Skip to main content

Full text of "Kakhandki Sri Mahipatirayaru"

See other formats


s&sb 4. 

) n Seed,, a$f 
gefoi 3s5, . LO/- handki Shri MAHEPATIRAYARU 

Study on his life and works) 

Dr. Krishna Kolharkulkarni M.A,Ph.a ST EDITION -1989 rights with the Author Wished by 

irathi Kannada Sneha Vardhana Kendra, 

4 K.P.Tower No.l Falima Nagar Solapur Road, 

JNE 411013 rice Rs.00/- 
*rinted at 

ihri Guru Offset Printers 

4almaruti Extension Belgaum. 
4 to. Tirupati Tirumalai Devasthanam Trust 
for their Financial aid in Publishing this book. 

-Author esdr uc ! eod,sA ^tSrt oodd d&.o orufood w&^dO uoad, odd 

' ^ -^ ff M 

Ut3*bdo3, tfc^d-doroa Kcjd sScfett! waodd.jdci 

edd erod^eEisrand. wddoi *tod,s^ OcS. tJjsir? rt.ozg 'ai.?{t3eSrt e^. 

- ' T - 1 iJ 4 

oos&oSsod ^d^, ^daod sijossrt 
,<SidW5oidj; "Si^rf urot^ois s^ssS, dttan^d. edort djD3(oddoi diDri ^s sdtftf.d 

eJ jiowoddo^de dd 
z-odo diosSoiiO oSse ^cS. edssSd do^ 

M IT) 

o^ssodO dia^srad 'rtdiSiROS'. yairt 
<i 

330 ^s rt,oqid> Edd,'t9 djseddfii ^fed. (esSiWo^ di/sdo) 
?i w 3!s rtcbdcd DSeidoJidds djSosdarooijdcij 'sssid zS.tsl 

rf . S tf! -J O 

so dobaod socena d. 

) w 

slodwoad. ss d.^sssd 

4 -e ssi gjsod&o^roiisido aSo^ xioSjscd^di. edd 
. edort wdd . Seod,d dScOood ?rf odi orr csa. is! 

w ttf , utSofcws 

'.* 

siodo ^/ edert z& 
rio&racs&rart^ d, ddj aids tsas 

6* . ooisd ess. rffi 

' 3o*i edd: 
Sji d 
wdort tra.cJ5 . wodo udsSrt^od wddi 
bdd: esotl 
sad, . add: eddrsdO ^s ddeicoood ess. 
edd: urfeJe 
5j3id(sd oijsd. 

?ioddrri^O <siodddi 

wrtc& 
wdd css 
edsrt s 

wdds rbownar 
d edd ertd o^srf osdrts?cclo <sn 
, wdd SA^ts^ wb^, 

dd 1 exiA 
ed . d^n^osrtd 
,^ c 
Sodj , cro. bra.^o5frifafosjbod ssrtd 

(Oddj?dtf dwsdj dsirrt^* (Jrteonao53A*j8^sS ^drd Sodj dsirrt^O eddo 
' ssSsbj iS^jd dJsSSjsodd^d:, wd 
sadrartcod edort s^uoddrf: raa. eddcii jdrtfrofi ezprfoaxb^efS. sdda sdcSd j^iy, rtsfc i5<#4rt wcbdjde jost^ssartd stoddrdc^ (#udj 
aw , w d:i5 sSjd !) slab ^ 5d,irtoJj?4> 

fo ' ^_D-^ < c&e 

j 

ad, 

wcbdoi 
e&'g* sS; craii 

(ousso) wdd 
ed s oi5ci ' .sow ('t|)e sddiirtodj 3oD 

d^rt^od sScSdi^od: uoad 
esdcb '(|>e sj.xici sSo^unajSdb '&y> 

*^ ' << .j 

x slrsdOrtd^^ddo (OFS5L). dod 
', orsJL), cro.sS. y, orLSS), doci:Ei5ijddb, 

dxradb s^uodrt* csa. led tf.3! 

u re diooirir wdd &pc& <sicJj< ed ois ^^rradddo. edd dort i 
' "s^Droi! xraSo^d 
^od diis? srarf e*dd fii aSw^n iS^^rt wadcJe dwsSids ssod^c&c edd 
^, edds dta^cbd 'd ^ ed a 

rt!e) tiJ viii 5&i5ofcsdo.&o ) . 

d&rf 


c&ri tis 
odd o' dsto, erfds s3ocU> ' , soOC35ri nsxid TOO siwhcto, ^ 4,,^. OSSLS; sod 4? rfc ess. 
. cat.. dddosKraoisd ^dotosi 

^ra,^>,- 
erfd *s5 o^ 
530 <sie$js edo: 
drfdrt ^ ^ ere. eddratifjaod s, edd .* ssod TO^dj rfrfrt 
. edd sfckstecaofcd ^rt^j rtocodO 
de sdod^rdO ' <aow ^ 
Sd osid, eq^ bUd asdois =do-Joii, sd,i&3?ioia i 

aStfcfcrfeb sJara/isS. Smroddjs sfcaitj s^u^rts^ en> 

xiasczlrfsb sdas 
xra^sSc ^o^. yrfd Eisa^ssacJ voc^ssDrtsJa 5J&, . edd dd wd t^Drfj <siO era. 

esid edofcfid wo. add: 

; e=id sfcrt, sf 
, sio^do dti^d 
, Ekes, 5ooa zjsjSoSiWj^ 
rf. 

'C * M 

^' ^oto 
srarOs s 

fa eroiuo3jser\^ ^.3 de^fS djssdoddo a^tsi we! 

) M 

sioate>ri t^" (^. %>o) i^ci: sid: tiUirafccis iScds^cS. <side rfodtfrdO 

*< -t ' M rf si w5f\o . e ^ddrlois ert: 

t u) ej <~i 

. "ddor ti^rf esid E^JSC 
e<tfosfid. sii^ wsdtgs edd edddiofa 

o^ d^rt^ ^ sie> 
?^ edr djss^^uo xlsio^r s^dtE 
cl 

wo.dd tsddi ^aj& 'rt*55. "edd 3ss3^ owOdrttfO, add ^d 

d. "ads jja3rttf?S e ' &crfrfro$>sidj, raoijd wcisirt. 

^i dtic3r!^o (a 
sradj !*Sjs^,iSifo. 
rod ^ftjadri's'cSj ewsx! ^ d & o^jod uart jjDJjtScssrt!^ d. 

"< j tJ eJ j 

ssrt i <sid:ddr)fi ioow d,disi!o?j & SaiFTftfc' ^nd. edd 

ss^ois 
Wfcfc&soad .fecfcafcrt<to < 5s5" isodj aSe^s^d (4 2.0) ^e. ssdnst^d 
^ xsdf? sJjsQ oSjscrt A^sSdd 

sjonws^codds.oot) css^S sidoEddois 
55,03" (4 oor) 
. '53.0^' ' Eid5 fc etposi. wdo a 
dodj ^jsedj is riu 

*< eJ .' (s&ooo) 

ddo, * "ao, y^farttfw^ erfd (siskatecaofcd) 

ssrsuatonarvd" ($.000) e?io^dci roxid t &.s^ 
(OU) *iowot3&'n 'css.fcosMrctfisftb aoc^isa d e^e^ B3drsrt*o: ; csa. 

^ode 
, edsS ^^oSic d erases (^).O3.-oa.O) 
. odci: pe d^ri^di^art edddjs t^odc . 

o 

x!5 oiradjd: sis^ isods 
, rf,od xJogrodfSr^ xiowo^d ^ws 
(sg. OJf). s3i ( 
"sidr ara'sj 2gjsco5o^> Ld" isoad. dj.^radj 533^ w 

4) 

d? 'sJ' 3d.^oJj) "nbdo ^odOiS zxn.av sb'SD" ooad 

~> M > 4 '&)' 

'^^0* 'osb d.ds ' 


. os.o) ^djr!^ cidjSKi ^sSjXi ?3odi 

xsdjSBsdai^ stoUj-rt sisjsodjsaJd^oSse 5^,^jjjod ertal |!i : 
K. rt,o^i jjosradtSab.jw^sJc esds, 
oaoiid rt^.Sj&ib.d wsoSjaodt dtiex e^rstoo e^afand -eds oaS) aotscen TO. fcOifcSFafcsta siBoiJsfic&c aSc^csa d 
js e4jda{o . t.feertrfroisdj e ", (gj.oro) cow sSR^ jdooSs. S&fegfc ewbrt^ood ridd w, 

Mrfisi 

Or3) ^ * tfdo M J wrtofc fcodjs -so,. cro.^o^robsidb oirarf 
e^rt^od * Soxi sijsaa^dowcjci^ cTOSfct^- 
rod 551^0 escort c&sdc&dodo assdxijCcS. *s^cf eroscb i 
o^d t3 
^orf: wde5oci> ; s, oror ewsfcfort *$, 
IM$ titf df*e&S.*&rt (ferttd 00-00- OFL35) 

g cJoi^crart stoorf 'sad 
. wdd 

wod wdsJrfois . S^fis, udsirfrt 

*( *v ew^oii sJafcaiSroabd fes^j sraSsJ sx 
ft, t*sWj txJa 

f&teart drf n>^. wcSd urt WcfciJ^jSeifc esxsb, 

meo&O to XMfeJbi woo^. edd safM?f.f l .<X) i 4dbn; ** d;;^ <addo 
*add stfaad. orys. tsdcb .Irttfo- t*odo ed^ofccS' dd ecpsdd 
'sa^Dod* i|)C?i!j65d3030i>cb <siairt sdds RtQd ' rbowrroraaiSTO.iyoii* SD& 

c3 0, V wod 
ow 
sSl^c&e erb^d. ed?^ isO^od aja,doj?j!iSei#o? dd cidd OSD ^jow ^djj. edsi^ dod wodddo $cxAroSj ess. sdO>{0& siRirtrdsirci dQddb. edd sirartrsSt <std(0o I nsQrt uo 

*l - J , . M e5 ssS, craoddfcS. w TOD/? aSt^ddds 

rs>3$dd 4:^rfJ *cxi6 a.c didai o>. ro^DodS adds, ^dj <> d z-oc 

- x ' tJ o 4* m w ysrtd slodoj dJsaSjsodo ;>u TO8oisJ5Jj 

M S M sgcfddo, wddog xodnrt .atwtosrt >oi> 

M> 

Jdosd Wodjsosd Aoirfr eddi sisi. O o& 

fi/ M 

tf^oooad %, ofcc radon, .djjSoSo^o. eai 1 ao Oo . 

-^ kt W 1-1 M sijd 4 ojnc5J rood- 

"sidodjds s^jrtoij i^sd^ ei^jsisjci xjo&raedrf doododi* 
^aSoiJ!^. we; xtoos^ ^sSfS djsds&dddo, ^rtoJs rtjse,so: 

r sssrto raa^jro'rij, TJo^ob^ liaraafc;? xiojJjssdiSosd edrfoij a,( 

3^ os. fco^rfr ddb. f &?&ddj. 3 

* 

redd crt sa 

| 5sdta 

Sddrt an. ^sssroxi r. aro^Lotj,' eaJdwadd tootoft, ' ssfis '"a^e dDodd c&Qtrt iozJs* wtJoisos sSrfrt Hsdsrand^d wds 
srorts edelraoonti xJ^^ litircOsod. tss. ^tasrajS Essdcijsdd ios^j o*b 

*.5s*, ijo^rJrcxbf^ raa. 
wdcb. -^ siKOj stoc^ois wdsJrJrtois XV eodt? 
ctodssrtdo dod wods 

a. waroSj!^ cioots 
s^osd tro, 4^ dart 
is Sesto ' 
^wcD^ ao3, SO Addds. 

.,, cq , ( . , 

did ' "std^&s 
wjds^ w"d!iiirt^e; 
sSdc3t sJsortyjapji^c^ ddj 

wdsd sri,wo3 edort w&rsi. edsi^c 
4503J5J sSod-3 

' edds. 
jl rr*dsi55odt . edd wtJds 

wdds &>rort, ^^ts 
wsJ^sroft .'.'s 
rtsre, edort toodo ^ds 
i5<sio iJD deb. dsroS-irfrt 36 taS 

s&rt xioij9faid . <?od_,d s^*u?rosg9dr iSeSoSsfj^ aea 
bdsrtvsd <!>; w.aS. rftTOcCo edda 
w3 tois At *.i3 t8js& i^drte^, tfdd 0. 

>. 

.3.0 a>jtf 2J,5rt<!b C 

' C -3.V 

a.. 

SL.O 

SL.O.O 
8..0.J S..J.O tp^ stertr sdj! 

Jl.AJ JL.J,95 rturtiioi) eslfisck asjrtjs 

(O V.O 

v. j no ozroti LF V.v , d.oossisto TOcsbtto rss oo< 

-? '";** *o4 ooi xix rto!!j,cBccb 
5- cfc 
|>e oi/sertdonf arartjs edd ea tfaktfrWS^ 8f,Ao3JSocfc wq^ sfcad,ra 5&U IJBO3 3SE| 

a. oa, roi 

3. OCJ C8SI 3!ra.!!o,(|i)C?5535JJ SSI 

s ^0 

00 38. 

OSt JO 

oa ja. 

oc v oj oe. 

.o oo 

3.J 3.0 

as o 

MM ft f^ 

. A,W CO oo asdaSd 

03 "'3S. 

FO a 

OOJ i. 
00V L 

oor"!sr^ oa.o oj 

ocv j. . 

JOS! oo ;3<Jdi urtoijF tS^cti uocS :cao3t SssSdrt . *,.& OO'&JO sJQeraxid *!oto?j3oi> ijns. d. OUS50 dO fJ: aci,s ^rfdj. dj.si. ooia. d 

dJ^rS', GOTO o&e siod^sro irao5S,5ic5sajido oo'r?> dO ' 

J f3 "^l 

ss dO^ '^jdorid csil 
' wow 4^ ^rt^f3o aiorts 

v . 4..ii. OfOO" dO , Sort 

-- <ao. sdrssiooatossi ok Sortco . <s;oci3 OSoisois J*3rt 'wrtro "-) adeb aS!^ 
d xio^j ^-. 
or rtjO^sSocic? 3ej o . 
cssrtjs 


r 

Teachmgs of the Dasas of Karnataka' cj3*Jd 

. t3 

<|je sio^sksso add torto; i ,0rtoo . *..sJ. or&SL dO CSB. a.u. 

!.--' M css. S. stetod - 

4 S. *,.zJ. orcJO dO raa. sro.^o. 

:omp.arative Study of Sarana ancTDasa Literature' <aow STSOi, 

?>a 
cidSuO j .. 

. ^ 6 

>ddc3o>do, ^woddcra^ 
ao ' , s>jC ^..^asoiodi, ^>dodd 

. ^ 5st>s3odi. fe,e gioti'SMiO wa'do tood odra, sfcoorf 

spwocio, kert OLOO dsJdrt eras AK)2ai fi ci 
dO sS^iod 

c*i u 

eorfd 05SO era. do 

^^. 

O&SO e5 saves 

wa*- ucisfo idi ' >d ooSdi 5ja,oi5^s stod^ sSS d.//r// ' ^ortsici ra. rtocbrffd eic^.a. craves 
orS!r-LO 00 ^frary?^ ^^ 

i~i rf 

'Pathway to God in Kannada Literatu d> z5ert?3 sfcoosaft suosrado s<y ^jowo sdoisOocJ we^nrd. fis 
^, 

t) <ston esi ^ 

ro ' t) Siti 

- 

wddi s&/s^rt ' wsid- OOSJ 4) 

rf.ocidO ws3d3 ' 

' ' ' r*> . 

eo S'ESfi cra*Jdj3 ew , w^do 

' kaoi>rod &,e wsid 

' 

sto OfLS; dD d. 'sra.fiocj xra.s3js.K..' 

c3 -Xo """ ~' . . ~B. ^ ^ 

t5c3d So^.crooijeSfij rJido>S?iisJ si.oio^ 
-^ < ^ < w , wc^ooci 

j, 33,^03 3S5 

<xbd ;3j3do & rt. 
OCJFOd t) t 

xrad <5id CD^IJ^J. wrt 4 , ec; 
dts?jci si5^ oo *3 si J 

_* _j -^ 

S.L soS &,e 
id sdci 
wdcb osc rao&cf eoj 

tJ M , s* rfdrt ens * * * . c!o.&,t. 0. tS'cM8d3 Serfsirojtfcb: &t sSresruS c^aeob ^u O (OFL8.) 
2. os-B^.aiotSKiMsO: sSSroxi xra8o3! 4 s^u VF-SSO (OFSSO) 
a.. 4.54.03^: rojfcroSo^-a^fOdi spiers TOqJf3: i.0.0. (OFS.O) 

V- iSurttB.^afsisr (i!o): sgCoEjtfraxid xaSo^-L, 3u 53.- 
M. 0. cio.S,t. siisrt*: rf^cS ^203;,. UOSj etp> 4 Ji JteiS sgw OVF 

F. tSfOffidi StztairoiJdj: (|>r SrroruS t^i acsoSs s^ 

00. ecSf sgu SSLss. 

00. wo^.Q.CDcJci: ^d ^o^d KtosSntgraSi;* (osis) 3^" oa.. etSf gi3 Li. ' 

ov. ocSt ^u O8.V.. ' 

OS5. cSeiisroo^ sioclrBfSociCBSi: TO.SOC! TisiSjSjts^ ^)U s? (OFL.S) 

ot.. ti. 5ic!oracsD3Ci<' (So): ^fEfcSos&rao&a ^5rt* ^tei'sgu Ivi (OF 

02.. dfEiBssod cSiflraciSciosEi: ra^Socs sssijs,s 4) sgu a. j CJ, SkOS, Zooa *jSrt^J3 *CB*J3>OO53. 

wdci rt rt,o^o O. sJsfiaaJSoaoJjti} srsrtra 
^Ac^ sS^^rt^o: 
0. 3^,3 w:- 30 ^o.iio. wc, 0^ ^o.,So. wriod s5ort,JeAcj^?3. rtodi era' siowi^oe ro stosk cSjse^cfj Osi ^i 1 01 

D 00 e3oii djidcD^ s 
.So; 
. t&teS ... SJS? Ooirf 38,0 
t^rtsied, .si - wio^rfrt^o, OU 
oso&opci dw^sssds^ri^a u ssu' eoft^d 'row fsraroii' dO 

, M , 

srado siad' ' 4esSrf5oi> 3. sd,^ 'w':- 30x0 v ^o.ab; e^ois rortd, 03f sic . da,3 

> d 535^ saoasfc eo&^d sSoos 
rbcbsid ^s^^z^>, ed^^osoii ^^ oon^ci 

<S;C5. '!,':- S (sraRrt , SO sr&rijs traces? wfa.cS siiSjOij ^5^ e^drt^s, 553 o' wdS.sJcJrt^a, 5^060^ ciorfFJ, AO^dK, 
s <sisS. ^S^OTAJd soO^ sad, awoio ^cioci u.oci: 

rtt ffo <acS. . sraod, . edre ssod, 

6 8 c udd- 

ioa ( ? -ci adrt) cao&S SsN^fici rtjdi srfdo^d 

c3. 
sio 3oc3? Wf 

X?iO I 1 01 I c^^f asra^d 
y 
d A siocSesoo oloertci^'do ns.ii- jj.oisoad ^q^Aiss^^ oiifij 'aorttf 
* 

.roi^d a 

S tJ ' iioci: 
udcS j 3j.3o&> Atosjadi 300 
_ ' V. a!, 1 &'3i':-ocjx 3i tfo.as. ftwd^oik sartd'd 4^. trc* 
JjsdOfi artj& &r->?So& wtfctf sjuflsto 5 
OS50 ' , 30L 

U Ssio, aKOJi^sio, r^ocsrao '*j3d5io?5 sSd' si ri&Dfi WEio^d 'oa^ rosO, a . <4 

F5soiif3c ^ ^coii fecsssaxid *jsdsso?3 aid- x 

, t) ' , 

add wao&O^ '<sido 
sios! vod^ac^oaci rbdirosi &,c?5S) j 
' . sfcaww iio^ srs 

-- 1 j T? tJ (J sjid 6 Sid^do 01 500- 
~ . 

2^,3 'W:- .&50XOS5 jSo.ao. 

i>0.d ^u woaSj'^. sreRrt uoddo^ jjo 

4u-wdr dead dedfrartQ 0& Sjodd * si $ dr 

' w cJ t4 

*e^rc3rt?o. 

.. . . eod; 

t> fi - L. Su.3 'wvs':- 055x 30' 00 30 ' sartcid '' so':- VkxOS5^o.^3. eroc^&ofc S>5 ^c* 
^cxbodd, S sdd. ,S55*-eEi.dcg 

-* c3 '*':- OLx a IAJ sy^O&i jfoc3.Je>d} }CC&?JJ3>dJ eSdJSjrtV'syij ou 1 3rf,5 'L':- 30x 
5jos3, ^c5. ssaart ^ocSdo^ oorf s?0 

D 

si si o 

I J fcj 3^3 
55 
O5i<t>, - rttsaJS, 

^0 
. 0&50 '. 'Sri.3 '10':- aa? osisi^,, <5^>t3fi ^rtS 

-^ fcj ' ~A . O 2. / (^ 5. ts^,. o&5o' 'rt':- 30x OL So.aj. 

. 30 scrastortsk v?. desicrarto si 

tl 35s>TOftd, So.aa, 030 3. sSS 'K':- JOX.O&. 30 ^s^oaotod r. . ad.^ 1 'd>':- 30xoo o^ortrt* tii 0. ''43':- 3S5X30 So. -^5. 

O S^Ofc rtu doiiro ft &3 d. 

J tJ tJ oa.0 32.x; 

>k5teoexx!id 55 C5 ^irtsfcwows. wo^rf 
, ^doddcresi sdjrtE^otfu, -acscis >e[o, (oo), e^&joei (o), awofc ( 3) oiraerwoci, (o), 
(o) a Si. SroOtJS^aod ^JOiSrf. O 
j r& M p* S J A 

_ _> -J . 

Je <8tf5j30C& SSSSi^d. 5..!i. 

< ^ 'cJ':- 8.0X30. go:^i.' Sori.sdO Efc&sterookd SSOL 

-^ M 

ois . 

6 
'tl ) 4*00 

M 

,3. 3,.?!. ?. ^ J s|j':-ot.xOS? So. <2i. 8, ^ 'w':-0!v xOO fo.oo'. 

j. -?J,sS siecrasJd ^ 300 ^oaofcd (dikste&a!) stertesj. s.i,c5oi sbjS 'sj':- 3 Ox OL So.^o. isroc^M^afo w^^-S. 5^13 
04 ' &ort/. yaosiJ^tl ^drcsJN^io^, siJEiKdo OSJ< *js.?i)sj 
srorOa wSd 5S3^0?id B 
<Jfi s it; 
- w _i 

. ooo "ad. S -WOW) ^oo so*,,,^ d ' 
30 
300 , . :- cj e^gj^c} *j?e rortss ^s ^ dj900S arai 
. ooo ^ ^ S.O-5.S5 300 3.0. 8^3 's!':- OOx 03 So. o s c si,^ 0, i&a-jscb 300 c 

V) M iS -^ _ ' 000 '^':- 33x03 *o. 
ftoij 
O&SO '??':- 30x03 -^ Soi a.e ^j 1 aow 

M - . 

cS. eirad^ wsJ gj.s^O ^tro^dci d55a t ortd 

^ w wSds wdd 'A 

M 

pter on Mahipati dasa' aow deiDfid^ esdi The Journal of the 
lataka University Voi III No. 2 June 1959 d 
. ess. wsj^eid ' wsSdi oe<&>3o3, . 

j ' 

wdcid^ '5,e ,qSs3jf ipa oJjs&Sf 1 1 wqfere aoioa?v wcra'atort^ djsd^o. 33O 

' i' aoefc 
cbticrarfod &sj 4 oodra s8e<?&feoac%c8. oow ooxidjr!^ ^ws^dci sidj^OS xlo^ ^ii doss 
aSx(d3T<<A>. /sssde wdd. ctosa^ortd 
,.^. Ci.ao.opci> 1335^ 4..5S. ^ OSSk 

d rf-octo vo^eiO dj3>3o&o3)di ^,e sk.&,e. des 
fioci AfcsJj^OjCJO^ JSJ^?^ 
ess. . c! 6^es[ sb* a. ssjodsrosde wSjsw o' aocfc 

J . e n - 

wa&si: osoiod 0$ 0. 

Sodsioi) dob 
fi 

do Ec>ortf3;3jrand. ^ 

u,.Ei. S5. O1S50 XXII! sgs^r 
s. rbcfcsiraO* La s&sSja,K 4 s^u JO- JO. 
r^gt^i^WM&T^Mf'j^ 

': ' r'+ ' ^' -. V ' X 'X 
: ss & ~ i ,1. . . 

-fc A -s * * ^S'Si^-s''^3 

vss^^s^ga 
*<i'S 

-si & &xM 3>,4tp-,.* 

^ ^SJ'*-^ 

'.? 5^ 
s _ 

/u. ^ 

C^r jjq 
=** *31'^ 

3>f $- 
F 

^ 

-nP 
44 

:*! 
4 ^l> 

^ a 

43 
*J 
<4 1 01 5- ^MPt^g^ o . 

awssgjd gcS^afc sasDod* n^ 
sS55ws t fid wd&^rto&O 

& .* 

*3js>c>Oi i 

Sci desJci sOSj. ertsS i. 0.0. . srasJ droe* 1 wadi dboirarfO Sjurf. <aort oc^, 

' tJ M ftj M N? ^^ a^^ci eft si; w^ zro^d TOO - wrfd , 

o ess. ^.^. ft^d 

udrt ' otocirid 

O M 

TO^dfJ Sort tfos 
.si. 0&.03 d i fa t^z 
A -aft; t -13ft* Srsroto 
wotfd ,.sf. O&AL do ob TOK B -. ^^ 

H .. &ei3ofc<> rf.3o3J.sj3n . 

B -^ ri d *J 6 aozo 

. w^ OL? rto&a . osccdccio, .s 
wci 3 .SaJ dirt <siM3,SasJi, rfjsao^rt <8iHa fc o55Ctdi efisrt actea 

' 4,.s(.. o&S4_S5d , esretf Si/Ses! 
4 cS oMw 
wrid coartra coc$' SosSe t rodd few sfcrt sks^ci tssSfi siirt raw.* ^co^ocssb. kert .0.3:- 

se&sd asK.a ss^os Kief CJSK 

S ^ & 6 

cto ^04 " skroiro xldcTOCdj ^3o, si * 

& w 17 

e$slrt ! wnc:> > cb. . 

u W c3 

. ^ ssjos AJdcraddi eO <aO 5EJ,oi> 

M (V) _-^ 

ei^rstf saw 
ra 
cifii ffsras^ fsS. ^sSa O5K.cS oSj 3! san OSK . ero^ drfO "SOEji SSjCftsSriVb JsboW - <3&f .osooci 

tS W 

ja3>ciJDscicJo. srorOs 

wortc^ort ^s?eoi 
wdoo 

D 

s^Ow^rt '< 

e-( 

wsido ^ . 

D 

^rt '<$> ofc Jirew crarLra 

' osw.cii) . epe^o csrartjs w.wasrt^pto ESuJsoCJcSESrond 05. 

V M -^ ^ ^ . diS fc tJ wSo^ouw srawSO^ .Diss^iO^' wort ScrtfSc ^ea^.eDdSw d, bo raci 

9 fYl t^i cjd aowatftfd, 
, cisi o?, 3^5^03! 

-j> ^orfcl Sooa Sdcradcb . ro,sj>o3!d Socroocb ^sJjsO wsio a, o/ (^j 5oa,og, , stevsw^: sort*<SJo 
rt^ 
EiiLsS^03a!sdoii5 OO 5d5 WKl c5SK.de odo Wc^ci koc& rtiQ rboc5adr(?rt 

D M 

sfead . d^rt^ RtSsSrsirt^ 

eras, - 


. 

MM 3d? 

3 cicto 

-^3 <sioartj3 

' * 

erfd ; wcj*. wjtoi: ^0 odi iracSsiwCfO rt 

-if M . M u toocici^ 
dsrorort wsid eo&sJfi wOA^ocSa wod , wdd 5iOf3t)35i373ni WoiiSe^ ^sirtrci ee353sJrtefc wnert do rfdjr sJ/radro.fi sifso rt^a, 

* "^ TJ cd 

siO rt . s^ocfc 

80^ * 

firid Eocjd o3i? sJ ^ s&srt?" 
oa ?5a 
sio^ti wod 3o*3 gJ.Ari^O wciiS woci 

_fl -^ ' w: . <adcSf5oii sLod wort Krtz&v^ w 

siWDsSocs3i ^CwDrf $3* c 

iion 
aocfc ^d^cN. osfti 3* s>D2j. > cs3ocs,?io ^sb,, ^ <atf.air;&>3O enert 

'< 4/- ,M, 

rc33Ac5. zjaasr^dertrfC 

i-odi Qe^oioO Ssto&sewsran welcto, rfortOodo . arooUi 

8 M ' . e) < . ej siesJ), ^ #ocss>5 DSK, srs. 

8 * , wd Ooci j^ '^rf d' sraAdo^rfjs e e 

w e^ ^J ct WNeS tfartto,' dtS?i5add5 g.esj 

7 -^ eidi^ wd^. wj^ok srort, w jpssSofcfJ^ w^sJoo <$< zrajrsb, wsido 
. SosSe wtfcfc ertO edez^s*' ws^otortO w&>^ tiOo . dooa 
. c&rifWortdft , SJCTB sid^ci e-odi 

rt erodddcb ' 'vodaf esos 
010^ f3oi ^dro^dO ^ diO vodiF ' wdsra '2ooQ' podo riids^^jsoCScS <aoi Socnscid rv. wv . w 

s 4 desi - cfezaa^oii cSjs^oii^o. w^rf saotiO, wod sag ^ 

s^rt^ KJ?J-'sOjsicraa' oow TO^ wsSo 
'Idas*',. ass^Jte, >tf^ srarte 

aow > wss.ci aoi5. 55*3. 

*. " D des3 a?^ sicotse 
sc^jse cSerfe oawn 
^od? f5<ydC ' sbU d 1^10. tp* 

eJ . w ' Wi 

. 

it de^de 
S $a' Arsis'" oowo^ <sid 

wodiiSodj tfed . steroid jjjssSoiiO v&rt&t EteUCi rtd fi s!j3D3c!o zlra^rt srarto rfioss tj5333rt?rt oso&t^o 3^1^0305^1: . , rtortO y, Ac3, clrad^ 35xi sd,^rt^0 *' rfoee? uSe^d oo d 

_0 -^ M M V c&^sracrart w wi^oofc -ado&sSeftek esdd s&uacfc tiraeci^e S^. -3jcJ 4 t) 

es^drfe wrf 'SrSjock ^cci ?ocii rfode sJ I I Ol I desire crfjsra s^rtSe 55 $<$ 'sJcSdo sreslrae.ji fcSSCi Oi^ ' (33 SiW lpJ3J3 w 

sesa 
esra 1 1 5.1 1 w esio eras s^od <s;ci sjifiosJ^cjsoiid Ka&3l rt '& oi 

. 6 t) tJ 

j w^S),oii.fJ 'wn sjee*' lOoc^ 53^;* ^N 

fl H J^ 0*1 a j z?3^abO ) c3. t-odc ^ 
wsuosis : t5ed . 

17 M wqtos w^aioe^ aow 
otfs&rt^rf. 
wows >s& ssotsa rijsd tfdow 

si *rad wd fc tio^Sej-i 
tSerfsa ^oiifi sS;n>8 Orf i 

tl wslosici < iScd -tSed oe^oS: 5a5aa! e . 

4 p 

-a. 

D 4 srortro 

oe-Soi sSii2> dodj ^c^ ^sJs i rttf> sJosi.^. ^rf ci 

' ararOs 

^oo^j 
uod wrt.oijt xJo^nsh ^tiFSo, sjartrd SScfe Si. 'Lo cj3,.25cfe . 

w e3 3ja,i3toi5Sod8 field 
o 
soJ3SifK%nd. escrsrsso 

' d. sidO . 

--' sfcoiO, ciraortfod 

6 oil j^ 

'-O 

2of3j30Cjf3oii 
t 

^rs. srortra 
8^,55, s -^dor dO o3if s!di s&tf d> d^ ^oddd S cS 5 

d. sioaeo&d ratfrttfod, as^dstord 
fc "-.^ sSjcoad edirad eo^ <srfs3b. ^ocidd plrt wrt^sred K?id >, eo^d Scrt, sJ uurad Rf>SoJofi) wfjiAjO^d 

*< W 

. siod, srortvO Oort z^ed^o d ^ d 

' ' ' ' M ^ aSe's'osj Soddr 

' w^A ddor wdorf wsiisiSerC TOSSJSSI, KfiJois ^ d ). <sdd asS ,e iSeri ira doivs wddo. wdS 

eJ fe/ i teti: edd 

sidrado 
j. esd^Sod tfdrsd, sio^ciO, enjta ssrtrci tro.so,, redo 

^ Ma.58. tsort^.e S)COi^533ndO o 

-^ & eJ MM Adi3coto roiAS SdO i^ods 

m M tj M (J D So ddir fraQw &a! ^drtra 

M f^ ' ^ 

wdr \>2>ooc& 
. . jsjo^ So3!o w3 e 

6-e ' _ (J So03i'd 2^ 

^w .sow 3o?3di <siwdb. 3s 

*^ 

edd ^b^c5. dskrdtf il wad t-dAa wte$r*ss?raft djsadda. dajsu ercdestaisia 

*t iotod OS50 safcal sjfto 

* . w sou . oira^ocid y)dodd 
^ wSe 
. wdd ' uod od^ s&siji SodjCraoSad ; 
udd cie>?j !TOSa3i d sSjsdo SjSu dO o3ai fidar 
d^aodro^da, . -jradd 

'1 ^^..' cra^S - waojgie)O3 SS>#.e3oW5d3 S^SoS&tf AJS! 

o D 

wtfcfc 
dcS 
wodcb <u j^cfo <sie3. 
d. . cid stoba OLQO 02.550 d wsifJ fjS 53.^ SjQSO^ rf. 

4 j _o si j dJ53> oricj wcS Oori wdd . 

' Sc^? wotf wort So* si 

u. > ortdart gooiw^dd;^ e^adOo,. rttfokdaofcrt rt 

Sd wdtff^ cjsort ^ciiEi wrt a&rt aowodi 

5, ortaft 'tScdficiO t-odo 

'' arirt^e 

if^. da^ortd ( J d d 6 Bs>Jb. - 

woiosSrfd odd ira&rt 

i fc ortd?Si ezj^sJd^ o^^j3U u fji. srs^rt 
W aowodo wad "st&^odo SoSoaoSi^. dorado rtd 
SKO> ad 3s! 33oi tse^Oo: wc^Ooci cks\ortc* ^e^rt rbdidJsOS -rtJda' dosass* woe 
.woOd//OV// 

cjooo. ^ ri atsa^dci tuacitfaatJO, 53jeje Sert v^ cb^ortdd s^ 
^odo ^r, xio^art* 
. d^ortdds, ^o^o 
alcfcto. cSa**: ee twods , 

*< ej too$ 3dcb ij^rS . dddi S,?dort Sdore sidTOd, ^orrad dtiad ^d, cia d cto, oii^-^dd tfog 

W cJi -t ad. ctoro ortdd wad dtiSrttff^ rtstoa&rort, sJd 
adrrt^O, , siflcJOKf 'osaj sfceww d. fractal oiieddo ro>3d 

1 01 a^ocb. wrfrf troo 

IT osrtd -.0) Re 

^dosSdi 1 (Se-00), ' j' (*e-o&5), 'SjcJtJciaijj ^jsesoc^oaoto Re 
;-or) 'wortfS 6icb & doriw SssRcifra^* 
od fJjsedsio rtjse^oii ^oci' (ue-3&.) 

t, v / 

53 ortdds ^.ss >di sdj^c^ <ac3. 

sSodj rorsi^ d. soOrosiOrt asooi: 

j 

^.ode. .eo^oSit dMraortdcfc ^do. t-odo wd.dO 

& & D ' 

' ^sfcoftds dr^Ootoa^jse' (4e-30) aodo. 
' 1* ortcicf 5do83cf?k .c 

d 

. ' <sow 

)A KN ^rfwiO asj .dj 
arorOs oriciort c3at)A KN ^rfwiO asj .dj. eocb 
'sJ# OLOM 

wdrfo ston&ri a sJezTeofc ao^oi> SOAJ od. 

^ d - -' 

' Dodi rtoc^a 

dZr^At^ooci aworf 
d. 

M , _ ^ 

MO-4.0 adosi SaOoiida. wad rtodbaosT ddo;d Kirosid-- tJSS stoi Sfc ff W 
ai s& a Seoiisdocb atsashd 

fS eA tfj ^ 

sfcsidO wociAoii ptlorart5^ d. ' scS5 sJurf 

' c3. ob disrart utss f\ 

U ^i^ cS. wrid '553^ *losi sidrt woi srarto rs ^d^dO E3?Jc), fid 

^ M fe 

^cd 

' 

rt,odrtvs>d 

s^odo si . .Sed d^rsd 53do233d,fids>oao 1 wow sic . 

in 
<S;0 tsdd as $& si a./ (Sjj 

ci rtsds 
esrt wsrfjcicii rtodart ' iocj) as , erid aocb getfcrarf w;cjrfe%d?i> iocinodi . 
t 

aocihrt woEror! "es> es Ss3 . a UOCo 3 

fj olrasr!5s>i?3 

rtiC/SJ cv . cxl^ C! WCSco-^ CjC^i. 3s3fi ,Si^.fjj5 rbd^j rf so-S d oujaerW ri . 

-^ oj _* _fl W 

fi 5dcSoiiw6i>AC5si'rt, rtidsfii saw TSi?sciri5. 

w 

Sb. ecid ^d wocrart jp; ji worifJo. d, Bestow 5! 

san 'woio,, as?!? jpesb, SefSe sfotfd' 

aow slra* afeie *,.sl. erf . 

6 

*;o3cb ^.si. 0.oo tat , . wsJd: 

V -B z; ^ocis wocido. s to* eaort 

a8e*id w^ osjbrt tort 
KS! idDrt TOsJrri* rt^cio wocrart wsids 3o&ri s&rae'n e> 
sfeSdcb. ta^iprkd esSd sJci. . 

, w w 

iodAoi5 rfisig, oarttw aesrf^rt Esartjs ad io 

O Tj ,O1 M 

03! sjrttffjj, zowi, w?ci t3<y eEjTOdrt^fJj ReSciCii. oo cS 

* . 33 OL^LdO wdert SSO^CJ C 
002.0) K^sijafcjNSQrt ^jsWjC^cS. eddO^oi: -t^r . '533^ 
ri>rad ywfsfc tri asa .odd 
wrfd ' edort wdd. 
wddo & 

c33f3efjo d, bcfcort jJ^nci ed^oiws , rtscbrt^ ^jwdf AeOAJjsicb sat^de 

rob - si&adforteoci . 

/ -0 <as3d 
^cjjfi ^s 

soods. wad 'ciss . 

' 

' ; sDod ., . d^^cra. d. 

6 <' i < u 

sddo^d ^end. a..j.v esrtdnifecgtf acicto 500 ddisirttf "ssssas weld .. 

D 9 eclcS dctosJaiSoiscJ gj.oissi sSsia 

a J t a, docitxb sSoeOrf skr^cio rra.si)Cj<> S,.si.jb. oa. 

re , ' t+ -* 

wocia fJe&dcb. .steid, sic!os>doi oocis , esid asrt ^^ a ua^ri. 


' -wcS^^ci v. js Sod^r won*>rfe3o tSed 
-' u r 

Si53dr! s P l fii t Red^^c^cJo. esc^Ooci d 'caw 
1-1 

Sdcradd tSjs^fte <sissd . <si5W- srad 
^adO^rt 
add rf^a! Sods . - 

O" SfJ f^ & & . 

tffe) 5,? tfotfd tj^>d,S xra^rt&icb siotreddO^rt , 

e) eJ 5 . w rf, 

o 1^1 T c. 

-- 1 es^ooci ot-i r ^dsrodriocb o^e dorteo t^rtci , 

wti 


2o3rti TOK^soi: dortrt^O ajBo^ d 

zssrb rtortO ^N, rfead fTOdsrt^ 6 i3owicii es! oi: 

) U srart> fJd^oriosoio 
rs era Btekoada ^zs^^dci ^>CICNOI ns?V 

t 

ws! S.ert^sid >. d ^ 

-J ij, , rtc 

*V w rS 

tert sdo^srarid rf< rtert 
. es^d wdd srod s&d^^ wdi ddd 

Ssto, wdcb . ecis 
riortO stof&ci*. zlrado&o^ ^ 

U" J - '%,c9ii3i?si' o ^o^(5 esid 

6 _J> M v 
?>ort 

sraoo ot5j w^ort 

. ecSd rti&rs ; cQf\ Oori. X)03J3ds3ak. ajsrta wt^Srt . erts^ad. 
w SoOCii wsis ssseu&nw: ^u 00 sac. sijFSKa: roHS UF? Kofis^ ji uDscfK^ 55 oCtirau i 
UtJs 
-0, u ooo-ooo 
rtjOqi (<aoA > ca) ^U OFS. 
3. o, QsrafstJ: a_,rad oSjsert 4U 

ro.^. aoiisJi5: SOnjsJ BBlaSj. trt^secra,^ XXXVIII (OFDSO) 
So. 6,t. Sarlf: i^d zro!>S 4 UO^ ^-u JZ.t-JZ.0 (OfJ.0) 

ifiS: Krff-o 1 aqf ifrarui oiaS^LrU 4 er rio^u 111 j!o. F 
tie*,: ip> 4 o33 oa. to oov. 

oq? Otss^B ^u oor. 

'BsJo^a? oa3 t -'S-S5Cra' U03, lioioSKS: ij.il, OLCJV-UOi 8 
30 OoSSraOO uda :5jEi>rifj UfJrty eipsdOoa J,.S. OiFL-fi 00 osia 3 t,o 04. crarira ra. 
9S to M./a.t 
. ?5ci.tJ.|jie&: Jjo&seqJS EbotsO (EisWiS) igU 000.. 

La fj oca oov 
ta ro, r^ 
.. ode : o^oii j La oj, oa. 

sidrt^i ^u z. JcSrS -v 
sbotso 4u rr >, wan 

oil SJdriV ia sis rarta ^u JF dt us>a tp 0%: <gu KV sssrws Li 
5. iSOfS do/i esf odd3t^SoijS5 -sJjjso aaroiw^cSjsoar! 4 .S. OFVA CO 'sa.ts. 

n K . -^ r-i 6 S " ...... Accordingly to the 

ant m^de by former Officers, a piece of follow land in the Suburbs of Sindgi Village 
assigned to and continues to be assigned in the name of Sankhappayya Son of 
lankhappayya Mahapurush of the Hindu Communiry of Brahmin mendicants ...... etc.," 3,. Uti 4 wsosswsoftrcfc (So): ucSj 

V. OBt :*U OIF 

ss. 00; ^u a a. 

L. ode 4u oa - ai. 

i.. Udf ^U F55 

lO. spt.i^.jsijtro^: j!S 4 qss ^U J05.-JOV (OriO) 

IF. sjotjiOsssipMJBoisr riortO(So): iz 5odi sraaDd 
isJ sSsfc. SoOo&dO <$dOo. w^ort '"stsS'dio^ 'sid'd f .sSc <sic!o . 

4J , M 

oaort ssoSi, alocS, 
wd. tsI Sdrtra 

awss^'dci *33 Ad. 

M . e-sdBod 

W 

wdO deevjsc? waoroZg yd?Sd 5oa! ci^w^ 

d. sddosjd socs 

. esid wv&ds, o. este 

Eidiw 5SOii^? 

30 d. 

-i 6 S rtoi sSSdi ^^.a^ ararto 

_ * id 

ta,Sj^ wort? j5c!5jCj c^sioii 
stid "Sids ficlci ^casrtO, esicb iS^cis wod wrt, . 

6 

w, srar O2.;o-rod ' aow ^J wjisra . ' wdcfc 
t,s svc^aSoiUS. 
wodd SPSJ-y sraoortVo. * n-ocb dirt ' <DOW ^oS. 'N "s;ooCj .. 

o 

: <&fs>escisy)dcj!cb 
<aOo&u3 ^sj^.zroooo, wcid siaisi. ^0 ' 

r^ / n w f>^ .O Ctl^sratisrfodi ^ djsdsSe 5ro3 

6 M 1-1 e^Orfocid so ss.* rt so sJ.u oortj woe? fSDsb^ siiLsj^osodid- &0& e'oQfj 

-J M -* - 

pii *!ort.fioS. sJ.iMSina d. ' 

^ ^ ^orfo >-&- 00'o"Ld etfrted. r^N,^ uditiQ^.. S3O3 wo J. o& 

t -* - J . 

fi dsrad . wotfrtebtf freoA ra>so3rteb 

v V , , 

"iocto wdisf c3. 

" ' part, Arf sari oedoo wdde rodo rod' <DOW Sja e^, sJd.. wdd 

' 6 -^ .^rt^O wod osoisd t30^,. odd dif33?jddde wd s.e 

' (OFLS.) rttf aee^rt^iO wdid oaoiid *oi sd 

V / . . ro c4 _* 

odd '^wod Araajs,^' (OFL.S) 
ed.oiifJ 0*! oowd raa. 

'4 ^) 

a^? doa^ roo&d de 
wod ' i-F/ t|)E 'sao . 

J WNN, Nfi o,e. &.&/. e) 

csa. t3. CLOG OLUO OLOO Sort OLO'OS sdrt 10 rtdod: 'riidj s,c iSo.5,?. 'iio'3, aw. oO . Sfc&d 
e/ 

wstort ' o Oi.- ( y-2.S5 sto&ateoao&cfc 

srarb >ocf oacb ss Nod ^SJ3,a.CjO sSe^ci sb TO. 

tj ' & n ^ 4. sSe^o, ^ocb 

M 

N sfcclei d^.sJ^.cS 

'6 o- -^ dfj sd^tf 

o 3 s,e &,es&Qi> 4 fje3ck oii .. 

6 D 

frto^ i?adjai Sjsa^e 
i OOl i 

wann acsj 
od wosidodd, docsa ^s^oiifi wdd K 53 ^ l303,CLrajd SJ. 

K -' 6 cbrort 
d . wd^Ood 

o5edoJ ciart ^fioi i 01 1 
esdr- ^iiasj^craoiodi - ssrtf ^ (arttf -sS, OLS54. dO Sdort^cWfJo ^iro^dd dse2 dod fits, wdd rosJ 
c 
wod i-odj IJ 

awas^drttf^ edo 
OLO'L oort CLOTS ^drt ,i5 so^ ?3o& 

- detfsraoc? E3i&d.3c30>di A' oow 

9 ssctosi ^dj, ^dift azsa^d^ wocrart, S aow 
. 
(OL3L-OLML) fje as rfdg 0^1 ^jpoisi wo^cto^ 1 1 001 1 . wcid sido^doSooci S^&sod tood rtddorttfodo eoe^js^o^ woe! 

V - 

, &,? &,c $055 a/ 0108L.//0&.// ^ 

rt,o^ u,.sJ. Oi.OO s^ocio t5. c3dCjDaacs)SS wdd wt^Srt^ //OL// rt.oei^ sraf\ ^ Sdrt <sO ois. 
* is M - w st^ssjafid wo^. sssrtj-) OOeSoi d 

. 

6 sisrt ziss^ ci: wd^Ood a,.d 02.05. dtis>ddo 

' s^So&O^ ^rookd stort 
wdci z^ssro^r oas^o^ni ro^sdfi^ 

sjjsQcJ TOOSfi^ ervs&3*!o:> wc5e 
esid 
cS. ecij ' d. wc^Ood aS^sdj^oJM *,.sl. 0.s.3d o&^roo&d srado srod' iioto . wdd sisa ' 11311 

rfcaofci^ wdod sSSd 
wod eroroQ 4,. Sl. OLLSw Odd 02.O3. 

ddods .rf. OlOL d 
d 4,.sJ. 02.0 
roa dii^d aw ^.aorttf ^js^rt &.e . dcdoaob orarOs ^s^aaoio ^odi wdd 
5s ^, ^^wQod de3rt.3o&tfci 

* o3jc tfc&ddi. edort a^a WN rtoc^o .. 

* ., dort S^ rt 

-* 

'rtodi' oiodj ira^i^drs dJsQtsd. So25J5 <sow 

odd 
' rtsdo' ' dort oii^craoio sods; 
aasoi5. 
. dK! f3. eddoJ 
wJs^rt ^ 
s dirt rodifSod: 'S.d. <sdj et^sJ cSS 

aJjfi) oii-Srooisd ^todSd 
j50-L-Oia.J <aoc5art3^c3. w 3010 oa. *io t 

)i. gSSctort^o e-ozloocij 
stort oii^csoSod 

OfOL tSed ' s,3jsrsrteb . wortd tiQ, tf^caafcd OOr , or os. CJ So OLi.0 OLCJL-CJF 
OL'ro 01 OSS ,.s. xlo OLm sod 
Jdosi wcjs^d ^s^oaoicto i,.^. ?Jj OOF csdrt Sssi-wdj as? sfctftfo . wcido^ 

^0 

LO adosi (OIOCJ-OLLCJ) w 

"'' " '' rtoc^s s&tJ^o. s, r 
erodtf . . erw&cis 

<*"> o . c: d - Sefros^rttfjs snd di. ' eso c3 . 

U> (-^ -^ fc 

cic^eocs . &rae53eeospi>f& 
. srt 4 <k 

3Jodois 

rfo$43esi?ii &od 

V -rf *% 

'isododox^jsodi iJ3>criOi orttfrf wods 
rtidaosoii O^ skew 
Id waodsofJ WO^.J^A ea?3 Sort 

& D 

S.STO^^ d NJ. ' 

-e w oio siob^rt w?J iocs, 
^Marttis EJoosbjosn to^^i^jstcb. siodoij s; kocfc s 

o>5 d 

J 

c side encrt 2< uvau^ wocrart odd 

orto ^dd s3 .osrt, . 

? , odd 
- 

OOJS& ddrt ^w-KcSj-^si 
N i-od c3?dd rfocc 
03$, ( ^,> oi^rtssio^ 

4) _o . zlra^r? ?ji,3i,3ak 

v fc/ 40133*' e^ d 
^ 

.j3Cj w 

17 

ts^s! wcJjss rartj3> 
- art rfidsrook s^rto rtodicsoioOod wtf&Fi&radfk. wad wods <aod./3 SoC^ wodcJi. , sra,do!pS)ddj. wad rf.3l.Oi5c3rS)rt)O . &O3 2^5^, 53d 
4 6 M ' , 
t) j eJ oaoisdo S 

ecSbiie^ drosddods djro 1 i^o^,53d SUC^OS^N. //a. 3 
add "sado w^do^^rfiwsJjdi. oiraSodd i5ddfJoi5 i..EJ. OL&SLOod OiLi^d ddrt. sjU,^, wonur! e^c 

-^ ej c 0J ddid. z^ert iiuaAJ UedfJQod sjs^rjraoiw ^ea^froh e 
39-00-OL.^ dodi.//sa// wodd e 
o OL sSdisl oaoiidi sDsraAj^raN?iO ^dr5^ a,^ 

. M W 

oud dokN u>odj 6ai3dd 4,.s!. So. OLS . escort 
sisk srarU 5s>ss 4 cft&! "a^rt^f^ ^Wjd ero^ci ' 

JO rs ^si aocii oao&cto 
ztj. ti^ t? ^3^d wsicJRb, ^ocsb 5>>S d 

U _B ' 4 _< ^dcto ts.ocjo rtert ^ 

co-ocrtcb. So^d to ttU . si.5 d B^jsen fo*^d>. NOTOE^OU asoi>d?ii toocto ^ ro 

< Uk 

rs roc&d 'sd^.'d wortidsSfto au 

' << U , racxbdo cSf^N ax, 
;3rt5to&/3>oci 1J3Q ^CJAA fjjsec^o^ ^iSo^Lracb s^otd xksto 

* >3oe 

H 

N a&sr^ SaaOBuLratft qiofd pjjCaci '<&&> <3si<x!o Sons EiooS w^d uocido. osoiido <x)OW 

s>oc5e !, ?J3NO Ro&fc. tvrto 

w eroorkdEi sss.sSjsesSrfc?' '0 -^ocb 
a 

>C&ON tfocftcic tars 

M K 

fiad5^J30Ci3 rfof 

*oc3c . ertd siiNO> 
i. 'sta? rod osoijtioia Si?3oiiO eS rt ' 

c< M -J tJ 13 tfock 

d sdorf so rf 'eacjj ' aoda ^33 wocfc 

, 

V rtod . w^ofcr, 5 rt Ssi 

- . a eci: 

. srt ecio ^ort^jrt^oc 
osocbort dtSo&fto 

eJ 4 & is 

-4 

wsfck <ass3 e 

U) _j) ra wsd.fl &3Q*,ddx 

*v i W i 

si^rt wdad &o& lio^ojjsirart wade 
3 al^erti* oocij esJoroEJyrt^od ssto t , eorfe 
E 
s^ock 


33A D ^u u <xtec33rt od ra,didcyods, ipsxp s^a wodi, 
Sodsi <$doo doiraijodii i d. xjid. osdo 3>tt SOAIU^ &/s c^.ciO ' stores! d A 

- << 4) _ ' M ti cp oaoisdj 2o3rtJ3 

rt e3sk. 

J rtrt 

s5i. 

u i ' 

3{. &e30&<D 'Sj3S3tird'd 13S, 

d M ' 

rt:oi3 dO tlr&d^ siorij waw.d ca.Sj <aocii 

' . 

- 1 ?J5iJ38' otoffc ^js?Q!Ej535 6. 

' wdo 
So ! <siocio e^wa. SES ft 

M' & -I ??sw d x 

/Sk.C/ 

. fesi ^otf sucioSi ^ ro^rasis au,s> sfcfciO ^s3dtoocJ sfcesS wddoi, tidnrt^rt adnd^a. woasci osd^ dosdart* 
Sse Wdito. . arid oaabcto w c3?5Wou3Cjc)C) La, 
*?^ d.^ *Si5.?i3. ajS^s ^ Eot 

4 S^ tJ _ & 

?Qd5jo. wdci . 

TJ 

rt dii Oo . 

is weds 
dod^civ'o. wrt oao&ort , wdood 5>coi>aoci 

tJ K t .^r! esto" wsid uro^e^os, 

M 

^,^0 citSSjd 5ooro>do 

o 

Xl3u30i3Jdrt:>3> Cj3 

ti o IILI 

Rrtsrrs a *Jcb cbrttfo ' 

n wsicb 
esSds sictcto So^csinscOi^i. oso&cb 

1 wort . -scon od arid oao&Ort e sS SSt^cido. d $ 

e) ' wrtcD oocio f / ^jc 5JS&33J Acs oiitis tl <t tj 

<aodj sSc^ddi. coocran roo&cto 

a e^esrard 
rtscfcrttf sraf^^dN^ 

idirt^i ;&&i tfc >5;O oci oj 

( fe/ < M 

ro? dowocSo w30rt rtjaa o . 

tO _o ro 

cio 2! dag Re 
ecs f2?c3l esrti3?*s3, dsfcF vo^oiiiS^esnd - i^rajh ra", SODS, >sj 4 fi?i5 j5qjaroan" tfr^rt i^gjsonb rto^s! 
rbdorttf wock fj 
sra^SN^ 
foosan rtOe 

^ 

d 

dradd Si^ cidi. 2jrt 

\ P V* 

ido, So^di s^qiirtv'o dcraddo Sc 


essid toc5e, i-ocij . Ldrd ^o . wcid sSert wrto-S 

_J _ 

dOo . escort &5k fe ,si J ad^osftd^do. 
w 6 

e.scfc , Wei, dios, 3erts, 

*t esSd ^ci .^ocbsad? 
rt>e i-od?, creo ,.aJ. dO -sSiSd TO^osdi oSjjiJcido. cSjsiS f\o c3 

M ' U M 

? wod wdreo sario ^ crt t3?f3rt*od 

O 

.. wd^&od da 0.30 

dd ?Sd, docloii dodoij 

- 

' iiodi ^doi33 d. 

-B 

docSois sJ3&>5te'o>o&d3 siojsc/i Sdosi, steiizb -xra^f! s 
uvsds aira^ci^ woddi //^fi.// wdd ^ 53; 
3o2rtJ3 e ^sto.fi wodo 
& 

edti c3es3aaoi:i?i> . w Sojs^rl wad 5? 
Sjsj^.dO TO 

D -^ M 

essJdo sjjsarfwsicj <3f3eS erfd cijesjirt ^e^is^d //s?r// , 

--" , , 

t) fci . . . 

eJ . 4 o 

fio^vfsosja^dOo^. wjs^ j^^a^ ijbsrab^i^Cj^r! rra 
wocb vusd 

^^ 
ois i^orta E . 

. OcA ' 4 fe. O 

os atf Zw 

usid sra,do;e3srt3cd 00 

field uus! yvad Wcvdo ^jsaijjsoisjo oaoiod aiNCCbfio d ortsd 

M t O 

jsijclrtfrt wr^ wdj 

do. dead . 

'MO 

elds, Sera C 

< w V - s, edd 
. 

' d. , 

O 

ddo oicS I SsSi Oii, fra I I Fl I 

& & 3jar03> . //SJO// <sioartjs ew^ d, ^ 

CO D S.Si. ?30. 02.0S/S CO 

d 
. d CO . ecid ! sacsrodcb. d.!' "SlCtevJ evOZOJSJCiJ ^5 Si ^Si rfa*bsS rf. 

' t ' U -e esri s! a 3 zs 

o i3ip OCA 

ti aowOiofii oO wsJdo ro&c&ootf 

_J U e< M ft 'M t) 

j 3aJ&c!;&> oOoixra ^. j3j3 

oo * tititi sS; 
d. r L I d)j N wotfd t) 

wc^Goci 3i5a5j>ScraoiDrtj3> - 
i&draod: S sS. ussto'rttfO Rows^ci eJ ro 

b WOW* OOL ssrlo OOL 3o5t*i,c(i 'a da cb Umisis * tijs^ri^ ssrtirf>rPin ^ork erw CO . srart fcrawa d& Sojsensrt <9 o 

CO o f^ 

wci a) t) re 

esheri -te'rt ^lir^dojs ssarf. asosn 

we . sra a> 
^ 

t eaia' ao 
dcfO tJ 

do. * rt&.oDsoci j3oa drf 3 553 fjacxb . cioc; 

w <jfrj CK y fti 

io 

t) ctrt eortd sbrfjsdi 4.0-10 Sdowri^O ^U cip .30^5 wi> ; 

. M tj M 

d. y rfjscjoo wO is>orti ^oo ^ odra. wcio ( 

M m -* J 

sxra^rd ^ ;3jseo&>s3 
wc; xsi^arf. wo 3 oi>> 

-^ M 

sc^a a ocrasScvCjj^o rfidrfi wsss^ d ^pdcS (ska- -301 

<jj -j> * 

e sSc^sa'S. V 

e aoe^osA 
a j. ^ ^sJoisciO E5MOW02J ih'hipati died at Kolhar on the Krishna twentytwo. miles Solith 
ewadi. but was buried at Kakhandki as he had wished and 
;il stand was raised over his grave ...... " (Vol. XXIII 03 M csa Ssdcj s.ert^cdoaci s>.e siai. 

x x & (4,. si. 

c 
. //S50'// dciO 

Ctt ' M 3oei> a ts> 
O 

s . wcido^ 

OSKOi , sre ti 

oi5<3, ^^5, oSjsen i^ow zfc^rteotf - WSJ? 55Ji s* Suits' wadfdo sis iS)Ci 

O M 4 -* 

, e^5*d do oocio fiouco Sofj3 Sjrttf worths -Esa.Soisfji 3oc3j S^ sSs* 
, 

e) d. sy do? 

j * CJ, "-t frJ 

J.3 cio do, 

_i u> ' 

wo 

ti _o U> 

3 d. g* 5j,) ri i sra 

U - 1 CO tJ fS 

S33 4 psisi^jqi 
Sr wirooiord 

aodd w g do, tss3d sy^ sS 

dci ^ sa ^edrtO o3o? e^Ort o&sa E!.5fcs3ck . 

eJrs M 6-'H(J . 
rf N sir!o ocljsf 
;io 
id. i cSO e sJ.cSOdssi 
E3. ' A wodrf s&ksSs' ^odj ^c^ ^t^is^d. //LO// adrt Sosrodi LS5 3cby wcto* s5o?3^?J tic): Sfws^ Egu -r 

arteb: aeSS i^u XX 3j. oor (o (So): ,|,f EAjSa^acsoiDni SSrtga sfi. xix 
.. Eisrae ties, : LS 55^> 
'ijst tsaS usos^ "J^di wCa sitot'sSdi sjaue fcqJG ototf^ i i. V . ode sgu 02,0. &t 

o5sf ti^: eg 3S5. SCSB^: Eg. OO 

. XIV 

qra Jgu OFS5 (ors.0) 
stoastf: xifsss^ w;W 00 

" XIV sort* ra.Co sSjBero ass.i frsw sj>s!. Sjs'c'jSeosSoS 1 1 3&5I I 

-S -S ~J 

-U-.35.) srarto SfE33>^ (S)y-OO) rttf^ sSe^OiSSj 'cs 

d: iTsrtuSjseiSoii ssqiwiS sJit3SKc3rfC3' ^jocSs tSf^iSd. ^dcSf cs; Krasi esicb ' ^,e sijSuwacscJic oius re:scDu . d-rsc!3 c^sJdrt^O ^ cSjjsto iscD oi> 

v ro ro fi 

siaoucos rra.jO^tooiJc 5 ' SoS;U XXI agw LKi Sc 
ahipati was accountant of Aigali Village' soc; ^SjSjsn cSe*d. ^ 
uscbcraficfciffc. aoas ssrt^ cScrfd 

frt 

D ob isoSr^rrt^e sirecSass tS. 

M , ^ 

osois ciia^cs iwocs; ess :jicfe!t& 

SjjflOii C^SClS ^5333X1 Jjcdffif^fj wJOSOd '=37>if ^w.' IJi OSS 

%>. C^ sSjSUAiB^d. ' 

. su-otis 
;??333 S. ^ cis sjs^^G sScdS sort?'. o* oio dc^ 

^ M "^ 

^dd^ sirej^iO -<Sresi;c:S direid ^.iS 
D. s&rae -^0^: La: JU, -3F, 3.0. ?Sf DK 5>?c3eoi ecitsr^cSjjif Sc35,o3J3r erocidf sbK^i csrtsSe i I ' >eu Kawsrt^o Sjsf f3eOC3C3o 3!;S ioDoii sbrt 

H 

B:^ atsas^d^ uoDdtjf Si, rtscb ^So3j^oi 

d. 

0. ^c?s wio^: La s.^> 

usqj Ses ^oi 

we ro3j?toii?i ssoSS usJS sJsj&s 

M 

a^o^ti S^wsc&Fck ucDc^cb' as: 
sfcsSisi KSjCot^ 
e stfflrioj ecfc sort* 5s>a)oi3S cdQcB3j& sSraSj s&scfc.S^, 

cS 
a C:si)CS5 b, eroS csQ^Sd ra &rt&. erff S oSOcraJjc;; 2oer! S^wtftSj xb 5^c3 o 

(3 -6 C4 , *\ ^ W 

uosistir tstssoijrcJffc fStS^ci srod esj 

^ M 

J53. sort* rfo fe, 6? 

ssncJ. ecid esitfo oirasi v^QSw^o, otoC si5cS3f3, oi^rf storftk 35 Dr 

T^K^ (sga -3V) ts^ as 
uf??d. 3Sera^S (su -03)' tJS wSOrt cuds 

^ ' M W 

<DCU CTstiOaci. siracJwSoJjsJ^ ion^oii SreSrSri Ei rfcc& Eiirts isii^nsrt e^ sssrtjs <Sr3rg d ^ rt wrfSfJi isuo raoiri: ^IM 
usdcb. (iSs^ri,) aouEJ^jto aSOrt qs3tfo5j3S5 gjsii^cb ^ocJs aSf^e;\d. tscid - 
oiissi aSf*Srt9r(js eqraSn*e. sirscdf aSe^Bc^ art* fcoidirrt^ rJjs? 

sac}. S^b si tousr 

W t- to 

ow cS 

uj/iroiiBij clratic risuoij eSoi^sS.j. ^RC^SJB S^oii) fc OrtV 
. iscSi BSf**o3;o3 Ssis. si 

s-3 t, ty 

luESjioiSscSs. sj8Ss3sai 3u*.os Stss^id srartjs sort* 
f cSSES nsc, c33 130^ La W Dec Vi. 
a VU Boo ao ?i2Ji>3 

W 

a.o. ferae isos, La vo ooo ssa. 
3.O. acSf La SSi. ' crass ut ton s^sJBt ezpsSr SSJD 

71 COS 33 530i 

t) tX 

e 1353, La': , ties, La: OVOOod (K'U 

cSe La OSSO: 'sJsfcaiSosoijsti wkrs' cd3 dsroe liDS.oiiO , 'sfa^si ;& 

-j M' * cr 

sfcs Ot.) '5S 4 f 
raeii -34.) erosS tiOwsnrf. 

M / f*i 

bra tSOS, : L^ S5.3 OocS OLO 
Sf: LD L3 Ood .0 
>cJf La: OLU ood 0.r 
>cSc La: DUO - OUO 

3iodi sra,iiK! 3irf,eEi5 HOUOii sus,J>5 cfcfy 

3TO3S, 233333 ^d I I OC50I [ 

?s Ssrtsfe SiQcfe, oSo^c; ocifi> ija. 

sfl H u d, TJoj^jS ^t^CO ',0 ^>Swf oSjitrt 
ra siijj ^i uoji 3dci, i i-oajderi *J3ito ii'SMi 

fc) U : LO ' 

: La ori. ood 
,: La JOa. 8od 30M <. 

Sjsi3i IK'II' iDado sSf ss*os! cS. 

Vj J 

iss?i.tiisj^t5jBfoi5Jo3j8C 

dj^JS f E3S13 ^ Of Oil tf .fS. diJiO^O 3L53 2o 30^ R CfS| I 

td t^ u fi .* ^ ^ r 

i 'Mahapati returned to Bijapur, resigned 
fice and gave away his property in arms' aeds ero 
usitift rt^xd d.sJ. uSjOiifSo croSdroQdcb iiouds 

-^ S w* *i M tood ,. . 

V * ^ 

rbfijsf: xbra aJBj^i i ' oodi sScfri. wdcb o c L / ijjj ; dsiiEjicsoistij ssdjdS, uocfo sroiACS^ SSiS^sraTto^cJ. odort -adta, MSB3,: SsO wses,: La , Of a. 

ff S:d 
siaossn iSsQ a rartra OS. 
ijj SS JSsSS 03^2 qroi RsS 3, ^nsi wos 3= sd BS^OoiSooi;^ cSsS^O fSoSS KoSa tso5:^cj3; (fjjQ 05.) 
OiJ-JO ScbSS uosc tif^oS d| doo d: 

tS 63 Se-Sr 
dtfo sS?*d. =33>3jdd> oiossSrasdi S,: SSB OJ: EJaJ^rftS 

30 d* rioSsgSS, s,/8f c3 

^ , 'rtss ra^tfcSstnsBsaj. srtdri ^33 Snsx; rtsio 

(J^ i t)t3^ eJ 

(,i {Jsra*. ESwrSrfcsssESJif s oi? n s,J5c 1 1 ^01 1 

.-* a -^ ,^ 'W : ofSFet 302 3. , 

rsf t5 iiotJida ^Ksd|C! tioissD sSBa eroRfDS xire s&js^. t tSOS, (5ba r) ^f^d. i.. 'SJ9U3 tfdsD a oosjjsJr ffl.os d ^ 333 tssodsrcicii rorato 

cowu ->tt>ors' ^ 

d. 'Mahipathi died at Kolhar' L. tsde sStte^cS. (Vol.XXIIIsgw 
(tfc): &S3^ ^u a. 2. 3S, ^tsrujj sxfcJF <aH f Sj BJS.U nsdwsS: fccs SSs^ cssfe sSsoti 

fcj i U 5 *j Sc SOssd iScx!of 
oiirJ t^d ScijBFJ QcS" -fe 
dradoicS. ts^sto L, , U. tjf JTS^. iEisrosdjc:: S^5S =S)U ur 

;F. ecSc ^u orss 

.0. 3Sp^,5 'ul: sirf Of. 55.0 <S;Sj 

eJ C3i. sS. ssdcjoaci roc^ aSe^is^d //O// 

wr|^ 01333 ; 

(wOCjj^Q^^srt:^ cJ. 

^i 

^rt woadio^irti" 
osoiid KN, srasto ' , 'Mahipati-Dasa flourished in the 17th Century AD 
Kakhandki in the Bijapur District. But his name is not borne on tl 
list of the Vaishnava Haridasa of traditional fame, as his songs c 
not bear an 'ankita' received 'from a recognised Guru" aocb <| QotOici at^rc^ErecJe wnrf. wddi we t^, 353 rt> esoS^ ^tTOwrt^fii ^ uuj^c^d. esc 53^30 ewrfsrf^naij . 's30' wc& '8^ erort was! era* 

l^ . 

6 

srarOs e^rarttf iirac cidi. i. erto <cl 
, . xre^rtifc, t 

JiOAb^ ?s3. 
j 

ficSci 

Ktvd<0 . cxto^orid , 

*> 

fi.cidda. edds ac^ ^drt risdort 1 ^ EoSd^j rtOe ease! e?io3dd zsrf eri&^ock 5o?<Srf oreTWfk wtfxJuartacS. edd fj 3aOC33i!d<D ? OS$ 

f> c4 vorod dci 
(Rigid) " i4ti!r "$0 w^.fe ^ wdd k re 

6/ 


eoaj ssSrt^O t)c;oiCj3Aidj AJodwsraA eso d xLraisre Ac; 

* M t^l . ^> I 

. wcORod rfwocS woe . ^cro oSdb * doi>3irttf w 33 !}^ SO o3: ssracx ad 'Mystic Teachings of the Haridasas of Karnataka' >o '**^^v^ vwww W<MV^ <iwvn^' ^?&JWW CVJtftWWWWWJWJ ^S'j,- 53d^ ra o^rte* 

1^3 

>s 5?3 
ecici 4 sra^, EJ^J-, 

</' ' Ssfe. //&,// cii o3K4?oii es.d^i oiora 

I^J o rfdircj ero^.u 

' - 

a^i . a 

-J> 

tfcfc wad 

<t 

fccra 
usS f3 siivaOoiiO Josr? sSe^osa d. cs. dortid SejacSoctoiS? wort 
) 
eso^d , watftfd 
d cro;cit 
' aocj;> o^wrftto TO. 5. ^cis, wsujjJ: 

W 

..SaSjCjdow 5s, 

w . tt wad i3Q;3_, rtod3-s>si 

zsssid 

W 

6 eJ * o 

:5acj eodrforid, sSijsw^: zpss c 
rtidj ciraert rbdsrt^ S^ c o uoorbdci rf srs 

M ej L <sisido s^docid. ocido. rtidirts*o fesirt &,e rtidj fjsii^ ^tifortcijEJcia 1 1 ^i i 

e^cto NjQrt 1 ^ oe^rf3odii raoiic! I I LI I 

. 5?. UU) . ayoi)i3fi5 S si 

-' t ^ tO do^ ica.^oio jroaj^o^ WOC!N sjJosSo 1 1 

D tort 

<sid5oci ^c rooiodi oso&d 

v 

3rt wdd EfcN3? 

Sort 

. e^ 

. Perron se^r?3rts?3 uuo^j wsos firths wo^ri^oci, ,. tf c 

tr & TT SSrt wsid skcS^SdO $& d^woiredd iocb we <t 

rfc30 d! soaf\c3. t3f3. . 
<* 

f wad udorf wad 3, sJd wodrj^od, 

wos^rt^odi rt; 
rfodd ajSusd* , 

fcj fi iodf edodcJ 

fJodfi 30 
dtJ2)C%d. ^rt^d -edd nodd nodd 

ASdd 
AOddK 

AOdd 

sSe^d OS? rtodsrtod 
osjd sradN oiraert d^rtrd^. oir .3 &rac$ * eoft^ritf^ , was SiN^cgEWo -s* ao 

6 f> 

5&s3i.&CaO&tf iJ 
tJ LU&! Sf^r 
3O a^ ss 
"&5 LUSS o) Sf .00 

V 

LUS5 3 3033. 

eJ 6 4.F UtSj v OO .fcSiiiQj? <8;O 
00 


'/r/7 wc^&ort "asgirt^fj^ adcso 
^Uo LCJL ^^rt^fjj 5J,?Sl3?j 'oiO)o0350Ci J^S SSJSC^O^. 
* '^ocis , . . . -e 

D -^ U M ' ^ ti t) / t) so ecid <|)t ?5^?' (^S-i.) 'a?w wfirraA we osoisd 

3^ 4 f5c) 

wtfd ^^ -ocj) ow ^^ '8ed ^^js 

(j ' t). ' tl 

^os 

ead sSsrt tsrb K tfosrac&cfc o3e<&do3, 'f3?3di cJ^sbdfto rodo s 
aozo ^a tf^csokd sidoSodJs '* iegrSofc, r 

' (woid) a 
^O oius tfock uodd Ood rfdo atj d 

f"^ V-) t* td 

woarf." aoci) csai 
I loo/ 1 <sicS>5Sdri5J '(00 SSMO. 

(*O --^ 

iiode 
essdrt . sfcs^n^nd. wrt^srand. 1 1 sfdrsd tsab xradd sysA?od_, ' . srado srsd 1 1 Oi i 

. 

D 

. 

E3S)d I I cs S3 VOTO sid wocSdort 

-Xt 00 

sracio srad n&n //CO// t) 

wdoo ' woad oocio 

wde S 

.sJ.Ab. OL55r dO dO 

- 

)rf 3i^Ki It? ^aj 

rt AbsSjsdi 5L ddisj ssois*. "ecio 35*012^53. a 
ssdrsrt^od <scfc> tf sjroo&d' 'vo^d radra * . 
30 L e3oii s.r siwod 
^ A iiocis 

tJ 

wosb 

Oi; riocsiso 
. yrf Dod uod 3 aoiii TOwrts?i <sirfote)Cidj3> a^cSoio SraO?j 535.^^) s!& d. 

rn . -"' w ' w 
s^ocio 
wort srarlra rtsrf 

sroakaa stoe(acS5 H &,e 
asidcto, < fc 8oaotois. &aofc0 s3jcse cJflJciwftrf. oc erotra 

TO w STOW rodo rod sratfo wi rtsdi 

SogJS 

NN o3o?is3i S ot^L. 5&>.3F 30 srarti sf^$ sSobcJ sso 
J.EJ. OL2.S. Ooci Ow3 re 

' srabo cftO' aoso I aoioocid i?!r c5. '^dodd TO^JTO sj^oa Sd stoical 

jgawrt* S^ a^rsJ 
Sort ' stoiea^ w3,cS ^iobe wsfcfc* rt 

U oii a.aid rts 

LC5K 00 5.3 J 

O5.S? 


S5 
o, L, o sio^ d e: > wdC $ &T(^ siort ,, 333 w.^rt^js 

M(V| tJ-^-*'-^ 

oii Sis3J3do SS sJ.-Srtsb wdd docj^wwSScSO o3 o;^r!*oci . >& w d^? ^o 5: 

4) t -"* - U M Se^<!3S>rtCi5. SjbOwCJODoOCj JrJ^ WOCJ 

oisbj TOOS55wsSi?d toocij Qw saajocS 
si Sjseflrt iJoc 235. ertrfO rt roci:d erts V 

oSjs?ci5" WC!3u ( 

^ si 

eJ ft ). ti. ^ aaojsci , 

O 

s^fi. //OL// e^rid .333 rt i.i3?cirW:> ^sStSjssds^ilraocjj fi^rtrd ^si 

-X 

icci sijstfi S^cj, ^ort^jscb ^5j 

. 1-0^5 ^desici ^S w (Morphemes) 
'5' ^cao^sscid ^ ^rt 
' saoao&raft csa. :"."o-coci ^c^ O^rt ^KirsSj sJ^c^israrto^ wci 
JLJSI jrttf i Basics::, i .'jsas 
i 10%'I-l 
S5.I-I U ssi a.10. oi 

oa.Fis.io tsSiisa'n xWft! RfcSs isl/s $ ^is 

serfs 351 2-1 -2 ecte&reeu 3faa s so4y, SOJSjse Rf 

05.ns.i3 * * * 

3^ SjDfSw flf Sj 

troc^OSsS c5rf 

I 0301 Ej^s'^ l '''**C3" s ""^"-"j" j.i.1 a.' b ssJsr rises -d^s wcititij rfesd (?) SSI 
^1 

;> 

Kl .3 2y,f OjOw -j&ST'C&S Sw^i 3a> UCi 
CI 
CJl.O 
OOl a: 

t 

001 tsarsS Kci ( 
OOl J K 
001 J K 

o^io S; 

u 

o Ji o 7Jstortsasirt*ci3J 4 O3.IO 

von 03.1 ^ 

von Owi 5 
noi.3 rtoioo 

VDSLIO.IOO S S 3:ci 

bd V 31 01.2. ...... ' 

5501 01 a 0.2F/ (IjCEbi srasri 
sresi 
* * * !b,l i-SSSSl J)| O IWIOI3 
b l LSiFI 01 .5 

31 3 
. 3! 3 3331 
I3.3FI3IO 

SfS 
5>fS 

SIS52.IOI3 
J3 I 001 01 3 WfS 

3iO T*T * ^ 

310 5.10 

a.io i 30Li oi o it^s^tfci yortQ at 

I 01 
01 %' 
01 %' sii OOi 31 3 estos^sraitons a$ doiis 

IO-CJI3I3 Gil 031 5.1 

i o 

* * (Si 03.1 Oi j eSss cSjsfCssracS xid So 

rf - 

sSj .1 V32.I Ot j 

tl Si 0%M 31 V dsaxecto rfj/scb 
djj S5S.OI 31 <? sJoDAtStis! (sid) Ebj$j Sioria.1 o 
&J 3.W2U a.i o 

si3a.is.ia. 

rf3,l33LI3iia. 01 
01 o LIO 

o 

'010 ^ 

' * * * 

tf.tfrts 330 

tj U i U cSi tie 

31 3 ueolra 
.31 V ' 
31 %' 

' *.*-* i S.OI Oi 3 US dfl'vsTtosra sS;S zraiJ SSs 

J> -* S s5s i3lrriOl3 31 3 

31 3 t"0^wJ8f ^Eiiro SS^d 330Di 
31 9 Gil 2.01 a.i 3 at s cbJosriS Eas uSs rfjsc d 33 us 
sis . * * 1 31.31 01 2 -U 4 dXfcS! S>KdcJ8 tfjQ b l i.0351 01 , 3.1 .3 e,s tf re 

14 

3.1 J> 
551 .0 
SSI wncaS l OOS5I 5!l O SI i.S!l 01 5 

i oaa.1 Oi 3 

a.1 j 6i jn 01 o 

^i S! J35I Oi Sc^cnf ro&fcOnfc tis^ft oixra 
<si<y. OK Sod i)ert3ds fJsb titffs dcbtfcSCs 1 1 qfc,i I si,tjS Njsea eaassi citf 1 1 TOSS 03 cSzi 

M 

1 1 01 1 dradi ca s!J> o 

Oo O3j5>f tfi 73353 


ci^css it ssrto 
TOCS, 3 ssss 3s,sc( ^ 

fe 14 rf -U> oSie . 

Co esrt^. 0. a. 

j. era 

a.. 13*. )!?. s5e&3frfsiys,5F: gw i.CJO 
L. s!52a3J3D30J:d 
sJj.Sjsd: dtf Ocss^oois aJ.^U 

<s a ^ 0. a 
r, &X 

00. iS. 
00. wr : u . eg - or 
srf (So): OS.. OCSf 

0V. 

OSS. eSfifroocS 

OL. tJ. 

02.. u LSS 
BS5SJS,K 4 : sgu xxxm 
OOi-OOO -S? siaorf 
5i>&>eS5D3oS:tf LVII 
XXV OOc; 

: xrsSod RSEin.cs. 

-^ a 

(So): 

: ^sdsssd- LVI J2..S ..0 

s&ksteoao&di a& 

3ioQ^o3ci wad 
ks wsSd aart^O 

M 

. aoafj arfrt^ wad . sso ^So(3cJ rod tiDrt^i djsdoiosisao . wrti^N /s?5o& Ofirt^O 

v d* Sojsen wdj^ dwJic3ocii 

ca a -o ^ //O// 
"sidOo 3ocio. . M M storad ^u&dassi isuo.sjrfe^s ^135 

. (J ' tj U * ^ -O J!iS, Crisis! 

; jSoai.5sa 

-^ 

wc^Ooci s.Si d. 'fJe- 

-a - 

wsS. ,^aJd EM Etofirt&o <sid 3 .SrttfO <toc& wtkii sS. 

do ' ti - 

zoocboi $wro&oo ^s^. 

D 8 wftcS. ..3. wcid 

w -^ 53^333^ rtedarfe'd c ! c xran waci >sl 

D ed&rt asi 
wrio^dd Oci . 

8 

ssrtra roc &.c sJoS.. 

O *J ' -^ fc . 3 
c, B. . - i 

$o . we&to rao&de 3s&. z-ocfc ad erts, -sic^c sioE!5JadoKi<x!ir53sr\ 
Soiro 
. s!Bc33Sdo^o3oe wsto <sit3 

< w d. 

( 

d^rtr. ^ ^^if3 z5e3fi . 

n ulu . 

, 3!o^.,o3j3er! srartjs cawoioertrf sridoEidoioO ioc^ wdcj 

(V M 

rare?, rtids ^^ d sfcaesTsicto ^ o^cja d oocio 

cd 3 *t -* " ScsSo D3?icl edcS 
J. 

--' oirass 
e^,^^ *J3& 

- J M 

cb' jS rt Sctiraet^ zp 

ioi 

aSe:'n" , 

d>c ' | Sj J c5 ssS3 ( .&' rtsdocwdoscid, siwrocb rt,io;zJo:> : jj sb 
At 

*^ sidsia w^r!, W3^ & 

_ 

3SD S>B sSD sSO sSOoJsS lSf& 
ssocftSeto n e) 

c s>oc 'S asooSsods 
octo ae3r<3o&0 soc^iss d. ' 

M B 

sldoios!, cJ sdd/se, sSodea rbdjse: s!5c3csJ 
fV3:n' aowicte!^ wsJtidc 
'rtscb sis sdcSjse 

draf 1 1 ' (Ejo.St.LL 

OO \ 330 

sS5 aS5 ssD ass d. xisaD J6 

. 

5 s^oesji i a d E>jU3 CJ, SJSOC&Stfc, 

_ -^ OO ' ' 

(sJj.5e.LVO) Sort TOS rtort 3;or!i 

K 

oorf ooSCord foV,sJ 

kcto, sjcja^d 
?)rtirFs5fiocj, sf^cb. (Eb.if.i.3.0) 
, d 

fr ' -* t -0 

'aoDoi sjca^c! Jriprarfis' ' (5J3.4f.La.J5) e>rt33rtofo 
1 *.w. rr> X I I ei / / il ?JrbrE5>eipd5J3f\3j 4 cTOSb' (5J5.4C.JOi.) 

es 

, (|jc EuOoiie rtididocoj Aj^^SisS edd 


U s>Q SsJiarc^EifJ ^.J^jsod raodsort rfdra cte^ cJesis (ac (at ssor) 
(fif S!rr) 
-2.) (8? 02,0) 

(Sf or) 

(4C O2.O) 

(8t 02. J) (dt 
(fie osobort rbds rfcrfftfi 

3J3,fSciSl 

sis. r 3^(3 s>oo& dsaSssdrttfri^ wrlad oc-3 . 

tj oa sj^sJow Scb . <|>e aeOoic^' 'eddb era^i-ci wrtois^- stortrciO^o&e 

Oo 
d. 

jf 

35053 Jj>333, fS) 

rtscb w rod 

<|>e 5?Sfici ew^esfrfocio 'aSjs.cQ ucbotfjsf sisScS 'S 
tfoc&i *rf 330 

' 

i5 533 ETO aid 

, s^rsrsijSrto*! , 

, . '*f 4.8: 

no 'woo cloc^ cSjj'd 'cSjsddrffiiiA^j &/sea' <a'ow 
sse ^s3r?o, <3u&oii '<aoe& (^c-rtjdjsrectejd ' (5; -us.), ' 
Jg' (Se-ro) s^rttfci^afc '^t 
gjcirt^a orartjs 

?ra$' (4t-OS?0)' '5J 5^53 deSi eScuraotosk' ,.(4e- W EoC^dS '^c 

003) 'saoloe 
^ow t 
Tiers (Sf. 3 t. a. 50O if si . . 
t o < ft) 2s.erl cocci)' ifJ' sd.sazi wcto^ d. 
j 

Sfd aS 
u&'f (it- OOF] aozo , 

. 

6 sratf Stf^ divert' aocfc 

aocb 33e#d 'Oesi t>>5 srios^Kb .^.SoS-ravb Rf^rf U fi *rado srod' (4e-s..0) sijsrtr sistf ^xiKidS dwstfi jsiooij rfjseocS R 

M i rtocfc 
. wwsoior rtidi^icJ dsb 

. * d tfcSrt 333d zJ^ olrsert 
wdd zA : &3s>tto Aiocpafic! stxrao?? .sJdw,sS eJetoj $oc&, w .sJwso^ ^^ fc w??^^^ wt; 
iow csa. 
//W/ esSort uoc*> ^. w^fJ oSd BJ.JI 

<S - . odd *j.l! 

x 6 wsSd wsS woci . w di^dO^oJi si^rt^rt wd^Dsrvd^dj. oddoi e 

" (4e-O3t3i) edd 4ot53 { ' d! . 

--* < 
L.S. SJSl^.eS oo^dortd z5edfJ Seed 
o 
eiiirt , eo <0 ss.^ wQ^cS dw^ Sxraoi wdd *>> oio 

' M n 6 _ o i? sicfci ^^rt^ ^e^> w8ois$Cj^ wsto 
earfck dtiSirf osSd w ziJdfi 53c3 srarlo . . Nj oijs> wodiwiss f3? 

D 4 tS& < - wddjs 

oow syj^rt ew^d djsdoiudjao^. 
wsu^^ *ai rt^o 
. srarodd. wtfod, wdd .c vo ( 

D , ?io3!b 
ci - 
sS. 'W5> 4 aosJex( as^ 8Sj8tJ*tJjd3 - ^0^ rf 3 
s5jscSJ3dEJc!cto 
bsowo3"jic5d oo^re jrod rtsdi t-ods tf 

t 

. wdd/a esid z-ods 
(dt- 3^0) c!Ooi> ' 

\ / f*i 

c5. sswoasj cisQrt 

ten 'Kci fr dodrari^ow 
SJ34) . wdfi sso&rfea srseid olraert wrfood , w. cJ j, xr^So 
srad^Kirt i-dft 
eosrartdt 
edd/eroe^edrtsto' isoto 3. TOO, S,.rtodo S3rtj3 . ad* d/sdcxtocS. . w t^dn d prod 

* oddo . dedd osid Sotfo^A^. oiracrt^ 5305$ tootsa 
- d>c ossss^ gft&to aaosid ^SUjOiraosci^. casta!^. 5id; 
sis> 55 slo a. arfessfiodd wtfssstf tfssL sss. Sort eSOf 

H trf O' D ^drt 

qjj 

v 

'5o s&r. sgsar desSe' i33,5i ft) rt: oSoc osoiiOrt ass, $ 

. M ,6 

wod w^ddfi wado 5Sd3 t^oek wqra SJ STOft o^oi: ESx^ 
.?rac5e?k 
c3(33J, 

ff cb. w ^ rssSc 

(J ut . Lorad 
k tjd^s 
5o*;f3od5 ^oc^^jso^rfi. e tftfcfc 

sSdrf wocrart aod issclsS? adcS ;s?j sJfio 5d*;cjO isa i re 

'8 _< roijt4 iioto - edi 

so^ ^d sssss aad. we 

rf . <4 

sj.^olraodo 

s 33 a d. 

<4o rraft 

d. wda^cS. 

fsJo sraS oirah iSed art ^ 

oo ddO oiijs tsodd t-^rt, 

wA f"^ M 

., wo*. 

V 17 tsdd wtirtjs ^diSNi'. ^ Oeis3raf\ 

*4 H 

o&sd-wodfirfo?rtj3> wddo 
crafi. wdd od?^ c5,6etf 

u . & i d diid rt 
saraicja sad sssrtoa^d. , rotsolocrtd soacirfefe. *! vvad . w 3u?rt ecb cS s5js>tfs>;&. ead , wri stocto 

stS tocSsS&A rfci^cJs 35 Stcs 33 i. wcid sjOi^ssJicroh waart 

i) ^ozlraode 5- , 

u d. eO od ^OGWO oii Osbci t5^ 

M Wi 

w,<3a k 'do^.dsjart ^rbcSdj. wO 

-^ fe' J v <* 

s DJ^ 'ioociOfs- xloi55d drocsossart wfrasu^ sracir!^ wrt SooJTO.dciO ^j3?USj30i:rd tS^i IraeO 

-^ M 

d, eoqj gjdsSJs^eS citJrfJSc^ siclci wwtJs satrap Ttoefcsgi'i ' Iraqi >ci 4 >ti> 33 rowolrstril I ' (at-3.2.2.) ji)20 
ss tffl,sfcS 4 , 4 . w craooio fields wrt oasrt . St. art stfij^ saorodo . as$ 4 ?kziJsJrtvaf\s5. srad, tf sfc wodi cDow siwscto jS. wr! 
sSfJ ^oajOii 
,cir\ sSed 
cS 4 r 

fc&Sfcfc 

dn rfos)5rad ^srt^oi 
t#eo 330 Se^SiSi sol rts!)5rf uws 3fsS 4 fcJi3j3 fr Vj 

sSjf n ' (a?-ot. 

JtoaOcf foosb asdcis fSjseo wossj 33 stttw^rti i 
aSctfoo O.iBS 

-j" t, ^j 

xbsb^tS ara,tt!0crti 

!orti i " sad.sl, 

-^ P 3*5iO3 B5J8I Risk eJoistiow^isi r 33 33 iti T^BSOI i ' s3ocO?i 
ci tfS 

' -* eoics^cio* wocJoin* sins<rtcJ aJO rfrsrclstfrt qSv* 
sfcoaciziffltfrt e. 

a e fCS 33eS 

sisjs^ steiESiri j^Kbc^Ei ^aS^jsfrtr (4c-*o) 

titfrts i5ddsjc3 ss rt^O *s 

c^ckiWft) 

tifSicS 1 (if-OOi.) roo&d So Sacrtjs aSe^oss tf. ti^rlra &s|s j'ci . . 

D -^ H 

, Srrt (if-OOr) w uos^,d sSXi ^N ^8^0^^^ ^sto. cS? 

frj _* 4 & 

d. (Sf-or) 3K5ori ssfcraSck' (at- .so) (*f-a.r) 

^500 xJsiO yrfo^cfc. iio^ 
SO ^o^rsrsraR Ocfis^Tti^ cS. 

J sisfi tiisedidi cas rti 

D w22o3i5recO:3!:' rax! tSsSotuaTOcOiSo qJfvXbjdfs^)' (Ae-LC si*^ rfods' 
wrttortoi^n w srasis 

, 

O 

a 

< olrsc SfS tfrtSOrt 
Rfe5 jiorfere Rrterre 
xto ScswocJ o&orn BtStifSs 
tort JSt^x* s&JossiSTtci! d^rtcipnjSsE! spst t.otJ j d/sedbQd l( sicSf ( i 


uoSsCrt RwroisusrtS rba-l t 7<jBqj< z!oQc3. ede Qcs! 

' /, f _, '33 k sra edc . 

. 

O eJ 6 

.js 

6 M cto. f wrt ci do. 

o odd sio, wad rtoqi, .3, 133 8 ert 6- ' dO 

6/ M 

w (Se-3t) 'c3O 35 . 

O V ff 

sSd fci 330 
330 iOe ucirf RK t53 s^rar' tfock w 
Je^sraci stfds&ssJ. fj xraro ss. dSeto side 

a i. t4 < Re sis f a 

W c&raer! cfS' (4f- 

BSrssti 4, 

Z?N raAcra dowsdj jrf 

^ 6 u> 0?>So2ioci 
sossft w 
^ &ro d. woixDi, Rwroiiiyo, sJjs^ rfjsrtoscj ^cdS .si 

rs .w D o 53 

t) 


W3JoSjj?ftX K 

& R5ii fc Srkra 
, sratf, qtebrrW 

- . 

w O , fraqicb, 

"wdcf re srs^ aco^, fioz5ci "aw . wc3e?ia clra sS^ ciO rooiodo 

(^ U> J M 

!o^ ros Cues 

w ' > 

oisO^^ 5fJSxtosD(ifCJdraf fSfJcS: we rt 

(se-o. tjlrscrtci Be^rt^o. arart 

O 

ow fj^jo^* Oortcoto siS^ <acS sSjs 
ratix! 

^ ^ . siib 

-J _t Sim' 

d osoisd 5isEi3ss33 u Sd BSj&^isitJ' (Se-OFO So; ee-So&O *radf3 

M ' tJl O 

ad. eSedrooaodtxo ^ Etooddoo ridd: . 

' 

iw. Dis&oii as^i dea^oio oSSdfio, sSe^uartis! rf. 

w nJ> H * iCtocd5od 

wrt <ss . wtf Docile Ssto^O e?5e< ena.^ 

v) fc\ iJ & M 'si/ 

cSO sS. 5to& w^ isjodjsodjj) s^.d ^MioaN e 

^ , wai, srasio^dfS, ^o^, <Si3c 
5ijsr(rr{s?od wo^sio 
$tirt*} 
xrad^fio i^ode sjjsrtraod Fiddo iode Oc^oi: die cosio^s^ s 

cScd - tied to / (isjeriikESScsoi aou MM , efiodi>o&;$> 
srfdsto^ fi Ei . fido^cis^p srfcisicrafto t-cfok, sdd 

jsrtraod tfod 
: 4dodd - ^S adJ3E)f!rtJ3> "sidid sradfid, ssro 3^ dd at tT wdoscido. jrfdd^^Nf^ S^crtjro cdo^srsrfSodj ode 
djsdiddo. ddd^^N w^oddioio wiodd dj^wdfJe 

& H 

. wd^Ood dddJs^N wfioddicxia A . n wcfc^ 3. sosrt worort &sri w 

t) t+) <X mt .Jt . 033, 
^ wdsd 
eao ^53' //oo// 
* I /do/ 1 . 

ti 

ts.C53.rs' <333,artort ACs5^53Sft OC*)^ SS, WBoiJ 
66 - 

La ^A^jsoci Bsroxi 
A fSjsettof sSOoii 
{SjBfdfsf sJjjBKn 
D3JJ3 in^rSobO oiocrtci ' 1 1 01 1 a:? t^^ii 5>f sS'nBCSi' 1 1 
iSoi 

iiOCl WjOtf C&ft? 

fc 
, WCSd ip3,?jCj OCvSodifiJ SuJ^O^ , ^t5 Oi-Si, / (3)f c 

Eras! stock 20 a? cS (As - 

V 

sJi < 

_ A 

ecio js na.ii 
sarto fio^s w;^cioi sSj^ss d, w.sra 

* ' & 

^fiJs eo . u ^sto ' ef i' ooio 4?^rj5oi>^, //oa.// rfrtrci 
5awws83Z33f4c3. ecid //055// rtod ^^oiacii wrtcS^s^rt' oodi tsc^ssd. tJjsaS 
cSj i 
rorasrf asrsort sS ssn stol 

(if- 03.V 

r^ rt ioc^ri fio cieSi. rfwori <s;5sii3a 6. . ,, 

tJ tJ t) 

raoi: co . 

tJ IT oo djs eeoiido isowsciNj <e^j33 d. 'wo 

! M (v 

^ 'Sdw^ t; 
^d //OL// 4^' -Sjs>3Sd web USjQ sfedd - 
: rbresi ,3Scfc' 
wda t&/W asioiaa?ia aSe^ass d. wdd wO oixo ' 

' oiisert 
O 
oda o d. 

M 

D>rad iaoSoui LosscJS ^d. //OF// ' trerecb 

titB ^d.- Hoi.ll (|)CC!or!EJcio5a' >ow ^e^rNOiaO^ edda 
Sjsdassd. wQ 'SKI rtjss^dri^a, aj>< 

< j n * 

rioe^drt^a' esaart 
iaowadda. frodrtda <ao djs wD dass d. 

' " Rod oodd BS.?JE>OCJ o^dortd> 

ro o 

^d. //30// Saaod 

d^ cia tfrfcr* n^tf zrarira? 

eTOSkJjfcSsJfi^ wdoioia Oe^oio 

risk. Oe^oioS: , , 33. 

' h. c4 i 3cbA 

TOtiSf j!3>Kcbsi^rf jSjsfQdjf csKolrsurt 

srt' (at- (Sc 

s.rt 11 / ,|) 

t^ode tfed i3ed uaqisi stortrrttf;^ esioxios, aow ' rt,oqjciO ssoijos. 6. esjri^rt, Sj 
s3e#Eko53 ' wjJsra ts^sistocO 

N xrazjj^art olraerra; waart rfj 
QeSoi>> sra^iert L.M 

io' oowo.3 d 

-* -* 

. aocfc 

t^odc, wsJdo 

ess. do. &,e. sb . 'rortd woQcS ...... fSsSi^ KJcSisJjfja^ 33f3 

TOdssgdN^ ^s^cisr! 'dortoda sse 
' ood>of, ro^-^jse^rt 
ifj^ ^ocss'ri 
<ad5 esidadj 3dck woe! c3cs! , 

tf 

. abod^c! If/ (|}CEfc JjSJSCKii wd^ood 

odi un^ocd en^srt . ado aorfe f eooo^s. , tsciOoci wdcio . 'aSciO cb 

> M O 3oc3eds3oc& d. , escid 'sJd'^A ' 
wsidfii 5jtf raoisd- d^asid. ESB*ji*,tSj8e use jd. rtocb f^i. WfJ^A we . 

- o 4 (4t- srort ?>r3i 3dc!o >& ci d, fjj&iNO ^^t, wctroh 
itOisS srort 

a. (4c. UO/ (g) ? SesS <scSf 

qf33Cfa skew 1 

sAcci^oixD, 3:3 EfcjOrtobei^ craft, 
La 3ffca?5 (AC- 3S.3) SSFJ t$x& t^sj sJ,fsS)tjs;!ou3Cto '35/cb iu, 

SsifiH 

Eict3 died '^sSs 
^ 
estotfo&si uocb srart 'adiSefe ^Nissd craoioc oosnri JJo,cto 33 
was 1 aow 
fcorttf ac5ea8c3srtz3c^. e^cis, 

oofcoa ois ea ^31 d rtob?k 'wod zj,^oi> rlood^e rtddj 
sciA dr3 

553 N jJ 

Tf SiiO 

siiO &ra? A 
' Re u 

l W R 

s ^ptsr s>c ero?)' aow 6v eortQ RjsraSi iist^xcira U03 
s -SeoiidS Sjsssi riussctiB f 
ac3s.si.sS ,3 Sjsco fif uaivM Sd, siRGzSjs.f 

ft ""a cJ _ OB (&t-00 
wo d. S^ortrt . 

(-) a siortaocS 

u ^' j^ 

xJorti "4; a ^ori wdisJ cS. 

j 

d. rbU S ESJS 

tJ 

wo&oo a^a, cqisssci fSo Sowo^dfii ssadjsrtdcij. t3<t 
od oodf 

M 

C{ ?J3 SJS.&A 

tOl* 


Ml Sorti stos FloiiO cij sso gicsa, m rti I J 

< i^ u A fi 

i 
d. . wna. 

D tsu.c! .oti d iiOois 

W W ertsb 
urt s!taS , aoacjjiS s^r, <& La >? 

OCb xi^ ort "SidtSc^. xS^.d sba SaaojiiSefe aocidi. 

^ D wcStfo'3 e^ 
wo. s k ^r ^,4^ S^rt^jfc rtafcrtsb * * * , ^qttcio, J^cb, o3j8jf\rt#> . A <sii33,gj3ode3dJ3 eo . 53^. o* 

< w M n t ? ES?9cra 6. 

eA uocb es &,Sd to c3jartK>a;ie>o3i 
fifirt ^faoron wfJs i-Ocio^ E53i^>c3' ^010 sStifJ ssxrao , atos. 
' a8e^3e 
obi, rtra so^Jdrttf et? e c5. <stf ftti>s$Ci&ocJ ecis wosj^j sas^jrerta^iJ. 3* 

d zii > 33 

' 5. (Precise) 
^d. &.) 

rf. , 'ado ici> 53^ stocir(o^ 
L 

6 'Over head poetry' 
c!. encb ocfc ^ 

SSi^i 

_B 

sas*i oii, 

' d. ^,-So3jj>ocio ., 

t (J rfdcfe uoccb <lrsa toe abort 5$>rar wrtrtrtoci do sj.^ 

-^ ' 

' a^s 
xraosrt^ 11011 (4-OO) 3! Q3 M W rbo. 

rttSefe. ecb 'd 
. art 'w^as 
oci oii 

eeoii wo fto. dctoo5. sS. Jto,^ s$ersori<st> siortd df), 

Lod, icicle, osoicii 
o 1 ' d. wdc5o3 , LosscJ cSjs'cSoaKJ %5 sSed 
^ fiaci stoasrt* <siosr5A ^ E>tf3?jo Sj^cTsrt frecSd, s^rasici a 
jjcb jSesJo^sroA ao^^rf. 3S3asJbresS 

OCl ^0015 ow i ^oiiO w as. wfdotjiwSJcjo edcUicytran ar^-si533 d. ww 

4) M 4 ' t - ci S 

- -B frt M 

ocio idcicj^ S3tJ^ s^rarsraAcJ. 'u^5yw^ ax^ rfoo 

33 ., 

6'lS-o 

cS. io?rt rt/scjf, rtico.sici, dEds! a 53ow , 

DM sSzi> 

id ess. FS, ifci, wostoort arfj kert si^osreft crartd, 
.an!. 

I* D (Jt3 rtodb oiraert 3J5rtrro)Cid d. . wv si* ^farsrsn ar^rAci a 

'_S^ 

hsS. aborts fecf rtssjs>*wsdjcii. tfed, jsee ' 
Iroed 


Secis 

EooilraptS toied noil " (ftf-O2.S) 

bSrt^ .osoic! 
5 todotfe.' orv 

w 'esicf ajo sio ?' aloft * 
Bs &>cfc craft xb 1 ?^ 

rtS a^ssf osatxb ciraeo 
KC^ stodra^ Sjo5i<OoS} Tfau^ tradsfo 
sfeo ,3do rooiodo aSe^oa Oc^ 
$ticd>b 
aidab esiod xb^O eJ. t osoiod stoa rtrastjAocb iJf3?<sJ s^fJssaA foto Ero,racS 1 sijdo^rt rbcfo,cJai5 aso.&,ojj} sA sraQnart 

oosrOs esSd 
wd-s sicidO 4c-" stoc&ss ; wad rboccfc todosj *to srorto 


' (4f-a.ot) oow , 

. ecb eSoe -J&e? 

^c3rt u^o? A rt, teas, jadsd 
^ocj5!sbi 't3tj iS 

j-od? aid, traiart*; waort^, vaOoR,-.. srodr* ' 

s^ rf. <sRdooc;sA wad ^rt ^ d^ra a aSert i3e&/se srart cfcafctooac^d wafc 
add wo&s was , 

d), atou,, TOocte^'stodrt^ (stortr^),. 
3, sau, EbjcfosS (ricSrtrt safes* (stod 

soa' . 

* e "*) 


?todesfj Botl A5J. ' - ,20100^ I ft era eft sSed rattoad . toci> u^ 3 drf 

U M ' -01-1. 

osoisd tosis sd,^^ A . 

- -'^ d o . *<4 stoad siBtasS itraa uodd < d oS> ;a , oo, 

iecb, 

f , .art), 
o, zso, 
, tpeds, ' ad" JOO f oar %u oto 

sart..*h. stood tfoc^oaba '^sjoaJ^ s 
arWs' Sori.tSQoa woii^ireoad. 
: q 4 3i fc a^ sgu v 

st>SosJ5DBoi>d *,artto &teiS XXVI 
roblndo on himself: ^ju - sir 
fc i ^ $u a.r 

^osoiiSs (sio): JSOCSBS! scSrS sidonrf t?ri 0-3 
vsi " V4. 

J2.L 
OOJ 3St3.a. (So): 3 JW 
OJl. 

(So): sores otSFS ScionrJ' vrt a.,v ^u uo 
uanto, OOBJ! (ors.8) sd^sitS" 4 F 
Sd TOic.3!, ^03, -au 

H x w a.afc - 

9 L. sddoiw tfcTO^sjad.^? asijs&j^p end. stfdsk 
^, , .'<* '?& 4 d .saff^s^d^n a^erLo 

atocb 
. w dsir?id zpsrtrtvsnoSje tro^d^. siosi 
nb ^ dedd WTO, 

, ' 9 

, ;eoSobe ci^ add dedd WTO,* dcdfirtort sat. 

9V D rorsd i-ode si^d ddird ^ 

jlb TO,9o3aocS des!^ ^oacrart, wor^d 
ospd 's^/tfos^ari wosrad *8uoi ais^rt, w?5s^ wsi JOS,, sfd -s^rteoci rt d sraqJfJoio, sia^Ofj sioicraw^js,, zsrfOrUs ens: 

. *enjfio fc ^OErar{i>o , o: 

wo ' ' dtaad 5^04 ^ sSdrtJs- 5 4,. si, craxidodo 
<aod . w 
wrad sj.sjaracs ?Ri6oi azScstera 

-^ 6 

01 fJoio s!^siJ5fid s. edo wac d sraodtia. 

i' otoS wansc^? aosfc . Soodi 
sfeloo doJ 

rn fv> .^ 

AjE305SOtwCi3 JSZSS^dd ZjSSrtdO Soii 'jaDdi , wossb srorts Jk^ d? o^rad ^ 

', ?5?Cid osSjscsp 1 $j3C&rf. 
eado ., 

D IT 533^^0 d^Jjd jrak:^ srarb 
croQ sSjiiQ^did. -edtioj did 1 y^ciS ^ew: 

> 

S fi* TtiOodi 3 . " 

aoaai xra^ jiort aa aai airarttiiocisi 

e*i{!S-'^ Jst0j! ' BScl ssBjfcsiroi 1 01 1 
ssdrad 
rfjsco ass.si aSSi iSQAj xJosb^i t^slDod 

fc . 

t^rti. ^erfooSida^dioXbrfti Ii3.il 

' eat Aft'eA <Donsi ioaaS '' rbtsrafcf 
33d* sio^d i* S^ois' fc 
SS woi 
uei -i .5 OF rbcis 
ede ^ioWjdS tsrit^Dss 1 1 Qi i 

SfcfA) 5* p33| Eii^Jd 5* 

1 1 5i i 

ddssi. 

1 1 3,n nvn joo o , 

tpaoss QjSss aosaBB-. ?3S,f sis 5Csfi,cs 
^aear ?W sSsZosSs 1 1 01 1 
^FS d si^iOjsR TOPBTOTO fisJciJsKi 'f 
sissd, .aSsetf d?ait oireos aS d rt*5f iuoci 

Jicicb Krss^R 1 uocSc sistitti 
. oqiro 
.. aocSd 

4 

1 1 3.1 1 3d ^nd 1 1 Oil 11-511 1 1 a.1 1 sraxbrfesi 

sis casR AW sJeJii a&ti jJojraos 1 1 n' . 1 1 '*' 3 st&c&s 

aatSjscqii . j^jfcii 'rf*> fc Snaos zlssr 

iciflf ajjfwi .<* ijtrtsCjart R?ws 

1 1 Oil 

C33iSf^ TtoCijTOOSsI 

. acsn>J9C05iC 

6 , tf*?5: fixate Scfc&j JTOO: 
psri-oarort satf- 
SobroOQ EfaSBosctoi rbcb 11011 

Etoatooc&i 
scbrf tsrfcbt^Mud, Socbi <gdcxi eSo3jsU>ocrorto5 SSS^EJ ^0331 ertjcfc Ssi jssi s^osJsbsa i ia.i i 

s (i>ac{j*> sirazfcai of^ wdrfrtsb "* 5340*. srtorra fc o ^ofo^dra 112.11 

siaftsjoqs cfcs^S Scfosraro lion fcsicrei 

ctraerf ftrosJ isoto zUadi Soziocb o 
5S"!fe&)d aidjtog w<Sa>3di z^id T^SSTO urn stocfoss 
waSa otrop^iratt 

ae e sirtd* oasi sSe^oSxj' toosS^ass iicxin liOOu SsJ tfdoajSjdcb Sestoi tot^ds sixrocfo itosi^d sidolraeft nojn 
do tocbSO ?Sow sSd tjsa^d sfcS!Jdxidw 

AraeoS) ?oo^| m^aw , rtadDSsa^ gJfifc iioa.ii 
wootrortcfc ^ro^iroosi , rfrffcrf 
. ipadsri tsfiociirf^ii SORSTOI ts 

sstoOfJ sS^cran^rtOBl ASo^aSa, osraoai 

AraeSO Su^dasd ozsscoi 
Lsird ta rtod ^erfc& storfasj "tssi^ji z;S*d Arae&sSdb 

noui 4 *wba! fts^fc .adndttsi slraecfcS tfdracjvb nOii 
bc^ortea SKjSsteOXii ascideaoti $o*ii 
do idnd stoji/sfdzii sgad^M Sj3iira 4 f rtiKtoa&i 

e ?S>5is33M 
ro^j noon ftc^d 

5Jrio3oi n^orooc? 

aiirfoiiei 

TO sijsicSrioiiei rfd^^rf rtorfob 
asbrtodi moil ^ -di^wcra* 

& 

ois eo&stS cfcirf S303SI rlrstaoro owbS ?Sb*(5 1 1 Oi i araora 

1-1 3\ I aS t*eei sisiesSn. afo&pf Ii3.il erturt tisdrss ctpsos 
ass z!j n , beii wfrt rasib JWi.i n i 

irorf Jlio^ siwrjsst' 
' f dwarf? 'art 
W, 1 0*1 1 

ais ebrttea s^ jaasci 

1 1 OS5| I RiC Tb^SSSOM HB^Sfif 5^* BStW 1 1 OS.l'l 

roai si^jjr rartlra uaij^i ' 
, , Oi| , i, zidrei 
jt9 u,* fc <a' ra^ noun b^sois sirfSi ^>f^R Sslacraois d 5)^153 
e* S5C5QBi,os3 aaut, .sfa,rt S n s!i sosR au &Beif i jasb) aocs3 1 1 55 Sd/BfsS 

1 1 .3551 1 ^ cS^raos ee!tSjj>rf ^aisi s>^re ero^Kb raalfflfS 1 1 s^ sJsaartro 
rt alracwfi !4ossr<,i ^troc! s^sS oSjsecss 1 1 sis^e 
rorfisstfi eroiifcisosfl &t$ s!S3 1 zialc! rtSi zi&Roifc oi^tsz! 

1 1 3?tjfcisf a' J) 
c^oio rfj^r idLsjSi SicoJ; QS ssjSro 1 1 a.oi i ua.on i dual !S . 

3 en>doi3 aSjsesg-^sB&'iSrr asti, rt^'fji 5S3ji 
t3 sraqtaaO ' Jean ^?il asJci iia.3Sit Jtforad tpatfi asrto&S tx>4 oato ss^aos n 8.4.11 

4 

Efc AsMtosgJdtS aidoi csafcR sfrqsoro 858 si fss fij U aSi tjJid^ i 
oj3f aicJsJi|Jru TO??' of aj^j tf _ IIVSSII S>Bti SBoisrictoa Q^eS rtS Oi 
ka} 3 ai3 oiasfcsss sjjoti i^ssog 03 raonsrf 1 1 vui i xra S&0JJ, 5 sSodjSi tsas^R trazlss rfebio 3d,j . -wi*i.i..vvv 'p^rfvv flf/AS^ycv 35 re tlracc^ if t>aS uaSo^ tis^di wa^ dtSjst -33^? 
fctJJ cicitJSiOf SOJTO aaifswl Kiy 1 iJjsfuseSoiRi nS53.li ertod aric 
de^Oc eiJss.tJ 

>' rooi trot*! oiis"J!! wS SaJ slse^e 
tirf ' 

Sot SSrtdd 

, M ! Af^i a!K)Fscio&re3i 
aort .5.30 08, V a ^ 


t3o,S3 '^SwMit i s^arafC!? AC^JW c5f^ 1 1 
drfrs&s sj 112.5,11 33,18 aJjSoEiro^i KSsrawci exra 3 1 1 .2.1 1 

-* \5ijsf5Si 5 S xiops^ sS:r 

sstfra tsisaa. itSeet rasi: Jisir 

l t tfrsf Sl I503TB5" 1 1 aio t^jjfKc? 8dc5>l EisJt ^OfSf ,8$c?re sd^aStf aJOl 

fUl n,JJ5ii < Ofif e 
dtftsaoa rtJBf^l roos" .HWS OMtox, mttjaett store, 

E33 a??i j 35 


(Sort rtfa^fi 

x . Ill * Il00t " 1 1 00 Sortes! -Jsid ttt I *,SftM (>* JiSSajJKnc I'lOOOII ssafet iiooon tat tsqs$ tfos?5 bcJ I , , 
u 00.51 1 S33C3 i 
I ?5r5ssJ ssiif 4f5rt i dir ^Cusrs troche noc 'i I OOy I SB r/'sii^sijs tssrsSc u,a5 it 539Bw. rtes I nO02.ll i jj,fS iioiioi> I eor{5J$ sbfx 
i?s'*a 1 1 ODWi I ess sfckater srocfSc css>isi>s5| 
^ac I 'd)f rbds sisis i^tcicf5J5 1 1 ^si^ tsiiiot Soadd : i stfj' 
oi( isBrsobt ri? I wro wne IJOJ)OII aJSS, ^fsi*. .1 jisajfS ^c so 
'IIOJS'.5M it 1 1 BS 
esici I afasf, &)oO4f 
i rteos ts&ro I 
1 1 c! !53oi:r ewsSjsts r cssi 

qiftt d 13 ^f fSt TOiij9f?3 I ^fSlJ? O*J9f R OSOjJSi 1 1 O.S&5I I Aift>ss i tsss tfr&f Rqrews 8i/feS/f Xusre 1 1 ffS K5G3, * TSUtiSOS I TO3S33 C aid i araaSsi wsk ?SnS, ^01? i ' 
i, t??c33"^fcs ss^; nnaoii . i as 

vet T&avM rff ietass l rtoai? 3^33 o5sf^c.uoa.5('r 

* ' sis ds' to 
c^ 8d,Bsr! fc^wrotJ I aifi S>te -vfoti^ wsritS 1 1 rta&4 1 

' - ' ' ' -,'' '*.''*"' .j ''."''' 

5 33S5ES33 ;^f fJf ; 8Sa4 .1 raofcStS X&JJ ^ JSj?'^ 1. i'. '< 

'tre si &^V w0'*3jcf if ' 

' ' l I 3J3 

Oi?3f * sSdOf i sreoisf d i jjtf e)f 

10%' OH I f^S 'S^sto^ ss&e js,tqs ssoMd i 7ro,38j8f tfaraif 'i , , w^'cred r!f os s!*,0 ticifcs ^P5?iodn 1 1 nat.ii * Cc 4 1 raoiis^ci ^Sj^fssi rff37> i wsOiS rtjsa3& j^sefie* .aScssSS .1 ^ d * .ctss* S33I3 

' . ' 1 1 OS ,w8o?cs i . 

1 erosiac S^JSCCSPS osrtsft. 1 1 i 

._5rlj9fR|f, I tfo? wdwurtra i DEJS S.siawj 1 1 OS5M I KSi' OCC^ SjjSCi I S^tStSf 
WCSSf ^di?5f 7SWC I ?ra3?33 rt^TOC! TOBIon I I cbrt ife&5>f rffwS^ asrod : ^*JS I stort uss tnso^d 
s&rf Retro 3#J9f S i 5'f rfoiicJ Efcoaraae 1 1 OMSSI i i w5 ej 

oJntl . siOos^ I Jto qtSj roaiw oi|,fU? croUf uaisS i tt trosioss cbStf tirade i , 
win? i i aiss rtjsfsi asres&f 
sbts J3son^s5 '^rsfS cocjon? I S3ff | CTCSC&fS JSSE^J TOMBS'; 

c: dLac f i qSf^f TOTJ^C sfcrocS 1 1 01.0 otorft 

'- ' t noi.au 84 tpatfro rfcb'lro sitto I qjMj^ oii-S 
rtsrsr tfa Sois&J L<teDjsS I iSjJ a< tfrs 

T j u t*k as&t aSjf33 jfcKj^, -aa^ I iSois- &r$& so 1 ^ t^tSfj 'l 

#5to fc .20 jJft^SJ I *?i 5TO,rfS rieS/Efc 1 1 00,0 II i iec si3,zJf3 i ire? iJSSJBE>HB !$J?a tf&Si "I 3Ss-$> i cJfiS rf^*? wste j^KOf ajvsosi 

sfcrt, t>tjnsc$( wtf r 
* t 

' 

* dart SM sa^e^sloigji i sfrtf g 

sJStfto i w,^ BWS^E: rostra IIOFOII fiof rtacto t^dRfs^^ei j&fcjd jpsosf t*a 83 S b tSra iff sgiifc aStti i j , TtCS) ^tfCJSfS I e^J3fS5i 5S 

-tiorSeri iy 1 1 OF3SI I TO ffStfBjraC I t&;,!D 353S 3? SJ3S&^f I f OF2.I I 1 OFFI i a u c;o5ie S^csj a^tcjc s^tjisj rontro 1130011 d |. 
^f 100011 &sisct o&u rff 3^53 i if s(a& "SBS te>& ii.30a.ii S3S3S3S S^rff I wow . , 

Of if il?:a ^cefcfA i ,ais(s!sgs. gjj' 

ciraaaa* i oiu^Rf ^tJ? A'|s^f .).-, i i I jiert-jt ,, , f , f , *...... 

''...'. ' ''..' '. -II- A: c*jjra (rortsto STOJ&S)? i acJraS aS/rsssSr ss.rtsftsf f)r I 
jtfsSfrt ' qnetoae i ^oqfa sS.dat 1334)33 8j,KiOt33lj! 5>OQf I Sjse^f So ajJB,o5f' fJ ^Sfdf I'l -30&.I I 
' rfcCb iDSSB I 053 .o&ijtoa? SSrcwa atpfjsit .S5 eqra^oJsf. o a^sJri ' 

w*.' 'O^ssSF I ?c!j5ir ^EJ a^tSoinoSOf 1 1 JOFI I , sews rto&5iJ5^53 rt;0gj i sS 
s5jf ^.noijo^ c^3rtsi5f^3siSf t^waqir I oto-x oi^qsr rtoSs*Jji^53 r^oqs 02. eqra^ois 
JtfSjjsSoai ajOE33,KB3i35oiir O5 Si 

^d Eiaos, qjBd^jsf tJ3^> acioij^sc! cbt^o s^si^j 1 1 
sSsSosdSfcats riskqSrO-3? 1 1 it I wqi ^AoJjseqjs oj? scr^ n^,!ifsSs,3o I ) 
i&ffgsioira I I SSI I - R8J Oi20 1 1 x!5f oi nts^alois 1 1 
sgcS csts3 i 1 1 

: $fr3s i 

! eretjD $j*e Jisirc tf&frsssf^ i 

1 1 ska aSf 1 1- fS: sjssjrrf^otor^; Mod, i 
Ortcucj stoatSc sherbet rfcWa^sao oaScS? R&ai, E&odfe 3** noon 

V \ a ' & . ss j^CBaosJe Etoa,BSo ipw eSt^t 

SsboSs sd SBC 3 4 esjo jiSjsf o^sireo 1 1 
dr!rc3sqSr ' Secxtotioia II Z i ai t sdtf.o ri^o td'-p fs n 

oijs?rt 

Jtoflt OO 3C3S CJ35, cli 4 f nro^ "nJ55iSf; 1 1 n ste^ s!x!,3o soiree tjb, sSsfsfcrq^- 1 . oSjsttjo i 1 1 Uairo jiiAo ^o 1 1 , , 

o . o 

siy sfcS? , 

fc J 3 jjo 'ss/n 02.11, .z! Roidb ,jS 33 CINO I 

M - 'J 

o i II 6. tj c&o eboiia 

-J> 8 

d os fef 3 dscJ (Jc Ri 

' ri rf . ^ v Rrtrsra. . ,. 

8 -^ 6 

r * II sasd HUSH ?jiJsE.odsSf aSf 8^faloaj?Jf t^aSrft 11 581 1. rtjtJjsfsrarS 4 g^ss $00 
u ciiiris ,ti3t.M vt 

ii i 330 B5 4 f.s&s e *o 1 1 ,5|S,Cj3t^JBf SS I 
3J3f E^SoSJclr&C 0*5&cS5 So^RiSJ! 4 I 4 rfccto ^aJoin aprar L65!tc!sjia?fflf 
sj(lc:<j ftf&f SJM i 
.1 JVO rtskt33oi3j agrafe ScS^s 1 1 ti)8f t^JSSSif ^ 5rf l S5>n83 r I I 3.01 1 ,o ois: 
, 9i!.S,esJ 

S fcJ OS sra . 
' s! 1-ia.M.r ! iw8osci 3d* I O&E?S 

na.an C I I r&C S 3J3> 35"fst!te7& II 
*~* y w j 

.'.'*' *' -* bwoqfc web re BOMBAY GAZETTEER. VOLUME XXIII (1884) 

Page: 657 

KHANDKI: 

vlahipati was accountant of Aigali village twelve miles eas! 
\thni, and rose to be minister to Aurangzeb (1 686- 1 707), 

barren wife Timmawa daily worshipped Bhaskarswami al 
wad village about nine miles south of Bijapur. At his 
jction she attended with her husband and they received a 
sent and were instructed in devine truth. Mahipatj returnee 
3ijapur, resigned his office and gave away his property ir 
is. He and his wife became beggars. At Kakhandki the 
age authorities gave them a house and some land and thev 
nained there engages in devotion till Timmawa gave birtt 
twin sons. Mahipati died at Kolhar on the Krishna twenty 
D miles southwest of Bagewadi but buried at Kakhandki ai 
had wished and the basil stand was raised over his grave 

the new moon of Margashirsh a yearly worship callec 
idhana takes place at the tomb before which two lamps an 
/ays kept burning. The inam is still enjoyed by the mini 
ants who are descendents of Mahipati. riozab' sfoi^vb. . 

t 03 naO, &>ert sssS <5cJ*'d- eoodori^e - arortra zsaoisaO isoeo wt^ a??id?S^ cn>5rioiroe 
^odcxto aStoi sicicfc cdratrt Iroo^d, 
eoodori 

, ro^Ood* iiow3gr!<?e 
: 5Josa.5J5?afo^ * 
OJ3.S arort rtfeeadA osid EJosDdCbjbtf) <aodb 

' "^ T 

rtxto 033SC65 r ' i r 

aosuas Bwajoti & 

i T 

- - ^^ OSSS3 


r i Mv I I I 

Oort otoS 
i i r tsob awe* 


obS (>. ntoo) (nt.a) ntoei no 1&C.O) . f r n 

OK& tfi, (Jon aottJw 1 

I fn* vu\ I 000 rtxto SoSO^J ^1 r r UMb 

I rbo> 


^%d (ntw) rto aaij ro r ^ OSBD A (6*S3 (noav) rtxs> SJjreb usito dosuw 1 I 

1 ($0)Q$XQ ora.u 
ei sJ.e.Bs3t9tft'' or OF4. 5^ t"S)C Pt?C"^iyy'>?rjO fr)E'^C3^SCJo ' C75). Jn3. K>J5? Q 

357ow OSMV-) oWEwC^S'ts) Ji^C/DCTSCCSJCw 

. OF; o 

OF Ot. ^pror BJ,^, sS,^ : o^.lc 

' - Of jo. die 

.JJ. <|)C 38,. . (>e t 3t. 30. 

3F.' 

3.0. 
8.0. 
8.3. 8.V: iici troos S.L. esbjjrasi orfd 8,0.. 
8.F. 

VO. V3. 

VS.. aiddnqlf sfcsztr i . sisose VF. 

S!0. OFC3 css.eo^.Q.rasict OFi OF; so. OF! 
ari ans.oois OF. 

tS 6 OF 

OF 
OF OF 

OF 

OF 
OF 

OF SS.S. 

sss.. BJ2.. rfsirt^ri esfcd 

35U. 

Sir. 8.0. i.3. 
i-St. 
6.SS." nrarfd 

i.1. 10. 
2.0. t>3 ta.. <|)C 
is?. .1. <|)C itds 7io.de, -O : cfcsa^ortd raaid ssiid does osjid : So. TiO. CS8I 5j. oreso orvr OFCJ3. ertsra J 

-j *_,_ : Uc&s sdriQ ?St^3 

^rD SvwuS^iu ortd 

)UI & 

ortrf ^BS, . : cb" - 0085. 
006.. 
OOt. EooQ BSEi O03> '>408. A Comparative 
Study of Sarana and 

Dasa Literature 

109. Centenary Souvenir 

110. Evening Talks with 

Sir Aurobindo 

111. Future Poetry 

112. Historical 
Documentary of Karnataka 

113. Mystic Teachings 
of the Haridasas 

of Karnataka 

1 14. Poddar Commemoration 
Volume. Bombay 

115. Bijapur and its 

N Architectural Remains 

116. External Relations 

of Bijapur 

117. History of the 

Mahrattas (3 Vote)- 

118. Sri Aurobindo 

on Himself 

119. Sri, Nimbargi Maharaj . . 

120. SUFIS OF BIJAPUR 

(Princeton University) f 

c 
Dr.P.S.Srinivas 198 

Bijapur Muncipality 195 

A.B.Purani 195 

Sri.Aurobindo 19 
Karnataka Research 
Institute Dharwad 
A.P.Karamarkar & 

N.B.Kalamdani 19: 

19! 

H.Cousins 1 9 

Dr.MANayeem 19 

James Grant Duff 18 

Sri. Aurobindo 1E 

Disciples 

Richard Eaton 1i &jxSJ0 JLO, 00 

a,a. ovtJ m&ottt 6,.(cn.) SLL 0051 
OOi 
OVf 00 
.>^,(OB. a. rturt* esi, -J 

3^, 

Krfc5 di a.o 

o 

to*rJr MJ xfc>c o 

* rr^n^yfMr4 AW. ^.j. , *. (01.) a. asetoo So* MO 

to.e*. oa.tj v 

Li 000,000 , 
. . ",>st owo.oto sSjBargocJ us*, (sfcws) vt 

5.L vo.vo 

StCJ 000 

... . o .. 

e t n / tt uorteB aSsii cnoiifc (wy 

3IJ 
t* w3.6, SJ.Lf 

SO JF !(Jlr 
wi 
osofcei) FV wo*. >.( as.) 
),ns . gjssosoi 

&F 8 ( .W.MJW> SiSSOSOSsS K^l) B f* rt ft _lbrf 

"* *>"" u i o^xn. Sortdri oits 

3.U. (tab;) x issjjjcl Bo.a. JSS5C3SS atsroxi L 
va. tJ35Fioc! HO 
!>0JS SJoi MO 
VO 5iO 9)0 MM 
JO It szt! o StJ, SLO ess, a.(cro) &. 

far 

vo vo 

JSJMS 
0*3 Osf Vi.,Vt FJ.fC 

i.0 
03)0 5 JSJijuob OMM 

6 t$iAC&9 tt 

ws to J. ?3Jse<TOd 

S.. ^ocSAoii jJortA t. JO ^oaL/se^cJ 

SOdOJD 
tsi|e ec?.a. osrfd 
d. atocsds , uodob. w 
UsJrata^ j8 A Sof "&33 d.