdion. In 2 Vpl. By 
the fanie Author. 

The natural Hiftory of the Mineral Waters of Great Bri- 
tain. To which are added, fome Obfervations of the Ci- 
cindeU^ or Glow-Worm. By Benj. Allen^ M. B. 

Tlie Wifdom of God manifefkd in the Works of the 
Creation. In two Parts. The fifth Edition, very much 
enlarg^d. By John Ray, R. S_. S. 

— — Synopfis Methodica ftirpium Britannicarum^ &c. 

■ Methodus plantarum emendata & auda. 

' Methodus Infe6iorum. 

' Synopfis Animalium, Qiiadrupedum, &c. 

■ • Sylloge (^irpium Europearum extra Britannias na- 

fcentium. 

— — Three Phynco-Theclogical Difcourfes concerning, 
1. The primitive Chaos and Crcation of the World. 2'. 
The general Dekige, iis Caufes and EffeCts. 3. The Dif- 
iolution of the World, and general Conflagration, &c, 
With Cuts. 

An Eflay concerning the KnowUdge and Cure of moft 
Difeafes aflfliding human Bodics. To which is annex^d, 
A fhort Account of Saliv^ation, and the Ufe of Mercurj* 
By P. P.^xto», M. D. 

Be rvBa Sanguints Miffione ; or, Nevv and cxa6l Obferva* 
tions of Fcvers, &r. By J. White, M- D. 

The Antiquities of Palmyra, containing the Hiftory qf 
ihe City and its Empcrots, fiom its Foundation, to the prc; 
Unt Time. With Cuts. 

The Hiftory of the Church of Aifaldar, from the Time of 
!ts being firft difcover'd by the Portugmz^esin 1501. Giving an 
Account of the Perfecuiion and violent Methods of the Ro^ 
-man Prelates, to reduce tlieai to the Church of Kome^ &.i. 
By M. GMes. ■ * 

' ' B»)ir\ I ^ 9.> 

Boyers French and Englijh Di6^ionary. * 

An Accoiant of feveral late Voyages and Difcovcrics to- 
the Somh Sea, &c. By Sir John JNarhnftgh^ and others. With 
Cuts. 

A Colle6tion of curious Travels and Voyagcs. In two 
Parts. PubliOi^d by Mr. John Ray. 

Senecas Tragedies, tranUated into EngUpif^ti^t* By Sir 
Edw> Sherhurne^ With Cuts- 

MinHtiHS Felix, Englifl^^dhyMTi-Comhe, 

Boyk\ Memoirs for the Natural Hiftory of Mineral Wa- 
ters ; and moft of his other Trads- 

Appianus Alexandrinus. 2 Vol. Grse. Lat. 

Arriani ars Ta6lica. Grse. Lat. 

Aurelius Vi6lor cum Nummis. 

iEiiani vari^ HiftorigE- 2 Vol. 

Barclaii Argenis & Satyricqn» 

Q. Curtius. Cum Figuris. 

Callimachus. 2 Vol. Grse. Lat» 

Epideti Enchiridion. Grse. Lat. 

Ciceronis Epiftolse ad Atticum. 2 Vol. 2V0I. — — EpiftolsB ad Familiares. 

" Orationes. 6 VoL 

-de Officiis, &c. 

Erafmi Colloquia» 

L. Florus. 

Juftini Hiftoria. 

JLuciani Opera 2 Vol. Grse. Lat, 

Minutius Felix, 

Macrobii Opera. 

Cornelius Nepos. 

Opufcula Mythologica. 

Ovidii Opera. 

Polyasni Stratagemata Grae, Lat, 

Plauti ComocdisB 2V0I. 

Pap. Statii Opera. 

Taciti Opera 2 Vo|. 

Ciceronis Orationes Seledse. 

Csefaris Comment. 

Pornelius Nepos. 

Lucius Floius. 

Q. Horatius. Editio Qiiarta 1 7 1 1 . 

Juvenal & Perfius. 

Ovidii Metamorphofeos. Gum Notis 
Variorum. . In Ufum 
'Ddphini. Ovidii In Ufum 
Delphini^ (10) 

Ovidii Epiftol£ ^ . 
^— de Triftibu?^ 
Tcrentiae Comaediae. 
Vlrgilius cum Fig, 

JuSini Hiftoria, ^ 

Log. Afehami Epiftolse. OxonJ 
Mareus Ant^ninus Grse. Lat, 
j. ab Almasloreen Opufcula, 
Burgerfdicii & Heereboordi Logica» 
Biblia Hebraica NifTelii. 
Banow Ledliones Mathematici, 
Baglivi Praxis Medica. 
Cenforinus de Die Natali. 
Chauvin de Religione Naturali. 
^Croefii Hittoiia Quakeriana. 
— =- Hift. HaEbr^orum ab Homero- 
Oughtredus ExpUcatus per Gilb. ClarkeJ 
Chadertoni & Uflerii Vitse per Dillingham^ 
Cicero de Oratoie per Cockman. 
Colc de Fcbribus Intermittentibus. 
S. Ciementis Epiftolae ad Corinthos Gr. Lat. 
Cave Epiftola adv. le Clerc. 
Colle6lanea Chymica Leydenfia. 
Dionyfius Longinus de Sublimitate. Gf. Lat. Oxpn.^ 
Dion. Halicarnaffeus de Strudura Orationis. Gr. Lat^ 
Dionyfius de fitu Orbis per Hudfon. Gr. Lat. Oxon^ 
Decerpta ex Ovidio, Tibullo, Fropertio & Pedone. 
Dawfoni Lexicon Novi Teftamenti. Gr. Lat. 
Eutropii Epitome Hift. Romanae. Gr. Lat. Oxon. 
Euftathii Opufcula Anatomica cum Fig, 
Bpigrammata Grseca, pcr Johnfon. 
Euripidis Tragocdix duae per Fiers. Gr. Lat. 
Eledla Majora ex ©vidio, &c. 
Ele<5la Minora ex Ondio,&c, 
Franchimont Lithotomia Med. 
Ferrarius de Ritu Ecclef. Vet. Concion. 
Fabricius de Unitate Britannica. 
Hiftoriarum, Fabellarumq; Dele6lus. 
Le Grand Hiftoria Sacra. 
Grotius de Veritate Religionis Chriftiansc. 
Culielminus de Idearum Vitiis, &c. 
Hodii contra Hiftoriam Ariftese, 
Hoogftratani Qrmina, 

Heinfli (11) 

Hcinfii Poemata;^ 
Herbert de Religionc Gentilium. 
Knatchbuli in Novum Tettamentura; 
Lifter Exercitatio Anat. de Cochleis. 

• Exercitatio altcra de BuccinisJ 

- — in Goedartium de Infcdis, 

Lactantii Opera omnia? 

Launoii Opera Varia. 

Leufdcni Compendiym Novi Tcftamcnti. — 

Luciani Dialogi Selecti Gr. Lat. per Ledcs. ' 

Meelii Infignium Virorum Epiftolsc. 

Miltoni Epiftols FamilisE. 

Jac. le Mort. Pharmacia. 

Mcrcatoris Inftitutio Aftronomica; 

Nemefius de Natura Hominis. 

Nouns and Vcrbs^ Englifh and Latin.' Per IVilmot 

Orbis Imperantis Tabellse Geographicas Hift. Gencalog? 

Ockleii Introductio ad Linguas Orient. 

Outram de Sacrificiis, Vet. judsBorum. ■ 

PJutarch dc Audiendis Poetis. Gr. Lat. 

Pfaffii DifTertat. in Nov. Teftam. MiHii. 

Pacii liagoge in Inft. Imperiales. 

Vellcius Patcrculus. Oxon. 

Pechlinus de Purgantibus. 

Pocock Carmcn Tograi. Arab. 

Poirct Infinuatio vitut. Chriftian. 

Petavii Rationarium Temporum. L, B. 1710* ] 

Pechii Comment. ad Rcm Nauticam. 

Phasdri Fabulae per Johnfon. 

Rhetorcs Selccti per Tho G^ile Gr. Lat 

Ruperti Obfervat. ad Hift. Univcrfalem. 

Roflal Difquifitio dc Epictcto. • 

Smith de Moribus ac Inftitut.Turcarum^. 

'—- de EcciefiiBGraecashpdieinp ftatu. 

— — Mifcellanea. 

Sallii Ethica. 

Spcncer dc Urim & Thummim. 

Schickardi Horologium Ebrseum. 

Au. Mar. a Schuzman Opufculai 

Stcno dc Mufculis cum Fig. 

Stalp. Vor. Wiel Obfervationes 2Vo|. 

Sturmii Mathcfis Juvenilis 2 voL 

Syri & Scnccae Sententije» 

Spinof» (12) 

SpinofeTractatusTheologico-Polidcus. 

Sophoclis Tragosdiae per Johnfon. 2 vol. 

Sanderfon de obligationeConfcientiae,&c.' 

Thuifton de Refpiratione. ^ 

Theodofii Elementa Sphasrica per Hunt. 

Theocritus cum Scholiis. Gr. Lat. Oxon. 

• Id. cum Notis ScaIigeri,Cafauboni & Heinfii» 

Vofrii Elementa Rhetorica. 

fr} ,,.,de Poematum Cantu & Viribus Rithmi. 

.Uilerii Opufcula duo cum Appendice. 

'— Gottefchalcij & Prsedeflinat. Hiftoria. 

Varenii Geographia Generaliscum Appendice ]ac. Jurinr 

Valla de Elegantia Lineua: Latinar, 

Vocabularium Anglo-Sas:onicum Lexico GuL Somneri 
imagna parte audius. per Tho. Benfon- Oxon. 

Grammatica Anglo-Saxonica ex Hickefiano Linguar. 
Scptentrion. Thefauro excerpta. 

Whear Methodus Legendi Hiftorias. 

Windet de vita Fun6lorum ftatu. 

Wil 1 is Pharmaceutice Rationa lis. 

Wharton de Epifcopis & DecanisLondinenfibus. 

WiUymot'% Particles, Englifl^ and Latin, for Eton School. 

Zofimi Hiftoria. Gr- Lat- Oxon. 

A Voyage to the Somh Sea , and round the World, 
in thc Ships Duh and Dmhefs of Briftol ^ perfovm'd 
in the Years lycS, 1709, 171^, and 1711. contain- 
ing a Journal of all memorabie Tranfactions during thc 
faid Voyage; the Winds, Currents, and Variation of the 
Compais; the taking of ths Towns of Pnna and Guayaqtiil^ 
and feveral Prizes, one of which a \\q\\ Acauulco Ship. A 
Defcription of the Americm Coaftsi from Tierra del Euego in 
the Sotith^ to CAlifornia in the North, (from the Coafting-pi- 
lot, a Spanifh^ Manufcript.) An Hiftorical Account of all 
thofe Countries from the beft Authors. With a new Map 
and Defcription of the mighty River of the Amaz.ons. 
Whercin an Account is giren of Mr. AUxanitr SelHri, his 
Manner of living and taming fome wild Beafts during the 
four Years and four Months he lir'd upon the uninhabited 
Ifland of Jmn Fernandes^ Uluftrated with Cuts and Maps. 
By Capt. ^EdT^ard CoQh. PITQ' ( 13 > 

DUODECIMO. 

ANJrcws Preces privata. Gr- Lat- Oxon. 
Alftorphii Differtatio de Lc6^is. 
Aphthonii Sophiftse Progymnafmata. 
Albertus magnus de Seeretis Mulierum. 
Bockelmanni Elementa Juris Civilis. 
Barlsti Poemata 2 vol. 
Baronii Metaphyfica. 

Chiffletii Canones & Dccreta ConciliiTridentinL 
Ciacconius de Triclinio. 
Cantelius de Republica Rotnana. 
Clerici Operat philofophica 4 vol. 
Ciceronis Epiftolse cum Notis Grsevii. 

Orationes Seledlae. 

Q: Curtius cum Notis Freinfhemii. 

Lat. & Francois per Vaugelos 2 voL 

Celfus de Vita Julii Osfaris. 

Crufo Thefaurus Medicamentorum. 

Colomefii obfervationes Sacrse. 

Claudius de falutationibus veterum. 

Duck de ufu & Author. Juris Civilis Rom. 

Deckerus de Scriptis adcipotis. 

Dale Pharmaco!oe;ia 2 vol. 

Erafmi Colloquia. 

• — Adagiorum Epitome. 

Apophthegmata. 

Epiftola de Tolerantia. 
Elis 39 Artic Defenfio. 
VaL Flaccii Argonautica. 
Frontinus de folertibus Ducum &c. 
Finchleri Manuductio in Geogr. Hift. &'c» 
Franzii Hiftoria Sacra. 
Fuller Pharmacopccia Extemporanca. 
Epigrammatuni Delectus ex omnibus tum veteribus, tUna 
reccntioribus poetis- Editio Nova 1711. 

Galtruchii Philof ac Mathemat. Inftitutio. 4 vol. 
Arn. Gulincs Ethica. 

Collegium Oratorium. 

Logica Reftituta. 

Gerhardi Meditationes Sacrx. 
Gallonius de Martyrum Cruciatibus. 

Grotil ( 14 ) 

Grotii pocmata bmnia. 

Galateus de moribus. 

Heinfui orationes & difTertationcs. 

HarvsBus de gencrationc animaliutn. 

Hobbes de cive, elementa pbilofoph. 

Hornii Hiftoria Ecclefiaftica. 

Hygini hbulx i£fopicge. 

Hypothefis phyfica nova, 

Hiftoria flagellantium. 

Tuftinus cx recentione Graevii. 

^ones prolufiones academicsE. 

Iter per mundum cartefii.^ 

Inftitutiones juris naturalis & genf 

Keucheni antonius pius. 

Kirchmannus & alii de annulis» 

Kcrchring comment. in currum triumph 

Lavater de fpedris, &"c. 

Lubini clavis linguas Grsecse. 

Libcralis transformationum congcries. 

Laus uluIsE & afini. 

Lipfius & alii de cruce; 

Lafher pharmacopceia chymica. 

Lifter Exercitationcs Medicinales. 

Luciani dialogi fele6ti. Gr- Lat. 

Muelende ortu & interitu imp^ Roma«^«- 

Meibomius de Flagiorum ulu m venerea. 

Magius de Tintinnabulis. 

Machiavelli Hiftoria Florentina. 

Miltoni ars Logica- 

— — Defenfio pro populo Anglicano. 

Le mort. Idea adionis Corporum motuum, &c. 

Orpb^i Argonautica. Gr. Lat. 

Ovidii Metara. cum Notis Farnabii. 

Percxii Inftitutiones Imperiaks. 

Platina de Vitis pontificum. 

Paforis fyllabus. Gr. Lat. 

Perfii SatyrsE, per Bond. 

Platonis & Lyfiaf Orationcs Funebrcs^ 

Politiani & aliorum Epiftolse. 

Pomey Panthcon mythccum. cum Fig.- 

Pharmacopocia Bateana. 

— — Londinenfis. pcr Shipton, 

L«jvardicnfis. ^ 

Radatt 


( 15 ) "^ 

Radau Orator Extemporaneus. 

Roma illuftrata ; five Antiq. Rom. 

Rutilii Itinerarium. 

Scnec3E Tragaedise. Oxon. 

Salmafii Defenfio Regia adv. Milton* 

Suetonius cum Notis Boxhornii» 

Seldcni Jani angU- Facics altera. 

Schola Botanica ; five Catalogus plant. 

Statuta Univerfitatis Oxonienfis. 

Tcftamentum Novum Graecum Cantak 

Turfellini Epitome Hiftoriarum- 

Thuani pocmatium Melan6lhonis. 

TertuUiani apologeticus. 

Thefaurus phrafmm poeticarum. 

Tacitus cum Notis Ryckii. 2 Vcl. 

Terentius cum Notis Minellii. 

Virgilius cum Notis Fabri. 

— — Minellii. 

i Heinfii. 

Lud. vives introdu6lio ad fapicntiam. 

Voflius & alii de ftudiis bene Inftit. 

Vinnius in Juftiniani Infiit. 

Willis pathalogia Cerebri, ^c. 

•^— dc affedtionibus Hyftericis. 

• de Fermentationc. 

VJillymcfs Englifh hxamples fur E^.tvn School. 

Shortcr Examples for the fame. 

Medicind Experiments • or, a CoUection of choicc aad 
fafe Remedies, for the moft part fimple, and eafily prepafd, 
very ufeful in Families, and fitted for the lervice of Coun- 
try pcople; by the honourable R- Boyle, Efq; late Fellow of 
the Rojial Society. In thrce parts. Containing above fiYC 
hundred choice Rcccipts. The fifth Edition, correded. 

The Influence of Converfation, mth the ReguUtion thereof 5 bc- 
ing a Scrmon preach^d at St^ Clements Vme to a religious So- 
ciety. 

Tke Spiritual Tear ; or, Devout Contcmplations, digeftcd 
into diftindt argumcnts for evcry Month in the Year, and 
for every week in that Month. 

The Dmy of Servants; containing, i, Their prcparation for, 
and choice of a fervice. 2. Thcir duty in fervice ; together 
with prayers fuited to each duty ; all which may be accom- 
^odated likcyvif? (ojc the moft part to apprentices 5 to which 

is is added, a difcoutfc of the facrament, fuited pcculiarly to 
fervants. The third Edition- 

The plain Mms Guide to Heaven ; contarriing his duty i. 
towards God. 2. towards his Neighbour ; with proper pray- 
ers, Meditations, and Ejaculations ; defjgn d chiefly for thc 
Country-man, Tradef-man, Labourer, and fuch like. 
All four by Richard Lucos, D. D. 

Religious Wijdom the heftTreajHre ; aSermon preach'd before 
the worfliipful Company of Goldfmiths at St. Matj le Borf>^ 
on Feh 5. 171 1. By Ceorge Dell, L L. D. Redtor of Foul-^ 
nejs in Epx* Twifity Fours. 

J\ Ufonius, Boethius, Catullus, Tibullus, &C» 
jr\ Ciuverii Geogr. Csefar Drexelii^urif. 

Ferrarii orat. L. Florus, Gyllius de l^ypogc» 

HiftorisB Rom. Epit. JulUniani Inftitut. 

Lcufdeni(compendiolum N. Teft. pharmacop. Uitrajcdinc* 

Scncc» TragOEdisE. Suetonius. Tacitus, VaU Maximus* F I N I S. 
i 
^ I i^y^-^ m.