Skip to main content

Full text of "Ke kauoha hou a ko kakou haku e ola'i a Iesu Kristo i unuhiia mai ka olelo ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on maehine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on eaeh file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it ean be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability ean be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You ean search through the full text of this book on the web at |http : //books . qooqle . eom/ I ANDOVER-HARVARD THEOLOGlCAL 
LIBRARY 

MOCCCCX 

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS ot 
Bovdoln College \ 
7 / '-? \^^;i^-r^ i-^. ■J^- ^ ! f' .Ji-^ LL<*Z i^/'i ii^'- ^ KE KAUOHA HOU A KO KAKOU HAKU E OLAl A IESU KRISTO, 

1 U14UH1IA 
MAI 


KA OLELO 


HELENE; 


■k' ■■' 


^ . < ' \ * . r\ ^%\ v.,\\>- \ • • 
A 
UA 


HOOPOKOPONO 


HOU lA. ' 


V 
////,. , 
NU YOKA: 


' ' . M 'l , 


VA PAUA E KO AMEEIKA POE HOOLAHA BAIBALA, 


I HOOKUMUIA I RA MAKAHIKI MDCCCXyL 


[Bawaiianl8mo.] 


1869. 

ANDOVER-HARVARD 
THEOLOG»CAL L1BRARY 
CAMBR1DGE. MASS. 

NA INOA O NA BUKE O KB KAUOHA HOU. Na Mokana. 
Mataio ....... 28 

Mareko 16 

Luka d4 

loane .,..«.. 21 
Oihana ....... 28 

Koma 16 

Eorliieto I. 16 

Eorineto H. 13 

Galatia 6 

Epeao 6 

Pilipl 4 

Eoloa» . 4 

Te8alonikeL . » . . . 6 Na Moknna. 

Te8alonikeIL 3 

TimoteoI 6 

TimoteoIĪ 4 

Tito 3 

Pilemona' 1 

Hebera 13 

Likobo 5 

Petero 1 6 

Peteron 3 

īoaneL 6 

īoaneīī 1 

loimeīīL 1 

īada 1 

Hoikeana 22 aAtBdttioiL 


KA EUANELIO I KAKAUIA'I MATAIO. MOKUNA I. 

Xe knanliAn no leau, 25 • me kona haaum. 

ana. 

OKE kuauhau na ka liaiiaaoa 
o le8a Kri8to, ka mamo a 
Da^ida, ka mamo a Abembama. 

2 Na Aberaliama o leaaka; na 
laaaka o Iakoba ; aa Iakoba o IiKia 
a me kona poe hoaliamia ; 

3 Na Iada laua mc Tamara o Pa- 
re8a a me Zara ; na Paresa o Heze- 
rona; na Hezeroua o Arama; 

4 Na Amma o Aminadaba; na 
Amina^aha o Naaaona; na Naaao* 
na o Salemona ; 

^^.V"'l5 Na Salemona laua me Rahaba o 
vl' VBoaza ; na Boaxa laua me Rata o 
Obeda; na Obedao leee; 

6 Na leee o Davida ke alii; na 
Davida na ke alil laua me lea wa- 
hine a Una o Solomona; 

7 Na Solomona o Rehoboama; 
na Rehoboama o Abia; na Abia o 

I Asa* 

/ 8 Na A8a o loeapaia; na loeapala 

^ o Iorama ; na Ioraina o Ozia ; 

V 9 Na Ozia o Iotama, na Iotama o 
' 4Bt> Ahaza; na Ahaza o Hezekia; 

^ 10 Na Hezekia o Maua8e ; na Ma- 

^ naee o Amona ; na Amona o Io8ia ; 

Jy 11 Na lo8ia o lekonia a me kona 

^ poe hoahanau, i ka manawa o ka 

A lawe ana i Babulona : 

Y 12 A mahope mal o ka lawe ana 1 
gyff Babulona, na lekonia o 8aletiela ; 

na Saletiela o Zerubabela; 
13 Na Zcnibabela o Abiuda; na 

Abiuda o Eliakima; na Eliakima 

O Azora : 

^^ 14 Na Azom o Sadoka ; na Sado- 

I kao Aklma; na Akima o £liuda; 

l/) 15 Na £liuda o £leazara ; na £le- 

) azara o Mahelana; na Mahetana o 

lakoha; 
c(f 1<$ Na lakoha o Iosepa ke kane a 
^ Maria nana i hanau o leau, i ka- 

paia o Kri8to. 17 O na hanauna a pau mal ia 
Ahemhama mai a hiki ia Davida, 
he umi ia hanauna a me kumama- 
ha ; a mai ia Davida mai a hiki 1 ka 
lawe ana i Babulona, he umi ia ha- 
nauna a me kumamaha ; a mal ka 
lawe ana aku i Babulona mai, a 
hiki ia Kri8to he umi ia hanauna 
a me kumamaha. 

18 1f Penei hoi ka hanau ana o 
leau Kri8to : I hoopalau e ia kona 
makuwahine o Maria na loaepa, 
aole nae laua i pili, a ikea ola, ua 
hapai na ka Uhane Hemolele. 

19 Aka, he kanaka pono kana ka- 
ne o loaepa, aole ia i makeniake c 
hoino ia ia mx ke akea; manao 
iho la ia e kipaku malu ia ia. 

20 A i kona noonoo aua ma ia 
mau mea, aia hoi, ikeia'ku ka ane- 
la a ka Haku e ia ma ka moe, i mai 
la, £ Iosepa, e ka mamo a Davida. 
mai makau oe ke lawe ia Mana i 
wahine nau ; no ka mea, ua hapai 
oia na ka Uhane Hemolele. 

21 A e hanan mal oia i keikikane, 
a e kapa aku oe i kona inoa o 
I£SU ; no ka mea, e hoola ia i 
kona poe kanaka mai ko lakou 
hewa. 

2d Ma ia mau mea i ko ai ka mea 
a ka Haku 1 olelo mai ai ma ke 
kaula, i ka i ana mai, 

23 Aia hoi, c hapai ana kekahl 
wahine puupaa. a e hanau mai ia i 
keikikane, a e kapaia kona inoa o 
£manubla.; o ke ano keia, o ke 
Akua me kakou. 

24 A ala ae la o loeepa mai ka 
hiamoe ana, hana aku ia ia e like 
me ka ka anela a ka Haku i kauo- 
ha mai ai ia ia, a lawe mai la ia i 
kana wahine ; 

25 Aole nae i moe aku ia ia, a hiki 
i ka wa i hanau ai oia i kana maka- 
hiapo kane, a kapa aku la ia i kona 
inoa o I£SU. 

8 He)e mai ka poe mago!. MATAIO. PepehOa na keikk MOKUNA n. 

I Ks hele ana mal o ka poe ma^^oi. 13 Ka 
hele ana o loaepa ma i AaKupita. ]tt Ka 
pepehi ana o Herode i na leeiki o Betele- 
nema. ltf Ka hoi mai aua o loaepa i Na- 
zcurcta. 

AHANAUIA o Iesu ma Bete- 
lehema i Indea, i ke kan ia 
Herode ke alii, aia lioi, hele mai la 
na magoi mai ka aina hikina mai 
a Icra-atema, 

2 I l(a i ana mai, Ai la !hea ka 
mea i hanan iho nei ! alii no kapoe 
Iudaio? No ka mea, \XA !ke nia- 
kou ma ka aina hikina i kona ho- 
kn, a na heie mni nei makou e ku- 
kuli hoomaikai !a in. 

8 A lohe ae 1A o Herode ke idif, 
apoapo ae la kona oili, oia a me ko 
Iera6alema a pau. 

4 Alaila, hoalnuhi ae la ia f kft 
poe kahana nni a me ka poe k»* 
kaoolelo a na kanalok, ninan mal 
la oia ia lakou, Ai ia ihea kahl e 
hanan ai o ka Me8in t 

5 Hai aku la lakou 1a ia, Ala i Be- 
f elehema i Indea nei ; tio ka mea, 
na palapalaia e ke kaula penei, 

'6 O oe, e Bete^ehema, i ka ahia o 
Iuda, aole no oc ka mea uaku loa 
iwaena o ko Iuda poe alii ; no 1» 
mea, mailoko mai ou e hele mai 
Ana kekahi alr!, nana e hoomalu i 
ko'n poe kanaka o ka I^emeia. 

7 Aiaila, kii mala aku la o Herode 
i na mau magoi la, ninau pono aku 
la ia lakon i maopopo ai Ka mana- 
lira i ikea aku ai ua hoku la. 

8 Hoonna aku la oia ia lakon i 
Betelehema, i aku la, Ou haele ou- 
kou, e imi pono akn i ua keiki la- 
a loaa hoi, alaiia e hai mai ia'n, 1 
hele; aku hoi au e knkuli hoomai* 
kai ia ia. 

9 A lohe ae la i Im ke alii, haele 
akn la lakou : aia hoi, ka hoku a 
hikou i ike ai ma ka aina hlkina, 
lele e aku la ia imua o lakou, a hele 
nku la, a kau ilio lamaluna pom) 
o kahi e noho āna o ua keikl la. 

10 A ike aku lakon i ua hoku la^ 
hauoli nui loa ae la lakou. 

11 1[ Komo Inkou iloko o ka h» 
le, a ikeaku la 1 ua keiki )a a me 
kona makuwahine o Maria, a moe 
iho la lakou, hoomaikai aku la !a 
ia; a wehe ae la lakou 1 ko iako« 

4 waihooa imiwai^ haawi aku la h^ 
kou nana i ke gula, a me l^a lihano,. 
, a me loi mure. 

12 A ma ka moeuhane, papiUa 
mai lakon, aole e hoi hou aku ia 
Herpde Ih, a ma keleahi alanui e ae 
i hol aku ai lakou i ko lakou aiuik 

13 A hala aku la iakon, aia hoi, 
ikea aku la l&a anela a ka Haku o 
loaepa i luv mOeuhaoe^! mai la, E 
ak^€ iftWdi ke leeiki a iM'k^oK 
makuwahiue, a holo aku i Aigapl- 
ta ; maiaila e liolio oi^ a olelo hoti 
i^u au ia oe; 00 ka -mea, e iml 
mai ana o Hen»^» i ke keiki, • 
pepehi ia ia. 

-14 Aiar ae la ia^ lewe ae \A i Im 
keiki a me kooa makowaiiiiie i iu» 
po, a holo aku la I Aignpita ; 

15 Malaila ia i noho ai a mflke o 
Herode. NoIaiI% ko ae I» ka olelo 
a ka Hakn ma ke kaula, i k» i an» 
mai, Ua kahea aku au i ka*u k^k^ 
mai Aigapita mai. >' << 

16^ 1f Alalla, ike ae )a o Herode, 
ua hoohokaia oia e Im poe magoi,' 
ukiu]d loa iho ia ia, kena aku la ia, 
a luku aloi la i na keikikane a pai^ 
o Beteleiiema, a o na wahi a puul 
e kokoke ana, i ka poe elua mak»* 
hiki a hala ilah>, i ka manawa i i^ 
aan ponaaku al ia i ka poe magoi^ 

17 Alaila, ko oe hi ka olelo a ke 
kaula a Ieremia, i i mai ai^ 

18 Ua lohen ka leo ma iiama, he 
pihe, be uwe ana, a me ke kanikau 
nui; e'tiwe anao Rtdaelaiio kana 
mau keiki, aoie loa ia e na, no iui 
m^'a, aole ae nei lakou. 

19 1 A make o Herode, alaihi ikea 
aku la kekahl anela a ka Haku 4 
loaepa ma ka moeulHme 1 Alg«* 
pita; 

20 I mai la, E ala oe e lawe i ke 
keiki a me kona makowiahine, a 6 
hoi akn i lea aina o ka l6eraela ; no 
ka meo, ua make ka poe 1 imi mai 
e pepehi i ua keiki nei. 

21 Ala'e la ia, lawe ae ia I-ua keiki 
lo, a rae kona maknwahiiie, a hei« 
aku la i ka ainn e ka laeniela. 

22 Aloi, iolie oe la las o Areke]aii 
ke alii ma Iudea i pani no ka haka* 
liaka o kona maknokane o Herode, 
makau iho la ia i l&a hele akn nui- 
laila: a aoia mai ai oi» ka Bitteft- KsettiitfiEiftI««iM. MOEUNA, IV. .Ba|i€4!toiili>I«8a iMiie^ ]u>i'iika ia i kA inoka a Gatt* 

33 A biki aku la ia 1 ktikaM kul»- 
iMloMilkiUe d Na«arelia ka dn<ia, 
»olK> ilio la ia ilaila: pela i ko «i 
ka olelo a ka poekaiuai £ kapoi» 
olaho<Naeireae. 

MOKUNA tn. ' 

ltft'ollifttt« a I<Min« Bkpt*^- M lU bap«U> 
eoU MM o<l«tp. . 

IA inau ia ia i liele'niei al o leaae 
BapetUe^ c ao aoa nia. ka vimf 
Milieie i lade«, i ka k aeia ae, 

8 £ miiil'Oakooi oo ka mea^oa 
kokolea mai nel ke auponi o ka 
lanl. 

8 Oia na iea raea i eleloia mal e 
ke kaala e leaia, i ka i aaa moi, JELa 
leo o lea mea e kala aoa ma ka wao- 
mkele, S iioamaieaukaa ookoa i 
aiaaoi ao lelia^a^ o iiana i kona 
nao koamoo i poioieL 

4 UaaalmihoiaouA loane ia i 
ke i(apa halo kamelo, a be leaei IH 
mk kona p^oliaka ; a lie uklni l^ana 
alf a me ka meli o ka oahelehi^ 

d>Alaila, keleaku ia.ko>ieni6ale- 
tta a me ko loilea a paa io na la^ a 
me ko na waki a pau e kokol&e ona 
ma loredaae, 

6 A t>apetiRola ilko la lakou e ia 
lloko o Ior«daoe, me iia hai ana 
«noi i ko laleou hewa. 

7 ^ A ike ako la ia, be noi na Po- 
liiaio* tDe na fl«dalmio i bele nmi 
t>apeiln>ia'i e ia, i ūkn la oia. la 
lakoa^ £ lea kanaaoa moonihoawa, 
nawai ooleoa.i ao aka « <bolo i p»> 
kele ai i ka ioaioa e leaa mai ana? 

8 E hoaae ookou i ka hoa o ka i 
kamihL * 

% Mai manao onkoo e ohomu ilo- 
ko o ookou iho, o Aberahama ko 
kakoa ktpana; noka mea, ke i 
aku nel aa ia ookon, e hiiei no l ke 
Akoa k» hoala ae mai keia maa p^ 
kakxL mai i poe momo na Abcrtr 
hama^ 

10 Aoo kol, ke iiaJiho nei ke koi 
lipi ma ke kama o na iaau, a o ke- 
la laau o kela loaa • baa ole mai 
4Jia i lea hua maikai, e koa ia ilalo 
aekiolaia'kuUikeahL 

11 Owau oo ke bapetizo aku oei 
In oalKou i loa wai, no lea mihi ; 
alB% • Jc* mea • keie mai anama^ hope o'a, ke aui aka kooa mana 
i ko^o, aole au e pono ke iawe i 
kona mao kamaa; nana oukou e 
bapeti2o ako i ka Ūhane Hemoleie 
a me ke ahL 

l^ Aia no ma kooa Uma kana pea* 
ki, a o hoomaemae pooo ana ia i 
kanahoaai; a e hoiiUU hoi ia i k»- 
oa palaoa iloko o lea hale papaa, a 
e hoopau aku i i^a opala i ke ahi 
pio oie. 

13 1 Alalla, hele mai ia o leeu, m&i 
Oaiilalamai i Ionedane io loane la, 
»banBtiaola'iela. 

U Hoole aka la o loane ia ioi l 
ako ia, Owao iua e bapetiso mai e 
pono ai; a ke hele mai n^ anei oe 
io'u nei? 

15 Oielo mai la o leea, i mai la ia 
la, £ ae mai oe aoo, oo ka mea^ 

Ela kaoa e pooo ai ke malaena i 
pono a pau: alaiia, ae aku la 
kelaiaia. 

16 A bapeti2oia o leea, olailo, pU 
koke mai la ia mai k& wai moi; 
aaa.hoi, hamama ae la ka lani no^ 
na, a ikea aku 1» ka Uhaae o ke 
Akoa e iho mai «na me he maou 
oanu ki, a Ima iho la moiuoa iho 
ana. 

17 Ahi hoi, be leo.maika lanl moi, 
e i mai aoa, O iea'a ILeiki paoahele 
keia, ka mea a'u i o^lioli ioa ai. 

MOKUNA IV. 

]&,boowalewaleia o T«su e ka dia))olo. 13 
f^ol akn ia { Oalilaia. 18 Hea aku i n» 
hauniana. 2S Kaahele ia e ao i ka e«ār 
neUo. 

ALAIL A, ahikaiia'ku hi o leau e 
^ ka. Uhane i ka waonahele, e 
hoowalewaleia'ka ai e ka diar 
hoioi 

9 Hookeai iho hi ia 1 hookahi kar 
iMka la, a me na po he kanaha, a 
mahopeiho, poloii iho la ia. 
d A hiki aku ka,meahoowaIowaIe 
io na la, i aku ia ia, Ina o kc Keiki 
oe a ke Akua, e i mai oe 1 keia 
maa pohaku i liio i he^ena. 

4 Aktk^ oleio mal la o leeu, i mal 
la, Ua paiapaiaia, Aole e ola ke ka- 
oaka ika bereDa wale uo, aka, ma 
na mea a pau mai ka waha mai o 
ke Akoa. 

5 Ahiila, lawe aku la ka diabolo 
laiaike kahaakaahaie hoano ; 9- 

9 Hoawalewaleia o lean. mai:aio. KoiMia na ]iaiiMhtii£^ hookan nkn 1a ia ia malnna iho o 
knhl oioi o )ca luakini ; 
- 6 1 aku la ia ia, Ina o oc ke Kei- 
kl a ke Alaia, e lele iho oe ilalo; 
no ka mea, ua palapalaia, E kaao- 
ha mai no ia i kona poe anela-non, 
e karkai lakoa ia oe ma ko lakon 
man lima, o kuia kou wawae I ka 
pohako. 

7 I mai la o Iesu, Ua polapalaia 
no hoi, Mai hoao aku oe i ka Hakn 
i kou Akoa. 

8 Lawe hon akn la ka diabolo fa 
ia i kahl mauna klekie loo, a hoike 
akn la ia ia i na aupnni a pan o ka 
honuo, a me ko lakoa nanl ; - 

9 I aku la hoi ia io, O keia man 
mea a pan ka^u e haawi akn ai ia 
oe, ke knkuli iho oe, a hoomana 
mal ia^n. 

10 Alailo, olelo mai la le^n la la, 
E hele pela oe, e Satnna; no ka 
mea, na ))alapalaia, E hoomana 
nku oe i ka Hakn i kou Akua, a e 
malama akn oe ia ia wale no. 

11 Alaila, haalele akn la ka diabo- 
lo ia ia; aia hoi, hele mai la na 
anelo. a lawelawe nana. 

13 1 Lohe ae la o lean, na hoo- 
leiia o loane iloko o ka halepaa- 
hao, hele akn la ia i Oalilāia. 

18 Haalele ae la oia ia Naxafeta, 
hele akn la a noho ma Kaperenau- 
ma ma ke kahaloko, ma ka moku- 
na o Zabaluna o me Nnpeiali. 

14 Pela l ko ai ka mea i olele^ e 
ke kaula e laaia, i ka i ana mai, 

15 O ka aioa o Zabninna, a o ka 
nina o Napetali ma ke ala o ka lo- 
ko ma kela ooao o Ioredane, o Ga- 
lilaia no na kanaka e; 

16 O ka poe kanaka c noho ana 
ma ka pouli, Ike ae la hikon i ka 
malamalama nui; a maluna o ka 
poe e noho ana ma ka maln o ka 
make, na pnloi mai ka malama- 
lama. 

17 1f Mal ia manawa mai, hooma- 
ka o īean e hai mai a e olelo mai, 
£ mihl onkou, no ka mea, na ko- 
koke mai nei ke anpuni o ka 
lani. 

18 1[ Hele akn la o lean ma ke 
kae o ka loko o Oalilaia, ike mai 
la ia 1 na hoahanan elna, o 8laiona 
i kapaia o Pet6ro, a me kona kai- 

6 kaina o Anederea, e knn ima 1 lttt 
upena 1 ka loko, no ka mea,< IM 
mau lawaiA laaa. 

19 I mai la oia ia lana, E 'hHM 
mai olna ia'u, a e hoolilo an iaioM 
I mau lawaia kaoaka. > 

20 Haalele koke iho la laua i ti* 
npenn, a hnhai akn la ia ix ^ 

21 A hele aku la ki malalla ak«H, 
ike mai la ia i na hoahanau -e a^ 
etna, o 'Iak«bo ke keikl a Zcbb- 
daio, ame kena kaikalna o loane, 
maluna no o ka moku me ko l«ifa 
maknakane o Zebedaio, e hono 
ana i ka kikon man npena, a kohea 
mai la oia la laua. 

22 Haalele koke akn la lana i ka 
mokn, a me ka laua makuakane^ k 
hahai nkn la ia ia. 

33 1 Kanhele ae la o leem ma6»- 
lilaia a pnni, e ao mai ana iloko o 
ko lakon man halehalawal, a ehai 
mai ana i ka enanelio no ke aapa^ 
nl, a e hoola ana hoi I ka mal a 
me ka nawaliwall a pan o na ka- 
nnka. ' 

34 Kul akn la kona k«nlana i Sn- 
ria a puni, halihall mal la lakou ib 
na la i ko lakou poe mai a pan, i 
loohia e kela mai keta mai, a n»e 
na eho, o ka poe i nlnhia e na dai- 
monio, a me ka poe h^ehena, a nye 
ka poe lolo ; a hoola mai la oia ia 
lakon. 

36 He nni loa ka poe kanaka i 
hahai mai ia ia no Oalilnia mal, no 
Dekapoli mal, a no lemaalema mai. 
no Iudea mai, a no kela kapa nnu 
o Ioredane. 

MOKUNA V. 

Ka olelo a leiu ma ka mauna. 3 Na mea^e 
iiomalkal ana. 13 tfn ka malemalama o 
ka poG mana<rf0, 17 Ka mea.i hele mai M 
ka Haku. ^ Ka pono a me ka hewa. 127 
No ka moe kolohe. 83 1tn ka hoohlk! ana. 
«aNokaiiooiMlana. 40Keak>haio. -' 

IKE ae la o lean 1 ka nni o «la 
kanaka, pii aku la ia i kekahi 
mauna; a noho iho )a ia, hele akn 
la kana man hanouina io na la. ^ 

3 Oaka ae la kooa waha, ao m*i 
la oia ia lakon, 1 mal la, 

8 Pomaikai ka poe i haahaa ka 
naau ; no ka mea, no lakoul^e au- 
puni o ka )anl. 

4 Pomaikal ka poe e n ana-; tio 
ka mea, e hoolaolnia'ku iakenu ■ ]9a ne» e pomalkai &L MOKUNA ¥. 

.. ^ Pamaikai'ka poaakaliAi ; no ka 
iaea» e Ulo ka lionua ia lakou. 

6 Pomaikai ka poe pololi, a ma- 
is0^tA «o lui pouo ; no ka mea, e 
^(oomaooaia kikoiL 

7 Pomaikai ka poe i aloba akn; 
3fto ka mea, e alohala mai iakou. 

8 Pomalkai lia poe i mnemae ma 
ka aaewi; no kamea^ e Ike lakoii i 
ke Akua. 

' 'l^ Pomaikai ka poe «wao; no ka 
loea^ e ila lakon ke poe keUd na ke 
lAkua. 

10 Pomail^ ka poe i hoomaauia 
jnai no ka pono; no ka mea, no 
lakou ke aupuni o ka laai. 
,. 11 £^ pomaikai ana no onkou^ ke 
?]ioi&o mai kanaka ia oukou, iLe 
hoomaau mai nolioi; ano'u nei, 
e oielo wahahee mai ai ia ookoa i 
'iia mea ino a paa^ 
' 10 £ kanoli onkou^ e olioli nui 
lioi ; no Iia mea» he nui ka uku no 
«oiikou ma ka lani; pela lakou i 
hoomaau aku ai i lea poe kauia 
mamua o oukou. 

. 18 1[ O onkou no ka paalEai o lui 
<bonaa: aka, ina pau ka iiu o i&a, 
peakai, pehea ia ia e liu hou ai? 
Aohe ona mea e pono ai ma ia ho- 
pe, e klola waie ia iwaho e hehiia'i 
•e na l&anaka, 

/ 14 onkon no ka malamalama 
o ke āo nei : o ke kulanakauiiale i 
'kuma kahi kiekie, aoie ia e ualo- 
'Waie. 

15 Aole i hooia ke kukui i mea e 
-waihoia'i maialo iho o ke poi, aka, 

ma kahl e kau ai o ke kukui^ i ma- 
lamalama no ka poe a pau iloko o 
•kahale. 

16 Pela oukon e hoal^aka aku ai i 
ko onkou malamalama.imua o na 
li^nalea, 1 ike mai ai lakou i ka ou- 
kou iuma maikai ana, a 1 hoonani 
•aka bol lakoa i ko oukou Makua i 

ka lanL 

. 17 H Mai manao oukou i hele 

mal nei au e hoole i ke kanawai 

«me ka poe kaoia» O ka hooia- 

io ka*a 1 hele mai nei, aole lea 

lloole. 

.18 No lui mea, lie oiaio ka'a e 

olelo aku nei ia onkou, e lilo e ka 

'lam « me ka honua^ aolo e iilo 

kahl luma, aole hoi kahi Uhi Ud o £ap0B0 a me ka hewa. 

ke kanawai, a pen loaae laia i ka 
hookoia. 

19 Nolaila, o Im mea e uhai aka 
i ki'kalu hua iki o keia mau kana- 
wai, a e ao aku hoi ikanaka pela; 
oia ke oleloia he mea uuku loa iio- 
ko o ke aupuni o ka laoi ; aka, o 
ka mea e maiama ia mau kanawai, 
a e ao aku i kanaka pela, oia ke 
oleloki he mea noi Uoko o ke au- 
pnni o lat lanl. 

20 No ka mea, ko I akn nei aa ia 
oukon, A i oi ole aku ko onkou 
pono i ko ka poe kaleaoolelo a me 
ko ka poe Paiiaaio, aole loa oukoa 
e komo Uoko o ke aopani o ka 
ianl. 

21 % Ua lohe no oukou 1 ka mea 
1 oleloia mai i ka poe kahiko, Mai 
pepehi leanaka oe ; a o ka mea o 
pepeiU i ke kanaka) e lilo aoa ia i 
KA iioohewaia : 

22 £ia hoi ka'u e olelo aku nei ia 
oukou, O ka mea e huhu hala ole 
aku i kona hoahanau, e lUo ana ia i 
mea no ka hoohewaia; a o ka mea 
e hailiili akn i kona hoahaoau, E, 
pupuka I e liio ia I mea no ka alia 
hookolokolo ; a o ka mea e haUUli 
aku, £, lapuwale! eUio ia i mea 
no ke ahi 1 Gehen& 

2& No ia mea, a i lawe mai oe i 
kau mohai i ke koahu, a malaila 
oe i mauao ai, he mea kau e hewa 
ai i kou hoahanau ; 

2^ £ w$ibo malaila oe i kau mo- 
hai imua o ke koahu, e hele aku 
oe 'e hoolanlea e mamna i kon hoa- 
hanau, alaila e hoi mai e lummaha 
aku i luku mohai. 

25 £ hoolaulea koke aku oe i kou 
mea i lawehala ai, oial oe me ia 
ma ke alanni, o haawi aku kela ia 
oe i ka lunakanawai. a na ka luna- 
kanawai oe e haawi akn i ka ila- 
muko, a e hooleiia^ku oo Uoko o 
ka halepaahao. 

26 He oiaio lui*a e olelo aku nei 
ia oe; aole loa oe e puka e mai 
iwaho olaila, a pau loa ae la ka aie 
i ka nknia e oe. ' 

27 ^ Ua lohe onkou 1 ka olelo 
ana mai i Im poe kahlko, Mu moe 
koloheoe: 

28 Eia hoi ka^u e olelo aku nei ia 
onkou, O ka mea e nana wale aku 

7 £ft hoohemo aiUL 

i ka wahine L me» e kako hewa 
aka ai ia la, ua moē kolohe no oia 
me ia ma kona niiaiL 

20 No ia hoi, a i hoohihia mai 
kou maka akau i« oe, e poaio ae ia 
mea^ a e hoolei aku, mai ou aku : 
e aho nou e lilo kekahi lala oo, 1 
ole e hooleiia'ka ai koa ldno okoa 
iloko o Oeheoa.. 

S0 Ina hoi e lioohihia mai kou 
lima akan ia oe, e oki ia mea, a e 
hooiei «ku mti ou aku ; e aho oou 
e lUo kekahi lala ou, i ole e hoo- 
lelia'ku ai k6a kino okoa iloko o 
Grehena. 

81 Uaoleloia mai no, O ka mea 
hoohemo'i kana wahine, e haawi 
aku ia nana i ka palapala no ka he- 
moana: 

82 Eia hoi ka*u e olelo akn nei ia 
oukou^ O ka mea hoohemo wale i 
kaoa wahine, ke ole ia no ka moe 
kolohe, nana no ia.e hoomoe ko- 
iohe aka ; a o ka mea e mare i na 
wahine hemo la, ua moe kolohe 
noia. 

83 t Ua lohe no hoi oukou i ka MATAIO. £aloh»iB»«iieii^ 

wale.akn ma ke l^mMnl, a e lawe 
i koa kapa komo, lu> hoa aku a» 
hoi ia ia 1 kou aahu^ 

41 O ka mea e koi mai kL 6ē e h«- 
le i hooloihl miie, e hele pu me ]a 
i elua* 

4^ ka mea e noi mai ia oe^.e 
haawi ak« nana. a o ka mea e nol 
mai e lawe lUo oie i kaii mei^ niial 
kaii ae oe. 

43 t Ua lohe no ookoii i ka ole- 
lo ana mai, £ aloha aku oe i ka» 
hoalauna, a e inaiua aku hoi Llu>1i 
enemi : 

44 £ia hoi ka^u e olelo aku nei k 
oukon, £ aloha akn i ko oukoA 
poe enemi« e hoomalkai aka hoi i 
ka poe hoino mai ia oukou ; e h4- 
na lokomaileai akn hoi i ka poe 
inaina mai ia oukoa^ epule aku 
hoi no ka poe hoohewa wale.mai 
ia oulLoa, a hana ino mai lioi ia 
onkon ; i 

45 I lilo ai oukon i poe keiU na 
ko oukou Makoa i lui lani, nana no 
i hoopuka mai i kona la malnna o 
iea poe ino a me ka poe maik^i, hoohiki wahahee oe ; alea, e lioo- 
ko aku oe no k», Hakn i kau mea i 
hoohiki ai : 

84 £ia tH>i ka*n e olek) aka nei ia 
onkon, Mai hoohiki ino iki ; aol^ 
i ka lani, no ka meo, o ko ke Akua 
nohoalii ia : 

85 Aole hoi 1 ka hoaua, no ka 
mea, o kona keehana wawa^ ia': 
aole hoi i lemeolema, no ka mea, 

ko ke Alii nui kulanakauhale ia. 

86 Aole hoi oe e hoohiki ino i 
kou poo iho, no ka mea, a£>le e 
hiki ia oe ke hoolilo i kekahi oho 

1 keokeo, aole hoi i eleele. 

87 Peoei oukou e olelo aka al, o 
ka ae, he ae ia ; o ka ole, he hoole 
ia: a o ka mea oi aku 1 keia, no ka 
ino mai ia. 

86 % Ua loii» ookoa i ka olelo 
ana mai, He maka no ka maka, a 
he DttiQ no ka nihp c 

89 £ia hoi ka'u e olelo ako nei ia 
oukoo, Mai hoopai aku i ka ino ; 
a o ka mea nana e papai mai i kou 
papalina aloiu, e haliu akn oe ia ia 
ikekahi. 

40 A o ka mea naaa oe e kahihl 
8 «lelo ana mai i ka poe kahiko, Mai, naua hoi 1 hooua mai malana o ka poe pono a me ka poe pono ole. 

46 A i aloiia aku oukou i ka poa 
i aloha mai ia oukou, heaha la au- 
anei ka uku e loaa mai ai ia oo- 
kou ? Aole aiiei pela e haoa nei 
ka poe lunaanhau r 

47 Ina e uwe aku oukou i ko on- 
kou poe hoahanau wale no, hēoha 
ia ko oukou mea e oiaku ai f Ao- 
le anei pela e iiana nei ka poe 1«- 
naauhau ? 

48 £ hemolele onkou, e like me 
ka hemolele o ko oukoa MakU^ 
lloko o ka lani 

MOKUNA VL 

1 No kn manawalea «na. 5 No 1ca )»ii1e ponow 
10 K« hookeai ana. M Ka WMwal po^w 
vaJc*a ma ka waiwal mm. H Kahi poiip 
e lean ai i lea manao. 

EMALAMA ia onkon, aole e 
liana wyae aku I ko oukou 
manawalea imaa o na kaoaka, &• 
ka ikeia mai e lakoa ; o loaa ole ij^ 
onkou ka nkuia mai e ko ookOi|> 
Makua i ka lanL ' . 

3 A i kon manawalea ana ako, 
mai hookani i ka pu imua ou e like 
me kahana ana a ka po» hookii- Kn piiie a ka Haku. i^ant tl6ko o na: halehalawai d ma 
na alanui, l hoomaikaiia i^aai al e 
33a kanaka : he oiāio ka*n e olelo 
8.ka nel la olikou,Ua loaa'ia lakou 
^ko lakou uku. 

3 Aka o oe, i kou m^mawalea ana 
'nku, itaal Iiolke i koii lima hema i 
lea mea fi kou lima akau e hanal. 

4 I nalo hol kou manawalea ana ; 
n. o kou Makna e uana mai ana i 
kahl palo, ola ke uka tnai \» oe 
ma ke akea: 

5 1 A 1 pule aku oe, ea, mal hoo- 
ballke me ka poe hookamaui ; ma- 
l^emake lakou e pule ku ana ma na 
Iial^halawai a me na hulna alanui, 
i ikeia mai ai lakou e kanaka ; he 
olaio ka*u e olelo aku nei ia otikon, 
Ua loaa ia lakou ko lakou uku. 

Aka, i kan pule ana, e komo ae 
t>e i kou keena mehameha, a pa- 
panl oe i kou puka, e pule aku i 
Kou Makua ina no ma kahi nalo, a 
^ō kon Makna e ikē ana iloko o ka- 
hi nalo, oia kc uku mal ia oe ma 
ke akea. 

7 A i ka pule ana, mai Tcuawfli 
"Wale aku oukon i kk oleio, e 11 ke 
me ka poe kanaka e( ke manao 
nel lakou, no ka nui o ka lakōu 
Oielo ana, e hooloheia mal ai iakou. 

3 Mal hoohalike me lakou ; no ka 
'meA^m ike no ko oukon Makua 1 
na mea e pono ai oukoa, mamna 
ka oukou noi ana aku la ia.' 

9 Pfene! oukou e pule aku ai ; E 
iLo makou Makna iloko o ka lanl, 
ē hoanoia kon Inoa. 

10 £ hiki mai kon aupunl ; e ma- 
lamaia kou makemake ma ka ho- 
iraa nei, e like me ia i malamaia 
makalanila; 

11 E haawl mai' ia makou i keia 
la l al na inakou so neia la; 

lfi E kaia ma^ hoi ia makoa i ka 
makou lawehala ana. n^e makou e 
kala nei i ka poe 1 lawehala i ka 
l(0i&OU. ' • 

18 Mai hookuu'oe la makoti i l£& 
iioowalewalela mai ; e hoopakele 
no nae ia makou 1 ka fDo ; no ka 
luel^ nou ke aupunl, a me ka ma- 
na, a me ka hoonanila, a mau loa 
iĀ:n: Amene. 

14 Iha paha oukou e kala aku i 
mi liala o kanaka, « kala mai no MŌKUNA yi. Mai paulele i ko ke ao neL hoi ko oukou Makua o ka lani l 
ko oukou. 

15 Aka, i ole oiūeou e kala akn 1 
na hala o kanaka, aole no hoi e ka- 
la mai ko oukon Makua i ko ou- 
kou hala. 

16 t A 1 hookeai oukou, mai hoi- 
noino maka onkou e like me ka 
poe hookamani: no ka mea, ua 
nolnoino lakou i ko lakou maka I 
ikeia mai e na kapalia ka lakon 
liookeai ana : he oiaio ka'u e olelo 
akn nei ia onkou, Ua loaa ia lakou 
ko lakou uku. 

17 Aka, i hookeai oe, e poni i 
kou poo, a e holoi i kou maka ; 

18 I ike ole ia kan hookeai ana e 
ua kanaka, aka, ī ikea ia e kou Ma- 
kua ina no i kahi nalo, a o kou 
Makna ke iko 1 kahi nalo, oia ke 
uka mai ia oe ma ke akea. 

10 1f Mai hoahu oukou i waiwal 
no oukou ma ka honua, kahl e pan 
al i ka mu a me ka popo, kahi e 
wawahi mat ai na alhue e alhue ai. 

20 Aka, e hoahu ae oukon i wai- 
wai no oukou ma ka lani, kahi o 
pau olē ai i ka mu a me ka popo, 
kahi e wawahi ole mai ai na aihue 
e alhue ai. 

21 No ka mea, ma kahi e walho fd 
lio oukou waiwal, malalia pu no 
hoi ko oukou naau. 

23 O ka maka ko ke kino kuku! 
no ia. Ina be mailuii kou maka, e 
malamlAama ana kou kino a pau. 

23 Aka« i ino kou maka, e paapu 
ana kou kino i ka pouli. Ina e lilō 
ka malamalama iloko ou i poull. 
aohe io hoi o ka nni o ua pouli la I 

24 H Aole no e hiki i ke kanaka 
ke malama i na haku elna : no ka 
mea, e hoowahawalia ia i kekahl, 
a e aloha aku hoi i kekahi ; a i ole 
ia, e hoopili aku ia i kekahi me ka 
haalele i kekahi. Aole e hiki ia 
oukou ke malama pu i ke AkoaA 
me ka mamona. 

25 Ko ia mea, ke olelo akn nel au 
ia oukou, Mai manao nui ma ko 
Oukou ola ana, i ka oukou me$, e ai 
ai, a i ka oukou mea e inu ai ; aole 
hol ma ko oukou klno, 1 ko oukou 
mea e aahu ai. Aole anei e oi aku 
ke ola i ka ai, a me ke ldno i ke 
kapa? 

9 Hai manao Ino alni. MATAIO. Sr noi^ a 6 iMuiwlla uuil 26 £ nan» aka 1 Ba mana o ka 
lewa ; aole lakou e lnlu hua, aole 
boi « oki ai^aole no hoi e hoahu ae 
iloko o na halepapaa; aua haual . 
ko oukon Makuao ka lani ia lakou. 
Aole anel e oi aku ko oukou mai- 
kal i' ko lokou f 

27 Owai la lea mea o oukou e hiki 
ma ka manao nul ana ke hooloilii 
nkn i kona kiekie i hookaM hai- 
llma? 

28 Heaha hoi ka oukoa e manao 
nuiaiikeluipa? EnanainaliUa 
o ke kula, i ko lakou Tiiu ana; ao- 
le nae lakou e hana, aole hoi e milo : 

29 Ke olelo akn nei hoi an la ou- 
kon« O 8olomona i kona nani a 
pan. aole ia i kahiko like ia me ke- 
kahi o ia man mea. 

90 Ina pela ke Akna e hoonani 
mai ai i ka nabelehele, ina no ma 
ke- kttla i kela la, a I ka la apepo e 
hooleiia^ iloko o ka umn; aole 
anei be oiaio kona hoaahu mai ana 
ia onkoa, e ka poe paulele kape- 
kepeke f 

31 Nolailahoi, mal ninan alai on- 
kott me ka manao nui, Heaha ka 
kakou mea e ai ai ? Heaha hoi ka 
kakou mea e Inu al? Heaha hoi 
ko kakon nea e aahn al ? 

82 No ka mea, ke hoopapan nel 
na kannka c ma keia mau mea a 

SM. Ua ike no hoi ko onkon 
akua o ka lani, he pono ke loaa 
ia oukou ia mau mea a pam. 
' 83 Aka, e imi e oukou mamua i 
ke aupuni o ke Akna a me kana 
pono, a e pau ua mau mea la 1 ka 
haawiia mal ia oukou. 
84 Nolaila, mai manao nnl aku 
onkou 1 ka m^ o ka la apopo : no 
ka mea, na ka la apopo e manao 
iho I na mea' nona iho. O ka ino 

kekahi la na nui ia nnna iho. 

MOKUNA VII. 

1 tTa papaU ka manao ino. <( Ka moml. 7 
Ka noi pono. 15 Na kaula wakaliee. 21 
21 Ka poe komo i ke aupunl o ka lani. 24 
Ka mea malama, a me ka mea malama ole. 
2d Ka hope o ka olelo ma 1ca mann*. 

MAI manao ino aku, o manao 
ino ia mai oukou. 
2 No ka mea, me ka manao ino a 
oukou e manao ino aku ai, pela 
• hol e manao ino ia mal al oukou. 
Mc ke ana a onkon e ana aku al, 
10 pela no hoie anaia mal ai no oe^ 
koii. 

8 Heaha kan e nana akn al i ka 
pula iki iloko o ka maka o kom 
hoahanan, aoie hoi oe i ike I ke 
kaola Uoko o kou maka iho ? 

4 Pehea la hoi oe e oielo aku al4 
kon hoahanan, £ ae maina^a b 
nnuhi ka pnla iki noloko mnl'6 
koa maka, a he kaola no ka h'oi 
iloko o koa maka iho ? 

5 E ka hookamani, o annhi mna 
oe i ke kaola mail^o ae o kou 
maka iho, alaila oe e ike pono ai 
ke unohi ae I kapnla Ikl malokoo 
ka maka a koa hoahanaa. 

6 1 Mai haawl aku I ka mea hoft- 
no na na ilio, aole hol e hoolei i ka 
oukoa mau moml imnao na poaa, 
o hēhiia ilalo e ko lakou mau w*- 
wae, a e kepa mai hol lakou o mo- 
ka oakoa. 

7 1[ £ noi, a e haawiia na oukou ; 
e imi, a e loaa hol ia ookou ; e ki- 
keke, a e wehela no oakou. 

8 No ka mea, o ka mea noi^ na 
haawlia nana; o ka mea iml, aa 
loaa no ia ia; a o ka mea kikek«, . 
na weheia nona. 

9 Owai la ke kanaka o onkoa e 
haawi aka 1 ka pohaku na kana 
keikl, ke nol mai ia I bereaa? 

10 A I noi mal ia 1 ia^ e haawi aku 
anei ola i naheea nana? 

11 Ina paha oakou he poe bew» 1 
ike i ka haawi aka 1 na mea nMii- 
kai na ka oakou mao keikl, he ol 
nni aka ko oukou Makoa i ka lanl 
ma kona haawl ana mai i na mea 
maikal na ka poe e nol aku ia ia^ 

12 O na mea a pau a oukoa e mia- 
kemake ai e hanaia mai ia oukoa'o 
na kanaka, ola ka onkou e-hana 
aku ai ia lakoa ; no ka mea, pdla 
no ka ke kanawai a me ka ka poe 
kania. 

13 H £ komo ae oakon ma ka 
puka pllikia ; no kn mea, he ak«a 
ka puka, he palahalaha hoilee ola- 
nul e hiki aka al i ka make ( a nui 
wale bol ka poe komo ilaila. 

14 Aka, he pilikla ka puka, be 
oloii hoi ke aia e hikl aku ai i ke 
ola, a kakaikahi wale ka poe loaa 
ia. 

15 ir £ mālama bol ia ookoa no K^poe leoao 1 ka laiiL 

^«. fM»e koal» boop<iftipQni ke liele 
mai io oukou nei me ke aabu hi^; 
^Akii, maloko, ke poe iUo hihia hae 
>kou. 

- 16. Ma lo) lakou hua e ike aku al 
oukou ia lakou. £ ohiia anei ka 
ilHiawaiua nolnna mai o ke kaka- 
•laioa^ia o na ^a hoi noiuna mai o 
<kapiiaka)a? ' 

I 17 Oia hoi, o >na laau maikai a 
pau, ua hua mai no Ukon i na hna 
>roaikai ; aka, o ka hiau ino^ na hna 
jii9i no hoi la L na hua ino« 

• 1S Aole e hikl i ka loau mailuii ke 
hua mai i ka hna ino ; aoie hoi e 
hiki i ka laaa ino ke hua mai i ka 
Jhua inaikaL 

19 O kela laan a o keia kaa ke 
hua ole raai ia i ka hua maiJcai« na 
kiiaia oia ilalo^ a ua iUolaia'ku hoi 
ia iloko o ke aki. 

20 Nolaila hoi, ma ko lakou hna, 
-e ike-aku ai oukou ia lakoo. 

21 l O ka poe e olelo mai ia'n, E 
ka Haku, £ lui Haku, aole e paa 
lakou i k» komo mai iioleo o ke 
aupani o ka lani; aka, o ka mea 
e malama i ka makemake o ko'u 
Makua iloko o ka lanL 

22 He nullea poe e oleio mal ana 
ia'a ia la, £ ka Haku, £ ka Haku, 
aole anei makou i ao aku ma kou 
laoa? i mahiki aku hoi i nanhane 
ino ma kou inoa? ai hana aku i 
nahaeia mana he nui ma kou Inoa ? 
. 23 Alaiia, e' iiai aka an ia laleou, 
Aoie au 1 ike ia ookou ; e haeie 
ookoa pela mai o'a aku nei, e i^a 
poe hana ino. 

24 ? Nolaila hoi, o ka, mea lolie i 
keia mau oleio a'u, a maiama hoi 
' ia, e hoolialike aa ia ia me ke iLa^ 

• iial(a naauao, nana i kalniia kona 
haie malana o ka pohaka. 

< 25 A haule mai ia lia ua, leahe mai 
la ka wai, nou mai la Im makani, a 
pa ma ua lude ia, aole nae ia i hio- 
. lo; no lea mea, aa hookumnia oia 
maluna o \sm pohako. 
2^ A o lea mea iohe ia mau oleio 
a*a, a malama ole lioi ia, e hooha* 
Jlik$)ia hoi ia me ke kanaka naaapo, 

• naina i kukaiu kona hale maiana o 
ke one. 

27 A haule mal la ka ua, kahe mal 
la ka wal, noa mai ia kA makaoi, a MOKOHA TIII. Hoolala na lepen». pa ma oa hxdi« nei, a Uolo iho la 
ia ; nani wale hol kona hiolo ana. 

28 A hooki ae la lean ia mau ole- 
lo, kahaha iho ia na kanaka i leana 
ao ana. 

29 No lia mea, ao aku la ia la la- 
kou me he mea maoa la, aoio e like 
mo iLa poe kakaooleio. 

MOKUNA Vin. 

2 Ua booIiua ka m«i lepem, 5 a me ka mai 
lolo. 5 Ka manaoio o ka lunahaner{. 14 
HooMa ka maknakonoaiwahine o Petero. 
Jft Ke kakA|U»ielo hahai. » me ka haumana 
lohl. 2$ P«pa aku la leau i ka makani a 
malle la. £8 Na kanaka elua i uluhia e im 
daimonio. 

AIHO mai la ia mai ka, maona 
maiy he nui ioa ka po« i ukali 
iaia. 

2 Aia hoi kekahi lepero i hele mai 
io na ia, moe iho la imua ona, 1 
mai la, £ ka Haku, a I makemake 
oe, e hiki no ia oe ke huikaia mai 
ia'u. 

8 O aku la Ie6U i kona lima, hoo- 
pa iho la ia ia, i aku la, Ke make- 
make nei au, e huikalaia hoi oe. 
Ola koke iho la kooa mai lepenk 

4 I aka la o leeu ia ia, £ ao oe, 
mai hai aka ia hai. Aka, e hele oe 
e hoike aku ia oe iho i ke kahuna, 
e haawi i l^a mohai a Mose i kauo- 
ha mai ai, i mea e ike ai lakou. 

5 1[ A hiki aka la o leeu i Kape- 
renauma, hele mai la keieahi luna- 
haneri io na la, noi mai la ia ia, 

6 I mai la, £ ka Haku, ke moe 
iho la no kuu kauwa ma ka hale i 
iw mai iolo, ua ehaeha ioa. 

7 1 aku la o leeu ia ia, £ hele aku 
no au e hoola ia.ia. 

8 Oielo mai Iii ka lnnahaneri, i 
mai io, £ ka Haka, aole o^u pono 
e komo ae oe iloko o ko*u hale ; e 
olelo wale mai no oe, a e ola no 
kuu kaawa. 

9 No ka mea. he kanaka aku wau 
malalo o ke alii, he poe koa malalo 
iho o^u ; a olelo aku no au i k^oi- 
hi, £ hele aku, a hele aku no la, a 
i kekahi hoi, £ hele mai, a hele 
mai, no ia; a i kuu kauwa, £ hana 
ia mea, a hana no ia. 

10 A lohe ae la o lean, malalo ae 
la ia, i mai la i ka poe e ukali aku 
ana, He oiaio ka'u e olelo aku nei 
ia ookoa, aoie au 1 ike 1 ka ma- 

11 Ke ]»ii»9<4«)Q hHliaL VATJUaK Na pina.makel>kviii& naolo ani e Hlie «ul keia U<Ao o 
ka.I$erfteli«. . • 

11 Ke i «)fiii nel.an ia onkon^ be 
])q1 ka poe e Me inaii mai lea bl- 
kina a me ke komohana mai^ a e 
npho pu l^kou me Abembama, a 
me l6aaka,.a m^ lakoba iioko o ke 
aupuni o ka lanL 

1;$ A na keikl o ke anpnni, e 
kipakuia'ka lakon Uoko o ka ponli 
iwabo, malaila e uwe ai, a e nwi ai 
na niho. 

13 Oieio akn la o lean i ka iuna- 
baneri, O boi oe ; a e like mo kau 
i manaolo mai ai, pela koi e ba* 
naia'ku ai nou. Ola ibo« la Ao ka- 
na l(i^uwa ia bQira. 

14 1|[ Komo ae )a e leen iloko o 
k». bale o. PetQrQ,.ike ilip ia ia ī ko- 
na makuaboiieoaiwabiiie e moe ana 
i kA mai kuni, 

15 HoApa ak» la ia 1 kona lima, 
haalele ilio la ke kuui ia ia, ala ae 
la ia, a lawelawe na I4I&0U. 

U K Aabiabi ae la, balibaliia mal 
io na kk na mea be nui wale i uiur 
hia e nia <iaimonio ; mabikl «ku la 
la 1 na uhane ma ka olek>^a kooia 
iho la i ka poe maif a pau 1 < 

17 Pel&i ko ai ka olelo a ke kanr 
laa laaia»! i mai al, NaM no i lawe 
ko kakon nawaliwali, naoa boi I 
balibali ko kakon mal. 

l^ t A ike ae iao leau^ na pnni 
ia i ka poe kanaka be nni wale^ ke- 
na mai la ia e holo ma kela kapa. 

19 I|ele mai la keluhi kal&auoAelo, 
i aku la la ia» IS ke Kunin, e iiabai 
akn no au ia oe i na wabi a pau au 
e bele al 

20 l mal la lean ia ia, He man lua 
ko na alopeke, be man pnnaaa.ko 
na manu o ka iewa ; aka, o ke £eif 
ki a ke kapaka^ aobc^ oaa wabi « 
hoomoe ai i kona poo. ., 

21 Olelu aku )a ia i^ kekahl ban- 
mona ana, E ka jlaku, e ae mai oe 
ia'u e hele mua au e kanu i k»a 
makuakane. 

22 Oielo mai la leau ia ia,£ babal 
mai oe ia'u, .na ka poe make ao e 
kanu i ko lakou poe make. 

23 I1 £e aku la ia mainna o iea 
mokn, a babai aku 2a luina man 
iiaumana ia ia. 

^ Aia bo|, be ino ;iui ma k» moanowMl, « |»0po4ia'e la ka nldklL 

oafli«4 Aka, na liiamoe oia^; » k 
25 A bele akula na banrt>aaa an* 

e hoala iaia, i akn la, £ ka Hakn, 
e boola mai ia makon^o make 
makoa. 

^ I mal la oia ia lakon, Heaha kft 
oukou t makaoi ai, « ka f>ae pai;^ 
leie kapekep^e ? Kn aa la ia ilo- 
no, papa aku la ia i ka mnkani a 
me ka loleo, a naiie loa ibo la. > 

2? AiAkalo aku la oapae kanalok 
la, i aku la, Ueaba.ke ano o ia nei, 
i hooiolie imai ai kA maleiai a me 
ka moanewai iaiaf 

28 f Ahikiakuhhiaikelakiipa. 
i ka aina o ko Gadara, liaiawai mfll 
1« me-ia elua kanaka i oluhia o na 
daimanio, 1 lioea mai, mai na Iml^- 
kupapau mai, na nni loa lee ku <» 
kA bau, aobe kanaka 1 aa «kn 4 
Bft«Uo mala wahL • 

29 Aia hoi, kahea mai )a laoa, i 
mai la,.Heai>a kan ia miAon nei, e 
leaukelLeikiakeAkna? Ua bi- 
kl e mai nei anei oe e bana eiia mai 
ia makoa mamna.o Ua ^amamwa.'i 

30 A i kahi mamao aku, he ku- 
mnpuaa e ai «na. • ^ 

31 Noi mai la i* man ditooiiio )a 
ia,.i jmaiJa, A i mabiki aku oe ia 
makou, e ae mai oe e liaele aakon 
e komo aku iloka o>ke kumupuaa. 

32. 1 ak-u. la Li ia iakon, ou haele. 
A hemo lakou ivnftio,komo akn la 
laluin iloko o oa ku« npnaa la : ola 
b.oi, naholo kiki aku laina kumu- 
pnaa ia a nau iiaio ma ka paii i lea 
moanawai, a pau lakou i l^a make 
maioko oka waL 

33 Auhee akn la ka poe leaknpnaa, 
a biki akn la i lee knlaoakaukaie, 
bai akn la lakou ia man meaa(paoi 
a me ka mea o namau leanaka la 1 
uluikia ena daitnonio. 

34 Aia hoi, hele nnl mai la ko ke 
kukkoakauhale iwaho, e lialawiii 
me leao, a ike mai la ia ia, nonoi 
nni mai la lakou la ia e heie akn 
ia mai k» lakon aina ako» 

MOKUNA IX. 

1 Va hoolola ka mid lolo. 9 Ke kahe* ana la 
M«tftSo, * in* ka ■! ana me na iniMUiahaii. 
14 Hele mai na haumana a loana. 18 Ka 
hoola ana i ke kaikamaMne l mak«, a me 
ka wahine hee fcofa». a7 Ua ^ * ^ 

j5 - Mi»eliito>lta-'ffiaii4«la UCaamAIX. Olake anie». EjB- ae 1& ia iDahmit • ka moka, 
holo ak« la ia, a hiki aku la i 
kona kalaaakaahale. .. • 

2 AiA hoi, holi mal la lakon io aa 
ift.l kekaUi mai l«lo, e moe ana 
iluna o I^hi moe. A ike akn lao 
h»Vi I l^ lak<l« mannoi*, f aku^ 
ia i ' ka mal lolo, £ ka« keikl, e 
koolaoa' i kon maaao, na laalala 
koa hewa. 

8 Alaila, obbmti Iho Ul kekaM 
poe k^aael^ Uiok» o kkoni ilK>) 
^e olelo hoino kaia mtA^ 

'A Ike iiM la* Ietfa i ko lakon ma- 
nao, nkiau akn- 10, No ke aiha- k^ 
eukeii e manao iao al UokO 6 k» 
«akottaaa«?. 

6 Mahea ka hiki pooo ke olelo, 
Ua kalalakoa hewa, a ke.oklo pa- 
ha, Bala*ea«>taele9 

4 I -ike hol aoko^, he'mana no 
ko ke Keiki a ke'kaoalEa e kala» 
s^a «i i &a hvw% ma ka honoa nel, 
£ ko ae4<<«mhi aoa i ka raai lōlo,) 
e lawe oe i koa wahl moe, a e hoi 
i koa^kale. 

7 A ku ae iala, a hoi akn lai ko« 
nahale. < • / 

8 A ike aku la na kmia^^ mohalo: 
aka l%a hoooaiinaka la.lakoai ke 
Akaa, nana i haawi mat ia fliaiia> 
B<»aakanaka; 

d %: A'hele aka la oleea mal ia 
wahi aka, ike mai la ia i kekaU 
kMMka e nelio «na mOiki^l hoo- 
kapu, • o Maiaio - kona • inoa ; ■ i mal 
la oia ia ia, £ halu&i mai'^oe >ia'a.i 
Ka aeiaia a kahal akaila.ia ia. ( 

10 ir A iko leaa noho ana i kai 

aha^ana iloko o ka hale, «ia kol, he 

nalaa ]»«naa«liaa« me na lawelha]* 

1 hele mai, a noho.(po me ^ia a me 

' kana poeiiaaaiana. j •. • i « 

ilA, ik» aSi\n la ka poe PaHeiUo, i 
mai la lakou i kana poe hawmano,' 
No ke'»ha hi o al p«i ai k«eii^da 
kama me na laoaauliaa a me oa. 
lawehala? " 

U^ l4^he ae la o leau^ i aku latoia( 
ia lakou, Aole n» ka'poe okt leo ka*'. 
huna lapaao, no lm.po8 mai no la. 

13 E hele hol onkoa e ao i ke ano 
o keia, o ke ^oha ko'u makemake, 
oole ka mohai : aa hele mai neiau 
e aa aku i ka poe hewa e.milii, 
aole i ka poe po&o» il4 ir Akdki, iMl»4nāi 1« «aliaa- 
mana a loane io na la, i «hA 1«,'Ko- 
kookeal plnephie nei mnkōu i me 
ka poe FariBāio, heaha hol:ka mea 
e hookeai ole ai kan poe hoamana f 

15 I aku la īeao^ia kikoa^ £ hiki 
anei i na keiki o ke k«nemare \» 
kaninha, i ka wa e noho ptt a! ia 
me. lakoa^ £ Mkimai ana k« 
m«naw» e laweWku al ke lumema' 
m mal o lak«tt«ka, iloila lakoa # 
hookeai ai. 

la Aole iM>-kekahi e plnai i k« 
apana lole liom. midana o ka lole 
kāiiikOf o^ moka- ka^ mea kaliiko i 
ka4ne« lioa, « bo1 ak« ka oahae; 

17 Aole hoi e aknhi na kAnaka I 
ka waina Iftm maloko o na hoe ili 
kahiko, e nahae na hae, a kah^ ako' 
ka^woliia, a p«a na h«e t' «ka, uka<> 
hi no lakon i ka waina hou iloko o 
n« hae iMO^ a koe'pa ia^maa' mea 
i ka makanaia. 

18 1[ I kana olelo ana ia man me« 
lalako«t,alil hol, hele mai kekaM 
Inna, moe iho la 1% 1 mai 1« ia la, 
U« aukke-ihe iiei ka'a kalkamahi^ 
ne, alm, e hele mai oe, a kaa i koa 
lima malana ^aa,- « e ola kK ' 

]# Ka «e kt er leeo; tttin«, hahal 
aka ia ia la me kaaa poe haemmna. 

2a f AI«kol, be wahine hee ko- 
ko i na makahiki he umtkamama«' 
loa, hele aknki lalnahope iho ona^ 
a hoopa ak« 1« i ka lepa o kona 
oahn.; ^ i 

21 No ka mea, i Iho la ia iloko 
ona,'A 1 hoi^a wale «ka att i kona 
aaitai,eolaaa.' 

2d Haliu ae la o leao, ike ae la ia 
ia, i ako. 1«, £ ke iULkamahine, e 
hoolkaa i koo numao : aa hoola 
mfti 'koa man«olo la oe. A ola ko* 
ke ^io la oa wahiaela la hora; 

23 A hiki ako 1« o ieau I ka hale 
o aa:lmm la, ike ae la ia i ka poe 
hookiokio, a Oke na kanaka e ku* 
makena ano, 

24 I aku la oia ia lakoo, Oa hol 
oakoa, aolē i make ke kaikamahi- 
ne, oa hiamoe no. A hoowahawa- 
ha mai la iakou ia ia. 

25 A pao- ae la ka poe kanaka i 
kahookakeia iwaho, komo aku la 
ia iloko^ lalaa iho la i kona llma, a 
.ala ae la oa kaikamiUiine neL 

la Ola na mtiiaa^jthu^ . HATAHL Ka liamnMiii & leeiL dd A kaolaiuKakiLla ia m^a ma^ia 
aina a! pam 

27 1 A hele aka la o leaamai ia 
wahi akny eloa lEaoalu makapo 1 
hahai ia ia, kahea mat la laoa^ i mai 
la, E ka mamo a DaTida^ e aloha 
mii ee ia maiuu 

28 Komo ae la ia iloko o ka liale, 
a hele mai ua Baia.a makapo la io 
sa la, nioau aka ia leaii ia iaiia, Ke 
maaaoio nei anei olaa, e hiki no 
ia'aleehaaaikeia mea?. lalsiila 
3a«ia ia ia, Ae, e ka Hak«. 

29 Aiaila, hoopa aka la ia i Ieo 
laoa maa maka, Laku la, £ liken« 
ko olna manaoio aiia mai, t>ala e 
hanaia aka ai no olna. 

30 Kaakaa ae ia ko iama- maa mar 
ka. Pana aku la lean ia lana, i 
aka la, £ ma^ma oliia o ikea ia e 
hai. 

31 Aka, liela aku la laoa, a hDOt 
kanlana aku la ia ia ma ia alnaa 
p«Bi 

S2 1I[ A hele aka la lakou iwaho, 
aia hol, haliia mai io na la he 
leaniE^a aa, ua nlnliia e ka daimo* 
nio. • 

83 A mahikila akn ka daimonio; 
dlei&tDai ia ua aa la, a mahalo ae 
la lea poe leanaka, i ae la, AOle i 
ikea ka anea like m& neia iwaena o 
ka laemela. 

31 Alea, olelo akn la ka poe Pa- 
ri8uo, Ke mahiki akn nei ola nei i 
na daimonio ma ke alii o na dai- 
monio. 

35 Kaahele ae la o Iesa raa na 
kuIanaiLaaiiale a pan, a me na kaa- 
hale, e.ao ana iloko o na lialehala- 
wai o lakon, a e hai mai ana i k& 
euanelio no.ke aupuni, tat lea hoo* 
la i na mal a pan, a me aa nawali- 
wali a paa o na leanaka. 

86 1 A ika mai la ia i kaahaka- 
naka, hu ae la kona aloha ia lakon ; 
no ka mea, aa malahilahi lakoa, 
na aawana h<^ e like me na liipa 
kaha ole. 

87 Alaila, 1 mai la ia i kana poe 
haumano, He nui ke kihapal Ai, na 
hapa no nao lea poe lawehana. 

38 No hi mea, e noi onkon i ka 
Haku nana ke kihapai ai, e liooana 
oia 1 na lawehana iloko o kana 1d* 
hapai. 

U MOEUNA X. ^ 

1 Na IUlllTn8taa a īenn. 5 tt« kauoha 1« UP> 
koueheleeao. M Uaaoakaialakou^k* 
hana mo Ue kanaka, 3i Kekah|.»qM 
hele mai al ka Haku, e hooku e mat ka POe 
hewa. « Ka pomaikai aaa^o ka poe i«) 
akuialeau. 

AH£A ae la ia i kana j^e 
haamaoa ke amikamamania^ 
alaaia -^haawi mai la i ka mana no 
lakon e mahiki aka ai 1 na uhaaA 
iiio,.a e hoola aka i na mai a pau 
a me na nawaliwali a pau. a 

2 £ia hoi na inoa o loa poe lanao- 
leLo be amikamamalna. O ka 
mna, o Simona i kapaia o Ftetef o^ 
ma kona kaileaina o Anederea; m» 
lakoho na Zebedaio, a me koitt 
lealkaina «> loane ; 

8 O PiHpo a me Baretolomaio ^"O 
Toma a me Maiaio ka innaaahaik^ 
o lakoho na Aiepaio» a me Lehaio 
ikapaiat>Tadaio. 

4 O Simona no Kaaaana a me Iu* 
da IsclLatiota, nana ia i knmakaia 
aka. 

5 O keia poe amiknmamalna ka 
le&a i hooanaae ai, kaooha mai la 
ia lakon, i mai la, Mai hele onkoa 
ma ke kuamoo o ko na aiua e, aole 
hoi e ]u>mo i kekahikulanakauha- 
Ieoko8amarla: J 

6 Aka, e hele onkoa i ksu poe 
hipa auwana o ka ohana o laen^ 
eiUL 

71 ko onkon heie ana, e aaakn; 
me>ka i aaa, Ua kokoke mai nei 
keaapuni o iLalani 

8 £ hoola i na mai, e kaikala i na 
lepem, o hoala i na moa make; e 
mahiki akn i na daunonio ; nahaa< 
wl wale ia mai ia oaiEOUf e iiaawi 
wale aku onkou. 

9 Mal hahao oalum i n^la, a6ie 
hoi i ]cala,aole hoi i keleawe lloko 
okoonkoumauhipua; ' - 

lOAolahoi he aa no ko^onkoa 
hele ana, aole hol elua aahu, aola 
hoi kamaa, aole no lioi he kookoo ; 
no ka mea, he pono ke loaa 1 ka 
mea hana ka «i nana. 

11 A o ke kulanaleaahale^ a o ke 
kauhale paha, a ooIloo o komo akn 
ai, e ninau aku i ko laihi poe pot 
no ; malaila no e nolio ai a hikl 1 
ka manawa e hele alea al malaila 
aku. Kebk«iioteciM^iuiBoleIo. MOKUMil X. £ hooiiMioiA'iiwi lokoiL 12 Ala ke^o «kn^^Hikoa iloko o 
\^ hale, e ttwe aka i ko laila. 
q}^.A.i pono ko ka haLe, e kau ko 
o»koa aloha malam ona; aka, i 
pooo ole^ e I&ol hoa mol ao ko oa- 
kou aloha io oakou )a. 

14 A o ka mea liookipa ole ia oa- 
koa, aolo hoi a koolahe i ka ou]toa 
oLelo^ a liele. aku oukoa iWaho o 
kala hale, ao kela . kniannkaiilMUe 
paba^ eialu iho i ka lefko o ko oor 
kou wawae. .... 

2& Heoiaio ]ca%«olelo aka nei 
ia.onkoa, £ abQ no ka.howa aaa 
Oika Sodoma a me ko Oomora i ko 
b. lalanakaahale 1 )ca la e hooko^ 
lokoioai. 

16 1 £ia hoi, keliooniia akn nei 
aa ia ^ankou e like me na hlpa ma- 
ineoa.o. na iiio hihia hae; no ia 
meo, e maalea onkoa e like me na 
naheaa, e noho malie hoi e llke me •17 £ malama 'hoi ia.ookon 1 na 
kanalLa: no )ia mea, e haawi aka 
lakon ia onkou i ka. aha hookolo- 
kDlov O' hahaa hol k^ou ia oukou 
iloko o ko lakon maa haieliala<> 
wa*; 

16. A no?a nei e alakaiia*ka ai ou^ 
kou imua o na kinaina a me na 
•lii« i mea« ike aino lakoo^ a no 
ko na aioa e. 

19 Aia haawiia^ku oukon, mai 
manao.nni ika oukon e oldo aku 
ii 9 uo ]&a mea^ ft haawiia aku ia 
oukou i kela maaawa ka oukon 
mea e <dela akn at. 
.20 No ]sa mea, aole na oukoa e 
olelo ako, na ka Uhane no o ko 
oniioa Ma)ca» e olelo ana ma o 
oukoa la. 

21 £ haawi ana ka hoahdnaa 1 ka 
hoaiianaik e make, a o ka makna* 
kane i ke kei)d ; a e kae na keiki 
i/nalimakiia^ « hooHlo la.lakoa i ka. 
make. 

, 83 No ko'u iaoa e lnaln<da mal al 
onkon o na lomaka a pau : aiia, o 
]ca mea hoomau aku a hlki i )ca ho* 
pena, e ola ia^ 

23 Aiahaaa ino mai lakon ia oo- 
kon iioko o ieekahi kulanakauha- 
le, e holo aku onkon 1 kelLalii ; he 
oiaio ka*a e olelo nku nel ia ou- 
kou, Aole e pau e oa kalauaiuia- haie oka laemeia.i ioakaiAieleiae 
oukou, a hiki mai no ]ce Kei)d a 
ko)aniBkak 

124 Aole he ]dekie ka hanmana 
maiuna o ke kumo, aole hoi ke 
iuinwa malnna o kona haku. 

25 He aho no ka iiaamaiia ke Uke 
ia me )caoa knam, a o ke kauwa ke 
like ia roe kona kakn. Ina e kapa 
mal lakou i )ia mea nona lea h:^e, 

HeLeaehnlMi, o nui aoanei ko la- 
kou iuipa ana i ]a> ]ui iiale pela. 

26 Mai maleaa hoi ia lakou ; no 
ka mea, aohe mea i uhiia e ole e 
koakakala^na, aolie mea i hnnaia e 
ole e hoikeia'na. 

27 O ka*u eoielo aku nei ia on- 
leon raa ka pouil nei, oia ka oukou 
e hai akn ai makamahunalama;' 
a o )i:a mea a onkou e loiie nei ma 
l£a pepeiao, oia ka oukou e leala 
a]m ai mninoa o na haie; 

28» Mai maiLan akn hoi ea)u)a 1 
ka poe nana e pepehi mai ke khioii 
aole nae e hiki iaiakoa ke pepehi 

1 ka nlume; aiea, e maiuui aka i )ca 
mea nona ka mana e make ai )ca 
uhane a me ke )dno iloko o 6e- 
hona. 

2& Aole anei i iuiaiki na mana lii* 
111 elua i keieahi aaano? aole hoi e 
hanle wale keiealii o lana raa ka 
lepo, ke ole ko oukou Makua. 

80 Ua pau loa no hol na lanoho a 
ko oukon mau poo i k& heluio. 

31 Noiaiia, mai makau oukon, na 
oi loa aku oukou mamua o na ma- 
nu iiiUi hc nui loa. 

S2 Nolaiia, o ]ca mea nana au e 
hooia aku Imua 6 na kanaiea, na*a 
hoi ia e hooia aku imua o ko*a 
Makoa iloko o iea lanL 

S8 A o ka mea-inana «n e.hoole 
aku imna o na kaoaiea^ na'n hoi ia 
e lioe^e: aku imua o iko^u Makaa 
iloko o ]La lani 

84 Mai mtanao oukou i hele mai 
nei au e lawe:mali ke kniioihi ma 
lea honua; o kū pahiieaua ]£a'a i 
iwle mai nei e lawe mai, aoie ke 
knikahi 

35 No ka mea, i hele mai nei au e 
hookoee i ke iuinaka i kona ma- 
knakane, a i ke^l^aikamahine i ko- 
na makuwahine, a i ka hunonawa- 
hine i kona maknahunoaiwakil&e. 
15 J NaifrttfitoUbiD. '1 UAUnt K&lMAanuaiiolakae^ 86 O na ^ne&il a loe kaaika^ u» 
kooa hale ibo d<» lifco«. ■ 

37 O ka mea hookela akn t ke 
aloi» t koml mak«Akanea i kona 
makMahine, aole ao ki*ii, aole^a- 
e pono no'a : a a ka mea hookela 
akaikeaiolia i leana keikikahea 
i ke leaikaniahine, aoki ia*u, aole 
koi ia e pono no^nL 

88 A o iui mea kailiiai ole i kona 
kea, a e hahai mai mamoii e'a> 
aole !a e pono ia^u. 

89 O ka mea malama i kona o3a, 
e liio no kona ola ; aka, o ka mea 
haaleie i kona ola no'u ihei, e loaai, 
ia ia ke ola. ■ . 

40 T O ka aaea kookipa mal 1a 
onkou, 4»la ke hookipa-mai ia^s; a 
o ka mea^ hooliipa mai ia*Q, oki ke 
hooklpa mai i ka* mea nana au i 
hoo«na maL 

41 O ka mea hoolelpa mai i Ieo 
kanla, no leA nea, iie leanl» la^ e 
loaa ki ia lui uku no ke leaula; a o 
ka mea kookipa mai 1 ke liaoaka: 
pono, no kamea^ lie kauaka pouo 
ia, e k>aa iaia ka uku no ke kaoa* 
ka pono. 

42 O ka mea nana e haawi mal i' 
ke kiaha wai kuih<lS ē inn, Im ke- 
liahi o keia mau mēa unku, no ka 
mea, he kaiimana ia, ke ohiio lca*u 
e oieio aku nei ia oukoa, A<de ia e 
ueie i kona-uku. 

MOKUKA XL 

S Hooim* Vi9io lo^ne i im hftuiii*na ana io 
lem' T*. 7 Ko Ie<a manao no loane. 18 
Ko kanak» manaa no lan*. O Ko lekii 
h«olie«» «M i 9ii kulaaal^auhalA *» Ko- 
na hoomaikai ana i ka Makua. 28 E hele 
io na la ka poe luM a: kMHMiha I ka hewl^ 
Imahal. 

AOKI ae la ka leim ao ana aku 
i kana poe haumana lie unKi- 
kamamalna, hole akula ia>malaiia 
aku, e oo a e olelo aku iloko o ko 
lakou mau kalanakanhale* ' 

2 Lohe ae la o loane iloko o Im ha- 
lepaahao i tta hana a Kria(o, hoou-' 
namai la ia i na haumanaaua elna, 

3 Ninaa akn la ia ia, O oe lo no 
anel ka mea e hele mai ana; e kall 
anel makou i kekahi mea e ae ? 

4 Olelo mai la leau, i mal ki ia 
laua, Ou hoi olua, e liai aku ia loa- 
ne i na mea a olaa I lohe, a i ike 
ihoneL 

16 5- Ua fke m «mkapo, -«a kele «a 
oopa, lia huikolaia ss iepeiio^: ua 
lohe na kuli, na koalala aa 'Uake, 
a ua haHa^ku ka euanelio i kft po# 
ilUiane. 

6 Pomaikai hoi ka mea i kooU* 
hia ole ia no*u. 

7 1[ A liakk aku la laoa, lioomalM 
ak« la ieau e olelo i ka poe iniM^ 
lea no looae^' i aku la, i hele laou'» 
kou i ka waonahele e ike i ke ahaf 
I ka ohe anel i luli i ka nakanl Y - 

8 I hele hoi o«koii e Ike i k«aha? 
He kanaka anei I kaklkohi i ke - 
kapa pahee? Ahi no fca |we i tt»- 
hikoia i ke leapa pahee Uoko ««iar 
haleona'lih 

^9 i hele koi onkou e ike i ke eha? 
He konli anel? Oia, ke kai akn* 
nei au ia onkon, o ka mea hoi eol 
akuikekaala 

la Ola no ka mea i palapalala no» 
na, Aia hoi, ke hoonna ek» nH 
au i' ka*m elelē inamua ou; lianiik e' 
hoomakankaa i kou aianui mOmua' 
ou. ' 

11 "Oe olaio Wu e oielo aki» nei 
ia ookou, O «a mea anawahin^ 
i hanau ai^ aole kekahi o lakon f 
oi aku imna o loane Bap^ittd: 
aka, o ka mea hilii loa ilokoo- ke 
aupuni o ka lani, ua Oi aku ia imno» 
ona. 

12 Mai ka wa ia Ioan6 Bapeffle 
mai ahiki ia nei, na kni ikaika ia 
ke aupuni o lui lanL, a ua laweia o 
ka poe ikailiano lakoii. 

13 Ua wanana mal ka pOo kaola 
a pan a me ke kanawai, a hiki ihoi 
ai o loane. 

14: Ina e hikl ia onkou kc hoom»» 
opopo, oia nei no an £lia la^ ka 
mea e hele mai aha. • ' 

16 O ka mea pepeiao iohe la, ^ 
hoolohe hL 

1611 Mekeaha]aav^hOeliaMke 
ai i keia hanauna? Ua like.noki 
mo'na •kamalil e noho anai'kahi 
kuai^ a e kahea aka ana i ko l&kou 
man hoa» 

17 I ka 1 ana akn, B, ua hookiO' 
kto aku makon la <rakou« aole ou- 
kon i haa mai; ua makena aka 
makou Ui onkou, aole hoi oukou 
i nwe maL 

18 No ka mea, i hQle mai nei o HemnaknlaiiakanhaK MOKUKA XIL No ka malania i ka 8abotl Io«ii« me ka ai <fle a me- ka inu 
ole>, a ke olelo nei lakou, He dal- 
mi»aio kona. 

y» l kele mai nei ke Keikl a ke 
kanaka me ka ai ana a me ka inn 
aii% a ke olelo nei iakoa, Aia hoi, 
he kanaka pakela al, pakeia inii 
widiia,a he.lioalaana no na hina- 
ai^a a me na lawehala. Aka» na 
hofHK>Qoia ka naaoāo e kana poe 
k«ik4. 

20 % Ilaiki kana hoomalea ana e 
hoohewa akn i na knlanakaahale, 
kahi i hanaiaU ka nni loa o kana 
maH hana mana; no lai mea, aoie 
l^on i miht 

21 Anweoe, e Korazina! Anwe 
oe>e Bete8aida! no ka mea, ina i 
hanaia ma Taro a me Si€lona na 
hana mana i banaia%a ai io olua 
la, ina na mihi e lakoa, iloko o ke 
^» ino a me IcA ieha ahL 

^ Ke olelo aka nei aa ia ookoa, 
£ aho no kA hewa ana o Taf o a me 
8idona i ko oloa, i ka ia e hooko- 
lokolo ai. 

2^ -O oe hol. e £Iaperenaama^ ka 
i luM>ki0kieia^e i ka lani, e kioiaia 
oe ilalo i ka po ; no ka mea, ina 1 
hanalama Sodoma na hana mana 
i hanaia'ka al iloko oa, ina ua koe 
ia a hikl i neia manawa. 

24 Alea hoi, ke olelo aka nel an 
ia oakoa, S aho no ka hewa ana o 
Sodoma i koa 1 liia la e hookolo- 
kolo aL 

25 1 la wa la, olelo aka 1a o Ie8n, 
i aku la, Ke aloha aka nei ou ia oe, 
e ka Makaa, ka Uaka o ka lani a 
me ka honna ; no ka mea, na hnna 
oe i keia maa mea i ka poe aliamai 
a me lMt poemaaiea, a aa hoike mai 
oe ia maa mea i na keiki nako. 

26 Oia no, e ka Makoa, no lea 
mea, o ka pono no ia ia oe^ 

27. Ua haawiia mni ia^a na mea a 
paa e ko'a Makna ; aohe kanaloi i 
ike i ke Keiki, o ka Makoa wale 
no; aole hoi he kanal^ i ike i lok 
Mal^aa, o ke Keiki wale no, a 
me lea mea ia ia e hoike akn al ke 
Keikl 

2S.1f E hele mal oakoa a paa 
loa io^u nei, e ka poe luhi a me ka 
poe kanmaha, na'a oukoa e hoo- 
mahaako. 

2 29 £ amo ookon i ka^ aaomo 
maluna iho o eaftou, a e aoia ou- 
kott e aa : no ka mea, ua akahai 
au, ua haahaa Kna naau, a e ioaa 
la onkou ka maha no ko ookou 
man uhane. 

30 No ka mea, he olaolu ka*a 
auamo, he mama hoi ka*a nkana. 

MOKUNA XII. 

1 No ka malama ana i ka la 8abati. IS Hoo- 
la ola i ka Uma nialoo la la. 2i Hoolaia ka 
mea makapo leopaa. 81 No ka olelo hoi- 
noi ka Uhane Hemolele. 38 Ka poe imi i 
hoāilon*. 46 Kona makuwahine a me na IA wa la, hele akn la o lean i luk 
la Sabatl mawaena o na mahina 
ai, pololi ilio la na haomana ana, a 
hoomaka aku la lakon e lalau i na 
hahul palaoa, a ai iho la. 

2 Ike aku la ka poe PaHaaio, i 
aku la lakou ia ia, Aia ke hana nei 
koa poe haumana i ka mea ku ole 
i ke kanawai ke hana i ka la 8a- 
bati. 

3 I mai la oia ia lakon, Aole anei 
oukou i heluhelu i ka mea a DaTi- 
da i hana% a me ka poe me ia, i ka 
wa i pololi ai lakou ? 

4 la ia i komo aku al iloko o ka 
hale o ke Akua, a oi iho la i lea be- 
rena hoike. ka mea ku pono ole ia 
ia ke ai, aole lioi i ka poe me ia, na 
ka poe kahuna wale no. 

6 Aole anei oukou i heluheln roa 
ke kanawai, o ka poe kahuna iloko 
o ka luakini i nala Sabati, ua hana 
lakou i ka la Sabati, aoie hoi a 
Iakouhalaf 

6 Ke olelo aku nei au ia oukou, 
Eia maanei kekahi, ua oi aku ia 
mamua o lui luakini. 

7 Ina paha i ike oukon i ke ano o 
keia^ O ke aloha ko*n miUeemake, 
aole ka mohai, ina ua hoohewa ole 
mai oukou i lea poe hala ole. 

8 No ka mea, o ke Keiki a ke ka- 
naka, oia ka Haku no ka la Sabat|. 

Hele aku la ia mai ia wahl akn, 
a komo aku la iloko o ko lakou 
halehalawai. 

10 ^ Aia Uaila he kanaka, na ma- 
loo kona lima : ninau mai la lakoa 
ia ia, i mea e hoopii aku ai lakou 
ia ia, i mid la, He mea pono anei 
ke hoola aku i ka la Sabati f 

11 1 aku hi oia ia lakou, Owoi ia 
17 Ola'ka makapo leopaa. MATiCEO. No ^iuoMloi j£a^.haiBi(. ^e kanaka o oukem {lookahi hipa 
kana, a i haule i)f o i ka Ina i ka la 
fiabati, aole aoei ia e lalau aku ia 
ia, a e huki mai iluna? 

12 Aole anei e oi akn k« kanaka 
mamua o ka hlpa? He mea pono 
«no ke haoa maikai i ka ia Sabati. 

13 Alaila, oielo akn laia i ua kana- 
ka la, E o mal kou iima : o mai la 
ia, a ola ae la ia e iike mo kela H- 
ma. 

14 % Hele aku la lea poe Fari8aio 
iwaho, knkakului ae la iakou i 
mea e make ai oia ia iakou. 

15 A ike iho la o Iesu ia mea, 
heie aku la ia mai ia wahi aku; a he 
nui l£apoe kaoaka i liahai aku ia 
ia, hoola ^o ia oia ia lakou a pau. 

16 Papa mai la oia ia lakou, aole 
lakou e hai hoike aku ia ia: 

17 1 ko ai ka oleio a ke lcaula> a 
laaia, i i mai ai, 

18 Aia hoi kuu kauwa a'u i koho 
ai, kuu mea aloha, ia ia ka olioli o 
'kuu naau ; e kau aku ai» au i kuu 
Uliane maluna iho ona, a e hai 
akn ia i ke kanawai i na lahuika- 
naka. 

19Aoleia e hakaka, aoie hoi e 
waiaau aku, aole hoi e lohea kona 
leo ma na alanni. 

20 Aoie e hai ia ia ka ohe pepe, 
aole hol ia e kinai i ka uiki e hoo- 
pipi ana, a kui aku ia i ke iumawai 
a lanakila. 

21 A e pauleie hoi na lahuil^na- 
ka ma kona inoa. 

22 ^ Aiaila, haliia mai io na la "ke- 
kahi kunaka i uluhia e lui daimo- 
iii0f ua makapo, lia' paa hoi ka ieo ; 
a hoola iho la kela ia ia, a olelo ae 

. la ka ieopaa, a ike ae la iLa makapo. 

23 Kahaha iho la na kanaka a pau, 
i ae la, O ka Mamo anei keia a Da- 
Tida? 

24 A iohe ae la ka poe Farisaio, i 
ae la lakon, Ma o Belezebuba la 
wale no, ke alii o na daimoniOf iui- 
na muhil^i ana aku l na daimonio. 

25 Ike ae ia o leau i ko lakou ma- 
nao ana. i aku ia ia lakou, O ke 
iinpuni i mokuahana ia ia iho, e 
pau ia, a o ke knlanakauhale a o 
ka poe ohana i mokaahana ia ia 
iho, aoie ia e mau. 

26 Ina palia o 8atana e mahiki 

18 aku «ia Saiaiia, ua mokuahana oia 
ia aa iho, a pehea la hoi e mau tA 
kona aupuni ? 

27 Ina paha owau e mahiki aka i 
na da»monio ma o Bele2ehuba 1% 
ma owai la hoi e inahiki akuai na 
keiki a oukou ia lakou ? Noiaiia, 
e lilo lakou i poe hooponopono ia 
oukou. 

28 Ina paha owaa e mahikl aku i 
na daimonio ma ka Uhane o ke 
Akua, ina-ua kokoke mai ke aupa- 
ni o ke Akua io oukou oei. 

29 Pehea la e hiki ai i kek&hi l^ 
komo iioko o ka hale o ke kanaka 
ikaika, a hao i kona waiwai ? Aifk 
nakinaki ia mamua i ke kanaka 
ikaika a paa, alaUa e liao ia i* na mea 
o kona liale. 

30 O ka mea aole me au nei^ o 
ko^u enemi no ia ; a o ka meahoi- 
Uili pu ole me au, ua hooleiiei wa- 
le aliu no ia. 

31 ^ Ke olelo aku nei hoi au ia 
oukon, O na hala a. pau, a me-na 
olelo hoino e kaiaia^na no .na kar 
naka : aka, o ka olelo hoino aku i 
ka Uhane Hemolele, aoie ia e ka- 
laia uo na kanaka. 

32 O ka mea olelo hoino mai i ke 
Eeiki a ke kanaka, e kalaia'na oia ; 
aka, o ka mea olelo hoino i )ca 
Uhane Hemolele, aole loa e ka- 
laia^na oia i keiaao, aole hoi i ke- 
la ao aku. 

33 Ina e hoomaikai akn oukou i 
ka iaau, e lK>omaikai pu no hoi i 
ko na hua ; aka i ole. aiaila e hoi- 
no aka i ka laaa me ka hoino pu i 
kona hua; no ka mea, ua ikea ka 
laau ma kona hua. 

34 £ ka hanauna moonihoawa ! 

f>ebea la e hiki ai ia oukou ka poe 
noke oielo i na mea maiku? No 
ka mea, no ka pUui o ka naau e 
olelo ai ka waha. 

35 O ke kanaka maikai, ua lawe 
mai iai na mea maileai maiiokoae 
o ka waiwai maikai o ka naan : a o 
ke kanaka ino, ua lawe mai iai na 
meaino mailokoaeo kawaiwai ino. 

36 Ke olelo aku nei an ia oukon, 
O na,huaolelo ino a.pau a nakaiMi- 
ka e olelo a(, e hookolokoloia^na 
lakou ia mea, i ka la e hookoloko- 
loai. £a Jbo«U<m«k 9 l0tnk. ' M<^UKA 'Xni. Ka nwe po k^Uiln J^o^ 37 Jia ka men, ma kaii mau olelo 
e hoapoDoia''i ,oe, a ma kau mai^ 
0:leJlo e ^oahewaia'i oq. 
. 3S % AUau, olelp mai ia kekahi 
3^& ki^auoielo a loe na Pan^aM), 
a.malla« Eke E.umvi, ke ake ,n<ii 
jaakoii e ^ke akul iioailopa nou. 

39 Ōlelo aku la ia,iaku la ia la- 
^Lon, Ke imi uei ka hanauna hewa, 
moo koU>he,i hoailuna: aole loa 
iehaaw^iakahoailooa ia lakou^o k(i 
'hoaUooika ke kaula.a lona wale nQ. 

^ £ like me Lona e^^olu la ekolu 
po Hoko f> ka opn o ka ^ nul, pe- 
|& aoapel ke Keiki a ke kauaka, 
•eikolA la ekoiu po iloko o ka ppu 
o ka honua. 

, 41 £ <ko e mai auaoei na kanaka o 
^ineya i keia hanauna i ka lā hoo- 
;kpiQkQlo, a e hoohewa mai ia la- 
koUiiiei; no ka mea, mihi iho la 
iakpai ka olelp ana a lona: eia 
.hpif maanei kekahi 1 pi aku ma- 
mua o lona^ 

. .40 I ka la hookolokolo e ku e 
mai auanei ke aiiiwaiiine o ke ku- 
kniuhema i keia lumauna, a e hoo- 
hewa mai ia lakou nei; no ka 
:mea, i hele mai ia m£uL na palena 
.o iLa honna e hoolohe 1 ka olelo 
naauao a iSolomona ; eia hoi, ma- 
.. anai kekahi i oi aku mamua o &o- 
lomona. 

43 Ap^ka mai ka uhane ino mai- 
loko mai o kekahi kanaka,hele 
i^u no ia.ma na wahi panoa, e Imi 
:ana i kahi jb maiia ai, a loaa ole. 

.44 Alaila, olelo iho. no ia, l^ hoi 
-ana au i ko'u hale, kuhi a'u i puka 
mai ai. A hiki mai, ike iho la ia, 
uakaawale ia, ua ImhilUa, a ua hoo- 
hkkoia^Loia. 

45 Aliiila» hele aku no k^ a lawe 
,pa. mai me ia i na uhane e ae i ehi- 
.ku, ua pi aku ko lakou ino i kona 
iho; komo lākou iloko, a nphō 
.ilalla^: ahewaloa aku ka hope p 
nakaoaka la i kona noho ana ma- 
maa. Pela auanei no hoi keia ha« 
naona hewa. 

4d t la ia i olelo al 1 na kanaka, 
aia ku mai la iwaho kona makii- 
wahme, a me kona poe hoahanau, 
e ake e olelo pu me ia. 

47 I «ku la kekahi la ia, Aia, ke 
:ku mal la iwskho kou makuwaiiine ame ou maUiho^iim^, e ak^ p 
olelo pu me oe. - 

43 Olelo mal la ia, i mai la 1 k^ 
mea nana i hai aku ia īa, Ow^i la 
ko'u makuwaiune a me o'u m^u 
hoahanau ? 

^ 49 O mai la ia X kona lima | n|i 
haumana ana, i aku la ia, Aia hoi, 
liufu makuiirahinQ a me o*u mau 
hoa^anau. 

50 O ka mea i hana i ka makema- 
ke .0 kp'u Makua i ka lanf, oia 
ko'u kaikaina a me ko'u kaikuwa- 
hine, a me ko'u. makuwahine. 

MŌKUNA Xra. 

-3 Ka iMM noke kmalEa iula hatu 18 U« hOr n^mlwiw vm iiMie 1». 24 K* iiApe oo K* <i- 
zania. .^1 Kq ki^ hi)a makeke. 44 Ka wdU 
wid hnna.' 45 Ka momi.- 47 Ka iipenn. oB Va hpowalwwaīiaiīi oi^ « w.ki^nwiM'- o k<|na 
aina. 

IA la la, hele aku la o Ie8U iwahō 
o ka hale, a no)io ihp la ia m^ 
kapa o ka loko. , 

2 He nui loa ka poe kanaka ). 
akoakoa mai io na la, ee aku la i^ 
maluna o kekahi moku, noho iho 
la; a ku nui mai la ua poe k^naka 
la mauka. 

3 Ao mai la oia: ia lakou 1 kel|i 
meakeiamea ma na olelonan&i 
ka i ana mai. Aia hoi, hele aku lft 
kekahi kanaka lulu hua e lulu. 

4 A i kana lulu ana, helelei iho la 
kekahi ma kapa alanui,.lele mal Ija 
na manu, a pau ae la ia i ke kikoa. 

5 Aka helelei iho la kekahi ma 
.kahi hapapa, aohe nui o ka lepo-; 
kupu wawe ae la ia no ka papau O 
kalepo. 

6 A puka mai ka la, mae Iho la U^ 
maloo aku la no ke aa ole. 

7 Aka helelei ^ho la kekahi ma 
.kahi.kakalaloa, kupu ae la ke ka- 
kalaioa a kahihi aku la ia m^a. 

B Aka helelei iho la hol kekahl 
ma ka lepo maikai, a hua mai lā JL 
ka hua, he pahaneil ka kekahi, he 
pakauaono ka kekahi, a he pakā- 
nakoln ka kekahi. 

9 O ka mea pepeiao lohe Uy p 
hoolohe ia. 

10 Heie meA 1a kana poe haomA- 
na, ninau aku la ia ia, ^o ke aba 
la oe e olelo mal ai la lakou ma na 
olelonane ? 

11 Olelo mal la ola ia hi3jL0% 1 mai 

19 2fo ks lnla liiHL MATAK). 'No ka UAu iiwr4% eukon e ike 1 na mea pohihihi o 
kc aupuni o iea lani, aole nae i liaa- 
wiia^ka ia lakon. 

13 O ka mti9k ua loaa, e haawi hoa 
ia'kuniuiaamahuahua: aka^oka 
inea ua loaa oie, c laweia'ku loina 
jnai ona aku ia. 

18 Nolaila ka^n e olelo aku nei ia 
lakou ma na oieionane; no lui 
mea, i lsa nana aoa, aole lakou i 
ike ; a i ka lohe ana, aole lakou i 
hoolohe, aole hoi i hopmaopopo. 

14 A i ko al ka wanana a leaia ia 
hikou, i kai ana, I ka iohe ana, e 
lohe auanei ouiuMi^ aoie nae 4» hpo- 
maopopo ; a i ka nana ana, e nana 
auanei oukou, aole nae e ike. 

Ki No k* mea^ na pali^ ka naau 
o keia poe lcaoal(a, ua hookuli ia- 
koa i ko lakou maa pepeiao, oa 
hoopaa faot I ko lakou mau maka ; 
o ike aoanei ko lakou mau maka, 
o lohe hoi ko lakoa mau pepeiao, 
o manao hoi ko lakou naan, o huli 
mai lakon, a hoola aku au ia lakou. 

16 Pomaili»! ko oukou mau ma- 
ka, no ka mea, ua ike: a me ko 
oukou mau pepeiao, ua lohe. 
. 17 He oiaio ka'u e ,oIelo akn nei ia 
oukon, He nui na kauia a me na 
iKanaka pono i ake e ike i na mea 
a oukou e ike nei, aole nae lakou 
i ike; a e lohe hoi i na m^a a 
oukon e lohe nei, aole nae i lohe. 

18 ir £ hooiohe ookou i ke ano o 
ka, oleionane no ke iuknaka iulu- 
hua. , 

19 O kela mea keia mea lohe i ka 
olelo no ke aupuni me ka hoomao- 
popo oie : alaila, hele mai no ka. 
mea ino, a kaili aku ia i ka mea i 

.Inlaia iloko o kooa naau. Oia ka 
mea i Inluia ma kapa alanui. , 
• 20 O kamea i luluia ma kahi ha- 
papa, oia ka mea i iohe i ka olelo, 
a hopu kok« iho la ia me ka oUoli. 

21 Aole nae he aa iloko ona, no- 
laila ua pokole kona kupaa ana ; 
a hiki mu ka pOlkia a meka hoino 
Bo ka oleio, aiaiia haale koke iho 
iaia. 

22 O ka nea i Inlnia ma kahl ka- 
kalaioa, oia ka mea i iohe i ka ole- 
lo : a na ka manao ana i na mea o 
keia ao, a me ka hooponiponi ana 

90 o lea walwai e kinai ilio ka oielo^ 
a lilo ia i mea hua ole, 

2;$ A o ka mea i lulaia ma kam 
lepo malkai, oia ka mea i lohe i kā 
olelo me ka hoomaopopo ; a hu« 
mai i ka hua ho pahanen ka keka- 
h|, he pakanaono ka kekahi, a he 
pakanakolii l^a kekahL 

H t Hai mai la oia i kekahi olē- 
lonane hon ia lakou, i mai la, Ua 
hoohalikeia ke aupuni o ka lani 
me kekahi kanaka nana i lulu iho 
ka hua maikai ma kana mahinaai* ', 

25 A i ka wa i hiamoe ai ua kana^ 
ka, hele mai la kona enemi, a lulu 
iho la i ka zizania iloko pa me ka 
paiaoa, a hoi aku la. 

26 A kupa mai ke kino, a opaū 
ae la, alalla ikea iho la ka zizania', 

27Hele mal la na kauwa a ua 
mea hale la, i mai la ia ia, £ ka hā- 
kn,jioieanei oe i lulu iho i ka hna 
maikal ma kau mahinaai ? No nēa 
mai la hoi ka zizaula ? 

28 1 aku la oia ia lakou, Na ke ka- 
naka enemi ia i hana. Ninau mn^ 
iakapoekauwa ia ia, £ kii anel 
makon e uhuki ia mea y 

29 1 aku la ia, Aole, o uhuki pa 
oukoa i ka pralaoa i ko oukou wa^ 
ie ana 1 ka zizania. 

30 £ waiho no pela, e ulu pu lauk 
a hiki i ka ohi ana : a i ka wa b 
ohl al, na'u e oleio akn i ka pQfi 
okioki, £ houluulu mua oukou 'i 
ka zizania, e pua a paa i mea e pu- 
hi ai i ke ahi ; a o ka palaoa la, e 
hoiliili ia iloko o ko^u halepapaO. 

81 H Hal aku la oia ia lakou i ke- 
kahi olelonane hou, 1 aku la, X)lt 
like ke aapuni o ka lani me kek^ 
hi hua makeke a ke kanakā i laWe 
a kauu iho i kana mahinaaL 

32 He makalii keia hua i na htla 
a pau, a kupu ae ia, ua ol kona kl- 
no i na laalaau a pau, alilo ae lata 
i laau, a lele mai na manu o ka li^ 
wa, a kau iho iluna o kona man 
hila. 

33 ir Olelo mal la hoi oia la l^koa 
i kekahi olelooane hou. Ua like 
ke aupuni o ka lani me ka meahu 
a kekahi wahlne i lawe ai, a hui pu 
me na 8ato palaoa ekolu, a pau de 
la ia i ka hu. 

84 Oia maa mea a pan lea lea^ 'i His mftit oUAWū/a^ hon. MOKXrSĀ'XlV. ole>!<> akti af 1 nii kapalu ma na ole* 
loaane^ a ma ns olelonane wale 
no kana oi^o ana akn ia lakou : 

85rKotdka mēa 1 olelola e ke 
kaali^ i ka i ana mal, £ pane aku 
kuu traha i na olelonane, e bai aku* 
&oi aa i na mea i l^ai ole la, mai ke 
kama mai o ke ao neī. 

'9|$ Alaiia, haaiele akn la leeu i ka 
poe kanaka, a hele mai la iioko o 
ka liale. Hele aku la na hanmana 
io na la, i aku ia, £ hoakaka mal 
oe ia makoa i ka olelonaue no iea 
^zania ma ka mahin^al* 

87 Olelo mai la ia, i mai la ia la- 
kou, O ka m6a nana i lulu i ka hna 
maikai, oia ke KeUd a ke leanaka. 

88 O kLa mahloaai, oia lee ao nei : 
oka hna maiiuii, oia na keiki no 
ke aopi^ni ; a o ka zizania, oia na 
keiki o ka mea ino. 

89 O ka enemi nana i lulu ia mea, 
oia ka diabolo ; o ka wa e ohi »i, 
o ka ho^ena ia o keia ao ; a o ka 

•oe nana e okioki, o ka poe anela l 40 Me ka ^i^ania i hoiliilliaH a pn- 
hiia'i i ke ahi, pe]ia no hoi 1 ka ho- 
pena o keia ao. 

41 Ka ke Keikl a ke kftnaka e 
hoouna i kona poe anela, a e hon- 
luula mai lakou 1 na mea hoohihia 
wale, a me na mea hana ino a pau 
mailoko mai o kona aupuni ; 

42 A e hoolei aka ia iakou ilokp 
o ka iua ahi ; ilaila ka uwe ana a 
me lea uwi ana o na niho. 

4^ Alaila e lilelile ae ka poe po- 
tio elike me ka lailoko o ke aupu- 
pi o ko lakou Makua. O ka mea 
pepeiao lohe la. e hoolohe ia. 
^ 'M t Bia hou. ua like ke aupuni 
okalani me ka waīwai i hunaia 
'noko o kahi kihapai: a loaa ia i 
kekanaka, hona hou iho no ia, a 
hele aku me ka olioii, a kuai lilo 
aka no i kana mau mea a pau, a 
kuai lilo mai ia kihapai nona. 

45 % £ia hoa, Ua like ke aapuni 
o ka lani me kekanaka kuai, e hni 
ana t na momi mailmi. 

46 A ike aku ia i kekahi momi 
, maikai loa, hele aku no la, a kuai 
lilo aka i kaoa mau mea a paa, a 
ki^Uilo mai ia moml nona. 

47 7 Ē&hou, tJa liko ke aupuni oka)anlmoka«peB»<i kAm i ke 
kai, a puni ae te na ia ka nul Wale 
ke ano. 

48 A piha ia, huki aa lakon dnka, 
noho iho, a babao iho i na mea 
maikai iloko o na ipo, aka., lioolai 
aku no i na mea ino« 

4d Pela no i ka hopenn o keiaao; 
e kii maiaoanei ka poe aaeki, a e 
hoolmawaie lakou i ka poe hew* 
maiwaena ae o ka poe p<mo ; 

50 A e hoolel aku ia lakou iloko 
o ka lua ahi; iialla e uwe al « e 
uwi ai na nlho. 

51 Ninau mal la o lea» la lakou, 
Ua ike pono' anel ouleoo i neia 
mau mea a pau « I akn ia lakon la 
ia, Ae, e ka llaku. 

5d Ol^o mai la kela^ la kkkou, No 
ia mea, kela ka1sauolelo kela ka- 
kauolelo i aoia I na mea o kc aap»- 
ni o ka lani, ua like no ia me ke 
konaka moa hale, naoa i lawe mai 
na mea hou a me na mea kahiko 
mailoko mai o kona walhona wal* 
wal 

63 f A okl ae la ka leau <4elo ana 
mai i keia mau olelonane, hele aka 
la ia mai ia wahi-aku« 

54 A hlki aku la ia 1 kona^ «ina, 
ao aku la la i nakanaka iloleo a ko 
lakon halehalawai ; a luihaha Iho 
la lakou, i ae la, Nohea la ka nar 
anao a me ka hana maua-a ua ka- 
naka la f 

55 Aole anei keia ke keiki a ke 
kamana? Aole onel o Maiia ka 
inoa o kona makuwahine ? a o na 
hoahanau ono, o lukoho, o Iose» o 
Simona, aoIuda? 

56 A o na kaikuwahlne ona^aole 
anei lakoa a pau me kakou ? No< 
hea mai la la ia keia- maa mea 
apau? 

57Auklukl»iolalakoaloia. I 
aku la leau ia lakou, Aole he kau- 
la 1 hoowahawahaia ma kahi e, aia 
no ma kona aiaa a ma kona hale 
iho no. 

58 Aohe iml na hana mana ana i 
hanaH ilalla, no ko lakoo hooma- 
loka. 

MOKUNA XIV. 

Ka inttiao o Herode no KriBto. 3 Ka 1ia1« t 
mak» ai o loane. 15 Hanai. aku o Iesu i 
elima iauaanL 23 Hele ia malnna o ka 
mi. MHooklakaiMMmaioOeneilMM. Wik»^ 16ltm Bfl^etite. MĀ^AIŌ. 

IA Wai|a;iMi« ne fo'(> Herbicle ke 
ft1ii ]iiiM^b« I ]£e k«&lftBft o IedQ. 

2 1 aka la ia i kana poe kanwaī, O 
IMiie B«f)elifei keia'; oa ala mai kk 
mai ka make mai ; nolail^- 1 Hāna;^ 
fBf^i im iMHMk ttai)& ē ia: 

S H No lui raea, boptt aktī 1a 
Herode H loane a paa, a haiiāo 
ākn \A H. ia* Koko o kah&lepaabao, 
«6 He^odia ka inMīie d Piiipo a 
kona hOfifaati«iL 

4 vro ka mea, i ol«lo alt» o I6dne 
ia Heik)(ie, Aeie ^ poiio ke lawe 
ia ia nan. 

5 Mānao ih^Ula e pāpM la la, 
H makan ae la H I na kaiiaka; no 
ka mea, mawM) ihe^ la lak6ir, fae 
kaala ia. 

'6'Aia mAlaōHi^lh'i I» IH hnnan o 
Herode, b«a mal la ke kaikāmahi- 
ne a Herodia iwaena o rakod, a 
lealea iho.hi o Heroide. 

7 Nolaila, hoi^Mki mai lft ta, e hn»- 
lri mal ia ia i kana mea e noi akn 
ail^. 

8 A hoeneuia mai oia e kopa ma>- 
knwāhinie, i akn la ia, O ke poo o 
īoane Bapetfte kaiir e htkawi mal (A 
ia^u maluna o ke pa. 

9 MiMmina Ihō la ke aiiī; akA, 
no koma hoofalki dnci, b) no ka poe 
hoaai e noho' pu ana me ia, kena 
akt la ia e haawiia mal. 

10 Hoouna akn la k^ a oki Iho la 
1 ke poo o loane il^ko o ka iLale- 
t)iuihao. 

11 A la^^eia miii la kona poo ma- 
Inna o ke ph^ a haawila niai ia 1 ua 
kaikamahine la, a nana ia i lawe 
aku 1 kona makuwahīne. 

12^ Kii akH la kana poe hanmana 
i ke kino, a kanu iho hi; a hele 
ittal la lakou'a hai mal la la leKu. 

13 ^ A lohe ae la o leen^ holo 
Itaawal6 a;ku la'ia: iha lui ihoku i 
kfthi nehelehele, a lohe ae la na 
kanaka, iMihai wawae aku la lakou 
ia ia, mailoko mai o na knīana- 
kauhale. 

14 A pae ākn la īmii, tlce akn 1a 
ift 1 na kanaka he mH loa, haehae 
ke aloha ia lakou, a hoola iho ia ia 
i ko lakou poe mal. 

15 H A ahiahi ae la, hele mai la 
kana poe haumana io ua la, i akn 
la, He wahi waonaheI« keia, % na Han^&aelihiii fftti8aĀi^ 

ha!a ae neik* horā ; e lfd!Iīf<»i al^' 
oe i na poe kiiriaka tt^, i heli*. la' 
kou 1 na kauhale, e knai t ai na la' 
kou. ' 

16 1 mai la o leau \ti lakon, 'Aofe 
epono no lakon ke hele aku, n«( 
Onkon e haawi akn i ai nā lakon. 

17 1 aku la lakou ik ia, EHma wa«» 
le no popo berena a-maleon, t^ m« 
teiadu^ ' 

18 1 mai H 6 lēiin: E lawe Aal 0^1^ 
koTt iittnau meai l o*ii nei. 

19 Kanoha aku lA la i na kanakii* 
e poho iho ilalo ma ka #euwen, 
lalaa aku la ia< i ni& popO bfefenBi 
elima, a m^ naia elna, nana ae la 
ia i ka larii, hoomaikal akn l^, wa* 
wahi iho la; haawl uku la 1 ka he- 
rena i na haumana, na na hauma-- 
nft hoi i haawi a;kh ia inaii mcnt i 
ka poe kanaka. 

20* Ai iho la lakon a pou; a 'mao- 
na ; a hoilliH mai la lakon f ha ha- 
kina i koe a piiia ae la na 'hinai hi^ 
nmikumamaluai 

21 O ka poe i ai, elima paha tau- 
aani kanaka lakOu, Ke oko& na \va- 
hine a me na kamalil. 

22 ir A koi koke aku Hi lee^i t ka* 
tia maoi haomaAa e ee ilnna o ka 
moku, a e holo e mamua ma kula 
kapa, ia ia e hoihoi akn ai i kh poe 
knnaka. 

28 A pau ka pOe kanaka I ka hoi-^ 
hoiia^kn e la, nli dkn la'ia, oia ^'a- 
le no, i kekahi manni e i^ule ai 1 
ahiki mal ke ah1a!h!, oia wale no 
malalla. 

24 A o nti moku Ia(, mawaena la o 
ka loko e luliia'na 'e n^ af e, lio ka 
mea, niamua mat ka makani. 

25 1 ka ha o ka wati o kd po, het^e 
tnai la leeu io lakon la, e lu;le anat 
maluna o ka loko. 

26 Ike akn Itttia hilumona {vk ia e 
heie ana mainna o ka loko, hopO' 
hopo iho la lakon, i ae ?a, He ulia- 
ne ia! a hooho aku la lakou i ka 
makau. 

27 Olelo koke mal la o leeu ia la* 
kou, £ hoolana oukon, owan no 
keia, mai makau. 

28 Olelo aku la o ?etero i& ia, E 
lta Haku, a o oe no ia, e olelo mal 
oe ia*n e hd6 aka ^ou la malupa o 
kawai. Nft moo(^elo> Hewa. MOKUNA XV. Na mēa e haiiiiil»Hi 29. 1 nialle kelAi, E hele mnL Iho 
tho la o Feterd mai lana o ka mo- 
ku, a hele aku la ia malona o ka 
wai e halawai me leeu. 

90 A ike aku la i» i lea makanl 
Ikaika, makau iho la ia; a 1 luk 
hoemaka ana e poho iho, kahea 
alui la ia, i aku la, £ ka Haku^ e 
hoola mai laHi. 

31 Kikoo koke mailale^u 1 kona 
Mma, paa mai la ia ia. 1 mai la, £ 
ka mea panlele kapekepeke, hea- 
}^ kaa mea i kanalua al t 

'3*^ A ee mai la iaua maluna o ka 
mokO', malieiho la ka makanl 

33 Hele mal la lsa poe malnna o 
kamoku, moe iho la lakou imua 
ona, i- aku la, He oiaio o oe no ke 
Keiki a ke Akua. 

34 Y Holo aku la lakon, a hikl 
aku la i lok aina o Gene8areta. 

35 A ike mai la ia ia na kanaka o 
ta wahi^ kil aku la lakou ma ia aina 
a puni, a lawe mai la i ka poe mai 
apauionala; 

>8ft Nonoi mai la lakou ia ia e 
hoopa wale mai i ka- lepa o kona 
aahu ; a o ka poe a pau i hoo^ia 
mai^ ua ola li^u. 

MOKUNA XV. 

ijtL faoohewalft n»inoooUlo |k nn luinalnhileo. 
11 Km me» hoohaumia. 21 Ua hoolal* ko 
kaikanMhine » ka wiriitne Kanaaaa. fti 
Ua hanaila ka poe ehiku tauflani. . 

ALAILA hele mai la io Iesu la na 
. lukauolelo a me na. Parlsaio 
no reruflalema mai, ninau m^i la» 

2 No ke aha la e pale nei kim 
poe haumana i ka mooolelo a ka 
poe lanakahikO ? No ka mea, aole 
lakolA e holoi i ua lima o lakou 1 
ka lakoa ai aina. 

3 Olelo aku la ola !a lakou, i aku 
la^ Nokeahala hoi oakou e pale 
nei i ke kanawai o ke Akua ma ka 
Oukou mooolelo? 

4 Ua kauoha mai ke Akua, i ka i 
KM, iaaif £ malama oe l ka makua- 
kane a me ka makuwahine ; a o ka 
mea olelo hoino aku- i ka makua- 
kane a i ka makuwahioe paha, e 
makela. 

5 A ke olelo«ei oukou^ O ka mea 
e olelo aku 1 ka makuakane a i ka 
makuwahine paha, Ua laa, o ka^u 
meaeponoaioe; 6'Aole ia e malama h^u aku i ko* 
na makiiakane, a- me kona maku- 
wahine. Pela oukou i hpole ai i 
ke kanawai o ke Akua ma ka ou^ 
kou mooolelo. • 

7 £ ka poe hookamanl, pouo io 
ka leaia i olelo mai ai no ookou, I 
kaiana, 

8 O keia poe kanaka, ke hooko- 
koke mal nel lakou ia'u me ko 
lakou waha, a ke hoomaikai mal 
nel ia'u me na lehelehe ; aka, o ko 
lakoU naau la, ue mamao loa» ia 
ia'u. 

9 Make hewa ko lakou malama 
ana mai ia'u, i ka lakou ao ana aku 
i na kauoha a na kanaka 1 kumu 
e malamaia^L 

10 ^ Kahea aku hi ia i ka poo ka- 
naiea, 1 aku la, £ hoolohe mai oft> 
kou, a e hoomaopopo hoi. 

11 Aole e haumia ke kanaka 1 ka 
mea i komo ma kawaha; aka, o 
ka mea i puka ae mailoko mai o 
ka waha, oia ka mea e haumia ai 
ke kanaka. 

12 Alaila^ hde aku la kana poe 
haumana, i akn la ia ia, Ke ike nel 
anei oe, ua hu|^u ka poe Panaaio i 
ko lakou lobe ana i keia olelo ? 

13 Olelo mai la ia, i mai la, O na 
mea kanu a pau aole i kanuia e 
ko'u Makua i ka lani, e pau ia ī 
ka uhukiia. 

14 £ waiho pela ia lakou ; he poe 
alakai makapo lakou no na maka- 
po :- ina he makapo e alaka| i ka 
makapo, e haule ptl laua iio^o o 
ka lua. 

15 Olelo aku la o Fetero ia !a, i 
aku la, E hoakaka mai oo i keia 
olelonane» 

19 I mai la 'o leeii, 'Oakou anei 
kekahi i hoomaopopo ole ? 

17 Aole anel oukou i ike, o ka 
mea komo ma ka waha, ua hplo 
iho no ia maloko o ka opu, a ua 
hooleila^ku ia ma ke kiona ? 

18 Aka, o ka mea e puka ana mal^ 
loko mal o kA waha, mailoko mai 
ia o ka noan ; oia ka mea e haumia 
ai ke kanaka. 

19 No ka mea, mailoko mai oka 
neou ke pukā mai nel na maoao 
ino, ka pepehi kanaka ana, ka moe 

. kolohe ana^ka hookamakama ana, 
25 QIaDa oo|»Se n» inakapo. 

ka a|bue ai^M ]lii9op|uMpuiii,$uii^ 

a me Da oleīo iao, 

20 Oia na mea e haumia ai ke ka> 
naka; aka, 'o ka ai aoa me na lima 
boioi ole ia, aole e haamia ke ka^ 
ōakā ia mea. 

21 1 Hele aku la o Īe8u mal ia 
wahi aku, a hiki aku la ma na ipo« 
kuna o Turo a roe ^idoniv> 

M Aia ilaila kekal)! wahine Esir 
naana no ia aina i hele ma| 4* ka- 
hea.mai la ia ixij 1 mai la^.^ ka Ha» 
kn. ]£a mamo a Davida, ^ ^loha 
mal oe ia*u, ua uluhia loa kuu liai- 
kamahino e ka daimonio. 

23 Āole ia i oielo iki aku ia.la, 
Be1e aku la loina mau haumana, a 
noi aku la ia la, £ hoihoi aku oe ia 
ia ; no ka mea, ke walaau m^ nei 
ia mahope o kakoii. 

2i Olelp mai la ia, 1 mai ia, Ua 
hooum^ia mai nei au i ka ohana 
hipa auwana o ka l8eracla wale no.^ 

2a Heie mai la ua wahine ia» mpe 
iho la ia imua ona^ i mai la» ,£ ka 
Haku, e kokua mai oe ia^u. 

26 Olelo aku la o Ie8u, l aku la, 
Ao1q e ponp ke )awe i ka ai a na 
kamalii, a hoolei {^u na na ilio, 

27 I m^ la kela, He oiaio, e kii 
H^ku ; ua ai no nae na ilio i na 
hnnahuna i helelei iho molaip p k», 
papaaina a ko lakou hako. 

28 Alaila, olelo aku la o leeu ia 
ia, 1 aku la, £ ka wahine, nui kou 
manaoio ; roe kau makemake, pela 
e hanaia'ku ai nou. A ola ihpia 
kaua kaikamahine ia hona. 

29 Hele aku la o Iesu ma ia wahi 
aku, a hiki aku la ma ke kao loko 
i OalIIaia: pii aku la ia iluna i ke- 
kahi mauna, a noho iho la ilaila. 
.30 He nui ka poe kanaka i.hele 
mai io na la, e halihali pa mai ana 
i na oopa, \ na makapo, i na aa, i 
na mumuku, a me na mea e ac he 
nul wale, a waiho ibo la ia lakou 
ma na wawae o leau ; a hoola iho 
la oia ia lakou. 

31 Mahalo aku la ua poe kanaka 
la i ko lakou ike ana ae i na aa e 
olelo ano, i na mumuku e ola ana, 
i na oopa e hele ana, a i na maka- 
po e il^e ana ; a hoonani aktt la la- 
kou i ke Akua o ka Ī8eraela, , . 

32 ^ EAhea mai la o īeeu i kan» 1 manawa? 

U P9e h49iiiiuift» i māi 1% Ke JāokA 
aku oei kp'u. nmi i k.eia^Qe:.)BaK 
i^aka, no ka mea, eiA.ke koin olem 
la 1 noho ai lakou me au» aole.liol 
a lakou mea e ai ai ; aole a.a raitkB< 
make e hoihoi aku ia lakou nte ka 
Pioipli» o m«MUe aaanei likoa imk 
keftla. .1. ..« 

33 I aku la kana poe hauAiana Jai 
n^ ^o)iea>la e^IpaaH ia kAkou kft 
berenab]3Aa keia.wahi waonahelei'l 
^aona gjL ka .poe nui meneia.? ^ 

34 Ninau mai la o leau.ia lakoou 
£hia na popo bereoA a oukou ? I 
aku la lfy£9«»j:bika«<aiie »au w»*: 
hi ia liilii. 

35 Plelo i^u la ia i na>poe kaaaka 
la, e noho ilalo m&ka^honua. 

36 Lalau aku la ja i na popo b&^ 
rena ehiku, a me na ia» hooaloh»-.. 
loha al(u la, wawahi iho la^ haawi; 
aka la i na haumaiia aaa, a haawi 
aku la hoi n* haumaoa i k^ poo 
ki| .n fl.kft^ 

37 Ai iho la lakou a pau»roaoBat 
hoiliili iho la lakou i na hakina 1 
koe, ehika hinal i piha. 

38 Q lui poe ji ai» eha iauaoni k*^ 
nalia, he okoa n% w«Aune a me tuk 
kamalil 

39 A hoihoi aku la ia 1 ua poe la, 
ee aku la ia maluna o ka moku, a 
hplp aku la roa kekahi kae o Ma- 
gedaK 

MOKUNA XVI. 

Imi Tati a* JParittio t honilon*. t Km ne» 

hu A k» poe Panaaio^ 13> Ko kamka nm< - 
nao Hō ka Meiia, 1(1 H0014 mai o Petero i* 
li. 21 Uoik« muli mai o lena i konai «ia1i«, 
. 8» *iui«o«ku ia V9tarfH ^O ka:pt>»ii*' 
hal la ia, e Kalihali lakou i kona kea. 

H£L£ mai la na Pariaaio.anMr 
ua Sadukaio; bofta mai Ii^ : 
kikou ia ia, nonoi luai la, e hoika 
aku ia lakou i hoailonA maikaiani 
mai, 

2 Olelo aku la oia^ia lakon^ i akik 
In, I ke ahiahi, olelo tio ookou, £ 
malie ananei, no ka mea, ke ulaiUa 
mai la ke ao. 

3 ī ke kakahiaka boi, He la Ino 
kela, no ka roea,.ua ulaula m«u-ka 
ao, ua hakumaknma. E ka poe 
hookamani^ ke ike nei oukon i ke 
kilo i na ouli o ke ao; aolennel 
oukoa i ike i na hoaiiona o. nela lbdakdAlfci^iiieft'M. HOKUNA l^. B lii^i i ke keft. <4 JEe niakemAk^ n«i kekatlii ha* 
BMiBa- ina laoe kolohe i hoailo^a ; 
iMle hoi e haawiia ka hoailona ia 
Miooi o ka hoailona a lona a ke 
kaōla wale no. A haaleie aku la 
014 ialakou a hele aka la. 

^ I ka holo aoa o kana poe haii> 
mana m& keia aoao, poina ih^ la ia 
iakea. ke lawe pu maī i kft berena. 

6- 1P I mai la o leaa ia lakon, E 
ao la oakoa lĒMf e- makaaia i ka 
mea ha a lea poe-FarlBaio a meka 
poe <8adokaioi 

7 Wa iho la lakon la lakoa iho,*! 
ae .la, ^ ko kakoa &awe ^le mai i 
ka berena keia mea. 

^ Ike OMi o leao, i mai la ia la- 
koo, Healia ka ookoa e wa iho nei 
iaookoa iho, e ka poe paalele ka- 
pekepeke» no k6 ookoa lawe ole 
mai i ka berena? 

9 Aoie-anei oakon i ike, aole hoi 
onlipa hoomanao i na popo here^ 
na elima, na ](a poe elima tatwanl, 
ebia «a hinal pUiaaoakoa i hoi^ 
lfiUair 

10 Aole hoi i na popo beirena ehi- 
k« iia ka poe aha taas8nt, ehia na 
hinai piha a oakon i hoiilUi ai ? 

11 Heaha hoi ka oukoa i heo- 
maopcypo ole>ai, aole no ka berena 
ka^a L olelo aka ai ia onkoa, e ma* 
kaala ia.ookoo iho i ka mea hn a 
ka poe Fariaaio a me ka poe 8a4ii- 
kaio? i 

lii JU»i^ilEe moopopo iho la la* 
koo, aole la i olelo ma! e makaala 
1 ka mea :ha berena ; alui, i ke «o 
ana.a ka pue Pari8aio a me ka poe 
8adukaio. 

16 ^ I ka hele ana aka o leaii 1 
ka aina-o Kai8areia Pilipi, nioau 
mal ]& ia 1 kaoapoe haamana, i 
mi^ia, Owal la>wan, ke Keiki a ke 
kanaka, i ka na leanaka olelo ? 

14 XakaU.Iakou, O loane Bape- 
titē i ka kekahi, o Ella i ka keka- 
hi^ o Ieremia i l«i> keluihl, a 1 ole 
ia, o kekahi no o ka poe kaula. 

15 Ninaa mai laoia la lakou, Owai 
hoi wan i ka oukou nei oielo? 

le Olelo aka la o 8lmona Petero, 
i akn la, O oe no ka Meeia, ke Kei- 
klaike Akua ola. 

17 Oieio.mai ia o leau, i mid la ia 
ia» Pomaikai oe, e Simona ke keiki a lona ; iKy ka nkea, ai^ na ke ka- 
naka ia i lioike mai ia oe ; aka na 
ko*u Makua no iioko o ka lani. 

18 Ke olelo aku nei hoi au ia oe, 

oe no Petero, a maluna o keia 
pohaku e kukulu ona au 1 ko*a 
ekaleai), aole hoi e lanakila mai 
na ipnka o ka po malnna ona. 

19 £ haawi akn hoi au ia oe i^a 
ki o ke aupuni o ka lani ; a o ka 
mea e hoopaaia e oe ma ka honua 
nei, e hoopaaia hoi ola ma ka lani; 
a o ka mea e kaaia e oe ma ka hor 
nna nei, e kuaia hoi ola ma ka lani. 

20 Alailo^ papa mal la ia i iLana 
poe hanmana, aole lakoa e hal aka 

1 kekahi. oia ka Meaia. 

21 1 Mai ia wa mai 1 hoomaka a| 
o leaa « hoike mai i kana poe hao- 
mana, he pono nona ke hele aka t 
Ieru8alema, a e hoomainoino nui 
ia e )ca poe lunakahiko, a me ka 
poe kahnna nui, a me ka poe ka- 
kaoolelo, e pepehila hoi ia a make, 
a po akoia ae e ala hou mai aU 

22 Lalaa aku la o Petero ia ia, 
hoomaka e ao aka la ia ia, 1 aku la^ 
B alohaia mai oe, e k^ HiO&a ; aole 
ioa oe e hanaia pela. 

S8I^ HoliU; ae la kela; i mal la iiv 
Pe(ero, £ hele oe pela mahppe o'u» 
eSatana: He mea hihia oe no^u; 
no ka mea, aole oe e manao nei e 
like me ka ke Akna„o. ](a ke kana- 
ka kaa €| manao nei. 

2i 1f Alaila, i mai hi o Iesa i kana 
poe haamaoa, O ka mea makema- 
ke e hele mamuii o'a. e hoole kela 
ia ia iho, e hapai hoi ia i kona kea>. 
a e hahai mai ia\i. 

25 No ka mea, o ka mea e manao 
ana e malama i kona ola, e lilo aua 
la mea: aka, o ka mea e haalele i 
kona ola no^u, e loaa ia ia ke ola. 

26 Heaha ka pomaikai no ke ka« 
naka ke loaa ia ia keia ao a pau, a 
lilo aku kona nhane ? Heaha hol 
ka ke kanaka e haawi aka ai i uko, 
nokonauhane? 

27 £ hele mai no ko Keiki a ke 
kanaka iloko o ka nani o kona 
Makuame kona poeanela; alalla 
e uku aku ia i kela kanaka i kela 
kanaka e like me kana hana ana. 

28 He oiaio ka'n e olelo aku nei 
ia oukou, O kekahl poe e kn mal K« aao e «iia-o leaiL MATAla OlakekeMmĀiMiMi Ael, aole ]afee<i e lio«D' e i 1sA mtik% 
a ike iakoa i ke Keiki a ke leaiaaka 
e hele mai ami i kona aapani. 

MOKUNA XVIt 

Ke ailo e aa» o Ie«a. 14 Hoola ia l ke leeiU 
i ulahU e ka daiinonio. 2i Hoike mai lioi 
iailKinaniakeaaa. 21 A ho(riuapa aku 
ika"*" AHALA ae la «a la eono, kono 
ae la o le^u ia Petero mela- 
kot»o a me loane kona kaikalna, a 
kai akK la ia lakoa ma kahi meha* 
melia ma ka manna kiekie. 

2 Koopalkaohaola iho ia ia imna 
o lakon; alohi mai.la kona hele- 
helena e Uke me lea la, a keokeo 
mai la kona aahu e iike me ka 
inalamalama. 

3 Aia hol^ ikea ae la e lakoa o 
lloae a me Elia e kamailio pa ana 
me ia. 

4 Olelo akn la o Peiepo la Iesn, I 
akn la, E ka Haku, he pono no 
leakoa ke noho maanei'; ina oe e 
makemake, e kokaln makou i maa- 
halelewa i ekoin, nou kekahi, no 
Koae kokahlf a uo Ella kekahi. 

& la ia I oleio aka ai^ aia hoi, he 
ao alohilohi i uhi mal ia lakou ; a 
he ieo maik>ko mai o ke' ao i pae 
B«i la, O ka*a Keiki panahele 
keia,. ka mea a'n i oUoii loaai^ e 
hoolohe oakou ia ia» 

6 A loho ae la na hanmana^ moe 
iho la lakou ilalo ke olo, makau 
loa ae la. 

7 Hele mai la o lēau^lMopa iho 
la ia lakou, L mai ia^ £ ola'e, mai 
wokaa oalfiou« 

8 Alawa ae la ko lakou maka 
^nna, aole lakou i ike i ke kanaka 
e ae, ia Iesu- wale no. 

\^ A iho mal la lakou mal- ka mau- 
na mal)'papa mai la o leau ia ia* 
kou, i mai la, Mai hal aka onkou i 
]Ca oukou mea i ike iho nel, a ala 
mal ke Keild a ke kanakā mal ka 
make mai. 

10 Ninau aku la na haumaoa ana 
ia ia^ i aku lo, Ko ke aha la e olelo 
mai nel ka poe kakauolelo, o Elia 
ke heie e mai mamua e pono ai ? 

11 Olelo mai la o Iesa ia lakou, i 
mal la, O £lia no ke hele e mal 
mamua e pono ai, a e hooponopo- 
aoinameaapau. 

2a 12 Ke olelo a^ sei no lM>i aa !a 
onkou, Ua hiki e mai no o Eiia^ 
aole nae lakon 1 ike ia ia ; alia, ua 
hana aku lakou ia ia i ka mea a 
ial£oa i makemake al Pela no 
hoi ke Keild a ke kanaka e hana 
eha ia^ e lakou. 

13 Aiaila Ike Iho la na haumana. 
p loane Bii|>etite lsana i olelo mu 
ai ia lakou. 

14 'H A hlki ae la lakoa i ka poo 
kanaka^ hele mai la kekahi kanaka 
i^ na la, kukuU iho la imna oo\^l 
inaila, 

15 £ ka Haku, e aloha mai oe t 
ka'u keiki ; no'ka mea, na loohia 
ia e ka' mai hlna, ua eha loa, m^ 
hina pinepine ia iloko o ke ahi, a 
iloko o ka wal. 

ld A lawe mai la au la ia 1 kan 
poe haumana, aole hoi i hiki ia 
lakon ke hoola ia la. 

17 Olelo mai la o Iesu, i'maf la,' 
B ka hanauna maaaoio ole a me 
ka hewal Peli>>ra^ hol kA loihl a 
ko'u noho pu ana me oukou ? P»» 
hea hoi ka loihi o ko% hoomana- 
wanlui ana^ku ia ookoa f £ lawe 
mai ia la io'u nei. 

1S Papa aku la o Iesu ia la, a pi- 
ka aku la ka daimonio Iwaho onaf 
a ola iho la na k^ki k^ mai ia hor» 
mai. ' 

19 Alaila^ hele mala akn la na 
haumana io lesu la, ninau aku 1% 
Ko ke aha ia i hikl ole ai ia makou 
ke mahlki aku ia ia? 

20 I mai la o leau !a lakon, ]$fo 
ko o«^ovmaoaoio ole. Hēoialo 
ka^u e olelo aku nei ia oukou, ina- 
lie Ilke ko onkoa mailaoio me &e- 
kahi hua makeke, a olelo aku paha 
oukou i keia mauna, £ nee aku oe 
i o, a e nee aka no ia; aole meā 
hiki ole ia oukou. 

21 Aka^ aole e puka ifrale aku ka 
mea me nela, ala ma ka pule a me 
ka hookeai wale no. 

22 t I ko liikoo noho ana ma 
Oalilaia, i mai la o Iesu ia lakou, 
£ kumakaia'ku ke Keiki a ke ka- 
naka iloko o na lima o kanaka: 

28^ Na lakon la e pepehi a make, 
a po akolu ne e hoaluia mai al ia. 
A kaamaha loa iho la lakou. 

21 Y A hUuaiui la lakou i Kape* *en0iūmBLi b«Ie iEiarte Ka poe «tkhHa 
ha{>aha io Petero la, i mal lai, Aole 
ahei e hooitAptf mai ka ouk6tt ku- 
mff i ka iiapaiia? 

85 I aku la ia, Ae. A komo aki^ 
lik Ik iloko> o* lea bale, oielo mua 
mai la o Ie8u ia ia, i līuai la, Heaiia» 
ktoti tnānaa, e mmoiia, owai lta j>oe 
MookupU aku i ](a mea aubati a me 
ka uka i Ba aiii 6 keia Ao-f <t ka 
lakon poe keiki aii&i, a na l^aoa^ 
kaiej)iha? 

-a^- 1 alctt hi Pet^ro ia hi^ O irat)aka 
e* 1 mai la leeu ia ia, AMla, ua 
kattwai($ na'keiki. 

27 AlLa, o hoonaukhik! kakou iii 
lnkdu, e heie aku oe ( ka moana< 
wai, c hooiei aku i ka makan, a e 
huki mai 1 ka ia mna e'lotf mal 
ana ; a i ka webe ana i kontt Waba^ 
e loaa ia oe kekahi hapalna: oia 
kau e lawe ai, a e-haawl aku ia h^ 
kou no kaua. 

MOKUNA XViri. . 

Ho 'k* l^MhaaliMi aiiii, 7 a roe niL rtie* hookP- 
hia. 1S 140 Ke «D anA aik« i na hoahaaau I 
' hewa. V Ka n^ne' no ke ki[uwa Ino, 83 a 

' <b«lcahooheWBaatriiiU. 

IA.manawa, hele akni la k^ pf>e 
liaumana lo Iesu 1&, 1 aku lo, 
Owai ia ka ihea mii ite iloko o k« 
napuni oka)abif - 

2 Kahea aku la o Ie8u i wahi kel' 
kt nuku, ho'okn ae la ia la iwaena- 
konu o lakoii, 

3 I mai la, Ke oiaio'ka'u e ol^Io 
aku nei ia oukou, fria fllbie oukou-i 
lioohuliia'ei, tf e like hoi: nye na 
k<iiki uuku, aole loa Oukoh e ko- 
mo iloko o ke akupnni o ka iani. 

4 O ka mea hoohaahaa fa fa Ibo 
B' like me keia leeiki, 6la ka nui loa 
iloko o ke anpuni o ka lanL 

5r'0 ka mea launa akn i kekahl 
keiki e liko me leeia no ko'ii inoa^ 
o!a ke launa mai ia*n. 

6* Aka, ^ ka mea'hoio^lhia aku-i 
kekahi o keia poe mea unku o ka 
poe manaoio mai la'u, e aho nona 
ke na)dtmkiia ka pohaku wili pa^ 
laoa ma kona a-i, a e hoopahoioia 
oia 1 k:)hi hohōnn o ke kal 

7 1P Auwe ko ke ao nei ho na 
hoohihia ana! £ hikl io mai no 
na hihla; aka, anwe ke kanalu na- 
na e hoohihia mai ! MOKtTl^A ^^IL No na raea hoohfiila.> -8 Inil « hbohfhfa maA ko«i nma » 
tf kott wawae paha ia oe, e old iho 
ia mea, a e hoolei aku; ♦aho^noK 
e komo oopa- oe, a mmnuku paha 
Uoko o ke ola, i ole e hoolel pu 
la^ku oe me kou mau lima elua, a 
me na wawae eiua iloko o ke ahl 
mau loa. 

-9 Ina paha e hoohlhiii mftt kon 
ihaka ia oe, « pealo- ae, a hoolel 
akn ; e aho nou e komo makahi oo 
lloko ko ola; f ole e hoolelia oe 
me na maka elTia Uoko o ke ahl d 
6ehena; 

10 £ ao onkon, maf hoowahawa^ 
h^ mai i keleahi o k«iii poe mea 
huku: no ka mea, ke oielo akv 
nei au ia oukon, e nana man anil 
ko iakou poe anela f ka lani i ka 
helehelena o ko*n Makuaf ka lanl. 

11 A na hele mai nei ke Keilel a 
ke kahaka e hoola t ka me« i an- 
wana. 

18 Heaha ko ouk<m manno? Ina 
haha hookāhi haneri hipa akekahl 
kanaka, a ua anwana kekahi o la* 
kou, aol'e an<el la e wa(ho f ka poe 
kanaiwaknmamaiwa. a hele, aku 
hia na maVina t imi i ka niea i na- 
loWale? 

18 Ina palha e loaa ol» ia io,- hō 
oiaio ka*u e olelo aku nei-ia oi»koQj 
ha ol aku koM «11611 ao ua hipa 
Ik, i ka olioli nef na hlpa he Kana^ 
iwakumamalwa aole i auwana. 

14 Pela hoi, aole e makeAi:)ke ko 
oukoh Mnkna I k« I&tff elilo aka 
kekahi o keia pde ihea nukn. 

15 1f Ina o ba<ia hewa nal koil 
hoateidau ia oe, e hele oe e ao aku 
ia ia olua wale no. A i- hoolohe 
mai oia ia oe, na lōaa la oe kou 
hoalianaiu- 

16 A i hoolohe ole mnl <A(i ik OO} 
e konō aktt me oe f booltabi i elua 
palia, i maopopo ai kel'a ol«lo keki 
olelo ma ka waha <^ na mea Ike 
maka elua a ekolu paha. 

17 Ina paha e hoolohe ole kela ia 
laua, alaila, e hal aku ia lAea i ka 
ekale8la ; a ina paha e hoolohe ole 
ia i ka ekale^ia no hol, e hoohallke 
oe ia ia me ke kanaka e, a mo ka 
lunaauhau. 

18 He oiaio ka*a e olelo akn nei 
fa oukoo, O na mea a onkon • Kalicwft«kalaia. MATAIO. l»aa ka mea mai*. 

k» lialepaa2iflQ, a paa loa ka'i4^4 
ka ukuiik 

81 4. ike ae la kona mau lioakaa- 
wa i ka mea aoa i hana'i, mioami- 
na loa iho la lakou ; a ^ele lakon, 
hal akii la i ko lakou haku 1 oa mikk 
i^ uaq 1 hanaia.. 

^ Alaila^ kahea aku la kot»a ha- 
ku i» ia, 1 aku la, ^ ke kauwa iuo, 
ua kala aku uo au 1 kau aie a pa\^ 
i ^ou noi ana mai ia*u ; 

S8 Aoie anei i pono nou ke aloh^ 
aku i kou hoakauwa, me a'u 1 ūXQ' 
ha aku ai ia oe ? 

84 Huhu aku la kona haku, a ha%- 
wi aku la ia )a i ka poe kial hale- 
paahao, a pau loa ae la kana aie i 
ka uknia. 

85 Pela hol 1 ko*a Makua 1 Va 
lani e hana aku al ia oukou. Iha 
aole oukou a pau e kala aku m{» 
ko oukou naau i na hala o ko oiV 
kou poe hoahanau. . . 

MOKUNAXIX. 

S No ka. liMiIele m>« • ke k«ne i k» 
■ 13 U« lioopaa ai ma ka honna nel, e hoo- 
paaia hoi lakou ma kalanl; a o 
na mea a oukou e kala ai ma H» 
lionua ne*^ e luilaia no hol lakou 
ma ka lani 

19 Ela hou, Ke olelo aku nel hoi 
au ia oukou, ina paha elua o ou- 
kou ma ka honua nei e manao like 
i leekahl mea a laua e noi ai, e haa- 
wiia'ku ^oi ia na laua e ko^u Ma- 
kna i ka lanL 

20 No ka mea, ma kahl e hala- 
wai al na mea elua a ekolu paha 
ma ko*a inoa, malaiia hoi au iwae- 
na pu me lakou, 

21 t AlaHa, hele aku la o Petero 
io na la, i.aku la, £ l(a Ha^^u, ehia 
na hana hewa ana mai a ko'u hoa- 
hanau ia'n, a kala aku au ia ia? 
ehiku anei f - 

22 Olelo mai la o leau ia ia, Ke i 
aku nei au ia oe, Aole ehiku wale 
no ; aka, he kanahiku hilwu. 

28 1[ No la mea, ua iike ke au- 
pnni o ka lani me keluihi alii, ka i 
manao iho e olelo hoakaka me 
kana poe kauwa no ka lakou aie 
ana. 

24 I ka hoomaka ana e )ioakaka 
«i, ua kaiia mai kekahi mea aie io 
Ba la, he umi ioiuaani na talena ka- 
na i aie ai. 

25 Aole hoi ana mea e nku aku 
ai; kauoha aku la kona haku e 
kuai iilo ia'ku oia me kana wahi- 
ne, a me kana mau keiki, a me ka- 
na mea-a pau loa, i loaaH ka uku. 

2(i Moe iho la ua kauwa la, hoo* 
maikai aku la ia Vk i aku la, £ ka 
haku, e ahonui mai oe ia*n, a e uku 
aku au ia oe ia mea a pau loa. 

27 Aloha mal la ka haku i na kau- 
wa la, kuu mai la ia ia, a kala mai 
la.i kana aie. 

28 Heie aku la ua kauwa la lwar 
bo, a halawai me kekahi hoakau- 
wa ona, i ale mai i kana i hpokahi 
haneii denari, lalau aku U ia i^ & 
nml iho la i kona a-i, 1 aku lo, £ 
nku mai oe ia*u i kan mea i a!e. 

29 Moe iho la kona hoakauwa ma 
kona wawae, noi mai la ia ia, i mai 
la, £ ahonui mai oe ia'u, a e uku 
aku au ia oe ia mea a pau loa. 

80 Aole ia i ae aku ; aka, hele aku 
la ia, a hooiei aku la ia ia Uoko o iŌ Ka pono o k« inmre aiui. 13 Uahoama^ 
kd i na kamain. 1« Ke kanaka wfttw^ 
opio. 88 Ue piUki* k« komo' ana « ka mm 
vaiwai iloko o ke ola. S7 Ka pomaikei anii 
o ka poe liaalele i na meaa pau e hahai ||t līl. 

APAU ae la ia olelo ana a leau, 
hele aku la ia mai Oalilaia 
aku, a hiki aku īa ma ka mokuna 
o Indea ma kela aoao o Ioredanek 

2 A he nui ka poe kanaka i hahal 
akn ia ia, a hoola Iho la la i ko la- 
kou poe mai. 

3 t Hele mai la kekahi poe Par(- 
aaio io na la, e hoao aku ia la, i mai 
la, He mea pono anei ke hooki ke 
kane i leana wahine i kela hala i 
keia hala. j 

4 Olelo aku la ia. 1 aka la ia 'la;- 
kou, Aole anei oukou l heluiieUi, 
O ka mea nana laua 1 hana 1 kihc>- 
hou, hana iho la ia, he kane, li^ 
wahlne ? 

5 I iho la ia, N'o kela mea, e liaa- 
lele ke kanaka i konamakuakanea 
me kona makuwahine, a e plli akii 
ia mo kana wahine, a e lilo laua 
elua i io hookahl. 

6 Nolaih^ aole e IIIo hou laOa i 
elua, hookahi o laua io. No ia hot, 
o ka mea a ke Akua 1 hoopili pu 
iho ai, mai noho a hookaawale ae 
ke itn.nftkft. Hoomaikai i na kelkL MOKUKA XIX. Ke kanak» waiwtd. '7' t 'mai la lakou la ia, No ke alia 
Hōi'o Mose i iEauoha mai ai, e haa- 
wi aku na k& waiiine 1 palapiAa 
Hoōhemo, a e hookl aku ia ia? 

8 'I aku la oia ia lakou, No lea 
]f)aitldki o ko oukou naau i ae mai 
'ai o\Mose la oukou e hooki i na 
w^hine a oukou ; aole pela ia mai 
iluohi mau ^ 

'^ 'Ke olelo ' aku nel au la oukoii, 
<y kn mea nana e hooki i kana wa- 
l^oe^ ke moe kolohe ole ia, a e 
■nia^e X ka wahlne hou, ūa moe ko- 
ldlie ia kane ; a o ka mea nana e 
mare ua wahine iiemo la, uā moe 
'kolohe hoi ia. 

10 ^ 1 aku ia kana poe haumana 
la' t&, Iha paha pela ke kane mc ka- 
;na wahlne* e aho no ke mare ole. 
' īl'l mai la kela iā lakou, Aole e 
liiki t ha kanaka a pau ke hooma- 
naWanui pēla; aiai ka poe nana 
kela pono i haawila maL 

12 No ka mea, he poe eunuha ke- 
kahi mal fco lakou iianau ana mai, 
a he poe eunnha kekahi i hoeunu- 
•hala e kanaka, a he poe eunuha 
jLeIsahi i hoeannhaia e lakou iho 
no ke aupuni o ka lani. ka mea 
e hlkl ia ia la mea, e pono no ia 
pela. 

13 1f Alaila, laweia mai lo nā la 
na kamaiiif e kau aku al ia i na 
lima maluna o lakoi;, a e pule aku ; 
n papa aku la ka poe haumana la 
lakon. 

14 I mal la leeu^ B kuu mai ou- 
kou l na kamalii^ me ka papa ole 
la iakou I ka hele mai io'u nei ; no 
ka mea, no ka poe e like me lakou 
hei ke aupuni o ka lani. 

15 A kau iho la ia i na lima maln- 
ij[a I^kou, a hele aku la. 

16 t Aia hoi, hele mai la kekahi 
k^naka, t mai la ia ia^ E ke kumu 
malieai, heaha ka tnea maikai a^u e 
liana^ i loaa ia'u ke ola mauloa? 

ir 1 aku la oia ia ia, No ke aha 1» 
t>e ekapa mai nei ia^u he maikal? 
Aohe mea maikal e ae, hool^ahi 
We ho, o ke Akua. Ina e make- 
make oe e komo iloko o ke ola, e 
hialama oe i na kanawai. 

1B I mai la kela, O na kanawal 
iiea? I aku la leau, O neia, Mal 
pepehi kanaka oe, Mai moe kolohe oe^ Mai sdhae oe, MaX hoike waha- 
hee oe. 

19 E hoomoikai t kon makuaka- 
ne a me kou makuwahine; a, £ 
aloha oe i kou hoalauna me oe ia 
oe iho. 

dO I mal la ua kanaka opiopio la 
ia ia, Ua malama au ia mau mea a 
pau mai kun wa kamalli mai ; hea- 
ha ko^u hemahema ? 

21 ī aku la le^^u ia ia, A i make- 
make oe e hemolele, ea, e hi^Ie oe, 
e knai lilo aku i kou waiwai a pan, 
a e haawl aku na ka poe ilihnne, a 
e Ioafl ia oe ka waiwai iloko o Iīa 
lani ; a e hele mai oe e hahai mai 
ia*u, 

22 Iiohe ae la ua kanaka opiopio 
la ia olelo, hele aka, la ia me ka 
minamina ; no ka mea, h& n«j^ loa 
kona waiwaL 

23 H Oieio mai la o leeu i kana 
poe haumana, He oiaio ka'u e olelp 
aku nei ia oukou, e komo apuepue 
ke kanaka waiwai iioko o ke au- 
puni o ka lant 

24 £ia hou ke olelo aku nel au ia 
oukou, E hi]d e ke kamelo'ke ko- 
mo ma ka puka o ke kuil^ele ma- 
mua o ke Komo ana o ke kanaka 
waiwai Uoko o I^e aupuni o ka 
lani. 

25 Lohe ae la na lianmana ana, kā- 
haha nui iho la lakoo, i ae la, Owai 
la auanei ke ola ? 

26 ^aua mal la o leeu ia l^^ou,. i 
ihai la, He mea hiki ole ia i kana- 
ka; aka, e hiki io no na mea a pau 
1 ke Akua. 

27 t Alaila, olelo aku la o ?etero 
la ia, i aku ia, £ia hoi, ua haaiele 
makou i na mea a pau, a ua hahai 
aku makou iaoe; heahala uanei 
ka makou e loaal ? 

28 X ma|. la o Iesu ia lakou, He 
oiaio 'ka^u e oielo aku nei ia ou- 
kou, i ke ola hou ana, i ka wa e 
noho al ke Keiki a ke kanaiui ma- 
luna o kona nohoalii nani ; oukou 
hol ka poe i hahai niai ia'u, e noho 
no oukou maluna o na nohoalii he 
umlkumamalua, i poe lunakana^ 
wai no na oliana o laeeaela he umi- 
kumamalua. 

29 ka mea haalele i na hale, 1 
na hoahanaukane, i na hoahanau- ^ ppe p^am^ MAJAXa. Ka kelki a Zeb«d^ wahine, i ka luaknakaiiei ^ ^^ ™^' 
kuwahine, 1 ka waliloe, i na kelki, 
i na alna lioi, no ko'u inoa, e loaa 
mai ia ia iie palianen, a e iilo mai 
la ia ke ola mau ioo. 
80 A he nui na mea mua e lilo 
ami i iiope, a o na mea }iope.e liio 
ana i m«a, 

MOKUNA XX. 

Ka nane no kft poe p«AU«. 17* Hal nia4 mai 
leau i kona make. 20 Kana oMlo Ane na 
keikl a Zebedaio. 90 Ua-no(>laia na maka- 
po elua. 

NO ka mea, ua like ke aupan.i 
o ka lani me kekalii kanal^a 
mea hale, i iieleaku ia i kakahiali& 
nui e hooiimaiima i lui poe paaua 
no kona pawaina. 
H Hooiimaiima oia i kekahi poe 

nua i ka denari hoolLaiu no ka 
lookahi; hoouna aku la oia ia 
laleou ma iKonapawaina. 
8 Hele hou aku la ia iwaho i ke 
kolu o ka hoiu^ ike al^u la ia i ke- 
leahi poe kanal^a e ku hana oie ana 
ma kahi kuai. 

4 I akn la oia .ia lakou, £ haele 
hoi oukou i l^a pawainai a o ka 
mea pono, na'u ia e uleu aku ia ou- 
'kou. A heie aku la lakou. 

5 Heie hou aku la ia iwaho, i ke 
ono a i lia iwa o l^a hora, a hana 
iho la e lil£e mamna. 

6 A i ka hora umikumamakahi, 
'hele aku la ia iwaho, ike aku la i 
kekahi poe e ku hana ole ana, i 
«ku la oia ia lakou, Heaha ka ou- 
kou e ku hana ole nei a pau ka ia? 

7 1 mai la lakou ia ia, No ka niieā, 
aohe mea naua m^kou i hoolimali- 
ma. I aku ia oia ia iakou, £ liaele 
hoi oukou i ka pawaina, a o ka 
mea pono, e loaa hoi ia ia oukou. 

8 A ahiahi ae la, i aka la ka haku 
nona ka pawaina i kona puuku, £ 
-kaliea aku oe i ka poe paaaa, a e 
haawi nku ia lako^ i ka uku, mai 
'ka poe hope mai a h^i aka 1 ka 
'poe mua. 

' 9 A hele mat la ka poe i hoolima- 
iimaia i lea hora umikumamakahi, 
4oaa pakahi ia lakou ^ (ienari. 

10 A hele mai la ka poe i hooU- 
malimaia mamaa, manao iho la 
.lakou e ioaa mM ka pakela uku, a 
loaa pakaM ia lakou ka elena^U 11 A loaa iho la, ohumu iho la 
lakou i ka mea haie, 

12 X ae |a, 6 keiā poe hope, l^oo^ 
kahi waie no hora o ka lakou hana 
aea, a ua hoohaiike mai oe ia lakou 
me makou, ka poe hooikaika^ ka 
wa luhi a me ka weia o ka la. 

13 Oielo aku la ia, i aku la.ike- 
kahi o lakou, £ ka hoalaun.^ aole 
au i hana ino aku ia oe, aoīe anel 
oe i ae mai ia^u. no ka cienari tioo- 
kahl? 

14 £ lawe oe i kau, a e hele. O 
ko'u makemake no e haawi aliu iia 
keia poe mahope e iike me kau. 

15 Aoleanei au e pono ke hana 
aku me iLa'u mamuli o ko^u make- 
make t Ūa hewa anei kpu maka 
i ko'u iokomaikai ? 

10 Pela hoi ka poe hope e liio i 
mua, a o kapoe mua i hope : no k% 
mea, he nui nā mea i heaia, aka h^ 
uuku kA poe i waeia. 

17 H I ko Iesu hele ana l Ierusap 
lema, kai aku ia*ia i ka poe hau,- 
mana he umikumamaiua i kahi ka- 
awaie ma ke alanui, i mai la ia la» 
kou, 

18 £ia ke pii nei kakou i Ierusar 
lema, a e kumakaiaia'ku ke Keiki 
a ke kanal^ai ka poe kahuna nui 
a me ka poe kakauplelo ; a e.hoo- 
hewa lakou ia ia e make ; 

19 A e haawi aku hoi lakou ia ia 
i ko na aina e e hoomaewaewaia 
mai ai, a e hahauia mai ai, a e kau^ 
lia'i ma ke kea; a po akolu ae, e 
ala hou inai ia. 

20 t Alaiia, punee mai io na la 
ka makuwahine o na keiki a Zebe- 
(iaio, oia me na keiki ana; u^oe 
iho la ia imua ona, a noi aku la ia 
ia i kekahl mea. 

21 Ninau mai la o Iesu ia iai He- 
aha kou makemake ? I aku la ke- 
la, £ kauoha oe e noho keia mau 
keiki a^u eiua, o kekahl ma kou 
iima akau, a o iieliahi ma koii -Ii- 
ma hema iloko 6 kou aupuni. 

22 Oleio mai la o Iesa, i mai la, 
Aole oukou i ikei ka oukou mea 
e noi mai nel £ hikl no auei ia 
olua ke inu i ko ke kiaha a*u e inu 
Ai; a e bapetizoii^ i ka bapetizo apa 
a^u e bapetizoia mai ai ? I a^eii i$k 
laua ia ia, £ ]illd no ia maaa« Ka'meap^okela. MOKUKA XXĪ. 1681» omlwM ka IioIeI. , 23 Olelo' mai .la o leeu ia 
laaa^ E iaa no auanei olua i }^o 
^e &iaba o'a, a e bapetizoia boi 
1 ka bapetizo ana a^u e bape- 
iizoiaU; iika, o ka no^o ma ko'a 
lima akau, a ma ko'u lima be* 
īoa, aole kaM ia e liaawi aku ; 
a|a no ia no ka poe noua i boo- 
makaukauia'i ia mea e ko^u Ma- 
kua. 

24 A lobe ae la ka umi* nkiuki 
aku la lakou i ua mau boatiauaa ia 
«lua. 

95 Kabea mai la o leau ialakou,i 
mai la, Ua ike oukou^ o na alii o 
na.labaikauaka, ua hookiekie ma- 
luna o lakoUf a o ua luna boi, ua 
lioounaana ia lakou. 

26 Aole pela ia oukou ; a i ma- 
;aao kekabi o oukou i nui, e pono 
no e lilo ia 1 mea lawelawe na ou- 
*:ou. 

.27 Ai manao kekabl e lilo i.p.oo- 
kela iwaena o oukou, e poho no e 
lllo ia i kauwa na oukou. 

28 Pela boi, aole i bele m^l ke 
Eeiki a ke kanaka no ka lawela- 
weia mai> aka, no ka lawelawjĒ! aku. 
a me ka baawi aku i kona ola 1 
kumuboola no na mea be nui 
loa. 

29 I ko lakou bcle ana ae mai le- 
riko aku, be nui ka poe kanaka i 
babai ia ia. 

80 ir Aia boi« elua makapo e no- 
bo ana ma kapa alanui ; lohe ae la 
laua^ o leeu ke inaalo ae^ kahea 
mai la laua, i mai la, E aloba^ mai 
oe ia maua, e ka Haku, e ka ma- 
mo a Davida. 

81 Papa aku la ka poe kanaka ia 
laūa, e hamau : a nui loa ae la ka 
laua kabea ana, E aloba māi oe ia 
miiua, e ^ka Hokn, e ka mamo a 
I>avida. 

8-i Ku malie ibo la o leau, beii 
aku la -ia laua, i aku la, Heaha ko 
olaa makemoke e h^n^ aku ai au 
ia olua f 

■ 83 īmsA la laua ia ia, E k^ Haku, 
e bookaakaaia mal ko maua inau 34 Aloba aka la o Iesu. boopa 
aku la.i ko laoa mau maka: ike 
koke ae la ko laua mpin maka, a 
babai akula laua ia i^ MOKUNA KSL 

Ko Iesa komo ana ileko o Ien»atemaiiiiduiw 
okAhoki. 12Uooleiakttnoi«.ikBpQeku- 
•i mawalio oka luakini, 17 Hoino aku i ka 
iaau ineu. 28 Paa ka waha o na kfthuiia {a 
i». 2S £a naoe no na keiki kane «lu* ; 95 
a no lu haku nona ka pawaina. 

AKOKOKE aku la lakou i le- 
ru8alema, ua biki aku la i Be- 
tepasce ma ka maana 01irVeta, alai- 
la, koouna aka la .o leau i na bau- 
mana eloa; 

2 I aku la ia laua, E bele aku 
ol.ua i ke kaukale e kupono mai 
ana ia olua, a e loaa koke ia olua 
ka hoki ua nakikiia, a me ke keiki 
me ia: e webe ae olua, a e kai 
mai io'u neL 

.3 Ina paba e olelo mai ke^aki ia 
olua, e i aku, Ka ka Haku ia'mau 
mea e pOno al: alalla e kuu koke 
mai no ia i na hokL 

4 Ua pau ia mau mea 1 ka hanaia, 
i ko ai ka mea i oleloia mal e ke 
kaula, i ka i apa, 

5 E bai aku oukou i ke kaikama- 
hinea Zionaf Aia hoi, ke hele aka- 
bai mal nei kou Alii iou la, e noho 
ana maluna o ka ho^, o ke keild 
hoiakahoki. 

6 Hele aku la ua mau haumana laL 
a ];iana aku la e like me ka leeu i 
kauoha mai al ia laua. 

7 Kai mai la lauai ua hoki la, a 
me ke kelki, hohola ae la lakou i 
na kapa o lakou maluna o laua, a 
hoee aku la ia Ie8U maluna iho. 

8 Hohola iho la ka nui o ka poe 
kanaka i ko lakou kapa ina ke ala- 
nui, a okiokl ae la kekahi poe i na 
lalalaau, a haliilii ibo la ma ke ala- 
nui. 

9 Hookani ae la ka poe hele ma- 
mua, a me ka poe hahai mahope, i 
aku la. Hoeana i ka Mamo a Davi- 
da ! E hponaniia ka Mea e hele 
mai nei ma ka Inoa o ka Haku,; 
Ho8ana i ke lani kiekie loa I 

10 A hiki aku la ia i īemealema, 
pihoihoiaela ko ke kulanakauhalie 
'a pau, ninau mal la lakou, Owai 
kela? 

;il I aku la ka poe kanaka, leeu 
keia, ke Kaula no Nazareta i Ōa* 
lilaia. 

1.2 T Komo aku la leeuAoko o ka 
luakini o ke Akua, a liookuke aku 

M MalookftliUMiflktL MATAia < Nakeikl }RBm ^Iīuu la iwaho i līa poe knai lilo akn, a 
me ka poe kuai lilo mai a paa ilo- 
ko o ka laakini : hookaiiuli ae la 
ia i oa papa o ka poe kuai moni, a 
me na noko o ka poe kuai manu 
nunu. 

13 I aku la oia ia lakou, Ūa pala- 
palaia» £ kapaia ko^u hale, he hale 

£ule : a ua hoolilo iho nei oukou 
k ia i ana no na powa. 

14 Hele mai la ka poe makapo a 
me kA poe oopa io na la ma ka loa- 
kini, a hoola ūkn la oia ia iakou. 

15 Ike mai la ka poe kahuna uni 
a me ka poe kakauolelo i na mea 
kapanaha ana i hanaM, a me na ka- 
malii e hookani anailoko o lea lua- 
klnl^ Ho6anai ka Mamoa Davida; 
nkiuki mai la lakou, 

16 I mai la ia ia, Ke lohe nei anei 
oe i ka lakou nei olelo ? I aku la o 
leau ia lakou^ Ae, aole anei oukoa 
i heluhelu, Ua hoomakauluku oe i 
ka hoolea mailoko mai o na waha 
kamalii a me na keiki waiu ? 

17 1f Haalele aku la oia ia lakou, 
a hele aku la iwaho o kc kulfCba- 
kauhele i Betania, malaila i noho 
ai-aaokapo. 

18 A kakahiaka ae, I kona hoi 
ana i ke kulanakauhale, pololi iho 
laia. 

19 Ike ae la ia i kekahl laau fiku 
ma kapa alanui, hele aku la ia ilai- 
la, a o nalan wale no i loaa iaiama- 
luna ona ; i aku ia i ua laau la, Mai 
noho a ulu ka hua maluna ou ma 
ia hope a mau loa ako. Maloo ko- 
ke iho la ua laau fika la. 

20 A ike ae la ka poe haumana, 
kahaha iho la lakou, 1 ae la, Eino 
ole ka maloo ana o ka laau fiku ! 

21 Olelo mai la o Ie8U, i mai la ia 
lakou, He oiaio ka^a e olelo aku 
nei ia oukou, Ina he manaoio ko 
oukou, aole ookou kanalua, e hana 
no oukou aole i keia wale no o ka 
laau fiku ; aka, ina e olelo aku ou- 
koa i keiamauna, £ kaikaiia^e oe, 
a e hooleiia^ku iloko o ka moana ; 
e hanala no ia. 

22 Oia hoi. o na mea a pau a ou- 
kou e nonoi ai ma ka pule me ka 
manaoio, e loaa no ia ia oukou. 

28 t la ia i komo aku ai lloko o 
ka luakini, a ao mal la ilaUa, hele 

8d mai la io na la ka poe kahuna nul^ 
a me ka poe lunakahiko o na ka* 
naka, i mal la, Nawai mai kauioA- 
na e hana aku ai l keia ma« nea f 
Nawai hoi i haawi mai keia waoA 
ia oe? 

24 Olelo aku la o leau ia lakon, 1 
aku la, Owau kekahi e ninau aka 
i& oukon, a i hai mal oukou ia, e 
hai aku no hoi au ia oukou i ka 
mea nana i haawi mai ia^u e hana 
keia maa mea. 

25 O i^a bapetizo ana a loane, no 
hea ia? No ka lani mai anei? no 
kanaka anel? Kuka iho la lakom 
ia lakou iho, i ae la» Ina e hai. akK 
kakou, No ka lani mai ; alaila, e 
nlnau mai kela ia kakoa, No ke 
aha la oukou i manaoio ole ai ia ia ? 

26 A i hai aku kakoo, No kanalia, 
ke makaa aku nei kakou i na kar 
naka; no ka mea, ke manao nel 
lakou a pau, he kaula no o loane* 

27 Olelo mai la lakou ia lean, l 
mai la, Aole makou 1 ike. I aka 
la hoi oia ia lakon, Aole hoi aa e 
hai aku ia oukou i ka mea naoa i 
haawi mai ia'u e hana i keia maa 
mea. 

28 % Aka, heaha ka oukon ma* 
nao? He wahi kaoaka ia ia na 
keikikane elua ; a hele aku 1a la i 
ka mna, i akn la, E knu keiki, e 
hele aku oe e hana i keia la ma 
kuu pawaina. 

29 Hoole mai la kela, i mai la, 
Aole au e hiki. A mahope miiii 
iho la ia, a hele aku la. 

80 Hele akn la hoi oia i kana 
keiki mull, a olelo aku lapela ia ia. 
Ae mai la ia, i mat la, E hele no 
wau, e kuu haku ; aole nae ia l 
hele. 

81 Owal ko laua mea nana i hana 
ka makemake o ka makua? I mai 
la lakou ia ia, O ka mua. I aku la 
Iesu ia lakou, He oiaio ka*u e olelo 
aku nei ia oukou, ekomo eka poe 
lunaauhau a me na wahine hooka- 
makama mamua o oukoa Uoko'o 
ke aupuni o ke Akua. 

82 No ka mea, i hele mai nei.o 
loane io oukou nei ma ka aoao o 
ka pono, aole nae oukou i manaolo 
i&ia ; aka, manaoio ka poe lunaau^ 
hau a me na wahine hookamako^ Kd M^ iio' ka p9n««ina ; 

B)^'1&ia;' tc ia oiikau l-ikib 1a ia, 
aōlb 'oukon i mihi mahoj>e me ka 
mattflolo ia ia. 

/aa'l^ B iioolohe mal oukoTi4 ko^ 
k^i'oielonane lioii: Kanailio la 
kekahi mea hale i ka malawaina, 
Hana iho la ia i pa a pnnl, eli iho 
ki 1 wahi kaomi waina iioko olaila. 
knknla iho la i hale kiai, haawi 
9^a la ia wahi i na hoaaina, a hei« 
tSsXL )a iai ka aina e; - 

84 A i ka wa i kokoke e oo fu ka 
bna, hoonna mal la iai kana maa 
kanwa i fea poe hoaaina i loaa mai 
at ka hna nona. 

65 "A hopn aku la na hoaaina i 
kana maa kaawa, hahau Iho la la- 
koa i kekahi; pepehi iho la i ke- 
kahi a make; a haiiuka aku la i 
ieekahi me ka pcdiaka. 

S6 Hoouna hou mai la ia i na kan- 
-wa e ae, he nai aku i ka poe ma* 
noua, a hana hou peia na hoaaina 
ia hikou. 

B7 A mahope iho, hoonna mai la 
ia i kana Keiki io hikon la, i iho 
Ia,'E hoomaiioii mai paha lakou i 
ka'u keikl. 

88 Ike aku la ka poe hoaalna i na 
keiki )a, olelo ae la kekahi 1 keka- 
bif Eia ae ka hoollina, ina kakou, 
6 pepehi ia ia, a lilo mai kona aina 
no'kakou. 

89 Hopn aku la lakou ia ia, hoo- 
kuke aku la ia ia iwaho o ka 
pawaina, pepehi iho la ia ia a 
make. 

40 Aia hiki niai ka haku nona ka 
pawaina, heaha kana e hana mai ai 
1 ua poe hoaaina nei ? 

41 I mal la lakou ia ia, E ī>epehi 
hoomainoino ia i kela poe ino, a e 
haawl aku ia i ka pawalna, no ke- 
kahl'poe hbaaina 6 ae, nana e hoo- 
lenpu mai nona na hna i i^a wa e 
ooai. 

42 Olelo aku la o leeu ia lakou, 
Aole anei oukou i heluheiu iioko 
o ka palai)aia hemolele, O ka po- 
haku a k& poe hana hale i haalele 
ai, na lilo ia 1 pohaku kumu kihl? 
O ka ka Haku hana keia, a he mea 
mahalO hoi ia i ko kakou mau 
maka. 

.48 Nolaila, ko olelo aku nei au ia 

oukou, £ laweia*na ke aupunl o 

8 MOKUNĀ tXīI. no ka i^iaaina mare. 

ke Akua mat o onkou mai, a e haa* 
wiia*ktt ia i ka lahuikahaka nana e 
hua mai kona hua. 

'44 A o ka mea e haule iho ma1a'< 
na o kela pohaku, e haihaiia oia^ 
aka, o ka mea i hauleia iho e ua 
pohaleu la maluna, e pepe loa ia. 

45 Lohe ae la ka poe kahnna nul 
a me ka poe PaHeaio i kana mau 
olelonane, ike iho la lakou, no la- 
kon iho lrana i olelo ai. 

48 Makemake iho la lakou e la- 
lau teai ia ia, a makau aku la lakou 
1 ka poe kanaka; no ka mea, ma- 
nao iho la lakou he kaula ia. MOKUNA XXIL 

Ka nftn« no ka iib«Mna mare. 12 Hoohewaia 
ka mea 1 nele I ke kapa mare. 17 No ka 
hookupa ia Kaiaan. 83 Ua plllna na Sa- 
dukaio ia ia. M Ko ke kakaolela nwinao. 
41 Ka leaa nlnaa ana i ka poe Pariiiaio no 
kaflieda. 

OLELO hou aku la o leau ia 
lakou i na olelonane, i aku la, 

2 Ua like ke aupuni o ka lani me 
kekahi alil nana i hoomakauluiu ka 
aha^ina no kana keiki. 

3 Hoonna akn la ia i kana poe 
l^uwa-e kii'i ka poe i oleloia e 
hele mai i ka ahaaina; alea, aole 
lakou i makemak^ e hele mai'. 

4 Hoonna hou aku la ia i na kau- 
wa e ae, 1 aku la, £ i aku oukou i 
ka poe i oleloia; Eia hoi, ua hoo- 
makaukau no wan i ka*u ahaaina, 
ua kaluaia ka*u mau bipl a me na 
mea i kupalaia, ua makaukan hoi 
na mea a pau ; e hele mai oukou i 
ka ahaaina. 

5 Hoowahawaha mai la lakon, he^ 
le aku la ; o kekahi ma kona aina, 
a o kekahi ma kana knai ana. 

6 A o ka poe i koe, lalan mai la 
lakou i kana mau kanwa, hoomai- 
nolno mal la ia lakou, pepehi iho 
la a make. 

7 A lohe ae la ke alii, hnhn iho 
la ia, hoouna akn la ia i kona poe 
kana, luku aku la ia poe pepehi 
kanaka, a puhi aku la i ko lakou 
kulanakauhaie. 

8 Alaila, olelo aku la ia i kana 
. poe kauwn, Ua makaukau nae ka 

ahaaina ; aole hoi i pono kela poe 
i olelola. 

9 Nolaila, e hele aku oukou ma 
na huina alanui, a e koi aku i na Kooknpn iii K$i«Mni. MATAIO. Bi^sa6ailii]cauL mea a pan i loaa ia oukou, & Ii^ 
mai i ka ahaalna. 

10 Hele akn ia na poe kaiiwa 1a 
i«rabo nia ke {^anm, a houluuln 
mai la i na mea a p&\k i loaa ia la* 
kou, o ka po« ino a me ka poe 
maikal ; a nul Iho la na hoaai ma 
ua ahaalua la^ 

11 t Komo akn la ke alii iloko c 
BMia i ka poe hoaal, ike aku la ia 
ilaila i kekahi kanaka aole i kahi- 
koia i ke luipa aliaaioa. • < 

Vi I aku la kela ia ia, E ka hoa- 
launa, pehea la oe i hele hkiI nei, 
aole i kahikoia I ko kapa ahaaina? 
Mumule loa iho la ia. 

18 Alaila^ i aku la tra alli la i ka 
poe lawelawe, K nakiki iho ia ia a 

Cma na wawae e me na lima, e 
e aku ia ia, a e hoolei aku ilo- 
ko o ka pouli mawaho; ilaila e 
uwe al a 6 uwi ai na niho. 

14 No ka mea, he nui ka poe i 
kaheaia, he uuku h(A ka poe i 
waeia. 

15 ^ Alaila hole aku la ka poe 
Pari«aiOf kuliakuka ae la i ka mea 
e hoohikia ia ia i kaoaolelo ana. 

16 Hoouna mai kL lakou io «na la 
i na haumana a lakou me kekahi 
poe Herodiano, i mai 1% E ke Ku- 
mu, ke ike nel makou, he oiaio 
kau, a ke ao mai nei oe i ka aoao 

ke Akua me ka oiaio. aole oe i 
paewaewa ma ka kekahi, aole hoi 

1 manao i ko waho » ke kanaka. 

17 £ hai mai hoi oe, heaha kou 
manaol^ He mea pono anei ke 
hookupu waiwai ia<Ka»ara? aole 
anei F 

18 Ike ae la o Iesu i ko lakou 
manao ino ana, i aku la, E ka poe 
hookamanlf no ke aha ia ouleou e 
hoao mai nei ia'u? 

19 £ hoike mai ia'a i kekaOa rao- 
ni hookupm A lawe mal l» lakou 
io na la i kekahi denarL 

20 Ninau 'aku la oia la lakou, No- 
wai keia kii a me ka pa»apaki.f 

21 I mai la lakou ia ia, No> Kai8a> 
ra. Alaila, i aku la oia ia lakon, 
£ haawi aku i ka Kaiaam ia Kaiea- 
ra. a i ka ko Akaa hoi i ke Akna. 

22 A lohe ae la lakou, kahaha ifao 
la, haalele mai la lakou ia ia a hele 
akula. 

34 M% īa la hoit hele mal' Ui io ua 
la ka poe 8adQkaio, ka poe i«leio, 
Aoie alahouana ; ninau mai la la- 
kouteia, 

24 I mai la, E ke Kumu, i oleio 
mai o Mo8e, Ina emake kekiiAii 
kanaka aohe ana keiki, e mareito 
kona kaikalua i kana Wahine « 
hoala>maiihfua na koua kaikuaa- 
na. 

26 Ehiku mau hoahauau me ma- 
kou: mare ilio laka malmhiapo 1 
wahine^ a make iho la, aohe ana 
keiki; a lilo aku la kana wahikie 
na kona kaikaina. 

26 Pelaakn hol ka Ina a me kte 
kolu a hiki aku la i ka hiku o 
lakon. 

27 Mahope iho o lakou a pau^ 
make iho la hoi ua wahine la. 

26 Nolailik, i lie alahouana, -Aa, ka 
mea hea o lakou- a ehiku ua wahi- 
ne la ? no ka mea, he wahine ia na 
lakon a pau mamua. 

29 Oi^lo aku la o leau i& lakon^ i 
akn la, Ua lalau oukon, i ka ike 
ole i ka palapala hemolele, a me 
ka mana o ke Akua. 

80 No ka mea, i kē alakouaoa, 
aole lakon e mare, aole hoi e hoo- 
palau ; aka, ua like lakou me na 
auela o ke Akua i iea lanL 

81 A, no ke alahouima o ka pOe i 
make, aole anel oukou i lieiuhelu 
i ka ke Akua oleio ia oukou, i 
maiana, 

32 Owau no ke Alnia o Aberaha- 
ma, ke Akna o ieaaka, ke AhUa o 
lakoha f O ke Akua, aole ia he 
Alma no ka poe i make, no Im poe 
ola no. 

83 A lohe ae la ka poe kanaika^ 
kaAalM. iho h& lakou i kana ao an& 

d4 1f Lohe ae la ka poe PanAUo, 
ua paaia la ka walha o ka poe 8a- 
dukaio, akoakoa mai lalakou io ua 
la: 

85 A ninau mai la^kekahi o lakoq. 
he kakaolelo, hoao mai ia ia ia, i 
maila, 

86 S ke K«mu4 heaha ke kanoha 
nui iloko o ke kanawai f 

37 I aku la o leiau ia ia, £ aioha 
aku oe la Iehoya 1 kou Akna mh 
kon naan a pan, a me kou uhanie a 
pau^ a me kou manao a pau. ' Bm ibitla ao aJesii. MOKUNAXXni. Ka poe ]io<^Ha»flat Sd O ka nma keia a me ke kano- 
ha nnL 

3d Ua like hoi ka la& m« ia, E 
aloha aku ee i kou iioalauiia me oe 
ia-oe ibo. 

40.Mahiim o keia maa kanolia 
ebiay ke kau nei ke kanawai a paa 
a me oa kaula. 

^41 -^ A akoakoa mai ka poe Pa- 
liaaio, ninaa akn la leau ia lakoo^ 

43 I akn la, Healia ko oukon ma- 
nao iio ka MQ6&i. He mamo ia na- 
"wai ? I mai la lakon, Ka Dayida. 

4£i ī aktt la oia ia lakou, Pehea la 
hoi o Davida i kapa ai ia ia ma kA 
Uhane, be Hakn M ka i ana, 

44 Olelo aku la ka Haku i kun 
Haku, £ noho mai oe ma kau lima 
aieau, a hoelilo iho ai au i kou poe 
enemi i leeehana wawae nou. 

4& ina hoi o Da¥ida 1 kapa aku ia 
ia he Hakn^ pehea la ia e mamo ai 46 Aole i hiki i kekaki ke ekemn 
iki mai ia io^ aoie hoi kMeskahi i aa 
e ninau hou mai ia ia mai ia wa iho. 

MOKUNA XXni. 

Ao in«| p īeau e hoolohe ina mea pono • ka 
poe kitkAtioIelo i ao mai ai, aole naik e hana 
like melakou. IS Napoino o ka poe kakaa- 
olelo a me ka poe Panaaio. 

ALAILA, olelomai la o īeeu i 
Jt\. kA poe kanaka a me kaim poe 
haumana. 

ii l mai 1% Ke iioho nei ka poe 
kakauolelo a me ka poe Paiiaaio 
ma ka moho o Mose. 

3 Koiaila, o na mea a pau a lakou 
e liauoha mai ai e malama, e mala- 
ma onkou ia a e haoa ak« pela ; 
nko, mai hana oukou e like me ka 
lakoa hana ana: no ka mea, ke 
eliilo nel lakou^aoI<8 aae e hana. 

4,£e Uakiaaki nei ktkoa i na-uka- 
na iKaumilha, a k» Inhi hoi ke ha- 
li^ nik^ kaUiHeiiiluna o na hokaa 
o na leanaka ; aole nae lakou e hoo- 
pa iiki aka ia man mea me kekahi 

5 Ke hana nei lakou i ka lakou 
.maa.iiana a pau^ i ikea mai al e na 
kanaka. Ke hoopalahalaiia nei la- 
ieOa i na apana Imnawai o lakou ; a 
ko lioonui nei hoi lakon.i na lepa 
o^kalakoo aahu. 

6 Ke makemake nei lakou i na wahi maikai m<ik n^ahaoina, a me 
na noho kiekie ma na haiehalawai ; 

7 A rae ka awe alohaia'ku ma na 
aha lmnakA,.a me ke l^apaia e na 
kauaka, £ iiahi, e Babl 

S Aka, o oulioo, mai kai^oia ou- 
kou be Rabi, no ka mea, hookahi 
a oukou Kumu, o )ca Meeia^ a he 
poe hoahenan oukon a paa. 

9 Aole hoi e hoomakua aku ou- 
kou i kekahi iuinaka ma ka Ikonua 
nei ; hookahi o oukoa Makaa. aia 
ikaleni. 

10 Aole hoi oukou e k^aia mal 
na Hftka> hookahi o onkou Haka, 
o ka Me8ia. 

11 O ka mea nui iwaena o onkou, 
he pono e lUo ia i i^ai&wa na ou- 
kon. 

l:d O lea mea hookiekie ae ia ia 
iho, e hoohaahaaia iho no ia; a o 
ka mea liooliaahaa. ia ia iho, e hoo- 
ki^ima^e oia. 

13 ^ Auwe oukou, e ka poe ka- 
kaaolelo a me lui poe Panaaio, na 
hopkamani ! no ka mea, ke papa- 
ni nei oukoa 1 ke aupuoi o lik iani 
imua o na kanaka ; uo ka mea, ao- 
le oukou e komo ae» aioie hoi ou- 
koa e ae aka e komo iloloo ka poe 
e komo ana. 

14 Auwe oukou, e ka poe kakau- 
olelo a me na Panaaio^ na hool^a- 
mani t no ka mea, ua pau ta oukou 
oa hale o Oa wahinekanemake ; a 
ke hooloihi nei oukou i na pnle i 
mea e ikea ai. No ia hoi, e loaa 
uauei ia oakou ka make nui loa. 

•15 Auwe ouleou, e lui poe kakaa- 
olelo a me ka poe Parisaio, na hoo- 
kamani ! no ka mea, ke poaihaele 
nei oukou i ke kal a me ka aina, i 
kaaoa mai ai na oukou keiiaiii h&n- 
mana ; a loaa, na hana oukou ia ia, 
a oi papaina kona keilu ana ao Qe- 
hena mamna o ko oukou. 

16 Auwe oukou, e na aiakai ma- 
kapo, ka i oielo, O lui hoohiki aku 
ma k& laakinl, be meaoleia; alui, 
o lEa mea hoohilei aku ma lie gula o 
ka Inakini, he aie kana I 

17 He poe naanpo a me ka maka- 
po: heaha ka mea oi, o ke gala 
aaiei, a o ka lualuni anei, ka mea e 
laaalkef?ula¥ 

18 A, o ka mea hoohiki aka ma 

85 Kftltikiilai MATAI<X olenHMUnii. ke koalMi, lifl aiea ole-iA; 9ks^ o 
ka mea hoohiki aka ma ka mohai 
ilnoa Iho, ho aie kana. 

19 He i>oe naanpo a meka maka- 
po : heaiia ka mea ai, o ka mohai 
aoei, a o ke koahu anei, ka me» e 
Imei kA mohail* 

20 OkA mea hoohikl ma ke kna- 
hu, oia no ka hoohiki ma ia mea 
a me na mea a paa malnna iho. . 

2L A o ka mea hoohiki aka ma 
ka luakinii oia no ke hoohikl aka 
ma ia mea, a me ka mea e noho ana 
iloko. ' 

22 A o ka mea hoohikli ma ka la- 
ni, oia ke hoohiki ma ka nohoialii 
o ke Akua, a me ka mea e noho 
ana ilnna iko. 

23 Auwe onkou, e ka poe kakao- 
olelo a me ka poe Parifiaio, nahoo- 
kamanil no ka mea^ ke liooleapa 
iiei oukoa i kahapaumi okamiae- 
ta me lui aneto a me ke kumino; 
a ke haalele nei i na mea nai o-ke 
kanawai, i ka hoopono, i ke aloha 
a me ka hooiaio : o ka oukoa mau 
mea keia e pono ai ke haoa^ aole 
hKA e haalele i kelo. 

24 £ na alakai mal&apo, ke kana- 
na nei i ka nao^ao^ me ke ale wale 
iho i ke kamelo. 

25 Auwe oakou, e ka poe luilaia- 
olelo a me ka poe PariRaio, na hoo- 
kamani! no.ka mea, ke holoi nei 
onkou ia walio o ke kiaha a me ke 
pa; aka, ua piha o loko i ka mea i 
kaiii wale ia a me ka liJd oie i lea 
hoomanawanui. 

26 E ka PariBalo maieapo : c lio- 
loi nioa oe ia loko o ke kiaha a me 
ke pa, i maemae pa ia me ieo wa- 
ho. 

27 Anwe oukou, e ka poe leakaa- 
oleio a me ka poe Parisaio, na hoo- 
kamani 1 no ka mea, ua like oukoa 
me na halekupapau keokeo ; ua 
ikea nae ko waho he maikai ; aka, 
oa piha o loko i na iwikupapaa a 
me ka pelapela^ 

28 Pela hoi oukoa, ua ikea e na 
luinaka, he malkai mawaho; ūk&^ 
ua piha o loko i ka hoopanipunl a 
me ka pono ole. 

29 Auwe oukon, e ka poe kakaa- 
olelo a me ka poe ParisaiOf na hoo- 
kamanii ! nō kak mea, ke liana nei onkon i nah^ekopapaiiiioka poe 
kaala, a ke hoonani nei hoi i iia 
halekopapan no ka poe hahmle ; 
80 A ke olelo nei oukou, Ina ma- 
kon i ola pu i ka wa o ka makoa 
pde knpoiia, aole makoii i faootti- 
he pui me lakou i ke ltoko Ofkm pēe Sl P«1a onlioa e hoike mai iiei ia 
oukoa iho, he mamo oukou nalfili 
poe penehi ieaala. < . ,<: 

32 £ hoof)iha;Be hoi.onkon iko 
ana o ko onko» pOe k^puna. :i.-j 

S3 £ ka. poe naheea^ ka.«baiia 
moofiihoarwa,>peliOa la «aaael^ii- 
kou epakele ai i ka nmke ma-<gd- 
hena? . ' .; 

34 1f Nolaila hoi, ke hooana aka 
nei aa ia onkon ia i na kaola a me 
na liianaka naanao,» me nakalea'a- 
ololo : a na onkou e pepehi a « kau 
ma ke kea i keieahi poe o lahol»; 
a c hahaa hoi i keliaiii poo o lakoii 
ma na halehalawai; a e alualahoi 
ia hikoa mai keia kuianalEaalial» a 
kela kulanakaahale. 

35 I hooliauia maiiuia iho o oa- 
kpu ke koko hala ole a pan i hoo- 
kaheia maluna o ka honna, mai ke 
koko o . Ahela o ke kanaka pono 
mai, a hiki i ke k<^o o Zakana ke 
keil^L a Barakia, a oukou 1 pepehi 
al mawaena o ka ioalani a me ke 
kuahu. 

86 He oiaio ka*a e olelo aku nei 
ia ookou, £ kau mai ana keia mau 
mea a paa maiana o keia ha- 
naaoa; 

37 £ leniealema, e lemaaiemal 
ka mea nana i pepehi i na kauia. * 
i haiiuka hoi i ka poe 1 hoounala 
.mai iou nei; nani kna makemi^ 
e honluulu mal i kau poe keiki,>ie 
like me ka fao«IaaL« a»a a ka Ma 
i kana ohana k/^ki maloio iho..o 
kona maa ehea ; aole nae oukoa 1 
makemake mai. 

38. Aia .hoi, ua waiho neoneo i^ 
no oukon ko onlLoa liaie e aoh^o 
ai. 

39 No ka mea, ke olelo akn nei 
au iaoukou, Aole oukou e Ike hoii 
mai ia'u, a hiki i ka wae oielo me^ 
ai oukou, e hoomaikaiia ka mea .0 
heie mai ana ma ka iaoa o ka Ha- 
kn. JEEoittdakahiknia MOKUNA XXIV. ana a^enualemii. MOKUNA XXIV. 

•1 Hoiln raua nai o lemi i ka lakula wnm o !•- 
nwiown, > mmw popiiikiinna i> >ina. » 
Ka hoailon» no ka liele how aoa mal o Kiinio. 

'^'M AMoifkeittiuila tet nola&a epono ka* 

ukoakekia). 

ĪKO Inn hele «la aka iwabo, 
luolele aku la ia ika laakini, a 
heie mai la kana poe iiaumakia e 
knhikuliiiaia i na haieo ka hia- 
MnL 

2 I mai la o Ies]ii la lakon, Ke ilee 
iiei anei oukoa i kela ama mea a 
pan? Heoiaioiu'neoleloakn'ii^ 
la ookon, e -pan' ia man mea i iLa 
hoohioloia ; aoie e koe kekahi po- 
hakn mainaa okekalii pohokn. 

d 1f I kooa noho ana malnna o lia 
maoaa OliTeta, hele malnakn laka 
poe lianmana io na la, i akn la, £ 
hai mai oe ia makon, i ka laanawa 
^iea-e lilki mai' ai' ia nian mea? 
JBeaha hoi ka hoailona no kon hi- 
>^ki ana nuii, a me ka hope 'o keia 
aoi? 

"4 'Olelo mai la o lean ia lakon, i 
akn la, E malamaia onkon, o hoo- 
pnnlpnnl mal heleahi ia 'onkon. 

5 Ko leamea, he nni na mea e he- 
le mai ma leo'n inoa, me ka i ana 
<mai. Owan no ka Meeia, a he wA 
no Kii; poe e iioo|>nnipnniia e la- 
kon. 

6 £ lohe ananei onkon 1 na kaiM, 
a me na lono no na kana ; e ao ia 
onkon ilio, mai hopohopo ; no ka 
mea, e Mkl io mal la mon mea a 
pao, i^ole nae la ka hopena. 

7 £ kn e ana kekahl lahnileanaka 
i -kekahi lahuikanaka; a o ke- 
kahi anpnni i kekahi anpmii : a e 
hiki mal no na wi a rae na ahnlau, 
'ame na oiai i kela wahi a i keia 
-waliL 

'^O kela mno mea ka hoomaka 
ana o na poplUkla. 
^^9'īa'manawa^ e haawi lakon la 
onkon e hoomainoinoia mal nl, a e 
pepehi mai lakon ia onkou a malee ; 
a e Inainaia mal hol onkon e ua lAr 
hoikanaka a pan no ko'u inoa. 

10 Alaiia iioi, he nni na mea e hi- 
hia ana ; a e knmakaia akn kekahl 
1 kelEahi, e inaina akn hoi kekahi i 
kekahl. 

11 B kn nai no hoi na kaala wa- 
hahee he nni loa, a e hoopnnipnni akn liol lakoa I na kanrta he nni 
loa. 

12 No ka nnl ana mal o ka hewa, 
e maliil no ke aioha o kalehnlehu. 

13 Aka, o lea mea hoomanawanni 
aku a hiki i ka hopeaa, e oia la. 

14 A e liaiia*ku no keia enaneHo 
o ke anpnni ma na wahl ankanaka 
a pan, i mea e Ike ai na lahnikana- 
ka a pan : idaUa iho e hikl mai ka 
hopena. 

15 Ala ike oid:oa I ls& mea ino e 
hooneoneo al e ka ana ma kahi 
hoano, ka mea i oleloia mai e ke 
kanlae DiiQlefak;-(o ka meaheln- 
heln, e pono e hoomaopopo iho 
oia,) 

16 AlaUa, o ka poe e noho ana 
ma Iudea, e holo lakoa ma na kua- 
hiwL 

17 O ka mea malnna o ka hale, 
mal Iho iho la e lawe i na mea olo- 
ko o kona hale. 

18 A o ka mea ma ka waena, mtd 
hoi hou ia i hope e kii I kona ka* 
pa aahn. 

19 Anwe ka poe wahine hapai, a 
me ka poe hanol waia la mau la ! 
'20 £ pale hoi onkon,! holo ol6 oi 
oukon i iea wa hooilo, aole hol i ka 
la Sabati. 

21 Alalla, e nni loa mai no ka po- 
pilikia, aohe popilikia me neia 
mai ke kumu mal o ka honua, aole 
hoi ma ia hope akn. 

22 Ina o hoopokoie ole ia na man 
la la, ina aoie loa e ola kekahi ka- 
naka: aka, no ka poe 1 waeio, e 
hoop<^oleia na man la la. 

28 Inae olelo maikekahila on« 
kou ia manawa, £, eia maanel I^ 
Meaia ; a^ aia ma o, mai manao on- 
kon he oifdo. 

24 No ka mea^ 6 kn ae no na Me- 
Bia wahahee, a mo na kaula waha- 
hee, a e hoike nkn lakou i ua hoai- 
lona nni, a me na mea knpanaha; 
a ina he mea hlki, ina e hooponi- 
puni hoi lakou i ka poe i waeia. 

25' Aia hoi, ua hai e au mamua ia 
oukon. 

2ft Nolalla, a 1 olelo mai lakon ia 
oukou, Aia la. ma ka waonahele 
oia, mai hele aku oukou ilaila : Aia 
hoi ia ma ke keena mehameha; 
mai manao onkon he <Mq. 
07 AolelkeiakAwa MATAIO. e hikl mal ai kaHb1nr. ^ Ko ka mea» e līke me ka nila 
i anapa mai al, mal ka hikina mal, 
a hoOmalamalama aku i ke komō- 
hana* pela no hoi ka hiki ana mal 

ke Keiki a ke kanaka. 

28 No k& mea, 1 kahl e waiho ai 
ka iieana, ilaiia ao e akoakoa ai na 
aeta. 

29 t Mahope iho o ia man hi po- 
nllikia, e poeleele ana ka la, aole 
hol e malamalama mai ka mahina, 
e haale iho hoi na hokn mai ka. la- 
nl mai, a e hoonaaeia na mea mo» 
na o ka lanL 

50 AUila, e Ikea maiai ka hoai- 
lona no ke Keikl a ke kanaka ma 
ka ianl ; a e nwe na lahuikanaka a 
pau o ka honua, aia ike lakou i ke 
Keikl a ke kanaka e hele mai ana 
maluna o na ao o ka lani, me ka 
mana a me ka nani nui. 

51 A e hoouna aku ia t ksna poe 
anela me ka pu kaul nui, a e hoa- 
koakoa mai lakou i kona poe i 
waeia, mai na makani eha, a mai 
keia aoao o ka lani a mai kela aoao 
hoi. 

82 B ao onkou i ka olelonanē no 
ka laau fiku ; Aia opiopio na lala, a 
nlu ae na lau, na ilee oukou, ke ko- 
koke mai nei ke kau. 

38 Pela hot, a ike oukou i keia 
mau mea a pau, alaila e ike oukou, 
ua kokoke mai ia, aia ma ka pul^a. 

81 He oiaio ka*a e oleio aku nei 
ia oukou. Aole e hala aku keia liar 
nauna, a hlki e mai ua mau mea la 
apau. 

z& £ lilo aua ka ianl a me ka ho- 
nua ; aka, aoie loa e lUo kfl*u mau 
olelo. 

86 1 Aole i ike keki^i kanaka ia 
la a me ia hora, aole holnaanela o 
ka lanl ; o ko*a' Ii(akua wale na 

87 Me na la o Noa, pela hoi kahi- 
ki ana mai o ke Keiki ake kanaka. 

88 No ka mea, i na la mamua o 
ke leaiakahiualii, ai lakou a inu hoi, 
mare lakou a hoopalau no ka mare 
ana, a hikl i ka la i komo ai o Noa 
iloko o ka haleiana ; 

89 Aole lakou i llee, a hlklmal ke 
kaiakahinalii, a pau loa ae lalakou 

1 ka make : peia no hoi ka hiki ana 
mal o ke Keiki a ke kanaka. 

40 Alaila, elua kanaka ma ka waena, e lawelake^hi, a e koe'no 
kekaM. 

41 Elua wahlne e will palaoa ana, 
a laweiakekahi, a e koe no kekahl. 

42 H Nolaila, e kiai onkon; nō 
kA mea, aole onkou ike i kahora'js 
hiki mal ai ko oukou Hakn. 

4$ Ua ike oukoa i keio, ina pa^ 
ha i ike ka mea hale 1 ka wati e htr 
ki mfd al ka aihue, ina na kiai ia, ī 
wawahl oie ia*i k^wk hale. 

44 Pela hoi oukou e noUo at me 
ka makankau -, no 1ca mea, i ka iio^ 
ra e manao ole la*l« oukon, e hlki 
mai no ke Keiki a ke kanaka. 

45 Owai la ke kauwa malama po* 
no, naauao, i hoonohoia'e e kona 
haku 1 luna no kona mau ohua a 
haawi aku i ai na lakoa i ka mana* 
wa pono. 

46£piomaikai ana na kanwa la, 
ke ike mai kona haku la ia e liana 
ana pela i kona hol ana mai. . 

47 He oiaio ka*u e olelo akn nei 
ia oukou, e hoonoho kela ia ia mv 
luna o kona walwai a pau. 

48 Aka, o ke kauwa ino ia, i olelo 
iho iioko o kona naan, Ke ho6ha- 
kalia nei kua haku 1 kona hoi ana 
mai; 

49 A ke hooma^aia e pepehl 1 na 
hoa kauwa ona, a e ai pu a e iuapn 
mu ka poe ona : 

50 £ hoi hou mal ho 1ca liakn o 
oa kauwa la, i ka la i kiai ole ai la, 
a me kahora i' manao ole ai ia ; 

51 A e hookaawale aka kel^^ia la, 
a e haawi aku i kana kuleana me 
kapoe hookamani;-iiallaka nwa 
ana a me ka uwi ana o na niho. 

MOKUNA XXV. 

1 Ka nane no ns ▼ahine puupM he uml % 14 
*nonatalena. SlNok»Iamahope. 

ALAILA, e hoohallkeiakean^ii- 
^ ni o ka lanl me na wahine 
puupaa he nmi, na lakou 1 1aw<v 
ko lakou man knkul, a heleaku la: 
i waho e halawai me ke kano mare: 

2 £llma o lakou i uaauao, elima 
hol i naaupo. 

8 Lawe aku la ua poe naanpo ia 1 
ko lakou mau kukul, aole nae 1 ia- 
we pu i ka alla. 

4 Aka, lawe pu aku la ua poe na- 
auao la i ka aUa iloko o ko lakoa 
mau ipu me na kakui o lakon. £a Bfme »o na wāUne HOKUNA XXy. pniipiia a me na ialeaa. ^ X]^ hookaulua aiia O'ke kane 
mare, luluhl ae la na maka o lakou, 
a mamoe ibo la lakou a pao. 

i. 1 ke aumoe be kahea aua, Eia 
a/e^ke hele mai la ke kaneioane ; e 
heie aku oukou e Iialawai me ia. 

7 Alaila, ala ae la ua poe waliine 
puupaa la a pau, a koU iho la i ko 
lakoAi mau kokoi. 

p I aku la ka poe naaupo i ka poe 
naauao, K haawl mai no makou i 
k^uwaU aila o oukou ; no ka mea» 
ua pio ko makon mau kukuL 

9 Olelo'ae la ka poe naauao, i a^ 
la, Aole paha e lawa ka aila no 
kakou a pau ; e liele ae oukou i 
l^a poe kuaL, a kuai i aila no ou- 
kou. 

10 A bala akn la lakou e kuai^hi- 
ki mai la ke kaaemare ; a o ka poe 
i makaukau, komo pu aku la lakou 
me ia i ka mare ana» a papauila^e 
lakapuka. 

11 Maiiope ibo, hele mai ua poe 
wahlne puupaa la I koe, 1 mai la, 
£ ka Haku. e ka Haku e, e wehe 
ae oe ia makou. . 

12 Olelo aku la ia, i aku la, He 
oiaio ka^u e olelo aku nel ia ou- 
kou, aole au ike ia oukou. 

13 No ia hoi, e kiai oukou, no ka 
mea, aole oukou ike i ka la, aole 
hol i ka bora e hlki mai al ke Kei- 
ki a ibd kanaka. 

14 ^ Ūa like hol ia me ke kana- 
ka e he^e aua, houlunlu ae la ia 1 
kaoa poe kauwa^ a baawi akn la ia 
lakou i na kumukuai nona. 

15 Haawi aku la ia 1 na lalena eli- 
ma no kekahi, i elua hoi no keka- 
hi, a i hookabi hoi no kekabi; i 
k^la mea i kela mea e like me ko- 
na akamai ; alāila, hele koko aku 
lai^u 

16 A o ka mea la ia na ialena di- 
ma,. hele aku la ia, a kual aku me 
ia kumu, a loaa mai ia ia na talena 
hou elima. 

17 Pela hoi ka mea ia ia na ialena 
elna; loaa mai no hoi ia ia no tale- 
Qabou elua. 

18 AKa, oka mea ia ia ke ialena 
hookahi, hele aku la ia, eli ibo la 
ina ka lepo, a huna iho la i ka mo- 
ma kona haku. 

19 A Uulii; aku h^ hoi mai la ka haku o na mau.kanwa la, a olelo 
hoakaka pu iho la me lakou. 

20 Heie mai la ka mea la ia na 
talena eUma, a lawe pu mai la me 
ia 1 na ialena hou eUma, i mai la, 
£ ka Haku, ua haawi mai oe ia^n 
i na talena ellma ; eia hoi bi me na 
iaiena hou elima a^n i loaa ai. 

21 I aku la kqna haku ia ia. Po- 
no, e ke kauwa maikai, malama 
pono ; he pono kou malama aua 1 
na mea he nukn, e hoonoho no aii 
ia oe maluna o na mea he nni loa. 
£ komo ae oe Uoko o ka oUoU o 
kon hakn. 

22 Hele mal la hoi ka mea ia ia 
na ialena elua, i mai la, £ ka Ha- 
ku, na haawi mai oe ia*u 1 na tale- 
na elua; eia hoi ia me na laleua 
hou elua a'u i loaa^l 

28 I akn la kona hakn ia ia, Fo- 
no, e he kauwa maikai, malama 
pono ; he pooo kou malama ana i 
na mea he uuku, e hoouoho no au 
ia oe maluna o na mea be nul loa. 
£ komo ae oe Uoko o ka oUoU o 
kou hakn. 

24 Hele mai la hoi ka mea ia la 
ke ialena hookahi, l mal ia, £ ka 
Haku. ua ike no au la oe he kana- 
ka oolea, e 6ki aua ma kahi au i 
lulu ole aku ai, a e ohl ana ma kar 
hi au i kanana ole aku ai : 

25 Makau Uio ia au, a hele akn la, 
huna iho la au i kau ialena ma ka 
lepo ; eia mai no kau< 

26 Olelo aku la kona hakn ia ia, 1 
aku la, £ ke kauwa lokoino, hana 
ole, ua ike anei oee oki ana au ma 
kaM a*u 1 lulu ole kku ai; a e ohi 
ana au ma kahi a^u i kanana ole ia ? 

27 Uaila kau pono e waiho aku 1 
ka^u moni 'me kn poe kuai monl, 
a 1 ko^u hoi ana mai, alaila loaa 
mai ia'u ka'u me ka uku hoopanee. 

28 £ lawe ao i ke talena mal ona 
aku, a e haawi aku na ka mea ia ia 
na talcna he umL 

29 O ka mea ua loaa ia ia, e baa- 
wi hou ia nana a nui loa ; aka, o 
ka mea ua loaa ole ia ia, e laweia 
ae ka mea ia ia. 

30 A e hoolei akn I ua kauwa po- 
no ole nei Iwaho i kahi poull ; ilai- 
la e uwe ai a e uwi ai na nlho. 

Sl 1f Aia hiki mai ke KeUu a ke NokaU^nMhop(t> HATAIO. Kiikate.«4U]K»ltett. kAoaka me kom nAml, a o na ūn^ 
la a pau pa i^e ia; alaila, e nolio 
Huo m oaAiana o koaa noiioalii 
liaol: 

. 92 A e hoakoakoaia mai na lahui- 
kaoaka a pua loa imua o kooaalo; 
a e liooluawaie ae oia ia iakoa i 
kekaiii poe mal keiLalii poe ae^e 
like me Ke kaliuhipa i liookaawaie 
aka i oa iilpaa.me oa kao. 

83 A e lM>oka ako oia i ]sa poe 
hlpa ma kooa lima akao, a i k» 
poe iLao ma kooa Uma iiema. 

di Aiaila, e oleio ako ke aiii i ka 
poe ma kona lima akaa, £ liel« 
mal oakou^ e ka poe i hoomaikaiia 
e ko'u Makoa, e iLomo ookoa i ke 
aupooi i liuomakaukaoia no oa- 
koa mai ka iiookamu aoa mai o 
ka hooua. 

35 No l£a mea, pololi iho la ao, a 
haawi mai ia oukou i ai oa^u ; ma- 
kewai ao, a hoiou mai la ookou 
ia'u; he malibioi au, a liookipa 
ookoo ia'o ; 

8ft He luipa ole ko'o. a hoaaho 
mai la oukou ia^u ; mal iiio ia ao, 
a ike mai la oukou ia'o ; maioko 
hoi o ka haiepa^hao, a heie mai la 
ookou ia'u. 

37 Aiaila, e oleio mai lea poe po* 
Do ia ia, e L mai, £ lui. Haka, ioa- 
hea i ike al makoo ia oe oa poioii, 
a haawi aku i ai oao? a oa make- 
wai, a hoiou makou ia oe ? 

38 loahea hoi i ike al makou ia 
oe he malihioi, a hookipa makou 
ia oe ? a me ke Impa oie, a hoaahu 
makouiaoe? : 

89 loahea hoi i ike ai makon ia 
oe, he mai, a iioko o iia halepaa- 
hao, a hele aku makou iou ia? 

40 A e olelo aku ke aiii ia lakoo, 
me ka i aku, He oiaio Iul'u e oleio 
aku oei ia oukou, i ka oukou haoa 
ana pela i kekahi mea liiiii loa o 
keia poe hoahanao o^o, ua haoa 
mai oukou pela ia'u. 

41 Alaila, e olelo ae ia i loi poe 
ma ka liiua hema, £ ka poe i ahe- 
waia, haele oukou pela mai o'u 
aku nei iloko o ke atii mau loa, i 
hoomakaukauia no ka diabolo a 
me hona poe anela. 

42 No ka mea, a poloU ao, aole 
no oukou i liaawl mai i ai oa*u ; a 

40 makewfti jn,-MAe-iioi oiy&oa«i hmr 
no mai ia*a ; 

43 He maMiiini M,«ole na ookioa 
i hoolUpa iaHi ; he kapa oU ko'i^ 
aole hoi oukoa i hoM^o mai la^OL; 
he mai ko'u, a iloko hol o ka'iiak» 
paahaek, aoie hoi oakoa i ika mai 

44 Alaila, e olelo mai lakoo^ «m 
ka i mai, £ to Haka, inaheadi tte 
ai<makoaia oe^oa poioii, a o«ntai> 
k«wai,a he DuilUkittt,a he kapaoli^ 
a he mai, a iioko o ka haWMaha» 
paha, a malama ola makoh ia<oiif 

46 Ahiilae oleio aka oia lakikoii^ 
mo im i alHi,. He oiaio ka'a e ololA 
akn nei ia ookoo^ i kaookoo hana 
ole ana pela i kekahi mea liiili ioa 
o keia poe, oa haoa ole mal hoi 
oukou peia ia'o. • • 

..4d A o luia poe la, e hele aka iok' 
koo i kahi make maa loa; ak% o 
ka poe maikai Uoko o keioia laaa 
loa. 

MOKŪNA XXVI. 

9 Xa manao o nalil e make o KnaUk. 6 "Kk 
poni ana a kawahine f konn poo.- 14 -Ka 
ole)o » Iuda uie pn liMUu 

APAU ae la keia mau olelo a 
paua leeo, i mai la ia i leaaa 
poehaomaoa; 

2 Ua ike ookoo, eloa la i koe, a 
hiki mai ka ahaaina moliaoia; a e 
komakaiaia ke Keiki a.ke kaiiaka 
e kaoliaU ma ke kea. 

3 Alaiia, hoakoakoaae la ka poe 
kahuoa ooi a me ka poe kakao- 
olelo, a me ka poe lunakahiko o 
na kanaluw ma ka hale o ke kaha* 
na nui, o Kaiapa kona inoa, 

4 Kokakoka ae la lakoo, e lalaa 
ako ia Ieso me lia hooponipuni, a 
e pep^i ia ia a make. 

5 Oielo ae la lakoo, aole i ka va 
ahaaioa^ o hauoaele na kanaka. 

6 ^ Aia ma Betania o leao ma ka 
hale o Simona.ka lepero; 

7 Ilele mal la keloUii wahine io 
na la, me ka ipo alabatero, ua'piha 
i ka mea pooi makamae, a ninli^ 
ibo la ia maluna o kona poo i ko* 
na noho ana e aL 

8 Ike ae la kana poo hanmaaa, 
okiuki iho la lakoo, i ako la, No 
ke aha la keia hoomaooaooal « 

d £ hiki B0 iee koai Uio «ka 1 AIIfaMii>anlMMiifH 'wiia'ku ia na ka poe Uihune, 

la A Ike ilM ia o lean, i mai la 
oia ia iakoii, No ke aiia la oakon e 
jbK>opililcia mai ai i ka waAiiiie ? He 
mea maikai ]£ana i haaa mai ai ia'u. 
• IL U4 maa loa km poe ii^ne me 
onkoii, aole aa e maa loa ana me 
«■kon. 

wI2 :No ba roea*«a nliiioi mal kela 
I heia-nea pW malana iho o iio^a 
lEloo^.e Iwomakiiiknn hi*a no lee 
kiamiana. 

la He oiaio ka'n e olrio i^a nel 
>a oakoa,.2ila na wahi a paa loa o 
^ao nei, e Imiia'ka ai keia eaaiM»- 
Uo^iiaiia « haiia'ka ai lsa ia nei hai- 
na aaa, 1 mea e leaaiana'ai oia» 

14 % Alaila, hele aku la kekahi 
o ka poe umikamamalua, o loda 
l0eka«lote koiia.lDoa^ i ka poe ka- 
kaaaai^ i aku la, ■ ■ • 
.15fiHeaha<kBoal£oase haawi mal 
ai ia^u, a na'u ia e kumakaiaako ia 
ookou? . Akaupaona^mallalakou 
nana i na wahi moni ho kanakolu« 

la Ma la hope iho» imi iho la ia i 
ka wa pono e komakaia akn ai ia 
ia. 

.1% ^ I ka» la moa o ka ahaalna 
herena hu ole, hele aleo la ka poe 
haomana io leea la, i aku la ia ki, 
Mahea la kahi ao e makemake al e 
hoomakaoleaa makoo nao eall ka 
moliaela ? 

18r I mai hikela, E^haele' ako ilo- 
ko o ke kulanakauhale i k»lcahi 
kamika» e oMo aku ia ia, -Ke 1 mal 
ne&^ Koma, Ua'kokoke mal nel 
koo manawa; he pooo e malama 
«a me ka'u mau haumana i ka mo- 
Uaola ma ko« hale. 

19 Haoa aka la ka poe haumana 
e Mka me ka leMi kaooha ana inai 
ia lakao, a hoomaknukaa iho la I 
ka moliaokk 

20 Ahiahi ae la, noho iho hi ia e 
ai me'ka nmikumamalna. 

;^ A i ka ai ana a lakoa, i mai 1a 
kela, He oiaio ka*u e olelo aku nei 
ia onkou, e knmakaia auanei ke- 
kahi o oukou nei ia'u. 

83 A kaumaha loa iho 1a kkon, 
nhiaa pakahi aku la lakou ia ia, E 
ka Hako, owau anei ? 

28 01«^ ma4 la U, i mai la, O ka MOKUMA XS:yL me koai po« haamana. 

m«a e lalao p«aMa meaa f ka lima 
ma kO'pa^ 6ta ke komakaia ia*a. 
24 £ hele ako ana ke Keiki a k>e 
kanaka^ e like me ka mea i ])ala- 
paiaia nona ; anwe hoi ke kanaka 
nana e kumakaia ke Keiki a ke ka- 
oakal pomaikai na kanaka la, ina 
aoie i hanauia mai ia. ^ 

•25 Ahklla, olelo aka la o Inda «a- 
na ia 1 komakaia*ko, i akn la, S 
Rabi, owao anei ia 9 1 mai la kela 
la ia, Oia kaa i olele nnA. 26 1F ī ka hA:oo ai ana^ hUao «lo 
kt o leeu i ka berena, hooalohalo- 
ha ako la ia, wawahi Iho la, a hai^ 
wi mai la na ka poe haomana, I 
mal ki, E Uwe oakoa, e al ; o ko'u 
kioo keia» 

27 Lalao iho la hof oto i ke kla- 
ha, hooalohaloha aku la, haowl mai 
la^iak^on, i mai la, £ loo oukou 
apauikeia; 

28 No ka mea, o ko'a koko kela 
»o ke kauoha hou, i hookaheia no 
na mea he nui loa, i mea e kalaia*! 20 Ke olelo akn nei au la onkon, 
aole aa e ina hoo i ko ka huawai- 
na, a-hikt aku i ka lae Inu pu at 
au me oukou he waina hoo iloko 
o ke aopuni o ko*ā Mak-aa. 

90 Himeni ae la lakon, alailahele 
akn la lakeo ma ka mauna 011* 
▼eta. 

81 Alaila, olelo mai la o leeu la 
lakou^ i kei» po, e hlhla auanei oo- 
kou a pau no'u; no ka mea, ua 
paHipi^ak^ £ hahau ana au' 1 ke 
kahuUipa, a e pau hol ka ohana 
hlpal kapuehn. 

82 Aka, mahope iho o kun ala 
hou ana, e hele aku no au mamua 
o oakoa i Oalilaia. 

83 Olelo aku la o Petero ia ia, i 
aku 1% Ina e hihia lakou nei a pao 
nou, aole loa au e hihia. 

84 I mai la <> le^u la la, He olaio 
ka'u e olelo aku nei la oe, l kela 
po, mamua mui o ke ooo nna o ka 
moa, e pakolu kau hoole ana mai 
ia'u. 

85 I aku la o Petero, Ina e make 
pu au me oe, aole loa au e hoole 
aku ia oe. Pela hol i olelo aku al 
na haumana a pao. 

86 1f Alaila, hele oku la o Iestt me lakoa ma keki^i wolil o G«te> 
eemane kā Inoa; i mat la ia i ka 
poe hanmana, £ noho ilio onkoa 
miumei, a hele aku an^e pule ma o. 

87 Lawe aku la ola ia Petero a me 
na keiki elua a Zebedaio, hooma- 
ka iho la ia e luuluu iho, a me ke 
kaumaha. 

SS Al^ihs i mal la oia ia lakou, Ua 
kaumaha loa kuu uhane e like mo 
ka moke ; e noho iho oukou maar 
nei, a e kiai pu me au. 

^ Heie iM aku la ia, moe !ho la 
konaalo ilalo, pule akn la ia,I alui 
la, £ ko'u Makua e, ioa paha he 
mea hikl ia, e iawe aku oe i keia 
klaha mal o*tt aku nel; aka hoi, 
ala i kou makemake, aole i ko^u. 

4f^ Hoi mai la ia i ua mau hauma- 
na la, a loaa iho la lakoa e hiamoe 
ana; i mal ia ia PeterOf Pela no 
anei, aole ē hikl la oukou ke luai 
pu me au i hookahl hora? 

41 £ kiai oukoU) e pnle hoi, o lUo 
oukou i ka hoowaiewaleia mal; 
ua oluolu nae ka naau, aka o. ke 
kino, ua nawallwali ia. 

42.HeIe hou aku la ia, lea lua ia 
o 1ca hele ana ; pule ak,a i^ iA, i aKu 
la, £ ko^n Makua, iua paha aole ia 
he mea.hiki ke laweia^ku keia kia* 
ha moi o*u aku nei, i inu ole au, 
ina no e hanaia kou makemake. 

43 Hoi hou mai la ia, a loaa hou 
iho ia lakou e hiamoe ana ; no ka 
mea, ua Inluhl Iho ko lakou mau 
maka. 

M Walho mai la ia ia lakou, hele 
hou aku la, o ke kolu keia o ka 
pule ana, ma kel^ olelo hookahl 

DO, 

45 Alaila, hele mai la ia I kana 
poe haumnna, 1 mai la ia lakou, £ 
niamoe nul alm oukou, a e hooma- 
ha iho : aia hol, ke kokoke mai nei 
ka hora, a e kumakaiala'na ke Kei- 
ki a ke kanaka a liio 1 na lima o 
ka poe hewa. 

46 £ ala mai, e haele kakou ; ela 
ae ua kokoke mai nei ka mea naua 
an i kumakaia. 

47 1 A i kana olelo ana, ala hoi, 
hele mai la o Iuda, kekahi o ka 
poe umikumamalua, me ia pu ka 
poe kanaka he nul, me na pahi- MAXAia JCnm«kidaiaf>ieiii. 

e na kahuna i0i a me na laaa l Bar 
hiko. 

48 O ka mea nana ia i kumakAla* 
haawi aku la ia i hoailona ia lakoo, 
i aku la, O ka mea a'u e honi aku 
id, ola no ia, e hoopaa oukou ia ia» 

^ A hele pololei aku la ia io Iesu 
la, i aku la, Aloha oe, e RalM,ako«^ 
ni aku la ia ia. 

50 I mai la o leau ia ia, £ ka hoa^i 
launa, hieaha kau 1 hele mainei? 
AlaOa hele aku la lakou, a k»u aku 
la i na lima maluua o leao, a hoo- 
paa iho la ia ia. 

51 Aia hoi, o kekahi o ka poe me 
leau, lalau iho la kona lima i kana 
pahikaua, unuhiae la,a hahauaku 
ia l ke kauwa a ke kahuna nui^ a 
oki aku la 1 kona pepeiao. 

53 Alaila, i mai la o Iesu ia ia, £ 
hoihoi oe i ka pahikana i kona war 
hi: no ka mea, o ka poe lalau I ka 
pahikaua, e make no lakiHi i ka 
pahikaua. 

53 Ke manao nei anei qe, « hiki 
ole ia*u ano ke kahea aku i ko^u 
Makua, a e hoouna mai no la io^u 
nei i na Iegeona anela he umikn- 
mamalua a keu akn f 

54 A^ pehea la hoi e hookoWi 
ka Palapala, e i mai ana, e haaaia 
keiamau mea? 

55 la hom no, olelo aku la leau I 
ka poe kanaka, K» hole mai nei 
anei oukou iwaho nei me aa palii* 
kaua a me na newa e lalau: mai 
iaX e. like me ka Ulau ana i ka 

fowa ? Ua noho pu au me ookoa 
kela ia 1 keia la e ao ana iloko o 
ka luakini, aole nae oukou i lalau 
miii ia'u. 

56 Ua hanaia keia mim mea a pan 
i ko ai na palapala a ka poe kaula«. 
Alaila, haalele iho la na haumaAa 
a pau ia ia^ a h(^o,akii. la. 

57 1 A o ka poe nana leau 1 lar 
lau aku, alakai akn la lakou ia ia 
io Kaiapa la kA kahuna nui, kahi L 
hOakoakoaia'i ka poe kakauolelo 
a me na lunakaMko. 

58 Ukali mamao aku la o Feterc> 
ia ia, a hiki i ka pahale o ke kahu- 
na nui : a komo aku la ia iloko, 
noho pu ilio la me ka poe iUmuktt Ie ike i ka hope. 
59 Imi aku la ka poe kahona nui 4d Ho^olokoloia o I«8a. MOKUKA XXV1L Hoole Petero U leaii. nie 9h luiH^ahiko. a me ka ahahi- 
nakanawai a pau i mea hoike wa* 
bAliee no leen i make ai oia; . 

.M-Aole nae i loaa. He uai no 
hoi na mea hoike wahahee i hele 
mal^ aole hoi i loaa. Mahope iho 
hele mai ia elna maa mea hoike 
waAahee, 

61 I mai la. Ua oleloi nmi oia nei, 
B hiki BO ia^u ke waWahi iUo i lea 
loaklni o ke Akua, ae hana hoa au 
ia « paa i na la okolo. 

^ Ku ae la ke^kahnna nai, 1 mai 
la ia ia, Aoie anei oe e olelo ilei 
i»ai f Ueaha lia lana nel i boike 
malainoa? 

68 Aole o leaa i ekema ae. (He- 
lo mal la ke kahuna nai ia ia, i mal 
la, Ke ninao pono aka nei au ia 
oe ina ke Akoa ola, e hai miai oe 
ia makoa, o oe -anel ka Meaia, ke 
KeikiakeAkua? 

44 Oieloaku la o leau, Oia kaa i 
olelo mai. A ke olelo aku nei hoi 
au itt oukou, mahope aku nei, e ike 
no oukoa i ke keiki a ke leahaka e 
i^ho ana ma ka lima aleaa o ka 
Mea mana, a e hele mai ana maiu- ' 
na o na ao o ka lani. 

65 Alaihi haehae ihola ke kahnna 
nuii kona aahu, I ae |^ Ke olelo 
hoino wale nel oia nel ; pahea la e 
pono al leakoa i na mea ikemaiea 
hfoa f Ala hoi. oa lohe iho nei ou- 
koa i kana olelo hoino ana. 

66 Helkha ko otikoti manao? I 
mfit la iHkou, Ua hewa ia.e maise. 

67 Alaila, kaha alea la lokoa iko- 
na maka, a kai aka la ia ia, a pa- 
pai aka la kelEalii poe ia ia me ka 
poho lima, 

6S I aka la, B lea Meala, e koho 
ma! oe ia makon, nawai oe i papai 
ak!a? 

69 H Noho iiio la o Petero iwāho 
ma iea pahale ; a iiele mai la kekahi 
knikiimahine io na ia, i mal hi, O oe 
no hoi kekahi me Ie8a no ekililaia. 

70 Hooie aka la ia imua o hikou 
a pau, i aku la, Aole au ike i kau 
mea e olelo mai neL 

71 Hele aku la ia iwaho ma ka 
ipokā, ike mai la kekahi kaikama- 
hinee ae ia ia, a haiaku la ialakou 
ilaila, Oia nei no hoi kelnhi me lo- 
Btt Bo Naa&rBta. 73 Hoole hou ako la la me ka hoo- 
liild ino, Aoie au ike i aa kaoaka 
la. 

78 Mahope iho. hele mal la ka poe 
e ku ana iiaila, i mai la ia Petero, 
Oiaio no. o oc kekahi o iakou, no 
ka mea, ke hoike mai nd kau oie- 
lo ia oe iho. 

74 Alaila, hoomaka iho la ia a 
hallilli a me ka hoohiki ino, i aku 
la, Aole aa i ike ia kanaka. A ooo 
koke iho la ka moa. 

75 A hoomanao iho la o I^eterO i 
ka mea a lem i olelo mai ūX ia ia, 
Mamua mal o ke ooo aaa o ka 
moa, e pakola no kaa hoole ana 
mai ia*a. Hele aku la ia iwaho, a 
uwe walanla iho la ia. 

MOKUNA XXVIT. 

Al«kaiUoIe«aioPiIatol*. SKMwe«Ind« 
Ui* ilio. UlUhaiiAaiM» Fil«to. an No 

BttrwlMt 

AKAKAHIAKA ae la, kukaku- 
. ka iho ia ka poe kahuna nul 
a pau, a me ka poe lunakahiko b 
na iuinaka, i ka mea e make ai d 
leau. 

2 Hikiikii Iho la Ukou ia ia, kal 
aku la ia ia, a haawl aku la ia Po* 
neiio PiIato ke kiaalna. 

3 K Alaila, ike ae la o Iuda nana 
ia 1 kumakala aku, Ua hoohewaia o 
leea e make, mihl ibo la ia, hoiliol 
aku la ia i na monl he kanakola I 
k& poe leahnna nui a me na lunaka- 
hlko, 

4 1 aku la, Ua hewa wao i kaa 
kamakaia ana aku i ke koko hala 
ole. 1 mai la lakou, H'eaha ia ia 
makou t la oe aku no fa miea. 

5 Hoolei iho hi ia i na monl Ualo, 
maloko o lu luakini, haalele aku 
la a hele, a leaawe iho la ia ia iho. 

6 Lawe ae laka poe kahnna nui i 
na maa moni la, i ae la, Aoie pono 
ke waiho aku ia mea me na moni 
leia; no ka mea, o ke kumu kela i 
kuai ai i ke koko. 

7 Kukakuka iho la lakou, a kufd 
aku la me ia maa mea i ka aina o 
ka potera, i wahi e kanu ai i na 
malihini. 

8 No ia mea, ua kapaia ua alna la, 
]ca idna koko, a hiki i neia mana- 
wa. 

9 Ilaliaikoaikaolelo akekaala 

48 Hool^iinla o Bkraba. m.Tll)0. KaaāAA Umi'mmHM^ĒhL a le^eialA, i I inal& li, Ua lawe āka 
lalKQii i na moni he kaoakolii, ke 
kumakaai no ka mea i knaiia, ka 
mea a ka p<9e mamO' a Is«raela i 
kaalai; 

10 A haawl aka la lakou ia man 
Busa no 3&a aina o ka potera, e like 
me ka ka Haka i kauoha mai ai 
i«i'ii. 

11 Ku ae la o leaa im«a o ke kla- 
aina, ninaa mal la iLe luaaina ia ia, 
1 mai la, O oe no anei ke akli o ka 

Soe Ii\dalo f I akn la leea ia ia, 
>ia no kan i oieio mai la. 

12 la ia 1 ahewaiaU e na kahnna 
nui a me na lnnakahiko^ a<^e iai 
olelo iki akn. 

13 Alaila, i mol la o Piiaio ia ia, 
Aole anei oe e lohe la maa mea he 
nni waie a lakou e hoike mai nei 
noa ? 

14 Aole hoi oia 1 olelo ikl aka ia 
la, a lealialia nui iho la iLe kiaaiaa. 

15 īa ahaaiaa he mea man uo i 
ke luaaina ke kna akn 1 kekahi paa* 
hao no na kaoalu, i ka mea a lakon 
ī makeiuake ai. 

1(5 He paahao kanlana ia lakon ia 
manawa, o .Baraiba ka inoa. 

17 A akoakoa jnai lalakon, ninan 
aka lao Piiato ia lakoo, Owal ka 
oulLoa e makemake nei e luila akn 
au no oukoa, o Barabaanei, ao le- 
«n anei 1 liapaia lea Meeia? 

18 No ka mea^ aaike iho la ia, no 
ka huahua i hoopea aku ai lakou 
iaia. 

319 1 A i kona noho ana ma ka 
lioho hookōlokolo, hooooa mal ia 
kana wahine io na la, i mai la, Mai 
mea iki aku oe 1 na leanaka hala 
ole la ; no ka mea^na kaumahaloa 
wau nona i keia la ma ka moe»- 
hane. 

20 Aka, hookonokono akn la lea 
poe kahuna nui a me ka poe Inna* 
kah.ko i na lunaka, e noi mai ia 
Baraba, a e pepehi ia leau. 

21 Oleio aku la ke kiaaiua, 1 akn 
la la lakou, Owai ko oukou mea 
makemakeo laaanei,e leuu akn 
ai au no oukou ? I mai la lakou» 
O Baraba. 

22 Ninau aku la o Pilaio ia lakoo, 
Heaha hoi ka^u e hana aku al ia 
Ic8u. 1 kapaia iiLa Meeia f l moi la 

U ]idEoit apan ia' la^ lSi IphM la^«M 

23 Ninan akn la ke kiaāloi^ N« 
ke aha f Heaha ka hewa atia4^b«> 
na'i ? A onl loa ae la ka iāk«Ml 
nwa ana mai, i inai, £ leaalia'nM 
kd kea. 

24 1[ Ike ae la o Pilato, tfole '« 
hiki k»XMy aka, he nai loa>ka^hā«i- 
naele «na mal, lalau aka la ia i k* 
wai^ 4k tiolo& iho lai kona man MoA 
imua o ka poe kanaikai i aku la, Ao^ 
he o'u hala i ko koko o keiaiuinl^ 
pono: iaoakoaakanoia. 

25 Oleloinai la ka poe kanaiE»iA 

SBia, Iluna iho o makou konakolE^ 
ona hoi o ka, makon kamalii. - *• 

26 t Akkila^ koa ae la ia ia BāM^ 
ba no lakou: aka, hahan akn U, 
oia ia leao, a haawi akn la ia !ar e 
kauliaU ma k« k«a. •» . 

27 Alaila, kai akn la ka po« %xMk 
o ke kiaaina ia Imn lloko o ksĒb\ 
hookok)lEiEdo, a honiuaia mai -la la^ 
kou i ka poe koa a pau io'n» la. - 

28 Wehe ae la lakon 1 kooa %apa, 
a kahiko iho la ia Sa i ka aahnmak 
ola. ' 

29 f Ulaoa iho la lakoo i leialii 
kakahiioa, a kaa aka la ia malooa o 
kooa poo, t rae ka ohe sialn>oaIi* 
ma al^ ; kaknii iho la imna ona» 
hoomaewaewa akn la lakon ia ia, 1 
akn la, Aloha oe, e ke AHi b iai 
poe luaaio I 

80 A kuha akn la kkom ia fa, la- 
lan akn hoi 1 ka ohe, a hdhau aku 
lā hol i kona poo. 

81 A paa ko lakoa hooma^ewae^ 
wa ana ia ia,'wehe ae la lakou i ita 
aahn ia, a hoaahu ae la ia ia I kona 
aahu, a kai aka I» la ia e kaalia'i 
makekea. ; • \ 

82 1 ko lakon hele ana iwaho, 4e- 
aa iho <Ia ia lakou ^leahi kaonkA 
00 Ku^eoe, o 8imona kona io^oa* 
koi' aka la lakōa ia ia e amoikona 

88'Ahiki aku la lakon i kahlH 
kapala o Gologota, oia ho! keia 1 
hoikeia, he wahi iwipoo, 

84 1f Ilaawi aka la lakou l Ikh M- 
Dega i'kawiii pn ia me ka laan 
awaawa, e iou ; a i ka hoao aoaiho^ 
aole ia i makemakee ina. • '• ' * 

83 Kaa aku la lakou ia ia mff ke iKwmmoiM. o Mtl mokuna xxyii. liBk«4bO]ftOi4 kapa, a pou iho la hoi : i ko aH ka 
neaiol^lola e ke kMia, Ua pem- 
jnme:tt» lakoa i knu mau kapa aa- 
Jmi «0 lekou, a no ko'u kapakomo 
iBMf pQn,BO lakou. 

85 Noho iho la lakou ilaila^ a ki- 
ai (ikii la ia i& 

.^7 f Kaa akn la lakon malnn» ae o 
kpne^ poo i ka palapala o kona ahe^» 
waiana, O IEgU. KBIAf K£^U 
Ō£AVOKlU&AIO. 
. 3S.£lnA hol kanaka powa i< kaa^ 
lia pu mfQ ia ma ke kea« ma "k» Uma 
nkMK ke]ŪJbL ma ka UmikhemaliEol 
kekahi. 

S9 1[ O ka poe maalo ae, kuKmua^ 
mn aku la lakou ia ka, e hoolallLn- 
U aaa i ko li^ou poo, 

40 Me ka i ana, O oe ka mea na- 
na e wawahi ka Inakiai, a hooka 
bo9 ae i oa la ekolu, e haoia oe ia 
oe iho. A o ke Keiki oe a ke A- 
le.na, e iho mai oe ilalo mailnna, mai 
o l^kea. 

.41 Hoomaewaewa aku la.uohoi 
iea poe iiahnaa nui» me ka poe ka* 
kauolelo, a me l^a poe lunakahiko, 
lakula, 

. 42 Ua hoola kela ia hai, aole ka e 
hild ia ia ke hoola ia ia &hOi A o 
ke alii ia no ka laemeia., e iho iho 
|a iialo mai ke kea mai, a e mana- 
olo aka makou ia ia. 

43 Ua panlelo aku no ia i ke A* 
kaa«a inamiikemake mal ke Akoa 
ia ia, e hook mai l&ela ia ia ano; 
no ka mea, ua olelo mai no ia, O* 
WAU no ke Keiki a ke Akua. 

44 Pela mai no hoi na powa e kau 
pu.ana me ia, hoino mai la ia ia. 

45 Mai ka hora aono ahiki i lea 
hora aiwa, napouli ka honnaa pau. 

46 A i iea iwa o ka hora, kahea 
aka la o leau me kA leo nni, i aku 
la, Kii; KU^ lama sabakeUnl? oia 
hoi keia, £ kuu Akoa^ e kuu Akua : 
no ke aha la oe i haaleie mai ai ia'u r 
.47 A iohe ae la keleahi x>oe o la- 
kou. e ku ana malaih&^ i mai la lar* 
kou, Ke leahea aku nei oia ia Elia. 

48 Bolo koke aku la l&ekahl o la- 
koU) laiau ae la i ka huahnakai, 
hoon iho la i ka Tlnega, kau aku la 
fa ina ka ohe, a haawi aku la ia ia 
eina. 40 ī mailakekahl poe, Alla, a Ike 

kakon, e hele moi pahao SIia e 
hoola ia ia. 

50 ^ Kahea hon aknla o leeu me 
ka leo nui, alaila kuu aku la la i ka 
nhane. 

51 Aia hoi, nahae iho la ka pafc« 
o ka lnaldni iwaena, mallnna a hm- 
la ilalo: naueue ae la ka honna, 
aaha?e la hol napohaku. 

G& Hamamaae la na iialeknpapao. 
a he nni na haipule e hiamoe aa% i 
ala hon mai, 

53 A hele mai la Iwaho o nn hale<' 
kmpapau mahopa iho o kona ala 
hon ana maL, a koaio akn la iloko 
o ke kulanakauhale hoano^ a ua 
ikea e na mea he nol loa. 

54 A ike ae la ka Innahane^i^ a o 
na mea me ia e klai aoa ia leea iko 
olai^ a me na mea i hanaia, makau 
loa iho la lakon, i ae lai, He oiaio 
no* o ke KeUu no keia a ke Akua I 

55 He nui no hoi ka poe wahine 
ma kahi mamao akn, e mokaikal 
mai ana; na lakou i ukali ia īeau 
mai 6alilaia mai e lawelawe ana 56 Me lakou pu o Maria no Ma* 
gedala, a o Maria ka maluwahine 
o lakoha laaa o īoee^ a me ka ma- 
knwahine o na keilei a Zebcdaio. 
•57 A {^iahi ae )a, hele mai la ko* 
kahi kanaka waiwai no Anma^aia^ 
o īoe(^ kona inoa, he hanmana 
boi ia na īieeu. 

58 Hele aku la ia io PiIato la, a 
aoi aku la i ke kino o leau^ AIad- 
la kaaoha aku lao Pilaio, e haa< 
wiia mai ke kino. 

59 Lawe ae la o loeepa i ko kino, 
a wahi iho la ia ia iloko o ka lole 
olonamaemae; 

60 A walho iho la ia ia ma kona 
haleki^paa hon I kalaila iloko o 
ka pohaku : a olokaa aku la ia i po* 
luikn nui ma ka paka o ua haleku** 
papau la, a hoi aku la. 

61 Malaila no o Maria no Ma^ 
da]a, a me kokahi Maria, e noho 
ana ma kahi ka pono i na hal^o- 
papau la. 

6^ 1 ī ka la mahope iho o ka la 
hoomaloio, hele akoakoa akn la ka 
poe kahnna nui a me ka poe Pari- 
aaio io PUaU> la, 
4$ Ala lioii ae la UL MATAIO. Kana kanoha faope. 53 I akn la, E fca liakn, ke hoo- 
manao nei oaiakou, 1 olelo inai na 
kanaka hoopuhipani la 1 kona wa 
e ola ana, A po akola ae, e ala hou 
mai ana aiL 

64 Nolaila, e kauoha akn oe ikii^ 
pono ia'i ka halekupapan a hiki* i 
ka poakoln, o hele mai ka poe haa* 
mana ana, a aihne malu ia ia, a e 
olelo aka 1 na kanaka, Ua ala nai 
ia mai ka make mai ; a e nui loa 
a^u ka hewa o keia ho^^nnipiAii 
hope i kela mamaa. 

65 1 mai la o Pilato ia lokon, Aia ia 
onkou be poe kiai ; & haale oukon, 
e hoopaaioa i ka hale kupapan. 

66 HeLe akn la lakiom^ lioopaa iho 
la i ka halekupapan, hoail«na iho 
la i ka i^hakn, a hoonoho iho la i 
poe kiai. 

MOKUNA XXVnL 

X:««1ah<mans. Uaiketaoia e na vahlne. 
lU Ua ike hoi na haumaaa ia i». 10 Kaaia 
kaudbai ANOA ae la ka fiabati, a w<die 
. ae la ke alaula o lea la mnA o 
ka hebedoma» hele aku la o Maria 
no Maffedalat a me keluUii Maria e 
nana 1 «a l^lieknpapan. 

2 Ai» hoi» he olai nai : no ka mea, 
ua i\M mai ka anela a ka Haku 
mai ka lani mai, a olokaa ae )a ika 
pohaku mai ka pnka ae, a uoho iho 
īa iluna o ia mea. 

8 Ua like kona heleheiena me ka 
nila, a ua huali kona kapa e like me 
kahau; 

4 Haalala iho la ka poe kiai i ka 
maleaa ia ia, a ua llke lakoa me na 
kanaka make. 

5 Olelo mai la ka anela i ua mau 
wahine la, Mai makau olua, no ka 
mea, ua ike au e imi ana olua ia Xe- 
8u 1 ka mea i kaulia ma ke koa. 

6 Aoie ia maanel, i^ ka mea, uft 
ala ae ia e like me kana olelo anaj 
e haele mai. oiua e nana i ,kahi i 
waiho ai o ka Haku. 

7 £ haele koke olua e hai aku i 
kanapoe haumana, uaalaae ia mai 
ka make mal ; «da hoi, e heleaku 
ana ia mamua o onkou i OaUlaia, 
nalaila oukou e ike aku ai ia ia. 
£ia hol, ua hai aku nawau iaolua^ 

6 Hoi koke aku la laua iwaho o me ka olioH nui ; a holo akn la 1»- 
ua e liai aku i na haumana ana. 

9 ^ I ko lana heie ana aku e lial 
i na haamana, aia hoi, lialawu mai 
1& o leau me lana, i mai la, Aloha 
olua! Hele aku la lana, apo ae la 
ma kona wawae, a hoomana aka 
laiaia. 

10 Alaila, i mai la o īesu ia lana. 
Mai makan olaa, ou hete e i akn i 
ko^a.poe-hoahaiiau, e baele«dEiilA- 
kon i Oalilaia, maUiila lakou e ike 
aiia'o. 

11 17 A hala.akn hi lana^ alnila, 
h^e aku la ke1sahl man mea o ka 
poe kiai iloko o ke kulanakauhiUe. 
a hai aku la i ka poe kahuna Uni 1 
na mea a pau i lianaia 

12 A akoakoa oe la iakou ine ka 
poe Innaluhiko, knkakuka iho la 
lakoa & liaawi akn la i na mond he 
nni t ka poe koa, - ' 

13 I aku la, £ 'olelo aku ouko^L 
Na kMMi poe hanmana nai kii maa 
i ka po, a lawe malu aku la ia ia i 
ko makou wae iiiamoe ana * 

14 Ina e hilei aku keia i aa pepei^ 
ao o ke kiaaina^ aa makou ia e 
hoolealea aku, a e hoopakele la 

Ol^lKOU. 

15 .Lawe ae la lakou i ua mom la, 
a hana aku la e like me Im lakoa i 
kauoha. mai ai. A ua kni aku la ia 
olelo ana iwaena o kapooladaioa 
hiki i neia manawa. 

16 li Heie aku iakaiaoehaaniaaa 
he umikumamakahi iOaliloia, i ka 
mauna a leau i hoike mai ai la la- 
kon. ' 

17 A ike i^u la lakou ia ia, hoo- 
mana akn la ia ia; aka, nakanaiaa 
kekahi poe. 

18 H^ mai la o leen,' i^iek» mai la 
ia lakou, i mai la, Ua haawila mai 
ia^a ka mana a pauma- k&iaoi &ib» 
ka honua oeL ' ' 

19 H £ hele ae oukou e hoohan)» 
mAnaakn inalahnikaaaka a pan^ 
e bapetizo ana ia lakoa iioko^ o^ea 
inoa o kaMaknai, a o ke Keiki, & 6 
kaUhaneHemolele: > 

20 E ao aka aaa ia lakou e nMkk- 
ma 1 na mea a pan a.*u i kaaoliaaka 
ai ia oukou. Aia hol, owan nawe 
oukoui na manawa a paa, a hikl i 
ka hopena o keia ao. Amaae.. KA UUANELIO I KAKAUIA'l 

E 

MABEKO. MOKUNA I. 

]rplMmBHMtite. OWaelunahuiauiU. 82 
Ola na in«a niai. 

OKA nma o ka enaneHo iio 
leaa Kiiaio^ ke KeM a ke 
Akaa; 

2 £ like me ia i palapalaia e ke 
kaala, e leaia, Aia koi, ke hoonna 
aku nei aa i ko'o; elele mamaa o 
koa alo, nana no e lioomakaukaa 
i koa alanoi mamoa oa. 

8 Ka leo o ka mea e kala ana ma 
ka waonahele, E hoomakaulEan oa- 
koo i ke alainU no ka Haka, e hana 
i koiMk' maa koamoo, i poloieL 

4 BapetiEO ao la o loane ma ka 
waonakeie, me l^ ao mai i ka ba- 
peti20 aaa no ka miiii, i mea e ka- 
laia mal oi kahala. 

6 Heie aku l&io na la ko ka aina 
a pau o ludea. a meko īerasalema 
a pau, a hapetiaola iho la lakoa e ia 
iloko o loimaliwiu o Ioredanevmd 
ka hai ana mai i ko lakoa hewa. 

6 Ua aahnia o loaae Ike k&pa 
hulu kamelo, a h« kaei ili ma kona 
puhaka; a i|e uhiui leana ai, a me 
ka meti o kn. nah^e)iel«. 

7 Ao mai hi ia, i mai la, E l^e 
mai ana kekahl mahope nei o'u, 
«a<rt aku iamamua o*a, aole au e 
poiio Ieo kuloa iho, e welie i ke 
kanla o kona mau kamaa. 

8 Ua bapetixo aku no waa ia oa- 
k<Mi l k» wai : alea^ nana oukoa e 
hapeHao aleu' i ka Uhane Hem^lele. 

9 £)a keliahL» ht maa la, helemai 
)a 9 leau^ mai Na8»reta o Galllaia 
mai, a bapetizoia iho la hi e loene 
ilo)Do o Ioredaae. 

10 A l kona pi4 koke ana, mai ka 
wai mai, ike aka la ia 1 na lani, oa 
haaunia, a 1 ka Uhone me he ma- 
na miaa la e iho mai aua maluoa 11 

la^ A pae mai la ka leo, mai ka 
Mai, O ott' no ]£a*ii Keiid pa« nahele, ka mea a^a i lealea nal 
akuaL 

12 la wa iho, kipaka ae la ka 
Uhane ia ia i ka waonahele. 

1& 'Maiaila bo ia ma ka waonahe- 
le, hookahi kanaha la i hoowale- 
waleia mai e SataDa, mawa^na o na 
holoholona kihia; a mmlama mai 
na anela ia ia. 

14 Mahope iho o ka paa ana o 
loane iloko o ka halepaahao, hele 
mai ia leeu i Galilata, me ka hai 
ana mai i ka euanelio no ke aapi»- 
ni oke Akua; 

15 I mai la, Ua hiki mal nei ka 
manawa, ua kokoke mai nel ,ke 
aupuni o ke Aknn. £ mihi oukoa 
a e manaoio i ka enanelio. 

16 I kona hele ana ae mai ka 
moanawai o Oalilaia, iko mai la oia 
ia aimona, a me kooa kalkaina, o 
Anederea, e kuu ana i ka upena 
ma ka moanawai ; uo ka inea, he 
mau lawaia.laaa. 

17 I mai la Ie8u ia laua, £ hahal 
oloa mamuli o*u, a e hooliio wou 
ia ohiū, 1 mau lawaia kanaka. 

18 Haalele koke iho la lana ! ka 
laua mau upena, a hahai aku la ia 
ia. 

19 A hele iki ae la ia, ike mai la 
oia ia Iakobo a Zebedaio, a roe ko- 
na kaikaina o loane, iluna pu laua 
o ka moku e hono ana 1 na upena. 

20 Kahea koke mai la ia laaa ; a 
haalelo iho la kina i ko laua ma- 
knakane, ia Zebedaio, iluna o ka 
mokiK, me na kanaka paaaa, a ha- 
hal aku la laua la ia. 

21 Hele ae la lakou i Kapercnan- 
ma, komo koke ae la ia iloko o 
ka halehalawai i ka la Sabati, a ao 
mai la. 

22 Mahalo Iho la lakou i kana ao 
ana, no ka mea, ao mai la oia ia 
lakou, me he mea mana ia, a(de 
Uke me ka poe kakauolelo. 

47 Ola ka md k«nt, MAR£EO. a me ka »tl l€^>erft. 23 A maloko o ko lakon haleha^ 
lawai kekahi kanaka i loohia e ka 
«hane iDO, a waiaau ae la ia ; 

24 I ac la, Ea, healia lua ia ma^ 
koo, e Ie8a no Nazareta y I hele 
mai nei anei oe e lukn mai ia ma< 
kou? Ua ike no an ia oe; o oe 
no ka mea hoano a ke Akua. 

25 Papa ae la īean ia ia, i ae la, 
Haman, e puka mal oe iwaho ooa» 

20 Uooloiawili iho la ka nhaae 
ino ia ia, walaao ae la ia*me ka leo 
noi, a palcA mai la ia iwaho onai 

27 Mabalo aku la hikon « pan, 
nolaila, naln lakou ia lakon ilMi 
no, i ae la. Heaha la keia f Heaha 
la hol keia ao hon ana? No km 
m'ea, me iuk leo mana no oia e 
kanolia aku nei i na ubane ino, a 
hoolohe io «ku no hikou ia ia. 

28 Kui kolLe akn hi kona kanlana 
ma na moknna a pan o OaOiaia. 

29 I ko lakou pulea ana iwaho o 
lea haiehalawi^, komo kol&e ae la 
hikou me lakoho, a me loane Uo* 
ko o lui hale o Simona laua o A&&- 
derea. 

30 £ moe ana ka makuahunoai> 
wahineo 6imoiia^ 1 ka mal kuai ; a 
hai koke ae la lakon ia Iettn nona. 

31 Alaiia, hele mal hk ia, laiau iho 
la i kona Uma, hoala mai la ia ia; 
a haalele koke ilio la ke kuni ia ia, 
a iawelawe ac la ia na lakoui, 

82 A ahiahi ae la, l ke komo ana 
a lva la, lialihali mai la lakou io na 
hL i na mea a pau i loohia i lea mai 
a me na «laimonio. 

83 Akoakoa mai la ko ke kulana- 
kauluile a pau ma lta ipului. 

84 He nui na mea mai ana i hoola 
mai ai, na mea i loohia i kela mal» 
i keia mai, a nni no hoi na daimo- 
nio aoa i mahiki aku ai ; aoie ia i 
ae mai ia laliou e olelo ilu ae, no 
ka mea, na Ike lakon ia ia. 

85 A i ka pili o ke ao ae, i lea wa 
poeleele, ala ae la ia. hele aku la 
iwaho, a hiid i kahi meliameha, 
iiaiia oia i pule ai. 

86.A hahal aku la o 8imona ia ia 
a me lta poe me ia pu. 

87 A loaa mai la oia ia lakou, i 
aku la lakou ia ia, Ke imi nei na 
kanaka a pan ia oe. 

38 I mai la oi» ia lakon, £ hele 
48 kakoa ma kcAa mau k«kuiak«tt- 

hale, e ao aku ai au malaila. O 
ko^u mea ia i htsie mtA ai iwnko 
nel 

39 A ao mai la ia ma ko lakon 
halehalawai ma Gaiilaia a pau, a 
mahlki akn la hoi i na dalmonio. 

40 Hele aku la keluihi mai lepe- 
ra io na la, kuknli iho la, nonoi 
aku ia ia, i nko la, ina makemake 
oe, e hiki no la oe kc huikal» mai 
ia»u. 

41 Haehae ae la ko lean aioha, o 
aku'la kona lima, a-'hiiop* akn la 
ia ia, i ae la, Ua makemake aa^ e 
hnikalalaoe. 

42 A i kana olelo ana, haalele ko^- 
ke akn la ka lepeia ia ia, a haika- 
laiaoia. 

43 Kauoha ikaika aku la leau ia 
al, alaila, kna iho ia* - 

44 I akn la ki ia, £ ao oe^mai hai 
iki akn i kekahi; aka^ e hele mkm 
oe elMike akn ia oe iho i kia ^n 
huna, a e mohai akn no kon'liai- 
kalaia i ka mea a Moae i kanoha 
mai ai,.i mea e ike ai lakoo. 

45 A hiki akn ua kanakala iwan 
ho, hoolaha aela ia,>a hookaoiana 
loa ia mea, nolaila, i ole ai e- hlki 
ia ieau ke komo maopopo iioko-o 
ke kulanakauhaie, iwalio aku no 
ia i na wahi mehameha; » heie 
aku la ko kela wahi, ko keia wahi 
io na la. 

MOKUNA II. 
O ks niml lolo. 15 Al ptt o Ve«u -me mi lv 
BMuiMu, a in« ka poe hcw«. U No ks 
hookeai ana. 

AMAHOP£ iho o U man ia. 
heie hon aku ia no o lean i 
Kaperenaiima, a loheia'e la konn 
noho ana iloko o ka luiln. 

2 A hoakoakoa koke ia mai la.]ia 
kanaka he nni loa. aoia loahe ^wm 
hi kaawale iki, aole bo hol na ka 
ipnka, a hai mai la ia i ka ole]0 in 
lakoo. 

3 Hele mai la lakon io na la, e 
halihali p» maiana i.kekahi mai 
loio, i kaikaiia e na mea eloL. . 

4 Aole hikl ialakou ke konoaka 
io na la, no ka paapn i kaoalbiv>M)» 
laiia wawahl lakoa malnna oka 
hale, ma kona wahi; a hen^ ia 
lakoa, alaila kon iho l&.lak«B.i 9M»«*&lolo* M^KimAIL PailMlo Imlilliewii. hM'M^ i 1IHM1& iiio «ft k» »ai 

l^lO,.u .... * < . •. 

};6ike nifti;lft lom l ko^ lalom ma^ 
DAoiOf oielo iho la ia 1 ua lolo la, 
£ iKe j£aaiaiki, iia kaUua kou liewa. 
.. 6 sE aolio aua kekalii poe kiakau- 
oWio {«alaiia^a ohainu iiMiaiakon 
Uoko o&ko lakoa naau ^ . 

7 No ke aha la oia oei e oielo ai i 
na olelo < iioiao ? Owai la ]ca< mea 
e ikiki ai ke ]saia I J&a<il)ala, o ke 
Akua wale uo i 

8 1 lfto Ie8»ik».kafceiaBa<ma kooa 
naaa^uaokumAmalu lakou peia^ 
i aku la oia ia-lakou, lio iKe alia la 
oukou e olkumu nei keia mau mea 
^oko o ko oukou aaau f 

\^..Mabea iea liikl pouo o Iul olelo 
1 l(a mai iolo, Ua kalaia kou liewa; 
a o.Iia ololo palia, £ ala'e, e kaikai 
i kou wakii moe^ a e liale ? > 

10 Alea^.i ilw ouliou^ be mamkko 
ke Keiki ake •kaiiaka.iu luila aku 
i.is» iiala raa ka.lu»nna .neiy (i ae ia 
ialkaemai^oio,) 

11 Ka oielo aka nei au ia oe, £ 
ala maiy«<.iEail£ai l kou walii -moe, 
a-o lioi aku lJu>tt hale. 

12 Ala koke ae la ia, lialkai ae la 
i. ic0Ba wahi moe, a lM»ie aku la 
lw«iho, impa » lako» a pau ; oo» 
lailai niaiialo aku >ia lakou a pao^ 
hoooani aku i&ii^e Aknai, i iho la, 
Aleahi no lukoa i ika i keia. 

r3 Hele hou aku la ia ma isapa o 
lea moanawai} a heio«mai la ua 
]i;anaica a pau io,na ia, a ao,«ial la 
•ia ia lakou. 

. 14 A 1 kona hele ana^e^ ike iho la 
oia ia Levi a Alapaio, e noho ana i 
kahi auhaU) i mai ia la ia, £ halīai 
mai oe ia^. Ku a» la ia, a haha! 
aku la ia ia^ 

«15 -Eiakekahii» i kona^ noho ana i 
kaaina ilol&o o kona haie, he nni 
loa na lunaanhau a me na mea ia- 
woiuUa iuoho pn me lean a me kv 
na poe haumana; no ka mea, na 
aui ioa ka -poe l hahai mamnii ona. 
■ 10 A ike aku la ka poe knkauole* 
lo, a me lea poe Pai^eaio ia ia e ai 
pn ana me na lanaauhau, a me na 
la^ehala, ninau ae la lakou i kana 
poe^haamana^ No ke aha la <4a nei 
eai pnai a inu pn lioi mena Inna- 
auliān -a me na iawehala ? 
4 17 Lobi»aela iean, i akn ia oia ia 
iakon, Aoie no ka pon ola ke ka- 
huna iapaau, no ka poe mai no ia. 
I heie mai nei An e ao aku i ka poe 
law«liaia e mihi, aole i ka poe 
pono. 

18 He poe hookeai na haumana a 
IoiEuie,*menaPansaio; ahelemai 
la iakon^ninau mai ia ia ia» No kc 
aha bi e hookeai ai- na haumana a 
loane, a me na PaHaaio^ aole hoi 
hiooknai lean poe hanuana? 

l)^.Ninan aku la^ lean ia kikon» £ 
hiki anei i na koa o ke> hanemaie 
ke hookeai i ka wa e noho pu ana 
ke kaneraare me kUeon ? Ika wa 
e noho pn ana^ ke kianemare me 
iakoo, aol&e hiiu ia.Iakou ke hoo- 
keai^ 

30 Aka, e hiki mai ana no na la « 
laweia'ku ai ke kanemare, mai o 
lakoa aku, alaila lakon e hookeai 
ai^iknlala. 

.21 Aole no< kekahi e pinai 1 ka 
apaoia iole hon^ma ka loie kahiko, 
o imehaeia ka mea kahiko^ e ka 
mea hou i plnaiia, a nui aku ka 

w|gr^Afk 

&i Aoie uo hoi kekahi i nkuhi i 
ka waina hon ilolio o ka hne ili 
kahiko, o iialiae na hne 1 ka waina 
hoUf a kahe aku lea waina, a pau 
pa naihue. aka, e nknhiia no ka 
waina houiloko.o na hue hou. 

2& £ia kekahi, i kona hele ana 
iwaena o na mahinaai i lut la Saba* 
ti, ako aku na hanmana ana i na 
huhui palaoa, i ko «lakou hele aaa. 

24 I mai la fca poe Fari)9aio ia ia, 
Nu ke aha la e hana nel lakou^ i ka 
īa 8abati, i ka mea ku ole ma ka 
pono? 

26. 1 akn la ola ia lakon, Aoie «nei 
oukon i heluhelu i ka mea a ī>a- 
Ylda i hana'i i kona wa 1 haiki ai i 
l3:a pololi, a me ka poe rae ia? 

26 1 kona komo ana iloko o ka 
hale o ke Akua, i ka wa o Abiatara, 
ke kahunanui, a ai iho-ki i ka be- 
rena hoike, i ka mea kn pono oie 
ke ai^ na na kahuna walo no, a 
haawi ae la no hoi na ka poe 
me ia. 

27 I mai la ia ia lakou, na hani^a 
lea la 8abati no ke kanaka, aoie 
ke kanaiea no ka Sabalt HoeaaHi kailim maloo. MMSSSO. Maela iuiphitiifmiftr 28 Nolai]a<rOlBe£eildalarkai»- 
ka, oia IH» Haka o ka la<8abali. 

. . MOKŪNA Ili. 

Boola ftku ta Ie«a i ka U«i* maloe^^ Ho)»* 
makaakia na Parisaio ia ia. 14 Waeia na 
hauinaaa. 'ti Mo ka mahiki aiM i tid d«l- AKOMO )Km aka U ia iloko 
o ka iialehalawa», malailake* 
kalii luinaka^ aa maloe konalima^ 

2 Uaklio aka la iakoa ia ia, ina 
paha e hooia mai oia ia ia i lea* la 
8abati, i hoopii akn «i lalsofi- la ia. 

S I mai la la i kc kanalLa) nooa 
ka lima maloo, £ ka mal oe, iwa»' 
nakonu. • « i 

^ Alalla; UioAa mai la oiaialakoa) 
He-men'pono-aaei ke lialia i ka 
maikal i na ia 8abati, a ke hana I 
ka ioiO palu^ Kc hooia anei, ke 
pci>ehi paha ? Piiipa iho la lakoa; 

5 Nana ae la ola ia lakoa tne ka 
inaina, no ka mea, na minamina ia 
so ka paaloki o lui ial&oa naim. I 
ae la ia i ua kanaka la,- E o mai 
kou lima. A o mal la ia, iiiaila 
hoolaia iho la ia, e liloeoie'kekahi 
lima. 

d Hele fldtn la ka poe Pa^iaa&o 
iipaho, a me ko< Herade poe, olMi^ 
ma iho la lalooa e pepehl- ia to a 
make. 

7 Hele alm la I^n I ka moana- 
Wūiy me kana poe haumana^ h€ 
nai no hoi ka poe i haliai akn ia 
ia, no Oalilaia a no loelea. 
f 8 A no Ieratalema, a no I^moala^ 
ano kelaaoao'O Iore(iane, a me 
ka poe ekokoke ana 1 Taro, a me 
8idona, he poe nni loa : i ko laleou 
lohe ah» i na mea ana i hana^i, hele 
mai la lakou io na la. 
>9>Ano ka nal e -ieaiiaka) kanoha 
mai la ia i leana poe haamana, i 
walii mtd£u ilu'nona^ o kookemal 
lakou ia ia. 

10 No ka mea, na hOola oia i na 
mea he nui ioo, nolaila- iakon i l«a- 
lumi mai ai e hoopa aku ia ia^ o iea 
poe a pau i loohia i ka mai.- 

11 A ike aku la na ahane iao ia 
ia, moe iho la lakoa imua oniL ka* 
hea ae, hai ae la, O oe no ke Keikl 
akeAkna. 

12 Papa ikaika mai la oia ia lakon 
e hoike ole aka ia ia. 

M 1» AlA»%imaelttcial ka«iatMlttt 
hea mai la i ka poe ana i makefeaB( 
ko tiiv a iM^e aku la lahoa io. aa kk 

14 Wae mat la ia i naikUmamaUiA 
e noho pu ine ia, I hoomia oia' ta 
lukou e ao akn, i 

!& I la]A> hoi Iako«i i ka māna e 
hoola i na mi^a e mi^iki akn i oil 
MmoniOi' ... 

16 Haawi ae la oik la Slmona i kA 
inoa' lHHif-o<P~etefkSf 

17 O lakoho a Zet>edaio^ a hie ko^ 
na leaikaln» » loanei» kapA mal la 
hoi la la laha, o 'BaaMn^ei'Oia hol 
keia, Na keiki a ke hekīn ; : 

I9^A me ABederea, a fne Pilipo, a 
me BaretolOmaio, a *s» Maiaio, a 
me Toma; a me lakolio a Ale^^aio» 
a me Tadaio, a ine> 3imona no Ka- 19 A me Iiida l6ekariote^ ka mea 
nana ia i kumakaia'kn. Komo aku 
la iakoa iloko to k»hale« - 

20 A akoakoa koa mlii la ka'kal 
nalea, he nni loa, lio ia mea i^Ae ai 
e hlki !a lakoo 'ke ai i k& aL 

21 A iohe kooa poe, hele mai la- 
kpu e lalau ia ia, no ka mea, olelo 
lakoa, 1/« hehena ia*. 

22<^ Olel)9 iho la ka poe kalEa^- 
<4elo, i iho mai^ mai lemaalehnii 
mai, laia Bo o Beeleeebaba^ a- mA 
ke alii o na daimoiiio' kona maMkī 
ana i na^aiimmio. ' • ' 

28 Hea aka la lean ia lakoa, ole* 
lo aka ia -ma na olelonane, Pehoa 
ki <e hikl ai ki «Mana^ iLe mahiki 
akaia8atana? 

^ A Ina i mokuahana kekahi an- 
pnni ia ia Iho, wāq o maa ia atl<> 
puni. 

25 A ina i mokuahana ka hale ia 
ia iho, aole e mau ia hale.' 

26 A ina k« e tnai o SataDa ia ia 
iho^ a mokualiana, aole la e<nnu, 
aka, e pau no ia. 

27 Aole no e hlkl I kekahi k«ko- 
mO'iloko o ka halet> ke khnaka 
ikaika a hak^ i kona waiwai, aia na- 
kinaki mua oia i ke kanakaiiaiika; 
alaiia ehao oia i na mea o kona 
hale. 

28 He oiaio ka'u e hai akn nel la 
ookoh, e kalaia no na halai^ pan o 
na keiki a kanaka,a'me na Ol^a 
hoino a pan a lakou'O hOiii^.ikl't &fl'Oietoil«ie M(SSXJWLTir. «oluiialaliiii: «»(AlBii| • k» m«ā e oteli»'bōiDf»i 
kaUheiie Henolele, «ole loe e ka^ 
laiw ltanat ak% na kok'Oke no 1a i 
ka:hoopai maia loa ia mA ' 

80 (Ko ka idea«'«a'oltiio moi'ku 
kou^ He uhaoe ino kona.- 

81 H Alnila, hele akwiaUoiia ma- 
InwalMee a me koaa> man lioaha* 
naa, ku iho la iwaho, hooema akn 
laio na la e kti iaia; 

83 Ua puni oia i ka poe na( i no* 
ho mai 10, a hai ae la lakoa ia la, 
Aia iwaholioa m(dta<wakiDei, a rao 
koH maa hoahoiMm» ke imi mai nel 
ia oe. 

8S I mai 1& ola ia lakon, ninaa 
mai la, Owal ko*a makuwahine, a 
me ko*o m«a hoiihanaa? 

84 Nanaae'la ia I ka poe e noho 
puni ana ia ia, i mai la, Aia ieo'a 
mokawahine a mo ko^u mau hoa- 
immn^ . >. . i t 

85 No ka meoi, o ka meahanai 
ka'iiMkemako o-ke Akna, oia ko*a 
hoaiianaa, a meko*» kaikawahine, 
a me ko*u makawahlne. 

TtfOKUNA rv. 

Ka oAeilomme no ke kanakalnhi hua. 2^ )fo 
ke kupu ilw abi 1* • n« Kaa. 

HOOMAKA iho In eia h ao hon 
ma kapa o ka moanoMmi ; ano 
ka nai loaO- ka Bde i akookoa mai 
io na la, ee aka la ia malana o ke* 
kahi moku, noho Iho la-malnnao 
ka wai, a paa mai la i»- ohakahaka 
maakia, makapa o kamoanawlki. 

2 Ao nni moi laoia ia: lakoa ma 
na oielonane, i mai la ia lakoa ma 
kaaa iM> ana, 

8 S lioolohe mai : ida hoi, hele 
aku la kekahi kanaka lula haa, e 
Inla. 

4 A i kaua lahi aaa, heielei iho la 
kekahi ma kapa aianoi, a lele mal 
la na manu o ka lewa, a ai iho la 
iamea^ 

5 Helelei iho la kekahi ma kahl 
, kahi i Bttl ole ai kona lepo ; 

apu wawe ae la ia, no ka papaa o 
ka lepo. 

6 A paka mal ka la, mae iho la ia, 
a maloo aku la, no ke aa ole. 

•? A helelei ae la kekahi mawaena 
o na kakaloloa; kupn mai la na 
kakalaioa, a kahihi iho la ia mea^ 
nolailoi aole i hnamai ka hoa. a*H%hilel Iho la kekahl ma kahi 
lepomalkai, a pua noi lai kn hoa, 
i knpn a mahuahna, a hna mai, pa- 
kanakola, n pakanaono kekahi, a 
pahaneH kekahl. 

9 I mai la oia ia lakon, O ka mea 
pepeiao lohe la, e hoolohe mai la. 

10 A looa iaia ka mehameha, aUi- 
ia, ninaa aka la ia ia ka poe eliU 
pa ana me in, • me ka poe umikU' 
mamalaa, i na olelonane la. 

11 I mal la oio^ ia iakon, Ua haa* 
wiia mal ia ookoa e ike i na mea 
pohlhihl o ke aapaoi o ke Alnia; 
aka, ua naneia'kn na mea a imu i 
ka poe mawaho ; 

19 i imaa lako» a miHmili, aole 
nae e ike; i hoolohe hoi a lohe^ 
aole nae e hoomnopopo, o hoohn-» 
liia mai lakoa, a e kalaia ko lakoa 18 Alaila, i mal la ola ia kikoa, 
Aole anei onkon i ike i keia oleio« 
nane? Pehea la onkoa e ike ai i 
na olelonane a paut 

14 t O ke kanaka lula haa, aa 
lalO'ikaoielOk 

15 £ia ka poe ma kapa alanai^ 
makalii i Mnlan ka olelo, a lohe 
lalc]oa,«laila hele koke mal o 8a* 
tana a kaili akn i ka^olelo i laiaia 
iloko o ko lakou naau. 

iO iiU no hoi na ni«a 1 hilaia ma 
kahi poaa;: a lohe lakon I kaoielo» 
hopa koke lakou fo, me ka oliolL 

17 Aka, aolo o lakoo mole iloko o 
lakon, nolaila, aole 1 mau, a hikl 
msi ka pilikia a moka hoinoiano 
kaolelo, alaila, lilo koke lakoa. 
•18 £ia hoi na mea i luluU iwaena 
o na kakalidoa, o ka poe ilohe i ka 
olelo, 

19 A o ka monaonal i na mea o 
ke ao, a o ka koopnniponi ana o 
ka waiwai, me ke knko ona i na 
mea e, oia ka mea i iilaH ka olelo, a 
lilo ia 1 mea hna ole. 

80 Eia no hoi< na mea i loluU mA 
kahi lepo malkai ; o na mea i hoo» 
lohe 1 ka olelo, a hoopaa iho, a hna 
mai i ka hna, pakanakola kekahi, 
a pakaaaono kekahi, a pahaoeri 
kekohi. 

21 1 1 mai la oia la lakon, Ua la- 

weU moi onei he knkuie hahaoia*! 

maUlo o ke poi, a moUlo o knhl 

«1 Nolcft iiAa oMkeke. KiJKBro«v Matt»JQinMllmiti mo« iMiki, aoie «Ml Bo. ke' kania 
malana o.kBhtc kao. ai ke knkni? 
. 23 Ni^k&niea, «olie mea kuaa « 
koe i kā hoike ole 1«, aole hoi he 
mea i nhl main ia e koe i ka Im ole 
AMwaha 

23 Ina he pepeiao ko ke kanaka 
e loheAi^ e hoolohe mai ia. 

24 1 mai la oia ialakoo, Enoonoo 
«nkon i ka onkou mea e iolie «i : 
iio ka nea, ma ke ana a oQko«« 
ana aka ai» maLaiia e.aiiaia m^i no 
holonkou pela^ a^e haawi »ut ia 
la onkou^ i ka poe « hooioho maL 

25 O ka mea ua loaa, e haawiia 
'kn nana; alea, o lea nea na loaa 
oie, e kaiUia'ku kaiia, mai on* akn 
la* ■ . . 

2&5 I mai la ia^ Meneia ke an- 
puiii o iee Akua, mekel(ann.anaa 
ke kanaiea i lia hna ma lu iepo; 

S7 A moe .iho, aa&a*e i luip<Ka.me 
ke ao, e knpn ae ana na hna ia a 
Aui, aoie nae ia i ike. 

28 No lea mea,' hoohna wale niai 
Bo ka honna, mamna Iw hoomniea, 
loahope iho lea huhoi, alailA lea hua 
oo maloko o ka hnhui.. 

29 A i ka maliitnkiaaaua o kaJhna, 
alaila,iiookom;0 koke a«,lalal:ka 
paiil^ no ka me% ua hi]d mai.kar va 
e oki aL 

. 80 H I mai la oia, He ke aha. ia 
kakou e hoohalike ai i ke anpuni o 
ke Akna? A ma ka nane hea kar 
ko« e :haakalca aku ai la ? 

81 Ua like no ia me ka hna make- 
lae^l lta wft I kMuia^i ma ka lei>o, 
hehnaliiliiloa^iaona huaa pau 
i kanuia ma ka lepo. 

89 Aka, i ka ^ i kannia'i, knpu 
no ia, a lilo i laaiaau nui o Ba-4āar 
laau»pa«4.aopu« mai la.oa lala 
■ui, a MUiiAOi i oa manu o kaliewa 
ke kau mai inalalo o konai malu. 

83iiaimallaiai ka olelo ia la- 
kou ma na olelonane e like me ia 
lion^i ioa, me lakon « hiki ai ke 
hooiohe aku. 

84 Aole ia i olek) iki aku ia lakou 
ma ka oieionaue ole ; a ma kabi 
mehameha^ hoakak» ae kk ia i na 
mea a pau i kaoa poe haumana» 

85 la la no, a ahiahi ae, i mai la 
ia ia iakon, £ kolo kakoa i kela 
kapa. . . 

«3 .8ft Ahfudl^ akni hi. Ukon kkn 
ahakanak«v* ^we ak« hi ia k'.e 
w^o ana mn kh mokn: ke m«i 
moku liilii no koi kekahl me.ia^PD» 
871(on mai 1» ka makMii >kaik«« 
uhi mai la na ale iinaaiokainokil» 
aplhftihohi*la. / f > 

88 £ Aae.aQa ia m» ka nliknat:iAf 
ka hope o ka moku ; hoala m ii 
lakon ia ia, i akn U^ £ ke Komio, 
he mea oie. anei ia oe ke mf^e 
Makon? . i 

89 AkMla kn ae kt ki Uma, j)epa 
ae la' i ka makapU * .olelo lae^ la i Hit 
moanawai, Hamau, e noho malie* 
Ok&iho iaka makani* a iKOhn m«i* 
kaiihola^. 

40 1 mai la oia kkiakon, No ke ahfk 
la onkon. i makiMi «iy Pehea ko 
oukon manaoio ole «na? 

41.Wellweli loa ae la )akon,i «e 
la kekahi i kekahi, Heaha li^ ke^am> 
o kk neii i hoolohe pono. ai; ka 
nakani e me ka.moaDikWPi ia M^ 

■mokttNa''v. • ' 1 

Kft mahlki ana tin>i MmoiAo. St'K<olm«ff|i 
o ka mai hee koko, »me k« olft aiiA o II» 
.k^k«m«blnevaake. 

A LAil#A, holo ae la lakou l ke)a 
.XX .kapa^o ka moanawai 1 kai^i^ 
o44adam«.. . i i, 

2 1 kona lele anaae, maika mokii 
ae, halawai koke me ia kekahikA- 
aakai uiuhia e ka ulmne.ipo^ np 
na ilina mai. 

3 Ma na ilina no kona wah| e i^ol^ 
ai*. f|ole mt u% luuiil^hao e hiki ai ke 
koopaa ia ia # paa« 

4Ua hoopaa pinepine iaoiaiJce 
kupeQ.aaa a me na kanl#hao, apM>- 
ku ia oa kaulahao e ia| aiiaKlha- 
kila no hoi na kuoee, aole oo iliiki 
i kekikhi ke tioo|aka|ak» ii^ i^ * , 

5 Mau loa nō ia I ka po ^ m^ He 
ao ma pa kuahlwi, o. ma^n^illiōeiie 
uwalaau ana, a e okioki aua i» la 
iho no i na pohaku. ■ a 

: 6.1 ko«e ike aoa ia le^n- mf^ Iwhi 
mamao aku, holo ae la.la,a moo 
iho la imua ona ; , .i 

7Kaheaae.laiame ka.leo niUii 
ae la, Qeaha kau .ia*u, e leau* e ke 
Kelki a keAkua kiekie ioa.1?;. ^e 
papa. aku nei au ia oe m%.,ke 
Aknm mai hooma^noiuo miU.iA^u. 

8 No ka mea, ua olelo « fi}^ XfMn KK'AiAaA^iw MOKI»A 'V. 4mdiinidDto. i» ia^ B kft uliane Ino, «hēl^ ako 
O&'^eia Iwfth6 o U kanaka. 
•»Nmftu aka la lem ia ia, Owal la 
kbti liMM t Hai mal kela, i mal ia, 
O Legeo«ift ko^i inoia, no kft mea, 
lii^ nni km makou. 

10 Nonoi nni ae lakelaia ia^ t ki- 
l^kn oie oia ia lal^ou^ maiioko aku 
«liaaina. 

11 M'k ke wahi aku, ma ka pnn^ lie 
mA ka poe pnaa e ai ana. t 

12 Nonol ae la na daimoido apam 
4ft ia, i akn hi, E liooun* ae oe 1a 
iniikon i na pnaa; i komo' akn «i 
niakou iiolooo iakon. 

13 Ae koke ae la leau la lakon. 
Alaila, puka aku la na nliane Ino 
iwaho, n komo aku la- iiok« o na 
pnaa ; a holo kiki iho la lakon ilalo 
ina leahi pall, iioko o ka moana- 
wai, (^elaa paha' laneani lakon,) a 
mako iho la iloko o ka waL 

- 14 lloio aku la lea poe i lianal la 
Ikkon^ a hal ae la raa ke knkmakau- 
bale, a ma na lumliale;. a haele ae 
la lak^u iwaho, e ike i na mea i 
'hanaia'i. 

15 A hiki mai la lakon io Iestt la, 
a ike i lta meai nlMhia e ka da1ino- 
nio, n<H]a ka iegeona, e noho-^na 
ine ka aahu, a me kamanao>ponO; 
mnkan ae la lakon. 
' 1& O ka poe i ike pono, hal akn la 
ia laki>Q i nft mea i hanaia^i i ka 
xnea i uluhia e ka daimoniO| a no 
iiapQaaht>ii - 

17 A hoomftkft ae lalakon e nonoi 
la ia i haaleie ai ia i ko lakoK nina. 

18 ī kona ee ana iluna o ka moku, 
heie akn la io na la ka men i uln- 
hia o kM daimonio, nonoi aku la la 
la^'ē nōho pu oia me ia 

19 AoI« leeu i ae,'i mai la no nae 
la iflj, E hoi oe i kou hale, i kon poe 
hoahanau, e hai aku ia lakou i na 
tnea'tfni a ka Haku i hana^i non, a 
me kona lokomailial ia oew 

' 00 Hele ae fa ia; a hoOmaka ae la 
e hai akn'mft DekapoU i na mea a 
IesQ i hanaU nona; akahaha iho 
la ka naan o na kanaka a pau. ■ 
31 I ka hoi ana o lean ma ka 
moku, a hiki i kela kapa, nnl loa 
Iho la na kanalm i akoakoa mai la 
io na la; a aia no hi ma kapa o k» 
mtonawid. lok M» 

luna halehaiawal, o laen» kona 
inea, a ike oiaiaia, hanle'liMi la ia 
ma kona mau wawae. 

23 A nonoi nui ae la ia ia, i ae k^ 
Ke waiho ia knu leaikamahine i ka 
welan o ka make ; e hele ae oc, e 
kau iho i koo llma malnna ona, a e 
olanoia. 

SM A hele pn okn la lean me 1% 
he nni iMi na kanalea i hahal pn 
akn la, a hooke iho )a ia ia. 
i 25 Aia hoi he wahino iieekoko, 
he mni na maleal^ a me kuma- 
malna^ 

^ A na nnl kona leanmaha no ii& 
kahnna lapaan he nni loa, a na hoo- 
pan loa i kona waiwai, aole nae i 
maha ikl, na mahnahua no^ka mai. 

87 A lohe akn lala uo leau, alaila, 
hele mai la ia mahope, a iloko o kA 
ahaAianaka, hoopa aku la i kona 
kai»rT^ 

28 No lui mea, na nain iho no io, 
ina paha « hoopaau i kona kapa 
waie no, e ola au. 

29 'Moloo koke ae la ke knmn o 
kona koko; -a ike Iho/la ia Uoko o 
kona kino, uaola ia i kela mai. 

80 Alaila) ike kofee iho la o leeu 
iibko ona, na pniia »kn kehaahl ma- 
na, mai ona aku lo, huli ae .la la 
maloko o ka ahakanaka^ i mal la, 
Owai la ka mea hoopa mai i kuu 
aah«f 

31 1 akn la kana poe hanmana la 
la^ Ko Ike mal nel no oe l ka aha- 
kanaka, e hooke ana ia ee, a ke nl- 
nan moi nei anei oe, Owai ka I ho6- 
pa mai ia*u ? 

82 Aīawa ae la ia e nana ae i ka 
mea nana i hana la mea. 

9S3 Aka, o na wahine la, h^e mai 
la ia me ka mokau, amo<ldi'hdaln- 
lu, no ka m^, na Ika pono ia i ka 
mea i hanaia^e iloko ona, a iiai po- 
ioleiakniahihi. 

^ I mal la ola hi ia. £ knn kaika- 
mahine, ua ola oe i kon mānaoio! 
e helepomaikai oe, me ke olaana 
o koa mai. 

85 A i kana olelo ana, hele mai la 
kekahi mea, no ka luna liaiehala- 
wal, i mai la, Ua make kou kaika- 
mahine, no ke aiuk la oe« hooluhi 
hou akn ai i ke kumn ? KiiUcainfltttae i&dte. MAftSSO. Hooanale nā battttd& 96 A lobe lemi ia olelo i: 61efoia*e, 
! moi U ia i ka ,hiiia haieiuUawai, 
Mai makaa oe, e manaoio Wale mai 
no. 

37 Aole ia i ae mai i leekaM ka- 
naka e ae e luUiai akn ia ia, o Pe- 
tero wale no, a me lako'ho, a iife 
loane, ke leailLaina o Iakobo. 

88 A Iiiki ae la ia i ka liale ō na 
hina halehalawai ia, ike ae la la i 
ka haunaele, a me ka poe aiala, e 
nwe nui ana. 

39 A i kona komo ana iioko, i 
mai ia oia ia lakoo, No kc alia la 
onkou e makena*l me ka uwe ihof 
Aoie i make ke kailuunahine, aka, 
e hlamoe ana no. ' 

40 Hoowahawaha aka la lakoa ia 
la: alea, kipakaae laoia ia lakoo 
a pau iwalio; alaila lawe ae la ia i 
ka makoakane a me ka makowa- 
hine o ua kellei la, a me kona poe 
iho, a komo ae la iioko o kahi i 
moe ai ke keikL 

41 Lalau ae la ia i ka lima o na 
keiki la, i mai hi ia la, Talitakon- 
mi> oia hoi keia ma lui hoohālike 
ana, £ ke leaikamahine, ke olelo 
aka nei au ia oe, e ola iluna.' 

42 Ala koke ae la ke kalkamahi- 
ne, a hele ae la; no ka mea, he 
nmikumamalua kona mau. maka- 
hlkl : a kahaha noi loa iho ia ko 
lakon naau. 

43 Pupa ikaika mal la oia' ia la^ 
koo, mai hai aka i keia t kekahi : 
alaiia, kauoha mal la ia, e liaawihi 
kekahi mea nana e id aL 

MOKUNA VI. 
Bpoir«)ww«hid* o leio. 7 Uooun«l*ii« ki»- 
14 Ka make «na o loane. 84 H«>- naliamo. 4lf HoomallelMa kamoaaawil 

HAAL£LE iho la la i kela wa- 
hi, a hele i kona alna iho ; a 
hahai aku hi kana poe haamona ia 
ia. 

2 A hiki i ka la Sia>ati, hoomaka 
ia e ao mai iloko o ka halehalawai ; 
a nul ioa ka poe I lohe, a luihaha 
ka naau, 1 ae la, Nohea la ia mau 
mea a ia nei ? Heaha hoi leela aka- 
mai i haawiia*e nana, a me kela 
hana mana i lianaiaU e kona man 
lima? 

8 Aole anei kela o ke leamana, o 
ke keild a Marh^ ka hoahanau lakolM, a me loee, a m<i Io^/il 
me 8imona f Aole anei kona mha 
leaikawahine maanel me kakoa? 
Koia ibfo la lakou ia ia. 

4 I mai la leeu ia lakou, Aolie 
leaula i mahalo ole ia ma knhl e, 
aia ma kona aina iho no, a i konā 
hanalioa. a I kona hale. 

5 Aole la I hlki ke hana i nahana 
mana nalla, he mau mea mai'wale 
no nae kana i hoola'i, I ke kao ana 
okonamao lima llona iho o )61c6a. 

6 A kahaha ihO la ia no ko lakon 
hoomaloka ana : hele ae la i& i na 
kanhale, e ao ana ia lakoo. 

7 S Akiila houloulo mal la 1a 1 ka 
poe amikumamalua, a hoomaka e 
hoounii papaloa ae la ia lak'ou, a 
haawl mai la ! ka mdna na lakoa 
m&lona iho o na uhane Ino: 

8 Papa mat la o)a ia )akda, mnl 
lawe ookoo t kekahl mea no ka 
hele ana, ikookoo wale no, aoh^ 
poolo, aohe berenfll, aohe kala ilo- 
ko o ka hipoa. 

9 E hawele i na kamaiBL,'aofe hoi 
e papalua ke kapa komo. 

10 I mai la 6ia ia' lakoa, A i na 
wahi a pau loa li ookoo e komo sii 
iloko o ka hale. e nOho iho oukoU 
malalla, a hiki 1 ka^a e h«(alel6 ai 
ookou ia wahi. 

11 A b ka mea hooklpik die m'al 
la oukou, aole hoi e h6dlohe mai i 
ka oukou, a i ko ookon h'ele 'ani 
aku, e lolu i ka lepo millKlo o' ko 
oukpo mah wawae, \ meA h6tko 
no likoa. Oiaio ke olelo ako nel 
au la oukoo, i ka la hoopai, e Hho 
no ka make ana o ko So<ioma % 
me Oomom, i ko ia kolanakau- 
hale. 

12 Hele ae la lakon Iwaho, a;d ikx^ 
la i kaoaka, e'mlhl lakoo: 

13 Mahlki ako la lakou i na' dai- 
monlo he noi. a hamo ae lakoome 
ka aila i kanaka mai he noi loa, a 
hoola ae laia lakoo. ' ' ' 

14 A lohe ae lao Herode, ke allt, 
(no kfek mea, na 1caalan« ako ko 
leao inoa,} l ae ia la, tJft alie^ hod 
mai nei o loane Bapetite, malWae- 
na mal o ka poe make, nola; mei^ 
oa hoikeia na hana mana, ina o 
naia. 

16 Olelo ae la kekahl i>oe, O EUa I^A T)iMk9 tm o.Iowe. MOKUNA* ^I. HmuaU «Una ianMiiL k«iA :,4 olek} a« M kelnkhl pae, Be 
}ffi.^h % a ]ie 01^ Uke liiie kekAU 
O ka poe kaula. 

lA Lohe ae la Herode, 1 ae la 
1% Q loiiie keia, nona ke po.o a'a i 
okl ai; na ol;\ liou mai ia» oialwae- 
p& raai ka poe make. 

17 No luk mea, ua lioouna akn o 

gerode, a hopu la loane, a hoopaa 
ia iloko o ka bale];Mahao» no 
HerodiiEU no ks^ waUlne a PilipO, a 
Ikona kaikaloa ; no ka mea, ua mi^ 
re o Herode me la. 
. IS A oa olelo aku o loane ia ia, 
.Aoie pono kou lawe ana l ka wi^ 
)iine a koa kalkaīna. 
'. 19 No lamea 1 ukiuki al o HerQ- 
dia ia ia, manao il)o la nō hol e 
pepebi ia io, aole nae i l)iki ; 

20 No ka mjea, na makau o Hero- 
0e ia loane, ua ike U^ he kanaka 
pono oia, a me ka hemolele, a ma- 
iama no o Herode ia ia,.ii Aoolo^e 
no l kana, a jiui na mea aua i ha- 
naH me ka hoolohe oluola la ia. 

21 A, hiki mai ka la maopooo a 
fierodel hoomaleaukaa ai i anaal- 
pa hanaa no kana maa alii, • me 
na laitatau8ani, a no na mea koi- 
koloOaliiaia; 

23 Alalla, komo ae 1a ke kaikamar 
liine a I{crodia, a haa Iho la la, a 
oUoli o Herode ia ia, a mo ka poe 
e noho pu ana me ia; alai^a. olelo 
mal la ke alil i oa kaikamahine la, 
£ noi mal oe ia*a i kau lUea e ma- 
kemake ai, a e haawi aka no wau 
la oe. 

23 Hoohiki aka la oia ia ia, Q ka 
mea aa e nol mai al la*u. na'a ia e 
liaawi aka ia oe, a hiki 1 ka hapa* 
lua o ke aupnnl o*a. 

2f(. Heie aka la ia iwaho, i aku la 
i kona maknWaUine, Heaha la ua» 
neika'a meaenoiakuai? Olelo 
mai la la, O ke poo o loane Bape* 
titQ., 

25 Aliele wiklwiki ae la ia 1 ke 
alU^ nonoi ae la, 1 ae, Makemake 
ea e haawL koke mai oe ia'.tt i ke 
poo o loane Bapetite, maluna o 
keleahi pa» 

26 Minamina ioa iho la ke aUi, 
aka, no kona hoohiki e ana, a no 
ka poe e noho pa ana me ia, 1 mar 
nao ole ai ia e hoe^e aku.ia ia. Sff KeoA kokft ne .Ia ke aUi i ke- 
kahi ilamuku, olelo ae la e laweia 
niai kona poo. Hele 9^\x la ia, a 
oki ae la i kona poo iloko o ka ha- 
lepaahao ; 

2& A lawe mal la ia 1 ke poo, ila- 
na o ke pa, a haawi mai la 1 aa kai- 
kamahlne Li, a haawi ae la hol ke 
kaikamahiue i kona makuwaeihe. 

29 Lohe iho la kana po^ liaumanaL 
hele mai la lakou. a lawe aka lai 
ke kino, a waiiio iho la Uoko o lea 
halekopapaa. 

30 Akoakoa iho la ka pof Innao- 
lelo io leau la, hai aka la iaJa i na 
mea a pau, o na mea hol a lak(^a 1 
hana'i, a me na mea a lakoa i 'ao 
akuai. 

81 I mai la oia ia lakoo, E hele 
kaawale mal ookoa, a i kahi meha- 
meha, o oukoa wale no, a.e hoo- 
maha ikl: no ka mea, na nul loa 
ka poe i hele mai, a i hele aku. no 
ia mea, aole o lakoa wa kaawale^ e 
al ai i ka ai. 

82 Holo kaawale oku la Iakoja ma 
ka moku, a i kahi mehamel^ia^ 

8S Ike ae lana kanaka i ko lakoa 
holo ana, a he nui no hol na mea 
l hoomaopopo ia ia, liolo wawae 
aku la lakou mai na kulanakau- 
hale aku, a hiki mua aka la lakoa 
a akoakoa iho la io na la. 

34 A hele ae la leau iwa^o, ike 
mai la la i ka ahakanaka he nul 
loa, haehae.iho la kona aloha ia Iar 
kou ; no ka mea, ua like lakou me 
na hlpa kahu ole, a hoomaka ia e 
ao mui ia iakou i na mea he nui. 

85 I ke kokoke ana e po ka la, 
h«Ie aka hi kana poe hanninm !o 
na la^ i akn la, He wahi waooahele 
keia^a kokoke e po ka la; . 

8d K hookuu aka oe ia lakou, e 
hele Ukoama kahi mahinaal, a ma 
na kalanaleaahaie, e knai 1 berena 
na lakou : no ka mea^ aole a lakou 
mea paina at. 

37 Olelo mai la ola la lakou, £ 
haawi akU oakoa i ai na lakou. I 
aka la lakoi ia ia, £ hele anei ma- 
kou e kaai lilo aku i elaa haaerl 
dcnari, I mea e loaa mal al ka be- 
reni e haawl aku ia lakou e ai ? 

8b Ninaa mai ia oia ia lakou, Ehia 
na popo berena a oukoa ? £ hele Heleleeii ma loki^MKi HAmtKD. Na m«» e4ia«JB^^ e na&a. ■ A ik?» lakou, hal aku la, 
Elimaanieiia-iaoloa* ■ 
Sd.KeBa aiai la oia to lakou, £ 
hoonolio papa k kanaka a paa ilalo 
lua ka weuweu. 

40 14oiio papa iho la lakou, mana 
paiianen, a aia na pakanaiima. 

41 l4tlau ae laia i ua popo bereoa 
elima, a me na ia elaa. alaila nana 
aku ia ia iluna i ka laoi, hooioaikai 
aku.la, wawahi ikola i na popo 
berena, liaawi nai la i kaaa maa 
haumana, e kau ae imua o na ka* 
naka; apuaniaueaeiaiaina ia e- 
luanajakeu.apau« . 

49 Ai 1bo la iakou a pau, a «laonik 
.4$ lioiUUi ifao la lakou i ke koena 
ai, a me ko ka ia, a pilia ae la iiaUk- 
nai be uaiknmamalaa. 

44 O kapoe i ai ina popo he^ena, 
eUma ta«sanl kanaka lakou. 

45 A hoolale mai leau ikanamau 
haumana, e ee iakou iiuna o l^ mo- 
ku, e holo mua i kela kapa, i Bete- 
8aida, a hookuu aku ia i lui ahaka- 
naka. 

46 A pan kana hoihoi ana al^ ia 
lakoo, heie aku ki iai ka mauna e 
pule. 

47 A po ae la, iwaena o ka moa- 
nawai ua moku la, a mauka no ke- 
la, oia hooloihi no. 

48 Ike ae oia ia lakou e hooikaika 
ana ma ka hoe, no lea- mea, ua pa- 
kui mai luvmnlkani mamuao iakou; 
a hiki ae la i ka lia o ka wati o ka 

1)0, hele mai la ia io lakou la, & ku> 
e ana maluna o ka moanawai, a 
manao iho ia ia e maolo ae, ma o 
ae o lakou. 

49 Ike ae la lakouia ia i ka hele 
ana maluna iho o ka moanaw^, 
manao iho la iakou he uhane, a 
hoobouuiakula; . 

50 No ]&a mea» ike ae la lakou a 
pau ia ia, weUweii iho la : olelo ko< 
ke ae la oia ia lakou^ i aela, £ hoo- 
iaoa oukou; owau no keia, mai 
makau. 

51 Fit aku la ia iluna o Im moku 
io iakou ia, malie iho ka maluiai ; 
kahaha uui loa ikio la ko lakou na- 
an, mahalo ae la. 

52 Aole īakou i hoomanao i na 
popo l>erena, no l^a mea^ ua paa- 
kilLi leo lakou naau. 

66 58 Hola im akn^ la lakou a.^ilLl 
aku i'lu «ina i OeiieBareta, a iMMB 
ae ia. . ,• 

54 A i ko lakou haalele ana. i Hk 
moku, hoomaopopo kokeihōMna 
luuiaka ia ia. • • j 

55 Hoio iakou ma ia aina a punL 
a hoomaka e haiihali ma na wahl 
moe i ka poe mai i na wahl alako^ 
i iobe ai, e noho ana o leaiu ' 

56 Ma na wahi a pau loa i 'ko^n^ 
aku ai'ia i oakauhale^ a i aa kula- 
naieauhale, a i koaaina, malaila Iar 
koa i waiho ai i ka poe m«i, ma ii^i 
alaoui, a i|.onol aku la iaia, i hoopa 
alu ai lakou i ke luiii wale Q(»^oko- 
na aahu ; a o ka poe i hoopa aku 
ia i»f ola ae la lakou. 

MOKUNA VII. 

No na mM e haninia «I ke kanaluu M Hoo- 
UAk^kahilialkuiiain». tt A me ka iHM 
iuuukaleo. 

ALAILA, akoakoa mai la kapoe 
. Panaaio io na la, a me k«ka- 
hi poe kakauolelo, e hele ana, mal 
Iera»aleiiia mai. 

3 A ike mai la lakon i kekahi poe 
hanaaoa a leau e ai ana i ka bere- 
na me na lima haumia« oia hoi na 
lima i holoi ōle ia, hoohewa malla 
lakou. 

3 No ka mea, o ka poe Par{sat6a 
me na Iudaio a ]mu, ina aole lakou 
e holoi pinepine i ka Ihna, ina aole 
iakou e ai, no. ko lakou 'Onlaaia 
ana i oa leanoha a na lonakahiko. 
.4 A maikahikual roai..inaaole« 
holoi, ina aole lakou e al : a he nui 
no hoi na oihana i loaa mai i mala- 
maia e lakou, o ka koloi ana i na 
kiaha a me na ipn, a me na-ipu ke- 
leawe, a me na punee. 

5 Alaila, ninau ae lakapoe'Paii- 
eaio, a ine ka poe leakauolelo iaia^ 
No ke aha la e hele e^ ai iuiu poe 
haumana ma na kauoha a na luna- 
kahiko, aka, ke al nei lakou l ha 
l>erena me na lima haumla ? •' 

6 Olelo mai la ia, i mai la ialakou, 
Ua pooo io ka I&aia wanana ana 
no oukoo, ka poe hookamaoi, e 
like me ka mea i palapalaia, Ke 
hoomaikai neikela poe kaoalu ia^u 
ma na leheiehe, ake^ o ko lakoa 
naau, ua mamao loa aku i», jiiai 
o^aakuneU i- ffairiel^ '^'hAntMl MOKONia^ T IL Xtt'ir«liliie o 8mriA. ttok itaai ia'a, i ka lakon m An&Mi 
na kaaoha a kanaka i kumu e ma* 
iamal*'!. 

' 8 Kō ka mea, ke waHio wale* nei 
oo oukou i ke kanawai o ke AkUa, 
^ iībbpiiaboi'i iiakatiolia akanaka, 
i'ka holoi ana i na ipa,-a me na 
-kialia, a he nai loa ho hoi na me* 
e like me ia,- a ' oakou e hah^ 
nei. 

9 I mhi 1a ho! ia, Heolaio no l ka 
onkon pa1e<sffa i- ke Imnawal o ke 
Akaa, i maTama>i oakou i ka ePakoa 
inaukaaoha. ' 

10 No ka mea, blelo mai \& o Mb^ 
«e, Ey maiama oet kou maknakane, 
a me koa makawahine; a, O ka 
mea i halHiil i ka makuaiuine ame 
malaiwahioe, e pepehiia ola. 

- 11 Aka, ke olelo nei oukon, Inae 
olelo aku kekahi kanaka i konih ma- 
kuakade. ^^ f kona makuwahlne pa- 
ha, Korebftna, he mea laa hol ia, o 
lea^u mea'e Waliwai al oe. 

12 Alaila, aoie oukou 1 ae aku fa 
iae hana hon ikek^li! mea no ko- 
na makaakane, a no kona maka- 
wahlne ; 

18 E hooliio ana i k» oleio a ke 
Akna i mea ole, ma ka oukon ka- 
noha, ka mea a 6ak<)a e haawl aku 
nf ; a ke hana nel onkon i na' mea 
he nni ioa e lllcfe me la. ' 

14 7 A kahea mai la ia'l ka aha- 
kamĀea, olelo mai ia oia ia lako», £ 
hoolohe niai oiikou apau e hoo- 
maopopo hoi. 

15 Aoie mea knawaho o ke kana- 
kae haamial la ke komo iioko 
ona ; aka, o ka mea i puai mai, 
mailoko mal ona, bia ha mea e 
haumiaU ke kanaka. 

1« Inil he petteitfo ko ke kanaka 
e lohe, e hoolohe mai ia. 

17 I kona komo ana^e iloko o im 
halei mai ka ahakanaka ae, ninaa 
aku la kana moa haumana ia ia no 
tia ofeIonane la. ' 

- 18 I mai la oia ia lflfkoa, He naaa- 
potmeloakoii pa k<ikahi? Aole 
anei bakoa i ike, o'ka meamawa- 
ho i konio i!ok6 oke kanaka, aole 
la e hiki ke hoohaumia ia ia? 

19 Xo ka mea, aole la i komo ilo- 
ko o kahi manao, iloko wale no ia okaopa^ « hemo alni ma klona» 
kahi e pau ai ka int>o k»RL 

20 f hou mai la ia, O ka men e 
puai, mailok4> mal o ke leaiiaka, oia 
no ka mea e haumiaM ke kanalea. 

81 No ka mea, nol<oko mai o ka 
naau o kanaka I puka inai ai ka m«r 
Mto ino, ka moe i ka liai,ka moe 
l)>oipO'v ka pepehl kanaka, 

9!^ ka aihue, ka makee waiwai, ka 
opu inoino, ka wahahee, ka makii^ 
leho, ka hualnia, ka niania, ka hoo- 
lAioo, kn lalau wale ; ' 

98 Noloko mai keia man mea ino 
a pau i puka mai ai^ oia no na mea 
eiianAia'i kekanādca. 

'M f En ae la ia iloiia, a he)e akn 
la i na moknna o 'Faro, a me 8tdo- 
na, komo aku la Doko okekahiha- 
le, aole ia 1 makemake e ike mai 
kekahi kanaka ia la^ aoie nae la i 
hikikenalo. ' 

95 No ka mea, na lohe e nonako- 
kahi wahine nana lee kaikamahine 
i ulohia e ka nhane ioo, hele mal 
la ia, a moe iho la ma kooa- maa 
wawae. 

96 He wahine I^lenela, noka ai- 
na o Poinikla ma Suria mai ; a no- 
nol ae la oia la ia, e mahlkl iiku 1 
ka daimonio, mailoko akn o kana 
kaikamahine. 

27 I mal la lean la la, Alia, e hoo- 
maona e la na keiki mamua, no ka 
mea, aole e inmo ke lawe I ka be- 
l-ena a na keikl a hoolel aku na na 
iKO. 

28 Olelo aktt la kela, iakn 4a ki ia, 
He'Oiaio no, e ka Haka; aka hoi. 
o na ilio malalo o ka papa ahia, al 
no lakou i na hnnahnnaai a na kei- 
kl. 

99 I mai la ola ia ia, No keiaole- 
lo, e hoi oe, na helo ka daimonlo, 
mailoko aku o kau kaikamahine. 

90 Hiki aku hi ia l kona hale. ike 
aku la ia. ua hele aku no ka dalmo- 
nlOf maiioko aka, a na hoomoela 
no ke kaikamahine iluna o kahl 
moe. 

81 1 Haalele akn la la t na mo- 
kana o Taro, a me 8idotaa, a hele 
mai la ia mawaeaa o na aina o De- 
kapoli, a i k» moanawai o Oalilaia. 

m Lawe aku la lakoa io na la, I ke- 

kahi mea kuli, oa nua no hoi ko- 

67 |Slu tmmiiffll i hnwīMiii lSJtnS&0: Ki^aaiBMM<ft; luuL i lioiiaMiiiA il«aa lt^ oua. 

8S K&i ae ia oin ia ia niawaho o 
kaaiiakapaka, akaa>iiai]£|-hookoiBO 
iho la i kona mau liiaa iloko o ko^ 
na maAi pepeiao, kiiha ae la, a hoo- 
pa oiai la i koaa alelo. 
.d^.Nana ae ia ilunai ka lani^uwe 
aka la, a i mai la ia ia, £pata, oift 
hoi kela, e weheia» 

35 Foba l^e ae la iLOiia maa 
popeiao, ahoaluia ke ieaoia o.koi- 
na elelo, a oleio maopopo mai 1» 
la, 

. SA ?apa mai ki leau ia lakou, mal 
hai aku i kekahi; aka^.me lia niii 
o kaoa f»aipiuana, pela no ka aui o 
ko lakoa hookauiana ana akio^ ■ 
^ S7 A oialialo loa iho la lakou, iae 
la, 'Ua. hana poAO loa oia i na mea 
a pau ioo. ..Uaoa alui no ia i ke 
kall, a iohe ia, a me ka aa hoi» # 
oieio no ia. 

MOKUNA vin. 

ilOmiaui^lMlhMiillh. II No M Pwiaah». 23 
' ^ k# mi^aipok, }ff KmhmUo leau m« 
la. 8BKe na haumana. e kuai l lū uhane. IA inau laaoi heahakaoalm nai 
loa, aoie nae a ial&oa mea e paL- 
na\ kal^ea aiAi la leai» i kana maa 
haumana,, i mai ia ia iakxHi, 

2 Keaioha aku nei au i ka aliaka«- 
uaka, no luk mea. ua noho pu. Uio 
nei lakou moiau, i naia ekolu, aole 
hoi a iokou mea e paina- L 

>3 Ina ehookaa aka au iaiakau 1 
ko lakou hale me ka.poloii, e maii> 
leuio ao lakou ma ke alanoi; .no 
ka mea, mai leahl loihi kA heleana 
mai o kekahi poe o lakou. 

4 I aku .ia kaoa poe haomana ia 
ia, Nohea la e hiki ai i kekahi k« 
hoooiaoiiaH ia lakou nei iloko a lEa 
waonaheie? 

5.1iinaa mai la oia iaAakoUī, Sbla 
na popo 1>ereoa a oukou? I mai 
hi kUioa, Eiulea 

6 Kaaoliamaiiaiaikanaka6nor 
ho ikUo ma lea lepo. Lawe ae la ia 
i na'popo bereiia ehileu, hoomailoii 
aka la,wawabi iho kk,.lia&wi mai 
ia i kana poe haumano, e kau aka 
imaa o ka ahākanaka; a kaa aku 
hi'Iakon.. 

7 He mau wahi ia liilii no hoi ke^ 
l(ahi.a iakou ; hoomaikai aku la ia, a kMUāia fBk9k iā^.^kuū «ka bo b»i 
ia maa mea^ 

8 Ai iho la iakon a maoaa, « hol- 
liill iho la lakou i ke l£oenara^eh&» 
iiA.hlaai l pifaa« : • . 

9 A o ka poe i ai, eha ianoani la» 
kou ; aliookau aku la oia ialakoa. 
,<10 % Aiaila^ ee pa aka la ia ma 
kaaa poe haumana iluna o ka mo*- 
ku,a. liolp ae la i aa mokima a Pa* 
Iamanata. r . 

11 Hele mai ia ka poe Pa^ieaio^ a 
hoomaka e ainaainaa mai iaiii,rae 
ka imi i hoaiiona ana, aaai kA laai 
mai, i hoao ai lakon ia ia. 
. la. Uwe aai iho.la ia ilpkao-koaa 
aaan, i ae ia^ No ke aha ia k«i» Iw 
naona e iml mai neii hoailona? 
Oiaia ke hai aka nei m ia oakou, 
Aole e haawiia'ka iui .hoaiiona no 
keiahanaunik 

13 Uaaiele iho la oia ia lakoik, «e 
hoo akula malaaa o.kamoka^a 
holo aka la 1 kela kapa. 

H 1 Ua pohia ia 'lakoa ke laWe 
pa i ka heeeaa, hookahi walO'Oo 
p<4>o hereiia a lakoa ilpko o k« 
moko. 

15 Kauoha waai la ola ia lakoUi i 
mal la, £ ao oukou e makaala, ao 
ka mea hu a k^ poe Pari«aio,a me 
ka mea hu a HerQcle. 

16 Ohumu malu iho la lakou ia 
lakou īho no, i ae la, No.ko kakou 
l>etena ole pab& 

17 Ua ike no o leaa, at i mai la oia 
i» lakou, No ke ahala oakau i ohu.- 
ma ai i ko onkoo berena ole^ Aole 
anei oukoa i nooooio 1 Aole anei i 
ike? Ua paakiki anei ko oukoa 
naaa? 

l^ He mau maka no ka oukoa^ 
aole anei onkoa i ike? He maa 
pepekio no ko ottkoa.,aoIe aaal eo- 
kou i iohe? Aole fiaei oakou.4 
hoomanao ? x 

lA l. kuu wawab\ ana i na. popo 
bereaa elima^ na na laaaaal elima* 
ehialana hinai 1 piha.I k^^kooaa 
ai a onkoa i hoiiiili aif Hai aka 
la lakou la ia, Ba nmikumamalaiw 

20 A i na hikuna iia.tan8ani ohi^ 
ehia la na hinai % piha 1 ka koona 
ai a oukou i hoiliiii ail Hal 4ka 
la lakou ia ia, lEhiku. .: i . 

. 2t A oleio mai ia ia ia lakoil, Po^ laUokkLkakmaiapo. MOKimiix. Ka iwwpnhimlMWi iia. Im (la boi i hoemAoiMpe oie mai 

aloukon? . . 

•as3 1P Helo mai la ia i Beie£ai(la, 
alaila^ihalUiaii ae ia iaieom.i kekaki 
luuiaka makapo io na la, nonoiaka 
la.ia ia, « baopa mai ia ia. • 

S3 Lalaa iho la ia i ka iima o ke 
kaoaka makapo^alakaiakii'laiala, 
mei ke kanbateakii; kaiiaenai ia 
ia i komkmaiLmaka^iioopamai ia 
kooa lima ia ia» ninau mal la i ko^ 
Da'iii»t-ana ikekahi mea. •. 
' dl l(aDa«e.ia. ia iinna,! aloi hu 
Ke ikenai aal kanaka^ me kemaa 
}aaa )a e heiaona^ . 

35 Mahope iho, kan hon mai la ia 
i kooa Mma ma na maka ona, a hoo- 
)iaiia imn akn hk ia ia Uaoa ; a oU 
ae ia ia, a ike maopopo iho ia i ke^ 
hi-kaoakai laeia kanaka 

26 Hoihoi ae ia o lean ia ia l ko»> 
»a haie,i ae ia, Hai heie aka i ke 
^aahale, jBai iiai aka i iLO ke kaar 
liale. 

.22 ^ Hele akn la leKi, a me kana 
poeliaamaaa i na lEanhale o Kaiaa- 
«eiaiPiilpl; ^iinaa ae la.ia i imna 
poe hanmana ma ke alaloa, i ka i 
ao% Owai ia.waa iiu kaaaka oie- 

88 ī aka la lakon, loane Bape- 
tite ; a o Elia i ka kekahi; aa ke- 
lEahi- o na kaoia i l^a kekahL 
i. 2f^ Ninaa^mai la oia ia lakon, O wai 
la hoi aa i 1^1 oolu» oleioi Hai 
aku i» a Petewj i -aku ia ia ia|0 kA 
Meeia4K»-<«e» 

'. 80 Papa-mal «ia oia ia lakoa, mai 
hal aka iaia i keleahi lomaka. 
.81 iiaihk kaoa hoomalia ana e ho- 
ike mai ia iakoa e hoomalnaino 
lini ia ]£e Keiki a ke leanoka, a e 
iMoleia e l£a poe kohiko, ame kA 
pee kahnna nai, a me iea poe iui^ 
kaaoieio, ^ e p^ehiia oia,a, po aiu>* 
In ae e ala hoa mai. 
(•Q2 Hal maopop0mi|l laoia ia ele- 
lo; aiaila, ialaa ae la o Potero ia 
4a,« koooaalu e papa«aka ia ia iai 
~S^ Halia ae la ie»a, nanA<ae ia i 
kana. ppaa hanmana. papa ae ia ia 
Petero, i ae la, £ iieie oe pela ma- 
liopeo'u, e Sataaa, no iea mea^ aole 
ft like'ieoa maaao me ko l(e Akaa, 
aka, me ko na kana ka . 
•84 1f A kahea 4hai ia i» 1 luAaka, aihanapoahaiimwpa—lioii» i mai 
iaia iakoa, O ka mea makemake e 
haiiai mai mahope o'o, e hoole oia 
ia ia iho, a e ImiiLai i konak»» a e 
lialiai mai ia^n. 

86 O ka mea manao e maiama i 
kona ola nei, e liio aoanoi konaola, 
a o iui mea haaieie i kona oia no^a 
nei, a Bo ka eoanelio, e loaa ia ia 
ke oia. 

86 Ueaha la.uanei ko ke kanaka 
pomaikai.ke ioaa ia ia ke ao nei ^ 
pao^ a iiio akn kom nhane? 

87 Heaha la hoi ko ke kanaka ka- 
ma e. iiaawi aka ol, e ioaa l^u mai 
aikona uhane? 

8a OkameaehihOiihimai ia'na 
me ka'a oielo^ i i^eia iMiiauna ko- 
lahe a iiana heiwa* e hiiahiia ao i>oi 
ke i^eiki a ke kanalEa ia la i I&oiia 
wa e iiele.mai ai meLiia aaoLo ko- 
na. Makoai me na ape^a iKimoieL&i 

MOKUNA IX. 

Ka hoopahaohao ana e lem. 14 Hoolala ke 
kaU. 80 Hiii mai U ia i k«»na «imIm. M 
HoomaikaiaiaiMkinaUi. «IMok»lu>o- IMAI hioiaiahikoo, Oiai* kaHi 
•eoleioakaiieiiaouiūoa; kel£u 
niai nel kelmhi maa^mea^aole iar 
kou e make e^ aike no iWieou i iai 
heie ana mal o ke anpeiuu o ke 
Akua |ne ka mana^ 

2 1f A iiala ae la na la eono, kono 
ae la o leau ia Petero, a me lako^ 
ho, a me loaoe, alakai aku la ia la- 
iLOii 1 kahi mehamelia, ma kekaiii 
mauna ieiekie, hoopahaohao iha la 
ia imna o kikoo» . 

8 Alohi ae ia kona kapa, a keo- 
keo ioa e like me lea hau; aole e 
iiiki 1 kaoaka hoomaemae ioie ma- 
iuna a iea honua ke iiookeokeo pe» 
la^ 

4 Ikea mai ia4S iakon o £iia, lana 
o Moee e kamailio apa me Iesn. 

5 Olelo aku la o Petero,i aiui la 
ia leao^ £ ka Hakn e, nani wale ka- 
kon enoho ai ia nei ; eiiaaa palia 
makoniekoLa haieiewa; non ke» 
kahi, no Moee kekahi, a no £lia 
kekahi« 

6 Aoie ia i ike i loma mea i olelo 
aku ai, no ka mea, na makau la- 
kou. 

7 A he ao hoi iea i nhi mai hi la- 0]Sitel&eluAiQ«] ]iAlt£KO. KI]Mdnda U īitaāi!A»NiA kou I a pBt» tmiU k^lm «ml loko 
mai o ke ao, i mai )&, Ei^kini keiki 
p«iMili^e, e Hoolelie-ookoii ia i*. 

8 NMia koke ae la lakoo, «ole he 
kanaka a lakon i ike al, o leau wal^ 
no me lakoiL 

9 A i ko lakoii lbo nna, mai ka 
moana mal, papa^ mai la kela iala- 
koa, mat lial oka l «a mea a lakou 
i Ike ai, a ala boa mai ke Keikl a ke 
kanaka mcd waena mal o iea poe 
make. ' ' 

10 Umi malii iko la lakoei iaolel^ 
me lea nalu ii«i la lakon ibo «o i ke 
aoo o ke alA «ba -maiwaeaii mai o 
ka poe make. 

11 1[ NMaa idni 1a laMo«i ia ia, i 
akm ia, N« ker lOm la I olelo mai ai 
ka poe kakaunilelw; O Elia ke hele 
e mai mamiia ^ pono ai ? 

12 Olelo mai bk oia la \fā^u, 1 mai 
la, OialO lio o £lia ko h^^ emai 
ana, e hooponopono i n» mea a pau 
loa. Ua pi^paiaia no boi ka hoo- 
maiuoinoia o ke Kelki a ke kanaka, 
a me kona hoowahawaliaia. 

ld Aka, ke hat akn nei au la on- 
kb«, Ua hikl io mai nei no Elia, a 
na liana akn lakon ia fo i na tpea^a 
paa a^lakoo-'i makeomke ai, e tike 
me ka mea i palapolaia nona. 

14 1 A hele mai la ia i kana iK>e 
hanmana, ike ae la la \ na kanaka 
he nnl loa, a me ka poe kakaaole- 
lo, e ninaninaa ana ia lakou. 

15 A Ike akn la na kanaka a paa 
loa ia ia, pihoihoi iho lakou« h#io 
kiki aka lft, a aloha aka la ia ia: 

16 Niuaa ako laoiaialakoa, Hea- 
ha ka oakoa mea e ninaninaa n^ 
m«Iākoaf 

17 Oleio ae la k^hi o na aha 
kanaka la, i aka la, £ ka Haka e, 
na lawe mai nei aa i kaa keikikane 
ia oe, aa alohla ia e ka nliane aa. 

18 A ma na wahi a paa loa i kaiaa 
aka-al oia e ia, hookaawili ihb la 
oiii ia la| ft kah^ miA ka haa, naa 
ibo la na kni, a hokH no hoi ; a 1 
aku-la aa i aa haamana' aa, ha la- 
koa ia e mahiki aka ; aole 1 hiki la 
lakoa. 

19 Oleio mai la oia ia lakoa, 1 mai 
la, Aaweka hanauna hoomiīloka; 
pehea la ka loihi o ko'n noho pa 
ana me onkoa ? Pehea ka lolhi o 

m Mn lMitytiiitaiaiW«li«i aM- iAui^ 
oakoa f B law« mai la fia ii>%%^ 
dO Lawe mai la lakoa la ia. {o i^ 
la, ike-mal la ola la ia, fdf^a,-Vtj^ 
kaawiii b<>a ae la ka ahami la^la^ 
haule iho la ia ll^'i ka hf^xttf| 
kaa iho la me kik hoa tfali ' ^ 
91 H^M «e hi la i kona ma!Eti)& 
laiae^Pehea la kaloiiii o keksiti 
ana'o kela malona ona? I i^ai M 
kela, Mai ^'wa kamalii inai iif6l '^ 
« Ua hodler pinefyine ia ditt'tj'faL 
aokO o ke a!>I, a'ileko o^a'wai^ i 
inake ftt* ^aka hoi, Mii (i hiki Ik cd 
e aloha mai oe ia^iiaaa^ ae k<)k:dii 
mal hoL ' "- 

1^Imfd laIe6aiala,AtUkH4 
oe kemanaoio/e hlki no na m^'4 
poa loa i ka mea meaiaoio. 
i» Kakea k<^e aka la kii «MHkOii^ 
katie o «ik kelki la, i akii la nn^'^a 
waimaka, £ iLa Haka, ke manaofd 
nel aa ; k6kua ]bal <yfr ia*W%^an 
manaolo ole. •■" ' - 

3S Ike mai la Mu i ka lu¥onit iHni 
mai o kanako. alalla, papa*tticu' Ki 
la I ka nhane ino, 1 aka n ia ifi, K<^ 
oHilo aka ne! aa la be, e ka uhaii^ 
OA, a k«H, e heleaka oe pela, ma!ilo^ 
ko aku ona, mal komo hou ilōko 
ona, ' 

1» Kahēa ae M ia, a hookaawm 
hoa iho la ia ia, a puka aku la, m^ii 
loko aku ona; a like ittd ia la me 
ka mea i make, no la mea^ aa iiti\ 
kA ipoe'i oIelf^ ae, t^mi£ke le^ tfo. ' 

27 Lalaa iho la leeu i looAa liA^' 
hoala mni la ia ia ilana, a ku ae la 
ia. 

28 A i kona hikl ana al^a iIt>ko^ 6 
ka hale, alaila ninaa malu aku la, 
kana poe hanmaina ia ia, No ke olriif' 
la i hHcl ole u ik makoa ke mahiki' 
akulaia? ••' 

8» I mai la oia la fokoa, Aole hikl^ 
keia mau mea ke 'maAikl Wffle 
ia'kn, aka, 1 ka pole, a me ka 
hookeaL 

80 t H^le aku la lakoa, mal 1a 
wuhi aka,-riialdko o Oallleaa; aole 
nae ia t makemake e ike īAoi ke- 
kahL 

81 No ka mea, ao mai la la 1 ka- 
na poe hanmane^ i mai la ia Ilikoa-, 
£ knmakaiaia'ka aaaf ke Keikl i^ 
ke kanaka 1 na Umf^o kanaka, «^ 


HOK9SrAX. NoriifrfB«a i tBāBr«U* pepelil iiwilak<m ial»; MO^keloa 
iA|.a.po-akola ae, e«U hoa mai no 
ia, . . 

3^: AI»,ttol6; lakou i ike i ke ano 
o ia olelo^ » ua makau iio Loi la- 
liOKL ke ninaa la fau 

83 H A bele aku ki lakoa I Ea- 
pereDapma; a i konanokoaiiailo- 
kōo ka hale. alailai niiiaa «maila 
ola ia lakoo, Ueaka^ka-oiikoaika' 
ma41io ai ma ke alaloa f 

24 Aole lakoa i ekema ikl aka, 
tio ka mea, nakamaillo Udcoii ki 
lakoa ibo ma ke alaloa, i ka meao 
)akoa 1 oi mamna.. - ■ 

S5 Noho nio la ia, a kahea mai la 
i ka noe iimiknniMnalaa, 1 mai la 
kela-la lakoa. Ina e inanao kehahi 
kanaka, a oi la mamaa, e emi aoa* 
nei ia mah'ope a na mea a-pau, a e 
lUp B0 hoi i kanwa na na mea a 
pao; 

86.Lawe ae la ia i kekahi kelki, 
hooka iho la ia ia mawnenakonn o 
lakon ; a i kona hiipod ana ia 1% i 
mai la ia ia lakon, 
.87 O ka mea e lanaa mai i kekahi 
kelki liiMi, e like mo ia oei, no 
ko^a inoa^ oia ka mea iaana mai 
ia'a; ao ka inea lanna mai ia'u, 
aole ia'i lanna mai ia'n wale no, 
aka, i ka mea nana wau 1 hooana 
mai nei. 

.8$ K Alaila oldo akn la o loane 
ia ia, i aku la, £ ke Knmo, na ike 
aku makou i kekahi mea e nahiiU 
aiui ana i na daimonip ma koa 
inoa, aoie nae ia i hahai ia makou ; 
a papa aka la makou ia ia, no ka 
meik aole la i hahai ia makou. 

JS9 1 mai la lean, Mai papa akn ia 
ia} no lea mea, o ke kaaaka nana 
i iiana lea hana mana, ma ko'n inoa, 
aole ia e hiki ke olelo ino no'n. 

40 O ka oMa kn e ole akn ia Im- 
koo, no lEakou hoi ia. - 

.41 O ka mea haawi ia onkon i 
kekahi kiaha wai e inn ma ko*a 
inoa, uo ka mea.no KriBtO' on- 
kon; he «^iaioka^n e iiai akar nei 
ia oakoo, aole loa ia e aele i ka 
ukuia. 

^ A o ka mea hoohihia mal 1 
keimhi oka poe liilii nanawau e 
mauaoio mai nei, e aho nona, ke 
nakinakUa iia pohaku wili palaoa o, o ofi.iii« ; « Mio aoii ae 
ooa aka iloko o ke ola, i 
ii^iea i eehena, me na wa- 
Likeahipioole: ma.kM» a4r' » e hookUa'ka-hi ilo- 
ko o kO'kak .... 

48 Al ina e hooMhia mai kott Uma 
aleau ia oe, e oki ae ; eahoao^ he 
komo mnmnkn alo» Uoko o k» ola, 
i ke kiolaia*kn i ^eheoa aio na 
Uma elua, i ke ahi pio ole : < > 

44 Kihi aole loa e make ko led£oa 
iio, aole loa hoi e pio ke ahi. . 

45 A ina e hoohiiiia »ai kon wia^ 
wae iaoe, e oklae ; e aho aon ke 
komo oop 
k»kiolaii^ka i 
wae eku^ i ke ahi pio i 

46 Kahi aole loa e make ko lakou 
ilo, aole loa hoi e pio ke ahi« 

47 Aina^hoohlhiamai koq maka 
ia oe, e poalo ae; ao ka nnia, e 
aho noa ko komo maka'hi iloka o 
ke ola, i kekiokiia'ka i ka ahi o 
geheaa mo -na maka elna: 

■ 4d' Kahi aole loa e make ko lakoa 
ilo,- aole lo» lioi e pio ke aliL 

4ftNo ka- mea^e ieapiia lakou a 
pan i ke ahi, • Hke me ka molUA i 
kapiia i ka paakaL 

60 He maikai loa paakai, aka, ina 
i paa lEa lin o ka paakni^ pehea la 
ia e liu hon ai9 ]& ao onkoa^i 
ioaa ka paakai iloko o ouleoa, a « 
kuikahi like ouIhki. 

MOKUNA X. 

Noiiani«ftim«reia. 13 HoppwOeaH» ba k*^ 
main. 17 Ao »ki) la Iesa I kanaka opiopio, 
82 Uai bou mai lft iai kom make. 46 Ohi 
k> makai» o Batimea. 

.AliAILA ka aa. la la iluna,.a 
jnL heleaknlaiamakelalLapao 
IorQdane,aiaa.makuna o ioilea; 
a akoakoa ho« mai ia na kAnaka io 
na la, ao hou mai la oia ia kikon^ e 
like me kana oihaaa mamoa» 

2 1f Hele mai la ka poe Pa^iaaio 
io na la, me- ka hoao mai ia la, i 
mai la,.fie mea pono anei i ke imne 
ke hooki i luna wahine f ■ 

8 Oielo ako ia ie, i aka la ia lako% 
Healiala ka mea a MoBe i kaaoha 
mal ai ia oukon ? 

41 mai la lakon, I ae mal no o 
Moee e liakaa 1 kapalapalahoobo* 
mo, alaila e hooki aku. 

&Oielo aku la leeu, iiiku la ia la- 
koo, No kapaakikianao koookoa 
naau, i palapala mal ai oia ia olelo 
naookon. .KASSKO» Ktfudtfk ««liml «#i0. 6 Ak», i kMU n k» hoMMk^Ml^ 
haoa ke Akiia ia lana, bo kaa», h« 
waliine. 

9M«laitak*UiiMMeai ke kar 
oakai kona makiiakane^aane. kooa 
maknwahiM, « a IwopiU ia i kana 
wahine: * . 

6 ▲ 6 lilo DO laaa el«i^ i kookahl ; 
no ia mea,4tola elna koa aka hMOi 
aka, hookakl wale no lo. 

• O ka mea a ke AkAai hoopiU 
mai ai^ mai haohemi» ao ke liaaakA) 

10 A iloko o ka hale^ nloanakii la 
kanapoelommaiiaikalamea. • 

11 1 lnai la «da ia lakon, U> ka mea 
hooki i kaoa wahkM^ k mhoe koo I 
kekahi, lia moe koAohaaiiKkaAa ia 
ia. I . ;,*.■■•, 

l^A L hooki ka waliioe ikaoaka^ 
ae a .nHini kou i> kelmki, na .moa 
kolohe oo hol ia. .. > 

18 ir HalilaU akn la lakou Lkahi 
mao kelki liiiU. ia k^ i hoopa mai 
olala lakoo: papaae la kaoa poe 
haomaaa i iia poe tt«ia i iawie akn^ 

14 Ike mai la ieao. aiaUa^ hoh« 
iho la ia, imai ia la iakoo, £ ao alm 
ookooLkamaUI ke heio maiio'n 
oei, aai papa^akni hoi ia iakoa : na 
ka mea^. e Uke me iakoa nei ka 
aopaol o ke Alwak 

15 He olaio ka^a e olelo aka nel 
la ookon, O lea mea aole e laana i 
ke animnl o ke Akna, meho keiki 
nnka la» aole h>a ia e komo mai 
Uaila. 

16 Hi^i Iho hk oia ia lakoo^ kaa 
ae.Ja.i luma Uma Uuoa o iakoa, a 
hoomaikai mai la ia lakoa. 

17 1[ I kona lieie aaa ^o ma ke 
alaioa, holo kiki ae ki kekahi io oa 
la, koknU Iho la imna ooa, I ae la^ 
£ k» ILamn m^ai e^^lmalia la lea'n 
mea e liana^i, 1 loaa ia^n ke ola 
loa» 

18 1 mai la lean la ia,.No ke aha 
ia o6 e kapa mai ai la*a he maikal? 
Hookahl walo no meamaikai^o ke 
Akaa. 

19 Ua ike no hoi oe ina kanawai ; 
Mai moe kolohe oe; Mfd pepelU 
iLanalLi; Mai alhae; Mai hoike 
wahahee ; Mai aloaa ; £ malama 
oe i koa makaalame, a m% l(oa 
makuwaliiae. 

20 01eloaekkia,iaelaiAia.£kfi KQm«,iiap«ii kiiMuioaiiiii^'iNik^: 
malamaia mai ko^a wa aoka ma^.i 

ai NaaAmailaIeaaiaia,a)ofaai|i0 
1% a oleia mai. kk ia ia, A>o|uk 
hi oa mea hemahema$.e^oi«»kii 
oe, e koal lUo aka i koir waiwai «: 
pao, A e haawi akn i ka poeUikuoe, 
alaila«tloia.la oe ka'walwal^owkkii' 
Uml; a t hfil« .mai oe e hapai 4 k» 
kea^ a « hahai mai ia*a» 

23 AkiUa kanmaha loa iho lakela 
ia olelo^ a hela akA ia me ka mio4* 
mioai^ aio ka m«a,:na nul: loakomi 
waiwai . . 

23 1[ Alawa ae la.o lean ma*a o^ 
i mai laei kalia pDeJi»omaoa,.Ma- 
nomano ke komo piU)da anao k« 
kaolkka waiwai ilok» o ke aaiwnio 
ke Akna! 

M Kahahaiholakaoaau«ka.po« 
kanomna i kana.olelo* I hoii Mi 
la leau ia lakou, £ na pokii, 1ia me« 
pUikla iloa. ke keoio aoa oka* poe 
pa»l6l« iisa waimai, Uokoio Jca.aii4 
pnni o keiAknAl .i .•■ i 

25 £ hikl eke kameio ke ko«Mi 
aku Uok«:o ka p«ka knik^e, m«r 
moaoke komoaoa o ke kaoaioa 
waiwai Uokn o ke aopuoi o M 
Akna, 

26 Kahaha loakoaoko.o. lakoa, i 
iho ]ft ia lakoo iho,.Owai la aaneie 
hikiikeola? 

27 Naoa mal la leau ia lAkon^i 
mai la, Hejmea hikl q\» keia i ka- 
nfkka»a]{at,aQle 1 ke Akna;. «o ka 
mea, e hikl no na mea a^iwiilM ī 
ke Akna, j 

26 1 AlaUa, hoomaka akn i^ o 
Petero e olelo ia ia, Aia hol, ua baa« 
l<le makou i na mea « pau, * u|l ha- 
hai i^u ia oe* ir 

29 01ek> mallaleēu, 1 «Milai He 
oiaio lsa'u e olelo akn neiiiaoukio% 
aole ka mea 1 haalele 1 ka h«l«»iiiia 
kaikuaana, i na kaikuwahiue, i kn 
wahlne, i oa keiki. i nf^ alna, nolu 
nei a oo Im eaaofdio, 

30 £ loaa ole mai ia ia lea pahane* 
ri i keia ao^ a me na hale, a me oa 
kaikuaaoa, a me na kaikuwahine,a 
me na makuwaliine, a me na keilei, 
a me na aioa, me ka hoomalooioo 
nae; a i kela ao mahope, o ke {Ma 
mauloa. ., .. 

ai A. be nui loaiM wei^niu, e IUq NWlDtll(t«Zel»«teia MOKIXM3LJa. IIKIA. 

^ 1F'Ia 4afc«a «na ke «Inmii e pii 
ana I IeroBaI«in% hei0 alttt4« I«Mi 
mAMi«moiiikoii; aloUiahallioUiko 
kikou ■«!• ; a 1 koiakou kaUalana 
ak«it aiākaa: Iko la lakoo. Lawe 
koa mai 1* la 1 ka poe ninilaimaiaMh 
]«a,« hoomaka e imi «eai lai ia la- 
koa i kooa mea e IiaiMla'i&ai al( 

•8si'IBla hoi, ke pUako^oel kAkm 
i IeraBaienia, a e haawiia*kaaiiaoefr 
ko Kelkl a ke kaiuM; ft ks poe imp 
hana noi, a me 1» poe lcalutaolelo; 
a e hoohewa niai laleoa ia ia e ma- 
k^ a e haawl no hol lakoa ia ia i 
k<»kattliiae; 

34 A e hoomaewaewa mai lakoa 
ia ia, a e iiahaa mai ia ia, a e kolia» 
kaha mat lnlEoa l«1a,ao pepehi 
fliat ia lo, a po akohi ae, eala' lioa 
fiiai in. 

^- H Ponee aka la io na lao la- 
lBol>o, « tn« loeoei "na keikl a ^ehe* 
daio, iaka la, E ke Kama e, koake 
flel laaaa, e liaaa inai oe na maaa-i 
kamaa» men e noi aka at 

90 Nlium- mat ia Iesa ia laoa, 
Heaha ko ioi'oa nakemiike, e haaa 
aktt ai aa na oloa? 

8r Iak»iālaaaiaia,B haawimai 
oe ia maoa, e noho kekehi o maua 
ma koa lima aliau. a o kekahi ma 
koalima iKmia, moloko o koa naoi. 

9S I oiaiilaleMi iakma, Aoieoiaa 
i ike i liaolaa mea l nol mai ai^ E 
hikl aaei ia olaa k« ina i ko ke lda- 
ha a*a e ina ai ? a e bapeti2oii 1 ka 
1>apetizo ana a*a e hapeti2oia mii 

«a īalailakmaiaia.£hik»iioia 
maoa» I mai la leeu la laaa^ £ ina 
lo«io oloa I ko ko klaha a^a e hia 
al, »e bapetisa>ki nohoi olna i ka 
hapetl»> aaa a*a e hap«tin>ht mal 
ai? 

40 Aka, o lea noho ma ko*a lima 
akaa, a me ko^a llmahema, aole o 
ka'a ia e iiaawi akuiai ; ako, no loi 
poe ia i hoomakaakaoiaH ia mea. 

41 A lohe ae la ka ami, hoomaka 
iho la lakoa e akiaki ia lakoho, a 
me loane. 

4S Kahea mai la leaa ht lakoa, i 
mai la, Ua ike no oakon, o ka poe 
i hoaU^ malanaa ko n* aiaa e, oa iMoikieleie malaiia o>'tek«a; a^k na 
kanalea nai hoi, aa hoolimiianl laa» 
lanaolakou. r 

4» Alm,'iiMil Hiea pel« fanMoa o 
onlooa; a o kamea makmneke. v 
Ui0 I pookela Iwaeoa o ookoa, e 
lilo ia 1 kaawa na oukoo. < 

44 A o ka loea e loakemake ialii 
ia maiana o oalEoa, e lilo ia I kao^ 
wa na na mea a pan. 

45: Noi ka mea, o ko Keiki a ke 
kaoaka^ aeOe ht i hei» mal oo ka 
lioo kauiea ia moli, aka, ao ka hoo* 
leaawa aku, a e liaawi i kona- oia 1 
koma hoolaiio'na mea he «mi loa. 

40 ^ A hliBl inal la^Ukoa i Ieri« 
ko; ailEoliiiDoakeleana,iind ie^ 
riko ako, me kana man haamana, 
a me na kanak» ke nol loai, e i1oIm> 
ana ma kipaalanai^ ka maiupo, o 
Batimea, ke keikl a llmea, e no« 
noiaoa. 

4? A lohe ae la ia i ko leea h^ 
aoa ae, hoomaka ia <e kahea ne, i 
ae la, £ ieau e, e ke Keiki a Davi> 
da, eaioha mal oe ia^ 

46 Nui ioa na wea i papa aloa ik 
ia, Hamaa: aka^ hē nui loa'eku 
kona ]Baheatana*ka. S ke Ke&l a 
l^vida, e aloha mai- oe ia*a« 

49 Ku malie iho lao leaa^kono' 
ha mai hi e kaheaia*!^ ia. Kahea 
aka ia lakou i ua kanaka malnpo 
nei, i aknia ia ia, £ hoolana oe, a 
e ku ae ilnna^ ko kalM» mai nei 
kela ia oe. 

ōOHiaalele 4holafiEi i kona aaha, 
ku ae la iluna, a hele mai- io le^ 
auia. 

51 (Meloaka laleaa^ i adra hi iaia, 
Heaha koo maieemake e hana aka 
ai aa noa ? I mai la aa makapo 
■eft la iai, £< ka Haka e, i kaakaa 
ko*a ma« «naka» 

52 I akn la lean ia ia, O hele, na 
eia oe,- i koa manaoio^ ' lAiea ko- 
ke ae la iaiaka ike, a kahai aka Ia 
ialeeu, • ma ke> alaloa. 

MOKUNA XI. 

Ke komo lanakila ana o IeBU Hoko o Iernaar 
leina. 11 Kalaau liku. lA Hookokeia U 
poe kuai inawaho o kaluakini. 20 Ao mai 
la Ie«a i ka pule. 27 PUipu ka poe kakaa> 
Alelo la leaa. 

AKOKOKE mai la lakoa I Iera- 
ealema, na hlki i Betepafire, a 
me £etaiiia ma ka maana o Oiive- KftlaMifiktt. KMmoo. KiialtiwiEBUnildaL ta, hooana mai isift 1 na Uaiaman» 
ana elua, 

2 I mai la ia laiia, EMe olna i 
kelA kDlaibakaiilialeiDamuftO olua; 
a l ko oloa komoaiw iloko, e loaa 
koke no ia olna kekahi lioki: keiki, 
VA nakiiiakiia^ aolo i nohoia t ke 
kaaaka; e kala ae oliia, « e alakai 
maL 

3 A i oleloraaikelBakiiaoloa,No 
keahaoluaehana'iikeiamiaa? £ 
ekilo aka olna, Ho lea Haka keie e 
pono ai; e e hooanakokamal leo' 
la ia ia maanei. 

4 Heie aku la lana* a loaa: iho la 
ia laoa ka hokk keilu^ na. nal^naki- 
ia ma ka ipnlEa mawaho^ ma- na 
hninaalanaL Kakuke hi lana la ia. 

5 Oielo mai la kekalii o lakoa e 
ki» aaa malaiia ia laua, Ne ke aha 
olna i kahi'i i ka hoki k<nki ? 

6 1 aka la lana ia lakoo, e like hm 
lea leaa kaaoha ana mai; a kau 
mai la lakon ia hina. 

7 Ahikai mal Uhiaa Inahokikei* 
ki la io leeo la, liohola ae ia. lokoa 
i ke lalEoa kape mahina ona, a no- 
ho no o lean ilnna ihoooa;. * • 

.8 Nnima mea i haliilii ae i ko Ja- 
lu»u kapa. ma ke aiamii;: a o *keka- 
hi poe e hoi, ooki ae ia lakon i na 
lala laaa, ia haliiiU iho la ma ke 
alanuL 

9 Hookani akn la j£a ipoe i hele 
mamua^ a me . lakon e hahai aoa 
mahope, i aku la, Hoaana; nani 
.waie ka mea i hele mai maloi iooa 
o ka Haku. 

10 Pomaikai ke aamini o ko ka- 
kou kopunakme, o Davlda, e heie 
moi ana ma iea inoa o ka Haka : 
Hoaana iiuna lilo loa. 

11 A komo aku la o leau Uoko o 
lemaalema, a iloko o kainakinl, a 
nana ae la ia i na mea a pau loa; a 
ahiahi ae la, hele aku la la me kana 
poe haumana i Betania. 

12 H A ia la iho, i ko Uikou hoi 
ana ae mai Betania mal, pololi iho 
la ia. -» *- 

18 Ike akn la ia i kekahi laau 
fiku, ma kahi mamao aku, he lau 
maluna; hele ae la ia e iml i ko 
iuna o ka laan ; a hlki ae la ia ihii- 
hi, loaa ia ia he lan wale no ; no ka 
mea, aole la o ka maaawa iika. 14 Olele ae la lean, i aeia la /la» 
Aole loa eai kekahi kanaka i iea» 
hna, ma Bfiia hopeiaku ;• * lohe ao 
kana poe haaoMnia. < •« • ; 

ld H A hiki ae kk kikon I lenenL&^ 
ma; alaila^ komo ae la lean ilok^ 
oka luakinL hookuke aka la I ka 
poekiuA iileaka, a knai lile>nMi 
ilokn o kaiuaialnl, hookahnli ae4a 
i aa papao ka poe knni lK^a« m 
Bie.Banoh4»aka poe knal «oiia 
nunu. 

16 Aoleeialae uai, e lawelake- 
kahi mea, mawaeoa ae e ka inaki^ 
nL 

17 Ao mai la ia, i mal laia lakon^ 
Aake anei i fialapalaia>maL K^ka^ 
paia ko'a hale e na «Ina a pan^'he 
hale pole^ Ua hooiilo ae nei on* 
kou la i lua no na pawa. 

18Aiohe«el4 hapoei 
lo, a me ka poe kahūna nai; iml 
iho ht lakoa i meaoona e make^ni 
ia iakou ;• makau -no nae hikeii' la 
ia,no ka mea, ua mahaloJoa>BA 
kanaka a pan 1 kana oleiow 

19 A ahiahi ae hi, heie aku hi.kk 
iwaho ō ke knlaoalianhale. . • . . 

20 H A kakahiaka ae, i ko Uikaa 
hoi ana mai, ike akn la lakou I ka 
iaau Hka, oa paa i lsa maloo, mai 
keknmaa& 

21 Hoonmoao iho la o Betero^l 
ae la ia ia, S ka. Uakn^ e nana, aia 
ka iaau > fika aai hoioo ai, ua «la^ 
loo loa. 

23 Oiehi mal la le^a ^hi lakiAk, I 
mai la, E manaele aku oakoa 1 ke 
Akua. 

23 No ka mea, he oiiUo ka*a oleiē 
aka nei ia oukou, O ka meaeoMo 
mai i keia mauna, £ hoonee ak(ny<a' 
e lele i ke koL ooie hol » kanaliia 
kona naau, aka» oa^manaoio no^ e 
hanaia lteia mau aaea «na e ol«do 
ai ; e loaa io no ia la ka mea ana e 
oleloal. • »« 

24 No ia mea la, ke^Ielo aka nei 
an ia onkon, O na mea a paa a oo^ 
kou e uoi akn al makaoukon pale 
ana, e manaoio oukou i ka loaa 
ana, alaihi e loaa io aku no ia oo- 
kou ia 

25 A i ko onkoa' kn ana e pule, 
ina e hoomauhala ana oukou i ke- 
kahi, e kala aku oukoa la la,tkala S««flaldiiiQeii0 McnroNAzn. kmm»iMwntauu mai fti iioi ko oakon M«kii» iloko 
o kft lani 1 ieo onkou hewa. 

HH ioM^ aole ^ankou e kaia akn, «»- 
le DO hoi e luila mai ko oukou 3tfar 
kna Uoko o k» lani, i ko ookon 
kewa. 

87 1[ Hele boa mai la lakou i lo- 
maalema ; a i koua kele ana iloko 
o ka. luakliil* bel6 mai 1» io. iia la 
Im f)oe kali«na »uL,.a me ki^ |Me 
kakanoleio, a me ka wm loiiaiGar 
hik(x 

3tl 1 mai la ia 1% Heakakon pono 
e kaoa'i I keia man 'mea 1 Nawai 
la hoi oe 1 haawi mai ia pono e lia- 
naiaamaameala? 

jad Olelo akn la lean ia lakoo, i 
aku la, £ ninau akn ao iioi au ia 
onkoa i kelmhi mea; e hai mai 
oukou ia'u^ alaila, hai aku au ia 
mikMi i lBD*a pono e hanal i keia 
ihaa mea. 

aD*No . ka'lani aoei ka hapelleo aoa 
a-IoMiet No kaaaka aoei? fi liai 
mai hoi ia^i 

81 Knkaknkaiholalakonialakoa 
ilio no, i ae la, A i olelo akn paha 
kakou, No ka lani mai» alaiia, e ni- 
naamai. no ola ia kakou, No ke 
aba I»lioi onkoui oianaoio ole aku 
i^iai»? 

82 Aka, 1 olelo paha nanei ka* 
koa, No ieAuaka; makau no hoi 
lakoa i ioinaka, no ka. mea, ua 
manao nui na kanaka» he kanla io 
o loane. 

83 Olelo mai 2a iakoa ia leeu, i 
mai Im Aole makon ike. AlaiU, 
oleio aku la leau ia lakou, i aku ia^ 
A«te no lioi au e hai aku ia oukou 
i ka*a pono e hanal i keia maa MOKUNA Xn. 

Ki 4)UIon«i>e no ka malsw«iM. -19 Vo 1» «.«- 
hmu, 18 PiUpn hou m 6iulnkaio. 41 K» 
v«huie huae. 

ALAILA, hoomaka oia e olelo 
J\. mai ia iakou ma na olirlonanei 
Kanu iho la kekahi kanaka i ka 
malawaina, a hana iho la ia i ka i)a 
a puhl) A koiii ilalo i kahi e kaoml 
al i ka waioa, kukuln ibo la i k» 
halo kiai, haawl ae la i na hoaaina, 
a h«|le aku la i ka aina e. 

2Āika.vfA pouo, hoouna mai la 

ia 1 ke kauwa 1 na hoaaina^ 1 loa^ 

5 aka U ia kft hoa^o knmolawaiiia, 
no ka poe hoaaina. 
8 Uopn iho la lakon la ia, knikai 
aku la, a hoihoi oele ako la i» ia. ■ 

4 Hoomia hon mai la ia io iakoa 
la i kekahi kauwa hon; a haiiaka 
akn la lakon ia ia, a «ha kooa poo, 
a holhoi aka lakon ia ia me ka hoi- 
na 

5 Hooana hoa mai la ia 1 kekahl 
mea lioa ; a pepehi aku ia lakou ia 
ia a make ; a o^na mea e ae he nul 
loa« kaikni no i kekahi, a pepehi i 
kekahL 

6 He keUdkane hookahi kaoo, o 
kima panaheie, oia kana 1 hoouna 
hope mai ai ia lakon^ 1 mai la, JB 
makalo mai paha lakon i kau ke^ 
kikaoe. 

7 1 ae la kelapoehoaalmalalakoa 
iho no, £ia no ka kooilina; iua ka» 
kon e pepehi ia ia, alaiia, e liio mai 
ka waiwai no kakoa. 

8 Hopn iho la lakon ia la, pepehl 
alLU la; a hoolei aku hoi, mailoko 
akn o ka maiawoioa, 

9 No ia mea, pebea la naaei • ha* 
na mai ai ka haku o ia mal^waina? 
£ «heie mai no ia a e kiku ibo ia 
poe hoaaioa^ a e haa.wi aku 1 ka 
malawaina no hai» 

10 Aole aii<d oukon i heluheln i 
keia palapala, O ka pohaku i haap 
leleia e ka poe hana hale, ua liio ia 
i pohaka knmn no ke kihi : 

•11 O ka hana keia a Iehova, he 
mea malialo ia 1 ko kakoa mau 
maka. 

12 Imi iho la lakoa e hopa ia ia, 
a makau aa la lakoa i kauaka; no 
ka mea, ua ike lakou, ua olelo oia 
i keia olelonane no lakou : a haa- 
lele lakoa ia ia^ a hele ako. 

13 ^ Hooaaa mai la lakon i ke- 
kahi o ka poe PaiiAaio, a me ko 
Herode poe io na la e hoohihia ai 
iaiamakaolelo. 

14 A hiki mai la lakon,,olelo mai 
la lakou ia ia, £ ke kamu e, ua ike 
makon he pono oe, aole oe i m«- 
kaa 1 kekahi ; aole hoi oe i nana 1; 
ko wabo o ke kanaka, aka, ke hoir 
ke pono mai nei oe i ka aoao o ko; 
Akua, ma ka olaio : He mea pona 
anei, ke haawi akn i ka walwai aur 
haunaKaiaaia? Aoleanel? 

6^ Olelo ia« aa Pari8aio llAHeKI). a me na H6r5dfiiiii2. . 15 B lMcwl>&iiei':ifaalio«^ Ae^ 
paha makoa e taaawi «ka? ilct 
aku la ia i ko lakoa hookamaiiiana, 
i akU'laola la lakM, Mo ke alia la 
ookoa c lioao mai oei ia*a? E 
law« mal ookoa- i kuluiki deiiari 
io^u nei i ike aa. 

16 A l««ra mal lalakoo. Alaila 
ninau aku oia ia lakoa, Nowai ke4a 
kii, a me lEa {laliKnla? I mai la 
lakou ia ia, No KaiMm. 

17 Oleio aku la leaa, i akn 4aia 
lakou, £ imawi aka 4 ka Kaiaamia 
Kai8ara, a i ka ke Akua hoi i ke 
Akoa. Pllii)attiolalftk«aia'ia.>' 

18 1f Alaila, hele aku ia io na la, 
īHi 8adal(alo ka pOe i «^lo, Aole e 
ala-hoa'mai; niuaa aka la li&oa ia 
ia, i aku la, 

■ 19 £ ke kamn, ua {Nilapala mai q 
Mosela.' makoa, Ina 1 mnke ke kai* 
kaoana o kttkahi kaniika, a koe'ka 
-wahine ana, aole hoi ana keikl, ha 
ke kaikalna no e mare la wahine, i 
loaa ke keiki nakona kaikuaana. 

20 ELika no na keHEl lame : a ma- 
re aka ki ka hia)K>ikawaniine,'>a 
UMke ia, aole atia keikt - 

21 Maire ae la kakail£aifia ia ia, a 
aake^ia, aole no hoi ana keiki; a 
pela no ka muli aku. * 

22 A mare ae la «0 hoi ka poe 
eh&a a paa la ia, aole hoi a lakon 
k«iki ; a mahope iho, make aku la 
no hoi ka wahioe. 

23 Nolaila, i ke ala hou anā mai, 
a ala hoa iakoa, eawai la uanei o 
lakou ua wahinii la? No ka mea, 
moe aku ao iakea ehiku ia ia. 

24 Oielo mai Iefto, 1 mai la ia la- 
kon, Aole anei oukou % lalan, no ko 
onkon ike ole ana i ka paiapala lie> 
molele, a rae ka maoa o ke Akaat 

26 No ka m«a, i ka wa e «ia hou 
mai ai lakoa, maiwaena mai o ka 
poe make, aol6 inkou e ma!re, aole 
hoi e hoopalauia ; aka^ e liku ana 
lakon, me na aaehk iloko o ka lanl 

26 A no ke ala hou ana o ka poe 
make, aole aoei oakon i helnhelu 
iloko o ka palopala a Mt)6e, i ka 
mea a ke Akoa i olelo mai ai ia ia, 
maloko o ka laau, i mai, Owau 00 
ke Akaa o Aberahama, a o»ke Akua 
o laaalea, a o ko Akua o lakoha? 

27 Aole ola ke Akua o ka poe iba- 

m ke, «fe% ke AlnM ue la o ka poe 
oia; nola'mea, ua lalaao<ukoii.' - 
m f Helo' mai la keknhl o lak pfo^ 
kakauol«lo,*a lohoi kalako» ka- 
mallio aioa, e Ike ia i ka p<^no^o ka 
leeu oielo ana, alaiia, ninaa idEti la 
oia la ia^ Heaha la ke kailaWaf imi 
o na kanawal a pafi f 
-29Inaila leKo iala,Ela'ko ka- 
nawai loal o na kanawal a pao, E 
hoolohe mai, eka leemela, olehō- 
-¥0, o ko kakou Akua, o ka Hakn 
hookahinola: 

90 £ aloha oe ia IefaoYa i k«ii 
Akua, me koa iMaa a- pao; a mo 
kou uhane a paa, a me kou maoao 
a pao, a me kou Aiaika a pau'; oia 
ke kanawal 1 oL 

81 A oa Iik.e no hol ka lua t&e*la,' 
E aloha oe i kou hoalauna me koa 
oloha iaoe iho. Aole 'kahawi^e 
ae i oi mamua o keia mau kanawal 
• 93 ī akti 'la'ua kaknoolelo la'ia la, 
MaiMai, e ke K«rati, na oMo' iM 
oe i ka mea oiaio ; no ka mea, h&O" 
kahi wale no Akoa, aole e ae, ola 
wale no. > 

38 A o ke aloha ako iaik me ka 
naāu a pau, ame ka manaoa pan, 
a me ka uhine a pan; a 'me l^ 
ikaika a pau« a o ke aloha aku I ka 
hoalanna, e llke me kona aloha ia 
ia ilK>, ua ol fio kela m«a mea ma- 
nHia o na mohoikuni, ame na mea 
mohai a pau loa. - 

S4 Ike mai la leau^ ua pono kana 
oielo ana mal, alaUai, 1 mal la oia 
ia ia,-AoIe oe I mamao ae i ke'au- 
puni o ke Akua. Mal ia Wa iho, 
aohe kanaka i aa e ninanlnaO h[bn 
akuiaia. - ^ 

35 U Olelo mai la leau, i mal-'HP) 
ma kana ao ana iloko>o ka laakinl, 
No ke aha la i olelo mai ai ka po^ 
kakauoleio, He keiki na Davida ka 
Meaiai» 

S6 No ka meo, olelo mai ia o I>ar 
-vida maka Uhane Hemolele, Oleio 
mal la 0"iehova i ko'u Huku, B 
ooho mai oe ma ko*n limfa akao, a 
hoolilo aku >a4 an i ko«'enemi \ 
keehana wawaenou. 

37 A ina kopa aku o I>avida ia la 
1 Haka, Pehea la hoi ola he kelkl 
nana ? A lohe ae ia na makaaina- 
oa ia ia me ka olioU. %» iqaw«liiia'.iia^ MOKUNA Xin. akalMkinīi .38 K I mal IaoI» i» lakōu ma k» 
na Ao aoa, E ao oakou no ka ka 
poe kakauolelo ; ko makeiualūe nei 
(akoae buJe uio l&e kapa. loilii,* 
iae.ke^alobaia.iaai ma ka^ knai, , 
.8^ A me na noko kaoolMiao iloko 
o na. balQbaUwai, a me na >wa|ii 
maikai ma oa akaaipa. • . « 

40 Ua pau ia lakoa ua bale o na 
wahii^ekaaemalie, akebook)ibi nei 
lakoii 1 ka pule uo ka ikeia mai. 
£ nai aku aoaoei ko lakou boobe- 
-waia. 

41 1[ Nobo ibal&Ie8u ma ke alo 
t> ka waiboQaluil,a, & nana ae la. i 
kanaka e boolei aaa i ke.kala iloko 
o ka walkooakala; a nui loa ibo 
la na mea waiwal i boolel nnl mai. 

42 Hele mai la kekabi wabiDekar 
Bemake bane,booUn mai la ia 1 
eloa lepeta» a o laua pu, bookabi 
ia keneia. 

43 Alaila, kabea mai 1» i kana poe 
liaumana, 1. mai is^ ia lakou, He 
oiaio ka^u e olelo aku nei ia oar 
kou, keia wabiikekanemake hat 
se, ua oi aku kana mea i bool«i 
ibo ai, mamuao ko lakou a pau, 
ka poe i boolul ibo iloko o ka wai- 
]u>nakala: 

44 No ka mea, koolel ibo lakou a 
pau, no loko o ka lakou waiwal 
nui ; aka^ oia, ma kona kuue, ua 
boolei mai ia i kooa meaapau, i 
kona meu ola a pau bol, 

MOKUNA XTir. 

H* onn o ka wawMik o kn Inakini. 21 A tne 
ka hikl ana mol o ke Keild a ke kanaka. 
S* Aole nae e ike mua ia. 

AI kona beie aua mai loko aku 
o ka laakini, olelo aku la ke- 
kabio kana poe liaumana ia ia, E 
ke kumu, e nana oe, nanlwale ke 
aBQ o-kei& mau pokaku, a me na 
bale. 

2 Olelo mai la leau, i mai ]a ia ia, 
Ka ike nei auei oe i keia mau bale 
iini^ Aole e waiboia kelulii po- 
bakn, malona ibo o kekabi pona- 
ku i ka boobiok)i ole ia^ 
•3 I koua »obo ana iluna o ka 
mauna OUveta, ma ka kuliaoalo o 
ka Inakinl, nlnau malu akn la o 
Fet9ro, a mo Iakobo, a me loane, 
a me Anederea ia ia; 

4 E bai mai oe ia makoa i ka wa biea e bikl mai al keia nau mea^ a 
beaba la ka ouU o ka bUu ana inai 
o ia niau mea? 

5 Olelo mai la lean ia lakoa, i 
mai 1% i kana ol«lo ana, K ao ou- 
koa e malama o alakai bewa ia 
oukou. 

6. No ka mea, be nui na mea e 
bele mai ana ma ko^u inoa, roe ka 
olelo nmi, Owan no io, a e alakai 
be wa ia na mea be nui loa. 

7 A i lobe onkou i ke kana, a me 
ka iono o ke kaua, mai bcipobopo 
onkou; no ka mea, e biki io mai 
no ia mau mea a pau, aole nae ia 
kabope. 

8 E ku e auanei kekakl aina i ke» 
kabi aina, a o kekabi aopuni boi i 
kekabi aupuni ; a e biki mai auar 
nei na olai, m^ kauwabi, a me na 
wi, a me na kipikipi Aka, o ka • 
makamua wale no ia o na popili- 
kia. 

9 1f £ ao nae oe^ou ia ookon ibov 
no ka mea, e kaawiia'ku no oukoa 
ika poe kookolokolo, a e bubau 
mai lakou ia onkoa iloko o na bi^ 
lebalawai ; a no'u nei e booknia*i 
oukou imua o na kiaaina, a ue na 
Mii, i mea e hoik» aku ai uo lakoo.^ 

10 E pono nae, k^ bai e ia'ku mar 
maa ka euanelio, ma na aina a pan. 

11 Aia alakai lakoa ia oukou, ^ 
haawi aku, mai manao mua oukou 
i ka mea a oukon e olelo aku ai, 
mai noonoo e; aka, o tca mea e 
kaawiia na ookou ia wa, oia ka oa- 
kou mea e olelo aku ai ; no ka mea, 
aole na oukou ka oidk>, na ka Uba- 
ne Hemolele no. 

12 A e baawi aku ana ke kaikua- 
ana i ke kaikainae make, a me ka 
makoakane no boi i ke keiki ; a e 
kn e mai no boi na keiki i na ma- 
kna, a e haawlaku la lakon e make. 

13 No ko'u inoa e inainaia'i ou- 
kou e na kanaka a pau ; aka, o ka 
mea o hoomanawanui a blki i ka 
īiopeoa, e ola la. 

14 11 A iko aka oakou i ka mea 
baum!a e booneoneo ana, l oleloia 
mai ai e Daniela, e kc kaula, e ku 
ana i kabi pooo ole, (O ka mea be- 
lubelu,'e boomaopopo oia^ alaila, 
o ka poe e nolio aoa ma ludea, o 
holo lakoa i kuahiwi. Būadboiirai«iIefl^ UAB|EKO. SjkponiIftoie«t^ X5 Ao Jsa mea.iaahUM o ka hale, 
mai ibo mai ia itoko o ka hale, aoU 
hoi e komo e lawe i kekalii mea, 
mai ioko ae o kona haie. 

16 A o ka mea ma kA waeoa, mai 
boi lioa mai iae lawe i kooa kapa. 

17 Auwe boi i ka poe wahine iMr 
pai, a me ka poo haiui waiu aiia ia 
mau la! 

18 A e pule aku oakoa» i ole ma 
ka hooilo ko ookou auhee ana. 

IV No ka mea, e nui auaoel ka 
popillkia o ua mau la ia, aole me- 
neia mai kinohi mai o ka hooua a 
ke Akoa i hana^i a hiki loa mai 
nei i keia wa, aole no hoi mahope 
aku. 

20 A i hoopoko)o ole ka Haku ia 
mau la, aole loa e ola keluihi ka- 
naka; aka, no kA poe i waeia, e 
• boop9fcoleia^e ua mau la la. 

21. A i kela wa, ina oieio mai ke- 
"kahl kanaka, jBia ka Meaia maa- 
nei^ aia hoi mao, mai manaoio ou- 
kouia. 

22 No l(a mea, e kn mai auanei 
iiuna aa Meaia wahahee, a rao na 
kauia wahahee, a e hoike mai i na 
hoaiiona» a me na hana mana, ioa 
bo Jnea hiki, e hoohihia lakou i 
ka poe i waeia. 

23 £ ao- hoi oukou ; aia, ua hoike 
aku no wan ia oukou i na mea a 
pau loa. 

24 H A pau ka pilikia ana o ia 
man la, alaiia, e pouli loa no ka la, 
aole.hoi haawi mai luk maīiina i 
kooa malamalama; 

25 £ liaul^ itK> no hoi na hokn o 
ka lani, a e haalnlu no na mea ma- 
aa o ka laoi, 

26 UaUa ]x)kou e ike ai i ke Keikl 
a ke kanalLa e hele mai apa ma na 
ao me ka mana nui, a me loi nanl 

27 AiiHla ia e hoonna aku ai i na 
anela ana, a e akoakoa mai i kana 
poe i waeia, mai na kukulu eha 
mai, a mai kela pa o ka honua, » 
mai kela pa o ka lani wo\. 

28 £ ao hoi oukou i ka nane o ka 
laan flku : i ka wa e opiopio ai ko« 
na lala, a e hoomaka ana oa lan, 
alaila onkou e ike ai, ua kokoke 
mai ke kau : 

29 Pela no hol oukou, a ike .ou- 
kou e hanaia mai aua ke^ mau 

68 mea 1% ih^Ia ,vOukou e ike ^i* va 
kokoke mai no, aia ma ka ipnka. 
90 He oiaio ka'u e olelo aku. nel 
ia oukou, aole e pan keia haoaoii^ 
a hana e la mai no keia mau mea 
a pan mamna. 

81 E lilo no ka lani a me ka Iio»- 
nu»; aka, o ka^ii mau olelo, aoie 
loA ia e lilo, 

82 % Ak% o kolaila la, • me ^o^ 
laila bora, aole loa kekahl kanak^^ 
i ike, Aoie.no hoi ka poe anela iltif- 
na o ka laoi, aole no hol ke Keiki, 
o ka Makua wale bo. 

83 £ ao ookou, o makaala, 4 p 

rule ; no ka mea, aole oukou'i Ike 
kela wa. 

84 £ Uke auaaei ia me ke kanaka 
e h^ ana 1 kalii loiM, haalele la i 
kona hale, kaooha ae la i leana poe 
kauwa, a hpawl 1 kela, a i kew i 
kana hana, a kanoha mai 1 ke kiai- 
pnka, e makaala» 

85 £makaaUi no hol ouleon; np 
ka mea, aole onkou i ike I kawa e 
hiki mal ai o ka haku mea hale, i 
ke ahiahi paha, i ke aumoe paha, a 
i ke kani ana o ka moa, a i ke ka- 
kahiaka; 

36 O hlki e mai ia, a looa mai ou- 
kou e hiamoe ana» 

87 O ka^u e olelo aku nei la ou- 
kou, oia no ka'u e olelo akn nel i 
na mea a pau loa, £ makaala. 

MOKCrNA XIV. 

£• ponlU o I^. 1/ K* «h«kios «im. SS 

kaīds. Si Haolu>lokoki». 06 KoTeb&o 
hoole ana la itt. 

AHALA ae la na la elua, altt!Ia 
ka ahaaioa o ka moliaoia, a me 
ka borena hu ole ; imi iho la ka 
poe kahona noi a me ka poe k^ 
kauolelo e hopu ia ia me Ka mm- 
lea, a e pepehL 

2 I ae la lakou, Aole 1 ka la 9lbt- 
aina, o haunaele auanei na kan&leiL 

8 K A aia ia i Betania, iloko o ka 
hale o ^imona ka lepero, e moe 
ana e ai ilaila, hele mai la kekahi 
wahine rae ka ipu alabata, he mea 
poni koloko, he aila ala, he mea 
knmukoai oui ; a wehe ia i ka ipn, 
a ninini iho la ia iluna iho o j£ona 
poo. 

4 Huha ae la kekahi poe iloko o ^iī a^aahia ana MOKŪl^A ytīY. •me ktCD& hanmaoa* lakōH \h6, i āe ĪH, Ko ke atia la 1 
)iQODQaunaunaiaH keia alla? 

5 lua paha i kuaiia^kn ia, ekola 
haAeii denari a kea akn paha 1 
loaa mai, t mea haawl akn nx> lsA 
poe ilihune. , phnmu iho la inkoa 
luawa^inela.' 

'16"I mai la Īe8a, Uokl, bo ke aha 
oukou e hoino aku nei 14 ia ? He 
mēa maikai kana 1 bana m>ai nei 
■ia*a. 

7 Ua ipftti loa kti poe ilihane md 
oiikou, a e kiki ao k oukod ke ha- 
3a maikai akn ia hikoo i na mana- 
'wh a pād a oukoa e makemake al ; 
aka; owan, aole aa e maa loa ana 
me oukou. 

" 8 O ka naea hlki'ia ia nel, aa liana 
io mal ia : a aa hele inna mai e po^ 
ni i ko^a kino, nō ko*a kanuia. 

He oiaio ka*a e olelo akn nei ia 
oukou, Ma na wahi a paa !oa ma 
ke ao nei e haiia^ka ai keia enane- 
lio, ^ hal pu ia'ku tao hoi loi mea 
ana i hana n^ai ai, i mea e hooma- 
naoia'i oia. 

10 t Ilaila ka hele ana o Ia(ta 
l8e]£ariotaf kekahi o lea potf ami- 
kumamalua, i ka poe kahuna nui, 
e kamakaia ia ia nalakoo. 

11 A lohe ae la lakoa, oHoli iho 
la, i^ ae mai la lakoa i ka haawi ia 
ialkala. Imi iho la ia i kahi e hi- 
ki pouo ai ke kumakaia ia ia. 

12 1[ A i ka la mua o ka ahaaina 
l)ereBa ha ole, i ka wa e ]saloa'i i 
kan!loliaola,a'inaii aka lakanapoe 
hanmana ia ia, Auhea' la kaa wahi 
makemake e hele ai makou e hoo- 

/makaukau, 1 ft! oe i ka moliaola? 
13,. A hoouna ae la ia i na hanmar 
iia an^ elna, i ae la ia laua, £ hele 
aku oloa i ke kulanakauhale, alaila 
'olua e halawai ai me kekahi kana- 
ka e hali ana 1 ke kiaha wai, e ha- 
hai aku olua ia la. 

14 A i kana wahi e komo aku ai, 
e olelo olua i ka mea hale, £, ke 
oI<do mai nei ke Kumn, Auhea ia 
ke keena hookipa, kahl e ai pn ai 
an i ka moliaola me ka*n poe hau- 
mana? 

15 A e hoike mai no kela ia olua 
' i kekahi keena nui maluna, ua ma- 

kaokau koloko; malaila olua e 
hoomakaukau aX no kakoa. 10 Hele akh 1» na hai^nmim, n hi- 
ki akn la i ke knlanakaahale, loea 
ia laiua e I&e me kana tBf«a i olel* 
mai ai ia laua: a faoomiduiukaa 
laua i ka moliaoia 

17 A i ke ahiahi hele mai la ia me 
ka poe amikamamalna: 

18 A i ko lakoa moe ana i ka aha- 
aina, olelo mai la leen, He oiaio 
ka*o e olelo aku nei ia ookou, £ 
kumakaiaia auaoei aa e kekahi o 
ohkou, o ka mea e a! pa ana me 
aa. 

19 Kaumaha iho la Inkou, a olelo 
pakahi akala ia ia, Owaa anei? a 
o kekaM, Owaa anei? 

20 01ttlo mai la ^ i mai kr ia la- 
kou. O kekahl o ka poe amikuma^ 
malaa e miki pu ana kona liuia me 
aa i ke pa, oia BO ia. 

21 Ke hele aka nēi no ke Keiki a 
ke kanaka, e like me lea mea i pa- 
iapalaia'mai ai nona; aka, aawe ke 
kanaka nana e kamaKaia i ke Kei- 
ki a ke kanaka ! e aho no ia ina 
aole 1 hanania mai ia. 

22 ir A i ka lakou ai a^ ialaa aie 
la leea i ka berena, hoalohaloha 
aka la, wawahi ibb ia, a haawi mlu 
la ia lakou, i mai la, B lawē, e id; 
o ko'u kino keia. 

23 Alaiil ji, lalau iho la ia i ke kia- 
ha a hoalohaloha Aa ia, alaila, 
haawi mai la ia lakou ; a inu iho 
la lakou a paa i ko loko. 

24 I mai la oia ia hkkoa, O ko*a 
koko keia no ke kanoha hoa, aa 
hookaheia no na kanaka he nai loa. 

25 He oialo ka^ e hai aka uei ia 
oukou, aole au e inn hou aka i ko 
ka hoa o ke kumu waina, a hiki 
aka i iea la e ina al an i ka mea hou 
iioko o ke anpnni o ke Akna. 

28 l^meni ae la lakon, aJaiIa hele 
aku la Iwaho ma ka mauna o Oli- 
vetā. 

27 ī m6\ la le^n ia lakon, i neia 
po e' hihia auanei oukou a pau 
no*a ; no ka mea, na palapalaia, E 
pepehi ana au'i ke kahuhipa, a e 
puehu v^ale akn no na hipa. 

28 Aka, mahope iho^ o ko*a ala hou 
ana mai, e hele akn aa mamua o 
oukou i Oalilaia. 

29 I aka la o Petero ia ia, Ina e 
hihia lakoa a pan, aoto loa owao. HUanoe lia hAiiniAna. HAHEHO. Ennukkaiaiā o iīMk 80 ī mB.lt ^ iMn \k iit, H<t oiflto 
ka^u e hai akn nel ia oe; i ieeia la; 
a i leeia |K) no, aole e liiki ke kani 
ana o ka moa kuaiua, ekolu ou 
hoole e unu mai ia*u. 
-'31 Alaila, oldlo ikailea aku lā o 
Petero, Aole loa wau e hoole aktt 
ia oe, lee make pu au me oe ; ā pe^ 
la lakon a pau' i olelo alnt ai. 

8:^ Alaila, hele raal la lakou i 1»^ 
hl i kapaia o Getesemane ; ' i mat 
la ia i kana poe lianmana, E noho 
oukou maanei, i kuu wa e pule 
ana. . ' ■ 

88 A kai «kn la oia ia Petero, a 
me Iakobo, tL me loane, ilaila ka 
hoomaka ana o leona kaumaiia a 
me l£a IuuIuh io& • 

84 I.mai laoi&ialakou, Ua kflni> 
maha loa kuu nhane^ me he mea 
makela. B kali onkon maaneii a 
e makaala no hoi. • 

85 Heleiki akn la ia ahina ihe 
la' ma ]ta lepe, a pule akula, ina e 
hiki'ia mea^ e laWeia^iEu la hora. 

36 I aku la Ui, £ Aha, e ka Mea- 
kua, na' hild na mea a pan loa la 
oe, e lawe aku oe i keia kiaha 6^ti; 
aka hoi, aole'o ko^a makemakee 
hanala, ala o kdu. 

87 Hoi mai la ia, loaaE iho lalakoa 
ia ia e hiamoe ada; i mai la oia ia 
Petero, E 8imona, ke hiamoe nei 
anei oe ? Aol6anei e hiki ia oe ke 
makaala i hookahi hora? 
■ 88 B -makaala onkon, e pide, o 
hoowalewaleia mai onkon. Ua 
toakemake no ka naau, aka, o ke 
kino, na naWaliwali ia. 

89 Hele hou aku la ia, a pnle aka 
hi, raa ia olelo hookahi ana no. 

40 A hoi mai la ia, loaa hoa no 
lakou e hiamoe ana!^ (no ka mea, 
tia malo^Ioe ko lakou maka;) aole 
nae lakou i ike i ka mea e olelo 
aku ai ia ia. 

41 Hele hou mai la oi& ia lakon, 
o ke koln iao kona hele aoa mai, i 
mai la ia lakou, £ hiainoe aku ou- 
kou, c hoomaha. Ua pau, ua hiki 
mni nei ka hom; aia hoi, na ku- 
makaiaia ke Keiki a ke kanaka i 
ka lima o ka poe hewa. 

42 E ala, e haele kakou ; aia hoi, 
ke kokoke mai nei ka mea nana 
wau e kamakaia. 

70 ' 48 ir I kana olelo ana, hele |t61(t) 
mai la o Inda, kekahl o ka ^e 
nmiknmnmalaa, a me ia no na ka- 
naka he nni loa, me na pahiluinai 
a nie na newa, na ka pon kahnna 
nui mai, a me ka poe kakauoi^lo; 
a me ka poe lunakahiko. * 

44 A o ka me!\ neni ia i knmaī 
kaia, na haawi ae ia i hoailona ^ 
ls(ko6, i^ ae ki, O kft mea a'n e hi>Bi 
aku ai, oia no ia, e hopu akū % ia; 
ae alaKa^-paaakm ' - ^' 

45 A hiki maT la ia, alalla Ue^e 
koke akn la ia'io na la, i aku 1«^ p 
Rabi, e Rabi; a lioni akn la ia la. • 
. 46 t Lalau akn la ko lakon lim* 
ia ia, hopn iho la. 

47 A kekahi o lakon e ktt nni 
malaila, nnuhl ae hi la i ka pahl- 
kana, hahanakn la i kekahi kauwa 
o ke kahuna nui, a oki ae la i }»xmĀ 
pejpeiao. 

48 Ol^o ihai la Ie8u, i nialU lii^ 
kou, Ua h«le mai nei anei oukon 
iwaho nei, me na paHkaua, a me 
na newa e hopu mai ia^u, rae lie 
powala? 

49 Me oukou no an 1 noho ai ilo- 
ko o ka iuakini, c ao ana aku }. kela 
ia i keia hi, aole oukon i hopn m&i 
ia'u ; aka, e hookoia mai no oiie )ū 
palapala hemolele. 

'S0 Haidele aku la kana poe hao- 
mana a pan ia ia, holo akn la. 

51 Hahai aku la kekahi kanaka 
opiopio la iii, e nahn ana i ke,kapA 
oiona mi!i ka ili, lalau \bō la 'ka poe 
koaiaia. 

5d Haalele iho la la i ke kapa 
olona, a holo kohana aku la, mai o 
lakon aku. 

53 t Alakai akn la lakon ^ JeQtt 
i ke-kahnna nui; na akoakoa |m 
mai no rae ia ka poe kahuna nv| 
a pan, a me ka poe lunakahiko, a 
me ka poe kakauolelo. 

54 Hahai mamao aku la o Petef6 
la ia, a hiki i ka hale o ke kahnn^ 
nni ; a nobo pn ia rae ka poe kaii'- 
wa, e ialana ana ia ia iho i lie 
ahi. 

o5 Imi Iho 1a ka poe kahuna nnl, 
a me ka ahalunakauawai, i mea hoī- 
ke no leau e make ai, aoie pae i 
loaa. , 

56 NoM meo, he mui no ka poe S9f|faeiriiiii «ileiii.^ MOKiJ|lA/XV. . Ko^toro hool^mk i ka like kp wo^ holke aDSW 
67 iCu ae ia ktik»bi mau mea^ihol- 

ke, waUahee ae la, i ae, 
58 Ua lohe no maua 1 kana olelo 

aoa ipai, E wawalii ana au i keia 

luaklni i hanaia e k& liiua. a i na la 

()kolu.e hana hou ua wav I kitkahi 

i hana ole ia e ka liina. 

• 69 Aolo nae i ka like ko lana hoi* 

I^ aiia<: . . 

60 Ku ae la ilana ke kahma. nul 
Iwaenakoau o lakoo, ninaa aku la 
ia leap, i aku la, Aole anei oe e ole- 
lo.mai? Hieaha ia l^ela mea aiaua 
lieiihoUu»ainou? 

61 NoUo malie iUo la ia^ aole i 
olelo mai. Ninau hou aku la ke 
kahana noi ia ia, i aku la, O oc no 
auei lea M<:»ia, ke £«iUi a ka mea i 
liooinailiaiia ? 

Ōa Oielo mai la Ie8u, Owau no 
la; a e ike va9i auanei oukoa. i 
ke Keiki a ke Imnal^a e noho ana 
ma ka lima akau o ka Mana loa, 
a e Uele. mai «oa ma na ao o ka 
hml 

Jj3 Alailahaehae ae la ike kahuna 
nui i kona kapa, i ae Ia« No ke aha 
īa liakou e m^liemake hou.ai i mea 
hoike f 

. 61 Ua lohe ae nei oukoa i kana 
oiek> hoinoaoa* Pehēa la ko ou- 
koumanaof Hoohewa mai lala- 
kaa a pau ia ia, he hewa kupono i 
)pi make. 

Q€i Kuhakuha akn la kekahi. poe 
ia ia, a ubi aku la kekahi uoe i Ilo^ 
na maka, kuikui aku la ia ia, rae 
kaiakn, £ kobo maL A kuiknl 
akn la ka poe ilamuku iaia, meko 
iakou nmapoho lima. 

i66 1t I ko retero noho ana malar 
lo» ma lea |>a* helo mai la kekah! 
kaikamahine o kA kahuoa nul 

67 A ike mai la keia ia Petero e 
ialanaanaia ia.ilK), nana a^ la oia 
ia ia, i ae la, O oe no kekalii pu ma 
]^tt no Kaisareta 

68 Hoole aka la ia, i aku la, Aole 
au i ike ia ia, aole hoi i maopopo 
ia'u ka mea au e olelo mai neL 
Alaila, hele aku la ia iwaUo ma ka 
laoai, a ooo mai la ka moa. 

69 Ike hou ae la kekahi kalkama^ 
^oe ia ia, a plelo ae la ia i ka poo e ko aua malaila,. OJa nei ao keka- 
hiolakou. ..... 

70 Hoole hou aku la ia. A ma» 
hope iho» i ae la ka poe d ku ana 
malaUa ia Peti2ro, Oiaio, o oe no 
kekahi o lakou, no ka mea, uo 
OaliUila oe, ke hoike mai aei no 
hoi kau oklo ana. 

71 AlaiU^ haiUUi iho la oia, me ka 
hoohilU, Aole aai ika ia kanaka a 
oukou e olelo mai neL 

T4 Ooo hou mai Ui ka moa. Alai- 
la, manaō iho la o Pctero ikalean 
oleio ana mai ia ia, Aole e hiki i 
ke kaoiaiiax> ka moa kiwlua, a 
ekola no ou hooleana mai ia'o. A 
i kona nooooo ana, uwe ilio ia ia. 

. MOKUNA XV. 

uk hoopiila o te»n imua o PiliiH». ft Ua hoo- 
leila nea lei kakalaioa. 27 ūa kauUa ma ke 
keainavaenaoiia«itiae. 4SlJakanui«. 

AEAKAHIAKA ae ia. kuka- 
kuluk koko iho la na kahuna 
nui, a .me na lunaiuihiko, a me na 
kakauolelo, a me ka aUalunakana- 
wai a pau, a nakinaki aku la ia le- 
8u, a kai ae la, a haawi aka ia i Pi* 
lato. 

2 Ninaa mai la o Pilaio ia ia^ O 
oe no anei ke alii o Isa.poe.Iudaio ? 
Hai aku la ia, i aku la ia ia, Oia no 
kau e olelo mal la. 

8. Hoopii aku la ^na kahuna nai 
nona, ma na mea he nui loa; aoie 
ia i olelo mai. 

A Ninaa iiou mai la o PiIato ia 
ia, i mai la, Aole anei oe e olelo iki 
mai? £ noonoo oe i ka nui loa o 
na mea a lakou e iioopii .mai nei 
nou. 

5 Aole i olelo iki mai o leau ; no- 
iaila kahaha aku la ko Pilato uaau. 

6 la ahaaina, kuu mai la ia i ke- 
kahi paahao do lakou, Lka mea a 
lakou i poi aka aL 

7 Malaila no kekahi i kapaia o 6a- 
naha, na nakioaki pu ia m» ka poe' 
1 kipikipi, ua pepeui kanaka lukoa 
me la kipikipi aoa. 

8 HooUo nui ae la na kanaka, me 
ka noiioi aku ia ia e hana mai ia 
lakou e like nie kana mamua. 

9 Olelo mai la o Pilato ia Uikon, i 
mai la, Ke makemake nei anei oa- 
koa e kuu aku au ikaalii okapoo 
Iudaio, uo oukou ? 

n 9Q*pEMC«n«wiii»<Im, mMKō. akaiUv<»]ftm 10 No ka 'inea» «a Ika 01% no ka 

buab.ua i hoopea aka al aa kahana 
nui ia ia. 

11 Hookouokonoae la na kahana 
noi i na kaoaka, i knu mai oia ia 
Baraba i)o lakoa. 

12 NinaJGLjhoa mal la o Pila^o, i 
mai hi ia lakou, Healia .kooukon 
makemake e hana aku ai au i U» 
i»<^ a oukoa i kapa aka ai, Oke 
alii o ka poe Iudaio f 

13 Hea hou aka la lakoa, £ kaoia 
oia ma kc kea. 

14 Alaila, ninaa mai lao Pilato ia 
kkou, Heaha kahe wa ana i hana^i f 
Uwauwanuiaku hfc lakoa, £ kauia 
oiamakekea. 

15 1f Makemake ao o Pilato, e 
hoolno^p i kanaka, nolaila ia i kua 
mai ai la Baraba na lakou ; alaila, 
hahau aē )a kela ia Ie8u, a liaawi 
iho ia ia e kauliaU ma ke kea» 

16 Alakai ae la ka poa koa ia ia 
i ke keena hookoloikolo ; a hou- 
lunla maihi lakou i ka poe koaa 
pau. 

17 Hoaahu iho la lakou ia. ia i ke 
kapa uia, a hili iho la i lei alii ka- 
kalaloA, a hooioi aku la ia ia» 

18 Aloha hooo^aewaewaaka la la- 
kou ia ia, Aloha oe, e Jke alU o ka 
poeIudaio! 

19 Hahau akn la lakoa i kona poo 
i ka laau, kuhakulia aku la ia la,. a 
kukuli iho la e hoomana iaia. 

iX) A pau kolakou hoomaewaewA 
aoa ia ia, alaiUi, wehe ae ia Ukoa i 
ke kapa ula« a hookomo iho la i 
]u>aa k^pa, alakai aku la lakou 'm 
ia e kau ia la ma ke kea. 

91 A koi aku la Ukou i kekahi 
8imona no Ku^enaio, e lawe i ko. 
na kea, e hele ana ia, mai ke 
kuaaina.maL, o ka makaakane hoi 
ia o Alekanedero, a me Rupo. 

22 A lawe ae la iakou ia ia l 6o* 
legotik o ke ano keia ikA hoakaka 
ana, He j¥abi iwipoo, 

33 Haawi aku la lakoa ia ia i ka 
waina ua wilL pu ia uie ka mura, 
aole nae ia i inu. 

24 A kau aku la lakou ia ia ma ke 
kea, alaila, puunaue iho la hUi^ou i 
kona kapa, me ka puu ana ma ka 
mea a kela kanaka, keia kanaka e 
hiweai 

7a d6 1 k« ieolo o4ift Uomj ko< JaiMl» 
kau ana ia ia ma ke kea. - jt 

26 £4a ktv pAlapiOa hoakakail le*- 
na hewa i kauia mataBa.« O-'&A 
AUI O KA POE lUOiKia A. 

2ft £aa pu aku la lakou me hi oW 
ke keay i'Oa f>owa elua'; o.kekaliK 
Ukm ka> aoao akao, a » l^eluihli iMh 
kaaoaohemAi i.>..a 

2^ A ko iho la«ka ka pak^iala.he*': 
moiele 1 olelo mai ai, Ua bcla'|^a& 
ia oia me ka poe teweliala. > •■ u.. 

29 A o ka p4e' e maalo ana^lM- 
laiki aei hoioo wale akn la 4aikoft iai 
ia, me ka b€M»kaBokaBoa 1 k»-ia*i^ 
koo poo, i aku la, £, i^ «u ka miea 
wawahl i ka loakinl, a i ua hc ekot» 
lo. hana hoa no, 

S0 £ hoola oe la oe iho,a. e iho 
mai oo mai Inn* mai o ke ke«. .-- -, 

31 Pela pu aku la no hoi kaj<pte- 
kahana nui a me ka poo kakanoie- 
lo, i booa»ae«a»wa aku ai, i ae ke^i 
kahi, -Hoola no oia iar:bai, aota: 
nae e h^ ia ia ke hoola iai i» ilMk ..^ 

S2G ibo mai kaMe^iai ke Jklil^ 
ka l8eraela» mai lun» mai o ko iiea^-. 
iike kakou a e manaoloaiuL >(A-i 

aa mea i kaalia pn me'ia ma ke 
kea, hoomaewaeina.po. ae'ia.iaBiBk. 
iaia. 

88 Mai ka iiora aono, a hikii ka 
hora aiwa, pouU noiea hooaK-A 
peuk . 

34 A i ka Iwa o ka hora,'kabea«& 
la leeu me ka leo »ni, iae lay£liy 
eli laina aabaketani! O lee^ aao^^ 
keia, E kuu Akua, e kau Akua^ oo 
ke aha la oe i haalele mai ai ia*u f 

85 A lohe ae la kekiUei poe o la- . 
kou e ktt ana malaila, i lbo hi, Al^"' 
ke kahea aku nei oia ia Eiia. 

86 Holo aku la kekahi, a iiooman 

1 ka hoahuakai i ka Yine^'kail ib» 
la ma^ka obe, a. haawi akn ia^iar4 
ina, 1 ae la, Alia; i ike kakoa ina ^ 

e iiele mai' o £^ e Wtth0 ia^ 37 Kahea ae la leau me ka leo a!oiyi 
a kaill aku la ke aha 

88 Naliae ae la ka paku o ka Ina-' 
kini i elua, mailuna a ilala . - . 

3() H' A o ka lunabaLeri e kQ mu 
imua o kona alo, i kona lke>«aa- 
ia ia e kahea ana pela. a me. ke 
kaiU anā o kona abO| i Mk.hi (io,. mtiIēaB, MOKiniA XVL Aikeiaelilīkinā: •^no^ o keia kanaka ke Kefld m 
ke Akiia. 

) 40(Hfi poe wahiiiA no hot kekalii 
e. aana auil ana, ma ieahi mamao 
aka, O Maria no Magedala, a me 
Maiia luinakawahineo iakaho iea 
liiiik atme loae, a me Salomek 

^ lJa> hahai no lakon mamnli 
ona» i kona wa ma Oaliiaia, a laWe» 
laMKaakalaiiaaa^ amena'Wahine 
e he. aal loa, a liele pn no lal&on 
me ia i lemaalema. 

4miA hiki ae la i ke ahiahl, no 
ka mea, o ka ia hoomalolo'ia^-o lea 
la mamoa aka o lui ia ttebati, 

4A ileie mai la o loaepa no Ari- 
malaia, lie lanaiuinawal kolkoi i% 
e lealuili anai ke anpnni o ke Akaa^ 
helē aloi ia ia io Pilato la, me ka bo- 
pohopo ole, a noi akn la i ke kino 
oiepiu 

4^ Kaliaha iho kt kn «naan oPUa- 
tot.tiaJEona makekolieena} alea- 
bi8aaelaia.l iuklnnalianeii, ninM 
ao iaia ia i kona make e aaa. 

45 A ike pono4a, aa ka lonahane- 
ri mal,aiaiia, iiaawi mai la ia i ke 
ldno na loaepa. 

4A A kaai iho la la i kapa elooa, 
aku^eae ]aA.\s» 1eI«o, a^wahi iho 
iloko o na kapa la, a waiho ae ia4a 
nuileka o ka haleknpanan i luUaiia 
ik>ko oika peiiaku^ a-ololeaa iho la 
1 pohaku nni ma ka pul^ o na k»' 
leieapapao lo. . : ■ 

47 A aana. ae la e Maila no Ma9e«> 
dala a me Marin ka maknwahine o 
Ioae,ikahiiwaihoia'L 

MOKUNA XVI. 

Xa]itle«aftaMarUmaikAhalekup^u. 9 
Alir iml lean, a Ikela e Maria. ]:;Ikeia e na 
meaelua. )4Ik*Uienakattin«aa|M«. 19 
jl^«U,ika^iil. 

AHALA ae ki ka Sahatl, na 
lenai o Maeiai iia Mage4ala, a 
me Maria ka maknwahlne o lako- 
hos a me 8aie«ne,' i- na» mea «la, a 
hele mai ia ialtoa e ialoa ia ia. 

di A i ke kaktihiaka nui o ka 1a 
mna o ka hei>edoma i iui pnka ana 
a ka la, heie aku ia lakou i lea hale* 
kuuapaa. 

8 Kamailio iho la kikoa ia lakon 
ikoioo, Nawai la e oiokaa ael ka 
polialun no kakon, mai ka pnka ae 
o,kā haiekapapāa ? 4 Nan«ekii ki lake«i;%eiho lana 
^okni^ e ia^kn ka pohakn ; no ka 
mea, he pohakn nni ioa ia. 

5 I ko lakon komo ana iioko o ka 
haleknpapan, ike akn ia lakou i ke^ 
luihl leauaka opiopio, e noho ana 
ma ka aoao akan, na aahnia 1 ke 
kapaioihikeokeo; amakaaihola 
lakoo. 

e Olelo Mi la (^ fai lakou, Mai 
makanonkoa: keimlnelonkoaia 
lean no Nanamla, i ka mea i luinlia 
ma ke kea : ua ala mai la, aole ola 
maanei ; e nanm oidcoa i kahi a la- 
kou I waiho af ia ia. 

7 Eheiehoioakoa,ehaiaknika- 
na poti liaamanaa me Petero, e helo 
aku ana ia mamua o oukou i 6all- 
laia ; malalla oukon e ike aku ai ia 
ia, e like me kana i olelo mai ai ia 
oukon. 

8 Hele akn lakon iwaho, a liolo 
mai iui'haleknpapan akn ; a haalu- 
in lakon me ka wellweli; aōle hite 
lakoa i htA i kekaM, no ka ii^ea, ua 
makaa lakon. 

9 1 1 ke ala ana o lean 1 kakahia- 
ka nni o lea la mua o ka hebedoraa, 
ike mua ia oia e Maila. no Ma^eda*> 
la^ mawehe ona kona kipakn ana 1 
na daimonio ehikn. 

10 Hele akn la oia, a hol akn 1a 1 
ka poe i noho pn mo ia, la lakou e 
u aaa, a e nwe ana no hoi. 

11 A iohe lakon, na ola ia, a na 
ikeia e ia, aole lakou i manaoiō mal 

l^ K A mahope iho o ia maa ihea, 
ikeia oia, me ke aoo okoa^ lO na 
meaelaa, ia laoa e hele ana i ke 
kaaaina, 

13 Hoi mal la lana, a hai mai la i 
kekahi poe, aole nae lakon i mana' 
oioi 

14 t A mahope iho, ikeia mal no 
U e ka poe uttiknm|tmakahi, ia la- 
kou e al ana, a hoohewa mai ia la- 
koa HO ku lako« manaoio oie ana, 
a no ka paakiid o ko iakoa uaau^ 
no iui mea, aoie lakou i manaoio 
akn i ka ka poe nana ia 1 ike ma- 
hope iho o koiia ala ana. 

15 I mal ia ola ia lakon, £ hele 
aka oakon 1 na aioa a |»au, e hai 
akn i iui Euanelio i na kanaka a 
pao. 

. 16 O ka meae manaoio mai, a ha- 
73, pcti8»i% e ImeMi 4M, «km o k^ 
mea muiaok» ole mai, e boohe«raiik 
oia. 

17 EienoneoaUkiipeiielieepili 
pu eka ilea poe e meiieoio mai ie*a ; 
Me ko*B iiKMi lakon e meliiki «ko 
ei i. ne liakuoeia, e e olelo ne haA 
kdBoo me ne olelo ano e. 

18 EkaikainolakonieenaheHi; 
e ina inn lakea i ka niee uake, 
aolelakonepohioiamAe; aekaa aokdDD« i ko^lakon ll«ns mHmka, 
o Ika poe mai, a e ole lekom • '.r 

1»<A ^Mi eeki kaoMoemia 
he Haka ia lakou^eleikK kLwele'lm 
le ia iiene i lee leni, e nobo ili0 ia 
makeilmeekanoke Akne,- - 

20 Heleee lekoe, eeo eko- 1» ma 
ne weki e|ien; kanepu mal le^no 
kol ke Hakn me kikoo, e kooiak» 
eae i Imolelo, me ne-<l»ne.aaii»« 
piiiaiuu Amene. • ^ KA EUAKELIO l KAKAUIA»! LUKA. MOKUNA T. 

)rokAlMm^niat>lcMin«Bapētile. 91CftlKfte 
•lu 1» Marift i ka haum «M o J«M. 

n^i » ka uwa, be nei lca poe i boeo 
jA ilEaiioopoiiOf)oneikaniooole- 
lo no namea i iiaoaia iwaeneoaM- 
k<n, . . . . 

3 £ like me ka bai an&maiiane- 
kou e kasoe ike maka« mai ke kn- 
mu mai, ka poe koeiewekana -hoi 
no ka olelo. 

- 3 Manao iho ia aa ke mea pono 
noX i iEO*a hali ikiUlea ana e m o- 
popo ia maa meae pen^mai kinohi 
mai, e pelapala hoakake kb oe, e 
Teof]ilo lea mea kaiiiana, 

4 I Hm oe i iea oiaio o- na nlaa 
mea la i aoia'ka ai oe. 

5 Y f KE an ia Ueiode ke alii o 

JL Iudea, e nobo ana keliahi 
kahima, o ZBkarla kena inoa, no ka 
papa o Abia; a o luma wahiee, no 
na leallaimahine ia a AaroDa, o £11- 
B8beta kona iooa^ 

ū Ua pono pn. laaa imna o ke 
Akoa, e.liele luila'oie ana ma na 
iianawai a me na oiliana a paa a ka 
Heko. 

7 Aobe boi a lana keiki, no ka 
mea, be pa o £lijBabeta; a he nui 
no boi ka laaa mau makahiki 

S £ia kekahi, 1 kana hanaana i ka 
eihana kahana imua o ke Akua, i 
ka manawa o kona papa, 

9 Mamnli o ka oihana mna a ko 
ieahana, o kana hanaitflia,tt.knnii 
74. ka mea ala i kona hele aiia iloka o 
kelnaklnioknHaluL •. - 1 . 
10 £ nnleenaka ■hnkannkeni^ 
mewalie, I ka taumi kaknniM*i|yi 11 Ahohi ikeia aku U ka eae1e.a 
ka Hakn, ekn ena jna kaeooōalnia 
okeknahn meaaia. j.^ 

12 A ike aka b Zakaria la ia,i|^ 
koilMhiho kkii,ekan.meiJaika 
ffMf^M| ia iiL 

la I miAlak&anele uiia, Mai m» 
kan oe, e Zekaria, aoke laea^ n& lo- 
helakaa pnle; a e haoMi ane kan 
wahme o £li8aheta i kelki kane 
iMiO, a e kapa aka Ae i kona inoko 
loene. .i : /:... 

14 A e hanoli ane boi oe ■ie>ka 
olioli, a he nni no hoi ka poe e 
hanoU i kona hanau ana. 

lo No ka mea, e nui ananeii o\t 
imoe o ka Hakn ; aole ia. e inn i 
ka waina, aole hoi i ka^ mee aini- 
ewa; e piha'no hoi k^ i ka Ub#ie 
Hemolele» mai liaopa mai o.k*ai 
makowahīne. 

16 S nni nahoi namemoe lae* 
raela Aue o hooUuii ei ma ka Hikn, 
ma ko laken Akne. ^ 

17 £ hele ana hoi ia mamae ooa, 
me ka uhane a me ka mena o Slia, 
e hoohuli i ka naau o na makna i 
ka lakon maa keiki,a i ka poe lobe 
ole mamnli o ka neenao o ka poe 
pono; e hooponopono aii kiiinikn 
makankaa no ka Haka. .. Ktt nM^ » €taberiela. MOKOKAI. Ka <Mo9k ]£]lBabetA. .!& JIInaa aku H o Zekirte 1 lu 
anela, Mahea la .wau e ike ai • ia 
oiiea'? Ko ka mea, he kanaka kahi- 
ko wa», a ke nni no hoi na niakiir 
klkio ka'n wahine. - 

19 Oleio iotki la ka mela, i mat U 
iaiia^OwAa no:o Oalkenela* kA mea 
e ku ana imua o ke Ākoa;.!» iia 
hoiMHMki» mai nei.aa e^oleloia 
oe4ia.eilAai aim.ia oe ia man mea 
eliolL 

20 A.ia hoi, e paa ana koa leo, aole 
e lliki a oe kex>lelo, a hlki i ka ta 
e koai ia maa mea,na ka mea, 
aole oe i manaolo mu i lia'a mau 
olek), e hookoia auanei ia i ko la- 
koa manawa. 

21 Kakall ae.la na kanaka ia Zat 
karia, haohao iho la i kona k^hl 
ana maloko o ka loakini. 

•2i^(iL pnka ia-ii^aho^ aolo i hiki ia 
ia ke olelo moiia lakoa ;. a ike iho 
hkiakou, «a ike oia ilc& mea ikea 
4iok» «• lea. laakioi; no.loa.mea, 
kanou oia ia lakou, a oa-paa no 
'kenaileo. 

28 £ia kekahi, i ka paa anft'e o 
na la o kana haua^hoi koke ne ia 
f«kona.li»lei ^ .< ; 

JM<A^roabope iho.o la mau la, h» 
pai iho la kana waUne, o ^ieaiiela, 
a noho mehameha M&o kk ia i na 
-iiiaiarpaelima,i iho la, 
. 2S Oia ka ka Haka i liana mai ai 
no*« uk mau iaami i manao mai: al 
eiai«e;aka i leamea a'ui hoinoia 
mai ai iwaena o kanaka. 
\26Ai i ke ono o ka mahima, aa 
hoonnaia mai o 6aberiela, mai ke 
Akpa mai, i keieahi kalanaieanhaie 
iGalllaia, o Nazareta ka inoa, 
' 27 I iLawahiae pnimaa i hoopa- 
hioiainaikekahi kanaka, o loeepa 
ka inoa, no ka ohaoa a Davida;i a o 
Muia* ka inoii o /oa wahiiie puapaa 
la. 

.{08 A* komo kaanela io na lo, i 
mal ia ia, Aloha oe,',e ka inea i 
aloha nni ia, o ka Haku pa roe oe. 
Pomaikai k>]k oe iwaena o na wa- 
hine. ' 

2» A ike aku la, hopohopo iho la 
oia i kana olelo, a nalu iho ia i ke 
ano e keia aloha ana. 

20 1 mai la ka anehi ia ia, Mai ma- 
kaa oe, e Maria;.iio k* laea» m UmoA i« oe ka ]ak«malkftila mH e 
keAkoa.' 

8i £ia hoi, e hapai ananei oe, a e 
hanau i ke keikikaoe, a e kapa iho 
oe i kona inoa, o I£SU. 

i)d £ nni auanei oia^ a e kapala 
'ka, O ke Keiki a ka Mea kiekie 
loa ; a e haawi hoi nona o lehomi 
ke Akaa i ka nohoaiU o ]>avida'o 
kona makaakaoe. 

83t £ maa leaoo hoi kona alli aoa 
maluna o ka ohana a lakoha; a o 
kona aupani aole ia e paa. 

84> AlaHa* ninau aka la o Maria i 
ka anela, Pehea la nahei ia mea? 
no ka mea, aole au ike i ke kane. 

85 Oielo mai la ka anela, i mai 1* 
ia ia, £ kau mai no ka Uhane He- 
molele maluna iho oa ; a e hooma- 
lu mai ka mana o im Mea kiekie 
loa Li oe, no ia mea la hei, e lsapaiai 
ka mei^- hemolele au e hanau ai, o 
keK«ikiake Akaa. 

86 Aia h<M^o £liaabetao konhoa- 
hanau, na bapai ac nei i ke keiki- 
kaae i kona wa iawahiae ; eia hoi 
ke ono.o ka malama o ka wahuie.i 
iia'ehena.. 

87 No ka mea, aohe mea hikiiole 
i ke Akna. 

88 I aku la o Maria. Kia hoi ker 
ieaawa wahiiie a ka ilaka; e like 
me kau olelo, pela e hanaia mai al 
Wo. AiaUa, heie akii ia ka anela 
mai.ooa iko^ 

89 lii mau la, eu ae la o Maria, a 
kele wikiwikl aku ia i ka aiaa 
mauna, i kekaiii knianakauhale o 
Iuda;. : . 

40 A komo akn ia iloko o ka halo 
o ZakarlB, a aioha aka la ia £liaar 
beta. 

41 £ia kekahi, i ka wa i iohe olo 
£lisabeta 1 ko MaiiaAloh%ie]ie iho 
ia ke.keiki iloko« o koaa opa; a 
hooplhaia o £lisabeta i ka Uiiano 
Hemoieiei 

42 A olelo mal la oia me ka leo 
naUi malia^PoinHikai loaoe iwae- 
na o na wahine, Pomaikai hoi ka 
hna o kou opu. 

48 Nohea.mai keia ia'u, 1 hele mai 
wA ka makuwahine o ko'a Haku 
io'u nei ? 

44 No ka mea, ala hoi, i ka. pae 

aha mai o koa aloha iioko o ko'u 

7S HonaiilA loane Bai>6tite. 

naii pepelao, lele koke aef ael ke 

keikl i kaolioU iloko o ko*ii opa. 

45 Pomaikai boi ka wahine i ma- 
naoio ; e hanaia no na mea i haila 
mai ia ia e ka Haku. 

46 Alalla. i aka la o Maiia, Ke 
hoonani aka nei kaa nhane 1 ka 
Bakii; 

47 HanoU no hoi ko'n nhane 1 ke 
Akna i ko*n mea e olal : 

^ No ka mea, ua nana aloha mai 
oia i ka haahaa o kana kaawa w»- 
hine. Eia hoi, ma neia hope aka 
e lia mai an e na hanaana a pan, 
He pomaileai. 

49 No ka mea, o ka Mea mana; 
na hana mai ia i na mea nani no*a. 
He hemolele hoi kona Inoa. 

60 E maa ana kona aloha i ka 
i>oe inakaa ia ia, la hanauna aka la 
hanaona akii. 

51 Ua hoike mai ola i ka mana 
ma kooa lima. Ua hoopoeho i ka 
poe i haaheo i ka manao o ko la- 
koo naao. 

52 Ua kiola Iho 1a oia I naMli Ualo 
mai lona mal o ko lakou mao no- 
hoalU; a oa hooIdekie ae hoi ola 
i ka poe haahaa. 

53 Ua hoomaona mai oia i ka po- 
loU i na mea malkal ; a oa hooko- 
ke hoi oia i ka poe waiwai me ka 
nele. 

54 Ua kokoa mal oia i kaoa hanal 
la l8eraela, me ka hoomanao 1 ke 
aloha, 

55 MamnU o kana olelo na ko 
kakon poe kopona, ia Abera- 
hama, a me kona hua a mau loa 
aka. 

56 Noho po iho la o Maria me 
£liBabeta eKola paha malama, alar 
Ua, hoi ia i kona hale. 

57 A hikl ko Eliaaheia manawa 
e haoaaai; hanaa'iho laoia I ke keikikaoe. 

58 Lohe iho la na hoa'anna, a me 
na hoahanao ona, i ko ka Haku io- 
komalkaī nul ana ta ia ; a oUoIl pa 
ae ia lakoo me la. 

59 £ia kekahi, i ka walo o ka 1a 
hele mal Ukou e okipoepoe i ke 
keiki; kapaae 1a lakoa la la ma- 
muli o ka inoa o koaa makuaka^ 
ne, o Zakaria. 

e& Oielo ako la kona maknwahl- 
76 ]:.UCA. Kein«tiea2aliSMk 

ne, 1 akn K Aole; akii,'« 1tti^ 
'kn 00 la o loaoe. ]' : 

<ll I mai la lakon la ia, Aole i)t| 
hoahaoan I k&pata*ka ma kela ftf<^ 

62 Nioaa ae la iakoo ma ke kK- 
noa ana I kona makuakane I %t^ 
iooa aoa I makemake ai e kapaia 
♦knoia. -, 

tl3 Koi ae la la 1 papa palapma,^ 
kakau iho la, i ae la, O loane kona 
Inoa. A kahaha iho la ko loko ^ 
iakon a paa. 

64 A wehe koke ia iho 1a k6tia 
waha a me kona elelo, a olelo iifka 
ia ia me ka hoolea I ke Akna. 

65 Kau mai la hoi ka makan naa^ 
looa o ka poe a pau e kokoke mat 
aoa ia lakon. Knkol ae la kalono 
o oa man mea la a pani ka aina 
mauoa o Iadea. 

66 A o ka poe a pan I loh^, iia1ti 
)bo la lakoa ma ko iakou man 
naaa, e i ana iho, Heaha la ttf||ra| 
kea»o«kclak^if Aiamei^ka 
Hma o ka Hako. 

67 A o Zakaria kona maknakana, 
na plha ia t ka Ūhane Hem'oleK, 
waaana mai la oia, i mai la, * ' 

68 E hoomalkaila ka Hakn ke) 
Akoa o ka leeniek; no ka mea, 
ua ike mai, a na hooia hol ia 1 ko- 
na poe kanaka. 

69 Ua kukula mal nel ola i mea 
mana e olal no kakou^ Uoko o kā 
hale o Davlda o kaoa kanwa; 

70 E like me kana 1 hai mal al 
ma ka waha o kana man kaula he^ 
moleie mat ke kuma mal o ke ii6 
nel : 

71 E pakele id kakon 1 ko kakon 
poe enemi, a I ka lima hol o loi 
poe a pan e inaloa mal ia kakoa';- 

72 £ hana lokomalkai ana mal i 
ko kakoa poe kapuna, a me k|r 
hoomaoao ana hoi i kana bdritia 
hemolele: ■ " 

73 I ka mea hoohiki ana i hoO* 
hlki ai no Aberabama, no ko ka* 
kon kopnna, 

74 £ haawi mai ola U^ kakon, I ka 
pakele ana i ka lima o ko kokoa 
poe eneml, e malama wiwo ole aku 
kakon la la, 

75 Me ka hemolele a me ka pemo 
imua o kona alo, i na la a paa b ko 
ola ana o kakon. ^«,]MH^a«iiaol6||iL MOi^līNA IL .]a[opleai]ift«iii^ , 7$ ^A,o o% e ke keiki nel, e kapa- 
I&^e 06, He kaula na ka mea kiekie 
^oa ; ^a ka mea^ e bele aoa oe imua 
6 ka maka o ka Haku, e lioama? 
kavium l na alanui nona; 

.77 Ē holke ana i kona poe kano: 
ka i ke.ola, ma ke kala ana ilio ī 
ko lakou mau hewa, 

78 Ho kA lokomaikal io ko ka- 
ko9 Akna.; no I^alii m^a i puka 
mal ai ka maiamalama ia kakoa 
iual luna mai. 

79 £ iipomalamalama i 1ta noe e 
ne^ho ana I lea pouli, a iloko noi o 
ka inaiu o ka make, a e alakai hoī 
i. kp luikou mau wawae ma ka 
aoao e maluhia aL 

80 A nui ae la ua keiki la» iieaika 
ae la hoi kona manao ; nia na wa- 
hi nahele no hol ia^ a hiki i l£a la o 
kona hoikeia i kA laemelim 

MOKUNA n. 

kft 4tahifn ma o ko Koma «apnnl. C O fai 
< JuWAO MiAO Icsti. 1S Ka hoai«A «n» o »1 

•neia. 25 a me 8imeona, 86 a me Ana. 41 
O ka Ie8U olelo ana i na kumn. 

EIA. kekahi mea ia mau la^ hoo- 
laliaia'e la ke kauoha a Kais9r 
ca An|$niHito, e kakauia i ka pala- 
pala ko ke aupnni a pau. 

2 1 ke aili ldaaina ana o Kurenio 
ma Suria, ka hoomai^ anā o kela 
kakan mua ana. 

^3 i*an no i ka nele i kalainla'i ika 
palapala o kela mea keia meai ko- 
na kulanakanhale iho. 

4 loeepa keluihi i pii ae, mai 
Oalilaia ae, mailolio mal. o Kiizare- 
iake knlanakauhale ahiki iludea» 

1 ko Davida kulanakauhaie i kapa- 
ia o Betelehema, rno ka mea, no ka 
hale la a me ka onana a Davida,) 

■5 I kakauia'i me Maria ka wahi^ 
1)^ 1 hoopalauia nana. e koko ana. 

jS A oiai laua malaila, hikl koni^ 
manawa e hanau ai. 

7 Hanau iiio la oia i kana maka- 
hlapo'kane; wailii iho la ia ia i ke 
kapa keiki, a hoomoe ibo la ia ia 
ma iLahi hanal hoioholona, no ka 
mea, aole wahl koawale no lakou 
maioko o ka hale hooklpa, 

8 Aia i keia alna he mau kahnhi* 
pa e noho ana i ke knla, a e kiai 
ana i ka lakou mau poe nipal ka 
po. 9 Ato hoi f Kau mai la ka, anela 
o ka Hakn io lakou la» a hoomala* 
malama mai la ka nanl o ka Haktt 
ia iakou a puni, a maiuiu loa lbo 
la lakou. 

10 A oieio mal la ka aoela la la- 
kou,, Mai mal^au oukon, no ka 
mea, ela hoi, ke hai aku nei au ia 
onkon i ka mea mailuUU e olioU nul 
ai e Hlo ana no na kanaka a pan. 

U No lia mea, i keia la i iianau 
aj,.ma ke ieulanakauhale o Duvida, 
he Ola no onkou, ola ka Heeia ki| 
Hakn. 

12 Ela hoi ka hoailona no onkon^ 
e \oaj^ auaoei ia oukou ke keiki ua 
wahiia I ke kapa keiki, e moe ana 
ma kahl hanai holoholona. 

13 A emo ole mai la ka leholehu 
ka puali o ka lani me na anela la» 
e hoolea ana 1 ke Akua, e oielo 
ana,. 

14 £ hoonaniia ke Akua ma na 
lanl kiekie loa^ a he malu hoi ma 
iLa houua; he aloha no i kanaka. 

15 £ia hoi kekahi, a hoi akn la na 
anela i ka lani, mai o lakou akn^ 
olelo Iho la na mau kanaka kiai hi? 
pa la kekahi i kekahi, Ea» e haele 
kako« 1 Betelehema e ike akn hoi 
ia mea a ka Hakd i hoike mal nei 
ia kakōu. 

16 Haele wikiwiki lakou, a 'iko 
iho la ia Maria, a me Iosepa„ a me 
ke kelki, e moe ana la ma kahi 
hanal holoholona. 

17 A ike lakon, hoolaha aku 1a la- 
kou i ka (4eio i haiia mai ia lakou 
no ia keiki. 

18 A o ka poe i lohe a pau, ma- 
halo iho la lakou no na mea i haiia 
*kn ia lakou e ka poe kahuhipa. 

19 Kaohi iho la o Maria ia maa 
ineaapau me ka hoomanao iho 
Hoko o kona naau. 

20 A hoi mai la na kahnhlpa. me 
kahoonani a me ka lioolea i ke 
Akua np ia mau mea a pan a lakou 
i lohe ai a i ike ai hoi, e like me k.a, 
mea i haiia mai ia lakou. 

21 A hala na la ewalu l okipoe^ 

?)oeiaU na keiki la, kapaia kona 
noa o I£SU, o ka ka anela hoi i ka- 
pa al mamua i kona hapalia iioko 
o ka opu. 

22 A pan na la o ko lana hoo- 

77 aimeoiM nie AiHl Lineiu Oleaa maemae ana mamnM o ke leana'wiii 
o Moee, lawe ae la lakon ia leeiki i 
Iera8aUMiia e haawi ia ia i ka Halea i 
28 (E like m« iea mea 1 kaleaula 
roa ke luoawai o ka Uakii, o kela 
ma]»hiapo luine, keia makabiapo 
kane. « iia*e be laa no Ieliova ;) 
•24 A e haawl boi 1 ka mobai 1 
kanokala mai ma ke leaiiawai o le* 
ho^a^ b» maa kahaknlea elao, a t 
ole ia, elaa mami nuno opiopio. 
-85 Aia hoi, ma le^uaalema keka- 
bi kaaakA, o 6imeona kona Inoa; 
a he lunalui pono ia, he iiaipule, e 
kali ana i kamea nana e kokua i 
ka leenela; aia mainiia oua ka 
Uhane Hemoleie. 

26 A na hoike e ia mal ia ta e ka 
Uhane Hemolele,aole ia e make e, 
a iko aku ia 1 ka Meaia a lia 
Hakn. 

27 A hele ae la hol ia mamnli o 
ka Uhane iloko o ka laaklni ; a la- 
we ae la na makna i ke kettci ia le- 
en iloko, e hana akn ai mma ma- 
mnli o lui oihana o ke kanawai ; 

28 Alaila lawe oia la la ma kona 
man lima^ a hoomaikai aku la i ke 
Akna, i aku la hoi, 

09 Ano, o ka Haku, ke knn ^el 
oe 1 kaa kaawa nei me ka. pomai^ 
kai e like me kaa olelo. 

80 No ka mea, na iko iho nei 
ko^n maa malea i kan Hooia, 

81 Ka mea aa i hoomakaukau al 
imua o ke alo o na kanaka a pan ; 

82 He malamaIttmaehoomnkimar 
lama ai i na lahuikanaka, a he na- 
ni no kon poe kanaka ka laemela. 

88 Mahelo iho la o loeepa a me 
kona makawahlne ia maa mea 1 
olelola mal ai nona 

84 A hoomaikai mai la o 8imeona 
ia laua, i mai la hoi oia ia Maria i 
kona makuwahine, Eiahoi, na hoo- 
nohonohoia mai oia nei i mea e 
• haule ai, a e ala hou ai na mea he 
nni iwaena o ka leemela, a i hoai* 
loaa hoi e hoinoia*! ; 

35 (A e houia no hoi kou uhane e 
ka pahikaua ;) i hoikeia'i na manao 
o na naan he lehulehu. 

86 Malailahoikekahikaulawahi- 

ne, o Ana, ke kailuimahine a Pa- 

nuela, na ka ohnna n A8era ; he ka* 

hiko no ia, a ehikii makahild ona i 

78 noho pti«l'me ke lau»^ moi ^ena 
wapnu)^mai. ;■{•:!' 

S7 A he wahine leanemMke Ua^ 
he kanawalnkumaiiiaha inakaUki: 
ona, aole hol te i liaaieloi ldi iiiaki- 
ni, alLa, iia malama mam olft'>i ^ke 
Akoa me kahoo|iololi ame-kapiH. 
le, i ka po a me keao. v 

SS A komo mai la oia lamanawa, 
heomaikai aku la i ka Hakiii a oto- 
U> mai la ia »o ua keiki lai kapoei' 
a pau e kali ana i keoia n» Ieni*« 
aalema. 

89 A paa ae la t ka hanaia&ameA 
i kauohaia make kanawai okaHa- 
ku, hoi ae la lakon i 6alilaia,'liEO 
lakou kulanakauhale i Nafzareta> 

40 A nui ae la ua keiki la, a ikU- 
ka ae ia hoi kona manao, a piba I 
ka naauao, a maluna ona ke aloha 
okeAkaa. .'H 

41 Heie na makna ona i lemeale* 
ma i kela makahiki 1 keia maknhi» 
ki i ka ahaaina moliaola. 

42 A i l£a umikumamalna o kona 
man makahiki, pii ae la lakou \ le- 
maalema maiuaii oka oihanaolOL 
ahaaina. • * 

48 A pan ia mau la, hoi ae lalaaa^ 
noho iho la ke keikio Iesa, mk £^ 
mealema, aole hoi i ike o loeepa a 
me kona maknwahine. 

44 Manao no lana, aia ao lamalw 
ko o ka huakai, hele no lana 1* ko 
kekahi la hele ana-; a iml iho la 
laua ia ia mawaena o na hoahanaa 
a me na honlauna. 

45 Aoie oia i loaa ia laaa, hoihoa 
ae lalaua I lemeolema, e imi ana 
Uia. 

46 Eia kekahi, a hala na la ekola^ 
ike ahu la lana ia ia lloko o kalua- 
kini e noho nnamowaena o kapoe 
kuinUf e hoolohe ana ia lakott,'a cr 
ninan ana hoi ia lakoo. 

47 A o ka poe a pau 1 lohe la ia,- 
mahalo iho la i kona naanao m n«e 
kana olelo ana. • ,. .t 

48 A ike laua la ia, piholhol iho 
la; a i aka la kona makawaliine ii& 
ia, E ka'n keiki, oo kē hha la oe i 
hana mai ai pela ia mana f £a, oa 
imiaeiiei maua me kon makua- 
kone ia oe, me ke kaumaha. 

49 I mai la kela ia lana, No kOaha 
laoloa iimi mai nei ia^a? Aole Se^4aia a iMiie. MOKIIKA UI. Eo Io«Be lM|Wtiw> »1111. «nffl;6liia i nMnaolie .poDOrno^a e 
lilo ma ka ko'a Makaa^ 

&0 Aole laoa i il»s i ke ano o kar 
na'iōeiki olelo mak ai ia lauL' 

&t A iho ae la ia me laaa a hiki i 
KiizareCa, a aolio la maMo Lbo o 
lona: a laalama iho laki>iia.makii* 
'wahine ia maa mea a pau ma kona 
naaui 

^ A miL oe la ka naanao, a me 
ke kino o Iesa, a me ke aloliaia e 
ke Aloiaa'menakanaka. i 

MOKU)SFAIII. 

O iee ao ana o loane. 20 ]\ia o loane la He- 
rode. 2L BftpetizMa o Iesu. 23 K<)M ku- 

Ai -iLa a Riikmnaraalima.o ka ma^ 
kahiki'O k<» Tiberio Kaiaaan 
aapani ; e alii kiaaina aoa o Pon& 
tio Fii8to ao Iadea, a e aiU oloina 
ana o Herode no Oalilaia, a e alii 
oliaiia^ana o Pilipo kona kailiaina 
BO Itnrea a me na ainao Terakoal- 
ti, a e alii okanaana aLasania.no 
Ahilene, 

2 A e kahnna nai ana 6 Ana. a 
me Eaiapa, hiki mal la ka olelo a 
ke Akua ia loane ke keiki a Zaka- 
xiAt HM ka waonahele. 

S A l^aahele aa la iO'i na aina a 
paa ekokoke mai ana ■ ma Ioreda^ 
ne, e ao ana i ka hapeii^o no ka 
mihi i mea e kalaia maiai na he- 
va; 

4 £ like me ka mea i kakania ma 
ka buke olelo a laaia' ke- kanla e i 
ana, O ka leo o l^mea e koia ana 
ma ka waooaliele^iE hoomakiMiieaa 
ookou i ke alanul no leho^a, e ha- 
na hoi i kona maa kuamoo i poAo^ 
leii 

-& £ hoopiliaia na awawa a pau, a 
e iioohaahaaia na: manna a me na 
pan,a pau, a e hoopololeiia na aoao 
kekee, a e hoomaoiaia hoi na ala 
apanpna : 

« A e ike nakanal^a a pau i ka 
Hoola a ke Akua. 
• 7 Alaila olelo mai la oia i na aha- 
kanaka i hele aku io na I&e bapeti- 
Kola e ia, £ ka poe hananoa moo* 
nlhoawa, na wai onkoa- i ao aka e 
holō i pakele ai i ka inaina e leau 
maiana? 

8 £ hoohna hoi oni&oa i na hua e 
kn I ka mihi, mad hoomaka ooha- mo. Hoko o oakeiidhOvO Aheniha* 
ma ko kakoa makua; no ka mea« 
ke olelo ukaoeiaaiaoalKoa^ e lilki 
no i ke Akoa ke hoala mid i maa 
keiki na Aberaliama oo iiLeia maa 
pohalm maL 

9 Ano. hoi, ke waihQia.nei ke koi 
ma ke homa o na la»a; nolaŪa, o 
kela laaa keia laaa i hoohoa ole 
mai i ka hua maikai, oia ke koaia 
ilalo a kioiaia'ku i ke ahi 

10 ^ioaa ako la ia poe Imnaka ia 
ia^ i ako la iakoo, Hmha la ka ma» 
kuu e hana'i f 

11 Hai mai la 010^ i .mai la ia la? 
koo, O ka mea nona. na k;ipa komo 
elua, e haawi aku oia i loikahi no 
ka mea i nele ; a pela no e hana 
aku ai ka mea nana ka ai. 

12 Alaila hele ae la iioi na lunaau- 
hau e bapetlzola, i aku la ia ia, £ 
ke kumo, heaha ka makou e ha- 
na'il» 

18 I mai la oia ia lakoo, Mai hool 
oukoa mamua o ka mea i hoopo- 
noia no oakou. 

14 A pinau akxk la ka poe koa ia 
ia, 1 aku ia, Heaha hoi ka makoo e 
hana^ ? I mai ia oia ia lak>m, Mai 
koiohe ia hai, mai alonu, a e oluo* 
lu oukou i ko oukou uku. 

15 A i ke kanalua ana o na kana- 
ka,' kakakoka iho la ka naao o la* 
koo a pau, no loane, o ka Meaia 
palMia? ■ 

16 Olelomai.lao loane ia lakou 
a pau, i mai la, Owau no ke hape* 
tiao nei ia-oakou me ka wai; aka, 
e hele mai ana kekahi, he ol aku 
kooa mana 1 ko'o, aole aa e.pono 
ke wehe ae i na kaola o kooa mau 
kamaa ; oia ke bapetizo ia oukoa 
me ke Uhane Hemolelea me ke 
ahi. 

17 A o kona peahi, aia no i kona 
lira:i, a e hoomaemae loa oia i kana 
huapaiaoas a e hoiliili i kana hua . 
palaoa iloko o kona hale papaa, a e 
hoopau hol oia i Im opala i ke ahi 
pio ole. 

18 He noi no hoi na mea e ae ana 
i hoike mai al i na kanaka i kana 
olelo hooikalka. 

19 A o Herode ke alil kiaaina, ua 
aola e ia no Herodia ka wahioe a 
P&Upo a kona hoahanauy a no na 

79 Ko lem koanlMiii. LUKjIm iBfi$0iM>il9m mea. hewa hoL a paa a Herade i 
hana^ 

20 Hoohnl hon no oia i keia mea 
ta maa mea a pau, a hana paa oia 
ia loane iloko o ka hale paanao. 

21 £la hol kekahi, 1 ka hapeliao^ 
la'na 6 na kanaka a pam o 1wvl no 
kekahi i bapetizoia ; a i kana poie 
ana'e, weheia mal la lea lani ; 

32 A iho mai la malnna ona ka 
Uhane Hemolele me ko ke ]dno 
ano o ka manii nniia, a pae mai ka 
leo mai 'k& lani mai, e i mai aaa, O 
oe no ka'u keiki panahele, h& olai 
oln ioa ko*a ia oe. 

23 A o Iesa, noho bo ia h'e kaoa- 
koia paha makahiki, fae keiki, (i 
ka maaaoia) na loeepa, ola na 
Heli, 

24 Oia na Matata, oia na Leyi, oia 
na Mete]d, oia na lana, oia na loae* ^< Oia na Matatia, oia na Amoaa, 
oia na Naama, oia na Eaeli, oia na 

2S Oia na Maata, oia na Matatia, 
oia na Semei, oia na Io8epa, oia oa 
Iada. 

27 Ola na Inima, oia na Keea, ota 
na Zorobabeia, oia na 8alatieia) oia 
naNeii, 

28 Oia na Meleki, ota na Adl, oia 
na KoMima, oia na Elemodama, oia 
na £ra, 

29 Oia na lo&e, ola na Elieeen^ 
oia na Iorima, oia na Matata, oia 
naLevi, 

80 Oia na 8imeona, oia na Iada, 
oia na lo8epa, oia na lonana, oia 
na Eiiakima, 

31 Oia na Melea, oia na Menana, 
oia na Matata, oia na Natana, oia 
na Davi(ta, 

32 Oia na leae, ola na Obeda, ola 
na Boaza, oia na Salemona, oia na 
Naaaona, 

33 Oia na Aminadaba, oia na Ara- 
ma, oia na £seroma, oia na Pare6a, 
oia na Iada, 

34 Oia na lakoha, oia na kaaka, 
oia na Aberahamay oia na Tara, oia 
na Nahoiu, 

85 Oia na Saraka, oia na Bagaā, 
oia na Paleka, oia na Ebera, oiajia 
Sala, 

36 Oia na Kainana, oia ha ATepar kada,.oS&Ba6tma, oia narl7om fiUk 

naLameluL .? ;.ft 

87 Oiana Meta8ala, oia naī^iooĪE^ 
oia na Iareda, oia na Ma)^ife»U>,i4!M 
haKainana, ,i, 

.38 Oiana Enoea, oia na ŌetA, nla 
naAdamai,oianake.Akaa.<. .i,iti 

'MOKUNAl^." ; ■-'' 

Hoowalewiilela leaa. 14 Hai maf T ka t>o&6 1 
"' ' ~~ Hooln oi» i kH nMeiakam^A" <»aUlai*. (»11 

waliine o Petero. r HELK«kfi la hoi Ios]|, in«l lo- 
redane aleu m^ ka ,piba A k» 
Uhane Heinolele, a al^ailaO'im 
tjji»ane i ka \f aooali^le ; 

2 A hoowaiewaleia i nAlahookiw 
hi kanaiiai, e ka diab(^,- AjO)e tv 1 
painaiamanla: ahalaaelaiaMa 
la a mahope iho,. poloU iho W i«, . 

3 Olelo ae la ka diaboK>> ia Uh Iqa 
o oe ke KeilU a ke Akoa» e <4eio- ūi^ 
oe 1 keia pohakn e lilo i bef«ivi..t < 

4 Olelo ae la leau ki ii^ i iie-la* U<» 
palapaUUa, Aole i ka iier^B« w«X» 
noeolalkekanaka,al^i]UH9jie]A 
a paa a ke Akaa* . . 

5 Alakai ae la ka diabQ|o ia. la^i- 
kekahi maana klekie^ hoike h6li% 
ia i na aapani a pau ke.ao pieli-i 
ke aekona IiookaAil, 

6 A olelo ae la ka.dial>olo iaiia^^ 
haawi aku waa ia oe i ls4;ia m»nB^^' 
paa a melcanaaioia;mattmeas<4bQ. 
ka mea, aa haawiia mai ia ia^o^ a<9. 
haawi aka hoi aa ia mt^mW^- 
meaemakemakeAi; . 

7 Nolaila, ina e hoomanaemai 0« 
ia'a, e lilo no ia mea a paa la oe^ . 

8 Olelo hoa leaa ja ia, i ae i%S^., 
hele pehi mahope o^a»e Satana;i le^ ' 
ka mea, aa palapalaia,£ hoomaaa^ 
00 i l£a Hako, i kou Akoa, oia wa^ 
no kaa e malama aka ai. . . ,, . 

9 Aalakai hoa ae la ka diab(^.' 
ia ia,.| lemaaleo^a^A hooka H |a 
malana o kabl oioi o ka . iuak^iiai„ | 
ae H ia ia, Jna .0 oe ke, K^l a ie 
Akua, e lele iho oe ilalo mai l^^ia 
Iho; . 

10 No ka mea, aa palapalaia». B . 
kauoha oia i kona poe anela nqa a 
malamaiaoe;- 

11 A ma ko lakoa maa Uma e\^9r 
pai ae lakou ia oe, o kuia kou w^, 
wae 1 l£a pohaku. .^ ' ' 

X2 Olelo ae la leau» i ae la,.^' i^ Hakil, i koo Akua. 
19 A hooki. ae la ka diabolo ia 
hmo'wni ā pM, Jit\ē aktt la i% miil 
ōnii akii la ia wa. 

14 1 A hol aku U 6 Ie»ti liia ka 
mana o¥Sa UhMiei, i 6atilaia; a kal 
aka lā kona kaolana la aina a punL 

15 Ao mni la ofa ilōko 6,ko lakoi^ 
inaa &fiiehulawai, me ka iioōiianiia 
*ka e na mea a pau. 

16 1F A hlki bbt \k i Ndaireta i 
kona "ihilii { hlmaiia^i, komo ia. 
mamull O'kaiia ha)ia mau' i 1ca la 
8abati, iloko o ka lfalehaiali<rai; a kU 
iluna ia e heluheiu'. 
'17 A iiaawila āe la hl ia ka btikc a 
iMlii ke kania, a wēhe aē la ia 1 ka 
btike, loaa ia ia leahi I palapalala*! ; 
'18 Mnlnna Iho uet (fa ki Uhane 
& Iehova, no ka mea, ua ponl mai la 
Oia ia'a e hai aka i ka euanello I 
ka pO% llihane ; na hoouim mai k^ 
I» hi'u-e lapaaa i ka poe ehaeha ma 
ka noau, a e hai akn. i ka hboia ai)a 
i ka poe pio, a me ka Ike hou ana I 
Ra' poiē mfftkflpo, a ē hookuu 1 iea 
^e i hooluhihewaia, 

19 A ^hāl nkU hoi 1 kA makahiki 
c aloha mai al lea Haka.' 

^ Hoopaa thb In ia i ka hnke; 
HbiKoi ae In i ke kahu, noho iho la 
ilala; a kau aku la na mnka o kn 
po^ ti pan iloko b ka halehaliiwai 
itfaMttffl)on8. 

21 A hoomnkn oia e ^elō "mal ia 
Mkoiiii, Okehk palapaU i koniio ne, 
nei i' ko oukoii matl l^epeiao^ Ua 
h«okbia i neia la. 

82^ Oielo maileai ne ld lnkbu a pau 
nona, me ka mahalo i n^^ olelo lo- 
klMfiaikal lina t olelo mil al ; nlnnu 
ihp la, Aole aae! keift b ke keikl a 
169^f , • •' 

1» OIeld «nai'la tffa*!a 1akbu, E 
heof^i mni nunnel oukōii fa'u i 
keiiii hua olelo nane, E ke knhuoa. 
c- hoola oe in 06 iho. O na mea i 
hapaia ma K:iperenauma a makon 
i Mhe ai,'e haua hou hoi oe ma kon 
aina nei. 

24 A olelo hou ia, He olalo ka*u 
c olēlo ali;a nē\\ Aohe kaula i hia- 
haī^lk'ma kona alna iho. 

25 Ke hai aka uei hik ia ookou 1 
k0'M61o oMo/ iml no 'Utt Wahlhe^ MOKŪNA IV. Ēlipkkuiā o ieau; 

kftnemake ilokō o kni Iscrneln 1 na 
la o Elia, i ka wa i paa ai ka lanī 
ekolu makahiki a me na malnma 
eono. a nui ka wi a, punl ka aina : 

26 Aoie hoi o Elia i ho6unaia'kti 
1 keknhi o lakoii, l kahl wahinuka- 
nemnke l 8arepeta ma didona, 

27 Nut wale ka poe Iepero lloko 

ka laemēla t ka wa o Lri8ai ko 
kaūla, aole hol kel^ahl b Inkou \ 
hoomaemaēia, aka, o Naamaua no 
Sttrla. 

^ tnduki loa ae la ko loko o kd 
ŪalehaiaWāl a pau 1 kb lakou lohQ 
ana la mau mea, 

29 Ku ac la hueoū iluna, kipaka 
akn la lakou fa ia iwaho ,o ke ku: 
lanakauhnle, alakal aku la lakou ia 
ia i ke knemakapali o ka puu 1 
kukuiuial ko lakou kulanakauha- 
le, e kiola iho ia ia ilnlo. 

80 Aka, maalo ae la ola iwaena 
konu o liikou, hele nka la no ia. 

81 A hele hol ia i Kaperenauma 1 
kekaUi kulauakauhale i GaUiaia, a 
ab mii\ 1a ia liikoa i na la 8abati. 

82 Kahaha Iho la kd nanu o lakoa 

1 kana ao ana ; no ka mea, he ma- 
da ko kana olelo. 

83 ir A iloko o ka halehalawai Iie 
kanaka ia ia kekahi uhane diumo7 
nio haulaie, a kahea no ia mc ka 
leo nui, 

84 I aku la^ Ea! H^aha kaa 1« 
makou nei, e leau, uo Naeireta? 
Ua hele mht anei oe e luku la m^ 
kou? Ua ike no au ia oe, o k|^ 
mea hemolele no oe a ke Akuo. 

85 Fftpa mai ta Ic8u la iā, ī mdi la,; 
Hamau, a c paka mai hol iwaho 
Ona. A hoohina iho la ka daimo- 
D(b ia fa iwaennkōnu, alaila puka 
mai no ia iwahp oha^ aole 1 haua 
eha ia ia. 

86 Mahal6 llio la lakou a pau, a 
olelo kekahi i kekahi, I ae la, He- 
ah$, keia olelō! No ka mea, ud 
kaaohd ikailui aku oia 1 na nhane 
haukae me ka mana, a ua pulea moi 
no Inkou iwaho. 

87 Kui akn 1a kona kaulana ia 
wahi aka ia wahi aku, ma ia aina 
a puni. 

88 t A hele la Iwaho o ka hale- 
hnlawai, komo aku la ia iloko o ka. 
Uale o wmonā; ualoohia ka ma* 

81 Mohikiia na dahaoiiio. hVKAi 0]A^milUp^Mtl kuahonoolwnliiae o 8lmoiiit 4i ke 
kuni n^ai; nonoi aku la lakou ia 
Iesu nona. 

89 Ku ae la o leau iluna ma ona 
la, papa ilio la i ke kuoi ; haalole 
iho la ke kuni ia ia. Ala ae la ia 
wahine iluiia, a lawelawe na lakoo, 

49 K A i ke koino ana a ka la^ o 
ka poe a pau no lakou na meamal 
i kela mai i keia mal^ halihali mai 
la ia lakou io Iesu la; a luin iho ia 
oia i kona mau lima maluna 4> la^ 
kou a |)aUf a hoola ilko laialako«. 

41 A hemo ma| la na dainiohio 
iwaho o na mea he lehulehu e ka- 
hea ana me lva olelo, Ooe bo ka 
Mesiak, ke Keiki a ke Akna. A pa- 
pa aku la oia ia lakou, aole i ae 
aku ia Iakoueol(dō; no-ka mea, 
ua ike no lakoo, oia ka Meeia. 

42 A ao ae la^ hole aku la i kahi 
nalielehel^ ; a imi aku la na kana- 
ka ia ia, a hiki iom la, kaohi iho la 
lakou ia ia c haalele ole oia ia 
lakou. 

43 Olelo mai la oiaia lakon, he 
pono hoi no'n, e iiai nku i ka^eua- 
nelio no ke anponi o ke Akua i na 
knlanakauhale e ae; no ka mea, 
nolaila wau i hoonnaial. 

44 A ao mai lo^hoi oia iloko o na 
halehalawai'o Oalilaia. 

MOKUNA V. 

Funl nui 1n ia i ka Iesn mana. 12 01» 1« 
maī lepem. 18 A me kki maMolo. 2f Hea- 
iaoLevi. a^NokaoUolllka " ' II^IA kekahi, hookeke ae ki ka 
U ahakanaka ia ia, e lohe i ka 
olelo a ke Akuik, i kona ku kokoke 
ana ma ka moanawai o Qene8areta. 

2 Ike aku la ia i na moku elua e 
kn ana i ka mpanawai; aka, ua 
hele ka poe lawaia mai o lauaakn^ 
e kaka ana i ka lakou man upeno; 

3 £e aku la4a maluim o kekahi o 
ua mau mokn la, no 8imona ia, 
noi mai la hoi iā iae hoopanee Iki 
aku ola mai ka lUna akn ; a noho 
iho la ia ilalo, ao mai ia no hoi ia 
i ka ahakanaka, ma ka moku mai. 

4 A pau kana okilo ana luai, i ae 
la ola ia Simona, E neenee akn i 
kahi hohonu, a e kuu iho i kaou- 
kou mau upena i hookahi hei ana. 

6 A olelo aku o 8imona, i aku ]» 
ia ia, K ke Kumu, ua haoa makou i kft- po> nei a ao, aoiie meai^ioM^ 
aka, no kau olelo, e leuu iho iMttf 
iLaupena* • < -•• r 

6 Hanaiho lahoi lakou x>eIa,,]M»i 
ni iho la ka ia he nui loa, a nahae 
ae la'ka lakou upena» 

7 Pealii aku la lakou I na 'hoa3tt< 
wehana ma. kekahi moku, e hola 
mai e kokua ia lakou; liulo mta hi 
lakou a hoopiha ia. mau mekai m 
elua, a kōkoke loA e koHKK ' 

S AJke'«e la o 6i»evia Pelen^ 
alaiia moe iho la ia ma na- kaU 
leeo, i akn la, £ hele aku oe^iB«i 
0^« oku nei, e kfr Hako^ no^ ka mea^ 
he kanaka hewa wau. 

No ka mea, ua weliweli iho ki 
ia, o lakoupn a pau kekahl me iii, 
i ka hol^ana o na ia i ioaa ia laloMU^ 

10 Peia hoi o Iakobo,a me ioaoe, 
Ba keiki a Zel>edaio4 ko 8ino4āa 
mau hoalawehana. I mai.la-o ieat 
ia Simonaf Mai makau- oe, ooIek 
me&r mahope akn, e hookei ae oe 
ikanaka. - .t . . ■ . .,..■ .A 

11 A hoopae lakon ia mau moka 
iul», haalele aku la kkou i mLimm 
a pan, a halial ia ia. 

12>ir £ia kekohi^ ia ia e noho mui 
maloko o kekahl o ia man kulona^ 
kanhale^ aia hoi^ he kanakaphapu 
i k^ iepera; a ike oia ia lem^ moei 
iho la ia ilalo ke alo^iionoi «knlil 
ia ia, I aku lo, £ ka Haku, Ina ma- 
kemake oe« e h&i no ia' ee ke hoo^ 
maemaeia?u. ..>..- 

13 Kik«o nai 1a ko lean lims^ 
hoopa ilK» la ia ia, i mAi la. Mal»»« 
make an, c hoomaemaeia liol'Oei; 
Hai^ele koko no hoi ka mai 1 A>eifk 
laia. 

14 Kauohaaelao leau lah^ «ni 
hsd aku ia hai^ akā, o h^ e hoUie 
ia oe iho i ke kahnna, a oJtaa4»i 
aku holi ka ^mohai'uo koinmiuH 
mae ona, e like me >ka Moee i.kaia^ 
oha mai ai.'i maopopo i^kam^a^ .' 

15 Kukul loa ae la kona Imahma^ 
a lulumi mal la na ahakaniaka nul, 
e lohe ia la, a e hoolaiae ia ko^ 
kou nawaliwali. 

16 f 'Hele aku la ia Inawahi mo* 
hameha, a pnle iho lo. . 

17 £ia kekahi, i kekahl la, i kana 
ao ana, e noho kokoke ana im Pfeb< 
riMlo a me jui kiuau oo leMiawai, HoeUi'kaiiuai^. mokuna: VI. NoinliookeUaaM Bft ■uea.i liele niAl,'mai nakiilana- 
]Uittbale a {Hia'ma Galiiada a m» 
Iudea mai, a mai leniaaiema mai 
Imk; «ilaila kaman&oiKa Hi&ae 
koola ia lakoo. 

18 ^ Aia hoi^ lawe mai la Ha lui- 
BfllBa ma ka moe i kekalu louiaka, 
i ioohia e lui loio ; a huii lakou- e 
kookomo ia iaiioko» a O'Wailio ibo 
la iaittsa ona. ' / 

19 Aoie hoi i kna ia kkkon ke 
Ikookoiiio iaia; oo iea nai o na ka- 
]ialia,.pii ae la lakoa iiona o ka 
li^, a mawaena o na .papa leoo 
piH^i k&aiho al lakou laia iiaio^ 
me kA moe, iwaenakonu imoa o 
Iēsa.- ... 

20 A i kona ike ana i ko kikoo 
nianaoio, imai ia oia ia ia,£ ko 
kanalA, oa kalaia na hewa oa. 

.21 Hoomaka Iko la na Pari»aio, a 
me na kakaaolelo^kaieakaiea, I iho 
la»'Owai la keia e alelo nei i na 
oieio hoiaoino ? £ hiki la ia wai 
ke leala i ka hala, anoai o ke Akoa 

.^ Ike iho la o leen 1 ko lakon 
manao, olelo maiila oiaia lalsibu, i 
mai ia;No koahaiaomkoa t loika* 
kolKa.Dui iloko o ko Ookoa naauH 
^aa JftaiMa ka oiik^ ke olelo, Ua 
kalaia na hewa oa, a, ke olelo pai 
ka, eala^ a e hele ? 
IM Aka, i ike onkoni he mana ko 
ke Keikl a ke knnalea ma ka lionaa 
e kal^ i ka hala, (olela'la'i ka me» 
laai K>lo,) -Ko x>l6lo aka nei :aa ia 
oe, e ala, e kaikai i koa wahi moe, 
a e hiele aku i kou hale. 
^95 Ku lioke ae la iaimaa o lakoa, 
kaikai ae la i kona wahi moe, a 
Me 9kn la i ieona haiome iea hoo- 
malkaianaike Akna. ■ 
; aft lioohia lakou a paa i ka pihol. 
iioiv a iioomaikai' aka la i ke Akn% 
a piha lakou i ka makau, i mai la, 
Ua; ike kakou i na mea kapanaha 
iieeiala. 

.27 ^ Mahope ihoo iaman mea, 
heleae ki ia« aike iho la ia i ka lu- 
nnanhao, o Levi kona iuoa, e noho 
ana l kahi hooknpu ; i ibo la oia ia 
ia, £ hahai mai oe ia*a. 
f2b Hoalele no ia i na mea a pau, 
ka ao'Ia, a kahai mamnli ona. 
aa Haoa iho.i» o Levi i ahoaina nai noQa.&rt:o> o kona hala iho3 
ke nai no ka poe Innaauiiaa a me 
na mea e ae i noho pn me lakou. 

30 Aka, ohomo ko laila poe ka- 
kauolelo, a me na Pa^ianio i kana 
mau haumana, i ae ia, No ko aho 
laoukoa e ai pu al, a e inii pu hoi 
me na lunaauhau a me ua lawe- 
halal» 

i81 Olelo nial kt o lean ialakoo,! 
mal la, Aoie no ka poe ola ke ka-i 
huna lapoau e poao ai ; aka, no ka 
poe lolai DO ia. 

82 Aolekapoe poaoka^u I helo 
m$ā nei e 'ao aka, aka, o iu poe iie* 
wa e mihi. 

88 H I aku 1a lakoa ia ia, No ke 
aha la hoi ka loaue mau haumana e 
bookeaipinepiae4d mekapnle, a 
pelahoi ka ka poe PhHaaio; aka 
hoi, o kau, e ai no, a e inu iio ? 

84 I mai la oiH ia iakou, £ hiki 
anei la oiikon ko hooUlo i na kana* 
ka o ke keena mare i ka, hook<fai, 1 
ka manawa e noho pu ai ke kane 
mannielakoa? 

85 £ hlki mai ana na la e laweia 
^kū ai. kQf kane mare, mai o lakoa 
aku oei, alaila lokou e ho^Aeaiai^ 
ia mau la. 

86 % lOielo mai la !a i ka olelo- 
nane ia hikoa ; Aohe kanaka e pi- 
nai i ka apana lole hou ina ka lola 
kahiko, o moku hou auanei ka mea 
kahiko i ka mea hon, aole hol e ku 
ka apanao ka mea hoa i ka mea 
kahiko^ 

87 Aoke hoi mea nana e nkokl >l 
ka waina hoa iioko o na hnewai 111 
kahiko. o poha na hae 1 ka wain» 
hou, a kahe ka waina, a make* pa 
na hoe. 

89 Aka, e nkahila ka waiaa hoa 
iiokoona hue faau,a paa pii na 
maa mea la i ka malainaia. 

89 Aole mea i Inn i ka walna ka- 

hikoa makemake koke l ka walna 

bera; no ka mea, olelo no ia, ua oi 

ka maikai o ka mea luihlko. 

MOKUNA VI. 

Aln*hannian8tkahmpftla(Mi. 9IIooUIa1cti > 
limanuaoo. laWaeianahaumana. 20 K% 
jpoinaikal me ka polno. ff Ka lokomaikal, 
a me ke aloha i na enemi. C Ka pono a ma 
ka liewa. 

EIA kekahi, a hala ka 8abati 
maa^al lia Iaa,b«Ie ae la im^. 

aa Hoolalft ka linui maloo. 
ma ka mahlna hna palaoa; aohi 
Iho la kana man hanmai» iiia faa« 
hni Ima pahioa, anaanai iho la ilo^ 
ko o na lima; ai llio la. 

2 Olelu ae la kekahi poe PaHaaio 
ia lakon, No ke aha la onkoa e ha> 
na ueii ka mea ku pono <Ae ke iia- 
na i na la dai>ati f 

3 Olelo mai la o leaii la lakoa, i 
lbai IK, Aole aoei oi&on i helahelu 
i ka mea o l>avida i hanal i kona 
pololi ana, a me ka poe me ia; 

4 I kona komo ana ik>ko o lea lia- 
le o ke Akaa, a ialaa iho la i ka bo- 
rena holke, a ai iho ia, a haawi lioi 
na ka poe me la ; aole hoi i knpo» 
no ke ai ia mea, oka poe liahuiilia 
wale no f 

5. 1 mai fak oia ia lakon, O ke Kei- 
lei a ke loinalai, olarhoi lea Haku no 
ka SabatL 

6 £ia leekahi, i kekahi U Sabati 
aka, hele ae la oia Uoko o ka halOi> 
haiawai a ao maiia; a ilaila ke k»- 
naka ua maloo koha llma alna. 

7 Hakilo aku la ia la na kakaaole- 
ki a me na Pniaaio e hoola paha la 
i ka ia 8abati, i loaa*i im hikon ka 
m«a e hoopii ai la ia. 

8 Ua ike oia i ko lakou manao, i 
īiial la ia i kekanaka noha ka lima 
maloo, £ aia*e,a e ka mawaena. 
Aia ae ia hoi ia, ka Iho ia. 

9 I mai la o leaa ia Ukoa^ E ninan 
aku an la oukem i kekahi mea; He 
ponu i na la Sabati,-o ka hana mai- 
kai anei, o ka hana ino paha? o iea 
hoola inei, o ka pepehi paha? 

10 Nana ae la oia la lakou a pan, i 
mai la i na kanaka ia, £ kikoo i kou 
Ihna. A pela ia i hana^i, a oia Iho 
la la llma ona e like me kekahL 

11 A piha ihO la lldc6a i ka hnhil. 
Kokakiika'iakoa ia lakoa iho i iei 
mea e haua aku ai iakoa ta leea. 

13 Eia kekahi, ia maa la no, hele 
aka la la 1 k» mauna e plule ; hoo> 
man iho 1a ola i ka pnlo i ke Akna 
ia po a ao. 

13 II A ao ae la, hea mai la la i 
kana poe haumana; awae iho la 
oia he nmikamamalna o lakon : a 
kapa iho bi oia ia lakon, he poe In- 
naolelo ; 

14 O 8imona ka mea anā 1 k«pA 
hoa ai o Petero, a o Anedefea koni LI7KA. Waelanahiaiuii^n^* 

kailuUna, a o lakolm a me loan^, o 
Pllipo a me Baretoiomato, 

15 O MaitaiD a me Toma^ o ltfto( 
l)o na Alapaio, n me 6imona i M 
paia o Zelote, - • • * 

10 O Iada ko Iakoi)0 a tAe TttQB| 
l8ekariota, oia hoi ka mea kniih»^ 
kaia. 

17 1f A Iho mai' la ola m« lakon'i 
kn iho la ma kahi papu^ a o kīHM) 
poe haaiiiaiia, a me na kanaka^lie 
iehniehn no Ittdea: a poa, no I«nck 
aalema hol, a n6 kahakal o Taf6 ^ 
me Sidon8, Imle akn lakon e hooln^ 
he ia ia,ae hoolaia hoi ko lakon 
maamai; 

18 A me ka poe 1 hoomaania e ii4 
nhanē inO ; a noolaia^e la lakon. - 

19 Imi ae la ka al»kanaka » p«i^ 
e hoopa ia ii; no ka mea, nēloko 
mai omi i pnka mal ai ka mina, & 
I hoola hoi ia hdEon a pan. •- - 

20 ^ Alawaae la kona man vAMi 
malnnatd kana poe hannmna, l inal 
la ia^ Pomaikai onkoh ka poeiH* 
hune; nokamea,nooakoukeatf* 
pnnl b k^ Akun.' - ' ' 

21 PomalkalonkonlUlpoepeloll 
aho; &okamea,ofaoomaotiiMa«ii* 
koo. Pomaikaionkon kapoe iiwii 
ano ; Ho ka mea, e oliolimmii^ 6tt- 
kon. 

22 £ pomalkai ana oukoa i ka wm 
e inaina maiiai na kanaka la-ohkon, 
a e hookaawale ai hni la onkon, a ^ 
hoino ai lioi, A e klola aka lU lioi I 
ko oakon maa inoa me he mē^ itm 
la, no ki^Kēiki a ke kanaka; 

23 E hanoH hoi oakon la 1% a e 
leleleihoikaoiioli: nokamed;,eia 
hoi, he nni no ko oakon'nkn milka 
lanL FelanoholihAnaakit4itlt:^ 
iakou poe makoAl ka'poekaidiL' ' 

91 Aka, poino ookem ka poe wiU- 
wai! no ka mea,ua loaaem^^nkow 
ko ookoa oliiola. '' - 

2& Poino oukoa ka poe maiooa! 
no ka mea, e pololi ananel Onleoli. 
Poino ookoi( ka pOe «kaalei AnAi ! 
no ka mea, e it anan^ t9akOtt i ^ 
awehoL 

26 £ poino ananei onkoh I ka wa 
e olelo maikai mai ai na ieanaka « 

rBnnooakoni ho ka m^ pela no 
hana aka ni ko lakoh- maa makoA 
; i kh poe kataia hoo$hinipanlr J , £ aloha i sa eiiemU MO]BCtTKA VI. Ka hna ka tne& miukaL 07 1F Aka, kA kauolio akii ^ol m 
\tk wikaa ka poe e lohe mal ana^.e 
alohaakiL i ko oakou poe eneinC 9 
hana maikai aka hoi i ka f(oe inai? 
i)a,roai ia oukoa. 

. ^ £ hoomaikol aka i loi poe i hoir 
no mal ia oukou, e pule aku hoi ao 
ka,poe i.]^ookewa.iKale Mm ia ou- 
koa 

. d0 A,i.ka mea e knl laai la oe ma 
kttkabl papalioai e haawi hoa aa.l 
kekahi; ai.kik mea e lawe aku X 
k«aaahijL»mal a^a i^ kou kapa ko» 

^]0w 

90 E haawi hoi oe i kela mea i ke- 
Aaopiea ke aoi mai ia oe. A i lia 
mealawe akn i kou waiwai, mai 
iMi hoa aka oe. 

. «X £ like me ko oukoa makema^ 
.)ce e haoa mai na leanaiiLa ia ookou, 
pela lu)i onkon e haoaako ai ia ia- 
tou, 
i.Bd A,iiia,.e aloka..aka oukou i ka 

Ee.i aloha mal ia ooioou, haalia hoi 
uku no oukou ? no lūi mea, oa 
aioha aku ka poe hewa i lGa poe i 
plo^ mai ia.'lakoo. 

^ Ainae^hana maikai.aka oukoa 
ikapoe i iuiaa maikai vm ia o.ur 
jM>iXf heaha hoi ka uku no, onkou i 
no ka mea, ua haaa no pela ka poe 
j^ew«. 

,31 A ina e haawi aku oukou i liA 
boe. a oukou e manaa ai e haawi 
h9k malanaiaoukou^heaha hoil^a 
i«jRa no oukon ? n.o ka mea,.ua haa? 
wi akuka poe hewa i ka poe hewa 
4 \oa» hou mai al ia lakou. ka mea 
Mke. . . . 

, 35 AlLa, c aloha aku i ko oukou 
ZN^.Q .enemi, e haoa maikai aku. a. e 
oai^wi. ako, me ka manao ole 1 ]sa 
uki; l^ou ia ; aiailae nui ka, uku bo 

gakoa, e lilo hoi oukou i mau kei- 
inakaMealuekieloa; nolukmea^ 
fae lokomailuii mai oia i I^a poe 
aioiia.ole, a me ka poe iMwa. 
. 3^ .£ l0i(omaikai hoi oakou, e lii- 
ke m» ko e^ou.Mi^aai i iokomai* 
kai mal aL 

. 37 lAlai hoino aka, alaila, aole oa- 
kou e hoinoia mai : mai hoahewa 
aku,.al^il8« aole oukou o hoahewa- 
ia 9iai. £ kala aku, a e kalaia mai 
onkou, 
88 £ haawi aku, a e haawiia mal iaoui(oa^ me ka ana pono 1 knomiia 
iho,i pili pa i kahoolulilaiiia.a ha^ 
uini iwaho, e ltaawi mai al iakou 
iiokookooakou poli: nokamea, 
roe ka ana a oukou e ana aku ai, 
peia BO e anaia mai ai no oukou, 
89 Oielo mai ia oia i ka oielonaue 
ia iakoii ; £ hiklauei i ka malKapo 
ke alakai i ksk makapo t Aole anei 
laua e haoie po ikio i ]Ba.lna? 

40 Aole, ka haumaoa maluaa o 
kana kamo4 aka, ok)i haomana ī 
pono e like pn ia me kaua kumu. 

41 No ke ana la oe e nana aku ai 
i ka pnla iki iloko o ka maka o kou 
hoahapai), aole bp\ oe i ike 1 ke kao • 
la iloko o kou maka iho ?. 

4^A, pnheaiaehiia ai ia oe ke 
olelo ako i kon hoaliaoao, £ k^^ 
hoalianaa, ho OMi nu'u e unuhi ka 
pnla iki oloko o koo maka, aole 
hoi oe i ike i ke iiaoīa iloko o kou 
maka» iho? £ ka hookamani, e 
hoolei mua ae oe i ke kaola mal 
loko ae o koo maka iho, alaila • ike 
le^ oe i ka oaohi i ka pola ilu olo* 
ko o ka maka o koo huahonau. 

43 No ka mea,.aole huoiwa .mal 
ka laau maikai i ka hua ino^ aqle 
hoihoohoamai ka laau ioo i ka 
hua maikai. . i . 

44 No ka .mea, ua ikeki. ka laao 
ma kona hua iho. Aole i ohiia 
mai na hoa Akn^ niai kc k;akalaioa 
mai, aole hoi i ohiia mai na hm 
waina mai kA huiu ooi oiaL 

45 O ke kanaka maikai, ua lawa 
mai ia i kamenmaikalooloko mat 
o ka waiwai maiieai o kooa naau ; 
a o ke kanaka ino, oa lawe mai iai 
ka mea ino noloko mai o ka waiwaī 
ino o kona. naao ; no ka mea, xxq 
ka piha o ka naao i. olelo mal ai 
kooa.waha. 

-46 irKo,ke aha la oukou i hea 
mai ai iaX £ ka Hako« e ka Hako, 
me,ka.raalama ole i. ka.mea a*u a 
kauoha aku ai V 

47 O'ka aaea i hele mai io*a nei, 
a i hoolohe mai i ka'u mao olelo^ 
a i malama hoi ia mao mea, e hoi- 
keako ao ia ookoai kona mea e 
like ai : 

48 Ua like ia me ke kanaka i ku- 
knlu i ka hale, oa.eli ia a hohonu, 
ua hoonoho i ke kumu ma ka poha- 

85 HooIiOa ke k«lkl ĪAXL a ka -««lihi^o&aemaleei;^ ku ; a imi' mAi la ka wat kāhe^ a pa 
ikaika mai ka 'wai kahe 1 «a bale 
}a, aole biki ke hoonMieiie aku ia, 
DO ka tt)ea, ua hookomuia ia ma 
ka pohako. 

49 Aka, o ka raea i koolohe^ aole 
boi l luaiama, ua liku ia me ke ka- 
naka i kukulu i k& bale m>alttiia o 
ka lepo, me ke kumu ole ; malaila 
1 pa ikaika mal ai ka wai kahe, a 
hiolo koke iho la no ia, a hui Iho 
la ka hiolo apa o ua hale la. 

MOKUNA VII. 

O kApauleleLnulolM Unaliaiieii. ^l.Ho^U 
Ie«u i ke keiki a ka wahinekanemake. O 
ka loane ninan ana ia lean. 40 K« «loha q 
MMia ka MiB«cdalA. 

AHOOKI ae la oia i kana mau 
olelo a-pau i kalohe nna o na 
kaiiaka, alaiiakomoae la ia iloko 
o Kapenenauioa. 

2 A^hemaikokeluihileanwaaka 
lunahaneil, kukoke no ia e niake, 
he punahele nana. 

9 A lohe aela kalunalianerl iale* 
»u, hoouna aku la o4a i na lunalea* 
hiko o kapoe IudaiO' io nala, no- 
DOvak«-la4a ia e hele maie hoola i 
kanakaawa. 

4 A hiki aka la lakoo io leeu lO) 
nonoi ikaika aku la lakou iaia^ me 
ka olelo, Ua pono kela nona keia 
meaana e hana'i; 

5 No ka mea, ua aloha m«i oia i 
ko makou lahuikaoaka,>aua kuku» 
lu no hoi oia i ko mako» hale h»- 
lawai 

# Alaila^ hele pa mai la leau m« 
lakou. A kokoke mai la ia i ka har 
le, hoouna akn la ka lanaha&eri i 
na hoaaloha io na la, e olelo aku 
ia ia^ B ka Huku, mai hooiohi oe ia 
oe iho^; no ka mea, aole o*u pone 
e komo mai ai oe iloko okuahalei 

7 No ia hoi, aole au i maaao e p^ 
no aa ke hele aka iou la : aka hoi, 
e i mai oe i ka^ oielo, a e hoolaaa ao 
kuu kauwa. ■ > 

8 No ka mea, he kani^ ao wau i 
hoonohoia malalo iho «o ke alli, he 
matt looa hol ko'u maialo iho O'u^ a 
i aknau i kekahl, E heie aku^ahe^ 
le aku no ia ; a i kekahi, £ hele mai, 
a heie mal no ia ; a 1 kuu kauwaa 
hol, £ hana oe i keia^ a hana no 
hoiia. 

86 9 A lobe«0 laO'īeea ia num.'me»^ 
mahalo ibo laiii la^-a haiiu ao>hK ia^ 
i mai la i kaalMkaoakaehahaiiiaĒia 
mahope ona, Ke i aku nei ea iao» 
kon, aole au i ike i ka paolelAiiai 
e like'niei»eia Uoko o kaa leenuela; 

10 A hoi mai i ka hale ka poe i 
hoounala^a, Ike moi la]akoUfi-iia 
kauwa mai la^ na ola. 

11 H £la hoi kekahi^lala ae^ fae* 
leaku la to 1 ke kulanakaahale^ 1 
kapaia>o«NalBa;-ahe nui nahaia-» 
mana«na 1 hele pa iieia) ft<i|i6 lui 
kanai(a he noi loa. - .t 

12 A hook«A[Oke okn'la oU. i fca 
ipuka o oa kokmakiMihaie hi, <aia 
hoi, ua haliia mai la mawaho keku» 
hi kanaka make, ke keiki kanlato' 
hi a kona makawahiae, he %alii^ 
nekaoemake ia ; a oui mai lai ko 
ke kahuaakoahaie me 1» wiihi&e 
la. ' • i 

13 AikekaHaka>iaia^hn'ae:la 
kona ak)ha ia> ia, iinai la>oiaria ia, 
Maioweoe. 

14 Hele ae la leao a hoopa oa lal 
ka manele : ku mMie iho hi^kapoa 
ehaii aoa. 1« ae :ia la, £ lee kai- 
naka hou, ke kauoha akuiiev4iakL 
oe, Bala'ie. • ^ • 

15 Alaila nolio mai laUananalau 
naka make la, a hoomaka mal lae 
olelo: ahaawiaela-o Ie8aiaia.i 
kona makuwahine. 

l^ A/leaa mai la ka weliwelL'm«r 
lat>a O'lakou- a |Hta, hoonaali aka 
la lakou i ke Akua^i akai% Uapa>> 
ka mai nei ke kaula nui mawaena 
o kakou ; uaike maike Akna i ko- 
na poe kanaka. 

17 Ua kui aku la kona ImalaiM, 
ma Iudeaa poni^ a me ka alna a 
pau e kokoke ūMkliuia. , ' *i 

18 A hoike ae la ia loane kana 
man haumana i keia maa ^maa.a 
pam. i . 

19 1 Kahea aku4a'« loooel ka- 
leahl maa haumana aaa «Aoa, kok»- 
una. aku la 'l<> leaa.la « aiiiafi 
aku, O oe no anei ka mea> • hele 
mai ana? a oka mea e^ae aael kā 
oaakou e kali ai l^ 

20 A hiki alea^ la ua man^loanaka 
la io leau la, i aku la, Na loane-^a*- 
petite maua i hoouna mai icfti liei 
e niaaa, O oe no anel ka-mea e Ike- K&'elele o īoaue. MOKUWA VIL 8iDK«a ka Parlialo. le mal ana ? a, o lea mea e.ae anei 
ka makou e kali ai ? 
2i la hora iho, hoola iho la oia \ 
na niea hd nni, i na mai, i na nawa- 
}ivrall, i.na uhane ioo hoi; he nut 
no hoi na makapo ana i haawi ai i 
ka ike. 

Jd2. Olelo mai la o IesQ, 1 mai la ia 
laua, Ou hoi, e hai aku olua ia īor 
me i ka olua mea i ike iho nei, a 
i lohe iho nei ; ua ike oa maMpo, 
na hele na oopa, ua Hoomaema^ia 
na iepero« ua lohe na kuli« ua hoa- 
laia na make, ua haiia ka oielo 
maikai i lea poe Ulhune ; 
. 28 . A e 'pomalkai ana ka mea e hi- 
naoleno^o. 

24 K A hala 'akn la ua mau elele 
la a loane, hoomaka aku la o leeu 
e olelo i ka ahakanaka, no^oane, I 
hele la onkou iwaho maka waono' 
hele e ike i ke aha ? ī ka ohe anol 
i hooluiiia e ka makanl: 

25 A i hele ia hol oukou Iwaho e 
ike l ke aha ? ī ke kanaka anei t 
kahikoia i ke kopa pahee? Aia 
hol iloko o na haie alii ka poe i 
kohikoia i ke iuipa nani, e noho 
lealea ana^ 

26 A i hele la hoi oukou iwaho e 
ikei ke aha? I ke kaula anei? 
Oiaio, ke hai aku nei ia oukou^ a i 
ka mea hot e oi aku i ke kaula ! 

27 Oia hoi ka mea nona ka pala- 
pala, Eia hoi, ke hoouna.aka m\ 
au i ka*u eleie mamua on, nana no 
c hoomakaukau i kou alanul vi9r 
mua ou. 

28 No ka mea, ke olelo aku nei 
au ia oukou, mawaQQA,a n;^ meaa 
jM wahine i hanau ai, aole he kan- 
la l oi aku mamua q loai^e Bapetir 
te. Aka, o ka mea i^uku Ioa iloko 
o ke auponl o k^ Aki^a,' ua oi aku 
ia mamua ona. 

29 A o na kaoaka ^^ pau i lohe, o 
lUi luoaauhau kekiah,C hoomKikai 
aka la lakoa i ke Akiia, ka poe i bar 
|>eti»)ia m% ka >apetizo' a IOjane, 

30 Al^a, o ka poe Pari8aioi. a mc 
lea poe kakauoielo, ua pale ae la la- 
koi^ i ka i^aaoao o ke Akaa no la- 
^oi^ iho, i ko^ lakou bapetizq ole la 

31 H No ia meo» me ke ftha ia 
uaneian o hoohaUke i^i \ na Han4- kaokoiahanauna? Heal^hoiko 
lakou mea e Uke ai? 

82 Ua like no lakou me na kamo- 
Ui e noho ana ma kahi kual, e ka- 
hea ana kekalii i kekahl, a e olelo 
ana, Ua hookiokio aku nmkou la 
oukon, aole hoi oukou i baa mai ; 
ua kanikau aku makou imua o ou* 
koUf aole hoi oukou i uwe maL 

83 No ka mea, hele mai la d 
lo^ne Bapetlte me ka al ole i ka 
berena, a me ka inu ole i ka waloa ; 
a4)lelo no oukou, He daimonio 
kona. 

84 Ua hele mai hoi ke Keiki a ke 
kanaka e al ana. a e inu ana ; a ole- 
lo no oukon, Aia hoi, he kanaka 

Eakela ai, pakela iau walna, be 
oaaloha pu me na lunaanhau a 
me nalawehala! 

35 Aka o ka naanao, ua hoopo- 
noia ia e kana mau keiki a paii. 

86 1[ Kuno ae la kekohi PaHaa- 
io ia ia c ai pu me ia. A koino 
aku la oia iloko o ka hale o ua Pa- 
risaio la, a noho hilioai ibo la e al, 

37 Aiahoi, be waliine maiakula*> 
nakauhale* bo wahine lawehala ia^ 
a ike aku la oia e noho ana ia e ai 
maloko o ka hale o na Pari8aio la, 
lawe mal ia hoi ia 1 ka ipu alabata 
poni. 

38i ^u ihQ,Ia ia mahope, ma kon^ 
man wawae» e nw^ ana, hoopiakii^ 
iho la ia e hoopiil^ i ko lesu mau 
wawae me ka waimaka, a holoi iho 
lūk me ka lauoho o kona poo, a ho* 
ni iho lā i kooa man wawae, a poni 
iho da me ka mea ponL 

89 A ike ae la ka Pari8aio nana i 
kono ia leau, olelo iho la ia iloko 
ona,! iho lai^ Ina he. kaula keiqs ina 
na iko'Ia 1 iKeia.' wahine i hoppa i^ 
ia a me kona ano; no'ka uiea, 1\q 
wahine hewa ia. ' 

4Q, A olelo mai la o lea^. i mai }& 
i«^ ia, E Simopa, he w«^.i olelo ka'u 
ia oe. I aku la o\ l^ ke ^umu, ^ 
olelomaino, 

41 kekahi kanak^^ elu^ ana mea 
«ie; eUma.iiaiieri 4eoari )(a ^ea[ 
kekahi, 9t kanailima hoi a kekahi» 

'^' Aole a laaa mda e hookaa akn 
fti^ kala w«ie aku ia oia ta iau^L S 
hai mai |ioi oe, owAi hoi ko laua 
me^ \ a^O^a nui inai ia ia? 

^ ^ 1 I^Aolelon^ie hpK^ J3 Hal aKu la o.Si9iODm I «ka la» 
Ke mahao nei aa« o ka mea naiia 
ka ale niU iwa l kala wale al I mai 
la oia ia īa, Ua pono koa manao. 
'44 A lialiu ae la ia i ka wahine, i 
mai U oia ia Simona. ^e ike nei 
auei oe i keia wahine? Ua komo 
mai nei au iloko o kou hale, aole 
iioi oe i haawi mai i wai no ko'u 
maa wawae ; aka« ua hoopuiu ibo 
keia wahine i ko^u mau wawae me 
ka waimaka,a ua holoi ihp hoi me 
)La lauoho o kona poo, 

45 Aole oe i houl mai ia^u; a&a^ 
o keia wahine, piai ko'u komo aoa 
mai, aole la i hooki i ka honi ana i 
ko^u mau wawae. 

46 Aole oe i ponl mai i knu poo 
me ka aiia ; &Kp^ ua poni mai lleia 
wahiue i ko'u mau wawae me ka 
mea poni. 

'47 Nblalla hoi, ke olelp aku nei 
an ia oe^ O na hewa ona he nui loa, 
pa pan ia i ke kalaia ; no ka mea, i 
nui ai kona aloha ; al^, o ka mea 
ia ia ka mea uukii i kalala, ōia ke 
aloha unku. 

48 I mai la ia i ka wahine, pa ^ 
laia na hewfi on. 

49 A o l^a poe e no^o pu ana, i 
Iho la lakou iloko o lakoa iho» 
Owai keia e kala nei i ka hala? 

50 I mai la oia i ka wahiue, Va, 
ola 6e i kou manaoio ana ; e hele 
aku oc me ka pomaikai. 

MOKUNA vm. 

Kolealuln liu«. 29 Ko Iesu poe Hoahanaa. 
; 22 ?tuM iho la i ka malumi. 37 No I4«ge9- 
na. 33 Bilake na pnaa. 41 Ko Ia!ro. 

T7^IA kekuhi, ma ia hope iho kaa- 
'P^ hele ae la oia i na Eulanakan- 
haīe a rae na kauhale a pau, e ha| 
ana a e hoil^e ana i ka olelo mai- 
l^i no ke aupuni o ke Akua; me 
ia pu no hoi ka poe umikumama- 
lua; 

2 A roe kekahi maa wahine i 
hoolaia i na uhane ino a me na na- 
waliwali, o lVCaria i kapaia o Mage- 
dalena, noloko mai ona i puka mal 
ai na daimonio ehiku : 
' S A me loaua ka wahine a Kaza 
a ka punku o Herode« a me Su8a> 
ha, a me na mea e ae he nul, o ka 
poo i malama ia la me kauwahi o 
ko lakou walwai. AQ,^,|«Ml^P^ 4 ir A 4)cp}t^oainfi l^ml,.^^ _ 
he nul wale, o na mea hoi I ||f^ 
mi4 io pa Ia« mai loko Qial-o:9a 
kulanakauhale, olelo m^ oia .m» 
ka 4>lcIouane ; 

5 Hele aku la ka mea lulu hna 9 
lulu iho i kana hua; a i kona \\i\īi 
ana, helelei kokahi^ m^ kap^'^l^a^ 
nui; a (lehiia iho la^.a na alia ^o 
la e na manp. o k^ lewa. . ,,; 
\6 A helelei iho la k^kal^ ini4sm 
o ka pohaka ; a kupu ae la, vik^ 
koke iho la ia, ^O! kA n^ea^ aoh^ 
ōnamau. ' A 

7 A helelel iho la kek^ihi iw»^iuk 
o ke kakalaioa; a kupu pa ke^ i^ 
kalaloa, a hihia iho la ia, 

8 A helelei iho la kekahi* nH^ ka 
lepo maikai, a kupu ae la ia, a lsaa 
mai la ia pahanerf ka hua. 4-,pa4 
kana hai ana i{^ mau mea, )^a^^ 
mai la ia, O lui'mea pepeiao iohoi 
ē hoolohe ia. . . 

9 Nioau aku hi kana man hfMi- 
mana la ia.^eaba la ke s^6 p |:^ 
olelonane? . . .;; ^ 

10 I mai la oia, Ua h'aawlia ^p ^ 
oukou e |ke i na mea oohihihīo^k^ 
aupuni o ke Akna; ai kekal^ipoii 
hol ma na olelonane. l o^na lakooi 
aole nae.e ike, ai U>he hol, aoI^ 
nae e hoomaopopo. * 

11 Eia hoi ua olelonane nel O 
ka hua, oia ka olelo a ke Akna.< 

13 A o na meā ma kap^ Qlap\ii| 
oia no k^ poe 1 lohe.; ālaila.oelf 
mal ka diabolo, kalU 'ae ia i k^,pl% 
lo mai loko ae o ko lakon niaii 
naau, o manaoio lakoa a e hoo- 
laia. 

13 A o ka poe maluna o ka poh^ 
ku, a lohe lakou, apo lakou K m 
olelo me ka oUoIi ; aole hol oi ^ 
kou mole, maoaoio no Iakoji^ J 
kekahi manawa, a i ]^ wa e j^ga^ 
ia% haalele no lakoa . 

14 A o ka naea i hele1<l inaw^pii 
o ke kakalaioa, oia ka i>oe f. iQ|lfia 
a hele ^kou, a hihia 1 na inaniiei»:» 
me ka walwai, a me na Iealit%. a 
nela ola ana, aole hoi la)coa 1 ^og(« 
hua mai i ka hua a oo. 

15 Aka, o ka mea ma ka lc>p^ 
maikai, ola ka poe i hoolohe»,. % 
malama hoi i ka olelo malokp « 
ka naau maikal a me l>a hpopoi^. lik'iaMAiu|fi o Ie8Q. MOKUHA Vin. Wa mea. i nl^hii^ tt lioohiu^ mai i lu% ima qi« ^e alio- 

'16 t Aole meal Iioa i ke ku]caji 
^ liHoa ibo loalalo ihō o ke poi, 
aole boi e haUao inalalo ae o kalu 
moe; aka, kauia uo ia ma ka mea 
kaokukui, i ikeiaU ka malam|ilama 
« ka poe i komo iii ^o. 

* 17 So ka mea. aole mea nalo p 
koe i ka hoikeia, aole iqea hupa 
t 'pau ole 1 ka ikeia, a i ka pui&a 
IwāhO, 

- 18 NAlaila hoi e doodoo i ko ou- 
kou hoolohe aua; no ka mea, o ka 
ittea ua loaa, e haawi hou Wku do 
ia la; aka, o ka mea loaa ole, e leai- 
lila^ku hoi }ta. mea me he mea noua 
la, mai ona aku. 

• 19 % Alaila hele aku la īa ia kona 
makuwahine a rae kona mau hoa^ 
hanau, aole nae 1 hiki io na la, no 
ka ahakanaka. 

20 Hai aku la kekahi poe ia ia, i 
aku lā, O kou maknwauine a mie 
kou 'mau hoahanau, ke' ku mal 
lia mawaho, e ake Ia}Lou e ike 
iaoe. 

Sl Qle1o mai la oia, i mal la ia 
lakou, O ka poe 1 lohe a i mala'ma 
bol i ka olelo a ke Akna, o lakou 
ko*u makuwahine, a me ko^u mau 
lioahanau. 

22 ir Eia kekahi, l kekahi la, ee 
ac la ia me kana mau haumana, ma 
ka moku ; a i mai la ola ia lakon, 
£ holo kakou ma kela kapa o ka 
moauawai. A holo nku la lakou. 
'38 A i ko lakou holo ana^ku, hia* 
moe iho la iii ; a nou mni ka maka- 
ni me ka ino malana o ka moana- 
\^ a piha ae la lakou i ka wai, 
āmeane e make. 

^ K;il iho 1a lakon e hoala ia ia, i 
Aku la, £ ke Kumu, E ke Kumn, 
ua make makou. Alaila ala ae la 
ia, a papa aku la i ka makani a me 
ke kupikipikio b kā wai ; a oki ae 
la ia mau mea, a malle iho la. 

25 I mai la oia !a lakou, Auhea la 
Hoi ko oukou manaoio ? Weliwe- 
U Iho la lakou a mahalo iho la; 
olelo lakou ia lakou iho, Owai la 
Bol keia ! ua olelo aku no ia i ka 
makanl a me ka wnlj a hoolohe 
&ai no ia mau mea ia la. 
.2<( 7 A hikl aku la lakou i ka al- iM o ko €kkdani e ku pono ana i 
Gainaifv 

27 Hele aku la ia manka, halawai 
mai la me ia kekahi kanaka o kei 
kulanakauhale, ua loihi ioa kona 
nlnhia ana e na daimonio, aole ia i 
komo Impa, aole hoi ia i noho ma 
ka haie maoli, al^a, ma na iiaieku- 
papau. 

28 A i kona ike ana ia Iesu, wa- 
laau ae la ia, moe iho la imua ona^ 
kahea- ae la me iui lee nui, Heaha 
ka,u ia^u, e leau ke Kelki a ke Akua 
kiekie loa? ke nol aku nei au ia 
6e. mai hana eha mai ia*u. * 

29 No ka mea, ua hookina no la | 
ka uhane ino e puka mai iwaho Q 
ua kanaka la : no ki^ mea, ua loo- 
hia pinepine ia e ia ; a i kona paa 
ana ! ka kaulahao a me ke kupeeia^ 
ua moku ia ia ua mau mea ptui la, 
a ua hookukeia*ku ia e ka aaimo- 
nio i ka waonahel^. 

30 Aiaila ninau aku la o leau !a 
ia, i aku la^Owai kon inoa? Hal 
mai la oia, O Le^eona ; no ka mea, 
he nui no nadaimonio ikomo ilo- 
ko ona. 

31 Nonoi niai la lakou 1a ia i lipo* 
kina ole o^ la lakou e heie i' ka 
hohpnn. 

32 A be nni no ka poe puaa ilaila. 
e ai ana ma ka mauna; a nonoi 
mai la lakou ia ia e ae akn ia lakou 
e komo ae iioko o ua poe puaa la. 
Ae aku la oia ia lakou. 

33 A hele aku la na daimonlo iwa* 
bo o ua kanal^a la, a komo aku la 
ILoko o ka poe puaa ; a holo kllwi 
iho la ka poe pnaa ma kahl pall^ 
ilalo i ka moanawai, a umiia ka 
hanu. 

34 A ik^e aku la ka poe kahu ia 
mea, naholo akn Hi lakou, a hoikei^ 
ke aku la maloko o ke kulanaleau- 
hale a me na kanhale. 

85 A haele ae la na kanaka iwahQ 
e'ike ia mea; a Iiiki akula io Xie8U 
la, ike iho la i ua kanaka la noloko' 
mai ona l puka mai ai na daimo- 
nio, e noho ana ma na wawae o 
Iē8u, ua aahuia, a ua pono kona 
manao ; weliweli iho la lakou. 

30 A o ka poe I ike mako, bai mai 
la ia lakou I ka mea i oWi ua ka- 
naka daimonio -la. 
89 Ea walilne heekeiko. liOKA. Kaikaiai^Miie nui^ 87 t Apiia hol ko G«^ama pn- 
ni i ke noi aku ia ia e hele aku m&i 
o lakoa aka ; no ka mea, ua loo- 
bi& lBkov e k& Weliwelu £e hoa: 
iho la ia i ka moka a hoi mai 
la. 

8d A o ke kanaka mailoko mal 
ooft 1 puka mal id na daimoDio, iift 
noi aku ia ia e noho pu ia me ia. 
Aka, hoihol mai la leau ia ia, i 
mai la, 

39 £ hoi aka oe i kon hale, a e 
hoike akal na mea oeui a ke Akaa 
i hana mai ai noa. Alaila hele i« 
a hoike ma ia kalanakaahale apaa, 
i na mea nui a leeu i hana mai ai 
nona. 

40 £ia kekahi, i ka hol ana mu o 
leau, halawai aloha ka ahakaaaka 
me ia ; ao ka mea, e kali ana lakou 
a.paa ia ia. 

41 H Aia hoi, hele mal la kekahi 
kanaloi, o īairo kona iooa, he luna 
hoi ia no ka halehalawai ; moe iho 
la ia ma na wawae o Ic8U> nonoi 
aka la ia ia e hele mai iloko o ko- 
nahale: 

42 No ka mea, he kaikamahiae 
kamakahi kana, he nmikumama- 
loa palia kona mau makahiki, a e 
make ana ia. A i ko leea bele 
aoa, hooke ae ia ka ahakauaka 
lala. 

43 ir A he wahine hol, he umiku- 
mamalua makahiki o kona heeko* 
ko aoa, ua pau kona waiwu i nii 
kahuna lapaan, aohe o lakou mea 
e olal ia ; 

44 -Hele mai la ia mahope ona, 
hoopa iho la i ke kihi o kona aa- 
hn; paa koke Iho la kona hee< 
koko. 

45 Ninaa mal la.o leeu, Nawai la 
-wan i hoopa mai nei? A pau la- 
koa i ka hoole» i aka la o Petero a 
me ka poe me ia, £ ke kama, ua 
hooke aku ka ahakanaka ia oe, a 
ua pillkia oc, a ke nioaa nei oe» 
Nawai la wau i hoopa mai nei ? 

46 A olelo mai la o leau, Ua hoo« 
pa mai no kekahi ia'u ; no ka mea, 
ua ike au i ka puka ana'ka o ka 
mana mailoko aku o^a. 

47 A ike iho la ua wahloe la, aole 
ia i naio, hele haalnln ue la io, moe 
iho la imua ona, hhike ae la iaia imua 9^ na^-kanaka a paa i Ie$^ 
mea i hoopa ai i^ jia,a me kon^koīa 
koke ona iho. : 

48 I mai ia Iesa ia la, E olioU oe,> 
e ke kaikamahine ; aa ola oe i koa. 
maaaoio ; e iieie hoi oe me ka po- 
maikai. 

49 1[ la ia e olelo ana, hiki n^ai.la; 
keke^i mai ka hale mai o ua lua^^ 
halehalawai la, i mai la ia ia, Uai 
make kau kaikamiihme; mai ||oo- 
Luhi oe i ke Knmu. 

6& A lohe a^ la o ieau, olelo mal 
la oia ia ia, 1 mai la, Mai maka«t 
oe ; e manaoia wale no, a e hoolaia 
noia. 

51 A hiki aka la oia i ka hale, ao^ 
le mea e ae ana i ae mal ai e kom^ 
iloko, Petero, a me lakoho, a me 
loane, a me ka maknakane a iim 
ka makuwahine wale no o<ua kal- 
luunahiaela. 

52 Auwe iho la lakou a pau me ke 
kanikaa ia ia. I mai H leaio, Mai 
uwe oukoa ; aole ia 1 make, i^o^ « 
hiamoe ana no ia^' - i 

53 A hoomauakala aku la iakoA 
ia ia, no ka mea, na ike ip lakoa 
uamakeia. 

54 A hoihoi oia ia lakoa a paK 
iwaho, lalaa iho la ia i kona. lima, 
kahea iho la, i iho la, £ ke kaiiuk^ 
mahlae, eala! 

55 A hoi mai la kona uhane, a ala 
koke mai la oia iluna; olelo itio 
la oia e haawi i ai nana. . 

56 A pihoihoi Iho la na makiM 
ona. Papa mai la oia ia laua, aoie 
e hai aku i keia hana ia hai 

MOKUNA IX. 

Hooanaia na lunaolelo. 7 Kanalua o 'B(«itH 
de. Hanaila na taasanl eUma. 18 Kn m^ 
nao o kanalEa ia leau. 28 Pahaoka*. Mih 
88 HooOaoIeaalkekeikikupak». 

HOAKOAKOA mai la ola i ka 
poe amikumamalaa o kanii 
mau haumana, haawl mai la ia i ka 
mana Kk> lakoa, a me ka ikaika 
malunao na dalmonio a pao, aa 
hoola hoi lakoa I na mat 

2 A hoouoa aku la oia ia lakon 
hai aku i ke anpuni o ke Akna, a e 
hoola hoi i ka poe mai. 

8 A olelo mai la oia ia lakou^ Mai 
lawe ukaaa no ko oukou hele ana^ 
aoAe i kookoo, aole 1 ek», aole' i lMtffiadlItii«timfia&L MOKU^A IX. ' KO'Pielero ninniio. ]^ta»4 ke kik|» keno. 

4 A mA k<^ nftlQ a oukon e kon^ 
alv t]^la)l»oakea e noho al, a hele 
^Ukoa mal kela wahi akn. 

6-A O-ka poe e hookipa oleia 
oukou, a heie aku onkou mai kela 
kulaaakauhale aku, e'lukei aka i 
ka iēpo maA ko onkoo maa wawae 
ilk4i, imea hoike do lakoa. 

-^'H<ileitka no hoi iakoaniawae- 
na o na kauhale « haiakn aoa i ka 
eiMnēilo, a e hoola aka ana hoi, 
«la na wahi apaa. 
ot- f A lohe ae la o Heroae ke alii 
okana i na mea a pau i hanaia e ia ; 
kanalna iho la ia, no ka mea, olelo 
IMiaihi poe, «a hoala hon ia mal o 
lOAne^ mai waena mai b ka poe 
make; 

8 A^kekahi, Ha ikeili*kii o Elia: 
a o keliLahi, na ala hou^mai kelealM 
okapoekaulakahiko; - 

9iA «1(46 iho la o Herodet Ua oki 
nkn an 1 ke poo o loane, aka, owai 
la keia nona wan i lohe al i keia 
iMUmea? A makemake iho la ia 
•ilieeUia. 

10 1[ A hoi mai ka poe-hmaoielO{ 
koike akn la lakou ia leau i na 
niea a'pM a lakou ihana'i: lawe 
pn >ae la ola la>lakou, heie maln 
ako la 1 ka waonahele no ke knla* 
iMifkauhale:i kaipaia o Beteeaida. 

lt A Ike na kanaka, hahaiakn la 
lakon ia ia; hālawai aloha oia me 
lakO0f oMo mai la ia hikeu no ke 
anapnnl o ke Akua, a hoola iho la i 
ka poe • pono al ke hoolaiik 

12 A kokoke i ke ahiahi, hele akn 
la ka nmikumetmalna, olelo aku 
la.ia ia, .£ hookuu i ka ahokanaka 
e^heie lakon i na kauhale, a me ka 
aina e kōkoke mah ana, e moe ai, 
a.ie looa'i hoi ka al na lakou ;* no 
kfl mea,' maanei' kākoa ma kahi 
Menahele^' 

£l8t'£niai laolaia lakon, E haawl 
fllui.ookoa la lakou c ai. I akn la 
lakou, Elima wale no ¥N>po berena 
a makoa a rae na fa elna, ke hele 
ole.niikou e knai t al na keia poe 
kanalea a paa. 

lē No ka mea, elima paha o lakon 
ta«aaiil'kaimka. 01<do mai la oia 
i kana mao tiaomana, £ hoonoho >papa'ia1akoii iUao^ e paleailaUma 1 
napapa ' 

15 A pela ihola lakon' i hana^i, 
hoonoho iho la ia lakon a pan ilalo. 

16 A lalan iho la oia ia mau popo 
berena elima, a me na ia elua, na- 
na ae la iluna i ka iani, hooinaikai 
iho la ia mau mea, a wawahl iho 
la, haawi mai la hoi i na haumana 
e waiho akn imua o ka ahakanako: 

17 A ai iho la lakou a pan, a mao^ 
na ; a oa ohiia mal la na mamala 1 
koemai'ia lakoa a piha na hinal 
he nmiknmamaloa. 

18 H' Eia hoi kekahi, iala e pnle 
kaawale ana, o kaoa mau hanmana 
pu me ia; ninan mai la oia ia la* 
koo, i mai la, Owai la wao i ka ka- 
nakaolelo? 

1» Hal akn la lakon; I akn la, O 
loane Bapetite ; a i ka kekahi, O 
Slia'; a i ka kekahi, Ua ala hou 
mni kekahi o ka poe kaula ka* 
hiko. 

ao Alaila i mai 1a ohi ia lakon, 
Owai.Ia hoi au i ka oukon oleio? 
Hai aku la o Petero, 1 akn la, O ka 
Mesia a ke Akoa. 

2i Ao io mai la no oia' la lakoo 
me ka papa ikalka- mai, aole loa e 
hai akn ia mea ia haL 

3d I mai la la. Aole e ole ka hoo- 
mainoino nui ia mai o ke Keikl a 
ke kanaka, a me ka hooleia mal e 
ka poe lonakahiko, a me ka poe 
kahuna' nni, a me ka poe kakan- 
olelo, a e p^pehihi hoi ia, a i kd 
kolu o ka'la e hoala hou ia*i. 

88 1 Oieio mal ola 1 na mea a pao. 
Ina e makemake kekahi e hele mal 
mamollo'a, e hoole iho oia ia ia 
iho, e hapai hoi i kona kea i kela 
la i keia'la, a t hahai mai la*o. 

24 No ka mea; o ka mea e make- 
make e malama 1 kona ohi nel, e 
liU> no kona ola : aka, o ka mea e 
lilo kona ola no'u, e malama oia 1 
kona oIol 

25 No ka mea, hēaha ka pomai- 
kai o ke kanaka ke lilo maf ia la 
keia ao a pau> a lilo aka oU Iho, a 
e kiola ia'ku paha ia? 

26 No ka mea, o ka mea e hila- 
hila mal la'n, a i ka*o man olelo, 
oia ka ke Kelki a ke kanaka e hlla* 
hiUi ai, i kona wa e hikl mai ai ma 

91 Hoopahaohaoia leau. LUKA. l^lkeiHil.iAai^ kona nan^ a ine !;<> lui Kakoa, a 
me ko ka poe anela bemol«l^ 

27 K/b booiaaopopo io ^o nei aa 
!a oukou, ei^ ke^ku oei kekalii 
poe, aole e loaa e 1% iakoa ka i^a- 
ke, a ike lakoa 1 ^e aupuolo.ke 
Akua. 

^ ^ %idL kekalii, a bala ae la na 
lū. ewalu paua maiiope iao o ia maif 
olelo, lawe pu ilio la oiA ia FetQrO] 
f( rae loaue, a mc Iakob6, a pU aku 
la i lea i^auua e pule. 

29 Eia kel£abi, 1 kana pule an^ 
pabaobao mai la kona maKa, t^ ke- 
okeo olinolioo nial la koha KapA« 

90 Aiā boi, kamailio mai la me 
ia na kanaka elua, o Moae laua o 
Ilia: . 

81 rta mea i ikeia^ku me ka nanl, 
# olelo mai la Una no kona baalele 
ana 1 koua ola ma Ieru6alema. 

$2 A o Petero, a me pa loea m^ 
iaj ua pauhia i ka l^iamoe. A al^ 
ae la, ik'e aku 1a īakou i konā uani, 
a \ kela maa k|uiaka e^ua e ]^u po 
ana me la. 

83 Eia 1f ekahi, i ko )aua bele ana 
akn, mai ona'aku \ olel'o aku h 6 
Pt;tero ia le^u, £ ke Knmu, bē 
mea maUuii no' kakou e nolip maa- 
nei ; e kukulu boi m^kou 1 ekolu 
bale, nou kekabi, oo Mo8q kekabi, 
ā no Ella kekabi; aole ia 1 ike Ibo 
i kana mea i olelo ai. 

S4 A i kana olelo an^ pela, biki 
mai ke ao e boomaIumaIu mai ana 
ia lakou ; makau ibo la l^kou 1 ko 
lakou'komo ana^e iloko o ua ao la. 

85 A !ie leo i pae mai noloko mai 
9 ūa ao la, i mal la, ka^u Keikl 
puoabele keia; e boolobe oukoa 

36 A 1 ka pae mai ana o ua leo la> 
ua ikeia'l^ao leeu^ oi^ book^bl no. 
Huna ibo la lakou, aole i bat aku 
ia bai, ia mau la, i kabi mea a la- 
kou T Ike ai. 

87 t £la kekabi, iala ae, i ka ibo 
ana mai o lakou mai ka mauna 
mai, be nui ka akakanaka i bala- 
wal mc ia. 

88 Aia hoi, kabea aku la kekabi o 
ua abakanaka la, 1 aku la, K ke 
Kumo, ke nol aku nei au ia oe e 
nana mai oe i ka^u keiki; no ka 
^iea, o ka^u keiki ieamakalii no ia. 89 Aii| lioi, oa \q^\% oia« koM^ 
ubane, auwe.kpkl^ m^i ft ^9^ik» 
kaawilUa e ia, a fauabua*e, Aim^m 
lia^Uele 9^Q ua ub|wo la i^ v|) vei|ia 
bōōnawaUwaUloa.iaia,. - >,i r.rf 

40 A ua poi akn a^ i ,b*a asm 
baumana, e mabiki aku la m;iioAl 

JX A oli^lo mai la Xes«« | mA^Mi 
K ka han^uoa mao^lo qI%[ %dmi 
ka lauwiU, pei^e» k% īoihii'e^iMw 
nobo ana me ouko««.% iq«.lifthl 
hpon^iaaawaaul aiw'ka ia <nik'Wāl 
Elawemaiikattk«!ikitera€t/ ■ a 
42 A i kona helf^ aoa fi[iflA„b9o)ii? 
mt ibAla ka daimo9io la i« moĪKi 
kap«ka.. Papa 9ka l^k o Xe(i«>jb:fo 
ubane ba^okae,.% bool^ U»oiVkllkf 
keiki^ a boiW |najk l^ i» j» laMM 
makuakane. i a !Z 

48 f PiM(4^QiW4le;iho.tob»l(Qiiii( 
pau.i k^.m^pa o k§ A^m^ . AlI*!» 
mahalo anao li^koo hk^^lk Wē^i 
keia mea a lean i ^»0«,% i «Ai:lfūft 
i k^oa^^mau baqmana, . / «<<: 

44 £ hpokomo ouko« i k^lMK 
olelo Uoko .0 ko .oakoi|.|ii»|ir;M 
peiao; ola, e haawiia'lui •»ajJai 
KeUii a ke kaoaka Uoko o na,'Ii«ft 
Q kanaka* * *, ; 

45. Aka, aoliek lakou i hoonoa^^pMie 

Eo i keia plelo ; ua baoa ihe^ iAiM( 
kkon, i, ole lakou e ik»; »l|«||ioit 
hopo aku la lakou ke ninAa.^^kOil^i 
ia oQ ia q1<^^. . . . , - 

46 % AlaiM kupu um l» -kaLlioftcL 

fpaa aoa iwaeo^ q lakou.A, kA 
3U mea e oi aku.aniw ^.i h 

Ike iho la o leau 1 ke kokakNk' 
ka aoa o ko lakou ma^ii ouiai|« iAW^ 
iho la ia i kekahi keiki* bookNiUīftf 
la ia ia.me ia il^o; -. t ., v 

4^ A olelo mai ia ia lakoil«:0«^, 
Toea e malama i keia keiklpo ko^ 
inoa, ola ke malan^ mai iaii»(}>%«T 
ka mea e uoialama. ]naU%'a« Qi».lift. 
malama i ka mea naoa auij|^Hr. 
m^mai: nokamea«Qk»Qmi|ak9i 
loa iwaena o oukoa a pau. ]^ j(^. 
ke ol aku an& . .> . 

49 1 Olelo akn U o loaOLO, i<9k% 
la» £ kQ Kumn, ua iko na»kQU i 
kekahi e mahlki ana i oa 4l4tiŪ0Mtt . 
ma kou iooa; a papa.aku li. iH«kQ» 
ia ia, no ka mea, aoie la i luMklW 
me makou. UUauoUIi Pft|iMA 6 lakoho^aiā. MOKUNA X. 

50 A olielo mM lA o īean ia ia, HeA 
Mt^«kii^ IK^'loi meiii 6 ka m^ 
me M» nMl ia kakOn, no kakoii 
no'iai 

-»1*V Illi^kekalii; i kahiki ana o 
oa la e lawefa*k%i al la, kan pooo 
]»Miei tdaka e hēlo no la i leema^ 

62 A hooaiia akn la oiai lia ImiA 
iiiMlfa4 ona : a helo'akh Hm^ miu 
ittiēa la, a komo alnt la i keknm 
kiriatAkttnhale o kb 8smaHa elioo- 
Ihakaokim nona." 

aa Aole«hol'lflllcon i hookipa la lā 
iio k« kau p<^DO ana o kona mak4 
e hele l lemealema. 
i>S^ A} ike lbo la nA hanmaha aila^ 
«-lakOkio.ameloane,! akulalaneH 
K' ka Hakn, e pMio anei ia oe k« 
kiOiea akn mana i ēhi e iho* mai, 
aiai ka lani mai. i pau ai'lakon, e 
m^ me ka Ella hana ana f 
Jf^A haliu ae la la^ papa miil la i« 
Iaii% i mai la, Aole olua i ik« 1 k6 
ano o ko olim niian ; 

5B No ka m^ aole i hel6 miil'ko 
K.«lltif4^ ke kaeiaka, tf pepēhi 1 na 
kanaka, aka, e hoola no. A hele 
ilM^lA liikoa 1 leekalii kauhale 
al^ . • .' - 

67 T Eia kekahi^ 1 ko hkon hele 
MM mO'ke alaiiui/ol^o akn la k^- 
kaaM^ kan^a la ia, £ ka 'Hakh, e 
bah«l akn wau la oe 1 na iraht ah e 
liel«4i. 

68 I mal la o Ie8n ia fa, He mad 
hia ko AaMOp^ke, h<$ mau p<nnana 
ko na mann o ke lewa; aka; oke 
Keiki a ke kānalea^M'e'onawahi 
e^oomoo ai i kona poo. 

99 A i mal la oia 1 kekaht, "Ē ha-' 
hainMii'oeWn. Akn, I aka h, ia. 
B ka Hakn^ e ae mai oe la'n e hoi 
at 'ekahn ihua i ko^n maknakane. 

00 I mai la o Iesu ia la, Na ka 
pi»» make e kann i kō lakou poe 
«ake; aka, e hele oe e hai akn 1 
k^^anpiini o k^ Akna. 

9k Oielo akn la hoi' kekahi la Ih, 
"E hahai no an ia oe, e ka Haku : 
aka, e ae inna oe ia^u e'iiw'e akti i 
kK po^ ma ko'u hale. 

63 I mol la o leau ia la, O ke ka- 
nalea 1 lalan kona lima 1 ka oopa- 
kM, a nana aku 1 hope, aole ia e 
pMK» nO Ua impaiil o& Akoa. Hoooaaia na haamanik 
MOKUKA Xi' UUauoUlMn. Sl UMokplaīklil^ia la 
leau. ao No ke. KanAk* 1 malamaU « kA 
8tfuali<. ttOBUrctalMiBoBI»i«. 

AMAHOPE Iho keia maH 
mtca, hoomaopOpo mai la kel 
Hakn i kekahl pOi$ e he kanahlku^ 
a hoouna papalua ^ku la ola !a la^ 
koa mamuii ona, i nā wahi a pai^ 
Hna 1 monaO al e hele ākn ana. 
2 Alaila olelo mal la ola ki lakon^ 
He nni ka ai 1 do, he Uiika ka poe 
nanii e oM; nolaila e pnle aku al 
oukoa I ka Haka o ke kihapai, e 
hooana oia 1 polā hftna e ohl 1 kana 
ai. • • 

8 S hael^ oOkou: ela hoi k^ 
hoonna akh nel an la onkoa m^ 
he maH keikihipa la iWaena o ii^ 
Uiohae. 

4 Mai hall I aa monl, aole i klek^ 
ai, aple h'ol i kamaa ; a mai uw^ 
akn i ke kanaka ma ke alaonL 

5 A i ka hale a oukou e komo 
akn ai, e' ol'eI6 mna akh, AIohd 
keia hale. 

6 A ina ilaHa k^ kelkl a ke aloha^ 
alaila e walho n'o ko oūkou aloha 
maldtfa oiia; ftka, iole, e hoi mai 
no i(t maluna o Onkon ihd. 

7 A ma ift hale t hoho ai oukou^ 
e al ana a t inn ana hol 1 na inea ^ 
lakoa haawi hiai al ; no ka mea^ 
e pono ke uknia mai ka paanana. 
Mai held ia hale aku ia hale aku. 

S A ke kūlahakaahale a oukoa 
fS komo aku ai, a e hooklpa mal 
lakou la onkou, e a1 onkoa i na 
mea e waihoia ma kb oukoa alo ; 

9 Ē hool^ 1 ko lalla poe mal, a e 
olelo aku ia lakou, ke kokoke mal 
nei ke aapani o ke Akua ia ou* 
kou. 

10 A ke knlanakaahale a onkoa 
e komo aka ai, aole hoi liakon e 
hookipa la oukoa, e hele onkou 
iwaho ma ko laila maa alanui, a e 
olelo.aku; 

11 O ka lepo o ko oukoa kulana- 
kanihale i pili mai nei ia makou» 
oia ka makou e holoi aku ai no 
ookoa'; aka, e ike oukou i keki, ke 
kokoke mai nei ke aaf)ual o kef 
Akna ta Oukou. 

120 Ke olelo aka nel aA la ookou,- 
99. Holkapoe90l LI^A:. Ea fliUdift ka tti«&iM£ A i kela la, e alio ko 8odoma poi- 
no ana, i ko na knlaaakanhale la^ 

13 A«w« oe, e Koiaziiia! Anwe 
hoi oe, e Bet«gaida! no ka mea, 
iDa i luumia iioko 0^X010, a me'8i* 
doBa na hana maoa i hanaia iloko 
o olnai ina na mibi laoa mamna 
loa e uoho aua mo iEO- lupa ino a 
me.ka leba. 

14 Nolaila, i ka lioofia( aaa, e aho 
ko Tnro a me ko ^iekma i ko olaa 
pol no ana. 

15 A o oe, e Kaperena«ma^ ka 
mea i hookiekieia^e i ka lani, e 
kiolaia nanel oe iialo i Im pa 

16 O ka mea e hoolohe ia oukon, 
oia ke hoolohe mai ia'u; a o ka 
mea e hoowahawaha iar<Nikoii, oia 
ke hoowahawaha oiai ia*n ; a o ka 
nea « hooaiahawaha mai ia^u, oia 
ke hoowahawaha i ka mea naoa an 
i hooana maL 

17 H A, hoi mai la na poe kana- 
hika la, me ka olioU, i aka la, £ 
ka Hako, na hoololie mai naUai- 
uonio ia makon ma koa.inoa. 

18 A i mai la ola ia lakoo, Ua ike 
an ia Satana e haale ana e like me 
ka uila mai ka lanl maL • 

19 £ia hoi, ke luiawi aka nei aa 
la oukoo i ka mana e hehi malana 
ilH> o na naheea a ne na moohne- 
loawa, a maiana o ka mana a pou o 
ka. enemi; aole loa he laea e eiia 
ai oakoa. 

20 Mai oUoll nae oukoa i kela 
-mea, i ka hoolohe ana o na nliane 
ia oukoa^ aka, e olioU oukoa, ne 
ka kakaaia^na ko oakoa mau inoa 
iloko » ka lanL 

21 H la manawa, haQ<di iho la o 
lem ma ka Uhane, a oielo akn la, 
Ke hoomaikai nei aa ia.oe, e ka 
Makaa, ka Uaka o ka lanl a me ka 
honaa, no 'ka mea^ iia hana oe i 
keia maa mea i ka poe naaoao, a 
me ka poe akainai, a na hoike mai 
neioeiainakelkihoa, Oiaiono, 
e ka Makno, no ka mea, o ka poiio 
no ia ia oe. 

20 Ua haawiia mal nei ia*a na 
mea a paa e ko^u Makoa ; aole hoi 
mea i ike i ke Kelkl, o lea Makoa 
wale no; a l ka Makoa hoi, o ke 
Keiki wale no, a me ke kanaka a 
ke Kelkl e makemake e hoike ai. 
U 28 Y AlMUaaeiaikape^hAi- ^ 
mana, olelo malii mai ia^i^olnai* 
kaina maka i ike I ha mea/aon^ 
koa eikenei; .i>>i: 1 

. 24 No ka mea, ke«hai«kQ neiiaii 
ia oakou, He nal oo-ka poe kanla 
a iM na'Ui i makemake e. ike. i<«a 
mea a oukoa e ike nei, aoletilioi 
kkoa.l ike; ae<lohe I na mear>a { 
onkou e lohe nei, aole hoi laiDe«4 J2b ^ Aia hol, ku aela Hnna te 
kahi kakaolelo e hoao aoa.iA.il^ 
■maa oka la, £ lee.Kamii, heaha 
ka'n ehaaa'i i loaa «naiai hi^n. ke 
olamaa loa? -. 1 a 

as ▲.nioan.mal laoiala h^ Healia 
ka mea i kakauial iloko o ke(iBifr 
mwai? Pehea.kao h<flnlialQjma? 

^ Hal aka hk ke kakaolelo, i MkA 
h^JB alohaaknoe I ke Hakalko« 
Akaa ine koa naaa a paa,a Ae 
koa ahane a paa^ a me ko» ikaika 
a peu^ a ine koa manao a peia^l 
kon hoalaana e Uhe me oe moiji> (u 

28Imal hioiaiaia^Uahaipoloi' 
leimalneloe; okaoi&iehaaian^A 
e ola no oe. - i l 

2(i^ Aka, i kona mfdienake.aoaje 
hoapono iaia iho, ninan aku kkala 
la leao, O wai hi hel fco*a hoelauna? 

S0 Olelo hou maLhk o leao* kw^ 
la, O kekahi kanaka e Iho ewumei 
lenmiiemai Ieriko, a haol» lki«4a 
iwaena o na powa, kaiU ae l%lal»Ni 
i kena kapa, pepehl Iho ia« a. haale- 
le aka la la ia, e waiho amimeim 
aneane make. 

31 A iho no kekahl kahnna pule 
ma la alanui, a ike akn ta la ia^ 
maalo wale ae lama kekahl aoai|. 

33 Pela no hoi kekahi poa ua^ I.e- 
Ti, i kona hiki ana ma ia/ MU; 
hele iaa naoa akn la, maalo ae la 
ia .ma kekahi aoao. i . 

38 Aka, o kekahi kanaka n» 8«- 
mana, i kona hele ena^ hika aknia 
ia i kahi ona e waiho aoa^ akiko 
akn la' ia ia, htt ae la kooa «lo6a 
iala. .. r 

34 Hele iho la io na la, a waU 
iho la i kona man eha e nioioiaoa 
i ka aila a me ka waina IMk«w « 
kaa ae Ui ia ia malana o lfieihmr^fle 
loholoaa iho, aiawe Ae la loia»! k^k 
h ai e lMi nki pa, a malama-ilKOuUil» lo. liHeta laiia o Marfau MOKUNA. XI. Ea pide a kaHakō; 85 A ia la ae,.l kona heleana^kn, 
mmhi' ae la ia i nadeiiarl ekia, a 
baawi akn i ka mea nana ka hale, 
i aku la ia ia, E malama oe ia ia 
nel;; m oi aku kaa mea lilo, a koi 
mai au, na'u e ukn aku ia oe« 
iM AA3 kei&OEian kanaka a elEOlu, 
ouiai la ka lioalauna, i kon manao^ 
noke kanalLa i liauieiwaenao.ua 
powa?. 

87 Hai akn la ia, O ka mea i hana 
}okorofdkai ia ia. I, mai la o lean, 
V hele oe a*e hoohallke me ia. 
. 88 ? £ki.kekahl,.i ko lakou hele 
ana, komo aku la ia iloko o kekahi 
kanhale ; a o kekahi wahine^ o Ma^ 
reta kona inoa, 1 hookipa ia ia i 
kona hale. 

89 A he iLaikaina kona i liapaia 
O'Mana, na «oho * ia ma. na wa wae 
4> leau, e hoolohe ana i leaaa 

: 40 AkA o Maretai, na paapu ia i ka 

lawelawe nui ana, a hele ia» a oieio 

aku» £ ka Haku, hemeaole anei 

ia oe ka haaleie ana mai o ko*u 

kaikaina ia'u e laweiawe hooluihi 

au ? Nolaila, e olelo oe ia ia e ko- 

koa mai ia ia'n. . 

T 41 Olelo mai la.o leen, i mai la ia 

la, B MaTeta, e Maretay ua nui kon 

oianao a me koa pihoihoi, i na 

aoealienui; 

' 42 Aka, hookahi no mea e pono 

ai A na koho mai n^ei o Maria ia 

mea maileai, a(de ioa ia e laweia'kn 

4iiai<onaaku« 

MOKUNA XL 

M 9i«l 1* l9«a i 1» pul«. U Mahiki i ka dai- 

* monio tn« k* pApa i k» olelo ino « lia Par1- 
mt>. 2»Nokaimlaiuilkftho«Uoiift. 87 

• - ]|ibliooiBiB?«ni« 

.li^iA kekahi, i luina pole ana ma 
l2d keleahi wahi, a oki ae la, l akn 
la kekahi o kana mau haamana, £ 
ka Hakn,eae maioeia makoae 
•«mle, me loane hoi i ao mai ai i 
:&ana poe haumana. 
>.d I mai la ola ia iakoo, I lea wa e 
pule ai onkou, e olelo, E ko ma- 
jLOB Makna iloko o ka lani, e hoa- 
noia'ku kou inoa ; e hiki moi kou 
«uponl ; e malamaia hoi kou ma- 
kemake, e lil(e ma ia ma ka iuii, 
4>ela. Jioi ma iea hooua neii 
. 3 £ Iiaawi mai oe ia imikoii,.i kela ia i keia la» i ka ai no ka la, 
na makon. 

4 A e kala nal oe i na hewa o 
makon; no ka mea^ ke leaia nei 
makou i ka poe lM«a. hewa moi ia 
makou ; mai hookuu hoi.ia makon 
i ka hoowalewaleia mai ; aka, ehoo- 
pakeie ae ia makou i iu. iaow 

5 Olelo mai la hoi oia ia lakon» 
loa he .makamahn ko kakahi o on- 
kou a hele aku hoi ia io na ia i ke 
aomoe, a e olelo aku, £ iea maka^ 
maka, Jio mai hol na'a i ekoUi po> 
po berena: 

6 Nokamea, o kekahi hoaaloha 
o*a i kona hele ana.oa kipa mni ia 
ia'u^ aole iioi a'.u mea e wailio aka 
ai imoaoaa» . 

7 A i oielo »ajl na. mea Ia.oloka. 
Mal iuwiuhi mai oe ia'n ; na paa 
ka pniuik; eia an m« ka'o> jQMim 
keiki ma kahi moe; aole e hiki 
ia'u ke ala'e Uuiia e liaawi aku 
ia oe. 

8 Ke ol^ akn nel an ia onkoo, 
aole paha ia e aia^ a e haawi oaoa 
no kona hoaloha aoa, alea, no kona 
noi i^nepioe aoa^ e ala. no ia, a e 
haawi ia ia i kana mau mea i mar 
kemake.aL . , 

.9 Keiaku ne4 hoi an ia onleoa, 
R ooi, a e liaawiia.ia oukou : e iml, 
a e loaa ia oukou ; e kikeke, a e 
weheia ia onkoa. 

10 No ka mea, o ka mea i noi^ 
ua haawiia.iio ia ia; a o ka mea i 
iml» ua looa no U ia; a o.iui mea 
kikeke, e weheia no ia ia. 

11 A owai la ka makuakane iwaa- 
na o oukou nana e iiaawi.akB i ka 

fohaku i kana keiki ke noi mai ia 
bereoa? a i wahi ia, e haawi anei 
oia i ka naheaa nana, aoie ka ial^ 

12 A i noi mai ia i bua mano, e 
haawi alui anei oia l )ux moohoeio- 
awanana? 

18 No ia hoi,ina oukon ka poe 
hewa i malLaukau i ka haawi ako i 
aa makana meil&ai i ka oukou poe 
keikl ; aole anei e oi nui aku ko ka 
Makoa ma ka knl haawi ana mai i 
ka Uhane Hemolele i l£a poe e noi 
akuiaia. 

14 1 A e mahiki ana ia i ka dai- 
monio, be a» hoi ia. £iahoi,apii- 
ka aki^.ka diiimonio>.jtwaho,pleio Hoiaoi»o leaii. hVKA: Kft ho^loīA» i><i6wt- iho la na aa la^ a mahaīo niLii la ka 
ahakan^ika. 

15 Aka, Olek) kekahi poeo lakon, 
Mā Beletehuba la ke alii o na 
daimonio, i mahiki ākii ai oia nei 
1 na dainlonio. 

16 A o l{ekaht |>oe, e hoao i^na ia 
ia, no^oi akn la i hoailona mft ka 
lani. 

17 Aka, na ike hoi oia 1 ^o lakxHk 
manao, i mai la ia lakon, O ke aupu- 
ni 1 moknahana ia ia iho, e pan la, 
a a ka haTe i lea līaie iho, e hina ia. 

18 A ina i moki^ahana o 8atana ia 
la Iho, pehea la e k» paa ai.kona 
anpnni ? no lea mea, ke olela nei 
dukon, ma o Bele«ebnbii la i ma* 
hiki aka,ai au i na. daimonio. 

19 Inapīiha niii o Belezebnl)a la 
waa i mahiki akn «i i na Oaim'onio. 
ina owai la hoi ka euko^ poe keikl 
e mahiki akn ai? Nolaila hoi o 
lakon ko ōnkoa poe nana e hoo- 
ponpponp. 

20 Aka, ina mA ks manāmanali- 
mfi o ke Akua i mahiki aku ai aa ! 
na daiRionio, oiii hoi, ua hiki mai 
Do ke ffnprfni'0 ke AkUa io onkon 

D6t. - •> ' •' ■ ' ■• ■ 

21 O ka mea ikaika $. M(tkatik2tt 
h'oi i ha ihea oi, i na wa i kiai ai oia 
i kona haie, ua malnhia kaba wai*> 
Wdi * 

^ Aka, i hiki mai io na l^ ka 
mea i ol aku kona ikaika mamuao 
kona, a lanakila ia maiuna ona, alai- 
la e kaUi aku ia mai-ona aka i na 
mea oi ana i hiUnai ai, a e haawi 1 
kana waiwai pio« 

28 O ka mea aol^ ma o^n nei, oia 
ke ku e mal ia'u ; a o ka mea hoili* 
lli pa ole me aa, olakelu aka. 

24 A i pn^a akn ka nhane ino 
mai loko akn o ke kanaka, hele no 
ia ma«vaidna o ha wabi panoa, e imi 
ana i kabi e maha'i ; a loaao^e, ole- 
lo iho fa ia, ^ hol au i kun hale a'u 
1 pnka mai ūL 

25 A biki mai ia, ike i ka hale na 
kahiliia a ua hoolakolakoia h^. 

26 Alaila kii aku hva lawe mai \ 
kekahi poe uhanee ehil(Uvna oiaku 
ko lakp^ hewa i kona iho^ a komo 
hoi lakou a noho maiail^^ a ua oi 
akn ka hewa o hope o ua kana3£a 
Ift i ko kn noho ana loaMa^ ' • dT ^ Eift kekahil ia la il ol^ld tmk 
i keia man meā» o kekahi wahin^ o' 
ka ahakanak» hodkiekle «e la i ko» 
na ieo, i ākn la ia la^ P.onraikifl 'ka 
opa nana oei hanan mmi, h m^'Hāi 
u«iu iomo iii. ■> -- ■-/.- 

28 I mai H Ōia, Pomaikiii io mKoli 
ka poe i lohe i ka olēio a ke AKHa;! 
a^nialamahoiia; • - * * *- 

29 ^ A ako^koa paapu ae hkiiaL. 
kan^a, olelo mai la ia, He haniuiī» 
ino kela; ke noi mal nei "laAKiA/i- 
hoailona ; aole e hnawiia'kn k» -he^^ 
ailona no lakon* o ka hoaiiaiia' e 
lona ke kanla wale ho; • . .:,< ^^ 

80 No ka mei^ me looa 1 Hld al ī 
hoaiiona nokoNlneVa^ pela.e^'Mlo' 
ai ke £;eiki i^ ke kanahā «<> fceia 
hanaunA.- ■' z ' ' 

81 akealii wahlne «o ke kukn^ 
Inhema, e kn ^ mai ia l ml klmliKae. 
keia haoauna^ i ka heokok^kola'haii; 
a e hoaihewa iā lakea ;- no ka ' niea^-> 
na hele mai no ia mai nn piUeiia'mn^ 
o ka honnoi e hoolohe i ka Idel6. 
akamai a Solomoila;- ela hoi tna». 
nei ka mea i el akn m&mQttt>rS^^ 
mona. ' < • ' ' ^ 

82 <) na .kanaka o Nine?Ta, e kiii e' 
mal lakou i keia hanatoa i kli.boo-i 
kolokoloftn<t« ae-liotfhewi lā lakotis. 
he ka mea, u» mlhi no lako^ t ke 
ao ana a lona; eiā hoi ma^iīel k4 
mea i oi akn mamoa o looa. - 

83 AolemeA'iknnl i ke kiAtol fi 
waiho iho ma kahi nalo, aote lMsi= 
mnialo ae o ke pOi« alHW mAiNiliM 
kau ai ke kQkai,i ike ali ka maia- 
malama ka pae ī komo iioko. 

84 Ō ke kukni o ke kino, <i ka 
maka ia: a i maikai hoi ko» nuk&īE^. 
na malamalama kou kino« pe|bq ar 
i ino kon makā^alaiki ttarpevll»luitt. 

klOO; '■ ' ■• .,M T* 

85 No la hol, e malomnoe'o^le. 
ka malamalama lidlcO on 1 poi;A£ • 

36 No ia mea,' itta>raalamaiiMhA 
koa kino a pau^ aoie ona wahi pdi0^ 
li^alaila ua pnni ia I ka hooiMem»-. 
lamaia^ e like me ka>ho(mialfadftte> 
ma ana o ke kukni la oe 'i ■ konn '^ 
ponoana. ■,• .' • :•• ■ 

37 ir A i kana kamaitto ana, kmie 
ae la kekahi Pati!i|lii6 hi la e 'ar ptt 
me ia. Komo aka ki iR, nek^ ili& HooliewAl» MOKŪKA Xn. 

m A ike ka Ftoisaio, kabaha ibo 
la ka naan, no ka mea, aole ia i ho- 
l€4 mainua iho o ka ai ana. 

89 I mal l&ka Haku ia ia, O on- 
kou aa Paiieaio, ua hoomaemae ia 
iraho o ke kiaha a me ke pa; alea, 
oloko o onkou, uā piha loa i ka mea 
kaili «rale a me ka manao ino. 

40 Naanpo, aole anei ka mea nana 
Lhaea ia waho, i hana ia loko 1 

•41 £ haa\rl lokomaikni akn i ko 
oukoa waiwai; alalla na maemaid 
Ba mea a pau ia onkon. 

d3 Anwe hoi ookou, e ka poe Pa- 
ri8aio 1 no ka mea, iia hookupu on- 
kott i ka hapaumi o ka m1neta, a o 
ka me, a o na laanikUii a pau, a haa- 
lele no i ka pono a me ke aloha i 
ke Akua; o ko oukou man mea 
keia e pono ai ke hana, aole hoi e 
liaalele i kela. 

43 Auwe hoi onkoii^ e ka poe Pa- 
lieaio ! no ka mea, na makemake 
owkoii. i na noho kiekie maloko o 
m halehalawai, a me ke alohaia mai 
n» na wahi kanaka. 

44 Anwe hoi oukon, ka poo kakan- 
olelo a me na Paneaio^ ka poe 
hookamani l no ka mea^ na like on- 
koa iae na halekapApau i nalo, e he- 
hila ana e kanaka me ka ike ole. 

45 H Olelo akn la kekahl o ka poe 
kakaolelo, 1 akn la ia ia, E ke Eu- 
ma, o makoa nei no kekahi aa 
e hoaaiewa nei, i kau olelo ana 
pelA. 

40 Alaila, i mai la ia, Auwe hoi 
OBli.oa, e ka poe -kakaolelo 1 no ka 
mea, uahooili oukou i na haawe 
ilana o na kanaka ane hiki ole ke 
I^iU, aoie hoi oukoa e hoopa iki ia 
loaa haawe me kekahi o ko oakoa 
maa maoamanaUma. 

47 Aowe hoi oukon ! no ka mea, 
iMLluina oakoa i na halekupapaa 
no ka poe kaula i 'pi^ehlia^e e ko 
oaleoapoe knpnna. 

46 Olaio, ke hoike nei onkoa me 
kamahalo pu i ka hana a ko oukou 
poe kapuna ; no ka mea, na lakoa 
no i pepehi i na kaula, a na oukou 
hoi i hana i ko lakoa mau lialeka- 

49No1fuIa hoi i olelo ai ke akamai 
o ke Akna, £ hoouna aka au i na 
kaula a me na lanaolelo io lakoa la, ka poe hookamani^ 

a e pepehi lakoa i kekahl, ,a e hana 
ino no hoi i kekahi o \ak6a. ' 
50 Pela hoi e hoOpaiiaU ke koko o 
na kaula a pau, i huokaheia, mai ka 
hoOkumu ana o ke ao nei, maluna 
ibo o keia hanauna; 
' 51 Mui ke koko mai o Ahela, a hl- 
ki i ke koko o Zakaria, ka 'mea i 
pepehiia mawaena o ke kuahu a me 
ka luaklnL Olalo, ke olelo aku nei 
aa ia oukou, e hoopai nna no ia ma- 
luna iho o keia hanauna. 

52 Auwe onkoa, e ka poe kakaō- 
lelo ! no ka mea, ua lawe nku ou- 
koa i ke ki ka ike ; aole hoi ou- 
kou i komo^ a o ka poe e komo ana, 
na oukon ia f keakea. 

53 A i kana olelo ana ia man mea, 
hoomaka ao la na kakaolelo a me 
na Pari6aio e kol ikaika aku, a e 
hoowaiewale aku ia ia e olelo koke 
mai ma na mea he nul. 

54 Hookalaknpua iho la lakoa la 
ia, e imi ana e hopu i kekahi mea 
noioko mid o kona waha, i niania 
ai lakou !a ia. 

MOKUNA Xn. 

'Ka hookamani, a me ka hoolaio. 13 Pipa %»• 
•tt i ka panlwalwu,^ a n^a lea ijMnM> ma 
Ke kino. 31 O ka nōopapaa pono. 42 ke 
kiaiman.' 

IA maaawa, ka akoakoa lehulēha 
loa ana mai o ka ahakanaka, a 
hehi kekahi maluna o kekahi, olelo 
mua' mai laia i kana man haumana, 
I nui ko onkoa malama ia oukou 
iho i ka mea hri a ka poe Pari8aio ; 
o ka hookamani no ia. 

2 No ka mea, aohe mea ! nhi£a 'e 
pau oie i ka weheia ; aole hoi mea l 
nunala e pan ole i ka ikeia. 

S O ka mea a oukou i olelo ai ma 
ka pouli, e loheia auanei ia ma ka 
malamalama, a o k(l mea a oukou i 
olelo al i na pepeiao, maloko o na 
keena mehameha, e Iiaiia auanei ia 
maluna iho o na hale. 

4 Ke oleio aku hoi aa Ta oukon^ 
ē kun maa hoaaloha, Mai makaa 
oukou 1 ka poe pepehi i ke kino^ a 
mahope aku, aole o lakoa taea e 
hiki ke luina. 

5 Aka, ke hoike aku nel au !a ou- 
kon i ka onkou n.ea e makau ai ; e 
makau aku oukou i ka mea nona 
ka mana e hoolei aku Uo|k> o ka lu- 

97 Ka hewa kila oloik LUieA* Mai paalele 1 ke lfindi lahi, mahope Iho o kana i)epehi 
aaa. Oia» o ka'a oleio no ia ia ou* 
koa, e makaa oukoa la ia. 

6 Aole anei i koaiia na mana liilii 
elima i na aeaHo eloa? Aole boi 
kekahi o iukoa i hoopoinaia e ks 
Aka& 

7 Ua paa no hoi i ka heluia na la- 
uoho o ko oakou maa poo. Nolai« 
U hoi, mai makaa oukou ; ua oi 
loaaku ko oukou maikai mamua o 
ko oa maou liiliL 

8 A ke olelo aka nei on ia onkon, 
o ka mea e hoolalo ia'a imua i ke 
alo o ieaaaka, oia ka ke Keiiu a ke 
kanolea u hoolaio al imoa i 1lc alo o 
ka poe aoela o ke Akua. 

9 Aka, o ka mea e hoole ia^u imua 
i ke alo a na leanalu, oia ke hooleia 
imua i ke alo o ka poe anela o ke 
Akao. 

10 O lea mea e olelo ka e i ke Ke* 
iki a ke kanalea, e hiki no ia i ke 
kalaia ; al&a. o ka mea e olelo hoino 
wale i ka Uhane Hemolele, aole 
loa ia c kalaia. 

11 A i ka wa e alakaiia'i oukoa i 
na halehalawai, a i oa kiaaioa, a me 
naUii, mai manao nui oakou i ka 
oukoa mea e kamailio ai, a i ka 
oukou mea e oleloai; 

l!;^ No ka mea, na ka Uhane He- 
molele no c ao mai ia oukou, ia ho- 
Ta, i ka mea c pono ai oukou ke 
olelj aku. 

13 1f Alalla olelo oku la kekahi o 
ka ahakanaka ia ia, £ ke Kumu, c 
olelooe oe i kuu hoahonau e ma- 
hele mai i ka waiwai no'u. 

14 I mai ia ia, £ ke kanaka, na- 
wai au i hoolilo i luoakaoawoi, a i 
mea mahele waiwai no oukou? 

15 A olelo mai la oia ia lakon, £ 
manoo, a e malama ia oukou iho i 
l(apaniwaiwai; nokamea,aoleao 
ka nui o ko ke kanaka waiwai ko- 
na ola ana. 

16 A olelo maila oia i kaolelona- 
ne ia lakou, i moi la. O kekahi ka- 
naka ua hoohua nui mai la kona 
aina; 

17 A naln iho la ia iloko ono, i 
iho la, Pehea la wau e haoa'i? no 
ka mea, aole o*a wahi e hoahu ai i 
ka'u ai. 

18 1 iho la hoi oia, Penei au e ho- 

98 naH ; e wawahi au iko'u maiiliale- 
papoa, a e kuknlu hou i mahua^ 
hua'e; amolaiia au e hoahn aii 
ka'n ai, a me kau waiwol a p«o. . 

19 A e olelo iho au i kun iihane» 
£ ka uhane, ua nui koii walwai i 
hoahaia no na makahiki he noi w» 
le ; e noho naoea oe ;^ e oi no,. a • 
inu no me ka lealea. 

20 Aka, olelomai la ke Ak&a ia 
io, £ ke kaoakanaaupo! ikeiapo^ 
c kiiia'ku ai koo. 'nhane ; aloila no 
wai la ia mau mea oa i hoomoleau^ 
kau ai ? 

21 Pelahoikamealhoolakolako 
waiwai nona iho, a i lako ole i ko 
ke Akua. 

23 1 Alaila olelo mai la i kana man 
haumana, No ia mea, ko olelo aka 
nei au ia oukon, Mai nuumo uui 
ma ko oakou.ola ana, 1 kamea e4ii 
ai onkou ; aole hoi ma ke ki&o» i 
ka mea e aahn ai oukou. .. 

23 Ua oi aku kc ola momua .o ka 
ai, a o ke kino hoi mamua o iA 
kapa. 

24 £ hoomanao i na manu konr 
ka; oole lakou lulu anoano,aoU 
hoi hoahu al, aole hol o lakou hale 
waiwai, aole hoihalepapoa; bA ke 
Akua hoi lakou i hanai : aolo aaei 
i oi noi oku oakoa momoa o iia 
manu ? 

25 Owai kekahi mea o oakoa « 
hiki i kona maoao nui «nake.hoo? 
loihi 1 kona kiekie i hookoki koAil^ 
ta? 

26 A i ole hoi c hiki ia oukon ka 
liana i^ ka meauuka loa, no ke olei 
la e manao nui al no na mea.eael 

27 £ huomanao 1 na lilia j kfi lar 
kouuluana; aoIel8Jcoaihanaift0r 
le hoi i milo ; kc olelo aku nel hei 
au ia oukon. o 8olomona i koilAiia- 
ni a pau, aole ia i kahiko iifee 1* 
me kekohi o ia mau mea. '. .... 

28 A ina pela ke Akna .1 kaliiko 
mai ai i ka nahelehele e waiho.aoa 
ma ke knla i keia laa ika laapopo 
e hooleiia'i iloko o ka amu ; aole 
anei ia e kahlko io mai ia onkOiu^ a 
ka poe paulele kapekepeke t 

29 Mai hoopapau oukoa.mn i&a 
mea c ai oi oukou, a ma ka tsKtk « 
inn. ai ookou. Mol noho Im^ a ]at^ 
nalua. KaliofO|>āpaa ponow ' 

9ft'No ka mea, na m lalmikana^ 
)nF0.keia ao ihoōpapaa ma ia mau 
inea apau ; a fae maopopo no i ko 
oukiQiq Makm, o na m«a ia e pond 
«i'ianikon. 

31 K Aka, e hoopapan noi enkon 
na keaapnni o ke Akaa; aiailao 
«a meA ia ke^hi e liaawila no la 
ookou. 

"8:1 Mai makaa oalso<a,e ka 6hatia 
9aka ; no ka mea, fca makema^ 
ke o ko oakoa Makaa e liaaw! ike 
aaiaiaoi ia oakoa^ 

33 E kuai lilo akn i ko onkoa 
mkiwai, a e haawi manawalea akn. 
£ hooiakolieiko ia oakoa iho i mau 
aa moni nahaehae ole, i wmwai paii 
ole ma 1sa lani^kahi liiki oie at 1 lui 
aihae, iiiahi e ino ole ai i lea mo. 
• M No ka mea, ma kahi e waiho ai 
ko onleoa walwai, mfd«ttft pa no 
hpi ko oulkoa naau. ' 

85 £ kakooia ko oakoa man im* 
haka, 1 aa hoi ko oukoa maa ka- 
kai; 

36 A e hoolike hoi oakoa me iea 
iK)e kanoii» e leall ami t ko lakon 
kaka,- ke hoi mai ia mai lea ahaai- 
m. mare mai, e hiki ialakoa ke we- 
be koke ia ia i kona hiki ana mala 
kikeke. ' 

■ 87Ponuiikai ka poe ieanwaaka 
liaka e ike ai e kiai ana i kona 
wa e hlki mai al He oLnio lea'a e 
o1elb aka nei iaookoa, e kakoo nd 
ola ia ia iho, a hoonoho oia ia la<». 
kou e ai ; a e hele mai ia e lawe- 
lawe na iakou. 

86 A i hiki mai ia i ka Ina paha o 
ka wati, a i hiki mai ia i ke kola 
paha o ka wati, a ike mai ia lakou 

' na pomaileai aa poe kaawa E^ 9»'ī ikehoi ookoa i keia, ina i 
ikeka mea'Me i ka hoiu e hikl mai 
ai lui aihae, ina na kiai no la^ aole 
ia'e kua aka ikonahkle e wawahi- 
iamal 

40- Nolaila, e noho maluiokaa hol 
oiikoa^ uo ka mea, e hikl mai aoa 
ke Ke^ a ke leanaka, i ka hora e 
manao ole ia e oukoo. 

41 % Alaiia ninaa ako la o Petero 
laia^ E ka Hako, no makoa anei 
kaaje4>l«loBei i keia olēlonane? 
no na mea a pao anei ? MOKnNA'XII. Eanw^maianui pono. 

4» A olelo mai ki ka Hdca; Owai 
la hoi ka puoka malama pono me 
ke akamai e hool ikiia^e e kona Hako 
i luiia no konapoe ohoa, e hiawi 
ma ka manawa pono, i kaawahi al 
naiakoa? 

43 Pomaikai oa kaowa la ke ike 
mai kona hakn ia ia e hanaana pe- 
la i kona hiki ana moi 

44^ Ke o4elo aka nei oo ia ookoa, 
£ hooliio oiaia iai meananaē ma- 
lama 1 kana mao mea a pao. 

45 'Aka, i oielo kela kaowa iloko 
o^ona naaa, Ua Ikoopanee kou ha^ 
ko i kona hoi ana mai ; « i hooma- 
ka hoi e x>epehi i na kaowa ieane a 
me na kaowa wahhie, e ai ana hoi^ 
a e ino ana a ona ; 

46 £ hoi mai no ka iiakn o nakaa- 
wa la, i ka la e kiid oie ai ia, a i loi 
hora e manao ole ai ia, a e hahao ia 
ia a moko, a e haawi i kona nko me 
lui poe manaoio ole. 

47 A o ke kaawa 1 Ike 1 1ca make* 
make o kona hako, aole hoi i hoo* 
makaokao, aole hoi i. hana mamn- 
ii o koaa=maki^make, oia ke ilahaa 
nniia. 

48 A o ka mea 1 yce oie, a hana 
hoi i na mea e pono ai ka, hahaa 
ana, oia ke haliaa unka ia. O ka 
mea oa haawiia ia ia ka mea nui, ia 
ia hoi e kii hoa ia mai ai ka mea 
noi ; a i noi kū mea i waihoia i ke 
kanaka, he noi nohoi kamea enoi 
hoa ia mai ia ia. 

49 f Ua hēle mai nei ao e hoolei 
i ke ahi ma lia lionoa, heaha hoi 
ko^o makemake e, iiia i'hoaia. 

50 He bapetizo ko'o e k»apeti2o- 
ia*i ; a ua pilikia hoi ao a paa ia ! - 

51 Ke manao nel anei ookoooa 
hele mai nei au e haawi i ke kuika- 
hi ma ka honaa ? Ke olelo aku nei 
aa ia; onkoo, Aole ; aka, i ke ko e. 

6'i No ka mea, ma neia hope ako, 
e ku c ana na mea elima iloko o ka 
liale hookahi, o ke kokookolo i ke 
kokoolaa,a o ke kokooloai keko< 
kookolo. 

53 £ ko e mal ka makoakane 1 ke 
keikikane, a o ke keikikane i ka ma- 
koakaoe ; a o ka makowahlne i ke 
kailoimahine, a o ke kalkamahinei 
ka maknwahine ; a o ka makoaho* 
noaiwahinei kana hononawahine, 
99 Makekeni^iioila UXk, 

a o k& hnnonKWAliloe i ko&A n»- 
kuaboDoaiwahuie. 

54 ir A ulelo mai la Sa i ka ahaka- 
naka, A ike oukou i kekahi ao e 
hoea mai aoa mai ke komohaun 
mai, oleio oukon, £ ua auaoei *, a 
pela.io Do. 

o5 A i iia wa e pa mai ai ka ma^ 
kani kukuluhema, oielo oukou, £ 
weia ananei; a pela io no, 

66 £ ka poe hookamani! £ hiki 
no ia oukon ke hoomaopopo i na 
moa i ikea ma ka lani a ma ]ca ho- 
nua ; pehea la i maopopo oie ai k^ 
ia manawa ia oukou r 

57 No ke aha la hoi i hoomaopo- 
po ole ai oukou nei i l^a pono ? 

58 ir A il&ou hele pn ana i ke alii 
me kou mea i lawehala ai, e hooi- 
kailLa oe makeaianuli weheiaH oe 
e ia, o ]£ai kela ia oe i ka lunakana^ 
wai, a na ka Innaleanawaioe e haa- 

«'i i ka ilamuku, a na ka ilamuku 
oi oe e hahao iloko o }» halepaa- 
bao. 

59 Ke olelo aku nei au ia oe, aole 
loa oe e pnka e mai, aia pau loa ia 
mea ia oe i l^a ukuia. MOKUNA Xin. 

No ka mihi aiia i lc» he v«. 10 HooU Ie«u 1 
ka wahine 1 km la Sabtiti. 18 Ka hua mak«- 
k«. £iKa»o«eolft. 3«K»hewftoI«rai9^ 
lema. 

MAL AIL A hoi ia manawa keka- 
hi i hai aku ia ia no ka poe o 
Oalilaia, o ko lakou koko i );iui pu 
ia e Pilalo me ko lokou niaū mo- 
hai. . 

2 A olelo mai la leeu, i mai la'ia 
lakou, Ua manao anei oukou ua oi 
aku Iwa hewa o ia poe o 6alilaia ma- 
mua o ko Galilaia a pau, no ko la- 
kou boinoinoia*e peīa ? 

3 Ke olelo aki^ nei au ia oukon, 
Aole ; aka, i mll^i ole oukou« e pau 
pu hoi oukoū a pau 1 ka make. 

4 A o kela poekanaka hoi he umi- 
kumamawaln i hioioial e ka hale 
kiai i SUoama i make ai lakou, ua 
manao anei oukou ua oiakuko la- 
kou hewa mamua o ko na leanaka 
a jpau e noho aLa ma lemealema ? 

5 Ke olelo aku uei au ia onkou, 
Aoie; aka, i mihi ole oukou, e pau 
pu hoi oukou a pau i ka make. 

6 1[ A oleio mai oia i keia olelo- 

100 Ka nan^ o k» ]wū f^m^ 

nane; He laan fiku ka keka^l k^ 
naka, ua leanuia iloko o kona ^ 
waina ; a hele mai la e iml 1 ka l^ia 
maiuna ona. aole i loaiw 

7 Alaila i aku la oia i ka mea na- 
pa i malama i lea pawalna, Eia JbdL 
ekolu ae nei o*u mau makahiki'i 
)iele mai nei e imi.anai ka'iina 
maluna o keia laau flku, aole hfii i 
loaa ia'u; e kua aku ia ; ne ke ^a 
la oia e hoopiiikia ai i lea lUna? 

9 A oleio mai la ia, i mai lala la, 
£ ka haku, e waiho hou ia ia 1 keia 
makahiki hoi.a elieii au a puni ia, 
a e kipulu hol ; 

9 £ hoohua mal paha ia,'a 1 oie 
hoi, ma ia hope iho, e kua aku 6e 
laia, 

10 £ ao ana la iloko o kekaU p^ 
lehalawai ma ka la Sabati 

11 ir Aia hoi, Uaila kekahl waiu- 
ne, he mai kona he umikumami- 
waln makahiki, ua hookulouia ola, 
aole loa e hiki ia ia ke ea^e iiuna.' 

13 A ike mai la o leau ia ia. ka- 
hea mai la ia, 1 mai la ia ia^ £ ka 
wahine, ua weheia oe mal koa mai 
ana. 

13 A kau aku la la i kona man 
lima maluna iho ona ; a ua hoop^- 
lolei koke ia oiā, a hoonanl aku i^ 
ia i ke Akua. 

14 Olelo aku la ka lunahalehali- 
wai me ka huhu i ko leau &o<Ma 
ana ma ka la Sabati, i aku laia'l 
kanaka, £ono no la e hanaU na 
kanaka e pono ai; ia mau la h.oi.o 
hele mai ai oukou e hoolaia, aole' i 
ka k SabatL ^ ^' 

15 Olelo mai laka Haku ta Ia« 1 mM 
la, £ ka hookamanl, aole anel kela 
mea keia mea o oukou i wehe'aei 
kana bīpi kauo, a i kana bokl |^a 
mailoko ae o kahi e banaiia*i. a e 
alakai aku e hoohainu i ka w4f 

16 A o keia wahine, he mamo.na 
Abei*abama, 1 paaia e Satana 1 H^a 
mau makahiki he umikumamawĪL- 
lu, ea, aole anei e pono ke #eYi'elA 
oia i ka la Sabati, mai kela mea i 
paaal? * 

17 A i kana olelo ana i kela, hil^- 
hila iho la kona poe eneml a paa ; 
a oiioli ka ahakanaka a pau 1 iia 
mea naai i hanaiaU e ia. 

18 ir Alaila nlnau mai la .cl!a, £ 0^p6%eiobia^. MOKUKA XIV. Kipaknla o IesiL 1Ske-1te &npatii o ke Akna me ke 
^^9 Me ke aha la boi aa e koo- 
lialikeaila? 

19 Ua like ia me ka hna makeke a 
l:ekahi kanaka i lawe ai, a hoolei 
Hoko o kana mala ; a nlu ae la, a 
)il0 ae la i laan nui, a kau iho la na 
!mann o ka lewa ma kona man lala. 
' 00 Olelo hon nuii la ia, Me ke aha 
la aU e lioohalike ai i ka anpuni o 
ke Akna f 

' ^V Ua iike ia me ka mea hn o ke- 
leahi wahine i lawe ai a hui pn me 
'iia sato palaoa ekoln, a pan ae la ia 
1,101 hu. 

22 'A hele ae la ia ma^^aena o na 
'kuianakanhale, a me na kanhale e 

ao ana, e heie ana hoi i leimaa- 
lema. 

23 A ninau akn la kekahi ia ia, E 
ka Haku, he nuku wale no anei ka 
poe e hoolaia ? Olelo mai la oia ia 

'iakoii, 
^ E hooikaika ia oukou e komo 

1 ;ka ipnka pilikia ; no ka mea^ ke 
' hai akn nei au ia oukon, he nui no 

ka poe e imi ana e komo, aoie no 

e hUei. 

• 18S A l ku ilnna ka hakn nona ka 

l)ale a i pani i ka puka, a ku ou- 
' kon mawaho e kikeke ana ma ka 

puka, me ka oleio, £ ka Haku, e 

Ka Hakn, e wehe ae ia makou ; a 

' e olelo no ola ia oukon, Aole an i 

' iker i ko oukon wahi i hele mai ni. 

26 Alaila e olelo no onkon, Ua ai 

makou a na imt hoi Imua o kou 

alo, a na ao mai no hoi oe ma ko 
. makou mau alanui. 

^ A e olelo hon ia, Ee olelo aka 
* nei au ia onkou, aole au i ike ia 
, onkou i ko oukou wahi i hele mai 
[ ai ; e hele ^kn onkou mai o*a aka 
' netf e ka poe hana hewa a pau. 

2S Alaila, c nwe ai, a e nwi ai na 
'] tiiho, i ka wa e ike al oukou ia 
' Aberaharo.a, a me leaaka, a me la- 

leo^K^a, a me ka poe kaula a pan, 
' iloko o ke aupuni o kc Akua, a o 

onkoa iho hoi na kipaknia^kn iwa- 

bo. 
29, A e liele mai no ko ka hikina, 

a nie ko ke komohana, a me ko ke 

ktfkntti akan, a me ko ke kukulu 

hema, a e noho iho e al Uoko o kē 

anptini o kē Akna. 80 Aift hoi, o'ka poe hope, e lilo 
lakou i poe mua, a o ka poe mua, 
6 HIo lakou i poe hope. 

31 t la la la, hele uku la kekahi 
mau Parteaio io na la, i aku la ia 
ia, £ pnka aka oe, a hele aka mai 
keia wahi aku ; no ka mea, na ma- 
nao o Herode e p^ehi ia oe. 

32 A i mai la oia ia lakon, £ hele 
onkon e hai akn i kela alopeke, 
Eia hoi, e mahiki ana au i ka dai- 
monio, a e hoola ana hoi i na mai 
i keia la, a i ka la apopo hoi, a i ke 
kola o ka la e hoopan wan. 

83 Al^ he pono no waa e holo- 
holo I k<aa 1% a i ka la apopo, a i 
kela la aku ; no ka mea, aole e hi- 
ki i ke kaula ke pepehiia i kahi 
mawaho o lemaalema. 

34 £ Ieru8alema, lemealema^ e 
ka mea i pepehi i ka poe kaula, a 
i hailukn i ka poe i hoonnaia^e ia 
oe; ua makemake pinepine au e 
hooulaula mai i leaa mau keiki, e 
like me ka ka moa houluulu ana i 
kana ohana malaio ae o kona mau 
ehea. aole hoi onkou i makemake ! 

35 Aia hoi, ko onkou hale e wai- 
ho neoneo ana no oukou ; he oiaio 
ka*u e olelo aku nel, Aole onkou 
e ike e ia^u, a hiki i ka manawa e 
olelo mai ai onkon, Ē hoomailiaiia 
'kn ka mea i hele mai nei ma ka 
inoa ka Hnkn. 

MOKUNA XIV. 

Nokahoohaahiui. 16 Ka ahimiaa nuL 24 No 
ka hapai an« i ke kea. 

EIA kekahi, ia ia i hele ai i ka 
hale o kekahi alit Pari8aio, i 
ka la 8abati e ai i ka berena, ha^ 
kilo iho la lakou ia ia. 

2 Aia hoi, Imua ona kekahi kana- 
ka mai pehn. 

3 Nlnau mai la o leen i ka poe 
kakaolelo a me ka poe Panealo, i 
mai la, He mea pono anel ke hoo- 
Iamakala8abati? 

4 Hakana iho la lakon. Lalaa 
iho la ia, a hoola ia ia, a hookuū 
aku lo. 

5 Ninan hou mal la oia ia lakon. 
i mai la, Owai ko oukoa mea i 
haāle kana hoki, a o kana bipi 
kaiio paha i ka Ina, aole hoi e hnki 
koke mai ia ia iluna, i ka la 8abati ? 

6 Aole hiki ia lakon ke olelo la 

m No ka hoohaahaa. LtJKA. Ea ahaahi& iaAte: la me ka hoopohala 1 kela moa 
mea. 

7 H Olelo mai la oia l keia olelo 
nani i l^a poe hoaai, e ike ana la i 
ko lakou koho ana i na wahi mai- 
kai loa ; i mai la ia ]akx)u, . , 

8 A i ka wa i konoia'loe e keka- 
hi e hele 1 ka ahaaina mare, mal 
noho iho oe ma kahi maikai loa, 
malia paha aa konoia^ku e ia ke- 
kahi e oi akja kona lianoliaao i 
kou; 

9 A hele mai Im meā naoa olaa i 
kOno, a e olelo mai ia oe, E hoō- 
kaawale ae oe no ia nei ; alaiia oe 
e neenee ae i kahi haahiia, me ka 
hilahila. 

10 Al^a, i ka wa 1 konoia'i oc, e 
hele hoi oe e noho iho ma kahi 
haahaa; a Uiki mai ka mea nana 
oe i kono e olelo oia ia oe, £ ka 
hoaaloha, e eu ae oe i kahi maikai 
ae; alaila c mahaloia oe imua i ke 
alo o ka poe hoaai e noho pu ana 
me oe. 

11 No ka mea, o ka mea i hoo- 
kiekie a« ia ia iho, oia.ke hjoqhaa- 
haaia; a o ka mea i hoohaahaa la 
la iho, oia ke.hookiekieia^e. 

12 1 Olelo mai la ia i ka mea na^ 
na ia i kono, A 1 hana 6e i ka ahaa- 
ina awakea, a i ka ahaaina ahiahi 
paha, mai kii aku oe i kou.mau 
hoaaloha, aole i kou mau hoaha- 
nau, aole hoi i kou mau hoalauna 
waiwai, o k i hou mai' lakou ia oe, 
a e ukuia mai oe. 

13 Aka, i ka wa e hana^i oe l ka 
ahaaina, e kil aku oe i ka poe iU- 
hune, i ka poe mumuku, i ka poo 
oopa, a me ka poe makapo ; 

14 A e pomaikai auauei oe; no 
ka mea, aole a lakou mea e uku 
mai ai ia oe; no ka mea.l^oi, e 
ukuia no oe i ke ala hou ana o ka 
poe pono. 

15 1 A i ka lohe ana o kekahl o 
ka po^e hoaai e noho pu ana, 1 
keia mea, i aku la oia ia io, Pomai- 
kai ka mea e ahaaina aku iloko o 
ke aupuni o ke Akoa. 

10 I mai la oia ia ia, Ua hana ke* 
kahi kanakii i ka ahaaina nui, a 
kono aku i na hoaai he nui wale. 
• 17 A i ka manawa ahaaina, hoo- 
ana aku la i kana kauwa e ololo 

m aka i ka po>e i konoia, E hele tnqī;: 
no ka mea, ano ua makaukim na 
mea a pau. 

18 Pau pu ae la lakou i ka oleīo 
e ; i mai la kekahl, Ua kuai ihō nel 
au i.kahiainano'u, e pono Q,]ieift 
au e nana aku ia ; ke noi akiz nel 
an ia oe e hookua mai ia'a. 

19 A K mAi ^ kekahi, Ua )cfifif 
iho nei au i elima hipi kaulua iioX 
e hele ana au e hoao ia lakou ; ke 
noi aku nei au ia oe e ho(Jkuu ma{ 
ia'a. 

20 I mai la hoi kekahi, Ua mar6 
iho nei au i ka wahine, nolaila ao-^ 
le e hiki ia'u ke hele aku. 

21 A hoi mai la ua kauwa la, hal 
mai la ia i kona haku ia mau moa. 
Alaila hahu iho la ka mea' liale» i' 
aku la i kana kauwa^ K hele koke 
aku oe maloko o na alanui a mena 
ala ololi o ke kulanakaiihale/ a 
e lawe mai iloko nei i ka^px>6 
ilihune, a i ka poe mumnku. a 
l ka poe oopa a me ka poe xtxaka- 

22 A olelo mai la ua kauwa la, £ 
ka haka, ua pan i ka hanaia ^eau; 
mea i olelo mai ai, a he wahi kaa= 
wale no fcoe. • - 

23 Olelo akn laka haka i ke kau- 
wa, Ēhele aku ma-na kuamoo^^ ia oukon, o kela poekanaka I kii6 
ia'ku aole meao lakou e ai ikU kon 
ahaaina. * 

25 1 A hele pu ae la ka āhakana- 
ka nui me Iesu ; haliu ae la ia, i mai 
laialakou, 

26 Ina i hele mai kekahi kaoakīk 
io*u nei me ka hoowahawaha oWl 
kona makuakane, a me kona mial^a^ 
wahine, a me kana wahine, a me mi' 
na mau keiki, a roe konamau hoi^ 
hanau, a me kona ola nei, aole e 
hiki ia ia ke liio mai i haumaua. 
na*u. 

27 A o ka mea aole e hapal f ko- 
na kea a hahai mai ia'u, aole eliiki 
ia ia ke ^ilo mai i haumana nahi. 

28 No ka mea, ewai la ko ou'koiK 
mea e manao ana e kakulu I hale 
kiai, aole hoi e noho muailalo eh»-- 
lu i ka waiwai e Hlo fika,i -ike k £i^;^paiialov«lek MOKUI^A xy. Keil^ hoomaaoMina. h^ i^ea lawa palia kana e paa ai 
ia? 

2d Iilki o1c ia ia l^e hoopaa i ka 
liale piahope iho o kana hookamu 
aiia, a henehene moi ia ia ka poe a 
pau e nana mai ana, 

.30 Mekaolelo, Uahoomakake^ 
kanaka c kukulu, aole hol i him Pi 
ia k^ hoopaa. 

Zi A owai la hoi ke alil e hele ak\i 
ana e kaua akn i kekahi alii, aole 
hoi e noho mua ilaj[o, e noonoo iUo, 
e hilwl paha ia ia e hoouka aku me 
ma I^nalea he un^i laneanl i ke alii 
e.hōouliLa mal ana ia ia me na ka- 
iiaka he Iwakalua tausani? 

3^ A liiki ole, e hoouna e akn ia i 
ka elele oi kaawale aku kela, e noi 
okn pna i kuiluhl 
.33 Pela hoi kela mea kela mea o 
oukou 1 haalele ole i kona maii mea 
a pau, aole e l^iki ia ia k» UIo mai i 
Iiauniana na^u, 

M \ He mea maikai ka paakai ; 
aka, ina pau lea liu o ka paal^ai, pe- 
hea la ia e liu hou ai ? 

35 Aole ia e pono no ka aina, aole 
hoi no ka puu opala kipulu; ua 
(Liola wale ia^ku no ia. O ka mea 
pepelao lohe, c hoolohei ia. ,. 

MOKUNA XV. 

HeMMOOlMliiminalo^ale. 8Nok«lhapa» 
limUi naio. 17 No kc keiki hoomaunauna. 

ALAILA hele aku la io na la 
k^ poe lunaauhau a pau, a me 
ka poe hewa e hoolohe ia ia. 
2 A ohumu Iho laka poe Pan^aio 
a me ka poe kakauolelo, i ae la, U^ 
hoolauna oia nei me ka poe hewa, 
a ua ai pu no hoi me lakou. 
'3 ^ Olelo mai la oia i keia olelo- 
nane ia lakou, i mai la, 
.4 Owal ke kanal^a i waena o onkou 
he poe hipa kanahookahi haneri, a 
nalowale kekahi o lakou, aole anei 
ia i waiho aku i na hipa he lumai- 
i?f aknmamaiwa ma ka waonahele, a 
imi aku i ^a m^ i nalowale aloaa 
lāiaia? 

5 A loaa, alaila e kaa ia ia ma ko- 
^a poohiwi mc ka olioli f 

6 A hiki maiia i ka hale, houluu- 
iu oia i na hoaaloha a me na hoa- 
launa^me ka olelo ia Iakou«£ hau- 
oU pa mai me an; no )ui mea, ua 
loai^ ia'u kua wahi hipa i nalowale 7 Ke olelo akn nei au ia oukou, ua 
oi aku ka olioli roa ka lani no ke 
kanalia hewa hookahi . e mibl ana« 
mamua o na kanalLa maikai he ka- 
naiwakumamaiwa aole pouo ia la- 
kou ke mihi. 

8 T A owai la hoi ^La wahine lie 
mau hapawalukanahe umi, a i na^ 
lowale kekahi, aole ia e kuni i ke 
kukui a liiahiU i ka haie, a imi ikai- 
ka a loaa ia ia ia ? 

9 A loaa, e houluulu no ia I na 
hoaa]oha a me na hoalauna, a olelo 
ūkUy £ hauoli pu mai me au ; no 
ka mea, ua loaa ia^u ka hapawalu i 
nalowale. 

10 Pela hoi, ke oleloaku neiau ia 
oukou, He olioU no imua o ke alo 
o ko ke Akua poe anela i ke kana* 
ka hewa hookahi e mihi ana. 

11 m I mai la hoi ia, O kekahi ka- 
naka elua ana keilu. 

12 Olelo aku la ke kaikaina i ko- 
na makuakane^ £ ka makua, c haa- 
wi mai oe ia^u i ko^u puu o ka wai- 
wai. A mahele iho la oia i Iwawai- 
wai no laua. 

13 Aole nui na la mahope iho, hou-; 
luulu mai ke keiki poku i kana a 
pau, hele aku la ia i ka aina loihi 
aku ; a malaila ia i hoomaunauna 
aku ai i kana wajlwai e noho ^hau- 
ha ana. , 

^4 A hoopau aku la oia i l^ana ^ 
pau, nni aKu la lea wi o kela aina, a 
nele iho la ia. 

15 Hele ae lahoi ia a hoopili aku 
me k<;kabi kamaaina o ua aina la : 
a hoouna ae.la oia ia ia i kona mau 
aina e hanai puaa. 

16 A e ake no ia e hoopiha i kona 
Opu me na hua keratio a na puaa i 
ai ai, aole hoi mea nana i haawi i^ 
ia. 

17 A loaa oia ia ia iho, i iho la ia, 
He nui ka poe paaua a ko^u makna- 
]ukne,.h,e'aika lakou e maona ai a 
koe aku, a e make ana hoi au i l(a 
poIoU ! 

18 £ ktt au a ehele akn i kuu ma^ 
kuakane, a e olelo aku au ia ia, £ 
kuu makua, ua hanahewaaku wau 
i ka lani a ia oe ; 

19 Aole au e pono ke kapa hou ia 
mai he keiki nau ; e hoohalike mal 
oe ia^u me keliahi o kau poe paaua. 

103 K»«iiMifawM4i0Ui I/ŪEKA. K* ptaaaa^pmb ^ 2(> A«a aelaiAAlielemal i ko- 
]ia iDakHftkftne : a ia ia l kahi loihi 
akn, ike aku lakooamakAalame ia 
ia^ hu ae ia kona aioba,holoakala 
ia, apo aku la i konaa^i, a honiaka 
la Ia ia* 

21 I mai la ke keilu ia ia, E ka 
makoa, na hana liewa aloi wau ika 
iani, a ia oe, aole e pono ke kapa 
hoa ia mai he kdad naa. 

22 Alui, i aka la 1» makaa i kana 
maa luiawa, £ lawe mai i lea aaha 
mailLai loa, a e hoaaho aeia ia; ae 
hooliomo i ke komolkaa ma kona 
lima, a me na iLamaa ma l&ona maa 
wawae; 

28 A e lawe mai hoi i ke keiki bi- 
pi i kapai«iai e kaloa; a eai lud(oa 
me ie* olioU ; 

24 No lEa mea, aa make keia kei- 
ki a'o, a ua (^ hoa mai oei ; nalo- 
wale aka la hoi ia, a ua loaa mai 
nei. A ahaaina iho la laleoa me ka 
oliolL 

25 A o loinakeikihiapo, aia no ia 
ma l&a waena; ai kona hele ana 
mai a kokoke i ka hale» lohe iho hi 
ia i ka hala a me im haa ana. 

26 Kahea mal ia k i keluhi o ka 
poe iiaiiwa, nin^ii mai la i l&e ano o 
ia mau mea. 

27 Hai aka la hoioia ia ia, Ua hi- 
ki mai ka«. kailuuna ; a ua kalaa 
Iho oei k^u makaakane i ke keiiu 
hlpi i kopaIaia« no ka mea^ ua loaa 
mai nei oia ia ia e ola aoa. 

28 Haho Iho ia ia, aole i makema- 
ke e kooio iloko. Nolaila i hete 
aioi ai koaA maleoakane iwaho» a 
nonoi aku ia ia. 

2t» Oleio mai ia ia i koiia makaa- 
kaoe^ Eia iMii, he nui oo aeia maa 
malKahiki a'o i malama aka al ia oa» 
aole hoi au i hoohala iki i kan ole^ 
lo; wAe loa hol oe iliaawi mai 1 
wahi keiki ieao na'li e ahaahui olio- 
U pn ai au me ko'a mao hoaaloha; 

'20 Aim hoi« i Im hoi ana mai o 
keia keiki au ka mea i hoiEai aka i 
kou waiwai me na wahine hooka- 
makama, ua kalna koke no oe na- 
na i ke keiki bipi i kupaluia. 

31 A i aku la oia ia ia, E ka*a kei- 
ki, ua noho mau oe me au, a o iia 
mea a paa a'a, o kaa no ia. 

22 Heaaea-pono no iulEoa'e aha- 
104 aina onoAi<a me loi hiraoli;iBoal6i 
mea, o kou imiluuna nei, oa nn^oe 
no ia, a oa ola hoa nmi nei^ mlo- 
wale alni la ia, a ua loaa mai'nel 

MOKUNA XVI. ; i 

Ka puuku pono ole. 14 Ka FimriB«o ,POiU- 
wuwaL 19KekAnakawaiw«t, «mēlAa- 

•KK . 1. .. . 

AOLELO mai ia oleaA l^kM» 
maa haumana; O kekolilieā- 
naiia Wfdwailief>aiikalEaiia; akia 
iiaiiaia ia oa pmika ia i kom^ lu^ 
Imi aoa i loana walwaL 

2 A k^aka ia olaia ia,i akohila 
ia, Heaha keia a*a i lolie Iho neila 
oe ? £ hoike mai oe i keu malamh 
ana, no kn mea, aoie oe e pnalm 
hou ako. > »; 

8 I iho la ka puaka ia ia iho,?e- 
iiea la wau e hana'i » No Im mei, 
e iawe ana kaa hako i lea poaka 
male*« aleo nei; aolehilEi m*a'ke 
mahl, a hilaliila no waa i ke »Dk h 

4 Ua ikeau I ka*a mea e hana^aka 
ai, i heokipa kekahi poe iaH» i fc6 
lakoa mau hale; i ka wa e liem6 
aku ai ko^a puoka. - ^i 

• 5 A idi akn la ia i keia meaoie 
keia mea aie a kona haka.-ninea 
aka laotei ki^ahi, Pehea k» «oi 
o kaa aie i iua halea? ^ 

6 Hai mai la hoi ia, HookaU^.h«- 
neri bato aila. A i aka la oia-*-^ 
ia, £ lawe ee i luta palapala,' a lio- 
bo keke ihe oe e kakaa i kani»' 
lima^ - ' . " «i' 

7 Alaila ntnaa'idca la oia i-k^ali. 
Pehea la lea nul o ka« aie? \A Ini 
mai iaia, Hookahi lianeii heOMKa 
hua palaoa. I aka ia lioi Āia 1»^ 
£ lawe i kau palapala, a e iadsaa 
iho i kaoawalu. ' ei 

8 A mahalo iho la«a hakalal^ka 
punka poB04>le, no kima iiana>«lE0- 
mal ana. Oia hoi, na oi akft*^e 
akamai 6 na k^i o-nela 'a^ I )ita 
hikoa hananiia mamoa o k«*«li 
l»iki o ka maiaiaaiamiw ' * ^i 

9 Ke olelo aku nei no hōi 0,0 ia 
oakea^ Me ka waiwal olaiē el^ 
e hoomakamaka ai onkou- i nlaa 
makamaka no oukon, i hoolapa 
lakou ia oukoo iloko o na-hale pa^ 
ole, i ka wa e haule ai oakoo*,' < 

10 O ka mea 1 mi^ama pone 1 ka 
meaaui^i^eia Jce nmiawia-'^eao^l JEle iimlwal' MOKUNA Xm a me kft ue» fl!]nni«. (k&meA Biii; a t> ka mto l haiia 
. h&wa ma ka mea uuka, oki hoi ke 
hūm hewa ma ka mea nni. 
11 Nōlaila, lna i ole onkoo e ma- 
lama pono i ka waiwal oiaio ole, 
pawai la e iraiho ia ottkou i ka ' tjglwai, oiaio ? A ina i ole oukon 1 malama 
}p&āo i ka hai walwai/nawai la hoi 
e bSAwi i walwai /na ou&ou poiioi? 
. .1% % Aohe kauwa e h^ei ke hoo- 
kauwa na na liidni elua; no ka 
mea, e hoowahawaha ota i kekahl 
.me ka makemake i kekahi, a i ole 
^ia^ e haha4 akn ia i kela, me ka 
.haalehi i keia. Aoie hoi e hiki ia 
(Onkou ke hookauwa na ke Akua a 
me ka mamona. 

^ $4 A lohe ae' ia na Fari8aio ka 
,iM>Q paniwaiwai i keia maa mea, 
«henehene iho la lakem ia ia. 
. 15 I mai la 6ia ia lakou, O onkon 
ka poe e hoopono ia oukou iho 
-imuaoaa kanaka; aka^ua'llee mai 
ke lAkua i ko oukou m^n naau, no 
iLa meū^ o kahi mea nani i kanaka, 
he ino ia imna o ke Akna. 
•^•i& £ m«tt mai ana ke lomawai a 
me ka poekaula a hiM ia ioane ; 
M mai ia manawa mal, ua lialia'ka 
ke aupnni o ke' Akna, a ma lat hoi- 
kilikii loa^'e komi6 ai na 'mea a 
:p&m> / . ' 

cil7 Elilokaiani ii me ka honna 
mamua o k» liaule ana o kekahi 
huna o ke kanawai. 
/18 O ka mea i hoohemo i kana 
.waMne^ a e Riafe akaiwl i kekahl, 
4»a. ke moe kolohe. A o ka mea 1 
;nare i ka wahine i hoohemoia, oia 
teinoe koiohe. 

19 H O kekahi kanaka waiwai na 
«alhahi i ka lole makue a me kaie 
Baltoi« na ahaalna-oUoli ia i keia la 
-l'keia la. 

JK>rAo kekahi 'kanaka Uihnne, o 
jiUusaR> kona inoa, ua waihibia akn 
la ia ma kona ipiika, na paapu i na 
maihelie; 

, ei E ake ia e hanaila mai i na hu» 
liahuna i hanle mai Inna: iho o ka 
papaaina o na kannka waiwal la. 
A ^ele mai hoi na ilio a paLu iho la 
i kona mau mni. 

d2f Eia h'H kekahi, make aku ia ia 
lEAiiidiailiii«ne^ a laweia aku ia ola e na anela ma lea^ pōH'o Al)eraba- 
ma ; a make aku la hoi na kanaiea 
waiwai kL a kanula Iho la. 

38 A maioko o ka po oia I nana 
aku ai, me lea eha nui, ike akn la 
ia Aberahama i kahi loihi aku a me 
Lazaro ma konA poU ; 

04 A kahea aku la la, i akn la, E 
ka makua, e Ahenihama, e aloha 
mai oe ia*n, a e hoouna mai la La- 
zaro e o iho ia i ka weiau o kona 
manamana iima iloko o ka wai, a 
e hoomaaiili mai i ko*n alelo ; no 
ka- mea,* na elia loa au iloko o keia 
lapalapa. 

25 Alaila i mai la o Aberahama, 
£ kekeiki, e hoomanao oe, ua loaa 
ia4>ekatt maa mea naikai i koa 
wa e ola ana; a ia Laa»ro hoi na 
mea ino. Ano hoi na hoolnoluia 
oia nei, a ua hoehaehaia hoi oe. 

26 A he mea e ae no hoi, na wat- 
hoia mai be awawa nni iwaena o 
makou a me oukon, i ole ai e hikl 
ka poe e manao ana e hele aku 
mai keia wahi aku io onkon la; a 
o fco laila poe aole e hilei ke hele 
mai io maleou nei. 

27 1 aku la hoi oia, Nolaila ke ftol 
aku nei au la oe, e ka makua, e 
hoouna oe ia ia i ka hale o ko'n 
mnkuakane ; 

28 No ka mea, he man hoalianan 
kane ko*a elima, e ao ako ola ia 
lakoo, o hiki mni- lakon i kela wa- 
hi elia. 

2&'I' mal la o Ahemhama ia la, 
Aia no hoi ia lakou o MoM a m^ 
ka poe 'kaula, i lohe lakou ia mau 
mea. 

80 A i aku la oia, Aole, e ka ma- 
kua, e Abeitthama ; aka, Ina e hele 
aku kekahi mai waena aka o ka 
poe nake« e mlhi no lakoa. 

3t I mai la hoi oia ia ia, Ina i lohe 
ole kikou ia Moae a me ka poe 
kaula, aole no lakou e hoohnliia 
ke «ia hon kekalil mai waena aku 
okapoe-make. 

MOKUNA Xm 

8 No ke kala ana i ka hewa o ka hoahanan. 
« O ka manaolo- 11 OTa ia leau na lepero 
IM umi. a O k« hiki ana mai o ka Mesia. 

ALAILA olelo mai la ia i kana 
u mau haumana, Aole loa e ole 
ka iilki ana inai o na liooi^hla ana, 
165 lfo k(v amaoio* 1MJSJl Kc auQpilo.kp44Wv: aka hoi,^poiao lEa.mea o liiU uml 
ai ia! 

2 loa na kaoia kapoliaka kaa pa- 
laoa ma kona a-i, a e klolala oia 
ilalo i ke kai, e aho ia i ka hoohUiia 
m& i kekahi o keiap^aa mea uuko. 

3 1[ £ malama ookoa ia oukou 
ibo. A ioa hana hewa kou hoaha- 
nau ia oe, e ao aku oe ia ia; a ioi^ 
I mihi oia, e kala aku ia ia. 

4 A ina ehiku kana hana hewa ana 
ia oe i ka la hookahi, a ina ehiku 
kona hnli ana mai ia oe 1 ka la 
hookahi, me ka oielo, Ua mihlau; 
e kala aka oe ia ia. 

f» Alaiia oleio aku la Im poe lu- 
uaoieio i lui Haku, £ hoomahua^ 
hua oe i ko makou manaoio, 

G I mai la hoi ka Haku, Ina he 
manaoio ko oukou e like me ka 
hua makeke, e hiki ia oukou ke 
oUlo i keia laau eukamino* ^ he- 
huia'ku, a c l^uu hou ia'ku i ke 
lai, a e hoolohe no ia ia oukou. 

.7 Owai kekahi o oukou he kauwa 
l^aoa e maliiai ana> a e hanai holor 
holona ana paha, a hoi mai la mai 
ka waena mai, e oielo aku, £ hele 
Hoke mai oe^a e noho oe ilalo e at ? 
.S Aole aoei 9 olelo aku Aa hi, £ 
lMM>makauliaa oe i ai ua'n, e kakoo 
ia oe Iho e lawela^we mi\ naX a 
pau ka'u ai ana, a me ko'u iuu ana ; 
a mai^ope iho e^i oe a inu hoi ? 

9 £ haiiiwi aku anei.oia i ke aloha 
i ua iLauwa la, no kana haoft aoa | 
na mea i leauoha^'i? Ke luanao 
i^i^a.aole. 

40 Pela hoi oukou, aiā pau.i ka 
hanaia e oukou lia oukou mau me^ 
a pau i kauoliaia'i, e oielo onkoa, 
He poe kaawa mal^pa e waiwai 
ole aku ai ; o ko makou poao; waio 
no l^a makou i hana'L 

. XI 1ī £ia kekal^i, 1 kpna hele ana 
I Iera6alema, hele »e la ia mawaer 
m o Samaria, a me Palilaia. 

12 A i kona komo aoa i kēkAbi 
kauhale, haiawai pu me ia-na ka- 
ual^i lepero he umi; ku kaawale 
aku 1a iakoo. 

18 Hookiekie ae la lakoa i ka leo, 
1 aku la, £ leau ke Kumu, e aloha 
mai ia makoo. 

;14 A ike mai la, i mai la oiaia^a- 
kou, £ hele oukou e..hoike iaou* 

m kou iho i na kahuna* £iakeHahi« 
i ko lakou hele aoa, hoomaemaela'ik 
lakou. 

15 A o kekahi o lakou i kona ike 
ana, na hoolaia ia, huU niai la ia^ 
hoonani aku ia i ke Akua me ka». 
leonui« , . 

H A moe iho la ilalo ke.^^lo, ma 
kona mau waw^ hoomaikal «Jl^f^: 
1^4 No Ss^maria no hol ia. 

17 Alaila oīelo mal la leau, ninau 
mai la, Aole au^i he umi ka poo i 
hoomaemaeia f Auhea la ua mea. 
eiwa? .: 

18 Aole anei i ikeia kekahi mea e 
ae i huli mai e hoonaoi i ke Akui^ 
o keia kanaka e wale no aiiel? . . . 

19 I mai la hoi oia ia ia, £ kn oe 
iluna, e hele aku;, ua ola oe 1 koiL 
manaoio. 

20 H Ninau aku.la ka poe Pariq 
saio i ka manawa e hiki mai f^i l^o 
aupuni o ke Akua. Olelo {psii Mr 
9ia ia lakou, i mai la« Aole mpi .kn 
ike maka ka hiki «wa u\ai o. kĀ.aa<v 
puni o ke Akua. .. ^ 

21 Aole o olelo mai kanaka, 'Ei» 
hoi maanei ! a, aia hoi mao 1. no kA 
mea^ aia hoi iloko o oukou ke aun 
puni o kQ Akua., 

22 Alaila i mai li^ la i ka poe l^u^ 
maoa, £ hiki mai ana na, laeake 
ai oukou c ike i kekahi la o k§ 
Keiki a ke kanaka, aole hoi ouko«( 
e ike. 

2^ A olelo mal lakoa ia oakoo; 
£ia hoi,maanel: a, aia^hpi ma^; 
mai hele a3£u ouiu)u, mal haUai aku 
koi. '.^, 

24 No ka mea,.e like me ka i|Iig 
e anapu mai ana ma ke^ahi aoaQ[ 
mai o ka lani, a «lohilohi akU'Oia 
kekahl aoao oka laoi, p^Ia u^.iMi 
Keiki a ke kanaka i kona.I^w .t>..a 

25 Aka, e hana ino nui ia .m^.p|i| 
mamua,.ft e w«AUKuaia no ]^,« j» 
hauauua. .. . f 
^20 A e like me ka haiia aua i m \9k 
o Noa, pela auanei ka haua iMia I 
ua ia ke Keiia a ke kanakau ; 

27 Uaai lakou, ua inu hoi, ua lua* 
re ae, ua hoopalauia no hoi a iukit 
ka la i komo ai o Noa lloko.o ki^ 
halelana, a hiki mai ke kaiakaŪnn- 
lii, a iuku iiio la ia lakou a poA^ ,. .' 

2S £ like hoi u]ieka h»naii«»a;lo» No ka pule mwu MOKUNA XVni. Pūle lfcooh«fthna. la 6 Lota ; aa al lakoa, ua inu hoi, 
i^ kaai lilo mai, a kuai lilo aka, 
ua kanu, ua kakulu hale no hoi; 
29 A i ka la i hele aka ai o Lota 
mawaho o Sodoma, i ua mai la ke 
ahi a me ka luaipele, mai ka lani 
mai, a luku iho la ia lakon a pau. 
9Ō' Pela uanei i ka la o hoikeia mai 
ai ke Keiki a ke kanaka. 
81 A i keia la, o ke kanaka malu- 
sa o ka hale, a be Widwai kona ma- 
loko o ka hale, mai iho ia ilalo e 
lawe aku la ; pela hoi, o ka mea ma 
ka waena, mai hoi ae ia. 
^ E hoomanao i ka wahlne a Lola. 
SZ O ka mea e hoopapau e mala- 
ma i kona ola nei, e iilo kona ola, 
a- o ka mea e lilo kona ola nei, e 
hoomau no ia i kona ola. 
34 Ke hai aku nei au ia oukou, ia 
po, e moe no īia kanaka elua ma 
Ka moe hoolokhi ; e laweia'ku ke- 
kahii-a waiho no kekahl 
^35 £lua hoi wahine e wiii pu ana ; 
e^ laweia'ku kekahi, a e waiho no 
kekahi. • 

^ Ma ka waena no na kanaka 
e(ua ; e laweia'ku kekahi, a e wai- 
iK^ no kekahi. 

37 A ninau aku la lakou, i aiku IK 
ia ia, Aihea, e ka Haku ¥ ī mai la 
boi oia ia lakon, A i ka wahl e wtA- 
ho ai ke kino, ilaiia na aeto e akoa- 
Koaai. 

MOKUNA XVm 

N«^kM|iidesuia. J)j£atkriMk)amelE&luiui- 
auhau. 15 Na JtaraaUi i laweia ia Kri8to. 
18 Kahi aUI walwal. 28FdinaIlcAi ka pioe ha- 

ihaiiiileMi* nNokonamako. 3J(Batiinea. 

A LAILA ao mai la oia ia lakoa 
J£\. nia ka oieionane, he pono ke 
puie mau, aole e hoonawaliwali. 
<:^ I mai la ia, Ma kekahi kulana* 
kauhale he lunakanawai, aole ia I 
makau 4 ke Akua, aole lioi i manao 
t kanaka. 

•4 Amakelakulanakanhalekeka- 
hi wahinekanemake ; a hele mai la 
kk io na la, i tnai la^ £ hoopono mai 
^eia^^u i ko'u eneml 

4 Aole ao la hoi ia 1 makemake la 
lAanawa ; a mahope ihos i iho la cMa 
lloko ona, Aole o'a makan i ke 
Akua, aole o'u manao i kanaka; 

^ Aka hoi, no ke noi nni ana mai 
o kela wahinekanemake ia'n, e hoo- 
^no i^^u aa la la nei, o hoololii mai ia ia*ii I 1toiia hele pinepine 
ana mai. 

6 I mai la hol ka Hakn, K lohe on- 
kou i ka mea a ka lunakanawai po- 
no ole i oielo mai ai. 

7 A o ke Akua hoi, aole anei ia e 
hoopono mai i kona poe i waeia, 
kapoe kahea ia ia i ke ao a me ka 
po, me )ca ahanui hoi ia lakou ? 

8 Ke hai aku nei aa ia onkou, o 
hoopono koke mai no ola ia lakon. 
Aka hoi, i lui hiki ana mai o ko 
Keiki a ke leanaka, e ike anei oia 
ma ka honua ia manaoio ? 

9 Alaila olelo mai la oia I keia ole- 
lonane i kekahi poe i manao ia la- 
kou iho he maikai, a hoowahawa- 
ha aku ia hai. • 

10 Hele ae iana kanaka elua i ka 
luakini e puie ; he Panaaio keluh- 
hi, a he lunaanhaa kekahu 

11 Ku aku la ka PariBaio oia iho 
no, ā pule aku la penei, £ ke Akua^ 
ke aloha aku n^ au ia oe, no ka 
mea, aole au e like me na kanaka 
e, ka poe hookaha, ka poe pono 
oie, ka poe moe kolohe, aole liol 
me keia lunaanhan. 

12 £lua ko*u hookeai ana i kAho^ 
hie^oma hookahi, ua haawi lioi au 
i ka hapaumi o ko*u walwai « p8n« 

13 A o ka lunaauhau hol, ku ma- 
mao aku la ia, aole hoi i leha Ikl 
kpna mau maka 1 ka lani, aka, pa^ 

rEii iho la ia ma konaumauma iho,- 
aku la, £ ke Akua, e aloha mai 
oe ia*u i kn mea 1 hewa. 

14 Ke hai aku nei au ia oukōu, 
Oia ka mea i ifao i kona hale me 
ka hoaponoia, aole keia: no ka 
mea, o lea mea i hookiekie ao iaiia 
Iho, oia ke hoohaahaaia; a o ka 
mea i hoohaahaa ia ia iho, oia ke 
hookickieia*e. 

15 Alaila lawe ae la lakou i na 
kamalii uuku la ia e hoopa oia ia 
lakou ; a ike ka poe haumana, pa- 
pa aku la lakou la lakou la. 

16 Aka, kahea mai la Iesu la la^ 
kou e Iiele mai, i mai la, £ ae aka 
i na kamalii e hele mai io*u nei, 
mai 'hoole aku ia lakou ; no ka 
mea^ no ka poe me neia ke aupaul 
o ke Akua. 

17 He oiaio ka*u e olelo aku nei 
ia ookon, O ka mea aole I lioolaii- 

107 na i k^ anpttDi^']de Akua me lie 
keiki uuku la, oole loa oia e komo 
llaila. 

18 AlaHa niuan akn la keluihi alii 
la ia, E ke Knmu maikai, liealia 
kae'u e hana^i i loaa mai ai ia*n ke 
ola pau ole. 

'19 A i mai la o Iesn ia ia, No ke 
alia la oe ! ieapa mai ai ia*n he mal^ 
kai? Hookahi wale uo mea mal* 
kaif o ke Akua. 

!90 Ua ike iMi oe i na kanawal': 
Mai moe kolohe oe; Mai pepem 
kanakaoe; Mniaihneoe; Maibo« 
ike walnhee oe ; B malama t kon 
makni^Eane a me kon maknwa- 
hine. 

21 A i akn la oia, Ua malama an 
i keia man mea a pan mai kun wa 
kamalii mni. 

2Z A lohe ae la o lean ia, i mai la 
oia ia ia, Hooluihi au mea hemahe- 
ma ; e kna! lilo atvn f kon waiwai 
a pan, a e haawl: i ka poe ilihune, a 
6 loaa in oe 1» waiwai ma ka lani ; 
alaila e hele mai a hahai mai ia*n. 

28 A lohe ae la ofak ia mea, mina- 
mina loa iho la ia ; no lui mea, he 
nni loa kona waiwaL 

S4 Ike ae la hol lean I kona mina- 
mina loa ana, I mal īa la, Ane hiki 
ole i ka poe walwai ke komo iloko 

ke aupnni o ke Akna! 
25 B faiki i ke kamelo ke komo e 

1 ka pnka o ke kulkeAe mamna d 
ke komo ana o ke kahaka waiwa! 
iloko o ke anpunf o ke Akua. 
'26 I Iho la hoi ka poe e lohe ana, 
E hiki hoi la wal la ke hoōlaia r 

27 I mai la hol le^n, O na mea 
hikl ole I kanaka, e hiki no ia i ke 
Akna. 

28 Alalla I akn la o F^tcro, Eia 
hoi, ua haa)ele makon I na mea a 
pau, a iKA hahai akn la oe. 

29 I mai la hol ola ia Iakon;He 
oiaio ka*n e olelo akn nei ia ou-^ 
kon, O ka m^ i haalele i ka hale, 
a me na makna, a me na hoaha- 
nan, a me ka wahlne, a me na kel- 
ki no ke anpuni o ke Akna, 

80 E loaa hou no fa ia he nul wa- 
le i keia ao, a mo ke ola pau ole 1 
kela ao akn. 

8L ir A lawe ae la ola 1 ka nmt- 
kamāiaalua, I mai la ia lakon, Ei» 

m LUKA. Bathii«8%i'^ftWk8^ 

hol, e pl! ana kakon I IerncJald(niL 
a e hookoia na mea a pan i kakat^ 
ia e ka poe kanlii no ke Keiki,B ko 
kanaka. ' " * . ''"• 

82 No ka mea, e haawiia*kir kiliii 
kanaka e, a e hoomaewaewala mati 
a e hoomaania mai, a e knhaiii mi 
Wol: ' 

88 A e hahan mai lakon ift Hi:*a ^ 
pepehi mai la la a make: a 1 kel 
koiu p ka la, e ala hou mai ia. ' ^ 

84 Aka, aole lakon 1 hoomaopopā 
la mau mea; na hnnaia hoi ia m^ 
kon keia olelo, aole lakou i (ke 1 
ke ano o na mea i oleloia maL ' ,''■ 

85 t Eia kekahl, l kooa ho6ko- 
koke ana i Icriko, e noho ain^ k&> 
kahl makapo ma kapa alanu! e 
nonoi ana. 

85 A lohe ae la i ka ahakanaka e 
hele ae ana, nhian mal la ia 1 k« 
anoolamea. 

87 Hai aku la no hoi lakon !d *ia.' 
e maalo ana^e o Icsu no Na2arct%, 

88 Alaila kahea ae la ia, 1 ae la, E 
Iesn ke Eeiki a Davida, e aloh^ 
maioe la'u! 

89 A o ka poe e hele mna ana, p^i^ 
pa iho la lakou la ia e noho malie. 
Aka, kahea nui hon ae la la, E k<i 
Keiki a I)a\ida, e aloha mai oe 

40 Ku malie iho la hol o I^n^ 
hookina ae la e kaiia mai io na U,-* 
a kokoke aku la, ninau mal oia ia 
ia, ' ^ 

41 I mal la, He aha kon makemH- 
ke hana akn ai au īa oe ? I fil£i| 
la hoi ola, I ike au, e ka'Hakn. 

42 A 1 mai la o leen ia io, E Ik^ 
oe, ua ola oe i kon manaoio. 

48 A ike koke iho la no ia, a bf^ 
hal aku la oia la ia, me ka hoonoiM akn i ke Akna : a o )ca poe kanii^ 
a pau e ike ana, hooiea akn I& ^ 
kouikeAkna. 

MOKUNA XIX. . ' 

O Zakaio. 11 O na pouna he umi. 9d1o 
' m iloko o lenualema. 4i Uwe leaa fm AKOMO ae la ia iloko o Ierl^ 
- ko, a mawaena ia I hele iikii 
aL • • 

9 kiA ke kanaka I kapaia ka ino^ 
o Zakaio, he lunaanhau nui, h» mA 
no hol kona waiWai. «-* . Q^^aiOiift:«ālpM) MOKU|rA XIX. e ba«vi l»oa lā oiiia» ^ A imi ae la ia. • i^o i» }e«a l ko- 
t» ^no; aole lioi e mki no ka paa- 
pi^ o kanakā^ no ka mea, he poa- 
poa kona kino. 

,4 ^olo ae la lioi ia mamm^ pii ae 
la iluoa ma ka laaa sukomore^ e 
Ike ia ia, i kona hele ana^e malaila. 

5 A hiki aka la o Iesa ma ia war 
hi, n^a ae la ia ila^ka^ a ^ke 'ia ia, 
ql^lo ae la kk ia, £ ZakajLO, • Iho 
Koke mai oe ila)o ; no ka mea, na 

tono ia'o ke noho ipa^ k^a hale i 
eiala, 

,6.A iho koke mal ia oia ilalo, a 
hookipā ae la i^ ia mē l^a olioli. 

7 A b ka poe i ike iamea, ohama 
ihp la lakou a pau, i ae la, Ūa.hele 
i|i e hookipaia'e e ke kanaka hewa. 

'8 A ka ae la 6 Zakaio, i aku la iā 
i ka Haku^ £ia, a|ikealike o knu 
Wfiiyai, e ka Haku, o.ka'u ia e haa- 
wi aku ai no ka poe iiihune; a ina 
i,I^we aa me ka hewa i ka kekahi, 
ē ipa-ha, ka'a mea e uku aku ai ia ia. 
^0^ Alaila olelo mai la Iesa nona^ I 
neia la ua iiikl mai ke ola ma keia 
haie, no ka mea, he mamo no hoī 
(ua nei na Aberahama, 

li> Ko ka mea, ua hele mai nei 
ko Kjeiki a ke kanaka e imi a e lioo- 
li^ i ka mea l nalowale. 

11 A i ko lakou hoolohe ana ia 
meaf olelo hon mai la oia i neia 
bjjelpnane; no ka mea) ua kokoke 
pia iXerusaIema, a na manao lakon 
e ike koke ia ke aupuni 6 ke Akna, 

l^ Nolaila i oielo mai ai oia, O 
kekahi alii e hele ana i ka aina loi- 
ni aku e loaa ia ia ke aupunl, a e 
hoi mai; 

13 Hēa akn la ia 1 na kauwa ana 
l|e«ami].haawi aka la ia lakoa i na 

finna lie umi, a i aku la ia lakoa, 
kuai oukou a hoi mai aii. 

14 A ua hoowahawaha.kona poe 
kanaka ia ia,.a hoouna aku la i ka 
luna mahope ona, i aku la, Aole b 
makou noak^uake i sdii la maluna 
(^ihakou. 

15 £ia kekahi, a loaa mai la ia ke 
aqpani, a hoi mai la, kauoha ac la e 
kiiia ua poe kaawa la ana i waiho ai 
i ke kala, i ike oia i ka mea i loaa 
hoamai i kelamea i keiamea i ke 
kualana. ^ ^ 

16 Alaila hele mai.la ka moa, i maila, £ ka ^akp, aa.lqa& mal i 
kaa pouna na poana hou he uoii. 

17 I aku la oia ia ia, Ūa pono, e 
i^ kauwa maikai ; ua malama po- 
no oe i ka mea unku, e noho oo 
maluna o m kulanakauhale h^ 
amL 

18 AUiila hele mai la ka lua, 1 mal 
la, £ ka haku, oa loaa mal i kaa 
pouna na pouna hou elima. * 

19 A i aku la oia ia ia, £ noho hol 
oemaluoa o na kulanukauhale eli- 
ma^ . 

20 A hele mai ia kekahl, i mai la^ 
£ ka hakn, eia. kaa pouna a'u i 
malama al e W(dhQ ana.maloko o 
kekahei; 

21 No ka mea, na makaa wau ia 
oe, no ka mea^ he kaoaka awaawa 
oe, ua lawe oe i ka mea aole naa l 
waiho iho ilalo, a ua ohi oe i ha 
moa aole naa i luln. 

^ Olelo aku la oia ia la, Ko koa 
waha ponoi maX e hoahewa aku al 
au ia oe, e ke kauwa lokoino : na 
ike oe he kanaka awaawa au e lawe 
ana i ka mea aole na'u e wiqiho iho 
Ualo,» e ohiana i ka mea aole ^'a 
ilulu: 

2B Np ke aha la 'i haawi ole aka 
al oe ika'a kala i kahi kaai kahk a 
hol mai au e ohi hou au ia me ka 
ukulioopanee? 

24 Alaila olelo akn la iai ka poe 
e ko mai ana, £ Uw^ ae i ka pon- 
^A ipal ona ae, a e haawi aka na ka 
mea ia ia na ppona he nmi. 

25 (Oleio mai la lakou ia ia. £ ka 
haku, be ami no ana- pouna.; 

2^ .No ka mea, ke olelo aku nel 
ao la ookou, O ka mea ua loaa, e 
haawi hoa ia no ia ia, a o ka mea 
oaloaa ole, e.kailiia no kana. 

27 A o kela mao «nemi o^u, ka 
poe i makemake ole i aliiao malu- 
na o iakoo, e haiihali mai, a e loka 
iho imua o ko^u alo. 

!^ t A pao kana olelo ana ia mea, 
hele mua ia e pil ana i Ieru8alem%, 

29 £ia kekahi, a kokoke ia ia 3e- 
tepage a me Betania, ma ka mao* 
na i kapaia o OUveta, hoouna ako 
la oia i na haumana ana elua, 

30 I mai la, £ hele aku olua i ke- 
la knlanahale e ka pono mai ana; 
a i ko oloa koono ana iioko, e ike 

109 Okekomoanao. LUKA, leaa 1 lenuMOieaia aku no oloa i ke kelki hoki i bi- 
kiiia, aole i nohoia e ke kaiiaka, e 
wekie ae a e kui luai ia ia. 

31 A ina e nluaa mai kekahi ia 
olua, No ke aha la olua e webe ai 
ia ia? e olelo ak.a (^na ia ia, Ua 
jD«)e.ka Halta ia luea e poi»o ai. 

92 Hele alLU ia ua mau mea la i 
iioounaia, a ike aku la e like me 
kaua olelo aaa ia laua. 

33 A i ko laua webe ana^e i ke 
keiki hokl. ninau mai ki na mea 
nooa ia ia laua, No ke aiia la. oiua 
e wehe ai i ko keiki hoki^ 

34 1 aku |a laua^ Ua nele ka Haku 
ia mea e pono aL 

35 A liai m4d ia laua ia ia io Ie8u 
la ; a kan aku ia lakou i ko lakon 
mau aahu malnna o ke keiki hoki, 
hoonoho ae ia iakou ia Ie8u maiu- 
naiho. 

36 A i kona hoio ana^ktt» hohola 
iho la lakou i ko lakou mau kapa 
roa ke alanui. 

37 A kokoke aku la oia ma ke 
kaoio o ka mauna o 01iveta, hau- 
oli ao la ka ahahaumaoa a pau, e 
koolea ana i ke Akua -me ka leo 
nui no na l^ana maoa a pau a ia- 
kou i ikeai; 

38 I aku la. E hoomaikaiia ke 
AUi i hele mai ne: ma ka inoa o ka 
Hakn ; he malu maloko o ka lani, 
a he hoonani iluna lilo loa. 

8» A olelo aku la ia ia kekahl poe 
PariBaio mawaena o ka ahokanaka, 
lSi ke Knmu, e papa oe i kau poe 
haumaiML 

40 Oielo mai la hoi oin, i mai la ia 
lakou, Ke olelo aku nd au ia ou- 
kou, Ina e olelo ole lakou nei, e 
hooho koke mai no na pohaku. 

41 K A kokoke akn la ia, nanaae 
la i ke kulanakaiitude, uwe Iho ia 
oia ia ia; 

4sS ī iho ia, Ina oe i hoomanao, o 
oe, i keia la ou, i kau mau mea e 
malu ai ! alra ano, hunaia no ia i 
kou mau maka. 

43 No im mea, e hiki mai ana no 
na la ia oe, e hana mai ai kon poe 
enemi, i ka pakaua a poai ia oe, a 
e hoopuni no hoi iakou ia oe, a e 
hoopaa ia oe ma kela aoao, a ma 
leeia aoao a puni ; 

44 A e hoohiolo lakou ia oe a me 

110 kau poe keM(l iloko on, aol^Tb<¥l 
iakon € waiho i kekahi poliak* 
iioko ou, maiuna iho o kekulii p9f 
liaka; no ka mea,aole oe.|^tiQ.o- 
manao i kou manawa i kipoia «^ 4 
4& A komo ae ia oia Jlok0 o ik* 
luakini* kipaku «ku )a oia i kft poe 
kuai lilo aku maioko, a me ftA poe 
knai lilo mai •' 

46 ī mai la oia ia lakon, Ua'pai»- 
palaia, He hale puie ko^u^ halel; 
aka, na hooliioia^e noi iaoioukoiL 
i ana no ka poe powa. '.:.,' 

47 A ao mai la oia iloko o kA lxjl9t 
kiai i kela la i keia la; 'a ona ka- 
huna nni a me ka poe kaleiuialēlK, 
a me na luna o kaaaka, imi ae U 
lakou e pepehi ia ia. 

43 Aole aae i loaa ia lakon. ka 
mea e hikl al ; no ka mea, aa hoeh 
ikaika ka poe kanakao hoolohe ili 
ia. 

MOKUNA XX, : : Kq If sa pono 9 R9 mai. 9 O ka 1,^ 

1» No ka hookUpu ia Kaiaai». 7^ 

■liihoiuina. 41. Iea« k« keiU a niWOiu 45 Ka hewa o na kakaaolelo. ■ J 

EĪA hoi kekahi, i kekahi o ia 
man la, i i^ana aoanal k»Da- 
ka iloko o ka luakini me ka rī^qji 
mai i ka euanelio, kau ae la na.ka- 
huna nui, a me Ka poe kakauol^ 
lo, a me aa lunakahlko ; 

2 Oleio aku la lakou ia la, i^akn 
ia, £ hai mai oe ia makou, ma kii 
mana hea i hanaU oe i keia mau 
mea ? Nawal hoi ia mana i Iiaawi 
ia oe ? 

3 Oielo mfU la oia, i mai la ki 
lakon, Hookahi a'u mea hol e ai- 
nau akn al ia oukou, e hai mai.lM|i 
oukou ia'u. 

4 O ka bapetizo ana o- loane^no 
ka lani mai aaei ia, no oa kanaka 
anei? ,. ^ 

5 A knkakukalakou lakou Iko^^ 
ilK) la, Īna e olelo akn kakop^ Np 
ka lani ; e nioau mai no ia, No ke 
aha la hoi i manaoio oie ai'oukou 
iaia? 

6 A Ina c olelo kakon, No u^ }ut 
naka; e haHukumai kanakaa piia 
ia kakou ; no ka mea, i ko l^^koa 
manao he kanla o loane. . . ; 

7 A olelo aku la lakou, aolelakoa 
i ike i kabi nolaila mai ia, 

8 I mai la hoi o leau ia ]gkoit, iOr|»t mald,wāitiā. MOKUKA XX. 

'A^le hol an c hnl alni fa oakoii, i 
kA maoa a*u i hana aku ai i kuia 
n4tt mea. 

9 Akiila olelo mat oia ! kaoakai 
ke^ ol€donane; Kanh iho )a ke- 
46ab! lunaka i ka mAlaw«inn,a wai- 
hoaku ia i na hoaaina, a heie aku 
ia a linliu loa ma ka alna e. 

10 A i Ika manawa pono, hoemna 
inai la ia i kahi kanwa ! ka i>oc 
lioaaina i haawl lakou la ia I ka 
hoilo ka malawaina ; n pepohi Iho 
la na hoaalna ia ia, a hoihoi nele 
idcn la ia ia: 

11 Alaiia liooiina hou malla oini 
Jrekahi lean^wa : a pepehi hou lakou 
•ia lo^ a hoomainoino, a hoihoi nele 
aku la ia ia. 

^ 12 A mahopeiho, hoounahon mai 
la oia i ke koln ; a hana eha aleu la 
^akou ia ia, a kipaku akn la. 

13 Alaila i iho la ka haku o ka ma- 
lawaina, Pehea la wau e hana'i ? Ē 
lfootina aleu au i ka*u keikl phn^e- 
]e, ala Ike lakou Lai ia, e manao ma- 
halo mai paha lakon ia ia. 
"14 A'ikeuapoe hoaainala ia la, 
kamaillo iho la lakon !a lakou iho, 
1 1hO la^ Ela ka hooliina; hia hoi I 
6 ^epehi kakou ia ia a malee, l lilo 
io mai ka aina ia kakon. 

15 A kipaku aku la lakou ia ia ma- 
%uho o ka malawaina, pepeh! iho 
•la a make. Heaha la hoi ka ka ha- 
lctt nona ka malawuina e hana moi 
tfikilakoU? 

16 £ hele mai no ia a Inku mai ia 
poe hoaaina, a e haawi aku l ka mo- 
]«WfJna i kekahi poe e. Olelo iho 
1» ka poe e hoolohe ana, Aole loa 
ia! 

' 17 A nana m&l la oia ia lakou, i 
mai la^ Heaha hol ke ano o keia i 
palapalaia, O ka pohaku a ka poe 
lAfi& hale f haalele ai, oia ke hooli- 
lola I pohaku kumu no ke kibt f 

18 O ka mea e haule maluna iho o 
"ua pohaku lā, e haihaiia oia, a o 
ka mea e hioIoiaH e ia, e pepe loa 

19 ir A imi iho la ka poe kahuna 
nul, a me ka poe kakauolelo ekau 
na lima maluna oha ia manawa, nka, 
«a makau lakou i kanaka : no ka 
mea, ua ike lakou, ua olelo mal oia 
I kela olelonane no lakon. Hodktapu1a Kal8anK. 

90 A k!af aku 1u lakdu hi ia, a 
hoouna ae la 1 na kla e hookamaui 
ia lakon Iho he mau kanaka pono; 
e hoohihia ia !a I kana olelO, ^ haa- 
wi uku laliou ia i.i I ka lium a me 
ka mana o ke kiaaina; 

21 A ninau akn lakon ia la, i akm 
la, Eke kumn, ua ike makou he 
pololel kan olelo ana a me kau ao 
ana, aole oe i manao la waho, aka, 
ua hoikQ oe i ka aoao o ke Akua 
me ka oiaio ; 

22 He ponoanei ke hookupnma- 
kou ia KaiBara, aole anei ? 

2S Ike no hol oui I ko lakou maa- 
lea, i mai la ia lakou, No ko aha la 
oukou 1 hoohuahnalau mai nei 
ia'ut 

24 £ hoikomal ookon laM I kahl 
denari; nowai kona kit a me ka 
palapala ? Hai aku la lakou, i aku 
la hoi, No Kaifiara. 

25 I mai la oia ia lakou, £ haawl 
aku hoi i ka Kai8ara ia Kaieam, ai 
ka ke Akua i ke Akua. 

26 Aole o hiki ia lakon ke hoohl- 
hia ia ia roa kana olelo imua o ke 
alo okanaka: o kakonu iho la la- 
kou me ka mahalo i ka olelo ana i 
hai mai aL 

27 ^ Alaila hele ae la kekahi o 
ka poe 8adnkaio, ka poe i hooie 1 
ke alahonana : ninan aku la lakou 
iaia. -• 

28 T akn la, £ ke Knmn, na pala- 
pala mai o Moee ia makou, O ka 
mea ua make kona kaikuoana ka 
mea wahine, a i iiiake keiki ole, e 
mare aku kona kaikaina i kana wa- 
hine, a e hoohanau keiki na konli 
kaikuaana. 

29 £biku no hoahanau kane ; o 
mare aku la ka mna i ka wahine, a 
make kelki ole ia. 

S0 A mare iho la kona hope mai 
'l ua wahine la, a make keiki ole 
uo hoi in. 

81 A o kokolu hoi, ua mare aku 
la oia ia ia, a pela no hoi lakou a 
ehiku ; make iho la lakou, aole a 
lakon keiki. 

82 A mahope o lakou a pau, ma- 
ke iho la no noi ua wahine la. 

83 A i ke alahouana, owai la ka 
mea o lakou ia ia ka wahine ? N o 
ka mea, ua mare lakou a ehiku ia la 

111 NokealAhonani^. LUKA. Ka wahintlrinnm«ly«j' 3i Hai mai la leeu, i nnai la ia )a- 
koa, O ko ke ao nei^ ua mare la- 
koa, a ua hoopalauia no hoi; 

85 Aka, o luk poe e pono ke loaa 
pu ia iakou kela ao aku me ka hoa- 
la hoa ia mai mai waena mal o ka 
poe make, aole o lakoū e mare, 
aole no hoi e hoopalauia. 

86 No ka mea, aole e hiki |a la- 
kou ke make hou, no ka mea, e li- 
ke no lakou me ka poe anela; he 
poe keiki hoi lakou na ke Akua, 
na kei]d hoi o ke alahouana. 

87 A no lui hoala hou ana o ka 
poe i make, uahoike mai o Moee ma 
ka laau i kona iLapa anai ka Haku, 
ke Akua no Aberahama, ke Akua 
no l6aaka, ke Akua no lakoha» 

88 Aole hoi ia he Akuano ka poe 
make, alsa, no ka poe oia ; no ka 
mea, e ola ana lakou a pau la ia. 

89 H Alaila olelo aku la kekahl 
poe kakauolelo, i aku la, E ke Ku- 
mu, na pono kau olelo ana. 

40 Aole hoi o lakou i aa e ninau 
hou aku ia ia. 

41 A l mai la oia ia lakou, Pehea 
la hoi lakou i olelo fu, He keiki ka 
Meaia ua Davida ? 

42 A oDHVida kekahi l olelo mM 
ma ka huke Halelu, I mai la o le- 
hova i kuu Haku, £ noho oe ma 
ko^u iima almu, 

43 A h^Iilo iho au i kou poe ene- 
ml i paepae no kou mau wawae. 

44 Nolaila, ina pela o Davl<ta i 
kapa ai ia ia i Haku, pehea la hoi 
iaekeiklainana? 

45 H A i ka hoolohe ana o ka 
poe kanaka, olelo mM la oia i ka- 
na poe haumana, 

46 £ malama ia oukou iho 1 ka 
poe kakauolelo, ka poe i makema- 
ke e hele me ka lole hooluelue, a 
me ke alohaia mai ma kahi kanaka, 
a me na noho kiekie maloka o ila 
halehalawal, a me na wahi maikal 
loa i na ahaaina ; 

47 Ka poe i hoopan i na hale o 
na wahinekanemake, a hooloihi 
hoi i ka pnle i ikela mal tA ; e nui 
auanei hoi ko lakou make. 

MOKUNA XXI. 

K» wtthtnelcanenHike. 5 Ka pau sna « 1c« 
Ipakini. S5 Na hoailona o ka 1» 
ai O ka leKU kMioha • UaL 
113 ANANA Ae U ia, A ike-l M^im^ 
waiwai e hoolei ana i ]$i| W 
koU mau makana iloko o ka "wm^ 
honakala. ^ ī ' 

2 A ike ae 1a lā i kekahi waluiie' 
kanemake ilihune,.e hoolei aoa i 
na lepeta elua iloko. 

8 A olelo mai la ia, He oiaio kaV. 
e olelo aku nei ia oukou, ua oiakii. 
^a me^, a keia wahinekanemalw Hl- 
hune i h'oolei al iloko niaa^aa a Jb» 
lakou a pau. ... i. i 

4 No ka mea, o lakoa nei a wm^. 
ua hoolei i ldiuwāhl o ko 'liuLo^ 
waiwai mxl Iwaena o na makaiMĪnp 
ke Akua ; aka, o keia wahioie* .ua' 
hoolei paa Joa iloko.i kana jnea^ 
hoi e oIaT 

5 1[ A i ka olelo ana o kekahl; 
poe no ka luakiui, 1 I(a hoonanii^ 
me na pohaku maikai, a me na.mo»- 
hai, i mai la oia, 

6 £ hiki mai ana na ia e hQ<]|i|.o^ 
loiaH keia mau mea a oukou e ikf 
nei, aole e koe kekahl pobal;a ^iuk . 
luna iho o kekahi pohaka.. , 

7 Alaila ninau aku la lakoa iaiia, - 
i aku la, £ ke Kumu, ahea la Tia^ 
nei e hiki mai ai ia mau mea? a 
heaha iioi ka hoailona o ko hJk.o^ 
hikianainai? 

8 A oielo mai la ia, £ malama o 
punioukou; no ka mea, be ai)i kā 
poe e hele mai ana mako^ ii:|oa,e - 
olelo ana, Oi^a^ no ia;, a e k(£f>» 
ke mai nel' ka manawa ; mal ha^ai - 
aku hoi oukou ia lakou. . 

9 A^kawae loheai ookoaiiM^ 
kaua, a me ka haunaele an% ipaai 
hopohopo oukou ; no ka m^ ao- ■ 
le e ole ka hiki e ana o ia v^ii . 
mea; aka, aole kokoke..|iiAl ^ '• 
paa ana. . . 

10 Olelo mai ia oiaialakoa,.vl)at- .i 
la e ku e mal kekal^i Iabuikanajik:s^ i 
kekahi lahuikanaka, a okeki^l^^p^ - 
puni i kekahi aapunL 

11 £ hiki mai ana no na olai iiiii 
i kela wahi a i keia wahi, a mei P^ 
kau wi, a me na mal ; a e ik(e^%*|pL 
hoi na mea makaa a me oa hoā^o- 
na nui ma ka lanL 

12 Aka, mamua o na maa mea 
la, e lalau ko lakon mau lima īa on- 
kou, a e hoomaau lakou, a e liikawi 
aku ia oukou i na halelial^^a^ a I^MKiaN^iM t BMta. ' MOKUKA XXn. itMid''0 n» ha1«piAhfio, a e'kalla 
1|4 Mhoo imna ō na^Iil a me bA 
kfaftiifs nn ko*a inoa. 
13 4- e Ulo ana ia mea no onkoa 
imienehoikeai. 

q**Wo««ilaf e waiho i kWa lloko 
o ko onkou maa naaa, ao!e e mii- 
riiio m^a i ka onloon mea e olelo 
ifl. 

15 "No ka mea, e hsiaid akn an l 
i^iaia «o onkon a me ke akamai . 
aole e hlki 1 ko Onkoa poe enemi 
a^« k<$ hoopoliai^ aoie hoi ke 
]^Ae. 

16 'A e kvroftkMaia*kQ nO hfot on- 
kōii e na makua, a me na hoaha^ 
naoi a-me na hananna, a me na ma- 
kamaka: ae pepehi mai lakoā i 
l^kahi pōe t> oakon a make. 

17'Aefnftinaia mai onkon e na 
itfeii'a pau- no ko*a Inoa. 

18 Aole hoi e lilo ke oho h^oka- 
W <& ito oukon poo. 

19 Me ke ahonni e nMifama td on- 
UēH 1 kt> onkou man nhane. 

20 A i lea wa ike al onkon ia 
Ie^feisa1emit e hoopnnila e na kana' 
aiaila e ike onkou, na ieokoke mai 
fc4)iia neoneOana. 

9l*AfQna lea poe ma InAea, e 
liolo lakou i na mauna ; a o ka poe 
iilaUyko ona, e hoio lakon mawa- 
liO ) B o ka poe tna na aina, mal ko- 
mo lakon lloko ona. 

29'^o ka )n«a, o na la la e hoo- 

r&fb^i a o ko ai hoi na mea a paa 
palapalaia. ' 

93« Aawe hol ka 'poe wahine ha^ 
pai , a me ka poe hanai walu ia man 
la f n^ ka mea, h ntil ana ka poino 
nMona o lta aina a nie ka hoha i 
k«ra Ihhnileanaka. 

24 A c haule no lakou i ka pahl 
katll^^ft e lawe pio ia*kn lakoni na 
aiha'ii pan^ a e hebiintinanei o le- 
ratolenia ilalō t na kanaka e, apau 
aku na manawa o ko na aina e. 

25'^ Ae fkel&1ttt hoi na hoai- 
loh^ ma ka la, a ma ka mahioa, a 
miina hokn ; a maluna oka honua 
hoi -kapilikiaanao na lahuikana- 
ka, me ka pilihaa ; e haalulu ana 
k^ M\ a me ke knpikiplkio. 

20 E maule no hoi na kanaka, i ka 

mAkMi'h me ka manao ana i na mea 

e Wa^mk ^aa malana iho o kaho- 

8 £ kiai me ka pnle; 

nna ; no ka mea, e hoonaueia'na 
na mea mana o ka lanL 

27 Alaila e ike ai lakou i ke Kei- 
kl a ke kanaka e hele mai ana mar 
luna iho o kekahi ao, me ka maoa, 
a me ka nani oui. 

28 A i ka hoomaiuua^nao uamaa 
mea la, aiaila e nana ae oukou e ea 
ae hōl i ko oukou inau poo ; no ka 
mea, ua kokoke mai ko oukou ola. 

29 A olelo mai la oia i ka olelo- 
nane ia lukou; £ hoomanao oa- 
koB i ka laaa fikn, a me na laaa % 
pau. 

30 I k'a wa e Ike al oukon I ko la- 
koa muo ana^e, alaila ike no oa^ 
kou na kokoke mai lea makalii. 

81 Pela hoi oakou, i ka wa e ike 
ai oukou i ka hiki ana mu o ia maa 
ihea, e manaoio oukou ua kokoke 
mai no ke anpuni o ke Akua. 

82 He oiaio ka^u e olelo aka nei 
ia oūkou, aole e hala keiahanauna 
mamaa o ka hooko ana o la maa 
mea a pau. 

83 £ iilo no ka lanl, a me ka ho^ 
nna ; aka, o ka^u mau olelo, aoie 
loa ia e lilo. 

84 1 p mnlama.hoi oukon ia on» 
kou īho, o kaumaha auanei ko ou- 
kou mau naau i ka uhauha ana, a 
me ka ona ana, a me ka manao i^na 
ma keia ao, o kaa mai hoi ua la la 
inaluna IhO o oukou, me kamanao 
oleia*kn. 

35 No ka mea, e kan mai ana ia 
me he pahele lamalnna o ka poea 
pau e noho ana malana o ka ha» 
nna a pan. 

36 Nolaila e klal onkou me lea 
pule i kela manawa a i keia manae 
wa, i manaoia mai onkou e pono 
ke pakele ia mao mea a paa e kao. 
mai ana, a e ku hoi Imua o ke Kel- 
ki a kc kanaka. 

87 A t na ao, e ao ana no ia ma- 
lokO o ka luakinl ; a i na po, hele 
ae la no ia a noho ma ka mauna 1 
kapaia o OUveta. 

88 A i ke kakahiaka, hele mai la 
na kanaka io na la iloko o ka li^a^ 
kini, e hoolohe ia ia. 

MOKUNA XXTI. 

OhiHniilft<yIeaue make. 7 Ka inol{aotft. i9 
Ka fth9alnft« k» Maku. m Pulē leiunia 
OlWela. 47 Kumakaia Iuda la leau. H 
'Boole Peieio U ia. 6S UMno'ui leau. 

113 Ka mollaōku lUU. A£ kokoke mii «ha ka«baa{iia 
heiiēnalia ole, I kapaia kamo<* 
Haola. 

2 A Imi ibo la na kahmia niii a 
me ka poe kukaooielo i mea e ma^ 
ke fu oia ia lakoa ; no ka mea, ni^ 
)H>pobopo lakoo 1 kanaluu 

8 1f AlaHa komo iho la o 8atami 
Sloko o Iuda i kapaia o laekaiioie^ 
oia kekahi o ka amikomamaUuL 

4 A heh) nku laia, a koka pu me 
na kahuna nni, a me na luna klai, 
i mea e haawi al&a ai oia ia iaia la* 
koa. 

6 A olioli iho lalakoo, aolelo'mai 
la e hoawi i kala ia ia. 

6 Hooia aku la ola, a Iml'aku la e 
kumakaia ia ia i lea wa e kaawale 
aku al ka ahaieMmka. 

7 H A hiki mai.l^a la o ka ahaai- 
na l>erena hu ole, ka la e pono al 
ke pepehl 1 ke keiki hipa mollaola ; 

8 Hoonna ae la hoi oia ia Petero, 
a me loane, i mai la, £ hele olua 
e hoomakaukau no kakouikamo- 
liaola e ai ai leakou.' 

- 9 Ninau alai la laoa la ia, Mahea 
la i kou makemake e hoomaka&i 
kau ai maua ? - ' 

10 A hai mai la oia lalaua, Alahol^ 
i ko olua komo ana iloko o ke ku" 
kinakauhaie, e halawai mai me olua 
kekahi kanaka e hall ana i ke 
kiaha ooma wai; e hahai olna laia 
iloko o ka liale ana e komo ai. 

11 A e olelo olaa i ka mea nooa 
ka hale, Ke ninau nel ke ICamu ia 
oe, Auhea ke Jkeena ahaaina, kahl 
^ ai ai au me ka^u man haumaua I 
kamoUaola? 

12 A hoike mai no oia ia oloa i 
ke keena nui maluna i hoolakola- 
koiā; i^alaila olua e hoomakau'^ 
kanni. 

13 Hele aku la 1ana,-a ike aku la 
e like me kana olelo ana ia luua ; 
a hoomakaukau iho la laua 1 kn 
moliaola. 

14 A hiki mai ka hora, nnho iho 
la ia e ai, a rae ka poe lunaoleio he 
nmikumamalaa me io. 

15 A olelo mai la oia ialakon,He 
nni ka makemake a'u 1 makemake 
ai e ai pu me oukou i keia moliao- 
la mamna o ko*u make ana : 

*16 No ka mea, ke hai aku ael an 
114 im «^eon, aalt an e aft hou •jikaiiaf 
a hookO'O.la nai ia iioka a-k« aQ«t 
puniokeAkua. < ... ii -( 

17 Alalla» klau iho la oia i ke'kia- 
ha, a hoomaikal akn ia; i mai las> H; 
lawe>o«kua i keia^a- « liaUik» i& 
onkoniho; 

18 No ka mea, ke olelo akoiiel 
au ia oakoa, aole an e inu iko hā^ 
kmnu waHia, » hlkie mal k»jropiin' 
ni4>k0AkQa. ■ « • :* -. 

19 1[ Alaila lakiu iho la ki i ka.boft 
rena, hoomaikai akoia^ a «a«raki 
iho la, a haawl mai la ia lakoa;iii 
mai kK O ko*4i klno kela i haawll» 
no ookon ; O'hana hol ookoa 1 ke»- 
ia me ka hoomanao mai ia^a.'-.*. <--. 

20 Pela no hol i ke kialia, maho*^ 
pe iho o k« aiaa^ I mai la, O keia. 
klaha, o ke kauoha hoa ia il4>ko>ō 
ko'u koko i kookakiela oo ankoii.: 

St 1i eki hoiea, o ka iiffim.io>kft 
mea nana aii e kamaekaia^ eia'iNMii» 
aa raa ka papa alna. 

22 Eheleana no hoikeKeikiai 
ke kanaka e like me ka mea i hoo^ 
maopopoia*l; aka^ epoliio kela 
kmnkka mma la e lumokaia l ' ■ -^^ 

23 Alaila imi iho la lakea i* l«k»a: 
Iha i ko lakoa me« mum e.'luma. 
iamea. -.!: 

24 K Ua hoopaapaa^e lakoii' la' 
lakoa Iho I ko lakon mea o manaō* 
ia*na he pookela* 

25 A oiel9 mai la oia la l«koii, 
Ua hooal» iiafln o na lahoikaiiaka: 
maluna o lako« ; a o ka pott i lioo*i 
kolkoi maliina « Mkoii, ua kaiiiia 
lakou he poe haim lokomaikai, < > - 

26 Alos mai mea oakou pola^ o 
ke pookela nae iwaeoaoukoii,'e>l{- 
ko la me ka mea unku^ a.oJiaiJii* 
ae^e likela me ka mea lawekime; * 

27 Owal la ka mea nwi^ o kai' mam 
e noho aoa e al, a o k» me«ila:*re!l^ 
we aneU Aoloaiktio k^'OilHi e 
noho ana e ai? Aka, ua ]ike<av 
me ka mea lawelawe iwaem» U ou- 
kou. 

28 O oukou kapoe i«ohapatBalr 
me au iioko o ko*u popilikiw ana. ■ 

29 A ke haawi akn nei «u ia ou- 
kon i ke aupuni, me ko*u Makua i 
haawi mai ai la*u. ^ . ^. ■ 

80 -E ai oakooi * e iaa 4u»i iiMr 
ka*a papa aina iloko o ko*a .«ti|m« wlail MOEUKi sxn. ttn^MuiU>Uu i|tyAfeiiQAD'boi'nHi M nohoiUi « 
koopono ai]ft i iia okaaa >ke «mi«^ 
kamamalua a laenieLi» 

%l K <Helo mai la koi ka Haka, £ 
fflmona, e 6UnoDft, ea, na nol mai 
o.6aUiia e ioaa oakou ia ia oloiaai- 
na oia ia oakoa e like me ka kiia 
palaQa>: /•'.--' 

jS2 ^Aka, aa pole aa noo ipaa ole 
ko^maoaoio; aiaJboobalU»wai'Oei 
e liooiluiiLa oe i komiMie koahip 

iaa'l aku]alioioia.iaia,£ kaHan 
}tHi aa nakaaleaa waQoli«le pu m« 

oo-i ka lialefialikaOvai k^ loakeu i 

^ I mai la koi iia, Ke olelo aka 
nei aa i oe^e Petero» aole e kani 
kaimoa i keia la mamna o-koa koo* 
]£ akolo aoai koa iko aoa ia'a« 

'9o Alaila olelo mai la oia ialakoa^ 
IJb» wa ihooiMaaka ai ao ia oo- 
lion me ka aa kala oln, a. me ke 
klisiBaai:ole^ aimo ko kamaa ole, i 
nele anei oakoii>fc.kQkabl mea.e 
IKmooi! . Hal aku Ja hoi lakon, 
AēAa ''...- 

£&AMimi€i^ek> mai la oia^ialakoi^ 
Aka aao, o k& mea'aa kaia, e iawo 
i*f.at'fieliliQii.ke kleke a»; a o ka 
maa. oeloi.ka pakikaua^ e kaai liia 
aku i kona aalia, a e kuai lUo maii 
i)rkapttbikaaa. 

4Hf: No ka.mea, ko haiakn oel an 
la oukou, ia'a no e hookoia'i ka mea 
i^palapakiia^ Ua hela pa ia oia mo 
koipoo iMia h»^% uo kft- wea, e 
paii.avaBei oa m«a Wa. . • . 

m plelo aku Oa hoi. kkMi.O& k» 
Halai»oia hoi^papah ik a o a eloa, I 
mai iaioia ia iakoa, Ho noi ilio la ia. 

39 11[ AkaUk puka ia iwaho, a iieiei 
i;ka.iīiaoDa o 01iveta,.me. kaiia 1 
haM;aiaii.al;.ahaiiaiaka li^ kaoa 
maa haamaaa ia ia» 

4» A.hi]daki»iail^(),imai]aola 
ia lakou^ £ pal» ookoa o iUo i ka 
iioowalewaleia. 

Aki M amao aku la hol oia mal o 
lakou aka, me he nou ana ia o ka 
]»ohakv, akakali iho la ilalo,- pule 
akn: ia>iay 

4d I aka la, £ ka Makua, ina e 
pona ia oe^ e lawe aku oe i keia 
kiaha mal o'u aka nei ; aole hoi a 
koPa «mkomakei, aka,akoa no ke 4» A lk«lftVU ft J^ ]»l aoola, nmi 
Im lani mai, e hooikaika aaa ia k^ 

44 A ua pani ia i ka eiia nni, pa" 
l» ikaika akn la ia; aaa Uke hoi 
kona hon me na kala nuio ke ko- 
ko e haule anailaio i ka iepo. 

45 A kaao h\ ia mai iea pule ana, 
hoi mai la ia i kana mau haamona, 
ike mai la ia lakoo e hiamoe aoano 
ke k?]BWffivf ] 

4A l mai.Ia hoi oia ia lakou, No 
ke aha la onkoa e hiamoe nei f % 
aia'e iluna, o pole hoi oakou, o lUo 
oakou i im hoowalewaleia. , 

47 1ltA ia kk eoielo ana, aia hoi, 
ka lehulehu, a o ka mea i kapaia q 
loda« okekahl oka poeumikoma- 
malna, hele ae ia mamna o lakou* 
a hookokoke noiaioleaa la e honi 
iaia 

48 Ninau mal la hol o leaa ia ia^ 
£ lu^o, ke kamakaia nei anei oo 
i ke-K^eiki a ke kanaka me ka 
honi? 

49 A ikaiho la ka poe me ia i ka 
mea e lianaia ana, ninau aku hi iai 
kou ia ia, £ ka Haka, e hahan anel 
imkK» me ka pahikana? 

50 1r A hahau ibo la kekahi o Iat 
koue i ke kaawa ake kahuoa nui»a 
okl ae ,ia ī kona pepelao akau. 

51 Alaiia oielomai la o leau, i mal 
la, U'oki pelaL A hoopa aa la oi^ 
% kona pepeiao, hoola iho la ia ia 

53 Alaila o|ela mai la le&u i k« 
poe^ i kii aku ia ia, i na kahuna nui, 
a meioa luna o ka laakini^ ame nai 
liooakahika, Uaheie mai aneioukoii 
mawaho me na pahikaua, a mie n^ 
newa, e like me ka hahai aoa i ka 
powa? 

5$ I ko^a poho ana me oukou ) 
kela |a, a i keia 1«, iloko o ka Inan 
kini, aole i lalau mai ko onkou mnu 
Uma ia'a,/. Aka, o ko oukon hoiu 
keia, a me ka mana o ka VQulL 
•54 S Alaila lalau ae la lakou ia 
ia, kal aku la, a alako la la iloko- d 
ka haleoko kahona noi; a babai 
kaowale aku la o Petero mabope. 

55 A hoa Iho la lakou i ke ah| 
mawaenakoaa o ka pahale, noho 
nul ibo la lakou ilalo, nobo pu iha 
la o Petero iwaena o lakou. 

66 A ikeae la kekahl kaikamahi^ 

na la ia /6 noho aoa ma ke ahi«,a ha-. 

115 Hool&^ei^laia. ĪAJgUL no(M9Mip^iftāmw ]ca poiiio.ia k^ l a«rU1ft, Of»ii«l ao 
kekAbi me ia» 

57 A hooie aka la oUi ia loen, i akn 
la, £ ka wiUiine, aole aa 1 ike ia. lau 

58 A lioUa iki ae 1% ika mai la 
kekahi meae ia ia, i mai la ia^ O oa 
oo kelealii o lakou. I aku la Peie- 
ID, £ ktt kaoaka, aole ao. 

59 A liookahl paUa hora raa ia 
hope iho, hooiaio ae la kiikaiu, i ae 
h^ Oiaio, oia nei no hoi kakalii loe 
ia, no lea mea, no GaUiaia ia nei 

60 Olelo aku la hoio Petero, £ ke 
kanaka, aole an i ike i luia i oleio 
malneL Al kanaoleloaoa/luuii 
koke iho la ka nuML 

6i Haliu mal la ao hol ka Haka, 
nana raai la ia Peieeo ; a hoomar 
nao iho la o Petero i ka olelo a ka 
Hdku i olelo mai al ia ia, Manuia 
o ke kani ana o ka moa, akolu ou 
hoole ana nai ia*a. 
. a2 A hele alui la o Petero iwaho, 
nwe mihi nui Iho la ia. 
.68 ir O ka poe lEanaka liol e paa 
ana la leeOi hoooiaewaewa aku la 
lakon ia4a, me ka pepehi ia ia. 

64 A pani ae la lalEoa i kona mau 
maka, pepehl ako la ma ko&a wahi 
maka, a nihaa aku k» ia hn i aka ia, 
£ kolko oe^na wai oe i pepehi? 

65 He noi no hoi oa oleio «ae a la- 
kou i holno aka ai ia ia« 

66 1F A ao ae la, akoakoa koke 
mai la ka poe 1 nnaleahiko o Imnalu^ 
« me na lGaliaD& oni^ a. mt -ka poe 
kaieanolelo, a iawe ae la lakoa la la 
Uoko o ko iakoa ahalanalaanawai, 
i aku la, 

«67 O oa anei ka Meela? e hai mai 
!a makou. I mai la hoi oia la la^ 
kou, loa e hal aku^ aa ia oukoo, 
aole no oulwu e-manaoio mal. 

68 A ina e ninan aku aa iaoakoa, 
aole ookou e liai mai ia'u, *ol® ^i 
e hookaa ia'n. 

09 Mahope aku nei hoL, e noho no 
ke Keikiake liaaaka ma ka Ikna 
aka» o kai mana o ka Akoa. 

70 Ninau aku la lakon a pau, O oe 
no anel ke Kelkl a ke Akaa r Hai 
mai la hoi oia. Owaa no o ka ou- 
kou e olelo nei. 

71 I ae la no hoi lakou^ He aha 
ka kakou hemahema e pooR> ai ka 
m ea > ho a emaopopo ai f ao i&a mea, 

m «a kAelHikm m l ok O rw al j*> to<ia 
waiiaponoL ; 

MOKUNA XXni. ; ^ 

fioo%o1okoloU o Iesu e PfIato. 8 ^oowĀ». 
waheo lIerode. 18W«hei«oBMMW«li{Mi* 
li«waUIe«u. 33KattiftIwuik»km,,;9«Pu- 
|e ia ao na enemL 4tf Make ia. Kāimia ' iliiiala. AKU ae ko lakoa poe a paoi 
alii^Eai aka la lakoa ia .la k> Pi« 
laiola. . ; 

a A hooheoHiakn la ]ako« ia la, i 
aku la. Ua ilee makoa la ia nei 4 
hoohuli faawa.ana I kanaka^ « papa 
aoa i ka hookupu iaKai8ara,.oplcao 
ana, Oiaiho no ka.Meala» ko^Alil^ 

8 Aiaila ninau aku lao I*ilato,ia 
la, iaka la, O oa no anei.ke^ii o 
ka poe Iadi^ f Hai mai la hoio 
Ie8u ia la, i mai la, Oia kaa i^elo 
mainel. 

4 Olelo <mal la Pilaio i na ki^mna 
nni, ama kaahakanaka» Aohe ho- 
wa lkl<akela kanakaei loaa ia^A, f 

5 Koi ikaikaaku la nooae lakon^ 
e olek) ana, Ua hoohaanaela oia.nei 
i kanaka i kanaao anaa puni lu^ee^ 
raai<£^aillaia kahi i hoioaiaka ai, a 
hikimaiii(f>iawaliL. -■, - j 

6 A lohe PUaio i ka hoa Galila'i% 
olnaa malla ia« lia kanaka Oaiikua 
pahaia. 

7 A maopopo ia ia no ka aina ia 
Herhde iMla^ hooaoa i^u laoi&la 
la io Herode la, e noho ana oia ma 
leniaalema iamaa la. 

8 1f A ike o tteroda ia leen, olioll 
nul iho la iai no ka mea, be loilu 
kema manawa 1 makemake al e ike 
ia iai no na mea he nui ana i lohe 
ai nona; a. maoaa no hoi la ^ ike i 
kekalii hana mana e haaaia e la. . 

9 A he nui na mea ana Ininau akn 
ailaia, aole hoi o leau i liii i|(i laai 
iaia. 

10 Ku ae la na kahnna imL a me 
ka poe kakaoielo, lM>o)iewa ikaika 
lakou ia ia. 

1 1. Hoowahawaha aka la,no;bol o 
Henode, a me kona poe koa la ia, 
me ka hooma^waewa, kahikoaku la 
ia ia me ka aahu nani, ahoihoi mai 
la ia ia io PiUto Ul 

l^ 1[ Lilo ae la no hoi o PHaio a 
me Herode i mau hoaalo2uvpa, ia 
la; 0(0 ka moa» .Uft Jki|..e.l^f)lpibi i 
kekahi mamna. «^ Wc^kt>Bftraba. M0K17^A ZXin. Kinm o ieBtL «18 5 A lioakMke» nlaMA o?ilAto 
i na kahuna nni, a me 1» lima, u 
menalnnaka; 

li laiai la oia ia lakon, TJa lawo 
mnl'iielonkon i keia kanaka io'n 
nbl me tae mea la e hoohuli e tfQft { 
leanaka ; a na hookolokolo an ia ia 
itntia o oukoii, ea, aole hoi 1 loaa 
laSi lea hewa o na kanaka nei aou- 
kou i nlania ai ia ia : 
*■ Ky Aote hol o He^ode,no ka mea, 
¥ta hōonna rim an fa onkon lo na 
ia ; i ike hoi onkbti', aole oia nei i ha* 
fta' i: kamea e ponoai -ka nmk^ atf a. 

}d'Nblaila e haUan an la ia, 4 e 
liooknn akn. 

*- 17' No )ca mea, he pono ke ho»- 
knn aleu oia 1 kekahl ia lakon,- la 
Ahaaina.' 

18 Hea nni ae la lakon a pan e 
-iolelo ana, E kaiia^len keia, ae hoO- 
leau roid oe la Bamha la makou. 

19 O iea mea ia i hahao^ iloko 
lea halepaalMio, no ka hoohaartaele 
ftttBr maloko o ke kniam^kanhanle, 
ik me ka pepehi kanaka. 

20 Nolaila olelo hon mal 1a Klato 
ia lakon me ka niakemake e hoo- 
WiMū ia lean. 

^l Aoleio leonnl akn la lakoo, 
£ kau ma ke kea 1 e kau m» ke kea 
^aia! 

^ 22 A olelo hon mal la ia, oke l^ 
■In keftii ia lakoa, No keaha la, heo- 
lia ka mea hewa-ana i hftna*i f Ao- 
1e au i fk6 i kona hew» e pono ai 
ka make : nolaila e haliau aku oū 
ia ia, a hooknn oku. 

183 Aka hoi, kol akn la lakou me 
ka leo nui, e noi ana e make ia ma 
ke'kea; a Ko ao ia ko lakoa mou 
leo a me ko na Ipihnna nnL 

94 A olelo ihoi la o Pilato e lia- 
nala ka mea a lokou i noi at 

'25 AiiUa hooknu ae la ola i ka 
'lakou mea i noi ai, I ka mea i ha- 
haoia iloko o ka holepaahao no ka 
'hoOhannOele aAa, » ttie ka pepehi 
kaAaka; a lukawi oe la ia leen ma 
ko lakou manao. 

96 A i ko lakon kal ana'ku la ia, 
lalau iho lokou ia Simona no Kare- 
-ne e h^le mal ana mal iui aina mai, 
kan akn la lakon i ka laao leea 
malnna Ona^ e hali akn la mahope 
o leao. 37 t AlMUhlft]raUla1akafthap 
leanaka he nui loo, o na wohlne 
kekahi, na mea i nwe aka« a u aku 
hoi ia io. 

28 Alaiiahallu mailaleau ia la* 
koa, i mai ia, E na kaikamahine o 
lemealema, mai nwe oakoo no'u, 
aka, e uwe oukou no oakou iho, a 
no ka onkon mau keiki ; 

a^ No lu mea, o Hki mal ana na 
ki e olelo al lidcoii, Pomoikai ka 
poe i po, a me na opn i honau ole, 
a me na u i ono o2e lo. 

S0 Alaila e hoomaka lakon e ole* 
lo aku i na monna, B hiolo mai 
molana iho o makon ; a i na pua 
hoi, E ahi mai ia makoo. 

81 No ka meO, iua e hana lakou 
i keia mau mea i ka laau maiea; 
heaha ka mea e hanaia'i i lui laaa 
maloo^ 

S2 A na alakaiia^kn na mea e aft 
elaa,iia kanalui hona hewa, e make 
pu me ia. 

88 A hlkioka la lakon i ka wahi 
1 kapaia o Kaievari« malaihi kikoa 
i kau aku ai la ia ma ke kea, a mft 
na laweliala, ma ka akau kekoiii, 
a ma ka hema kekahi. 

8^1 AIaihioieloakalaoI«su,B 
ka Makna, e kola iho oe i ko lakoa 
nei hewa;' no ka mea, aoio o lokoa 
ike i ka lakoa mea e haoa nek 
Pounaoe ae la lakoa i kona maa 
kapo, hallona iko la^ 

85 Ku ttK> la no hei nakanaka 
e makalkoi ana: a hoomoewaewa 
aku' la me kolakou mau' alli, i idca 
la, Ua hoola ka oia ia hai, a iaa oia 
ka Meaia, ka hi'wahlwa a ke Akaa| 
e hoola kela ia ia Iho. 

86 Hoomaewaewa akn Im hoi na 
koa ia lo, hele okn In lakou, a haat 
wi oku 1 ka vine^ la la; 

87 A olelo aku la lakoa, Ina o oe 
ke alii o ka poe luelaio^ e hoola oe 
ia oe iho. 

88 He polapala hoi molnna ona, 
he Heiene, he Roma, a he Hehera 
ka oleio 1 kafcauia*i ia, OIA NEI 
KE ALH O KA POE IUDAIO. 

89 1f A o keieahi o na lawehala i 
kaaia, hoino aku la oia la ia, i akn 
la, Ina o oo ka Meeia, e hoola oe 
ia oe iho^ a me mana. 

4d Aolelo oe la kekohi e.ao ane 
117 K&uiilil llio ta la. tŪtA, VkakiidA^AdĒ4ā, 1ft Eh, 1 «e )a; A61eVtnef ou ihakaik 1 
ke Akna,? maloko pu hoi oe o !a 
make bookabl 

41 A ia kaaa, be pono ia, no ka 
mea, ua loaa ia luina ka nka pono 
o ka kaaa hana ana; akaoiā nei, 
aole ia i hana hewa iki. 

42 Olelo akn la hol ola la le^n, E 
hoomanao mai oe ia*u, e ka Haka, 
i ka wa e hiki al oe 1 koa aupnni. 

43 1 mai la hot o Iefta ia K H^ 
oiaio ka*n e olelo akn* nei ia be, I 
keia la o oe pn kekaM me an iioko 
o ka paradai80. 

44 A i ke ono o kft 1ioi«^ he ponti 
mahina o ka hohoa a pan, a bikf i 
ka iwa o loi hora. 

'45 Ua hooponliia hoi ka la, a na- 
hae iho la mawaenakonn ka paku 
o ka Inakinl. 

46 1[ A kahea alen 1a o īean me 
ka leo nni, i akn la, E lea Maktia, 
iloko o kon man lima ke waiho 
akn nei an i ko^n nhane I A pan 
kana oielo ana ia, make Iho la ik 
' 47 A ike ka Innahaneii 1a mea i 
hanaia*!, hoomaikai akn la la i ke 
Akna, i akn īa, Oiaio, hd kanakā 
pono no keia; 

^48 Oka poe katiaka hoi a pan i 
akoakoa mai ma kela mea i ikeia, 
a ike lakon i na mea i lianaAa, po^ 
pai iho la lakon ma ko lakou uma- 
nma Iho, a hot aku la. 

49 Ku mamao aku la hoi kona 
poe hoalanna a pan, a me na i^ār 
hhie t hahal ia ia mal OaHll^a mai, 
e maleaileai ana lakou ia mav meii. 

90 1f Aia hoi. he kanaka, o Io8e- 
pa kona inoa, he kakaolelo, he ka^ 
nalea maikai, he hoopono; 

51 (Aole oia i ae pn akn ma ko 
li^ou manao, a me ka lakou hana;) 
no Arimataia, no kb kulanakan- 
iiale o ka poe Iadaio ia, e kali ana 
no oia i ke aupnni o ke Akua. 

53 Hele aku la ia io Pilato la, a 
noi akn ia i ke Idn0 o Pean. 

53 Kuu iho la no lioi oia la ia 
ilalo, wahi iho la ift ia 1 ka lole 
olona, a waiho ae la ia ia iloko o 
ka laaknpapau i kalaiia ilokot> ka 
pohaku, aoie i waiho e ia ke kana^ 
ka malaila. 

54 O ka la ia e hoomakaukan ai, 
a e kokoke mai ana ka 1* 6abatt. 

118 55^ A « lūa poe wahino i liib]^ ^ 
me 1a mfti Oalilaia mai, hāblil't^ 
la lakou a ike i ka luakupkipia'tt,'ii 
me ka waiho ana o kona hmo. ' "*'- 

56 Hol mal la lakou, a liQO>ti)i»- 
kaukau i na mea ala, a me i^ lii- 
nu; a hoomaha iho la i ka 1k'6*> 
bati, mamuli o ke kanoiia. '' - • 

MOKUNAXXIV/ *' 

O k« alA hon aoa o T««u. 1S Ik^ik ^lii 9 ^a 

ll(MMlttl*4lll*. «i A OM IM llWMkloi iA 

, J|EoIe«apUfuuilk«,JM^., , , , ^ ^ -,■> 

At ka la mna ^ ka hel)r6dQms^^ 
ka wauaao, hele aku la uk oiau 
wahine la me kekahi poe, i kwlmi; 
kupapAU, e hall aku ana i na m^ 
ala a lakon i'hoomakankan al - 
3 Ike ae la lakou i ka polMik» 1Ā 
olokaala^e mai ka Inakupapaa- ae. 

3 Komo iho la lakou iloko, ao36 
hoi i loaa la lakou ke khio o ka 
Haknoleau. 

4 A ! ko liikon haohi^ tmi a^a^ ^ 
mea, aia bof, elua kaaaka ^%n HMl 
ana io lakou la me Ua kapa tSM^ 
loht -*^7^ 

5 WeSiweli iho^'la boi lakou, # &#• 
lon iho 1a ke alo 1 ka^epO; Vm^ 
Hi lana ia lakou, No ke aha la ^ 
leon e iikii ai 1 ka mea ola IwaenA ^ 
ka poe make ? • . . a 

6 Aole oia maanei ; aka, na lO&ae 
nel ia. K hoomAoao i kana Mc3o 
mai al !a oukou, ia ia ma OaHli^ 

7 I ka i ana, B InaWiU'kii uo- A 
Keiki a ke kalnakii iloko e ttā lima 
o kanaka hewa; k e make ia ttia k^ 
kea, a i ke kelu o ka bi e ala hou 
mai. -'..-:• 

8 Alaila hoomanao lakon i maak 
olelo' '•• -^ 

9 A noi mai'la !ak<m mal 1ca'l|tf- 
knpapau mai, -helke mal ^ lalm 
ia mau mea i ka poe iimiktoitfattu^ 
kahi, a i na mea'e aeo 1ftkoit apa^ 

10 O Mari8 Mamialene,'' a^'me 
loana^ a me Maria%a «ak«w^lBf^ 
o lakoho. a rae na'wMiine e 9Le^h 
lakou, o lakou ka poe i hai niai4a 
maa meai ka'poeinna«Mo." *' 

11 A Uft Uke hei lea lakoo' oleh», 
i ko lakou Bf i manaoi, me hH mt» 
ole la, aole hoi i manao Hike^ he 
olaio. - - 

13 Ku ae la o Petero ilnm^*»' be- ';n^9Jefn«iiftmfaeliia, HOEUKA XXIV. A QM M hlIMOlel6h loalia la i fca laakopapaii, kuloa 
la. UalOf a ike aku la i ka lole olona 
'j9r^X^ no e waihe aoa, hele hoi ia 
mai laiia aku o haohao ana i ka 
jpoa i haooia. 

.. 13 Y Aki hoi^ elaa o lakou e hele 
Āoa aa K i ke kalanakauhale i ma- 
māo kaoaono Bctadia aka mai le^ 
niaalema aka, o Emaa^a ka inoa. 
14 A luuaailio ilio la lana ia maa 
mea a paa i kianaia. 
LJl& 12ia kekahi, i ko laoa kamaiUo 
ana me ke kuka pa, ^^^ ^^^ 1» o 
J[esi^ a hele pu aku la rae laaa. . 
rrlO Ā ua hoopaaia ko laua maa 
jnaka aoie i hoomaopopo laaa ia 
/a.., . . 

17 Oleio mai la oia ia laua, Heaha 
j|(fsia mau mea a olua e ]£{vmailio 
nei i ko olaa hele aoa me ke kaa- 
loaha? 

18 Olelo aku la keluihl o laaa, o 
Xelcopa kona inoa, i aku la. O oe 
jiirale no anei ka.malihini ma leni- 
«Eilema, aole i ike i na mea i iiaaaia 
mlaila i l&uia mau la? 

19 Nioau mai 1a oia ia laua, Na 
anea^^ hea? Hai aKola lana ia ia, 
X^d Icsu o Nazareta, he kanalEo ka> 
ula ia, he mana i k:a hana a me ka 
olelo. imua o ke Akna, a me na 
^anaka a paa. 

. ^ A ua haawi aka la na luihuna 
^ui a .me na'lii o makou ia ia e 
hoa.hewaia'6 e make ia, a ua kau ae 
la lakou ia ia ma ke kea. 
. ^ Aka, ua hoolana makoa 1 ka 
manao ana, oia ka mea nana e hoo- 
la i ka laeniela. O ia mau mea, n, 
eia hol ke kolu o lui la, mai ](a 
JbaM ana mai Ja maa mea; 
^ A aa pihoihoi makou i kekahi 

Ewalune o makoo, oa hele aku 
ii i lcakahialta nul nei i kaloae 
ipaa; 
2^ Aole hol 1 loaa ia lakoa kona 
kino^ a hol mai, hai mai la lakon, 
nfti^eia« lakon na anela, na mea 
i olelo mai, na oīa ia. 
, 24 ,A aa hele aka kiekahl maa 
mea 6 makou i ka luakupapau^ ike 
aka la hoi e like me ka mea a na 
WAhinē i oielo mai al, aole hoi i 
jUKoia la. 
25 Olelo mai la oia ia lana, £ na 
mea. maoao oie^ «, na mea n«au manaolo <»le l oa mea a pao a na 
kaula i olelo mal ai ; 

26 Aole anei e pono ka He8!a ke 
hanaia pela, a komo aku i kona 
nanit 

27 Alaila wehewehe mal la oia i 
na palapala hemolele ia laua, mal 
« Moee mai a pau na leaala 1 na 
mea a pau i leakauia nooa llio. 

28 A Kokoke aku la lakou 1 ke 
kanhale i kahi o laua e hele a!, 
hoohele loa nko la no hoi ia. 

29 Kaohi iho la laua ia ia, 1 aka 
la, E noho me maua, no ka mea, 
iia ahiahi, a oa kokoke pau keia la. 
A komo ae la ia a noho pu Iho la 
me laua. 

80 £la kekahl, i kona noho ana e 
ai me laua, lalau Iho la ia i ka bo* 
renat hoomaikai aku la, a wawahl 
iho la, a haawi mai la ia lana. 

81 Alaila w«heia*e U ko laua ma« 
maka, a hoomaopopo iho la laua 
ia ia ; a nalo koke aku la no hoi la 
mai o laoa aka. 

83 A olelo ae la kekahi i kekahl, 
Aole anei 1 mehana ko kaoa naaa 
ilolio o kaua, I kooa kamaillo ana 
me kaua ma ke alanai, a i kona 
hoomoaieaka ana mal i l^a palapala 
hemolele ? 

83 la hosa no, .ka ae la laua Iluna 
a hoi mai la i lemaalema, ike mal 
la laua i ka poe he umikumamaka- 
bi oa akoakoa, a me kekahi poe 
pumelakon; 

84 I ako la lakoo, Ua ala hoo ka 
Haku, a ua ikeia oia e Simona. 

85 A hid mal la laua i na mea 1 
hanaia ma ke alanni, a me kona 
maopopo ana ia laua i ka wawabi 
herena ana. 

86 1f A i ko lakoa kamailio ana 
ia mau mea, ku iho la Iesu iwaena 
konu o lakou, a oleio mai la oia ia 
lakou, Aioha oukoo t 

87 A makaa il>o la lakoo me ka 
weliwoli, e maoao aoa he ahane 
ka mea a lakou l ike ai. 

88 A olelo mai la oia ia lakoo, 
No ke aha la oukou e makau al > 
No ke aha la hoi e kupo ai ka hao- 
hao aoa iloko o ko ookou maa 
naao? 

88 £ nana mai ookoa 1 ko'u maa 

lima a me ko*u mao wawae, owau 

119 UAla«eVfc*k»IflMft īOJ&aL ilAiAlUUL no kei»4 « law^Uwe^iaHl i nw^^ 
po ia oukou, na ka laea, aobe io a 
me Da Iwi ko ka uhaoe, e llls!e me 
ko'u a oukou e ike neL 

40 A i kaiia oieio aoa pela, lioike 
mai la ola ia lakou i kona mau H- 
ma a me l£oiia mau wawae. 

41 A i ko iakou manaoio ole ana 
no ka olioii, a me lu pUkoilioi ana, 
ninau mai ia oia ift lak^n^ He walii 
ai anei lva oukou maanei ? 

43 Haawl aku la lioi lakon la iai 
kanwalki ia I koalaia, a 1 kanwahi 
waihona meli. 

43 Lalau ilio la oia ia, a al Iho la 
ma ko lakon alo. 

44 Oleio mai la hoi oia Ia lakon^ 
£ia naoleloa'n i olelo aku ai U 
oukou, i ko'n noho ana me oukon^ 
e pono e hookoia na mea a pau i 
kalmoia ina ke kanawai o Moae, a 
ua na luiula, a ma na liaiein, 
no'u. 

45 Alaila wehewehe iho hi oia 1 
ko lakoa manao i hoomaopopo 
lakon i na paiapaia hemoleie, 

.46 A olelo mai ia oia la lakon, 
Pela.l palapalaia'i, a pela hoi e 
pono al ka Meaia ke make, a e aki hea ma&'l ke koln- o ka 1% laai 
waenamaiokapoemake;. r 

47 A e haiia'ka hoi ka mihi tu m 
ke Imlaana i Im luilama kooa iiioa 
mawaeua o na lahuikanaka a pan, 
e hoomaka ana ma Iera»alema. 

48 O onkou ,lK>i na mea e iioike i 
keia mau mea. > 

4»1| £iah<^efaooiiiana«aiMir 
luna o onkon i ka mea a ko'n Mk- 
kua i olelo hoopoma&ai ibo ai; 
aka, e noho onkon ma lemaalema, 
a hoolakola mai onkon me Im ma- 
na noluna mm. 

aO 1[ Alaila aiahai ofe ia lakon 
iwaho a hiki i Betania, liap*i -aela 
i kona mau lima, a hoomaiieai mid 
la ia lakoo. 

61 £U hoi kekahi, i kona hoo- 
maikai ana ia lakou, na liookaawa» 
leia^e ia ia mai o lakou ae, a laweia 
akii la ilnna i ka laoL 

52- Houmana akn la lakon ia ia^ a 
hoi mai la i lemaalema, me ka 
oiioU nni* 

53 A, maloko o Im Inakin^ lakoa 
i kela la a i keia la, e hoele*- aaa, 
a e hoomaikai ana i ke Akna. 
Amene». KA EUANELIO I KAKAUIA'I lOANE. MOKUNA L 

No k» I«oeBa..oUi k« Aiki». Oi»keOkk 6 

No loane Bapetite. a rae kana mea i he)e 
mai al. 14 LIlo ka Lo^ou i kanaka ; ola ke 
Keikihipa a ke Akua ; oia ka mohaihooka^ 
lahaia. & Nana e Uwe akn ka hia» o ke 
aonei. 

IKINOHI ka Logoa, me ke 
Akaa ka LogQu, a o ke Akoa 
no ka Logon. 

2 Me ke Akua no hoi ia i kinohi. 
8 Hanaia iho la na mea a pau e 
ia; aole kekahi mea i hanaia i ha- 
na ole ia e ia. 

4 Iloko ona ke ola, a o na ola la 
ka malamalama no na kanaka. 

5 Paka mai la ka malamalama 
iloko o ka pouli, aoie nae i hooki- 
pa im pouli ia ia. 

120 6 ^ Hoounaia mai la e ke Akna 
kekahi kanaka, o loane ]siona inoa. 

7 Hele mai la oia i m^ hoike, i 
hoike ai ia no na malainalama la; i 
manaoio ai na kanaiia a pan.oia 
onala, 

8 Aole no oia ka malamaloma, 
aka, ua hele mai ia e hoike i iea 
malamalama. 

9 l&a malamalama io ia, ka^mea 
nana e hoomalamalama ua kanaka 
a pan e hele mai ana 1 ke.ao nel; 

10 I ke ao nel oia, a i haaaia keia 
ao e ia, aole nae ko ke ao net i Ike 
iaia. 

11 Hele mai la ia i kona iho, aole 
kona poe i malama ia ia« 

13 Aka, o ka poe i maiaai» iA^ia yaifia«ieBii^lte. MO(KCKAL HakKwal «ik-ai» IesiL fDe In maiMali^i koaa loM^hMwi 
mai la ia i ka pono no lakou e lUo 
ai l poe keiki aa ke> Akoa : 

18 P ka poe 1 hanania, aole na ke 
ko)cō, aole na ka makemake o ke 
kino, aole lioi na ka makemake o 
ktt lt«nakay na ke Akua no. • 

14 i.ilo mai la ka Logoa i kanalu, 
a Boko iho la me lealeoo, a ike ka- 
koa i kona- naul, I ka nani o* ka 
hiwahiwaa kc Akoa, ua pihai ka 
lokomaikai a me lea oiaia 
' W 1 Hoike akaka mai la o lokne, 
i mai la, Oia lEa mea nonawaa i 
olelo al, O luk mea e hele mai ana 
mahopo oM, mamna o^n ia ; no ka 
mea* na mna ia no*.n« 

16 Noloko mai o kanamea l piha 
•I, «a k>aa la kakoa na mea mai- 
kai a nol loa. 

il7 Ua haawila mai ke kanawai 
ma o Mose la ; aka, o ka loieomai- 
kaft ame-ka oioiomao leea Kii&lo 
laki. 

18 Aole k>a i ike pono kelailu i 
ka Akna; o ke Keiki hiwahiwa, 
aia ma ]Ga.poll o kaMakoa^ oia ka 
i hoike mid ia ia 

19 1[ £ia ka loane i hoikamai ai, 
i ka wa i hooana akn u na Iudaio 
i na kahnna, a me na Levi no le^ 
ru8alema aku, e ninau aku la ia, 
Owai oe f 

.20 Hai akaka mai la ia, aole t 
hoole, i mal la, Aole owaa ka Jk(e- 
ala. 

21 Ninaa akn la lakoa ia ia, Owai 
hoi f O Elia anei <>e ? I mai la ia, 
Aole. O kela kanla anel oe? I 
mal kk ia, Aoie. 
ii2 Nioan hoa ako la lakon la ia, 
Owai la hoi oe f i bai akn ai makou 
i-'ka poe nana makoa i hoonna 
mai ; heaha kaa olelo nou iho ? 
. 38 Hai mai la ia, Owau no ka 
-leo e^kala ana- i )m waonahele, £ 
hoopololei i ke alanui no Iehova^ 
^ Jike m» ka leala ke iEanla i olelo 

M O nameal hooonaia'kn, no ka 
poe'PaHaaio lakoa. 

35 Ninan aku la iakon ia ia, i aka 
la ia ia, No ke aha la hoi oe i t»ape* 
iiao al, ke ole oe ka Meala, aole 
hoi o Elia, aole hoi o kela leaiila ? 
- ao Oielo mal lao loane ia h&kou. i mai la, Ke hi^tltfor nei a« me ka 
wai : a)sa, ke ka neikekaM iwuena 
o'oakon, ka mea a onkon i tke 
ole ai ; 

37 Ohi>ka mea e hele mai ana ma« 
hope o'a, mamna o^n ia; aole aa 
e pooo ke leala ae i ke knola a ko- 
naleamaa. 

38 Hanaia iho ki keia maa mea i 
Betabara ma kela aoao o Ioredane, 
kahi a loane i hapeiiao aL 

39 1[ A ia la ae, ika ae la o loene 
ia leea e hele mai ana io na la, i 
mai la, £ nana 1 ke Keikihipa a 
ke Akna, nana e lawe akn ka hala 
o keao nei! 

80 Oia nei ka mea nona wa« l 
olelo al» B hele mal ana kekahi 
kanaiui mahope o'n, mamoa o*u ia^ 
no ka mea, aa mna ia nb*n* 

Sl Aole nae au i Ike pono ia ia; 
alea, i hoikeia oia i ka Ieeraela, no- 
laila au i hele mai nel e l)apetiao 
anamekawaL 

82 Hoike mai la o loane, i mal la^ 
Ua ike an I ka Uhane e llio mai 
ana mai.kaiani mai, e like me ka 
manu nanu, a e noho aoa maiana 
iho.ona. 

83 Aole nae ao i ike pono ia ia ; 
aka, o ka mea nana aa i hooana 
mni e lKipetlzo me ka wiO, oia ka 1 
olelo mal ia'n, Aia ike aka oe i kA 
Uhane e iho mal ana maluna ona, 
a e noho ana malona ona, oia ka 
me^, nana e bapetizo me ka Uhane 
Hemolele. 

84 A ua ike ao, e hoike mai hoi, 
oia ke Keiki a lu Akna. 

35 ^ A ia la ae, kn hoa ae la o 
loane, me na haumana ona dua. 

86 A ike aku la ia leau e hele ae 
ana, i mtd la io, E nana i ke Keikir 
hipaake Akual 

87 A lotte ae la na haumana elna 
i kana ol^ ana, a hahai akn la 
laua ia leau. 

88^ Haliu ae la o lean, ike mal la 
ia lana o hahai ana, i mai la ia laoa, 
Heaha ka olaa^ iml mai nel? I 
aku la lana ia hi, £ Rabi, (ma lea 
hoohalike ana, e ke Komu,) ma- 
h'ea kou wahl 1 noho al? 

89 I mai la kela ia laua, E hele 

mai, e ike A heie aku ia laua, a 

ike i iiona wahi i noho ai ; a noha 

131 HoNiUiinaelik ĪOAK& Ka haoA m$m ms-^Ka)9% g?i Iho la lana me U ia }a ; na Jcokoke 
ka umi o ka honw 

40 O Aiiederea, ke kaikaina o Si- 
mona Petera, oia kekiihi o ua maa 
haamaoa la elua i lohe 1 ka loane, 
* hahai ako la ia leau» 

41 Loaa mna la ia kona kalkoaona 
iho, o Simona, a i aka la ia la, Ūa 
k)aa ia maua lea MesiA, ma ka hoo- 
]ialike ana, o Kristo la. ^ 

43 A alakai oka la kela la ia io 
leau law A ike mai la o leau ia la, 
i inai la, O oe no o Simona, ke 
keiki a lona; e kapaia oe o Kepa^ 
ma ka hoohalike ana, he pohaku. 

43 ir la la ae, manao iho 1a o leeu 
e hele i Oalilaim a ioaa ia ia o Pīli- 

), i mai la ia ia,. £ hahai mūi oe 

44 A o Pilipo no Bete8aida ia, no 
ke kuUnakauhaie o Aiiederea, a 
me Petero. 

45 Loaa ia Pilipo o Natanaela, 1 
aku la o Pilipo la la, Ua loaa ia 
makou k& mea a Moao iloko o ke 
kanawai, a me na leaula i palapa* 
lal, o lean, no Nazareta, ke keikl 
a loaena. 

46 Niuau mai la o Natanaela ia ia, 
K hiki «ai »nei kekahi mea mai- 
kni no Kazareta mai ? I aku la o 
Pilipo ia ia. £ hele mai, e ike. 

. 47 IlLe ae la o leau ia Natanaela e 
hele mai aoa io na la, e olelo mai 
la ia nona, £ nana 1 ka laeeaela 
oiaio, ^Iq h» hoppunipuni iiolu) 
ona. 

48 Ninaa aku la o Natanae1a la 
ia..i aku la, Inahea oe i ik»^ mai al 
Wu? Olelo wai la o Ittt»a la ia, i 
moi la, Mamua o ka PUipo kahea 
ana^ku ia oe, ua ike au ia oe e no- 
ho ana malalo o ka iaau fiku. 

49 Olelo aku la o Nolanaela ia ia, 
i aku la, £ Kahi, o oe ke Kelkl a 
ke Akua, o oe ke alli o ka Iseraela. 

50 Olelo mai la o leau ia 1% i mai 
k, No ka^a hal ana^ka ia oe, 0a 
ike au ia oe mala|o o ka laau •ftka, 
ke manaoio nel anei oe? £ Ike 
anaaei oe i na mea nui eaku i keia. 

51 Olelo mai ia oia ia ia, Oifdo; 
he oiaio ka'u e olelo aku nel ia 
oukou, Mahope aku e ike oukoa i 
]fa lanl e hamama ana« a me na 
anela o ke Akua e pii oka ana, a.e 

128 iho maiapa maluna iho o ke Keikil 
a ke kanaklu 

MOKUNA H. . 

"ŪMĀŪo Bio Ir o Iesu I k» wal Iw^&ia. 11 
Hele aku o Tesii i Kaperentaina n i lenua» 
lenuL 1& Hoomaianm oU i ka Inaki^ 

IK£ kolu o ka 1a, he ahaain^ 
mare ma Kana i Oalilaia ; ilal^ 
no hoi ka maknwahine o leail. '; 
2 0a oleloia o leeu, a me na hatu 
maaa aoa, e heie 1 uaahaainaimMe 
la. 

S A hele i ka walna» \ aka 1a ka 
makuwahlne o leau Uk la^ Aohē a 
lakou waina. 

4 Olelo mai la Iesa ia ia, £ k< 
wahine, o kc aha la la la kfaivt 
aole. l hiki mal ko^u maoawa. 

5 Olelo aka la kona maknWahlne 
i na kauwa, ka mea ana e o1eIcf 
mai ai ia oukou, ola ka ookoa. e 
hana'L ; , ' 

6 £ waiho ana malaila na ipiiva| 
pohaku eono, no ka hoomaemaA 
ana o ka poe Iudaio, he iwakaleu^ 
knmamahikn, he lianaha paha n« 
galani e piha ai ka kekahi, k» ke^ 

7 I mai la o leau ia lakoa,£lMM>| 
piha i na ipuwal i ka wat HoOi>i^ 
ba iho lakou 1 ua maa mea la, • 
piha loa. 

8 I mal hoi oia lalakou^ hookn^ 
he mai aoo, a lawe aka i ka lanaa^ 
haalna. A lawe aka la lakoo» 

9 A i ka hooo ana o ka lunaahaalf 
na 1 ka wat i hoolUoia i waina^ aolli 
oia i ike i kahi i Ioaa% (o na kāil- 
wa, nanai hooluhe ka wai^kal 
ike,) kahea aku la ka lunaahaatq» 
i ke ]Lanemarc, 

10 I aku la ia ia, Lawe mua niU 
no kela kanaiea keia kanaka 1 k^ 
waina maikai^ a nui ko lakoa !n|f 
ana, alaiia i ka waina Ino : i^a liai' 
lama ka oe i lea walna m^ilEai; % 
keiamanawa. 

11 Hana iho la o leou i keli^ hfiihf^ 
maoa mua ma Kana i OalIlauL a 
hoike ae la la l'kōna niani; .a mi- 
naoio aku la kana poe haama&a U 
ia. T 

12 H Mahope mai o keia, iho al^ 
la ia i Kaperenauma, oiaa me koni 
makuwahine, a me kona maa hoo^ 
hamu», a me ieana poe haamaj]ufe^ lel'^^aiiiiii&i^lhiileinl lAommk'iLL KahsDftti1idiii»ūL io'h^mA nalii f nolio 'id Hikoii'ina- 
laila< 

13 ir tra kokoke mai ka moliaola 
arn»īodaio; apU aka laoleml 
ItnrtMeina^ 

14 A loaa aka la ia ia ka poe e 
$ual ana i na bipi, a me na hlpa, n 
ftie na mann minn, a mo ka po% 
kuai'kala, 6 noho ana iloko o kH 
Inakini. 

^15 &ana fho U f& i meā hahiln no 
9a kaula liilii, a hookuke aku |a 
dla I& lakou a pan iWaho o ka lua- 
KinT, a me^ na hipa, a me na blpi : 
la akn la i na kala o ka poe kaal 
kalsLa hookahuli t na papa; 
16 Olelo mai la ia i ka poe knal 
manu nnnn, £ lawe ae i keia maa 
Aiea mai keia wahi akn ; mat hoo- 
Ulo oukon i ka hale o ko*n Makna 
i'haleknai ' 

• 17 Hoomanao iho la kana poe 
hanmana i ka mea i palapfltai£, O 
ka manao nui i kon hale ka mea e 
i\ māi nei la*a. 

'18 ir Ninan akn lana Tnda)o ia 
id,'i aka lā;» Heaha k^ hoailona an 
e hoike mai ai ia makou, 1 hana fli 
<ie l neia man mea ? 

19 Olelo mal la o Ic«n ia lakoni 
fi wawahi oakoa i lteta Inakinl, a e 
kukula hou aka au ia 1 ha la 
«iOln. 

1B0 Alaila olelo akn la na Indaio| 
Hookahi kanaha makahiU a roe 
knmamaono ka' hana ana o keia 
hiiikini, a e knknln hoa anei oe ia 
ineā i na U ekoln ? 

* 21' O knna kiho Iho no ka luakinl 
Ana i olelo mai ai. 

. 23 A ala mai oia mai ka make 
mai, hoomanao Iho' la kana poe 
hHamanm na oldo'oia i keia mea; 
k manaoio iho la lakon i ka pala- 
palSi hemolele, a me ka oielo a le- 
«u i 6tefo mid &1 

33 1[ A i kona noho «na ma īern^ 
Bālema i ka ahaalna moliaoīa, he 
hni loa na mea i manaoio i kona 
ihoa, i ko lakon llee' ana i na hana 
īnana ana i hana% 

2^ Aka, aole o leau i knn aku ik 
la Iho no lakon, no ka mea, na ike 
iiO oia i^ lakou a pan, 

^5'Aole ona hemahema e pono al 
itē liolke akn kekahi i« ia t ko ke kanaldĒi: nokattiea, na Ike no iai 
ko loko o kanaka; 

MOKUNAin. 

l!fofttkoāem<K S O ka īmh ao ««• fai U1 In 
«ao o ka hanau. hou. ]« Sq k« aloba.o k« 
iLkna. 18 Ka mea 1 hoohew-aial na kana* 
ka. Ka hope o ka poeinanaoio, a iha kii OKEKAHI kanaka o ka poe 
Pari8aio, o Nikodemo kona 
inoa: he alii o na Indaio : 
'2 Hele aku la ia io Iesa la i ka 
p6, 1 akn la ia ia, E Kabi, na ike 
makon he knmn oe i hele mai hel 
mai ke Akna mai : nn ka mea, aole 
e hiki i kekahl kanaka ke hana 1 
keia man hana mana au e hananei^ 
ke ole ke Akns me la. 

8 Olelo mal lao lean ia ia, 1 mal 
la, Olalo, he oiaio ka'u e olelo aku 
nei ia oe, Iha e iianaa hoa ole ia 
ke kanaka, aole e hiki ia ia ke ike 
akn i ke anpuni o ke Akua. 

4 Ninan aku lao Nikodemo la la^ 
Pehea la e hikl ai- i ke kanaka ke 
hanania i kona wa kahiko? ehiki 
anei la ia ke komo hon lloko o ka 
opu o kona makuwahine, a e ha« 
naalamaif 

5 Olelo mai la o Ie8n, Oiato, hd 
oi&io ka*a e olelo akn nei la oe, 
Ina e hanan ole la ke kanaka i ka 
wai, a me ka Uhane, aole e hikl \a^ 
ia ke komo iloko o ke an|[mni o 
ke Akua.' 

(f O ka mea i h^hania na ke kino, 
he kino no ia ; a o ka mea i hanail- 
la na ka tjhane, he nhane ia. 

7 MaA kahaha kon naan t ka*a 1 
olelo aka ai ia oe, £ pau oukoa i 
ka hanau hon e pono ai. 
.^ Ee pa nei ka makanl i kana 
wahi i makomak^ ai, a loheno oe 
i ieona halnln, aole n«e Oe 1 ilee i 
kana wahi i hele mai ai, doie hoi i 
kana wahi e hele aku ai: peta hol 
na mea a pon 1 hanauia e ka Uhane. 

9 Olelo. akn: la o Nikodemo, I 
ūktL h^ Peh^ la e hikl ai keia mati 
mea. 

10 Olelomai la o lean, i mallaia 
ia, He kumu oe na ka Uemela, 
Hole anei oe 1 ike ia man mea ? 

' 11 Oialo, he oiaio ka*a oielo aku 
nei la oe, O ka makou mea i ik6 
ai, o kamakoa ia e oielo nel, a o 

m JMhtt mil mai ke 'Akua IOANB. lkokdaoiiiff« kA nMLkon m«a i rmm\ olaka Ta»- 
koa e hoike nei; aole hoi onkoii 1 
hoomaopopo i ka mea a makou e 
holke neL "^ 

13 Ina ua olelo wan 1 na mea 6 
keia ao, a manaoio o!e oukou, pe- 
liea la ouleoa e manaoio ai, ke ole- 
lo wan ia oukou i na mea lloko o 
kalanl? , 

13 Aohe kanaka i pii ilnna f m 
lani, o ka mea wale no 1 ibo mai, 
mai' ka lani mai, o ke Eeiki a ke 
kanaka, o kA mea iloko o 1» lani. 

14 K A e like roe ka Moae kan 
ana i lu naheea ilana ma ka wao- 
nahele, pela e pono ai ke Keiki a 
ke leanaka e kanHaU; 

15 I ole e make ka mea manaoiel 
ia ia, alia, e loaa ia ia ko ola man 
loa. 

16 ir Ko ka mea, na aloha nui 
mai ke Akna 1 ko ke ao nei, nolai- 
la, na haawi mai oia i kana Keiki 
hiwāhiwa, i ole e make lea mea 
manaoio hi ia, aka, e looa ia ia lee 
ola maa loa. 

17 Aoie no hoi i hoonna mai ke 
Akna i kana Keikl i ke ao nei, i 
hoohewa'i ofa i ko ke ao nel ; aka, 
i ola'i ko ke a<) nei ma o na la. 

18 1i O ka mea manaoio la ia, 
aoie ia e hoahewaia ; alea, o ka mea 
manaoio ole, na hoahewala oia 
ano, i kona manaoio ole i ka inoa 
O ke Keikl hiwahiwa a ke Akna. 

Vi Eia ka mea 1 hoahewa3a*i ; ua 
hikl mai ka malamaiama i ke ao 
nei, aka, oa makemake na lsanaka i 
ka pouli, aole 1 ka malamalama, 
no ka mea, na hewa na liana ana a 
lakon. 

20 O ka mea e hana ana i na mea 
ino, oia kc hoowahawalia i ka ma- 
lamalama, aole hoi ia e hele maf t 
ka malamalama, o &ea ananei ka^ 
na liana ana. 

21 Aka, o ka nea e liana ana ma 
ka eiaio, ola ke hele mal i ka ma- 
lamalama, i aleaka ai kana hana 
ana, ua hanaia ma ka ke Akua. 

22 1 A mahope iho o keia mau 
mea, hele aku la o leea me kana 
poe hanmana l ka alna o lttdea; a 
noho iho la ia ilaila me lakou, a 
bapetiao iho la. 

2& K A e lMipetizo oaa iio hoi o 
194 loane ma Alnooa 6 kokoke aaa i 
8alima, no ka mea, na nul ka ^al 
malaila; a hele &«& ltkMn, a bape- 
|izQia iho la. . < "t 

24 No ka mea, aole i habaQrta; o 
ioaae iloko « ka tMUepaahiip.,aa 
manawa. r ^ 

25 1[ īa wa hoopeapaa ae laAa 
haumana a loane me na Xadai<rii^ 
ka hoomaemae an'a. . ;. 

26 A hele aka la lākou io loane 
la, iaku laia la, £ Eahi, o kamea 
me oe ma kela kapa o IoredaQ^ 
nona an i hoike al^ ai» hol, ke bar 
peti2o la ola, a ke heie nel iia,kfts 
naka a paa io na la. ■ . 
'27 Olelo mal la o loane, I mai &, 
Aole e hil^i i ke kanaka ke lawe 
wale i kekahi mea, ke haawi ole la 
mal la nana mai ka lani maL . . 

28 O oakon no ko^u poe hoike i 
ka*u i olelo a1, Aole wau ka Meeia. 
aka, ua hoonuaia mal au mam«a 
ona. '/ 

29 O ka mea nana ka waMne ma.* 
Te, or ke kane mare ia: aka, o lui 
hoaaloha o ke kane mare e ku ana, 
a e hoolohe a&a la ia, oia ke oU0 
nui i ka leo o ke knue mare. Ūa 
loaa hoi ia'u keia olioll 

90 E mahuahua ana no oia, aka, e 
emi iho auanel hol au. 

81 O ka mea noluna mai malu«a 
la'o na mea a pau : o ka mea no 
ka honna, no ka honua ia, a no ki| 
honua hoi leana olelo : o ka mea 
no k& lanl mai, mAluna ia o na mea 
a pau, 

82 O ka mea ana i ike ai, a 1 lohe 
al hoi, oia kana e hoike al; aoUi 
nae kekahl mea i malama i kftaa 
mea 1 hoike al 

88 O luk mea e m&lama l kaaa mea 
1 hoike mal al, oia kQ ae mal^he 
oiaio ka, lee Akua. 

84 No ka mea, o ka ke Akua mea 
1 hoouna mal ai, o ka ke Al|;aa 
olelo kana e oielo ai : no ka mea« 
aole ke Akna e haawl llllU mal.i 
ka Uhane la i& 

85 Ke aloha nel ka Makaa I ke 
KeUd, a na haawl hol ia 1 na mea a 
paa iloko o kona lima. 

86 O ka mea manaoio 1 ke Keikī» 
he ola mau loa kona: ahasL.o ka 
mea maoaoio oie i ke KeikL aole BiimailiO'I«ume M0KU1U. iy. .kamlil»eiio ia e ike i ke ols; eloui loai ana ka 
iuaina o ke Akna malana tbo oiuk 

MOKUNA IV. 

Bel« akn U o leau mai Iiidc« s 0«llMft. ī 
K«n* oleki me k« wahine no 8amana« 89 
I7ui na meft o ko S«maria i maaaoio ia i«. 
46 Hool* o leau i ke ieeiki a ieeleahi «m. 

AIEE ae la ka Haku, na lolie 
ka poe Paii8aio. lie nui na 
haumana a leeu i lioohaumaua ai, 
a i bapetizo ai lu>i, a lie hapa ka 
loane ; 

2 (Aole nae o Iera iho i bapetl- 
co ai, o kana poe haumana no,) 

5 Haalele ibo la ia ia Iudea> a hoi 
asxL la 1 OalUaia. 

. i A lie pono no la ke helo a&u 
mawaena o Samaria. 

5 A hiki aktt la ia 1 kekahi kula- 
liaieauhale o Samaria, o Sukara ka 
inoa, e kokoke ana 1 ka aina a la- 
koba i haawi aku ai no luna keiki 
no Io8epa. . 

- 6 Ilaila ka punawai' o lakoha. 
No ka malphiluhi o IeBu i ka hele 
ana, noho iho la ia ma na pnnawai 
la : o ke ono paha ia o ka hoia. 
.7 Hele ae la kekahi wahine no 
8amar]a e hukl wal; i mai la o Ier 
su ia ia» Ho mai no*u e iuu. 

8 No ka mea« ua hala ae la na 
haumana ana 1 ke kulanakauhale e 
kuai i ai. 

9 Alaila ninan akn la ka wahlne 
no 8amaria ia ia, No ke ahā la.oe, 
he Iadaio, e noi mai nei la'n^ i ka 
wahine no Samaria, i mea Inu?. 
No ka mea, aole e launa pu na 
)a4aio me ko Samaria. 

10 Oielo mai la o leau ia ia, I mai 
la, Ina ua ike oe 1 lea makana o ke 
Akuft, a i ka mea hoi e olelo ana 
ia oe^ Ho mal no*u e inu ; iaa ua 
noi mal oe ia ia, a ua haawi akn ia 
i lea wai ola nou. 

U Oielo.aku la kawahine ia ia, 
£ ka Haku, aole ou hakeke, a ua 
bohonn 1ca punawai; nohea 1* e 
k)aal ia oe ua wai ola la ? 

12 Ūa oi aku anei oe mamua o la- 
kQba o ko makou kupnna, nana 1 
haawl keia punaw{d no makou, a 
aana bol i inu 1 ka wai, a me kana 
poe l^eiki, a me kana poe holoho- 
Jonar 

X3 Olelo malla o leao, 1 mai la ia la»0 namea a paa e ina ikelawal» 
e maleewai hoa aka no ia. 

\4k Aka, o ka mea e inu I ka wai 
a*a e hpawi aka ai ia ia, aole.loa ia a 
makewai hou aku ; aka, o ka wal 
a*u c baawi aku ai ia ia, e lilo ia i 
wai puna iloko ona e pipii ana i k« 
ola mau loa. 

15 Olelo aku la ka wahiae ia ia^ 
£ ka Hakii,ho mai no'a oawai la, 
i ole e makewai hoa aku au, i oU 
hoi e bele hou mai ia nei e huki. . 

la Olelo mai la o leeu iaia, O be- 
le, e kabea aku i kaa kaoe, a e heio 
bou.raai i&neL 

17 Olelo aku la ka wahine, 1 aku 
la, Aohe a*n kane. I mai la o leau 
ia ia,.He pono kaa & 1 mai nei, Ao- 
he a^a kane ;. r 

18 No ka mea, elima ae nei aa 
man kaoe, a o kaa mea l kei» mar 
nawa, aole ia o iuia kane; ha oiaio 
kau i i mal neL 

.19 Olelo akn la na wahine la ia ia, 
£ ka l|aka, ke ike nei aa he leauia 
oe. 

:aO Malnna o keia maāna ko mar 
kou poe makua i.hoomana'i ; al£ay 
ke olelo mai nei oukou, aia- m» 
lemaalema kahi pouo e hoomana 
alwai. 

21 Olelo mai la o leau ia ia, E ka 
wahlnē, e manaoio mai 1 ka^u, e 
hiki mai ananei ka manawa, aolo 
ma keia mauna, aole . boi ma lenii 
aalema e hoomana aka ai oukoa i 
ka Makna. 

.2^ Ke hoomana nei oukoa 1 ka 
mea a oukou i ike ole ai ; ke hoo-; 
mana nei makon 1 ka mea a uiakoa 
i ike ai : no lui mea, no na Iadaio 
mai.ke ola. . . 

23 Aka, e hele mai ana ka maiuk* 
wa^ a o nei hoi ia, o ka poe boo- 
maoa oiaio,.e hoomaoa lakou i ka 
Makua me ka ubane a me lui oia« 
lo : no ka. mea, oia ka poe a ka 
Makua l makemake ai e hoomana 
a ku iaiai. . 

24 He Uhane ke Akua; a o ka 
poe hoomaua ia ia, be pono no Iar 
kou e booraana aku iu ia me ka 
nhane a me ka oiaio* 

25 Olelo aku la ka wahiue ia ia, 
Ua ike no aa e hele mai ana ka 
M»^ ka maa I oleloia o KiiBto; 

m 1iftiatrfn irir AnWwilii 'io i^Mm lM^iUktml»^wtMfm mal Qa nwea « uua.im Eiakwi. 
26 Olelo BMd>aolesa ia ia, Owaa 
lio ia, ka mea e kamailio pn «ui 

97 t Alallahol mal.la kaoa poe 
hanmaiia, 4t loUuUia ibo la ko !»• 
ko« naau i kana kamailio pa aoa 
me ka waiiine : aole nae kekahi i 
ninaa aku ia la, Heaha kaa e jkui 
nei? a no ke aiia lalma e kam^io 
pumeia? ... t 

28 Nolaiki haaleie ka WAbine i 
kona ipa wiO, a kol aka la i lie ko* 
laaakauliaie, a olelo aka ia i na 
kanaka, 

^ £ hele mai, e Uee i ke kanaka, 
nana i hai mai ia*a aa oiea a pan 
a'a i hanal ; aole anei. oia kā^ ii^ 
B»a? 

80 Alaiiapakamai iakoa>nolok» 
inai o ke ^kalawakanhnle, a hele io 
nala 

81 , t A mawaena iho, aonoi «kn 
la liana poe haumana. ia !•« i nko 
la, E Kabi, e ai. 

82 I- mai ia oU la lakoo, He «l 
ka^a e ai ai| ka mea a oalu>a ,1 iko 
oie aL . ' 

88 Ho ia mea, ninan ao.la na luiu<» 
mana keleahl i kekabi« Ua lawe 
mai anel keleahi i ai nana? 

JB1. Oielo mai la o leau ia lakoa, 
O ka'a ai keia, e hana aa i ka ma- 
kemalie o ](a mea naoa ao 1 hoouna 
mai, a e hoopan hoi i kaaa i»ana. 

85 Aple anei oukou e olelo, £lm 
malama i koe, a hiki mai ka ohi 
pelaoaaoa} Aiahol,keol^oaka 
nei au ia oukoo, £ alawa.ae ko oo- 
kou mao nuika, ae nan&i na ma- 
hinaai ; na keokeo mai ano no lea 
ehianik 

S(^.A oka mea ohi, loaa no ia ia 
ka nku« ahoiliili ia i ka hua no ke 
ola.mau loa; i olioli pu ai ka mea 
nana i iuiu me ka mea nana iohL 

•32 No 'ka mea, peia i akaka ai, be 
olaio ka olelo, Na kekal^i e lulu, 
na kekahi mea e hoi e obi.- 

88 Ua hoouna aku au ia oukon e 
ohi i lea mea a oukou 1 luhl ole ai : 
na hai i hana, a komo oukou iloko 
o ka lakou hana» 

80 .ir A noi ko J3amaria poea na 
^wlanakanhaie la i manaoio ia ia, 

m 


no k» ol^o^aeka wahiae i ifo^ 
aka ai^ Uahai mai ia.ia'a i aaiiHW 
a pau a'u i hana'i» .... 

40.A o ko 9amaria 1 hele aka:.]||> 
na la, nonol aku la lakou i%4%.ai 
ttc»bo. me iakon ; a noho iho ja{i» 
malaila i na la elna. . .: • 

41 A nui loa aaniea e ae 1 iaf|«i|k-> 
oio ma kana olelo. 

.42 I aku la lakoH'i ka wahine, 
Aole makoa i^ manaok> m» Maa^ 
oilelo wale no ; no ka mea, o iā8)f* 
kou iho k^mhi ilohe, a ike hol^'P 
ka Hoola oiaio keia o ke ao nei, i» 
kaMeeia. . . 

41 H A mahope ihe o 1 
heeeaku lalamaUaUa«kai« 1 
l Oalilaia. 

44 No iea mea^ aa Ie8U no i npl:. 
ke mai, aole nMUamaia ke kanla' 
m« kona aiaa Iho. r, 

45 A hiki mid.la 1& i 6aUUIa« hoor, 
kipa mai la ko Oalilaia ia ia, no ko- 
lakoa IkO'aAa i na mea a pau aoa^i 
hanal ma lemealema i ka ahaaK 
na: no ka mea, oahele no lakoa i 
uaahaaioala. ^ ^ 

48 A hele hoa aku la o Ieaa.m|fi 
l^ana i GaUlaia. kahi aoa i hoolilo. 
al lia w«i i waloa A ua mai ke. 
keiki a kQk«bi alU ma Kapeeena-^ 
uma, . . 

47 A lohe ae la ia, ua hiki mai o. 
leau i Oalllaia māl xudea mal^ hele 
aku la iaio na la, nonoi aku la ia 
ia, e ibo ao ia e hoola i kana keim ;.. 
no ka mea, nakokoke ia e make.. 

48 I mai la o leau ia ia, Ina «oli^ 
oukou e ike.i na hoaUonaa nie'na 
mea knpanaha^ aole ookoa e ma^ 
naolo maL « ..rt 

49 Oielo akn na aUi hi ia ia, £rfea 
Haku, e iho ae oe, o makee Jicuiii 
keUu, . .T: 

50 Olelo mal la o leau 1« !% u 
hoi ; .ua ola kau keiki< . A. nnaōaoip; 
aku ua kaoaka la i'ka olelo a le^ 
1 hai mai ai ia ia, a hoi akii la« < v 

51 A i kona iho ana, halawai ma| 
lakanamau kauwa me ia, hal mal 
la lakou, i mai la, Ua ola kaa 
keUa. 

52 Ninau aku la oia ia lakou I kā 
hora ona i maha*i. I mai la l«kf>ā. 
ia ia, Inehinel i ka hiku o ka ho^ 
i haaleie ai ke kuni ia ia, . ' :'*: BISbttleiraiftfl8iAM«L ^ No'ia itt«ft, ik^ iftō la-lcft m»- 
fetiāAtai}e, diā'k« bom1 olelo mal al 
o Ie6a ia ia, Ua oki kau keiki^a 
i/^MAo iho la no ia, a n« kona 
tfbatia a pan. 

•B4<0 keia kaiua o ka ban»mfliiia 
a leen i hana'i, I kona hele aan i 
€Wlllaia mAl I«dea'ttal. 

MOKUNA y. '. 

«b J«ta i ke^lmk» Mi i k» la 8«. 
10 Uoohewa na lu^alo U U i knn» 

<.|i*|MUla'iaj ir ilMlmlM nuii* 1h« i ii» 

I ko ]akovL nialama ole i liana oitlc»« «* m»> 
JlMa<ltollAvwili»MaM« 

MAfIOPB lbo o 1a nMia f»pa, he 
ahaaina a na Iudaio, a pii aka 
H 'O leaa i l6ra8*TeiAfl. ' 

^ A ma leniMiIenia, ma ka paka 
hii»^ he wai aaaa, o Bete«eda ka 
Moa-i'iai olelo Heheni, ^ima ona 
niaii hale malamala. 

9 He'nai loa na tn«a mai e moe 
āiik Hokoi o ha makapo, lia oopa, 
ff me tia lolo, o kali ana i lea aieale 
o lu wai. 

4 No ka mea, I kekahl manawa^ 
ihomal lakekahl auela Uoko o ka 
w^ atiftava lioaleaie i ka wal: a 
ka mea 1 Iho mna lto)H>'0 liawal 
inahope o lea hoaleale ana o k^ 
'&aU aa oia kona mai i loobtaM oia: 

li Malaila kekahl kanaka, he ka- 
nakohi kdmamawtia na malmhikl 
d kona mni ana. 

6 Ike mai la o te0n la ia e moe 
afia, a ike no hoi, he kahik^^ loa 
Kona mai ana, uinoa' mai' la ia la, 
£a, ke makemake nel- anei oe e 
ola?. 

f ī 'īikn ht ke kanaka mal ia ia, E 
ltbc Haku^ aohe o*a liiahika, hana 
aa e hiwe aka iloko o ka wal aaaa: 
i^a wa i ^leale al lea wai: aka, i 
ko*tt hele analea^ 1bo e aka la ke- 
kahi iloko mamua o'a. 

5 Oielo mai la o Ie$a ia ia, E ka 
aee, e knikai i koa wahi moe, a hele. 

9 A ola koke ae la na kanaka la, 
rfTawe aku la ia l kona wahl moe, 
aheleakn la. Okaladabailno!a. 

10 1 No ia mea, olelo aka la na 
Iti(hilo 1 lia mea l hooWa. He Sa- 
b«tl'ke1ft; aole oē e pono ke hali f 
kahimoe. 11 1 iM 1« eni ia'U^wHi O kii 
mea oaaaan t hoola, oia ka I «lelo 
ma) ia'a, £ kaikni i kM'Wiihl moe, 
aoheM. 

12 Ninaa aka la lakoa ia ia, <!hnif 
k« kanoka i ol«ft> «nai ni ki oe, £ 
kallaal i Ieou wahl moe,^ « liele f 19 O ka m«a i hoolalaL aole la I 
ike ia la^ no ka mea, aa hoonaio o 
lean la ia Iho, he nal na kanalaama 
la wohk 

14 Mahope Iho, ike mai la o leau 
ia to lleko o ka luaklnl, f mal )a la 
\m, £ia hol, aa hoolala oe ; mal ha^ 
aa hewa hoii ako, o loohla o« o ka 
iuo i oi aka. 

V^ Hele aku ta la kAnoka, a ha{ 
aku la I na Iiidaio, o leea ka mea 
nana la i hooia. 

16 No iik mea, hoomaan aka la M 
lo^aioiiA leea, a Iml lakoa >e pe- 

rehl lo^ia, iM> kaaw hana ona ia mett 
ka la 8ahatL 

17 f Olelo mai laoT<s8v1a lakoa. 
Ke hūWk maa nel ko*o Makna, a 
ke hana nei no hoi ao. 

18 Nola m^ hoi, Iml ml ae la 
na Ia4alo e pepehi ia k^ aole tfo 
kona malama ole i ke Sabatl walo 
no, ika, no* kaha hUi\o ana, o ke 
Akaa kona Makaa, e hoolike-ana 
ia ia iho me- ke Akaa. ' 

19 Olelo niai la o Iesa, 1 mat la ki 
lakoa, Oiaio, fae oiaio ka*a e olelo 
aku nei ia otikda, Aole e hikl I ke 
Keiki wale- ibo no, ko hona aku i 
k«kahi mea, ke ike oie la i ka M»> 
kaa e hona ana ia mea : nolaila, o 
na mea ana i hana'i, oia hol na 
mea a ke Keiki e hana ai. 

20 Ke aloha nel ka Makne i ke 
Keikl, a ke» hofte nei la ia i na mea 
a paa aaa e hana*i : a e hoike mal 
kela ia ia i na hana e oi aka' mo* 
maa o kt4a, i mal^alo al oakon. 

in E llke me ko ka Makua hoaM 
ana i ka poe make, a me ka hoola 
ia Inkou ; pela no hol ke Kelkl e 
hoola mai ai i ka poe ana i make- 
make ai. 

23 Aole no ka Makna e hoopai i 
kekahi, aka, -ua haawi moi la i ka 
hoopai ana a pau na ke Keiki t 

23 I hoomaikai ai na kanaka a pau 
i ke Keikl e like me Uikou i hoo- 
nialkal ai i Iw Makoa. > O ba mea 

m Ka'pooo o lcft īoMmēio, JO£SaL n^AlMML liOomaiM ole i k^ Kiolkl, • ola ke 

liooinalkai ole i k&iM akua^ muia la 
i ho««a nMiL 

24 Oiaio, be oiaio ka'n e ol^oale» 
tiet i» oakoa, O ka m«a e koolohe 
I kM?n olekx,ac manaoiohoii lea 
mea aaaa aa I hooona mai, he ola 
miai kM kona, «ole iae IMo i ka 
hoohewaia; aka, na lilo ae iauMl 
ka make ae i ke oia. • 

25 Oii^, he oiaio ka*a e olelo aka 
nei la ooleoa, £ hlki mid aaaaei ka 
maaawa, a o neia hoi ia, e hool^he 
ai ka poe make 1 ]£a 2eo o ke Ke^ 
ki a ke Akua; « o ka poe hooiohe, 
o lakou lve ola. 

26 Noka Ba«a, e lihemekii Ka- 
ka»heolakoDallokooDailM>; pe- 
la hoi ia I haawl mai al i ke Kelki i 
ola DOiift Uoko ofia ibo< 

27 A oa haawi mai hoi ia ia i lui 
mana e lioopaA āko ai, iio ka mea, 
ola ke Keiki a ke leanaluu 

28 Mai kahāha ko oukoa nhaa i 
keia ; Ho lu mea^ e hiki mai aua- 
nei ka manawa e iohe ai ka poe a 
pau iloko o na iUiia i kona ieo, 

29 A e liele inai iwaiio ; o ka poe 
i hana maikai, e ala mai lakon no 
ke ola; alea^ o ka^poe i hana ino, e 
ala moi lakoa no kti make. 

30 Aole e hiki ia^a wale iho, ke 
hana 1 kekahi mea: e like me ka'u 
i lohe ai, peKi hol leaM e hoopai al ; 
aheponoiea^a hoopoiana; noka 
mea, aole wao e-iml i ko^u mar 
kemake iho, aka, i ka makemake 
o liA Makiia nana an 1 hoouna 
mai. 

81 Ina owaa wale no ehoikeno^u 
iho, aolo e pono ko*u hoike ana. 

32 K O hai ke hoike mal no*u ; a 
'na ike an, he oiaio iLana hoike ana 
mai no*a. 

83 HoOunaalni 1a onkoa io loane 
la, a na hoike mai ia ma loi oiaio. 

84 Aole nae o'u manao i ka ke 
kanal^a' hoike ana; aka, ke olelo 
nei au ia mau mea, i ola*l oukon. 

85 He kukui'aa malamalama oia; 
a olioli iho la oukou i kona mala- 
malama i kekahi manawa. 

80 ^ Aka, he hoike ko*u i oi aku 
mamuao ka loane; no ka mea, o 
na hana a ka Makna i haawi mai 
ai na'a e hana, o l^ela mKa haiiiiA*« 

m o iMiia'iMi k» ho&e mai n^y ika 
hooniia mai ka Makaa la*ii. ' a 

87 O lta Makua hoi n«tiaft« i ho^ 
.ana^mal^ oia ka I hōike nMKi noln. 
Aole oukon i lohe i konivte#,>Ml% 
hoi I ike i kona iielehclena;.< -^ <• 

88- Aole la oukoa kanaole}oēB<(- 
bo ana lloko o onkoa ; no laPiibl,^ 
ka mea ana i hoouna mid at, aolh 
oukon i mmiaoio ia la. ' • ' i 

89 1f £ hull oukou i ka pahMMii 
hemoiele; no ka mea, na «mtlio 
onkou, he ola man loa ko • ««lioa 
malaUa ; a ola ka mēi«. nanā 1 libg£e 
ao'». . : ' 7 

40 Aole o onkon mak«malMr^ 
'h«le mal iohi nei^ i kwa'l & oaktfli 
keola. ^ f? 

41 Aole o*»' meiiiao I ka hoōmal- 
kftlla e kanaka. 

42 Aka, ke ike nei aa ia o^oH, 
naioaa ole kl^ukou ke aMhn^ilee 
Akna iloko o onkoa. '*'-\ 

48 Ua heile m«i nei aa makiila^Ni 
o ko'u Makua^ aole oUkoni mai^ 
ma maMa'u ; ina hele mai ke^ahl 
ma kona inoa iho, e malama no 0%- 
kou iaia. '" ' ^- 

44 Pehea la e hiki ai ia oakon I^ 
manaolo, rae ko oaken manaoniia 
i ka hoomaikaiia o kekahi e ke]b4- 
hi, a me ka imi ole 1 ka hoomalkill- 
ia mai e ke Akua wale no? ■ '' ''- 

45 Mai- maoao ookon, e h<|o^i 
aku an ia oukou I kaMakna^ hi^ 
kiihi no mea naua oukon e hoōpii 
akn^ o Moae, ka mea a ētukoff e hi- 
īinalniel. 

46 Ina uamanaoio onkon iki^M^^ 
ae, inai na manaoio ouk«m ia^a ; lip 
ka mea, uapalapala mai ia no^n.'^ 

47 Aka, iole.onkoa e m<aia6N^i 
iLana mau palapala, pehea!a0iAtOti 
1^1 i ka'u man ole>b. ^\ e manaoio 

MOKUNA VI. . }. 

No ka hanai ana o leaa i na leanaloi i ii. I9Kanahdeananialuiiao1civ'*nd> 

ikakamai oleau IkapM'! hahaf ia 

ia me ka pono olo o ka laanao. <M>K«I'Va poe i haaleie ia ia. 

MAHOPE ih0 hōlo akn W^U- 
60 ma kelakapao kamoaila- 
wai o Oalilaia, o!a o Tii>erla. '^' ^^ 
2 A nui loa na kanaki i halnil^ia 
ia» no ko lakou ike i^na 1 tia ^MU^ 
mana aiia I haha'i I ka ]^oo •eM»'" •■ IfilMti» fi&atl UnaanL UOW^ VL Hele26ta ma ka imi. . j0 .PU «e U o IflftaiiMrk«kabliii*ii<- 
na, a noho ibo la UaiU me kaaa 
pee liawinaiia. 

il-.A «A-kokoke mai ka molkM)la, 
•lie abaaiDa na ka poe lu^o. 

6 1 Ala^a ae la ko lesq awn ma- 
kn, ike akn la 1 ka poe kiuiaka<iiai 
fe hele mai ana io na la, ninan mai 
.Ia>i)|<^ i(^ Pilipo, Mabea kakoa e 
kaai al i berena' e\ ai ilio keia 
;f*e'? - - ' . 

e^ O keiA IwMk i ninaa mai al i mea 
e boao ei ia ia ; no lea mea, na ike 
. op Ia I Imna mea e haAa.mai al 

7 I akn la o Pilipo ia ia, Aole la- 
:koii e kiwa i ka berena no na hane- 

li denari elua^ 1 pakohi ai ka apana 
-nnka na lakoa a paa. 
. ^ Oi<^o aku la ia i» kelmhi o kana 
poe haamaoa, o Anederea, ka hoa- 
hanan o SUnona Petero, 
. .9 He wahikeiki maanel, be man 
popo berena bale eUma imna, ame 
.Ba i» Milii eloa ; a heaha la ia maa 
meailKeiapooani? 

10 Olelo mai ki o Ie8n2E hoono- 
bo i na ^anaka ilalo. He nni no 
ka wen wea ma ia wahi. li^oho iho 
}a na kaaaka, <^tma l^^naani paha. 
, XI Lalau mai \sk o leaa 1 na popo 
berena ; hoomwlkai aIeu ia, a haawi 
mai la i na haamana, a o na han- 
mana boi i l^a poe e noho ana ; pe- 
.la.no boi na ia, a like ka mii me 
|U> lakoo makemake^ 

12 A maooa ae la lakoo, i mai la 
ia i Imna poe luuimana, E hoiliili i 
na hakina i koe, i hoolei ole ia'i 
kekAhimea. 

. 13 Hoiliili iho la lakon, a piha na 
liinai heamikamamaloal nahaki- 
na o ni^ popo berena bale elima i 
)uiei kapoe.iali 

14 Olelo aka )a ka poe ka^aka J 
ike i ka hana mana a leaa i hana\ 
He oiaio, o ke kaala keia e hele 
mai ana i ke ao nei. 

15 1| A ike ibo ia o Iefia, e kii mai 
ana lakoa e iawe ia ia, i hoolUo ai 
lakoa ia ia i allL, hele hon aka la ia 
ma iLekahi maana, oia waie no. 

15 A aiiiahi ae la, iho aka la ka- 
na poe haamana ma Ila moanawaL 

X% EenK^UIakoa malana o lea 
moku, liolo aka la i kela kapa o 
lūi laoanawai ma Kape^eaaoma : a poeleele Oa^ 1% aoie o lean i hiki 
mai io lakoa la. 

18 Oloka ae la ka moanaipai i ka 
makani nni e nou mai ana. 

J9 Hoe aka ki'lakoa i na Betadia 
lie iwakaina kumamalima» hekana- 
kola pab«, ike aka la lakoaia leaa 
e hele ma| ana malana e ka moa- 
nawal, a kokoke ia ma lu mokn : 
makaa iho la lakoa. 

29 I mai la oia ia lakon, Owaa no 
keia;. mai makaa oukoo. 

U AUiila olioli iakoa i koaa ee 
ana Uana o ka moka; a hiki wawe 
aku la l(a moka ma ka aina, kahi i 
holo ai lakoa. 

22 1[ la la akn, o ka ahakanaka e 
ka ana ma keJa kapa oka moana^ 
wai, ike ae la Iakoq,^Q mokn e ae 
malaila, o ka mea wale no a iuma 
poe haumana i ee aka ai, aole nae 
1 ee pao leaa me kana poe haama- 
na malana o ka moku, o kana poe 
haumaaa wale no i liolo; 

2S Aka hoi^ holo mai la na moka 
mai Tiberia mal, kokoke ma kahii 
al ai lakoa i ka bereua, mahope iho 
o ko ka Haka iK)omaikai ana^ko. 

24 A ike ae la ka ahakanaka^ aole 
o leau malaila, aoie hoi kana poe 
iiaamana, ee aka la iakoa-iluna o 
na moko, holo aka la i Kapere- 
nanma imi ana ia lean : 

25 A loaa ia lakoa ia ma kela ka- 
pa o ka moanawai, i aku la lakoa 
ia ia, £ Rabi, inahea i liiki mai oe 
ianei? 

26 Olelo mai la o leau ia lakoa, i 
mai la, Ke iml nel oukou ia'u, ao- 
le no ka liana mana a oukoa i ike 
aiy.aika, no ka oukoa ai ana i na po- 

j>o berena, a maona ae. 

27 Mai hooikailai.oukoa no.ka ai 
e pan wale, aka, no ka ai e maa 
ana a hiki i ke oia loa, ka mea a ke 
Keiki a ke kanaka c haawi ai na 
opkoa : no ka mea, oia ka ka Ma- 
kaa ke Akua i hooialo mai ai, 

28 No ia mea, ninau aku 1a lakoa 
ia ia, Heaha ka makoa e hana'i, I 
hana aku ai makou i na hana a ke 
Akaa? . 

29 Oielo mai la o lean ia lakou, £ 
mai la, £ia ka hana a ke Akua, e 
manaoio mai oukou i ka mea anai 
hooana mai ai. 

129 01«8ii lEft bc«eDft lOAKE; imil te ]tai Ml( 80 Alan» BiBa« -lAm la lakM laiA, 

Heaba ka haoamanana ehananoaī 
al, i ike ai niakoii, a i manaoio ai 
la oe ? Henha kan e hana^i ? 
'St Ai iho la ko nnikoii poe knpū* 
nn 1 ka mane ma ka waonaheie ; e 
lik0 meka mea i palapalala^ Haa- 
wi mai la ia i ka herena mal ka la- 
ni mai e ai lakon. 
82 Olelo mai la o lean ia laleon^ 
Oinio, he oiaio ka^ne olelo akn nei 
ia onkon, aole o Moae i haawi miii 
na onkoa i ka berena mai ka Inni 
mal ; aka, o ko*a Mnkoa ke haawi 
mai nei na onkoa i ka bet«na oiaio 
mal ka lani mai. 

'83 No ka mea, o ka ke Akna be- 
rena, oiaka meai iho mai mni ka 
lani mal, a haawl i ke ola no ko ke 
ao nei. 

84 I akn la lakon ia ia, £ kn Ha- 
ka, e haawi mau mai oe i keia be* 
rena na makoa. 

85 Olelo mal la o lena ia lakoa, 
Owaanoka bcrena e olaU; o ka 
mea e hele mai io^n nei, aole loa ia 
e poloU; a o ka mea e roanaok> 
mal ia^u, aole loa ia o makowai. 

86 A olelo nku ^a nu ia oakoa,na 
ike no oukou ia^u, aole nae onkou 
e mannoio maL 

87 O na mea a paa a ka Makua 
e haawi mai ni no*u, e hele mai no 
lakon io'u nel : a o ka mea e hele 
mai io^u nel, aole loa waa e kipaka 
aku in ia. 

.88 No ka mea. aole au i iho mai, 
mai ka lani mal e hana i ko'a ma- 
kemake, aka, i ka makemake o ka 
mea nana aa l hoouna maL 

89 £ia ka makemake o ka meana- 
na au i hooana ninl, i ole e lilo akn 
mol o*u aku nei keknhi o na mea a 
pau ana i haawi mai ni ia^u, aka, e 
hoala mni au ia ia i ka la mahope; 

40 No ka mea, eia ka makemake 
o ka mea nana an i hoonna mai, o 
na mea a pau e ike mai i ke Keiki, 
a e manaoio hoi ia in, e loaa ia ia 
ke ola mau loa ; a e hoala mai aa 
iiv ia i ka la mahope. 

4t Ohumu iho la ka poe Xudaio 
nona, no kana olelo ana, Owau no 
ka berena i iho mai mai ka lani 
mai 

42 Olelo ae la lakou, Aole āael o 
160 lee» kēlA ke MUi a Iofl€fftf^ Vn 
Ike no kakMi 1 kon» maknalome^^ 
me kona maknwahine ;- peli«a ^ 
hoi la i olelo uial ai^ Ua iho^maliMi 
mai kalani mai ? • \^ ?•-' 

46 Nolailaoleio mai la^o Xe«u>ift 
lakon^ i mai la, Mal ohnnKi anlKm 
kekahi me kekohL » 

44 Aohe mea e hiki ia ia ke-beUi! 
mM io^a nei^ ke kano ole moi ia jto 
ka Makna naaa au i hoonna m#i? 
a na*u ia e hoala mai i ka la malMih 
pe.' • ' • - •/♦ 

4$ XJa palapalaia e na kaala^ JK 
aoia kkoa apan « ke Akua. N€( 
ia hoi, o ka mea i hoolohe i ka'kfl| 
Makoa^ a iaeia hoi, oia ke hele mai 
io*u nei . » .- , 

46 Aole ke kanaka i ike i ka Mai 
kua, o ka mea wale no no ke Aka«| 
mai, oia ka i ike i lea Makoa. < 

47 OiaiOi he eialo ka'ue olelo abi{ 
nei ia onkoa, O ka mea e manaiiNioi 
mal ia*n, heola maa loa kona: 

48 Owau no iea berena e ola^i i 

49 Ai no ko oukon poe kupona;]^ 
ka mane ma ka waonohele, a^ na 
make lakou. 

30 O keiA ka berena i iho mM 
mai ka lani ina^ ; ina e ai kekaki^ 
keia, aole ia e make. ^ 

5t O wau no ka berena ola, kamea 
i iho mai mai ka lani mai. Ina e ai 
kekahi i keia berena, e oia maa lof| 
ia; a o ka berena a*u e haawialKa 
ai, o ko'u kiao ia, ka mea a*a e haiK 
wi aku i ola no ko ke ao neL • </ 

52 Hoopaapaa iho-la^ na Iad|4o 
ia lakon iho, i ae la, Pehea la e.hlH 
ki ni ia ia ke haawi mal 1 kona kinq 
iakakoueail^ * -;.. 

53 Olelo al(a la o leaa ia lakoo^ 
Oiaio, he oiaio ka*tt e olela al^«^ 
ia oakoa« A i ai ole onkoa I loe l^- 
no o ke Kelki a ke kanaka, a 1 inw 
ole hoii kona koko, aole lie<rta ^o*: 
ko o oukou. .. ..1 

54 O ka mea e ai i ko'n klno, a 
e inn hoi i ka'u koko, be ola hkwi 
loa kona, a na*u ia e hoala mal | lea 
la mnhope. • r 

55 No ka mea,he ai k> ko'a kinoi 
a he mea ina io ko'u koko. . , .. - 

56 O ka mea e ni i ko^a kino,:a « 
ina hoi i leo'n koko, ke noho^ nel 
ia ik>ko e'a, owaa hoi ilofc<hf09«< .- ]lMāiittttft1iollhope. UOtXm£Vll. 

^ fi]fkeiliekarMftkiiil «illK'iiMiii 
tfa>rhd(MM iiiaA^ii e «t» aiia aal 
Kk Mttktka; pela^ioi ka mea e st 
MMa^a, e ek no la la*a. < * 

58 O keia ka bereiHi l'lbo« mtA 
fbai kitf lanl ^mai ; aole « Hki^ ne ko 
enikoi^poe kapana i ai ai I ka manei 
a make aku la ; o lea mea e al 1 ke« 
h/ lnenēila, e ola niaa loa ia: < 
'99 Oia na mea aaa i olel» iiidl i4 
Ilok<cv o'ka lialeliMaii^'l ke a<V ana 
iMKiipemAaoiilA.' 

'60 A lobe ae la na hanmana aa4 
Ue oai, i ae la kikoa, He olelo paa- 
krki keia ', o wai la ka mea e hikl ia 
ia ke hooloheaka ta.' 
^M' A ike iho la o lean i ka elnimrd 
ana o na haamana ana, no kelamea, 
i'tdai la oia ia lakOo, O keia ailei 
ka mea a onleou 1 ukialei ai ? 

62 Peh^ la hoi, Ina e Ike oukon 

I ke Keiki a ke kanaka e pii hon 
iikaaYia llniia l'koha wahl mamua ? 

63 O kti nha»e ka mea ne^a e 
hoola ; aole ke kino he meae pono 
Hi^ O ka olelo a*a e olelo aku net fa 
«akOa, be ahane ia a me ke ola. 
'64 Aka, na manaoio ole mai ke* 
kahi poe o oukoa. No ka mea, aa 
lkenb'IeBic-mal klnohi mal i ka 
poe manaoio ole, a me ka mea na-^ 
na ia e kamnkaia akn. 
■65 A'l ihai lii ia, Ko keiameaka*a 
i'olelo aka ai ia onkoa. aole e hlkl 
IkekaM, kehele mai io^a nel, ke 
hMriri ole la mailanaha e ko'O! 
Makua. * ' 
'66 t Mai ia manawa^ nifi na 
hhamana ana 1 hol hope, aole hoi i 
kele pu hou me ia. ' 

67 Ninaa mai la o leen 1 ka po€l 
miikamamalaa, O oakoa anei ke- 
iMil i mi&emake ehele aka f 
-6^ I^kn la b 8iaion» Petefoia la,* 

II ka Haka, lo wai \ti makoa e hele 
ak^ al?'ia oono ka olelo o ke ola 
mau loa. 

m A ha manaolo vaakOn;axla ike 
Mff, o oe nb kal Me6!a,ke Kblkl si 
keAks«a.'' • . . .' 

70 Olelo mai la o leau ia lakOD, 
Aole auei aa 1 wae la oakon he 
nmikamnmafiaa, a O' kekahl o ou* 
ĪPOhf hed{abo)oift? ' 

<7f Oieio mni ttt ia no Iada leeka* 
rloltf, ke keiki a 8iinona, keioihl ^ AluMiiili!Hfl«wla;< 

kaamfktmtiifliitia,'ifflA* ia 6 ka- 
makoiii aka. 

MOKUNA YIL 

H>teiMamfthal»;»iOTa m» IeniMl««Hi I ka 

ahaamiu 14 AoaluiUiiiikilwokaluakinU 

40xrni na maHaO ft na kaoak» noha. 49 

Uaaoi* kalnlii. tammo kaa^o» kakiAI, 

" * k«kāliL , MAHOPE iho o la maa mea, kaa* 
heleaela o leea-i OiiIOala: 
aole ona makemake e kaahelo 1 la* 
4lea> no ka mea, aa imi na Iadaio 
epepehiiaia. 

3 A na kokoke mal no ka ahaal- 
na kauhalelewa a na Indalo. 

3 No ia mea, olelo akn la kona 
maakeiahanaa la ia, E haalele oe 1 
keia wahl, a e hele aka 1 Iadea, 1 
Ike al kaa poo haamma i na hona 
an e hanal. 

4 No ka mea, aohe mea hana ma- 
la, ke makemake la e Ikela mai oia 
Ina e hana oe i keia maa mea, e 
hoike aka oe ia oe iho i ko ke ao nel. 

5 Aole nae o kona poe hoahanaa 
1 oHmaolo ia ia. 

6 Olelo mai la o leeu la lakou; 
Aole 1 hiki inai ko'a manawa! aka, 
o^ko ookoa manawa ua maopopo 
maanoia. 

7 Aole e inaina mat ko ke ao nei 
ia <»akoa ; ke Inaina mal nei no nae 
lakou ia'n, no ka mea, owan ke 
hoike akn nolakon, na hewaka la- 
koahanaann. 

8 O oukou ke pii i keia ahaaiha : 
aole aa e pil ano^i kefa ahaaina ; no 
kA-mea, aole 1 hikl maopopo mal 
ko^u manawa. 

9 A paa ae la kana orelo ana ia 
mau mea ia lakoa, noho iho ia i 
OaHlaia. 

1911 A Pli aka la konapoehoiAa- 
nan, alaila pii malu akn la la i ka 
ahiiaina, aolelikea. ' 
- 11 Nolaila iihi Iho la lea poe In- 
daio ia ia ma ka ahaaina, a ninaa 
ae la Inkoa,- Aahea Ola f ' 

12 AwA loa ae la ka hoopAapaa 
aila o ifa«hakanaka la nona; olelo 
mai la kekahi poe, Re maikni oia t 
1 mai la kekahi poe, Anle, ke hoo- 
pnnfpnnf mal nei la 1 na kanaka. 

13 Aote nae kekahi 1 olelo mai no- 
na ma ke akea, no ka luakau i ka 
poe Iiidaio. 

181 Ao^al» WUem ia&«aL :M»]Ml4ltei«tftME H ir IwaeiiaokAidifMliui;^mfli 
la o leaa iloko o ka loakini, a «o 
maila. 

15 A kahaha iho-la. ka naaii o na 
ladalo, iae la, Pehea la I ike aioia 
Del i ka palapala^ aole ia i aola? 

16 Oielo mai la o le8u ia lakon, i 
mai la, O ka*u mea e ao akn m, 
aole na'u ia, aka, na lui mea naoa 
au 1 lioonna mai. 

17 Ina makemake kekahi e liana 
i kona makomake, e ike no ia i iea 
mea a*a e olelo nei^ na k» Akna mai 
ia, aoie na*a iho. 

18 O ka i»ea e olelo akn i kann 
iho, oia lee imi e hoonani ia ia ibft: 
aka, o kamea i imi e- iioonani Jl ka 
mea nana ia 1 hooona mal, he oiaio 
kana, aole be irahahee iloko ona. 

19 Aole anei o MoBe i haawi mai 
ia oukou i ke kanawai^ aole hoike- 
imhi o oakou e malama i ke iuina- 
-W£d? No ke aha la oukou e imi 
nei e pepehi ia'a ? 

20 Olelo aka la k& aliakanaka, i 
aku 1a, lle daimonio kou, owai la 
ke imi e pepehi ia oe ? 

21 Olelo mai la o Ie8U, 1 mai ia ia 
lakou, Ua hana iho nei au i keluhl 
hana, a kahaha ko onkoa naan a 
pau ia mea, _ 

22 Na Mo8e i haawi mai iaonkon 
ke okipoepoe, aoie nae na Moae 
mai ia, na ka poe knpuna mai; a 
ke okipoepoe nei oukou i ke luma- 
ka i ka la Sabati. 

28 Inā e okipoepoeia ke kanal» i 
ka la Sabati, i hai ole ial ke kana- 
wal o Mose, ke hahu mai nei anei 
oukoa ia^a; i kaa hooia ana 1 ke 
]£anakaikala8abati? 

24 Mai manno oukou ma ka mea 
owaho^ aka, ma lia pono io oukou 
e manao a1. 

25 Alaila oleloae lakekahipoenei 
īeniaaiema, Aole anei keia kamea 
a lakoae imi nei e pepehi? 

26 Aia hoi, ke olelo wi#o ole mal 
nei ia, aole lakon e olelo al&a ia ia. 
Ua Ike maopopo anei ka poe alil, 
oianolLaMe6iat 

27 Ua ike no kakon i kahi 1 bele 
mai ai keia : aka, aia hiki mai ka 
Meaia, aole e ikekeleahi Ikona wa- 
hl i hele niai aL 

28 NoiaUa kahea faai la o lean i 

183 kaoa aa«nft HqIs> 9 k« Ipukinl^ 1 
mai la, Ua ike o9k9ii !•>'«, IM( m» 
o«koii i ko'tt . wahi i hele iMM^aii 
aole au 1 he)e mai po'u īho, f|kfi.^. 
ka men nana aa 1 hoopna m^i^^e 
Qiaioti%kajn€)aa oukon. i.ika«^ 
aL 4 u^A 

29 Owau ka i ike .ift ia;.iio ]k% 
mea, nona mai wau, a nana koi^u 
i^ieoiinamaL .-..^ 90 No i^ mee» imi iho Ia i^fi(mf 
lopu ia ia ; aolenae ijlalajaaki|i^ 
iHihi lima. ia |a, |iq ī^mea, fK>&^ him mai kona manaiwa» ; ; ^ 

9X Aka, nui na.me% o na abaka- 
naia la i manapioia.ia, i |ho iā^iLi^ 
hiki mai ka Meaia^ e oiaka ftn9)^ 
iuma. .mana ana e hajDa mai ai, ma- 
mna o nū, mea a ki^ia kanak^ il^ 
na*i? j .;, 

>82 U Loheaeli^ ua^ Pari£>aio/i ik 
ohumu ana o ua ahakanaka īal ka- 
ia man meaiij»»a; hpoūna ak^7£^ 
naPari6aiQja mena ieahnna |ia|fi 
na ilamuka e ialaa lā ia. 

83 Alaila o)elq mai l^ o I|59ii ia ja- 
koa, Aole an e liulia me onkou^ 
boi aku an i ka mea nanaatf.iJ^ 
oanamaii , «^ 

84 £ imi anaoei oukoa ia%jaf- 
le e loaa; a ma ko*a wahi e iisijSo 
ai, aole loa onkon e hikl fiku. ^ ^ 

35 No ia mea, ninaa iho la na Ij|- 
elaio ia lakoa ihoi, Mahea aoei mae 
hele ait i loaa; ole ai oia ia k»k/oaf 
e hele anei ia i ka poei pnel^u^i- 
Ili iwaena o na Heleue^aē ao a)^i 
naHeiene? . 

86 Heaha' hoi kela mea ana i oleto 
niai nei, Ē imi auanei onkou, H^i^ 
aole e loaa: a. ma ko'u wahi e i^o- 
ho al, aole loa onkoii e hlki aki^.^ 

87 I ka la nui ma l^ l»ope o «a 
ahaaina la, ku ae la o lea^ kal^^a 
aku la. I ka i ana'ewlna e make)fai 
kekahi, e hele mai la io'u nei e inu. 

88 O ka mea e manaoio ia*h| e n- 
ke me ka lia palapala hemolele i i 
mal alf e kahe mau maL. na ' mnli- 
wai noiōko mai o kona opo. 

89 (O keia kana i. olelo ai no' ka 
Uhane, Im mea e loaa auan^ i ka 
poe e manaoip ia ia: aole U^i^ 
mai ka Uhane Hemolele la ip&p*- 
wa, no lea mea^ aole i hoona^^ o 
leauiawa.) , ,,.. .a^^^^i _ ĒiilHmikK^kaMlwe. UOKĪOUL'WIL Kawahiiifrmoeli^be, 

paa io nala ; la Bdho Iho la la^ a ao 
■ai la ia lakon. 

3 Alakai aka la na kalEanoIelo a 
ne na Parisaio io na te i kekalii 
walilne i )oa&;e moe lo^ohe ana ; a 
hookn aka la ia ia iwaena: 

4 Oieioaka la lakoii ia ia, E ke 
Koma» na ioaa keia wahine e moe 
leolohe ana. 

5 Kaaoha mal la o Mose ia m»- 
koa* iloha o ke kanawai, e liailaka- 
iai i ka |M>hako ka mea i liana pela : 
lieaha hoi kao e olelo mal al 1> 

6 Olelo aka lakoo i keia i mea e 
hoao ai ia ia, i leaa'i la lakou ka 
mea «i hoahewa aku-al ia iā. Ko- 
lou iho la o Iesa ilalo, a kahakalia 
1bo la kona lima m« lea lepo. 

7 A i ko laleoa nioaa mauana^ka 
ia ia, ea ae la ia ilona, i mai la ia 
lakou, O ka mea hala ole o onkoa, 
oia mua ke pelii aka ia ia i ka pe- 
hako. 

8 Kalon hoa iho la ia ilalo, a k&- . 
haluiha iho la ma ka lepo. 

9 A lohe ae la lakoa, a oa Hoahe- 
wala lakoa -e kolakou lanaikehala, 
hele pakahi akn la lakoa iwaho, 
mal na ianakahiko ka hoota akaana, 
-a hiki i lea poe Balo loa; a koe iho 
la o Iesa wale no, a me luh wahine 
e ko^ ana iwaena. 

10 £aae la o lean ilnna, aohe mea 
e ae ana i ike ai, o ka wahioe wale 
nOv iiinaa mai ia ia ia, £ka wahine. 
aahea la kela poe i hoopil mai nei 
ia oe?- aole anei kekahi i lioopai 
maiiaoe? 

11 I ako la ia, Aoie kekahi, e ka 
Bak«i. I mai la o leaa ia ia, Aole 
nohoiauehoopaiakaiaoe: ehe- 
le O0, mai hana hewa hoo akn. 

13 1} Oleio hoa mai la o Ie»a ia 
lakoa, i mai la, Owaa no lea mala- 
mnlama^oke aonei: o ka mea e 
hahai mai ia'm, adle ia e hele i lea 
poali, aka, e loaa ia ia ka malama- 
-lsma e oia'l. 

13 Nolaila olelo aku la na Pari- 
eaio ia ia, Ke hoikeneioenou iho, 
aolepono kaa hoike ana. 

14 Olelo mai la o leeu i mai }a ia 
Iakoa,Ina e hoike aku au no^u iho, 
he pono ka^u hoike ana; no ka 
mea, iia Ike au i ko^u wahl i h^e 
-mai ai, a^me ko*u wahi e heie sksL 

183 !4i^ 1F'Nolahol,1ie n«fkr«oe o 
ttft«hakanaka la i ko lakon lone aaa 
ia oi^o, olelo Iho la liOiou, He ^ 
% O'ke Kaula keia. 
^^1 Olelomailakekahl po^OM 
9i^6ia keia. Aka, ninan oe la ke- 
kahi poe, £ hele mai anei ka Mesla 
«oOililaiamal* ' • 
^43 Ac4eaneli i iuMi ka pelapaOa 
liemolele, Na na mamo a'DaTiila 
toiai ka Mes1a, w bo Betelehema 
ttmi; ke ka1an^dmofaaIe o ]>avlila? 
' 43 Ku e iho la kekahi poe meke- 
kahi poe neiiii. ' ' 

44 Hakemake iho la kekalii poe 
^ liopu ia ia, aole nae kekahi i koia 
^u 1 loi ilma maluna ona. ' 
'46 1F Alaila hoi mai la^na ilamuien 
i na kahuna nui a me ka poe Pafi- 
eaio : a nioau mai la lakou ia lakou 
"la, No ke atia I«i t laWe ole mal ai 
'dnkoaiaia? 

'-46 1 aku la na ilamnku^ Aoie loa 
^he ka^aka 1 olelō Ifke me keia ka- 
naka. 

'47 Nlnau mai la na PaHaaio ia la- 
'kon, O oukou anei kekahi i hoopa- 
tofpaniia? 

48 Ua manaoio no anei keki^i o 

^ p'oe fAit, a me na P^Haalo ia ia ? 

"^'49 Aka, o keia ihakatiakiv ike ole 

i ke kanawai, ua hoohewaia la- 

koo. 

;; 60 Nhian ae la o Nikodemo ia !a- 
koii, (o 1ca mea i hele io na la i ka 
po, ola-kekahiolakon,) ' 
-51 Ke hoohewu n^i anei ko lia- 
kon kanawai i ke kanaka mamua^o 
''k& lohe ana ia ia,'a ike hol 1 kana 
«'lneai haoa'i? 

'63 Olelo mai la lakou la hi^ i mai 
)a, No Oalilaia anei oe ? £ imi, a 
'ike 6e, aOhe kaiAa noleko mai o 
V6aH!aia. 

''53 A bbi lnka 1a kela mea kela 
Ih^a i koAa hale Iho. 

i" . MOKUNA Vni. ..„ e k0i« «p. «0 Nu» ka poe .-- 

muAo. M II<!Mi1cfnca mal 6 leen, o na Ii]daio 
)M poe lahou na ka hewa, a he poe keikila- 

S£LBaka la o leau i ka manna 
o Oliveta. 
' ^ A ika wanaao hol hou ia 1 ka 
laa)dni, a hele aka la na kMNto a Aoi^lal^' loīuni^ 8i: «kA, M>l6'Olikim i Ue» I k0*« 
wahl i hele mai ai, a me ko^« vnhk 
eb<teaka'fiL 

15 Xe boahewa nei onkon mAinii^ 
H o ke kifH>f aele 'aii: e hoakewa 
aka i kekahi 

16 Inae hoahewa nkii an, he^po* 
DO ka'u hoohewaana; no lui me*, 
aole ow^n wale no, aka^ o maaa 
me lea Makaa nanA aai heeuna mal. 

17 Ua palapalaia ilokoo iEO'on^ 
kon kanawai, he pono ka holke 
ana a na kanaloi elaa. • - 

18 Owaa no kekahle iioike no'a 
iho, a o ka Makna nkna aa 1 h^oo- 
na mai, oi* kekahi e hoike* mai 
no'u. 

19 No ka mea ninaa akn la lako* 
ia ia, Anhea leon Makna f l mai la 

Iesa, Aole oukoiu i Ike la'n, aole 
hoiiko'a Makoa; ina na Ike oa» 
koa ia*a, Ina aa Ike no hol oukōn 

1 ko^a Makua. 

20 Oleio mni la o lean i keia maa 
olelo ma kalii WaihonakallA, i kana 
ao ana iloko o ka luakini ; aole hoi 
kekahi i lalau aka ia ia ; no ka meo, 
aole i hiki mai kona mKnawa. 

91 Oleio hoa mal la o ieān ik la- 
koa, £ hele aku aha aa,ft oiml eu- 
koa ia*tt, a e make oakoa lloko o 
ko oukou hewa : a i ko'a wahi e 
hele ai;aole e hiki iaoiikoa ke he- 
le ilaila. 

- 22 Alallaolelo iho 1a na Iadaio, E 
pepehl anei kt;la ia la iho? no ka 
mea, 1 mi^ la ia, I ko'a wahl e*heie 
ai, aole e hiki ia oakon ^e lid.e 
ilalla. 

23 I mai }&oia.ia hkam, No hilo 
nei oakoa ; no luna mai no waa; 
no ke ao nei oakoa ; Aoio waa no 
ke ao nei. 

24 No 1a mea 1 olelo aku al au ia 
oukott« E makeAoaneloakoa ilaJbo 
o ko oakoa hewa; no ka mea^'^ i 
ole oukou e manao mai/owau no 
ia« e tnake no oukou ilokoo kooii- 
koa iiewa. 

25 Nolaila ninan aka la l&kou ia 
ia, O wai oe ^ I inal la o le^n ia 1«- 
kou, O wau no ka mea a'u i hai aku 
ai ia oukou i klnohl 

26 Henuika'n man mea eolelo 
rfcu ai, a e hoohewa aku ai ia on- 
koB : aka, o ka mea 'umaaO:! ho> oaaa iwa k»iokifc> 1»; a'O.M^-nMla 
a% i: Mie «I la la«^ ka'u OMOieMi 
akimei lkO'ko«0'Bei: > < < i^i- 

87 Aoielakoa iHw, ok« MidLiui( 
kana I olelo mal ai ia lakoo. i (iu,^ 

f» No U hol, oleki: mai<te o^^I«Mi 
ia iakoa, Ala kaa «lsu ookou %'Ml0 
Keiki a ke kam^ei» ilona, oWllA^ 
ilee' oak««K owau no ia, oele^^lMei 
mifa walfrlko^hiMw^a i kehM 
mea; aka, o na mea a ko'n IMeii^ 
iwomal ai fa*n,'Ok^ M>'Ueatf4l4B 
«telo«kaneii • »; -•"^.- •■ u ia=T 

89 A o kamea nana a« i hoomMl 
miu olapa' k<4nihi me «n < «olo i 
woiho wale mal ka Makiia ki» 
owau wiae^no i no^ka^m^a^^he ^m 
oa maa nei aa i na mea ana 1 ohM' 
la«i. ' i.f- 

80 I liana-olelo ana kinMi moa^ 
nHikapoeimaiMlokiku ' ' ^^ 

31 Alaila olelo mai la o le^n 4 ka 
poe Ittdido i"manaolo iaia^'ln^k^ 
hoomau ookon < mo k4*u > olelo^ iiltf 
la he poe haomana-lo oulEoa naHi^ 

88 Ae ikeananei onkou i ka^eAiii 
io; a o ka t>tok> e kmi aku ia otfWoi& 

88 % Olelo aku la lakoa1aia«' Bl« 
mamo makou na Ahemhamn. aMūa 
loa makon I noho pio'na kekahi^ 
peheaia katt irOlelami[S al, M kmi^ 
iaoukou? • . i li 

di Olelo mai la Ie8U ia lakou^Oik- 
io,he oiato'ka% e oleloaka'Bel^4ft 
oukon, o ka mea e hana ana 1 ^ 
hewa, he kaawa la- na ka hewa. * 

W Aole e noho mau !<« ko l^ 
wa flfia ka haie, aka, o ke Ke&i oki 
ke noho mau loO. • ^^ 

86 Ina na ke Keild onkoo'e bob> 
noho kaawale^ ahula e kaawaie i6 
ookoa. ■• « <* 

87 Ua ike no ao, he mamo oukoK 
na Aberabama ; aka, ke Imi n«i dh- 
koa ia'a e pepehi^ no ka mea, ahlī» 
i komoio ka'u olelo iU>^tiOo««kOtt.' 

88 Ke olelo aku nei au l'ka m«tt 
a*n i Ikel ai I ko*tt Makua : a k^ lili- 
rift iK^ 'hol onkou 1 ka mea a omnek 
1 ike al i ko otikoti mnkuA. ^ ' ' •; 

81) Olelo aku la Inkon, i akn la ia 
ia, O At>erahftroa ko makou makna. 
I mal lao ieao ia lakou, Ina<1itt 
poe keiki oukou na At>eraluitd|i; 
ina'uahana oakou I na haaa-a Ahe- iaQ[4l»ami]»tti«ka. M0J|17^IX. Hoolft^olfti;Jn^m)SKPPy peiwhli^'u, i ke kap«k«. nuna l bal 
ako iaoukoakai.ouuo^a'^.i ]Qbe 
a&.iJiQ^Aktia( «a)e iHsla kA-A^eni- 
oama i bana^. . . ... 

(411 Ms )mo» uel mk/w i.na haiia 
«ko ookou wakuik, >A)uiiit^ ol^^o 
«kiii ]a iMkoa. ia m . Aple. n^akpa ,i 
IkMampo ka^moii^; koiaM^i^lioo- 
lnlkl īo< mAkoAt;i Uakii^w' ^' bk^ G4%1>lfi]aifnj|j^ Ia p |Q«a ia lakon, 
Ina o ke 4kua ko oukoei' 14ak<UW 
Imi^iia ab>iM^ jHiaif oukoii ia'u; 4h> 
ka mea» no k» Ak^a mai, aii a liele 
wai tiei;>4i9le oa'a w^ale ibo i Me 
lAW afti,.al(a,,iataaa noaa^i kooMna 

43 No ke aha la i ike ole ai ou- 
hmi i«*:» ,ol/^lo? uo li^a ^me^ np 
ka liiki oi^pi» ^ukou ki^ boaiotie i 
kn'n oleip. 

s(īi't|<[afi^ oukpu makua pukou 
iia iiaeUiMiaio^ g akak^iual^.no ou- 
l^pu.e l)ft»ii.iua Hu]ix^o kp pukou 
inaku». .Soi>epeiii Imaakaia mai 
(i$kJ|f^«mui «MP^ apLe ia.i ku ma ka 
«i4iQ»;«o ka.mea^ apiie .piaip ilokp 
fiWb lfia,pleia(Oi«^.i.M >^bfti)«e» 
^lelp» jio. (9ia i kaai^ |fa#;>,.uo ka 
mea, lie walMUieeoia^aokamakua 
hoi ia no ka wahahee. . < , 
.jlii vA riio k4*tt oleio aaa'ku i ^ 
4ilaio« qm k4<. atea i «mi^mp. ole, mai 
l^ouIi,p»u ia^il*.' > . . 4 . 

40 O i^ai ia ka mea p pukon e lioi- 
M^ime^ k iwi'u Ufim f . Ina alelp a*{ u 
l^u .1 ka, oiiup, np le^ aha la pui«^a i 
manaoio ole mai ai ia'a1f 
.417 <X kn mea up ke Akua, ola kc 
^poloiie i ]£a ke Akua oielp : .<^\& 
no oukou e hoolohe mai, no/ii^ 
OH^/aoleno.l&e.Aku^'Oukou., . 
.^ OJIielo,aku i9i. na lu^i^lp, 1 aleu 
la la ]% Aole auel he,PfO#io k§ o\elo 
i^^koa,. o, k« ^marla oe, iie ^- 
lapniphoikau? , 
.40 OlWo HhalJa o Ie8u,.Aolc o'u 
^MPinio.aka^ kp hoomaikai nei 
au i ko'u MHkuay.a< ke lipiuo mai 
laei.oukōu ia'u. ... 

)U). Aoie au e iml i ko'u hanehano 
ibo ; iiookahi no. mea naoa e iui,i a 
e,h<K>pouo<mai. , , , 

'fyk OiaioL he piaio iLa'a e olelo aku 
nei ia pukou, In» e malama :k<Bk^- bi 4kar*a a)e|o,i«oiA. lQtkU^ e ike i 
kamakv». . , .. ,. 
b2 Alailaolelo aku la -na Iudaio iā 
i%, Aoo Umia ike makou, be daimp- 
i4p kou. Ua >make o Aiierabama 
a me na kaula ; a ke olelo mai nel 
oe^.Ina e jiiai)ima kekahi i 1^'u oie- 
io«,aule.lua ia e make. 

53 Ua,oi aku anei op mamua o 
Aberah;Maa, o.ko makpu knpuua, 
ka,me4i i make ? a ua make hoi na 
kaula ; p wai la oe 1 kou manao ilio ? 

54 Oielo mai la o leeu, Jna e bo< 
omaikai au ia'u ibp» Ae mea ole 
]&0*9 hopmaikai im9;.P ko'u Ma- 
kuake,,iipomalkūii mai ia'u^^o Iva 
mea a oukoa e olelo nei, o ko ou- 
kP9 Akpa jt^ . 

,55 Aole nae oukpu 1 ike ia ia, 
owauioi^iikeīaia.; ipi^epleloaka 
au,.aoie au like ia ia, ina u^ like 
i|M me oukOAi, i>e wa^a^ee: aka. 
na ike au ia ia, kē malanuii no hol 
^u i,l^p«l oleio^ 

56 piioU ibp ia o Aberabama, e 
ike 1 ko'u inanawa; a ike ilio la 
no ia, a b»uoli, ibo la. 

57 o;«lp «Miu la na,.IadMa 1» ia* 
Apl^ Ptt kaoalim^* mi^kahiki, n ^ 
Ike auei oe ^f^.Aberatiama?. . 

58 I «ku ia a leau ia l^kou, Omo^ 
he oiaip kaV e plelp aku nei la ou* 
]£ou, Mamua o ko. Abecabama no- 
ho ana, Owau no. 

59 Alaii^ lalau iho la lakpu 1 na 

{)obaku epebi i^ ia; b(Ble maluaku 
aoile^u iw^hp.o ka iu^ini ma- 
waena o Jakoi^ pel^ oia. i pakele 
al 

MOKUNA T3t. 

^ooik'o Te8u I ka makapo. K B6d1iewa na 

kou ia ia a kipaku aku la i vaho. S5 AIaiia-> 
^ oip ke kanaka ia ia, a hoomana aku b la ia. 

At kon^ belēana,,ike no ia i ke- 
, kajb^.kaQ{ikaimakapo maika 
liapau aoa mai! . . ^ 

^. īyti|iau āku lā kana poe ^aum^,- 
ua ia ia, i aku la» £ Rabi, owai ka 1 
i^ewa, oia nei anei, a o koD4 maa 
luakua Apei,i.banau maka^^o, mal 

3 I ihai 1a oIesu, Ao'ei hewaoia 

pei, aolehpi o kocMi loau makua: 

aka, o ka mea ia e ikeial na haua 

a;)|«Akuaia.M»^ ... ,. . 

iPP AolemanMiamal aOAinL ''īm99iM&^ki^fā2^ > 4 He pono 110%« iam i iiftliana 
9, ka aie^ iiaii(i an 1 l^opuoa nai, oi- 
ai ka la; e bilii mai aoanei ka po, 
aohe kanaka e biki ke Uana iiaHai 

5 la'o e ooho ai i ke ao nei, owaa 
no ka malamaiama o keia ao. 

6 A pau ae la luioa olelo ana ia 
mau mea, kaha iba la ia ma iia le- 
po, a bokahbkai ibo la i ke knha 
me ka lepo, a hoopala ae la i ka lO' 
po raa na maka o na wakapo^la ; * 

7 A i mal la ia ia, S lieie oei»'e 
holoi ma ka wai auaa o ^ilOama, 
(ma ka hoohoiike ana,'0 ka lioou- 
naia :) nolaila hele aku ia ia, ahoioi 
iho la, a hoi mai la e ileoaiMk 

8 1i.No ia mea, nlnau ae la na 
hoalaun^ a me M poe i ike ia ia 
mamua, be makapo, Aok» anei oia 
nei ka mea i noho e nonoi ana ? 

9 I mai ia l^eleahi poe, Oia nos a 
]selcahi poe, Ua like oia.me ia ; akui, 
i mai 1a oia, Owau no ia, 

10 Noiaila^ninAuaku la lakon ia 
ia, P«bea 4a i hookaalmaia'i ieou 
mau mal(a ? 

11 Olelo mai la ia, i ratti la» He 
kanaka I Impaia o leau. nana i ho* 
kahokai ka^le^o, a hopala i kuu ma- 
ka, a i mai ia w'u, M^ liele i ka wai 
auau o Siloama, a holoi. Heie alui 
an. a holoi, a loaa ia*» lea ike. 

12 No ia noi, ninaa a^u la iakou 
ia ia, Aihea oiaf I mai la ia, Aole 
au i ike. 

18 ^ AlakMaloi la lakou i kamea 
1 makapo mumua i k» poe Pariaaio» 

14 He &ibati ka manawaa leeu i 
hokaholuu ai i ka lepo, a booluia< 
iLaa wai ai i koiia maW 

15 Alaila uioau hou akula kapoe 
Pai-iftaio ia ia i i^a mea i ike al oia. 
I mal la ia ia lakou, Hoopala mal 
la.ia i kA lepo ma kuu mau malia, 
holoi ibo ia an, a ua ike. 

16 No ia hpi^olelo aela kiOuihi 
poe o na ParisaiQ, Aole no ke Akua 
Keia kanalsa, no ka, mea, aole ia i 
malaina i ka 8abati. Oielo mai la 
kekahl poe, Pehea la e hiki ai i ke 
kaoaka hewa ke hana i na hana ma- 
na me keia ? A mokuahana ilio la 
lakou. 

17 Ninau bou aku la lakou i ua 
makapo iai Healia leau e olelo ai no- 
na, I kona hookaaleaa i koa mau 

186 maliaf I mhil la lieiai m^^kai^ 
ia. ' X- 'ii . . . ; t.« *i/io-l 

18 Aol0<nMi'maiia<4o iift'^dtfo 
iiona, na makapi la, a ua loa»iiii?ll[F 
ka ike, a kakea akB>la']Bkoa>i<itail 
makBa^iDat»eaiioaa)ca/}lia •|'>a' 

19 A ninaa aka ia lakOu ia laaai ^ 
aka la, O ka oina keikl ainei' ifett^ 
lu-lnea »otoa I i mai al, n* littB#it> 
makapolal' Peheaki iailke'iKi"!: 
lieiawa? r .-.'»1.-1 
. 20 Olelo mai la kmm maw MkiM! 
ialftluMi, i mai la, Ua ike miMa^^ 
■ka maua keilei no ia^ « oa luuia;*^ 
makapo ia: ' x i . .- .i\ o 

iSi Aka, o ka mea i ike a) dlaU 
kela wa, aole o maaa-'i Ike^^»-^' 
mea hoi nana i hooleaakaa koiM^ 
mau makA, aole o maoa I ike. ' He 
kanakamakna no ia, e>ntaa«i alui^ 
onkou ia ia; aoia no • hai maliMKi 
naiiun ' '•'•i 

2^ Oleio mal la kona uma- iMleaai 
pela, no- kumakaU iiui'poe Imi4i«^ 
no iia mea, oa holo « ka'-immM^i 
l&A poe lndaiD, ina f>9iA e koolii*^ 
mai kelulil, oia ka ltoia, e kipiH' 
kiiia ohi Iwaho o ka haiehal a i w ai.**»- 

2» N« ia^oaea, i ol«to«Mil lu kMiai 
mau makua, He leanakamakiia ii^i^ 
e nlnaa akn emkoa' ia ia. > ■ t 

24 Aiaila kahea bou aka la lako«P 
i ua kanaka ia, Im mea iinakapeiL ^ll 
aku ki ia la, £ hoonaol ak« 0« i lE^ 
Akua: ua ilLe makou lief luumlaii^ 
hewakeia.. - • ' * • 

25 No ia mea boi, olek> maila.4a^ ' 
i mai ia^ Ina he kanak» hewa<'lat 
aoiean i ike; hookahi mea aioAli 
ike, mamuahe makapo ko^u, aMia- 
ua ike; 

26 Ninanhon aka ki lakoolaiiiLl 
He^kaoa ihana mi^ al.iaioe?'- 
Pehea la la i hooiUMleaa mkil al' ii 
kou mau naim f ' - i- 

27 I mat bi oia ia kikoa, Ua liai ' 
aku au ia oukou, aole ouieon Ikoo- > 
lohe mai; no ke aiia la e OAakeina' - 
ke al oukon e lohe kou? Ke ma*'*- 
nao nei anei oukou -e iUai huuma- 
na nana ? . , 

28 Henehene aku la lakon la la, 1 
akula, Ooe no kana haumona ; Alea, 
be poe haupiana makou na Moee. 

29 Ua Ike no makou« ua olelo nmi *. 
ao ka Akoa ma q Jioee4a : '•lsa,M> KiiilealakaMlla^o* MOKUKA X. Mn^ ltaailEa{ aola nMami i IMei 
kona wahl i hele mai aL 

»» Olel0 aira la. ua kanak^ ]a,i 
i|]|«'la ia lakou^ Ufe mea knpanalia 
kaikeia^ o ko oukeu ike ole i kona 
wahi i kele «ai, iia hookaakaaHiai 
HO oae ia i ko*a maa malea. > 

^l Ua iki» no kalooU' aola iae Aleaa 
e kooipke mal i ka poelMwa.^- aka, 
itia.iD4tiapiile.keliiiliil ke'Ahoa<>ae 
hana hoi i kona makemake, <^lca- 
iMi'OlkOOioiM maLki*> 

^ HaiHee kmna mal, «aol&llohe- 
iii;„.iia hookaalma keloahi 1 na maka 
o ka mea ^hanau makapo mai. >• 

^ Ina aole no ke Akaa mal kela 
kaoaka, iua aoleloa e hlki ia*i&ke 
liānal kekiilii-mea. 

j»< Olelo aku la takoa^ 1 aka 1» U 
i% Ua haaau . okoa oe iloko o na 
li^wa^a'ke aomal n^ anei oe ia 
makou ? A kipaku aka la lakoa 
ialaimāwa^o. . 

pb Loheae ia o le^o^ oa 1d)^a 
laiUMi ia-ia iwaho ; a halawai aku 
l%iiie ia, i aka la ia ia, Ke niainaoio 
ii«i.anei oe i ke S>ikl a keAkna? 

86 Nioaa aku la ia, I aka la, Owai 
]ftl(iK.e ka iiaka, i maoaolo aku ai 
aajaia¥ 

37 I mai la o leaa ia ia, Ua. ike 
n»oO'la ia, a o ka< mea e kamailio 
]m ana me oo, ola no ia.. 

9i I^« la Mm, Ke maaaok» nei 
an,i a kokali hoomailoai aku ia ia. 

39 H Olek> mai la o leaii, Ho ka 
hoop»iiopoDO lBa*a^ i heie mai ai i 
kmla^ao, i Ulo ai ka poe ike ole 1 
poe.ike; aililoaileapoeikoipoe. 
niakapo. 

40 A lohe ae la kekahi poe o na 
Patlsaio me ia i keia mea, ninau 
aka. 4a lakoa ia ia^ O makoa aaei 
kjbkahL i makapo f 

41 I mai la o Iesil ia lakoo, Ina 
na makapo oako^, ina na hewa oie 
oukon : aka^ ke olelo nel oniooa^ Ua 
ike makoa v noiamea, ke koe nei 
ko onieou hewa. 

MOKŪNA X. 

O lera ka pul», > nw ke Kahnhlp* malkaU 
ti noike tcūA o lemn makana mau hana nia 
IWiMeaia. 4» 01«, • o ka Mako» lUMkaU '0I«lti1aipaka. Q IAIOt lie oiak» ka'a e olelo aka 
iiei ia ookoa, kA^mea komo ^ ma ka f«kk R«k«y ^ ktt pAhfpa, 
aka, e pii he mii kahi e; he aihue la 
Aiiiekapow». 

d Aka, o ka mea e komo> nla ka 
poka, oia k« leMia o na hlpo. 

3 Kewehe ae ia >ke klaipnka oo- 
na, a na hoolohe na hlpa i kona leo^, 
akaheaakoiai kana poe hlpa ma 
ka» inoa, aalahai aka ia lak^ ma- 4 Aia'kMn ilk«1a i loina poe Mpa 
ponol mawaho, hele no la mamaa 
0'lak«M, o haliai mai na hipa ia ia; 
no iia mea, ua hoomaopopo lakoa 
ikonale^ 

5 Aolo^lakoa e halMl alea I keka- 
naka e, afca, « liolo hikon mai ona 
Au la; no kn Hiea, aole lakou i 
hoomaopopoi ka l^eo o na kanaka a 

6 Olelo mai la o leeo i keia olelo- 
oaoe'ia lakoa ; aole nae lakoa i ike 
i ke-anoo'na mea'ana 1 olelo mai ai 
ia lakon. 

7 No<l» mea, olek> boa mai la o 
leau ia lakoa, Olaio, he oteU> ka'a 
e olelo aka nei ia oukou, Owaa no 
ka poka ttO na hipa. 

8 O ka poe a pao I hele mai ma- 
mua 0*0, iiopooalhae lakou a me 
kiioowa: id&a,aoleihoolobenahl- 
nAialakoa. 

9 Owao no ka paka* Ina e komo 
keluihi ma o'a nel, e ola la^'a e ko* 
rao mai ia iloko,a e paka i^a iwa- 
ho, a e loaa ia ia ka aL 

10 O ka «niue, hele mai ki e al- 
hae wato no; a o pepehl, a e Inka 
aka : i helemai hoi au, i loaaH la 
lakoa ke ola, a nul loa. 

11 Owau Do ke Kahnhipa ihal- 
kai : o ke kahuhipa malkal, ola ke 
haawi i kona oki iho no na hipa. 

12 Aka, o ke kanaka i hoolimali- 
maia,AOIe boi ke kahu, aole hoi na- 
na ponoi na hipo, ike aku no la i 
ka illohae e heie mal ana, alaila 
haaleie aku ia i na hipa, a holo aka 
la; a hopu mal la ka lllohae ia la- 
kon^ a hoopoehu aka ia i ka poe 
hipa. 

13 H0I0 no hoi ka hoolimiAima, 
no kona hoolimalimaia^na, aole oia 
i manao i na hipa. 

14 Owau no ke Kahuhlpa maileai. 
na ike no aa i l£a*a, ua Ikeia hoi 
aa ka*tt, . 1^*liw^^ l |^t Bfff°^J iassm Na y^ ktttt: keliaawiiiei aaileaiaolaiM) 
oahipa. 

16 A. lie poe hipa. e «e no lea'u, 
aoie^oo l&aiiupa): iui pono hoLiie'a 
e alal^ai luai la lal^oa, a e hooloiie , 
aiuuMii laJu»it ikb'vL J«o; o^ellloi 
iMiolH^-oliaoa hipA^ liooiealu iwl 
Kahuhipa. *: « : 

17 No ia meti, (ke «kiha «inai nel 
ka Makoa iaX «o iia JD£»f imlMa' 
Mri ]»i aa i ko*u <da, 4 iawe ima nai 
aiaaiaiae*^ <•><;; 

18 Aole kekahi e kaili ia.meauiai 
o*a akuola^ialia, aa'uiho iio«&<iw»- 
wi aka ia : he mana ]io!a •& iiaawl 
aka Mf lie .maoa ^hoi ko?u e lave 
lM«nHiL'iak(u;iJa loaala'a keiaika- 
ooha nako'a Ailakaa maL' . . 

19 % Aiaiia^he kii e hoo* ana iwa» 
emo aa.IfadaiQ, jiodBO«<niau i>lQio. 

20 He nni na mea o lakou iolelo^.^ 
He (iaimanio kona, ama* liehena 
hoi; nokeAika<ia4>aic0aebaQiQhe 
iau? 

dl Oielo ae la kekahi poe^O keia 
maa oielo aole naika meai.nlahia 
eik8.daitt)onio:iaJiikbaDai 1 loi 
daitDaniA «ke» hookaak^aai Ji»'Dia]aa- 
o-namalKapo? 

22 ir Anhe ahMina^'hooiao ma 
lenuiaienia^A-lie wa iuKuio ia.(> . 

3& A.holoiiolo aOila o leeu iioko 
o ka ioakini ma ka.laoii o Soio« 
nona. ■ . . ..* • :;.?. . : 

84 Hoopuni ae laaalu^aiA ia.-la» 
iikka ia ia.ia^ P«tkea,ila^ loiiii ^ 
koa hookanalaa'na ikomukou na-' 
aBlV lotk-ō po lui M«fli%.Q hai aka- 
kamaiiamAk^o. 

25 Oielo mai iae le^a ia iakoa« 
Ua hai akuaa ia oMkoo, aolenHikoa 
i.>inana«(l(b uKii. i O na hana a!a- e 
hana nei ma ka inpa«c i&O' n Makaa, 
oia na mea Oilioike nei ia'o^ / 

20 Aole. aae.oukou A, manAoio 
mal, no ka mea^^aole no ka'u poe 
hipa oiikoa, e Uke loe ka^a i elele 
akn al ia oukoa. 

27 Ua hoolohe loi^a poe' hipa i 
ko'u leio, a uii. ike aU'ia iakou., a 
hahai no lakon ia'a { 

28 Ae haawL aka aa ia lakoa i 
ke ola maa loa; aole loa lakou e 
make^aole hoi he m6aiuioft^iako& e WU «ecilafti «loki^ «^uū }toU 
lima. .j , 1.4 oio 

29 O ko'a.Makaa, ^ona^Iakon i 
haawi na!a, a^ ol aka ia ipamua o., 
n» mea a paa ; aole.he mk^MMlA ' 
ia ia ke k8iii>ae 'ia lak'Ou-iiMiliolea 
ae o lea ilma « kola^^koA* - // ' T 
. SK^^watt.A<oJ^ Jiaka«pkHMM|^f SL AiaUa^aaknLhoa ilia.U m 'im 
daio i n» n^oihalw « ^aUnku^a i»i^i i 

32 01«1» mai,i(M>^ieaiiiiaoJal«w^ 
He attLaiJi«ivi<4iMiMi4;u<iiholkft{ 
akA ai 4» jMUfiPH( m kft'm< MaAilia^ 
no kahattaihāa.Otq» mmi, hiiiHkAa^i 
e hailuku «iai!aL«mkoa4a'a-?in i^A o 

aaOi^lp aka iaAaI«Mo:lM i»,| 
k& i ana'e, Aole no karh9iiA( miiikiĀi 
eOi^lluii» aka «Im^^uia ^ v>aj^a 
no ka/>lelo hQiop:( no j£ain^iKMQfti 
Ke ]maakaviiariiMPlilBP i/kwa^ii» i 

AkaA.i \. , i>i .: i.i\.:. »; : u,ii ani 

34 Kmaamai }aetI«g»-i%:)Al99i|f 
Aol» 'Vmh i. pAlapakkia. iiokOiPilio^i 
oakou kanawai, Ua oielo an, Jīf t 
i^au^akoaiMikoal • «.$»!/.? 

35 InaiJy^m»iQia iiiokmiii^ 
mau akaa, ka poe i ioaa ia lakf|ii{> 
ikaiAliilOia kejA[kiiii4iM>lAiipiJUbMPv» 
kapnlapalahemolel^;: . .^ ^a jf 

86 JU.ol«iftanAiineiaA^oii}i:«q(il 
(ka mea a ke Akua i hoolaaVflril 
hooana mai M i . fee ag^ iMii,: Ui^ (ii% 
lO' J]oin4».pe« nOiikli'a. Ir:jinfv%»^; 
Owm 00 keiCeiki » ke'.Al»»^?; .i) -} 

87 loaia^ieaA o h^i^iiaāL np^haiiaa. 
ko'u Makua, «m minwia^ nwi^w^; 
ikouia^o. ;.j.. . . . M j . 1.;,/. t,i 

88 AkA,i»a«Lh«i)a<Miiaimaqi«M»«' 
a i manaoio ole leai OUk^iiii|Vcw.fi, 
maaaoie oukiNi iamna haoa*.! i^» 
ai onkou, a i Aiiinaolo ai(.liai< miuk'. 
Makua^ iioko^ o.^^^a PWMii M<MWt 

99 js:o ioe nnea^^mi h^uiihp )4 in- 
kou e.ialaa ia.ia4>ii ^ml^oi^iAkiii Im 
ia i ka iakoa^U»» ji. < « , *, ., ., a 1 1 

^O.Hele hoa aknila<la iiiA.jb;ei»'a^: 
,aa o Joredai)(^ i k9^,a l^mm i J>»". 
petizo ai i kioohi; a>pphoJh<t ia 
ilaila. : /' .. 

4i A nui ka poe i heleakm io-na 
!la, 1 ihp ia« Aole .o loaae i.h^na d 
kekahi hana mana; aka» o ^aiīpea 
a pau' a I^aue i <oleio mi r»i j^ i» 
nei, he oiaio ia. . . ^u ^ ^ Ntft>iitl^Jittfltea UOV3mJLXL O IM m^Oelnila; . 40oA nui fea poe^^nalalliK'l'' ouai»- 
oio Ia ia. 

• l,''l^. MOKUNA XI..' 

No 1» ifnat o'I^zaroj a me leona malee ana. 
4f llDda mai la o-leau ia ia. « lloakod«* 
•ol^o In po«rarU»iO'i ka, «hMoUlp. 

¥A inal' lE«k»hif o Luftro, «o 

ria a me koiia kaikoaapao Ma|iatfi* 
9^ ka Uaixia keia l^kaliāiMi.«i i ka 
Haka ilia^mea paaii» a^oi kol 1 
kiMiA-in^aWae me < kona laciobo, no* 
Ba4te kaikima»^' Mai^ o- Laa»ro# 
8^ Ii^n»ae la ^na kaikawakiAa 
io'^a'lai i ae ia, 8 ka aAl»mai& hoi 
o ka mea au 4 aloii&ai, na mai. 

4 A lohe ae la O' leau,^ i ae la, Aole 
]&ieidika^ aiai e naake ai, aiui, no^ka 
luini'o k« Akna^ i lioottai>ii*U koi 
l^^K^ikiake Akna«ma ia m«a. 

I» <Aiobarae kk o leaa ia MaieU, «' 
me kona kaikaina, a me Lazarov 

^ A'iolīe ae iala, «a mat'Oia,'alai* 
la^ lioiio llio la ia ma ia waiii'l ua 1« 
e*iia., ■' •- ■ *•..•.,... ; , , 

7 Maliope ilio^ oielo mai la ia i na 
b»iitfMa, H heloliou kakoa i lvh 
d*ia.'i' ■ ....... 

5 <I'*aku la'na kaumana ia ia^ £ Ra^ 
bi, ua imi iho nel na Indalo e hai- 
lAtt» īa oei* e hele^lioa aoel oo 
ifciHa? : . 

9 1' māi la o lean^ Aole anei be 
Tktolkiit»amaloa hom o ke ao f • loa 
e hele-kekahi i fce ao, aole ia e ok^- 
p^inb^}RA mea,- oa ike noia' f ka 
mlKlamalama -okeia aowi ' 

10 Aka, ina e hele kekahi i lsa po, 
e^^knpe Bo ia, no ka mea, aohe 
<ft)tfiāalsmalama. 

11' I*aaoeiakanaole1oanaiamea; 
ftMtt i mai ia Oia ia lakou, Ua hia- 
1600'« Iia2aro kokakon hoaaloha: 
aka, e hele aku au e hoala mai ia ia. 

1A lako^la l^na^poe iMUimana, E 
Im liakiii ai hiamoeia^ e olaauanei 

13 No kona make ana hoi ka-Iean 
i dIetoai,'aka, maoao iho la lakoo, 
nō- kā hoomaha ana ma ka hiamoe 
kunli'i olelo ai. 

14 Alaila olelo akaka mal la oīe- 
0to ia4ako«, Ua make io o La2aro. 

4.^A keolioli nei aa no oukoo, 
noka mea, aole aa ilaila, i manaoio 
rt ottkotit t^ ō haeie kakou io 
jialau - ' ' 16 I alni.la«te<Mii% Lolelaia oiDi> 
dumo, i leona mau hoehaiimaqa» S 
liaele hoi kakou, i moke pu ai k*- 
kou me ia. 

19 A hiki aku laoleau^ike ihola 
ia< ahaooa la iloko o ka halekupih- - 
paui;> ... 

18 Ua kokoke o Betaaia i lenw»- 
lema, .he nmi paha a m» Immama- 
lima8etadia. 

19 Amii ka poe luehaio. i hele aku 
io'Mareta la^ a rae Maria, e hool6o- 
la ia lana noko hiiia) kaikmKinei 

20 A lohe ae la o Mareta, i ko le* 
au hīBleanamaiy<hoohakiwai aka la 
kehi me ia : aka, ooho iho la o Mia- 
ria ma ka iiale. : . r . 

31 Olelo aku la o Maretaia leao, 
£'kaBaka) inaooe unanei, iaa a»- 
le no i mako kan k«konaiicu 

32 Aka,- ua Ike no au ano, o ki 
mea an e nolaka.aii ke Akoa, oia 
ka ko Akua e haawi mai ai ia oe. • 

33 Oleio^mal la o leauia ia, £ ala 
hou mai no koa kaikonane. 

24 I aku la o Mareta ia ia, Ua ike 
noaa oalO'hon.mai ia i ke ala ho« 
aoa i ka la mahope^ 
, 3S I mai la o leaii. ia ia^ Owan no 
ke alahouana, a -mo ko 4>la.r o.lea; 
mea e manaoio mai ia^a, iaa « ma* 
keia, • ola hoa aoanei oia^ 

26 lia mea e ola ana|. a e mana» 
oiomai iahi, aole loa ia.e makek 
Ko manaelo^iiei aDci«>e i iieia ?- 

27 I aku la kela la ia, Ae, e« ka < 
Hiiku, ke manaoio ii«i au o oe ka 
Meaia, ke Keiki a ke Akua^ ka mea 
hele malikeaoneK 

38 Aokiae la ia olelo, hoi oka hk 
ia, a hea malu aku la la Maria, ko< 
nakaikaina, i aku hi, Ua hiki mai 
keKnmu, a ko hea mai a^ iaoa 

39 A lohe ao la ia, ka koke ae, a 
hele aku la io na la. . ■ 

S0 Aole i hiki aku o le^a i ke kii- 
lanahale, aia no iania ieahi i hala- 
wai al o Mareta rae ia. 

^ A o na iDdaio e noho pu ana 
me ia ma ka hale, ae hooloolu ana 
ia ia, ike aku la ia MnHa e ku koke 
ae a hele iivabo, hahai aku )a la- 
kou ia ia, i ne la!, Ua hele aku nei 
ia malea halekupapau eaweal ma- 
laila. 

33 Al]^ oka la o Maiia i ko leaa . HooMa oI&iikM: i'ioKliiĒ: lBi1^fa P»a i Mi fle imbi, a Ik<j «M Di ia !flf, idoē ilio )a 
ia ī6VL )toiia wāwae,' l akti la ia ia, B 
ka Hako, ina o oe maonei^, itia aol« 
i jīiake Kua kaikanane. - 

8S A Ike mai la o Ie8t ia ia tvnre 
ana; a me iea poe f iidaio i ^le pn 
mai me ia e uwe ana, aawe Uio'la 
B ttia ka naau, a eliaeha boi, ' 
-84 A ninan mai la la, Mat»ea 1a 
oakoa i walho ai la ia? I aku la 
lakoa ia ia, £ lea Haka, e bele mal 
'ē nai!ia. 

35 Uwe VtiO la o Ie8U. 
'96 No ia mea. olelo ae 1a k^ poe 
Tudalo, Aia hoi, nani kona aioiiii 
taia! 

87 Olelo ae la kekahl pioe o lakon, 
Aole anei i blki ia la nel, nana i 
hookaakaa na maka o ka makapo, 
ke hana, iole ai e make keia leana- 
fca? 

88 Alaila uwe hou IhO la ^ !e8ii 
iloko ona, a hlkl ma ka haleknpa- 
pan. He ana la, a ua pan9!a i ka 
pohaku. 

89 I mal la o leau. E lawe akti i 
ka pohaku. I aku la o Mateta ia 
ia, ke kaikuwahineo kamea i ina- 
ke, E fca Haku, ua pllau ia, i)o ka 
mea, 6 ka ha keia 6 ka la. 

'40 1 mal la o leau ia ia, Aole auM 
au i olelo aku la oe. ina e manaoīo 
^al oe, e ike auanei oe 1 ka nani o 
keAkuaf 

41 Alalla laweae lalnkOu i kapo- 
iiaku mai kAM o iea mea make 1 wai- 
ho al. A leha ae la leeu i' kooa 
inau malea iiuna, a 1 aku la,' £ ka 
Hakua, ke hoomaileal aku net au 
la oe, no kou hoolohe ana ia'u. 

42 A ua ike no au, ua hoolohe mai 
'oe ia'u i na manawa a pau \ aka, nō 
ka ahakanaka e ku mai nei 1 olelo 
^kii ai an, i mabaoio mai ai lakou, 
o oe ka l hoouna mai !a*u. 

48 A pau kana olelo ana ia mea. 
kahea akn la ia me ka leo mii, £ 
Lazaro, e hele mal oe iwaho. 

44 A hele moi Iwaho ka mea ! ma- 
"ke, na naklila mn na wawae a ma 
na lima i na kahakahnna lole; ana 
kaeila knna wahl maka a punl me 
ka hainaka. I mai la o leen ia la- 
kon, E kala ae la la^ a kua* aku ia 
ia e hele. 
' 45 No ia mea, iiui kii poe<»liii lo- 

m Mo4 «elī» nial io'MaHa «Q i& 96(ft 
na mea a leeu i bami% miibliitA» 

aku lakou'lK ia. 

4d A' heleaku kekahl po««4itoa 
i na PaHaaio, a'hai aku la li^'H^u 
i na mea a leeu 1 hana*L 
" 4R ^ Ahiila hoakoakoa ffe i'la «a 
kahona toiif, a me na FiMM6'i Aa 
i^aolelo,! ae ta lakM, HealialEa 
kakon ^ liana*! ^ no k& nM, «la lia* 
na keia kitnaka t &a haiia numa^He 
nuino. • «< i.' 

48 Inao walfe«» wale tttor īMsoa M 
la pela, e manaolo a^aiiel ii^iAak; 
kāapaa ialii^ aeM^ mal k<9£|^ 
ma, a e Inku i ko kakou wahi A m« 
ko kakou lahnik0bak«t. '^'i^ ^- 

49 O kekahi >ōf Me^u^ « «IaIiiM 
olakekahnna nnl i kelamaftablkl( 
i aku la ia lakou, Aole Biaof<^iDrttt 
ta oukou, /..'*:» *.i 

90 A^le hol oukou i mfti(a% hi 
ponono kakou e make keleim Ua- 
naka nona lōiiiaka, aole hM^i^ lir- 
kuia ka lahuikoiiaka a pau. ^»' - ^ 

51 Aole nana iho keia mM-naa { 
ōlelomai ai * aka, e n^o lealiaiia 
nul ana ia i kela makahikl, wanaiia 
ile la ia, e make o I«au tfo kaiaAui<^ 
kanaka: 

59 Aole nae no la Mh«lksMatta 
wale no, aka, 1 houlaulu m«A<«l 
boi ia i na kelki a lee Akua,' I 
noho iHlil aku ai, iloko tf k» hoo> 
kahL i . :■ . 

d3'Mai' ia manawi mal, lEUkil ^u 
iho la lakoa e pepeM 'lalo. * > ' 

54 No ia mea, aole i liele'li6lke 
hoh ia ak!n la t> leen iPīMiO/o ha 
Iudaio ; aka, heleak«i lafifrm«l>lilila 
akumakahi kokokei ka'WMO^iAM- 
1e, ma ke kulanakanhale llMip^l^'o 
£pera!ma, a malaila ia I *dolĒ0 ii 
me kana poe haumana - ■ -"- '"< 

55 1 A kofkoke miA ka mioll«cd« a 
na Indafo : ' a neli namea I'1mI#«Ihi 
i lemaalema mai ka alna aku- alft- 
mua o ka mollaola, i hoeuii^ihilKia 
ai lakou ia lakou 1bO. ^ «: »• 

56 Ala|la imi aku la lakou ia t«M, 
a tilnftu ae la lakou ia lakon^ilio e 
ku ana iloko^ka luaklot^H«iiha 
ko oukon monao, aole anel ui'e lie- 
le mai 1 ka ahaaina f > •^-""/^ 

57 UakaeiohaakwiiaW/lMnik'iiiil 
a mena F«Bii8aio,iDA i iko %ftiaU i loiol iiku liL Ho8i9i»l N«ai wal^ 
ke alii o \la Uemeia e lia^e malaua 
ma iLa inoa o M Hako. 
H 4^ |o«a ia ]«fiu ke keikl lioki, 
noiio ilv> ]«( ia naiima ona^ « liko 
we ka m^ i palapaiala, 

15 Mai maliaa oe, e ke kaikama-? 
)iiD»a;^ii#, aia,boii, ke li«rle mal 
«ei kou alii.e noho ana inaiaoa q 
ka^okikaikl 

16 Aole i ike leana man haomana 
ikeanookeiameaikinohou: aka, 
il^ wa i:bOQnaDiial o leeu, alaiia 
Uooiaa^aoilio la lakoa, ua palapa^ 
laia ia mau mea nona, a na hanaia 
keia mau mea nona. 

17 Nolaiia hoike akn la na kana- 
k&^ ka poe me ia i lta wa 1 kahea 
aku ai oia ia Lazaro mid ka haleku- 
papau mai, a hoala hoi ia ia mal 
ka m^ke mai 

1B No ia mea, nui na kanaka i har 
l^w^ me ia no ko lakou lohe ana 
1 keia hana mana ana i hana'L 

19 Alaila olelo ae la na PaHaaio 
ia lakou ibo, £ nana oukou, aoh« 
lanikkUa iKi oukon ; aia hoi, ua. he- 
le ko ke ao nel mahope ona. 

20 1[ He poe Helene keluihi o 1&- 
kou i b^e mal e hpomana ma ka ^<MI ^i e q^<^ aiL e^ pai ii^ 
UM)ett#^U lak^u iala.- 

MOKUNA Xn. 'i 

Vi;lfellirtaiMnliMl«B»iniirM«Icfa. 30 

komoMia i I«ratatettilu » ll«ikc «111:1 k« 

^ iQNX> la mam.ua Q ka moHaok, 
^bele mai la o leau i 3eta»ia, 
]Bihl0.X««icoka.m«a i make^ ana 
illoalaiim mai ka mak» wl . 

2 No ia mea, hoomakauluia iho 
lit M;(Hi. i almaiiw nwa ilaila; a4> 
MnMla.kalIaii^eli^we: apLaaaro 
kekahio na hoaai e noho.pm ana 
miiia* 

3 Alaila lawe mai la o ^faria 1 k^ 
ki^Ki paonai mea pool he aiīa «la 
^nmaknai nul, a poni iho la i na 
mweeoIe«a, » lnolpi ihoM X kona 
man wawae me kona Uuioho : a.pl- 
kl kaiiale i.k^ ala o ka mea poni. 
••4{ao iathoi, olelo mal la kekahio 
aA ha»iBanft ana, o Inda Isekariota, 
ke keiki a ^imona, ka \nfA e kamar 
koia^aku ia la« 

.6(^o.ik&atia la 1 kuai.ole ia akn 
•t:keiam»a poni i na hnpawalu eko- 
li^km&A{f^ ehaawii» ^ ka po« Ui- 
bane? 

. 0/:O Mt^ kaiia i oMo miu ai^ a^e 
ttoiiOoaniaqao I k^ poe iUhune;; 
nHm P9 ^9. m/ea, ho aihue ia, a ia ia 
kie.pk^' kalia» a n^. law^ waie o|a i 
na mea i hahaoia iloko. 
' % l maii.lao J(eaUf £^w«i1|o maHe 
iaia: na malana oiai ia i keia moa 
»O«k0'u ia e kanuia'i. 
.S No k/» mea, e mau 9^ ka ]>oe 
illbjaneme onkoa \ aka^ aole e mau 
aOkMiiiiieoukon.. 
^9i*Aikeaelahoi kekahi poe noi 
jQ iMlii^aio, aia no U ilaila; aole 
no leau waie no lakou i hele mai 
iaifra)ff^ji.iket hoi lakon ia Lazaro, 
k4KflM»aiimi hoiilaae mai ka ma- 
ke'mai« 

10 1i,JCi}teknka iho la no na ka- 
huna nui e pe^hi ia. Laaa^o k^ 
Jkahl ; 

11- No ka mea^ nui na lu^aio i 
bele aku nona, a manaoio ia.Ieau. 

19 lU^ia.ae^hele nui mai la na 
kanaka i ka ahaaina, i ko lakou lohe 
e bel«<ftlM.o leaa i lem^alema ;: 

]A;l4ffre4hCilA,uau>»i lUilala.iMi^ 21 l^iolaila hele mai lakou io PiUr 
po la, ka mea no Bete8aida i Oali- 
laia, olelo mai la liikou iaia, i mai 
la, £ ka haku,. ke makemake aei 
makou e il^ ia leau. 

^ Hele mai o PUipo, a hai ae ia 
Anei:erea;> a o Anederea a me PUi- 
po 1 hai hou aku ia leau, 

23 1{ Oleio mai ]a o Ieflu ialakon, 
i mai la, Ua hiki mai ka hora e 
iMionaniia'i ke Keiki a ke kanaka* 

2i OiaiOf he oiaio ka'n e olelo akn 
nei ia oukoa, Jna e make ole keka- 
hi hna paW)a i hanle ma ka lepo, 
ina.ua waiiio hookahi wale no lai 
aka« ina e make ia, e hua nui mai 
«oia. . 

25 O.Jca mea makemake nui 1 ko- 
na ola, e lUo aku no ia : aka, o ka 
mea hoOwahawaha i kona ola ma 
keia ao, e ola mau loa aku no ia. 

26 loa e hookauwa mai kekahi 
na*n, e hahai mal ia ia^u; a ma 
ko'u wahi e noho ai, m^iaila pu no. 

141 i6iim.' '^Ml^lwMiiMiA. mai kekahl na^n, e hoomaikalka 
Uakoa la la, 

29 Ano va kaunialM knn nmui a 
]ttabaka*aeolcloakny EkaMa^ 
koa; e iMopikelo Wu 1 kela i»ofa? 
aka, no kela mea i hiki mak nei. au 
ikekiihonk 

2a B ka Makaa, e hoonani oe t 
kon inoa. Akiila pae eoai la kai 
leo mai Ila lanl mal, Ua hoonanl 
iko no au^ a e hoolHini kon iho «lo 
hoiau. 

29 I ae ki ka poe kanakā e <kit 
ana, a e lohe aiia^ He kekili iaJ 
Olelo ae la keleahi poey Ua olelo 
mai kekahi anela ia fa. 

80 Olelo OKil la o lein, i mai la, 
Aolono'n i paemai ai keialeo, aka, 
no onkon no. 

>8i • Ano e hoohewaiaU ko keia ao ; 
ano e kipakuia akn ai ke alii o ko 
keaoneL 

>S2 lua e kanlia an ilona, mai ka 
honua akn, e kauo ananei au i na 
kanaka a pau io*u nei. 
• 88 Olelo inai ia oia i keia, e hoo- 
maopepo «na i ke ano o ka make 
emakeaioia. 

84 Oloio nku; la na kanaka ia ia, 
Ua lohe makon ma .ke leanawai^^e 
man loa ana ka Meaia ; a pebca ia 
kaueolelo, E leauliaiiunaKeKeikl 
a ke leanalaie ponoai? Owai la ia 
KeikiakekaiiAka» 
' 85 1 mai la o lean in lakoui Me on- 
kou ka malamalama i ka maoawo 
pokole lea £ hele oukou oiai ka 
malamaiama ia onkou, o hiki mai 
ka pooii io onkoa nei ; a o iea mea 
e'hele'ana i ka ponli^ aole ia e ike 
i kona wahi e hele ai. 

8fi' K manaolo ookon i ka malama- 
]ama,-oiai lea malamalama meou- 
kou, i lilo ouioMi' i p«M keiki* no ka 
malaluaiama. Olelo mai la o I««n 
ia mau mea, A'hete' aka 1% a hoo- 
nalo ia ia iho mal o lakouakn. 

87 ^ He nui loa na hana mana 
«na i hana*i InAiaa hikon^aole aae 
lakou i. mnaaoio la ia ; - 

m I hookola ka o«eh> a la^a fce 
kaula<ana i olelo ai, R ka'-Hakn, 
owai la Imanaoio ma4 1 kiv makou 
^elo? iik wai la lioi i hoikeia kb 
UmaoIehovar ^ M^Hō iMlie blklivMoMr«e 
manaoio, no kn meo, QaoM#<Mi 
mai o ]fitaia, • • •.■•..• r.i & 

40 Uahoomidiap» oia i 'kt»ri|a]eMi 
man maka, ua hoopaakiki ile«f >]i- 
kou naau, o ike ko .lakoU'maA. iHa- 
ka, o manao hoi k^ lakou iiii»«.^ 
hMMIia mal klnīu^a •hwM'^Ma 
auialakou. i:i«t 

49i O keio) mmf mea 1va )Kaia i 
olelo ai, I kfliwa i 4ke al lAt>l' U^Ma 
nani, ^ 1 olelo mol al noua:' : ' • -s 

42 1f Aka h«i. mmiaolo akii )a4a 
ta kekahl poe' alH^'he nui ^, aol^ inae 
lakon i liooliiloakn>no na Paileal», 
o hookukeia lakou i'waho o kA. ha- 
lehalawaL ' ' '■' i 

48 No ka mea, makemake*Biki>u 
ika hoomaikaiia e kaiRika,*ajiMeii 
ka hoomaikaila e ke Akna^ . ' ( 

44 '1[ KiAiea ae la o leen, i «enliL, O ka mea manaolo mai ia*nv^ 
ia e manooio mai la'n, aka,M ka 
mea nana au i hoouna mai. >! 
4& A o iai meae ikemaA laNii eial^ 
ike i ka mea nana au i'hooniiAMHL 

46 I hele mai nei au i'ke aohei i 
malamalama, i ole aie nohoi I A 
poali namea e manaoiomaA 1fifw 

47 Ina e lohe kekahi i ka^u oldo, 
ai^Ie h6i e manaolo, aole aoe hte- 
hew<a' aku ia ia; no ka* mea.4M ' 
au i hele nai e hoahewa i ko«e 
nel^ aka, e hoola i ko ke ao vel'.- '^ 

48 O ka mea e hoowahawniia'mAi 
ta*o, a nlalama ole -hoi- i ks^ nnitm 
olelo, lio mea no 'kanay.Mna la« 
hoahewa aku ; o ka oiela aTa # oie- 
lo ai, oia ka mea nana ia e hoah^nm 
aku i ka la mahope. - • < ' 

49 No ka mea, oole na^n ieini eii- 
lo amlLU ; ako, na ka lliakaa<iiaflk 
tm 1 hooana mai, oia kn i kaiaoln 
mal ia^ i ka nMa-a'u e Oleio'oku 
ai, a me ka mea a^u e a» oln^ai' 

50 A na ike lioi au, o laxu^ kMio- 
ha oia ke olft mi^a loo. O fia jnA 
hoi a*u e olelo nei, keoielo «eihn 
e like me ka» Mnkoa i kaaoka tf ai 
ai hi'u. ' '-A 

MOieUNA xin;. 

Holol Tcfiu ! na vawa« o kana poeti«i 

IH No Iada ka m«a ti«na ia I Ihmmli 

Nokahoonaaiiaanaoleau. .- ' • nmi 

11 /PAMUA okaiahaalmimoliaela, 

ifX liBeihoJ«ole0il,aahikhmti ,8ili0l'le9a ^ii»wawad MOKIH^Al XIII. 

r }Snm mmm. « U ^ «Ini ai la Ika 

iKil^iw mi^ keia'oo aku, i ke aloba 

ana i kooa poe ponoi Jl ke ao nei, 

i«ttr.{flQbli oia la lakoa a hiki i ka 

! 9* A i ka ahaaioa ana, na kookomo 

^»iUabolQ iloko o ka uaau o Iiida 
^ jftskluriota na 8iaM>tt«v ^ knunakala 

iaia; ..-.,,. 

ī 9\ Ike mo l^eu^ m haawi mai-ka 
.' J|j^qal na meaa pan i kona liioa, 

a aa heie ma) ia mai ke Akoa mai; 
'4t k€i 'hon aka bo ia i ke Akaa ; 

> 4 Ko^iie ]a ia «nal ka abaaitia ae^ 
,a; waibO ako )a i kona aaho \ a lawe 
• Ae la'ia i ke leawele, a kaei: iho la 

ia ia iho. 

' 6/ Aiaila ninlni iho la ia 1 ka wat 
1 Uoko ka pa holoi, a lKM>Q»aka Iho 

la e holoi i na wawae o ka poe ha- 
.HnMOi^ a holoi maJoo hoi me ke 
.'Jkawele ana I kaeiia'i. ' 
; (S A hiki mal ia io 8iroofia Petero: 

la; ninao aka la oia ia ia, £ ka 
iiHaka^e holoi msd' anei oe 1 ko'a 

leoau wawae f 

^ Olelo mai la o leaa, i mal la ia 
.ia, O lea meaa^u e hana nei,aole oei 

9'ike S k«ia wa; aka, e ike aoaiiei 

«e mamull aka. 

'-8 I aka la o Pefcero la la/Aole loa 
li&ee holoi mai i ko*a maa wawae. 

I mai lao leaii ia la» Ina e holoi 

ole aku aa la oe, aohe on wahi 
.koleana pa me aa. 
'• '9-I «fku la o Simona Petero ia ia, 
v£-ka iiaka, adle>o aa wawae wale 

■0 o*D, o na lima a me ke poo ke- 
'kahli 
10 Olelo mai la o leen ia ia, O ka 

ikea.i anania, o na wawae wale no 
jke<hotolia e pono ai, a ua paa loa 
:ia.llEft maemae : a oa maemae oo- 

iKoo^.aole nae ookou a pao. 
11' No'ka mea, aa ike tio ia i ka 
-mea) nana ia e kumaleliia; no ia 
*hal, ioielo ai oia, Aole pan ookoo 

i k» moemaa 

> l!0 A paa'ae la kDtia holoi ana 1 
ko lakoo maa wawae, lawe ihO'la 
ia i kona aabo, a noho hoa iho la 
ilalp,, nin'aa mai lā oia ia lakoo, Ke 
ike iiei anei ookoo i ka mea a*a 1 
hana nko ai ia ooleoa ? 

.'!»: Ke hea mai onkou ia'o,- 9e 
KamUi' Im Haka hoi: a lBe olelo pooe^Mi'oakoli, no loameā, ola 00 
wao. 

14 Ina hoi owan ka>Haktt a me 
ke Komo i heAol i ko onkoo mao 
wawae ; he pono oo ookoo ke iio- 
loi kekahl i na wawa» o keluaiL 

l^ M&lia meai» oa haawi ako au i 
kamu hoolike oo oakon, e like ue 
'ka'nMiaaa aku ai ia'Ookoa, pela 
oukou' e hana^. 

16 Olaio, he oiaio ka*u « olelo 
akanei ia'ookoo, Aole e ol aitn 
ke kaowa mamoa o kona hako; 
aole hoi e oi akn ka mea 1 hoon- 
na» manHM o ka mea nana la i 
hooonl^ako. 

17 A i ike onkou i keia mao mea, 
pomalleai ookou, ke hana ako ia. 

18 ^ Aole no ookoa a pao ka'o-e 
olelo nei ; na ike no an i na Inea aNi 
i wae al; aka, i ko ai ka <piriaiMla 
hemolele, O ka mea*e<nrpQ ana 1 
ka berena me ao, ua kilikai ola i 
koha kaekne wawaeia'a. 

19 Ke hai -aku nei ao ia ookoii 
mamoa o ka wa e ko ai, aia ko ia, 
alallae manaoio ookoo, owaa nola. 

S0 OiaiOf ho eiaio ka*o e olelo 
ako nei ia oukou, O ka mea e lao- 
na mail ka 'mea a^o e hoonna aka 
ai, oia ke launa mai ia^ ; a o* Ua 
mea e laana mal la^a, oia ke iaana 
i ka mea nana au i hoonna mai ' 

91 Paa ae la ka leao- o4(^o ana 
aku ia mao raeav hinl<ii> ^ho la ka naoa^ a htfike mnl la la, i mai la, 

'^ ā Oiaio, he oiaio ka*n e olelo ako nēi 
ia oukoo, o kekahi o onkou e ko- 
makaia aku ia^u. 

8d Nana ae la na iMmmana i ke- 
kabi i kekahi, rae ke kanaloā i ka 
mea nona la i'Oliilo'ai. 

23 £ hllinai ana kekahi o kana 
poe haamaha ma ka poil o lean, 
kameaaleaoi aiohhai. * 

24 Knnou ae la o 8imoiia Fetero 
la ta e ninaa ako i ka mea nona la 
ioleloal. 

25 Alaila o ka mea e lfilinfn aha 
ma ka^omaiima o leao, nlnao aku 
la ia ia, E ka Haka, ownl la kr? 

2dfl mai la o leao, O lea mea a'a 
e haaiwi 1 ka hfdclna a'a e hon ai, 
oia no ia.- A hoo Iho la ia i ka ha- 
klna ul, haawi aku la oia na Iada 
l8ekariota na Simoha< -■ - aiadaMk«i«^ ĪOkm: K^iB»fk^Mbti 27 A m«hop9 o kft liaklnai.alaaa 
komo iho la o SataDa iloko oniu 
I mal ki boi o leaa ia ia, £ haoa 
koke '0(a(i kaii mea e haoa aka 
ai. 

28 Aole l ike kekabl o ka poe e 
ai ana i ke aoa o ka meaana i ole- 
lo aka ai ia ia. 

29 Maaao iho la kekahi poe bq 
ka Iiida hali ana i ke eke kala, ua 
olek> akn o ieeii ia ia, E kaai- i na 
mea 1 pono al no ka ahaaiaa ; a « 
haawi akn paha i kekahi mea na 
ka poe ilihane. 

S0 Aloaaialakahakhiaal^hele 
koke aku la ia iwaho ; a na po- iho 
la. • 

81 1F A puka akn la ia, oielo mal 
la o lean, Aoo, na hoonaniia mai 
ke Keikl a ke kanaka, na hooua* 
niia hoi lee Akna ma ona la. 

82 ina « lioonaniia ke Akua ma 
ona ia, e hoonanlia mai no iioi ke 
Akna ia ia ma oaa iho, a e hoona- 
ni Imke mai no oia ia ia 

83 £ na keild aloha, he manawa 
pokole ko^u rae onkoo. £ imi 
mai aaanei oukoa ia^u; a e lilie 
me ka*u i olelo aka.ai i na In^laioi 
II» ko'n. wahi e hele. ai, aaie ioa« 
hiki ia oukou ke hele ilaila; pela 
hoi iea'a e oielo aku nei iaoakou 
aaoi 

84 He kanoha hoa ka*a e haawi 
aku nei ia oakoa^. £ aloha aku 
oukoo i kekahl 1 kekaU; « lika 
me lui^a i aioha ai ia onkon, pela- 
oukon e alolia aku al i kel&ahi i 
kekahl. 

85 Ma kela mea e ike a| na kana- 
ka a pan, be poe haumana oukoa 
na'u, Ke aloha aka oukon i kAl^alU 
i kekahL 

86 t Ninan aku la Simona Pete* 
ro ia ia, i; ka Hakn, maheA oe e 
heie ai ? I mai la o leaa ia ia, O 
ko*a wahi e hele ai, aole e hiki. U 
oe ano ke hahai mai ia'u ; oIle^ ma^ 
mnli e halnai mai no oe ia^u. 

87 I akn la o Petero la ia^ £ ka 
Haku, heaha ka mea e hiki ole ai 
^*u, ke liahai aku ia oe 1 keia in(a? 
S walho aku au i kuu oki nou. 

88 I mai la o leau ia ia, £ waiho 
aku aoei oe i kou ola no'n ? Oiar 
l0i he oiaio ka^u e oleio aka net la 

m oe, aele ekāai mid ka moa» a ^k^ 
lu kau lioole e ana ia'u. ^- ■ a MŌKUKĀ XiV. . I HooluolK Ie8U i kABA Me iMUimauu' A 
Oia ke «la, ka olaio, a me ke ola. li'pk% 
mea aloha ia ia ua malaiiui'n<^ Mil lueMi 
mau kauolia. .. 1 

MAIhookanmahala l&o oakoii 
naan: emanaoiooukoiU'i'k^ 
Akua, e manaoio mai hoi la^a/^ ' ^ 

2 Ma ka hale o ko*a Makiia%e 
nul ioa na wahl e aoho ai : ina aoK» 
pela, Ina na hal aku au-laoakoā. 
ke hele aku nel aa e hoomokoiH 
kau i wahi no oukou. •■■■'o 

8 Ina e hele an a lioomakaakaa^ i 
wahi no onkon, e hol hoa mal-4Mi 
waa, a e lawe ia oakoa- io*a- te^4 
noho ai oukou -kekahi- me kēii 
wabienohoat •-' *» 

4 Va ike ookou i ko'u wakl e M 
le ai, ua ike hol onkoa I ke ake- • '^ 

& Olelo aku la o Toma ia iav £ ke 
Haka, aole o makoa ike i koa w« 
tdefaeleai; a pehea la e iiikiai ia 
makou ke ike i ke aki>? ... .i 

6 Olelo mai la o leau la ia^Owaii 
no ke aia, a me ka olalo, a nie ke 
oia : aole kekahi e hiki i ka Mākoa} 
ke hele oie ia ma o'u n^L . ' . i^ i.a 

7 Ina nalke ookoa iaX"iiia'aa 
ike no'hoi oukon i ko^>o Makiia::: Ja 
mai k«ia wa aku e ike oako« ^iaj 
aenanaoukou iaia» • . . >% 

8 I aka la o Piiipo ia io, X 3m 
Haku, e hoika mai oe. ia makoai 
ka Makna, a maopopo ia makoii.^i 

l^ Oieio mai la o leaa- la uh Ua 
loihi kt;*a noho pu ana me Oa]i«4 
aoie anei oe i ikeia'o, e PiUpoT < O 
\la mea i ike ia'u, ua ike ao>ili i,}ak 
Makna ; a peliea ia oe i oieloi mai 
al« £ hoilee mai loe ia malwai 'ka 
Makua? . . . .i 

10 Aole anei qq q manao^ oMa 
no.maloko o Iw Maleua, a.o.ka 
MakuA no hoi maioko o'a? ona 
mea a^u e oielo nei ia ou]u>ayj»]e 
na'u kott oielo a^a: aiaa. o kaMaf 
kna e noho aoa Xioko o^u, oia ka 
haua i na hana. v 4 

11 £ ownAoio mai ia^n. owaa no 
iloko o ka Makua, a o ka Mi^eoa 
iloko o*u : aka i ole. e oumaoio 
mai ia^o no loeia maa hana ^.ii . . : • 

12 Oiak>, he oiMO.M'l^i^ 4M0 naoio mai ia^'a, o na haoaai'u e liat 
na nei, e bana aleu no ia ; a e bana 
aliu no ia i tsa mea ol aka mamua 
^.lo^;' no ka. mea, ke boi aka nel 
4u.{k9«'uMuktta. ... 

13 A o ka niea a onkou e nonoi 
9ioma.ko:u inoa, oia ka'u e hnua 
m(ii, i koonaniial ka Makaa ima 
ke Kmki 

(Milm e nonoi onkau i kekabi 
jgu» ma ko^u moa,owatt aoi e baiia< 
.15 ir laa e a]oba mal onk^ou ia^u, 
eeimalama oakou(i ka-u maukau^ 
oha. 

jl6 A. e aoi ao i ka Makuai» a o 
baa«i no i Koluia Im>u «a. ouiu>.a, 1 
^okio mau ioa ia me oukou. 
^{iOia. ka Ubane, oiaio, ka m«a 
hiki ole ke loaa i ko ke aa aei^ uo 
k»i mMv aole k&kou e nana la ia, 
aole koi « ike ia ia :. aka«.ko iku nei 
•ttkou'iaia(..no k& mea, ke iioho 
nei ia me oukou, a iioko o onkou. 
MiiAi^ au e iMialeie i& ouloou .a 
nele ; e boi kou mai uo uu lo ou^ 
keanei., >. . 

19 A liuliu iluaku^aole eike bon 
laokk^ ke ao nei ia^u; ai£aT.e iko 
mai no oukou ia^u ; a; no lu>'u oiii 
«na, e ola no ooIloh keiialiL. 
y20' la la la e ike ouliou^'owan nd 
ilok» o ko^u Makna, a oukoa ilo* 
ko o^a, owau lioi iloko o ouioiu. 
/^ O Im mea i Waa ia ia lEa'u mau 
kamoka, a e maiama. iMii i i imau 
maa, oialea maa • aIoIul mai . la'u; 
a iui mea e aloba mai la'ii, e alo- 
Imki oia e ko^u ilakua, a e alolia 
lioi au ia ia, a e hoike alui no boi 
lala lbo iea ki. 

^SQi Ninaa aku la e Iuda ia ia, aole 
o Itekariota,-£ ka Haku, pehea 
hoi oe e hoike mai ai ia oe ito ia 
niakoni «ole boi i ko ke ao nei f 

^ Olelo mai la o leau^ i mai la 
ki ia^ Ina e aioha mai keimhi la'u, 
e malama no ia i ka*n olelo; ae 
al^amai no hoi ko^n Makaa ia ia, 
A ^ helo mai maua io na la, a e no- 
ho pu me ia^ 

SM O ka mea e aloiia ole mai ia'a, 
aoI« ia e malama i ka*u mau olelo j 
*«o*-ka^olelo a oukou o lohe nei, 
aole na^a ia^ aka^ na ka Makna na^ 
si4i«i lPhooiio»flMi. 
10 MOKim Xy. &f»ttmitoftBkdoi 

8& Ua oleio aku au i keia. man 
mea ia oukou, ia*u- i nobo «i M 
OHi»>a« 

2» M»^o ke Kokww o.kft.Ubana 
Hemolele^ ka iuc>a a ka Makua • 
hoouua mai «i ma ko'u inoa, nana 
oukou e ao mai 1 na mea a pau, a 
e hoike mai ia oukou i na mea a 
pau a'a i oielo akn ai ia oukou. 

27 He aloha kalu o waibo aka ai 
ia oukou, o kau aloha ka^u c kaa- 
wL aku ai ia oukou ; aolo like me 
ka iiaawi ana o ko ke-ao nei, iui'a 
haawi ana^ku ia oukou. Mai hoo* 
knumahaia ko onkou naao^ a mai 
makau IkoL 

28 Ua iohe no oukou i ka'u i ole^ 
lo.aku ai ia Dakoa,.£.hf*le akn an, 
a e hoi hou mai io ouIluu neL Ina 
i- alolia.oukou ia*u, ina na .olioli 
oukou i ]m!u olelo ana, e hele ans 
au L kaMakua,; nuka iuea, ua oi 
aku ko^u Makua mamua o*u. 

2S^ Uiikai aku an ia oukou ano, 
mamua o ka wa e ko aL» i manaoia 
mai oukou i ka wa e ko ai fau 
.S0 Ma keia^kopo aku, aule an e 
kamailio nui me o«kMi: no ka 
luea^ ie liele mai aiia ke aiii o 'keia 
ao, aole e loaa ia ia kekahi mea 
iloko o'.u. 

8L Aiui, i ike ko koao nei i kun 
aloha i ka Makua, a e like me ka 
Makua i kauoha mai ai ia*o, p(da 
ka'u e hana: aku ai £ ala ae, e 
haeieiaikoa mai keia wahi aku. « MOKUKA XV. 

Ko ke kumnwaina, a me na lala. 12 K(tUDfa« 
leau i na haumana e aloha kekahi i k^ekahī. 
10 O ka inahna • ka 1« *<t nei 1 na hmuM». 
na, • i» lesa a me ka Makua. 

OWAU no ke Kumuwaina olaio, 
a o ko'u Makua ka mahiwaii' 
na. 

2 O ka lala hoa ole iloko o'u, o!a 
kana e oki aku ; a o ka lala hun, 
oia kana e hoomaemae i mahua* 
huaV al kona hna. 

8 Ano ua maemae oukou ma ka 
olelo a^u i oleio aku ai ia oukou. 
< 4 £ noho oukou ilok-» o*n, a owau 
hoi iloko o oukou. Aole e hiki i ka 
hila ke hoohua ma ona iho, ke pill 
Ole i ke kumuwaina; pela e hiki 
oie al ia oakon ke pili ole mai ia'u. 

5 Owau uo ke Kumuwaina, ooa^ 
140 Kaiiob» ium^ e aM^ K)Aans^ 


kou na lola. Q ka .mea e i^Ii «na 
ia^a, a owaa boi ia ia, oia ke hoo- 
haa nai mai ; no ka mea, a(4e mea 
iki e liiiaia ookouke lim, ke ele 
wan. 

6 laa e pili ole mai keleahi ia^a^ 
na hooluuiwaleia^ku ia e like me 
iea lala, a ua maloo : a e hoiliiliia 
lakou, a e hooli^iia iloko o ke ahi, 
a aa pau i ka puhiia. 

7 Ina e piU mai oukou ia^u, a e 
noho ka'u mau olelo iloko o ou- 
kou, alaila, e nonoi oukou i ka ou- 
kou mea e makemake ai, a e haa- 
wiia no ia ia onkoa, 

8 Ma keia mea e hoonaniial ko^n 
Makaa, ke hoohua oukou i ka Ima 
he nui ; a e lUo oalvou i poe liaa- 
manana^u. 

.9 Z like me lui Hakua.i aloha mai 
ai ia*a, pela hoi au i aloha aku ai 
ia oakoa : e noho oukou iloko- o 
kuu aloha. 

10 Ina e malama oukou i ka^a 
mau kauoha, e noho oakou iloko 
o kuu aloha; e Iike nie au i mala- 
ma ai i na leauoha a ko^a Makua, 
a e noha iloko o kona alolia. 

11 .Ua olelo nku aa ia mau mea, 1 
maa ai kuu olioli no oukou, i ma- 
huahua ai ko oukou olioli. 

12 £ia ka^u kauoha, i aloha^i ou- 
kou i kekahi i kekahi, e like me 
au i aloha aka ai ia oukou. 

13 Aole ko kekahi kanakaaloha 
i oi aku i keia, o lea waiho aku a 
kekahi 1 kona ola no koua maa 
hoaaloha. 

H Qoakoa ko'u maw hoaaloha, 
ke hana oukou i na mea a^u e kau- 
Oha nei ia oakou. 

15 Aolēau c kapa hou aku ia our 
koa he poe kauwa^ no.ka mea, 
āole e ike ke kauwa i ka mea a ko- 
na haku e hana'i ; aka, ua kapa aku 
au ia oukou he poe hoa&Ioha ; no ka 
mea, na hoike aku au ia oukou i na 
meaapaua^u iloheai iko'u Makaa.' 

.16 Aole oukou i wae mai ia'u, 
aka, owau ka i wae aku ia oukou, 
a i hookaawale ia oukou, i hele ai 
oukou, a e hoohua niai ai i lui hua, 
a i mau ai hoi ko oukou hua; i 
Imawi mai ai ka Makua ia oukou i 
]pi mea a ookou e nonoi ai ia ia ma 
ko^uinoa. ./ .. 

140 17 O looiA leahi « kauoli^ a||A.9e| 
ia oukou, e aioha aku-ooĪEoa:! k4»f 
imhi i kekam. ; ^ < ' <: 

18 Ina e iaaina ko ke «> d^ <i^ 
oukou, e hoomaopopo OMkQ):u,t!f| 
inaina e mai ia ia^u mamua^l^p^- 
kou. ..... .,[ 

ltt Ina no ke ao nei €iukp%i|ia'^ 
aloha mai l^ ao nel i ki^oai UiieM 
aole nae no ke ao nei oulioui^ak^ 
ua wae au ia oukoa iioio)M> m*^ /9t 
ke ao nei; no ia mea,<k~Q ioaieiii 
mai nei ko ke āo nei ia oukou. . ^; 

20 .£ hoomaoao 0BlRO«4rkatinfi^ 
a^u i olelo aku ai la oukou, A^4 
oi akn .ke kanwa maōma o.k$rn4 
haku. Ina ua hoomaau lak^m ii(vi^ 
e hoomaau ao boi lakoo ia ooi^!;^: 
ioa ua maiama lakou i lsa*B oīeI^<i 
malama no hoi lakou l Im oakoik^ 

21 £ Iwna mai no lakoa< lami^ 
mea ia onkoa no ka^a Inoa,. m» m 
iakou ike oie i ka meik naoa ap^]| 
hoouna mai. < . . .; m 

22 Ina aolean i hele mai,,«/ol^Ui 
aku i* lakon, ina aoIa>o lakoU'^ 
wa. Ano hoi, aohe o lakou mef|.fi 
ahi ai 1 ko iakoo kewa. .- k 

23 0.l£a mea e inaina mai ia^n^ «% 
inaina no hoi ia i ko'u Makmk • , ( 

24 Ina wau.i haoaole ii^aena^k^ 
kou i na hanaaole i hanaiae kek%i 
hi mea e, ina ua hewa ole <lakai|V 
ano hoi, oa ike lakou, a ua inaiai)^ 
mai lakoa la^u, a me ko'a-Makaa!., 

25 Peia 1 kaai ka oieio i H^iaM- 
laia iloko o koialwoa lbaiiairal««U<% 
ioaina kumu ole mai lakoa iaHir 

26 Aia hiki m'ai ke Kokoa, l»a 
mea e hoounaia e aa mai ka MiUsaa 
mai, oia ka Uhane oiaio, ka mea.i 
helemaimai lui- Makna mai» nana 
no e hoike aku no^a : . -^ •;.> 

27 Ooukou no hoi kekahi« lu^Os« 
aka, no ka. mea, me 40» ao^uU^p^ 
mai ke kumu mai*, . ■ 

MOKtrNAXVI. ]■[. • 

Ao mai o TeHU I kana poe haumana no lcit^iK#* 
Dotam2ioIakov. ]ttHo!kemallkonara4- 
k« ana a me kon« aW bon Ana. 

UA olelo aku au i keia mai|,sii^ 
ia* oukou, o hina auaaui^ ou- 
kou. . ■ . ..• 

2 £ hookuke.lakou iaoakau iwi^ 
ho o na halehalawai; a e hlk^,«|iai 
no ka manawa e mm^^ii^mm A^lNleHAlni'Im a MOE0 JiA'XVI. e 1sflrf mal ke kokna. j)ci|)M ia onkon, «alioomaikai aku 
MkeAkua. 

^ A e hana lakou i kefa mau mea; 
tib kH mēa; aoie iakon i ike i ka 
Mhkua, aole hoi ia''n. 

4 Aka, o kefa maa mea ka^u l-oT&| 
lo akn ai ia onkou, aia hlki mai kal 
fi)aDal!ra, alaila e manao ōakoa ia 
mati meii, no ka mea, na Imi akn an 
i^ onkou. Aole nae an 1 bai 'aka 
& ixim mea ia onkon i klnohon, no 
kk mea, na noho pn an me on^ 
koa. ) 

*t5'Aiio ke hOl «ku nc! an 1 ka mea 
<iatia aa 1 hoonha mai; aole nae 
ltekahl o oukon e lilnaa mal ia*a. 
B hii\e ana oe Ihea? ^ 

6 Aka, no ka*ti olelo iina*ku fa on- 
ftotk ia mau mea, ua piha ko ou<» 
kou naaa i ka ehaeha. 
'7 Heoialo no «ae ka*n e olelo aku 
tiei iaookou ; He pōno no onkoa e 
Bel^ aku au : no ka mea, i ole au e 
hele aku. aole e hiki mai ke Kokna 
fo dttkOti ttēi ; ilka, i hele aku an, 
na*u no la e hoouna mai la ou- 
Kott. 

8 Aia hiki mai^naua e hoakaka 
Mi'i ko ke ao hei 1 ka heWa', a 1 
ka ponoi a me ka hoahewa ana: 

1 ka hev^a, uo kk mei^, aofe la- 
l^u e manaoio mai ia*u : ' 
-10 I ka pono, noka meii, e hele 
aku Hn i ko*u 'Makna, aole Ookou 
eikehou ia*u: 

IX I ka hoahewa ana, uo ka hiea, 
*a h^hewala kfe aHl o keia fco. 

13' He nuī ka*u mau meal koe e 
^lelo aku la onkou, aka, aole e hl- 
kl ia oukou ke hoomaopopo 1 keia 
maiiawa. 

-18 Ala hikl ma! kela» o ka Uhane 
oialo, nana onkou ē ao mal 1 ka 
ōiaio a pau ; no lea mea, aole liana 
kana olelo a^a ;' aka, 6 na mea ana 
i lohe ai, oia kana e olelo al, a e 
hoike no oia ia oukon i na mea e 
bilid mai ana. 

14 £ hoonani mal ia ia*n ; no ka 
mea, e lawe no ia 1 ka^U, a e holko 
aleu ia onkon. 

15 O na mea a pau a ka Makua» 
na'u no ia; nolaila au i olelo al, E 
hiwe no ia 1 ka*u, a e holke aku ia 
oukon. 

lli A UoUu Ikl, aole oukou e ike Ia*u : aliuHu ikt hou aku, a e Ike 
no oukon ia*u, no ka mea^ e hele^ 
ana au 1 ka Makna. 

17 Nolaila, ninaa ae lake1tahl poe 
o na hauinana ana ia. lakou Iho. 
Heaha keia mea ana i olelo mal ai 
ia kakoa, A liuMu iki, noie oukoa e 
ike ia*u ; a liulia Iki hou aku. a e 
ike oukou ia*u ; no ka mea^ e nele 
ana au i ka Makna f 

18 Ninau ae la hol lakou, Heaha 
keia mea ana i olelo ai, A Iluliu ikl ? 
Aole ks(koa i Ike 1 kana mea i olelo 
al. 

19 Ike iho la no o īeeu 1 ko lakou 
maleemake e ninau la ia, a ! maila 
oia ia lakon, Ke ninaninau anel ou- 
kou kekahi i keknhl ) ka mea a*a 1 
olelo ai, A linllu i!^t, aole oukou e 
ike ia^u, a linlia ikl hoa aku, a e 
Ike oukou ia*u ? 

20 Oiaio, he oialo ka*u e oTclo aku 
nei ia oukou. e nwe auanei onkou, 
a e kanikau hol, aka; e olioli no ke 
ao nei : a e kiiumaha ananei onkon, 
aka, c hoolilola ko onkou kanmaha 
i oMoli 

21 O ka wahine hanau kelkl, he 
ehaeha kona, no ka mea, ua hlki 
mai kona hora ; a 1 h^hanla ke kei* 
ki, aohe ooa 'manao hou 1 ka popi- 
likia, no ka olioli i ka hanaaia o ke 
kanaka iloko o ke ao nel 

22 A he ehaeha ko onkou i kefa 
manawa; nk^ e Ike hou auaiiei au 
!a onkon, a olio^i kO oukou naau, 
aole kekahi e kaili aku i ko oakoa 
olioU mai o oukoa aku. 

23 A i ket£l mnnawa, aole e ninau 
mai oukou ia*a i kekahi mea. ' Oia. 
io, he oiaio ka^u c olelo aku nel ia 
oukon, O na mea a onkon e noi ai 
i ltfl Makua ma ko*n Inoa, oia kana 
e haawi mai la oakon. 

d4 Mamua ma^ aole oukou 1 noi 
i'kekahi mea ma ko*a inoa: c nol. 
a loaa ia onkon, i mahaahua ae ai 
ko oukou olioll. 

25 Ua olelo pohihihi aku an !a 
mau raca ia onkoa ; e hlki mai no 
ka manawa, aole au e olelo pohihi- 
hl kon aku ia oakon, aka, e holko 
akaka akn au ia oukou i na mea o 
ka Makua. 

20 I kela manawa e nonoi akm 
i oukou ma ko*u inoa ; aole au e loil Ka pule a leau no lOANE. kan% poe lianinanii.^ aku ia oukou, owau kekahl e noi 
aku i ka Makua no oukou. 

27 No ka luea, o ka Makua, oia 
ke aloba aku ia oukou, no Ko ou* 
kou alolia ana ia*u, a no ko oukou 
manaoio ana^ ua liele mai au mal 
ke Akua mai. 

23 Mai ka Makua mal au 1 hele 
mai nel i keia ao : eia hou, c haalele 
ana au l ke ao nei, a e hoi aku i k& 
Makua. 

29 1 aku la kana poe haūmana ia 
ia, Aia hoi, ano ke oielo akaka mal 
nei oe, aole me lui olelonane. 

90 Ado, ua maopopo ia makou ua 
ike oe i na mea a paa, aole oa he^ 
mahema e pono ai.ke ninau kekahi 
ia oe: no keia mea i manaoio ai 
makou, ua hele mai oe mai ke 
Akua maL 

31 Olelo mal la o le8U ia lakou, 
Ke manaoio nei anei oukou f 

32 Aia hoi, e hiki ana ka hora, 
ano hoi ua hiki mai, e hoopuehuia 
kela mea keia mea o oukou ma 
kona wahi, a e haaiele oukou ia'u e 
hookahi wale no; aole hol au e 
hooludii wale ana, no ka mea. o l^ 
Makua pu me au. 

33 Ūa Olelo aku au la 'oukou i 
keia mau mea, i loaaM la oakou lea 
maluhia iloko o^n. Iloko o ke ao 
nei e loaa la onkoa ka popilikia: 
aka, e hoolaoa oukou ; ua lauaklla 
wau maluna o ke ao ueL 

MOKUNAXVIL 

k» pu^e a leau ao kana po« hawmana, « no k» 

poe a pau c mauaoio la ia. 

O^EIA mau meaka Ie8u i olelo 
ai, a ieha ae la kona mau ma- 
ka i ka lanl, 1 aku la, £ ka Makua. 
ua hiki mai ka hora; e hoohani 
mal oe i kau Keiki, i hoonanl aku 
ai hni kau Keiki ia oe. 

2 No ka mea, ua haawl, mal oe ia 
ia' i ka maoa maluna o na kanaka a 
pau, i haawi aku ai la i kc ola mau 
loa no ka poe a pan au i haawi mai 
ai nona^ 

3 £ia ke ola mau loa, i ike lakou 
ia oe i ke Akua oiaio hookahl, a ia 
Ie8u ka Mesia, ka mea au i hoouna 
mai ai. 

4 Ua hoonani aku au ii oe ma kā 
honua nei : na hoopau aku au l ka 
h^na au i liaawl mal ai ia*u e hana. 

i4d 5 Ano hoi oe. e ka Makna, ē h6d^ 
nanl mal oe ia*n mc oe iho ma'iia 
nani o'u i nani ai me oe maoinlk^ 
ka hoōkumn ana o ke ao neī ^ ' - ' i" 
'6 Ua hoike aku an i koH ifad4i i 
na kanaka au i haawi mai al la^ 
noloko mai o ko ke ao i.ei. Noit 
lakou mamma, a ua haawi 'mai' ^ 
ia lukou no^u j a ua malama lakioa 
i kau olelo. ■ ^'' 

7 Ano ua ike lakou, o na M^a^īi 
pail au i haawi mal ai iu'Uj ma^la 
oe mai'noia. • '^ 

8 No ka mea, o k» elelo a« i baa> 
wl mai ia*u, ua haawl aku an U'li 
lakou ; a ua a|po mai lakou la, ā iift 
ike pono hoi, i hele mai au mai;o8 
mai la, a ua manaoio liol laikou,' iia 
hoonna mai oe ia^n. '^ 

9 Ke pule nei au no lakou ; ao^ 
au e pule no ko ke ao nei, aka^ im 
ka po'e au i haawi mai ai ia*tt ; i^ 
ka mea, nou lakou, •• '^ 

10 A o ko^u man mea a paii^ ^ 
kon ia, a o koa, 6 ko^u hoi Mf % 
ua hoonaniia mai'au e lakoii. ' y^ 

11 Aole au e noho hou ana i^a 
keia ao,- aka, e noho anano liOEoa 
hia keia ao.- a ke liele akn nel'%ii 1 
ou la. ]$ ka Makna Hemolēle; % 
malama oe ma kou ihoa iho i kk 
poe au i haawi mai'ai ia^u, i liIi2rilA 
lakou i hookahi e like me ka^'.^ 
' 12 I ko'u noho pu ana me lak^ 
ma keia ao, ua maiama au ia lako^ 
ma kou inoa; ua kiM aku au 1 i/i 
poe au i haawi mai ai ia'u, apleleē^ 
kahl o I^kon i make, oke keiki^o 
ka make wale no, i ko ai ka |M^ 
pala hemolele. 

13 Ano la ke hele aku au i on* l^ 
a ke olelo nei au i keia mau-'iKMia 
ma keia ao, i i|iabuahi\aai JkLo lakou 
plioUia'u. ^ ''.\.u„n X 

14 ua haawi aku au ia lakoa i 
kau olelo ; a ua inaina m'ai ko ke 
ao nel ia Inkou, iio ka mcfi^ 'a6Ie 
no kela ao'lakou, ēlike me au mi, 
aole no keia ao. ' , ■ ^ 

15 Aolē au e pule akn, l lāwe alei 
ai oe ia lakou mai keia ao aku, ^^ 
e hoopakele oe ia lakou i lea ii^.'/ 

16 Aole no kela ao lakou, c ^^t 
me au hoi, aole no kela ao. '• • ^ 

17 E hooiaa oe ia iakou nia 'Kau 
oialo; o kau olelo ka oīaio^: " ' Kumakaiaia p le^u MOKŪNA XVIIL 

r:^ £ Uke me oe 1 hooniia mal a| 
llk*M(tk9 ao nei, pela hoi au e hoo- 
iina aku ai ia lakoa i ke ao nei. 
lH^A B0 lakou ka'u i hoolaa «ī 
)$t*n i^o, i hoelaaial ialu>n ma ka 

o^'Aole eolakon nei wale noka'i; 
fiu^e nei, aka, no ka poe hoi e 
manaoio mai ia'n ma ka olelo a^a« 
](Qti«ei; 

£^1-; IJilQ ai lakon Hpan I hookahi \ 
e like me oe, e ka Makua, lloko 
Qfjsii 0W|in.hoi iloko on, i hookahi 
^i lakou Hokoo kaua: i manaoio 
m- ko ke ao. nei, o oe lea i hoouna 
Oiai.ia'u, 

-^ A na haawi aku au ia lakou i 
ka'nani au i Iiaawi mai ai ia'u, i 
l)to ai lakon i hookahi, e like me 
^ ]kaua hooluhi ana : 
P^ Owau iloko o.lakon, a o oc ilo- 
ko o'u, i hemoielea^ ko lakou hoo- 
Jpi,bl ana; a i ike ai ko ke ao nei, 
j^& ))K)^una mai oc la*u, a ua aloha 
oe ia lakou e Uk« me kou aloha ia'n. 
s,^ ,]g lea Makua, ko makemake 

fei«Ut f^ noho pn me au- ka poe ui^ 
haawi mai ai ia^n, ma ko'u wahi 
^ nolio ai ; I ike ai lakoo i ko*u no^ 
jpj^ ani i haawl mai ai no*u ; nb ka 
p;iea, ua aloha mai oe ia^n mamua 
o l^hookumn ana o ke ao nel. 

Ē£ kA Makna lokomailoii, aole 
e- ko ke ao nei ia oe ; aka, ua 
au ia oe, a uo ike lakou nei, na 
una ipai oe ia*o. 
.21^ Ua hoike aku au ia iakon I 
l;ou inoa, a e hoike hou aku no ; i 
loaaH iloko o lakon ke alolia an i 
alpha mai ol ia'Ui owau hoi iloko o 

^ ^ MoituNA xvnr. Xnnia]ud« o ]udA la I^m. 1S 
' lNMlīkK*ali]uiiiAiaioAnM» • neKai- '1 JPf«I V, Hoole o Vt*erf 1$. ia. » lAwe !•- 
' Ilou ts mu imaa o Filato • hookolokololal; 

'' .A[ PAUae kĀ lean olelo ana i 
'XjL'keia man mea, hele aku la ia 
m^ kana poe haumana ma kela ao- 
oa 6 ke kahawai o Kederona, ma- 
taua kekahl mala, komo aku la ia 
ilaila, a me kana poe haumana. 
' 2 Ua ike uo o Iuda, nana ia i ku- 
makaiiu ia wahi; no ka mea, ua 
h'i^wai pinepine aku o leaumahii- 
la me kaha poe haumana. e Iuda l8ekariota. 

d ' A loaa ia Iuda kiekahl poe koa 
a me na ilamukuno na kahuna nui, 
a no ua Parisaio, hele aku la ia ilai- 
la me na lamo, a me na ipukukui a 
me na mea kaua. 

4 Ike no o leau i na mea a pau e 
hiki mai ana malana ona, a hele 
mai, a ninau mai la ia lakou, Owai 
ka onkou mea e imi nei ? 

5 I aku la lakou ia ia, O Iesn no 
Nazareta. I mai la o leau ia Likou, 
Owau no ia. O Iuda, nana ia i ku- 
makaia, ku pu iho ia me lakou. 

§ A i ksma i ana mai, Owau no ia, 
emi hope oku la lakou, a hina iho 
la ma ka honua. 

7 Ninau hon mai la o Iesu ia la- 
kou, Owai ka oukon mea e imi nei ? 
I aleu la lakon, O leeu no Nazcrcta. 

8 Olelo mai ki o leeu ia lakou, Ua 
hai aku au ia oukou, Owau no ia» 
Ina hoi owan ka oukou e imi mai 
nei, e kuu aku ia lokou uei e hele 
aku: 

9 I ko ai ka olelo ana i olelo mal 
ai, O lea poe au I haawi mai ia^n| 
aole keleahi o lakou i Hlo aku mai 

aku nel. 10 He pahikaua ka Simon^ Pete- 
ro, unnhl ae la ola ia meo, a haiuiu 
Iho i ke kauwa a ke kahuna nui, a 
oki aku la i kona pepeiao akiwu 
O Maleko ka inoa o ua kauwa la. 

11 Alaila i mai la o leeu ia Pctc- 
ro, E hoihoi i kau pahikaua i ka 
wahi : o ke klaha a ko'u Makua i 
haawi mai ia'u, aole anei au e inu 
iamea? 

12 Alaila o ka poe koa, a mē ka 
lunakoo, a mc na ilamuku o na lu- 
daio. hopu akn la lakou ia Iegu, a 
nakii ia la, 

13 A alakai aku la ia ia io Ana^a 
la mamua : no ka mea, oia ka ma- 
kuahonowaikane o Kaiapa, o ke 
kahuna nui ia makahlki. 

14 O Kaiapa keia naoa 1 ao akn i 
na Iudaio, he pono no e make kc- 
kahi lianaka no ka lahuileanaka. 

15 1[ A hahai aku la o Simona Pe- 
tero a me kekāhi haumana ia leeu. 
A o ua haumana la ua ikeia oia e 
ke kahuna nui, a komo pu aku la 
ia me Ic8U iloko o ka pahale o ke 
kahuna nui. 

16 Ku ae la o Peterd ma ka puka 
149 Ko PHefo liool««]id. iōJ(m. Ka3iodkoldlDcdotteiI Iwaho. AlMlH hoi'Akn Ia kel& h^ 
mnana iwaho, k»f&ea i ikela e ke 
kahnna nui, i aka la i ke kiaipulea 
e hookomo ia Pet«ro. 

17 Alaila ninaa mai ta ke kalka^ 
mahine kiaipulai ia Petero, Aole 
anei oe kelukhi o na haumana a keia; 
kanaka f I āka la ia, Aole au. 

18 A ka ae la na iuiawa a me na 
namuko me ke ahi lanahu a lakou 
i hoaa ai« no kamea, uaanu ; ahoo- 

Enmahana ia lakon iho : ku 4ie lā 
oi o Petero me lakou, a hooma- 
hana ia ia iho. 

19. H Alaila ninan aku la ke leaho- 
na nni ia Iesu no kana poe iiauma- 
na, a uo kana mea i ao al. 

20 I mai ia o leeu ia ia, Ua olelo 
hoike aku «lu t ko ke ao nei ; ua ao 
mm aku au iloko o na halehalawai, 
a iloko o lia luakini» kahi lalEoakoa 
ai na Iadaio a pau ; aohe mea a'u i 
ao 9kn ai m« kahi maia. 

21 No ke aha la oe e ninan mfd ai 
ia^u ? e ninan akn oe i ka poe i lohe 
i ka mea a*u i olelo aku ai ia lakoa ; 
aia hoi, ua ike no lakoa i na mea 
a^u i olelo aL 

23 A i kana Olelo ana ia maumoa, 
papal&ka la ia leeu kekahl o na 
Ilamuka e ka aua, i aku la^ Pela 
anei oe e olelo aku ai i ke kahuua 
nnl? 

23 I mai la o Iesa ia la, Iua ua 
hewa ka*u oielo, e hoike mai oe i 
ka hewa ; aka, ina ua iHaileai, no ke 
aha la e papiu mal oe ia'n t 

2A. Ua hoonna e mai la o Anaaa 
la ia e paa ana io KaiapA la, i ke 
kahuoa uui. 

25 Ku Ae la Simona Petero, a 
hoopumahana ia ia iiK>. Ninau ae 
la lakou ia ia, Aole anei oe kekahi 
o kana poe haumana? Hoolo mai 
la no ia, i mai la, Aole au. 

26 I aku la kekahi o na kauwa a 
ke kahana nui^ ka hoalianau o ka 
mea uoua ka pepeiao a Petero i 
oki ai, Aoie anei au i ike ia oo ma 
kamalame ia? 

27 Eoole hou mal ia no o Petero : 
a kani koke mal la lea moa. 

28 H Alaila alaleai aku la lakou ia 
Ie8U mai Kaiapa aku, a hiki i kahi 
hookolokolo; a ua aa Aole la- 
kou i komo maloko o kahi hooko- 

150 lok<^f o1iaiiaria kko«, a poiiio ole 

ke «i i ka moliaola. . -.i 

2d No ia hoi^hele mai la o Pilala 
iwaho io lakoula^ aiiiaa maivhq 
Heaha ka hewa a oukoa e,hoahewa 
ai i kela kanaka? 

90 Olelo aku la lakou, I akā U'U 
ia, lua aole he laweliala keia^ iaa 
aole makou i liaawi ia ia la o& - 

Sl Alaila i mai lao Pilalo U ki- 
koa, B lawe oakoa i& ia, &e hoo^ 
akuiaiamakooakoukanawaL t^ 
aku la hoi na Iudaioia ia, Aolō«[ 
makou e pono k» pepehi akm i k« 
kahi kanaka. • » 

82 Pehi i ko ai ka olelo a leaii i 1 
maioi e hoike an|i i ke aao.o ka 
make e make ai oia. ..: 

33 Alaila komo ho« oka la o H- 
lato i kahi hookolokolo, a hea Jika 
la la leau, a ninaa aka la ia la^ OioA 
anel ke aiU o na Iudaio ? ,m 

84 Olelo mai la o le.'iu ia ia, Naa 
wale iho no «nel keia au e «linaU 
mai uei, ana haianei i olelolnaiiil 
oe uo'u ? • . .i 

85 Oleloaku la o PUaio, He Ia> 
daioaneiau? NakOulahoikanale^ 
a na na kahuna nui oe i haawi/mial 
ai ia'u nel Heaha kAu i InaaU r. 

86 I mai la oleaa, Aole ao kela 
ao ko'a i^upunL InanokeiaAakohi 
aupuni, tna ua kana aka ko*a poe 
kanaka, i ole ai e haawiia idcaaa i 
na Iudaio ; aka' hoi, aoia no keia 
ao ko'u aupunL 

87 No ia hoi, nioau aka lao Piia^ 
ioia ia. He aiii ao anei oe? I 
mai laoleeu, ke olelo mai neioe^ 
he alU wau. No keia mea i lianaa 
mal ai au, a no ia hoi i hele mAi -al 
au i ke ao nei, i hoike aku al «i^ i 
ka oiaio.- O ka^mea no ka olaio, 
oia ke hooiohe i ko^a leo. • ' : j 4 

88 Nlnau £d£u hi o Pihito ^ fa, 
Heaha la ka oiaio ? . A. i kaaaotek> 
«na i keia; hele houimal lala ma- 
waho I na .Iudaio, a i mai la^la- 
kou, Aole i ioaa la^u ka heva Iki 
ilokoona» ■ . .. • ^ 

89 Aka, he mea mau no ia^oeikou 
i hookau aka ai au i kekahi^ kana> 
ka no oukou i ka moliaolaiike 
makemake nei anel oakou e lioo- 
kuu aku wau no oukoai ke oUi o 
naIudaio? . .."7^ KsAAibuiIikoieBfi. . Mox:in(jAi'Xix. 17»k4vUftiBa]D»kM« koa a pao, i ka i «iia*kiK Aole o 
keMleaMaea, aka» o BaralM. Ho 
p4Wft jio o ^amkMk T Wiiiii MOKUNA XIX. lia a leia» • kii«i& aku la k» leilwka- 
fnblana 6ntu A me k& a&hu ōlilula. '1B 
i iiku la o niMlo ia la • mmk* na ka 9 No ^M kitfiui«,«lia, 

lA LAILA lalaitfke<la'0 Pilaio la 
i£^ Ie»u, A bahan ilio la ia ia. < 
:2 Ulain.iliala.Jttk«aileiaUi ka^ 
kalĀlom a kati aku la malaoa 4> ko- 
BaipQ»,',a kaliiko^a la ia iaika 
aahu alaola, • 

la i akn la, Aloha oe^ e ke alii o 
nn Iiideioi. a papoi -aku la ialum 
iaia. 

-4 Hel0 kou mai U o Pilato iwaho, 
Lmai ia 4a laleoa^ Aia hoi, ke ala^ 
hai(Buu nei an ia iaiwaho io oukou 
la, i ike aloiikoii, a«l6 i ioaa ia^a 
ka Ikewa iki iloko ona. 
.Ā'Aiaiia. h'ele mai Ja o leau iwa- 
ho^ eka«jana malnna ona ka leialii 
kakalaioa, a me ka aaha ulaala. 
A J aku hio Piiaio ia iakou^ £Ua 
hnikekaMkal 

ifi:A Ike ite la nakahnna noi-a me 
nā ilamuku, kra nui nku la lakou« i 
alm k^i Ekiiu ma ke leea^ e kau ia 
iam&lLekeak I mai la o Piialo ia 
lakoa, Na onkou ia e lawe, a e kau 
in&loe/kea.; no ka owa, aole i loaa 
la*!!!; ka:bewa iloko.oiia. 

7 Olelo akn la ua Iadaio ia ia^ He 
kaiiawai' ko nMkon^a ma ko ma- 
kon kanawai, he ponono e make 
imi no ka m.ea, na olel6 mai ia, oia 
kn&iiki a ke Akna. 
f 8 :1[ A lohe ae ki o Pilaio i keia 
ioleio, makao-loa iho la ia. 
..^>.A liomo hon aki( la ia iloko o 
kahi hookolokolo, & nlnau aku la 
M Iestt, Nohea la ue? Aoie oleio 
amii o ieaii ia i& 

W AlaUa i aku lao Pilalo ia ia, 
-Aoie Auei oe e oleia mai ia^u f fM>le 
akkek «e. i ike ha. mana ko^u e kau 
ia oe ma ke kea, a he mana ko'n e 
Jio6kuu aku ia oe? 
i.lX Olelo mai la o Ie«a,.Aohe ou 
mana iki e ku e ia^u, ko olo i haa- 
wiia mal ia nou mai Inna mai: no 
iaimea^uaioi.aku ka hewa o ka 
mea nana au i haawi aku 1» oe. 19 Maiia iMiMnm mal, imi Iho la 
o PHako e hookau aku la ia. Aka, 
hea nui mal la na Iudalo, i mai la« 
Ina e liookuu aka oe ia ia, aole oa 
aioha la Koiaam. O ka mea e hoo* 
aUi ia ia iho,ua ku e no oia ia ]Cai- 
•iira, 

13 1F A lohe no o Pilaio i keia 
olelo, alakai aku la-oi^ ia leau iwa- 
hos a noho iho maluna o ka noho 
hookoiokolo, ma kahi i kapuia, he 
Kipapapohaku, a o Gabaia ma ka 
olelo Hebera. ' 

14 O ka wa hoomakankau ia no 
kn moliaoK ^ ke ono paha o ka 
iiom; a i mai ia ia i na Inilaio, £ia 
hoi ko oukou alli ! 

/ 15 Kaheaiuniaka la lakoo, E lawe 
akui e lawe aku^ e kaa ia ia ma ke 
kea. I aku la o Pihiio ia lakou, £ 
kaa aku anei au i ko oukoa alii 
ma ke kea? I mai la na kahuna 
nui, Aohē makou alii, o Kaiaan 
Waienou 

16 Alaila haawi aku la kela ia ia 
na lakou, e kauia oia ma ke kea. 
A lalau aku la lakou ia leao, a alar 
kai aku la. 

17 A hele aku la ia e hali ana i 
kona kea ma kahi i leapaia o Kai« 
wipoo, a o 6ol«yBota ma ka olelo 
Hebera. 

18 Malaila lakon i kau ai ia la ma 
ke kea, a me na kanaka elna me 
ia, ma kela aoao keia aoao, a o le* 
9tt mawaeoa^ 

19 1f Kakau ibo o Pilalo 1 pala* 
pida, a kau aku la ma ke kea. Pe- 
neia ka pahipala ana, O IESU NO 
NAZARETA K£ AUI O NA 
IUI>AIO. 

20 Nul no ka poe Iudaio i helo- 
keln i oa (palapaU la; no ka mea, 
ua kokoke ma ke kalaoakauhale 
iLa wahi i kauHal o Iesu ina kc 
kea: aua kakauia ia mea ma ka 
Hebi»« oielo, a me ka Helene, a 
me ka Koma. 

^l Olelo Akn la na kahnna nui o 
na Iudaio ia Pilato, Mai palapala 
oe, O ke alii o na Iudalp ; aka^ ua 
olelo no ia, Owau no ke alii o na 
Indakx 

2d Olelo mai la o Pihilo, O ka 
mea a'u 1 palapala'i, oia lui*u 1 pa- 151 Mb maanLi Uf9oib9pā;kmmikk¥^. e3t Aikft.i]ifla4mllBM ftt ka 
poe'ko» 1* ieiiiiina' ke kaa^ lawe 
so lako« 1 koDft mau knpa, a ipna- 
naoe ab la i oa pūu «ka^ pakahi no 
kek. koa, keia koo^ a me ko kapa- 
komo. Aola 1 liiiankamiiia ke 
kapakomo, na ulaoa okoa no ia 
maL lāna, a hala loa ilalo. 

24 Nolaiia l ae Hi kikou i kekaki 
i kekahi, MM laaelMe kakoa i ke- 
ia, 4ka; e liailooa kakoo i aknlea ai 
ka oMa aooa keia mea'; i ko.ai ka 
palapala hemoleie, lea mea i olelo 
mai, Ua pnnoaoe kikoa i ko^o mao 
kapa, a oa hailona lakoo Dd koo 
kapakomo. . Haoa no hoi oa iioa 
ia mao mea. 

95 ir Koae l&ioa ke keao leeo 
kona aoakowahioe, a me lea hoa> 
hanau o kona makawahlae, o Ma- 
ria ka wahioea Keiopa, a me Ma- 
liaMimeilaleoe. 

. 2fi ike mai la o leao i iea mako- 
wahine, a me lui iiaomaoa -aoa 1 
aloha ai e ko ana, i mai la ia i kooa 
maknwahine, S lEa waliioe, e nana 
i kau k^i! 

27 Aiaila i mai la ia i ka Inuunana, 
K naBA i koa mnkowiāhioe! A 
m»i ia hora mai liookipa ako la na 
haiimaoA laia.ia ou^ leooa hale iho. 

28 t Mahope ae la, ike iho lao 
leeu, ua pau na mea i ka haoaia^ i 
mai la ia, i ko ai lea palapala he- 
molele, Ua makewai an. : 

29 B waiho anailaila kekahl ipo, 
OA piha I lfia vio«ga : a hoopiha Iho 
la lakou i lea huahuakai i lia viD«- 
ga, a kao akn la.ma ka laan iioao- 
pa, a hoopa ako ia 1 kona waha. 

30 A loaa ia ieen l^ vino|2;a,i mai 
la ia, Pau aku la! a kuion iho )a 
koaa poo, a kuo ako ia i iui 
nhane. 

31 Noiaila hoi..o na Iadaio, 1 ole 
e waiho na kino ma ieo kea i'ka 
Sabati, no ka mea, o lia wa hooBia- 
kaukan no ia, (a he la oni o na 8a- 
hati la^) noi aku la lakoa ia Pilnio, 
e ohaiia oa wawae o lokoo, a • ia- 
wela'ko. 

-82 AiaUa heie mai lea poa koa, a 
nliai ia lakou na wawao o ko leana- 
ka moa, a me ko kekahi i kau pu 
ia mo Iesn ma ke kea. 
83 A hlki lakoo io leea Ui a ike oe 1% oa'niaai loa.i^ «ola Mmi^i 
ohai aku i kona mau wame. •: ^'.'-i 

U Ako, o ako ki k^kahi koo^i ko- 
na aoao i ka ihe, a Imhe koieo «m1 
no ke koko a me Iwa wai. . ; _f 

85 A o ka mea Ike maleo, iiolko 
aka ia ia, a he oiaio kaoa lu^ike 
ana, a na.ike no ia, ke oleio paī#- 
lei nel ia, i manaoio ai ook€KL ?. 

9& No iia mea,'Oft lianaiA keia Mii 
mea, i ko ai lea palapaia hemoleīĀ, 
Aole«abaftiikk<tiEahiiwiOQa.' ;« 

27 Ua olelo mol hoi ma kekahi 
oalapala haaiolele^ £.Dana>aDa«īt 
lakou i ka mea a lakoa i o MoK tL 

88 t Mahone Iho, ooi ak« J»«t> 
looepe, &<^ Arloialaia bi Pilaio^ o 
ae ia ia e lawe aku i ke kino o Iesf , 
iie liaomaoa hoi ia Da leao, oa hA- 
ooia no nao i ka makau i na Imil^ 
io ; a aemai la o PUftto ia ia« 'Helo 
ako laia, a lawe aku la i ko kinort> 
leao. •-. 

39 Hele mai la oo hoi o Nikod#- 
mo, (oia ka oka i h^e io i«»a'la 
mamua i ka po,) e lowe mai aaoii 
ka laoa, he mom i hniia me (lāa 
aloe, h( okahi baneii>paoBa paha» 

40<Lawe'«e la lana i ko kjno o 
leau, a wahi iho la la 4a l ka40|e 
olona me oa laan.ala la^ e llke*«ie 
ke ano o ke Imnii ona a oa>lA- 
elaio. A 

41 A ma na wahi ia, kahi l k«iiiif i 
ola ma ke keo, ho'mala; a malolio 
o .oa maioiia he liaiekapapao > bo«, 
aole i wolhoUi leehahi kooakaiioleo. 

42 MaiiUia hoi, no ka boDaftalfiaa« 
kao ana o na Iudaio, i waibo oko^ii 
laoa ia leau; no iea mea, oa kodīo- 
koka halekopapan. , *'r 

MOKUNA XX. •;; 

Ko1ce ala hoti ana o leaa. 11 Ikela oi» 4 V>t- 
ria. 1» Hoike 1a ia ilin I M haunum*» ' M 
Mo \uk manaoiool* o Toiim. • i . 

IKA ia moa o ka hebe^marl 
kaknhiaka ooi,e pooii āna o*. 
hele mai la o Maria Mafeedaleiitiri 
ka halekopnpan. «. ike ae la la I jka 
pohaka i holiia^e mai ka haielU- 
papau aku. ' 7 

2 Nolalla* holo ako la la a hiklio 
8ia»ona Pet«ro la, a rae keioiikl 
haumana a leau i aloha ai, i ako ia 
ia lauA, Ua lawe ako laiuMil i'ka 
Hako mai ka haltkopa|^-«lui. «nU]ftlMii»^letii. HOKUK^ XX. ik«&oiA«liitflfti Mlll«bnkfMl i lle«1 kAiH walho ai 
lakotr la ia.- • 

< t lAAaUiK hele aka la o Peieio a 
fiM 'kis>» haaihana, a hiki roa ka 
haleknpapau. ' 

4' 'Hola pu aku la laua ; a mama 
uikn la na hanmana la ia Petero^ a 
Mirt mmi i fca hal^eupapaw. 

5 K«lott iho )a ia, • ike «c la i ka 
lole olona e iimiho ami, -aoie nae i 
(kiomoiloko. 

6 AhiUa, hiki mal o 8imona Pete- 
'iio^hahi^ ana maliope ona, a ko- 
iMWlho la iioko o ka haleknpapaii, 

ap Ik^ akn ia i lea lole- e^ua e wai- 
'h«^Ba, 

• r A me ka hahmk» f kaeliaH kona 
.poo, aole e waiho pu ana me lea 
-lale olona, aka, na opeopeia ma 
«aiilft 

-'•16- A komo aku la no hol ua iian- 
'maiui lay ka meiv i WA maa ma ka 
haieknpepau, a ike aku la, a mana- 
«I(»fb6kk 

' 'il No ka mea, ia manaiwa aole la- 
ikmi b<x)maopopo i ka palapaia he- 
'molele,' e pono ke^ala'hon ia mai 
k»'mftke mai. 

^' lOi Alaiia hoi aka la na hanmana 
*l ko luua wahl iho. 

- 11 f Aka, kn ae la o Marla ma ka 

- liUekupapan mawaho e uwe ana. 
A i kona uwe ana, knlon iho la i 
ka iM^ekapapan, 

'• l:8>'A ike itao la i na anela elna i 

, kAhihola t ke kapa keokeo e noho 
ano,- ma ke poo keieahi, a ma ka 
wawae kekahi, ma kahi i walhoia*! 
keklnooleea. 

1» I mai la lana ia ia, E ka wahi- 
ne, no ke aha la oe e-nwe ai? I 
aka la oia ia laoA, Ko ka mea, ua 
]i|we aleu lakou 1 kuu Haku, aole 

^aiii 'ike i kahl i waiho nl lakou ia ia. 
14 Paa kima olelo ana hk mau 

:ra8«, MIl ae la ia Ihope,' a Ike aku 

,te la lean e kn ana, aole nae-oik i 

ilke^ oIe8ti4a.' 

i- 15 I mai la o I«sn'ia ia, E ka wa- 
liliiev no ke aha la oe e nwe al? ia 
wai la oe e imi nei? Manao iho la 

(tii olLa nien ianana I malama ka 
Mala^ i akn la ia ia« E ka hakn, ina 

na lawe akn oe iaio, e hal mai oe 

. Wtt i: kahi i waiho al oe ia la, a na'u 

.wHa^ehiweaka. 18 I MaA lao'Mn iaiae E Maria. 
Halia ae laia^ Inkn ki la k^ £ Ra- 
honi; oiakeia olelo^ E k« Knmn. 

17 I mai la o Iesu la ia, Mai hoo- 
pa mai oe ia'n ; no lea mea, aole an 
I pii aku I ko*a Makua : aka, e hele 
oe i ko*a poe hoahanau, e i aku la 
iakou, £ pii ana aa i ko'u Makna, 
a i ko onkoa Makaa;^ a i ko*a 
Akaa, a i ko ookou Akna. 

V^ H«le aku bk o Maria Mageda- 
leoe, 8 olelo ako: hk'i mi hanmana, 
va llbe la 1 ka. Hakn, a na olelo mal 
oia i lseia man mea ia ia. 

19 1f 'I ke ahiahi o oa la- mna la o 
ka liebedoraa, na paniia na palu^ 
ina kahl I akoakoa ai na haamana. 
no ka makaa i na Indaio ; helb mai 
la o leeu a kn iho la Iwaena, i mai 
lā ia liUoon, Ak4ia oakon. 

20 A pau kana olelo ana i keia, 
hoike mai la oia la lakou 1 kona 
mau lima, a me kona aoao. Alaiia 
oHoli iho la na hanmana i ko lakoa 
ike ana i ka Hakn. 

91 Oielo hoa akn la »o o leaii la 
lakou, Aloha onkon : e llke mo ka 
liidcim i hoouna mal ai i&*u, pela 
hoi ao o hoonna ak« ai ia onkou. 

03 A «ui kana olelo aoa 1 koia, 
hailio la oia la lakon, i mai la f.i 
iakon, E loaa ia onkon ka Ūhilne 
Hemoiele. 

83 O fca hewa o na mea a oukoa 
e kala akuai, e kalaia no lakou ; a 
o ka hewa o ua mea a oukoa e ka- 
la ole aku ai, aole la e kalaia no 
lakoa. 

S4 ir Okeleahi o ka poe umikn- 
mamolua, o Toma, i ieapaia o Dl- 
damo, aole ia me hikou, i ka wa i 
helemalaioleeo. 

25 I aku la keia poe haamana ia 
ia, Ua ike makou i ka llaku. I 
mal la oia ia lakou, Ina e ike ole 
au i na pnka o nn kni ma kona 
man Hma, aeo i ko*a manamana 
lima ma ka pnka o na kni, a e o 
hoi i ko'u lima ma kona aoao, aole 
loaaaemanaoio. 

26 t A poawaln ae la, maloko 
liou kana poe haumana, a o Toma 
kekahl me lakon. A na paniia na 
puka, hele mai la o leeu^ a k« mai 
la iwaena, i mal la, Aioha oukou. 

87 Ahiihi 1 mai la eki ia Toma, E 

m }]»»Mrf n* )iBiimana.i lOiU^ f^>Bam4itV^ o «a«i i |(oi|.^Baiifti|aBA lliM firaa- 
neL a e aaoa 1 ko'n mau UmA, e o 
mu 1 kott lima, a e bptt ibo ma 
kuu aoao : a mai noho a kanalna, 
fika, e manaoio. 

28 Oielo.aku la o Toma ia ia, 1 
fiktt ia, j£ ko'tt Hoku, a me ko'n 
Akua. 

; 20 Ol^lp mai 1a o Iesn ia ia, 2: Tq- 
ma, No koa.ikemakaanamai ia*Ui 
na manaoio oe ; pomailuu ka poe 
ike maka^ole, a maoaoio koi. 

80 H A aui no hoi oa Imna maou^ 
eae a leeu i iiana'i.imua o kana 
poe kaumana, aoie i palapalaia lio- 
kookeiabuli& , 

31 Aka, . va palapalaia keia mau 
mea i maoaoio ai oukou, o Ie8u ka 
^i^eaia, ke Keikl a ke Akua ; a i lu> 
oukou maoaoio ana, i loaa^i ia ou* 
kou ke ola ma kona inoa. 

MOKUNA XXI. 

Holke hoa mal o lean t« {« iho I ntf huinuni*. 
12 Al pn o leaa me lakou. 15 Ka lt»u ni- 
nau ana la Petero. 

MAHOPE iho o keia man mea 
hoike hon mai^la o ^eau ia:ia 
Uio i na hanmana ma leaHiounawai 
oTibeiia. Peneia oia i hoike ai. 

2 NoHo pa,iho 1& o £ttmona Pete- 
ro oie Totma i kapaia o Didamo, a 
m» NaiAmiAla no Kana i Oalilaia, 
a me. na keiki a Zebedaio, a me na 
mea e ae elua o kana poe iianmana. 

8 I akn la o Simona Fetero ia la- 
koB« £ hele ana an i ka lawaia. . i 
maiiakou ia.ia^ Ot makou kakahi e 
hele pu me oe. Hele aku la lakou^ 
a ee koke ae lai ka mokn: aohe 
mea i lona ia lakon ia po. 

4 A «9 ae 1% ku mai la o leau ma 
ke liapa ; aoie nae i ike na lianma* 
na^aleania. 

5 AlailA ninan mai la o leen ia 
lakou, £ na pokii,.aole a onkon 
wahl ia 9 I aku ia iakoaia ia, Aole. 

6.1. mai ia oia ia Ukou, £ knn 
aka 1 ka upena ma ka aoao akan o 
ka Jno]uu a fl loaa iaoukou. No 
ia mea, kuu iho la lakou, aole i 
h&ki ia'lak0U ke hoki mai ia i ka 
Bui loa o na ia. 

7 AlaihK 1 aku la ka hanmana a 

leeu iaioha ai ia Petero, O ka Ka^ 

ku ia. A lohe ae la o 8imona Pe- 

t€aro» o ka 2{aka i% ka?ijao hi ia i 

164 k» kf p«^ no ka. mea, n%(OUAifMi(9 
ia, a lele iho la i ka moe^nawaL , „ 

8 A holo mai na haomana 4 aA^ 
ma ka molui e kano ana i ka njEi#r 
na me ka ia, (no ka mea, aole.lp^l^ 
aku lakou mai ka aina aku,,^iu^ 
paba ba9eri knhiia.) .... 

9 A ^ae.iakou l uka, ik^ akn.la 
lakou il^limaUu ahi, a me kaīa-i 
kauia mal^na, ^ m<x ka berena. /.^ 

10 I mai laoleauia lakou,£.iaSK4 
mal i ka.ia 1 loaa iho nel iaQi|K<W. 
. 11 Hele ae la p S4mona,Petfr9,^«| 

fttki mai i ka upena i uka, tt.%s>ihi^ 
na ia^ nui^hookalU Jianeda.ffi|| 
kanaiima kumamakolu ; aole i|lat 
1 moku ka upena Iko lakon I^U^ 
lehuana. .i^ 

12 I m^ la o lean iitlakoa. l^Mp 
le mai e aL Aole i aa kekn}iL.^ 
na haumana e ninan akn ia la, 
Owai oef iia4ke no lakou, o ka 
H^nia. 

13 Hele mai la o leau, a lalan iho 
]fi i lia b«rena, a haawi mai la ia 
lakou, a me ka ia no hoL 

14 O ke k^lu kela o ko leau hoi- 
ke ana ia ia iho i kana poe haama- 
na, fiM^ope iho o kona ala hou 
ana ae mal ka make iniiL 

. U& % A^paa ka lakoa aLMiai a^ 
nau mai la o leea la Simona Peto* 
fo^ £ Blmona na loiMk iia nuL lb|l 
anei kon aloha ia*a i ko keia pQ«ft 
I aka.lakela ia io, Ae, e k» HalaiiZ 
ua ike no oe^ na^oha au ia «aui - 1 
mai la ^ia ia.ia, K lianai oe i.tA 
keikiiiipa a^u» <..>.. ii 

. 16 Ninan hou mal la oia la. ia; 
o ka lua ia, £ Elmona na Iona,ilid 
aiolia mai nei anel oe la'u f I akki 
)a kela^ Ae, e ka Hi|ka: na ik« wi 
oe, ua aloha an.ia oe» | malla al« 
ia ia, £ banaix>e i.ka^a poahiGK^r.i 

17 Ninan iioa mal laio leen iailai 
o ke kolu ia, £ Aimonai naiIoiaL ka 
«aoliaanal imlaneiAe ia'nl Kan- 
maha iho ia o Petero, no ke.ko&A 
o koi¥k.BlBa«.ABA ia i& Ke aMui 
mainelaoeioa ia'o? A* i aknin 
keia ia ia, £ ka Haku, na lke.De 
iBameaapaa;.uaik0 lioloe^ila 
aloha au ia oei X mai la o lea&ie 
ia, £ hanai oe i ka!a poe hipa. . .v 

13 Oiaio^he oiaio .ka%«^olfikfe&ka 
nei ia oe, i kon wa opiopio, kaei lj«#ēfaincti'61iBiii MOKimAL tkaiiint W fet oe ilio, s lid€ «ika H' I kAii 
walil i^ makemake &I; aka, 1 koa 
%a eiemakule e kfko6 akn oe i ko'a 
tAtM, -lima, ft na bai oe e kaei niai, 
ii e Alūkni aku i kaiii aa e miike- 
iAākeole at 

19 O keia kana i oleio mai ai: e 
^ioike aka aiMl ke aiao o ka muke 
ē lioomaiiiai aku ai oia i ke Akua. 
A paa kana olelo ana i keia, 1 mal 
fix>«la ia ia, E haliāi tM oe ia'u. 
'90 Halia ae la o Petero, a ike mal 
la ! ka liaumana a leeu i aloha ai 
<i haliaii mai aoa, ola hoi ka mea ī 
hilinai ma ka poH o lean i ka aha^ 
kina, a ninau aku la, £ ka Haku. 
owiKl ka mea naaa be e knmakaiA f 

21 Ike ac la o Petero ia io, ninau 
i^li la la leao, E ka Hakn, e alia 
fioi'Ota neif 22 1 iMi \d & U6h 1a ia, loa lAake- 
niake au e noho ia a hoi hoa mal 
an, he mea aha ia ia oe f £ hahal 
mai oe ia*n. 

23 Nolaila, laha akn 1a ia olelo 
iwaena o na hoahanan, aole c mako 
keia hoahanau. Aole nae o leeu l 
olelo akn ia ia, aole ia e mak^; 
alUL, Ina makemake an e noho la a 
hoi hoa mai aa, he mea alia ia ia 
oet 

24 O keia ka haomana e hoike aloi 
no keia inau 'mea, a kakaa hoi ia 
maa mea, a na ike makou he olaio 
ieana hoike ana. 

25 He nni loa na mea e ae a leea 
i lianaM, Ina e pan ia mau mea i lea 
palapalaia, ke manao ne! «n, aole 
wahl kaawaie ma ke ao' nei no na 
hnke e paUipaUaia. Amene. NA OIHANA 

A KA POE 

LUNAOLELO. MOKŪNA L 

K* v&'aaa o iMa ltan«» a m* k» «m an* U UA hooooho aku au, o Teopik>f 
i lea mooolelo mna, no na 
me* a pau alesa4 hoomaka*ie 
kanaa e ao mal oo hoi, 
/» A hlki i ka la> i ilaweia'ku ai ia ilana, mahope o kana 
liud.ina ka Uhane Hemolele i ua 
Innaolelo ana i wae mai ai. 
i&Hoike OU mai no oia ia ia iho 
lft1«kott mahope o kona make aaa^ 
ma oa hoaDoo» hoike fae nui loa^ 
moka.lkei|i e lakoa i na la ke ka« 
paliā, a olelo mai do ia 1 aa mea o 
kii «apuni o ke Akua : 
4 A i kooa lialawui ana ne lakoo, 
kMoha'iaai la oia ia lakew, aole e 
baidele l& lemealema, aka, e kali i 
kk Jca Makna oielo iioopomoikal, a 
onkoa i loho«i ia*a. 
'5 No kA mea, na bapeti20 io no 
o-Ioaiie me ka wai; aka, e bapetl- 
zoia ao hoi <rakoa i ka Uhaae He* 
moieie, mahope iho o na la aohe 6 No ia mea, i ko lakoa akoi&oa 
ana, niaao ako k| lakoo ia la, i aka 
la, £ ka Hako, e hoihoi mai aoel 
oe i ke aapuni'iio lea laemehi i 
keiawa? 

71 »ai la oia.ia hikoa, Aole ia 
onkoa ka ike i oa wa, a me na kao 
a ka Makua i waiho ai i konamaoa 
iho. 

8 Aka, e loaa no ia onkou ka 
mana, ke hiki mai ka Uhone Hoi' 
molele malana iho o ookon ; a e IHo 
auaoei onkoa i poe lH>ike no^u ma 
Iera8alema, a ma Indeaa pao, o 
ma 8amaria, a liiki wale aku i ke 
kihi o ka honua, 

9 A oki' ae la kano olelo aaa ia 
maa mea, e-naoo akn ana lakou, a 
laweio^ko' la la ilniM; a>iia keao 
nō ia I apo mai, mai ko lokoomaa 
mnlea akv. 

lOA i ko lakoa haka jM>no ana 
aku i ka lani, i kona pil ana, akk 
hoi, ko kokoke mai' la me lakoa 
na knoaka elna, me ka aahu keo- 

11 i mai la hoi laoa, S na kaaaka tTa waeli o Mat!a. o Oainala; no kē ifta H otik6n e 
ka nei e nana akH ana i ka lani 1 

le^n nei, ka mea i laveia*ka nei 
i ka ianl, mai o onkoa aku nei, 
pela no ia e lioLiion mai ai e like 
me ka oakoa ike. aoa aka ia iae 
pii ana i ka iftnL 

12 Alaila, bui aka la lakoa i Ie« 
ra8alema| mai ka maana akn^ i ]ta- 
pala o Oiiveta, tia kokoke no ia i 
ierasalema, o ko ka la Sabati liele 
ana^ 

ld A komo lakon iloko, pii akn 
la, a iloko o kekaki keena maUina< 
maiaila lakoa i nolio ai» o Fetero, 
a me lakot>o, a me īoane, a me 
Anederea, a mePllipo, a me TiOma: 
a me ^retolomaio, a me lialalo, a 
mc lakobo a Alepaio, a me Simo* 
na Zelote, a me īnela ka iioahamm 
no Iakobo. 

' 14 Hooman lh6 la lakon nei a pau 
i ka nule ana, a me ka nonol ako, 
me ka lokalii o ka manao, 'o na 
waliine bol kekahi, a me Maiia, ka 
makuwahlne o IeBa, a m^ kona 
poe hoahanan. 

151f I na mau la'la, kik ae Ta o 
Petero iwaennkonu 6 na hanmana, 
t mai Ik (oka Hui tfk<J lakou Inoa» 
bdokam1taneH inē k^ iwakalua,) 

l&'Rttakanaka, na'hoahanaa, Iie 
mett pmio e hookoia keia palapala 
a ka Uhane Hemolele i hai mal ai 
ma ka waba o Dav}da nō Iada, tca 
mea nana i alakai ka poe i hopu 
ialeau. ' 

17 No ka mea. ua helu pu ia o!a 
me kakim, a lema no hoi ia ia ke- 
kahi o neia oihaiia. 

18 A kaai iho la ia i aitia' me ka 
ulni no ka hewa ; a haale iho 1a la 
ilaio kooa poo, nahae iho la iwaena- 
konu ona, ti pahaaknlakonanaau 
a pan iwaho. 

19 A ikeaiho 1a ia mea o ka poe 
a pan e noho ana ma Ieru8atema ; 
nolalla ua luipaia*ka la ia aina, ma 
ka lakou oiel^, Akeiedama; o ke 
ano keia, O ka aina koko. 

aO^No ka -mea, na palapalaia ma 
ka bake Halelu, E lilo kona hale 

1 neoneo, aole ioa kekahi' e noho 
ilaila ; a, £ lawe boi kekahi 1 kana 
oihana. 

^ai Nolaila, o na kanaka i hele bu 
IM blH:WA. Ka la l>eDete^^ 

ai me ki£kon i nlt wa a paū liMKi^l^ 
Haku, a Xe6u 1 hele xūūi ai. a l,}iJf^ 
ako. ai iwaena. o kakoa, ;' >< f ^ 
^Maika hoomaka an/irO.}qa^ 
e bapetizo al, a hlki mai i ^X^j^ 
laweia'ku ai ia mai o kake^u >k«i, 
he mea ponp e lilo. kekahi o )s»kq^ 
imea hoike pu me kAkoai!kQiift 
9labpu aoa maL , , . ^; ', .^ 

' 23 Wae aku la lakou i eluiā, 6X9^ 
6epa i kapaiAi o 9aicesaba„o loi^e- 

tp kekaluinoa 'ōQa,,a Aae„l|a^ 
loL . '. '.. ( , \.'-f'':r 

^Pole ak^ la lakon, i «ki(1a^|| 
ka Haku, ka jnea ike I i^a «a^On^ na meā a pau loa, e hoikē mai ^I 
ka.mea laua nel «o. «kobot'qua 
al, . ,,/3 

>&1 1 Uwe pu ia i.kekahi o %m 
oihana, a me ko ka Iunaolelo,.^DgD] 
ia wahi mal ko» Iada haule anaul 
hele aku la i kōna wahi iho. .' , 

26 ī|ai)ona |ho la lakou, a lilo W 

Iiāilona'ia'Mafia; ā helu pū la ]]tiQ^ 

la ia me na lunaolelo be umi^n'ma- 

makahL . , .,, 

MOKUNA II. ':.. :vi 

K»Iten«tek9ta.. MKia ♦leIo»Ptte|o. 419^ 
hopeowolelo. ,>. 

AHIKI lo teai iakala Peneift} 
kota, na akoakoa 'pu Uki^^ia» 
paa. me ka manao lokahL " k 

2 Emo ole, pae mai la ka leo, i^ai. 
ka lani mid, me he makani'iiuL 
ikaika ta ; a hooplha loa Iho la il^ 
hale a pau> kahi ^ lakou 1 noho'^ 

^ A ikēia*ka la e lakoa na ele&, 
manamana, me he ahl la, a l^ni; 
mai la iluna ihoo'kela ihea k^S% 
mea o lakou a pau. :., 

4 A plha ae la lakon a pau 1 IK^ 
Uhane Hemolele; a' hoōmāk^ ^ 
kou ē olelo 'aku me na elelo' el^^ 
like me ka hoawl m&! ahii- o'^ka^ 
Uhane la lakoa e oleio akn. " 'J. 

5 £ noho ana no ma lerosaT^% 
na Iudaio, he poe kauaka hai^i|]£ 
no 'na aina a pau ma)aIo nel an 
lanl. . • ^ 

6 A Iobeia*ku bi keia leo, alaiiaL'^ 
lalumi mai la na ahakanaka ia^ a^ 
pllipu iho la lakon, no ka n^^ 
lohe no kela kanaka kela kaiiawi, 
ka lakou olelo ana raa kaua olk6'r 
iho. . • . . ..,'.r:J 

7 Pilihna iho la lakou me ke 'k^" Upike loalo Fetero 

IiĪMia o ka naaa, i ao la j£ekahi i 
k0k|kbl, Aia, aolo onei no OaiUaia 
kikōu a pan e olelo mai nei f 

8 Pehea lioi keia lolie ana o kela 
t6f^lL^ mea o kakon i ka oIeloY> 
k6naWsAiiilumaaai« 
'^O ko Paretia, ame ko Media. a 
ine^ko i^imai, a me ka poe i noho 
ihlL' Meiopotamia, a ma Indea, a 
ma Kapaaoaia, a ma Ptmeto, a ma 
A«ia, . 

19 '^ nia Pem^ia, k ma. Pamepn- 
lūi, a'-ma Aisupita, a ma na aina o 
)«ibaa e kokoke ana i KnreBe, & 
mo'i^a' mea- mallhini o Koma mai. 
tfaf 1ixda!oi a me na mea hoi 1 hnii 

^tt *0 lto Kerete a me ko Anhia^ 
ke lohe nei kakon ia lokon e olelo 
Mil la 1 ua mea nnl o ke Akua ma 
iakakon oU.'lo iht>. 
''l>d Kahaha iho la ko lakon naan a 
paja, a kanalna no hol, i ae la keka- 
ol A'kekahi, H^aha la kfy ano o keii^ 
iiaea*' 

18 Hoowahawnha no hoi kekfthl 
poe, i ae la, Ua piiia keia poe 1 ka 
waina hou. 

«M-^ Alaila ka ae' la O' Petero 
iluna me ka poe nmikamamakahi, 
h'ookiekie mai la i kona leo, oi^ 
Iho ht ia lakou, £ na leanaka, na lu- 
daio, a me na mea a pail e noho 
dha ma lennalema nei, e ike pooo 
ohkoo i keia, a e hooiohe mai ou- 
iLou i ka*a maa olelo : 

15 No ka mea, Aple lakoa nei 1 
Ona; e like me ka, oakou e mabao 
lioaA nei, no ka mea, o ke kolu ke- 
]si o ka hora o ke ao. 

16 Aka, eia lui mea 1 oleloia, e ke 
^ihila, e loela ; 

it I na la mahope, wahl a ke 
inraa, 6 ninihL iho au i ko'u Uha- 
ne maluna o ua kanaka a pan ; a e 
il^aiiuuia ae ka onkou poe Keiki]uir 
i^e; a me k(i oakoa mau kaikama* 
hiue. a e ike ko oukou poe kanaka 
hōh 1 na hihio, a c moe no ko ou- 
kpn poe elemakule i na moe uha- 

18; A l kela mau la, ninini aku no 
h^i au i ko^u Uhane maiuoa iho o 
ka^'poe kanwakane a me ka'u poe 
kauneawalilne; a e wanana ae la* 
kou. MOKIINA IL ^īmnU Meala. 

19 Aē hoike «o wau 1 na mea ku- 

eaha ma ka lanl malunA, a me na 
llona hoi ma ka honna malalo ; 
ho koko, a me ke ahi, a me ke ao 
nwahl 

20 £ lilo e no ka la 1 pouli, a me 
ka mahina hoi 1 koko, mamua o ka 
hiki Auao oala nui kaulanalao ka 
Haku. 

21 Alea, ela kekahi, o ka inea e 
kahea aku. 1 ka inoa o ka Haku, 4 
olaia. 

22 £ na lEanaka o ka laemehi. e 
hoolohemaioukou i keiamaaole- 
lo: O.Ieeu no Najs&reta, he kanaka 
ia 1 hoakaliaia la oukou e ke Akna, 
ma na. hana mana, a me na mea ka- 
panaha a ke Akna i hana mai ai ma 
o na la, iwaena o oakou, e like me 
kooukou ikeana; 

26 Ua haawiia mai ia mamuli o 
ka manao kupaa a me ka iko moa 
o ke Akua, na oukon ia i hopu, a, 
mc na lima hewa, i kau ai i ke kea 
a make la. 

24 Ua hoala hoa mal ke Akua la 
ia mc ka wehe iho 1 na apo o ka 
make ; jio ka mea, hc mea hiki ole 
i kela mea, e hoopaa ia io. 

25 Ko ka mea, i mai la o I>aYida 
nona, Ike maopopo aka la au I ka 
Uaku, c ku mau loa ana mamua 
o^u ; no ka mea, aia no ia ma ko'u 
lima akau, i oie au e naueue. 

2tt No ia meoi hauoll ko*u naan, a 
Olloli hol kuu elelo ; a e moe malie 
no ko'u kino me ka manaolana : 

27 No ka mea, aole oe e waiho 1 
kOu Uhane ma ka malu 6 ka poe 
moke, aole hoi e haawi mai i kou 
mea hoano, e.ike i ka palaho. v 

28 Ua hoike mai oe ia'u i kaaoao 
kc ola; e hoopiha mal no hol oe 
iaM i ka olioli ma kou maka. 

29 £ na kaoaka, na hoahanau, 
e hiki mai ia'n .ke olelo huna ole 
aku ia oukou no Daviday lea ma- 
kua'lil, ua niake no ia, ua kanuia 
hui, a ke waiho nei no kouahalelua 
io kakou nei, a 1 keia manawa. 

S0 No ka mea, he kaula li, a ike 
i ka hoohiki anao ku Akua aoa i 
hoohliu ai nona, no kekahi haa o 
kona puhaka ma ke kino, e hoala 
mai ia Kristo o noho ma kona no- 
hoalii; 

m £Kik]a^PM«»mQlo €mtam ai liai mi l^iA jk kQ «l»l)Qii«aftmia'Q 
Xe9a Krii9tPtPe»i9l4 A0I9 koim Uiiar 
0« i.v«Uioia.in» k» -»MLa okft {)m 
make, aole hoi i ike kona kin^ i ka 
pala|iQr . 

S»i ^ nft lean ^la,.oia ka- keAkna 
ihoala mai ai, he poe ik« swka 
ipakou a pau ia mea. 
S^ .Ua au>QkiekA«iii^e la ia • ka 11- 
ma akan o ke Akua^ ua loaa nohol 
ia ia, na ka Makua mai, ka. olelo 
hpolana o kooa iia«wi .mm mai i ka 
Uhane Hemolele. no ia.:mea,.iHi. 
iMiawi nui oiaikMa m^aiieonkou e 
ike nei« a e ioho «ei * 
^ Aoie i pii aX>avida.i ka lani; 
aka, oana «oii i nni^Olelo «aai la 
kaHiŌHa iko^u Hakii'^ £ noho 
oe ma ko'u lun% akao^ . . 
35 A hoolilo ai aal kom poe ene- 
]ni,i.k0«|]iaa;wawaeat»ii« ' ' ' 
S4 No ia mea, e iko: pooo ka ohai' 
na a pau a Iseraela« ua hoolilo ke 
Akua ia leeu nei, i ka ineaii^ukou 
i kau ai ma ke kea, i Haku a i Me- 
aia hoi. . . r • 

87 H A.]»he lakou i keia, ¥(alania 
iho la ko )iaiu)U n«i|Q< i aka la 1a 
PeterQ, a l ua lunaolelo, £ oa kana- 
k^ »a hoakanaik iieaha • ka. UMkoo 
elMaai'i? 

3tt Alaila i mai la o Petero ia la^ 

kon, £ mihi, a e bapelizoia oukou 

a pau ilQikooka4noa«oie8u Krlsto, 

i kalai^' imai na haia^ a e loaa ia out 

kou.ka haawina o kaiUliaae Hemio- 

lele* . .... 

SX^ No ka mea^AO onkoa kaoleilo 

hoolana, a no ka oukou poe keilu, 

a no ka poe i kahi mamao aku, a 

no na mea a pau a ka Haku, a ko 

kakou Akua e bea,mai aU ' 

40 A ma na oleio e ae he nui loa. 

hoike aku laoia,<arao»oiaku hoi^i 

aku 1% £. hoola oukou ia ouk^u 

iho maiwaena mai keia hanauna 

kolohe. .1 

4X H Aiaila, o ka poeiie maoli oku 

mamuli o kana olelo me ka olioii, 

bapetizoia iiio la lakou, a ia la no, 

hui pu ia mai ekolutausanikanaka. 

42 A hoomau lakou ma ka oleio 

a ka poe iunaolelo, a m« ka launa 

pu» a me ka wawa^ berena ana, a 

me ka pule. , • < 

108 4a J4n!kia m la ii».kaitaka a^lMii 
ekamakau; uahanalali^iaaineAe 
kupauahii e ^kA poe iniiMildoy «no» 
u^koailona^e'nuiiML. ' . •( a .i 

44 A o ka poe a pam t- maMiio^: 
nolio pu lakon^ & liuipu ia ilA hi' 
koamau meaA-pam. ' * '■<:* 

4^ A knai akm lai ko lakoii.«Kal4[ 
waiiame ka ukaiia^A p« maueaAMii 
Uao ]ada mea aoeia mea, e iilie «me.) 
kona hemahema. f'^ īd 

4GHooaMa' ia]tionmalok0.« k& 
luakini, l kēla la l.keiala, ttierka: 
manao liookahi^ a<ine- ka mtmM'^ 
berena aaa i^kelaaiale L keia^liii^iī 
a ai ibo la lakoai kamikmeka;alJlMt 
11, a me ke akahai o ka naau, ' '.'r 

47 lCe ka hooiiiaiikai akti I iie: 
Akua, a me ke, alohaia e ua ianuHi 
kaapaii.. A^eokonokonual'iKe 
ka Haku 1 ka ekaieeia, i Mi» hbL 
keia la^ i poe e>iiooliiia aiuk : ' coq 
' MOKUWA'ni.' ' "»»•« 

K<vMi hoM afi«<i »eMk» ithi% l^elMAil <«i^ 
pa. 11 Ke BO an« a Fet«KK > r'. Ji 

F\l pm aku- la ol*et«re a iui9 lCf- 
ane i ka luakUil 1 lea hon'p»! 
le,ikaiwa* .>! n;( 

d A haliia!e la.kekahi kanakil^imai 
oopa inai k(a<o|in mi o konannalani 
wnkine^ a waiho no h^Loa la)ia<i[ 
hela Ja i keia la, ma Jm pnka Ofki& 
Inakini, i kapaia, He nani^ e'neiooii 
ako i kft poe kooia. i manawaleaL i 
8 'Aike.ae laoia ia P«teixv4tinfc 
loane e komoiana iloko oiha iuekih: 
ni, noi ūku ia ia I maaawalea. : , . . t 

4 HakaponomailaiiPetQrOfIalia 
Ioa»e ia;ia, 1 mai la, £ nana flta^: 
ia maua. . 1 < / ..u 

5 Naiiaakn]aola.ialaua,m«ikat 
mahao e loaa ia ia kekaiii mea h% 
lauamai .';i 

6 Alaila i mai la o Petero^Aolfef 
a'u kala, aole h«ga]a;:a]sB; OLka^ 
mea i loaa maiia'm, o ka^u ia.eiiaB»*j 
wi aku nau ; Ma iea inea) o Ienti 
Kri8to no jNazareta/ e ku oe, a «. 
lMtle. . 

7 Lalauaelaoiaikonalimaaleaa^' 
a hooku ae la ia ia ; ilaiika koioe 
iho la na kapnwai, a me na panpnn 
wawaeona. . . / -. 

8 Lele aku la ia, a ku ilnna, a to^ 
le,. & komo pu aku l^ me Jakoii ilo*. 
ko o ka luakini, me lut hoiohoHi» A.i Kil«DilMM»Pflltera. MOKimA IV. 

akuike AkiUL^ •'..-: 
«aA»UB^<*lra: la im> kiniāka. « pau 
ia iu e hele aB%a>e'iioOmiiifcai akm 
aiHrlFtoAlsuac - : ■ -^ 

10 Aikoiakoa ikoaDa,oUiMlDa 
mea i noho ma ka puiea imaI O'ka 
InMoi^ no ka manawaliaU^ tna{; 
pmhaa Iko la kilEeMi, a« ka leakaha 
oPka.'oaaiL i lea «Ma 1 liaanla mtA 
iala. ^- .^.' — '-•' 

lf AlHm»aaralE» Ik liMMipak I hoO^ 
]ai4 lasFetero naia^uao loano, ft'lio- 
laiiMl la miiiaiiakaa i»so(iaa ka la» 
1^44 kapaia ko 8QiloibOM. me ke kokaoiian. 

12 f A'4ko mai la4> Felefo^ olelo 
iiMfi la 1a i na poeloMiaka la^ E tm 
Inakliaolea iaemela, iiot keoka la i 
kAnMa mai alko a«|gotf naao lf kela 
ikm ^ > No'ko alia \a oakoa o kaka 
pono malal ki'maoa loelie mea 10 
na mana no,! koiuaiianmna, a me 
kiunam kemoleio Iho, i -liaiia akn 
aiuiiaelwie? 

^ OIlo Akna 'o Aberakama^ o 
laoilui^ o o.Iakoho^ o «ke Akaa 
ko ieakon poe knpnna, na liooOani 
mai In'la I kana 'Keiki la-IeeO, i ka 
iBea^a>ottkoti i k«malData aka ali a 
iioolo aieii \at laiOMia^ ko aio o 
Mn^o, f ka wa 4^iai&o iho ol ola e 
)iookaii>iaia*i : 

14 Ua boo1e akn onkon i ka Mea 
Boaso'a.iOe ka-' Pōno, a na aonoi 
ako onkoa e hook«»ia (ka mea pe- 
pehi kanaka ii»ookoa) ' 

M'.Ua pep^hl lioi onkon i ke Alii 
e«te*l, ka. mea a ka Akua i ho^^a 
mai ai mai ka make mai; hepoe 
ikO MMika no lioi iiiakoa ia meo. ■ 

46 Alu^ okona inoo iho, i ka wah 
naoio aoa i kona inoa, oia kamea 
iilioOlaoi» i kokanaka o imkiem e 
nuka ' akn, a e 'ike miti ; o ka^ mana- 
oiO' koa'ia kk» oia ka meaihaawi 
mol'ai i ke ola io no ia nei imna i 
ke aloo ookoa'neiapaa. > 

17 Ano hoi, e na hoahanau, na ike 
m»' aO, w» ka n&anpO' i han« aka ai 
onlEoa i keia, a pela no ko onkoa 
pooaUI. ■ 

18 Aka, o na mea a ke Akna i 
lioiiLO mM mat ai, ma ka waiia o 
koiio^poe kanla a pan, e make aoa 
Im^ieeia, oaliOoko mai ia-p^ai HOpMiii 4> PltOfO> mo. 

]• 1f No la tt«a o -oiliil «oakon, a 
e holl «Ml, i pēM ko oakoo lio^a i 
kahoiolia, i ka hikl ana mai'ona 
maoawa iioooMiha, mai ke alo mai 
okaHako: 

20 A hoonna mai hoi oia k leea 
Kriato,. i iui' mea i liai moa ia^i 
ia-oaliouw 

21 Hc pono ke kooklpa akO' ka 
lani ia ki, a hiki alM I kawa e hoo- 
ponopo»ola«tialai na mea a pan i 
oleloia mai o kO'Akoa^ma ka wo* 
ho' 'na< kaola komoloie ona^ moi 
kinohi mai 

1» Ua hai moi ti Moeo, I ka poe 
kopuna, £ hoopnka mal aoa ka 
Hako, ko ookon Akoa I Kaala e 
like- me an, maUoko 'iiiai « ko on* 
koo pōe lioaha«aa ; a<e' koolohe 
ookou ia ia mo'Ha mea a'pa^ aiia e 
oielo mai al ia ookoa. 

23 A he oiaio, o ka'meo hoolokO 
olo I na Haala la, e oMia la, mai 
kooa fN»e kaoalu^ ako: 

84 A o na iiaala a paa, mai fca wiC 
miii o 8ainfoela.a'me ka pOOmaho- 
pe ona, o na mea olelo, na Mke 
mai nolako» i kēlamaa Iw 

485 'O oakou no oa kf4ki a-kapoo 
kaula, a me ka berl«a o ke Akna i 
iiaoa lOal al i ko>kakoa poe kopn- 
na, me ka olelo ana mal la AOeva- 
hama^ E hoopomaileaila^na ko Oa 
akia a paa o ka iionna I kon hua. 

20 Uahooiamai ke'Akn» i kana 
K^iki ia leaui a na* hooana mai ia 
ia^ioioulhOa'Oei mua, e hoepomai- 
kni la oukou i ka hoohull ana ia 
ookoo a pai»; mak ko oakou hewa 
mal. 

lteŌIttJKA iy. 

No 1ca pM ana o petero ma. 8^Ka wlwo ole o 
Petero ma, a me ka olioi! «111 o na han- AI ka lana olelo ana mol i ka- 
' ii*ka, ieie >aka> ia^na kahuna, 
a me ka luna o ka loakhii, a me nal 
Sadukaio inalnna o laua. 
2- Ua nkiaki iakoa i ka lana ao 
ana i kaoaka, a me ka laua hai ana 
mai i ke «lahonana, mai'ka make 
mai,maoIesu la. 
8 A liopu iho la ko lakon llma ia 
laoa^ a hahao iloko o kahi paa a 
lEakahiaika.-; no ka mea, na ahlahL 
4 A he nui na mea o iL^poe'loho 
l^ Wiwo «le otPetero ma. oīsaarKi KnikaU i ]Ga<rfelo, i inMiuilo; • okā heki 
aaa'O iia kMiaka, eilma paba o hjit 
kou tftiMflfii 

5.1[. A ia U iho, akoakoa mai i 
leniealema, naUii, a me iia iaoaka- 
kiko» a mo-lm poe kakauoielo, 

6 A/ me Aoaaa, ke kahona nui, * 
rae Kaiapa, a me loane, a^me Ale- 
kanedero, a me ōa hoaiiaoau a pna 
okekalMioaaoL 

7 A hooh» Iho la lako« ia lana 
iwaenakonn, a nlmm aka la, No 
ka mana liea, a no ka iaoa hea, I 
hana aka ai olua i keia ? 

8 Alalla olelo ae la o Petero la 
lakoa, me ka plha i ka Uhane He- 
moiele, E na alii o na kaoaka, a 
me na Innakahiko o ka laeniela, 

9 Ina'l hookolokoloia mni maaa 
i keia la, i ka moa malkai I hanaia 
'ka ai 1 ua kaimka nawaliwaik la, i 
ka-meaonalola'i; 

10 £ ike pono oukoo a paa, a me 
na kanalui a paa o ka laemeia, ma 
kwinoao leen Krieto no NiKar«ta, 
o ka mea a oakoa I kaa al ma ko 
kea, o ka mea i hoalaia maie ke 
Akua, mai ka make mai^ <Ha no ka 
mea i kuola mai «l kela kanai» 
imua o ko oakoa alo. 

'il'Oia no iLa pohakn a onkoa a 
ka poe hana hale I haalele al; na 
lllo ia ipOimka kama no ke kihi. 

12 Aole loa lie ola maloko o ka 
mea e ae; no ka mea, aole inoa c 
ae 1 haawiia mai' maiaio ilio o ka 
lani, iwaena o na kanaioi, 1 mea e 
ola'i kakoa. 

18 % A ike aka la hikoa i ka wl- 
wo ole o Petero a me loane, a ike 
aka ia no hoi, he maa kanaka ao 
ole ia, a he mau kuaiiina. kabaha 
aku la ko lakou naau ; a noomao* 
popo iho ia lakou, aa noho pa lana 
me leau. 

14 A ike aka la lakou i kekanalm 
i hoolnia, e ku pu ana me lakou, 
aole hlki ialakoa ke hoopohalaaku. 

15 Kena mai la lakoa ia lana e 
hele mawaho o kahi hookolokolo, 
akula kakakuka iho 1a lakou, 

16 I ae la, Heaha ka kakou e ha- 
na aku al i keia mau kanakn ; no 
ka mea, o ka hoallona mana kanla- 
na a laua nel i hana'l, aa maopopo 
no ia i oa mea a pau e noho nei 

m ; «aoleiiaoeli&i^ia 
kakoa ke hoole akn. 

17 Aka, o palahalaha hoo* aka ia 
iwaena o n»> kaiiaka, o olelo hoo- 
weliwell aku kakoo ia laiia^ i ole 
laoa e olelo hoa akn i kekalii ke- 
naka ma keia inoa. 

18 Hea mai la lakou ia/laaa^ pa^ 

EK mai lai mai olek» iki ahn^aōle 
oi e ao aku ma ka iooa o leaii* . 

19 Olelo aka la o Petero iaoa>nie 
loane^ I akii.la ia kihoa, £ noeeaii 

Kno onkou ; e pono anei imua e 
Akaa kehoolohe akai^oakoo, 
aole I ke Akoa? 

20 No ka mea, aole hiki ia aiiaiie 
ke olelo ole aka i na naea e mma 
i ike ai, a I lohe ai, • .r 

21 'Oielo kooweiiweli hoa ak» la 
lakoa 4a laaa; alaila loia eku 1» la 
laoa, aole nae i ioaa ia lakou keleaM 
hi inea e boefNii aha al la laea^no 
na kanaka; eo ka mea» ua hoo* 
malkal aka na kanaka a pen i i^e 
Akua no na mea I hanaia. 

22 No ka mea, ua Imnahe a.kea 
na mahahiki o u» kaeake la, maia* 
naoaa I hoikeia mal ai keia hoai* 
lona mana e olu'L 

28 H A koaia mai la laua* hele 
mal' la lana i ko leoa poe, hai mai 
ia I na mea a paa alee i)oe kahena 
nui a mo ka poe kahiko i olelo mal 
ai-la laua. 

24 A iohe mai ia lakou, hooklo^ 
kie lokahi ae-la ko lakea l«ei<ke 
Akaa, 1 aku la« E kaHaku, o.oe no 
ke Akoa nana i haea iea lanl, a me 
ka honua, a me ke iml, a me na . 
mea a paa oloko. • 

25 Ua olelo mal no oe ma ka wa* 
ha o Davida, o kaa kaawa, No ke 
aha ia e kapiiilplklo ai ko na.atna 
e, a me na kanaka hoi i nooooo al 
inamealapuwale? 

26 Ku ae ia ilana na alll o ka ho- 
noa, a hoakoakoa no hol na Inna 
e ku e aku i ka Haka, a 1 kona 
Mesia. 

27 No ka mea. he oiaLo nii^ua 
akoakoa nini nei ma keia kalana- 
iuuhale, o Herode a me Ponfitio 
Pilato, me ko na aina e, a me^na 
kanaka o ka laemela, me ke kn e t 
kau Keiki hoano la leea i ka mea 
au i poni al ; MomrA y. •moaqMlftb ma a me kon umm imaiiaomiMai 
c:baiiiiittiiiaLi:' ■-..••<-. ' *: 
<0ft(jlDō.fbok ' &• ka Haku^ . o nana 
■U oeR|/kft.daliali <0le]4k hooiw^U 
mAl; a.« haawi mai ikan man 
kaawa nei e bai aka i knoiolelo me 
lf iwtifrf ale ; • » . > • > 
di6i;l 'ka hohaia'aoa mai i kow 
lima^/O hoola'Uiai, aii ikanaiahoi 
BttiieailoiiaAiiie>nā mMk.kiifMLiMk 
havnM.iūl inoa^oi lian. K^iki beno4 
lB]»ii>ieML • •'>■■ . 
,8t>^ vAf.f«A ka. kaeon piile ana, 
nauene ae la kahi a'lakou i akoa? 
koaiii '/lii j|iii.'plha iho^ki* hikoai ka 
UiMai& 1ismoU\t, a hai aku Ja ktr 
kon i ka olelo a ke Akua me ka 
wlwtfjDlei. 

*9S^;Jk.^k^ poe o lakon i maaaoio 
akjlb 'liookahio -lakoa' naao^ hoo- 
kihi hoi.iiionaoft «oie hoi. i oleW 
kakAhl^.iiODa«waie no kekahi wai- 
«Ai laoa! L.mnlamaH ;< no ka • mea^ 
hnl pv ia ko lakoa mea a pan« 
laiKMeihia oaana nui I hoika m«i 
akm^lnnuMo ikeoiahonana o ka 
BalLii O'lmīi ; a loaaiho la ki Uko« 
apan ka koomailmiiHil la, 
.»i'vA.elfi hoi i> nele J&ekahi o iar 
kon V no ^ niea, o ka poe mea 
«iMf.a/a»oka poe oiea haAe, knal 
]Uq5 akn la lakoo, * }awe mai la 
lakon i ke kala o na mea a laken i 
lntilal/ ..'-•- 

*J35(Aw«ih0 :iho «la ma na wwwae 
• fc» >poe; kiaaole^o ; a h«awi aka 
lAaakottf i kela kaiKika i keiakana- 
ka, • like me kona hemahema. 

86 A o Iose o ka m^ ikapaia « 
aaannaolelo^ o Barenaha^ (eia hoi 
kn ano ma ka hoohalikeana, o ke 
kolki'a kahoolaola,) he mamo na 
lieii^no ka: «iok i K«pero ; 

87 He aina no kona, a knal lilo 
aka ki^ia, a lawe mal la 1 ko kala a 
waikoi Iho .lar ma na wawae o ka 
pooianaoWOh 

MOKUNA V. 

MmdMtiM.«AnimlasMB«Mtra. 17 Ka 

, KEKAHI kanaka, o Anania 
Ka.inoa, me Sapeire kana wa» 
^^oe^ knai iilo inkn la i ka aioa. 
j9^4 i^>i|nao iho la ia 1 kanwahl 
o ka ako, oa ike no hoi kaoa wahi" 
11 kine^ nti; m lawemaihi ikakahi^A waiho 
iho lajMijia<wiiiwaoO'kapo«lBBa* 

olelo. 

3 i i^EO; la o Peiem, £ Ananla, no 
ko/'aha la i hoopih&moi ai o 8ata- 
na 1 kon naane wahahea aka i 
ka Uhane Heaoiele, a o hoana od 
kelmhi mea i loaamai «i nw ka 
aina? 

4 r ka wa e waiho waXt> ana^ aolo 
aoeinonponoiki? apaoikekoai- 
k^^aoie an«l ia oe ka malaiaa f Mo 
ke aha iai komo al k<da mea mar 
loko o kou .naao? Aoieoe i w»- 
haheoako l kanaka, i ke Akua no. 

fiiA lohe iho )a o Aoania i k^ 
olelo^ hina iho la i» Ilak>, n lele aa 
la ke aho. Kan .ihola ka makaa 
nni malniia iho o ka. poe a paai 
lohe i keia mau moai. 

6 Kb ae la na kaoaka nl, wahi iho 
la ia ia, lawe akn la iwaho, a kaoo 
ihokk 

•7 A^mahope iho ekola pahahon^ 
komo inai la kana wahine, me ka 
ike oie i lea mea i hanaia'L 

8 1 akn la o Petera ia ia, £ hai 
mai oeia'a, na knai onei olua i ka 
ainap^ii^? .1 mai ia kekh, Aci pela 
no. 

Aiaila, 1 akn Oa o. peterotīa ia, 
Pehea la i hui pu ai ko edoa ma- 
naoy « hoao aku i ka Uhane o k«i 
Haku? aia hoi ma ka ipuka na 
wawae o ka poe n«nai kanu kau 
kpna^ e law^ei^u.no l)oi lakou la 
oe iho. - 

10 Alaila, hina iho la ia ma kona 
mau wawae, aleie aku la ke aho; 
a komo mal la ua poe uL la, a loaa 
Iho la ia ua make, a Uwe aku la 
lakou ia la, akanuaku la ma kahi 
o kana kane. 

11 A kao mal ka makau noi ma^ 
luua o ka ekaleaia a pan, a me ka 
poa a naa 1 lohe 1 kela mau mea* 

ld ^ Ua hanaia no hol mawaena 
o kanaka, na hoaliona a me na mea 
kupanaha he ooi loa^e na lima o 
ka poe lunaoleio. (Lokahl ae la 
lakou a pau ma ka lanai o Solo- 
mona. 

18 Aohe mea o ka poe 1 koe i 
makao ole ke hui pa mai me la>> 
kou; aka, mahaio aku ,la kanaka 
bkhilt(MU ka poe i maaaaio, na kwHE» a me 
na wahioelM nni loa.) 

15 No >ia mea, lave maiia lakoai 
ka poe mal ma na alaiiiiif a wailio 
iho la ia laleoa malana o na Inoe 
kilinai a me na valil moe^ i ōlaln 
ae paha ke aka • Peteno .malnm n 
kekahi o lokoa, i konakeieanaaft! 

16 He mii ka poe 1 .hfii& mai i le- 
mealema, no na kulanaluuih&le a 
pani, e lawe ana i ka. ppe .mai^ a 
me lea poe i loohia i na uliane ko» ; 
a hoolaia iakou a pao. 

17 f Alaila ka ae ilona^^ke ka- 
huiia nai,a me ka poe a,paa me 
ia^ (he poe.Sadukaio laIi)Q^a^> na 
piha loa lakou i'ka»iikiam; * 

.18fi(4>a.aka/la ko lak«oa limai 
ka poe lunaolelo^ a hahao iho la ia 
lakou maloko o ka halepaahao* 

>19 Wekie mai la ka aneia o ka 
Haka i na poka o ka halepaahao 1 
ka po, a lawe mai ia ia lid£oa ma- 
waho, 1 mai la, 

20 E hele oakou, a e ka maloko o 
ka laakini^ e olelo aka i kanaka 1 
na huaoielo a paa o keia oliw 

21 A lohe lakou, komo ae la lar 
kou iioko o ka loakini i ke kakohi- 
aleainni^ ao:ae la iakon.v A.hiki 
mai la ke kahuna nai, a me ka pofi 
me ia, hoakoakoa mai la lakoa ika 
ahalunaleanawai, a me na lanakahSr 
ko a paa o ka Iseraela, a hooona 
akn la ma ka hal^paahao i law«ia 
mai lakou. . 

^ Ahiki ae la āa ihimuka, aole 
loaa ia lakoo maloko o kahalepaar- 
ha<^ hoi mai lakioa, i mai la, 

23 Loaa ia makoa ka halepaahao 
na paa, oa mala.loa hoi, e ka «na 
no ka poe kial ma na pnlea ; a.yer 
he makon, aohe kanaka oloko i 
loaa la nuikan. • >. 

24, A lohe iho la ke kahona noi, a 
me ka lona o • ka lnakial^a nle na 
kahuaa nui i< keia oleio, kaaalna 
iho la lakoa, i ka hope o keia mea. 

25 Ala£bK hele mai kekahi^ hal 
mai lat ia lakoo, i mai la, Aia hei 
na kanaka a oukou i hahao ai ileko 
o luihalepaahao e koana analoko 
o ka luakini, e ao aku ana i kanakoi 

26 Alaiia, kU akn la ka luna a M 
na ilamaka, a lawe malie mai la ia Ea olelAar£taunttBlfl( 

hikoa ;. voikm makanio JBikonlk8(^ 
naka o hellakiiia' mai lako&i . 

27Alaweia mai lak<io,r)iO(iknia 
iho la lakoo imoa i ka ah«iaaaka< 
naiwaL; a ninaa ldui ia ke Jiahiifia 
noiialalion, 

<2& X akaila, Aole anei makoa i 
papa ako ia oukoo, mai oo ak«*ma 
keia inoa? AiaHoi, «a ho^piha 
ookoo ia lemealema oelii kQ;:Ottt 
keio manaojt a ke makomak», nel 
oukou e.hooili noi.i Jc»ilwko.'0 
keia kanaka malana o nwkoa * 

2» H Aiaila, jxkto mai o F«tetio, 
a me na ianaoleāo^.i mai la, Jl pop 
no no ia makoo k» malama i ka 
ke Akoa^ aole i ka k« kaaaka* 

30 O ke Akua o ko kakon i>o0 
kupona, na hoala hoo mal ola Sa 
leeo, i ka mea.a oukoa i pepQhia&, 
a kau malnna o.kalaaik 
.31.0ia ka ke Akaa i hookiekie 
ae ma kona lima akaa, i Alii, lOla 
hoi^ e haawi maii k»i[»enieliH iisa 
mihL»ajnek«kalaaxia|]tahaliL - 

32 O makoa no . Jkon; poe iioike 
00 keia mao mea ; i»«t iea Uhan» 
Hemolele hoi, o ka meaa ke Akna 
i haawi msiiai i ka poemakuna ia 
ML . 

33 1[ A lohe ae ia lakou ia mea, 
waiania lakon, kokatePkftxiAw) M«bi 
pepehi ia lako«u 

U Alaila, ko ae la kekiOii ilnna 
maloko o ka Alialanakanajirai« he 
Paj!!i«aio< o, <3^a|ielai,koaavlnoa, 
he kaaui ao kanowai, aa.inahaloia 
e na<kaBaka. a .paa ioa, konoha 9fi 
hi iaie koolEaa )kiak.« ioa iiiiUM»l«lo 
mawah^ 

35 1 ako.la oia ia lakoo« £ Aaika- 
naka o>ka laenieia^e ao ooko» ia 
OMkou iho, i ka mea a onko^ e 
manao ai e hana oko i ieela.^oaa 
knonka. 

.86!NoM mea, 1 na Ja i halaaka 
neii ioi ae la ft Teoda, k««a«( iho 
la ia ia iho no, a hooplilaki»!» ker 
kahl poe kanaka io naila eha paha 
haneii; pepehiia iho. la kk\ :a,o ka 
poe a pau i . malama i Wia,* oa 
hoopuehola iakoo, a lUo. m M 4 
m«aole. 

37 A mahope ooa kiL ae la o fod«i 
no GfiHhiia, i ka mmamM ie» helo 
aohan iuw^.ii alokaliAka in I» Ike- Mi^iiiiia^ikm. MOHOKA TII. kahlpoe n«i nuOwpe.ioaii; make 
iho la DO Uoi ia*: a » ko^poe a paa 
I mi^iaa akn i kona^ na kooail- 
liMi»lakoH. 

^Aao lioiy k« olelo ak« nei uo 
hol an ki oukoii, mai niea iki aka 
OQko« i keia poe kanaka^ a^wailio 
okoaAka no; no ka mea, lna no 
kaiitdBa kela maoao^ a me: keia 
hana, e pau wale no ia^ 

30 Aka, ina na ke Aknas aole bi< 
ki ia onkoa ke iioolni^ o iooa paha 
nanel onkou e paloaaa i ke Akna^ 

40 Ae mal la lakoa ia ia; a kii 
akn bi laleon i na lunaolelo, lialian 
iho la, a papa aku la lalakon, mai 
olelo'aka raa ka inoa o leaa, alaUa 
kon aku la. 

41 Y Hole akn la iakon, mai ke 
alo lōea o ka ahalanalianawai me 
ka olioli, no ka mea, na manaoia 
heponoke hoinoiamai lakoano 
kona Inoo. 

4^ A i kela la I keia la, aole lakon 
i liooki I ka lakoo ao ana aku, a 
me ka hai aku ia ieau Kristo^ ma 
ka luakini, a ia hiale akn ia haie 
akn. 

MOKimA VI. 

Ka WM ana o n» hikn. 9 Ka hookolokolo «9* 
o ^Meiwiio. 

IA nanawo^ i ka wa i mabnabna^i 
na haumana, ohnmn iho ia ka 
poe Helene i ka poe Hebera; no 
ka inea^-iia malama ole ia ko la- 
kon poe wahiaekaiiemake i ka m«- 
nawalea ana i kela la i keia la. i 

2 Alaita, koakdakoa Ih» la ka 
nmHmmamalaa i na kaamana a 
pau, i mai la, Aole e pono ia ma* 
kott, ke wolho wale i ka oielo a ke 
Akaa, a e mulama i na papa ai. 

3 N^ la mea, e imi oukou, e na 
koahaoaa, i maa kanaka i ehlka 
iwaeoa o oukou, a i ike po»o ia, a 
plha hoi 1 ka Uhane HeMnolele, a 
m« ko akAmai, a e koonoho lEakoa 
ia-lakoo maluna o kela olhana. 

4 A e koolkalka mau makoa 1 ka 
pale, a me ka hoii^e olela 

5 Y Ua pono ke'pa olelo Imna o nā 
kanaka a paa ; a wae mal la lakou 
ia Setepano, he kanalui piha loa i 
ka manaoio a me ka Uhane Hemo- 
lele^ a me Pilipo, a moPerokoixH 
a mi9^lkaB0faf a me Timoiia, ame H6palad Mopano; Panmena^ a me Nlkalao ka mea i 
hoii aoAl no Anetioka. 

6 Hoonohoia itio la lakon imna er 
lia poelunaolelo: apuieae la la- 
lEoa, a ieau iUo 1& i na lina malnna 
olakon. 

7 Hoolaliaia ae ka olelo a . ka 
Akaa^a mahaalma nni aku la ka 
poehanmanamalemealema; ahe 
nni no na mea o ka poe kahnna i 
manaolo. 

6 A na. piha o 8etepano i ka ma« 
naoio a me lea mana, hana no ia i na 
mea mana, a me na mea kupanaha 
loa, iwnena o na kanaka. 

H Aka, ka mai la kekahi poe 
no ka haiehalawai 1 kapaia o na hi- 
beretino, a me ko Kavene, a me ka 
Alekanederia, ame ko Killkia, a me 
ko Aaia, hoopaapaa mai ia lakon ia 
Setepano. 

10 Aolenaelhikikklakon kekn 
imoa o ke akamai a me ke koikoi 
okanaoleloaaa. 

11 Alaiia, hoowalewale aka la la- 
kou i maa kanaka, e oieio mal pe« 
nei, Ualohe makou ia ia nei e olelo 
ana i na oielo-hoino ia Moee, a me 
ke Akua. 

13 Hookonokono ae ia laleoo i na 
kanaka, a me na lunakahiko, a rae 
ka poe kaleauoleio, a leie mai ia la* 
kou, a hopo iho la ia la, a alakoi 
aka ia imaa o ka ahalanaiianawaL 

l^ A hoonoho mai la lakon 1 maa 
mea holke wahahee : 1 mai la lakoo^ 
Aole hooki keia kanalu 1 kh oleio 
aoa i na olelo holno i kela wahi ho- 
ano, a me ke kaiiawid : 

14 No ka mea, na lohe nomakoo 
ia la e olelo ana, O lean no Nasare- 
ta, e hoohiolo oo ia i keia wahi, a 
e hoololi hoa no ia i na olhaaa a 
Moae i haawi mai ai na iuikoa. 

15 A o ka poe a pao e noho ana 
ma kahi hookolokolo, haka pono 
ako la la la, alke iho ia i kona ma- 
kamo he makaaaeia la. 

MOKUNA VII. 
Kaolcloa8«tepuM. M Konanik* ana. 
INAU ako la ke ieahuoa nai, 
Pela no anel keia maa mea f 
:^ I mai la kela, £ na kanaka^ na 
hoahanao, a me na makna, e koo* 
lohe mai; Ua ikea mal ke Akua 
iiani o ko iuikon kopana e Alkei»> 

iat N^ Hooleolokoloia oia. 0IHA2U. Ka olelo a 8eteipfttio, liain», i iEOoa Dobo Aoa ma Meaopo- 
iamla» i i^a wa matetia akn o kona 
noho ana ma Harana: 
S A i mal la la iJ^ E pnlea akn oe, 
inai kou aina akn, ā mai kon poe 
hoahanau aku boi, a e hele i ka al- 
na a*tt e knhiknhl aka ai ta oe. 

4 Aiaila, hele aku la la mawaho 6 
ka aina o ko E[aIedalo, a nobO iho 
la ma Hatuna : a make kona makn- 
akane, mai ia wahi mai i lawe mal 
ai oia ia ia^ a i keia oina a oukou e 
noho neL 

5 Aole boi i baawi ia ia ia i booni- 
na maloko ona, aole nO i kahi e ka 
ai ka wawae : ua olelo mat nae ola 
e haawl mal ia ia ia 1 kuleana nOna, 
a no kana poe mamo mahope ona ; 
ia manawa, aole ana keikL 

6 I mal la ke Akua penei, £ nobo 
malihini ana kana poe mamo ma 
ka aina e ; ae boolulubi pio la ilal- 
1:1, a e boonialDoinoia mai lakou, 1 
na makahiki eha haneil 

7 A o ka lahuikanaka a lakoa 1 
hooluiuwa ai, na'u no la e boopa{ 
aku, wahi a ke Akua: a mahope 
iho o keia mau mea, e pnka mai ia- 
kou iwaho, a e malama mal ia*u 
ma keia wahi. 

8 A haawl mai la la ia t ka berlta 
o ke oklpoepoe ana; a iianau mal 
nana o laaaka, a okipoepoe Iho la 
ia ia i ka walu o ka la ; a na laaaka 
o lakoha, a na lakoha ona makua- 
IIif he umlknmamalua. 

9 A hnahuwa iho la nA makualH 
ia Iosepa, a kuai lilo aku la ia la 1 
koAi^upita: alanomelakeAkua, 

10 A nana no i hoopakele mai ia 
ia, malloko mal o kona man po^AH* 
kla a pau, a hāawl mai ia ia i ka lo- 
komalkaila, a me ke akamai imua 
o Parao, o ke alii o Ai^piia; a 
hoolHo Iho la ia ia, i Inna maluna o 
Ai)[^pita, a me kona hale a pan. 

11 ua hiki mai he wi maliina o iea 
aina a pau o Aigupita a me Kanaa- 
na, a me ka popihkla nui: aole i 
loaa i ko kakou mau kupima ka 
mea aL 

12 A lofae ae la o lakoha be ai ma 
Aigiipita, hoouna mna okn la ia f 
ko kakon man kupuna. 

13 A i ka loa [o iut hele anaj ho^ 
flce inai o loaepa ia ia iho i kona 

164 poe hoahanan, a hoikela*kn la ka 
ohana o loi epa !a Farao. 

14 A^ila, hoouna mat li o X^e- 
pa, a kii mal la I kona ma&oalUno 
n. lakohii, a me kona poe hoahkn^ 
apau; be man uliane kaaaliiiekika- 
mamallma lakou. 

15 Iho ae la DĪidcoba i Aijni|>U:is 
a miake iho la ia, a me ko leal^OEU 
poe kupuna. 

16 A mwela*kn la lakon i tSnke- 
ma« a waiho iho 1a maloko o ka 
halelna a Aberahama 1 kuai ihai ai, 
i ke kala me na kelki a Hemorā, a 
ka maknakane o Sukema maL 

17 A kokoke hiki mai ka wa 1 ole- 
loia mai ai. a ke Akna I hoohlki 
mai al ia Ahemliama, mahiiahna 
na kanaka, a lehnlehu ae la mik Ai- 
^Pita; 

18 A ku mal la kekahi aHi e aei,.i 
ike ole ia loaepa. 

19 Hana maaiea mai la ia i kolea- 
kou lahnikanaka^a hana ino m&i.i 
na knpn^a o kakon, a kiola tlkXL la i 
ka lakon kelkl hou, i ole lakou 6 oh». 

20 la manawa i banau ai o Moae. 
a ua maikai loa ia, a hanaila oid1 
ekolu malama maloko o ka hale o 
kon$k makuakane. , 

21 A i kona wa 1 hooleHa'I' iha- 
waho, lawe ae la ke kaikamahinē a 
Parao ia ia, a malama iho la i lceiid 
nana. 

22 Ua aola o Moae 1 ke akamai a 
pan o ko Aignpitaf a na mana hol 
ma na x>lelo, a ma pa haoa ana. - 
-2S A bala na makahlki onahe ka- 
naha, knpn' Iho la ka manao malo- 
ko o kona naau, e hele akn e ike i 
kona poe hoahanau, i leapoe mamo 
a laemela. 

Sl A ike aku la ia i kekahi tki«ft'e 
hana ino ia'na, kokna aku la oU ia 
ia, a hoononopono mamnli o ka 
mea I hoomhl hewala mai, afp>qpe* 
ht aku la i ke kanaka o Algnpita. 

25 BAanao iho la la e hooma<^po 
ananei kona poe hoahanan « haawi 
mai ana ke Akua i ola no lakoni ma 
kona lima ; flJa, aole lakou i ike. 

26 A ia la ae, ikea oia ia lakon e 
paio ana, a koi akn la oia ia lana e 
kuikahl, I ae la, £ na kanaka, he 
mau hoahanau olua, no ke alia la 
otaae hanahio nei kekahi i kekahi f I^ 6ifelb b<]laJai]c& MOKL'KA m 2fT Āke^ o ka xnea liana ino i k^ 
Ii.oa.-klpaka aku la oia ia ia, 1 akn 
liL N/Ekwu la pe 1 hoonoho ai i alO^ 
^'ilun^anawal maluua o makou lf 

29 K^ manao nei auei oe e pepehi 
niai ia'u, e llke me kou pepehi aua 
ik^](&u9kA o Aignpita iaehinei?, 

'.2vj)ŌLolo aku la o Mo3e no kela 
oleio, a lflo i mallhini ma ka aioa 
^idiaiia, malail^, i hauau ai naua, 
uaXeikikaoeeln& 

^ A pau na makahiki hookahl 
kanalia, ikela mal la he anela o ka 
Haku ia ia, ma ka waonahele, ma 
ka manna ^inai, maloko o ka lapa- 
kpa ahi d ka laau ooi. 

SX A ike aku la o Moae, kahaha 
akn la 1 kela mea i ikeia ; a hooko- 
kokē aku la no hoi ia e makaikai, a 
hiki mai ka leo o ka Haku io na la, 

a^'t)wau no ke Akua o kou mau 
m<^na> ke Akua o Aberahama, ke 
Akn^ o laaaka; ke Akua a lakoha. 
HaalAlu iho laoH06e,amakau ke 
makaikal aku. 

B3 Olelō mai laka Haku ia Sa, E 
wehe oe i kou jnau kamaa, mai kou 
mau kapuwaiaku ; no ka mea, o ka- 
hi au e ku nei, he aina hoano ia. 

dl^ I ka nana ana, ua ike au 1 ka 
poino.ana o ko'u poe kanaka ma 
Aigupita, a na lohe no au i ko la^ 
kou kaniuhu ana, a ua iho mnl nel 
aueiioopakele ia.lakou : e hel^ mal 
hol oe, a e hoouna aku au ia oe i 
Aignpita. 

S5 O ua Moee la. ka mea a lakon.i 
hoole ai, me ka 1 ana^e, Owai ka 
mea i lioonoho ia oe, I alii, a i luna- 
kanawai? oia no ka ke Akua i 
hoouna aku ai i alii, a I oh^ ma ka 
Ihna o ka anela ana i ike aku id 
iwaena o ka laau ooi. 

36 Kaoa no lakou i alakal iwaho, 
e hao/k ana i na mea kupanaha, a 
me oA hoailona ma ka aina o Ai^- 
plta, ik rae ke Kaiula, a ma ka wao- 
nahele i na makahiki hookahi ka- 
naha. 

37 S O na Mo8e la kela, ka mea 
nana I olelo mai i na mamo a l8e- 
iuela,.£ hoala mai ana ka Haku, 
ko oukou Akua, i kekahi Kaula, 
mailoko mai o ko oukou ^oe ho&> 
hauau, e like me au nei; oia no ka 
onkou e hoolohe aku aL a Setepano. 88 Ola no ka mea maloko o ka 
ekaleaia ma ka waonahele me ka 
anela nana i olelo mai la ia, ma ka 
mauna ma Sioa1, a me ko kako^n 
poe kupuna hoi : a loaa no ia la 
na olelo hoola, e naawl mai ia ka- 
kou. 

89 Aole i makemake al ko kakou 
poe kupuna e hoolohe ia ia, oksC 
kipakn aku la, a ma ka uaau, hull 
hou no lakou i Aii^pUa, 

40 I ae hi ia Aarona, £ hana oe 
i mau akua no kakou. e heie akU 
mamu^ o kakou ; no ka mea, o ua 
Moae lfL ka mea l alakai mai ia ka- 
kou nei, mai ka aloa o Aigupita 
mai, aole kakou i Uee i kona wahil 
liio akd aL 

41 A la man la, hana iho la la- 
kou i hipi' keiki, a haawi aku la i 
mohai na uakii akua la, a olioli iho 
la laliou i ka mea a ko lakou maa 
lima iho i hana'i. 

42 Alaila huU aku la ke Akua, a 
kuu mai la ia lakou e hoomana aku 
Lka puali o ka lani; e like me kA 
mea 1 palapalaia maloko o ka buka 
a ka poe kaula, £ ka ohauaa X&cra- 
ela e, na lawe mai anei oukou na'n 
i na meai pepehiia, a mc na mohal, 
i na maieahiki hookahi kanaha ma 
kawaonahele? 

48 A ua kalkai oukou i ka halele^ 
wa o Moloka, a me ka hoku o ko 
oukou akua o R6mepana,i na kiia 
oukou i hana'i, i mea e hoomana 
akn ai ia lakou ; a na'u no oukou e 
lawe aku ma o aku o BabuIona. 

44 Ua loaa no i ko kakou poe ku? 
puna ma ka waonahele, ka halele- 
wahoike, e like me ka olelo ana 1 
olelo mai ai la Mo8e, e haua ia mea 
me ke kumu ana I ike aL 

45 O ka mea hoi a ko kakon poe 
kupuna i lawe a kal mai ai me lo- 
aua, i ke kuleana o ka lahuikanaka 
e a ke Akua i kipaku aku al, mai 
ka maka aku o ko kakou poe ku- 
puna, a hiki wale mai i na la o Da- 
¥ida. 

46 Loaa no hoi ia ia ka lokomai- 
kaiia mal imua i ke alo o ke Akua, 
noi aku la ia c hoomakaukau i wa- 
hi e noho ai, nb ke Akuao lakoha. 

47 Ka aolomona nae i knkulu X , 
hale noiia. 

165 Hidlnktiifl ola. OIHANA. Holn'ol&kii ekalekla. 4S Aka, aole e A6h0 ka Mea Kle- 
kie maloko o na luaklnl i hanaiiL e 
na Uma : e like me ]ut mea i olelo- 
ia mai ai e ke kaula, 

49 O l^ lani ko^u nohoalii, a o 
ka honua hoi ku^u keehana wawae. 
Heaha ka hale aoukou e kukulu ai 
mo'u ? wahi a \la Haku ; lieaha lioi 
ko^u wahi e Oiaha ai? 

50 Aole anei na ko'u lima 1 hana 
keia mau mea a pau f 

51 ir £ ka poe a-i oolea, ka poe 
1 olLipoepoe ole Ia ma ka'naau, a 
ma iLa pepeiao, ua man loa ko ou- 
kou pale ana i ka Uhane Uemolele ; 
e like me ko oukou kupuna, pela 
no hoi oukon neL 

52 Owai kekahi mea o ka poe 
kaula i hoomaau ole ia e ko oukou 
poe kupuna? XJa pepehl hoi lakou 
1 ka, poe nana i hai mua mai i ka 
hikl ana mai o ka Mea Hemolele. 
ka mea a oukoa i kumakaia Iho nel 
A pepehi iho la. 

58 lla loaa no hot ia oukou ke 
kanawai, na ka poe anela i hoplaiui 
mai, aole na6 oukou i maiama. 

54 K A iohe lakou 1 keia maa 
mea, walania Iho la ko lakoti kiaaa, 
nau iho la ko lakou mau kul ia ia. 

55 Aka, na piha no ia i lui UhaDe 
Hemolele^ a naka pono aku la ia i 
ka lani, a ike aku la i ka nani o ke 
Akua, a me leau e ku ana ma ka 
lima akiiu o Ke Akna; 

56 I mai hi ia, Aia hoi, ke Ike aku 
nei au i na lani e hamama ana, a me 
ke Keiki a ke kanaka e ku dna ma 
ka llma akau o ke Akua. 

57 Uwa aku la iakou me ka leo 
nui, papani iho la i ko lakou mau 
pepeiao, a iele lokahi mai la malu- 
na ona ; 

58 Kiola akn la ia la mawaho o 
ke kulanakauhale, a haiiuku akn 
la; a waiho ibo la na mea holke i 
ko lakou aahu mft ka wawae o 
kekahi kanaiea ui, I leapala o Sau- 

'io. 

59 Hailuku aku la lakon 1a Sete- 

rno, kahea ana me ka olelo aku, 
ka Haku, e lesu, e hookipa aku 
oe i kuu uiiane. 

60 Kukull iho la U a hea aku la 
jne ka leo nui, £ ka Haku, mid kau 
oe i keia hewa maluna o lakou. A 

166 Sia kana olelo ana pela, hJiUnbe 
o.Ia ia. 

MOKUNA Vin. 

No ka helnoia o ka ekakalA. 9 No 8iinan«,.a 
me FUipo» a mc ka Inna o Kan6dake. 

EA£ mai ana no o 8auIo i kotia 
make. la la, hoomaau nui ia 
mai la ka ekalesia ma leruBal6ma ; 
boopuebula*ku la lakou a pau- ina 
ua Aina o Iudca, a ma Saniiiria; 
koe no nae nA lunaolelo. 
^ HooTe^a aku la kekahi poe l^ 
naka haipule ia Ee^epano, a kani- 
kau ioa lakou la ia. 

3 Luku ae la o SauIo i ka ekale- 
eia, komo aku no ia 1 na hale, a \la- 
uo mai i na kane a me na waliine, 
a hahao ae la la lakou iloko o ka 
halepaahao. 

4 No ia mea, kaahele ae 1a ka p^ 
1 hoopuehula, e hai aku ana l ka 
euanelio. 

5 A iho ae la o Pillpo i ke knlk- 
nakanhaie ^amaila, a hai iika ia 
ia Kri8to ia lakou. 

6 Malama lokahi nalehuleUu'i na 
mea a Pilipo 1 olelo maf ai, me ka 
hoolohe, a mc ka nana aku i laa 
hoaiiopa ana 1 hanaM. 

7 No ka mea, ua nul loa ka'poe 
nhane hankae ! walaau akn mc ka 
leo nui, puka mal la lakou mawaho 
o lea poe i ulnhiaM ; a nnl ida ka 

re lolo a me ka poe oop^ i hoola- 
maL 

8 Nuiloa iho la ka olioll ma kela 
kulanakai^iiale. ' 

9 Malaila no kekahl kanaka, o 8i- 
mona ka Inoa, he kUo no ia ma- 
mna mal ma ia kulanakauhale, a pi- 
lihua lut lahuiluinaka o Samaria ia 
ia, I kana olelo ana, o kekahi mea 
nuiia. 

10 A malama mai la lakon A pttu 
ia ia, mai ka poe uuku ma!,ii ka 
poe nui, 1 ae la, Oia nel no ka aiuueia 
nui o ke Akua. 

11 Malama no lakou t kana, THfka 
mea, loihl ka manawa I hoopiKhua 
ai ola ia lakou i ke kllokllo a^ ' 

12 A 1 ko lakou manaoio 4ina 1a 
Pliipo, i kana hai ana mal i ka en* 
anelio no ke aupnni o ke Akua, a 
me ka inoa o leau Ki1sto, iM^ii- 
aola ilio la lakoo, na kane a in^ na 
wahine. Siiq»iuikeldaiofcUo. MOElin^ ▲ YJIL 13 Q Siim>Q|k inoiioi kahil iiianaor 
io ai^u ; a bapetizQia ltto la no boi 
ia, a e hooman ao» uie PiUpo, e iiee 
ibo ia ia l na mea mana, a me na 
hoailona nui i lianala, pHihua iho 
laia. . . 

14 A lohe ka poe lanaolelo ma le- 
rusalema, na loaa i ko Samaria ka 
blelo a ke Akna, hoonna ae la lakoa 
ia Petero a me Iqane |o lakoa la» 

15 Iho ae la iaua, pale aku ]a laoa 
no iakoo^ i loaa ia lakou ka Uhane 
Be«ioleIe. 

16 No ka mea, ia manawa, aole la 
1 hanle raai malanao keluihi o la- 
kon : na hapetizo wale ia no lakoa 
iloko o 1ta inoa o ka Halea^ o leaa. 

17 AMia^ kau iho la laoa 1 na li- 
ina malnna iho o iakon« a loaa Iho 
la ia lakou ka Uhaoe Hemolele. 

IS A ike iho la. o Simona na haa- 
Wila mai iea Uhane Hemolele ma 
ke i^aaaiia ona limao na lunaole- 
lo« haawī aku la oUi ia laoa i kaa- 
wahi kala, 

19 X ako.la, £ haawi mai oloa i 
keia mana na*u, l loaa ai ka Uhane 
Hemolele i ka mea a*a e kau ai i 
na iima idalana iho« 
.20 1 ma| Uo Petero ia ia, E Ulo 
pti kau kala me oe i ka make^ no 
Koa noanao e loaa mai kA makona 

ke Akna ma ke kala. 

21 Aole ou wahi kuleana, aole oa 
wahl lihi iki ma keia olelo ; no ka 
mea, aole i pololei kou uaau Imua 

1 ke'aro o ke Akua. 

2d Nolaila, e mihi oe 1 kela hewa 
ou, a e nonol akii 1 ke Akua, ina 
paha e kolaia mai nou ka manao o 
koa naao. 

25 No ka mea, na Ike au, aia no 
oe maloko a ke aa awaawa, a me 
ka qiea paa o ka hewa. 

2i Olelo aka' la o 8imona, 1 aku 
la^]^ puleaku olua i ka Hako no*a 
1 hlki ole mal ai keia mau mea a 
olnii e olelo mai nel maluna o*u. 

2S» Nolalla, a hoike laua me ka hal 
mai 1 ka olelo a ka Haku, hoi mai 
la laua 1 lemanlema, e hal ana 1 ka 
enaoeUo i na kauhale he nui loa o 
ka poe Samaria. 

26 A olelo mal la ka anela o ka 
U^u ia Pillpo, 1 mai la, £ ku oe, a 
e hele ma ko kakalahema, ma ke Ka lanano AUiopa, ala e iho akn «L mai lemaalema a 
Gaza, hemonaheie no hoLla. 

27 Ku ae la ia a hele; aia hoi, ho 
kanaka no Alliopa, he luna nui na 
Kanedake, ke alilwahine o Aitiopa, 
oia no malunao ivona waiwai apaut 
a ua iiele mai no hoi ia 1 lemaalo- 
maehoomaiui; 

28 £ hoi aku ana la e noho ana 
maloko o kona halekaa, a e hela- 
helu ana 1 ka ke kaula laala. 

29 Olelo mai ia ka Uhane la Pilipo, 
£ hēle oe, e hoopili akn ia haleita%. 

80 Holo ae la PUipo, a lohe iho 
la 1 kanaheluheln ana 1 ka ke kao- 
la laaia, i ae la ia, Ua ike anei oe i 
ka mea an e helnhelu nei ? 

31 I aka la kela» Pehea la e hiki 
ai k*u» ke ao ole mai kelsahi ia*n? 
Nonoi ako hi o]s% la PUipo e pil ae, 
a e noho pn me ia. 

32 £ia kahi o ka palapala ana 1 
heluhelu al, Ua ahikaiia*ku ia la 
me he hipa la 1 loi moke ; a e Ilke 
hoi me ka hipakeiki I pane ole 
imua o ka mea nana e ako, pela 
no la, aole i ekemu kona waiuL 

33 I kona hoohaahaa ana, ua kai- 
lUa*ka ia kona hoaponoia ; nawai 
la hoi e hai mai 1 kona hanauna? 
no ka mea, na laweia^u no kona 
ola, mai lta honua aku. 

34 Oielo aku la ua luna la, i aka 
la ia PUipo, Ke ninaa akn nei au ia 
oe, i olelo mai ke kaula 1 keia mea 
nowai, nona iha anei, no kekahi 
meaep^? 

85 AhiiU^ oaka ae la o PlUpo i 
kona waha, ā ma ua palapala la ka- 
na hoomaka ana e hal mai ai ia ia, 
hileeu. 

36 A i ko laua hele ana ma ke ata 
loa, hiid akii la lana ma kahi wai : 
Olelo ae ua luna la, Aia, he wai, 
heaha lea mea e keakea mai ia'u 
ehapeti29ia'l? 

37 I ae la o PiUpo, Iha 1 manaolo 
oe me ka naau a pao, ina ua pono. 
I mai la kela, Ke manaoio nei au 
o leau Kri8to, oia ke Keild a ke 
Akua. 

38 A kena aku la la, £ ku maUe 
ke kaa. Iho pu iho la laua i ka 
wai, o PUipo a me ua luna la, a 
bapetizo ae la oia ia ia. 

89 A pU ae hi laua, mal kā wai 
167 li#kii«idio^aMtt* oniU3Ui lk»it8«fMtfil nfli,audli akn Ui 1» flbftlie q k* 
Haka ia PUipo, «ole ike h<Nt ae ue 
lima lft la^ ia. Uol aku no ia ma 
kona alikue ka oUolL 
4a lieea ae la o Pillpo ma A«>to. 
I kona hele ana, hai ae la 1a i ka 
eoanelio ma na knlanakanliale a 
pau, a liiki akn la i KalMreia. 

MOKUNA IX. 

I7o ka hoomiuin ana o 8ftulo, » in« kona lOo 
«n» i l«nMol«lo, » «M 11» lMa»auia* m IV E HA akn aaa o aanlo i ka 
olelo liooweHweli, a mie ka 
laka ako i naliaiimanaa'ka Hakn^ 
kele ak« la la i ke kahona »ai, 

2 Nonoi akn Ja imaupaiapala no 
na halehalawai lua Pamaaeko, ina 
loaa ia ia l&ekabi mau mea no keia 
aoao, am kane peha, na wahine per 
lia, e alakai mal no oia ia lakoa me 
ka aakiiiakila ma Ieruaalena«. 

8 A i luma kele ana aku, a kolLo 
ke ia i hiki i Oamaeeko, anapn ko^ 
ko mai a puni iho la ia i ka malar 
malaniA mai ka lani maL 

4 Hino ilio la i ka honna, e lolie 
aku la ia i leo, i ka i anamal ia ia, 
B &mlos e 8abiOy no ke «b«la oe 
e iKMMnaaaimai nei ia/a.? 

6 I akala ia. Owal oe, e ka Haka f 
I mai ]a ka Hakn^ O lean no waa 
ka mea an e hoomaaa mai nei. O 
kekeehiana i namea oioi,he mea 
ia e elia ai noa. 

6 I aku la ia me ka h^mohopo a 
me ka haalalu^ e ka Hakn, keaka 
koa makemake e hana akn ai aa? 
I mai la ka Haka ia ia, £ ala oe 
ilana, a e hele i ke kulanakanhale, 
a e halia no ia oe ka mea pono nau 
e hana aku ai. 

7 A o na kanaka • bele pn aoa me 
ia, ku iho la lakoa me ka leo]^a, 
ua lohe no lakon i ka leo, aola nae 
i ike aku 1 keluihi mea. / 

8 Ala mai ia o SaulO| mai ka ho- 
noa mai, oaka ae la kona mau ma- 
ka« aole nae ia i ike i kekahi mea. 
Alakai llma «ko la lakoo ia ia a 
hiki aka i Oamaaeko. 

9 Ekolu la o kona ike ole ana, ao- 
le ia i ai, aole no hoi 1 inu. 

10 H Aia uo ma Pamaaeko, keka- 
hl haumana, o Anania kooa inoa. 
I mal la ka Haku ia ia ma ka hihio, 

168 £ AMnki. I akii la kftt% £tft>ii9 
wau, ekaHakn. .; 

llImilakaHakalaia,B kv, 
a e hele ma ke koamoo, i kajpaia>o 
PololeU ma ka hale o Iuda, e teii 
i kekahi mea i kapala o 6anlo,;B0 
Tareao, oo ka mea, aia hoi, ke pa.* 
le la ia. 

13 A ma kaliihio oiai ike aku nl 
i kekaki kanaka, o Anania kona 
inea, e he&e iiiid ana, a k«a i.ka 
ttmamalu&a'Cmay'i iiKO ia» 

13 I aku la o AAania, £ ka Hako 
e, laa niii loa m 'mea.A^a i lohe^i 
i oa kaaaka ia, I l(a nui o ka kowi 
ana i iuma aka ai i koo pee liāif 
pale ma lemaalema* 

14 Ua loaa no hoi ia ia ka man» 
na ke kahona nui mai, e hooma i 
na mea a pao i haaaka i koii.lt>o« 

15 I moi ia ka Haku iala,.0 beie; 
■o ka mea, be ipo 1 kohola m% 
oia nei, e lawe aka ei 1 ko'a lnoft 
iaana o ko iiaaina.e,.a me nWUi^ii 
me na mamo a laeiaela. • « 

16 No ka mea, e hoike aka ana 
ao ia ia i ka nni o kona ebaeba 
ana no ko'n nei inoa. - . • < 

17 Hele aku la o Ananla a komo 
aku 1a i ka kaie ; a kau aka la» i 
kooa mau lima malnoa ooa, i akn 
la,'K fiattlo, e kekaikaioa; ua hQQr 
unamai neLlmrHfl9(nia'«,>o.Iea«L 
ka mea ao i ike ai, ma ke ala am i 
hele mai ai, i ike oe, « i pikaiioli 
ka Uhane Hemolele. > /• .' 

18 Hanle kokeiiho la mai koiia 
maa makamol.me he mau.4iiuihi 
la, a ike koke iho la ia, a koinnii 
la, bapetizoia iho la. . . < 

19 A i ka lawe ana 1 al, ikaik» »e 
Ui Noho iho \a o SattUv i li«k|d»i 
maa la 010 oa haomana «na J>aab»> 
aeko. 

80 Hai koke ako la ia malei^o o 
na hakiialawiai, ia Iestt,>o ke Jleiki 
ia a ko Akua. 

81 Kakaha iho la ka poe a p«a i 
loho, i ae la: Aole anei koia ka 
mea i luka al i ka poe i btfa aleo 
ma keia inoa ma loru6aiema, a hep 
le mai hol ia nei e lawe ia lakoa 
me ka paa, i na kahaiia nui ?- 

1 28 Mahuahua nul aku ]a ka ikai- 
ka o aaulo : a pilipu' ia ia . lta .poe 
Iad«io, e noho ana ma PamaaekiO i MaE09)IJLX 0lmhm»CfMiekĒk keia. 

.98 f A MaiA'aiaiiU^ kmkaknka 

ka:)Me laelalo 6 pepehi ia ia. 

IM (ke ae la o 8aato <i ka iako« 
ktft]ca aoa, Hoomakakia aka la 
tal|oir ida>iiar puiea 1 k« ao> a me ka 
po e pepelii ia ia^ 

fi» Lawe aktt la tia haniMai» ia la 
I >ka poi, a- «a lea - Miud, ' keolfiaa 
ttlb l»4a^iialOi- naiwako o ka Mk* 

26 A liikialKi ia«««oloa iemaa» 
]eiB% lK»ao alni'la'ia'e- ImU -pu me 
te haamnm, moleaa mai la lakoa 
a paa la ia, no lu mea, aole kikoa 
I Maoao lie haaniaiiA la. 

27 Lalaa ako la o BareofrtMi la la, 
« Mokal'aka 1a la ia I aalonaoleio, 
a4ieokakoako la«i lEoaa4keao»l 
]avHako ma ke «lanai, a lae iama 
<Mo aoa mal la ia, a me- kaoaao 
IkolkaaiMi'Oka ma Oaoiaaeko^ OMi 

"2^ Me lakoo po Iko la no ia «m 
Iero8aleroa, i 4Gat keleaoa ako a i 
kahol anaoial. 

'89* A e •• wiwo ole ^o iaiaia ka 
Inoa o Ie8a, me ka hooMuipoa ako 
i ka poe Ueleoe; a kouokokk Iho 
la>^lalMli e pepeki ki la.' > 

!8& A ike iho la oa hoahaiuin, lawi 
ako: lo lakoa ia 1a l> Kolsarela, a 
koeooa «ko la io la i Tare0o. 

91 A malahla iho la ini. elmle8ki 
raO'Iii4co a oao^ioe 6alihUa, a me 
8amaria hol. Hookopaoia iho la 
kiilDoa«« heleaoa meln makoo i 
ka Hako^ a me ko olloii o ka Uka^ 
oe* Hemolele,» mahaahaa iho la 
lakoa. 

8:^ ^ A i ko Petero kaahele aoa 
nMi-«i» wahi a pao, hiki ae la Ui i ka 
peo haipolee' ooli»«aa oia LiHlai. ' 

33 Looaako la ia hi UaiUi kekaM 
kaaOko, o Ainea k«oa looa,oa moe 
m« ko moe oa o«tBakahiki ewalo^ 
i kA maX lolo. 

»!> I m«l •lft«'PeteK> ia la, IS Ai- 
oea{ ke lioolo mai nel o leeu Kt*to- 
to laoe'; e ko, a nan no e holabo1a 
t kou wahl moe. Ka koke ae la 
io. 

85 O ka poe « pan^ e ooho ana ma 
Loda, a ni«8arona, ikeakn lalakoa 
ia la, • hall Iho la 1 ka Hako. 

86^ 1f Ala ma lope kekahl haoma- K 00 Widrtne, o 'JitMU fca laoa, mo 
ka hoOhalike ooo ImpI, m 11« o D<»> 
veka, oa nol oa hona malkal^ a OM 
na inanawalea ana I hani^k 

87 la mao la, inai iho la iaa m«- 
ke. Hoh>i ako la lakon ia 1% « 
waiho iho la ma ke keena oialoiuk 

88 Ua kokoke no o Lada ma lo- 
I, a lohe ae la n« haomano i ko 

'etero hiki ana malaila, hooona 
aka hi lakoo I eloa kaoakA i« la, 
nonoi ako la laua aole e hookaO- 
loa I kooa hele «a« lo hikoo la. 

8d fio «el«« Fetefo ilooa, « hele 
po aoe'UuMM «hlki «ko ia la, al«c 
kai «ko k» lokoo la ia i oa keena 1« 
OMilooo; « ko po loe i« o« wahlne- 
fc a o em « k « « pao. e 4wr« «««, a « 
hoike ana i na palole, a rae na kn» 
p«' koma« Dor«k« I haoari i kooa 
w« i ooho po «1 me lokoa., 

40 KlfMika«ko lao Pet«ro kili^ 
koo « p«a40»wolio, kakali iho ia 
a pale aka lav «lailahalla ae la ia 
oi« ke kino, I aka h^ S Tabita,e 
aia mai oe>; «ok« ««..]« koao mao 
onka, a Ike ae ia oiala Peteio, «la 
ae la ia iiuoa. 

01&awi>«ka hi o Petero i kA U* 
roa ia ia, hooka ae la lia la.Haoa; 
kil'aka'ia i& I k« poe haipale^ & me 
oa wahioekaaemoke, a hoike aka 
la ia ia e ola'oa. 

48 A^keo «e lA'l«.raeft oui lope a 

faa ; a nui na mea i manaeio* ako 
k&:H«ko< 

43 A noho Iho 1« ia m« lope i ko» 
kahi maO h^ me 81iiiOtt« ka hanoUL 

MOKUKA X. 

Ka liIHIo o K6rcne1io. 9 Ke aknku a 1%tero, 
tero. 

AIA ma Kalm^ehi^kekohl kana- 
ka^o Koreneito kona Inoa, he 
loiiaha«erl oo kekohl p^)akda i 
kapaia ka It«lla. 

2 He haipuie, a mi^ao ia-l ke 
Akna, «me ko kona hale « pao, 
maoKiwalea nui no la i kanuka, a 
pole mao no ia I ke Akaa. 

3 Ma ka hora aiwa paha o ka la^ 
ike paka aka la ia ma ka hiiiio, i 
anela o ke Akoa, e hele mai ana io 
na la; a 1 mal la ia ia, R Korenello. 

4 A i ka haka pooo ana ia ia. ma- 
kaa ihohi, iaka U^ £ ka Hhko, %miimBnt>&mmo. 'OIH&]C4. Eedates^BlMML ]Hbt aiui» k»ii OMo. pnlai, a.AM ikaa 
waan nanawalea^ 1 uiea iioomaaao 
iniiia o koiAkna» 

5 £ hoounaakn oe ano i maa ka- 
saka na lope, le kii ia 8iinoDa, i 
kaoala o Fetero. 

61JalMiokipaia oia e 8lmona ka 
hanaili, aia ika haie aia kahakai^ 
i>ia ka mea Mana* e hoi mai ia oe i 
ka pono aa e haaa akn aL 

7 Aliala aku la ka anela -i oleio 
aka al ia ia, alaila kea aka )a iai 
na ohoa ooa elaa, a m^^k^i^hl kea 
liaipnie o lea poe nahiaia aiaa ia 
in. > • ., J ,- . 

8 A hoike ana*kai| na mea a paa 
ia lokoa^a liooana aka lala lakoa 
ilope. 

«f>A ia la ae^i^kai ktoa hele 
ana, a hookokolee ana-aka l ke ka* 
lanakaoihaie^ pii aa la o Petero i 
iiahi malana oka-lial« e p«ia ai, i 
ke>ono paha.<> ka-honk > 

10 Peioli loa iiio la, makemaioe 
ae ia ia e ai ; a i ko lalEoa liaoma»- 
kaukaa ana, haole mai malanaona 
heakaka; ■ ... 

llfike aka laiia, na wehela ka lar 

ii^.aiho:miii ia kekahi pnoio lona 

I, ua iikeoieke luiilBa.naM iHiiia 
na kihi eha^ a kuaia- iiw ia iiaio i 
lea honua: 

ld M aleko oaa na holoholona wa- 
wae ehaApaiaoiKahoaaa, jkm6tia 
mea bi\iAvL^ a me na mea kolo, a 
meaamaiiao lea lewa. 

18 A hiki mai la kekahl leo io ^na 
la, E Petera ; e ala, e pepehi, a aL 

14 1 aka la o Petero, Aole loa pa- 
la, e ka Haka ; no lui mea, aoie loa 
aa 1 ai i na mea pono ole a paa, a 
me^namea kaomia. 

15 Hiki hoa mai ua leo la ia ia^ o 
ka laa ia, O ka meai hoikalaia e 
ke Akaa, mai Iiapa^ika oe, he po- 
no ole. 

16 Ekola hana aaa mai pēia; a la- 
we hoiu ia^ka aa paoio iiL i lea laoi. 

17 I ko Petero kanaiua ana iloko 
ona, l ke ano o ke akaku ana i ike 
ai, aia hoi, o na kanal^a i hoounaia 
mai e Koreoelio, ua alnau mai 1 
iEa hale o 8imona, a ku iho la la- 
koa ma ka ionka. 

18 Hea mai kUa>«, ainau maila, 

170 ^ Ko -«oiio iieL'aiwLo 8iitea» mam 
nei, o Im mea i kapaia o ¥vtem»f i^ 

19 1[ Ika aiooooo;aaa-oFetemi 
aaakakaia^ oleiomaiiakaUluma 
ia ia, Aia hoi, ke imi im^ nfd 'ōa 
Imnaka ekoia ia «e. 

WEa^ «ka >oē, a e iho Ha&H a« 
heie pu me lakou, mai lEanalaa^ 
no ka mea, na*u no iakon i lieaaia; 
481 Iho mai kEO Petero ihUo i.tia 
poa kaaaka^ia i lioaiinaia «n^!44 
na la e S:oceiieIlav i mni la, Slatao 
wau ka- miieum. oiikon ki lai mai^nail 
H«ahaica «neaia oukoa i iieie'mai 
aiianei? * • - .i 

28 1 mai la liricon^ O KoMHeUo, 
lie laaahanpeii, he> kanalu» pono^ue 
makaaanano hol & ioO' A«nav'«a 
yfie maopopo ia e ka lahoiluHMM 
apaa o na Iiidaio>'a na Imaeliaia 
ia e kekakiaaeiaheiiualele^ malk* 
Akua nuO^ ekilaioi iaoe e ltt;Ia>i 
koaa hale, i lohe oia^i na oiela vuk 
oala.- • i. • *-% ..>..';i 

2& Alaila hea alEa la oia la lakeo; 
a hookipa mai la. Aiia ki ae^iku 
ae hiia a lieia pa meialooei, a liela 
pu aka no me ia kekahi poe lio» 
haaaa iio.I<ipe. .^ > 

84: A iala ae, hiki akn ki^lakiwi 
Kal8araia;'a.el6alrali aoa a Koa» 
nelio iaiakoa, ua iioakoakea oiai 
kona poe hoahaaan e me kona poe 
hoekhuiaapaaahele. . < '^. 

85 A i ko Peteffo komo e,i»> akxl, 
haiawai>niai la*o Koreaelios aae:i% 
a moe iho.la iueiaana^.kona. mlia 
wawae, jylM»omana akala. 

86HoaktOMl Uiio..PeterQ ki ia^i 
raai hi, £ ku ikina;. no ka me% he 
ltanatca no hoi an. 
. 87 A i ko laua kamoilia p» aiUL 
komo ae la ia iioko, a ike< iiio iari 
ka poe i heakealMMiia nwiiia ntit. 

88 I «nai ia oia^ialaieoa, Haikeiie 
ookou, fae aaea loapa i ke kaaakh 
Ia<iaio, e nonoho pu A>me ka- hrie 
aku 1 kekabi mea o kaaliaa e ; Jiica, 
na.hoike maike>Akuaia!n>aDiee 
kapa aku 1 keleahi kanaka, ba ponO 
ole, a he hauuiia. 

20 No ia mea, i ko'u kiiia'e nei. 
heie mal no waa me ke. k«iiielu 
ole. NoiaiU^ ke uiaau ako n^ao, 
no ke aha la oakoa i kii mai ai ia'o. 

80 1 aku la o £orfliieUoy.Elm.ki HaMAaoi^eUm^ MQKiaUr'XI. 'lnfioisnHil»mik atiiklilteiithonit; aikahoiuaiim, 
boi6'ilio. la au' ma ko'u Jhale, Aia 
«NU, ka mai laleekahi kanaleaimiia 
»'jnjne kaaaim liinuhina^ 

31 1 mai la, e KofODoUo,^iia.li> 
km'kan pule, ua hoomiui^oi^^ bo 
fa0i ikaoi. man hoomaoawalea «oa 
Utti|ft«rkeAkiia.. 
. 3:3 Nolaila e hoonna aku- oe ma 
lope^e Mi.ia fitmoiia^> i ka^iiiao 
{teteM»vi]a.iiookif)tiiBia malokoo 
ka'.hale o. fillmQ«b ka.hiiuuli^ aia 
ma ke kahakai ; A hiki mai ia, nana 
no e olelo mai ia oe. 
1 8$ K'O^ ia; mea, lK»aim koke. akn 
}aaa.iou.4a»aiia hiina pono oei 
kon hele ana maL fiia hoi malioa 
A-|^-Joa imua i ke aio o.ke Aleaa 
«lioolohe i na;mea a paa i kaao* 
haift.'mai ai ia oe e lie.Aluui.' 
: 34 1f A oaka ae la. ko PeLeno irtt 
ha» braai la) Ke il£fi>i»ei> ^alie oiaio 
no, aole ke Akua i manao mal i ko 
:vabo(okelauDalBas . 
l35 Aka, ma na lahui a iMm, ua 
oilaolnla i na mea i makau ia ia^ a 
«ittkali|ina pom>»< • 

36 O ka oleio ana i ]>ooana maiai 
I mv^lEdaaio. a I»eraeia, e hai /aaa i 
maloiiia ma.o lean Kiieto<ia; (ola 
lio lui Hokn. &o mLmeaA paa^) 
:;^ Ua ike^ no ookou i ka olelo i 
kanlaoa ma Iudea a pau, ma ^alii- 
luākahoomaka aoa^ mahopeiho 
o ka bfipetizo a loane i hai mai a& 
lSAiO leau' no Na»ireta, ua poni 
ke Akua-ia ia ineaka U<faane liom»- 
lele, a me ka mana; nanano ileaa- 
ht\fif e. iiana maikai ana, a me ka 
hoola ana i na mea a pau i hooliir 
MiA a ]£a4iat>ok>; no kA mea^ o ke 
Akoa pu kekahi me i& 

39 He poe lioike maluw i na mea 
ftf)aft ana ilMma'i.ma ka «Ina oaa 
iEo^alo, a me Iernaalema; , na lakou 
iioia.ipepebivakaa aku l^i ma- 
^una o ka laan. 

' 40 iioala mal ke Akua ia ia i ke 
koln oka ia,aiiolke mai no hoi ia 
iamakeakea: 

41 Aoie nae i kanaka a pan loa, 
aka^i Ua poe hoike a ke Akoai 
irae mua ai^ ia makon no, i ka poe 
i al pu a i inn pu me ia mahope o 
'^^ ^w^^^ ft^^ ^h"«"«^ mai Im m^e nuii < 4fi Naoa nDt mhkMi iOeauaha^ Ih^i^ 
e4ioaka,ikaaaka,a'a holkit<a)ca, 
oia ka mea i lioaholo-e la a k» 
Akaa, i lunakanawai, na Impoe 
oto, a me lui.poo make.. > 

43 Ua hoike maopopo maileapo^ 
kaula a pau' nona^ eloaa km ieala 
ana o ka hala ma koaa inoa, i ka 
P0« a mui Imanaoio la iai 

44 K 1 ka Petero hai ana mai i 
keia maa olulo, haaie mai<]ui Uha> 
m HemoMie malnna o kapne.a 
P0tt'il0heifti(ilelo. 

45 O ka poe ma ke okipoepoe i 
m an a oi o, » i hele pu .me Keken», 
kahaha iho ia lakou, no ka mei^ 
ua nininiia mal ka haa«ina o ka 
Uhaae :H0mcAele maiana o ko na 
aina e. 

4^Ua iolie iekoa ikalalion ol^o 
ana mai, ma na oleio ē^ a-me ka 
hoonani akn i ka Akuo» Ahdla.ni- 
nan mal la # FeteBo; . 

47 £ hiki anei i kekahi ke papn 
ittai I ka imi. i bapetiaD oike ia laitf«u 
nei, ka poe Uoaa kaUhaneHemo* 
kifeveMkeuFetiiakoa? . 

4d Kaaoha mai la ia, e hapeiiaoia 

Ukon <m« tca inoa. o iea iiakn. 

Aiaiia nonoi :eiBa -la • hikna <iaiay e 

noho iai kekaki mauiia.: 

MOKUHA XI. 

Kft hoopwuMM ana o k» poe m« ke «MnMpoe» 
IVHooljih«ak«oteIi>. 87N«kiiirfli«JU 

AIOOM lhb ia. na liuiaoteio,.a 
me B8; hoahanaa e noho ana 
ma Iudea, i haiooa anao kft.oielo 
ake Aknaiko naainae; .' 
a A pii aka ki « Peteno I lenuaie- 
ma, o ka poe ma ke okipoepoe ona, 
hoopaapaa mai. la iakon ia ia» 

3 I mai ia, na hele kaoeiloipoe 
okipoepoe ole ia, a ua ai pai>e me 
|ajkl>Oi '' ■ 

4 Bo«maiiaibo.la o Peleio^ make 
kumn,.a.hoakaiEa mai ia ia lakou, 
i mai la, 

ft I kuaLpnhi aaama ke kulana- 
kanhale ma lope, hihioia ibo la^waa, 
ike aku la au make akaku, i ka ibo 
ana mai o.kekahi |>aol«, na like me 
ke kuiiia nui i buiia na kihi eha ; i 
kuuia mai ka lani mai, a kiki mai 
ia'u. 

6 Haka pono aku la wau ia mea, 

noonoo iho leL* ike akaiai na ho- 

171 HoikinMi.Q^acroi oiHaka. kahiittokotlāidlift^ loholon vawaa elia'o 1» Imiii^ a 
iiMi iMfr Aiea liUila, a 'm» na «aea' ko- 
lo, a rae4ia oiana o kalewa. 

7 Alobeaknlaaaika leolkai 
aaamai iaX £ F)etei« \ eala, o pe- 
peiiL,Aal. 

. 8aaktt fai an, B ka Haka, aole loa 
pela ; oo ka mea, aole i komo ilo- 
ko o ko*n YntA kekaiii mea pono 
ole* a i liaiimia. 

d 1 maiaa leo la 1**«, >o ka Ina ia^ 
mal ka Imii nMi, O ka mea 1 haika^ 
laia 6 ke Akua, mai kapaoku oe, lie 
ponoole. 

10 £koia hana aoa mal'pela<; a 
httlci bou ia*ka ki oaoiea a pau ilo- 
na i ka lani. 

11 Aia hoi, liiki koke- mai la na 
kanaka eieoln, ma lea hale a*a 1 no^ 
bo oi, aa ^hooanoia aal ia'u, mai 
Kaisareia mal. 

12<I mai la ka UhaneiaHi. e hele 
pu me lakoo, me ke leanaiaa ole.- 
Hele pn aka ia kela^mau hoahanaa 
eono me ao, a komo altirlaroakoa 
ilako o ka hale o oa kanalLa la : 

18 Hai mal laoia ia malioa i ko« 
■a Ike ana 1 kaanela, maloko o ko- 
na hale, ka mal la ia, i mal ia la, B 
kooaaa «ka oe i kaimka I lope, o 
kll kBL 8UBOoal kapala o Pieleio : 

14 Nana noe hal nmi ia oena ole- 
lo, namea e ola'i oe, a me koa poe 
ohua a pau. 

15 A i ko'u lK>omaka ana e olelo 
akn, hanle mai ka. Uhane Hemole- 
laUunaHioolakoa^o likemek»i 
kou i kinohoa. 

16 Hoomanao Iho laaai ka olelo 
a ka Hako, ana 1 olelo mal al^ Ba> 
petizaooo loaoe me ka waA; aka, 
e hapelkEOia auanel oakou I ka Uha- 
ne Uemolele. 

17 A ina haawi mal ke Akua i ka 
makana na lakou, o llke me kakou, 
ka poe i manaoioaku Ika Haku ia 
leau KriatO) he mea aha la waa e 
hiki ai ia^ ioe hoole aku i ke 
Akua? 

18 A lohe lakon t kela mau mea, 
plUpu iho la lakon, a hoonani akn 
la 1 k» Akua, i ae la, Olaio no« na 
haawi mai oo ke Akua i kona ahia 
e kekahi i ka mihi e oIa*l. 

l»'1f NolaUn, o ka poe I hoopne- 

huia i ka hoomaao «aa i puka mal 

172 no eeiepanKi, Iie9e ii#lakoa ft 1iitl i 
Polnik^, a IKapero,a1 At«etMcai 
e hal aku ana i kaolelo'l na It|dMih 
"«mle no. 

20 KekaOii poe o lakon* hcf niaft 
lumaka no Kupefo a no KamaAo 
kekalil, a Mkl lakou i AiieH<3it<ftO 
Mal ki' lakou 1 ko Helene," k li4 
mai ona 1 ka enaoelio o ka Hfll(ii'o 
leeu. . . h 

01 O ka litna pn o ka Haka 'k^ 
kahlme lakoa; nol loa' iho f& kA 
ooe I manaolo aka, a hfall I ka'Ha^ 

23 t KauUina aku la ia mea aU^ 
ki i na pepeiao'o ka ekaleeiamal^, 
raBalema; hooana ae la lakou tft 
Bareiiftba« hele 1 Anelloka. * 

88 Ahiklaelaia^alkeaelail^ 
hoomaikaHa e ke Akiia, oHoli ihol 
)a hi, a 'hoolkalka mal la ola ia'hi^ 
kou a pan, e hooplll lakon f ka Ha- 
ktt me ka manao Healka o ka naan. 

94No ka mea, hft knnaka maikal 
ki, ua piha hoi I ka Uhane H«teO- 
lf1e, a me ka manaolot a nul lOa 
ae la ka poe i hulla ma ka Hoko: ' 

35 Alaila hele akn 1af o Bar6iiaM 
i 'l^eeo, e Imi ia 8aak> : 

3f^ A loaa ihoU, alakal mal te K 
ia i Aneilolok A pnnl no ko laoa 
makakikl mfdalla,e hoakoakoaana 
me ka ekaleeia, a ao m«l la I kana- 
ka, he nui loa. Ma AneHoka 1 ka^ 

ekmua la mal al na haamana, otul 
rLitlano. 

87 f la mau 1a hele inAi'la tMk' 
hl'maa kanla, mai le^ueal^ma lual 
aAneiioka 

38 Ku mal la kekahl lako«, o 
Agabo kooa inoa, hoike mal ht, mtf 
ka Uhane, he ivl mti e hikltifial «na 
ma na aina a pau ; a hikl io mal'iio 
i ke on ia Kekiadlo I&iiaara. 

3d Alaila paa ka manao o na 1ito«> 
mana, o km mea keia mea e HkO 
me kona pono, e hoohka aku 1 k& 
manawalea na ka t>oef hoidiaiiaii I 
noho ma Iudea. 

8(1 A hana lo no hol lakon 1a 
mea, a hooakaaku la na ka poe In> 
nakahlko, iha ka lima o Bttrenaba 
laua o 8att1o. 

MOK0NA XXL 

KftJu)pinMuia mai e nerod«. .20 Kooa lio^ 
klekle, » me kōna make «luu HPopMia 0'Beten> MOEPNA Xa 1tahik|wnli»ii. ; A HA ia wa» o-akii U na Uma o 
x]L Herode o kealii e hoomaino 
ii|cH I kekalki poe o ka elialeaia. 

2 Pepehi akn la ola ia lakobo loe 
kaiknaana o loaae-i iea pakHoaiMk 
'"$ 'Ā lleoaka la ia, oa maikai leeia 
1 'na Iadaio, liana lioa aku la no ia» 
ahopa iho la ia Petero. (Oia na 
l)i okabareDaha ole«> 

4'A paa, alaUa hahao akn la oia 
ia^a iloleo o iLa halepaahao» a iiaawi 
l^ ki ia ia i kelomi poe koa, eha 
kaaoa, na iakou e malania. Manao 
iho la ia, a paa kh moliaola, alaila e 
lawe mai ia ia imna o na kaoaka. 

^Kiaiia iho la o Peteramalolfioo 
ka halepaahao; aka, pnle ilEaika 
aka la ^ el&aieala 1 ke Aloia nona, 

4k A i luk wa a Herode 1 manao al 
^lawe mai iaia iwaho^ ia po^e-moe 
9pa no o Petero mawaena o na koa 
em, na naliinakiia i aa lEaalahao 
elna ; a o na ldai mamna o loapaka, 
e malama ana no i ka halepaahao. 

7' Aia hoi, he anela o ka Halui i 
ka miU la, anapa mai ia 1» maiar 
inalama maloko o ka halepaahao; 
palpai mai la oia ma ko Petero ao- 
ab, noala mai ia ia, 1 mai la, £ ala 
keke oe. A lumle iho la na kaula- 
l^ mai kona lima iha 

SX mal la iLa anela ia ia, E likl oe 
& oe Iho, a e hawele i kon kamaa. 
Hanaiholano ia pela. I mai la 
kela ia ia, E aahn oe i kon kapa, a 
e hahai mai ia'a. 

9 Heia okn la hoi ia iwaho. a faa- 
hal akn la ia ia. Aole ia 1 il&e) he 
oīaio ka mea 1 hanaia mai ai e ka 
aneia: manao iiio la ia, he liihio 
k^a 1 ike ai. 

jfi A iiala kekahi papa kiai, a me 
l^Ina o ka papa, ahiki aku laaa i 
ka pani liao e hiki akn ai i ke ka- 
laiMkauhale; wehe wale mal kā. 
pWt no iana, a pnka i^u la laua 
mii^waho, a hele aku la, a hala keka- 
&I'alanai ; liaalele koke iho la lea 
anēla ia ia. 

H A loaa ia Petero ka manao mao- 
popo, i iho la ia, Ua ike maopopo 
aii, he oiaio no ; na hoounamai ka 
Haka i kona anela, a ua hoopakele 
mai nei ia'u, mai iea lima o Herode, 
a me ka manao a pau o na Iadaio. 

ld I leona hoomaopopo ana ae. heiemal la ial ka Ma o KaHa, 
ka makawahina o loane, i ki^iaia o 
Mareko ; he |»oennl hoi ka i akoa- 
koa mai malaila, e pnle aiML 
18 1 kona l^keke aiia ma Im pnka 

ka haie, hele mai ia kekahi kal- 
kamahine «.hooiolto,'« Bode kona 

14 A ike iho )a ia i ko Petero leo, 
aole ia i wehe 1 ka puka no kaolio- 
li, holo fdca kt oia Uoko, a haikku 
la i ke kn mal ana • Peleio ma ke 
alo o ka pnka. 

15 I mai la lakon ia ia, Ua hehe- 
na oe. ' Hioopaaloa akn la kela, he 
oiaiono. Imai ]ftlakon,0 kona 
anela. 

16 Hoomanakn la « Petero e ki- 
keke ana, a wehe ae la lakon a ike 
akn la ia ia,lmhahaiholako lakon 
naau. 

17 Peahi mai la me ka lima ia 
lakon, e noho malie, a ImI mai la oia 
ia lakou i lea lawe ana mal o ka 
Hakn ia ia maiioko mal o ka hale- 
paahao. I mai la ia, B lial akn 1 
keia man mea ia lakoho, & me na 
hoahanan. Haalele akn- la oia ia 
wahi, a hele akn la t kahi e. 

18 I ke ao anaae/ nni loa iiio la 
ka pioloke o ka poe lEoa, i Im mea 

1 lilo akn ai o Petero. 

19 Imi Iho ia o Heroēe ia ia, aole 
nae i loaa, alaila hookolokoio akm 
lafiainakhii,kena ae la, e midce 
lakon. AheieakalaiamalIndoa 
aku a K^aareia, a noho ik» la ilaaia. 

20 H Hohu loa iho la o Herod« 1 
ko Taro, a me ko 8idona. H^e 
t<^hi mai la lakon io na la, hoo- 
mailmaU mai la ia BeI«eeto^ i ka 
mea nana 1 malama kalii moe o^ ke 
alii, nonol mai la lakon i kaikahi; 
no ka mea^ na liaiiiiia ko lakon 
alna e ko ke aUt 

ai A I ka la i hai mna ia»i, aahn 
iho ia o Herode i ke kapa alii, a 
imlio iho> ia ma ka nohoalii, e oie- 
lo aku ia lakon. 

i22 Uwa mai la na kanaka, £, he 
leo ka, no ke Akna, aole no ke ka- 
naka. 

23 Uhan koke mai la ka anela o 
ka Hakn ia ia, no kona hoonani 
oie.ana i ke Akua. Aih^ ilw la ia 
e na ilo, a kaiU akn la ke aho. 
178 HQ9WH4»aBftiiloma 

a maliiiahjiia.aku U^- 
25i .A paa ka. haMe a Barenaba, 
laua m& &aulo, bqi akn lauu m«d 
leniaalema aku^a lawe pn aku la 
ia loana i kapMa o Mareko. 
MOKIINA KHIi 

Hoounaiafkii lft o Panlo m* i ko u« aht»«. 
45 H<An»ii«iLudftl0!> 

MALOKO hoi o kaii^leaia, ma 
Aneiioka, kekaAiL mau kaula 
a m« na kumo, o Bareu«ba keka- 
hi, a rae Simeona i kapaia o Ni^ 
ra, a me Lonkio no Kunene, a me 
Manaena 1 hanai uu ia ma H«rode 
ke kiaaina, a me oaulo. 

2 I ko iakou hoomana ana i ka 
Haku, a me ka ihookeai ana, l mai 
la ka Uiiane Uemolele, £ hooluui^ 
wale oukou ia Barenaba iana me 
8aulo na'u, no ka liana a^u i hea 
aku ai ia laua. 

3 Aluiia hookeai iho la lakou* pu- 
le aku ia, kau iho la na lima malu- 
na o lauai a hookuu aku la ia lana. 

4 II Na ka Uhane Hemoieie huia 
1 hoouua ae, e hele ae la laua i 3e- 
leukia; a malaila akn laua X hoko 
ai a hiki i Kupeno. 

5 A hlki laua i Sālarai, hal mai la 
laua i ka olelo a ke Akna maluko 
o na halehalawai o na luilaio ; o 
loane no hoi kekahi hoahiwehana 
nalaua. 

6 Kaahele aku la lakou i ka mo- 
kopuni a hiki i Fapo^ loaa ia lakim 
kekahi kilo, hokaula wahakeehoi 
ia, he luelaio, o BarieBU kona inoa. 

7 Aia B0 ia me Sere|rio Paulo, ke 
kiaaina, he kanaka akamai: ih.kii 
aku la oia ia Barenaba a me Saulo, 
makemake iho ia ia, e lohe i ka 
olelo a ke Akua. 

8 Aka^ o £iumai ^ kHo (okona 
inoa ia 1 ka hoolike aaa>ktt e aku la 
ola ia laua, manao iho la e hooholi 
i ke kiaaina, mai ka manaoio aku. 

9 Aka, Q 3aulo, (o Panlo no la,) 
ua piha oia i ka Uhane Hemolele, 
haka pono mai la oia ia ia. 

10 I mai la, auwe oe ka mea i pi> 
ha i ka wahahee a me ka hewa a 
pau, he keiki na ka diabolo, he 
enemi no ka pono a pau, aoie an«i 
e hooki oe i kou keakea ana i na 
aoao pono o l^ Haku? 

m OIHAKA. ite aa.«taft ^ 

U £lavhoi,.aatt la e kan mia ma, 
ka iima o ka Uaku maionaao^ • 
mai(a|K> no oe, aole eik» akn i ka 
iaaiukiiibekabLmauaMra^ /Hanle 
koke maiila.malttiia4NiaJGa4A>BU 
a. me ka. moowinL H<doko]o i la ia e imi i mea alakai lima jioi|» 
i;lSi. Alailaike «e la ke kimioa 1 ka 
mea i hanaia mai al, maaaoio akA 
]* iOk m« ka mahalo aka i ka ao>aaa 
a ka Hakn*- . . a 

Xa Hok> aku la o Paulo ua mai 
Papo A luki mal i Perega no Pama» 
pulia: a hoaieie a loane ia iaaa» a 
hoi aku la i leniaaiema. . ii 

14 H A haalele iho la k«a ia Fe- 
rege, a heie mu la i Anelioka no 
Fiftidia, a« komo ae la iloko o ka 
halehaiawai i lu la Sabati, a noho 
ihola. 

15 A mahope o ka heluhohi ana 
o ke kanawai ame ka aa kau]a,<kii 
ae la na lunao.ka halehaiawai ia 
laua, i ae la, £ na kanalui, na hsu» 
hanau, ioa ia oiua kekahi^ ol^o 
hooikaika no na kanaka, aa, e oie* 
k) mai. 

16 Ku mai la o Panlo, a peahi ma 
ka lima, i.mal la, E na kanakao 
l8eraebH a me ka poe maieaih i ka 
Akua, e hooiohe maL - l 

17 Na ke Akua o keia poe kanai 
ka o laemela i wae ae l&o:ikaiBoil 
knpnaa, a lMxdcieki« iho ia ia poe 
kanalok i ko lakou noho ana i Ai« 
gupita, a lawe mal ia lakou, maUo* 
ko mal o ia ipahi, me ka.lioia lea- 
kauh«; . 

18 Nana no lakou i hlipol ma ka 
waonaheie i na makahlki he kat 
naha. i 

19 A pau na laln&anaka ehHm 
ma ka aina ma Kanaana.! ka aaaiia» 
nana no i pnunaue i ko ii^eoii «I- 
nanoiakoumakahailonaana.. . 

90 A mahope ifao o ia ^nan nea^ 
haawi mai ia ia I mau lunakuia* 
wai, i eha paha haneri makaWkia 
me kanalima, a hiki i ka «a oBa« 
mnela, ke kaula^ 

21 A la wa mai, nonoi aku lakou 
i alii nui; a haawi mai la ke Akua 
ia 8aulol hieiki a lUaa »o labo% 
he kanaka no iea ohana a Betila» 
mioa, hookahi no kaiialia makM 
li^kL X«oi«loARiido. yLotxnifĀ xm. Ktl 11* Mhlo. ^aa Ainil^ ki4)«* «olakiila 1« ia, a 
haokiekieae iaia 0avl€la I alii oo 
lAkoa^-koike mal: 1» ia, i mai la 
kk.ia, >U a ioaa. ia?a o I>avida a leao, 
lieikaaaka k<B:poiio i koNi oaao, 
oaiu no o haua 1 ko*a makeuak^ 
aipoo. 

^23 Ua hoopaka mal ke Akva ia 
ioHi noloko mai<o kaoa poe ma* 
so, oiike ue liaoaolelo moa aaa 
mai, i mea oia no lea UmnunUk. 

Mi MMooao kooA kikl «oa mai, 
UA htā. moa mai no o loane, i ka 
bapetizo aoa o kamllii i na iLanaka 
a^aa ol8ejraela.- 

28» A lioa|>an oloane i leana bana, 
ninan mai la ia, Owal la wan i ko 
oolaoa manao ? Aole aa ia. Aia 
koi^'lLe liele mainei kekabi maho- 
pe o'u, aole an e pono ke webe i 
na kamaa o kona maa luipawai. 

SA '£ aa iumaka, na hoahanau, na 
uamoa Ahemhama^' a me ka poe 
o o«koa nei e maluui i ke Akna, 
na koouaaia uai ia oakou nei iea 
olelo o keia ola. 

27 No lui mea, o ka poe i noho 
ma .lenualema, a me ko lakon 
maa aiii^ aole lakoa 1 ike ia io^ a 
me ka ieo a na kaala, lia mea i 
helnhelaia 1 na la 8alHLti a pan, ua 
kocdH> lakoo ia leo i kolakou hoo- 
hewa^ana ia ia. 

Mi Aoie no i loaa ia lakoa kekahl 
liaia e malee al, aka, nonoi aku la 
laiooa ia P8ato e make ia. 

89 A^iaaae ia na «ea i palapa* 
laia nona, i iLa hookoia e lakoo, 
hiir^ mal la lakon ia la^ mai ka 
laaa mal, a wailio maloko o )sa ha- 
le knpapaa. 

80 Ma ke Akoaoo 1a i hoola mal 
mai kai make »«L 

81:iketa uai lano la i na la he 
nnie ko poe i hele pu mo lo, mal 
OaUlaiamai a lenMaieua^ na lakou 
]io:i»i holke aka aii kaoaka. 
^a^ Ke. hai akn nel makom i ka 
oielo nalkai ia ookoo^ 1 ka olelo 
hoopomailLal i halia i na kapuaa ? 

8a<eia ka kcf Ak«a i hooko mai 
mA*t lea lakoa mau mamo, ia ma- 
koii| i kona hoala ana mai ia leau ; 
elikeme kauea i palapalala raa 
ka..Hal^eioa, O oe no ka'u Kelh 
kl, i keiala waa i hoohanan aiiao«L 84 A no kona hOtf1a mia mai iA 1a 
mai ka make ra«l. aole he^ iae hoi 
hon I ka piAaho, i mai lu ia peoei, 
£ haawl ako wau ia onkoa i ka 
lokomi^kal olaio o 0aTlda. 

85 No ia mea, i moi no ho( fa ma 
kahl e, Aolb oe o haaiwi aku I kau 
mea hoano e ike i ka palaho. 

86 Aka, o Davtda, hOokauwa aku 
la la oa kona hanaana, ma ka mn- 
1MO o ke AlnM^ a hiamoe iho la 1a, 
a hoi pu ia 1bo la me kona poe ku- 
puno, a ike i ka pelaho. 

87 Aka, o ka mea a ke Akua 1 
hoala mai ai, aole la I ike I lcs po- 
laho. 

88 1F No ia Uea, e ike pono ou- 
kou, e na ieanaka, na hoahanao, 
ma ona la, ua haHa'kU !a onkou ke 
kala ana o ka hala. 

89 A o na mea a pau, aole 6 Mki 
ia oukon ma ke ieanawai o Moee 
ke hoaponoia, ua hoaponoia no 
ma ona la ka poe manaoio a pau. 

40 NolailO) e malama pono ou- 
koo, o hik) mai ananei malnna o 
oukon, ka mea 1 oieloia mai ai o 
na kaula; 

41 E ka poe hoowahaiwaha, e na-' 
na mai oukou, e pilihua hoi, a e 
hoomawale; no ka mea, ke hana 
nel aa I ka hana i ko oukou mau 
la, ina e hai aku kekahi ia oukou 
ia hana, ina aoie no oukoa e ma- 
naolo mai. 

*4d I ka kele ana o na Iud8io iwa- 
hao ka haiehalawai, nonol akn ia 
na kanaka e ae 1 hai hon la mai 
keia mau ōlelo ia lakou ia la 8aba- 
ti mai. 

48 A 1 ka hoi ana o ko ka haleha- 
lawai, he nui loa ka poe Iudaio, a 
me ka poe haipule 1 huli mua i ha- 
hai aku ia Paulo, lana m^ Barena- 
ba; ua laim no I olelo mai- 1a la- 
kou, a hooikalka m«f ia hikou ē 
ka paa maka maileai o ke Akua. 

44 ir A hlkl i ka la 8abatl, koko- 
ke pāu loa ke kulannkauhale i ke 
akoako% e hoolohe i ka olelo a kel 
Akua. 

45 A ike aku la ka poe Iudaio i 
ka nui o kanaka, plha loa lakou i 
ka paonloni, hoopohala aku la 1 na 
mea a Panio i olelo ai, hoopaapaa 
a oleio hoino aku la. 

175 • P&ulo. oisuacA. KuUBmiwtkmi»mtaL 4»! Mai^ Uoi^ka^ iiwtrla;o 
Paulo Jaiia m* Bwumb^ i maL 1«, 
He mea«pODo ka tiai mu&ia iaon* 
koa ka otelo.a ke Akua-) iMkkapoe 
oakoa ia luea, a iiamaiiao4jiitkoa 
ia oakoa Uio^aole ooko» e.poao 
iLO.ola loa, eia.koLy ke liuU ak« aei 
maoa i ko na Aina e» 

4! No ka.mea,pela ka «Hakn.i 
kaooliamai ai ia'miikoa^^Ua koe» 
mobo wau iaoe 1 maiamalama no 
ko oaaioa e, i lUo oe i mea e okk'i 
ahikiinakakulaoleakoaua. . 

48 A lohe ko aa aina e i keii^ dlir 
oU lakoo, a hoonaoi aka la.lakoa i 
kaoleloa ka Haka.: aoka poe i 
waeia no iLe oia loa, maohoio aku 
oolakoa. 

49 A kalia no hoi lea olelo a lea 
Hakn ma ia aiaa a pao. 

£0 Hoolionokono aka la ka poe 
luelaio i na wahinehaipuie koikoi, 
A me na mea ]dekie.o.]{o. inulana- 
kauluae, a pai mai la lalum ma iea 
hoomaau no Paalo a me Hannaha, 
A ldpaka aka la ia iaua mai Jca iar 
kou wahl aku. 

61 A lulu aku ia lana 1 iaa.lepo o 
ko iaoa'mau wowae ia lakou, a iio- 
le mai la laua i Ikoaio. . . 

6d Piiia ioa ihola na liaumaaa i 
ka olioii, a me lui Uhane Uemoiele. 

MOKUNA XIV. ' 
Hoommni^oPanlo. 8MMiMl«ho«lraa. M 

UaUukuiiL SllUliollM>tt«o%i ikneiiokiu 

AIA ma Ilioaio, ]umbo ae la iaua 
iioko o k* iMiehiilawai o na 
luilaio, a no lui laua oielo ana, nui 
loa n& Indaio a me na Heiaae i ma- 
naoio ako. 

2 Aka, o ka poe luelaio 1 hoomalo- 
ka, hookoaokono iakou, a iioonaM- 
kinld i na uhaae o ko na alna • i 
nahoahanan* 

S Loiiii loa no nao iaolaiiai hoo- 
mau ana e olelo wiwo oieakm no ka 
Haku, nanano i hoile» mai i Im oia- 
io o ka oiek> o kosa iokomaik«i^ a 
haami mai la no lioi la i aahoailooik 
a me na mea kupanaka a ko laaa 
lima i hana'L 

4 Mokuahana ae la ka ahakanaka 
okekulaoakaahale; menaXadaio 
kekahi. me na lunaoleio kekahi. 

5 A i ka wa 1 hoao ai ko na una 
e, a me iLa poe Iadalo, me ko iakoa iUi^ e hflim.iiio<ak«ia hiiui, M hair 

i«kuaka; , , \- , 

6 Jke e 00 iauai a mabulca<alaUa 
iiaa kulanakauiiaie os J)didmeiiia la 
iiaaetera .a me lAaKhe, %, laeto •&• 
nai4»ODi mak i. .. 

7 A malaiia iauai liai malaii.lea 
enanelioi, - . .* «. 
^:1[,B( noko ana kekahl inaalKk 
ma Laīelem^iuaaawiAiwaiLiM. wa» 
wae, «a^Mpa ia» ntA ka.opa iomo 
kona ttftkuvahiiie, eo&e lea ia i 
imie: 

9 Lohe aku laoia ia Panloeelele 
ana, a haka pooo mai la oia ^iuia, 
a ike iho ia, iie .maoaoiOikon» e 
hoolMal, 

. 20 I.mai ia ki me kaleonui^E 
ku pololei ae iiana ma koa oMn w** 
waei I^ieie ae la ia a ihi^e «iiu ia. 

11 Ikeaka Ia ka ahaWmaim i k* 
meaa PaoW i hana^iieokiekie elu 
ia lakou L ko lakau leo, i akn ia, aaa 
ka olelo Lukaoolo, Uaiho mai'iia 
akua io .kakou aei, ma ke aooio lun la KaiMiiaka lalakou ia Bareaar 
hao Dia; aoe Paeiohoi, o Hem- 
aie, no Ua mea^ iaiaiioka olela 

13 Na ke kahona/o I»a, o ka mea 
ma ke aloo ua koianakenhaĀe. la, 
naaa noi iawe mal i ua hiplkaiie,* 
me na iei, ma na pnlea pa, manao 
iho.la e ieaumaha aku me.luiaha- 14 A lohe na lunaolelo, o 601*001- 
ha Hkoa me Mmio, haehaa looa iko 
laoa aahu, a. holo aku la iwaeii* e 
ka ahakaaak», e hiea aku aaa,: 

15 I aka lo^E aa ieaaaka, ao ke 
aha la ookou e hana mai ai i kela 
mao mea ? he maa kena](a.ao a^i^ 
ua, o ko kakoa eno hookahi ene 
no ; a ke liai ako ael ae hoi maoa 
la.oukotti.lQa oielo. mailial, i huli 
ai ealM>a mal keia mau mea. U^m- 
waie aka a i lee Akua ola^ k* mea 
nana i haoa lu. lani^ e me fca hoani, 
a me i» kai« a.me na.mea a pea 
iloko o lakou : 

lii I na haaaaaa mamaa* waiho 
wale aku no ia i ko na aina<bp«i^ 
e hele ai ma ko lakou aoao iho. 

17 Aka hoi, aole ia i waiho wale 
ia ie iho, me ka hoike ole iaeaal; 
hana maikei mai no Im a imm KMnkaiaoPMaa HOKUKA XV. KAtimoUAo9oM. mA m Uk I lE*<iii, iiittt»k4^ifttil nml, 
a me na kao ai o hoopiha^mai aoa 
i kanaaa 1 ka ai, « m« ka olioU. 
' l^ 1 ^ laoa olelo ana i keia maa 
9tfeaf mai l»iki«le no ia iiMia k^ lioo- 
paa mai i iLa abakanatui, i oie kikoa 
«^aamalia aiui na taaa# 

19 K Hele mai la kekabi poe la* 
4Ai#ttai Ajaetloka mal, amai Iko- 
Bio taai^ hookoaiakono ae la i 4» 
ahakanalEa, a Mloka no ia Paaio^ 
a lsaao alea la ia ia maimiio o ke 
kalanalouihale, manao iko la lakoa, 
«a laake loa iaw 

. ^' Aka, i ke ktt poai ana mai o oa 
luKamana mao na ia, aki mai la ia, 
a liele mai la iloko o ke koianakaa- 
hale. A ia la ae» hele pa aka la ia 
me 6anMiai» i Derebe. 

dl' Hai mai la iaaa i ka oielo raai- 
kai i ko ia knlaoakaahaie, a hoo- 
haamaoawai la i kekahi poe, aiaila 
hoi aktt la i Lafiētera, a me ikonio, 
4^m« Anetiolsa, 

22 £ ho4»kopaaaiBai naUhaoeo 
na haamaoa, o hooileaika ana la la- 
leoa e kopaa ma ka loanaoio, no 
in m«a, meka popilikia he nol loa, 
e komo ana kakoa iloko o ke ao- 
|)ooi o ke Akoa. 

•33 Ae koho aoa no lakoa i naln-. 
aakai»iko, ma keia ekaleaia, keia 
ekaleaia, poleeka la a me*ka hoo- 
keoi, » haawi aka la la lakou i ka 
Hako, i ka mea a lakoa i numaoio 
akaai 

21. Kukh^e a» la UMia ia Fi8idia, a 
liilii a« ia fi Paioepolia. 

25 Ikd mai la laoa i ka olelo ma 
Per^et a iho ae la i Aialia. 
' 2d> Mailaiia ko laoa holo ana aiai 
i Anelioka i kahi o laoa i haawi- 
la'ko ai i ki^lokonMiiliai o ke Akoa, 
4io la haoa a latta i hoopaa ai 
• 87 A hiki ana ae Uaila, hoakoakoa 
«ella iaaa i ka ekaleaia, a hal mal 
la i'na inea a ke Akaa i hooa mai 
af me laaa, a me kona wehe aoa i 
]Ga4)okao kn maoaoio no ko na ai- 
nae. 

S^ Noho liulio laoa HM^a me na 
kamnana. 

MOKUNA XV. 

Ke ka e «o» no ke oUpoepoe. 6 Ka ahaolelo 
•na. 2^ K«.m«n«o » Ukou i ae like ai. 86 
'"-^ "^ i>PWilolan*oBareiud)«; 
12 AIflO mai lo' kelnhi poe, mai 
loelea mal, ao mai la lakoa i 
na iMNOianaa, Ina aule ookoa e oikir 
poepoeia, e like me ka aoao o Mo^ 
se, aoUi hiki ia ookoo ke hoolaia. 

2 Nui ibo la ke kamailk» ko e, a 
me ka hoopaapaa aoa o lakou ma 
Paolo laua mo Bar«Daba. Maoao 
iho la lakoa e hele o Paolo, me Ba- 
reoaba, a me kekahi poe o laieoo^ 
i leniaalema, i na looaolelo, a me 
na:tOBakahiko, no keia manao. 

3 Na lu ekaie«ia lakon i kaA mai- 
kld okiL, a kaahele lakoo ma Poini- 
ke, a ma Samaiia e hai mai aoa i 
ka holi aoa o ko na aioa e; a hoo- 
lioli ioa kULoa i na iioahaoaa a pao. 

4 A hiki lakoo i Iero8aIema, apo 
mai la ka elealeeia ia lakou, a me 
na looaolelo, a me ua iooakahiko, 
a hai ako la lakoo i na mea a pao 
a ke Akoa i haoa mai ai me lakoo. 

5 KamailakekahipoeimaoaoioL 
noloko mal o ka aoao Paricuio, i 
mai la^ Pono ke okipoepoe ia la- 
koo, alB kaaoha aka e maiama i ke 
kaoawai o Mo6e. 

6 1[ Hoakoakoa mai la ka poe lo- 
naolelo, a me na luoakahiiuii, e k«- 
kakuka i keia mea. 

7 Noi loa iho la lia hoopaapaa, 
alaiia, ku mai la o Petero, x mai la 
ia lakoa, £ na kaoaka, na hoaha- 
oaa, oa ike uo oukoa i oa la ma- 
moa, wao no ko kakoo mea a ke 
Akoa i wae ai, i lohe ko oa aioa e 
i ka olelo mailiai ma ko*a waiM, a 
e maoaoio mai. 

8 A oa ke Akoa, ka mea i ike i 
ka naao, i koike mal no laikoa. e 
haawiana ia lakou i ka Uhaoe He- 
molele, me ia ia kakoo. 

^ Aole.ia i hooiiaawale iki ma- 
waeoa o kakoo a me lakoo, hoo- 
maemae no ia 1 ko lakou naau i ka 
maoaoio aoa. 

10 No ia mea la ea, no ke aha la 
oukoo e hoao aka nei i ke Akna e 
kao mai malaoa o ka a4 o oa hau- 
maoa i ka aoamo hlki oie ia kakoa 
a me ko kakou poe kupaoa, ke 
amo? 

11 Ko manaoio oei oo hoi kakoo, 
e hooIaiaU kakou i ka lokomaikai 
mai o ka Hako, o leaa e llke me 
iakoo. 

177 Hoeholo ka mtmo OIH^A, «»in&e» 13 ir AJailft«ofao iiuai«'tin &ba]iEi- 
naka la a pau, boo)oh« aka la ia Ha* 
reaaba laaa me Paolo, l ko laua bai 
ana i nahoailona mana^a uae na 
mea kupanaha a ke Akna i haoa 
mai ai ma o laua laiwaona o ko ua 
aina e. 

13 t Maiiopeihoikolauaokiana, 
aliiila olelo mai la o lakoho^ i mai 
ia, E na kaoaka, na hoahanau, « 
boolōhe mai ia^u : 

U Ua hai mai nel o SiRieona i ko 
ke Akua hele ana mai mamna aku 
nei e ike i ko na ainā e, c lawre mal 
1 kekahi poe kanaka no kona inoa, 
mailoko mai o lakon. ' 

15 tJa pili no hoi ka olelo a na 
kaula i keia mea : penei kapalapa- 
la ana, 

16 A mahope iho, e boi bou mai 
au, a e kukulu bon ae i ka halele- 
wa o.Dayida i bio\o; a e hookui» 
kui hou au i na mea hina, a e ku- 
kulu hou ia ; 

17 I imi ai boi na mea ikoe o ka* 
naka i ka Haku, a me ko ni^aina e 
a pau, ka poo i heaia ko'u inoa ma- 
lun^ o lakou, wnhl a ka Haku, na- 
na i hana keia mau mea^ ' ■ 

18 Hai kinohi mai ua ikeia no e 
ke Akua kāna haoa ana a pao. 

19 NoIailU hoi, ke manao aku nei 
au, aole e hookaumaha i ko na ai* 
na e i hoohuliia mai i ke-Akua: 

20 E palapala aku no nae kakou 
ia lakou, e hookaaokoa lakou i na 
mea haumia o ua kii, a me ka mōe 
kolohe, a me na mea nmi wale ia, a 
me ke koko. 

21 No ka mea, he poe no ko Moae, 
mai ka waiuihikomai, manakula- 
nakauhalea pau, naoa e ao aku ma 
kana, na heluheluia no hoi kana 
maloko o na halehalawai, i na la Sa- 
bati a pau. 

22 Alaila manoo iho la na lunno- 
lelO) a me na lunakahiko, a me ka 
ekaleeia a pau, he mea pono ke 
hooona aku me Paulo laua o Baro- 
naba, i mau kanaka i waeia, mailo- 
ko mai o lakou, i Anetioka, o Iuda 
i kapaia o Bare8aba, a me Sila, he 
mau kanaka koikoi laua mawaena 
o na hoahanau. 

2^ Palapala akn 1» lakoH, ma ko 

lakou lima, penei : Ke aiolia akn 

178 a^na lii9aoleIo,'ftneM hma^ 
kikOf a mena hoahanan, i na ^hoan 
hanau o ua lahuikaoalia e ma Ane^ 
tioka, a ma 8iuria, a ma Kilikja ; t 

24 No ka mea, na lohe mak^u 1 
kekahi poe hele aku, mai o miikoa 
ak9, ua lM)Otilhia ia oukon i opoie- 
lo, mo ka hoohuli e ana i ko ouk(cm. 
uhane, 1 ka i ana ae, £ okipoepoe^ 
ia oakou, a e malama i ke'k«HVw«jf> 
aoīe mnkoa i kauoha aku la kik^a 
pela, H : 

25 I ko makou akoakoa lokahA 
ana, manao makou, he mearea|ksl 
ke hoouna akn ia oukoa i koknM 
mau kanaka i kohola, i hele pa me- 
ka makou mau mea i alohma, mo- 
Barenaba laua o Panl o. 

26 Ua haawl ia mau kanaka 1 M^ 
laua olaiio ka inoaoko kakou Ha«' 
ka o leau Knaio^ 

^7 Nolaila, na hoouna no boi ma*- 
koa ia Iada, laua me Sild^ awilaa» 
no e hai ana aku ma ka olek> I |b0^- 
ia mau mea hooknhi no. 

28 No ka.mea, ua manao ka Uha- 
ne Heinolele a me makoo no hoi,. 
aole e kau nftdtuna o oukou, l"1rt>* 
kahi mea kaumaha nui aku ; o ke- 
ia mau mea e poaoaiwaie'ao^ / 

29 £ hookaaokoa i ka io i Mmomi: 
ia no na kii, n me ke koko, a me&a 
mea i uiai wale ia, ameka moe-k^* 
lohe. Ina e pili ole oukoa ia maa 
mea, aa hana maikai oukou. Akh 
haoukou. < " 

80 A kaala mai la lakoa, hele la- 
kou i Anetloka; a hoakoakoa iho 
la-lakoa ika ahakanaka,>liaawiaka> 
la lakou 1 ua palapala la. 

81 A i ko lakoa helohela ana, olio^ 
li lakoa no ka olelo hoolana.. • 

83 He maa kaula no>.faol o lo^ 
laua me Siia, a hooilmik» aka te 
laua i na hoahanao^ me aa oieto3ie' 
nui \<Hii aliookupaaiholaialakoa. 

88 Noho iho la hikou i kekahiwa, 
kuu maikai ia'ka la lakoa, mal na 
hoahanau aku, i heleaka i aa-laaaA- 
lelo. 

M Ua malkai no boi i ko Sila m«- 
nao e noho malaila. • ' 

85 A o Paulo lauao Barenaba, a 
rae kekahi poe nui e ae, noho no 
lakou ma Aneiloka, e ao aoa„ a o 
haiaaaikaoleloakaHiilui^i / S»7hNao kaiOiele ana. MOXT^A XVĪ. Ka ^plllkla ioA 'Pmpi 

ao!b6 la e li^le 1a"BftTiiria; aka, 
aole i ae mai lea Ubfltie ia )akott. 

8 A moalo ne In Mneia, ibo akn 
la Inleon a hHri i Teroa. 

9 A ikea mai la e Paulo i ka po k« 
IHhiO ; ktt mal la kekahi kanakn no 
Makedonia, nonoi mai la )a io, ) niai 
la^ E bele mai f Make<lonia, c ko- 
kna raai ia makon. 

10 I kona ike aoa i ka hihlo, iml 
koke akn la makon. e^hele la Make- 
doni3f noka mea,'i ko mnkou ma- 
nao na kahea mai ka Hakn ia ma- 
ko«i, e hai akn ! ka enanelio ia la- 
kou. 

11 Nolaila hol, h'ookmiia makoa 
nmi Teroaf a holo pololei aku la i 
Sattioterake, a lā la fho, ! IfeapoIi ; 

12 A malalla aku i Pilipi, oia ke 
knianakanhaie nui o ia aoaO o Ma- 
kedontaf he panalaan io. Koho iho 
ht ma^eou ma la knlanakanhale i ke* 
kahi mau la. 

13 A i ka la Sabati hele akn la ma- 
kon ivrabo o ke knlanakauhale ma 
kekahi kahawal, i kahi e pnle man 
iaM ; noho' iho la makon, e olelo 
aku i na wahlne i akoakoala. 

I4*ir A o kekuhi #ahtf^e, o Lndia 
konii inoa, no ke knlanakanhaie, 
no Tnatetira, he'wahirie 3cnai i ka 
lole poni, na hoomana hoi i ke 
Akun, hoolohe mni la In, n na ka 
Haku iio i holahola kona 'nann, i 
hoity)obd 1a i na mea 1 oleloia'i e 
Fauio: 

15 A bapeti2oia iho la ia, a me ko 
koba hale, A non^ol niai 1a la, i mai 
la, Ina manao oukou ua malama 
pono wan i ka Haku, e hele toai 1 
ko*ti hale. e* noho ai. Koi mai la 
oia ia makon. 

16'1| I ko makon be9e 'anā ! kabi 
6 piile «i, halawai maf 1a )c«kahi 
kaikamahine me makon he uhano 
kilokīlokoioko'ona; oia no loi 1 
walwai nni af kona mau bakn, no 
kana kilokilo ana. 

17 Hahal mai la no hoi olnia Pan- 
lo a me makon^ a kahea mai la, i 
mnl, O keia man kanaka, he mnu 
lean wa lakou na ke Akua kiekie Ioel 
na lakou no i hoike ma! ia kakou i 
ke ala o ke ola. 

18 Hana mai no !a ! leelamea i na 
la he nni. Ana ae !a o Piaulo, a 

170 S01FA b«Iftke1tablki«ttla, I maf 
bir^¥^nio ia Biir6nabaf B bele hon 
InMia e ike i ko kana man b(iahattail 
ma na kolaiiakauliale a pan a kaua 
^hal akn al ika olelo a ka Hakn, 
pebea i noho'Ia. 

8'^'Manao paa iho la o Barenaba, 
e lawe pu aka ia loane 1 kapaia o 
M^reko. 

d8 'At^nat i makemalre o Panlo, 
e-'lMMepn ika mea i hoaleli» ^ai 
ia lana ma Pamepulia, a hele pn oie 
aka me lana i ka hami. 

30 NolaitaJbobpaa|MM ikalka aela 
\mak\ a bookattwa)« iho la kekahl i 
kekahi ; lawe pU'akn la '^ Barenai- 
ba/ia Marefco, a kolo akn la i Kn- 
pero. 

•40 Kōlio a)m la o PanOo ia Si1a, a 
b«)ē akn la, me ka haawiia i ka lo- 
komaikai o ke Akua e na boaba- 

m* H^e akn la i Snrla> a me Kili- 
kia^ e )KM)ftapaa aku ana i nai eka- 
leeia. 

MOKŪNA XVI. 

Ko Panīo kaahele ana. HN^LuOi^ 16 Ko 
Nulo kipaleu «na 1 ka uhane kilokllo. 18 
3C* paa ri&a o PrinlO, Uiaa o Sita.' 

AHSLS aku )a ia 1 I>erebe a 
me'Lmaelem; ai» hoimahil- 
lakekabi«baiimanaj o Timoteo ko- 
sa Inoa, be keiki fa na kekahi wa- 
kii»» Iodafo i ' ra<anaoio ; a o kona 
mokuakane ho) he Heiene. 
2 Ua boike maikai ia oiae'na'hoa- 
hanan ma'Lti6etera a me Ikonio. 

5 Mak^n^ke aka la o Pauio la ia 
e li«)epfli meia; )awe iiio !a H)ia 
ia ia, okipo«fpoe ih'o la, no ka poe 
IiiAalo'l'a^ko malwmaa wahf ; no 
ka mea, na ike no hoi iakon a pau 
iilMiAamkknaiEaii^, fe4 Helene. 

4 A( 1 k* lakmi kaaliele ana i na 
kaAai6alaMikaie', hoawi mai 1a ia la- 
kou o n^alama f na 'olelo i hooho^ 
loia^i e oa lunaolelo, a me na luna^ 
kahlko ma Ief uaalema. ' 

6 l^ela i hookupaaia'i- na ekaieaia 
ma ka manaoio, a hoonuiia ae la ka 
eluileala i kela )a i keia la. 

6 A hele lakon ma Pemgia, a me 
lea aina o Oaloiia, papa mal la Im 
Ulnne Hemole)e ia lakoa, mai hai 
dMi i la oleio naa Asia : 

7 A tafld4Mila4akott iMmia^ bo* Bft|ieti2olilnlnia 

lyiili «e la, titai la>iiMitbailela, Ke 
hooklkina akn nei an la oe, ma lea 
hioao lem Krl8to, e pukamai ma- 
waho ooa. Puka mal la bo ia lft 
lioraiio. 

19 1 A ike ilio la kona maa ha- 
kn na lilo ko lakoa mea i walwai 
ai, bomi mal lalakou ia Panlo laiia 
me 8iia, a iMao aks la ia lana i ka- 
blkuai, inanii; 

» A alako aka la it laoai nala- 
na, i aku la^ Ua nui loa ka hoo- 
haumeleana mal o keia nHUi kana- 
ka IttMo I ko kakoii kalanalMin" 
hale. 21 A ke aomaiiiel Uua 1 ka aoao 
poao ole ia kako» ke opo aku -a ma- 
lama, no ka mea^ he poeB(oma ka- 
koa. 

89 Kn e pa ma| la ka ahakanaka 
ia laua, a haehae iho ia na lana i ko 
la«a leapa, kauoka akn la « lAiiaa 
ia laaa. 

28 Hahaa nni nai ta lakon.ia la- 
na, hahao aka la ia laaa ik>ko o ka 
halepaahao, kanoha aka la I ka lo- 
na o ka halepaahao, e kiai ikaika 
loa ia. 

21^ I ka kiaa ana o kela kanoha, 
hahao aka la ola ia laiia maloko 
lilo o kahalepaahao, a hoopaa iho 
la i ko laoa maa wawae ma ka 
laaii. 

25 ir A 1 ke aamoe, pole akn la o 
Paulo laoa o l^ila, hlmeni tho la i 
ke Akua, a lohe mal la ka poe paa- 
hooialaaa. i 

26 Emo ole hoi he olai nai, haa- 
Inla ae la ke kumu o ka hal^paa» 
hao ; a wehe koke ia iiio la na pa- 
ka a pao; a hemo wale no'hoi na 
mea paa o lakou a pao. 

27 A o ka Inna o Ka halepaahao, 
ala iho la la^ mal ka hlamoe aoa, 
ike ae la ua hamama na puka o ka 
halepaahao, nnnhi aka la ta i ka 
pahikana, e pepehi la ia iho; oo 
ka mea, manao iho la ia, na holo 
na paahao. 

2S A hea mai la o Phnlo me ka 
leo noi, i mai la, lla! hana ino oe 
ia oe Iho; no ka mea, eia no raa- 
kou a pau. 

29 Noi akn la ia i knkui, lele aku 
la iioko, e haalnln aaa, moe iho la 
imoa o Paulo laua me SU% 

180 ?saAkalml!a ia iana niawalio^ 
i aku la, £ na hako, heaha ka^« « 
hana'iiolaan? 

Sl I mai la laoa, £ BGMaiaoi# akn 
i ka Hakai ia leaa Krialo, a e ola 
oe a me ko ka hale lOo. 

82 Hal nai la laiia ia ia i ka olek> 
a ka>jE]Akn, a i ka poe a paa malo- 
ko o kona haie. 

88 la hora ao <« ka p«» law« ae la 
oiaJa hRia« a hotoi iho la i ko la&a 
man palapa; a t4|pellao koke ia 
iholaiaama&ooapoeapaw ' 

84 Akilaalakaiaoiaialaoa iloko 
o konahale^ a kaa mai i ka papa- 
aina, a .oUoli iho la la me kona mm 
ohoa a paa, ■»« ka nMaolo aka i 
ke Akna. 

35 A ao ae la, hooona mal la oa 
lona i llamaku, I oiai bs £ kaa 
akA i kela maji kaoaka. 

86 A hai aka la ka lonao ka ha- 
lepoaha» i kehi maa olel* ia Fa«d#, 
Ua hooana malnei na lnna ei koa 
wale aku ia olua; noiamea,e|^< 
ka iwaho. a e hele me ka Aialahia. 

87 Aka, 1 mai hi o Paoio ia lakou, 
Ua hahan akea mai la laioHi iama- 
oa he maa Boma, me ka hoaku 
ole i ka hala, a nahahao mai u»- 
loko o ka halei>aahao ; a ke maMO 
nei anel lakoii e klMikiL maln ia 
maoa? Aole loa pela; na lakoa 
no e kii mai^ a e kai aku ia BMaa 
Iwaho. 

88 Hal ae hk ika ihimiika i keia 
mau olelo I nalnnai; .«lohe lakoo, 
Im mao Roma, mahak ihoia lakoa. 

89 fleie ae ia lakon, nonoiMia 
ia laua, a kai akn la mawaho, no- 
iioiak»la a haaleie lanaki knlaoa- 
kauhaie. 

40 A lielenk» la laaa mamho o 
ka halepoMiao, a komoiaka la J1d- 
kookahaleoLndia; aiko laoal 
mi hoahanao» hoolhaika akii la ia 
lakon, alaila h^ ako la laiHk 
MOK0NA XVIL 

Ke ao atitt ft FliuV» ma I^MUonilee. la M» 
Berea. »lUmMu»Qkwiiaak 

AKAAH£L£ kiaa ma AaMpi- 
poli, a ma Apolooia^ hela ae 
la lana i Te8alonikev a malaliaiffie- 
kahi halehalat(ral o ka poa Iadaio. 
2 Komo akn la o Panlo lo lakon 
la, e Uieo me kona aoao.<Mai» a m^wmki,)^^ HOi£tQU0ByiL 0¥iMoiVimAUmk ^oTtL 8ātMitl taam iluaMUi s^tt ai 
la tftlEOii, «M kā^kipala k«tt<i4ele^ 

3 £ wehewehe aiiA a e hoolaio 
Wtttk^ h6 ponO ke loake ka Me^ia^ a 
«'^IH hoīi ae mai kamake mai'; a 
o leea nei, ka mea a*Q e haiakm 
iieiia oiikoa, o$a no ka Me«ia. 
^i^A aeakn lA kefaahi)pooolak4>«, 
a hoopili aka )a mo'Paolo laoa 
m^«tta, amē kekoki pOe:Hti)e«ie 
tt^t]«i)e' tae iitti 1o*) a me na 'wahine 
koikoi aōle 'kakiiikahi 

5 ^ Lili 1M« tta Ittdaio maaaolo 
olē, akH akn la i uiaa kaoalea f|io 
«ka poe paiaaāiielo^ a hoakoiOLoa 
'Hm» ki i poe h«ii^ a lHK»haiiaaela iho 
litft%«'k#laMlka«bi^ lele aka la 
i ka hale o laaooa, imi &io la ia 
laua « ahiko i kaāakli. 
' <d*A I ka loaa oie olaaa, kano mai 
la lakoa ia Bi0Otia, a* me keikahi 
poe hoahanaa 1 iia lana o ua kala- 
'iMoMaMo la, awaawa maā la la- 
"kmi Okeia poe oana i hoohaana- 
•^i ko na aina a/ pan, oa helo mai 
HOl ]ajlN>a ia nei; ' 

7 Na laeona i hooklpa ia lakoa. 
Ua'kaffa kikoa a paa ma ke ka e 1 
kēkanawai o Kafeara ; no ka mea, 
ko 6lelo«iiil D«& kiteOtty he ^ eo 
°IeBW 

- 9'!Pl0ldke i&o 1» ka ahak»nak% a 
' me na laMi o' k» lenlaiiakaahale i 
feelii maa^ea, i ko lakoa lohe ano. 

9 A lawe lakoa i nka pann^no 
laāoiii^ A^ no keluhi po« eoEe, aaaala 
hookna aka la^ia lakoow 

10 ir Hooanakoke ae la nahoa- 
baMka te Paulo laaa me Sila i Be- 
roia i ka po. A hiki Uioa ilaiia. 
lM»mo ae la Hoko o ka kalehalawai 
o ka poe Iadaio. 

IKMaki» ko hikon nei maikai, i 
ko ^eealooike, no ka mea, aa apo 
MMl lakoa i ka olele me ka manao 
kokev iinllM hol lakoa I keia ia i 
keia ia ma ka- p^ilapala hemolelei 
ina nahaeheoiaio keia maa mea. 
'19 No ia mea, nol no lakoa i ma- 
naoio meA^ a me na waluna Helene 
kolkoi, • me na kane aohe nnka. 

1S A ike ka poe Iadai0> no Te8a- 
kmike aa haiia ka olelo a ke Akna 
n» Beroia o Paolo, hele mai no 
koi lakoa lki&% a hoohaaniiele i U AtoH»']i«oima k«iCb ae la na 
hoahonan ia Paak) e hele i kal; 
aka, noho iho H o Siia lftaa bm 
TinoUo malaikk 

15 A o ka poe alakai aka ia Panlo^ 
kiwo aka )a lakou la <ia i-Aeeaai. 
A loaa 1;\ lakoa kalii kaaoha no 
Sila laaa tne Timateo^ e h^^e koke 
laaa io na la; alalla hol mai \a la^ 
koo. 

10ir I ko Paolo kaM ana ia kma 
ma Aienai, oa hooeKieaia«kona na- 
aa Hoko oaa^ I kona ike aaa, na 
Hlo loa ke knlanakauhale i ka ma^ 
lama kiL 

1? Nolaih^ lio«pftapaa aka la ia 
me kapoe lo^aiO' maloko o ka ha- 
l^ialawai, a me kekahi poe haipa- 
le, a ma iuihi kaal no hoi i kela kt 
i kehi la, me kft |^ k iialawal me 
ia. ■ .... 

18 Hoopaapaa aka la ia ia kekahl 
poe akealoimai o ka poe Epikoa- 
reio, a me ko poo Setoiko. A i 
mal la kekahi poe^ Heaha ka mea 
akeia haakae e oleio mai %if I 
mai la-kekahi^ Me he kanaka e hai 
ana i na akoa e keia ; no ka mea, 
oa hai mal - la no oia - io leaa ia la- 
<koQ, a me ke alahooana^ 

ld Lalau aka 2a iakoa |a ia, a lawe 
tk.n la ia ia i Areiopa^o, k aku la, 
£ hiki anei ia makoa ke ao i keia 
olelo hoa att e liai'ioai nei ? 

80>No ka^mea, kolawe im^ nei 
•oeinameaeiuikomakoamao pe- 
peiao, ke makemake nei makoo e 
uie 1 ke ano o keUi maa aoea. 

2I.- iO ko Aleoal « pao a me ko 
kiila nialihini, o kalokoa hana waīe 
BQ keia, o ka hai mai a me ka hoo- 
lohe ako i namea hoo.) 

2Q % Alaila ka mai la o Paalo ma- 
waeniako&a o Areiopae:o, 1 mai la, 
£ m kanakao Atenal nei, ke ike 
nei aa^ oa llfialka loa oukoa i ka 
malama 1 na okoa, ma na mea a 
pau. 

23 No ka mea, i ko^o hele ana ae, 
nana aka la aa i ko oukoa mea e 
hoomana'i, a ike au 1 kekahi lele, 
na palapalaia malona penei^ NO K£ 
AKUA IKE OLE lA. NolaUa o 
ka mea aoakou elioomana naaapo 
aka ai, oia no ka'u e hal aku nei ia 
oiikoa. 

181 noi, a m« »» i»69<a pau il<»}i,<k,.€i.2(ft 
H«kn »p la Q ^ laol a uie ka ho- 
uua, aole ia e nobp iiittlokoo.ka 
hale i hanaia e »a Umai;. 
2& Aple l)oi ia 1 malamaia e Ba U- 
ma kauaka, aole nae ia 1 nele 1 ke- 
kalii m ea; nana jdo i lia&wl mai nei 
ke ola m na mea a pau« a me J^ 
kaou^ a me na mea a pau ; 

26 A nana no i bana i na lahnil^ 
naka a pau Ike kolp^ iaA^aHOiii^ i m- 
lio iakou.ma ka honna nei ; .ai^ihol^ 
m paa i. kona ma6^g kaliiii^ka ho- 
pe o na wa, a me na mokuna o )^o 
iakou wahii « AQiw U.\.\ i 

27 I imi lakou i ke Akua,;ina par 
ha lakoa e haha a e loaa d.oJu^ ao- 
le hoi iā « loihi al^ii.o.kela wea 
keiaoi^okakou; 

28 No ka mea^ maloko ona e ola 
Qei» a e h^i|B nei* a e, noi^o, o^ l^a- 
lū>u i e.like me ka olelo ana a ke- 
kahi haku mele o oukoH^ £(e po^ 
k^iki kakou nana, 

29 loa he poe keiki kakon na }u^ 
A]^u%aoie pono ia kako.a ke ma- 
nao i ko l(e .Akua aoo,, ua Uke ia 
me ke gula, a me ke kaia* a me ka 
pohaku i kalaiia ma ke akamai a 
me ka opoooo o kaoaka. ^ 

30 Hpomanawanul 'mai la kc 
Akoa 1 oa wa o keia oaaupo anar: 
aka, i keia oaaoawai }f-^ luiaoha ma| 
oei ia 1 kanaka a pa«u,.m9i oa wahi 
a pa» Ipa, ,e mi^. 

31 ^.o<ka mea« ua hoomaopopo 
oia i ka la,e, hppkolokolo ai i ko ke 
ao D«ii me. ka poop* na. ke kaoaka 
aoa i o]ye^o.ai; oa.hoike.pooo om^ 
hoi ia i ka oiaio o ia mea.i oa. ka- 
naka a pau, i kooa.hoala aoa ¥o«4 
ia ia> Mi9\ ka mak^ moA* 

32. 1i A' lohe iakoi) i k§ ala^M^oaiia 
o ka poe make, hopheoehene ke- 
kaUipoe; a i mai la kekahi* £ Ikpo- 
lohe hott ako paba makoo ia oei 
keia mea. 

8S ^ ia mea, hele akn la o. f aolo 
mai wa^oa aku o lakon* . , 

S4 Aka hoi, pipili aku la kekahl 
poo ia ia, a maoapio aku la,» p P.io- 
ou8io, np Areiopago, kekahl o, la- 
kou, a me kekahi wahine o Dama- 
rl kona iooa, a me kekahi poQ pu 
me laua. K9S3^A» . O Paul<hiiMdfi;aiAl»BtfgK 

K«, han^ pnii • JP9vk)< » M ^ ]iookdloliplp|i 
mai e oa luoūo. , ^ 

A, MAHOPE ihOi o keia: nia« 
mea, haalelo iho la o Pa«kUi 
ia,Aten<U» a i>ele ae ia i Korineto« 

2 Ai looa ia ia kekahi luelaio^ ^ 
Akula.kooa io^ X hanauia/ma 
Poneio, ia.wa mua iho kpoa.liiki 
9m vQm^ m^i Haiia n»ii, me 'k4itft 
WAhine,. o .]?erl8.«kila* <no.ka.«R«i^' 
ua kauoha aliu ia o, K^aue^o ll^ 
poe |:u^aiQA..-9au a hiu^ol^ia U9^ 
o^a,) a ^le wai^ ia io lana 1«. m 

8A no ka iike «MiiA.piiuma» w^ 
hp. ia me laua^a haoa Iho.iA^iiw 
ka m^a, h« poe> i%n(niflhumu.M«K 
Iplelakou. ; , i i. .., . ,..i : 

4 Kamailio ap ia ia'maloko o ka 
halehalawai, i na la Sabati a pan^ia 
lM»ohnU i na XHdaip. ame na. H«- 
lene, . . . ;.: 

5 A hiki mai la o Sila iim^.m^ 
TimoUvPi, malt Makedonia in#i« e^' 
la iiMiika ipa p Pauio ma .ka/okl'pi,i 
a hoike aku la i na Iudaio ia; Iom^ 
oia.no ka Me^ia* ... ■ .* 

6 Kuee aku la lakon, oieio<hQinO' 
mai la» alaila lul» iho la ^ i kooa 
kihei^ i m<ii iaia lakou, Aia maln- 
na o ko oukou poo iho ko onkou 
koko ; UA liWaemae/. an ; . ma k^ 
h<^.e aku p heha au i ko n«( {una ^- . 

7 H H£l0 akn. la ia mai. if^ HīM 
aku, a kipa aku la i ka hale • h»*^ 
kahl kaAaka. o lonaelOikoiM» iuM, 
ua malama I ke Akoa;. na pilijiOi 
hoi kona.ha^e ma ka h^i^iuaawiu^i. 

8 A p Keriaepo ka lnoai> ka<hiie>» 
halawai, mannplo aku .la ia i im 
Haknjeae ko konahaieapauA> A: 
lohe ko Korineto he nui laa,a<man 
nai»io aku la, % UipeUaoia iho ku ^ 

9 Olelp mai la ka Haku ia. I^ki^< 
ma ka hihio i. ka po,3^.i»akani 
oe, aka» i^ olelo akn« mai lioo»»- 
mule: ... 

10 :^p lea mea, owau pu. kelsAJbi 
m^ oe, aole hpi e lele kekahi ia;Pē 
QMoft iaPiftJ«u. ia pe; n<^Jka »«a» 
ua x\in o'u.poe kanaka maJlokoj». 
keia kulaoakanhal^. . . 

11 No)io iho la ia malaila, hooka'- 
hi makahikiia me na maliuna k^u 
eono, e ^o ana ia iakou maJ|^ «^p- 
ioake AkuQ. ., ,.,j . K'ōJQā}iaJaum9o. MOEmiAlXIX. 

13 ir A S %». wa e Wit^ttDA o 6a- 
Mo i alU kiaaina no Akaia, lelo lo- 
kahi mai lā na Iadaio maiuna o 
Paulo^ a alakai ak« la ia ia ma lia 
noho hookoiokolo. 

19 I aku la, Ke liooikaHea aku nel 
keiai oa luuwka e lioomaaa aka i 
ke Akaa, ma ka mea ka ole i ke 
kaiMiwai. 

^ 14 A ia Paulo e oaka ana 1 aa 
imha,'Oldo aa laoOalio i aa lu* 
4a|o, £ na iadaio, ina he liewa 
keiiK « ke i»ea koloke, ina lie pono 
ia'a ke lioomaaawaaal iaookoa:- 

1$ Aka, ina he mea ninau no kA- 
bl huaolelo, a me aa inoa, a nte ke 
kainawai o oukoa^ ia ookou no ka 
naua aku ia mea., Aole loa waa 
i^e noho i lunakanawai ma kela 
ma&mea^ 

l6'Kipaka aka la <M ia lakoa 
mai lui noho hookolokolo aku. 

19 Alailahopo aku la na Helene 
apau la SoBetene, i lut lonao ka 
haleiialawai, knikui aku la ia ia 
ioMia i' ke alo^o ka noho hoc4iolo- 
kolo. Aole nae 1 manao o Galio i 
leela man mea. 

18 % Noho iho la o Paulo malaiia 
ikekahi mau 2a, uwe ae la i na 
hoahMiao, holo aku la ia i Suria, o 
Feri»ekila laua me Akula li^kahi 
pu me ia. Ua amu e leona poo 
ma Kenekerea, no ka mea^ ua hoo- 
hlid1a. 

.19 A bele mai la ia i Epeeo< a ma- 
laila ia 1 Iwaleleai ia laua; a komo 
aku la ia iloko o i&a halehalaM^^, a 
kāmailio akn* la I ka poe Ittdaia 

20 Non<^ aku la lakou ia ia e no- 
lk> hoollaliu ibo me lakon, aole 
nae ia i ae mal 

21 A »we aku la ia ia lakon^ i akn 
la, He mea ^ooo ia'u ke maLama i 
keia ahaaina e: Mki mai ana, ma 
IevMalema;^ alu^ e hol hou mai 
no wau io oukou nei ke ae mai ke 
Akua. Holo aku la ia, mai Epeeo 
aku. 

2^ A pae aku la i EaiBareia, pil 
aku la ia^ a uwe ae la i ka el(aio8i% 
alaila hele ae la ia i Anetioka. 

2ii A nolia malalla, i kekahi wa, 
a hele akmla^ kaahele ae la 1 na 
aina a pau o Galatia a me Perugia, 
e hooikaika ana i na haumiiaa apau. ' NoApoloi 

^ % AiakehnU Iialaio, o Apolo 
kona inoa, i haaauia ma Alekaae- 
dero, ho kanalKa almmal 1 ka olelo, 
a heie ae la i £#pe6o, na ikaika ia 
i ua palapala hemolelo. • 

S5 Ua auia mal no ia ma ka aoao 
o ka Haka ; a ilmika ma ka naaOi 
olelo mai la ia, a ao ikaika mai la 
i na mea o ka Haku, o ka loane 
bapetizo ana wale no, kana i iko 
aL- • 

*M Hoomaloa iho la la e olelo wi- 
wo ole mal maleko o ka halehala- 
waL A lohe o Aknla lana me Perir 
aekila, kli aku la hma ia ia, a hoa- 
kalta pono aku la ia ia i ka aooo o 
koLAkua. 

27 Manao iho la ia e hele aku i 
Akaia^ alaihi palapala aku la na 
hoahanau i na haumana, kauolia 
aku la ia lakou e apo mai ia ia. A 
luki oku la ia, kokua noi aku la 
ia I ka poo manaoio, no ka loko« 
ma&kaiia maL 

28 Hoohuli nui mai la ia i na lu- 
daio imua i ke alo o na kanaka, 
hoekaiea ae la ma na palapaia he>- 
molele ia leaa oia no ka Meeia. 

MOKUNA XIX. 

Ka haaw! ana o ka I7liane Uemolele ma ke 
kau ana o ko Itelo Uma. 2S Ka plolok* 
maEpeiio. 

IKA wa a Apolo i noho ai ma 
Korineto, kaah^e o Paulo i na 
aina mauka, a hele aku la i £pe80 ; 
a loaa la ia kekahi mau haamana, 

d I mai la ia iakon, Ua loaa anei 
ia oukou ka Uhane Hemolele i ko 
ookou manaoloana! 1 aku la la- 
kou ia la. Aoie makou 1 lohe no ka 
Uhaae Hemolele. 

3 1 mai la kela la lakou, I ke aha 
la oukon i bapeti2oui4 V I aku la 
hoi lakou ia ia, I ka bapeti£o a 
loane. 

4 I mai la o Paulo, Bapeti2o mai 
la o loane i ka bapetiBO ana o ka 
mihi, i lea i ana mai i kanaka, e 
manaoio aku lakou i ka mea e hiki 
mal ana mahope ona, o ka Meeia 
no ia, o lean no. 

5 A lohe lakon, bapeti«>ia ibo la 
lakou ma ka inoa o ka Hakn, o 
leau. 

Q A kau aku la o Paulo 1 na lima 

maluna iho o lakou, hiki mai la ka 

18a ' BiB«4iā M loi Uhane. OIHANA; J(#(BenMlMii iniatt»-H«iiiiMel&'iiHAaiia o kA:o« ; 

a olelo ae la lakoa ma ka olelo e, 
ii imiiana iiHii la« 

7 A oia mau kanaka a paa, lie 
nmikuinainalaa kikoa. 

S Heie mai la ia iloko o ka liale- 
haiawai, olelo wiwo ole mal la, 
ekolu malama ana i hooiikalea ai, a 
1 boo«iiili mai raa na mea o koaa* 
pani o ke Akna. 

9 A paakiki kekahi poe, a hoo- 
maloka no hoi, olelo ino no lakon 
i keia aoao imoai k»aloo kana- 
ka; «laila haalele ola ia-lakoa a 
hookaawale iho la t na haomana^ a 
hoakaka loai la. la 1 l&ela^ ki. i keia 
la, maloko o ke kula o kahi Ttt* 
mno. 

10 Ua hana maa ia keia mea I na 
makahiki elaa; no la mea, lohe 
ka poe « pao i noho ma A&ia i ka 
olelo a kū. Haka, a leen, o ka poe 
Ia4aio a me ka poe Helene 

11 Na ke Akna no i hana 1 na 
mea maaa ano e, ma na Mma o 
Paula 

13 No ia -mea, lawelh^ka la, mai 
kona kino aka, na hainaka a me 
na pale, no lea poe mai, a haalele 
ilio la iaa. mai ia lakou, a paka aka 
la na ahane ino mailoko aku o 
lakou. 

18 1f Hoao nae keleahi poe la- 
daio, he poe knewa mahiki daimo> 
nio, a hea aka la lakou 1 ka inoa o 
ka Haka o Ies« inakiaa o ka poe 
i loohia e nal nhaae ioo, i «ka la, 
Ma o lean la, ka mea a Paalo « 
haH «ai nel, ke hookUdna aka nei 
makou ta ookou. 

14 Aia malaila kekahi maa kelki 
na Sekeua, he Iudalo, a he kiihnna 
iiui, ehiko lakou t hana peia. 

15 Uleio. mal la ka ohane ino, i 
mai, Ua ike no wau la leeo, a ua 
ike no hoi aa ia PonlO) ak» hoi, 
owai oukoa f 

16 A o ke konaka maloko ona na 
nliane ino ia, leie mai la ia malnna 
o lakon, a lanakila ilio la malnna 
o lakou, a hana iAomai la, a holo 
kohana akn la lakou aoawaho o ia 
hale, aa eha boi. 

17 Ua ikea iho la keiae naīudaio 
a pao, a me na Helene, e noho ana 
ma £p«Bo. A kao mai ka makMi malma. o likoa a pao, a «a Iimk 
naiia kia hioa^ka Hakn o leao. 

18 Henainamea o ka poe'm»- 
naoio i heie mai, a hai mai, a Ib0i- 
ke mai i ka lakou niaa hana. 

19 A he noi na mea o kapoe i 
haiMi kilokilo, i hiwe mai i ka lakoa 
mau hake,- a pohi iho la i ke lUii 
imua o kanaka a pau ; a hela lal^oa 
ikek«nankoki ooa maa huke la 
l£e koalia, hekanalima laoaaai h** 
paliHL 

f» Pehk t «laai me ka naaa ka 
olelo a ka Hako, a lanakila llio 
la. 

ai ir A paa keia mao mea i k» 
hanaia, manao ilio la o Panlo ma 
ka ohane, e kaahele ina !lial£edonia 
a me Akahi, alaila, e bele i Ierna»- 
lema, i ae la, A hiki ao ilaila, ma 
iahope ako^pono ia*o ke ike ia 
Koma. 

SQ Hooona aleo la ia ma Makedo- 
nla i kekahi man hoalaweliana aoa 
elaa, o Timoteo laoa me Emaeio; 
a noho iho la ia ma Aaia a lioU&, 

2A la maaawa, aole otoia mai 
ka pioloke no keia aoaa 

24 No k* mea, he kanaika» o De- 
meterio lia iaoa^ he kiOiona hiaa 
kala e hana ana i aaioakini k»lano 
Hiaaa, a nui loa iho la ka v«lwai 
i loaa mal i ka poe paahaoa. 

25 Hookoakoa oe la oia ia lakon, 
a me ka poe paahana lua na mea 
me ia, i aka hL £ oa kaoaka, aa ike 
no ookou, no keU Imaa i loaa mai 
ai ka ieakoa waiwaL 

26 Ua ike ao hoi onkoo, a aalo- 
he^ aole ma £pe80 wale BOy aka, ma 
Aaia a pao, o Paulo nei i hooileaika 
ako ai a i hooholi i kanaka, he anl 
loa, me ka i aaa ae, aohe akua aa 
mea I liaaala e na lima. 

27 No ia inea, aole ka kiikon ol- 
haaa wale no ke aneaae liio'l Kea 
ole; aka, o ka heiao ^o keia akoa 
noi o Diaaa kekahi^ e hoawahawa- 
haia, a kokoke e pao i ke kahalihi 
ka oaoi o Im' mea i liooaiaiiaia'i'e 
ko Aaia a pao, a roe ko ke oo aei. 

28 A lohe ae la lakoo^ piha ilio la 
lakoo i ka.hoha, wawa ako la, i ae 
ia, Nani ka mana o Olaaa o ko 
Epeoo. 

»^ Piha iho la ke koknakaiihale a fii W«natfle teA Epeso. MOKCrNlA. <XX. «Mfi Jhi imainiele^ > Hopa akii la 
lakon ia Oaio, a me Aritetare)De 
«o Makeiloaia, tie maii hoakeleiio 
Paslo, a hoio loiiahiaka lalakoai 
kA hale kiaka. 

dO Makemake iho la o Panlo e ko- 
me pn aka mawaena o na'kaaaka, 
aole Bae iia bsiamana i ae aka ia 
ia. 

31 A o kekahi poe Imia na Aaia, 
he |m niAloaiiiaka.noha^ kooona 
akn la lakou, kanoha ae la ia la, ao- 
ie iMilke ia ia iiio maloko oka kaie 
kiaka. 

32 Nolaila nwaawa ae la kekahi 
poe i kekahl mea a m« k^ poe i 
kela mea: no lia mea, na mokna- 
hana na aoakanaiia la ; a o ka ndi 
o lakou, aole Inkoa i ilLe i lea lakon 
mea i hoakoakoa'i. 

33 Hoenea aela lakoa ia AWka- 
nedero, noloko mai o ka lehulehn, 
naioipoe Iadaio la i alaleal maL 
Peahl aka la o Alekanedero 1 l&a 
lima, manao Iho la ia e hoapono ia 
ia-iho imua o na kanakai 

M A ike )riEoa he Iadaio ia, ka- 
hea aku la lakou me ka leo hooka- 
hf« m lloMo, eloa no honi, Nani ka 
-mma o Dlana o ko Epeeo. 

89» Moolal iho la nae ke kakaolelo 
i uā ahakanaka la^ i aka la, £ na 
kanaka o Epeso nei^ owal kekana- 
ka ^ke ole i ke kulanakaahale o 
-Epeao nei he poe kakoa e hooma- 
na ana ia DlaiMy i ka mēa i haole 
iioI«pitamiil? 

86 No ka hiki olo i kekahi ke 
hoole i keia «RB mea, he pono ia 
oakon e hoolai, aoie hole hona wi- 
liiwiki. 

87 'Ca kal mal oukon i keia man 
kaimka) aole lakoa he poe hao hel- 
aa, aole hol i oieio hoioo i ko oa- 
kouakoa< 

88 Noianea,lnailo8aift]>ea«- 
terio, a me ka poe paahana meia, 
ka hala o kekahi, «a maopopo na ia 
hookolokolo, a me na lunakanawiA. 
£ hoopii lakoa kekahi i kekahi; 

80 Aka,liia imi oakoa ma kekahi 
mea e^ e hoopemoponoia ia mea, 
ma ka ahakaoaka ku i ke leaaawai. 

40 No ha mea« e hoopiiia mai pa- 
ha auanei kakou, no ka iiaunaeie o 
keia la» aole hoi e hiki ia kakoake i okMkoa*! keki haiakuika^ 
ahakanaka. 
41 A i lui olelo anal keia mea» hoo- 
kua aka la ia i ua ahakanaka ku 

MOKUNA XX 

Ke aohēle ana o Paulo mft Makedon{a. 7Vo 
Eutnk». 18 Ka-olela aloha a FaidQ I na MAHOPE iho oka pau ana ae 
o keia haunaele, hoakoiUioa 
ih«f la o Panlo i na haumaoa, a ho- 
«1 «e la«a poka aku lalwaho, e he- 
le i Makedoida. 

3 Kaahele ae lal» ma ia mau al- 
na, a hooikaika aku la ia lakou 
me> ka olelo iHii^ hele aku la 1 He- 
lehe; • ■ 

3 Noho iho la malaila ekoln mala- 
ma: alkona kokoke aoa e hoio i 
duriay hoohalua aka la na Iadaio 
ia ia^ nolaila, maaao iho la ia e hoi 
ma MakedotilB aku.- 

4 Heie pa aka la me ia a- hULi i 
Aaia o 8opatero, no Beroia, a me 
Ari8etar«ko laua o dekiiiiedo no 
Te8aionike, a me Oaio laaa o Tl- 
moteo no Oepehe, a me Tnldko 
lana o Teropima no Aftia. 

5 Hele moa aku 1» iakou nei, a 
kikali iho la ma Teroa no makou. 

6 A mahope iho o nala o ka lie- 
rena hu olie, holo akn la makou mal 
Pilipi aku, po alhua hlkl akn ma^ 
kou k> lako« la ma T«roa; malal- 
la makou i noho ai i na la ehiku. 

7 A i ka ia mua o ka hehe^oma» 
i ko aa haumana akoakoa aoa e 
wawahi i ka berena^ kainallio mai 
la o Paulo ia lakou, ua makauleKU 
hoi e holo ia kakahiaka ae. Hoo- 
loihi hoi i ka olelo ana a hiki i ke 
aumoe. 

8 Ua oni no'hoi na kukui ma ke 
keena maluiiai) i kahi a makou 1 
akoakoa aL 

9 Nohoiholakekahikanakaopio- 

Sio ma ka pukamakaui^ o Euiuko 
asialBoa, uakaUmaiia ika hiamoe 
nni; a i ka Paulo.kaouaiio loihi 
aaa, panhia Iho la ia i ka hiamoe, a 
haule iho 1« la ilalo, mai ke kolu o 
ka papamai, a hapaila ae la ia^ ua 
make. 

10 Iho mai la o Paulo ilalo, moe 
iho la maluna ona, puliki aku la ia 
kL I mai la. Mai makau oukoo; no 

m Kfk0^MI»tk. omMou l ona. 

11 PU hou aku la ia,.Tvawahi ae 
la i ka.t»ece!M^ ai iiio ,la> kamallia 
loihi mai la, a waoaao ae, alaila, 
b«He aka la ia. 

12 JUawe mai la lakoa i ua kanaka 
opiopio la, ua ola^ aole okaaa mai 
](b lakoik olioii* • 

lĀ H Hele mua aku la makou roa 
lut moka^ aholo aka la i Afio: ma- 
Qao iboia.malaUa.e boee ia Panlo 
maloko, no lea mea, peiaiailamoba 
mai a*, dd kona makemake, e b«le 
wawae ilaila. 

lA iL.bal«wu mal \iaiamj&>mak0a 
ma Aao, hoee mai la makou \a i%a 
b0k> m* iiitiiieDe. 

1.1 Hoio aku, la makou mailaila 
aku, a ao - ae biki ma Kio, .a ia la 
ae^ biki iDak»u i ^amo^a uoho ma 
Tero$2:Qlio ; a ia la ae, bele mai mi^ 
koo^a Milelo. . ■ 

16 Ua paa bo ko Paulo manao, « 
bolo ma Epoeo aa» aole boi e kali 
ma Aaia; no k» mea, ua wikiwiki 
no ia, ina pono ia. ia.ke biki i Xe< 
ruBalema ma ka ia Penetekota. 

17 ^ Hoouna ae.laia, maiHile- 
to aku a Epeao, e kii i na ionaka^ 
biko o ka^kaleaia. 

l^ A iiiki lakoa iona la, 1 mai la 
oia ia lakou, Ua ike no oukou, mai 
kala makamuaa'ui bikimaiai i 
Asia nd, i ke ano o ko*a nobo ana 
me onkou 1 oa manawa « pau, . 

19 .£ Ihookaawa aaa- ka na ka Har 
ka me ka manao hoohaahaaa pao, 
a me na waimaka,ame na pilikia i 
loaa.ia*a,jikO ka hoohaloa aoa o iia 
Iudaio ; 

20 Aole hoi aa i huna i kekahi 
mea pono, aka^ ua.iuiake aa i& oa- 
kou» oa ao aka.boi ia oukou ma ke 
akea, a ma kela hale a ia hale akn, 

21 £ hoike ana^a i na. IadBiOf a 
i na.Helene, i.ka.mibl akn i ke 
Akna, a me ka manaoio akm i ka 
Haku^ ia leaa Kri0ta 

22 £ia hoi ao, ke hele paa aku 
n^ maka ulianei Ieraaalema.; ao* 
le nae au i ike i na mea« loohia ai 
ia*u ilaiia : 

23 Aka,ke hoike poiio mni niei 
ka Uhane Hemolele mo na kalana«- 
kaukaie «i pau, i maL Uamakaukau 

186 na kaula .paa .a me. ka pHikia: 
no'u. 

24 Aole hoi au. e manao l keia 
maa mea, aoleno Ikoi e manno «aa 
be mea makemake no'u knu ola 
nel, i imopaa wau i ko'u heleana 
me ka oiipli, a.meka oihaaa^i loa&' 
mai ia'u na ka Haku mai, na leau ;• 
i hoike aku no hoi au 1 ka euaiieBo 
o ka lokomaikai.o k& Akmk 

25 Aia hoi, ano la, ua ike no waa^. 
aole e ike bou ia ko'u maka 6 ou^ 
kou a pan, lea poe au . i hoihe.. aku,^ 
ai i ke aapuni o ke Akuā, I ko^t 
hele «na mawaana o oukiML - 4 ' 

26 No ia mea, ke hoike ak« ^aei; 
au ia oukou % k^ia la* m. maemae 
au i k/9 koko o oa mea a pan. . ,... .^ 

27 No ka mea^ aole aa I BM>lowa 
i ko'u hai ana akn ia ookou i Ua 
mnkemake a pau a ke Akua. ' i'\ 

2& K Nolaila e ao oukou ia ooleon 
ibo, a me^ka ohana. a pau, makuia 
ona i hooliioiaU oukou c ka Uhane' 
Homolde i poe kahn. . £ hanoi i 
ka ekaleaia o Jce Akna, i lea.mea 
ana i kuai ai i kona koko iho^ u ^ 

2ft No ka moa^ oa ike no aa i Ilo^ 
ia, a haia ao, aiaalft e koaa^». mai rai> 
iliohae ino loa iwaeoa.o ookoo^ao-i 
le loa lakou-e minamina i ka ohana. ' 

S0 £ ku mai no hoi kekabi poai 
kanaka no oukou ibo, e olelaoo-i! 
na mea hoopaniponi e.hoohali 1 
haamanamankolioiakoa. . . 

31 No ia mea, e makaala anlEoa, «. 
hoomanao hoi i na makahiki ekoln . 
a'n i hoomaba ole ai ke ao akaia 
onkou a pan..i ka po, a mo>ke«aot 
me na waimaka. 

82 £ na hoahanau, ano la, ke haa^.- 
wi aku aei aa.ia<Quk<Hi i ke. Akmm 
a i Im/olelo o l&on&lokomaikai^ikai 
meaLhlki ke iuookapaa ia. oukou^a 
me ka haawi ia oukoa i hooUiaa* 
mawaena o ka^ pooa {laa i hoomae^ 
maeia. .... 

S8 Aole ioa. aa i kuko akn i ko 
kaia, a me k» ^nla» a me iui aahu ti 
kekabL . 

^ Oiaio, ua ike no oukon, na hoo^ 
kauwa mai.keia maa iima no ko'a 
bemabema, a no ka poemea'n.. 

85 U&hoike aku noau la oalLnu, 
i namea a pau, a pel& hoi e pono 
ai ke hana. onkoo, &e'kokaa oku Kvbtle'aDA o Baiilo HOJCimA:XXI. M iMiiMlema; iy^iuA.i lukpoopato9«l|i ; eUMiiao 
no hol i ka olelo a ka Haka, a leeu, 
LkHUki anaaoai, Ua olakm ka po- 
maikaio ka haawi ana aku mamua 
Q ka loaa ana maL 

JS& .^ Olelo mai la ia i k^ maa 
mea^ kakoli iho la ia, a pale aka 
laoae'.lakoa a pao. 

SSL' U.we aui ibo la lakou a poa, a 
hina lakoa ma ka a4 o Paolo, inmi 
Hiaiiaiaia; 

38<No kn^Oleloana 1 h mai ai, 
9o1to lakou.&ike hon i kona maka, 
nolaiia ko- ]akoa< kanmoha nuL 
Ul^ali akn, la lakim ia ia ma lEa 
mokn. 

MOEeNA XXI. 

Ka hele #m « Ihinlo « htkt 1 lenlMlenia. Ī7 
• • Fm o Bmi1o. « U* welMiA. 

A.I ko makon leaawaleana akn, 
mai o hikon ako, ee aka la 
inakon), a Iwlo pololei mai la 1 Ko, 
aii&ia ae, i fiodes a malaiia.mai i 
£ata«L 

2 A loaa ia makon ieeliahi mokm 
oiioio'aiia l Poinike, ee akiL la ma- 
koo, a holo akn ia. 

5 A ike aku la makon ia Xapero, 
haaleieaku ]b inakou iawam ma 
ka diiiia hsm% a Jioio ako-la makou 
iAacia,apaemakonma.Turo; no 
kamea^ malaila^e ]UK>l«iia'i iLa nkar 
na o lea mokn^ 

4 lioaaii^makonkekahi man hau- 
mana, noho ihola- makon ilaiia'i 
naiaieh^LO ; oleio mai lalaleoli ia 
EaHlOv na kA Uhane, i pii ole ooa i 
lemaaieauL 

6 A i ]£a pan ana-o keia man la, 
liaalele iho ia makoa ia waiii a heie 
alia la;>nlcaU aloha mai lalalLoa a 
paa^.a m&naiwahiae^a me nakeiki 
la makou, a hiki^mawaho o .na kur 
lanakanhale la; iuikuli iho la niar 
kon ma kahakai, pule akn .la. 

&iIloniae la.nakon ikekahi i ko- 
kahi, ee akn la makou i ka moko ; 
a lK>i aktt<la lakou iko lakouwiahL 

Z Apaa ko makon. h(do ana ma 
ka moka, mal Taro mai, hild ma- 
ko« f Peiolemai, honi aku la i n& 
hoahauan, a noho pn ihO'la me la- 
kou^ihookahi la. 

8 A4a kv ae, hele mai la makou ka 
poe.me Pauloa hiki L Kaiaa^eia ; a 
komo okn la iloko o ka hale o Pi< llpo. o-ke^kalnnM^eaaneUo^oia ke- 
kahi o na hiku, a noho pu iho la 
makon me ia. 

9 £ha ana man kaikamahine pun- 
paa i waoaua mai la. 

10 Noho iho la makou ilaila i na 
la he nui, a iho mai la kekahi kau- 
la mai >Iadte mai, o Af;ebo ka inoa. 

11 A hiki mai la ia io makon la, 
lawe iho la ia i ko Builo kaeL, na- 
kinaki iho la i kona mau lima a me 
na Wawaeona ilio, i ae la^Ke i mai 
nei iia 'Uhane Hemolele, Penei e 
nakinaki ai na lodalo ma lemaaie' 
ma i ke kanalu nona keia kaei, a e 
haawialLa ia iaiina Umaoko na 
aAnae. • 

12 A lohe makou 1 kelaman mea, 
noi ae la maleea, a mo kolaila poe 
ia ia, i pii ole ia i Ier«8alema. 

18 I mai la o Paalo, iieaha liaoa- 
koa e iMLna'l pela, me ka uwe mai, 
a nahae ko*n naau f No lfia mea, 
na makankan no wau, aole e naki- 
naiei wale no, «ka, e mal&e no hoi 
kekahi nia le^aaalema, no ka inoa 
o ka Hakn o leau. 

14 Aole loa ki i ae mai, oki ae la 
makoa, 1 iho la, Ehookoia no ko 
ka Hakn makemakev 

15 A mahope Iho o keia mau la, 
hoomakaukau iho to makon, a pli 
aku la i IeruBalema. 

16 fiele pu aku la no me makon 
kekahi poe o aa haumana^.no Kai- 
8areia, e alakai pn ana la Menaao* 
na, no Kupero, ke hoamana kaki- 
ko.ia, a-hookipaia makon eaa. 

17 A hiki makon i Ierasalema, 
apo mai lana hanmana kk anakou 
me lui oliolL 

1& A ia la ae, hele pn. akn la o 
Paalo me «aleoa io Iakok>o la; 
malailo no na Uinakahiko a pau. 

19 Honi akn la oia ia Inkon, hal 
ekahiaku la ia i naimea a paui a 
:e- Akna i haoa^i i ko naaina e, ma 

kanaioihanai. 

20 A i ko lakon lohe ana, hoomaip 
kai akn.lnkon i ke Akua, 1 mal la 
ia ia, £ ke kaikaioa, ke ike nei oe 
i ka nui o na umi (anaanio na lu- 
daio i manaoio ; ua ikaika loa la- 
kon a pan ma ke kanawaL 

21 Ua lohe lakoa non, ua ao akn 
oe i.na Xadaio.a paaiina na aioae» 

187 t KliikftiiiNiTTlra ' ^īKAKiL ok» « Uai^e t k<irltanawftl 6 Mēee, a^na 
papa alea i ki& oKf peepoe ana i na 
keiki, aole lioi e hele ma ia aoao. 

22 Heaha laliol? E akoakoa lo 
māi tio ka abakanaka; no ka mea, 
« lohe aūanei lakou i kon hiki ana 
mali 

03 Nolaila, e hana oe t kela a ma- 
koii e oielo alLU ai ia oe. '£1a no 
lar malooii na ka Atfka eha, ua koohi- 
kilakou. 

M E lawel ae ia lakon, a« h«ikala 
ia oo iho me lakou. a e hui pei me 
lakou ma ka walwM mi^ana, i alna 
lakou i na poo ; i ike nameaa pao, 
fae mea ole keia mau m=ea * iakou i 
lohe ai non ; aka, ua hele pok>lei 
oe, na malanaa^oi i ke kanawai. 

S5 1 lsa poe manaoia no naaina «, 
na palapala makou i ka m«a a ka- 
kou i manao ai, aole lakou e mala- 
raa i keia maa mea^ eia wale no, e 
ho<dEaaokoa lakou i ko na akuae. 
a m« ke koko, a me na mea i nml 
wale ia, a m« ka moekololie. 

26 AkLiU lawe ae la o Paulo i na 
man kanaka )a, a ia la ae, huikala 
pu ae kt kela ia ia Iho me lakou, a 
komo aku laika ioakini, e holke 
aku i ka malama ana o nala Imi- 
kaks a hiki i ka Wa e hAawUa^ku 
at ka mohai, no keia mea keia mea 
o lakou. 

27 A kokoke e pan kela mau la 
ehikn, ike ae la^ ka poe iudaio no 
Asia ia ia, «aaloko o ka luakinl, 
hookaunaeleae ki lakou i )ca iehn- 
lehu, a hopu Uio la ko lakou Uma 
ia4a, 

28 Kahea aku la lakou^ E na ka- 
naka o ka laemela, e alu. £ia ke 
kanaka nana 1 ao aku i kanaka a 
pau -mai «» a o i ka mea ku e i ka- 
naka, a me ke kiHiawai, a me keki 
wahi ; a law^ .mal no 'lK>i ia i mau 
Helene maloko o kalnakini^aoa 
hoohaumia i kela wahi hemoleie, 

29 (No ka mea, ua ike mua lakou 
me ia maloko o ke knlaaakanhale, 
la Teiiopima, no Epeao, knhi iho 
la lakou ua kai māi o Paulo ia ia 
maloko o ka Inakini) 

20 Ua pioioke ke kalanakaiihalie 

a pan, holakiki mai la ihu lunaka 

a pan ; hopu mai la lakou ia Paolo, 

kaoo aku laiakoa ia. ia. mawaho o 

188 ka luaklni ; papaiil kokelh6 lari te 
poka. 

91 1 k^lakou imi «la e pepehi la 
ia, lohe akn la lui lai aiaaaaĀi koa, 
ua haiinaele o lemaalema a paa; 

92 A iaWe koke ae la ia i na koa, 
a me na lunahaneii, a holo kiki 
aku la io kkou la : a ike mai hikoa 
i ualunamueanl la, a me Ma^k4fa, 
okiiaekk ko lakon pep^ aaa' ia 
Panlo. 

9S A hfk! nua aa lUBataasatti la, 
hopu mai la 1a ia, a kauoha «ktt- 1» 
e paa ia i na kaukihao ehia ; nlnaa 
mai la, Owal keiaf Heaha ka«iek 
anaihanaH? • - '■ 

34 Uwanwa aka la kekahi i ke- 
kahl mea, a o kekahiikehahi mea. 
iwaena o ka ahaleanaiea. AOle 1 
hiki ki ia ke ike i ka ofoie, «o ka 
liaanaele, kaooha aku laia, e«lar 
kai ia ia maloko o ka pakaoa.: 

35 Aialailuna o na anua, kalkai- 
ia'ku la ia e na koa, no ka aaehe- 
&ehe o ua ahakam^ lo^ 

86 No ka moa, hahal akw ki ka 
ahakanaka, uw«iwa'aka la, E, e 
ltai aka ia la. 

87 A kolRTke kalki iloko o ka>pa- 
kaaa, 1 aka lao Panlo i ka hnialao- 
aani, £ pono anei ia**a ke olelo^aka 
laoe? I mai la kela, Uaikeaaol 
oe i ka olelo Helene? 

88 Aole anei oe ka Al^apHa, I 
ku^ tt»na I iMk ia mamua^ aka nei^ a 
aiokal ai i na kaaaka eba tMMatti 
ma ka waonaheloī hepoe pow»f 

89 I mai la o Paulo, Be lEanaka 
Iadaio »o wao, no Taret4ā 1 Kili- 
kla, ho kamaaina waa no kekaM 
kulaiiakaahaie kaalana; ke wmoi 
aku nel au la oe e ae mal la^ e 
olelo aka i kaoaka. 

40 Ae mai la no kela; idai]%kn 
mai lao Paolo mft«a aaua, paahi 
mai la k»)tffla-ll»Baka; hoeiieo- 
neo^&al Iho la, oleiamai 1» laaoa 
ka olelo Hehem, I oml'la, 

MOKITNA XXir, 

Hal ftktt la o Phulo i na'līi t "ke kil ftiui toa] o 
ka Haku U i»e hnH nw loi pMM>« 9f Ka 
hulm ho« o aa kiiiia^». 

ENA kanaka, na hoahaaan, a 
me na makua, e hoololm mai 
oukoa i ka*a olelo hoakaka la oa- 
koa. MMi^^'Mo MOEWA XXIL |jKMHlkldil . 9 OA. lolie lakoii l^kaiiaolielo aim 
mai īa lakoa ma ka olelo HebQra, 
hooneoneo loa iho la lakou; a i 
maīiāia») 

3 Be kannka Iu^aio no waa i ba- 
naaia loa Tareao i i^ilikia^ma keia 
koianakaahale oae aa i baiiai|a'i, 
ma.oa wawae o ŌamaUeia» ua aoia 
a» mamnii o ke kanawai ikaika 
o«»iDakoa: il^aikailo&ni^hoiaoi 
ke Akoa, e like me oukoa i kela k^ 

4 Uma, ino ako ao a make ko 
keia aoao, me ka poaalsn i na lea- 
ne a me m> wahiae, a me lea iiaawi 
ia lakoo i na halepaahao* 

5 Ua ike pono ke kahona noi, a 
aae iLa papa a pao o na lonakahi- 
ko& na lakoo ka*o palapala i ioaa 
mai ai no na iKMU^aao, a hele ao 
ma Damaseko, e lawe mai i ka poe 
paa malalia i I«irDsalema, i iioo- 
paiiaiakoiu 

6. A .1 ko^o liele ana a leokoke i 
Daioa8eko» L lua awakea, anapo ko- 
ke mai la ka waiamalamA noi, mai 
ka iani aiiai, a.pon& ao. 

7 A hlna iho U ao i ka iepo, a lo- 
he ako la au i ka leo^ i ka i ana 
nai la*u, JC 8aoiOr e 8aaIo» no ke 
•ha 1« oe e hoomaaii mai nei ia'o ? 

^l ako ia ao^ £ l(a Hako e^ owai 
oei X oaai la kela ia^o^ O leau no 
wan no Nazar«la» loh mea ao e hoo- 
maim laai n^ 

9 A ike ako la kapoe me ao i ls» 
malaioalama, a makao iho la; aoie 
kik0a i iohe l lu leo o lia mea i 
ol(^ mai ai ia^u. 

la I ako la aa, £ Im Hako e, he^- 
ab« ka^o e hana'i? I mai la ka Har 
ka ia'o, £ k«, a e heie i i>amaaeko,. 
a .malaila e halia mai ai ia oe na 
mea a paa i haamakaoikaoiaH nao 
eh«ttBi^ 

li A i ha hikieiie ana ia*o ke ike, 
•• Jca iiam o ia malamalama^ alakai 
limia ia^ka ao e ieo^a poe hoalMle, 
a hiki i Dama«eko. 

13 A o Aoania, he kanaka haipn- 
ie ma ke kanawai, i holke pono ia 
e na Iadaio a pau l noho ilaila, 

13 Oia ka i hele raai ia'a, ku mai, 
i mal ia*a, £ 8aulo, e ke kalkaina, 
e ike oe* 2a hoFa no ike ako la au 
laia. 

14 X mai la ia, Ua koho mi^ lee Akoa o JEo kakoo, poe knpona i» 
oc, i ilLe oe i kona makiemake, a e 
ike aku hoi 1 \ut. Mea pono» a e iohe 
hoi i ka leo o kona waha. 

15 No lea mea, e lilo ana oe i mea 
hoike nona i kanaka a pan, ma na 
mea au 1 ike ai, a i lohe ai uo hoi 

16 Aoo hoA, e aha aoa? £ kn 
iluna, e bapetixoia, e holoi aku I 
kou hewa, a e hea aka i 1» inoa • 
ka Haku. 

17. A i ko'a hol hon aoa mal i le- 
ro6aiema neik i iw'u pole ana ma- 
loko • ka loakUiL loaa la*a iKa 
hihio; 

18 A ike ako la ao ia ia i ka i ana 
mal ia'o, £ wiki oe» a e hele koke 
oe n»awaha o lenualema nei ; no 
ksk mea, aoie lakoa nei e malama 
mai i )sa mea ao e hoike ako al 

00*0. 

19 īaka ]a ao, E ka HiOeo e, oa 
ike no lakoo, owau no k» mea i 
hookomo iloko o ka halepaahao, a 
hahaa aku la maloko o na haleiia- 
lawai, i k& poe manaoio ako ia oe : 

20 A 1 houkaheiaH hoi ke koko o 
0etepaoo, o koq mea hoike, e ku 
ana no ^w^.maiaila me Im ae akn 
i kona mako, a na'u 00 1 malama 
ka aah« o lsa poe i pepehi ia ia. 

21 I mai la kela ia*u, O hele ; no 
ka mea, e hoouna aku ana au ia oe 
I kahi loihl.ako, i ko na aina e. 

29 Hoolohe aku la lakou ia ia a 
hiki i keia hoa, alaila hookiekle loa 
ae la iakou i ko iakou leo. i ae la^ 
£ kiola aku ia ia pela, mai ka ho- 
nua aku ; no ka mea, aole ia e po- 
no ke ola* 

29 I ko lakou kahea ana pela, he- 
mo aku la lakou i ko lakoo aaho, 
a koehueha aku ia hikoo i iea iepo 
Uooamakalewa; 

24 Kauoha ae la ka lonaiaoaani e 
kei ia ia Moko o ka paieaoa, kauoha 
ae la, e hoopoipol ia ia me ka ha^ 
haa akn, i ike pono ia 1 ke kuma a 
iakoo 1 uwaowa'i la ia. 

25 HlMi iho kt iakoa ia ia i na 
kaala Ui, i aka la o Paolo i k«^hl 
lunahanen e knana ilaila, He mea 
pono anei ke liahan oukou l ka 
Boma, n»e ka hooku oie mal i ka 
hala? 

26 A lohe Imlnnahanwi^ hele.aka K»liMt6VlMk> ana. ōiamik. WhooKM^k U la a hai^akn 1«1 iu liiiiataiiBaiiil« 
i aka la« Heaha'^au e hana nel? 
no ka mea, he Koma keia. 

27 Alaila, helemai la ka Inoalaii- 
•ani, i mai la ia in; £ hai mai oe 
ia'u, he Roma anei oe^ I akn la 
ia,Ae. 

28 I mai ia na lnitatan8ftni la/He 
koranknid nui ko^ i loaa mai ai 
Sa*a keia knpa «m. I alm ia b 
Paalo, Ua iianauia mai au, pela. > 

29 I^olaila haalele koke Iho la ka 
poe hoopoip<yi ia ia;- n'ike ka in^- 
«aUneanl, he lloma'ia,>maJian Iho 
la no ia, no kona hoopaa aua ia iai 
' 90 A la la ae manao'lho la ia e 
ike pono i kona mea i hoopiiia'i e 
na Indaio, welne ae la oia ia ia, a 
kanoha akn la i na kahuna nni, a 
tBe ka 'ahālunakanawai a pau, e 
hele mai, a alakai mai la oia ia 
Paulo, a hooku Iho laia ta imna o 
lakon. . 

MOKUNA XXTn. 

Ka hookolo1co(o «nao Pmlo. II KdBm1ioo> 
hiauaia. 8S HeleolaiaMika. 

HAKA pono mal la o Panlo i 
lea ahalunakanawai* i<roni la^ 
£ na kaoaka^ na hoahaMn, na no« 
bo knpa wan m^ ka lanaikelraila 
mallEai waie no^ i ke Akna a hiki 
wai nei 1 kda hu 

9 Kena ae la ke kihnna nni o 
Anania i ka poe e kn kokoke ana 
io na la, e pal ia ia mar-ka waha. 

8 Alaila, i aku la o Paulo ia ia, S 
pai mai no hol ke Akua ia oe, e ka 
paiai ho<vkeokeoia.' Kenohonei 
anei oe e hooko mai i ke kanawai 
la^n, a ke kena mai nei anel «e, 
« palkk mai an ma lea'mea ku ole i 
kA kanawaL 

4 Olelo mal 1a ka poe e kn ana 
ilaila. Ke olelo ino nei anei oei 
ke kahuna nni o ke Akna? 

5 I aku la o Pnulo, £ na hoahap 
nan, aole an 1 ike,'o ke>lHihuna 
ani ia. No ka mea, na palapalaia 
mai, Mai olelo hoino aku oe 1 ke 
alil o kou pbo kanaka. 

6 A ike aku la o Panlo, he poe 
8adukaio kekahi o lakon, a he poe 
Pari8aio kekahl, alalla hea akn la 
ia ma ka ahalonakanawiii, E na 
kanaka, na hoahanan, he Paiieaio 
Wan, he keiki na kekahi Pifiriealo ; 

100 « lio' ka naaaoUma f ke^alahMLiia 
o ka poe make, na hookolokoMa 
mai nel au. 

7 A i kana olelo ana pela, koee 
iho la ka poe PariMifo, a me fca 
poe 8adukalo; ^ moknahana ilM> 
la na aha knnaka la. 

8 No ka mea, naolelo maliia 
poe Sadukftio, aole alahonana,ttol« 
anela,' aole nhane; aka, o ka p<fe 
¥ari8aio, hooiaio no lakou i keia 
man mea eluia. • 

9 Nul loa iho la ka -nwa; -kn 
mal la'ina kakanolelo no ka-poe 
Pari8aio, hoopaApaa Ik&ika ēe^ la 
lakon, i aela, Aōle- loaa la mak^il 
ka hewa iloko o keia kanaka. - A 
ina he nhane, a he anela paha i 
olelo mai la ia,*mal kn e kiiktiiii 
ke Akna« f 

10 N<ai loa ilho la ke Imee, &0'la 
mea, makan ae la ka l«nat«a8atfl 
o weluweln o Paulo la lakou, kena 
ae la ia 1 ka poe koaeihoHale, 
a e kalll -mai ia la n^loko tBtol « 
lakou, a e aUkai akn ia ia ileOio o 
knpakMua. ' ' ■ 

11 Alapo iho, ku maila ka Ha^ 
ku imna ona, i mal la, E hookiia 
oe,>e Paulo ; no ka mea, e like me 
kon hoike ana akn ia'n ma lenK^a- 
lema nei. pela no hol oe-e hoiKe 
aku ai ia'u maHoma. 

12 A wanaao, ohumn knlkahl4nal 
la kekahi poe In^alo e hoohalo^ia 
ia, hooiiiki ae la, aole loa Iak4Hrd 
ai, a6le hoi e Inn, a pepehl hk^ 
ia Paulo. 

1S He loanah* laknn a ken aktt i 
ohumn pehi'i keia hoohalm ana. * 

14 Hele mai la lakou' i na kahnna 
nni a me na loni^emhiko, A miM^M 
Ua'hoohlki miakMMi ia inakon HMi^i 
kahi hoino nui, aole k)a makM'i^ 
al a pepehi makon iaPonlo. >' 

15 No ia i»ea. ano, e nonol tM 
onkonmeka aaaiunakanawai i-l/a 
lunatau8ani, e kai mal ia io oukou 
nei,' I ka la apopo, me he mēA He 
ninan hon akn i mea o ftka/kii(t 
nona : a o makon nel, ua miakankan 
makon o pepehl ia ia i ka wa aole 
ia e hiki kokoke mnl. 

16 A lohe ke keikikane ake kal^ 
kuwaiiine o Paulo i ko Inkon hoo* 
halaaan%hele«ku laia,i|E0tti6aka OHmmu iw'Xa4&io KOKUm XXiy. 

]»riMa oka. ^«ua, a bai āku la 

17 Alaila, bea aku la o Paulo lke> 
kalii o iia laoahanen, i akd la ia ia, 
£i:ai«lfiai o'e 1 keia kanaka opH> i ka 
)Qpa(attsaDi ; no ka mea, be olelo 
kana e hai aku ai ia io. 

1S dfolaila, lawe ae laoia iaia,ala- 
kai aku la i ka luiiflta«saui« 1 aku 
ia^ I bea inai nei ia'a o Pauio ka 
Bi«K ivPaa,.a nopoi mai ia^u e ala- 
kai mai i keia kanaka oplo ia oe, 
berolelo kana o hai aku 9&. ia oe. 
- 1^ Alaila, lalau ae 1« ka lunatau6a* 
Hi f koua lima, a hele malu ae 1&, 
ninau akn la, Heoha kau mea e hai 
mai |a*u ? ' 

20 X aku la ia^ Ua ohumu ka poe 
Iuda!o e oonoi aku ia oe e kai aku 
ia Paulo i ka ahalunakanawai, i 
^ola apopo, me he'mea la e ni- 
iiaO' hou aku i mea noua c aka* 
kft't 

. ^l, Mai ae aku oe ia lakou ; no ka 
inea, ke hoohalua nei nona hooka* 
hi-kanaha kanaka, a keu o lakou ; 
na hoohiki lakou ia lakou iho i ktv 
lH:)koioo nui, aole e ai, aole hoi e 
\niki a pepehi lakou.ia ia : Ano hoi 
k^imakaukau nei lakou, e kakali 
atDano.kauolelo. 

2d Kolaila kua mai la kalunalau- 
eani i ua leanaka opio la, papa mai 
)ay Mai bai ae oe i kekahi l&anaka i 
kou hoike aoa mai ia^u i keia mau 

3a Nolaila, kii aku la ia 1 &a Inna- 
haneri elua, i aku la, E hooinaltau- 
kau \ na koa, elua lukneri, e hele i 
Ksyfeareia, a me na hoohololio, he 
kanahiku, a me na kanaka itie, elua 
hanen, l ke kolu oka hora oka po ; 
'^ A e hoomakaukau i ua bcrloho- 
k>Q«L<boi, i kau lakou ia Panlo ma* 
luna, a e lawe maikai akuia ia io 
Pelika la, 1 ke alii kiaaina. 
..25 Kakau aku la ia 1 kekahi pala- 
pal;^ penei ; 

26 O Kelanelio Ln^ia, i ke alil kia- 
aina hanohauo, ia Pelilea, aloha : 

27 Ua hopuia keia kanaka e na 
IucUiio,a maipepeUiia oiae lakou ; 
alailo, hiki e aku la au me ka poe 
koa, a hoopakele ia ia, no ko'u lo- 
be aoia. be Homa in. 

2» A i kou ake ana e iko i ke ki^ e pepeUi lB FiQlo. 

mu a lakou 1 hbopti nl ia lii, kai ae 
la au ia in ilokO'O ko lakoa ahalii- 
nakanawai : 

fi(^ A ike aku la an ia ia, na hoo- 
piiia oia no kekahi mau mea o ko 
lakou kanawai, aole lK>i kikon i 
hoopii mai ia ia, ma ka mea epono 
at ka make, a me ka paa. 

80 A i halia mai m'u ka hooha- 
lua iana o na luelaio i na kanaka la, 
hoouoa koke aku la au ia oe, a 
kauoha aku la do hoi 1 ka poe i 
hoopil mai ia ia, e hai aku imua ou 
ikumeaalakooiikeaiiaia. Alo- 
haoe. 

81 Alaila, lawe ae la ka poe koa 
ia Paulo, e like me ke kena ana mai 
ia lakou, a alakai aku la ia ia i lsa 
po, i Anetipatert. 

82 A ia la ae, waiho iho 1a lakou 
i ka poe hoohololio, e hele pu m^ 
ia, a hoi aku la lakou i ka paknua. 

83 A hiki aku la lakou i kal8are^ 
ia, hoawi akn la la1soa i ka palapala 
i ke alii kiaaina^ a hooku iho la ip 
Paulo imua ona. 

8^ A heluhelu iho la ke alil, ft ni 
nau mai la ia, No ka panalaau hē» 
ia? Aloheia,noKilikia: 

85 I mai la ia, A hiki mai ka po« 
hoopii ia oe, alaila « hoolohe ak^ 
au ia oe. Kauoha ae la ia e maln 
maia oia maloko o ko Herodehal( 
alU. 

MOKUNA XXIV. 

Kft hoopll ana o l^enlulola Paulo imua o Pe- 
Uka. leKahoolaanaoniulo. 22llaalnl« 
o Pelika ma ka Paulo okelo «n», a hai aku 
la oia ia leau Krurto. 

AH4LA na la elima, ibo ae la 
o 'Anania, ke kohuna nui, a 
me na lunakahiko, a me kekahi lo^ 
lo, o Teretulo, hoopii mai la lakou 
ia Paulo i ke alii kiaaina. 

2 Kiiia*ku la iOī hoomaka Iho la 
o Teretuio e hoopii ia ia, i ae la, 
Ua malu loa makon ia oe, ua nui 
loa no hoi ua mea kaulana 1 loaa 
mai i keia aina i kou malama ana, 

3 E Pelika kiekie, ke lawe maikai 
nei makou ia mau mea, raa na wa- 
hi a pau loa, me ke aloha nui aku : 

4 Aka, o hooluhi aku au ia oe, ke 
nonoi aku nei an ia oe, i kou loko- 
maikai, e hoolohe iki mai la mo- 
kou. 

101 ^ookololEiiloki P^iila <HHANA« nMliiUi.Or?«||te 5 No ka mea, na ike makoii i ke- 
U kanaka, na kolohe, he kanaka 
hooeueu ana o ke ka e mawaeoa o 
Da laeUio a paa ma na aina a paa, 
oia DO hoi kekahi kama n«i o lea 
papa Kazarene. 

6 Ua hoao ae la ia e hoohaumia 
i ka laaluni ; na makoa ia i hopa 
iho, a makemake iho la makoa e 
hookolokolo e l&ke me ko makoa 
kanawai. 

7 Aka, hele mai la o Loaia, ka la- 
naUaaani, a kai aka la ia ia me ka 
ikailuk nni, mailoko aka o ko ma- 
kou maa llma, 

8 Kena mai no hoi la I ka poe 
nana ia i hoopil e heie mai ioa neL 
A ina hookolokolo oe, e ike aaa- 
nei oe i ka oiaio o keia maa mea a 
paa a makoa e hoopii aku nei no- 
na. 

9 Ae mal la na Iadaio, i mai la, 
Oiaio no keia maa mea. 

10 Kanoa ae la ke alil ia Paalo e 
olelo mai, alaila i mai la ia, Nokua 
ike ana, he nai na makahiki ia oe, 
i lanakanawai no ko keia aina, no 
ia mea» aa oluola loa waa e olelo 
aka i na nea no^u ibo. 

11 £ hiki no ia oe ke hoomaopo- 
PQ, he nmi ap nel la wale no 1 hala, 
a me kamamalua, mai ko^u pii ana 
aka i Iera8alema e hoomana. 

12 Aole hoi au i loaa ia lakou 
maloko o ka laaklui, e hoopaapaa 
ana me kekahl, aole hol e hoohnu- 
naele ana i ka lehalehu, aole malo- 
ko o na halehalawal, aole hoi malo- 
ko o ke kulanaknnhale ; 

13 Aole hoi e hiki ia lakoa ojdo 
ke hooiaio I na mea a lakou e hoo- 
pii mai nei ia^u. 

14 Aka, ke hal pono aku nei aa ia 
oe i keia, ma ka aoao i oleloiaU e 
lakoa, he aoao ka e, pela no waa e 
hoomana aka neli ke Akua o ko^u 
mau kapuna, e manaoio ai^ aku I 
na mea a pau i kakauia'i ma ke 
kanawai, a ma ka na kaula. 

15 Ke Una nel ko'n manao 1 ke 
Akua, ua ae mai no hoi lakou ike- 
ia, i ke alahouana o ka poe make, 
o ka poe pono a me ka poe pono 
ole. 

16 Malaila no hol au e hooikaika 
nei e loaa mau ka lunaikehala hewa 

m ole imoa o leo Akna a me ni^ k^r 
naka. 

17 A hala na makahikl be nni, 
hele aka la an e law« I ka waiwa| 
manawalea, a me ua mohai, 90 oa 
kanaka o ko^u aina. . 

18 Loaa iho la an maloko o^Ka 
Inakini i kekahi man Iadaio, ^i^ 
A«ia mai, na huikaiaia, aole me k^ 
lehaleho^ aole hoi me ka hoohaii- 
naele. 

10 Ina i loaa ia lakou kekahl he- 
wa no*a, e hoopil mai ai, ioa aa,po- 
no o lakou kekahi pu mai imna oa. 

20 £ pono no hoi ia lakoa ne! k<^ 
olelo mai, ina paha na loaa ia lakou 
ko*a hewa, ia u 1 ku al imua o kK 
flhalanakAnawiu ; 

21 No keia leo hookahi wale lio 
a'u i hea aku al» i ko*a ka ap^ 
iwaena o lakou.No ke alahouantii> 
ka poe make, oia ko*a mea I hbo- 
kolokoloi'a mai ai imua o oukoii ]1 
kelala. 

22 A lohe o Pelika i keia, hoop^- 
nee aku ia lakoa a Ike maop^ipa 
akn la oia i na mea o keia aoao, 1 
ae la, A ibo mai.o Lusia, ka Imi^ 
tau8ani, alaila, e hoomaopopo Jea 
aa i ka oukou. 

23 Alaila, olelo aka la ia i ka ta- 
nahaneri e malama ia Paulo, nnle 
hoiepaa maoli, aole e papa aka' 
i kekahi o kona mau makamaka, 
ke lawelawe nana, a e hele mai hot 
iala. 

24 A hala kehahi man la, hlkl mai 
la o Pelika me kaoa i^-ahine, o J)e- 
rau6ila, he Iudaio no ia, l^li akmla 
kela ia Pauio, hoolohe aku la k Sa 
no ka manaoio iloko o Kmio., 

25 A I kana kamailio ana nb ka 

Eono, a me ka nakiko, a me 'ka 
oolLoIokoIoiaehiki mai aoa ma- 
hope, haalulu iho la o Pelika, 1 
aku la, O hoi oe.i keia wa; a loaa 
ia'u ka manawa kaawale, e kli h'ou 
aku no au la oe. 

26 £ manaolana ana hoi la e \iaa- 
wila mai e Paulo na kala nana, 1 
weheia'ku ai ia e ia. No ia mea, 
kii pinepine aku la Oia ia ia, 1 ka- 
makamuilio laua. 

27 A hala ae la na makahikl elna, 
hiki ae la ma ko Pellka hakahaka, 
o Poiekio P^eto, a waiho Iho la o I7a liookolokoloia o MO]Ēto(A 5tXV. Paulo Imna b Pc«eto. 

e Hiki i kekahl ko haawi akn ia*a 
ia lakoo. Ke hoopil nei au ia Koi- 
sara. 

12 Alaila, kamalllo ibo la o Peae- 
f o me ka poe ahaolelo, i aku la la, 
Ua hoopii oe ia Kaieam, eaV la 
Kai8ara oe e hele nl. 

13 A hala ae la kekahi tnau la, hi- 
ki mai la i Kaisarcia, o Agcripa, 
ke alii laaa me Berenikc e aluha 
mai ia Peaeio. 

14 A nai na la a lana i noho ai 
ilaila, hai akn la o Pe8eto i na alii 
la i na mea a Paulo, i aku la, Ua 
waihopaaia mai nei kekahi kanaka 
ePelika; 

15 I ka wa a'a ma Ieru8alema, hai 
mai la na kahuaa nui a me na lu- 
nakahiko o na Iadaio ia^u nooa, 
koi mai ia lakou e hoahewaia oia. 

16 ī aka la au ia lakou, Aole ia 
o ko Roma aoao, ke hoawi aku 1 
kekahl kanaka e make, me ka ha- 
lawai maka ole o ka mea i hoo- 
piiia, a me'ka poe e hoopil mal, a 
aeia'ku ia e olelo mai nona iho ma 
na meai hoopiiia mai nona. 

17 A hiki mai la lakoa ia Aei, aole 
aa i kali hou aku ; ia la ae, noho 
aa ma ka noho hookolokolo, a ke- 
na akn la e kaiia mal ua kanaka la. 

18 A ku mai la ka poe hoopii ia 
ia, aole lakou 1 hoike mai i kekalii 
mea e like me ko^u manao mua : 

19 He mau ninau nae ko lakoa 
no ko lakou hoomana ana, c hoopil 
mai ia ia, a no kekahi Iesu, ka raca 
i make, a ua hai mal o Paulo, ua 
ola. 

20 A i ko*a kanalua ana no keia 
hoopoapaa ana, ninau.aku la au, 
Ke makemake nei anei oc e hele i 
Ierusalema, a malaila c hookoio- 
koioia^i, no keia mau mea ? 

21 A i ka Puulo hoopii ana e wai- 
hoia'i ola no kahookolokolo mai o 
AugasMo, kauoha aku la au c roa-' Pelika ia Paulo e paa āna, no kona 
makenoake e hooluolu i ua Ittdaio. 
MOKUNA XXV^ 

Ka hookolokolo ana o Paulo, imua o Pe^^lo, 
13 a nie Ag«rlpa lau* o Berenike. 

AHIKI ae la o Pe6eto i ua pā- 
iialaau la, a hala na la ekoln» 
apiiaka la ia i lerusalema, mai 
Kiii9arelii aku. 

2 A o ke leahana nul a me ka poe 
koikoi o na Iudalo, hoopii aku la 
lakoa no Paulo ia la, nonoi aku la, 

3 A koi aku no hoi ia ia 1 ka lo- 
komaikai ka e ia ia e kii aka kela 
ia ia, e hele mai i Ieru8alema ; e 
hoohalua ana lakoa ma ke alauui 
e pepehi ia ia. 

4 1 mai la o Peaeio, ma Ka{sareia 
e malamaial o Paulo, a oia iho no 
e hoi koke aka ilaila. 

5 I hoa mai la ia, ka poe e hiki 

ookoa, 6 iho pu lakou mc au ; 
ina he mea hewa iloko 6 ia kana- 
ka^ e hoopii lakoa nona. 

6 A noho iho la ia me lakou i na 
la he uml paha a keu, alaila, iho ae 
la ia i Kaisareia ; a ia la ae, noho 
iho la la ma ka noho kookolokolo, 
a kena aka la ia e kaiia mai o 
Paulo, 

7 A hikl mai la ia, ka mai la ka 
poe Indalo, i iho mai mai Ieru8a<, 
lema mai, a hoopil aku la ia Paulo 

1 na mea hewa, he nui loa, aolehoi 
1 hlki ia lakoa ke hoolaio mal 

8 Olelo iho )a ia nona ihp, Aole 
loa au i lawehala ma ke kanawal o 
na Iodalo, aole hol ma ka luakini, 
aole hoi i ko Kaiaani. 

9 No ka makemake ana o Peseto, 
e lokomaikai aka i na Iudaio, ni* 
nau aku la kela ia Paulo, i aku la^ 
Ke makemake nei anel oe e pii i 
Iera8alema, a mal^ila e hookolo- 
koloiaH e au* jb& keia maa mea? 

10 Alaila, olelo mai b Paulo, Ke 
ka nei aa ma ka noho hookoloko: 
lo •.Kai0ara, i kahi kupoop e 
hookolokoloia mai ai au : aole aa 
i laweiiala i na Iudaio, ua ike pono 
no oe. 

lllnai hewa aa, a ina i hana aa 
i ka mea e pono ai ka make, aole 
au e hoole aka i ka make; aka, 
ina he mea ole keia mau mea a la- 
kou e hoopil mai nei ia^u, aole loa 
18 lamaia oia, a hoouna aku au ia ia 
io Ka)8ara la. 

22 Alalla, i ae la o A^eripa ia Pe- 
8eto, Owau no kekahi e hoolohe 
aku i ua kanaka la. I mai la kela» 
Apopo e lohe oe ia ia. 

23 A ia la ae, hiki mai la o Aee- 
ripa, laua me Berenike, me ka ua- 
nohano uai, a komo aku la 1 kahl 

m Hai akn o Fvūo OmANA. hoU hoolohe, me aa Innalaneani, a me 
na kanaka koikoi o ia kalauakaa- 
hale, alaila, kaa<»lia akn. o Peaeio a 
kaiia mai o Paulo. 

2^ A oldo ae la o Peaeio, E ke 
alii, e A^eripa e, a me na lumaka a 
paa me kakoo, Ke ike nei oakoai 
keia kanaka a ka poe Indaio ma 
Ierasalema, a maanei no hoi i hoO- 
pii mai ai ia'a, a me ke liahea ana, 
aole ia e pono ke ola hoa aka. 

■25 A ikeaka la an^ aole ia i hana 
i ka mea e pono al ka make, a na- 
na iho i hoopii alm ia Auipaaeio, 
manao paa an e hooana aka ia ia 
Uaila. 

26 Aole a'n mea e palapala aka ai 
nona i ko*a liaka. No la mea, aa 
kai mai an ia ia imaa o onkoa nei, 
a imna no hoi on, e ke alil, e Age- 
ripa e, i loaa ia*n kekahi mea e pa- 
lapala akn i^, mahope o keia hoo-. 
kolokolo ana. 

27 No ka mea, aole. e pono i ko^n 
manao ke hoonna akn i ke kanaka 
paa, me ka hoike ole akn i ka hewa 
ana i hoopiiia mai aL 

MOKUNA XXVI. 

Bii aku la 6 l^aloia Ageripa>| k« ano o koa« 
noho ana, a me kona huU an» i ka pono. 
24 Manao mai la o Feaelo ua hehena ia. 26 
Aneane huU o-Af eripa. 

A LAILA olelo mai la o A^ripa 
JoL ia Panlo, Ke aeia'kn nei ia oc 
e olelo mai non iho. Hohola ae la 
o Panlo i kona llma, oleio mai la 
nona iho; 

2 Pomaikai an i ko*n manao, e ke 
alii, e Ageripa e, no ka m^ ehoa- 
kal^aiia an imaa oa i keia la, no 
na mea a pan a'a i hoopiiia mai hei 
e na Iudaio : 

8 No ka mea, na ike no oe i na 
aoao, a me na mea hoopaapaa a 
pan o na Iudaio ; nolaila, ke nonoi 
akn nei an la oe, e hoolohe alionni 
mai ia'n. ^ 

4 O ko^n noho ana, mai ko*n wa 
nnkn mai, aiano ia, mai kinohi mai 
ma lemaalema iwaena o Kon ia* 
hniaiua iho, na ike na Iudaio a 
pau} 

5 Ka poē i ike mai ia'n i kinohon, 
ina i ake iakon e hoike mai, noho 
PaHaaio no wau raa ka aoao ikaika 
loa o ko makou hoomana. 6 Ke kn nei no an, na hook^lo» 
koloia mai nei no hoi, no ka<ma*' 
naolana o lea olelo hoopomaikai- a' 
ke Aknaa olelo «nai ai i ko makoa 
mau knpuna. 

7 Ke manaolaaa nei no hoi ko 
makon poe ohana, he umi « iii« 
kumanaalna, e loaa ia mea, ne kft 
malama man aku i ka po a mē ke 
ao ; no ia manaolanao'u, e ke aHii. 
e Ageripa e, na hoopiiia mai nei 
an e na Itidaio. 

8 No'ke aha la onkon i manaoai» 
he mea hiki ole i ke Akna fce iioa- 
la mai i ka poe make ?• 

9 Nolaila, manao «o au iloko o*a' 
iho, he mea pooo ia*u kehana i na 
mea be nni i kn e i ka inoa o leaa' 
no Nazareta. 

10 fiana no an ia man mea ma 
lemaalema ; hana paa iho ki a» i* 
na liaipule he nui maloko o na h»> 
lepaahao, na ioaa no ia'u ha m«iia: 
no kik poe kahuna nni ; aia lakoa 
i pepehiia, owan no kekahii hoa>> 
hewapn akn la lakon. 

11 Hoopai pinepine akn laaa ia* 
lakou maioko o na lialehalawai a' 

f)au, a koi akn la an ia lakon eolo-- 
o hoino ; a no ko^n nkinki lba la 
laieoa, hoomaan akn la au ia lakon 
a hiki 1 lia knlanakanhale o na 
ainae. 

12 No ia man mea i hele al aa i 
Oamaaeko, me ka maoa a me ko> 
aeia na na kahnna mil mEal« ' 

13 I ke awakea, e kealii e^ ike 
aka la an mei ke alaani, he mala- 
malama mai ka iani mai, he mea 
oi loa aku mamna o ka malamali^ 
ma o ka la, na pnni au I ka^ mala- 
malama, a me ka poe i hele pa me 
au. ' 

14 A hina makon a paa i ka^ho* 
nna, lohe akn la «u i kii leo, i ka i 
ana mai ia^ta, i mai laoaaka^lelo: 
Hebera, £ 8anIo, e Saulo, ao ke 
aha la oe e hoomaan laai nei la*a t 
He mea eha non ke keehl aai * no» 
kul. 

15 I aku la an, Ōwai oe,> e ka 
Haka ? X nial la kela, o leaa no 
wau, o ka mea aa e hoomoaa mai 
nei. 

16 Aka, eala hoi oe^ a e kn^ilona 
ma na wawae oa; no ka mea^^» Ko Paulo Mo imua 

ike» aa ia oe;, ao keia meo, e <Itoo- 
lilo aaa aa ia oe i lawehana^ a i mea.- 
holke aku i keia mea au i ike ibo 
oeiv-a me oa mea a'a e lioike hou 
aku ai nan. 

17 Ka^u no oe e hoopakele i Ilo- 
ankaia me ko na aina e ; e hooana 
aiui aoa no au ia oe io lakoa ia, 

1S £ hool&aakaaH i ko lakoa man 
maka, a e hoohali ia lakon^ mai 
ka .ponli mai i ka malaouilama, a 
mai l&i mana o Satana i ke Akiia^ i 
loaa ia lakon kekahi ana o lea hala, 
a mfi ka hooilina mowaena o ka 
poe i hoomaemaeia e ka inanaoio 
maiiaUi. 

JL9 Kolaila, e ke alii, e Ageripa e, 
aole.au i hoole^ aka ia. hoal^u, 
mai l£a lani maL 

20 Aka, hoike maa aku la an ia 
lakoa ma Dama8eko, a ma Ieru8ar 
lema, a naa na moknna a x)aa ma 
Iodeft, a i ko na aioa e,: i mihi 
lakoo, a e.hali i ke.Ak«a, a e hana 
i na hana. eka i ka m ihL 

2i No keia man mea, lalan mai 
na Iadaio ia'o maloko o l^a luaki- 
nl, hoao mai ia lakoa e pepehi mai 
ia'aamake. 

22 No ke kokoa ana mal o ke 
AkoaiaX oa ka paa no waa,a hi- 
ki mai neii keia la, e hoike ana 
aku i ka poe liilii, a me ka poe 
nni, i ka i ana aku i keia maa mea 
wale no, i na mea a ka poe kaoia, 
a me Moae no hol i olelo mai ai, e 
hikima&ana: . 

23 £ make no ka Me&ia e pono 
ai, oia hoi ka. maa o ka poe make i 
ala hoa mai, nana no e hoike aku 
i ka malamahima i ko onei kanaka, 
a me ko na aina e. 

24 A i kana hoakaka ana pela i 
kona iho, i <ae la o Peseto me ka 
leo Bai« £ Paalo, oa hehena oe ; na 
na palapala he nai oe i hoolilo ai i 
hehena. 

25 I aka la ia,. Aole aa hehena, e 
Peaelo maikai e, aka, ke olelo aka 
nei aa i na olelo oiaio a me ka 
naauao. ■ 

ii6 Ua> ike no hoi ke aUi i keia 
mea, ke oWlo wiwe^ole aku nei au 
imua o kona alo ; no ka mea, ke 
maoao. nei au aole i nalo ia ia 
Vftkffhi o koia mau mea, no ka MOEUNA 'XXVn. oAger^ina.' 

mea, aol» ihan&ia keia ma leaM 
nalo. 

27 E ke alii, e Aa^Hpa e, ke roa- 
naoio mai nei anei oe i ka na kan- 
la.? Ua ike no au, ua manaoio no 
oe. 

28 Olelo akn 1a o A|2reripa ia Paa-. 
lo, Ua aneane oe e hoohoii mai ia'n 
i Kri8tiano. 

29 I mai la o Panlo, Ke pule nol 
aa l ke Akna, i ole oe ma ka ane- 
ane wale no, aka, ma l^a oLiio e 
lilo ai oe, a me ka poe a pau e 
hoolohe mai ia'u i keia la, i mea e 
like io ai me au nei, ma na mea a 
pau, o keia paa wale no ke koe. 

aO A ku ae ia ke alU ilaua, a roe 
ke aiii kiaaiiia, a roe Berenikc, a 
me ka poee noho pa ana me lakou. 

31 I ko lakoa hoi ana'ku, kamai^ 
lio ae la lakou ia lakou iho no, i ao 
la, Aoie i hana keia kanaka i ka 
mea ka i ka make a me ka paa. 

82 I ae ia o A^ri|^ ia Pe8eto, Ina 
aole keia kanaka i hoopii ia Kai* 
8ara, ina ua pouo ke welie ia ia. 

MOKUNA XXVir. 

Ka holo ana o V»,nU> ma t Koina. 14 Loohla 
lakou i ka ino noi. iil UoonuUia o FaaU> 
ia lakou . 3R Hooleiia ka ukana o ka nekn, 
a ola no hoi lakou a pau. 

APAA iho la ka manao e holo 
makoa i Italia, haawi ae la 
lakou ia Paulo, a me kekLahi poe i 
pita pu, i l^hi Iaaahaneri, o luUo 
kooa inoa, no.ka papa koa o Au^ 
ga8eto. 

2 A ee makoa i kekahi moku no 
Aderamuteno, a hemo ako la me 
ka manao e holo ma ke kapa o. 
A$ia ; a o Ari8etareko, no Te8elo- 
nike i Makedonia, kekahi me ma* 
koa. 

3 A ia la ae, pae makoa i Sidona. 
Hana lokomaikai aka la o lulio ia 
Paolo, ae aka la ia ia e heie i kona 
mau maikamaka e hoomaha ia ia 
iho. 

4 A hemo aku la makoa mai ia 
wahl aku» holo makoa malalo o 
Kapcro, no ka mea, pakuikui mal 
ka makani 

5 Holo ae la makou a hala ke kai 
o Kilikia^ a me Pamepulia, a hiki 
makoa ma Mara o liukia. 

6 A maiaila loaa i ka lonahaiieH 

m Eo Panlo holo ana. OIHANA. Loaa ka Ino. be mokn no Alekanederia, e holo 
ana l It^a; lioee ae la ola ia ma- 
kou ikiko. 

7 Holo lohi aku la makon i na la 
be oni loa, a Iiikl apnepae makoa 
i Eenido, no ka mea, aole i.aeia ka 
malomi ia makou, Iiolo ae la ma- 
koa malalo o Eerete, ma Salemo- 
ne; 

8 A hala ia wabi mc ka apnepne 
hiki aka la makon i kahi i kapaia 
o Naawamailuu, kahi i kokoke moi 
i ke kulanakanhale o Laaaia. 

9 Ua loihi loa ka manawa i hala, 
a ua hiki no boi 1sa wa pouoole ke 
holo, uo ka mea, ua bala ka wa; 
hookeid, alaUa ao tuai la o Panlo 
ialakon, 

10 I mai la, £ na kanaka, ke ike 
nei au i keia holo ana, e pillkia 
ana, a me ka lilo nni, aole ka nka- 
na a me kn mokn wale no, alea, o 
ko kakou mau ola kekahL 

11 Manao iho la ka Iunahaueri i 
ka ke kahn moku, a me ka mea 
nona ka mokn, aole 1 na mea i ole*- 
loia mai e Paulo. 

12 Aole hol i pono loa kela awa i 
ka hooilo^no iaimea^ hoilke mal ka 
nui i ka manno e holo aku, ina pa- 
ha lakou e hiki aku i Poinike 1 ka 
hooilo, he awa no ia raa Kerete e 
huii ana ma Liha, a rae Koro. 

18 A aniani mai la ka makani, 
msd ke kuknlahema mai, manao 
iho la lakou, ua loaa ko lakou ma- 
nao, hemo aku la a holo pili loko 
aku ia i Kerete. 

14 Aole i emo, pa mai la kekahi 
makani ino, he £urokeIudo ka inoo. 

15 Pnnia iho laka moku, aole hiki 
ke hookn i ka maleani, hookuu ae 
la makou a holo. 

16 A holo ae la makou malalo o 
kekahi aina, ua kapaia o Kelaude,' 
hiki apnepae ia makou ke paa iho 
i ka waapa. 

17 A hukiia ia iluna, hana iho la 
lakou i mea e kolkua ai, hawele ilio 
la lakou malalo o ka moku, a raa* 
kau iho la o haule lakou ma ka 
8nreti, no ia mea, kuu iho la lakou 
i ka pea, a honholoia pela. 

18 KahuIihuU loa makou i ka ino, 
nolaila, ia la ae, hoomama iho la 
lakou i ka moku. 

190 19 A 1 ke kdln o ka la, na k6 fn^ 
kou Uma no 1 hoolei akn i ka vMati 
na pili i ka mokn. - .* '^ 

20 A liala ae la na la he nnl^ a6fe 
hol i.ikea mai ka la a me na faokiv 
aole hoi okana mai o kainol kaa te' 
maluna o makon, alaila piu akn b 
ka manaolana e hoolaia^i mako^ui 

21 A loihi ka ai ole ana, alaila3(a 
mai la o Panlo iwaesakotm- a la» 
kou, i mad la, £ na kanaka; ina- «i»t 
kon i hoolohe mai i lea'u, aoM IMI 
i hemo mai^ mai Kerete mai, lmat 
na pono, alaila aoie kakoa i loBfri 
keia ino, a me keia- poho. -. i n 

22 Ano hoi, ke nonoi aka nei aiif 
ia QUkou, c olioli onkou; no 1ck 
mea, aole e lilo ana kekahi oila Qf 
oukou, o ka mokn wale no. ! 

23 No ka mea, i lia po neL, km 
mai la ke(kahi anela o ke AkiM^ 
nona no wan, a oia hoi ka'a e mai* 
kmanei^ ' "' 

'24 I mai la ia, Mai makau oCyef 
Paulo; e pono ia oe ke ka Rkir 
imua i ke aio o Kaiaaira; aia hol, 
ua haawl mai la ke Akna 1 kapen' 
a pau e holo pu ana rae oe nav.'.' 

25 Nolaila, c kanaka e, e oUoI£ 
oukon; no ka mea, ke maiuiēlo 
aku nei au i ke Akua^ e hanaia mai^ 
e like 'me ka mea ik>leloia inaLai; 
ia'u. 

26 Aka hoi, c ili ana kakoa nla 
kekahi mokupuni. 

27 A hiki i ka, po umikomamaha, 
ua hooholohoioiaae la makou aia 
Aderia,'a i ke aumoe, manao iho la 
na Inina e kokoke-ana lakoa i ka 
aina. 

28 A hoailona iho la, a he iwakii<- 
lua anana i loaa ia lakon ; a pai^ee 
ikl aku, hoailona hoo, a loiik lie 
umiknmamalima anana. 

29 Makau ae la o Ui makoi&'Aia 
kahi pohakn, hoolei iho ia ial&)ttii 
na holeuma eha ma ka hopn^o ka 
mokn, a iini iho la i ke ao'aaa 
ae. ' • ' 

80 A imi na lulna e mahaka -alinL 
mai ka moku aku, na kuu iho la i 
ka waapa ilalo i ke kai, me he mea 
la e lawe aku . ana i mau heienma^ 
ma ka ihu ; 

81 Olelo ae la o Paulp i ka Inna- 
haneri, a me ka poe koa, Ina aole ĪU>:a^mo;kuxnAMelUa. MOKUNA 

lakoa ael e noho i ka mokii, aole 
loa e hiki ia oukou ke hoolaia. . 
^ Alaiia om ae la iLa poe koa i 
pa.katila:o ka waapa, a kaa ia ia e 
kanle ibo la. 

'33 A. kokoke ae la i ke ao, kol ae 
Ia,o Paalo ia lakoa a paa, e ai 1 ka 
a!i,\9iehky £ia ka la umikamamaha 
okooakou hookeai ana, aa noho 
onkoa me ka lalaa ole i ka ai. 
'8§ No ia mea, ke nonol aka n^ 
an ia oakon, e lalaa i ka al ; no iuk 
mea, o leo ookoā mea ola im No 
ka mea, aole e haale kekahi lauo- 
ho o ko oakoa maa poo. 

85 A' i olelo ana pela, lalan iho la 
Sa llea berena, hoomail^i aku la 1 
ke Akoa imaa o lakoa a paa; a 
vawahl ae la, al iho la. . 

86 Alaila, olioll iho la lakoa a paa, 
a o lakoa kekahl i lalao 1 ka at 

37 A o na ahane a pau, malana o 
ka moka, elua o makou haneri a 
me kanahikuknmamaono kanaluu 

,88^^ maona ae la lakoa 1 ka ai, 
hoomama iho )a lakou 1 ka moku, 
a hoolei ibo la 1 ka hua palaoa ilo* 
ko 6 ke kaL 

89 A ao ae la, aole lakou 1 ike ia 
aina; kannana nae lakoa 1 kekahl 
kaiknono me ke kahakaL Manao 
iho la lakon, Ina e hilU, c hookomo 
i iea moka ihiala. 

40 Ooki ihola lakou 1 na heleama, 
a walho iho la i ke kai, a wehe iho 
la t na kaala o ka hoeali, a huki i 
ka pea nni i kamakanl, a holo iuka. 

41 Ika iho la hikoa ilalo i kahi will 
au, ili iho la ka moku, paa iho la 
ka iha, aole loa i hemo, nahaha iho 
la ka hope i ka ikalka o na ale. 

42 Manao iho 1a ka poe koa e pe- 
pehi i ka poe paahao, o au aku ke- 
kahl o lakou a pakele. 

43 Makemake iho lakalunahaberi 
e hoola ia Paulo, hoole aka la i ko 
lakou manao * kena aku la 1 ka poe 
hikl ke au, o lakou ke lele mua a 
hiMinka. 

44 A o ke koena, ma na papa ka- 
hi, a ma na mea o ka moku kahi ; 
a pela lakou a pau i pakele ai a hi> 
ki 1 ka aina. 

MOKUNA XXVin. 

Ko ka moonihoawa ; lea manao o kanaka U 
Piaulo, a me kana hana ana ma Boma. XXVIII. Pakele o Paula AHOOPAKELEIA ae la, alaila» 
ike iho la lakon 1 ka mokopa^ 
ai, oa kapaia o Melila. 

2 He mea e ka lokomalkai o ia 
poe kanaka e ia makou; no ka 
mea, hoaa iho la lakon i ahi, a hoo- 
kipa mai la ia makoa a pan, no ka 
na e haule ana, a no ke anuanu. 

8 lApulapu iho lao Paulo i pua- 
pua hoaa, a i kona kau ana ma ke 
ahi. puka mal la he moonihoawa 
mailoko mai o ka wela, a pipiii iho 
la i kona lima. 

4 A ike mai la kela poe kanaka e 
1 aa meanihoawa laekan ana i ko- 
na lima, Lae la lakoa kekohi i ke* 
kahi, Oiaio no he kanoka pepehi 
kanaka keia, ua pakele no ia 1 ke 
kai, aka, o ka mea hoopai, aule ia 1 
ae mai 1 kona ola. 

5 Nolaila luln aka la ia i aa mea 
nihoawa la iloko o ke ahi, aole hoi 
i loaa ia ia ka noino. 

6 Kaluli iho la lakon i kona pehtt 
ana, a me ka hina ilalo a make ko* 
ke ; a loihi ko lakou kakali aaa, ao- 
le hoi i ike iala e loaa ana 1 ka poi- 
no, holi hou ae la ko lakou manao, 
1 ae la, He akua ka ia. 

7 Kokoke ma ia wahi ka- i^na o 
ka luua o la mokn, o Popelio kona 
inoa, nana no i kii mai ia makou, a 
hookipa maikou ukn la 1 n&la ekolu. 

8 £ kaa ana ka makuakane o Po* 

Eilk>i ke kuni, a me ka hi koko. 
omoaku lao Paalo io na la, pule 
aku la, kau iho la i kona lima ma^ 
luna ona« hoola aku la ia ia^ 
^ Nolaiia bana2a ac la keia, o ke- 
kaUi poe e i loohia i ka mai raa ia 
moknpunl, hele mai la lakou, a 
hoolaia iho la. 

10 Hoomahalo mal la lakon ia ma- 
kon, me na malialoia he nai ; a ho- 
lo makpu, kan mai la lakou i na 
mea e pono aL 

11 A hala na malama ekoln, holo 
aku la makou makekahi moku no 
Alekanederia, i ku ma ia mokupuni 
i ka hooilo, o Dio8ekoaro k& hoai- 
lona. 

12 A pae aku la makou ma Sura- 
kauea, a noho iho la i na la ekolu. 

13 A mailaila aku makou i holo ai 
a hiki i Regio, a hala kekahi la, pa 
mai la ka makani, mai ke kukulu- 

197 Paalo a me kaaa OIHANA. bana ma Eoma. hema mai, a la la ae, hlkl makoa i 
PaleoH : 

14 A malaila }oaa ia makoa be maa 
faoabanaa, kaobi mai iakoa ia ma- 
koa e noho me lākou ehiku la ; a 
pela makoa 1 hele aku ai i Koma. 

15 A iolie mid na boalianaa (a oui- 
kou, malaila mal la lakou i hele 
mai ai a Apioporo, a me Teriatabe- 
reno, e iiaiawai me inakoa. A ike 
o Paulo ia lakoa, hoomaikal akii la 
ia.i ke Akaa, a hoolana maL 

1($ A biki mal(oa i ^oma, baawi 
aka la ka lanftbaneri i ka poe paa- 
haoikealiiokapoekoa. laeia^ku 
la o Paulo e noho kaawale i kona 
wahi iho, me kekahi koa nana la i 
malaina aka. 

17 A hala na 1a ekola, hoakoakoa 
iho la o Paulo l ka poe kolkoi o na 
Iudaio. A pan lakou i ka hoakoa- 
koaia, i akn la la ia lakoa»^ na 
kanaka, na hoahanao, aole au i Iia- 
na i kekahi mea 1 knee I na luina- 
ka, a me na aoao o na makua : aka 
na haawi paaia'ka la au ma xera- 
aalema i na lima o ko Boma. 

18 A kookolokolo mai lakoa ia^u, 
manao iho lae kua mai, no ka mea, 
aole he mea ia*a 1 ku i ka make. 

19 A papa aka la na luelaio, kao- 
hiia au e hoopii la Kai6ara, aoie 
boi o*u mea e hoopil aka al i ko*a 
lahulkanaka. 

20 No keia niea, i kii aka nēl aa 
la oukou, i Ike aka au, a e kamai- 
lio ak<i ia oukou : no ka mea, ua 
paa au i kela iuiulahao no ka ma- 
Uiioiana o ka Ī8erae1a^ 

21 1 mai la lakou ia ia, Aole i loaa 
ta makou ka palapala mai Iadea 
mal nou, aole. hoi i holke mai a 
olelo mal paha kekahi o na hoaha: 
nau t hele mal, i hewa ou. 
- 22 Ke makemake nei no bol ma« 
kpu 6 hoolohe ia oe i kou manan; no 
ka inea, na ike no makou i keia ao- 
no, oa olelo ku e ia i na wahl a pau. 
198 33 A 1 ko lakon hoakalm ana i lea 
la, alaila liele mai la na mea be nai 
loa io na la, i kona wahi ;. boalsaka 
aku la oia, a mai kakahiaka a ahiar 
hi kona hoike ana aku 1 ke aupnni 
o ke Akua, a me ka hooikaikaaku 
ma na mea o leen, ma ke kanawai 
la Moee, a ma ka na kanla. 

24 Manaoio iho la kekahi poe 1 
na mea i oieloia i^ai, a hpfiififLUf^ 
kekahl poe. , .',.-, 

25 A i ka likepu ole ana o.koiap 
koa manao keka^il I keka|)i{, )iele 
aku lakou, mahope iho o.l^.li^ 
ana akn o Paulo 1 kahi olelo bbi^; 
Pololui waie ka oielo a ka Uhane 
Hemolele, ma o leaia la, o iiē kaa- 
la, i ko kakou poe kupona, 

26 1 ka i ana mai, E hele Ik^la 
poe kanaka, fi e i aku, I ka lohe 
ana, e lohe auanei oukou, aole nae 
e ike 1 ke ano ; i ka ike aua, e ike 
āuanei oukou, āole nae e boooiaf^ 

'27 Ūa manoahoa hol ka/naaa o 
keia poe kanaka. kanmaha ko Ur 
kou pepeiao ke lohe, ua hooplīl 1 
ko lakou mqka; o ike lakoa me 
na mak^ a lohe me n^ pepeiao^a 
ike hoi ka nāau, a e hnU maX^ a 
hoola aku au ia lakou. , 

28 No ia mea, e ike pipno onkon, 
na hoonnaia*ku ke ota 'o Ke Akpai 
ko na alna e» a e hoo^ohe mai no 
lakou, 

29 A I kana bai aiii aka \ Kela 
mau mea, heU aku la īia Iudalo,. a 
nui loa iho la ko lakoa hoopaap&a 
ana ia lakou iho. 

30 Nobo iho la o Paulo a hala^na 
mnkahiki elua, iloko o kona ha^e 
hoollmalimaia. e hookipa ana i.ka 
poe a pau i hele aku io na la, 

31 Me ka hal mal 1 ke aupum b ke 
Akua, a me ka hoike mal i m tnea 
e pill i ka Haku )a Ie8U Ki1<«to, me 
ka wiwo ole, a pie k;a papa ole la 
akit KA EPISETOLE 

A PAXJIXy kA LUNAOLELO I KO EOMA. • }l[OtXJ^A I. 

''lBMhit kia U ō Paulo i lunA ōlhtna lunaole- 
lo. U KahAwaiiaioiialKhaUanaka» 

t|^A ^alo. na ke kanwaa Iesn 
Sy ICrt»to i wafeia i Innaolelo, a 
i'hdokaawaleia hol no ka eaanello 
iikēAkaa, 

'l^'Ana l hoike e mai ai mamna 
ma kana poe kaula) maloko o na 
paUipala hemnlele, 
5 No kana Kelki Te8a KTi8to ko 
kakoo Hakn, i hoohanauia nā ka 
'hna a Darida, ma ke kino, 
' 4 A i . hoomno *opoia hol o ke 
Kelkl a ke Akua mo ka mana^ ma 
ka nhane hoano, mahope o ke ala- 
1i6aana mai waena mal o ka poe 
mdkc ; 

9 'Ma ona' la l loaa mdi ai la ma- 
kou ko' alōna, a me ka Ianaolefo 
ai>a, no ka malama ana o ka ma- 
naolo iwaena o na iahaikanai^ a 
paa no kona inoa ; 

6''twflūena o lakoa no hoi oukon 
na mea l waela no Iesu Kri8to : 

7 t ka poe a paa ma Koma, i al(7- 
haia e Ke Akua. i waeia hoī 1 mao 
hiilpnle'; ji6 oukou hoi ke aloha a 
me ka pomaikai; mai ke Akua mai, 
o ko kakoa Makua» a mūl ka Haka 
mal hoi, o leau Kri8to. 

8 <> k^ mna^ ke hoomaikai aku 
ne^ āa i ke Akna, mao Ie8a Kri5to 
!a no oakoa a pau, no 1va mea, ua 
hooleaaianaia ko oukoa manaolo, 
knft ka honua a pau. 

i^ O ke Akua, o ka'u mea e ma- 
lama nei me kiiu uhane ma lea oie- 
lo mhlkal no kana Keiki, oia ka 
mea ike no'a« i ko^u hoomanao 
mau ana ia oukou, ma ka'u pule, 

10 E noi mau ana, ina e hiki i 
kekahl manawa, i keia wa aku uei 
paha, e hele pomaii^al aku wau me 
ka ae ana mai o ke Akua, a hiki 
io onkou la. 

11 No ka mea, ke ake nei au e !ke aku ia onkou, e liaawi aku au 
I kekahi pono ma ka nhane no oa- 
koa, i hookapaaia*! oukou. 

12 £ia kekahi, e hooiaoluia mal 
hoi au Iwaena o oukou, ma ka ma- 
nao lokahi anā o oukoa a me au. 

13 Eia hol, aole o*u makemake e 
ike ole oakou, e na hoahauau, i 
kuu manao pinepine ana e hele io 
oukou la, (aka, ua kaohIida hiki i 
keia wa,) i loaa mal hoi ia*u kekahi 
hua mawaena o onkou, e like me 
\x\ mawaena o na lahnikanaka e. 

14 He ale au na ka poe Helene 
a me na kanaka hemahema ; na ka 
poe i aoia, a me ka poe i ao ole ia. 

15 Pela hoi, ma ka mea hiki ia*u, 
ua makaukau wau e hai aku i ka 
euaaeiio la oakou no hot ma Bo- 
ma. ' 

W Ko ka meā, aole kn I hilahi- 
ia i ka euanelio no Kristo ; no kA 
mea, o ko ke Akua mana ia e ola'i, 
no kela mea, no keia mea manaoio ; 
no ka luelalo mua, a no ka Helene 
hoi. 

17 No ka mea, ua holkela mal 
ilaila ko ke Akua hoapono ana mai 
ma ka manaoio, a i manaolo ; e iike 
me ka mea i palapalaia, O ka mea 
pono, ma ka manaoio, e ola ia, 

18 A ua hoikeia mai no hoi ka 
inaina o ke Akua, mai ka lani mai, 
t ka aia, a me ka hana ino a paa a 
na kanaka, i keakea me ka hana 
hewa. i ka olelo oiaio. 

19 No ka mea, o ka mea e hiki 
ke ikela no ke Akua, ua akaka ia 
ia lakou ; no ka mea, ua hoakaka 
mni no ke Akua la mea la lakou. 

20 No ka mea, o kona mau mea 
i nana ole ia, mai ka hana ana mai 
o ke ao nei, ua maopopo lea ua uiaa 
mea la, oia o kona mana mau a me 
kuna Akua ana, ma na mea i hana- 
ia ; nolaila aole o lakou mea e hoa- 
ponoia'i : 

m Hef*^pasAladaio ] ROMA. a me Ha H)dedi. 21 No kA mea^ i Im wa 1 ike al 
lakou i ke Akna, aole lakou i lioo- 
nani aka ia ia i Akua, aole boi i alo- 
ba aku ; aka, oa lapuwale lakou i 
ko lakou maoao aoa, a ua hpopoo* 
liia hoi ko lakou naau liawa\^a« 

^ I ko lakou hoakamai ana* lilo 
lakou i poe naanpo, 

23 A hoololi aka lakou i ka nani 

ke Akua make ole, i kii e like 
me ke kanaka make, a me na ma- 
nu, a me na lioloholona wawae eha, 
A roe na mea kolo. 

24 Nolaila hoi« kua iho ia ke 
Akua ia lakoa ma na kuko hewa o 
ko lakoa maa naaii, i puumaele, e 
holnoino ai i ko lakoa mau kino 
iho, ia lakou lakou. 

25 iiaalel« aka la lakou i ke Akoa 
oiaio, no ka mea apaapa, a hoo- 
manaaka la lokou, a malama hoi i 
ka mea i.hanaia, aole i ka Mea na- 
.na 1 haok, oia ka mea hoomaikid 
mau loa ia. Ameoe. 

26 No iamea, kuu iho la ke Akaa 
la lakou i na kuko ino ; no ka mea, 
aa hoololi ae ko lakou poe wahine 

1 ka aoao maoll i ka mea ku e i ka 
aoao maol!. 

27 Pel« uo hol na kaoe^ i haalele ai 
i ka aoao maoli o ka wahine, a oa 
wel^ i ke kako hewa i kekahi i ke- 
kahi ; na kane me na kane, e hana 
aua i ka mea hilahila, a e loaa ana 
lloko o lakou ka uku pono no ^ko 
lakou lalau ana. 

28 A no ko lakoa makemake ole 
e hoopaa i ke Akua ma ko lakoo 
Ike, kou iho la ke Akoa ia lakoa i 
ka naau hewa, e hana aku lakou i 
na mea ko ole i ka pono : 

29 Uapihalakou 1 nahewa a pao, 
i ka moe koiohe, i ka opuiooinO) 
1 ka puniwaiwai, a mo ka nana ino ; 
aa paapu hoi i ka hoahuwa, i ka 

Eepehi konaka, i ka hakaka, 1 ka 
oopunipuni, a me ka manoo ino : 
80 He poe aki, he poe olelo hoo- 
hewa walo, ho poe ioaina i ke Akua, 
he poe kuauiuamu, he hoaheo^ he 
haanui, he poe iinl 1 na mea ino, he 
poe nialama ole i na makua, 
31 He poe hoohemahema, he poe 
lawehala i na mea i hoohiklia, he 
poe aloha ole, he poe makooal he 
poe lokoiuo. 

209 32 Ua ikē hOLoa i ke kanoiW^K o 
ke Akoa, o ka xto< o hana pelA, 1b 
pono iakoo o make, a ke lialkaAei 
no iakou ia mau mea, a oa iaabatD 
.no iioi 1 ka poe. e hana aaa mahii- 
la. 

MOKUNA 11. 
V*, hcr#A nh» iia Indftlo a ne M Heleae' 4lLe NOLAILA hei, e ke kanaka^'ka 
mea nana o hoohewa ako, ««le 
oa mea e hoaponoia'i; no ka ni^ 
i koa iioahewa' ana i kaieai»^ nli 
hoohewa oe ia.oe iho» no kan hKttbk 
jana i na mea ao i hoaliowa akn aL 

2 Ua ike no kakoo, ma ka pono k^ 
ke Akua hoohewa aaa mai 1 kai poe 
e hana aoa ia mao mea. 

3 £ ke kanaka, kamea oana e botf- 
hewa i ka poe e hana pela, a ke hM- 
lialkke nei oe me lakoo, ke ma«a6 
nei anei oe e pakele i iLa ke Akua 
hoahewa aoa mai ? 

4 A ]£e hoowahawaha nei anel'Oe 
i ka nui loa o kona iokoouiil&ai^ a 
me kona ahonui, a me lEOoa lioo- 
manawanui ana, aole hoi oe i hoo- 
maopopo, o ko ke Akoa mail^ai, 
o ka Dkea ia e aiakai ia oe 1 ka 
mihi? 

5 Aka, mamnll o kou paakikiaiike 
I^a naau mihi oie e hoahu ana.oē 
nou iho i ka inaina no ka la e ioai- 
naia mal ai, a e hoikeia moi ai Ubi 
ka hoohewa pono ana mai a kē 
Akua; 

6 Naoa no e uko mai i kela km- 
nal(a i keia luinal£a e liko me kana 
liana ana ; 

7 I ka poe e imi ana i Im nani, a 
me lia mahalo, a me ka make oie, 
ma ka hooikaika mao ana i ka lia- 
na maikai, i ke ola loa; 

8 Aka, i ka poe i iioopaapaa, me 
ka malaina ole i ka oielo ouiio, a 
malama hoi ma ka 'hewa, ia iakou 
ka hohu a me ka inainaia; t 

9 O ka polno, a me ka ehaeha ma* 
luna o ka uhane o kt.-Ia kanaka o 
keia kanaka o hana aoa i ka huwa ; 
o ka Iudaio mua, a o ka Helene 
hoi; 

10 Aka, o ka nanl, a roe ka maha- 
lo, a me ka pomoikai, no na meai 
pau e haoa ana i ka pono ; no ka 
Iadaio mua a no Im Helene iioi: - Heomokiko UOKUKA m. mt ka Iadai0. ii H .No ka mea, aol6 ke Akua i 
,maii]U]| Hkai ma ko kabelehdena. 

12& No ka mea/o na mea kanawai 
ole « pan i bana bewa, e make ka- 
nawai oie lakon ; a o pa mea a pau 
i hana hewa malalo o kc kanawai, e 
hoahewaia iakoa ma ke kanawal ; 
J^ <No ka mea, aole ka poe iohe 
wale no i ke kaoawai ka pono imua 
.'OikeAlma; aka^oliapoeemalaiAa 
i ke kanawai e hoaponoia'na. 
.. H- Mo ia hoi, o lta poe kanaka e, 
.ka poe kanawai ole, ina ma ko la- 
kom maaao maoli i bana*i lakon i na 
xbea maloko o ke kanawal, o keia 
pDe.kanawal ole, he kanawal lakou 
ndN lakou iho no ; 

lo A e hoikenei hoi lakou, ua ka- 
kauia lu pooo a ke kanawai ma ko 
lakou man naan, a ua hoolaio ko 
•lakou lunamanao, e hoahewaana, a 
iO hoapono ana ko lakou mau naau 
ia lakou iho ;) 

•10 I ka la a ke Akua o hoox>ai al 
•i na.mea huna a na kanaloi, ma o 
lean Kiialo la, c like me )ui*u eua- 
B<dia 

17 Ina ua kapaia'ku oe he Indar 
io, a ua hilinai ibo oo ma ke kana- 
wai, ua haano i ke Akua, 

18 A ua ike od i kona makema- 
ke. na hoao lioi I tia mea ano e, ua 
aola oe ma ke luuiawai ; 

1*9 Ua manao iho hol oe, he ala- 
kai oe no na makapo, ho malama- 
Inma hoi no ka poe iloko o ka 
poutf; 

. 20 He mea nana e ao i ka poe 
naaupo, he kumu hol ua nakamnlii, 
na loaa hoi ia oe ke ano o ka Ike, 
ame ka oiaio iloko o ke kanawai: 

21 O oe ke ao aku ia hai, aole 
anei oe e ao ia oe iho ? O oe ke 
papa akn, Mal aihne, e alhue no 
anei oe ? 

22. oe ke olelo aku, Mai moe 
kolohe, e moe kolohe no anei oe ? 
O oe ke hoopailua 1 na leii, e aihne 
no anei oe i na mea laa? 

29 O oe ke haauo aku i ke knna^ 
wai, e hoino no anei oe i ke Akua 
ma kA hnlhai ana i ke kanawal? 

24 No ka mea, ua olelo ino ia'e 
ka inoa o ke Akna iwaena o na 
kānaka e, ma o oukou la, o like 
me kft mea i palapalaia. 25 O ke oklpoepoe ana, he mea 
Sa e pono ai, ke malama oe i ke 
kanawai; aka. ina iiaihal oei ke 
kanawai, ua lllo kou okipoepoe 
ana i okipoepoe ole ana. 

26 A ina o lea mea i okipoepoe 
ole ia e malama i na kauona o ke 
iLauawai, aole anei e manaolakona 
okipoepoe ole ana, me he okipoe- 
poe ana la ? 

27 A o ka mea i malama i ke ka> 
nawal mamuli o kona hanau ana a 
me ke oklpoepoo (de, e hoahewa 
ola ia oe i lia mea i loaa ka palapa- 
la a me ke oklpoepoeia, a i liio hol 
i mea haihai i ke kanawai. 

28 No ka mea, o ka mea e Tadaio 
ana mawaho, aole ia he Iudalo; 
aole hoi ka mea mawaho ma ke ki- 
no« ke olLipoepoe ana. 

29 Aka, o ka moa e lu 'aio ana 
maloko, ola ka Iudaio; a o ke 
okipoepoe ana, no ka naau ia, ma 
ka uhane, aole ma ka hua palapa^ 
la; aole no na kanaka konahoo- 
maiiLaiia, no ke Akua mai no. 

MOKUNA III. 

H« olelo klke ma kft luelaio hoomak>ka. • 
N« mea e «« e hew» ai ka poe Iud«lo. 21 
Ma ka manaoio wale no « hoaponoial, aole 
ma ke kaaawal. 

NO ia hoi. heaha anei ka mea e ol 
aku ai ka Iadaio ? Heniia hol 
iLapomaikai o ko okipoepoeana? 

2 Ue nui no ma kela mea, ma ke- 
ia mea; eia hoi ka mua, ua haa- 
wiia ihai ia lakou na kauawai o ko 
Akua. 

8 Heaha hol i manaoio ole kekahi 
poe ? £ hiolo anui iLa oinio o ko 
Akua i ko lakou iioomaloka ? 

4 Aole loa ia ; aka, e hooiaiola^ku 
ke Akua ke hoopuoipuni na kana- 
kaapau: meka mea i palapaiaio, 
I hoaponoia*i oe i kau olelo ana 
mai, a i lanakila hoi oe i kou hoa- 
hewa ana raai. 

5 A iiia o hoakaka ae ko kakou 
hewa i ka pono o ke Akua, henha 
ka leakou niea e olelo ai ? He po- 
no ole anei ke Akua ke hooili mal 
i ka inaina? (ke olelo nei au ma 
ka ke kanaka;) 

6 Aole ioa : ina pela, pehea la o 
hoopai mai ai ke Akua i ko ke ao 
nei? 

m A«fkr !ioap<nu>ia 

7 A ina i lllo' lea olaio o ke Akna 
I isea e ixuX ai kona naoii, no ko*a 
hoopimipaoi ana; no keahalae 
boohewaia mal ai aa e like me ke 
Imnakaliewa? 

8 £ oielo anei kakoa, e like me 
ka makoa i olelo ino ia mal ai, a t 
like me ]sa kekalii poe i oleio no 
makoa, £ liana bewa leakoa e bi1d 
maiU ka maikai? He pono ko 
hikoa hoohewaia. 

9 Heaha hoi ? na oi aka anei lī»- 
kott ? Aole loa ; no ka mea^ na 
hoaieaka makon mamna, O n^ Iar 
daio a me na Helene, ua paa pa 
lakou i kahewa; 

10 £ Uke me ka mea i palaimlaia, 
Aole loa he mea pono, aoie hoo* 
kahi. 

11 Aole no he mea i ike, aole iioi 
liē mea i imi i ke Akoa. 

12 Ua patl iakou i ka hele hewa, 
na lilo iakon i poe pono ole ; aole 
loa he mea e Imna ana i ka maikai, 
aole loa hookahL 

18 O ko lakou kaniai he Ina ku- 
papau hamama; oa hoopunipani 
laluoame ko lakoa maaalelo: aia 
malalo o ko lakoa mm iehelehe 
ka mea make a na moonihoaWiL 

14 Ua piha ko iaiLou waha i ka 
haflil! a me ka mea awahia. 

15 Ua mama ko lakoa maa wa- 
wae i iea hooleahe koko. 

ltt Aia ma ko lak<»u mau alanui 
ka loku ana a mc ka popiiikiiEu 

17 Aole hoi lakou 1 ikei ke aianni 
e malu ai. . 

18 Aoie he weiiweli i ke Akn^ 
imua o ko lakou mau maka. 

lU Ua ike no kakoo, o na mea a 
ke kanawai i oleio mai ai, ua oleio 
no ia i ka poe maiaio d ke kana- 
wai ; i paa na waha a pau, ai lilo 
hoi ko ke ao nei a pau i iiewa imoa 
okeAkua. 

kO Noluila ma 1sa hana ana ma ke 
kanawai, aohe kanaka e hoapo- 
noia imaa ona; no k:a mea, ma ke 
kanawai ka ike ana i ka hewa. 

21 Ano hoi, ua hoakakaia mai ko 
ke Akaa iioapono ana aole ma, ke 
kanawai; ua hoikeia mai ia e ke 
kanawai a me na kania. 

230ia hoi kahoapono anaoke 
Akua, ma ka manaoio aka ia le&n 

m BOMA. " mirk» kuulail^ 

Kristo, no na lale» a paa, flkroaliitta 
hoi o ka poe a paa e maoiMlo^aoa^ 
aole mea okoa ; . ■ : \ 

28 No ka mea, ua la'weh^. na 
mea a paa, ua neie lioi 1 kA naol o 
keAkua. . r 

24: Ua hoapono wale ia mai j*A 
kona lokomaikai, no ka hoola aaa 
ma.o Kji*ioIefiaIa; / \ ^i 

26 Oia iLa lee Akua i )iaawl malai 
i mohiiikaiahewa ma ka iiiiinal i 
kona koko, 1 mea: 6 hoakakn al i 
kona hoapono ana, i ke kalaaha i 
nahew» i hana e ia mamtaa,ilūt 
ahonni ana o ke Akela ; 

26 I mea e hoaleaka ai i leona lio» 
pono ana, i keia manawa; i^oHo 
oia, ■& i mea hoapono hoi i Jca aaea 
manaoio ia IeBU. .i 

27 Auhea la hoi ke kaena anaf 
Ua palcia*ku.ia. Ma ke kanawu 
hea f O na iianaanei f Aoie;. tna 
ke kanawai no hoi. o lea maMOio 28 Nolaila, ke manao nei makoo, 
ua hoaponoia msA ke kanaka tna 
ka manaoio, aoie t^& na han» o*lst 
kanawai ' ': 

20O ke Akaa.no anei ia.no k» 
poe lueiaio waie no f Aoie no na 
kanakae k«kiaiii? Oia, no nli lea- 
nakaekekal^ 

30 No ka mea, oia hookahi noiee 
Akua nana e hoapooo i ka poe.i 
okipoepoeia, mA ]ia^manaoio,'ai ka 
poe i okipoe^oe oie ia hol nialoa 
manaoio. 

31 Ke hoohiolo nel anei makou l 
ke ieanawai, ma ka manaoio t Aole 
loa : ke hookupaa nei no makou 1 
ke kanaWai 

MOKUNA IV. 

Uam mai la ka palapnla »• Ahe^nhaAia. w 
hoapone^a ke kanaka, ma k« maiuu4o. 

ALAILA, heāha la ka kakoa 
mea « oleio ai, na loaa ia'Ab«- 
nihama ko kakOu makua ma iee 
kino? 

2 A, ina ua hoaponoia mai o Abe- 
luhaina ma na hana, he mea l&anae 
kaena ai, aole nae imua o ke Akua. 

8 Heaha ka men a ka palapaia iie- 
moiele i olelo mai ai ? Ua mana- 
oio o Aberahama 1 keAkua,a.iia 
iiooliloia hoi ia i pOno itona. lĒMlUL maaaoia^ MOK0NA V. luihoApOM ;4 'A o ka nea e Iw&a ana, «ole i 
inwkiooia leona ukn no ka lokomai* 
kai ia, aka. no ka aie. 

d Aka, oka mea liana oie, a i ma- 
naoio akn i ka mea nana e hoapo^- 
no mai i ka mea pono ole, ua hoo* 
Ukoia mai kona manaoio i pono 
nnna: 

6 Pela no hoi o D(aTKIa I oieio 
inalai i loi pomaikai ana o ke ka- 
nakai ia ia ko ke Akna hooliio ana - 
i ka pono me kaliana ole; 
. 7 Pomaikai ka poe i lealaia ko ]»• 
kon kala, a i nhua ko lakon liewa: 

8 Pomaikai ke kannlui ke hoopili 
ele ka Hakn i ka hewa ia ia. 

9 Kalnna o ka poe i okipoepoela 
■waie no ant*i keia poraaikiiif A 
mainna anel o ka poe okipoepoe 
t3ko ia keiuihi? No \la mea, ke 
olelo niiei makoa, na'liOoliloia ka 
manaolo i pnoo no AhenAmma. 

• lOihealaialhoolllolaM? Ikona 
noho oklpoepoeia anei? ai kona 
.nokookip«»epoooieiaaneif Aoie 
i kona noho okipoepoeia, aka, i 
ieona noho okipoepoe oie ia. . 

lt A na loaa ia U ke okipoepoeia 
Ihoailona no ka pono o kona ma- 
naolo ana i kona wa i okipoepoe 
oi-o* ia^i ; i iilo ai oia 1 makna no loi 
poe a paa e manaoio ana me ke 
oklpoepoe ole !a, i hooIiioiaH ka 
"l^ono ia lakoa ; 

' 12 A i makna no ka poe i okipoe- 
poeia kekahi, aole iea poe i olei- 
poepoe wale ia no, aka, e hele ana 
'noi ma na kapnwni o ko leakoa 
mi&aa o Al)erahama i kona noho 
okipoepoe ole ia, 

13 No ka mea, o iea olelo māi ia 
Al>erabama a i kana mamo, e lilo 
ia i hooilina no ke ao nei, aole ia 
'VUi ke kanawai, aka, ma kA ponoo 
lu manaolo. 

' 14 No ka mea, ina i lilO }a. poe 
ina ke kanawai i poe liooilma/ioa 
na iiio ka manaoio i mei. oiē, a ua 
ole no hoi ka mea i oleloia mal: 

15 No ka mea, o ke kaiiawai ke 
knmu o ka inaina ; no ka mea, ma 
kahl kanawai ole, aole he ae ana 
noalnna. 

16 Nolaila, ma ka manaoio ia^ 1 
liaawi lokoma&ai ia mai ia; i oia- 
io ai kaolelo koopomaikai-na )ca poe mamo a ptni, aoie na na mea 
ma ke kanawii wale no, ak% na b4 
mea hoi ma ka manamo o Ahem» 
hama; oia ka makaa o kakou t 
paa, 

17 (E llke me ka mea i palapaiaia, 
Ua hooliio nn ia oe i makna no na 
iahaikanaka he nui no,>imaa o ke 
alo o ke Akna ana i mah^io ai, ka 
mea i haawi i ke olano ka poe ma» 
ke, a i oielo hol i na mea i Imna 
<de ia, me he maa mea la 1 hanaliL 

18 (Ma ka mea, imna o ka manao» 
lana, i paidele ai me ka manaol»> 
na, e Ulo ia i makaa no na lahni- 
kanaka he nai no; e like me ka 
mea i oleloia, Peia no kaa poe 
mamo. 

IV A i kona nawaliwali ole aoa 
ma ka manaoio, aoie ia i manao i 
kona kino Iho me he mea make la, 
i kooa kokoke nna i ka haneiio 
kona maa makahiki, aoie hoi i ka 
make o ka opa o 8ara: 

20 Aole hoi ia i kahalna i ka olelo 
ana mai a ke Akua, ma lea hooma- 
loka; aka, na ikaika la roa ka nu^ 
naoio, e hoonani ana i ke Akna ; . 

21 A na maopopo iea kona manao 
e hikl no ia ia ke ho<4LO mal i kt 
mea ana i oldo mai ai;, 

2:^ No ia mea, na hooiilola ia i 
pono nooa. 

23 Aole nona walo no i palapa- 
laia'i, na hooilioia ia nona : 

24 Aka, no:kakoa kekahi, ka po6 
e hooliloia mai.ai ia, ka poe e ma- 
nao ana i ka mea nana i hoala mai 
la īesa ko kakoa Haku mai waena 
mai o lea poe make, 

25 Ka, nkea i haawiia no ko kakon 
hewa, a na hoala hou ia mai i hoa- 
panoia'i kakoo. 

MOKUNA V. 

O \a poe manaolo aku, ua m«1n laleou i k« 
Akua. Ma o leau U ke oku 

NO ia mea, i hoaponoia mai ka- 
kou ma ka manaoio, he mala 
ko ieakon me ke Akua, ma ko ka- 
kou Haku'O Ie8U Kri8to : 
2 Ma o na la boi i loaa mal ai ia 
kakon ka hookipaia ma lea mana- 
oio, iloko o keia hoopomaikai in. 
kahi e ku nei kakon, a e hauoll 
hoi me ka manaolana i ka nani o 
ke Akna. No Adainn mai loi hewa, 

8 Aole iawalo no»k^ hauoU nei 
uo hoi kakoii.i na popilikia; k^ 
ike nel, e hana ana ka popiiikia.a 
)£q ahonni,; 

4 A o ke' ahonui i ka hoa'o ana: 
a o ka hoao ana i ka manaolana: 

5 A o na manaoiana la aole ia i 
noohilahila ; no ka mea. ua niui*' 
niia raai ke alolia i ke Akua iloko 
Q ko kakou mau naau e k& uhane 
H^molele, i haawiia mai ia kakoi^ 

6 No ka mea, a ia Iu^lou i nawa- 
liwali ai, a i ka wa pono, make iho 
la o Kri8to nō ka poe pono ole. 

7 No )ca mea, aneane liim ole 1 
keluihi ke make no ke leanaka po- 
no ; maliā e hiki paha i keieahi ke 
make no ke kanaka lokoinaikai. 

8 Aka, na hoakaka mai ke Akua 
i koua aloha ia kakou, no ha. mea, 
t )<a wa e hewa ana kakou, make 
iho la o ICri8to no luikou. 
1 9 Noiaila hoi, ke hoaponoia mai 
nei kakou e kona koko, he oiaio 
no, e hoopakelela mai kakou e ia i 
i^a inaina. 

10 No ka m^ ina i ko kakou wa 
e enemi ana i hoolanleaial kakou 
Ike Akua ma ka make ana o kana 
Kelki, hc oiaio no, a laulea kakou, 
e hoola io ia hol kakou ma .kona 
olaana. 

11 Aole o kela wale no, ke hau- 
oll nei no hoi kakou i ke Akua ma 
ko kakon Ilaku ma leau Kri8to, 
ma ka mea i loaa mai ai la lakou 
ka hoolauleaia, 

12 No ia mea« me ka puka ana mat 
o ,ka hewa iloko o ke ao nei ma 
kc kanaka hookahi, a ma ka hewa 
mai ka make ; a pela i kau mai ai 
ka make maluna o na konaka a 
pnu, no ka mea, ua pau lakou i ka 
nana hewa. 

13 No ka mea, iloko o ke ao nei 
ka hewa a hiki mai ke kanawai; 
aka, aoie i manaoia ka hewa i ka 
manawa kanawai ole. 

14 Aka hoi, ua lanakila mal la ka 
make mai ia Adamn a ia Mose, 
maluna o ka poe aole i hana hewa, 
e like me ke ano o ko Aelainu lia- 
la, oia hoi ke kumuhoohalike o luk 
Mea e hele mai ana. 

15 Aka, aole e Uke me ka hala ka 
lokomalkai ana mal. ' No ka mea, 

204 ROMA. no Ieftu mai ke^ola. 

ina ma ka h^ o ka m«& hoo^pilM» 
i make ai ka poe ne lehiu^ii^^o^^ 
io hoi, ua nni mai ka, lQkQmaj|iiai 
mai o ke Akna, i'^ poe he Iw^ 
iehu a me ka mokanai haawi l^koi' 
maikai mai ma kc kanaka hooik^a^ 
ma.o leau Kri8to la, l ^ 

16 Aoie hoi ma ka mea ho<^i^| 
i Imi^a hewa, ka ^ke o ka haawina^ 
no iea mea, no ka hala hookah| ^ 
hoahewa ana mai e n^ake ; akfL po 
nahala he nuiwale^kalokomaiV^ 
ana mai e hoaponoia^ ,^ 

17 No ka mea, ina ma ka i^a]» 9 
ka mea hookahi, i lanakila mfii ai 
ka make ma ka meahooluiihi; he 
oiaio hoi, o ka poe i loaa ka 1^1^ 
malkai nui ia mai, a me ka haaw^: 
na o ,ka hoapono ana, e lan^kUa 
ana lakou iloko o ke ola ipari9l 
mea hookahi o leau Krl8tQ. „; ^ . 

18 No ia hoi, me ka luui. ai^,,o 
ka hoahewa im^nna ,o na Ui^al^i 
a pau ma ka hala o ka mea ho€|(tar 
hi; pela i hiki mai ai ka hoap^mo 
maluna o na kanaka a pau c 9]$y, 
ma ka ponp ^ ka, mea hookahi. , i 
,19 No ka mea«mo' ka Iilo>nA,.Q 
na mea he nuī īoa i poe h«wa Df( 
ka hoolohe ole o ke Kanaka'^9^ 
kahi, pela hoi e lilo ai ai)a na.m<^ 
he nui loa i poe pono no ka Wo- 
lohe ana o lia mea h'ookahi. 

20 A na komo ke kanawai fi nol 
ai ka hala : aka, ma kahi ( nni ai 
ka hewa, malaila np i nui loa^ ae ai 
ka lokōmaikai ana mai. 

21 A, me ka hewa i lanakila al ipa 
ka make, pela hoi e lanakiia ai.ka 
lokomaikai ma k^ hoapono ana, l 
mea e pla mau ai, ma o lesa.Kri»to 
la ko kakou Haku. 

MOKUNA VI. 

O kA iKMimn*' lokomalkai, «olk hi b« mM • 
hana h«wa ai. ua alakai noiAjn« k» hmam. 
pono. 38 Ka uku no ka h«^w«. 

HEAHA hoi ka kakou e olfiIo 
nei? £ mm anei kakou ma 
ka hewa i nui ai ka lokomaikal? 

2 Aole loa. Pehea la kiikou ka 

Eoe i make no ka hewa e.aoho 
ouai malaila? 

3 Aole anei onkou I ike, o ko ^ 
kou poe 1 bapetizoia ilok^ o Kri8to 
Ie8u, ua hapetizoJa ilokp o kona 
make? Aple e hookauwa MOKUNA VII. 

i* i^ōlall'a, ua kann pa ia kakoa 
ib^ la^ ma ka ba|)etizoia iloko o ka 
V!ak« ; ft me Knsto hoi i hoalaia'i 
mā waena inai o ka poe make ma 
ka i^ani o ka Makua, pela hoi ka> 
lC0u. e pouo ai'ke heie ma ke ola 

. 5 A iua na hni pu kākoti me !a 
toīi ka make e llke me kona, alaūa 
UOl'0 hui io kakou ma ke alahou- [ 6 K€ ike pel kaleon, tia kau pa !d 

kef %akoti kanaka kahiko me la ma 

ke )Lefi^ i, make ai ko kakou kiuo 

f)iWebal8, i ole ai kakou e hookau- 

Wahou mamuli o ka hewa. 

•*^ No ka mea, o ka mea i inake, 

whookauia oia mai ka lawehaia 

liak, 

'8 A ina i make pu kakoa me 

firiMo, ke mana^ nei kakou e ola 

pu no hoi kakon me ia. 

^ 'E ike ana ho!, na hoalala mai 

6 <!^r{sto mai waena tnai o lea po^ 

make, aole e make hoxX; aole hoi 

(f lai^akila hou ka malLe malunii 

10 No ka mea, o kona make ana, 
hob%ābi wale no kona make ana 
ii6 j^a hewa; a o kona ola ana kc 
o}tf nei no ia no ke Akua. 

"ll'Piila no hoi onkou e manao ai 
i& t>nkoa iho, ua make no ka he- 
wa, e oia ana no hol no ke 'Akaa, 
»a Kri8to leau la ko kakou 
Hakn. 

13 Mal noho a lanakila mai ka 
hewa iloko o ko oukou kino make, 
f Uoolohe oukou ia ia, ma kona 
knko. 

13 A^le hoi onkou c hnawl i ko 
oakotf man lala'i ka hewaiman 
mea e lawehala ai; aka, e haawi 
aku ia oukou iho i ke Akua, a me 
ko onkoa mau lala i mau mea e 
Inuia pono 1 ke Akua, roe he poe 
ola la mai waena mai o ka uoe 
ihkke. 

14 Oia, aole e lank'kna ka hewa 
mq1ana o oukou ; nb ka mea, ai>lfe 
oukOu malalo o' ke kanaWai, nkn, 
malalo no onkoil o ka lokomaikni. 

15 Heaha la hoi? E hana hewa 
anel kakoa« no ka mea, aole k£ikou 
malalo o 'ke kanawai, nka, malalo 
tfo o'ka lokomoikai f Aole loa. hon na lia hewo. 

16 Aole anei oukou i ike« ina e 
haawi aku oukou la oukou iho na 
kekahl I mau kauwa e malama ai^ 
he poe kauwa oukou nu ka mea a 
oukoa i malama a}, na ka hewa 
paha e make al, a na ka pono paha 
e hoaponuia*i ? 

17 £ hoomaikaiia*ka lee Akua, no 
ka mea, he poe kauwa oukou ma- 
mua na ka hewa, akn, ua lilo ae 
nei I poe hoolohe roa ka naau i k^ 
oīelo flf>, i aoia*ku ni oukou. 

18 A na hooimawaleia'e onkou 
mai ka hewa ae, a na lilo ae nei 1 
poe liiiūwa na ka pono. 

19 Ke olelo neiau me nahuaole- 
lo a kanaka, noka nawallwalianal 
kooakoukino. Nolailamekoou- 
kon hoawi ana 1 ko oukou mao la- 
la i mau kauwa na ka paumaele a 
me ka hewa e Inwehala al ; pela hol 
ano, e haawi aku i ko oukou man 
lala i mau kauwa na ka pouo e he- 
molele' ai. 

20 No'ka mea, i ko oukou kau; 
wa ana na ka hewa, ua kaawale ou- 
kou i ka pono. 

21 Heaha hoi ka hna 1 loaa la ou- 
kou ia manawa o na mea a onkou 
e'hilahlla nel? No ka mea, o ko^ 
hope o ia mau meo, he mnke ia. 

22 Ano hoi, na hoOkaawalela^e 
oukou mai ka hewa ae a lUo hoi I 
roan kauwa na kc Akna, ua loaaia 
onkou ka oukoa hua i ka pono, a o 
ka hope, ke ola mau loa. 

28 No ka mea, o ka ukn nO ka 
hewa he make ia ; aka, o ka haa- 
wina o ke Akna, o kc ola mau loa 
ia, ma o Ie6u Kri8to la o ko kakou 
Hakn. 

MOKUNA VU. 

Q ka poe mfUak> o ke lUMiiiwai «ole e hiki {• 
lakoa ke nookaawalela'e llalla, niai ka hewa 
aku. 7 Aole nae he hewa ke kanawai, he 
ponoao • aae ka iwnolele. 

40L1S anei i ike oukou, e na hoa- 
x!L hnnan, (no lia mea, ke olelo 
aku nei au i ka poe i ike i ke kana- 
wai,) e kau anii ko kanawai maluna 
o ke kanaka i kona wa a pau e ola 
nei? 

3 N6 ka mea, o ka wahine mea 
kane, na paa la i kana kane roa ke 
kanawai, i kona wa a pau e ola ana 
kana kane; a make ke kane, ua 

m Ua liemplele.Ko^ KOMA* ke Aioia leuiMnlu kuaia oia mai ke kanawai akn o 
kana kane. 

3 No ia hoi, e kapaia oia h^ wahl- 
ne moe l&olphe ke mare ia i ke ka- 
ne ltou i ka wa e ula ana kaua ko,' 
ne ; alui« iua i make ke kane, ua 
kuuia oia mai ke kanawai aku; 
aole ia.he wabioe moe kolohe ke 
mare ia i ke knne e. 

4 Pela hol oukou, e na koahanaa 
o'n, ua make onkon i ke ieanawai. 
ma ke kioo o Kri8t.o, i ma^eia'i 
oukou i ka mea i li«;ala hou ia 
inai waena mai o ka poe make, 
i hoohua kakoa i ka hoa no ke 
Akua. 

5 Ko ka mea, i.kawa 1 noho al 
kakoa ma ke kino, o ko kakou 
mau kuko hewa.no ke kanawai, 
ua hooikaika maloko o ko kakou 
mau lala e hoohua mai i ka hua no 
ka make. 

6 Auo hol ua kuuia kakou malke 
kaoawai, I^a mi'a i paa pio ai kakou, 
no lia mea, ua make kakou ia mea ; 
i hookauwā hol kakou me Im hoa 
ana o l^ uhane, aole ma ka mea 
kahilio o ke kanawal. . 

7 Heaha hoi ka kakon e olelo nei t 
He hewa anei ke kanawai? . Aole 
loa; aka, ma ke kanawal wale no 
i ikeai au i ka hewa; no ka mea, 
Ina aole i papa mai ke kanawai« 
Mai kuko wale aku oe, ina aole au 
1 ike i ke knko ana. 

8 Aka, ma ke kauoha i loaaU i 
liA hewa ka wa maopopo, hoala 
ae la ia i kela kuko wale i keia 
kuko wale iloko o'u. Np ka mea, 
me ke kanawai ole, ua make ka 
hewa. 

■9 No ia hoi, ola no au mamna me 
ke kanawai oIe,a hiki mai ke kau- 
oha, ala ae la l&a hewa, a make Iho 
laaa. 

10 Oia, o ke kanoha e ola^i, na 
loaa ia^u he mea ia e make ai. . 

11 No ka mea, loaa ae la i ka )ie- 
wa ka wa maopopo ma ke kauoha, 
^{1 puni au la ia, a aa make au ia 
ia ma ia mea. 

12 Noiaila, ua hemolele ke kana- 
wai, a ua hemolele hoi, ua- pono,' 
ua maikai ke kauoha. 

13 Ua lilo anei ka mea maikai 1 
make no'u? Aole loa ia; aka,o 

m ka hewa» i ikeia he^ ia h&hewa io« 
e hana ana'i ka make iloko o*u ma 
ka mea luaikai,! aliaka ae.Ia mi 
ke luiuoha he mea lawehala loa ka 
hewa. 

14 N(0 ka mea, na ike no <ūi dka 
ko ka uhane ke ieanawai ; alsa, īn 
ko ke kinowaio, na kuaiiaaaka' 
hewa. . ' ..' 

15 Ho ka mea, o ka mea a^u iha- 
naM, aole āu e hoapono ; no ka meaJ 
aole ka mea a*n i makemnke al 
ka*u i hanal, aka, liana no wau k 
ka mea a'u i hoowahawaha aL ' 

1($ īna hoi e hana wau i ka mea 
a*u i makemake ole ai, ua ae Akii 
au i ke kanawal, he pono. 

17 Ano hoi aole na^a ia i hana, 
aka, na ka hewa e noho ana ihok» 
o'u. . 

18 No ka mea, na ike an, aole « 
nohoana iloko o^o^oia hoi iloko o 
ko*u lano, kekahi mea maikait o* 
ka mea, o ka makemake eia no Wa 
ia, aka^.o ka hana i ka pono, aule 1 
loaaia^u... 

19 No ka mea, aole au i hana i k» 
pono a'u i makemake.ai ; aka o ka 
hewa a'tt i hoowahawaha ai, ola 
ka'uihaoa'l 

20 A ioa i hana an i ka mea a'ni 
makemake ole ai, aole na*u iai ha- 
na, aka, na ka hewa no e noho ana 
iloko o'u. 

2>1 Ua loaa hoL ia*u he kanawal 
no^u, i ko^a wa e makemake al ^ 
hana pono, ua kokoke mai no lei 
hewa. 

22 No ka mea, ua oluolu no wau 
1 ke kanawai o ke Akua, ma ke 
kanakaoloko; 

2§ Aka, ua ike au i kekahi kana* 
wai iloko o ko^n mau lala e haka; 
ka ana me ke kanawai o ko^n ma- 
nao, a e hoolilo ana ia^n i pio no 
ke kanawai o ka hewa iloko o ko*ix 
mau lala, 

24 Auwe hoi au ke kanaka poino.l 
nf(wai m e hoopakeie ae 1 ke k^o 
nona kefo make. . 

25 Ke aioha aku nei au i ke Akna 
ma o Ie8u Kri6to lā <) ko kakon 
Haku. No ia hoi, owau nei la, lia 
malama wau | ke kanawai o .ke 
Akua, alea roa ko'a kino i ke kana- 
wal o lia hewa. Sirtaes mn ke kino. MOEŪKA Vin. Ea mea ma k» Ulunie^ ' MOKUNA VIIL 

tTa hoopakeleia ka poe momMli o ka Uhanel 
■ ka hoohewaia. ltf Na hua o ka lokoraaikai 
«kwilkaa. 81 £ miia luia ka poa manaoio 
makapoiM». 

A'NO l>oi, aole lie hoohewala no 
x)l ka poe iloko o Kri8to leaii, 
ka poe hele ole mamiili o ke kino^ 
mamali no o lui Uhane. 

5 No ka mea, mi ke leanawai o ka 
Uhaae ola iloko o Eri8io le^ii wau 
S hooknn, mai ke kanawiii o ka he* 
waamelLamake. 

3 No l£a mea, no ka hiki ole i ke 
kanawai, no kona nawaliwali ma 
k» kino, o ke Akua, i kona hoon- 
na ana mai i kana Keiki ponoi ma 
ke ano oke ]tlno Iiewa, a ma ka 
m^hai no ka hala, na hoahewa m^ 
la no ia i ka hewa iloko o ke kiiio ; 

■4 1 hookoia ke kaaoha o ke kana> 
wai iloko o kakoa ka poe hele ole 
Mmnli o ke kino, mamuli no o 
kaUlHiiie. 

l'&No kamea, o ka^poemamnH cF 
ke kino, manao lakoa 1 na mea o 
ke kino ; aka, o ka poe mamnli o 
ka Uhane, i na mea o ka Uhanei ' 

6 No ka m4fa, o ka. manao ma ke 
]dnp, he make ia ; aka^ o ka manao 
ma' ka Uhane, he ola ia, a me ka 
piomaikaL ' 

'7 -No ka mea, o ka manao ma ke 
kino, he mea ku e i ke Akua; aole 
ia i malama.i ke iLanawai o ke 
Akna, aole loa e hikL 
8' Nolaila o ka poe ma ke kino. 
aole e hild ia lakou ke hooluoln 1 
ke Akua. 

9 Aole hoi onkou ma ke kino, ma 
ka Uhane no, ke noho ka Uhane o 
ke Akua iioko o onkon. Aka, i 
loaa ole I kekahi ka Uhane o Krifl- 
to, aole nona ia. 

10 ĀkSLj ina o Eri8to iloko o OU' 
koo, ua make no ke kino no ka 
hewa, aka, o ka Uhane ke ola no 
kā t>0UO; 

11 Ina^ noho ana ka Uhane o ka 
mea nana i hoola mai o leau mal 
waena mai o ka poe make, o ka 
mea nana Eri8to i hoola ae mai k«i 
make mai, nana no e hoola ae ko 
Onkou kino make, ma kona Uhat.e 
enoho ana iloko o onkou. 

12 Noia mea, e na hoahanau, nole he poe aie kakou i ka ke kino, e 
noho ai mamuli o ke kino. 
l^ No ka luea, ina e lioho oukou 
mamnli o ke kiun, c makē no ou^ 
kou; aka, ina ma ka Uhane e hoo- 
make ai oukou i na hana a ke klno, 
e ela no oukou. 

14 No ka mea, o na mea a pau f 
alakaiia e ka Uhane o ke Akua, o 
lakou no ka poe kamalii na ke 
^kna. 

15 No ka mea, aole i loaa ia ou- 
kou lea uhane o ka hookauwa ana 
e makan hou aku ai ; aka, ua loaa 
ia oukou ka Ubane o na keiki hoo- 
kama, i mea e kahea aku ai kakou, 
£ Aha, ka Makua. 

16 Ee hoike mai nei na Uhane 1a 
i ko kakou mau uhane, ua keiki 
kakon na ke Akua. 

17 Ina he poe kelki kakou, ho 
poe hooilina hoi ; he poe hooilina 
nae na ke Akua, a hc poe hooiiina 
pu rae Eri8to : a i hoino pu ia mai 
kakou kekahi me ia, e hoonani pn 
ia no hoi kakou ine ia. 

18 Ee manao nei no hoi au, aolo 
e pono ke hoohalikeia ka ehaeha 
o keia noho ana me ka nani e hol< 
keia mai ana ia kakou mahope. 

19 No ka mea, ke kaii nei ka mea 
i hanaia me ka iini nui i ka hoiko 
ana, mai o na keiki a ke Akna. 

20 No 1» mea, ua hoonohoia ka 
mea i hanaia, malalo o ka nawali- 
wali, aole me kona makemake, aka, 
na ka mea nana ia i hoolilo pela, 

21 Mekamannolanaohookunia*e 
ua mea 1a f hanain, mai ke pio ana 
i ka make, iloko oke oia nani o 
na keiki a ke Akua. 

22 No ka mea, ua ike no kako^ 
ua auwe pn na mea i lianaia a pan, 
a ua ehaeha hoi, a hikl i keia ma^ 
nawa. 

^ Aole ia wale no, o kakou hoi 
kekahl, o ka poe i loaa mai ka hua 
mua o ka Uhane; ke auwe niei oo 
hol kakou lloko o kakou iho, rae 
ke k:ili ana 1 lea hookamaia, oia ka 
hoolaia o ko kakou mau kino. 

24 No ka mea, na hoolaia kakon 
iloko o ka manaolana. A o ka 
manaolana i ka mea i ike maka ia 
aole ia he manaolana : no ka mea, 
o ka mea a ke kanaka 1 ike maka 
207 Mala io ka mea pono 

akn ai, pehea la ia e manaolana 
hoa aku al ma ia mea? 

25 Aka, ipa e manao^ana aku ka- 
koa i ka me{i a kakoa i Ike maka 
ole ai, ua kali kakou ia me ka iioo; 
manawanuL 

26 A ke kokua mai nei no hol ka 
"Uhane i ko kakou nawaliwali ; no 
ka mea, aole kakou i ike i ka ka- 
kou mea e pule pouo aku ai ; aka, 
na nonoi aku ka Uhane no kakou 
me na uwe ana aole e hiki ke hai- 
ia'e. 

27 O ka mea ike mai l ka naau» 
ua ike no ia i ka manao o ka Uhar 
ne; no ka mea, ua nonol ,aku no 
ia no ka poe liaipuie e like me ka 
makemake o ke Akua. 

28 Ua ike no hoi l^kou, e kokua 
pu ana na mea a pau o pono ai lva 
poe aloha i ke Akua, ka poo i 
Kohoia mai mamuii o kona ma- 
nao. 

29 No ka mea, o ka poe ana i Ike 
ai mamua, o lakou leana i manao 
e mai ai mamua e hoohalikeia me 
ke ano o kana Keiki, i lilo ac oia i 
Hanaumua iwaena o na hoahanau 
hc lehulehu. 

30 A o ka poe ana i manao c ma! 
ai« o lakou kana i koho mal ai ; a 
o ka poe ana i koho mai al, o lakou 
kana i hoapono mai ai ; a o lea poe 
āna i hoapono mai ai, o lakou ka- 
na i hoonanl mai aL 

81 Heaha hol ka kakou e olelo ai 
no keia mau mea? A o ke Akua' 
me kakou, oAvai la ke ku e mai ia 
kakou? 

82 O ka mea ! aua ole i kana Kei- 
ki ponoi, a haawi mai la ia ia no 
kakou a pau, pehea la e ole ai ia e 
haawl lokomaikai pu mai me ia i 
na mea a pau ? 

33 Nawai e hoopii i ko ke Akua 
poe i kōhoUi? O 'ke Akua no ,ka 
mea nana e hoapono mai ; 

84 Nawai 1a e hoahewa mat ? O 
Kri8to l^a i make ; oiaio hoi, ua ala 
mai oia, a ua noho ma ka 1,fnia 
akau o ke Akna, a ke uwao ae la 
ia no kakou. 

35 Nawai kaleou e hookaawale 
mai, mai ke aloha mal o Kri8to ? 
Na ka popilikia anei, na ka eha ROMA. mao lesa^ 

anei, na 1». hnne anei, na ka'polno 
aneilna ka pahilūiua anei ? f' 

86 E like me ia i )>aL^laia» ^ou 
makou i pepehi-mau ia. mai i^^L, pa 
manaoia makou me he poe hipia^^ 
no ka make. ^ ~ 

87 Ālo^ ua lanakila loa kaVou. 
maluna o keia mau mea a pau^ o^ 
ka mea nana kakou i aloha ma^ ^ 

88 No ka mea, ke manāo mapi^ 
po nei au, aole e hiki i ka make.a 
me ke ola, aole i na anela a mQ na 
ālii a me na mea ikiiika, aole hi^I^ 
na mea o neia w^a a roe na meai^a; 
hope aku, aole hol i na lunaki^Q{w« 
wai, . /■ ." .' 

39 Aole hoi i ke kiokie a me ka 
hohonu, aole hoi i kekahl nie^,^^ 
ae i hanaia, ke hookaawalo mai i^ 
kakou, mai ke aloha mai -e .'^e 
Akua, ina no iloko o Kri8to le^ 
6 ko kakou Haku. . ,/u 

MOKUNA IX. » / ^ 

N«kolM Alni*^l»noi lee kohomai i poa ^ātf 
naka no kona lokomaikai i a eU kamA 
hana mau ai. - r 

KE olelo nku nei au i ka oIaA» 
'ma Kristo, aole o*u hoopuo^ 
Euni, a o kuu lunamanao kekaktAX 
oike nei ia^u, ma ka Uhan<& He-' 
molele; *.. 

2 He kaumaha nui ko*u a me lc% 
ehaeha mau ma kuu naau. 
8 No ka mea, he pono i kun m^ 
nao e okiia mal ah, mai o Kristo 
mai, no kuu poe hoahanau, na.ha- 
nauna b*u ma ke kino. 
'4 He poe l8eraela lakou, !a lakoo! 
ka hookamaia, a ine ka nanl, a me 
na berita, a me ka haiiwi ana maī 
i ke kanawal, a me ka hoomaoa^j^ 
mc na olelo pomaikai; ,".^ 

5 No lakou hoi ka poe kupuna^ 
a na lakou mai hoi o Kri8to ^ 
ke kino, oia no maluna o na' mo» 
a pau, ke AIvua hoomaikai inai^ 
loa !a. Amene. ' ' * 

6 Aole nae i haule wale ka oīetfr 
a ke Akoa. No ka mea, 'aole |^s 
poe l8cmela lakou a pau na I$en 
mela mai : 

7 Aole hoi ho poe kelki lakon a 
pau ka poe matno na Aberahama< 
mai ; aka, maloko o Isaaka o kOr^ 
hoia ai kau poe mamo ; anei, na ka hoino anei, na ka wl^ ' 8 Oia h6i o na kelld ma kc klnO. 
308 |dii'po«i 1 inkdia «lai MOK0HA Vin. Me 'la&ou' ka po^ kdikl na ke 
Akua ; aka, o oa keiki a ka olelo 
lkO<Mpomalkai e belokK na tnaqio. 
- 9 No ka inei^ p<uiei ka olelo lioo- 
j[KnDalkai, I keia wa e hoi raal ana 
an, A e loaa ia.Sara he keiki iiane, 
'lu Aole lioi kela wale no; alea, o 
fH^ka kel&ahi, ha,\m ao la ia na 
kekahi, oa l8aaluv ko leakou i^pu- 
Aakane, 

'11 No ka mea, (aole laua 1 hanao, 
^ōle. hoi i h$na i ka mea maileai, 
aole hoi i ka, hewa, 1 knpaa ai )ca 
manao o ke Akaa,. ma l^a wue ana, 
dole no ka hana, uka, no ka mea 
niina 1 koho mai,) 

a Ua haiia mai keja ia ia, E hoo- 
kauwa aku ke ki^kaaana na ke 
kaikaina; ' 

' m Me ka mea ! palapalaia mai, Q 
lakoOa loi^u i aloha aL, a o Eeau 
hoi ka'u i hoowahawiiha ai. 

14 Heah^' bol ki^ kakqu o olelo 
v^ t £(^ h<^wa wni^ ko ke Akwa t 
Aeloloa. 

15. No ka mea, ua olelp mai la ola 
H' Mo8e, £ tiloha ana aū 1 ka'u mea 
e aloha aku ai, a e meneinene ana 
aul ka^u mea e menemene aku ai, 

16' }fo ia hoi, aole na ka mea e 
makemake ana,jaole ho^naka mea 
e holo ana, aka. na ke Aku^ no, 
nana i aloha maL 
~i,t Np ka niea, olelp mai la ka 
palāpala hemolele iā Parao, No, 
fi^ia wahi mea ua hoala mai au ia 
oe, i holke aku au i ko'u mana ma 
ou la, a i kaulana ai ko'u inoa ma 
ka honua a pau. 

,18 Nolaila hoi, ua aloha mai ^\ 
Oia 1 kana mea i manao ai, a ua 
hpopaakiki hoi ola 1 kana mea. 1 
inanao ai. 

ld A e nlnau mai no hoi oe la'iL 
t(o l^e aha la !a l hoohewa mai ai 7 
Nawui la hoi kona makemake I 
w|le aku ? 

^O Kahaha, E ke ^eanaka, owai la 
tfoi oe ke pakike aku i ke Akua? 
£ pono anei i ka mea i hanaia„ ke 
olelo aku i ka mea nana i liana, 
No ke aba la oe i hana mui ai ia'u 
l^ela? 

21 Aole anel e hiki i ka potera ke 
h^H^a iho noloko p ka popo lepo 
hookahli kekahi ipu uo ka maha- 
14 e ke Akufi. 

loia, a i kekahl no ka mahalo ole 
ia? 

22 Heaha hol, ioa^ e manao ana 
ke Akua, 'e hoomivopopo i kona 
huhu, a e hoike lioi i kona ninna, 
ua hoomanawanui mai ia me ke 
ahonui loa i na ipu e hnhula 1 hoo^ 
makauluuiiii no )ui luki| ; 

23 A e hoike mai hoi i ka nui o 
kona lokomaikal mai i na ipu e 
alohaia ana i hoomakaukau mua 
ai no ka nani, 

24 la kakou hoi ka poo ana i ko- 
lio mal ai, aole mawaena o ka poe 
ludaio wale nb, mawaena o na Ika- 
naka e kekahi. 

25 E like me kana i olelo mai a| 
ma Ho^ea, E kapa ana au i ka poe 
kanaka aole no'u, i poe kanaka 
no'u, a me ka mea i aloha ole ia, i 
mea aloha. 

26 A ma kahi i oleloiaU ia lakou, 
Aoie o ko'u poe kanoka oukou; 
malaila e kapaia'i lakou . he po^ 
keiki lakou a ke Akua ola. 

27 (Ja olelo mai hoi o Isuia no ka 
l8eraela, loi^ he lehulehu na mamo 
a l8eraela, e like me ke one o k^ 
kai, he liapa ka poe e hoolaia. 

28 No kii iuea, e hboJ£0 ana ola i 
kana olelo, a ua paa ia ma ka po- 
no, no ka mea, e hana ana ka ila- 
ku ma ka honua i loina mea 1 ha| 
maopopo ai. 

29 £ like hoi me ka Isaia i olelo 
mua mai ai, Iofi i waiho ole mai 
Iehova Sabaota i koena no kakou» 
ina, ua iike pu leakou me dodoma,r 
a ua hooiialikeia hoi me GomonL 

S0 Heaha ka kakou e olelo nei no 
ia ? O ko na aina e, ka poe I iml^ 
ole i ka hoaponoia, ua looa ia lakou< 
ka hoaponoia, o ka hoaponoia. ma 
kamanopio. . 

31 Aka, o ka Iseraela, ka poe 1 
imi i ke kanawai c hoaponoia'i, ao- 
le loaa ia lakou ke kanawai c hoa- 
ponoi^'L 

32 ^O ke aha ? No ka mea, aole 
iml ma ka manaoio, aka, nia m ba- 
na ana o ke kanawai : no ka mea, 
ua kuia lakou i kela pohaku e ku* 
ia'i; 

33 E Uke me ka mea i paiapalaia^ 
Eia hoi, kc waiho nei au ma ^ion^ 
i ka pohaku e kuiaM, a 1 ka pohaku 

209 o iuio^āi V a 4>.)n>tt«o S nMaoloia 
ia, aole ia e hoka. 

MOKŪNA X. 

9o ka' hoo/mnloka o na lu^alo, « m« ka 1116 
ana o kanakae i poa naimaio. 

EN4 faoabanaii« ela ka make- 
. ninkie io o ko^a naau^ « me, 
ka'u pule i ke Akuo, no laleoli, ef 
olalakoii. 

2 No ka mea» ke boiiQe aku nei noi 
wau DO lakou,>lie ukanao liuika koi 
kikou no ke Akua; aolo noe mar 
muli o Im ike. 

S No ka mea, i ko lakoii ike ole 
ana i ka lioapoiioia mai e ke Aleoa^ 
a i ko lakou imi ana e liookii|>aH i 
Ko la]cott pone^ ihoi» a«ie •kikoa i 
iiobo. aku mamwU » ka hoapono 
aoa mala ks Akaa; 
r4No kamea, aKiia^o ko ke ka- 
nawai . mea e paa lu, e hoapoaoia -i 
Ba meaa pan i manaoio. 

5 No ka mea, ua hoalei^ mai o 
Moee i ka boapono ana ma ke ka- 
nawal, O ke kanaka e haoa ana ia 
mau mea, e ola ia ilaila. 

6 Aka^ ko olelo nel ka koapono 
aoa ma ka imanaoio^ Mal olelo oe 
Uoko o* kon Baain« Owai k» ke pil 
aku i ka lainiH Oia lEeb, e lawe 
inai la:KriBto iialo aei. 

7 A, O wai la ke ilio ikilo i ka ho* 
kona? oia'kei%eiawemaiiaiCil6- 
to mai waeua mai o ka poe make. 

8 Heaha hoi kanaioleloinalnei? 
I7a ieokoke i ou.la ka oielo^ aia 
iloko o kon waha a me kou naau. 
Oia ka oLelo a ka manaoioakakou 
ehai&kand; 

. 9 No lea mea^ ina o lMK>iaio oe me 
kou waha i ka Uaku ia leau, a e 
manaoio lM>i iloko o kou naau, na 
hoala mai ke Akaa ia lamai waena 
mni o ka poe inak£!^ e ola oe. 
> 10 No ka mea, ma ka naafi ka ma^ 
naoio e hoauonoiaU ; a ma >ka war 
ha kahooiaioana e ola'i. 

lt No ka mea, ke oielo a^ ka 
Palapala hemolele« O ka raea e 
manaoio ia ia, aole ia e hoka. 
'13 No ka mea, aole he okV>a ka 
Jud8do a me ka Helene; no ka 
mea, hoolmhi no Haku maluna o 
aa mea a pau, he waiwai nai kona 
no 1» poe a paa 1 kahea aku ia i& 

m1Co lia naea, o ka mea e kahea 

m tah«i90B#»ML 
^ 1 kPf &BOa «o ioi £Lik«^^ e j«liK 
ia. • • • . ■n-t»X 

14 A pehea ]a:hoi lakeo e Moa 
akn ai I k» mea a lakoa i mai^iQr 
oie ai P ' A pehea i» hoi ]alio«r« 
maoaaio aku ai i ka mea a luko«>ir 
lohe ole ai ? A pehea la lioilalwiK 
<r ioiie at k^ ole ka mea nana^ \n^ 

UkA peheala hoi'Oliai -aku ni iarf 
leou ke hoonna olie iii'ku? .Peō^ 
hoi i palapalaia*i, Nnni na ■^nwnK 
o k* .poe» iiM>H£e mei i ka enan^ii^, 
i hai inai hol 1 k«&n«iboQ maileni^^ 

16 Aka, aole malama na maHiM 
paii'i ka «■anelio, p# l&a mea^ im 
olelo mai nei o Jaa«a, j&ka.Hal(li« 
owal ia ka mea i manao mai L'kni 
makoa i hai akn ai ? • >;• .{ 

17 No ia hoi^ ma ka lohe «na km 
maoaolo^ a ma ka oiek> a ke Akmk 
ka loiie ima • '. f 7 

18 A ke ainaa ael au^ Aole Mā 
lakou ir iohe? Oiaio 9 uai |;«i.-.«^ 
la ka lahoa.ieolnaaiaa a pamf% 
o ka lakou mau olelo i na pajhm 
o ka honoa > :•• m 

19 Ke nimni hoa nei a«, Ā«lf 
aneiiikeokaIaerae1a? £iamMfi¥ 
ke i mai nd o Moee, R hoonanl^n^ 
ki au ia onkou ma iia ppe acrte iiff 
kihiikanalM, a eflMiQliQlm:iaD9- 
kou ma ka laiiiiikauaiui aaan|»a. r 

20 Aka, .0 īaaia iea <i hoa|calMl t^ 
mai, i iiiai la, Ua k»aa aku au ik^ 
poe i imi o!e mai la'u; • aa hoilaela 
'ku au i lea poe % nhiaa ole Mu^ 
no'u. . , ' • ; ^ 
-2i Aka, ke olelomai laoiaiio:^ 
l8erae]ta, Ua kikoo nkn an i knii 
lima i ka lahnikanaka hooku)ii m 
me kA pokike^ a pau ioa. ae la )t» 
k^ • .' . • , ^ 

MOKUNA XL ^ . il 

Aft1« M' Aktoa*t klola ioa |i ka t<w»aiK.' tf S 

NO ia hoi, y» ninai» aki^ nei-aiK 
Ua kioki aoei ko Akna i h» 
na poe kanaka ponoi f AOI0 loa ; 
no ka mea, he mamo na Iaer«ie]a 
au« no na hna.o Ai>eraliauayiiQ ka 
obanahoi.aBeiiiamiua • ./, . 

> 2 Aole no ke Akua i kiola i ki^w^ 

rB lumalui aoa i ilte maaAl* 1 Ap- 
anei onkoa i ike i ]qi k^m!^ 
pala hemoide Ihai mai al i» #Ui% JiOl«*!tlftlnnlkiola MOKIMA XI. IM I ka lāeakila: WfM}i»&pn Ml ttl l«» AlifDa i ka 
l8eraela, i ka i ana, 

^&' "ka HalEa; na pepehl laltoti i 
]ttttt"|M«'kaala^na wawaM la(kocr i 
ieo1i"ttiaa' kaaha, owiitf wat« n» 
k^'4 ke Iml iiēi lakoa e kaili i 
]mw«la« 

^<A2 pelnea mai* kii ke Akaa olelo 
Hi^M < 17a koaoa « «i» no^u f ehl- 
IhlilHaaaM'kaiiaka'aole i ktikali 
fi«/ia«aala. 

,»*P«ia ltol4 k«iif< m«nMMra, aa koē 
mkl- UelMhl'poe ' nEM ka wae ana o 
fea4«4romaikaii • > 

^ A' iwi ma kA lokomalkel, a1aita 
aOM ma'na hana. A i ole pela, 
4lilla O' kar>lokomalkait aole k lie 
lokomaikai. Alia ina ma na hanai 
Mle^wa ka lokomaikai« a i ole pelii, 
«MI4 o loa Imna aiile ia he hana. 

7 Heaha hoi ilaila ? AiAei loaa I 
fal'fseraMa>>ka Moa noa i Iml aka 
«H «kai aa lom ae ki I ka p<oe 1 
iMe^Ma, « «a hoomaleapola lui ^[>o4 
l-'lMe; ' ' ' ' 

8 (E like me ka mea l}>ahipalaia; 
0«hatfwf fn«l ke Akaala lakoii i 
mm hiamt)e.a me «i»'maka Sk« 
tne^'**n>0'via pep^^Ioo lohe ole,V(& 
hiktl'ketete. ■ '^ J > 
•«Ol«]o mal lahoi o ]3avlda^ Eli^ 
loko lakem pnpaalna I pahele <A 
het 9ii liA:ou,:i meH e hina ai hol, a 
i 4ktt hoi ho Inkoa. > 
fW ^ hoopoulila ko hikon mau 
moka, i ole at laikoa e Ike, ae^hoo^ 
kulon maa ia ko lakou kua. - ' 
^il 'K« Binaa aktt nei* Noi aa, Ua 
^kilpe anel lakou I hina loa atf 
4k<^e 10« t aka, o ko lokon hlna 
luia^ be mea la ola al ko na aina 
e, i mea e hooikaika hoa ai ia k»- 
kon. 

'«1S IiA-liol o ko lakon hioa anaka 
īOlēā e walwal al ke ao aei, a o ko 
lakon klolaiil ka mea ei waiwai al 
Uonaaina e, aole aaei e nai iikn 
ia'hla ko lakoto pomaikal hon ana f 
: 13 (No ka mea, ke olelo nei aa la 
«mkoa, e ko na alna>e, no ka mea, 
%e lnnikolelo wan no na kanaka e; 
a ke hoomaileai nel an I knu ol- 
'{mmia^ 

«14 1 hoollmika ae aa i ko^i poe 
iKWhanau mta k6 kino, a e hoola aa 
I kMuihiipoe o lakoo;) 15 Ko ka me«, tea oIlm hemo ana» 
o lakou ka mea e hoomalahla ai ko 
ao nei, heaha hoi-iai loaa hou ana 
mi o lakoo, aole «B(il la o ke ola 
mai ka make mai ? ■ 

16 A ina i laa ka hna mna, pelii 
aktt hoi ka popo poKioa ; a Ina llaa 
lee knma, peia aku hoi na lala. 

17 A ina 1 haihaiia kekahl maw 
k^ a o oe he otlTaiuta wale, I pa- 
]raiia^ ma ko lakon wahi, e loaa pii 
ana ia> <oe ko ke kiima, a me k« 
momona o ka oli^a ; 

18 Mal ]Mokieldte ae oe malnna o 
sa lala: aka, Ina hoekleklo ae oev 
aoleekan'ke luimn malana ou, 
aka, o oe molmia o ko kuoia. 

' 19 Aloiila « olelo no oe, Ua hal* 
haiia na lala { pakulia'ka ai an. 

aOOIh, ua haihidhi na kila no ka 
manaoio ole, a -ma'ka manaolo e 
ku uei oe. Mal lioonaankiekle oe, 
e hopohopo nae : 

21 No ka mea, ina i hookoe ole 
ke Akna i na lala maoli, e ao o 
hookoe ole ola ia oe. 

itsi Noki mea, e nana oe i ka lo- 
komoihai a me ka- ooliea o ke 
Akuai: ho oolea i ka poe i liaule ; 
alt», be k>komalkai no la oe ke 
noho mau oe ma loi pono) a I ole^ 
e okila atinneV oe. 

23 A o lakou nei- hol, i ole lakoo 
e noho mao'm» ka manaolo ole, 
pakui hou ia aaanei lakon ; no ka 
me&» e hiki no i i£0 Akaa kt pakul 
hou ia lakou. 

»i No k« iMa, ioa I okila oe no 
luna mai o ka oliva uln wale ma 
]ce ano maoH, a no paknila ma lu» 
oIlvamailtal me ke ano e^ aolt 
anel e palenl lo Sa na lala maoli I 
ko lakoa olivn ponoi f 

25 No lui mea, aole an makemake 
e Iko ole-ooieon, e nahoahonau, I 
keiapohlhihi, o akamal ookon 1 
ko oukoo mnnao; ualoaakamoo* 
winl I kekahi poe o ka I^emela a 
hikii ka manawa e komo mai lil 
ka nui o ko na alna e. 

26 Alalla e hoolaia ka leemela a 
pau { e like me ka mea i palapalaio, 
Noloko mal o Zlona e pnka raai at 
ka hoola, a e pale aku la 1 im aia 
ana, mai o lakoha aku ; 

27 A o keia'ka*u heiila me lnkoa 

$11 H6aldohoolki]|n KOMA. l ka maiuKwa 6 kala aka al an i na 
liewa o lakoa. 

28 No oukoa boi i lilo al lakou i 
poe enemi, ma ka euanelio; aka^ 
uo na kupuiia, lie poe aloha, ma ka 
waeana. 

29 No ka mea, o ua liaawiaa a mo 
ke koho ana a ke Akua, me ka iull 
ole no ia. 

dO Me oukon i hoololie ole ai i ke 
Akua mamua, a i keia maaawa ua 
loaa ia oukou ke alohaia mai, ma 
ko lakon hoolohe ole ; 

81 Pela hoi lakon i hooloheole ai 
i keia manawa, i loaa ia lakou ke 
alohaia ma ko oukou alohaia. 

32 No ka mea, ua kuu iho ke Akua 
la lakon a pan i ka manaoio ole, i 
aloha mai al oia ia lakou. 

83 Nani ka hohonn olta waiwai a 
me ke akamal, a m« ka ike o ke 
Akiial nani liol lee knpanaha o ko» 
na mau manao, a me ka ike ole ia 
'ku o kona m»n aoao ! 

34 No ka mea, owai la ka mea i 
ike i ka naau o ka Haku ? Owai 
aku la hol kona hoakukaknka f 

85 Owai la hol ka mea i haawl e 
aku ia ia 6 uku hoH ia mai ai ia f 

96 No ka mea, nana mai, a ma o 
na la, a nooa no hoi na mea a pan; 
ia ia ka hoonani.mau loa ia'ku. 
Amene. 

MOKUNA XII. 

Be olelo hooikaika. ( man ka ha{pu1c, ki 
aloha, k« lokonuiilLal, « roe 1te h<M>nHma- 
wanuL 

1^0 ia hoi, ke nonoi ^u nei au 
JL\ ia oukou, e na hoahanau, ma 
ke aloha o ke Akua, o liaawi i kq 
oukou mau kino i moiiai ola, he- 
inolele, hoolnoin i ke Akoa ; oia ka 
oukou hoomanaaaauao. 

2 Mai noho oukou a hoohalike 
me ko ke ao nel; aka, e hoopahao- 
|iao onkou ma ke ano hou ana o 
ko oukon naau, i hoomaopopo 
oukou i ko ke Akua makemake, 
ka pono, ka hooiuoiu, a me lui 
hemoleie. 

8 No lea mea, ma ka haawina i 
haawiia mai ia'u, ke oielo aku nei 
au i kela mea i keia mea iwaena o 
pukoa, mai manao mahalo iho oia 
ia ia iho a pono ole ka manao ; aka, 
p maoao lioohaahaa» e like meiea haawinn o ^ka mnāaoio a Jce AkOii 
i haawi mai ai i kela mea a i kmt 
mea. ' *.< 

4 No ka mefs e like m^ na iala4if 
li^ikou he nui ma ke kino lioolini^ 
aole nae he oihanahooluihinalin 
konapau; .>..ii 

5 Pela hoi kakon he nnl wnln* 
hookahi hoLo kakou klno iiok«jO 
Kiiaio, ahe mau Ulakakou kekāU 
no kekahi. - >.: 

6 I leo leakon lako aaa i na hm* 
wlna like pn ole^ mamwU hoi oiw 
haawina i haawiia mai ia kakoa'; 
ini^ he wamana, ma kM ana ia a loi 
manaoio; . i.-. : .•n 

7 Ina he pnukn, ma ka lawelawe 
pnuku ana; a o ka mea e ao akn, 
makeaoana; >u 

8 A o lea mea olelo hooikaika, ma 
ka olelo hooil&aileaana:* o Ha anm 
haawi, me kanaan knpono; o^» 
toii% me kA molowa oie; a iii 
mea hana lokomaikal akn, mūlok 
hoihoL , ; \ 

9 O ke aloha^ mai liookuiaai I». 
£ hoowahawalia i ka ino; o lioo^ 
pi)i aku i ka maikai. .-iA 

10 £ launa aku hoi kekahl i km 
kahi, ma ke aloha Iioalmoan^; - e 
lioopakeU akn keleahi i kekalii m 
iu hoomaikal aJML .. ,i 

11 l )ta liaiia mau ana, mal faopr 
palaleha; i ikaika hoi oul(Ott ma 
tca naan ; ' o mal «ma «wt i ka 
Haku. L 

12 £ hanoli no ka manaoUn*! 
e hoomanawanui i ka popUi]Ua;)# 
hoomauanama.ka.pciIe. m 

13 £ haawi aku no kA nele o m 
haipuie. . £ hoolupa no. . . > i 

14 £ hoomaikai aku i ka poe # 
hoomaau mai ia oukou. £ hop- 
maiieal akn, moi hoino akn. , . { 

15. £ liauoU pu me ka poe e hiupr 
oli ana, a e uwe pn me ka pofti« 
nweana. . .t 

16 1 hookahi ko ouls»q.manao ko 
kekahi me Jco kekahl. MtA mm- 
nao akn i na mea klekie,a)(a,e.|U%r 
lukiia e na mea haaliaa, Mal ma> 
nao iho ia.onkou iho, naAkamiU. i 

17 Mai hana ino akn i kekaUi B» 
ka hana ino mai. £ imi 1 Jm pw» 
imua.o nakanakaapao. ^ 

18 lua he mea hild, iiifti.|M4»l f MMolM i k& ke alii. UOKUSA XIV. E aia, iiiftl ki liiiinoe. lHtrf k\ otikaii, 6 knikaiKi onkou me 
aāiHaiMkii a pm. 

19 Mai lioopai onkon no oukon 
¥kēi 6 ka poe i alohaia, aka, e koe- 
M»riA&fUCtt no len inaina;' no ka 
m^ ua palapalaia, No'a no ka 
hoopai ana. na'u no e nku akn, 
ynhi a ka Iiaka. 

<2d No ia- lK>i, iAa pole^ kon ^ne^ 
iki, ls baoal ia ia ; ina e makewi^ 
ia, e hoohainn ia ia. No'ka mea, i 
km' kaiMi ama pela e'hoahu oe i na 
iMiaha al^ oalma ihoo kona poo. 
,31 £ ao o lanakila ka hewa ma* 
liib& oa, aka, e hoolanakila i ka po- 
no malana o ka hewa. 

]\"a-. mokuna xin. 

He olelo ao I na kAiuika • h<Mrioh« I m Alii,« 
f. ( ,0 )»oo|ami» poao^ne aa kiuHik» a 1^«. 

T> HOOLOIiE na kanaka a pau 
£/ 1 ka ke alli malnna iho ; no ka 
fttea, aole alH, ke ae ole mai ke 
Aleaa ; a 6r ka poe ealii ana, na ke 
Akna no lakou i hooalii mal 
•4r No Iw mea, o ka mea e hoole i 
k« ke alii, oia ke hoole i ka ke 
Akna kauoha : a o ka poe hoole, o 
lftkoa fce hoahewaia. 
'^^ Nt> kamea, aohe mea makau na 
Alil ito na hana maika!, alm, no ni. 
hana ino. Aole anel oe e makau 
ilfeVilU f Eliana oe i ka mea pono, 
Ae hoaMmoia maf no oe e ia. 
•''4 No n mea, he kaow:i ia na ke 
Akua e pono ai oe. Aka, ina 'e 
iNiiiia oe 1 ka hewiL e makaa no oe ; 
tto ka mea, aole oe mea ole kona 
lawe ana i kapahlkaaa ; no ka mea, 
«lee kaiiwa ki na ke Akaa, he ila- 
muka e hoopai ana i l^ mea hana 
hewA. 

-«S No ia mea, he mea pono no k» 
kou e hoolohe aku, aole no ka 
ifHif a wale no, alea, no ka manao 
fika i ls» pono kekahL 

6 Nolaila hoi, he pono no oukou 
^ooknim akii kekahi ; no ka mea, 
Ike poe lawehana lakou na ke Akuo, 
er walama ana ia meik 

j7' Nolaila, e haawi aku i na ka- 
mAea « paa 1 ka lakou ; 4 ka waiwai 
«aliaa 1 ka mea he pono nona ke 
attfeaa mal ; a i ke dQte i ka mea he 
pono nona ke ohl mai; a i ka tna- 
kna i ka meahe pono ke makauia 'kn ; a 1 ka hoomalkal i ka mea he 
pono ke hoomaikaila'ka. 

8 Mai noho a aie Wale i ka keka- 
hi, anoai ma ke aloha 1 kekahi i 
kekahi ; no ka mea, o ka mea i alo- 
Iia ia hai, oia ke malama i ke kana- 
waL 

No ka mea, ela, Mi^ moe kolohe 
oe; Mai pepehi kanaka oe; Mai 
alhneoe; Mkl hoike wahahee oe; 
Mai kako wale oe : a ina he kaoap 
wai e ae, ua komo poko ia iloko o 
keia olelo, o nei, E aioha oe i koa 
hoalauna e like me oe iho. 

10 Aole e hana hewa ana ke aloha 
1 kona'hoalauna; noialla o ke aio- 
ha ka hooko ana i ke kanawal. 

11 Oia hoi, o hoomanao ana ookoa 
1 ka manawa, eia ka hora e alaU 
kakoa mai ka hiamoe ana; no ka 
mea. auo ua kokoke ae ko kakoa 
ola, 1 ko ka wa i manaoio ai kakou. 
' 12 Ua aawi ae uei ka f>o, ua koko- 
ke mai hoi ke ao ; nolaila e haalele 
aku kakou i na hana ō ka pouli, a 
e aahu 1 na mea kaua no k& ma>* 
lainalama. 

13 B hele pono kakoa rae ka he- 
le ana i ka la; aole me ka uhauha 
aua a me ka ona ana, aole me ka 
moe kolohe ana a nie ka mokuleho 
ana, aole me ka hakalea ana a me 
ka ukiuld ana. 

14 Aka, e aahu oukou i ka Haku 
ia Ie8u Kri6to^ aoie e hoomakau- 
kau no ke kino mamuU o kona 
mau kuko. 

M0Ki7NA XIV. 

He olelo ao i na hoehanau, i ku e oleai^akoa 
i kekahi i kelealii, no na niea uuku. 

Tj^ LAUNA aku oukou i ka mea 
!i nawaliwali i ka manaoio ana. 
aole hoi do ka hookolokoio ana i 
kona maa manao. 

2 Ua manao kekahi e pono ke al 
ia i na- mea a pau ; ako, o ka mea 
nawallwali, ua ai no ia i na loaai- 
kiai. 

3 Mai hoowahawaha akn ka mea 
e ai ana, i kA mea i ai ole ; aole hoi 
ka mea d ai ole ana, e hoahewa 1 
ka mea i ai; no ka mea, ua malln 
mai ke Akna ia ia. 

4 Owai oe ka mea e hoahewa ana 
i ka hal kauwa? Aia no i kona 
haka ponoi kona leu paa ana, a o Hepāi^ik^alMia ^lOMiL kona haale ftn«; a <» hootii paa fck 
no ia, no kil mea, e bikl uo i ke 
Akua ke hookii t>aa ia la. 

5 lja manao kekahi, na oi aka 
keleHhi }a mamna o kekahi la, nia- 
nao no hol kel£abiVua like na la a 

Eau : be pono ke hoomaopopo iea 
ela mea keia mea i kona manao 
iho. 

6 O ka mea e malama I ka la, e 
malama no ia no ka HsdiLs ; a- o ka 
mea i malama ole i ka la, no ka 
Haka so kena makuna oie ana. 
A o ]£a mea i ai, oa ai no ia no ka 
Haku, no ka mea, ua hoomiaikal 
aku oia i ke Akua ; a o fca nMal ai 
ole^ no ka Hakn kona ai oleana^ a 
hoomaikai aku no la i ke Akaa.- 

7 No ka mea, aohe mea o kakou 
e ola ana nona iho ; aoie hoi mea 
e make noiia iho. ■ < 

# Ko- ka mea, ina e oUi «na kakou^ 
no ka Haku ko luikoa ola nei ; a 
ina e make ana kakou, no ka Ha- 
ku ko kakou makeana. Nolaila^ I 
ko kakon ola ana, a me ko kakou 
make ana, no ka Haka kakou: 

9'No ka mea, eia lna mea<i make 
ai o Kri8to, a i aia hou ai, a ola, i 
AOho Haka ia no ka poemakea 
me kapoeola. 

19 A o oe, no ke alia U, e hoahe* 
wa nei oe i kou hoahanau? A o 
oe hoi, no ke aha la e hoowahawa- 
ha nei oe i kou hoahanau f No ka 
mea, e ku no kakon a paa Imna el 
ka noho Innakanawai o Kri«to.' 

11 No iea-'mea, ua palapalaia^ Me 
au e ola nel, wahi a ka Haku, e pau 
na ktili i ke leaknli ia'u, e pau hol 
na elelo 1 ka lioike i ke Akna. '■ . 

ld Nolalla hoi, e hoike aka no 
kela mea keia mea o kakou a pau 
nona Iho I ke Akaa. 

13 No ia hof, mai noho kakou a 
hoahewa hou aka i kekahi i koka* 
hi; aka^ e manaooukou me aeia^ 
aole e waiho i iea mea e hina ai^ 
aole hoi i ka mea e liihla al imu&o 
ka hoahanan. 

14 Ua ike au, a ua hoomaopopoia 
au e lia Haku, e leau, aohe mea 
i haumia wale iho; aka, ioa mat 
nao kekahi ua haumia kekahl mea, 
he haumia no ia nona. 

15 laa ua ehaeha kou hoahanan, 

di4 nO ka «tf iMAma^.ke<«totiatkDa{ 
heleana: mai hoopoioo i&a>oaimiec 
ka» ai, i kameaaona^ maleeiai^o^ 
Kristo. . >•■" I i:A o 

16 Na ia mea^e'ao oukoa oiolel^ 
ino iii ko t>ukoa' pono^ {^,iux 

17 No iea mea^ aole ka ai a iae>kai 
meaiau keaapaQiokaA]caa;>ats^ 
o ka 'poao^a «lo k» kaikahl^ia ta<a 
kaolioM ika Uhane iiemofeleii(':^ 

1» No kaokea, o ka aaaa i malaaHi 
ia Krlatoma' ia maa>aiea,aajakK( 
ola ke Akua {aiia^a^iaa ikmio.ImI & 
i kanaka*- .- ■ : , .- , h iai 

ld No hi>hoi, e haiuii kakoaiMi 
mea e kuikahi ai, a me na m^ai 
hooka paa ai kdsahll kekahi;i 8 

20 Mal ho(>hioto oe i ka luaiaiai 
ke Akoa no ka ai. He ^aenia^ 
nameaala paio. Aka, he me^iii 
e ino ai iui> kanaka 'keai oia.llMi^ 
hoohihiaako. . <. < u . t .i «j 

21 -He meapouo'e ai oleiiika-lia^ 
ae inuole i iea waina,^aole.hQfciii 
hana i ka mea a hina ai koo. kM 
liaaau^ a e hihia .ai, a.e aawaUwaik 
aL . w. jbvl 

S2 Hemanaoiono koa« . £ mal^ 
maoe la ilolu^4>a ihoiimua o<i» 
Akua. Pomalkai ik» iLaaaka i imaii 
hewa ale ia ia.iho:iiia kama» «ai 
laeakuaL ; . . i . ■: ^.i 

^ O k& mea. kanaioa^ e hoAHo» 
waia oia ke ai ia, no ka-mea^MlA 
ma. ka Inanaoio i&> A o na meaia 

raole ma ka maaaooo,.'!» h^wH 
. . .' < ...5 . •- ni.i 

MOKUK'A XV.-: . '. .uA 

Ko Pkuio mMio «lōh# i »» f^<nlMĀffl a 
Koma, a me kona nuiKemAke e ike laMKŌa. 

HE pono no hoi no kakoaiīlai 
poe. ikaiioi' e JioodBMiaa waAol 
i ka nawaliwall o liA poie ikalki 
ole^ aole 3M»iehOolaola iho ia lA' 
kou iho. • • .u f.i 

2r S hooluolu ako kela miea. kflte 
mea o kakou i.kooa hoalaoiMiM 
ka pooo, i hooka^paaial ia... . > wn 

S No ka me%, aolei hoolaolii &io 
o Kristo ia ia iho; alea, me ka.mea 
i paiapalaia,.0 na oLelo hoioo «.k» 
poe hoino ia oe ua haule maL is 
malunaihoo'o» . ;..> .' 

4 No ka mea, o na mea a paK 1 
e ia maiUHa» ua inJa|^ K«Mde»lmiAba HOE;WliA»XV. Mwikaeiimcliq. kimmA^,kaik[M iMiioMiaolMi» na»' 
keiAlMAiii, a ma.ika kmoiiiola aoa 
o ka polapala heinolele. 
diAtīa, iw Akua iionA oiol' kAabo* 
nni, a me kn JMM»lii«iu ana* e. baawi 
kLi>aloon i maaao like,k«fcalU nne 
lpdbiditnaiiiali4» KHaloieaii: 
dffcniiiaoBaiil aka oakaa me ka k>- 
kabi'4l ka^ maaaOi A:me ka \toi koo?- 
kiMikifrAkaiHl kaMakaa ko^o 
kj^kakoBHaku oilMia.Kiiat0. • 
a WkMia,t iakomaikainlea keka^ 
lii 1 kekalii, me Ki1ato hoi 1 loko- 
■aUkalnnai a&latoaka«y i koooaai- 
ki'iiuAkna^: 

8 K6:ole10:-a3aiiiei.lio. hol aii^ha 
kimkanano o^Iei» Kwialoiio ka 
poe* i' okipoepoeia^ ao ka ponoA 
■e iikaa, I hohkoial naoielo hoo- 
|Mkiiattml i ka poe knpnna; 

9 £ hoonani ae hoi oa kaaaka o 
^«EOi Alaha no .kona kikomaikal ; e 
likia-me. Im ^mea ipakipakiia, No* 
l«to aai a :hoiMnaikai>aka ni i^oe 
aiameMa« ieo na «hia e, a e hoo» 
lea aka hoi aa i koa inoa. 

^āŪ"A ma oiek>< hon nmi.iiio'ia, £ 
oyoU eakoii « oa iah^ikanaka me w^poh kaaaloL 
Mi Sla hoii, Khoolea akn onkoa 
ia leho^a, e na lahaikanaka a paa, 
m « .koonaoi akn. oakon.ia ia^ e • aa 
iMakaapaa.' 

mk*A woieio lioamai o laala, E 
knpii ana lea.aKileiO' ieae, h e kn 
mai kekahi i alii no na lahuikana* 
ka, a ia ia tf «miele ai k^-na aina e. 
M Na ke Akna nona mai ka ma- 
naekina ē hoopiha iaoakou me ka 
1^611, a me ka malu i ka manaoio 
«ia, iaal ai hoi k» ookon manaa- 
Uma enawa ka maiia o ka Uhkne 
Bdmolelau - 

-44 Va maopopo lea hoi ko onkoa 
ia*n, e na hoahanan, na pUia>onkon 
^M loiumMlkai* m. nnlhoi ko on- 
kan HoKao kilii Oo inoiikoa ke 
aoakakekahiikekahL 
^'111 Ua paUpalaaka hoi aa ia on- 
kon, me lea^naopopo^ e na hooha- 
«ank « palpai aba 4a oakoa ma ke* 
loahi'maa mea, no ka haawina i 
hnawiia mai la'u e ke Akna, 
i 10 (| llloan 1 lawohanao loau irri- 
afe#L4io;na4ahiMlnaak% o hAaa ana i^ka oUu«a kah|jtna« ma ka eaane^ 
Uq a ke Akna, i Ulo na lahoikana* 
ka 1 alana pooo i huikalaia e ka 
Uhane Heniolele. , 

17 No ia hoi, he mea ko*a e han* 
oli ai ma o leau Kristo lu i na mea 
mamuii o ke Akua. 

18 No ka mea, aole aa manao o 
hai aku i na mea aole i hanaia e 
Kriaf o ma o*a nei, i hoolohe ai na 
laknikanaka ma ka oleloi a ma k* 
hana kekahi,^ 

19 M« ka mana o na hoailona, a 
me oa mea.kopai»aha,a ma ka map> 
aa:o>kaUliaie o.ke Akna; oa hoo* 
]aha< Aoi ak]] au i lsa enanelio a 
Krieto^.mai lenualenia a pani, a 
hiki*kulIiariko. 

90 Nui aka la no hoi kp'u make- 
make e hai aku i ka eoanelio ma 
kahi i hai ole ia'ku ai ka inoa o 
Knaio, e kokalu aku wau maiaaa 
okokaikuma; 

21 Aka^ e like me ka mea i paia- 
palala, O ka poe i ao ole ia nona, 
e ike no lakou, a o ka poe i lohe 
ole, e hoemaopopo no lakou. 

aa Kolail% oa alaiai noi ia au 1 
kua hele ana'ku lo ookeMi la, . 
t23 Aka, anQv aol^ wahi e koe mai 
ia'u i keia mao aina* a i ko'u ma^ 
kemake aoa.i keia mau maluihiki 
a hele io oekou la ; 

24 I ko'u hele ana^ku i Sepaaiaj 
manao no wau e ike ia aukou i 
lM>'a heie ana'e^ a e kokuaia e o«* 
kouikO''H heieaoa iiaila,ke loaa 
e ia*a kaowahi oluola ki oukam. 

25 Aka, ano, e hele ana au i leni^ 
aalemae kokua 1 kapoe haipale : 

25 No ka mea, he meapono no i 
ka manao o ko Make<ionla a me 
ko Akaia, e haawi 1 na makanaiio 
ka poe ilUinne ma īemaalema. 

27 He mea pono i& manao^ no ka 
maa, he poe ale io lakoa nei na 
lakou la. No ka mea.iQa i loaa i 
na lahnikanaka ko «lakou^ waiwai 
ina.ka.uhane, he pono io oo kikoii 
nei e kokua ia lakou la ma na mea 
okekiao* 

28 A pau kela i ka hanaia, a hoo- 
iaio aku au i keia hoa no lakou, e 
hel» oka no wau iwaena o oukou i 
8epania. 

m Ua Ufis oo hoi an, 1 ko'u h^e 
216 Uw««Aeii o FlMito i wmkj na hoahaiMttbi»iBBs|Bfi ana io ottk«« !%'& }Me\^ nO'^an ma 
ka pono aaio ka eaanalio a ]Cri- 

ftt0. 

90 Ke nonoi aku nei an iaonkon, 
e na hoahanun, no ko kakoa Uaku 
no I»8a Ki'ialo, a no ke aloha^ ka 
Uhane, e hooikaika pu oukoa me 
au i ka puie i ke Akua no'u; 

31 1 hoopakeleiaU au i ka poe ma- 
naoio ole.ma Ia4ea, a i olnoia hol 
ka poe haipnie i ko*a kokaa ana 
no Iera8alema : 

32 I hele aka hoi an io oakon la 
me ka olioli, ke makemake mai ke 
Akaa, a e hooluoiu pa ia aame 
oukou. 

83 £ noho pn kol ke Aknaie m*r 
lu ai me oukou a paa. Amene. 

MOKUNA XVt. 

Ko PauIo aloha ana i na hoahanau maHoma. 

KE HOlK£ akn nel an ia on- 
kouia Poihe koluikoa kait 
kuwahine, he diakono oia no ka 
ekaleeia ma Keneka^ea: 

2 I hookipa ai oukou la ia Budo- 
ko o ka Haku» e liko me kapono o 
ki\ poe luiipuie^ a i kokoa Uoi ia ia 
i kuna mea e hemnhema ai : no 1» 
mea, he nai ka poe ana i ]a>koa 
mai ai, owau hoi kelKahi. 

3 £ uwe aku oukou ia Peris^ila 
a me Akula, i na hoahanau o^a 
iloko o KHaio Iesa ; 

4 No kua oia, waiho iho laua i ko 
laua maa a^i ; aole. wau wale.no ke 
haawi aka i ke aioha In Mua, o na 
ekalc8ia no hoi a paa no na ai- 
na e : 

5 A. i lea ekaleeia Ikoi ma ko lana 
hale. £ uwe aku hoi ia £peneto, 
i kuu mea aloha, oia ka hua maa 
ma Akaia iloko o Kri»to. 

6 £,ttweaku.oukou ia Maria, na» 
na i kokua nui mai ia makoo. . 

7 £ nwe aku iaAnederoniko &m« 
luuia, i o'u man hoahanaa a me 
o'u mau hoapio, naike^pono ia lo* 
ua e na lunaoleio, mamna hoi laoa 
o^u iloko o KriBto. 

8 £ uwe aku ia Amepellaknn mea 
aloUa iioko o ka Haku. 

9 £ uwe aka ia UrehanQ i ko ka* 
kou hoalawehana iioko o KriBlOv a 
mc Setaku i kuu mea alolia» 

1Q £; aioha. akn ia. Apele» i ka 
214 raea.k«iiaftti^«firfattau lihiiiii 
akn hoi k km 9»o€ iw ka oiiiaai 4» 
AHaelohnlo^ *ī.t t a*. 

1 1 £ u we akn onkon ia Hep«ikte 
i ka'u hōahaaan. i£nweakn hnli 
ka poe no ka ohna o Na^ekiao ina 
mea iloko o ka Haka. • «' ii: 

12 £Hweakooukott;iaTtr«painft 
a mo Ternpo8a, e hooikaikawiA 
iiokooka.HalnL .£ nwe akii<i4 
Pe^eai^ i ka«mea i aioiiaia^'i :bo0l^ 
kaika nni UQkD> o kA Hakn. 

13 £ uwe aku ia Kupo, 1 ka mea 
i kohoiailoko o ka Haku, a me ko 
na maknwahine, a o ko'n hoi. 

14 £ nwe aku onkon ia Aannep 
kttrko, ia Pek^^eona, ia Herem&, ia 
Pateroba, ia Hereme, a me nahoa- 
hanan me lakou. 

15 £ nwe aku onkon ia Pilolo^ 
ia Inlia, ia Nerea roe kona kaiku- 
wahine, a me Olomein, a me ka 
poo haipuie a pan me iakon.. ., i. 

16 £ uwe aka onkeHi kekahi ike- 
kahi me . iea honi hoano. Ke ti|rA 
akatnei na elmleaia a paa^ MxiM^ 
ia oukon. . « . .< 

17 Kenimoiakn nelAn i&oalon», 
e na Jioahanaa« e mna nlen.KklL 
poe hoomokuaimna a ne imiHMii^- 
iua^ ma lea mea kn n l ka /Oleio^a 
oukon i aoia'i ; a e hookaaoiOMi oa 
mai o lokou aku. 

18 No ka mea« ke malama olenai 
na poo la i ka Haleu ialeau Kristo, 
aka,>i ko lakon opn iho no ; a mk 
ka maiimalk- a aua lea oleloi Imm^ 
maikai^ ke faoowailesrai« n^i lakoii 
i na naan o ka poe:noonoa ole,.: 

19 Ua ikeia ko onkon hooleiM 
ana e na mea a pau : no ia m^'lEO' 
haooli nei an no onkon ; a ke nM»>t 
kemake nelau e akuoaiouieoa i iea 
maikai, a e hemahema lioi'ilui ino^ 

20 A o ke Alena o maia ai, e pno- 
pao iioke mai oia ia Satana makl^^ 
iho o ko onkoa mau :wawae. -(O^ 
kfi ak)ha oko kakon Haku o Ite« 
Kri8to me oakoa. An^eae. * ^ 

21 £e nva ako, nei iaiOnkoa'io 
Timoteo o kuu hoalawehana, aM- 
Lnkio, a me laaona a me 8o6i^ 
tero, o kuu man hoahanau.i- .. 

22 Owan o Teretio^ nana i kaleaa 
keia palapala, ke uwe aka a«l ma 
\a oiikoa Uoko oiea Hākn.' . ^' u Bripiii€illwte'i Mosin9Āi ekanmlil* M(f!De vnf Hilkii iiel U «mik^a o 
Oaki ka iMk hooklpa aō'a * no- kn 
ekaleaia hoi a paa. K« mw^ akii 
MAii*oakoiio Eneeioka patiku o 
kē kuianakaahale, a me KaaretOf 
ka hoaliaima. 

24 O ke aloba o ko knkoa Haka 
a!^efifa Kri8to me oukoa a paa. 
▲niene. > . ' 

i85:^'i kamea iioiw ka maaa e 
kOAkli paa ai ia «akoaima ka>Ei 
olelomaikai,.ola kaeoaiMllo a Ieilta Krl8«6, maka* b(4ke MM ttal iki( 
mea haoai Ike oleia i oa manaw» 
knhlko ; 

26 AlK) la, aa hoakakaia mai !a 
e D'a palapaia a aa kaalo, ma ke 
kauoha a ke Akaa maa, na hoike* 
ia mai i na lahaikanaka a paa I 
hoolobeia4 ka manaolo ; 

dT I ke Akaa nona wale no ke 
akamai, ia ia ka hoonanlla a maa 
loa aka, mn o leau Kristo la. 
Amene. O KA £PI8fiTOL£^ 
MUA A FAIJIX> KA LUKAOIil&IiO L KO 

KORINETO. ^ - MOKUN^A I: 

He olelo 'hMllMka ; M hoakakai* ko ke 

f\BAJJU), i kohoia i lanaolelo 
\ji.iiā ieaa Krisk>, no lea manao 
ana mal o ke Akaa, o maoa rae 
teetfB»e^:keludiihoahana<i; - 

d;;^ kftiekaie8ia oke Akua ma 
£Qtineto, na ka<>pee i hooma«'> 
mael».iioko o Kri8to Ie8af a i koo- 
IHoiai 1 poe haipale, a na ka poe a 
paa ma na wahi a paa loa i hea 
akiaika.lnoaa leau Kri8toyi ko 
l^kou Haka a me ka kakoa. ■ 

3. £ «iohoia mai oakoa, a e ma- 
lakialfeei>e>ke Akna, oko kakoa 
Makiw, a.e ]Da.HakB eleauKHaio. 

4 Kealoha^maaakU'neiaui ko^a 
AkMO^ DO oukoo, no iea lokomai» 
haM o ke* Akaa 1 haawiia mai la oa* 
]Mtama o Iesa KTist6 la. 

&No ka aea^oa waiwai oakon ia 
ia i na mea a paa^ina olelo a pau^ 
a-me.ka naaaao'i m n^ea a pau ; 

6.No.kakeolaioa&a o kaoieioa 
Kfieto 'iwaeua o oakoo ; 

f 'Ho^ia mea, oole ookoa i nele i 
kekahi hoawiaa ; e kali «na i ka 
hoike ana nuu o ko kakoa Hakn, o 
Iesa Kclsto : 

U^ Naoa no oakou e hooku paa, a 
hilei aku i ka hopena, i hewa ole 
onkon i ka la o ko kakou Haku o 
loaii KriBta. 

9 He Akna mnlama,«ka mea i kea mai ia oukoa, i poe hoa no kaaA 
Keiki, no Iesa Kristo, ko kak6a 
Haka. 

10 Ke noi aka nei aa ia oakoa, e 
na koahanaa, ma ka inoa o ko ka- 
kon Haka o Iesa Kri8fo, i olelo 
oukoa a paa i ka mea hool^ahi, i 
ole oakoa e mokoahana ; a I pili 
p>a oakou me ka naau hookahi, a 
me ka lokahl o ka manao.- 

11 £ na hoahanan o*a, na haiia 
mai ia^u nooukou, naka poe ohua 
o Keloe ; aa kaee oakou. 

12 Kehai aka nei au i- keia, na 
oAelo'aekela meakeiamea o ou- 
koa, No PaoAo wain ; a no Apolo 
wan ; a no Kepa waa ; a no Kristo 
wau. 

18 Ua maheleia anel o Kri8to? I 
kaalia anei o Panlo ma ke kea no 
oo^oiu f Ua bapetizoia anei oukoa 
iloko o ka inoa o Paulo ? 

14 Kealohaaku neiau i ke Akna. 
no ka mea, aole au i bapetlKo aku i 
kekahi mea o oakou, o Keri8epo 
laua o G«lo wale no : 

15 O olelo poha auanei kekahi, ua 
bapetizo aku au iloko o ko*a inoa 
iho. 

ld Ua bapetiso no hoi aa I ko ka 
hale o Setepana ; a o na mea e^ aole 
au i ike i ko'a bapelizoaaa i keka- 
hi mea e. 

17 Aole i hoouna mai o KHaio ia^a 
e bapetiza, ak% e hai 1 ka- eiianih KA]etta:poiio I. KOWmmOi ll<^; «okp jaM ka iiiimtmM k» alel0, 
o hooHlolA'li^lL^ o J(.rUi(o« l mm 
ole. 

,X^, No kft mea^ e k» olelo 9o.fec 
kea, he mea lapowale ia & ka poe 
inftk.o; raka, ia kakoo, i ka poe ol«, 
oia kn loaiM o ke. Akoa. 

19 No ka«.in«a, m paJapalato> mal, 
£ hoopan aii i. ke akamal o k4 poe. 
akaiQ«iva e hooUlo. «u i M paanao 
o>li» poe naaMao i wea ol9> 

20 Auhea ka mea akaiaai f Ailr 
liea ke kakaoielo ? Auhea ka i»ea 
hoopaapaa o kela ao f Aole anei l 
hoolilo ke Akoa i ke akmai o ke- 
la ao, 1 mea lapawale f 

21 N6 ka mea^ i ke akaniai o ke 
Akua, aole i ike aku ko koao.^eii 
ke Akua, ma ko lakou oiiaiiao ana ; 
alaoia manao Iho la ke Akua, ma ka 
lapuwale o lia haioleio ana, e hoola 
Ik» poAiMnaol». 

22 Ke noi «nal.nei na Iu4aio i 
hoaiiona; ke imi mai nei hoi na 
Helene 1 ke akamai: 

28 Aka, ko liai aku aeL makon ia 
Kri8to i AoMilia ma ke kea, he mea 
hina. no .na. Iudaio^ a he jBea 1a* 
puwaie no na Helene ; > 

M Akn, t k*>pof> I heala mai, i na 
Xu^k> a, mei naH^lenoi o Kri0to 
nokn mana oke Al^no a me ke aka- 
mal o ke Akua. 

25 No ka mea, o ka lapuwale o ke 
Akua, ua oi^ ako. ia mamoaio ke 
«kamai- o luinaka; *a o ka .uawaU- 
wali: o ke Akuar mAmna.o ka>ikAilah 
o kaoftica* . r , 

26 £ na hoahaoan, ua ike o«1»mi i 
ko ookoa heiUa mai ; aole koho nni 
k^ ka poe akamal ma ke kino. aole 
i nui ka poe maiau, aole 1 noi 
na'lii: 

j27 Alea, na koha mai ke Akua 1 
ka.poenaaupo o keiai ao, i hoohila« 
hila ia i ka poe./akamal: «a «koho 
mal hoi ke Akaai l(a poe nawaii- 
iKaU o koia ao, i hooliilahila ia 1 ka 
poo.lkallea: 

28 A me ke kuaaina hol ka ke 
Akna 1 koho mal al a me k» mea 
hoowahaiKahaia, a me n« mea 1 iloe 
ole to 1 anai aku oia i na mea i 
ikeia; 

29 1 ole e hookiekie kekahl kana* 
«aimual ke alo o ke Akua» 
218 kamaM<«^oMUL 

9a <J^fm m^^m k» ««kenHAiiPH» 
o .Kxi^o leaiHiiO k» m^A m»^ 
kakou i-akama^lpiea^hi^op^i^ii 
me%. hoomaemaa, a i maa' kPmu 
panai mai ke Akua mai ' >f rirAJ- 

31 £ like me:kapalupala«i|irfna(* 
QM me%tkaena, ^4&9#iUrOii»ti»if ^ 

MOKUNA.lt a i Do:t 

ENA ho^hwau, i ko'o hetoanii 
akn lo wkoii. K e.hal^^lln^le 
kA olelo^koAknmaolei mXm)^ 
akn me ka hoohanohano oi«jk9«i9< 
nAoka(lMNtfuimai^ . „Ai.A 

2 No ka mea^ua poft.ko'u.a(9MBA 
hoike i kekahl mea e ae iw«m-P 
oukoo, .ia I«&ii Kri8to walo •noklk 
me leona miūee ana ma ke kl^>A o 

S Ua noho pn no wau me «plM>iliy 
me ka nawaliwaii, a. me ka mn^iWii 
a me ka haalul» uui; i a\ tA 

4 A o ka'u oleio, a m^kA?» ^OMK 
aku^aole ia makaolelo maaleK^ 
ko ke kanaka<iUuimai«.aka« kmi M% 
olela hoakakA a laa UhA9«^fl^ *MI 
ka mana : ja 

5 I poa Ieo onkoii nmaoi^ ina 
ka; moo» o ike . Akoa, •aole .miL^^ 
alwnai<o knnalea.; ^ • hi or 

6 He aleamai n» hoi k» m«llQR>9 
oielo nei i ka poe i oo ; aole nae 
oia ke alLamai o k» kola ao, aole 
hoi o na^lii o keia> ao^ 4^iMbiBaca e 
pon woleana; ' ^ ''A 

% Aka, ke hai aku iiei makoa ^l|^ 
akamai o ke Ak^a, i ka.me% |»Mia 
i.ilee ole ia. a keAkuai ho9p^<f4 
mamua o ka hookumn Aoa |nai«( 
ke ao.neL, i mea e nauL ai kokoau* 

H Aole i ike keknhi aUi o k«)|^; āo 
ia mea; no ka mea, ina ua U(i^'J4t 
kon, ina aole lakou i kau ii^ ^9 
kea i ka Haka nooa. ^a oaoL , j/ ;f 9 Ua like hoi.«ie ka meaJ^fa|iii« 
palala^Aole I ike kanmnka, «9)l%i 
lohe ka pepeiao, aoie koi | k»qi4 
iloko o īuk' naa» o kaoaka^na^'^ii^ 
a ke Akua 1 hoomakaukAa'i4j n9 
kapoelAle^ali^iiaiA. . . > »^ 

10 Ua hoike moi no hoi ko AkP^ 
ia mau mea ia makou, ma/k^m 
Uhane, no ka mea^ ke naoai pc|Dfi 
nei ka Uhane i oa mea a pai^ii pa 
mea hohonu hoL a ke Akua. . ,-»..•. 

11 Owai ke l&iiiaki|.ikfii 9i9^j;^q JMP]fi>t»-'^ MismAnL kA'moltittiiaiMk l^^iMile 'nio, o kft mei» iloko ēna; 
^ei^^Ae aole i ike ker kMHakA i m 
nl^M»' k^ Akuft, o Iw Ukan^ o ke 
AJ(iia waleiko. ' 

'lS^<Ua ioaa liol ia makoa ka Uha- 
tfe^ iiii'keAJ£a»fiiai',dele'ka'manao 
o ko ke ao nei : i m^a e |ke ai-ma^ 
kon i na mea i fiaawtwale ia mai 
na m«k6tt' e ke Akna. > 

W'Ola lioi ka makon d hal akf 
lieii^le iQtt k& olelo a ko iee kaiia> 
Kei'^alo&mai i ao-inaiai,4tka, ma ka 
kac0lHme Hemolele i āo m ai «i, «e 
ka ^oakaka ana i lio ka^Uhane ma 
Ai%i^ ka Ukane^" 

^^i&ka, o ke kaoaka' ma ke kkio^ 
ift>i^% ioaa ia la na moa o lea Uhane 
o ko'AlLiia; no lta me«j na lti(>B- 
iMAe^' i« maei mea ia ia, aole koi e 
hiiil^la^ia ke koomaopopo aka^, no 
ka mea, ma ka> Ukane wale' no* e 
itf»!a?l taikob.' 

-'l^-O ka mea hoi ma ka Uhane^ 
Wi llie no ia i na mea a pau^ aole 
M dia I Ike maopopo ia e kelui- 
hi. 

^ Owai iea mea 1 ike i ka manao 
o-^A-Hakii?. OWai kol ka meae 
ao aku ia ia? AluM im loaa'ia ma^ 
ĪLd^}Uk manaO^^ Kri^o. • 

MokuNA III. 

' :Si*lMktt.«*nMuAiiMkah<MU>Unud.^ 

ENA hoahanau, aolee hlki la'n 
iE^ oleio akn ia oukoii, me he 
|id(j nm lea' Uhane la, aka, mehe 
poema ke kino, me lie poe kama^ 
m la lloko o Krtflto. 
d^Ua hanai akiii att ia onkou I ka 
iralit^ wAe 1 ka ai; no In mea, ao- 
l^'onkon l'hikl' mamna, a^lehoi e 
WkH'keia^a. 

3 Ma ko ke kltio no onkon a hllii 
l^ieia wa; no ka mea, i ka oukoa 
hīiMAonl ana, a me ka paio^ a m^^ 
xii*'ttoktta|iana, aole anei oukou 
In^-^o ke kino, a hele'hoi ma ko 
k(^kftnakā-f - 

4 No ka mea, i ka olelo ana a ke* 
kkHi^No Paulo wan; a o kekahi, 
NO Apolo wan ; aoie «»ei onkou 
mii ka ke klno f 

5 'l^ha' hoi o Panlo, heaha o 
Apolo, nM anelo laua na knnm i 
kkĀH^ole akn-ai^ onkoa^-e like iae ka haawl k««i mai oleal iiiikn no 
keia leanalea no keia^ konalui 9 

6 Na'n no i kann, a na Apolo no 
i hookahe kawai; alea/nake Akna 
no 1 iioonlu. 

7 Nolaila, he mea o)e ka mea na«- 
na i lEanu, hemea oio ka mea naoa 
ihookahe ka wsii ; aka^ ho mea io 
ke Akna ka mea naua i hoonln. 

<ao ka mea «ana 1 kann, a me ka 
mea nanal hoekaheleawai^liooii»^ 
hi ho laoa; a c loaa no I kela lEa- 
naka i keki^ kan&ka kona uku^e 
Uke me-kana iwna aAML. ■ • • 

9 No kamea, he poehoahanama^ 
kon no ke Akna^ o onkoo no ko 
ke Akaa mahinaai; o-oulEoa ko ke 
AlaKi:lialei ' >■ 

la Ma ka lokomaikni oleo Akaa 1 
liaawiiamai no'o, elikeme kalu* 
na akamai i ka h&na, ua hoonoho 
wau i ke komu, a<ke knknlo nel 
kekoiii mea e malona \bf>. £ aO 
hoi na kanaka a pau i ko lakou ki:^ 
kulu ana maluna. 

11 No ka mea, aole e hikl i ke ka- 
naka ke hoonolio i kumO'e ae,4) 
ka mea i hōonohoia waie no ; oia^o 
le8u KriBto. ...>■. 

12 Ina e'kokula kekahl kanaO&a 
maluna o keia kumn^ he i;aiapaha| 
he kala, he pohaka hKi^&ai^ he iaaa; 
he maun, he opula ; 

18 E maopopo-auanelka haha a 
kela m<ea keia mea; e hoakaka mail 
ana no'keki la^-no ka^mea, malok^ 
o ke ahi e hoomaopopoia mai ai ia 
mea. Na ke ahi no e hoao'ke'ano 
>ka hana a na kanaka a pan. 

14 loa e mau ka haoa a -kekahl f 
kukulu al malnna Iho, e loaa ia la 
ka/uko. 

15 Ina pau ka hana a kekahi i ka 
ahi^ e neie no ia ; aka^ e hoolaia 
mal no nae'Oia» e likome- ka-mea 
mai waenamai o ke ahk * 

16 Aole anei oukoO i ike, o on« 
koa no kaloaiklnl o ke Akoa, a n« 
noho ka Uhane o ke Akoa iiokeo 
ookon? 

17> Ina e holno mai kekahi I kā 
luakini^ ke Akoa, e h^^no mai nO 
ke- Akua iaia; noka mea, ua laa 
ka luakinl o ke Akna; oia hoi oo* 
koo, • 

18 Mai hooponipuni kekahi^a^la Ka;PaBle nolkā aoi^ LKOBnns*rec OBiāiiii^idta& Vtko* Inii i^ manaolik lilBk«lii o' o» 

kou, na naauao ma^ aa meao k«4 
ao, Ue pohonHO e lilo ia i'Uaaa^o, i 
naanao io «i oia, 

19 Ko ka mea, o ko ke ao'oei 
naanao, lie naaupo ia i ke AkiMu 
Penei ka pala^ala «aa^ Ua paat ia )a 
ka poe akamai molo^o o koiakoii 
maaleaiho. 

20 A penei lioi, U» ike noko^Hia^ 
ku. i ka m^aoao o ka poe aleamaii 
he lapuwale. " 

21 Nolaiia, mai kaeaa kekahi i na 
kanaka ; no ka m«% no onkou nē 
na meaap«n; , - > 

23 Ina o Paulo» iaa O'lApolo^iaa o 
Kepa, ina o ko ko ao nei, in&' o ka 
oia, ina o ka make, ina o na mea o 
neia ^a, ina o na mea o &iki mai 
ana;; no oakour no na mea a pau 
loa; 

23 A na Krifito onkon, a na ke 
AkuaoKri&to« 

MOktJKAiy. . 

Ke «ao o }u oU»iu lunaolAL^ 

EPONO ikonaka kemanao mai 
ia makon, he poe iawehana n^ 
Kristo, he poe puuku hoi no na 
mea pohihihi o ke Akna. < ' • : 

2 £ia hoL» na iumoiiaia mai aapna- 
ku, i pololei lakon; 

8 He mea liilii ioa ia^keahewa- 
ia mai a ke aponoia mai an e on- 
kon, a me kanoka. He «laio, aoie 
au i ahewa, aole hoi i apono ia*a 
iho. . 

<4 Aoleau i ike pono I Wn h«wa, 
aole nae an i aponoia mai īiaila. 
Ka lea Haku no wau e hookoiokolo 
maL 

5 No ia mea, mai hoohewa e i ke* 
kalii mea, a hikimai lu Hako, na- 
lia no e hoomaopopo mai na m£a i 
hooaiao ka pouli,« « hoike inai 
hoi na manao o na naan ; «iaik e 
loaa mai i keia kanaka a i keia ka- 
naka lui hoomaikaiia, mai ke Akna 
mai. 

6 £ na hoahanan, no oukon no ke 
hoopili nei au iamanmea io*u nei, 
a me Apolo; i aoia onkon ma o 
maaaneiaolee hookieki« ka roa- 
nao maluna o ka mea {■ palapalaia, 
i ole oukou e kaena aka i kekahi 
maluna o leekahl. • <f 0w«t kaiAeā t h«iop^«lli«^t 
HenhahollMm«al bttirwl^r|& 
mainan? Aina i haawi waie^ii 
mai ia^ no ke'ahala «« «f ka^irM 
ia, me he mea ia i haai^i oi« iifm}ff 

8 Ano la, ua maOnk otfkOt^, %A6 
In, ua waiwai o«iko»> ^ «^olNMii 
■o hoi otikoii akaa\irai«n^kdt(^<i^ 
mokeaMik« no nae^aui n««itoēlit^)^ 
onkon, I nohoalH pa'aii^ak^u'iii^ 
onkou. , <• 

# No ka m0a;%«iifantfo^ef ^,%b 
hAoUlo mai k« Akua ia mttkē«t4 hi 
lunaolelo, i poe lalo loa, e lik^ Ol^ 
fiameaiabewii{aienyak«. {fb^ 
mea, he poe mat«ti 1 hoikefa'f%$ 
ke«ao »61, !a i nti anela, a i nii^Kiik- 
ka. ■•.....• >..'. om « 

10' He po« naaupo ' Inakoa no 
Kristo, he poe naanao oakoa ilok» 
o Kristo ; na nawaHwnli makpi^aii 
ikāikaonkoa^^ «anmihalolamAiioi- 
kou, ua lioowahawahaiii «lA m> 

11 Ahlki i k«ia hota,«a TfmfA 
makou, na makew«f , na ok>MMi^ 
na liana ino ia mai, ua kaewa-wm 
noe i - ' • ī )•' ''•• i'Oi ' 

12 Ko hooikaika n«l nml^ōii^lai 
liana^ m« ko- makou lima'; ^^4m- 
ahiia mal, hoomaileal akn iM'npiii^ 
koa : a hoomaaaia mai, na hoohna* 
nawanui no makou ^ 

13 A ! olelo hDin(yfs mii', il<m'of 
aka -no makon : u« hooliioia mil 
makoa « iika m« ka oMii"^ 
]9« ao nel, a ai« ka peiape^ 'o^'ka 
mea a pao^ * hiki i keia wa. '- * * 

14 Aole au e palapala aka I k«i$ 
maamea « hoohiiahilaia o6i6*, 
al£a, ke ao aku net aa ia onk^,'« 
iiko me a.*n po« keiki alohn ' ' ' '' 

15 Ina paha he unii tansiin!|ttrt]hf^ 
aonkou maioko o Kii«t<(>,:aoi«aiM 
he nui na' makua o 6tik«%: iHi 
ka mea, ma ka euaneli^, hwi^nii 
ka mea naoa oif1<otf f biiblinti|HiE> 
ko o Krieto leau^ . .• i < . vr . 

16 Nolaila ea, ke nonōl t£M: n«!f 
aa ia onkou, « lilo ^kon i pōe 
hoolik« me-aa.- 

17 No k«ia mea, na hoouiui' «9» 
au ia Timot«o io oukou la/ oia'he^l 
lsa'n keiki aloha, na paa lofi'ht)l'ofa 
ma ka Haku, nana onkob'« paipal 
aka 1 na aoao o^o^ma o-KHa&^ « "Hin iri hiffinilirwiifffiilg lfOKzn£A. ;ri: ik»llMtMBatthlM«. ig ^^Pf|i^ i )(ela eMe0>fi i l^oia.ekaia- 

'.'li'^e haanoa mal nel kekaiu poe 
•n(B ^a manao iho, aole au' e liiki 
^i^ io oukoa la, 
u^^|Jka, e.hele koke akn no.aaio 
k^k^ii la, k^ ae mai Ha Haka^ aa 
^^iinaael au, aole i ka olelo a ka 
fQfiJi l]#anoa, aka^ i ka ikaika 

^ iIiro Jl^ ioea,tao)e. ma ,ka olelo 
k^ li9pui4o.kQ Akna,iDa ka mMa 

^ .lleaha kō oukon makemake? 
1S hiele paha wto io oukou la me 
ka,]^u iuhaii^ me ke; aioka paha» 
a mo k& manao akahai i 
i i :. » - MOKUNA V. • 
Hil'J« ll€DkM.iral0 «»«1 k* IumImuiM m<M ,.TA loheia na na wiahi a pan he 

^ ^pe koWhe iwaana o ouko% 
he moe kolohe ike ole ia iwaeoao 
)co,'Ba ^a e,i law^ k^l^ahi i is» 
-wi^iiine a kona makuakane. 
;4.Ū% .iiwuipu oakoH, apie hoi i 
kaiiikan, i laweia'ku al ka mea i 
ham l keia, mai o «(«kou aku* 

3 0hiOjL ^A mamao au ma, ke ki- 
nqj,aka) aiano nae» kaiuhane.mo 
ou^ou, a e like m^ ka mea e noho 
pn ana, na hoohewa e aku au i l&a 
BMa i^aa^ i hana pe)a keia» Iiaaa ; 

^ ji^k^;moa p ko kakou Haka o 

8u lCi78to, i ka wa a pnkoo e 

pa)i'oaai, o ko'u «haoe ^u kekar 

, me ka mana oko. iuikon Haka 

0Q £jri6to, 

^ 4<^^^^.^ kekimea.ia Sata]i8^ 
Iniea e hoopau ai i ke kino, i hoo* 
laial hoi. la>.uiiaae, ika ia'O kalia^ 
]^4f leao* 

^ Aole i maikai ko oukou leaena 
w^ . Aola^nei oukou llke, olea- 
lu' j3\qūk hu uul^n, k^ l^ooha ftQ la ia 
ika ikopo palaoa a pan t 

7No la mea, e klola oukon iwa* 
))q4 oa mea hukahiko la, i Uloon- 
koa,l popo hou i ha oie ai oukou. 
No ka mea, ua mohaiia o Ejisto, 
ko.kakoa .moliaola no kakou. 

^' Np ia m^ e maiama kakon i 
ka ahaaina, ^iole nae me ka ho lea^ 
l^«kK4U)i&aoi me ka mea ho o lea 
hoom^ubalft, a fiiQ ka kewa^ iklWi M )ia«i«a kn^ie okil maaao raa|- 
•kai a me Im oialo. 

9 ya palapaia aka no wau ia oti- 
kou, ma kekahi pahipala, mai hoo* 
laana aka me ka poe moe kolo- 
ho: 

. 10 Aoie nae me ka poe moe kolo" 
he4>,kela ao^ a me ka poe makee, 
a me ka poe alunn, a me ka poe hoo^ 
liiaoarkiir: no ka mea, ina pela, ina 
na poao ia«mkaa ke liel^ mawah^ 
o ke ao net 

U Ke pAipala aka nel aa ia oa« 
kou, iaa i.kapaia'ka kekahl, h€ 
hoahanan, a ua moe kololie la, a ai 
makee,^ aahoomanakil, a na ahiar 
hiv a na^ona, ua alona ; mal koolao* 
na aku oukoa, aole hol e al po me 
ka mea i haoa pela. 

l^ Heaha hol ka*o e heobtwa al 1 
ka poe mawaho? Aole anei oa« 
koaa hoohewa i ka poe maloko f 

13 Aka, o ka poe mawaho, na ke 
Akaanolakoue.hoohewamaL No 
ia mea, e hoolei oakoo i keia mea 
hewa^ mai o onkou al^o. 

MOKUNA Vr. 

Ko kā. Vooplt «tta I ns hoahanau a me ka mo« 
kolohe. 

IN A 1 loaa i'kekahl 6 oakon 1 m ea 
e hoopll ai' I kekahi, na <a anel 
la e hookolokoloia mal e ka poe 
hoomaloko, aole hoi e ka poe hcd* 
piile? 

2 Aole -anel- onkon I ike, na ka 
pOa haipilie noe hookolokolo i kp 
ke ao nei ? A ina na oukuu e hoo* 
kolokolo I koke aonei, aole aneia 
pono ia ookon oa ihookolokolo 11- 
m loaf ' 

3 Aole anei oukoa i lke,na kakou 
no e<hookolok(do aku i nii ahela ? 
No ke aho hoi aole i na mea o keia 
olaana? 

4 Ina he hookolokolo ka onkoo 
ma na mea o kela ao, ke hoonoho 
nei aneionkou I kapoe i hoowaha» 
wahala e ka ekaleaia, na lakon c 
hookolokolo mai ? 

5 &• oIek> aku nei au i keia mea, 
i hilahila al oakon. He oiaio anei, 
aohe kanaka naanao Iwaena o ou- 
kon? aole hookahi, i hiki ia la ke 
hooponopono jnawaena okona poe 
hoahanan iho ? 

6 Aka» oa hoopii kekahi hofthft« KokalMM^Uiia. I; K(mmtm. mm M(#)sA]>i| liealMiiiiih a -ela lioi 
InLua o ka pq« kooinaloka» 

t No ia mea, he olaio no^ iia^hewa 
0iiko%i>ofcooiikoa bo£^ aim,^e- 
kaliiii kekam. Nō k« aha la o«- 
J&ou l hoomanawanul ole ai i kaho- 
yr»f. No ke ūJ^ la oakou i«Q ole 
aka ai i ka lawehala ana o ka>'0if- 

,8 Aka, naliam hewa ookon, ana 
lawehala i ka na hoahanaa. - ' 

d Aole anei oukou i ike, aole e 
loaa ke Aopaoi oke Aklto<i kii poe 
Mwa ?• Mai kuhi hewaonkon; aoie 
ka poe moe i{M>^ aele kn poe hoo- 
maoa kii, ao)f ka poe moe \ l» hai^ 
aole ka poe moe aikonei aole^ ka 
poe.Bp4ooil« . 

10 Aole ka poe aihne, aole ka poe 
jpakee^aoiekapooona« aole k» poe 
akiakA^AoU) ka poe alanu, aole e 
lo^aa iaiakoa ke aapuni o^ke Akn«k 

11 A pela no keleahi poe o onkou ; 
p^iea, na holoiia oakou> na huikala- 
ia, aa hoaponoia raa ka inoa-o lea 
llaku o lean, a ma ka Uhane o ko 
kakou Akua. 

) 12 Uaka ike ^mie^ai na mefk.tk 
pau na*u, aole hoi e> pono nO'A na 
4neit4i,p(^a. Ua ka-ti kekanawai 
j» J!nea a, pau aa*B, aole hoi e l*ner 
]|Eil» inai kekalu laea maluna iho 
o'u. 

; 13 Xa kaopu ka oi^ a no lea^^ai ka 
opu ; . aka, na ke AkaA> .no e hoo- 
pau i kela, ame keia« , Aole ^no ka 
anoe koiohe ke lUno^ no ka Haku 
no ; a o ka Haka no ke kina 
/k^, Na ke Aiuia oo i hoala>mai ka 
Hakn, a nana hoi kakoa e hooia mai 
pra.kona mana iho^ 

15 Aoie anei oakoa. i ike, o ko 
4>a]i:oui»au kiw»« oia aa iāla oKiia- 
to ? £ la we anei au. i ua lala o Kria- 
to, a e hoolHo ia man meai lala no 
ka wahine hooluunakama^ ^Aole 
loa. 

16 Aole anei oukou i ike, o ka 
mea hoopili aku i lea wahine hoo- 
kiimaluima, hooliahi o laua leino? 
No ka inea, ua oleio imai ia, £ liio 
mai elua i iiookahi io. 

17 Aka, o lea mea piii i )uk Haleu, 
hookahi no ia uiian& 

18 £ holo ]K>t oukon mai loko 
.akaolcaiaoe,k<^obew Onahewa M^ wale ke kino, alu, o ka m«Eir Ji»Qe 
koiohe» na haoa ltewa ift^iila9|fldU- 

HO-ihOi- ' . : •• -Rra i 

>'19 Aple aneloakou 1 tke IM ««- 
kou kino, oia iīa luakini : 9^istt 
Uheiie -Hemoiele iloko o 0«k«9 ; 
ola ka oakoii i loaa, maii kOiAkl» 
mal, nole 4i^ na^oukoo o«fc}(xii ifyt*f 
20 Ua kuaiia oukoaiaope ke kaime 
iKuai ; no ia. me», e hooouii J0k0mi 
onkou i ke Akiw,tae lEooiikoiklel- 
«o« af flM» JkO;0«koQ riUiaite^4M«lw 
Akaa no ia mau. mea» ui.tu;d 

MOKUNA VIt ^ , ,.f -.n 

Ko<keigipol»nfMreMM, /^ y,f 

A na i»ea « oukeu f pAla^lH» 
moi oi la'a; iie ni«a mmkiā. 
no ke lu&ne, aole e iiOopUi aliauik* 
wahine. * . / ii 

3 Aka, o moe kolohe aimiici,iia 
poao Bo 1 kela kaoei keialeMio ktf- 
na waliine>iho,a na pono &o>tllelā 
wahine i keia* wahine^ kBauLt.taQa£ 

iho. 'i: rj'ii 

S £ pOM» aoo M lokoMlk»! ika 
jke; l»ue i ka wahine, flr pel» At>:iift 
wahino i kokaoe^ - • -? i.A 

t4i No ka.iDea, a^faa ka^ 'wahioe 
kona kimo iho^naike kwno no ;< aoie 
hoi na ke kane kona klao llHi, na 
kawahineiio. *: i : 

5 Miai hoonelewale o«ko« Jke- 
kahi i;kekah4^aia wale no ioaika 
Ul:e o ka manao, « i mea hoi.0iiao 
io»i4 Lka|ttook«ai o me ka'-4>iile; 
«elMiihoaiio, i hoowalewaie'Ole 
maiai o ^taaa ia oukon^»«;kO 
oakoo. hiki ole I ka hoonaaiuiwii- 
nui. ■, ii A 

^ Keoleloaku nel an i'keia'iio 
ka manao no, aoie no ke kaiaaha 
9kM4 ■ • . •!• •« -I 

7 Ke makenMaEe aeiiaa^ i ]iife'B|^ 
kaoaka a paa nio an ttcf . 'AiuM«n(i 
loaa i kela kaai^ia, i keia loai^lAa 
kona makana ponoi, ua ke Akaa 
mai, okoa nohoi keano o kB8k:a>i, 
okoa ke ano o kekahL 

8 Ke olelo akn nei au i kft poe i 
mare ole ia, a me na wahineiiattft- 
make, he mea pono no lakOU'ko 
hooman e like me on nei. * .>; i,. .'. 

9 Aka, i hiki ole ia hikou koAoo- 
menawaniii, e uuimiiokikaal; ao JtoiRrnmftitt« MOKŪWA Vll^ taittkiWoi<£ 'k«%ttfeO; ' • 

-f Jl^'ntt<'tiaiiobft Akii iMl ftii i ka poe 
i marcia, aole na^u, na ka Halcft 
«», MU Haalele ka wahliie i - kaiia 
4ei»i%: 

: t%^'ina na haaiele^ e>iMhiyKiatle 
«li^laoia^ a e mallu ho««kii paha 
i«kli 4UMW*: aole» h<rt o kipnku ke < 
]mm4 kH wahhMl ' ^ 
{''>10>IKē!«ricio aka iiel'aM ika poe I 
Me^^Me iia( ka HHkimial \ Ina be 
^Iilii0'ho6t&idok* ka kekahi hoflf- 
hanaa kane, «naiiao ka i««hfne e 
noho pu ia€{ ia. mai Jdp^o ke lea- 
ne ia la. ' ' " 

13 A o-''ltaifabine'hOl, le^hooma- 
it»kitik»iia kane, a manao t& ke 
ka(ie« nolio pa me io^ mai kiiAika 
kAhmAineiaW 

14 No ka roca, na hnikalaia^keka- 
«ie.booiiialok»'l ka'Wahine^a me 
bif walilM hoomalioka lioi, n» tm\' 
4taHiia ola l'kia Imne. Ina aole pe- 
iMia«ur kamnia na keiki a oakou ; 
aka, ano la, na hniknlaia. 

pn «A' Hm- ttft* luk ^hooMMloka ka 
^haalolo, e iMuilele no. Aole l'pna 
ka hoahanau kanoa Ino^ka'hoa^a- 
mMniMklHiielle^liamanmea.- AKn, 
maowai ke Ahnn iil loAeoa ma 
«ie.kdtk«hi. • 

16 Pehea oe i ike ni^ e ka wahine, 
•e ^fo ^Ua kaii kftne \tioef Pelīea 
-hOl^e I ike ai, 'e ke kane, e> ola pa- 
Mi'kao wahiiie ia oe?' 
; 17< Sf 4ike' hot> me ka ka^ fi[akti 
hao^l «lia'nial i keisk kanaka- i 
•kēii^kaiHika, e llkeiiō in« ka ke A- 
knaliea ana mai i kela kanaka i 
keia ieanalui, pela no ia e hele ai ; 
«^la no am e-k^uoiia «Aea nei ma ' 
4w^cicaAcafiEiii.'patt. ' * 

18 Ina i heaia'ku kekahi ioklpoe- 
^m^) iQfli;hatta?«fot'k4nao4clpoe- 
4H)e 4na: lna 'I* lieaia'kn kekahl i 
«hifioēp6e ^le ki^ Mai okipoepoo- 
4a 4>la. - 

19'Ue meaole ke okipoepoeia^ he 
mea blc ke okipoepoe ole la, aka, o 
^ea^malama ana i n» kanawai o ke 
AkRib. 

90itB>nobono kela kanaika keia 
kanaka ma ka mea ana i hana^i 1 
4m(lra>i heala malai oia: 
. ai,Iaa i bailamal oe,^ hiookaawa ana, maf liianao oe la mM; «Ml 
Ina e hlkl ke knn wale ia mai oe,e 
iHileno. 

30 No kt mea, o ke knnWa^ I heai^ 
ia mai e ka Hakn, oia ka 1ca 'llakil 
i kon ai Pelai hoi o ka mt a pna 
ole I beal« mal, ola hoi ke kaawaa 
Krii<to. 

23 Ua knaila onkoo me ke kamir, 
mal lilo ookoo i poe lu^i i k^naka. 

34 £ na- hoahanao, e noho no ke- 
la kanaka kda k&naka me ke Akni^ 
raa kil nr«!A ona iheaia mnl aL 

35' N^' ka poe poopaa, aole na \sk 
Hako'Mai'kA^i kaooha. ' Ke hal 
aka nel no holMO 1 ko*o hianao, h 
llke ine ka iii«<t ImalaMa pono, no 
ka loaa ana mal o ka lokomalkai o 
iU'Hako. 

36 Ke manao nei nn; h^ inea inal- 
kni keia, no kapopliikia okeki Wtf, 
be mea maikal no ke kane>k«noho 
wale pela. 

37 A i paa oe i ka wahlne, ea, nmi 
4ml oe 1 ka nieae WeheaL A i'kaM- 
wole oe i I^ wahine, mai imf oe I 
wahine nao. ' ^ 

38 ' Aka, ina- 1' mai<o' oe, aole oe i 
4iewa ; a ma I miii^ka Wahine pOu- 
poa, aoleia i'he«ra^ aka hol, e'lofib 
«oanei i oa noe H kii ^^Hkia ina k^ 
kloo; aka, ke kou ako nel no i^ 
ookon. 

39 Ke o9«lo ako nei no faot att 1 
kela, e na heohaoao, ma keia hope 
«ko ka #a pilikia* 'nolaihii olc4 
mea wahlne, e lilo ia 1 mealike me 
ka mea Wahlne'Ole: ' - 

80 A o ka mea owe, e llke ind ka 
«eaoweole; ao ka poe ollol^e 
like me ka poe olioll ole; a o ka 
poe luial, e llke me ka poe nele ; 

Sl A o kn poeAiaMma 1 na meao 
keia atK ellke me ka poe malama 
«le^ No ka mea, e naOo ae ana ke 
ano o keki ao. - 

32 O ko'o mnkemake keia, 1 ole 
oOkoo pilikia ma ka manao. O 
ka moa i mare ole ia, oa manao no 
ia.i ko ko Hako, i ka mea e lealea 
mai ai ka Hako. 

33 A o ka mea i mareia, manao 
»0 la i na moa o keia ao, i mea e 
lealea mal ai ka wahine. ' 

84 Ua okoa no ka Wahlne i mafe- 
ia, okoa ka wnhino ponpaa; O ka Noln«iai»itiftmea h KOK^WHO.' -wahine I mm ol&la,-tia numao no 
ia i na mea o ka Uaku, i laa ia ma 
ke kino, a me ka naau ; a o lui 
meal mareia, manaoooia l na mea 
o keia ao, i mea e iealea ai ke luuie. 

85 Ke olelo aku nei au i keia i mea 
e pono ai onkou; aole e iioohihia 
ai onkou, no ka pouo nae, i malar 
ma ookon 1 ka Haku, me kA ikaika 
a me ka hiliia ole. 

36 AluK ina e manao kekahi, ua 
pono ole kana hanaana i luna kai- 
kamahine punpaa, ina i liala kona 
wa i oo ai, a Ina pono pela, e hana 
no ia i kona makemi&e, aole ia 1 
hewa : e mare lakou. 

S7 Aka, o ka mea ku paa ma iea 
naau, aole hol i piUkia, a ua lanar 
kila hoi malnna o kona makemake 
iho, a ua manao pono maloko o 
kona naau, e malama pela i kana 
kaikaoiahine, ua pono no luma ha^ 
naana. 

88 Nolaila, o ka mea haawi ma ka 
mare, na liana pono ia, a o ka mea 
haawi ole ma ka mare, ua hanapo- 
no loa ia. 

39 Ua pw^ ka wahiae, i iea wa a 

faa e ola ana kana kane ; aka, ioa 
make kana kane, ua pono ia ke 
mare aku i ka. mea ana e makema^ 
ke ai; ilok^ hoi o ka Haku. 

40 I ko^u manao hoi, ua ol aku 
kona pomailiai, ke- noho ia pehi ; 
a ke maoao nei au, oa loaa ia^u ka 
Uhane o ke Akua. 

MOKUKA vni. 

Ko 1n d nft i nn me* l kaamahal« na na kii. 

MAnameai luiumaliaia na na 
kii, ua ike po liakou, ua na- 
aaao no kakoa a pau. He mea 
hookielUe ka naauao ; o ke i^lolia 
nae ka mea e nui ai ioi Ikalka. 

2 Ini^ i mauao keleaLi, na akamai 
ia, aole ia e akamai iki e like me 
ke akamai e pooo ^l oia. 

3 Aka, ioa i aloha aku kekahi i 
ke Akua, ua ikea mal oia e ia. 

.4 Ma ka al ana i na mea i kanma- 
haLi na na kli, ua ike no kakou, he 
mea ole ke kii, ma ka honaa nei, 
aole hoi he Akua e ae, hookahi 
wale no. 

5 He mea no nae i kapaia, he 
.Akua, ma ka lani poha, ma k& ho- nna paliii, no ]tā m«a, ua irai na^kiiai 
a ua nui na haku : 

6 Aka, ia kakou, hookahi iio 
Akua, o ka Makna, a nana mal tisi 
mea a i>au, a ia ia lioi kakou^n^: 
hookahl no Haku, o leeu Kri«to, 
ma ona ia na mea a pau, a mn oj^ 
la hoi kakou. 

7 Aka, aple i na kanalu ^ 'pn 
keia ike ; no ka mea, 1 keia w« oo, 
me ka manaoi n'a kii, ai no k^lea- 
hi p<!»e me he mea la i mohāila na 
ke kii; a no ka nawaliwaii o'k» 
lakou naau, ua haumia. ', ; 

8 Aole hoi kakou e aponolā e k^ 
Akua no ka ai ; no ka mea^ in^ e n 
kakou, aolee oi ko kakon nmikiil 
ilaiia; ai ai ole kakou, aole cf'o& 
ko kakou ino ilaila. ^ . - 

9 E malama hol oukou, o lilo finr 
anei keia pono o oakou, i mem'e 
hihia ai, no ka poehawawa». 

10 Ina i Bce mai kekahl ii^ oe,'ī 
ka mea naauno, e noho ana « ^ 
iioko o kA heiau o ke kii, aole mm 
e eueu ka manao o ke kanaka Hi 
wawa; e ai 1 na mva i mohalla ^ 
nakii? 

11 Alaila, no kou naauao atta, e 
make no ka, hoalumau hawawa, no^ 
na i make ai o KH^lo. - 

12 A i ka oukou hana hewa ana 
pela i oa hoahanau,-a \ ko onkon 
hoeha ana 1 ko lakou naau nawalir 
wali, ua hana hewa oukou ia K^i^lO; 

13 Kb ia mea, in^ o ka io ka mea 
e hewa al ko*u hoiihanau, tna kda 
hope aku, aole loa au e ai bou i ka 
io, o hoolUo au 1 ko'u hoahananil 
ka hewa. 

MOKUNA IX. '-' 

Ko ka ukuia mal o na kahnna^n^ 

AOLE anei au be lunaoielō? 
. Aole anei au he kanaka )cih>- 
Koa? Aole anel au i ike ia |mA 
Kri8to, i ko kakou Haku? Āoli 
aoei oiikou l^a'a i hana muloko o 
kaHaku? 

2 Ina aole au he lunaolelo ia hāi; 
be .oiaio no, ia oukou no ; po k^ 
mea, o oukou no ka hoailon^ Q 
ka'u lunaolelo ana maloko-o.kā 
Haku. 

3 Eia ka'u oielo 1 .ka poe hoohe^ 
wanuiii&*u. ^^akaiamai B(0KI7NA lXi 9 pfi lf <^yn^fyjw^i^, fji ^Aole aoei c poiM> k makoa ke 
ai a ine ka iou ? 

5 Aole anei e pemo ia makou, ke 
kpoo mai l kalk^wahiae, a i wa- 
lilne na makoa, o like me kekahi 
p n& lunaolelo, a me. na kaikuaana 
p.ka Haku, a mc Kepa? 

6 O maua wale no a me Barenaba, 
aoLe aaei e hilu ia maaa.ko hooki 
^lik liana i 

,7; O^āi lia mea hele i ke kaua me 
jiīsL nku ole ia mai2 Owai ka mea 
)fj^im i iea malawaioa, a a| ole i ko- 
na hua ? Owāi hoi ka i hanai i na 
|^lpboloDa, a al oie i ksK waio o jia 
lio}pEiolona? 

'&^ oleio iumaka anei keia mea 
's^.e plelo nei ? Aole anei i oleio 
mai ke kanawaī i keia mau mea? 

9. No ka mea, ua paLapalaia mai 
m^ lee kanawai o Moae^ Mai hoo- 
pani i ka walia o ka hipi nana e 
neh^ i ka palaoa. Ke maUima nei 
*EiiQi ke Akaa i na hipi ? 

lQLKe olelo mai nei anei oia ia 
mēa no luikoa wale no V Ua pa- 
Up^uala no kakou do, i lana al ka 
manao o ka mea mahiai i kona 

gahi ai aoa ; a o ka mea hoili|Ii m e 
i manaolana e loaa ia.ia ka mea i 
lana ai kona manao. 
.l\ Joa makou i lula akn i ko ka 
l^'iiane maluna o oukou, he mea 
nul aoei ke hoiliili makou i ko ou- 
koa mea na ke kino ? 

12 Ina i loaa keia pono malnna o 
oaifou na kekahl poe e, mile aoei 
he oiaio, na makou kekahi ? Aole 
nae makou I lawe I keia pono ; ua 
hoomanawauui no makou i oa mea 
a pan, o keakeaia ka euanelio a 
Kristo ia makoo. 

13 Aoile anei ookou i ike 1 ka poe 
•hana ma na mea laa, ua ai lakou i 
naipnea^ laa ? a me ka poe la^elawe 
ma kie kuahu, na ai lakou i ko ke 
koahu? 

14.Pela no lioi i kanoha mai ai 
ka Haku, o ka poe hal aku i ka 
enanelio, e oia no lakou ma ka 
euanelio. 

15 Aole hol au i lawe i kekahi o 
keia mau mea ; aole hoi au i pala- 
pala aka i keia, i hanaia mai ia^u 
PgĪ&: uo ka mea, he mea maikai 
&u ka make, he mea ino ke hoo- 
15 nele miai kekahi ia*a i keia knem 
ana. 

16 A ina i hai akn an i ka euane- 
llo» aole i loaa ia'u ka. mea e kaena 
ai ; Do ka moa* ua kauia mai keia 
haaa maluna o'a ; aawe hoi an, ke 
hai oie aku au i k» euaoelio. 
. 17 A ina e hana au i keia mea me 
lub makemake, ua loaa ia'u ka uku; 
aka, ioa me ka makemake ole, ua 
haawiia mai lie oihaoa na'u. 

18 Heaha hoi i^a^u e ukuia mai f 
Eia, 1 ka'n ao ana aku, hai aku no 
au i ka euaoeiio a Kristo me ka 
ukn ole ia mai« o iawe hewa aui i 
ka^u pono ma.]ia euaneiio. 

19 Hekanaka ku^koa au, aka hoi, 
ua hookauwa aku no wau na na 
kanaka apau, i loaa noi mai iakoa 
ia'u. 

20 A iwoena au o na Iu4aio, ua 
like au me ka Iudaio, i loaii'i.ia'* 
na lueiaio : a iwaena au o ka poe 
ma ke kaoawai» raa ke kanawai 
hoi au, i loaa^ ia^u ka poe ma ke 
kanawaL 

21 A iwaena aa o ka poe kana* 
w{U ole, pa iike hoi aa me ka mea 
lumawai ele, 1 loaa'i ia^u ka poe 
kao^wai ole. ' (Aole hoi au 1 baar 
lele i ko ke Akua kanawai, ma ke 
kanawai o Kri»to wafi.) 

22 Iwaena an o lea poe makau 
wale, oa like me ka mea n^akaa 
wale hoi wau^ 1 loaaU ia^n ka poe 
makau wale. Iwaena o na kaoaka 
a pau, lilo ae la au i oa mea a pau, 
i ola io al ioekahi ia'a. 

23 Ke haoa nei no hoi au i keia, 
no ka euanelio, i loaa pa ai ia'u ko 
laila hope. 

24t Aole anei oukou i ike i ka poe 
kukini, holo no lakou a pau, aka, 
hookahi walo no e loaa ka uku f 
Ma ka loaa oukou e kukinl aL 

25 O ka poe a pau i hooikaika i 
ka uku, ua pakiko no lakou ma na 
mea a pau. Ma ka lei mae wale 
lakou; aka, ma ka lei mae ole 
kakou. 

26 No ia mea, ke holo nei au me 
ke kulanalana ole; ke mukomoko 
nei au, aole hol e like me ka mea 
e mokomoko ana i ka makanL 

27 Ke uumi nei 'w. i kuu kioo a 
iAT7<\Vna ynftin|iA iho» o IUo paha <XVA1 kkahiko L KOEINETO. he manlioeeioha^ wan i ke ftpono ole in, maliope o 
kua ao ana aka ia haL 

MOKUNA X. 

O na niM kahiko, he man hoian6na la o n« 

meahon. M No ka ahaalao. 

ENA hoahanau e, aole o^a ma- 
kemfak<s e nnanpo onkoa i na 
kapnna o Iiakoa. Maloko o ke 
<M> lakon a pa% a paa no hoi lakoa 
i ka helo-mawaena o ke kal; 
2 Maioko o ke ao, a maloko oke 
kai, aa paa loa lakoa i ka bapeti- 
zoia iloko o Moee. 
$ A ai BO hoi hileoa i kola al lani. 

4 A ina no hol iakon i kela wai 
lani; no ka men, inn no lakoa i 
ko ia pokiaka lani i hahai mahope 
o lakon, a o na pohaku la, <ria o 
Kri8to. 

5 Alia, aole i iealea mai ke Akna 
i ka nni o iakon ; no ka mea, na 
Inknia {akon ma ka waonahele« 

(5 iie hoaiiona keia man mea no 
leakon, i moa o- kako oie al kakoa 
i na mea hewa, e iike mo ko ialeoa 
kuko ana. 

7 Mai lilo onkou i poo hoomana- 
kii> e- iike me k«kahi o lakoa ; e 
like hol me ka mea i paiapalaia, 
Noho iho ia na iianalu o ai^'a e inn, 
a ku mai la iakoa e hula. 

8 Mai moe koiohe knkon e like 
rae ko lakoii moe kolohe ana, a 
make ilio la i 1» la liookahi, he 
iwakaluakumamakoia tau8ani. 

9 Mai aa aka ia Kristo, e like me 
ka aa ana akn o kekahi poe o^ la- 
koa, a uA lokuia mai lakou e iLa 
poe naheaa. 

10 Mai ohnma oakon, e like me 
k& ohumu ana o kekahi o lakon, a 
na lukaia lakou e ka mea make. 

11 Ua loohia mai lakoa i keia 
mau mea, i hoailona ; a ua palape- 
laia mai'i mea e naanao al kakou^ 
ka poe e ola uei> i kela hope o ke 
ao. 

12 No ia mea, o ke kaaaka i ma- 
nao ua kupaa ia, e ao hoi ia o hina. 

13 Aole a oukoo hoowalewale e 
ae, o na mea maoli wale no ; a he 
malama no ko ke Akua; aole ia e 
kuu mai iaonkou i lia hoowaiewa- 
leia ma kahi hiki ole ia oukAu ke 
ku paa ; alea, ke hoowaiewaleia oa- 
kou, e hoomakaukan nokela i leahi e pakole^l, 1 WA ia onkou ]Dd<lfo 
paa. • • /'» 

14 N« ia meo, e o'a pokil ej<>Q 
haalele loa i ka hoomanaklL' i ('« 

15 Ke oleio aku'nel au In oiA^a 
ihe he poe naauao lā. E n4atldo 
pono emkoa i na mea a*a e'«A<2la 
akuBcL > ;• T 

16 O ke Maha laa a kakon e lio^ 
laa nei, aole anei oia ka l&wli *po 
mm i ke koko o Kri8to^ A ^4(a 
herena no hoi a kaleon o waWlAi 
nek, aole anei ia ka lawe p« ami \ 
kekinooKrleto? '' 

17 No ka mea, o luikoa he ^IA) 
loa, hookahi no ka kakon berMa, 
liookahi hoi kino: no ka mea:, Ma 
ai pn kakou a pan, i kela bci# rt i a 
hookahL * •* 

18 E nana hoi i Im Iseraela'ma 
ke kino^ o ka poe ai i ka ni«%tfij 
aole anei iakoa na hoalaweliiiti«»i 
ko ke knahn f 'i^- 

19 Pehea hoi au e olelo aku'Alei? 
He mea io anei ke kli? He fi^ 
io anei ka mea i kaumahaia ii«'<lle 
kii? '••' 

20 O na mea a na lalinikanakiKe 1 
l^aumaha nku al, kekaumaha^Mi 
lal£Du wi lea poe datmoōio, aol&^ 
ke Akna. Aole o^u makcniak« e-a- 
lo oukou i poelawe-pu i kono dal- 
monio. 

21 Aole e hi]d ia onkon ko-- inn 

Eu i ke kkiha o ka Haku a me ke 
iaha o na daimooio. A^^ee l|£i 
ia oukou ke "piil pn akn i kar nopa- 
paina a kn Haku mo ka pnpapania 
a na daimonio. ' 

22 E hoolill anei knkoa 1 kii m- 
ku? Ua oi akn anei ko liakon 
ikaika i kona? '*' '• 

28 Ua ku i ke leanawal -na mmf^ 
pan na'u,-oole nae e pono» na ihe^a 
pau. Ua ku i ke kanawal na'A^ 
a pau na'u, aole hoi he mea i^>M- 
auao ai na mea a pan. "*^[ 

24 Mai imi aku' kekahi kamOwi 
kona iho ; e imi uo na kanakai^ikia 
i ko liai poBO. .'•''& 

25 O na mea a paa i koaHw na 
kahi kuai, e ai ia mea, m« kttiiitta- 
ninan olu aku, no ka Innamamlo;? 

26 No ka mea, naka Hakn iiolat 
honna, a me ko laila mea i pili»dL 

27 Ina e kono mai kekahi o lcApOQ .)irfi^piile HOKHKA XL nM ole fe. ,|R>omiUoka li» oe^anaiiao oe e he- 

le, o ka mea i waihoia imua ou, e 

3al<^ftQlti boi me ]sa nkiaaiiiaa aku, 

no l&a lunamaoao. 

n/^'Aka, ioa e oielo maileekalii ia 

, /QŌf Kia kA Vie l^ii, oiai ai oe^ no li e 

iil^liiakaoaaai lial niai* a iio ]sa iu- 

namanao. No lea mea, na ka fia- 

,J(q{DO ka honua» a me ko laila mea 

'4;Plha,aL 

: ,29i Ke i aku nei au, No ka lona- 
. i«anao, aole hot no kou iho^ aka 
»ok»baiMO. ^okealialaelioohe- 
waia m;)i ko'u pono e ka .lunama- 
Mo^ahaL 

• 4^. No ka mea« Ina e ai au me ke 
9lQhtk akoL, no ko aba Sa e olelo ino 
ia..nai au ma ka mea a*u e haawi 
aku ai i ke aloha? 

, Sl īKolaiia, ioa e ai oukoo, a ina 
Al«ui.oakoa«.a onamea a pan a 

:qnfcoiit e liana'i^ e hana oukou i na 
mea a pau me iLa hoonani ai£a i ke 

*-AImia. 

; Sii Mai hoohihia aku oakon i na 

. IpMo* aioie hoi i na Helene, aole 
hoi i ka ekaleeia o ke Akna. 

' ^ E like me au iiel, e lioolaolu 
aka i kanal£A a paa, ma na mea a 
pB^i «ole hoi me ka iml ana i ko*u 
pono iho, aka, i leo na lumaka he 
wu loa, 1 oia lakon. 

MOKUNA XI. 

'Nb1em «hl *ii«t ke poo llni wa pule. 29 Ka 
«haai&a a ka Uaku. 

EHAHAI inai oukoe ia*a, e li- 
ke me an ia Kiieio. 
d £ na lioahanaa, ke hoomaikai 
aku nei au ia oakoa i ko oakou 
taooraanao ana mai ia*a mana mea 
:A>paa, a me ieo oukon malama ana 
i na oihana, e like me ko'u haawi 
;fl«a akii ia onkoa. 
3^£emal&emake iiel au e ike oo- 

• kop^o Kriatoiio ke poo o na lea- 
■ m\» a pau; a o ke luuie, oia ke 

poo o ka waliine ; a oke Akua hoi, 
.oHkko Kri«to poo. 
., (4; O kieia leane iLeUi l^ane e pnle 
an'a, a e wauana ana me ka ahiia o 
ke poo, oa hoohilahila ia i kona poo. 
., 6. A .o kela wahine keia wnhine, e 
pnl&.ana, a e wananaana me luiuhi 
'Ole.ia o ke- poo, na hoohilahila ia i 
kona, poo; no lea mea, na like no 
iame ke amnia. 6 No ha mea, ina aole e nhlia ka 
wahine, e amnia oia ; aka, Ina he 
mea hilahila i ini wahliie, ke amuia 
a ke akoia, alaila, e uliiia oia. 

7 Aoie hoi e pono ke uhiia ko ke 
kone poo, no ka mea, oia ka mea 
like, a rae i&a nani o ke Akna ; aka, 
o 1» wahine, oia Im nanl o ke kane. 

8 Aole na ka wahine mai ke ka- 
ne ; na ke luino mai lea walilne. 

9 Aole hoi i hanaia ke kane na 
ka wahine ; o ka wahlne no na ke 
kane. 

10 Nolailahe pono noi ka wahiue 
e uhiia Iwna poo, no na anela. 

11 Aole hoi he kane wale no me. 
ka wahine ole* ; aole he wuhine wa- 
le no me ke kane oie iloko o ka 
Haku. 

12 E like me ka wahine, na ke ka- 
ne mai, pela no ke kano, no ka wa- 
hine noai ia ; a na ke Akna mai na 
mea a paa. 

13. O oukou iho noonoo pono ; 
ho mea maikal anei no ka wahine, 
ke pole i ke Akua, me ka uhi ole 
utf 

14 Aole anei iaomai na mea roa- 
oli ia ookou, iua e loloa ka lauoho 
o ke kaiie, he mea hilahila ia no- 
nay 

15 Aka, ina 1 loloa ka laaoho o 
ka wahine, he mea ia e nani ai ; no 
ka mea, na haawila mai konalano- 
ho i ahi nona. 

16 Aka, ina i monao kekahi e 
hoopaapaa, aole pela ko makou ao- 
ao, nole hoi ko na ekaleeia o ke 
Akaa. 

17 I keia mea a*a e hai aku nei, 
aole an e hoomaileai aku ia oukon, 
no Im mea, i kō ookou akoakoa 
ana, aole no ka pono, no ka hewa 
no: 

18 No ka mea, eia lEa mna, i ko 
oukou akoakoaana ma ka ekaleaia, 
he lohe ko^u, na ku c oukou i ke- 
kahi i kekahi ; a ke manao nel ka- 
hi naau o*a, he oiaio. 

19 E oiaio no. e hiki mai no ka 
manao ku e iwaena o oakou« i 
maopopo mai ka poe i aponoia 
iwaena o onkou. 

S0 I ko oukou akoakoa ana i lea- 
hi honkahi, aole la e ai i ka ahoaina 
aiia&ika; 

m ^liaaina » ka Hakn. L KOIONam Na oibaDft.<ifke A)»p|. 91 No ka oiea^ 4 ^a os^oa ..ahoai- 
na ana, ai wikiwiki no k^la mea 
keia m^a i kaoa ai iho, a ua pololi 
kekahi, a ua ona kekahu 

22 Aole anei o oukou liale, malai- 
la e al aif a e inu ai 2 Ke hoowa- 
hawaha nei anel oukou i ka ekale- 
sia o ke Akua, me ka hoohilahila i 
ka poe nele ? Pehea la wau e ole- 
lo aku ai ia oukon ? £ hoomaikai 
anei au ia oukou i keia ? Aole au 
e hoomaikaL 

23 No ka mea, ua loaa ia^u na ka 
Baku mai, ka n^ea a'u 1 haawi aku 
ai na oukou. ' O ka Haku o leeu, 1 
ka po ana i kumakaiaiaU, lalau aku 
la ia i ka berena : 

24 A pau ka hoalohalohaana, wa- 
wahi iho la ia, i aku la, £ lawe ou- 
kou, e ai ; eiauo ko'u Hino 1 wawa- 
hiiano oukou. £ hana oukou i 
keia me ka hoomanao maJi ia'u., 

25 Pela no hoi ke kiaha, mahope 
o lea ai ana, i aku la, O keia kiaha, 
6 ke kauoha hou ia iloko o ko^u 
koko. . £ hana oukou i keia, i ko 
oukou wa e inu ai, me ka hooma- 
nao mai ia'u. 

20 No ka m^a, i,n£^ wa a pau loaa 
oukou e al al i keia berena, a e inn 
hoi i keia kiaha, e hai aku ana ou- 
kou i ka make o ka Haku, & hiki 
hou mai ia. 

27 Nolaila^ o ka mea e ai i keia 
herena, a e inu i ko ke kiaha o ka 
Haku, me ka pono olo, ua h^wa ia 
i ke kino a m^ ke koko o ka Haku. 

28 £ noonoo ke kanaka ia ia iho, 
a pela ia e ai ai i ka berena, a e inn 
ai hoi \ ko ke kiaha. 

29 No ka mea, o ke kanaka nana 
e ai, a e inu hoi mo ka pono ole, na 
ai no ia a ua inu i ka hoahewaia 
nona iho, no koua hoomaopopo 
ole ana i ke kino o ka Haku. 

30 Nolaila, ua nui loa ka poe o ou- 
kou i nawaliwali, a i maimai, a ua 
nui no ka poe i moe. 

31 Ina i hookolokolo kakou la ka- 
kou iho, alaila, aole kakou e hoahe- 
waia mal 

32 Aka, i ko kakou hoahewaia, ua 
hahauia kakou e ka Haku, i ole ai 
kakou e hoahewa pu ia me ko ke 
aonei. 

83 No ia mea, e o'u hoahanau e, i ko oukaiii^eookoaaoa eaioi, oilEii- 
kali oukou i kekahi 1 kekahl. ...-: 
,M A ioa e .]k>IoU kekahi, 9^ aiiia 
ma kona wahi iho ; i ole oukoii ^ 
hoohewaia.^ i ko onkoa al^oalōoii 
4ina. A o na mea e ae, a biki.a|ii|L 
au, iia^« no ia e hoopoaopoo^ 
aka. ! ., :,' 

MOKUNA Xn. 

No ka nirt « ha oihMa o ke Aka*. <l ^o 
KTi4to poe, hookuhl no kino l«koit, ; » 

ENAliQahanau.e,aole o^u mako- 
make e oaaupo oukou mi» m^ 
meaokaUhane. t 

2 Ua ike no hoi oukou, he lahui^ 
kanaka e oukou, iliooUloia mamu- 
li o na kii leo ole, ma 3^hi a ouk^ 
ikaiia'kuai. . •.:>i 

3 No ia mea, ke hoike aku uei %^ 
ia oukou, aole he kanaka h^oo^iki 
ino ia IeBU,ke oIelooiamaka\IhA* 
pe o ke Akua. Aole bo kaoal^p 
hiki ia ia ke olelo aku ia Je8A, Mp 
Haku, ke olelo ole ia ma ka Ūhp|ic 
Hemolele. lui 

4 Ua nui no ke ano o na haawioii, 
aka, hooKahi no Uhaue.. <( 

5 Ua nui no ke ano o na oihafM|> 
aka, hookahi no Haku. , ^.-a 

6 Ua nui 90 koano,o na hana |»a- 
na, aka, hookahi uo Akua na^.ji 
hana na mea a pau. 

7 Ua haawiia mai 1 kela kanaka 1 
keia kanaka na oihana a ka Uha^i 
mea c pono al. 

8 No ka mea, ua haawiia mal i 1a^ 
kahi e ka Uhane, ka oleio akaniai; 
a 1 kekahi ka olelo hoonaauaoj i^ 
ka Uhane hookahi no ; 

9 A i kekahi, ka manaolo, naka 
Uhane hookahi no ; a i kekahi^ 1(» 
oihana hoola, ua ka Uiuine hool^ 
hino; <,'» 

10 A i kekahi, ka hana i na Uo^ 
mana; a t keleahi, ka wanana ;.(^ i 
kekahi, ka ike maopopo i na ulia^f ; 
a i kekahi, ka olelo 1 na olelo e:.A 
i kekahi ka hoomaopopo i na oJJ^ 
lo e, . ,( 

11 Na kela Uhanehookahl i huia 
ia mau mea a pau, e haawi nJku uia 
i kela kanuka i keia kanako, e U3^ 
me kona makemake. ,><,: 

12 £ like me ke kino, hookaUlli^ 
ia, a he nui kona mau lala, a oj;i^ 
lala a pau he nui, no IwO kiao .^ipo- 'Mkē Aii6 o na lala, UOIW^A tm. 

-iuM, hookahi no kino'iakOii : pela 
Do o Kristo. 

£'18 Na ka Uhane hookaM kakoa 
41 {Miv, i bapetizoia iniai iloko o ke 
^iM liookalii, o na ludaio, a nie 
>lMr Helene, o ka poe i hoepaaia, a 
^rka poe paa ole; na hooiania 
mai kakou a pau iioko o ka Uhane 
hoolukhl. 

(x^tk O ke kino, aole ia he lala hoo- 
kahir, he nni do. 

<lb^loa paha e olelo ka wawee, Ao- 
'M aa be liina, nolaila, aole no ke 
kioo wan ; no ia mea, aole anei ia 
-ilO'keklnO? 

-•'16 A ina paha e olelo ka pepelao, 
<iftc(le an he maka, nolaila, aole no 
ke kino wan ; no ia mea, aoie anei 
4« no ke kino f 

i'^^ Ina he maka wale no ke k!no a 
^n; alaila, mahea la ka lohe ? A 
^mi hfe lohe wale no, alaila, mahea, 
IHkahoniana? 

^«m^Ua hoonoho mal ke Akua i na 
lala a pau iloko o ke kino e like 
.«le kona makemake ibo. 

19 A ina paha hookahi wale no 
•lala o lakou a pau, alalla, mahea la 
ko kino f 

^ Ano la, he nnl no na lala, aka, 
-hookahi no kino. 

21 Aole ho| e hiki i ka maka, ke 
kAeHo i ka Ilma, Aole o'n hemuhe- 
1ttt ke iUo oe : aolehoipela ke poo 
i ka wawae, Aole o^u hemahema ke 
lilo oe. 

^ 09 Aka, he olaio no, 6 ha \ū1i\ o 
-%e kino i manaoia, he hemahema, 
he mau mea ia e pono al. 
^ ^ A ona mea hoi o ke kino i ma- 
^l^lo ole ia e kakou, ke kahiko nui 
liei kakon ia maa mea, a ua nui 
akn ka mailmi o ko Imkoa lala 
{Ino. 

%4 No ka mea, aole I hemahema 
ko kakou lala maikai ; aka, na hni 
'p,u mai ke Akua i na mea o ke kl- 
'iro, a na haawi mai hoi i ka maha- 
lo oui ia i na lala i hemahema : 
' -S5 1 ole ai e ku e na mea o ke ki- 
^tl6, i malama like hoi na lala keka- 
^ i kekahi. 

26 A iua poino kekahi lala, na poi- 
lk> pn no na lala a pau ; a ina i hoo- 
-imaiiealia kekaiii lala, oa olioli pa 
ua kila tk pau. hooleahl no klno, 

27 O Onkoa no ke kino o Kri0tOj 
a pakahi na lala. 

28 A na hoonoho maf ke Akna i 
na mea maioko o ka ekaleeia, o ka 
mua, o na luuaolelo; o ka )ua, o 
na kaola; o ke kolu, o na kumu ; 
a mahope, na mea hana mana ; alai- 
la, ka oihana hoola, a me na mea 
kokna, a me na luna, a me ka ole- 
lo i na olelo e. 

29 He poe Innaolelo anei na mea 
a pau ? He poe kaula anei na mea 
a pan f He poe kumu anei na mea 
a pan ? He poe hana mana anei na 
mea a pan ? 

80 Ua loaa anei i na mea a pan ka 
oiliana hoola ? He poe olelo i na 
olelo e na mea a pau y He poe hoi- 
ke ano anel na mea a pau ? 

81 E imi oukou i na oihana i oi; 
aka, na'u no e kuhikuhiakn ia ou- 
koa i kaaoao maikai loa. 

MOKUNA XIII. 

No ka manaoio, a me ka manaolana, a meke 
aloha. 

INA i olelo an i ka olelo a na ka- 
naka a me nn anela, a i loaa ole 
ke aloha, ua like au me ke keleawe 
kanikani a me ke kumehala wa- 
laau. 

2 A ina ia*a ka wanana, a ina i 
ike an i na mea pohihihi a pan, a 
me na mea a pau e naauao ai ; a ina 
ia*a ka manaoio e hiki ai ke hoo- 
nee i na kuahiwi, a i loaa oie hoi 
ke aloha, he mea ole wau. 

3 A ina e manawalea akn an i 
ko'u waiwai a pan, a hoawi hol i 
ko'u kino i ke ahi, a i loaa ole ia'n 
ke aloha, aole o'u mea e pono ai 
«aila. 

4 O ke aloha, na hoomanawanni, 
a na lokomaikai; aole paonioni 
aku ke aloha ; aole haanui ke olo- 
ha, aole haakei, 

5 Aole hoi e hoohiehie, aole imi 
i kona mea ilio, aole hiki wawe ka 
huhn, aole noouoo luo ; 

6 Aole i hauoli i ka hewa, aka, 
na hauoll i ka pono. 

7 Ua uhonul i na mea a pan, na 
manao ohilo i na mea a pan, ua ma- 
naoiana i na mea a pau, na hooma- 
nawanui 1 na mea apau. 

8 He mea pau ole ke aloha. Ina 
he wanana, e pau ia ; ina he oIeI6 No ke id«luu L KORmsm K«<tl«*%?^ e, e pau ia ; iaa lie aknmai, e Iwo- 
pauia boi oia. 

9 No ioa mea, naike pohibibi ka^ 
kou, a ua wanana potiibibi aku. 

10 Aka, i ka wa e hiid mai ai ka 
mea heoioleie, alaila, e pau kamea 
pobibibi i ksi moia^ 

11 1 ko'a wa liamalii, olelo wan e 
like me ka kamalii, a ike an e iike 
me ke kamalii, a maaoo wau e like 
me ke kamalii; aka, i ko'u wa S 
lilo al 1 kanaka makua, alaila, haa- 
lele aa i na mea o kamalil. 

32 1 keia wa, ke ilee puwehiwehi 
nei leakoo, me he anianl la ; i keia 
wa aku, he malui no^ he maluu I 
keia wa^ na ike powehiwebf ati; 
oka, 1 kela waakn^ e ike maoli aku 
au, e like me ka*u i ikeia mai ai. 

18 Ke mau nei keU maa mea t ko- 
In, o ka manaoio, o ka manaokma, 
a me ke aloha. O ke aloha-nae ka 
i oi o kela man mea. 

MOKUNA XIV. 

No ka olelo ana I na olelo e. 

7^ HAHAl oakou maiunli o ke I jj aloho, a e iini onkou i na oā' 
haua o ka Uhaae, e iini nui naie 
ma ka wanana ana akn* 

^ O ka mea olelo i ka oi^o e. ao^ 
le ia i olelo i kanaka, ai^a, i ko 
Akua bq; no ka mea, «ohe mea 
nanaelohe}>ono; aka,makauba- 
ne, ua olelo ia i na mea pohihihi. 

8 O ka mea wanana akn, olelo no 
ia i kanako, ma kameae naaoao ju, 
a me ka mea e iiuiika ai, a me ka 
mea e oiaolu aL 

4 O iea mea olelo i ka ol<do e, na 
hoooaauao oia ia ia iho ; aka, o ka 
mea wanana aku, ua hoonaauaio ia 
i ka ekaleaia. 

5 Ua mokemakean oolelo onkou 
a paa i ka olelo e, e aiM> no nae ke 
wanana aka oakoa a pan; oo ka 
mea, na oi ka mea wanana mamiia 
o kamea oielo i ka oielo e, ke hoa^ 
kaka ole ia, i loaa ka naaoao i ka 
ekaleaia. 

6 £ na hoahanaa e, inao hole aku 
au io oukou la, me ka olelo i ka 
olelo e, pehea la e pono <ai oukoa 
ia'a, ke olelo oleakaaumakahoi* 
kc ana, a ma ka hoonaauao onn, a 
ma ka wanana ana, a ma ke ao aua 
aka? 7 A o na m«ft kani, ola oie, 4i<te^' 
obe, o ka lira paha, ina aole 1 h^>Oh' 
maopopoia ke kanl ana, pehea lai^ 
ikea ai ke ano « lea hookiokloailal'' 
a me ka hookanikani ana V' - - '-^' - 

8 Ina i kani maopopo ole ka po; 
owai ]& ka mea hoomalKankaa Ia4«i 
ibonokei£aaaf -^ 

9 Peia no hoi oukoa, ina aoleM^i 
kou eolelo ma ka waha i na'ineii- 
maopopo k« lohela, pehea ta «<4^' 
keaalIuimeai«lelola7 nokae^^- 
e <olelo no oukon i ka makani'- '^ 

10 Manomano paha na olelo =ibii' 
ke ao nei, aolo i koe kekahi m«^kb> 
aaO o\&. * '^'4 i 

11 Aka,'ina dofe aa i ike ) ke%B4»i 
o ka ol«10t e iik> u6 waai meH'nAP' 
aapo i ka mea nana e olelo4nM ^^ 
e lilo no ka mea e olelo ana, i ii4-<> 
.aupo ia*a. « -" ■'- 

12 Pela hoi, me onkoa e iini oel4i 
na oihana o ka Uhane, e iini 0*'^ 
kon, i pakela ae oakoa i kahooiūi^ 
aoaoaku i kaekaleeio,' '••>-'^ 

13 Nolaila, o ka mea olek> l^lMi 
oleio 0, e pule la, i hlki ia ia •luo^ 
hoakaka nko. . < t i.i 
■ 14 No ka mea, ina e pnle aa'M* 
ka olelo e^ ua puie kttu uhane, akl^ 
oko^unaau ike,aabaaole<tiW ^'^ ^ 

16 Heaha la hoi ? £ pule no ima ' 
ma ka nhane, a e pnie nohol-ma^ 
ka naau ike. £ himeni no wau iMi 
ka uhane, a e himeni no ma k» n«^^ 
aa ike. • • ^,: 
. 16 ina a hoomaikai akn oe meka 
nhiAie waie oo, pehea la e hlki ai^* 
ka mea c noho aoa ma ka naaafpi0^' 
keolelo, Amene, i kan hoomalkia> 
ana aku ; no ka mea, aole ia i lohtf^ 
i ka mea aa i oieloak - ^^ 

17 Ua pouo nae kaa hoomalkal^ 
ana, aka, aoie kela i hoonaaaaole). " 

18 Kc aloha aku ueimi i ke Akaa,'^ 
e pakela ana aa mamaa o ookou^K 
paa ma ka olelo i na oiek> e : • -'•"> 

19 Aka, ma ka aha ekale6iii,iio40a' 
hoonaauao ia hai, ua oi aku ko^ 
makemake e olelo i na huaol«to' 
ellma ma ke ano maopopo, i -na 
hnaoleio he umi iauaani ma ka olt^ 
loe. *./•!.-, 

20 E na hoahanaa e, loai lilo- oa^- 
kou i kamalii ma ka naaoao; ^aa>> 
ka hewa no o kamolii ai,aiai(-x]4i^ l^tofiiQl«&xui MOKUHA Xy. 1 nA elok> e. )aM>muw>e lllo onkoii i kanAka 9lt,Uft p alap» la ifl. ma ke kanawai, 
l^ilkHolelo e, a me na lehelehe e, 
e olelo aku alaa i keia poe kanaka ; 
ūi^ nue lakou e hoolube mai U'« 
qiliiji^:i]iea< wabi a ka Hakn. 
233 No ia mea, he hoaUonakAole^ 
lQi<V «oleiio kapoo mBna»io<» «ka^ 
ilOkka poe maoaoio oJe : a o ka wa? 
n|kww.«ole ia nnka poe iwomakkka^ 
i^jm poo manaoio bo« 
93 NolaUa, ina. i akoaAeoaia ka eka- 
lee^i a pan makahi tM>okatii, a ole* 
l9>|akou a nan maikaoieloaao e,a 
i komo mai hot ka poe naaiipo pa- 
ll9ii.a~ hoowaiolea paha^ aole aoei 
kliioii e oielo ae, Uakehenaookon 9 
j^ Aka, ina wanana na me& « pan, 
&il)^)e.Hiai keieahi nioahoomalolea, 
a naaōpo paka, ua aoia ota e na 
J9fi» & ^% na «hewoia oia e na mea 
af*a. 

^Felae boomaopo|>olamai aina 
mea huna o kona naau ; a c hooma> 
ilMaka ia i ke Akoa. me lu moe o 
kpna alo Uaio, a e hal aka no hol 
ia i ]£a oiaio o l^o ke Akua noho pu 
aniim^ onkon. 

JKSi J^Bfaeaia koi, e na. hoahannn ? 
Iko oal&au akoakoaana, he hime- 
i)i no ka kela mea Imia mea, a he 
mmiao no, a he olelo ano e^ he wa^ 
mma^ a he olelo hoakalea^ E pono 
D0.o kiuiaia oa mea a pau ma. lea 
moa e naaoao at 

H Inaeoiolokeleahimaleaolo- 
l0i«, l'eiAa waie:no laaa e olelo, a 
ipa.^koln, ua nuiloa ia; e paluhi 
hoiialKoa, a na kekahl o hoaieaka 
iBiū«- 

38 Aka, ina aole mea nana e hoa- 
lHkka mai, e noho malie ia maloko 
o.lfia eluieaia; a e oleio oia ia ia 
i^, a 1 iee Akna.hoi. 
Sā)iA o na.iaaala hoi, e ol^ la- 
kon, i ^na, a i ekolu paha, a e na- 
VMi9i hoi ka poo i koe. 
SĀ ]<nahe mea i hoikeia mai na 
l^liahi e noho ana, e pono no i ka 
mea mua o noho malie^ 
91 No. luk mea, e pono ia oukou a 
pau ke wanana pakahl aku, i naau- 
aoina kAualEa a paui 1 oiuolu hoi 
niirkanaka a pan. 
^Ko.ka m^ea^ ,o ka aea a ka Uhane Ikiko o k» ^kaala, na. mola- 
ma no ia i ke kaula. 

33 Aole na ke Aloia mai ka nlna» 
oa, o k» knikahi no kana, a pelano 
ma na haiawoi haipnle a pan. 

84 £ noho maiie no iea onleoa 
wahine ma k& aha elealeeia, no Im 
mea, aole i aeia mai ia kileon e ole- 
lo ; e hoolohe wale no lakon, e U- 
ke me ka i&a Imnawai i oleio mai 
al. 

35 A ina manao lakou eaoia, e ni* 
nau lakon t ka lakon kane, ma ko 
lakom wahi iho; oo ka moa, he 
mea hiiahila ke olelo ka wahine 
ma ka ekaleaia. 

315 Mai o oukoa mai onei ka olelo 
a ke Akna i heie mai ai 9 I hele 
aku anei ia ioonkoa la waie no f 

87 Ina 1 manoo kokahLoonkon, 
he liaala paha ia, he mea ike i ka 
mea o ka nliane paha, « peno ia ia 
ke ae mal i ka oiaio o ka oielo a'u 
o palapala aku nei,- o lLd kauoha 
keia a ka Haku^ 

88 Aka, ina e naanpo kekahi, a 
naaupo no. 

89. No la moa, e na hoahanau, e 
lini oukou ma ka wanana,aoie hoi 
papaoka i ka olelo ana ma ]at ole- 
loe. 

40 E hana 1 na moa a pan ma ka 
malkai, a me lea hoonohonoho 
pono. 

MOKUNA XV. 

N» k» Ah<mftn« o Krhit6 a me 11« Imnaka a 

p«i« loa. 

K£ hai hou aku nei au iaoukon, 
e na hoahanau, i ka emanolio 
a^u i ao aku ai ia oukon mamna, i 
ka mea a oukon i maiama mai ai, a 
malalla no hoi oukou e ku nei 

2 Oia hoi ko oukon mea e ola*i, 
ke manao mani oiikoa i namea a*a 
i iiai aku ai.ia onkoo, lee ole koi i 
makehewa leooukon manaoio. 

8 No ka.mea, haawi mna aleu aa 
ia onkou 1 lea mea a'u i loaamai, i 
ka make ana o KriBto no ko kakou 
hewa, e Uke me ka iLa palapala he- 
molele : 

4 A kannia oia, a i ka po ekoln, 
ala hou mai oia, e Ulee me ka iea 
palapala hemolele : 

5 A ikeia oia e Kepo» aloila, o ka 
poe umikumamalua: 

m NoktfiQataōiiaii& I. KORlN£m okapōeaMliie ^ A maiiope lbo,' ikela oia e na 
hoahanao euma haneii a keu, 1 ka 
'wa hooka^i k ke ola 1» no ka 
nui o lakon 1 keiamanawa, a o ke< 
kabi poe, ua moe. 

7 A mabope iho, ikeia oia e lako- 
bo, alaibi e ka ^oe lunaolelo a paa. 

8 Owau no ka 1 ike hope loa akn 
ki ia, me he keiki hanan hapa la 

9 No Im mea, wau no ka mea lii« 
liiloa o ka poe lonaolelo. Aole 
hoi e pono ke lui^a mal aii, be 
lanaoleio, no ka mea, na hoomai* 
noino aka an i ka ekaleaia o ke 
Akna. 

10 Aka, ua iilo wan i ko*tt mea i 
lilo ai, maka lokomoikai wale o ke 
Akua; aoie lioi i makehewa kona 
lokomailmi mai maluna o^n; no 
ka mea, ua pokela akn ko'u hol- 
kaika ana mamua o lakon a pan. 
Aole ho& wau, o ka lokominkad no 
o ke Akua iloko o*u. 

11 A ina owou paha, o lakou pa- 
ba, pela no makou e ao akn nei, a 
pela no hoi oukou i manaoio mai 
ai. 

ld A ina i haiia o Krieto, i koaia- 
fai oia, mai ka make mai, pehea la « 
olelo nei kekahl poeo oukou, Ao» 
be ala ana, mai ka make mai ? 

13 Ina aohe ala ana, mat ka make 
mal, ina aole I aia o RTi8ro; 

14 A ina aole i ala o Kristo, Ina na 
makehewa ka makou ao ana aku, 
a ua makehewa hoi lea oukou ma- 
naoio ana mai. 

15 A ina ua loaa hoi mokon, he 
poe hoike wahahee i ke Akua ; no 
ka mea, na hoike mnkon ma o ke 
Aknā la, i kona hoala ana mai ia 
Kri8to : aole hoi ia 1 hoala mai ia 
ia, ke ala ole ka poe make. 

16 No ka mea, ina aole ala ka poe 
make, ina aole 1 hiialala o Kri8to. 

17 A ina aole i hoalaia o KnBto, 
na makehewa ko oakou manaoio 
ana; a ke noho nei uo hoi oukoa 
iioko o ko oukou hewa 

18 Aiaila, ua make ka poe i moe 
iloko o KriBto. 

19 Ina ma keia ola ana wale no 
ka lana aoa o ko kakou manaoi ilo- 
ko o Kri8to, ua oi aku ka kakou 
polao i ko na kanoka a pao. 

20 Aka, ua ala io no o Kr&Bto, 

382 mai ka mak» mai,a.Qa>ttloolft;f 
hna mna o ka poe i moe. -> o 

21 No ka mea, mai kekauaakamai 
ka make, a pela no, mai ke kanaka 
mai ke alahouana, mai lea makil 
mal. ^: : 

22 £ like me kamake ana ».mĀ 
kanakaapau mao Adani» la,-pe« 
laiio e hoolahi mai ai na kanalaa^ 
paa ma o Kristo la. . 1 

98 O k^ mea keia mea, ma.ka» 
na wapono ; o Kri8to ka haanB«a| 
i^aila, o ko KriBtopoe, i konawike 
h&imaiai^ • . i^i^l 

24 Oia hoi ka hope, i ka wa e lioU 
hoi ia i ke aupuni 1 ke Akoa, lXa 
Makua; ikoiMiwaetioopau.alt.iul 
olhanaalii,a me ka ikalka^ a>im;tf 
ka mana 

25 No ka mea, ia iano keau|)iiiil, 
a hiki i ka wa e waihoal la^ i4ba 
enemi a paa malalo iho o kooa 
mau wawae, ' f.'-( 

26 A o ka eneml hope loa, a <lBa 
make, e hoopaulano la <■ i-^ 
■ 27 Noka mea, na waiho ii»'iM 
na mea a pau malak> IIki> o kob* 
mau wawae^ A 1 kana olelo ailll^ 
Ua pau na mea i ka waihoia mate 
lo ibo ona, ua ioaopopo no.^kie 
okoa ka mea nana i wallM» mal ni 
mea a pau malalo Iho ona. . < »• 

28 A i ka wa e lilo aA aa mo» « 
pau mnialo iho ona, olaila* «i ioi 
Kelkl hoi kekahi^e malama ak« M 
ia i ka mea, nana i* hoolilo mai- Jia 
mea a pau malalō Iho oaa, i' nMM| 
loa ka maopopo.aaa, o ke Ak«$ 
wale no. ::a 

29 A i ole loa e aUt mal ka p4e 
make, pehea la e hanaM ka poe4 
hapeUaoia'i no ka poo make f 9U 
ke aha la i bapeti«)la'ila]co«iBO'ldk 
poe make 1 i ^ 

80 A no ke aha la makoiie aneaiiē 
popilikia, i kela hora i'keia bovdt 

31 He oiaio, ma knnolleAi anaii^ 
onkou iloko o Kri8to leaa, leo idk- 
koa Haku, ua make au I kela lii 
keia la. : u 

B4 Heaha ko^u pono e loaa mal,^4 
ko*u hukakaana ma ko kokanain, 
me na ilio hae ma Kpeeo, ke -alA 
ole mai ka poemake^ £ al la» 
kou, a e inu ; no ka mea, apop»^ 
make ana-kakoo, ■ ..>.>;« MAhonana MOKŪNA XVI. mai ka make mal j 98 C ao o laoominipiaiila oukoa ; 

o ka lauoa aku 1 ki^ hewa^ ka mea 

feriDO al ka noho pono aoa. 

i^\c £ aki oukou l ka pooo, mal 

liaoa heira ; do ka mea, oa naaupo 

kekahi poe i ka ke Akua. Ke oie- 

fa> ako nei au i keia, 1 mea e hilahi- 

la«at ookoa. 

i.Si^,E nioaa mai ananei keleahi, 

Pehea la e hoolaia mai ai ka poe 

«BJiI&e f £ heki mai lalioa me ke 

kinohea* 

'M^Ke^ he lapwale^aole e hoar 

lula ka mea au e lulu nei, ke ma- 

kOiOie kL 

.3Ct(Xktk mea ao e lulu nei, aoleoe 

Li&Ulu.i ke kioo e hiki mai ana, o 

kailuia waie no^ o iui huita paha, 

he mea e paha. 

.iltt- A na ke Akaa no e haawi mai 

īko' kino no ia mea, e like me ko- 

Ba;makemake iho: no kela kua 

keia hoa i kona luno iho. 

^aM O oa io a pau, aole ia he io hoo- 

kahi. Ue io kanaka luihi, a he io 

lcDlobaloaa kahL, a o ko ka iakaiii, 

ā(tMi\o laan a kahL 

,iUh:Ue iiino ano lani kahi, a he ki^ 

iMuaao honua kahi; okoa hoi ka 

Mnl o ke kino laui» okoa ka nanl o 

jBO-ka iMMAa. ' 

4t Ok(ia ka nani o ka In, okoa ka 
Aiinl o ka mahioa, okoa ka naoi o 
na boku ; no ka mea^ ua oi ka na^ 
«i o k kahi hoku i kekahi hoka. . 
.^. ifela.no ke alaana maio ka 
poo'make- , Ua kanuia oia ma ka 
l»iah<>, na hoaJLaia mai oia ma ka 
paliiho ole. 

^4iS( Ua kanniaoia maka hoinoia, 
Ha.hoaUia mai oia ma ka naoi ; na 
JaCnuia oia ma ka nawaliwaii, ua 
iioalaia mai oia ma ka mana. 

44 Ua kanuia oia, he kino maoli, 
«tF'hoalaia mai oia, he kino ohane. 
H« leioo maoli kekahi kino, a he 
kino uhane kekahl 

4/i Pela hoi lea palapala ana mai, 
O.ke lemaka mua, o Adaintt, ua ha- 
naia oia, he kanaka ola ; a o Ada- 
xnu hope, he uhane hooia i>i. 

46 Aka hoi, o ka mea ma ka uha- 
ne, aole oia ka mu», o ka mea no 
ma ke kino ; a maliope ka mea ma 
k«»'iihane. 

47 O ke kanaka moa, no ka lepo ia, a he lepo. A o ka kanaka ho- 
pe, oia ka Haku, mai ka lani mal. 

48 £ like me ka lepo, pela no ka 
poe mai ka l«po mai ; e like hoi 
lue ka lani, pela no ka poe mai ka 
lani maL 

49 A e like me ko kakou lawe 
ana i ke ano o ko ka lepo, pela no 
kakou e lawe ai 1 ke ano o ko ka 
lanL 

50 Ke olelo nei au i keia, e na 
hoahanao, aole e hi ki i ka io a me 
ke koko kenoho akn raa ke aupu- 
ni o ke Akna; aole hoi ka palaho 
ma kahi pnlaho ole. 

51 £ia hol, ke hai aka nei au ia 
oukou i ka mea poluhihi. Aole 
kakou a paa e moe, e- ano hou ia 
mai no kakou, ^ 

52 Ma ke eekona, ma ka amo ana 
no o kamaka, i ke kani ana o ka pu ; 
no ka mea, e kani io no ka pu, a e 
hoala palahoole ia mai ka poe ma- 
ke, a e ano hou ia mai kakou a pau. 

5a No ka mea, e hookomo keia 
palaho i ka palaho ole, a me keia 
make i ka make ole i pono ai. 

54 A i ka wa e hookomo ai keia 
pak^ho i ka palaho oie, a rae keia 
make i ka make ole ; alalla, e ko ai 
ka olelo i kaluiala, Ua aleia ka ma* 
ke e ka lanakila. 

55 £ ka make, auhea kou huelo 
awa? e ka luaipo, auhea kou iana- 
klia ana ? 

56 £ia ka hoelo awa o ka make, o 
ka hewa ; a eia ka mea e nul ai ka 
hewa, o kje kanawai. 

57 £ hoōinaikaiia hoi ke Akua, 
ka mea nana i haawi mai la kakoa 
ka lanakila, ma ko kakoa Uaku, 
ma o leau Krteto ia. 

58 No ia mea, e na hoahanan, e 
kupaa oukou, me ka. naueue ole, 
meka hooman i ka oukou hana 
nui ana i ka hana a ka Haku, no 
ka mea, ua ike no oukou, aole i 
make hewa ka oukou hana aua ma 
ka Uaku. 

MOKUNA XVI. 

Nokainanawn1e«ana, anA Timoteo. 1301e- 
lo hooikalka aaloha nohoi. 

MA ka nianawuit*a ana no ka 
poe hoano, e like nie ka'u i 
kauoha aku ai 1 na ekale^ia maO»- 
latia) pela no oukou e imna'L No ka manawalea. L KORINETO. Ke Dwo aloh9 akn. 2 I ka la mua o ka &ebedoma, e 
hoaoa e kela mea keia mea o ou- 
kou i kaoa iho, e like me lepna hoo- 
pomaikaiia mai, i hoiliili ole ai ou- 
kou i ko'u wa e hiki aku ai. 

3 A hiki aku au, alaila, o na mea 
a oukou e manao ai raa ka palapa* 
la, na'u no lakou e hoounaaku, e 
lawe i ko oukou manawaiea i Ieru- 
8alema. 

4 A ina he pono ke hele au, e he- 
le pu lakou me au. 

6 I ko'u wa e hele aku ai mawae- 
na o Makedonia, e hele no wau io 
oukoa la; no ka mea, e hele ana 
an ma Makeilooia. 

6 A e noho paha, a paa -ka hooilo 
me onkou, a na oyko« waa e kai 
aku i ko'u wabi e hele ai. 

7 No kameil^aoleau e ike aku ia 
onkou i keia hele ana; ke manao 
nei no nae au e aoho iki me oukou, 
ina e ae mai ka Haku peU. 

8 £ noho no au ma Epeao, a hiki 
1 ka Penetekota. 

9 Noka mea, ua weheia mai no^u, 
he puka nnl, a ua hamama loa, a 
na nai no hoi ka poeeoemi 

10 Ina^hikl aku o Timoteo, e 
malama oukou, 1 noho p« ia -m>e 
oakou^me ka makauole;<no ka 
mea, ke liana nei ia i lea hauia a ka 
Haku e like me au neL 

11 Mai hoowahawalia keiiahi la 
ia ; e alaluii mai la ia me ka malu- 
hia i hiki io'u nei; ao ka mea, e 
kakaii uo au la ia, me na lioaha' 
nau. 

1)3 A o Apolo hoi ka hoahanan, 

iia mi^emake nui au e hele akn ia 

io oukou la, me na hoahanau ; ao- 

lo nae ia o kona manao ke heleaka 

284 io oukou la, i keia wa - aka. e hele 
aku no k(> loiia ia la ka wa pono. 

13 £ makaala oukou, e kupaa 
ma ka manaoio, e hookaoaka, e 
ikuika hoi. 

14 £ hanaia ko oukou mea a pan 
DM3 1(^ aloha. i 

15 Ke nonoioku nel au ia oukon, 
e na hoahauan, (uo ko oukou iko 
'ana i nā ohua o 8etepana, ola ka 
hua mua mh Akakk; m na hooliio 
lakou ia lakou iho i poe hooka^ipe^ 
aku na lai poe hoano ;y - "■."• r.t 

16 £ malama «nleoa i ka poe IHee 
me ia, a me ka poe a pau 1 l^laa^i^ 
pn^ a i hana pu.hoi me makoH \ ..' 

17 Ua 4diQlLaui ka liikl.aM.^. 
Setepaiia{ a mb ForetiHiaiO{a:likfrs 
Akaiko; no lea mea^uapani hUMii- 
i ko oukou'halmhaka^ • u: r>.. 

18 Ua hoomaha mai lakou i kD*tt 
naau^a me ko oukoa; ndlattM<»' 
ike mai eukou i ka poe haoa pi^o^. 

19 Keoloha aku nei:na.ekal«la 
ma Aeia ia onkoUk .. Ke aloba> aui;'' 
aku nei a Akuia a me PeEft«eHUar 
ia oukou maloko o ka Haku^aaoOi 
ka ekaleala iloko o ko iaeahalĀ. i- 

■20 Ke aloha aku nei.na lioalm^ou.- 

apauiia onliKUL/ £ aioha^ oiiihMiii^ 
kekahi i kekahi, mo kakoai heoMM' 
hīle,. ^ .: •■ . ..... f.' ■ 

21 £ia ke aloha o Paulo, me ko^uk 
limaiha - . • r < 

22 Ina aolee alolia keiuiu i kav 
Haku ia loau KriatOs e hoomaiooi- 
noia oia, i kawa e hiki mai.aike( 
Haku. ' ti 

23 Me onkou no ko aioliaoiBft 
Haku o leaa Kri8to. .; •><'> 

24 O ke aloha o^u me oiikoa:« 
pou iloko o Iesu Kristo. Amen^o •iJ i 1 ;0 


.ti-Ār. O KA EPISETOLE 

LTJA A PAULO KA LUNAOLELO I KO 

KORINETO. MOKUKA X 

iiro1lirMhi 1« raiiIof ke Ā\vtk 1 ka hooiMMe- 
iai k« laoino : tt» ki^mkH lahoi i ka ■!«»« 
IMkl olo »kii «i i» i Korii^eto. 

0'FAULO he laoaolelo na leeii 
KiisCOf no ka mHkemake o ke 
AkMi^ o Vaū(A6o hot ka hoahanau, 
iai±A ekaleala o-kē Akna maKoii- 
iietevme k» poe hoaoo a paa e no* 
ho aoa ma Akaia a p«ini : 

li'<& alobida mal oukon, e mahi- 
hiah'oi i ke Akaa i ko kakou Mar 
kiia^- fk i ka Haka la ieaa Kriato. 

4i'B hoomaikaiia ke Akaa, ka Ma^ 
kn« o ko kakoa Haka o leaii Kris- 
tQvaJka Makaa nona ke alolia,ao 
ke- A'koa hoi nona ka oliiola a pau i 

4 JI«iia makoa e hoolai»la 'mai 1 
iurpiiikia a paa o makoa, i hiki ia 
mamw ise hoolaola ak» 1 ka poe 
Holoi»o a&pUiklaapaa, ma kaola- 
ola u makoa i hoolaoluia moi ail e 
lo&Akaa. 

5 No ka mea, me na hana eha ia 
mai oniakoa henai no Kriato, pe- 
la hoi- ko makoa iioolnolaia mal 
he nui ma o Kri«»to la. 

6 No ka mea, a i hoopilikiaia mal 
nakoo, he mea ia no ookoa e olu- 
ola ai a e ola boi; a i hooluoluiii 
mai makoa, he mea ia iio oukou e 
oiooln ai ae ola hoi* ka mea i hoo- 
ileaikaia iloko o oakoa ma ka hoo- 
manawanai an| i na eha a makou 
i hana elia ia mai ai. 

7 Ua kapaa hoi ko makoa mano- 
olana no oakoa ; ua ike hol, e like 
me oukoa i hui pu ia me mnkou i 
na hana eha ia mai, pela no hoi i 
ka hooluoluia mai. 

8 Nolaila, e na hoahanaa, aole o 
makou makemake e ike ole oukou 
i ko makou pilikia i hiki ae io ma- 
kou la i Aaia; no ka mea, ua hoo- 

Silikia loa ia makou, oole ikaika 
lI, aole makou i manao e ola. 9 Aka» iloko o makon iho ka hoo 
hewaia e make, i pauleleoleaima- 
kon ia makou iho^ i ke Akoa no 
nana e hoala ka poe make : 

10 Oia ka i hoopakele ae ia roa« 
kou i ka make iuo loa ; a ke hoopar 
kele ueL Ha ia ; a ke manao nei ma^ 
l^oa ia u, e hoopakele houaaa oio. 

11 O oukou hol e kokua pn mai 
aua ia mokoa ma ka pule, i haawi- 
ia'ka ke aioha no makou e na ko- 
naka he nni» no ka lokomaikai i 
looa mai ia makoa ma i na> ^^i^^imk^ 
he nui. 

12 No ka mea, o ko makou kaena 
keio, o ka hoike ana no o ko makom 
000« ; ma Iul monao hookahi a m# 
ka naaa kapono i ka ke Akaa, aor 
ie ma ko ke kino akainai^aka, ma 
ka lokoooaikai o ke Akiia, ko mo* 
kou noho ana i keia ao ; a pela io 
hoi iwaeiui o oukou. 

13 No ka mea, o na mea a oukon 
1 heiahelu ai me.ka hooiaio luai, a 
ke manao nei aa e hooioio ana oa- 
kou & hUd i ka hope, oia wole no 
tcA makoa i palapaia aku ai ia oa- 
kou. 

14 No ka mea, na hooiaio nm no 
oukoa ia makou ma ka hapo, o 
nuikoa kaoakou e kaeiia ai ; a pe^ 
lahoi auaneioakoo Im makou i ka 
la o ka Haku o I^ji. 

15 Me keia manao maopopo, ua 
ake no au e hele aku io oukou la 
mamna, 1 loaa hoi ia oukou ka hao- 
wina hou ; 

16 A e hele aku ma o oukou la i 
MakeUonia, a e hoi hou mai io ou- 
kou la mai Makedonia mai, a e ala- 
kaiia'ku e oukou i Iudea. 

17 A manao ibo la au i keia, he 
lauwili anei ka^u? ao ka'u mau 
mea e manao nei, ma ko ke kino 
anei ko'u manao ana, i ae wale aku 
au, ae, a hoole wale aku, aole ? Skii]aiakftnMai1iewa. IL EORINBTO. Mea ala na IuiiIkA^o^. 18 Ma ka oiaio a ke Akna, o Im 
makou olelo ia onkoa, aole ia he 
hooia a me ka iioole. ■ 
'<LV No lea mea, o ke Keiki a ke 
Akaa, o Ie8a KriBto, ka iiit:a a ma^ 
kon me 8ileyaDO a me Timoteo i 
hai aka ai ia oukou, aole ia he 'ho- 
oia a me lea hoole; aka, iloko ona, 
he hooia waie no. 

20 No luL mea, o na olelo a ke 
Akua a pau, he hooia iloko ona, a 
he Amene iloko ona, i hoonaniiaU 
ker Akua e luakou. 

21 O ka mea uana makou i hooku- 
paaU me oukou iloko o Krl8tOf na- 
na hoi makou i ponial. o ke Akua ia ; 

2si Oia hoi lui i hoailona mai ia 
makoUf a i haawi mai hoi i' ka ma- 
kuna mua o ka Uhane iloko o ko 
makou naau. 

23 Ke kaheaaku nei au i ke Akna 
i mea hoike no kuu uhane, o ka 
minamina ia oukou ko^u mea 1 hl- 
ki ole aku ai mamua i Korineto. 

S4 Aole no makou e hookoikoi 
maluna o ko oukou manaoio ; aka, 
ke kokua nei makou i ko oukou 
oiioli r no ka mea, lee ku nei oukou 
ma ka mam\ok>. 

MOKŪKAII. 

I^uoha aleu U o I^ulo, e kala aku i kahewa 
o k» hoahanau kiwehala i mihl. 

AKA, o keia iea^u i manao ni, 
J\. aole e hele hou aku lo oukou 
la me ka eha o ka naau. 

d A inae haiM eba aleu-au i ko 
oukou naau, owi^ la anauei e hoo- 
luolu mal ia^u ; aole anei oia wale 
no, o ka mea i eha ia'n ? 

3 Nolaila, ua-palapala aku au ia 
oukoH i ua mea la, o ehaeha aua- 
nei au i ka poe e pono ke lioohau- 
oli mai la'a i knu heie ana^ku ; .ua 
ipanao lea hoi aa ia onkou a pau, 
o koM olioli ana, o k& oukou hoi 
laapau. 

. 4 No ka mea, me ke kaumaha nnl, 
a me ka eha o ka naau, ua palapala 
aka no au ia oukou me na waima- 
ka he nui ; aole no ka hoeha aku i 
ko oukou naau, aka, i ike oukou i 
ka nul o ko*u aloha ia oukou. 

5 A i hooeha mai kekahl, ma lea 
hapa wale no ka hooeha ana mal 
ia'u ; i hooili ole aku ai au i ka be- 
wa iluna iho o onkou a pau. 

m 6 Ua nui keia hoopai ana ri6 tia 
mea la,' i hoonkuia'lea e ka lioi p 
oukou. .-• i ,1- 

7 No ia mea, he pono no k^ k^ 
aeoukou ia ia, me ka hooluolu hkYi. 
malia paha o nawallwali loa aua)iei 
tta mea la 1 ke kaumaha nni. 

8 Nolaila, ke nonoi aku nei an la 
oukoo, e hoomaopopo aku 1 l^eiAo- 
haiaia. 

9 No keia mea hol, ua pali^d 
aka au, i ike maopopo ai <iu fa ou; 
kou, ina paha oakon e hoolohe 
mai i na mea a pau.' '' ^. 

10 A i kala aku OUkon 1 ka m«a'0 
kekahi, oii-au hdi kekahi e kkla £ 
ku ; no ia hoi, ina paha au' 1 '^dhi 
aku i kekahi mea, no oukou i )tBm 
aku ai au ia mea ia la: ma KH8^V* 

111 puni ole kakou la Satāna : U&' 
ka mea, ua ike kakou i na mamio 
ona. ''/ 

12 A i kuu hele ana i Teroa' iia 
ka euanelloa Kri8to,a na weh^la*^ 
hi ka puka ia'u e ka Haku, ' '"'. 

18 Aole o*u maha ma kuu n^eea^ 
i ka loaa ole ia'u o Tito o ko'uhoa-: 
hanaa : aka, uwe aku la au ia lO^oW 
a hele akn la i Makedonia. 

14 £ hoomaikaiia'ku ke AkihLh^- 
na makou e hoolahaklla mau inai 
iloko o Kri8to, me ka hoolaha alm t 
ke ala o kona naauao 1 na wai|i % 
pan, ma o makou nel. , ' .. 

15 No ka mea, he mea ala mak<h)f 
no Kri8to i ke Akna, uo lea poe m 
a me ka poe make. " ' \, 

16 No keia poe,'he m^a ala mal:Q 
mukon e make ai ; no kela poe he^'i 
he mea ala ola e ola*i': owai la hoi 
ka mea e pono ia ia keia mau tne<r!! 

17 No ka mea, aole makou eai^ 
ninoni i ka olelo a ke Akua, eVf^ 
me kēkahi poe nid ; aka, ke otetQ 
nei makou i ka Kn6to me ka. ina- 
nao pono, oiaio, no ke Akua wL 
Imua hoi o ke Akua. ' 

MOKUNA IlL . V: 

Ua ol'aku ka nanl o ka euanello a Kiiaio ii9fl% 
o ke kanawai o Uoae. » ■ ' 

EHOOMAKA hou anei tū0!^īk 
e hoomalkai aku ia makou mpif 
a e hemabema anei makou e )3ka 
me kekahi poe 1 na palapala holke 
ia onkou, ai na palapala holk^'ni^ 
o oukou mai f 15 A i neia uaiiawa, i ka lielnhe- 
la aqa i ka Mofte, e kau aoa na ua 
pale la maluna o ko lakou paau. 

16 Aia huU mai ia i ka iiaka, 
alaila e laweia aku no ua pale ]&, - 

17 A o ka Haku, oia ka Uhaue : 
a ma kaiii e nolio ai ka Uhane o 
ka iiaku, ua noa ia wahi. 

18 Aka, me ka malui i uhi ole ia, 
ke ike akn nel makou a pan i iia 
nani o ka Haku, e like me ke aka 
roa ke aniaui, a ua hoauo hou ia 
makou ma ka like ana o ua aka ia, 
ma ka uaai e mahuahua ana, e ko 
ka Hakn nona ka Uhane. 

MOKUNA IV. 

U« poouIM na halpuk Hokoo na koinoU : 
no ka n«ni e liiki mai ana mahope. 

NO ia hoi, no lui loaa aiia mai o 
keia oihana ia makou ma. k« 
lokomailīalia mai, aole o makoa 
manaka» 

2 Aka, ua klpaku aku makou i na 
me^' huna e hilahilaai, aole makou 
i hele me ka maalea, aole hol i ha- 
na i lea olelo a ke Akua me lea 
hoopunipuni ; aka, ma ka hoakaka 
anaUiu i ka oiaio, ke hoike nei ma- 
kou ia makou iho i na naau apau 
o kanal^a, he pono imua o ke Akua. 

8 A i uhlia ka makou euanelio. 
ua nhiia oia no li^a poe e iilo ana 1 
\i£L make. 

4 Ma o lakon la, ua hoomakapo 
mai ko.keia ao akna i na naau o 
\l& poo hoomalolea, o akaka mai 
auanei ia lakou lea malamalama o 
lia euanelio nani a Kri6to ; oia ko 
ke Akua mea liiee. 

5 No ka mea, aule makou e hai 
aku ia makou iho, aka, ia Krifto 
Ie8U i lia ilaku ; a ia makou iho he 
mau kauwa ua oukon no Iesu. 

6 No ka mea, o ke Akua nana i 
kena ka malamalama e poha mai 
noloko mai o ka pouli, oia lui i 
hoomalamalama mai iluko o ko 
makou noau, i malamalama i ikea 
ka nanl o ke Akua ma ka maka o 
Ie8U Kri6to. 

7 la makou no keia waiwai iloko 
o na ipn iepo, i ikea ka mana nui, 
no ke Akua ia, aole no makou. 

8 Uā hookeia mal makou a puni, 
aple nae i pilikia \ ua lauwiliia mal 
makou, aoie hoi i pilihua. 

237 ,2 O^opkou no ka makou nalapala 
^lp^aia maloko o ko makou na- 
au,*'! Ikeia a i heluheluia e na kana* 
I^a pau. 

3 :^o.ka mea, ua hoike akaka ia, o 
oukou no ka Kristo ^alapalaama- 
kou i liana^i, i kakauia aple me ka 
lAi^ aka, me ka Uhane o ke Akna 
b)fi|'; 'aol^ maloko o na papa poha- 
k'u,'aka, maloko o na papa io o ka 

"i'¥j§Jako makou manao maopo- 
po iKe Akua ma o Kristo la : 
o Aole hoi e hiki ia makou keka-. 
hi,ca^ ma ko makou uoonoo ana, 

makpu wale ; aka, o ke Akoa no 
kjo oaakou mea e hiki ai. 

^. Oia ka i hoomakaukau ia ma- 
koi^ I kahuna no ke kauoha hou, 
aoie ma ke kanawai, aka, ma ka 
'tTl^a]ae : no ka mea, ke pepehi m^i 
nei ^b ^anawai, a ke hoohi mai nei 
ka Uhane. 

^7'Jna paha ua nani ka oihana no 
kir'make i kakauia maloko o na 
pohaku me na huaolelo, i hiki ole 

1 'na mamo a Ifieraela ke haka po- 
no 'akn i ka maka o Mo8e, no ke 
alohī o kooa maka, ka mea e na- 
loi^aie aaa ; 

8 Aole ^nei o.oi nul aku ka nani 
C» ka oihana o ka Uhaue l 
'9 ^o ka mea, ina paha he nani ko 
ka oihana hoohewa, he oiaio no, 
ua,pakela aku ka naui o ka oihana 
hoaipono. 

'ld No keia mea, aohe nani o'kela 
mea i hoonaniia pela, no keia pa- 
K^a nani. 

.li'^na he naui ko kela mea i hoo: 
^4lt>Waleia ; oiaio, he nani ko ka 
i^^ e mau loa aku ana. 

TZ. No ia hoi, no ka loaa ana mai 
lalmakou keia manaolana, hc olelo 
wiwo ole ka makou : 

1$ Aole like me Mo8e i uhi iho 
ai'l kona maka l ka pale, i hiki ole 
i na mamo a Xseracla ke nana pono 
i ka hope o ua mea la e nalowale 
anft: 

H Aka, ua hoopoulila ko kikou 
naau ; no ka mea, a hiki 1 nela ma^ 
na^a, 1 ka heluhelu ana 1 ke kauo- 
ha; l^ahiko, ua koe no ka pale, aole 
i t^eheia ; ua pau no hol la mea ia 
Krl8to. Ka BaBl Q lalki maL n. EOfiINETO. Hale maaloa iWlMiL 9/(Xa boomaaii]ft.9iMi^fn8>feoit, a<de 
nae i luial^leia; ua kulaiaa loal 
niakoo, aole hol i make. 
. 10 & )awe mau<ana makoa ma-ke 
kioo i ka maku ana o ka Haku o 
Xesu, i holkeia hol ke oka. ana o 
lean ma ko makoa kioo. 

11 No ka mea, o makou ka poe e 
/oia neit ua liaawi mau ia'ku ma- 
kou c make no lem, 1 hoikeia hol 
ke ola ana o leau ma ko makou 
kino make. 

. V4 Nolaila, ke hooikaika nel ka 
make iloko o makoo, a o ke oia 
iloko o oukou. < • 

13 No ka ika^ka like o ko malu>a 
m.inaoiO) me ka mea i palapalaia, 
Ua manaoio iho la au, nolaila-au 1 
olelo aka ai ; ke manaoio nei no 
hoi luakou, nolaila makou e olelo 
aku nei : 

14 Ke. ike nei makou^ o ka mea 
nana 1 hoala mal ka Haku o leau, 
e hoala mai no hoi oia ia laakou 
ma o leau la, a e hoike pu aeia 
makou me oukoo. 

15 No ka mea, no oukou ia man 
mea a pan, i l^oonui Ae ka loko- 
maikai noi i ka naoi o ke Akua, 
ma ka hoomailiai ana'ku o na OK^a 
he nol 

16 No ia mea^ aole o makou ma- 
naka; aka^ioa paha ua nawaliwali 
iho leo makou kioo mawaho, ua 
hooikaika mau ia no nae ko loko, 
ikeiaiaikeiala. 

17 No ka mea, o ko makou hoioo 
uuka pokole wale ia no^ ke hana 
mai nei no ia i ka nani nui mau 
loa no makOH : 

18 1 ko makou manao ole ana i 
na mea i ike maka ia, i na mea no 
i ike maka oie ia : no ka mea, he 
pokole na mea l ike-makaia; aka, 
he mau ioa na mea i ike malea ole 
ia. 

MOKUNA V. 

No Im Ikalka o Paulo ma e malama i ka pono 
o ke Akua i ka wa e nōho nei i a ine ka 
hoolau^ea aku ia lxal ma ka euaoiolio. 

NO ka mea^ ua ike makou, Ina i 
wawahiia ko makou hale ki- 
no lepOf o ka halelewa» e loaa aaa- 
nei ia makou ka hale na ke Akna, 
lie halo hana ole ia e na lima» ua 
mau loa iloko o ka hioi. 
338 - 2 No ka'mea, ke k(nudcetiii ool flo 
makon ih>ko o keia, roe ka nlalto- 
make nui e liookomoia'kii iiok^no 
ko makoa hale i lui lanL i» 

'8'Inapaiha i-hookomoia niak^n, 
aole mokou e ikeia mai he faune. c 
'4Ake kenakena nei makou we 
ke ieaumaha e noho anh il<riaH«sifa 
halelewa.nei: «oie na ka ^iike- 
make e heie mawaho, aka, e fa^ 
komoia maloko, i aleia ka nud£«'« 
keoia. . ' .1 

5 O ka mea nana makon o hool- 
kaika mai i keia - mea^ o ke-'Akua 
ia, oia hoi ka 1 haawi malla^mi* 
kou i ka makana miia o ka UiniM. 

6 No ia hoi, he Ikaiioi mmu' kb 
makoo, no ka ike iho^ i ko^ii^lakōu 
noho ana ma ke kino, ua mamHO 
makon i ka Haku. 'r : 

' 7 No ka mea, ke hele nei makoa 
ma ka manaoio, aole ma 'ka- Ikle 
makaana. • • . i • / 

8 Ua ikail» bo makou, & k!ra16e 
nei no hoi e noho mamao mnAniāil 
ke kino, ae noho pu roe ka Hakm 

9Noiailaf kehooihmikanel makoa 
i oluolu mai ai ina ihmakoh^ke 
noho pu makoa a ke noho m&AMio 
hoL 

10 No ka mea, e hoikein ananei 
kakou a pa« imna o ka noho hoo- 
kolokolo o KtiBto ; i loaa i kela 
mea i keia mea na mea iloko o kc 
kino, e lik<e me ka raea ana i.ha- 
naU, iaa paha he maikai^ ioa paha 
he hewn. 

11 No ia hoi, i ko makon ikeaaa 
i ka mea makau a ka Hakii, ke 
hoohuli aku nel makou i na leana- 
lea ; a un ike pono ia mai makou e 
ke Akua; a ke manao nei no||oi 
au, ua ike pono ia mai makon tf ko 
ookoo lanamanao. . ." 

12 Aole no makou e -hoomaiki^ 
hou akn ia makou iho ia oi^oii ; 
aka, ke liaawl aku nei makoa^ kii 
mea e kaena ai oakou no makoa 
iho, i loaa ia oukon ka mea.-e bai 
akn ai i ka poe kaeoa i ko nnho, 
aole nae i ko ka naau. 

13 Ina ua ol aku ko makou' mia- 
nao ikaika, no ke Akaa no ia; ilia 
na haahaa iho ko makou.manao, 
no onkou hoi ia. ' - 

14 Ke koi ikaika malnei ko«]oba -« K«iatO' hi inid[Oii ; nokn ni<ai, aa 
«kiilea i ko makOu niMao, in« i 
jMke*kekahi no na nea a pan, ina 
na make na mea a pau. 
< 19 A ineke oo ia no na mea a pau, 
iolo.enoho boa ai ka poe e oia 
aaano^lakon iho, aka, no iea meai 
. n^ke-a i ala hou mai no inkou. 
•"]if|folail% aole mnkou < ikehon 
eka i kekahi ma ke klno : ina'pa- 
•ba>liAike makon ia KriBto ma ke 
klno, aole makou e ike hou aku la 
kktnialtiila. 

17/No i» me% ina iloko o Erlsto 
kiKkahl kauaka, hc mea hou oia ; 
.«» Waakn ia na mea kahiko ; ala 
.ho^oaanoheniae hinameaapau. 
' 18. Ka ko Akm mai no na meu a 
.paii4>BanaiBHkou i hoolanlea mai 
nonaiho ma o leea Kri8to la, ahaa- 
flii(mai hoi na makou i ka oihanae 
imolaolea aku ai. 

19 Penela, ke hoolanlea nei ke 
'Mktml i ko ke ao nei nooa iho ma o 
KriMto la, aole no o hoopili ana i ko 
lakoll h6«^ ia lakou ; a ua -waiho 
mA la hoi ia makoa i ka olelo c 
hloolaaiea oku ai ■ 
> ^l^o ia lioi, he mau elele makon 
no Kri0to, ua like hoi ke Akuu 
Tmt l(a mea nonol aku ma omakou 
nei, ke noi aku nei mokou no KriB- 
«Oy)i hoolauleaia mai oukou i ke 
ilkna. 

21. No ka mea^ uahoolilo mol la 
oiaia-ia, kamea hala ole, i mohai- 
hala no knkou, i lilo ai kakou i 
.poe pono i ke Akua ma ona la. 

MOKIĪNA VI. 

tto!lce An o Pimloma ! ko lakou pono ma ke 
- «loha..i e nolio kaawale ka poo luupnlew 

-4'0 makoa na houliaoa, ke noi 
'iCjL aktt nel hol makon, mai lawe 
makehewa oukou i ka iokomaikai 
.o>ka Akua. 

, d fNo ka mea, ko 1 mal la oia, Ua 
-lk)olohe aku la au ia oe i ioi mana- 
iwaU, maUaia.H, a ua kokna aku la 
«Nd ia oe i ka la eola'i ; aia hoi^ ano 
,kd manawa e maliula mai ai ; aia 
hoi, ano ka la e ola^L) 
o^^Aole tio makoU e hoohihia aku 
ikekahl, o olelo ino ia mai ka ol- 
haoa liahnaa. 

4 Aka, ma na mea a pan e hoike 
aeiia! fta makou iho 1 poe kahuna no MOKUNA VL' hoho pono ana. 

ke Akna, ma ka hoomanawanui, 
ma ka hoinoia mai, ma lui poino, 
ma ka pllikia, 

5 Mu ka hahauio, ma ka paa ana 
i na halepnnhao, ma ka hannaele, 
ma ka hooluhi ana, ma ke kioi ana, 
ma ka hoopololi ana, 

ef Ma ka maemae, mn ka fke, ma 
ke ahonui, ma ka lokomnikai, raa 
ka Uhane Hemolelo, ma ke aloha 
hookamani ole^ 

7 Ma ka olelo oiaio, roa ka mana 

ko Akno, ma ke kahlko o ka po- 
no ma ka akau a me ka hema, 

8 Ma ka mahaloia mai a mc ka 
mahulo ole ia moi, ma ka olelo ino 
iamai, a me ka olelo- malkai ia 
mai : e like me na mea hoopnnipu- 
ni, aka, he oialo nae ; 

9 Llke me na inea ike ole hi, a na 
kaulana nae ; like me ka poe c ma- 
ke ana, aia hol, ke ola nei mnkou ; 
like me na mea 1 hahauia, aole nae 

1 make ; 

10 Llke me nameakaumaha, aka, 
e olioli man ana ; iike me na mea 
ilihune, a ua walwal noe na meahe 
nui ia makou ; Hke me na mea ne- 
leIoa,ana1oaAnonaenftmeanpnu. 

11 E ko Koiineto, na hamama ae 
nei ko makou wnha ia onkou, na 
hooakeaia ko makou naan. 

13 Aole o oukou pilikia iloko o 
makon ; aka, ua pilikia oukou ilo- 
ko o ko oukon naau iho. 

13 I hooukuia mai au ma ka mea 
like, (ke olelo aku neiau ia oukou 
me he mau keiki la,) e hooakeaia 
hoi ouleoa. 

14 Mai hoopill ano e ia oukou me 
na hoomaloka; no ka mea, heaha 
ke kuikahi ana o ka ]>ono m e ka h e- 
wa ? pehea la hoi e kohn like ai ka 
mahunalama me ka pouli ? 

15 ileaha hol ka manao hookahi 
ana o Kri8to me BeUnla? heaha 
hoi ke kuleana o ka mea manaoio 
me ka mea hoomaloka ? 

16 Pehea hiii e ku like al ka lua- 
kini oke Akua me ko na k!if no 
ka mea, o oukou ka lunkini o ke 
Akna ola ; e llke me ka ke Akua 1 
oielo inai ai, E noho pu ananei au 
me lakou, a e hele pu hoi ; ownn 
ananei ko lakou Akna, a o lakou 
hoi auanei ko'u poe kanaka. 

m Nokamihl U, KOPIHEW* oaaike 17 NolaUa^ ke i mal ia ka Hakp, 
£ puka mai oukou mal waeua mai 
o lakoa, i koawale ookou; mai 
kooi». aku faoi i ka mea haumia^ a 
e hookipa mai au ia oukoa. 

18 A e lilo m> au i Makua uo ou* 
kon, a e lilo mai hoi oukou i poe 
keikilome a i poe luileamahine 
na^u, wahi a ka Haku man^ 

MOKUNA VIL 

No ka mihi mai ke AkoA mai. 

NO ia hoi, e ka poe i alohaia, po 
ka loaa ana mai ia kakou o 
neia maa olelo hoopomaikai, e hoo- 
maemae kakou ia loikou iho i na 
mea paumaelea pau o ke luno a me 
ka auane, e hoopaa ana hoi i \%a 
maikai ma ka makan i ke Akua. 

2 £ ike mai oukou ia makou ; ao* 
le makoa i liana.ino aku i keleahii, 
aole hoi makou i hookololie aku 
i kekahi, aole no hoi makou i aiu- 
nu aku i l&a kekahL 

3 Aole au c olelo akn ia mea no 
ka hoohe^'a aku ; no ka mea^ na i 
aku la au mamua, eia oukou iloko 
o ko makou naau, e make pu a e 
ola pu hoi. 

4 He nui ka wiwo ole^o knu ole- 
lo ana aku ia oukou, he nui hcH 
kuu liLaeua ana no oukou : na piua 
au i ka oluolu, ua nui loa kun olioli 
iloko o ko makou popilikia a pan. 

5 No ka mea, ia makou i hele 
mai ai i Makedonia, aoie i loaa i ko 
makou kino l^a maha iki, ua piU- 
kia makou ma na aoao a pau ; ma- 
waho he halLalia, maioko he ma- 
luiu. 

6 Alui, o ke Akua nana e hooluo- 
lu mai i ka poe liaahaa, oia ka i 
hooluolu mai ia makou i kA hele 
ana mai o Tito ; 

7 Aole wale no i kona hele ana 
mai ; aka, ika oluolu ana ihooluo- 
luiaU e oukou, i ka hai ana mai 
ia makou i ko pukou iinl ana, i ko 
oukou ūwe ana, a roe ko oukou 
manao ikailoi ia^u ; nolaila, ua nui 
kuu olioli. 

8 Nolaila, aole au e mihi nei i kun 
liana eiia ana ia oukou i ka palapa- 
la; ua mihi no nae au mamua ; no 
ka, mea, ke ike nei au, he pokole 
wale no ko oukou eha i ua palapa^ 
lala. 

2i0 9 Ado, ke oiioli aei ao^ aela ji>lL» 
oukou hana elia ia, aka, i hnon^hii 
ia oukou e mihi ai ; no l(a me«, «4 
hana eha ia oukou maka ke Akw^ 
i ioaa oie ia ookoa ^lui h^wa e wm- 
koo. 

10 No ka me«, o ka eha am^Aiiil 
i ke Akua, nolaiia mai ka mibi «4» 
f) mihi oie ia'i : aka, o ka .ekaiaM 
o ko ke ao nei, oia liA m«a^« ia«Ji# 
aL '-':.*. 

11 Aia hoi, o ua mea hi a oa]fiaiid 
hanaeha ia'i ma ka ke.AkM^;kii 
nui ka iiuiikA i lumaia e ia iiokoo 
oukou, oia, he hoaluika,' oip^ bā 
huhu, oia, h^ makai», w% he^iiai 
nni, oia, he manao ikailia, oia4 h>t 
hoopai ! ma na mea a pao, w knh 
ke mai onkou iaonkou ihoi, h€fchat 
la ole i keia moa^ 

12 No ia hoi, aole w i poiapeiii 
aku ia onkoa no ka men iiaDa«Ju 
hana hewa ana'ku, aole hoi do kn 
mea i lmxM> hewa ia'ka, aka, i a]»ji 
ka iaoukon ko makoa malam»AiM 
'ku ia ookoa imv» o ke Alma/ 

13 No ia mea, na hooluoiohi. Jiiai 
makou i ko oukou oiaoiu aaa» « 
ua oi aku ko makou olioii no 'kā 
olioii aua o Tito, no ](a me*, na 
hoomaluUa kona naaii e oakoUi M 
pau. 

14 No ia mea, ina a« i kaenaiak» 
ia ia i kekahi mea no oakon, «oie 
o'u hilahila ; aka, me makou ioleie 
aka ai i na mea a pau ia pokoa ma 
ika oiaio, pela hoi ko makoo kao< 
na ana imaa o TitQ, ua iioeia ht 
oiaio. 

15 A na mahuahoa aka kona alo^ 
ha ia oukou i koua lioomanao.aiia 
i ka hooiohe o oukou a pau^ i Jeo. 
oukon hookipa anaia iame lui ma^ 
ksxvL a me ka haaiolo. u •• 

16 He hauoli ko^o, no )ca mea,ke 
manao pono nei an ia oukou ma na 
mēa a paa. 

MOKUNA VIII. ♦ 
Ua hMrikidkaakto Paulolalakou « mM«lraln(i 
i ka pM haipale iUlwiM. 

ENA hoahaDau,ke hoike ako. 
nei makou Uioukou i Imioieo- 
maikai o ke Aluia i haawiia mai i 
na elialeaia o Makedonia; 
2 la lakou i hoao nui ia mai ai i )» 
hoino, mahuahua iho ia- ko iakou S>flU8Hnra]«aak«i m>KCJSA IX. me ka 'olnola. «adli,*^ ft i ltfo'lade<nitIibiitie loa, nm- 
inialiiiā ilio la kb lakon lnaDawa> 
t«a«naakii. 

.^4^ ka mea^ ua ike maka An, e 
HiM mē ko lakou lako^ a nni loa 
aku, no ko lakou makemakp fbo, 
'4'Kol ikalka mai la lakou iue ke 
»e4'«Mi.ia mako^u, na makou no e 
«MUHna I ka> l>nawina, a e lawe pu 
I Maaawalea na ka poe haipule/ 

5 Aole nae i Uko me' ko makon 
muiM^ aka^ liaawi e aku la lakou 
«Mmiia'ia lakou \ho noka Haku, a 
no^makou hoi, bk«i kamakemaked 
k^Akna.- •• - 

K'^'No ia mea, ua noi' aku makou 
ia:Tlto; e Iik<» me kana i howma^ 
IM^ fye]a no hoi ola e hoopau ai i 
keia>haawina mawaenao oukou. 

7 No ia hol, no ko oakou mahna^ 
Mn^auai na mea a pau, i ka raa- 
wkĀo,' t ka olelo, ! ka ike, i ka 
liGiitlBā a fjlEiUf a me ko oukou alo- 

. In'mai ia makou ; t mahuahua hoi, 
Mik«a'i kei» lokomi|ii(at aaa^kn. 

8 Aole au e olelo aka ma ke ka- 
iioh% aka,no ka ikalka & kekahi 
poet'ive hoao hnA 1 ka'oiaio o ko 
oilkou aloha. 

^Or ^ ka mea, tia ike no oukon I 
ka;lokomaikAi o ko kakon Haku o 
Ie8u Kristo, ua waiwai oia, a n'o 
aokou i IHo mai ai ia i mea iHhu- 
9t;i wuiwai ai hoi oukou ma koiai 
aihune^ 

/10 Ee: hai aku oel au i kuu ma- 
Bfti>i keia mea ; he mea pono keia 
nd oukou ka poe i hoomaka, aole 
i ka haua wale no, aka, i ka make- 
mak& hōi i kela makahiki mam na. 
41 Ano lioi, e hooko oukou i ka 
haiia ana ia mea ; e like hie ko ou- 
ko» manaomakemake^ pela hoi e 
hooko ai ma ka oukouiioaa mai.- 
•il Ko kaniea, a i lona ka manao 
OMkemakē, ua malinia mai ia ma 
ka mea 1 loaa ia ia, aole ma ka mea 
i loaa ole. ' '^ 

JUjUAol& o^u makemake e mama 
na mea e ae, a e kaumaha oukou : 
i^:Aka, i like, i neia manawa e 
kokoa aku ko oukou waiwai i ko 
lalu» ilihane, i kokna mni hoi ko 
liikou waiwai i ko oukou iiihune, i 
lEkējpu : 

lj9p£>ilke m!e ka n«a 4 .pakipalfda, 
16 O ka mea i lioiliili nui, aohe mea 
i o! aku nana-; a o ka mea 1 hoiliUi 
liiiii^ aole*! emi kana. 
1<$ S alohaia ke Akua nana i haa- 
wi mai keia inanao ikiuka iloko.o 
ka noau o Tito no onkou. 

17 No ka mea, ua hoolohe mai la 
ia i iLa olelo hooik&ika ; aka, i ka 
oi anaaku-o kona ikaika, hele aku 
la ia io oukou la ma kona manao 
iho. 

18 A na hoonna pti aku ia makou 
me ia i ka hoahanaU. nona ka hoo' 
maikaiia mei ma na ekaleaia a i>au, 
AO ka euanelio. 

19 Aole keia wale no, aka, ua 
waeia hoi oia ena ekalesiai hoahe^ 
le no makou me k^ haawina 1 
lawēia e makoa no ka nani o ka 
Haku, a me ka hoike aua'ku ! ko 
oHkou lokomaikai. 

20 £ makaala'na i keia, o olelo 
ino ia mai makou e kekahi i keia 
mea nui a makou e nmlama net ; 

21 E hoomanao e ana i na mea 
midimi^ aole imua-o ke Akua walei 
D<V imUa hoi o kanaka. 

22 A uahoouna pu aku la makiou 
i ko makou hoahanaa me lakou, i 
ka meaa makou i ike plnepine ai, 
ua ikaika i na mea he nui ; ano, ua 
nui aku kuna ikaika, i ka nni o ko- 
na manao maopopo ia oukou. 

23 A i nhiaoia mai o Tito, o kuu 
hoapiii ia a me kna hoahana no 
oukou ; a o na hoahanaa hoi o ma- 
koo, o lakou ka poe elele no ns 
ekaleaia, a me ka nani o Kri8to. 

24 Nolaila, e hoike mai ia lakou, 
a imua hoi o na ekaleeia i ka oialo; 
o ko oukoU ak}ha, a me ko makoU 
kaeUa 'ama Bto on kou. 

MOKUNA TX. 

Ko ka pono e manawalea aku me ka oluolu* 
aole <me kA miaamina. 

AKA hoi', uo kft manawalea ana 
. i ka poe haipule, he mea ha^ 
na wale ka'u ke palapala aku ia 
oukou. ' 

2 No ka mea, ke ike nel au i ka 
mi^aukau ana o ko oukou naau, 
oia ka^n i kaena aku ai no oukou i 
ko Mnkedonia, na makaukau no 
ko Akaia i kela makahiki niamua ; 
a o ko oukou ikaika ka mea 1 ikai-' 
ka ai na mea he nui. 
241 Ao iko&a o PmiIo IL'KORINSm iOuLmealio^n^ a Aka, na hooana^^Kku -an i na 
hoahanau, o make mwa, paha ko 
inakoa kaena ana i keia mea no 
onkon; i makaukau hoi oakoa 
me ka'u i olelo aku ai : 

4 Malia.paha o hihihiki auanei 
makou, (aole o oukou hoi ka ma- 
kou e i aku nei,) i keia kaena ikai- 
ka aea, ke l»ele pa aku nei ko Mar 
kedonia me au, a loaa oukoa aole 
i makauliau, 

5 No ia ntea, he pono i kou ma- 
iiao e noi aka i ua maa hoalianaa 
laohele e mamua iooukoulae 
hoomakaukau i ko oukou haawlna 
i ololo e ia mamua, i makaukau al 
ua mea la, me he haawina la, aoie 
me he mea ohlia ia. 

6 O kela boi ka^u, O ka mea lolo 
lillii, e hoUiili iiilii no ia; a o ka 
mea lula nui, e hoiliili nui no hoi 
oia; 

7 £ llke me lea manao ana o kela 
mea keia mea iloko o kona naao, 
pela ia e haawi aku ai^ aole me ka 
minamina, aole hoi me he mea la i 
auhauia ; no ka mea, ke aioha mai 
nei no ke Akua i iea mea nana^ e 
haawi oIuk^u aku>- 

8 A e hiki no i ke Akua ke hoo- 
'Hui ae i na mea maikai a paa ia 
oukou ; i lako mau oukou i namea 
a pou, i mahualiua ka oukou hana 
mail(ai ana ma na mea a pau : 

• 9 Me ka mea i palapalaia, Ua 
hooleilei aku la ui, ua haawi aku la 
oa ka poe ilihune: e māu ioa ana 
kona pono. 

10 A o ka mea nana e liaawi mai 
i lea hua na ka mea lulu, a fne ka 
ai e ai aī, e haawi mai no ia, a e 
hoonui hoi i ka oukou hoa > ialaia, 
me \iA hoomahnahua i na hua o 
ko oukou poao : 

, 11 1 lako oakoa i na mea a pau, i 
Bui ai ko oukoa lokomaileai, oia 
ka mea e hoomaikaiia^ku al ke 
Akaa ma o makou la. 

12 No ka. mea, o lia lianaana i ke- 
Sa oiliana ka mea e pau ai k& nele 
o k& poe haipule ; aole ia wale no, 
ka mea lioi ia e mahnahua ai iea 
hoomaikai nui al<u i ke Akna; 

13 2fo ka ike maopopo ana i keia 
< lokomaikai, e hoonani aku lakon i 

ke Akaa no ko oaleoa hoaia aua« 

m huoolohei kaeaanelio a Krl6t^f 
no ka lokomailuki hōi^o ka makaii^ 
ia lakou, a i na niea a paa ; .7 /'; ' ( 

14 A i ka lakou pule- aoa na bxir 
]£oa, me lea iiialiemal^e nui 14 pp- 
kou no ka loiiomaikal uui %ki^ 
Akua maluoa o oukou. . ..},.,^ 

14 E alohaia'ku ke Akaa,n6kpr 
na makana 11 ui aole e liiki keJw# 

'ku. . \zr 

MOKUNA X. '^Ar 

ik»poelunaolelowah«hee4 ,;, .. 

OWAU iho. o Paulo» Jca ^e^ 
liaahaa i ko^u noho aoa^p»^ 
oukou, aknk^ ma kahi e, ua aaj|:pTi \ 
manao ia oukon, ke noi aku iie!af I 
ia oulioa ma ke akaiiai a me^lui | 
oluoio o Kristo. • ./.,': 

2 Ke noi aku nei aa, 1 aa oie Mp'i^ 
naau me oukon, e iike me 'kp*^^^ 
manao e aa aku i kelmhi pde e n^ 
nao mai ana ia makou, ua liiek fiā- 
IkOa mamuli o ke kino. ^, i.^ 

3 No ]{a mea, ke noho nei mii^^ 

me k« kino, aoie nae makp^ e I 
ioiua aka mamuli o ke luno. „;j.^^ i 

4 (Aole no ]be ao nei na mea4^aa 
o kp makou liaua ana ; alii^ 'h^ 
ikaika nae i ke Akua e hooli^lp 
iho ai i na paieaoa ;) . ,...;, 

5 E hoohiolo ana hoi i na mamu»» 
a me na mea kiekie a pao eiip^- 
luekie ana ae, e ku e i ka naana» 
o ke Akua, a e leai pio aoa i na mā- 
nao a paii i ka hoolohe akā la 
Kri»to: . . 

6 Ua makaukau hoi makoa e )^oq- 
pai aku i lea hookuli a pau, aia:kH 
pono mai ko oukou hooione. ^- 

7 Ke- nana nei anei oukou l.oa 
mea ma .l^a helehelena ? Ai ^a- 
nao keiuihi ia īa iho, ua iilo ia n^ 
Kri8t04 he pono. no. e raanao,i\iui 
ia ia iiio, me ia i lilo ai no KmlO, 
pela no liol makoa- i Uio ai no 
Kristo. -^ i 

8 No ka mea, ina paha waa e k:$c- 
na nni aku i ko maifioa mano a ke 
Akua i haawi mai ai ia makoi/io 
ke kukulu paa, aole no ka luka e&pL 
ia oukon, nole no au e,liilahiiat 

9 1 manao oie.la inai au e hoowē- 
liweli aku ana ia onkou ma m,]^- 
lapala. 

.10 Ke oleio ae la lalu>«i, XJ4 ?(b|- fl6ik^VAi't^Tmi\0 MOKllU^A XI. aolelallāwonkii. !coV k lia'ileaikA k^hm nnin pMapalA \ 
iilBi^'tta palnp&la kbiia kilao ma ke 
kokoke, a o kana olelo ami, oia ke 
libb#abawrahnla. • ' - 

"*3fl O ka mea 1 olelo peii^ elakana 
'ē''nianao pono ai; e Hke me kA 
mokou olelo ana ma ka palapola 
i&ā kali! e, pela io no auanei ma- 
ieA^'e Iiana aku ai ma ke kokoke. 

12 Aole makou e hiki ke hoopili 
aku, aole hoi o' hooiilalike aku ia 
«»kba lbo m« kekahl poe e faod- 
maikai aaa ia Iakoti iho; no ka 
id^ t ke ana ana ia lakou iho 'ma 
%^ lakou iho, a i ka hoohalike ana 
&'iĀkotr1ho me ko li&oa iho, aole 
f ^li^ao lakoa. • 
^-'13^olē makou e kaena i na mea 
ianp ole la, aka, e like me ke ana 
%.*1ēi' mokuna a ke Akua ihaawi 
inM ai, e hiki aku ana io oukon 
i&}' ' ■ ' 

^ Aiiieliakoa i he\ē ma o aka o 
ko makou ihokuna me he hiid ole 
'akī6^6 ohkou la; aka, aa hlkl aku 
lio^'in^kou io oukou la me ka eaa- 
nelip a Ki48to. 

'''i^^ole no makou e' kaena akn i 
ita m^a i lina oie ia Waioko o na 
■lra4k'ii"liai;' aka, ke ma^nao 'nei 
makou, aia mahuahua ae ko oukoa 
4ifJitiJimo; e Kol6riui loa ia'e makou 

cr6akoa i^aloko o ko makou mo^ 

•1<i t hai aku ai makou 1 ka eoane- 
*fio't^B. o akh o ko oakoa wahl, aole 
no hoi e kaena akp 1 na mealhoo- 
'ihākaukau e ia m'ai nlaioko o ko 
■tM moknna. 

17 A o ka mea e kaena' ana, he 
'tbi^o'YYO ia e kaena i ka ka Hakii. 
^"^ No ka mea, aole i aponoia mai 
^k&.mea hooYnaikal ia ia Iho, akn, o 
Wmea aka Haku 1 hoomaikai mal 

;.'a'L-.'; ;M0K-U.NA 2:1. .\: " 
HoakakA aku o Paulo i kamea i li»wtto|« lu 
.Qfi»j^ iukuiianap. ^okaoiokon^ hanaiinua 

'^lt/"E ake nei an, ehoomanawantii 
1\ iki mai oukou ia*u, i kuu na- 
scnpo ana; oia e hoomanawanui 
inai hoi oukou ia*a. 
^ Ke minamina nei aa la oukou 
laeieaininamina o ke Akua, no ka 
mea, oa hooi^alau aku ia au ia ou- 
ki[5\r aa ke^ kane ho<^hl, i &ā^l aku al ia otfkdti 1 wahiae pnapna 
hala ole na K^8to. 
S Aka, ke makau nei aa, o hoo> 
haiiia^e ko oukoa naau mal ka po* 
no io aku o Kri8ro, e like me ka 
nahesa i hoowalewale aku ai ia Eva 
i kona maalea. 

4 Ina paha e hai aku ka mea i h&- 
le mai i keleah! leeu okoa, aole ka 
makou i'hai aku ai, a i iona la ou- 
kou ka ahane okoa, I loaa ole ia 
ōukoa mamua, a 1 kaeoanelio okoa, 
a oakoa i lohe ole ai mamua, ina 
ua pono no oakoa ke hoomana- 
wanui »ktt. 

5 No ka mea, ke manao nel a-a, 
aole au i emi iki mahope o ke poo- 
kela o na lunaoielo. 

6 Ina paha he hawawa ko'u ' I ka 
oleio, aole nae i ka naauao; aka, 
aa holke aleaka ia*ka makoa iwae- 
na o oakou ma na mea a pau. 

7 t7a hima hewa anei aa 1 ka hoo- 
ftaahaa ana ia*u iho, ! hookiekieia*e 
onkou ; no ka ha! wale aku ana a*a 
ia oukoa i ka euanelio a ke Akua 
me ka nku ole ia mi^ ? 

8 U» ohi akn la an 1 ka na ekale- 
8ia e ae i uku na'u, i ht>okaawa aka 
al aa nk oukou. 

9 A l kuu poho pu ana me oukoa 
anele, aole i kaumAha kekahl laM': 
no ka mea, o na huahanaa mai Ma- 
keelonia mai'ua hoolakolako mai 
lakou ia*a i kuu mea nele : ua ma- 
lama au ia*a iho i na mea a pau i 
kaumaha ole ai oukon ia^a, a pela 
aka au e malama iho ai. 

10 Ma kaoiaio o Kri*to iloko o*u, 
aole loa e okiia kela kaena ana 
hb^a ma na aina i Akaia. 

11 No ke alia ? no kau aloha oJe 
anei ia ouko-a f O ke Akua ke ike. 

13 Aka, o ka'u c hana i^ei, o ka'u 
ia e ha(na hou aku al, ! hOoki ai nu 
f ka laana-^i^a maopopo, no ka poe 
imi^i ka manaWa mnopopo; i ikea 
īakou e like pu me makou ma ka 
mea e kaena aku al lakoa. 

18 No ka mea, o ua poe !a, he poe 
lunaolelo wahahee lakoa, he poe 
lawehala hoopunipuni, e hoano 
liou ana ia lakou iho i poe lunaole- 
lo na Kri9to. 

14 Aole ia he mea kopanaha; no 
ka mea, aa hoano hou ae la 0r&at|k- Hoakoka o Paulo H; K0RIN3ĒTa M(aaftlilbtM Da ia ia ikq mc he anela la o ka 
malanaalama. 

15 No uv hoi, aole ia he mea kn- 
panaliia ku aua hou ae na kahnaa 
noua e like me na l»ihunao ka po^ 
no ; a e like.auanei ko iakoa hope 
me na hanaa lakou. 

16 Ke olelo aku pel hol an, Mal 
niAPftO mai keloihi ia*n be naaupo ; 
ina aolp pela^ e lanna maL hoi ou- 
kou ia^u me he naaupo 1% 1 kaena 
iki aku ai hoi au. 

17 O lca*u e olelo aku nei i kela 
kaena ikaika ana, aole au e olelo 
ma ka ka Haku, aka, he like meka 
ka nnaupo. 

18 No la mea, no ke kaena ana o 
na mea be nui ma ko ke kino, 
owau hoi I^eleahie luiena aku nei, 

. 19 Xo ka mea, o oukou ka poe 
naauao, ke hoomanawanui nei ou- 
kou i iui poe naaupo me ka oluolu. 

20 Ina paha e hookauwaia oukou 
e kekahi, ina paiha i al kekahi i ka 
oukou, ina paha e lawe wale keka- 
hi i ka oukou, ina paha e hookiekie 
ae kekalii, ina palia c pal akn keluir 
hi ia oukou ma ka maka, ke hoo- 
manawauui nei boi oukou; 

21 Ke olelo nei au no ka hoino 
aaa, me he nawaliwali ko makou ; 
aka, ma k& mea e maoi aku ai ko- 
kahi, (ke olelo naaupp nei au,) 
owau no hoi e maoi neil 

22 He poe H§beraanel lakou ? pe- 
la no ^oi au : no ka laemela anel 
lakou ? owuu no hoi : he mamo anei 
lakou na Ahei-ahama? pela hol an. 

23 He poe kahuna anei lakou na 
Kr{8to? (ke pleio naanpo aei au^) 
owau ke ol aku : ua pakela aku au 
ma na hooluhi ana, he nui aku ko^u 
hahauia, be pinepine aku hoi kuu 
paa nna i na nalepaahao, he nui vra- 
le boi kuu make ana. 

24 Elima o*u hahau ana e ka poe 
Ju(laio i na kauUi he kanakoluku- 
mamaiwa. 

25 Ēkolu o^u hahan ana i na laau ; 
akahi o*u hailuku aoa i na poknhu ; 
ekolu o*u make ana I ka moana: 
akahl po akahi ao o^u iloko o ka 
hohonu. 

26 He pinepine kun hele ana, he 

Filikia i na muUwai, he pilikia hoi 
na powa, ho pilikia i o'u hoaha- 
244 mnma kftnidsft, be pUikla i kaAoKa 
e, he pilikla iloko o ke kulunaka^* 
hale, he pillkia hoi ma ka. i^aoa^^nn 
be pilikia 1 ke kai, he pilikia hM 
iwaena o na hoahanau hoopu&ipii- 

27 I ka hana kanmaha a me fea 
luhi loa, i ka makoala pinepinetuui| 
i ka pololi a me ka, naakewai «^ i 
ka hookeai pinepine ana, ike «nii 
a me ka olohelooe;^ - '* 

28' He okoa na mea mawaho-, \tā 
kaumaha loe wau i kela ia i keiata| 
i ka malama nui ana i naekaleala 
a pau. ^ 

29 Owai la ka mea paIapaIn,'aole 
hoi au kekahi'i palupalū? owai4A 
ka mea i hoohihiala, aole hoi a» l 
aa? 

30 Ina paha e pono ia^u ke k3a«iia 
aku, e kaena aku no aa i naiiiea-4 
kuu nawaliwali 

31 O ke Akua, o ka Makoa o ko 
kakou Haka o leaa K^iaio, o ka 
mea i hoomaikai mau loa faī, uaik^ 
no oia, aole o^u hoopunipunL' ^ «^ 

82 Aia ma Oamaeeko, kekiaaiaA 
o ke alii o Areta, i kiai ai i ke kukĒt 
nakauhale o ko Oamaaeko me k* 
poe koa, e manao ana e hopu mai 

83 A ma ka pnka maieimi i kunaa 
iho ai au maloko o iea hiual mawa- 
ho o ka pa a pakele aku la aa i- ko- 
na lima. 

MOKUNA Xn. 

B(Nik«]cA o F»nlo t kana pono, o1cirk» B^m 
no k>na « kMna «ku mL 

AOLE paha o'upono ke leaena 
, aku : aka, e hiki auanei au ma 
na hihio a me na hoike anamaia 
ka Haku. - -' 

2 I na makahiki mamaa, he mai- 
kumamaha» ua ike no au i kekoi^ 
leanaka no Kri8to, iloko o ke kino 
paha, aoleoa i ik«,iwtihookelcliio 
paha, aole an i ike, o ke Akua ke 
ike; ua laWeia^kn la na me&lailu- 
na i ke kolu o ka lant 

3 O ua knnaka la ka^n i ike, iloko 
o ke kino paha, iwnho o ke ldno pa- 
ha, aole au i ike, o ke Akua ke ikej 

4 Ua laweia'ku oia iinna I par»- 
daiso, a lohe ae la ia I na hua<4eiU> 
hiki ole ke pane ae, aole hoi e pono 
ke ekemuia^ku e ka kanaka^ • M^lm Hflte* e kaena. MOKUHA XIII. Aoia ka poe hewa. .,|r N^na laea la <ka*ii e kaena akn 
ajl;^aole no'a Uio kā*ii • kaena ai, 
al^ no ko*n maa nea palupalo. 

4 laa paha 1 ake aa e kaena akn. 
a^erO*a aaaapo ; no ka mea, e hai 
akn ana aa i ka olaio : aka, ke oki 
Bfi oo ao^ o manao mai paha ke- 
Inhi ia!a he klekie malnoa o kana 
) ili^mal ai' ia'a, a mo kana i lohe 
in^alia*a. .i 

7 O hookiekie paha waa no ka nni 
AHOnOaea i hoikoia mai, ua haawiia 
mW'ia^a he mea oloi ma kun io,he 
f Ūlena 8atana e koi mai ai ia'a, o 
hookiekie auanei au. 
.9^^o ia ipea, ekola au nol ana 
ak^.i ka Haku, i liaalele mai ia 
pmk ia'a. 

9 I mai la kela ia^u, Ua lawa kuu 
leikomaikai' nou i -nO'ka mea, ma 
I^OEiiawaliwall Isa hoomlR»popo ana 
o ko'u mana. No ia hoi, e kaena 
•lm<ait me kaoluola i kuu nawaii- 
m^ i.luia'mal ai ka maaa o Kria- 
^imaluna iho o*u. 

10 Nolailo, he oiaolu ko^n i ka na- 
MnU^aii» a me lea hoinoio, a me ka 
poino, a me ka hoomaauia, a me ka 
.pilVkia no Kri»to : no ka mea, i kuu 
jAaFaUwali ana, alaila ua ikaika 
au. 

' 11 Ua lilo au i naaupo ma ka k^e- 
aaana; naoukonauikol mai: no 
iKamea, he pono ko^u e hoomaikai- 
ia mai e oukou ; aole au i emi ikl 
mahope ona lunaolelo pookela, he 
jnea oie no nae an. 
12 He oiaio, oa hanaia na olhana 
Innaplelo iwaena o oukoa me ka 
iioomanawaaai, me na hoailona, 
f4».iia mea kapanaha ame na hana : Vi Mahea k» ookou wah) eml ma- 
iKipe o na ekale«ia e ae, ke waiho 
3E0ou)vOa kaumahaole ia'u f £ ka- 
^l»ai oakou ia^u>i keia mea pono 

^ .14 Aia hoi, eia ke kolu o kuu ma- 
kaaliau e hele aku lo ookou ia ; ao- 
to ao a hookaiuaaha ia oukoa ; no 
ko mea, o ookoo ka^u e imi nei, 
aole ka oukou : aole e pono no na 
-keiki ke hoahu aku na na makua, 
tk%^ o na makna na nakeiki. 
.16 A na oloolu au ke lilo akn a e 
hooliloia* hoi no ko oukoū uhane ; ina paha me ka mahuahua o ko^n 
aloha aku ia oukou, pela lea eml 
ana o ko^u alobaia mai 

16 A oia no pela. aole no onkon 
i kaumaha ia*u : aka, na maalea au, 
nolaila ua puni oakou ia'u. 

17 Ua waiwai anei au ia oukou 
makelkalii o ka poe a'u i hoouna 
aku ai io oukou la * 

18 Noiakn laau ia Tito, ahoou- 
na pu aku la au me ia i kekahi hoo* 
hanaa : ua walwal anei o Tito ia* ou* 
kou ?aole anei makou i liele'ma ka 

gianao hookahi, a ma ke kapuwai 
ookahi ? 

19 £ia hoi, ke manao nei anei ou- 
kou e hoakaka makon ia makou 
ihoia oukou'? £ na mea aloha, 
ke olelo nel makou imua o ke 
Akna ma o Kristo la, no ka hoo- 
kupaaakuiaoukou keiamaumea 
apau. 

2ō No ka mea, ke makan nei au, a 
I kuu liikiaku, e ike aku paha aua- 
nei an ia oukou aohe like me kun 
makemake, a e ikea mal hoi au e 
oukou aohe Uke me ko oukou ma- 
kemake : malia paha o ikea auanei 
ka hakakn,ka UKiuki,ka iiiaina, ka 
hoopaapaa, ke aki, ka ohnmu, ka 
hoohaba, a me );a haunaele. 

21 A^oai paUa o hoohaahoa iho 
no hoi kuu Akua ia'u iwaena o ou- 
kou, 1 kuu hikl hou ana'ku ; a ka- 
nikau iho au i na mea he nui i ha- 
na hewa e maihna^ aole hol 1 mihi 
i ka haumia, a me ka moekolohe, 
a me ke knulola a lakou i hanaU. 
MOKUNA Xin. 

Bo«weKweU akn Paulo i ka po« huia hewii 
iiM Koiinel*. HoonuulkAi no ia i aa iioaha- 
nau. 

ĪpiA ke kolu o kuu hele aiia^u 
!i 10 oukou la; nm ka waha o 
na mea ike eloa, a ekoiu paha e 
l]yookupaaia'i na mea a pau. 

2 Ua hai e akn au mamua, ke hal 
e aku nei hoi au, elike me au e no- 
ho hon ana me oukou ; alea, ma 
kahi e ke palapalā aku nei au i ka 
poe i hana hewa mamna, a me na 
mea e ae a pau, a hiki hou aku au, 
aole au e mlnamina ia lakou. 

3 No ka meo, ke imi nei oukou i 
ka mea e akaka ai ka Kri6to olelo 
anamoi ma o'u nei, aole'oha nawa- 

345 Hooipaiimii» OAULĪIA* : na^Mo^uoM^ liwali ma ooakou l%ak$, be ikaika 
kona iwaena o oakoii. 

4 No ka mea, ina patia i kaulial 
oia lua ke kea no ka oawaliwali,- e 
ola ana no hoi ia ma ka mana o ke 
Akua : ua nawaUwali no boi ma- 
kou.iloko ona, aka,e ola ana tio 
hol makoa me ia ma Imiaima o ke 
Akua iwaena o oukoo. 

5 £ lioao onkoii ia oukou ibo, nia 
makamanaioiopahaoukoa; ebu,<» 
li ookou ia oakou iho i pono : ikh 
le anei oukou i ike Sa ooIumi. iho^ 
aia no Ie8U Kriato iloko o ookoUi 
ke ahewa ole ia oukou ? . < 

6 Alia, ke maoao nei an, e ike aoa- 
iiei oukou, aole malu>u e ahewaia. 

7 A ke pule aku neiau i ke Akua 
i ole oukou e hana hewa iki ;. aole 
no ka ikeia o ko makou poao, nka, 
e hana akn oakou i ka meamaikai^ 
ke mannoia mai mnkou he ponoola 

8 No ka oaeo, aole^e pono ia ma- 
kou ke iiana i kekabl mea ku o i 
ka oiaio, aka, i loi mea ku pono i 
liaaiaio. . 9 Ko4MCiioll nei mkoni ko bu^ 
koa aawaliwnU^ a i ko,oiikQnbiluri^ 
ka: eia hoi ka makou e puioi lilul 
nei, i hemolele oakou. /i i I 

10 No ia boi, ke palapala «kki^nel 
ou ia mau mea ma kmii e,to-4ioo« 
walania aku au ke hiki aku io o«N 
kon la^e like me ka iwna/a Ika 
Huku i haawi mai ai. noX »« ka 
hookupaa, aole no ka. lukaaka^ioi; 

11 £iakeoki,enaiioatiaoa«i.iilD« 
faatmk0n v i kemoiele ookou), vfA9r 
olnhoi,! hookiUiiko ook«n>«ifl« 
nao, je noho oakou iiioke'kuikabi4 
a o ke Akaa oona ko alokaiioiai 
ke kuilLahi e noho pu me.HNki 
koo. ' ^i 

12 £ uwe aka kekahi i keliolii^4 
kahonihoano. ^ u-. A 

13 Ke uwa aku aai «a bidpui»4i 
pau iaoul^u. • '■<i^Ā 

14 I mau akn ka lokouaikai'Io 
ka^akuo Icsa Kristo, me ke4dl^ 
ha o. keiAkaa, a «e ka iaow 9« 
ana o ka Uhane Hemoleie m^^eoi» 
kouapau. Amene. . ., mu O KA EPiaETOL.E 
A J*AUIX> KA mNAOLELO I KO 

GALATĪA. -« 'ti' MOKUNA L . 
Ua*o mai U o Pkūloi ka OalaU» I ko lakeni 
hniaele apa i ka oifiQ o k« «uaiwUo. 

OPAUIiO, be lunaolelo, aoie na 
kanaka mai, aole boi ma ke 
kauaka, aka, ma o leau Knaio la, a 
na ke Akua ka Makua nana ia i 
hoala!e mai ka make mai ; 

2 O ka poe hoahanau ho hoi me 
au, na na ekale6ia o Galatia : 

3 £ alohaia oakou^.e malahia hol 
i ke Akna ka Makoa, a i ko kakoa 
Haka ia Iesa KnstQ, 

4 Nana ihaawi mai laia iho uoi 
ko kakou hala, i hoopakele* ae oia 
ia kakoa i keia ao ino nei^ e like 
me ka makenoake o ke Akua, ko 
kakou Makua; 

5 Oia ka lioonani mau loa ia'ku. 
Amene. 

4 Uakahaha iho no waa i ka emoo* 
246 le o ko oe^ooa ^iaalele anamal i ioa 
meaikonoakn ia oukou iIoko4>- 
i» euanelio u lDi8to, a lUo i ka em^^ 
neiio okoa : >> > t 

7 Aole hoi he enaheiio okoa i^ 
ako, ke hoohihia ael kekahi pde iat 
oukou, me ka manao e hooiwahiill^ 
i ka enanelio a Kiteto. 

8 Inapaha o makoa,&<lio anelai 
paha mal ka lunl mai^ e (halakli ll 
ka eaanelio ikn e i kaiuak6a4 
hai aku ai ia oukou, e hoomaino-i 
inoiaoia.' , . .- *.s 

9 Me k& makoa i olelo ai eaunaa^ 
pela.hoi au> e oieiohou aka ndi, ta 
hai aku leekahi iaookoa i kaoiel»/ 
ka e i ka mea -a oukoii i loaa'ii e- 
hoomainoinoia oia. i . s: ^l 

10 Ke hoolaulea nel anei aa i ka^' 
naka, a i ke Akoa anei ? Ko imi 
nei anei hoi au e hooleaiea i.k Mft]lutttaB&Da MOEUKA IL kahoapoiio. bsi? Dc» ka mea^ a i liooMea akn 
«lī'kanaka, oole aa h^ kauwaaa 

&tfet«L. 

11 Ke boike akn nei an iaoukoa, 
6.Dft hoaiiaoao, o ka enaneUa a*a i 
ini.aku ai, aole ia ma lia Ilo kana^ 

xl0 Na ka mea, aole i loaa la*a ia 
Bii ko kanaka mai, aok» hoi aa. i 
aoiaiMi^alea, tua ka hoileeia mal 
inf<e.JeaaKristo* 

•^^Uailohe oakoa i kau nokoaiia 
iiiMDi» ma ko ka 2adaio manaok 
kAliulL loa kua hoomaaa ana'ka i 
kaiekaieaki o ke Akaa^ me ka laka 
al».. • 

14 Ua oi aka au ma ko ka laeUio 
ImlAaO,, mamaa o lea noi o ka poe 
lioahaiiaana o*a, a lie nni loa lK)*a 
tkaBto na na mooolelo ao'o maa 
kapana. 

615e£.lcai mana^na 1 manao ai ke 
Akna/Hana au i hool^aawale ae mai 
In opai mai' o leo'u makuwahine, 
%jliQtao mai la ia- n ma kona loieo- 16 E hoike mal i kana Keiki ia'n, 
i hāi aku ai au ia ia i na kanaka e ; 
wikiwilEi iho la au, aole au i kuka 
me lta mea io a me ka mea ko- 
ko; 

17 Aole hoi au i pii aku i lenuui- 
lema, i lu poe lunaolelo mamma 
o*a: alea, hele aku la au i Arabia, 
a hoi hoa mai la i DamaBeko. 

;]3 A hala naimakahilii ekoln^pii 
2dca la aai lemealemike ike ia ?&• 
iwDs a noho pu iho la au me ia i na 
la he umikamamaHma. 

:1jS O Iakot>o hoi ka hoahauau o 
ka Haka ka'u l ike, aole ka lunao* 
]fiIo e ae. 

20 Aia hoi, imaa o ke Aluia, ao^ 
leio^a lioopuniponi i na mea a*a e llakmola aku nei»ia oakou. 

^i' iia ia hope mal^ hele aku la aa 
i-oaonoka o 8aria a me Killkia ; 

20 A ua ike maka ole ia aa e na 
eJteaigoia o *Krlsto m& Iudea. 

£S He lohe wale no leo • lakoa, O 
ka me&nana kaiH>a i hoomaau mai 
maiii]iBv i ii«)a,manawa ke liai aka 
)a ia i lui manao oiaio aoa i hoino 
ab mamna. 

Mi.Ahoonani aka la lakoai ke 
Akn^no'ii* MOKUNA IL 

N» ke oUpoepo* ole i lu lahuikanaka e,l mem 
e Olai ; uk kuee o Plaulo U Pptero ma. i ko 
lakou lauaa ole me aa koalianau onpoe- 
poeole. 

AHALA na makahiki he ami- 
kumamaha, pii hou aku la aa 
i leniaaloma, me 0arenaba, a lawe 
pu aku no hoi ia Tito. 

2 Pii aku la au no ka iK^kela mai, 
a hoakalea aku la au ia lakou i ka 
enanelio a'u i hal aku ai i ko na ai^ 
na e ; aka, hoaluika mala aku la aa 
i iea poe i manaa maikai ia'e, mar 
lia o holo hewa paha uanei aa, a 
oa holo hewa paha mamua. 

8 Aka, o Tito ka Helene i noho 
pu me au, aole ia i lilo i ke koiia 
mai e okipoepoeia; 

4 No ka poe hoahanaa hoopnni- 
pani i hookioa mala ia, ka i komo 
malu mai lioko e hoomakakiu mai 
i ko kaleoa luhi ole iloko o Kristo 
leau, i hooiuhi mai ai lakou ia ka- 
koo. 

5 Aole makou i hoolohe aka ia 
iakou me lui hoopili aku i hookahi 
hora; i mau ai ksl oiaio o ka eua- 
nelk) me oakou. 

6 Aka. o ka poe i manoo maikai 
ia, he oia paha, he mea ole ia ia'u ; 
aole ke Akua i manao mai i ko ke 
ki^naka kino. No ka mea, aohe 
mea hou a ka poe i manao maikal 
ia i'haawi mai ai ia*u. 

7 Aka, a ike iho la lakoa, ua haa- 
wiia mai ia'u lui euanello no i^a 
poe i okipoepoe ole ia, e like me 
la i haawiia mai ia Petero no ^a 
poe i okipoepoeia; 

8 (No ka mea, o lu mea naoa i 
hooiluuka mai ia Petero ma ka oi- 
hana lunoolelo no ka poe i okipoe- 
poeia^ oia ka i hooileailui mai ia'a 
nonai&Miakae;) 

9 A ike mai la lakoho me Kepa 
a me loane i manaoia he mau kia^ 
i ka maikai i haawiiamai ia'a, haa- 
wi mai la lakoa ia maua me Bare* 
naha i na lima akau e hoolauna pu 
ai ; i hele moua i ko na aina e, a o 
lakou I ka poe okipoepoeia. 

10 I manao hoi maua i ka poe ili- 
hone, oia hoi lea^u i manao nni ai 

11 A hele mai la Petero i Aneilo- 

247 01aipoetMtttlfde ^uuk'nA. WlBtm}ffi^\f(, ka, ku e aku la ^ ki ia kniia o ko- 
na alo, no ka mea, Aa hewa ia. . 

12 lf o ka mea^ loamua o ka hiki 
ana mai o kekahi poo meio lako- 
bo mai^.na ai pu iho la ia me ko na 
aiaa, e ;• a hikl mai la lakou, hoo- 
kaawale ae la oia iaia iho, e makau 
ma i ka poe i okipoepoeia. 

13 A hoomahui p« aku la lea poe 
Indaio e ae me it ; a lil^ aku la o 
^Barenaba mamuli o ko hikoa hoo- 
kamani ana. 

14 A Ike akn la «»« aole i ka po- 
no ko lakou hele ana ma ka omo 

ka eoanelio, I aku ia auia Peteit> 
Imiia O' lakou a pau, Ina o oe be 
ladaio e noho like ana me ko na 
olna e, aole pie'ka poe luelaio, pe- 
hea la kau e koi aku nei i ko na ai- 
na € e noho like me ko ka Iudaio ? 
' 15 O kakoa na Iadaio>maoli, aoie 
lia lawehola o ko na aina e^ 

16 Ke ike nei luikoa, aole e. hoa- 
ponoia ke kanaka^ma na hana o 
K.e ieanawal, aloi, ma ka manaoio 
ia Xe8a Krifito ; o kakou hoi keka- 
hi i manaoio ia leeu Kri8to, i lioa^ 
ponoia mai leakou ma ka manaoio 
]A .Kri8to, aole.ma na hana o ke 
kanawai: ao kā mea, aoie e l)oa- 
ponoia mai l&^ahi'kanaka ma na 
hana o'ke luinamii • 

17 Ina paha e iml kakon e hoapo- 
noia mat ma o Kri8to la^ a ikea 

. mai lukoa he poe liewa, ke kumn 
aneio Kri8to>no ka hewa? Aole 
loa. 

18 No ka mea, a i knlnila hou au 

1 na mea a^n* iwawahi ai, ua hoo- 
lilo iho la au ia^u iiio i lawehala. 

' 19 A owau nei ma ke leanawal, 
na make i ke kanawai, i ola aku 
ai au i ke Akua. 

20 Ua kaapo ia'ku au me Kri8to 
ma ke kea : ua ola ne hoi au, āoie 
nae owan ifao, aka, e ola ana- o 
Kristo iloko o'u: a o ke-ola e ^a 
nei an iloko o ke kiuo, e ola*na au 
ma ka manaoio aka i ke' Keikl a 
ke Akno, nana au i aloha mal, a 
Maawi mai la ia la.iho^ no^a. 

21 Aoie au e hooliio i ka loko- 
maikai o ke Akua i'meaole; no 
ka mea, ina ma ke kanawai ka. po- 
no, ina ua ano ole ko Kri8to make 
ana.- 

»48 M(MKGNA m. • .'.? 

O lta ihM pknlēle Iw lean. aol* I te leniaMl, 

lu hoomailwi pu t& lakpu me AbenUi«j|Bf. 

EKA Gahxtia.naaupo, nawal-o^- ' 
kou i hoowalewole mai i hoo- 
lohe ole ai oukou 1 ka oiaio, immi 
o ko oukou maka ua wailioia o 
leeu Kri8to i kaulia m» ke. )sea 
iwaeua o oukou f . . ; 

.2 £ia wale bq ko'u makemake.^ 
hoikeia mal e oukoa ; Ma na haoii 
o ke luiaawai anel i loaaU ia puke^u 
ka Uhane, a ma ka.hoolohe aka o 
kamanaoioanei? . .: 

3.Fela aaei ko oulc:oa naaapo? 1 
hoomaka Iho ai oakou ma kQ.ka 
Uiiane, ake hooki nei anei ohkou 
ma ko ke kmol 

4 Ua make hewa anei kela mau 
mea piUkia i hil^i mai ai io MOkoii 
iay ina pela ua make hewa paha<. 

6 No ui.hoi, o ka mea 1 hqāwi 
mai i ka Uhane no oukoo» a h^^» 
mai hoi i ua haua, mana iwn^n^ o 
ookoa, m» na hana o ke kaoawf i 
anei ia, a roa ka hoolohe aoax>'J» 
manaoio auei f 

. 6,£.like me Aberahama i nuuo^- 
oio al i ke Akua, a ua hoaiilQia>e 
1a 1 pono nooa. 

7 No ia mea, e ike oukou, o loi 
poe ma ka manaoio,. o lakon.ka 
poe keiki na Aherahama. . 

8 Ike e iho la Im palapala. hemo- 
lele, e hoopono aaa k» Akua^i ua 
lahuilBaaal(ii ma ka.maaaoio,(hai-,e 
alLU la ia mamua i ka euaaelio ia 
Ai>erahama, Ma ouaku la e hoto- 
pomaikaiia^i nalahnikaoakaa pau. 

9 Nolaila hoi, o na mea ma.lpi 
manaoio, na hoopomaikai pa.)a 
lakou me Aberahama ka mea oia- 
oaoio. 

10 No ka.mea, o ka poe a.paa ma 
na iiaaa o ke kanawai^ala no lakou 
malalo o ka hoahew^aia; pepeli 
palapaiaia'i, £ hoahewaiaHKU. |ia 
mea a pau i hoomau olee hao^i 
na meaa paa i kaiiaaia .maJloJjy>V> 
lea bake o ke l(aoawai. . . ; 

11 Aka, ua akalea keia, aole l^ 
kahi e hoaponoia imua a k« AH^i^ 
ma ke kanawai : no ka mea, O, ka 
mea i pono, e ola ia ma ka a^uui- 
oio. , . 

12 A o ke kanawai, aole ia m» }» Jifti»flHdA«iQ:ke olA, MOEŪKA IV. 

mmAoio : ākft, <3r'k» kanaka e hana 
;MM te> mau. mea, e ola ia ilaUa. 

18 Ua hoola ae la o Kri8to ia ka- 
itda mai ka lioaliewaia e ke kania- 
-wa^, i koua lilo ana i ka hoahewa- 
'ia nl> kakoa : ao ka mea, na pala- 
palaia, Ua hoahewaia ea meēa a pan 
1 leaoia maiana o k& laan : 

14 1 kau mai ai i^a hoopomalluiila 
o Aiiemhama nmiana o ko na aina 
e ma o leeu Kridto !a; i loaa mai 
1x1 'iai kakon ma ka manaoio ka mea 
'i oleloia mai;o ka Uhane. 
, 15 £ na hoahanau, ke olelo akn 
'nei an ma ka ke kanaka; Ina i 
hooimaia lia berita a iuinaka wale 
'iiOi aole keleahi e hoole la mea, 
aole hoi e hana hou. 
-'•'W A na haiia mai no na olelo 
'ia Aberaliama a me kana mamo. 
.Aoie ia i olelo mai no na mamo be 
imi ;' a^ no ka mea hoeikahi, No 
'kaa mamOf oia hoi o Kri8to. 
:' 17 O keia ka'u e oleio aku nei^ o 
'kli'berita'i hoopaa e ia mamnae 
'liie Akaa no Kri6to, aole e hikl i ke 
,kanawai i kauia mahope mai o na 
'imberi- makai^iki eha a me kanako- 
'Aa ke hooie akn, i haole ai ka olelo. 

18 A ina ma ke kanawai ka hooili 
abai oole no ia ma ka olelo :f aka, 
na ke Akua ia i haawi wale mai ia 
Abcrahama ma ka oldo. 

19 I me aha hoi ke kanawai? Ua 
kauia mai ia no na haki, a hiki mai 
'ka mamo nona lea e^lo ; a na hoo- 
laiiaia'e la ia e na aneia ma ka lima 
o ka inea nwao. 

S0 A o lea mea nwao, aoie ia no 
'ka mea hoo*kahi', aka, o ke Akua, 

- hookahi no ia. 

"21 Ua ku no aiifei ke leanawai^ i 
na olelo a ke Akna ? Aoi« 'ioa : no 

''kk mea, ina i haawiiamai ke kanar 
' waf e hiki ia iake hoola, iaa^ no ma 
^ ke leanawai ka pono. 
\ 22 Aka, ua papapau pu noi^nea a 
'pau 1 ka iialapala hemolele malalo 
'xf ka hewa, i haawiia ttifoi al ka ole- 

1q ma lea manaoio ia leeu KriBto 

■na ka i>oe manaoio aku. 

- 23 A mamna o ka hiki ana mai o 
ka' manaoio, ua hoopaaia kakou 
•maialoio ke kanawai, na pio hoi a 
hiki i lea monawa e hoakakaia mal 
fll'k0(BMUiaoio. «ble -liie ke kaiurwai dl'N<dafla^ xm lilo ae la ke kan«- 
wal i kuoiuaiakai uo kakon ie 
Kri6to la^ i iKMponoia maiaa kakiu 
ma ka maoeoio. 

25 Aka, i ka hiki ona mai o ka 
mauaoio, aoie e noho hou kaleon 
-malalo o ke kumuaiakai 

26 No ka mea, be i>oe keiki ob- 
kou a pan na ke Akua ma ka ma- 
naolo ia KriBto leau. 

27- No ka mea, o na mea a pan o 
oukou i bapetisoia iloko o Kiiaio, 
ua aahu iho oukon ia Kri8to. 

38 Aole he IneUio, /lole hoi he 
Heiene, aole he mea paa, aole hoi 
he mea paa ole, aole he kane, aole 
liol he wahine ; no ka meai, hoO> 
leahi ao oukou a paa iloko o Kri8- 
to leau. 

29 Ina paha no Kristo onkoa, 
Alaila he poe mamo oukou na- Abe- 
rabama, ame na hooiiina hol m%- 
muli o kik oielo hoopomaikai 

MOKUNA IV. 

Ōknpoe manaoio, va hoopakel«ia*ku !akou i 
ke kanawai, a ua lilo i poe keiki na Al^en- 
hama. 

T7~£ elek> aka nei hoi au, o ka 
IV hooilina i kona wa opi6pio, 

āoki he ano e kona i ko ke kauwa, 

i^o, hona ka'waiwai a pau ; 
2 Aia no ia malalo o na knmn a 

me na kahn, a hiki i ka manawa i 

holkeia mal ai e ka makoaw 
8 Pela no loikou i ko kakou wa 

kamalii, ua^hO(>Iahiia ena oihana 

mua o ke ao nei. 

4 Aka, i ka hiki ana mai o kama- 
iniWa maopopo, hoōuna mai la ke 
Akua i kana Keiki, a ka wahine i 
lianaa ai, i hanau malalo o ke ka- 
nawai. 

5 £ hoopakele ae i kapoe malaio 
o ke kanawai, i hookamaia mai ai 
kakon he poe keiki. 

6 Noka mea, no ko oukon keiki 
ana, ua hoouna mai la ke Akua i 
ka Uhane o kana Keiki lioko o ko 
oukoa mau naau, e kahea ana, E 
Aba^ ka Makua. 

7 No ia mea, aole he kauwa Inhi 
ōe ma ta hope aku, alea, he keiki 
no; ina he keiki, he hooilina 
no hoi ua ke Akua ma o- Kristo 
ia. 

8 Aka, ika monawa l ike oie ai 
»49 Ii}k>rteft 9<m mnikplo ūAUaHA. i keUel mM^einJ^$m0^, Qūls»n i,lieAkiiatili<¥>kcmvmAkuia 
opkou na n» $ikua,oiaio ote. 
d, Ano Uoi„ ua. ikie onkou i ke 
Akua, he oiaio m\ ikeia mai e ke 
Akaa, peUea la lioi oukou i liali 
hoa aku ai i na oihana mua paiu- 
palu ilihaoe^ i na m«a a oukou i ma- 
kemake hou ai ehooleauwa aka na 
lakou ? 

10 Ke malamanei oukou i na la, 
a ine na mahina,i namanawa ame 
na maliahiki* 

11 Ua hopohopo wau ia oukon, o 
make hewa paha kuu hooiahi ana 
no oukou. , 

13 K na hoahanau, ke nonoi akn 
nei au ia oukou, i like oukou n^ 
aa..no ka mea, lia like hoi au. me 
oukou : aole no 'oukou i liana ino 
iki mai ia'u. . 

13 Ua ike no oukou me ka paiu- 
paiu. o ke kino i hai aku ai aa i ka 
euaaelio ia oukou i klnohon. 

14 Aole no oukou i hoowahawa- 
ha mai i ka ino o kuu kino, aole 
hoi oukou i hoopailua mal: āka, 
ua hookipa mai no oukou ia u me 
he anela la no ke Akua, me Kj*i8l;o 
le&uhoi. . . , 

15 Heaha la hoi ko oukou pomal- 
kai ana? No. ka m.ea, ke hoUi^ 
maka aku nei au no oukou, ina he 
mea hiM ^^ ip^ uappaio ae oukou 
i ko oukou mau maka a haawi mai 
ia'u. . 

16 Ua iilo anei an i enemi no on- 
kou, i kuu liai ana'ku i ka. olaio ia 
o^kou? . , 

17 Ua hu n(Lai ko . lakou aloha ia 
auli;ou, aole nae ma ka pono : ke 
ake nei lakon e hookaawale ia ou- 
kon, i hu mai ko oukou aloha ia 
lakou. 

19 Aka, he mea pono np ke bn ae 
a mau mai ke aloha i k& mea mai- 
kai, aole i ka wa wale.no e nohoai 
au me oukou. 

1J9 M kuu maukeiki llilii, k& poe 
a^u e haakolii nei e ho^iianau hou 
aku, a loaa mai o Kris(o iioko o 
oukou, 

20 Ke ake nei au e ike ia onkou i 
neia manawa, a e hoololi ae i kuu 
leo ; no ka mea» ke haohao nui nei 
au ia oukou. 

21 £ hai mai oukou ia^u, e ka poe 

250 i maloemake^ noho nialalo «^ileieMē' 
nawai, aole anēi oakou.iMkeil ^r 
kanawm? . .< «r. j 

22 liio ksk mea, na palapalaia, ^^.na 
a Abjerabama keikiieane ; .hooigihi- 
na ko .Imuwawahine» hookahi ^ioi: 
na ka. hakuwahine. i ,. ;, < ., 

i^ O ka mea na ke.kaawawahi|iQ, 
ua hanau ia ma Im> ke kino ; «^H4t>^ 
o i(a mea na ka hakawahine, miika. 
;olelo hoopomalkai maioia.. . .;>!r . 
. 24 Okeia mau mea, he bo9i)pnii 
ia; o laua no na kanoha .eimi ;>.<>« 
kekahi nae no ke kaah^w^no Si|a|^ 
mai, e hanau anai aa keULikan^^ 
QiaoHagam. . .. ./.... 

25 No ka mea, oua Hagara.ia4>i%. 
ke kuahiwi o Sinai i AralMa ;jrlia) 
like hoi ia me lemaalema i neia^wt: 
nawa. a e |biooIahi ana oiwne lepi* 
poekeiki... ./:oi:i 

26 Aka, o ka lenualen^a; maīOIU^/ 
ka hakuwahine, oia ka,makju»r||hi( 
ne o kakoua pau, r :f, 

27 No ka mea, ua palapa|id|Lj $ 
oiioli oe»,e.ka mea pa^ i hani^n<Q|^ 
i keiki ; e pohaaku me kahea ni^)^, 
e ka mea i lianau keiki. ,ole ;. qp W 
mea, he nui na k^^ki a ka n^e9i\i. 
.haaleleia, he hapa ka. ka meaJk,a^i 

2i( K na hoahanau, he.poe keiĀ^. 
no hoi kakoU ma ka<)leIo. hoojpīo-. 
maikai mai e like me laaaka» i > : 

29 £ like mamua,hoomaaa.i|kia. 
la ka mea i hanau ma ke kino i k%' 
mea i hanau ma ka Uhane, p^la no 
hoi i neia manawa. 

S0 Aka, heaha kA, ka palapala 
hemolele i i mai ai?. £ hookuka; 
aku oe i ua kaa.wawahlne la ai inf) 
kana keiki ; no ka mea, aole e h^^Oe, 
iU ou ia^ku ka waiwai i ke keikli^, 
ke Kauw.awaixine me ke keikla:ka( 
hakuwahine. .,.. , 

31 ^olaila, e na hoahanau, a(y^ 
he poe keiki kakou ua ke ka^il^^ 
wahine, na ^ liiainwahine uo. :'. . ^ 

,. ;, MOKU^*A Y: ■_. ,, \}'' 

XTr kauoha a\n np la U lakoii, e lEii|>flA maUi , 
me4 luhl ole^ aole hoi o malomal Ce bikI|>oV^ 
poe. 19 Na.lMli* « ke kiao « m« im hiffit, ^ , 
kaUhane. ,,. ., 

NO ia jnea, o kupaa ocd(oa>. ii^ 
ko a.kē ola a lCristo .i hoola. 
maiai ia kakou, aole hoiepaa)m' 
oukou malalo o ka auamo hool^l^^/ Mamē^^j^p&epōe MOK'aNA'Vl. t»fiito4^o«aīiL n^ iol^&^^n^ fti ofe!poepoei& <m* 
kou. aole oukoa e pono ia Kll8tō. 

S'^K^ Eioike lioii nkn nei aa i l^ela 
liiea'l k<iia liiea i okipoepoeia, !ie 
ale-kāiia e maknna aka al i ke ka^ 
nawai a paa. 

f 4>'0«k«>u i£a poe e aponoia ma ke 
klliMiWai, ua hookaaM^aieia ^ukoa 
riiili'd:Kri6to aku la ; aa haol^ iho 
oakou inai liia lokomaikai aka. 

4SP^'katy mū ka Uhaoe 'makoa e 
l&ll %ei i ka pono e laaa ai iLa naau 
iflii-k3i malnaoio. 

#l9^'ka mea,-9okf»o Kri0to īeAn, 
aole ke okipoepoe ka mea e pono 
atj%ēie hoi ke olupoepoo ole ; aka, 
oPka* iMnaoio e hana ana 'ma ke 

^^'&a hok) pono onkoa; nawai 
la'oukoa i keakea, i hoolohe ble ai 
(mkb6lkaolaio? 

6^'kāriBeaBana oiikoai kahea 
aka, aole nona mm ia manao. 

9 i3 I&ahl mea hu he ouka, kc 
h^hii ae la ia i ka popopaiaoa a 
pift?' '■•• 

'Ua maopopo kua manao ia 
oiiHēania ka Haiea, aole-oukon e 
]i^|fao mklOk mea ku e : aka, o iea 
Mi^iiana oakou i hoopilikia aku, 
eYfkaia'na oia. 

ll^ £ na hoahanaa, ina paha wau 
e'k!ia<yha aku i ke okipoepoe, no 
ke aha la wau e hoomaaaia' mai 
]ief ? Ua pau nae ka hihia o ke kea 
ilajla. ^ - ' 

11$' -He ponō i kuu manao 1 hoo^ 
UWe ka poe hookahuli ia oukou. 

18' E na hoahanau, ua heaia ou- 
k#maka luhi ole; mai hoolilo 
lAi^'ōnkou i ua luhi ole la i mea no 
ke^kino, aka, ma ke aloha e mala- 
ma aku kekahi i kekahi. 

lH^'^o ka mea, ha malamaia ke 
k&i^wai a patt ma ke kauoha hoo^ 
kahi, bla hoi keia, B aloha aka oe 
i kou hoalaana e Uke me oe iho. 

15 Aka, ina e akiaki oukoa me 
ka hōopaii i kekahi i kekahi ; e ao 
o'iMm «aanei oukou i kekahi i ko- 
kahi. 

ld Ke olelo aka nei hoi au, e hii- 
ele oukoel ma ko ka Uhane, aole e 
h^o^o oukou i kekuko hewa o ke 
kKw».^ 17'Kokainea, uaka'e ke koleo 
o ke kino i ko ka Uhane, ao kO'ktt 
Uhane i ko ke kiho; a ua kn e ia 
māu mea i kekahi i kekahi, i hikl 
ole ai ia oukou ke hana i na mea n 
ookou i makemake ai. 

18 A ialakaiia oukon e kaUhane, 
aolenooukoa malaloo ke kana« 
waL 

19 A ua akaka he !a na hana' o 
ke kino; oia ka; moe kolohe, ka 
hookamakama, ka hoohaiimhi, ka 
maknleho, 

20 Ka hoomana kii, ka hoopiopio, 
ka inaina, ka hakaka, ka akiuld, Im 
hohu, ka hoopaapaa, ka moknaha- 
na, ks manao ku e, 

21 Ka haahuwa, ka pepehi kana^ 
ka, ka ona ana, ka unauha ana, a 
me na mea like ; na mea a'u e hai 
e ak'n nei ia oakon, me a^u i hai 6 
alni ai mamua, o ka poe e hana 1 
ua mau mea la, aole e hoolliia no 
lakou ke anpuni o ke Akua. ' 

^i Aka, o ka hda na ka Uhane, 
ota ke aloha, ka ollōli, ke kuikahi^ 
ke ahonnl, ka lokomaikM, ka mai* 
k^l, ka manaoio; 

23 Ke akahai, ka pakiko; aohe 
kanawai papa mai la maa mea. 

24 A o ka poe no Kri8to, ua kao' 
aku lakou i ko ke kino, me na ma- 
nao hewa, a me na kuko hewa ma 
kekea. 

25 A i noho kakon ma ko ka 
Uhane, e hele hoi kakou ma ko ka 
Uhaiie. 

26 Mal manao kiekie kakou, me 
ka hoonaukiuki akn 1 kekahi 1 ke- 
kahi, a me ka huahuwa i kekahi 1 
kekahi. 

MOKŪNA VI. 

HMiVMkA «lea oia i* lakou. e lannn pn ke- 
kahi me kekahi, e malama i nakumu a la- 
kou, a e hana mau i ka maikai. 

ENA hoahaaān, a i loohla waTe 
ke kanaka e keki^hi hewa,' na 
ookou ka poe ma ka Uhane, e 
hoihoi mal ui ia me ka naan fl(ka- 
hal; a me ka malama ia oe iho,' o 
lilo hoi oe i ka hoowalewaleia. 

2 E hali kekahi o oukon i na mea 
kanmaha a kekahi, pela onkou e 
hooko al i ke kanawal o Kristo. 

8 No ka mea,^ina paha e manap 
ana kekahi la ia iho he mea nui oia, 

m Ka pBtpld e liOolanna, £r&j3ā a6haiialIiriMillfli aote ka> aioi, = faia vm ^MfmAptkūi 
oiaiaiailiii. • < 

i4 Aha^ e^oa» ilio kelaaiea kala 
mea i kana kana aAa^-alaila iloko 
walelboilO'Oiia kom kaena aka, 
aole iloko o haL 

, H^ • No ka^mea^'e iHiUhaH ananei k<&- 
la'meakei» meai kona l«hl Iho. 

6 O lu mea 1 aoia mai i ka ol^ 
e baa«rl alin<oia i na mea malkai a 
pau na Im mea naaa i a» maL ■• 
•7 i!hfai knhi bewa oakon, aole-ke 
Akua e hoomaewaewala'kn ; no-Im 
mēa, o lea ke kanalu i lulu, okana 
hōi ia e ōhi maL - ' 

S No ia mea, o ka mea 'O lnltf ma 
kona kino ibo« no ke kiiio4&« olii 
aoanei i Inmal») > aka^o ka meii e 
luln m& ka Uhane, no ka Ubane ia 
o ohi aaaaei & ka ola mau Ioil 

9 Mai hoopalaleha kakon i ka 
hanamaileai; no ka mea, i ka vla 
pono e ohi ananel: loikon, ke hoo- 
nawaliwali ole iLakou. 

10' Nolaila, e Kkd me ko kakou 
manawa maopopo, pela e hana 
malkai okn ai lulkon i na mea a 
pan, oiaio hoi i ka poe olwna ma- 
naoio. 

11 £ Ike onkou i ka nni o ka pa^ 
lapala a'n e k^lom akn nei na o«< 
kon me ko'u lima iho, < •13 Okip«to fl/ pan e ake'eiioo- 
malkai i ko ke« kino, « takott ^ 
kolaku ia^Hikon o okipoeboeia^;, 1 
mea wale no e hoomaau ole ia^^mi 
ai<lakou no ke^ keia o KrL8to. > ^ 

13 'No ka mea, o Im poe 1 oklpoo- 
poeia, aole hoi lakou 1 mahuna ike 
kanawai; kenke nel lakon «^oki- 
poepoeia «uleoH, I mea e kaemh;ii9En 
al lakon t ko onkon kkko. '' ' — ^ 

14 Aole kia a'n mea e ae- e Iem^ 
idcttid^ o^ke^kea' wale^no o ko'l^ 
kon Uakno lean Kriato,'n^ia'>l 
lsaul!a*ima ke kea ko ke'ao-'nēi 
ia*n, a owah lioi 1 ko ke ao'ticl ' '! 

15 No ka mea, ilo^ o Kii^iii^I^ 
su aole ke oklpoepoeia ka- mea e 
pono al, aole hoi ke okipoepbe^dlh 
la, aka, o ka mea i hana'-l^erii 
ia. • ■ .-^ o 

16 A oka poe a pan e helē:tt]{a 
keia manao, malunao lakon ka^^ 
In a meike- aloiha, a maluna hoi^o 
ka poe l0effaeUt o ke Ahna. * '- -^ 

17 Ma ia hope akn, mal: lioolhM 
mai k^kahi ii^'u ; noka mea, |c^4tt^ 
llhali nei au raa ko*n klno i na,l^ 
aikina O'ka ilakn lean. * " 

18'£ na hoahanan, o ka loke^ 
maikai o ko kakou Hokn o Iēsn 
Kri8to me ko onkon nh»nd 
Amene. • " * 'O KA £PIB£TOL£ 
A PAULO XA JjTJJSA<njSIJŌ l KO 

EPESO. MOKUNA I. 

tJa wmU mai ka poe halpule, a ua li)o i poe 
keiki hookama na ke Akua, i mea c hoonial- 
kaiU'i«ia, . y 

OPAUU), he Innaolelo aleaū 
KriBto raa ka makemake o ke 
Akoa, na ka poo haipule e' noho 
ana ma £pc80, a me ka poe iimv- 
naoio iloko o leen Kri§to : 

2 £ alohaia oukon< e maluhia hol 
i ke Akua ko kakou Makua, a me 
ka Haku lean Kri8to. 

3 £ hoomaikalla'kn ke Akua, ka 
Maknao ko kakou Haku o lean 
Kri8to« jiana kakoa i hoomaikai 

m mai ma na mea malkai a pau dlGi 
Uhane 1 na wahl lani ma o Klri8t« 
la. ■ { 

4r £ Uke me ia | wae niai nl ia^M^ 
konmaona la mamna akn o^ka 
hooknmnia mal o k-e ao nei, 1 ^»- 
molele ai kakou a me ka hala <ile 
Imua ona ma ke aloha : ' ^ 

5 I koho e mal oia ki kakou ma^ 
mna no ka hookamaia nana m» o 
Ie8n Kristo la, e like meka loke^ 
maikal o kona makemake, * 

6 I hoomaikaliaH ka nnni o-kOna 
ak)ha, ana 1 maliu mal ai ia kakoil 
nokaMeaaloha; . <. - l lifl;i«w.ip»lkfi.pUi MOKimaelL mimm.luiiu^ l^aa koKO, ke kala ana o pa M% 
•e like me ka lako q kona lokonial- •^i. ia inea 8S3a 1 hoomalipahna mai 
ai ia kakou me k^ akaoiai nui^ a 
^^ lui^ naauao. 

flL.Ua hoike .mai 1» oia ia kak<Hi i 
ka mea ikea ol^ o konaimakemake. 
e like me kona manao aloba an^i 1 
ma^^o ai Uoko iJio oua; . . 

]p ) ke aupuul o keia manawa 
hopej e houl^ulu i aa mea a 'pn^n 
mfi kalii hōokahi iloko o Kristo, i 
nā n^ea o ka lanie me namea b ka 
honua, iloko ona. 
.4it.M& ona la ua loaa mai la 

£^£9U ka noho ana, i koho mua 
ipai makou e like me ka manao 
6 ka mea nana e hana mai i na mea 
a^^pūu maka n^anap ku paa o kona 
g)^emake; 

.MJ hoomaikai aku ai makou i 
kona nani,,lw poe i manao lana e 
mamua i I^a Meeia. ' 

£1B Q oukou holkekahiimaqao.ia 
\ko oukou hoolphe ana i ka 
lo o ka piaio.i l^a euanelio e 
ola'loukou; al ko oukou mana- 
i^}Q āna ia ia, na hoailonaia oukou 
e,]^ I^hane ^empjlele 1 olelo e ia 
inai;' 

14 Oia ka hooiaio o ko kakou 
noho ana, a hiki aku i ke ola 1 
kuaiia mal, i hoomalkaiiaU kona 
nani. 

15 Nolaila hoi^ l ku^ lohe aoa'ku 
1 ko oukou manaoio i ka Haku ia 
lean, a me ke alolia 1 na haipule a 
pau, 

16 Aole au e hookl i ka hoomai- 
Mi ana aku no oukon, e hoohikl 
Auaiaoukouma l^a'upule; 

17 I haawl mai ai ke Akua o ko 
k«toa Haku o, leau Kristo, ka Ma- 
luia.nona ka nani, ia oukou i ka 
Uliane hoonaauao a me ka hoike, 
4ake ai onkou ia ia ; 

18 A hoomalamalamaia na maka 
o ko onliou naau, i ike ai oukou i 
ka,..manaolana ma kona hea ana 
mol, a me ka naui nui o kona mea 
e ili mai ana no ka poe haipule, 

19 A me ka nui loa o kona maoa 
ip^o J^akou ka poe manaoio, ma ka 
hooiluaka ana o koi^.mana ika^ da A«allMliMiilM>ti ik^4»o Kite- 
to i ka hoala'na ia ia ttal> ka māk» 
■Mi, % lio«OQlio iho la la^ia>iaA lK>- 
na limn akani Ikahl lani, 

ai H»lnna*ae o na alii a iian^ o 
na mea ikaika, o Oīa mea mana, na 
hakn, a me na iaoa a pao l iKapaia, 
aole roa keia ao wale no» ma koia 
aoe hiki maiiana kekahi. 

^ A na hnMlilo iho.ia oU i na 
mea a>.paii makilo iho • k*»a man 
wawae,.na hia^noho hoi ia ia i poo 
mnlnna o sa meaapau n^ ka eka- 
le«k^ 

33 Oia kona kino, o ka lako o ka 
mea vmm» koplako mi^ i na.mea 
a pan laa aa mea. a pem. 

MOKUNA n. 

He tno o ke lemmkama konA hanan anamaU 
a inek«b«aaolMNinMika lokonMiUui o ka OOUKOU hoi kekahi, o ka ppe 
i māke ilolLO o na hala a me 
nahewa; 

2 Ma ia mau mea oukou i h^Ie ai 
mamua, ma ka aoao o keia ao, ma* 
muU o k^ f Ui ikaika o ka lewo, o 
ka uhane e hooikaika fna. iloko o 
na keiki hoolohe ole. 

3 Me lakou hoi mnkou a pau i 
noho ai mainua ma na kuko hewa 

ko makon kino, e hana.fiviia i 
na makemake o kē kioo a me ka 
noau ; a ma ka aoao maoli he poe 
keik^ makou no ka inainaia, e like 
me na mea e ae. 

4 Aka, o ke Akna, ka mea l plha 

1 ke a»loha, ma kona makemake 
noi aua 1 makemake mai al ia ka- 
kou, 

5 I ko kakon wa makei na haia, 
ua hoola m(ii pia la/kakoa pu me 
Kri8to, (ma ka Ipkomaikai.oukou 
eola'i;) 

■ 6 A ua hoala pn ae hu a na heo- 
noho pn Iho la iioi'ia kakon 1 kahi 
kmi mao KristoIeAu lat - - 

7 I hoike mai ai oia i na monawa 
mahopeakn i ka nui loa o kona 
lokomaikai, ma ka hana maikai 
mai ia kakou ma. o KriBto leau 
la. 

8 No ka mea, e hoolaia onkon 
i ka lokomaUui ma kamanaoio; 
aole hoi no oukou iho keia; he 
m^ ^vrii4 mai ia e ke AkiMi^ Aiko:heirft:'0 lctimka. 

' d Aole 119 na^lMKa'ano,!) kaena 
ananel kekahi. 

10 'No ka inea) 6 kokwn kana har 
aa i hanaia ma o Kri6tb leea la^ 
no na hana maikai^a ke Akoa i 
hoonuikaakaa e mai al, i haele ka- 
koamalaila. 

11 No ia holt e hoomimaooakou^ 
hc lahuikaoaka e oak»U'Biamaft 
ma ke kino, i kāpaia be okipOepbe 
b\e e' lea eioa i ka{>aia he okipo«^ 
poeia ma ke kioo e aa lima 

12 la maoawa, aole 6nkoa 1 iko 
ia Kiifito, Iie poe malihini oukou i 
ke aapani o ka Iseraeila, ahe poe 
kaaaka e i na b<irita^ka olele hoo^ 
pomaikai, aole o oataoii'afloaotaiaai 
a tae poe mea Akoa ole ma kelaao. 

13 Al^a, i ncAa manawa lloko o 
KristoI«8B> o oakoH ka poe i ma* 
mao aku iqaroua^ na hookokokeia 
mai ma ke koko o Kristo. 

14 No ka mea^ oia ko lsakoa mea 
hookuikahi, ka i hoolilo i na mea 
elna i hookahi, a ua wawahl iho 
hol i lut paku hookaawale iwaena; 
• 15 Ua hoopau ae la boi oia nia 
kona kino i ka mea e inaina ai, oia 
ke kanawai nona kauoha e me na 
kapu^ i hooiiilo ai olit i na mea eina 
i kanaka hon hookahiniaialo' iho 
ona,f>ela'ehookaikahiinia! ' ' 

16 i hoomaia ai hoi ola la laoa 
elna no ke Akua lloko o ke kino 
hookahi ma ke kea; e hoopaa ana 
malaila i ka mea e inaina al : 

17 Ua hele mai hoi, a hai mal la 
i ka 'olelo hooīnala laoukom i lea 
poe maoūiao aku a me ka poe ko- 
koke. 

18 No ia hoi, ua loaa la kakou i 
na poel elua ka hooki^la e ia ilo- 
ko o ka Makna ma ka Uhane hoo» 
kahi. 

19 Nolflllahol,aoleoukonhepoe 
malihlnl' a me ka poe kana^ e, aka^ 
be poe kamaalna pu oakoa m« na 
haipule a me na ohna o ko Akua : 

20 Ua knkalaia oukon malnna o 
ke kahua a na Innaoleio a me na 
kaula, o leau Krl8to iho no ka po> 
haku kamn o ko kihi. 

21 A ua kapili pono ia ka hnle a 
pau ma o na la, a H!o ae la ia i laa- 
kihi ka no ka Haku. 

33 Iliilwholoakou i kaplli pu la*i, 
354 N^ Kam^paiffkll& 

i wAhi eiiolio al » k» Akua'^a te 

Uhane. j-' i --x 

MOKUNA m. • -^, "^^ 

tJa holleeiainai ia Paulo ka mea «ohiwhM • 
hoolaia mai ai nalahulkaāaka e KHaio^Mimii 
fcjnaeli«takumi. ' < i 

O kēia mea, he paahao wan' ^ 
Paulo na Kri8to leaa, n<^(^ 
koa ho ko «a ūVna e; - ■♦* 

^ No kam^ tia lohe'no oal^o^il 
ka oihana- 16komaflkai o ke -Mk^ 
ana i haawi mal al ia^a no ou1^.*'i^ 
'9 Ma ka hoikelari ^oakaka maīiii 
6ia ia^a i ka mea ikeay)te ; kH'īiii^ 
a*a i pfdaplb!a pokole akn al'HihiL 
mua; '-^''^ 

'4 A heUihelu <mkon, e ike aiia^l 
onkoa ilailai kau ikeHnai lti{-«M 
ikea ole no Kri9to, ' J' '^' 

5 I ka mea i hoike ole la mai'l^ 
keiki a kaimka i «a h8nannar m^ 
mua, e like me ia l hoikela ^ni^l^ 
ka Uhane i nela manawa i Mitik 
poe lunaolelo hoano a me na-%w 

6* I Hld ai Titk lAhnlkaiiaka ^ Vp^ 
hoahooilina, i kiUo hookahi, ^tk>d 
hoalawe pu 4 ka olelo faoo|>omiiif 
kal no Krl8to itia kaeuenelie,""'^ 
'T'No ia mea i hooliloiaNe aa i Uk- 
huna, ma ka haawina lokMialKai 
o ke Akua ana i haawi mai aiiā'^o; 
ma ka ikailea o kona mana. "■■''' 

8 Ua haawlia mal keia lokomai- 
kal ia^u^ i ka mea naka ibo<&'iis 
haipule uuku loa a pau, e hai aku 
ai an i na laliufkftnaka e 1 kaw^- 
wai kupanaha o Ki^i8f o ; ^ * 

9 A e hoike akd hoi i na* kaTiAfet 
a pau i ke ano o ka mea p^hHilUii 
hunaia mai ke kumu mal ifokd'6 
ke Akua, ' nana 1 hana na m6a^^ 
pau ma o lean Kri8to 14 : " "^ 

10 I hoikeia aku al ma k«L ^ltiS» 
8ia 1 na alil a t nameti mana O'l^ii 
lani^ ka nui loa o ko ke Akn^ h^: 
mal, '■>l ' 

11 E like me kona ii»anao kahlK^ 
loa ana 1 ht6uko ai ia Kri6to 'ledu 
ko kakou Haku : • » 

12 Ua loaa mal ia kakou ma oi^A 
la ka olelo wlwo ole, me ka hooHi^ 
paia a me ka manaolana afa ka 
manaoiolaia. 'n.'ia 

1S Nokiila, ke nol aku »«» a^'^e 
pMuih^ o)eiMil!<Mi k«apHild#blA S«(#btoakftk>kahi MOKUKA IV. « me keknikHhi. ub onkon, o ka wikoala:^ pooml* 
kaiaL ) 

14 No keia mea^ ke kukiili nei no 
ai| imna o ka Makaa o ko kakoii 
;^tt b lestt Ki48to, 

15 Nona lioi i knpaia mai ka inoa 
A k^ehaoaa paa ma ka laoi, a naa 

16 I haawi mai al oia ia oakou, 

E^kftnal^o kopa nani^^ liooH(«i- 
lUui ia mai ke kanalea oloko « 
iA'Ubttoe; 
««17 I uoiho ol KrlBta lloko o ko 
^a^ou' naaa ma ka manaoio; i 
])^P9aia ouleou i ke aa a i hooko* 
muia ma ke aloha, 
..],& X4iiki ia «akoo ke ike me na 
lMiiJi>ale a pau i ka laula, a mo ka 
loa, a me ka hohonu, a me ke lue» 

"^ X ike hoi ouko» i ke aloha o 
, i )ca mea e pakela ana i ka 
ir lioopil^a no boi oakou i 
ij^m9^ a paua ke Akun i piha ai. 
20 A o ka mea nona lea manae 
^wa^ maloi iua mea a pau a ieakou 
e<.,n(ri aku ai, a e manao ibo ai, a 
i^^l^loa aku hoi, ma ka mana e 
hooikailta ana iloko o iuikou, 
.^ īp^ia'kahoonaniia'ku e luiekii- 
ie^k^ma.o Kris(o lasu la, i na mo* 
nawa a pau, mahope mau loa akuw 
Amene. • 

MOKUNA IV. 

Hl9lai|M>iioolMlo1nKI*iiiekekiiitdkt. No 
A»lMuivin«. . . 

NO ia.mea, owaa ka paahao no 
ka Hako, k» nonoi aku aei ia 
eokoUi e hele oiukou ma kn m^a e 
kfi i ke koho ana a oukoa i kohoia 

o2 Me ka haahaa nui o ka naan^a 

me ke almhai, a me ka hoomana* 

iKoaol hoi, a e ahonui aku kekahi 

ik(dcalii me ke aloha. 

J^i£ hooikaika oukou e hoomau 

i ka loluihi ana o ka manao, ma ke 

l^po o ke kuikohi: 

r4 Hooleahi no kino, hookahi hoi 

Uhane, e like me ka oukou i ku* 

hoia mai ai i ka manaolana hooka- 

hi;o ko oukou kohoiaana: 

:.d. Hooieahi no Haku, hookahi 

manaoio, hookahi bapctizo ana; 

r.6;I|ookahi'hoi Akua, ka Makua o 

iwiime» a pa% o\sk mAluoa o mmm a paa. ma* n» ■•«& <a pnu n iloko 
hol o kakou a pau. • . 

7 UahaawUamai hoi kalokōmai- 
Imi ia kakon a pau, o like me k« 
ana a Kri6ta i hoawi mai nL 

a Nolaiia, i olelo mni ai oia, I ko- 
na pii ana iluna, ua kai pio ia i ka 
poe i pio, a iiaowi mai la koi i'Mu 
haaiwiiia i kanaka. 

9 (A o kei% Ua pli aku ki ia Uii. 
na, heaha anei ia meo, i ole* ke1iv i 
iho ae mamoa 1 na waiii malalo «e 
O'kahonnaP 

10 O lea mea 1 iho ae ilalo, oia no 
ka mea i pii aku malnna ae o ka 
lani kieldo ioo^ i hoopiha ai oia i 
namea&poa.) 

11 Ua hoolilo ilio la oia i kekar 
hi poo i lunaoielo ; a i ki kahl poe 
i kaula; a i kekahi poe i kahaiiA 
hai olelo; a i kekahi poe t kahu 
ekale8ia a me na kumu ; 

Vi I mte e hooponopono ail iia 
haipuie no ka oihana kahuna, a 
no ke kukolupaa ana l ke kino o 
Kristo: 

1^S A hiki akn kakoa a pau i ka 
lokahinoa o ka manaoio, a me ka 
ike aku i koKdkiivke Akoa, a li^ 
lo i kanaka makoa, i) poe naauao 
ioa mu na mea o Kriato i 

14 I kamaiii ole* ai kakou ma ia 
hope aku i ka alealeia a me ka 
lauwiHia e na makani a pau o ka 
olelo, ma ka apiki a kanoka, a mo 
ka moaiea a lakou e imi ai i ka 
hoopunipuni ; 

15 Aiui, e oielo oiaio aku ana me 
ke aiolia, i iiui ae leakoo i na mea 
a pau iloko ona, oia o KriBto o ke 
poo. 

16 Ua kapili pono ia ke kino a 
paa e ia a pāa i ke kokuaia mai e 
na ami a pau, ua hoonui ae la oia i 
}l» kinoe like me ka nnoolea ikoi- 
ka o kela lala o keia lala, no ke ko-* 
kola paa ana ia ia ilio m& ke alo. 
ha. 

17 O keia hoi ka'u e olelo aku nel, 
a hoike ako hoi ma ka Huku, mai 
haele hon oukou o like me ua la* 
hnikannka e ma ka lapuwale o ko 
la'eou n.iau : 

l^ Uapoeieele ko lakou manao 
ana, ua inamao loa mai ke oia aka 
o kc Akua, no ka naaupo iloko o 9 1101111^4 kapono. -E^imi X £]iMlisl^^aauiA hkm, » niA l(«^ p«(adkl »l«o.lfikoii 
oaau: . . . . i 

10 Anokq lakoM makao ole, na 
IipolUp ia lakon iho i ka makaiehoi 
e hana.aku tii kū, liaumia apau 
me ka makeoiAko- ' 
.20 Akju aole peU, lia oukoa iao 
akualiliaKemoi 

21 Ina paha i lobe ooleou i leaoa, 
i aoia Iiol oukou e ia, e like me ka 
Oialo iloko o I«su : . 
.20 A uo ka. ooho ana m«mna, e 
haalele aku onkou i ke kanaka 
kahi>u> 1 haiiaiia i ta kuko ;hoffa 
hoopunipuni: i . ., . t 

.23 % hoano hou ia hol.ojikouana 
ka mauao ana o ko. oukou .na^; 
āu; 

24 £ hoaahu iho hoi on3£Ou i ke 
kanalia hou, i hanala mamull o ke 
Akoa ma k» pono a me ka hemOle- 
le !o. 

^ Nolaila, haalele oukou' i l^ 
-wahahee, e olelo oialo aku hel 
kela mea keia mea a. pau.l kooa 
hoalauna; no ka mea,,he mau la- 
la k(Lkou o kelwhi me ki&kahi. . . 

2^ .A i huhu oukou» e aoi.o hewa 
auauei: malhoomau i ko.oukou 
iiMiinAaM(»opkala. .> . 

137 Aolehoi e haawi.nlm. onkon 
i k^nwnhi no ksv dialjōlo. . : r . 

^ Oka mea.i aihue, mal aihue 
hon aku ia: aka hoi, e haiia īa, e. 
l\ooikaik)V ana me na.Umai kamea 
maikai, i loaaU ia la ka mea e.hai^ 
wi aku na im mea nele. - 

^ Mai hoopul&a ao ouHou i l&a 
oiulo ino mai loko mai o ko oukoa 
waha; aka, o ka olelomalkai no 
ke ku paa ana, i hooluolu aku a^ 
iaik&poelohe. 

30 Mai hooeha hol i ka. Uhane 
Hemolele o ko Akiua, uana ouleou 
i hoailona inaL ho Mla.e hoolaia 
mai al 

81 £ hookaawaleia na mea awa- 
awa a pan mai o ookou aku, a me 
ka inama»ka huhu, ka uwa, ka ole» 
lo ino, a me ka manao ino a 
pau. 

3:3 £ lokomaikai oukou i kekahl 
1 kckahi« e aloha aku me ka noau, 
e kalā aua hoi kekahl i kekahl, e 
liko me ka ke Akua 1 luia mai ai i 
ko oui^ou ma o Kiiau» U. . He olelo hooiluEk» man* m««e pen^M 't4ti 

NO.ia hoi, hahai oukoa I k9 
Akua, e liko me na keikL'pal 
nahele; . • ... 1 . l 

. 2 .£ ^^elo.hpl oukonme ke ploluii 
e like me ka Kri8to 1 aloha mai >fil 
i|bkakoa4:a.haa^ihQl ia^iaiHoUo 
kttkou,.i al«ti<k a me kiuiMlHili ko 
Akua^imeaiA)» olaolii. iu v.^nisiiM 
,Z A o ka moe kolohe» fli.jfee«a 
mea haHmlaia pan* o ime ka,^ifi^ 
Waiwai, aple loa;« lM>okikj^.Jlft 
mau mea iwaena o oukou, mpmM 
ponoainahaipolie; .1 '■' i «':. 
.4 Aole.hoi ka olek> hikihlhii k* 
olelo lapiiWAle^ a.Bie kai ^\tk>itmm 
lua» na mea poao oio: akA, ^jkm 
olelo hoomaikai ka pono« ■.-.*«' 

6 No 1» m^ iiā.ike.«ukou A k«- 
ia« aole Jwa mea moe .kokihe^iaM 
hoi ka mea houmla, aole^hoi hm 
mea puniwaiwai, o'm hoi k»-' wuak 
hoomanakii; aole loa Q<laiM>ft iMt- 
ho anA i ke aupwii/o Kri6to«:QduE 
Akno* . ■ . . ■: li i.'« 

^.£ ao o hooipunipooi mai koka^ 

hl ia oukou i naol('lo,w.ebataeei ntti 
koia mau fm«a o hild mat ani lea 
inaina o,cke Akaa^ maloBaM)/i*a 
keild hooiolie ole..'^ /«•> » w <» «<.»c; 

7 Nolaila, mai noho a liooliallkai 
pumehikoM. ' « . r' 

& No I&a mea» he poeloelo ko oik^ 
kou mamua,. i neia manaw» lioi! 
ua m«himalama.i>«)9O0 i.klHMk»:. 
eliaelo oukouoie.^he kamalll mi 
ka moUimalama la : > « / . • • hiih' 

(& No |3a mea, o ka .hua mi> ka. 
Lihane, oia kama^kai a pau,ia.tiiM' 
ka pono a.me kft oiaio :> . : i *V 

10 £ hooiaio ookou i ka memim: 
ka Haku 1 oluolu al. r..* ..o 

11 Mai hoolaiuaa po hoi <rakdia 
manahaoahua ole:oka |iOttli,-A: 
hoohewa aku nae ia mau mea. « « 

12 Ko ka.mea, o na meOi i hana! 
malu ia e lakou, homeahilahilalie. 
oielo aku ia mau mea. . \ ^: 

13 A o na mea a pou e pooo kA 
hoohewakh aku, ua hoakakaia. m% 
ka malam'alama; o ka mea hoako* 
ka aku, ohi ka malamolama. < 

U No ka mea.ua Qleioi«,'£ ola^ 
oe^o.kaniea liiwa0QMi9^j»ikaaft. JĒmmjū6'jpBip^ MOCUirA* VI. t fca hann pona hoi mai ka mK« fiRil,iia Kristo 
Uoi .t>e e-liooiaalaineUiiNi mai. 

15' Noiaila, e nam OQltoa i hele 
«oooe lilea'iiie ka poe naawao, «o- 
w fne>k»ipefe iiaawpo, ■ ' 

16 £ malama pono ana i ka 'm»- 
nawa.-; no^kK mea, lie man -la ino 
ktStL ' < " ' 

' lf «^No ia meā, ra4i noho^ā- iiaan- 
po CMiko«, lika, e 4iooin«opopo i ka 
makemake o lea Haka.' 
.vl8vMaft7nolMy oalHMi a ona i ka 
«aloa, nolaila tpai ka < nliaalia; 
afc% « iioopliuiia'oakoa i ka U- lilE olelo ana kekahi i kekahi i 
«ft lailela, i nn himeni^ a me na 
—ie-w- ka Uhane, e heiolea ana a 
«Aookaol anai ka Hakn, itoko ō 
ko oakonimiaa ; -• 

90 No na meaa paa^ e hoomaii- 
Wianaa'aiiaikeAkna ka Makaa, 
mk kA' laoa o ko kakoa Haleu o 
ieMKKrlato) 

lU Emalamaanai kekahii ke^ 
kriil)BielEa nakaa i ke Akna. 

23 £ na wahln«s, e noho mnlalo 
o^nh.kaae ponoi aoakoo, e like 
me ka ka Haku. 

^ Nō ka mea, o ke kane ke poo 
o-ka waUne, e Uke me KriHto ke 
poo o ka ekaleaia.: a ola hoi ke ola 
ao ke kino. 

"24 No ia mea, e like me ka ekale- 
aia e noho ana malalo KH0to, pe- 
la hoi na wahine malalo o na leane 
ponoi- a lakoa ma'na im^a a pau. 

35 £ oa kane, aioha aka i ka oa* 
kou mau wabine, e like me-Krteto 
laiolia mal ai i ka ekaleeia, a haa- 
wi mai ia ia iho nona ; 

26 t hoolaa mai al ola la ia; hoo- 
maemae ana te ia i ka wai auau; a 
Ine ka olelo, 

•d7>I hoolllOiniai al ola la ianona 
iho 1 ekaleeia nanl, aole ona Wahl 
paumaele, aole liol minomino, aole 
hoi kekahi mea like; aka, i hemo- 
iele ia-a me ka hala ole. 

28 Pela e pono al na kano e aloha 
aka i ka lakou mau wahhie, e like 
me ko lakoa mau klno iho : o ka 
mea oioha i kana wahineī oia ke 
aloha ia ia iha 

•d. Ko> ka mea, aole loa kekahi t 

Mn» i koB» kino lho^;-aka, «a hi^ 

17 iial noa'iAO ka'miilaKiala la, e Ilke 
mc ka Haku i ka ekale^ia: 

'aa Ko kamea, he maa lala kakoa 
no komtkino, nO konā io^ a me ko- 
na Iwl. 

31 N6 ia hol, e haalelo ke kanaka 
i kona mnkuakane a me' ka inako* 
wahioe, a e hoopillia'ku ia i leina 
wahine, a e lllo laua eiaa i hooka- 
hllo: '. . .: 

82 He meapohihlhl hal kela; 'kk 
oleHo aku nei aa no Kfiiflo a ihe ka 
eki^ia. 

38 Aka, e aloha aka kela' mei 
keiā mea o oukou a pan i kana Wa- 
hine e-llke me ia la iho : a o ka 
wahine, e ho6maikid aka la 1 kana 
kaae. 

MOK.UNAVI. 

Kapooo no na keiki a me n^ m«kin, qo m 
kanwa a me na haku. Ua Uke keia noha 
•a» me ke kaua. 

ENA keikl, e hooloho i ko on- 
kon maa raai^da no ka Uaku : 
no ka mea, he pono keia. 
)) E hooniaikai oe i koa makna^ 
kanenme kamaknwāhine; o ke 
kanoha inna keia, e plii aua me ka 
olelo-e pomaileal al : ' 
8 I ponialkai ai oe, I fofbi ai hol 
kou noho ana ma ka honua. 

4 Oukou hol, e na makua, mai 
hoonaukiuki aku i na keiki a ou- 
kou ; akii, e alakal ia lakou ma ka 
hoo])Ono a me ka hoonaauao a ka 
Haku. 

5 £ na kauwa, e hoolohe oukou 
i na haku o onkon roa kc kino, ine 
ka makau a me ka weliweli, a me 
ke knpono o ko oukou naau, e 11- 
ke mē ia Kri8to : . 

6 Aole ma ka hooikailai Ike ma- 
ka lamal, e like me ka poe hooleai^ 
lea i ltanak&; aka, e like me na 
kaawa a Kristo, e liana ana i ka 
makemake o ke Akua ina ka naau ; 

T Me'ka noau oluolu e hookauwa 
ana na ka Hnku, auie na kanaka. 

8 £ ike hoi oukou, a i liana leeka- 
bi i ka mea malkai, e nkula mai oia 
e ka Haku, o ka mea paa a mc ka 
mea paa ole. 

Onkon hol, e na hnkn, pela boi 

onkou e hana aku ai la lakou, aole 

ka hoOweHweli aku ; e manao ott- 

kou, aia i ka lani ka Hafcu o oakoa 

957 Ponoo'hookomo ĪĪLIPL ltumm:iami0L ih» ; aolo lioliiai^^ka iiuiamiai lasft 
ko kc kanaka kino. 

10 Bia lioi^ e na koahanan 0*«, 1 1- 
kaik&oiukoa ma ka Haka, a ma ka 
ikaika o kona mana. 

11 £ Baba ibo onkoii I ke kahiko 
a pau a ke Akiia, i liilei iaiookou ke 
kupaa imiia o na haoa maaiea a kA 
diabolo. 

12 No ka mea, aole kakon e hld£0- 
ko ana me ka m«a io^a me ka mea 
koko ; alea^ me na alii, iia mea iiEal- 
ka, na haku o ka poull o keia ao, a 
mena nhane ino o ka teva. 

13 No ia hol, e lawe onkou i kte 
luihiko a pau a k« Akua, i «pono la 
onkou ke kupaa, ke hikl mai ka ia 
ino ; a pau ae ia na mea i kalMiiar 
ia, e kupoa onkoa. 

14 E ku pono hoi oukon, i kakoo- 
ia ko onkon pnhaka i ka oiaio, a 

Eulikiiaoul£ou i ka paleomaumao 
a pono: • ' r 

15 I haweleia hoi ko oukon .wa- 
wae i ka makankAa no ioa enanelk) 
emaluai. 

. 16 Malnna oia maa mea a paa, e 
kuwe hoL k ka aahuapoo o ka man%> 
oio, 1 mea e hi4ci ai laonkou.ke ki- 
nai iho i ika^ ihe wela n pan 6 ka. 
meaino.i ■ > 

17 £ lawe hoi i ka mahiole o ke ola, a me iUi pahllaum • kgJUtmnSk 
oianok&oMoalee Akoa: ^nAi^o 

1% £ pnlo maa> an» i u»: pide< a 
paa, ā me lea noaoi aku ma kftij|- 
hane ; a no ia mea hol, e liia& ««- 
kou me ka hooikaika maa a me k|i 
piiie aka ao sia kaipale a pan^' u 

19 A^ia'u hoi, i hoawiia mai >ia*> 
ka oielo e iMii aka mk luia«raha nifs 
ka makan ole, e hoike aka i ka m«|i 
pohihihio kaeaaoelio; <.t 

aO>No ia imea, be eleie noiwMM 
paa ana 1 ke kanlahao: i «ieloml- 
wo ole akn aa iiail% e likA>m« llii*a 
pono eoleloakaaL k>i c> 

21 I iko hoi oī£kjom i kA'aiaoii 
mea e noho nei, a me ka^u liaoa^^- 
na, na Tokifeo helioahanan ^«i^ 
he lawehana malama pono hoi^/ka 
ka Haku, nana e ;luMke aka^iīaa 
mea a pau ia onkou : - ) 

dd Oia Im'a i hooanaak» oila i»a- 
koa no kela mea, i ike •& o«k<wKi 
ka makou, i hooluoia aka ai 'hoi 
oiA i ko oukon naaa. • ^f 2B I tM>maikai na hoahana«i^l) li*- 
ha hoi m^ ka manaoio^ mai keUĪ- 
kaa ka 3fakaamai, a me ka iHaka 
leau KriBto. : i ' .'r 

04 £ alohaiaka poea paniaiolla 
lo aku i ko kakoa Baku,ia īwia 
Kristo. Amene. >. .«;r O KA £PIS£TGLB 
A PAULO K\ LUNĀOLELO I KO 

PILIPI. MOKUNA I. 

Ho<miidksi akli lA olhialo I U Akna, I ko t»- 

koa manaoioia Kri»to a me.ko lakoa loko- 
inalkiU mal ia la. 

OP AU LO a nie Timoteo na^kaa- 
wa a leau Kristo, na ka poe 
haipuleapau iloko o.Kristo leau e 
noho ana i PUipi, me na lonaiuai 
a me na eiiakono : 

2 He aloba ia oukou, a me ka roa- 
lu mai ke Akua mai o ko kiikou 
Makua, a me ka Haku leau Kristo. 

8 Ke hoomaikal aku nei au i Ieo^u 
Akua i na manawa a paa a'a i hoo- 
manao ai ia onkon.; 4 I na pule a pau a*a. no <xak^^ 
paa> na poie |io aa me ls9t oUoli^o 

5 No ko oukou hooIaunaai^a^iliA 
euane^io^ inai ka l^.iuaa um^ii i 
neia wa. • * i 

6 Ua maopopoko*a manao 1 i(e)a 
mea, o ka mea nana i hoomaka^i 
ka hana maikai iioko o oukqa,,«a- 
na no ia e iioomaa a hilu i ka Wo 
I08U Kristo. i 1 

7 He mea pono ia no*a, e.m^p^ 
aku ai pela no oukou a p«o^ no.^H^ 
mea, eia no oakoa iloko o kou »p- 
au, i knn wa e paa ana,jamete«a 
lioakak» «nm; a m^ilu liooikiiiiaa ]M^9Ml6.aIoha onkon apaa kuolokomaikaiia mai. 
^ a*No ka mea, o ke Akua iio( ko'n 
hotkb maka, heimi Imu makeoa- 
Memki»' ia oukou a paui e llke me 
•ke alohu; oi loHi KriBto. 

9 O-keia iiol lea'u epmleaka nei^ 
I mali«aboa k)a aku 1bo oukou aio- 
'ha mkk ka Baaiiao-& mie ka»akamai 
4«<^ . ' . ■ 

10 I hoomaopopo lioi oukon i na 
HiM maikai loa v i. olaio oukou, i 
ltifhto ole hoi, « hiki i kaia aKri8to ; 
i> 11' I hoopihaia hoi onkou i aa hna 
o ka pono, i mea eihoonani ai a e 
iMOiaaikailaaiuaai keAkua ma o 
ieaa Kristo hi. 
•Bf9 £<im'hoalianaa, ke ake nei an 

^«fike onkon, o na^meai. loaa ia'o, 
«loaUilo ia i mea e pakUialaha'i ka 
euanelio. 

-e^^No kAmea, o knn paa ana no 
•Knelaio, oa ike pono ia inii Ua liale- 
•alli, a mi^a wahi e«e a pau. 

14 A be nni na hoahanaa iloko o 
iMinaku' I hooilmlieaia i knn pahao 
Aoa) ua ikailea nui ae kikon e kai 
«ka i k4 oiei6 nte 1» nMkan. ole^ 

15 Ua hai aku nae kekahl poe ia 
''%Hstxi^ me ka haahawa a mo Ma 
4bftkafai; a ok(^fai poemeka ma- 
naoaloha. 

. 1(5 Ua bai aku kela poe ia Kristo 
me ka liakako, aole me ka man(io 
'pono; ke manao la lakon olioumii 
mai i lea ino o ko*u paaiiao ana. 

17 A o keia poe mo ke aloha, ke 
ike nei lakou, na hoonohoia an no 
ka hoakaka ana*ka i ka enānelio, 

18 Heaha la hoi? a ina ma lea 
hoo){amani, ina hoi paiia ma ka 
^dttSo i haiia*kn ai o KH8to ; ke oli- 
9ii nei an ilaila, ola, eolioli.man 

'mia'lioiau. 

' <l9'Mokamea^ keikonelaa, eli- 
|o ana keia i mea ola no'u ma ka 

' bukou pnle, a me ke kokaaia mai 
e ka Ubane o leen KriHto; 
-20 B liko me ke kuko nui a me 
k« manaolana o'n, i ole au e Mla- 
hila i kekahi mea; aka, ma ka ikai- 
ka ntti m« ia e mau aoa, pela hoi i 

-neia mauiwa, e hoonaniiaM o Kri8- 

40 ^a ko'n kino^ ke oia ia, a ke 
loalee paha. 
91 No kA'mea) » ioki naao^iio UOtSōJULĪL ikoPUIiA 

iLristo ia^ a t nakehoi, o ko'n po- 

maikai ia. * 

2i Ina kol au e oia ma ke kmo 
nei, oia ka pono o ka*u liana ana: 
aka, o ka'u mea pono e kolioakn 
ai>, a Ic au c ike ia. 

'^a No ka mea, he piiikia ko*a 
iwaenao na mea elua, o ke akee 
heie a e noho me Kriftto ; oia ka 
mMkai ioa<; 

M Akav o ka nolio ma ko kinoi, 
ka:mea ia e pono lo ai oiAeon. 
^ A ua maopopo knn manao i 
keia, ua-Uoe aa e oia ana an a e no- 
Iw/ana me ookoa a pao, 1 mea e 
mahuahnaU ko onkon olioli ma kā 
manaoio ; 

IM I nni ae hoi ko onkon hanoil 
no'n ma o Kri*to;ie8a la, I kan 
biki hou ana'ku io oukoo kk 

37 B hania w>al« onkon ma ka po- 
Do:o ka'«ttaQelio a KrlBto; aina 
paha e heie aku an e ike ia onkoa, 
ina paha hoi ma kahi e e iohe aaa- 
nei aa i ka onkem aiaa mea, e ikē 
no na kupoa oukou ma ka uhanē 
'liookahi, m* ka manao hookahi, a 
me ka hooikaika puonal kama- 
naoia o> ka eoanelio ; 
.2A Aoiehoi i boow«UweIi ikl k 
mai oukou e lui poe enemi; he 
hoailM^. ia>ia lakou no ka make, 
aka, ia oukou, he hoailona ia no 
ke ola, a oia hoi mai ke Akna mai 

39 No kamea, ua haawi lokomai- 
ieai ia mai ia ia ookou no Kri8to, 
aoie ka manaoio wale aku no ia ia, 
aka, o ka hoopilikiaia mal hoi no- 
na; ( 

30 Hookahl o onkou paio ana me 

lea onkou i ike mai ai iloko o'u, a 

me ka oukon e lohe nēi iloko o*a. 

MOKUNA H. 

It6! «Im 1a "Pmilo ki lakon e hoennM ins k« 
kuikahi a me ka hana naikai. 

li^OLAiikA, hia he mea e malū 
iy ai iloko o Kri8to, ina paba he 
oluolu i koaioha, ina hsA iie boo- 
launa pu> ma ka Uhane, ina hoi tae 
aloiia o ka naau a me ka lokomal- 
kai, 

2 £ hooko mai oukou i kuu oli- 
oii, i like pu ai hoi ko onkou ma- 
nao, lio«»kahi hoi ke aloka, hookalii 
«o hoi naan, e manao hookahi awk. 

3 Mai liana onkou ikekaU. mea X hmaāa i ke knikahi nOEL. amfek«^Hi«aifttlttwt m0 )mhākau£Atmlm^MMM 
-wale; aka, me ka i)aaa.>akakai « 
fa0Ol akli t iiaiimaao tiiaikaft ia hai, 
aoleiaoāk(aikitH»j> 

4 Aoie boi e naua ana kala mtm, 
keia luea i leanallio; aka, e naaa 
kotiwelāiiieakeiamcaLlLa.iiaL . 

6 l imolahi iea maaao anailoko 4 
oakoa, mAidiUo]BD<Q Knalo Iesn; 

6 Oia no ko ke Akoa.'mea like, 
joie-lio£ ia ^imaiiae I kona iike ttoa 
mekeAlEoailieiaealawe.imle: .. 
• r AlEai wniko iim ia ia i koaa, e 
lawe ana i iee ano of;ke Jcan«a«A 
w iik> llio ia oia ou 'ke anO ieana- 
ka. .- • /. ! 

8 A ioaa ihola ke ano o hao liau- 
ka, hooliaalna iho ia oiaiiaia Um, 
ane liaae maoii aku i iLa make, i 
kamalKiKkimake.kea.- «< 

'(^: No ia mea; ua iibokieki6 loa ae 
ia ' lDe Akna -la ia» * haawi ^ku< ^la 
nona i ka ihoa maiuna o. na inoa a 
fMm; • V ... . J :: 

10 I kokniiiko «I kuU apan i ka 
inoa o leen^KMaa «aea o iea iani^ a 
me namoama iea hoaua, a.me na 
■mea malaiow. o ka;liōnaa,; *. '..' 

U Ihooiaakniho&iniieleloapaii, 
o īeau KM^i» Im Hakii, iea meae 
aiini aL ke Akna kJi Makna;. 

V4 No ia mea, eo*a poe aloha^-me 
onkoai hoolohemaa a;i,aoJe wide 
Ao ia'n. i nolio ai me^ oukou^ alLa 
^i^ ua niHaleu i: neia wa «iiolio 
nei aa i kahi ie,e liobiicaikai akt 
^oukon i. Ilb ola no oniion iho, me 
•ka makāUia me iKa li&ahiin: . 

13 No luk mea^ o ke Akna Im mea 
« i^Qoihaiiuitanāiliok)a o: oaUoni i 
ka maii^maiee a me lui hana^iio 
kona manao akoha. 

14 E hao^iouko^ 1 m| mea a pau 
me ka ohumu ole, ā me ka hoo- 
paapaitolecf •< • . 

! 15 1 hidaoleou]uMi ame lcekfi)^ 
ke olev ke poe -kelki ' ua • ke Akua, 
4 h^ohewa«»ie ia iwaena o iea hai- 
naana iiidoee a me ke kololae^ e 
«lohi iiolonkoa iwaenao lak#ae 
iike me na maiamalama i ke-ae 
«ei; 

lft £ hoike akn ana i ka olelo e 
aia'lv t .olioii ai-.au i k& la 0'Krlsto, 
w» kujL:holo;lkewB olei « ine iea 17 inae hUlfai|la'alnitMi malana 
oiea mohai ame Jca«iaDa(aJ(;4ji^cy[^ 
kou manaok>^ e oiioliioo wau, a e 
inaoA pn iioi me:onko«» a pami'^ 

1» No kekk mea .h«Aj e olkOi f6i* 
kon, a e hanoīi p« mai me'aoi- 

119 Aleemanaonel a«n» imH»- 
ka ma o IeBu ia, e hoonea JfGĀ^^ 
aka .ia Timofeeo io onluia la, l.^lk^ 
U ai hoi au i ka wa a'u e ikeei i^im 
onkoumaumea^ ' .'.?.',{ 
. ao Aoie o*a lunak» maoa^^liloe^ 
naaa e malama io i kaoiiiEoa;|iiaii| 

ai.Noka mea^ke kni neimi^W 
a pau i ka lakou iho, aole I lealea^^ 
Kri8to. . ; i i^. 

22 Uaike hdi onkoai kona^|i«g«^ 
ia*xia^ no ka^mea^ na iioeikatk%p4 
la me aniina ka euanelio^m» 4if 
keiki la me ka makna. - r,Ap. 

'03 No la- mea, ke manao nel w e 
hoonna kokeaku iaia, aia ike>%ii|L 
ka hope olia'a m*ttriBeai»,. . ..^ 

2A Ua maopopo hoi iara mimP 
ma lea Hakn. e hiki kokealiu iwl 
aii io onkou'ia. : > . ..; a- 

25 Aka, maoao iho la nn^^he pmu» 
ke: hoouna aieu ia £paperodK«4p 
onlHMi la, oiaiie hoahaaan, he.4ioa- 
iawehaaa, a ipe fca hoa.koa-0\i4'* 
o ko oukou elele no hoi; a m« li^ 
m<ia iaweiawe aa . knu iiemalKī- 
ii)a. . . ' /■ I ■•f[t 

.M No-ka mea, he nni lfiena mt 
keaake . ia oiikon . a^ paii,,ua kaii- 
uiaha^ioa koua naaiii i ko ouiioii 
leheanahemaikona. .r 

27 A he mai no kona, ua koleol»? 
« makei aka,. ua. aioha māl ke 
Akna'ia^ia; aole ia ia waie no* ift¥ 
uo koi, o loaa ia'n ke leaumwii» 
malana oiee kammaha. »•.. •- i*^ 

28 Nolaila, ua hoouna WileiwiiMi 
aki kbait laia, i oliaihaioul^oliiilLe 
ike^hoa aku ia la,i uului. Ui«.iw# 
iKua^a. r , , . j..^ 

29 E hookipa akuholoako«ii|iiit 
uo ka Haku/me.ka olioli nuisre 
manao maikai aku hoi oukou ) k» 
poelike. . ; ' .* v.| 

• 30 No .ka mea, ma ka hai%a.i<i 
Kriato, ua iwokekolee uku^ia 4a4 
lea m^e,.aole no 1 malama i Hot»a 
ola, i hoopau ai oia i |La.mea i in^ 
^kfi oakoiii malaina^mai h^m ^^ MuĒkuāmm^h MoiOTa:iv. lU>olftio ikA'ikma lS<fk^^tefli Mnm e nMekOm V ka'poe k«- 
.9.£ ,1/' > i«i« teMimmp«nL i ' 

n^pOE^^iwei^ t ko<», 6<na hoalmhaa 
JlN o% €io)H)ifl onkou i kaHaku. 
Aoiot'0*tt'lttblke p8]a{Mila aka* la 
l^kmi i>'Da ttiea lik«i a>lie mea po- 
%^ lioi la tto-oitkdtt. L ... 
■<lil'£^niti)saal* oukon' i^na ifio, e 
mkka^i ka po« bana^ltio^ ē m»' 
kaala lioi i ka poe'ī okiokHa. ' 
^i^&^M mea^o* kakoa kw poē 1 
4MB4>«6|NMiia^ ka poe Hooiuik&a t; k6 
Akna me ka naan, ne ka hauoli 
mi^Kmiī^ Ītis0y aoie no e paeileiii i 
«^'kēklno:- 

-4 Al£a, owan paiiā ka mea l>tkt ke 
^IMHilēie ma ko ke klno. Ina paha 
«^milnikO kekāhi 1«« mea iala e 
^nliiieai ma leo ke^ kino, he nni 
akn hoi ka*n;' 

9» Hk^ «kipoepoeia «n i' ka po awa- 
1«/^' kH iahuiioinaka o leemela, 
no ka ohaoa o' ^Miiamina, hc HO' 
^m^oi «lo na Hebera, a be Pail- 
Mo^ii^ilke'kanawal. > 

6 No ka manao ikaika, hoomaaa 
%l»niA<^ I ka ekalefii«; a h^ ka 
^ionu^o'ke kanawat, aoie o*n hala/ 
-^(Akki, o ila'mea''a'ttF i pomaikai 
4ii/1ilo ae la ia t knn manao i mea 
%bb0^tio Kr«Bto. ' 
m4mAb hoi^ ke«iaiiiio nei aa4 na 
mea a pau, he mea poho ia 1 looa 
-mm (k\ ka malkai'okalkeia KriMo 
Pe^ 4'kttn Hakn ;' nona aa i hoo- 
46{Hrti'1 na meA a patt;a ke manno 
nei ao, he opala walō wiiki looal 
t#n'«Kf'lftto, 

•»# I loaa h<A an iloko ona, aole e 
fl^ ana f ka^n pono ma ke kanawiii, 
44M;Mii pono ma ka manaoio ia 
Kri9to, oia ka pono mai ke Aknn 
ybf ma ka 'm^naoio : 
^**lp'l ike boi an ia ia, me ka mana o 
ll»ba aUhouana mal, a me ka hoo- 
kabi ana o kona hoinoia, t hoohi^ 
4ik'eiaatca mekona make ana; 
^ II Malia paha e hikl aka auanei 
Wii I kealahonana o ka poe i make. 
13 No ka mea, aole i loaa ia*n i 
4eki manawa, aole hoi au i hemo- 
Ic4e : aka, ke hahai aku nei an, i 
hAMi aka ai au i ka mea i )aiattia 
f»H% ni au e KriBto Iesu. 
13 B M hoahanau, ma knn ma- aao iki»,' *ol« ^aml lallio^aln] r < aka^ 

• keia ikookalii ika'wie kaiia nei, « 
hoopoine ana<ajai Da.(ram i halii 
mahope, a e kileoo akoanaan iina 
mea mamua, 

14. Ke kolo ilMika^akninel an raa 
ka hoailona, iloaa ia^a ka )el o i&a 
poe a ke Akna 1 hea<mitt ai notana 
maima{o£riato.Ieaala... . • 

15 O wu mea A p^u e ^ake -e ihemo« 
leie, e manao kakon i& mea-; a ina 
be iBEmao'okoa< ko onkoa i kekahi j 
mea,>na ke Akoa koi-ia e. hoike' 
mai iaookoa» .:.-.. 

• ltt Akii,o:ka mea i loaa ia kakoo, 
e haele kakoa ma ke kanawai boo> 
k«bl nei, e ' manao i koi t kakoni ka 
mea )ioote8bir. i . • , . 

17 £ na hoahanao^e hoohalike 
pu onkott meaa^ e naoa: pono' hiUl 
oukou i ka poe hele UkeinM ma- 
kotti kB««hoōbatikeaa.ouk4u. 
'»1& (NO'ka'mea, he'nni no ka.poe 
e hele ana, a'a i hai pineplne akn 
at ia ookou, a ano koi l^ hai iiLn 
n^ an me ka aweana, he poe en»- 
mi lakoaikekeftoKriito: . 

19 O ka make ko lakoahope, o 
ka opo holf ko lokon akoai, & ma 
kamealillahiih ko kikoa oiaoi, ke 
manao nel hoi lakon i na meao lia 
honaar) 

20 Aka, o ko kakon noho ana^ 
a«a no ia ma kalani; kē kali n^ 
boi kakoo i ka Mea hoolo, oiia. ka 
Haka leao Kristonolaila mai: 
'2t.Nana e hoololi ae ko kako« 
kino haahaa, l lllo ia i ano like m^ 
kona kino^nani^ima'kamaoa e hiki 
oi-ia la ke hoolilo i na mea a pao 
nona^ ' 

MOKUNA IV. 

^k oleio iiooikaika 1 man al lakou ^ania īnea 

POnow 

NOLAILA hoi, e na hoahanan 
o*tt i alohaia, a i makemake 
nni ia, o knn olioli a rae kao leia- 
lii ; pela e knpaa ai ookoa iloko o 
ka Haku, e na mea 1 alohaia. 
2 Kc noi aku neian ia EQodia, ke 
nol aku nei hol ao ia SQnetuke, l 
hookahi ko laua manao iloko o ka 
Haku. 

8 Ke nol akn nei hoi an la oe ke* 

kahi, e ka noalawehana io, e ko^ 

kua aku oc ia maa wahlnei 1 nool- 

201 He olelo paipal PILIH. e hoomau' ma ka pono. kaika pa me an ma ka^enanelio, a 
me Kolemeiieio hoi, a me o^u maa 
hoalawehana e a& aia no imiioko 
o ka hoke ola ko lakou mau 
inoa. 

4 £ hanoli mau oukoū i ka Ha- 
ka ; ke olelo hou aku nei hoi au, 
e hauoii oukou. 

5 I hoikeia hoi ko oukou akahai 
i na kanaka a pau. Ua kokoke 
moi ka HalLU. 

6 Mai manao nni oukou i kekahi 
mea; aka, i na mea a pau e haike 
aku i ko onkou makemake i ke 
Akua ma iui pfu1e, a me ka noi aku, 
a me ka hoomaikai ako. 

. 7 A o ka maluhia o ke Akua, ka 
mea i oi aku l ko ke kanalui manao 
a pan, o hooinaia mai { ko onkon 
naau a me ko oukou manao ma o 
Kri8to leau la. 

8 £ia hoL, e na hoahanau, o na 
mea oiaio, na mea maikai, na mea 
pono, na mea iiala ole, na mea lo- 
komaikai^na mea.lono maikai fa; 
ina he mea kupono, ina hoi he mea 
e hoomaikaiia^, e noonoo iho OU' 
kon ia mau mea. 

9 O na mea a oukou i aoiaM, i 
loaa hoi, i iohe a i ike hoi ia^u, o 
keia ka onkou e hailaU ; a me ou- 
kou hoi ke Akra ka mea e mala 
ai. 

10 Ua olioli nui au i ka Hako, no 
ka mea, ua kupa hou mai ko ou- 
kou manao e kokua iil'u; malaila 
no oukou i manao ai, aka, aole a 
oiukou mea e hilei ai. 

11 Aole au i oielo pela no ks nele ; 
no ka mea, na aoia hoi au e oluolu 
iho i na mea a pau i ioaa ia^u. 

12 Ua ike hoi an i ka neho ilihn- 
ne, a mc ka noho lako : i na wahi a pau, a i na mea a pan, na aoia 
mai la au e noho maona a e noho 
pololi, e noho iako a e noho neie. 

13 £ hiki no ia*a na mea a paiK, 
ke kokua mai o Kri8to ia'n. 

14 Alka hoi, na hana pono mai oa- 
kou,. i ko oukoa manawalea ana 
mai iaf'u i ko^u popiiikia, 

15 £ ko Pilipl, ua ike no oukoo, 
i.ka wa kinoho|i o ka eoaneiio, ia*a 
l haalele ai la Makedonla, aole ke* 
kahi ekaleaia o ae< i laana mfiirte'a 
i k& haawi ana a i ka lawe.aiu&i o 
onkou wale «o. ' ^ 

10 No ka men, a i Te8alonSkelid6A 
kahi a eiua Ikh o ko oukoa 'h<KMEN 
ka aoa mai i i^a mea e pono ai kuu 
nele. ' ^ - 

17 Aole ka makana ka^u e-^nil 
nei; aka, ke imi nel an i ka 'hoa 
nni ai ko oukou pono* • - ^--^ 

18 A iaVna mea he nai^ a m 1«-«^ 
ko hoi : ua piha au i Im ouko» flMitf 
mea i loaa^mai ma o EpapenkHlo 
Ia> he mea ala oinolu, he iMhai' 
hooluoln, i maliaia uKii hoi «>%«> 
Akua. ' '•-• 

19 Aka, e haawi mai ana'kb'« 
Akua i na mea a pau e pono iil««« 
kon, no kona waiwal I leahi'iiaiil' 
ma o Kristo lean la. > ^: 

S0 A i ke Akna ko lealooa Haieiiā 
ka hoonanl main ioa ia i ke&oiNHi 
ole. Amene. ' - • 

21 B uwe aku i na haipule a ttaa 
iloko o Kri8to leeu. Ke uwe&a 
nei na hoahanau me au ia oukoo. 

2^ Ke awe* aka nei na haipaie a 
pau ia oukon, o lakou hoi^no-aa 
ohua o Kaiaanu - - 

Si Oke aloha o ko kaleou Wkw 
o le&vL Kri8to me oukoa a |^aaj 
Amene. 


KA EPISETOLE 

▲ PAULO KA LUNAOLELO I SX> 

KOLOSA. N^ MOKUNA L 
K*' Wiilo aloh* no In- makinK «li» i loi 

rA Paulo aku, na ka Inoaolelo 
h.a ieaa KriBto ma ka manao 
r^tfl/Oi 4se Akua, aa limoieo hoi ka 
iMHlianaa, 

2 I ka poe haipule a mc na hoa- 
HNHm menaok) iloko o Kristo, ma 
Koloaa; po oukoa ke aK)ba a me 
ka maln mal ko Akua mai, o ko ka- 
kofi iAakua, a me ka Haka o leaii 
]firi»t0L 

^.'iK^hoomaikai aku nei maua S 
lffi:jy«ia, i luk Makua o ko kakoa 
ŪiŌiA o Iesa Kristo, e pule mau 
ana no oukon, 

tl' Ua lohe mana i ko onkoa ma- 
1UM»0 ana ia KriBto leau, a me ko 
OllkAii aloha «ina i na haipule a 
pau, 

iir'No'ka pono e manaolanaia^i, e 
'«•i^a.ana no onkou ma ka lanii 
o kik mea a oukou i lohe mua ai 
walolEO o ka olelo oiaio o ka ena- 
iietio; 

6'Ihikimai iooukon la e like me 
ia 'ma: \sm honua a pau ; a na hua 
OMi hoi i ka hno, me ia hoi iwaena 
o oukou, mai ka la i lohe al oukou, 
H'Uike ai boi i ke alolia o ke Akaa, 
m»ka. oioio. 

7 E like me ka onkon hooloha 
ana ia £papera i ko maua hoakau- 
wa aloha, i ko Kristo luihunapale 
hoopono no onkou ; 

8 Nana no 1 hoike mai ia mana i 
ko oukou aloha ma ka naau. 

9 Nolalla hoi, mai ka manawa 
mai i lohe ai maun, aole maua i 
hooki i ka, pnle no oukon, me ka 
noi aka i hoopihaia mai onkou me 
lea ike i kona makemake, a me lu 
naanao io ma ka Uhane ; 

10 I hele ouknu ma ka pono o ka 
Hako, i na mea a pau i olaoloia mai ai, e hua mal ana i ka hua ma 
na hana maikal a nau, me ka ma- 
huahna ana ae o ka ike ana i ke 
Akua. 

11 £ hooikaika nni ia mai onkoa 
c kona mana nani, i ke kupaa ana,, 
a me ke aUonui a me ka oli- 
oli; 

12 Me ka hoomaikai akn i ka Ma- 
kua nana kakou i hoopono mai. 1 
loaa mai ai ia kakou ka pono e ili 
mai ana i ka poe haipule i ke 
ao. 

13 Nana hoi kakon i hoola, mai 
ka mana mal o ka pouli, a ua lawe 
hoi oia ia kakou iloko o ke aupuni 
o kana Keiki punahele ; 

14 Iloko ona ke ola no kakou i 
kona koko, o ke kala ana^e o ka • 
hewa. 

15 Oia hoi ka like me ke Akua i 
nana ole ia, ola hol ka mua o na 
mea a pan i hanaia^L 

16 No ka mea, ua hanaia e ia na 
mea a pao» ō ko ka lani a me ko 
ka honua, i nanaia, a i nana ole ia, 
o na nohoalii, o na baku, o na luna, 
a me naUii : ua hanala na mea a 
pau ma ona la, a nona no hoi. 

17 Oia hoi ka mua o na mea a 
pau, a ma ona la no hoi i mau ai 
na mea a paa. 

18 Oia hoi ke poo o ke kipo, q ka, 
ekale8ia: oia ka makamua, o ka' 
hanau mna hoi mai ka make mai ; 
i lilo ia i pookela iwaena o na mea 
apan. 

19 No ka mea, o ka pono no ia i 
ka Makna e noho nui ka pono a 
pan iloko ona ; 

20 A ma ona la e hoolaulea ai i 
na mea a pau la ia iho, e hoomalu 
ana ma kc koko o kona kea ; nia 
ona la, i ko ka houua nei, a me ko 
ka lani. 

21 O oukou kekahi, ka poe i ku I Paipal Pablo ||i lakou KO!X>SA^ «paQlQlefarSiKi8&i. e i kekabi numaw^ K^ poe «nemi 
1 ka oukou manao ana nia na ba- 
na hewa, o kana ia i hoolaulea ae 

22 Ma kona kino kanaka, 1 ka 
make ana, e hoike oia i» ouko« iie 
lieinoieie, he liaia ole, a nie ka lioo- 
bewa ole ia, imua o iLona aJo ;^< 

23 Ke noiio mau aku oukou roa 
ka manaoio, 1 iiookumuia oukou 
me ka lipppaaia, ^^ iioonee q1q ^ 
'ka hpi mai. l^ manaol^^ akii^o k& 
«uanelio a pukpu i Iph» aU kfs ,i«Q& 
i baiia*ku i na mea a i>au i hmiaia 
malalo ae o lea lani, nona iho au p 
P^ulo i i^oolUpl^^e. .o^ii lai^t|Awe' 
hana. . , . ^ i ... ■ a .• 

24 Ke hauoli net au i kb*u eha^- 
ha no oukou, «e lioopau ana iloleo 
p ko^'u kino, i ke koena o ko Kf»' 
to eh^e^a ana^.no. i^pna kinp,;Oia 
no ka ckalei»}4. ,; j , . 

25 Nona wau i hooliloia^e nei i 
lunalawehana, e like oi^ ke kaiio- 
ha a k^ Akoa 1 haawi onai ai ia'u 
no oukou, e hopia^ .ae l )s» p|eio 
a ke Akua; 

2filka, mea pohihihi hunaia^e 
mai <ka wa.kahili^o mal, ^ me.na iia- 
nauna mai, aka i leeia manawa, u^ 
^oikeui mai n^i i kapa mau haipul«f ; 
^7 j ī^i j;>o.e si ke Akua \ hpomap- 
popo ai 1 ka .waiwai nani o keia 
mea pohihihi iwaena o kpiUa aliia 
e; oia no o Krisjtp iloko b ovUioA> 
ka manaolana no ka nani; . .; .^ 

,28 Oia ka malfou.e Iiai aku nel| e 
9P ^na i pa kanalia a pa.u, a, e |bpo- 
naauao ana 1 pa kanal^a a pau i ka, 
Oaauao io, e hilii ia maliou k^ hpi- 
ke 1 na .kanaka a pau 1 hempiēle 
iloko b Kristo Iesu. 

29 Nalaila hoi ka^u haiia e hopi- 
kaika nui nei, e like me kana hana 
i hooikailia nui mai n*;! ^\qko o'u. 
MOKUNA' II. ' 

Ua hooikaika aku Pnwlo I n« kaiMka e kti|mi 
.me ka naau hooKa^l i k&ii^u^eU ia K^nUi. 

NO ka mea, ke ake nei au ^ \k» 
oiikou i ko'u ei^aeha nul ana 
no oukou, a me ko L#odikeia, a 
me ka poe i ike ole mji^l i ko'u ma^ 
ka« i ke kino nei;. 
2 I hooluolu pu ia }io lakou ^aau, 
1 hookui pu ia hoi i kc aloha, a l 
ka waiwai a pau o ka mapap ^map- 
364 popo Ipa, i .ka. ike ptka tmi iiha 
mea pohihihi a, ke Akoa ka Moiaia 
ame Kri8to; . L'ia: 

s^ KaHii i hunaia'i ka waiwal iitA o 
ke ak'amai, a me ka naauao. J 

4 O jkaV ia Q olelo nei, o pnni jq6- 
K:ou ,1 kpkahi, i na oleio hQowalfe- 
wale. ^ : j 

5 No ka mea, i ko*a kaawiile'aina 
a»a k« kims owaa pu kekahl ^me 
oukou ma ka .nhwie» elianuU ana, 
10)6 k« |i9na^ wa i ko oukeaiipeiia 
like, aineke kupaa ana.o'Ua-.oA- 
kou maaapioiaKristo. r i:.. ji*ri 

d Nolaila. hoi, no. kaioaa an.a.niAi 
o,jK:rl»to iaiOokpii, e hx^^ ook<ikbL 
ilokoona; . .-u.»J 

7 I hookumuia, a 1 hookukolnn 
iloko ona, a,me ka hoowaula tka 
manaoio i hoikeiamai ia.oukon^ 
mAlail^ e hoomahuAhua ^ae i9iiiuifi 
i^ hopmaii^ «ku. .■..:.,uviM 

8 E malama hoi, o hokai inai^M- 
k{|hi |8^ oukou me ka manwk lĀiia- 
lea, a m e )La hoopunipuni lapaWaHi,' 
ma.mui| o lui.mooolelo o kailnki, 
mamuli o na kumu o ko ka aatleis 
aole hoi mamuli o KriMo. < ^ u i 
,9 Npka mea, maioko ona n*ho 
ana ka pono nui a pau p JiX»;Akii^ 
ma ke kino. ' i'^ 

10 Ua hemol^e, onkpu*. midekp 
ona, oia ke j^oq q{ m'Ui a pau a jui& 
līi^ mana. -. . .- ;^ 

.%l Upko onai ua oklpoepoeiaj3U|T 
kou i ke okipoepoe l^ua olo ia.d 
lea. lima, l. ke pai^ ana al&u t}keridiM> 
o ka hewa o ka io, ma ki^.Krwt» 
okipoepoe. ana ; 

12 I leanu pu la me ia,l ka hap^- 
tizo ana, a ilaUa hoi e ala pu ^(9» 
Ai me ia, ma ika. manaoio i ka.]iiM)a 
ake Akua, a ka mea>i hoAiaiielK, 
mai ka make maī ... 71, 

13 O oukpu^.hpi ki^ poe i. nKak^ 
iloko o ka hewi^ ame ke oliLlpo^ 
vo# ole ia o ko onkpu kiii«,otoaEi- 
kou kapa i hoalapu hpu iiiai>tifli 
mo ia, a ua, k»!»^ u^»ii ko o«k«a 
hewaa.pnu; .. . • ' i.n 

14 £ hokai^na i kapalfipala Hnīi 
o na oihana i pono oj[e ai Kakmuo 
ka mea i ku e mai ia kal«o«,«ifa| 
kana i lawe aku ^i» 4 mAkiAHka U 
makonoikea* . • . ; .1 

1$ A kaili aeja. o|a i, ko Bft'liM »T»jniilrt»l*lioĀiiiia. MOJC1?l¥A.' m. > «^iMo'paipiU maluna o lakou ma keili. 
o Jfliitokttl%.B>al kealMwa mai ke^ 

kahi ia eukou, i kA in«a atf a me 
-dEaimea'itxa^ aole bo4 00 kaki la 
'^iiaiiiH'<a(me kaimabki4 koeK a me 

DaBabatl . . 

£a£7^j]»^flka naiamaa 'meai^o'iia 
-mek « /bikirittai «wi :. ak» o ke fei^ 
.liO^ wioi&ihAo lio-ia* • ^ " 
' t^^aliiooiiQ]eiiiaikekabila0«r 
-keu ii]u> «wkoa. uka kna kalioo- 

kaabaa waie ana^ a>me'ka kooma- 
faKEfmiiriaift>atiela» e maoi wide ana 
iltok& o na mea aoa i ike ole ai, e 

booicano wale ana kona naaa ka- 
imaka^* a ;.-. 

iiAA Vbtfk% malama ole i ke Poo, i 
/kaimibai<lianaiiamai ai ke kino a 
^pmi^i.paa i naami a me na olona, 
na mahuahna aka ia i ko ke Akua 
-kioMiiAūialiwa ana mai - < 

jtSfr:iiM'boii mak» >pa«o«ikon me 
,ficisto^ a imawale jia kumn liiiii o 
^ii.k0ao nei, no ke-aba lioi onkon, 
,e like me ka noko anama kēia ao, 

imalama-ai i.i!iakapa« • 
oM:|Mai faoopa, mai boao, mai 2a> 
««likwe; I . .- ■ 

23 O na mea ia.e make al ma ka 
'law&iana;;) mamaH na isaaolia a 
mena oleloao« k&makal* - 

23 He mau mea kookohukohii 
siaaffOj i kak4»omana e^ a i ka boo- 
'haahiia^ a i ka.malama ole I ke^ kl- 
<Bo, aiole nae i iea mea nui e oluola 
«iekekini. 

MOKUNAIIl. 

jp iahooikaikA «nke paulel^ i,ko lan», * o k» 
" ]i<9n<l'o1i*%mie, me nAWahiHe, a me na ma- 
i>iiāriW«'sn*toakeiki. ' ■ 

,f XA koi'i ala pu oukou me Kri9- 
X to, e imi ouleou i na mea ma^ 
Mna^ iba> kahl- e nohō ai ō l^ialo, 
mm ika iima akau o ke Akua. 
-iS>S*paiitēie ookou i na mea oluna, 
iude t ika mea maka honua liel 
iiS Ho ka mea, ua make oukou, a 
«a hunaia^ku ko oukouola me 
Kiiisto iloko o ke( Akua: 
•:>l(Aia ikea aku o KiiBto o koka- 
kxm ok^ aiaila e ikea |ni oukou me 
ia iloko o iea narti. 
.5 £ uumi hoi i ko oukou mau la* 
la.makahonua; i Iia moe liolohe, i-ka*imeitM 4>le, i ke kiiho-wale, 
1 kft makemake Ino; a me ka ma- 
koe waiwal^ o ka hoomaoakii no ia. 

^ No ia mau mea e hiki mai M ka 
ihalnaokeAkuam«kifiimiiio ona 
keiki a ka hoolohe ole. 

7 Ilaila hol ko ouI^oa hele anai 
kelmhi maaawa, ia oukou i' noho 
pu ai melakoiL - ' 

' 9 Aka, nienei tia paa ia onkou i 
kai' hemo o keia-mau .mea; o lea 
huhu, o kk inaina» o ka nkiuki, o 
ka hoino wale, o ke kamailio hail- 
mia mai l(»ko mai ko oukou wa- 
ha. 

9 Mai hoopunipuni kekahii kelEa^ 
hi, no ka.mea, ua hemo ia.onkou 
ke kanaka kahiko a me l^aiia: hana ; 

lOAua hookomo hou oukou i ke 
kanaka- hoii, i ka mea i liana hou 
ie l ka naauao ma ka like o ka mek 
nana ia i hana ; 

11 Kaiii ioie ai he Helenie, he la- 
daio, he oieipoepoe, a roe ke oki- 

§oepoe ole, ka maliliihL a me ka 
ekute, ke kauwa a me iee leauwa 
ole ; aka, o Krieto no ka mea a paH, 
oia iioi kO' loko <^ nii mea a pau. 

12 Noiaila hoi, me he poe 1 waeia 
la e ke Akua, i hooiaaia, a i alohaia 
hoi, e hookomo oukou i ka naau 
mēnemene, -a i ka lokbmaikafi, a i 
ka'iuaoao haahaa, a ike akahai, a 
me.leeahonoi; 

13 E hoomanawanui ana keleahi i 
kekahi, e ka^ ana hoi kekahi 1 ke- 
kahi, ke loaa ka hala o'kekahi i ker 
kalii ; e like me ka Kristo kala ana 
mai ia oukoo, pela aku hol oukOul 

14A oke aioha keleahi, maluna 
iho. o neia mau mea a pau, oia ka 
mea hemolele e paa pono al. 
15 A e noho houmaln mai ka mar 
ht o ke Akua lloko o ko oukou na^ 
au, no ia mea hoi e heida mal ai 
oukou i kiua hoolmhl; a e hoo- 
maikai aka^hoi oukon; 

10 A e noho lako mai ka olelo a 
Kiiato iloko o oukou, me ka na^u* 
ao loa; e ao ana a e hoonaaUao 
ana hoi kekahl 1 kekohi i ha halelu, 
a me na himeni, a me na 'mele ma 
ka Uhane. e oli ana i ka Haku me 
ka maikai Hoko o ko oukou naau. 

17 A o lia oukou mea* e lawelawe 

ai ma ka olelo, a ma ka hana, e pau 

205 Ke nwe aloha akn KOLOSA. i m honhannn^ ia i ka haoaia iloko o 1sa inoa o ka 
Haku, o lean, a e hoomaikai aku i 
ke Akna, i kA Makoa, ma ona la. 

18 E aa wahine, e hooiohe oukon 
i ka oukou mau kane ponei, o ka 
pono no ia ileko o ka Hūka, 

19 £ na kane, e aloha oukou i ka 
oukou mau wahine, mai noh9' a 
hoawahia aku ia lakou. 

20 £ na keiki, e hoolohe onkon 
i ko oukou mau makua, ma na 
mt;a a pan ; no ka mea, he pono ia 
ikaHakn. 

Sl £ na maknakane, mai hoonau- 
kiaki i ka oukou mau keiki, o paur 
aho lakon. 

22 £ na kanwa, e hoolohe ma na 
mea a pau, i ko oukou .mau haku 
ma ke kino ; aoie ka ho(Maio maka 
me he mea hoolealea kanaka la; 
aka, me kA naau hookahi e hopo- 
hopo ana i ke Akua. 

23 A o ka oukon mea e lianaU a 
pao, e hana aku np ia me Im naau, 
me be mea la no lui Ua&u, aole hol 
no kanaka. 

24 Ua ike hoi oukou, na ka Haku 
mai o loaa mai ana ia onkou iLa 
nku e Ui mai ana: no ka.mea, ua 
liookanwa aku oukou na ka Haku 
na Kri8to. 

25 Aka, o ka n)ea liana liewa la, 
hoopaiia ia no lui.hewa ana i ha^ 
na'i ; aole loa e manao ewaewa ia 
mai na klwK 

MOKUNA IV. 

No ka pono o na haku, ka pule a me kaoldk> 

pone. 

ENA imkn, e haawi aku na na 
loiuwa i ka mea pono, a me ka 
ewaewa ole ; ua ike oukou he Ha- 
ku ku oukou ma kA lanL 

2 £ hoomau i ka pule, e makaala 
hoi ma ia mea, me ka hoomaikai 
aku. 

3 No makon kekahl e pule ai ou- 
kou, i wēhe mai ke Aku& i k;a pu* 
ka no makon e olelo ai, e liai akn i 
liA mea pohihihi o Kristo i ko'u 
mea i hoo^^eaia mai nei : 

4 I hiki ia^u ke hoomaopopo ia 
mea, me he mea pono la m'u ke 
olelo aka. 

5 £ hele naauao oukon mamna o 
ka poe mawaho, e malama pono 
anaikamanawa. 6 E hoomaula ka mailmi o ka ou- 
kou oieio, i miko ia i lea paakai, i 
ike oukou i ka mea e pono ai ke 
ot^o i keia kanaka a i keia ^malia. 

7 A o ko'u noho ana, na Tukiko 
iae luii aku ia onkon, na ka hoaha- 
nau aloha, ka laweliana hoopono, 
ka hoakanwa iloko o ka Hakn. 

8 Ok ka*ū i hoonna aku nei lo 
onleon la, no ia mea, i ike akn ia i 
ko oukou noho ana, a e hoolnoiu 
aku hoi i ko oukou mau naan^ . >. 

Me Oneaimo, ka lioahaoan alo* 
ha hoopono, no oukou mai ia; vJv 
laua e hoike aku ia oukou i na'i^e^.. 
apauoneL 

m KeuweAku neioAri8etarek0yt 
ko'u hoapio ia onkou, laua o Ma^ ■ 
reko ke keiki a ko Barenal>a liaikn^ 
wahine, ^nona oukon i • luuioliiiia 
aku al, oia ka oukou e hookipa f^ : 
ke hiki aku ia io oukon la,) ■ . .. < 

11 A me leaou, i kapa hou ia'i 1%^. 
naeio, no ke okipoepoe laua. j'Q' 
ialaou wale no ko^u mau hoalawe' , 
hana ma ka aupuni o ke Aku% ,^aj 
mea i hoolnolu mai nei ia'u. . :. \ 

12 Ke uwe aku nei o Epapeiiaia 
oulum» no oukou la, o ke kaiiwā^ 
KriBto, e hooikail$a mau anan^»' 
oukon, i ka pnle, i ku hemoleie 
onkou me ke kina ole, ma ka ma^ 
kemake a paa o ke Akua. - .^ 

13 Ke hoike aku nei au nona, }iJi 
ikaika nui kona no oukou, a norkk. 
poe ma Laodikeia, a me l&a poe^i^, 
Hieiapoli. . 

14 Ke uwe aku nei ia ouIlouo Iam: 
ka,ke kahuna iapaau puuaheie,^ 
me Dema. 

15 £ aloha aku onkou i ka poa 
hoahanau i Laodikeia, a ia Kna]ue> 
X)ana, a me l&a eluUeaia iloko o k%, 
nahale. , '.^^. 

16 Aia helulieiuia keia opiaeiplai 
iwaena o oukou ia^ na onkou o-he^ 
luhelu hon aku ia 1 kaeleaieua o 4^^ 
Laodikeia ; a e helnhela hoi ouk«itt, 
i iLa «»iaetoie mai Laodikeia maii 

17 £ 1 akn ia Are]dpo, £ .malai^^L 
oe i ka oilxan(v i loaa ia oe ilok%.f|J 
ka Hakn, nau ia e hooponopoōo,^'] 

18 O ke aloha nae, na lui lima m; 
o*u nei o Paufa .£ hoomanao nU^ 
i ko*u mea i paa ai. £ alohaiami^,; 
oukou. Amene, • , . / i. O KA KPISETOLE 

MI7A A PAULO KA LUNAOLaLO I KO 

TESALONIKE. MOKUNA I. 

i^PAalo aka, a me SUcTfttio, 
_ & me Timoteo» l ka eka]esia o 
kior Te8alonike, iloko o ke Akna ka 
Makaa, a me ka Haku leau Kristo; 
iK>'o»dkoii ke aloha a me ka pomai^ 
kni. mai ke Akua mai, o ko le&kon 
Makua a me ka Haku Iesa Kristo. 
t Ke hoomaikal mau akunei ma- 
kōu 1 ke Akua no oukon a pau, e 
hoqUki ana ia oukou i ka makou r £ manao mauaku aua i ka faa* 
niLk ka manooio o oukou^ a me ka 
h (ū>6 ikrtk a o kc aloha, a me lee aho- 
nui o ka manaolaiia 1 ko ludcon 
Hakn, ia Ie6U Kri8to, imna o ke 
alo^'o ke Akua ko kakon Makua; 

4'£ ike aku ana hoi, e na hoaha- 
nau albha, i ko oukou waela mai e 
ke Aiena. 

5 No ]sū mttLy aole ma ka olelo 
'«hile no i hikl aku ai ka makou 
euanelio io oukou la, aka; ma ka 
n^ano^ no hoi, a me ka Uiiane He- 
molele, a me ka hooiaio loa* ua 
ike-hoi oukou i ke ano o ko makon 
noiio ana Iwaena o oukou, no ou- 
kou. 

B A ua hahai mai onkou mamuH 
o tettkoa a me ka Haku, ua apo 
mai ouleou i ka olelo me ka ehaeha 
nui, a me lea olioli no ka Uhane 
Hemolele : 

7'Pelii i lilo ai onkon i man alalaii 
no'-iea poe manaoioa pau i Make- 
donia a me Akaia. 

^ Na ka mea,- mai o oukou aku i 
]tee aku ai ka olelo a loi Hakn, aole 
iii% MidtedoDia a me Akaia wale no, 
alKo, ma ia wabi aku a ia wahi aku, 
i'iioolahaia ae ai ko oukou paulele 
aba- i ke Akua, i ole oi e pono ia 
makou ke hai liou aku. 

9 No lui mea, na lakou iio 1 hoike mai no' kakon, i lee ano o ko mar 
kou komo ana iwaena o oukon, a 
me ko oukou hnli ana i ke Akna, 
mal nb*kua kii mai e malama aku 
1 ke Akua ohi olaio ; 
10 A e kali hoi i kana Keiki, mal 
ka lanl maf, ana i hoala mni ai, mal 
ka make mai; la leau, nana leakou 
e hoopakele i ka inaina e iuia mai 
ana. 

MOKUNA n. 

O ko Fbii1o hooikaika ana, • me kona hauoll 
ana i ko lakou kupMi ana i ka k« Akaa olelok 

UA ike hoi oukou, e na hOaha- 
nau, i ko makou komo ana 
iwaena o oukou, aoie ia he mea 
ole; 

3 Aka, i ko makou eha mua ana^e 
me lea hoino wale ia mai, ma Pill- 

Ei, na ike ouleon, na wiwo ole ae 
i makou ma ko leakou Aklia i ka 
iMii aku ia onkon i ka euamelio a ke 
Akna, me ka paio nui ana. 
8 No ka mea, aole ma ka waha- 
hee ka makou ao ana akn, aole hoi 
ma ka haumia, aole hoi ma lea hoo- 
punipnni; 

4 Aka, me ka haawi ana mai o ke 
Akua ia makou, i kanoiiaia mai lui 
enaneiio1aniakou,pehihoi makoil 
eoleioakn nei; aole me he mea 
hoolealea la i kanaka, alea, i ke A- 
Ima, i ka mea nana ko leakou noau 
i hoao mai nei. 

5 Aole makou i lawe i na hua ole- 
lo malimali, na ike oukau-; aole 
hoi i ka hookohn o ka makee wai> 
wai ; o ke Akua ka mea ik«. 

6 Aole makou l imi l ka hoonani» 
ia mai e kanaka, aole hoi e oakon, 
aole hoi e hai, i ka wa pono e lilo 
ai makou i poe hookaumaha, me 
he mau lunaolelo la na Krlsto. 

7 Ua ahonnl makou iwaena o ou^ 
kou, e like me ka wahine hanai la, 
e malama ana i kanh mm k.fiik.l : 

m Palpia alLii o Fbii1<I 

8 Oia^.n&.k» makon *lfte niii 
ak« i& oakour«ia okiolu inakou k« 
lina^iakui, Aole i ka enHiioUo wale 
ao a ke Akaa* ia ook^^&kā^ i^~^o 
aiikoii oki kekahi, no ka mea^ h6 
hiwahiwa ouko6 ua mako«. ' > 

9 Ke hoomdnao neinaookou, e 
m hoalMuian, i ka. maluNi hana, n 
loe ko mddLOtt lahi anahoi ; e hnna 
aha i ka po u me ke ao^ i ote tti līia^ 
kott e lilo i mea e luhi ttikeltthLfg 
oukM^ i»ela<Bi«lEtful kai^oi si ia 
pukou'i.kiienMielMr*keAkiiiLv >: 
MiOs oiikoA ko makon;|K^lioikei 
a oke Akua kekahl^ iakehemolelei 
% me ka ilowi» e me k*. kala Ole o 
ko.^mekoa MdK» aoa ii;^riMtieta oti^ 
kou kft l>Qeri maiiaoioi : ■ i 
ilX UaikeM ouiEoaiiko makou 
hooikaika ana'ku, a me ka hoolMM 
lu ana'ku^ ame kekauo!» ana'ku 
ia .oukoa ai pau^ me he makuakane 
kk i kaBamaa.k6ikl4 . 
^ld I heie pooo^oukm^ ma^l» »pe^ 
no o lee AkeOika meainanaonkoa 
i hea mai iloko o kana au^mni, a i 
kona nanL 

iia Ko ia<;m^a ]Kd i hOomaAkia 
mau akuai makou k ke Ako%«o 
ka mea^ I ka lima:8na}«h oaiiou, !o 
kif ke Aktta.Qtel0^aiQttkoul lohe 
aiai ai ia «nakoū liei^ mAm oukoii i 
apo mai ia< me he <€leLo la na kaiiaK 
ka, aka, he olelo no na ke Akna, 
k6oiilio aoia,' o lea meai hooikai-i 
ka aoi'ilokOiO oukoa' o ka poei 
muaaoio. . •!(.>.■ 

M NoikR:mea^ nalilo mal. oulwa, 
e na hoahanaii, i man mea koohah 
like m^e mi>elsftleiia.o:ke.'Akāa, ma 
hui^iioko o KriaitoIa8u;>Ai»ika 
aoKa, ua lioinoia mai boi oakou e 
koikaialna:* oukiMiiiho^ ellke me 
lakon e ka pOe Iudaki9 . ^ 

15 Kapoei pepehi ika Haku ia 
leKu^ a^^iao kikon pee leaala hoi, a 
i akial]]: koloke «mai' hol ia makOu i 
aole no e heoloolu i ke Akua, a na 
ku e 1 na kanalea a pau. 

i6.Ua keakea mai la laleOu ia mm 
koa i kn olelaaku i ko na aina e e 
ola'l'iakou^ e koopilia mau ana 1 
ko lakou hewa; aka^e ieaulmai ami 
ka inama nnl loa malnna iko o Iar 
kou^ 

17 Aka, Q n»dcon la, e na koohwi I. TC&ALONIKE. mekeiMiPMi 

nau, na h^iokaawalela «ai ii^>fa]i&i 
o onleou mai ta, i keia maii la^'O M 
makou kino, aole ka naau, «a niae 
keoBriuhfioidmakoti eikeiKia «kii 
i ko onkou mau maka, ua hooikal» 
kāimii^kuiiailai^^ •' ^ 

48 Noiamea^o ko makou mnkMM» 
etihMe''aku ioi onkoa la^ owaii<to 
Paulo kekahi l kehi maiia#aia^i 
kēia'mahawa; aka, ua i 
o 8atana ia&nai9Ci6i. ' > jr 

li^.Meaha kelili 

la«aame ka «l«iUvA'ibeiBk k^a» 
hĀioli ai mikioa^imM mMij»-lmh 
kou ia, 1 keaki o ko kmm HtML 
p;ieeuKTistaikOlia hiklaQai6iaif 

9(K No ka mea^ o.«o]ikoa ne kmmm 
nia mekaottoli onaakoiLi <>f ^H 

:r ■ . rMX>KUNA m.M'H uA i:i 

• 0'k9F<ii4*idqtel.kae(KtotiMMiealfMfi<t 
t A i Mki ole ia «Miaoii; ka Inioi 
J\. manawamii hoa akn/Biaiijitt 
ihō faik makou' fae''pono'ike**iriu3ifo 
hookahi ia mai raa Alenai: - < 'n-m 

2 A na iioonnaii^Ea la ia ^mo^o^ 
oko kakoh koakanau^'henieaiaii^ 
hana na ke Akoa,- a . o ■ ka 'tttak^« 
hoakiwehana ma ka enaneil»o*lliHB 
Bto, e hooikailca.alQa.ola.da onkon, 
a e kooiuolu Jiol ia oukoia i k^ oe^ 
kou manaoio ana ; .; i..*..? 

3 I hoonaue ole ia kekahl e Kē 
maa pUikia; no ka mea, t»i Ike i 
eilkou; «a haawihi^mal ia matf m.^ 
«okakou, I ' ■ ' • • '«^ '''»>ti 

-4 NokB'tnea,l fe6"makou' iM$Mi 

ga anameettkoUi>tta'hafe^aka mi^ 
on4a?oukOttv e<lioi»ola!na k&koo|| 
a na hlki mai Ui no ia pela, uali» 
he^oukon. •• ' '■ '''**^ 

6 Nolaila^i ka pono ole teHt'lio 
koo»anBlraiiifi houai^^wiiioiMP 
naaku la au-e Ike ikoionkott'faia4 
naoio, o lilo paha oaKou i kaĀoO*' 
walewolela mMl «rkā kdeīwaieiiViM 
a na lilo Ike la ka makou -hahal 

mea ole : * 

:6<Aka, ika liel ana mai ii^i' « W 
moteo «ai o oukon mal lo «Mkem 
nei, me ka hoike lea mai la Mlkok 
i ka pono' o tM> oakon mm^olo aiiii 
me ke aloha, a 1 ko onkou nlanii^ 
maikoi mau anai mai ttk mtāsti^.^ 
: ake ana e ikela mi^oa^ elil^ liel 
meaiakiMki ooloeu^ " ^ - ^ ^^^a^īi rl ljMfttaiolK)imaemae. .nHDK0JI2ABlT. .: E hikl hothiinfll1ai&k«C ha <HiltQiiJn«DAiii0,j«a' olaolAi iha 
miinakaiiia oafcaii iloko iO ko ma» 
kem ehMha^ana, ame kaLpilUda>ii 

pUi, . : r" ■■■■ 

' 8 No kh inaa,' ano^ ha ola-makoii 
kaftui|iaft>0OlsQn iloUi Orka •Uakii. 
i^iMieaihoiinakoae hooanlkai 
hoaakwaii toe:Akitadrox>nkQa,'iio 
ka<oi«att af yMitt.a«iiakonfj& oiioU nel 
ia oukou imnia alBo.icshoa Akoa f 
4ftfi t>ai^ttniiana i'ka)Mta me lte 
aof'l ikeiekoi makloa i ko<onkoa 
ineka, a e hoolawa.alm lM>i->i Ilo 
koaa^ O'kh oniuia manaOio. . 
-^U^Na.iHk Aknako kakouillnkaa; 
t(Maek ko >iaikoia Halea na lēau 
Kri8to mnlfiois e ahUmi /pooa alui 
io oukou )a. 

12 Na ka Haktf hol oiikon e hoo- 
pilMi a hu akn i fco aiolm i kekahi 
Miokahi, a ia.lMi.ae: hol & pan^ e 
MkA'mo mākoa ja omIumi ; . 
■M i*bookup«a imaloia 4 ko oakoa 
naau i kina ole ka hemoiele imua 
oloa^ Akna; o( ko kakon Makua^ i 
iu^iMi āna 4dai « ko kakoo Sakn 
9 leaiii Krifito, me kona poe hoano 

MOrKŪNAIV. 

O^M ^iilo 1iM!kantk'linfe ! maliiini pono 1co 
TeMilonike i k» ke Aknakaiioh» • kiklhoa 

lu^IA hou nela, e na hoiāianaik, ke 
JCt»^ nonoi aku\nei.makoii me.ka 
hooilEailuk aku ia ookon ma o. lean 
Kxieto4a, e Ukejiie iia<poao aoa- 
koa 1 iohoniai ai ia malEou e heie 
«k.onlkoa, a^ a hooiuolil'al i ke 
^kna«|ieiahoia«koa e hoomahna^ 
hua mau aku ai. * 

^9'Ua>ikēi|oi<tnkoB3 nit kauohaa 
ne^akou i hoawi aku ai iaonkoa ma 
J«aiiakttvma o lean hi^ 

.3 £ia hoi lea makemake o> ke 
AJMna, o: ko onkou nMemae ana, i 
(«alelie loaoukouii kamoekoiolie^ 

4 I ike hoi oukou a pau'i<ka ma- 
lamai kaoa ipu ae, a i l(aua ipu ae, 
•lāe ka maemae & nie lia maiieai; 
.{^»Aol£ ma kekukoino wale, e 
Ske me na laUuikanaiea, k& poe Ike 
ole I )i:fi Akua. 

.6 Aoie make hoopoho kekahi, ao- 
ksHa hoomake hewa i )(a kona hoa- 
hahau i keluihi mea^ no )m mea, o rpoeMi 

pai.nnai^iohk ka makoni hai nma 
aku ai me ka hoike e aku ia ookonl 

7 Aole keAkna iheamai ia ka> 
kou-noka haumia^ aka,>BO ka hef 
moleieaKiki : .<. . i.(. : . ■ . 

8 O ka mea hoi i honiwahawaha 
mai, aole* hi i hoowahawifea i ke 
kaoak», i ke Akna ^no oana i liai^ 
wi mai i kona Uhane Hemoleie ia 
makoa.. 

^ A o ke> aioha hoidMaaa> hol^ aoi> 
le oookon heoMhemiue pboo al aa 
ke pdapaia aku ia oakou •• no lea 
ti^^t^ oa abta; mai'ookoa o ke Akoa 
e aioha i: kekahl i kekahL 

16 Ola hoiv e ha ouiwn la e hana*l 
i na lioahanaw V pan ma Makedo^ 
nia a.'puiii; a^lea nenol aka ne| 
malEon laookoa, e nar hooliaaaa,' e 
hoomahnaha» nni ae oakon, ' * ' > 

■11 Aio'inii oukou' e noho <maUe 
me lui hana aku i iut ookoo hana 
ilio/a^ me kooakott>niaa ilma iho 
e hana^i, e lilee me ^ia makou Im» 
oha.ana'kaki.oakoa; «' 

1:^ I pooo kaoukoa heleanaknoa 
• kapoe'd waho, a 1 neit oie hoi 
oaiLoa .i.kekahiim ea« ' 

13 Aoiehoiani makemake, e na 
hoahahnn, e naanpo oniioa n«i ka 
poe ithiamoe, i oleiaionkon e ko^ 
makeno^ e liiee ine iea poe manao^ 
lan&oie. 

14- No ka mea,-iiia i manaolo ka^ 
kon^'iuumake'aka la O'Ieao, a na 
aia hou mai, pela no hol ke Akua 
e lawe punHu^al^meialka poe e 
hiamoe ana iloko ō lean. 

15 £ia ka makoa o oleloi aku vel 
iaoakou ma kaolelo a loa Haku, o 
leakoa.ka pOe eolaana i ka hikl 
anh maio ka Hako,^e kakoU: e 
hiki e aku mamna o k« poe o hiā> 
moemuL 

16 No )ca mea, e iho io mai>no ka 
Hak«i mai Im lani mai, me'ki^hoo- 
ho,a melea leo o iui' looa- aneia, a 
me lui pu ake Akaa; a o ka poe 
make iloko o Kristo ke ala e maL 

17 Alaila e kalli pu ia'kn kakou 
ka poe i kue a ola okoa ana, me 
lakou, iloko o na ao kaalelewa e 
halawal pn me ka Hakn, i lea lewa ; 
oia hoi, e mau loa ana ko luikoa 
noho ana me iea Hakn. 

m NaolelopAipai L TESALONIE£. 

18 Nolaila hoi t boo1ii(dD onkoa 
i kekahi i k^Eahi ma keia maa 
haaolelo* 

MOKUNA V. 

1n hilei ana m«i o ka Halen i lea fthftol«lo, » 
me ka hooikaika pu ana o kona^ian ohna. 

ANO na wa, a me» nai man^wa^ 
e iia boabaDati^-«ole:o:oakou 
hemahema e pooo ai au ke palapa- 
la aku ia oukou : 

2 No ka mea, uaike paka bo o«* 
ko»! e/o kalao'ka: Maka, mAlie 
aihue ka I -ka<po, peka no ia - e hiki 
mai'ai. 

8 A i lea wa e oleloiar lakou^'He 
pomaikai^ hemaln; alallii^ loohia 
koke e mai>lakou e ka'make^ kue 
he haalaoliahi la^ o<«l£a- wuhiae ha- 
pai ;.iaoie hoi'Mkau e pakele. - 

■4'Ahaf Otoulio«, e na >hoabaAa«, 
aole OBtaoi> lloko o ka. pouli, e loo- 
hia id oukou e ua la la, me he id- 
iMie la, 

> d'Hepoe ke»kt onlwou a pau ao 
ka maiamalama,' a4ie mau kamalii 
uo hoi Do ke ao; aoie uo kapo 
JcakOu, aole hoi no lai «pouli. 

6 Mai hiamoe hoi kakou e Uke 
me ketahl poe^ aka, o kiai kakou 
me ke kuoo. 

7 No ka mea, o ka poe hiamoe, 
«a hiamoe lakou i ka po ; a o ka 
•poe ona^aa ona lakou= i ka po.>' 

8 Aka, o kakou ka i)oe o ke ao^ e 
kuoo kakou, e komo aoa i ka paie 
umauma o ka munaoio a me lre 
idolja; a 1 ka>papale koa hoi o ka 
loanaolana i ke ola. 

9 Aole ke Akua i hoekaawale 
mai ia kakouino ka iaaiaa, aka, 
Bo ka loaa ana mai o ke ola i ko 
kakou Haku la 'Iesu Kristo, ' 

10 1 k» iB«a i mikke aku no ka- 
kou,i ola pu ai l&akoa rae ia, i ke 
ala ana, a i ka hlumoe ana paha o 
iuikou. 

11 Nolaila e hooluolu pu ai on- 
kouiaoukou iho, a e hookukulu 
kekahi i kekahi, e llke me ka ou- 
kou hana aua no. 

■ 'iii Ke nonoi aku nei makoa ia 
»70 i iMi hoahanaa^ 

onkon, e ha hoahanau, e ike «ku 1 
ka poe e hooikaika ana iwaena o 
oukou, ka poe malnna Iho o ooleou 
iloko t> ka Haku, a e ao mal aoa la 
oukou ; 

' l^'^A e ihahalo hni alm id lakon 
«ie<ke.fdoba, no ka lakou liana. 
£ kuikahiihoi oukou iho. 

14 Ko noi aku nei makou ia ou- 
kou, e na lioahanan, e ao aku i lea 
poe hookekee, e^iooinola i leapoe 
inimi h^poHopo, •elEOkiia^i %af )boe 
iiM(railwativ e aMnnii «ku< heinia 
loinAka li p(Ml i' ' * ■ ' -' ^ 

15 £ malaouvhoif ihoihololeal^ 
kekhhi 1 kahēwa^no ka liewa'i k<> 
leahi ; e hahai mau oukou 1 ka-po- 
»0 i waeaa o oukou a me m kan^^ 
apau. 

l^ £ haaeai^niaK loa. ' . /' ' 

17 £ pule hooki ole. ''^ 

18 Ma na mea a pau e hootavli%ai 
aku ai : nokamea, oia koke Ale^ 
manao iloko o Kriito I^eu la Mi- 
koia. » ' - 

19MalkinidikaUhane. ' •': 
1 20 Mai hoowohawaha i ka iwMia- 
na ana. * ♦ **^ 

21 £ hooiaio 1 na mea ap*n; « e 
hoopaa i ka mea pono. ' ■ 

32 £ haalele i na mea an.o ino a 
pau. 

23 A na ke Akua e mala ni <e IM^»- 
m^aemae ioa mai ia oukou ; a e mi- 
lama poao ia mai'ko oukou «aau, 
a mo kO' oukou uhane^'a-aie leo 
oakion iuno, me-lw liala ol»; a hHiĒi 
»ai koleakou Haleu, o Ie»u Kti8t(». 

24 He oiaio ma«l ko ka"al«a'«Ap 
«a oukou i heā mai, nana nolM>t'ia 
ehaoa. ■ -'^ 

25 £ na hoaaMAaU) ^ pale ookipii 
nomakon.' - 

26 E aloha 'ako i na hoiOiaaao ā 
pau me ka hooi iioano. - • - 
■ 27 Ke kanoka aku nei a» ia oukoii 
ma ka Haku, e holuheluiaaku k«fti 
episetoIe i ka poe hoahanau latt a 
pau loo; ■ • » ■- 

2d la oukou ke aloha mai ko loi- 
kou Haku o Ie»i KriBto. Amene. O EA £FIS£TOLB 
^iUA, A ^A.VJjO KA I«UKA0LEL0 I KO 

TESALONIKE. MOKUNA L 
. iro>^l«>fi»itwiwra,ol{aiiiMokeA]rai|< 

NA l^iuilo ftkiiff n nie. ttile¥aiio, 
a lue Tiinoteo, i ka eliakaiaiO 
le^ Te8alotiike, iloleo.o ke Akaa o 
■ko kakoa Makaa, a me lui Haku 
Je^.Kriato: 

., d Ja oukou ke aloha^ a loe ka ma- 
lu, mai ke Akua iuai o ko kakea 
Makoa, a me ka Haka leau Kiia- 
to. 

.r.^i1&*fH>oo aouakou e hoomaikai 
mapi aku 1 ke Akua no oukeeo, e 
9#.|ioaiiaiifia; be meai maikai no 
ia, no ka ulu nui ana o ko oakou 
paulele, a'-o ke aiolia o onkoa a 
mAiri9Ai aa mahuahua ae ia i keka- 
hi i kekahL 

. 4 Oi^ ka roakoa:e niAhalo ai ia 
oakou, iloko o na el^aleaia o ke 
Alwa, oo ko oukou ahonui, a me 
ko oukou manao kupaa i ko ouko^u 
Jbh«Maaaia mai, a me na ehaeha a 
pau a oukoa e hoomanawanai ai. 
«.$0 ka hpailoaa akaka ia o ka 
^opai .pono ana mai o keiAkoa, i 
mnaoia mai ooi&oa be poe pono 
no ke aupuui o ke Akua, no ko 
imkoa me* i hoinoia*!. 
.,^^e mea pooo m hol la i ke 
Akua ke hoihol i ka poino i luh poe 
1, hoopoiiio mai 1* ooleoii ; 
7 A la oukou hoi ka poe i hoopol- 
/lipia, i ka hoomftha>pu me makou, 
i ka wa e hoikeeia mal ai o ka. Ha- 
.ka»o Ie8ii, mai ka lom mai, me ko- 
jiaa,poo anela inana, 
; 8 Me ke ahl e lapalapa ana, e 
hoopai ana i kn make maluua o ka. 
poe ike ole i lee Akua, a me ka 
malama ole i lui euapelio o ko ka- 
kou Uaku o leau Kri8to : 

9 O lakou ke hoopaiia'na i ka ma- 
ke mau loa, mai ke alo mai o lia 
Haku a ine kona mana nani ; 

10 la la, i kona hiki ana mai e hooMimia'ka ai e kooia.poe hoano 
« noo, a e mahaloia aku ai iwaeaa 
o.ka poe a. paoi manaaio ia ia, (ao 
ka mea, ua manaoioia mai ]uk ma- 
kou hoikeanaeoukoa.) * 

11 NoteiiUk hoi maluin i pnle man 
aku ai no oukoa, i manao mai ai 
ko iuikou Akna ia o«iu>tt he poe 
pono e hoopomaikaila, a e hooko 
jttai oia i ke aloiia a pau o kona 
maikai^ a me ka liana oka manaolo 
meiiamanA; 

12 I hoonaniia^kn ka inoa o ko 
kaleoa Haka o lean Kri6to, iloko 
o oukou, a o oukoa hoi iioko ona, 
mamuii o ke. aioha ana mai o ko 
kakou Akaa, a me ka Haku leau 
Kffiato. 

MOKUNA ir. 

No ka hewa Uou knpanaha.' 

K£ nonoi.aku nei makou la o«- 
kou, e na hoahanaū, no ka 
hiki ana mai o ko luil«iu Haku o 
leeu Kriato, a me ko iuikoa akoa- 
koa ana aka io na la ; 

2 Mai hoonaue koke oukon i ko 
oukou manao» mai pihoihoi i ke- 
kahi uhane, a i i^ekahi olelo, a i 
lbei(ahi episetole paha a makon 
aku, me he mea e hiki koke mai 
ana la ka la o KiiBto. 

8 Mai punl oukou i kekahi i kela 
mea a i keia mea; no ka mea,,e 
hiki e mai ana no mamua ka haule 
ana, a e hoikeia'e hoi ua kaoaka ia 
o ka hewa, ku keikl o ka make ; 

4 O ka niea i ku e mai, a hookie- 
kie ac la ia ia iho maluna o na mea 
a pau i kapaia he Akua, a roe ka 
mea i hooinanaia ; oia hoi, me he 
Akua la e noho aua ia iloleo o lia 
luakini o ke Akua, e hoike ana ia 
ia iho oia ke Akua. 

5 Aole anei oukou i hoomanao i 
ko^u liai ana^ku ia oukou i keia 

»71 No ka hewa Mo hon. IL T&SIĀI.0K1KE. Ot«do maii mea i ka wa i noho pu al oa 
me oukon f 

6A ke ike nel hol opkou i^ka 
mea alalai no kona Ikea ana to«i''l 
kona manawa. 

7 No ka mea'ke'hOolleaika nei 
ka pohihihi o ua h«wa -ia^alea, o- 
ka mea alalai, e keakea akn'aoa 
no ia a hlki i kona wa e laweia*ktt ai. 

8 Alaila, e hoikeia ma| na Ilewa 
la, oka lea Haku ia e khiaf 'irkif aii 
me ka ba o kona wahii, a e Inkn 
ai hoi me ka oliliOiiho nui o kona 
hiki ana iīia!. 

9 O lea btk)-aBa nal» na mea la, 
mamul! no ia o ka 8atan)El hana 
ana, roe loi mana a patt; a mē na 
hoailona, a me 'ha mea kupanaha 
hooponlpuni; 

10 A me kiila hoowalewnle ,fm& 
a me keia hoowaiewaie aiul a' paa 
ma ka hewa, iwaena o ka poe e 
makeanā; noka mea, aoie i loaa 
1a lakou ka nuikemake 1 kA olelo 
oiaio, i ola'i iakou. 

11 No ia mea, e hooiU mM no k^ 
Akua i ka hoononipuiii ikalka mar 
luna o JakoUf i manao al lakou t 
ka mea* wahaiiee ht; olalo ; 

12 I luak'e pu ai .Uoi lakou a pau 
ka poe l manaoio ole i ka olelo 
'olaio, aka, ua olioll no i ka mea 
pono ole. 

18 Aka, e pono makou e hoomal- 
kai mau akd I ke Aku«i no oukou, 
e na hoahainaa i alohaia ipai e ka 
Haku, no ko ke AkUā wae ana mal 
ia oukou, mai ke knmn n^al, i ola 
oukou ma ka hulkala ana mal o ka 
Uhane, a ma ka manaoio aku I ka 
olelooiaio; 

X^ Maiaiia hoi ola i hea mal al ia 
oukoUf ma ka makou euanelio, i 
loaa ia oukou ka naui o ko kakoii 
Haku, o Ie8u Kri8to. 

15 Nolaila, e na hoahanan, e ku- 

raa, a e hoopaa loa i kā haawina 
aola^ku ai ia onkou ma ka olelo, 
a ma ka makou episetoIe. 

16 Eia boi, na ko kakou Haku o 
Ie8u KriBto a me ke Akua ko ka- 
kou Makua, ka mea i aloha mai la 
kakou, a i haa«vi wale mai hoi ia 
kakou i ka oluolu mau loa, a nie 
ka manaolana nii ^ ī k al. ma ka loko> 
maikaiia mrf, V ' 

1^9 17 E hoolumln niaH koonkan taēi 
naau, a e hookupaa ia onlEoii k 'iuk ' 
olelo a m<^ na hana maikai a naii« - 

MOKUNA IIL 
Mblm|ral«^amehft]ioslkidlaiaB& . 
ll^O «a^mea i ko^, e pule oukou, 
JL\ e 'iia tio»iiaoau, no |Dak«Mi, i 
holo lea ai ka olelo a ka Haku, a i 
hdonaniia*i hof, e like me la l*a^ 
naooukoH; •' - > ' i' 
8 A 1 boofiakeAeta%Bl iN*aMCkiba • 

I kanaka baibaia»me ka'kaaa kk- 
wa: no ka mea, aoie pau na kana#.i 
ka 1 ka mamoio. 

3 Aka, be oiaio ka Hakn, nina' 
oukoa e hookupaa mai,4t e hoopa- 
kele hoi i ka mea hewa. 
"4 He mĪEinao'ko makon lloko ō 
ka Uākm iMokou, e, ke hana mal 
nēi no oukou, a e liana no i na 
mea ft maleoik e kanoha aku nei la 
oukon. 

< 5 Na ka Haku hoi e alakai I ko 
oukou naau iloko <tf kcf tMai k« 
Akua, a me ke ahonui oiKplalo: / 

6' Kcr kkuolia aku' o^i Hol miak«tt. 
ia oukou, e na hoabamiW,'mK ka> 
ihoa-o ko 'k»kwi liaku, o<I^< 
Kristo, e hookaawale-ia o«k4i»lb«^' 
mal kela hoalianaa a me kela <boiU 
hanau e heie hohai ana,'aolo 4ii»> 
mulio ka haawlnol ikaaoMa'ln» 
ai e makou. 

7 Ua ike no'hol oukou, 4 poao' 
oukou e boobatikottemakoai n4 
ka mea, aole makou \ hole hoka^ 
iwaena o oukou. - m. «,,; 

8 Aole hoi makou 1 nt l-ka h^neM 
a kēluihi me ka nkn ole aku^ aka, 
ua hoolkalka no mākou ma ka'h^ 
na, a me ka hifot i ka< po a ma lc# 
ao, i ole ai makon e lUo'l mea»w 
lUhi'ai kekahi o ookoa. - .' ' * h 

9 Aole no ka pono <rie la imilnibv 
aka, no ka hoolilo ana la mAiak 
iho i knmu hoohalike; I hahal lUii^ 
ai onkou mamuiiio makou. ' ^^ 

10 No ka meahoi. la makou 1*00« 
ho ai me oukon, na olelo nkli in«> 
kou ia oukou penela, Ina «ola « 
hana kekabi.ao1e hoi ia e pono ka ay 

II Ua lobe hoi makou, e, aia hoi 
Iwaena o ouknu kekahi poe kel^ 
hokai ana, aole e hana maoli'«My 
aiui, hepoe-haiia^^pawala -•^ -'^ Nlci^fcfotf Jlfilia hewa MŪKUWk h i kMO^^e Im^amL. lft A.ato pw^ o^OwiMkoia^ ia q 
lcMioli% «ku oiei nke. ka hooikaika 
akH^aia k» kakou «HAko*. ma q 
le&ū KriBto la, e haoa inaoli lakou 
me ka noha maUe, a e.&l''hoi i ka 
lakoik«i^>OBoiilio.- . .• > 

)jM>ii>nkou. ho4, e na hoahaoaiv 
ms^<lM«MnwiiiwaU i ka haoa po«o 
aaa&,.r-> . .-.,.. 

lāiiikiUwi hooliMio o)e^ mai kekahl 
i ka makou oleio roa keia ^iaeio* 
ltt;ieAiaailofta oirfciHi ia ia, aole ho| 

e-iiDotaiiiia pu-'maia, i 

ia* ., ^: ■. X5.N(;fd.kaD% hpi .oj|^koiiL (a |a he 
enemi; aka, e ao aku la lia.me.he 
ho<ifaaQanJa. 

16. Na lea. Hal^u.nooa ka malii e 
hoomalu mau mai ia oukou, i na 
me^auap. O ka ^aku pu kekahi 
me oukou a pau loal 

X7. ke aloha o*u o Paulo na kp'u 
lim(\.Bo ia, oia, ka hoailopa i na 
epiaeloīe a pau ; pela we^u e piUa^, 
p^a aku nei« . • 

18 A i» oukou a pau ke aloha o 
ko kakou Haku o Ie8u Kristo. 
Amene. 


O KA BPlSKTOtE 
MUA A.PAUIiO KA IitrNAOLKLO lA 

TIMOTEO. *.,: , >«oku:na.l 

t)X O M «n« o ke k«iiav«i he.nuuk«t 

1WTA Paulo li^ lanaoielo a Icsi^ 
^K.-Kri9t<P, ma ke kauoha ana 
ma^ Oike Ak^a, ko kakou Ola, a o 
kakHaka o lemi Kristo, ko iuikou 
mMMMilana; ' 

%(Jpi,Tim<>teQ i ke keiki ponoi 
mAtka>manaoio; ke aloUa, keaho- 
unī, Jtme ka maluhla,.mai ke Akua 
mai o ko kakou Makua, a me leeu 
Kriato ko kakou Haku. 
^>]i|ea'n 4, nonoi aku ai )a oe e 
Hoho oe ma Epeao, 1 kuu hele ana 
'ku i Makeelonia, i kaooha o^ i ke- 
ImIiI: poe, 1 ao ple aku lakou i.l(«t 
9l(Ql9e, 

4 Aole hoi e malama 1 na olelo 
hAki&wMeia, a me aa kuauliau hope 
e^OiOa.mea i hoomahuahua^e l 
ka hoōpaapaa ana, aole i ka pono 
9fMAkaa, maka mauao oiaio. 
£0 ka hope o ke kauoha, o ke 
^loha .ia, mai loko mai o ka naau 
maemaoi a me ka manao maikai, a 
m» ka panlele oiaio. 
■# Aka, ua kapae kekahi poe mai 
ki mea aku, a oa huli ae hoi ma 
kia hoopaapaa lapuwale ; 
:7£ malLomake ana e lilo i man 
kpmu ao kanawai ; aole hoi i ike 
|lQltf>.i ka laleou mea i olelo ai, 
aole hoi i l^a^lakpn mea 1 hooiaio at 
18 8 Aka, ua ike kakou i ke kana- 
wai, he mea maikai ia, ke malama 
pono ia oia e ke kanaka ; 

9 Me ka ike hoi, aole i kauia ke 
kanawai no ke kanaka hoopono, 
aka, no ka poe pono ole, ka poe 
hoolohe ole, ka poe aia, ka poe 
hewa, ka poe haihaia,' ka poe 'ho!- . 
no, ka poe pepehl t»alctta)Une, ka 
poe pepehl makawaldne, ka poe 
pepelii kanaka, 

10 Ka poe liookamakama, ka'poe 
moe aikane, ka poe aihne knnaka, 
ka poe hoopuuipuni, ka poe hoo- 
hilu wahahee, a me na mea e ae 1 
ku e mal i ka ponō oiaio-, 

11 Mamuli o ka euanelio nani, a 
ke Akna pomaikal, i kauohaia mai 
aiia'u. 

12 He aloha ko*n ia Kri8to leeni 
ko. kokpn Haku i ka mea i hooi- 
kaika mai la'u, no ka mea, na ma- 
nao mai oia e ku paa ana au, a na 
hoolīlo mai ia'u no keia oiha- 
na; 

13 I ka mea holno wale mamna, 
me ka hoomaan, a me ka hooinhi 
hewa aku ; aka, ua alohaia mai la 
au, no ka mea, ua hana an ia mea 
me ka naaupo, a me ka manaoio 
ole. 

14 A na mahnahua nui mai la ke 
aloha wale mai o ko kakon Haku 

«78 mt in tD«iiaoio, A me>lB6iadliaftkb 
Uoko o Kri6to Ie8ii: 

15 Eia boi ka olelo okiio^ e 'poni» 
maMA)* nat'ffr'mal, Ha liele mai 
o Kri0to leea 1 ke ao nēi, e bool«' 
} ka poe hewA; owna'no ko lakoo 
mea oi. 

16 A na alohaia nai hol aa^ 1 h€4- 
ke mai ai o leeu Ki48to ma o*u nei 
la mua, i ke ahonai a pao, i kuma 
BO ka poe e paalele ana la ia ma 
ia hope aka, i ola mAa loa ai. 
•17 I ke Alii mua loa, make ole, 
ike maka ole ia, ke Akna akMnml 
hookahl wale no, ka mahalo, a 
rae ka hoonaniia, a mau loa aku. 
Amene. 

18 O keia kaaoha ka^u e kaaol^a 
aku nei ia oe, e ke-kelkl TirtiX)teo, 
e like me na wanana i hai mua ia 
mai nou, e kaua aku oe no ia mala 
mea, i ke kaua maikai ; 

19 E booraaa ana i. ka paalele a 
me ka manao maileal, i ka mea a 
keleahi poe i haalele ai, a ili iho la 
naliaha ka manaoio ; 

30 O Humenaio, a me Alekanede- 
ro, keluihl o na poe la ; o laua ka^u 
i haawi uku ai ia 8atana, i aoiaU h^ 
«a e hoino hoa ole aka. 

MOKUNA II. 
lta £udo keoohA i« TlmolM. 

KE kauleo mua aku nei au i «al 
ka pule ana, a me ka hoomaoa 
aua, a me ka nonoi ana, a me ka 
hoomaiieai ana, no na kanaka a pau 
loa; ' 

2 No na*Ul haf, a me na Inna a 
nau ; i main ko kakoa ola ana me 
KA noho nialte, a me ka manao nnl 
i ke Akua, a ma ka pono no hoL 

8 O ka malkai no ia me ka pono 
imua 1 ke alo o ke Akna o ko ka- 
kou Ola ; 

4 Nona ka makemakee ola nn ka- 
naka a paa, a e hooiaio heA i ka ole- 
lo oiaio. 

5 No ka mea, hookahl nO Ak«a, 
hookahi no mea uwno, iwaena' o 
ke Akua, a me )tanalca, o ke kana- 
ka Kri8to leeu ; 

« Ka mea i haawi ia ia iho I kala- 
hala no na mea a pau, e hoikeia hoi 
i ka manawa pono. 

7 Nona waa i hooktoW8leU(*6 ' i 
074 kahānii hal, i Mnaolelo hei, & (Im 
oiaio loi'a e olelo akii imI iloko <» 
Kiielo, aoie* «>'a wahahee,) I knnaii 
ao hoi i ko na alna e, ma ka ttittm* 
olo a me ka olele oialo. 

8 O ko'a manaohoi la, e imle na 
kMaka'ma kela wabi keki wiabi,-o 
kapal ana 1 na Uma halaole, nie i» 
hunn ole a me ka hoopaapaa ole.' * 

9 Pela hei e kalilko nii wahhie la 
lakou ihoi kaaaha koha phBO,m« 
ka maka hīlahilaa mekanoho mtf 
lie ; aole me ka UuohO'hoooiooio, 
a me ke gnhLy a me na momi, a me 
na kapa komo henni ke kamnkuai ; 

10 Aka, me na taana maikai, fae 
mea kohu la i na wahine i hooiaio 
i ko lakou manao i ke Akaa. 

11 E aoia*ka hoi-ka wahlne me ka 
noho malie a me ka hoolohe waie 
maL • 

ld Aole an e ae akn i ka wahihe-' 
e ao aka a e hooalil akn molhna o 
ke kane, aka, e noho*malle ia.' - 

13 No ka mea, na hana' mna^ia o 
AdanAi, alaila hoi o EvtL 

14 Aole hoi o Adamu-I pmA^iikA, 
ua puni ka wahine, a IHo i klk he- 
wa. .-••... . . .'. -4 ; • 

15 Aka hol, e hoolala ho iftttft W 
hahaa kefki'af<a, ke%ofho paa lftk<?a 
ma ka manaolo, a me ko oloKii, a 
me ka hemolele, a me ka- UAiMMi 
mala. ■ . 

, MOKUNA nL . * 

No ke iao b ke kaKunapuk, <'me kā ptniktt HE olelo olaio keia, ina •hnke* 
makekekahi i ka^^hana kĀ' 
hunapule, lie hana maikal km'i 
makeihake 'al. 

2 Eia ka pono no ke kahniāiLilMe^ 
he hala <^e, be kane n« kft wnhiiie 
hoōkahi, he klol la ialho, he kaoK^i 
he akahai, he hooklpa, he «kaemai 
hoi 1 ke ao aku ; • ' 

5 Aolee lilo I ka walna;' aolee-k)* 
pikipi, aole hol alunu wale; akai 
e ahonui, a e hA)Bftkft ole, aole hol 
makee waiwai ; 

4 £ hoomalu mftlkftl ann t 'kona 
hale iho, me ka hoolohe pono i^ 
mai e kana maa keiki meka haiW' 
hano. 

6 No ka mea, ina 1 ike ole ke ka;^ 
naka 1 kA bd<>BKita «m i4L00tt KEa» lb#t ^liea la« Jiifci al ia k I» mala- 
ma^i'lE» ekaloKia o ka Akaa ? 
4Si>4i<)|« ka iB4ia akaAiiakaiii, o hoo» 
kieki«k aQ .4>iaa lianle iioko o,ka 
hoohiewaia aoi^ o ii;|idiabolo^ . . 
53^^£.p0iip boi Q;lio4kpoiiQiamal ia 
%. ka poe mawaho ; o lUo. i ka hoa* 
hewaia, a h^ aiui.l^ i «ka <pahela,a 
ka4ia(M>la. 

J^ F.eU hoi na paiiki) elialeaia, e 
|ioao .e .noho. \saiiO^ aole.aieio.lua} 
aole lUp i ka waina nai^aole hoi 
aluDa..wale; 

U £ hoopaa Ana .i.ka.meapohihi? 
fat o, ka maoaoio meioi maiiao mae- 

ma'e.. . .*.. .• i. ■.. 

.10. £ hooii^Amuaiahoi lakon nei 
a ikea ka hala ole.; aiiula e lawe 
l^ko«il ka^oihana paak» ekaleaia. 
.It P«^ hoi iL&lakoi^ maa wahiae, 
e pooo e noho kuoo, me ke aki ole^ 
B«TkaiipliiQ malie^ e iu^oponai ana 
ma Mi meā a ipaa« 
l^ £ pono hoi e lawa ];)akahl na 
puakU'ieliale&ia 1 lui wahuie, ehoo- 
mahi pono aoahoi i iLa iakoa mau 
keilu a.iue kp lalum.maa iiale iho. 

14 |lb iea mea, o ieapoe i iawv la- 
we'pono i ka oihana pauko^^ aa lO' 
aaia lakou leekahi pono nui) a m» 
ka wiwo ole ma ka manaoio iloko 
o. Kristo leau, 

,14, iO keii^ maa m^a ka*u e palapa- 

la aku nel ia oe, me ka manoa e 
hele koke aka iou Ja V' 

15 A i hakuliā au, 1 īke oe l kpa 
pōno e hana iai maloko o ka hale o 
ke AlHia,.oia lia eluUleaiao ke Akua 
ohi. u.fc& kia a me ke kakua o iii 
oi^iooiiuo* 

16 Ua aioiiea no he mea nui ka 
m«apohtbihi o ka manaoi ke Akua: 
uahoikeiamai ke Akoa ma ]u.ldr 
no» ua hoaponoia mai.e ka.Uhane, 
aa.iiMia mal e n» anela, ua haiia'ku 
i ko naaina e, na.manaoioia make 
ap nei} a ua hookipaia'luiiUioai ka 

MO«:0KA m 

Ko ka haalele «n« 1 1ut,09aiiaoiOb 

T7^£ olelo.p^amai aei kaUha- 
JQ^ ae^ a i ka manawa mahope, e 
haaiele keleahi poe i ka manaoio^ e 
u^Uama«na i na ulianA hoopunipa- 
1^^ me ke 90 ana a na dauiio|tto; itoiiiwuK>ia^ 2 £ W3a1|abj^9 an» m^ ka« hoQka<! 
manl; a e hoaaia ko lakoa naa« 
roe kahao.vela; • .. , . 

3 . £ papa aoa i I^a mare, .a n(ie ke'« 
kalii mau meaaUa ke Ākua'l W 
ua'ie aiia'i me kealuha* e ka .p^e 
manaoio me ka ike i kaolelooiiiio» 

.4 ^emaikai na.meaA p^iU hana- 
ia e ka Akua, aoie e paleio^ka, ko 
laweia maliame iKa hoomaikalAku: 

.& < No ka mea, aa hoop^noia mai ia 
e iLa olelu a kā Akna a meka pule« 

6 Ina, e paipai uei neia mou .«1^4 
i.na hoalianan^^lilo no 00 i kahn- 
napule maikai no. . leau >KrJi(ito, .« 
hanaiia me ka huaolelo.okauianiir 
oiō, ā me: ko ao maikai fma i ioaa 
ponoiaoe.. 

7 Aka^ e pale aku i nakaao lapn* 
w^le a na lawaiune, e hooikaika oe 
ma ka monao i ke Akaa* . , 

8 N.O ka mea«. o ka houlkaika:ana 
o ke ki&o, he uaku lui walwai ; aka, 
o ka manao i ke. Akua.he mea ia 
e^ pono ai 1 na mea a paa« ua olelo 
mna.ia mai no hoi, nooa keia ola 
ana e noho nei» a me lutia pla. ana» 

9 He olelo u^o keia eipono.o 
malama nui ia mai»: ^ . 

10 No lea mea», nolaila l&akpu e 
hooikaika nei me ka hoino «ale ia 
maino ko kakoii hHinai ana i ke 
Akua ola^ oia keoiano na kanaka 
apauL.e ōla io at ka poe m^aoia 

ll'. £ iumoha aka.ue me, ke ao io 
aka ia maa mea. 

l;$.Mai . hoowahowaha kekahi i 
kou opiopio ana; aka, e Ulo oe i 
kumm hooh«^e nft ka iioe iiaaiele, 
ma kaolelu ana* a ma ke kamailio 
ana, a ma.ke alolia, a nukka manao« 
a ma lea paulele,. a ma kamaemae. 

13 £ia kau e hana'i a.hi^i wale 
aku au, o ka heluhela palapala, o 
ka hooikaika aku, a me ke ao ako. 

.14 Ma| waiho aku i.koa haawiiia 
ilokooo, i hoawiia mai uou, ma ka 
wanana, a me ke .kau ana iho,o na 
lima o ka poe lunakahiko^ 

15 £ m«naio oe 1 na man mea la ; 
a,e hooiUo loa malaihi; i ikea koa 
pono aūA e na mea.a pau. 

16. £ raalama..oe;iaoe iho, a me 

ke ao ana'kn. :£ noho mau ma ia 

mau mea; no ka mea, Jma l&aa iia- 

na ana ia, e hoola oe ia oe iho^ a me 

^25 Ea poe kahiko a me L TIMOTEa na waliinek^ēiniikCr ka poe a pau e hoolohe mai ana ia 
oe. ' ' 

MOKUNA V. 

Ko kaliooponopono kna i n« mea kaUko, a 
me na wahhiekanenMike. 

MAl papa ikaika 1 ke kanaka 
kahiko, aka, e ao pooo akn ia 
ia,'me lie'makuakane la; a i ka poe 
ni hol me he mau hoahanaa la ; 
' 2 A i na wahine leahiko, mo he 
maumakuwahinela; ai nakaika- 
mahine hoi me heman kaikuwahi- 
ne la, me ka maemae loa. 
d £ hoomaikai akn i na wahine- 
kanemake, i ka poe wahinelLane- 
make oiaio. 

4 Aka, iaa he man keiki ka keiea^ 
hi wahineleanemake, ahe man moo- 
pnna paha,-e'ao lakou e holke mua 
1 ke aloha ma ko lakou liale iho, a 
e nkn aku i ko iak'ou'mim makna; 
no kA mea, oiii kamaikai, a me iea 
pOno imna o ke alo o ke Akua: 

5 O ka wahinekanemake olaio, a 
meliamehlk hoi, na hillnai no ia 
i ke Akua, a na noho mau no iame 
ka pule ana a me l£a hoomana ana 
i ]a& po a me ke ao. 

6 Aka, o ka ¥rahine e noho ana 
ma lea leat^ ua make nu ia i kona 
waeolaana;. 

7 Oia mau mea lum e kanoha akn 
*«{ i hala ole hikon. 

* 8 A l hooiako ole keleahi i kona a 
me ko kA hale ponol ona iho no 
hoi, na hoole ia i ka manaoio; a 
na oi akn leona hewa i ko kh mea 
manaoloiole. 

9 Aole e pono, e kakania ma ka 
palapala, ka waninelunemake 1 lui- 
aiaono ole na makahiki, a ua wa- 
hine nil ke kanaka hookahi, 
' 10 A 1 mahaloia no kana hana 
maikai ana; ina i hanai ia ina kel- 
ki, i hooieipa hoi i na malihiui, a i 
holoi hoi i na wawae o ka poe hoa- 
no; a I kokua hoi i ka poe poino, 
ar Ina i haliai mau ia i na liana mai- 
kai a pan. 

11 Aka, c hoole akn i na wahine 
kane make dpiopio, no ka mea, i 
ka wa e iilo ai lakou i ka lealea e 
ku e ia Kiiaio, e mare no lakou ; 

• 13 A e hoohewaia, no ko lakon 
^aalele aua l ko lakou manaoio 
tttamaa. 

270 13 A na lilo hoi lakon ma k^ pa- 
]auaIelo,-e lalau ana maia hale wi 
a ia halē aku ; aoie hoi o ka.paLlau^ 
aleio wale uo, o ka holoholo ōielo 
kekahi, m« he poe hana lapnwale 
la, e olelo ana i na mea aolo ^ P9- 
no ke olelo. : - i • 

14 0'ko*n manao no la no na wi- 
hine oplopio, e mare lakon. ^ Ns 
hanau kelki, a e hooponopobo 1 k» 
hale, i loaa ole ka hala e hoioo 
mai ai ka enemi: 

15 No ka mea, na hull e aenel 1^0^ 
kaki poe manmli o Satana. 

16 A o ke kanaiEa, a o ka wahlno 
paha i manaoio, he mau wahiii^ 
kanemake kona, e malama no ia 
ia lakou 1 kaumaha ole ai ka eka- 
leeia; a e pono ai hoi ia ia ke mii- 
lama i ka poe wahinekaiiems(kē 
oiaio, 

17 £ malama pnl ia'kn na Inia^ 
kahiko e hoomain pono ana, īie 
olaio hoi, o na poe la i-hoo|kailca 
ma ka olelo a me ke ao akn ; ' ' 

- 18 No ]£a mea, na olelo mal ka 
paiapala hemolele, Mai hoopaa oe 
1 ka waha o ka bipi loiuo e 'hohi 
ana i ka palaoa. £ pono ka paa- i 
hana ē ukaia maL 

19 Aole oe e hoolnhe 1 ka hooh^ 
wa ana i ka luna kahlko, ke ol&ia 
ma nā mea holke, eloa, ekolt| {ter | 
ha. . ' . . 

20 O ka poe hana hewa o kai^la 
e pkpa akn imna o ke alo o nam^ 
a pan, i nmkah mal ai hoi o hal. . 

21 Ke kauoha aku nei au imha o 
ke alo or k^ Akna a me ka fia(ka o 
leau Kri8to, a me na anela minp£- 
hele, e malama oe ia mau mdt nip 
ka hookela ole i kekahi mamna b 
kekahi, a'me ka hana ewaewā '6t4. 

22 Mai kau^Inlu i nalima:i]^- 
Inna Iho o k^iii, aole hoi e komp 
pn oe i ko hai hala. . £ malamnia 
oe iho me ka maemae. 

28 Mai inu hou i ka wal maoIlvjtBB 
wahi waina nnku hpl.kan e lawi^ 
ai I pono ai kou opu, a no kou nā- 
waliwali plnepine ana. 

24 O na hewa o kekahl poe tA' 
naka, na akaka e no la e hele msA 
ana i ka hoohewaia mai ; a e'hOnai 
ona no hoi na hewa mamulio k^ 
kahi'poe. He maii konoha aIofaa MOKUNA VT. ia Timoteo. . ^5 Fcla no lioi na hana maikai, ua 
akaka e uo kekahi; a o na mea l 
ole pela^ aole Hae eJiiki.ke.lAiuuiia. 

MOKUNA yT. 

Olu(T«uto!if]dlkiaiH-hou Mfe ia Thnoteo. 

Īp PONO i oa Imuwā a pAi\ ma- 
p IMo ilio o ka auanio, ke ma- 
naō I ko lakou mau baku, be pouo 
ke hoomaikai nul iia^ku, i ole al e 
ii5ifio «rale ia ka iupa o ke Akua a 
lue kaua oleio. 

3' A 6 ka 'poe Dona na haku ma- 
luioio, mai hoowahawaha aku ia- 
kou D0 ko lakou hoahauau ana; 
ako, e lawelawe aku no lakou, no 
Ka mea, he poe paulele lakoa a be 
poe alohaia e lawe pu ana i ka po- 
no. Ma ia mau mea e ao aku ai 
oe nie kn hooikaika aku. 

3 A ina he okoa ka kekahi ao 
āna'aleu, me lui ae ole mai i na 
hnaoleio pono, i na olelo a ko ka- 
kou Haku a leeu Krl6to, a me ke 
af» Aku ana mainuli o ka manao 
n^allihi i ke Akua ; 

4 He hookano ia, he naaupo loa, 
a e.kuko wale ana i na ninau a me 
na huaolelo hooakamai, kahi e ulu 
a