Skip to main content

Full text of "I oprørt Vand er godt at fiske, et Syngespil i tre Acter"

See other formats


3 oprøt ajant? tt gofct at fip. €t (Bvxi^nivii r ! 

tre 5(cter, ^t>ortU SSKttftfe« er fomponeret af ©årti. /0»«tf«t 

fif 

gate ^ttu&fctt» iRiøbenMO"/ 1795- 
95»a jepftie9ftant»l«v ®. ^oiUfen« SPtf<t«> ^ e r f o n e I* « e. 95aToncffciu 

Sifcttc J 
gorvattcrcn. 

S&ctientc j jlumme ^pevfouer. (iScenen i?t pm Srtronenl ^flntjgo^é)* 


g r f t e 21 c n 

(t^eatret foreftiller cit ©aO» 

^arorteit , Bcironejfett , cnog« cft«) ^or« 

^eg Det nu (aa i?iL 

©et fan t>05 ej ffecv 

^aroneltett* 
m^ hovtrin ^c>r til. 

Saroncrt* 
©et faaet mcin at ict 

35ccjge. 
Sit MKe tnic) 6pbc: 
SD^it gefte at bi't)t»e?. 
9jet artig ci- ©e! 
gifette, 
s^aoatee ^er? Slet? jeg ci faf&ct? 

€r et ll^etb focefalbet? 
£tfettc» 
J^t)at> aefaleé? 

g*t)rc!ontme ^bat) ©e mene/ 
Øiev min ^pffe fliennece. 
S3at*onen. 

Oé l)ifr<^ bomme maa! 
^tironcjTen. 
SSelan ! (at» t»et faa gaae ! 
, baronen. 
^t^ai 6cfale ^aiv fom 5}?anb ogj^erce. ■ 

^aronelH'n, 
O, j<»I 33efare 55e.fan, fom ?Dlcint>; 
^m: at at)lpt>e, (taact mifl ej fin. 

S3aronen. 
fBi jlal t)et fee. 

^aronefen. 

JDe iTcil t»et fee. 
^egge. 
^M'i> jeg' befaler/ t)et jTal t>09 jfee. »altcrcn, gifctte umuué). 
^aa t)enne øtrib [^M albri^ €n&e faae. 

^aronefyett* ^e maa ^at^e meget ^Jigtige 
^tarfager , ^r. 93avon ! fom lumc !5)em 
til at \?oere faa 6ejlan&ig i !I)cre^^e|TutnttTg? 

^aronctt^ 3)em ^at jeg^ gtrue^aronefl"e! 

Saronejjeit* "iorbe man ^ocl ^ibe &em ? 

baronen. ^\?otfor iffe ? ^entif ^ar 
^ibinbtil tient 06 troligen: ^an cifret Spantici 
jeg ml gi\)e ^am faabant ^iCc«g, at^an jTPal 
funbe erncere fin ^one, og Jeanne flPal mjl 
iffe 6Uwc uli)ffe(tg i)cb §anu 

S3aroncfjcn. ^ar €^.n(lojfer iffe figefaa 
ttoUgen tient? ^'^^tiener ^an Derfor iffe lige^ 
faa\)el at forforgeé? Slflrcr ^an iffe ^anne? 
Og / IlPulbe ^un bVxu minbre l^f ^elig met) 
^am ? 

^aronem SOIeget mucligt. gor: ict 
et et 3)ummer^ot>eb* 

^aroneffea* »^elfer bum^ enb naar \)iffe 
QKccnb troe jig alt for f(oge, D, min •^r^ 
^aron ! SDitg jlPal Spe ^ifi in^jen 83o;ucefe 
fc^tte paa. ' 

S8a^ ^ ^otffar X)em Dog! 

^aronert. ©iben bet et en ^ejlPt^Ibning^ 
fem gaacr mig an, ^a t)d! 

S3aronejTen^ (Scerbefcs fripofltgl 

baronen* Scg ^ar ingen ^e6mberfe 
<it giørc mif]* Zacl X>e! 

^aronejfen. 9^ti! fom 3)e \?i(! ^e 
tnaatte bag alt forfnart erfare tucu ^av ;^e 
iffe en langt j^ørre g^rtroelig^eb ti( ^enrif^ 
cn& til S^ril^offer? 

baronen. 3«3^« <^f bent er min gor«^ 
froelige. 

S3aconejTett. ®e 6etiener |Tg bog mere 
af f)am, enl) af Den 5(nben? 

^aronert, 5^rt)i man faaer mcec «b^ 
tettet meb §am. 

JBarotteffem 35e (mr ba aUcrebe faa 
gobc "Slanfer cm ()aM ^orftanb, at i)an er 
f(cg nof til at luffe et Øie, naar ^flicbcn 
frcc'i^cr bet ? 

baronen* ^^oab mener 3!)e \)et mcb bet^ 

^aconejiem ^roføfe 1 .^an 35e \)el ncef^te, 

at ^anne 6e^ager 2)em? Og: at ®e eljlfer 

l^enbe? Jgar 35e iffe enbog fct^ fagt mig i:)^t^ 

at ^un er en beilig 9^igci? ^Momtt. t)3 en gob ^xc^i, fom jc^ 
cnbini a(&ri(j §ar t)civt noget at f(agc paa* 
Qt bet becfoc"iu|l af(>iort, at jijg dj¥cc ^enbcl 

^arortefjcit* (SaaleBcs tør 3)e cnDnit for« 
^aaue mig? ^ 

Seg wiDjlc tffc, at X)crc5 3«f»j«e^ Sune 
i ^ag tcgtectc 3?ent. 3 SJJoi-gcn »H &eit 
formofcentligen oweclo&e ^k&fcn til en ^tnticti 

9vct i)et) ^ejrr)rtner ligneé maa 

Se ^'cuentimmec fmc; 

©e rart £>ct> 5(ftcrt m^ 
j^i)or t)c s>ct) 5DJor<jert \me^ 
éil SSinben øpben bf^fe? 

?DiOt) 9?ort> at fee be pleie* 

^il ben tit 5^orb fø breie? 
S)?ob (Si)b be Denbe 9?Æfe» 

Og ^ngcrt oé fan tore, 

j^t>orfor bc Qier bet faa* 

(til ©flt-oMcfTctt). 

2e^ J^aanb paa J^ierfet, ^ftcere! 
©ID Øanbr)eb |>vifen Dimbet! 
^cg ©igt {)ar ei opfpunbct, 

(giirtet.) S3arottejTett, ^oreafterett; £ifette. 

S3arone|Tcm ©aatebeg fan §an etibnu 
foragte mig ! ' 

Stfette. 3a J 3>et er ogfaa utiCabdigt, 
fom fyxn 6c|lPp(ber o6 jlaf fc(g fruentimmer ! 
pli fal&e Od QJeir^aner? Og et fruentimmer 
ir jo bog ^eflaubig^eben fe(io? 

^ort^alteren. @ee t^n flPal nof ^cere for* 
flprccf f eligen vittigt I men ©labberagtig^eb er 
bet oafaa* 

2iiitU* ^^r. gon>aIter! Slefpcf t for J&en^ 
be6 3Raabe ! 

^orDCifterett. ^in ^nmcerfning funbe 
fun treffe SRammefettc gifette^ 

(Sr en Q^gtemage nogentib faa troføg for^ 
xaai'i Og tidige for^aanet? 

^DrJ)aItcren* "Jiftab mig, I>ere« ?(laa^ 
be! 3^3 formober^ at !^e fegger baronen 
a(É for meget til 8aft* ^eg feer "od iffe nogen 
O^i^byenbifiyeb , ^t)orfor ^anne cnbeligen 
flPufbe 6li^e^enrifog3"g^« anben ti(U)eej[— - 

^aronejTen. 3)eter jutl@agen* ^wu 
for iDil ^an ba iffe Qm |>enbe til C^rifloffer? 

f tfctte^ aor fT9 fdu). 9)aa mig tc?nfer ingen 

^0^ JDcrc« 9Ta«')c! — (Sfultic maaflPcc ^annc 
ogfaa cljlPe ^am? 

Saroneffen. ØJaar ^cn&eg ».^tcrte et? 
tJt?t)(t)igt, ogcttbnu frit, faa maa §un cl|¥e 

^or&afterett, Man faa Mate — 
^aroneffett* ISlcia faa vcere ! ^aft» mtj 
^^tgeu 6er6i&. — ^og nej ! ^cniOe« ^afijtt 
t»t(bc alt for me(]et «r(]re mig* • <Saalcen(]c 
^ttn iffc ^or befriet ftg fra bcit iØJiétanfe: 
at 6utt er min 5nebbe|(evint>e — 0^ .^immel! 
3e9 tør iffc ubjtgc bemic tante* 

(Snart ^cunené <^o{f m 6Iotteb* 
5(t|lr(»ffeben, mi9fpottet>V 
JDog J^tectet f^an fa« f rænl^er, 
911 ^raft Utact min $(nm 
'ilro)la6 t)en fen ^an ff tænfer* 
O! lintirc bu min ^Mage!, 
D/ <Sfiæ5neI ^'ig foifarm! 

(flaaer.) 

S re t) te ©een e. 

fifeftc« 5)ct er uBegriDeUgf, ^Jjiffen J^cl* 
tib §er giørcs meb benne Jg>anne! ^o SKceiib iU »ce&, om |>im ogfaa fortiener Sen? 

^oroalterett. 3^9 Eien&er m^ &en 9>i3e, 
fom gierne øn^ctc ficj i i^énDce @te&* 
£i\cttC^ Seg forflaaer !^em. 

^*ort)altcretn 3miblerti& fan^annc fim 
faae beu (£ne af bvM^ fom for (iTcmpel; 

•^enrif? 

£tfette* ^ ^^crfor juft ^am ? 
gor^^alf ereit. SCcr (£f;ri j^offer ? 
^ifette> 3)et fan pajfcre. > 

^OrJ>altCrCn* @aa! (eftciabcnDc ^cnDe) S)et 

fan paffcre* ^ar maa|lPee-^JtoiTø ^enriP 
gtort .et littc (et ^»^bcrijf pM ^cnbcg ømme 
i^terte? 3fiu^el! 3^3 *'^5 fli^^'^ ^^^f/ ^^^^ 
tnta er mueUgt til, at ^^annt ficd Qm ^am 
SlflTag. 

S^i^Cttc. ^9: fa^e imob (£C'rt|loffer? 

%OV^altCWh ^Ci(X m?(\et fotoer jeg jujl 
iffe. (for fia feif) 2ab S^rtfroffer ^enge jlg ! 
5E)er ft'nbi^S tocf et ^c^nk for ^enbe, fom er 
tibt 6ebre- 

ftfette. ^ 
^eC) fatt bet iffc no^gte: 

53(tt S3n)|^ er ej af øteett ; 
(£n !0?anbéHn() gab jeg a?^te/ 

59?en/ avtig, mt; 09 peem ^nr Øm, foclfom, oc| fiær% 
Og t jiten / fom en ^aav, 
Dtet f(iat)an/ fom f)am lyva en ^ige at^ 

^oi'tlciiie mig ! 

©en ^anb gob jeg fnac mioi* 
©ib faabau jo fov j'cg jo r)c[Icvc f^nbev! 
ger blårene flpgre, oggjubig^cb fmttber, 

^i)OC ffiaer jeg en ^S^anb^ling, faa {?iotr, 

(omen SSaac? 

(flaaer) 

§^er^e ©cene. 

^ J^anttc ! ^anne! ^m^t gaaetr bet (tf, 
ctt ic(] nu l^t ficn&t big ^cte 5{ar, eg mx 
førfl faf&er bet mig i @tnbc, at bn funbe 
giøre uug (i)ffcHg, fom min ^onc? gor:^ 
mobcntlig forbi jeg enbuu iffc faa i^jeui« 
fijtnigcii, fom nu, fo.ac 93tue^g(^€Den at 
- mijle btg. "ilifgi^ mig, etlPucerbigc ?)ige! 
^et ©obe fommer faugfouu — ^ ?Dlcn ^v>eiu 
*)e^&, om ;eg engang ftaacr ,^.eHbe an? — 
3c<{ vi( bog t>o\)e bet! €i^ri|io|fcr og S^em^ 
tif (ibetr §mi t?i[l iffe; o^j maa|l^e jeg fiinbe 

blive fcenptte mig af 2ci(ig(^et)cii, \ni, &a De Oegge 
fcejlorme ^en&e meb bcreé ^iarlig^et) ; og fee 
tif/ at jeg fan ftfFe, nu SSanfcet a oprørt* 

(gaacr.) 

^cmte ©cetic. 

(€t SJarelfe.) 

!9Urt €n9le$rut! ?inin Skuffe! 
fD^tn Jeanne fet»! !<)?itt 3lare! 
§iec t>og onflil big eji ! 

59?ttt eljf te ^ruD I '^in emuf fe ! 
£ab nu ^orjltamg face ! 
(SlaaetiUo^l ^ecevjeg! 

5(flat)cr mig at plage! 
^un <Jen jeg fan antage* 
2)?ig!5:it> at trælse gi&er! 
099aaernu^i)eiftn25ei! 
J^entif. 
fJlon <©pot mct) mig t)U t)iit)ec? 
(£5vi|lo|fer. 

^orfmaaet jeg alt^rig uar. 

• jpan* 13 916 ! "^ea &em qi)tt ej Uiuu 

5:i(i?aae mig fun minigngel ! ^e^-^ot* 
' tnn^oet>i9^att 

!l!,;be9 IJe'ec ^er got^e [oa tonge^ mon 
"' ^ ^ bet ^ørt Cl ^ar? 

^enrif, €^ri|^o1fcr -(^o« uruwo^ _ 
rsfalt) fun ei Den ^Bengel, ^an ^P«* 
, [ fen fm mig ta'ei: I 

^•orfaltcren (fow f»«""« «"•> 
jF)Cat) for ©Wert? ^eat> Jarmen? 

S5ar jeg ^anne, jeg lob ^et aortjage. 
f Jeanne, 

<De Dej!ovme, be ængflige mig. 

^enrif , C^vijtoffec (tii somitmn.) 
.^m af oé engler ^igen for jig. 
^oct>altecen ff«' fi« f«"-> 
Sag t>u Rettere ^igen for big. 

(fccmitKlicien til fxinne.) r r% 

man jeg S^oget fortroeligt S)em [igc ^ 
.^anne* 

£)e 5e^ager ! — 

forfatteren. 
2ag bem SSegge langt fra |ig , min ^ige J U9« M 

^ngcn af t^m jeg antager, 
j^oat) ^av ^an faa fovtroUgt at fige? 

C^rtlloffer (Ugcte6c«.) 

j^an mit øpil i)ijl for&ÆVDetr mig faa* 
^annc, ^ori)atteccn, ^enrif, (S^n|lofer» 
mcilm %^Qt og ^aa6 belet Uge 
@p!tfei* J^iertet, og atter fig ^Æ&er. 
©og igien reent bet falder, bet 6Æi)eu 
O i /^t)em l)iefper mig ^Dioaletat nage* 
Jeanne , ^•orwilierett 

io't^egglm^ Jgaaerbog! 

^agl 3^0 at[|^^J faacv tog! 

J6endf» 
<Sng(e5)uffe] 

C^riffojfer. 
^ruDl fD^in ©muffe! 

j^envif, S^rifroffep, 

^nloii Mg [j^tt/pierteij - 
Jeanne, '^-ovMttefem 
3eg mtgl . .„^f^j-.,. 

SJoIige tiut>(ci;ef! tit! ^^s €r)rijToffer. Mott 03 gobt, SKamfet 
SpaWiUl 3c3 C^^^J^ f«ti bn at fifje ^cni)e , at 
fccn naabiiie grue "oil faa ^ave bet. 

^enrif* Scg ^if iffe jije, at ben naaji 
t)ige »^crre §ar befalet bet^ fcia uf^øfTig ev jc^ 
iffe. 

Jeanne* ?91ojtø ^ennf ^ar altib vccret 
weget galant* 

Jp)ennf. 5t(leri)bmt)3|le ^ieuet! ^ffe 
tet vingefte ! 

€^rijloffer. 3o , ganjlFe rigtig I ^ac 
|au iffe aUtge\3eI fagt bet ligefaa ti)5e^ 
ligt, fom jeg^ SSlcn ^ t}ix ^ar 90b ^ib^ 
SKoftø ^^entif ! ^ette et gtuentimmevaffc?re ; 
fcet gaacc baronen ^ntet att^ 

J^ennf* @ee! ?Keu naar |ait nu ^atr 
i @tnbe/ at giøre \m(\ Ipffelig? 

%ov\>alHVt\U 2)og iffe paa Jannes ^e^ 
f oftniuiv 

€^njlotfei\ 5Kct j\ia^ ^r* gor^alter! 
a^om mig hm til^ie^^l 

/^^oriHilterem ^^anne^ ^ierte ex ict, 
fom adcne ^eti niaa giøre Ubjlaget. 

€5n|^offci:^ ^ciwnc Um\: nof faa fcr^ 
mtftig, at yilfe fom ben naabige gene \)iL 
Ulaar ^anne tager mig til iSlanb^ faa jlfic^nsi 
fer grue ^.ironeffen rene i^unbrebe JDufatcc 
til Xl^^\)u ^wt f unbe faai?gn fattig ^i^e^ 
- fotn i6 fom tf fe ejet en Smule paa Q5nb^ (jrcnne 
Sort), giøre ftg ^aab om, athlmfaa^m 
ligett forførget? 

§orJ?altercm ^^or ugarant? 

^enrif. Seg v^U iffe jl^e, at ben ma* 
Im ^ecre ^ar fotoet mig et aarlig %\Uixq , 
naar ^un blev) min ^one; for jeg \?i[ ^a\)e 
mine ccjne gortieuejlec aHene at taffc fot 
()ent)eg Jpaanb^ 

g^oroalteretu Sj ! J&vor galant I 

^j^nflojfer^ ^mmer faa t?il ^an if fe ftge ; 
cg faa ftger ^m &et jujl met) bet famme* 

^orS>a(tecen* iOiOfiø ^ennf forftaaet 
<it gi^e pingen faa ftin en ?55enl)ing — 

' ^cnrit 5t(fenjt)mi)gfte^ienec! ^ff^bet 
ringe jle ! 

^ort^alterett* 3eg ^wt^^ i af Snfoibig* 
|eb og ^iectelig^eb fagt: jeg ønjTPcbe \?c5) 
min ^engit)en6eb og ømme ,^i(«vlig6eb at 
fortiene J&anneø ©iv*afiojrlig|)eb ; men ^(xn 
t^ibfie faa be^cenbig ixi giøre ^enbe opmcerf* 
fom paa jine Sotrtienejler* ©anbt er bet! 
SD^m maa^ fom i^c^n, &e(ibbe faa (love og 
juange — 

jP)onnC4 ^ilforlabelig ! 

S^tmxt. ^Uertjbmr^gfie biener? 3ffe 
bet ringe jle! C^tijToffcr, Xen ©attg paffe&e bet fT(j 
Dog ! 5JJe& ^an$ gtortienejltc wil &ct fim 
fcc t)nfclti3t ut>» 

^•or&nlterein (*emmetf9«n) «t^J Jeanne! 
i^mi&c jeg fun tale mcD 5Dettt et Øte&Uf 
attetie 1 

Jeanne, (u-mkM) SKeget gierne 1 i^unDe 
|eg fun flippe vel fra S)ii|p! 

t5orS)artereit» ^e ^ar Dog iffe t <Sinbe, 
«t gitte noi]en af SJiffe ©eres J^aant) ? 
Jr^anm. dle\\ 3 @ant>^e& iffe» 
d^rijlojter. 6top a&t, J^r» ^orMftecl 
i^waB fan SDe §a»e faa ^emmcCist at taf« 
WC& Jeanne? 

^or&ciltcrett* ^utt ui?5at) ftg af mig^ 
at m »»r&c formaac3>ertir, at wcere miu&re 
|)aair(ungen&e ^ og forun&e §ent>eg J^terte %ib, 
meH 6e^«ctg Dtterfceg^ at traffe et ^a(g, fora 
^al u&giøre al ^eu&eg tilfomraenfee f^ffit* 
lig^c&» 

^tÆcIi^^cb ei ittobfen ^^t^e^ 

Sngetté g$oIb jt'3 9it)er I 
fiffer! Ombudileé tWQtétt 

€l(F manetJrligl (©u?I o^ «e! 
^(jlooé £a6t)cint Ikbrager 

SScb faa mattgen j>i(bfom ^ei^ 
^en^ fem -f rosf!a5 ei iébfag^j:^ 

»^fln llbsan^m finber q> 18 fin ! ^lim étttttr ! mit fKaab ^ ^ere ! 
©ciaev f)iem/ i^til^cb! 5:tocr mig! 

@aaec 6ort ! 

(for fig felp) ' 

©it) ^of rev ^egge 6ort maatte fere ! 
fSi( 3«gen Dige? ©aci maa jeg foit. 

©ictte 6cétte. 

Jeanne, J^envif, €r)ri|lofei% 
C^riilojfer, ^»i <!aac vi ta tf fe? 

fom bør 'J^ren. 

^iinite» U&ért ^onipUiuunter, mine .^cr* 
rec ! 

C^cijToJter, ?8ee& ^im f^wab ^omfctt 
Jeanne ! ijecfom hm vil giøre (gade paa 
^ompUmenterne, faa jag tiennc S«"^«" «f 
<Bt)nc ! 

^enrif. ^negt! 'J^ct ec forbi jeg 6«c 
^øiagtelfc ^ec for fruentimmer, at jeg xftc 
t)\{ iiqclOiq, at S)u er en ?Sengc(. 

(S^riflojfer. 2j« i ^et »itbe jeg fim 
vMt)e big! Sien jeg troer, paa min (Sicel, 
«t ^an |ar alt fagt bet ? ^u forbømte ^a« 
Itinf! SKcb bit: vil iffc ftge biøl Id 

^anite* S«3 ^e'^f ^cm wof ctifjattg, 
S)e maa tiHa&e mig/ At fotfeW tntjj ^étfta* 

^eg nu maa ^aae fra JDem ^em 
S?tf ©e ^(t at i^eiite 61ii>e? 

^i enganø i)et fcéé igktt« 
5Dlaa)lcc [nart? røao^ee fecf! fifteit? 

(for t'ig fctt>) 

^um^et) J13 0^ €Ij!oo patre ,* 
XM mart 5ar ^eDiié i)erpaa* 

5Diert et ^ar faa t>umme Ø?avre 
^m i aSertert art>ri^ faae* 

JP)ettrif* »^tti« ét ttil @f 9lDert / flt ^uti 

€Mi^offer> 25a, ^Bt6 ectiet efort)en? 
S)^in er bet i Bet mtnbjlé iff?. 

forjaget ^cnfté, ^u forfeømte^Ktiegtr 

€f)rt{lojfcr» ^»«mtlfi«Uer$>u? Jettern 

»rtc Det, font 6eg^ttt>te'^ O! oiSfle jeg bare, 

om bet »rtr ^arfagéit? 2l«9 li^wfb« »»f« ©i^ 

— men §ttn §ac fnarcre nog^t at forrette; 

■ - ^ fiv &<r» m betfor 6at) fun mig f«a i^øjTigt: at tlfgieé 
^enbc bet* 

©^ritlofer. Set »« mig, figci* jeg* 
Ufle @tt;mpec! Sfl5S>u fim 2t)fien tit ^enDc 
focgane tig! 

^enfom 09 traurig, ttlfit)|! bu ^asat 

@aa lang en 9(?æfe, 09 6ange18ri)|T; 

3^a<iv meD min ^utte U)|?i9 jeg traoec 

Om i ^t)er5 6at)c met ^iertene t\)% 

^t>or Øine giereé ! 

&a6e t)cr ^ereé:- 

^t frtvibmtt beiligt^^ar cifbrigman fanbt; 

. ^Dor uiajej^ætitl ^m \ Jp)un ? Jp)t>oc 

fi^avmant! 
S)^eb §HIfen ©rat>itÆt t»c trcebg frem I 
^t?Dr jlølt 09 ^erlig ^an ! ^un? 

^(ngenem ! 
ID^irt 9Scn ! jeg pn!cr big. J^cr ^ntet Daaber, 
©et er t>in Øficr^ne; 6(?r t)tne ^aarl 
Øeg jgpffen anbeujlebé ! ©ier, fom n^ 

raatter! 
5(f «tt^ pser S)u ^ttrs?m d faaer* ;Dt* At 

pttcnt>c ©een c, 

<ior 2r)\i til, «t ttiøerknfe ^am, t>crfom jeg 
iff« »at 6angc for, at §att »il&e flaae igicn* i 

^icitt>e Scene. 

jp)ertrif, gtfette* 

, Stfetfe, @aa attcnc? !lKo^ ^cttttPl 
baconen ^ac fpurgt cftcc ^cm. 

j^citrif* .^ar f^ait fcn&t ^em |t&, fer: 
flt føgc mig ^ec? 

gifettc. Ø^ci ! K3 fommer $cc faa pa« 
eit ^i'cf. 

J^encif. 35et et ta et tncget" tt)fMiQt 
^tcffen&c for mig» ^r» baronen fan og* 
faa gierne vente liijt entrnu. 
, gtfette* ^»orfe&eS bet? 

J^Cltttf. @aa behageligt @clj?a6 fa» 
ttian iffe forfat»e faa Uu 

£ifette, 2if<»l& mit tflam ^at .^annc? 

^cnbrif. D^awnet ftger 3 ntct* 5)e « 
«et en n^bcUg ^ige, jomfru 8ifettcl O5 
berfor fortiente X)c ogfaa: at f«ae en nijbcUjj 
5JJan&» eøfaa ftttt»e ^am. 

^)fenipel, fltajr til6Q&e SDcm min ^aant), 
fcerfom jeg iffe f¥u(&c cegtc ^mne. 

' gifette. ©ful&c? (S^Hfioffcc fat vct og* 
faa? It)fjangc ^anne! (Slffctnc bliwe l^en&c 
jtebtc pa«.- ^ct ec fun ©fa&e, at ^un fan 
iffc cegte fccm aCc, 

j^encif. !5)cr 6U»cc atfctit>cc (£cn tUoiocra * 
i\\ éem , min SOdlige ! 

gtfette mm) ©om jeg jufl iffc | »U 
ffiette meget om. 

J^mrit ^»em fan vibe, om jeg iffe, 
paa en t¥iffe(tg ^(xix^z, fan BIttte f¥i(t web 
<^anne , f«a jlaaer ^ete« ^engiwnc tienere« 
4>tcptc ti{ S)ete6 llienejle* . 

gifette, S)ét ec «t ftge paa anben "JJanjlf: 
JHaav SHøRø ^enrif af SKamfcl ^anne 
|aobe faact en ^uctt, faa funbe gifette vcere 
|aj« gob nof. gorfærbetig forbinbtltg! 
• j^ennf. O! 3cg ^ebet %m.\ gortat) 
mig betl 3ff<? t»et ringcj^c! 

gtfette ^eii jeg »ilbe feube «9loftø ^en< 
rif , mcb famt jtn ^ww, til X?effenfelbt. 
^em-if. ©agte! (Sagte! «9|in9)igel. 

gæc ?im mig førf^ cit fient>c! 
^a fsiaft t)in etoU^eD faøtc$, ©om jc^ er b^rb at a^cé , 
^aUt Du i)\\i om miø, 
55et ftxci* jeg btg 
^fant S;icftcrc 09 (S£>enbe 
eom m, man ^ngert fiertbte, 
Oø ^■'oiigcn Dranbt ^eticnte 
^mn feer hu ^er, i mig. 
©tærft i gegtcfonjlen ej)et, 

Spat m, meb et jladfaf? ^rt)(f, 
5(f ^(oretfTeb tufmb' prej?et 

Og mobtaget, 6tot for gpj?, 
Xil en JDanbfn-inbc fiærrig 

@<ii> m mig et 2(ar fomplef, 
^or m ^eitbe Darteb' ærrig 

5if !iari)r)unbreb' ^afer, net, 
€n naunftmbig ©olofanger fulgte jeg til 

Sonbon ^erlig 
Og i etebet for ©ambaber 
^ærte/eg, of f)am, ^tulaber* 
y:)i)(it>l emilcr bu'^ 
@aa ^ør i>a nu ! 
Mia Speranfa? Jo pur' vorrei 

.Qvi languire al caro Pié 
E iar' Fine a'i Mali miei 
Coronando la mia Fé. 
^am, af Øanger |Tor, jeg fræber 
griber ej m ^avm IM fnaber? ' 84 Dtet min fet»e ^otte bi^"^ 

^ot ^iaé jeg t)ct t)09 5Ut fecv att. 
^y,m 3voe§ opfDlbet tibt 09 5cct>t 
S)enS5ect>ert/ fomcrfeet 
^eg, om m ^om 5lant§r:cmmet>e? 
^Dt ^enge tob mig fee* 

^cg fan ft>a»ve, 

SSct> min S€re! 

S'ompenbium i mig bu |f al 
5tf Unber&cerfa fee* 

Stente ©cene« 

gifette. (O««"«) 
€n attt(j, munter, vatfev ^ne$l ^eg 
finbci: flet 3ntct pna |>am at ubfatte, unt> 
UQcn hen «f{¥pcligc S^be, at »eere fodte^t i 
ben bumme ^anne. ?SKen, faafrcmt bet 
er 9)iuc{i(55eb til, ffal &an atbrtg blm 
^cn&eé; og faa faaer jeg fee, om jeg fatt 
forOatmc \m(\ ottcr f;cim. 3^9 v^aae tPfc 
laDe ^aronefTcus ^alujt faae lib at flumme; 
maatTec Den er JjeUer iffe faa atbelcg ugrun* 
tet. baronen gaaec faa tibt om 9ffteueti 
09 fpabferftr unbcr »occ SSinbucr? ^annc« I* »5 ^ammertttnbue CC teet &«<jeb? ^i maa cit* 
gang paJTc $am li&t op. 2lf<J »i^«« f^«^ ^«^ 
03 faae Det aftalt mcb ^arone|fcn. 

(gaaet.J 

€((ei)tc (Scene. 

(€n ^ot)c, fjDori fec5 en OJart af eiottct.j •> 

(©et ev tfZflt.) 

ØDin mig Begge ©aarer plage, 

€r ej dxa\ir ej ^0 for mig. 
€r eit ^Jige at 6effage? 

^(la tv jeg bet ftf ferltg. 
©og {lal t)em ej geHngc 
^Mq -^iertet at aft&inge 

s6ort Svtgbomé (Slafterie! 

gangt ^eller fattig boe, og fri! 
gortialterctt t)ilt)e tafe me& mig? — maa^ 
ffec? — Dm hm tf fe en Bel^a^dig gcrmob^ 
ning bc&rao!ct mig?— ^falb l^att cIflPcbe 
mig? — !^og! (Bniim 6ac (>aiT alBrig lciiK?t 
mig formcerfe bet minbf^c. — ^am ^ufbe 
jeg tf fe |>a^e tmbiT^en ^eg troe&e, at jeg 
formo&entngcn §cr jlfuf&e trcffe ^am; men/ 
tilt ec alt ?flattc\} icv, jeg maa gaae^ •— 
^^\)a& er bet, fom bec rører ftg? — ©titte! 
©fulbe &ct \?m*e §am? ao :tø(t)te (Scene. , 

J^m! J^m! J^m! 

Jeanne. 

@t! et! eti 

5ovJ?atte'tett» 
JX)ei* futter! 

.^am fcfø t>ct et! 
^ovt)a{teren» 
(Sr ©e t»et? 

j^»em er £»cl ^er? 
forvalteren. 
^c t)et S)em? !0?tn 6et»lle .^anne! 
Jeanne. 
Omjegtoarfcet? j^i>emer'©e? 
^ortjalteren. 
^eg, gori?aUer — 

Jeanne* 

93or 5ort)aIter? 
^orv^alteren. 

J^er, ^am fee! 
Jeanne (f«i- fis fe">.) 
3e3 IM ncermere &il trcet>e? ^ov* Æ7 - 

5lf ^m el{!e^, i^^r mi<| 6f(et>ei 
forvalteren, 
j^ciobe jec) beson&et 5aré J 
^egge. 
5t(t mit Wlot> met) eet forgaaer* 
forvalteren c^^'t) 
^emcit ficje — 

jp)rtnne m^uM.) 

2(t opt)a3e — 
'forvalteren. 
^Utejeg — 

^anne. 
^om jeg tifbage — 

^egge (fim for f?9 fet».) . 

©ot)t ! ^e9i)nt>e[fen ^am an. 
forvalteren mt.y 
Om 55e vit>|?e — 

;^nrte. 
Om ^t fattet)' — 
forvalteren, 
^vem m ^tj^f t)' — 

Jeanne. 

|)Vem m flottet)' — • A!6 Srette ttt)? @cenc. 

Saconert wt «cnvic.) 
gefg mig i f a& ^ri^gt forfs)int»e I 

J^curif* 
©tf bi fuit ej i éUntte* 

§if ^avoncjTen ^\)m — 
^an rør ftg ! øtittc f?aac I 

€r ^er et ^ag^olt* jlittet, 

éet 5et>|l er, at m le6e; 
Jl^i fer t)i mærfe ©pillet, 
aSi gaffen fperret fMC, 
2a! 6anjlei)irtl 9Sær i)ié t>e?paa» 
^•orcalteren. 
j^ftem fommer t)er? 

Jeanne. 

mpffe! 
Om man oé (lufbereDe? 
^^t)or t>ilt>e t»et micj gaae? 
forvalteren* 
^t>em oé at fee fan faatt 

Jp)enrif («' SarouenO 

to I ^oml 09 lab oégaaei tir* 
lige »9 Jp)(jnnC (feste til SorBaltereii.) 

Jp)DortiI ffal i)em mit 33int)ue tienc? 
^'orijalteren. 

J^enrif. O'I Sarontn) 

©fal J)ifee? @aa 6dmerft, @cunt>m 
(S; et Øfrit)t f)m Un jc^ fe^ 

5D?et> 5<?em (dcé? 

JDe iofaøtie: J?i fFal (cc! 

Ol Øaa J?ar t)ct @atan ta, 
fat> oé ile&ort §erfral 

til. iSJlon tu rafcr? fdmi OateJ 

Jp)ennf. 
^(il{m &i pwt>veiet f(tae* 30 

^ot£>atterett. w ««nne) 
^aa øtctnmen Det J^crccn cg gentil 

maa &«re» 
Jeanne, 

Or ^immelt 

^ott)Ciltercrt. 
^urt rolig i ^eritm-eDim*- 
Sf^aat Sit» er, tifcctc, »i fmuttc fra t»cm» 

giortent)e ©ceite. 

^Baronen, ^acone|Te»t/ ^mm, Eifette/ 
5or»altcren, J^cnrif. 

^aronejTni ^' ^^""'"" "' '^'''"'^"^ 
/)cr ui m t'en ^alffe fra 58i!it)uet 
^ j&cfitCEre. 

Sin Jbarm nu forncErniebe ^tærltr- 

|et) tceml 
baronen ('«'»* ajint»uet.) 

OT- ^cjnne! 

^aroneffen (tii «if««-) 

(^aa! @t>ar ^aml 

£ifCttC (' SSin&Uct.') 

^at J^emt 

S5aroncn. 

.^om f;ert ti 
lige 31 

Jeanne, ^or&ofterem 
O/ ^igt! ©en £p(i uforltgMig er, 

^(tronen, 
9?u, ^ennf! ^eg Hg nu t>el (licefc 

t)ent>e feer ? 
J^enrit 

9^U ^e(J?et)' og >^-ant»en jeg frt)gter ej| 

meer, 
gifette. 

<f«m iSaronelfett unfoi&tnOc. ft«' tideO' fia mi i J&aten) . 

Jp)r* ^aron! 

baronen. 
. J^i?or er t>tt? Jeanne! 

Øfette* 

^er er jeg, 
baronen. 

dia^ mig ^in J^aaub! 
Sag t>i?n/ J^enrif ! Og fra J^imfen |?rem* 
me J^elt) paa t>e«e S5aant>, 
^enrif, 
£)i £)ufet>e 6uffer^aan^ 

■ - baronen. 

gBaroneffen Dil ter cergre, t^og 5un <tUi& 
. JDet tiljlaaer mig éen og ^uer* 

^enrit 
D ! ^i)or t)U for 2(fting fi«r 
l(Sttfferfel»e ^aant> mig «rt til« 

lige 3« 

jp)i)0t t>t mm af Øfrcef actagcé, 
f)Zaac S5iH>fa»'stfen opbage^. 

jp)annei 3^u »i gaac t)ot S5cj! 

^t &i fammen tveffeé cj» 
^annc* 

^cil @aa fa9t'i)i9aae Dov Sgej/ 
^ §it i?i fammcn trccffcé ej* 

§emtettt)c (Scene. 

^atoneu/ S5acon#n o æin&«ct. gifette/ 

j^euvif* 

D! T)uvarcéotfcnbIet»c! (?j fl^a jlicec 
'^ jc9 fant>t t»en fer« 

S^avoncu. 
Smeb tilSSaroncptfeigcé! 

«8aronem 

^Uf0PtM9Ci^at>[^"ji>a<^» 
SBaroncn/ ^envif* 

©mig faa l#i9/ . • 
(ji faa munter imt J«9 D^'^* ji2''«''> til! 33 

herten De 6 c ene* 

(et ss«r«rfc.) • 

!D?aa m tif mit 5(r6eit» ^em 
jP)t>or 5e|lpi'tct)c te 5{it>C/ 
Øeer jeg i SnO^iiMimgeit. 

(fatter fig til fVt SfrOciD) 

O i ©uteré^pjll 5^aar ^Drifter, lige 

vene 
So ^ierter emt 09 ficsrligen foreene^ 
0() Ipilhn Ooan ^ fænecr flutte( 

t)ære, 
^&ie €enmert?cE3t er oé for tung at 

5ære» 

6t)ttent)e ©cette* 

Baconen, ^aroneffen, .^anne, leifette/ 
^ennf. , 

.^ardrten, ^cnrit 

(tntftcnDcS ihcD fifette i i&øtcfi) 

€; i)egrc ^\q, ^anne ! ^'om rtÆtmer ! c^« fee, 

nt eet te Sifettc) ^DCttl eC DCt ? 

^aroneffen. (fom ^mmev tto 

_, <tif Sårenen) 

J4;roiø)e! 3eg gre^ Dig om(tS)ec (feer tsfett«? 

øf?r jie^ ret? 
.^ i$)am 34 j^DDii fan jeg ttene? 
éavonen, ^avoneffe«, £t(em/^ennt 
®"; kr? fan bet i?Æve I 

J5).wne. 
^ea fftt> 09 mit Wdt* i>ct> øanø 
""^ giovbe let. 

SSaronen, æaconeffen, gifette, ^cnrif. 
Ct bet ©vem? ©tee Øiet 6et»va3ev? 
5lf ^omnDdnq fnap fanbfev'jeg mcve* 
jhanne tvoe u, at ^m Derne'rc, 
O9 allenc \)it træffcé ^un an. 
j^S)em mig tJel bet 33lent>i)ærf opbagcr? 
j^oor et t>en, fom &e9vi&e bet fan? 

SSaronen, ^avonefTen, ^anne, Sifette, 
^•on>altcren, €l;nilofrer, ^cnvif* 
g-ov&alterenr C^vij^offer. 
Spih jeg at erfare renber, 

^i?ab Ulpff^ ¥^ f^'Q ^^»^^'^^ 
^'ere (lobc aa6ne ^it>c, 

^nb, umelbr, jeg gi! attfaar 

j^Pftb paa §a!rbe i)ære maa. 35 

^aron effen, £ifet(e». 

©aaer ttlfit>el 

Wlct> alt bet, ^ev vaabtcé faa» 

^aroneit, J^enrif* 
5)et et ^rring, 

^aronejfeit, igifette, 

^orijarterett, €5i-i(lofer» • 
:^&at> ^ar f}a t>09 flaaet paa? 

baronen, Jr^mvit 
^nutl ©aaer bog! 

^aronefTert* iBtfette. 

i^at) 3er føe! 

^•orDalteren, €^rij!offcr. 
^aa&et funt>e t?t for(?aae. 

SSaronen, ^aroneffen, Sifette^ 
JDenrif, 
J?ab d mecr Qientageø, 
i@aaer! fer^aortjageé, 

^ngen Dtbe maa ben ^rrin^, 
§(t ei ^t)tnb frpbeé maa» tf I* s« Si;|l jcci t«v af t>i?n ^•ormvdng, 
jp)ci'ti9 be Befucevtcé faa. 

5t« »eg t>ee!)/ ^tjai) bet fan Mu, 
^eg t)ct Qietrec paa et ^oar, 
Set mj^ uogic Øti'cgei' <jve 

Sif betl bumme ^'lobé, tevftaaer* 
^enrif. 
^ie fim ! jeg t)i9 v>iil \M flofcfe, 

€l)riiloffev. 
øappemtent! ©u mig m trot>fe? 

SJm-onen, Saroneffcn, ^annc, Sifcttc, 

^oti?alteren. 
Stolig bog! 9>u f)er ci eficlbeorbftcvel 

(2:f)ri{tDftcf. 
;^om \it)t nÆcmerV' S)u ^-ovfagtc! 

jpcv t>ig i?cnte et: min S^anfc* 
baronen, ISacDneffen,^anne, Sifem, 

' §ovi?attei'en» 
5iunfagtd- , ^ 37 

S)i3 for mine fflittm cigtet 
J^enrif. 

^ai-oiieii, 33cirone|lcrt, Jeanne, <?ifetfe/ 
^'orDaftei'cn. 

Stolig! ^ai) ?Kefpeft! ^er tioF et taft« 
€f)vt|iojfer, J^cni'it. 
^om! ^it ^fot> f!d 6Ii5jc f&affv 
baronen, ^cironeffcrt* 
Sil 3 ^^re! 

(£f;ri(Ioffer, J^encif* 

Jp)c»rtite, fifette, ^otbattcvett; 
(Saa jlei ci mecc! 

Jp)a! 

^aunc, Sifcttc, %ovMitmn. 
O9 taufe i>Ævel 

baronen, ^aroueffm* 
U5eifet)ne! 

Jeanne, Sifcittc, ^ori>arteren» 
^er mcer ei v^rci 38 

S?CBfei>ife! 

^ct gaaec for galt, 

fdmmt\f ^aroncflfcn, Jp)anne, £tfette, 
^orDalterem 

^ort! J^emt)! ^af ^crl SSæc fnac! 

(^^fii^offer, J^cndf (f)mfcrf.9feto.) 
.^tt for5ant)et étceg &ct i)ar* 

fom i Jt)r«mme feer* 
ø&httmel mine Øm bknUt 
Dtunbt om Strtinø meb mig rent>er, 
^ea t>et ei ut^olber meer* 3ln^ ^y 91 n t) e tt 21 c t. 

©agte mumfe Ffare ^e!fe, 

mHU t>ifte S5c(!enJ?inbc, ' 
©mer te feb be mic| opi?a;ffc; 
5(^! J^&ab maa jeg bog 5eftnt»e} 
^Uitt J^ierte! Øttffet; bu? 
5{me! 3a 1 :^u eljTer nu. 

5( rt t» e n <S C C n e* 

^attne, ^or&afterett* (Sn gob !Woc* 
gen! ^O^lii fmuffe Jeanne! 

J^anite ((atenSe fom ^uit føgtc eftn- tiojet.) ®i! 

^cr f«a tiDltg V 

§or&aItereit. 3«/ »nttt sdrige gjige ! ID9 
« fwcbefeg foi-neicf ottec ot fce S)cm ^eir. .40 

Jeanne, ^eg føget eftet ct'^øtftcebe^ 
fom jecj i ^ftes 6cr omtrent maa ^at>e ta6t* 

^OtOafterett (^ftec nt ^nn et ^jcbrie ^nr feet fig 

om.) ^e Xørf (ce&e ? ^v>ein \)ec&, om if fe ?Bin>' 
&eu fan l^at)e ført l)et 6drt? jcg føget ogfaci 
efter noi^et ^er. 

^anne. øg |)^ab ^ar ^e Da ta6t? 
^orfcaftCtem 9^0(?et, fom je^ ønjlPebf 
at bi}t)e 5)eintil goroerina; Derfcm jeg tov&e 
|aa6c, at ^c tf fe \^il&e forfajle &ct, 

Jeanne cn^t i sorregenf^et).) '^^^or(at) mtg! 3)et 
er ^:>e[ iffe anfc(:^nbigt; at en ^^ige taget iato& 
gorceringet af en ?D]ant)5pevfoiu 

§OrDaltercrt* Stenne forcering er aUu 
ge^el af ben 525e|lPaffen6eb , at ben iffe fan 
ti(6t)bee^ ^(nbre/ enb ngifte e?t*ucntimmet. 
J^antlC. Seg forflaaer ^cm iffe. 
%Oii>alUmt ^cia ml jeg ta forffare 
mig mere ttjbelig: "^cc^ efj¥er X)em. 2a& 
benne ^tfjlaaelfe iffe fortørne S)cm ! og for^ 
fmaa iffe et ^ierte^ fom til6t}be6 S)enu 

Jeanne* -^r. g^^rv^alter ! — 6anbefiø 
— - )eg trocr, 35e fFtemter* 
* %OVMltevm- iSfuIbe jeg faalebe« ^ccre 
mi^ftenbt af ^cm, at ^e taU\^e bctte abor* 
ligctt? 9?d! Sfffte »^anne I en retjl^affen 
5}ianb Bruget i benne ©ag albrig nbgen 
©rientt. ^ 4t 

Stcbie 6cette; 

Jeanne, ^orDaltcrett, Øfette 

5De ^)c{ iriti^Ie om £)prt iti^^^cBen af min Sc^ 
ffatinct? O ! jef^ fc^r S)em til, at jeg Bcetec 
ten ^mmejte ^iv^rlig^et) fer ;J)em, og |Ta< 

2i\CttC efor fig feiD.) ^Mt) (^^tcr jeg ! 

%OVt>C{ltCVm. 0/oceI mig iffe længere 
meb "It^it^lraa&ig^eb ! @t>ar mig! 3)taa jeg 

•^aime. 3eg tif flader ^cm, at jeg agtei: 
®em me;]et ^m^ og jeg anfeer t)en ^tt[on 
for {tjffelig, fom flPat engang foreneg me&^em*. 

^ort>aftercrt. O! ©aa tør jeg ogfaa. 
^aa6e, at 3>e ^H eljT'e mig^ 

Jeanne* 3a ^u ^ovmltctl jeg er o\?er^ 
li)t)et om 3)ere6 ret|?afne ^cjnPcmaaoe, 03 
ti^ffer^SDem ti&enj miuDjIe ?Begrthg min 
^aanb, naar S)e attene fan er^olDe ,^aros^ 
neng og ^arene|Ten6 @amtpffe* 

%OttC\ltCUn, Ci t)ct ^^11 ?9iTn' &er^c§ Æ'flant)) Sttg^ 

lepigel ^e giør mig ^ei) Denne ^ilflaac{fe 
til bet h)f feligile ^ennej¥e paa 3or&em 'SKeit 
5Dorc ^erjFaters ©amtt)f fe ^ •— %9t m t)et 4* 

faa ^aflisen fmigvc os betmeb? — D3 ^»ab? 
Om vi cnt) iffe faac t»ef? 

Jeanne* <Bm ^c(l jeg &03 ai&rt^ f^eu 
nogen 5lnt)cn tit. 

^oriJaltcrem tJKe« ^»cm fan padcøge 
SJcrcg egen fri ^iiUc nocjen tttattg? (Bitten 
min %cit!it$ liDeb feer jeg mig fabt i (Stmib 
jtf, cnbog foniben benne min ^^eticning, at 
Icoc fom ctt cedig SJlanb. ^yocfor •oil S)e 
tabe k>cxe6 tilfommenbc gpffalig^eb 6ecoe po« 
tiogfe cgenftnbigc 9)ecfoncv^ Sf^^ffer? 

Jeanne. Varanens moiCK tog mig, fom 
«t fattigt fortabt ^^ai-n, til ftg. ^ort for 
|cnbc8 ^øb oneofafcbe ^un mig til t^enbe« 
(Søn, ^ctte ^\xm flPtjtber jeg mit Op^otb 
cg ©pbragctfe; f¥ulbc jeg nu tenne betmcb 
Ittafuemmetigbeb ? 

^OtMUettn^ 3K«tt maa ^ciffe aftige» 
vel nebe6 til bti^e uf^big imob Sen af ^eggc? 
Scg fætter nu, om 'X>^ enbog funbe otierta« 
U$ til at forjlPt)be mig. 

:F)anrte. ©rufommc! «^ttt funbe ©c 
tcenfc flige ©oetningcr ? 

%mo\tmn. 5tltfna! ^Deet^ermig? 

i>mm* Oq tlfal cttigen etj¥c S5em» 4S 

^orlxj'tcteir* Ol J&»or imie gorftP* 
Pring fortrtjttcr mig ! 

Øoa Ipffatig Dog ol^rig jeg i?flr» 
Jeanne. 
©t?f^ • <S't)en mir ^ierte ^em fmvctr 
fiflig (Smerte mit ^rpjl folet ^ar* 

O! 5or 00 3or^ 09 j^immel fig mbct, 
5lft meef herligt, olt meec ftg u&oifcer, 
Sllt nu Ipénec, fom^erlig^eb/flar, 

^or&afterem 
Øagte! e5nf?otfcr t>er, og ^en riff omme, 
3 -^afl ^er noget optænfeé maa» 

^nnnc. 
^egge, ^t)orftantet>c! 5(^! ^Dorfiet)* 

fomme I 
^t>cit) nu 6egpnt)e? ^uab fint>e paa? 

^iertJe 6cette. 
^annc, ^or&alteren, €6r{j!offer, ^enrif* 

^enrif^ Un ^cvtaumn) 

baronen fiefaler mig til ^m at $<iat, 

€5rij^offer. 
^en Ort>rc mig gat? ^aronefen ogfaat 44 ' 

^urt la'cr ©em Uf ak* 

5(t^e/ micjtil^cDfJe, tnet»J^amie 

^or&alieren. 
!9tc& <!i)t'! ei' jeg rebe* 

5lf ^ngen bet §et)ce mig 6fci) aiibcfaPL 
føjen, gaaer! @aa jeg ene mch f)mH 

fmxtui'L 
C^i'ijlofer, ^enrit 

(^ctbe fig noget ti(fiDe) 

^i)at) f tltc 55cm nu §er?- 
^*ort>alteit!t* 
5(t jeg fof bem (Fal tcjle, 
3 @un|I bem anbefafe* 
■ Jeanne, ammm 
©unjl, wcer enD jeg fan ftge* 
forvalteren, 
^ntsnu bog iiaac t>e ber. 
C^rijiofev. (f« nm^ 
^eg ^igen ej fan tahc. 

^enrif. c^meM) 
©nart "fe'er §un om ^orteer* 45 

%ovMltmn, 
(Jr j^cndf ej af ^nføt og S^Æfert ret eti 

^ertriF, (fcrnoi« foriffg f«tp) 

9?u ^i\i bk^ talt om mig* 

^^or&alteren, 
€» Solper ec €(:a'iilo|f<:r/ fom foge 601' 

fm gige, 
C^riflofifer. (for iij few 

5sniggaIS?tt>etjifferrt,g. . 

?^or&ciftereit» 
jp)t>em t>dgeé<tf !)e^S)eut»e? 

Jeanne* 
SJJit SSafg er tragt til €itt)e* 

^cgge. 

S^^^ erøer ene f^^^ . 
©uj ^^'^^"^ ^"^ Imig. 

i^enrtf, €^rt|lofer» mn foc pg feit.) 
3eg t)ælgeé m af 6ent)e. 
O! ^Dorjegfi'pbermigl 

§ort?a[tereiT» 
5D?ine ^ermv! 

^enrifj 
C^rijToffer, 
Sor* 4<5 

(^m fit ^ierfe tiltænft ^ar ^urt, 
j^t>cm? J^un nu fortic J>i(. 
J^^enrif, 
9DJi9? Wlin jP)cinnel 

€^rif!offer» 
SKig? min ^uffel 
Jp)anne. 
©en mecjl f (09c, hm mceft fmuf fe 
jp)ei- min Jp)Qant), mit^ierte tU, 
JDen mcefl fmuf fe — 

^enrif.i (9l(l^forfl9feIt>) 

€c jeø fiffer? 
Jeanne. 
Sen meej! ffoge* 

€^rif;ofter. (liseicscs) 

jp)ec §an jTiffet 
Jeanne, 
j^ønnin ^aanb 09 J^ierte tiU . 

mk. 
O! ^Dat) gpffalig^ebl ^cpD ut>en gige, 

?}?eec fBettpil |)imlen- et øc fan, 
go&fang foc (Slffoi) laUec opftige'. 

^u5(ent)e ^ierterl %to jlemmer ant 
O'. Jp)t>or opDarmer, qoceger tidige 

Oé i>ené o»lit>eni5e lifliae ^i-auD. 

(gaae.) ' 

Sent' 47 

^emtc ©c ene. 

(Ct 5Bc?reIfe liøe tneD 5orDen / ineD aobne JOerC/ ^Dorifluti^ 
nem man feer -^floen.) 

^aroneffcn. gocwafteren* Her noget r<»nge* 

Sifette. ^flii CC fonno&cntfig ^o5 J&anne* 

^aroneffeit. ©aae &u ganjlPe wj?, at 
^m t 4te met) §en&e? 

gifettC* ©anfeviff, ®erc8 0?aa&c! O9 
faa fticigt at jeg &craf funbe tragc Den f?ffre 
(BlutainQ, at tiet cc 6am fcei'tiele6 magtpaa« 
liggcnCie, at ut>rettc ^yab ^cree O^aaDc ^ac 
anbetcoct ^am» 

^aronejTeit, ^.ja^te bu Fun Ujlet bjg itbt 
tiarmecc tiJ Um, fait bii funbe Iwret libt 
efter bem! 

2i^(ttC, ©eres D^aabe maa forfabe mig I 
^c fan umueltgen mene iet aloocligt. 3e(j 
§ar enbtui atbrig |laact paa 2mv, og funbe 
f^elfer albrig overtale mig bertiL 3eg tietif 
tiet alt for gobt Drbfpj ogct : ben b^c furer, 
^ører fin egen ©ficeubfef. 

^aronc|]en. Og tit fn^gter b« ba for? %8 

gifette* ©aabant mmiu jeg t>ct juli tftc s 
m^^n min ^ot>er bctUntc fia altit) of t)ette 
^rt^fptog, foc at faae; mig til at (abe 6ert 
tiemme ?3ane: at due. 

«8aron#n. goc at faac &tg til at ta&e 
feen? Og t)og fagDc bu nu n^ligen, at M 
^a\3be altji-ig ftaaet paa euuc. 
. . gifette. ^^'oot S)ere$ QRaabe i 5^«g og* 
faa'tager alting Uge cfteu ^^Sogj^attcn. ^t 
faae mig til at ^aOe &cn ^ane, ml&e m 

fagt. ^ , , 

^m*oncffert» tnnvdl ©aae nu bcr^cn l 
r>g et ban ^o5 ^cnfcc^ faa tag 6am tif en 
eit>e, og <tig ^am, at fcccfom fean ubccttcr 
Bet %i&eti-oe&e cftev ^njlPc, faa exe ti)tie 
S)ueatcv f)aus; og bin blmt ^envif, fora 
leg ^ac Iowct big. S)ct fan bu meb bet 
fawrøe itge ^am — , ^ ^ .,^ 

gifette. 3&i S)ere($3Raabe! -^»abmlbe 
fean vel tanfc om mig H^ '5)c »ceb, at m 
flUene tagcc imob v^enri? af fftjlbigfle 5Jt)bi9« 
I)cb for ^sres SRaabes befalinger. 

^aronejTcn- ©anl^^^^'f' &Mefimnxil 
gifette. -^a« «'i&« t^"f^ ""* '"^' '^^ ^^^ 
»ar giftefog. . ^. 

^avoneflem @a«e &ogl ©tger je.g» 
C)g mag iiet, at f^an faa^afii^/ fora raueligt, 
forømer til mig. ^ 

gt[^tte (»o««') ' vsDiCf* 49 

^ictt^ ©een c. 

^aronejlcn* ©pnes mig iffe, at mltt 
©malfommei: &ec? O, 3^'"^^^^J ©et er 
^ain feb. ©fat jcv} nu gaae ? — 'DJiCU om 
gort?alteccn faa ^er f^oer ml^]? ^C(^ \?il fecKet: 
tlPiufe mig liDt; f;an gaaer maallPee \)it)ere 
fort^ 9)iten 6\?at) tcenfer jeg ? X>et alkr«» 
fifferile 9}lit)fcet til at fotjage ^am, er at 
jeg tjifer mig^ og bli\)ct ^ei^* 

baronen cfocfigfenj, i d« san Fommetj sSlxn 

©emalint»e |)ei*? (^an tlrtnDf«t, ocilftnacr i SScgreb at 

23aronef]cn (forff3Veit>o ^cenfte jeg b« 
iffe? 

, S3aronett cfor rtg r^i«.) 5]len jeg 6ar jletjnet 
(forvalteren ^er§i&. ^cg maa &og 6lii^c> 

^aroneffen o^m f^o S^an &etccnPer "fig* 
3eg maa gaae §am n^cermere, flia paffer |^an 
ftg t)ifr. 

baronen (fom f^ro D?aar jeg \?ifcr ttti§ 
rrt yenlig tmo& ^cnfce, faa fotJa&cr hnn ml^ 
fiffcrt i en ^a^. (tti n^araneffcn; ^eg ønjTer^ 
at ^mz ^aioneifen maa l^avc foyer \?el! 

^aronejr^n* 5)erfom J?r* ^aroneti^at 
^avt en rolig Oitat, flPul&e &et \>^u mig 
ttiegct bfi^ageUgt! 5^ S3ctronen* Seg ^c^n iffe ettnbre mig en 
feta founøicltii; ?}iOrv]enflim&, fom &cnnc» 

bciligere* — ^et foB Dog , fom 3)e tf fe l«m 
gere \?at til ©int)i$ at nnDc bet. 

baronen. 3eg fif S)cre^ 9Raat)e 6er at 
fi!e, eg fuuDe iffe et ØkUif ^laae i ^e^ 
tcenfniiv-t/ at foreDuige S)cre6 (£e(tlPal> for al 
atiten gornøielfc. 

SarciuejTen efor ftg fdo.) 'Jjet er ti6ej]ri6e^ 
Hgt! c>.mt) 3!)c maac forlabe mt;^; Jpr*, ^a^ 
ton I ^eg er faa ti&et vant til icttc 8'Prog, 
at jeg flet iffe fatter ®em. (fev fig fdt» ^ian 
^ar maatfec (}er 6e|lcmt en $Kent)e\)oue>, og 
tojnFcr at forBrioc mig 6^rfra meJ) benne ,^øf^ 

^V.roiten. 2)e gtør mig ufor|TPt)lbte ^e^ 
Éreibdfer, naabige grue! ^eg ilPuIbe \)t|l a(^ 
brig ^igf fra 2)cre6 (gibe, berfom jeg iffe 
meb Diet Oefrpgtebe, at jeg, t^cb mit oeflan^ 
btgc ©elffab og Otjert^ceng, t)i(be falbe 3)em 
ficbfomuieltg. 

å^aroncffcn. 3)r{i> ^ere^ ©potten fun 
iffe mberel jeg bfber ^em! 

baronen. Spx)ot fan :j)e nu igien faa 
itretfcerbigen beff i)Ibe mig ? Dg ^^orfor ml 
5De iffe fabe 35ere6 egne gortienefier veberfa^ 
tes ben Siet, fom tilfommer bem. Si 

^tjerfcn for ©pnJ) elfec @fam, at 2)u faa? 
Ie&c6 forfpaancr mig ? ^roec ^u maajlPee ^ 
(it jei] iffe i)at giettet J)ine ^ciijTfiter? 

Saronen (for f.g rciD.) 5l\)! 21^! £fl\x 
fommec 6un i fit rette 2unc igien^ og jeq bit«« 
t)ec ^enDe iffe qvit, u&en jeg fe(i) gctaer fra 
|)ent)e. 

S3aronej]llT* "Iroetr ^u maajlPee, jeg 
iffe ^)i^ae, at 3)u ^'avDe flit X^in grifle 
@tcct)ne? X)u Dar jTfferltaea eKeri^ iffe fom^ 
men 6er, 

Sgaroncn crom uvo ^cg fait jo ' g'aae 
e5or\)alterea i ?SJi?De, og \!)ente paa §am Der^ 
j^ennc i ^UUm. 

fQavomifm. ^.e ft)arer 3«tet? cfi>r fig 
fef».) ©et giør ^an, for f;an^ee&/ at ^n* 
tet argrer mig mere, enb f^an^ ^au6f^e&* 
6t! ^an gaaer jo — 93]en o! ^^immeU 
5Dcr er forvalteren/ 

53flVOnCn Cfom fer, i in han blider Sov&altete« t>aer.} 

e^or jtlbtg! 9iu maa jeg blive ^er* 
baronen / S?=arone|jen, ^-or&altcren. 

baronen (OemmcUacn til %^tt>aluun.) SBarO^ 

iicj[cn maa iffe mie Det, 

X)2 ^orif 5* "^orlwfferett (f^øtco ©obt, ^ercs ølaaM 

tonen mm tf fe fovmc^rfe bet. 

^ov'ocilmcn mto ^c>t fT^ei* ^uten 
(ii»tt til ^egsc; 3eg \}ar uu nyligcn 5^(5 -^^^nne. 
- SBaroneffen o'omf^v,) 'gorja(tev! 

goiDalteren (^'^^^teo $Bc?r X^e fan u&eft)mfii 

vet! (O^it) S)et g{æt)cr mit], at finb^ ^em 

fcegge 6etr faa bdeifigcn. Ctui fan jcfi paa 

^eengang berette ©em Oeg^e, ^in;b jeg ^ar 

«6rettet ^0(5 6ent>e. 

S3.^V0ncn (fomf^r, 00 truende.) *^evre ! J)':>ab 
\?ci^er ©e ! 

^orDalteren ^cf^^gte.) gat) mt(j fun raa&^i 
©e tif'at lL)(i^c fotneiet nie& mig. cf^^it) ^eg 
t)ecD, l'oor in&erltgen X>e eI|Te ^iuan&cn ,&vgge, 
og \:)tt fmertc&e uiig, for én li&en ^3}ii6for* 
f!aae([ee ©fi)fb, atfce 3)em uenige* Sn6^er 
af S)cm ønjTcr at fee ^aiine (ijffcltg, og jcci 
er forslfret om, .at naav S^anm vce(ger ben 
af 6en&e^ ©fffvre^ fom giør (3ent)e tnrfefigen 
fi>fPe(ig, faa mttc X)e paa 6egge ©iber 
^c«re vel tilfreDs bermeb. 

^vironem 3eg gantlPe mR, 

^aronejTen* 3^9 if^e mtnbre* 

gori)alteren> 3)et bcroebe nu futt pMp 
M giore Jeanne cpmærffoin paa i:>cn S(S?er^ 
fom ^ar §cnDe Den vccrbigjle^ X)ette ^ar jeø 

atort, J?3 giovt, ' alfcue af oprigtig 97it)?tcr(^ci) fcv ben 
go&c <3aoi$ S^rcmme; ojv jeg i^aabet, at xtiit 
iiaai)t(}e v^erjlfab gmijligfl ttt( til(ii\?e mig^ at 
jcg i?^e i S^^^^if" b^^ an^ol&et om 2)creS 

?3arone||eit a^mmcimn-) SSil ^uit ba 
f¥ieafe ECvviftoffer fin^aant)? 

lilforfa&elicjcn iffe. 

^aroiKJKtt ffcnt før.) SJ^cn 6ar ^nn ba 
ctf fceret fig for (St)ti(loffei* ? 

^oil^alteveit (fom rar.) 25aconen ma« 
iffc foimc^vfe Det. 

53acouert (bemmcncjeit.) ?tf|Taact f^im (S^ti^' 

?^'oroalteren (fagte.) @aa fanbt, fom jeg' 
totlbe af^aaet J;aiiu 

^aroneit aom f^ro Dg ^ar ub^jalgt fTj 
•^eiu'if? 

5?ørDa(fercit crom far.) ^Saroneffen maa 
iffe oibe Det, (No W.tfaa ere 3)ereø O^aa- 
t>cr veffornøtebe meb min ^^cr i at tieiie 
S)cm^ 03 oocrlabe beg^c tit Jeanne at vcclge, 
^mlkn af ^eubes (£(jlfere beir ^al n^bc 
'gortrtunet? 

baronen, ^rtroncfiert^ O, ja! 

^on>a(teren. £i)f faluje 3)ag ! ^rebeit 
imellem to tmliQc QS^gtemaget ei: igieit op^ 54 

mut. S^9 MMe fotI<>t»c S)cm , for tffc at 
forf!9«^fe 3)em i 'DltjDctfen af faa liwfaUge 
gornemmelfcr* 

^em tro, JJDem tifgebntt 
SØ?e& SiCt jeg ncEi>neé fan* 
©aafnart ^c 5i)t)er, 
idlinbt jeg aMpber^ 

5}?en fra ©em gaac je^ 03 for dt(t 

feer aiu 

(ti( 55«n)iicii) 

%øt^ ^aantsen ræf fe ©e ! 

(til 95«fi)lic(r«n) 

^t{ ^am ©e »enlig fee! 
2?«/ ferent) bet ftg ^aaOe fob/ 

ér tgien greben 6ragt i ©tant), 
Strj^ab 09 i^is) i 2nf)C ifiQt> 

^•or ei)i(} »iift i 'Banb. 
Øaa ft(?r(ig foreente cit fee SSgtemager, 

€t frøuf fere @f uefpi( f;ar jeg ei fienbf« 
^or flor er ben S>eUi))i, 3)m reent mig 

Betager, 
3eg bopper, jeg fpringer, 
3eg banbfer, jeg fpnger, 
^eg frpbea, jeg ju&Ier, af ©læben 

optænbt* 

(Snaer.) Pt* 55 

£) tt e n t» C ©een e. 

baronen, ^aconeffctn 
SBm'oncn. S)€t cc 1)09 en wtpFaffcn 
«8^anb, tieune goriiJaltcr. 

iticD f^am. ■ . 

3tct, ttt Det »ae tf fim en ?9?i5foir(lanb, fom 
for«oft)t ©ttit)t3|)c& imeUem oe. 3c(5 maa 
ret untirc mig owcr, nt vi iffe af oé fcl» 
fun&c fa(bc paa Den '5:anfe, at faai-c Syam 
ticiS eget ^icrte tit XiommcE i Doces focfc'ict* 
lige ^}Jtcningcr, 

^aronefTeil* !^et tlPutbe vi fornemme* 
Ugen flrajr ^at>e giort; men enbnu er bet 
1\:>, ot oprette wces gorfemmelfe ; og jeg; 
forfiffcer '^cm ttijl og l^eliigcn enbnu engang, 
at jeg if?c vi( tmobfcette mig ^anne6 SSatg, 
naar !l)c vil ttljjge mig bet famme. 

^-iCironen. 3eg f;ar afieuebe i gorvatte* 
rens 37«r»oei-e{fe gicrt bettc Cøfte, og igicn» 
tah.ee bet mcb 3'orut>ie(fe. 

^virDUeffcn* S)erfom (ntn altfaa antager 
ef^viilotTei-, f:\a 6ar S)e '^jsntet at inbocnbc? 

Saroneiu 3ffe et Drb» ©c &ar ba 
vel r^eOer ^ntet bcrimob, , tfalb ^un vcelger 
^euiif? 5^ 58<trOrtefTett. ^fh bertingeflf. ®etr 
femmer ^nn jo ret tilpas me& f)cQi]c fine 
'2;i{6et?ere? 9^u tlPal \?i fnart faae bet at §øre* 

5^teni)e ©cene. 

baronen / S^aronefen, Jeanne, €^ri^ 
flofer, ^enrtf. 

tit im ipanns) , 09 fere ^enDe fanlcDc^J tn^.) 

S^njloffer. ^^ab j^al ben ©cgving til? 
Øtu flipper jeg ^enbe , og nu v?il ben naabige, 
grue nof feb fccre (venbe, om ^un flPal eljTe 
mig etter ei* 

5^aronem 35ort©(nnqen ^u feer, nt 
5)t.(]en fan iffe libe big; og jeg tittaber ith, 
M §iin panleggeS ben ringefie ^oang^ 

€^ri|lo|fei\ 9J(en fan ^nn ba &cbre libe 
^enrtf j? 5)er feer ;X)erc6 STMabe, f>ioDr §u« 
f rccf f ei5 meb 6am , for at flibe ftg leé. 

^aroneflen ctit j&ennf.) - @trar flip ^enbe ! 
Stter ^u fhil føleQ3iefningen af minllnaabe^ 

Jeanne (cJ^«t)cn^c.) 916! 9)linenaabige*^ertf 
fPaki! gorbarme ftg bogoycr mtgl Og brug 
bog ingen ^oiif imob mit i^ierte! 

^^aronen. .^^cm yil bruge SBolb imob 
S)i;T? ^or 'X)utffe frimttigen Befluttet, at 
f]?i«nfe bin .^aaub tif .^enrif ? B7 J^attlte^ ^^or fitnfcc iej bet? 3)erc« 
SlaaDe! 3^3 f^^^^^^ iff^ ^^^^ a((crmint)fle 
^ilbøicUq^cD til ^am» 

^l)nftoffer (tii -^cnne.) ^ar ^m ^ert t)ct? 

at jey t^n(&c 6efjofL>c 5^'^'trinnet* 

og faa paatager jeg mig at førge foc &iti 
8t?fft% 

tffe Di)bc ot)cr mit •pierce. *^ct ftaact tffe 
i miu 3Jlagt, at cltfe &am. 
•; 5j$afone|yen* »C^^orban? UfoetlFammc&c! 
S^at ^n iffc fc{(\t fcet til ^oc^^altcveii; at X>u ' 
til&e cej]te (S^rifloffcr? 

Sharonen, •^at S)u i?fe,t)eJ) f)am fabet 
ttiig foi:\}i|ye om, at ©u vilDc gifte !j>ig me& 
^enrir? i 

^anne. ^n^m af delene, I^Dere^ Tiaa^^ 
bei S>c fodaDe mig Det! ^Deller tffe f^ac 
^an fanbet flf]e bet. 

iffe fagt-mig Det fcb perfouftg, at ^nn mlbc 
§m ben .tlD;K(^e flni ^aanb?' 

J^enrtf. -^pi^ab be^ifcr v>cl bet ttl bin 
gorbgef^ ^umiian! S)en ilioacfle og beti 
©muffefle/ fagbe ^im; og alt(lia mx: bet 
ttiig/ &UU meeiite^ 5S- 

^^arone||cn w *«tine.) !J)u UforjTPammci 
hel Un&erilaaer 2>u X)iii at fpitte ©ir^f baabe 
nteb Dit Spet^ah 03 anbre agtbare g^^?^ 
(Bttaj: fra mine tØ)ne op paa bit ^am^ 
merl 3^3 ^il cnbnu foriuibe !Si3 "lib til i 
Siften, at ot^erkggc, eiuen bu i SJJcrgea vjil 
wobtage Sbrijlojfer fom ^lani, eScr jeg — 

*?)CinnC (safl'^r nct)(lfl^en og forffrafftt tort.) 

s i e n ts e © c e it e. 

^CironCtt (QflflsnDe Ungfom nb paa en nnt)cn ©iOe.i 

S^^iijloffcr (til ^emifo 35crfom2)u cnbnu 
ehgani] faaer iict ^ubfalb, at c^mc Hq %a\\h 
om ^)annc, ^al jeg tnotth biu S^aU. 

^^nrif (raafccnbc efter baronen ) £)! *^r* ^a':« 

ron! *^au truer meb, at ^an ii)il fnæffe 
min ^a(6, berfem jeg gier mig "Janfer om 
^annc* 

53Arpncn (ocn^el• tiioace.) 5or*:oimc! Unber^ 
|laacc 3)u big at true i? t 59 

-SScitOrtett. J^oab!J)u iPitn iffc, at jeg 
ttoaentit) til!a&er, at S^awm tiber betl minbjlc 

J^enrif (»fotsKfift til Sbrilloffer.) Stllør ft<j otn 

?0>.i!iDcn mc& ^aalme&tgf^icb , min 5^'er! 

C^rilioffcc nigeic!««.) ^iu<itl 3^9 fnufcc 
biij ^cr prta ©tebct. 

J^cnrif. »^an jtger, at ^an v)il fnufe mig 
^er paa ©tebec, 

^Hii'Onen* Cpirf itts min iSrebc ! ^an 
m til fr.act inbfce, at jr(] mcncc bet »cl nieb 
Unt}ii ^nn flibcr ba ^cnrif juv^aiinb, 03 
S?ee big '. om 3)u gt^r fun en fT'ia'V 5Jlinc 
bcrtif. 

^iftortci! 3*tU er ^un min* 
Jeanne jeg la'ec ci fare, 
écrtil jeg ini^ jTal fi>are; 

j^un er nu min met) 3tef, 

Og ei>ig Dfi'ocr bet. , 

(til eftnftoffn-.) 

3)u fnpé? .^r.a5 fdfcr ber? 
S5cu httot) mtg tei- frribe, 
øfal ftra^* i érccfjet 6tt>e» 

Sif ^e'Oit r)an iSenber (fiær/ 
Or^ecmigøtafEel! ^er* do (tit S&«r6tt«H.) 

øee! 5(t ^é ^mtt forbci&ej:! 
!)}?iii ;Set) bet cttcré 6Iit>er. 

baronen, J^enrif* ' 

(for fis f«l».) 

D! ^^em mig 5vaat> nn^iml 

(f!9it.) 

^eg laet ci Jeanne favc; 
^eg før |?al Mit pvobtu, 
5!}Jet> ©iceSJlen fe(i) fianfece* 

(«t! tSnvsncii.) 

j^an$ Smt>|Iei' ci ^c feer. 
^ij^ ffnort) og Sræ5 f)ei' i?eer* 

fUJiit f^amt tpreøarel 

ønavt »i et ^ac ffc^l »cere* 

(tif SBaroitcn.) 

^an f)i)ijPer tU mtg, .f)ette ! 
50?m S)øt» c^" ^cmt cc footen, 
O; Ssee! ^^eg er fodoitrt. 
^othmt pet en '^tse og i)uv mMaia 

O! ^m-Hg^cM^an^dbig! ^egfant* 
[er mig et meei*. 

(gnrtcr.) 0* 6i 

(g I (et) te ©c ene. 

baronen, €f)n|Iojfei\ 
S^aroncn^ 2t Det faale&es, at !3)u It)^ 

jlrer mine 55efaUn.^)Ct ? 

C.^njlofjer. ©eccs O^aa&e ^at jo jTct 

intet befalet mig ? , 

^arotlClt. ^efalte je,^ ^1(5 tf fe at(^aae ? 

&e fa;it>c ifte, fi^or^en. 

S3ar6ncn. gan&en i 3SoIb! 

€r)nrtOJtcr> ^e maa forla&c mig/ !3De^ 
reé fitaa&el jec} \3eet) aft for t>cl/. at bet 
et jtijl tf fe faa lifle meenf, fom tait^ mat 
man fcn&er %olt gan&en i 35o(&^ S)eve6 
JTfaaDe Dil&e ?uu Deri^cb (abe mig forflaae^ 
at jeg ^oat i 5)eres Uaaa&e; men jeg Un 
fanbelig iffe &ertif. 

baconen, ^wv tor&e ®u i min 9?ccv? 
tjo^relfe unBerllaae big at true.^enjrif? 

€Dri}roffcr* J^an flpidbte mig for m% 
glegel efter ben anben; og jeg maatte t-ccr^ 
en (Scft'flegel, om, jeg lob mig falbe faa^ 
Iebe6 af Ologcu/ !3)ere8 [Raabe unbtagen, 

baronen* ^ov meb eet Orb at giere @n* 
t)e paa "^Irc^tten, faa bi)ber jeg bii3 paa tn^t 
aderabovfig^e: i)p ingen ^'lammerie me& 
J&earif for Jeannes 6ft;{b, og fab mig ^i^ gen ligclete« uplaget af btg, eUec m\t at 

føle Cctl 

5lgtfwn paa min !5:alc ^ere! 

ølnaeé ei ^amu af t)it øinfc/- 
<t)u m«t> mia t>a faaer at giere, 

O9 t>a 3>ce hit- avme ©finDI 
S3Gri>nef|cné But) bet »ære! 

©et bigei 6cm)^ger, ^ncs^tl 
^un min >^oi*ri'iné''?)vet at ære 
SSil jc3 met> uti^i øfof oig Icsre; 

ijroe, t>er i min @tof cv SBcegt. 

(9«««.) 

€^n|loffer «"•'«««•> 
^un iffe faa ^øiCn}t)enbc , ^r. 53aton! 
•lil eiutninii jTat Kt no? fciae at fce, ^cem 
ter : vfQtmc mecft i ^ufct, enten ^e, eller 
«J5arcnetTen? %me 03 iBcelDe, Det fan ^e, 
frta meget ^e (ji&er! 2) et er X)ece3 9)i-bile» 
Qimti; mentcene fun iffe, at jeg berfor la« 
ber tnin govDrin<3 paa X^aune face. 

dn Wlc.nh af mine 2W f 
øfal fov enøfiftin^^ i^ige? 
'^or ^aatt)t t)ct ^rcn flot) er, 
f)^ei, nej! S)et gaaec ei au ! <^3 r ^OQ ! Det for&et) baronen — 

3eg l^oit ei fiogtcr r;am. 
O5 om et 3)?uf .f ujonett 
•^1% f^cmit la^el• ^ore, 

Seg flaaer l)mx frum 09 font, 

(til (is felo) 

3}?itt S??en! !lÆnf Dog ricitigr 

€l)ri|?ofer! faa fagte! 
€r ^igen faa inø^ 'i 

'Snon ^enbe fowQte 
€i 6eDre Dig Dar ? 
gorfetig! fun fagte! ' 

?f^ecf .flo9|?a6 anDeuDcl 
55u ^en^^e foragte! 

Og kb ^enDe rcnDe! 
©et øeDi'e Dig t)ar» ' 

(fcctænfiH- fig) 

efiim Dig ! C^i-ifioffcr ! ^t>i faa forfigrig ? 
jeg, om De fnafl, ei mig afjTra'ffe k\v, 
^anne 5eDrDDei- %, ftn 5DeD ^un tae?. 
•panue! ^\fn? roliøi eimrt ere m 93ar. :Xrct= 64 

Sretientje @cetie. 

(€n tDl eloo/ &»ori fceé forflicUige ©aitg« imcaem ^lipp« 
D9 -Oukr.) 

o, 25ee'! ^t>ov fM jeg fip? 

eom <£fpenå ^Icib jeg fpvcmt. 

•^sea Wf^i'Se'. ^^-wfcen jeg elffev, fipgte^ 

SilVem |!aU^9»elti)? 

^s>cm mtQ uubfÆitcv? 

Da b&at) t>d om min §lugt ubfpvci>cc 

^it^erflabjegopevagt, iOpm*ejotut 

min Øller? O! ^t>Qt) ©org mna |am 

ej nage? 
§?ov mia fi&oc «ngfteé nu, fcen jeg ^ac 

^an trrev om, maa^Tee mig at o^«9e ? 
mn, f)Oat>? Om l;an alt nu x 6Iemmc 

' tlogmig? < 

m, nej!, Umueligt! :^&i fl^gteJ^ jeg t)« 

Slft! S5eet)jeg itenøfi'cef, ^^at) fe{t> 

'^ jeg foretog ntg ^ 

^oml Ogiin ønart lab mig, i^iwi 

^min t^lrm igicn t)tgfeci 
^an ©u troleé mob mig »ccre? 

SBeeOa mig, 2)nfmmgei ^^ ^^ ;^aa ei fommer, ^cr maa je<) nu fot* 

:^(in firt Oiufor<) mig fait ncegte? 
^an Poer! ^{ mig ci fj)are! 
j^ait fpottcr fttn min (Smerte! 
^&at) ?Kaat)? ^t?em ^ielpe fan? 
^»cm tam fig mig *m ? 
$(§! Sit5ct>t^/ ^oatlJC ^iert«! 

baronen t»«ene.) 

Sor()ta«e6 føget jc<} l^ent>e» ©t&fiinmlne 
^olf maa l^ate k&re C^^ f^ ! 09 «t »i maatte 
^n&c l^enB«^ før t)et tjjgte&cs, at |)an var flijgs 
tet > éUef før &eiv 0<8n&eS ^n\t>e noget uii)f* 
feligt ^itfd&d ^trm«? Ujf t^f&ig« ! «maatTPeé 
|ar ^un føgt ftcj et ©fiuC j^ijt ©»ec i t>e» 

S.e in t e tt t e 6 c e tt e. 

^lÆBe nu ^5 ^to!ot)trec! 
VU ^mi ^^n^^ funt>er> it^«;l QO øfitf mr.t .ptm ci ramme ^cr? 
^creé ^løer ftg cit uii&brage , 
?9?aatte ^uti bog flugten tage, 

glpe for €fteif rc?&elfcf. 

^or mig ^tm fori)itl ei floe&e, 
j^enrif t»av t>ef, fom'f)un jlpebe, 
§01* f)an mig i 58cien fiot)« 

^CUrif (pegcnSe tit e^ciiloffcr.'j 

^a^H Ijan ei ^ente fiebct, 
S^cir f)«u itu renbt af ©tebet ; 

^or mig &av f)un^iertegob. 
j^an er øfplbt, at ^un fli)ebe; 

^or mig i?ar T^un ^iertegob. . 
g-ort)alreren. 
bengler 6egge to 3 »are. 
(geqcr meb! ©en ^Iceøen fpare! 

etaaer, fom ^kU og øteen, ei ber* 
€^ri|ioffer, 

jg)i)orban fege? 

j^enrif. 

^oorban ^itte? tiU 
lige ? ;^-ori)alteren. ©øger meb ! ©en ^læUn fpare! 

©taaer, fom^lobé og øteen, ei ber» 

jp)enrif , €^ri|lofer» (tit Dinnuscn.) 

©u forbemte! Xil ben ^arc 

, ;iil ben må4 5tarfag er. 

^or* gat) oé fø5c! i!at) oé fritte I 
Om ^un fliult fan Dære ^er? 

<S ejc t en tfe (Scene* 

Savonefjen, Øfette, gelget/ 
^avoneflcn wi s-eiget.) 
Øøg bcit £ant)(e5ei*j¥c!, 
øeg Den fetfÆiDige I 
^t>or er §un fipgtet? Sil ^tjilfcn ^ant)t? 

Sil fifn g3elt)n&er 
55i(l ^un fig ili)nt»ec» 

^acotteffen* 
5(61 ^a! gifettet ^un ci(t fovfan&t! 
^ (Sfi}99cbalen 
^oé ^1% ©emafen? 

^eg torbe fooffc: 
5Dct ei ffln Jjccre. 

^arottcfifen. 
IDJen \i^, beéi^o^rce! ®et feecfor gmnt. 

f ifette cf«"- fi« f<i»-) 
^Ar puu furt ei faa ftpg, meet* Sro 

tetfav'bt. ^8 (Søa hm l^etfærbige! 

fifettc. 
^oé fin ^elpttt)ei' f)i\n wt,^ mm^ 
?3aronejfetn 
SDen U^etÆtiffommc ! 

Øuavt ^uti fin ^-vÆf^et* ffal «t an^ve 

faa?, 
Bavonejfen (tiissis««.) 
^l?er ^ujf ^er (jiennemjage, 
(Saalæuge tU ^unfiint»eé! 
gifcttc. 
Os 9rc6cn ffray ^un 6int)eå/ 
O9 ^it» |?al fercé faa! 

^or ^cnbe at optage, 
^aa Den ^an&t ^i rantfaget 
©i ter ei eære øange, 
SJi to i)cl ^en 5e|?aae, - 
jOg f<tn t)i f)cnl)c fange, 
SSav ^un af o§ opIct>ef/ 
$lf Cii)(nl)e^(tt)n ipaa ØkM .^9 

©nacne.O, (laar^g! 9(^! SUtmi^ truer, 
3n3en|?et)é er jiffer :ei> 

* ^orbcifteteit («>u«ne.) 
Øtjr<) 0,^ Stitgfl mig unberfue, 

^t)t*t>eit rceitt mi^ frpffer Ket>* 
øf af jeg meer et ^o,mt |?ue,. 

€r mig ;eit)et ^itter^et). 

bitten te (Scene ♦ 

i^&at> jeg gidp mig ^er for 59?øte! 

gænge 6(i'er ben mig for jlem«. 
9vt«er jeg ei p<x<i J^cmne 0te, 

3^5 mig fagtc fijler §tem» ^^ bente 6cene. 

Scivonelfen (fori?flfeii.,) 

JDen !9?Btnnfe , mig tnbt>orreé nager, 

H'.JDec mig 5^crfen 9toc, eUer gtfe; 

^uit bet J^aa6, at fiuut ^æ&tt jeg 

mig tager, 
^MH j?i)rfef og trøjlet mig ^ar. 

Saronen diseicccé.) 
?lf !9?iétanfe min ^rue at t)rage, 
(Sfi)Ibfci Jeanne og mig at 6e&ife, 
^eg et fparer min ^\\t> og Umage, 
%il jeg ^enbc i @iffer^et> l)av* 
£ifette ois^icksj 
ønart f?al Jeanne ben J^ooitt ob 6ef lage, 
Øom f)m mob mig faa tibttor&e mfc, 
©øbe JQmb ! 5(t jeg J^æsjnen jlal fmage, 
j^s>or bu febff eubty qi)(Egenbe t>av. 

o ! C^rijloffei' t ^i)OC tffloi) big 

plager! 
!0?en nu fnart faaer ^u J^oite 03 

gtfe, 
U^aar i J'^Dnferft jeg Jeanne Un tage^ 
, (£i faa {et ijjien glugten f;un ta'er. 


7' -, Gannett. 
SJer er jo mm ^tac, 
Øom gaflen 5or ctte, * 
goc Jeanne allenc 
5!}{aa flpgtcn&e gaae, 

^aronelfen (»"p«*!^) 
§(f j^icrtct K9 pnfer 
(^•u ^9ct)c, fom fix)nUv, 
g-or ccnfom §atté ©ue 
^orlflDt furve maae. 

baronen c(i«cf««.) 
j^Dov Dittig ! J^&or |telt>en ! 
^t>or jliønt oi)ermaat)e! 

Si'o mi^! ^ercé 9?Mt)e! 
. ©et f {«t>er ©em net. 

€^ri|Toffer. 

^t>em J^antte 6ortferre? 

©efi ^rut», mig til^erte ? 
^om ^uit mig i f^æ(t>ett, 
Spnn flap mig et let* 

^(trotten. 
©ilt @roi)^e&, biii ^eitgel! 
^uii »ttaatte unt)i?ige. ^a* til« 
lise 7* 

^utt fø^et fm Sige 
2lf (cMere ©ej 

CTcib mtg at fi'ge: 

fifette (for its f«rt>.) 
Ont Jeanne forfijinber, 
Ølat) ^aa6et jeg Dinber, 
^U ^cnxit min ^ngcf , 

Si ftger mig ØJci* 
( ^Avonefyctt (tif »««««».> 

føjatt gaaer., Dil jeg i>ente, 
(Sin Jeanne at ^ettte, 
jg)£>i te»ec man ^er? 

^aronctt* 
^eg fnart, »il jeg \?enfe, 
^in Jeanne jTal ^ente* 
2llt fcerbig jeg er* 

gifette (for fiq fer».> 

j^&o (fufbe bet »etite? 
(Sist Jeanne <\t ^ente! 
^t>ab ^erer jeg bec? 

Øirt ^attfie at §ente ? 
. 2a! §ant»enéjUfÆVb! lige 73 " at Xlt>dt a mt, 

(it 9««). 

€n 03 2 1) ben te 6 c en c* 

§Ol't>flItCtClt (ncBfifigen Dg j t>t)H tanUi, paa »en cnt 
©iD< foran,) J^CHfif (li^etebså paa Sen onBcn @ii>«,) 
JbClltnC Cfcuiitit oa %ol!>t af S-eSjct; nojct l«naa-e tiU 
tage.) 

^mm rti>iE>t t'>i">9e flf se'set,) ^otMittttn (f« 

fig fdt), uOeit at f<e cll«r bem«tEc BsSIntiie,) J^^^ltiS 
(ligcIeicS.) 

S((t»d9 J^iM(e, arme ^ierfe! 

5Hv)ri9 9{oe JDu ^c»fl6e HaU 
^mlm2^fte mig 5e)|{Ærte, 

Om jeø t)et>e af mitt Øjjaf* 

%o og St)t>cttte 6 c ene* 

Baronen, Baronefen, ^ame, 2ifcttt, 
gor&altcreti, €:^ri{?ofer, J^enrif* 

^aronejTcn* 
^er er ten freffe Øt>inbe* 

2iiCtte Cfor (Tg frf«.) 

0/. S5ee! 5)er ^ar t)i 5ent»e* 


74 

O/ ^dt>\ ©er ^ar t>i §ent)e» 
3}Jin %K\)i) jeg fatter ei. ■ 

^aronem 
Jp)t>i ^ar man ^eube 5unt)et2 

^aronejfett. 
^eg faa for gobt ^«r funt»et/ 
@tor er ei lllpffern 

baronen. 
<Saa ^ar tttan 5anb(e funbet 

(ttl ceit af Salget.) 

(Stra^* ^enbe |^é igicn ! 

^aroncffcn* 
J^utt J^æberåtegn ^ar Jjunbet, 
(Som egner ^anblingen* 

Sifette (foi- fi9 feio.) 
@ib jeg faae l^enbe 6unbet 
^ørt faa til ^nbien ! 

^anne. 

5(^! Silgit)! f4)o9 fi9for5arme! 

^or ^tjab ?^or5rpbe(fe . 
øfat jeg i ^aanb mig 5lrme 

iSefif JÆmmer , ^aanet fee ? 

^or;! lige 75 

^ort)aItereit> S^rttToffer, J^^ni-if* 

$1^! £al) fic( t)09 for&arnte! 
jp)0ab Srebe »el Den 2{rme 
• ^pa«t)ro9 flig Xucitdfe ? 
baronen 'm «» ofs^ig«.; 
£øé §enbc frravl 

^vironejlen (t*' fammo 

baronen, 
^•ort! .i^er aMi)t) min SStffe ! 
^uiiJ ei / frpgt Selgecne I 

'^•orDalt^cen / C^rifioffcr, ^enri!c6»ee 

fct ftg fciB.) 

O! trt)t) big nu,, mit J^iertel 
■^Mb ^elD Un Ugneé bet? 

Jeanne. 
?{t libe ©traf oq ©merte, 
^i>ab 6i-eb jeg \>cl til bet? 
^aronefjen, 2i^dtc (foc pg fctu.) 
:5)it ncberDrcrgtig' ^ierte 
<ofal inan unbgielbc tfct. 

^CiVOUCW (.bimmitia truciifte SSflroncfTcn.) 

$^rce, tit iiczhk SokvU 

[ øfa( fnart gtengiclbe^ tcU 

^anne. 
S(f|?t)e faae m ¥^ c*9 Jl'æf te , 
^•ov min @ft)lb, fig at ubbrebe , 7* 

J^Ipgteb' jes tit (^enfom^eb. 

^ri§eD Iat» mit ^icrte ffiÆttfeé! 

O5 mitt S)t)l> l<il> ei miétænf eé 1 
-S^aaer jeg øeggc ei tiirige, 
fat> mig M ^ev t»ee i ?^i'ct>! 

I ^aronejTert, £ifette otmvun 

2 §orf?itte(fcr og @net)i 

^or&rtlteceit (forfvsfet«.) 
9tet! ^u fet»e, fobc pge! 

^aroneit mtMa.) 
gob ^un ftg af mig fiui føe, 
@tat> ^utt traf ftt Øiemeeb* 

S^nj!ofer, ^mtif (forfiafett..) 
^t>oc jlubeert er ci ben ^igcl 
O9 faa fmuf jcQ ^ttgen »eeb. 

"' €l^rt|lojfer» (fot fis feio) 

<5agte maa icg fige ^enbe — 

(til Jeanne.) 

i^ex l milt ^anne feb — 

(Set ?Dnef.) til« 
lise 77i 

^e^ foi*t)(eft m maa 5eficnt»e — : 

(fil ^anne.) 

@cja forlic5t jeg er — 

((Det lønev (vcccr)i 

5me. 
ۤvi|Tojfer, J^ennf. 

(til gorofllteren) 

øttart min ^Ijlot) for Jeanne fovfl<^v?; 
3 t»et ^ie&lif t>a er f^xxn min* 
§ori)aUeren (f« «« f«i»-) 
Ol J^i?or ftin! 

(tit €6ri(I»(T« »il «entif) 

Sit ^un eljfeé, jfal J^annecrfare 

(fe c fi9 felo) 

©09 af mi9 , m t>et mener ~ 

(JDet tordner,) 

Sltte. 

O', ©par ol! 
OJ ^^0 ^ielper? j^jjo frelfcr o$ nu? 
§or£>(tlteren (ttfotmffrtttii^dnw.} 
^unJDu» 

5tae, 
JJorbenfoangretie ©fper opfrccffe/ 
SJlerfne ^imlen og Øolen 5et><5ffeA 
^gnen rct>fomme 2\}n hm opflarc 
ØOeltpggenOe ^It met> fin Sart. 78- • 

©avoneffen, ^mnc, £ifctte,, 
^ov'oalrerctu 
5(f)!'Soit derfra ! ©iicirt! 

'baronen, CW^offcv, J^envit 

^cg tro S)em ffal IcDfage* 

baronen («' ^^n'^f) 
^u 5Ui?e Pil tilhm'^ 

^om! :3c9 |¥at fet^e Dig. 

^ort fra mig^^eggc pafl^c ftgt 
Os 3vo fovunoe mig I . . <;r> SOJin (Engell 

Bort bog fra mig ! 

Og 9voe forunde mig! , 

^t Ubejr græffcligere 
Silforn ;eg afbrig faae, 

€i faabaii ©frcef jeg minber, 
^tert gem jeg jtttre ftnber» 
øelD forben «Tia>[i)e raaa. 
SDJeb kræfter np fornierebc 
U&ejret immer nærmer |ig» 
^t)or^en? ^t?or ff al jeg ff iafe mig ? 
m- gab oé^flRig goae! 
O! gaber oé, faberoå^f lugten bog tage! 
51^! gaber oéffi)! ^or inganjTeforfage, 
m t>i t>on ^iem fan naae» Stei 80 Sr ei i e 21 et. 

Bavonen, ^aroneJTcn, govealtereit* 

^r. goi-waltetl Olt^e faale&ce førte 06 {»ag 

Scg fotftffretie ®em, at ^?annc vU&e fot« 
ffi)&e Ø^ciftoffer; og Xpcnbcs iKaabc -iBa. 
tonnen forttiffe&c jeg otn, ai -^c«"? at« 
am m»(t>e faae ^annc. ^eggc ®clc cre 
DCU tene eanb^eD. ?Ken at jeg fiølge&e 
min egen ^icerltgf^b til ^anne, fPefcte t 
ten gor^aaOning: at tcceffe et guniligeve ^te* 
mf, ^wori ^c ^elUce wilt»e fotun&e mt^ 

fSaronem -0««^ ««^ $DcregSBctlutniag, 
£?rue ^aconeffe I ^ »1/ ^Cironen, ^in ^cnft<5.t Mav, at fce 
Spame It)ffcUø. 3^9 in^feev, ai f;iui me& 
gowattei-en meget fiffrcre wil OHwe bet cnt> 
meb ^enci!; og er Derfor faa meget mere 
»mig; til at give mit @amti)ffe til benne 
gorbinbclfe, fit>en X)c beroeb tillige faaer et 
S33ettii« vaa , ot 5)erc$ fotrigc forncermcnbc 
SHistanfe »ar ugrituliet. 

^avotie|)ert. ^«r ower me& min ©fré« 
kligf^ct)! Satiifl K <tn prin&clfe af ^icer« 
Ug()c&. SSHen jeg erficivber nu, at jeg ^ac 
Uret. 3eg llicenfer ^em igien min fulD« 
fomnejle lillib, og beber, at S5e vil foc< 
glemme bet {forbigangne ! 

^Cironett (omfoonetiKni)«.) I5>t)re6are ?0^age! 

S3aroneflcit. ^^or Inffalig giør mig 
3)ere6 ^icsrligf^et) ! 9^u ffal j<fg atbvig tm^lc 
om ben mere. 

^ori?a(teren. Og 3)erei5 9f?aabe3 6am» 
tX)tU til min gorbinbelfe meb ^anne — 

^aroneffen. ©fi^nfer jeg S)cm meb 
gornøielfe. ^{it>cr bejlaubigeii faa lt)ffa« 
lige i ^ere« Q.Sgtejlab, fom jeg i b?tte 
Øicblif er i mit! 

^Or&dtemt. O! ^aunel^anne! ^at 
feu nu fun §er til|lcbe, for tilligemeb mig 
at ajtcgge bin "lafiigelfe til mm naabig« 
^erlTabl <M§! til8t)fee! ^ec fommcr bin. ,82 

S(nt>en écene> 

^vuonen, S3arone|Tcn, Jeanne, %o\:^ 

9i\)! I^erce 9vaat)el 3^9 fun&e tf fe Hit^e 
frat>cecciit)e/ &a jeg t^ibjlc, nt min (SltTec 
t>i[t>e aabenOace ^3;5em \)orei5 ^ic^dig^et). 3^3 
frijgtcDc ^ereg Unaa&e, og ^ol&t mig i 3Ræc^ 
^je&cn ^ fer at uC&e&e mig ctf 5)em: at la&e 
dl 35ere6 ?8t*c&e fal&e paa mig — ^t5orIct)cå 
fpal jeg nu tilfient)egit?e 5Dcm miu ^afncm^ 
meliaf}e&? ^Cironcjycn o t>et t)uti tager en Oling af fttt Sinøcr, 

ogoi»er^«"t)e.) ^ag feeune Dling til en Sriu- 
ferig om min ^ilfte&é.^et) met) ^in 2x)fh\ 
Og forglem alle ?Si&er^cert)ig6e&er, fom jej 
i^ar foraavfaget 3)ig^ 

^aroneru SDcr feer jeg ^enrif femme t 
t^an troer jTg nu ftfftr paa jTn @ag. 3*^* 
gen maa la&e jlg mcerfe met) &en $|oraat)ring, 
fom 6er er foregaaet/ 93i laitle §a^e li&t 
(fcpøg met) ^am, for at opmuntre (^in&et 
efter alle Difife 5ortr<ct)elig|)c&er; (tii s5c^rone(Ten) 
S5i t>ille et iØie6lif begive os til en @iDe^ ^ST ^of baltere«* O, mtit IWattcMml 

S^wt rigdigen cc jeg vcb t)ifl| fedøuitct; cg 
^otlfctt §n)t> fcfei- jcgiffcoocc, at fce ttoce« 
.§ci:)¥a& igicn i &cit ficectigite (Senigf;et>» 

I 

ttiell^e Snged ^\?oir fomtj((ei* bu mig I (W 

j^enrif omingn- imcuemo ^oUa ! ^r* e$^^^ 
malter! @trce6 at bcempe 5Derc6 gompHelfc! 
®et jlFuI&e tabe t?affcrt, om jeg maajlfce, 
føreub jeg 6Ict) gift, f?ulbe faae ben (lore 
£)i:ben* 

"^OVMltetm cfof ftg mt>.) bengel! S5u1¥at 
6eta(e bet. (tti ^enrio 3eg t)t(bc fuu øyje ^enbe 
libt, 6\)or{ebes ^tm fjiilbe imobtagc l^enbe« 
tilfommenbe Q3irubgom. j 

^cmif. 3^3 ^if uof ^as:)c ben Umage, 

at ø^e ^enbe felt)* (^au t^il omfavne ^cnDe.) 
J^CinnC (9i»er (jam en ij)i-cji3cn). 

§ort)aIteren. (Sr bet faafebeg 5)etagee' i 
imob SDere^ ^riibv]om? 

Jp)aune* ©aafebes imobtagetr jeg ctt 
9Tcc6t>ii6, fom tiltager {Tg for meaen S'^^^^b^ 

^0r5)afterem ^an maa iffe tage bet 
i nogen t)rang ?0]emng^ ^ojtø ^eurif ! »^ati 
' maa «4 tttaa ttce mq, at ^Mm$ ^mte et iffe 

^a er min ^i(tt>e 6et iffe jetter. 

goci^alteren* 3)vn t)ar fun ett Ubeti 
©pøt]* ^an t¥al nu fltaji* fcere at flenbe 
^anneg ©in&elag a{ ^cnt)c6 egcu 2Kunb* 

(til 'Ofliinc ) 

€(j1eé JDei-eé Øflec fwrligt? 
^pam at flpc/ ^e t)og d tragter? 
^annc, 
(Som min ©icef ieg ^eit ^am agter* 
!9?i9 er f)art t>et fi«rej?e» 
j^enrif (fot ps feit>.) 
O! J^t)or qi)æ9enbe! ^tjor herligt I 

'^OrOaltereit C^iemmcltgen.) 

^eg Dog djleé? 

Jeanne. m^Mt^i 

Og t>et oirltgt* 

O! ^i>ot> ©læbe ubcrt IJjjage! 
Jeanne, forvalteren, ^ettrif* 

@aa paa gummer, $(nge(?, ^(age 
^elb paa ni) \)i ^lomftre fee* 
J^enrtt 
Unb mig et ^pé, min ^Karel 
^'un paa hin febe galle! 
Jeanne. 
jg)i?orba«? , ^ert* Vf iDcrt ^ri^cb 6arc ^> 

5)u (at»c Dig gefatte! 

forvalteren (6cmiHettg«it.) 

@ii3 et S^dl 
Jeanne (fom.it.) 
€pe! !9Jm |)aant) ba tage! 
J^envif, 
Ol febe Jp)aant>! 

.^aitrte* 

©aa fagte! 
Srpf trofafl! !9?ett big agte! 
^•or f)nart>t ? (Saa llciger jeg 
^oi'i?a(tercn, J^enrif, 

Jeanne (b«nimcli9«n.) 

Slrme betagne i 

forvalteren aigeic&cé.)^ 
9lrme Be&ra^ne! 

j^enui! «'i •?«•>»«■) 
S'Jof een ©ang ! ^iære ! 
;^anne. 
Slrtig ha Ⱦre! 

forvalteren (^cmmeris««.) 
S)?en, jeg? ^<$ ^a(i fajl ^e fm, tt'i)f ^e min J^aant>. 
Mik, 
j^&or Qlcib til 3}?øbe, 

6iec oé ci ^imor i?et> fetie ^<iant)* 

@tt)fte (Scene* 

feee&tidcffct femme) jPjaujte, ^ovfalteren^^ctts 

S&nftOitCr (t" 5B(iroitclTcit , i i)ct 6an troDet iiiD.) 

ffJJen 3)ei'cé Ø?aatie ^av&e jo gittet mig ©e# 
rcg gøfte? 

Barone|]ctn @om jeg iffe noffom 
l^ati&e ouetrycict, og becfoc kHcc iffc fan 
ior&ij bet* 

J^cnrif. Spannc forjlactcc jtg cu (Smufe 
Wqu paa '^oxtieiu^cv , og ^au, inct) ^tv 
(S^dflofferg gunfligc ^iKa&effc, gioct niitt 
tinge 5)etfon. — 

f^Ot&altcren* (Su Ørefigen, 

ۤtif!o|fer. 3eg grctulerer. 

J^cnrif, !^ct »at fuu et ti&et vielmeent 
,^icerrig|)e&g X>atlF. 

forvalteren, ^woraf §an en&nu ^w en 
itawUnU ^iwvff 

Åen-- 87 JP)Cnrif. ^Mt) fait bet beg ffitfe^em^ 

min Øvefic^cn. 

£lfCttC C^oitimcr til.) 

§ort>alteren. Dg jeg er ngefebes fotr^ 
nøiet met), at *^anne, til gøu for min ^^iccr^^ 
lig^eD/ ^ar jTicenfet mig fm i^aanb og jit 
•^ierte. 

Jp)ertrif^ SDrømmcrl^e, ^r. gor^altcr? 

^arwtcm Oteil ^^an brømmcr tffe^ 
Og ^an 6ar a(feret)e \?oreé 93efrc5fteirc berpaa^ 

Jpciirif. S-or gan&en ! aii sDriaoffer.) (gad 
ntaa bet tjcere os to, fom §ar brømmet? 

^0ri)altercm ©aalebes bmtreitt hlmt 
Uu ^an for^inbrcbe iet føt|le ^\)$ , ^]lots 
ftø! fom jeg votiebe at bt)be min ^^icere^ 
fle; og bet fortiente igicn en liben ^ugtcffe^ 

•f)enrif. ?)aa ben ?S)?aneer! ^al m^ 
er bet bet fammc* ?lKe 5>iger t^idc bo(j 
tf fe tjcere faa 6Iinbe , til at fee beres gt^f fe«. 
'^mb mener §un? S'o^^N Cifette! Man jeij 
forfabe mig paa, at ^m\ f)at bebre Øine? 

f ifCttC (fi^t i ^orlegen^etJ.) ^er par ettb^ 

nu Sngen flaget ot)er mine iØine^ ?Oten 
— bet fom en ^nbcn ^ar t^raget. ~ 

J^enrif. Sor bet fom 6enbe for bt)rt aC 
Oaae. ^fU fanbt? ^annel 8ti ^avoneffcrt. S^vc^t m t'en 9)€n^eb lait* 
<5ct til? SpM var fttg jo tam ent) goD, • Da 
icrt (\a» t»i3 mit-Søfte paa ^anu 

re imot). 

(gtt dt foc It)t.i5 ^igel ^vot vil tsct iffe 
6UKenlt)t)i^ ^oue, ii^ faaer? . •^ ^ , 

©fat t)a (\Me tombantet atlenc? 

^avoneiTeit. S>u faaer &c ^unbcebe ^u* 
fftter fom jec^ ^av lovet t)ig. 

Cbnftofev- Un&er&amflfl ^afjtgetfel 

5).teg m««&f' <^«" ^^"^"^ ''*^ "'^^'''^ '^^*" 
cn'^onc engang, ifalO £#en igien fom. 

mec owet mig. 

5ficifect.en, bet ^aanb fob binbel 
ssncbmtg pvifer, taffev benl ^ 
iat ?lmoc t)orea SScn ". 

i^mil 09 ^ab i>i (aae forf»inbc,