Skip to main content

Full text of "ketab0485"

See other formats
48b 

II <ih v cjjJj J^juj^I 

. jljkil c^iU. jiLJI iioi « J9y iji. 2012 alt jX^ 

2012 ,.J.p.J* (jljlaji C*Jblfe © 

jUJ .03^ 1107 2050 .jJLJI jobj .H-0656 .^j .^0 
info@hachette-antoine . com 
www. hachette-antoine . com 

jx JSCi> J;l ,J i_jIiSJI IJjb jx tj> 3I JU-»i->l 3I 2-**^ j*^ ^ 
^ ^il ,_,!£ Jj^aaJI jji jx — l^tl>jl*ul 3I olojJjtoJI Jafl>3 l&lj-i 3I 

i! 

(§) Shutterstock.com :^iiUJI oj^-o 

l_l Chemaly &Chemaly :icLt> 

-£j 978-9953-26-713-5 :.^f>.^.j 

dojfcl Lo J£ «Lb^ftfr illbl jjSCoj i <Jl*ii»^l i&ls o^U^ o-JlS" - 
djjij <i_)l JuJI Jo^o i-olji' ^J^l ,ji ^j-J^ «3j_jLc- 5^Lt«J 

i- ^ w '" * r 51>I ^J^±\ dSpJ ^ 

^ 

M 


«<w*s*JJ xf^i^\ a \yi\ s& <~>\sfS.'i\y) 

Ubj3^a> ^Js> J^ssu 5^3 <i_fl>.»i hj£& ULbls Isl^S U^J «iljl ^y> dJlj 
^Uaii^l Jftj «l^ Uli S^JL^JI ^l Jft 3 «ib^ IjU y\*l\ 

i)j-hJI aLuiSl «iUJl^ ^ «^Ij^L-JI <_A.>.i.>S JjAjJI uL.-m.fl tU^o-o 

.*siit CoJi js"L <Ub«Uj| 5 J3 jtJi jrb 3 <ojU^ ifiJi js"L us' 

•9 ^ S^^oaJI ,»^JiLx*o dlasJ «Co*JI 4>liJ l^'(0-J' (o^o"»- 5 <5yi>° 
I jlkLo CoJI J viUi .iLol^l obly J3U. jl «C^l J' *^- ^ 
L «>> ^9 jLtuJI JIoj IJJ <4sLU£ ^ jUj dJl i J «oI^a-SJI L33 3 

g .l!>^JI Jt l 5 JL.Ij uk 

.3 c 1_ r» i 16; .Min p^y\ 12 

tloJI JjUj ^jl <\i ^Jbt) 4J&J <Ji! l^Lso jjl «lil <uic jlS" 
i_aiLo Uslj «ti^iaiJI £jL> LpbJLo JkpJJ tijJ«J 't $lt> .lsljli-1 4*)%i3 
AJijj^ <lj*^ <*-*-<> CoJI db**a> l^ix>3 .jJsLo^l i^JL^- Jl <uJj9 

>er «)^l J«jI&j «tLilj iJ^UaJI Jb ^ 4J$A£ J3-I 
«pISCJI glkiJ ^J 14*9 J^" ^yJI iUsJI 0I3JI ^JL^I l^il 

.bUi^ll iUtl ( 4£,$aS Jb 43ja£- Ja^iJ .^$yJ *2 J^l £ib bl>j jjS3 

. JI09 ^Lo ^ tljyo ujIS" t JL£- <liXfi>3 .l^j 
l^J ,_yL«J t_a i S' ^4Ji. o^' <a5U^ (j*^ >*-*-M ij^*J J* 

*iiiJU*»>iU 3L> ^ >*JI £jL> (_>*^3 VS^M 

.«(jJL) ">! J>j ,^9 ,351 'Si» Lo^j <iJ cJls 

t—J^ls ^>aJ ^^JiJ jjl ,jJI l^o-La £li?eJ .j^fllaUII ^loill k_9jjJ "il 

s ► 

.dj^U ^cu)lXoJ 4liljljJ! AJ|jLu3- (j& <Uo"$iuS 

.4J JUS3I ^ ljU>o 4Ji. 1^5IJL£-I ^ ^^J -^>^ l^ Sr , ^>* c 13 jijj jJj \g.iiiH 

«ol^-J <fc>$iJ 'i! 1^51 UjI 3 ^IS" ,^b"l JJ c-itsl UjLif. l^IS3 .o^^j 

.li> vl>JL> Ji9 «^3 U j\ Jl^Ij 

^^Jl £«*<*J ytJI OjL^-3 - 13^ 4J^*J «-o-uJ ^ l^Jl <5jlj_t 

jj-o yisl ^1 ..^jJjJj» :^5>>l iLJL> i>jlo SjaJO L05J l^J Jl§ 
^3^ ^jJI Jijl 4>I$J 8lj-ol ^4$} (jjJ jjl j>o ji^>\ C-JIS 

■*■* » 


u u nilo;... pil^j 14 

l y i jj^ JiL> l^fi>3 Lo ^Js- Loilj ,j«J <u£J .Ltojuj o^isl jloJ 

L^j (jJb* .3^£JI JUi-I^JI 05*^3 tiitoLiJI olIa5*UI j^i ^ 

^jljj ^-o 3iL»3 1^-oU >>l Jl LjjJ dy .L03J LtoLoJJJ J-aJ ^J £-**p- 

f. " 

J3^ ^0 L^^bj JLoS .0350 l^-o!iL>l Ojlla^ "Sll L^JJuojJ Lo «CjU^SjJI 

I») UI c£> yJiUl *l~»dl 0*1^ ^3 «ol^ll 4A*J ,«>] U «ob/jJI 

. J*ij jl J^>Lt J>j OjJLAJ U o^^i u' 03^ l>° *JpLi*-»3 
^ylfr Jb<l«>l «<vJL>j ia> Lio- «LgJp-l Sl^ol JT «-0 $£> tiXft> 

• OpLi» ,^o oJuu kloclls .«OjUio Uaj jl J>j 

s 

djJL?o «J .U 4j £b Lo Jj *L£*J&3 U u*kJ <Lo> «ult j&JUJ U 

Uj> 4JL0-03 *4jLo^» ^J^-l «io^oi- jli .Sl^ol «^sLo^l c-c*Lx*J jl 

.5^0 J3SI Ltolj jjl> pL«-o i«^»)UJI c-JlS" L5JU 
lxo^JLo <jL>ill 3jA5 injboo <yo L2-03J <_^3l Ji t<uiSCo ^ ^15" 

dJLbitoJI L^i?t^J oj>Ij <>j .l^oiir u x<d-a3 1 _LoJ> L>Ui£>cJl5' 

c .l^ftlfijIJIjA^ 

'S .Lgiolioi (_>*>jbo AjL^jJI ^ <i^J6 JL>3 

Jsi jlS" (LjioLo Lo-J 4j| viljJLo yS- .oLloJI dLU J>«h6.> JifcLio £lj 

.4jU> (Jl io^UI dli5 Ji^-i djLUo «C^JI 2;^-oo ^ jLuJI 15 Jj ^gJL, a^ajill 

ij^ci\ (JUIl lift. ^ 4JJI J ,_^uO jlT Ujj ,((ix^UJ| AiJ^fto^ 

2^-J «i^^^o obilS' Jl J>*x3 jl ^1 <uja£ plcl ^hl^j i ^ 

.j^Ai^o titkaJl ^1 jl^J^I Lo 
^j& l»J .L^iiis ^cSj c-JlS' ^£JI l^JU^- ^ <kiU5 l^db ^"ju 

£j^JI J i ^>L> ^ o^J <Lp3«ij LolT c-JlS" .io^sj ^jSo /©J 

Tdl^i. 4JI dli^j I JJj LjJLo^- ^ 3k«J J iSj^U ix*ji' blcyl 

( [&>"j*a t-Jlk&J dJjU JLoJ jjl J-^3 «&jLo 8^3S'iLp- g^-i*J 
ijilij^l .S3LJ3 «Jlj-o ^ 3y ^3 l^LJ)! ^5t^> i_fl.^j yi^ 

o\jx>\ .LjjI^I JS" ^ Slj-ol 3JJJ3 iA^i*ol^> 4J3J LjJb-jl^o-^LvAJ 
•§' .iLii)l53l L5JI3-0I ^s 5L5JI ^ili*J L3IS3 ,03^1 ^l^* * 

M /UJI .<U 0U4J i 3 ,^baJI Jt a >u" ,cJ Ljjl l£>^l ^iy-^ 

(i) 'V» - w 

■g itcoUjaJI isJiLe LjJL«j 

T^IjlsJI ^jjJj^X«j ^JLo ^1 ..^3*0^1 iil)3l; ^] L03J v5_^JaJ (©J — o-ojlpimo pil>! 16 L>be3 Cotiy Jfi> «53-0 J$il i-ai^ fblitl jl^ OJi>l j»$j — 

* " e- * P 

^li JLi&l J/^JI ^jSjJI ^9 c^jWI u^ *•& s?^ 1 cM' o* 

( _ y )3iis jJ ly$& £_$*jJL »^A^>l3 jjl ..jiS\ ^jmJ pLoJIj ikiJI 

.liuj Ul 

t-jL*)} ioj .<^lsj ^ cipJI 5l©^> /o5otij UUi5t« cibJ «ibiJI 

:l^oit!G li$>L sjJioJI jcm-oJ 

.£Os^> — 
^-o (jS^ jjl^ <53-« J^ iL*S»idl ^Js> C^flS^ j^h^ 5 * ji^" — 
1 aIjlsI Jii£ 4jjjlo «ajjI UI .A^**ajl u^jtfe)))! cy> ^9> i3$*i i_*0^' 

■h .eiyJJI «-0 L^i JaLJ ^ (^sl^Vl 

Jsi _ t * 

•"- » ,- ' 

S U3& u' U^ -'J*"* ^ «-M 9 Lfcj9 JjUj il$^JI Sil^l - 

■w 

P .dLJI U.JLJJ-J ,Jb £*^*JI ^Luj oLj^ ^Jik! iJ> Jb dJjb>- 5 17 ijj (t QlL ■^■■ i *l 

t f, f. 

L^itboij gi&J IJJ <l$J i^Jb ajlj ^ 3jL*iJI JUi^-l «^iL^^I 
J ^k >aJ 1$Ll> 3 yJ jJI 5 iJl>l U llfi. «L^j>& Jb Jb>J| i^i, 

.Ajj5*o l^jl |c^»J ^LiJI Jl jjl^l j^Uj 
?<iL3U.| ^3j ^9 O^oJbLo il^JSciJI dkJaS ,jl ^JLflJLol — 
iLoJ>JI i-_abl3jJI ^£1 «j5^o>JI i—obLo ^j-o OJLal*ol Ui> — 

?^oJI 3 - 

•{J* .y3' Cy°^° o*"? v 5 "' — 

:ixs>-bb o^j 

ItlotlJ ^li-l «s-*^?JI jUaiJl ij9 - 

• uJlj ^ v_-oJb l > i ^>?tlJ lil OJl - 

Juj£ iL^LoJ ^^LaJI j^-SJI UbJuu ylJI iibJI Jl db"^ $J - 

0> SS^ti ^loJJ (j^jl <-a*^5 «bLb — 


.,jill ^j-0 ^i) JbiJ J£>$A bJ «lil — * * * <n 

(oJ^II j>o ao^' ^ ^«J L-fl.*.^ "joUiJI oJJb ^KiJ lii aji 

^b^*50l ^ jJLaJI IJub ^3 *}Jj£. {j£3 jl «JjoJ^ 
jSju Jlj U «uJ^i jibJI *-liiJI dUi ,jk- j>AiiA»> j3j-o ^ «i-^lj 

tJoya t_ P .i. t i. O I . 4 j-oj-o {jOy> 4>JU-oJ ,jJjA*«i2l ^o L2>j§ JL>U ^-oj 
^jx> l jai3cXJ3 t^LsJJ ^ l^Ilo ol^ol «WaiLij oJlS* .I^juUj 3^3 31U 

mi. +S. p j. 

l$j| U5I3 jlS" «Ul dUi Toju ,jk. la>5( jliiJ jl JJ .^'Jll L^Jc-l^j 

.l^jbt^l olslku l^k- 1^3 

CJ^ l^il 3J ,j^eJ .t-Sjidl t>5U> ^ Oybjl JUj^J S^?ti> ^la£ <*J 
.l^ji-oi *li>*& iil^S <*J £*-«©l JlflS <£L£ ^IJ^J ^ > '3J ^3-0^ ^^J (jf 
l^Jb J«>l .l^JUb ,JaptJ jl ^ «l^Oj^ is>b- i»ij «Gb-ls 
&} Cbi «U3ij*^' 3^^?" ^*k' •>— °-»->"-^ : L* 5t ^ A^aalJ jlS* Lo «U OJUbl 

.t-jjl^JI -o^JI IJ^-j diLus^l Jjji .I^j ^li»iU lS"Li) «\J3Jt 3^50 

3 

^_ * * * c c 
J 19 clL Jyh j^hjMI 

«LuUI ^ Sjj t-Li" ^jJLt ^3 «l^o-ol vJjju "il 3^3 < JUJl^iJl; cow 

^jUj "}) 3^3 ,le$J J^j ( »^o ^ ^iUI oLJjLoJI {y> pS3l I JlqJ JuJbS 
i\ Obbcoil j>o ^Jlk) *i 3 «ibJbJI yilftSU jei-j ^3 «4XIaI1 gcoljJl 

(5^5" ^ Ul5Co l^J ^^ <£&)ll olS]^ ,jJl>I UbLLjuJ iula£JI <us 

. JUJIpJI L^-05-JI ji^^ 

if dJ J3SL«) <v5i dJ J^jJ Le Pjji» .C^l Ja*J <*JiUU3 <Ui*£ ^ (&J 
U {y> OjUilS' Ublilj «SjjliloJI 0l9^La<>JI oJl^i «XJa9 |Cm«J^I I j* c° 
•g .l^o-ol ^j>i il-aJI j^^l <JUso<0} ..(oJ o^' O-OJlffiuuo piL>j 20 

Oli OJJ3 I3JI3 ..4JUi JJylj^JI Ojili JLo j»UJI ^9 psJaj LqJ13 
. UfciiLo JUjU Jii?tJ l^-i) j-m£- JL>I jiiOJ ,jl 4jk- ^ OUob" 

J5" ^ LoUj J& <*il dUi .I^juj f$JI dUi u£** *Jl ^'5 u^ 

S^iiLo 4Lj$j jl jliieJI ^ oJoZiJ *b> (5JJI diJL) j^o tw-JIa 

^ <*is «l^otw ^1 S^yUaJl dlb" ^i- i*Jb>- <Ux> Ji>b Uis 

.ib$k ioll)( AJI5J3 «v^ *Jl>> t -^> J^ 

♦JUjjJb ^yt'pCJ ,jl clow .OJuJL> O^l jj <iU<o JL>I O^oJI O JJb 

ojl>3 l^wuissj j>\s JLaJ i>L>jj *Ui>l 5J3 «aJ^Iju Jo>I t5Juijj u' 

(jfrJu ^1 £* J£>y> Js. <)oi «USU JT ,i UJb y«> .<UxJ ^ 

6 e " "» * 

Ijlj3 Ji>l «j (p>&)\ ^ y^**»» ^-^ CP"^ u^ «^l^** J*9 

i •j = * mJ . \*£ *3Ui| ^ ^ftii . 1 jx>juJI Jl Ijl»I juj 10J3 .((^$JI 

•w ^3 «iJUij Jl£ \j\jS Ji>b yl <Ol5Cob .^J/^l <ui-*> ^ 5ilj)ll 

© <l3lsiUi .«UiJlicJ Jbui^ «Xas> ^ IjiU) byl9 ( jlS'5J U^^j ^^db 

+-; ^531 1— o.l> Uil5" U^iS3 tlla&b U^jloj *si ^Ui-o .ajU?^ jua^ 21 ,Jj jjj ^g.n^l 

U5b J^-JI ^ ^^J ^£! .Ax>iL>l Jxi?al ii*-aJI <^^xi\ s Jjb«iJ| * * * j^bcoJI juioJI jjk. .iitljiS' i?c^i*-o ^.i^iw/sM Oj^Lc- 

Jl Jji^IaJI Jl^t) oJk -u^P"' u^^ <35L*JI j\$2*J} «ij3 iLo l^J 

.l^JUJj ur^* ^3^ <^-L"J^ 4^m>o J^JlUjJI 
u' t^J^ * 5* -^JS^ »^»J^-u> *<_,£> 'i) a l J5LJI l^iUk UL»£ 
,Jb t-aJtoSo ^oS" l^Jl .((i»»j)) ?^oj a l JJ bj3 l^JI ^JUbl J^-l ^ 
o^ai UK .l^J^At» L^jlo I^Sj^o (o^Jl^ «i^ji L03J dlb-oJ ^J l^j' .>*> 

«ULDI LS' .l^iJyl <U9 C**o§ j^jJ jlij l^ii Oyuij <ij3 isb l$J 
^oJ ^j jtf 'S) CJlS' JI3 «0*13^ l^JlS' <6JJb ijjJI ij^£ ,j9 ^3 j*^J 

1 " ~ f •" 

■+-1 
Jsi ^3-!! oLiLj juLojL» o_>Ij «L^JLS^i- ^1 1^3-03 JL> 

U ,Jbl 0JLA3 <l$i>>3 (o—*i&-> O- £* S? jJL5 ^ ^ °J^^ (^ •* li ^*" a ^ Lj-OjIpTiiio piL>l 22 

p . J*©»JI I^Ia-mJjo olsLIl oJLto ^j^o J^-l ^ u^ «^Jp - 
j*j«JI Jl ^^A^ftill I3I09I .Jjjii*.» ^ijiJ'i 'jtytu *JI ^U-oJ ^ ^ 

jUaiJl ^9 JjJLj jjl <LJL> (LqJL&>I iw-JaC- dUJu OjUl9 <<U£ ^^-w» 

dUi a^j (^*J3 v-^3 &9j^ u' ^^ u^°k '^^ <U.o5 iL»»^jjJI 

YjjjLo L&5J1 <loJut<o ^j<o ?'3j'' t-r' U3^!"***^** ) uij^*^ U' uj^**^' 
{y> k_-»Li) ^9 cJs^9 C0I3 iL>j U^^i ^° ^La-oI^cJI^ oL^JaJI 

l|jj$i UbL>l9 U ( ^£J jl^il ( Jk- ^ys> ^ajLJI ^9 L^ifr Ocsoti 

u IT.I>1£jI>S'IIJu&$«£Iaj)II jjl«) a lT «03-aII Lry-'uSojoJ .libl> •^ jl5" YUiLiJ jl U^jJuiO-^l U^j>3jJ lil ^_ax^9 .2&jZAjo 4IJ3A0-W) .<lL?L>3 tOiiiiy^ tAS^LstoJ 23 (Jj ^gjj J^ujill 

a l l$J «-a^9 TiivjLaJI l^ijyl Sjjbt* f$Ji\ oJbu>aJ ^_q : < 

.5jLi.l JiLij J ^ ,ULo 

ilastlll ^9 u^pSi «l^AJ f-LiiU ^ISociu ^bjl 3A (J^sJI 

.JUJI3I * * * . JJJI *bjl l^iiJ o^bjl ^1 .i$j$JI jk»o t _ J l£ oKa.>,;,.>tl 

l^Ojj Oilxtl I i£$i <Jo>l 3JU1I (JJlJI ol^la9 i^oflJj l(JJl ^3) 

u' l»^ J*' u-° L° u' (Jj^ .SjTLIl iil$jx ol>L^> ^9 1^)3^ ^ 

!oIju>$JI 

^J\ 5JULi**uo «f-Lo^*JI Aajtlio AJjlf- ^bj (j^l ^iJ^I UbJL>3 

c 0^3 JU*«j a l j^afr a l£ob ^ j_^> j^J .(jJuJL) Jao6 «l^afr 

1 " » 

■+-> 

S^l u5 So l^tiflJ >£• ,> «JU?JJ ^jH\ JIjjJU i 5 j3JI l^i^i ?ij'yb>o ^ 3! o^afr JU: 0^3 Jjij J ^ lil J>JI c u. ^niloT-i/f pil>| 24 

i^lj^JI ^9 olfljJUaJI ^JLrs-t ^ JUjjI I^ujI «^I^JI ^ 

:i«jjjLoJI ^ ii>L> dJLo) /»^*>» ^^| Liul c-daJ 
^>hw.'t ^Ij dU^alj ( _ y U> 0*lk> . .cJIjj dLlfr /o-Lj o^ai — 
ol> 5ill*ol ^e £$>J ^^tuao jJUb J cJli . .iL*»>L<Jb ?l^J 

"t. 
JjJJI oltL» ^ ifrL» ^9 <U-o J*5«i«J «to-Ail J*>SO dlj-ol 

4SljJa <4idl^o ifrbtis «<4jLfc 4SU! <5jIo-cJI <*£&> V 1 ^ «^J^ 
a^aT «^l>ljL>"i(l iw***t> o^Ssi^-o 33y\y> &IbJaj \^j\ju ^>j> <XJJj2**i 
y pjb Ji&l ^jlt .. l ^l& ) )ll ,obJI s-^! J^- «Jijsl» l$J Jls 
u bUafl3'i(l JaS ((j^I <*UI» j^ss^u ipAUy J3^-i*J .db J^JLij 

$ villS - !» ..iiU>^j «Uli ,cJ^JI^>b* dS ^$5o £j>&> loJJS. .db Jatx«» 

•r— J 

P iLai- i>**i | >' 0JI3 ^jiisoi vibl J59I3 ilto j"i(l ^^1 >J .«^«$59 25 iJj ^gjj j^oiill 

«!1$J$a «il^t-aU s-4^ ^-'-Lt-o j*^- i»J>> <*J^ ..Ui£ j^Sjo 'i t\jt\ 
^ l^JLiLu*j 3*3 l^fci l^liflJ ilT <^)l JLoJI j^j ,^9 5^o oli 

fr «H * fr ■* t 

fc_9Lt*ol OjLLw» dL> (3^13 jl JU Z ..tLil OJL?J jl ^Syl — 

^--JiJlj «<A_«i 4JL> L^J «Lji^o oL^JI •L>5J <UJm>j ^jak^ZA 

^ cuaa; L^Jl 5J dUi OJ150 jl ^jSUj jLS' UJj .<d jLx£.bJ 'i! 

,JjSy> Oii-lj «UbjJlj JLlil JL*J OfcjLJ OljL>ill ^XJ .iilj^o 

.l^jLjLol jjl^eJ 

'S *il 5 L> 53-0 j_>T .^iS'l ^^J ol^-iJI o 5 Uj ^ $a jl^il 

U .« J>lt ^>» ifr^-o Oj-iiJl 

a jjJill olj£ p>ftJ J OJu^ <^f &J&1I u3& u' 0^ U 1 *" io-oUI ,^9 Sy> oli ^/uaJI tliil pJ <ii«JI oljy ^ 4jy ^9 

l^ijJI ^yls o- ^JuaJL^ue oUoJIj ^jjjiUj u>k^;)ll o^ L©^ 
.lii»lt ^^Su ^1 J^. blJls ^^Su ^1 cU9 (oiw^ll ^ lio) jlS* 

c^A-oi «iolt aaj jl> ,_^ L^i LJ> ^yJI 5ju>3JI 53-JI dll3 ^9 

'f 

pS-io^ (4-><i.i «^ y>LiJj 5A5 jJb^coJI Jl>I U^j "y> (j*p- jiJJL; 
jjljus yt***j CUfrlS) oybli? .oJlj ^9 Sjbou «jfciJL^j^ (jJj^' 

^i U>^"' J ^ ^ (*^! ••^ £ ' IjV^tUfl db^jl^ ^3-^^11^ jJbUa3L*9 

KibdUSlil 

• p 

:5jJi3t>o o^j ci>lj-o ^ ojl> Lo^j jloJ pi l^j^l 

:L>jU»o 4-»l>l 
^ylj^JI i*-J ^1 ijjjJJ !il3b oj^" U Ujj ..»*llpl U — c 

-9 1 


j3-l uw> Jil^J (duiaf. ^I «LLmAj obljla^l (y> ^yUj C*J^ 


5 
M 


^Ui)l iL*-l»|* ^1 £jU-o 03^-? «iU-oJ CP«J -^ 10 oUL^a->yi 


@ 


iJlfr j^bo JiUl*o'ill Jbo UjjJbw) iJLfr ^1 Uljbol Cy> •G9^\ 
.i JS i}\ Axi] UjIjl^o 


g 


rcj**-*- 


27 tlii ^gjJj 'g-"Xl 

^ p^sJI £>?o ^JJI Lo .ilJs jiUus j>o (oi^l ..<UJl3 4jI — 

Ij^st^o ^3 «dLoi ^ ioiJJI j^ikioj <>iW> <_^ <o.&>Ju ^3*^« 

^J>jS i4j\lbi\ £0 «BUU Lix> MytiyJt, ^yuS <a^ <<Sj\yO JLOS 4JJ>\£ 

cJjl^) .g;W jS"i urit L3J *-L> ^yJI Sjl^^JI 5>JI dLL> cJlS' 

jJLoj <4J3<^) tjLo ^jjJI UbjJI^ u*»>L4> IJlto jlS' ol^i^J .L^J^^a 'i/l 

.cLu^l v_<LaJI ij\j<k> 
(iiUl^ 350JI jlc-I^ oltLJ ^j-io cJlS' d^jj 03-flJI IJl^jI 

J Lo 8JL> ^^Lt JL*oi3 J53 /J05 JUJU3 «olli^i^toJI JU*!>LJI JMJ3 

^^Lt jj<o Lft>35toJ A$iaj «^^JijLJs jj<o oUK J>5j ij\£ cj^a ^(t>^i dj5hJI jj-03 <>V^I o^/jJ j>o LjJ^^j «ajLo^»-' La>3^iJ Lo J3I 

u. 

|j Ljj JaiJ t>p- 4-JLill 0I&.33 J^l ^ liLo3 .ybt-JI jliO ^3 iJUao tO^rt-tl (j^JU^oJ Oji_X-Cl tb^o^JI ,_Lo»l«J a^j 

((j5^*Jlt 2^«))) <SUruLi ljL^-lkX**ue <*lxJI ^ ^L*x^JI oJlS - 3J iji> 
Je suis» ifto^d a*^» *o^tJI <^>3^ Jls ^*> oUjoJLill ^9 
cJlS - L03 . cl5LJ b ^ja> <^2^jj>l9 «venu te dire que je m'en vais 
^yJI iLii-'Jlb «AiSjj (jS' <bb*t£j J» 5 **^ u^ - ^ v 51 *-^ lA9 i5j^ 

^-Sl^JI y9 ^15" .(( J>lj ^1 liJ^O-l Ol>» I4J dJls Lo jl$i£. Jo^i«j 

T^o^i. L^i J^cG «Lj^I ^9 oj>>^I £>o,s jjy jl JjJI ^1 
,JL> viLUj ils ^ UI ..b^Jo»! ^ ^3-0^ ^ Lc.$*,S dLLoJ ^j^O 
Lo Jj t^lXJI l93^j ^ (jjliL>^JI ^ t&9>> l>**^ ^***i ^° •^£•3-0^ 

.^3-ojJI i^jvl^o ^9 *\iy£ O' bby^l 
«Uib ^j^S^j^eJI i_aL> iafil^ L05J Ubjj^aJwJ LfcJjv ^jO Lo 

<*L«JI L5J jiij ai .bp- iil^j^ ^iLtl ^^1 tS$& ojIS - jl^ ^y^- 
.tUi. i\ (jajUJI ^Cj ^ <eL> (js, <43l 5j x ,_^s <*l£JI L5J jioj ^ ^i 

i£Jlo j-o-*-«*J ij>Jh 4j'JL) i,y3«' (0^*^> >o *U>^"-2 (0^3 SLsJI jjyb 
,^11 pA/j-U^- ^ Ji^J (i><^'- J^^i * > >o^ (^ ui 5 ^^ ->ojJI 
LoS" tij^bJI t_abl$*Jl9 i^j£}\ «jbiflU oiJi»^ (»* «' JJ -Jii'i- 
® S^'i^' dLkjo «Wi^laJ ^9 .iLii.1 (O^JjJ ^L-flJ ^ «t5>«-aJI yL«3jl 
S L^i^^' 4 ^* JW5* 2? 1^1 u** «oLsJI a>o4j AJ^ILolib LtLkil 
^ •«****£ ^ Lo ^$ cy^k *^i •• 4 -o Ji, u*^ «^^d ^ Lo «^Lvi- c 

.8 oi> liUis <h>^aa^> ^J^l 3iix>3 b)JL>3 I&3JI3 ^y^o^l t^us. 

I3AJ3 o*>j>eJI u' ^3) «i^ii^l dJ5 Loaj (3jJ^J oJlS" Lo 
f>^aj u' ui^ i>° k^ «^JjbiJI i^UL) Ijzs^o <UiI .l^LoU; 
>(D LJ ,oJ Uj 1*>L>I J3J ^Vl ^53 «l^UJT LoUJ 
f Ijl&J ioj9 l^sti<J 5^*5' i*^>ls Jl ^bj>t3 oJlS' ij\^jjo J*J 
,3«ioJI ^yru^l; 4jJ^oJI ^0^3)33 «Ljjbjl j^-l-^tj jjUJ i*ii-l ,jj5*JI i$JI 

.l^X*Ju)'il SLsJI Ojb*l*ols ..CJ3«JI Jl o >»Q t| 

i3JL> J3bo (jX> ob>iLill (3J^>J JU>> Cu^3 £ji <^J I |j5^o 
oJlS' Ljj^l «uJaSj LjIS3 «oLtLiLII jl>I b^JasJ alixs *L^j^s 
yL«j «J3 Ua*i- .bLtouol iL^>l3^j LiLiiLIl |oIt Lojuc .Lj^t o-l' s^*-* 
<ilob> oJlS' .4ixs3 L^>3^J SjuSCo ^jls .Lttlj <;uit JiiaJ u' ^ 

lfcji>3 <oJLi> ibjls «((^LUI JiillJ ^L> OjJlJ ^|s J^l u*>l^ 

f. f. p p 

'S .J*s U^ <U u3 5o ^ 1^1 «UjUIs <IJbJLJ3 Ji£J3l 4>33iJ jlu^ 
Jsi LfcLs.1 a l JUJ3 AfyuJoj JL?J |ols J&3JI j^ CJib «^3J oli 
U cuSjiU <j.ob^ j^i! Ij^ bly olj9 «o^ijl Jl 0£>£> <0^>eJ' 
q d^io Uj AJ3UJL) «iJL«J))3 j^iil JUC £3^ ^-^Ij3 «k-*^ ^ ^ 
(j^Ut b» ^^LJ Lj£.Lo-«j jux ^Ul JjU .«^,0-0 b J^Utlll» *b*JI LjOjlainio piis-l 30 

CusjJ Jlais il^j o^yJ! l3C.lktf.wi I L03 <i_JapJ! U> (j^LmJ CC 1 _ jf Xj! b 
iijl^j* ,_^S . L^>333 I&J1J3J C-JbJ ^yL> L ^JJ Oilli^ j^JL^JI j^flJI 

.Zos>-j ib p-^ JS" u>*oUj (o^ij «I^jUjI £Lk> ^ 
Jktf*o l^Jil ^1 l^ljij «i^i^l dliJ Js*~J ^3 l^*5yj Lo j5£\ 

,_yJI «iLit^ll olib ^ly ^ ^11 cljC- t >o L^J 0>lc Le>3 .*L*JI ^ £^JI 
OUIT oii^o «I^UjI ipJ 1^>3J O^-OJ L^*o--kJ u' SLoJI L^i Oiljl 
.1^>3J3 l^ijl 03*JI l^JU) (3j*>j il^ii-o «I^jLoo C-i>-l ^ »i5>>l &\y>\ * * * . Jj^t» JoC- *Lm£ ^ dJl^jl JUJ c^JI Jl ilc- 
^OaJ £pj*l «U-ollj JuJLoJ Jl £li*J <*!£) «Uj^LJ dJUtl C^JJJl 

.i^jvl^JI ^ UjI^ <U**bj ^*Jj^5 ■AJbL>3U .^Lx**uo ..^U^o 

1 ; 

•5 1^1Sj*o ,_yJi S^JL^aJI gfcL-oJI iL*>^Lo-oJ aLI djJn.i Jj^uJ ^jl ^)\ *j^> 

g 31 ,Jj y gjj J^ajiil 

Ballade pour olJdb .3JLJI Js> t-i>*JI ^ oU^kioj o^L^ 
Jb. iLUI <u£J .pLuJI Jl^ L^-U-J piLj^JI AilSCob .Adeline 

JU^JI dUi ^1 AjLail pUjI UiLlj l^o A3^Ji 3*100 £lj 

V>jlaJI .<U9 iLi tfj ^ ixifrVl dlliS .iLp- 3I b*£U* jlS" jl jLiJ 
0*315" O^fcliuo .«J3> 3I J3j*»t ^ f^oJI (Jj^jiJ ii>» S-*^' o^ u^ 

Alllfcul cLitlS" <sjm>-*u cJllfr LfcLL»«!3* jjS3 .^^uwMtU-^ll o Jut> 2^jL> 

4j>5Xj 3I (iLoJ dUi ^fry l^jl UJbl^o «l^JLeJ^ /o^iJ J I J3^ Ubiiy 
"5/3 l^lpu ^ jli-L) 4jio^J ♦U <5bl^3 J&> Oj\j^>\ \ljj£> ^^Jl .dUI 

lAfl^i ^yi ^9 J9I3J 

•bJj Jio <*u£«» ^1 tJU-wJI i)l> jl»^ <dJ .l^JLii-l o)$J ^ ^1$ 

tiUij ..OsJI Ai-ji .5lj-o"i) A^bLol j*— J ^Ul t-itl^jJI s-*>^> 
c U^-Oso ^ .III .SLoJI pl^i»l iLal^J <ull ^.Uso ^Ul jl^J-" 
I Ubl^J l^a. jla*3l JlaI .3bjb l^JI Jj>JI J**~» .Sjlp-Ij ***■> 

oS^j i li^ll «p-Wb U>JI ^sltf fo£ .^Wi^" £*^ ^ '^^ •+-) 
^ 


* * * o-gjlgJLiiio pil>l 32 

.l^j (^^^eJ Ubjli>l 1JI0JI ylS^ OJU »CoJIj *l&L>i(l Ub$SjUi 
•u»<H' 3^ k^i •^- i ' J** Sja>"5II l^llfc) JLo jliJ 1^*3 *,_,£> 
«3J3JUI ^y> l >*iJ-<a; JJ3I? Jiit *-o *i^y CUilS ,5*111 i^^l l^jy <*LJ 

.l^lljlj^o ui 5 ■»' J3^J iJ!ilt>l l^*i-o 

«nlj^> JJL13 <.e\j*>> v J >^ :LJUi>l yitJI tjlfr 33JI Ijj 

U3J ^3*0*5(1 ^0 J*>l J& .*Ij-»> Ja5ljJL» L»|jU&3 twdt ks\j*>> ^3J3 

^3 »<U^J^ 3I cloJI OJL£ pLo-oI £<►> OJlS^ J^oljjJI 3jX3 

(jlJLJI ^y» dl^o^JI k-J^ioll 0JU& (jjjuoj 'i) ^jto «tiUi (0^3 
•9 iojJI *ls3 (j9 jiJ "5(3 .«I love you» J$£5 ^il^ .lllas 5^i5t©JI 

U .oJL>l3j hjii \i^jULo «AJyy Js^aJ bilT lai- <JUr>- ^Jlt J^Ji 1^ji^o-> 
"S 3J3 <^J>il*^» jLiuJJ jiJu 'i l$Jl£J .l<$— i3 C-ot>lj3 Oilc- 33 ^Jj jjj .lg.nVl 

l^i&l jl ^5jJU ^ft> .«JloJI ^ «-l-t^o /oJxU C-Jl^ $) US^ OJU 

.oU)!l 65>3 l J& ^jj ilt L ^JJI (j^oUlI p-l^JI i>o ^^«) 

^£. OJU?eZJ LjUi- ( lgJj3cJL> f-JoJ i>**jl*;)N Jj^J" u^' (^»3 
<<U^ ^*-a3 L^Up-3 <^W ^"J^ u*^ ^3-^ «Aiub C-Jii>o tj-^wl 
:U>$^J ,jiJI iiLJbJI (iilJ <1$JJ ^jyupJwu /&A3 u3>^" i- " * '* N 3 

® ^^aJ v^JI U^JI 2;U>j « j^iji j*^ ff^ k^l -u-^' </ ^ 

g JTjJS \+Wj* u! 0^3*^ "^^ L^^J O^ * 6 ^ '^^^ L ^ 3 

•r— 1 ** ^ ,_ r; ; lot ■■■ o pil>i 34 

«jLuA'J viLos^J l^i J S-**^ .jaSJ^ j^^it'il ..jaajJ i-lotll — 

ilUfr i-loJI Lobi £ tSj^o f*j+d JaXJ 3-o cdjkjJ^ ..dLoJ 3-0 
^^J^/wJ^ idUi^lJ ..£3V^ ••£*■»■*-> --*iU J^ 5 **^ 'j* .. CJ akl£-v r *<^U 

! < ?3x?sXJ b 2 jJuta JL>l3 J$5»eXj JaJLZj l^i ,_,£> l_9jjJ 
0JL*£ (j-9 tJ^^I (^^i S-*- 5 ^! jLL»-»*t3^03 <£^oJ»JI O^J 

■;mjo <JjbL«J> Jj-aiJ j^h> ilfjJLico ib>j3 <L>£j3t« LUs jlS^ 

,jltu «JjliuJI V*^ J "^V-^-oJI ^*£ j^bjJI Jl i_^o^J <*jl • vloJI 

j^sl <»jl <u^ju ^ (iwoJI jt «itlsi pUjI .pLjJI Jt jjiiJl Ui^ jbJI :iUL» l^JI g^b^JI ^»jlLo a>3j 
iijju?JI Zl>£$&A\ JLaj^I JJL03 Jjl ^Ji&uJ J.& - 

Tvlodl C^oJL> 

ConJI jl5" .1JL0JI aJisJ «J 1^1x1 « j^I^toJI C^oJl> Ujj — 

i>° (»^ .(jLijJI J5b>jj J-o^o JJ^J ^L» ^UsJI jlS* ^3J "Jib- ,_Lia9l 

1 ii^UI lillj^bJI (>J «olsL^oJI 0^3*3 J'i^l l^JUil jl^A^I 

-$ iaso jl JI> ^Jlj. £\ 9 «Ju^j ^L) l^j J3jIaiiJ JjllJI jlS" ^1 

® iiLiji s-^oJI iaii^o jl dijboo 4j\$ 8iU«) 4jI .oJUj ((dlo-l)) f^JI 

^ *$ ^Jb .33 A~^5o $3t©U ibls «v£io4» ip$J\ .^ojJI >>T Jl vlo 35 (Jj j;l_i .ig.n^l 

J3& J «vii^l» ijsO j^Loj pS" (= £*3 J ^ l^J iLij i 

.23 j^ Jb v*I& LoJLi£. «4il£o ULo.| 
. <U-a§ ^j^J-o JJ £>y Ij^J I i» bt^J I C^liJ ^ U I JUoU I viUJiS" 

1^533 iLs J3 J& «dU>l» ijU5" ^y> Lij^sl a5 j>JLu<JI ^ 

,JL> cis^JI Jb il**$l £§3 jl L03 .«wO-all ^9 <U iLoj i^Us ^ 
jl&l ^Ll .ilLo^l *^>lo j£ lL?t> jU^Lwl iJb- ^13 ^jjJI ^1 
^9 liSJLe ^©J^ ^3],^) J3.} v*^i Cb '^3^ i>° '>*3^i u' £i-a^JI 
l&)La=*l3 b^jUS" JL^oliUl jx> k_Jt) <((dLo-l)) <LcJS3 lb<^j J^jOjI 

<Ubu v**- ' v_$ jJI t(J 3 bJI ^k- 0j3iaJ ^^^stoil J^JlUJI L ^Xil 

P f- 

■u p * t- 

SL*o"ill ,3913 ^c^b- .l^JiUj ^jJ "5/jL^- l^oy. iSibJI OjIjI 
JLiijJI 5-» J-«-» M*J (t>J i^<Jj <*-»&)l (5^1 «p>*JI» ^»3 AjjbJ y9 

® ! jl>^ p43L> ^9 U^ J 3I . .5JCI o ^ 

k* *■ " -t 

fi ^ ^xJI ibUi^uJ «btjJLo jL>l isbt«a)l cJii j^p- <^U >A*J 

^ : UjP o ^^k^o jlt <^3> 500 oj&MI k^ (^jajlaLaio piL>l 36 

tJilW oltl jl> ^to U3l ill>l ioJS' c~i5" 1^1 i-JlJ yJI jlJI 

v. 

s.' lAjilS" £>i*J ^ttkoo l$J JIS «U>"i( 

I .is>iji3^ii^>iji- 

f ?IS>IISUJ..IS>I- 

!dUi Lr Xt J^flj jjkJ LoJLic L^IS3 .<iJ l^iso Ly ij 

:<^>jLo 5>«iJ J^'3 
«^i J* 55 u' s^ ' s >?^' l^ J^-l i^*^ J dlilCob - 

.^jikUI Jlfiifc^l oljSLous ^ Jsll cJlS' UjjJ «l^dlS 3J 

'S lo^jl ^^3 <*-ol /»Ji>u dlLfii C-ul£J «A5JL) (Jjy jjl Jj->3 

Jst ?ll> 4il>j J& 

® * 

U 4-ioS j^tu.o p^j! j^jU&o ^JJI k^ojlo -(JjJJ ^1 l^uij ^fc tj S .k_*^JI ^3 |j>^*j j ^IjJI ^9 pJb <4- 37 ifjj v gjj ^g.n^l 

.Jut ^ CocU ^jlS* Lo ilLix ^jy^oj ijLioJI ^15* £»3.» — 

!l£w iLcSlI ^iSl ^Sl Jl Ji 431 -oe^l O 
:Lo i-iljit^ U^>jXL«J 4>l£-ju s^ob^JI ^jlLo j^k. 
. jloJU £»$JI Jfli^o ^ Sl^ol *$& 43lSCJ — 
:4*ui5 ^l^oJb o>ij 

4C.J a^JI ^$£0 oi^b .I$9ji9l JLS3 x>iliJI JujJI ^yb JlS <vlo<JL| 

LJt .iciUJI iLt^l ^S 1 ^JJjlJI lI^-JI JULI o>»3^i ^ «(t^J^>3 

!>Ul JUi^U jux~J J ^bJI J 

{yk^KA A^jLiLaJ 03^-°^ *_9$x*2aJI t-iS^ <^ol3^*JI (J $i3l 
Jk C^jIS' Ul£J .^^JJ ^ v^-JI ^ .^3 olSb j>o Ijilj Uj 
^x> «LgjL>l3x cJafljl iU*J yo b^fc ^jJULwj^I 3j>iLjLoJ ^J <J^£ 
UJI f iiJ "5(1 v^ 3 ULo^ (jl JIS ij 5 4SL) gcoU^JI f Jio LfcXel 
U>Jit3 4SLJI dLb* CUaS>0-)I JiilS (c £)U>JLib l^j C-<£~ool .*l$^l l^ 

U^o-U» Jjl 2^>l Jl yo «Ujl^II 4j 5 Ij ^9 UJlj l >p- .Ui^i 4jI>J 
. VtfJI Jut ^9 ^vSlI o>UI 3>W C^-° u^ 5 ^^3 5 ^ ^^ 
|2 ?$\yJ ~&y£> 2;l>ob «-ii O3J li\jt ^9 v^Jy J^J 1 «55^ ^ c 

.8 c .^>UJI j-o^^l ,jbLJI iya tjaijS' JaJj-i> Lfc^»> 
,j5o «J <l^j (3SJ-SJI j**-^l t-SjJaJI J5-aill ii^jL Co09 

LfcJLiftJ3 l^J J3JJ C-o-lj3 t L^L>b U jjl^e (ya OJiHail «1^>3J u<asly 
t^jbLJI ,j-e ^aA> ,J*iiJ <u)b <La§lj l^jl$3 SjLLJI ^ cJp * * * >T iL& cJisJ «u^flj ikJsii Ji\ \$Js, dbl i*9bsrf> y >J 

e- 

.alilsUJ! l^jls-LiL» OJL93I LLJ3J 

qI JJjJ .«J&3JI lift» (C^J dUi CA^ u-*-l.fl-«-JI (iLiuJI t_J^ Ji 

C- s* 

.1^00 3I ..UL> l^Uib Lo pIjliI IJm> olc^> jj-o J^buJ 

iliou «SjJJJLw^eJI 4J3II3J! ^yifr ^jjJ! <5ib Oao2>3 «^JULflil ^3 
t! (jLfcj3 «l^oib>l £jb*J tj-o t-fliio jl cJ$b> .OJl^-I^j UjuI Ifcly 
P .((vib jJb i>«i^l» oloJS" »i»ilS ^53-j Jcjso ^ islkj Jk. l^Js 

39 Jj jil; .\g.u3tl 

.l^ibjb ^9 oliJb a>JI oL?JI dj^hj tlo J3L; jl*iU 5jJbL>- ojls" 

.I^jlo 5bu 'i! ^ 3 Ji£ ^| jjsa 

< jljill (J! $£ij ajI «Ajl^iil ^Ij ^LJI bl5o- ,JI OjkJU»)I dJly 

^ISyJ ^^SLj SLjj ^^J (J-'LJI \SJ> '^ 

4L03 jLoj ^ clot*j Jiaj <<*l«ol ^ I JUju alSI jL*Jl JSCs 
.« jLJI oJu& <ull ,^9 ^^fcuaj (J jx jlS" iU «sl^fti 'i j\i ^LJI Oj^j jl 

v»sj\ jiJJ\ Jib- ltt>o <Lr J/^l ojoxi\ 5jlj_i «oUjlJJ dj— H\ ioibJI Coo jli' 
dUJu^ <5loJI ^p-j ^-^y. LoJJ <*-L*jJI J-*-^j UJ^o ,jl^ U 

«iJblioJI dllJ dJLfcUuj i^lt jl <dl)i JLo Iya {y> jS\ OJlt* 

.l^j 4 fljj 3*o 3 1 «Shi!!dU5SjA i ^dUj4l£ <<U^£o ^9 L^J las£5*J <jd\ 

dlLe J>j (jIjLttS JL> iL*J> C-o^J ,_^b <Oj*oU Lo L^JUn> u*wJ 

Lo LjU .<U$> j>o pLjJI L^j JjLJ ^i ^>5Uj Ss\j\ iLJl ^ ^3 .ajI>^> 

1 c 

-Q .LjJl^fljLt frlgj JJj ^j^> U ijy I <ui9 c» 9 

Jsj LoJlii- SiLfr Jjujj LoS' <^,Llj 03-Sou ^IJ3 dJ^J^ f^- 9 ! 

s .63-50-3 4j$A£ ^IjlcI f-LSI Jj «j^o-jlJI f-LJI j&b 'j) 3A 

. jjliJI «J-o J3I J3AIJ iljUi-j'Jll jl oililt'j) 
,jl «obLoJI £jL>3 ^j-ojJI £jL> <oliJb 8lj-ol Jaix3 jl 
^ajJJ b ...iLj^JJ b <Joyl\ ^Js> \&>\}~> e>\y>\ ^ Jjl 3J U5" LfcjIiOj 

St *■ tf fr 

l^JLaJ .^j^lai) 4jJj ^J^ U5" ,jlxj I&350 A JLftlJ 3A3 ^-ill <&*&> 
^LiS" .<U3 JIa3 ^ob^j ^3 <<ui£- ^yJJ ^.r"*' J?' lP Di 3J3 ^^b 
^ lJ^jJ 'i) U>J^j <UbjL>b Loio jlS" t45dj Jo ij£ f-^yi) J£ ^2j*-L 

ioilt l^Jb^> J>Ju (j' ^>i •^/i > «^i^y «b^^aS < ^**i 
!v-^bc£-l ioiUs ..yJuJ io^slt C-J3JI «jo 3JU1J <4-LoJ> a1^aXu)I 
,_yii©j J^tfr ^J^ ,_yb Lo Ji* .S^a^JI kloJI ijA-aS ^3&3 li&b 
4«Sj?uI jjjo aL 3^3 .AJ3^**«J 6^**oo <X£-j^uj 4...>...x 5 J Lo ^JS^ «buj^o 
f-Lj^ll jSJisJlj i^y£>£\ AjtLo i33flJ (JijiJI AjJ-c <U3 Cocy^l <l^o£ 

• Lj5 iU-ol 3&j ,j-o 83^*1) j5S I 

.«CJ3JI JS" dlLol» iJltll islkJI J^ LjJ ^ 

.((jllalj'ill ^3j3J t_ftX>l» AiJliJI J^3 
c v_ftij ^ys lJ^jJ ,jl JJJ .^^iSl ^JaULJ jl Lj^lfr ,jl o5j.il LjJbJ 
C *^W i)jl>eOLoiS'.5^e JS* iftksco ol©J& «l^AJ isbJI lillj f-lj3 
•g .^^JUoJI Jk) jl isLoo aJ Jaisu 

ji>l}\ £f>H u' 03^ «^iS"i (j*»^J >— Jar^JI dlXjy>eXj !^1 « ;.>t..o <lfciJ ^1 45 iJj v £i]j j^ujjil 

. JJij j^jjJI t>kj jjl JJi o^o^ll ilasdJI ,^9 iU-iJI ili3l 3 «^JasJl 
^o <i£Jla> ^ l$J viJyu*» .l^JLi9 Jlv£>)l i-il*" J5L»j Oili 

(jtfj-ojJI i^jj JJa^ .<!LeM*)l vilyj jj Ll> (U50 «LoiUJI 4sLJ| 
pbjl (cso-^o u^j-ojJI .<U£. kJyJ ^( Uj l^ftiLi) J—ilJ ^Uai*ol Lo 

^ Ji\ <u^ .isiku JT J> ObUH l$J ajUS" 33^- ^ 

Jjl ^3 *Jbu IJlfc k_9^jj 'i! ^3 <oL*oLcJI ^ J^»y olilku !>Uj jj 
^lt AJ3JJ 0^3> fS^ Lgj«-o .l^ljJo ^ «lU^I Lo JaaJ ^Jb iiUl 
Jujj «L&l^ £« Lft>JUaXdj ^zl! yft olJJb iaJLoJI oJLfe .,jJbUj ^Ic 

't 
^ ibjk ^y^oJ ^1 -iUtl -LvVsJ Ajlt 3=tJ Lt---o CU^JI j-ilt 

e5>>l3 ..objTJJI 320 Ojli «Ojl&l ^ Oj^) 4Lo\y> pUjI ^Jl ijl^J 

(j^jUj .^jS'i ^>0 O3IJ £jl> 3I i^Jj-ioO ijfcl ^ylt UJb 3A 

03^0 ^ Aj^IjJI «icdjib |j^> ^3ii-o ^j l^ £i>*^' ^y^' lSo\i m ) 

.pJUI ^l^ ^j^ ^ 43,1*11 A3b-bt33 

I JiLail ^Jbo J JSj .i^ljjJI f ib&l t>Lo Uols ^3 -^ ld§ ' 
d-oib-l ^>£J .ULb^ Oj-ili olk?J ^9 3JLO JL9 .4-obb-i J^- 3U?JI C 
J Ljr ojlaiuio piL>l 46 

c3U_.aH Jk. i5UL) b<J>ix> laJI$ «iAlsitcJI L^JlSCiiL; ai»^ Jk- 

.Lj^J^j S^ptJ ^3^LqJI 
jlSCJI IJl$j 6jl^3l ca^vJ LulS'jl l>li> jtfjj J*3 U l^iS" 

A..^l 5 > " C-olS" ^1 (JjJo 'i) -C^** J-***' u-° j*£\ J^° **k" "^j^i (J JJI 

. jl?JI Jl>Lo Lo^j obl^tJI Jl>L» J IjJ .SloJI 

k^° t-k^ u^ «'^ «^isiJi y» ii> **J^ tjAvJi ju*»j u 

pj leJuu «UJU^-I^ UslSjl 570 jojJ! ** Itjfcli <J3jju5 J^iaSj uLi..,».; 

■4..ai.i £U«ol Jj . . JL>! jl^jl <Ju.Uj Jlo 

.Jl>I$ i»jUj 
tJjIaJI ,3 I^jl^Jjj iuw»9 4AJL& jaLJjl Asllaj jjit v^ 

S JS" iijJLo 6Jjb .3^0 ^lt Ijl>1 jjojLt ^1 0^*i ^ °3J^J l£ «tilJij 

. ff-Lol «aJIS^ ^jjj l^i jl>I3 


^H <u 47 iiL j;lj J§jjjiil 

jliJI ^lyL«»l j£ t-ftS^iJ ^ u^ ■(o- - ^ ifiSji c -w*J aIsjI ioLoij 

. J^iuJI l^kaj ilaS f bi l\y>\ JT ^09 .JasJI Js. ^ft> u3 Su 3 .. jju 
.<U>3J «-o 3A9 * oJLqJ1 <s&>\so 'i! ,Ji> «(«j^iCoJI ^9 tliJI JUal 

■U (H fr 

.^JLJI J3-03 * * * c a ^ JT JjJ^ J/i </ &> u3^J *kHf uM ^ ^ 1>I js; <t _j4iSCJI «loij ,5 y -Jfca «Uijlx3l AJaSbJU3 49jL> u-~*> 
® * * ,_/- l .lo:.,i'- 1 piL>i 48 

F * m 

J$SU ,3«^>l l^Js «Jfl^tJ L^JS .\f$3 J^uCLmO vl^eil 5y L» ,o SjLiil 
.«ll.it { jJaJj\ ..i~yS>y> ZZji J>\ ,i«^>l l^i£-3 »«<udkl$ ^^3» 
jllaljl <j9 «l^J$^a£$ l^A^J O-03I9 «b>L^> aJ (|3j^II C-u6jl§ 

.JLabU LL0L0 l$J Ijl> ^JJI os^JI .i«*oUJI itLJI 
:JL»3 jjl J*3 S} - Ji^ ^^ f Si LoS" V>" £> «-^J;! 

m f. . « 

I » 6 C 

'S 3LJI IJLto ^ylt ljUXu> l$jw> 4J5AJI jl J-olfrl U .oJUj Jaiwtl 

■+-1 

jsj Lo IJjb ,_^J .^Ij-oJU l^SVjl t^i-» 1^31 c-jJi Ui ^ UI .^UJI 

.4J5AJ jjl CJLoJ k 

S 49 iJj j ; lj o^oiiJl 

:<uJL» 
!4Jj$jjAkJI g«ljJJ I jlI> Cob-o ^jlJ S^joJ £«ljy ,5! — 

1^1 Jj> 5 «4KJ <^>\ J*9 Sj «U J3^*o jlS" ^j^p-l k-9 5 jb ^9 

.((»ib (3*1; ^5*0^11» J C-iaIS' j^> (_$:>|jL> C^o-I liLuk — 
,jjJu*o U i^^l ..4j 1 >Ju1j »it>l J59I jl j^lt jlS" Ujj — 

A^jjbu J\ JL50J t jSUi ^ »4SjlAoJI (oA> I i£fi> .4j Sy Lo JL*3 ^ 

t^j^-l Ai^OJ I^JI|*»> Ou>ji» , <U *> iU > ^ 

<u 

tj ' ' 

H " ' > 

.j^iUaiU l^J 4JJJU UI ..^a- JJat i\ <4aIc. I j*«» .tJUo-aJI u- l^*-& U^i*» AjUK C*5y 

: JLuSl I&l* JIS . J&\ iJISUJI 

.IgJ^aS 
.«dbU-> ^JSjumjJ) iU> Jb iJ^I ,3l£.l 
. .db f 0- "' u' cM «j*****'* LgJ «JIS >J t^-oJ Uj <u*aJ lio:->l 

^li?oil>^oJloJLft»^ .^UJi ljbli>l «*I53 .l$Jl£$> Jb^ 
^&3 Lakui ^[9 «4JLC- JUj-eJ! iSjjuoJ l^ila*J ^0 olxij jl Jj uloJI 

<*j JLoJ^I ^Uiw L^Jl J3AJ <»Jj-j3- -Jazjj j I u^L» ilS «U^j <U».«JI 

ojjIj lil "5(1 ..J>l*sl\ fyaft t&jC- 1> ^-aSI IJm» .cn**>$i ^Jl> ^ 

1^5*0^(1 j^o Yy~a J^tsl ^(1 l^J^d JJL05 <5>jl5sL« 4^b 

"'f- n' P- P- P 

^S dLij Ijj »1^0 JLojI <u3b jl jjji j»IjI Aj^IS *-Uai3l JUj 

jlkul (j^U. dijLoj jlS' L* ««jIjJI «UU-iJl ^ >oi^l Jb 
<4lJaS ^.aS^lJ jl ±j$ixl\ oj^Luj Ijlj «j^u-oliJI a>JI ^ .l^LoJlx* 
JLaj^l o^L^oJ Ij^-ys t5y ^ JiJ «<U^a£-3 oJuifr oLS l§j| .U& L^juo 
£ l^-^o .l$JI ^5)1 JLvojJ J^l$i u' i3*iUI j-o j^J jJ ♦U.JUC3 ««O 

•f— 1 

^h .5jl>I3 ioJlSC* ^0 ^i5^l jj^ei^o * 't*?-*- i ^ t -° 4J>**£-I u3^ u' c u. ^ l^oJlfc oL>li LoJLit JuJL^JI («flS^oJI i^>l>oJ Jak?o Iju 

«I •» 

" s- ' c 

\%*jo J^L» .dLiJI ill«.l Ui>3?J "iljpco «81^1 JSj jo UJb dUii 

<\JL*lJ CJ5JI ^JXJL©J (eJ <u£J .UbjL>l ^ I4JL0 «Llobco oUK 

.4X-Lo-uJ! /»-^2j 3A3 ^3^)3 aXa31£ ^l*aaoi 
l^usUJ U^ .d-JlSCoJI 6JU& ^ *lj3-II Jl 03k> Ua> JLai 

.£lfijl aJ^I Cjb i>oT L0JU9 

> Q.X-»J I3 *lj-£)M ^ gi>o l^-oilS' •*->3J U^'y dl^oJI OJJD 

oJL^J jL> dUJuy ^Ul ^3-^1^1 J^ .3*jlxJI oJLLo l$3l .«LaJ^ 

./lili i^aSj :iuas^II 

g ..Lt&j ^J 5^1 JS" Js. jitu o> y9 Jlj I03 «iLLJiUl IS>»I 

* * * c 
J urOj1gj"io piL>i 52 

.|jol <^-2o 'i! *il •(O^it i-ftkieJ 4j| 4J jjj lo . Jbo ^JjJLt 'i! ^& <(»AJLo 
Olol& iflS^o <J^i J-o L$Jlj l^3J3 «iLjJtJ 'i) «^^lll i*Jj£ '^iJi J^cJeJ 

«L^ijjLLo ^9 «LjJijlk* ^ 3^Sola-oJI <ui)^ <ojL?t»l <<^>&£ 

^9 iijJLsJI J^l ^Jo-I SloJI ^9 £&> ^1 cJ 5 l> J I i^JJc- 

«^juoUj> Juaioi < 1^3,5 **>.»o ^ji)! iUiU! pAJa*J ^1 Jjl> «^Lo^UJI 

.4jLoj ,jAijl3 ^1 <Uj35J ^Lftj ,),u.uX'u>i «*j>*5- J*«^*-! »^l 

c .AjLoib 

o » » 

@ J>jJI IJLJb jjl «Jlo ^jJJ 'i! ^& -L^l £o-*JI (3^--*i 3*3 nibciaJI 

* * * 53 ^ jiL .\g,n){l 

lais U5j jjKg «bL>j £*-^>l <*^*<j «bk^ l^njlfc u^ <*^3 

.*j tijjJ U.jl^3 <s 5^ ^1 .«J^Us» l^ijU, ^1 .1^,1 
l$jL> ^ j-i^J aJUIS" ^ «l^itUUo ^ ^c^i» J>j ^1 J^lb 

.tl^l ^ 

jl 3 i iJL> ^ l$l>al .l^iS' I^jju^ ..IJs ^"l d&j*5 i J>j 

„ItUaUl ^Js, tijo^j t<i5}*3 <-£j£J ^i ^> li>3 «cU^it jlj^ol Ja*»>3 

• \jy>$ IjLo 4iul$Jb ,5>ilj ««^Ji^aJ j_^i?<J 

J3IJ LoAJl>I jiLt ^1 jj^i J^s <^>$JI l^olJ^ ^ f^Wi «^i^ 

Oljlkoil j>*J l^-oJlgJ <j\S .L-03J l^f-U^o OiLJ /oLuX«sl 

.5jL«JI ^9 6^>>3 f-UJI «C-U-JI3 t_-u£©JI ^ 5I «oU-Loi>^'3 

4JLȣfl 6L0JI 5S^j ^9 3bt9 O^Ia iI5Lo iioj^ N^*J C-JlS" 

^ aii^JI 4JL> J>ju ^ JS" ^ IliJI pjb JS dJl dLIi 

® " \ 

J-: u3^5*i "Vi> S- , ^°' 6' OilftiS^I «<*jly pSoeJ jJl> .ilibUJI y 

I Jc ^>i. L» I^JLS' ,JUU *1>L~JI ^wJI £tj .«ULiJL^I ^^^ ^o ^jljJI 6J3-^X> iASyJ y ol^ol <_£ j-^>J y I <<Lo>9 L^JLkJ 

^aiLII Ub33^5 v_jJLpci £l*-£»| oj^j Jl <d!p- fljiJI Ji^*5 tobJI i^jl 

* 

LiiL yl il^«j J3S0 ^3 iO^j ^ 5j3^-ioo l^J3So l£j JJLo iviJLfi» 

.IJ3J3I ^ 0>XS>\^J 39I3J b&yL»> jl UtJLO •2£jj£' iiJJbO ^ 

» t. 

«x 5jU>l3 0^0 "ilj ,_>*Jjb jjJ /eJ ^^9 ♦<*-» l^JLflJ iIi?Jj ,^bo oIju 

Ig+j .iiJLfi> /**ib l^olotl Jl>I (J& *$j <CjI3^a») J^9 b^p-^ I&J1II3 

Xo&>\£'$ «j>3 UbJi>3 «Jjj-l^iJ (JmJjL) JJ l^J^^ j>o U^Ut «lili Jjfl^l 

OJl5^ ^3 <£j^>JI yjuSOSj «UjJLo ^ J>j £0 JJJ ^ (JllJ /©J 
Osilt .«JbJI cililS'^ ibb.}^ ^-50 \%La£ I4JLJ .83-> L03J 

.5> -JS' <Uy l^ikSj ^1 j>o ^jJ ^ 

_, ^ OjJsJJLo *ibej cJls .*1&DI dUJlJ3 ^j-Jjb ^ l^i-olsb ^Jj «iLJl 
•■■*! i_jUbJJI J^3 ^^^ujSj 0JI3 (33*ujdJ ^*<Jjb jJ3JUaaj ^LJI — 

'S :i>jLo ojL>I 

H 

!l^§3 o^ LT*ijb ,_^ i^oJI J d)^ ^J Ujj ..dJIjil Lo - 55 Jj ^Jj j^jjll 

^>\3 «»iUi ^ jl J 3l > «^yi ^9 . J**JI (olai? ^1 ,> Ajylj^JI 
f 3i <^i» ^ oUalilJ C-JlS" Lo J^belJ UJLo «s-'y *!/"• i^£ J^J m! 
Ij^-b- tfcJI i»-*jJb JSLij 13^3^ 170 jJLo Jlj Lo .i^Jlo C^JlT 

.dllaJslJ jl U^Jt If --_nj 
Oj£ l >*>3 «/&isJI v^^" S-*^y c53*° J^-Li i>° ^ U^ ^ 

TiilJy Ha J-aJ itLo 4jI - 

.j«jjb o^s^j i«iiLJI itLJI — 

. J>iJ^ JjLi» jlko - 

:c»i«-aII ^ *(_,£> Jl«j J-^13 

p *" ? 

c w 

'S :i>jlo-o c^Lol^ 

I !^l jJ^!/dU J -i, i >JlasbJo^l3!- 

■H * 

q ^ dJaill oJLJb 3 ..IIjI ^y ^ls £lfc viUs viUjb p) jl - 

pH I I * I I * - u! ,JJ ^>o e>jj (J ol^oil (cJliill (jitsUI ^JL?cJI jk^j UbL>ls 

.(jJLscJI *Sy yl Oj^l .bL> o^ Jl> t^i ^1 Ooi3y U 

:45o-U> ioJlSleJI jj^jJ ^3 cJls 

! J$ip JjLi jlko ^9 Ujl&5^> . .^S^is - 

pj £§13)1 ^9 A3l <£-*Jj3 ^J 0-° k^i 5*3 ^3^ u' ty *-*<$ -U^ 

lO^j^J . .^ l^J JLstJ AJI3 J^LiJ 
SyllaJI Jl>LJ ( _^j Lo l#d>> J*-£>lflJ jjft o^ll k-9>«J 3* 
4jja>I ^ydl v _^9 .(j-^l i>jjJI 3j3*aLo ^9 I^jco ^LuJ3 «l^«*ij 
?U)UI dUi ,^9 Oil>j ^>>3 aJu«J <03j^j j«o jBLmImj l^jl UjLi 
^ Ul^o ojl>3 UJ ^3^(1 i>jjJI ^k tfcyuo ^3! 43I3 «^LiJI ^>o 

:diL.o «SjJlJaJI dLL> 
^3>3 j^o-aJ ^3 u-JjL; ^1 L*3i olylb (-L)iU ^J^o.lo — -Q * * * 


^H c J <u u 

s ^ 57 ^ jiL j^juil 

^lt Lte^&U) ^ ^o Juol ^jSCJ «U* ^JUJLo v_J/J ,Jb OJlS" 

09"^ »3^' '- °k*° .^3-«»l >- ok« .o J>b Ltel^ byo J^l 6JUfc 5 , 5 xj 
.Injili ,_^fr Jj^J-JI Ltej^-i) «AJjjj «iw-J^ ,Jb l>3J^o aIjJo «A^Aj 

^ll 3A .^V j^c- 0^0 J^ L&jl*^- <U Ijui <l^akjua 3i^a«J| cJ 5 U 

£^>i u' «k*^ p-^3 *-"i u' U^i U^ -°J^ *J"°3 « 6j m Lr«y> J^ 

«di j*fr .((UI IjLte ..<Ulfc Ip^-o» J3L.3 l^o- J* ,>o _^*-tJI £La> 

.l&l^ ^j ^3 ..o\y i ^JJI Jrs-jJI J3> i Co-I 

LgJ ^ll U-© ^Lis ^'1 jsls ^ yft. 3 .^i^^aJi ^iifcu yfc S i^iib 

i>jjjl ^9 u Jbc3 Sl^ol j-o i^j^>\ ^ .5^*1 OJ1I3 1^315" .0'^35'Le ^ 
5^lt <dib a >UftJ t _ > *>LJI .J-S^l ^ lill©^! ^c £^3 'u-^' 
dUJJ «O5JI JUxs*l ^ 3>JI ^ (0J&3 ^SCflill -ilo)^ «OS3JI JiiJ 

t _ y wjJ yT «gfcLoJI JS* l _ y Lfr bjJ^£> ?exiJ o'j^' olS^»S» (j-iUiJ 
jus- U^kuJ ^1 gfcLJI ojlS" 131 "ill . <^I^JI ^9 «Lioj i>^o UJl 

j\1oXj\j f-^jii JS* ^9 JJbjJ JaflS L&JUt <LJb (jiyu loo (j^>l J>^' 

«jjl Juo J3<^3JI J^utl*«j ^fi> .jjUjJU jjlxoJI t3li3si*«)l 4JJ 

!oly" ^3 l^JlibcoJ uJ^J J>j J' OU-U § t^jft^w)^! oltU-o JUjuL«jI tiujo Ssyuo ^ l^JLii <v^?tol £ jL*jo^L> Jbii^cJl5'^l3«l^<lbUJI<U)L^l^^ii>>3' 
.l^iS'^LJ ,J l$jl ^l^ll ^ • J>^>U ^ s ^xiJI 033^3 e>y\hi\ 
§ .l^JLtL^^3la^ u i«i-ifl3Jl4i^^lj^UJ«<i3lS^U^ l^OJ lo;.nn piL>i 58 C 
.O 1 


U^UJb- j>o oJl3-I3 «i©j>cJI)) tJUfl§3 «J*^ J3— 03JI J*5 

• V*i> jJLt lft>jj«-5j c*>3-ij ^/o^- O^Jl> i3£x*b\$ 3&\j£t[> Oiilf- 
l^j ^y (jdl k ilkS' «c-jLS^JI ^^k- L^JULujI u^°3 c-JLll 
U>5y •iLoLjj'ill iaolb pi .dlobc<JI t-jb j>o ioUJI Jk «^^^jJI» 

.ol3*o J>j pLoJLI J3JJI J^uiiwJ Lfcl^j 5A3 <i>j9 0L0 .Lbjl JaL-J 
<UuA3 Jl>3 .I^Jj^Ulo J! <*iu«J U>5y «oyliaJ! cJa> LoJUf- 
jA*«» jl>> dJjLsJ bjJLJj 4jUI^>I j^I <u£J .«-j^j Ouuouj \%sA> 

LfcjUalil^ ^3^<JI <*) £)j\ Lo (Ju i>JL> Ijiff. i*JLol ^3 i 6^*03 bl»jL>l 

•u vt o » «"oli P30—*' a* 

Juju £><o l^JLob" .p^JU*Jb3 Jb>^JI 63>3 alol b^o- ^jUj ^Ij 
ol^laJI J>^il bjJib .3A jlS" 3J C-JLoJ J>j hbJaJ UlS^Lva\ J1S3 

Jl U^aoJl> bt>ils «6350 <^>3iJ jl J^i ^i .<^s 13A50 bt>lj LoJiit 

..^^UjOjI ^^t ..<U*33J lixfc 3I <J3XJ jl <UJooJ lixfc ISI 
^Ju ^b*j ^>}ll ,Ji« 3I .<*iLdi> ^1^3*0 AjJlL> «A->*i> v 06 *^ P^S 
"j3*j t5>>^l 6JUJ3 ..^JlL?- t_5!il£ ^ oJUj l^io5*J ilJu t53*° <**Lol ^ .«uLi ,jl J3^ ..oJlS" <U-o 03Jap- iwLaJ ^Js* 59 ,Jj A.L jAajjll 

* t 

P *' " P 

■ <UJL i ^Lol 3J3 JJLj jl ^y^jJ ^3 «ioJ j^JI 
«SyllaJI {y> <*J3j3 JL> cij^iij jl 4jl£ob jLS' ««Jl^l ^ 

.LjxiL>l ^^3 «JJUj i!i^i?JI isL»MjJI ^^J jl >Mjl . J3^J jl <\iloJ 
!JL>^I jJJLu u^iJI 4J3LJ LoJULt ..JUI <^-o 4J>M ^° i>*?3 eU -ri 

,_^> «io^lill iL>^l J3-^3 jllalil ^ £yb jllooJI 34J ^ Le 
..L^C.Li>3 i^yUI jj^j J-oLill JL?JI JUL£ .ioL> jlla-oJI j2>bJ Lftlj 

.L3JL0 ^Us 
Ltoj3^ JaZJj AjjLLo £l>j ^yj L^J .oiJl^JI ^J& <Ji3L) l-JIs 

P P y f- 

jltj ji L^dastl j}§ . jUt p~<Jj\ .JsJS l$Sy . t% _ f ~£bl\ iksw ^Ul 

.o\$~i 4^3 ^y ^ JL£.3-oJ L ^fll?LJI Js!i3ill dUdJ 

p* 

o 1 /oJLJI Jl^juo (_oJLjj jl ^juJL» (oJ th5>X.ol LoJU^£ <^L^aJI ^ 

.<sJj^J> Ljjl j^l juj LtojLdJjb ^i .LjJL>Lie J^ol^**») ^ 

L _r f ilo...ir. piL>| 60 

^9 <4jJI <J)'jaS3 jl l^J UlS .\d$£ U5oe<o UaoS* OoiSy Lo 

.^>^(l »-Sy«J ^jAS^JaJI JL>I 0JL>3 ali Lo «i^JjJ j*S- i«jJ Ljjl 

lib^k) OjlaX3l ^30 <U9 j^io ^JJI IJl£> jLalit J5I ?l^-o^b 
. «j>3-oJI t^LoJI £-« (0^^ u' «2^-«J' v^W ^ u^' k^ 

i£>l$oJ Uaj^ .l^>l l^JI LjjJL^o jJloJI cJL> ^lll gfc>L©Jl3 
iOJUji*o ol3JL«» q*l»> J^S L^-Jjlj iiJJ-o ^ <^3j-il oljL«Xjl 
^Jb A^Lai*ol ^jJJI l^i£. ,J3^i ,jl «UJI OJLo^> .0JU>3 L^JI ^3*33 
(jIloJJ 0JL£.L5J Juu iLc.3 ^jb Jy JLS 4^J ^9 dJlJLjT*:^ L&JJI33 

^9 UT «OJUfcjJ L^JLi> l^jit JL-kSl ,jl^J j^mJjL) ,^9 <L>I 3J bL>> jl>j J» L2J3SCJ «iliUl ci^i) o*uJJiiJ U>U U^lo «yl^pJI 

^j^> Ljj J3iJL) OJl**») <«5j>> ^>"^ ^3-oJI LoJlS' .((1^*9 »£?sXJ 

.LjJI ^Ul ^1 ojl£s 
.L^JLfol Jub ^_^> dJjLvo 0^3^ u' k*^ Jsf il*9 <,^Aa^)3«JI iLJjjJ <~A> U1JJI3 JL-a§ iOLujL»i)l ^9 
U l^it jl^ LoJLo .oLtJI ilwjJLo ^ £^20 *3l$3 0^XJL«) Juu L5JL0 
'S yl^l <J\ <ili- LoJUfc3 «LJ^9 ^9 Je^JJ oLu^juwJI ^9 ^L» JL9 ^Ij 431 \~*Jc>\ 3 jjlS" «dUi ^jLo ^1 ^3 -(O^rf J*- ^S^J ^ £?*\ 3 
.f\j>$\ S->jlflJ jyj^o-o JjUlI IjISojI *LiU <UJ-I (3ljX>l ^9 

p f «— 

l^jjl ^ Jl>LJ jJoo- jJ jjlS" .tLiuJJ d-£«j «J »«^J Sjbj ^1 

Jl>IS' i<j$J>\ h a,. 03 -e^a*J ^*J «ilH^l^-oi Liajl Ijly I3JIS3 .ilD^ 
<4r*JL 5'(3jl£ 4 jl5'.0yjloLJUx5'l L 5JlJI «^jL^J^I^^IjJliJtAAotUjI 
^o i-oilll C-l«-o^) .&*JL©xll <-93> ^ l^l^Jb Oj^lll (jplj^ S-64H.9 

S 6 ., * - 

«iUJJ U> l _y»—j jl jj^i <5jlol*o iJ^ak l^J ^Jifcl ^jJJI J>^JI «lfi>JL> 
■u^bi^' aIj^I >**£■ 63JJ t^lc- *X*j ,_^ <ult ^ijill Ja> l^peJLo JoaS 

(0^Lo> v— )^*mXo ijm l _ ? l£-l <U«x> >— ->3>»,l,o < lh».«t».i UfcJo- (jD 
<i**JaJI «^ j_^»i-) iji*jL«J (^9 L^=>cj .U>j3-ii3 SLjJI ^jI^j ^ Ijl&Ij 

*-o ^jJLaJj t(^Jit<»> o II juo JL&Ij <«J2gJb »>q><.i2 «(j*»lj-£jl j^Z&U 
&> %a JjJu ^ <*I£J .^LiJI (^jJjJI vjuljill ^ iaibo U |>J1»-JI 

Jolt .^iSCU £Lso jlS' I09 .<U£>^o ^ Jl>3J <uJI <rlxso Lo Ji 
"5(3 ,3i£. oUa»j ^3 O^JU I03J dllfrl^J «J ««UJLt^b ^lt ^3.^>*-° c tj-gilginio piL>i 62 

ib J5S0 ^ J& ..<Uj i*Ub tjs. d!jL5-3 kiljLJI y9 ^^JLo JjU£- 5 

<u>L> Ui <u»jjJ ^^yio in.a.".ou ^ yb <v^^> ,j-o L&ju>J ^IS" U 

I3SU1 ^j£oJ ..(—j^ajJI JaiJ ^j^JI -.\y> b» b^lt ^j .«^XJ33x ,_b> 
.«^3>Jb LJb> ji»«j LUi> ..,ji>bbbjL£> U ^^i lio 

obu \^^^u*^ XX?JI ob> ^£ I^JjbJ A^>^J «J (jo^jlit-uJ .((l5^1o 

( a;,^li,>.c.q oJai*o LoJUfr <l JJ .<U-o ^yl <>^jl p&j^jl J-oJ 3^^a1 (_^> 
AjU> ^ Uijl^ «obb SsLjs ^ bb jjK JiS <(»^JI ^b J^>l bJ 
,j:>l>l ^b^l dlids .I^j i$L ^ ^o-Lj u' ^ 'Gr*^ u-*^ o 4 u^j' 

^*ji9ljLoJI u*jm>\ p^-o cJLl>3 «Aj^LiJI jjljL>3 ^9 CJjfy*ai\ <£oj£ I jjl «0IS0I Lo JjJ .pAyLo ,jX2eJ 3A3 LtoJL> £3-0.} C^«J 


u ^l«JLo (£>^^\ \$j\£ O30JI i_^ (_^> .<*J >i>^J Lo 6JuJ dJy Lo 6^3^- 
jjK Lo .jjyd\ 6j\j£> Ciilia.il ^ol^^l i>°^ <e-b*w S^L^iJI jJLt 
§ .«olswUJI oLSjbLiJI)) JLoJI dUJ Jk ^1 J3J a l 3j3iU ^jSUj 

P Jo> tj $Zi\ ht^J ^jJus jJLt .^ijLJI C-lOc3I ^1 ^ p^ilsljjjs- 63 <lL ^giL J^ujill 

i lS»3*> \&>\s *fjS. .jo^U&L^ (o^Jl^i.^ (o^li-lj (^jl>°3 
LJ>S OJLftitl JUifl .l^JI^I IjJL^t U Ij3>>3 <U>>iUjj «^J Ofl£ 
Sj^iJI 5>il§ iJLjb \%X*> .Ju'Jd Jl 3j3lll C-Jbcw» ip^Lo^cw jl Uji 

(j^il^^l *bjb ilaJ^ill ^3^*11 >ijii**J jl JjuJI ^i- yo <*j| Uj 

c^iJb .jloj>I Iajl> J>j aljb ^i*£. «^LJI Lft>>ibLo Jujt JJj 

eUuJI 4ioUjU3 itjUJI dCLoli) 3JL0 <£>^ Ijul JiSUJI L yo!j3^(lS' 
»^^J3 h<^*i O^ ^-oUjJI C-^^J <HjI >_a..,w.;5o «is <*U— Jl ,j-o Uj^s 

J^*JI djuj JjjLjJ <4Iibp cLo^iUj C^jlS" U Ija^ tl^Jjiij ^ 

jl l j^»J dJaii k _ y Lff-l ULj ,jl Jl i<lJ^ «w^jbbj 3I oJUj <4X**o<o 

Sj2*£> C^xj ^J&ii l^o- «JLjjJI jjl-J o^- ^^ u^' oLoJi \qLai 

* c, c 

*>j <iJ .s^ju LoJULt "Sll JL*^mJ i .^j>i\ JL3JI J} u^J^' &* ^ 
• >^l JoJI yo <ult S^j ll>l jl5"3 <^J^ail 

{J c&jsA\ dUi 5'j ,JL> ' (J^ ^k-J **J' ^J^frl «Jj^ U- ^ 
|j .UAJiL) ^jJJI ^5^13)1 y<^uJ '^tpy &\s*z**£ JL*jO y> «ult $J> 
^ ..«^IIIIU llllb» v_^o AJlT J£» .. JjJw pIjuj Ijlo jjIS" fUi J^s c u. .bb\y* SS\<Jjj3 «J ^i\ «ifc-aflJI» j-o Ub*b- ijl^o l^^ J*' 
jl^iit j^udi .dlo$9 ^JUs dU Ijil^ dl3ojl3 di) 3^3 iCJl j-o di) 
♦yLJI <VAklyLlw)jl v>*^3 j )3^1j3 <A^JbeJL©j SojS-Li) Q*jjlwho.>Uj 

f * d 

(j^i clibtoJ (jifcAJo yK jl Jl«j »<Ujy ^j-o &JL£§15 kUaLo (Jjl9 AJ^( 

t k* J" (■ & 

tip-U» «ujltcu) 02ty^l9 s. ji?oJ dty .43j5^> <3L«aS (jk- j^a>l li^t 

<*J ^3 ..«^jt>l3^J <US ^ftiJI ^o I^J^olJ ^T ^I^JI LgJ^o j^aaJ b^ 

• LLil ASjlt (35AJ[ 

£>3 q£ «<UuAJ «-o l5ls-> (****) J-*^' *-»3 Jl Juu^U ylS" 

,^uAflj 3^ »43^^ j+*s*i \^ i^lK*.<«>l LoJS - >i3jo <U*J 3I •«ii'jjJ oJl>3 
* t, i 

® 

§ Jsl^S JLajJ ^ ^^J LoJLit^ tAJjiU i«)lj> AJ3J4 iaLflil iJx?JI (_,9 

sy^aJI *bj| l^jJLo ^^Uj «iLLo iL^Jjill oltjJLoJI^ «^JuiUl» ^H 65 A> ^gjjj J^ujll 

Jl ^3JI JLojI Jk. c^lu* JLoJI y± pIjuJI Jl>yi JsLuj_3 

.ju&IaMs' 

iajL>3 ««^jlli- oLoLo^ <p^aJl^£>3 «/^fc^U-e JLoJ! CUilS' 
JjUs C^ill^ «JloJI ,j£- s-V^I L-*JjS Oiiltl IJJ »A^Ai«»3 <(0>l5w, 
.iflS| 3 l^SUJ JUs>l ^1 Jyw yS" ..jl^>^l Ji- (JbUJI 

«dUi (O^H .i>jS iui-l ^yutJ L03J UbJL> Ooco^J l^jl j^JU 'i! 

JyjSjo (j3> ^?cjiJls «^iS"! ^j^c-iJb Jix?u ^ Jc- ,j3<u*sbjo «jj>Jb 
JuJlidl^ «j^jlftla^ oL«i -o4Xl*> it*JaJI jl tiUi .v_J^kJI ^9 
jy^So 'i! i_Aa^9 .dJbc^J t-lo^l u^^S ^i5"l /o^-J} OJl&I iojLoJI 

Jj <Aj^5Ijj?JI JJUJI hu\j> (jk- JL>>> ^ <iXiL*»>3-o «^jJiS' *<Ljj>-o ^£3 
«^ A^iLJ frbjl « v ^ft^4»>5<JI «JLJI LgJLc-j Jb^ oi «^L-o J5 

«4-O3I3-0 ijJL^aJI Jo3t/3 «*LiJb |0>>>U^- u^^ -kJ^ p3-°^' 

frU^JI Jl JL>jJI ^ijj «iiflS H^ yis . j3^Uj Uj 'd p£>j>ks>o. 
I J ^ ^>j b» aUI Jlytj Uy. 4-Sjj (J ^JJI v^JI »lft^l «^ C c 11^3-0 J-aj kl^j> J-aJ l^JjUxo 

* <. 

t-JUJI ^Js- aJL^o SjIaJ ,j^j joJ .\%&6 UaLj (oJLJI ^y jl Oilitl 

Lj^lt Jkj jl Ja£j *i\ (AjuJcR iL^o Jfcl Jfc ,_yfe3 0JL0 jjS3 

• ij^S ^>o JL>I 

I* * * * l^Ix) .(jUh^^b (jwJjb LfrlLjLUol 3J OJ^eJ .^LotJLo CU^Li 

.«jl&jJI (j^** 4 ^ t\ 0JL0J» J^iJ ^3 A9L>3 jlkoilb l^xLiLUol 
,5 JJI IJlfi) J3& ^3 «U^LolsI jjlSCo Lkjl S^oJI Jlfi> tJ^t «-OaS" 
<JjSo oIjlj ,5>>l Jl«j isb ^ljJ->3 lj-e ilabbJI L^jySJ jjS p^iJ 
5lSbc©J C*XJ <^3joJI 4JL>I ^ . J3JJI i*JjJ«JI aJLjOoJI ^3^1 oJUb 

•ilLoJI jLoilSL^JI 5ybjj3 <L> *J3UI jL&jb i;l^9 IjJ «aj^JI jUbj^l 

^Js. AJI 0<jJL»j Lo l$j| 3J ? J3UI io^ill ^3j>II OJl^J L&ijUaJ liLl9 

Ua> J3I JLit C-Jl^ L$jl <<UajJ Ji^ J^ij ^3 C**5$J Lo .l-^oJI 
-j-j pj L5J3S' .y^t^ ^" AjJiiS J3& j' J**i' • < *Jlj^5 ii£-UJ iis^*-o 

•r— 1 * 67 Aj ^giL J^jjJil •L^^ Jito jloJ .l^Jol 0JJI3 oji- Ljjl ^oLo^ll LjjjUjj S^iS - bL>l .SLoJl 
jl^iil ili-ol £>>:> Jl <Aj$9 ,3jLJI ^ oJlS - ,_^JI «Sl^oJI dllj ^1 

ribc^Uo t aJL^JI ,JLt *!>L>j oSj 

?j^3o cJ-03 «UJI Li jjl .. ( _^ i ^> dLi*S" — 

fxSJL£ ^xjl 5 ..<dJI JL05JI- 

.^L©J — 

T^ dlll U) yl T«Ib iJLfT ..i»JI ,fc*J 03^! IJUfi>3 — 

£jJLd itL» ^a*a3 uSoJ yl L^dt ylSO <oy joJ Ljjl cJls $J 
.t_o£-Lao <LoJl5LoJI ^»-«i3 (jJJJiJI tjiJLfc ,_JLfc d->JL?tXj ^3 .6i> Lo 

•9 . Jy^UJI LgJ ^>C^ \J&i 

■+-1 

JsJ TL0L0 ,JlJa.»J |Xi — 

@ ; ; *_ 

ij ...i^o ^ iIL> — 

(X) - • 1 Joju^ ULL> U^Jl J>ftJ .f'^OyJ «-ilc- £$y fj\ Joy C-JO l^ol 

JsU- 3^03 1^-4^ >*> Lr'j^i* <^^>lj *!>bcj s-l^tl J9bo«j?<iiJL>iUj! 
.Aii> ^>m>3 <U-oL>3 ^ olJJb C-olS" frilfr ii*J a l fS. .(( JJ5JI lfi> 
{y> $2^3 <ylj»JI j«iL»J «aLcjJ iakio l^ol OjIS" ««il^JI ^ 

. jJlsJIj «3$iJI ^0X303 < l J3JL?JI l^jit o-°*&2 I^J «i^L» 
4X*olj.i ijulioJ iiJaU«i ^ <Lols)H 6jljil |JL)I Oj-bjl Lo 

.0L0JI OJlJuj ^Uj?co «ilJj-oill Sj^j JJ tw-JbIS dj| Ifc Jl>L 

J 5 l> <dUi pi.^3 .ols^kJI JS" ^ L>$iLo I^l3w>3 < l >x^l J50 
.«Ijiloj i>^3 < *^ri J^ 3 " *^^* 1 ** t^i u' Ol$i«> >Jjl ^5^-0 ^^ filt 

'V (^"5^ ^ ^j u^i l£ (j5^l tO^LojJI ^jjjj 4-u> ,j*fcJ ^& 

.dILfc <U^)lj.5 iLol^J io^)UJI Jl \i>d jSLj ^1 ^ ,Ai| £b«J)l 69 lili &k ^9^1 

■ilfcLp-' u**jl ^oo^USIj <Ch*^' J^j^LWI^I^x> ( _^£3^ M ,j 

l^i k—j^LuJ ««ilAJji'I SL>lo (j>^o 4jL> ojl>I L3-03J ^j-o 

.«Ulfliftl frUjI 5»JI U^J ^laj ^ J-> 

«JLoJI^ OLUJI l^h^-l j<j LjJUuiJ'Sl .«^-oS'bto 3I .^IjUaS 
«JUoo ^j-o olj LoJbu <i5j_u)^ll «-0 LabbJLo «UmAJ *il£ JU>5 

(JLoiJL; (3^tXL ^L) o^il .4j|jl^e ^1 J3*jLfcj)ll ^l^J u-° »-P3 
.^b-^ ibJU-03 dJUA «S^^lb) >_sU^I ^ <£y?- ^) 

@ . ^ ^ c 
J !U ■4J 

§ u' 63^ 'l^o-^l u^ k' ^LrM' u^s^-^l Z}j^ Cy «~ , 3 J '-^' 3I3IJ-0J 

.AlljbJI Uu~J £>JLoJI (oJlfeJI^ 'C^^JI (oJUiJI O* &-& c 

s 1 


(jOjlgwilO pil>l 70 l^iJbo jjl JJ 2^ ?e i3 « d '$*J e ^5^ "— ****! l**> 4%^ Ji 2^*^ 
( ^oJ>l flij A^J^>U5eJ .Is^IaJ jiS'^/l jo^jL*^ o5o^°.3 '(O^jU-O 

«Ijuj^ i>L> ^ g3Ub j^iS" ILbli- JjJO ^>^> v_-oi^iJJ «o (j^i^i 
^j ^i .js>\ ^j-c ^^io ji Ijjj-c jjl ^-^3 pbjJI jjit (o^;i 
^I^JI (^^o-JI 6Ju ^93 «eb^L» liL^^-JI j3^L»LeJI ^5^ ^3 pbjJI dJ 1$Xjl>19 «p^ JS" ^0 l^Jt Jk» p^lfr jjSCI .O^S" JtLioo JLiJI ^9 

.4ju5 LjJjlj ^1 (_r^jLj ^ oL-jJ <Jl£s «djLi- 3j^9 +5 71 dj ^giL J^ujll 

jl^u f 15 U i\ 3 «l^Jk^ J^yi dJ5 £l L3J J^flj U ^ 
J>jJ yl ,j£oJ ^1 Sjlo^I SjSCaJI dU oJlS" .I3JI3J& ^ '-i-^tJl 

.1^*15 JIS^LvJl * * * i>Lil5' ,_^ji JaL-J UL^ *-9>*J3 i^^ibLJI ^5s-eJI ^ ^Ib $fi> 

\qLoj {j} 4j$*o {£} iO$}j} \^jJSm> {j$>3 [*X>p- <oL>Li©JI L^jJt 

.A5^JI Juu 

«o£ly d^o Cn^i ^*^3y j^ °>*^^ *J^ 0-* Lo' • < *^3 ; ?>! '^^ 
IjLii 3] ioLij jj£\ «O'j) «Sl^ol v^j «uk- j^flj yl Jaa*»i ^jLc- u^°k 

i*3j j_JLt J0JJI3 ' a j^«J 6j^a*)\ «JLo ^ oLa§ ilil j^>£ «Jij Lo .<Uxi 
?<uk 0^^ «IJ^jllaj ^SiUl frLoJI JS" ^^Sol ?<lo^)l S^k^ <A53^ 
I lol^**» J^J &jlj»> ^ £>&>3 C^o^iS «*-*J^ 'd <^pt Cyb- 

iljy&> aJ <pLJ ^ t-i,i U J-o^>l c-u-*J ^yJI SUiJI uJito ^> 

<4j3 fr^ C*iJ ^3 .dJlibtoJ \4pJaS oLc-Li £jjl ^Jlo JLt 0^3^-3^ 

!<4^i ^yu L juj dJjJJ ^ L$U .Aill» Lo^jjls 3I .cusLiU ob>>l3 ?^ ^»1 ..l^Ifl^ Jl di- jl*j lS^3 l^J J-j^I :^j £b ^ (°Ah 
Jaliici 'i! 4JJL0 ^jl ^5jJJ 'i! (_^t> ..j^©pJI J^J <U£ »^otJI J^I^Ia»)^ 
( _ r li- JL§3 (itUJI jl>^3 Ji^sJI ^iJ^J iluJjill AjjjjjSLvt JLol 

t- •" 

.JibJI jJ3-oXJ olS^-iJI (5Jl>J (_^l^9 <^jl3JuJI I JUfc Jl 
»i*5t*J £$j-3$ 4<u5U l^*S ^^oUj ^lll ila^sill 3A AaJoo Lo ^ * * * 

i! 

® 

P .L05J <us^ ^111 V4*!^l 73 dL v siL J^ojjll 

^j-5l>> j>^> L&jliuj -o-jjb jji (jlij 33--0 J3I ai-a> 
l$li> kl)JL> pik.)M ,Ja£ JliS <y[>?JI ^o l ^J>k[*Xol\ ^ u$*«J>3 
.«ijyl^tJI ^lloJI» «Ua^^J ^ ^ji UJ &L03JI i*jUoJI l ^ 0- o 
^jLujJI JUaUJ Ij-oj OJii- J3 Lfi>3 <l^a§ isbt^aJI CUailj 
JlJLoiJI (jLyh§ l^J3-^u CJy^S jjdl 5j5i-oJI»3 (( l j^Lo!iLo^|)) ,xo 

piLo)JI JJI3J L^JI tJUaj^ «SLoLoJI vU|J ,jl i^aSo ^15" 

JJLLaJI jj.II j^^asJI I^aIc- (j^»_^«J JU> l^C- ^1 L^iJUb 
<t3^' < t5j- rfa£ ' S^Li» • *£}! il^ 1*Uj i— oUjo 3A .Jibdl Jl I^Xa9lj<J 

l^i^j ^15" ,jJI <Ut iujl ^j l^jb- l^jus 4i9ib ^ JU> Iju 

c- 

<JLt l^j 3jU*JI ,_^ ojl^so L> -1*5 ,jXJI 4-0AJJI3 </o^i l^Jjbj aL>I 

*» " • ' 

^ji^J ,ji*£xJL> U yl^sJU Ji> ^ ,_^J>Jl ^bolj c-J^ 3J — 
i J^JI .bL>3 costume ^"s/ ^b- C-JJ3 dL> J-ojJ ^3 ••ti^ ,jA*J jl i.5>>^1j 3I . .4£jLxo!l ^3*ol pl>tJ JLs»-!^ t^-o/L» • ■SjiLit ^j£ M 


IjrOJ I6;..m piL>I 74 t>o J*9 ^ (O^^ p l JLifr^ll «Jj ,jl iL-ii»- «*lo> j-a> ^JJI j$fyos*}\$ 
jj^jkjl JL-afij (JLJI ^jl JlL JS" ^ j>^aj ?£jbJI ^9 itlftJI ^j-ob- 
(jIjcoJI J>JU9 «LjJUfr Lol • v >i>J>oJl3 ^Jj^AoJI jj-o JjJ^S «-o JibJI 

^3-LoJI Jk» «^ u*>3^J» *&3j) Oyo> 3J ^i> <o ^bJ viLJj ^iljl 

:L>>lo JU> ^ 
iSLIl ^ ..«yJljlSCJI» .^Jab. ..^1 1Jl&> £U* jjS-JLo Ul- 

IdJljuo £3^ ^>l ds>\$ ,j9>£> 

o!iii> joaAj .((«JUI ^ \j2~Sjj} ^stil» /»«il 49bt*a)l l^Jt C*£lkl 

<l^Jili> i£-l9 ilSu^&l gdjl^l Ojii -oi-^ !c^o-o iJL£ J*' 
t-i^u 393 iilfljUa t_jL*o^l o3^""' J*^3 «IfciljSl ^0 u^u-JI t-iia>3 
^ y>\$> ,jyhs>i SloJI JU9 ^k- I$i» ^ Jlj L03 ..^jUJI l^jUatl 
^_ j^^iiob» «pI.}$^»JI /o^Jl>*J ^^**m>JI Jl o3^i3 iO^^ i^AlaiJI C u. c 75 Ai ^iL j^ojjil 

ilj^io— Ol£-3iaio Ol^tiijl »53 i io«)3 l39>*J (O^iJjl y» (O^J^T 

o^ - (^ >5>a."->''-»J Oi^P"^' O^l^ku ^bjjti^J jjl i>bo C-JlS" 
C^50 t_oaJ3 tL*J^9 ^ <>*y> >]yi t^Ju C-JlS" l^jl iiLJbiJI -U^S^» 

» 

J3I oJUb <5^JtJI «L^o^l» itls ^9 oL^-M^iJ! ^ ^3-0^1 
yl^pJI £jl> k^^ ^^J •^o u 4j\ J . tP (oAJL^t* «L^LiJI Ju*i«o 5^0 

OJL>3 l^jl ^^i- .Jbl^LoJI U&^J u^Sjit JU-> ^jUj C-JlS" 

dlJi .J^l ila^JJI JUus j3^?JI jjk SjIa^Jlj (_0S3<>JI cjLuJlJ 
.l^^4Jai5 3A«L^Loj^^^^l^l<V^3iIl3«^jJLodjl^jJI ^b^l 

.l^5o^ Jlj U ^1 3^9 ««-bjJlj ojAUoIl^ £j-*«JI ^k 13393]! Lol I"" e * ^ 'l ^rOJ Iq7.ii/-i piL>j 76 pL> .1<jjl&>S ^ ojlS^i uh».) CJJLti jls ojIS" loilS' c-JbJjl 

,_^ j^S" C^J) <>Jp- .4j^9 5j^j ^ ly>o <<UJjliil3 ,_^ ib&Jlo L^-oilS' 

io^lioJI dikj SjLij jj^o ^3X1*51^0^(1 JjLo ••A3-i oli — 
L^JJLJ I3JL3 (L^J3-oJL«^40 jc^Jl U30J&3I ..i»|jL£.)!l i>Lo Jl ipLJJI 

f, p p p p 

Oj^-if [fyjJSjo) ,j£ I&3JL03 l^*olj Jl ^JUu^JI i&33 \$}"^&$ L^jL>j3 

•" ^ P P P „, 

bloul (JM JI>oJ /sJjJO l^J3^5 ^Ij3 <L < j£'\ jl JLJ jl» O i; .oL>JI ^ 

:iUloJI 

^3-ob ( _ T ^£ * aJjJI 3J b Cjl^jJb» 

«Aj^o 4-i«jJl3 L5JI3 ^53^11 ibko 
3jL«j ,_^*o ol^>l33 .«AJ[p^JI Jl l^j l3^L>>3 bj-ia U>3.«-«.> t »l 

p p 

l^J3^5 .l^SLi- £L-0 aL3JI (j2*Mi kSj"^ ilitl «pl^l (JJ-O Jt 

j^ci .s-ljLil |0-4>UjI «l^ijl^jj jL-i»S <_ftl> jj.0 J»,il£jl «j^b^l JL*j-JI 

J3> JoJI i_iL jl i^-aJI aJLj- i\ ifiUj 'i! ^ jl£ob '^ 
<fc>l3j jl ^5 ^ jl^j ll^i» ^Ja,T. M J 33§ ils <,_yuiJ jl Ji5u «aJJld ^^it 

-Q SjJbj (_ola§3 <,_yUu> iJjliJI JUxtb J3*jla>j)ll f^ LoJUt 

^ ^Lol3«j <U>I adj jUJ <A..<lLeJI Jl dJLiJb JbiOJ jl I3JJ3J L «^3^? 

* 5 *j«' t * pp 

u .<tf/*i> ^ 21 jjtl (o^^-^ jl (o^Jjl «<iJUi>^Lol cujU-Ubl 

"S li^b? ( oA>llfl oi^i\s .e-LoJb UIJ3-0J jllj jl LilSCob <Jj 

yjUJI (0-0*2/1 ,jfc «ib^JI» ^^^3! .A^JI JLifi-b yl>?JI JLitl .(Jo$ jUtl p^JlSlob tljbL^JI joJbJL^-33 t jjIj^JI J>| 

:jl£jj itUJI c*as$ 5 i ^Jo>11 JuAJI ,jJJail 
oLftA.LiJI oUwLiJI JL0JI3 oU>UJ! o^jUL» U^i» 

Co-I^ J^Iflll 4Jj| ^ySb .«iLoLo^ O50JI LkjJjLi J50 tJ^o- 

JU ^^ I5J50J /oJ /oA>3 <5il^iJI t-9j-io u3J>^i i—i*^ ?((«■! J^o» 
,jjo jj>liflJ dJ-03 <<xJLII JU |c^*AJl jJ3j^Juu ^ JU ^J& Jj «^jLaJI» 

jiSl <US oSl .L3JL0L0 Jux «U^blfr Lo J-ft>l Ji>JI dlli jlS" 

!iLl (j£*J tij^l olsb (jA».».; Oilfr (oJ . jli-l j>o Ij^io jlS' Lo-o 

.L»JL>3 

Jsi .LjJ Ovojii ^jdl AajjI^LoJI ij^II olsb oJLolJ «jjjuiJI ^ 

,j$± c-Li»Vl u^>*i iKfkfr**.' u^j^-" l>° -lSJ^-^»^' LjiXJ h+*Sd\ LjjJ 
§ . «L'Algerie t'aime» i^-J^b L^Jc- <~*£ l*l-A>l •*>>&> 3I J**^ 

?«L^Lso jjIj^JI» lL> Ja> .c-Jo u 
S Ij-OilgwilO piL>l 78 

,53JL> Lo «AS .L$a£*j ^Jlll $A <*!> Jj dlil ilfr Lo «ob^-b (jjo (Jo£\ il>j L^J \l£y Lo L3I50 (jiJI jjlji>eJI C-ooli Lo (U»JL>3 AJtuuJ L>Lxi 

^iJI v^5^l ^^ <C-M>-aJb l^a^ll «Jj>jJI »iUi ,Jb>- 
4iJU> J^li-I ^jJJI (L^o-LafT &L0L3 Asb .ioK <UI jj3,i 4JLo l^iLoj 

.U^i» aJ J$iiJ iJL*09 ^0 LjJ viJy L03 
■^^flkLJI o^-oJI j>o bUc ^iSl Ja. 

«i^oiLo)ll JiJliJI ioc^J Ltoiljl il^>^ll Aflbt^aJI j>o U»j 5 L> j>o JS" 

^^ji j>yi u>j j& yxii a^i ^-XJ *LoJj o^> .o«i^j)" ^ 

Jifij ^JJI $& ,ji**»JI jjLS' 3J liLo ftJ .ikiJI ^Ju^uJ ^ .5lj_oJI 
^lt jj^UaJI ,j*>UJI J^JaS obii i^^IaS" 4*«ij ^JLftJ /oJ ..«■bjj'SlI 

!?l Jh J 3 S3l 

«Oj^li P^)ll L^J J3I <4£b>«» I3.il; i Lo ^o«J OoL>l LoJLif- 

.Ljjj kiljlAi*» c-olS* io^jAb" iib> ^1 IgJ^&ii c-ujJI^ 

. { ji J >H\ ±*>*i y Lo J3AJ eijbJ jjl ^ AtbciJI IjjJLls 

^1 Lo^i£> liLoJ^ .LqJ5^9 JL^ (^bi C^ 3 ^' J^- t **^' j-*^>J Lub vJ^waaJ ^^3 

A! J5" (jl ^jJJ^ «iLolS' l^UJ ^ ^3 «ii^asJJ ^1 bbj^ jjlS* 

t| ". " 

q \$pJs& 5Lc> ^9 j^SCJ .jU-aJI /rJudl O30J cy^i©j ^©&*ioJI Jbo 
J3iJ cJ I JJ <^5^LoJI ^jlc (j-03-LpJI Oljl^o L03J ^u«5o (oJ .iosl^ c 

s 1 79 liL .^iL j^ojill 

Usviii <£bvoJI J3 z ^^^iij ^ 'j)! ^jjjJI ^ L$jb £XiJ ^ 5^-iu 
.4*9jJ Sj&b- C-JlT U ^ »bLJI *3-iJI dUJJ .A^ii 

.JL>I 3 ^Lfcjl ^3 »0JL>I 3 

L$J £3^3 «UiJoJ ^jLj ajIju ^Ij ^JUI t ^o— ojJl f^-&)(l 

.L$*<o AjLjLo- 4^i^»3 Jl JjpcJ Lo l jl£'j*»>3 < l 2«^ ^* )" t* *^L*>*> 

i©j jb 40^>JI Asbt-flU £3"^ ^-«->\j CsP" l^'L^o oIju 

I3JIS" Lo £iLJI \slo> (>j jJls «ikill i^k^U l3x?ol t>o /oJb ^^«alll 
»(— *4jjJI ^9 A^A?t)3 u *)iU>'i(l iJsIjiloJJU Jj illal^ioJjJb ^J3JUaj 

.^>t*uJI Jl jux§I (JjL»> 'i) ^b Lo 
\fyiyo J^> 03-0354 ^LoJlJI 3JL^jii*3 (jIjjjJI Ijlj «L^ju^ 
^l3frlj3 . .*L©^(b l^J3^3jJ3 <5^*jJI «i) ^lt bp3*5cii»J3 <k_9jUJI 

.^1 Co itL> oiixJI «kdjb jL>» J£I «ilsptoJI ^x> L5J3JOJJ ^IS" 

^j-j^jLflJI J-ob» j_Lto 0JIa>3 [fy~uJL> OJL>3 .ibj Cj\j loS aS'jaojI 

« jlS" J5I Jb ^bUiiJbU Ojfcb ^3>3 i^>l3« ^ ((i^UJJI JJ ^ 

.«LL03I ..lioU»^)) iJLwoJI ,j3>i ^jil J5CII .L^Lo^i. ^ Ltls^ 
u. * 

« <5L***j^aJI ^jUaJ ,_ydl 4JLm>-JI djilS' (_^ji3 «<*Jo3j>3 *i-£y pX> ,_P 

P .j^JI JL^i-L) ifl^iaJI ,ja>>^J3 ..<ut ajLJ OiloT.ui-> pil>i 80 

kiLiJ iauji .(O^^UjI ii^^Iao o-jjJLJ jl o3Mji ^ (^1*^1 u' ^*JJ JJI 
U& (^ u^ •U*'L> £ '' ^3 0!iU> ij^^ko C-oIS' U3 .l^ilSJL^ ^9 Yj*i£ 
7y>\jji ^ 53-03 «U&jJI^ 8l3$ (5^^ ^ S^o '•&3y> l53*° Oi£ JIS 
l^ f^J^y C-ulS' JLaS i^JU'ill ^jjJ h^ptjo Oul^ l^jl /oJ .^y^^fllj 

.IJL^oiJ^I ^jlS' UojJU (^LvtjJua ilaiboo Jo^J 0-° J^ J^ ij^ 
.oLa£ JL<po ^ Lo <iuL*o «J3I IjIJul l&^ia jlyj ^ l^ol olj 
OjiU.3 L^UjI oJl>I iy\}=fi\ ^9 UJU 13^3 ^>tf jl Uu pJ l^J^3 

«.jjji.1 UI3 Oj-oLi <o$*Li loio*» J& tj&r>\jbjjl\ J3& jl «ioi^il viUi J^tJy La> l_^J 3A3 «V*^ 
l^jl <*!}l£ll L^Ut *y*j ^5^13 jljual (e4*it jl^ .*L*JI t>o Ia^jUo 

! (0 J£xJ ^3 ^^l 
^jit 3y> J$5l \jb\j c>$} ^js5 C-JlS" L^jl 3J .l^-oilS' JiiflJ $£> 

k^3^3 JL> l^o^> ^JUJ * l > i S'ljJI 4JJI l^5lS3 <c^l> UjjI L^j ,_>a>LJI 

.i«iaA<0 ,_^£ 

L_A>j ^i^- iPUiil j>o i^i^J OilS" Lo ^lll 4lIjL?coJI olfc <0^>3 AJ 

.Ljj kiljLiJ \jb$?u j3^o^J' 

j" .^3^11 ^ ^ AtUJI ^3 j3^c^JI Lji^j l > i j> Ajlkil 

cui^5ol9 ..l^ji «iLi^yi Lo ^9 j&j ^^3 Jot^iJI jl^> Lobi 

O) .ilJU-jJI L^JLi^) ^9 «aIjLjJI l^il^l» jj-o^j 5lj-ol oJLfc 

jjo J5 - .<LLL&I <^>3 ^oiU £lbl «Alflj^l i*i9^)l3 C/Sllftjj&l 
U *LJ £^3 (A^jU^I obUJI obJlS' <lXi£«> Jjjl^JI ^9 aIsI 
uailjij \*}[**&j ^jjJLJI ^.ilLaJI jUaUl ,^9 <LoL*JI (j-^js^j ,jJj 
^ ^iUJI ^jIjuJI o^l^illS' «iiijlo «bcL>l aJ cu^J3 <^JLo-*j^II l^i 
^) <uolj ^as ..jjJbu Jj ^-S^oJ ^) U*i> lIslS" Ijui «^ISjLJI J3i> 

( JUaJI ^Lijjls (bUaiJI ^3^ *ly «JL^uJ O30J jl Jj-> . .«UaPcJ 151 
t j-ojJI pls^i) .iUobJI A^jlyllaj Q.».la.;.*-cJl3 j^^uLll ^9 l j^JL©JI 

.ilitl Uj jSkJ\ »-9JL93 k^jL; 0^fc>5 US' «k-J^tll a^J C^*J&i < J^o^JI 

(S P 

jjls ij^a J^?o j|jL>- ^^ Jj^lo J>\ ^ ^I> O30U l^l> (jlS' 

C- ^, P 

tiJj.il <£C«jL*JI «ilitolj-o j^LscJ JJ3 J^l .ijJu^O a^S-j 3I <*-»>> 
0j3w3 iol^S" ^fr l£l9i «j3^l iSjjuo)) ^ oU ^5 JJI <*i;ij 4>l Ju»> 
j>\ &*£■) 5j3-o l$jl£o £*aJ lfr»-l"Al u' >^' £^^° ^b' *lW ^.ij*^ 

|jj . jLaiJI U&Jbu Ji»^ jUj))I oloi .Li^LJ c u 

w 85 A> v aJj j^uill 

«^l^p- < >oijj^ll)) Jlfli>l dJa^J Ha» OJLs-j db^l «vit»3<J 4JL0I 5 j 
jjJUij Ljux <5^3^ll aS'^juJ! ^9 ^3-^1 Ji^iJI 3S1*£- «a^jj 

< j^i^eJI jUaill dUi ,^o J^p «JpLbJI oJut ^^k- «S9 j^> 
Japolj «JUaJI» k_Jp- ^ ^3-iJl «Jijiki JJ Ij^b 5/UaJI JiX*J 5 

3JUL1 "il «Jb J^£- j^JlIls .IjLLo j^$J U5"<Jj ^fl^so lj^3^ kiiloJ u-° 
JJ 1§Jj$2cXj (SLoJI «-fe^i- >^J Ui*J .5L> JJ o^Jip- lil ^\ a$y 

f- 

.l^J Lojl> J^IS" ^I^Jb l^o-L? (Jojij ils^a-o jlj^l 

5^L**o <ult jJjjilJ ^ ^ «<*-*■*> ^ J^3«^ >>l (3**i ^J"- J^>° cP 

■+-1 

L: .0L3JI 3»^ 

s . . . " ^jiloi.ur» piL>| 86 

<ji-SU dUi <sSjj .l^-o^ C>J 6$£-Z {jz&j* u' C-^ltaX*jl Lo 

.A3J J3I Jli<o L^>I^o jX*J 2 kJ i> 

. J^l oLo- vloJI ^oj ^ <«ijj3 1>« ^^^ l»s L° f>V oJl>I 

* p 

^ SjJI JUy y «i-oL>3 .^ LdaJI ojJLo J^>3 j$JLaJI ^ ..LfcjJ^ 
£* 0*L> l^ii. c-LuI iLJ J£I .^>l>oJI iaSy ^yJI iLU&l dllJ 

e- p 

.jaLiJI ^ l%J a\ *-o OJUji^o Lil — 

p 

«iJl$\A ei3^iaJI C^ob Lo iols)(l Aslkj j^^l ..^JIaA^I — 

aIiLJI I ^ju j-o /04A-0 . . d 5 aio oUJUj a^Jajuo <q»*jjL; Jl 

.c**JI lia> ,^9 US" ..Lte^jUaj SjS'IJJI U.JL>3 (jL; S^l*» cJlS' 

.<u-o ^ix 'i ^JJI J!|*JI *L> «dUi (»£^3 

Jl§ Lo jl>3^j>-^j <dJI frilt oU L pjli i S' ..^^j Li l _yLocoL) — 

?>U> ^13 LU 

l^Jjl j<i ^ i—jLSj 4jl>Uj ^3*Jj «4jl>3« i>3>l JUy JU^?- J»l 

5^s l3JloiJ J^oLaj3 JJi jjll u$> 1*^03 «|oAJL*i9 il> \$ji m d 

u. C 87 dlj £iL J^uuill 

t^j^ii^o J*5 Co JLj* <La9 «eUilc Sj^JLj «^y ^ y^ll -i^L; jl^Jj ,c\j 
.<L>lj^o l^o-l I^aIIjI^ Aj^Ij^J l$*JljJJl <<U£ U^£> l^i k_S^u (J j^\ 

JS" jb A*iij ^ pL> ,J> «Ljuj diolsl ^ oU-^ >j il^ U ^S3 

,_^a§ «\J353 «cUJUbb^o ^*<aiJ «J ,j\ <aJL51 JUX «vJ ^LuLi^o <toLo ^ 
«UJiJ l^-i) 0^o£- jx Jao /0J5 «^kjJI «UJiJ cU^SLujJI ,^9 1 ><JL^j 
j>o ^^Jl ibJLu>$ ^^ e taiU J*VL; jb^b o$ji\ .i»bL>)ll 
U .djlyb bjA3u u' o5^ *^ V*^ •£^l** ) ' Zuuhj 5J5 (^-LeiL»»)!! 

!? < >^bj)!l J\ «U^ljl *J*j ^^o - 

^9 «JUic jj-« JUbLii UL05 <U?Lj>| dJL> jj-o lj^l-ft» wil — 

?U>JL»J3 — 

I * 

-§ «^L-j» ^y^UI oL*ax**>Jl *LjJI JJ3J3 t^^JI glbJ <J^' 

*>JbJj>\ «bojS L^p- C-iiflJ -Oi^' J>°' »-^ '^^ V^**i «(o44^ @ 

L! 

I 

•t-J ^jj-.lol.iin piL>| 88 

«o JJI3 JijU «vj^^jo il^jJI AsLutl p^J c-**ij yl «^lLu<s» jl«3-l o 5 - 

!*M>jl> liLo3 - 

* e. p 

^ ,^5^«» AJJ3 <£lL*J Jj Jifl-J *l> Lo dJl AgJ Jl§ .(&^«-o AjLLo 
iSi-O ^ yl t5jJU ylS - Lo .0JJI3 l^ijj "Sll JjlLo I33IS) Lo (O^LoJL> 

j^jaaSUI ^o Jjj ^ «-o Jx?JI ^ Jjj LoJLii- ^^^1 Jbu dUjj pit 
<<ul3^) ^ ioJu^J! <U>ji»l .illb^l isJL^UjJlj j>Q«tl jLbl ^ 
tUniLt £>£■ Lu^C- l^£ JL09 .^Ij Lo J34J tj$X5y> uJL^aJ \xLa$ J& Ci^3 

ij*£ ^9 Ltoo^^og «^ojLuJI «ajIbjl^j! {jj£> ^9 LuU>j!3 «LLc- Lo^ij 

<\j| y3JliuU3 «JLpJI ,j9 (oA)35c> JLxj ^j-iliJ /oJ CH^' u^^j)" 
f^JLojI <IJXa>3 .^j^iatJJ /»^L)L?boJ {J i*^i i>o 4JI3 «iwfljob^l AibtJI 

:4J3« i!jJL> > Q.^nxJ jb3J 4<J^ AjI j Jj «J (J ^3 .8bc9 C-X©^ 

oto Lo ia^i! ..T«<ult jl^>)ll)) ..«AJLii-1» ..«41x9» ..((<u*i-a3)) 

£ tAM*\$> A^J (3^0 JLC-t^ <5LoJlI ASlfySi I3JIJLC-I5 «4i»J l3^Ll«ol JLo *ilfr 
• i^JU^I 4jL>j i**^ t-a^jJ t»*^ ^ i*ox?co 03*JI oLoiS* JS - 

* f. 

y Hal I35WI9 ..J^oLaJ A^u*Al ji§ La> 

*** c 
J 8 9 oL ^Jj J9^' 

^Ju\ I3JL» ^JJI «j^JUJI» <Ji"\ 2-0 « JU^JI u-o *^£ Jp 
«JiiJI J£ ^SJ pl .p$} CUoJLS ^Jl oUU-iJI JLO OlkLJI J I 
,ja*JI pl*j US" «Uo ^1 o^^JU ^Jbo jlS" .«U>U>3l ,53*0 JUt| L^j 
jlo «J **->l i^.it.t.ol «dai ^1 ilt L0JULC.3 .1$j ^^^t^ 3ju*j ^^Lu 

«SI3 J3O3 «<_y**AJ >iljL5t> V**-°' <^_^>ljJI <U>iL) ^ifcl .<!LuJl> Jl 

mP -«P iu * »« * P 

.f-^k- J> «j5t«)l 3j|» iU. U 

:JLo .dUwJ. ^9 <*joI JLxfrl AsLiii I ^ iojus J3I cJl^ - 
idu^j ^Ifc j^l-oloj l^illal (Jais) -o^ji «it L0JJLC.3 « ( J03ks oLS")) 
t_-oJi*lJI >_93JLo ^ JL^ii <«-L> *^x> JoS •v ,,A *^ (oJ <*jl Ojl^S- u" 
Jjl> <U^oJ>jl ..L&)3^cJ jjl AJj-So L) *kfliJ (^>XoJ 'i) ol>il^i>l3 "ill^l 

^jjjJaJ» «C^o^iJI ^3^<J ilasJ Jil>3 . J^v-J^ u*Jn,«j 3A3 AJJJbLi-05 

j^ *l^JI lt>3Jj^ J& jA\ 3/*JtJI J^ 0JJL0-JI Jo)i\i ^3>o<JI uW 

® «>" » 

Jj jjl ^1 j-2ai>J «W ^^3 «oJlLj- ^ ^^^ol gL-4 u^ < * JL * c5'j* 1-r* 5 

=§ l^r 5 * u-° i>i^<>JI • -«^^L» ,J^> ^3 4J 3 S' ^^J ,<U>>i j>o j^>i 

5 ^jailglnio piL>i 90 

ol$9 Ojl^Jl tbti JLS3 ^1 <u£) .i_fl.y-.hJ &L_JI ^ ^jlSCo ils .Ijul 
«jbftJI (j^j I j^.<, t. ". o < jAxajJlj 3i!j2l j^ JuL o 4J0I3 4Jl>I ««o p** * *j tLoLoJ 

(j^J^ «_t"--> -- '«-•*& ^-^ .»lxJl5 <t^> _>£• <Col t_i5o 'Si .iUa§bjL©J! 

AiS3 « l >^ols- <»_-}- pjls ._£> 4-maj Jl j^ LIS" $£3 ._lt 4j^ Jil 

^0 £±«£>cD i_4»> U «JuJtU jJ_U 'i) 5^3 «tlxJI ^ 4iL> _L_uJ tjtil 
?i«»ljJLll J-^sl^J Jfl> .<ul __u-))l J*_J ^jl cUif. lilo ,jjJU ^3 <( j_| 

U^ij UlSs j_1£ ^I 3 T^^jj ^ I j-Lj Ja> ^3>iJ Ja ?_U«j Ja> 

^j| l joi «<*Jol JUy i(S aI-JI ^ (jikAjJJ LL?^> l$Ji*jl ub ^Ly^oii 

p J* p' p 

.. J» 

(j9 I3JI3 'i! (>o Jb ^>«J 5JUJ_* ^Us jIJL-oLi ^3^1 A^Us jj£- 

(O5-JI U^*o ^ /o5osij ^3 «l^-i-ol ,^/uJ <uS3 .-l^j^JI iL_>l$-o JLaJI 

»J .AjL> _Li*J 4jl JjJL-U» ja£- Jlj Lo 3A .Jliflil t^-JU^ ^ ^3 

9- 

c 

'S .._Jbjb XyJ\ ^6 .dJLi I^jlo J^3 <ojuu JLaJb j^l jUt 

U «uJLo ^j| .iwOuJJ ^lo d> Jl rtjbSyo 5jbJ ^1 dUL>j .^3^1 IJiJb 91 4>Jnk j^uill 

LlAS CuUii I09 «UJI i_9l3eJ3 'l*~*5w>3 illo^o lib^ /oi-^J »<*JJI i^J-j 

Sy UlS ^jJJ ^3 .(AIpJI J&l iiJ l$JV <l$j "ill «olS^JI k_jl^ol» 

.v_9lkoJI AjL^J ^ <\j|jii9 

^ jL>l iolLo J<uJI ^ <j3&J 'i) ji io>9 jji- JjLuJU Sj&b- 

^>o *-9jjO ^jl ijj ^1 5A3 .4JL£ U>jL>! OoJaiil (j\S J^yp- 

'S j>o JL09 U JUjJL^j ^ C-J3JI uia*J JJ £l^*J -^^iicJI O ^ lT° 

■+-1 

<U - l 

® 

L! 

i" 

iJJL^to ^£ 3A3 ilt Xo .oiJl^JI ^ -^ ^JJ 0)3^5 £c^» LoJ-^- C 
J c 
J Lr QjlgJULLO piL>I 92 

.<U/> isbl jJLS'l <u*ii jl>3 <uS3 .ojL>! L$J J&u jl £9$i£ >^i ^^-^J 

^ LLo j^Js^JeJLo DtS' JLftS .<UjI 0JL5» Lo J3I lijb ^jlS^ . jpo "i\ <U*i5 

.OLyJLuI J>\t ^SjJ-15 <<&SS>\ jLtl J>\ iaA5eJ jjjj .0L0JI v_Jj> 

C- r* 

Jbt-o ^ <U^»>lji (o^j ii»U> ^Lol Uib 3J& .«iiLII J>JU y^*-c>5' 

w e- 

'•y.^ J^ 

Tjp-cJj Lo .-u^b- 

:Lj*ui3 4jj3c«Jb &ilc >ij 

cJjlj ^Llwo- ^UtLo «la planete» ^ cJj U 0JI3 — 

pSjUt « JoJI ^9 C^S" Js^JI ^ Cjf . .$> b ^jbcjl ^9 lii- 

<U9 Igj^rtj ly^^o ^jx©j -l>4^ *j i> LU5JAS Lft> ..i33-9 C^t^^*^^' *§ !Lua>j jJJI U>l^i. iou^JI aIojJL; £Luj f-^ JS" ..«j^jJI» j U ^k. i Jcl3 ,j\s <^l£ll ol&> J*ij liLo <*JL) J^>l y .jjJJ libc^s 
a i «Lo> Jlj Lo jils J6 jl jLo ^oUI . J-i 43li 1> ,i 0L0JI Jbi 

!J*Aj liLo 93 gjj ^Jj j^uill 

jlio%) ^IjUs- dUlo AjI^j Ji* . 03 JLJ| ^jlj .3JI3 ^JLJl lo - 

JfTtJJ ^ U l k o ^3 0JI3 05^' ^'^ fciJLto ^ylj «l^-JiJ J$> j^jj 

!,_yLo- OjlS' cuS' ,J jL? ^3 ,jiwJb Jb U — 
dljiit . . JoJJ ^UaJ ,jlu> ^ptiJI ^L»3i £b"U> OjlT lil b^ b - 

.«^bb>» f5 ji jr js"b- 

!«ibb> JTb U JJ 035JI dU5"b aUI 3 - 
...^jdl ^iiS'b "5(3 O35JI ^iiS'b — 

.^^^Aii*»» JU<o «LiJ^ JirjJ /0J3 2>^ S-*^* jfM (o^*i ./i^-*-" 

• j'ilji* i!L> ^ ^ybu 4j| .LoLoJ 4j «jjlLo ^i- LoilS' J3JU 3A U^> 

..(^jLi ^9 C-c>3^3 U3^ v -"^ ^' — 
i>**ib Oi5 ■•Lr- ) b ^^-^ u»? J L) IcJuJb Jt'&s %3i^ - c u 

s qA>Ijij>-I JjJ .4Jb_^aJI oJl^j /oJ5^J 4juo— *J 5^o J3I <iJu*> cJlS' :pti\ 4Jlj^, l^i>l £> ^PIIOT..!!-! pil>| 94 

JL>l3 jjIS" «dJbb ^>jj \"j& Z$£>± l^jk- ^i JL> J^flJ (jJJb — 

C^S<) O30J L^*i> ..((l^-lt dj^j^to» - .» 913-» *\$*srt\ v ^ b^ b 

<u£J «Sj^-I 1$jL> ^ Jjb 3I C*>jjJ Jjb» 4JL0 jl JU^j jlS" 

(s C fr *p 

i_^apcj jl j£©j J^>l ^ls ^yliJl JI|-*JI UI . Jbu ^33x3 <J bjjl ^jl^I 

Jjb ?0j5jJ J& ^<iSs>C oJlj U Jjb i-9>«J jl (j^-<iJ (O^ . Lfelj^o <iifr 

.4ju jlioo jt aJI|^j ^fiiS'l SasIloJ 
■ jpl ^53^ L^b - 

l^lj k-Jljj jjIS" .y*ill ^^-fr ,jiXLuj U ..ij^JI p ,53 b — 

• (cs^k- ^b^) LiL*J ^ |t>i)lj3 
j* ^iSl cus j£j .^s*JI ^ s-jb^j 'i) aji .diiiLJ Jbt* ^ 

!ia^L>ili ifrjls dILwJ ^3*^)3 >*+*-«> .<iii> aS'jIa^j (JJJI jk^JI 

4^«jJb taJbjJuo bL>l .iajLJI cGIsIjlo JS" j*us>- nAJi^C- Jlo 
.«obJI» IJL^J I^JJL> (^uJ 3^3 «j^jlfcjiU i^jJb Lol .^Lfcjl^io-^I 

j* uy^ 'y^ ■ yS I o*^J **1J i>b> ^ ^IS" /e^J^ls <03iiflj «J jl 
s' Jl 4j l3|b>3 UaJj l3ik> jl dJJL> .,oJ&b>>> <L?JLJ *Ubl iojl 

P >>5) .«j^JLJI ^33» £° J33JI-! dJ \^kjo^ d!Li> I3II3 ^ jl (jJL^o C 95 <Jj ^aJj J9JJ2II 

IJsfiJ J Jb ^ li>l 1*34 Jsfij fj il>, £| 

J3& jl ^3iJ 'i) .^JJb 5>il*ivol ^ Jj$\ Jit5-oJI dUi dllacl 

ll»j { J^J\ ^ IfeLaS ^1 _^&l £Li) LoIjS'I J_9^l Jb .<U^J 

«!L>l^o Jjlkl LoJULC dUJj AJ^O-I 4>o l^il ^3] (.5JJ-J jlS' Lo .L^Ibtl 

,j>>AJ u S>SolJ> Lo» LLoU) L$J Jl§3 /oJbJL>l f-L> JiaS at : U:U .5 

-t 

4JL0J cVjuLoJ «J ( aJ jAo-i ^ i_jU) SjuSus &jp*Jo jj^iLc- ^^0 4Jl 
L03J t-fllaLiij |oJ ^JJI 3A3 »l3>iLoJ (o^ijO ^^jj u'^)' J-^JI o-° 
l j5o*JI j>ili- ^(jikA^JI Ju L ^£ ,J3j Jl*j /o^lj Lo Ja^il «^jAA-oiLoal *x 

J> U-o A>3j jUi-l 5>il£.| Jl ^Lsu «f-^ J5" yp- JLS3 Jill 

««jl^sJI» ««^jJI» :^Ia3 3>il£.| «u* tyJkJ oUiS3l L ^- 
§ i«aiL))(l)) ««^jLfcj))!)) .«ii^JI» .«(jicoJb) «((iloc^JI)) «« Juill» 
j« Ju^j .«ulijl .i*UI cu*jjl :«jU53l)) .«S^ol^l» .«Sj^iJI» ««.}l#*JI» 
^ .olJLjl^o ^3 i>LaS ^3 |_^-aS 'i) .<U9 Ail *i LiJaJ ^3* ^£U tol ..m pib-f 96 p 

P •" P t*P 

^1 LoJOji3 .^1 ^^J ^JJb Jk> yl JoXXj «*_5 1 yUyJ UfcUlS' 

• <USj£ Jl I JjLc jiliJ <jL*3-^l aJLOJ (>o ^ u3^ 

t P P P P 

J^aj .jL>!iU 1^3*1^ *LjI Lfc>L>l Ijij . .l^astilj ..L^JLobu 
L^jL> ^9 JL>3J JbJbj 5JUj^»j L^jI Syo «i-i^lvo ^51x3 Jl 5^o JS" 
^J& lil 3-^ I^UJ /o^flJ ^9 «ioiasooj i**Jb <il ^JUj o^-o -J->j 

^^yi l^J OJL5o jl oLi3u U .^^1 *j£,y o^&Lll dJJb cJl^ 

't- t , e 

L$Ua£ v*^' u^'l u' ^^>«JI k-^i*J u' J**i J* •' jL j' l*'ji ^3 
J^ LoJfe tJ^lO! LfcwSA&g "L03J ^-u^cJb pJ (3 JJi LfeJLuO-5 <JaXL«j>JI 

1 . jjiij 10J 0^^^ '^ k^ -^^^ u! < ^^ u' ^^°k3 

a. 

p •" i* *"p 97 jjj ^^Jj j^ojill 

jj^j 'j) y&j tjj^JLaJI ,^3 C^aJI oijlfi> ^3^>3 j£ju<JI ^IS" 

^■^■^ J>i u' Jj* ■ d -*'5 ^ U"° t°^° <-^ ^i ^>^J u' 
p|j-iJ J^jilb £.3^ ■*- : -*i^' i>° ^^-t*? J^ «^^^ Sj^^aio ^ 

iJIjuIl p3j Jk .o^ly Lqj JLaj^l 5>X9 oIjj JLo <j»bl Juj> Oj^-I 

jl oj*<m*» $) O^oj J& .^JLto «LJ^JI (jJI Ojjl^JI i^l — 

..JaiJI ^ *}b ij\ bb^po 
:2lL*£ho Sj ..jJl> Jk- JaiJI ^^p-SlI cijJaJI ^ J>^l Ijlj 

!c^U> a l lii- l^Jk! - 

P ^ i» f- f *» * 

Ub^3o JaiS dLJ ..AU. j<ol ^9 J^ll l^JI OJL?Jl a l :>$! — 

: J>y S, 

s I* t a 


^H •»iU«)b ^y^i — .l$j jbdJI £llai«>l L 4JI3 ij^tfr Jb Ojils.3 l^jL viUi *UjI 

.5j3-aa«JI is-UU*» l&>3^ (Jj^>l u^L^j 

1^1 jlS" «03^0 ^1 l$J 3JJUI SylkJI jUaXJl ^ «JuJI ^ 
$ liJL?co Ji^3 «AiolS" Ja-oUiJI dliJ JLA*i»*jJ 0J3JI ^ £**!* 
iy\j*}\ ^9 ^bJI J 5 Uio ^ JI>*JI 1— aJl^Jl (jlS' U 2001 AJU* ^ 
J *J lj/ .^JJb sJ^ 3;$*»fiJI dLb* J| iU *ilfc JjJ U ^l 5 

^^bioJI ^LpcjJI 4JLJ .JJa^J ^ i«Jj^ C^ vi*»tJ C-JlT l^-o>»i- 
^JJI dU5 (>^ j>oj «LqJL>-^> JS" jjlJLi9 » jljliJI 4JU 3I ,iul£)! ^1 

c -Sl>*-»i J* 5 1^3-03 P3i 

'S JJLaJ olJU iaflS j^l .4JLo ^(LaJl jijiJ ilasJ ^>l ,jZ> oJk 

s ~ * 

.I^juLjI jj-u IjLi. l^e^-» «^ajI «LgJi>fL» dJLooiM cJ$l> diilDiaSpJ 

«Tl^>i ^jilU Ljl fkjsv J\ ,>o)> •r» JS^ «$J» (jlj *I*xJ *ii 

U^" U-^J^. i>° ^^5^ u^ 2^^' Ajuhi O^-o d3 C-olS" 
£lo^«!J L^J JJI5 ^j^ajLaJ (JU>lj .Syblill ^ Ji> iol9^( o^i l^^JL^j 

JLftJ -A>1>^ Jj 'Jllji t^oJ 0**JI ^9 i\jt jl JLfcjOfl ^ UI 
..O50JI J-o ti5JJl9 «LrflsoJ i «(JjIjJI ^ u^>^ U^>*^ y^Zk> 

JJLt jl O^oIjLo 4_JI .(j^r^OeJI j5^-o-?JI :j>$^> S-"-»^' *^?-'5* .a 1 


L _ j Xu |QT..in pib-j 104 

:jJoJjj oilj^ i\fy-ioj£' <^JaSj «Ooiiy LoS' <l^Ixl .liLJi 

Ojis Jl§3 jSLmJ^ (\jhLbj \~*m&3 ,jl ol©i£}l oJl^j CUfcitalwil 
jJb^ »5j^a9 5yL«Jl£ »l^iisljx L^o-^isl fibu ^jl <L^L> .I^SjLoJ 

.oL>Lo-o ,j<o 

«JbJL>l qI l^ilj jj^> «oltLo ^53*0 JasJ! ^ LgJLaib tj^J «J 

.liyiastj jjl ^3J l j^J Lol^^l <jl»-oJI ■*Ifl*j £.j-^'.9 «jS'IJLzJIj-o iliS' 

m f>yxj (3> (5L»3 .jj3^Loj U-o jiS\ viLLoJ <*J"sl *LL^> j$ja2*}\ ^Lu 

(§)'"-* " " "' - * 

p * .... c 
J 1Q 5 JL j^ j^iiill 

. ^l^iJI ^9 Liji J>yi IJla jjlij ^ f-LoJI ^j 5jXs l^J^lj 
alto ^9 L^Jt a l <L ^Ia^ ji»lftj Jbo l^jdjl Ji^JI JL^»^ a l ^ 

? J>jJI IJub 3i> ^ - 
^15" LoJj «OlS'^^iJI (J«JL>J /o-«ilj j-L-oJ' ^9^3 (oAJL>l jJs> JLoi 

. Jl3— d3 ^'bw J Jy U ..aJI>j Jl>| 
r^oS^i) cJls 
.I^JLoS'Ij icls Jl £^503 £L*3 ^i> aLJ - 

!?|jul ^ia^o "Sll lift. J59 . .JjfrflAo — 
Ja> llto «ibl^jJI ^9 .p^o-iol ^^»20 u' y* p liy^l t^Ml ^° ~ 

.olslkJI J^ L*j L3l ^^Jl i^^ 
^L-^yil^jl^^.^l^l^ljj^l^liL^jJlj ^LoJI^lS" 

.«JjI^Sj lto*l£*«i u*^! J^y U^ 
. JUJI ^J\ l^I>L> «i.jj i JisJI lift. ^-o l^i>i ^ cJjLJ JloJ 
LojS* ^Vl a ^!l 3JU**03 «xJlo ^ ^Is LoJ itls Olslku 3A ^jii'i 

!dI3 LJJ3 
a l jliaX3l ^ (Jlfr y£j JibdJ u ^ifljLJI ^jJiLJI C-^)lfr 

S J^JI llto a 3$o ^ :o^jJ £*©V jl> s-*'*^ u 5 - jl***JI &£ 

£ 7^350 (J 3J liLo 


l_^" )o7..ir. piL>i 106 ..JL>l3 (jflit-Sj jllaljl ^ jo^jI isyul 

?<aj| J«ju ^^itL?- U $jj*h> 3J9 — 

.^jJLLii L>l ^jStoej U ^13 i^>u . .<uj UJ U — 

!jl> uiil^s U ifrUJ *_s>*j UJ3U. (^yuu — 

oU-L) 01& ..(j^ljSCU c-Ii-3 l^K A^ilS" Al ^ ..3JU3 - 

jj^jl> jU^JI ^^k- U&3 oU-L» ^*-«) .. l >iJo ^,1)1 3A l&jjl — 

I3J1J I3L03 UJ3 ..^«i 33I35JI ^ (_^-»J /»3^ £' o^*^ L -*iJ\ i>° 

4*s l jiilS' U lJ *j Algl^Lo (ja^IjSCJIj AJ3U9 0IJ3J53I3 j&L> (j^lj^lJI 

^ *Uaj J3U- u i)JL> L03 (.535 QiL>3 3^JI jjlS" ! ( j*J J jJI ^y^*^ ..JL> 
eiJalll JU£ ^3 (^Jl JU£ ^ILo ^^iju tjyo l^c^^p- \$>*6 «Jt> .3X0 
3A U <t yjU ^[}JI I3J3J3AO. \$j& (£1 -^^1 0*^Lo l3>ljS "illJI 

.os^i ^j oL>3il3 <us ljSJK U 1(^3 

r— > x * 

^ ^ l^j ^Js.\ Iya J3I CJK ^i J-ol -l([^03J ^33 cJa^Jl :J3&4 c u 

s 107 <4 ^L j^I 

"5(3 olc-Lo oilJ c*Ji£ cUi- itLo ^aj^ isL3- olf-Lo oilJ Jjuo 

!Jl> (j"^'.n ln 15 
jl XuJ «J f^o v-jbetb l j*9jl«JI oljl3^> ^1 «-oJL-J C-JlS" 

I^Ij^U JL«j jl l^k. j3^ 

l^jl5Ceb q\ \jbjjjxj tjjs pL> LcJUfr loloJ dju«itlJI ifrLJI C-JlS* 
.l^Lol^S' u^Mil^J Lo l >l«-oJI C-J3JI a|j£>1 (^9 OJL>3 .JibJI IjUj (j I 
.Sj&laJI ^,9 jiL>3 J*o^> IJL&3 «lil 0J3JI (jls- JuLdl j^l> JLaJ 
Ovlbl pj «^j-a^JI Jb l&>3^1aJ ljL^-oJ tJjjJI is^flJI oljU 
((^'iflS' IjjLo» l|$jl53 «^^Lo^oJI ^ ^3*ol v-J^ J>li pI^3*o 4jJ>.»5^ 
Jl f^£y> ^>**>l jJ«-i>3 i5jLJI LfcJu> "ifl <tSJ}i "$ «Jl^il s-'y lj^ 

* .w f- 

Ljj ^^*ii illaJI oJub OjU>l .il-oJI Ljit)L*j ^,9 iuill L^jl . ( _ r ltl .uo j-o itliJI J>JU ^^iioJI jJl J>> q& iLft>j5>^Js) 2-0 ^IjiJb 

e s w * p 

'S d.ak«-o -o>^>l Ja*J 3A3 <dU3 Jbu Cociii*J L5I5CJ3 <6;l3> ^^ S -£J^I i-i^aJI »>-0.^V».o ,^9 i^j—JI 0**i "^^ uW ^ L^U Ipt ..i/-, pib-i 108 dblSCob dUI>ob» L03J dJl^fl Jp Uy^a> ? JiaJL J>l ^ 3A 03^ 
^iiivJ jj djl^jJI ^ du£J i^^lj'id j^o jbLo^ll l >*J^Lo (Jji-iJ ^jl 

" » " * * 

Jl^ll uit »l^Jt pL*oJ i^JLoJI j-o aJLflj ^3 <U^a^*j /J <!L*JLJ 3A ab 

^yJU ^1 tl^j^JLto ,_,!£. JJaJ ^1 .UbjtLi^o Ja^h.1 J I 0-031^- 

L ^3^3 t^lSCo kAl«JJ Ji> j^^asJ io-ol*JI ^J\ I&JJI3 i_*fci ^i^ 
"q (Jft-aJ »tL> ^ »HjS .u*>LJI (>o il5 ^53*o Ja>JIj £©—J /oJ p.Jn.'».X.ll J 109 gL JhL j^ai 

Lo .J3J&I IJIA3 y^ol^SCJI j>o "5)1 iijls iclil OJi- ^3iK £1 .jl>I 3 
Ju«J ^jii\ ^z-la Juai? .iiUi j3i ^ «s^fr Jl>I ^3 I&JJI3 ab 
4JuL& LjjiUjuJ ^JaSj J>^JI Jj£J .l&LblftJ ^yJI Ubyj j^*ms3JI «UJI 

3bi S^jjo «uJL» .ol§JLaJI J^fij 'J) a ui.UI y^ (JS La»Ui ^SCJ 

P 6 S 

:l^jj| ^o^L» ^^ojU 

1^1*3 ^ - 
!<U ^Itl jlifi. iU>l ^>>3-o JLS-I3 ^3 JUj3 Lo T^j^cJ ^Itl - 

Ili^o^b (jolio ^j"5) .|o^o JLo — 

9 

P' w j' p 

.JL>I L^aS ^^uJ 4t!iJ ^yjJ 4.».X«i.oJI Co-ij .LfcJUJ JaiLol 
<U£ LjJLoftj ^ JJI «JL^^I I JJb 3A «i»3ii^ £l ^aJ3 LjJLo (jjyiJI 
•9' .Oji-LiJI d£li©JI iJbu i»Ljiiuil oLoilfi-3 <iLwil3 <t»33i^> <isL^o 
M ^J$SLa ^!^^ Jjl^liLJ3?^ljJI Jfl-aJl^l^jpb-^JJILo 

43.3 .«UJI ^b^i <iiS3 <5j3^aJlj ASy4 ^ «^-'i ^3 e^I ^3^i u' (J! C J L>0 jliOu±o piL>i 110 

p & " 

^UJI C^oLaJI l >«-tf'jJI a^^soo wd^O ^3 •ifrUJI ^yjj J>j *>3 £* 

. J^>l>dJ JUi>l ^l . J*s sSj ^1 ^ 

CJi\j&>i\ ^ JJu U3b ^fi» 'litils 3] LI»33^e jlS' 3J liLo3 

P P ^ P P P g, 

Jib* *L3I oJbJLo jx j»1§ tLjLw»! ^ /oJ&J^-l jl 2jr° t —'!^ • l3**>^l 
otajli .ilfl^lt i^i-l ^Sjj 3A3 (JLiLoJI J^- jbJI jUs^ i^SUi- 

? j>i> AJ3J yj «objiaoil 

J^- JUoJ t-fti» US' «ItLfljjl j£H\ iJaajJI J^- (JjJ t$Jl «U* l^3*b 

•*_L<all SjlL>>3 «LoJjmJI uajl 
Ijb>-l3 l^J iblijl 6>>3il t-iyo OJIS' (iJUib 1^153 »C-«$jXL«>l 
.OJL*JLo<*J OjU>l ^xJI ^9 <<j*i>J JJI3 Jb>-l3 J^jo^jI t3jjJ Ajj>\^ 

.0*l£> jl uLaJI jx asjaj jl l^3lxolj3 
<L+Jsy> ^ 3A f I JUJI l^olio ^9 yfc SISI ^3-9^11 U^jl 

-g' "ja^LsJI 

i .r 

Jsj 5jl3 L^*i ( _ y IjJ oJlS' . ( j i itL» ^ju ,J^- I^Jj^fr Sj^iS" jl&l 
U jl «JaX**J «J J>J \S^3 (0jtes*5 J>J 0^63 «I^JjUJ Ij3la3 l^i&LJ 

q »L^aaJ3 4JUj 1^03 ^Jl 4SL«-oJI lilbj .<iJ i_jb*fr)ll ,jx l^-u*4J aJLoJ 
«Jn"»»"» pJ l^J^3 .IflJla 3JULJI ASL** \fyya ^0^)3 cAj^So l^oJt>3J 111 <4 s&l* >*9*i'i\ 

j*zxi aLx JasJI ijl^j J^oCL-J C-olT «liLJ -OwsiLo jjl^G ^| 

JbU i*JLfrl 1^>I>0 ^j-Iou LoJbU »r»Li*U J^>ill l^XUi-l oSy 
tUjJI i5j£-Li»3 l-OSjoJI &JU> £0 \h\y3 \fyu*Ju ^ oljUj «,Cp-l 

■U 

«JibJI tl$X>l JU£ di^Sj ^ifr bj c^ULolS' 3*L?ul C-Ji5ol 
<Uu^wiL>l ^ «l^utl^ Ujji- Id^-ius jl: -^u^o l^jiL> a3jAI1 ois^j 

So^SLiJ ©£3 So^SLiJl S«uit S^i*o liUjj SI^J J>it*o oly ISlo 

aJ^JL-j .LgJj^aS jaIj ^) <W«j| ,jl JlLou A£.JlxJ -(j^j (y> Juljidl 
i3JL> iSjjco jj£- ,*-9j*J jju ««to^ol jj£ «Ajt^vo (^^obtlj y I .1^9 ^oil 

^ [fy*Ju i^j^JI ^jikJ ^3 ^i»l Ju* .8L>LieJI L^it-iJ *>J .U>IjI 

'S n-^Jyil asLj L^iJL> lisl 3 jjIS' ^JJI ASjiJI Jj15 ojusI ..ojJJ 
.l^»j>LaJ l^JLo ULiol f-l^^o^JI ^3-" iSj^^' y^h^. C^.h.^-3 c 
J 'U' u? t^33 ^ ^^ <oJL ^ ^"^° ^^ V^ t-»^' J^l 0^ 
j^olDl jj^it^cJlj IS^loo «Ai-LaJI j^Uj d\y ^3 iil^&JLo l$Sy3 

IS'd-MAJ Jlio jj-03 ilJjb J^-j J;l 

^js> ^j^loJj d .UbJLJ jj*MsJb d .l^sUaj /oJ ?A£.UJI j«il*J3 bjfe 

■u f- * e- F p 

^ jbcol <*jl -^^ 'i) 3I ^l3^o ^^ jl . J5AJ 'i! 3I ..ioiS' J3AJ jl 
4jI l^fiSly ^1 i<*!is ^051^3 pL»j3>- C-JlS^ ip|j^5tJI 6^3J3 yl> .iiUb^ll 
jj-o ji^>l Ubl^j j»I ?4ilfcu ^ylt <lo-«)l £&>_ ,jl jj-o jaS"! 3&I .jSCi) isiku 

.oJU laso oLoJS" £«aJ ibbl 1J3& u' 

S^mJI jjb^ui c<-«.L> .S^oJLo l^jj3^aLo J! £^**toJI Ojcili- 
«<j> ^^It U>Jl£LJ ^3 cJl§ .l$Jpo Ojjui) p^bu UbJL>3 

..i«j|j c-u5" — 

'S ..5^03 £!*©■> ij>*J l^£533 <!>l^o jlS" Lo y>$\ Jjl «^ii — 

Jsi !jl>I 9 ,>aKiJ pUill c 
J 


"3 ^ j^ ^^,^1 

.,_^l 5j£. ^ iiojiu, yjjj j£. b c^jl «*bJ&l Sjf o^a3 'i! - 

Afllku iaSj-o C***J l^j J ti-oo ^lll ^3)! Ji> "i^btol^ iLo^Jai. 

0Jl>3 *-o-X^«aJ *i.i Lo t^O^J </o4** *JI ^«o^l i>° -AsIIoj JJ ^Uso 
• iojf- hjajo ijJS' i J^ <4J Ja^j -J /oJj^J IJl&> «tdJI 

.bU-o U^*i>*o JJI ^3J3JI 4sb tfbJa&l <jll£- iily<a> ^^^o — 

TJisJI ^9 dbjj AjI «iLvoLJb 
:i§UI <u* l>b ^3 cJls 
6 IT U . 6 J> JJ ^1 iyiis>l Jl 2:1150 JA^JI ?Ji> ^1 - 

j j i*S 

ASib «J t^ ^5! jx ^olstiJ ^p «frlj^sJI ^3J3JI iL-J AJXol 

. L^J JjUMjiui «iilx>3jj .S3J3JI OJJb Jl> — 

.pjbb b ^533 ^jjCiio - |j «.^JjlJI 4sb J-o^o pibJ C-iy .JJUiil Jl SjlLJI oJl>l 

f3 .LjJjIjaJ^so ^cJKj ^jailsLuio pibcj 114 

^J\ Sjuju^o c**«i>3 iL^L^j o^Ii- \ff-\x> ^J\ 1^$-»$ Jb> 

l^lt Ju^oj »1^1 l^>Li>l ^9 «*ibu l j£l ij^fl o£J LfcJL>3 c-olS" 
:L^JLo «j 4jjjfcj«o jUa>l i-SjaJI ^Lojl> ^0 *ib<j cudb 

.i^iJI (jilisl JL> i©^»,} C-olS" <L>Ub)ll io- 5 — 
r^JS^I <Ux>lv5>J U ^jJLJ iSjjl^*^ SjujLfc c-ol ^ <*JJI b — 
ijy.jS- b ^LJI 0^ «(oJLJI I Ju& £t> ud&b3 ^ ^j~Jl> J*feb" li>\s\ 
gldlilSUb ..djJb>- ^1 4LUJ0 ^ vJUoU» !di*-o ^oisLJI Jl^>o ^>Sj ^ 
Sj^lJI c-Jl c^oi Lo ..?dUi^ ^uJI iLUI \y>\s VlSjs. ^J ^laJ 

?Ji>JI ^>oj J>^ll IJLfi> ^ii (oS" os>£ Ja> «iu*oL©Jb — 

!ti^l jl ju jl 'd - 

:c-oLo pj LjJljl «dSLIb iLaLo 5^jl^> «Allk* 
^9 Ij^. ^LioJi 8^-ju c-Jls iiLUI ^JtooJ ^1 oJ*s L-*> - 

« .dilkJI L3JI0 O JL>I .4^Jb> C..hj.;jl c u. 115 iiL ^sjL j^uill 

JloJ S^lfi. Ji ^J3^j ^jl Ji*jl .d§JugLo ^xi. islkJI 3*-I^S O^lfrl 
^UltiU ^Jl l$J ^J\s «o-JjL) ^ Lgj.i^C. Js. j$&\ Suoj] O^e 

Lgjl lfcJLx*ol .a^J^^jO ^j^aJ^o UJlC Lo ui! y^Ja uJ LoJuX u3^>* J 9 
<Vj^5^ ,^9 OJl>3 .dliJ frlioJ'JI <UajJ (jylS j**^ ^U- <*J>^>l3 4JLoJfc 

J ij-ou isb J3I ..^jJu .islk*j d^j3 JjS^j «J ^-il Jli-o .v_*J^JI 

.((db t 5 t b <i$*o%) U^sllaj ^ L r *iS' I^j 

^^Jjl «^JLlJI *bl JULo ^5*o^ll t-lo-l ^*-JaJ bl (oJ .ob^kJI 

_, ^ (_y<^s>c3 LoJULt i^,^»- «AJoJj dtajLiai ii^o dJLfe — 

I * 

-§ cJ^b- ^xJI ,o*iJb ditiki <obL*ix^l p^coJj £jlJI 5 «^.Ulall 

^ 'C)'? \<£ «J^o^l £'$9' y* ol^L*o ^«^ ^Jlo ^b L^tjjJ j' 
a «0^1 3^All ilo3^3 1>« (35^1 bb 3 ^b .dlSjbb" 'i! i<j*JI iJbb . jU^JI S i_Qj Isjlojlo pAo^l 116 

:JS^I ^9 ^j-iJ ,jb 3 pSLpj *ib«J c-ib 
l{ j lj.il U .&^hi (yJbi*X*a «(5j-M t^>l jJI ^5-iaJI SJoL*o b — 
^jSyl «ijub- UI |oJ ..iJU> ^3^ 03 l^li U dJjdS Ijla jlS" UJj 

,j ..OS3JI ^l^JI C^kUol^J JUjI t jS3 «islkJI jSl^- 

* f- * 

dltb ^jSStl^J <*JUJ a\ ..J>^II lijb ^3^ ^ 4S>j<-oJ >-5jL> J>^»9 

?|eP«iaoJI ^9 <>5jlJ OS3 Uul 3>JI 

IdLJbw» Jt 1 >>.A X -' jjjl (5j«il "^ — 

j^oj^J ^3J3-JI £f> l^JLo^J ^1 olillaJI ^^^ LoJLifr — 

.^-Li»<v3l 

14£.|^S 0I53I ^9 l^£.Li» JojU$i3j3U j5t*(- r »>U> l jlS'LoJj3 — 

s „ « » 

S* A u' U-° U^o^i »-Aftfj 'U5i>^' (J 5, l5J34^ ±*£-\y>5 J)^JU> 

••U3^' Ui*> l^iJi J 

UI ..^ilijj »p$Sil&> :j^bLicoJI ^c «^ JS* ^yJ jl oJ^b 
Jl <u*Aj A3JI ^9 dUsL; JL»jb Ji&J iioJb olS'j-i iiii ^3!! 

c -Ui^jJ ^1 U- £.>> S?' (^ Sr^" U' Sr^ «pJljJI y 9 U^° l5' 

•9 . JbJI ^9 a lSCo ^1 ,>o di I^L»j J3& Uj'j isUI 6JL&3 

■+-1 " " 

Jsi (Jl iLUI ^iltaJ 5yt>UJI ^9 p$J\ jlS" 3J . j> Jt c-Jl - 

L: Sai Jl^ijjliU^LioJI 

q ^S UjjI IS3J3 dU J-o^J JjjJ J^>j aJl jl53_<JI 1 >o - c 
J 117 «Jj <&ik ^9^1 

obl£e)lb U>J isib ^ Al^3Lo 3 yi .b'jJ J3& "if JLi 3 - 

.^^aJI Jjb J3&0J 'i) ^ .^^l ^ iJbtfr Jb *by^l $ - 

li«io "ifl JjLij ^3 l^US'b ifrls j5o- jjJJI Ul^S" «ioIaJI ^3^ ^ 
\iOyCu^\ 4ibt«aJI ^ j^> AaI «JL^u^o |j£. qJ^X*») .1^9 IJL>!o 
.ajfyii y\ S^jjj <J lift. «o^5 - 

. ji*JI "ill JUjI 'i) .^jbJLi)3 o^juS' 
.fJtjtjZ b f^aJI ^JJU obuLiJI — 
'.oLoLiJI ^Ikj ^JJI 3A *$^\ Jj - * * * * t- * 

2l$)\jS& Aku*MJ 4-aJI C*_»Jb3 .4-1-9 1 ^(^r-i» J-5" (j_<o C.j-^3 

5ybUJI^jl3^3LA>lj3Sojlooil3JLo .o^biiljiS^ ..^13-^' 

•9 .J^JIiiUJJ UbjlialJl j^t^ J3bi «fL^oJI ^>o ifrLJI tili» ^ 

JsL ^J\ AiL^JI eA^u C+.*y> thj*p^i\ AiSbj ^3^(1 4i§b ^ 

*S iuJ o^ i5^' <-W '^ O' ^-^^ '-^ ^^ lkP-3 • J^ 3 ' u^ tjr0 jlSLujLO piL>l 118 

Js. oi$JI J>\3 ,<U^>3 jP JL-j j! ^3^ lj°liaiJ I>b l > 5' 

|JL> .,jl£©JI ^9^3 C^y ^o^*^" -taA?«J *£jjkj itj>oJI O^UaJI 

^ <Jii£ll l$5Vjl ^ L^lLo 31^ ifcbu <oL»l33 ^1*5 ^ -mJoJI l$J 

aJUJ oljLj .<lJ££> kJjjJ ^3 »<d)La3 OpL> ^JJI J^-^l «^ol kJyj 
,^^>| 3^o UbjLx>l JJ^i3 ^3>3^o <ijl 3I (JL«j ^h?o 

iJLoJ>- 4-J3I3 ,^9 (UbjUitA*»» jlS <*Jl C-jiy i^Ua OJu^a9 

"'f. B e 

^9 fja3u ^ll t^Jcj «J3I JLfr>o ^1 ^9 »^JIj kJ£ jlSUIl Jjl 

.l^> l^J jok- ^ iljlk ^»0 Ji (jSo pJ lil lifc .dJ 5 lkII jLx>l 

t-Jj-b {y> $£> <ljl j»I ?A3^Lxo lfi>lyl ?Lto J*ij liLo ..,j— ol «u OJi- 

- * * fr 

^H .I^aJLa£- (JJUOJ pl .IgJk iLi ^3J ^y^SulS O5AJ l&JU OJbO c u. "9 Aj ^Jj j^uil 

..I&jI /»3*JI vikjJ^J ^Ja^-I jl &j±£ &$[***> — 

$\ ^ 3J 3I <*L> 5J liU .^>ill J>^ll ,_^ j^aJ ^ft>3 Ch.«J> 

£>*J jiaJI (3^1-J Sy^io C-ik "idjAt Jl ^wl^eJ Ltol^j ^$J>\ i^Ua LJ k. 

l _P^ol>l .AS^Lxo dJLjb JU>3 ^$50 JS <*Jl ^,9 l^SLi» ilj 

.4;P»Q.t U J3I Ula^IS - 
.ej^s jjf- <d^UJ CJ3JI JS" ^"5(1 l^oUI 

* * * fi 

i— jJl§-o .oljiaJI i— JJL^o J>j .U l^-ol Ui> ^_^po OjjuZ» A^aj ib-j 


u. L ^oilo^-'" pil>l 120 

!jlj iboLa* ,jla3 3I J3JI ^Js, iLi *Li. ^ jjjjl «UjLo 
UbJLj ( _ylc- iLflj l^5>3 t<U$z>-J\ c-ftAwi UJlfi- «ij «liiiJ AJeL^ob 

<iL*oLoAJ dx?Oj*uJ jJoJ aJ ^iJI Lftyti» Ly lt3 .AXjo (Jltl ^JJy 

.S.sLJlS' «ujj^du bLjLo <u5y5 

jSKJI ^UAl LgJ oK" .((ibjju^)» U3S0 J ILJJI Jby ^ ^ «J#l 

.l^*iSo IJL&3 <c ^XA^JI 

(_,!£. tw9jjJ «^^iaJI t5jlfi- 5^*o v-J$i> *lyLS> <LjL<JL>l 3jlI*») cJlS" 

:JB 
.&$*& ^ajI jb ojl*-o «a>jLII 5^*0 ^ylt »i)^£s>l — 

• Uajl U-JLil ,iU*o)f i«Jji ^rt^' U>^i u' u**^ * — 

JLcVll J ^ I ajj^JI JLcVll (jtjjj jlT o! *lLx- cJIT c u . J3I pLU LL0L0 olT Lo JI|~JI o^ 

g ?l^o05 u xJl ilftVlc-«>l>3- 

3 » - - t t 121 <Jj vSfL j^ujjll 

KywjLSJ^ *Js\$j3 LoJUfi. tLioJJ iwJtJ liLo3 ^^>li \y>j* \^ <^U5ll 
i»JLOJ L ^jlil (_$l «lX5lj Lo*a> pLikt^ «CLb I^>l9 IJu^J k_JUaJ 
J*x~J l$il "5)3 (JTUJI iltjlj5i->jl LgJb bilS' fltSl ju^J 'i) .U.i^aoj 

.j^pJb (_>*»LJI jSwj ^-^> >^-<^> i>° ~~ 
.03-ijJI l ^5tiJb ^i£.| c*i5" — 

.O^all ,j9 ^JSjo ^y> l j»-iJ1 «^ <SL*«jJb — 
P TiiiJUJjb SI jjjl ^o - C u oJU lol-.ir» piL>| 122 Mil OjjuS iiLJ .jjLif- dU - 

. Ju>l3 JI|*o Jjlio — 
..43\Sb — 
^$*G) SjhlsS C**9>5 Lo C-*a9^3 i^liC- £lo««> V* 5 *^ CUO ^1 — 
Lo Ji>JI ijl^J ^ ^j£*i£$ {J&- (JLjd j^aso ^ liUi9 «J^aJ U5" 

* t^ u-3 5 *# ■^ i> 5 > J# ^L>' J lW u^ - 

!LLh>Jl 

?((liul)) Jl§l 

"'t p 

JloJbilS'^JjJ^I ..$&<0l .ob-lijl iUtLaJ l^Js^i) 
pLioJI Jl bb^tJiJ Ubljl v«J>JI asL» lil l^J J-)jl o-° >* 
<U-<aJ ^JJI £dJI dUi 3I t JjjVl JL&34JI dlJi cU« Oil>l j-o 5& .f>JI 

U"° >* U3^i u' JL»*>I L^jUc. f-bS\ 6Jj>\$ diasd Ubi^l^ «J 

^ JojJI ^i- !^U-3 UL&U.3 «1?JI IJlA Jl by ^$501 .if-UJI yx> 

*L»jJI ^ <oJLxJI £^S Jjb .I4J ^L?eiJI iw«a3 ^ «Uloj dJL^> Jjii^J 
I- « * 

H JXj ^y^Lo JLS3 k_^t-all IJl& JXj ilfr ISLoJ^ ( ^"->^ U>JL>3 jJJuJ c 

4 12 3 A> JhL o^uill 

JUjJ iioL» oUasdJ tjulb .oL>LLoJI «33 ryo ,$fli*i \%*& ^lj 

lifi> JibJ . J^l ^^11 dJi ^ U^JLoJlSCo JL0CL0.J3 «IfcS^I S-WjJ 

.l^it ^^3 Ub^x>l ..l^oJI 5 U.JL.-J ^^£»1 (^jlo ^k- ^JJI J^J| 
.lil li$£> la> .*l£» UI0-3 ..*l£» UiS" l^> *L>3 Ia>pL> . . L^_> L&> t^ l^U^ 

j3J 103^ ilttiLo «Ua?J3 <4Js^o <UjuJ3 <l^>3 «AJj-tfi! C -00^3 u^£- 

.ilLrtVl £> cJ 5 jL> aLJ .oljLi»)!l l$J 
?5L^I ^i J^J liU jLi J J > - 

.|jLl> ISJI33JUJ — 
^"jll J^LtiJ bJU£ v-->I Le JS" Jafl>l ,_^I£1 «LeLoJ u-jJ — 

^ P P S i* 

<• " * s 

0UJ3I ^ l^-Li» J0JU3 ..i>jLo Oi^S «i3j3U ibx* dlioJ J>^l 

_j>Sll$ l >oJI (jjjj J-0^13 J<ol^ /aliJ-> ^-Li» UI .\fypeK£> — 

M S*lL> jjt-iJI »— *x5o Jji> — 

U u' tdilSCoL» <4A*£.I UI ,/jjwJiJI .Llato viLL» ^ !?<uxS'l - 

o; w f. - w-. . v 

*5 " C-to-^JI (j-o ^i,^ JjU cJUsI - 5JU-^J9 <\ .Ia.>».». » T ^»3j jS ,Jjo v _ y fcX-a) 

d * " * l _ j _ j\axnio p&>\ 124 

T^a-o — 
i*~*> .illo *LiuJI Ul^ ..liul Jl5Lj9 £LoJ*JI *JjLLoJI — 

.ila^JJI dllJ ^^Mi^o jlS" 3J UT JuJ it^> Jl>I 
•J^l U3& u' J3*^ 0^»i U^ -U9*^ — 

.((J3-I$3JI 
!jj>JI £)jis>\ £lc o^ >>l5^JI j*t Jl^-I (olfl UI UI - 
3>aJ1 -aij^ -(o^i^ '3*v*>l 5L»JI ^ ^«iiioJI JT — 
j>W> j$so-tJI .Jcj>I LJ*?tJ ,/<*53l jUJI oli dljLuoJI ^ 
,JI iL«j> j5^j jl j£«j jlS^ U dt»3-o ^^ ?l Jito cJa>iJ UI .U3b 

f» 

.^LoL? 0JI9 

c Jj «iLLo^l l$d£ j9$J3 <lg— 13 jjt L^Jus J-2asl /t>J&J «Ul v^"-" 

-§ .((^ liUJ» :*J&I JI$\~JI 

■+-1 • ' 

U ^jj^-AiJI J3UI dU^ ..olJJU v^J^I liUJ — 

'S \&J*hZ>\ ^^Jl AdLJI tdJUS' «pI^oJ»- l«i3J3 ^*LkJu<l^SloJj — 

'.AS^aJI JjUJ i5>>SM C-L0-L03 <*^<J i>jLJI 125 A, ^ o^ll 

L^Xi>3 cult .Ojljjl ^ ^Jbo 'J/ ^i p^J «tf^J ^ 0^ 

,_j*J^eJ ilolS" if-ls j^O ^iJI JlluJI ,yo [fcJjJo ^^JLij — 

l^^iil xlo v^>^l °^Lo Jijiki ^JJI viJIi ^ ^5^(13 .dUUI 

** J, 

:iiJb<JI ^Sj ^ Ifiyio dSj Oij .Ujuj J-m.»»! 

• JibJI 
.. jt L£m>J I C-U&I3 J UJI 03ia*J Ojsol db* b lilj^^ijij OJl — 
:LfcjlSob l^<i o^r") c^©-o ilasJ jlo cJls 
S,_yjAi3«iJ frlj-»3<JI ij^JI <5iLj ,J ki**j ^o jJ3^Jl — 

I^y^iJ "il 4JL0 dlb .bl o*J <"il — 

«dJ^Jbt AJI3L L^aS JafllSeJ e-b^wJ 6y>ls <4JJmL> <Slitt.-Xo ptIS 
^0^*03^3 O-o-all ,yo U^i» U^aJ cdy •f-**^ U5i^' {j^^i ^}j3 
o\djj) blT jjl JLj JibJI ^jt> .frl^liJI SjlLJI 1^9>«J 3JUJI ^jlf- 
.jllicJ ob3i?JI hj£. JibJI LqJ ^j^-Ij 03^5j 3> ^fliS"! .i-ubo 

.^35'3-iJb 3jlS" i*Ia9 OjU>l 

® ^^ •- __ 

U :iSC>Lb Oij 

-Si . , (jjlilaiaiO piL>l 126 

^$$3^11 ^>o aU^JI ^Jai-e^ *iLJjixJI oLi> ^>3 .ob^JbJI 

.51SUI 

I^^aJI k^b\£ Jl ^1 l^j ^^jlSI J3S0 Ui> - 

W^^iJI ^loo i'\ o3l 3 - 
l^Jl^ii jlI*o bl {jyS «ULJs — 

((03-ijJI jUaLo» 5 ((JjI^oJI <*JI)) 5 ((Ol^-iJI Jll*o» 3$. ?L^©i ^ 

i-ftJs s-«-*J Uul f I TilasdJI dliJ ^3iJ <\L& L JSo aI T«uL<aJt^ 

* * * * * 

'S .Ifcl^ Sl^ol 

Jst liJbcdJ . .5^*JI by viiy fLioJI jLbl j^o-b <ol ^j jJ ^ ^ 

5 JU> ^ <*J^ «u' ^ LLf^J3 U*£3- bj 5 AJbjK ^kui ,_^JI LjjjlSOl 127 tJj v ^Jj j^jjli 

^ 1^*93! lo IJlA .<Uui3 'i/l J^Sj 'j/ <*Jl .l^it itcxJ) JL^tJ f l§ JL§ 
jUi>l jk^J Lgj<JL9l «IjI JL> - - * — aSL^J I ^k- l^iso ^15" pl-»! Oj^ol 

asUoj ^j>l ««_jLm5«JI ^9JlJ ils^ioJI «uslloj ^j>l UjLi£. 

U&JL03 diJlfi) «Sj lfi>^l3 l _J£- k-U^ -J 9 ** J-olSOl <te-»l l^*lt ^5^3-1 
dU jSju i .\%o*>\ ,^11 >-flJ>o ^1 2&lb\ ijll ^li»J 'i/ «i(>J%) 

e- t- 

.I^j^Uj^j L^JlS^S» pL©*oI ^/3 «<4lJb<J! 3I iajLJI I^oLlo^ l^u^o 

.^iil 5j^- U>jI> ,jjlII ^213 

«ijL>3 «Sjllw l. UlaJ yl AXjd 4-Jij .<AjJLo3 ASjjJ > alj^-oJ I Jusi 

Lgj cJJJlaJ! LoJJX3 <5jLLm1I J5-03 I^j-o jlolil .liL^c <Ajy>l J^l—il 

.(jlkj^ diijL) t_il> i-^Sj iaii 
Ji .ifrUJI ,_J3 Ijl^l3 IjbuLo JjLi) ^JJI J^J*I Jjl LL0I3 .jlS" 

.l^Js ^JJ ^i-Li) Ji^l3 JitLo ^_JX- ^yio ^l j3^ ,Q * * * U 
S 


c 

s 1 ^jjjlsiuio piL>i 128 

:aUxI bj^^t OjiaXJl JlSj J3.-ha.ll 4i|Jb s-ibu L^JLm) 

SL^AA^ fj\^ Jjfc — 

O^U- .dJLto l^J 1&©1£> yJI iiDI 3 JLfc ^ LL& p^bu pfyu J 

?J^e^- 3J& Jjfc <l Jifc> I JLC ji—^Js — 
di^LeJ Lo IJL&3 .dUij IJlo- (oi«J3 IJL> LJlojJjtS' jlS" — 

ISj^oI 4JjSL> 

fr * f 

lis J-e>J>l Ujli J3J4J /o^$Jl ..ioL>$U f-b^J^I i>L> L03 — 

.4ju> jA-all Jl tfejlflisb Jj ( 4jIj1> dJLous CJlS" Lo < «il^JI ^ 
*<^Li£ j\$2> iJb- ^ .ol^xJ ifl^J Jlc ^3 SjJbLoJI ^ oalt Jlo 
^jl y*> JaS ^y» < J>J I JLfc VHJ-o jj9 ^-£jj tfe JL>b \1^> jUafrl LoJlS 

li*-i) L3J Jaj pJ 5A .LjjLi) ojlc ii^UI .cu*i* oIjj JaSs ^1 .o^ol 
^ Jj «f-Ltoi ^t .pL^I tjLaJ ^53*»! L3J J3AJ ol? •*.>*£ ^3 • kjLfc J 

.<t«dijj 4JLJb*JI i»_iL<aJU .P>q;>»wi ^iyS P -viJ^^^oao Lo5"dLb>oi. (joso^l .Ijjib'jlt^p^ll dJIjj'il 129 Ai ^gjj j^uj^I 

^y ^ Jlt^oJ ^UJI (j'jfJLTJI dUJJ jlSj J j^S «oljl£ Jb-jJI jr 
(jiiJ «l^JUS^b ifcl§ 3^t?0 jl 0^X9 <UJbi ^9 OJJ9 ♦I5-05J .ol^o <\j3 
IjlAsuJI 3J& u3^i J^ " i >- k3t 'l Ja*»)^ Lq^jU "5(1 .0JL>3 1^*9 4J 
Ji>JI IJlfc L ^i*x**<JI ,Jk. £^31 Cr «*j' Ij-jI i5j^ o^ 1^*3 

tjs^i ^3 »6y&UJI jili- jl§ Lhjl 5A ^jlS" te>\j\ Juu «uiLibi ^^v 

4JuL*J ASili- 4j! <il k_9jJ x>J . <Uj.q.> m .) i9jbc©JI «4*Ja ^j-a u*^J 
A3j5-^J (^o^sJ (jl <*^lt !jl OiUiC^f ttLuJ j-o <_9>£ U a£-j) tO^j^J ,^9 
^IiJ jl illfrl IJJ labili jljL-aJ ..o^i^nJI oI^oLloJI .((J^IS"» J>j5" 
^Jk- LjJltLuJ lo ^ft> jlj^o'jfl ,jl .^^l ^J\ dJUJLo ^ Ojl^»J i^L^- 

!<U ^*o 2 ,j-o j*«3tJ (OJ •(_£■*-*■'' 

k_5li*Xj yw>Xo 3I »<iU^3eiJ ^*») UjiL> ,^9 i^j «J »4*mX£- ^^lfc 
»65^-iJI (i>UI ^3 l^JuJ J^fl Juu Jai3w jl 3Jb <^9bu Lo .<uifr 

'S ^j^Iso^j-^mJ! J^-Ublj JloUjj^ULoI J3S0 (jl.o^jiJI 0IJJL33 

■+-1 

j« .AI9b ^ JjUl»^ tl^ojJI iflUIl dlt» 

^ : t 53-iJI Uj-ojA jl Juu <*j C-JwaJl C 

J ' s. 

.lj$S aUnT| ; _... ^jfo «jiaj <*JI C*lJI . JUa9 ^5^ loS" l^lJlS 

TdlJjJI^ 0LS3 ..iiL>bu ^yJLfctwJ «JxoJ> — 

.\£ji .0JlL> — 

.(ftSidjb [^SjS- jd\ ioJVl il>la>Vl jl*j «l^iis^j yl>*JI 

liU^S OjS'li dioJ oJl — 

^5)3 ..l^JL^jogu Ou5^ (jiJI oljliajJI iSjLo3 .. J^jJi JjLi» jllao ^ 

•9 ,l^J d^aij 'Si L UI ./>^jjla9 jjjjJI Jbv^l pto^-o 3A U> o^Sju U 

U J>j «UjLol .5}* J$sl oly L^JlS^ *Ll*U l&lti ^^p- OJ1J3 «SjjlIsJI 
I !7i*II IJub Jl ^ib c J c 

s 1 131 eL jhL jg^ili 

fr "f. f. 

^9 l^*-iu yb3 «JjmjUwi l^ix> <*J^I .l^iiyl 4lJl<^> 1^9 JiaiJ i)a|; 

. J?c£ Jb 3bt9 JjlS" 3J US" L^t^ 

oJLgJ iJLjTj Tl^J <*S>£> j-^Ui-u dUiJ t_9p>l iJilijI !?((UJj» 

.l^«-o f-Liou L ^as*J t^^p-lj «Ji> ^ L^tU—*J iji^J 0^03 
I^oIjI 2&jJ ^ J>?c> c^'i p L> (j*> i^b l^jl-i^- C-JlS^ 

^jl ^3^ j-o <1§I£J <jUaXJ'i!l *Lo iliLo ^ L03J k j£> «J ,_,& 
Joi- JUtl^ Jl £lx?J ^ ^ ■*^OJJ jj^l d-UjLi Lo JT ^ <^5jJu 
4JLo olj 3J Jltj^JI dUi J*S j^?J JjI l jXoJ JjLS' .03^ J3>^ 
k^J^U ^53-w (JjjuLoJ 3 O3J-AJ3 j»LsJI l jjJ 4iL*coJls «Lo i*»)Lo> 
tibiJ3 ..l^aaJj'i! «jIjJlII ,*Lio Uj LgJjJI^ ^Usl l^JlSCobj .oltLi 
l$I£J -6f-\j) SiL^i» l^5tJLoJ3 (l^jOjLiuo >»£JL^«) (((j^JjbJI tiJiloJI» 
.l^UJLol ^^lJ 0*UJ ^jl 3J US" j^Jl?coJI C-JJ3JI ^ ^9L*J3 JLo-oX*») OJLo^- ^ .^LsJI y9 f UJI Ji»fl3 ^JU> ^IS" ^ 


^^OjIpTuio piL>l 132 

.£^jLiJI l^jikaJ oi^L isb^ll L^j ljtx> 03^0 ^LiJI &Je — 

,JI V^>^» (^ .l^x>U>3l 3I ..l^oil>l IjLt lij l^iiljj JL>I ^ .±LsH\ 

J^tt i _ y Lc L5JI li-Uail «uIojJ jl JjjJ ^ .O^j-a-» ,ji U>^3J>5_) 
C-J5 jj-o ilfr Lo Ujj -6^3 0*l> ^3 <*-l> «JiJLfc ^ u 53 .«vJlsliUJ 

.iZsL>l Os-isU 

9voSll i_j£- 3I «Oii^^J ^5jJU jK Lo f-^jt» JLA9 jj-o ^^p- l^«Jbi 
jJlaJ Lj-oJ-mJ Lfclj ^l 6ij3 isb lL Js- I^ooUj ,jl iljl LoJj .<U-oaAJ 
.^1 Jl*j 1^)3 L$J vtouAA*o «ulaj 'i) .Lfc^fr ^^^2X203 isyaJI 
U^ lA-'y i^" J^-03 U3^j-° y^? U.P" •ur** J '^l 1^>1*>I 

<^>UJI jjjuill dUi (j9 is^i ^ 5ju>3 l^JJ c^xil . jl^-I Lgi^jo 
!l^j| JS* ^ SLpJI aJb JjiJ ^>*> frLi^l * * * H 6-° (0^1 uJJ^>o ^ oi^ll .k-jL-iJI jus .SLoJJ dJl^Lil jus (jJLj ji>L> l->L«)^II c>Sji> J£I yt>3 .«u. J6 v_^^>JI ^o A&l v^'i • Jt£, >oJl 
<U£. oi>l .l^iJLfc «o^jjj ^ L&^^-^J ttJUJI a>JI ^L->o 
.jiSi^^J ^b^JI 6JL& cJj-SJl ..diflJW "s/I^SUj jlS'lo- 

e- e- e- 

.J>J\ SL> ^9 p£>l «-Lcil Jb_3 ..ol^JI 
■jb^s-b dlSUa^l ^Ul ^ob^l jlS" J& - 

,_L»jj jl ^bxl (jiJI 5A <2*bjJI ^jUj «J «Ob L3J ji-l jLv£>J 
JA«*oJI 2*^j <\j\ «AJLJbtJI .^^iyalj j^o JS" ^9 L&bl ^j^JI L^JI 

c <Ljjj> ^3 < Ja^> Jx& ^ 3 jux) L^jJ ojl^>1 kS 4XjSLmjq 

■§' !l*y. (J 431 JIS 4& u^ 1 

j^j I^Jj-^O Cjj t^jJ L^jl 3JL0S' *- r -L*J?«J 

^ .ailt^l ^Ulk^jua ^ jl53 JjL>b^>b jlS" - 

g " r 

..tilL>l ^ . !.»-«■«> bl — laimo pib-l 134 ,^OJ c- 

.^>jS sLmSIj \^\jj\ (j9 £=*J JlAS .dl>l i>o JU*«> :JL<a&i 

.«TdJIjI Ja>» 
:^>l LL»i) J5SJ L^JxI 

IaJ^s ^ uj|>*j ^ U. CcA - 

.itbtiJI ^ Sl^siJI — 
^jV' u' y^ ,il *3 - 

l^J^ 3 u' lP J-> «U**^)" y^'y u' Sr^ °^ 5 W' ~ 
<lLoJ>JI tLjo^ll JS^ TtOtflj^ «wdJLuO- u«>l>>l3 niLuii *-oJL! dlx£p 

!Ubp|jL£.| ^jb- 

1 _ W'jU- 

^ lidi ^jIj^LmIm* cu«i Lo ..ULJ9 ajJI — 

S * o"? 

I ? 0i" - .^JJLill ^ dIj3jL) — 135 viL V 9±L o^ijjil 

ITjJULoJI — 

.Ifci > 'J) iujJLo ,> I^LmJ jiS^I ^ISUJI *fr ^>-. «^ * - 

423- 

JL> «J^i«i ^xJI Ajblill ^ li^ll Jaili Ub^i- ol^ol ^ «Ubju ^ 
^J c^oSotj ^1 villJ ««v> ,5 £» :&!& tJp-l ,JI «ioJlSCJI fl^Ul 

. Ul^S" j-ol (jk- ox> jil iwi*^ J*L»iJ ^^ 

'd Lo J$iL> «OjIiuJ "il LoJUfr ^b (jlla* JJU»> ?|jjb J^-j ^5! 
l($J$-o ^5ji-ikJ «4**obj ^^Lo I^JU> (*5k1oj «pLSo ^l> \jbj^) idjiS^iJ 

!<U 3J30 kl*x> \d£y> L$J s- J j-^i <JL iji LKr* 
v_**obu 1^xJ5>j3 «f-dA^' L^JLaj (^bo <j*)j-lJI L$jL*aJ £lj 

P fr ^ fr f- p 

olj-ol ^ U J^l» "ilj*^ (o^J^-l L$J J&> |»JI .ibuJaJI Ljijyl 
.\tt>y&> Ijl>I 0JK3J leS Lj—ij ^ cu~i Lo Yj*£$ »&JL>> ^^*' 

*§ JUXt*J iwiLS - ^3 «^^JJl ^Jl> J-o Syu <JlS lJ^jJ OiLc Lo 4 j2 'i 
Jsi .4JLakl*JI ioJbljLoJI oJt^J 

® - 

L! 


u! ^H ^^oilataio pil>l 136 

j-o i-islj ^j 4J3U93 ij-fcJL^jjl (53-«» aJLaiw/i) dli&j 'i) 
4SI3AJI iL ^3 3s,j\s i^UaJI Jj! CJ^S» . J3JU) J£i) ^ «iSjjJI 
3JL0 ^ tAJyb^o 4J3U5JI l _ r l£. l^jlSCo OuL«b$ n^Jy Siilc^ ^li?o 

c-oJ> "i^Li^ ^JJy liLo «UJI b "s^JUjJ ISLo ..^l^ 

Ji>JU JLS «Aji Op JJ jjx> «l^Jtjb iJL?J ^U^JI ^J\ C*£j*ol «J 

olSjUJI oli 8j^-?JI .oLal ■l^*^JJ PJI3J u^" °J^ ^i.3 «pU^JI 
.l^j iailAJ cJlj L03 il^Xjl^J ^Jt C^SjM ^yJI Sji^JI «Lit «UiUlI 

l^ix«*i5'l otaltfj <l^-t> 2-^ly ^J gi^ia^b*«) J^eS" pil9l3 oLoj^S' 

Ossi 8i3>3-e>JI iilpdl J>b «UiLJ-l^ e-^ Jb Oj-i>> .i>bJI i»UI 

.p|jL*^taJI C ^ vwJjJj «Alot.i.o'l 
l^j^ cl&^i hjiii [fy»Ju C^o'i) /»J .«LcLJI < r &\ji |_^>3 «UJoJ 
f^ji» l _ r l£. L03J ^JLOJ jjl C-0193J Lo .l^ISji ^9 dJLll^J jjl ol*s 
<*J O^m «— 0^3 5"|jLft> JT l^J JjuOjJ jJ3^J J-o .OJL> l^*J .IJlgS' 

!?1*ji ijjb ji u^v ^k I f 

"§ :<*J3-£> Jl§3 8be9 U^aJb> Ji 

® ^^ 

t- (j9 CJiJI .uLIl 320 <!cxj3 ^3 £jL»Ij l^J5 ol§i Co-lj 

.<UL> v»LJI jUj jjl . J>Ju ijl . J>^l dUi ^(^^ jjl ^Ji^iuo OJir> 137 Jj v a ! Jj J^aiill 

Il^aJUb ^ ..o^zJ <ulk ^JJI ^1 

iL>U*oO l^oij olt J^>l £&J j' U* ^3^" «LtoJ^-^i 3*3 «1^-0 YjjyJ 

\<>JuUb <j£. 

:Jls Jais L^p- .l$o9j 0-0 I33S0-0 * oJl^Jt Axx> uJI ^Lcl 

e » <= ' e 

^UjJ *b> jlS^ U5" id5oj^!l v->3-9 <45tJl .l^JI S^JoJ la^oo i((ib&l» 
.l^JI l3x>l ^3 ..4XSLJ JLftflJ jl J3^ <*ji>j JLo .^LJs * * * ^ojUJ iljiS* 3J3 < ^^ o-^l ud O^i u' <Jl £^i u^ 
a^>Jb L03J dLfcftj qJ (3jL*^ ^IL^-jJI <*J15'3 0310*0 3L5JI ^Ifr 
.oLstll :<4liLJb<J! olii! «^ I^jUj iuJJb <Ux.ii s-,^ ..s§^JLoJI 

•9 l^i ^iiL*) ^1 Sj^bJI ol^JI (5JL>I 0I&3 .iitUi^-'Jll <u*ol£o 
Jsf J£J Jall>l 3A3 >(i 5>>l jJLo ^3^ Silt J3i?tU • ^->3j-*J t^ Sl^-ob q .4JU&I yJLo 5iSj <**JL5 JjJUJiJI ^ *LiuJI ^)\ ^^oilgimo piL>i 138 

JL>j 4JL0 ^9 ot * 9 )cx\}} iJJULftJI J^jJ *Ua£ ,JI 2;U»j jjlS' 

?C-Jl cjLS' — 

^o l^jJsU jlS' U «^L>jJb g.L>fao c^>uS (H>oJI islii) c-JlS' 
JafllsJ ,_^dl h^>)i\ AjJlko 3I «l^oJlko «ult J^-J o^ ^^ • J~» 

:ia5l^ cJlj U ^3 Oij 

• I^CSj ..OJLx> UI — 

5jjjl> kj$)j (j* 4Za.i*:S\ .iis^ ^3 LUb> jlS' .«uLob 

<U§bb .4J0J I^ISo .dlsw*! l^Jl j3\-^J C^IS' il>j <U-1j < j^J «J 

• iiusUJI «U-oL^jb .AjUKT AjLju oliLUoJI AjL^UaJ .4l5UJi 

*-b>jJI» v_jLII (^ u*-^! ..<x>\ v-jLII ^Li» ^ Jjlj Jjjui ^ ^s*3 
jjlS' 3J liLo .UL©J ^by jjl ^3^ ,j-o <U>^a3 J^tu OuJbi 


c 

s 1 


139 A, ^Jj j^uj^I 

£t¥. 5*3 J^ -<5_*JLUI 55ojVl ^Js. <ii iblio ^^Jbcd Oilt 

^9 (j^JuUo ^ l^ftJals 23 <l^.aJna,.,.o ^ u*d ^3J3JI o^^*° — 

..ailSJloLtljJ^Oilfli-il .^J^SiljlLoio^ij^l J3bJ|oJ 

:oJls 
.AjJUb isLJI dJkJb ^uJLog JiftJ — 
:jjk- <*I53 .tJ^&S 3I AJj^i- ^*iJ U>L*£- jj^-o J3U ^11 OJl^jJ 
.<UJU ij£- ItLiaJl a JLflJ Iij3 ^Ji^J i>° u! — 

t^^J^JI Sjjbj cloJ liUJ a^s\ «J «l*^a?ti) ..dJ^i J£l — 

:asLII & \yji3 l^flS* cJls 
^3] i^j^^l Sjbl^ ajUJI cJlS'l^jlc-^^ls- «iL^oLoJU — Co 


,^aj laun o piL>l 140 

->>T U-y (JJLtol Silt .l^Jj) <Aj|^aJ Oa?cCj i^J^JJ J^-o 

?4*sli><JI l^Jij3 4jL> ^ Sl^ol J5CJI TUbj^iJ lS 5 j 5 ^JLtol 4J^( jpJ 

^0 u^Lc^-l^ JjLo9 ^Jl pL*jJI /o-^oj i^j-II ,_pU~«^JI li-& 
liL /c^ixJ <»fcj)l 4jjl»jI /oJUiJ jl ,^11 ioJU-oJI ^ ^Uso <oL>LJI 

.;$&] alto JI3J9 1^1 J>flJ J iljl 

:i>jU<o cJls 
.dUc j 5 L?cdl JJ ^j^JI «LJ |ol*Jl jl ^ Ujj - 

:bot^oo ij 
'j) 3ij3 jx 4§lil jiS'l 'J) «isUl 4JLh5 Jj iiil £Lh§ C~*J — 
U u*»LiJI ^^ssii Jj ..ut «J^iii I^js (5^-^J ^ o 5 ^ •IS**^' y£* 

.dJ J .iy 
Tijl^jJI ,i JyU jl Oiji liU 5 - 

L ^o jj «ajI^jJI iLj UjuLf. ..Juu IjlJjoJ bi53 TajI^jJI <_i — C 
J •§ 49123 dlloJ i>\S .jS£\ Jj «iL»> jSo xj TlJUb J^-j ^1 

jg 4^^b3JLjL^^l^l^<jLioJI^Lo5'bL<>> jI^Ujj 5 I .JUjjJI 

^ jl£o u - *^ Lq_>IS" .Aj^k> (j*£jo UlIjsSo j"i!l ^Jb^ .«J&JLfoibJ 
'S :j^>I l^lii lW*d (J sSLo ^ L^p ^^L 4JI **>z**sS l&JLa>!5l5 

.olc*JI o^U 141 iJj ^gJj a^aijjll 

?LL^i> Uji! I .iyl — 
rljjiijuo Jls^ 6J3JU o^J <1 ^ 

«JLoSl C-J3JI ^JOjLi C-i^*o JLaJ .pLSoJI ^JS- ^JiuJj (jjo k^J — yhj <4iJL> 0JL0 .^LJI <-J$*o «a^j oly ^£»5 i&jJ&Jue OJiSj 
OJLoS .^^31 ^^■jS J^-l jl i§JL^xo ^^t J5I9I uS3 <UaJL>>aJ US" 

.«jJj^Llo a\ 4iot^ :l^Jil aJjJj ^Vl jl5" U&jjl ^$jjJ 'i! .I3J30 
LqjJJl> v^y hj&£> .li«-o «Lfr^^J JjlioJI v_-»LJI *__aii>- OjOSj 
^ jl ^JJ .l^>3j oljL*&l <-^\ji jl5" .iLia l^*»)lj ^js*j\ «^i^JI 

^11 ^3?tX9 «iikUJI j^iliS ^i'-*-^ > i^>*° J3*P' 0^ (^ *^"5^3*i- ^' 
.dJLflJ IfcJLLcuJ jl ^U?eJ «JfcJjJI ilbLo ^o Sl^ol OJLfe .J3&J 

>t 5^J' o$iJI Jjli-oj ^L-9 -^i^ 6U0J U jU^dJ <iuxii dy 

«IJL03 Ijl«j «4JL0IS' iu*i C -.>h a. > I .«dS" jll&J'iJI k_Ja> J*Aj oJl^»^ 
.«ajjUJI SybjJI oito tiOas jjl .11^5" jj^p- ^^LJ «lj>>3 IJL-03 

1 o^ k-t^^ £^3' u' ,Xx t 

*j $£> .p-* ^}l (O^JaoJ ,jUkl i^^p-3 «AjL* Jloaj (JuuOoJI 5l^o ^9 
•^ ^ » * 

® .jskj^ J^\ JbuAJI^U^oiil^S jJ3iw ilpcoJI 41j u-o u' t^J^ 
L * - 

« «iiSl^ ,_,& C-JIJ3 «^y^io . .jS'LJI t-Jl^a3 ^ll^^o^l I a^JLoJI JLL*> 

P .l$J J^^JJI Lo^jJJ^ .33AJ! jIjl>^I SJLU^o 

o0 .ioi.iii-> piL>i 142 

•M 

p^jJl) LqjJ£. CUc5c> OjJ^ 2>>Lo j5t«j l^i£ liiiJ . jJ&i JULo iojLJI 

. JuJlI jsjj ^9 1©S" «^jjiijJI jj3cJI jjjlJ OctJ «dj-SjJi i>$^£ 

i «5SpJI 3I j^ftiil ^ S >>k <j|jL?JI Jl \&>j$> SJljLo cJk 

!^*ii£»,>o «dJ l^J ^15" Ui <Lgjjiii) l^Jbj ..iLi 1^*^j ^^ iLo^- VJoZ £$AJ «SljJI J?e3eJ ^3-)) 

dlil^ 4X*ol^ .JUJI u^* Ja-**3 /cJLmJI l >*iijJI j^ 
il$s'si*o'iJI <Jk. 6j\j-^>\ hjii .l&^ol «UiaJ ^lll Sl^oiJ Lo^j iaiipo 

.l^O-^y^ll^o-ISl^ol jSodUi J*9 liUJ ^JU "il <JLmAJ jA 
.Sl^o^l liL> <ul§ «-d— *J J3>i J^ 3 ^ ls*^^ J^efr i>° (jj'j'J u^ .Q ^ 


tj-OiloimO pil>i 146 

«l$J *5l^ii)l f>£.J ..P-LiuJJ (_-Jbi3 O^il L^JUS ^yJI SUiJI 6JL&3 

.1^*^)3 ^>*3s3 l»*^ y^i3 iL> l^oj^Jaj[3 L*> jLJI iwfti^J .^jjLuJ 
8JjU JbJ <JlS t_9jjj L£i> C-Jl «TcJall ^3 jjllJ LoJUX. 

.^jUaX3l SjJLo I03 (tdsUal jaj^ 
tyo 4JLJ*») i£l!iU-ol ^ £?<j u^ ^ "^b "^^-° SjjLcJI £&Lo 

^L«^o .^-i»l JJ Lfi>l^-i)l ^yJI Jsyl\ 3A <^l JSII <****£ L° 

. ^>l9 «jlt (CuJa.0 ^1 tyj$>5 ^3j-i»-e iLJjjJ ^JlJL^cJI ^oc<nj |JL£ 
^9 ^jJU ^1 <JU*I AJI «Vij^J aJ ^3^i^J ^1 fc^\ J>^J u' U^*i ^ 
f>$ij\£\ A3ljJL>3<^?tJI ^,9 d-oljil AjJao .<1-ojL> jJj (ji* ^3 ^o£- J5 1 
ULiS' la>j3<aX*S AL^/Sll UI .ibe^^o <&$} CjL>3Jj dJU^ol l^ji ^»— *J 
1^39 *pjl JlSsi^fl AJJlJttoJl (JMjL^J! L^j£- yluJ ii-hiitLo <Alloj 
4§39 i^oJ J-J ^3:1 43»JI JJ J^oJ £l>j >^o t_a-o3 3lt ,_^£ 
^1>^JI ^0 &jj*a£- A^oLai) JJ3&-"» 0^)3 Ual I .>tJI (^If- (j^oJ Ail 
<*jJ&l9>JI .3jL£.Li<03 4JLI9 ^3X1*03 .«i^-j^ 1 *- ^.y°. O^^i <^>IaJI 

Idlli jL*2aXAJ ieli%aJl3 

■" p p * 

& * p <* 
l3J3bju) ^Jli^o ^ ^iil b'L>l3 .lJ3JL> <U£>Lhj ^JU^-e <Uj| 

*~ p p 

^ ^3 «((jlS"» ^ ol^Liil ^JUI C^JI ^ US" .<4-oib-l JU-*OeJ ^U- 

*r— 1 •* ** " C 147 dL ^jJL. j^oj^I 

4l3Lo3^JI ^'j*^ U*\9$3-° 3* •Cri^ > y^T CoJ j>-«J ^Ulrual 

. J^u ,jl kiLolJLfll jlSlob ^Lo^>l J-^> ^p-3 .JuiulJ 

<*ly jiS\ ,jLJ Jl i5*^w <*Jl ^jJU (jl^ «Jj jl^JI Jl 4JLw ^iU 
U$j 1J3S0 ji ,A.>.«.obJI il*JI AjI JU ^ dJLwIji dly ^fi) 4Jp-l L 

^ p t p 

L^S iUlt ,ye *J 0^ f>J t^'i «t^ilt ^1 0L0JI joSoo 1©j j <j5S'i\ 
J£b*> gj^tij a>JI {%**$& jjki; ..l^-tLi) 3I <Lsb<-o 3I »Lpli 

■tt <UjI ,jb ^Lo JL>I ^ i»3JI <U9 ^1«J ^ JL> Jl (oJLJI ^^-j 

® <^ijlill ,i 3I <4x3l > iJ>JI y,9 3! <t»J>^" ^9 lih-ol £~aJ ^K)^ 

g u^y^J JL§5 (S^-oJI j+A^V o.i.I$-o l^io^b L_iSiy>3 .4i L ..l 6l l 3I oJailviniO piL>i 148 

«, " f" * ** 

^OJ^sJI c_>iiU liU-ol ^-aJ ijL) A*i> ^i> $J j>l^«> ^15" Jfi> 

juJi^tiJlj $a> ^^So as SjLo- dU 3JUJ jl§ L>» {) Jj.il <ll>5l 

e. * 
pj£j ilib ^ d^j-i* Jblkl Jl «uL^I Ix> Zjj£> c-JlS" .«db"L> 

.iuLJ J>^l (>o ,JL> j[^> lk^-^ ^***^> O -0 J&\ k^ 

t iuSj*joi\ iajjJaJI j£ «iJj^afi. a£-11xo aJLJLj £$jJL«( ^3^ .«AjUj^JI 
«l^oiy ^Li.Lt.03 5j3*£Lo 1^*3 oLj>$JI .iljuobJI f-lo-'ill J$> £y£j 
i yj> «^yLJil pjiiaoJ! ^ l^JiS' .l§iLx£J u»> .}JL?oo U^jlaoj 
i_>*o> Jjo peiisl t^^-^ ■ jjj^aJlj t_>ib>JI t_>3j-!Lo9 «^j^JbJI 4jJa9 
«tfljbj ^Jl>J ^ £<J .^ycobJI ^?JI dUi ^9 t±JLJI 4^jJxo ol$JL«> 
^ojjj ColS" .«UaJao ^ .iS^5 JU?JI iusbUI ioLJJI 5tl£JI dlb 
^ Zj^aj iiJl 5Us .£j~*oJI ^ JojJ I ^'^1 ^ (0-^3 (i$£*JI 

.jib p^ AJl ..LoLJI ilib 
JbUI ^o-»^! (oi-jJ 1^51 *U^»^> J^->o J3I Jbo ^jJU ^IS" 
t-^w^l Uj l^J Jls .<W»>I J^2cX*»>$ «U ij^Sm» <41©j*j ^JJI jaa^JI 

-g' ..l^-i' dLlt SSJas J3I 5> UI») r^Li) a15o>I ^ 0^0- ^ 

u qI <L>UiS' 4jJl» ^j SliiJI 0*93 .4jjx*> iL>> JaaJ <*JlS3 

H * * t. * 

§ fjj-^- C^ 1^-ls.i <jlj-3b 3 bb^i? ^ily ^1 l$Jt ^l^" «iUi .U^9lla9 C 

J s c 
J 149 tiL ^siL J^uuill 

k_jbcol <j^ J3& ^1 ^3 ■ -5/*^ illSlfr 5>?t£> j$ls>- ^ ^-Jj^ <o-«>l <I 
J3^>bc©JI L^dJlt o^aiiJ ili .L&JJI3 L^Jt }-qj ^1 <<iL»jJI t j^oJ|)) 
^ Jojo v^ (»W! H 3 ^ u' l/°^ ^3 < J3^«>L~JI ^3 eUk&| ^ 5 

j>o (oJ «oUIj-frl (y> ^Uai«»l Uj ^jJI li-ft> L&JJI3 k-Jjl^" 

jl ju^j ^3 «o^^ 0^ 5jl->3JI ojlJI l^J^3 . . I^.LjLt.«,».o jLx>i) 

xie>ioJl3 «L>3-oJo3 £l5i JLoi-JI (jlill dUi ^9 ^Ij <jx> l^UfrjJ 
(oJls Jib ,^9 oLiou jlT U ^i5"ls «dULoJaj U .dJlt il^t ij!>l>b 
pujLJI ^jii^i-o ^ J>^J L03J «UJLjI <4jJb" jl (J *)L>'i(l ia*Ji>- ^k- 

.iusly^JI 3I 

^3 .oL>3 oj*>\ <U J3& jl J*9 <*Jjll3-l l^jl L03J l^J ^^mJJ /*J 

<Lo3j I^j^jj ^1 (Jk- u^>>> .byU^- ^ O-S^'i biLo <U5w> l^jl 

.l^Ifcl <AJ ^Lj U-w)I <U *Ji-aJ u' /j* -^-»J$i ^0 4JL£ «-o— *j jl ^3 
O^y «Ult cJ[jJ (l^J <^>l3J i>o 0I3JU0 *J)j\ JL«J ^x> ^JLSslJI ^Jj •9 ^Lso ib L .4-03J ^9 ^jJLoj jlT 3J U5 - ^bL>^(l <ajI# jU>l 

U jlx*ol £fijy JI3 « j-i-" SjbelJ /&iQJ jl <uJUa J-*o *U> JLo «<AJ3y UrCO IsLoio pib-i 150 


u! . «^I$X)I <U>ib>l vJ^J ^) ^ "ifl <d>Jo ^) «ioli>tflJl3 SiljiJI ^ JU- 

iobJI <UAJ 'i jl ^3*0 ijjjl Le>3 .3^0^' i>° J^ J^l Jbo Jjb ^J 

!ij3 isb JL)jb ^"Sfl J^buJ LoJUt (jip- <*,_,£> ^ * * * JJ39 «JUol^j >iii<^ /&£>; tai*J<J[3 «5lj-ob ^j jl 4Jlxob jlS" 
dUJJ .l^b3 aLi ib>j I ^JJ ^3 «lIoJI vJ^j (»19 «^fc UI 

UloJI Ov5tt ,j*JLu5 jabs) C-JI33 <i*X©JI dUj ^ 09^£ 
j^t JiU>l <Ul .423 A9yL)l jiUJ jl ^3^ ^ ^ LiJI Jl Oib 
Jisw ^IS - j^l yft>3 <IJ43j IJ43J l^>Lji>l ^ £^£> J>j o* '0^° 
.liJL^o 4£-b>«>3 «^jj "^J b^J ^3* 'i) «Vj L3IJ3JI ^Jl^J 

<oV 3I ,|,I>I o~J dbl 3J US" <>>SM t-9JaJI Jt JL>I S^J ^ LoJUt 
_, ,i£XXjo pSb\ jib L45J j 3J . A x 

j£ (o^o ^-^flJ *i£ b^lkojl ^ oJk L^J£J .<b JLuSd ^bJ "ifl Oj^S 

.lilit b^bvb Jo^o c-JlS'jJ L 5'«iJU»)(l 

^9 1^*9 Ltejlj ^1 ,pLoo ix*»UJI if-LJI lillJ ^ tis-Li 192 juo 151 (iL v siL a^iujll 

cu^ls .Jut Jl^l^S* < — oJL^Jl J^. ^Lo oli ^uJij ^^13 «(JjuaJI 
Oj^9 .<*JU. Oij3 lJ . u? ^ jl ^JaiJLj LtoJj vU^JLto3 «U*5j £bj| 
j' «^i^i U' k^ °r°' •^•U—J 4>j3 ^L*sl ^ <l^>^ o^So ^| 

iJU> ^ dli©j U J£j « j"i!l *a_I^l «jj^itLo SjLoJ ly> I3J3-0 ^jX^»\ 

.Suci jjjo 4jl9^Xj 

(_iS5X. ^3 ioJiUIl 8bVl ^ «frbjjXJI L0JI3 tPlSlJI ^^J 
^-^ u! •U-'i^ iJ! £l^ ^ «olJJb JboJI \1&> ^j «^3 .11^5" 

ioJj^J ^3 «oi^ 45^j<-oJ U^-o (jlS" Lo .L^jlo «1*93X2 «J Lo lift) 

.l^iJl^J >>i!l3 0*^' U^ ^-^3^1 u^ <^Sy-»3 <l^XSji- ^ ^W^H 
LojLTJ^JI IJifc l^j tJ^aij jl 5^9 JIoaJ ^ Oilt U Ui*j 

i 

•^ i-k*0&\ ^Js* 3I «l^USlt 0«il*i*J «AiJl^fii *blij ,jl o£9 i-o 

p f' •" 

.ili*»&l «j>3 <*J c-*5y .l^t «Ui-io oLut liU u 
S L-OJ lai.uo pib-1 152 


U& u' tj* 5al*-JI u'3 « JojJI ^ s-iaJI *>'j u' ^5i °b* 

ULeJ» JojJI ^k- C-ve>J?t$9 <(^>aj^ s^JUI 4a* <U£iJ 'i! JL> JI ^3,i..,t.,ffi 

" c e c 

I^Jj^LLo u a> AjJliil Lo J^5fi>3 il&jJI^ 4$y ^JJI ^3jJI jjb ti^jJ 
^ ^JJI l^^jj TaS^J ^^ols ..«JuJI e> ^^' *9*^ U^ -y'>^l 

«oLoJI jULt JSS" .S^y lo$j dlkoj joi ^iJI .LfcjJI^ tily U ^1 
\j^3 Lr*-*i ^J-*^ lj^ ^"-° ^>* ^° «*R^J1 ^yob JS03 <bjJi§ jlS* 

•ij^u' 

J$5o 'i! L3 i> «4jL*-> t^-*x> ,>o >i3jJI dUi 0^a>l «5^o Jjj'il 
^JJLo i^l^ ^J\ <*JJl>I .Ljjjp-^ JJj*9 «LjJjJI^ ^«jta ^'j-Oo^ 
<*ibdl Lo g*l«*u «uSCoJ ^>> ^jJ A£-|JUJ 4Jl£obj «tijjJI t-i>I>J 

JL>33 «Lio 4-^iJ I Juj ijjJI ilajj iJl£ol Jl ^1^ l$3Ub 

(y> ^IjoJ «Lto>> ^J~oi\ 6db ^J\ 2u^> {^J^ti ^ <*J>i$£ ,_^ ^b^ 

« t- 

:<*sil£ Jl ojl*j4 yb^ LjJLo .«u^t *UjI ojJLo ijj^>l uoLaj 

?dUi i±»jl> t-a-fT — 

tj u^ <^^3 J*> u-o ^Is* 5^3 <^L«-o oli oU (jJJI I^ajI i^»§ 

9 »■ 153 Aj ^9iL J^uill 

JJ lo^sujo ^ u^jljJI J^>l iis^j ijlS" .^Lj^JI jji^^o ..l^-e^o 

*" .P 

ijuyj} <(jfl5o ^ 6JL>I3 ioU>j JjJs «uit jUil Jilbl iLol^ 3I 

4JL> ilob> ££j^>- u'-"* 5 "" ^i^i ^-3 •*^«-o ^9 <U>Lo «^ ^l^jJI 

«^yOA-^^oJ! /oJjlaJ bj5>M) l&^jl JUaS a^J t— JL> a\j\ JLLo t4JL*o (j^J^lj 

.<U-olitflJ la^wJlJb obusl ^35- J3I J&9 
J$l> ^3jJI ^1 3I 4^3jJL) ,_^»i>l Ji I&3JI U3& ^1 £z>j$\ i>o 

k>.5.»>,3 L&JUI3 u^lj 320 (jUajI C-tAJbij <8JL>l3 «LoLsj (33*° **£ 

.Ijl>I U3J JiL> ^3 <jl>I o^j^j joJ .o^ljLt l^Jil ^IS" Lo 
J-i «\5Lc- v****? 4)Lxftl o& J* -*J3> i>> y^i o& £J$*1\ cfl 

-!s! .AJi^ iff-L»3 »4j!}ULJ J^jU^ (AJlili- lJ^jJ iff-U>J> 

^j Jo^. u' J 3 ^ 0^3 «S-^^»» ^ US^i" u' J**^ O^i U^ 
q V>jlS^(l fki ^^ «£l^uo ^i J53 . J53I ^9 dLiJ J53ls .«^>3 ^1 
• 6JUJ "il «UJI JUJ JiftJ <*Jl A£-U9 J^- JjLoJI ^li U «ulrt^'i ( _i->ilo;,.ir> piL>| 154 

U^J^I «U^rtl |JL»3 «Cls^u CJ^IiJ LoeJjjJ .^Jji>'5ll Jxaj C-J5JI 

T^jLiJI ,j9 oi^JI Jl^ij 5^1) £3jJ vLi J**i I^Lo .j JL*Jb ^3; 

Ax>3J yl |*J SdJ JJ ^3 jl^j "ill ..^3 «Uftl JJS. p^Jaj <VJl ^>e-o 
j$ja2*}\ I^aIc- jJLO dil <lel C*£,il .«•IjjJI pJJLOlt AJJJI3 JjiMjJ «i 

«i»S^oJI <*i>3J iJLt 4.;Jil.»> ^jLo <u£J «JJlill 3A I^jI y3So ^1 
.((yUa*-iJI *tUaj))J £3^ jj-o ^9 ^jjo a l j>o l^jiij 

<r«>\£\ j>o ^^ ^ «u**jlfi>j)lb **&£ 3^-k j' J^ <£jbiJI ^ I^b^Ia 
Jj «iJol j^X- ^ u&3 «£jLiJb 4j|ibc»j 3-oJ LoJUt l^Jt /oJLoJ jl 

«iJi^l dlioJ l$J§ 0JU>3 J& <l^l ^jJ ^1 JJliD ^al 
^^ili-l «5bt9 Aj .jLot i[3j tj^- (3>Sj ^1 i^j^toli- (^oLu^^l <0JL>35 
^ji\ .AJJJI3 Jl>«) iJLt l$x>l 3^?J /J3 «I&JJI3 Jiio J-o aIjI Jl«j jUi- 
^^^-o^stoJI AJ3JI C*cJ JJlio aI ?J3lio ?»_53la5co 3A Ji> < i IJ aZ>\ 

® 

"q «4*jI^> jj-o ^JJ-JI J3*<».».« <^*jbJI «x ilfr .((<U.^o ^rt^ol)) aIa-o 
(J3JII is\$ TkJjbJI LqJoT t-j-JS J— *J u-o l j^I .aLjJI 3ft*JI uy^ f^ 5 ^ 155 A> v £jL j^juiii 

US" «Liul ftilc Jiio ^Al> jlifi- u 15 " 5 1 liU Tl^JS3 5 l$liy l^^o 
.^5^£. 5^9 «ililJI ju 1 j£j «J u! ^Ika^j)^ «*5b»cxJI oLL> jl^ 

* * "' 

■Aajo Ub^^>^j 5 Jua*») IJ&5 <l^JI^>l dJJJLo <>_-J>- ,j-o djl 1©S «i p S.* .j 

jl$ <»_9)*JJ U>.ilJUi»ol ^J-o /o^iO Ijuj jl u^l^J} £^1 

• j5S\ l&ljJ jl <_^-o^2 djl C^?eXJJU«)l .Osif^ 

:J13 
{ Jaz\i jl £uso dUi j£) idljLtLol jl cuLii jl ^^iSCcJ — 

«OjjIloJIs jlj^?)(l j-o j^iT Jl i>L> ,^9 (JU3l c^jami^II ,^9 j*J^o 

, 't. 

«3iL> c-uS" jl l jXJ .^l^ Jt ^iLJ /oJ jl !>l£*o lj-ol ^ijjJI u*wi9 

.^ii^JJilTl^Jl „.libjj J> 
:<4a^sjJLo «UJUai 

•^ <<U* J-o^J-l &JL*o$a> <UI <3Uj jlT jl Ji*o ^.jjJI jl (_^2*J — 

p „ f t * e 

fcj .((^)) ^_cJ3«JI Jl «Uolj ijj yi.3 j 5j jU s-»l>ls «^3^1 J*- I^aJIj ^3 

S ' * l _ r QjlaLuio piL>i 156 

LfcJL£-L>3 iUI^Aifr l^XJJ3^ ilfrl u^il^S u^J - <*-> I33 1 -kukj (J <jlJ3^l * * * i^Lu yl «i^j «C^oLaJI l _ylc- l^iJU» fjo i$y «J3 1 >J3"° l^j Jl^JI 
j^ 3^0 yl Ji*j| TojliaiJl JJaJ yl OJL^jJ ^350! .dLiJI o^Lu 

v'bt-J'ill Jl «^l^i^iU <5iL^ Jl 2;li5o 3A .a>I>o LS' «UiLi^o 

JL>b ylS" ^ <uXJ -lj>J&3 iUfi)3 ..ljj>3 Ij^o JLaX**m>JI J^iJI J>l y-o 
v_AJli> Jl <uJL>l a l €>\y>)i OJLPeJ ^3 «IJU3 IjU>3 Lo3^ Sj^LJI 

.ioJiiJI 2;jL> 

^It ^^Juu «Ufi. (^^3-^1 U&Jlt^o Jj-^Uj JU«X^j yl J3L> 
yAiii» 4J yl i^jJij ?dli3 <uJLi ^k- l3>li« UjJ y3^jl -^ijJ s-"-"> 

M '-Ui^J (oi «^1 157 tiL v £iL j^ujili 

.^jJu»l ..0$)\ ..3JI — 
.dJL^ 5l>Lfl-oJ U^o j*fr 5A5 L^J^-o jib ^3 l^^j C^mJ oJl& 

iL?JI jl>3 L03.} <*IxJ .L^jLt jx> 3L>lio oLJl JI3--JI 
^3^150 l^J JLflJ'SlI ^3! C-J^ CBS ^^^iij t>o ,j9b*-o UI — 

UJI 
.l^J JLu'ill O^L* dLSloJ .aljjl *jiU Ju^o LJ^9 (j9 ^ — 
IJ13J 0§3 0>9i ^9 l^a9l3X) JL>| Jl g\z>\ ^jlZS «l^^ - 

?^3jJ ,JLe, (j^oL3\ .^LoUI 
^9 Alie^ ^y>i l^JL> C-*A9lj JLflJ «alJI SjJLt JJJ jj^uJ — 

Jsi ^i-«o 3j^i»LJ liiJLoJ Lfi>ju-3 .l^ilLs»- dLflslj-o « r *la3_«*j ^15* jl=»I ^f — 

r™ „ o-gjlaLujjp p&>\ 158 

.C-J5U l;,-^ LjiJlfeLo .dlLiaS ^ <*j (^J-ol t^b i — 
<!Ux> ,jJJ dJ^&Lo JU*J 5J&3 «O^-*»» ^ dbc^ ifrU^»JI ^3lc-1 

* C P 

v» P 

.«33IJ U-o J&\ 0I03WII ^ dUlktb fjjlalj «ciljItiU ^b^ 
«5y Lo <£9l$J! ^ .LjJUaJ jl ^0 JUjI «^ v^*x> «b^il JLflJOu ^^5 
£333] I ^ <OjJLftJ <CJJ ^3 <jl>?^JI ^ Ojils ioyJI hj*Juai\ dlb" 

4X^-0 C-Jl5^ .jXLi)b U^xs^ (_j9 * qJLqJI £$ <jl«JI tLyoo 

Aj^^I Lo b^dc- J3LUJ Col5^ ^1 o^AJ-oJI Aj^UaJI Ojilt .4jJb>3 
«-a§ J-0I3J ^3 ic-Lo-JI C-uij3 «fLiuJI ^jll ^Lio ^0 Ljjb^ ^ 

JLOJ .JL^-I {y> ^Uul ^]oXiJ 'i! ^S <( _b*£ ^ Col^ U .UbJU ^ U 

p p " 

! JjlUII «^fljbb ^ . .ic-LJI dllJ ^ 03-aJI dUi L^Jb ^1 «33IJ ^cJ 
\fy$*o OJL09 .J^U Uj ,3^X50 J\ 5b>bLoJI J33J OiLS' 

•r— 1 

f~, .^UaiJ'ill ^ jfyi) Juu JuUIl AJ3^ c 

s 1 u 

^ 


159 (iL ^gih J^ojill 

.dUi JLoJl- 

* £ ft e- 

OstU dU oi 5 ^1 «JLciJ^I pjb «^l^JI £ib J>j cJl - 

U *- . * t "» 

•■■j * * fr • - Le •dUJJ lailbl 5U^o j^fr ^^5 .jtJJU «Ux5oo 3^X9 l^L)U)l 
«^l3ieJI JJUill ,_5^J jjl Jjy ^3 «4jLqJL» ^aIJ ULo l^j-o CJjJccA 

,\±q£ ^jl*J iljui*oiU l^jiSo 's! Ij^.I 5 U5J a l pj .cus jo^i; ^JJI 

t- " t. 

.«AJliJL; (^Jj Lo e-lj-iJ twJbiJ^ i^3**»)l SjLoJ t^XufcJ { _j]\ 
:L^J§ L> *X£- j_^ioJI iLa\^j 3Joj^i\ ^ £j2>6 jjl ^->)J$ 

.i.3b 51^3 e5i JT ^U # JjJUI ^ t^b f U? UI .^IfiJ o* cAji 

:l>jlo-o ij 

l'ljL^i (y* L$J jj^J (JLS" ..L$J JJ ^ i\y>\ — 

f. * 

t^^i <J <Li-j 'S! (,,«0 0-0 -o^jL; ^ C^-Jj ^Jj-JI ,j9 131 - 

: Jls ^oj «utLo ^ J9JU jjK 5J U5" cu§^ll ,_£*-> Jl>I 
.4-0 jt . .ijLaJlj 4JLoliJI L_ul ^IfrLo ^ — 

-9 ^ib odis c*£> Ju> «^iljil U. ^jliJ jlso^s^JI^^SoI- 

■+-1 

^ .jj^9 i-Lo La ^K u-ojJL) 

L! 

S 

'S cJlT U .L^iijt t_jb J>i Lojut <xJI cujjlpJI Joly c-JlS" 
^ *-^u3 tioil^oJI i_^j jj' ^-^L> .LjJiljL*») ju>I L^Jt flaij u' ^y 161 viL ( _g i L a^ujjll 

A.»-S.»-".>m."J «JJLo jIJlIC-^II £^o IjLJ JL>J pj .^^p-l «jjL>"5J 4JiU5^ l^JLo 

:l5o-Lo Sj 
.^_jUI *XaJ Jai3 AJJb u'.kcl ««Jaaj "5J — 

oly ^3 ^^ i»?***! ^ ..l^*oLaJl «Ja§ <u£J Ja3«JI «Jaaj «J 

* p fr <* 

<UcL> Jl o^aJ ^1 pj .<U*> ^1 oib^ JI33JI <&\& jltl .l^oUI 

IC-J^I ^^ l^jJtu 3A3 JI33 

. . lfr>.;iLt. ; 3! L&JuJ «Suit joi»*J jl <<*-*JI jlaJJ ji Cww^J 

0^3 l^JUl .oL^JI oJla. ^ S-*LJ' *J Ol?09 ouS" 4JJI b 
•g' Ul^.CU^ll^ljy^JJyeU}^ c 
J LjJ ojIq1iiio piL>i 162 

Jfi> ?6ijla3 Ja> "k-jUII JUfc «Uisi^J Jib ? Ji>JuJ a$£.J3 Jib 

* * ******* 

l^J^o £Lb JS3 ilJito J$ ,ya \X^ti J$£3 03-e ^5 ^^> tj\j <aJLJ 
Jai-*J l^jj Cjlylkll ^9 u^V^J l»^' CjUU^JI dllJ ^ ^i 

: JL93 l^Sj^l ^ 3A <u5j 
. Jjjl 5 libLS jC^fc ..S^LLJI ^ ȣ1^31 - 
.idjjJI (^ £Loli> S^IaJ ^iJI iS^IaJ Ul^v ^9 «jjb vi*^- ^ 

:ju^xoJI »_. JJk» 
ollastU c^t§53 «SjS'LoJ! <u*LjjI k_ai> dijjJI i_jb oiic-l 
.((l^i>l^)) Jjuij jl4JlSCobUl^^^L> Jj-p^ J5"«^3pJ iJLC.3 

o^" ui l^iJ JLJ 10J3 .<*j ^>Sj U J$ y9 ^JjLo >*» U^> <u 'J -j-j e „ 163 Jj ^§Aj J^uiil 

f. *■ 

\i\y>\ ^ <*Lju Lo JS" ^ £)j&-\ otljj tjacwu J^j lift) 

..jLjJI L$J J^ij pJ ?Lj#uJ u^y obJl jjl ^3 TIjlJ ljjI ^ 

"p 

* ^ * *" 

. J3JJJI IfrbmJLmJ 
j>o ^bt^ AJl Jls .LJ^ ^ dUij s-^3 dlflJli» ^J^l — 

t v p p ft 

. ,_L>j.».m.o j^»J db ,J..AT.>..o . .4-0^0! jj£. (uLwil (jl C < ■*■<■>■. ' CBS 

!ibjjuL*o ^liLJ cJlS" ifcjli ijjt .ijj5c«JI u^t.^i.11 ^ l<5^ 
.<u*i> ,5il»JI ^^11 la-i^i Jj . J5-3JI la>>?u c-JlS" U .£jLWI ^ 

.jail>bAJ a^j^\ iiLaJb) Jl «iji^l^ioJI l^-jjb 

Jl Ljji^ Ojbt>l ^X> (^>Ssus ulo<U jl ^j'JLj C-JlS" Lo 

:§ (o-*il Lktl ^Jb «la rive gauche» a l ti^*^ lib-^ .«^^^uJI iLaJI» 
q 


u. ^^oj Isaioio pAb-1 164 

f. (S 

jl iUs-l /0*1x0 ^9 iljlb U^I j^t> «SjLLJI ,_^ U>UaX3l pUjI .<»j jdJ 

py^js d ^lr°-! <**$jI3 j-*^ £«»bJl u^' iol3si> iCc^j^L^iJI)) iSjji> 
o!3 s-tajAwJ! «uJJu ,^9 4.>.>to ^JJI «aJ^Lj «iI*j&iJI CL&3JU3 4iJuj 
.aX3^04>ws \jZm £ j$\ jjIs jl . .< jLm JjJj\ 4jj^cj>JJ U L*uJj <v_*3JJI 
ji-l Jil3 U^isljj .l^iKi^o «jjli^uji jl£^>» L5JL0 J3UJ 

. jl£jl l^ouu jlS - jl l^JL) 

dL*oJ JiUl3 oJls <A,».6ir>UJI l^LoljSO lilfljl <l$l5J .Ifruy^ (cJUII 
:Lo^«*lS^ ,_^ I^jlo ly^Swuj aIj..u.oJ I *UJI i>l>j o^*jI J^J^-oJ 

!iiLl«Jlo3j tJ-o-l .ll> j3ls jlSUJI i$i «JL?JI IJLfo Jl djivls u^lS - 

: Jl§3 dll3 <u5oci> dl»b 

i^^jS- d j faM* J woj Jl j,JJ&3 — 

j-ioJI (jijJ iL-Jls^l 4JLo L^ ^iJI dJlill «JIjJI ^9 — 


165 A> ^9±L J^ajil 

:<uJL) («jjl^^JI iLeJLo 1^0-53 a£j .SL?J| Ijlc 
T^ 3 c-Jl J& - 
:ISo-Uj ij .JI3-JI oL>ls 
•Jilt)!! <L©5ovJI i3jL^5-JI ej$l£jl ^A-tj *L*JI ..tJ^f-l — 

aJUbl frLjJI l^J ^3 «L$J <*^il>l ^1 jd\ 3lj-oib ib-lWI J>| 
'•1IA9 t_»^' U-^3 d)jl»*>»L) .4J5ia*o JLOftJ &L*S*mJ Lo J3I •^ijy'i) 

:5^>Li...u.i aiJLo 

t 

:oJls 
.(jjl> dl3l J^ij ^Jl> - 

S ui" 3 S L-°I J^ J^ 3 u' ^JLoJI .k5>>l 5> dLsj^ lk>l - 
31 . I^jju glS" u l .Jyj J oilji U JT .Was 0-0 »*5l ^ ail 

P .iiJ j^t /oJ&O J^-j ^lfr Uo*^j 3JUJ Jl>«) ^j^ iLs-^3 ^3 


i _ Jr oj IsU-iLio piL>! 166 

^L» jl jja> 1 >*j> ^ .f Uji Aj^Ij Jbo y^UJ yJ^lj - 

^ijjL^idUjis^- 

.dULLoJ J^Li Lo OjX>l .J*}^-! (J5XX**) Ujb dLv-olsI — 
i«loo <*J pe<v*«J 'i! ^JJI (d-olioJ J^lj UI^J^ jUi>l «Aji O^XS 

.JI3JL1JI viUi ^ |»a53 6Us 

.Lt^i) dLu> o^ik Lo ,_^uxJ — 

c 

dJ^^JI |0*ftJ iiUl j^JI ^*£ <xsljii-l ^ ^y yfi> oJlS" Uj^j .l^s 
^ Ui}>j ^ 3i» «jJLo o^k-) isLol^it Uib LtojSTi LoK-l^k cJy ^ill 
f-i .L^J^s-j^ Jj Ljljyl^ +5 

@ 
L! c 

s 1 u. 167 iJj ^giL J^ojill 

.^isj^iUdLisa- 

:J^I 3 

.dUJL> eJjijil 3>^cJI 3I l _r«*S'lj ^JLb-lJ j I dlilCob — 

!pbi 5ftti i$k 

!c*Xi> U ^^9 ..^JUiJI dU 0350 jloJ <Jb> 
.1^0 Zaq} jiTI l$J Iju .l^5ojl .l^o^l 

:<uJL> 
TIJLto c-vUi ^^-o- ^r) ; 16; .mi-) piL>| 168 

JtS j$& <<!L£>^. 1^*3 JaAJ ^yJI iIo3tUI JULo <l^5l iJjJu jlS" 
*§l^ll ^9 .4SIJl£-I O^lovo ^ "Sll L?<J 'i) dJp- ^1 J^^J C-0IS3 .Lq-o3& 
,jl ^y C-olX9 <(_^b lol .dJ^Iavo (jiaSy olj-ol £© ^loiltj ^*-£j jlS" lo 

• a$^cJ ^^^MsiJI ^ibi i_io Jl i^oJI <»jiS^J (l^it liso dllS ^j-JLJI 
SjujiJ ^-5»"i) uikAjJ l^jf itJojd j>bL..Uo'S)l JJ y^l l^j L ^iJl 

l^Sy ^yjl (djJLiJI 4SJ3JI ((4«J^>» C^«J Ifcjl&l jo-iai- ^9 

s Q-^r>» LoLoJ J^Lo <*-9j3 .iliya* 4Slk*j £39Ji©JI i-jLu^JI ^^S 

1 

'S .1^1 C^J?e£-3 0U3J Jl OoUkl 

g vojI p^ oe'3 - ^H .CBS 0L3 ^9 Lto {j\s*^> ,_L>*J liJLil c- 169 «iL ^giL J^ujiil 

:oiU>l 

?il9$ C-Jl Jjb ^3 1 - 

v- 

. J#l JI3-JI & v »^ ,oJ villS^ - 
!^3<Jt IjlSji» .il^M JJ 51L.AII JT Jfr £JlMI Jial - 

: JIS .SjLJI Jl iU 5 as bir 

:<L>jLo-o cJls 

^Ift A-Sjtf ^ ^Ul OS3JI <> dLo-l jl lil JU ,y> - 

■+-1 

^ -^-5j £)j3 6350 l^5tw Ji jlS" <t-fl§3-oJI 1— *£-3l— 5 jl J*J3 

i .((J>1» <y> *Ss .a ^jajlaiaio pil>l 170 

<c L-flJb 4JL0J LftJl CJyJh .byitin jJLidj <Su£.|jJJ Q^ l« » J L>ol 

I* tu 

jlS" p^yS» 'Si i<u-o .iL*5j3 UiJ <olxil£> \^s>Cjt> ^zJI i^t^JI J5o 
• jUaiJai ^0 4JLwj (J5j->^£'3 m«> 1&j-©£. <U*A > ol^ol OotA^I 

ilij3 «djL«JI ijl^J frl^^L» ^liltJ .ilj**») L^jdLJ ^/wJjL» c-JlS' 

f- * * * !bj.yjL*u jib aJ ^ u*«jJ! Lo 
iy £b 3J «ii)li l^SJUS ^1 tliuJI JLo l^isl^j 5&9 S3J ^15" 
li^> ^ I3J3& jjl j^i j>o «jJjj^Uaaoj aJUII l^jbj- Jb>^J (jj^j 4jb 

3A Js^ll 4*5*d \S^ L)' < *^J j «J <V^' i>° j!/^" (ojI^ 3*> •dlj-o^l 
^[^£.3 ^ JJ <U>3^J ^3*0 ((dL>l» Jl9 4Jl jSjb 'i! .533^1 G) s- * 

^ .ol3*o Ifralajua bbjUj 

.53-0 JS^I **-o a\y Lo J£L> ^£JI 171 tiL v 3fL j^ujiil 

<y> ,j*«J $fi> . J^cfi. ,Jb U$j ^15" U pLjJI Ja?o U ,^9 .L^iLol jjljl 

^^iflj ^J /oJ IJJ .jj^-i)! 1©j UjL O^C 4jJuLo «iojujl (jSjJ^ 

.jailftJI JLC^oJI iUjlk Jb UjJo l^JLo dJ^J3 l^J^IlJ jjlS" <5loJ| 

1^a!£- ^<>j ,jl libJLi.5 iiloJla dj^asbo (y> I^Js 4.1.«.lb k j^> 

c- 

.«UjJjJ ijjl^l L^J^tjJ iibci> 

:JIS 

^ iJLolill itLJI JLit a^&b» ^5^ .dUI jJoj <y> Ul 131 - 

i .JL^dlljl- 

S . Jj^jJI plj> Ja*o 5 USb yfc 4*« C t^ajlaLoio piL>l 172 

.l^Ji^C J*3 Jjjj^uiJb l^JU-JJl iojJJ l^iojJ OjJJLf-l 

.l&Jl lflh«o Jloi'-'ilb^ «|JUJL> by ^jUjj^ «JjbbJI Jl 
jl^ou <U*-SJI JitJI dUi^ ii>jLJI J>3Jb Ojji-i) kS 
oibbcoJI jl^so d. « .. hj 3 «^^JbJI J^S Uj.olnt.0 L3JL0 Ji>b jjbUuji 

!c*x£j)lb J^?JI ib«^h3 ..j^l AJe^as^l ^9 o^ 0^3 * * * 'S .Jl>l3 »^b> ^^ 4JJU4J3 4ju©t>J jjl Oj^S 

-!s! oJl§ li&b .J3& jl libjJUw (JaL Lo^ «^J*o> 3J-J 0015* 
h 3&! t^ ^-^Lo o* U^i «JU^aoJI 1$jw> JL>I ^JlJI J>yi o>^ 173 dL v 9iL O^ui^l 

^Uivo^lL) L^*ui> cJjLi» .frLujj v ^j$3«*xoJI oo^'i 'CH^-iP'^l 

iJ^b «^UsJI OJL^aS .$iLJI olt 5liS L^SJjo C-JlS" ^iJI ^Lw-j^iJ 

iUs isyJI JJ OJL*^5 .l^JI jkJI JJaJ olJU «il!b>j ol^aj ^ 

.e-L> tJ5$J oL>£ cJjij O^lt aJ <ii)bjb l^dtu oLm£. 

.OaJI ^ frUoJI v _ sr JLc- l9>*-o J-JlL» J Lil CU*^J ..IjJi£ — 

db J-aJL» .AS^ill ^ frlAf- ,jJkl 3I ..i>jUI LJtuJ vUo- ^j3 

o' 

c cj^xx£.Lo v*5o $& «jLioJI 0U35J tloJI (j^Uj Lo^i *' 

5 

£ ojajlomio piL>l 174 

C-oK UJU> Lto*-L> (_r^^L> .cloJI l^It dboi> ja^JI U^ i>jbJI 

^3 l^i£. J503 l^J *-b> p>*JI.9 *L§XjjIs <4JLiLi«»b JjUJ 'i Sbjfc ^ 

.<xi iljutLu»^! ^ ilolS' L05J c-«a§ Lojuj «l^^iJ j JS" ^ 

J jai j 3 bo m* Cc*i\ ui . j>yi dUi ^j ^ a ?^ji 

fr " f. 

^jjl «»_^-oJI ,jil l^*—JO ^ l^ilju jb «3bco-JI «jJLojtUoSl jJCou 

<( _5^>l 5L> «J (jJJI ^5^1 i3^imjj .s^o^JI 4JU«aj e>y> J^i >1jj&£j 

• ^ij>\ ls>*-^> <Sj>\ S 1^0 1 *-o «Ui J^iLwuj t ji>l OyJ^ 

. jjs<J1 <U>3 U^i£. ^^aitJ U^ <3>>l3 <LLh2 iJatb 5lkjL©JI 

«-tf^j U^aaoI^j (Jll*»*jjxJI ^j*5$£ ^ j^JI lfrJL*J v^tll 

.«■15CJJ *X§j5JI Jj^LoJI ^^«^3 «v_jL«JI SjJLo Jt 3ij3 
j>o <iibiLo J5" .cOL«o- ^ *l£JI ^aj 'i! <^iL) C^> <Ul 

.>lill JoUaII 
jlij il^oU> ,_>JaJMs ^ 3^k»-oJI S^i-^JI dlij JS" *-oj cloJI 
objLeb AjjgcAo «l^J^Lo^ J& "il^SjJj AjJaS ««^y <U^o<p twi£>lj^> 

.4JL©J> dJLJb JJUlJi 

■S ^Ju^> b dlL>l (>o ^jkuil liL - 

J; KIoJI 1$jI JjU^o oli? «^ 'i - 

jajo 'i .%£» pjll! Jl jdso .^U ^ l^i53 ..^^l j^atu 
'S ^i U^>jjuu«>l k_flA^ .bjj uilfl3c^o^l iLo^s «u^cLo J3^J jl 14-miiJ 

?!i>ibJ| «Jtft^ll 6J0b Jl J>^II 


u! 175 cJj ^giL a^ojill 

* * ft •** 

fr *" t 

<UJU <45ociu S> LoJU£-3 . Jib J5* ^9 l^o dJ jlS* ^,1 «uJU 
*iJ/-ij ^ <*Jl Jls .^LioJI ^1 aJ^ JaiiJ Sl^ol Is^o JS" ^ <d ^15" ^1 

jilftL IJJ . .jlAo JoUji\ jyl ^ Ua*»ll ^2j1 il9 UI lii - 

I^L^aJI lJUi> JJULaJI 
:l>jlo >ij 

Lo lil .JjJULS 5^) ^9 viJjUalJ'j) oljJbL> *L*J (_yl£. ji*i*o — 
^3 .i-ijJLoJI 3^J ^3 «*isWI iktsco ^ .ihill *i\ dlLi OjiiJl 
.*bj^& l ^£J O30JI jJaX3l CUS* .UbaJI ,^9 lil^ ,_^>3 <k ^W J>^> 
^flila (jrflil ^Lol iLolS" itU ^JaUl UI3 AajVl sill5 ojlos *>>LII 

.il>jO>JI jllaiJl y9C^ Jl3 5 ..^1 ^3e* ^jllaljl 

jlS" .11^5" Loil^ ^§33 ^3 ojl^5" 5^J ibxl U .lioLa JJ3 

l^jl .03J cJaLj-ol^ iila5 C^ob* ^yJI (_yLi^l oJl^j «IfryaiJ li^Lo 

■+-1 ' 

Jsi jLl>I 03^ (o^o 53-0 Jjftl .«u&i ^ jk> L0.J3U 1^jL>I 

U :I^M«»b bbblj hya J$ •*jUJS' 

"S S^^S' dU^3 ^t\jyS C^>\ liLoli kiiloJ>l Lo ..2Jlb - 

<a3_aJI |3-^Lj j-ix>Lo •tiJ3_> j )l (JJLiaJI ^j^LiJ 'J) .^i ^jOJlLvi C ^lyi lo^.no pils-i 176 

{ j-2*ol\ k^>bj ,j*>jl©l L3 1 .LJ3J3J iilfr <j9 aJLo^- A2c«*S ^ dLoJool^ 
JS" ,_Lt>L>3 «t^iS' ^^dkoJL-j L-bljj tljL>5 i^eJj-o bLJ i^JJjl .ti)bj& 

iS'jU j>o ,_^M>iJ tlij>-3 ^>L>j s->^ u*- ^tJJ &J*3 u' u*" k*^ 

liliilt ^5^) jl i-flKe 3A (oS - ..«UJI b 

«t_i^9LJI j3^a?JI JLLo j-o> Ja^oJb «UoiLJI 4X-LJI ^Js- 

.LJ5J3J 4jI& 550 OjUwJI U^j C-^ilkilj 

[<S .AJ3IA S.u^i.'T *^Lo^> 3JL0 f-^^ij JS" jjlS" «ijJI x>c^ 
J5S0I .olJJb 5A <\J ai^ 3I .jlioJJ ^^5x3 oLil&l JS" cJlS' 5J 
*Ubjlj-ia>l «-WI3-03 »l^»—J3 lfi>f-U>*ol >-9/«J (jjJI jbtii^ll ?Ub^3 ^5^-i>l 

.l^j *,_y> «L**»^! «UJI iilj ^ Jjl ^3 
3JL0 «t-iJl^UI ^Js* JplsJJ i5><*» l^*^ ^3^ u^ ^° \S^ 3* 

;H l^9j*i U^ 5^ ^ *5JL>l3 5J^»I3 jbcii^l l^J ^^o^-J »OllaJI ,_/!■-> 

•r— l * •* C 


177 dL ,3iL j^ujiil 

:l$jli i)l£.jJLi Sj 
jl Uj^t) jl^-I^ ip$p"j»>\ Jj I^jloa^o ^iUI pLjJI pIc*J <«^jL> 

: v ja£-3^3-6 ^ Sl^l 3j-h> ^3 jjb^itll dJ$>^JI j^o ^^uaJ — 
j^^c^ci .iJL>JI frbjjSlI /oAJL>3 .((ilJl>yi ol>5liII»3 JUI 
./o^JlsiUj J5&L0 *L*tjJI iot^J (y> j^^^oJI^ ..a^jI^j 

?£Lj CouJo lil vilLJ - 

• P 

:1£>U> Sj 

. J J5 J| itL^> ^9 l _ y U > £. p&y Js^l Jb ..ULk- 
?5jbtlJI 6 JLA Jl viULejI ,jJJI L03 — 

■iiL»^3 t— «AsJI ^jL^lo Liulj (»ilLft> Ji>y 

aJb (j^o^toJI .(jlj^>^ (^jliioJl^ «((jjjJjS))^ « k jlboUi£> A051JL03 

;g J S-**^ j-SwJ t/'J^I "^i i_J^- i>° «ijls- 2*** Ji U^^i ui^ 
P ^l#dJ 3>=?^«> l^a-oi 5^>l9 (jIjjU Jol>> ^^^3 ..J->l Ubl^AJ» 


«Igie^- dUX«J ^ io3<3 Oibco$ ..O30JI3 ^}jS^\ u-Jj^Jj ^jbuJI^ 

:&>jlo cJls 
.obliU jJlx*xJ lil La> uji; cJl — 

o 

.La> ^ Umo «uJI i_Jj^' oJlfT ^5 <^>JI y> UU> Isjl^ «aJjUUj y£\ 
.5^>UJI Afi-ltioil^ Jj^LiJI £jl> «U^J^J O3L0 d.i.>.*kn jl^J 

.[^3 o'jXX> jx JS - dlio L ^*JyJI Jyl&JI y wL > ^ i$>>Lo h\& ^9 

JULo 5ys J3I oife \bwi\ L§JUj>J b .f$J J5 - <LUJI olft. ,_^£ O^S^J 
*9 ^1*>I OJ^ «^ .o^buwj^ dJJJLJaj jb>ti»^!l l j*j l ^^ol <olyL«j 8Jl£ 

I !IJL*JI 

® . 

fr 'h 

s . ... « 

H '" " * ." ... " ' * 

.^j^jjb ^jj^p LoJiit 1^*9 ^Lold^fl <c-J-«» jjl Jaa**u-^I 179 (iL ^gJj J^uiiil 

t- t . 

4JLS> j$£l*o 6JJ& .dUlS' J*<^> $-& <u£*J ^JlJI t^rJI — 

•U^J^ 03J3ji CkP" *^r*^' ^3^-aJ 

<^> (jlc- «UiiflJ o-oi U «JU^JI (jJls dlx*j u3^i u' 2?y ' ~ 

• iftlaJLoJI 0JJ6 ^ 
:l^jj> S^j JailJI JLS3 s-'M 

,_^j| <L2>1> .ol9$^j 5jlc ,_^.jjl«j3 8jujl> ^yli-al jfljo .^Ji^t 

?U^i Ojj J&3 - 

.l^y-o (y> ijSUvt^o}] ^$Jl> .53-0 Oli l^JI dloda^L) — 

'S u3V*i * U* 1 ^^ *-A*S" .elif- a>JI 4J3^*kJ ^jJJI (3^jJI lj^> u-o ^ 

■+-1 " 

Jsi !^J-<aj jlc^^lj^^jJiAjjoJ^^oJtwi^ !l$l*jjl J5S3l^liJ>«) 

-+-j p s- p p 

'S .jjAj^koJI ^ ^*i^ i>° J^ssl u**^ j+*^' '^ -t.y«-^l t3 1 .'i! — ( _y>i l6;..ii- > piL>l 180 

.osjlo — 
.. a 3l UT .OLSIS3I uua> Jl *Ia^>)II o* pLaJI ^^JLo - 

i yjo <-5yu C««>^Jb . .iiUJI djufc ,jS ( j^JmjJ 0JI5 dll«^> J! ^yua\ 
.SLpJI ^ U^ ..^^L-ai^oJI ,j9 uijL>3l LsLsto CJJ3JI jj$5u 

TIJLa t-5jjJ ouT — 

S[iixP^£> CJJ3JI jj$5u ^yLo SliLe ^Sj£-\ — 
?! lfi> C^oJLo Ui£ !^£-\ — 

^^JLiJ I ^ liLuLoJ £l£j)M .dlfrli»! Ja*JaJ ^ o! « 5 ^' ^ 'j^ 
^ jj^SlJ (o^jy (ji^\ ^Ul -v'*" 9 J^ (j» l^»«J i' «s^ 3 5' 
■ l^jJku jl JJ (o^IajI Ja^oJ ^il&l CJ3JI I^Ii-U J idUpJI 
Jj3 ptb\la> I3J33JL4J <,3*ojJI f>^o-o Jl ^U5 l^jdio pJ ^1 ^1 

SI jjt> olil - 

u' CHJ^ .C*p-atl fcJT ft^»»>o p^ii-sl^ o^>^^ *^ l»*^ •^- ) >^l i_»*> 

I^JLS^I Jb jit ,^©5" cJl§ 
5^3^» vV^I (0-^ ijS J^iJI uL^' uVj*J US^i ^J - c 181 dL ^Jj J9-ujill 3 
Jj^kJI C^^JI dUi ^ j&l o>l#^>l llfi» J^sl UI «^jil *5l — 

9- P 

o* I^Lu> IJlT (LLjI ^J^£o3 ^JLiJue lylS' <^l J*> e^^ 10 J*« 

•u>bJ\ J 2 **^ ^^^ d^' l>**-^3 (>^ "^o-aJI 
: Jl§3 ( _ r io JI ^ 3bt9 ^aSy 

.dL^Lift dijlS'i Jl £li^l 

:Jac3ooS; 

L yjJ J Siii\ ^ dUjL>l UI ipl^iiVI 4>j>> Jl i^i ^>lkl 'i) - 
i,Jijo3 h[%ll\ ^ ^ISjJI .Jj«*J <Ux> kl)l?jl ll>l ojl>3 Uis .^iS"l 
!*ULi> JJujj V ,_^> «JIS^ £o3 Jt aj*^' ^ tS^o^- ^^ UI3 

:la>^Jj Jt oju j^»j 3A3 JIS9 o-iMjil ^ t-flSy 
^U>l Uajl UI <C-.«hw«l UJd ^jilJuLwj - -a^aII Juj ft ^" ^jJ — 

.dUI OJlsoI /jl 
.i©i£JI liLU Jl 4>|jJUlJ C^b- .«iil>U^I» J15 3J cJ-oJ 

•w :dJI l^aj $4.3 l$»^> 

i !^Li>l V^JI J^ - l_ r QJ l&i-ULO P-U^l 182 

f- « * f. 

I^jiaJ^j Ajoj*iI1 j3«-aaJI OJlS" (L^jL*iJ ^ i-iSy j^- 4j\$ <3^£-3 * * * Ifcj ^iu. yiJI ub 3 jJI o- iJbJI dUJ .Jjfcy JjVll dilisi dUi 

lJjLLo jjlfr 0JI3 ..5JL>l3 ilasd ^ o^- ^ ^^1 dJ^©£<3 dLaJ 

(((ji^^cJI ^ bt*sto 3I Ua> C-J^l u5^i l*** vJi^jJ O^-oJb)) 
J3&I «toloi »_^*oLoJI 0JJ3JI (jlfr JjLi«*3 oLS" ( _^L*o^cJI ^jL>3 
J3I&J J5^J . J*3 ^ «UJlS" U oUl£JI U>JL«J i$jJ ^ «aJo^ iUK 

j9b IJJ .«iLi) ^yuJ dU>l ioJS" .ijjj ^ « J/lH i^sl^ic-^l juo» ^Jujb 

I J* 

■+-> * 

@ ■ - * '* 

L! 

"S .l^Jls 3J& ^3 «0 L^JLaJ joJ l$jl OJl»-«> l^J^J lill^l-^ b s 1 .0 183 iiL ^gjj J^iil 

,jl "5)3 «t5j->l 5lj-ol j-o !iL>j 1>\3 ,jl JUy 'j) ((0 J)IL» J}*^ {fyo&Cs 

^& ,l^jiLi*o ^J& .l^j-oy L^Jt Ji~JL>9 iib-oi'ifl I^Sj^j .v-iaJ 
^&3 ibt^-o *!>bs3 o^L? aLsJI Jl l^Ji^c- ,jA> «viDi ^i-jj 

SI i5Ca> l\%i ^jLlsS cJL*s liU — 

•jaUI Sjikfr j!>L> cJ*s liLo iU>^ox dllof- Ijtt - 

!U5b l>Lo JL C^i\ ..pbl «itt Jil> l >*i-J - 

^ .4Jo> ho...7...'t LoJUt pJbJI ^55^-5 *_0aS' t-3jjj ^ Lu£J 

(j*j .«3I3JI3 i»ib>S(l jj^j bblj bl&i <iS^ssX-o <5Ji9JL> dik; o ^ 
L$3l "i($J .vl)JL> dUi ^1 dLiJ ilSo .6JL«j AJLajJ L03 <U<o <U^>lt Lo 

AJI3J9 S^a*3 olSjLoJ jla«-o J9jL^> j^ tJjiLoJI oUli> ^ f-^y 

l jxJ «LjjuoiJ ^zJI aj^LoJI LjiojJ c*-*aJ . (3^-*^ u* 3 *?' »-a>3 i»Lo3ci«)ai 
^ x*u£ ^ pb U .^5^j jl <ul£ ^JL?o ;al*xjj jl juy 'i) i_ajJI ojailoimo pil>l 184 

j^IjuU*! t>$j oli l^il^ «Ajus U>j5jx««i 5^>ld (j^Uil *_a> ^ dU5 jl*j 

!«0*^> v >>))j l^obb-l 

ub JUt aljl bl$ ^ ^^ !«it>lio» J> 8L>lio ^Su «J - 
Ljut .JUJI S^tuo l^jl «J;^ $& xS Cyl\ ^^-i £*-°'.9 — 
^jJJI dUi^lS' L15b lli)lfr ^JiJyl "JAaIc d!JL>lo iJLfel - 

! t _^:Uj?cj |jl <*J vJLT i£j\"jA o!& ^^ ,j*jjb ^ <*j (jyJI /oJ — 
1 Jb>> i£j . JjJJ ULl?u^>I3 J^>l ULou <^> iil Ljb ..ULJa — 
«JbJLOt^ «^03^5 «^j15o dliyb </»^£- IL^afr iLl*o ob Jlo (jy-^i 


u .a 185 dL ^giL J^aiitl 

a^J C-*fliJI J-o-o Ijl>I 4*JLj 'i) dj| #(J fc i_SyJ U-o jlSl HwiJl^JI ^yk. 
AJljbw) Jl dLsJL) til9>?6J ^ <5L> JiLi) J>jJI IJUb -Jb-jJI ^ 

o^Lr^JI^ «^btJlS' L0L0J djJo J-ikiJI .jjj* ^^Ifr Ui> LjI — 

JiiJ LLJI3 iL»> ^j yl . Jl*-o JUiJI ,_^>9 «Ajl&lS' LoloJ AjJuti 
^io^J "ifl^ <AJJ^ r ui>J 'i) ^x> ASlil A*£>UaJ a l { Js> Sj*s*j} 0I5JL& iiiJ 

v*> Jb JLiJ a l J*S kiLlt IJJ .aJ J&l ^ ^jlJ 2 ,_^> kil^^Jio 

.^JbJI /»Soo y^l JUJ dLJI JiiiX*o ^1 v-J»*^ u£> JL -' u' 'J^J 
^It^ loJui OJlS' A^hS AjI .ASU^IU Ji<ijZ& 'i) «UJI b — 

^Is ..^Lw» ajI ^Ij^l U .OjsLi kJ^^ AJjl ^9 jjjjJJ — 

■w .A/>liLo |jx Jj>j iflSl^ (jjj v-jLJ dll ^$£5 yl^ «cJJL> Uijl A) 

M , , ► f "» "_ 

® \jx*i Lo t_»s *5^°' (9-*k>l i^i*> ^>9 L©$j oljS ..jjjjjJ — 
p l^o^Joli) ..Ia- JL*J )l Jb» dbi *Jb J&\ dLoblo JjC*J yl J^bo ^» - 

.((<*jJuy U-e ,j£»>jl L03J kiLuiJ 

li&b .viJj^5 ^0 (jfli-jl^ tj^^o (ji»>jl «wilili- ^jlt «liLuJlJ yJJl5ei«i 
Si^^ll I JUb ijalizj yl dU ,jl UI idb^J x>5 «(J3-JI (jlaJLo J5AJ 

L03 »^JU> JI^Is i^^oal I^jJjI ^fcLicoJI ^ »S yjjJul — 
..a^jjt o^J5>» («iJLj «^oil» <«ublj 5Tb» ?I3^oj "ill (&A^lj 

:b^ubl5 
^jLojil ^ oJl ..LJ^ ^ c-Jl "5)3 «p"i)3_to o<*J dllSO^ — 

.ib^JJ JSl ^aJI .IkiJI jjlSCJIi 
Ijl^l l _^jjJ US"cJl9 

^U-w» ^y^b j Jjj ^ bblj ^x> AmJu 3J& .A*l> (53^3 ^/ L*l> 
<*jbttl ^Jit (5-iJJ U5" Uy J15 iuUJI ^ ajbjjJI kilkl <*J^ol J3JJI 

.ju»jl?JI L^JjJb 

:jbti»"i)l (jrAuu ,J>y jJ-*-»J 0-°^ *^>ij 

..5I3-JI aliLal J e-bj "Jl Ojj 5/*& UI — 

-9 &j>& Oilt U dSjL?M oly a l jlliUl ^3 <i>*5>JI viUi Ju* 

"S .<ui5lt OjZkJuj 3u\jS l^i J3&J obUJI W (jiLaJ JbJ ^J oJbu 187 <Jj ^gJj O^itl 

JaoS j^l .j35t«<aJI JyL£> jjaJ «SJ^j oy&jS" C-JLJ ^ydl ^ 

.AJlibi^ (jiujJ ^111 ^>J' (oJLJl 
.5L?JI JLc-.il ^ ^j-i^il ^3*5 niUj L^Ubjj ,>o <_#xiJ LoJU£-3 

•U ^ '*^ <i_y^' ia*»»^! ^jx |JL>I ^L-oJ 
<Lt**uJ liJjLoJj <lft)l©J ^j-o diojiaJ < J^o^JI iiU ^>J S>?ci) £jjl 
<Lfc>La?o db"Lo- J-o^eJ3 kiliUaj J§^l ^k- 3I «II03J j^j^O I olj^J 
jL*Jb (jjlt ,dix5jJL> ^ I^^SjJ «j^LaJI 4ijl$JI LjjLaC-l ^Jjj 
3j-^J iJJJjjU^ ,}JIoXj <0^5i- ^J^flJ Lo J3I dUIliLJ . .dlljy ^ "^Jj^i 
cudJl^Lo JL>I «Aj il^ ^L-o oli trub.-> »*J (dL^o £j-ol >o^J ^ dJ&Lo 

.dbLoJ^ dlA^J ^jUJlII ^^3 «dlz^ls JiLo ^>o liJ^Ijit^ pi s \ 9 

iiLijio L^JL?o cJlS" ,_yJI «LJjlJI dUj s-!ibJ Jl cXi LoJLii- 
J3xxl (j^j^JLoJI jl>I L3J l^-oji ^^Jl <3Lui"sll Ljjl<m*J 3^U*«j c^>lj3 
Lo i_9l«-bl <xAs- ijOj*! l j5tloJb J-<aXJ d.J.i^Jb h>\$ (</o-w*>oJ1 <Aj^)) 

P- „, t'" ,, 

U' lj*^ Ui^ U* ^! k*^. u' ^! Ch^' L>° U^ Loi (t jJb «u-oji 

.dUJL; l*>*3u 3I j!i*J 

:&^L>j cJls 
u e 

.& aL£> &*££, L ^ i 5J jl j5Uj ^ .o^jUJI oI§1juJI ^3 IJu& - 

P . JL>I ^ tyJbly 3I Ju»^)l C 
.O 1 ^p'i loi ■■ir> piL>| 188 C -La 

.. t _yuO ? r . * . » i- > ai l_iuS . .t r *A£ IJUfc (jSJ — 

^3*» *Ulil "5(3 *L> ib Ja-uj^ 4Jl Tj^UJI ^^ei^ol Jjb^ — 

^Vl ,_^I£lJ o' ^M*" ■*^-L) jjiU JL>1 ii> Jk- o>^ J^ (oi>3 

l#daisex> ^9 l^J^o j^Isu oJlS' ^UJI ^ !?l#U(^o jljJ 
bJL?t<o aJUaJ o^JI (JJlJ j^> «j .iJLaJI ^9 "5(1 <*>ji*J "il <iI«»jJLoJI 

4nou o3^ LoJuLC- .OJlo JULo u^lyiJ J-«aIJ ai l^Jl OjSjlJ 

.^3*11 S.sLi*J 3A (Ojjjj Lo JS3 . j3-l u?J aW! ojifc 
j^> <*_> j^Lui «tJjLt ,3jx^3 i^jLJI u-SjIj jjl oalw» — 

C-tJLiS'l jjl dbl ^^P /oJ iC-J^JI (jiuJ <ult lJj£ .dJLa S dJ ^J^j 
<J*jJis> 4jJoS ^53*0 ^3*11 IJlfc (J3XJ ^lfl «i>[ji> (J>^ **-> -kbii>}|lj 

•^ - - . " , "' 

© .4jj*J> "i(l3 <4jL> ^9 JLo^i <ulc 0^403 <dJL> JU03 «^533^ JUaJ 

|j ^5JL>I ^9 <uit l-9>»lJ 3ys Oli O^jti^U jjl <i*JU>l 4jjJ ^S^l ^9 

P .4j ^yfliJ jl db'l£ob .LxIa*-">>o 5^a> ,jx JL>l3 4jj .OiUsJI 189 A) ^Aj J^aiiil 

jl Ju^J IJlto JS" ^ <Jjl 1^*oL*l>| a£-jJ '^}j *.. J l^^ b^juJJl 

l^i§5 I3J5-0 o^*^ k-J ^-^5 ^ -^^Li» e»*- ^^ «vJ^bjuJ l^3l5sLoL> 

ibbjIjSj^jJcJls 
dj| .^Ul iijl UI ^JI^JI ,^9 «ilakbJI «Uo^iJ ^5*JI ^y^JuO - 

^J\ J**l oIju «^i«J ^^L^o^oJb ^^Lm^I ^£) .^jIjl^-^J vO-^' 

.3JLJI3 tL*J»o53l 

•dj k jJbdlS «C-U^ UjoI db^bj Jlaj <v ^bJI ^k- C^jy jl — 

?lLI ^ui ,> p^Aj j& - 

:UaLo Sj 

Jil> f»lSl f$J « j 5 ^ JJ U35C0 ^bJI U*b> JLftJ ..(>!> bl - 
.A^oJI ^jJ J^ll &£***jjl aJH| ^ <V J> ^9 ^ys^l ^jJ! 

* p p 

•9' . l >*^isiyi 39 |y ^^jJI U>JL>39 .^^It by ,^,0^ ^yJI ii^JaJI 

■+-1 * 

Jst :«_jb*£b c*ik- 

® -'' v 

U TlaJb jS"ci>jJ •uLS'..4UI b- 

.ils^^JI jjlaJI ^5JL>b ajlyj 4J3 ^11 j^b» j* L — C 

J 

^^gilginio pil>i 190 

^yU^tLol .dJLijJI 03*^113 j^^iill ^9 bL>l$ «olfrlflJI ^9 ^Liuj «ISji >_a.,..ll JJLo c-^ij^ <»$*>' CH^' v-"*^» 

jj?i\ JlLo i^il^II ^ .l^*u>lyb ^ !>L1§ l^iil Ji-iJ UbL^fc .*U*JI 

^j-iJ ^1 l^Jol ^Js> ^*-^>l lixfc^ .Oj^JsjIj 09.5 ^ l^jl^-a^ L^Js 

.1^>3J y>^( «Jb- J^. 0*JI C-Sy JLil .l^ti*J ilt Ls U>|JL£. Lo 

•ui 3 "' ^c^J I&Jlo 5jL»«i>- 'i) jl> ^J\ 6j»jS cj\jL*s> <&> 

C ^3 «dj|jJL*j 'i) iJb-jJ C-*JI)> U>jl^ JL>U ^ft.^ l^ol cJls 

(g) ^9 <do£ pUjI JLo ^>e >>il Uj «C-*JI ^ «J3JU ^1 "5(1 ^1 <li-aU> 

L* * * , jjjjjlfiiuio pib>i 194 

CJj^li a^j 1982 ii*o ^ l^«*Lft3 Aj«j>-UJI L^Jol C~£>l£ JLoJ 

tJU5>o fj^L/S^o /oJt>3 <joJ*>J-ll3 <^3 ^ji ^-*^i ^ (j^**jl l^-llnl.vol Le 

Li»jl jjl^ iOiS^ Jbu /o^ijlJtA ^jili- LeJULt «^jbj^lb dJuu^- allajjl 
.ttoJj 4 .».« h3 ua «AJLotij (O JutO - (ji J j «0,6.0 duA 4*»jIj «-oi 55_jJ JOwS^ 

.^3^-3]! j-o Lfcbcoi (j^aa-o^LuijI 
J>JI £llaS J9JU US - ,£* ^ <!LolLo ^9 bi>j J «UJI^^I 
^^fr J^vl ^3 «tfjL^- ^ ^^Sus J^*l 'i! .^ li^JI l >o |oSj ij^ ,Jb 
JjuM ^ JjJ3 i_flJI j>*jiU (^9JJ iiliJI i£-j3JI oL>> C-ol^ .<U3 

.«-5-iuJ oljL> 

s. * e 

<*Jj.>l£. ,5 UI «wu jJaUJI Jl ^y>\ 53-o l^j lJJloj i8L?JJ iJUIl 

Jj ^^uJ o^oJI ojjb .js>\ ^jjb-A*o ^ \jbJiCJj cL)\ 03«JI jl5" 

q U3^*i u^^j)" Jj •(»^oiL-«l ^--^J p b^l Jx£j ^Ul (jiu^l c 
J 195 ill J)Aj J$jii'£\ 

(j£. iwflS$£i 'i! .ilst^aJI iutS^> Ajbtill l^L^uSi «45^Lo h\y>\ OJlS" 
d!y Lo .AJCI1a£-5 JyLj^l ^3^-5]! i£tL£j£> dJLoLa .djtlwuo ioi©jJ| 
^IS3 .3JL>I3 4jii j^3 jl l^Jt jlS'. (> yi^J3 2l3-iiJ i^SjJLftJI L3J 

j£jj bbjJ3 j^l ^y ^3 *l^jiijJ jl L^Ut AjjJi olibtL^ i^J 
J-oly jl^ »1^jjI il?u ^^Ij »l^>33 *^j SjLj L^Us- I>L>juJ <3j-o 

jl Jj dlbf JSJJ jl ^cJa^l (oJ^II o-J .(O^^biS 2-0 dUi (oijJ SLoJI 

.dljjIjSJj 

.SjLwo IjLo-l J*^«j iojJI c-JlS^ 

U JUA b jLo^l UJI £>>l ..^j io^-j ,j9 blj <UJ JU5JI - 

.4ji$^o ^y^O ciilJj b . .,_^>l 

3J .. i ^b>lj I^Us^ ij^i l>^s ^yUI «-o uiwjtil ^iJjJi Lo — 
u^l? C3.H oi3 0^3^^ Lo ^3 ..OJ^Lw» p$ o-obJI - 

!(( C3^" oi3 &J\ J^ Lj» y*J f*J* l^y ••y. JJ - 

j iI^ojJ d*jjj*JI i^>3-o cJls «pl^Vl >-akl;.l cuL>jJ 

l^bj- . .«S.;.>Jn; 3 (_,£ SjJbjJI i>b<JI Ji« J^*j AjL> j^I — 

^SyJ ^3 Lolis 31193 JdJI ^ L)l I3JL3-I Lol ^>t ^ c«^!^>i 
H <uk- c^jJj mat49 JoLSjj c*jL> cu>Ij jo^is^- UJ3 -pfy? ^3^3 
^ C-^aSj . < ^^oLfc))ll <AJL>iLo ^^ <*JLvi) IJLii- Lo O^Loj ..|O^U33 


(jj^ilsiLuio piL>! 196 

TOjU3 <_yU>i ..«iL.Afl.IUb Q,ic.>i Lo — 

.««LJLiJI ^jx>>> iL<v>» iiboiaJI Ljio-j ..yl>?Jb Lv5" LJ — 

:i^aflJb Sicp-Lo L3-0I ,^3 ^3 iL>jLo oi^l^ 
L ^a3 j^til^ (ji»Li)j L ^oc3 L^^y ^ vilLv^o lx§5 c*i> — 

f. V f f. 

.vilil^l Jj3 dlJUs ^1$ ULo-l 0$<JI <L>jlo-o ^1^1 .o5o«>b 

:L^jbo c^stt jj-o «LojJI c-ik- 
3JU>3 «UJI oLtLo ^j-o 4iL<3 isLftlJ^I^ ••^JiJJ Li l j^-o>* Ll>I — 
3JL0 I^jIj JL>U JU>l3 JS" LuJb 5J .dli> viU v^i i_j^' C((oiii-oil» >fc 
.£3^ >iiLII (£} Ayts>ji O^olj ^^ I3JL0 ^1 «^/silio Lo Lto^ot 
Lo ,_^o J«»£ «OjJI^ (*>^ ..i5x>aJI <*.h«2 «V&JUd$j ^J^ ^9 • •(jsdl 

..jjLo^l ^ ^ltl LjjJI ^9 i>L> Jij\£ Lo .«uk- jJis jlS' 3^ ju> 

!^>^ jJLt ^ Luk- ote J0I3 JJL9 

c o^ u^' lt^ >*** (oJ l»* «ulA*^ 5 >*>L> ^~**J l^Jot (£} 

-9 L5JL0 I3J13-I i>oJ ^AjJ k_iJ3 iisLoJ»- ^9 <u«j ^iLt J<i LtoUI I^JLii 

Js! «U^jJI L$ioJi9 ^1 <5jjJI J3JJ C~h9; -o* ^ J-^ k^iJi k^' 

*S «<*i>iUJI Jj> \^S3y> ,j£- ko»..^ «i±jJL*j a! ^yJs^JI AU3JI5 3JLJI 

P "* " 

.L^X£-Ua9 OJlS' Lo^o 197 <iL v sJj J^iuill 

«iociJI ia^ (o^J c-waJ LtbciJli .^ylJJI ^bLJI JJL&3I3 <t yjLoJ| 

dLJt ^*J .^jSo «J ol^ j-ix ,5X0 ^ lil kl»JL> L J5* 

^s I5JL0 (o^ioJ ^cy° M 1^3 < J*** *-*J' UioJI 0L0 ^JUS" JLj ^| 

^t ^j^LaJI Uc JLaS <i-_jI ^ JaJiJ JS* liL>i! liot^Jj .frlkftJ ^ 

'■■.iii-iTIftn oli 

<ybllaxJL> ^LJI ^Ltjl ^ I3I50 ^1 t >j^5itt-oJI JL&I ^3 
L^Lo-io Uul 5J3JJI (&jl>?ii <oW JUi-l ^j^t iJjjJI iJfrLu)^ «iLLjisJI 

!3A«JI ,J3Jl5 

S^oJI oito JJliJI Jil <Lr «Jj jjl v»3lkoJI £^>l (^JuJI v^-'i ^3 
4IJ93 J*^ ' 3 {J&\ ^3^ *J>* <>° <iLt XftJ .lL*J^9 u*^3 <t5.yLr?" 

-9 l$Laj L J3I 4IJ93JI f ^.^1 o£j=*i I3JIS" ^Ul uid^j^b • d '^ 

■+-> 

g <,o^ii£- Jlk CHUI3 .l$3$*Srf ,oJi>3 JLaJI <>« U^' U^ <kj* Jl 
U ^ (oJb^L^J l>oJt>Lo (0^3^ «l^il>>l3 Sj^ill frlji^ii allat jji^J JL> 
3 Sr^ ^3^ p^^3 °Loi iJ*- d^^i u^' (^ «^JLoJLt 2A 9 S 3^3 C J 

oiU> h>jJl5iJ ol^ti Sjlc ^^Ij jl l^atj «Ubi^ioJ L^ol ^^ jl auiuidSpj 

«4-^iij Lo j^lt lj$3 p^oJI J>o> aJLC 5& k_-s»JI» 

°yj ub-f ^ \%*£v •O^jumJ l^Jb-bti cJl5* «pjlJI ^ 

l^>Lx>l3 ^I^JI i)li> 5ji>U3 ^t Asbt^JI ^ iJ^flJLoJI Jilidi 
.P(_yiJI ,j£i*j «^ttjj <OdL> UjoI ^LII v-j^jUJ 
Oji«j ^jl \Jo&ji <ux) «SjjJlJI {_)$}£ JL^upjl u .i,q;t.2 Iju aLJ 
l^Jf Ijj JL>ui.:.>«j S^£> ^ l^lt i-sbo jjl^ ,jl ^5jJU ^1 . jUj 4jI «lUuijJ 
al <<*j ^y&Lo l>bt3 l^J JUjj Ji>3 .l^JI Jl>yi v_jJL9t*^) ^3-b j>o al 

vil3l£ob «LgJU5L5 {y> c-u^JLJl^ Q«Jjb ^ iLiJI <£ii5 c*j^l£>I — 

c • 

® uOJlgiiiio pils-i 204 

.l^illaS jb- jUj J>1 ^ I^^ ^IS" 5 

. jbci/sll ^ jLcl ,_yLt> ^ 2^ C^ - 

jj^So JL9 iliJLfi) Aslla) ^ <lft> Ju ix*i> ^ tiocJ Oolj ^jjpt^ 

i>° k-'J.^ 5 * ^ ^° S-0^ !*!>• (_> i, 3 ^"jLo tib>J oilij .LJ^iJ 

..OljL^^JUoJl^OiLojJL) iJloJl u *»AJLi$ft> .ilij^AeJIolslIaJI^ 

ojuy Lo JS* .*liLiJI ^ Lg-o^j jS^aj ,jl ^ i>^ ^1 ColS" 
dlioJ l>;r fc 53-oJI oJLft> .SJuJLjj- i— jLj frlj-iJ Lgisly jl t ibu jj-o 

.DjLgjl 0UIC0I 

g jjL) «lUs^t C-JL3 (_i*5' .Jl>I 4j i-9^*J ^1 L ^*i*«J J*S ^Lt ioJLio 
CD ■> t. 

-g ^ L&j-oi. c~a§ Lo JSo J^iJ L5JL0J J>yi lift. dLoJ Sjos Jjl 

S .2 " * • . * 

.4jLq^> 5bi LgJliJ ojux Obolsl 3J9 .L^i>^3 ,jjuiJ! 0LJI& 205 di) ^Aj ^§jij)L\ 

•■3 i ^?bi > lP US^*-* £*jbL©JI !>° 5JL>l3 iituJ i£j ^jlj <U)JL>3 
.«US ^Jb ^e J3I o5^* ^' < *^ £ ' 3*^3 iUbiU**i)! v^1-^a-*JI ^5ji^)l <AJl 

:4l5L> duJubb Jud\ JJ 

T^yco di) yccA liL - 

:ioL*jjb a^u^jJ Uaa^jco 1§jL>I 

:i>jLo Oij 

e- f- s> y, p s> 

I V* j* 

dL> L03 «JLJI ^ jb*J&l «-0-^1 u- 2, **-*JjaJIj U3«s LjL^j 

.((^JlJI i^bl9)) 
£y^l 53-0 J3SI .oiL-uJJ SjS'JU OJL>l ^3 «ii^U i^JL> C-w£>3 

@ ^ . .. g j . 

U OjSjlJ .Ubjj3 jl^ ^^Ul jjL> ^ cJLol «jlkjl ^ 

'S J>jJ (J 3 *^ V*^ J^Liil «OJ^jS^ ii^is><jo ,_j*A*ob>l c-J^t U>ly <l^ol ^H L j _rij1o:.iir\ pAL>I 206 

.LjJJjfcjJ •—■''S-^' ^ u»*^" <^^' 5^" J>l^ uiJjJ O.SIT U 

:l^JLo .34JI j$JU> ^s a^jU AiiU) ^k- Ublj <d«J 

.jo^iLb j!>lb Ju*JI iii> jlj jl - 

l^lls .«Lidi ^k- Lb^ialiJ AjJl>3 .l>3iflxi iLiJI t^jb jlT 

. Ji>-|jJI Jl iLJbJI i^oc»*)3 \ZJ>y> l^r*^>3 (_yk 

6 JLfc l^iiso oloik ^3 JL>u jlT .Ajj3j-b bjJS' 0-*J *L&b l^*iaS' 

.«Uliku U 

cJlT »_i,jr l^ILo .«U«o jUl S^IaJI dUJ ^ <u*j Jio ItLuii jlT 

® 

U ijk <UxJ .lo$j oy «J US' b^^ IjUju«j .3A l^p-l .lil 3A Lfc 

S', " - 

'S u' is*j "A^jJ lj^ l^^3>3^ (JX^ao jjS- AmJ6 3A Ijb Ujj <\jlix>l 

^^"1 p f, jfl p p c 

s 1 207 Jj ^giL a^iuiil 

jl^I^aj £o-bj 8JU>£.I Jb >_aflJ tijjl^l US" CJ^UaJI »^3-UJ| 

iOji m y> 4e>£ 3JL0 iLstwJI^ **j|jJI *UaS Jib *,_,£) 'j) .A^-LmJI 

.Jsji\ Jb oli Ao^U jjl^lL 
j>H\ "5)3 i^LiJI ji l$ii> <uSy ^Ul c^JI <u-io ^^ i 
£Lx£>JJI «VJb-^J jltjl 5 v ^*JbJJI <0$JLa) <yl>*JI ^ <^ C-Jolt ,5JJI 

'j) .^JJI ,>l$£l Ji £^ ^ 6^^' 4^' .****«UI *>i 3 \ls 5 

'j) *L&I io^S (S^IaJJ Q$$j*J tUy^l |oJbJL>3 IJJ .JL>I jL^jI «AjJuo 

.jkuJIdlijI JLu- 
[^ati^j 3u\i- XLoJ ^"5)1 l^i^I» ^M-3 <cjIjL1«JI ^j^jo l&j**3 5iL> 

* * * * 

» « ' 

il^jbuol i-aS ^ "5)3 .l^JUiS'j) <U9i ^JJI ^>olll ^ iJLJ J 
.l^oil>l 1-0.5.03 l^JL> jljJL> 4iLo3 C-iaJ ^ il^JuJ l^i*aS lft>JL>3 g :£jL?JI ^ ,^-eJI ^$y ^3 iu-J^AJL) Ooi©J 

H Mon Dieu comme c'est beau ! — u ni l6i,nr| pil>l 208 

■■J* 

„ * t- t- z 

As. "i ^i>3J j^> -6j$}i i>o J3I c-Jl .<zLsk*j qI ui ^^j — 
djlS3 .«-btS' Lj-iuuu 03JUJ aJUj Lgib oyLi> .4sl^xcl b>L>ls 

'.£S>\ A^> ^ l^JjJ 3J&3 J-0I3 
.^diJL; ^l» Ji-JLo iLidJ — 

•AJjbj ,^9 l^asl^J v^>l-**>» •s&jtS 

.l^JUJb- **b$ ^-**> lt^3^' iSjjJI "^J l^-o bbjJ «J <0l j^t 

.i^uJI 

't-, f 

^iib^ ^*Ja«JI ^it LgJjLj 3J&3 I4JL0 .^-o-Jl ljl£?u> <t>ljil ilt 

:il>JI 

.diLdli* *Li»l JjjJ S'^^_ r i^ <—JjJt) ^iy 3I .ioL> tiUd — 

A \ t" 

^ .<*Juo Ajjio L? ifr iLftll^ «licJao ^3 Aio ^ Ubiy>3 

"S <i£ l^LaaJ ^yJI AJuuJJI iflL*«JI il*JUJ pl^iJI 3A lir»- dJLty Lo 

E- " ; 209 (Jj ^sJj J^ujil 

:oSj 
<a3<5toJI L^il^Jl ,^9 i*£yi U^xii> .oi-Lo c^o-tf U^j^j J> 

LoJt>JL>l jZjo JL«j ,Jb. UK .AJlSCo U^Juo JS'ji—J .dloJ*J L^lis «Ajl53 
fiJLftJ .JL«J IjUj aJ iL3 jJL> U^i*J IJj «4SLm>JI dJLA ^it .J>i\ l y a 

. L? ^X03 AjSJL& /O-J^O- L§J tiJjJ /*J • • l^AlAil L«4^U Ub^TU 

: l j 3 ilai\ yi ^ l$J J15 

i^frL) «yLJI ^o iLls ^bjl .i>_-iSCoJI ,^9 JU£l$,o <_5JU£ — 

.c-ujJI ^ tLic dU IcL) »Lo oli .£jb o\b UI 
.«i^^wJJl, ; l^J 3^Isl Slysl Cc*l LoJU£» (©jJaoJI ^ 

P fit- 

Ijjb ojl> Jj&» dJLJ «J .Lk>l l^Jj-i» Ujjj 1^4^* ojkid 

C 

I «iiiJI ,JL> tliuJI Jbu Uji9ly 3A3 «dl$\*»> ^it |^?J ,eJ US' 
c „ - » 

^ y^Ubly <>o :>3l<U*j ..^11 Ijili-o l^Uij^ «-^ J5" Jlj^kJ 

?JUJL*iIb <xJI iL^jJb 
u ....... 

3 

p * * * ^^OjlaluiO piLn-1 210 

U3^i U' J^ S&\ <-&*> «^l>II y9 -u^ojJI i*jJ j^^ jlS" 

* 6 * 

Ai^-^j jiliJ ^jl Jl ^UstJ .3jL>l3 4JJJL0 ^9 u^l^i u-rf £-©^> u' 

aiJ^j 4J350 jl l9^> Jj I^jl* l9$> ^^lJ .LtojAt ol^^ J3SLI (jrfAjjl; 

i* t* m 

«ulu <5^xJ>i 5*3 Li5" l^J^La**jl ^J&5 «LiS" «Uujj ^Lo jj^- *La) JS^ 
(jiujJI dil^oU jlS" ^JJI «J3x?t©JI (ja$\ dlii (j^Jl •s- , y J^ii 

.5jl> jjb Sl^ol JS" 5bl^o3 
'i/l L^ifi' «o^j'3* -0 U^^ U*J JfcA^' i-» 9 U^' AJ«iL«^ 
i>L>jS' «i*siyi *i<JI *laxil ^93 -LotJ l** U^JI ^'■^i «UiJ3 

Jlu l§5y ^yJl iL-oJI dilJ «U>ljj I i5jfc .ioLix*J «ajl-J ^3-ls JuJ 

.z. .- f 

Lo U>i ^Sjs^iij 3I <*lk*D oljjbL> (jS &}}> *L*JI J5 - 

6 m 

ioJ .l^Ja*j ^-0 03& <5JL>l3 ol^ol ^*t JU^j jlS^ L03 .a*Ua£ 1 >*£JJ 

6 6 «" 

l3»L?Cw) JJSoLmU d>l ^-0 U jL* b4^3 «ilijl UiS" j&J H_ftA5tO frLfiJb 

.L)3i> <d ^J^j jV Jjbl JL>i ^3 <t ^k>UJI 
^si v33JJL-o ^9 L^juhj <AJj5%«JI 4£.JL> L^oUI u^^LoJ .43jL> JU^-b 
s tUaiJ l^ftlaJ03 «l^o-^u-o AtL» aS^so i^*i c5j3t*JI jlSS .\fylx> 

^j^tJ^ tdjS.\yjo Ljjb-I ^j-o ^jih .4l§JLiJI 3I Uaa9 ^9 ^3^*«»l AjLgJ c 

© 

'C 

I 

•t-J 2ii liL ^gjj a^ojjil 

«uJI f-ftjy^ "^^ *iL— o^J iiJijUI Jj^LoJI ^j-o iL>3 <oL>ULoJ| 
iiteLiJI C/iJbJI fJu JaAJ jlS" Le «3ljxl «-o «uk- aJLOJ Le JS" ^^s 

V-JI3JI C-OtoJ .v_-»LII l ^*£ (>o CJ^tu .^Ld3 jl l^jit jlS" jl jJJ «J 

/oj «o^JI s-'ij ^IjlJjI ^J\ c-^tjLo .ij^ iLo Jo^ej { j2ck& &s&yi 

Jl«j C^jJyJ •ij^il "*5^ <*-»-o C^ol-kJ3 <*3J>JS> .AjLJI ^y^Lo JJ U^i) 

jljj^l oli p^JJuj i5^>UJI jjiLill ^1^1 ^^ l^'^! {j*&>y>^ 

JjL> JULo LeJj ?dllj S-^3^l 43^ *** L^Lta5 «J ^Lo JSjo 

.^-il oJLtJJ <5yfcUJI 

u. 

H ^ «UlT Le jlS" LoJj i^S3 .^L-oJI lift ioJl£o <U-o C-0J3J 

I .J^IislkJI c 

s 1 t_yqilgi.no pib-l 212 

^1 l$I>b- Lo .AtL) IgU .iLo> iaSlj-io S^JL^ «Lifi. ^jlt "ill mJu 

Jjj-oJ c*>lj <SL>Ia«JI «33 ojjbJ J-95 pj .c.^ax'tl .4.J.UJI twJd 

^Js. cJaJub} <d.JjJI ^ v_OjLfc jl^ ^-^ry^ .ifrj—J £>JL(jJI 43j3 

..dU! cJi^S»! — 

.L*»J^9 Ua> v_aJlgJI IJu& ^ di) C-0003 (0^3^ ui' ^'^ '-A^' u' 
. ^Jai^ol Lo J3I dldkLo .iJLoj 3I 6JL>l3 43i 

'S :< *->>*-> Sb-LioJI djjjisl O^waj Oij 

-^ L jJiix-iC^5'..iLvjJJIdLk.- k 

S :l5o-U> S> 
? JLo oy pJ p^ 4JLJI ^ ^$£.1 .<Ux^J Uj jJu «J 213 Jj Jjjj J^oiiil 

iflii-o UjLfc /oJjLOJ ^9 isUxo i«^S jjj^J ((jj$JiljJI)) x>i>J^>3 .iaJLco 

IJL3JI J| ^ixi) ^ jisl ^1 

-w .idJI \^3 £XaJ C-J15" jA\ iiJjJI ^9 Ailill 4J3-03 ..i^l <iJL> 

P .l^jjLftt^UJI oltLJI v^'33 (JSISjJI ij>^>> oJlilPi.no piL>i 214 

Co-lj3 (jJu (wOjL^JI C*5y •tjjj'ill uy'^l i^-y^^ 6 OdillaJl 
^3X^1» ^^u-oL^iJ^ «Iajuu^o jbcii'ill ^3 «q5x1J «^obiJI ^j**^oJI ^^It * * * To^Li^JI ^jb o JLte ^350! — 
:l^o-iy 3A3 b^b>l 

.l^lt^J^oJ ^3»U5 l$jl — 

TjaS^I 3^ Lo i£j Ji>3-— 

£9Ju dj ^U«JI ^bUJI L^a9j dj ^JuJ ^1 ^^oJ |oJ dUi (si.jj 
-9 :cJls l^aJli» j^Jlji 

•^ -C^iS - UjjI oJLJb ^iiaj^J «ij Ij4>l J U3^i u' l^^ 1 *^ ~~ 

H * J* 1 » % 

jj .^yikl^ Jb Jiil t^LoJ^b J3I ^^Jis «UI U «oljL-JI 215 iiL J^iL J^ujiil i ** j^Jl^ «ii ,^9 (j^J ho;^! (- yJXJ <OJ-i) jj l^J ^lafli^l — 
^5*J jJ yb .^o^ll ,_^jl .^^^ ^ «UJUsU-cJ Jbta ^ jlS' Lo 

«l^JLo-J^-jBiwijLgJI^I .lL>L^>c£3jys'i(l l ^I .^I^aJI^^^-o^II 
!ji>5(l l^JLaJ ,_^£ Jl>I JjaJJ jl J^aJ jJ$ .tibJ J^iJ U5" 

icJlS l^o- j^aJI ^9 8^5>^o eLioJI iljitl ajl^ cJlS" 

tiiJota 6^3-> tja^AkcJ Slll^o .jJjLJ! Lfej^a>l ^yJI ObjJ^LeJI 

Jbt* ^§jl ^ «signe» ULI ^ . JS'SU ^1 &j jU l^jlS^ $juxJ ^£> 
:<UjL>I t?tJaJI ^j^oJ i^Jl^ jl L^JLj .(j*Jjb ^9 j-oiJI C g teks** ^yS&Mi .&do JS3 i^^LoJI j jlaJI jli3o yb^ <uiol3 

'S , 

P jSlSjJliJ^.J-oJIijjkJAjbUlcJ^II Ji>b«JU*i«)l JS"v 


LyjOj laJLgjLO pAo-l 216 

jLII<U9 t_fti3o 3! ^^i» ^111 C^i^l ..dL-Jl^l^i) (>iJ iuslSOl 
jbJI ^-ia3oj •• J*i 3*3 Jtpl J^ ^Maill f-^i v^*-° .isyiaJI Coo 
.UKij ,jil JjsJj jl J3.S j-hiJI s-^J t-io .i>ji J5I Jl <U5o 

I^kJI jl^L i*JI Ijla Jl lili dixul3 U - 

:uL>l 
jil^fril ,jl OoJoImjI 3J OvJ-oJ ..lis-Lia C**J3 iiljji UI — 
lyouA) lJLoSII «-o »£A&jJl (_^y £»W1I (JJjjiilJ (jc^-Uao Jc>-I Jl 

pLJI (a ^tlko o$y>i\ zbjt O' J*©^ u& <LL° ^^ *i>l>JI l^£ 

.(JLo-l j-J pUoJI «iljii.1 ^ (jS'Lo^Jl 

^9 llou UJU3- .«dlX>l» L03J l$J Jl§ ^3 ((^^o-)) L03J Uibj J 
• UJjc^j ^9 U>il l^tU^j Jl ^L^i-) «UJ^ 

.pUoJI j£>j I jllaXJl ,^9 u3 JLaJI Jl Ulti 

: Jls .iLolill jL>l CH3LJ <^-Ux*ol Jl> j^jikJI jl^> Ubi 

.4** jlp%\ ^uUI jl J^U *JUI - 

:« u LojJUi5'»J if-3laio £^u 3A3 Jls 
.Lg-i) pLioJI j5Xa*o ..j^JU J?J — 
^-iajJI i^il ^JLo Jt 4ji-o O^o- JL§3 .viUi o- *^b C-JlS* 
fi <j3tJaJI osu jLJI *_idi>ej 3A5 l^J Jib «Jl .j^JI jL> j£ Ji^JaJI .a 217 Jj ^giL j^ajiil 

SLpJI ^ijjLuJ <4jus AihiJub &jS>yhy> «IJ&Jac ^9 ^^J Jj>j IJjb * * * .^j**JI IJjb ^ylt aLj ^o Jjjl Col — 
!l3jj*o 4^*»)1§I J>j JjJI C0I3 — 

lto^>l$ U>^l l^*o^> ijjjit pL> ^jl^o oJl^ <ojl^> l^-oy ^3^?^! 
U 4&\j}\ J^aaJ «J «03*0 ^Js, jjLu t-jUS' aJj jl«5^ .U^i» L^lc. t-syo pJ 

.L^ifliLoo ^93iJ */e>JI >ib u 

s ^yOjIoiniO pil>\ 218 

.ijj^ftJI ijJltLol! 5 ij£>L> «(Jbi^" i>3iio iw»l£JI liLjlj A3JI 

!t_^i50l ,jjlj3l J-top; i^jl3JI j^£*JI tiUj oLxd>JI j«o Oiix>! IJJ3 
j^> j^ JLbJI ^UlaJI »-9>*J» 1^jL>I «pbe^l iokiceJI j^lSLJI 

.««u^lSLJ ojLi>l 

aISo-I j£ l3>Lfr c-u5* ISI \dl> Li-Ub J3& o' »55 ^-^ ^° 

\djij*» ^9 SUs Jb viL^i 

■ l^JL«hXg<j j I iLill <UjJ!kj .4JI l^i-b 

jiS'l juy. jlT "5)3 «oUJKJI *L> J*si> O» ^1 . jSSl Jij (oJ 

iUoistoJI l^J3il fl3^>l3 <U)L*iS ,j9 jl^jj^l Jl> l§-cUaj o' U"° 

f * £ p 

jlio jl SjJbb- j^i. ^3 .dLs f^ J5" JiicO jl .IjjLfr JL>I S\ji 
<U<o JUy U ,JjJLj ^3 «ojuy l4lxJ3 .<d>l j« 3jl>I3 i*Si l^jiL-o 

ijlt OJU j3^3&3^Myui» l^Jjl ^3 .^taliL^^ 4X^13 j^> ^11 a u»* ^ ^JLSbl LoJUi- "ill ..J*)l3>3 d>jlj3 ..IJu*.-> 14J jl ^3 .4jbUt> 

s * ' . .... . 

• l£i>3>l <ilo-o 


219 A) ^giL J^aji4l 

Ubjl^s- Jl jojUI Jj>^I IJLfc JibJ olfe» .^>JI c-^-lkuol U 

^k- abJ jl <JUtlIai»J <iaa9 ^till JUL£ .U-05J ^,9 L>jLaX>l J-0I3J 
.l^J^kuo ,j»o A>*J' Ub^> «LoJLm^c ij>>J3 ••i^5j-*Jl Hj-**i tj** 1 '5^ * * * Io$j aJiiij . < _ 7 al?LJI (jSJnJlj ..(jibJI j3-as>JI «jjl ^,9 «d jl5^ 
<((iloL>?JI Jj^k)) £$*» i_Lodl 0-0 J-«j ijy c*Jl5^ U 5^©JI J^5o .«Oli 

P c. * p p 

.i_aib ^jl «d Oiljl ct-*x> v_fl9$J I09.} .«UjLol^ 4il3o oicp-lo 

.ZS^mJ Jiaiu aJ^^m-j 
jl o<aSy Lo "5JI 1^9 Coo *i ^ $J lilo) .U^jJ-oJ JJa3 OJlS' 

iJl^J Jj 4Jbu l ^3 ij $J liLo) .UbjUi>l J-0I3J 5& jlS^ i*9j ^Lol US" .l^t!il9 J! JJ^kll *Iaj>> iLoIji .^JLc. s-Ji»^ 
g J5! Jilfr "Sl 5 3^ Jl>|3 ^ 4J3&JVI £}lSJI .tplioj \j^a jlS" .gi^ki) b i)il6;,n 1 piL>l 220 

^Jj> «^jjJJ ojlS - 1^X1 .l^iJbls ^Jz ^bJ^ jUiJI l^*s £*ai3 ^yJI 

C- o' ft 

^jju ^ «o^jj-») Ji> ^ jjU*3 jplii) yluJ jl juy 'i) 

t*Jy tei>^xo ^Jjlaio k_*£il£9 ..3A UI .iaio J^iJJl^J ^JJI V"J^^ 

iSj^lall L$jl .bbijliaj jJ .^>>l 0-^3 >^' »^-^3^ i>3ii-o iI$»JI 

!«j3*^> vJi jUiu?iJI)) .l^J^ljl *J©j L05J L^JbJ 5JULJI 

:«w*i£©JI Jl 1>L^ c**JI IjiUuo L^JLLoj 3J&3 l^J Jls 
Ujl»j3 ..pIjuJI Jl dupkusi iJliJI AtLJI ^9 ^a^L-j — 

• iJolnJI J3IU-0 ^^ lo ^Jjy jl j>?i 2 ..Oj-^a>l Lo i^>*j} — 

jUaXil ^9 «UI iJo\> «jbcJtJJ ll«)Lo lis^ £Ldl jjlS' L 

AJ^5 i5>*»> u**-^ <*^3 «^L*aJI j^IaS L^J J^l J3 jl^ < lAa,».l>. J jl 

c .UjUalil^ 

'S .iJLt jJLul) ISLl«-T.»>) L^a^o> i^wb^Jo OSyl ^j-o Juiii*uX*o 

^ :,-«&l iV> *,-du <*J cJls «pIjuJI ..k. 

U L03J JL>U jjl ..i^JLol ^ .dL^.} jj-o j-9LJ jjl i^Jpo — 

: Jls . ^XoJI ^ 3I2J ^ Ajjpc^j p— ^jI 221 (Jj jilj J^jjjjil ..CLo U^sLo jl Ojl> t _^tl Oto — 

!|jul li&^JLsu J — 
3] ii)LiJI ^olJ^J C£ji*3 ^-£ ^°3i lA**"* (^ ^ Ji^ ~~ 

.^*xll <^>>3 S^JL«a)l 0)1^1 

.<U£ l^i>j fbJI ^JL-aS oi^l Jl>^l ^3" u^* 3 ^*^ .>>LJI 
jl .iJUJb ,^1^)11 dUi d.xJag-l jl U^li l\yai OJLSO joJ 

'S ^Js, l^JLo JUJLo Juu ^lf-3 <jlia©JI ^ b^-s^ *J-° 3*3 0ij>3 OuJI 

■+-1 C 

J u 

s :* IjjJI i^lk ^ U&3 \jJjjuo J13 ■(5^>l u^- O^ L?*^ Ly »^'bo .jj-Jjb i f O? IO'f"Q pAo-i 222 

:col>l 
:ul>l 
ijj^JI £jij ^5>>l iib ^ tSj*\ -i>Ia*J (J lo ^ 1^-5)3 — 

TdJj^p- jj JuJ ISI ISU — 
Oilifrl Lo Ljj'i) <£^£J jl v*^i ChP" Ui 5 ^ ^J^ - S l/o I lj^ ~~ 

:l>>Lo l$J JI9 i jp- iL> 5 JUIjljJI J$5*xj "5)1 iljl 
LoJLit 1^X1 .pIjJlc cJlS" 3J cumJ !>l>) 3l^ol oJj>I UIS' — 

!LfeJLuA> tiJJLoJ ^ Ljj'i) u_peJ pIjJlC- j$5u 

■§' ^I^IU 5 - 

1 :^ l^W 

2 :3jaaJI j-oj^J cJilt 223 ciL ^9fLi J^ujiil 

!i£jjL*j Ji>l ^yb "ill jitaJI .o^il Jjj^IaJI £iS J>j >ft>j ^il ^ - 
JUAi)( ^1531 oi^JI i>l ^1 jlo l^03j JIS .ajI$> ,^-jJ ^>J 

I^Jlo Jl>I yJb ^- 

ft 'i" " S 

P f. "t- •" 

IdJUj ^yLvo jl>I "5)1 U5I3 «<*JLi £Jjb" JS - s _ T «Jb <*j a$aj Lo JS* ^ :cJi$JI >>b" jjl juj 4.;i.A.;.<l dJli oj-* 

!<u«jLS ^^ioJI Jjbj .^LioJI JjUj 's) alto .«uL^i ^ 3I 

A» . * 

® AjjUJI y& .vloJI v-jUS" ^ 3JUj9 Ait«J <U-o dlloJ 8ly>l JS - 

-j^ .Ji>l 'j) .<*j^X*»> Lo Ls$J ^^-^i* Jl> ' X? «*4^ iliaJI^ 


:(Loljil J& 0*9^- u' U9* Cy ^^ot o^'y ^ ): J* 5) 5) ijjs' 


.jo^i\j *!&uji\ l^JiJ illoo ^$$ {^jo^cA Ojili- 

L^»)Luj>J .<uJJ s-^' u3^ v —'5^ri o^ j^' jl^-I^jcj ^jl oljjl 
ibuj ^J^- jJ-»Jo^«) <*->^ tkiJLui» L^Jjljj <U ,_^«i i *o 4jJ J3AJ 

^ f, f. f- 

® c 
J Iq;..io pil>i 228 


u. P P c- c- p 

•trp P C P P P 

J. * f p 

..ol^l ,_^£ » o. * >^ra T 1 .ijyS \J°^ c»*'- ' .OilibJI ^ — * * * . ^ «s P * p P 

Ol^j^J «JJLftJ ^^ fr U3^i ^ w* 5 * «L^ k-*' C^ ^°*' CJL>I 

. «A. t . i J ? . c j^£> 

p 

:ol.5i.^tl J>j iiL l^JLo 

Yl JJb ,_p ,j^ £fyS*ji»S aS — ,p p 


229 A> ^Ai J^uil 

:oils 

.<US ^j*AJU*o oI^a^Jo obyao jjXJ — 
IdJLJjb 0.ij 

^ jl dj^J*i*o l^jl 3 «U£ Aj^ijl <*3t«J I^JljjJ <AJb cjyt-i» 

*-l*Jl3 « v >ilft> i-olsb lol^iJI O-0J3 L^iSO T»4-^l 2- ^f* ^L^a aI^jI 

«i^ ^ p<S- (Jl ASbbJ . b^Lio ^ ^jmS i\y> l$Jb S-^?"3i oi^^' 

. jloJI dUoJ C-JlS' Lo <£9l$JI ,jS .iliJI jbcjj 

l^JUI^xJb byp6 ««w^flj ^ ULoJa «uiJLfc b^la> ^ *bl J^i 

C-^X»I UJU&9 .Aoixj (j*w-iJ /0J3 b^JJ f-»** ' -JasJI JL^-aJLo obJ 
■Oi^-^ ^3^-***» <*^o-£) jl ^5jJJ C-JlS' U <LoJlxcJI 

U p-h> ^ i$jb l^iJ S^JI ^JLt JLojOji jlS' <U^Ui ^Js- b^oij ^^k 
q .3A Lo ^5jJl5 ^3 «USjIfll Ua> ^ aJiiJI Ifc^Lu «dll^l c 
J u 

s ^^pjlvwilO piL>i 230 

Ujj^j^ '•^p^i <££ ^J &ibJ 4J3AJ Lo J-S" ^ «^iJ "Jl 

.0JL>3 <iJ 

1^1 Jls 3J ^>tjl ^350 jl jSUj J& ^$JJl3 ii^b <uJI c^Jbi ^JJI 

.ioiS'JafiS 
.«ult I^tcoLuJ yl «wJJaJ 1^153 «3& U I Jut i_ijjj ,0 * * * i_^AoJ OjLa tl^^Jb 1^a***J U i3I^jJI (»Jb <j9 OJL>3 ^yJI il^Jol 
S ••(jSjj-o^l^^iJI J^ujLus i*jLoJ 4jjlJ>$\ oLoLhflJI ^Lol l£i§3 J> 231 As ^Aj J^aijll 

. j$j^£kJI J^. U^£> JUbLijJ ij^et J^- LjJiU a^j oli 
8j-U aJloj ,j^ ^JUb ^jl ..^jli j-*i*JI (j*J -Lo lj^> iJ5^j jjl OuiS^j 

L fcp*i\ L-oJbJ AJty&Sj 'V*i^ >i' l^* L^ ^J^ 5 *^ OJli 
l$3JL>l .^4/^)1 l$JLo£ ^1 JafllL" pJ -C^iSl^JI ^j-»SU yS^o^)! 
JlaJ .OU.3 ^JUb ^ J-aflj jl LjjljL>$J jj$l<>j ils .IJu*J Sb-LiJI 

.^jJa*>±2 ..SbiJI 6JLfc v*s*J «JLdl JJ *L> 
^ «OlflU> ^>o *_S^isl Lo JS" ,^9 (OLol ^>o ijlb Lo J5" ^ 

o$*> 0L0 IJJ3 .Sjlo-^JI <xJjui£. ^jb oilS' tJjLic. ^o ,_y-J Lo JS" 

£iLo «i^aJl^JI i£.Li*o 6JUJ l£— 0-0 ivt> OiL> ,^9 «^jJUbbtoJI 

jj^IjU&j))! jlS' Lo jl> ^1 i£j*> .^^i ^>o liSlS' cJlS' i*£\j cibli 

.1^3 O$oi«> Ljjl ^>I$JI tyo jlS' .L^ilS Jl <iuuo J3>Ujo 

OjiLc. LjJl «pL^JI dUi *ilc j+s>\ (j*s> «IsiL? jjlS' J>yi JJ 

.l$JI OjJl?JI <uSC©j ^ IJJ «L$j (jbJJI ^Jai^o ^3 .^JO^I 
Jsf -U^o kla! £ul£oJ (y> iLt L03 (iLtill *JL<3 jUivl JlS LjjIj ^ c 
J U ^Lob ^,-ij i\fyo$J LfcjlSu (jlS' .OJL> Lo SJLkL> ^JjJu L*JL>3 

*S .»_J JJb y~& ^OiloT-ir, piL>| 232 

<<AJLJ! «4JLiLo tSjJaJ «ilSLe OjJfcp dJtSJJLo <A>JI |_$>i jj^b lft> 

,03-eJI «!> l^-^-l t$JJI J^l u-° lt**-"*-' ^ k^ '^W 5 ^! ^j^-*- 

.L&jjbLiuJ L& ^U- L j^i 

^1 f^cftoJI I^aISJ LJUS3 .«-ib u3^"-J i5y *^^" b^Jol (jS3 

.*15sJI ^Lu 

UoJ ^JJb OjJ5 JLfti .l$J£ iJlf- C^ujJ ^to <l$Jol ij-Ss- 

* * p p 

JS «-o «4«Jai JlLJI ^ <j^-oj&o Is^aJ? t J3.»«.*.«J3 ««Jb^^l IjJloj! JLfti 
.L$jli oJlJLJI jjyU^o^ t5>^^' ^.j*^ uljJ-J! £y> I3JL9I5J j-o 

* p p p * *■ 

^Us-JI (Jl t ^ibc^JI (H33I loS" >*JI l^alLi tL 5>>^l «LiLiJI ,JL> 
pJ jjl i^bt^l^ i^>3 Ji^ 'j* 5 *'' i_r! <A - > "-°-*-! L>*ji JL> ' "* -^iJi' i' c J 5 Olt>JI ^Ul s _ y oJ ^Loo J34J ,bs3 p^\ j-o JT jj*J 233 gjj ^gjj O^ajil 

l^jLj- 1 > J IaA<mJ JL» >5eJJ o^lJ t{£i .<u)l je^— *A5lj l^iJU i^>>Sll 

l^J JLoj •AjytwJI l^lJ>»50 ilflloJI ilSj^JI v-Sl^JI v^Uj 

^JaLiJI Jl /o^Ji> JUjo .L^jISj USij «j «Ai^iybj lfr*J L u «^Jl 

^jlt 3-o JLS ^J «J .^aUU»i JaS OJlS' ^JL^J O&JI 5}-o >>l 

J^jj ^jjlUI 0^0 jx> JjJ Ljul£- (j^m>\ i%*^> ty *ilt JLti-l 
jx5tJI £li .^ilc ^ W i^io ^ iiy4 L l^iS" jjlS" Jl5s •iatLaJI 
aJloj (JUI 4JJ3JI dbilfc . .a.^.C»oo)) <u>l 5^i> v_*a**j ,j*»LJI ^j 
L ..j^Luo >*JI /^lt £l* «isLWI» ^r °^° \*"3> "jW^" 

JS' SdJJLsJI 41LCSJ3 i6JJoy>$ iAjLfrj^J <*J IjLfr <0^«JI *_SjiI 

Jl «ISjft o^^JI» (Lbys OvLsj ( (clSj> o^^JI» JJj ♦IJlX&3 ./o-*i>o 

J-<aib u*»LI| £lj • [J >j*$\ k_Jjj«-oJI ibb JS" ^9 C-JLftj jl JLo t jj|jj?JI 
aJLII jUaiil liLJ .iLo^JI aI&^VI iJIjLoS ^ iZjj*a£- \j\sS\ is\Si 

•9 iS.p-1 ^ JJI «ib j oJ <ijlk ili>l j>o Aj jbciil ^l^k oJSCdJ 

^ ^j-alLo J3-03JI JLl^l "Sll oi3JL?J dlyo ^ J?o i^S\j«i\ <^AJL> 

^^ ** f. p 

U i3j'3J l^ilfr ^3 «SbtilJ ^jIjUj «^j«-o \$SJ>\ L t/^-Lo .O3-0JI 3I 
S ->?t*JI i^jJ J3I S^J^ jJuJI jl I3W .afySy) (^-"l^- ^^- iUslIao 

P' * ^ ■ .- ■ - o0 ;lo;..in piL>| 234 

^y*} \£jZj i J&- .iiJ>*iii (045IJ3I3 (o^>-» oijl^ ^i^-b 
^a jl .«ilrdl» ^ /oJ»»^ £pl£ol ,5^3^(1 iilaJI ^ ^l^iJI 

2j\p £y> ^ciUJI ^3* J*>y s-^54 CH' d!i ''il^? - Ch' u-° *^>**3 

^S-o^l jUi>cU»> c/c^J^fi» ^9 >5tJ' (JS^ u^ '^i- 'M ^' 
i>$<o j£>\ "$")£■ ij^J^i f&S «a^1SI*»j >>' £'>°^l JoSO 'i! oLS - 

jr^JI ^9 ^Ij» ^lil cjjlc- JjLo^JI .5^>c 'j) t±**> io^^u^i 
.(((Jyl Jbco ..j^cJI L^l^i-'^^Jc^t-^ ^° -*^* ^ J' Lol bk-JiiJ 

U ^o ujl^sclvol^ oUly>j3 ,5iSjJ ^1 ^liso <£>>[ Jbco <*jUJL> 
$bku <ili> J^. I^^if. lil IjLtb «dJI vJ^oU <tfl>> jlSj j>o ll> Jlj 

<*L>I q3^5ju ^iJI Lol .4jU1> 3^Ux«i^ ita&LJI kJujL&o}\$ 

® 

L! 

S - 

"S u ^ l A i t ^l^jJJS -jUloj j$& ^ oto <*3l «Ufel 0L0I0 ^ alj 235 .Jj v sJj a^uill 

^ij is-L) j>jJ l > i > i^aS"!^ ,j3£^jj iU i^lks))! J3L1J (j.t. U . Aj Lo 

6e-Lb^\ CJl> . j^3t*JI i^lk J^> OjIS' «Ujbb £oi>l *j-° j>l 
.«^cSjj ^jlT 4Jl l^iJl U .^blo JJ ^ <5>*J jUiS' «tf^ ^jlS" 
,3=xJ .63^,1^ i\ k-J^3 (">^II lk9)!l Jl $£ Jlo 4Jl (jfrSl JUJI ^9 
UI» JIS3 L^ai>l tj^ajJI SiLal JlC»J CJlT il£^£ Jl 4JJJI3J 
i>l> ^IS' ..(5^3 b dlLtJu Ujb» cJls .«^ 635.^ J ^Cil 
fW O**^ t-9>«-Jl gtj'j* k^-«>*l td^SCi» Ijl«-«-o cjM «^dbiiio 
t-jb JS' dU £iij aJJl ^J^ b ^3j» cJls .((JiJt> tiJ ftii dJIliil 

.((dbbji£ ^ J^aJ0 3 
!4j>I3*I ^lt dj^aij (J (£1 ■•>5tJI S^l*!' ^ *^' 2*^3 
^^It (_>*uJs c6j35t*o ColT i»4k *^?"3 y^3 «UjLs ^ptjl <*JjJ 

0*5191 2000 <_^«5' ..abJaJI 5J3^> Jju ^l-hib eiJ33«Jb x>fy£j*> 

.^Lbl V-S'lj 

c5L?JI ^ ULois «03-JI aljisb t j.»i.Lt.;.c l3>?ol {ji^\ J5^ 
Uji»»» JJ £b . J-aj «J Jl> ^ c«di& il?w»3 jlJotl iJLij ^>xJI dy 

.IjuJl>>>I 

b ..djco 4J3*»)1> ji>b ^jl 4JlSCob ^IT U «0"SlbJI *^> ^3 
'§ <U^i) 1J3U50 "il «►£>>*> ^ ^^ .«JbiLo-l "sll isl>cU u-Jli^- "il C ^ 1=y Qj|QTiilO piL>l 236 

^Js. «U-S»LS» iwflJL> <y> itJ cJakj 0I3JL-J ^li- ^JJI ^JJjJI * * * ^3ei9 «l^JLo ^£5l <u£J iS^JLsus olt^M l^J^LlJ ^jl <uifr ^jlS' 

J ^«Ul^j AjJUbl l^j^ Jjb S^ij^ll 6JL£> dJLiS OL3U £§3 ^0*.^ 
LtoiUf-3 »<IL?e£-jJ dllj I^J^IjJ u' (*AH ?4a*JL*3J AjJLflJ jl £oiaj *^ 
jl 4*.£olr; .iJIalA^ S^Tlo Sl^oJI J5^* u' l^ *!>^! *^ ■ d -^*^i 

■jiiJI ^UpJ ^ 51^ ^iJ^j UlS «di.UiJ 

<uit «JLmJ OibtoJI JL>I jJJLo ^y> (jtp- <olyb3PtoJJ 5^>ls Obbw> 

.AjJJfc 1^1 

:JIS c 

-Q <uJjLj3 «Ujilflj u*>jb<JI «-«933 «J>ljJI ^J\ JscoJI^jJLo Le^i*-«> 

-t-j 

jsj :<Ajb-ls AJL^aju <ujL>I Ul53 n_>LJb 15wm>o 5uL»«JI 
® i 237 (iL £tL J^iuill 

Lo-oJ ..U^J^i-i I^IaJLo i_OQJ ,_L>jJI$ 0)$k j£ 2J^*£ (j' ^ 

?J>yi *Lol IjlSCa» ( _^JuJl*^J L-flA^ — 

Lo .(JL3 pL»J «-o <*J Ojj-o J^i* IJjb ..^yJLUbl {y> Col Jj — 
. J^toJI IJUb (y> (_^>$>) UjUbj (jjltL) tl^i» OJU£-l — 

:\y>JSjo Jls .oJbj JaiLol 
!LwS) dbljUbl ,^9 O^X9 j>o- olh>l — 

^1 djJL>l :J|LuiJb ^3*^,0 c-JlS" .l^JoiJ 4*^ ^IS' Lo 

ii*JLt C-JlS" LjJjjjt v*i^ f»' Lji^lj^ ^£ Itls^l ..^jjj 'i) 

,jl <U k-iiS" «oulfc jl^> l^JLi-lju^ o^°5i J*5 L5J Lg-Lojl ^ill ij^JI 
"§ !3jL*3Jl3 k_^*Xll ^9 LjjIaJU) /o^iJ 

:<U oJls «frLioJI ii$lb ^ ifrL-AoJI ^9 
LJ ljlj5o u^l J ^J t • VJ^I - ® 
L! 

"S .*LJ ^ JLi cJijS. LJ ljlj& u5 si J JUjI'il ..J>jJs, ^jjlgwiio pil>l 238 

Ja*o3 oJlo^I 4r.«.*.>Jgll O3J3AII ^Js* ^jZjo jl iiU-e yiku ,j*>S^ 

O^JjIil dliLol JUi>l |oi>3 *iUa*J <d*Ju L JS" £0 <j£) <l£l<J dLiub 

.oJlo^I opLJI 

U' 3*-° (5^1 4^' ^ (j^y u' p L)j^ U^ ^° dlilSCob 
l^jyUikA^o jlS" ^yJI ifi-LJI (jbji- C-i-aSj LehS - «vii^^jJ <VjU> ^JLfcl 
Oa1§ liij'i) I3J&) j^»*^-*^*»^ (\*}\^m) «-o dlLi Oiljjl Js^o ,jx <dU 

<((yL> <UI33S»3 <4JLo C*JJbl JUJ3 «P^bcj J3U «l&JULfij 

ilL^SU jJL-oo vloJI 0JU>3 .4.:»..jJntl 03J3UI dLb*3 ^frUkirifl 

C | : ^> 

« 1; M 


!£>JJb J^isJI i53*o ASjo jLSI ^J ..CUS3JI ^i>lJ — 
((dufelSjJ LUoLu (j^ij. ' ^k- L^Jol iy jl i*JL> 4fr^*x> Clo-^p- ..Ol*JI frbol jT ^9 ^L«^> 

"j^fJliJI lift L ^3tjM 9 J Jfi. - 
,jk- J^iol^ (>J^-i> <*J^Jl l3>-3 £o—J ^3 l^J>-3 OJLftS 

f u-U* ^ - 
•9 8L>lio dU (jJLit ..Ua*S (jStLioJI Jk-pL^JI IJlftnil^JaXJl — 

t! C J ^piloT.nn piL>i 242 

i* 

l^-1> •AjUJS' ,j£. ,Ja£ J^> «U-U«> i>?toJ jaso I4J3 £lj 

iLii «J (oJ LeJLii- pJ .«Ujuo-*» U ^9 j£flJ JLoJI Lftyuio i»j£JI ^ 

e- 

!£>oJ oJl — 
.IjjI- 

^3 jj>JI U3 — 

• yLJI IJl^J 5>&L> ^ Jl$>ifl £*©■> ^ 0*3 
.ij^LfcojJI ia^iaiJI jjio ^jlt OjSjJ J303A 4Juj>li5ti U JS^ — 

I ^'.." 

'S : J-^3 l^*oU3l Ja&dJ ^jl JJi^ < J$£> Ju <uJI *-»i«*J c-Ufc 

L .oLaSl Jl £^9JU t j^i\ 4j| .jl JLt^ll Jl JJ^WI l^Jt ^»9 

• pjli jl^i 4jco iJIujJI ..jLafc^ll ij^fr ^ 243 cJj v 9iL ^9^J^I 

.\1>\} \'ds>\$ ASyiJI il^sl £*o> £«l3jJ ^>l^o c^l y^" 2^i 

j^oJ U^jjJI^ £LSI ^ Sjils ijlT 3A ^3! «iJI ^Ltso Le .itj^o 

.v£>>^l LjJLoljlJI eLiJI tiUifj <*ib*j <U Ji£xi**S 

l^J^ ^^1 ^340 4.«..Jn,A JS - Juo jjlS" .o^>l^> C-coiaso Ju«^ 

(jjs (jls^laJI L3JU3U3 ••'*-JJ JL«Xukoil (J3-iJI [q3j2k*B «USJJ3 li^bj 

U^jLtj tj*>>3 oLfebtTiJI JS - ^ u^P ^!p lA9 *^b*j C-Jjlt 

..tUo jj^p- db ^b j I dJl£ob J>^)l IJl& o' S- 4 ^*" — 

.((^Jolvol "5)» (J^ill dli> (>o ^uJ L0JL0 — 
..L> J3XJ ^lio 36) Lo }$\>£j jl ^b^seJ O^JI — 

J$i\ i>jjJI Jb 8/Jj 3& ^1 ^UJI .yjjjjt -u^ - 

• OLfrL) ^jjb SyliaJI £ilsl JJ jJj^eso sili'Sl jjl*o J^b 

"s 
. iLJb ISLi dUatL» <A^j ^1 — 

dUsbb J>^l iJLfc ^Jt'^J jl 3A asI>I Lo .j&\ «OiJ^ - 

g .dbbtSLob 'i <UoLioJ jAiftJJ C-J^dbl L03J ^,>i.A.;.Ci «J .JLJb 

'§ - 

P lio^UJI 4j^LSJI j^^ll jL?u| s-Jkj iS-iJI s^^Lo J-aJl ii>-«jLuJb 


t _ > .QjlQ'iii10 pil>! 244 'La 
..S^IiJI jljulftJ V*yg>j V*5*ll ..i£)j*£UJ JL^jJl — 

4i! ,_5jSjJ . .iwJlj^iAj 4Xw«4 jjj^^jJ^ (5vXuJI jAiaJj (OjQm.II u^iiJ 

^ lW -oSyJ 3I L&jJa9 e-UI db J> LoJ AJ^3o ^1 .^b - 

^ j>*Aj)(I CyA J>^' oi>£ ^j «<*^aJ (joi Jj l^^*J Sl^ob JjLii; 

.l^iS" 0^?JI t ^y.u5^L w » «Olllb iJbJI OJJb 

\S£j*jo Jl ijbli o~J ^^153 — 

*§ \3&x} £jl ^ 3JLC. £,3^-0 3 J-«J 

® 

U ^JJI dUij Jb>jJI (j*^ ^ft> .l^iJ>?o ^ i_AdJ *>) f!ibc3 

.b^J d-olls jSjtJj 4-oLol <j£*J d>lj ..<u£j,jl JjU 245 Aj &Aj J^uiil 

SjiljLoJI J-J ItoyLo jl>>3 ^Slji' £-©^*J ^3 ^>jLo 1§J cJl§ 

^ ilakUI ^5LaiJI tljL*))) ujIj J^ ijAr^ u' ^^ u^ - 

*JLbl ^1 ^til^^il ^5LajJI ^jJuo'S) kibs*<a3 ^ osou J&3 — 

b L^Jh - ioJLul«*-e SjaaJ 0JL0I5 - dlioC Jt>! J^>jil lift» <o^5 

I^yLo- J^-j^b j^ikJI UI ..Ja> (J^-i»J^j l>^>>!(_H Sj^J ..liDLu * * * JlS* 3J U5" .i»!il>ill £^3*0 ^jlt U-t-o L*^9 jtko ^ cJa5> 

.<uJU io§lj ^ftso «yLj 0U3J ^jlt jiiu 

"t » " 

ji*iJ jl cusl> ^i> <L? ftA*05«JI aJLJI IjIj^ jl»^>3 LQ-*JLd Jj3 

l^k- t^uS' S^oLo i>3J J-ojo «JbJc-l ^IS* «ijl^JI £>?«> JJS- 

.(jjUflJ! ^jJLi U^> «Ul .l^«M^I 

H>A>Jcl l^-o i-Jja§I «*J J^Jj CJlS* L0JUJ3 «iLJbJI l^ifr Jl>I 

I 

M O^^^lc^ldUllJb^^lpJ.dL^JJuu) Jc*IUI . .IjJLC — 

.ii>ls- 5jbj ^9 La> UI ..a - ^gilow.io pAlz>I 246 

:li^li« Jl§ 

^i ^ dllib- CJjmSC- .liJL?co dlxo-«*l ,jl tjJ J u c t MAm ^jl5 — 

bJJXo cVjjSCi» .«-^l ^9 (39JJ u' ui^ *sllaJI *** OJL>l 

^J (_^-i-o aLoI 5jLLmJI C*£§y «AJlJJi ^JjJL£ JbO .^LuJL) OJLsJg 

^3 <l$j *2&5 2&j> JT £>ly l^i>t> JL> IIa^-o jlS" -l9J^9 u5^i 

.iU^I iSUI iLil ^K «<uJ15Co ^^j a l jlkJb iasl$ c-lk 
I^JjaS- .^JupciJIj ift^UI^ i*Ja£jl$ jl^iJI dIUjjb «uJLoLJ 
<*ii)lt JIjJjJ <4j^IjJ)I Olj^ »8^>lio iL>ljLl* 4jjL&Lo u*^^! 

c ^_ai«) 2-9^ UK ,_yj| ^ylj^ll oJUb .BjuSCoS" iL-oJ> <*J*L> 

t) 
® 

^ :4Sotiu 5JljtJJL»qo oJls 247 dj ^goL J^SJI 

! Jj-o y3>^>" jb J&J — 

: Jl§3 «l^Jt iJLi 2-i>3 «\«i Jl UbJu «i) 

!ilsl>> ila^J oli. «dL^Ji Js. ££i> - 

.4iol*93 **<#' l»^ ^Lp" U^ '■^ J^ <l*J^>3 iia>JJI C-^*J 

MP * P P P 

.JJJJ3 Jl 4L32J «J j^^al 4jl /pluJUri li>2 . jiS I 3I jU-el <U*m53- ^It 

a «Jp ^ m 

•U3j^*i *lyLaJI <oJbJL>3 .f-^yiJ lft>l^ol (5J-*J *\ ^>X& ^^ 

!(( Ly «AA*a)) 3J3J0 Ij-yo^f 1 l$ii 3J US' cJ^- **-* 

: JIS ^ <l^oii t£i£> <u)l l^b 
S^li ...ij^o'ill 5^*JI v_J3j Oj-a>l J& .pI^olU 
!oLJl jl ^^SUj jlS - J&3 - 

Lojulc- .ajLJ Jjuj dobs> ^J\ liyaj^ <<^LoL»ijI ojoi- IfrJ Sy 

p * 

'S .Ubj3«h20 lilaJtlo IflloLj iiasdJ i^aSjJ ilfr 

js; US' <l^iJL£. ^ 4JL5 ^3 ..^Vl Jl U^c^i) jic-JlS - 

.,j>jSbp> Oypo il^J3Jl l^J g£>ji yi)l dllsu J\ ^iy £*x> i^jkjJ» J*3LiJ dJjLJ ibs*^u h"y> iyj 

.ULo ^j^L«J> l©£> aS^ Olj «Jut*a©JI 5l^o jjS 

e • 

Jl c-«s»-o .l^is giii*ol U IJub ..jjL^^j li> Ua .l^J cOl 
4S$& J*^ l^jl^ ^.^Lr a**^ «il&Lo oyasw j>\ ^J\ yjj ^ <*-»Jk> 

l^«)lj ^jic- dL-o-*JI ji±c>i\ t_fljl^JI JJi o^** 5jl>I$ £*s3 «^^iuoJ! 
olibcoj jjy LoJULfr «tiUiS' ^UJI jJy <0*L> ^=>- (ja 

® - 

L \J\ il>i .ilsft>jjl ,_£)yLJl> ijj>j« jrt ^5' (wjL; aUl k_a9y" 

tj * 

P *' ,,."-..*" ", c 249 iiL v £jL J^uill 

t* 

JS' ^i jSbU U^Oami LoJlaJ «U^jJJaoJ ^Lflj)!l Aa^j -ic-^IaJLe 

.^ljj"i(l J3S0JU <u*-i» J3&JU 5j^3t* a^liu; 4J3II9 (Jl Lo^isLs 

ia*03 ^lt-3 ..^3)! yliLi> jj-o ^/ol^b ^35Ci-o bjjl£j3^fl jx i_iL£>_^£) 

JLC-I^d (_,k. Oj«3j OillLo3 jljbto-ij3 ^>>l ^3^3 ^flll-J i^UaJI 

.l^alsj Ji> Jl d^JLo U^Su J3*^> L^-jUJl .ilias 

..«wJjjl^Jl^lisJ .dJLo ^l^^ll SJi^uJo LtJa.o.\\ dllJ Jbo OJlS - 
.J3JLobUj3 J3JjlAij[ pUa*>MJI (oJbJ^-3 tjW ..dii^y ^1 
.asLmJI o jjb ^ylfr ilo j£«JI J^LJ L04J ^^ju^j c-a^cJ^LJ 

• JjLiuJI 3I ..^Ul (y> ^JiUJI CjU^J jj-o Sy^iJI 

?it>Lo j&\ SLoJI ^*x> Jl <*sLLu ,_^i©J3 ty$> j^-JbJI 

^ t^JI *iJ$kLtf"°)" £^ o*^' U*> u-ol^l ^'i^l J*9 IJ^> 
IJl5Ca>5 .ialkoJI AJj^j p o JjaJJ 1&J3 liati j^li.3 «(^^o-iJI l$JL£ t-jytf 
l/^Ij i_^ *^UI AJ3IUI killJ O.J5 il «Ubi ojuo ^ oi*s 

. jA>"i(l L^> ix>3 p^Jj OJa^j «l^jbc^l 

.Jjuill ^ ^£-l§ jJL-ol jUi-l «^ (Sj^jij^ 0I3--J1IJ t! .^/jli-cii ix*o «^ ^Ua^JI J£-iJI Oli ^UaJI OJlS" 

S " -1' ^^giloinio pib-l 250 

• * * t 

i©jb iijbi ^ ojIS" Ujlo .<u*j ^9 fLioJI Jl l&bi <0l ^1 U^ 
.iLi-^JI dUi5"3 ..asLoo Jl £lxso ijj£.\Jd\ 

<*I£J .j^^^S- iJ^Ua cU-SJ dJ^Ua j^^k. «Uji**») L Itl Lhjl dU 

:^oii\ bbj^h> SussSb ^ l^JI jlajj 3J&9 Jls 
Uib «^'sIlS' IjjIo»j (jijSJu ..IJiSjb tiLiiS' (5^fr v-s>l — 

■ c 


251 tlL ^§Aj J^jil 

.dlta a£-ji \ys> JL?o ajT l3^I ^ ..J3IJI Ijuj» l3^I 'Si - 

ol^oJI 5*L£ $fi> J>yi l3JU£ ((^^£J Se-Li- ^W J^flJ jjl l^Jt ^jlS" 

.Lj^J^ 

^1 dJjtt! ..<u5i ^^-)" ^JJ ^5^-1 <*00-J' obLflJI 1^xjI — 

IdbUJLol 5».».»q'I JuL*JI ^30^0 

Li> JJ l^j tL> JLaJ .dj ,jla^ /oJ Lo oJaiJI .o.iLt«> OiLusI 
JL>j UT . JU^ I ^J\ \$Z?6 [fyJ&U} «4JtL«j LjijipaAA») <JJl Ltoj^itJ 
(«5j Lfrtl-it >l AmJjJ l3jI? Sl^ol ^/aSljJ >&3 <>&J^>I a9jJ LoJUX .I^JlLaS 

dJJobJ Jl l^>fl^i l -^i 5 ^ 3^U*JI ^y> C-JlS" .<iut>^S (jit J^Lu pJ 
, 1 _LolS' jfySi JbL> <U*~J l^*9ji (jJI £>ojJI dUj J5" ^ ^jS^Jj 

ala> J5o *$J\ l^Jt (jJLij liLoJ 5 .S^aJI dU5 J5" liLoJ <ULJ jJ 

I jj^alj ^jlS Lo «e-LioJJ li*^uo 4j (.j-^I Lo (2>xJ (4jJL> C-JlS* 

< jS'ti C-Jl liLo 4jw> ^jjj 'Si JL> Jl iJlj (jjUaVl CJIS" .dS^jJ LLii 
u^ 05j J ^ t i i>^Lj^ i S' l^s**^?! Jj < l ^o-Ll3 l^^lfr Lo SLjJaJI jL*x9 :g U^- jloill <djo^ 013^03 olilJlo Jju 213I3J liLbl a>oJI jLv5" (^jjlajuuo piL>l 252 

.yobl ob*3 JJ3S ils »J5^b ^^LjJI o 5 **^' .«U^jj 5j^p l ^L*>j$j 

c. * z 

U^9 «O^liaJI Sojj ^ Zj*^ A*5[pl (of-lkJI il3>J (jAw-JI a l£) 

aliJ cJlj L3 «l^k- cJp ^1 ((objjJb) dLb j-o e^A 'i! <jjUII 
l^l>li ob$^J i^jIjl>I aXj «<A-o3vb 3/*A fcj^? U"° ^5^00 4JL«JL> 

««o 4^3i3JI diLAl aLwI32 IjbuUuwo (j**^J «(_P 21 ^jx 5jjJLo <*-m>j 

f m p 

!((3JL>l3 ^b-J SlA^S j»lji<i«)l ^ifr ^j^itA 5jJlLo 3A tj-oJI)) 
t\fy*Ju *jo UjJl> ^5>?eJ C-^-lj JlflS .«Ui^kJI bbjl&'Sl C-ms—X)I 

.4J9S 5y C-JlS LoJ <*A$A$3 (jl jJLaJO jali Lo c ■§ ULs jl^- \$s uy ijlj .jl*t ^Lo> i^*> ^ jr ir 

-5 OjjJ U^L>I ^ ./eJbJ ^fc» Ui> .4^JLi C*S$JI ,^9 OJLfeLtJ^ bJLoJLw 

fcj '^-*-»J ljwJCso «JJLiuJ ^jjl J>jJI I3-0I0I3 «(j^^ljii»^ u^.>^ u^' 

£ * " " . 

a lYjtSS jS'b Ifcjj ^1 3A3 UJL03 I>l9 

H " c 
J u 

s 253 ilL y £±L J^uiil 

:iliLJL> i*JL«l ,^fl3o ^l>oJ Oij 

• I^JLuJjS' V_OCuaJ JibJI f^jib 

i 9 di)) Jlfl ^ ?^*jJI JSO UbJU k-Jk» ^»1 Td^aflj j*£, U.JU JU^ J& 
.ioiS* pU>^ <il»>J ^^?u <X3I j Jj d <((«jj)) Jl9 

I^jJI ju>I ^ ^xKJ - 

:4£.loJI 320 l^j ^yiioJ^ U^oliu yi>3 Jlfl 

.viLoJLS ^1 dUfl o-aflljl u' ^j' - 

^S^. itLaJI Ja-«»3 ^Iaoj liL5" Lo .f-t^jJt* J5" ?^ojj 3A Ui> 

.Jjj^l i^»y|jJI ^,1*^(3^1 ^3^1 0LJ3JI cJLlIaJl 

^jLuS' li-jLJ ili^j (j*Jls ^s I^j J3J0 ^ l^-«ij3 taju* kiL«-ol •9 iJbu joJbUai"- 1^9 k_ft£-UaXJ Atlfl ^fl ijLafl^J j^iib LilT 

■+-1 " 

Jsj ollasdJI djjb ^ ^iuiJI <Jl& .33JU JloJI U^j (*>i>iS «l&bly § u' ^y '*>* Ji^ ^^-rf ^**o-»il oju . bjul Ijlji ojuy ^5-^1 

.03-ijJI jUatl k j*£. ^ JL&I Jl jljj jJI JU0I5J ^ «L^i*^-J c 

s 1 u. l _yOj|giino piL>i 254 

.jJiiJb I^jLsI Lo 8iL*JI ^j-o 5>JI ^ (jlT 
<L) iyJI *-l^i3l Jbo I^juLsI (j*>33j l _ y l£ iasl^ <u)b iLoiJlj JjLo 

.^oJii ^0 l^J ^15* Lo .I^a-oJls ^Js, L_aiJ ^>So |oJ 

J^-j L^X>I LjJ^ 6ljxl ^3 «^io^tj ^JJI jLat)(l Ijl& ^ JLJ j-o 
.d-ixjj ^JJIS" Usl^ Ul> cuilc 5ljxl ^3 ..jJloJ! IJl^j 

■u 

:6^3>3J dujjJ aJ i_jL) j^jk- L^Jju 3A3 Jls <U^>L> JJ l^iilj 

.L>3iLo 4jJl>3 lil ^11 dJj^jl (ji .<UaUJ ,jl (^^iiSo <dL»JLj ilyu^l 

:<iubj£. Jj L&L>ls ji3 o^j 
.dl^>3 yS I5b jli.1 ^3 dUsL^ ^9 UI - 

i. :L&jji^» liiflJ dJLo O^Iai- j^jlf- L&l^ 3A3 J-o I3 <U^o--3 aLoI 

hi !^jjJ 3J dlio^-l Lo — 255 A> ^gJj J^ill 

.LiLii» «US^l^ ..AjSaJjj l^llij (oJ 

! J>j j>o *J b 
ial3tftJ! jjl 23 (A5JJ1 jj* L^jti-©A*»i bb (jl C-01S3J Lo .0^1*03!) coo 

C-JlS" «C^JiJ LjLS" .J13JI |JL&> Jl 1^>3J ^>o Ubi^^i il^jij^ 
dUi t-_ol> Ljj j^flj oly J&3 --^l ifc**Jlj u3^ U*° l -A>*J OiLc- 

t<\jubj jjyls J5 - ^3 4^3! <k*MJu JJju Jjiij Lo JS - jjj dj"s( t^u^ujjS 

e-1^3 'S-'M' jL **° ^j "Jl>2I JlLJI 3A U3^i u' «Ji"^' J^*II o«-^J 
'S J-»J <j9 j_yc> .ajyls ^533 «oJl>3I y> 3^9 «Ls-^^Lo 4l5y 3I «Uilli-I 
•^ .43L*m>JI 03jx> dLLoJ 3A »<1XxL3^» "j£$ "*-°y c J ■H * * * c 

s 1 v tjajlgliiio piL>l 256 

:cujL>I 

JJ OJUbli) ij5& ..iiJJLoJI OJUb jjfr bj& Sj\ ^J Lr J — 

*bb*3 oJl!f .l$i>! i>o Ua^aJ sl> «cusy ,L^Iaa> <U£ c-i>! 

.l^JUtb ^y^aJ jl U>JL>3 i^Jf-5 «*lo£. 

CotoJ ^x> .JjjL*J! JZGSj i_jLJI S- , $-" 9 C-^sJlj 4JL£^5 
iasy JJUill J>>Jj «4J «jLkusJI ^9 l^Jt «Lo ^JlII <i«JL» J>^JI 

.03U50 Uluuo Ub^?c3 4>y •>>! ,J>> 

:J15 ti (j9 dbuidl «^La JUS" UI ..bjL?t-o dl9iL>l jl jl*jl«» — 

^ -db JLahll JlosI jl oi> ..iiLo lilb O^Iai5l ?Oi^S ..jlW 257 Jj vsJj ac^uMl 

.La. kiJUi^Lo bJl ,>*> .dU^j 

..^jJI^ — 

:&L*JjAlb Jls -Sjl^po I^sssLoj ojlj J>^l Jio 

ibc^i) J-0I3 - db ^yftiil u' iP^-«-***j -*!S**^ '^* i ' , ^- fc *-«- VK, — 

tf 6 * "* «* 

<((!jl£w) b» dJLo 4j^Lo ^Jb 24-^J (O-k^L) Mi «JU-iJI yJaaJI 

../oXi* twJjLto bl» <<U ^j-03 &ijj\y> i?t^J ^j-o—J J^l ,jiailjl9 

.((!^ dll>lj Jbl^ j^Sol ob> ..^3X0^ L& ^^ IJl&> JJ3 

ia*I> .5j_>l3 ilasJ ^ b^J^ L >*£»ob>}ll ,ja «5" ^5jJJ 'i! 

jj^i^JI^ 3&3JI ,j<o 2i>« '^jj^ <J^ V^' 3jJL9 j^bstiJ ^Li«o ,>o 

isLo ^ (JJUoJI ^ U>^3>3 ^ol ^UaaJl ^ t-S^id^ J^^aiJI^ 

• *b^£ Jl b^JL[JL> JUjO (y> *j\zjji>5l\ J3& jjl t^UA^j ..J>; 

C O' t^HlH?" ^3 u-©-* 3 dJLfc .53^3^0 4J| JU5^ { j^o Oiols- 

C TjjU^f» jjjl 3A l^*i*J J& U .iI>jb>JI 

W , 't * 

~*j jjJuiiJI IJm> J! lj-a> U^jl cj/ Uaj^fr- pIju-oJI CuuiJ 

3 Tl^oJ^J tj\ jjdjJ Jfc .15*^ dLbo e^s-33 «i^oLJb — ^H IJjb U t _ j0 ilo7..ir> piL>j 258 

U&JL0I5 U5j v_-it> .I^JpI^j ^bJ^ t, \y* > <S^ 5jL*£ufaO c-JlT Jl^b 
: J15 .AsSlfew >5M J^l 

J^ Uft> ^J JL?J .6JL5«le>JI «-o^l ^J-o^-l ..^AJl^ft» aISjIoJiA — 

:lft^5* L^?<3Laj 3A3 i_iLbl p* .c-uS' UjljI ,^1 «iLoj^JI ^^kll 

Ij&L* Uji jSI .^UjU» eb-o v^l l^ - 
!«^i**j «UJI» \qJs picJ SjLLJI »^Sy ^3 JS3 

.^JUai! p*lao ,j9 UbjialiJ oJsyi pIjuUI 0JI3IJ O^Lfr 
A&^iJ 3I «A^*«ijl t^yl^^JL) ^^Jj "^ ^^> frljjJI JJaJ ^(1 0J3I?- 

.JLS3JI {y> 
il^LkiJi t_cib 3J&3 1§JL> 
T J3j^J$*J j-^aS OJL>3 i»JL3 — 
IjjJbu ^3 OjI>I 

:JIS 

I (jflA-»J3<JI *duo$ ^ l 5JU>3i)l {j£s> 3>l J3&} ^JJj^Sjj — 

■kj .«dUI (ilSJ^ dLo dUj^» J3L1 iLosJI 

g ^Wo dbJI dJSjJ «dJIJL^ JLelsiftll ^Jb l^aS 51 <i>J1 £* ~ 259 dL v £jj J^uil 

J& ..dlio "ill J^Uu ^ «4-bjl^Afr ^ yHaS* ZlsLi* ^«^w oj^kl^^ll 

; (( ( j m uo i Al3t3))j C^j-cv^j 

olS oJ^bljA^fl ^j^JUico n>J!>3 «olj-ioJb Lj«oLol j^afruv jlijJI 
LjX5o ^J^J «L^sLj o«-o!ib ^iJI JJ3UI btycij ili&l Jlo^JI 
O3-0 juj .^>>l ^!ib ^ SjujomJI tj^flJoj Lto^jj LgJ"^ «olcLJ 

kjC'bj LT^^i *-**i J! <U=>cjJl ol&3 «L^jLjb ^ (j9 iJ^lio ((,_ y *«j r *»))) 

^Ul^ L^-ojJ ,>o .Oj^lsIj^oiU pI&j AjLoJb C^*la>3 «j-aflJI J>b 

• LjJ^ i>iUI 5L?JI 

:J13 

. .8L5JI oli. ^9 Ljj i^L 4i3t3 J50 — 

-§ ^Ui^ ..^L^JI IJjbjjJL^j Jl^j^dLolj- 

.^yOjjJj a^J jUa*>JI ^ l©Ji>JL>b Ooji^l ..jLouu) U^jj — 

■H '■ 

3 t-JyuJ (J ^»3J .Ljj-o oJLouJI oljS'i Jl ((jlke)) ioiT AJ^Ltl ^p. ioT.nit p,\i>i 260 

..i- 

.wiAJi ,JLo cuJL) I^jV «Ujj>j^-I i>3>i ^IjudI ioiS* c-wu5" — 
:4jSIS" SuIj^j l^JLtiJ ^5^?3^JI ptii ^0 «ilaiw)! 

eiJl^b J*>*i*J £jl3dl ^ .LJ^s ^ 03^' loJLif- cjJLojuIm»! — 
L*J,i 2^jL> 4&£-Lxo pt*-aj S^ajlamiJI ^ iluLa» olsltu 3I «4JjL?t© 

.JaiJI IlA J& 

.«oLi. ^ k_iJl^j ^ »-9^*aS «iLaiLo U^Jl^s ^Js- «iku 'Si ^ *§ :cJls .^jjuuoill i*^jJU ^jj^- ISU 

^ .JUJL?JI 

'S : JIS <*IxJ jJULha*«> 4x*sy 

261 liL ^dj j^juiii 

..ajLfljl ^yiSCJ — 

* « • ► „ 

* * I» 

.l^J 4l> ^Jk. (JJUj^I JJJJI3 (IqJJlOX9I l jd\ 5^1 iolj^) L^LLL^us 

Jj .l^li) <*jb*£-l ^JUl ^3 «L53J 1^3^ ^J^-»j «J <iJl t\jbjl>j U 
«itsu dlyl .U^wAi (^9 L>££«iJ ilSo «U£ 0^«j 3I 4J3AJ Lo J5 - ,^9 

Tf-ibJ J3JLJ US" ^15^1 ^j-o jj^oiJ <LoSyl\ asji^ii aSpJ ^ 

^ 

M 


• £bj>JI ^9 *liuJI JbJI ^9 /jS idJs- C-JLoJ US" 

Jl L&jJj3' J^aj ^dly l^uo^ «Lfi>^3j3 ^LLSwJLij «l^o^oLalj 

.U JjbJ jLfcli U^Jl (j>y (ju3l^ 
itL^i) ^ ^>iioJI Jai*oi\ dUi ^J ^3 l^iJb o.il*i*J 

c ( il9l^>3 0>^*-o C-JlS" Lo^-o <Lt*daJI jl 0^9 .lly*> «U v_9jjJ "5/ ( _ ? ->l py fr P ( 

9 C-JI3 jjLoj 2 (JUjI . ALmJu oU>5-iJ «il> Jj3cl> "5/3 «^aiJb viJjji-iJ 2 


aldll JU£ CJI3 (j^ij 5jlLw.i t_jLo3 "5/3 . JliLiJI dJli ^1 dbl <s yU> ^i-ji loT.uo pil>l 268 

■^ «UJI ^Ls ^ c-^jo l^jV < jLJ)(l AjiJ oUjIjjJI&I^ jl>LmsJI 

.4J3AJ ,_^i «dLiLs ^k- 

.<*J$> (y> *i^j& J£ £oii ^°-**} l*A-<tfU 4JJL*^J Iij3 tt-JfcJJL) 0j3-flS 
?<UJI ,jL> ^ <^>l^l l^J *ij ^lll OjbcsJI^ ijj^-iJI I JUfc <*i ui' i>° 
al dSl JLLC C*aaJ 4/^> Ojjtbj jJLol (jl^- Ji- lj>l£ jabU «iLls a^l^uJ 

.Aji^JaJI 

• dlij «iJ^vJ £l>»J l^-olfc (jJj Jl*a3 i>l>j jbjL>l> ^j-JLo jlS" 

J. . „, * * * 

A>l>j i—V^I ^ 4Sl5^ .iSLiL) «itfjJLJ ,_y»«l2U i»}£ i>o J*u> 4J J>j 

l>toL> «<!U)l£> l^u^o-o 3A3 $JIaJ .iolJJI l^Jrt*>» ^ &M j' J^ ***H 

-9 .ij^lio 0L5JI ^Ijis'il 

+j „ 

Jsi UiS" .OiLu-JI «Ult jJL*iJ jj-o i/lS' J-o ^yUj y& £9l$JI ^ 
t- ^3^3 \J>> -u^ '"^P" 'V SJuU- <»lk> «53 «-0-«) «LfijJj 4j| JLftitl 
I «Lo^J ^jj| «4j^> u *Xo J} 4J ^5*J «13^ UblloJ jd\ SUiiloJub 

.03AJ ^ji^till Jl k_ jji'ill 03^i LoJiii- lr>.5.».;,.»<t « 269 Jj ^Aj a^uil 

p. n> # + 

.aLuj^IIj oiuSl 

* " c - * 

JL>L*o 53^11 OdJb .l^illaS ^>l3 iaJLo ,_^>J iLwtLo iLJ l^U 
Ifclj Jlo ^LmS^] I JUfc «iblijl .(S^jJ *5%m>J J^3 «^i$k «^ C-JaSl> U 
.iXoA^>3 «5jUfc*o 3J4J CUilS" .4JL* (^$l^o ^lfr ^j*i>jil dLui dJibj 
,j9 .O^olt J^> ubi dko pJ U «4Soc2j $kl$J y9 U^Jatl JlaJ 
dJa?J l >*JijlS' jl^aJl l$3l ii>L> J«i J5^ u' &2**°^ u^«J «^^ 

.pIs^JI ^LuJjI jj-e L03J 
.pLil ibu jl JLo j^lc-l — 

u' J! L**-*»!*» .itj— j cJ^JI 3* -JaJ .oLtLoi^sll o JLqJ Lo — 

:cJls 

' s- t 

_, ..UjI.5 ^l^iico j$& jl p^il 2 — 

•§' :J/^I u-tol h 

^ .^Jjij ^1 *t>^ o3>^II |oj«^J s-**j' u' CJ&- - 

f- P- S P 

•SLoJI ^ IJL&& .^3! 03^^ u**^' 'i^Hj*- — 

p * * ^ -.)6l..in pil>i 270 

i^UUo^ •*4o> C-Jlj Lo ,jX>3J 'ilr^'i o^ij lt^' ~~ 
Jjljjl» j^flil JL>jJI *sIjlX^*») ..^hjjl tilli^j ..^JLnJ ^o ^3>JI 

rdJUJI ^fol v>l>l 

(iii-yjiJ .wilJ^alJliiUilldUj^l^] ..Aj.J^^jlaJkilljil Lo — 

jl Ly-i» dUloaJ ^ oL?JI yl .v_^**)l^oJI alib JS* cJi&> L0J3 ^3^ 

.^>T lL& «djlLo kiLo Jl>Ij joJ 

* e e 

:^«o (oSs^l) i-J^b £i!^' o* 1 ^' dbto 
l >oj| $fi> Lo kiljLAAJ JLo «JLJ L03 "?JLo ^o ^ulaC-l Lo i^Sjl) — 

.<U>Lo ^^Lc- I^ia3>- p&j^aj oJL> ,j£. Jjjj LoJuX <Uma3 sljill ?<U-o 
^ dJi Jb ^jiLj ^ «^^L; fljjj^l jLstiiw IJl^II c 


u 

s 271 Ai ^§Aj J^ajil 

rllLit Isl^l L^J )ju Uj v_jI>I 
Tdll^ ^ >3 - 

^j lk>l 3A3 .«iSJUaJ ^ I4L0J Lo^J-J Sj^aS" jLLol .OJL^JJ 

t 

OjU>l l^Ifcl <<-ixX>l Sl^ol ^0 AaIjJj .<il>l v_-J^ Liijl ,jJ — 

5ju£o OJIT .l^JLo (jolicdl ^£- C*aJI ^9 JL>I \po y* 4JJL& l^jl 

.Ol^JLuJ «J)l JULo Ui*J (jiu^O Jlj U tw-Jx)l J»b U <ib*>D 

:<uJLo .SjjjJb j^juiJI Ltei^lt 

?<Ma>Lo> a) »-J^^ JfrL.t.o Coli — 

:5^L> 5j^j v»L>l 

ufcuJ «i**x>l c^ilT <cu>Lj .£b 5 Sjjjb J6 !ULb t-^IL) — .vilbjb Jlj L03 ..O3JAJ ,jJI ol$JLuj «^jl J*3 AjJl>I — 


^O-.loT-.r, pib.j 272 

MsJI dJi 4-j-l .^iLSUI IJLt jl^I pLi 3 Jt yUblp * - 

" * y j. *« j, 

Jlaj .^Lo jji I^^JLo qO jjlj ^yL> (( Jil«»)) «uli ,JI iu*«jJL» Pj-oJI 

^JLo^aJ JjS <Ll.lfl.ci jsl oL> li «Ij3^t£' pi bLi) <bc*A9 al bL*> OJllu) 

SdLJI ^UII k_J^sl ^9 JLa*JI o JJb 

.(-jl^^JI i-9jjo loi>$£> -1^1 14^">° JI|**JI U^ ^° '*&> fi^ 

it-JS" 5L> (jikAtl ^JJI UI *03j^j (^9 iUjLo JtkAju ^jJS" — 
ijJill vJS3l UI ?«uLoJ ,JL> dUI> ^A^ Jlajj viU^Jo .<*) jl!«» 'j! 

OJllw) (jlt ^^uunJ l JtJ> «ILoLol ijC&yl 5^9 iOJll«) *<0 **P l_»^ S^*i 

<*Li&l k_al> Lo^i t^^ii»^ ^L&l (^9 p&jy oi 1 ^' l)! -^ «3L?JJI 
I»4*3l3 Jj p^ v_iL> o5^t y o^LJI .sJ^II Jj S^LJI l>-*J 

JJLuu »ojJL») iiLol Ijl*ju*o Ja^ji $&>$ <i-J53' 6^ -*i*^ pLJoSII 

I * .<■ <■ 

•g AtliaJI C-oJ JJ 6JLou**o Jx> dJcOJJ (JjO ^1 <V*iiJ 'i! 4j| «JbwuJ 4J| 

® • ^ 

u :Lfl.U.o Jli <UjJL?J l^Ufcij \$Lo^O jaUI 

-D • * * 

!LqJ^j| ^jL?ei«J l^Jlil» k_fll> ^3^0 l^LolSo Ij3aA ^y I JJ «s-»^S3l 273 Jj ^iL J^ojjil 

?OJLQJ 0.ibt*o ^jj-el^J 

J» 

jl ju ils JuaJI 03-SJ ^y^o^oUJ "ill ^k- (ji"y& ^-^^ Lo — 

C * p "'p T *■ 

: J*5o Cob-I :^^JI LtoUls 

A\ P P S P ^ P 


u. t^ojlgimo pila-i 274 

•1>©}JI 5A il 5 lk JS" ^ ^J\il\ y^S^\ ^kiJI ^9 .l^y 1^0- ^ 
IJjb ..5L?JI «-0 J£>y> &j£* l^j| «ui^aXiJ ^jla-i) i*§) Aj|j S- 0- ' 

o*k*j$ ..,jj}\jus$ J^bi u^L**-*^ £L**oill J-0I5J ajl«) 500 

:oJls 


c 

s 1 275 dL v 9iL J^juiil 

.dlioJ 'i! Lo ^9 f-liiJI ^ ..dlioJ Lo ^9 C^uJ SiLwJI - 

2&> ajJasJu Lo jl LoJuJ «dtJ^Lfc*»» 2f" a i U' <*&UJ Lo jl5Cob ^j^J UJIi. 

(jJJI Lo ^j\i Isjuo ..AtUiJI tijjJ 'i! iu^iJI Lr LaJI l^jl- 

:U>L>ls Loj 1$jL>I 

. l ySio3$ . -iJjZJuj ^ Lo JS" ^yL-aiiJ — 

:4jj3t*«Jl <j^ 3I35J * Sj^Jj <<u^f.».».« O^j 

!?dUUl liU 3 - 
.«iiLall ..iJfc^-cJI ..^LwJI J$iu»»> ,jlS* 
:cJls iijUJI 4>L>jJI o53 

..Ll^**)15Co Jf- l3$> <l^»-> ^1*^3 *ly al*>p UiS* ^s*3 .ULb — 
lila t <u«)l5Co l _ f Lt dJu«>J cJlS' J>> ..dbt-aJ jl L^dt jlS' 

:lLi ^SjlJ *sj| 3J LoS' tilbl 

C- C- p C- f t- 

<*Jou JL>I ^1 ^ «|ju>l JJL^aj ^i o>JL9 jLJl ^lii uO^ .JL>Lt 

^ _, y p ; I —j p p f- s 1 u. o0 .loT..ir. piL>j 276 

iiip «Jl^JLJ bJI ^3 «l^iibl ^J .oLsJI ^9 (_^o*uS 0JLA3 .(iJU 

«?ul 3 - 

AiJliJI AS-UI CJlS" ..i^b-^JI £l§ ^9 j>©5o C-JlS" ia^i?JI 

£l9 ^ *>>} c«JLoJ i^L-oJI t*y&l\ ,jS- Jl^ajJI o5C*»> t ^> I^?t9 
iloJ ^15" . J>ljJI J I l$j JjsJ .oJjUJI Ojili.3 .itjliJI ^^»35501 
<<4jLoJ5' a^ajLj l»>^j<o jLT l^is o^J «l^L-Ju ^9 £^-£> iLoii-03 

.^j^pJb iictAo <L>ib 5^1*^3 

e- 

: JIS .1^>Uj> Jl <->[J\ 3bo>b i^3 ^3 U&juj viLujI 

Tdkslwb ^9 S^mJI 4jLal3oJ J ^>Jilj| ..L) JJJI aJiflJ — 

ssjb^ji dU y ji jiu - tj .b>3ii« Ljii> v'Ln o5y3 ..<UiL* 

•r— 1 277 (Jj v siL J^iuiJI 

L>$iio <uSy 3J9 <l^s 1^-oUJ culli-l $J -Ljjl>o <u5y U^i .«utj^l 

.<U£.|j«*ao ^^It <SoC3 3I 4JLL^> jl^S ?si>^ o5y 
.|^JU5I 5 *_j|^l ^Jli* dLLoJ jA\ «jJLflJI Jb ^yUJ ^ T^JjJI 

.aib-'jd iily ?slaj ^iiS i^jto UI 
^ i^ll^j ^1^1 O-o^ls UJUaJ .(_^AqJI Juo^JI li $£> 
JJLt tjjLiiAllj ji-LlMsil obibJ ,jjO C^A§33 <l^>$^aj 4l>il> 

")! Ux«i Uj «^Uij jjlisJ p! 0)5^) «UJ .SjlIXam<JI S^aII oLx£ 

^^3 ^3^*4u> <*J OJb U^i .l^Zjyl ^J& U^> ^JLiJ <*jL»3 C^>Ij 

.«AJLo ^J>> s-*^ 

"t. * 

JoJ <d«J .iLi^JI ^ ib-^l oli ij^aJI dlte l^U-So I jbjj 

4JLJ ^y-^j o-»^ "^y u-° y$ ^ ^jij - * 1 l»^ 6 L*«jj 3J ^yi-eJ .L^jtx«j> 

*§ (jb^U^o <L> *JiJI Jj^ui^lio^jb «l^J djl^iil ^ 1$*1©J ilj 

-■s! /»J ^1^ «l^o ^-t^ y^> • *! pJLjLtJ ^i^ 3 JL> ,_,!£. L^aS i>L«-o J5 

C- p 

U ^JL«) J>j L^JLiS Jjci»l Ujj «UijUj 0)3^» (^sia—5 iLUI l^ikcb c 

s 1 o-gjlgwno pil>t 278 

hJo ^3 <uSC^>-3 .JuLaJI f~o aJjlosI ii-jUJI i>L>jJI j^SsJ 

.((pikuni iy*£>\ 3J <ij^£U^ OJU^J C-JLijlS jibet (jOflJO)) 

(diLaJI <AJj!fli 5bc3 JU*Xt*u b>Ju<x> 3A b>3 .pikuni 1 3**>I to 3^5 

.l^jilt <»^JL> ^§3 «A^i*»»l^> i;3J j3>i>L»J I^JUaS Jl>J3 
5^*JI dUj ,^3 Jls JloJ . L^jI^i? ,jl JLaS Jl>,j*lJ ^£1 oJuy ^ 

<l^XlJa> jJ3 Jo^siM» LtoJL>3 <ol^A-iJI J333 ^j^-II oibls 

?ljbjlat l^*->i 3ij3 Sp-I^j (JJUaj ^ 
:l^ilj3l Sii^l ^ jJL?o jl ^beJ 3A3 v^o^oJ 

. . *. Ja* »1 1 2 — 

*UJI >-_-iwJ3 ««^IsJul 2^$J ^oh^t 3ji>l3 ioiS* o^J jl^ 
jbJ)) 0S3JI 4i«-«j «J "t-O^u u' cM ■^ w) (5^^*^ -^irtJ tJ 5 ' 
OW .3^>ls JLJ i>l>>> i«JLoJI OJL^J JL»ivol JloJ .^3]» <*J U^J Lo 
.O^jI^o 4Zi$>j cJls «dl>3« 4J$> l$j|» .«ulfc l^olJ Sij^Ilj i^JjJI H (j^- u-o *jii>l3 4xUlfr ^JJI i>L>^Uliat ^3 ^SCflJ ^3 C^oU .L3JL0 279 <Jj ^giL J^ujiil 

j* ^Js>\ c^JlS" Jl*J i>L>>J tj^i <Uju ioJb- ^ ««J^ ««UjlkJI 

»L)3jJLo jU3t3 j-e L**J ««5I5JI ^9 .L>ljLfll ^9 l^JasJ U ^S^u3 
hyJuo tLiil .objSjJI j-o iLolS' 4J3>o L^JjJ 2^*°' ^ ^ * * * :oJl§ »i>j^ 65^ o' ^-^3^ <^L«-^»JI J3^ f b I 
c^jjl j>a>3 <(J«s Jl *--«jJbo i>L> i>jUI J ^U5o c^i5" — 

: Jls l^iloj U>ju ^ij 
c ij3laflJI Jl$-b llcLs ^^ftj^ «<*J^5 *LoL>l ,j£> ila^J oisy 
3 ^ ili ^jj 5A3 Jls .l^iasl^oj J5LJI «-aIT <£Lo JSS' ^^ojlaimo pil>l 280 

.|jL£. dliaalj Ujj ..^L^aJI IJub iolfe JU£|$a ,j) .^yJjJLf-l — 

J3S0I .-l^J^ v^>»— *i u' Ji^" '^oJ-^ «k_J^» 4-©J^ <J& 

.<\5$\j£ v>M' Ji k^U U' Ui^ «OJ^£l>o ^^d JXla]I 

djJ-ehljo iAj^3^ AjuSb «^oDjJI dUi ^ 5^_o Jjjf Ublj jsjJ 
Jl (jd^jbJI ^jI»3 ..iiiflJI ^JlstlJ «i*)t>j ti^-L) 3lj-ol <i^i>3 
,jl .4ijui3 ,J^ l^JLojb ,jl O^oi lj^I Sl^eJI Ljjl ^9 «^3-aUI 4J$lb 
jPtiS .1^1 u5 Xj a l ,^X£>I «Ifc^^J (J •Slj-o'il Ali ,cJ U l^J ^£50 
.Jl>I3 ,j^>c& aUI cA*^aJ jl &*}\ UI u5^i (^ «icJbJI *»lol j&J 
i^j^aiti) ^Jk- Ijj^lfr JUi>l j-*-s <^f$ Lo-^ Ui^ SLoUJI 

,jl jj^i «illoJ Hooi ^ l^J <!LoJL§ *j «4— »ijJ 0I3JU0 4j iaiX>l Lo 
^11 ^L-aJI I Jlto L^>l^jl I09 «LoLoJ I^jaJ l^IaJ 3I .L^ti-o Lo io^S (_yJ 

1 * <■ 

-9 o^ L3J LL-jIS" •«UIju^ L3J ^5^*3 «OLJ cutel i_i*& .o^ ^ j^So 

■+-1 

@ ^ 

L! 281 Jj v £jj a^uiil 

Jl> I^j C**sttl 1^153 <lfr>byUM.o g^oLi^j j^o-i l j^J »J .5y>l9 gij ^-% 

Jx j>*J^ ^ «^jJjULLo ilJUujjjs 43j9 (jSjl J, -{ <*J<ib«JI WjJa.^ J 1 
l^Jjii)! SuJJb ^Js^ Ui> ^ .yj2LSi\$ $y»i£\ ^LmS^j]^ JLwyT 

^ ..iLjJI l^ol» l^J cJl§ jl ,3~a> JtA9 .dUJU P^bJ yp6 ^ 
4JLo^3 "^M^ l/5^ •• t jfiW*JI tbc-JI <*ioeJ J>^l .£c**o jy^So 

Jftil jl^ <db >bl jlflj)!! ,j9 <*jyL> jl9 «by ^i>bJ 'j!» pUSoJI Jl>I 

.«viUildLk- 

«Ajjii)! U \^Xj^JL> ^9 oi>t9 <<*i»i l^i-s^t jx Oilii*ol 
<Laa9 ^Iaa^o^o ^i)^l 6j*Juo «UiLai JaSUj cdjjlSjJ oLu.5.c j-o 
cJlj U ^£9 -O^jaJ ^9 l^ilii jjjj ^y^ 5y> Jj# U>ly jl Oiljl 
§ «bbjbul ^9jJ byj^o ULo iulalLo «ALiJI dllJ <i^JlJ ^ t-Jily 
^ '^Jiii f3i «*^>bi><il iy*oJ <l^JL>Li>l jx ^5" i_jL*> ^^lt 

U «1^*9 jo^flj La>lj j^dl iiyJI dU3 y*)^; «UyTli ^ ^oJ jl Juy c 1 _ r£ nlfii aLO piL».| 282 

i»jJJ l*)Li>l ^ icS LoloJ .\fya&J "5/ J3JJI ^1 AJjiJ «ASji v _^£- 

0^5^11 Jo>l .-0*^1 u*^ tJ! gi^iJI *■*■*! ^Upo» :<U c^a^5 
^yipo ^1 o^s <8ilt *5^Xj L5 - l>5iio <\>L> Jl s-»LJI jlS" 

I^jUjI Aj .^LioJI JLi-3-o JJ iU9 £l3yd 1^>U> J| Oilc- 

^3>J jjJ '(J^J <1 ;•>■«?">.' Ub<^3>3 y*-> (jLc-oJK-AAtJ L0J63 . •OjaS' h» >*!.» >».».<o 
J>yi t-ft3l^J jl 13; I .^Ui>JI (^9 *UoJb AtUsI liyl A3JI L^JlSCob 
4JLo v3jjuJ <V>jJLX*uj <oJ <<ult aloni! U5* <A^>3J Jl cJjL?c3 ^JJI 

^ <UJILSj jl ..4)3*^0 J>\) P3JI ^ ^3^31 i)L> ^13 l3l - 

*S isLo ^ iLJJI p^jl <p|jL«-<aJI C-*~JaXJ .ilLolxo <U_£i3 

P " 283 dL v siL J^ojJil 

(jts* <L^Jt «JLwJ 1#>L> J>>jl» <^j jlS" .dUi «-UJI ilt 

■Jll l^jo» «4AJ («J «£>yl>> ^*$Jb * oJl^Jl ^ l^ijjL> <ja<m-» ^J\ ^Lj 

«IgjJJlfc a3j U^jdatl JloJ .<ul§ 4JLo (_>u>y U <U dS'LJ JiflS .i^JLoJI 
Ujj3 «is>-\x> ^3 <U9L-b ^ ^3 OjjS- ^l>ib*J l^jl .otbj^S' oJlk» 

'j! l jS0 .)j3.>>jdJ i_-JbjJ l^jl iutJLo U^j (jAikJ <*1jLj J^jLUuJ cJlS" 

dU UI3 ^JU-frl C-A^ji JLftJ ..v£JjU>3 !ih5y ^^JUjJlcI - 
Ja> ^ iLoLol JLi-lio ,£>?oo ^1 Ijl»I il^»» ^^J .Jean Drieux 

.'j!- 

J?J ilb> ^ <*Ji> ^bJI «^Uj kJlS tjJjZ^> !.. 5>iiJJ b — 
lift) Jk- ^3 i5U3 J>£3 jl jj^oj ai" ^l 'j! .. j^ibo ^15" 

! c yL^3*JI ^ iLojfl ^ jJLoJ! 

L! 

S I JLft£ «53 4jl bbj^3-l ^jx> "j)l <X3yJ «J V^**^ IJu**o 3JUJ jlS" c 

.0 c u. tjjOLjlginio piL>l 284 

t^JS* 'i . .SLsJI ^3*^3 JjLiwJ^lj iJ^SeA* 3 JUJ A*wJbJI C-JlS" 

.iiLtf UJI) j XU jlS" 

?j»3JI C-i*5 lilo- 

:J15 
UI JUb pIwu) 3J& UL> t-jjbutwj Lo . .(j^wijub 4a»j^^a<o o<<wJ — 

■a 3 . tj . w i OJlT jl ^Jj^w) «i»_J Jl£JI Jx> L^Ji- ( «Ja5.*.w) «O^lbdl ££©^> 

«*>L> ^ 5i3>3^JI iijjijl Jl*o9 .LUwi (5jiwJ ^1 J3^ ^ Iji 

:Ljj UbJLoJ 3A3 JIS .Ljj ^U.3 ijJLfljJI jljj'ill o-° io>> £>>' 

• tLw»l l >o k £lJ3i5ti L03 ..titJjJ^ blJUb Iji-^LijI- 

^ilwfcoJ 4jI^9 l^wilj Olx9j .Ljj|JL> «JL> ^ iSCj^JLo cJlS" 

:l^w)lj {y* *£j2*t y^ (j*>3 0JI9 .ijJLflJ ^3^3! iopu I !JLJl£h>U- c 
J 285 A> ^gjj j^ujiil 

<Ajxoilo OjiiJ3 -^^ i>° lPJ*\ <Sj^"\ k^Jafi-3 «l^Jt u-JbeJ OJl^ 

:3L>liLoJI J5A coti Sj^Jlo Oij 

:Lg_«Jol9 

l^Jt jllaj £lj <S^i«J 'i! i-oL^JlS" oUKII ^1 ^ju ^ J>j 
£>*jdl ^U IcS <uJI ^Jlj oUKII cJlS" cjftJl Up.'T <iuc»L?j JjI 5 
^ ULoi ><J ^1 f3~JI oU53l .lL>tf Jxi3 ^1 oUKII ..I4JI 

.«iJ^ii-oJ llib \fyzyb3 ^^-^3 l^o-^ «Sj-oJJ ^ys ilj Lo JjJ 

\<£ < ^3 J UJI o>£> ^Ul J>^l Ijjb ^1 dJ^&jLo Ja£ iais C-olS" 

JS3J «^AJUl^J j3aXj3 aa^O^JI LJIjS^I ^jujJJ <*J>3 (( l jj f «»3XjljJI)) 03«) 

jg (Jyj ltU§ <Ua£-l)) .^ISCoJI ioli03 JUI ol^fr ^Ul «^^^isJI 4#>3 

q ^1 viUi .diolitaj ^ISCJI dU^-j t ^LuiJ ^j-o JUJI dls^-u U5" 

JJLiAlI I Jlfc ^Jl CJ«-L> JLo ^3 .j3J AJ^ i^Ua^ 3^ (t)3«S ^^ JS" ^rji loi .nr) p^i^l 286 

,J AlSy duJ^>\ ^JJI Js>-J\ .djlia^i) £0 Jj ..4juo L03J OaI£I Lo 
.jbti>^M ^^aJ (^i-t>J 3*3 <U$i>3 ULbl^I*^ Un..;.oO jlT .LJ3J3J «4jI£ 
.dSL> ibtbls oUi& L^JI ^L>dJ>CJ <<j*)lflJ 3^3ti> j^bo l >o5' 3A ^1 

U5" 8yLi-o <Li»jl l^oil>l Jjl^l JasL*i^s «S^flj l^Js c>j>j& "jfy 

<4ji».*.t7 Lo (jb jJuU C-ul5" <4ju5 1(^>J&Lo Jft ^9 US* «djuci C^jji 
«^o^J C*>lj «LjJ t^JL50 Lo ^S'iyJMjJ fj\ ^3.} .U>ja£- Sl^^l UJJL50 

.Sj^LvoJI j-o LjJtJLoJ aLJ . aI^cJ LjjI c^jjy <i!a?J ^1 ,_^> 
1— >L5 ^JJy jl l^i-o u-JJajj t6JL> j^l^J <U^a£ jjl IjJlolo J^.5,>.wt 

. JibJI dUi j^a^ti ULo LfcJlJ 5^*JI 

&aI ^ ^JJI J^JI c^ -v^II ilai>l iJK" jSo o& 

JS" .L5J ioJ^ <uls ^ .ilt Lo ..6^3 JiL) ,39ly oLoJT c-Lfliil ^ 

(J .L>5iio U^JLo uUI ISjLJ <vp-U> Jl »_^**Jl ji ^15" 

-9 U-Uj <^UjJI t-jb LjiL> Ciiitl^ l^i^Jb- o^> .ioiSo «^-Sy 

■+-1 

A! £*V> o^-<aj i$ib i^> jlkuJ le bolero ic.$k£o ,^5^*03-0 ojIS" .<-_-JjJb j3j«^> ^3^ -^1^*03-0 Ja> j3<ia?J djb^ 287 Aj £iL j^ijil 

JU^OeJI Jfcu .Jl«.^q.II ^ [§*mAJj ^lisJ ^3 J^J "^' ^-J$l> 
b'ilAJ «iLU? lijU? iifeliJI Lebb-I j>o Uj J3JO 4J^( .io^-j ^iSl 

•U^/Slb ^JLoJI b«ollaJjl ila^J L©^-i^J 

"t- » 

JJULill ^^»3-0 JL>I £jL»> .5y>l 8jU*o C-«JJo .|>bo ^ L>£> 

lH' ^1» ,3jLJI l^JLo jl ^1 .I>>l3 l3Jii9 jiliJ i[jl>>^! 3Ju*o J3^ 

iiUl ciyJ "5(3 .4JJJ.JI ciyJ 'i) ,_^ .iL5o «1— jIj^JI U5" «Jl^l 

^J&> U l^J5^- tjS <ilt U <Ol cijjJ l^I£J .JUy U <0 ^j-iil ,_^> 

.^LiJI ^1 \$&>j jlliijl ^ jULJ l^oUj «^*5" ^JUii ^ iolsiU 
<L-**jjiJlj 4J cu>j^i .L3JI3IC jIaX>! i©^o jjSLJJ oSy 

t_93— 5 Jilij <l^**ti5 «x> ^Jj—il ^ 1^*33 (oJn.«.o O^aS .iaii-o b^Sy 

+j (S****j ,j^ll 4j| i^jJJJ cijJJ C^jK .*l£JI ^9 l^is» J U«JmmXJ ^Jt^aJl 

■H ' - * 

P dUS /oi^; .«uJij L^xiLo 1J-0JI <Ol .lfi>Loil dJl <*^U «dJL?co3 djLib c ^flplo* ff ffl pil^-l 288 

AtuJ aJ ^fcj •£>*&> y e>y> t-lySJlS' iolj£JI -*\ij*£ 4iLo-o cJlS" 
JS" £o?J J^l u' u^' < **^ u' <J&j « 5 j*^ AJpli- JiJ 

f, f g, C f. 

iioil>l ^JjiAd «u*»^ll U-° < *^ t l$*«-*£J J->b I$£ju*J jl «— S»jJ«JI 

!<UJlJa>.' djyc-oo oULailbj 
,J 4l3^a»JI lesiku >JLj J3btJ U l^ilcul ^Js- adJj «J 

•°JAH u^ 

'e 

u' u^ 'ti^S 5 ^ l»*^ - ^*Jls «5^5jJI OjSjLJ ifiLoJ C*-oi U 
«-atUiJb Ojjt-i .c^> t^*> j>o 3^5jJI3 v U I Jjio dbl£ob 

a p C 


289 <lL J}ih J^uiil 

dlfcb liU ^5j JJ ^3 Ljj^Oio •(^*a^uL) 43j3 jjb yL»> Sj^oJ J$" 

^ U ..viJyLoptJjlj . .vJjUJLo <o3j ..4JI3V' f&J .«ii>jJI (o3j .jJLaJI 

^1 iU&JLtfjJ 3I <-j\$})l\ dU ^ZiJ u' 'k^ iJ^y i' dUL> jl«J j' \jLmS> 

^3 z>$aj cJlxs 1^ UI .IsjULo 3I liilc- «LliLo 3I Uilfr L^Lo ^3*5 

!3jl>I3 i*si I ia» JS" 
.^iLll s^l^l \JJb J£ S/jJ ^b Oy^il JLoJ 

«£jli l^a*J iX£Jlfc olflUa; i«j Lhjl ^15" «l^i*JL> ^ 

^sll ^ olslkJI V oUKIl o53 .JU.i-.iU L*JL> JljU 1^03 

•S^JiS Ajj.ilc.3 Sj^ol <4lL>i ^JJI ^li^JI dLli ^UiLo io^3 .C-JU 
uJl ^JJI u io-3ll l^oioS ^j-o £^p> ^xJI idlU JU-jJI *>l>j *Uafr3 
UI^JU a l l^Jt U>^ ^illl ^ J\jSfi\ Afllkj 4^3 .p^yi» J5" ^ 

jl>I «x «-*iiJ j' ^y ^ .U^JIaJ uJ l$l53 «frLioJI JI3I »Ijul)I Jl 
.U^ajjoi) A^J O.ilS' .JL>I AjJj ^ I^J «Li-j V3 «l^>3j oljLJol * * * .u^S^- ^ Ua>l 4jL) jjoij jli U 
ijUbl aJUI l^iibil ^9 .Ii50b <ukl3o a l .UjJ ^JLj ( _i*5' 
+j u-d ^**i « <^^ -(»^J j^i «^^ d&y^l (3i«iJI (j*-> »aJ 3JL«j«JLe LjJ3J I6;„m pil>I 290 «^uJ^I» Jis> ^Jj*3 y jd\ <£JL?JI SUiJI alto ^$£» ^ 

JUa> u^o^i .Ax«JLS JULC- pJLtPJ \$j> L§J ^yu-w» O^Jll iiliJ 

P P jH P P 

U*o ^£5*1 <^^5i £i-^' k^ u' ^^ «1^3^ o* *WJI Jbt*ol 3A .*Uj 
«l^j b'b*£l ilijl UJS3 .b^Jt ^>oJ I^j lil*J ilijl Ui^ IJJ .6JL«^j 

Ul$*> cJl$"$J .1^*9 IJt>l «Jyo 'i! ixjJLo ,^9 iLJJI i^5U ^fi> 

.<Xj1 Jl£-1 jj-o <uk- ^k>l loi- I^J <*I>3 «\i*^> I^I£l .I^JJl?cJ vI*^j (j\ 

5jlLu»j 


..L^LolsI Sjyli cJt «JJLLftJI SjiU-o Jj3 <b>L*a 

1 


c 
: k _flj3^ e J| ij 


5 

© 


'C P :^b>f pJ 43lj 5 1 ^9 J9JU 2;lj 

291 dL ^giL J^oiiil 

J^J ^3^3 JjJULttJb J-oJl j>o i£j jjl 3J4J .^Jjil "$ ..IjJLt — 

J^jJ ,_^JI l^uij ^j~£b}\ iS'jA» J-a3l <*JLJ Sl^uslsl u'^^3 tjJLiaJI 
«ii Oiljl $J y*> .lL-i JjuflJ ^1 l^jlSCob ^^«jj .UbJuj JaiLol 

Ub^oi- ^ JU i^Jilj jjl^ <L^X ^^tiJ LsJlifr iax*hJb ^LmJ *S /oIaj 
3^3 .d.plobJI AJjdljS^ dl)JL^5 «^j^^to AlS^acJ! duUJjS^ <^>5ois 

.t±jJc> U^o l^J5^3 £«-"*J ij^i /*W "^ ^*l>i L^ ^ ^-* yT ,oUL vl»iUb oylkJI £>L5| JJ jlkjl ^1 olo 5 
JjJiijiJI iiUi ^ >?tiJ3 < ^3^1 i>jjJI jj^ILo oLoJl> ^y» Juiiw 

.«U^i ^ ^>JI JLJ» 0-03 

liUJs ..L^Jb ,3*1; {J\jX*S)$\ 2;iJ3J ^9 ui 5 ^' li $& l* 

C ! (OlyllaJI £jJU> ,Jb iUxo <Lj$Ij ^ ^J>^S ^y-ki^j C-JlS" 

<( eJ^I U5" cO^LcwJI ^y> iafcli oUasJ 4JJJloJI olfi. ^,9 ci^C- ^JJI 


u. ^OjlslaJLO piL>l 296 

■B^iJ l^jlS" CJjjuS) .az$->$ JjbbsiJ jl O^JbJI £*<►> c^ '—Oj-^ 
atajl ..l^JI JaXj dU .l^IJJ AjUJui JI3 «i^iJi^II^ (»^*JI ,jaj 

jjl OJlJju UjJl> L^jco J^LlJ 0>lj .*-ibJ k_*JJaJ jjl l^JL) ^Ia> «j 
:L3dJ >}JI ^JjbJI „k. *ibd o>Ls 
.jlkjl ^o dUkl Jl ..ioilS ui j. - 

t^Ju AjbJI 3}oJI ..Loi ^5>1> 3^ «UJI b ..j^lS' ok«oJl — 5 
w J2 .olJJb iU^II oJjd <w-U«) ^1 ^UiJ jl oiljl ^SI^JI ^ . JLahll 
L t**>$*J jl i>» .L^Lo^soj jl ojuy U JS'.LaaS ^1 i^jJ qJ ^tb ULk 297 ciL Jjih J^jii^l 

i^jJLJ ^) L$jl 3J US* OlibeoJI i^JL^-J gibaZJ ^UaX3 C^-lj 

.AlJLLo 49j3 «ulfr Ujc^j iLoL> J^UJI L$JLo aJLoJ ^x> «CSj^s-^j 

ioJ ,JLc l^-SLi»» olj_§ .l^x>is .aA&jlU) «u* 1$Jjl>I 
C«X>$S L$JD L$jJL*ju <U£ i^otJ Co-lj3 «aij^JI C-Jj .«gJjIa-iJI 

. J*S Sj J5I L$Ju> Ijb ^3 .l^JlSCo 
,JLc k_o_OJ 3_&3 JL§ iLteJL-aJ .<*J L^JLfcbeiJ tj->3-9 U-^> 

p. P F- 

TdL-o 63^5 ^beii Jl>L» ^J ,>Jil»l — 

:LpL> iJbtoJI Ca.^j Jl§3 


^p l#U£) C-^liJ .J^o Hj ^5 JJI l^JS ColoS .li 3A Lto 

.JUl^JI IgJJJsJ «OjJoeioJI <U-*J> C-^>l3 .»lxJI 
dl£J .^il ^ L$J (JsJI Lo JS^ ^C- jJlX*aJ *-L> u$^i u' ^«^y 

:L5jL> UL»jl>- J0I3J 4J\£ Jl9 c -9 1 

© 


5jLwu3JI JliiJ <jl jj-o Ij3ji- j^l v^^ £° tala llfi) dJJuso — 


!io«JJI 0Jlft> ^p Cn?otyu dLot§3J Lo ..J^oJ>- — 


g 


.4JOJL0JI oltt» ^ c^Xil 4J3PJL9 <^LJJI c-JlS' U - ^OiloT.urt piL>l 298 

ll^ij^p <U£ ^^50 ^3 <*-jb>l 

t § 5 § % 

<j$J o^°k l>*^3 .-aISjI (>o J^>j C0I3 aUjI ^ 5lj-ol l3l — 

p 

«l^JLo jiS'l s^aJI <3jj«J3 <*>L*jJ! »-Sjju ^t> .l^oilT (JJL^aJ «J 

JL£> i^oJj l^tjj^ L^oLol t/tubeJ o' (-jj*^i «Sl^ol «Lj'Sl <SJjLftJt gJ^laJiJI 
jjitl^ i^As ..«Ljlj io^S l^JtLoJ "^ i^^yi» J>" j-^kiti I0JUC.3 «I^maJ 

,» p 

•S3JU ^3 l^jjlfc £^Jb «JL0JUJ3 <C^j| iyJJ^ iC-ou9j i^liaJI jl 

Jsf jb*lJ^|| 03^ Jl jJ^sL^oJI ^ i-JUaj 4i*^i©JI 0*l_> 

*S ""^Is «U^flj ii>jJI ^Ji. jSLjJ AJ\ t-POil oly ^»3 OJLOX£-I 

p " 

lltS^o Jli <u£I <3ylkJI ^ ^jJl?cJI jiU>l3i*o 299 Jj JjJj acj^uiM 

:t-i*Jaj 5A3 l$JJ Jaxi\ ,_^> Jky «i «l^peSbcu «i «I^JLIaJ «J 

.*UilJIJJ- 
olyil J1S3 ili^i) JflJ (J 1^51 ^y ^3 <UUi> ibjj l^Js £\j 
U SS' cJl§ lfi>^3 J-o (iLo^> (5>«» *i iJU*xJ US3 I^J SjjJ x>i .IjljI 

: J>^ u' k^ (J-* 5 ^° 

..A3JI jbj l^uA) ijl^J! vfJJLui (ji bj^l <Ll»-.^> dUS ^3X^0 — 

'B 

!yj-SJI I Ji& ajI^j iibWI (Jylk «-L*jI«> 

li»l L ^*JI JLi^)) :43jU\ <lu*3 ^ 1^03 ^yJI diigal I l^JbJ kUjI^L) 
.OjSCm) o^lb> JS" ^9 ol^J Lxx9 JJ o*b> l^jl^J «jk)3JI Ji* ^yo 
IjL^JI IJLfc JJ by JL>I iJ3& jl ^yju» t-3j*i ^1 .C-o-li L^i3 ^& 
OjlliJl ^i«jL> ..ojl>3«U 5ytk dlk<jj jl (j^Jt^J 1 j£©jI ..(j$JJ b 

-t-l ' ' 

^ l^lJjpcS <cy ^i6J3 Lbj\ <\Jlo dJyU ^3 L^JLiJI ^yJ^ «U^J JLtLJ 

t: u«©i ->>* J! ^^k 

'S Oj^Li ^5 JJI JI3JL0JI i^ujaj .<ulfc Sya3 Jib J ^3^ C*3j-«aJl 
^ ' I ^ O ; )oi.. .r. pib-l 300 

<e»»UI JLifr \%~Jl) <ZJA>$ LoJLifr if'UJI 5pljL©J p^J LlJlT 

.jjuiJI ^ >>5JI Js?J\ Zs&ji 4j oidl ^JJI ^ylj^JI diJi ^ Ul 

l&st^o di^ Oli J ,jJl> UI «LfcSjJ 3^3 iejlfr 5^Lu-j AJjtfS, 

lil^JyUb Jls 

?5^sL*oo c^jl ^1 ^1 .\xib { JScSj jl OjiSy 
?CJl3 ..03^ ^1- 

.iljlij (JI- 
Ii-jpJI ^ iSjlt iiUl3 iljLij ^1 j5JI ^Lj ^ m J&3 — 
>_jj2<JI ..Ui^>3 jh3ej }J ..»_J3j5(JI J3& *^i > v^" 1 ^ CP^ — 

!UjU3o-yxJI ^ 
?dIL& Jtls cJl liU 5 - 

f- 

..Oj^btoJI J3JJI 320 0-i^.jkJI ^W 1 *" 0*& u' k"^ — 

jllalJl ^ k > i ii-L) <U>UI U-yo iSylklb jstb" ^1 U^Jfr jlT 

«Iti^ <VjJL> (_^£. 4JI5J ibylj^JI 4Ji^kJI ^Js, \fyvjJu OJU>3 .<v3ylk> 

•9' *Loj>JI dUJ ^ J (CT to AJ .IjuI olp ^'l ^U^>l ^ £l cj^ Jiis 
■+-1 i « \ * 

J Jt *Li)l ^ Jjyl^l jl^AiJI J50 iU^e 8> J3I I4J l^Jls yXjl 

L «iJ^^b l^>JLo 4Jl l jSLl9 i((LtLo ibtill b <bt*aJI dUkuj» Sl^ol 

tj 

"q °Jjl> U3& u' O*^ ^3 -IjJS-*» u» u$J$*i ^ (( J^J C*>l» l^j| ^1 

H - - 

• J^>y J^ ^3^tij l^jU-o L-«ia) «pLujJI JS' ijyb C c 

s 1 301 viL ^gjj J^olill 

^3 i>jLo cJlSj «l^ijUb x>flj l^C' *J C~vy£ ASj3 iJU>>>l 

:L$j ojloJ 
:ul>i 
:5yliaJb JjscdlJ £^« J ^3 4jj3lj^> i^jJb Oij 

«L^JLo OpbLi» £^-4^ «ul§ ,^9 U^J3-SJ Jl (jJuma^o .<^> Jj^cLwJ !iLol 
jjJLc^-l L©Jj Jj .U^^fr ^ <U-o JfliLo Lo «Uwij l j-*£ u^ J-jf***»»J3 
. J3S0 ^ cijjO oLx «4JjjUa jUfllJl ^ J>yi kiUi jjJbcJ Ij3-*-o 

kd^ils^o» Jb ,^*5eiJ ,jl JJ ^lis*? L$jl .350 Lji^u a^JI J& 

«jllxo ,^9 4J flflJ ^1 Jl «jllao ^ <\ju> <UflJL>) J&34 J3I Jlo 

^oiciu 3A .jLusJI JjL> ^ <vj| kfJJi .Ljiols J"i!il 3A3J Jj «L$l>l 
lyj^i C^S ■■ *M LUA ^IT Lo |o^jl u3jjoio «(0^- (JL?«aJ O* 5 * J^> 


c 

s 1 ^OilSLaio pil>l 302 

.«dU j ii*J jbsJ&l J*J>L>» l$J JIS ( ^> leS 
tloJI i>o <UujJ i^o^i <^l£J Tij^^JuJI SjJloJI Jl& <*J ^j| {y> 

«jjbo C-ulS" yi«3 jj^J «J -^LoaJ ijbtw Jj^S aa£j O-JlS" .(j&jill 

«killj l^obtw ^ Jj U^i ^j-o i^jJ 'i) «opllaJI ^9 Jill ^ L&3 
..JJUJI IJl& ^j-o hsuuJ \^jJ /o^*L& JklwJli .«Usiu^-I CJj^&j v-JUj 4£j—j <*£j^k> J-^133 l^oiL>l ^juJfci <£J>-<*> jUaaS - L&^£- J>> 
6)3y> ^^k* Lo £j4 <*J cJ^ 'i) .dlioJ Lo J£l 54. cJ^Jls «olylWI 

P *" p 

£«~J <^IiJ jjl j^i ^ ^5y .L^J ,J> U-o 4J3&JL0 toU c^^as 
-H U-° «t_>»sLJI u*} cAi*J O^^ u' 09^ i>° ^L-J .^yoA) jl j^i (y> 303 dL ^giL J^jj'il 

t^yi» ils «t^sLLlS'l J^-o i?t~J .(o^o tAt*J lj^I (^ b^JLo 3j3^o 
J$3 «l^*i*J «JbJI ^ tiJJLso Ux ja> ^3 «1&Jul**j ,j*)LJI X*mJ Ux 

.^^103 l&yoi ,jJlJI J>yi ifUi 

(jjw J\ \qJs. ^S .£bJJ Jl l&jliis'sl jiaib ^Lo-1 \$e&± 

dLoJI <1>I$J ^3 «<1>3 ^>o ji^l <ilioJ l^3> ^*«^l .<4X*isl JL>I 4JLo 

i^u. ^3**o o^ £M)i -£1*3 ^^-°i c>5 k^ s-J^" k^i «s^i»»» 

O' U*" ' X * J . ty&*\i u'i V^ ^ ^>° u &9 u' ^ ^S > 
i<i££i) ^3 .AJj*£- oby ^ ajIjJI l^S3> jJ3^ j>o e-ajl^il JjLiJ 

ft » 6 

«jtLi 3I ^>5*Lo i*Jbw 3I «d^fri J3JJ 3I <U>yLo jJjV ^1} CJ^Cb&\ 

<■ * p . c 

. t*jLj^f \fyS> xkfl3l3 uiJT.i.9 (^3iJLo »_ajUyi JL>33 JL>I <4j«sbws 3I 

.jjl ^ OJ^p-3 OJbu*o «4JLo CJj'j>J U1S" ,j£J «5^> jjill ^ 

.l&jjjj U>JL>3 yju jl j^l juj U^Jt obi joio 

C tiilJ Jj «OJLfiS U 0JL>3 iwoJI ^^J .^>*Jy> i**ij OJi- JLoJ 

«Ujjiij L JS - ^9 dU^I «jL> JS - ^Lel ,5>JI iUJI 3A ^^jbJI ^oiJI 
.kiJ^ol <lyuO JL>I 'i! jjlS" <dL»JJ ^53*«» JL>*i! bL»*> ^eJLOJ "il M u. 


u. ^«jilol.iir. pil>I 304 

JjU <AJa^ (_^ ^ l^»JL^> AJ5A ^ C •«■>*>■ J j£*£J' k—oJI 5L*)Lo 

.IjbUo US^JJ <*JL>j 
.l^ju^i <U$y3 «Sj**^ l$JL»-> <*J^ J* « t^JL=>-l j>o Ujj> ,j-*J $£» 

.1I0JI ^L>IaJ Sliil ^JlSCob ^lt La 
.i>Ui>)lb j^juiJI :ajL> 

JLaJ *i\ OJLnJLo J^liJ «J '^>l3 A%> Ui^ t3i^' < 0<^ > J U*^ .^ J^J 

.4*15 J} 

. IjuI ^.3>3-o3 2r^"3-° ••v*3tU b 
«VoJJ JUf. oli OjJL-o! ist^alJ iLoJbJI idaioJI ^1 j£ju 
S^-OoJI i^l^jJI ^1 h>^xaJJ JL-fl5 «ioJUJI jULJ L»^jJl?J bL> 

-g *ldj iiLoL, <oUal> 5 «JaiJaJI ^9 ^bU)l 5 i^Js Js]^ j>o «AS-lil 
P u' i- a£j SJ ^Uib lil 5 ,i^iJJ ^jIjLoS^ h-j\5jS\ Jo\jS-\^ .^^^LJI 305 iJj £ih J^oiiil 

!<uls ,^3 ojLoi 4s*JL>l Jo^u LLo 
JUaJ aIjI JJ £|j ^a> "5(1 «JlpJI 1>Lo oljjJLajJI J3-L> J 
oJlj Lo 4jL> £jL> Ljjl^ (jiil oUiJL) ilj .itlkJI AjL^ssS j^jLj 

\ZijZ \£$\> »1*5*11 Ijlc. «UlkJL» (1*5*11 t-V^' u^' ^«^ 

* F- 

((J^ill)^ «aL^JI))^ «k_Ai-iJI))$ ««J$JI»3 «4J5JI» ^ jjl^J «*^3 

«Tu me manques» J^U a.Lm.^9 5jL»J "i\ £Lc?u 'J) $a> 

?<iUaiJj l^jl ol^i! L03J 
^**&\ .\jbjcujj <u* f-^tt 'i tl j>\j Ljju) p^ 'j! UjjI pLmJI IJ1J&9 

3 

c * * * 


t _ r aJl&uuo pil>i 306 

^3 ..l^ol^ jUjJI 0-0 j- 5 -^ u' *^^UaS-*>' 1^1 Lft>il>c- -1^9 U313 

.obi A^tM^J foJ ^JJI ^^-iJI 

tiliJ^lS' .^Slo ^p-Lo c^f.'ilb 5i^>U o^jj.») c^iilt jloJ .(^jjl?u aJ 

^1 ^53 .ib'jULi L-9 1)3 13 ..LoL>> (fr^JU-p o-° US^J^i Cri^' 2^3e*JI 
l^J ^Jl^j o' £*3*^ CoK Ujoj «ob^SjiIl 03^ l^J iiJy JLaJ 

• 6 Jiji Cri ^^J - ' a* < ^*j' l -- 4 d (Ji b^Ji^t ^b^ c*l>l 

l^^AJ Ovoy> .obUjjJI J-SjSj A3JI l^jt>3J «JjJLt fj£- 4JLU3I Lo 

• iouoJI iiojJb «3Ju jl Oilifrl .iol^JI iLoju «gi^l Ja^yJlJb 

c !*ok. u3 i 

Jsf u^*J *Li>l .Lft>^3>3j ilol ^5jJu ^ Jjj-j ilji> ^Juy ^5>>l3 .iJaiJ 
L £Ji*3 ^bJtil .o^J I4JI ^jJu 'i! ib>j ^SCj ,J>>l3 «lfc[,J ^ <*J^) 

« U J^Iaj^ JI^^JI J-tf^ .^-jJ"i( Lgji53 <4jL-J c-LtSb <d LtojUiiil 

• od>3 OjLjjI J^-l i>03 43A «VfljS ,Jb SjLito ,j^S iuUI ^fiJ S 307 ch &Ai a^iiil 

.4jLf. *jU.,M |^5Qlxl JlIs (UbJilu) 3A JJaj tbbj^aa jjlfT Lj I 

«.ao j~£ <>j ..llJjl lloj oliaaJ uS b^J&3 .iol^b l^Jc Ji*^ 

.bjul AjJiiitl Le CjUK 
lil £JLJ3 «V^-^3 'M ^^o <J^j>I lil «JLo ^to «SUJaJI UT 

. t- < •>& 

.l^ii> aS^jj <s- j M1 3|^o 1 ,3a<«aJ }J <Ui-o .iLo^S 

i^JI i_j > «.A.IIS' .^>l y-o C-o^b Uli i^i-UaJ bJj a l Lfcjjisl 

.l$Jili>l ^55^ u^ *i OJLi*il*ol ^ J5" <3ljjJI SliiaJb JjL*JL«J 

Lfc 5 ..4ISLJI ^[jbj^^ «dJ^jJI v^Lfcj^ <ilxiJI v^j)' ^^<aJ 

-g .«dJlo Al gLu LjJ^ ^ylt i^*I*dl «^Lfcjl <£$*> ^ju^i «(jJ-jl J-^<*> (j9 

2 j pUjuI ^ l^*i-oJ o^Jl^ ..6JL>3 4j «JLqJL**uJ «AjIjAj Iju 

*~ ' ' ► 

£j Aj^low) CJlS" tl^o^y .UjJ yll*uJ <*^Tp Ujj«iljl *J-oJ -l^J yib ^J> © 

'C ^pi loi.iirt pil>l 308 

.43jJa> 

Ifrlwjj tl^io^iLo Juo JjJUjJI ^-mJj J-oly .LgJJli! jiJU d^ajb- 

"51 .4JLo-aJ j*f*£u (j£> viu^JI ^9 4a£j ^o l^J ^Lt U «lou jJu 

«jj^Lo^cu IJl^j^ 03^3^ 1^3*^' •i-r'3" 0- '' *~" **■*" Jj-i -0 u^* v - , ** , rf k ^ 5> '' 
AA31J jL>l SjAJ JS* ax> -y£\ O50J 4*9 l^iJl^j 'i a$j JS* ^9 3A9 

* e p f 

UK .^loJI O34JI bbcb LS-l^sl jl^JI ^9 jjkfl^gj jjJJI JL>I 43 1 
*Ujj^(| (jjJb f Lj^ll oJjt^b UiSj «VJ3-o jjL^) qJ>>^I O3-0 ^9 OjX9 

.4I-0-0 4*»»jlai- Ojil>l 

C 
'S u9 .I^JJoj^ ^33^11 4a)^j j I ^IsSjJ «jjlSo ^3 j%&\ O^o 

^ <UL> O50J o\y olju <|oJ .(ji^jJ j I CUx*«J 4i-o *_flJl& 49i jllaljl 

U .4flJU& ftSj dUi^3 

•g lJ-j LeJULt O30J .l^jbcob ,j«iLm>)F-I O50J O3-0J ^ISjill 

JasLjJI ^9 «Loij ^-uL>3 4kfl3<j llS" ^JJI ^l^JI joi^l dUi f ISjl 309 liL ..gjL J^uill 

,^>l s\jjz> plspl UlSCe vil^J ..SjS'IJJI ~&jxJ* ^yo j&\ $13 JLa-I^JI 

«eliJtJI jiUj (jl ^b jjl^ l^*is Jj£J .JjJ^> v*> £*0 *iljj iiLuo 

j>o l^Js <*j ^JL-^I ^o JS" (jk- sJLpJI u^k tr*^* ''M 

^ ULoJ Li>U> JU^j ^ .L^JI oIjl&>! ^JJI • ojL^JI jb^stj ItJU <:>LLol 

.l^jbc^L) Ujb JSjJ 3^>Lill pLfc'ill <Jji?(J Ua^^u lijLft) Jj »JjJU 

.L$Js ^k ^k^ll oljS'i c-JlSTj ciLoJs- jlS" PjjA JS" j>o jjaLskiJ jl 
^3jA* ^jjb »^j-9 ia^i» J-S3 »3jlXo <Lj& J^ cC<j*JI ^ 

jl dlS^li JaSj} ..l^ilaJ u' ^±J ^b" J*i\ pLi^l dJj 

.1* * * * C 

J .jljias 3I 5jL»> ojuj ^uJ ^Ul ySH\ Ua pJI dUi 

'S A^Jo- ^j£oJ ilft Lo 4J| J^l ^jJu Lo Jk *\dj> ^ OJlS" 
® . .u**o 

&j V^ L> Ui^ ^ 0» <^P t ^^1 «SJ L^' p^" 
"q L03 c3Jl>I3 0^0 i±JJl> Lo (_,k 3A Jj^ojJI (iJ^I <^1>Jl50 /(J3 0LJ-0J 

•j^Sj ^ <*il (5jJJ Lo ^g-.loi.Mp pil>i 310 

/^o tJbjj olv£bLol U Jj «UI U^j ^j joJ Lo ^^J *li>3 ^£5^1 

. >\Si\ ^J\ \l*a&Xl Jh»*Q3 »^^11 

f, 1* 

f, ** f. •" f. f. * 

jl Jbu «!ibJ Lfe>l$J J^>3 .ip^l l^pt&Lo )t ^9 jly^JI Laki <>J 

• JuJlsJI l^o^JI jbull l^L*ob»3 L^?t£>L-o OJLoS 1 jfytii 
.L^Juu jlS* 0I3-U) p^^i) ^ liiLibJI .<XJL«jL**JI iJ^jlalb 4£jJLx« 

A'j*>i «UJI (j^Oj «ob-oJjj <ldt Sys55$ i&lpO Lo J<XflJ «I&jAJ C^olS* 

tSiloi "51 JI|*o aUI «^b5"b bbj>l j[^Xj aJ «Ubi Jlo-*oj3 .<sl Jl?sXj uk.3 

.«SIJLto JS" «^>Jl> k _i i S'» :b'l>> dJ 

JjJ LJ5J3J ajli ^ A&yj o^&H ^>Jt>s **j* ^ J^ ^' jSlii3 

• «VoJI 3^?cii Ljj ^JLiit ^yJI Aj3^uJI .il^l (ya jl^ftJI» :4.*Ja§ 

H ^>oJu ,_^J LtelSol jj^Sol "jS^ciJI dUJ LjjLt^^oJLiJ.SJ^oljji. 


311 liL v 9iL j^uiil 

5^>ci» ..5^i» iliul JJ ,Jb iuli- oy«> L5JI3 .5/jJtJI v*U3 iloJI 
l^J JIS «i>l>jJI J*t o- o^i k** £>■ o^' l^-Ji ^ Sr^ 

<ULo j^l djLt ^ OJi- JL9 lfi> .«^ojJI ^ ^Lii j£ iUs lPj>I» 
ilC- ( J5So ( jl «3$iJ loJLO ..iaJJ-UJIj-0 il*J^i)l ^9 l^l«J> JLOJ .11*0 

.I&I3A0 «-o 4jL& JJ 

<jj£>\ ^( iiw» uj^' i>° 3' 3ilx«JI (j-o *L£»I i^j ..JUJ» J-3I33 

((SiL—Jl) duhjj^J! ^^AjJI belo» Igjl ( _^L*o$oD iwAJyO J>0J 

^( «A3JI LoS" ^UJI ^9 il^Jl I^oJ^j Lo ?Lhj^o J IIa**» jlS" J^i 

-Q ^ d^jJ C-JlS" ^ji-l J0I3J 3I g5_^aii iJ$> l£*x> IJLO jl l j£©J 

® 

L! 

:Q * * *■ C 
J (jj^ilBluLO pAL>l 312 

SJjU^ye ilo^eS" kit)L> !jj+»-l '£sj\ f&W 0—^^i *l«j <L£j 

jUl ^liio ^^k- 5JLO-3 5^i^ <(5^i iia«3 ^! 6^** ^iii^J ^ (>o 
"5/ «tj^JJi'i *-»IaU.J 'i! «jLio pLJ iiIU&3 .5>laiJ LoJL^o ^iliS^lJ 
.dU^ (>o OtJl&l p£>bj ^jJU-sl JLS3 "i!l tiUljUj 
U&^l^ ^ ajui! iA^Lo^S' ijj^S «i5^ ^a***^ «Slysl i») . .Aj 

J*>l ^jL) <iL » ..i i fc^aj ^jl J3I2U 3J&3 tl^>U-o «LSjil U IJl& 

e- c- " 

.(jl^AJI t— ^*° 5* ^^*4i J^^ J>' U3^i ^ U^' (3>^i LoJlii- 

£# 3A vcsJI ^ (( jjlLJI ^Jy jjj 'i! i_ii>l£JI l^J^ ^ ii^&aJls 
J>j dl^o Jjcsu «V^JUxJ 03^03 ijJ>$\ Jms\Ju ^ kj$5 1^0X^4 

^ J-o-Ai 'j! <( ^3 vloJI .Is^iij ^1 ju 'i! icijju ^jl v*>j ^jlT U* ji£\ c 

.8 u 


313 Jj JjjL Jcj^uil 

ilasJ ^ .iJ^^JI^Ij-ol L5U .l^J«*i Jl^'i) S^-J <U9 C-Jaflj| 

Lo l^**aJ Lj^JIj u9 l&>i) ^.jAs pJ <c y»' 5lj-o"i) J>j t-iASo t_ia^b 

J>^JI jiiJ 'i) .,_yLibJI (w**JJI £jL> 4- , ^^l O^ ( -^ ?t ^ «Ub^PiJb 

t o "c- 

Oj^lt L$j| <Ia> L5J o^iij 'i Lo .l^*Ifr Aj^ku») ^ jo UJ i^y^cj 

Jl (o-^ji^J 3-&3 JL>y u^l' (5J-JI 5* «*'l->3 <*^Lc- *£> jlxio 

.(jbji)^ ..SylloJI (j^i Jj «SylJa ^,9 l >*i-a 
^^oJaj 'i) SSjjuo J>>^ ^t (0^t5O «£_,**»> ^*oL> 3A <«3l3Jl ^ 

l^jus «•<_,& «U> LjXIm>j |oJ «U 'i) ijjU'idj Ljjuo L03J jj-Aj d 3A .[fc~£ ® ^Ijju iLi.^ *uL>I lii*Lt Jojo «*3l i>jU <*J cJl§ Lo \yjS 

H UJl>L«*9 jI^jJI iljl o- » |0>^>l J3S Jl lSUi«il «k-JS ib ,jijl u0 iio- ..i/-. piL>i 314 

y& ^15" JiAS iljbiil> Jl QAi2cJb 4J5X«*<e ^jILa*!*») «lJL*o ^ jli TyO^i l^J ^jbJ «P5J Oli .ol^J isL*« Jl ^Uso CJ15" l($l*J 

^J\ <j*\j£ 63^^ l$JjJI$ x-o OJjJ A3J «uiLJL> ,Jb O^lfc 
*j>b3 \JL«>\j .dlSj^oJI du^jj-cJI iljS L^oJLaj <4l3Uxoj o^mi j3^a> 
liJLf. p-£u 43,9 jtfil Jb (jiujIjjJI jlj$Jb 5i^>Lo «O^l^i/ill viUJ 
.^LJI ,j9jl£9 i-5jJI (^jL^3 ^JLJLLpJI ^ 
dai «^Ul U^ «^JJI («S^-oloJI 4Ssxjo ^^btU «A^i«fl9j ^ 
JJfejJlj >_.P«.tJLlJI yS, <t 5^U 5J& LiedJLwt^-^jil^i^^iy!) U-o <U.<ij 
Jbo^ LijJI 5J^> ^ L-OflJo ^S" « L> iu^jJI «A-ol^ <!UJI j-o^J ^JJLJI 
.4JJI $50 4j|j3^ ^d b JL?cuj iAJjJI JjlOJ \*S «IaJL£- ,3JbcU <UuiJ 

c JfcjbeiJI J 5 L> LeJS' ilJJ .4j ^Lj lolp- c-ljJtJI ^ UjLo «i?cfeL©J 
'S .oL>L>4Jl> 

■+-1 

t- £jil JUu^JI 3JUU «S^jLpJI ioSj ^3 .OjJL-o Jl <y^£)l$ U^SJa) 

1*1 * "t 

IJJ .«uIoLmj ILJLUo «UJLj li^>lo »<uJI Jaii\ CUflJLJ jl>l^JI 315 Jj ^Jj J^ujil 

^UJI iijl l(JJl (^jJJ (jl^ U .l^ojJaso J3l> *l3>j <*-^J «=-Lijl 

^y> 5^0 J5" ^.ouJj (5 JLJblj jJjj ^1 oUJl£ll ii> dlLsJ teS^SjJ^ 

dUJ53 .cu^ ^^iJ jbiJ cUojjjJ Axj <6JlL> "Sll tjjdl dUoJ 'i! 
-oj .ijjlJ^ tUJI 0I3JI liJ ioLoJU JaotoJI i^«aiJI ,yo £jXJJ «^UII 
(j^J iU .(wft^btjJI j*£. el^l 6^*jtJ ^jij j\ ^J\ £li?u < jLIl o JLojJ 

.<4*«Aaj ^1a«^o tyval ^0 ^.liv.j 
^ .«Lt*JaU iojill j-oLJI 1^33^ ^9 Jo^o <L ^b U3JLL0 
dj| JLfllfr^ «I^JsLmJ l^JLo O^t i^SlSs (f-\^\^ JUII3 «p-UjJIj v_jIjXII 

(_>A>3iil3 ^ i^lS" ^jjJJI jjUaLo i^Jj-w ^3! ^^jl C-v^LoiJ l(jjl£l 
*i^Jbj el£j 4J3J ^ A^LI^iol JL> 4X93^5 oLaSj u3^5i «**5la*>l 
ly35o ^11 v^*^ (Ck^IjJ j>o Jji^o (I^>3J kJUasol iJL> ^ *^J3>i3 

U jJ3Jiioi«*J3 <^LiL*j| ^>3il 3JH-) ^a^- ^>3^l (_^ o3^>*i I3JI5 

tj c 
J tj «ilalfc SloJI (j^So ^,1 JUi>l CoJI l _£y*)$JI» 

: JL>j O3-0 Jls .(-flJl^JI ^i <^Lo^> oli 
TL*k jlJLj L .."& U ifJL&l 5 - 

Jb iJUIl i^UI dUj iJyo l$l53 <o><aJI Jl eiyUJ ^J 

^jJ ^>*ir>- ^c .«'sM) jj\jxl\ ^Uj o' ^J^ ylr^' <J& <v*^' 

:oSj 

C ! :5L>lLoJI 2^3 OtsJcJls .^5j>«) /oij o- l^JI OJt?<JLt ^15" 

-S .dUt ^y-ola .Ijj>-o ^i>>3 Ooii$J Lo ^S3...dI J S'il ULJa — 

.^» k£JL*£- «dLb /»L)I C-Js ..ii^o ^9 La> >j\ — -c M u 

s jj.ojlaiuio pil>l 320 

!l$*Jl Jj . Li>^l £ jljl^l3i..ib3laacoOJl- 

Su^sdl vib C-diJI ^3 — 

.^l^jl Axunj V*./-* - ^i «• l ^***J •t3Jj*".9 UU*> ) j^j C-JJ lo — 

UlSo ^1 Jftl J^ <s yLJ)ll J<mJI (> ..^oJuS * ..>ilkji.l - 

.ilpLJiU Jj jLJ)( J^o ^( ^ ^^soJb 

,_,!£. a^JjJlS iiL>M.' J *%**$}$ (j*>b-II ^^oLo ..<UJl3 C-JjUa — 

<dJI JJ .oljLi))(l ^ jiJ ^ JiJI ^ SjLil <*iJU> ^ jK 
\$$o Jl ^Icso .ajuy 1^jl53 ^jj-SmJI 3A U )5jJj 'i) .L^Jl^i Jlii5 

.j^-itl JJL* 1^*9 ojJO ^yJI (jl^p-'ifl 5^J^> ^ LfroJLiJ 3?tIJ ^ 3btj 

f. f. * p 

.<U>liJ| l^obl ^ J©J>I 3JUJ ^ < j^l JL^J j»3iJ ,jl ^ LjJ A*ij 

«S fr ,-.6 P P 

^^i O' Ui^ i>° «U^ii i' f 3i ^Jr * c *-* : *4 ^5^4 ^^3 u' ^J^ols 

— I . 6j^jV> ^AAJb (JJ5 U^wl 

"§ :b>jLo-o ix~JyiJb Jls 

I S^du» UI >iU cJS UI - • jJLilb j^IaJI ^J^J C-ol — 321 A, ^9jL a^uiil 

?Lte Jl db C-ol 

I» 

:J» 

C^oit .^Ij^JI C-«5^ liUJ ^J>£-l j' ^3^ ..OX> JLS3 UI — 

.<LaiiJI dU-o (w9^tl jjl t _ T i^Ju«J .SLjIo OJU£ dul 

..SJaJai\ dUb" j^ 
-g .0J4 jjlfi. O50J ^Jp^ U jL»^ <<*1>I ^y> O50J Q?3 Jjy ll5" — 

§ o^i ijlaJ i*s^9 dLk- cUj^.1 ,jJJ| f^AjI ^ ^j\ AjLS 

^SjLiJ jl JUjl$ « j^JLjlfr P$5*J ^^t^i ./S-»^ J^J JL "-' • i^oJlfr c 
J s c 

s 1 l _ r aj\stiiiia pil>l 322 

uLSUaS OJLfr JiL> ^>e S^&Lo JSJJ3 .^Jbi^o t— >b C-Jl .^J Oj53 db^l I^SCi ..<UJI b — 
.^>3l J>^l ^9 j£jd\ ^ 5 lt l^J§ ^S3 .«!J>> o* aJ b» 

:^b>l 
J$t ^9 4JUI jlS" ..L0L0JI ^9 u SwjJ 3j*>5' ^Lil^t iJL> $ - 
jjbjl (_^£-l ^^ <4^Jljjc> i9.iLa©J </oJ&^5>3 j>oJ l3*9i *£ <jjXa3I/*JI 

<U9 £©^ti*0 JjbJ iljLfr^ll j^f. JoJ«J <J2*J$ jQc&>\ J-^0 i^Jjjj^U .^1 

jIjjJI dLotil Jal jjU^I dlSj yo J5I 1^)1 »^3^ u>*io ls> ^c3\ ^Js, 
u. 
& Oj^JU JIscU^aS iJx?coJ L09.S JL^tU—i «iLtlk (jjo $5*Xli .JUJL?JI 323 <iL v £iL j^iuill 

J3^1«JI JlIj ,j£- oltLJ ^SoeJ jl <lil£ob iJ}l^*Jb Lo>©^e jlS" 

:ift^Jb duJLj 

^JjjJ jjx> jj^J <0^i £j*»«JI ^^ jjJJUt^aJ Jk3 ..^ii^J "$ — 
jjjy US" dbl ^5j^Jl3 ./o^JLh9l b^o$J *£JjJjl .dL>*ol JL>I ,_ y -Uj ^ <ULo 

.J^oliiJbtiusL&i^^p-l Ijlc-5-o tadsyJ Ujl^ij jl ^Js. U^il ^^ AJjAt^ jJaoJjJI bjj-bly ^,9 i?coLiJI «uJ^j 

IJLfc 4jub$J «lili OJLo^- .1^15 Jl s-6^ u^^ u*»L- *>i •L$-o-«il 

'S .L&JL>3<_ftJJL?cXJI IgjlSCob ilt L*9 »U^flJ^ u9 J>jJl 

L hxsuo >-JLa J ^ «U^ojj . jlS" l©^ ^3jo oJuo *<_,£) 'Si <L^jiUjl ^3^! 
*S .olj^olSJl S^U^io l^ij-e^* ••l^3bj> +5 u nil6;,«ir) pil>| 324 

» JjJ^I .i?e$J jiS'^ JoJ>-l $JiaJ ColS^ «Jl£ JbU dJLozJI loJUf- 

^J l^JI JL>mjJ1j 0L5JI cJlS' .objS'i Jj ..*j>^LLo 1^1 colS* U 

.Yj*s>\ ..i~Aii\ i>° *ik*-iu u' l»^ <4*9UJI UI 

,l^jl>lie <*J $l?o IJL>I$ «J-oj«JI (^ li*> \^o'po ,lfril.MJU£*)l 

.L>L?s> (3yl>>JI v**^' >-fl-<aj j^ 3/p> ib^is «£bJI» 
U ..J^upt> U oJj U UI £§I$JI ^9» S^j i«^l> (ji» JLJ 

L» 4jf3j>*Mi <!OljJ jl 4i*C-jl ji"- 1 - U^ 1 ^y'i^ *^ Col5 

^J U^ £s£Ill oSocO .«^^ofi- L» <*JiLj ^ ^55X9 l^J £^£>l9 «£l> 

fr ' " .« P 

IJifc ^9 oil ..l£da£. iUx- ^J (_^>J-Sj jl L>3«o-*-o Q»fcJ — 
c ^1 l^JLo dlloJ ^( •0JL>I3 0^0 ^ .^L£JI *-o (j^*J u' k-^j' 

3 ^->XpH t$s>> ^3>fti .^ JLoJI 4J$lk L ^fr IfrL&Utuo l--uJxJ itLJI i_a-o5 

u' «^**S$J U , -^S > u"2j ^ »^*J ■u'*^' £tj u' '—'JLJ® -*-^5^' u-° 


325 ,iL ^lIj J^ojJII 

5-9 djiaS dlioJ jib «to>wtl J-e^eJ Sylk ^9 tjLJI IjLfc ^Ji- 

^iJI ^LaJlS* Ji*oVl ^ oliill dUJ <\J 3JLJ «yb dop- j-© .pU^JI 

^ <U>L> Sju JaJ yllaJ t-L£s «JlJaiJ l^J ol>U> i .^J> i 

! < ?5j3JLa£ j-i»l*J o' «oljliil 

^IjLlJ C^>Ij < jl^^Jail i»i>LeJI ^iLoJI i_jlj*ol 6^3 jl j^£ 

j3<iaJI iLu)( Oljlkjl l^J p$A) jrf\ ^3^?JI JS3 «£>3»JI i>iUJI 
«iojbJI Olylkll olS'^co ^ pLl>"5(I tJUso l^jV <£j|jLeJI ^fr 

ijy^o (wJblt iktsJ «5^0 5« Lo -^j-eJI j^£ ^i-aJI 3JUJI dUi i-jlfej 
<U£-3 ^1 ^9 <u5L> a l Jl^- Jl «j^JaJI tillj 4JJb ij OjIa>3 "5(1 i£}UkU 

^L ^3_) «Aj^JLfr OJLfr t Joji\ ^3 l^iiU? 153-*-^ j' *-^ 
^ LLou JLtVl ^ 13^35.3 J ^1 ?l^3iv Uiijl Ujl*^) UlS'l O-OJ lol.iip piJ^>l 326 p' p 

jiJj bj^oscs. ojIS' ^1 b\xai\ lili» ji?tJ ijl lil <^it u^' 

a i «UjJj Jbw> £jl> OJl£- JJ3 y^l l^j&obj ,djj£\b UuS^ 

3^J^-«5 «dJ^low <L»JL*X*> <,_^juJ (_yeJLt Ja> ^jS c-AflJj ciJ jl*x> 

.pjMs^all ^S «uL?! lloklt ljj*&5 

43U5 ^ dLUJ LoJ^J <*?^$JI ASlij diiioJ <*Jl JuLoU ijl5" 

l$j il^ «jl^l oJiil i_i*£9 .*1©JIj jbJI jl^aJl (j9 J-ol ^3 «uj 5 ^' 

? l _yL«j I^aIs- £"y&i 3*9 <^jqK;j[ <*jlo ^,^^0 Ujl*j «1>^s J*x^io ^ ^ 

f- „I 

l^*lt ^jA*J *L*-o Oli ^b- jjfc iJJ-o J3*i/ Ublj ajj LeS" L0L0J 

• OJlS' U5* dl^a$9 iLafr O^lf- JLaJ .ojliiJ i£il£) j^fr 
.«Los^l jl£ol ^ l^t jajl <£l>JI ,Jjj[h J>j ..li>Jb c 

s 1 c 

s 1 u. 327 dL «JJj J^iij^I 

■ AJLoJUd 

C«i>i ub-^ V^y ^*° J*°ji u' < *^ £ ' ,l ~*i£s-'?' yw^ 

SpJ'ill 4jI>«J O^JLJt» ,jt3l jlj>iM C-«mJ 3I .^aU <JjL> 

* e p * * * ^$^3$ »*ljL£"5ll l^jlt i-J^ Lo-^ -UJ-^ i-ft-aJ (5^-0 cr^ - 5J->'$ 
<y> .I4IJ3JI £*Sy ^9 p$d$>j u^J 'ij-*^ «l^JjL^o ^ ^3^a3«JI 

ol&$9 ^ l^3J3 ^' j - ^ lj «iS^coJI ^ ^jjJuLJI $$is*}\£ 

t. * * * p 

JiUiJI ,5 1 ,^9$ iOJlt ^ l^Jk aUI £$fJ JL>) "il .0«ilt .J^UJI 
.OJi-a oU^JI j* <£*$$ .C*ol§l JiLaJI 'i) 

olilah kJUsJI 5lib a l oS'jil Jlo .jUj)!! iiLr> «Jiall l^-i'I JLaJ 
(j'3 •"ij^ - (o^ 3 ^ u-» /*Lol IjLlo^ »*L*iJ I. (_,!£■ 3^jL> «t-j^juiJI ^ni loT.ni-y pil>| 328 

.^jL-iaaJI ^3] OJjjl .((<U5t*^5 J3J ylk JxJ)) 

^9 ^^3 l(Jji£ fiLut *£• &o& I^XjoIjS3 jLU ^jl Oiljl 
L^ - .j^ tS^ lJ^ ^bjjJU3 < Ji^tU U>.i|jL>ii*ol *UjI «jjSCJ 

* ^ «■> c- 

.dj *LiL£>l bJUbj *Lol3^J 4JLo jli) jjl JUy J^jJ ^c— J 

3& 1^3*3 Jj <l^»3J (j»**] .oldfr UL<*> ^UU (_^UJ ^ A3JI 
,Jj«J "5(1 ^ L03J <US U>o-l ^JJI JisJI dlJi ^>o ijUJb JL>b ^>o 
diLL k _J&>\ ««Lai-oJI C-Jitl U J3I . JL>3^II t-_JUJI A3JI >& .0I3--J 
oiib 'j) j^jJIs «UI cuilb ^1 l^-Js j^i «l^ai> Iji- «itlill ^yj 

.0*b> <^-*£> ^>o d.; q,U.T ^p-l (jA>j>i - 6 *b.9 

^1 «CL^lo jjji Jl>3 «liJ (j*w^> <pLolII ^o 1^»-^©j «aji 3J u^ 
.«jl>>^l Jb-jJI» :«ij3LiJb) -oA U^ 'oj> ~t\y>\ A3JI ^ 
P (jJU-'id t—*3-o t*-^Lo «jb.ijJI I^jU- «pI^I £© jAliJ dj| «u^i.^ ^ 

5 

M 329 <Jj V £±L J9\mMl 

i^l» >>li> j>o jJL?ti3 «4i5lt 0^>ti l$J$-a) .LtoJL> l^JLo ^Js. ^\ 

dU jJLIju» iljUU J*3&3 

5L> ^iSi c^iS" ^jl dJJLso <>J 

O^flJI jJLo jj^- \suJo cJLb«- A3J Lo5" 
iio/^ll JpUj OJI5" ^IUa> 

jJloJI 31^0 0JI5 
c , . . . Ir , 

tj cJai-idUSC 


o^lilgJ-tLLO piL>( 330 

(iloJu ^ji.tujl C-«Jbi U5^' 

iljJU Ja>J lilit JLo 

jUai5^)t yliLb ir^iy (j**t 
ilj^JI LL-all ^£ d*^ 

^) «LLDI l^J^ (l^j £Ux>l £Juoj .1^3^ lj**^ ^SJL^JUI 1^3-0 

tJJJlIb ^5 ijjaAsI^ LgJ (j^fli^U oi 1 ^^ A-».'»-«-o Ov-uJ j_yfc 

.((Le^j^)) <U«-«J 

.5L*JI 


u 
S 


331 lJj ^A> J^aiill 
j» 

..ibe^J ^iUI oj^^ '*** tW 
2012 jL*J «05j^> ^JJI j' sll L<jJl niLJa ,j--J L^j l^i—^jj^l 

j*jJI AXJj.fl, ... ya liUloJ ^ C*oi U lil £j3 'j) 

.oUiOliiljiUj^ ^^jJI i*b- jiUi j I jib- 
gjU^ ,j-ji JaiL^Ii ,jiJI ■*<! 7 t:ll kijj-*5o ^1 
^M a 


L>btj eja-* dj^ljs- 4*515" ^jflJliJL»!* A ISls-l 

6j_S"lift :L^Ujillj g^jjjJI (tJLJl ^J LJ^Us. 
^U» .(1997) «(jjIjsJl ^33» .(1993) « J_~sJI 

«com jL J» j-^J-Vl l_^jb^3 ,{2003) m jjj— 1 

fsUJI ,j9 A^ui^l lj-jj^ iisuj L^iiLa .(2009) 
(J U I .j-i IjUuil jJ^^I i-^JI i-Jlflt 2006 

>^jUI 4&eJ i^gj^^j HL_i_uiiLa