Skip to main content

Full text of "ketaby042"

See other formats


ojljjaJI oas^ll Cibulj» j^>o 

e® ipJI ojJalllg |oi^JI 

foJUtJI <-cJI a^^sil ^ p, |ft|| ir »..»ivll^ ojui^JI cujjajlJI j 9jI>jloiw J 
facebook. com/ketabme 


atanjii t^plull gumul illf ojujaII ajjauJI facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme 
ojujaJI 5as»gJI CiLuilj» j£»>o 
\ytl\ ojlaillg foi^H 
foJUJI^JJ oiSnuill cj>plftll uiiMiilYHg ojujaJI ojjaIII JJ 9J' How J9^=> ^ facebook. com/ketabme / ^i^U ^^US! ^—-IJIj i^^JI lij>d\ : iJuJI JI 4-^*31 s^JaJlj pJLJI 

ISBN 978-9953-82-278-5 

. j\^*Jl . I 
509 

Science and the Arab View of the World: 

The Arab £xperience and the Scientific Foundation 

of the Renaissance (al- Nahdah) 

by Samir Abu Zayd 

*4*jyJl oJLp-jJI oL-*lj^ J^j^ UL-li C^LaUJI ^y> 

ojujaII SasgJI CiLuiIjsi j£>>o 

(+1"IU) Vo» «AV _ Vo- *K\ _ V0- -Ao _ Vo« *A* : j^iL" 

c* 

(+1in) Vo» *AA l^li 

e-mail: info@caus.org.lb 
Web Site: http://www.caus.org.lb 

jSyJ^ A&jJl^- rujjZ}\j ^jJlj jyJsaJi <3^4>- * 

T • • <\ ^1 /JjSfl ^^J coj^ facebook. com/ketabme cA 
<\ 

\r ^L^Ji 

l T 5 * l3 * 

U U4JU c5 J J J"l ^^-JbJl f^ : \jt 

iv ^1*31 ji s>ji (.j^ as^ : UU 

U (1UJ! J! ^yJl 5>JI j^w^ : liJU 

o r v^L->l S^kJlj t iuyJl s^kJl : Lulj 

00 ^UJI Jl s^kJl j t jJUJl pjL' : L*l>- 

o*\ jU-^Ll y&UJl Jup : LoL- 

"\ * <J-*-*-^ /i-^.M.a. 7 I LkjL> 

"U a~>«4^> oIjLip! : L*U 

JjVi j. — ali 

vr (1UJI Jl i>Jl f ^i. : JjiM J*uJl 

VS «IjlJ-I ^ J, J UJI JU^I p^ : Njl facebook. com/ketabme AA . . . jlUJl £. ^>!ij ^A\ J^U: J jlUJl Jl ojJiJl y I : bu 

^r ^lUJI Jl s^iJI ^>Lp : Llj 

<U ^bJl Jls^kJl^ JLj^IaI&L* : L^U- 

W ^lUl» Jl a^yJ! s>d) UUil v-Jl : jli)1 J^mJI 

V A ^LJl Jl ^yJiS^kJl^^jjj-^ : \j\ 

UT ^bJl Jl ^yJl 5>JlJ ^-L-\l ^L*JI : bl! 

> T ^ iUlI Jl i^yJI i^kJI ^ JjA\ ^JU-I : «iJUJl LaoJI 

U l ^UJI Jl^yJlU^lls^kJl^Lp : Njl 

ATA ^yJI jJbJlj ^UJI Jl ^o^Jl ^3ydl S>Jl I LJU 

^ ^lUil Jl ijlLJI fJi *. ^ J ^J ytjl; : gi^J^a» 

^r ^i^i^ni r ^ii s^juai juii : S/ j i 

> o i ^1 Jl «JU^Ji s>J1j *lyfe^l : bli 

m ^UJl Jli^j^l ^^L-)ll 5>Jlj p|yL«-^l : bu 

n A ^UJI Jl aJIjl^I s^kJIj >I^Ml : Lulj 

wr Lj^k: L.j4^ ojUipL j^ji : L* u*. 

WV ^IjsJI ^ S^U. <ui oVjU : ^UM J^aiJI 

W<\ juij^l^jbi ; N j! 

U*\ ojjjj*. ^| i!^ : bu 

^ jU^ly^UJl jup^JjU : bu 

1 facebook. com/ketabme \ <W ^Uil Ji 4±jJbUI 4-JUJ1 5>Jlj 

\1A JLJljJ-l V^ 1 s>Jlj ^y^ S^kJl ^ ^UJl : Si jl 

Y** ^l^i^^bJllJ^J^^I^I ; UU 

T * n Jl JbLl jJUJJ ^yJl ^^1 oU : tJL* 

jjun ji o^uji iLJUi s^kJij iuyji s>ji 

Y W jU^I ykUJI JL5P gS^*j : ^LJIJ-^aJI 

Y H y* UJI jlp -Up v>^il ^Jl : N j! 

yy* ^lj^i pi^i ^ Lju> u^i ^1 <o& : V L ' 

YSV y>UJl j^ ^fj* J JLJVI : liSU 

Y<M 0j ^\j£A\J 

\or ^jj~\y>s^\i^£)\ J& ^y : Si j! 

r o A a^lM il^l o^jU : UU 

Y\l ojlUI iJL^ll oNjU : liSU 

YA* ^^JlJI u-r-t)» ^ ^.^1 o^j^ii J-li : Wj 

^jjdl j^Jallj S^Uil IJU31 S>JI : £-Ui J^mJI 

T AV Jb JbJL-1 ^S^^JU 

YA1 ^UIS iUisOUl s>Jl J| J^Ji : Sljl 

Y^l SJbJ^l ^JbJl oijj^adJ A^uSl ^>UJl : UU 

V 
facebook. com/ketabme iuyJl 4./>g*.U ^^Jl j-i-— Ull^ JLjNI 

r H ^JUI ^-J&l j/^l oNjUJ.1 : Sfjl 

rro pJuJij ^yJi SjkJi jjj jljni : Vj\ 

m ur «i*}\ ^-jw-liii bjjZ : Lis 

ro<\ lJLJ>lj y^IaJl ^^JLJlj ^r^Ii)! : ^ jli)l J-aaJI 

Y' "U V^ f^'j o~r"Ll '■ '^ 

Y"U vl^Nlpl^lj^^lill : 

rv> Utt rv<\ £— ^LA 1 

VAV ^^5 facebook. com/ketabme V^J jl j^j U *3L* jl U^ipI I2>l ^U1 Jl oy> S^ U^ 4L* J* 

P I* fr 

Jp jSJ^ iiU^I eiAj .«lUJl J! ^yJl S^l» «u» ; jl j$Uj U i^L* t^ 

i* 

iJj_L* SJL^j LUtf'ly^l jj-j (^iJl jJb iflj j^p J^-^! M^J tS^JajJl o.L* 

jl tJuicJl jl a]?L*JI ^ a^jco o-j^ <Jp ^)j& ol jl tiJ*>Upt)U! jl 4j*Ai*Jl 

j* c, c- t- f' 

.Uli aAz£ jy>\ Lgi5 oJigi ^ aj^J^ j\ <Lio ,1-*"' (j*' ®J^y o_^* o' 
: jL~- «J IJlaj <.:>b*» ^ lUl Jl S^^iaJl ^JUa-^i aIjl^l-NI IJi* 

c JuJl wii jUp[ ^ oai^L^J La lxiVj -VjJJI ^jj t ^r p ^^-^'j v^* facebook. com/ketabme jl U^jl Bli ^lLxJl ij| ijjaSi iSy^* y^ ^jL^ «j** <*~L>ol ^^ 4y£j3-i <Lj>-U 

Niiiiii " ' *» i 

. Ja^M*Jl (jpali! 4l*^£_j _|~Jb *>*t '^^J i /y«j Ja'J j 

^ j ^ ^ j ^L .t ^ 'u ^, ^, > H \Xa jji /«w-liJl . U a a J I LAjS ^iul , t Y ^ „tv ^» t JjVl ^-j'lJI t (Y » «A tJjjXa Li5L« : iy^UJI) L^yJt 

J^aoSJ i ^11 «JjjJ-l ijLiuJ.1 iujjji ii?-^ilj ^^wl^J.! ^yi^i-1 ^ij^J' ^Jj^ -L*l*ii jAj t ^L r j,'^Si\ *JUJl 
«JJe^a^ <ul (t-^j *j£«i->»t *_LuM <wU*-l aX>- X\ ^wv— s j wL «U »Aaj j^L^j I 4^uJa. U Jj«Aji-l ^^j^»jJI jl Jju 

facebook. com/ketabme ^Ip (J Lili i yJy^\ ^ *J JL9 iLjJ-1 ^Jjjj^l ajL^a->JU ^^JuJl (J ~-_^LJli 
aJu^ Tt^J ^^ lg-£i£ ^ Jb V -^Jj-^ l^aJI ^^^Ul aJLojJj .C-ijJ! JjJis 

4j*s>-\ ^>j aJjoi ^c-jjLj oL_ol i \j> [$ .,^*^Vj>iJL^I /j^L^j JUjj-iJI oJlaj t^-ww-bJI 

4j^ U>jLlpl_j t^HJjjVl <Lj->cJl J-a bjjjj}\ oJla ^tA^r^^L» L^i lili 

p t 

LjIa^I^- ^ ^-oJl*-!! — «-w-LJl 4jl<»_P *^_>e-J jl /j^LoIi 'y* Oj^i >*-3j^ t<Ul— Ji 

4 ./? 3 * M o jf jL^- /j-a e.i? */s '>j jj-5 <Jlj->- jrr^ 4-tr- <i -' L -*-^ tii Jj- 5 *-^ aJLo-jp 

.^iJcfJl iJ ~Z ij*A>z^ ijfcl^ll UJ^jL< 
j£Jl>\ jJb 4-o^*Jl LuU-*^- ^ 4_^ r ..~U yr, o la i (^JJl jJbJJ LwOj-^o ^liJjJj 

s' 

oL*^j>*1I L^-SULlcj ijjiJl L^SUjuj j^iJI 1L*JI J,l SjiajJl o<-~i* jjbj ^«„«gSli 
4^.j_^_jLo ^j *_L*JL L^J*>Lp- fjr ^ y ^\Jj Lg—i ^^-^il c_JLi-l l-f^Apj kyjj^Ji\ 

^?L*AI 

p t c 

jl M j tiojjJl 4 ■/> g 'JJ ^^oJLJl ^^bJl j^j t 4j>^>I j 4wkiJ| jl ^jj 

j! t _ 5 xiJl ^y^ilj «pJbJi» jp yb ^-i^' o I UUi fj-^^ll ^i ^y ^jJaic (J Ji*J\ 

* t 

JUJJtJ tJ jJl UL^ SJLjLJI ^i^JlSLil o^Ja-Jl j^ r*-^-LJ Lia^- 'J^J i^ ./iL-klJl V^s>~ jJoj <OJj .^jjOl -J-«-U Sj't*^> Ou?'"' ■S_^rj j^j c bj^-^ij v> *_j^%ij oj j-^ajj t d^j r*-!^ /r 3 ^' l3 f*-*^w^ 
jjfc >-al:-fe c5j^w. Jpj ciUJl Jl oljJaJl j^iu" jLWl J ^Jj t JljjL-l Jail >»JLiJl S^io jlbl J "j/jt 
oljj_MaJ ^yJtj t ^JLj<JI f-liij JJj^J ^-*-o-^r^ wJj^JaJl y^ ^S^LiJl (jl i4-9^j«-Li »-LoJL?-l ^^JLc- (_gj-"- « 

S' B' . * 

ti^^iiJl oli i-Uj UjN « l5 ^JjJI ^p^-Ul» jtj^p ajuk.".,...'. j^j -*w-w— UA.1 L^j^Jjj^ J LL^ai; IgJLili^ 
l^S\) Tol ijjJt t r > a^-JI t^yJI J.A-. .11 « c JbJl jJ^yij ^yJl y >^^ 1,) 4-»-ilj li-tij :^i .jyw 

facebook. com/ketabme ^,^-JLiJ! JJbJl jSL^\j ^>^JI ^„jJI jr SLLI1 J_p ^UjlpNI ^ ^jbc: 
t * j< t. 

Lj^^U jl ^yk U4I <uLi£-1j .oJLjLwJI ^X.j^Jl SjiaJl c _ r ^J ^^iS" t 7t~>waJl 

( _ ? A*Juil Jt>Ul^Nl J-i^- 4../?$ j\ ^^JlJl JUJj^JI ^23 t*>L* t 'ya *>^>Jb *SH>*-^ 

v* 

jLi?| ^^J l^Jj la a ojL-I.pL; f-j_J»^il JJ ^ w ; St jJa-Lj <jJJi JJ «JL^»! 

UojI iJubj c jL~J^I ^JLUl ^p Jjj^l ^^L-NI qjJ Jl J £JA\ oU^j-^i- 
- oLp aJL-JJ 4 : .,^^ L^jLlpL La kp-jj^A <-id$>\ fy^y ^;-^tf^ i Ua>- 
JlpIj^JI J?r^ aJj^ cS,*-" ^* fj-^,^ aJL-Ijw Jic M j tjLJl yt Lj jLJ^I 
Jp ^LJl Jl S^lj ^JL-Jl ^ 4S^U!\ ^j-^~ U^i J-^aJ ^Jl i*LJl ^LJLJ^I 
^iJl ^Llli c^JLJUj ^Uil ^yJl ^J^JI ^j L^UJ *jd\ i-* UU <JU-1 

.41^-1^ 'ya 

^ l^aJLii ^yjl c->^LL>*jJI JtA>- j-* Lli ?w>lj J^--^ ^-^ u^rd ^ij-Jj 

. JwJl lift u 

facebook. com/ketabme t_Jl \ l*->)\ 'A uo^U. ^ijll :Sjl Loli JaJL* Jb-lj Jb£ ^ j^j *^jJ-1 *JiJW _^*jJl V-Jt /\ *^l-^lj 

oJL-jlJ. t^^l i^JM! oljL^J^I iiLS .^U JS^Lj LbJLr Ltbw* U^. 
ol yjil ^^^ *^ ^ f ^ J-liJl L°| J-U^ j-* ^ Aij .%s!5 *)LSJ fr^pliJl 

f * s- 

J^ *lj-^ t^JL-JJ ^Ui5 Uaij <^^*J1 ^^ j-fr^ t4 -^ £f iS.^^ J^J 

jl ^-iidl _jl ^UJl iyiJl ^j^-^o J^ *lj-*<j t^bJl jl ^^ iijJLJi ^ji^ 

SjbJ ^ ^5Jj t^yJUJl p^fll jJsu 4Ju^v» ^i ^UJli .fjl*Jl ^ i _^a^i^iil ^^ 

.jJl . . .^^^b jj^lij ^L-^b ^W^b ur-^ 1 J! V~^ ^^ y 
facebook.com/ketabme J} Jl*j Jj^o 1 A^j^jJI A-—L-JI , lalll jl j-fe aJLU oJl^J ^ij^jd! jJj-^Jl 

•> * * 

\1aj .«.oj^il oliliaJ li*)Uslj tLi^ V«-*^f 15I^> <>*-^ ^1 ^ulJbU a)1^ 

. . . 4-^LjJl 4 la .t, 1 *)U iljJj <LpLw?j Ajj1_£ C->L*^j»J aJJL<j oL*_^j u->talj 

tl^ ^ ^ij^l J pJUJl ^ D^r; oNUil oJu* jl ^ ^l Jp j&j .£ji 

c^Sfl a,^ ^ ipJUJl Jl v-Jt, JU4 ^ U5 L^J Stfl* L*ij a^ N UHi 

jLf ^i J~o-*^ Ol Lf^SU-. t^j-*-Jl Aikdl ^ IJbf 4_oJw» Jlj-*1 ^jjj iiU^ 

\f\i aJjjJI Jl o-U-l jj^ ca^JuJI L?-jJyScJlj oydl r-liil 

bfejjhjj>- ^i 4 : ,/? al| c— JLi .^-jl£u dJLJi j^-o (J-o-pI ^ : Ji aJl Cj-aVl ,*-^j ^ 

i» 1. 1* 

t -A aJlSwII L<»J|_j t <i5wil -ya L— L*l Uj^~ Ji£ C-JIS jij ca-^L-* *JaJ aJLS^JL* 

c^ lT^' l^ t oU-qjJ>»1I oJl* jl ^ AiLJbi-li .L^li AoyJl C-»U^>*i1 \£y~~ a Jp 

(■ * t. „ «. "* * 

^-i" ^JLl aJ LmuL^ jl t jl ^iJl iL£l ^y aJ jJ\S ^ LoU b y ^^aJl IJla j!5 *!j— 

* * «- 

S^JaJlj *_LJI jl^p aJ U^l ^JJl t^aJjl! IJla fj-^j» ^ iJLSLi^l ala 

i^^JLJbU J5UJU .A„^.U ^Jl*Jl L/ — -LJ1j 4-yJl Ly*Jl _ iUJl Jl iuyJl 

oJufe S^JaJ» ^_» t*JuJJ a^j-^Ljdlj 4JLiJlJ-I A-j^JI O^L>«_^JLj>J.I LwLJ t jil 

JJJL: ^ JbJl «^y^-b S^IpI» /»>L«^ J5LJI IJla ^jj>-jj MlUJl Jl oU^j>J| 

.ILjJI Jl «-*J>Jkl o^^iiJj tfJuJl : jU-i A^aiJl oJufJ j^L. ^5^*11 IJLf; ^ o^iajJl 

A*«-^lj ^ J^U ^JJl jJuJl A-yfcLo AS-ly^ Jl A^wiiJl cJLA Aji- L*_* 7"l^ dUJJj 

t^>sil Lgi^L*j ^1 1LJ1 Jl S^ylajJl A-j&La apL-^ JIj t^JL>- j» «-<Ki>dl ^ 

e- s t- 

j_A J_*-Pl ^^-«^o Jl AJLSLi)/l J^w4 v_dJjll jl ?-j_J>j_; diJi J-» j^JaJ 

S^JiJl» .j a-w*_J jl jiUj U i]Ljb Jjb ^j tlUJl Jl a^JI S^lJI (j^-^. 
Jl 3>: dILu. t^^ J5j c jLJl jJa .^ ^ A,Lr>l ?«^UJl Jl io^Jl 
Iw^lj^il jj-^ (^JUl j-a tf'lj ^i^ J-^-^i W^^J cojJijJl oJufc ^j^rjj ^lUJl 

t Ao yOl C^U*-^Jj>tilj L (j yJl Jyjjlj . C-> bc»Jc>ti I j ^Iji^ll C-»li w^Jj -Jj-^ u SJu>-jJ 

facebook. com/ketabme iyaJl .ll*Jl JJ *4-!j-*-^ oL*_«jl>J.I o^JiJ ^ t jil t*J_*Jl 4JL$Li| J-*-^» 
^j KjiUJl Jl ^yJl ob^>Jl S^iiJ» jSl ^1 ^^yJ N ^LJl ^^ ^^Jl 
lili j «.«lUJl Jl i?ij*l\ oU-^j^J.1 S^J» ^ LJ /Uw^lj ySfl ^ .JLJl 

oL*-«jL>*il SjJaJ o^Ju Jufe ?j^l *JL*Jl or^j^ liL<JLj t^^L^Nl _ «jjydl 
^LS" tUjJ LjLj*: j 15 Uj ?U*^ /\ t( JUJl y*. ^ ^Ul jl jl ^^Ji 

t«ll*Jl Jl S^laJl» Pj-gi» t^r-^U iJjLsi Ujjj Uj^ Njl fJUj J^Jli .L$1P 
J^JI aJLoj dUS Jbu .^j-^aiLl Jp i«lUJl Jl ^o^Jl S^liJl»j ip_*-*Jl Jp 

oL*-ojl>JI oJu «jilyj» jl aJIS^Jj I^jj-Ll 4jU-I p-j t^j^JbJJ» ZZjjJA «ujjjJI 

^ t( lUJl Jl s^uJl fj+A UJi LJLL2 li**, i'^jl cs-JUaijj jUi J^j 
^Lij-nil o^ kjJl» a--_4_«J jl jj-S-oj L« ^^U^l^Ij tlL«Jl J} a-j^jJI o ^ k : U 

JbJl»j «^^Jl JbJl» j-_> <JyJl ^y JyjJl d-^Jl lLjU tc-JLkLjj 
ij^> Jjl c-JLku. ll^j .«kLujJ-l (JjJIm J L^Jl=- L^ijj l( ^yJl JbJl» J 

j_a li_&j .JJCi" ( jL J Jl jjJaJ ^y» jLUl ^ LlU t( jL*Jl Jl «^jL: OjjJaJ» 

j^d i^ji^lj i^jiiJl iiLJl o^jUII Jp ^iy^Ji Jl ^l^ /liJUj 
o^jl^il cJla JJl^ jJ yoj ^jJL^Jlj ^'^Nl - ^yJl ^i^Jl /^ JilyJl 
7-ij_*jJl ^^U^jl^Ij toljjJl ^ i g: a «-UU ^L>r g, '.l I c^Lo-.Jl ^jLI^jl^Ij 

p ** p p 

^Jjl <J Li^jil t^ J-^-^ I m^jI j-* JJUi jVj .4-~^aJ ^Jj^Jl J^i>tJ ^*>Ul 

.J^JI IJu^ ^ dJISJI 

facebook. com/ketabme «---s^l c ^jJiall ^flJL^Jl c J. r a-> B jJ 4_*j*>\Jl olj-iMl jLo^I^-1 -Laj tl^^-ji-lj 
c^jjjJl ^>>^Jl ^ ^>*Jl ^ *JlJI ikijj •j-i^ J^-~! fj-^A' 4^-U-" L^oT 
4-J>jU-* CJIS" jl Jby jJbJl *_» 4i3ij^o &JlJ-1 ^j^' oU_oJ>JJ C^>**-^l v^jLS" 

J^ bUjL^I <jL^jJI ^j .^-UJI Jl t^*JLf ^1 t*^j^il JyC jb*Jl ^jl» ^^ 

•lH 31 (>• ^^b c 1 ^ 1 r^' ^^ 

'e 

j^jhliilj ^jjycJl <.yj\ : aJUI ilai-l t_«^>Tj J-*-*Jl ^yv (*j-aj oj-Jj 
Ajyt^4"l ^aiJl ^^ L W^ ^J-o-*U a~^L*N1 a^iJI LfLa j^&s ^\ i^L-Ml 

j**ji i4.11 J^j c/J' ^W^ gJi^Ji ^^ 'Witj *^ ^ JjVi-. sr 11 

f. 

.o^v^Uil ^Jj^Jl oU-oJ^il ^ ^yJLjJl .«-^Ul aJuuJ ^ji-fJl y^ Sjj-^aJl 

^nr^ ( tm ff****** i^jAAJULy *+* r r Jf j) « — ' 
^ £j^*i (l *ij& u ^^>\ )) tjjp *Lj jl t^ li*>UaJl M J AjjUi?- 4-A^ Ji*i 01 

f' C- 

/^P 4^*L»NI Ljl^LiLplj Lj^JaJ ^jJU— a t 4j*Aj C-»ljjJL«^a LgJ « -^^^1» oJUfcj 
i«iUJl JI o^J^Jl» f>4^ J-*^ IJUfc ^ *UP ^LtJ L» jjb J/Vl t^jH^II 

<-w^L^*^l c->taULLP*yi jjjp 4_«Lp aJL5 cuIjj ./i'? -^ ^jjL-II ^Jl* ^rHV <-^j-*-pj 

•'^ ^ fr >^ J 1 ; J^ £*^' V*^ c^' 
^ (j-— Ml oJl* ?^jiaJL9 ^^i-wJLi jl J_Lp j_a LLp ^Ijo jliJl ^jJL-Alj 

^^-JtlJl J«j4j L*-S" tiljiMl ^J ^J J> " ^-**>^-=^Ml 4-*JJ C-JjJl ^yi J..-g j cji-p 

U 

facebook. com/ketabme «« 

-<JL*Jl ..^.,,.»*LJl» <L ma s ; t _5^«-' *— Jj— ttwijj-»jJl IJla jJ-p *-Uj ^iolLlj ^*-*i^il bJli*>U ^JaJ « ( _ 5 Jl*JI» Loj^i» u ~~Jg 5jU1 «4~Lr*^ 
jt» JjL~jMI ^L»! (^pj S j-^ 1*1 1 <L«JUJl oljj.yi.'Jl ^t^l ^|p (»^-fli.1 I-*-* py^i 

^-w^U t j^l fj^-j LrW-^ -^-* ^d-^^ ^Hj^' 4.^^:11 ^^ ^ ^JjJlII i^U 

Jp J^JI LU <y LiJjLp ^^,1^ tdJUJJ ^^Jl 5^J1 ^ JLJ^I JJL 4JI 
A^ljj^aJ ^««^ Jl*Jlj tip- ^ 1UJI Jl Lr^J olJJl j& j*j Adt>UJl ^LUl 

.oji,^>- (^l ^ jjJaJl J^-lj-* J^ i^L-I iJb^j^ J^J ti«U- 4-JLJl i^vaS ^ 

facebook. com/ketabme dJitiij ^ jusi ^j^aJi ^ ^ js a^jl^i iojjjSfi 5jU>jlj ^^jbJi ^^/uii 

^^l 4-jLisJl oc^-l^oj *_L*Jl ^ij^> ^-^^ J-* Lgw?%>^^l j-^j JsjjjJl oJlaj 

• <Ljjjj*jI ^JLflJl ^aP J^J^J -^~">^ j-^ajJl ^-Ijl <<* aJUjJI oJla L^. O-C 

<ij£ IajLjlpLj t^jjjj^M ij^cJl ^y> Jsj^jJl oJla ( u?*>\jki^L L-oJ lili 
LjU^jjf ^ ^^J^Jl ^j--— bJl iJL~P C-^xJ jl ^-J^l j-* jj^> >-i j— t^JLJl 
JJii Jl Oil ^yJl ^aiJl J^^ U>>^ jlj t?*~»w ^r'L-'l J^ o^-^Uil ^uy*-Jl 

«_>^J l _^ lg^i£ p^l ^^>waJl Isj^iJl ^J^J jl ^^: L^ ^vloJL>^lj 

,<u~ii ^JJigJl J^*^ ijbljJl LJ^jbi 

Jl £-?r^j c ^J-^' j&£\ ^ Syry 1 (*J^-° J^ «iUJl Jl o^laJl» fj^i-* 

^ P t 

*j_£jLa *ul j-a p-*^ <J^J • ^JJJ^' iwiflJl j-^a^ ^ «J aJU^I 4JI1II »1j^L^I 
«Jlj ^ j_^i t o*>L$LJLLl ^ UL>- ^^«J aJI M j c ^jL^JLaJ I j-SoDl ^J> 7-jjlzji 

. JLOl f^fri» yVl 

J^_^j M tjj^^ail S^U t>°J ^aJU^I J-p «J «juLiJl a^-^JlJ Jl~>-jJ fc (J>*-^ 
J^> JjiJl j£-*-u .«JLp iJMjJLJ ?J-k.^ail IJla 1*jC~«j (jiJl jj-o Mali ^y JL*-^J 

^^y—^J^Jl jLJl ^yi JL»jcl^^I j^U ^j^ i jl ojJLst f jg ali iJub jl c ^» j_^j<J1 

.<Gli ^t-j-bU Uj*^\ j^\ <*-Jb 
<L^y J\yc^\ ^1* ^a ^J\ J^ tp^ill IJ43 t JjJi ^ a^M^ 1 ck^ 

ti-JLilll 4_oJL«jJlj t<jlJiJ-l Ju<_) Lo ^j^i j U» i J f»Ju>*JLv*j j_^i .oljJ-l £Ji] U 
facebook. com/ketabme 4-pJUcJl ^JbLfli A-Js-JlS\ *-_ft>Lill J-C- j-^-J^ njjyw j_A Lo-S" tijiJbi-l jSUik 

j! J^iJI tlr SU-> tJ Uai^L .jji . . . Ji*JJ UUall SjJOll Jpj tA.j^JU ^^kiLl 

C- t C- 

i/ 4ji ^1 '^J cjtV^ fJ*^* ^ f* J t^UJl Jl S^lJU) <jl tp^ill lift 
oLij«_»j t (Weltanschauung) j_a jliNl 4_L^>Li c ^JlL ,/?\l Jl^w? J^ U>1 

4j1S p^ill -b>o t JjJi *_aj .lUJl JJ jiaJl jl jjiala jjfc 4JL2NI oJ ^ _^J»Lil 
oLj>y tlbJl J! S^^iaJ! tlbJi ojj-/> tJJL« ol^~_*J /»JL^L«J tiJL^Nl «cJj 

oL.^ tU£Jl s^kJl ^jj^lSI JaJa^iJl t( iUJl Jl vrjU-l s^l t( iUJl 

aJ_p wiji 4-*_a -*Sjo w*^jCj1 ^_j o^A^*- j! Hftj .CP f^— >CuJ lJL>-lj \j^\\a*/3 a 
I L^L «IIaJI J,| S^^laJl» (»j-f^° (V* ^-V* 0^^^ *— A9j-a ^./g^^Jb i j£-*jj 

.(jLJVl ^jj>-jJ1j lUJl J *>ULi LIS \j&& L>- JLj jt**jJ _ 

.lUJl J} 'V^C— 3 6jJ2J /y» L^jJ _ 

.6j-JiL»j A^y*? Ijj^O^ ji>-lj jl [J^ 1 *^ 6^>«-Ju OL>-l ul^* - jl 
t 4jLal5 4-^JlP 0->j OjJCO j\ <L>\'j~£-J C-jlil^^ 4J2^\jj ^JU>eXj jl {_S*<*-1 — 

f- 

.JU.U-1 jkdlj ^^Jlj ^j^ilj ^1^-1 ^ JaJLi>- j\ 

facebook. com/ketabme y» ijJl Aa <y i££}>\ p*^J 'V> V^^ S^ <>• °J^~ <£*rt f.*** 

oJl_A ^ 4-^L-Nl jwS»bjJl ^j <: <L-<JlP jl 4.*.d...^U jl -L^o c-115 *-i^— tlUJl 
^LJ! pj-frA* ^ «IUJl J[ Ojla'.H» J .^jjJlj l^*^ Uj^jLo ^L*-J*lill ij«Jl 

^ ^j-AjJ^I />j g ai\ ojLjl^L «<JL-JNU f j g a * 7- jiaJ tJ_o_*Jl IJla ^ 
Oli i^UJl Jl S^lJ ciiUJ Ji^J jl c jL-Jl JXJ j 15 lili .^UJI Jl 5^lJI» 
1UJ! «-«j Ljsli *-<> «JL^ju jj-& L^l ^^a 5 j la : W oJla j~i ^yJl iL^L-Nl i*— Jl 
LfS^ t [$~Jb p-Uij /j-a iaJL-J fc(jL-J*^U j*— Ju V ^^1 iUJl JJ S^JaJlj .^yJIjJl 

.lg,g.::*j ^jdl oUiilj t «_<>j>tilj t^^iJl 

«.^JlUI jIUJI <y jUjJ^I ^y UjJLaJI v>^>H - v.^ 1 SjUa^l j^i 
l5 -<Jlp i»JLi: J-JL£ ^ Lp-U^Jj .IUJl *-«j oliJl *j> «JL-jNI» ^-~-~j jL5 

jlS" ^^«JjJI fJL&Jl ^ SjUaJ-l oJLa c-ii^f jl U5 .^JbJlj t^^L^^fl _ A^jyJl 

l^-'..o «<jL*JVl /»jlp» Jl cpji ol ^Li j^ t(JL«Jl i*— J* J^ Iji» Jj-£ c oJufe o^JaJ ^*j «JjL-J^M» J-r^ ^ j^-iJl IJla t-L^J *— r— ; ^^ c Jg-^.^jJl 
to^JbLl ^JuJlJ JbLl JjJS/Ij .«^jlU» jlpjJU» ^JuJIj t( lUJI Jl ob^j^il 

tjJbJi /»j-^» J^ Cjlji? O^^ Vr*H ^ <.^ r ^Uil (JLjJJ ^jJLJl jj^JaJlj 

s^ /^ «JL-J^I f-ip» ^ UjJ ^jli; jl L^Li ^j t j-^UlI JUJl <i^^Jl 

.(Ij-s^U-a Jl>o 1 (^JUi) «OjJL^I /v-UJlj to^^Uil A-jJjjVl oL*^>j>*i! 

oLlj C^- (j^ iiLJl A-i^jbJl yfcl^IaJl olS" ^-^a." ^j^j C5w>lj y^ U5 

CjL»«_*JL>ti.l jl <LL>JL>-Ij 4_*jjLflJl i-jjjol CjL*_oJL>J*,I ^_9 pIj-w* c 4jg 4-5-^ J /*-i-*-jl 

.Uj^p JLwJ^M Ujaa dy&- ^y» (. Sj^Uilj a1»jl^-Ij iliw^jJl ^jjjj^I 

t4-^Lxl CjhS'yJzy* 4^*^ J-a jj5cu tlUJl Jl o^iiJl /»^4^1 ^J-J^l ^r^'j facebook. com/ketabme Ljljj-s<2jJ t <ij-«ll w-JjJL* J LJIjj-vOjj tlL*JI ^3 Oli AJ>-j-<kJj UJIjj../?." ^a 

tc ^k^ jip -^ ^ j ^.^ ^^u «^^ M u>j^> ^p i/N tobia^pi 

c, 

L-r - " J-*i .^ji^Nl ^ LaIjl?-[ ^jJ?j[jCJi jl <j-£-*j N j ^ \ $'-±i L* ^ aJ ,,f? a', a 
^ '^^^^l J> ^^Jl ^SoJj tJaJu gj-illl *y?j}\ ^pC j£\ o>Jl c JliLl 

<Jl i_p-^; ^ij^^J ^^Jl S^^IaJli t {JM ^J^Lj .jL-J^I J^-Jl <J^- SJUJL*.* i-w»-J 

<iJUi jl£ Njj toJL>-j ,U*-!l (j-< (^^' Ju»jl«J M t^y^^J? (jji ij^-^^S" t<jJl>- 

^UJI Jl A^^JI 13/il S^iaJI _ i 
*V^> 1 - «ri^l SjUJ^I Jl LjU^/LiUJ L ^ i j-^Ui! uy Jl ^il 

t pj-oj*JI ,Lp t r?-*i t jj — ^>l*ll *— jyJl jjj^-dll «j^^Jaj SsjS (. OjJ& jj>- ^5 J-*J 

o Jaj ^A t /^j^Sodl o JaJ tij yJl C^bt^JL>e-<JL! «UpIaJl S JiJI j| t LajI Loj^o-C- 

jl j^ ^ t^jj^l A-jjJJl S^riaJlj i^jJLiJl 4-wo^Lw-Nl o^iaJl j^ U A*iJy 

.iLa'^Nl o^iaJl ^Jfc tjj^J-l Ojiij (^1 c«-<w^Jl! <^pIjJI j?& lja^\ 

^ J*^ ^ cJloj^Ij cJLiLi: ^UJI Jl v°X^Nl _ \±jjA\ s^jJIj 

Jl 5jLi)II L* tiJJj-^ 1 ^°J -^^ j^^^-J ^^ JJ^^" ^ ^ t/ J ' J>- 
facebook. com/ketabme caJUp j\ <u*-J? j\ ^Llo obLilPl <Jp *Lj LtJJ j! ^^H SjJaJli ^SjiaJl eJUfc 
-s»j-sAJ /w* <• «iljJl (»-x>c4 c jUIS" ,L>J^ o~Ujl*JJ 1L*JI (jl ^oM^-Nl _ *?>yd\ 

^ ftj-fiJLwil t-jj^JI jlj-2Jl ^j^j-^aJ J_a J~°L5 ASLjo 0JL0-" U o^JajJl oJl>j 

^•>u^ ^^Ji jT^i ^^ Jp ^i^p^t jju-, M ^i oV^ ^ 

j^hJUj g+-g-9 ,1-P ^—-L^l AS\-JL> -L<iJL*-> 4 l_3 j-s^> ^j-X3 J-*»^ iSj^ 1 °j-k-^ oJLA 
IbJl JJ " 6j la '■ 11 j^ jSI 4Jj.fl.-JLJ .^^jJl ^LaJLP^I J_P jj-Jj c^j-^ajjl 

XS>- fcpi>yi jTj^Jl Jp ^ ^^->» ^ l J 'fO^ 1 ^' dr* : ^^uJl 

.OjiaJl oJLa ^"^U^lw-I (Jp J^-^Jl J-5 Lftjjji; k_^ 4-^L-l 

j-^Llp ^ ll*Jl Jl 4^-ja*%**y\ - ^jjjJl ojJajJl ojSsJ tPj^jJl (J-pj 

** ■¥*■ 

.«J^-Nl oL«^x>Jl iolSJj 4JUI o^Lp tjLaJij : jLJ^/l idJsj _ 
tjL^-Nl J-p j^U oLJ^ ^JjJrl ^^lJ,I J* : jL^-^t Jp ijjjUI „ 

. AlJcJaJ 4JDI (jJL>- /^>«j j^f j-A (J5GI ^j.uJ.1 ^j 

^ t^L^I J jL-J)ll ^Jr^r 1 cij^J' J^ ^J1 *- i j^r>i* JtH 1 ^ - 

'p p 

^j^^v^a J-P jl ti*jjj^l frL-iNl ^jJLv^a J-P frlj— t^^?-jji I jj h T II _ 

$y>-j}>\ oli t {JU-1 Uj ■/? p ^-*-^j ^u-^J-^' ^ rj-^ J-^ J-«>^-*j «-«di - jj-5Jl 
Jl <\-^o*>Lo« i/1 _ <L_ijjJl o JajJJ 4-w^L^^f! jw5»Ll*JJ La-s^IjjcLw»»! •j-* -?t,./?jli 

rr 

facebook. com/ketabme O— J obJl tS^W^ oJlAj m( j0j„*/i"i~\ ^J-P «^^-j^j^jJU ~JbJi a j g o a j iaj_*_*J! 

■lf^ J^ J 5 ^ c^^ 1 ^J*^ c^ S J i ^ t^W* L5* ^b 

A^jyJl 4Jydl a^kJl - «^ 

Jl JLOL*)M _ ^^Jl 5>JI ^ *>^ ^ ^UJl t Jl ^^Jl JLi^JLI S>JI 

: Ji L- ^ S^liJ! ol* ^ aJjA\ ^Jl^r 1 J^^J -^ 

.^iur IjlII <l~^ j* ^^ilj t43y«^JU A-*-U.Vl sbVl y* Ji*Jl - 

c- e- 

oU^jlpJ.1 <ulil ^yx jLJNl j&t l^ «-^^ , *-^rb (j* ^JLjJI asjA\ _ 
Jp t ^Jil ^Lilj ^Vl jUpI ^j «. jJUU 6 U£ jL^jl iJjJH^ f LiJlj 

.( Jlk. L }£Jij \j>- ^ jJLJl) -JJ1 ^ iJ^il ij^Vl tS^Lib r ^ (JW1 _ 

.(^jJ^ % jLJNl ^JL^al 4*-JaJl J*>U^1 s j£- Jl JbJl ^-3-^ 
.AjuJaJl ^>\y& t(U^' i^il ^>wj t /*-*^t J J^*^"^ ^dy" •*-^**i <jl~*j\l - 

.jJc]\ *S^ ( j^SUl ^yly l-U«) Vg-^l «->lj^l t>° ^^ v/ Jr— -^^-* - 
.(*UJI J^i ^ ^I^JJ ^„jjlaJi f-H ilLi cr J) ^1 £. j>Jl 1^ _ 

jUpJ ^j .^JjJI 4iy«^JJ iJ*^^! ^i^jJl *j t^L^^-Jl oLS*>^Jl ^ L^^^j 

.^yJl *_L»tJi jjiaJj ^ft <L«t>L*»^1 _ OyJl ^JyJ.1 o^la'.li <Jj& ^\ j ^? ) Cj^\ oJl* 

rr 

facebook. com/ketabme Jb-^U yblUI JLp JLp J-^^JI - J^aiJt g4^ - * 

j£j>}\ iJU- ^i ivjUkjj i a^^^IiJI LUASI! JJ 4.^.1 L olgJl «-LiMl ^ja 

^JLJI jj ./a :JI «^^p» j_& aJI tJJL^; ^JlJl t_sJL$J\i t«_J>lj ctUS ^ c«-~Jlj 
Jp il©*ipNl ^a mfJUS J^*^ ^r-'J J-^'J • *~S J «J^JJl j^i ^y ^j-^r^! 

t?-L*J Jp tAJi jl tO>u^ Jp L>-ij-«J ojLipLj 4—*AJ cUlJJl j£i 'y* *y>- 
<Jj.o..ji a jji L.»At jl LajIjS t)L»P ^j-J IJ-fcj .* — '^liall (j-A^ (^5 jj,./J,"ll IJlA 

i> -U.^1 ^aJI ^Uajl Jl ep>> SI i Uli ^>w J-*-* >a UJlj t^^LJ^ 

J-p pLJI ^iLj «Ulil jl*_j U ^i j-£-o-j ^^H ^Sj t4_L$Lir 3jj_^? ?w>jl 
Jaii ^y^ci UJlj ^j-s^UIIj c^jjJ-l Ujio aJI Jwsjj U j t jl5 L^ *jJ\S j&j 

" (■ t- 

.t-Jjllail ^^Uil j£Ji}\ <a\s\ IfJLp L«^U /J>Uj <UU- t_PV° ^J-^^-w *J' oU--Jlj ?Oj-*JI IJla *— Ij jl <w^>oi t rJUJlj «U^l fljJaJl /j-j ii^UJl ^j 

jl t LiU i a-^JLp <L*a5 /*JU_> jl t^-»-^ tUJlp U-ij^J j_^; jl *^j' * V*^' 
^^L^y] _ ^jjJl jJxjL)1 «-«-{J L^5 frljAl—^U JL^JL»-Nl /»j g all Jp -L*JOo 
^ L44I t^j-^^ilj cUlJJl jjj J^LS^I J^aiJl f JLp JUJL*-. jl t UU %-jJLaJI 

p 

.^jjJlj jJbJl -^j jl tpj-^^ilj cjIJJI ^vj Ai*^UJJ ^jxij| IJia *^i ^jJL?- 

1* 

^JfcUJl JLP JLl^ «*_lajJl» ijjJaJ j_A i LpOj^J ajLlpL Aj^jJaJ ^JJl JL^Ja^Jlj 

p. p. 

.(^i^ll JLiJlj A^jyJl AP%Jl ^ Aj^ L^l Jp jj..^.„^^lil L4JI ^JaJ ^Jl t jL^yi-l 

. ap!>UI jl^lj 0^>» JS^^J 0^>» J V^ 1 ^ L -jJ> c^jydl ^^Jl 

m 

Aj^JaJ t5iy>Jl A^Ul ja ^ «Jaili» ^j^JaI jl Jw jJjJl Jui^l ^j^Jj 

(. JflJai Ijla ^j-J ^t-jjjJl djy^ L^S" pI j al^\! pt g : a ^L*»l J^ /»jaJ aJJJI ^ 

.jL*Ji jA L>j jL*J*])\j Ipa^a^o L^pj^j»j» OjSj <.f-\ jAL^n j\ 
Ja>- Ji tyfeUJl JLp ^e-wJJI 7*4^° jl Jj-^Jl l^is-w t JUp^I oJla JJUujj 

facebook. com/ketabme IJLfe jlj iji^ll J-c- j-* 4" : ./?5 ^ *_L«Jlj t^^il ^5UJl ^ ^_-*jJLlail (Jl«jMl 

>J^i c Lfr**JU 4-lJL ^t—Jo iULf LL^a3 ^ 4j>z~=>*~*0 ojj^aj j»JL>^1*»1 lil <- ■*• g 'Al 

.LUaiJl dUu ^J JLjMI ji* j! Uijl L&r jj& 

oi^i~<l ^1 t (JaJ! ^l^r^j *Lwl J*A>- (j-o *iiJi y&UJI JL^ 9*-JLJI ?*-^« Jib- J^ij 
. J5l^ JSLi, jl^p)fl ^i 4~oJl w 2 II U- U* J*>U- ja <±Ui Ul.1 g^il 

^ JJ-U .(j-^Uil) p-L^Jij V>^Ml 3>Jl ^ jLjMl f JLP Ui^a i^Ui 

^ li^UaJl ^LJI LUlUI ^ pUl J^l^Jl ^i 4> *£ d t y J^ U5 t JJ-1 
cr Ju ^tol J^j ^^^Uil jlsUI JlJ! fl^-l *-. t (v ,i >U)fl) olU! s^ 

^^i-Jl J^-U t^ljji ^ ^li i J^P ^Oj^J ill^ ^iaJl ^ O^* ^> <J 
*-# IJUb ,0j-^l*il 4-j^jhJI o^iajJl j\ t^^jJl ^5LiJl ^yi -U^-^-Lj (J,\ t_3JLji (_$JiJl 

^Lij^-^Vl t^jJjJl oLo<-a (v^^j ^r-^d r^j-^l f j g ^ a <^> j^^^^' u^ /*-^y 

• oJbJL>-l Ajljj-^aj iw^»>u -m^L"A1 <* tfJL*j 

^ M t<Jl o,liJI 5>JI ^ .-J hjjLsM v^jLJl S^JiJl ^ iiJLjb ^>l 
facebook. com/ketabme fJUJli s^jl^I ^JbJl <u ^ jl* ISI N I cUp ^bai j^ll ^JLJl ^jLk^ 

JuJ S.>jJL£ p—J^U-o ^b t jU^Jl ^JljJl t, ^'«^aJl *JuJl ty^l j%JLjJ| JjLo 

t jJLUl ^L ^UU Uil^. jJuJJ d^jJ-l p^Ll J^ ^JJI f^ill II* 

* f. 

tjj^, LajI j^Lj ^1 t'lL-- ^JJI ^^Nl *-LJl jl U5 .JjJI j^iaJ J^lj^" 

* f, 
Jj*-lj-« J^» oJ->Jj>- -lLs-^ U^ljI j-* j-v^LjJ.1 -JLjJIj c o jjJa^ J-'-'j-* (j-* ^J^j-* 

^ If&j ,l^U iLLJl iL^ll ^ f L- JiLi, ^LU N <U y J5j i^JLJl 

* * p. 

.L^JLp «JLLJl i^-jjJl ^ l-i^*jj 'j>^ ^' ^rj^ J^ <;l «^ oijJl 

JS- i*JlZ£j\ t JjJJl5 t L^jT 7t--AJ ~JUJl <LJ£jlJ (*j-S-^° orr^^ <J-* *^J 
(JLJIj S^Uli io^Jl Sjji-J» ^ JJD J:>Ld1 *L*_jl^Ij ^Lil ^LJl 

^ JL-JMI Pj+a^j (j^ii^Jl Ha JlJl^N iJl^gJ ^iUij tkl^JL^l ^^SlJLSUl 

.j*&l*\.\ *-L*Jlj ^j^' Ojla'll 

\1a Jl i^^jJL ^-Li» /»^i^> <jIUj (%-L*3l Vrj^ fj$^ ^_^i ^i^^ '^t:J 

t^JUJI ^o li^UI» JlSLiVl ^U aJU ^U: tijL^ f^ioi" «^iJJ-1 (JL*il 
t^^Sfl Jl ^«jJU UIjl^I ^U; jJuJU v^jlJ ijj>^ *-J*U-a SJlp LjjJ jj5L. 

.<Jllla AjjjJaJ J^-ljJ» LAjLipL 

A^vai Jl IjJ^ cij-W J^-^; ^4 (J^J ^jjla:)! ^jLJl (*>^iil IJl»j 

.L^j-a?- ^^-^»1*11 jJbJlj ^JjJ^I SjiaJl r^j (jL-j^l Al5L!La J|j iUj^p /jL*Jl 

cjU_<^l>J.I ^ (^IjlA-I) *Jl*JI JJ«_Ujo jl j-S^j ^,^5 jj* Jlj_vJl juo *JJ 

\ujjjj9 Jbu -jLi ?£_oJJ>JJ ^ AJjJUu JLJUj tj^?Uil (jL*Jlj A^jyJl oLtoJL^il 
^yJ >»-L«JI 0jj_s^ ^-« A-L)LlaJLa io^-wJl oL*-<iJL>til ^_9 aJLjoI ojj-s^ OjSj jl 
5jJ-^> isJj-fcJl C->lA-oJL>til ^3 ( J-5j>X^J jl <j-£-*-J ij 4 0^-v^UJ.I ijJjjJl oLn_oJL>tll 

facebook. com/ketabme j_« ^_iJL^ jl ySU-> <jl L5 ^u iJLji tUj^laJ La^la (JUJl j 15 ISI <ul ^_UJ js 

* * ^ t, 

^a \y^^ Uj-^ JJaj JUS p_Pj p-LJl j*b! ^5Jj *t£>?-l Jl ^IjUaj- SjJLJ 

.^jj-iJLS iS^-La oLw t <u~ij d^ijJi ^i t <J j^Li is^^JiJ (,$.>■ j 1 oJL*if! 
tAjjUiJ-lj 4JIJ&JI SjiaJl ^.«js^j ^i^te^L ?c-o—j jLSUj jL>j J5 J* jJuJli 
x»j^_a11 JJ? ^ t JJJJlS .o^JLJI ^-j iiyLJLa yfc U J^> ^iUA5 ^ jJaij 4j5Uj 
V.j-^' Sjk'^1 ^o JL-J^fl J^£ IjlAI C~w>- ^ U5L«r jj5L> i~JUU ^jjjoill 

^ui juji _ v 

OlJb t^yJjJl j£Jl}\ J ^^- J_^- <JU^- i) lift ji (J^ j^y3^aixdl Jjflli 

4* V* 

<jLJl3 ^fl l jr a\j^.\ oljjialil pj-J> ^J <J^1 i a5^ii^ t ^LoJ^>-*>^M J,j A^Z^-\ ^y» 

S^Jl ^ jJIju Jl> w L» JjSl * jO^ ^ (»1 5JI iJL*- ^ j^ cjJLJl 

LjrMSwl V^Jb- aJLI» ^ J-^4 <-Jj— i J-JLuJ.1 jl ^l^iil <Jp ti-iLjl5Lll 
J5 ^ S^Uil olj^iaJlj iA^jt^Ul ISLjliLo j^i? jl ^ji jUJIj tS^Uil 

S-bJj>- &JaLi t LgJlJUL^lj i5LHiLH SjiaJl ^P UU pLaI^^/I ^yi; t *JUJ| ^jy 

4i>lj 4-^^Ul " ' 

Jjl <.a««/3i i 4j50j t*U-oJj>-i JL«-JLw^j t ( _ ? JL* (* j g d a j-A A-^JL?-*>Ul Pjj 6 * 

f. * 

L^tiJl ^ilj ii*SJ- ^j^ *^! o^ ?3&^ '^- ft l^ ^-*-^^ o^J3 ^^"^ t^^ 15 
dj^i jl U^jl ISI ^S3j -ey*^ J^*^ ^j-^: ^ ^j^rj^' «J' cr* t^^Uil JbJl 

^.^^ 5' )| aj g aib oUjc-o iJu>tlj jl ajJLj *^ij-«J t(jL£l ^5^*-° A--*-l^*>Ul ("j-^i- 

tLw>-jl_>- ^>jl^- L>w>L>- ^-L>J.I jjj>-^il -j_Ss_> i ISU ^ ijyi-l j-Aj t i^oJL>JLJ 

.aj^-1 jy j^ ISHhjT LoUJg j^SL cJj^J 

^ LUU; ^5! ^lUil jl Jp ^Uil L yJbJl ^1 oUUil J5 UlA JJX facebook. com/ketabme VV W^ 1 (>• ^j^ ^ ^51 jJ a,^jJI S^kJi ^ JJLJI) ia-5>U a:U^ 
t( lUJl Jl s^kJl f-H i, u ~-b Jp J^JI ^Jlko IJl^j fcjlUJI Jl ^yJl s^l 

j* 

4-Jj.aII SjJiJLJ l^>'>Ux^«l *J ^ylJl 4j^ifljJl OjjwaJl «JjliLa L5s-C iWtj tkiUi 
U ^ ^>J -S^kJl dLkJ Uji ojLfpL c^yJl r UU ^jUl jSiyi; ioyJl 

^ jLJ>l ^-L-Jlj c^^— >l - ^^Jl jJ-Jl ^ kSj^L* ^fr <*■! 

_ ^.^Jl S^JiJl ^i ^L-JiJlj J^U^JI ^Jl^li .iili^ll IjjULl oUi 

caJl> AAjL-JI CjIjUaJ-I jJ pIj-u- t^yt-^JaJl (jLvJ^ll jjlatlU Ja.J^j tA-^*>LxNl 

i^^jJl ojl .,^4^1 ^| t <J 4_aj>-*>\J| ojl^aJ-l j-j jl S 4-ww-jlUlj oj; ^ Hj aJLJ^JI 
t <w?U>- oL>— j f*- 1 -^ -4Ji JL>J i^^jdl /v-L*JLj «w^Ui-l c^Lj^NI ^j^ljjti^Lj 

<.A3jjtS\ Ap jL-J^(l 5jJ_flJ ^jJL>- 3jJ>-jj <. 4-y^jj>zJLj\j t 4-wPjw^^il ^-i J^-oJLj TA facebook. com/ketabme s* £• 

j! Li LA-^Lw-Ml o^JaJl ^y ^tAi»-! i?^ ^y* tAJlJUJ ^^a-JlS" t A^Pj-^^alli 

.d~>~bU jt-UJ! ^y JLM ^y US" cUj U^ j^L 

<J-£^- juo 5JLL5 c~«J oJlLj t^j_<*jJl J_p la--a i }L»MI _ ijj^jJl SjUAjLIj 
jtfj .jlUJl Jl i+jk J^ ^ °^J V^ iS>- M ^d (1 tf^-Nl aJj:> 

Oj^JLIl ajL-^UJI ^ jj^ill j\ fU-LJ! J*-iij JLfl t J^LS" JSwj <^>^ S^ 

0JI4J A^jhjjl SyLtfJl Jl i*— jJL» jj-b-* C^Jj ^y Ml <L-<JL*Jl A-^ia'Jl LiL^aiJU 
C— jL5 ^>->lj t A-» ,. , l?ll -^P AJL**^ C->ljj-^aJ <J,\ J^- ljJL<iJL*j 1 L**5 tSjLs^Ll 

^ M ca^^L-MI _ a^jJI Sjla'.ll ^y ajU t JJUJJ .>jJL>- -5j-=rjJ ^r-'J 

Jl J-^ M JUjj-MI ^ ^^rj^ j^ <_£>-* A^JaJl ^ Uj^i^J ^yJl ^l_^Jl 

J-^Jl USoT bj& J& tL^Jt-jJ? ^y aJUj^-I ^Jlj^Jl C-J15 blj .iiJUall ■ 4-^li-l 

.aJLj£**1I AjIijJL aaLL* &jj-^j 

oliM «uJLSli ^-«^ iJLs^u a-^^^-MI - *-zij*^\ SjLajM ^y fJUJl aaJsjj 

4_?-j J-P A-J_tjJlj A-J*>L^Ml ^ilJL*Ml J^XJ**jJj tfj_*-*Jl A^>-J <J-P *-*JL>xil 

oJl* ^y ^JuJL» ^UjuhMl jh^J ^L/Ml jJIjJI jl ju>^ JJLSJlJ .^j-^il 
ik^lj tSjU^I dUb" <y Mjl oy^jl ^Jl r >JU /UUp Uib o!5 SjUJ-l 
J-^aj^ o^Ua ii^U L4J oli" t^_JaJlj LilyJLlj c^L^L^Jlj ^LlJUJI *j_U ^y 

j->t-> j*o-^~*-*> LSwJio aJu^JI pJlIj t ^im a )l jaJalJI *_>w>tjj ij^lll jjj-^jj 

Jl v^V 1 - ^^ 3^Jl f IjJMI tf> jl»JIj aJ^IS^MI ^ sjlpU^u oU-ji 
Jl ^^1 JuJl J^i J^ ^>lj _^>o t jLpUflsil J^U^-Ml JJJi JJloj .^UJI 
^JbJl Jl Jp*Jl oSf wLSur ^ jl ^SIjJl ^y IJla ^j sd^JbLl ^JbJl 4JU 

^^>-jj 4jul5Ul A-^li-l JUIaj tlLJl J} Lali oJLjJL>- OjJflJ J} J^p*Jl ^5^; ^Uj^I 

.a-^j^UI A----JI Jl aJL»jo-MI a~~*JI ^a J^^jJIj lUJl *i^ AJuLi aJl5 ^ly 
U ^gii tiUJl Jl jwailiia ^j^j sjl*-Ij djU^p- tilki 01 jj^-o^l j^- <y* ^J 

oljjJa^Jlj 3 J iajJl oJLA ^*j JL«jMl >»-Lp jJ&j t ^jjjJl ^JLjJI ^y> y^aJ^j ^jM j-ft facebook. com/ketabme cS^JaJl ciLU UJai ^ ( JL j Jl1 a^jLJI S^L, a^-~J U ^ HJl IJu* gJLu 

l jy * \J>j\S lij LU- 11* _ rf JL J .^iUJl Jl S^i ^Jo, ^Jcu jJjJI j^i. UJlj 

SjJaJ Jl AjIJbU j-So o^iaJ j-« JbU Jj^jJl JJi ^ t jj./7".\\ llfJ blJUL«lj 
4 *_L*JJ 0j^p\ju9 oJuJL>- ojj-wtf» UajI IjLla 4 Ai\JLlJi jj-ls> (_ji Jljj La oJLj-L>- 

c^ 6 lil ^i ^Ul Jp t^LJl aJ^jL" a^ ^jUI oLll ^Ji- ^ Jij 

* * p. 

iL*Jl Jl S^JijJl ^^j i?Ljjl 1]La LoJJ^j tlJb»-!j Lojgaa ~«J *l^il-»\l (*j-fl> jl 
(JLJlj jU^Jl (J^Ji ^ J5 ^ *\yc^^\ f^gJ-* u J>\ y c^\ ^ ,±151) 

t C- 

f-l^i^Nl jl j$? jl dUi a^J ^ jl5j .(»j^iil 11* ^ai^ U <y l$i* J5 j** 
Ji^/I Jp aJ (^j^JaJ pj-fl<> j-* L<JJ 4 Jlp-Ij j^**-* aJ LuU 1 * 3 1? : o La j-g-1* <j~J 

Lfj*-<^ 4 Lj Jj>- aH^J.1 *-jfaUil oIa J5j ^^-s^Lnil ^»j g ail -J ^loJuU ^jJJl 
pJlp ^y» t ft-LiJl AlwJii ^ S^-s^Uil oL:^l ajj-^J La A^-JjJl olfc Jbl Jij 

/^Sv-oj SiJUC-a tljUj -JtJ IjLLA L<»J|j 4 P j g g^l 1-L^J O-jLjj iJL^- ^wi-Jj-^J 5j->-J 
plji^w-^lj 4^iJbJl pl^i^-^l ^J* c Aalp djljj-^JJ jl 4C-J*>IjIp ^J*>C ^y ^^"1 

tc5 -«->L^^i p^ 5t..,NIj 4 jU^JI pI^.5.7. Nl ilLL* aJI L^i 4dJUUj 

jj^llj 4 jL^J! ^UJl La-I illiA ^^^Uil pi^-^lj 4^1oJl^I ^yj! ^I^iu-Vlj 
j> ^ jjfc ^JJI) ^^Uil ^Ulj 4doJ^Ll ^>JI jJUJIj 4^t>L.^I _ ^^J! 

Lki- Ai*>U c J «a^JuJIb ^Ui! 6 1a y, J5 ^ Ai^UJlj .(oNl JiLlJ! 

* p. 

Ijjiaj ^^1 A^-jJl jJfe ^'^^/l _ u»j^^ f*l«JLJ .j>^ A5*>Lp ^^a LJlj 4 t^»\ J^>J facebook. com/ketabme ^,5^1 j^k: jU tpl^ii-Mi ^^jii Ujl^-I pj ^1 o!>U^lU liJpj 

iJUjL^l) 4-w«^Lw-I 4-jJU (<JLoJ3-I) 4_jJi ^J ^(a^-JJ cJ Jl , J LjU A-oJLp-4 
*J ^4_jljJl ,V «JL?- 4_tjJt>- A*j -P i*J*il 9 4-woJL>- a-j ^(^JU- 4JLoJ^>-l « 4.. *■ 

.Oj-^jbca (cUSjJl ( *~ o ^ 4^^- 1*^*') A ^yr p V** 5 *" * 

s 

^ft ^LOL*)Mj iJU^Jl a--«j^*>LJIj a-^J-I j-* *>V5 jl ^a-^jjJl IJla ^ 

AljJL^-! A-^JLp-^Ij A^oJ^M ^» %S jj jjo»- ^ t Ot-wJaJl {j£ AJL_«~o aJjI 5j5U 

^ft aJU^JI A-woJL=U jl L*5 .Ajt. : ..^jl {jA ^yyi^f ^>r-"-U„..^a 0^5o ^Jh Oj-^Ullj 
LoJ^j tA*A-J» «UaSIj ^r*-^ C5* (-5"^ ^i*^' <L<*IiM L^JLUj A.5k: a hjj^f V*-^ 

.A**— 1> A**jl 4 «L-o.l>- j/ , -& 

4_lij?-'>Lo j^o IJLJ 4-^Js» jl A-jtSlj Ajjj-^j ( _ ? 4i tA-JIJli-l Ajjj_^aJl Lol ^ *il^Jl 
c j*}VSlw> jUS^iU ^ ^jj^a j j ./s" J,J ila^-^ll oi-fc ^J- pllj /Jy>zSZ *j t«iljJl 

.^^^kl! JU^-^1 ^^Uil L5 JbJl j^ilj 

.j^>[A\ jJbJlj (_^°^"^ (JlaJI ^ <LolJJjl L^j^jka tfjhA iLUjj ^ ^r^t 
^ ^ jUl L.1 oUx^lj ^JJI ^ ^U Jj^l ^j c JUj^I ^ L^^ 
jliJIj c jUj)!! jiUip^l Jj^ pLj 12....4 jLjl 3jjJ ^04 J/Vi ^^^31 filjJl 

Sjlg'.ii jj-j cbLiil iL«-^»^lj ^jLjcJI o^J JJU«jJI iJuh jj« ^jJ aij 
*JjJl ^^tj aJu-p Juii (Jl ^jl U jjij I ajIaJ-I *JL^ 0j]kjj t ijjjJl *L<JbJl 

g. g. 

oLJ-l ^ j^>j cj^-^^ ^i-^^ J^! (J! L^" 5 ^ l/^^ ^! 3 ^' a15LJLo ^ t A-^-Lxl 

n 

facebook. com/ketabme ^.ijiil ^ ja 3 l^X~Sj\ lijA *UJ! J! &$ j±\ 5JLJ)H 1\^J^ 3 <.lj±H\ 

.o^Jlj i y~j$\j olj>*jd.l J^! tii lS^ eT^ *^ *^*>J ^ AiSC^aj 4^->U*Jlj 

^UJI J} S^Uil 4-U*)! S>Jlj *-j*Jl s>JI : viJUJI ^1 _ 

^j 4^_aJj1I p-j-^j^ L-^ajU ofci^Jl 4Jb»JU L^Ijjcl^I ~-«JiJl II* J^j 

A-JLJl tt-^Jw« ^^I^jCL*»! ^j_<w2JLJ ^^-^biil -JLJlj ^Oj-^Jl fljla'.Il /^u iiMjJl 
tAjjJLiail ^waiJl J^JL>tlJ <lJLp 3^j^J l£-^' ?T^>*^' 'O^-r^ (J^j^r^ j-ftUJl JLp 

fjll\ ur «l*l\ jj-s^xJl ojV^L; Ij^UII Jl*JJ ^JbljJl iJUJlJ U&IjjCL-I tl^Ij 

.^iUJl Jl ^yJl S^l r^j 4±j JLJVI J^ Jl <-i^ 

t Jaii aJjjJ! SJlJLJI <Jp *Lj jU^e-Vi ^y ^UipNI jl y& <i$Llil y^yrj 
oJipl^i aJ LJU- 4JJJI jj^J *— ^ M -^wa^l ^ ^^^oU! ^-JUL-I jIaa) JJ iS^yt 
^J ^UipNI jl a^ ^ ?jl^p>U SU J^SL" ul LSof oli" ISI ^UJI ^Jlyj 

^ cjt^-^ ^4-1 j-4: <-W^ ^J^ 1 V 1 - 5 ^! f-^-J ^l>- U, o^'j^ 1 v*^^ 
?V^j olS ^JJI ^iy oJlS" ISI Jl>^>fl ^ ^UipNI j^. ^ SI i WOlI 

Jp (»11 ^ * ^JCjl; ^Ujj J_ftl^ Jp bUspl tjilw. ^ (*>f^^ jljiil ^ 
^yJl Sjj^aJl ^^Jbki^l c JUJI lift ^j .«, b:H» JU ^---.tij ^Sl ^JU-I 
JjcjLooIj 4 (Jw«II /^-^-J ts-*^**" ^t*^ (crt" - * > (T^*** [ t^ > - w : ' ^6 '^ *-* ~»IH j! Lj- Ja-J J 
J5Llu (JU^NI) ^.JJl JbJlj (^iil) ^jUJL» J^JI Cjr* ^ p-^ J ^J^ ^ 
t^Jui aj-^1^5 jL^p^l <lwMfii L<^ c LoLc jbi.,/?g; < jh : „^5 4_»jJ ^tw'li ^aU 

.^jAJ ^^oIp a_^1o5 ^^jdl ^aij 

^y hjk'S i. * \a\\\ ^ <^>j&J jl oLJIj y^UJI Jl^ »^*JJl aU tdJUS Jby 
facebook. com/ketabme m C- P 

t<jJJl ^l^i JS^r^- jl Jj-^ t^jJu»- *>\j kjjjtl}\ ojJuJl fjCy jlj ft*— J t^jJUl 

f c- 

* *■ 

Sjji i^>-j aJISLa} jjjjiijj .^^JLp ^p Nji JjJLl! IJla Oj^o jl jj^ c j-*r^ 

«I 

<JjL*Jl jL»^P^M A : .,<■? i ^ .iULLp'Vl — - -/-»; t Lh-jS"^ j™-^ oj-li Jjji jJbnj <Jj^-5 

* t, 

Ju^iJl t UU* jj iJ.lS' Jid, l^JU J J5 UJUJI VAiilj JLjjJ! \J^\ ja 
^j tjcLj^iJl ^ ik.!j ii*>U pLi:I iliJU jj tLgJUf ^ J5 Ow-^ 1 0^ 

ojjjJi 4_OjJL£ ^j 4-Jt-J^l ojJLiJl 3jJ^>tJ Jj-^J t _ 5 ^Jl i-wa^L^Nl _ ^Hj-*Jl 

p p * 

jr\_k>jjJl ^jJL-J ijjiaJ Jjl JJ-C ^ylJl * lal II A_tj-iaj ^y* o-^-i^ *--qJLp ^ij-^ 

* p. 

^ (3L«J^/1 (jJwC. jl UojI b^ j^j iwjj—i ^ l^M.a.> ^JIj --mJj 4iJbr UUiS ^ 

^ * ^ 

< _ 5 lJl t ^„ la.;)! <JjiiJ pLIjI J*>1^- j^j dJJi J-&LSJI JL_P ^--j^Jl * g '- a J-^ ^J 

jU^Nl ^ 4-jjjJI w^J< ii-l*-o Jt^ ^a dJLSi Uijt gfll IJl* ji^ aij 
^ JJ^ii c^Uil) pLJlj JLOL-yi 5>JI ^ JLjNI ^ UiL^o ^Ui 

rr 

facebook. com/ketabme J^o LS*>UaJl A^JljJl LL^aJaJl >t>o j-iLil J^ljCJl ^ J-o^J tjjfc L*i LonS" «> JJ-I 

^.Jl* r-UJl JJJ-j t^UlI J^LJ! JUJl fl^l »-■ (a-OL^I) olJUl s^k; 

VlUJl Jl oU-*1>JlI oJlA e^ jl-P^I ^ ,W>jJl jji '^>*Jl oU^>JJ ^ 

c;U_«jL>*il ^ «^^L-^l JUJl» j ^; .,-o U ^-^-.b aJjU ^ iaJUJIj 
ojLipLj JUJl (*>£jU «-a ciUS ^yiil^ jLipMI ^ /«-^jJI Oj-> *• V ,fc ^~")^j *sO*^ 

L/ -~^U iJjUt Jp jui*ll t JjVl aJl^II <y 4.,/? g: SI j& a»as ^JlSI JJ-U 
^-j Jjl—jMI ipjji Juiij tA-jjjJl oU^>*il ^ji V.j^' ajIjJ-I Sjiaj c-~*j- JUJl 
to*>Lp! L^w'jl Lo^ i, «L^jJI oU^*j^*1U .a-JuJI S^JiJl /rrij f-*^?*il *j-^ 
S^kJl «-. ^Ut JlSCjLj ^hu cUyb^ ^ v 1 ^-! t ^ 1 J! s ^ *iU^ 
LJLp UljJ jj^j ^3j-w-i tl^-i (jjy<Jl (JUJl <j -Jj jl U^jl liU .aL»jJ-I A-j^iJl 

a JaJ C-»U-oJL>tLl oJLA SjJiJ 5w£ij t oJaJjl oJLft rr**j /j-« /jSLoJu /e* 5 *" jLu^J jl 
jJUJi ^ jL-J^/l JJ JJ-I IJUb ^^iUj t 4— uij OijJl ^ (j^J -(JUJl J x^aJL>sll 

.aJIjJIj ^IaJI IJla j^ JLjVI 

( JUJJ AiJLL^ll aJUJVI V^JuJl O^UJ.1 ^ AJL^^I j^^: jl c r ^oo 
Jj^S" V^i* jj-s^JI II* g- ■ Mflj jl JJ ij^\A\ «y^iJl» JUJl Jo «^M^/l» 
IJl* JJL. Ja^jl; ^^i^ Up- SLjJp ^b::; J^ UJI jJiJl ^U?j .<JliLi>U 

facebook. com/ketabme K' 

jjialJL JjL>JUl «JjU^ j_A LJL>- 4-L^p ^jyJL-w^JJ (j-^-w L» ^jUaii t^jJLgJl 

.iydl £jy ^iLS - J pJi J*»bU £p-Jl ^ydl 

S^laJl j! y* f-^j-^J • Vj-l^ JjL~J^l J-i-^xJ ^j^iJl ~Lf=^ J-i-; f* ^IjJLj 

^!>L-I y^i cl~^ ja ^ t^yJl i^Jl ^jN J> ai«1£JI 5^1*11 ^^Jl 
.a^jJI J\J^ y^l ^ ^ y* ^Ull J\~h\ pLJl jl jSI^I jl U5 

ji^-w <lUJbj .sjl.jl^-1 L^JUJI oljj./a.-Jl ^l^ j^I J^jlJI j^I? ^ ^ i jd\ 

.j-^Uil ^^o-UJl /^^jJ'j v*Jl*J1 SjiilJl ^ (jLJ^lj 

^LjyJI A<ihf\\ ^^JLJl j^^Ulj «J'— ^ • Ae'jJ' rt-^l - 

Cj-iLAI J*UJI IJu ol^Li- Jjlj .^Ull ^JUJlj ioyJ! s^JiJl ^ JLJ^I 

.j^UII ^Ij iuyJI S^kJI ^ o%Jl Jp 

^ ^jlLi ^JlJI Lr ™-b l«Jt>U ^ pj ^Jl ^XJU J£j^ J^^l 

J^ J-»jJI Ujj LSoT ^j i IJLa jl w Lg.,.^a.t A^jJJl oLjijIl ^ S^L* l>^J>\j 
/-L>*— II S^JlJI) ia^-jJl ^,-^J! ^ i^jjjNl S^lJI ^ JL-jVI J^ 

.i]|JGT JbjJLl slu.JL^-1 JbJlj t(Ua^j^l facebook. com/ketabme * f. f. 

Uj t '-fr-~d-' i**wJ^Jl J^o li^UaJl ^^-L*^ ( j^ rM yLJl aJU^- Lg-i OlJb JlSj tJ^p^Lil 

t _^i*iL : 4~Jl*J1 e^JaJlj (.aUJI t _ 5 i*lL ^^JLjJI ^-jj-L-Vl ^y-J JJ Sj^jJI <L-^o 

^j ^4-JLSUJ J-iJJl ^^JijJi L5 i*iL ! <3L«jVi J^i^j l _ r <J^ ^j-w^LJl ^/Ju^j 
JU.pl J*>U- j-o JLsJMlj ^.^Uli 4^iJbM ^LJUJl oUUjJI oi tlU-^ll oJm> 

.«uLJb ^LJipj oLJli 

Ja-^-jJl (_^jjjV1 jr 5^iJ! ^ «i b {j* Jjl jL5 jjiw y^jj j! S^Lp j^-^j 

^J ^UJJ^ 1 ^ ! l> t 11 ^ 1 Jl V-^ *>^ <J/^ «~~»jU UjUpU LJy 
^5^ ,^3 t^-«^LJl <UU^p *jJ <^-jL5 UI .^Loy^Jl y*J> <^jVl c-jI_>Ij_J1 cJil* 

o^iaJLJ obJl ^iLil jl **;.-kll ^P Ajjla:ll oljj^alJl (»jJIa? ^ ^L>^1 °-*-* <_^ 

£ P 

^^wiUl iJU^ dJj^i—1 Jid3 caJIjJ-I ^ r ^p oL!jbj c 4.^^:11 ^^^tp ^ UI 

Jl5L1j JL*JLJ C-J15 j}j toJuLJl 4 : lfl.^jVl /^L>^^Jl1 SjJajJt j11p| ^ ^^^JuJl 

4Uj^j^> ^ UI b «-*_i>cil ^i rt_LJl ^j*-— *»Lj 2LL>-j-«hj Jaii Ua-Jj^a j 15 c^UjLaJI 

.4jLi>-ljjl 413^^-13 UJsj "^AX**v« 0j5sj OjL-^i C Ojljil^l 

frLJjJl p_&!j JjLS 1 j^^Jj Jjjj ^ J-5 j^^^j t^LJ^JI ^jJL«^. J_p 

p p p 

(J -w^lJ ^y—« J^ *\y~> tcl^jJ-l ^_UJ1 (-r *-'U J-P ij-U^P ^jjJl O^JJJ^I 

4— jUll j^y^.a ^ j\ <i 4^5^15111 4jLJLjj| ^1 t 4»aUJl 4lJl^ij ^^^-^^ Jj.^c\\ 

t *-*I>*il ^y 4UJUJI e^^iajJl JJi> ^3 oijto ^j-^^LJl .aJUjw jUj^j Ul5j .4^JUJl 

_9 1 o ^lo ^ a ^J> U^l^LJ Lij5o I U*JJJ t L^joj <3L-Jl <<^J t 4^6-wwll 5 JfljJl ^1 r-\ facebook. com/ketabme tSj-iLwi> 6jLxil f-^J AJ t 4-p^.J.l S JajJlj 4-Swl^LAl OjJajJ! /j-j JjL-J}! (Jc^ 

„ * *■ f- e- 

a-w^-s^- ^i>,-*-> (^uJIj t oJUJL>- C*— J j <jJLJLaj IjlSL^l J-J-^-J 6jlSs3l 7-^^la-J Jj-^-j' (C 5 J^Jj^J"^ cJ Ji ~^* mMj 4»*— ♦''J <uJL, ■/? Aj <U- >lji (J"!Ai>- (V°J j-**'~-' a J < 7c ~ij- s * ? LT^"**^ 

tiilJuM J-iLiJj »i*J( : i-JU. oUl JliJl jljj^, (r • >1) viuo^ ^AJ>* 

c^L«_o-i^xil l j \kjj C—jJ^-1 (jjjjj^H f« — L-«J\ j^w (jL^JfNlj ^j... , ^LJl ^jj-* 
^.bJl t^U! ^U? ^ ^U^i ^5jLli! c jliJIj ^UJI Jl ^^1 5>ij (JLJI 

y-Sj-ojJl ^.pL-^ ^ 4-_<JljJl <5jLlil tvlJLLilj ^SJUJli-1 4-w*_LJl oljj-^ajJJ 

VJ^JI c^^SJ±\ £* ^I^Jl J-b^Li cj^J.1 dUJu ^ULI ^UJI J| 5>JI 
^JjLaj .4 ,/f g : il ^ „^ p ^i ^L^jNIj ^^-w^LJl ^^ivLa-p jy> L-^uL^I '^J-^ ^^ 
•jjjJl JL>-j /-a j 15 rt-A^i51 *LJlp ili*vljjj t ^^JLaJI c -LlSolj i-* j 1*11 oUu-p 
^>J IjiU- t<u^ cJjJl ^j % JL-JNl J^-^ 1 (J* ^^^ ^^ 'jy.^l ^ j\ 

e* 

L3 ^JbJ! ^iJl ^ J^aii» 1 tjJjJI t^jjj^l ^^J^-S' ^^SCaJI jl Lujj Jij 

■M 

rv 

facebook. com/ketabme ^j- 5 - 31 J^ ^.JjJ J -* L ^ J* fcj-J-^ V-^ 1 c^ ^-^ cr^ 1 Cjih iS^Jh 
oULJIj dULUl ^ ^^Jl jJLJl c-Jl^r aj\S cJJ£ U5 t^Lp ^LJI 

Ju^ii SJl^JI «SLJI : L-oU- 

o JaJ ?r ; „./aT^ .<Ljj_*Jl o L*-«jl>J. Lj a^?L>- l!jIjj_m2-> J,| l-^.n A-/?jjJI *J (_$-*-" 

t_jjJJail *J-*Jl ?r . ^ajj tA*jj-nJi OjiaJjl 4 -A Lf-i /»JL*J! ( -~ r *»lj c-jjJdal! *_oJ>JlI 
«_gJJ> jjb -*ww^»uji aJL»^ [J-wd^^JJ A-j*xi! «-gJj.1 OjS^jj c — /?L*il (♦JluJI ajb <Lw««*>Ij 

^J^- «^j--» tijjjJi pjla'Jlj j-s^Lni! *JL*Jl ^ (jL-J'^n (J-i>fclJ C6*>LpI ojj5JlLl 

<_]_£- ^j-Jj t^Jl>*Il cr *Jl*Ji f>j-s3^il ijj^uo J.P jJJs «J^jJl _ J-sAfl.ll)) _ 

.aLIS" a^^JU oNbf (^^—a jjp jl t j£S JlaJI LLai ^^ l i M^ .^^JUJl AJUt^j a~£>\£-\ A^JinJl 

JSLtu oJuJL£ *-Xj tA5^-tw« A-Jji _ «L-sJlP 4 : .,^J Ji«J ^j-si»^ll jlS" li| _ 

•^ £>^-^ -r^^ 1 -? 4 c/^ t>^-^ ^"^ 

rA 

facebook. com/ketabme tSj-^bJwl 4~*^L*i^M _ ^rO-*^l OjiaJij j-^LaI! ^^JbJl ^5oiJl ^*j (3^*J^^J 

l' 1« 

S^^Udl LyJl S^JajJl ^rr! Jl— -^M J-r^ (i' tjj-^Jl li-* J--S-ij 
Aj^JaJ _ 1UJI Jl Lja^L^>y\ _ ^JjJ^il o^iaJl *_* J™> c£"^ - ^>r-sAll ^yr^ll 

u^U-l ^ JLJ^l j^j ^-^UJl oNjUi r^k; jl ^£ dUi ^ ^ ^b 

1+Uy\ iSjLiU tdJUJIj i^UsL ^>Ui1 jl~J>l .^UJl ^SUJl jL^I ^i 

J-C- Lw^^Ljj *^a \i!>UaJl t 4-» : .laU JuJlji-1 ^^^JljJI ^-ij-«jJl ^-L-^ ^ 4JU-UJI 

S^UlI vJbJl x$z\A\ jU*l ^j i Jj^l p Uli J> LJLJI 1^ cjLipL UJIj 

v» 1 #• 

.j-/9L«ll (jL*J^/l ^JLjJI A_oj^>tLl "«o frj>t5"j 
4.n.,..Ja.U JLuAjU ^ij^JI 4pLw5 ^ i^jLtil _ T 

"ASy^ ^ jjOj^J j] j»U jliaj ^5 UJlj ^l> ^ J^u N ^^UJl £&1\ 

pt>Ul ojji t^^jJl ^-l>*il iS^Ji iJ^J tAj^iiail aJLpUJI ^^oJLJl ^-f^l J^*r 
Alo^ail CjIjJJI r-iyJij 4~+z£-\ Pj%a+ JUlpl Ji 4jIJL^-I >JLp jl Oi*" t_^J 

facebook. com/ketabme .oliUiJl 5^Jl«i1I o^y-^Ui! aJLJ'VI SjU*ai-l J^tp <J-^ 
j L jj-SJ 01 U*aJ L^iUu JI^SIjj toJUjJ^l i^JuJl OJj^alJl ju« clJL-il k^w>- 

^y iSJ lili jj>J f-^j j^- o^-s^Uil *~>j*l\ o J lj;Jli ttiili J} oU^^fL 

/ya O^JJ iJ^-* t^-/?l*ll (jjj-*-^ j£Jd\ J,J i-^jJLj .JUJlji-! 7-ij_<»jJl J-siLiJ 
rOj^Jl jjfk _y^ljj t /Juli iLojgaa ^J^ S^Ia....!! ^y C-oJ^-l ,Jl*Jl ^o-I-J LJ5 

L^N t^lojJ-1 ^^oJU-Jl f^j-o-Jl J-k ^ ilSoT j^s- \j\ C^y oJlAj t^*_*J^l!j 

fr f* ^ 

,<L>yol >J^bt*J>JJ ^J 

v^ »» - - ....... \~' »^ " "* {■ f- 

* f- 

<L ; :Jlj (j-j^ jnn'>* ct^ ^*-^ t*)\-Lo cij-^Lv^! pLjJ-*^JI (^-»IjJ ^ o^s^s-JU 

UUiiJl oJl» jLaj ■Vi jL '' CjbUipNL jl t^jJb. aJ^Ap <J c .„J tA^JljXJlj facebook. com/ketabme Uiilji* JULj S^laJl oJla «^> UL-ju t ~*SoJl <Jp t Jlk*3 t^JLoJ^-l LAyt>jj>- i 
blwai ^p <J ./?a:ll JJUu ^p Jaii J .^Si *y <L» :: laH /*^Jl«J1 L>Lai /^-5j 

* f, 

Jj-£JI j ia^j^ oJlaj t AS^lJLa <Llo __ ^-^ jr**-' ^"^ ^ ^ ±JL* LJlj <> .ji-^ 

0> LlJI ^ {jijj\* <ij& IjUaUl JJLL" Jp UiAl ^^-ilj % w^Jl ^ J^ 

(J-4>«Ju »— <L^ (JL-J <L*-L*-a Jj L» /^L^- L _ F ^1 <<-* \-j) -h gJl /w» <LpjjJl oJlA , U-« J 

^LjUJl 4iyJ.I ^^J jj-J ( _^L-I JiLjL» L?j^J L* "J-^J^ - l./gfllU 7*-f^J 

rt-^J t «^JL«J\ ^ 4_J*_aUJl J_L?Lll» _; <U^-vJ (^JJl Jj^/1 f J-Jl *JL>- ^j^ -^L* 

Jl*j M j 1 4i"^l» 4^joi _ <L<JLp LL^i Ljil <J_p aJI ^LaJ-II LUiiJl *_» ULcJt 
^JJI t JUJ! ^yJl aJU ^ Ul .£j-^ll ^ L5Lr Wb ^J^l ^rJ^Jl ^1 

ikjjil v>^J,l ol^JajLl fLJ! j! 4.^511 Juli J! ^ULl jj^ S^Lo i _ r *±*S\ 

^jlJJl ^j J-^L5 J5Llj J-^2-a5 ^ L yJl aJLwJ^I pjJLjJI aju^-J? gr.,,^7 La 

.£j-J>jl\j olJJl j-_j J^oLiLll Jws^aJJl JUJL*_» ^ ^JUl JUJli-l r-ij-ojJl ^i 
j»j_UJl *^ J^LcJl JJ L5UL" ^jjj «J-^jJi - JuflJJ!» 7^» Jp ^Ujlp^U 

jJlj-lJl jNj 4-Lplj 4JLoL5 ojj...^-; J^SLdUj i JLjjJ-l y-Jij-^Jl j^ j£lj 

facebook. com/ketabme 0)1\ ^J^>~ jgla" i t-Lnj LgJL^L^? *J^ i i-^SLjl^Lll -^IjiJl jj> <JL>JlJI *U : .laH 

.Usli v 1 -^^ 1 fjA-^ 1 *Jl£u cJlj U vilJU siJLJ)!! ^jLdJ ^>^wail <JrUii 

p p. 

0^£j j I J[ c£^Jj caJL-J^II (*jJL^JJ 4-aJuJJ olpjUjll Lp co*>Lp1 oU-^ 

iwUCLJ ^~>- t*>tLo a ^a-'Jl *_Lp ^ tpU^-^l *JLp ^jblJLo ^y 1ju>- j~SJ\ 
dJUJl^j ^ <ui ^Ul*Jl «jbLll t-jjLioj t^i^Ll! oLjJaJj ( _ r >iill fJU^ oU^iaJ 

.iJLSLwtNi oJla J^>- ^ ^L^oj caJUjNI >jJL«JJ JbjJ-l jj^gz}\ ^^s^U ^y 
^L^LjjI-wo JS ^i 4.«,. : I?ll /^-Jl^i 4pU? jJp fU-jJl a-j cJUJL^-l j^yJbJl ^o^jJI 

. JbJb»- facebook. com/ketabme jl 1 ■>! Mfl 5 )1 t fc ^ S W ■ « |>j^< ^Lu-Nl ^jJ j-* t (Consistency) jL-jVlj 

<1>U t( lL*Jl Jl ljL> coLtt j£J j! cOL-Ji Ji^J 015" lili .«^UJl Jl S>JI» 
iLuJl *_«j I^IS *_« 4JL*jl« Uj-5o 1^1 ^ ojla'.H oJUb ^J: ^yJl a^L-^/I a^—JI 

(1)1 \—£ ILjJI JJ ^y^' o^^ialJLi .A~jyJl ^UAfJlJ j^JL^-Sl (j-^^Ul j-Aj t J^jJI 
\^j£ tlUJl Jl S^iaJl v^ U^>- ojLipL) /JUlj *1UJI *-*j 1^1 i *-* 4JLJU Oj^j 

fr #• f' 

.JLaJI j^j l^o « JLjMI ^Jcp» Jl ^ijj ul AiLi ^ t JbJl ^J? Jp Ijl» 

f p ^ 

oJla o^JaJ -^ «(jL-J^I» J-;^ 1 ^ j^LaJ\ IJl* ?-L>«J ^^.j^u <1)IS c la : .*>jJl 

facebook. com/ketabme «JLi-jJ-1 jJUJJ JLU JjiSflj .«o^JbLl» jbJbL-l jJUJIj t( iUl Jl oL^j^II 
.(lj-^U>« J^> 1 (^JJI) djjJ-l (JL^'j iS^UlI *^jjj^\ oL**i>JlI 

/j—p KjjLwJ j/l fJ-P» c_~— «J j_A ^ A^j^-jOI oL*_^»JL>Jii ^-9 i^i^jJLM aJL*JI j^^Ij 

j_Jb>rjLi jjjb^ ^^^Ld.! *_LJl ^j^s-^U ^ t/jjjJLaJlj ^^Li-I jjJLll oUju 

.^UJI J) ^yJl S>Jlj» ^Ull jJUJl ^ tJLjVl» 

SLLJ *^r*" JT* t^AjL-^l aJ^jUI yfeljJaJl olS" ^ — <u ^jSLw t-?c-i>lj jj*> U5" 
oL*_*JL>«ll jl 4JLjJL*-lj <Lq_>JUUI 4~ r ijj>j\ 0>L*_*JL>tll ^.i f-l^—» t <LbjJL-*j ,*J-*ll 

ji5 i^l? .t»j^p (Jl rVi aJ^Jlo J*>u- j^ ^Sj-^uiij AijjJ-ij ila^jJi ^jjjj^/i 

j^SLd «. 1x11 ^~- ^ L&r ^lUJl Jl ioyJl 5^1 j ^JbJI ^ JL-iVl j^ 
isjj-LL) jL-jj t^jiajJl ^gjjL^il <Jp <lUi> J^a^J iJjLji <jli^j J^*-*-" ^ 

.«iljJI jj^j» ^ aJI^oVI oJl* J^>*^ a»3^I 

f. "p, 

jl «-*-isf ^V jr^>r! *^ ^ tfj**-*Jl *>-j J^ L Lj^i J* J HU.^gJJ jj^yiLJl» 

A««/2A)\ oJLA ^-1 ^>ej J 
*JIjJI >*-a LoLjCJI ^jJLw*>o *_j i <U_d_~sJL4jl jl <uL5joI *Jlj|jj_s<aJjl ^ yL ^^aj t ILaJI 

f. p- 

jLo- U5 diuji J| S^iaJl» ("j^jUj J***^ '^* l^ ^-^ ^r*-' ^* J-* JjV ^j^«il ^ ii-JUJI : Jl o-aJi iijj l( t^b'.^l «^Ijjj-^j y^ 3 ^' cjj^'j lSj-^' j^-iil» t -b j ^jI ^y^ ( ^ ) 
ImUw ijj-^alt 4-jLJli)l Lju^I L^uJi» ^t s^jlp SJliJI Li^JUJl «jJlJI JUjpi : *U> ajL« ^ <j^l ^^Jl 

.m_ \Ar ^ c(T*«Y c^^JUj^-^I ^U>>/^ :oj^)5yhUJl 

facebook. com/ketabme 

.*Cwo ^^ *^>- j! t J^S" *-^>Jl1 L^ijjo ^yJl JL. L-M! obUip^l jp i»U 
^3 ^j— -VI oJL* ?-^JaJL9 t ^^jLwJli jl (J-fl-P j-ft L^-p j-^-v u^' c^j- 1 -^^ 

t p *■ 

t^ilil *_^_?-Ll]I tLwoljJl *_^jda_JLi\ ^«JIjJl ^ *_^j^>J1 iljil L$J%>- ^-* 

cJla f-Lj o^Lpj j^Iju <_ij— t<^UjJ La. J? t «^ .a ^ -.11 ^JL>J| ^w^ibJUj 
*_*j^>*il «_»i Ap Sj^li S^-^Lw-o 4-_<JLp -"jIjj utJ Ap bL*jLp| ««L^JbJl q*~ -MU 

f. f, * <* 

: ^^ ^.ik^ Jp Jji ^y^dl 

^j^p t L^*>L»j a^j^ *-~*-\ ipLs^j ^^gi ^ L-i» jL iiL5cjs-l *)lj c L^l^j il^? jji 
V ^L5^i Vr^-I e-U— L bbhlatj < t 'jK U-.U U^5i lili .Lg-*-j>iLjL^j ^jj-p tL^LJLSy 

• (Y)<( 0^jj/VI L^r^j ^yJl 1^1 ^Jl ^ULJl ^^jl ^ olNjI ULp .JUM roj ijuji t r^ t-Ji ^yJi JJt-li « 1JUJ1 j^yj ^y-Ji ^j- 11 " l-li>\j ^xij i^ Su; (T) 
facebook. com/ketabme «i-jjjJl 4 .,/? g : U ^yJ-J^I ^j^^-bJl» 4 ; .,^5j ^yl^J ^J— • tl — ^dj^l 'J-* (J* *^ 

i* «* 

f. 

pjJL «^L-J^J .Aj^liij 4-ol*JL>JJ Ujli*>\^ 4jwkJ «^^JUJl» L»j^ tfa ( j**«»Ij O-iL^I 

S^jlaJI «^ JjLJ^I ^U-I ^j Sj-^Uil ^LJL«Jl oljj-*aiJl ^L*l <Jp pj-fr^' '^* 
.>»j^-wJl *>-j jjp ^y^' oU-oJ>JJ .ilyl Lfi^tj ^^Jl ij^jSoiJl L ^wVl ^y> 

p, f, 

j^j]kj ^jj../a.*> <Jjj(l C Juj lw o ^&JL*JI .**— *lxJl 4*JL»j«J jaSo c ^IJiJk.1 l-^J 

jJLjJI ^ [^j^> ^--—Ij t-jjUail jj^j ^jJaiit {£jZ~l\ (J* •(J-*-*- ^y^j J^'j 

fjh J-**^ j-* ^b Oy*^ J&** <i j*j^: V J*^ j-* <-(*j4-^ ^^r^^b 
>y; J^U*- y J ^UJi 4^^->J! tfjLill J*>U ^ U i JJ^ £»z*L\ -u 

^ j^iJl ^£iil J-*-£ UI .*-«jl>JJ -j& 4jLJ ^^bJl <IJU_*_> (*LiJLi iiidi iJ^Jl 

p. p* p- 

. ^. «. ^ ii ULI <CwJc« 4jj3o lIjIj n .,<^T.) 

S- ft 1 (r 

ij^ji-l jl ,J\J A^yJl *JjL«-oJj>tll *i1jJ S^Lil ^LtUil jl j^A <L~>L-I ^i)^ ^ 

JUJI ^-^Li tjNl c _ 5 ^>-j Ir^'^ ^ *■ 5*jJLsH 4-jyJl A^a^Jl ^i ^ <JjJlI1 
^ JLSLJl (»-LJl jl jjfc dJUi ^ t^^-— Jl jlj ^ciJLii jj ^jjj«Jl cjU^jl>JI ^ 

.^UJI Jl i-yJI 3>JI 

j-gJaj c^ySLjLiwi ^rr^J er^^"" J^" f*"^ J^ j— ^Uil ^JLjJI ^SLaJl j^fj 

IJl* J> LJjU ^5^,^^ t^UJJ iLyJl SjiiJl *a JL-jVI J-i ol U^»lj 
l. ,-hj (JL-Jlj c^LJI Jl LrjJ^j olJUl ^ ^ 4i!>UJl ^LUl J_p J^Jl 

facebook. com/ketabme JSI^p Jb-t 5J1JN iJjU /Vjl t J-qjJ1 II* ^i LUwai JJU 4^,1*11 IJ^-j 

UjLp^l cJ ISU .^SI^JI ^jl ^ ^JuJl Jl Jj^diJ a^^JI J*j^Jl ^^J 
j^J L^UI U5U d\S «o_>JbLl» JLjJIj tolJJl 5^ ^ JL-JVI j»-Lp jL 
olJJl tjL> j** jL-J^I J^d ijjJiJl L^jU o_«J liij ^Jj^Jl aJup 

^^ j^p ^ ^-Jj tLa.j.a.»- Lui Sup Ju^ji ijl* ji5 *«^uii» JbJij 

.*iljJi JP *JaJil* 

^UJI Jl s^kJI ^i. HS^Lo : Uli 

J! ffrjij ytj^ ] j£-^ ] <J> >yry f j-£-^ >* *{1L*-N cii Sj-liJl» f>g-l* 

^ Uuj JilLj ^>J1 J ZJA\ J> Jb-jH„ V t^^k^Nl <~AiJl j+j 

N tdj^ill a^U ^j .aJUVi ^p aJ i*sLUI 4>^JL! JL^y ^ Cr) cJ^i >^» .aJlp aJMjJJ ^JJa^ail IJ-fc L»jCL«j ^JLJl jj^.yfrll ^ Jlp- aj -b- jj *^JI llgjj 'o^jJ-1 Uj jJ1 yUJ! ^ v^JLj '^ ^U c5"^^ j J^ t** 

'W' ******** ** 

.ajIj tluJjLl (jjyJl ^LiJl *-*^ (j^^ - <— J ^r^ 
Al^y j\yc^\ j»Jp ^y> ^p^JI Jp tf^gjill IJ43 tdiJj ^y» ^^J* Jpj 

p p. 

jJlPj tAJLfliJl Aj^JucJIj t4jljj-l JLajU j& jU^| ^ AjjitJL^j j-^i .A^ljJ-l y^i! 
A-^JbJl Oljj.ya.-Jl ^j iAiytLl fUj3-l *JLp ^j t aJLJjJj^JI Jj*jUj (.^m.O.'JI tii^^dJ ^jytJl 4-aJajH : ojj^-j) 4-pL»jl?-Ij i-JLJl fjJU- fcjLjji-l jlo_^ J*^j& J.J..5.-C ^jlSJj i^^ cIIaU 
^jJJI 2^-SU- ^L£J L^j ilji i^^" JLiii J^~- Jp toUryJl ^ JbJuJl J> «1UJI Jl S^lJI» v^ ! 

tv 

facebook. com/ketabme I* 

J-ftU^- aJj^.mI j <L li-Aj t Aj^Sj^^UIj ^«jJlj Aj^JUcJI -_JfeLLa aJLI? ^ J-*^ 

^^5Uj t jUa^L ,«JJ . . . JJUJU ^JaJJail SjJLaJl Jpj ^!j-~-^ e^ 3 ^ «^ jL ^' )) 

t ^^JL j Lj *-?^> fj^-** ^ &-&J t^lUJl Jl SjiajJl» <jl t Pj-fiil !-i-* jl Jj-Sil 

* * * 

^JiLa ^e- J^-^-> (.y^ tS^ AjIJL^-I ^5o «-0 LjaSljJJ» j-X*j y>Nl *Slj ^y <ul Mj 

j-AP Jj J^J^>- j^a^ j j g b j r-*r' (p' *- ) 4 Jl; t' <L^JL*-Mj <Ujl«JLiJ1 lIjIjj ,/?;Jl j j-£i? 

L, * 

Loj^-L» «llaJl Jl 5^ la: 11» fj-fi-* ^vaj tJLSLJl ^£iJl jJb Jljj Lo t<^t>L^)! 

^ ^\ IA* p U*iJ U^„ ^Jl i^SUJI oUL^Vl ^ ^1 >j 
jLM ^ <ulJuk^-l y. iJlSLil \jtp\ jl N I cU/: J.LJI Uk^ll oU_^^il 
iJL-Jl cjULaj ^jj>-jj JLliJl ^JdcJL cJI^lp'VI *_oi .^LJUiiJl ^Loju*jJ| pjg ** 

Lj--b bv^UUili ^L ^ JpI oUJ Jii «aJIj^H jl J^Jl U J4 J* .^IjJ^I 
^ JjJi J Uj coliUiJl ^ iLUl5Jl SljL«iL J^Jl ^ jl i^jUdl lJu« Jp 

VL^ 4^?U>- iJldJ *JjLa->» L^J e^Jjtla 

iL*JI Jl jn*-° A-*-i>»i ^-^° OjiaJ $y>-jj cJl^^Nl jl jj& AJlSLi^ll j&yrj 

UljJ J^JLjj t ^jc^-" t>^M o^JajJl oJife jl jj*> (jliJIj i ^i>r-JLl ^yUiil jj.la:ll 

.jlUJI Jl Jy^ £*Z£ ij& jJ£ 4}yj>~ j^Lw ^JJl ^jJI l$^LIj t^ljJl ^jl 
^Ai^ Jl jL>J^l cLj^ ^J KlbJl Jl S^» *^ J5J jL .JI^ip^I jl ,jl 

facebook. com/ketabme .<>^Jl j^kJ pN yfe ^JJl c jLJNl f^dL UI^pI Ji^ t7 i-Sll 

tiu.^L-^1 iu^l SjUkrLl Jl LjLa^ /LiU5 ^lj ^Ull U ^J1 ^Lili 
aJIjl^I ^j ^UJI J| «i*jjLilU v>*>L-^i SjUJ-l ij&> jjj jJ^Jl 5JjU ^ 

Juli *_oJj>Al ^ jj^^Lfillj jyaJLtll c j la > j} Loj_o-P JjJiJl Uj^L^jj .j_stf»L*il 

o^ia-Jl j| tLjaJ ^j-*-*- t JjjUl Lu5Lw ^L-JLlll li-A ^L*! Jp t.5^jLLS (^Ij-Jl 
OjJaJjl *— j Lo 4-JLijJ SjiaJ -Jh t *jj^XjiLl 3 JaJ t <Lj .jdl oLjt-*JL>t-<Ju «LpIjJI 
A^pIjJI ^p o^laJl jl (jo- ^i wiili <-.*JjjJ-\ ^j^oVJi S^laJlj ^U-jJLill i^^Nl 

«JijJ! *_* J^L«cJl J_p ^j-^L--! J^-*^j y&y> ^U-o— «-J1 li-ft ^ l : : ^ ^ a j 
^^pj-^^l! Ju^^lj .Lj*-oJL^- l«ilj Oj-^j jl ^ J-°lJ L* (J-^ (j-^j t^y^-oJL^il 
j^Jij t jVl <_^j ^jaJ-I uy *l\ j£Jl>\ jj-^U jjj. c^yJI ^^^^il *j\jU 

S^JaJ ^cJL^aJ t^Llj^j XS^J>-\ j^a\l^ -ya l^-J L*_i t^La*>L^Nl SjialJl -yp- J^Jl! 
jLLol j-Aj t^L- (jli3t ^j.l...Alj t IgJ Z. .M: a ^?Lp f" jkJ ^^iSl AjIJl^I j£j 

4-w^L-^ ij'y?- ^L Ajj[Jla Lj- ^JLoJLj ^Jl i«^>*l Jl <L-s^jMlj i-wO*)^^!! C^lSyi-l 

.V fc >^->'i 5^1 Jl jji^rl JW^^ tSl^Ui^l UL^Ij iljl&jl t^>l 
>»j-i»jJl J^ lili* t ^^jjjl l^lj ^ -^^^ S^ ^^i ^ L5* J^°^ ^°-? c >*'j^' 

%• ■* •* 

j-^ U^-S^i j}j t*_»JLiJl A-^'^Lw'Vl _ a-j^jJI ejL^J-l j^j uJj-*-^ j-^v-aJI /^0 

. <Ug? j.s^>tj C-jL^I^IpI LLo jl ^ialoj tlUJl Jl ^)!>L-Nl S^JaJl J^*j l^J^ 

facebook. com/ketabme tH^jjJl» <?-yLl! ^U».^! L»\ .^a^L^I j* (^JJl tjj-g-*->JLS ^Ij-Il _^ <=r^l 

» *^ 

*JL«-a r^" (j^-*- ^"J-* j-Jy^J ^Jj^J *-*JJ>*ll j jJaJJ ^L_L»» i/l /ys Lpj_» <LJ 

:>I>N s ^-*JlJ1 ^JIjJI J* ^j— * p-SU ji-L^I jiU, ^ olj t (^^-i) 

t. I» 

t' * *■ 

o^i t LJU ^ *Jl*JI ^ai^J A^jjtJl ol*_*-i>tL!j t^jj^Jl cjL«_<>-i>j.I ^ ( j— «Llj 
jJ -ij^— *»j t |JL>- <jji t a.: ,/>t1| IJla o^/j <J-p JJjLj ^^1 iytiljJl JlaIjJJI 

^j ^^i t^jJL^Jlj j^lalJl ^ai ^iL N c_i~^aJl iJUb j\ tUitfj ijil^l 

J^a I^SUj Uj SjiiJl oJUA *_* JuoUcJl {y> jili «JLaj M t-jJliJl j^JJLJl ^5^^ 

4_*-pJL) (Jj^j t bi^ai J,! *u*-jjL) iS^y* jj-^ j^ jj"^"'l ^^ j jij — Y 

t iill£ L^>U-jJu t^jjJ-l ^j-«Jl ^^^LiJl ^i iiJLlJ^il CjIjLjJI ^iJw^aJ <J^ jLLkj 
«Jl Jl J....W../? Ap 4JLua_fl <jj-*^i?- iJl J <uaJl^ jj-^j i^y^H. ^ '^r* - ^ dr " 

(_^l jl wiJji fJ-^J * ^jJflli 4.g..ya.i 4jljU*-i pLl-jua A^* lJ* 2 * J* ^ {*:""""' »-/?l*il ♦ 

facebook. com/ketabme f, 

i jJcS\j ^^gJjJlj ^jUfljM ,*ilj-5l C~>\jJjJ? *U* i^^J^ 0\j Jb M L5 jiJL^ 4-43 jjO >^ ^l 


jlj>-I eJjj^pl t o j-4-Jl oLiJ*>Ij Jll»j .1JjJL*JIj j£La]\j jJLl*1I ^-i jJljJj Jj-*-*-; 

j^^jlil A^U t^^UJ^I ^ <_$~l^ -^ lyt^J tAl«JjJlj Co~b**lJl «ol^jJ 

^^^^LLlIIj ^5. Jail I ^Ij-^aJlj ^Uj^-^1 JjoJI /«-aL^ ^ a-j jy^-j jlyiJl Jl 
L^>^p Jj . . ^Uai*- ^i l^Jco ^jJI jL^p^I 015 ol jl*j t^JLSi j->^j J-^ 
J U* ^ V'^UNI j^Ls^il ^i O-^J! Jl j^Jl^.JJl <J-\ U-^u .^.5:11 j JiJl] 
o.sJixJl aJI^JlII o>LJLSLoIj i^^lylwjJl pj-fiil oli ^jj-iJlj Aj*yi}\ o^U 
.ajIjlJI J L^aJLj- l^ij^j ^Uap- J^ ^' -^ tdUi j-p J} ^j^U^p^Ij a-^-j^JI 
JJJ ^-w^L^ jJajJl j^U? J*>U- .^ y&j toL^Nl IJLa JIj: jj-jl Ju^l ^iy^jj 

Jyuj Al^JUJlj «^jJL>^l iJUl^Jlflj jb t &Zjj>£^ oJUJj>- Ajc^-I^-o ^J tr^-^l ^J&\ 

4--i /k»^*J Jl Ja3l>«ll ^^iJLJt ol^Nl Jte*J>\ c^L5 LJJLg-i 'Jr^^ °j-^ <_5*J 
•wjL^aJLLo ^ 4-woJLiJl Ajjj-LSI CjIjjJa^Jl l?^ .,^> O-^- t «ullai- ol:^ ^j l^J^ 
4-L>jj_jj f'^-^^l ^r^^j-^' (1^ Oj-jJl>«Ju ^o y-yJ^j tl^Jd LjjJ j-gJai t jj-iJl ^ < \ < \v/1/To lsU-I(o) 0^ 

facebook. com/ketabme i» * 1 

: JU1 L ^aJI ^ 1 4— i; 

^uJU-aJI oJla ^ Jl)jj -bj .JJ» j^ Uj5i U5 (V-^^Ul AjUaJl oli 4^IJlJ-I ^JUaJ 
11 t idjUilj .^aSjjl (_£^*~l < Sr > "^ dr* ^-^ -Ujj b^ <■ *4j^lj '^'Sj-^J 4-^o-iijj 

t J-ajJIj JuiJl tS^?L*llj «JU?Nl tcloJL^Ij ol^l 0L0LJ ^y L$jl^_^> 

s' 

^ J^rj t^tj^-l fj-g^i U^l^o JjuJl Jl Sj^jJl ^3 Jl£j t^LjjJJl Ajpl^i^jjJJ 
^ LLp *%Ji3 t^^JJl oI^jlII ^ aJ*>UL*JIj *Jl>JI -^jbLi-o ^jl_^» L« tjwaJl 

.lHJjs ^p J! c l^> & % %' ?-jl^iJ oJLS" jJj t lg-J«Ju U ^51 ^LcJjJl ijjbJJl jlSJj JI^J Uj oJl5 t>»^Jl facebook. com/ketabme Jaj-*>lil jjt <j\ ^J-P -j^~\j j£-*-* <j?i CjLjLjJI eJlA ^jb ^*j 4-J^ll jl 4i*>UJl 

jj^p ^jJJLJI t_JLU J-p L-..J» o^L^j ^*>UjJI ^^jl^tjJI i^jUU iiS" jL>*j-j 

jj:> c (*>r' t_r^" ^Lr**^ ^l^r^" 4 -^ (*-r J rr~* fl J^'j tV° "■*"**' J t<u<x$Jjl ^jSsjla jy\ 
. . . (^^fSdSl . $5...; ^y UjjUi j! i-iJ^Jl iJLiJl *U«Jj IJi* ^*j jl 

ti* ^ r ^«^— ilj ^j-vij^jdl ^^JL^j ^jjj^I J^^i'j tij^J JJljJl L-Pj-^>j-« 

oljUJl ^ik^i Jj-^^l ^LkJl jl ^^Jl Jfl^Jl ^LkJl jl Jp . . .^I^JI 
^ ^Li^Jij f j^U oNjU JJUI5 cJl5 J, t J*i i j ^f ^ { i^&Ul 

^>JLi j-^Lnil ufj^ /*-*'j^ «J l oP^' LaSj^ JLjU jj^O j_^J| oJlf- LS &&ij 

i* 

,£»I>J.I lift Ui^J^ L5* 

IJla ^ llP^»^» Ol^j tj^^^Ul ^y ^ UJI IbJl Jl S^Jl CJI5 blj or 

facebook. com/ketabme * t. ?*-?>* *& " Jl J^j£ j_p ^ r A_> ^Uj^-I Aj_g_«^ ^ 4 .. ^ i \ W j . A^Ag-J l wai ^j tL^i-Uj 

p 

L^iJj toj-^L*ll ^La^^L*»^! oU_o_^>JJ {y* *y>* ^ftt e^-s^Uil 4-jjj<Jl CjU-<i^xilj 

i~^»«^ ti>u>w «jj-^ 2 -; ^./jg'.ll <wai <JLU^> ^jUaj L5" lij c «JJU JJ ,l$i* ^U*. „ 
L^j^o LoLxillj 4 ; ./?5ll f-^ ij^H i J^~ t *^->vJl ?-j-i>j^> ^j^til .ijJbtj IaJl» Jjtf- 

jA to*>^pl U^Sj U5 i 4.,<?g:ll 4-wiiJ 4jyt^M <J ^^Nl JL>-lj .^jjJl ol*^>*il 

llj- 4-^1^ UjLj^pL. SjJiJl oJla -bJu^ ^_^-j IJLJ s iLfJl Jl *^j>J.1 11* o^JiJ 

j\ aJLoZa \j*jAjj>- ^s o jJaJ I oJl* jj5 *_« ^^aiLlj V JU-I Aju^Jaj IJLftj 
A-jjjJl o^ laJ; ll (jlj-p^l oJLft tiJLLli ^-ww^ 1 1 g ■ ■ a '■ ^j^Jl 4-lklii ^i 4^^ 

** 

ul%-j>- 4 4^0*^} ^^ {Sj^ J^^ ^J^TJ /*-* Ufijl ^yiiUlj Mj t Lf— iJ 4^»*)L-^I 

* f, (. p. 

4\o>Jl SjUJ-l J^ <.<Sj&\ vLJ^l oljUaJ-l /oUUiil J oJi^J ^JJl ^Nl 

.Sj-^Uil 4 : '.../?llj 4jJL1^J| oljUaJ-lj 4JoJlJ-1 
6-Lft oJaJj 10 ws^Util 4-jj_nJl CjUuoJU>Ji.I 4 -/<> p j_ft LlPj^i>j-a 4jLgjJI ^yij 

Jp 4^^)/l oL^j^il y^ Ij-pj^^ jl^ ISI U .«IUJI Jl v^Jl S^lJI» 
facebook. com/ketabme y* ^^^aJl jIj^Jl Oj&j 'i^jAj^A j ^£11 ^ lUJl Jl a-w«^L-^I oU^j>til 

tlUJl Jl LjjiaJ ^ *^>- j_a ^JbJl jl 5^^ U^i J-p V>^' ^jI^JI J^l 

f^fiw tliw> tei^jtj V (^JJl iSIjJ-l ^^ Ll=> ^ *>L^>I Ai*tU *JL*Jl rtjjlj <y 
^ £j>ll t«C-li!l» ^^\ f^^ll Jl JL>J cLUJJ t( iUJl Jl ot>Jl jJL*j - 

ajsJLl>JlI oIjLaJ-1 ^ jtJLjJI /»e-jjLj ^i <*t^^JU pJJ^l^ tolJbM ^^Ci jLUI 

"p 

*)lj\ rjb ^yC^iS fj_gja_*i .f-i^ji^u-Nl Pj~$Ju> (Jp J-o**Jl iJUb ^ ^Sj^j 

^ 4 4_*_>JuJl ^a^L^l SjLflJ-l ^ LJLj ?-Jbj V 4-o-jJLiJi ^JlJjJl 5jLsAJ-I ^3 

tl^lj Vj^^l ^p ^JJj^ ^UJI JJ i J* JJi ^ iiLJi^l ^jjjSfl SjL^Ll 

OU ^I^JI ^j .^Ull Jl £LjJ~l S>Jb JaiJ ^^ .kUjI I4J ^Ull JJ SJbJL^- 
jL5 ^Jj L ^^ ^\l ^p L$j*j*r J^-^ ^-ikij ^Lill ol* ^ fj+JL* J5 

IL^j^j j^j t _ r ^JbJl j^iJl jl {y* 4^-Lj *-JbljLa 4ISLL4 i^Ljfe jl jJk tLjh oJl5jJ 
*JLp j^-Jhbb jjp JUJLw-t 4..vuij cJjJl ^ <l5Jj t^JLdill 5>jJjJL ei^J 4JU1JI 

illjil ^ Lit>LkJl o^SLlIl ^LL^ jlj ^jhjJI IJL^ ^i^^: V ^Jl o'IjJJ 

jj-^aill Ijla ^LopI jl y* t J-*jJI IJla ^3 Lpj-^j^> JJ i. Jb 2L.M ^Vlj 

lili . 4 ^a g ; U ^j-JLjJI ^^^LJl ^j La lf4"^J (.r-^ ^■AS.ll ^La-^ J^LL> r^ 

00 

facebook. com/ketabme 4jjJb>*ll t^LjyJl o^JaJl jl 4_]uUJl ^LjajJl jji^l~i i o^-^Lnil ^^JLjJI o^ig.'Jl Jis> 
4 4 oj cJjJl ^3 t L^SJ j ^|jj-l ^So ^ *J-*Jl pj^A* j** ^ailjJLa t jrJJMl -s> 

•* f- « s- 

Laia^a j^Ull <_>« <jT Ml tC^LJI Jl r:\z4- 4~.w2J.ll oJUfc jl jyj (*-^j^' cW 

(■ " f. 

jlj <.<* r Jj*j\ SjJajJl *» Li^l^o Aj\JL^-\ ^5\i v.^— j**j e-I^Ji^-Ml fj^-Aa Oj^-i di 
tfi «,<?Uil <Lw*JL«ol oJajJI i^«w>u e- 1 jJLw-* Ml a j g d a t 4_~*JiJ C-9jjl ^i t j j-Xj 
*~JS>Ia1I 43l£ ^J^- J. W'. ^ ^I^Ji^-Ml (*J-f^> <J-^ (j;^*'i ^°J .SjJaJl oJl* *jo U-*JJ> 
j^Su~- t *5!jJl ^J .Aj^jJl 4>-j ^J^ -JUJl ^ L*j^j*U Jpj tjJ^-Ml ^JbJl 

K' f. 

-JbJl 4_oyJ 4^23 oLj! JLp L*-— Lj n . .,^>al| oJla oLJl ,*-* J-o-*Jl 1 JLa <L*~g-« 

jU-^M ytUJl jup : LoL* 

4_JL>- ^ 4-^L^jj <, ^wwws.^Ul LUaJtJI Jl 4— «jJL i-«LfJl pL-^M! j^ _ ^ 

4_<»-jfeLia .-«-^bj ^y^S JiJij jvl jl^jjo c^IjiJ-I jl (jLJjJl eL^-MU . ( j-*«^bjl 
Jl s^jjJI j!>U>- ^a jbJi^Jl Jl y^Ju (jUl ^yjJLJl oL^Mlj ^yijj-l aj^^JI 

^j>J ^pxlj ( Jjl obfcl^-Mlj h *w->jJLkil ajj .,j>:i ^Oj_*J*£ 4-^-J jjjl ~L«JL*j Jj-^MI 

j^-Ml lg .,rg*JJ <•. ^Oj^S" (^^JtJ-Ml ^SsjJl 1^ ..SfKi JUJ^U ^JlSlj AA^JUJl jJ /TjJ»! 

tj^j^jjl pLjbJlj 4_i^*>UJl jl J-o-*Jl li-A ^j ^^ ^ij^Jj .\j£jbj (.^-ij^jsi - 

^ f- C- f- 

.IJl^L&j t^jji^Ml ^-ij-<>jJl 

cJ _a JjJi ^a^jJ 4JLw^jj J ./?^lj .4jL rr iJj cjIjJI j£j ^ a^j^ (^JiJl jj..^:II 

't-* 
J^- *>U^ jl ti>w3 Jp U-ij^J ojLipL 4— ij <j-»IJl!1 j£j -ya *y>- Jp jUjlpMI 

JbJbi-l ^,5^1 ?-U<2jl Jl (^^Jj i} ^ LaLi <*^>z^p Ao-P J-» L^J|_o t JLjLP- Qy**rt<> 
J^C- f-Ljl ^L) 4-alil JLjlj Lo ^ J^H "^r^ ^-J-^J C4-LSLC Qjj-stf 7<-+0j\ ^ 

facebook. com/ketabme Jj-^?jJl! c_^*Lil ^Oj_*jJl ; J-^jJI IJla ^ Aj-j^Jail 1 '.:„/?'» J.J 4-j^jJ L j 

iijjA\ i^AiJl <_UJ>. <y «jk^ 1 jT^I ^J ^>l!l jU^Nl» v^ ^^ 

i>-U_<JJ 4 U jiaj <L$j>-j ^yj t^^ll ^-ij-ojJl oUwm* jLo Mjt ^ fLl ^> _ T 

J^ j_A c A*jJl ^ c^ W^*J <^ Iu^saS l_4.LV ^15JI { J\^\ OJlgJl 

P j g flil ^^P JLoJL*_j L>r g '. a pJliJ ^^J-l Oj-^IjJ.1 oJbJLi-| i^o-LjJl ol j j .,/7' \\ ^^P 

i y*^\ ^S- *^Lj jjj t j*>L-5_) t IbJl Jl A-j^j^JI o^JajJlj J ^z>\-*\.\ Juoj $' a * l (»--— I 

.^j^Jl ljh^\j j^\A\ JuJl ^ JL-JNI c~y t^iJUi o-J lijj tfj-^jllj oIJlSI •u^i U5 1 frl^Ja— -*^\J JU^p-^j/I fj-f^^ <J^ -^^*j jl t4jUJl ^ a^v^JLp L-^ii ^^ 
_-j J^lSJl J-^iil ^jlp Jiwu j! tiiJUJl ^JJU! ^^->l _ ^jjJl ^5-i]l :iysUJ0 ^U Ju^t ij-_s jAjC O^**)" J 5 ^^ 'J^^-l ly^ 1 -V' *>! y^ 1 V j^i_^' ^) 

.(Y * • * t ^USOJ 3L.UJI i^-ail i^Jl 
ISy&UJl) ^U JUj£ J_^Ji jJbC iip^Ul j^t tjL^^I ^jJl JL^ ^ ysUJl JUp ^ _^l ( ^ * ) 

.(m> tjjdljb 

ov 
facebook. com/ketabme .^jJIj (-UJI ^ jl 

<_^j-*Jl j-^LaJl ^ toJ-tJLP <-w»JLp ?r^L*J (J_p jj_L*Jl t_. » ■/? W tjji ^«J 

olAJI ^-j Jl^jJI *jlp» (*^i» UI ^J-*-*Jl iJift j* Jj U ^ ^^- U5 tJaLJl 

.Sj^U ^JUJI ^yJl JJ&\ J* 6j 4& jl\ JU*Sltf t «^>jilj 

^JL N c^JLiil uy Jl ^JL*JI JJd\ J U5 c^^Uil i _^>l*S\ JJA\ J j 
ajLJL 4-^ULl oliLJai]! ^ ^^L^l J^-^ ^j-^j-* 4-^j c A^j.-la.H ^jJuJL 

jlijytll jl JuJalllj .La Js /jj> T-f-** v^JLj ^Jaj J,| AiU<s>l t JaJii iJ!r^ Ol-^r:-^-" 
Jj-*p1 jJLp L£ C4JLJI oUj-J>j_a ^ (_5*JL«Jl AyC^^ ?yf^ JUJaj jIJULJl 

«Jl N J t4_!Utf>NLj ^^oJ-Pj (jL^Jl ^yj>y> jLtf- 4_j| *-Pj 14JL2JI Jj-^1 /»Jlp 
jjt>j tjL-Jj jjt* Uj jLJj JXJ ^*J -JLp j_gi V Jaii *J_«il jL-jNl ^Jp j-/?"3i 

^j .^1 ^j ^\ JU ^ 1^1 \j\j dJLJJJj t ^Sf! JLiJlj ^^Jl 
L^j ^U jLJl ^Ip J& o^r-^ 1 O^yJl dLiJb cJ>u-U .Jali a^J| «iljjl J J .W,......\1 T^ilj t^j^jilj olUl ^ /»U J^ai -L>-jj V iijA-JaJl «jJLkJ^ J Jjp- 1 1X11 lXj 

: jJaJ I l i^J Ui- 1 ^"..n.^ i^ 1 iJ 1 3 V l » jJUJ I (J N I ryjsy j-g-l*J *^ <UX1 J t J-^» J-l I - J-A^ I ?*-&- IXjX^ OA 
facebook. com/ketabme . jLwJl J-* L*J jL*J*>U Ipj-s^a» Lg-Pj-s^a» OjSj {,(■] JC^t l\ 7*-£~* ASs>C^ji\ 

^l-jJJI JiJ^P p b; 11 <j^JaJ J} *™JL L^^^JaJ j£\ oJLfc LjIjj^aJj _ V 
j+s> 4jJj jl AJli J j** j-p <^LJ aJL-j-* p-IjI ijjfr c—J tjjU-jji-l y&ULil Jl_p 
jLJI L^a if'j-^jil iJuft ^_p ojj-^Jwa cjL^I «J^J ?-bJ ^^a L«J[j t4-_*_Lp 

,«*j^i b\j£\ ^j ^yJJi ju^Ni» wiiJ aJjLj jl- 

jjwa axjLJ1 oL£-l*ll cjj^uj! ^—^ -LajL-< r^j J. i--^-2Jl «Jla U-U-a ^ 
c ^ J_p (^y>Ul jJiLJl) ^^^fJl ^UU O^iJl ^ (JkJl ^>J o^ 

JL-L-Vl oU-Jl «iikf ^>^ «^JiJl» 4^ U o^li jl y„>Ji Jl>Jl ^i 
V*>L->1 ^^ S>JI ^Jb- ^ jUi 015 jlj i^ 1 f>Jl <>• f 1 * J** 

.j>\jkL*^\ ^^JbJl £$iJU UjJlaJ! 

Ot^JaJl j^JaJ N jl J-^-*-j dJT jNl ^jL*J' J*L~JL> jl ^yt-j-JaJl ^y. 

Jl <tj^9 4j*Ju jlj t JULI ^-s-ajJl J~>- <~* * «JT JLl^ «>JaJl» ^^ r iaJ ^LjbJl 

4JI J^w*j cjI^I j-« {j^v* ^U- j^^sAJ <JjLst j^5L jl jJbtj M ^/tfl jl 

jjJUj t<UPjwS>jJ> 4_* xlj^ 4JL^'j.i jjJLi pj_*^AI ,Lp J}_-_«AI j*_>^>-1 .C— >-LJl 
Jj»i ^^5* o^Lp ry^j cJJi jj^J .Uaj^ jJfe k<?~jjlA\ ^JaJl ^TJ -^Jj (j^r*^ 
jj£ oJUJLP oULp^L» (j^-Ul ^^aj 4-j pj-1. (^JJl J-^^1 Jj^^ (J^ err^ 
^3 S^^U^ S^^ cjL^I iiLub ^.Sfl Ll^i ^ .'L* JbJlj ^jJJIj cjI^JI g^.i i (Y * * V j**-** /Jj^l J>L5) Y „ > JbJjJl t C^lji' - Jj;*^.^ JAu** ^^^r 1 i^> ! ) ^^ 
ti-i^C)ll «.«.«.UU «-^Ul JjjJl ji^ll : Jl c-«JL* iijj «t jU-^l y^UJl -U^ ^t-^ 1 -U^ ^ jlSI jujl^JI 
n jJuJI ^^LJ( jb Uf <U i^Uuj^Jj t (Y»«i J i-H t/jL-J) r> LJI J bU5 tSybUJIi^U 
j,\ j-*** : La. I ^1 *%y£>p J 3^^ (jA^uJI Jjbl p* ^jjL^Jl jb U5j 1 (Y • * o ^yS\ /Jj\ll ^^) 
^ajI^JI ajj^-JI SjjJl : J| C--Jt3 a* jj « t *-iiJt Ajjiai ^y 3*-ly : jl^jJ^I yfcl^l J^ JLp ^^JbJl «4^1» tJbj 
.(Y * *r Jjyj / jL-J) SJL.jJu| ttUiil 4Jbf : ^s Uul jl^j t Y • • Y *l* i^l LL-LiJI v*^>JL3 ^Lp 0^ 

facebook. com/ketabme ^ <uU juj^~» ^JJI ^-ij^Jl jLxi-N L^LwW^j ^^Jl tl^^Jjl *^JLu jJJJu 

j£j&\ 4oji 1*5 f-i^iL^^I ^UjlpI L^j .4-jyJl OjJgJlj *Jl*JI ^*j (JL-JNI V^ai 
LlJU- ^y <*aj t(( ^r^ - V*-Ip» ^^j^JLo iwiS .iU^-lj t «j JLaJI ^y»*^))!! tjy^\ 

jU-^i-l y&Uii a^p tc-^JI 4»JLk^l (jUl «di o^ jl~*l IuSUj ^J^jj 
^Li^j^Vl t^jJJUl oLj^ (*-^>h t^**i rr^j- 4 ^^ fj-4-^ ^' jL^pNI ^ <*-^j-N 

jU^Nl ->jA>- ^ J^5L^ ^iLJaj jli -JMll ^-Jj^jJl UjUJ^I lili .4iUaii t _ r -Jj 

f- s- 

4_«j_gjl<Kj *JL*Jl ^1 t^-^Uil A*tjJl j^-M ij? ^j^f iy*^j^ o?^&]\ L°l -^ (*^«Jl 

«jtJajJl» 4-Jj-^J (J-* iLoJLc-Vl ^ ^JJLfJli .SJLjJLjU AjI j j „^ T Uww»u ^.^IjtU 

- t> f, 

L ^}\ tS^Uil LijUi UJg Uji^i J-^^krJl Loi */>UJl jll^^l c5-^ N r-^j-^" 

^y> t( ^-|>^' S^JaJl» ^j^« Aj^^ 1 l : 5l?U ^-JUalj iJLAj ^^-^Ui! ^JuJl ^iJlj 
CJtAJL>tlJl (^-i^^ (*-J ♦ y>~\ ' ^^" (V° (( j-s^L*il ^^JuJl j5LaJ|)) i»j^_ix)j t i >L>- L?-jJy5cJlj AjJuJl <J — L- *. JLilj ^JLij *V^m» I ^ Cx>w : /»^1*31 ^u^ ^jJ-j S^yJ' f,*^ ?*;j^ <• J^ 
.iu^*Jl A^o$JJ ^jJLfcil j-^—Uilj «JbJLi-l 4-JL*JI oljj^aiJl : JUi^Jl i^jj-ij JLaJI t jl j jj 1 : ^1 ( ^ i ) 1 facebook. com/ketabme *UJl cLJU t( *J t^UJl Jl i^^Jl S^lJI» f^^i- fd^ ^J tL:j * ^j^ 1 
<J «i^Jl S^JI» f^i* & u^J .j**\A\ JUJl ^j lf^ ijjlkil ai^UJ! 

c^^L-^l _ ^^Jl jJbJL ^it>U «^ y j! V^^l jlyUl jj^j , J^JI 

£w>1 ^^JJ ^jbJl ^JULI jVj -tjj^ g^^JJ J£j^\ Jjl^il jt^l 

.Ls<ajl Ujj^^ ^rj^ kjj^ 2 -* b^g-i* oj^-r*"^ «*JUJI» jt-^i T'-r^i tL^lw-l 

«.UJI ^ J^Vl : J**Jl li* ^ Ljik. ij-L-1 UUi £jl illi* oL Jl) U 
^j>Jl ^jUl f ^ll .UJI ^ aJUJIj S «,11*31 Jl ^^Jl 5>JI» f> ^ 
^^U)ll _ u y«Jl ^1 ^ *lj- ciiLJl c/^jUll ^1^*1-1 i&JLJIj % JWJ 

*4 ** «* I 

Ujl^lj ^jJLaJIj ^yJl S>JI ^ a*%J| *L^N ^jJL^I ^yJl >^JI j! ^JLaJl 

s^kJi t( iuii ji ^yJi " 0jr kJi :^lj1 a^j! j; j^*ji ijl* ^ — ^ dJUU 

c^UJl Jl S^UlI vJuJl lJkA\ 3 i^^Jl S^l tcr JL^l g^il j (IL*JI J! 

.^jjjJl 4./j^:U ^yJUJl ^^-^ lxJlj JLj^I 

tj*i^ll JlilLj i*jA\ £jL*j jILJI Jl o^ill ^ i^^^j^llj ^>J1 ^j^l 

t( iUJl Jl 5>JI ^^i oL^JLi ^JJI jj-^JI J^ bUlpl fc JUJI JuyaAJI ^ 

jl J^- (»j-^ll IJUb }&jij .«1LJI Jl i^^l S^^JLJI» ^ ^LiLl Ujj-^: (.JL-SJ . *j^' 0^^' o^J^ Cr 6 ^-^> fc ^ t i^l ^«j viiL'j oJi& jlj 1 1UJI JJ A^jJiJl 
{[*}\ Jl ^^Jl S^kJI ^ UjA\ ^^l^Jl Jwmij ^ tdJli3l J^aiil ^ 

^^LjJI oJl«> j-giaj ^^ ^^ CJ-^ (^ t(JjL«Jl J ./?g)l ^ L^?*>U^L^I *J ^IjI 
Jl B^iaJl ^ JL-J^I A^wai ?-^ t JwaiJl IJla j-« j^^\ *y^-\ ^j H 4-*jJLill 

facebook. com/ketabme *j$aa <i*>U <j^>J 'O^J^ 3 ^^ L^ *rf>*^ iiyiil OjiaJl ^j tAj-*jJl ^ Ibd! 

j/Vl ^ojSfi Oj>Jl ^ f ofcLI ^1 r JbJl ^i^u ^UJ! Jl sjkJl ^ JLJ^I 

.t^tjJL^-l *UJl *&?-y> ^J^° P^J ^~r*-" ^^ -^ 

IjUjlpI t^-UJ! V^jU V*-^ ^ ^^ J 1 *-*^ ^ u - * J^' *— a1! ^ - 
.1UJ1 JJ LJ^Jij ^ *y>- jj* ,*-UJl jl j-aj c 4-^^li Jj--^ e£Ul [laj^Ju* J_p 

°^ £J* ^ iSjj^ $H**$ ^Jz-Si^ {j*** ^J*> ^}S J-^' J* 

^3 fj-2-J ^y^jUll jjwajJl Il-A> jLl?J ^j .Sj^UlI *L-*_UJl SjJajJlj t 4_L>jJ-l 

doJuLl ^^J| ^UJlj ^-.^Jl ijkd\ ^ o^UJI r> liSop-^^t \+J Jb^LJl 

C~~- .JuuJl ^ ^aUJl J-^aiJl Pj^ays jjb IIaj t^^ailjJ aJ^U UjU-pL 

l^ii^ ^1 viojJ-l ^1^11 ^-UU v- 1 -^ 1 oU-JI J-^iil II* ^ ^>J 

,£*l^l ^jl Jp 

^ J£J iL^Jb JULI ^iij-JJ -L. UJI Sjj-^JI ^>j cULJI ^-JUI ^J _ 

. Ift.f '. ; j 4i*>UU 
UJI v-JL JJLi jJiJJ -Lijj-L; J> jU-^rl y^UJl JL^p UjU jVj 

S^uJl ^ ^UJ^I J^ ^3 IjJNjU- aJLp j5o^ ^Ul ^I^JI y* «rOj^Jl» 
L^^-I^i aJI tSjUil iJU^ >-T ^^o *iL* ^-J A^j 4 j^Ull jJuJlj 4^^Ji 

. G LJI J^ai3l aJjUJ.1 dibJ U^>i cLUai; 

^-^liJ <!L.JbLl o^jUil a ^l^ r ^L^N oLb^l oii cj^liJl J-zlaII UI 
o^c ^1 o^jUil jUL j>xaJ ^^ ^ajjjj^l ^^Jl oU-*^jJll ^ pJUJl 
iiL5 ji U^5 Oi-^j ^ojJLJI iJ^ 11 (^ tV^jjJl J/VI <.<ujlL^ ^ 

facebook. com/ketabme JbjJ--! rOj^jJl jj-^i? <JL$LoJj t<L*-L«Jl Aij^^-U oj-s^IaII tuljj-Madl! iwL-Ml 
.^yj-p r-'^j^S o^?Lp Xs\S JlJjJj *J ^JJl ^ySLilSLil ^-ij^jJl *^a *^jJLj *Ji*Jl] 

J-a^ c^j V^L-^I wOJl *JL*J tJ^_*J! ^» ^LfJl vJXfJi <J-a^ SJLfrJt 

(^uJbi-l -Jbdl crr — -lo 0-*li ^jJl t^l-U-l oLlJbj 4*/3$\\\ ^^p ^ Ajjla'.M 

.iilJuT oU-«jl>Jl1 ol* ^ SJLjL*. cJLS" ^lJI SjiaJl ^j 4j^ JL«jN1 J-^-£j 
J^^i^Jj £*J^il ^3 ^UJI ^-wj-lJ ij^rlaJl J^j^l ^*>U^i Jl j^f^Jj 

i jJ*s> ^s\^-\ JusdiJl ^ A^JaJ t Jsjj^JLJl oJLgJ <■ 1 S : ; \s j j '<J-^ 1-'.. ? ^»Ijj 
iu^Jl Ijyiil SjJaJl ^ J5 ^ ^L^U-^I ^^LjJlS <j^iaJ! CJ*>Ub>^l ^JLO 

f, 

*-*liil oAa J—i jl ^j^j ^^-i^ jLj ciJLj- dUij t(jwUt-| j^ J5 ^i ^iSUlj 

•^^ dr° J^ J> 

jl ^ ^i ^UJl J^j^l u>^ t t ^ jL ^ 1 (j^^ 1 -^Jj-^ ^J^ ^J 

^LJIj a^^I s^^l ^, JLjNI j^ Jl ^*— j ^^J^ J^-^ ^1 ^ ji^u 
^pLw? ^ji ^5jLli1j t^-^Lwil jL«JNl jSLaS\ {j* J l .,/? flj^l f^j t« L^jjJl 

.JbjJ;-! ^^JUJl r^>*^* 
^xJaJ1 (.^Uil ^ JS" Jp ^Jj^\ oIa J : J a ^ f ji t^iP Jliil J-^i3( ^j 

*-f^j c (( J-^>" - J-^aII» jm^ J^ 1 t>5Uj ^5 U^. J5 J* jwj .^JUJ'Vlj 
facebook. com/ketabme Lr «-L j! jiU. ^ l^i^ j»j!>U! 5ft\iJl ±>j^\ ^j i^>\A\ ^JuJl jOj^JI Jl iu^l S^JaJl» fj-f-i* ^r-r"^ lf* 4-r^Jl cJlLc t Jj*ill ,+-...a.ll ^^Ai _ 
oL/Vl ^ ^> U5 «jiUJI J! SjJaJl» ^^lo JJj£ J* Uj^lpI 11! U^UJl 

JJ_ A^y^l s^JaJl ^ ^^JL^-Jl t_Ar*^ ^-JUJlI VU-^ ojj-^' ^^Lki^l l>lfS\ 

^iUJl Jl S^kJl ^ ^^Ul *UJl .y wOlI ^^ -*# V^ 1 f-^ 1 <y W - 
JjUi c-JlLj Jiij h *JL*_U ^jJC-jbJl aj g aib <u-*— J La *L^} ^1 t *-LJI ^^jlaj 

oNjUJJj gjkhil i^ljjJ ^jl^Jl JJU^JI g^il ^Ujlp! Uuj dJi ^JLk; 

o^>bJlJI ^^^iJ ^^jLJl 7t $ *A I Ujl*jlp1 jl2J *• ^jt^Jl ^ SJt ^ L»l . 

-*- g-dt *|ji>ti*>il L^jT ?«--^i ttiLli Jby j,J .(jL^J^/i aJL»_p j-ji^tiJj t _ r <JljJl 

o^laJl jjj jL-J^l j-^jJ 4_oj*>Ul Isjj-^JI (jL>j ^-JfeUii oJlft JJb»*d (JJ^^^ 
,5JLjNI PjJLaJ^ j' VV^' {*J^' <_** fr ^J-*-" t^rs^l^i (»-^'j ^rij^^ 

facebook. com/ketabme f' 

^JaJ V UJI J^i— c J^Jl IJUb ^i (.UJI L^JU ^^Ju ji LJLi lij 

AJU^OJ Ui . A*_«Jl <£ yj> y* <laL*Jl 4 : .,^?3li JjLC <LiS 4-JjJ ^L^-Jfcli-* <£L_Jj L5LLXj 

*_;-&Ullj ij^U-j-J'^il j^u ^jj-j-JI c->li*>L*Jlj ^^ *™^ *LljJ j-a 4JLJbU ^y 

* * f. «. 

^ [jy^\ ^>-y^\ e-^Uwl ^*j t LJLs»- JjLJI ^LiJli .^»1*11 l2j-*-51 Ujio ^ 
L- J* oji ibf 4Lla ^ ^1 lii c^Sjjdl ^ dUU B( IUJI ^ vV cpLi>- 

Ll^LaL^-Vl /j-j ^^-L*»! J^-^j f»---*^-* t *^J j jjt« jJt> [*S <. j^a{jtl\ (jjjJl j>ji][3 

lili .L^-U <^> ^iS"! L^jJjjJl.1 Ljw»j .Lkij L^tAS'j ciJJLJl oUL^Vlj aJIjJ-I 

j_& L ^>- aJ *JwLj J I L «_jj— Jl JuuAjI ^ j3 <. SJbJL>- C^ljj *A j jl rt-^bLLa ^1 C-^>-j-is» 

■g, 
f, jK J' 

^j^Jj *u^jj ^yJI ^~^' 4 -~^ c^ 21 ^ u-*»-^: ^^J •J w * Jt ^ f^- ^^ <-il ^^ 
facebook. com/ketabme c. * 

1UJ1 J} ^>j-*-^ SjiaJl 01 Oj£j -b^J ^\ ^y> j-^aJl t LJL^aij 4 pJuD 1 ISU 
JJ j^>tJ-a -«JLj jUjJI (t %"-i jl j-^-oj jL£J t< t wa , !>L^I S^iaJ L&j_Aj_?- ^ l5 j& 
c U , ,/?a7 4pJLflj 1 li! 9 .il^>J->x^Jl 4-JU-*J ^L/g.a 9 iu«^L--N\ 4-iJlJJLJI oLaL^MI 

o^jjJI «JjLjS-j ^blJ^M j^J W»j1juj /U-*^ M-i ^' j^-*^ ^^ tlbJi J} o^iaJl 

^y» J^ J-$LLj La \ t £ pi^-a-w^Nl fij^kj* Oj-^J ^—4^ j%J ^iJl i-j^jJlj <Ljj-*J! 

-J& c^_JLxJ ^^lSI >^j ,/?: 31 t LJL-saaj 4 /»JuiJ 1 li^ 4Jl L^5 .*JL*Jl ^ ^Pj^jil 
UJjj t^Jiil *-« ^j^aSLzil Ji? ^ ^^J ti^jyJl ^ *JL*Jl Lj- Lr -*-L» ^1 V*^^ 
*JL>Jl (^jL^j 4JL Jl^jJI *-$ij jl ci_^' «j- o^-^ ^ - 4 -*- i3L« Si\ Jk ^ 
Jl^p ( JftJl hJZcl LJ^LU J.../TJ" Ji^o pJO: i lilj . JLpSLS 7-jy_j vtuJj-l 

illjjLl jU 4j-«jJl *->t>- ^ JjJj ^j^ajJl tj&j*' J^ ^UjlpNI jlS" ISU 

* e- 

j^jjji Ot^-J? c^t«oj 4 ^-«^j L^jtJi 4_»cwJ? L^**«j jry* r*' j-* *-l^> g JaJLAJI ^Lp 

L^p j_&j <w?L>- t L^JuLaj jl /r^*ti <<^ 'W'jljtL! <„^^^j t4-«uij j-^Ltll {jyu\ 

4JJL«>1 iiLj^j .jt^JL^il ^i (^JL)Ji Lrrr *«\J A-^S" j-p lJuJL=r Ijj.vfg" 7-^^ j! JjL^. 

'UviJ yrg'Al fUI Jp ^-^»1^11 ^yJlj ^y*Jl j5siil ^i UuJs- t ^^ UL i jb U Ju^ :jlp ^yaJl ^U? JoUk^ll Jp ^1^31 .aLoj^Vl ^1 t J lili J-^ Jp (^ o) 
*(mY t v-^Jl SJL^^Jl oL-Iji >5^ :oj^) T J» t i# jlU UJL^ ^-.Ijj : ^^Uil ^_^Jl ^UaJ-l 
.( HAA t J^Jw ^SLo : Sy&UJO Sj^iJI Jl SJLiJI ^ t L5 i^ ^^ : ^J oUkuil Jp £-V ^UipVIj 
^U c ^JLiUJI J) iy-iJI ,>• oJL>Jtl LIJil : isy- >.jJl j-p : ^ pUkiill Jp ^IjJI jUj^^I ^ 
AtjZ^JZy^ '.SyultUjllj iCH^A t^b^ljj^lj iiUdJ Jp^I ^Jb»J.! :c^^DTtY i tt^l! 
o*iLU Lp^^j c (Y* • \ L^b^lj jyiJlj^UlU JpNi .^^-JUJI :c^^Ji) YVY io^l^U tA^y^ 
Stephen Gaukroger, The Emergence of a Scientific ', L^i-jl ^,-laJl . a^.v^L»*-* Ajj^J J_^>jJU ijj^ cJtjlj 
Culture: Science and the Shaping of Modernity 1210-1685 (New York: Oxford University Press, 2006), 

.^jlJ JJU- J-o^ Uijl y»j tAj*ljl>JJ -Ljf^jJl o^J ,_j3 i-^jLnJl isUlJlj -JLxJl 

'U facebook. com/ketabme 1*^» M «t. 

(h 

Laj^Ua» /j.* La l '. a ala I ( *^j-s<aj JLp L*w^ L> Lla Lg-i'jjd jl)1 olj a^a^Jlj 0L0MI 

*|jljkl^\l IJL^i ,*-JbUil 4jl£LiL A~* j jl J&o-i U iiL& jl Uw>lj j $ k; t4*jyJl 

^ C J Oljj-^uj ^^ J^ -UJU-; ^Ul c^J^I J^-^ 1 £J^ Lr^-^ 1 

Jl- t<j~-b Jl ^\zJ- ^^jJI ^i^Jl ^ ly> JjSf C^^ fr*Li-* -ii^fj 

Lj*> fj-fiil IJla 4_i-U_a c*-C Jij . «ll*Jl Jl ^-Jj-«-Jl LJjjti\ S^JajJl» fj g * fl 

«^UJl Jl L^l S^kJI» j*^» 5S}U jll,i ^j i<l^ oi^Jl ^y LJ£j^j W^ 

^Ijjl;! Jjl ^> pM JSLl, j_a ^>Jl IA* Jl*j .p^Jl J* jJjJI f^H^H 
** i * . i *■ p 

• lJU>- L*w^U «w»Lo /* j_gjLo J| U *>«^j lj-^*" L^^r^ - ' oJ^J^P ub-C-l J' p^^jC 
cT^ ^jlJ cijjia: (»^$jL5 J^Jtj *->JuJl ^^L-Nl _ l^jaJI ^Ul ^i^UJ *— Ij 

^j Ljfc oUwJ-ji? L*S" ll*Jl Jl lUjiaJ /^ *Jjj- j_A -JLnJl jl (*j-f-a-* jIjjLl^L iL-L L^ j^Liaj oU,lk„rt.« (jd^^ tiai^-l «CUJj^ J ^g^-ll t_jL*jJl JLp O' L^i U tAl« iillA . -^»Uil 

t ^Ui— « J^-^-i o j j* ^jLjw V J- 4 ^' o\ tSji £<~>- <• (Limaginaire) «Litdl») ^j^Ju> ^p OjSj\ jl*^ jUjlc-1 

ui4» ijjj^j^ JjLSJ^ jJ;Ij (j JLij ^_iijH°j t T 1 ^ t ( H ^ 1 t ^ I SI jb : oj^) i i i-^L*j>-l ^-j->v 

: _ ; laJ! t (^ytJI ^jJl ^ *JjJI ir^y Jy~ J!j— J^ SjUI <JjL^ x^ u»y*^' l>>*-L"j ^^JUJl ,jjUaJ-I ^j)/' 

. j*i/l [ j&- ui*il I -i* ^^-aj J^Jr «J^-'j ^Ua-a^a J^»-jj Vj (( ^jy«J! ijy^' vJuJl e^JiJl» /»j4J»i j-^Lnil 

J,] <->* i i SJuJLi Cj*>UL>tjJl oJLft j^-ll^j .>»jgdll IJL* JuJl^ y. J* (J^- ^-*-g-° Sjias^ t V.j-*^ <J/^' e^rlaJJ 

j\ JjL^ L» yij fclUJl J} SjJaJl i_JM^-L; *-<JbJt Ijj^^iaJ Uj^a» ejUlcL; d aJ^jLJI Sj^aJL UlJL^lj 

., UjJi IJL» J IJUp- 4-i JJui 

facebook. com/ketabme taL^pl «~JUU» ^^jUl t^jjla-:!! *j-gjUU L^^l» Jl*j tUajI a~Ju j^^j 
..jl^LJ <j^1 JU*I Jl ^b£ Uji L~,b *lyt^Nl {j^A Jtj^ ^M J* 

J^ljJl .-. fiil IJLfc j-o li*}QaJlj .clojJ-l (jr *-USl jildJl ^y 4~r*-* -^J-^ ^ j^i 

\ t» «M «t 

^J 5JJlx>AI a-^JUJI cjL-»jLJ.Ij oIjj-salII i-iJU-oj aJ^Uo *_^ t/»j_£jill IJLgJ 

-t£j*-Nl (t-jfcliil aJLp ^U: j! c-£ ^JJI ^Uili <J>- 

Aj_^ii Ijj-sAj J-**^' '■*-* ^5* ?"j^ 'J^ljJl fj-fr-^ '-^* O- 4 (j- 1 ^:^^ (J-** J 

* «< «< 

4-Jb>- J5" ^ JaJ^jj <. iiJList <jUo J-^-^r Ljjj-kj U^-jU Uj^jLo ojLipL ^lyiwVl 

fj.fr alli .IUJl ^JJ ^-c-**' °j^J ^r"^ ojUi>- o^L-«o Cm 4_J^jLj o^^is j^i 4-^JlP 

^ li^UaJl ^UJl jJljillj JlpIjaJI J* JV^Nl J JUA\ AjjcJrti p UJI 

^ IUJl Jl iftJbJt OljiaJ *-jjl ^ iiJbsi jUa U_jjl J^4 CjLjJ^I Aia-^^U 

^JJl (.*\j3lLu* VI fj-f-i^ /j-^ J:^*j L» j .S^^UUj ^jjJ-lj A tr »'>L^'yij aJLjJI 
.^j^aJI Jp ^_UJl fj-frs-* c^ *-^ J^-i t^-UJl ^ L$A^ f^f*^ ^ 

^ f. 

l>^JL4 ( ^g j *,/3 >cj AJ>- JaJ U (J,| A-w«jJLj -_-_fcUul 4jLSs_*L-o Lm2_jI j_frJaJj 

^ J/ 4jL. J*>U- {j* jiuiL, ^U- 1 JSl^j ^y* j£JA\ J> JL-J^li .«<JUjNI» 
i UJI Jl SjJiJL Ua-Jj-* £-j' <>*-* 4 ^ J ^ ^^J t« c5 jj a jll JUjNI» 

/»U jLJl fj-fi-* j-* La iUJl Jl Sjla'.ll ^ (JUJMIj .4— JJ (lUJL L^J^U-j 
flj_fri^o r-luf Ua-jl U*j .*-Ij— Jl < J^ ^^JtJlj ^jjJl ^^LaJl Jp o 5 :; la7 J^-o-d 

oJl51j Jl ^1^4 4^Jj J-^' I-*-* JU* 1 ^ ^^ ^J^H ^*^ tj-^i^ J| (JUj^I 
.aj^jJI ^Jp ojUai-l 4i**li oUlj^ ^y^ji ^j^- t^^l JUp-1 Js 

U*-!? *5c>tj Lfr^aj iy0J& (<^l 4-^jfcUil ^JlSLiVl oJla J^ 2j>-j LU ^ 

' t' 

J-p bUipl ^5! t<JU^I^ jjs /s\\\ Sfrlji J} t^j^' ?r^-4 ^j— " ^4^JJ (jUjJl 

X^p y^X>- ^ V^jJl CjLj^Vl ^ ^iU*a jA U> is^-JisLJil "IA 
facebook. com/ketabme 


facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme ^-j-fc jij .«^SUJI Jl ^uyJi Sjiiil» {j+aj* ^r^bj ^y^ ^ Jj^l 

** ** 

J^O^J ^yJ^r (*j4-^° J-* l( i^l JJ ^J-*^ O jr laJl )) (*J-f^° «J I 7W>!jJl ^J 

.ttiUJI Jl a^la'.il» Pj+A* y* <• '^y^ J^\ Pj+i» Jp 

J_£< L>jJIj * j g all iJufc (*-j-^j l£jJj-"^ m-* f" • ,/? » t ^- "^ -'- ^ ^j-^- to-bJ_P 

.<u«**u ^ <u^L«H wiji *-*jjj t o Jj J^- 

/»j_$jLo ,^j .^^ j -ulj LJls^jJ Lo t <Jp L^-^Uj t^yo U*>UaJl -t_j .Aj^»ail IJ_gJ 
ifj^Jl Jp t^UJl Jl ^h^JI S^JiJl)) fj+A Ujj^J fjjfc «jibJl JJ 5^1» 

. i y> J ^\ Jp i«^iUJi Jl S^yJl aJ^ 1 S>^»»J 

^j^Ul ^ iJwcL^Jlj c^UJ! Jl Sj-^UII ^j^Jl S^ljJI jl LLsUJlj 
y. J^15 JjSCIj 5 juju^> i-V^L-Nl S^^lj .v. 1 ^^! o^^l «y* t^ytoj^il 
oJla JJ3i Jp Ijujjw S^lJI olgJ L^> j 15 JUJU c^^l jT^l ^j-Ai 

.^yg j -i ^' - i l 

facebook. com/ketabme tlUJl (Jl ^j*l\ SjiaJJ ^y^ii ^U-l JuJU^u A^ii t*-v*iI1 IJlA iblfi ^j 

^j^JI (jLiJLl aJLwjLII ^L-jUlL L^iJjUL» *J t \^\^Jjflj i-^L-^/l Laj-^Lp oL^j 
*-LU} jjtj tJ^jJl ^j-i>j_i» JL»*^/ ^Iju^NI ju^ojJI L^JI jJ Oji^J lSUs-.H facebook. com/ketabme 


t ^*jJ-i JUJI *-* ,j>j^ ^btilj ^_JLjM ^yj" jiCiJl ol O-U ^£1* 

*J tiLJ! Jl ji^Jl iJLfJ ^^ fi^kJ j j-?- j Nji v^ii ol j** Jb ^1 t^JbM 

^w ^ t JJUi5 .J^J^l 1 ^ L ^ 1 _?j^aJi 1Jl& p* (j^jUi e^^aJl ol* 01 0-£ 

A c- 

£Lj^ o^Jil ^j^TJ ^J 1 t^ flj i -£aJ! ^jl C~H Ol ^y> Ju *b/ t^^Ull JL»JbM 

^jaJjJI jy^ajS\ LL* .*,« ^— ^j O 1 ^j^i. fi j ^aJl fiJ^ Ol LL^JJ [W tlbJl (Jl -J 

-j^^bdl JLpJli-l S^kJ! J-i^J aJlp jUipNL »«— j j£jb «lUJl Jl S^^kJl» f^^ JbJji Njl 

O' ifl^L*-! Uj5i U*£ t _A 4.^11 aJL^- - 1 U . A 1 UwU^ LLUj aI^LJL» Jj^J '*^?jr*J' 

t^Uil *1 C-jaJ-1 *\j^> ( . L ^LJLLH ^^iJl ^ ^JL5 JujJ- uli ^1 tj-aj^Vl 

I m ^ "* 

. jSl j*- ^JL^lwj JIS JSLL, 

vr 

facebook.com/ketabme ^oJbM tjy^\ j£jA\ *-*-^b-> <ULcl1 ajL^I t oMc-l \JjSi U5 t ^aS^II IJl^Jj 

JJljl ^ coNl ^j JiVl Jp jj^i 'C^ Jul. jLJ)fl ^^1 J* >... II 

A^ix>5 b^?-j^ ^,-J «iUJl Jl S^kJl» f^gjLi .^p^Lll j^j^-L^JIj ^iU-l j^l 
> dUij td^l ^ ^Uilj ioJbU U >JI >LU ^^Jl jUJl ^ ^.i-Ji 

** *» ** *• 

SlaJ-l /i J ,11*31 Jl S^kJI *^i. :Sljl 

JJ^JL« 4^J ^^J Si i 4J^vJLiJ J ijjiJLL^ 4£>jmjjo ^^r ^° (_y J-^ j-*^J -(i^JI 
j-p jliVl iiiiJl (.Ijl^L UL^I ^^ill I!* ^ p^ i Jib Jl ^U>! .bJL5t 

.4J 4jyA&y\ 4^-j^Vi (£j>-\ HL>-lj trt-^jl* 
7-J^j J lili ( U«>' <J-*3 t 4jLJuaJl t-c-jjU T^l^J ^5^ ^i-«JL«iJl «j»-l^ll ^3 UI 

£ - 

j_L^ t JjJi *_«j -Wij^ ^d^b ^J^^ 1L*J1 oLi«Jii ^s ^i^iiJl jlio^l 

c^LlSCJI i^JL^ ^ 4Jlo_*jl«II isLiJMl o^J ^i jj>JLll ^i j^j *y t JJUi j_^ 
c (Weltanschauung) jliVl *±J\ J> V c^UJl Jl S^iiJi Jaii tlj^l JLsJLlj 

. (Worldview) AjjJi^'Vl ai^^ ^3 ^j 

J-<^1j 4^pj_^j^a j! *_pj c ?tJ \s. ,/A\ IJla ^j j_^ L»li j_lii oij, » ^LlS^J! 

^wJ^ jj Jj_l!l j^^o-i 4J1 j»-^jj .Jaii (4j-*-J^ j^iJl ^-Jj <JL5 jLJVl j^-aJl 
JiiJ jJlLj ^i-^ .lLol oLLJLi ^r^J il*-Jl J,| ijLLj^il ol^iiJl jjb 4_pj^j^> 

*_>JLiJl ^jUjJl j-^jiJl J_P J^-d ^J^-* t4_L)Jli-lj la .*>jJ1j ^_»J_flJl iji_^Jlj David Cooper, World Philosophies: An Historical Introduction (Oxford: Blackwell, 1996). { ^ ) 

facebook. com/ketabme p * 'r 

Aj-C-gJi ^LlJljj*yi t _ 5 ^— j *^ L^-olSl j^Jj .(OoJuA-l ^^JJlj la ; .*<jJl ^^5^—ilj 
i^LJi cSll* c^ ^bJl o>Jl ^ yyJ! ^1 j! ^^^ f^l pl* jl 

s-lj-* t (l ll*Jl Jl S^jJaJl» (»j-f^° Jj4^J o^yH ^ ^J^ ^r^' ^-^ c^ *— '^rf^ 

** c t * 

^^ «SlJ-l Jl ^.bJ! S^JiJU ^yo" fJ^JU^ ciJL^J^I U^JU ajJbJ.1 ^/bdJ 
j U iSUM Jl ^UJI 5^1 ^ ipL* l^b J^S 4.^:11 o^l Uj-j» Lo t «4»UJl S^JiJlB ^^ pJL^-u c~,jJ-I fJbJ! j^ ^ «Jl-» t>J 

^ ^ ur J^\ o^Jl j^J ^p ojJjJ ^jJI ^>bJ! ij]k^\ c~Sl5" JlSJj» 

<(JI>Jl>- *-* C-Jjo Jij <j\jU aJl OjJaJ L^*iL-l 

: Ji U5 «aJIJlJI S^JaJl» ^^ Ujl^i-wo aJIJJI j^U Jiijj .(UAt v^b^lj JyiJlj ^UiJJ ^^Jl ^1 :^o^JI)^T t VT ^oydl 

. W ^> i^Ju jJ^ai! (O 
VO 

facebook. com/ketabme £yJ>y j££ \JSL*j .U5 iyUl J*U: Jl JJLI ^ Lil&j oJU JJL M ^ ^J J^ o* *^~>J\ >JJ^ -JLwJutJl jl Ui^ ^y. jl5 li iijJl Lj-i jJ LJi Ju .jl^o Jb- Jl *-*J^j ii^lj Jl*J! 

«JbJu>- j^a jJjj jl j^M (^^^il ^y> «_w9ij J-J» /y b_p-j» jlS" 

I ^ l*S t«4jj^>tXjl SjjiJl» ^**^JL i JjjJI ?t>oL*Jjl jali *wiLMajj 

y> t^i»^il IJugJ jj^. iJ-U» ^ d^ jja j£\ Lu^ <jJJl «^^Jl jl ^» 

/^«^Jlll «^Ldl ilLw» Jl Bj^Jli-l ^^Jl 5^1 ctUL? Jl 5-l.jJ^ ^Ll^Jj^I S^^l aJI UUi-* tolJJL J^L^JI IJus. jLSy 

Jl SJjjJ-l SjikJl» ^^—-«jJl ^JLk-^^j t-bJui-1 ^^-J^Jl ^OJl d^>j ^j 

«oJL^j ^IJLpNI JLp «iaL* <Jp Jj i^j-^aJl <Jp JU^J ^& I L^l i^>- 
-L-UU ^^o-bJl ,^A\j tfyJU Ja-jMl r> ^il jju O^L^I jL, ^j .\A 


^ 


i. 4... a 


>UaH (O) 


.TV 


U* 


4 4... a 


jJUall(l) 


TY 


O* 


4 A~~A. 


jX^il (v) 


.r i 


o* 


4 <U~d. 


j >..rt\l (A) 


.r^ 


o* 


4 iU-A 


jJL-all(^) 


. i Y ^£> 4 ^...a'i 


;JUflll (>•) vn facebook. com/ketabme ] JJ- ^Jl L y>\y^\ ^j (U) lfi\ SjJiJl: WW _*_«_! o^j t OT) «;uui ji . . .s>ji» Vl IJla c-a-^aj 1UJLJ 


(U), ^w»!^^^^! J*>Uj </ 1w «lUJl JI IJjISLjJI SjikJl» jrr? *ij ojlSLo ^LLJli ^ JjJaJl» j^^Jl A »>J|; ^ <-■_ * _■_' r ,L ^jUl j^LlJJ ^j^. j^ ^v 

^^I^JI _^p J-*^ oL^Ml »wfl-s^j ^j <U j»-fl-'..U ii ° 0) «^>JI «wi-^aj ^JL-J^I ^lp^JL L^jJMpj ^jL^^-JJ «JLL£ (3L— < ^j t ««JuLJl 
^j 4 (w) ((jLJ>U ^LoUJI S^JaJU ^,-^lJI ^iJbk^L ^:>UJ1 jLJ)ll ^o^. (T'), .L LijH ^ (TU JL~" jJ j-jtj L*5 t v '«lUJl JI Ajyf^jJl SjiaJl» ^^r*-^ H 

JI i-jLjJl s^lJI» ^^--^L. i-JLJJl oL^kJl ^ Oj~J^ 

S^iJl oJu* t a -/j j ^jjjj^I <jj5jilj pJLilJl Sj^liJ oJLaJ jUs»J ^j t «ll*Jl 

/"^Ul JI S^kJl» J ~^ 

S^JaJl» i^bJl SjJkJl» t«SLJ-l JI obJI SjJiJl» LjJJ jjiLj li£_ftj 

JI 5JUJL+I S^rii-Jl» i^bJl JI (^_UJI) dJjJJUI S^JiJl» t «J-^j\1 JI 

^ 
^ t 4.....J.I 


r > y o" i. 4_~0j jJUall 
jJUall 00 

OY) 

(^r) 

oo 

(>o) 

(M) 

(\v) 

(NA) 

(ro 
(n) 

(YY) W facebook. com/ketabme S^kJU ^jlUJI Jl vj^^I ^kJl» ^ ( ^-rS^ 5>JI» t«**JUl J! (UiJl) 

Jl (^.JLiJl) S^lJI»j t^UJl Jl v' 1 ^ 1 S^kJl» ti^lLJl Jl v^j^ 1 V^' 

.«^lUJl 

^ ^l!I oLLJJJl J5 L^U <JI LiULo «s^H Jaili fljJ^^I IJlaj 

S^kJl» ^^^cJlJ jUa^l y* a^jlUi s^kJl» ^odU .«lLJl Jl s^iaJl» ^JLk^il 
UU*, «S^kJI» Jailll (.Ijl^i^I <JU- ^ U .^ J^ 11 ^lj .«^lUJl Jl iJlJdl 
S^kJl» j! t«oJJl Jl S^kJl» ^^ Ji* tUl^ ^Jui 1UJI ^ ^JLsi JU Jl 
1 oijjjt ^1 ^^1 oI^^^^lJ ^i ^^^-^Jl IJla aJJ^i^I aUJ5j v«SLJ-l Jl mmJ Jl S^iajJl» jl «S^uJI» {j+La flJU^L^I dJj ^-iJ ^ 4J1 Ja^^Ulj 

Jj -Aj^iJl OUUNI oJjfc ^15" ^L^ «AjLJJ» JaiUl J— I j fJLii-j c U Uli 

IJla ijj5j» ^>^j tKoj-^Uilj 4£jJlA-1 ijLJUJl» j-aj t_i!j^JJ ^4"! Jlj^Jl jl 

lw>j JL2I ^JJI «UJU« Jii3 ^ ^^iUJl J* ^j .JULI ocJaj ^Ij^j^^I 

o> jLu ; «jlUil Jl s^kJl» JmJ jU i j4>dJlj j-yJU L^Syi Ul£, c-.JbLl 
j^jjLp ^y Mj e-jU5^_U ^.^.p^Jl jIj^Jl ^ V Lj^S"^ Loj^i» ojLi*Lj ^l^> 

L^Js 1»^£jLo ajLlplj pJIp-sJU-I loJ|j . Jj.,/?tfU «LPyaJl -^jLjJI J *^j Jjwaiil 

•JU J! ^ ^ 

4^*.La-U ^^-L;.!^! -*w^jil ^^- j\ i^j^^j-» jl>-1 _ olijlill ^-« IJlaj _ 4Jl 
J 4jqJLp^. m .1I iiLaJM] ^^ijjl twijjjoJl Jj^ ^r^^ rj-^j l^ oJujl*!! <JLL>*jl}I 

lili 9-\ >s*.\j> J-^b fj-^i ^ ^^^y^^' oi-^LaJ LLJg tpj*^^ {y jL^i 

<( J| . . . o^JaJ» ^rrr^ l5j^"^ **J*\y* ^j <(4js*JLiw Jail 4J«j^ ^il^a ^ piir^j 
ww-jcj! jl w—^ljjl ,v*^ . i ^ ^ ■ ..i plJL>tw x \ ^J t^J^A^-NI L*j c Lo jij 4»^xj ^jjt^JU 

VA 
facebook. com/ketabme ^j^jjl jSLLW cJij-a j-* 1-La j N f-lj ^-;_p L£-JL> ^ju>- I-La oj Jj-^Jj 

^_c-^Jl J ^jJLl-^1 t dUi /y» ^^-t L^lj • ^r*-* A^iL*Jli ?*_aLl<»_j c^jjJl ^Jj 
/j-S-j 4-Pj-si»j-« JpUb'- /vP r^J A>j Jail aLJjM <L-jjJdl oIa*sJj]J| j! cj*JJJ^ 

JuoL» j_£i Jlaj jjL£ Jl^I j-* j j) ./? "U 1Ju& oLSj *jJ^° J^-~-! u*^-^ *^ij- fl 
pj_gj^> t ^jL?jJ jl*_> tci^Li— JiiJl oJl& <_]_£• (J-LLjI d-w>- c ajIjJ-I ^SLiJ ajI-juU 

c u >Jl yOJ! J ^^\ jLiJI ^U- U>o BI cdUS ^ ^i^Jl >j J5J y\£ ^j*i~,\j jiUil ^— i N ^^ tS^jL^i! o^Ujcl^MI «JU iJJL-Sl 
Arthur Holmes, «Phenomenology and the Relativity of World- Views,» : 
Personalist, no. 48 (Summer 1967), pp. 328-344. 

P. Riordan, «Religion as Weltanschauung: A Solution to a Problem in the : j_j jJl 4_j_-^JlJ ^J 
Philosophy of Religion,» Aquinas, no. 34 (September-December 1991), pp. 519-634. 
Thomas J. Young, «The Hermeneutical Significance of Dilthey's Theory of : Li-Jpj-jJw^j-^Jl ^ 
World Views,» Internationa} Philosophical Quarter!y, no. 23 (June 1983), pp. 125-140. 
A. Maudgil, «World Pictures and Paradigms: Wittgenstein and Kuhn,» in: P. : -,JL>JI aJ — Li ^J 
Weingartner and G. Schurz, eds., Reports ofthe Thirteenth International Wittgenstein-Symposium (Vienna: 
Holder-Pichler-Tempsky, 1988), pp. 285-290. 

David Corson, «Worldview, Cultural Values and Discourse : <JiLalSI aj^JucJIj SjL^J-I ii-JLi ^ 
Norms: The Cycle of Cultural Reproduction,» International Journal of Intercultural Relations, no. 19 
= (1995), pp. 95-183. 

facebook. com/ketabme Jl 5>JD) : jljj^, t (u) (HAO Ol^-S ^iSL Jl L> ^J tJUJU 
(j!) «Weltanschauung Jl JU^jl^I *-j—j JL»_*jl~-I» : jly^*_> t ° 0<\Ao) 

oLj^j t (Weltanschauung) j_& jUVl JL^U c yJila.^ll J-yw J-p UI 

*— JiJl ^ j^jj^—^l-^j tlLnJl JJ ^JajJl jl jjJaJJ» jJ& «LJL^^M 4JL*J ^-3 j-iLil 

■* 'f- 

ajjJLS^^I ^ LoJL>^Lv-^ AJli (»>ffiil ^>tJ ttlJUi *_«j .LLyaA? 4iN.sj <uLU JbJl 

V^UU SjJiJl t( lUJl oUy t( lUJl Jl 5>Jl t( lUJl Ijj^ i J^. ol^oJ 
t^JUiJl ^yLull oL-jJi^ tUiUl S^Jl t ^ JJH ,^Jl i^ia^jjl t( iUJl Jl 

/»Jj>*JL«J i LgJ*5Jj c iJ^lJL* JL?-lj aj_^jl« Jjj>- L*tr*t* JJ^ ^1 r?r*-^ <_$-*-? 
aJlp UAjI 4_*-a <j-^-*J .^rr*-^ ^ tj^>-^l 1 JL*^ .<u_p ^«jcJJ Ijl*-Ij l-wlU./i* 

^iljJL^II JL^-ljJl a j g tfU IJLA 4_LP j-HH lS-^1 Jj o ./? o U il^L-lil J_)JL>t^Jl 

.j^ J,is" jsLiu ^—L ^ A^iii 1 1* 

. 4j>-jiJ» jJ-o^-jI ,V> ^J^l ^^-* 15* u"o.fr* jj^j ijj*- c *-J? y\ I JLgJ 4j>*-1) 
i-^>UU bJ^laJj ^-*t^^ ^^i .ijJb*- ^ ?JSa../?.U iJLft ^---w- U ^i o^UJ t^ljl 

P. L. Rudnysky, «A Psychoanalytic Weltanschauung,» Psychoanalytic Review, : ^j—jjJl *JLe- _J 
no. 79 (Summer 1992), pp. 289-305. 

John B. Harms, «Mannheim's Sociology of Knowledge and the : ~i—s J -^>\.\ p\ i : >-l + { f- ^_i 
Interpretation of Weltanschauungen,» 5oc/fl/ Science Journal, no. 21 (April 1984), pp. 44, and Kari 
Mannheim, «On the Interpretation of Weltanschauung,» in: From Kari Mannheim, edited with an 
introd. by Kurt H. Wolff (New York: Oxford University Press, 1971), pp. 8-58. 

George Sessions, «Deep Ecology as Worldview,» Buckneii Review, no. 37 (1993). ". alJ! kLAi ^j 

«Worldview and Ecology». : j jJuc; ^1 c^NUil ^j^^^j iJbJJ UI5 Uajl JO>\ 

Janice Wood Wetzel, «A Feminis! World View Conceptual Framework,» : o j_«jJI aJl^AJlW Jj 
Social Casework, no. 67 (March 1986), pp. 166-173. 

J. Kiernan, «Worldview in Perspective: Towards the Reclamation of a Disused Concept,» (Y O 
African Studies, no. 40 (1981), pp. 3-1 1. 

Edward E. Echeverria, «The Use and Abuse of the Concept «Weltanschauung»,» Heythrop (T o) 
Journal, no. 26 (1985), pp. 249-273. 

A» 

facebook. com/ketabme J* bUi*l ^Ul Jl i^^L^I io^Jl L;^ UU J^ J-wJl cLJCj .aJI 

.A^iil IJLfc ^-^.Ljj JjJl^ o^jl£ ^ (^yJl _^iJl ^ ?~llil JijO^ll 

Ji ^"^J L^ V* 31 Ori ^^ (> ^^ J^ i^V ^^r^ ^J 
_— ^jijjI jJal fr-y-si-i c (_£j->-l 4-g^>- (V* »-^?L*ll ^«JL*j1 «JIjJIj t <l^j>- /j_« 1L«jI 

«jLJiiJl ^o (j^iJlj t4i*>\jJl 4-iiL« ^y IJL-i .^^^1 iJl£Jl *— ^Lill j-jj L^*j 
AJLJbU ^ ^y* ^jUJ o^J ^^ J^-^i ^ (Weltanschauung) 4_Jl£JI» 

* f. 

JUj JaJl5 ,U-p ^ ^j-.WJI LfJUjCL^I ^ ^j\ <zjj^> ,UuJla}\ <jyj>- OJL>J 
£*-1jJl jlUJl J-A; ^^-^ t (World-Intuition) ^iUJl ol^^ c*J^U i£JU 
1L*J1 Jlj-L) jl _ (Mundus Sensibilis) iaJLS" <Jj-jL> Lo-S* J\ tol— L-^p-NI JJ 
oUJ^U ^ t _ 5 4^l JU-*JLw*Vl Ijla . . . /t— IjJl t>^W O^^Ja-U Ja^^j iiljil5 
J ^ la p! JuJUr C 5 J - ,t> ' ij-ij CU^ [j-^c- ^*LJl jj-SJl] ^j-^lil Jj-SJl 
.( ■ • .) A^-~* ^^>ljj L-L-lj tJNw-JUj^Jl ila^l^j (Weltanschauung) 

jJLJ^ aJL^ ^J J'Ij J^L-Lj pjLS-aj (Weltanschauung) ^ ^1j j^p Jl^L^j 
^5Gj l~**A~\ ili^*>\il Jl ^^J oj-iL^» f->-y (Weltanschauung) Ua .«JLt* iLp 
J^bJl c-Jl^l jL5t" ^ JL5i tdJJi j» ^5lj .^lj jsP pl5i jl5 jlj ^15UI Jl «Introduction,» in: Martin Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, translation, (Tl) 
introduction and lexicon Albert Hofstadter (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988), pp. 4-6. 

facebook. com/ketabme i _^-^\ jV <->j^£ 4^Jl5JI t jS| .^jlJl! ii^-iil aJLai^H 4-JU_*Jl ti-_>-bjNl ^ 

s' 

HljiN 4^>bJLL«j clJlS 4_<iJL>tJLA c^pIj <ijj-^ ^AjJl aJLp jj^Lljt>o (j->^ (^JLJl 
LSLi t (Weltanschauung) J JaJaj£ .^p ojl^ij AiJlJL .oli^-jil ILp j^-^j 

.1jlj£-\ J <j£^j ^ jA\ ^UJl Jl ULUI ii5Ull oljJiJU JaJa^Jl ^ 

f- ■* 

JtAj- /-« lgj>-Uj| *JJ jl Ljjjj^i (j— J <• 4ji->jJaJl oJl^- c^^ li| ilL*Jl (J,! OjJaJjl 

,^jg JalJl rtJbol Aia^l jjj Aj Jaj AjJL^ai 

L^jJl SjkJI» ^ djJL^ JJWj .«1UU aj^J! SjkJl» j~jdl j»Ji*i«j (Grres) 
p^ lUJl Jl s^iiiJ UU^jlp ^Jl oL^JlIj JlSLi^l j* . . .jlUJU v^-Jilj 

4_^»__ JaJ I *L_Ji jl tx-w«J /j_p ljj../?.7 ,L.d.9 jj— J p^J.la../gil IJL^ 4-Iju L» jl L^t-^lj 

Jl 5jlq.il ,sL?JU SjiaJ Ujb j^.^-"J lUJl Jl OjiaJl .^tjjLJJ JIjJIjj (Dasein) 
iJbbj . JUJNI (Dasein) \p-^Jlj jlUJl ^ Sl»Li LIS IjJU; J*-id *-~jJ ^UJl 
4 U ."Ij-j jl ilj-9^1 JlL£ pljj ?tjj_^3 LiLJL» t 4_jLLl£ Jj-la-j ^-^ (jSj->-' ^j-* 
oJLA yLfl 0*%^- j-« r^-> ( V >tJ .U2-w«wO BJLjL^j Ojj>- i^o ILjuJl Jl a ,Ja_) .iLgJLPi 
sJj>%X IbJl Jl LJjJaJ -LfJLp ^j_oh_*_* ^jJu JoLiu ^waJj ILwJI Jl SjiaJl 
Jl OjJaJ L5 .isLailJ Ajj jialJl 51^-jil t 4-5_JaJl t Jj_*Jl t^Ul _ <i**Jl ^ --lj ■ 
j» JLf jjyo i^^Js lUJl Jl OjiaJ J_a LtjJ ij-A^o J^-^J IJlSOfe ClJji^J lUJl 

^1 ^ t j j^J ^yJlj c*^'^^ [Dasein] ^j_>-jJLJ obJL^j lbJl j* c^ijj-^arJl 

(jlJJl ^jj>-jJI lJu& LLo L5 «_o j->-L-> J^ J^-^-J ^>-'j-s^ oUa_*_a ta^Jusi O-ij 

1UJI Jl ojJiJl j\ Liji cJliLU i y}\ lUJl Jl SjJaJl j\ r< J jl ^^ .[Dasein] 

.(...) (1UJI Jl V^ S^ 1 cr- V 1 ^ 1 

jl LftjJu^-« Jl ^-- -^'J b f-l j-—* t AjjJaj ^ijjco ^j^Jfya C-wJ ILuJl Jl SjJajJl 

oLw>Jl) iJU-i ji^^*y i ^jl^ ii«jLa obUipi ^ai ^_a t Uji j .i—i^ii ^ijLdi 

^j^-jJl «-« oJla l^xi*>U- ^i -0y*-° ^j (_y* Sj-^?L*ll o^jl>J>I [Dasein] 4j$y>-j}\ 
oJlf p\j^ .JaJ*../? 11 o^ ojiJJ jJu^-«j LgJ JJi ^ 1UJI J| OjJaJi [Dasein] 

Oj^j 4Jjj<-ja Ua ,^1j_j jl CjIj-^j oLilji^- iia_^lj_j Cj^JL^ Jli lbJl JJ OjJfljJl 

4ij_*llj 4iljjL| ^j JaJU- ^yfc i o^Ls- 5JLA-I ^yb L^5 1^5^- jl tiLaLS - ^JLp 

AT 
facebook. com/ketabme : lUJl JJ o^^laJl jl ^ j^J^A i^jdy» ^ya-JnJLf i J^iJ «UMyU .5tjju13j (JL-J^/I 5j>-y\ *y> .^^iJUj ^Jjt^iJ j .y.+..aj 

i <Jjo\£ ^^-^ GjJz-j ^ijjco jl ol J-^-J Cjlilji*- AJa-^ljj ^JL>tIj jl /j^^-t, — 

.JL-U-1 jkllj J^^lj ^ijjdlj isl^l J^ iaJj>- jl 

li* £i ^^b J^p jaj , av) ^\ Jl s>Jl U^JjSL-. ^ ^UJI Jl 5>JI 
^ JiVl J* v^L-^l <gUIjl>*i^I o^U ^ i5^ ^ J^Li JiLL, p^iil 

jJ* L* ^Lygyd^J ^iJl (^>tJlj . ~^<iJl *JLp J| «iL/M Lis-jJjjj^Vlj 4jL-JldJl 
^I-oJL?- **!1*_>tj J-*J t I j—flJ J tSjJjS IjjLo t 4-^^ilJ 1 OJj^JJ oijolSi 4_JL*iJ j,^->-^ 

.jJ.mJ.'JI *JLp Jlafr ^ 4jLa|jLkl^M 4-JUjJIj 

■>L>_P Jj-5vJ ^JLAjj Lw tlbJl Jl o^ b: II j g al L-Jj-^-J O'-jjJail '" jI jj ^"^ 

f. tl "i 

toLoMl ^ fj-g-^' HgJ 4aL>*1I oUjjjoD J-*L*i 5x-w*j I^ajj 1-^ij .i 1*3 1 JJ 
JJ Vtj 1 ^ 1 S^iiJl» UHV' /> *\i Y ^o) «jlbJI ^U^y)) t(Hoi \\\i\ Mark E. Koltko-Rivera, «The Psychology of Worldviews,» /?e , vi'f>v oj General Psychology, (Y v) 
vol. 8, no. 1 (2004), pp. 3-58. 

facebook. com/ketabme «ia^U ol^aJ» t (^vr dJWy) «w>1^Nl jiljjJl» i(^Y« ^JL-L.) «jlUJI 
*U-Jj t(Y»0 ^jUj >"^) «jibJlj olJJJ -LsUl A*jikl\* t (^M ^^) 

i UJI Jl S^JajJl Cw.w oJ^-j (L^jJjjj^jNl) 4— UVl *Jlp ^ -»^r^ li^r^ 

pLlJI ^-jLJ S jr JLS *U-J (*Ijl^l^I ^ gJLJi ^LjJN! ^%^j .0 W 

jj-sAj ajUjju *J t Jj L> ^ ^l-s^*— Lo_£ «IL*Jl J| OjJaJjU pj^Jla <. i ^jj^aZj\ 

.aJLp cJlL1>I ^1 *U~-Nl ^jlaj Ljj t iiii^ 
: jjj U5 a^_LkS' ^jyu jl ^5Lj «lUJl J} S^jIaJl» ti*-ljjJl oJl* ^jJJj 
^Ul J* nWi- ^ sUUj u^SCJI ^w>jJ ii^Jp ^ (IUJI Jl "°Jk^\ 

JS l*y>JL. ^ «iUJl Jl Zjk^Wj .«A-Lp j^j, jl uJj U»J «jJ* La» ^ J5 

o.lJL| ol^l jl oUj-^il ^ U «.(tjLJLl d~- ^ j| jil^jl ^5 W) -^ 
SJaJl .^j^p^ll ^*pj «j^p^I tl^liiAjJlj it^LS'jJLJl t^^lj-P^l Loj (. A^Jl j 
cJjjw jl ji^J ^-f^j tiUJl ^ J*jL jl jl Oyo jl ji^J U ^Ju£ lUJl Jl 

^UJI Jl s^kJl tl^Jl ^^JaJl ^5Uu ^iJl oIjlaNi JbJL^ Jl «i U I .JjuL Jl j\ 
oUI/il ^o ./?:7 1UJI Jl 3>jJl A fr a.S^ Jp J^Jl ^ ^ olJL^Nl :>Jl£ 

f* 

< YA >„-. - i-, i 

: lf*^* ^1 4-ik>J,l c-jUj^cJI 4.^3 *>l>- ojLipL 

^ oli^UJIj ^JJIj obU^-Nl 3^ CjiUJl Jl j^kil J^i^ t^jll ^» 
^j t«obUi*l» U*^5 td^iJlij «1UJ! Jl c^l^kJl» ^l^j^J l*J .L^o U 

..>UipV1 ^ ^1 5jp ^ ^ ^^ Jii M ^1 

obUipl .^IjUipVI ^ ^1 ^% 4 *1Ll* ^UJU S^ii: J5 ^ <ul j^j 

fr f- c- .1 _<a l d...a*> jJual 1 (Y A) 

A* facebook. com/ketabme ilk^Llj Ip^oSIj j^5UJL! y^- oblSlpVl ?-j-i>j^ j^So ^-^ *r»sr^ ^bU^plj 

*&£■ jLniNl cjLjLp jl JjL— j (j^-: Oj-^j ^-—^ <4-*-dj-^- j' ^j-^ *^»bLLLplj 
i^JliJl 5>jjJ\ ^_* iUipl ^ (Value) 4.*-J-\\j .M jl l$-i b^i^ W'j^i (^**^ 

.Oivr c^i^jj) 

fjj lS' t>° obUlfrl Jl ^U jl j£»-i ibJl Ji SjJaJl C->\jjyu jb ti^/ 

^ULi obliLpVl .^bJl Jl S^ obliiiM ^ oblii*Vl JS o~Jj 
j^j jl t4i5!>Ul oLJ-l t^V* J^ ^-L*^-Nl ob%JI tAi^i^Jli ^LaLSJl ^ia-ll; 

.lUJl Jl S^^JaJ obUipt ^ <U*g» v - ; ^^' ^j^rj f-^ j' 

ti^^ i^j* j' V*trr^ J^ ^.^"J ^J^ ^' u^-*^ obUipMl O^rk 
j.o-.A'o jl lUJl Jl <^*~» ijk^ J^-iJ i^*>- al f'jjJi Jl ijJtJ Ja-aj f-JaJl L^j 
i^l>. obU^pl ^ obl&pNl J5 c™J ^j obUiP^I ^ ^Vl oJla J5 

.jIUJI Jl S^JL 

jj> ^i L^jl- ^^ii ii^Hi ,^JI .ulLJi Ji s^Il;» jii ^ tguu. 

k* «* 1 *» 

• ~>\jj *~j (?<JNl JL>-j c.a-^5) j_A t4_*_jJLaJl i-_LjJL!l oljj ./?:Hj oliLaJLJI 

Lijtj ^— <LxJ Jjw p-Lij (?sLi-l LfcJ oLUj ^sjil c-JtL>- ^-^LSJ jj^Ol SLzJ 

Jp^Ij ^Al ob^L^ilj c jLJ^I j,.,*t, U) <ui ^dl ob^^l Uj ^iUJI 

LljljJaJ jl CJ15 4-llJ olj..^..." .lbJl J| o^JajJl <-^lj^ ^ C^ljjiaJ J-P j^juI 
J^ 4Jlj C [^.jJ&Zju jVJJI Jl <--«jJL Ujl^^a 4^-jJij A-oSU" tlUli ^iil>J.I lUJl 

Ijl^Ij jL ^UiNl 3^ ^J!>U- ^^1 J^l, jlbJl Jl ol^kJl jjUJ jl ^^il .1 ^> t 4— utJ jJLjail (V* ) facebook. com/ketabme j!» t \j?a±J> La-^1* tci^ ^lS^:- 5 c-WM <j^' Oj— JLiJl Jl <L-~jJL Lol 
Jlc ^UJI Jl oI^lJI j! J\ t «SLJ~1 3JJ J^ ^^ J^U ^UJI J! ^i^kJi 

j^iJlj t^y^Nl ^^Ij tS ^J^ J—" J— ^ U-^°J t Oj-^1 iJ^^j V^L 4il»cH 

t (Weltanschauung) -L>j^s Jl a^jJL .SJJli j\ flJuk^-J ^1 LgJ 1UJ1 Jl 

% Nl>* ii^J N dJLiS J_p *l^ ^ jd\ i.llk\^ SJu-lj w>y ^L-t Jj> 
J *^\ jjjjh 01 ^o ^J^Jl J±j .LjC L15^ L^i -L£ L*^. *^ J5"j ^1^ 
*-3j-p .aj^jiII IJla ^U_j1 (j^J<-j U^jI j-ft ^jl5 aJI N[ tlUdl JJ o^laJl (*j-^° 
aJLsj .*lJ^j t «L^a^-JLa t 4-Ju.i t <l^>Jlp ! 1L*JI Jl 4_«*L^I ol JiJ /*-jjI JujjJ 
^j^aj^w oblijLpl i^-a 1L*J1 Jl o J W : U ^Lyl o^ J^' J-*- ^jj-^ 

(_£l) O j_Sol j J ./? J .^3 j ,/?,?xj i ( _j»-jJj^_JLm*j 2 I (_£U 4-Pj—JijJ 4_j _*J.I jJLv2_a (rT) " III ^iji^/i J*>Vi>- Ai^jj jyS J«^wu ^pij*^ ojj.,^(j ijs^iJ! <L«wi; jj oj^j (j^j^- 

f-j-kj lLJi Jl ^^„iJl o^iaj 1 4JI ^wwJL .^JLJ^I oL^JJ ^*«L*»I jgjJLS A^jjii 

^yai^- La t J lili Jcr- (jp ^^3 SJuJuJl oLLjJL 4-^LiLl ^j&lill ik— Ijj o^Lp 
^_A3la^> i^w«»J oJl*> JL>- (L^ tl&J *'-^Laj . . ^ - -^>4- .7. n f.lii aJlp f^ y t jJLaJI 
Jl ol^kJl .tfJZ *\± >yz IU! Jl U iy 5^ U/ ^a ^j tSJ^l^ i^i .1 -i3 i A»~JLi iJL^ailCV^) Al 
facebook. com/ketabme ^yJl <^jJl s j-?^ (.y SJUjlJlI «4_»jUU 4_,J,l^il ol^~_*jJl» L ^i*j «I 

^1) «lUJl ^L-^y» o^-^i ^^ ^f^r^ r»-' (^ r^^ 1 (*-$-* Cr* W-^ <ujL-^I 
^jLJLiJl ^^IjuJJ 4^—L^Vl oL^I^^/l ^jj^i ^woJ^i t(lUJl Jl oljiaJ 
t^JLSL iJl i ii . <j .,/» 11 <-4_,j— A-\ : «ILjJlJ cL-^y» ajl** ^^o jS's .UsAs.J>S\ 
jJ^ L^jLjlpL» tz-Jj^l ^jjl>ci! ^Ijt-JL^-Lj .4-JU^Jlj t ^jj MajJl t^LiLJlSLJJ 
4-_£LJl5Llij 1 4_iLijJI j^-- /»JL>tJLvvJ *uLxJljI jl J_>^j tlL*JI ^J^a>jj j\_oJ*>Ld 

p^^ua jl^l oS^Jl j-iJ (J -CSJj t<Jjp- j^SS\ «Ji'^CJ>- S l\ J (*^iil ^ JL^J (j-iJl 

jjs> <uiJl oJla J ^^S^II f j€ d J c ^^r^ , V < *^-*^ *SH jr° ^j^i iSj^ri Pj-6-^ 

lf- lijjD ^1 <*i-^Jl //> ^-w-L-l JSwj ^-£^ ^u^-J&Uil A-jJlj .iU^pMl Py^A* 

oJu& ^s i^L^Ml ^^^LoJl j^jj .<Lw<Jlp jl 4^jL-JLi jl 4-.LO oJLS" p!j_^ t lUJl 

^ a3 j^ ^ ^UJl J ^>5lj ,>^U Uuj jl \US J^ ^ lil- JJJ Uj 

.jUJ^I Jl ^JL 

J ; .,k? jtll ^I^jcl^NI jl jLj yfc Lj& li-o-^ U) ^j^j -J-*-«J' ^ ^y U-^ J! 

C- ^ c- ... 

4JLJI SjJai-lj .J^jJl Ijjfe ^i o-j^^l Lj^laJ ^^L-a jj-^aJ rjdaJ ^jMJl .^ ^yt i 4 aJ jJUail (TV) AV 
facebook. com/ketabme .J^»»*Jl ^j^£>jj> \XU*JlJU JL^-o-lU JLa-Nl^l5 tijiJlj *_oJL>*ll 
Jl <Ljj-*Jl OjiaJl ipL-^aJ A..$.C 4jL1*j jJ*> «lUJl J J OjiaJl» PJ+** <j~r^^ 

f, 

jLJ JUg_C <J^» J-* ^ IL^Jl Jl OjiajJL ^jiJlj *-«JL->JlI ^Uj l-jLS" jL>j tlbJl 

.1UJI Jl aj"^^ (jjyJl ^jilb ll^ ^i>JlI l^ yb jd\ *JlSS\ 

(lUJl ~ i>Jlj g^JI J*U; ^ ,1UJI J) s>Jl y *1 : IsJU 

41P j^-i iS~^\ TtJLkwail JLw»-jjj lUJl Jl OjiaJl fj-f-a» L r*^ k ' ^ ^"*-£ L<JLl« 

t- * t 
Jl o^JajJl *^u 4it>LiJl ^wv-^lJ L^a-jl l^o-^ t «J t _ 5 iaj«J.I jj o „Ml -i-^jJ lLUJlS'j 

4^-j Jp SLi-l ^ <U jl^jLu ^ ^^-iJlj ^JL^il jl JL;5lj Ll*-^ ^"j yfliU 4j>~j 

* * f- 

LjjJii c SL_>-1 jy> p-Jj^S" <L«jaJ *Jl*JI *-* n g^jj» ^-9 l ./jjl L<*->lj ^ JaJai pj-»_*jl 

j^jZ^A ^Jp jl lUJl *^p ^-w-L-VI ^L<Ji*Jl obUhp^l ^^iw-a ^p *\y* tlijJb^j 

J_* bUxpl tJuJl 4-*-JaJ L^i J> lUJl Jl o^jiaJl ^^5 <JlS Aiydl fU^>-1 

td^JbJl o^Jl j^ «i—^ c-jd jJUj» jl O • : ^"IY) j^5 J^U» 
<ul j^- ^ .(Paradigms) «r-iUJ» j^» L^JiLi JU-b tft^^LiJI JbJl» ^ 1^— ^ >l*^M^ tij'^\5Ltw<jL] t^SUj j-^jJ' ^y o-^> ^JlSj (jJlj LA^- ^ ^i^ijco i^aJLp- oljUtJLS'» 
ijjJUJl» (V : ^nY <.Qj$) ^J& joUjJI .«jJUJI ^j^ j^J l^ji=-j 

aj*>Lp 4^e_&L1I jJUa^> t _^A )) j (( U_« C->lj^Vl pIJL^JL^Ij <■ ol 5 :; la:H c <jj la '. II 
(jl ^ 7*-^^ ^>-^ A-*^f ci' 4>° ^j-r^' ^-r^W^' JjJJ-lj tjL>tilj <l5Llil 
*JL*JL ^.dj^jo o^Lp! S^Lp J^JLp- c _ 5 -o_Lp- r-^j-<^ Jj-^ t-.lW:^ IJLgJ ^»^ju5 .«oij 
<Jaj>- Jaii *U_UU pJLij V» (^A I ^lY 4 j^5) jrij-ojJl IJl» .0 ia-J>l 

^«jJL .((Jjjt» iaJL?- j!>U>- j-a S^Ip tLw ^L—LiJI *-jblil!j t«jfeLil t ^U-.ll 
j^ j^J tSJ-^j^>j *JL~za J^i l^>-j *j^-j J! j~^ ^>*-^' 4 ^M 4 j^5 Jl 

AA 
facebook. com/ketabme *JL*JI rtJLJl ^jLf Lj- (^^j ^Jl iJLjJaJl iJui ^JJl t Weltanschauung Jl *>e_J ia-jj» JU JLr»- ^^oJU- J^} ^J^T (T*^ AiljJl ^ jJ*> <• l_3jjj*1I aJU_P j-JLJ JG*« /*-»»lj 

^1 ^LjJI 15 ^ {jj*j>- A^-^t yyt 'UL*Jl J! sjl.jlJL-1 s^kJl ^1) JbJbL-1 I ylj U5 <>J?jxS**n& *-jLiL« (JjLS k—d* a-« Jl A«-jJu u <*->Jlj \<m j>U Jj^l A*JaJl o^LJ tL^JjJlj L^ljjJbVl <ubtf y» 
Jaii ^j-J i^iJlM jl (vjU^-U ^^j .0^5 L»U<ai ^ja j~&^\ J^^ (\^~*i f^j^ (^\r , ^ a 

f. * c 

s\jk S\ . . . 4lPj-*-:f Lf- jSioj ^y]\ ii^iaJLj j^lij U^i' i^J ' <^y^- A*J /Jl^Uj 

6j JiJ i^>-jj ^L-t JiLlj SJuj^I Aisl^jW aJ ^lp J5» jl Ji^^j (rv> «L$Jl 

.« . . . JbJL>- «j^Jala» j* ^jj?j\.\ iJ Ji> )) iSji J^j t(( ^ *^r^' 

L^lj tLpl> A-^^J-a ^j—L-1 JS^J ^ «AJ^jdl» jl A-jUjiL» JJiJj 

jrrr> J^ ^>- J-* ^ J^— • ^^> "^j^ jKJ^* jr° ^.J -'^J^ 1 l^ 

.43y<i\j ^3yd} A^pUJ^I A^pUj^-^I Ajc^UI 

ojlosS djS jllp ^--i^jJl S^i ^yfc-i-H y n^-ji^j ^-jL^Lo aJ^L br jrtr ^Jl Derek L. Phillips, «Epistemology and the Sociology of Knowledge: The Contributions of (V o) 
Mannheim, Mills, and Merton,» Theory and Society, vol. 1, no. 1 (Spring 1974), pp. 61-62. 
Kari Mannheim, Ideology and Utopia; an Introduction to the Sociology of Knowledge, with a (VI) 
preface by Louis Wirth, International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method 
(London: K. Paul, Trench, Trubner and Co., Ltd.; New York, Harcourt, Brace and Company, 1946), 
p. 237. 

.XiX ^y? i4~J; j i „M I (W) 
.YA i *0 1 4— uOj j. t ./? U (Y*A) 

facebook. com/ketabme e- 

*Jabj <-*jji ^j^\ J^ «J' J! p-ti^r^ j~~-L * (Weltanschauung) 1UJ1 Jl ^Jk» 

^j ijjjJl <_U»L> ^JJl JUJL>*jJl (^jJL«waj JU^J>ejJl ^jJL»*» t «JLSLlll -^jj-S^J *LJ 

tisj^il f-L^-l *-UJ JjNl ur **-jil t*_.L^La cjLbS j5jJ ?w>Ij j-* U5j 

fJHH-« «J^ B C^ 4 '-^^ U r iai -lt-^ 1 ^ f^* 1 ^ J* I^UipI ^j 
tj^-^ J^ <Jt^ i^J -^1 J! S j^ f_H-^ J-^ l5^' «4~/a^Jl oULJId 
SjJOJI)) Ajl^l-Lj ll*Jl J-p S^^Ja-^Jlj ^jjJI Jl ^iJ4- LoU liU ojL^L 
^jl^jl^j .LgJ oL^jl^NI Jali ^-Jj c 4-L-Jl J^juJ ^1 ^L^U «4_p1wLj^I 

pJiS .«1UJI Jl S^^l» a^^Lo Juli; wi^lJl oULJlj . J^JI JJtij i UJI 

oULJl ^tr^J cr^' 1 ^^ JUj-^jJl <UIp AjjJoJI oU-l^liNl j^o ipj^jf J^ 

J*>1>- ,j-a Lj>-jJj_SL_^ ^_c ^yiji^lU ^JLc-LijJl c->LL*_)Jl : i-— »L*»I ^-^ji 

C ,»_X5Mj Aij_>til t^La tA^jJ_^L«Jl CjLUjJU .^|JU3-NI Lj- X»^J ^31 (Jj^ 

*■ ^" fr • » f ^ ^jJ 1L*J1 Jl iiijLsi c-fljiaJ jjiLLu-» jjJJL^il (j-UJl jl ^1 t^lJL»-bU 

.*iljJu <^db>Jkl ^-^gi . T o • ^ t -u- ii j-Uil I ( i » ) 
Phillips, Ibid.,pp. 63-64. (n) facebook. com/ketabme iU/i/i ^ :>jJl£ ^jl^ j^ ^5^; ^UJI Jl s^l jl ^l tf jjiiJl Ulb 6 oUUl 

.4..U.SH iJLJ 
4jjJfl-*J oLoJUL»^ (J-*-*-" (_i^ oL>-ljLLl~*j|j oL*C>I ,JL9l jl \~ULij pc-*J?jjJ 

^UJI Jl ol^iiJl oUL, ^ ljLk^.L iLJI ^ ^Ul JSCJL, jjJUUi, ^Ul jl 

« i ^.Mtf'iL Uj^-U»- ^dl aJL^JI oLUJI \y&£ J? 9 * ^j^ 

cjULj ^jjlU ^y^jJ^SL—Jl ^j^«ll Jj> -^ry C (J^ oljj-^sjd LaJ* <ul ^1 

t *_<>ji>til 1-^.a.u.^j i jS\ IL*Jl J| o^iaJL lj^iL-4 LL?Ljjl lU "yy* ^LpIj jJ> *. .,^-^.t 

^j-^ukj C^Uaj-^l (^2^ \j?AiJ r J**-*- ^"^ "^H *(^^-" Jl Qjk'. 11 oULj ^A 
dJLli J| Jj^>jJJ iLwLiJi Aj^I^'.H ^"jI.j* ^aJl ^yi^Juj t 1.^'oW oJl^J ijfeljJl 4JU-I 

:j^l^ 

jJoLa .^UJI Jl S^lJJ ^Lu oU i^JlP Ju^ii jNI ^ iiL* ^-J» 
jiGj t^jjLJl ^ ^>" ^UJI Jl S^klll j! tUj^-S c jj^L, jlUJl Jl 5^1 

(...) ?l JL* ^Ji4 cjLS" JwlJL 

J| SjJajJl j /?j •/» -^> j Aj^Ijws ^j-jjJail 4_w<Jl*J! J^»L>x_jVI tJjlj^Ml /olilJLtJl 

.S^Llj ^jjJI oblfcpNl J oU^^M jUl ^ ^.UjSIIj t( lUJl 
^pLiilj ii^ll JSLi: <iU£j| jl ^j^^ tl^jUl jj-J iiUiJl jl S^ ^UuVl 

p j g d^-j 1—1—1 -ia-ojj djL>Jl L ./g o-j tlLSi j_— J (j^-flJjil ^yijtj .( . . . ) Ijj-L-JIj 

<^y oLU Ij^ (Y • O) Jj>-ij c....».; J lili J-- J^ 1( lbJl Jl S^l 
(. . .) cU,jJIiJlI J ^Uju ijy toUi^l (iiUiJl ^1) «^pU^\I ^JiJD» l^J 

oJla jl <Ju£ Oyufrj jjJL^Ul pMj^ .lUJI Jl fljiajjl La JjLaj ?r 1 U ./? ^0 jAj Koltko-Rivera, «The Psychology of World views,» pp. 13-14. ( t Y ) 

facebook. com/ketabme L>- jJ j-o^i*^^f I n> jjjyL l^Sj /%-j .«ii^jJi! «wjL^^SI /^Uj i—a-^j (^ijjo jl *-£» 
SjiaJl jl 0^>^ (( t>U^^ ^L^ Jp liyiil oLU-nU JjJalilj jjia^l Ji 

V'jJr' iS^^ 1 oLj^ll Jl i r _JL ii^ll ^ jJl^II jlSL. JJuJL: ^UJI Jl 
OjJlI <J olit^ii^ll L-Iji ^ JL^liJl ikSlI p-*--Jl Jp (. . .) .o^JLS 
oli*>b?-l (Jp V^° ^j^' aJUjJ /7jL^ Ji^ oli^Nl oJLA jl S^i « J~w 
lUJl Jl ol^JaJl ^^>-j Jp JJ.5 IJlAj .*SIjJI ^P oljj-^Jl ^ IJo—a *Ju*S> 

U y^y J^ j ^j ^>4 t^cL^lj^ ^ ti^Ji *>+l i-^*>U- ^j 
lf* 0>ri <^>!A^ ^j tlLJl Jl S^JiJl fj-gil «JuLScJl ^jiaJl {J **Ji a**^ 
U5 iJi~ (.^iil IJl^J ^L-lull ^JkS\ jj-^iJI Jl J-*; ^ <JU~I oLo\l jl 

-di 

** ** e- 

ijjJaJLJ |JL>- OjIp CjUU?! Cju^3 UjL* L^^-l^ eJ; ^Jl ^jU^jNI» 

J^JLj e uu^J Wr^' ' v<Jlp Aj^i r^i ^ W~° k' ^ t>° (^^' ci^ .A-LoliCJl 
<j*j*l\ i3jJl«JI j I ^-*-> .dJj-LJl Jp _pjj jlUJl Jl S^liJi jl 5^io p^ 

oJA J^ (^1 P-Jj 1 t dJjJl ^j-Jti ^j .IbJl Jl AJ^ylaj *_« UL«1* j^So U o jj ■/?.> 

c^^JlU ^>l oU ^UJI Jl S_>JI ^ 1^ ^1 ^ i]jJUl jl j^Uil 
oUI .iljUl JX^" ^ U Ijjjs U4I ^>" c 2^^JJ\ oli^Jlj SiUiJl Jl* 

t ^bJ! Jl ol^jJl JJiJ ^ oUl!l jj^ JL*t j^Uail oJL* ^ JUJbJl dUi Jl 

j^Cj [y.\ ^j^*-*-) jsj3 ( j— J t «oliUiiJl o^Jj»jl«)) t «j j*? ASLLi ( jfc« jjl yoll ,»^-1 
V-JL ^^ iiUiJl J^ jl JjU 1^.1 ^j^^ Ufljl ^j iiUi!l ol^Jcll Jl 

«^L-LaLto l^jS" ^ Nju ^j-aJI JLp Jl 

^ULI ^IbJl Jl S^JiJl jl ^_a d.U^S/1 oJLft ^I^cl^I j^ ^>ULlj 

I Ia (jU-^jj .1UJI ^ aS'j-Lwoj jjiJl J^l^J ^ j-^Ly J^h j^j^ ^j^iL 

{y> <J>j^\ J-^ IJL* .iUJl Jl A-wJUJl ^^JaJj A^JbJl Ai^jdl *_» i^-ill JjsUo 

aj>w^Ij C.....1 ol^kil oJu LfJ^i- ^ J^*: ^iJi ^jJjiCjl c^LJ^I jl TV_ T T ^ «.4— jl jJUiil (i T) 
.T"1 ^ t4— jb jJ^ail (£ £) facebook. com/ketabme e- 't 

t lyJ Ijbf NUjcl-I ^dl IJla y J-^^e Jiii y*j «S^l» y> j/Vl 
VJ>]1 yj (View) 2ljJL&)II oJLJl «y W UJlj -Lo^Jl oJJl y Jaii ^ 

*» ■* *• 

iLiUl IJL+J ciJUAl f lJL^L^Nlj . (Anschauung) vliSfL ^>* ^J (Vue) 
^dli .j^l ^11 ^j ^^U jl iil^^U ^-I^Jl ^1 J~^ Ji Ji, 
«3^1» jLkII j.Ijl^u-1 ^Uj t^L* j~^> ^^-^ j^jL 61 ^Uj ^UJI JIjjI 

,^j./?all *-*l^Sl ^yLJii-l ^5^1 (}^Ji 

.tfjjb 61 oUJ^J jsL .^ J5 ^\ ^ J5 

t^LJNl oL>j) ^^^ do^ cr** 11 J-^r *>^1 l/ '^-^ J*^U 

IJla /v-*Ij tiliJJ • ( j P ^ ^^5-i J^ Jj-*-to uLalj tjiajJl Jj£ t *~Ju £j_J>jllj 

C- P *■ 

dUJJ .lUdl jJfcj tJ-a-aJl 9-jw=>j-« jl jJalJl JjuU 3j.X>- jl A-w>t^JJ> bjj^> (£\ 

IJla 615 Ll t^j-s^jil ^^fl^ cjbUipl ^ t^IiJl Jjo t J*-^ ^~j cull5 

i!% A iJb_A 61 J-5.-J1 ^^JJ JU^5 U-LUJ LjlLlJI oLL^cJI U^j 
Jl>- ^ t jUJNl Ji*Jl ^^JU lJb^ jiS^I obuJl Jjlc v-UI e^L^ 
tjjtill Jlj— >j ^Oj-p1 61 ^y^Uj c^L5 t5i^*11 Jlj-^j ?-^>j 1^ ^^^j-'^ 

? J»it 61 Jp ISU 

J! ^yCL, 61 LlSUj e^5j t( lbJl lift y LLp Ijj-^J lukxJ ^UJl Jl LJ^ 

f-L-jNl 61 j-» ^y— 1— 'l JjL» ^ 6r^J ><L ^ J^*-^ ^ V-^ *^J tlbJl IJ^a 

j^LkJI oJla ia-J^ 61 ^ 4^Jww? AsU^j ^is.^; «S^JaJl» JiiUl y IjUf j^-^il 

Jl ^ i3i U UJil ^y^j %WJ ^bM -^- ^^' ^^b cr^ 1 ^ 
facebook. com/ketabme l j ia \ W jl SI 4 L-Ji ,.,* ^pJj t^Wri cJ^Lft J-*-* jj-P- j-r*^ <( S jr iajJl» _J 

^dl ^L>s_>l lS ^j .L» ^i>j_*J <lj>-j_« Aju» L ^jt> tiU_«il ^yjw^ILj tA-JL 

L» jl ol^J jl JLj^J Lo ^jJ f-51j-N J jr* 1 ^ ^^ij -*>L*-i ol^jJ j-^a-Jl jLf ^3 

.oLJ-l J-p -UbbM L^lj tSLJ-l ^ bJLUo 4-L.LJjN o^jj v^l ^ Jiij^J 
ji^l. Ui Jl ^l ^UN ^U^l j^ll j-& JaiJUl lifrJ tijUJ.1 jilJbk^Nli 

B( lUil Jl ljkl\ 

4j^iCo 1 1UJ1 JJ OjJgjJl <*j) g al A-JJLwo 4^Ju A*-P (V^«*j ij-L^I l-JUb Ap 

\Sj\jj.-SlJj 4 1L*JI ^_9 C->1^ j-?-j_<JU UJ|jj-v2j ^_A <U_v*Lju| OLp j^J> jja <U*}U *j^s 

*# P 

,*_*j>*i1 ^ LJU_p <^5 *>&• (^1 <Lju*jl>*1I *-iU IjJljj-vtfijj t iijjjj <—>jJL-*y 

^J UfAjf cr^ g*^ ^ ^J^> j* \<ri obl&pl ^ olj^aJl oift J5j 

.^cjfcLil ojjo Lio aU—Ijj l$J) J-^^Jl J*^- cJlS" jlj t^^dk^j JJLp ^.^.oj 

obj>yj ,^>J-lj ^^iJlj jlj^ij JLJNI Ji» 4 4-aCjJaJI ^L-J-Vl JjL- j 

\ g : * S^Jv-^M oJlaj . LL«Jl iJa—ljj Lf5lji| j-^h L5 ^-Jl dJULj i4_oL> j-J- 

* * * 

L»Jlj 4 J j g €- f-t^ Sj^Tj f^-'H j^j-^^ tjr^-*-i *^ ^^ lJL^> IJJLoJLpI li|j 

La J 4 oJjO Jj>- aj L_9j-x I^U>J jj3Jl ^J-L^»- ^Ufl lijJ>-j^> JO LLp UJjL«J /j^O /^L 

.4JU-I A^j^JaJl oijJl>- ?7jL>- J^jj {J^\ 

UI .(_£.* U I ^^=rjJI tJLgJ 4jihit ^jy^Ju 1]La UJIj ^L^Jj^ ^y^y^ ^J^Ai^ iSL* 
facebook. com/ketabme ^jj ./? : *Jl j^^Juj Sj->-j <-)>>■ c-»li^jL?-^l La! .^^r^' (j-° ^^^' J-! ^-*-* 

* e- 

Udj! ^-i UJ|j iOb^>-jll ^yo oLuJl oJIa Jaii j-J ^ lbJt Jt S^^iaJlj 
LJajJ aJ^5L- oIS^Ap Jj^l : oli^UJ! ^A b\*y ^^J -Lg-^ la ^ olS^UJl 

lUJl (J! S^jJa^ -^ tSj*yrj jy^ ^Sic^A \£- ^a La» I c->li*>UJl oJlaj .^y>-jiJ 

LjL-j ^*>U iiLjb jU ^^yt-wJaJl jji ^j_?^jJ1j i. <_£ jJjlLI ^jj>-jJIj tJJajJlj 
k <jr iy^S\ -JbJl ?>^j (JJJI fc^^jjjjje-lJl ^^_L*Nl ^^A tlbJl iijjd A-j-v-L-l 
^— jjJuvMij i ^JJLjJIj <jpll! 4^4-^j ^Pj-s^^il ^^>-jJl *_* ^^Lw-I J^-*^; J-^^WJ 

f- f- 

<A*JUJlj t s _ yt j^dl *JL«Jl ^ ii^jjuJU 4-^L-l c^^Lf a^*^Cj .^UzpMIj ^a-kdl 

N j tibJi fj,\ o Jaj ^1 j-s^LoO oLjJI ojj^aJl p-J>j jU 5, j-sALaJ i| ^ Ll& l U ..,^9 

£ t- 

^y LwjL-I Ij-sdlP 4^> ^yjlj Siydl JjO 4jL1?j ?t-...,^7 tlUJl J,} o^^IaJ <_£l ^y 

tlUJl J,l ^w»>» o^JaJ y Aijjdl Jjti y ^jjfj*}\ * »aJL^ ^_3_^ Lftj .o^JaJl e-XA 

.o*>LpI ej^Jd! :>^»-jJl j^p\^} [f\jj^aJ i^^^j ijy>~\ J,| 

facebook. com/ketabme ^ *lh* jSj .jlUJl ^i jLJ^I l^ ^ji ^Jl iiJijJlj jjJ^\ >jJ- p-ill 

*-JaJl eJ^ cjLLl£ lJj_«J ^^IjjJlj ^yn-j-JaJl ^3ji ij^»-jJlj <. ( jj^-*\.\j <jLJNl 

.c/^UlI oJU ^y J£J ^UJl Jl S^kJl ^_^ 

°JJ :> J i_f7iy^^ (J^-Sl AjLUj iJ ^ **??^ f- 4 jUJ^I 4iM»o «iaJ^ll f*-c^^ 
:>Jl^ oUJl jUlLj JLJ^L jLJ>l ^^ ilaJ^I pOJlj ' jUJ^I Jl V~Jl 

^jJLj U*jj.>j iJL-uNl pjJ-*Jl 4jL1s>j dJUJiSj u<J£*Jl _^5LaJl jl 4jLJiaJI 4jL1?j 

AiJij ^Jb>»15 lAa^JaJl (J J* jA Uj jL-JNl 43%*-; ^ilJji! ->-JtJl Ul i jLJ^M Jl 

j-o c^M^Jl oLpj^jjJJ oJla jj5^J t *iljJI ^j .jl— J^s/I JJ i-— jJL ojj^j jj-^I 

jjiJ N i UJI J) cJaJ (_$1 ^ tOljj-*alJl j_* ^*>\JLil oUj-ojjJlI oJlaj 
rS^-j M LJLto t LgJ-j U ^ t y?jUij jl /^-«-j Nj <- (^a^-Jl /j-P L^aju aL^aI* 
J--— <J-*i -^-^j U ^ *Jj^>- J-a jliCIl Jl jLJ^/l OjJaJ OlJjiU ^jUlJ jl 

N ^..lall (j^* *yrjl\ j^j ^* (S^ ^yr^ u^j^ <_r-^ S J JaJl <, JUdl h> j \?\a dihi Uj'Ij tUailJ kiJUi j!5 *b/lj t^-n^l? (3^9 jJua* ^ya *JjJI JUI-J 
dJUS jlS \Jj toJL?-j J^-*-^ (j- 8 (*-^ JUJL«J N t c5 Jt- r L» Jjji $y>-y>£ t JjJU- 

»^*I ULi-^j-^— I ,_yJl oLoi'^l ^ LJ «-Jul l*Sj iJUJI Jl S^iJl 

S^^JijJLi ^s^JiJl» ^JUJ-I j.lJLki-^1 ^ UojI jijo IJlaj oly^l j-. ipL^ 
pUil Jl kJ^S\)) jUJ^I jl^o c!^- MiJi^^UU i ^^j> ^V^JaJl ^p " 0j JiJl 

Jj_ 4_«-«jJL 4_*-^a Aj^Jo JJ t^iJ-J ^yJC^-Jg J^-^J 1UJI JJ OjJg-Ji SLiJj 

facebook. com/ketabme * *• 

J-p iiLo^l j-«j .Uoj^j Ajjlj.^.u.tl juUj iUJl « jl olJJl *_* JLsJNl J_p 

I4J ^JULI 5>l^J1 ^i U4I dlb ^j 4 jIJUl JLmJVI JJUJl5 oJiiiil U5 

*-« JSL*J^Mj ^p-JcJl J-p Sj^LiJlj L^b *_* «JL^jdl S^JajJl c^^ioJl (J-^j 
.-L>-jli-lj «JL^IjlII cJ\jJc^\ J-*j£ Jp L^jJLaJ a^j^ jI^l^VI L^^-*j ^^r^' 

o Ja***ji cjl ./3.>- Jl Jjj>tJu jlj t 3 JaJJl eJjfc JjJL>*^j jl dLb As^SJ ( j-« j a>oj 

l> ^rJ^ :>j^ ^ Jpj t( lLJl j^ o^J j j^L* Jp ^U»j ^U! J5^o 

aJL^JI S^^JiJl dJLb Ujl.1 ^j .^LJl ^j olUl £, jl ;l ^ jl^^jLo-^fl 

.^JL^I ^>JI 3>Jlj tiwJLiJl ;L.}L^I 4^xJl S^lj t( ibJl Jl i^JuJl 

^Ull Jl 0>JI ^ JLu^ll fj^AA _ 1 

ij^-j» ^ lUJl JJ a j la : 1 1 ^ <jL«J^I fj-£A* .i-b^J ^j-~" «iili J-P *Lj 

.«lUJl JJ o^JLxll SjJaJl y^s- -^j I» ^j-^aP iajIjH 

AJ^ilj tlLJl Jl o^^liJl {"J-f^l iJ'&Jl A^Jl ^P c^jJalJl Ujj-^J r-^4j 

/»j^i« J| AiLstf>[ <-^>j^xil (t-ilij A>J_aj>Jl oliLoip^flj t LjLgjJl c->bL5ipMl ^ 

Aj^^JaJl A-jJl ^p ^i^Jl jj>s t La <?-^iaJ ^JJI ,^5^1 JLilj .J-^*-H 1J-* ^ 

. (i0) j,L- ^^ ^ U JJL^ Jp bUipl dJLJij 4( iUJl Jl Al-JbLl ^yJl 5>d! 

|JL* ^-i LjIjj_vAj Jl^_£L*-J jl tjjwalJl IJla ?-j-^j ^Lp #-Lj t L^L^j ^^«jj 

.^Uil Jl <^JbLl io^Jl S^kJl Jp Aib j»^iil jjJaj-j J^JI 


^a_ v>r ^ t T • «1 'W 
facebook. com/ketabme JpUJI jj& 1UJI J} k*M o^JaJ ^p £jJo*^ U^> c^Lp L^. L» ^Jj .J^-aai!! 

.U^p j^ LajJ: ^Ij o^pI 
^yj^Allt , -^^S.tJI ^J^ Jlwo cJj-w- tll*Jl J,! ijj-»tJl S^JiJl ^Ju .^I^jC-^Ij 

c UU .l^U > jLJ>1 Sjai ^ c >^ oLp^^ JJU ^i diL" ^ t( iUJ| 
t( J .JJLJl jkll iJa-J^, ^Ii^l-^U iLUJl dLL- ^j t «UiJl obUip^l» 

UUL^ J* bU^pi tiibJl Jl aLjJ^\ ^ t y^\ Zj^3\» <jj La r^aj ^j 

^ f'* 

<i-JUJl ^i c-^-ji? ^Jl 4^-w^Ul jU.p^/1 <Jp bU^plj ti**-U /-a t^ULl 

ojJaJl fj-$-i>» JaI^. ajIjJ-I j£j> jVj .(5^i V»-L <>■ tL^li <!>JbM V.j^' 

jSliJl t_5* <J~^* -J^-* J^-~! J**-^ 0^" 'jr*-* •jW**'^! 4 — ^ r j^-LJ ^^Jl Jl 

^UJI Jl aJIj^LI s >^ V'W^ obUiA^I ipL^ 4> SU d cdUS J* j _ I 

:Jd^ X g-jU- j> U ^ ct^Jli dUi) .jlUJl <iy^ Jp jika J5^ >>li JJUJl 

. jLJ^/1 JJL*Jl J^ UU bUipl JUijo a^jlp j» jJU- ^^>-j ^j jUjJlj jlS^ii facebook. com/ketabme (£A) j+h dM]j t^UJI iJjiJl ^IjiJLJ ^U- J5JI ^>uil J* jLJ)M 
<lJU* iiy^a ^ \sjSs «J U- 1 «cJU-lj «jLJjJI AJyiilj ^<-^Jl5L11 ^Lo^JU *-^ 

^ ^ * oL^UI j!) jljlA-1 jjiUj^l y> ^_>i1 l-JL* ^ jou tilll ^>II j&A\ J L5 SL-tAS31 J^JI (i A) 

, JL-JNI oJuai i^^laJl J*- 

i)L* C)! ojiUJ L— -*-lJ "%*s- ,^-Jl^itl ^jj (f Wo o *^j) j^j5^ — iJ^i ^f^-i^JI J-^l J^-*^ jL-J^1 (5ji~J>1 

JaaJI JLaJ VaJ>« J (^A* i o) JaJLS" JJj^l^c <Juy> J1rr ^J J-asI i-JijH IJl* j^- jUj (o •) 

^y in-JaJlj jL-JNl j~> (Incompatibility) «i-iily^UL» (_,»-»> *— <>iy y*>j t5J!^j- si *jL>-1j j^ Jjj-»*j 

facebook. com/ketabme N tlUJlj oLwJ^lj ^jj>-jJ1 j-p ^^r oblAig-1 1 g t a .^? t c LLaaJI oJl* 
4..^>i J5 jl J^- JLJLjj t J-i*Jl J-£ (J.lia.11 coLj^I ^JUj (^jjJl ^^S^Jl 01 J-« 

<_$! ^U-jl—1j jLJNl ^JL^ai.^JaJ! J^\JcLw»lj j^SUJ iLoLi <j?J^ -^^^J f-* J 

i^kJl aJL^JI obUiP^I cuoli -LslfJl tobUip^l Ju» J* L^-bj _ ^ 

:aJB 

Aj^l ^3 *b/j *_oJJ>ell ^ AjplilS' ^J Mj aJ jj^^AJ (^JJl 

Ji^Jl SjJlaJ aj>wJl; jl^w—L :>bjj vL-J^I OjjJlU ifJOiJl 1-L-o _ 

ilpJ^U A^l-^Jj .Jj^>xil 43y^ ^ IpIJL^I-^j jj^Jl J^l^ ^P ^LtJsJl J^ 
/y> /Ipt oljjJL»-^a j_>eJ jl -oJL^b aJL*~J^/I aJlA^j JJLaJl OjjJ t_ff^^ Aj Jtll ^J 

A*Al3jll 

b! Nl c^pI j! -JU; ji aJI^" j\ L-o Ijl&l cJlS" *!j~- t iLL jl£il ^1 

(or) i- u - ---i 

Jp ^ J^ :>Uj^ dLbj cjLJ^I ^ ^ ^ aJL-J^I JbUVl _ •iji>*"' ^^'j j^JJJ j~*j3 <l£r~ J J r^ 

JJuj& dJuj-by JU^l 1^*1 tljJ.1 IJL» ^p ^^J ^ J .^ 1 *i ^J' J v~~-b JUjpI SJlc- liLjh (o T) 

^r-Sjl^ JjL5j ci^^w^jJI Jl Jj-^jlj! J(f \A0V o) Cu^ic pjlj ^Jj^I JC^AT^ o) 

•VtjUl SjIII J(^AAT o) facebook. com/ketabme * * } oi) lpl^S^ Ji*Jl Jl ^j^ jLJ>! ^cA Mj -4~*Jb U J5l^ ^i t ^ j^Jl ^ «JuLi ^-JljS -i^rj J^-j <*^j-^ 4Ja=»-%> 

"f. 

^iJl^^JlJlj iLSl^-i^l ioU^jl>*II ^9 tlr^j-i ^>*^1 JlS ^i-*^ So*^ ^ij-^1 

: J, U J L, Oy^Ni *^c ^1 UUJI ^1 jUl ^.j 
ii_o.*>LaJ JJ^JI ^LUI J* ^Ujlp^Ij oLLJl ^Uilj jl5oS?l ^j 

<°-o <-•., 


oU)i J^Sh iJui I ...... -b Su* (|.nvv o) Oj^- ^jj^)- 1 i^SM ^Ll? JJu(oi) 

. jLJ^I Ji*J! J* ^-jil j^U-Nl £j^ 

J U»I^jJI Jl J^uJlj iLS^^Vlj vJ>J» SjyJl ^!j ^.^Tj (fWVA o) j^jjj i(^VVA o) 

.Sjl^I 4^U.I 

^ • ^ 

facebook. com/ketabme (u) i i.^ i .UJI J^t ^ ^1 

tOt^JaJl J.P SjWm... Hj r-Li^llj J**J»J1 J-* -U>JL*_a jL^J^M -^?t>U- <i)ij 

J^- jSoy 4-fljJaJJ» J[ io^jJl Obt^JL>ti! ^-wJL'J t 4-oLaJl (t-JLil ejjfe J^JJ 

^ Vus* ^V^ JJUJ1 Jp ^>lj t^l^J^l oUNI J Sl^ju j£Ji JJUJ! 

t. * * 

^ ^,St.^La <_£*^ ULi L>t-si>lj iliJuM *riy^ o^iaj! A^Jo ^y JLJlMl j g la; 

:,J^y Jl (1LJI J! o^kJl ^ JLJNI p.-, a; jSUjj .«iuoJ-l (j.>J! >^Jl 
«^^kll» jUttl &. j^ J^Ul JLJNl .^jULI JLjNIj J^UJl.jLJNi 

oJla j*» jl — jNI ^p ^^-Jci t yrjlii-l jl iNl Ll cS^JaJl ^Lp ^j fl^jjlJl» jl 

.jLJ^/lj t _ ? * t JaJl (jLi-1 ,*-9^l ^y ^— AJ lUJlj S^^aJl 

L^ tfJ jj^iL: ^ i^>Jl S^iiJl o! o^J t^jUU JUJ^l ^a£ L» ^Ai 

t jLJiNl Ja*JJ 4-tfJJaii ejJUJl ^jlJC JLJLj t 4j*^JaJl r-jl3- l->j^rj ( wS> J J^ij 
J-^aJ (_^-=»- iL*-jLj «lJL-J^M iijjtll ^J o^oJUmII oLjJlj ^JL»*J.l pJLAlJl JsjZJljj 
^ r 4>\ t <■»:; IgJl 7tjL>- tSj^~\ «j-^ ^j^rj ^ *lI jj .iJuaL5Ul 4ij_«ll Jl L^JflJ 

JuojJI ( J^ <JJ-^ (J-^J ^JLSjtJl *Uj-L3 jJ_P 1JUJLx-« <U*jJJ J_P V j j-»-* jl_«J^l 

^ ^L5 JiLl, 1^ ^J\ US i^UII ^ ^Jl^i ^j >j cg-LUNij Uji ^NIj J^*J1 dj^i ^~^o ^UJt JJ-b jla^jI ^j+kA ^L^Jh Lili-JjjJl jl ^ c^w- (^ <\T • o) .63 UJI LT* facebook.com/ketabme olj^^a; o^^L> A^jJl S^^kJli c^jLM iUil J5U>. JL^w? Jp dtilS 
dUi ^i .<^:>!>Lll ^^oJi bjti\ ty JjNl ^±Ji ^ jlUJl £. ii^L. oit 
Aij .'<yiy^\ lJ^S\ Jl v~JL kjlSL. U> 11 Ip ^ycJaJJ jiUJl JJi t^ijUl 

.* s J ikJl oJLa JLjI Jp *>Lta aj^U^JV! ejiJlj ^^L-sJl jjW:1Ij a^pLj^-NI 
^Ij ^^JJI ^^JlJI ^il^Jl ^ ULJI a*^JI 1^ c-jt U5 .^U^l jlUJl 

t*u^dJ ^p Mjj-*>8 ^t—s^l jL-J^M jl L*j c Ji-lJul JL*J)/l Jt-jw? Jpj 

* * ' 

^yj oU*^il ^j^j ^ij J^l ^ aUjJ^IIj a^I tpL-* jp Ij^ ~ti\ 
IV oJI dJDA5 .aJjjUI J^ Jp ljJJi}\ oLil J^l ^ (^1^1 j) ^LJ! 
jLJ^I Ji*Jl Jp ^Uip^I ^ 1^5" lob jl* SI olJUI g \jr~S ULJl JuJl 

.aJLJ^/1 <L^i-l o-iLjjj 

JL-J^I jLJ tlUJI JJ AijJbtl a^jJI S^JiJl JJL£ ^ ^-^jl^J jl j£*j 
L» <J c^L^ M ^1 j£lj 'S^nJl oJla o ^u: ^lil ^jli-b J^ ,jLJl 

p. p. f, 

.<J-*Ju 1^1 <*JlSj OjJaJji oJufc J^Laj A^vljJU tA*jjXJI 
aJL^ C m J t Jj-ljJi ^j^s-ll Jp tSjJalll oJl^i LiUi ^ ji-PjJl Jp ^^ij 

Jj^— J*i .dUS ^jp Lf-i j-jiJ ^^Jl t-JljJ^I jA»o llL^i * JL~j*bM >J^ j^ 

^>-j^ t jj-£Jl ^J 4_LoLi ^Iji ^jJ?-JJ Aj* :; W11 ^ A^oJLi-l IJLjo J-5^j tJLil 

^ jlU-^j A^Jj !a_Al ^j . J£S ^Liil IJla s^ £• J^IjJI JL^"VI ^ aJU 

C- C- 

t j o5\Jl /^Pj A**ij /jp jLJ^I aJj^w-j» (T-L^l jJfc (_$JUI tAJLjVl ^j^"I ''V^ 

j£Ji]\ ^ a^jU aISL^II oJl* £jj*zJ\ jl JL*J*yi (»Apj ^^LlSI IJla Jp ^jyj 

.J>- Oji jMl ^y^- vI^JlJ-I ^yJl 

.a\JLJ^I J^Nl Ijl^ ^ Uib: ^^p-^Sl J^l ^ ^1^1 Ijl^ JL JJJi5 
facebook. com/ketabme . JtAi^l 3U-2J Jl aA^JI ^ ^L j! ^ ju N -LOi SjiJ! Jp ^JlI ^I^Sli 

IJuU ^3 j-oJL^ll jlwL>jNl J <SHj-*-^ AjL~JLaJ| ^3 t-jw^jj jt^l ^j^^' iJj&J 

A^iilj 4jjL^jj-ij JJ^ ljjj-° ^JaJlSj lj^~— * jUwpl j-» U .u t^^U-Vl 
*-«jL? 4 0*>15Llll oJl& *-£jj pj-qj«JI <J^ ^^^j .j^l ^^ J^ lj oj-aj (3t>U-*ifl 

.Ji>-ljJl JLjNl j» iJlp ^>"J^ aLjJ-I A*jy»Jl lj^S\ A$j>-j 

Uul o^_U fc^>Jl ^ili (>-lJJI JL-J^I ^ o*>V5^ o^ UJ^j 
vi_^ ^^Jl 0>JI ^ JjSlI cJjUl ^ Uju ^jJL- JSLL. ^jLiLI iUJl 

t* 

^ i^y^\ (1UJI Jl ^>JI s>AJ A^\Jti\ \s>[A\ ^jU: ^>Jl ^ ^LJI 

4JuJji-l io Jtll ojU<a.JA aJL4j *_a j-gJ3 JLA3 t ^-^-oJc^til <_JL>-I ^a^OS^j Lal 

p» t'* 

^ cJLii o*>lSLLa ^aj .c-JlsU iJL* ** L*-.LA UiiUj cJL^ oJuJlp o*>VSLl« 

jj ^ tgj <■ L^_.^ i?-> <*jjJUl O L*_^JLpx1 I /*-*_> O j ^aJL^Jk! t_-Jj^_>-lj jL*»-*JL^ jfl j j ^ lo 
.«Jl . . . «-oJL^il P c5 --iJj aJjL* aJI ^ *^>- Jl iyLH jLJNl Jj-^-j «^jI^IpVI 

i» j. 

^J^-IjJI \ g : 5 .t ^ (jL-jfNi aJL5Li1 '^Lj_c JJLoj L«JIj 4^^3-1 oj->t_j 4jL5Lo 

.141P 

JLJ*jl il5LU^ SaJUJI _ f 

^^kll Ji^Ji J-^^J* J^ ^UJI Jl 5>Jb l^i^U ^^ y ;A,LJuUl 

facebook. com/ketabme ^^iJl jl Ju>«_; wiHUj . i . 3 la ; * aJlp JJjuJI j^-J ^r^i ^L^l J-p L^jJli Jl 

4_oULlp1 oljj-^aJ fj-^i JL*J! <_j-P «LylgjJl bl „^flll *-« LoL*JL> L*J-j>- ^yuJUJl 

JL»-|j J^ ^i ti*j^il v-ijjiiJl c^jijJ lil t?>^j jl j^o-i iS^\ Lf JuAj}\ 
1-Lo «jLJUJI jji jU tlUJl Jl o^^^ L y- : - : -^^l jj^lall SjiLL Ij^Jl^ lilj 

jyLiLl jjJJI IjU La j .Ji-ljJl JL-JNI *JLp ^1 cUi-IJLJI l^UaJU ^Ll^ij 

. cj um ^j^> > jl J^l 

oL^> ^JLJl J^L jUi Jj^~Jj c J«Jl II* J> < y^J^\ l*U Jl i^^L^I 

*jlp jj g jg J_p J_*i ^^5 oju>- ^JlII L»J . J - s ^L«il (jjjJl j-SLaJI j^j o*>LpI 

I J^jfeUlI jj-gJs» jjt> kJj jw jjfe U>5^ t iJLj JL>- Lo .^i'^Uil -yj^JLwJl 
^4j|Jbi-l JbyU ^5o jJfc iJlftj t ^P j-^jil J^\ JLJl ^-Uj N j ^^jJl 1-JfT (_5^-^J 

JLjNI o^UJ ^JJl^ L^j>Ju^j jl JjL^j oiUiilj^Jl oi^- j^jui jUJI UI 
Ltc iijjJ-l io Jjl 4-i*-JLiJl jl -y» j^-jjJJl ojjJu Lo Aj>r-*,0 LLs^jJ^I lilj 

/-o <ii*)bj! p-j*J?jj .^.la." ^Jj^>* toJuJL?- ojjv^ (<* (*-d-^^ ci^>r^ j^-^-J bl-^ 1 ' 
*u* (JUJ^I ^Jby C^^-vJl llxJl Jl V^J^^ o^r^^ .iU-Jl Jl o^iaJlj ^i-JUJl 

cJCu dUUj .i^li- U*-j\l ^-Jull ^y S^Ujl. ciUi j 15 j tj^c-kJi ^iljJl 
Jl *il^Jl « (JL-J^I e^UI 4jjU ^ UjJ *l i JJ^\ ^>JI ^L^-UJl oUl^Ml 

facebook. com/ketabme y* j/^l jJLJLl tjljji^ L^J iljJbll S^^l o^Jai .<*jJLiJl v^ 1 *j^\ 
iijJjLl ^J^i oLLJusJl jjfc j>-^Hj tlUJl Jl l^^^j iwJ^Jl V^r^ ii^JUJl 

.SJu-bJl 

M 

_ ^^Ji ^£i_)i ji aJbiaJi Vi^- 51 s ^ jJI t° J— ^- J^ 1 <*r: ^ ,Jla j 

4jjl ./? ■>- ^-jjjJl L^JLp aUI ( _ 5 ^->- A-JlJ^Jl 4jL*JUL!| c-JjJJJ la<?>- JLi ^t^^ll 

^jLJUJI L$JLp ojujlp! ^Jl j^Uail tUjj JU-I 4** : \ai t^^i^ <^Jj .iL>jJ-! 
SJUJLw^o j.aUail oJuh cJlS 1 JL9j .iJUjJl o j la : U JjL-uNl oilp^f AijJli-1 ^ny^l facebook. com/ketabme l<JUJl ^S 2LljjjJI 5jtV.ll 2uUJl SUiJl 

^ LjjJ jiyj La J.P bLoJLpl tlbjl Jl OjjaJl fj^A Ujj-/ilT 4_pLv? JUu 
AsUiJl *^P tJU-l Aj». ; lai ta^oti! bj ^W?UL| LjIjj-s-aJ ^J^-J t f- j-^? jil ^i ^Lu^l 
t^iJjll <ry&y> A^XfU* Jl^ScuJ ^j» lu5l*J *J y> ^ Lp^-s^I ^ LfJ[ ^y*^ ^^ 

Jl ^iJ jl Lji ^1 ^ i (JuJlj jlUJl Jl vjjl 5>Jl ^ o**Jl y*j 

e- 4jap-%a 4-JU-«o 4-~JM ^yh t U *_oJL>e_*j ^uoliM lL*Jl Jl iijJaJl «LfrLwai t ^iUiJ 

t£y~» C- -« «J JjVt 4JU-U .o^lV.ll oJl^J i£^s f-LlJj ^^*_> L^o t*-Slij J~>«~Jj 
*iljj| iJu j^5o jl «J^>L» L> *LHl ^^i tiJliJI UI ^ LL«wa .vp-j-« ^il^J j^>\ 

jy^ £*j>^-> L^liU 1 1UJI Jl s^^kJD LL^j jl ^ tSJliJI 3.^5)1 _ 

t- ** ^ . c- 

o^Jl«JL« 4j j-Sn3 JL»-pIj olj j-/jJ /^0 lS*}UaJl *JL» jl /j-$Lo_> c 0-*_* ojLu2J><-> j\ 
<LoyJl o^lj'.H ^yJj.^^j 0*>LpI LL*i La jJh IJlAj .4_«o^ *-oJL>tII IJlA J O^Jjiu 

^ Lg-bU- ^ 5 jr LijJl oJla ^ *LUi *j ^jJI ^>L*JI d~^ tlLJl Jl ^,-bLl 
^5^ U-S" .L^Jwo oJujLcwaj ^oj^Jl «jLJuiJi f^j^ ^^H-^ ^ isi* j^Ju ^S\ L^li 

S ** ¥* 

jjfc IJlaj (. a~Ju ^j^<jLl 4-j^i!jJl oL*>jL>ll ^ ILJl JJ SjJaJl Ju^><_«J *Ju jl 

J^ (^Lj j£-*t J^^J -^^' C^*^ C5* ^L~"jL*^ j-° Ji*^' *_«Jj>tII t^ljLiJwj 

^ «V 
facebook. com/ketabme .^♦ajJil \l r i^UU ^UJi Jl sJaJl *LiJl ol^irJlj ^Ui^^ll oJla 

^yaJ Jp bUlpl 1UJI Jl S^JiJi ^P^ r*^ 0\ J^^ tiilij IJlA Jl 4JLtfl 

.<Lo*>L*\l <^jyJ^ pjL^M t^JlS^o ^A IJlAj (.ojlMiJ-l oJl^J ^ytJ^-y» $!£■ 

iUJl Jl S^yJl iJl1\ iujtj j jua. :'^j1 

oJJL ^-X>^ c5-iJij ^j*-^ jlJdJl ^y ^^es; l£^ Uj^ jL-^NU .^ycj U 

.4JjUjd.l CjljjwfilJl J» 4Pj-ojf *dii^*J tA^jyJl AJUtil JJs> ^9 Lj£j ^!j^ 

cpL-J^I Syryj ty-Nl iUJl IJla ^ c-jUjJIj ^IjJlJLjj ty-^1 IUJl ^jj>-_^jj 

* (i 

N I lj>A Jl 015C <y SLU >Jik£ Ji /l,^ ^pUj^NI oli^UJlj ^\j^\ J 

. im £y>-y\ oU-*i>J*l j-« ojJ: 1^1 

: jl^l JajJI I J-* j-W> ^ L^w'jl U5 oL^« ?JU-I L^-^ip 

^joji* jlS" i I t^lySfl „Nj* J^JL- ,y SJu-jJl ^y U^J iib-& jl t JjVl 

^ j „f^-^^JI ^j <LoLp 5jl>-j ^j_>-j_) Ja_iJI LJ ^j_«_j t <*_-_9 o j-^ (^Jui jL5U.lj S^laJl» ZJs-j jJ* <^yl\ 4. : ../2-^lJl oJU»-j <wiL^ ^yoLSCJl (wj-Ji jl t jliijj 

. e ">ui ebi^p ^JJI ^L ijlUJl Jl 


. ji^^j <■ Jj""^' i-Ulll (_^^jiJl iPj^ ^ t^-ijr' k — ^J t XJL>fcJlj *i»lyJl 4^-jj^ii ^ ^yil>- 

facebook. com/ketabme ^j .<ju> J^oIaJI j-a yl* iiLjfc (J ^J -Jlj ^15 t^j^-Sl jLJ!>\J SJlp-j-o «lUJl 

Mj t^jjj^l 4jlJbA-l Sjiii C—~J (j*j^-Jl ^Iftil Jj>-jj ^ylJl o^^iaJl jJ*y>-j 

C- C- t- £■ 

'L^'^Ln jl OjJaJJl j_AjJ>-j .(_^jJ»-l (jLpl y> Jl 4 (j^*_>t---^o jl t (^_<iJL«^o Ij-iIj 

oTyUl ^ oyrj-« ^ iiyUl ILJl Jl s^.lkJl LkJl; JLJLj ^^>1 o^ 1 

.V">UVl SjLs^>JLS ^L-Sfl ^y^-^il yaJl ojLipL f^ 1 
J*>U- L^ip jSJjl (^JJl ^^^UJI ^lyJlj iif>- ^ t^l t/ PJ ^' <-?* O-*^ 1 

fr "f- 

Ji^j V «JLSLilj ojj-^> ^iliy C 5- a *^"^' v^jI^U .U^i ^JLp <*jjI Jp JL>y Syi 

.S^kJl oJla Jl JL-JNI SaU^ o^jUi JI^Vl J-ial <y jl 
Jp ^^ JUpI J*>U- y* J££S jl (IUJl Jl v»*>Lv>l _ a^yJi S>JU 

•I 

iw^wj .LoLp 'jJjJl&j aj^AJ jjU>tXj j Sj^ Lf 5 ^ 'Ur* l-7^ cJ*a^- (V 1 c->-L>-^5lj 
f li Jbu c^LS ^Jl i^SUJl JUp^I Jp iUip^/l IuS^j \ <.^l~N\ J>JI lift 
^LlSJl ^ ^UJI Jl o^ JUj^Ij t JjVl ^t^-Nl - u*^l ^i>JlI j>^> 

^ tiUJl Jl Sjla'.ll JU-^I 4Jij>JLi .A-^L-Vl LAj-^Lpj OjJajJl oJlA a\JJ ^ 

tjj^l oJla j^ ^*^-Nl _ (^j-^l Li^r^J* «tj\j£S q\£ lij t^l ^^-oj 
JaJjj 4^i ^ jJUJl ll^i i^^Uil y^l ^j^VJl ^ ^Ul jl ^U ^U ^y» 
t^^^Nl _ ^^J! Li^^ 1 ^Ij^Lj .^ilj-Slj S^LkJl eJufc ^ O*)^!-. Ja^i 

facebook. com/ketabme tiUJl Jl ^j-*-^ OjJajJLJ S^UlI Luplw? 7-jiaj J^' ^j-^-^ tp ^^J V^ 

jlJUi <3l — JJNl ^JJ- Jl ^^ J-$Liu c^UlI ^^Jl ^j^l ^i ^jJ j^ 
j I ^ JjiJl LlSUj t l)l> ^UJI g^Jl .yLJOJlj ti^UJ» £bil Jt ^j 

^Ll.:.7 ^jj-* te^iajJl oJla JU-L£ ^iJ^ «IbJl Jl A-jj^Jl S^JfljJl» 4 : *rt i «J-b^ 

tL^Jai if>-j jr° ^ j-* f-*^ c^ '^*J .clj^dlj <_S3j^. <_$* aa^Ij oli^U- 

c J t oMp! L^j US <uSl dUij i otjUJU SU WLiJl oJla j^J Ml ^ 

Jl AJ^iiJ ^ L» ^ cjj-»Jl £-*^il ^ JLU ^sijJl J-^j ^j— Ljb Lju-p 

l» j tSjiaJl oJUfc «i I j JL^j ^ JaliU j-A t U ^S U5 t ^i*>^l j-U<2^j .1UJI 

.o^JaJl oJlA aJlp j^& jl ^ <-J*j 

oUUNl La ^j tUl^; ^xJI S^Jl ~ Ji3 ^1 L^UJI oUUMli 
Lj-jlJ c— J «^^lJ!» oUtfMl ^ l$J l^-J «^*>L-I» L$Jlp jJLLj ^1 
oJla jl jLipVj 1$_J>jU; L^U 1 1$** ^jLc: ^1 aj^^aJI oUL^Nl UI .iiSLlLo 

JLjJJ jl (^^4j ^j-s^Uil (J>jd\ j&d\ <Jp t La*>Lw-l t Ljjca lxilj ^k^j^j 4plwaJl 

.Ip-LajI iwiaJl eJLA 

li^J ^jjfcljJl 4JU-I ^j <JjjiJ jl (Jl j-^UIl A^y^JI 4</?g'Jl jio ^ ^-L>tJ 
^■L>Jj .<xJL>J.I ajAjJl^lSI oLftL^Ml <Qa~-ljj 4JLi>J jl ^3 L-i^J Uj t^iviJl 

.pjUJl ^>dl JJi ^ ^iUil ^JcJl jjJL>- *lljil Jl Uul 

Jp jSJjl -UJ^JJ f^ j^r^ 1 ^' J^ <> £> ' J^ 1 Jsr- J^ 

{j* f-y>- Jl j-va» J^p^ jl Jl LpJlJ .<^jjjNI AiljJ-l ol^-kii- ^y^l f Lj^/1 

tiijjJlJl \~£y ^ ^Jb^ Lo^S" t^jjjJI ^iJtiL AJLJbJl -Ujl«o jlj t Lj jjl 
Jl o^j_«JIj t4_LoliUl aJIj.-JlJI J_p ^L>jlpVIj t a*jj-«JI ^JjjJ-l j^ J_>^Jlj 

oJlA J L a'J-I /fcJa^w Jb4 M ■ t4i.Ua.il iLijLl <1LLoj JU-I 4^Jaj Ju^l M S- , C- ^r ^g la-o LpLjT'Ij t&y *-**%~*j j^iaJl 7-^j JU-Jl .yiJaJ JLr*l JlJUi jV Jjj&l» <-ASy> j-ft li-ft (T) 

facebook. com/ketabme eJLA j-a J-*LS" OjJ» JL*_i jNl J->^-i • j^-^^*!! *-5lj-M j-?*-* }- °L^j>-jJlJI 

<-iU_« yij-J ^i Lo t(ijLjLP 4 j ■ /? 't jl) ijL*JlP ^loJaJl Jis» ^j t olj_PjJl 

: u^mJI L»3 t J^5 ^j-^ail »-oJL>J>li .«1UJI jl OjJajJl» j-A 5JL^-lj ^JLS" ^ ^ Jl ciLbuj c (5ji^^l A-jjjjtJl oL«-«jj>JJ tiUaij t Jail 2^jJl>J.1 iiSill ^L^jJI ^j-Jj 

S^JaJ Jl «J^ ^Ju ^ J^.15 £«j^ jAJ)/ a^j ilL* ^j .jjjiitil oly>i 
l^i^j l/^ cjlLaJl Jl S^laJl *UJl j^SUj N ^T ^j^^-i i-UL. ^jUi: £yA 

j-A La L*-Jlj .^JjU? 4-wpL-^» C~Jj t jUoNl <_y3 4-^JjJoa «i-Jtj-J*» *— AjjjCJl 

f. 

l^U— jiju ^^^^j jl L^Jj AiL^Nl jjfc c o* : .lall jj» ^J-'r *^-^ jL^L ^j^-f 
.«iljjl *» (jL-jNl S^l-^i otu.o^l L» jjb IJlaj ^ *iljJl £•>* ?**$& Lu 

*_oJ>Jj ^ 1 g ■ .. tf i *Uij j^o il*Jl j} OjJajJl l-a 5.. ." jl <-~4z 4 >^"' c^ - *"^ 

t 4^a^J? o j j^a ' IaJiL»J jl <»— £ L^l (_$l •/1^^' /t-*^>til /Ip ^-SotJJ («iJI /c^jLLI 

JJi ^i » w-Ll! JjJlJI (^-jJLaJ t^jLJLaJl jl t^^^-gJL^II ^JLaJl « o 4^ jj-£jj 

JJ L-^jJL *J^J^- U jjfc W. s^aJL IJufej .o JajJl oJufe 1?jJL«J S^-^L*!! cJj^JaJl 
oJL*j ^jjJjJl olj-P.5 J-J 4_«oL! *_oJL>*ll ^ JaJL* ^JUl la. ..*jjl (_*JjJ*^l j^LiJI 
^ajj| SjIaJ ^jA~» <Jp J 1*31 ^>j^>j l£>^ i>^ i (.rd^^ 7-t)L^Nl iLs-j^i .Oj^ 
L*5 . o j la '. H oJjfc ^yi J^-ljJl (JL-jNI /»JbJ 4-^-JLi t a^Ju ^-^JL^il ^3 Ja-^jJl 

>^ i]l&^l <^p tjLii' ^JLil ^^-jL^I *iljJl p* ^Ldl Jp JU3I ijij oJl5 

L» jl Jj>tJ ^j-^ to^v'UlI ^jj-«-Sl ^ ^g'^ C»ljjiaj jIp jL*il I-J-* (JgJaljj 
jNI J^ jJL* *-^LJl j^iJI ^ iiji\ C±S\ ^ i./*l\W Sj&r ^IJb JLLo OJLsi facebook. com/ketabme 1* f. 

aJl^IjJI L^L^JLj iJ-Ln-a *_* 4-wa*>L^^l o J la : \ L <JJL~-*~JUS < l J4I ^Jij-*^ 

oUl^ll C-Jlp ^r*Ji isAfJl vI^LIJLj ^j .(jbJL^Jl ^w U yfcj) v»-j^lj 
JaJL-J 1 *iljJl ^jii .4JUJI S^^aJl 0JU0 t^j-l^Jl jyiJl oLl^ ^ UI t Jj^l 

c JLJLjj .(j^fl ^ Ji\l J-p) L+~iJ *UL" j- jlLJl Jl a^L*>I S>Jl 

.jNl ^^ ^ycoj^ll ^j^Ul J* 1*5 1 j 1^1 Jii l^ t*^ks^> ji ^U^ 
i^Jl S^kJl JJb£ y^j t>^l JjjJl ^j- JJb^dl IJL* JJi ^ JLj V 

5^1 dJla Jl JUrtl S*U1 ^ ^j /ULJLi l^UL .yrj^lj jlAJl <3L-rtl 

<15Liil 0J4J LuJ^Uco ^Jl>^o k_i^J tSjiaJl oJl^ *JUJl <5!>Uj iJL£ Jl*jJ1 IJL* ^y 
.iais ^^JlaJIj L /y&\ I4JU- ^ J^^l (*~^ ^Jiw^ ^-l*^j J-^Ji I -L* ^y 

tAj^*Jl 4^-j J^- I UJI Jl ^jjjJl o J JaJL ^yil^ M Jw^jJI IJLA ^ L^aS 
-U-P tJ^JjMl j^wj (jjUaJlj .OjJajJl oJla ( * j _<» ,»JuJl f j g d »-j Jj-L*I-j Lw la 5i U>J|j 
jj»> f-j-^j-^ c^j-o^Jl J.^ tlUJl Jl ^jj-*Jl 3 J JajJl JJl^jlj •^rrr^ J^^' 

^ ^ ^yJl clUJl Jl ^Jj-*Jl o^JajJJ ^s^L^Nl ^-v^LjJI *-s^J tij—- u. U2J0 
^J^ ^SjJlll tiUi Jl*j *5 1 jjl ci-^tA-^^ll ojLs^J-l o^ikj *-« <Aj\ la: a Ub^jfcjj?- 

.AiiljJil <UJl_^>- ^y o^iaJl oJla -j-o c _£*JL*Jl <wJU-I 

^w^LjJI 7-jia^ iJUJl jjl? ..Jl L5 ii t LjJI IJla ^ 4Ju*_a^*- U j_* IJu&j 
J^p ^ o^> j^ U J-p bUipl ^lUJl Jl UWl _ ^.yJl S^uiJ i^L-Sl 
JLJI L^ajill J (*^AJ i-LUi JL*j *J t 4jx-s^>Ij 4»UJI ojj-^aJl i)j>^ ^> t t- >|^ w- 


.vri ^> cY***\ facebook. com/ketabme IJla ^i Ji^-MJ ^Jj—Jj .S^JajJl oJl^J ^jjJ.1 t>_^JL>JJ J . ./? g: ll JJl><jJL 

cJoaj t*-^ ^ g - 1 d *' LL^aJLil /y> L t-Jj j j^Xj o JaJjl oJLk jl ,-nA1>*1I -<ilj^L*>i 3) 
iillfc tlUJl Jl e^^lalJl f»_^ii T^J^aJJ ^JJ-^ <— ^>^i .oMpI ^jj^Jl SjiaJl L$la 
ijkl\ j^w^ J> dj^i ci^^l ^J 4^ UJI Jl S^JaJ JS SJ^Ij U5 Uj 

JjjJ o^i ^-A t k ^ ULp -jjjjL^j <Lj*>L> C-^jJ^L^l UJ^J t Lj^i (J^AJLwJ 1 

^Li J\ t oUiU oU Jl ^ ais jl^Ul obi oJl£ blj .(HLr^ 1 <£h^ 

Jl l^^i: c^-> ^1 oLNl jU iiJNjJl V-t ti' i^Lii, oLTj liWJl 

. (0) oU£>Jl1 ol/ill ^1 4 JjSf\ £^j| ^ ^ jlUJl 0j5Ul ^ obllipl L^> *^>- ^i ^^^ t^iU^ J5 ^y tlUJl Jl SjJaJlj 

t LgJ-Jljij «U-^iall -j_P oljj-srfgi j}>-\ *y>- (_^J 4 AJLju Jj-£o e_Lfcj t jL*J^Mj 
^pLsJl ^ 1UJI Jl ij\a\\\ ~~Jc5 JJJJJ .LijU^. jj-ko ^ jl j-^i -^J 

*-U Jiij 4^^531 jlyUi J ^jJA\ kJlfS\ obULj^l LU5 Jl ^%^y\ 

*ya l^jf-jXi Ijy^Li O-LSLiJ *Ujh_4Jj^- *-J>j 'Sr^-^' ^^^-* J * 5_jJaJj! o-La ^ji C-^jllSI 

•j-j i**lj^JL) *LJl*Jl obi fi?rlj ^LiipNl Ll ■■■?<? 1 *j^iCJl <J_^jJl J ;: lg" J*>U- 

.^Jcil /*-slj^ lS>^ H^ (V J ' H^ jr* ^r*-*-*^^ (♦-^J tS-^M^ °^ A 

^1 ^UJI Jl *j£cl\ ^ i^L-^l iiyLJl Jl SjLJ}M L* ^jj^l ^j 

•y* c\l~J? jjCL**\ LiT fJ^J U-X3 .o JaJjl oJLA jj^a-oj 4 <^-*-« ojL^l>- /oLdJ 1 g fl' « ; *J 
U *^Lj LtJj jl ^5Uj o^^iJl cJla jl iUll J| o^^iaJl ^j^jL« ^j-^kj JU.pI 

^^ ^AL^ -U-jS^ I g - j ^3-° J-^ ^^h j^ *LLi-p jl ^H*^r^ J^ ^r^-^ C>bLLlp| 
ijJU^Jl oLLjJl ^ ^j^Ja-a ^_JUNl ^ Uji^j^- lUJl JJ oJlL^JI s^LiJ-l 

ai_A CJ^-a^^l bjj .oLJLJI oJla J-sU^I OjJL^ilj ojjjlil JIjiNl ^j 4 4_<kJ-liJl 

iU-Ji ^jt>Ul ^y SjAlJlI S^liJl oJla o^>^w?I 4 ^y^-*^^^! ^j^>Ul ^i S^kJl 

.^1 Uji L^b 4jJU^JI oULjJIj o ^J( ^j^aJl aju* *^ij tt™^ J>*" ^*-^J oli'lU t^o*>L*Nl ^fSliJl ^tJjlj (J 4-X^jJ 'O I i-Sjjjw (c) 

facebook. com/ketabme ULU Lr JJ ^UJI J! l~>y^y\ _ ij-jjjJI SjJ^Jl ^^ U ^J .UlJjuS 

v 1 v r-^ 1 •^ **^«» ^ <***-? ' ^-^ 'v 1 r--^ 1 ^ 

* s- — • 

( j^?j-^a-j /j-» (J-*^ J^-**^ oJU*JL«J,\ o j b *.. n oJla JLwJ c LiLL* LulL*»! L»_xi V j}>-\ 

4Ja-?-*>Lfl 4j\JU-> OjJajJl oJi-A j-^?Ilp ^^"^U^JL^t ,j^j"*-» *jj£Jl jij-iiJI >^> j ./a : 1 
$j2i\ ^y^> Js> jUjLP^I Jiw N Cjj.Nl oL^ ^ii .-J *UJl ^j ^ijJU 
^^L-J JlSkJLj XoJL»j c <_5j^? ^jS^s> A-G-& i£y~» SjJaijI oJLa ^?*>\j>tJU*' j/ *->jJOl 

<il '.r^ 1 asi «J^i «j^ -eri-Jl jUx*.^I Jp ^j i^j-^JI j~J£j p£ Jp 

r .^l jTjJJ» JP U-,1- JUJI J-yJI Jl 5>JI _ 

^ 4_Pj^>^ ^ 5iLiJ <_$! ^ 1L>JI (JJ ojJajJl jj^oJ iLLL UjSi L*5 

r\J. N ^Ij CjS^JLJ 4JI4JI Lr Ji\ Jii ^1 VW^ 1 L i L ^' *W Jpj 

:<Jldi LUiil ^ U6jL\ pJ2\ oTja)! ^> j->: coLil Jl 

Ji*JI SjJi _ 

JS^> jj^Jl ^Ijj U Aj^d *|j- dLJij t^y^JLJ 4^L.Nl sbNl y* JJUJI 

iijjdl JlJ-- ytj t 4r^y j^ ^J ^°J ^*^3^ ^^r^ ****£ ?-b*y frU-JI 

.f-LJi'Vl bj£Z l-L£} 4*<JbJl ol ^J jj-ij ^^ ^ — oit ^j JUSl ^ U:U ^^^-^ i 1 L Sf I « t ^ - 6JJ ^» : 4 ij jjL^ai! (V) 

. j]U-l Ayrj ^j*\ u? J ^j^}\ j*4* ^* J^J' J^ -iUipNU Jua! l^Kj SJbJLP ^y-l 

facebook. com/ketabme -jujjI L>j)> to^ll Jp i£j-M J^Jl Sj^ »ijJL>- ^Lj& ^j .jJUU SjjJ 

/ a ^ y* 

4jw jIS' j) JS^ Jb-lj jJU- jjh jJUU IJu jlj t JUJj <uL>^ 4JJ1 y* jjSGl 

j51*j j^yL^- L_^L-1 \y>\ <CjJu (_$JJl ^JlMj *-;>r-^ 4-SL-^Jl 4_>*-s^ ^3 ^Uu-^li 

^ ^ JjVl : a >j V JI Jp jl_J)U jbiJij ilL» t( ^JUdl «IjJ UJ> jj£Jl (J <UJl ajJi ^ilyC—l *-jUpI (J OfrU- AjNI eJLAj .T A ibVl « <. JhM ijj~* * t'» 4J jJL-iail (A) 

L^I^Jl ^ahjt j* j ( yi t > iJL^ JULI tjAj l^-l^jl LaJLs-fe oij-^ *j r>-k 'Lo *U-JI j^ Jjpl 4JJI J > ^ 
>,y> 4UI ji *ULJI o^Lp j- aJJI ^^ UJi ^JUiS" -ul^Jl ^-ilijt ^Ui^lj ^t^jjl^ ^Ul j*j . 3> - v^ ( >J 
j^SUl ji> Jp 4JJI SjJiL pJbJl yb j^^iil jJbJl ^ jl Jj^ Jju iNl JL-j (T A _ YV jUNl) ^j^p 
<JJl a^ikp iiij^l Jl (5J>_ ^ jLi( jLJNl Jj^ c-^-lj ^alil jJUJl jj^ ^^jj.1 IJ^j «.^rodl J5UJI IJ^- 

.O ^-jl^lilj UJI i<JaxJ J»Ij j-» ^ytvJaJI Oj^Jl iiy^>j J^Ij jj ^p-l ^s**->, t J^>«jJ.I jj£Jl I Jl^J «*iJU- ^ 

.AO i^ll « tfrl^Nl Sjj-» i^uJu jJLuail (1) 

,*>Up *-ji— j N j^ol jja «J I -y> JS\ ij>-j jl jJ*j t^*il t_r~*~; Lgj«-^j 4 T T aj 4 1 

Hi-UJ^l Sjj— » M 10 4_,Ni <U^l Jl Sjj— .» V YA oNl <U«JLJJI Sjj^-tt 14 ...a'. jJUali (>Y) 

.£0 0N1 ttt^-iijp-Ni 5jj— »j ioi iSli «ijUjiii Sjj—» ^rr i_Ni « t^jJi Sjj^» t£A iNi 

. Lr ^c jl j» p\ cAS\ 3 4 ^1 \S* J*4 ^^531 jT^Jl oli ja (JipV U>Ll ( >D 

facebook. com/ketabme ^1 u~tyh J^r 1 vi-2JL> \-*jf c-JJl ioL-p. ^j t jJU-L, jl ;>l ii!>U 

J>}i\ ^ ^LX- jl ^JUt^ /lj^I ^b^-^Jl vLJ>/1 oU^*1I olil 

jUJ-l L^ ^Jlj jJ~\j .^^iojjZJu »£LJ -JUi^ ^Ij j£±\j *U**ill 
JLSLa J-wu j-oJ^ tLUp jl LI_^j t JjL1« tj-i jl ^^J*- t Ju*i J-^Jj toLJ^U 

jj^j tjLjLi-Ml J_p jiLi jl :y\ v 1 ^ Sh>^ *j^\ <Jj-^* J* 

W • iijj^ jjj h'Jj jy V J ' W-* J-^i ^P J-* 0-*^ <u ~ i: - i cs^ .01 LSI iuoLjIJJI Sj^--» 4 4-i; j-u^il (^ i) 
t WV iVl ns^Jl Sjj^h t<\. ^1« t j^i ijj^n *Mi"Vl iu^J-Uj^-" :<l-^ ^jl^II (\a) 

.^» 4j^I « t J^Jt Sj^^» ^4^ jJUail (M) 

v Y _ > jL.^ 1 « <■ ^±JJlH i j y** ituJu^W jj 1A. V jbN! "ciJ^^I Sj^^)) :<u^ jJL^ll (>V) 

« t #1^)11 Sj^-m ^r^ ^.ni «i^siy^'vi Sjj^» m n i,vi « t^Lu'Vi s^j—" :<u~i; jJl^i o a) 

« ^Jlll Sjj— » i r > 4_jSl «ijjJaJl 3jj— » i >0 i-;Ni «t*l^)ll Sjj—» : A ij j J, ./7 1 1 (>^) 

« c^jjl Sj^—»j tA oNI « (.^J*Li Sjj— 1» % 3~i oSf! « c jam} I ijj— b ; ^.„., j ; ^ j „^ 1 1 (T*) 

facebook. com/ketabme i. u ^\ji ^ i~>j&\ j^\j .^y\ SiijNi ^ ~u (^JNo j&i ^^i 

4JJI 4L-^ tjjSJl ^ «UJI jy— ^i t aJJI Jl Lf^?-j^ jy—Jl e^j «-^Jd! ,*££ 
c<U5 j^SUl &y~^ « J^ jl t*LJjJ^l *L-iMl (5^—« J^ *lj— tj_p-jJl 

t^-*-*-> j-ft Ll* jjJajJlj . , 4(»-^ Uh"^ ^-^ j-T^J SJiJLsS. 4JLJL* j-a *J 4jLLp 
t<L*^JajL 4_^>-U L ya Ja-J^j LoJlj t UI \jjJaS j*J j_g_9 i^l^JjJI ^uaJJb .^?L>- 
va La aJL?-^ -ya JUjjJMI ^ t J,L«Jj <*JL>*-w^ 4JJI ojJuL (j?j-^~' ^-r 5 "^ lV'J 

.iJUl U^il J! j^kJl 

LUai ^* clUJlj jL-JNIj ^jj>-jJ| \p *UjL^ Llwii IfrlAya^ Ll./?5ll oJlaj 

* f. 

iAjjiaJl aJLa*JI LUaaJI o-«li ca-jL^JI aj^U^p^I LUalJl oJl* ^p L^^LJj .0^ A^Nl «i jli^iJl ijj^» 44,-i; jJUflil (YY) 
Sj^» i <\_ V cjL^I « tSJL^ 11 Sj^-» aIIj ^*ll Jj t o ^y\ (t t^JLl Sjj— » : 4_ij jJLuiil (TV) 

facebook. com/ketabme : aJU! LUgSU cJu-ij <>hj^}\ *LJ\j p^&l OLr^' <_$* \JA\ j* JLi^l O* Ji o-JJI ^ •!>! V* 4 3JULJ1 Lp* _ 
^JLp 4JUI oj ' (h*U;l ^LJI xlp fSJjd ol lyji^J jsUj L^ui ^UL^rj (Yo) 


. (rA) 4^L j^>-j» ^5ai ^ o^j ^jydL o^b ta -UlJ c^>1 

JJ_*JI LLoij ^Uxi>Nl LUi ^J JJujII i$J^>\ o~^^ <> ^J> . x o n ^ 1 « t s^aj 1 ijj^-j* t a~J6 j j^ai 1 ( x O 

. ^X* i>y\ lU^>\j>J-\ Sj^» i.A~Ju jJL^ail (X0) 
tjj^Dj tX <LMl tt i jLij^Jl Sjj— .» 4,„a'< ^j»II J j t A 5j*i/l « t JLp^JI Sjj— .» '.4, „a'. jJuail (X"0 

,">Uj J^ <0J1 ^Ul JjJi ^ S^J-Lil 
, U • ajVI b <. jl jr *^ Jl S^^-» tcii jJUflil (XA) 

\\A 
facebook. com/ketabme 


*■ e- ^j ti^iJl JjjJb- (Jp ^I-Up^AJ *_L»UJl ~_>^>*iJl ^1 oyiJI t3j£>- i-«-Ji _ 

£, p, p p 

.^M^l ^jjdJ LUJl jt-aJi j^ UJij ^lii ^li^Ji j^ 

,L5^>-I UjIj LoU ^«J «_o^>JlI 4-«li| j» oJugJl 

.Aj^I IJL» *^P aLJ^U <L*J> ^j h ^yco^J.1 JiUcJl JlSLtl J» 

^iLiL aIjiJNI ^ji a*- L- 1 ajL^j Ji*^j *S"U-I aJjj-^>j t^U-l ^L-iLtf- - 

ijLisj J_£ 4j_Jt>L> A^-J ^jJtj <: *-*JL>A\ <L>Ji ■/? a j-JL^- ^j A-w«tiL^Nl A-JJjJl 

^Ul Jj> J^lj ^^Jl g^ill ^^il J-i f- *■ jj-^ SJjo t *-<»j>«JL1 LLJI Jiilj cS-^W^ t^*: dfi 4 v«-*-^rl (^-jaJI ^^-^ dLr*^ o^* r.-^ 1 ^^ 

facebook. com/ketabme f, 

(J-p J^Jlj ^>tr^ ^-«jia^il ^±JULJ *-gi ^ ^j*^ J-^ l)L~~^ aJjJ-^o ^ r .^'j facebook. com/ketabme 


f. {L. 

J_p *3y^\ (*j-f-^° ^y 2 ^ r^^' d ^-* c^ °- >JL5= ' ^w»Ij lPW-* -^^* ol clUJl 
U ULl? oL*Jl t^Lll o-Lftj .^j.,^4-1 J^ «^^y»^!)) *Ji*Jl aj^jLoj t^j-^l 

AjjJij oljj^a!» .i^/f- O— wJ t lUdl J| OjiiJl ^p y^aJ>^i LJLwajjj oli?- J? jl <J--w< 
^^L_« ^yb L»->ij tUl^Jw -^b 3 ^ jK^' fJ-^J 4-i-yJUJl ■/» y<g->c^a (Jl r-b-^- 

. c5 x^ jUt j£^o ( yt**>Jl ^J^l <^ " 0jr AX^ 

j-o Jaii wt£J N ^yt-^JL^il <^J*^ ^y (J-*-Jl (*J-^-° ^[ ^* J^d <^' jr^-*ri 
Uajl 9*1^ UJIj t^JjjJl ^ljLfll*ll J^ La ^y ^i tlUJl Jl 4-jt-iaJI o^kJl 
.jJljJJ cto-bU Aj-^ll ^^Lf Jl cJJl^ ^1 c^>jlj>JlI ^y ^JU^Jl , W '. U y* 
JL?-ljjl ^2_>s_JLL) Jj-^j jl /j-^-*j j 4Jl j-A ^c-^l-^l ^-^^H a J la .z?^ IJla /j-^Jj 
JlLw jl dUS ^ NJL; ^^Uj N j tlUJl Jl oJL^Ij S^Jai (^j— ' JU>-ljJl *_*JJ>Jlj 

}J LJlLo lijfej ij_?~ ^1 /j-p LflJL^- l * $j, < L5 jJu<a^ j 15 L*-g-* tJWJ^j-*-* jnr'j-^ 

f-LJ.^1 tjjj i^pbJl ^^aIIj lA^.^JaJl ob^-^il Jl J^ jl ^ysJ^jAl <j£~H 
^^JtlL j\q\ W j tJb^j-a j^-Jp J-*J jJb cP^' c5-^^ jla'.il .<jyJ_kJi JUjJjJ 

.JL>-j» ^j*-^ Ax3 LojI j-* U-a> 9-jjJall ^jlsjsil 

facebook. com/ketabme d JalLJ oL— Jl (jA>tXj jl 4-i^L^ - r^ **— 'TJ^'"" ^jj* <— ' «i i aj lil l «a>I /j£v*jj 
jtiljjl ^3 ojJl£ IJLftj) 0^>-^ll ^SjjiaJl oJlft jl^^JL^I is^^-io jr^J ^^l: .^ll 

t* 

■— * p- * 

.^Vl (»j-^il <Jp IJUJot» <bl~>- ^Lj ^j t jjy» jH^iil JL^-1 (J^- IJlwco 4jL>- ^a 
Ojjl^ll ILmJI Jl SjiaJl ^^2^ U ^ ;w?jJi t— d-^^j oVLi-1 oJlft J5 ^j 

«iljji )w (jL*jVl f-A-c- /y» <jl*j L^L t lift lnUJla,/?^ t ^*.«jl>JlI ^j^I ^ 

JJ ^L-jJL t AajJI iJLft ^ Ij- iJilg.^i jl JjUcJ ^l ^L— iL«Vi 4^-fll Jl*j> SJlftj 

J* 4( ILJ| Jl 5>JI ^ L. yJ 4( JLJI jl Jl h* SjLi}M ,^11 j^j 

^^Lii ^^"-J 2j*k>- ^ji VI SjJalll oJlft ^ ^^UlP^I t iU^-Lj ia^J^ V tAj^jJl 

aJUj«J! v^-Jl^-L t^JlJb 5»c-s^lj j-ol IJLftj tjJLS"! la : ."^; 4l$LSj % S.ijJu>tll ^oLjJI 

.^lUJl Jl s^kJi j i^aJij 

JI>JL ^UJl ^iUi ^>^r J-" -^V- t ( IUJI Jl ^ ti^ l^ t (^ JU 
^Jlp Aijjt-« ll«Jl t-3j-*j jl IjuII *^-^- (j^ 9 jL-J^U j^-^ J^ft j-ftj t — -L«^ll 
Jl S^iaJl fj+i* j^j .(%JUJl ^jJ^- ^ JjL-jJI j^p ^f^Aj U jj&j .aJuIS" ^ijf- Lj jj*~>°j <■ j**? L«A 1 f^l»*-J t (j iSj 1 .t. 1 1 -j_o &j*0 L«A 1 ij jJ I o Lnjkiir I i—* l>».... 1 'V Lj .. . ...a." «jfc I Jla j (O 

UT 
facebook. com/ketabme jj ■/?:!! <L~s>- jV -^j-^j^ otit>lpj <L*-«i?j <Ljj-^-1 ^jJi^j JuLJL -la^j^ <-Jj— i 

(. C f. 

JjLwJjL» Ja-J J ^J j-*wJ c e JaJ <_£l ^3 «Lwa^JUI -s*s>loul JJ 4_^«JjL» c !j-J>-lj 
^j t^LjljJl 4iyJ.1 objjjl v^j t *_oJ>tll JI ^mJJL Ajli ^ {JLnJl 4-o-J ^C- 

.jLJNlj ^JaJl ;«j oU*>\3-^l oJl& ^i*>\^l« t^LJuJl ij «wll oLS^Ap-I 

iJl5L«l J_p- ^J*>b^Mli .©*>U4 L?w>jl U5 tL^o J-*-^l iJLip (J — -I J^ o 

tdiJJJ U^U- j^LIj Siliri 4. ./M UaJ jjfc jJLJl UJij Jj^ o^to^lj 

*JL*J1 J} <u_«jJLj 4_LJutJLj c «J <l>-1_«*^_) 5t_*-w«j 4-w*-waJij 4JuL*JI t^*Jlj_>-L3 

• L^li oJaJl j*p [ C£> %Ji (J—Ij Ujj t ^>-jliM *il«Ji *-« J|jil> Uj tg^pLwaJ 

JI 4-Jjj^l SjJajJl j-*t>\^-e> j^> (iji-Sl jLj j^il j^ t^JUi JI SiL^L 
Lr JbJl jo^Jti .<tbU- ^ pJUl ^jUJ ^JJI ^UJU ^^JJl ^ij^Jlj t,lUJI 

ro^JI jjfc t^ulJL^l ^^-^^ ^ 1UJU ^^JLkJI Trij^Jl dUi Jp 1SZjH\ jsj 

i* 

djl\ jSljl ^i ^^Uil ^^J^JI ^j-^Jl ol Oy- ^ diJS . < ^JlSLil £ij^JI 

I»— ^jj ti^wa» olji j-4 Oj5Lo ^pj ^^J^ j^ ^y^> j-* ^^-IaJIj ti-il^l 

facebook. com/ketabme jl JJL. tj^L* £>: ^UJI Jl iLi^ll S^li •So+l ol5.. W:l lj oUJl ^Ul 
4^1 jl jlUJl ^ ^ly illj* Jj* c^ jl J-15 JSLSu tiy^}} %U ^UJl j_^ 

j>-\ J} . . . ^^oJUJl lL^lJI i-^jljr ^ 0J4JI U t t _ r jy> t Jl f-*^' jr* fc— aJLSCJl 

.L^a^- J^ Sj^U l$l£Jj t^j^-Vl jr^ UIJL*-I 5iJbit 

jlUil Jl i^yJI JJ/I s>JI j**k* :^jl 

Jl v>*>L-}h _ i^Jl SjJiJl ^ * ->- ^ ^UJl Jl L^Jl yydl S^kJl 

t J^jJI iJjfc ^ *-*M^\ <Sir*^J -«^4 LjJ j-sr^ll Ujj-^u" ll^^p ^jJI tlUJl 

S^-jil Sjj^aJl ei_A J ./* ■ «■> jl Jl 7rL>J tiu^jJl 4 ^ g JU ^^JUJl ^yrfLJl jJfcj 

.S^JaiJl oJl* jjp bUipl Lpj-^j-o »JL>u jl LJ ^o ^JLJI jJuJU 

^Jd U L> ^^^ ^ tA^ 1 V^ ^^ 
,£5oT IJuIl d~- ^a UjA\j t^ycjj L^L-Sl ol^l y* JijJl _ 

«ij-^J t jli-l IJU fc-A*S* iijJt^ t 4-9j-*ll J I j—» (J^ -^Lj ^JLla-a JjBjJI - 

,i*-JaJl 4Ja^*>U ^0 y& ^JlJ^j t^L^Nl j^Sc; <_L5 
4-9 j-*-" jr* O^vJ^I Vj-^ V^ ij*i 2 J «A^^ J-^-^ t_5^ V*l*-Jl 4-*>*^ - 

.4JJI 

oU-oJ^ll 4^>UI ya JLJNI J^i L^N ^i V^'j C5* S-*^UJ' O^Jiil _ 

J^ ^j^xi! i^lilj ^j^l jU^pI ^j t jJli-l oUi jLvJ)/l aJjj-^^j ^LJJlj 

.ci^Nl j^ \^\Jj\ c — J i-yiJl e^iijJJ ii^l ^^LjJI sJla jl j.* ol^j jl ^^^ L« La ^5"JuJl ^^«-Jo (T) 

La j_Lj L idlJLSj t. <j iJr *]\ ^yLAi-rl ^j'iUl J U- — » o.s^>~j*o liyw ^L* AJ-iyja} iljLst ^ys Lilj Ls^ 

facebook. com/ketabme .UjJ^ % jLJ)M A^JUal ^JaJl J^UiJ iyf Jl ^UJl ^JJLf- 

„J^ (6j_£Jl ^Iji IjLyi) v^JNl olj^l ^ o£\J v^ 5 u J — ^^ - 
.(*UJl J*-1 ^ ^^aii ^jj^ 1 f j*^ ^> 0*-^ C A^ 1 W - 

.*J^\l ^Jlj^l :>jJ^ J> j&j (^JUJI) r JLidl \jL, _ 

4^*>u ^ Lf^^*[ o^^"' <3^ is-^i °^ la ^^ ^j— tiJLJi jj1a.m1i ^j 

43 -*ll 4jL1?j »J <.4~<jL>dl iiyJ.1 i^^Jsj c^LoJbJl iiydl .ij-^ ^y* ^ULp ^^L-« 

ULvfl-U^L^I ^1 tlbJl JJ *^>*^ V/^' o^^iiJl ^L^ {jA Uw»1j jJ-j 

Js> LS ^lJ JiLLi J^jl*: Lrl ^j— «Jl J^ ^tsL^lj t^^Jl ^j^Jl ,y 
ijji^ ij^rj^ J5U3I J^-il IJlII Iij^J ISI t La JJL«Jl JL-pIj .Ji*Jl JL-pI 

J ^j tdJUS Jl ^ U UL^Jb^.1 ^Jl ;>JI ^Lp ^i ^-JLi .11*3! 

dJLli Jl j~» U t*^ji3l jTjAJI jJbj co^JilJl oJLA <0> L^2_Lk^l ^Ul j-L^ail 

.Uil ^ oiJLudl oljLiNU tcr 5UJl Jp ^j ^IbJL ^LjbJl ^ydl l^i. jikJ jl facebook. com/ketabme ^-aSj CJjS^jj oLiJ <Ja*S ^^^A^JL^lj t Ifc* jk'.llj Oc«iaJl Aia^*>U Jj 

JLJL t Jl5Lt\l j-^51 ^ SjJIjJI 01 J! cSul- SjLii i3L^A c~Jii 

J~~_* ^^J> ^^ Ijl^ dlJJt5 iiLLA ^j . Ja-jSll JUJI jU^I <J Jld! 

J-p t^~i ^° -^^ ^r*^^ .i5IJiJ-l f»-^c- jLU} ^ *>lLa t-jJ? 1*5 Oj>y jjfc 
^ U5 t^JUjL^I A-wi>Ljj ^ 4^- :: lg11 <J oli!A*JI jl JJ_ t Uoj 1 J Isi I J-«— 

jo pIj^j- 1L*jI ^wig j .,^? -s^j <J^*-« ^Oj^»J *z*j>-jj Jl ^-tu L« ijLjfc (j— J *lL>->-Lj 

•* ** * ■* * * 

.iLgJ^M «IJJJ <w^j£ L>-ij^J jl UjcwJs L^JLp L>-ij^J er^-J' i^iAaw. 'l ^bjjLjIj iJL*jNl ( j .^a. ' Jlj iJL-J^H c^ljc<kJL>tilj oj-*-jj jL-J^I (jJLi»-j (jL*JV! 

p f- 

j\ 4_>j~>- jl ij^Li i**^ OJIS" *lj— L^li Otj.lall j^Jfc «JlJl <Lklli .jL»J^I 
^ilJu&Vl J^Jb^jJ Jlaju ^^5" iilj^Jj o» :; Ml oJL& *_gj jjfc ^jJJallj 'aJL-JI 

♦ L^-lo fJjLuJl 

(j^-»lji (%-fi l^I t^j^-jJU 4jsJjl>JJ oLjjLyJl oJLa J-o-p L.!^ *_$i jjji 

J-«-P 4Jt*J» rt-fi JjJ^-jJ .*>U^I 4-Jl—J^I C->U_*JL>cil oli J (j-^-*j V ^14-Lo P 

^ jj^j . jLJ)fl l^JI £li4 ^31 olj^Sfl flJLKi-il ^m N ijilil ob^jll 
iljil oJla {j* Zzlas^,^\ jL*J^J ^^SUj ^ i4jaJl^Jj A^Lw^J! iljil J^p iylsS 

F' P 

J5LJ pj^j jl jLJJll ^^Uj M ^cjIjLJI j^JIjJ 4Jj*-a jj^j .*-^j>*il ^JUaJ 

^( (. AJUJL>A\ C-fLilj^ji-l Ot^l? /^Jlji 4Jj-*-4 Jj-^J .C^lju<iJL>sII jV^UJ JL-jujj 

lg-^u jjj-^ ^yio jl ^j W-"t^ ^^^i ^^ ^J l^-i-^—i jl jUjp\J j^Uj 

i« UI ^^SUj ^1 tiJLjVl 0U-*JJ>Jlj iJLwJ^I (J ^fllH *jU? AJ^^jc* JJ^J .^Vl 

f. p 

jlUI Jl V^L-NI _ i^^l S^JiJl ^ c jLJ^I jl ^ ^jJl Jp ^j 

p p p 

4JI «b -JLJlI ^« <bl Mj tAl« ijilail ^-ilJLA^I i^}^^ A»ytll oJlA J^A>^ *«Jlk« 

m 

facebook. com/ketabme JlJ^JI JbJLi ^iUJl d^ ?lili . J-.IS J5Li^ o^il oJl* J^ j! jjkuj ^ 
jJUl <_-^U> J^ljJl <JJl y* jJULl OV tisik* <JL-J>M SjAi JyL JiLtu 
*ij-*ll JJ L^jJL jj-^J Jj— t jL*J^I Zjjju* c-olj U-f» tdUJJj .jikil 

j-a 4_lSL«j (^JUl i£jL)L o^jJl! <J-p j-ili to^kjJl dlij u^>lj t JJL*Jli 

IaU£JI ii^il J^ 4^Ui N dUi ^ A^Jj . J^Vl JLJ)M j^il J^ 

uLi$u y* <ijjdL ^jLJLScJI ij£3j .<— iJL^iil L5 iiii J^»^ J^-^j ^s>>^ *-£> Ujip 

.^ydl pJLiJlj t^yyJJ rt^l^l (*j4^ ^j-^m^o *-ii^J >^J JJU-U tjlk» 
j^o ^^-L-l J^CJLj -Ju t jj^Jl J *-zirty\ {j~*S\ (^i t ^JaJl J^ylji Ojjtaj 

•^ ^P ^j ^y^l ^ ikL- jiSNl j£^Jl ^ ik^^lj ,ik^!All J*>U- 

ajI^ ^ ik?-^ll jjp AljJidi oJjJLst jLJ^M SjJii j^j .«Jl . . . <jj^\ j*\j^i 

M i^jjJI Jp jUJNl «jjiiJ jjju- j>?-_* fL«Jl IaJlI »Lii-.L iJJJU 

L^i^aij *JLa ^oU- Ji^o Ujujl^ ^^S^j < _ 5 xJl <jj-fSl Ijl» rj^-t M t Jliil J^^ 
iLLij JLsj^ ^Vl ^ ^ ^ o^IU i(gy>l dJlili Ijl*) i^_^l Jl ^ 

A-jJj>- AjjA Ujb iijjdl Jj£ Ajj-^SI jj^o JiJLjJ .^oJU^a J^^o J^kJlj S^LjJU 

,4k*>il facebook. com/ketabme Jlc ^1 ota^^ll j^ oU!>UJl <J^ UojI LJlj t Jaii <uJ>L£ ^1 jJl^iJlj 

" P'* 

fr S' 

ioilil obj^-^il ^jj ^LJLJLSLil olS^L*Jl Jj*ill f-jjJl 4_)Ul»I ^_-j 
t «iJL^JJ 4JL*~S3l iljl! ^j jl .AJ^JlSLa «Jl (^1 oUj^L* -^ oli^UJl JJLa 
4 jUl j^Jl U^.1 ^j> .oL-J^lj jLJ)fl j-j jl toUl^J-t ^ L. ^ j! 
<LJ~I Ui-i ^ J cL^J o^li oljJJlj v'W-^ 1 ^AA' 0^: oli^UJl 

.-J 

it _ r ft> oli , }L*Jl ;^LjL«JLfiJl oljj-s^jJl ^jJL«wO J_P t^-^ljdl *Ju*Jl ^j 
oli*>L*Jl ^g^L^wo ^J Laij j g laj A-w^JlJ-I oli*>L*Jt9 4_o<JljJl ^Jbdl 4-^jLJ.I 

fr p- 

Aj-^-ai OIjj_^2j oJLP iillAj t Jl*_) i-Lsi ^*P 4-w4-1>-I fij^JLa 'ya LjuJlj .<L*Jj>- 

.;u^ji 

^ JULj t^ydl :>jJ^ oUJ>fU .J.U5I jyUU ^^ oUJl yU-l ^ L^Jj 

C- J 1^_l5Jj t «JljJl C«j>- /^a ^!^ ^*>^ ^y* 1 tl^j-^J^ ij-rf ^4-rr-^^ ii*>t«JU 

.jika J^-ij ^4**^' i^lJl jlj^L-1 J-wb M (J^^J ti^Ilil 

<^JUa-<o jLJNl 61 ^ll t^w^^Jl <i*)\_*-)l ^-^" f-^ /y c^"j^' (J-^ (>^Jj 

^^ JjIjl, J^ ^Ujlp^I c^UJl Jl o^kJ UJp *<i5L^ M «u! Jj^i 
.^Vl J^J^Jl J^ 2UipNI Se> cUUi ^j ^j^Jl ^3 A^Jjj-^ ^ J^Jlj 

facebook. com/ketabme i Aik- \jj &jA\ L-j^^Uti^lj aJ)/1 *_* j-iLil Jl^»Iji3I J^ <GjJi ^^j^ JJUi j M 

aJlSI jJL>- j*£fl*j otf 4\*U a-J^5 j^lji iiL* j! -JLhj aji j-a jliJl ^-Jlj 
aJL>- ^ ojl>JI 4>*-iJ{ ^J 1 UU .L^JLp iU^-^L jTj^JI vr>^^ f-^^.J c ^ 

4U~> JU ^1 ^ 4^jlJI ^>w^ N L5 ^J ^ Lili Ji>„ U r UJl j^JUJl 

.1^11 

j\ aJL«-5 _ 4j_^>- jl t Lji _ JLJL^iT ^1) 4*— I j oli*)^ oJlS jl t(4JLip 
/Vjl .lf~^ oUJI \s^k p—i" oVU-1 JS" ^i oU*>UJl3 4(0^ _ UI* 
UL~* f^U c ^- ! V cUli . Ju.15 J5^u Ujujl^ ^SUj N 4™- olS*)U iibfc 

I» c 

, LP 4-wwwvJl oU>M*Jl tUJU . (4— *J^-*>Ul IJL^o) 4*o«_<o 4_!L>- , J 4l^*-a 4^-JU_> 

t j_$L<kJ tLnjlj . j^^-j N 4*jLj 4_*Ip jj-Jlji -ij^rj f^-^'H ^h^ J-xJl ^j" -..U 

L^l vi_>. ^ AvjJfc^»- wti ^LJI UJij Jli t^jJ^l ^LJl Jl 4_JL 
ik-l^ JaJu f JLii V f-bJU . L5r JL^Jl ^JuLJl pIjj ^-.l— \l jilJLil Jl ^J 

.jL-J^fl 4^JLvai 4j» ; JaJl j^o SilJ_L— ^i\ ^k j^JbJl J-p ^UjlpVI j-Aj copIjj 
4**lij ^^a^ o^Lil 4j^lll 4j»JUail ^ 4>Juail jjfc rtJjJl pIjj ^^L-Nl ^IjlJU 

pULJI JJ t^jUJl jLJNl j& ^ J^w «J' cy^r^^ i>*^ t a^^=^' ^*"J 

.4X-*>\jjJlj 

facebook. com/ketabme Jl cJ^4 t jL-JNl 4j>JLa1 ^JaJl J^Ui^l Jp juj>j ^1 s J iiJl eJLft 
tjUJNlj jLJNl ^ pIjlp Jl ^JJi j^u cJ^ ^ ti*JaJlj OLjNI ^o *|Jtp 
^ tf^Jl U-'^r^ c*^ 0*>V5v-i*il Jj^ 9 ^*tr^' C-JlSj .LjcjJ? Lpj^jj» ojL^pIj 
^-)j .,^,.;.-<Jt JL-^lJj tL> :; l? II .sjlj_*JJ jjjL>til ^-jp iJ*>L^jL^.N I j <^JU j-^>JlJ 

^jp> fj-g-i* ^a t ( j^JLnJ\ AjLJpj» (*j4^° «J' f*-^J J^**^ ^ J-*-i n*iUi jV 

* t, * 

ojLjlpI ^ c->jJLij ,LxJLj t^^jJl jL-jNl jXi ^J L-^L*I Uj^La *JuJl jj-Sy 

,jL-j)/lj jLJ^I j^j t jLj^lj 4jcJaJl ^ pIJlp 

? ( JLJI U^j ^>m^ jiUJl J! JLOL^Nl _ a-^JI s^l J> j^ ISUi 

(lUJl ^ ^L-Nl ^LKJlj iJjj-AU ^UJl jjju ^ N 4i&j t >Nl jiUJl 
jji «XJ^ j-^j ^ I J-* j tL5^->l ^>^j>^a}\ oU^til oli I j-ftj t^^jNl 
JLJLj t jJUM aj^c* ^*J IL^j ajN «uli ^y cJji* y* ^LJl jl t UU . ^UJI 
^u^ yb pJbJli .>NI ^UJlj aUL t jUj)II jlj-i-l jl t jLwjAJ aJl^-j y» 

f 

aJ-«j isjjJLa *Ji*Jl tliJU . IjjJ.3 ^-4-p aJj5 ^JU- Jl t^: L>_p jL*il y* 
Jbu ^JJI ^,^1^1 J^L^Jl ySGj t jLJNl SJb'li ^o ^JLgJli ti^JJl Jp JJH U 

JULj t^jJl oLik^a ^y» ^^J t JLJNI Jl i^wJL SJLSljJl v^li^Jl p li« ^ 

* . •* ** 

^_-JLi-1 j_<a «-Ij—- <n£jjnj->-j u5 _^»L«-i «Jb jj& *JL«Jl 4_^jLf Jl «JIjJU 

N SI ti«c«iaJl /w <^IJIP 1^3 jl ^^Uj ^ I^IS JLJl ^-jUTj .Li^-I ^>^waJl 

jl—jNl 4j>-L^ J^ Ju^j Lkj L^Jlp jy£ jl o^la: II cJla Ji? ^s jL-J^J ^5Uj 
j^ y*> SU*I pJUJl ^ ^j^JI jN t jUJNl Jp s^^^JLS r LJl J^^Jcl^I 

.j-tJl ^j-j A-i*)^!*^)! oL*jLll ^Jj c j j M=a ; *Jl*-H 

t^i-1 j»U IjuL ( _ r ~w .3: ti-^m oJLa jl Jj^Jl ^jSUj t *ilij iJub Jl oL^I 
facebook. com/ketabme .<uL*-J> *^p j lajJl j^aJcj ( »Jl*JI 4_vujLjT ijj>*l ,»Jl*JI ^L-jLjT j\y>- fJLp- j_a 
^uJ*>Ul ojj../aJI jJj^j <JJ ^-^Uil (JjJI ^y LJ^>- <UJdl 4j>-U-I jj-giij OjLia 

^yJl (JOJlj (1U3I Jl 5^yJl iiydl S^JaJl : UU 

j4^ t^^L-^fl _ ^Uj*-H ^A/*^ OjiaJl Jj^> ^1 ^v'LjJl 0J1A j\b\ ^ 
Li^U-o jj» *y>*S Uj-*-^ (J-»JJ LjJ-U^o *-J>y> La ^^j -jj-^J Uj^' p-b-5' 

.ioyJl 4-3j*ll SjiaJlS ^JL.la.TJI i^Jl^-lj 

^!>U>I _ y^Jl ^JbJl <[l«.J> JLJa^\ u^Ur! U cWjlUJl J! S^JI» fj^il 

j^ j~*; L-^-j aS-^UJI jlj t^ju^l t>H ^y ■^^-* <^ «J W dr* e5^-? •p-i-J^l 
JJ? ^J ^LjjnJljJl a-w-jLoIIj t^iljJ! ^j_p 4_Lii«II S^j^I! S^iajJl ^*j 4i*>LiJl 

.J^JalJb /vjLaJI *^*l>*ll ^ lyjk\j ijJc\.\j oJijLJi eJjjiaJl 

ti-Jl^l obliLpMl ^jJl^ t( lLJl Jl -LOL,yi _ i^Jl S^kJU ajftWl 

t*_UJl isL^jl jVj -^Lw^-^JLpJl! ^-j-4-H tfjl^jtj liJULaJl obUlP^M <_£jJL^j 

S' t' 

oIa J L ^ rr kJl J jMU! ^JLLU .Uk^il ijjUi^l ajLU J jLJ>! 

Jjii jl tt_iJjdl Pj^ji bii-ljc» {ja ^JL^lJl p-^l (Jla ^ L^Uj ^JjJiJ 

_ A^jJtJl i-Jj_«ll AjJajJl ii*Ajtj iJa-Jjl! C^!>\-5LiIlj LjLaaJI {y* U^J-J ^i 

facebook. com/ketabme LUOJl ^U; jjb J/VI j^JI r^JiiJI ^a-*Jl ^ ^^1 jJLJl Jl l^^L-Ni 
^JaJ oJlaj to^ 1 - ^-L/^ 1 s ^^ <-SW^ oblix*VL UUdl ^ij^il 
oMSLtll y* jliJIj .J>yi\ l+JU- ^ to^pl UIl^p U5 JL-jNI <1£jl. 
*^J JL-J)fl ^-J^JI pj^l £■ IfcJ ii>^i ^1 ^JbJl LU^JL i^UU 

oiiudi /oijuii ^ i^^l*. &> <yj^j\ - uj*)l «^J^ 1 ^ J ^4**^1 

t « JJL>txJU ^^o—J cJLa JwaiJl aJL»-Pj .^ton^l oLpj-^>j-° <_S^ £>*■ fj-^J^ 
Oj-aIU i£j-^jll J^ olJUi J-sAJ j-gj t 4-_P j_^ j_<JLJ jUJl Lf ^\ L» l 

N JbU cL^-l y* ^JlxJl C^UU .^yJUJI ^>JI iJU^ ^UJl i^3i ol^^j 

JJ 4-— jJL iujAyr oU^> 0*Aiu-> t jJjJI ^jJJ-i ^^^Lj t jLi*ll dlJL* 
•J-*^J ^J*^ J- 4 ^ J^ ^>-LJl oljU*Jlj oL^-jh J-Aij tJ-^L^j ciji^r 

p, 

^!j i ^iJ^r Jj' ^rj-^ /^-JU^-S jIjjLA^I ^ ^pj^^il pj-fii (^jjJ^^ jj-^*^ 

ftjJjJl Aj^_Ca Jj_?-Aj f-j^0jj «JUS j-f^J ^L$>^' 4-J>-L> /j-o ^JL*J^/1 j»jJLjJ|j 

/»j-L*JI Jls£ jj-$-& tdJLJi aJlLoI ^aj .pJL»JI JL^ (Interdisciplinary) i-i*-Ji 
facebook. com/ketabme jJLpj t Lw>-jJ^JIj *L^£Jlj lpL^jLSI JjLo i-— L*l UjJlp *-*aj (^jJl iLi^jJ,! 

oLjjJbLiaJl oL«JLi ^i L^ 4-g. .LaJl J} iiLsi»} ^e-jl „n, e- Nlj 5*11 c!jL>«-)Ij 

.^Jl . . . ^JuUtiJl ^LJLAJlj c^JcUl 4a>Jjj t (Phenomenology) 
* * *■ 

JUA! ^^Jl JJ v-JL ^J ^yJI ^U^iil ^UJ JJL- ^^>wi»!j 4i*~J* cJlS 

Oj-fW ^ylJl t*-SJl LSLil5Ljo ^J^^ jjgk ^ ^fjl IJLA «_L> JL9j .<jJjjJl *JUJLJ 

oljj-kiJ UjIjj -^jjJJI Oji ^L>tj*yi ^i f-j-^jiL olJJ! i»Ljji SJuJlp jj-aj 
jj$k ^r^J (%J-»Jl 7HJ^ a* 2 ^ jW**^ l^ «•^'J^ (^Jl rtJ-iJl 4jL-JU tl>l>*jl 
tii^jtLl S'U^-l *1*J iJL^ll SiJbLdl jj-^Jl JJ-f^J i^Ju -J .^L-JLJl oLjlaJl 
JJ *j tiL^JLJl Ojjdl P-L*JL>-1 *Jlp -J i*JL*Jl P-L«JL>-I *As- JJ jjiaJ <_$JJ1 

.^LJLJl Aiyt^U aJU^JI oL*>ljjJl 

^«JL tA-j^jJl <±jA\ ij*l\ jUpI ^y ^ ^Ut ^Jl jjjjl JJ <-~JLj 
J^Llj L^-U dJlta olSj t L— -Lu-! La j g h a <J Ju-«-j «u^-j-s^^il fl>j_g-i» j! t-j-^jj 

* «i 

(5-jli tv^) ^r-^ °->*^- fV^J C^ljj-^" J-* L5t>UaJl ^j-J i jL-J^Mj ^^JaJl 

.lLuJL=L! Jl*J! ^i JU-! ^ U5 Lw>j LU^J. o^ jl JJ t^»*>L-^! 5^^! 

L>jg fl< ( ^ M J L-o^jL^N! _ 4-OjjJl A-Jj-nil o^JiJl ^ i^Pj-^^i! /»j^ <?a J/^J 

|Jl$J jLJl L5 i*il «.« ji!j^ >* LoJL? t5J!jLJ-! -Jlp J& JLL1 ^ Lo*S Ljl^- 

_ A-ojjJl ojUaJ-1 L^^j-iaJ ^ylJl l 4 .... a i IbJi f\,\ o^^JajJl -^J-^^ ^5-* <■ ^J^->- 
.4lg.>LH 4-;j*-^l>*il OjjJaJl J^ Lwo_L*Jl ii^^jdl J-^ai jj^*J ^ Lo_S" t^yj*>L^)f! 
o^ r iaJ! 4j y 7 ^3 M jj»! jJb lUJl Jl o^Jalll ^ 4-hjL ^Ju*Jl ^ijjuJJ ^jJL?- -5>?-JJ 

t^JU-l ^<JL«J! LijU-« JJs» ^ tjjb LJjj cL&JL^j A-wO^L^^Il _ ^jjj<-Jl ^^h^I 
.£j>-\ *J&i (_£l j\ 5jIjlA-1 o^kj cJLS" *Ij** t iU-Sl Jl SjiaJ J5" L^i ^J^ ; l^ i^— 

facebook. com/ketabme to^ladl oJl^J ^^L-^l jJualt Jj» o-UX~~o *tij*^\ Aiytil «^^1 CJlS" lijj 

(jLJ^/l .3^>-jJtj ^yt^^iaJl ^^>-jJLj ilUlil ,W^3l J^jaII l^J'^ <_f* J 6^ a j la *■ II 

.frlj-Jl Jp 

P P 

jL^NIj JL^-1 (U-» t^LJ! ^^IjJlL; < _jwJaJl ^lil ^j_>-jJ! *l^~" t aJL jjl»..* 
c^^pUj^-NI jjj>-jJ\ j\ tAJLJ^/l ,j-*aJI ot-wUsj ^-aJl i^>-jJl jl tolSjJl>*ll 

*JljJl ^^-fc *JlJ| aJoJLS j" \Sj>*->J>j\ jl (J-— * L^5 .AJI J^/l oIjo>JL>J.I Ot-wJaj 

,4jiJL^>*ll 4jIp yj»yij A^L^Jl» _Pj^ A\ 

^J ^Uj^-NIj ^^aJI (jLJNl ^^lJ.1 Jp ^j-^^il o-^JI ^1L U5 

Cjbc«J>tlLj ^j^U»- pj^A^S (jL-J^H *_»-1>cII j—j J^-C jj.5 Lrfijlj .(^ruJLwil ^^-j 

aJL-J^/I *JLiaJli .L-o^L^N! ^p oU-^j^IL ^^U- f» j g a ^ S' <^j tA^*>L^Vi 

^*^I Jl Jj-^>J^ ^r° I^^j l$JJ\ j-»VI j-ftj tjLJl jj>s Uj jLJN! ^^ U 

.«^j-^jil aJuJI» (*^a° (J^ v^^' cjU^j>til 

IJL^o jjJLi t*-A^i JjL-Jl J^ijytil fLjbJl jLS" jj» ^^ 4_*jJiJ! ^j.^gJi ^yo 

<^U-LpJ1 3_4 UJll» t^jLp^l ^ *JLJl j~J Lior j^L, 1 t^JL*Jl i^pj^^il 
O^J fc ^r^b 'iiUJl pip j^jj c^L^J-lj ^L^Jl ^Lp j^j jj^LJJj ^-jj^Jl 
LSor ^L 1 t -w; IjlII jjij .«Jl . . . JbjUdi Jp ^Lj £%*S\j ^-JaJl Ju> 

facebook. com/ketabme .^^^i! .il^Jl ^ LiMkll oUJl ^UJI tpLi! Luj ^-^ ^<uLUl Jj.^1 

f. f 

J^ JUxpI C~» t jU-^-1 y*UJl Jl*p x*p ^ fa; 1 1 JLp ^y Liul J g faj j .«dj-^ij 

c- 
.\ g"*;;fa; ^-T^^ (_5-* S-v^i jJs» ^ tJLjJL>- ^1 wJ^ *J_P *LtjV ^Pj-s^^il IJLwO 

p ** fr 

^-~>- ^UjJlU- ^jI AIp jl^-ojJl Jlp ^y tJbU ^Jflj t<u*AJ I Juli LojI j^fa^j 

^jLJi ^>-Jlj c iJlJUl oj^JLi ^Ldl ^jLJl ^^J! ^j > r .-"Jl <li5Lo! 

*JLp jj-$^> y 4JLL0JL0 Zu-e-j^Jt jx\ <*_*— ^*2-d^ j^fa-j t ?r $xu ^ jj; — « (J-^j 
*JLpj t>»jJL«Jl < <j ; ; ,,n : I a-w*_L*jI l1jLpj-**^1Ij t oLc-j-^jil j -w^o-'J <L^ g <? 11 

t ^x*JaJU .<5^*£Jl LjLJ^/I oljL*aJ-l Lf- jgfaT ^yJl <L», :; la.H ojj-^aJl J,| i-*-*JL 
jj_g_faJl IJUfc Jj^JCL^-o jl jJb t o^j-JlJl /^-jjU ^ i^j-^S" ojL*aj>- /oUj Jj-f^ J^ 

^yJl jlUJl Jl ;>JJ a^SUJ! ^>l^JJ ^jJdl jj4&\ l^^~ ^ c jjy Sjlp 

^t../i. UajI jl^Uj jL^o ASLLj OyayAj t J^j JLj JLP 4-fl-^t>Uj ^j^JLa «dl^l^j 

.SjiaJl 0J14J Aj^^aJI (j— ^^1 

" r* 

U,! o^Lil ^Utl ^JbLl oJlaj .(^) -u^ Jj-^JI J^ (H-^il 0^» Jj> 

S^JajJl oJLa J V tlLJl J^ 4_v£>li-l ^JjJiJ 4jpL-^ J^p J-*-^^ *UjLJij jl 4 7 ; y?9 
eJUfe iaj^ ^yJl <JjiaJl Cjijj-./alll ^'J UaiI ^Jai J& Ij .Jj^iJU i*jli CJLS" 
j 15 Laj\ IJ4» ^S^iaJt eJugJ A-jcoJ^dl -^aJl <pL-^ ^1 <. ^^y-oO^il AiijJLj S^kJl 
^J,^J1 JJ^ ^Ul ^j .(#,) r „>J! Jj-^J» -b ^JU^I S! cJ^OJL Lsli 

facebook. com/ketabme JJL>*lJl y-*-^ L^' c ^dj^'-^ °^-$-5 J***J' c—JUt-I J-^- y* t x^JU»xil IJlgJ 4jjJUail 

JU-iJVl ^ toj J j siUl Jl L^jJi: j~k; ^ t sjb-!j Ui ^j^ I4J ^ 1 

J}L*jMl c^U-} <U_g-* ^j ; Lo oij ^ j-flaJ jl ^y Jb M ^yJl ^La^JaJl ^glL 

tSy>*^Jl ^y LjjiJ j y Jl^ }j*j 4~a*%**y\ t^jblJuJJ ^>r^:U oLlJuJli .^JiJl 

.4j>jAi ^ijjJl ^ (^JlS aIiJI jlyi-Ml JOoj 

Sjla'.ll oJLgJ 1 5.....1aT ejL^pb <_^yJl *Jl*JI ^r^T ^ <_y* niDi ^r^ t>° <J^j 

.J^15 J&i, 4^> 5^ jJLJl Jl £^>±\ IJla SjJii cJl5 ut c^UJl Jl sjljlJLI 
tiuJUJl ^jiaJI LUoaJL jj^JLJ.1 4jL*%LSI jl Jj^5LaI! jl *L-LJl A*-^j *JL* 
(Jp IjJujjo 1 Lk5 .ojLvaJ-l 0A4J ^jbiJl Sy-iSl Jl i-^-jJL y-b^> c-ij ^ Ml 

.a5IjJI *sy-« ^ *-L*Jl 

\y^\ jA\ pLJl cJlS 4( JU1S pJbJl !ju^ ^y t( iUJl Jl ffjal iNj 
oL^L^Jlj jliiJl (»ji-*_> -_£»UjlaI j-giai .l$J 4-jJljJl oU~JaJL l\s : 'jj» l^- 

i^jJlj oljLie-l Jp *Lj ccjLj-^JIj #-L*-^LIIj LilyJ^lj L^JlSLllj cJa-Jlj 
jcp (JLnJl <a^>j jp vIjJjLI -ilp *>\ : .,^tfj ^S\ J^-1j *u>t-^>y— - U y>j i£l>*j 

i ,j-y»-LJj JLlP C ^^oy^Jl ^^^djJl ?7^il j-^i» dLb v_Jl>- J|j . t jyJuJ.lj <w- »jjJl 

fj^l ^cuil ik^!Ail ^ ^L^JI jujl-u ^*>UMl ^lUJl ^ f-LJl 015» 
t, 

i jJa ^.*.» { j^y^> { dj \j^S *JLf- lj toLji-l J^-<^ ^ LgjL>^*v C-*l»ljL>eJ^»lj 4jw.^L )l 

j^ JLJMl aJaL*» <^LyL jl <■ <u^£ 4*jLJi JLJ! j!sU- ^y» <*.,l?1l Jp J^J' 

(. . . ) .^j-JLJl ^^«^i-l <* tol ...1 i^uyf- 4j>-L^t LajL^pL jv-Jj 4 ifij JL>- L&jLipL» 

*> f. 

fjlr^ ^'j ^f^jJ ^^' Jl j^ «J' l^ 2 — j^ 1 jj-^ 1 o-JU: a!>L-MI ^y 
lia^J (JjJl *^y«Jl jr**'^ c 0i^"' ^^ iJ^ -4-i— ii o^^i L^tf^j ,^-Jj 'pj^Jl 

facebook. com/ketabme 

*_^L Lali -A ; a la '■ * ojj^au oLpo ^^JLJj^JI (*ULj ^i l^" 5 *"^ Lg A~J Lfl J l j^oLll j-o 
clIoJJ-I M-fr*^ J! Pj+*^ ^ f^— 'V (*-* p ^*^^ .72* J .([aa-Jj] Lij-xjJLi 


jl jLipL. t *w?1j J^-^J <y^— 'V - <j*j*-^ (%-^' ^ Sti^r^' ^^rfr^J 

£+A\ j+b JLii .oJjJl JUS ^ Ij^iaJ yL^Sll oli" ^JUI jUjJI ( JuJI 
>UU1 Crih Jj^h toL J _^Jl ^J r L^J! ^\j t *L^SJl ^J jL^ SI tlgJ 5Jbj-« ijy^jjl p^^ ^Jl 4jIJlaUL4 ^P <U«iJ j-s^Aj jl L ^P ^^^^ j-gj 

Jl Lj* ^^J ^iSJl ol* y ^Ju U JLo ol *^£» : ^JbJl 4^- ^j y 

oLl*_o_**> U jji _ JaJti oLL>lj L* ^^»1^^ (frL-i Nl { jfi\ y>- L^-i *i*^*J ^^1 i— u5JI 
t oll^aij -Uaj l»j oljijjl jtw» 1^5 i oLj j>-J oL^tLal jl JL«j — \-f\j*j UJ J-J jl 

«KajiJl fr^Jjb Jijiki jj^ oL«olij Uajl ^PxJ o\^>~j^L^\ Laj 

j^Ji c^p Jl U^-lj ^^Jl jJjJI ^-43^: j^5L jl v^°i t/^ J 5 ^ '^ 
Jl t^ujj.1 jJLJl Jl ^^ jl y ^^Jl (JLJI JU^I ^J ^ UI» 

«UULJ ^>j)\ ^-JL^il ic^^SCJI) T'in tii^dl ^U t ^Jj^JJ iit>J ^JUflJ vjl^I^JI Ji^p jU^ ju-1 

facebook. com/ketabme yA jLC J\ ^a < tr i J *d\ -JLii: <J *\J JS\ JL5 y^Jl cr JUJl ^1^! 

4j^L> _ O^S-i jl tj- ^ * L*j _ •j.o.,^.'^ dLOj c (3 j-£Ji (t* j' *->JjJ' ic 5 *lj_** 
/»|jL>tJL^I jU tcUj-v^Jl ^^ii .«wJaJlj cLUUJIj CjLj-saJI ! «JUl*-^ \^ijf- (*j1p 

2Ujj <Ji}y J ^Jl^I ^1 Ul>\i^\ Juii . . .*15 ^UJI ^.jU ^J oljU^Nl 
4^&>- ^japdu j! j^o N-bj .jrJLLJl s >L^Jl AS aJ (jjli _ptj ,J-P ob^./iJl 

;<JjJi _^j V^!^' <J*^->- j-* *y^\ j^° ^y* (t-^^j S^Jbi oUxii L^J i*JiLo 
JJ^- UJI _ jL^Ml ^JUa-,^ L^Jlp JJLUI ^1 _ l ijS ^]\ l^j jli ^ ^j 
olj.i!>\J t^jJLj p!jl>*i^I JJUi ^ L_> iLoLi i^4^> ^L^jS" ii«j^ ^j^> SblS 1 
^iJl Nj ^^Jl £*iil ^ ^ ^ ilSLiil jl ^JU ^/^jj . (0) «JLS^I 

.A t: -i>LijJI 

cSJl^Jl ^-fl-^j JLiii tk-JaJl JLf ^ 4-;^cjJl ^ JJUr jjiaJ ^->Ju- JL3j 

^\sS jl Jl it _ r y*j J S j^*-ij • • • olia-?-!All j_p Qjjj\Juj ^LJjJl ^jL^jU 
jLii^lj ijy^dl pI^^Lo-I isjjJi .>Jl£ ^1 ApljiJl ^ ke-j^s?- £j£ « jjJUJl» 

^1 -L-i^sJl ojl^iL L^ fc jl5 ^^J ^^JuJl ^UJI jl JjpSjl i^^Uj 

jj]aJ J| IjU^il 4l$LtII ^5J -Ji ;i^JaJlj jJJLiJlj O L^. ya. J I ^y L^ Ij^Ul^l 

JJLt *Ai t^JLJi ^ SUiij s wl^Jl i>Jl N j ^„^1 g^JLl (»Ij^^I jl 
^LL.l5^o is^^^o ^ JjlyJl jl5 t^j> oJliJlj ^j> jbJl ^J^l ^/p- 4JI ^ 

^>. s/ 1 jlU t ( _ ? j» v _^» ij-^j=- JU?M i^^J ^'-r'j- 1 -" 'uy^l t^^-*)/l :^jJ-I «JLJl ^j^j t^iUb ^y (0) 

facebook. com/ketabme f. £r f. £, 

Jl SjLiJ-l oJLA e^^JaJ j^ ?^i JlS Ij-il IJLfc jl ^ ^^JaJl 4^lJli t iuLLJl 

.jiUJl 

lio L5 t( lbJl Jl v^Nl _ ^^Jl ljc3\ ^ L-L-^l ^L^JI Jb4 

JL*J^I IjlL llJg '?t^^ Ijlaj .iijjAl Jp jl J^l SjJuJ ^jJj- ^>>-j j-* o*ApI 

cJ-^l> j^£Jl! jJL>- «JJ ^j^rj ^j* alaip^ll j_p tiUJl Jl JL» :; kll S^JajJl ^ 

JIj4 jl iSy c5^' ^-^ S^r^ 1 t>" o^^ 1 J-* ^^ .^jJL^il ^ ^JLmJLi 
^ t JUNI IjuL U> dUJJj cojlp ^ <ll ^^ ^^ <J ^ ^UU jLJ\l 

. OjOSj ^rr^ jL-jNl iiyd .>jJl>- ilL* 0^> 

^Jl^iJlj JLpI^aJI Jl J-^>J1 j-» JL*JI 4— jU ^ ^.-L-Vl ^iJLgJl j^j 

f-L^Jj /^Jl^iJlj JlpIjJjJI oJla Jp *Lj <j^-W ^^J*- Oj^-jJlj 4_» :; lall *-S^£ ^]\ 

L^o^jL» <Jp lUJl Jl bJj^C ^ySjC3 jl ^y^JaJl ^j-^wi IJJ ^iJLJNl oU^>j>JI 

A^oJci-l jJl^iJl ?jl' 0a 7~j^> Al»^-I A-woJLjJI SjJalilj .Lfrl«. r .Jgj J^Jl^iJl oJUgJ 

iilS Jl J-*>J1 AiSlw jLJ^li . J£S (IUJI Jlj <ijA\ Jl l^^ ^ ISL-Jl 

L**&£ lilj .4^xJL> J^IS" J£-^j j^Jl LuiU-* xjl>«II j^JUJl j^Ja^j iu> 
.I^i>s-Ij ^ /^^ jl Lu5Uj ^ij-x tij^Jl L^J ^»liJ ^yJl >^3j Ja}\ ^ 

^JL^-I J| J ./7"t M Jbk^-Nl Jjo CjU-j^ J-P (_$j-- ^-*^aJl J- Lftjj^L^J ^1 

5jj-^aj j...:."Jl b5^r j^j ( v r JU t L^i*^I? ^y aJUjl?-! ^Jl^iJl cJl5 lilj .«JaJJall 

jllp I -I - -/> ^ t «Ulp (jLi**» ya\ j-*j t j^»<Jl*1I j *— j^jujI c-L>Jl«JI j[*S oLIi5 ^ 
ojLvi^lj o»jJLiJl a-JLjJI ojLitJ-l ^ J5 ^i f-ljJj^-Nl ^»j g ai ] CJ?\jjC~u*\ 

.iL)jJ-l i*» JJl SiLai-U i^Jiiil 4-»*>L-Ml 

.LJbJl jlip o^JJl ^l^iJ JUj^NI jj-^iJI I1a Jp JU^5 ^j 
facebook. com/ketabme 1» 

*jj jjL>- j^-aJ ^j-*-^ <—-w»tJ -c^j .-i .y^ljjCU* 2 LaJali-a Lj* i^j*-* t jyJL-J.1 
t J-^ill JjjJL s±X>- [^^aiUl *lyfcL-Nl ^1] 4J1 U L*- ^»1 (^^ U-frJj» 

P- t- 

(jJJ! kiUi y*> J^JL^I <-k*J>\ j} Jjii 4 jd^Ul Jjip ^ oy>\ -kJbiJ M ^^ 

ojJj L^i d~>- ja : J15 LjU-U ?JDS ^ ^j ^ JJjJI ^ oULi sL^U 
^ oIa . . .Ijaii Ijl^lj IjJj ^1 ojJj SlJJ ^ lj *L.!*p JjS/1 f Uli <y 
^ U **j?- Jl>J ^jJI dUL? ^^i tAJ^L>- ^ji\ Ulj ^Ijiu-Ml oNU- ljLiw?! 
jl : Jli J^5» ctilU U IjljI jl>J N j tJL^lj Jli* J* l^J b^k* ^jJl 
JJUi ,*JIp /^ji z^ oULmJ ilg_JL*j Jj^jj l^,x. ; .:-i ^^j j^p uLi£ii«i oJLa LuJLJ 
L/* U5LU «^ j-p oa..t<jlj VI UJ ju-1 ^ jl JJ j-* : Jli JL ^b4i 

ijjJti ^jjJLfc J^ L«lj>» < J»„ff llj ?7jJLlJl oVL>- ^ Lftljilj O^U-I 4_iL*W>l 

^>U-L ^5UJ ^^> o^LU oJla JLLoI ^ JL^uJ jl U jU- lili «l^Ij 
jl ( J^j jjSi\ jU c o\~L\j jJill ^ ^r^Jl ^ U» N I lib Ui tv JUJl Jp 

. (v) ««iL t b:j ^L^j f U* Jp ^ 

Iwb OJLtf- Aljj*_« Otilj jl LJa^-M jJj ^ylp- 4JI jLw>- J-j j-!^~ ^-i5j-oJ 

^ji LgjjJL>- Z^oJLs- ( J>\jZJ\ LJ jJj^ * • ' l g '" a *' *— ^jj-laJl («i ^ l g ... a i ojj-^aJL; 

Jp jLJNl SjJuJ l^jJL^ ^>u; ^1 c^UJl Jl v»">L->l S^lJI ^y. S^L* 
( j_» c-L»Jlp 1— iJj_o klLIJlS^ Lo-jjj t oJL>-j j-»L^- <^ji3j-fl (j-J IJlaj .jj^Jl iij_*-« 

^^J-l AjIjJ-I *JLp o^^iaJ ^ l fJai ] CSj k-d5^1l iJlft jl t tl^sJl ^JUj *» i£j^-* U5 

LJL>~ J^ ^JJI ^^-^Lnil *JjJl lJl*J-A PLJt (J—JLj jJJi JL» AlSJj tlUJl Jl 

.AjuJsJI ^jJljiJ AJUj>-^fl <a-*JLj 
Aj^io ^- ^JaJ A*«*>Lv^l _ iuyJl OjiaJl jl t o*Ap! U^5"i U5 tUt-s^lj j^Jaj .^^ _ "\A ^ 14-Ji jJUflil o_^ (V) 

facebook. com/ketabme •j-P r^-J SiJL»CLa c-Lo^m)L C---*-*-*3 t 4-J*jjJl ii^lLj ^&Z.£- P y^ UJj' I ^jw^L^l 

jUllj .aJLaJI fj-UJl j\ cuLLJl *^Lp t JjJJI f^J-P Jlo aijjdl j^o c^Jl IJU 
JoJuLLa *Lk-mb C***—" L*ajl oJLAj t *»oJL>sll <LoU»Lj <Ua-J^il 4ijj*ll_j ji^?"^ {*j-^ 

oli^/ ioJ^Ul kJjL«ll jlw? L^iJpj V^'j tf-*^>*ll U^^ O^r-*' t_r^ SJu1«JI 

aJpj jl jWrLj JjiJi j£**~^ i(J**l\ c5**^^ f*-^ J-* ^J-^J-* ^^ 'M j 
<_^p «-«JL>*il oli^il aJJjLj i^«*l>«j ^JL>xJLJ <*»^L*^M _ i^jjtJl SjL^aJ-1 ^ -JLJl 

tLiJLliJ .^^aii-l 4j»-j ^J^- ^JjJlSlj A-JMs^Nl cJIJLas"^ J^-Ji^Jj tpj^jJl 4j>-j 
,LLp Uib j l* SjUJ^I a JU* ^y ^LJL fUlA^I j^> 4^-L-Vl jilJLll j! A^~- 

^ ^ i! c^jlUI f ^i*Jl ^jy j£S SCU^. ^jJ! JUj *1ap ^ ^ 
^ ^ ^jJuJi oJu Jil 11 tciLiiJlj i^JL^Jlj ^>LJJ Jl vJL dJUi5 ^Vi 

pj) i^Jii^Jlj w-jL«J-I ^J^k^w-L 4iJb *jlj LJI aJlJJI oL^lj S^L^aJl c~-Jlj-« 
J-pI J| fjJ^J^ o-Lft OjjJaJ -J .dJLLUl dUJLi'j t(jL*j La ^y oLilill ^U^- 
L^L5^a jU co-iljil ^JU- ^ U5j V^l JjLJkl {^-*-r ^'^' ti^ <J^ ^"J 2 
tjUJ.1 Jj*-^ jlS* iI-^t- iS-5i a-^Jlp ^jUhjI joo oJLa ^1 JL>t**>i jjh L^J 3Ji>J.I 

jliJl j^jii\ J ljjj\ J jUl oJtf U5 Uli 4 oli JUJI >l j- ^^1 
facebook. com/ketabme UbjjJaJj /JbJl Oj.j.%».- aJLwo j} J^aJI W>!>U>-j t 4j1JJ *JUJIj jJaJjj ^LLJLaJl 

^ (JJI J^ ^ jj, Jp j^lo UJI c Ji>3l ^jlII > [ f *~,)ll ^] 

) 

C5* (A) ^U^l JiJi jl~ JULI c~>w>l US CjJ^U (JUJI iJU JI J_p_J ^jju J_Cl, Jii^l 

^yJl ^UJI Jylj JLJ^I (» JLp _ o 

i^Uil ^y^y\ ^jjJl ^-C-J! JJLiu ul ^ ^Ul ^Lm.^1 Jlj-Jl 

t* ** •* m» 

ulS ISI -ul y* tii^jbLl jJUJI ^*_i «JU'^jJ fl^Jl ^iJjil Ji^ ^jJi jJJJtfj 
J>f ii J jS\ s$\ aJ ul^j i&jJ-I UJUJI ^L*JI ol5 jjb~ ai ^yJl jJUJl 
JI ^-Jl ^yJl gl* jl lili t JjL_dl JI U^pju» IJLji ^»>JI ^ ^»JbL| ^l 
^- ^ ^Jl ?^aJ-1 ^JUJI Sj^jJl ^ (s^Sfl SjJ-jU jl) «^Vl JJJ» 

( j_x_*_j A»lj_c- SJLp JI (^j-*Jl (*Jl*Jl Qj- : -^i i^iijjJl li-~ t_iLfc (jjJ /<-^-jl 

t-JUJl jjJ-oJ i-J— Jl <u£jl*il ^ Jt^-o ^-fcJLa j-^L^p : Jj L- ^i L*jL£l 
<L^Jlp ol — -jpo c-jLpj ^^jJJI *JLjtxJl Jp jL^aiiMl ^J J-^-^ aj^j j-s^b^j 

j^J-l 4_.j5j.o-) A-k-J^ i-^-Lw^ J-^J-^J tij-*JLjJl obi g -■■ II i _ r _a_*J 4Jb>liCl-a 

i^j_^ ^-JUJI <-U^JU iL.lSu'! -L^l v Lp JI «iU>l t^L-Jl -Ijljl-^Ij 

,\s%Si\ 4-^jJl y-U-JU 

*_L«*Jl A-L»-^ <Jji>-_ (»~^J Lij^^ (%-L*Jl o^^ t-iij-J yc-w>r .,/? Il JJbtlJlj 

^yJl y^Uail 4i_xi .«JLjNI (»Jlp aKw.» j_a t JL^I j ^^ J j^iC t kljJ-4-l 

>»J-p ^j tiiSLtll y*j^r yfcULa (_5j— j^j i _iy*Jl (J-*Jl ^aSjj j***--J Ia.jjI 

* f. 

Sjialll ^ (jL«J*yi pJlp jj^i» j-jy t UjLv LaL-I L^-Tj 'J^j-* J-*^jj .JL-J^i 

SJbJLJUl -Ul^Jdil ^ lj&l\ diL- j^Lp ^^ ^j^il JUaiuNl ^ jIUJl JI .^0 _ <\i ^ (4 aJ jJL_Al fci_*U (A) 

.AT ^^s i. 4 ...a'i j i /'l I (^) UT 
facebook. com/ketabme * * s. * «. 

(J^J^I oljl .,^>- j_a OjIjJl Oljj MfljJlj lL*Jl Jl <U^liU L^jJaJ J^j «i*>bdl 
J :; lg*:1l JLLP 'Lat^Nl _ 4^^^*-^ e^la'.U ^yd.1 t^-JLM yt-y^>\3 .*JLaJI ^^j-vai^j 

Ojla'.ll ^J-P ^LoJLP^I jlS t *JL*Jl <jLI?jj iijjdl ijJL^j A-^-j-^jil LLo L»U«ai 

jL£i tULklU <JLI*JI fCiLA! /C 9-1-^ , U- La! .a**}L*.N1 _ a*j ,jJ| 5-j jjdl 

Utfj-./?.*-j tA-wot>L— »Nl j--P oL*_oJL>tll J-a OjIjJl pljj MgjJl <J-P J>L»JLpMI 

<• < u > J L%«»i ji t .«.«..J-a." *uL*^j L z*->-» La j-*p .j»7jJj AS^JLi lLLo *_j J_Jj .A-jUaJI 

.AjJL«Jl oJUfJ 

j-a ^JU i>-j^ «JUaJ JucJlj Jai>fcdl ^ J^Jl *j v^' iJL>-^l yj 

.^j^hJI CU>JIj OUal-^1 4^>- 

^i^jJl i^ljjJl ft-^>y L*Jlj toX;ijJlj i*>^iL| ^jio-L^a Jaii -JL>Jl JL>-j ^Lp 
js*\ ^JUI U^^l ^ t ((uU» ^-^j •v'^Nl 3^^ jJl«r pLJl^JI Iapj 

U.*.%"J jl l*^ 1 4-w*L>J! 

^ r ^w. J^u jJjJI j»Ai; ^^-«-JaJl jjJaJl (^o^jj t t y>^ ( JJ^-i t>^J facebook. com/ketabme p-UJl Jj^ j^J jw»lj ^i> ApUdl J*>Ui^l dJUi Ji*j .jlUJl Jl v^-^ 1 
ji y-^^j tlii^r jSL 1 ^iljJl ^i 11a j^SJj .^_»jJ-I JuJl 5JL>- J! y^l 
jujl*: tlLJI J\ Uli SJbJL^ s^kJ Jl Jj^l ^ju i^jlU jJLnJI Jl J^p^l 
^.«.«Jl jj* Jj_>tjJlj ILjJI (*-^- iLoLi iJLS" ^^-jlji -^j-^jj 4_LoL^Jl ^»jJ-1 

aJL?-lj ojUaj»- Jlbi jl jiv-*il j^ J-* ^XJ .ij-ojJ-l ^w«— Jl JJ <JL»J^Nl 
*Op j-ftj i U.j^^ r*J-*Jl o^J^ 3 ^ f -5^ >* ^ J^ tlUJl Jl ^ju^Ll* J^jk 

*JL*Jl ^jjJjJLJ ^«JIjJl ^jl ^ ^oJLnJl oljjJajJlj SjJajJl oi_A ^-_> JjL-jNl 

pljj -^"^ JjUU LaJC-ff- Lf-j*J>jj iJl5Li^/l oJlA ^J ^^^oJbJl < J Li- \ j-^Jajj 

oULfl ^j illjk c JiNl J*i .^^OL-Nl ^AJI ^ 4... ...II USLli iikiJLI 

-J tiiiiisil .+ ^.fclJuw tJjjJLiiJl ^jjjJl frUlp ^y Ju-w t iiiLiil oJigJ i-* L* I 

t 4_L~ Jl Jjfcl -j» Ls^> j ■/? Vj t jj^JLlijJl JjJl)! ^L»JLp e-iij^o jl o^Lp j-^J^j 

t. * (■ 

«JjJL*!! e_dij_» j-;J«-; jr^->- ^ ^ J-S-Jl <— >L>*_^1 ^j-C- j-;J«-j t Lo j-<k-P Sj-pU^Ij 

lili .*JljJl ^3 a^Jl^JI iij^ll j^**aJ ^j-* ^ tlr* ■^^-* t_r*^ .ow>lj f-SIjJl 
Jl i^^L^I _ ^j^Jl ljki}\ jLL.1 ^i ^ Jjr Jall ^obJl j^Ul J* U^^JI 

*L*JL*Jl U-jJJj-a j_A li-Aj t JJbdl »L)L>t-L**L> f-SIj-Jl J-c- LfJ^J-*l Jj- 5 tiL«-!l 
«j» JjL-jNl fJLP ^ ^L». ; lall A>*~zl\ dj&j ^(JLjJI V^^l ^-^1 t ^JlJLaiSI 

^-jLpj tiJLJ^Ij ^....Wjl iijilji-l ((«_jL-»I» *^i v Lko «iljJU . J: J«^ll ^^jJl 

j»jj^ jjj»-iJl J^^j t^JIjJl p-fi jlSL*| j»Jjp Jl (j^jj <«-— JJ ^^-U p-g-a-a 

JLLit i_ii^iU tS^Li^l jl iJ^dl ^ *lj_*- c «*>LSCJi pUJlp jllp L»! ^jl (Jp LgJj^ (J*- J-*^^ f^t ^^'Jl ^iLiU t^tilj-il /«-« jUai^l ^]La j^ii 
IjlJ aJLSLsII j£slj .«iljJlj i-^^L-Nl ojla;!! ^ JLJ^I jLw> ^^ AiljJl 
iS^pLiNlj ^^11 Jcj^ c^LLl ^ .1UJI Jl v^l S^JI Jp ^Uip^I a^p 
5^-iL-a <^j^5 JJ^IjJI (jL-J^I pwLp ^ £>jJ j-gJaj tAJjL^-fl cjU>-jJLj jlj 
.jlUl Jl SJL.jJL.1 i^l s^kJlj (iJUi^^O v'^V 1 s > :iJ, o^ ^rj*>JJ UI 
facebook. com/ketabme i'^%^y\ ij*s\ ^l~- jp ^uji ji v^ 1 v^ s >^ J* ^^ J 5 ^ 

^kJl aJLp ^ ^3^5 <^y-l Jl ^\ Jl S^ 

«JLj^^I 4-L^ll Jl J-nAj jl JJ t^>jj-l «l^j^-» ^^JLtJl ^Jd\ j-*J Jl (*J*^-" 

. (U) ^U1I u _J J Jl ^ ^ j^l l«Jl J-^j ^1 

i jUj^Jl j^Jl Ju^ jLJNl ^^JLJI >UI l^ ^ ^1 J^IJlI U^jl lilj 

4±a\£ Ijy** 7^" jl ^Jl S^UlI v»j^UI ^^ (^ ^V^ i**s±\ iUJll 

Vj t( iUJl Jl -LoL-Nl _ i^^JI SjJiJ! ^wkJ LU» M /L5jt ^ ^j .Jbu 

Jl ^JLaJI ^M-)fl _ ^^Jl pJUJl jii, jl t JLJ^I c^^Jl jjJa^l ^Jai LU» 
^^jjl *JbJl LfJA>- ^Jl A-wojJ-l 4Jb-^iL JjJ>-\ Jj-5 0^^1x11 ^oJ^-^Ul aIp-^LI 

.^IvJL^I 

_ (^yJl JLaU ^r*^' j-MajJl ^i ^Ji3i jl ^j^ j 15 ULp a^JI IuJl^ lili 
4^*>L-\I _ A^yJl <^jj^l gjiaJI ^ *JL«Jl ^j-m^Ij 5ilp| ojj^-^ ^i t^^L-^/l 
^U-o J*^ ja -jj dUij ^S^JbLl ^JUJl ol^^Jdl ^ Jil^ ^^ t( iUJl Jl 

1UJI Jl 5 J iUl jl j-* «Liijjl jl j-—» L* c^**j c^Jl£ jl JU-I <Uaj U5L^ facebook. com/ketabme _ ijjjjJl 4-JjjJ.I OjJajJl ^ J - M s>Lidl *Jl*J1 ^j-ww^L» oilpj ojj^-si» j-fi t f j^l 

* e- t- t UI 
facebook. com/ketabme 


facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme a^k>Jl .l$J L*ilj L^Jaj ojL^-Lj ^y^l f*-' 1 *-^ *j^-" ^Jlft 1 '. 1? t j j t^UJl 

.^>UJi /UJI J jJUJl 
J^l jS ^U .^jJ-I ^1 o jju b\S ISI ^1 *U* ^ijUdl ^L ^LJI 

t jJUall ^L*Il, r UU Uil^ ^-UU iiujJ*1 f^ill J~£ ^Ul fj^-ill lift 

'p- p 

^j-w- UajI jiCj 1 «JL-^ (^JLJl ^^L^l ,*Jl*Jl jl L*5 t*JuJl jjiaJ A^lj-^ 

J^-tj-* ^j-o oJb-b*- *Ub»-j^» jjfc j~&\jo\ *JL>uli tiUJLS'j tojjJaJ (l^j-* ,V> 4-L?-j_* 
^3 t^SJj ^Wc^ ^L-Jl iij-^l *-a pU J^-^i i y^^i M iJb^^ JS'j .(JLjJI 

* * t. 

.L$JLp iijLJl i>-jJiJI j^» I-LJUjj Ij^laj ^1 ^rj-5 J^ < *—^J c-JjJl 
OLj tr LJJ JijUI ^1 cr: -L-j ^U^; gl^l JwaaJ» J ^ dJJH 

.a-JjJL ^^*il ^y ti^^l fj^il ojL^ 
facebook. com/ketabme LUi* oJtLp jd\ L^^y\ - UjJ Jl &\jA\ ^J ^>Ull ^^lL vJUl ^J, 

^j£* ^JJL^Jl t JjJJiS' t L^Lc w, .,^2 *-l*Ji V*rj^J fj-6-^° j»^^ <J^- *Lljj 
r i J Jl J s^Uil v^Jl S^iiJl ^ J£J Jj>Ld! aU~l*-NIj ^Lll ^LjJI 
IJL^J ^JUij t J^_*Jl ^ ^jLJI Ju^aiil 9yj>y j^ 11* j -d*jJL^I ^ySLJliUl 

.^-^1*11 (*-bJlj ^riy^' s^iaiJl ^ JjL*JVI aj^Jloj i ^a3bz}\ IJla J1juu*iN 

j» j g do ) 4-JlJLJL^i >»J Jli t I^JL^ UjU La j g iLa ojLjLpL C « -»-JLwJ 1 » f j g <L>J . LojJl 

<. Jl*J! ^ «^asUl» JliLiNl ^L a^U ^U: cijL^» pi^ «^iJbLi JUJ|» 

^T^La-Jl L^^A^u JJ ^—jJL ^Laj /*JLjJLJ 4-J^jIj Ajj^iaJ *— JfcLL» eJLP ll-jjJ Jj-^j 

V^ Jl ^^ ciJ^" J^-^ ^*i ^-^ iJjj^\ ^^ fj*^ 1 l^-*J 

* '"f 

\*0yM3~ j-m^UII /*Jbdij 4~jyJl\ ©^JfljJl ^o ^jL-jMl 4_l5\JL» JJj l Lo^o*P *-L*Jl 

cjI*_*jl?JJ ^ (^IjlA-I) j^JLjJI JjJJcl; jl j-^j <-*-£ j-* Jlj—Jl Jl*_> *JLi 

©^Jaj /«j JjL-Jjl J^JL>tJ 4j«x^>^vaJl «UtwaJl Lo j_A Jlj—Jl ^-r-^l b-Hj tA*»yJl 
^9 (*JL*JI 5j W' *-a 4_5_}LlaJLa io j-*-5l tljL>*_4JL>til ^jJ *JLjoI Ojj-Mi' OjSjJ jl 

-JUjj 5jj-s^ ioj^JI ol*^xpxl! ^J ( ji>tXj jl VfSLo-J .©j»*ol*li a^jjJoI oL*^x>JlI 

^a Udi£ jl j^U-i ol ^ju dJUii ttj>: U^i. jJLJl jl5 ISI ^Jl dUS 

jr° l>r«^ L.^^» JJij dUi ^j ^LJl jN j^Jj -ti^l J! <jjU> S^ 

.Aj^-LJLJ iS'yLl» ^IjU^u c *L«uD C-ijJl ^3 t^J Jj^Li Aiyt^JJ (J^-Vl i— JL-^I 

i4jjUaJ-1j A^iUiJl g J la*.ll ^-«*^j ^3*A-?-NL. ?m j jl5L«j jUj J5 ^y /JUJii 

pj-fill J-^ ^ dJUU .Oj-^Jl ^j iijJL^o j-* U» J_p ^iJUi-S" tijiaij <^£-!j 
^LJlj iuyJl sJiJl ^ JjUsNl J^ IjlII ^>- ^ LS^r j_^ jJuJJ ^j^kJl 

.4jjjlazS\ a3jj^O>j *JUJl ^fjlj CJ^* J^*^ (*— ^1 1^ lJ3 jjl t llP i-i> j-a ^0 

facebook. com/ketabme 


^j» l*^r ojLipL jtJuJl jjJa^S jj-^j r^ <j^-^ t ^tr^" *^*J *^ dUij .ll*Jl 

oljlwaJ-l ^ ^JuJl 5 J la : W jjlzl £-* Li-jUlaJL* jJLaJI jjiaJ jl5 lijj 

* jC«. "'l— "' jf-^ t -- J j*-—-** »■> '-^-9 4 ? tJ J^l' r-^" (_£ j»S<j\ oLj j' 

•* 1 M' ** 

A-jyJl 4j|jbM S^IaJ v^P ^_iili£ tlUJ! JJ oJUJU>- SjiaJ v^P j*ju loJbJbM ^JLjJI 

L^^iaJ ^ li*>UaJI c L^lS^i ^ 2^>Ui1 v^xJl oU-^j^il jl ^ v^b 

*-« (Jr—^J L-*j ILuJl Jl L^ j la : \ <LpL_-^> o^LpL Pj-i-J jl t Lg_*_a ^j^aJLjJl jl 

.oJUJbU A^JuJl oljj-^aJl 

L^UUji -l^jl: ^Ji t( lUJi Jl sjbj^-i vJbJl sJiJi oj^Jlj ISI tdUJJ 

p* I* 

^^jJl j _$LjL!Ij j-^Lull <jjj-*Jl j-SLaJl j^> AS J-p LoljJ Jj-^j ^ij—J tLJ^»- 
U^^laJ apU* SaUI Jp J^Jl ^<K ^Ull Jl~J>M ^\ jUpI ^ c^pUII 

L ^ r JuJl j&)\ jl *J Ohr- S^^UII vJuJl o^^Jl ^ jijdl ^^Ulj 
facebook. com/ketabme ^5UJl OU t U ^JaJ ^gj>-j jyoj .^-UfcJl (Ji^ 1 oJlA apL-^JI o->LpJ aJL*p jl Jj^ 

0j k •■ S! j_p J^Jl jjfc JjVl :<j^ ^Ujl^I jl^I 4_^Ij_> ^Uil l^JI 
^rJc^ t( lUJl Jl L^^kJ Ji-ljJl JLjNI ^jlp u^ tioyJl ^jl>JLS ^jJdlj 

b^JaJ L^j>-Ijj ^^iJl «IjN-JLil ^j— AJ ^^1*11 U*y-^ ^^siJl ^~^Ji t4 ~ *^ jJ^tj 

*>^ lt* ^^ Jl ^"j-^ J! <il~^M s^Ul J_p J^jJi »jj^ <_s-*j ^ulh*-^ 

^Ls^l dill-*-. N 4J1 ^ ijyJl o^rr^ u^ ^-^-^r j-s^Uil L^r*-'* ^SCaJI J^j 
**JijLj ^i V j trt-jJLaJl ^^jfcjjl *^jLJ ^i M tiJLoLS^-a ijj-laJ ^-*JLp .".>1jj *>" 
£oJLi-l 4-^JLJl oljj-^alJl ^ai J3-L V t jMl < J^>- t AjI U5 .^Ullj C^jJL^I 

.4jjLsiL>- oL£ iJjj-*ilj t_*j>-l Jl Jj-L* o -^Lnilj 

^Lcjl^I ^i t^^jJl ^^CiJl jLi to^jUt i»l ^5UJ| IJla ^jj ^^J dJUUj 
t^jjJJl ^-SLaJl ^ ( j,.-? : S'. 11 J-^j .eJuJiJU c^Ijj ./?:lt oJla *_» JL«jMI <j-JL£j 

-«JL I lil to*^-pl JjIa'.U ^^Aljj .Sjw^ljtil A-w<JLjJ| C-'Ijj-sO^JIj tiL«Jl Jl AjjJiJ 
olj^alJl j*-a JL^jVl (Ji^ ^r^ t ILj«JI Jl Aj^iaJ <i-lw? 5j>Ltf-L ujj-^l ^^jUI 
AjjiaJ ^ (JL-Jal (»JLp (J_<kj>*Jj jl^»JL-^l cLUi /ya ?>**d k_3j-«J tOj-^?L«il 4-v*JuJl 

^ JUJ^I f ^ i>^ t(r ,^ >^5 Ji^Jl >iL ^^cJl ^ ^j >( lbJl Jl 

.<u*ij ^««JlJj A*jyJl ^la.^jJl tJj^l ^^i l^ JJ^- ^Jl iLjJaJl ^.^o tlUJl 
'OO-"^ ^-^' J ^^' a"-^^' tlr" J^ L^ bj-*^^ 1 cr^ «-«^1 1^*J 

ojL^J- *^lt ojLj^L tj-^Uil (i£j?^ Ml) ^y^-iJl _^LaJl ^Jp j.. Lu LajI LJIj 
oU L^JLp ^JLiJ ^UJI Jl ol^kl lHU ^yJl t^tAJl liLyilj LJL^l Jl* facebook. com/ketabme L^IjUl^j I^jISj i^V ^^ o- j^- ^ ^^ jlj t^>Jl aJIjlLI S^kJl 
^LiJIj /l.^** cjL^Nl _^UI pjL- ^ JJj Jl jJ^ll II* C L^ 

|>jg a< (J_p lJu& U jj ./? 7 <jj_so li| 4JI jLjlp! <J_p dJUij .e-lj-Li^Ml pj g ^ 

t_ij-x tiUJbj .i»Ip gjgdoS' <d5 *JL«Jl Jp (JJ.,/?......,^ Lg^jA Pj^A&S te-lyL—^/1 

d^jJbM U*J-*-^ j-^iJl jl jj-nAj ioL— Jjj t4-w*JjJl oilil jhjl {J,\ jJajJLj 
OJU^Jl oljUaJ-L Luijjt^. jj-*2J Jlj t*_>JLiJl J^jJl ^JxjUJ liLjJL-l JlJUj 
c^^U ^ 1UJI J! o^iaJL Ot^pj ^ljil^Nl f^$i* ^JL*J *-*j— * ^i*jJLiJ! L^aJlj 

,4l)JlJ-! A^Jj^Jlj i*jUiJl ^La^^Nlj aJU^JI J& t aJ^-jLj <jjUa^- ol^laj 

*\Jk^Ji\ A^il SiJbcdl jUl :'^j1 

JjSlI : jC^L-1 (jdL5LLo ^i^i^Nl jUu tdLli ry> «*Ji\ Jp j^j *^Ull 
^ iJ^Sy> JjJ-J f»j-^J ^j-g-fl-oJi eL_*-a ^J-P (3L*j' J^l ^J^- iilLA ^^«J 4JI ^j* 

w» *» I» 1 M 

^>J! ^iUJl Jl v-JL JJ^I Jp c„l jr i^Nl jl J\ c^JbJl OjJLI f JLi: 

: ^Jj Ui" (*j4^il l-l^ iJa-j^il Cj!A5C*til byjy J>^ (T^Jj 
^j^li L^J tJL^i-1 ^ pIp ^^iJl JOy .*JbJl ^ 4$ :: k7 -JL» Uj> ^l^^L^^I 

^LJl ojili obLr ^ . . .pIjJLl-^J ^1^-Vl J....W-J1 Jj^ tiUlVl J-p 
tj^-iyhj tjji^o 4->w»j ^JJl tt^'AI jljT ^ L- (_$jUI ^plj-^-^1 jj..la:tl c^-Lp 

l' 

iijj«-fl ^ jJUJLJ LpL*Jl j^ r^Jl /«-« LH** viobjl iiiLiil c^-ULjjl^^I 
facebook. com/ketabme fj-fr^-* ti->j' ^r!JJ **-*j-"-d tfj-fr^ £J-**J f-*-* >* J^ 9 )" '-*-* cr* 

j_fe t Jj^/a )l ^jIaILj L*\j}£*j»y\ji **-~*\j y*~\j oir^ fj-f-^ (T"^ - ' i^ *\j&*>*> jH 

j^SJ j-^l ^^ull IJla ^j *4-sJi.l W*Jlij ^ i*UJ! jipi^UI Jp JNjuu^I 

(^^^--^jJl J^JU—Nl i _ s *~*i tj«— iljJl ^^IL» *lyil-^Vlj .SijJLtf. ^LJ^-1 *jUjJ| 

^woJL i-*»liU j^pjJl <^*ji; ^~~>- JVjh**VI (jl _ (Ampliative Inference) 

' * * 

f^yi^Ml ^P ^U-j^iall oJUJl*Jl --JfcUlI ,,.,-v^.Ji t <UljJlX*->!>\J .ks...^> «_^o» ji^Ju 

,,-^oJl» ^j .U JJh ^i; aJlp fj_L Ijl^ lg_*-£4 «_blp J5 to^U d->*>C Jl 
Jii^» aJLUjj i«^-^i]l pI^^ND'j t^ilJbdl pI^^MI» aIUjj i«^Sl^iu-Vl 

t «_J jLJl ^*P oLl*-a JL^jJ LL-jJli-1 (^j-*-5! j-SvjLJ| 5JjL^ jJ& tf-lj-Al-xVl (wAjj^J 

Jp iJL* jl g\j}[* .jJuJJ ^jUl ^j>^Jl fjHiiil jL^pVI ^ ^^Jl j^p 

iLJ) Jl iJUjJl S^kJIj *lyfe-VI : Lili 

IJuJ tplp ^U-jh^-w- Jj^'" ^ (J-* 1, JL1*I -ii rt-d-^' tj^_^ j^LtfJl jl <^Jjjj«-« John D. Norton, «A Material Theory of Induction,» Philosophy of Science, no. 70 (October (Y) 
2003), pp. 647-648. 

Robert Audi, ed., The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2 nd ed. (New York: Cambridge (V) 
University Press, 1999), p. 425. 

John Norton, «A Little Survey of Induction,» in: Peter Achinstein, ed., Scientific Evidence- (i) 
Philosophical Theories and Applications (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2005), p. 1 1. 

facebook. com/ketabme <LSLjL!!j iJt^Vlj i-jxiljJlj A-JLiil oljj^./?,"ilj tjj^Jl ij^Jaj ^w>UM 4jLL>*1I 
jU^Jli t^p^,^! ^yjJlj t L ^jJl ^L*J\! IJLa J>j j^SCJj .TtJl . . . ^tfk:llj 

* * * f. 

f, f, 

** #• 

.J^u^Ml j^J^laJl J^oL* ^j& 4j*~JaJl ^IjJil^! ^iii J,J £jd\ 

***** ** 

J^LlJl ,Lp SJI^IaII o JaJjl jl 4. Ajjj./3)I o Jaili <L^-*J jl /r^-o-i ^* J-* t H <-jLjj-JI 
Aj^SliJl O^jLsJlI Ap J.lu'.j U^JiJ ^->-j -^ 1-^J .Ajjj^aJl 4~>-Ul ^a JjlJlJl 

jup L>5 selili c^MjLsJlI wUpj i jU.^jIj j^L>*>\ilj \fi\yu^ xs- L>5 £>w>Ul 

j\ j^Cjail 1 g » '- -.--a j lL«Jl j^ ^-r* - * ^-r^* 1 ' 1 °JJ-* /? -^J^ ^ J-* (*L«JI 1-UiU 

JJ Jj_>t^i JL*_SJl ^Jb»-^ J,[ J /-»" ^yij^ A-JlJJl ^j-^ 4 \a .^lj_) ^ij^JLiJl 

facebook. com/ketabme S- _ P p 

C-'j^iplj (jUjJl ^5CdJl cJLU ^yJl kjjAj^-\ 4 : .,^2lli t jj^alll UlgJ La. J? j 
(^jJLwJ.1 ^J-P <jlJjJl ^-SLflJI ^j^L^JL; i t *JljJl *_* (JL-JVI /»Jlp (^1 t^jjJ&jji-l 

^ ci* ^J 1 ^H -^ <_r^ f^-^ °'>^ oL crf^'j ^j-^ j-^— d O' <yu*i>*ll 

^y toalil ^yJl ol^^llj t^SUJl IJL* J*>UJI ^ <jLJ^I >»jlp aKzI «JlgjJI 
_ l^r-* )] ^' J! s ^ °jj-^ (J ^h 'J^^l Oj>]i <y ^^-JlI ^^iJl 

(j;^» *jJL V t _ r JL*Jl cLo^Jlj t -Judi jJLva-a _a <JL~Al aJlSjJI oljj-^iJl 

UUJI /UJI _ ^ 

o^La ^JaJl 0^50 jl c-^J ^yJjJl tl^Jl J-—J aJU^I oljj../irJl j V 

^y ^y* <l*. .la lli i 4JL-JJ oljj ./?:1l ajun L«oJu£ /-Jl jij oLp JlpIj_SJ Li_J^ 

JIj <y oJl5 jlj ciia^^Vil Jp ^Uj^MI jj^ ^JlI aJl^JI ^LJjJI oljj^nJl 
.j-ajJl jjj^j jLJ^/l ^JlJ cJ^5o ^yJl aJLJ^I ^^JaJl e^i-l ^ JLi^J y>S/l 

facebook. com/ketabme <■ aJL+A\ «JubJl Cj\jj./2",\\ ^J-Ji^ Jp J*-*-H ^ J--*-^ tS^jJjt A+^yt- Zjj^oj 
l j la '. U <Li j j -,(7 W 4-o-sJl oJla iLjjjJl <u L«J UaJl ?*jjLj ^ (l—"^ *^^jrj ^ ' & *& U ^j .%^u^ £^M ^LJI ol5 L^jJ-ij c l^>1 t!^ 1 sf* 'c^J-^ 1 

J5LL, Ij^i :*-*»" ^Sh*ti ^^ H^ j*& i^U^jJl £• ^j=^^ 

* t'* 

*cdi^*>L« <lJ. U LJl^ftI^.1 u ~Jj HuIJb 7^J>\j ^ jj^l Ltf U*>UaJ! ^Ljjl^I 

Jaii ^-J t J-^I [^U^^l gfll] gf^l 11» J ;; la" «y Jjbill r-W^Jl .U™« 

Tjb c Up- ^ J£l,j .UJ vluJiil (i UI ^ ^Sll pjA-I ^j c^jLiii (IU31 

4iip-*>U j^o Ul^au*! oUJl jlpIj^JI Jl Jj-^jJ1 Jl ojl^ ^JJl t^-JUl ?^ll 

^Lil ^ 1>L^,NI ^ ^ •■.JJLjJl jUip^I Jit J^ 01 ^ ilJ^I ^SlijJl 

j^ j la'. H ^yaij t*— j—J l 1-J^-lj .<— Jj— JLiJl J-a-S- ^ 5j>tJL1I— 11 4_><_s^ljjl <Jj jl 

^11 .JIp Jy J5^ f I^L Ji»II J^U jl tlaSU ^ t j>\l ^L*Ml 

^ ^A CAJi l^pJl ^ JSljl JW> 1^15 ^ J^Ll* jl ^ f*J\ Jp t^yJJl 
LaLnjJl 4 ^ $ « C-J15 tLi— ">LaJ1 j-A /JLjJI 4-Jfcll ^^L*»^! ^JL>til jVj 

*JbJl ^jLf ^^-^j N tiUJJj .iAj-Jtl hjlau 11 oljj-^alJl ^j-^>y SJ ^^J ^J- 1 ^- 

f. 

^k Lo^ tjl— j jl 4j>jLvai L^»1Jj><JU^Ij j^wi J^-^ 1 °^^ J *~ *W*-*^ cJ LllS I *wiJ-j- 

jLJ)/l ^Ju^i jJuJ! ^jl>*i^I UJlj i^JbLl ^>J! Jik}\ Jl ^-jJL J 1^1 
•^a L^^Jl ^^«-^j 4 (*^J' ^>"^ l5^1 ^^JUl ( _ 5 UL) jUjJl XS- *\JkLJ^\ Bertrand Russell, A History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social (o) 
Circumstances from the Earliest Times to the Present Day (New York: Simon and Schuster, 1945), p. 39. 

facebook. com/ketabme ; frljil*».*^ jljj^tf» jla~A>j\ JlPj .jia-^jl Jl jjU^Jl *\jJC~» i\ *_gi 

i*L*Jl j^UJl Jl L$jj» J-^iJlj j>JijJI s^jjjsi oL'^ *ljii-,l J^i j/^l 

/j_« f- j_» j-Aj 4 i-L*Jl S.5j_L^ OLy 1>- £_£j_jSJLw*j 4j j( 4_lj_A_> 9x_jLL) ?tJL'>j I*L*j 

**llll frijil~-Nl ,^o— JJ JpL^«NI 

lijfej t^^jJ-l frljii~-Nl t ^_« fc jj t <L* :; lflll LJljjwaJ 1-fcr^ c? 1 ^' c-T^' yj"^' 
oJl.^.SJ ^JUl t JjJ.L frljii^Nl UI «fj^ ^ijjnJ (_^ JlSI ^j^tLL frljii^J ^~J UAjI 
ojLipL pUjla j/1 Ojjb /_« jJa_^jl qJl»-j:.^1 JuLs t^-oJuJl frljii** Nl ^\ tP^Jl 

". Jj U5 jJa-w*»j' e-43 aja j$\ju\ JLp JfcLo _tf> yCU-jj 

j^sS^Jl ojj^? jLJ j-^L-Vl 4»L>lfcl &s>-j j]a^> j\ jl L* oJuS"Lj JbjJ U j p) 
oUJLJU ^J-a <j>f JL'Jl 4-*.UJLi J-P J-^j-^i c_£^ L$JJ ^a H J la 'Al ^j ^^JpLjjl^NI 

f. p 

jy\-> *JLj- (_$ JlJ\ t^-ilil <jiajll j\ tfrljil^Ni .iiLj i «Jl. i^>- J-P t<LPj_Jjj^o 
j-*Nl IJl* *^-jjj t^LiJl «JjiaJ ^5 LaJl>J ^jJl l^_**ij 4j>~jjJL> tSj-jM *ilj 

Ur t^jjJL-l jys ^i^lj ^^4— I ojLjlpL; J-SUJ 4. Sla'.U «JjiaJ Jl ^L^LJ 4J ./? . 

U j~*ij IJL*j . , . 4j iiLcdl C->tASLlllj f-Ijilw-Nl ^U-l 4-lSll«-> /^^ M 4-Uj>- 
oJu» jl . «. . . Jwa_^2j^i! *^o ^jU^J i^JgLjJL^Nl J^JLL^Nl UI ijU „r? ll 

4jl«Julj t J^>\JL*jl ^ia.^jl ^Jiiya J,| f- j*J> jj J~~^ tr"^~\j f-lj-^— 'Jfl (VJ AJuLoil 

«4-jljii—Nl a^b-iJI l^jJlSj (Jl (_$ijj Juii^i.1 ^5 4JL- oNL>- 

jL5 t^-jjjjNl 4 s^a gjJl j-^a-g- <_yi <-w<Jl*JI oMj^wJI fclJj^i» b>JLlP dJUJU 
t o^JaJl ik^%» j-* IJ-j N ^111 ^^la-w-j^l pJL*Jl y* ^j^^U j/Nl ^iJ^Jl facebook. com/ketabme ^ Aiy>l\ Jl <jpj^ i.*\jJLL**k} rtri-J^Jl (j^j?^ (*J"f^' 4-^lw> LJjL>- lijj 

^Jjl t£^Li oj-aLIs (_^| ^j_iiJ»- o^LLoj 4C^Ij J-£-JL> j ^ ./? * j pLp Jj*ill *U. .11 ^ ^JI^SJl i5y- jgt.-.:...l JjJi JLjLoj .a^UJl ti^LAl 0^4-5 <*-^ ^ 

• Jjl IjLw^ 4jy|jJl AS'^JiJ L^Pj-^ii»- Jp L*wL iiil^il olij^l ^ Lfrx3\y>j 

(j) f U JS j^JUi ^^ U) SyhLt J5 

OM 

t' #• 

Ul^^l 5JUp) jfctll Jtfji^l _ 

CjO SybUiJI Jl tjr ^ O -*) S^JlJlI ^JyLl SybUkJl 

om 

( f ) SJj^l ti^UiJ £*£ O _jO S^JL^ll ^SjJLl Sy^UkJi 

^JbJl l^Ji: dJJi5j JUJI Jl i*jjUiJI v^-*^' 5 jk^ ^ly^l LJ j^ . 

a^s-\j*^]\ o Ja. 'J I olU-^—dl La *-« ^Lla-tj t LjjiaJ ^-^-J /r C W"' ^-~HJ t ^4-^y^ 
^ ^I^JL^NI IJLa Jl fjsrjti t^jLaJU ^j ijlUJl Jl S^Uil ^h^JI 

S^^kU LLL£ oL ^jUJl yTJu t jlSoSl j L- Jp iliiUil J*-t ^ j&j facebook. com/ketabme jjt j^}\ 11* d\S ^JJJlSj .«il^U S^Lil iii^-*>Ul Jj> jujjo UJlj <. jU^JI 
•er^ 1 cr^J J 5 ^ 1 Ji eAr^ 1 u* J 5 ^- ^ jJI ^ c^JaJl ^iy pI^,L 

IJl^o OJloJLP-lj tlbJl <U-Jfl> J| i**-. jJLj 4-*_jjVI i?*AJ-Nl jj./?" OJu^lpti .4J1P 

{j£> Sj-^i 4 : 5lv.ll oljj ./?tII ojujlpI 1^5 t^Lj^wJl JI ^U^l lJL r *-S' 4-JUJ! 
^i frijJjLw»^! Ijl-o ojl^jlpI Lo^ c i g '.^ L> i> oli*>L*J!j obj_?-jll «-«--J» 

,4»Ulj i-^SUl aJjj-^? 

jU^Jl jJLjJI JI ^jJL JjUj tSjj-^aJl 0J4. <.^%Ji\ _ (^jjJI *-L»Jlj 

L^JLp (»j-ij ^Jl <U>L*Jl L^M 1 ' t L5jLw- [JjS's Lo*5j ,,*Jl*Ju ojjial» SJLjJj>- ojj-^ 
^3 fr>o ; <Lfl—- -.i i 4 aJalll <L>\jj+ t a~« II ajj^p ^J t <L^ .^Jl pj^jlo ^JUjJI *JL*J| 

*-s_&Li-a aJlS JLii c^^L^Nl _ t^^r*-^ *J->Jl L«l ,*JL«JJ i^-jJii-i Lwoj^jLa *lij 

o^ r SUJl JuIjlA-I ^3 /»JL9 UJwo t*ilj-ll J-* li*>UaJl ^j^J *lyil-^lj 4--j^>wJ| 
.^JaU iaUJl ^JljiJl o^5o ^j t^jjj-i objuj a-L*J1 /T^J^ iaj^U! «j^"^l 

4_stf»lii-l 4-»- :; la)l oJub *k-J>jj <^a*%JH\ _ Vl^r*-^ o^iajJLJ UJJl^ jl rv-^jj 

JLhj Lo jJ JL>-I C-JIj L>^ t 4\j£^~ji ojj^zj ^-^JljJI /^-f-^^ ^ya- 1 » AjLUo, 4.,^.,^?^ 

dojJ-i l^j^I ^^jaJli .fj-^jilj cljIJJI ^o Jwg^Jl /J.,^.^l v^ c?* '^^^ 

<Lw^2-9 ^^3 *J>- JL) 1 J_&J C p j_si> J-lj Ol Jul "-o J, .,^3, g II _Jfc AjjJ*ijJ>- 4_o-«o j—^»-^ 

Aal- ^ a J-^-^ f? 1 ^*-^ *Wa-^ oUJj-a Jj-f^ (j t (-^Jbol 7^-^! ^-^J ; ?*-f*^"^ 
c U-gJwo J./? a f I (»JL*j 3^-^ tj^jJLi)! ^"^L^Vl _ ^j-j^I ^^SliJl UI .9^pjl\ *y£- 
(T 9 f*~^~^i IJLAj . j j la ■*> /w» Jj U» ^3 jul^ UO Ly ^ ^ > <Ua»JJ 4^*XP c-UIjUj 

JL^pVIj pjJ^uJ.1 yt^:Ll ( ^ c j ipLjjVl ^ t^^o-UJi ■* g di Lgj-oj c 7*^**11 ^wii 

^ <il^ oUJj-a ^3 i Utf J-^- ^yJLjJl ^_^llj t Lo j-4-P ?rg'.ll 4 : „^5.1 ^yj^L-^1 

n» 

facebook. com/ketabme Lj>^jJ,I LUoiJl *lJ ^^Jl^J t^^L**! ^^-o-ip JlJlJL? 4jLi*j t J L ^- p c?' t_5^ ^^ 'f "^ 
tj^u**- 1*5 t *lyai***)U ^JuLll L y»*!>^'^^ - uJj^ fj-f"' J-r^ c (*j-^ ,L ^ ci - ^ 

Lw^l^jti^l j_* JJJi 0>r^ <-*j~*j <-. ajjj../?H 4-JLkdl 4-w*jlJ-1 J^ -^-^-«-d ci-^' 

c. 

^Jif- t *LoJuaJl JyJuJ.lj ^jjjt3\ ^LJbJlj 4_<L**>UJl JU-pI ^y A^t^ji! ^-JljJ^i 
<up *_a tjj-P L*5j t*_^JL>_p| <up t^j-^ 1^5 t *I^Jiw*>U *_^_aj_^i>j t ^?*>\j>fci^l 

v*-.)li - ^yJ> s^bJij v^ 1 s >J* o- ^*^M - * 

,p\jkL* s )i\ /> j | d.i>j ^-IgJolj ^Jaia.U.I ^LaJI /»j^jUj 

f- 

: <^L*1 153L0 sjp ^ 

P- f- s* 

L^si)) AJ| j] «aJujcL«^ JlLp AXi^3j JbLl *_^ V j— jail J^iJl» yfc UJJ t Ja^uj^l facebook. com/ketabme Lf.i; ; ./?. : c--.-bU ^t^^u-NI jJadl c^w> ^1 s^ISl ^ «^IjiU» s^ jl 
t ju>JU UL-1 ^bJl i-jblll S^L Jl^-Ni ^^SU.» N <:! j^l^Jl ^ j!j ii-^UUl 

f* 

^ jU^ J5 y ju ^ jlS" ISI <uV» ^SJb'li U (^-J 11 jl^p y^aJl cJ^J c—J 

jl5 tl^-JU L.^a.11 oJl^ JUJl jl5 ISU ^a-K l^^S Jl*J jl <^>tJ <-V^ V-*** 

c^Jb (JU Jl g\l*-\ iljaJ JlS" ISI L»! .JjSl J^Jaj Uolyl ^Juj ^JbJl 

t^JL^l v ^>^> ^U^ J5j J<JJs>L L^^j J*Jl«jJI jl jjJ-Jl JJ ^jj IJlaj 

/j-o U" .iwaJiJl dJULj -ia-^-jJ Oj^ <>^}\j JLnJl />^-*J <-i£j^ A^J-la Ll.,r^tfH eJlfe 

o^jJL JUJlj Nl <. jU^Jl y 4_*jJIa J*_£ ^1 aJKJI UUAiJl oJla jj« <L*oS 

oJU?-jJl 4 : ./g5JI jl iSjiJ m ^j~^ <*-*'j^ y* Ai ^ JU^Jl tlUS \x*»y OjJb /^SoT 
CjL^^II j I .slyMl j-j Lr Jj ^Ijil ^j l^j^jZj ^y^- ^j <Joj1j tij— 

^j^L^i.1 jl j^^ftj tupj^y j-*j t JjJli^}/I <^>jJLjI ^ji**»» Jp b I -J>-lj 

Jl I^JL^jj jlS *-*J^ t^^JLJI _u^ J^jli^^I c-j>^-« Jl LJU^I lili» 

c^ii^ OiJ^I ^^ ^ ^1 *^^ >ia— jl L^Jj^l-iI ^1 LJL5UI ^j «^UJI» 
aj^3 *£j>- y* c5 ^JU3lla^j s yi ^LaJI Uj^ *. lJ^i^*^I pLc j.W...j! ^Li ^ 
r^ J! fU ^ ^ jl 4^5^ f L5^l Jl JS ^ ^ JJUJI L^i Jii^ 
Lsjp- 5JU Jl ^^ ^U. ^ (^JLIl ^Li Ji^» tcJliJl JbLl ^a^l^ ^U^ 

«Jj^ ^yJ-P J^ 41l^|jj _ U-^o £*U- ^^>-jJ - ti^l . t » ^ t ^u-i; j-Uail ( ^ » ) 

UT 
facebook. com/ketabme ** ** «* ** ** 

l*Sj i M J ^^ y^ K jl li*i^ Ji*i <. oL^JaJl ^ L.1 .olJ^I 

^ jbJLj (i^^ N Ij-Maju J*-5j ^J^-^ J^r^ ^^J J^ 01 j • j-^aj jl«-Vl (j^-*-i 

Jjo Jl&jJ. j^a 15" jl Lio cc^Lpj-lJl ^j .oLju _^ -dbJj toLi* J53l py^- jlj 

P p 'C* 

o^jljjl ^^j-^alll <J-P 4-iJL*J («i ^IjLiJl ^ii^o j^Llll Jl-_p ^JfcLo ^yajkJLj 

: <J UI j^kJl ^ ^IjUil Jk, v t5 ^ 

L^-jJj^JL-ol^ jr**-^ p-l^^al^Nl 'j-* (jljliJI L,J.Jj->a t ^ gj ^yLa.4-1 ^-LlaII jp) 

kiUi ^1 toLJjji-l yr a .,^? V ( j_p Llij (^JJl ^^JLjJI pIjJLl^NI a^^-Js ^IjUJl 
j^aj toLjjJLl j^d |jLo ^l^dlv-Nl y fjJl IJUb ol .3^J-I J* l_^^ ^jil-Nl 

Uj. ^IjUJl SjLil jU c r fc ^j .jJLlw Jyu Jl sr ii i N ^^1 jl j^l^Jl 
^jJl\ IIaj . . .«JUi^l h^ Jl ^Ui J-Jr\ ,ja lx, ^JJI ^l^jii^N! jl jJu 

facebook. com/ketabme ^o i _ 5 ^*ll IJl* A-Jl ^-1j U> j| .«S>jij*>Ui 4_*_* jj-£» 5^-^Jl IJLAj t««-^^J» 

«JjJUa^o (1/^i <r*^ *-^ c uy^ /r **— 'j^ f^rJ"^' <-^ aJJL*]| <^UJI 
JJL* tS^d£Jl <ulJ>>- ^ J^rji Uj J5 J-p --£J-I j_gi pI^l^I L-U» 

t_9*>^J lj-«™! i U &\£ Ujj 4jU t^^^-^aJl /JUJLJ L->j^ ^^P pIjJ£~-*VIj -^Jl 

p-ljii—Ml ?JkA« La aJLp jlkl ^JJl ^gi t Jj^l f-^Jl U! >cr <aSUl piy£»*Mlj 
^jL5 jwj (...) .«jU^j pl^iL^L ^1 JU3 ^Jrl fjii^.! ISI» <uN tjU^JI 
^ ^.JUJI *I^NI SI t J*L&! jl -UI plyLu-Nl jp y^ii ^LJl plytu-Vl jl 
«JU- jJj o-L£ JLi ipl^^L^Nl ^ fjjJl iJLft ^j .«*--qJL-I Ji*-> jl" <ui pjJLj 

t «ISU lL-iJ JLC i) U- 1 oJLAj tUjljJL-1 ^ ^1 oNU-l ^JaJ USU oJb-lj 
jl jj^L*j <l»-p ^ajL-.aJ-tj <U<a-i£j (...) .^yLJbM ^^oJbJl pIjJL^^/1 ^U*>Ip (^J 

^ t-ak^- Lu— jj\ <*s> ^jJj>^j l*S LS J^\ j\ ^^aiLJl pljilu-^l ^^j jl _ 

^j-JM j-A ij ( j^aiLJI C-I^^L^^O 4^_g-a L$>^^ ^w?U^ L-**' JjI iJL^»- kil) J5 _ 

U^jj» S^Nl ^U>l jl . ff!Ulp jJaj L^jj tjj4-Hl j»l>3!>U ^^iO^I ^IjJjU facebook. com/ketabme *\J£«Si\ ^J l$Jl J-^>J jA\ 43**~S\ b\ p** U~- oi { o\ Jl jJ£ «UU ^k, 
ot^lj^JU juii dJLi N aj^jlJI jli *J j_«j tUU^-1 a^jJ ^ UJI ^yaiUl 

.oJLs-lj SSLi <JU- i-sL^I *J \h\ .^UJ-lj 

t U— jj! ^Ij ^yi aJUj^-NI ^u^-Ul o» 4_5jUJI ^w^U-I ^J.p c-^J^jljj _ 

^JJI ^L-^AjUI ^ U*!*5j cb_- ^lj ^IjUJl j^ J5 jl^p .l^u-Nli 
JUi^NI jl ^1 ^j^ -ui, M ^y^Jlj «Ui^tAlI Jp bUipl jJjJI !>-jU 

• 0>Ul JU4j Nj 

. e- 

J(/»^Jl 4 _ 5 ^JUJi ?r g'Ab ( \Jl*^JLU ., \i*a aJlp (J-alj U J^UaJ ol^lx>- ^yfe ^^JUJl 
f— J' J ' A-j-^^Jj Ol jJaJ>- v^->*>Lj ( -3 C L^J>J j^-S j (w— *^tj t ( *^2_>«JjLj (<-*J 

j/tfl SJUbLill ^^JL^^ J* ^IjJLL-Nm UJlf IjJLLlaj o» J* jkill JU-j 
U5 ^L$J ^l^-.tlj 4-^jJt A-SlijJU LU U^JL5 ^ oS t^l j^JaJlj 
^y LftJiJy j^h ^1 r«JUJl -ULjjl^I aJl^^ Ji> lj_iLk> ol J-p Ijj>JlLw?I 

2_^iL 4jjli^ ^L»- jj^> ^j| jr AJu* v >M 2^J.I ^—^ c/^3 u^j-^^iJ 
J^jll^.^1 ^ ^-.U- ^IaJ a_^>-j t-j^jj >j^\j toiUJl iSj^rJ tL^jUJ.! ^ 

: Jj U5 tSjj^l o^jl^ N JUj^I 

jt-S^i-l L^J-P rt-«Jui t, l$. r >-ijj {y* 4-wS-U ^ 4^-Ll^a Lftl^J 4_LLa| SJjJ 4JJjhLl^ 


Mo 
facebook. com/ketabme 


„'f " c- 

IJL* j^L N JULI ^..■■■k.ij ^>-Nl ^ j! L^lJu^l J\j 1« £1 dUi Jljo 
J* «iol^l *^ j! *i*j L» i]La ^,-J i! t JUi^l ^L-l Jp Nl UslS *iyJI 
(...) jj-& Ji UgJ a^^j L» _^ <J-^ c cr^^' c^ OLjM! UjLfJ. jlS La _^ 

. "* ««^p V j^-b Jjb tij^' <^_^i ^ 
^ypj ./g : U Jjj-^ /U^- -^ tj^UJl jup jj&Lo L$Jl J-s^j L^-^iJ ^^siJlj 

f- <" 

^J-a ^Lw^gjJj l ^".'. < (j— -Uj oJlP-lj LajJaJ^o ^3 t L*-o -L>LjJL^Vlj *ljJll— 'Ml /j*j 

. L*-« \jLfu\j Qj*J>-\ ,|p c^oJLw*» o j j-yg-j ?^ju^Ji ijcp-Ij^j ,■».-■ a>^J I j JLiJI uyJ>- 
. (W> «^jUi)Ij oUisOM Jp ^1 ^jti (.JLi <01 2^11 lift ^ ^L-S/lj 

/^jIj jl—*- (jj j-|L^ 0lj-~xJl jLk-^*jl La «dlojj 1 1— j jjJl *LJuJl uji£j-*j 

7x-^-« j>J .^j>\jj£*J\ ^fPjS j\ t^Lwl ^IjJlLw^ «j^U-a» ^-A5j-° J^ t p-Vfr^ 

<»JI ^l^i^l V^J c o» . Jfljj iJi^tsL. JjVl toi^k^- &*& Jp juuj 

f/ G, 

j^o ^lJ jJliaJo ^JJi t^pjJL-l plj-i^^Ml jt J.P ^^iLwJ L^-JLj JUJLrj c-iijil 
J^ ^UipVI JI ^Ij^J dJUJUj t^iJL, ii^o U j.jlL V coLL^I JI oU^I 

^^^ JjJUl AjJcSiS LJa*j M t^Vl AjL,i <yii .v L " s ^> ili^^il J*>U- ^ 

<uaJI Jj^jI «-UAP JliP *lyal-Vl - 1 

L^Lp /»j^J ^yJl (Jj_^?Ml) t^- 5 ^^ Oh^H cr* 2 ^ (*-JLp j^ 4_5iJl Jj-^ol -JLp .1V.11 ^ 14JJ jJL-ail(n) 

.10 ^ tp-AUilj 

m 

facebook. com/ketabme Jp i>j-jJ! ZLJ\j jT^iJl u ^\ ^ SijIjJl oliil ijpj-lJl pli^Nl Je^J *JUp 
o^U ^ J-Ui (JU jjb dJUUj .^^U-^l ^jl^JU ^-Jcdl jlJ-1 *J1jJl 
J-aUjj j^i . (Interdisciplinary) J^ ,»Jip *jJ\ LIpUJL jjbj tiiiist «JLJLp» 

*-« AauCjJ £ OOUlj k^jJji-lj dilajui P J**J *£ j*-* ^„Jja.o ^llJLj <. ^tf^A'JI «-o 

«^ J^jUijj ^^pU^-NIj a-^^aJI <JUJNl 4jt«IaJlj 4ijjca *wJLko JA^j jUJNl 
^j ti^LiJl» U^*j *Liil aSI^JI Jp pIS^Vi JjjjJ aJU_p ^jLkj" dUS Ji 

.4 .51? '.a «JL-C- 

** t* 

J-P LU C^ljJl ^M S4JUJI fliUSfi JwCLS .«^-J^Jl» ^jJLl pIjJLl-.N1 
,*_S3-I pj_Mi>j-*-> 4ja_J^il _ft| aJaJi lLjjJL>- J?jj_*i 4J j-*-* ^-^JLlaJLi c ,»/?j «/3 ■ 'l 
. . .\jhXJl3 oL^ojj aJLIIIj i^jil ^Jj^ <— ~^j j**^ '^ 4 ^ j-**^ fLS^-NU 
^IjLitU-l J} r^ 1 a-J^J • (t-i^l fj-^j-*_j 4 Ia ; Tjll 4-^joljJl cJjjJaJl ^1 t «Jl 

jjJL ^HJJUj .^aiJJ oj^Ut (Jj-^Vl) Jl^Is" J>}±:\ *lj^-Nl ?j+i» tf> L~i 

L5 akJJ ^lj ^^LJl ^SCiJl ^ J-^JI Ul^ Ji. *IjJ5i**NI> o! j^UJl Jlp y^U 

.°%yJl JUJI >*;» oU <^>U>1 1U31 J ^yjH\ j\ ^\ ^j 

I 01 l(*luJL>- t_aJj^ ^9 t^yjwJl Jl*-^l Ju^ g^JLll jS'Jb t J lili J^— (J^-j 

^Uil ^^p JSOJ ^jJ Jp oLJ^^JJ jJ^J-I oj-i; JNjll-I jHfri coU^I 

o^J Jj^ „I^l^NL oLJ->JJ ^J^Ll oLJL JjLi-^ <Jl J-^U-lj t ( _ r ikdl 

il^i fjlldl Sjj-^JJ o-l; J5^J a:^ ila-^j t^^J^r 1 ^ J^ r*-^ 1 

.I4J ^Jbdl Sj^l J <J±\ oUN ^ .A i ^s i <«jti jJl-aII ( ^ A) 

uv facebook. com/ketabme jl -k^ul, *^J <• J^^'j c^M^ (*^=-l <_$* ^j *L~J ^r^J ^yoUJl frl jr 5i-lS' *^-l 
<ui ^Jli^j «■£'^1 *jj-^ es* (»5J-1 ^^y { J^> J^-5 -j^j -^^r^ .r^ ^^: 

^yJl fjUSjJl cJl5 U5j t^ JJi yb «JUJI Jj-^l (JLp ^ frl^ii^MU 

jlUJl JJ iJ\jJ^\ 5>JIj »lyt-^l :Lulj 

IJl& j_* JjVl j.— *aJI ^y IUJI JJ i-j|jj-l S J Jai3l ^L* L^^ j1 J-^ 

jjj»-jji! 5Juj .1L*J| ^1 4^5-JL5LwO «Lw»JL?-- o^JaJ r Ja ,> Li-jJ-J-l (jj-*-M j5LdJl 

j5vjsJI ,■» g 1".*<1 i^LjJbM (jjj-*Jl j5LaJli ^ j^yailj 4j5Jj «-j>c-^ jj.,/a7 iJlAj t^JLaJl 
oU— JuJLi 4 jNl *-L*J U5j .itjjJ-l ^Hj-^l <>LJliJl r&| ^ ci^J^' (5jj ,/8 ^ 

4JUil*«» <U^Jj>- Aj Jij C-jUUj j\ 4-J5 Olj j-^j (^j— ' O— «J 4jiLj>ill 4l»JL>-l <U> Jul 

IJLgJ i-^Lu-Vl ^»— Jl oJUfej . (Grand Meta-Narratives) «^j-^Jl 4 : ; o..^Jl 

*_pj <.^^->JuM c*j-*-^ j5LjLJ! j^ t^^aiU jj ./? " j_a j j „^: W IJla /^Jj 

Uy&j^ IjjiaJ J^j ^^j to ^-Uj /«-Slj-il (j-" ^J^r bbjL^pL; c^-ji» A^jiaJl 
Jau-^jJl (jjj^l j5Lill J^-Uil ^^^5 jjla:ll 1Jla> ^L>- jij .^jLJjJl ^LiJlj ^jUlL 

.4JI1JI jjia^J! ^ ^J>jL^i U5 AjwlaJl J| (^Ai/jiU'fi i[.j.3 :. r .^]) Jj-^^l ^JU Ji J^-^JI ^JL- t^^^yJl^^l ju^(>^) ^ta_ ^rv ^ David Cooper, World Philosophies: An Historical Introduction (Oxford: Blackwetl, : b S i (T * ) 
1996), p. 466. 

MA 
facebook. com/ketabme jlbJI Jl yi.U-1 VW M^' - ^ 

* * t t 

ciLnJl Jl ^j^jJl 4jIjJ-I S^iaJ ^_p Ij-^-j- Ijj ■/? " o*>W \L*J»j& jl J-— 

^L^lpNI Jl ^jJL ^LJ-Ij c L J-5_«J1 SjJii ^ aJjuiIIj a-JI^jJI L^blli_el LLj 

<u*_g_Aj t j j-SvJJ 4_LoLJi 4_w<k-Xj>- /j-JljJ 2jj>~jj i. 4.5JUall 4_j.jA-1 1-Jl^oj c ^_» Jjl 

.uL-JNl ^>JUaL Ajr.jia.ll /»1jl>bI*-1 ^ jL-JNl 
Jl aJIjlJ-1 ojiiJJ L^_L«Jl ^^LjJI _>=rj-* J^-~-! ^k 2 -^--—' ^ ^j^ ^b 

c J jJljiJl oJl& .4_L>Ui V 9 -^^ aJlS" ^IjiJ JmlS" J^-^j jj^il >wl£ 

c- 

L^lSJj tjjUjJl ^SsJjJl ^9 JLM < -* V+S t 1^1 Ju 4j>x^tf>lj ji Jj~W J^-^ *3jj*-a 

^JLJi *jo j£3j .<LoLi a-^jjs- *J5 j~J\y £j\sy*-jL\ ^ <& JSJ jls ^aJLjNIj 
oUaJL» 4-^U-l <-jjJU jrr*b-^ ^fr^i l^ 1 ^ ^JL>y v<»j^>- 4J5 ^Iji iitjjh 

w* 

. (Reduction) io^l I Jl^ j-a ^JL IJlaj t Uih>A\ 

diLjfc jVj .UI^J ^1 v^JaJ! ydjJiJl J5 L^^- ^ ^j t^Jb j£-io 
«iJLP» _» 43 ^j*^ j^J jl e-j£ A» ;: laU ^UjtJLJ-l iijjdl jU i A^JaJU 4^1^. *l^-l 
45 yi, 4jt*JaJl aUo^-^ <JL*-P jl ^1 t <W>L»j 4^*5 4ijj<_« ^1 l*\j3^\ ^"*£y-^j 

.a-^Ijj 4JLi-p J^j jl «— ■£ t(^JbJ( pl^iLw-^/1 4Ju_p) LgJwJl^a 

(.4JNI (»j4J» ^-^^ t a— *aj jL-J^I ^Jp J^jIS" J^-w <*ilj ^JJ-^' ^*^ 
*-SL^ ^^Jl ^JljJjl 4ij_*-«-j ^Il^J^ 4Jjj_«il oJla 3-?^ (J-^ 2j-X-5il o^j 
L^J*>\JcL^lj 4-^JaJi J^lj-9 Oyw 4_;_^L*»Vl jL-JVl <J-^?J n<s <•/>." • Aj> :: LH 

. 4I>tJl>/ai 

facebook. com/ketabme aJlIiJI ^LJLo jli t Ot-j-iaJl iij-».*-» iL-J^ jL*uNl Uu&j ij^A^- jNj 

J_p lj\s : ,»\\ J_p ^Jjji .iLojIj ciijjdl Jj> 4jjjJ .iLojI ^ J-^^j jLJNl *Uj^a» t-L<2j| LuSUj t 4-olJui-l i*Jj-«Jl o^^lalU <L*_UJl j^a\Ljt]\ oJla jUal ^ t 4_>- U ^Jl ^l^»j <• jLo Jl *\Jc^y} ^oJbLi ^^Ji (.^jiil ^brfj N 
Jl L, i^U- V l U r*j\ji* v-UNl v.jjj^ 1 ^^ j' s^ ^ «y *L*- 

* 

ULL> j?~*± i^*J' ti*j*^M Uj^' ji^aJl J,} i-— jJL to*>\-^l t*-*0 y> j-fc L^S^i 

_ ^yJl ^JuJl Jl L^iUl jJl v-L-Vl ^iU)! jUij tiluJL^I ^>Jl ^JUJI 

.aJI JJ&1 ^iJI ^>l 

■» .» 

j»^iil j^^ J! LslilJj l?^ku lP>. J-*L^J1 j£Jl tj^iJ-l J^UJl {j$a*j 

jl ^^i t CuU ^-^^ J^UJ £-*£ SybUiJI cJtf lil <lN .pi^a^-^u ^d-1 

J~^ J*i .J^LLJl j£Jl j^JUIl lift Jl X^y^ Sy*UaJl oNU- ^i^ ^i^ 

^*^ Jl U^^ ^ ^J^ (j- - ^ c5*^i tC-ulj J-bcoj -iJuJL. JJL*1I jlS" lil i J lili 

..iJUJ! j jJlS 4iy»i iaii 

t^^lll f-l^^ii^Nl j| Jj^i— » c^Slg'Al t^-jjJL^^L jj-^ajJl IJla /j-p Uj-^ lijj 
jj 4_bUJl 4^,,/taW ^a aIjLj ioU- i^JuLo 1-^.a.^^^J 4 : 5 k : o 4 ■ -,^* jjn t^^jJt ^LlSl ^J 
gjUl ^yJUJl ^j^l O^Lj .«^y*^ J^ 4J ( wl^ J^U JJ j^li SybUi JSCJ» 
^JbJl» jl ^yfc 4 : 2la:U AjJt^^j tia^j*yi jJ-1 4jUL*j SybliaJLJ LS7ij >c^\ JL^JjJl ^ 
j»J ^JJl ^yJuJl (ji'jiil j^) <low oApli ^Jj oybllaJl oJl^J oJl^j *J ^JJl ^jJj>J.I 

.«Sybl^Jl olgJ J53I j^jUJl Jii SApliJl oJla» jl y* «iJliJI jJ-I j^j M((«*5^ 

W* 
facebook. com/ketabme S^J^I SyhLkJlj t(i3) JSJl j^UJlj c(-*) >o^L Sy^Lkil Jl U^j ISI 
^liU JXJI jjJLDlj t (> J) S^UiJLJ ^ :::... U i-J>A-| SJlpUJIj O _*) 

:*Jdl Sjj-^JI J JNj^NI O^L *OiJ) O _*) Sy*UiJl 

*■ * * * 

Jjl iojJLa _ (i3) UU LLS' U_^U *^ (_*) aj^L. Syfelii J5 jl 

. (i3) f UJI J£J1 j^UUl ^ ^ J CjO L^L. SjjhLt ^Sl t> 5U Tl N 

0*1) LU Li5 fc^tf ^s O -*) SiJ^I Sy*UiJl toil 

"* 4* 

Jjl iodi. _ Oil) UU LJ5 U^li ^ O -*) SiJ^ll Sy^UiJl 

SJtt a*JJla _ ( ^ il) j£Jl o^UJl ^ ^ jl ( \ _*) Sjji*JlI oyhUiU t ^5U, N 

ia^jl Jb* _ O J) J^\ j^UJl ^ O _*) Sy*lkU S^jJbJ.1 oUa^^Ul 

(Y °4^ . 0*1) r UJl J£l j^UJI y* O J) j£\ jjJUJl jij 

&j./9$- fUJl Pj-fiil <jP j-^J ^ Uj»b y^fiU» S*iM~*\ jJt> Jj*ill JNjcl->NIj 

j^Sci jliJI J^jcl^I UI .fUJl L ^-LI J£J1 j^'UJI iJui v^k)l y^l IJ5» 

C- M t ^ t fr 

fUJl i Juli { j^}. ; ../>!<- J£> Jlj-*J U^N t Lil jlS^^^a» V^'j lAj*^ jl^Jiil V 

ili>^ll S^ki- ^^J dJUJuj .c^^Jl Jjt SyhUkJI Jp ^r^l J-5GI J^liU 
*£J- j£\ S-LpliJl j^ JU^NI <JU-P ^s^J .Ja— jVl jJ-l AjIUj (l^li ^l^^i^-Nl 

tSy^Lkil oNl> «J5» Ji> (.UJI J53I p^Ll Jl oLii^^l ^ ijJi^il iJbJl 

.ia^jNl JbU ^yaj 4-JliJlj Jj^l ^w>Juil j» ^jN i>wJo <jIUj (jrf'U-lj <jLj J-jL-JI oj^-; t^^' ^i^l J ^ 1^-41—^1 -» ^ ■ l (_5jj-s^JI JNjii— Nl l-L» jjLi (Y >) 

facebook. com/ketabme * — ■ 

.L^uaLo Sjvy <uL>p _& ^ \jj>l j*_> c M-wO 0*>- (*-j tOjXj ^ w .«j1 .3 

yh t*lytX^l J-o ^jjJ-l <J»J"*"^ jiviJl ^_iSj-« <J^T ^ ^ t\jJ*> Lwo-^- La 

: <Jj U5 ^jjijij jJUj^ tiUi ^p j^jj t<aJb>*II 

^3 AjJu>t-t.>»ll oUJllJlj t Laj^-^J ^J^ iiyd.1 '. C^j Jl^-1 JCjJaJl j^JbJl jj-g-k 
oJl* \S t (JLsfJ /J^--*-! *V»\— Jt>U o-UjLo Ttjl^J fT^i J-^' (j-° 4-»-; ; ^ ^ 4J-L^> 

«({^JLjJI SjjiJl») _j Ujj^ca f^r^ ^° Vn^i oljl&L>Vl 
015j t(JL>jj>- jM SjSj Ji3jjj <j> w.ll ^J *L_<»jci-! 5jSj ?~ y°-i jy** 3 -* j-*j 

O^Li-i jinj ^ <U...Jalj j^JaJ jl ijL^Lo| J}\j£\ tijj^y-l jj.,^1 UJp t LilaLa 
j j .,^"11 4JL?- J 1^5 t aJ <uw»U- j-wP ^j-^i <^ jl_>- ^j tOjJLaJJ ^t^L?- 

* *■ 

c- " e- 

<jp ^Uip^i i^i ljUj c4jt :; bii j^iji ^p v>-^ pv^i ^-V*i ^'j^— Vi ji 

(i-^dL pJUJO ^Uii jlUl iU-l ^pj^» Utfj tPjUU ^ai5 ^^^U^l ^>il 

fUil (^y^L <^l J i^-Nl ^gJ^ Ji-i LjA*i\ AjL^ ^J .AJlUl J^oIjjJI; eylJ ^JLPj 
1 aJUjj>-^M j\ ^^-^l il>-jiL I^o-mJ j! UiSUj t ^-*-;b SJbJb*- AjjjiaJ 4Jb^y> 

.Jl«j LolS LSv-io ^JL>tij Donald Rutherford. «Innovation and Orthodoxy in Early Modern Philosophy,» in: Donald (T T ) 
Rutherford, ed., The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy (Cambridge, MA: Cambridge 
University Press, 2006), p. 12. wr facebook. com/ketabme \jjjhj Uj^jLo ojL^pL aJUjI i L^^b*- 

^yJl ApIjiJl *^ij *^?^ Aia^%o yb iJb»-ij pLp ^^^m» Lgj^>^ tL5^>- Aii^kll 

a>V i*JUJl ^ iSj^^ fj-G-*^ j-* f-Ijii—Ml fj-$-a» oli t UjL*» U^i U5j 
Ljr*-^J t V J - J r^ 1 J>^ Cr* *jy^ or* J ^rr^ ^^^ fj-<w*Jl J* j ro-^alj 

Jz^jj-l <_£jjJaJ *j-$Jla jjti *_L*Jt pj-Qjm jl Lsijl C*-ij aJU tlUJl Jl aJAiJ*A\ 

<( IUJI Jl «ik^ll LjU^l ol>Jl j>i, 

*I^Mlj c^^L-)!! ^yt-^flj «. JU J! *l Jfc-Vl JLa ol L^j jUJUj 

~-LkJ| j^ bj-^ ^r^' ^"J- 3 J-* i_s*y^y\ - Uij*^ (t-i^Jii •J^P*-' ^*^-p ^A L*-Hj 
_ (^^1 (JL*J! ^ IjjJaJ ^1 i^-j^ j_A ^JljLl u*>J» (JL*-Nj tjU^Jl ^JjJl ^i ^-JLp ^>j^-j kl& a^l^-) aJU^j ^ijj-^ ^J^>- : JLJl J-«JL*jJl 
*J t(^Jli- aJUj^-Ij ^— i aJUjj^I) a-^s^L^I *?*-*\j (aJUj^-I) a*iU ^J t(A**AJ 

^ aJLp /aJlp) a^^J? a^^JJ^V j*J tA^UJl ^yj aJU»- OJLp- a^j^ ^joIj A**^- ^^iaj .«SjujJ-I i^JUJl oljj_^iJl» ULjH ^Jlj i^Uil a^^JLaJI iip- jr JiJ Ljj^lI y* IJla (TV) 

.(Naturalism) ij«JaJl j»^a» jU»I J jLjj^NI 

wr 

facebook. com/ketabme <• f, 

4_L>JlJ-l Lw^JL^t^Jlj Lw*_xJ-l j-a M5 jl j>J- ^ tO> ■■ k H J-P ii-^-^o aJjI 
^ .4~* \? V^lj V*-^ c^* lS*^' ^-^1 4-^i-l Lg-LUj C<L£]al« ^JJ-vO V*^ 

^j^^^U! L^JLUj t (i^jJj^L^) <uil» a-woj^- ^ i^^Lv-Nl 4-_<>j>-t>Ul jl <jv>- 

.4****]? *Sr*-^J <~*1>- j( ^y* 1 L J$\ c^^Ull 
iilk. ^j S^jJbt UiJl o^Jtl (-L-!A-.^I) v^ 1 *^ c^J -^^ S^° 

Sj-*>-*ill 4_}LU ^ Lol t JJbJl 4 \» ,Jj_; AJLSjJ*.* ,j_£L<oj 3 l? ',* «uli Aitj-il j*^ 

^iSl ^J^j iO^j ^ ^Sk:* ^p /«j'jJI o*^ ^j- 1 ^ aJLLiJI oydli (e^-^UlI) 
l^Sf t^ak^ Sjj^ jU^Jl ^1 ^ (^JNl jl) aJ)II Sjj^ cJlS" jUUj 

* f. 

j-XiJl ^ <U*Vl Sjj-^5 C-JlSj . JLhJJwl (JJjj -.^"^ JJL*Jl /w« *>Lvi>l 4-flJJaLa ejjwS> 
Jaju N j t LSk.a ?- yJL* <U*iJ ,*iljJl J j/ t Lalai* <OjJ^- j«£< ojj-^> ^"^L^Nl 

oli*Apj ^-j-JU oULS" (jjj-* t^^r N ^ala'.ll *iljJlj c aJIS ^ Sla'.ll <—iJ 
i (jJJl t^^Uii ^ySoiJl ^ UI ,<JNl jp (jLJj. (*j-^° t5 1 A* (j^^lJ t a, ah'. a 

(5l t (Methodological Naturalism) «4-w>^_dl ^^JaJl» Ajg gl Ji al J-p U-^ 

.AjlMaJl ^^o-UJl ?x_^uJJ *-Ji£ jl 

t^yljJ-l jj-vaiJI LjJLp k— Jliu ^yJl t*Ju>Jl rtJjU cjLj^I ( _fA3 ^ ( _ r JuJl ^lJlJ 
cjLj.5^1 cJla S^Lp Ijl^j .jlJ^Jl /»JL*JLJ blJjLal ojL-lpL <^j-*JI a-LjJI 7-j-kj 

Juy J^ ^ t JjIj^I ^jwUjJl AjL-*>UJ| JC.P <«jJ-aJl 4jU^Jl ^wo-LJI olj^a^L» 

.4-jUaJl iJfl^l iLjljJl 
(jUjJl *JUJl ^ J5o .Aj*twaJl {j* jJS 4^ jj-^alJl iJl^i te*>U^I U^S*3 L5j 

.(JIjlJI (jLsJNl (jl t4jjj_MflJl jjfc L^w-L-I lJLy> jujjtj tc^jjJ-l ^^Jl *-l«Jlj 
facebook. com/ketabme JC^P t^yiladl J^JCLw-^l ^ U^:.i <jycJ^ K }\ r^Ja-il ^WaiJJ jj-s^Jl IJjfc /^j 

^ IjlJ ^_«Js» jl <u*jIj <jjj^> ^^i tiJljUM ajjj-saJI UI ^ «JIjJl J^ l^ ...j'» 

jldi^ili .^jj^a j j ./? T JJ 4Ja->-*>U.I oJUfa J_p *llj Jj^^J *_j t*iljJl 4_la^-*>Lo 

: JlxJl i tfW:tfU ^ U5 t j j£Li u ~~~j\j3 *_^\j>- J^-io (jj-iJi iJub ?~jbij 

^ /t^Ja-dl 4 ^* s ' ^*IY » aLp (NovumOrganum) JbJtA-l J^U-jj^Jl ^i .4-j^-JaJl 
JaU- tL^iii VuJ-l ^ ,^l ^ yip Jul£, <J CJIS" ^JJlj ^^LJl £f±\ 
l j^ f-^il j->L2 ^ .<lJLJLM cJL^jlS"1j l1-_>«_JLJ (j^-^-dj-^ l£j—-° -^L-L-* ( «*J oLj 
^j to^ J£^i\ ^UJi JlpIj^I Jl <J^-I *Ji^!Allj S^Lil oLL>)l 
J^- *_5^j>Ju fJu^j t^^-JcJLS iLli ^j SyLL«~* \ §~q /<*.->■ j^Ju L fd\ tj^^Lil aju* 

JlpIjJLII JJ J-^j (jr*^ t f ** ^ *' * j^ i^f:J^ $y<-<0 *^a-J\y t j^>^j toLjjJUj 

a °«j£l Jl wJL S^Vlj vjh^ ^' 

J^ iL^lP^i) 4->jj./?ll aJU^JI 4Ajjla]\ ^Jh tjjSLj (_£jJ t4_ojJJaJl iSj^JaJl 

■ <jJUM ^y i*5l5 a^1^\ l j&j <.(*j\j!i\ j* JU«waj ^jJb J^j JL^l^iJl 

^JU_j (^JJlj t^Jjl^isJl ZluJj jjJ^dl Lrrr i>ojl j*^jj i_iJj-« {j* JUI ^alg.:5.U 

f * f. * f- s- 

cA-ij^P^/l S^_ni\ j-a UMiaJl Ufljl IjJlJUJj 1-A^jj jt-LJi ^cjjLj j-*^I ULk>- J 

^JL-5 <uJL>tJL^I (_$JJl ^'.oll ^u^I^jcl^-I JLw- ^ii .6*>IpI olJjjjl ^JUl <3j^' ^^ 
L'jUL- ^J- 1 ^ J* J^ ^IjiCJl ISj^ fSJ- ^\ ^lj-Dl Jl J-^U 

: Ji U5 ^jiJl jU^Jl ^1L G.A.J. Rogers, «Science and British Philosophy: Boyle and Newton,» in: Stuart Brown, ed., (T i ) 
British Philosophy and the Age ofEnlightenment, Routledge History of Philosophy; 5 (London: Routledge, 
2004), chap. 2, pp. 46-47. 

facebook. com/ketabme ^oL-^bjJl a-i'j.AJ pUaJ «_^ jl L$JLp cr^-r^ SJuaU-l o^JaJl jl jiUIl 

JL» cJlS ISI L> ^jJ jl JjU^J *J 4>»j_LiJl *jlijJl j_a j^l oIjlJI .^^^aJl 
t U { j**^ t ^tyf- J^-I^S ^^J jLpljiJl oJla Jl* jl ,^w?Lij U JipIjiJ Loj cuJl 
kJLliS"! jl J_p .^^wojJI LaI^J«_* * ^jj jl Ljjj*J> j^j jl jj-> j-<« Lfi^AJ LjN 
^LS <LJL>. jyJ U5 /UuL- Ijl^tj L~a>- \Lj- «^ aS i ^ ^^ J^l^iJl oJL* 
■alg.t:,.*^! ^j->- t <L* jy>dl SJLpUJI S^SLiJ L5 — LJ ^-Sj^J aJ^AjJI <^>\j$ jj . <jli 

ojj-s^JLjj .UojI ^^-«-li-l ^5jj_^JI d^jJiJ-l L _ r <JL*Jl ?t ^ 'A I j ^^^ojlJ-I fj j j Mfl II 
^^^o-LJl ?*-f^il ^j (LoIjJjI) L*j^L*_* ^j-l *>\_jLi^ c^-iJ jl L^l Li£Lw c l^ ... tf' t 

. L ycJaJl JL^I ^Ull L yJ^}\ «JlIj t jJiJl JU^NI t^JLAJI ^^L->1 

jj^ci .S^lil ^3 «_>U ^^jjs» pj-g-oj* j-fi j-s^L^il oLjt^j jLiJL>-Ml Lol c jjfcJLII 
.^^Udl j^IaJIj ^^L^Vl *JUJl ^o aj^IjujI ^-ji^co t_5ji»-l iLU-a ^jjs 4j>x-jlJI 

^ ^ jUJi ui oUxp^ij ^ui ^ ^u jj^i ^j t juj^i jjp uys 

Jlijlj t jUj)II ^Uxp^I Jp ^Lo U- — • Jui^l SjJi ^j^ JjSfl ^^ycJaJl jil^l LiL iljJ jl^I i^^ ciLJLjLl tJ^I JUJ^I rl^tSiUl : *jJI^JI U li t.^~^*/\ jVjj(Vo) 

.fl<\ ^ t (T* «A tv bNlj jjUJIj AiUiJLi JpVl ^-i^il :c~>jSUOto* t «^Jl! ^U tJyLl ^^^j 

facebook. com/ketabme 


ilLjb c^l5 to^Ul ILj U£i .^L^ 1 _ ^^Jl oi^Jl ^ ^Ull ^y^ib 

^ ^^SLUI IJla Lg_^!j j&\ iLSLiil cJlS" JjJJJj .S^^iiJl 0I4J 4-^Sbl! <Gl*_J 
( JbJiJ J^l^il j^kJl Jk ^ ^UJI J,} -u^ Jl jUl^l 3^UI ^5 y> o^Jl 
j!5j t*ilij JjLJ^I /»Jlp mJl^LLo oJlS" ifJi&j ^yJl a-UJI oli" UJij .(^j^l 

t A^j-^JLI 7W>lj (*J-g-*L« ^J-^J •<_$*-k*-^ jj->UJl /»j-^jLoj l^^j^LJl e-lj^U-^l 4JL0-P 

^. f. p. 

l5 -oJL^-I a j g ail xjJli .o*>LpI L^e-^jl 1*5 t^a^Lw-Vl - l^j-*-^ jXi-U a ^ajl - « 
^ jlS" dUJJj .ol^^il j\&\ JUIj cialkii a^NI S^l jl^lj ^L^SlI 

_ A^jj-«Ji ; v k' H J} JjL-J^I JL^tJ jl JjL^ jLajl ^j^j J g laJ jl ^y^-JaJl 
a^Jl, oijJl ^j t^L^L-Vl LA^^Ljtj A^yj^o Oj^Z vl^>tj tiUJl Jl <^*>L-Nl 

JjjJl At^Jlilj -<Jl*jl Aa-^Jiil ^J ^^djlJU 4JjL>e-<kS C Ly3j).,^>- (J.IVJ*-5lj t L« *aP 

facebook. com/ketabme jL^UI jUL^l I^jlI j^Si, t^Jj . . .^jJsUIj vrjli-l oUUNlj /l.^** 

* * * t. (, 

er* cr^ ^ t *^i- ,L ! W*-^ bj-^ f*- 3 ^ *^J a-j-oJlJ-I j^j «JV ^^-^ _/c^ j-* *' 

.cJjJl IJla ^ dUi 4Jl£al 
^i o^i-Ldl 2Xs-Ji.\ ^3 pLJuJI ( _^ajyj «JjJ^JJ ^j^ajo iwiSj-a jjfc 4 (J UJI j 

,lf\h S^kJl ^J>- jUlj 4-Gli jJLrJI 

» * g> »" 

J! JUJL+I «^^^Ll» U ^J! JbJl Li^JU .^^U^l _ U ^J1 ^idii J UjLJ 

*■ ** 1 *• "* 4* 

C, 

^JJI jujlJLI ^^^j^^I ^JUJ! ^k, ^^ bjj h^, Jl^^ ^J jl ^*>L-^I 
t^> j^ lUJl Jl 4-^UM L^^ ^o (jLJ^l ji^ jlj ow J^La^> 01 L^5Uj 

WA 
facebook. com/ketabme .^uLJli oLb£ ^L-Nl ^ ^j» <jLIi£ 
* f. 

(JJajiij i La y*-fr ^ la <*jNl j-^LaJl JL*ij v,_jI Jp_I_pl c cJj j-*-* j-* L»-Sj 

J^— ■" JJj . 4jjj../3.H 4*^>-l J^1*j <_£jj-n^ r^* 5 ^r^J^T' < *— *^- > " /r J'* *■ Up-s-s^j'j 
ji^iJl J-a J5 ^ t <L» ;; laJl ^LoJL^-lj Ajjj. ■•?.!! 4-woJ^-l ^-j (JjjUI Lj»wJ>jl jl U 

.^jjJ-l ^yJl »&^J (K^ J^J^ jl 1 0^-i */9 tCd* <^jCSj£^*j* {jCJI*JIz>- oja-stf f ^j t ^o*}L**> jl ^JJUl j^AJij ^Uj-Jl 
. "jJl ,/s a\a 'ySJc^^A jjv>B-^-Lo 4ja_^ljj L^-J| Jj-VjJl Jv>woj oJl>-Ij 4JL^ *Uj^_3j>- t^yJl "oJj^j}\ oL-lji ^5^ : oj^) f Jo t > -u»^ 1 J**J' -^ '^y^' J*«J' Ji-^ '-iSy.^ -^^ 

r % ^^ji j^ji jjl, ciu^Ji iiuiii ^ ii^i *JiJ ojidj iJLU 4-ijj : ^^*ji ji*ji ^jj t ( mA 

juLp Ju_*i : ^ji jl^j jjI ^XiJ <LiJLLR-a I ^ $1 .5 j^,j t ( ^ *\A*\ t. <Ljjj»_II ejlj-jJI cjL-Ij^ J-Sj-« : cjj^-j) 
-cwJuJ ^j iO^A* <.oJLUl jb : oj^) ^fl.M.UH Lily ^ B^^gLua oUly : tid^lj jj*i t^^ULl 

\^ C"^^ 1 ii^,t>bj ijj&i» J5 o jUaJl (^Jdl jl>-I^JI (j-'L'V! Uli ^ Ju <1~^ ti^^- 1 ^ ^ c5jj-^il 
LaLc ^jcJiiLwa -^JjjLojLit •yjjj.^a.i oUi Jjljl«jj c *jJLaJ1 ^«*>L— ^(1 j^jJl c^-gj>-lj («^ < SH* J ^^ d^Ujjw^aJI 

facebook. com/ketabme (Y ) 

((^_j^-^Jl l_^>- ^Jp Lo|j t^jjjl i^>- 

aJlp i]LjJi) ojjJajsi fjJLe- ^J* Jjfc t(jiaJJ fji-Pj ajLJLJJI) 4-jLijJl 5 J b'Jlj 

?(U-^Lj (jL«j( iilift) o-La jl t (Ug. : ; JjLJl 

Jj_>Ua-« ^jj-^ Pj-$JLa j_A « J| h 'A \ *jA-&j AAA-JLflJl" _J J-J^j v,-;! /»j«g_i»j 
(^-ikil ^1) Ja*JI jiLJi ^jp-j Jp UJjb" ^^^o ^ji .*{#kA\* Jl J-^>Jl 

: J_^i 

cUjLjl^Ij obj^^il ^J Jl-S^JL; Jki]\ <-^rjl JLi fy-iJl jl jy£ Ijlj» 
to 4&?\ j>*i~*\ j tAj_L*il j-« J^jjtil jgljju»! ^ja JS\ Lt^t ^J jLip^I j 15" j 

Ijl ^_a tA-J_tf- C-j>-j fj-*^' ^1 ^ 3 lS^' jiajJl ^V» j->ejJl IJ-A jl Cjj 

* t s- c- 

.«UU^j» t _ 5 ^— ll jJfej _ ^^1 fl_^l ^Lj ^^iaJl 9-\y\ 

t jU^Jb 4Jbjj>-j^o _pL- j JL*J 4_Ul is^^^o Jj> c^^ jls fj-iJl jLS" lilj» 

t JUJj JjLj <UI pi^j j! iljl ^1 _ tijj^Jl ^Sl j\ - J-^iVl ^ j 15 j 

t- ' f- 6 

. (r> ija]lill ^Uilj c^UaiLl ^-UJlj c JJbLl ^UJl JU^JI ^JU^ 

OjJajJl J} 4-- w - , JL La! .lUJi JJ A-JUjJI OjJa-JLj ^la ^j^l ^ jj -* W jJajI L facebook. com/ketabme JujJ C->L>-jJu v^ L^ij J-^ 1 ^ U^i *4-* ur^ 1*J-*j t^JljJl frl^-a.w.*<i ,j_p Ju»j>_4 

J» 

<LoL>) <upj^j» <Lw<Jlp IjUa9 Jl L-ULij 4-icwJaJ I CjLpj-s^ j-« C-o-.»Jai I ISjj 

JLJ»j -jj\ JCS- OIa^JI pjg^ j U t i-J^i \ A Jib J <LiL lJLLw« LL^iij t(4-jL*J|j 

«jbhjJl' j^Lo- ^Lpj^^il ^LJl*Jl LUaaJI iJU- ^yii ,l$i* J5 ^ <wiii^ ^Jj— 
cJ^w*» «jL&^Jl» jU t «-JL^JLJJ LLAS.ll <JL>- ^j .^Lj^mJI <L-*j^L! j^p 'j-r*- 

cJj— jLft^JI jli c^JujJl LLaiJl 4Jb^ ^ UI . tfla'Al ^jj-^aJl Jy^\ er^ 

t* «• ** t* 

jkdl Jp :>Uip^1 ^ jiU- ^1 Jp OjJj L, jj^ J^ t^Jl ^U; ^j 
plj— L^J O^Jl Jl Jj-s^_pl (j^H ^ *Jl t LjojJ^L^II LLAS iA-U-« ^y j^jj *al\ 

C- ^ t- C- 

^fl_«JUjl j_Xj2J1 O' LsAjI A 4*j| -_L*_i /jJ>tJj .0. P jl ^J J Z' '' J) tg-ll,! 4 k» --'j ■ 

j~*J <*{£j>-\ ;*JfcL» JJ 4JL^»J t jJfcj .?*$'■* jJfc LjJ i 4jjJLLil 4JLaJ-I JJ Ltf»jl!L 

ik^J ^Ijl^U tdUJJ .jlUJlj ^p-^Jl LUo5 £. ^^^LJl J.Ldl jl «^LJLJl» j* 

jLfcj-Jl JaJ-1 pIJLk^^l Juui t JJjU Jl 4.5.-LLI Oj^j ^<l~Jl> jJuJLj _ T 

ol pJl ^ ^ SI Tl^L- UlJLiju-1 Ul,I VijJl LUlaJI i^L^ ^ ^^ 

" t- 

A-wPj-s^^il >»_jsiLiiL l r^^z jL&jJlj t Lpj^>j» lt*-^j u^ j^°1 Ly* ^Ljui jlJI oJlJUjI 

c-)Lpj_*^^iL 4jlj*>Lp Jl ■->->- v* t JLi j -jjl wU_p jLaj_JI ^* j g a a LJ ^^o-jlj ^_A3j» jj>j t a-^jl^-I i-^-Jl •jP -j*j La jlfcjJl jl Jj-aJl L^L»j Laj .^ :: lgll 
J-p to^UI L^J>jl U5 tyWl _ A^yJl B^^iJ Lr ^J\ jLJl ^>p ^-aj N 

i _ r J y>\ j* t Lr^J' Jl ti- 5 ^' «OLajJI» jjfe S la '.U <_jj-L-^I jl Jj^JU 
4-*-^ d- r >- j_« ^j t(ui-aj Jl ^Jjj J k'.H) IjlAI v^-w^ J-» ^ t 4j LJl«^> 
4_ = jx_ r JaJ I C->Lpj-i>jil "j-j L» ^5 (jialil i-*-^3 <^q\sjC- <1^>- t<^j>«_Jl C-)Lpj_*i>j-« 

i. 4_i LJL«_a Ij_«I oj^jlaj t dUS \_« Nju «. J-i j "vl jj-^Jj .4_jojJlj ^^j^JLlAIj 
facebook. com/ketabme £ £ fr * - ft 

^U ^j U j^ M -ul ^ ^^1 sjU o-* c^- 1 ^j tA*^ 'U^ 1 - 
^Ul ^1 ^ LujO; Jl \iJ}\ jl UL* ^ jLoi t l-K* IJu oLS" %» 

J Jali jl t jUjJl iajl^ <ljLJ! Lo t »^j LgJ IjL^pIj ob^>-jil ,J IJaJ 

** f- 

rt-fi* ftULJ J^JJ Uilj^o \^j> jlS" Ui : ^ fciS* J oj^JI Uj jJUi jj> ojJli ^AJI 

UjJL>-j ^^-^ L'^g-y (3 J>e ~^ (J^J - " ^r^ W** ^^ ^"J c 4JLp -»_ftlj^>w^ c *U Uj-^j 

.^..a-Jl jUjJl jJb J la.: 11 jl jLipI 

7-JaJ i ^yjl o^o ./?ll (ioJuJtl jl) 4~J>jJi}\ oJlft Ap JLij /jjl l- Jy *j _ V 
Jjjs j_a OyLU J-^J^ ^aW'.ll jLfcj-Jl jl ^a>j tlJLp- o^J 1 ^ ^r^ <j^>*->a-U 

UU cJ=U ^yc* Jl ^jjil JkJ! Jl ^pIaj t Up- iujJtJl fi Ju oJl5 blj» 

. (0) «4J j^oj Uiljj J; t J^l iU. N jJ-l jU .jy^l 

jr^ ^ iSjd Oj^Jl 0-r JJu ^Ulj cJ-ij ^y j^-iil ^Jl 11» ^ 

^1 jlip ^„jj-^JI U5LLJI ip^Jl ^ ^^^ii; t<JL5 ^!sL-Vl ^5UJI J> Ji^Jl 

«j^Ll))^ tjkil jU^JI j^u»j >lj\ «jJ-l» ^Oi^ >* ^ «jJ-1» -i .Juij 

e- fr i* 

jl JaLp^lJ 4.(_$jj^aJl ^jJL-Vl JLij ^jl pJL>t^*jj .4-JojJl AJLjy~l ^^J*-*-; LJU 

j-a J5 jL5 ISI Ml ^ijJl ^ ^->^j M ajjj-^ ^ : 5W'.o oJlpLS ^j . (( jJ-l ^Uij 

^1 cJJ-^Jl ^LJJ! yt cSljl j^Ail J^U .^J^il ^^ J^ «J^ 1 " cjt 1 ^ 


facebook. com/ketabme 


, «aA^J fjuk^j ^ULl ^ La j^LU t jJUi ^ ijlju; JS\ yN\ ^j <jA>^» jJ*- JUJ 4-*^Ja-> IJ-ftj *j~^l /*^-*^T ^-"ri <£^ l$\ ^^j^j^ «<jJ-l» 

t. * + 

^j-^J-jJI j-Aj t JL-i j -jjl Jj-£j jl (V^n-w j j .JaJti Lj- ,V>jp-l Jl **— JjLi <Jj>- 

^j*:J Oh^r~« o* t ^ Jl J 5 " J! V~JU J^ >* f^-^ ^ -^^ -** tj^-lil 
J_^^j <?l?.ll jLAjJl jl li^Utf JLi^vi ^^ <^1 j-f* -f^l ■ ■ • cn^^^j uy^y.j 
jjjJl U' jji 0^ L^U^ t v r SCj 1 j_^i fc«ui ow «^LLjitJ L« jjbj t«jjj» Jl 

^JUl Jaii jlJJl ^^L «jJJ» 4l\ Jp ^^y^ <y-^ ] Lf ^^^j jl U 

jJajlL -CJjliLo Lj^Uj N t «JLM oJub ^j .^JLJl ^SLj jjJ> <U ^JwAjll J-«-Jiu 

f. o' 

.*-L*il <u«jij JLij -^1 J| 4iL^| i'^cj» iS^y.J (V"*- 1 -***- toJu>-lj SJlJLp Ap la. I 

jjt> jj-l Jj-^> c_3j— i t^JL* ^^w^^a ^^aJ^-J- 4 ; mA qJl oJLp J-jLiJl jl5 ISU 
^yaJ^-Jt jJb ^.Jz-OJ \ eJL^- L5L5JI jl Ujj_^2j ^J . jl_Aj-jl ^0 JJjHj (^Julj A^J»*-;-.-!! 

lili .jbhjjl *^> J^J t^J-J'j *4^>r^ J-* <J^' ^>^i fc-ij-^ t *>\Jlo l ^Sjj ^i>-l 
^j| JUJ> «jU^Jl» ji-l LjjJ jj5L <Jj~J tjJLl J„^l Jp WlaJI oJLa oii-i 

LajL^pL AjS^JI >t^ U^jI Liil^>j U>- LajL^pIj ^-^t^J.1 *J* \JiJCji \jL>~ ojL^jC-Ij 

* t- <* 

J^iL «ji-l» ^ o_.JL>JJ Ij^a JU *>U .Jaii l^ O^jil Jl 4.. .'J L ^j 

facebook. com/ketabme t t i "" * *■ 

jl ^\ja\ ^ JjSlI : jLLj^lJ jLkJUc v «j^l iU^ ^ jJ-H jt J^iJli 

** •* 4* 

M a^SUj tijydl Oo_i <J _^i t l _gj_j^aJl jk'Al i»_i jlSol «iJJi i ^ju 'i j 

killi *_* 4J! <jy <Jj^J t 4**ij JLtj ^j| a^J jl5JI kiJJi ^^^ ^ U5 .^-iJl J5 

f i. * * a 

j\J>t^JJ> 2jj>-jj Alj^^JaJ Ap L*—~«Ij IJuJL>- Lolp L>s_g_La JLJij *jjl uj j _ i 

^jj^j,^ ^i^^l jjb U) _pj Jl jLfcjJl ^^oJl <_£-}! jU tlASLfc IJl* j 15 lilj 
uli ,<u ^J^ jl fj-iJl ^ aip cuSL- jJ 0j5L> jl ^j-=rjil vilJi jJl£ *^i t U 
j-a 4_lp o5L* L. «J^w*-» jj*j t jUIj-a ^jL^J *>Lj 4j^c- c*5L* jl5 L«r 015 

jL5 jli .LaJLfc ji 4-i jU^Jl aJI &\ Li Lulj-. j^SL, jl J_kJl y*Lk j-U 

. (n) flALjb JJJU cJL^ /UJU j\5 jlj ^dUL* Jy ^ fcUsl^. 

£~»^aJl 241LI ^ >^ ^aJl JjjU w-^-i . Jj^LJI £^-« >* 2^-1 II* 

.^t-s^t^? ^p y\ jjbj t «aXjHJ1» iiiiail 4iJbU ojLipL ^^^o J5Llj «jU^Jl» 
^Ml jj& tt^Ij jl ^5U_> t^jJ^ ^JjjtJ U5 c Li I ^sU-U «jLa^l» ^LiJU 
j-p u ^\ ja\& jj^j U-Up Ljjjj-^» Oji^j ^^LJ! jl 7-^^? .pIjMI ^ \y9&~\ 

C- C- ^ p c. 

ojUJl /^Uj jJ ^IjJI ^ ^itA^^I jl Uajl ^>waJl J^j c ^^ku jl JjJjw 
p J *■ * * 

.JjjUI J* 4-jyiJ ^ ls*-\j-0 \^-jJzu> jj5L jl p*A5l ,y» j\S y\ \jjtj t Uli 

^jAs t aj^)I jljiJl L yjwaJ Jjj^J 4j ^j^ai» La JjjbJli t viJJi Jl 4iUi>} 
JLJLj .4^1x5 Ji-JL* ^ jy L>5 c i~*y^y\ _ A^yJl S^lilJl j^. J-Uaij JUij . £ T" ^0 1- J.-j'i j. i .^nl I (t) 

facebook.com/ketabme f, 

^y^lL. J^Uj jJ~l ^ JJlyJl <>• <-Mj-* Uii4 lil viLIUj .(i>-^l jLo'S/l 

iJLU oJla ^y ^L5 .*Ato aj^^NI jLo^ll iiU- <^y U5 i^j^aJl Jp jujjJ ^ 
.JjjbJl jj-j^ 0;:^" Oj-bj t j^diK- ^jyLt^Jaj (jJ-l Jj J^3jill i j^^j ^y^ 

dJUi ^J *\1a t^^jll ^p jIJUI jLUI ^ ^jjJl ^4j t jlkil ili^ J^Jl 

^a-J-aJl ^^LaJl jlS <iJJJJ .iSlJtJ-l j5o t_iij_a j_a IJlaj ^ j-iJlj JjJil J-^° 
ijJu j^a^- SMjj t (jlJJI j lisi ^y tf%-fJl ^L—jJL ^y^ Ll t^yjjJl ^jiCiJl 

C-—J t^JuijJl ^yLJliJl ^i]l j-g^-lj /Ji t^y^L^Nl j^iJl ^y UI .^*wJ^Jl 
(Jjijoj tOj-&jj>- ^y ^^-J-^ ^^So <j\ jJ-P J— *j (j-|l j^J j-y-^ (j^H *^-jiJ 

s^kJl «^ Ji j-ij ^1 jl ^Di .^UU <JIjlW L r *s±\ s^^l ^ ^j^Jl Jp 

4jLLi5 ^i JlJ.j jjl j-SCi JJ-£ ^o ^Jijil Ijla j g k^j .oIjlA-I j-SLs S^ La \ 

*. J,bJ! jj^aJl j_y jjlj t^ijU 4^5 ja yrjjj tiib>il 

^j_»u *Ai tIUJ! ^y a*-oJ^-1j <-jwJaJl i«**Jl Sj^j jl ^^^s^Uj ^-5")/l a^5oI-Ij 
Jl ^jJL M i t L y**-« obj_>-jll ^y ^j_?-jJ1j ij^lilj j£u*1\j i-^-ljJl 5-JLl) 

t, Ju*, <: .Jail 4_j^li-l J} <?W /%i-jj| jl J—ij jj! j-^a-P ^y L>w?!j jl5 JJi 
jlSj . 4_..-.aJ JUJl ^Jt-J? ^d <LP wi y JPjj^J As>^^S 4-iJjj^ aJl>- -« LajLipL 
t^L-fl^L^I _ A-ojJtJl fljJaJl J^j JjLvJ^I (»JLP ^y ^JLvJ.1 JUljjJl j-fc JJJS ^^^ 

tiKLiil oJla JiLJl 0j£Jl> J-ij *jjl iij^l Jij .ii-iUl i***JaJl i--<kiJ-l S^JaJlj 
c^lSo .^J^la'.ll ^j <jL«J^I J^i^- ^y <cijLsi p-J^j jl pj^l ^ aJI J-=rjj facebook. com/ketabme 1« ****** *-i_ 

.isjlJli-1 ^jcsjajl 4-^M 

*4 *4 ** * ** 

ojjii*- jjI SJjU : Uli 

j_p ^ilJb <^JlJl JjjjsJI j-A J^J'j t ^JJJlJl S J JkJl ^>Juai *JbJl JjJj <jJUl 

«* ** i 

iLalS" Sj^ij 4~oJj>- (j^»y ^ C^ii Lf^J ^4-iytll AX^ij U^o L^J JiUi>-Vl 
* 4* j t^y^-jllil ii*>*Jl aJ^LaI JUJb»- ^fL« (^l-J 1 ^ ^S^- ^ J^ A^aiJl j-$Jaj 

^5*^-1 |*-L>Jl /^j ci^-j^- o^L^^ 4J^Lsi ^^>- jjJiii- ^1 oJLflj» c-^J j^Ul 
a-_«*>L^\I _ i-j^jJl o^la:llj jjjJli»- j^jI yip ^ <L..^aJ ^^ji Jl5 o 15" ^JJl 

*■* 

facebook. com/ketabme ( j_P JjjcLo ILp oL>- <j-^ (1 <c*^J t oJLfc <jL^- A-^»l3-l <Ut~JaJl l^^-jj .Oj^vJJ 
Jj*J fjS]\ ^pU^-^1 oL^JL! «^gJaJl» /»j^iili ,Ljt : ,\^)\ pj)-*5\ <JW~" (_y* lT^ 

a>L>j>-NI o!*5Liil ^■...^-J LilS" ^ jl niiJl Jj-^l ^-U <y <J ^^J ^51 
Uj^Uj 1^-jU ^Uj i ^jjULJ «^y^IaJl» »j+A\j .tj^a* L^ 77 J^ J^" ur^ Al r o-*Jl 

.*j£jlxJl y&ljJaJl ,, 3 aJ aJLp 3^0 jJ j! 

f. J' 

Zj]a^>\j Lo^lLa jl5 jjjUL>- J^jI jNj .«-oJ^tilj 7HJ^\ Lf L r ^J ii-U* ^ jjJtU- 

^ 1*» 

<uJjb£ 0*L>*i ^ o^la'Jl oJLA *_a «J-«JLa ^^^ L^ailll^ Uj_$jLo *_«J>J.lj -?t_jjLJl 
^a ^3 t 4^>JLia ^ Ul-C i»W»lj J\jU>-l ^u JjLjNl <J^4- aJjI^- j-*Ui»J 

^Uj^>-NI JJJ-^J ii^^jji 4J%aljj 4jljLftLL« <JJL& JL9 JjJlU- ^y\ ( j^J )) 

Ajoj£j£- L^lj t jj£S\ yt>\j]p iwij jp JLiJ ^ 4^pU^p-NI yfcljJaJl jl J[ ^jLjNI 

yt>\jls> -ja LaIjlp U *&£■ (^Jl (j-jljiJi 4^iJ ^Lj-i? ( jJ!^JL L^>-L» .wiJLJi ^ 

J- 4 AJl ^lj *^ j^oj .CjLJIj jlj^J-ij ^L^Jlj A* :r iaJlj tiJLLiJl jjkljia^ t j^jl 

p, 

«A»JLdll ^ 4X«^lj^ 

^a v^ o^j^ eiL-^i ^ b\j^ a^joii ^ jjSn ^ui ^ L-31 11 . ^ AA ^ t ^ r- t (T * « "l t a./i^:.\\ jb : oybUii) r- T t ^'j 

facebook. com/ketabme .jLJ)M j-U^-^U «ijJLJl» «u^ JL.- ^ 

t*-*wjjjl IJlA <r yj> jA J| «Juoj C~o-> l^UbuJboj 4>iJUjll oJLA 9 yj> jA ^l^L» V» 
/—a 4_>jj>- j/l ^-ljj>tJL^lj c-Ls- ^ -wwJlj t-?jj_>-l jlj— "' /»JLpj C^l^ *<* l la )' j jj>*_«j!j 

«" e. 

o^i L> tliA lg_*UJI Jl JjJlL^ ^jI U^ ^JlII J*Jj tljj- (J^*j • - .^Jll-NI 
pjj^t> *_g_**aJl *-j&Jl?-Ij ( J r r r 3j. V f?tUj cjLs^LjjJI LaI •«p iSjLwJl «LoJJill ^s U^j^ 

^ jjjjL>- ^j! c_aSj-* ^ £-yJ>j-> j^jlj J -/?g^ l li-A /*-^J-* O' <*-^J-^J 

^Ulp-!>y V«-JaJl <L*^M S^JaJl ^ tiL-J^l j-« £j!j — Jj J^o f-*Jt-1 «Jjb£ 

a!^\ ^jh>) «^kJl» pJbJlj tOLpUi^Vlj VcJaJl) w^Ll PjJbJl tP^LJl 
4JI UjLipLi ^LLJUJij 4.J?JvAl ajJuJI J} 4iLi>| ^(p-^^^J jj>*~ Jlj uij^oJij 
J^w*i» AxJL> L^jc^* pjJuJl oJla **J>j aJjI^ ,-* jjJuL>- v^l jl^j>-I Ji£j ./» jJjtU 

.^*>L-NI 
^ ^y^jll iwJUfJiJ ^^jLJL-I JuLp Ju>j£. t j^>Jj ^-U*aj| J-^^ dUi t^J?jjj 

L^-*aj 7-J^j tL*L*i (( ^^jl-' )> aJI£L£[ Jb jjjdi^ Vjjl 4-Jl5Lt} jl «-j>b_^?» 
cJJjJ! ^ \^SSj tAjjLaJl ^tjjbJl ^jLJiij « ^LJLo LxJ 1 » ^jjUI ^jLJii ^y:*^ J^ 
^i3l dJUJb j^> t^UL! L^JlSLil LgJ oU o^ ^._^o Jj^b il^ci: CIS 


facebook. com/ketabme Lpjwi'j-a tj-JiLil fc ( *^lji-l 4_Pj-^»j>a J*!)L>- L ya ?xjL*J <.\j>-j2>La L>UaJ>- Ojj-MaJL 

: ^UJU JUI 

KJJLkJI» -j f jJi A-;_o-«J La L$_Pj_*_jf ^i J^-^ ^dj^-* LS^^J ^^ L^ sAJ J-* 

a^*1 ^j olijMl j-o Lij Ai^^Ail ^^ ja J^iJL ^mxJ a^ Jl < ij AJ\ j* 

.«<wJi a~Ji*Ji ^ajUii» t*u;Ni j-. ^ jp tdiSJu ^ £j <.«oI>^JlJi ^ 

t A-J£jLJl jJtiljJaJl fr^* jr^*^ ^H^-*i OjJlL?- -j_)I <»Lol Of-I J Ll& /y° 

j^SLjj JJL*JI Jl«_J1 o^^^j M U o N tA^jjJlj L^wA aj^U.1 aj^j-LJI oLJ-I j-* A* 

J-^jt-^Jl Jp iJLiJl aJuh OjS t aJ j_^- j-«*^l -^^ ^J • 15**^^ "^^V^^ ^jtr** ^ 
ijjbi ^ ^L-Vl JLiJl Jl^Jo ^yL^I Jl v^JL, ?A^^L| S^iiJlj A^^U)/I .Y1V_Y11 ^ c<L~i jJUail(U) UI 
facebook. com/ketabme ^«-aJ ^yi ^LL^j OJjJl ^y—aJ ^J t<LJa->«ji! <j»j la 'Al ^-jL?- 4-^fl-t « ^3-j LJlp 
^jj^iljJl jLSLoNl ^yL lj_£jfc .ij^-jJj^JL—j^l AI-^jlj I^aUtll 4_o_JbbLo OjJajll 

Jl ^iJLJij <£J! . .«jIjuw^Uj «jiJUl ^yJl» ^JI^aJ L^w. jjjii- ^1 jup 

4-^L^JI JjJl1_>- ^jI ol la >%-* ^y> ^^-JljJjl jUU L^w jJ LJl i^ji 

■M 

ji .uiiOJ ^jbUi ^l ^^ ^ is ^jLaii ^u> ^ ji t ^ 

^1 UiJLiil ^Jl^! J5j Ll^^l ^Uil ^UJI Jp ^ UJI ^.^l ^il 
Ji jjjJL?- jjl jl ?u^^ .jJLJLp ^ Li^-laj' L°^ oJ^J^r *--ftli-* l $ l< J^>- 

: jULi LgJ ^-^LiSlj .Uwj>w? U-^ ^aiJl i?-^ {j* <^s J* oJl5 jjjUl?- 

^ (j^lji <Ua**»lj_j «-oJL?xil ^5^^- *_g_d jj-^-J ^-4^" j-fi t(jliJl (JJLJI Lal 
.fU^-Ml JLp ^ iJjUi JjU" UU- k-al^fa J-Lll IJjh Jp 3^U AiJjLsij t^Li-b 

j^jjjl ^5 1^—^ LaJLdJ 4j>-ji^il 4j*jL>J,| IJLft oJLto t 5- J-i>jil 7"^ C$>""^° (J^ 

c^JjJl ^s ^>Lwa Sjlp (Jp jjJll3- jjl -UjlpI Jiii grg'Al jJjT^^a <J-P U>! 

_ ^J^r^-Sl S J iajJl ^ ^^oy^jJl ^>-j^l X*IpI i <lJU i-^-U j-aj .LiL- Li^ L*5 ,T!^ t<-i jJU^il (^T) 
H' 

facebook. com/ketabme (iJa— j^l) ^LojJ-l Ca^ai» a-j^Jl! 4irLU^ o*U- ^UJU *(<dJlj jL-J^I ^) 
jl5" t^c_J»ij jj*> L^ t <jj jJL>- -yjl 4JLJL4 jl ^Ijl {^JlII ^j gJaJl eiJLfJlj 

jl o'IpI Lolj Jij .L^li ^LJuJl vr^jll L.l.ya.S.11 _s J J^jJI LS ^ ,>&\^* N ur^ 1 jl jjjl>- ^jI j&j -u^U-l j^ <JL~j^I J-a^J i^wMj aJjLs^ ^ t «(ju>t^il 
* «1 * ^ 

j^p Ij-^li <L>t^JwA *L>«i c eJLLP L>«_J>Ij <— jjJJail /j^j 1 L-ijl lo->jj t dJUi J J * J ^d 

«I 
p 

^Li^j .^.bLl ^^J^JI jSUJI y^ Jii jA\ ^j i J^L5 JiLL; ^JJI 

t jLj-^l ^^ij^j _1 t A^jJI frL>«J .Lg-oJL>tJL^I ^^Jl 4-Jjji-l «_*L_<JU t Lj j-Ju 

.L^o Li«*l« iSj^ jlf?-l («9J to^IaJl oJlA ^-a LviiiLjLo 

p 

^^Lm-MI ^«^Jl jl Ll>j ,^-^Ull (Jl»JIj ^jj-Jl SjIaJl j-j JL-jNI (J^ 1 ^j 

A^yJL* O-^ai j^J jl j-& eiJL^JI J^>*J ^jiiail Jliil J^jJI jl j-A ctUi ^ 

p p 

^ (jLvjNl iJ-*jJl IJla ^ ^1 t 4J Ji>*^ jlj t?w>lj J^-; "VrJ- 2 - V*-^ p,) 

_ s- * f- 

,3-ji^ ^ <j-Sv-£ ^ j-aLaJI Jl*p pn^-lJl jl LLj jt-j t UojI ts—^Ij AxJLj j^-JLi-1 
facebook. com/ketabme 7«-$li. 4~lw2JtIJl L U ^ J >U-o ty^j-' ^J"*"*' c f*-***-^ I '"i* /c 5 L^-4-s^j-* (_jLwwu ^^ 

^ ** 

.cJllll * ....a.)\ ^i ^^s-^Lil ow>j-a J[ t l^-ij^J ajLLpL tyfcUaJl I^p ^e-^H 

yj ^SLLSl IJla ^ ^jjiJl J^jlSIj JjL-j^M *jlp U5Ll» ^UJ> ^^jL-^I 

JJ^ y*j ii^i ^l^Jl ^j i^>\l ^ ^JjU JS j^ ^5 Owi ^j 
.^p-l ^_JL>- ^y> ^a^L-^/l _ ijjy^Jl lj^\j ^L>- j-a *JL*JI ^ (3L—^1 

tj-ftLiJl jup ^--iJl ^J>i pL*Jl jjia'.ll ^yil^jCLvul ^Jj^ Ll& j ,/?t 2 i dJLSJiJj OO p £ £. mm , . 

V^j^hyi Si tUfljl ^Ju V^S ^r' filjJl ^Jj .aj^JI jIjaII ^y (l Lr g-5^' 
IJlS t^jl_j^| ajJl^JI CjLpj-^j-o j_* ^y* L yJl t«oJJl» j_a <Jli C-JjJl J 

oJLplji «J LJLp oJlJi jj5o u- LS ij 1 4.j./g5l\ ^i ^JL*Jl i^J\JU| j\x&\ <J,\ ^^Jj 
^ iU^^l jl i^>- J, Ok^^J ^ ^>^" o! L5ur j 15 ISI iuliJl ^l^ij 

jJL^ t LJLp ^jJLll *ULj t L^JlP ^--j^ii-l A-jL^Lo| ^-^-J c ^j jJtUl -jJljJiJl ^iJLs- 

jJlji C-J15 lil jU^pNI ^ iliipNl ^^j ^a.5 il ci-^aiJl ^y ^^Jl ^JU-I 

^^^-j oli 5jJJl 

tj^**)/' J^*^ y*J t^aiJl eJlA j o .,^.T ^JUl ybUJl JL^P 7^-^Jl J-^^J ^ j^ljlj Lj^^-I^ <i5Lc ^^ o'^Udidl oJla Uijjl JLii ^ ■^■■kii I j^jUJl Jl ^..JL UI .JbJl - aJl 

.11* Ujj-^J ^j»JL>- o»LS3l i-^kJI u — Vl 

facebook. com/ketabme JSLtwj Utfjl <_~~5 Ji *Jl*JlJ ^jl^I jj-^Jl jLS" tc-JjJl ^Ui ^ .<jp*>LII 

c- p 

jjJUJ^o ^g k tclLJJJ .«ily o^*i ^ c^*-^' JJ-^ a -' <Sy^ *j-° '^* <-^ c J rrr^ 

n' 

.«^i^aJl» flj^jpi ^y*— j U Ijj^^ipj cijtllt ^ ^yiJjA-l ^_JL>JlJ IjUoIJl Ojj^S 

LoJlj t jL^P^I Lf-i JJL>*JL; jl J-^-*-i ^ oJJl jl jJts f j g all IJLf- ^j .,r? tfllj 
J^gj I^jIj jl JP *— >j*Jl «ei^?» *bjJLdj 4.LH ji jJhj 1«^^«^» jL>*p)M 9yJ?y 

.^^Jl jl>l J^ jb jl ^ -OJI L^ 

oJLaj (jjJJl OjiJl j-*j t^y^gJl ^~*Ul-l Oj-iJl ^ y^UJl Jup 7B~5l ^r 1 ^ 

<Lij$> JLdfl .<L>jjJl A^yCsJaJl (*J^«J^ (_^ ^J^ 'j>^ *L*J^M «U* C-JtA>- (^JlH OjAJI 

SjiajJl ^v^ (3L«*jN1 fJLP 4_L£jL-« SjJL C->j-gJs» jl dJUS ^L>c-JLJ j-* jlij 

1 dJLJJJ .cJlpUJI uil SJbjO-1 vJbJl S^JiJl j t( lbJl Jl v^L-Nl 4-^*Jl 

^ UL.I JJUJUj .^UJI Jl -i^%Jj\ _ 4^^1 S^liU ^L^. jljl^ iAL^ C-J15 

«Jlj ^y jl5 L^Jlj t<JJ-«-J ^i^-ti ii-Lfc-a }j£- jJt\Ji}\ JL_P ^*-iJl (^JU^lJ ^Xj 

^J^j tL»j_<»-P <-_«t>L-Nl - 4*Jj-»t-il Sjla*. 11 2^ <jjJ*jj? 5JL5LJLL LJU^aJ j_^l 

1* 

yhUJI JLp gJSJI JUpI jk^» _ T 

y^.j. .yiU i>w>ljjl ^ ; .^gll oJla ALo igj>-l^i ybUJl Jl^- ^*-iJl Jj«i ISLa 

c- f- 

.Lg-L^aij JUf Lj& ^j-J aJ^jU ^Ujj JiAlj^i ^Jp bLupI t Jii«^ ^^ M%' a ^ 

^1p j^ UjL- I^j^j-* (j^j ji Aj^t ^ip ^-r^^ <- y^\ v i ^' , J^ c (*^ (^ 
JSLIj iiUJ^I L^ J^l^o" ^1 Sjj-^Jl ^^U^-l JUJ1 IJla ^ .«JiJI» facebook. com/ketabme jbJUailva jl :..,£» AjjJ wli t aIj J-n-~-> (jU*pNI) ^^jJI JL*-J\^ (^liJO 

^VJlji L5j^ J^ Oj^ OjJt>- *!Aj AjjJJUI ejJLJLJl ^OjJjj ^\2>y j L ;*-«— J t Aj jjj 
aJIp iji ^N Aj^JJJI ojJLaJl cJlS" U^gJ .^ )a\\\ ^ ^j^ i^J^ t£' t 4jJJI 

LJ /»c-*--j IJuftj t L^_l» jj^l SjJLs ilLjfc Ojio jl lo-Sb {j£-*h ^j— ' ^ir^-^J 

*■ ' . *• *■ 

.iwft-3-l 4jJJ-^3 ^S *JUJ1 

. oljiaJ>- aJLf- ^ y^UJl JuP s^JLll ^^° jWri J^H J^J -J^ ,i-»^l ^ 
t J-.IS" JiLtu l$JU ^ J5 vJbJl wuJlj ^JuJJl UOJ! *LUl ^ JjVl 
ikjlj ^!>U ,1^1 ^ ?iiltllj cl^JLf J> J5 0>^^l Ori J-^ 1 c^ V^lj 

«I 

^-1 Juta IgJ ^«J Ujj iijL- ^ caUj J^ ^ J^-^ ^^ y^UJl jlp 7^-iJl Jj^ 
ajI ^ cJl£ ybUJ^ A-p ^t^J! a!5Ll« jj^j •(_^ a *^ j ^l - Uj^' ^^iJl ?hJ^ ^ 

t- t- , t- 

Jjl4 i j t«L*jJdl IjUaiJlj i-^JuJl L>l.,/?5H ^j aS^UJI ilSw^ jjtibj i j-^i 
facebook. com/ketabme *. f * t- 

1 ttiUJJj .5i^>d! <L?-LJl 'ya AXyJaS <Ux^l Jl 4-JJj 1 4_ll jjb yt>LaJl JL^P *l*JLJI 
oJl^J aiJLIaI oij^il ajj./?ll aJuL jl t LfcJLw_j M j c 4 ..,£511 4li-L*» JJ M JjL*r 
0^-1)1 <jL,i ^J^J tAj^-s^Ln-a *^a JL?4 *LJLL) 1 4-Jl ^^ «L^J^Jl C-JlSo j 4 ; ,/7 gll 

* f. 

l j^l i U5" oljjJalJl aJlA j L Ji>«lM ^» L^LjU^j (.^UjJjlSI L»!>L^N1 _ ^JjJ^i 

J-i£ wlj j-£j 1 dUJJj .4_L>l£Jl l^sJ-\ jn*l ^iJl 11* j'V t^jj^i 

.*>L^1 o-jjia^o ioJbU «U*"^' o^lalJij 4-jyJl SjiaJl ^~j Jjl~jMl 

Ojri /H cil 4 — **^*J^ cSj-**' *-*-$-* j-AIaJI ta *-r p /* ^ - * ** -^ ?t|'.< CjS^ j(j 
tj-^Uil ^-Ji^Jl ^aJ'j V>">L-*\1 _ ^jj^Jl SjiaJi j*j <JL-jNl J^£ v^-*! 

^lu j^aJi jjij! ^ cju-i u^^ ^i viSuil Uj>- ^ ^ (Ju^j 

S^JiJ pUJI J, ^y^te Oj-Ui- ^1 Aip JLjMI j^ iJjU jlj v^jJI jj^ 
^LJl«JI aJujJI ^-JljJ-l aJLJ^I 4jcsJaJl J^>U- j» l^-J J— *i» y^ S-^^lj ^- a ^ 

i» 

A ; a-|iil 4-J-Jl eJud jLLl ^j i L*-^JLp j-*-^j <^jJlJI 4 ; .^3ll «UJa-w-ljJ t?JLxj 
cij^JLJl olft ^jJu^ ^j tciUJuj -0^^-^ o^ ^*^' -^j^ ^y t«LL*Jl» 

facebook. com/ketabme ^L>r^:ll 4-jlJI oJla ^Jls JL*ij j^Li .^ g:U IJla j : .w ^-^ t<jjJil3- jJj JL^j 

j^Jt U»!^^! Jlw N ^^il ^JiiJl llfc j&j .^Ull JbJlj iuyJl S^kJl 
,*-~JsJi ^y /»JbL«i ^ ojj5"iil y&UJl Jup ^-^Jl JU-P*b/ a-^JJ ijJl ^.^j JJl£ facebook. com/ketabme <«JUJl (J! 2CudbJt a.igUM SjIaiJlj «Jl» Jl JUJI Jl s^U- U , «isLjjlj ijJbJl S-J-fjLJ bJJui Jj-^>j /u 

<>• J^S o\S lili .i>i«j>l_j (UaAJI IJL* ^i LjJ^Uj ^yJI 4, ; ./V5)l w-../»" SikiJI 

j j <aJ iLjJ-l iojjJlj 4_*->JuJl i-jj^^^/l - i-ijjJlj «U-iJ-ill iJU_jJl OjJaJl 

oU tdUi jl5 ISI *;LJL*Jl ii^r^JU s^Ull SjloJLI a^JJ s^Jl oL-Jl 

OjJolllj 4-wa^L-Vl - 4jJjJ<-Jl i-^JbJl SjJalJl -j-j ^^jUcj ij-?-j-; ilSliJI 4 ; ./?2ll 

^yJl ^JLjJI j! ^ ^^1 J*i .iJj^ Lull ^J^ ^ 0^: a^-lU vJl*Jl 
4Jlj i^L^I _ ^*JI -JL-Ji ^ Ij^ia: ^51 i^j^ Jlw ^J^Ll ^^JlSUl 
^Ljl. cJ^JI oli J> 4J1 VI cjJuJl IJLa l*Jl J-^j ^1 t^Ul <> J&j' 

^^SLilSLil ^^-^^l (t-^«J'j co^Uil ^H>*-!l OjJaJl <^j (j^jL*J -^J-^J-i <^^1 

mJ +0>\j&\ {jyA\ ^J^Jl (_5* a^Sj a*Ip Sjii^ La>jLxpU 

u v 

facebook. com/ketabme SJtJbU i-JUJl S^laJlj 4^yJI 5^1 ^ ^Uill : ^ j! 

^1 y* U-^o ^jUiJl ^U; JbJL^j .^jJ-I JL*Jlj iUJl <Ji *?ij*l\ S^iiJl ^ 

4-^j>-j 'y* t^-ft» oJ_A ^ySjbcJl i?Uj jV J-*-*-^ '-^ ^ i'." ■■■./3» Jl i**. jJIj flj* 

Jji->- ^^?-jj <L>j-*JI ol*^X>t-<JJ ^yJuJl t_iL^Jl frljj ^^w-LvVl * ... J i t U jiaJ 

..luJbU jJUJl ^ ^jUdl ^p ^bjuNl ^ (< yJj r l JJbJl ^ ^lj N 

^y^- j_oJU*J i 4-*jJiaJl ^La^L^Ni _ ^Jj^l is^JUJl SjJiJl jl {y p-*j$\ ci^ 

;uj! ji <L^L*yi - v.^- 11 «A 131 ^ ^1 w-^-i r^ 1 j>f^ 3^! j^ 

^ oLi»jUiJl yr--^ t JLJLj .(_jjj-*-5l ^j^l ^ ^JL cJlj U AiJU- c-«L5L!l 
«Jy-j jJLJJ ^JOJl ^^->l - c*yJl fj*^ J^ 1 <>• f^ 1 > ^ 0-^1 

•j^ J! 

SjJiJ J-p *JU v^oJ^-I *Jl*J| <u ^^ lS^JI t _ 5 iCjL$Lll ^^^-1 fjgfllli 
.ijJb- ^ r-yt oUJ <d Jul>*Jl -^ f^H^' '-M t^-U-^j ^ 1UJI JI v ,jL ^ 
oSlj .Lg_LL5L aj^-LJIj *_<^l>JlIj jLjNI ^y ^obJl Jl ^yj t^-JLJl «ijjdl 

U>jUi* JLSUJ-I ^^ p- 1 ^ V" 1 -^ 1 (^^ J^&uJ t ^UJI Jl S^>Uil I^jlsi IjL-w» iiLuss jl» JLij lJLy> ^ t^jjJ-l (jjjJJl jiCiJl ^ k^J-\ 

" ^jujl-w—o ^ip j-ft j*J£j\j .jL«ll IJla Ji^- < v .J»j i«iU-l>j t«^JaJ( O^'j**-? l W a]1 *J tt Str- J1)) ^"^^ Jbj^jl^or- JJL^ ^1 (>) 

t (T * • A t J_^ju 1^j> : Sy>UJl) v.j^' J -iiTi g' H ^^JLJI ,j--— liJIj aju jlA-1 i r JUJl oljj-rfajJI : i^Jl 

ioyJl S>J» y, y> jLdl Ui^J. ^>J! ^USfl oUL^ y» J^Ji IJ^J XiC> _rtt ^ <. dJUJl ,, oli 

.L* L^>: ^1 ^jJ-1 ^JLaJI ij±}\j 

HA 
facebook. com/ketabme jl c e^^lll ^j^A\ ^ t4_olll i--£jl5Lil oUMjJI J-i» t 4—~jLj ^jJl^J,! ^ 
^ tAj^J-1 oL5M*Jl j! t^L^SCSl ^gy-^ll ^y t^Lw-JaJl ^LjL^iCJl oli!>UJI 

^j Oli*>L«Jl Ajja t^^w-ljJt ^jJL-ILj A : o «J Lo j g 9 t^jUJl jL-II Lal 

.jLJ^I JJUJlj <LU L>4-l ^ j\ t Ul 

Ui^p lili .\^£y~ <y^j Lg-^^lj oljJJl /*ilj-< ^jj^ 1 (jp* t ^v^^° ^J^r*^ 
/rJljJsJJ ULl? IjLslI CLwsP- ,y> /^w«l l5jj>-jj* jj,\ olji 55j^>- ^r*^J °^J ^J^° 

Jucj <CjL>-j 3a^>-jil IJLgJ j-^JLll 4_*_wJ* plj _oJL>- A5\_JL) ^Jl>«J jl 4^^Jl3Lil 
«e.ij» /^Uj J"^' <^ ^r^i ^"V 9 >*J t^Aj^jJ!' 5 IJ^-« (^l^lil f-^-*J IJu&j 

-«-JaJjJL <LJ^il W*^-=^l 4_pj_*^f <*-^j ■ i j- ; >^ .*uj-^i j^Jl L*)^! 4-pj-*^- J.I 
*_JajjJL> kjj*Juu\ ^-JL.q-J>oI oL5y.l p-^pj ^j^rJ c J-^*-^ f^-^-d r^^ ^j-^j^ 
ij^-^.1 ^.JV: tIL ijijJJl cjIjJJI ^_J>j ^^j ^LJ-I ^i^. y~^L| \h\^ 

^Ijjil Jj-J^-J i ( ~^L*Jlj t <LOj-Jl J ^L_SLjLSLlLj 4 la ."y* jil ^L-oJL^-li 

Jl c^^c^b J-*-*-^ -^^J-^ V ^ ^ *j*r^ *J V^°ij S^H^c^ oli*>L<Jl 

i-oJL^I jjio **-3^ «JU-I e-ifc ^ il .4~oJbU ^1^1 <j^-*r! ^ te^jiil C^IjiJl 

iJLSi j-Ji 4-S^I J^o ?tJLJl ^^-JcJl Jj-^J (JW^J tO^JOCL^ JJ-M2-; ii^xJ^ jl 

t. * 

]s>jj*L> w?L>-l c^ljj.^tll jj^j t^JL>-l o-La J^o ^j , l ^sj>~ j^s- (j,\ t LL-w^i 

Uiul iLU j--^J S^JbCLo t^j-^JL^-1 ^P iS'^J-l ^ItLi^j) oJiJL>«il j.^ *£jj*-\ 
c>JI f&L ^\jS illjh 5>JI ol* ^ . y ^Jl ^j^Jl ^ ^ ^1 t( lUJl 

W*, 
facebook. com/ketabme Ji*Jl .>j ( j£^ i M ^\ Ml c jLJ)/l Ji^Jl ^SU ^>Lp jJ\j3 syrj fj-J 
o^UL jJ:> <J^\^L* Ji^L, j^jJI jiL^ M U5 i^ ^Jl L}UU Jl 
^SJ- ^.U ^Jly iiLjb tdUii -vrjULl oLk*ll Jp LgJUil ^jpjj aJUuJI 
i _ f SLj[£ r ja ASL^i J-^l ^r^-<^ ^ <>^J C *M~' ob^^ll ^ aj^-J-I ljLUjJI 

.i£*Jl Jp LgJUil *j*jj ^jr^' oLUj*J| JlS^j JJb 

■>jJU- jl&l Lw> ^^ sLJ-lj JI*JU ^^Ji ^ill I1a t^JLJi J| ZhU>\ 

j j La-il J-i M j t^lil oUj5L» Jl JJLJI ^ j J~L M t^^L-Mlj t^jjJl 
jl jjJiU- ^1 JjU- Ujup t -cT UuS UjL- UjIj Aij .ii-ilil L^U^Lo Jl 5LJ-1 
^ii^. il2l Jl >-^l t jLJVI ^U^r^lj ^jUl Jp i^JlSUl UiL! jJa, 
k Jaii ^Ul t^JLLl JJ Ijoj ^^-w M ^1 t^JL-J^I iJU*Jl ©jJuJl ^ rrj^y 

i-jt-vJaJl yhl^JaJL 4-jP^^jll 4iydl J| cJJL^ JuUt jL-Jl JsLtJ *l*Jli t^ilkll 

^^JLiJl JJA\ ^ J5 ^ ur *l^\ j£JA\ 11» J^lUI JJUJJj ^^b 
jl Lsb >^5l II* J>j±i \J4 ^^J 'Ccr^r^O tri-^i >^L? (^^0 

.EIjlL! 
c^ jSIj^I ^jl Jp ^-.jULli tdJJi {ja ^~£*JI Jp ^ U^ll ^j 

kJ>L~J>[ pUJI Jl tL^JlP *yu ^yjl ^JuJl «jiajJlj toljJ-l jJLp ^^Jj t^L5 

t'* 

^jl^Ml iL— Ijj LSCjLSL* L^o J^*^^ c^h H^ Sy^Up Jl L^L^-j jLjVI 

•<jj>-\ aj-^L» ayfcU? (^1 Jia aJLLo t t _ r Ju«Jl 

^LU, ^UbLI pLJi L^jlS ^Jl Ubkil jj^JI ^ ^lj JSLi, JJLJi ^ 
UL-^. dJLIi ^ jlSj .cUjJutl g>Jl gUi^^l jJLp ^1 t jLJ>l £UVyi 

CJ^5 0-«>jlj t J-ul^AJI ^Jj 4-j^jjJUji^! ^ijjJiil JU-pS/I ^ ^-J>lj J^-J 

JlSLIj dJJi ^^-gii L»5 .«Jl . . . Jlll ^lj ^j^SjU» JjLS"j ti-_w»^Jl 4J..JLUI 
Jj^jl, ^s^ t «4JL,JbL|)> ^JjjJl aJLp j»j^j t^jJl « ( _ r JuJD) pUijJl ^ J_^_P 
«Ai;.bU» ^jJlJI J^»U; ^jJL-l J>j caJjjJI ^ UjU ^T ^ pIjp-I Jl j^l^il 4 * facebook. com/ketabme tcnjU ^1 yfc t io JL^-l <S^j\Sil\ <LjL*Jl o^iaJl ^ t jLJNl aJLJI *UJ}j 

V^ O^'y ^J 'V o* 4 ^J t -*-^l^*^-l j^, <_;Ii1 a^I 1^. ^ t^jl 

</L u*jj N j olll JlSLil jlp-T a_,1^j jLJNi ^ J I A** A_oli1 olJJ JLI 

aL* j^J! ^ jt aJI£*I ^ J* V^-J ■ ^ ^j^ 1 ^ lil ^J^ 1 t>° 'lP 
ca*5LjLSL1I a**jlA-I a^L*J! ^VfJljJJJ 4^-iJ J-4j*JI ^ ..^^ <L~>*-> t<JL«Lt ^Iji 
!jl^ j-viU» J^-^ j>^ jj-vaJI IJLaj .i*5L;liLi1j aj^J-I oUJl dUJi5j 

*u*aj Aa*J1 p^r"^' - ^-^^l *^j'j* c^~wj>o lUJl »_* LoUcj (jLJ^/l Aa*-5I ^j^ 
aJT ^ jj^ ^ Jl aJj^j jLJNl j^-^I ^ ^i oUJl S^iil ^ Jp 

^j» <j J Aj£ r \ aI^LiII ^ g ...a'tl ^j^jJl -jjj^a\.\ ^JI^ipIj ^a <d>A-l aIZLLaj 

JjL^- t ^ Jjl ^SLaJI J <-L^p <LjL-Jli ^."jIjj ./»" JLLI ot^Jaj L "- i jj k -J^j 
JjU- U L^o ^ a^jL—JN^ Ajyi-1 ''V 3 J ^j^-^1 ^^ 4*nri (JL— j*^1 jy ^-jj t^*^ ^^ :jy»UJI)?-T t SJLaLUl LjUJbdlj *-?j^?\ SjUJLaJI l^^.-.AI w^La^Sl jup :^iiil 1 4, .,^51 1 aji» (J^a^ t-j^ 

facebook. com/ketabme J?\ J3\ 'y» JU V 4Jl ?w>I^Jl 'u» S| ,4jljbM ^3 Lg-«-^o tiliClU-^ ^Jl 4~»L-Nl 

7t-j>t^3 LX a-^U L j*)l4P J 1 ^-" . ( - r fc **J-' ^' ^J' 'M t<L ^ \HTJ^ (_5^ *i>^"' '"V' 
SjJajJLi . ^aJL;,.£ JuSw»-> ^j-^-j-fl Sj-J»-^^ ai-fc ^3 Oj-i-i IJL^ jl «jv-lJ ^ t^liJlj ^l^Jl lJiy.j i.ij>S\ ^J ^LJ-i fj+A* jl Jb*i- ^Li^Jl ^j*^ 

IJlfc jy-ij oNjl^- ^y i^LJl VjJJIj ijLJLaJi 0*A5Llil ^p ^laJl (^yiJyj 

.Aj1J3-! S^3 -d ^aJji-l f^f^ 1 -* ^° 'j-^V U^^J -^Ll> Aj^^dil (^ * *-^^ ^Jl ^vJI^JLH j^ ajj-Ajj?- t3jj^ iiLjb t^Vl 4jL^ t _ 5 jii .iJLS^Jl ^w : .lqH .5_LiJl i»^ 4JUS0 JU-1 i^Jaj yii 

facebook. com/ketabme llSU .waJ fcUjJLiJl ^LOL-^I SjJiJl J* Sji^Ii S^Uil ^-kJI SjJiJl j i 
t- ' * 

I* 

* * f, f 

«— bJlj j^bJl ^j^ (_yi «^yLJii - cr *J^ ,) jj-saiS" aJIaiS"! S-«i JJ t^^iaJl 

. u *yM±\ Jp JLJ)!I ^lj cp^Jl Jp c JLJ>I JJUJ1 
^ J, Lili *_«JiJl ^3 J : ,/? <?7 J-SsJLj L^=»jjC_«J 1 -^j t j^l jjpl^- L^a->l J^ 1 ^^1 

c, c. <Sr 

.«^ilil f-ljjU» ij^-jil ^ JjL-dU ^JIj ly> * 5.11 

^i ^5-JUJl crrr Jjl\ o^jbt oJl5 toijj-kJl oJla ^0 tiJlyJl J-p 
-dlSLJLs 4_>-Ijj t ^j _JL*JI jj-a-il J*^^*- tSj- *s>L*-Uj 4JL)Ju>-i <iu juI c* L»(_oJL?xi I 

_ ^y^\ S^iiJU .Silil pIjjU ilSLi^ ^ * JiLLJi ^^ ja J5\i Jp c^U 
^^-U.^1 i?^Jl jL5 ^JUJJ .Silil pIjjU-j ia-^V f»^r Al -^ , cr*-vaJ^ ^*>L^Nl 

.*— aUII 'oJla Lio 

s. >» 

L^oj .aJJI JUj J^iL«Al jlj ilUail ^fJ^I ojJLflJ! t*>\l« t^J&Uil oJuss j^o 

p p 

Jp y>^\ j*£C*\ jis .«^^U pIjjU» 3j*-JJ K^ilil» O^Jl ^-j S^Lo oli^U 

^^liL^ JL* jl5 11 t^Lil ^UJl ^ JUaJl o*>U jjju LjojJI obliiP^I 
facebook. com/ketabme jl a>yA\ ijill ^5^ **' y* i^jJb^Jl ^jNjLtf. f-L^l ^ Lu ^JJl jj../2:JIj 

^Ijj'u»)) 'U-.aLL»-; LwoJ^ 4-~jD C-JjJl ^ JJaj jlj t-JbiJJ Aj^lll o^k'Jb J-oJj 

i-^jjdl ^i ^JLjJI oL-jUil ^ J ./? tf..H J*>L>- ^» tiUi Oj^-j jlj t«Lilil 
<_5-^*j L* j_aj ,5-jtiljJl oLwLl ^ aJu>-*JI oL^jLJ.Ij ti— ^-jilj L>_*llj 
^^i: ij&j tS^Ll pIjjL» ^y 5^ j~> L t^UJl Jl SjiiJl ^J vrlj^j^l 
L^^j! U5 tlUJl Jl s^lJI ^ vrlj^jNl IJl^j .^jJI IJu» ^ jUi*N1 

c- "* 

t. 

,**oJ>sIl ^ y j^a Jp j! 

p * 

jl yb ^p^-u-Ul «JL-p oJbli ^1 UiLill y>yr o\S t^^i^il IJigJ aj^-jj 

JJbJl cjjjn^ Jp Lii ^-J t^yJl JubJl JjLi jl p^Jl J-* Jl5 tdUJUj 
Ji^tJj ^^ t*-jfcUil oJU» ^y jU^pNI jp t^plj'^AJl JjUJI La^l UJIj t^l jJl 
tio^jjJl cjL*_<>j^1I ^ *_LJl ^j-— L_> 1 t^J^4 1 IJ-a j^j .(j-^-LJl aJU-p 

yfc-Jj c^l^Jl ^jI-Jl! J^ Lajl Lijj t^plj*>Ul Ji*Jl iSy^^ i)* -^ u~^ 

J' f, 

Nj tLJb A^Jli UiLiwo ^ «oilil *IjjL>» <JL5Li^ jl ^i*Jl ^^ L-»j 

C 1 P P 

Nj a*5Lj15L« j*** jJUJLJ ci^^ ^jIj^-s^ ^fjlaT jl j^+j *ul J-^*3l Ijl* <y> iJLJl 
^^Jl cjIjj ./?:ll ^ oJl*j .(^jlil pIjj ijj>-jJl t c..Jj jl t--y-l>- J^-^ ^y*^ 

p p p * p 

o!* jl y& ^^1 ^ly tJUJJ .A-SLiliLll Ijlj» ^ Vju «ij^-JaJl» Ijl* jujl«j 

p 

L5^r jSL 1 ^iJl <.^U.JbLl JL^JLJ v°!>U)fl _ a^j^I S^.JiJl ^ ^jUjlU 

** •• «• 

43*>UJL; LaL^Al frljj < hT * r J| 7W»lj J^-^ j^ltf; tJ-*-«Jl ^ «-JflL-| IJjSb ^ 

^« t^JL>eil *J j^oj t^^jjJl J-«L»J ^ o^JajJl oJ_A jjlj tiUJi Jl o^iaJl ^ 

jjpjdl ^LpJl C^JU oMpI Jy^flJlil Lj»^ Pljj ^^Jl S1JS j+klj .1UJ1 

facebook. com/ketabme jyC ky>Ss> A>wJ Jl i y>\y£*S s l\ iJlfe ^^ ^ .«lUJl Jj lj&]\ A^jJ^L-» 
I UJI Jl S^iiJlj iLj*P oUlll jl S jr 5UJ JL^Jiu ^U^S/I ^ l^~£ bJLP j! 

j! *-$-* jj*> LLp oI^Ulp^I <_£l c Lw>- jJ j.»- jUmj N I c o ■/? > a^-jJ»j cIJL^JLlAI 
J::^"^J jj-laiJl Lp- jJ j.*. y^mj y 1 ^J-C *J .«iiydl c-jI...,j5'1 <j^-*-» <^L5j tJyiJ 
>Uall jl&. JJc^ ^UJl Jl 5jiJl olj ^>^» V 1 -^ J* V/^ 1 oUU^JU 
y oli^^l jlj Va^-JJ cJj^l ei>Sl oU^il Jl a^JL c Ai^il y 
j^j «JljJi /y> oljj ./?,:)! y S^ii^^o ajLo_p oliMip-l ^ *JU y>l ^y ASj^dl 

."^UJl Jl ijkl\ 

tj^l «_*^>*ll *J j^j t(jjj*3l ^j^5l <Jp ft 4~JUJl» A^-nJl aJlfe LJLi? lila 
^JJl ^J^ ^ W*^ ^»^-" tiUJI Jl Oj-^Uil A^j^jJI OjiaJl jl bj>^~* 

o^JaJ aJLp J_C ^ tA-J^-nll e^U*^L^I -^.SLo-j ^^-£ ,j-p i-w^jJ^-*»— JL-*^)Nl 

U Jl ^ r laiJljj tc yj!>Ul y a^ISJI 4-^U-| ^L?-jJj^l«oNI *;^jflj ^ t^jUJU 

A-j^jJl O^JajJl /-j 4-w«JUJl ^-jJ&Uil ^3 ^jJt>jJ>- L yaJ\jJ 'y* o!>\-pl aJ| l'. : ^"il 

^1 IJU ^ydy m jl y* cdJJD LaJ» tA^Jl jU c<L,jbLl a^^JI S^lJIj 

. jco^IIj (^^j-i3l ^^PjtAJl y ALolSJl Aj^JaJ J[ jU^J tA-jyiJl o^laJl 

Ojb.ll ^i ^jUJU tjL-JL?-Ml C-^ 1 A^^ii' t JjNl L^-ji? yr . .,/? j Ljfcj 
oU_«JL^-<JJ ^^-jJjJ^^jJlj ^^«JUJl c^JLs^dJ j^^Ji^S ^JjJtJl 5 jP iajJlj Ao^jJl 
jl i_^- A^w^JbJl A-w^yJl jl /%-PjJ .L-j^- IJbj-aj bjJaJ U-w-jjo Ijj^aJ tA-jjjuJl 
y Aj LJL*^» ly>l yr ..,^7 jl LJ to^^ldJ ^^jj^tlJl jL^J-tAJj ^yJUll JLdJlJ *-J*£- 

k\ _ oJla Ui^> y lh\ j^ JULI ^Ja, ^-^ (l L* y*J - a?^^ 1 £^i» 
a»U aL»-^ Ji^j ur JbJl ^j^Jl aL>- y> J} ^^j^-USl ^j^' aIj-^ j^ J^>*i)l j I 

JJi AjIJU-j ^^Lil Jj-lSl j^-i 4 0-U LjJU ^j .AjjikJ J| ^j-Jl J^ >>*J 
Lol .L-Jl^ IjLjLp-I J^-*-j jL^ jlj t oJUb LjLj^JaJ 4_>«_^ jJ_P i^ijjf- jL-Xi»-lj 

1* f. 

.Aj^iadJ (^L^Nl jLS-*^l J^> \&y J^-4 jl (2^*C* t Juil^ll 


facebook. com/ketabme cr *Jl*Jl j£Jd\ ^jJ- ^ iijLSJ '^jr* JL^I c^oLJ ISI o! dUi 
^Ju. oli * v.j^ 1 S^JijJl ^ LiMkJi c^Uil jl~J^I k^^jJj^ju^j^I» 

jl t^U)/l jLj^N! II* J-Lo J-i^L. ^^ t ^ JJjr iJl ^j .w^l o-LgJ 

*.oJL>JJ ^jN ^ *uu*\SJ\ S^UlI VjjjJi Bjla; II {j* jJ klj jl JjVl 

jl~J>M ^^LiJl £, 1L.ISJI i5jULLl JU-pSM *Ju* JJL£ j! j_* «. jUJIj 

.J^jJI IJLa 

^iJbLl (0*1) ^^Jl ^^Jl olw : IsJtS 

t^JlJL^l r UU ^yJl ^^1 (y*>l> j!) y*tli« U fJJL ^bLU .Uul ^U-l 

JL?-I ^j-*" ^j-JLJl fc_JiL>tJl L^-J /j^i * t iillst <L*_*J^ JUil ^J-^J t>Jj~*0 (_^ 

.JaJai ybUail oJlfc 

jl oJL_* ^1 ">L fc u l**ll C J1^\ jijZ J^i ^ .JJ^ Jl g-liij ^J ^^ 
^j-IjJIj ^iLM jj-SJl oLIju ^i UL>- 4-j J j*Jl oL>^>jj>d.l jj Jj-^l t p-J* ./?" 

L^jJ^Jj hjyS\ olkJlj ^UaiJl L^jJ^lSJj jUaJ^I JSL-jj JNl l^^U-I 

V j JL-^^I c^-^ ^^Jl (> -^j 1 -^ V ^1 . . . ^djlj-^1 U-jJyiJj jiUl 

s' 

M 
facebook. com/ketabme <LajJajll oJLgJ ^J-wwvJjJlj la , h >tjJl \ g " ^ g ^ <U.o->.«»j ol-S-J*» *j i<U 4_xJi g : *~. a j 

oLvgJ^>Jl ^ 0ijJ>-jja 4_L«l5oil ^wjLiJl ^UjlaU.U 4Jj53J ^?L*Jl oJlft L5 

t j n^.^gli a-w>-Lj -u) Lol . Jaii J5wJl <u?-lJ /wo /j-^sij t l^_*-oS^ S^?L«ll <L_jj»<Ji 

^ t- t- p 

*JL^ V U^ajl (W fc<UJl5Jll ^w*r ./?ll (^y^lLj V*-^ ^^H^ i^j-* j' ^^ oL-lj.i 
iljt 5. ■ \i:\\ j\ t -*JL*Jl tl->«_Jl Ajj-o-Lt t LgJLaLi^si» (*-^J t 4-pl ,/?7q Ml LjL xj-fl 

JuirJ ^jjJjI f-*^ ^J t^j^Jl c!^>tJl J^j-*^ *^ «JjJlSI ~r V j tA^jJj^Jl 

l]lj^J j^P ojili ^^ l$"»,..lai ^ c4j^5L«*p jl A-Li *^^>J Ju ^ \-*->\j t (l^A^ll 
^y JuJl^JI iJ^wLll J* ^-51*1» ^JUl ^Vl t^^^JbJl ^J^JJ oyfc^i-l i-^l 

S- p •< d* 

lib-A ^Sj JLs .yu ^bJl Qj2]\ oLL,i ^ iLJJ-l ^jjj^l ^jaJI jj^> J^ 

^^vJ^Jl l^JU-g-a iyjj^O- ob»Jil» iJb_A /j^JI Ij t ^j^JuOl kl-J>s-Jl Jj-C CjL»j5c>- 

iib_* ol5 t JJUi ^ Njl ^j .^-J^l ^>^^ ^-j^ ^i ^^ 'U^ 1 

c, 

oJla Lis» ^ t^JJi *-oj -t^Ul UL^-lj ^jJwjJtl jujl^jJI c^ OjJu-jo pLJUJI 

r *v 

facebook. com/ketabme .*>UJLo UjlSJ aLjJ-I 5JjjJl J-5 U IjjjjI ^y <_$*-^l v^^Jl ^jlSj t^JjjiaJl 
Uj jJl *j*]\ aJU- ^ *<ujlp ^ JbJL ajU^I» J yfc ^L-S/l (jjUJl 

l$-3j Ljjlia-a jlS" ^^iJl d^JL^Jl o^laJl «-o idilj^oj 4.5. .T.a tJLgjJl dUS ^y Mx3 

Jl 4j^Jkj Jl JL.JNI s*U> a^^^jl U-^JI ^ ^J 0L5 o\ tL yv>UM 

LuLaJu AjL^L^I c^*-jcJ1 jbf jl tA-w*JL«Jl Jl J^>*JJ <U_>L>*^-I L_Jl£i .iUJl 

a^^I S^^kJl *j> UI; L^jLiJ Ai,JL^I a-JUJI S^kJl 6 Jla Jlc tJuUlI ^j 
*y>-j Jl c-o! tljlj^» U_>L- L^w=>j! U5 tdUU .IUJl Jl S^Ullj iLjjuLl 

JL-J^ll j»-U- <>~«ju Jl «iol JLJLj *u»>^ >>JI <J^ J% ^ S^ t L^ 1 ^ ur^ 1 ^ 
J-«-e- ijjf t tp5 i*ll IJ^- tL^JUJl Jl 3j_pjJI c^L5 t JLJLj .1L*JI ^jj <u-_> 
^ ty>- r^ . J^IjJI tjyJ^j ^^Jl i^iJI jl-b-j Jl J-^j N t/s-j^ J^ 
^L^jJL 4~^L*Ml c y?*)U~l <UL^j jjb *_L*Jl j L tCjlijVl j» c^Sj g] ^i OjiJl 

.UI *J ^ jl JlJUj i <J| 

^ i^^l JUlj ^yJl s>ji ^ ^1 ^^\ j> ^l£Jl ^UJl 

P* *• ^ 

^^-^ "J-^J t ^^r^^ «^U-oJ^il ^ ^Jj~5 ^LJLp iiLA t Jlill Ju-— Jjti 
*jSsJj .^-ajJsLLoj j_<»JL«wO JlSwjJ £x-y>x-^? JlS— Lj -<J»*jl d*->t-JI ^jLoj ,» ^ l a ->e_! r «a 

facebook. com/ketabme Jj* s*Jj . . . tiolj^-l *IjJLL**>I ^J^- ^L^JLpNIj <L*jjj>tlJlj ^LJ^JLwJlj 4^Pj-^^il 

y Ujla, o-«Jj t Jj-jJI jJJ 01 Lfru^o iaJij ^^JUJl ^lo*JU .^LJUJl oL-Jl 

jJl^JI 0j-JL»u Oj-Ji^iti t^JjJl o>jla-.U j -^Lip ^yb ^s Jilb j^Sllj 

<» * * 

t p-bJl ^^ ^^*il t^r^J ^r^J r*-^-*^^ fc <uL ./?:<?! Li-i? O^ij „c?:^ M ^ g'-^j 

LgJLo-g-« Cy^^ lJ^^ t ^JLsJI d^*tJl j51y>j . L^Jlt- (Oy*^^^ 4waj>t ■* 'l ptJL^Ju 

djL^b A^i: t*-*i^il ^i ioLaiSMl ^ijIjl^jJI oUJail 4jU*i— Ni y <~^L-^1 
<u^J U Jj^ *y y^' ^i^r c5* U-^J ^jr^ V*^ ^-aJl 7*-* J *■ * jir^ V*^ 

LLLiJJ twJljJLl y j>jj>-jil Sp-LaSnJI 'v» j»jJu>*il jJlaJI Ijl* ^^-^ <jl t^l 

jij^Jl ol~>tJ «J 4J*)Ip V ^yj-jl^- ^^la.* ^jy*-Jl oU_«JL>tll y ^LoJjJl ^Ujla'.oU 

.4-j»C*Jjf 4^a j k ; a (jl J,| jl t^yaJI J.J L— JjL f-lj-^j t L*jbl ^jJii» i^Jpj j\ 

^LLiLl USLlll ^ t*Jik£- jlSLiu j-jju JU*aiJ\l IJL& 01 t^tiljJl ^ ,<»jJidL 
Uj iJl UaJI *>. ^jlcJl ^j <-u,j^\ ^y^^^j &yA\ ufj^ <y ^L£J1 
j_* ijjiLJl OLwJ^fl SLj>- j^p jla ; . M< ; ^JlSI 0^ i 4-1 J-*^-^ o^J^^ t^t*jjJ-l 
SLJ-I ^ Jl ,,^atMl IJla ?v^i t (Jl*-U Aj^U-a Lj& ^yfej tlUJJ <^lj*>Ul ^UjiiJ 

J-4*Jl (Jp /»UX3 tAl.jJ-1 jJaJl UI ^jjj* AjwUliJl ^ La V 11 01 y j^ tAijjJ-l 
^^L-Il J^ pIj— t^«^ ^rfj^l oL«^*il ^ "Ljk^Ss^ * \a\\\j .(rtJjJl jl) 

facebook. com/ketabme *pM* JLj (W t 4jJLl£- Oljljj /j_a <Uj_£L<> <Loj_Xj- pULJJ tjLiil J-^— " (J^ Jl* r JL'J ^i JLIjJlU ojb>l ^-Jl—^l ^Ijl^jlJj coL^ Jl oljIjjJl 
jJklJlj .^ujJLl ^L~JI f UaJl ^ ^>Lp Jlw dUS J5 ^1 . . -oU-^Jl 

li ^I^JiNl fUiJl t^j^ J5L1, c^ Jljj U Lgwi^j t JL^I^JI f LkJI 

.AljJ^ ^JLp iajJil» J*^-3- J^a jl-b JJLii J5 fc*J} . . . iLijJl 

fr p p, p 

r UaJi o^vsLl- ^p >Jl ^^ c^l dii; J5 jl ^ ^1 Jp ^j ■ O— w ' jIjULJl j_a ^JLP Lj- *JL*Jo LS z}\ 4-JaJjJl ojj-lJl J^U- UJL*-^^! lijj .iij^jdl .(JaJl JL^J ^.JbJl JJLiJl ^-^ t/ ^ N dUi jl Nl ^S^l Jjbl ^Jj iSiJl 
^j^>ci «-w>^s^ t_r <i ^ p J^^i l^*^' p ' 3 ^ ^^-d^' dr 8 ^j-aJI /*--*j ^° -iil^* (j-t^ 

iJLjJl rt-^J-1 ^_-wJl—l J-fl «JL 4Jw« ^ ^ j_fe ^jj^Jl 4 o lfl >Nl J^-ti 

facebook. com/ketabme ,y j-S^-Sj t?^_^ J^-i-j p-^l «^^1 M^-il J^ j^l S^liiJlj aJjj-JlI 
c/ «j^ 1 ^ gJU ^T ^ ^ JJ^JI 11* LJIj t ^ J5 ^ I1a ^JI^Jl 
^ JiLl. jIjl» 6LS* jjj ( _^ t^j>li ^ jy J5 Jl 4.^-jJIj JUJI i*J illj^l 
*>*-~j t^^Jl «_o^pxll ^ jLjNl oUU^ oiljjJ jjw ^ iiLjb jj-J SI .ft~»w? 
^ i^LJl SUU1I Jl ^U>1£ t£^^> Ljr JU J^L,^ ^L^ <y.>-Nl *bf f-uJ 
tjP^J l?*j^3 jAa^Ij J^rl j^Jlj <Ll**ll oJj/^< ^U>Jlj ol^l cl~5 
*LS aJoJ 4-_*_^JaJl i^^Jli .Sj-^Uil ojUjcl^^I iujJJl JjJlU ooL- ^iJ 

ioljj ^^A t4_L«_*j *JJ . . . t_— xL>J.lj jj*)S.\j Lj La}\j t_. :; lgl|j ^JU^ilj ^.ai?jll 
^M ;<U«jlI U^^w a jj^Jall *^J^>«_<JU oLL*il o^Lj Jj-^J i^^ ^J .A~o->U SULjJlI 

it J^-^- (J-*- ^«-oJi^til SJ-c-L^joj toLSL^il ol«> ( j^iii»- ^i (♦l*Jl ^-*-^-i («-^j^^ j4iJ 

4-J-Oj i-w--L-^ o^.ftUiS' lj^£>\j^\ ^o^jJl oL*-w>ll i 4_^o*^_w-\l ol5 jJ-l 

US t^jLlj ^^^f j^-P l$Jj t^ftlaj 4^Uj^>-lj v- L— S-u- v^>>- o-* 

^ J^e ^jj *>Ui Jlc ^.aj t ^rf - r*^ V^oi^ilj v-'W-*^ olj^kJl j-o pjj>- Ljij 

.oljjig^JI ala Jl L~jJL 4JIS oijJl 

j_a coLS^jM olft J^ 4-—JL t J-«-*Jl 11* ^yi O-jjJail l-" : -/»« jj^ai^ U> 
tcUjjJ-l *JL*J! j^j ^^aiUlJl ^vp ^**jcJI ^-Jlj>- -^i J^ ^V*-" ^J^J /r" V 

^^L j^^j ^JJi ^jJ-l ^>JI (JuJl jL5 lili >( 1UJI Jl ^^1 s^^iiJlj 
J^ <ija^\ ^Ul ^ tocJaJl ^Ijj L»j jLJ^I ^^rjJl .UJlj ^JliUlj 

ftl* ^ LiJJ jl ^^Jt-JaJl < j-*J> ik^y^>y\ ^Lo^jJI o J la'.H *_^ LiJL^o t JiNl 
^j^- olft Jw*Ul -^j^j J^j" ^j .SjJaJl olft ^j£> «ilJLJ JUil ^j3j oU-^I>ll 
{ ^L i Oj^L* Aj S^iiJl 1a ^ ^ lilj .^UJI Jl ^o^L^I 5^kJl ^ ^lii 

i£y* lift JjuaJl i j Jj^j jJi t^LsjjJ-l >«iljJl ^°J ^->Ju^l f»!^! ^ J— ^ 

.S^iJl ol$J i^JuJl Sjj-^JIj *^iJL. ^I^JNl Jl S^pJlll 

Jjo ^j (^j— y**i\ ^Jlj ^ c J ilLj^il L^-pIjJL ^o*>U-^I c^LS' J J-ii 

jJiJlj ^jl^I ^>JI ^JbJJ 4^J ^KJI ^^Jl J^ ^^^J^il ^j^L5l ^ 

TU 
facebook. com/ketabme ctg.*^ 4l>JbU <?>j*3\ SjialU filjJl ^ j-* (j^ij^ ^ •'S^ °J^LA' V^^>*il 

.&JbU ^yJl ^JbJl *ikJl 

^ ^Ul j^iLJ JjS/l ^JLiJl Jll. ^yJl U^jJU j/Vl ^JjUil jl ^JLJi 

£ujj-l g>Jl (JbJl j} C~^j .4i,jJ-1 iu^Jl ^JbJl jJaJl oJLA j!5 ciu^Jl 

JjLJI ^>*Jl a^^ ^JJI f j-$jil! J^ J&^ ^r*^ J^ j* J^*^ 1^ 
L/ijI LJ-^sij 4-«jaJ JJL>uJ! IJlaj .«1L*J1 J,} SjiaJl 4~>- jj j^Lw,- b j-aj 1 4-^>l LJU-tf- 9yJ?y> jjnj <. -tJbJlj ^Lj^jdl SjJilJl j^j (JL~j*^I <Jc-^~ ^i c J - ^' l**"*"*"^ 

aLJiJNI i\SLL* 4ji-U^ JJ l5^ <.<u*JJ c^SjJI ^j .oj-^Lnil A^jJtJl IjjL*-<»jl£ 
1-ijjCji iliL« 5-j>rJj t L^J w>l: i^jt^j^f ijil^j <L~<>!>L*j oL5 ,_>- *—j _*_<»jL>d.l facebook. com/ketabme <tM)^) fUUJl ,J! SjuoUJI ZU^iaJl SjJaJJl^ 2LujJtJl SjJaiJl facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme t- p. 

L ^J-I oLl**j JlJIj iUJl Jl ^riy^l S^^l ^o ^jbd! -— iJl il^ ^i bij! 

oli*>UJl *LUN aJLp -Ujjc— (^JJI ^-ij^Jl r^ ^ t^?UII JL-Jlj ij^Jl 
^i (^jJJLJ! jU^f-Ni Z~Ja2 4sJ r \-*-* ^ J^r^H y^UJl -Up t^-^JI fH-* 8 L*^^> 

.«J^jjl _ J^aiJU r^J^ £^j-»^ 

.JLjNI wi3 U-UI LUjj IJlaj ^IfcJL* -Liil LJtA-JL^- 

SjJajJl j^j JjL-jNl (J-r^* 1 -^ «JLjJu^I *^NjL>til ( j^>I^_*jl*J j_a Jj*ill 
J-^>j U ^>-l <Jp *_3jJjJl ^J^ ^iiij t^^JLjJl Jj-aJl J*>U- f-^J ^Lr*^ 

jl j-a f*-^j-^^ J^ ^j-^L^il rt-L«Jl j*j4^ S j-^J-* s jj-^ cr^j-^ J-* J^'j 
facebook. com/ketabme dJUij ^c-j|jj-s^Ji oi-^J Ajj-A^i-I ^.^LaJI tiiLLJl UU-pI ^ IjLSOjl tj-^-j-* 
4jjlill ^J^- jujjo ^-ij-^ A*jjJtJl 0^ la: 11 j ol j j .,<■?.:, H oJla --j JjL.J^/1 J^-a^- j M 
t^-.UI Jb^aiil £j-^>* j-* \^j ^O^^ 1 0-* J 5 u^ ^y b ^+ l j-^l^JI Crt TU 
facebook. com/ketabme 


jlalJJ tjjr^> \jj^ <J-*-*^ ^ ^° (j^ 8 ^ Jb^aiJI ^y Iw?^ jl U J^* 
^yJJl jL>pN1 wlaJ <L^U» JLp t Jbj-^JLI y* Uli JLp A--iJl j& ^y jr ^' 
cS^UlI ^ O^jUwJJ y^ll Lu*1yC-J JU, ^y dJJij ^(H^ ( jM 1 t> 

^LS" L^oj *JLOL-^l 2^!j JbJl ^ JLJNI Jt^iJ t^^L^l ^lyil ^y 

■ «i «■ 

</ V^ u?*J ^jJiJl» ^y Ai^JiJ Jl*-yU j* li! I ^ ^Jl £Jl oii 
^ <^_^ J^ U_S 4j ^ULI ^y-^Ib v 1 — ; >" fj-^* J! cr^^- J-^ Jj* 

^JJl ^^Lj iJLJ)fl ^j-L«JI ^y ^^^1 (Jf^J ^r*"-^ Jtrr^ Jj^ Lf^-U- 
t -jjjJlj *JL»Jl /j-j <3*!AaJlJ LoIp l^g'-g /^r-*^ (*^ t wUL5i J,J 4iL>^ «fj^l ^j^ 

.«J-^Jl _ J-^aU» ^^ y> 

^J- cd-w^jjJl IJlaj ty^UJi JL.P ^--iJl JLo-pN ^L*Jl _^p r*-^*-^ ^-^* 
(J*5j ,*JLfcpl ^y LJUol ^y> ^JU tbhjUtJl ^y ox^j1j ■» la.; H ^y o^iaJ (Jj-^-ll 

<« ^ f 

t L^JLp «.LJl jj^oj Lj- Liy*-* ^-^ ^* 7c-;.'/?.j j*^ y*>UJi JLP tt-JUI JLkpV 

.J-^«Jl li-* ^y Jjtdj U5 

4jLs-y> JLaJI jl j_A la. ... ) c_w_«J tJU-1 o* j . la t 9t*j>%*0 JAjl&^iy 1JU& 

jl AJ JlaiU ^^JjJI ^y>yiJl ^yijyu -j» Ju M j t^LoJbJl iiydl ?r^N **— l—l 

facebook. com/ketabme ^Jjjjl j^i-ll flg-a JL^l jl jLo Ll^^- Laj .^j^JLjJI *_*J>tll ^3 Aj \JjlJUi jj^o 

^l^jJl ^ 0L4JI JU~p*>U A.JLi.4-1 ^UJaJl j^ i^L^iJi iaii Lrr J ij_* ^-^Uil 

^ijjJaJij t JU~pN1 oJla *.LUl J_p- «JljjJl j»P c-i-JL^Jl 1 JaS\ UJjj t^jj^Jl 

-05 dUi ^ pjhlj t^^Sll JUpSIL l^S^j tlgJ^ J^JI ,LtJI ^ ^Jl 

.JL*pVi o!* jl>Jl aJ^ <y ^ ^JJl g4dl 

4-wJIjJIj aj^SLDI ^ij^^iaJl Uj t JU-pN! aju»* jL^Jl JJ aj c-ol ^yJl *iljjJl U 

.~JaJl y Alj^laj r-^ j^j tJbyiJl ojU^I J^^a^iJ y*UJl Jup aJLp JuJLpI ^jJl 

oLU-[ aji t aLp >wiJi J'^>- J-^» (^i iS^jfcgJLJ ^-wolii-l jyLll Jll» Jb^y? N 

t^jJl JUpI ^jJJ Jlj; Uj o-j^ ^Jl ^UuVi aj15 Jc&j <i<kJi\ oi^J 

i» * * * * (. + 

tA^ojjJ! 4p*>UIj U?L>- U-liJlj cUjap tUjJj Ljil U-lil ojLipU a^-IiII a-JjJj 

tyblaJl Jl^ j^JU «^yijA^lB £$lll ^ >-fl.t,<: ^^1 JUp! ±3La j^ 1 lila 
AaJl! JuUJlj r-J v Jail J^^j-il Ji-M UjUipIj UjU oL-ljjJl oJufc JJa.t.M^ 

,jA\Ji}\ jlp ^j-^^ JL^pI j^^irJ 

£- fr C- 

S* S' t 

jl^JjNlj J^J^ 11* y l^JU aUiP^I iU t U j^j ^aJj! ^jO; aL-^-, 

.J-o-kJI <{ yj? y* Oa-^ijj ttJUJwj (_>JUl ^-ij^jJl ^Llj^ 1^-JLp 
c L-oJlp OjAl-Jkl AJLJijM AJL^-^o j^I Jjo Ju^Jj 1 LIjIj o^alJl oJL& (*— Aj j j j 

tybUJl jlp ?L r >t!l tt^'.I <^LwaiiJl L;*>LL£ \^aj^\ IJla ^y ^jjJ jl LjIj Jui 

^U-pN l^ - ^ S.7 A^Pj^j» ^JUa jjp >^jLl ^a A^jLj J^jUJI J^kIj ^^ dUij 

ru 

facebook. com/ketabme La;Ljl^L L^*_ r aJ . ./? a: H o*>LL>*^Jl oJla 3I h' oli tdJUi ,11 4iL^>l 

??-&-* *-*J t 4-J| j^-JU ^Jul -*■• g ' ^ 1 J ol Jjl J 3j2>-jx\ JU>-jJI J^ialL! L"j*S^..^aT 

^^^jjl j£JA\ ^jj (jL-J^l j^JL^J o-^JiJ ^JJI tt^'.U j_aj M< J-m^jJI - J ./?gll» 
i» 

!Jug-C i c5,^::^" ^^ ^^i<H <• O'^waidl oJL* Jj^j '*^trJ .j-^Uil ^^JbJi j£La}\j 
^JJl r>-Ul (^* 4_l5LL« jj^ N (jiJl (J^aJI Jl 4~«jJlj t JU- <jI ^j 

*"' X»- - m' 

ojj-s^aJl c -*~oULl J ^ Jl ^yi L^-jJp jl U J*-—" il. ^ L-a <bj^>-ji1 aJ « ■/» &JI 

.4-1p Ajij ^JJl jlv.Uj t 7E_^i! IJugJ 4.la. ,.U 03^-jii 1T-*J>r ./? )l J ^*—i Jl /Hj^Jl O'ja!' ^ \£y*^\ jUtpNl SyfcU? ^^ ^ <^>yJ\ jjjjJJlllj 

aijJ ^y Jj>*jc« (^i^r^' j'j-^' ^^ ^ cr^J t^llU-j I>»Ij jl ^ V>^' «o^?» 
tL^li /Hj^' j'j^' aJJ ^5 yt> jL^^h 4j>-j jl oliw-oi c , IflJL Jj-iJl UI .L^li 

jj-a jj3-w<»JL) Jj JJl *_Aj t tfcjjUi jl J^ ^JjjJl CjJ-^pI JL5 L^Ij i 4 * la 1 jl 

t0 }UI L^i»jl U5 tUiJl JJLL" J^- <J!A^^U ^.^jJl «---Jl ol^j 

jl) ^J-d-P JLjij oli 4—^AJ C-JjJl ^j tjb>«_P^f1 jJt>j tjJui JLhj C-jli Lpl jJ& 

jUj^I ^JU-1 ^p L^jjLIo ^ Uju^pI lili .^jJJLll ^^^^Jl 3 ■>_*>■ j^ '(^^Jp 

j 15 i jT^Jl ^yaJl ^Ji jLw>l Jp pIu jL^P>l ^ iUlP^I Jp ^1 tiaii 
UJUIpI IJ| UI .^jJJlSI ^ycJl ^J-^ ur* t^J^P V^a-aJ L yo3 JjUJ <j^-; ^J^ 

facebook. com/ketabme /L-^^jL. (O^Jl JJijj JLPl^ill JlL" J>- tlr 5U 4 N J^Ljj <-^rr*^ VJ- 1 ^' 
^ ^jJJUl jU^p^ll ^y* (Oj V*^-^ (^o-i-^) <J-^p JjL^j 4_>^-*-; <^-k <^>^ 
4 . „^ i ^1 t«4--*JL^ _ i-j^o» 4... ,,h 5 J^i Sjj-^Jl oJlj- 4, : „.,^ 5 Mj .(^^^Jl jlj-aJl 
JUj ^jlJI ^SLUl jLf L> t jl~J^t >uDl o^U ^ ^Jbf ^ a^^l^o 

Lg-i ?*-*^aj M L*5 t^y^o i^JL>- ij_>-jj j^JljJI ?t ^ :ll J-p iJaii t.>L>jLpVl 
JjL-Jl r^r^ ^^ • (- r*^ p <wJU- -^j^-j-5 '^JJI 7*-$-^ l)^ c ^ t^UipMl 

jj^lil t (T) jUp)|1 JSNi jWl <ul^j jiJLJI f^U ^^.^.^L. JLLP JaZi j^JJll 

«^LJLJI _ ijjjJU 4SV^ill ^aflJl JJU _ ^ 

^-JLJL-| jjL^- J,l LjJLp ^^JlSI » JLi-1 <— ^JLi-j ij^j-ij . (( 4-w^JLp _ 4-Jo^i) *4-^ 

•* ** 

p, 

,yt«UJl JL*P ^l..^JI 4juO U la..,^llj jj& iJlfcj ^45*>\^ U-fl-oj ti^JU- t^^-Nlj :iybUJ!) ^5U ju^^j^i J-LJ O^**?' J 2 ^- 1 ^J^-^r' ^^1 -^ ^ y Lili jl* ^^(T) 

.(T • • * c^L^JLJ i*UJI i^l 4L4JI 

facebook. com/ketabme J^ *>\j /Tj-^j 61 jj^-^-j fJaJl °^j>- o\j t^jJaJl» 3^^>- J| ^ry j??*~^ **y? 61 
,H}jX>- M> r-jJjJl» fj^i-* ^ jU--MiAJl (j-u iS^-il! Ai*>UJl dj&j ^jJL^ 

oj-p- ^ ^jju»*il L»I^L«woj iJLwJNl SjJiiJl jjt ^£i\ Laju>- C~>- <lUij 

.*JiJl oij^ ^ ijJL>Jl ^ LaI^w^j Vfr^ Sj-LaJl j^ <J^'' ^^^J t*iaJi 
jb^pNl» j-A JL>-Ij 9-j*Jfji> tar,,/?" JtAp- j^o tiUJlj ybliJl -L^P /^-^^ f^S -^J 

y* jijiki ^^«j j>£jj t ai_i_iJl» ^j>; «iJLiJl» i^JS JjSlI k_i!jil ^ 
^^ « Jrtjdl» JiiJ oli 0^>* J^ J~*J J W1 ^ 0^^ «y VJJ! 

IJla ^p ^Jl^SJj Vj .4^-l*_» ^ y&LaJl J_*p ^.JLll ~ g * a jW .J jJ* IJl* 

** *• «• 

.j-^lj JS^j g^dl 

! J ji S>-aii *d?LiJLj .aJUjJI ^ m -,^sU 
^^3 j-^aiJj j-i-Jl (*jAp l3>^j y^» C~iJ j^jl^- jL>^^[ C^ r tj N 4Jl JJJij» JU^pNI c^J ^iJI «v L ^> |)) WU^Jl ^uiLiJl UU^JI -OJj^ .r£<\ ^ c^u; jx^ii (r) 
facebook. com/ketabme L-j^j • ■^ii^j lyL jl ^ ^Ijl^ Jii ^^^1 j'y^' o\ uwi t^bli (j^l ^ 

. <0) «>^ <ul ^kiJl ^j Xii t JUS/1 ^J£ V £->- Jl ^lj JL. 

jl^Jl jl t^jl : <JU1 i-jJL „jj iJLLJI aJU^I J vlwVl wlaJU 
SJU ^-ji J^ 1^:15 «-^yJl j! t UU iaIUj I^jL ji ^yJl ^j^ jl5 *^3l 
oJ Jp jl*: p^l jl^l oJ jl \jSj\ ^1 t L5JU ^LjJJJI ^L^iJl ^ 
^1 oLJlj j^jiJl jf^UI ^ J_a ^, Bjr > ljJL5 pil 4 U,! j fc^^l 
J^c- *-±*0j*- *ij *_(il tL*^»L>- ^o-U^-iJlj 4_p^LJI ^ °jjWt O' jj-«-Jai-*u 
3^^ j.^531 jTyaJ! j t ^WlJI ^^j IjJj .dUi ^ I^Lsi pjfll jlyaJI ^jl£ 

jL jU-^l tjj^t : ju-~-L-<l Q>i ; ./? S J-p >S^jJ o^J^Nl ^>-xJl oJlaj 

jl ( ^5^ f!*£]1 S^>- jl oUlj p^Jl jT^ill {VS j ^yJl ^ r-r J:J Jip 
^yJl <L_*Jl*Jl 4 ; ./? aJI ^a tA-JLiJI «L ./? I il oJlaj .L^J jjJl?- N ^-j-s J-! jJL*-j 

tjL^il IJl& jWt»^ ajJuaJ o^jJ oJ15 tyoUJl jlp 7^ J I *UI \j~S Ljl^ dUi 

JbjUUl jJUJI ^ tfjU)|1 . Y 

*uJl5Lilj Ajjj^II -Uwai 7-^^ JUeP^II Jlj^/^ AjIiS" ^....tJl Jufl^j tiUJJj 
{ JiSsJ i jl ^...«/a-j f»-J . OtUl 0^jJ>- '^t-J?\j A j 4 a a t— ■>L_P' ^j-Aj t4-_^L^Nl 

a!AS3I J^lij ^y (^^wwJl ^ kJ\J>- i£j>-\ j~p\^& liLjb Jj 4JJJI j^I^L *JL>JI . i T ^ t a — aj jX^i l(o) facebook. com/ketabme ■ /^1 °J~^ ^P Jy4 o^ C^~ ^J 3 A ^ JU , 

(IjUJuI oJLfc jl J/—-*3 tj-J>Lwa AjL^ A_;wwuL^ j(l 4 JLy*/3A 7t-_*LJl j^-j_la_jj 
*uJiJ Uj_* (5 j— O....J rt-Sj^l j'^' (*^ ^ Ajjil ^ C ^ * ^yJl ji^^lj 

Uy> *^3>^l LUi . . S\jy>**\ liUp Ujj-^j *jdli U L*-«— Ji U JJiJ B 

0U-<°j ^JLL?- JJl^i Jj> «Jwo ojJlUI <u^i cuJl lil *JL*Jl J-« ^L; j-*J )} 
*—*>- Ji L;-- <GJU>-jj 1 4^~«>- oJjlij lo. : lag- jjjjJl ^ ly I <J C-jIjJ t 4jL>j-* 

ojj_s^> ^i L^jl^^j jJlLo jjbLis» ^ liLp jj-^J olj • . £\yX* ^s- *_JlJJj M) «4li <u^*jj) *}V£Jl isyr }??+^ jL^ OLjj jJL«JI iJUfc Jl J-^^Jl ji lijJb <u^/j 

iiycoJl) Juli jJ* 9yj?yi <bl IjJuIpI «^i*** {jA J^J t^^J! j-«^Lj (j-J vAj^il 

jlj t«SjL«J! <uU ^j^: N» r-j-iJiJ JjLi ^ v 1 -: *^J <-**L*\ ir° ^ j^° }) 

aJLp j^ j\ ULj *ji jl ^ Jj«» dJLJiJ JiP 0LJ| jji t«iLjM J^ 4i^P ji .v ^ t <-j; j-^il (v) 

.VS ~0 t, 4... aJ jJUail (A) 
«£l^>» jp JjJb^JLi lil s^jJl jl ^^Jl 1-L* j-* ?w«lj J^-; j-fr^J <■ i ^ ^ 44 — ^ jJ^dil C\) 

Cr* t y' J-* rr i ' ^ f' W'' ^' ^-*-S i (( a*j-^-i J iaJlij» jl ^y» 4 _ r ojk^Jl j^jj t|-Ul _^* £-s^Li .-XjAj»- 
N jJ-l Ijla j I ^j jJ-1 j^J Jl && {hA- 'j t ,( -^° Sj^^ J ^^ u [JL*J1 J! ^>„ ^j «^4^'* 
yb g-frJ, I Ijjhj .«ilLi 5jj-^ J \ •■;■:■■■ o" jr-aJL ,_y4^jj ctLiJI ^ IjuJ g^' i3sr^ -^-V ^! j+^l 
JU^NI JL- v^5 Uii ^p ^LiJdl d->- Sj ^p J IJSL- j!5 (jiJl f*A£Ji jJLp 2^ j^W' .y^' 

jlS" ^j ^>- LL. « iL^Ll oyoo Jp j^j^" jJI »J-I Jp JUiu (jiJI ^lJ-dl ^jI—VL Ml ^ N 

jjJb L--i— ^»j t «1U Sjj-^ J Uli*» t ( _ r X«Jl Jp L ^ t ^Jl jjSLj t(((5y^jJl J iklUiH -j ^LJi 

facebook. com/ketabme f. * 

:JbJL>- JIp ^jJlS: iJUaj «Cl JUI i-akull ^ j\ju jA JJJJJ HUU^j 

r* ** 

f. 

^ p f- t 

*j^JJ *>VLa i— *j_^ij j\ ^JLjj 7~jb d>\ *\ LgJ i^-4-vtf'ljJLJ ^^-J jlj (...) t Jp-i-a 

* fr p 

ULj dJUi *-*Ij jl j-JP £jA t Lg-~.?-l JL9 <U .../?«) J iJUJ^I (Jj^ «ijP" Jl3 <j~»>- /jP 

({ JiJ|)) J 4^aJU~ ^r^ ^d^r^ Tj^ J^J 

«Jbj t J_5^ 1 <U| jjfc dU -wPj)) 4_<k^JJ 4_>j_*_V2j -T^-JLJl Jajt-Ji < -»■*< ijLSj 

jLS' j-jJ t jt j'.U (jjJL^wo J_p ^L^Vl ^ oJl5 y*.LiJl Jup ^c-^Ji 4JLSLJUJ 

.LaSU- AjLip <^-La» «*JaJl» ^yJfyA 4ji-U-a J-^U-J ^-i*5 ^P Jlj-«JL Lf^-lj^J 

^^L Jlp ^UJI ^ «J Ji J^-^l y^Jl ^ rtA 31 ^ J** ^ ^r»- 1 ^ 1 ^ 

. jLJlj j UU ( _ ? *ip ^ Jy ja 

facebook. com/ketabme ^JaJ aJIS Jl» yuLaJl jl-p ^L^i-ll jl ajJI j»JL«J j^^i .a-JLJ^I (*j-UU ^Jl=1-1 

jUii ^^^Ap j^ ^ ^ Jjl 4Jlj t^Lj^Jl 4J«JlS| ^y 1^-5 LoJuJ cil> (riaJi ^ 

jJU jl JLuL V dJLJi J5 ^j .^y^\ iL^Ul ^ (jUil) jLJlj (jJiJl) 

(JaJi J^ jL. ,*-£J-l Lj^Uj ^^ lla^ Jl ^-hS jU»j-i U^i U5 iiljb 

jl y* jliJlj UlyLL-Vl aIjU^-I J\ 4 (.UJI ^^L ,^-JbJl £«Jl1 oljJaJ- 

i^^^l iiliiJU jl UF *y~>y\ ^„aJU U*-^ u~^J i^U LJL-JI J,,..lr;.li j^» 

<LjL~J| 4**"^ *4j-k-> ic* <■» " *• ^ *4 - r a -' <-^ L -* , ^ij - 1^ U-/? j-^ai»- j 4-jjjJl 4_*_ULj jl 

^j-ftjj^ jj>l jil jjfc caJL-J'VI ajJUSI (*jJl «JLp ^ji-iaj Lf *— ' j/ iZj ^^-^ <.^ULp 
o^j ^Jj? ^Ujlp^I A-Jl5LaJ oLJJ J,bJLj tj-fliliJ! jlp f*-~^ J^*-^ *-*-■* ^^V ^^JLJI .JJL»=JI J,| (*jUJI p-.*J&> tJJJjuj t jL-J\lj <u»,..JaM cjl^jj>-ji1 L£ t^j^oL*! ^.o.^ Jl 

<LjL-J^/l AjJbolj £ ^Jj . . . Lj>-jjj^Jlj ^L^SJlj pLjJ^aJl J1_ ,.».^a.L" 'Ujw.j.JaJl 

. J r ^l ^Ij ^1 

(J, 

( _ r Jj t«jlijJl j^ <^jlJ1 J^ -^*^si <±— jJLsU oLjc^ ^j-oJuJI ^tL-gjJ.Ls .aj-*jJI J^ 

t^JIjJl <Ji?-*>U J^ <^Lj oybUaJJ aUJI jjJUJl £-L^JLw-i J_Pj tC^ljj-^Jl j^o 

y^l^iJL Jjdl Jp SjAiJl JULj t yt|^k]| ^4 ^JJ| *UJl j^LUl Jl J^>Jl 

.jL-J^fl ls>A^A Lj^JaJl y^l^iaJl ^ *-S^>cXJl 

facebook.com/ketabme ./•UJI oL*-oj ^^JUJl ?x_^il Cjljiaj- l^Pjvojf 

.^Jjdl oNLU J5 ^Jj^-i ^ jtftdJ jJi JiLiu ^*S\ ^>Jl jLi^i _ 

.^^JLp jjjli (j[ ^Jj^-J c^J^' ^k—l^j ,*^j-M J2*~-A> - 

.y^ljJaJL j^IJ yy^LA\ ^^o-UJI jjJUJl /»lJL^a^l _ 

.,*_bJl 4jLJL3 oLol ^ UL» >AjJ^ J-^- J*£ ^ ^w« J-£-> ik-J^1 <ija^\ 
^ <jjAj±-\ ojiajLl jj^J (^JLaJ! ^><JLJ (^JulaiJl A_^_iii ^Jp Ujl^ipI lil <^^J 

Jt>L>- ^ ^^JLaJl J^JliJl ^^U.JL-1 ^1 ^Ij^L^Vl aJu-P ^ ^-^^1 C^xJl 

3-JLJ^fl f jJL*Jl fH^ *-^^*— - — *— ' 

AjJbJl ^yii .iJL-jNl fjJunJij 4-wH-jJaJl (»jJLjhJ1 jj-j Lo t _ r »LJ J^-iu caJlL^ -slSjJl k&yijZ- ^ 9yXL*l\ jjJUJ! j! SJlpUJIj .LfJ iw»-Uai! ^JjjJiJlj <J£jbJ1 
facebook. com/ketabme oJl& ^ « , g tf II» ijj^^ j^j >vj iJLvJ^/l (*j-^' iJlSLil (jL^SCjj ?-^iajj 

: aJLJI jjia^Jl ^ to v^ ^*~*^ v^V oL-ljjJl j\ t/»^!*J! 

Ai^jjcJL) JjILo^" (Verstehen) ,+ ^HL L>-*>U2_^1 J^ La ^j iJli^l 4_^jJul 
fj_LJl ?>-*^ ^ L*^ li'A^I ,» gJJl uiJui^j .^-w» : .lgll fj-A-*J! ^ (Wissen) 

ijJ*\ j^j ^j Ji-b v 1 — ; V p-^ u^ f-*^ 1 <j! Oy^ J^ ' V^ '^tyf- 

^jJ-L) O^JiLa ^Ig.Vj-J O^-iM jl tiiJi J-P C-J^L>J .Lflsl^JLsi ^OJ>zJLjJ AjjJLJl 

jll?,.T.^I jlS" j%J ^y>j t^ljJ-L iSjJia ^^gi ^L» :; Ml yhljiaJl L» i t^jikbcJlj 
^jLJJ v-Lil Ai^aJl ^ Vi-r^'j 'H^^ 1 ^ '(1^*1 '^^ f-fr^J J ,ljl 

: vl~J>l f>^ J «^ISjJl» Jir ^Jl «jUil» L«J^ ^ ^H jl\ US3I ij 5-Jl^l ^j^*^ .JXJIj *1>>\l ^ o*>UJL ILJliJl ^>2il (j^J» 
.I4JI ^^J ^Jl ^ J&l AJlj 4 v ^c ^JJl J LJl j! SjLJl ^U Jp 
t JjtiJl jl ~J^\ iJL£ ^JJI <i>*Jl *M' J* ^oIJlSLj bJLst iLjJ, ^iJLlJb L ^ipij 

Jl JSJI ^ c^ >*i <^i» V jr^^l 01 Jp .(j-^1^31 UiJL^ U5 J ULI Ajhjij 

j^*-* J^U- ^ o\^u> ^^^t J^ili iL^ilp UUl Uuj Jl^l, aiSJj t ^l 
^^J^^ LSr^-i L$^ U ^ A] ^A ^J^ ■ Lf ." ^ .^-: ^1 ^>>-Sfl 

*^i LJLp jJjO oLJl^Jl t g tf'> 1 lijj <-J^Jl ^^jJl! ^ g tf> jl *Jal».J N tf-I^Ml 

ijs^j . . .^Vi ^ ^ jj^i Ji ^ cj£Ji ^ Ji ^S/i ^1^ o r), .>ro„ \ri ^ t <M^ jju-iii (>r) 

rrv 

facebook. com/ketabme U ^jw (^j^NIj JJLJI jl t^J^' <Jl1sSJ> JjjiaJl IJL& Jlo-J -cpNl <JyJi\ 

K ^>U\5 U^& A»_gi J t e J jJL 

V*,^ ** *♦ ** 

. "" l(5JUij ^U^gjLaj ii«j^j a^Sot «JU-^M 

* <> 

bJc£ Ij^aJ ^Jlla^ «*-fiil» aJu-P J*}U~ j» aJLJ^/I fjl*Jl ?j^» J ;; la7j 

•y» ^~Jj t /t fiJl J*>U>- J-* ii?-!>\j AjjIjua «JLSjJI oJUb jj5 jjfe l*_jlijJl ^j-P 

II! toLU^Jl J5 ^ oU^i ^Ul _^^Jl II» Jp U**ai» »+A\ 615 li» 

O^U- J^o L^U^t U J 4-JLj-jLSl violjji-lS' A-^-j_^jil ajU^JI (j\j -tdX*J La S^Lp 
^IjJ-l Jj^ j-* ^-* <^J>^' C- ^ - o j t^ljJ-L Ja^*>\J jl J^w ^j^J tjr* 

Nl Ja3 U ^Li5jJ V ajUSN! oL-ljjJl ^lij j! J^ U:^ UU IJJ .U4I 

«L^l^ aUI *JlijJl .±11: Jji« ^i UJI bjli 4*^1 Jj^ j^ .Wr^ t <L-oJ jJUail (u) 
. >AV^tf 14 ii j-U<ail ( ^ 0) facebook. com/ketabme .<U$uL*S O-wJj tjj^Jtja A.*.*.*.** Jb> 4*>Lw- j jf I AjJLajI ^9 A^w-wJI jl _ 

JL— (J^j <.oJl5I ^ (jl*_*JJ yg-*>r ..^ 11 iiljiNl <J-^ -^-^-'vl p-6^1 01 - 
^ ^JUj Jl5* L^V J— J ^j t^^^ycJU c ^*>Usl^1 J— J ^ oJJl jl - 

«# »• k+ 

tiJLJNl fjJbJJ .^J^Jl ?>«-wJlJ i* UJI oU-JU IJU Ujujl^ j U» I ^y 

Lg^jjLiaj ty&UJl JUP JLlP * la'. 11 Ajjjaj ,LU^j iJllll jjU...\I i a^ij j| L^Uj 

• Lg-J <LwttJjUI J^J— i <Jj-4^- (_$^-° Cj^J cOuu* Jl oJtj- 

j^j ^^^^aJl i^^J! />|J^L^*>U AjjJJJI JlpIj^JI «y*jj|» JLp J1*j 

** C- ** (■ 

_p*Jli 4 I JLj>- j\ l>t-J»W? J^T**^ J_^i J^ L^X ^ ftL~>r./?ll (_£jJ>*lJl p|jU>tL~^l 
f. f. * 

.JiLLftl «p-i^J» jl v^V ^^rl J"^^ jr« ^1 uH^. ^ ^-^ .rrr*^ l^ 
L^JLp JjUJ L j3\ L^jlw <^w^j>tlj iiUJ^I aIjls^l^I yb 4jJJ ?^>t,/?.1I pIju^j^MU 

.«JiJl» J y*Ul! jus £^JlS ^L-Vl fj*ii! y* IJL* %-kUftl «^Ji:» 

^Jlp» 4,, /i 7. L ^Ui ^jJl lULoM? *_ju jl Nl «t, b-.H» ^-J jl JlpIj» 
L^ip i_j^J *>\i c^><-^ ^yJl o^jbL» Ojj^j t aJ^-^I j cJly ^Jp (^-^j c (< y^l 

. (w) ((l^ ^^ J^ ^ cJAi <ju^j ^ill r ^^l iii^j 


facebook. com/ketabme ^Juu Jp \+*a*j J^ij t-a*** U-^V J^ L5^ 4 V^V ^J f-^ 1 ^ (-^ O a), ji L^ Lk; «JkJi» j*^ ^Jij cois%Ji oJla «^L-t *JG£ ^ij ^ 

tjjljjl jjj*JLJLj -la-^JjJ J OJLP 'j-a UaJjl <Oj->- ^*^-4j ji dJJi J-o-s^JJ -'-^^~ 

J Aisjc* <uJlS sjjj <_jL-^L ^1 t>»JlSsJi oli^L*-» ^w?L>- o^JLsi- e-jL*-L L«J|j 

C- P 

^o oli*>Lp j_a pyJLil Jj^p jU>tiLi .^jLfdJ ^^jcJI jl JLiM ^ ^-^-^ j-*! 

o*>L*Jl *^o ^jj ^ U^U jj_SLi «^g.5^. gJ-U ^j ./? 3U L ^-*il Lal .^ULJbM ^Jt- 
J ^Jl ^yrj .3j/»sU <jA\j tJiUfyl Ji: ^ ^jU! ^j^JJ ^ «2uyjdl» 
jl oL.j c^JJI ^ jUdlj pJiJl ^ uyc}\ J* jb**>l Jtta v 1 ^ ^^ 
1*^1*111 ^->UJl ocjJ» ^ UJlj lf 13 -ujUli JiLiftl ^i M jS^J jUJLI ;>* 

ojLjlpL «, b:ll» ^ o^jLJI oJ15j .ojLjJi! ii*>UJi oLJJ ^jJ—i ..,-. : 

SiyLf J ^. . - w Jl ^yb ^(jL*il ^ cjU^Ap ojLipL» jU^ilj tis»UJNl ^ c->li*>\^ 

^j^Xo L^-Mg-;->a jLs^)/' Jj*^ 4_aJj-a jL5 ^UJ.1 ^ Jva.aH JLjS'LlJj 

t jJJi JL1P .AP%Jl jl «jUIl» J 0_^i>» LiO ^!AJ1 j^l 4iJj^j «JiJ» J 

f^frii J^Jl JjLJ! i^Ui -d^ju J*>U- ^ ( ^ JLi ykUJl x^ ^Jl jjSG .0 ^ ku^aI j, \ Mal I (>A) 
.V\ ^ 4 <u-i: jJUdl! (H) facebook. com/ketabme <JLSjJI -L^LJl ^a ^l^JU IjjhU ^J\ ciUJuj .^jUJl JUU ^UrL, 
jlj t, ^/j w ; i <u£_«j f*)L£Jl Jj-L*J (_Sj-*** jv-J «pJajJl» jLjlpL ciLSjj $ L_ij ./i 11 j^ Jl ^ ^^J^-Sl J^-Ji ^JU-I ^LUj yb t^lJl jl^p ( « t IkJl» jl J\ L. jLTtflj ,«^j) ^i L^li^j ^UJ^l ^^--UVl ^> j^>\j ^1>^1 
J5j .^^^JJ (^yJJO tijj^JLil v^ 1 -? (ut*- 1 ^) J- 1 *- 11 V-^ 1 oLU>„ 
«w. -JL-1 <*vJJ cuijJl j^i LfJj t L^Jlp ^^j 4JJLp «a^woJLp» JLplji LgJ jj.v-aJl 

^ jA jjadj I Jip» ^j^ q> Jp ^aUJI .Lp ^-LJl ^y-j -<ijjyu «*J^ 
jjfcj t(, Ig-.il) «Jip» Jj^fl : Ji^-w. i Jl (^jjJJl ^«^1 h^uJj' Jp ^v° ^/-^^1 

.**!>U1 jl^-l 
jjjUli s-JLMj tli^ 1 ^^ ^ u^-^J O^^ J u^^ 1 ^^r 1 c^ 

*• ****** 

l ** %ta^ 4* 

t^^Ly» JLj->b J-p ^—iJl ^j^ *^JL!jl! .pU J^-^o LLS-p LJlp ojLjlpL oJLJl 

^ p 

,4-jlj^i (*j^J' ^ ty^y ^^ ^^- P ^-^ l$' W^ (*>^ t^' ^j^UjJi 

p p 

.^jl>JlI JLjJJ iLijJl ^>^I1 

ojLipL Jb^f^Jl iJlp 5^ JiJl p^i. Jl yoUJl jl^p ^-Ul ^ JUJJ 
Jiplji (»ly^l i^^L; «JiUl» oljl i.....^ oLJLS^I uJ^j ,..^-.7 (_$j-^ (j-J 

pli-l Selili .Jl»JI ^Jp Jl^i^J 4iJ^ «^Lu;« a-J vL^ ti' J^ 4 'U^ 8 ^^ JLpIjJ 
^^^Lw ^_L5" i-L^ ^1 ^*JI Jipljij ili^p UL*-« J^ Jiiil tiiUlVl ^ Ljb 

oJLaj (.sjujlp ^j^JI JlpIjJ ^IjJl>-1 *-« Js>LiJSll * *Jj5 *w-JL^I ^j-^LJj YT^ facebook. com/ketabme <J\ <jl i*S .IfJ .>jJj>- \ SJbJLP jL^ r-Lol J^ SjJLaJI l^kjC oJbd.1 u^JL-Nl 

^j^J! J^lyj iJUftll (.ULI 4^1. j t ^]| ^U* ^ SL*li jl l^LSJ ^JJl 
«JU»j «ipbws» ^plwaJI jl U5j ij-L^Nlj JljJNl j.li-1 o^Uj .^Jlj 

i-jIj./?!! <3yt^ t>^i (( UAp» o-UiaJI O^o 14J UajMj ^lj../?ll <*yv> u^-i (Y '> - II -J i C*— J j iiju o^sLp juJo (j5v*j (J-5i «JLp j-aISJ! JLp p^-iJi JUp Aj-UaiJli 

ojUclil *iaij *&---. Jl ^y Ja-jLl Jla iiJjJl *JaJl oli 4-pUaJ1 JUp^I iiycoj 
JSbU ^LaJI *J>^ y» «jJiUlBj .*LJ1 <y (ySi\) y*J~\ ^j r ~JA\ ^ 
.ajlL^> ^s- l^c^p \Jp\jl> w-^L—lj l^iL>-l t^JLxlj -clpL-vsj (JjLi^ <Jyo ^JJl 
«^UaaJI» _j *Jl*Jl Oj^j ji t JlJL».'JI IJla J_p *Lj ti^yL^j iJU *U>-U j»j 

,KeJL>-lj oJb»-lj *JaXjl -<2jUa>- Ap JLJi * -/*"» Jl>- Uu^a a.7 

i^ji i^ gts)! 4 ^juji g^i jJ* _ r 

4 r /?all ^j& (jU^p^l) 4-JJjJl 4 ■■■/7 5 11 Ayg a j yfcUJl Jl*p g*~iJl fLS jl Jl*j 
t*-w*1 HjL^il) 4->jj-*-JiJl <u ■/? 5 11 -^p o^J>-*yi oAa J./ytf t rtJ i(*JaJl) 4-JLiL*Jl 
KpJkJl» J Ji*Jl (»^ii.l IJla ?^JJ1 JiS"! -lij .UaJU« Uap U^^l» «UkJl» ^^^i- 
IJla Jji ^ LajN ^b-w»1j .iljlj J ^l>» ^fJ t^Jl ii-JjJl oLpLwaJL; c^JLIj 

^ b: 11» Jl J-^>^U ^>,^ J^p Jgl. ;:-,>! J*>U- ^ JtAJaJNl Ji«Jl ^^^1 

.f-\yn^M\ ^yb JpIjaJI Js>Ulw-1 iU-jj t*jsijU-ilj 
^Jl «^;> j r , a51*^JU» ilUj ^-AjU-ilj ^^Jl ^!>\5 jl5 tS^^Uil UiJLj 

«JlijJl jl J^ ^j .4^L«Jl ^Ij-iJlj ^hjJt' ^p1j-SJ1 y-lVJL^N L^Jlp J-*JLa-w^ 
«Jlij ^ ^--tJl JL^ J^*^ W 1 !^ t^j^U ajLsj ^ 4^. -Uli (»jA>Jl ^ V\r^ <C>Jj t^tJiJl J-i * la. 'J \ J Ij-oJlSJ Jjo JLLP i>>-j-» ^ rr ijJ I IJ-ftj i T i ^a t 4... j; jJUftil (T') 

facebook. com/ketabme ^•bl^V ^JUaJ «V'jrr aj^j» W^ij tS^» wil^l i«JiJl» «~JL-1 ^ Jy^ 
J5 ^ L**L-I j 15 ^l^i^^l jl UjL- LjIj jiEj <cr *^Jl <_r^j t>*?^ cr^^ 

*— jjjwJl f»tA5 ^Ij^l^I t^Jjj^ 4_j ^JJl >ww.-...1lj L.A.aj L^a ^iJl <Lgji-l jlj t Lj- 

tlJUJLi IpLb (j»jj*Jl j^-JuJl js> <^iJjil JugJLw» ^ *j|Jb j-a LiJUJJj 
a*A5GI i^Uai jf-J W^^ j-° o 5 ^ c^ 1 (Vj^ £&j}\ J\) <L~-jJl ojLipL; , <TT) «JU; t oL>tljl jVS v^ 4~,a,.j7i c -_AjL*_JMj ^-jjj>ol a*>V5o ^-^Jl .t g * J*>\->- <j-^ 

tO^U-l ^» lj->- jyS .>JlP ^J^ ^y^ylJl IJjfc J};; k"» P^AJ (W $flp J^Jli 4_>ll*J 

7^-uaJ ^l^*>L^ <^1 toNU-l «J5)> ^ 0^^' ^ y>^ J-* ^^i cr^ 

JjPr « jjfc cj^UUI j'j5ui .jL-J^I *-fiJl J^ ^^-L^l J^SLLj Ju>jl«_.j t«L^5» 
jSlijJl) i^ULl o^LU ^ JUiJ^Ij .^L5 3-uli ^3 SApUJI U t.l^l 
J^Jlj jkli Jpj ^1 (i^)' Jp pLj ^ (sjlpUJI) i^UJl 5JU-I Jl (v^ 1 

Aj^iaJlS dJLaJuJ ^y?y^y ^S ~*^zj~P «jlj J Lj ^^A ^Jj 4 1^**^^ ift^* ^U-P ^ 
ijjiall dJ*>LLs£ ^ d ; ^ ./? ^ ^jlJ lSj^' ®J^J tfj_vajM C^LJjIjJLC-I J.P ijJlj 

ol kkiA\j pIj^^I ^ S^LpI Jl U^^-J»! ^111 ^.Vl j-aj iL-jJkJi ^^L^J .^-A^ t-uii jJUfiil (TT) facebook. com/ketabme Jlij .pJL>eJL«J.l i* g '. L 1 Ajjlj /j-* AU-aLS" ojj */a H fr-y?-t-f ^1> t pr $ \ 1 L» 4-2jL*_dl 

c-JL-Vl oJl^j .Lg^i^: j^Jl a^UJI xp1jOJ1 g.u.u«lj ^LiJSfl vtnVj r 1 ^ 
JLU ^Ij^lJj aJu^L ^jLI aS*>Uj cJJuLlj ^tiilj ^JLiJl :^a i^L-Vl 

.Uajl iaU JLpIjS LgJ l?y>r oMb>- lfj> &y Ji^j h J^jJlj J-^iJlj . Awfcflj * fl (t ^ 1 tj-/?L«ii /*-L«Jl ^ *ux>jj-l (*j4j2_4 /y» <— >jZjl} lis-lil IJl^- a^^^JIj ,ii>lj i^JLc- 

_ J-^^aJl 7=-^° Jl ^JJ La IJlA ^j .«A^JjJl» iLo>I>-j «Cjj^-^» ^^Uj i^JUlj 

jl A^a *_$jL U jjfcj tAl*Jl jlU AJy^ JJ J™- N AJL <J iaJl *J?U J^JLj ^^J 

: W* - *L^ J^ 

JyJ La JJIS ^i aL*_H Adyt_a Jl J~— ' M AjI *-Pj J^a Lfljl «Ml J-a jlj» 

IJLfc j\ j*£^3\ IJufcj ^JLajJl IJLfc j! *JL*J jl Ml ^^-J jlj to^5j A-J Ajjil 

jLS" 1 j^Jl^J jl Lal t Jj_w5Jl j-a Ua^ aJ jlj tj-*>- J-stf-a.^1 IJLfc jl t a b « U 

. (Tr) «AJl J^- M LLJ ^—Jl Laj cdJL!i5 

t C- p- 

^ ^1) p*>L5LII ^ Ljil ^y aJuJI jl ^---wJl ii^^w-a jl j_& Lu& j^jdli 
jl lwjjsJJ jl L»_j JjiJ jLS f-lj-^ t l^h*-* l£j-*-^ k-*-5 J ^1 j-9 t (j_«_*jJI S^jj>- 
jjfc IjlJlI IJ^- Js\.ps>l\ pJLp jlj MjlII C«j- ^ jio: yl jJ* c «Jl . . . Ukp 

.AjJLJI *-Lp ^ Aiydl JjPJLj jjT iJ J^^\ ajI facebook. com/ketabme f' p 

^ >JI iijj ^rj ij£Jl iij^ ^ ^ ,1 lil ^ «jt jJLpIj» 

. . JJ jlj 4J^0 jUi «i _,_*_* dilS^M L> ^ <_-;_~Jlj 4JUJI ^ij^J (1)1 J , . . J^Jl 

p- p f' 

(j~*z)\ *>yr jb *i>l p4^ tj^r L» <> ^ J53 jl ^ t _ 5 ^il L_*j» 

t- (■ <* * 

<uLp J^Ai ^ ^y u*mJj «1)1 ^5^j jLJ^I cjljJi ajjjJl^- ^j^Jj .bJt^- L....* 

iJbJil *JalJl l^-Pj^jf ^j rtJ^J c^j^n.ll l^ajuj liUJ^/l ^ ^-^ C-»\i^U- *UtJl 

l ^ ./p.w-j J^*j>-j t ( w2_*_*j Lg ./J.*lj *_LSo\ jjJL*J t_$j-*^ f*JaiJ! <r*~ ^ P.>-^-*-' " O^ LT° ■ >WhU jj-4; j_$3 4 /» b'. II 4jjJaJ djLd^Jaj ^* «LajL^aJl «U^-Ju Oj-gjLa UojI j_^_!ajj 
jj^aj oJJl ^ *JL^L«J «^U- oJI^Jl J^-l» ^J i-** ^ "^ ^ o^ ^ 

t 4LJI ij^j jiw ji j! tC^^j» *-JfcLu J} L>Ju N I (^£ t«^«-Jlj <Jl*JIj 

^ ^3yC jl ^£00 U-*Jl JI j cUl> (JjJl j j ./7* Jl dUi j^J jl ^_^£ (j-^J 
^ ft-fr*^J •_ #r ^L*ll ^^IaIL) <Lw<jL*Jl 4-waJji-l {^j-^ 9 (V *— ^y^ ^° J-*J t J^fl.'LwJ.I 

^ *J . . . U^* U^ jjSLj jl JU» t«^L^l Jl>-I ^ JJUi jjiL ji Ju N» 

c, 

.^.^bT)' jl /"x^il ^_^Us^i Ap ^^^-*> <ujU*2jl 'U^*Jl ^J^p-i ytsLiJl jl*p ^ptJli .T^T ^ ,^J6 jJ^A\ (Yi) 
.TNT ^3 t vi il jJUai i ( T T ) facebook. com/ketabme p* 

J^JJ LjiLi t 4— j^Jlil C-jUap-^lj ^_jjUcJI puli ^ A^JaJI /»jU! ^ 4JjJ~l 

.5JLJ>n 5ULI ^ 
U>L-I gJU^JI ( ^ ) 

jU tybUJl JL^ ^JLil JLip oUJl <i^l ^ IjJiJU L^ cJl5 iilj 

^JL JJlc ^yJl ycJjl oLI jU ^yJl iilJl ^ Lj ^\J i i\ ^\±>y\ Jl^il 
iwiL-^l ^lyJlj JipIjjlSI *lyLL-^ IgJlp jujju ^1 ^j^ 1 ^UjJl ~~LJl Jl 
^uJ j* £ttJL jb*P>1 Jftb <ut5 J^ ^i ^iJJJj .L^LiJaJj ^JiJl hJcS 
^>y^j3^ ^ J-^ajJl ^^ *ilJLj ^jj-*-^ <p*>UIj o-L.rjtfU 9-^^*vwo5 <^y<Jl y*-iJl 

jLJ yt-Jl 4Jy<^ A*jP\ \f 4_pli.> (J&J*-* ^ ^JUJJ ,4-JuaJl 4^pIw?j ^Mp-N! 

f-j-^j j-*-* ^-U ^.z? » ; )1 JL^i -_j>-Lf~ t jAju /j-p a .^j *-> j»*^5JI Jl-s^LLlj ^jL^5 

* . *■ 

.ULL- dJUi Jl \jjJ>\ U5 io -joU^pI 

►lyfc-^ll jJ* (Y) 

p*>l5jl ^ya-^J L^ Jfj.o.0 ^yJl ^UiL50l iiydw jJLm2^5 yt-lJl «U.*.a3 4_**^L7 ^Jjj 

:UjlyhJ ^ ^yJl ^UjJl ^lu, t*j^3l jT^I ^^ JJJi5j tj*JSJl oLI 

e-JyJl A*>\5 pIj-^Lv-1 t*-3 jr A_» 4j ^JlSI ^^Jlj ^jLflj LgJwO ^^Jl 4_g_=Ul jlj t l_^- *-?>j-*->\ jLn-i! e-lj-aJL— I (J 4-«j_fjL» j-p Oj^-j'J j 'j~-W-° "JjXJ 'L. iLf-Li-rfVl J—» > ib:^ (TV) 

.<^^\ ^JUjJl UjIipL 

facebook. com/ketabme cJjl^ji ji <jLj ^y> ^yfcUJi x^ f«^-^' -^ ^ij-^-^i ^jt'"" rj~*^j Cf^tj 

jwj U> j-*j Vy^l j^ jy*Jl (J^ B Jl cPj-» ^>\y^ a ^* *J I j ^Lg-*-^- ^1 

: JB ^1 ^ 

c^Jj^jf isjjjca L^IS" jj^l L^ lI^tJI ojuaS ^yJl jj-°^' °^ J' (J-^lj )) 

Jl £>*ry' tlr^HJ .^L£Jl 5^L» j^ l^~5 U^>- dJlIJu Jiij t^uLk^il jlpIjJLJI 

j» rf * 

.C^Jl IJla ^ ^I^^L-Nl aJUp (_$^p: «ij^ JJUij i?-llil jj-l 
*jji-l ^ i«*JaJl» ^3 ^J^LJlj ^JuJl ^jJl-1 ^LJ aJLU^ ^yw ^ 

jl ijll^j j^. ji jj. «jllj iJb-Vl Jj^ ^5» j^)/l Jj^i J' c^ 1 ^ J>*-^ 
j^SL jl llj^jI jls c.:S t tt^^-jj.,^7 Ijujl» cJLi lili t ^UjjJI dUi ALo aj «i^j 

Jj>-1 (j-^J 1<J diJi jl^L^jj aJlP 1^5^ jl vvJ^j ji ^-J^^-^J jl 4jLU-> "^j* 1 Toi ^ K«dj jJL^ail (YA) 
:Sy»U!l)/U JUJi jj^tf- ^-U; i4P*JI jIj-1 ijU^JL! ^y-yl Jl^p ^ y*LUl Jl-p ^ ^1 (Y<\) 

.Yi. ^ Um^ t jjlII jb 
.^OV ^ c<u-ij ^JUai! (t') 

.u^tn r u:\i Sj^m 4 j^sui jT^i (r ^ ) 

rrv 

facebook. com/ketabme • • ^ Crr) 40j^ *JW ^ *^tJI ^1 jl 4JUI ^IJlp ^Ul jl j^tj JS> 

yb IJL43 . . t (rr) 4<*^ IJ^Ij L- 1^1 I^JUi^ : JU: *Sy J <S±\ d±}j£j 

Lg^JLU-l ^jJI SJL^UJlj .-LS>JU jflijJl l^i ^ toJLl ur^rr^ 1 flJ^-^1 

^a 4Tfl./?j A.J.JLJI Lgij-*u ^^^ SJbJLP <Ut«l J,l 4iUi>l t iU-jjJsail iilaVt ol& ^0 

J-p Lii ^Ujlp^I *u5^j jlS jlsj tAllaVl ol$J «-JLJI J^^— j j .5U*Jl jL5" 
jJIjllU J^-Aij ^^ j^ ^^J^JI C^Jl ^ jijJI «u p_5J La JJU_, lift j 

,l$I>w? /y» jJ^j^jI ^J ^JbJl *m>I>J.I ±JjULi 2s>- f-\ jAL^i\ kJutS-j 4* r jj>*Zj\ 

uji^-i pj jdt jlpi^Ij >^i ji^-i (r) 

ytAJl ^i SJbJjJl oULJalJl ^ lajl^jiwl *J ^^1 ^^j^iJl jLi>-ij tpl^ii—^l 
oj^ ^>JI jLj^Ij .-UUJS/I jJiiJ Uh^il JjL-bU vLr^ 1 ^W^lj ci^Jl 

l^i.^-> iiJbkil 4^>\y]\ oLVlj hjAJ»}\ oLjNI ^y> ^^ ^Jlp JJb£ s\Jjco g^JJl 

LU^Jl (»jl— j 11* j .L^bu^-J *J ^yJl c-jJ.1 SjlpUJI Jl-5"1jJ <jjjJ r^^ 
cjVU-1 oJla ^y (J^lJi «-a SJLpUJI JjiiJ wLS" jLJ ^-iUJl oi^J JJU e$jidl 

* f. 
p\JL>ti**»*yi L^-i (jw SJuJlp i>j-*J ?r^UJ JJUtij Aji 1 Mgjl ^[j tw^LU ilil 

.j^pI^aJI oi^J ^LiLl 

" *■ * *■ 

jj SJlpUJ! Mjl r^ia-J .«C«Jll ^r^l» ^JU^ ,_y3 JlpIjJJI d Ia 
,^A m^ cuil jJL^tit (t o) rrA facebook. com/ketabme ** (n VjL,, ^-TSiul. (r-\) ^i ^ jisj r * . <T "°>.T jn. ^ i^ju* (vj t <rA) >I JlS, ^ S-UUJl Ji4 

J^Jjj . oJUUJj o\jy)l\ Hjf y ,jJli-* '—'j-aJ t*jjX)l jTjjsJl o>U J[ 

i^>j t Uijl LfiLi^- ^-^ SjlpUJI ^p Ug^iA» NjL-J jjiiLj *j . <_JLP*yi Jp 

JJjdl ^j t«^jLl ^Ji;» SJlpUJI diL" Jp ^J^ - ^1 Sj-Il 7-p ^y J— ^^--.j 
jl Jl J-^j 0L4JI ^j . ^j^Jl jTjJUl oli ^j ajoLkJI aJJJI j_* Lflp 

LkjyLJ lOuW' 6j-1p JLj^j /y» *— 'jJL Lo .J tO^^JL?-! jl t oJiJL£ JL3 oJLpUJI 

f p. ^ p. 

«Jl ytj tolj-M- J5 j^p ^yip t cJl*Lj jl 1 4-J <J Ijj^o l1U_« jl ^JIpIj» 
4J j^SL M j^.* ^\Q'.M\ J> *&\y>\ v-jVj p^l (JiJ J^„ Jl Jjh£ N 

>1 ^ jjJlI dUS (ii), L 3 : ; Ia" H j-Aj t o Jj JLP olj_« ^j^jj-iJl jLjJ>-Lj pljjj^l «L^-jJ ( j-« jLSj 
ila^jjil o^lll r*-^* - ^IjJ *— 'l^LSl *Jt .,<•?" jl t^-oJjJl t J>jA}\ jL-JL?-^ ^t-w>«-*^aJl 
j^-^l jl jlio .^y^.^11 c_JUL-L; ikjjil Silil *^>- <J* l^rr^" c^rr^' l — '^"^ 

ojLipL e^liSol j-f^il Lfl>-V *j .(J^ijJl ^^j^L; ^<»-ip ^ij^ f'^Ai ^^ ^ >> ^' 

p p *■ * 

ij-p oJUi o^jbUp Jj-^>i ^ c-»ijJa_j ^j.^ isy^ *^ij t u :> ^' jl-S-jJi ^ lllS" ^_x Jl t( -<iJjJl ^i'j^Jl JL5"Ijj jLl^l c^Iai^ (C^J c ts*^-*^\ JfcLaJl JLP 

.m 


lt" 


(. d,,, fli j l-/»ll (Y"l) 
.\r> 


l7^ 


i*-i jju^h (rv) 
.\r* 


L^ 


4 4— su jJUail (T' A) 
.\r\ 


L^ 


4<uwi; jju^ii (v^) 
.\r\ 


O* 


ii i; jju^ii (t * ) 
,\r\ 


^ 


1 4 i; jju^i( (£ \) 


^ rr 


_ \rr 


^ 


t 4— JL> jJLs^il ( £ T) 


\£* 


_ \ri 


^ 


4 -d ... ji jJUail (£V*) 
.\i« 


O* 


1 4 a> jju^ii (£ i) yr<\ facebook. com/ketabme c, 
J-s<aj t lfcjLl?-lj -Lp-I^aJ! ;»-b.U..Jj f-lyil^^M ^1 t .-jIjU^I ojjfc »ljL>cl**Lj 

oJlaj .oJJI ^ +Aj*-5 «, k:il» ^^ ^UJl <j-JljJLll j-* ipj-^f Jl 7-c^Jl ■" f- f- 

L5L1 ((4-w<JljJI -jJIjjjjI ^Jj.*^» j-*j L~~"L*J Ijl-o ^aUJI jup *e— L}\ <j^jj 

t {jry*^~3 0j^J^\Jj * LS JLJ\ (t-^JLAj ^ji ^-«ifl /*-~JL> jl LkiM {ya jl /*JlpIj 

.<u<j>*^ iilJJj *~^\j£ 1 -LgJ ^jiaj (^^ tk^JLiCJlj ^pUJI ^Lp 4jt_^,^j ajL i£y>~-\j 
L5 ^i .tJy>-\ Jjb Nj ojU; Jjb Lo , k: 11 4_l^ ^ j_^ jl -V«-J' 0- J*^ ^li 

J^J Jj_^_jJl 4 a ,,^? ) >._tf .^"rj jjJUJt jl (jjl tJL>- « L£» ^j LjjL— jj-^-; jl T*\T ^> t *«J; jJUflil (io) facebook. com/ketabme /jJljJLll ^j_gjLaj p|ybL**Ml fj4-^° fJi>ci~*j ybUJl -Up ^JLll jl w?!AiLlj 

^9 y3>*l^* \ ^j&jJkj (^j^-Ji j*SJi\ OLfi-.Jaj ^g jjC**j j^S ,?-$sJ?*j\ £"■'■ *> > 4~oJ_*JI 
Oj-<^ (*j-f^ <Jp JuJJw *J c ,<> SaJl ^jj-la-J ^Us! /y» *_~J> J^J iJLSsJl /-Jlj-iJl 
<ulal ^i v a»./?'lj OjjM jf-^lj-* 7"^-^ 1 g d : .la" i^ h><J^L~A.\ -wJljiil ajjJj-^j 

Ju^lll ^iUdJ l/ 0*J! JJUJI _ t 

^lijJU jL*J)/l *^iJl J_p «JUJ^I (*^-5^ ^ cr*^-^ rHA^ J-^JaJ JLwu 

4 : 5 la ; o ii!>U *UJI J_p cjjJaJl J_pj t*JLijJJ aUJI JUJL L^i^UJj ^ej^r' 

Ju*l*J ^1 t^cvJaJl *jJuU li^>- ciUJJj .l^iC^- ^1 i* UJI Jlpl^iJl ^j lf~i 

<J*)\JUJl ^Jp ^^L-l Ji^o fjJuJl « -1* JUjju ti^iCJl oli^UJlj ^L^L^Jl J.P 

•i/^ 1 £*^' J^ ^V> j lkh'^Ij £^* jM J ^kllj 

4^>j&j J^-^j ^^1 oJLc-Ijij 4-s^jji JujLo LgJ*>Vi»- ^y> fjJL ^yJl «uJUtil AjjJJJI 
iijydl ojj_*aJl Jl O-ilj * flJjl) f-Ljl 4^*>C JJ«-^ 0*>LL>*Jl oJL&j . , la : 1 1 ^ 

^> Jil. jl jJb ^AiJl «*JaJ» jy ^y^ O 1 £-*J2 J4^ -Uj^J c5^^ "^^ *** 
^ JULI *^> j\ tS^» ^jliJl ^yU^Nl *^ ^j t JUJURI *J>~j Jp «JI*JI» 

: Jj U L^> (.SJjJlp ilio^lj ^^^^1 

.+ la '■ i ^jjjl ^^-J jl oij^ 43^ ISI JJUI JjjiJl IJU iiyw ^i SjiSUJIj)) 
Jj^ L^JL^ cJ^j l*J^b oi^U jl J, t jkJl ^ l^UJl cJly jl ^JLSUl 

«JijJl oUajil ^JJl o-jJl 

jj***»! (J_p ^Lu iJl^-LJl cjL^/Ij Oj-ji-^JI ^JL^o^ll JJu^jL) ^j-ij j-^j 

,jUp)l JS^i A.L5 ^ AJlU J5 Jp Jja^ ^JJl y.^1 y^j t UA> Uip 

f. "f. 

^. jjJU^II Ap Uijl ^^^ j-f3 t <f aJ-^UjJI» ^p yfcUJI Jl^- ^^i ^jjI U5j 

Aj^JaJ tljLoyL 4.tfla'.ll oU-— JilJl ^J jl toU 4d.,^?i ^^iJl ^J ^lj— t ^gia'.ll o • _ i^ ^ t**«i] j i./iU U v) 

.VY ^y3 4*-*Ji j, U/l U (iA) facebook. com/ketabme J *■ f' 

«4lp loLoj Lil* i^^i "(^J^'j 

tcr j>JLS «^i^Ji cji» dUy <y ^ij ^ijVi jl Uli b\j u li* j^jg* 

^ ( jA\ jl jJJij . .fJk* U^-o JjiJl jU . A^j* jjj^JJl» ^y ^ US 
Ulj . , JL^jjj ^r^r^ (jjJci^J 4_>lijJl J-*-£ dJi * • (( <_^j-* ^Uk-SJI» <2JJji 

4_Jj_>-l 4;'/? i 'l j *4h*-^I *ul5JI ^-Mfl-aJl jvo l?j-4-JI Cf^-t j-^-l f—*' y* ls*J 

: iLLLl 
l/ iJl fJOJ jL dJUij t( yLJl j^ ^ «SlS"» cJU-il ISI dUl jJLpIj)) 

twfl-^jJlj J^-Jl ^yiJ Jj-3 cJj-ftJLll ^yJJ J-^ ^yjtiLi tl^JjJ jl \ LaJj <uLp 

I* %+ """ 

M j llUJ M t <-J JJ-JU i j c^^iJl j^ ^ «Sl5» c^>! lilj . .^^J 
Ijl^Ij L^j> ^L^jJIj J*ij| cu^ii iJu^l o-^ <iJLjl Jp jl*1I jLS" d^jJLiJ 

aj^^I iLJUl 4i*>U ^j tjt^-wSiil ^ ^SW.'.ll e->^L*.^U olJi*i^l jl^Jj .0TV_0T1 ^ 0^>l JS^* ^J^>1 (0.) 
.YAo.TAi ^ t *J; jJL^il (OY) facebook. com/ketabme ~*JjJLl}\j «4JU2JU _j 4JjJll}\j JuLlj f jjJlj ^-^-1 (*^r*^J 4 : 5k'.ll «JU^L 
jj-^ll j-P LgJlvaij L^^Pj-^j^j jL*_*JJ ^J-j-i JlJI JUJb»«jJlj oJJ ^^Ja^Nl 

cr 11 ^J^ 1 £^^-1* °J^J e^^ 1 cAr^ 1 g^ j s^ 5 ^ 1 ^*^ ^i^-Mi 

rt-jjJl JU^P ^^^oJbJl j^CaJI ur — I Lf-Pj_^ ^ oL>— Jl oJla JJLc h ^\x>^L / J s i\ 
LaUjU Gl cLaJl^J ^-^Lp ^j .«n laJl» ^ *£^J&) C^^Jl ^yJl tybUJl Jl^p 
j»j_LJl ^^ ^j^A^ jL^ij J-*-p ^ \^-J>\y*^\ j~* ^yJl ^l^JL 

.Lgjca Ijl>- °j^ ^"j- 3 J! ^-j" a -- a t^JLjNl 

JaJl fJ^AA V-^ — ° 

j»Ijl^u-I i^>«l aJLJ^I pJL*Jl ^ULl ^iL LJLp ct^Ji JLf j^SL N 
^ U4I UJlj t^^^llj IL^ll J^ j>Ujlp^Ij pUJI ^1L> »1^5:.^! 
. jL-Jl j_* L*-; jL-J^l ^yaJ^ LALp LJL-JJ l!^>*i-JI JL£ Jj-£j jl ciJJj -^ ^ 
^--JLil ^u^^_p U5 , laJli .aU JSLL> Uijl i^^^-LJl IJL* ^yiyL^J *Jalil aj^^j 

«jJJL <j&j£- <Jj^s ^y* LJjj iaii A-j^jJI 4_*JJl j^yaJi 4j^iaJ -J ^JJiLSJl JL^P 

.Aj^jJI 4>-J ,Lp 4^jLs*j jl 

jl «_s^lj ASLJLjj _ t^w?! ^ j-P *~P 4j a2 <*_-^*-o L-Jj^ _ LaLc ijjJLi ^t-JJli 

i-^L>- oLn-^lj^a LgJ^ toUtUl L5 jr^-^ «UIp ^^L» LgJ «-JIp o^-aU? 4JJJI 

p ** p p 

.^jj-l Jj^ aV*-" ^-; c^^ ^J ^-^ ti' C ^5-LLo ^L^^l ^ ^_A ^Jlj 
J-* L 5* J ^^ .4^*AJ cj-g-flil 3^^ ( Joilj laiiJl -^ 4jj*>l*Jl a-JUjI -yP ^^-juj •jJJJlS' 
j-a L5 ^il jLS" lili ,(jj>-\ Jl ^J j» i^bi*J JailJl UI t^LJl ^ ^ji^> ^^-i 

.Lolp UL-JI Ip^^i JaJl j 15 ^L-^l 

^jaj^JLa i J& ^^L--l J-^-*^ JU-^J j-aLLSI -L-P 7«^-"^ * Jl * p (1 ^ *■ ^ (*J-f^°J iNVV_ >V1 t Mi 4 10 iT^^ t ^_ij jjL^il :^lJI t(J UaJLl cj^JL-bU ^Ijl^l-I J (or) 

facebook. com/ketabme ^J JiAUli .Jaiill J* ^^JU Ukll -LJL-Sll Jpj ^lj Jail!! j-j JpIJj^ 

^» _^ 4*JaJU .JJfcJJl ^ e***^ oL^JJ-^1 LgJU^o 4-jLJjj 4-JpLjLPl ^a*>U- (_£^ 

^JLil pLJI ^^ UijJ ciUJJj .JJUJVl l^Jl >^" ^1 jl^JL! ^ tUJLLl 

jl tLjW oJ J,J Lo.V-a .la.a,Ul j^Lj jl U^> ^^-J <Cl t JjJi ^J^ i^J^Ljj 

^ .^y^ t>*- J^ ^^-UJ ^T ^ Nju L« UiiJ f J^i-J ^1 oJUl jl 
..t lift I ^ ikJ^il jU-JJ ^ UJlj t JiUibU LkJ ^J ykJU y^i cl^ 
/^, oli!iUJl jjo ^jJ JS ^^ UJlj t .t Lift i fr^jf ^^ ^-J «JajJl» ^JUj 

4~*ILa iiUJ^I Jaj^ ^Jl j>lS\ JLPly j^^J jl L-^a ^^J 4J[ U5 . Js> UJN I jU-a 
Li^> t <£~*ua jbt» J,J <Loj-a JlpIjJjJI oJla jj-S^J 01 /t-^il ] ^-*- > \j '*"-*-* 4-*^ lAI 

U LJlj .j la'.ll JJ <Lojh« V^ ^ ^^p** ^-jli^L^ ckliJVl ^j oli%Jlj 
jllill j-j-^aj LJLla t*JLSHl jj*o ^i L^IpU^j (j 1*1 1 <—~?j> j* jJaJl J[ lPJ^ 
j_» Lii ^^ Uj-sr ^—^ ij-ftj ciiJJJ .4 ./7'aWj ( ftJJl *Jai i_jL^aJlj i-L-^^l 

^ oJLS ^^^ jl dSp Sjj_^ j^s^Jl IJL* oL^J (0 °jL*p)|I JT^ ^LS" 

^ (.*>^ji ^Jj^ 4JU-1U j^_p t lio i«s ^ysn\ j* «^j^Jij jaJi»j» .ajAJtjl J^jp -JiJJ j I ^^ilj Jail!! ^o ii*>Ull CJJU* JUP 

TM ^> KU-ii jJ^ail (00) 

facebook. com/ketabme : ftAS^Ij iilSl ^j ^jUI Ul J^- <_y UU- isj^l ^jjc}\ ?-J^j c^j^jJI 

«4JLP C5* ^J"* J (OA) Uli <J-p ^ La aJJLSIj toJUl a-^Ij SjIj| ^*^j JsUJY 

e- * t. 

'. aju jt> Lw <LjL*Jj <L*J L5 ^Ip ^j-^*-^ aLp Ijl» j-Aj t UAjI a j^»_*jI 

J\ J* lift I j U. ^SL jl J! -J Ju^ \ J ojj^J> jJLp ^ ISI JiUJl jl» 
^Ij oilj! LLp U-JLl J-p ^^Jcl; ^ JiLiftl ^ iPi^il jUlI jSf cLgJLLL 

. (M> HiUl 

JiliJi ^ vl~- ^ JiUftl J> ^Jj jUil ^ jj5J ^La^l jl Ji3i5j 

p* 


tJUl ^/g'. 11 ^ <jJul <Lltpj A^oj^ajO <U>j-^A» ts-j^j J^S\ L5Llj -^Jajj 

U ilJLP ^i d^i <ll* j-JL^Jl jLi [SjUjl-^I j_«] KJLjiil» JJJI5 ^-Jj» 

jl j-£-*-> *^i • - oUJUl ^^ ^ ^^jJI 4_j tSyfzj t^Ul JLrrl ^ ll^ 

^i IJujl» Jl LJJl^p JLii tojLnJL^Ml j-* ^>tiJl IJla LJLa-«JL^I lij UI t _ r PJ^ 

j! ^JjJw*-; JjJi j^ t*_Alj^- J^i J_jkj" 1 j\ t^-J^Jl ^-^ UgijJO N O^j-O«ll ,T"1T ^ trt-^ii jJUail (3"\) 
.t^^ ^> t-u-ii j Ual I (OV) 
, i O ^> t4— Jj ji i -/»1 1 (o A) 
.ili ^ i4~JJ jJLoail (0^) Y*o facebook. com/ketabme J1 <u-«jJLj LoLi L>w?lj Loj-^jj_« jlS^ oJlJI Sjjfclii» <Lilpj <Loj_<*_p Aj^_<Li 

JJ j-^L> J^-^ iS^Ji ^° J-*J .(t-lalil ^ <Cu^laj ^y Ly*>jj>- Ujg g* jtSj fLJL.il 
4jJb -la-yy Nj oUJl jjft Lj jLJ^M o^" y^" ^j-^ (J**Jl *4j-^ ^J^ O i 

^ ^^jC^J tij^iaJl ^ ^^^il ^UJJ J^^ailJl LLL£ J^j t , laJl L1U 

.yfcUJl Jlp ^JiJl Uj^ U5 JaJl 4j^ _^Lp JLJl *^-1 

*J ty^LaJl JUtf- ?*--SJl <Jlp JujipI (JJJ1 aLJI t^-U-U J. : .,./?.arJl LLU^ JOy 
lf*-jl ^1 ^yJUJl yyfl'Al oljia^j tJaJl Aj^^iaJ aJLp aL5I ^lil 4-wJljJl j^LJU 

j! Jpj ^|JLi^-Nl JlP JU-I JU- ^-^oj t^JJUl J JL5LJI ^i^J! ^-^oj 1 i* •* 

.^5oT 4^Lw=» J-^L; [JLScl! ^y>jt- {j* jyf^ 

facebook. com/ketabme *-a j>cl\ Jtply <^^y {j* ^^ oijjjz ^p ^jaUI JuajclU A^>\£la\ ilL* _ 

.^yJl *-• JU-I JjL^, *jo 4JdJl ^y OjLJI wiy«Jl lJU *jb ^jialil Jply 

.Ifli ^ .kUiSfl Jl M .kuftfl ^ olS!>UJl Jl ^-y ^UJl S^ _ 

^LJ^Ij JUJj>*lJl aJip J^>-JJ t^^Ju ^P .iJji ^j^ 9 jr^ «pl^aJl j^-*j - 

.JtJU ^p ( JaJl jl o-U^I ^-P ipU-^aJl j^ UjJ ( _ 5 ^lt <y 

ipL-^> ^ Ji-Ju JiUJ^l ., laJ ^y j^Jtdl ^ i^L-i flj-Jl 4~*i* ilbjfc _ 
jj~\ ii^U _ cjJlU _ j-i-LJlj *jJLiiJl :^Jl OpIj^ -IjiiNl £* «^ b: IH 

.J^^jjlj J^aiJl _ JU-1 -U>«i-I _ iU^L 

.JJuJl _ ^,L5ai _ DjUi-Vl IaLJI 

AJ\ <Jp t laJl ^L J jCi .<0.1£- <*J oLLJa^j ^^^ j\ ;Ow 4jL*Jl ipLji- ^-^1 

oJJl ^y jljLJI ^i>«Jlj J^Jlj J^lIIj >>^1 JLpI^S J^ juj>J ajjJJ ^pL-^> 
iJu^L ^iLl ^>Uj JbLlj J-^jJlj J-^iJlj j-^^Jlj jh-^'j ^-^ -vM 

JlpI^S l^yC^j jl ^-jb ^^ (j£~+lj <■ 5jJ ^1 ^ ^>-y olp Ajj>J oU*Ap ^ Jlp y*> «oJJl Jlp))j t«4jjj|)) Jlp j^ *j>- jjfc ^y-ll IJL^ «JiJl» jl U5 
jUpLj .aUJI ,^-lL ^JLJ^I ajJu«JI ^ Jlp y* «JiJl» ^JLp jU IJJj t jLJ! 

<U U-.II)) J^ JUj t^ylj-al^Vl ^^JliJI ^j*^^ ^1 t c5t --Jl Ji^-Jl «JjlJ ^ji— 1 
iJL*J^(l A j_L*J! AOjtfl j^ r^-^ '^J^-' t — ^J-^i LoJLp jJfeLiJl JL^P ■tl-JIjI JLlP 

.^JLJ^l AjJuJl ^y A^Jl 4JjgJ (^JJl ^^iL; xjlijJl 

y^UJI jlp «fj. i JL-J^I : UJI* 

f. ~ * * 

^y ^ocJl "Oj^ ^^ L^-> ^l OjJiJlj <• jjJl^ij ^Pl^i j-- ^T ii^J 

TiV 
facebook. com/ketabme ^j .«a^ <uJ-)> JLpiy ^ JlpIj^JI JIL" ji j^i; « JaJl hj&)) ^yJJl ^^Jl 
JSLIj 45*1 ji\ jLJNl a^"-; J' ,>* * J ^** ; ^ ^ ^ ^^ -^ f^ 1 ^^ 

^y» J6"L jl UaJ /cJaTw^ V i4*~kU ^W^ J^^^ iilj^l f^£~H ^ jLJNl 
.<<4-w>x^jJ.! *L» ;; la^l> J,j 433 ^iSl Jiwj ^j^ILjj c ttiLjuJaJlB fj-f^ t4*vjaj (»j-fill 

^ ^ f. ^ ^ ^ 

.4*.w :; l?ll ^Ij^Jlj jlpIj^JI ^4^> 
aJLSCo! cj-f^- ^^m (J! tSy* ^>-^>- ^ j^t 1 yfclJi-H -^ ^.JLHi (iJLJJJ 

4jlj «_a UL-JLa *AJ>- ?*^~> Ljr** 5 '" C J - *^' OjJld L??-^ ^"Jp tJ! J^T^^^ °" 5 >^" (j -1 ^ ^ t^jJlj *-UJl ^j-j ii*iUJI ii^Li^j 4^>t_^ll a^3^Lpj «<y»wlaj|» (»j4-ii <LJLwiAl!l i-LiLil _JaJ\ (i T) 

TU 
facebook. com/ketabme ^ (JjJJiJl jL>tp\l ^ SJLj-Ij 4^wai tl*i-Lp ^Jl ty&liJl Jup ^l-^LU ojj5Jdl 
^j^iJ 4~o^i-l <L*Jl*Jl o^JaJlj .UjL« U^5i> L>5 t^yJl *JUJ| -LpU^j *-« j^^jJG 

oJJ j 15 lili .L^ajl L^waJu^JL^^ <>pj 1 g * -r»*j ^p ii^L«^> aJJl! jlpIjJ ^j-^-j 

ISI Lr *5oJlj .Ijl^pl i*UI tS>^ (J' C^*^' -«* cr° ^^ t c^'^' cf**^"' W^^ 
«4-jJ^» UjlpIj^ ^iL^. JjXj jl J5U-I j-* jl5 t^j^ oJJl j^l^i {j&S i 

4-^<>JL>-l Aj | fl x) j t Loj_o_P t <Lw*JL>-l Aj_£jLo jj_gjaj Ij^iLwO LbLjjl Ja-J ya * ■ -r» 5 U 

. Lyg a.../a->- AjjjJJI 

Aj^-all <J_p- *-3*>^l jIj^JL^l Jaii l ^1*j N Jl>- jji 4..^2ll jlj^JL^l jl U5 

^ JLsjNl {*-*-£" J>^ Jj-a oj>vS> jlj^JLo-1 t UL»-P ^i5l J5^J t.^^ ^ij t-UJlP 

£>^>^» ^ iJjLst ^^ y^UJl -L^ ^JJI ^Jjlst Jii i dUJJj .SJuji-i A^JbJl Ji yhUJl Jup ^t-JJl f>4^° <^J Jj^l LuSUj t 5-j^^il ^ Aj.,,/?.a." ^i5Vl 4ijLJl 

/»ju*jl^I ISI ?y ^:ll lJu*> o\j t Ji Nl J-p j-a *u-wai ^ ^-jjJLiail JL-j\l (J-1>- 

j' wiJi L-S^i djSv c_? j-*» t 1 g ---■ d * 1 <LJ-Ju *_*-Jo 4JLjuT WLjl3 ^_9 4j>t*j> B _ s ^> oj j-^2j 

* * *■ 

^ *J*>liL^lj jJbJi V>4^o J.P Jailii- jl c*bljl ^-^il IJla ^r* ^/jJUaili 
4_i^iaj pLIJI J*>U- -j-o JjJi yj»UJl Jup 7*-~»}\ 7T &'■* £*>~ ^ij -cr^^' j^Lill 
.1 g 5 :: W" ^ j) Lgj>-bJ^ ^J ^'^^ i^-«»JL»Jl bjjJL}\ Sil5 oJjJ— -I t _ 5 ^-Slj t-Jaill 
ajid} i-^L-Nl ^^LjJI io» i^jL*CU ^jjk'.ll oJlA Jj^ N jl tL»U ^jjJLlailj 

facebook. com/ketabme t(f-j-si»jl!>_— *j>- ti^u jl) u^Ur O - * ^j^-' lf ■■■d.i <u^Jl oJla L*-*-p lili 
( ^JlI ^1 -kjj-U! >jJ- 5i*)U U«-..i UUJIj 4c5 iji J^j er*-^ L-^JLp-1 

M f' 

UJlj .fcJUl ^iy ^ ^Ui ^ r ^i ol>Jl ^ jU^>l Jl <£>iJ1 ^JfcJl 
^ li^LkJl ^JbJl LUOll ^. ^iU! J^UcJl ^ t>fc £ i tJ j* J^e U5" t Jil 

^^ju ^Di j^j *^>uii oslji jjiiJi fi^^i ~> (i^y^y\) olUl 5^ facebook. com/ketabme .^i^Lll jJL^ *-*Ul jjiJl Jsljl ^^ J^*-* ^^^ c->L^ ^ ^^L-)!! 1L*JI 
^y ^1 pIj^I ^^ illjb dJUi ^j JULI oJla Jl ^il ^JUI ^LM ^^iJl 

jj-gJa_jj t^JLp *_jLJ! j^JaJl ^^L?- ^^L^l _ (^^r*-5l /t-ljtJl jlj-oJL^L dJUi 

^yLJUJl ^5ClS1 jl^^jj^lj i jjjJi- jjl jj^Jg (W t*w3j_vaxilj 4-Jl^J^l oLLJlaJI 

.Ai.JLi-1 4„^g:lL ur o— j Lo (J^j>- ^JLp ju-AiJI jyaJl J^i ^^ ajcJJI Jlip 

.ii^aJ-l J5 ^^ *c^Jj iJLU aj>.,..,^j iS-i^-1 ^ Ll^ JujJ JJL^Jl IJl* 
oJlaj ^ bbUai-to j! ^a (j^^i i *±j*j*r <i^-^*j Lgj>-lj^ jlS" «.(j'^ULaJl ^^oJbdl 
(^%AI j^liJl) S^JJ jliJl -UJI ^ s^AJl Jl> JjL^ ^>L^I _ <^l 

_ ijyjl ij^}\ ^j jLjNI (Jii; jl (^i^U.1 j^C- jUJD 0_^>»^JLJ j-oLJl ^s» 

i *^j ^^,-^^llj ^-1*11 JI^Jlj c r .^Jl «jT^aJI ^ oJ> ^ill v-5L->l 

U ojJLst Ji^L; JL-J^I fJLP aJI^ c^lJb Oia t^^jJl yb ^>o^ ^Ulj 

facebook. com/ketabme pJlp 5JU- Oilj jrV^ jjj-* <*-* C^J .4jlL>«1I ^Lo*>L-^/l iwj*>lil1 jj^ JJ ^yi 
JL£ JULj ^UJI Jl 6j& j* . Jidl >^ 1^1^ ^SU3l lift ^Ij JLjNI 

i SJUJui-l oljj^galJl olftj .cijJl JJJi ^ SJbJbLl CjIj^-^JI «JL^J ^^SoDl lift 
ijjjwaJl J| <J-3-*Jl (_$j_SLiJl Jjj>«JLllj <L-»JLjM Jl ^^-oJbJl Jj^kjJI lSj—" j-^-* 

** j\ ije Jb3\ ^J^ 4jr kiU 11* ^ v°!>UNl _ -LjyJl S^^JaJl Jp JilbU 
^-L-Vl Ji IhUI y iLOL-Nl - io^Jl SjL^U ^l^JI jlS" dUJJj 

lJb jjy>- tL^ ^J>*>Lil j-JLp *_>Ul jj-2Jl <_$^>- j-*l— I JLdi t ^^oJbJl ^LaJl 

o^JiJl Jp pJbJl I!* >l^ j\ dlJij .aJLp J^UI ^J ooj^Ll ^>JI ^15! 

tjjjt-lJLS iJllll cjL^uII Jp ^xiJl ^_:.»l L^ .Jji-iJL Oi> U j-aj tj5\iJl 
U5j 4 cJj-^aiJl ^y U5j t iJli cjlilkvo y> jlkj ^Hl ,^*™^ ^^^1 ^ 1S" 

-LpLjjJI -ULU ^1 ciJbU 6 JL* ^ 1^*; j^l yb JIjjJl ^ j!5 Lwj 
«-^IjJl ^jj^^j^til j^aijJLi .vjuijJl lJu*> ^i ojl „^4-1 ola. Lf- ^J cJL5 ^yJl 

1)1* jl i_£j— ^ o H-Jb j Jlj-*-jl Q>lj a-^a.1) «_si»ljjl Jj^_«Jlj ^-ij /j-jl LLj|jj>,<g") 
M Uj *^j-i (j^H, ^° ijL ^ SjU<ai-l olgj c5 a_ <> J>11 ^j^Jl ^ i^jli iflLp <JU- 

J*>\i>- /y' «_4JL>1I uliy j—^lj jl ,J->til k? "'l (J-^-S /ya j^JJoj .<L)j-J *>X^-j 

.O^JU /» IflP 1-g-- J^>-lj {J,_T^ {\*^ ^ -^"lj J&A* 

5i5Ll^> Jd tJ^jJl II* a»JlSj> ^y o*ApI U^5J> U5j t jij ^jyfejj^l 4..,^5ll 

o^jU c^iy U5j .iuji ji ~4-y»y^y\ _ A^y-Ji s^jji ^j jl-jni j*^ 

S^ c-flJj^*»l L^Li tL^li ^3*>Lll j-JLp (jlJl jj-5Jl ^ JL^J^l 11a> J- r i^ 

- ** ** 

f. 

^jiJl jj^JaJl J^ Ui i^S" Ijij ^^^Lil j-Lp *— UI jyJl c^IjIju J l?^^ 
.jNl ( _ 5 x=-j j-^Jl dJUi Jo 4i5 ^lUii 4j^L^j dojJ-l ^yJl j7 SHJ 

ToY 
facebook. com/ketabme 


O) * ^jLfli-i Jljjtil Jlj 'Uj^ J-*J t Sr* ^^v l£-^ L y*-<^>^' JWJ»I Jl ^wlfJl 
LpLU jjiJl oUJb ^j^- lP*>^ ^ *— bJl jyJl oUju j* pIjll.1 jlj: LgJ 

iilj* ^j-S^j lj tJUy j^Ji» jlS ^j^Jl ^5LiS! j^j 1 S^laJI oJl* »^L.lJb ^j 

f, 

oJLft «w-JLp-1 ([s- w^iLwa j-^J wJvLw-a AS_Ij o ■..b..*. .o <LwjLoJL_*J1 4JjJUl O-jLSj 

j£ia}\ jy>j j 15 dllAJ .LJLyl v— 'ji- jU-£ ^y^- L**» I ia— \j\ ^y> Uju tji?bil 
j_jjJl j^J ti-^tiA-^i _ ^jy-Jl «iliJjl Jl ^L-^ J-^H Oy*-^-* iiLiiJlj 

C f. 

d^j t L— J jj /J>o 1 _ SyjjJl oJla ^ «Lj^joI a.Ag'.il a*>IpI -^ j-* j - <<— *JyJl 

5tw?1j .<Lu ,_*JI 4-w<ojJul J^ klM^f-Jul tl;|jU <LjL*JL*jl t 4j jj_bl — >> }{1 3jJL> jL*J>*Jl 

lC-^JuJ-I ^jaJI j-^iU ^«-^ij ^^ c t^- 5 *^^ tl^Lr^*^ OjiJl oUju aj» tiJLjh 
.Jjx5 ^jJ~l ^^U\l _ ^yJt j^}\ ^ lILjJ±\ -Lj^JI i-iu^Jl ^5LL} jl 
j_xiJi jjfc t ■*_) ,_JLj«jI j Ji-Jl oLL^. ^l>- L^jj t ^ jjtJl j_xiJl iJufc j5j_« J^j 

«-y- U I j^l ^ j&d\ IJl^J ^j^^aJl ^JLjJI ^L-wJl jl JjiJl ^ JJJJJ 
Jj^Jl ^^Uj U5 -L^o jl L^y ^^J ^jL^a^ ^jr-*-* {j* (( L ^° t ^--'^^ ) j «^yJ! 11 oUbiNl o%..^.J." J J^ju ^J dJUl! .^^*Jl SjJiJlj JuJl ^o JL-j^1 J^i^J <<LJjJI» o^jl^l 

^'A^'yi jjii v_~i^Ji ijla jjl* jl ju ~_gjj /^oj .L^a-ii ^ji Ai^^cyi ju^Sii 0*1^ ^j sj^sjdi 
facebook. com/ketabme j-^ 1 -^ L-M^^J^ (♦ w ^ v -^ Cr^H. c *— *: r^**-*-^ *U-»AaJ fL*Jl jj ./?:'l IJlA jUs»[ ^J 

jjii j ^^y\ - o^ j&& Jj^ ^ *W ^ JjVl U^>l _ 

****** H ** 

j-j JLJMl JJ*4 J' c ^j-^ oO"^ Oj^Jl y (J lili cUlill ^^j j-^p /«—lili 
o^jUJJ lUUL; c-*— Jl Jjj .ki^jJ-l (jy*3\ j-SUU <xkii j>^»j ^ioaJl IJla 
oJISj .i^LoJL^l (jj*l\ j^LaJlj j£L&]\ IJla t j : j j-i^Jl 5JjL>t^j t Lj jXj t L*-^* 
.A^jJ^ll SJbJLi Ju-lS" Ji^i. -LOL,^ s ^ ^ J^l OJ ^1 O^jUlI 
C-jI 2,,. klJl jl (^jiajJl jl ^^jt g;ll j^jJLwvII J-P ^J-" <■ 0*bfjL»Jil ^JuC (*-PjJ 

^yfc ^jjJ-l (^jjJl j-SUJI ^i lU-^il 0JL4J 4-—»L^I i*— Jl jl \| t^^jL^J.1 

.ilJLi^Jl 

fl^Jl «JU-P ^i ^jUflJ^I ^jU- ju_£ tw>Ij J^-~i jj-^Jl IJLa **jb Juij 

JiLi, ^^ ^Ul CY> C JI^J1 ^ij ^&UI ^ p^tAil 3JlSLil r^^J» 24JI 

IJU&j .C-uJl^I ^yj^L^^/l _ (^jjJI ^SCaJI ^ A^LJ^Jl S^^oaJl jJl^j J-*-*j J^yaiJ 
_ *Ujj^JI OjikJl 5jJa-w^ jl -oJL^L) LJJLsAj j_g_3 t U£- yj? y* Jj 4-— jJL> *-$-« jj-n^J! 

jl*j SjJiJi oIa oL ujlJj U5 t^^^j^ii ^j^i J.* ^UJi Ji v°*>u>i 

tAj|jLi-l j& aJlp J la : ... | > ^JJl jjJfcl^l igjU^aj-l /*^'j-" /*-" c3^—J^l {**^ ^ISL^» 

jl _ o-ali <lSLiil dJLa <^>-l^i Coali ^1 o^jl>JJ ^f oIj ajL^jJI ^y LU^jj 

. ( j :r5 JLia-^il ^ L^L-1 Ujli *3bh ^53j .J^Jl Ha y o-^ ^iJl « JLJ^I» 

jl ^Jj-^i ^^o «_o^»JJ «aJL5LiJI» jl '(4^>r W.„ H» iJjL>tLI -J.P j-yJ 4^LJyJli 

•'t- t- 

SjJaJl Aj^tf<») JaJ^j Uu*P ^S"! (_$jiaj <Sj^ C>fr** J-fr* (( ci^-J^l ,) L"l 'CjiJJ ,/7 ' 

UUp ^\l ^^kJl ^>L-il Jp oJu ^J^ <!jl^ j* jfju j* JJUJJ 1 11*31 Jl .^L^Jl II* i^JiL. J (*\) J^l (jimlAl J ^iiyJI ^ii TwijJ (j il I Jijiki wJkJll ^1 (Y) 

facebook. com/ketabme Ajj_£i a\Jl*-P j-gJ (JL*jNl (J-yA^- Lol 4A-jljJ>-| aJl^C- < _A A-JLijjJU .aJL^Ij 

^ JL-JNI J^uJ a«-U ^ aJjL£ tij-^ J^ ^ <_r*^ ^ ^i>Jlj -^j^ 
y>j ^LM\ J^l Jl JUfci; l/tf ;^Uil jil^Jlj ^^UNI _ ^^Jl ^l 

^ ji*ji ^juji ^ ijlj ^ji ^ ^jl^i ^yji ^uji ^ ajui u^jj _ 

j** ^lojJ-l (jjjJJl jiUJl JLfcj 0-*-*Jl A*~iJ CLJjJl ^jij .SJuJIp 4-u^p oljj-^aJ 
SjIJL^j iU-^il oJlA cJb>*^l lIUjJ .eJuJLP Aj^S (j*-**"! <J^ *-^JJ eJbJLP ^Jl^- 
.Aj^£LaJ1 *jjLJHj c5 ^»— J U Jj$&-> iU-^ll oJjfc 0-*-«Jl 1*5* .«AjJjLJI iU-^il» *-wj! 

0-°J t ^^' J*^ 0-° j$\ ^J* Ji J_p^l ^ ti^l: ^ 4^ Sy>LU ^j 

.a^«.:1I ^i ~. J^LlJl J£JI J^UJI oNjbi ^ t^>l a^L 

oljj-varJl *-£^ ^^Jl i^j^^l j_p dJLSUJ a\JjL£ j.* aIp aj^^^ JJLllj 

J^j j_^Jl oJL& *_« 1 g ,^>jl «T ^£jLo jtoj Al^*-« A., ./O 9 j\ P j^J> j^j A-^>UM AjjSoiJI 

s^LpIj a>«^^2; ciJi^ a;*>(5L^ jLjj a^IjJ-1 ^^ *^L£ ^1 a^pj-^jII ^j^\ 

Aj^^iJl i^jLill jl cJUp^I o^ JOJI f-H jii f UJl jU^Ni IJla ^ 
o—^ J^ j' l Vr^>*f^! V^ ct^' ci^ J* v^5jU aJIjj>- u -^»1 Jp jl 

.l.^....a.'i AjJiJl Aj^iUJl Aj"U1L« j^ Li!>UaJl o UJI a\w>w^_saJI oljj-s^Jl (»Jli 

<*j,aJij ^jil\ ^y\j ijijJUi ^.^Nij c^i^i^i f ^->i ^4^ 

.aLju A^^c^aJ C^ljj^a^S" tA^^il^Jl -^J^Uil iL*lplj 

facebook. com/ketabme Ju'IjlU j£j jlai: ^1 o J ^LLSl jujjUJlI jl JUpVi o^ L UI I ^j 

<t* Via »* 

wl ,J_p jl t i-j-jfc Jl» (j-— \ <J-p jl t aJ^-^1 A^^^L^l ,j— 'l <J-P L*»} CA-j^jJI 
-**"' Ap j! cAjlJLi-1 JlAJ j>j> -j^l—l <JP Jl tA-w-L^- <t«~"l <Jp jl t aJIo-pIjJ 

t JilLj .iijjJ.1 a-^^L*»! fjfi» jV ^tAiajI jl cjUjC-w^I JLujU ^^So ^y» Aillala 
j^LaJl ^i frlj-**» tAjJjjJl A_«^Lj Ua-Jji! *s_aLI1 ( J^ l 3 L» A*-P \S JUJLpI 

Igj^ J5 ajJ \*S mj ^iA\j <L h jJ-\ y^JJl ^,5^1 ^ jl t^JLLSl ^^L-Nl 

t ^IjJfJL-^l j^JLp j j^j 1<L*jOL*-»^M A-wAjjJlj ti-^a^L*-Vl AjljJ-1 Oj g l? * 

iJLJjJlj 4-ojJUj iJUjL)Jlj <.a-»*>L^\I rt-LJl ii^JLij ia-»^L*\I AJ^IyLjjjJlj 

.U. UJI 

h>-jj> Ap ^-A LoJjj <Lw>Ja— c-.»s : J iJjL. *j^1 IoIpI j! t La j^iyJl aJU_pj 

y t * p 

aJU-p <o U*>UaJl -»jJ *jli J-— «« \£j<ii ^Lw-I IjLa t'jjjLji AS < ys .LL*p JS\ 
Ap *1j-**» t^j-SoJl J!>ULl^M1 J,} j_ixiJ a-w*uLj oJSj-Jl ^ji L^jj>Jj .yc-^,.,^"]! 

f- p 

<~>j$> J$\ JU^Nl jLipl <j&H ^ ^IIJJ .7*4^.1 c5j^«-« Jp jl Aj^JaJi (Jj 1 *^ 
/U-«-i 015" jjj t JLj Ju>- (j*j-p c5 i— Jli {£j&-> jSLa} jjj& AjLloj aJlp-jII oJu* ^ 

.0^1 lift J AJL^y. 
t. * * *f. 

aL^^LI oi-A j*^ m^j t LJLJ jj Ij^o ojLjlpL <..<*^> ,/?:ll ^e-^aj UAjI Iiaj 
J>p .sLoJU-Mlj t/»JugJl twJL^- ^ t *_— !j J^-iu ^JLfljJ! JJL>tiJl L$JLp i^JLp 
jljjjjl jLS" t^LwJl i^JL>- j-i t k-JLS* J^-^*-; ^JjJaJ j-z*- ^LS" LoLp l^! jj .^ T 

oIjlj ^JIj ;j\l UL^J ^1 aJ^U ^ 5^-Vlj aJJUJ! U^^l! _ 
jj5o aJU 3^?L«>i aL>-j» Lr^j -jLjJl /j* Jlap t^lj^- J^» L^U^LajJj LAjiljj 

Oj^-jJl ^yb AL>-jil eJLgJ A-^w-LvNl A^>-*Jlj . Lf- * .'J ^iJl A*Pj-^jil oUJl J.J 

^^p tcujjiJ-! t^j-^' ^y^JLiJI ^5liU jl (*jJuJ1 c-*y**^ ^yLJiiJl ^^LilJ ^Ij.^ a<juiJI p p 

Oj^Js» L^5 .aL^jI! oJLgJ cjU^Laj} ^L-o-j Jl*j jl Cr*-*-i <j-^J1 aL>-j1I ^Ijl 

t AJLAI^m-4 oJL;JL>- 4-j-P Aj4-*JL» jj-gJs <LuLx»j Jj^» - (Jlj-«Jl ^-Jaj oJbJLP *JL)\-t[zS 

f. r 

.«iljJl ^j^jl j^i kiUi (j^^J cij-^^ J 4r^*-^' J- 4 ^j- 1 J-^ 

Ton 
facebook. com/ketabme ^ o^J> ^lII JL^pSII Jl ^>l i^U j^j c^? ^L*ll jL«JNl ^^1 

.Lg-^lji-l oJuLiJ Ljil jJlo ^pi\j l^li AjJuJI ^-J^l 

iJLJl i^So c/^ iiLjb cjLJNl ^,5^1! iJU-1 ^ij^l ^^ L. ^ 

^i tSj^Z aj1jlA-I /yj ^^-^ f y y**-* *&*£ c laib <Lj -i- jl «LjjjjI o— »j t <L11p 

jl Vj_Ss_^_> Lo J| 4^-jJ j-*j ^0j-s<5»L*il a-JL-JNI ^j-j^JI iijliUL!ll AS 4jlpL_^j 

AJI J_P < 4r^ 1 t>^~i t *w-~Jb-*jdl i_Jl>- ^j .«C-»LililJl O-UC-a 4JI.U-I» <U-^-«J 

^ 1\j>U]\ ioUNl ^jLtil ^^ ii^Jil olfri .«LlJbU jl~U>» jl*_>U iU^» 
jl£it JijS^ ^L-l J* N to^Uil ci^r^Jl ^LiUiJl J5 ^ ^^ili J-J 
JuaJLLJl jl^iNl jAiil 5:>UI ^Lj J* ^j iUji£ ^ ^yJI ojlJULJI o'IjlJ-I 
Ij^U djSLi toliJl iiULS ^ *_,L A^>\ jSii H-Lj ^L*! ^jj^ UJjj ^4-*jJuLSl 

,0^-^Uil aJLjNI JuIjJ-I rt^^aij ipL^> JoIpI ^y <5jLill ^ 

^i cJLii Jiii t^^Litil (^j^Jl j-^JLj 4_^UM k-jj^JaJl ^yi^ Lo ^ Lol 

7~yJ>y^ j4^»\ cr «'>L-Nl ^I^Jl JuLi .Lg-^ljpl .sUll^l J,! AjJLaJI iU-^il Jj-s^J 
4^o*DL*^ j I _ <Lujju\ a . la '. 1 1 *_a Jj— »Ij LoLS AS^Lj eJuJj>- CjIjj-^2j Jjj>-j ajjj^J» 

Syfcli? jj^2iJl iJLft Jl 4jL>*i**»NI jl U5 .y\^-l «^c*- J» S^L*-* 0^5sj L^i^j 
. jNl ( j^>- ^iLS" j^J 1 j|j ^pUjl^-Ij L^Uaiilj L— L— SJlp L»ljj y jNl 
^i LJ i.,5.t.dj >Nl j_* w>l>l toljJ^I a^J juL^I ^Nl c-JbLl Jj^j 
^y> oJiiJ J*>U>- ^-« j! (^jjjNI j^-jLJI ^i jlJUI oJLiJ J*>L=>- ^ pIj_^ aJIJl^I 

.cJL-U-«j (j\JUa-« Lp^^-v^Ij ^ij^j a^jLw» o^i?j ^^^Nl _ t^j^l J^-IjlJI 
*ilj ^j-^-> ^;-.^*> ^j-J ^^L^Nl {jj^\ jSL&}\ ^3 oJuJui-l iL>-^il rt-^^-aii 

l^-yjzy Jijjk <~J£ ^ UJI j c^y JiLilJl j^U ^ Jy" 1 ^i t ^ jj> y 

^^p p|j-^> <^-Ltaj .^h./tv.a ^3 ^jj>- y t •jjjsL*S\ j^iJl cjLjIjLj ^i *l^lAJ ^SoJLj 
^^JJl j-£i-5L) jl -^jJlSJI ^^Lw-Nl _ t^j-a-Jl j-^-5^ <-wJL«Jl Lii^j^ ^y^.^) 
oLs^-sa^I ^3 s^-^ll S^LjJlj <oU-«UL|j jlaUII jLtjJl ^p- j» jl i^Jbi-l 

,4jj>-jULi oLtxJl j^p ax^UI ^wJLjJI j^l_^Jl S^Ljj A^JiiJl 

facebook. com/ketabme iLJji-l i^jJ»Jl 4-^jJl _^oiJ 4-JLJLl-.! Aj^LdJl oLIj-Jl *j» a\s-Jl\ oJufc ljIju 

4,./g g 'J I <Jp J^^L O^/jUJ.1 eJlfc C~*—Jl Oij t^lp *^>\j}\ jjiJl ^jL^LLa ^9 

^j^ (^JJI jb-JJl ^,»^-11 t O 'U V _ > Ao • ) J-.-o-.Jl J-Ji -j b JLii 

.^L— plli5 ^JUJUJI jp *ib U5 ^LSJj^flj ^jJLJI 4UL3 <u]j^> JM>- 

olJLll ^o J^sAaJI Sj^i «JJl ^JJl JL*ij jjl ^io ^^iJ Jbai tjLJ j-a ^y^-ww^ 

. Ali \*J JLij JjI 4jDj_o ^y ^©*>^1 ILi l*S (. 9 j-^>jil j 

J-P C ^ j ./? a ^ la . 9 j_ «s j tO^OA _ ^AAV) ^j^tj-jt 3-OL— f-Jbj 

^j-Jj . j^JJ ^lil ^1 tf. ^bj ^bU ^^Jl ^SUJl Jp ji^lj ^j^ 
oU^I ^JLi: cJj^. 2UU11 ^^Ij JLJL*J1 iiUiLi ^^A] ^>Jtl \<\r* ^U 

«^ojj-i ^yiJi juji» y* L5 -^> ^^ jc* t^h -^hj^ 1 ^^' J^ ^ljuji 

jLi?l ^i OjL£ 4-^JUJl J! Ajj^Ai . jjiCU ^L^LjlSLll Ajolll OjiaJI JLo-l^j ^JlJl 

J*>1>- ^ *\j-** t<L**>L^Nl ^jjj^l iiUiiJl *-« *JaJL31 Jj j^-Ju ^o^ «iU^J plp 

.j^l J! iilil 5>JI J*>\^ ^y ji t yUl ^JJI ^Ulpi 

t Cr J -^v> |jJ ^^ J-^ 1 (*-=r^" -u*^ 1 O^J- 51 u^ S^^Uil ^_LJl ^i^jJ! J! 
cr^ f*^ •(f-**' ^ fr j^ ^ £V-r' ®W^"J ?"Jj^' fr j-**^ (^"yJ t ^ ^ ^ A >»Lp o^-LJj 
jjp f-lijJl J,J Lp^j c^5d!l <j^ j^j tAjoll! ^L^JL5L11 ^jj^-Il ^Jl*Jl S^la/Jl (, (r f, 

t*JoJI ii — U j-a L^Pj-Jjj^ ^jJl (_$! t^ilS^I ^jiajJl ^*IL; vJuJl JU-p^L y* L*Uxa1 (V) 

ToA 
facebook. com/ketabme t JUj Jbi-1 <_^j-*-^ t_r*-^' ^^SviJl j*yr tii ^^i^ J-" U-^ <_£l <^^j *-1s .^t^waJl 

oJuis 4jIJL>- /yi 5*jU jLi-l 'U : ■ l? ; IJlAj .^J?\j 4 _ f <J^' J^-"^ aJJLjj &~j> j£> Mj 

^JlSI U yJl ^.JlaJI j £Jl)\ J> Jju jJb oNjUil JJLU ^ 1 dJJJd .dJUS 

******** i 

(L/ j aI> t ^ v-* ,/j) jisli J-p^Ji o^U _ r 

• ** 

cdJUJJj ^/TJ^-I or*J J-^^ u^ V*_ol5l J-*Ij<_4 ^ 4J-—LLH ^ji ^^^-olS"! 

oijJl tiJJS J ouliJl 4J^JuJIj dJJi Jl»o *^ iL^jaP aJJu^I 5i*JliJlj <cu-lji 
^1 ciLL" ^ i^^^aJl vJbJl iiydlj .jJjJI ^./? t/ 7^\ ^aIL «jJuJI» 

U5 tiia^^l oJla ^ 5j>tlU-J>l ^IjiJlj A^ljJ-J Sj-iLil ^Ja^^lil J^ J-^Iaj 

facebook. com/ketabme ,/jJljJlJl oJlA J^P j^J^ pJL>tL«J ^J^\ <3jSjjJjJ\ Aj^aJUI Jlpljjljl 
l v_jLJjL5 (w. 'S-JjijJJ t t^liJLi f y M jjj m a t -jj^j-i *_a CwOws^ <c^l t<( L-_^" 0j-j1JU 

jiaJ U iil obU Jl£i1! J* w-jjill J* Jjr lJl ^i 3JL^o ^U5 IJlaj» 
dUS Ui tpj^Jlj JlaJI ^iJu& LL^-iliJJ c^lS" jlj t^jJ-1 j\x* ^li£Jl Ijla 

j! ;wJu<aj L» 4j 3^^>-j L--lJL»j cAjIjLp <Ap j>wj ^jLaJI ^Lol Ml^-* *-*aJ Mj 

JL>Jl IJla jjU N J^UaJl JjJUl j l* jl LxJL^ L. ^ .jl^ Jl^ Jl JjUl 

. ( °«?JJUiJl jj^II 

U*> dyu Jl ^^Jl^LI }jg W -u I a^UJl iJLktt Ijubj U>y> J/^I J^iJl 
oIjLjJI JI4 jl <cu-g-* J5j to *j^>- ^1 jl jj^Jl v-tf„/2j jl L,- JjU- SJb-lj 
jv»j ">LU^ iA^ajJ\ j^L^ (_y ^Ulj ^JuJl +,frtb>tJ ^ frLJUJI Ifij-L ^Jl 

UU^ju^ Jij t^ufiiy ti^Ji cr^^ ^ii^^^ JbJi^ tiJliJl J^aa-H ^yj 8 
aJLp «_iJ LjT ^^^ Jl j-a^J N oLJi5 J^> tij^-^- i>JI cjIjLjJI 4_p-j-o^£ L^L 
Jl.^w.1 J-P ^jJjJI J^aiJl lIJUS JUo ^^j iULSL.1 j\ SUJ jL«J^I ^ij-^ 

J5o ^^J^J.1 ^ i^jLi oljLoJl a jLA JLLoI jl lio JLij 'iJLJ-lj iJM^^I 

TV 

facebook. com/ketabme ^1 u?* <j! <■ J^ *h v** > j' > 4 cH > c^>^ U^ Wl** s jW* 

j^ ^ JUUj t ^ Jp ^^1 ^UJl ^i J j: N j <l^ oli ^ o ^~*; 
_^ V _ *LiVl ^U _ ^yrjli-l ^lUJ! iY c Ja^lj ^iUJJ U^^ j_^j jl 
jj-*-i <J-p <Jb c->LJl5 I4I5 oJL^i t«-J M j <lJ _^Ji N 4JI L>5 c JL?> ^j <ui 

J^p Jla3 j^J LjUJLk^a^j .a^JjJI JJ ^yULdJl ^SLaJ! Jy£ JJUi5j tlf^l-Jl» 

4« •* 

4j^3 jUil ^J^J <bj^O C*3*y liJJJJ .«4Uikdl ^Lw>^Jl» oljj-^aJ ^ tf-j-^jllj 
IjLA ^^i^o 4-aJLia «j« fljJLJ JU^I <_$iJ! IJLj^IlJ,! 4*1^ ^JLJ Jl*j L^gj ./??»■ t I JL>- 

.Uj^iLLll *jA C-43J-0 jjfc Jjbca Jlj^JO y 1AV f Lp p^>t^JI 

. H"\ ^ pU ,jW^ ^ ^^ ^^ £° U>^ c^-^ , ^l^Jl J* ^9^1 \JL> U^ 
U^-JJ oJLA ^J .^1A »1_P Oj^5U1 4jwU- ^y ^«JjJcJlJ «UjLpl *>-o ciwc *J 

JbJL^u <^*\jj 1 ^ i^*^ ^j jj^r^ Cr 6 '"^ ^j^ ^iJS. t>JuJ^- 4jLJi J} Lp:> 
.Lia-^^j bsLilj LoUAp ^_^rj L»Jj ^blj LxiJ <u ^l^iJl j*^ ^jUa>- 

^j tl^JLp ^lil ^i ajj5JlI s^AJl Jjl^^I ^53j .^^lu ^^JuJI Lr ~Jd\ 
4-o-i" -S' *_UJl ^ pUjJl ^ UjUM tjZLtJ aJLjlj S^aj 4 4-^Jadl i.sJW'jJl ^5o 
^0 J_^- JLai t ^J lol>Jilg.,^»->j .l^IJlJI ji^i ^ <Jil_^Jl {j* jLL>J ^y «4-j^oJ^- 

jisjtll JbJl?^ tAjli oL^Vl ^ oJUJLP C-»UJj_x> ^j_W> tiw^S" 4lp-J.I oJlA ^j 

.' i— J^o 4*0 ^*k| 4jj, 4^>JlS» facebook. com/ketabme C- f- t- *■ 

cLaIjw ^ *_«j^ SiL*Jl J-*->- jjb ISI c aJ ji (Jl ^^m-NI lUJl :>j-*j ^L5 ^1 
LLt5" tJ^SGl jlj— »1 ^p ^^J^Jl >wa..,.J\Jl O^jLs^ pL»jj*>Ij 4jJu>- J5^j Jw^-iJ ^y^- 

ISUi VI j aJu->J1 4jL>- ^i jL-J^II 4j k-tju t^JLH J. :; la:JI oVUf J J^*-^ <Jl 
jT^iJI _, ^^Jl -u J^ U jl «lyl» UJL5L ^.Sl» d^J I.IJLU 2JV-UI j^So 
dU: J JmjJI o^SG ISU ? _ f }LJlj B*>UJ! Up _ f ^L-)fl ^ Jp ^./^ 
p U; jd\ iJUaJl Sj^Jl yb «JLJI» jjiL. jl Jp UL» jiJ 1 ISI t^L^S/l 
^lUU ^A^ ^Jiil U :yb <j Uljb ^JJI LJlj— o 15 ISU ?f*>UVl ol5jl 1$JLp 
oLr^l ^ U_L5 JjI LUu>-j t iJL L- v_A^-JlJI ^ iJL ^^^ c^^L-Vl 
<il)S jl5 l^jjJj t la jpj 1^>-j °j^l jj-^ (Jj«J1 ^>i «p-UJl» *uJS t^^^aJl 

^-siJU _ j^JaiJl ^i __ *-L*Jl /»L=Ll j-» SI tjUjJI Jp j^-wJL jUvJjAJ 2ULJ5 

'e- (■ 

LJ *y^y\ oi^wj fcNji aUJi oi^uw ^jJi y* jjNt Lajj-^-« ^ij .aIljUJi 

(1),,- ,. -. 

j_& i^a^jJJ ^^JLsJI (J ~ r ^bdJ ij^^ *— r^ <_*^J aJjL^ ^yL^Jl ^iijlli 

J <Uk—jiJI e J_& p-*0J ^Jjr^J ; 4-^*»l— *»l 4~*~«JL^ 4_o_J ft-i-^J! jLlpl ojj -s3 Ju51j 
ijj^ll <L43j^ JL*J^1 7«^-^lj J-* Ia5j .A^o^)^)/! A^j^jJI o^la : U aLjJI jU^^I 

tAifJbi-l iojjjl o^iiJl f-LJl ^y» t jj-w;*. >bl! LUj^ t^LoJaill i^^-^jJl Jp j^^ 

lj .i : j>^^y\ _ ^^jJI o^iaJlj i?j^iJl oJlA ^j JLjNI iwai Jl ^jliJ^I Oji 

LJUjJIj Aj^jJajJl J^j^^l ^JUJL; *i_) 1 AJ^Llj t cJjJlkii (jLw^^l ^^-i^ 4*^1 
jl ^jiaJ J-*-P ^JP <iyj£- jJr Ajj^-i oLp 4jjPi CJfrL^J .jLj'Vl IJLfc ^^b^ 

.aJLajIj A*jj_>JI o^iajjl Jh J}^-*J*^ -bj -*i 

t ) <\o*l j»U ^j-^o-i ^p 4_n_flU»- ^yi o1j^5jlJI 4j>-ji ^Jp Ijj^j $\ji J .,/?.>• 

t a Jj Jp >J^LLl5 AJLi j^JLkjI 4 .,./^9 jj>tJ j-^L-l J5wj Lf>^-« L yi*JuiJl o^So -j^j lj A ^ <.{\ <\AV t^j^iJt jla :SytUJ! ioj^) i-*^-.l hjj t a^jt -^J- ^j (1) 

facebook. com/ketabme ^ J->JL*Jl J| A^Lj>yi> ^L—L^l LJ^JoLll A^^r^Jl olaJjll l/ ^lJ oL^-^j 

.O^AA) ^^JUJI ^^iJl *iJj^ ^ 4.,^g:U c5 JUJl ^j-^-lJi ^j 

: Lij5j .5I33 c— ^j l-jIi^JI ^l°JuLa ^ii 

lLdl ^ 4_pL,JI f-jw?^- j-A ^^-oJbJl j^Jil}\ 9jJ?y* jl ^^LiLpl ^j 

«:»k;T j_p ^kJl ^^ _ f judi jibJl «ui jJLil ^U! c^jJl ^ -tjjjjJl 

Jlj-t» t lLo jJ~l j ./?*Jl ^3 t JLLol ^-*»lj ^5-^P ^IjJ j^J-S^» ^ - ^-_pL*JJ>-N1 

■* * - * . t • - " t 

JjJuJl L^j^vw) LjU UL£l oUoJ^J.1 oJ-a sL>- ^ J— *i ^r-^'j c *J Jj 3 ^j' 

e- 

j-^J l f^ <_r^ J-^tdJ 't^-*^ ^r^^ 1 t^W* ^^) J ] J\ Js~- ^J kj^ 

c- c- * 

4_£.-*ll oJub <L>*_JLJ jl t .y ^-JLnJ I Oj r Aj\ j» Oj-J»- il Ol^Jw-Jl J[ U-lS ^g -ui t- o - » 

jl £^ (.JLU oUL^ ^ *>l Jl J-^ jl» Jh t jlj-il ^5 J_* ^Jlj L. 

(< <U-> U-ll JUl^l rj* L_jUsi>l L^i jU^alJ j I JL>Jj>-l 

e- 

Nl 4_^L>- JJLsfij ^JljJl Jp j5 v J N J 4-PjJJLo b^j ^Sji oliJj^ jl +-&JJ 

ULfM i **±*l\ ^---.liJI ^ ^U iJjU JbJ ^JUJI ^oi)1 ^ djU jl 

t f UJI ^^lL ^^JUSl ^5UJ! Jl ( ^J^il Jj^ Jl ^L- 1 Ji^o y>«L _^i 
/•UJI jji*ilj (_5^*Jl /»Jl5JI ^-j U ^J^l ^i ^ -Jc^^' ^ ys ^ ^ a ^ Jl (^jIaIL or-^J 

^idli .^Ul! ^^Jl ^JUJI >lJlj i^JuJl v">U^I _ i^Jl BjU^Ll ^ 
pU_UJI jj-Jj J^-^ ^-o-Lp*il L^- .,, 7; jl c— ^ 'U»—*- j_a> pUj! ^^^ijdLj ^j^Jjo! 

C-jLAiii-1 ^p Jjy^ /»Lp ^^ (*J-S-^ J-* ^-^^ k^ ^ (j^Jj^^ (*j-6-^'j 

^ .^yu^>l\ ^^JbJl ^5UzJlj (JUJI UjO.1 J LiJ ^1 iijUJ-lj ^iUlJl 
^Li^ Jii ^ U-iU *j^L ^-t^\ ^Jl-JJ ^UaJ-l i tr iJjLl Jl SjLil iiLLA jy^Jlj oL^JJ ^i^Jl ^JL^il :^l)r ^ t T io/l (1U t ^JL*Jl^iJl cL/j 3I3* (v) 

.A^ t (^ < \AA twbVlj 

facebook. com/ketabme ^1 tjl UI jL^I ^-L-t Jp £j->^ cr^yj *j&& >kj>^\ \±* S* l/ 
pUJI J tJ^Jl ^ ^^ US t ^>U ^L ^^JbJI jjiLtJl Jp :>U^Nl UI 
^ ^U jj. JiLt, UilJU J**Jl \Jb dUS Jji ^y wJb\l Jl ^U^Jl S^b ^ 
j_p U L» ^JbJl j^ fUaJI Juo N ^A\ \x rJ .jJUIJ ^jJ-I ^>Jl fj+A\ 

jJl 1 g ... a't 0*>V5s-lllj * ■■■v."J 4JjL£- Jl*jj t <U> j*j\ C-»U-<>JL>til ^ p-L*JI j^*^— »Ij 

^jjdL -JUJl ^t^p ii-U-a aJip ^t^- j-* Utr^ *ajUJ1 iU-^l oNjl£ lgif>-lj 

*_oJ>d,l ^J aJjUJ.1 oJla _^jp ^JLi .1UJI J,[ L^^iajj ^j^ oLjcw>JlIj C-jJbM 
<i*}Udu i*l-J?\j A j g a ^ cjLp *-*J c 4~*Aj c».^Uj *^-w»xj ,pj <uj^ ^h3^ r L-L« 

.^oJbU (_>j-*-5l /JUJlj tOlJlM SjiiJ t<L>y<Jl o^laJi ^vj 

iJLUl iU^il c/^U : IsJtt 

^^aJI jlaJ *iJL£- jj-^ (Jp dJj^ ajJlSJI aL>-JlI ^^^ N o^sA U^i U5 

to^-^Lidlj <ljJLi-l 4-j^jJI <jj^v? jl *1*jJJLJ1 <Lo*>L*Nl Ajjj-^> ^ *lj-^> L^J"*^ 

.j£Jd\ IJufc 4JI <>*![ di **-j£ i_$JLll 7ww>^va3l el^-Nl < v> ^L*_^p C-»ljj-^aJ fW^iJj 
y J5 ^ JJfcL-ll c5>-^I ^rr-liii ^NjU <^ J-* ^j^ 1 oJl * ti>^ ^J> 

WS ^JUJl ^iJl <Jp J-JaJo Il»j t<Cli oijJl ^i c^Ullj ui^jJ-! c*>Jl 

^lll aJlSCSI ajj^aJl JU^CL^I ^-^7 ^r^J .^U^-^ Uj^J^a UjLipL *LJi ^aJU 
>JLjJ1 ^ai (j^- Oljj-^Jl ^ P-ijJl 4j^1J ^j^L^ 4 J-<kjJI IJLft ^ l ^.^g jJ*J 

^s^iJl 7-^riaJ LjiN L* l^gyu l^SJj io^So ^y Ajy^^-1 a-saS3I J^i Nj t^jy^l 
.La l^JUJ ^jJ! LJtAJUtij -^jjj *^r^" (*-^j J^ 1 ^' ^ l^ ^^-Juaj l y>^ l jd\ 

facebook. com/ketabme V £jjJL* y* j c^OL-NI ^SLLU JlUJI jl^II £j^> jhS-* j^' ^ - 

*■ 'f"*. 

^*>L-J AjL *u*oiJ <, a.,^ Jl^jco t*bfjl t4J^I .La Ap-^JaJ ^ JUl cLJ-^iJl Jl ^y*^ 

Lf^jL U-S" A-^^L^Nl SjiajJl jJt ojDa^a jl (jl t(L_a*>L*.J _ Ljj-P ^j-J <^l) 

^jjJl j^LaJl j_& Jl^jJI {j* «^jJ^-I IJl* ^ L^pj_^j_« j N t LiCj .4-w*iJ jl^jJl\ 
i^& r >j ^^N! jfatt J-^ J^*llj -v^ «^ ^JJl ^1 ^1 tj ^Uil 

A^>-jJl {j* ^jyCL^\ Jl (^ijj IJLAj tlbJl ^ jl£-< J^ ^ Oj-oJt-»* 4-oJL4j 

^ ^^JUI ^-^-IdJ Jl^II IJu*> aJjU i y>\ y c~>\ ^1 ^ ,iUi ^ ^j 

<* t- ** 

Uy>- aJIjj-,^ jLjlc^I j^U-. dJJJJ .jl^jJlI ap-j^UN J^*^ '^— ^ ^J^J-* -^^j 
(.* ^ 

Jl iL/>L*Nl SjiJlj ^^ u^ 1 -T 5 ^ 1 0^ *>^* *^l ^J tLj * ^J>il 
^j>il oNjUil ^Ji^l J^i l^Jj^ Lih^l jl LjLLI ^ aJjU ^3 .jlLJl 
Lstf»^ JjL— > ^y LftJLaj u« .-LU /-« ?t : ./a j IJJ t L^aJ 4 ; .,<?tfU aj^SuLSI a^-LJI J 

.^yJbJl ^j^-^liiJ o^-^Ullj aLjJ-I 4*j>*^ oNjL^Jl! 

^Uj^aMI jl *-*jj -l^j^' (JLjJI ^jj^ ^ aJj^^I aJU-pI ^J^ J-^j^h ^ ^^^^ 
Ml iaSIjlM j£S JCk>\ ^ u.y^^ (^*1\ r^j^i j-* -^b ci-^j fJj~^ c^^*^' 

pf- -—p 

^j^j-^^jj trtJjJl Cjby j\ t^i-LJl ( j-«— -LJl ^j^aj^-i L^-ji? ^^lll o*^ljl jl 

^ Lpj-^j^oj Ij^iL^a UpLjjI ^-^y lJj^^ f»JL*jl cjLi— »j j^Jl^JU ^j &Ja.iil pj^juI 

.J^JI IJufc (^jyJf 4JDI JLp) 4^ jj j . » , w .^^j 1 4< : hill Pj^Afi _ \ Aj-g-ia 4_ilj^. ^ ^j-«-5l jJlaJI ^j-a^ ajIjj-^j iijj-«-5l 4HI -^ rr^ 

4-aJL^j jl JjL^j t^-^Ljiilj C-jJl^I (jjj-«Jl j-^-aJl JLa-U cJJj^» j-aj .Jbi«J1 

.A-w^jJj-c»-*^*^^ I A-*_Ja_flJLj ^^o-^u Lo J| g " '- j J C<U AJwoLSJI *^aJL>tjJI (J-^^J-^ 
*J ^jJ^I U*J-*^^ (^^^ AI3*)Ipj a>J*^ (J-»J' Ai^Lli A^i-U^ Jl A;— jJbj 

facebook. com/ketabme 4-wi3 Jyj t (JL-ujLj jjJLjLvwJI jJfc i JUajJ kt*>-lj •<Jiijj> i J t jjju\ ^J? j*Z*+j 
IwLas j^*jj .l^oJJ-I ,*JjJ1 <Uj>-j^ (Jl jjiaJl \_p <uijj l^«-w- j^-^jIjj u»j-*-^ *-L*Jl 

. Ao-*JI I>Aa ^ji Ujj-^aj ^ ^— Jj^Aj jj-v«aj *^P t^jb^il 

f, 

jl J^-^i j 15 aJa^ Jl IjJu^j ( JLp J5 ^i ^.^L<J t«Jl . . . <~JaJlj *L«^5LJlj 

p f* s* 

1 j^5Jj «u>jlaJ1 -JjJI ^il^l jj^JLvII jj\j£ .^-UpI J^ Ij^Lpj Ij^5jJI Jj 

^ ^j-vJ ^j-*-5l *_L*Jl t_4iyJ Jj^l ^^w^Jl jl ^J IjdjLa jJr ^x-Jo JJ J ./7,1 

: p^l ^y» ^5! LJ*>Up a:^5 ^ UJlj Lj-ASp V a^j5 

t jU^Jl *-UJIj <o ^"M^Nl jJoJIj «Ju^ j^jl ^jJ-1 c^y«-Sl jJL>Jl jl jL-jL 
Jjb ?jji^L; jl «J <—i£j i j LijiaJ Ipj^-JL* ^'^Nl ~_L*Ji ^^L lili : Js-LmJlJ 
?jJb^l ^ jL5 U J^ ^ (0>L-Nl *^ J 5 ^^> J (i J-L* ^ ^ 
^ ^^ J^i (...) ^UNl JjU U-Up j5J ( . . . ) ? Jl.UJI dJUi jjfc Loj 

jIjLwfl ^y L5oT j 15 U J^4^ J^P j->^J^ ^-^ r »- jl j-A oJUP ^=r^l jl iai^Jl 

U IJlaj c J*Ai_p jjz jL5 ^*>L^Nl j^5 ^i j^SL 1 { _ srL y>^\ ^j-J^Jl /»JiiJl 
dJLL" ^y p^J! ^ ^1 LJ^Up jL5 ^ ^r^^L; J^ i^jUJl j-*i Jl j^W^- 

^^ivjjl jl o^5o *-o ^1 <, j j ./?; H IJla «_,o ^jyjl jJUjI -ya (^PjJl (Jp j^-lj 

*Lj-<JL)J| C->ljJ_s^jJl ^-=T ji ^1 j| t JJtl^wO jL— « ^ jL— -*i ( _ 5 ^o*>Lw-Nl _ (Jj-*Jl 

c^uii ji ;^Ji ^*>u^l j^zJi ^ Sfxi .jU^Ji /liii Jl ^>i s^ ^u^Ji 

^-jyjl JL1P (^LllaJl) ^L*i!jJl fl J la'Jl JuU-a jU^Jl A1P (aJwJLJI) ^jjj..y?ll S jikJ l facebook. com/ketabme & p C- 

(II) jfcJlj t^Li jLkj^l (I) L^jb-1 : jJUJl ^ o^J ^ 0j>*£ ijU^Jl 
.^«J-iJl jl*1L J^J (Il)j ^1 J>^ii (I) oi U5 .^ «>l>5i-l 

<U-*-«J U Jj-$> y lift 4j^^JaJ U> *^o l£Jj-*-^ C*"^ *-~«Jl"Jl iJLft JJ <iLi»J 

j«aj <U^-«l-*Jl ojL-*JI oJ^- jjjjtjj .JbJb>- JL^P fl j! Ojj w2j jj^ll) 4-J.lp V^J-^ 
Jj>- J,j 4-Lo»^> O-^j 1 1 Jj>- 4_^_g_a ^Ljt-^Js» yfcljJaJ (_£Ju<a^Jl ^JLf- oJLwtil JipI aJllt 

<JUj^j oUl^JI *_Lp ^1 t (I) ia_*jJl l]^ JJ SjL*Jl Ttjj-^a.; OjS-Jlj ■ • - ^1 
Nl -uLjJpj ^l^i (JLp ^1 4 (II) .k^jJl Jl S^j_Jlj c jlk^Vl 
9*-s^xJlj (jUip-^L ^lajjj Oy*^'j ^aILII <uLJai-l ^p (JL*Jl Jw2J dJUJbj 

Jp iUiP^I Jl Jl,: ^jy-31 if^/w U5 SJbJjL-l ^LJjJI oljj-^aiJlj 
^j t^-yJlj Jlw-^lj pI^^NI li^Wj ^I^Nl JlP ^ t (II) Ja^jJl 

.(^^Jl *-W ia^oJ *-« ^— Jjlio jJl 4-fljjJaJl 

LT^'j lT^ 1 f^ 1 l^J^ f-: - £ -"^ ^ J'* ^ "^ ^-?^ J1 V°V~? 

f O f, 

LiilyL» (^jy^J^ ♦JUJl Oj^j jl Jj^j to^iaJ ^j>-j J^a t L^JJ Jb j ,Ult> LjL^" >*JbJ! 
^Jo jJUi «j .4->cJgJl «4JUUJI)) SJbJc^l ^LJbJl oljj-^alJl « IJlAl vi-->- jy 
±JlS Jll)l ^.alalail ^ ji&Jj .jJj^I V^lJ J^^ J*>Ul^l ijli*j Aj^JI aJufc jl 

! ^Lyajjl oJla /^P t_5jy^l ^P ( > • ) .^OV ^ t-L-i jJL^lil (1) 
.aOj-lJ-1 ^uljj-^Jlj ^SL-*^]! CjIjj-aJI J~> U AJUil iL^yi J jjb *JbJi jL. *JCit-l U f- j— J fj-ff^l 

facebook. com/ketabme 4 _ 5 Ia^jSfl oU^fL Jwa^. d~.JuU ^UJI 01 ^Jb" i^U i^ *1L* jl Lii 

.t^jJL^-l *JUJl ApIjJ ir^ju \j3jJ^L^\ Jl3 \jjj£u jl ^b Jb *>\i 4*1^41*^1 jUaJl 
^y JL^U N J_^i j-*j . 1 g o laju» J ejjL^U 4 aJ^>- oL*lj.i Jp Jj-a^ ^^-* JUJUj 

LjLJL .-^SotJL -la-Jj^> 4_^JlJLp *L»^i t_$l t 5JL>- ^5^1 j~-*^ («^ ejj-soJl ^ 

■* ^ t- 

,*Jl*j| i^JJLAj 4*Jfell (»-& J J ./3.7 t, ,.„w EJujia 4~£-yJ? y* <U*>lj,3 <UwJaJI «U^lj^ 

4-w<jLP Ojj-j J^P f^Jl JLaj La O—J 4_£J>-ljJl Jl J>jJtj Jj 4.SLJ.I jl N| 

JL3 tc-»Liajd! eJiA Jp *Lj .^J^Jj jJLJLp >Jlp 4j y*s La LSsJ a^L*^» 3JLiJl>- 
j'lijJI JjNI AiJL* j^ivjj t^-jjJ«Jl ^y a-wJLjJI olJj>tJL*JJ ajoLu ^-b j-* Jj-^j 
^JL^Jl «jlSj t( JL*Jl ja jU^J iJI^a jl5 ISI» : ILJU^I «JL^SfL <u^~, U* 
^J tL^Jia-L IkJ^ t^!A-^l jb ^ LLl, 1j w-^JI ^ LU jjjJl JJU-I 

J\ Jpj j 15 U^o c (II) J U I Ja*Jl JaJ^ jl J^ \l t (l) J>^iSl JaUil 
<U*aju j-gi^ J*i 0j5o t ,LJL>- -Jr t J>-l j*JL«j c j^JLwJkl (Juu jL*ii rf** J L ^** P 
oJlA ^5j ^Ll J» J«-4Lw*u Lo ^3 ^"^1 A-^ijo j-g-laj jl fjJl jtg'.jj ^^j-^^l ^ 

a^JLp sjii J>4 iLS L; L. jA-j jL5 L. ISI ; r L5^S?l J5 ^JL? ^^ \| JULI 

*J^ i_$* t4 *^^J ^^^ (j* ASjUaJl tiJIjJI f'jAJI aa^ij <»^Jl U jJi^ A5 aJUIp 
J*>\JCL^I iJjh v oIj-j ^_*—vJ LitiJL iJlJbj ^t-JjjJl ^ 4,;-Aj^il o^L^il ojj-^Jl 

^^oJbJl j^liJlj SJbJui-l A-w«JL*Jl <JL>\jj./i~W ^u «^IjJl -bUJl ULfc (*-^JJ 

Jl ^^Jl ^JL-JI JjH^ f JLP j-^^ tiJ>«JI ^^ ^1 f-L^ ur*y->y\ - U.^ 

jiai IjnLi, pU^U-Ij a.L-^UJI» jl J/^I i^U Jl ^Jbtl pJUJl aJl>-^ 
jUa^l jl» t jUJIj .«^JflJl u as^ ^p IjJ^li ^^rjJl <-~r\j Jp ^l^—Nl 

J| Ij^j>-jJJ jl jjj«_Ja^*j t jUjJl J La 'l *_^jlJLP f»-Pj tljJl5 J^jJUI ^Ij^I— j\I 

Jj_JJ J| 'JJ■ ::l ^ (*-r*^ *— JLil JJUS ., g ... aJl Jjp IjJJlpI c <j< :: la 11 L^lji <L>t-s^ J ^oa_ nov ^ c<u^; jji^ii! (n) 
T1A facebook. com/ketabme j^J Cr^J J-ij-^ £*->*-> iii ^r^ LPjhh h oL^ULi J_p jl^i-Nl Ot), : JbJl ^ikuil ^ jlill <_™Jl j4&jj - ^> 
J^ j* 1 -*^ p-^*- J^r^" Ji £r^L> Jr*4 ■ • . oU^aJl ol^ 1^1, ^y>» 

iJjJp^l J_« 4-J LL Jj tO^-j-s^B-^ 4 .la .»jl J^> <ui 11 ^ c^la .*jMl JUw^il 

— » (. *> 

(...) fSjJ-SlI l^UI JiiL- 
£jh 0^ t j^Mil JjjU I^^j jl ^-jj^j ^LJLp Sj^J jl ^w? lil 

*JL*JU *jJl Jwa^- U_^» UJLS ±>jJJ\ IJLa ^a-j t^la.-jVl J k: JU oJL£ 

^lUi5 ?w ISIj .IjJL— U-p sjlJ^lo Uj>- j_^5c-^ 4_i^*>Ul «Jb-^il j*^ t^loJbU 

c- 

oJLA J5 j» ^^Jw^Nl J^» JU *>\i t^«jJlj *L?xI**Nl Jl Uii IpjiJlaj U4I* 

^J^i L. J& JUL>j UJIp Sj^ jj^J 1*5*51. j& i ^LfcJl ji-l o\ oLk*ll 

«JjNl I^LJLw» JL«j U ^J ^r-ailJ j|j Ifr^ 

Jl bjjUJI jJj4 jl 4jj>Lw jj^Lj 1 ^^iLLll IJl& jl jjss jUJl ^w_«Jl jl ^1 

^ya *JLjJI ^*_> jl pj"!>Ul {j* jl5 4jN t oJbJLsLi c^Ijj „rgrll oJl& u*j>lj j*-l*Jl 

Jj^-lj^jLl ^j^jjJl (j^j-P jj Jj-^5l LU^j cC^l tfl^Ttfll oJla *j-vs> ^ - r- 
6JbjJ-l i^jLJl Cjljj_^aJl -J ^J^l (JL^JI *j A^'^L-Nl ^J V^^' v»JL«Jl 

Jj^JI ^ ^^—>fl - uL^l ( J-^I JL^l ^brjl Jl Jj-i3l ^JUIS" LuSL^j 
c^^i L*5 ^^^Nl _ ^^Jl jJLJl 'a-L^j Jl Vjl e^jJ^I r _LJl ^Jl^ Jl .^0^^ t«L-^ jJUail O t) 

,nr_\ir^ t <u^ jju^ii or> facebook. com/ketabme J>^l (II) c (I) (jJa^J J> wLJl o^l JpUV ^J^Jl ^^ /^Jj 

•4 ^ *» 

Jp (.LS^SlI ^jl^ jl ^j JJ^Jl ^ iiLlj^fl ^ ^ Jl ^t ai Ja-jlj 

4_PjjJLi .^5 la'. * ^^ J^-^ J^L? Jj^' Ja-«jJl ^ L* OujNl J^l^l oJla 
JlSj .^la.^j^flj J^i?*AiNl <LJ Uj ^IS" (jlJjJl ^£ill i<w ^» L^JJlj <jjj^aJl 

^I^^l^^/I jl LLjj *UJLl>J»I «JL^I^ ^y frljiu-Ml (»j«fi» o-w-U lio j I U j^- 

tr JbdJ ju^ji jl ja-jMi r>f 4ii ^ u^ Su>l ^ ^ ^i j\ ju^vi 

.o*ApI LojjI U5 L*- Ij JUly^ ^^xj dl)i fw'jl J^j 
Sj^*-JJ ^^JJl jj^adl J* -J LU I ^Liiil ,, : S: 11 IJla UjljlJ lil UI 

isLJjl j-a Lj& L^j^jJaJ {J l]\ oljj .,<?:1L *_LdJ Jail- 1 pJuilJl /»j«g-<L°j 4jU^Jl 
^_3j— J jJUi *J lil tL^jiaJ ^yJl ibJl (Jl o^JaJL «JL»-^ L5" ^y rtJLJl Ajl^Js 

^ (_£JU<? J_£ 1 ^Lj'^j oj^x_»o> ojLjlpL ~JlwJl ^-^Jajj t*_bJLJ t»i*jJLA-l <jj-*Jl 
Jl (^jyJl) ^1 JLif *^JbU ^>JI ^1 Jt lu^ oliJlj ^yJl ^1 

Jj-I jl COUJl ^JJ^t> J$ £y>T^a}\ -dJL^- J-* (*-^J-N (J^ c t-£^ L$J>*-^ 

ii^j-ll ^y 4_Jlj^Jl ^JLv-*^l *_« <L*-JaJ i j-Jl£ ^ jji (jjjjJl j-^jsJI Jl ^L^jJL 

p. 

*_.-uJl ^^Lw-^fl _ (jjjjJl j: 5UJl ^— ijJL-l ^^«-wj .^jjJ-l ^jydl iJUJl ^UjlpIj 
J^ LJLi liLi .«^UiljJl Jip» dojJ-1 ^^1 ^jJL-^lj t«jJJail J^p" ^1^ 

UiljJl Jip» ^JUaJ «jJLLil Jap» ^ i^Jai Ji>J jl ^^>,J i^pUilj 
o^^liJlj oJUJui-l ^JbJl CjIjj-voJI -^ tJ^—J^l j' ji'j^Jl CjLJLSLoJ ^y ^^j Mj 

■ AJ^Aia.il AjjL^XJ^fl *y> f-jj \Sy \?>j*~^ ( > i )„ M' M' %t# 

»•-« *■•* «k*-* 

*•* *t» *•* t3L«jMl <l$Liwa Jl=*- 4-jLS" J^ OIjji.^T Jbl Jlii JbtJ ^j^jJI U aJLAj Nj .ToA ^> i-u-i; jJUai! (U) facebook. com/ketabme S JaJjl ^cJl ./s ' <Lj _*JI o JaJjl *-a * a a 'l ajjj^J? <Sj-L J-G-* ■'SH.j-*-^ o JajJI *-a 

Ui .^JU^ Jl£ ij /»Ip Ala Jp JUJj la Ala tiUi Jl Sj^-jJl C~ali Jij C ^UjlJlJ-l 
jl lJj^J>*_*JJ IjUk^l «JlP jJJs La J^P f-^J-^ ^5^ J * t JU-I oJUfc ^ J-«J«-Sl 

*^aJU^l!I J_p i^JJcJl «JjU-d. <ujj-*-JI ojiiJlj *-L*Jl -^ JjL. jMI ^a^ jl JjU>J 
(^."jL-VI >iJLJ J.UJI o^JLI) iiydl 4~.">M f.*** - Y 

MM 1 

o*>U! 4-^clJ j^ li u J h ^\ {jtA\ ^!>L-Nl Ji& J.bJ! x*A\ £j*i 
S^kJlj t^j^Jl J-p i-a^Nl S^jJIj c^Ullj £oJbU ( JuJ! ^ ii*>UJLJ 

^1 t^l^Jl *ja ^«JaiJl yt. t_£jyJl 4UI Jl^p «wiij» jl5 lila .^j-^aiLl J-P ^jj^l 
*_jiij^i tlUJl *ja ^^ 4-jyJl S^JaJl J-^ -sU^P^I ?JUaJ t^^L-^l o^^JaJl *ja 

t P 

.vloJjU (JUJLJ ^y^JJJ jl Jjla.^5 «AJyiil 4-ua^LJ» (*J-^° tj-c-^^ >* <J^' jL 4 Jt ^ 
AjUjjJl o^JaJl Jp JU1*_> *±P jJt> ^jjJ-! jJbJl jl ^Ixj Cdl^ll IJL* J^Jaj 

JMLi .^UJl Jl L^}L-)M l^\ J^ jujl^. ^^^1 pJbJlj t( lUJl Jl 

Jl^il ?-jiajj .^~jJbU JuJJ JjJlJI JbJl j_* c jj../?:H I1a J^> ^3 t^^Nl 

^^^^1 ^JlJI c-£Sjl (»Lp j j ./? T jU?l ^ iiyiil Loa*>Luol f j4-ai <LoUJl LPW^ 

; JLJl ^ikuil i r UJI j11p)/I II* ^_j 

JJ Lg_PjjJ <L^4t>l->'[ o^JLS^- Ojj-^?-i (C^-^-lj t4-9j_*ll A-^tA— >*| <U»^g-aj)) p p 

v,-* JL?-I j-^-Aj lj .fLflll ^o»_^?l ^ JUS jLi ^--a*)^^! Oj^lj *_?t*vJu L»j 
p*~J>j->j c L^L.Ua.1* ^wwoJjo jl 4,.../? a)l oJLj- j j' ^I> — f*-J-*-' I- /c 9 — jr^-o-L***'! 
jj_<JLvil jjj>JL<ail <j ^-^J La LSLs .1 g tf ; tf->^J o>j*>Ul oUIjjj-^Mj CjljJai-1 ^3ydl ^^Jjbo l^5jJu 1 j^l L .»— 'jjjl ^j-a ojJLi\j iiyJ.1 ^jL-lS^I ^4> jjiLJl (>0) «, facebook. com/ketabme -l.a^JLj «-Oy»- p^^iJ ajJj c-;L5 lil N[ ajJj jj_£; jl <>£-<~ N a~*}U-)M 
fjji db->d A-^ljjJl ^jjla j_a (5jjL>sII dUij . jj_£Jlj «JIjJlj SL>JLJ ajjj 
^1 t L^j^o fc >L*>J ^5^ ^7 f*>L-Nl aj>!>Ip ^r*^' (J-*- *ijj*il ^^-^ JoLpIj .Aijjill 

AJL>jJa_> dJUi *JL> jlj t^ilJLfcV Jj-^aJ ioLpJj t7*jLuJl ,»-—£) o^LpJj t L^JajJ^j 

UjA\ i>J ^UJ! j^iUll iJb^s JpVl ^iJ^lj f UII jQ.Nl IJla Jk ^j 

6. * f, 

A^L-^ll C-dij-a Aj ^__jL/?jj Lo j-J^' 1 (1)1 J-C- N J I AjjiaJl oJUb ^Jyj .<L*^L*Nl 
4-Jjl <lJ|JU?-j -j-a oJu*JL«*» oJL=»-jJl oi_& jlj J< A^JLJiji- 1 aJu>-j ^_p f »_jL_5 <ul j_A 

_ JjOJI, Ijl^Ij aJUI jl5 liij t^L-J-l -di I *UJ[ Jb-t yb «jj-l» jl» :iiUail 
t«ojU loJb l ji Mf 4JUI ^L (^aj» 1 4_SJLi»- ^i aJLSI ^i~. ^ ^^Jl 4j>. : ..ltfH -^Ji^S 

: ^j}\ a* jL Uj ja*Jl ^ ^^akd! jAkJl ^ ^ Ai^lj 
^^-^-' J^ ^W; J^ ^L^-jJ JJULjb Ojiy jl j^-«4 ^ ^^ ?w?ljJl j^>j .Lfi* ^d^l 

(JajJI jiaJl jU t La ^j .U^Juaj LgJiJL>- jLj j» jJu^l ^JljiJl JiLo jJL«co 
|J_A .c-jljia-^l jl ( jiiiLj ^\ JL>-jj j! ^4J N Aji ( _ 5 -*^L4j ^jLjNl ^tfla'.llj 
jjh c^^p-jJI Aj jL Loj A-^ljJlj AiJLlail JJLaJ-lj J-5jJ1 j^o ^dla'.U J^LkJl 
J^JJ^J L^JLt t5^L« AJ*>U JjP -J U JjUaJl IJl* .Aij^dl AjjiaJ A^i^ |jL-o jiai^l t ^yt i. A — il j JUdi I ( \ "\ ) 

'K* y n~JC jJUai! (W) TVT 
facebook. com/ketabme £■ t- f' 

p. t t 

^ 4Jl e^j^ ^Uaii iiJaJ-l oJ^j jl ! jUJl (...) .<^>5l <j J L» L* J VJljJl 

jl :JjUil (...) .^>5lj JiJI ^ jik. ojU; j! o^ jl ^U; ^^ 

jl (^j^j ti-^JNl ij™^J ^LSj-U^il JK^'j^ *~*-zr^ J^ ; ^Uai! aJLjLI-I SJu>-j 

.° A V aiJ j^ ^ 4iiiw ^ aAJI ^ jS/ .lUij 

p' 

^j>Jl jl ^^UNI >LLU J.UJI j^II ^ h^-j ^ V>U)ll ^L^i>Jl 

L^Llw jl jSU^ flUJl Jl S^k5 t v*>UNl S^kJl c J ^-wlJl aS%«J J/Vl 

t*ui ci^J^I (j^b ^jJlS <Jli /»*>L*Nlj .^^ *jli f*>L*Nl Lwlj t jl—Jl ^1 

dUij .I4J ( Jl^\ jL*llj ii^-JJ ^L.SlI jJLoail jJt <.£ij&\ j\jti\ y*j 

. LgJ3JL=>— ^yjl «CJl^JLj 4JLL>y *lp*!i/l JjJl^l jJ* 43^*11 jJUa* jl ( Jp L^.^lj 
4_L>JL>-1 PjJLkJI "wO ^jru^JLwi.1 f \SsS *SjJ>-J a-* 1 sL^?} l-L^o JLg_*-U *_.-1jj 

LgJLj^- j-ftj »— 'jljail ^JjLgJl J^Ji^ /y IjiSlw l$*~ > ~ t*^-*^ UUcj— -I Lj-L*-J— -lj 
J^-ij ii^^ll a^Mv-J Ij~* jLS" j}j tA^a^L-Nl ~iil ^jL^ ^yJl ^rf>*^ p-r^U 

iJub J^ Jp LJ^ll W 11 oUlSLiVl t ^L£Jl iJufc ^y <.J^A\ ^k, Nj 1* 
J^JyJl J^Uj ^flj.5" 4JU-I oJLa ^j .*_UJl {jA tj^y Jl U—Jt^o 4JU-I oJjb ^ 

.^JL^ ^JbJl aJI J-^j U >-T Jp IjJua^ jl p-^Uu ^^ *_U1J L y*>U)ll 
^ j-^jJl ^ <SjLLi\ jji -^j-Sl ^^^Lw-^l j^JLjJI jjJaJLj jl ^j-^H ^r^J 

4jli l^alg'.j LHJg ISI (. 5^ la: 11 tiLiS *-« ui*>Lj-Nl ^p ^iaJl L ^i*- ; i .O^u ci^^iaj 

B- f- P' 

jLJNl ^^JjJl f-*J^ll *j» ii^UJl aJLSLi» J^ jl L^Jlp jl Ju»*i— Lj-«JJ J^ .^T_^^ ^ c4_i: jJu^il (^A) 

rvr 

facebook. com/ketabme (jji.lj (jjj*j) *1*}\ <j^*j* (*>$■** — V 

.i A-^J>- .~_L*Jl ;*jjLj J,J <L— jJL ^jyJl *Jl«Jl <U~J jjJp i^AJLSsJl ^ «JLo-pI 

1 ^ j. S Jj-^J ^JJ-iJ^J d-^-~> iji CjjJL-^3 [5--^ ^t^J,/*^' f^"""^' ^iJ*^ ^J-^J"* 

p-f* J»! iS^}i J^-*i (J^J' f^j^ ^^ ^LpI ^y ^LJlj t^jjJl (JL*JJ ^fl^J-l 
^i -u*uaJ l^j-*-^ (d-*-^ ,-» ^ g ■ l •■^ ^-'L? c*J~*~^' -i-JL«Jl jj-A-1 ^^ jj-J J >^ail °^LbU ^L-jJL» Lj^j-* U^jLo (^^JaiLl) ^ojLwJ.1 «aJLiJl» (»j-fa» Ji*j aJIjlJLI j£j ^y 

Jl5wj jj-ia^j aj^jJI (^P ^JLjVli .i-^L>- *JuJl pi-jjLjj t^loLp jilill ^sjjIj J! 
^4^5^11 jJb jj-1 f j-gjL» ^J^ 4^IJlJ-I ^^5o }&ji ^^ia-^' ^JLiJl f*j4^° Jl ^U^Jj . (Y * '0 tioyJl oJl>-jJI CjL-Iji ^^ OJj^-o) T i? trT t i ' ijyJl OjjLnJl 

Roshdi Rashed, «Problems oftheTransmission of Greek : ^Jajl 4 i*i j«JLi ijjj^SU,! JL.-C-N I J">L>- > N) 
Scientific Thought into Arabic: Examples from Mathematics and Optics,» History of Science, no. 27 
(1989), pp. 199-209. 

facebook. com/ketabme Sjj>*_*ll J,J <jL-JNl ^^JLjJIj ^yLwJLiJl j£La}\ p^>-ji uJJJ*^\ j^-a^^ .4 1 ujjj s $\ 
r ^*S\ Zji3 Jll ^j .Ajjjj-I l~>jjj^\ Sj^^il JJ Jili JUy ykl^ J; l^Lji-^ 

\ $~h < }r »- (jU^Jl j^jLU <OJjtl» JJ— ^ L£j-" ^-i-i->^ i <JU^U Oj^i <Sj-" k "J^ 

.^yj^L-^l _ ^^Ji _ 7 SUJl I4J ^L- ^1 ia~^Jl ^r^ 2 -*^ S ^ (^ 

ojU^L. JbJl TtJjU ^uj^i-a ^jjj-l ^jjj^I jr 5^i]l p-Utf ^L-Nl IJl» <Jp JaiM (»j4^il JL^ipI JLii t^p^- J^Ltu Sjj^2Jl oJla JLilj c5-*-tj ^-i-3U>- 
ojlipj J ou^j Jp J*-^J ^t^- 9 ^— ^' - <~*^ f*-^ ^U-JLw-l ^yasj <£$j JL*li 

{j~i c->LS*>l*Jl j^p ^LlSo! Jp J^-*-* .(«JLxJU <ub Jail /> j-gJ-JU UJp ^.^.,^\l 
^yJi ^UJl ^ oUt>U3! ^p *iJUJ^j «.Up JjUI jl^Jl JbJlj gyJ! JbJl 
TtjjU J 4^_^> «L^j^i 1 l3^*JI |Jl*JI «-«-S j^p ^bj .^Jlp J^^UI ^y«-Sl f*-^*j 

.o-,jil jJuJlj jU^Jl ^UJi j^ JS" ^ SjrJl l^U— LgJ JuJl 

JlJlil ^iij^JJ JL^Ij ti-^j o^y^ l^^tA^Jt 4.wo-UJl £1oil ft^^l J 
**}Lj» jl t (Scientific Revolution) ^-<Jip SjJ ojLjlpLj <l»^ ^jia-> ^JJl ^jJJI 

^l— «I J^- 1 ii^il IJL» J-iJ-jj t(Reform) *-}L^») jl t (Renaissance) J-jJu>- 

: J, U? «^yOI ,JU]I jjjS -W 

^^-Ip (Jllil ^j-SJl fj-^ cJaP l _ 5 iL-v-*>\5Ul (t-JLjJl jj-ia^ J*^ 4Jlj t^S'i J jdl 

rj _Ul Jp :>Ljj^I J ^^11 iju Ui^ ^Lp ^IJI j^lll Jp ^1p oJLiJlj 

j-a^ C—4--^ ^La-JaJLl oJla jlj .*_a , g aj 1 ^ LajLjlpL ^jjjJlj ^LJU^JiJL^Jl 

(T « ) 

<( jjy S-by (Renaissance) ^-Jl -ijjjl Roshdi Rashed, «The Invention of Classical Scientific Modernity,» Quipu, vol. 2 (May- (Y •) 
August 1999), p. 136. 

facebook. com/ketabme : Jj U5 c^jj^tl ^jJl J £JA\ J> ajy $b ^^>o t^jLJl £jjG 

<.h >/*~\ a j^-j JLLol ^JJLLp JjL>- JjL-**< ^ 4-j1jl£-I <*Jijj-xl} 4»J*>Ut obMl j_g_9 

<Jlill iiJ^jJlj . . . JiNl J-^ j-JLp (>*^' Oj-«-!l <- g, ■/?:: g j ^JLp *jLJI jjiJl 

jl JpLa_>*Ju j -oJL^i.1 fJJLjl Pi^A» _fc . . . ^jjJjJI *UL-»*>li JLLP p aJLaJI ■rcjjUJ 
( Jj! ^L-^lS^il *Lkj-Ml -y» 1 ^ajl j-oJL-Al ^^alklJlj ^U-JU^Mlj LfJ ^^JU-Il *5lyJl 

(( f^l*Jl /^jjIj <-^-^ <l-iL**^>j oJUJt>- ApLwflj *^ojJl LC .L^oJLojj fj-b^ 
i_jL3j_« j-A (^j_nJI >»_L*J1 /y» 4_iljL>-l j-£^ i_i3j_a j! JL*ilj (JjJL-ij tl^-riJ 

^Ljkjti N 4— J6 c^ijJl ^yj t^yJl *Jl*Jl Jjfcl^- 4^$C*j N ^L>-U j^ <GN ^^^Lu-a 

; ^Jj L*5 c <ubx^wj <^iJl ^«-stf>jJl 

?-jjil S^jJaJ OJL5 Ug^ t4j^, yu> N jL5 L yaJUJl iJuh jl J jJloj» 

*jUjJ *bJuaJ ^jJ (^ytJl *Jl*Jl ^UJ A^pUai^L ^j& 1 cJjJl IJl* ^ AjJuUbJl 
^jil illi j I IJu j 15 j J ^ ^j .I4J pjliil ^ ^^ 015 ^Jl vO*Jl oilil 
(% JL«Jl Jl jJalj j! 4jj>_w Joo 1 4 ■/? 1U»- ^Hjjjl oy^Ui Mj *JL*Jl ^y ^^ N 

* (« f 

^JaiM pJLiJl (»j^-a-« /y U*>UaJl ^JLaJI jjiaj v^o 4jaij^> Juilj ^Juij ?- ^Jaj jjJL5) T iJoJl t^AwJlj 4AwiaJl « t^tjjUlj *3j*i\ <jJ^> ^j ^HjjJl /»jLJl» iJLilj ^J-ij (Y ^ ) 

.Y^^ UY« -Y ^1^/jliH 

T^ -V» ^ i «u-ij j Ual 1 (YY) 

facebook. com/ketabme cvUi)l J5 ^ gjU JU^5 pLJl ^1 t «^bJi jJbJi» 5^ Ja» 

jl j^Uj Ja ?^1p <yU! J^aJl ^L-^i <u jj^. ^AJl jlouJI ^LU Jir JIjJ N 

cUJJ j 15 jl j&j JI>Jl 1JL* ^ ^__£ jl t^Ui iaii ^ ? JbU IJla Ji^j 

* «. •* t- 

* ./7 i jl ^^ isj^^l oJL* JL^l .LajLLi^-I tw^jj oJuJLP li^jj-i jU lCjJL4 jl 

j^JaJl JbsiiLj *JL*JlJ f^j^» <i^ J 4r*-' ^' lS* t f t t- >t -^ : ' J^-*^! ^rJ^ JpUbU 

4^iL*JI ^ol>- (JJ k-_4-*L>o jl <C3^j j aJLlllj ^jJ^SJ.1 >tJl*jl ?*JJ*J JaJl3 .<U£- a-s^ *-« 

. (rr) iUJl Jdlj 

: Jj 1*5 jJbJl ?^>jL? ,_jS ««jjIj^U-NI» Pj^ii Jbjii AJ3yi JLilj ^JLij Jl5jjj 

ls^-*-> 4-y?" jJ j-*-«*j j I aj j I j^>s~# i L» ^j-*_«*j L» La jU«o j I e-j^JU *j^w»j" 
^51 J5LL, t$-*-^Jj ?SJ^Ij ^S/ ccUi5 j 15 ISI j t^^> ^jL- ojIj^jl-I 
lijlsi c^-Ip *_jLJI jylSl cjUju ^i t iiL^j^Lwo ^3 co- L jt5 La tl>^j 

j j .,^? *JI ^-9 /^JtAjI j^-^L Jl j hI -L>-l A-wMS^t-Ji «-^-jJL^-J jl 4_1?L«^j j j_Xj 

(T i ) 
. ttjjiLo j$juj+J ^jLjI t ^JL>U a^3 ! ^-jL-**1j Jl C>Ljlo jJua/oj h "j '' 

y&-\jcj> j 15 (, c5 SL^*>l5Jl ~JUJl ^1 t^Ja— jJI fjl*Jl (JLp jl c_jL5 j^j *J 

t *_LJl j^iJl ^y IjjJ^r v 1 -^' v*-UU jL5 <JlS Jill 11* ^y LjIj» 

t i^jfU IJ47 .j-i^ «_jLJI jj^Jl j^^^j- jj la r: il ^ Cj-^jLw-1 jjJiir' ^-* ^'j 

jl CL!Jl5 (Jy I y>^> . . . jjL* J^lill Jj^Jl ( _ 5 o- C^»U ^Jajjjjjjl o*>LL>«jJl 
Jl cUi Jjtj 0^*^" 00- t JjVl IfrJb-l^ ^y ^y-S^ U^ *-r^ a^IjJ-1 oJla 
.SJujJ;-! A-^LJl CjUo^I {j» \*y>- f-y^ jl Ju5 t^JUaj^lj t^j^^l t^J*>Ul 

^Jl -Uj^l Jlj c^l jL5 oIjl^I oJl^J j%5^JI ^JliJl jl ^y \j*±\j 

JL>c*5 IfJiP ^jb^j fjA\ oJuJLi-l Li»-jJjiaJ il ^ ^J^* 1 (** ^J^J^^ *^ ao) «^ Rashed, «The Invention of Classical Scientific Modernity,» p. 135. (TV) 

. \t Y u9 i. 4... j') jj.,^1 I ( Y t ) 

.^£Y"^ fc4...ji jj,.rtll (Y 0) 

TVV 
facebook. com/ketabme ^jjL? JbJL^ J,J U^jij (^j-«Jl *Jl*Jl t^j^ 4jL5 JLjJLs^ jl jil ?w>ljji ^yj» 

i* f' 

^J-aJ ^y j»_*L*J jl L^S^j (j^ 5 *- <*i^J jl ^^- p l£^ tj-»*^ J-* '^"* t4 ~-AJ P»^*^ 
o!AUl f LgII JiSlI J* ^Jl jJuJl ^L" JJU ^^j ^ a^JuJI pjU 
£-*bd! J^iJl j^ uF SL-'^5Ul JUJI ?cjjU ^1^ *^i aUI J^laJl ?^3 : «JUl 

L^LAj-i ^yJl 3jj_v^aJl a—j S.iLpL oIp AjJbJl THJ^ -^-^" • j-*-*^ AjL*J1 Jji-Jlj 

j-* jL5 La S^LpLj iij^til J_>- ^wa*>L^^I iilSjJ! «i^^aj t^LjuUbJi ol j la - H 
* & * fr 

iJufc <JU^I c-JlS" iiL^bj Laj t U la : o j ^uLJLsj UjJU- LajI jLS" L tc^*w>ti 

:^U^I jJJlj viuji^l pJUJlj ^^^1 pLJl ^ (4^1 ^ 

N ^5^-L^l *-*J^>JJ ^ c!~aJ-l Ol Jl^w^ «^JUa^^i ^jJl" li-lf jli» 

LS ^ J Mj\ <^j[Sj (J^JLj iiUill J^lj^Jtj j~AA\ j^jJ- jj^ ^jl, j! ^£~ 
iilfliil l^*« J5 *^ c^wJlp J*LJl aj"*>U ^ ^J jl *bljl LJU Jili U ^■jl. 
«wloJbLl pLJlHj «^iL^^i pJL*Jl» ^ I»UjVl aJufcj .jiJlI I^jL" ^ ^yJl 

«sl^JL^I ^LJl^j t^yJ! J^Jl ^il^ « t _ 5 5L^ fc A5Ul JbJl» , 5.-J1 IJla ^ — Q-> ^ ^^ ^ li^ 1 ^ , -^ 1 ^ <> cr^^ 1 J^. ^h {Jrk ^±J .S^Uii 
JJ_r 'V dJJJJj .LjrjJy.io 45 ;; Wt ^j»L-lj Lr^-^^- f*-^ r^i ^-»j-L— I ^ 
jj-4^j oLiJw; iaLcil ^j«^jl>J.1 * '^j^r^ J-^ (J^«Jl ?u;U ^J^- ^ ji^^ JLilj /wjT) ^*oi i-uJI tTM 5j — Jl t^jjJ! J...a.:.,..ll « tJuJ! ^jJj ^4^*J> ^j^" *J«ilj t5«^-ij ( Yv ) 

TVA 
facebook. com/ketabme L- ^jaJI a-UJU <^)~*il ol»,«Jl _ c*' 

^jj t^^L-iVl - u*j-*-^ [t-ljtJl (jf 4_LJjl1I 4_a^*jdl 4^L>«j1 ,y> U*}LkJ!j 

ojjJL>ej _^i (jjJJl (J^r*^ (*-^*J^ .A-JlIjJI ^^a «J <wL*»Nl <U-»Jl ji Juilj ^JlJ-j 

4_^ ... t (*— ij *_jJLaJl lLnJl *L>~jl AS" ^ ojLijLlljj 4-JUjJlj <L_^jLLS1j ^uJu^Ji 

:UUJI 

(.OjAy>- L-La; (^1 l 4_L^- 4 g ^gJ jt tjjj-*-^ (*J^JJ (J-ajdl ^jl-Ul l\j\ jU 

_ f. " 

5^_wsl jJ oiJ t o j^-L 1L*j! .iLw_>l c-L«jl? j <c-_«-« iiLiJ <^jj? j^~Sjj L» 4 5 b ; a 

IJ-A Jj_j*- C^S> jS- y ^1\ Oljl „^ tM J^-^ ( -J- i W"'J J^^J^ °JjT^ Jh! *■ ^— «-^^ 

V— J ' c^ k < J lLpB ^-^ ^1^1 ^ ^UI5j ^--jJlSJI ll*Jl )Sy> <-.^>y^\ 

<L*_jLj>j oj.iLui/3 i^JlpI j l *^a /t-f-jJl (J-*-* t <Clj>l JLLal j «JljjJa^j Lilp toj.iL/2-aj 

"f- f- 

^a^^j\sj 4-Jo -Ss-vvJw^j ^jLj*«i dJuiJj|>> wij ! O .*■■<>■ ■/?' L^-l j i *u^w*lJ-L^A (TA) L^ a-jjjJI ojL/g.^l Lgj^Jol ^^jJI SJLJji-l ii J _«_<JLS ti ^jL^U- *_aI J^J h 

p. 
C- ** f- 

J,! ^il Aii _ Jl}J^\ ^^J\ J> JU^, jl^S ^}\ ^\ ir ^~\ g Jy^j 
_b_Ui jLu2i?-ljj .^M—Nl iiUiJl ^y U^-Lu Ai*>\jJl *^_^Ju JLiJi .a^^i^JUL^JIj TT _ T\ ^0 H tijjUlj 4iyAl 4j^k; ^ V!yJl AjW!» tJLilj (TA) facebook. com/ketabme _ ^yt^JjsJJ» JjUlJl j^iaj t^*^-"^ - <J*J^ r*!*-^ oU-~J ^-a.J^^a."Jl lift ^, 

^jiiJl ^-JLM La! -j&jA\ I!» ^i iJ.UJi ^>— -u=>j ^ Juilj ^-Li^ l( ^>*il 

** +• ******** 

.^^^jJl J^j 4-^L^Jl «jj-jU i*— J I J_£ 3*5"^ I ^ j j}*:* JjLjJI lift ^i 

j£La}\ ^ <CP ^j-a-51 f-IjiU-Vl fj-fr^ ^3 ^J^L^-^I t^LlstalJl lift <i j g ^ N J 
ciyi; V ^1 ijljj-l S^^L JL^Ij ^JL^j aIjiJI Jl >jju LMJ lift j .^jJJ-I 

.^Jj-lj c*yJlj JL^I pUl ^ JS* ^ *\jk~M\ 11«* k^Jp ^ 

t L yo*>w^fl _ ^j-«Jl *JbU 4l*A» OU-*i T- yj> jj 7-j**i JUtlj ^JlJ»j jl (t-^JJ 
4->-j J-^J t*_LJl lift L$J_P pLS L _ y lJl 4^ff-L»JL>-Ml ojjwaJl ^jJL^o J_P frlj^- 
jtiljjjl ^^L-^» J^ jl t^^L-Vl _ ^^r*-^ «loJLJl AJu-UlS <Uj_£jLo ^j-aJU 

P' 

^Jl Aj^iaJl oL*— Jl ^j^j) J_P jl ^ o jj^JaJ ^^1 ./ir»*Vl oL?-LLlj ^LpLoJL?-^! 

jJLJl ^^-w lili j-p <LLr! LJ *jJL *y (jJUi .*_pj t^Lu^Jlj ^j-iljJl ^ iJ &>A£ 

4-^M^I _ A^yJl oU^J^ll JI ^ JjUl lift Ji. ^P 4~*-JaJl *jL>-\I 
.L^J »\1 (jJJI f JuU CjU—JI olft Jj-$& Jl CO? lL*Jl Jl AljJU» SjiaJ CUSsluI 
t^JJl t<!ljJ-l ^So ^ J^JL, ^ fj-j-i* j-» «IL-Jl Jl e^iaJl» pj-jjL» jN ^^Jj 

J_£ dJLJij .^j-^iil lift j.* 4_JU_pI jl?- ^jb 4_^j^JU t-Uilj ci-^j V P^r^i 

Jp ejL5jjl Jl j-iU» ^^-.P J^-^l j~> ^L^-pN «JL>jcd! 0*1^1 jl j-« (t-^j-Jl 

.^jjJl *JUJl L^Jlp (»li 03^ «a^*)^^ _ ^tj* ^y^* SjJaJ" -^j^rj 

( 'jtl«-Jl cJ>*'>^J U*j-^^ tlr^J"^^' l^ "^^J L^-^J ^^*i Oljivajl olgJ La.Jr? 
A-JjjJl cUL^-oJL^til ^ ^^JL^Jl -fc^—iLJl j^y-ftj t C-dJjil lift fj^J>j-a 2 . .*a W 
_ ^pLaJ^-l» Pj^JL» Lvfljl jjfc -Lilj (^JUij JLXP «*l*jl ^jJff ftj') Pj^JLflJ .0 -v£>l*ll 
0^>>J -J^^^ f'rlJ^J AJytll f*l*I>-1 *JUJ 4*— L* V I (t-^Lill Jp wW>j «iy^-a 

-ujjo ^H (jU-p^l ^j-fiil jj-p J>^Jl *w IWtj tJLtlj c5^-^j c5^ ^*^ t *-yJL#«Jl 

^JU .^LJuJl «jjJlI »-Lol ^ iS'jLlll Oj^ ^j^lj ^g^Ja^Jl (jr JLJl j^iaJl Jp 

.^^Uil jLJ^I ^>UI 
Ujuj> jj^ 1 tijJlllj ^^JLJI ^jUl^I Oj^l lift jl v^^ 1 V^-*^J )} 

YA* 
facebook. com/ketabme pLJIj oj^I IJt* ^y. oUi^Ml 1^5 Ijljj»- If-Uw'i JJL. 1 _ ^U! jlp t Jp 

c* c- 

.A^j-^JI JjjJI SjlpL — *jj (jyJl |*~L*JI ^ 015 L> LD JJ L-uij Ijjt^i L 4<uJLp 

t j^^L-* I ^ j . /? : p ^|p j^ji 4 ^-*^b l£-*^j ^-^ 4 fv-L«-5l u^y* 3-y^J 

^y ioLalSNlj v-LJl <^xkLJl y» J5 iil^uii Sjj^ Jp t jUJlj .^LojJ-l 

oiUaJNlj v-L-Jl o^i— ^ <>• J 5 ^^ L.i >( JUJU U* vJ?j ^r^ 

.--UJI r-l^V 4^jt>Ul ^>*Jl ^jJl Jc^ dr*-^ 

Ji^JJ jj-i lL^JL j! *-LcJL p LU I L£jT Jl*_> 1 4JI jUaliwL J^iJj)) 
*_~.LJl jyJl djlJb ^i Oj-^U ^Jl eJbjJL-1 JjjJl Ojuv Jij .iJjjJlj dkLJl 

J^o ^j-^aiU 1JL* ^i ^JLij tJbJ^jJL. JUJl IJla dJULi Jl cp!>Ll! ^.Lp 
<juJU-1 LJi5 ^J j-&Ui> JSLLj <PjJju> ^L'JgjJl iJjjJl c-JLSj .oLUlj ^ 

e- "t- 

«JjjJl jl ,^j ^M^O» JJU t j-£J .Liul Aj^U^jJlj Aj^_X_^lPj i^^jIjJL^I «JljJb 

Aj^Uo^i^/l i?L«jVlj ^-— L— Jl 4-j>tJl Ju t Jali r g -, ^ ^jiC^jJl JUaU N j 

dUi Jp J-^JL LpIj Liljl Ll^Jl Ij-.^lL ol ^j5Il ^LJbJl JUJl5j 
^L^u-« ^J jijiJl ^U^s^i (JJlJ b^ido ti^lj^l ^Ij^JNl IJla jL5 JlcJ .>JUJl 
Jpj ^jLk^Jl Ulij) £j^Ul oNULl ^o Ljjl-^I bl t^p ^liil jyJl 
Jl t_$^3^ c <jj U .*.T-^^/1 Ojl^ : ...ll *ww;-«u jlyLJl Jp ojJLill jIJLai pU-j t(lijl_wo 

. (r0 «^j^lil J^i >^ ^ ii al j Uail (V>) facebook. com/ketabme diSJj *^£>JlI JJLC i _^S\ i*5bM 4_LlLJ| J U- 1 ^Jaj ^ i~-L~Jl ikLJl 

^j-ij jlip t^^i 4-pUaiiNl aJsJlJI UI .^Lxsxdl a.jUI oJla aLoJ i*j*>Ul :>jl^il 

p g.Lp Jlil ^Ij il^Laj «jL^allj JLo^pNI ^L>«_^U .4_oL^2jJ»Vl SjJuLll ^jS 

*^JLp Lvijl ilji^l jj L*5 .«-*jl>*II ^i *JL*JI Jr^yj y>^> <L-wLw-l 4jjj_«^ 

* p'* ■* 

: Jj U 1^1 c«s& 2jlp 

ei* j^J . c5 SL^ fc >\XJl JuJl ^i Jj^i? «uji: j» <iJjj ^1 dik ^ oU^j>J.I 

U^J. <.LpL~^ ai LSL^MS" j 151 frlj-v- tljul jJLjJI ^SL, i :oul^l Sj~*-H 

J! j^ ^ ^-UJI oUd) ^^llb^ dUi£ .>T Jl £*i* ^ Jij 

dJUi J^r^ j-^ jl jj-> - aJ} Uj *Ui*Jl J^l jl aj^iII ik^l^» _ j>-\ *u>z£- 

i t^LoJLaJl t^ijUll "yt oJslil— VI <Jp J-LfllJ ^JJj' /^Cj (1 .4-*j*>^l 4*2>*lJI <LlJl 
AiLijJI j^IAj 1 jJj C 4-g->- /y» t <LwoJL*JI <Lj Jjl a^uu I J C <L»ph./a H o^j a^JI <L>|jb 

.CL*^>tJlj ^?UL| ojJLil a^Jcjj a~Jc] ^^j jl 
oJUb JlL« (jJL^ J_p SjJuJI jj> J I j— Jl lil jjfc «JijJl ay^yi ^ Jlj—Jli 

SJLw^jJl ^ JlJUJI oJlgi .^ylalllj L $ jr iajJl C^^Jl ^3 ^jJpjJI 4-wJbJl jJUJl 

j^i^ jjp ^JUJ5j .^^^JbJl ^>j>J»I jJl^j ^JuJl cLpj^^il J^I5^ ^Jp oj:>UJI 
jJLjJI Jl ^JiJl cJUaij IJu* ^ .L^j^ ^ jl jSU, \ ^JJI ^^J^JI ^51^1 

JL*-> j ^~>=-J 4—«^ J-«5 ,j5LJj t SwLj-dil ^cJbjJl %-a ^Pj-^f ^^J^-^ N 4JL^jLjT j 
(jdpjJJ ^Jjl-^- Jjl [_U*J ^-jLww-I Jl>-I aJii jawalJl lJu& ljLp j!5 i**->jj .^jU^l?- 

. (TT) «^I J,jS\ J ,JUJ1 .^V _ > Y ^ t-u-i: jJuaLt (V Y) facebook. com/ketabme Lu^ljLji c^j .,^:5l lili .Jgj^JLll oJla JJL£ (»Jlp JI ^pj-j ij^ <~~~~J>\ pJUj 

^lylj JIj^Nl ^jjj *— 'Uw»l PjJU ^ lili J .4-~^ fjljjl 7T^>\ Oj-i A-liJl ,Jl*J| 

j_« Mjlj ^L-^JbJl ii^^l ^T^U t^_L«Jl Cj^j^ jJ-^ J**-*-^ ^ < ' " * *' ' /»-*^>*il 
i.a./iij jji jIjlo j^p a^L....JI 4JaJ ...ll k— jL>e-^>I ^^4 *^ lili j Jj .Laoi^— »1 

^— jLp lili <L«ulJ JL*il^ <_£jLJij ^w-jCjj .*JL*Ji U)by <J-P J-*-*-^ (J-^ OLojJl -y» 

.oiljjl-l ^ Sfjb jJLJI JiUJ ^l^Jl ^Ij^l flj^Vl 

^/ L«j-a^ <Ujj-*Jl C-»U^JL^ili t-JlnJL jlo_>^l fJLP ^yh 4^>*_^>ljJl 4jb»-^l 

a^u^i A^»jj jp Jj-v^i JjU jUbj .Su>i (^_juLi) ijju3i ^ydu ^3: 

£&l ^ ^JU ^JuaJl I4-JUJI» jJiJlj i^^ 1 «A^Jl*Jl« JiJl J^" ^ iLtw. 
M lili j j_A tJU-l oJufe ^J 4. flJ ^j^J c£J-Jl ^UJUl Jlj—Jlj . 4 flJ *JuJl 

I^lJU <u ^3: ^JJl ^^L^l ^jjJl o 15 lil p-LJU a^^I olju^il j^j: 

ajjj-J? C^JI Lwfl*>L^\l _ i^jj-^Jl SjU<2J-l r^jjlJ jL5 lilj t-JbJl J-P o^^" 

.pJuJL 0Lu>l 

4j j^y L» ^-rr^ J! f J^j^' Jr Jj^^' ^^ (J^- ^j^ j-*-* ii^-* ^^r-J 
Ow>lil tl^j^' (_^ JLSLJl jJUJI ^v^j tlbJl JI \-rj^ l$\ tC^U^i>J.I oJla 
<L>*-iiIlj .*JL*Jl 0^>* (J^ »^L«-«-^>«il °-^* J-*^ / ^^ ^ijj»i U $'. : > iJjUilj 

o^iaJl ^j tOjjJ-1 pJLJl L^JLp ji^^J ^1 S^Ii^lj Obu^il oJl* ij^ j^* 

.aJIjJ-I facebook. com/ketabme jL5 ISI J^JI U j y* i JJL^Jl IJla Jt ^ tUj JtLibJl Jlj-Jlj 
^ «pJbJl» J^a; ^!>L*MI _ ^Jl S^lJI cJ15j t jdN! ^ ^L; 
yb L* ^>lJ ^1 L^ ^-^J LU* J^_*Jl -Ufj^ cLUS c-J o~- tljLil 
A^yJl S^iaJl ^j Igjwu (jL-JMl (Jr^J S-bjJL| ^jLnJl oljj../?."Jl ^p jUjlpMI 

SjJa>-l oJ-* (3^^" "^HJ •'Srij-*-^ oU-<»Jl>cll ^-9 f*-A-*-Jl <j\J?4j jj>«J (J,jI SjJ2j>c5 
oJ_ft ^K 3 ^ Us ur* *^— "\j l5"^J ^^"j-^-d (_T^' ^JJ ./?7 ll J_wJaJ Jj-Ss-oj ^-3j-^ 

*" (r (i' (J' 

.^>Jl1 ^y JUJ1 <j\J»jJ j-*j ^Jdl J-**JI t i UJI Jl S^^l 
^^JUJl ^^—-LJl ^ il.AJ-1 v«!)L-Mlj 4*o*Jl oMjL>J.I JJLij ^jiJl 

! j-*j 4 U-*^* oU>*Jj 4_JL«j*J *JIj ^y^* J-* UJ|j jiaJ 4_g_>-j t»— J ** -h g LjI •SLaJ 
Ml ^ U- ^iLo <Jlj^- JL*J -J-^Jl IJla _^>£ j^S JjMl *iljJlj ^~Jl y* aSIjJI 

,4~«*>L<-Ml 3 4~> -*Jl 
aIp (_y^ll jlJU J_p t^AJbii Ijj-/ 3 o^-l J-^_^ \^J?\yC~*>\ J Lolj Jl3j 

c, 

oybUs» J5J" jMj .L^_^* cJLli «_oJ^xil ^ A-j-oJbJl J^JL£ CjMjUJl 4^w?lii 

JJL£ aJLp ^jA L^-Lj JU~I 4-iwlaj JJLaJl IJla ^y ^.-^Jl j^Li LWj^-i <*pL»jl?-1 

j^ /JL«Jl ^»j-fjLoj V^L* 0^° z 1 -^ 1 ^' U* tjliji» *_*jl>JJ ^ a-^UJI (J| JynJl 

.L^Jb-L j\ C^J^\ ^ UI IkJ^ JJLiJ! j^J ^>l i^U 

^u (jL-JMI (J^- jj«> ^JijJl ^>J *_^>dl Jj-^ ^^a^jJ ^^L-Ml ItjJjii 

^ £y* J^ 1 ^ ^ J»^Jl 1JL*j .1UJI JJ J^ydl ^JL>J.I S^^JaJj ^LJbJl o^JajJi 
o JaJ n-fi (J-jUalj ^JLj^ *UxJl>oI S^JaJjl «LpLw^ o^1_P^ >»Jo jl t ^*>\j JljJ*-1 ^Jb"l 

jL>r ■ ./? : ^ t ^^-v^jLul^o ^^p Lgj^Jj {jJa\zj£- 0*>Uaj *JU-j>tj U-^JLS" ^pL_^? ojLpJ 

J^j-i JLaxaJ L,il JL>t^- tiiLJi iujjtJI cjMjUJ.1 4il5 LJoiIj lilj .j^LwvJLo 

«4 

iJjU Jp ^>jodl JjNl a^^l ^ 4-^jJl ^ ^ai ^JJI JJ-U _ ^ 
facebook. com/ketabme Lj>wJ>jI \-*£ c 4~->jju\ oL*-<»JL>dkli .4^<jL*Jl OjJaJjlj *_«*I^11 SjJaJ *-j JjL-Jj/l 

*_* ^*L*l J-Swj jj^iLij t Utyfc^>- ^3 ijwflM~-l clUJl Jl ojiii liLbJ: to^el 

UljJ Jj^j ^j...^ L^i ^^^1 *JL«J\ ^j-— JJ jl Lbjl ISU .4±jJLsLI ^j^aJI OjJalll 

** SLI , " * - t* • 

*JLp ojiaJ ^->L>t-^i 4_vi>j^il ^Ul jj ./?:ll j_* lift dlS j-«^1 f-»lj ^j 

* f. f, 

L^ajl *-Luj *^-^r (l Jy^l 1J-* 61 pjJl /JL*j ^y^j .a^JuJI J} J_p*Jl «^ 
Ijl>- I^SS" vr k^ ^ij-^ &l j^ \Ui>-l ^^1 >w?jJU j^aiJl IJla Uju^-I ISI UI 

jjajl (t^JcJ ,<L<l«Jl Jj JjjhL^JI Jj 'jAj 4~ijx}\ o^iaJl J[ J^ptlJl (JJi?x^ 61 J^ 

.<_^*ilj ^^p 4Jl LJU^pj L»jJil c-J <ul *^l jj-^lSI lift *_« ^JL-H Li*>Li>-l ^ 
^ JjLj^I pJlp jjb Lalp 0>**^"j ^° Jl_p~ ^-v jj^^l ll$J Sj^-^1 ^*~^_? 
iJufc JJLi JlxJL|j t^L»^L*Vl _ ^ey-Jl oU_*^J.lj AijJbUl ^yJl 4-JUJl SjiiJl 

.cljbcoJL>sII olft jJ (*1*JI jwU jJ jjf.^t'l 

vLij^i JjVl U^il ^ c^ ^Jl oMjUII «IS j_^dl 11* Jl ^J 
{ —~*yj> ^aj^^j A-w*^Jj ,L_Jjj OjJfl-H ^"j-* oljj—^aJ ciJJi L<^-JLjj . 4 *j? ^ 1 U 
^Ij^-^JI olft 4il5 .1^5} ^Ijij JjMl ^j^ji s-^^ 1 l^J-? j-fr^ 8 J^^-^—b 
5 J ^:ll J_p JUJL*_. ^JJI to^>jJ-l yj-iJl (JljJI (J ~~*b ^j^ J-P 0Jl*jlpI 
,o*Ap! Sj^SJil ^-»L^*>y c-»ljj-s^iJl killj cJLlis ^ytJI c^U^j>*il J t5JlJ>-l 

JLjNI J^ Jl ^t>UNl jJLJl SUi ^iJ4- JUS ^ ^JlUl J^j _ T 

*JbJl ^,-j 3^— ^1 J! J^-l 1^-* jJilij <Lw^oj CUijJl ^ J/^J *(^-^'j A-o-^il 
J U5L^ Jl uU^L~- UiL^ll 61 ^1 .« -^Ull» JLJ^I Jl^Jlj '^%-^U 

JUJ^I jl .J^^l ^ ^klJI ^^ tO^Ua» JJ-l lift jUaJl jwaj IJU 

j^-bJJ UJu^il vi_;^i a_JlJi o^UJl ^ ii^^Ji j-i^: oL i^ 

J^5 ^^^ jj-s^JI lift «..Mflj 61 JJ _^Ui! «^^Jl» JbJl J^ «^^L-Vl» 

ti f ^ f. 

lift J^La J-i^c^j ^L^ |JL>- *>^ji» jb.'.i i— Sj_— » LJl jiaJl ^— Jl^Ij .4JliLi^\J 

facebook. com/ketabme •^v^ 1 £j> ^ ,J fj^ 1 J-^ 1 1-^ 1 c/y^ 1 

^Ikull ^ ^-Jj .^>Uii JLJ>1 ^^JbJI g\jS\ £* JUS ^U «^^UVl» 

IJu* JJL- 4JIJI :r SU, ^ ^^1 (JLP J! ^5 ^UJI ^ ^JuJl j^L, jl 

ur *l*}\ Lr ~Jd\ «^tsL-N!» jJUJl S^& ji£ jl ^S^dl ^ ^ JilJJ .^LJl 
jNl ^^ ^>^l «^ cJLti Uijl dJUJJj .^o^L-\lj v.^ 1 4.^'U v>^ 

SjiiJl jl jjfe *JljJlj .^jJLkil JL-jMl J^Ji^toJ ^^i^aJl JLgJ*-! JJl; *_>» /JIjJLj 

U5 .^a*>L^I y^^-l ^~*- j-* (_j* Uj^' "V^ lj*^ <_s* ^L&l 5j-tf»Uil ^y<Jl 

.4^-jdl ^Ijl*- y^l J^ ^ y> ^Ull jLJ^I jJbJl jl *SI^I jl 

jy j~S lJI> *_a J^iljJlj jjlaTJl A-J6 ^La^L^I _ A-j^Jl OjJajJl j-^Jj 

s^kJl JjJl*: Jp J^*; ^i sjujJUi ^JUJI olj^-^1 c->^ ^Vl ^-JULl Jp 

" (r * * fr e- 

jjn UAjI «JIjJIj .IjlJLhJj UL^p ^iSI t5ji*-l S_ / iaJ J,J ^jIjJ-I ^LSLjISLII i-^JbJl 

t_jL*J iil I^La p-~0j jr^-d ^J-*** 7c-*>t-saJl JlSLLjIj ^j^olSI JLgJ^I JJb ^t»j 

^ ^ ijA\ Ojwi'L^I iJLvJ^I ^>-UJl 3 J JaJl fui ^jLw M <U*aJ tlJjJl ^Jj 
jUsj^Jl J-a^o dJUJuj .SJbjJ-l 4-^JbJl oljj-^.dl j-oUj jNl Jjj>*iJ1 jji> 

JLjVIj ti-wJUJl lj^\j *^x>J.I s^ ^ <JL-jNI tjj-^j—liJl aJu^J jbjikll 

.j-^Uil L ^JL*Jl ^IjJlj vJjJI S^^iaJl j^ TA1 
facebook. com/ketabme ^jJOJl ji^lbJlj S^udImJI 2U»la3l SjiaJdl 

JbJbJl ^i^JdJ Jp ^^AJi J^JI y* ot>UI oL-03 ^JUI JJU^I l t -^>- JLj^jJi jjSUil JJ-I 

.^\A\ ^JuJl jSUllj s^Uil v*>L^I - ^^ ! S^^ii^Jl ^ JLjNI JJJ- 

w* f' +* 

1 •. j j g a o Ju J_£ 2uJUil . L^pj^as^ t LgJ ^3 yO*l <— Jl>-|j t b>j_o_P c o^^IjJ.1 <Ljj^JI 

*j» lUJl Jl 'Srij-*-^ SjiajJl (*j-g-^ V-lj 4jL-L** l^»Ji 4JLLJI J^aiJl <_y 
j|j^J*>U ^^ ^jL-^I o* l^lj^-aj" !~*-Uj .I4J ^y^il v^ 1 J* ic 5 ^ 1 

* t' * 

\S Ja-^jj A^^y u*^- .y j-*i W^tj^ L«j_£ji» ojLipL (tJLol jj-* 2 -' (V* 1 \jj-^ 
«ISLJLo jji^J c kS LJU-p LLj *j .j-sajJI db'i ^i SJL5LJI iilisJl /ajU-a^-l? l$i* 
t^JuJl Jl a-jj^I oU^l! J^£ J-jJ ^1 AjybjJ^I il^Llil ^ «JLjMI» 

.wiiJl ^ JjVl S>iU J JJ^ illw dJUi jl5j 

jJbJl UU ^ jl~J^I ur *-Ull >UJI J^ jjLJI ^ iJUJi SjJaiLlj 
I!» ^ l$+U^ ^Jl yaill ^ oJlaj i«^U1U jJUI <JU Jl «^oJ-i» 

ILj U5 t U J*— JUaJj . J^L^o ^_aJ j-* Jl r^ j^a UJI j c Jl^Ij J_^ai ^ 

T AV 
facebook. com/ketabme .ojJuJti! ^?-L-li oJla ^ J**-*-^ 1-^ (j 1 ^*^ fH*^ JLJ~I ^^ 
^Jl ^ljJ-I v>JI JL^pSII jlJ J-p ^Ujlp^L, ^Uj> j^^ju f^- IU 

f, 

j^oaJl ^ psS\ J-*-P 4Jl ^yfc 4-Jlillj .J^JjJl ^2-^a^Jl Jjt>1 j-* L>JUL> ojL^pIj 

^3^-j t^yJl ^^' J! (_^^ d/ ^-^° ^ ^rj ^r^j «-^uJj ^>Ull u>^' 
jLo-p^l jl jLip^I ^ «_^i»jJl *_* lj_ft »L^?U- 4j>JLs^1 J_p*^il aJu_p c^Loi J,J 

jjb 4-wo_L*Jl AJj-^-oJJ ^Jw^IjJI «JU-i ^jS> i^_)jJ-l jl jL_) (_g jjj ■ /? W J-aj 

E* g. p, £, 

^3 *>L^?1 oL*lJ oJbJUL-1 C-j|jj_v2jJI oJLA Oi t (J-J.3 ^^a^a^- CLoJj>- ojj . y? )Lj 
o-Jjj JlE o1jj^./?-TjI oJL& j! L»*5 •j^r^ A^-^i 4 : «/? .^ £ *4- <> -^ tf ' *^- J ^^^l c^L-» 
tiUi joo d^Jj .*JL«Jl 4jL-JLs ^9 ^^ya-yai^lJl oJUJLJi ^i--*-P <LjLJli c-jLiJL» Ig-J-p 
c ./? ,/?->«Jji oJbJut Oljj) ./r"!! eJu*> JjU. J->"jil ^w^lj-iLLo-Nt /y> ^ r i^ .fJLjfe w«J 

,J*jJl II* I^JLp a^j ^1 ^^JSlI jl^I Jii t/^ 

ajIj-51 /i— JJl ^y» pIjcjI es-ij^JI JUic^lj t Jls^aJI lIjJ AiJjJl cj^....^?^!! jjU 1 
M ^Ul fc^^Lyai^-dl jJp- ^jLSJ! UI .(jL-JMl 4-^-a-Z' ^ (*l\-*-J <S^ ^j^^h 
^ <~*&ji *iiJi ^ <&£Sj t ikS jJl c^*>LL>tjJlj olj^aJl al& Lto ouL« ^uSL^j 
c Lj- (jjjjil i^^l ^jjjJl c-jUIjII J,J ^-ji ol <u5L*-J toNjpieiJI o I* <U_>L» 
>Lr A^ ^ aIp JIj^J. J^-^i SJ ^ Jj ^' ^LJlaJI v^jIjj..^tJI L>Uai JjLu: ^1 

f. 

Jj^ll : jul^^o jjp j^>\jS\ --UJI aJU- Jl J^p^il aJu> '^LJ^ Aj-a.u.ij l^p 'f*-^ *-*j — Mj iJki^ /^ j-*j i ^ < ^y. -M'- 1 ) oL^fl t JLsil (U^— < ,Jp 4 JL^pN! oJLa j^j -o-^J^ 

David Peat, : jiaJl . JjNl /y i^Li iJUJl jlj t <LjI3> ^-jJj^L^- j^-jkLi» iJLlllj a^pj^jj^ a— j^ -^»LL« 
From Certainty to Uncertainty: The Story of Science and Ideas in the Twentieth Century (Washington, DC: 
Joseph Henry Press, 2002). 

TAA 
facebook. com/ketabme J J_JI j.* JjMl vIJLlJI JJwo oTjlj ^i_^i^ Jj-^- ^JU-p iiLub j! °W^i cr* 
.< t: ^j>-*>Ul (J.I iL*j^Ll j_* Jjj>*J! ^ ^JUjJI oJLgJ kjjAj^l ^^J\j <. ( j r j J J*x3\ 
jV-jj C-j-L>-l *JL*Jl jj ^^U*l j—jr i aj>-jJ oLJj «LUloj jjh *Lw<>jl=*-*aJI oUj|j 

jJUJl IJL* >J ^1 ^L*JI JbJL^ ^ v^ 1 ^>L? .^Ull ^LJU VVr^ 

oljj-valJl <uU P^i: ^Ul ^L-Vl tg-Pj-o-if ^ J^i ^Ij tj-^Uil «JuJbU» ^jjJ-i *_L*Jl ^^y ^jill OijLvaJl 'L-oJL^L) jVl yb JL?-1 *>U ,4j *Jl«^« ^1 
J-P jjjtilJu PjJl ILp ^3 <L^li-l jUaJU ,4j cJa_Jjl ^l!l ^LSLjLSCJ.1 o^k'.Hj 

J5JL) ^-*j 1UJI ^jj-^Uil AjAii-1 c->Uw>l -U*i .JLJbcJI oJjJui oli*>U^ oJ^Jl 
Jl5LL> ^^JljJI j^Jb-tiJl Li£L*_) ^j jlJL*jl)I -^-^ 4-***aj cJJjJl ^J *^^j l^*-^^ 

" f- f- 

t^a-*-* .La^>- jt-Jj (J,L>jL>-i ILp aJsL-wo 1UJU 1 ^L_<»j^»~*>L]I jL^aJl jllp U>l 

j-oli t ^JbjJl ^y Aj^J_«jJlj aJUjl^^I oJl» ^^^ i; L>! .«J! . . . (7-) jl (c-j) ^1 
-*>Ul ^^--jjj J,J ^sjJL ^ijL^> <JuAs ^iiij-o iiLftj ^o^l jj>- U>j— j^ J--J .4^aJL>- ^- ^c- «- U> ^UJi 015 ISI ^ ISU ?v^\l Jla ;l*^}UI j*^ J^ lili ^j 
?Ju?- J^-j J-*^ W*^ t>° J-**J ij^\ 4?*^\ i y^>\yd\ cJl5 ISI ^^^ ^^p jl 

ptf Jl*JI IJL^i .aJIjlsLI Jlp aJLp *ii ^JJI ^^JbJl t-Sj^jJlS l^jjbj^) " 0j £Ji}\ pJl^ 
ob^-jil ^-j A-sSLjLSLil L^jj^I ^■■.Jl oli!>UJl J^j ^SCJtSLil ^-Sj^jJI J^- 

ij^-jJl 7^i /oL^ L _ 5 xJl CU-yflil OjIjJJI J,} ob^jll J5 i j J^j .A^jtjJaJl facebook. com/ketabme ^jjdl j^Jl Jl S^L* iS^jtj t jOj^Jl li^J aj^^I oL-Jl j* j i^rjJJ 

.j-^Uil *LJI ^1 t<XjL5Lil aJIjJ-I «Jb-JJ Jj ^1 SJjJjLI «db^ ^ JUU 

^^JlSLll tOj-*^J1 y° J^£ c4jLJLU ^y j_a t^L^i^^l JJ ^L*j^U yo J_p*Jli 

.UU JSL^ll jji? ^ y* ^Ul t ^Ull Juji-I ro,^' J! «ctoJJ-1» 

*JU Jl t^^SL-w-t^^LSl -JbJI j_a <■ jy*-° (*-i-^ y° J^tiJl aJL»-p j g la 7 j _ 

J_a Jl^I j_fej Jj^J tjc-l ^ fc ^i-^l lJH*-^ (_5^ *-j-^>L*ll *-L*Jl j_A t jJ?-! 
J J^O <CP j-sAj La jjtj t *U*«*Jl AjjJaJl <^J>-L*i? yL^llilj p?j\j£j\ ISsJl^L-o 

:JUi dikail <y 

. . . c^ly^Jl 4jjJa-i 7r^>\ (_y* lj-^L- yJ? y»-l ^yLyi t JjL *jU_aJy» 

^yJI . . .«Silil ^ Ji-pMSl» oU— 1 L» «^ Jilyo" jl *Wi^l J* ^1 r^ii 

^jIjl>-VI <.k*pj\j£3\ ii^Uail y-^j t JjL Jl 4^-wJIj 4j*>L4P*>\Jl .S^UU Jyull 

.«JMJtaJl pL^A)! ilnH^J ^.y-^ ->jA>- rjL>- ajsj j^Jl 

t- *• ■* 

jl jj» IjlAI <^-w>- y> y£-£ j^ Sj->tjJl oJl& jj-^-j j^~%J^I <L>li| A-t^r Lo .(-b*- S --5 

<_£yL~ll J^- ?t.la. Jl C^- o.iyvj_« 4JLJbM C-JlS" *lj-^ - <LjI>- ^^Sl o\S juL^AJl p-_^ 

p. p. 

iJuh . . . V jl 5Jaj>- 1 >\Ii Jjo yp <JULl«^ ^ap- iJU^ cJLS" ^Ij^j t M ji ^1^531 
( j&\j}>- jl ^j-^J ^L^LjJl ajV^L^» jl ia^*^ ^Ij^Jl LSLilSL-o '^j^yAjh, c-i-l^l 

. (Y «^JjjLgJ j>i.MJl I_u»j cJjJl l±US ^ o> ^^^1 *j" ^JLl^Vl II* .4— a 

o-^w- oJua>- *\s>-ja JI aJIjjI-I 4JL^y> y» Jjj£ ji (jLJ^I ^^^iJl j^j _ 
<* t. 

Uajl ^.la-dl y> 4JU ty,^5Uil yo cJ*>l^l Jjsl L^ij^J Jl^J Lo tA^ljJ-l JjuUj 
JjuL» ^Uj-i 1 ' (*j^-^° U^jI j$> Jla5 IJJ .^^^oJuJl ^SLiJl J Ji^ 9 Jj^ 1 jg^^i jl 

: JUI ^akJll ^ U5 c«^IjlLI . W _ ^ • ^ i^Jh jJu-ail (T) facebook. com/ketabme £■ (■■ f' 

f^ c^L?) >"j^ l^ *i^ Jj 1 J>^ iP^ J^*^ Jj^fi ePWjr^» 

julJi j*. Jaii jjau *y aJIjJ-i juoL- 5JU j! j^u ^ll .yLU £jisLi>M 

*• t' ~ * 

^a i^L-l Oljjiflj pLj^l 7-tIIj jl /j-a *b/jb . . .j-iL* J5Lw <L<JlP AjjJaJ (J,\ 
C-£ CU^ jl t C^L^JkJl CX£ (Jj-U.-a <Jp iaii .oL^k'.ll JP ob^iajJI ^p 

c-jjL>*jJ! JtAi» ^yo ot-_JaJl «-o ijJjLya J-flUcj <*JLjj «cLut-j_stf»j-^j Lwb *Judl 

iJUJl olitkJl Jl J^oj jl Jp Ipli Ju^l ^ ^ ISI ^j .|JL^ -LwwAl 

f. 

U» ?<L<JLkJI «JLiJ-l jL*-« 0j& liLo jil t 4ijUJl jIjj*JI <ij^> j^r*-^ 4-*j!>Ul 
. . .?<Jl*- oUJ ^L-l Jp t^/^lj yuiJl Jl* ioL^I Jp ^SJ-\ ^jl. 

t J^>L5 J^-^J L^L^L» ^ OjSo ^U-JlS" 15 toJb>"^a A-Jj SJLJ^I ^j^jcJLJI oJ : „^5U 

jl»i_jLo «^Lj^i JL-J t J^-^ -L<2jo 4 ./7hj J-o-So (_y^*il (J-c- 1 g .*»lSoolj tuLJL^Jl 

0j& ^-^ ^^j^ialJl ^ jj^*Jl <^u *<_$-* /J^ -^Mj^ ^J^ lS*^ ^° • ^1^^^ 

f. i' 

La ?U JlSLIj iJlj-^p ^jjb j\ Ijl^>- 4_«^-j_fl L^L-^^i Jj& ^ijjjj-i» L^-jfeljj 

JU0L0 ^-ft LoLr oJuJL?- iL?-^ J,] Jj_>t_lJl OjJj-mS» JjJS- jjJtilJu (V»J tAjlJL>-l 

.^^^UJI ^iU ohl^l iILLl ^ S^jht^ JU^J^I ^ iJU.1 ^ OLb c^IjJ^I 

^iJbl J-o ^ L*jLj ^yiij \*£ C-->.J S^ljiJl jl j-a ajIjJ-I JL«jL« jj-^ij" 
^jjUj 4-JlJLJl ^Ij-^ ^ U!>UaJl jL*il ^\y^L^\j J-Li^j t5j^' V* f j-*-t 

. . .^j^aJl Jp AJL4JI iLLJl C-J15U JUj 1 Upj . . .-CUIy 

■bui. tij 1 ^^ ^^^ ^J^ ^ ^ LiS^- ^U^^ 5 L5* O^-JJ J>i J^- 1 
Lg-l>Jj ijilw»* A>-1j Sijj>-j-aj «upijiy Cww«J jj^iSoNI ^ajwai»- ,^j|JL>-l 

N t«o^iLl 5^1» j\ IJla ai^^l J^i OjJu .-uli ~d^yi\ J*i J">U- ^u facebook. com/ketabme jjj ^j AjcJaiJl jJL^2^> j 15 |Jl& JJiSU <jj^l£JNl {(^2jU^ai^ ,) ^>=r_^ *J>*^ d^-^ 
l^ w.,rt>2 • • • <+^>\j&\ *ij^*-> (J 4jlUall 4i.iL/2ll o^^So Ju^> jjjLl^'ol J^L>- ./^jll^jlj 

j\ 4-jJl tjjj Jj-aj U5 . •jjL^.ol J,! 4-—JJL L j^ a 4J jj5o -J jjivJi jli t Li^ 

. . . Lg— LS ^^S^j ^1 ^l^M 9* y La J^Llj ^JL^ . . . Lo ^LJ J-*-*-J .iljjCL*Ml 

op-ljiJlj ^^Pj-^jil ^i^l t uy*i*^J Oy^l ^ci to^l../gllj <u...^Jl j^j Lo p-UaJaJl 

«(SchizophrenicThinking) ^a>^lJ> 

IJlj- 4«y£»l>- *— jL_^N L^- dUi cjLjJj t «Si j ^1 j_& ^Lo^>-*>Ul J,! J^>*Jli 
li»j g a j Oj^L jl j-^UlI j^JljJI ^3 i-_^^*)Ul J,} Jjj>^I jLi jjt SI .-UjJI 

.j-s^Ltll ^Juulj ijOjjJl fljJaJl /po 

Ljj-aj ^^lil jjJLll ^ cjLjjj-LjJI (.■a./?:: a ^s ^Ij^Ul ISLJlSL» c^j^J? 
N t jj^jiJlj j_^j^J^j djj^y\ Jto ^JJ^I C*^ IflJjLll oU-j-vJ^ jl Aj^laJl 

j^^J^I 45^>ij j^jjjI J^jJI <lr^*i *^ .J,U-Xp-I J-^L^j LJ^j ls**^ c\^-~* J t '-bj'Stij 

( J^ -uS^^j^tj J-r^' t>^-*-^ .JaA? aj£ j5~ oNLiJj>-lj J-^Jl tj^^-t ^1j tJu>-\jJl 
* f. * 

'y) ljj>- r^5 ^JlP *S y>xj> j\ t(4-«*XJ *-^— ^>~i ^} 4. ^ > JJ L ) L— J A-ij-b ls*-*J L>^° facebook. com/ketabme LajLipL J-Ss-Sj i*-y~>- J5 J-^*-^ V*"* 5 *" tj^L^ LajLipL ~J ^juJaJi ( yJ>\jj)S\ 
iJLP ^ya j^Sw jLJ^/l JJ ^L«jJLj ^..lall ^jl^A\ ^» ^Lo^.WJl aL*^-^I j^j 

dlL~ JS- ^ .^Jl . . . jLJ^l ^j ^ pLdl jl j! ccil^Vl Jl ol i>l 

jjjli L^J ^IjUJl a5 jj^ . ui] IjlII L$JU j . la.o 4jc. ; laH oL_^«w« J5j 

jiw* V <j^-b t ^LL.jJ r lj oljJUl ^ o%pLiil] ^j-Jlji ^l^i i4-jL*-£J1 
L^ULlj i^-.AiJl iljil L ^ La ^ ^JA5j .sj^I^JI SjiiJ JpL&I ^Ja, j^dl 

.cjUIj^Ij oIjLJIj <Li-l 

«^aUJI» j\ t«4_^^il _ L^^JLl i^lj^l» fj-§J_a j-A JjVl C_H-flil - 

: (Complementarity) 

LaJL^I .aLk^J&*>U o^^illj ^jjJl -—JfeLiii j-* iJLP jvJjlj-SUl 4_»jiaJ ^> ^1 

La f-jc-^ (j^-^-d <wi*5 /r^-Jj .olSdl i V» Oj-J«-m^ 4_alal» ^J j &..•?< *_«*w>tS' jj^l5J^/l 

" (■ f- 

LiL5 w-J tJ^L>- L>^ t^^^-w^^?- j_a IJla» jl t«4^>-j_a j_a IJla» JL^Ij ^Ju^j 
facebook. com/ketabme ■p t- 

pUJl JIS ^^-1*31 j^JI ^ .J^J! ^ J-uu ^i i^Jlj JL-J>I ^^1 
jN! .«i ^ j\ I UI j_* ^^jJJl» :J^j^\ J_kdl LLiL:.St J*>U- ^ J^^j^d 

: (Chance) «^Uall» ^^i^» y* Jli3l p^ill - 

A^Lj^jiJ! *LJ>N! syC ^ ^u>oLJl LJbUipl o-«JU? ju» ^u«liiJl cJ15 li[j 
I?jjll JLjJLji-l jjJlJI J-£-^ ^ (Sj^ *~*J-~p c-LLj 4-^iJl jli ti-;_<JL*Jl 
il>l£- ^Lw£>U- L*Jij aSIjJIj LJL^i- L-Li» c .-w.. J ^uJljiCJl o.iL<all . . . is^L^alL 
jl iJul L^_l$U-i a-JL^NI cjLo^Jmll j-« i-^5 ^1 ^Lj* ^^«J .ot^JaJl ^ ii^LS" 

*^» «-^^ A :rr ^U *-Ap ^JjUlll ^LaII ^^jAIj J*^ l^ ^JJL^' ^ l — ™! J -*^ 

: (Participation) iijLidl ^u— . L^JLp jikjj 

^ J^' ci^ ^^' (>* -^>-lj *£\jS J^^i Ji J-* Jj N 4j*bfj -^*tj^ JJvr^ 
UUil -Ji-Jd! ^ ^Jl IJla JJu; Lj- j^SUj ii> jl^-jj" N fc<Jw-^ll iJup 

aJIJu jjUJl j>^A) .<JU- ^JJ jUiL Pji^ j^5Gl Jyu jl Jb^ Ujulp bj^ J^LS 

jl -j» IJbl ^jSLw M LjU Ot-«JaJl LJ Jj-Aj jMl fj^J <. ^Lp j_*^> jil Iju- u^j 
J^^" ^%> J^3 J5 ^ ,^^^-J C J-^I t^ Ji^o ^I^Jl 1UJ1 ^ 

. (v) «^U-^-*>U JilS jJ> JSLiu o^Ju-j jj^l ^ ol-Ul .A ^^ t <u-il jJL^all (o) 
. ^ * ^^ i <—a) j-U<ai 1(1) 

U . \r ^ t-u-i; jjuali (v) facebook. com/ketabme ^h.t.-.Jj j^j ^ oUiLwo Jp c~J^" ^\ -L-L-^l oL^LJ.1 ^Jb-1» 
«i-jLil^Jl iJLSUi» jl Jo j^>- ^L .Jj jj_>- 4^.^I^j cui EPR dijLU-j i-^UU 

U 15 jJj J^>- Jajl^lJl ^» jl^^JU^J O^v- i^ca ia^lad (^->)j (I) ^jjj^rl Ol (_r^ 

jt j^Uj i^iLJi <^. Vju jl .(I) Jp ik^^ ^1 ^ ^ «wi^o-» ( v ) (JJ3 

iS^Al 4S*>UJl ol* .JajJ^J! ^ JJ^^JU^J (^)j (I) b\ dj&\ J-iiVl y J^> 

(Wave/ 4^^1lj ^^wJ;-! <JUL| ^ z*jA\j t (Uncertainty Principle) ((jidL^Ul 

Sj-^jT 4_o_*- Jl iJLj»! IJl-a . (Entanglement) Ja_ ! l jr JLJlj c Particle Duality) 

. (Participation) iSjUJl h*** ^j tAjjiJl Oj^ pL-^-MI iJa^^M LjNjUJ. 

UU- jyvJcSl iLla ^*p 4jji Uj.i V^lj5 o^Jala ^M ^*^lli oU-Jl oJU 

9- t' fr 

i-L—Jl A*Aii-l oliM*Jl C~^ j^ ^^ • Vj\^'j V*^™r^ 5JU-1 ^ -i-ij^ 
UJ» JUi^l J5LL, UJlj cjr ^^ JiLlu ^y^" N oL^ll ol cuJ ^-^ 

/wJlj-ill (3j^ LJ ^ 1 "^- J^--j -^-j'j-^ ol (j-^-w c^Li-w^ji-l jl O-J ^— ~*- t Jjo 

.^jisai 

(iUadl ^^^iJ!) ^jt&l 4j^^ J>fr^ — ^ 

I4J 0j50 ^1 C^^U-1 « Aj^JaJl oJLA J^oUlJj -^JJ *t*-ip ^J^ Jl» (Jp (i-Jadl 
U Jjlj .Jl-^jcJI y |JU>- iJLp i?-ji ^yj syc*~j> jJe- 4JU- ^y a-^^ ojJai* ^i 
jl ojLw pL«^i H^u j*-s ^iUxJl ij^^L^ oLS" yfcljJaJl LiLlJ y <iL^5l *J 
j\ y^\ 3\jj\ d\£S\ J^ j»\£\\ ja JbJbJl ^ t^Ll yfcl^Jl L^JU ^ c ^51 


facebook. com/ketabme L^wfl j^ScJ ^1 ^Lj^I xjL5jJ| Lfa^*^ ^_* jjJliJl IJl& y»bu~..l ^i^ N j^!j 
.SyfclfaJl *-&£ ^JlSI j^UJlj *jlijJl ^ Lj-I A3%«Jl *L_iU3 .SyfcUiJl 

V yfcl^laJ! oJla jl U5 .(^UJadl ur J>yd\ j*\j& J| ^^^j) L r »jl5' y&lj-fa l^ 

c* f. 

■W I *i «• 

S' d 

,1-P LoJ^j c ^^o^Jl ^UaLjl ( Lp JaJLa (_r~ <— ^jJLw- ^l IJlA J^JaJ *J . . . o JLl«JJ 
^J-P LoJb jj_^J j! <— ^ UJI LJ ^e-s^J-J ^5-* .4-J^iJl ^J-P Lajlw? !^jJL>- - ^" 

('O 

p y. 

. L ^Ji J^--h W:^—*^ (t^i o I (j^-*j N Ly^-^' ^~^' c J" ^ J^*^. v*-^ ey* 1 


facebook. com/ketabme iJl& jjl^ .^i j slh ^ s^\i o uli j, ^juy Ljb iiiL* j^l ,jj^ 

o^JLsi. j^ 4-«_J v ^j-UJ (j-^-a-J 4->-jjLl 0*^bLl ^j .c-jL^J-I ^ C^lj-^j C^lj-a 
.<L->jl5 <lo alil* L5" ^ i^lJlj i*_**-*Jl /«j <LoJ^Ll A3*>\jOl nJAJC3 L j L^ lV 1) 

1 ** ** 

^^i; Jl v-JL JULI ^ U5j .^MjSUl t£JlSL* i»^ ^ LtJ ^JJl v^^^l 

c_iij-*i .Li-vJii a^w-jISUI j&\j]k}\ j^^Ll jr -*Aj -jJIjSJI ISLJlSL-o ^ <ux»J3-*>Ul 

f. . *■ 

l^S^j L^jliGi 4-ajJidl ^i ^LolS" ^LoJ>- olS*>U i)b* jl y* 4~«j^LI ^Uw?l 

> Z.-..UW J jk\j?&}\ ^SL lia l^li* ^LwujlSJl y^l^laJU c /*-^j^ ^—^ tlr 4 L«1 

4Ja^*>L> Jadi /j^v*j bJjj fJljJl 4Jaj^*>^o <Jp *-Lj UL*w> t^j-L-u j"*^ <j^*d 
L^>*jli; «Ja^^L» JaJii L^SUj LJij 4jLo-5Ui oMpUJI J^pIj^j iS**Jil ^ijJ<H (Jp 

I* f, 

aJijL! J-o-^ OtH^ Oil> .J U^jI ^-^-4 ^° >*j -^>^ ^-^* ^y W^^J (^ 

.jLJ^Ij JljJ-lj oUlj U-! 

1Jl& iijjt^ jji pL~j-^I iij-L*j J-.-U-1L; UJ «_<i_«J ^^1 SjLw>-jJI iJU-U 

.OcJaJI ^ ^JlSLll V^l J2J- Jp J lili Uji J^ tiAJl ( _ 5 ^JaJl 


facebook. com/ketabme (U) L>*>UU 9^-^r iSj^ j*^ ei^-*)^ lP*-*-^ ^ c5~*-' c (Reduction) ^^Jlj 
.4-J-l L.">U-I JJ J-^l -ij tlr^ri \xl\ <i~>- o-*-* ^-uy^ 9 J-^-^ V'j- 4 S^' 
t d^-*-» Jl^-^j ^j- *4j-^*-*-j1 3l^il /ya <Lpj_*^£ l^j-*^ ^-r^' ^*^~' c-*.~J J~^j 

ijj_sajJi *\jL\j .L^j-^J ^Jl 4-i j Ma nJl Ji\jL\ Jl 4-J-l aJuLI ^j .j-^U-j JLJLj 
:>j (j^-*j J^-^J c <J>*-° /J^— ^ V^r* ^TJ^-* c5^' oljJJij oLLyi-1 l^j-^ > ^~~ ^ 

Jl^I /y» (U-^J <L^_lJ-l iL-.;^! IjLy) Jl tiUJ> JJ 4JL^>J ^^AJ ^j-^ i-J^j 

toUjjJ;-! jj^J ^ c-^^Jl ^ l£j^ (£ji+A\ J-p oIjJlSI iS'j^i .J_pI Jl 
.Ji*Jl L)j£s ^ i,^.Jl ^ *J~i L^iU i5^-j ti-J-l L*>^1 j^Sc ^ < ^Jl 

rtil Ou>cjlj Lj>-jJ^J1j p-Lwo^jSoIj *jJtj>Jl ISLJlS»*» (*jJ-f- Cjljjiaj /*^Jj 

Jl JjL-I ^ OwU-UaJI 4-^li-l A^^^Jl ^m <^^ ^c** tV <^ OlJl ^->UapNlj 

.<Loj*>Ul Ij^a «^Ij *J-«-Sl 4_fl*Jii oL>tjl ^3 oJuJL>- t^ljj.,^7 «jUi /y» /^IJj '(i^l 

4^jy=l-lj ijjJJl t^j_?-jj| ljLjJl— ^> j^o tjjjis^o J5 jji\j tlJLjil IJLjJ li-Jgj 

. iaJJ- aji Ou oZ^wO 

. (Functionalism) i^iJijJl ^j-^-ia 4j^j*>UI IjuI a^jj viili Juo j^»j - *—> 

t ^-All •ijJ^jJLl ( ^-3 4^>J1>-I *L^ww«Ji 4JL*Jl«J! f-yS Lo. g ^ (T*^ f J g ^ ^^j^ Lfl-JpJ 3 ■■* j ■ 1 1 Lr «JL»JI ^^-—Ullj SJuJLi-t A. J .JUJI oIjj^aJI : A-.04JI is-jj-ij JLiJI t Ju j ^1 ^yr : J t aj L^ 

.UA.Ai y i(T* 'A t Jjj Jo» a-iSCo : SytUJI) i*>yJl 

facebook. com/ketabme .Ji*Jl <y>j cLj- ^ ^ill 4aJ^JI ^Jl^ij -kjj-i j^ |**ll UJij t^L! J^b 

^W<J *^H U^lj lU-l UiU J^b V;-; H Ol^kiU *^o" j^il ^-J dlilS 

oUj_£Lo ^j ^jjLaJ V (Naturalism) oc. UJli .«*L* : . WH» f j g ** >> -^^ 

2j>-j}\ j~~J& *JJ jl J£> j* to /pOj t *W?l3M 4JL**J? ^aJ»-jJl O L a.*U»-< -„o (^j^-jo 

^jJi L^j tjL-JVi JJ^JI jt^-J o^JlJI ut~— L*Vl jjJybUiJl ^ j; ^i 

.oLi-l oy^Lt» ^^j— Jjj a-J-I U*>\_^cJLS ^jj^I Aj^^JaJl ^^--^aJ jJ JJUJlSj .ajJLaaJIj 

.4-SLjlSLll ojlg'.H La_ ;t: **iJ ^ cJLii ^yJl yfcljJiJ! oJla ^,-s—i^J oNjl£ c~«>JLi 
j\ *uj*J-\ ^^-m- jJ iiJLJt JtSLiL m^LwwmwajJI iJi^Jl» oIjj-^j bJbf o^-flai 

«S^-JaJl Jj-I1»j t«<JjUt ^,,,,.J|)>j t«i-JUJ!))j t«^JL5JD) —aL-L* ^j-&j 
f. f 

^^^SLlliLll ^-i^»jJlj .^^^SLllSLil 5-ij^jJl jjb d^jjj-l aA*1\ o-jiaj ^JJl 4jn. ; kU 
aJLoL^j -iyrjli SeUJl oU^ii jl t JjVl : 4**- L- i oU^>y ^"^U ^ -Ujjo facebook. com/ketabme p. p. P- 

M ** ** 

ULJp f J l MflJoj 4^>Jb 45^ «Jb- ^ ^Lo ,/?.ll cUljJJ! oJLA jl ciJUJi . ^CU..yall 

L^li^Uj ^U^-Jrl oJu «5^ «JU jl tiJliJl . ^^SLJlSLil aJ^J^jJI ^l^iJJ 
^^Jl t-jJlj_5Jl L5LJl5L_a <4j-kJ c->L_pIjjlS ^^-jJjlSI jj $ la ll *-« j-^Jj 

( _xJI oJbJL>-l AaJL*_SI jj^L> *J c4_*5^l5s_A! CjJajJI *-a \j^S>[~o L^jLaJ ^^jjLjCLj 

toJ^ ^jLJi SjJaJ J,J 4^5L.l5Lll o^la'.ll cJj^-j >(jr SlJl5lAl £-Jij_*jJJ ^^j-UJl 

** *■ ■* 

U5 t u5 $Lil5y.l ^^o^-l tOj-o.'JI jL^L; JjiJl L5oT ?^w^ O^iil ^^^V 1 w 
.i^>-jJJ aJlp Uil* L>-J>j^J ilJUcUj N j-^Uil ^^-UJl j>JA\ jj JjiJl b5oT wl 

^yLJLiJl ^j-fiil <J> iaiL£ <ua-£>- Jj'-J-j j^5JL~> N ^LiLSLll ^oj^jJI jUaJli 

^ t> <> 

<jlj\jj,/3j jjfc 4^>jJlHj *J U JiS" /*^oj t tAj JL> ^-^- l^-ij-*J jj5JU-i i/ ^^SLjL^Lll 

^ J-^-ij ^J t ^W ;> "^ ^aillLa t 4_*lp ojj-s^? L^j_<^ ^3 J^-^J oJbJt^- ^aJlp- 

** (/ s? 

.*>\jju IjuJl?- L>-i^<J Lg-P j-o-^ 

•" f- 

^Ji^cij jl ^ Juli ajL^JI ^ <c5Uj t^j^-jJl c-jL^i^wo J5U U-j^^la-a j 15 4J^ 

tijjJJl jj3 oLa-wv-J^l; c _ ? 5LJl5Lll 7-ij-ojJl ^3 ^:<> ./?!! SjJJl LJjlj-w-1 lili 
4^^-vJl cjli*>L«Jl Ujli^I I i} j ^A^ji^ll AJ^aJl c^ii ^-jLo^^J^I ojjb j_* JlLkJIj * * facebook. com/ketabme ISI l^lj ? J^Jlj sU-1 jy»l£ ^y «JLj^VI oli^UlI s JJW? bj& Jl ,^j 
oljJJl JJ oLJ-lj Ji»Ji ^ ti^ c5^^y (T^J-^ i_y ij:^! fj-g-a-* LJjljl^I 

: Jj L5 ^UII 4 _ 5 xJbJl ^^iJl ^i ajjJLA-1 olj^kJI oJla j^p c~j Jl^Lo J*ju 
*^i .^yil^Jl MyJl <y oUUjJIj to^^iJI tol^kLJI J| «Jj^l oLJ^I 

4_*_Ul (J| /U^j «Jl ^rji J| 4 Liw^P Cj5LaJl ^3 Jj^- c-JlUl> oJUJui-l iiJLJ-l oi_ft> 

<j-5Uj /*-^>^ z*-* ^- a ^«j (J jt-*-^' ^^ ^tSy^ ^y -l^^'j t^LJujJl 4 JUi jI 
((a^pUjl^-MI oli^UJlj t^uLJuJl t c- o VI t /UJI <J c*jJu>- <ljL<r oIjjj 

y IjJLU tjjiJl ^y 0;ij^Jl H^-ij-» Jl djjJ^S\ jjiJl U^lw»! ^y^» 
Uli fr^^J. JlS"» IfJ o_^j ^yJl j_» t (*^^ JUkjp ^4y U^a^ai LJ pJJlj jl (JL*Jl 
j! ySL^ N tflSjl JaJ LiJ^j jujl^JI ^L^JVl <_y (JUJl ju^pI .«ajL^JI ^y 
jl Jlw>- U| 4jL «JU- /t->^»~l <— -^ jLij-1 t\^j <•<>**>*-*? o-^lj *ir^ tSj~^ "^"H 
Ju^ L5 lil ; Ju.l£JI jOJl ^ ^ ^| ^i ^j^ <ij& ^ Jj^ !fi\j -L*r- 

#■ p t- C- 

J^Li (^L L^_>iLPy jl jjJb <>ajlg'.H <j~^j jlj ia^-!Aj jl ^Ja^-^4 (JJlJI *lJN1 

o^- L.:.J.Jl ^jj^'jlII ojJiiJlj iJLoLSCJl Ai^j^il .o^jJls^ cjLsjJLs^ Ui^LSj . . . j 15 
J5L1j j^SJl kJyo jl iJul IjjS^_> jj LiL J^ jl c_^ .Lp ^rjl^ Uub j^SJ 

.^H^j.^iJulj t^ijldil t jUj'JUI *w« jji «_o jA-ju jl jwLcJ jl k— -5^ .f»I^J tP 1 ^' 
4— jJL O^aijLa Ljb j S^j jl /y^voJ C->L»jJlxil "oO ^JJ^=»- P-^J^>-I jl (♦-IaJ jl U -£ 

j*y t jy£Jl sL^ ^y J^^5 J5L1j Ji^Jb' ^y^ ^«iJu ^JJl j-^UI ja IJl& .LJ| 

<tyJi?-*>U ^^- ^ Mjb iicJaJl ^J ^5jLLo Jj5o 

oJla J^ t_Jyj U 5-^i? N J LaUI ^j-Jii tJjo ^^laj i JuJl^-I 7-ij^Jl jVj Peat, From Certainty to Uncertainty: The Story of Science and Ideas in the Twentieth Century, O Y) 
p. 53. 

.\rt-\rr ^ l^Jl, ^jl^ai (\r) 

r* ^ 

facebook. com/ketabme p 

yJc L5 iJl oL»~«Jl -jhl L^-pj-o-^- ^i J^-iJ oIp t_pV° <_^ *-^ jL ^r' oljj.^"!! 
-L>JuM r-ij^Jl J gW : jl LgJwo li^lkjl t j5U_> ^Ij cS-UJui-l ^wJLJl oIjj.^tII 
*_L*-Jl 4_<LJj ^ M*i e^j^jil ^-KjfcUil JdL£ J^ Ll* juj^c-mjj .JlJLl»JJ ^j 

ttt^JKJl S^iiJUj t<(Jl*Jl ->jJi^»j t«o^lj ^j^^JI» ^ i^L-I ^MJ LgJ|jUI**lj <LwoJLi-i (t^J (J-^ Aj_o-*Jl (Lc- oJbJLi-l 4-w<JL*Jl plj wali! Jjjilj 
~<2jo -43 . A--^Jlj>- "^U 1 j^+mJJj ^3 k— g-L^j^ dU.5 JIkj ' g '- > ) j t *LwoJL^-*AJl A j g d *> ' 

f, 

•y» rj\j^ LJlJJl SjJLiJi oJUhj .a^woJLs-!^! SjjfcU? Jl ^ijj tL^li ob^>~jll 

^(io; j-Cj t (Dispositions) «A^wJaJl Jj-LU pj-$-&* {** 1JL*I3 ,^-1 Jl jj-^aJ 

. (Freedom of Choice) jLS-Nl <L>^>- (*>f^i c^^-^ t (Consciousness) ^jJl 

^L^i^*>Ul aj^i jl o^j—i tU^lJc^l J_p oljj./?:ll oJl* ju>J jl Lbjl lili 

^_3 <L^oJL>-l i Jl3jj ,JUJj>- i**^*-* l£' ^- g ; , -^,l J *U5Jj <U-<*J^>~I JL*-*L~*o t ^JL*> Aj^JLa 

** ** »# ) 

M ^^>-jJl jl ^ t ^.^Uil ~JL*Jl L$j>*iJi 4jJIj aJLaJ~ ^j-^j 'V I ^r^ fj-fr^ ^^ 
t^bil ^^^-^ 4^j;^*)U1 Aj^ii jji^> jl U^jl ISI <j-£Jj .^5-^^ J^-^-i ^j-^i 

j^j 1 ISU .4jj^l j-*j t <L^X>JLJ ^^jijjl Aj_^jail_) oljj^ -S-^^j Jl (*jlj c_3j--i 
.Ajjji-I /y» jwUJ ISU^JT LjUJC j^o tJj-«i t ^>-jli>- ^^- L*utfl>- ^JbJ.1 i_^>-jll 

I* f. 

^ Aj^J-I JaAU liily» ^j-J ^3L«Jl iJl* ^ «4j^-I» JaiJ jl jL. *_gll j-oj 

caJLjNI «oiljN!» hy>- yn jL-J^/l jL~Jl ^ ^y^\ ^l>ui .iJLJ^I oLi-l 
*jA LdJLl^- jj-^» eJj— j t A5o ijj>-jJl ^-g_9 c3^r-" i^ <-s-<*JL>Ju ^auij aj^ a^5 

aJUj^^I aJIjlII U^Jl^ a^j^ o^Ujl^Lj ULls^ oULfl ^ i]y>^dLJ *-~Jrl 
ij^rj ^j* ^j-=^' jj5cL«i a-J-I L^y-I Jl 4. r ..jJL Lal .^Iji^Jl ISlJlSLfl ajjJ^J 

facebook. com/ketabme ijA^ ^ t<v-° *-^^j *Ulj t5-iLi£ oLaL^I ^J iij^^dU iJLkiJ iJlSLal 

oljL^Nl J^JLJ jl ^^Ul ^ SI -V^JaJl a^^L* y^j iLJl> Ju'LJl ^jU.Jl 

1 ISU .LjjJli l g ' -a ,ljL>t_ljl JL*_> pwt - m2-J <LoLp Oja-^3 Lg_P J-*-^ ,-9 ^ aJ>~ 4-oJU Oj-^l 

iJip iijjL- 42j** j^-t <-2j*-« JUlj .<£IjIj£-I *£j± <_£jJI aL»JI j^UJl JULj 

jJly ^j ^ ^ N i>l ^j .4j>l y* :Ui^ ^yLJbU ^li 
U^IJLil ^JaU cLUJl5j tL^..kH ^'j-^ 1 -! ^>5U Oj-^" «>J1 VTJ^ 

«4 

aUJI iijJuUl "^Jl^Sj L^Jl^ij <L>-jU~l k_ijjJaJl iijjoo iia-^ljjj .oi^j-jJ ^-Jlj* 

jL5 lilj .^SLjliLil i^^.^1 ^ Li^UaJl JJUJlj SL^Ll ^^ ^ cojL^I Jl 
t«^j^l-l ol>j:" /k-^' (*>f^^ caJLjNI <j^^-I aj^1*j aJL./j^ ^»^1 (^j-g-^ 

.A M-flll 1-^-* A» ,j-°^ J5wJ ^3**>^J ^«Ss_*Jl ^ip 

JiL^J 4JU- ^ ^ ^1 tS-UJbLl A^JjJl Q>ljj-^aXJI }Ji ,_jJl Jj^l ^u-Jli 

.Ajyl-I «^U"ji IjUa^-l jl t jU^^I Ajy- C^U-ji j\ t jL^Nl Aj^ *-*- i ' J A' 

^ Ijl^; p\ jiUJl jl Jp ^^Ull cr JUJl >iJl oUL^I J5 Ul>I jk£ 
facebook. com/ketabme Jj-b oJuJi>- oLw^- ijLii^l jj« jLJNl jtJotji^Jl ISLJlSL» ojX« Jiii 
^JJI ^^LJJl ^ij-^jJl j_- s~£L> ~lS_p! SjJJI jl JJUi juj c~o ^^Jj cSjJJI 

JLJL*jJl j-y*^ <3jb>*i jIjjVI oLjjiiJ t^JUi Jby Oj_gis>j .SjJJJ *LJuJl 4j^^1? 

.^— iiU «Juli ^ jj&\ ^J y*\j& iili* j! dJLLUl ^JLp ^ ^ JDA5 

jL><-ii^l TT^j-4-J ^ Uji^Jl cJL5Li ^yJl olkU j_^Ull jjg lail 4ASL1» ^i*>U^i 
ilLJi .y .U^^^aJ w^*.^ ^y»-! y^lj^ j^-SUjjJi Ja^N t^jlgJl LflJUj c fV JajJl 

. jj^Jl oL° ^y» idb ^ • J-p Juy U LSLiJ ^yJl ^JUail Jaili ^^o-*-; U ayrj 
N «Ljlay LUUL LajLlpL *bj_«Jl c-jj^i]|j i<LJLJl AiLLaJL i _^--^ t 1° lv^/1 j^j 

,£j| . . .^J^Jl o^'y U^- J?^ 

L^lj tJLJbcJl oJbJut 4-* :; Wll jl a^jL&I ybljJaJi iJLLtS'l j$>\ JJJJlSj 

.«iJbkil «i I ^Ltj ^ ^iycJl 

* t- t, 

j^o jj^ai ^yo i^U c^wJ Oydl Jj> jLJ^/i SjJli ij^jJLsi jl jj^ ( _ s 5wl5Lil 

jLJ^J ^Jl lilj .cJj Jl ^L4 4iydl ^ j»JiiJl jl ^a UU LJlj IjlAI c^ 

JL-JNI jl ^1 t Jj^JLj iLaL^Jl 4iytil jvo AjLgjJi ^y ^^-^ *-» j— cJ^Jl oijJi 

^LJU IJl^j .jj^JJ iL.L5Jl a*jA\ Jl J-^u ^^^ (( ^V^ )} ^^J Ji ^^ 

jl ^j-LLp frUJbJl JLiLpl ^^«p- tj-^Lp *— LJl jyUl 2L,L|i ^3 ^-SvJliLil jj-^alJl 
(Jj— - <3 c^^- cP^ t< r ^L*.Nl 4^jt*JaJl j^Jlj^Jl A5 ^iyL» *-i^j (l* jL-J^I 

ojJS ^ IJuil ^U^ ^y. \jj^si 1]La jl jj^i c^JlSLll SjJaJl ^IjLpI UI 

p. 

facebook. com/ketabme iaJaJiJl jl L^S" <u1 ■> g ./? *-> ^^j . jL*J\l JJl£- Lg_SjJu jl ^ ^ J 4-^-*^ /^1 ^^ 

^jjJ-1 dJUU j^>j .Ujjl^ Al^*j N liyw :>jA>- <J Uajl jLJNl jU 4 U^ljJiS 
j^5Jl (L^ij o^LL^ ^Sr^J cj*^ ^r^J <P**-^ ^*tr^ J-- V^L^^r^ O^ASLlll 

^L-kjj .Jj^ ^y ^^ Jl ^LJ>y\ o^*_JJ :>jJ^>- i^^-j f>*^ iSty-J 

iJlgjJ! «L^j^i OjXaj 4-stfULl ^ya-iJl oJlA lj_g_?-lj ^j^JLnJl jylJl pLJLp» 

tcb-jjJ^I lj_a_jjL^I JjJJuj t^^jw^lj jJ«_m^I *^^j^>-l Jl o^Lil wJL5LaJ ^ la .*>lj-j 

.~^>\j£}\ *jJ& lg-*-« JJLS-iS'j t^Jj^l oL«i-l 4 oIjJlJI 

jl t j-£s-*-j ^j ojjjJLp- JJ J—^J JlS o^jtJ 1^5 /»_IjJI jl t- j^-aj «J! jJ^jj .tiJLJj 

^^J Ujj .LiUJ ^yilj ^L^l HLla ^^J Loj .^j-oJJI ^a 4JU- ^ L^w?l 

^ tL«J.|M ^jfcLLg j i5*J Lojj ,ojj>tj <L«fcAj j>Jl*JI <v>- jj jl ■jS-wo-» t^^r *— ^-^-* — lu-* 

. . . <*«! Jjl jup L _ ? i^ t-ij-j- <JLa iij^ p-r*^ ^^yrj^^j tfl^^L^I 

jl j^ ^1^1 ^>J ^J. ^>l oL^ iiLjh c^Jl5 ISI ISU j& 3 

4iLA JjJUco jl (5 j— Ijili J^J -jJ ft-^-Jl jlj <.<*£> y>s> ^y l^L^^ ^'j-^^ ^_^i 
JUlJJLwoj *JL*Jl c_d-3j_Ij l^*' ^Q-*«-% jc 3 ^->j-J«-n^ r--^^ JL^-jl j—vJl Jj^o o j la ?- . <u) ^-LJl^l ^A 4 LijJl ^jJb>- Ijl^alj^l jl 4 isytil J^- aJL-J^M ojAiJl hijJ^- Oj^oii 

^ ^jkJd\ Jp tJbjJL-| ^-i^>jj| oU-^ ^ A«>»L*il ^o— J^J ^r^ (J^° o^r^ .r~i_ ti ^ ct-ij jjusii (U) facebook. com/ketabme *S ot>U! U^SS U5 Lzjtt .<j*J\ S^lJU /> : a\\\ 5>JI ^ USG I lj^\ 
U^ Ij*&U j^a k&j^jz- {j* JS\ ^„J) *jCj> AjfljJli .Ujji-I <JUji^> JJ -^j^r^l 
3j jj-^w»!! ^^ ^V ^ l£^h ^J^l Sjia'. ll t JUi /^ ^j-^ioJl Jpj -0y*-° t\^~*-l 

.(jLj Jj-> 'O 4J^ll OUj^A-1 J! Ojij ^CoJ Nj 

* P G- t 

.> .5 tA-s^l OLJL; LjA^f JuJL>-l j^O jpiJjl O Lo-^ \ja <Lo— « ^Jfc <UOol e Jfl,'. 'l J 
iajlyJl OjJbli? ^LijS'V 4->^ *^lj^Jl L^LilSLa ^i U5JI t^j-f^ JLdi . f y_ J ^*]\ 

jl Sji) U5 A-a j ia : a ^*y ijj^ll 4-LSjJI oU-^^JUli .b^pi l^Jl ojLi^ll JjLJI 

g- t- 

t 4jI Ju JuOl^wO J5 [jS L^Uj^vO Jl UU UiM JSj jjSdll ^^P *w«J .<j|Ju A.fc-^« 

.UL*~S3l oLS^Uj <jj-^2jJ1 iljil ^y^: U ^y 4 ,^.a.i yVlj 

.ULU* LgJJ SjLi^M Ciw- ^yJl U-jlSol UlaJ^I ^J U£Jl o^lajJl Oj-gisj 

USUl cjj^Js» U-S" .aIau-wo *ly>-l JJ Uoj j5L» ^ U5 UlaJl ^a <*k'?i\ oi^i 
t (5^>-i iiLaJl J*>U- -^ M J ^y^ <j£-*-l "V (Jj-*^ ^ii J^i t^JJUl ii— Ji ^y 

J' B* J» 

^-^Lnil ^^JUJl ^SCdJl ^^P 5^18....« cUSCJl ^ ; g; ^JJs ( _y]l cAj^jJI o^JajJl cJlj 
L/ J*ll ^iJl jl JjiJ! ^51^ ^^Jj .jNl ^^ X\jJ~\ Jlp 3^*- jl^-oJi^l jjL 

ASwu Lv? jl iw**«>J o JaJjl oJlA jlj c U30I Oj.k' S 1 jj>*J L^-jJLj J jj**Ij wstf»L*J.I 
U£Jl ybljiaJl ^ w^aJ ^y <^ojJ-l UjJI JJU jl^-oJL^V o^L-a 4^x^115 jaS^j* facebook. com/ketabme $jb ^) 2UjjjJl 2Ui4jdJ (jj^iatll (jujtti\jA\$ (jUuJ^fl facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme ^t>L-)fl p-UJlj jL^J! pLJl ^ c^JbJl j>J J^l^ ^jl iiL-A c^JuJJ 

O^UiJl j^ J^y iJLjfc jl 4^*- J> IIjj .^Ull (JUJlj ^JbUI (J^Jlj 
^ <Oydl iJ^! O^ ^ L> C J^ 1 L5* '(VJ^ 1 ckL^ ol * OtH ^ 

.*iljJlj Ji^Jl j-j t3iy«11 J-Ua^» ^ a -^' ^* <_** t J-!^'j c<JUj^-N1j ^jJ-I 

A^w*J^>- 4_JLfl_P C->Ijj_v2j ^j-» (jJJaJ^J ^^-oJL^»- <_£jjwS» J-P J-* (jU^Jl *J-*Jli 
JUJl UI *^j^J| £*b^ i>° JJ^I cJ^" (^ y ^^ JUJlj c^UcJaJl 

S^lij ooJJ-1 JuJI *-* *>LU^> jU^Jl JuJl dj&i ^L^s^lSI II* j U? I ^y 

jl J! <jj^ t^J^I J^Ji J! jU^Jl JUJl <y Jj^Jl g\i£ M j ^4-*-* JL-JtAJ 

<jjj^aJl ^L-oJlJ-I a^Ja-JL J^Lll^Nl *_* c^jy^Jl /*-*'j-^ <_r* pjL r^ ^k^ Oj-^ 

tj-^Uil JbJl *_* %Ui« ^AiJl ^y^L-^1 JuJl jjiv» c JjJi Jjli* ^y .4JU^J1 
^^ c^Uil (JUJl J! ^y^L-^l (JUJl y Jp*Jl ^b£ Nj .ou. jL-J!>U SklSj 
aJLj^I S^jJL iiU^Nl ^ ^y^JI ^SIjJl ^ *jUI a^ bj& d\ Jl 
e-jJl^l pLJl jl ^y tdJJi Jl 4iU>l c jLi ^ ilL* ^j .^*>U>M ^jl^^J! 
^.UJI Jl vi-j^Ll (JUJl y Jj^Jl ^1^4 N il ^1*11 (JUJl ^ JUjNI JJL 
«_* ti^LJLiLil s J la •■ H j_p J^jJIj caJL^jl^NI Jl Jj^jJI Jl ^j— j-s^LJ.1 

. L ^ ? j j; >tXJl f*\j^\ uf* fr ^' ^"^ ^->^ ^' J^ J • L^j-*>4"^ ^j-f^- -! -^Ual^^l 

t- c- 

a-jUI (H- 1 -^ J! ^r 1 ^ ^J L — J C^J 'sJ-*-^ ^^ ^^ til (L 1 ^ ^ J -^ 
J5 ^y ^u (JL^ ^ I iJLgi t^J^Ll (JbJlj JU^JI (JUJl ^ JUJ\I o^UJ 

facebook. com/ketabme Jp jl^-L» JLU ^yJbJl ^I^JU .^Ull ^JUJIj ^jlJ-I pJUJl ^ JU^t J^ 

^c ygt yfc 

pJLJlj V|^Jl S^iijJl ^ 3\ "VI 4 ., ./i I , ...gil IJLA ^3 ^JUJ dlJU 

jW-^w^LJl ^JL^^pl 4_o-ljJb ^j.5.'...tf t Ludl 1-Lfc ^3 P jJLJ jl J-J ^j-^-Sj .j-s^L*ll 

^i iJu»-P <j^ UjLipLj ik^jjj*)l\ kj^]\ j^ss* ^3 <JL«jM1 J^a^j ,^*Jl*J1 

tJjL-J^I J5»J-JJ ^?*>L>sJL^Ll PjJL—jJ t <L)^J>eJjl oJjfe <L*lj.J (V°J . ( >^3j^,<g>"l IX* 

4jjj_*£> ^ /v-LnJlj t A-o-^f ^$1 <• *-^-?xll ^ 4_^LiJl a^JaJjl ^_) tAj-o^Jl ^J-P 

;> ^ jL-J-yij ^LJI ^U! i> e^ ^iUJI J**UI J .y* 

Ji g] t(oJjJl JJLli ^i) j-^LaII *Jl*J1j t4-L-^^jJl **jjjjNI oL*_oJL>J.l 

-J *-^L^»^fl jj-m2-*-> L^-o^J J-P «JUa-^l ^1 A^jjjVl 4-^LgjJJ JjV J^^ 

aJU_p lf- cui j^ill ^J-JkJI ^^JLit^J c J ./gali <jL^ ^j .^jjj^Jl *J 4 .,/? g: 11 

^1 j^J 1-A^J^ (0*^ -^Jj-^1 ^^U^L^l *J J^J t jL-J^fl J^£j ^-^LJl 

+ **<££- (_£] ^3 (^L»«jlj ^gJ»P j««>iU 4»J^P 

4 ^all oJla aJ-U^j j*Le> ^iU-1 Jyaail ^ji fjJiJ t Jpj^jJI oJla ^Jp ^Lj -J» 

p p 

^ ^L*Vl ^-s^LoJl *-* oL»— Jl oJla (J— jJ i- ^ i T jL-jj t o*>\_p! Lg_^j_p *J L yJl 

dUi Jj ^ .jUJlj JjNl 0y-~ iil ^y UL^y. U5 t( lUJl Jl iu^! s>iiJ 

«_^JL>til jLL>| ^j tA^jjjJl «J-jbt-^Jftil ^ (jLwJ^/lj ^^^.lull 4- jJ^J . ^jB (%JL«Jl facebook. com/ketabme s* %\j6)(±*u&) ** *-oJJ>cil eJajj t S -*/3uu,l oJuJl>-l 4*w<Jl*jl CJ\jj.„/}~)\ -j^i (_jL-J j' J^JL>*Ij JPJjJLa 

1*4 4* 

.illjtf jbjJLl o^-bLl JLJlj tisu^jJ! 

ti&j ■/? '■ ll JLp ( _ 5 -v-Lv-I A5Ll_> JL*jl*J Oj_w« t JJLli <^Lo| *Sr^ J>1 ^j-^J 

^ ^J>y6 L jl tL»li ^J>\j JiwJ djJSsO? Jj-So ^^^^ <-^^J ^L^li ^Jj-iJl 

1 jjj £ t g -■- d '■ j 4-Oj-«jl ej _Aj Lo j_A L<*_»|j t (V 3 ^- 1 UJljj.va." -r-J Juyfl-flJ 1 1-La 

Uj t Lg— *AJ ^L-j^Jl *^a li*>UaJl ^^JlaJI ^^«-^LJl <LU_p L^i cjIju Jij ^^^"^Lll 

rn 

facebook. com/ketabme oJifc ^j .^JlSUJ (3-JjJI ^^JlaJI <_$i*^ JL-J^I J^a^j ^^JUl JJ--—LJI ^j^Ju^u 
JU-pI J*>U^ ,y> tjL-jNlj ^^ibD iJLJLi-l 4~<JL*Jl cjUL_*JI c— c tii^-^il 

.AJLdJi <U<JLPj 4wivJli 

4-«jt>UI Jsjj^-lJl ^j^a-L^J^vJ <—9j— « t^n-^-L?-^! ,V-jL& 4-^lji J^>L>- (V°J 

^Jj^ Ig tf :; w" (J^-^t ^J^ L (* j-o-*-5l (J-P- t*JbJlj *_oJ>til ©^Jaj ^ <JL*o^/l J^**-^ 

,4-j jJl c^U^i^JL. wjULI Li^iS 

t* 
C- p. c 

^j-***»^ J^- J-*-*^ V^b «-r*-^ ^>_i J! fi^^i jl ^y <lJLi ^ lili* ^-J 

J_p jLoJLp^ oy&UaJl jLTbh pjJI ^jj>J JLg-JJ LJLl^J .4JU <L?-U j^ ^^^JjuMl 

<Lw*-lJl j— I jj-a 7"JjJ>JLJ tj%JLiJl L J-P ^U-1pMI ©jj^^ J,J ll^-lu Lf t4j^5L^Pj 

jUVi ^^k-o-jJl *_fcjj-AP ^ji ^jtriJJJ^^ ^4-i ^JUJlS' .ioL^iSNlj 4-jj-SLwwjJI 
Laj-a^ ^ ^o^L^^I _ 4-_j j jJI cjL*_<»jl>JJ ^ j^JbJl J_p .iLoJLP^AJ S^LiaJl 

^ s» 

.ULC Ji^^oj JjlS ^5o J^ UjU ojLipIj tJbjJ-l ^yJ^I j&d\ Jj4& 

f' f' C- ^ 

^SJj Lo . LSo 4vJU*-j^(1 ^J,! 4^*JJb ^^>JI C<u Aj <U LJjj t wJ^Lwaj (_^J^ LS^io 

J,jMl 4_^jil UjLipL tLJy ^y ^hjL^ ioljjJLS" ^ cJJu ^yJl ^j4^-l 5i ^ 

• ujjjjS/I ^1 J 1U3I Jl UJbJl s^kJL! 

nr 

facebook. com/ketabme c- 
- la.-^jll i^jjjj }\ j*0jd\ ^J jSuJJU 4^>l*Jl Cjj-^aJ) *^1jJL^-»)Ij LfrJL^Oj 

Ja^-jJl ^^JU vJUl S^JaJI _ \ 

^3 A-JLaj Jl 4_jjjJi»lj-y>\l Jpj_d-^ 'j—i La la. ^jJI {JJJJ ^1 j «/? *JI -*-^-o-J 
^Ip AjIjJI <Jy^\ L^y^ *"S*4'^\ j>/*& oLiljbj t 3*}L_<JL5 ^w-aLMj f-J^jJ^ O^j^' 
0\ L _ S A> t a JLdJI oJLA v^P b j j g JLll 4 „ L ,0. 'J I oj j^fl Mj .4Jw^ ^_iJI (JJj->- <_£^ ^*>L_<JU 

CjUL-SCj jUa ■- c- j' j^Lj Jlii ,e jJLaJi dllj J*>L>- 4_._^L^1 oJLP Cj^j^JL; j_a jj 

y\j JlAS t L yo_^5'Nl Lo^J" 1*1 .i^t^j^^o Ajj^-I aJIjLo 4.iL. fc li \f- 0j^*-« 4jLU5" CJ*L>- 

c^^-)ll - y^Jl ^LSL; Ljjj! ^b ,J_j ^ ^jjl Jp 4_^Jj -^^-jMl 

.SJbjJ;-! ^LJUJl oljj^aiJl c^p:> ^jlSI ^J^Ul ^uJui^Jl k_jjl> ^^oljJi ^\jj^£j 

^L^Jl Jw^jJI Jp ^U^pNI L^5L«j tLjjjjl ^ t _ r «ijJl ^^.v-Ul oIjIju c^j-U? 

^ji -t^L-; L<£y-\ oL?- ^ fP 3 ^' ^JLaj aJU^^/I A-j***»il 0015 Ujwjj» 
I!» ^ SULI j! 3j5j^ t^iy-l IL^J -UI jlSJNL oJbJiA-l «a^^jJI» 4-^^^J.I 

t- t- 

o^jj^ JlS" jLS"j t ^jlJI ajJI oJl» jjo cjLij ^yJl 4^jX!l aJUjJI U jJlJj 
C-J15 L*jj 1 ^: CJ .J-4-p j^ l g .»Cp l?j-^ A-i t( -^^j LajLSnJJ ^ 1 aJj\ 

facebook. com/ketabme jj3*J i}\jb (J t jJ^\ J^^' Cw*iU- jL; \-^L>j^j>-j l^ji <_)-£■ C-JJ«ijj -iij ^W^ 
^^ij£- J^-^J ^J-^' SjiajJl aJu* Jj-J> L^j? ^y-?- /S-t Ij ' oJla aJLoJUwwJ^JI 

t LgJ ju M 015 ^^ys^Jl 1UJU iJ^ Vb J J* *~^ «^^1 ,y ^L^-^ 
ci-_ r j J ^rjJl 4Ji?-*>lil ^yo ^V*-° ^=rj^ cr"^*'^ (J^ <*J^ ^' <lr° £• * ^L-La-L ^ 4_>L^ ^ 

<LJL>j-JU--* oljl mg .*: ..»1 *_o t jLiLlj jL>_iMl ^y> Llj_$La ia-w^jJl ^ /-» - St OjS 
jJ ^Jj>~ i([^JaJJ Ujli] ISjL>- jl) «LoijM» aj^JU c_3^»j .iwJUil ^ <JLo_P 

[J ~jJJl}\ ^lS - ] ?j^~lJ1 jLl_> jl5jl«J jl ^w£ ISLo : Jlj_^ ^^lj 0^" 
jj5 j t «~>- r^y^ Ml lj5 U5 ^(Physici) ^j^^JaJl *—L Jjy>Ml ^j^ju 
a-_juJ1j c jj->r >/9,]\j toul-jJlj t oLJl j_*_>-l ot-wJ^j f'lj-Jl c oljLo, ..Jl t J-^-*i 

•" (i 

P .M' g. 

. . . L&jjLj^S'l «I jjJL£l*j U^J t 4jL-*>UJ| *Mjj* L^AJL^S"! UI tj3«-| «-(««i *wi]ljj 

ijjLi— *> . . Aij_L>til *-LJiMl J-^J JL?-jVl c-w— Jl jL /i-ojj jl i y>^ M l\ cJ&i 

. (T) «J^I J^\j}\ aJMI jJULI ^Js yh . . wol ft ^^1 

r u 

facebook. com/ketabme *•» ** ****** t 

( _ r -jL*-j3 oljjL£ tA-jjj^M jl -LjLJ*i Lg-Lo yLSl t i r< JLp c-.LS' /»LJL)j Lg^-ji? 

^— b- J^-^j L»^lL> f LLj jl5j ,( U i 1 j W £ £ ^Lp ^ U) Dragmaticon 
aJVI SjJls ^ ^Ll5 jJ «ul JLij tjj^Jlj J^JrL ^^1 J3-jjJI -LL-Jj-, 

^^J jl* . . .^P jUJ! JjiJi ^i^aJL^ ^ JL5l^]| jUJl J^^iS/lj 
*■ ** ****** 

XJL£- ( -£ IjL«JLwvwO (jLS O*; >- t (_£ jjjLwJl j^ j^Jj f %-tw»Li • situ I t-_3j j_»iil /jjjj^JI 

j^J JJLI ^^-U^SLil ^ LL, ^^J iijLi . . . ( U o * _ \\ t % ) oL^^I 

^Boethius Theological Treatises^ ^Lp 4jUJL»J J*Ai>- j^ _ \?-jJ>j 

^ ^jlJI ^laij -j* lI^^JI -4: ; .,^-i c*JL5 vt*->- tj^LuijJj^ (j^^'j-' ^°^ - *— ' 
^yJl <***-jil UjLipL» yjLi «L^jJU y-jla : < td-jJii-l -*>Jl>JI jj^ ^jJ-JI Jj^^Ji 

c tf ,,^ j j c « j-X-il ij^jJbMj Ja-s_^jJl fvJbJl ^>j « ■/•* J ^-ji^JLaJl ^L^Nl 0_^w>j)> 

: JbJI ^kJI Jp J^JI U^ 
-LjJjI jJLiJI -wlj^ ^> oy» JjV ti>=r j-^ (J^J' bjjd\ J*^ yj^ ty 9 

.jjy aj^U JUl^l J^JI cjii 015 c-Ul^JI ^,-^J ^IjJJL» Jl^Vi pIjj John Marenbon, «The Twelfth Century,» in: John Marenbon, ed., Medieval Phihsophy, (V) 
Routledge History of Philosophy; v. 3 (London: Routledge, 2004), chap. 9, pp. 172-173. 

facebook. com/ketabme j!5j -u*y^' /^' t_^ V?H^ a^IjjJlJ Pjj^a JUt*5 *JL*JI (-r — bj j I < £ jlS" 

1 . ./? a T ^L) ^y^jNl J>SLi *^iLl5cL^I (j-^-^j j' (Ui t4iSj_a AJLjJaj jJj $ jjj£Jl 
«^-Lp <jliJl JyaJI ^J yjbi a-^jJlo ^ -U^l -^ tot^JaJl j^p ^>J 5JaJijJl 

f, 

J*Ai*- -^a M| *_Xj jl M-^°>-d ^ aJUjOI IjLfc jl C_ jL5" j_JiL-aj ?tJj-s^ AxJLj (. tf-^fl-J 

.»-^1 iU ^ ^y 1 ^?^ 1 0^531 IjJUaij jl yj\J> oJuL-l J L, ^^ 1 jJUiS' 
aJl^^Lo]\ oULg^J ilUJ5j _ JJU-Jl ol5ljilj t^JaJl ^i^i cJlS" ^ ^>jj ^^i 
«4^o ,/?"j ^^^^ ib<Jl (jLki j-w» il>-b LgJLS' _ ^yJUJl ^^ill (V ^UjuJl 

o j la : U 4-sL*Jl ^iLil jl Q> ;; I? II j^P ^j^JajJl Q)ljj ./?"Jl /^jJ^ ^ ii^-^l 
: Jj U5 ^l. l-bbj t^^ijail JLJMI J^ Jp SjiliJlj t^JaJl 

. . . SjJ^ jUJl djti\ yj^> J> *^j* i$j£ b\S jil A*S\ y* ^y gU 

£-J>j - ^"Ljt-Jh ii*-Ji» apLw? ^ yjLi ^ L* i LSI iSyr ^J^ ^o—U-l SjiaiLl 

9-y^-iJ JJ^-t Jl c^^^ rJL*JLl UJl^P ^>^J (_yJl A---L-MI ^jLwJJJI C-'LaJLiil .AV _ Al ^y «,<! <L> j_Uail (o) facebook. com/ketabme pLg—J jlS'j .4^*» o_~*L^1 oL«JLiL<> i*l*-J?jj "ja Ju i/ jlS 4 (<W2-M2j><jdl f>jJL)JI 
o^p ojj oL^ Jl>-^1 ^J-* (*-fJ* ^ .Siy^il oWbJl 6y- J U- <j?l ^ jjJu 

Lo5" t 4jlll£- L^jJj^jJj^ jl) ^JwlflJ \ jjjSJj 4jj^j>-j 4-^-jLk» O^JiJ C Q*„. ; Sg U LoLc 

oJufc *>Uj jl AJil^^JJ j>Sj^ t (Ja-^jJi j./a*l\ f-UJ-P Lfcj^Jb jl J^-oj jLS" 

tO-^L^Jlj cO^Lj-iJlj i ^J>LLiJl Sj^Uil L-/>lalJlj 4jj_S\Jl 4_vijj_*Jl JsjJoiM 

: ojUJI ^jjjJI ojIjj-saiH *jo JjLjI ^ 
ik^jJl S^iJl ^ UJ JL» »^JbU jJLJl ji ^ ^^ ii-JbU» <v)„„ ^L^l JSwj b^g- ^ il j*^ L&r"?^ Jhr^^l oljj-^J jWrti c^^-^ f^ 
j\SJ^\ U J S -^ JJ-jI ^JlS! y* (^^IJ^iCJl ^LLj £.) ^^J jlS dL)J5)> 

p UI I ^j _ La-. .mjJI * j^JiJI Jl jj_£Jl ^j^p o_^L*Ml OjjJ^Li-JJlj ^LJjJs^Ml 

o J i^jlS' oJL JJaJ jl LfJ ^,.Lf t jj^JU oJaJil A-JLJl j-P o_^L*1 ojj 4 Jj^l 

j 15 fU^JbJl OjjiU UJlto 4./?.^ Jl j^anj *-gJLo pj-gjL^ t^jjJl J>uJl ^S ^^r*" 

J*>U>- ^ ^wL-Sll ^j^iil cjli>l ^j-i-ll pJL*JI £^ ^JJl j_fc ^jJjLiJl ti^H 
- . . jj^JU <Uji?*!Ail Ajjj oU>J oi C^*-J c o>*_*«JJ *-JuCjLj J' r~ rr-*- 4 -' 

^ ^ L,il ^^>tj w^l^l : ^o^la ^J^^JLj ^^tJji^Jl jllp pejali j_«J ^-i 

p* - i* ^ -f 

tUJUj ^ o^L-1 J-p A^iJJ i£J^\ ^LjjJI a j | aji) tLJUj ^LLw-jl^ LL^J «JljJi 
J L^Jl^ i]j^i U5 c^Ul o^JkJJ ^y^ JLI jlJJI J*>U^MJ jbyUI ^5ljiL 

. . . J'AijJl JJ&JJI Jjl^> 

jU?Nl ^^L^l J^-^j f^S' o"^^ j-* c _ 5 -^Jj-^-Jt fW^j ^j-^i t L ^ JJ ^^ 'Vj 

.^t ^ t<uJu j-Uall (V) 

rw 

facebook. com/ketabme * t- * 

<Lj>*^\j a]* : .»j}\ JlJULiH r^j o}\jzS\ <_}p L*<L-I L./?:* (£ji~> A+zjt\ jtSj 

Aa_4j oLS* Lo_£) -uL-fcj ^lJj_aM <u>*_>- J ^3- y» <L*_*-Ja_Jl Lw-lji j-j^t-t^ «JXa 
dr* lP ^"^ fJ"^i '—"'j-^J c <a*-*^ «jj-^a-i /J- 4 *-*-^ 4.» ^.J-a-n j! jL^J?| Jj tC^^J 
^IJLJI jJUailj 4™JJ JI4JI IJLll _ jjiaJl ^Ijj tfy*il SjiJIj t«JjVi aLJI» 

. (A) «SL- J& «« «< 

4_*_J ^J-p l^y^S" 1^^^ j-^-t- ^-JUJl jj-flJ! ^ Ojiw j^-jj oLUS" jg la 7 

c, 
P P 

.^Ly-L-I <u-ji5 ^«jj^jJl ^y<^ V^' 

oIjJlSJI J^LiJLu-1 J> ^^-.j^jJi ~JLJl SjjJ J-P ^-°^ J^-^ f-J t{»jJuJl 
l$JJ Jwa^ ^yJl iJU-L J^J AjIJUj jJUJI yp 4jIjj-^j ^^aj C-J15 JU>j ,y*~J\j 

yLjL^ ^-^ tj-i^ v^JUJl Oj-iJl ^ ^JbJl C^ljj^alil jjg L? ^ygj .,^-kj 
iljJLal i£y~* ij^ C ^J^ri j^JJ J^-^ ^^ 4A>«JLaJL) T-Ju^jj ?«-Jj^ ^^ OjjLo 

Lg_^l 4-L»L>- oLa^J oLLlS" ^i L-^jJu CJj^Ji» ^jjJl L^<JL«Jl jliCiMJ 
LLj^JLd oU%Jl J j! ^^ t ^Lp ^JUJI o^Jl ^ ^JUJI JLi^l J>>o» 

G- P "**' P 

ol ^J^» dr- ^ "h^ l>^ J^ 1 ^^TJ r • * -u^V 1 JJ-^ 11 til ^^" . \ * • _ ^i ^ i<uJi; jjuaIi (a) 

Brian Clegg, The First Scientist: A Life ofRoger Bacon (New York: Carroll and Graf, 2004). ( \ ) 

facebook. com/ketabme * i 

& £■ fr 'P- E- 

L», g 1 Lo-g- 1 ojj>J1 /hJuLa-I Lil£ t ii jj»*-<Ju ^^jL*-* ( -~ r ^Li ^Jjlj- jia— * j j 4_*_>LJLo 
'. a**JL»o1 iijjtLL) /»Ljjjfct>U oj^-j jl£*l cjjjiajj Oj^J? >— <L5" tc-J? yi *J 

. . .(mY o) jji^ 

^J tU> t Ujj _ <L*«jajl (»j-i-«-jl J,} <L-*jjL ^L^^l jj oLw?LJI j^w /w>j 
4iLi>l] . . . jlia-o u^io i_.-.«-;5o jl ^^^1 (»jJl*Jl1 i j£-+-i t 4ij-«_<JJ «^-Luilj 

« L g „/O ) J 0j$ oJi. tOlIL t^-iJj jCJj 3»Oj^>JJ1 4jLUj *u^Jj01 ll) 4>W 
4j*)U J! L^*-*aJ t ^LjuJl 43j*l\ <U~is ^P 3 ; '»fcg. , .ll AjIjj^j lJ /?j./?'»o UI 

L^JwO K te-ljj>-l ^j!>Lj J_a Oj^La *_L*Jl 1J_& t4_>c_^>ljjl <U-L?-J j_* ^jJl (J-P 

C f. " * ** Steven Marrone, «Metaphysics and Science in the Thirteenth Century: William of ( \ * ) 
Auvergne, Robert Grosseteste and Roger Bacon,» in: Marenbon, ed., Medieval Philosophy, chap. 9, 
p. 204. 

facebook. com/ketabme . . . \^Jl! 4jUJ| Jl AJSJu 4^Ju N ^^}\ oU^il aJlA jl c-S^ j! LJlP «w^- 4j>t^j> t- ■* 

t^rt j^ j\ c~L jl l^ ^i ^ku^ N ^1 ^>\M r ^U ^111 ^>l 
J^ cSjjJai^ js\ Jljn" Lo ^yri^tdl Jl*1J iiiliJl s^-llj . . -Oi-^ 1 ^-^ ol 

-**L**il JlSwu .j-JS^j IjL>^pJ j-*^' P W~^ ci**" 9 -? ^U^-*^^ (j^- 9 ^ >r^^ ^Ufl-^l »j 

4JtiljJl Sj-iJl tU> .1L*J I j??*^ ^-^ lII J^p^^ 4^*JuJl 4ij-*ll <w?U>- tiiydl 
^*>L^N ^j-*il (j-~"*^ J 4rf-^ ^ <c: r^J c5^ t °^ 5 "^ ^J^zi JL*-^1 j^ *wAli>- 

•* t- « 

OJJ ji\ j£JA\ ^ u -»^\ ^-—-till oUjlJ j^r^i! ^I^^cl-^I 11a ^ 
4jlLi^- jj-vaj oJjl>- t^Jjjb^l 1^_xjL/? *-5^>oj .A-Jjjii^f oLA^g -j*> 6j5Lii 4* 

4^<JbJl Cjla'Jl J,l Jjj>tJJU 4 ob_^_sJj J^ L |p Oc- »lj 45^>- SjJ-^ 3 ^i 4 ..^g'.ll 

j^ c- .TY^ _ m ^ <.<~Z jJUail (H) 

facebook. com/ketabme Or-v? LJ ^ ,/?7 Sjj5Jil 4_oJUiJl j^5\Jj c j j g la U J^jJaJl J ^J^Jj J-dJ-i J^J 
Owl^i ^1 «JU-^U JJUj «lSJ.\ ^IjJ-l» 5^13 ^y» ^^1 *}iA jl ^a./yjJl 

aSMjJI j_a tJ-ojJi iJLfc ^ Lw*-^ U <j£3j .jl5o*yi rojL^j *JL*JI ^jj^> t^-j^ 

cr «*Jly *lj^ «UtfljjC-J ciW^ (^ ^^ "V^- 5 _A"^d t^yjj-A^-l IJLj-j .lbJl Jl 

: jJJI L^l jr* ^^h 

/jP Ljs^jJj JjtlJ C~>15 4^>JbJl e JiJl jl rjj^ Cf^i <J -*~*J C-3jJl ^i jr^J 

^ ^y-l— .1 J-S^-ij iiUi Jiij .jwaj<Jl cfDi ;_p 5JJLJI ;L> tr Jkl ijjjjl :^iJl 

*_a JjLjNI IffjJ, jl ^1 . ^Ijo» ij^Jl e^LU JJ L^U-jL? <.<L<JL*Jl y^ljJaU 

aJL>-j-" ^ Lal t A_*J>JJ ^ (JUJl ^-*-y-\j 4Jb-j_4-; JaA3 ia*7j-o 5_*jUJ| fljla'.il 

.<Jl>-|jul <upj -iJ liJ?j *>lai«^ jj5o ejLwwoJ ojl -ii^l 
O^jjjVI ^ULJl p-alj Jjl5 ^j^j Jiy t J* J^ j^> tf-LJjJl ^jhL^ Jp 

jj_v2jJl ^^«-w^lj (^jJL-.wa ^J-P *-lj— (.^UjJlJ-I *J^-!l (j^-f "Lj ^J-P ijJLo-^- VjjJLSl David E. Cooper, World Philosophies: An Historical Introduction (Oxford: Blackwell, 1996), ( \Y) 
p. 233. 

. Y Y' o ^s> 1 4 i' j JLs^i I ( ^ i ) 

.Y T T ^> t d — aj jA-^all (^ O) 

facebook. com/ketabme .^L<Ji*Jl <—jUJ ^y..u^A ( Jp j! la*5Cj15L1I ajLJUJI ^1 ti*UJl <uJljij ^^o-UJ! 

*- c- ^JW JiJH <>* J^ °^J^ ^-UJJ ^aL-jj j^ijU ^ jyrjj ^^ iuwJ ■* *■ t 

** f* 

■'e- - e- * «• 

aSj^\ /v-jIj-9 Bj^lij <LjliJl 5j^J Jjjj Jj ..T-.*j t aJLfc A^jLSLo /yi li!>Uajlj 

: JUU aj> ;; Wj L^^ 0^3 ^j tiU- jJU- ii^-l^j oocj>j ^ydi 

^j i^^iJl J l^\J^\ ^UJL c/ k- J \l j»l>)Nl ^ dtiJS [Ju^] ^^lij 

* *■ 

f, f o 

t f- ■" " t- G. A. J Rogers, «Science and British Philosophy: Boyle and Newton» in: Stuart Brown, ed., ( \ X) 
British Philosophy and the Age of Enlightenment, Routledge History of Philosophy; 5 {London: 
Routledge, 2004), p, 41. 

facebook. com/ketabme * f f. 

j-jt cJ- . . . ^ J& i UJI pLi^l jJU- ikJ^ o^j jJl tfyLl ^JljiJ 

(jUa-J^Il j^JLs-lJl 4 la^l^J 4-Jj-JL* 4-i^JL^LAl 4-A.^JLJ-H O^-^l C4_^>L>- J^J-J 

< ^— ^ d)! jj^rjj ^^ t^^Jl j^iJ! JJljl i j^ ^ TiJ ^\ p_UJl J-p 

J^u 43^Ap s-LLJL; «-o— u (_£iU jJ^ t JLys J. o «,<?"" <*^>" <• <UaJtl£ C-J15 <LSwL£Lll 

:<lNIj SjLII 
:Jj U5 Silil jr>j^ iJL> " t(Opticks) oL^.^Jl aJu^- ^y» 

ojj.^3 ^j olll jlx-i ^-^1 ^ «-UI <Jl <J| <L~jJL L»JL>til j^o 4ul jJLj» 
tjl5w»jlj *L>*j>-yl oJL* LgJ t <S' jr >*^a j t eiLiJ ^P t eJL*l>- 4 <L-L>/? oU--*^ 

S* S* £ f' P 

^ii! eijiJlj ^LjiLi-L 4-^?U-l dJUj JJLo ha^ju> J^i j_$.sL*» iia— l^j L^jI j^Jj 
^jLJLsJL ^UU IJLa j-p LLbjt IaSj-* <.<uLj- >*-IjI ^ J^*^ (J-^ '■J- 1 -"-^ 

jj» Jj5 jj^ ^^>-ji! JL^jJ! p^^-SJl oj aIjUJI t^jilil ^^j-^ ii—Ji ^j-p 6^^^ 

*■ * 

J-JL) o\ (j-J^r^ <j^-*H u^-i ^ ^^ *^j-^' J-* ^*-^ J-^jJI *w«-«Jl o[j to^lil 

S3UI ^ A.». JgJU SJuj-jJl ^iLil 4<JjJL*Jlj ^JVl f-L^ai^i t jl Jj>; jJaJ <^->-j 

p 

4jJL*_;JLo»! ^JlJl _ (^ilil j** IJ-^JULi t,jJ^-J (Jj, 4-^^jJb { j~&j*1\ ( J_P .^SjJ-Ij 

^1 J^IjJI oj& J> - ^K jisL! y ^j J, ^LjjaJI ^ ^Swisai ^JiiJl 

015 tjJjJ JLLp fJVlj <J-i^l f-Lj-oUl {j+j iajjJl jl jj^Jj Tt-^yi (^ 
Oli^ -i^^JJ tj^iilail oUjJlj jL^il v-,.,lla:j f-Lj^iJl» oLj o^Ul-pl ^ L^U it ^ t<u~iJ j-Uai! (>V) 
. £ i ^ t<u*ij jJU^il (> A) facebook. com/ketabme : jj jJ j^p cftiJ t «4Jt>U ^y&bdl jS' iy>-j!i\ ^JLko jJiMa* jUjj 

pLjj^y J*xJL> /fj~> -«j ri V;'.^""""^^ -^ S -i>-LxH oL*-JaJU <L»l*jl 4_«JliaII ^J» 

jia_; ^ IJlSL&j .jl£Iij jLojJl J_l£ t jlSL* A5 ^Jj *jIjlM o^j^-j-jj i jl5La 

jlj t iJL^N i^j-li -^^^J *4^ p i — ^^r4 ^Tj-SJLLall jl^lij jLajJl ^j^-j jl tjVj*J 

j^JLiaii jUjJlj jl£ll ^ik^ ^1 ^ tSJjjJ^I ^"jJ *LjJ tSJbJbM *Lj-iJl 

oJub ?-U^J (mS ^\^S\ l,_ ; -Jl jlj .iJlJLjT Vjjjj^I oU^JL^il ^ ^>JJ-I 
OjJajJlj oJLjJbM CjIjj ,/?")! oJU& j*j (JL-oNl (j-?-^- /^ Lg_?~L>cJ j_A i^ljj ./i". \\ 

M 

1 g 1 .t. 9 jL5 (^j->-*i/l tJ^ljj ./?7^1 *-L>«J /»JLP ^ t-^-JI jlj ,*_*JL>JJ 's SJLjLJI 
t*^»J>Jj o^iaj ^J L**L*<l Ij^J t-JLisJo cJl^ l^lj t u-JjJJail ^L-j^i ^^i^" <_r* 

(.l' (. 

"S^y J^ J^-^ J*^ ^ ^ o^- ^ j^ 1 >*~? 

(y^ij ^oi-U) *L-}UI jlp oL^^I - y 

t» 
s- •" *• 

tUljj^aJ IjJJ-ji? Ji * ^JJ> JbJLaJl jl UajI cJjjJCa i iL-g*X4jl (W^j*- La J 

^ f. 

j*j> b-L>J y^Nl ^^Jj .AjtjJaJl p fi jLJt>U ji^j ^A^J t jj5Jl ^ V*^ 3 

^ s^rt-i ^1 jUJl jl^ jlj <-p^j ^-L^U jlS" ^rbj-^ pjy J* t^}* 

" JjMi 

oIjj^SjJI o-j^ ^ cOja^I ^i ULl^I (Uoo _ \ o^T) ^jc^U jlS 
t4i*JUJl ^ ^^jZ ili— I Tw^gl *j t \ ""H *\ /»Lp jj.j>.il owl> ^ o>jjn*>Ul ^ 

Jii 4l£Jj tj^ljj^i-l o^la;...» Jl Aj^U-I cJjj£ ^r^ *^>^ ^^-^d (^ *^J 

.aJUjJI <jL^ J'j-^ v*-^'j 4-jjUUJIj aJj-&M!I c-jLjIjjJL ^jAJLa .10 ^ t4--ij jJUail (H) 

facebook. com/ketabme JJ ^jjJ^I o*L>- eJbJui-1 p-Lj^iJlj Lj^-jJj-^^-^j^JI (*j-^ J-^ 5 *^L<JL5 ^Lo->jl£JI 
^jJl ^£aJI £* ^jUJl J1L" ^^ *J%- J^-^ oJ-U^ ^Jl tSJu-J^I ojJJl 

<iolll 4~w-JM ^^ Jliwl ^ J5Li jl 4jjDI rJUaJ 4LJ-I .«•Y w a..,./? > r ' (-t'* 

^l^-NL iky> Ifl Jp jlj^i-^ UJI >^„ o^ jd\ tAjjJUl UJLiJl jJtJ Jjp 

pliajJl <Lo_P JjMI fJtS .jj-« ^yjhj ^jj-ij-S" 4 aJi^j L^j-^^ii»- 4 r-i J - r »L5 ^ 

_ iJ^^iU aj^ ~JL^J <lJ J^br ^JJlj nVA j*Lp 1LJU ^^^aJl Ja*J1 

f* p" 

I* I 

^ ^ f' t- 

jUJIj .SJuJU>- C — J j AjJLLaJ IjLSol jJL-J ojLS^il 7-jiaJ jj-A^I ^IJL>»I— l jJfc ^ IJla ljl«i t i*j JLaJI 4_i*JLiSl !j-5^Laj JbJL^-l /^JbJJ \y>-jj ^£ j^-^ I» X0 ^y, t 4 «U jjL^aii (T *) facebook. com/ketabme p f, 

f. * f. 

Aju aJ--1*_« ^ *-»^Jl iia-^ljj t^^J»-! Oj-o .i^wJ^sJJ L*J*>La jla.*>j! IjJL*j>*J 
<yh**^ J-^ tj^il 4jL£J JbUJJ 7-jLiJl 4jLj f-UajNl ^JU-^-Lp ^ykf-l tjjiji 

I* 

J_p Ij^li ol5 (JLf-j iLJLill Lg-J L>j t*L>jJJl Jj^p^J 4jtk**ll ^jlJdl ^ 
jl 4-^-^3 : a <*JLtjj>y\ «uLJLUl Lg-J oJL5 L ydl Sj-iiJl J*>L?- <5j34 l^JU 

s^Ij ^-.Jl^I ^JlSLll ^LJ! ^ JLJ^I J^-J JjJLll jl^I j£j lj 

U j-Aj *UIp Lid^o jl5 UJ}j 1 4-«**^! *U L ^P ljj-*aJL« c4*k~*jMl _ ^w.*!! 

* f. 

I^JjLp- o^jlaJI oJu*> ^ Ojj-9-l 4_i—^ t^j ,/?4-l !J_A ^i y~i^ oNjL>*1 

J* £, fr J* £ 

^jJI j£La}\ *-* IH\jXa j 15 JLjJU (JL*Jl ol ly*-j Di tUaJ t J U- 1 <L» :; la.i 
^ olSC» ^L£i JJ fcjlill J^ Jp iOj^ Jl^p (Natural Theology) ^^^Jl 

Jp jl5L*>M jJLJL Jisl^ j! JTLjjN JUwP tOj^ ^ uAjft'Jl Jp ^j .^j^Jl 

** ♦• ■* 

p p T. Sorell, «Seventeenth-Century Materialism: Gassendi and Hobbes,» in: G. H. R. (Y T) 
Parkinson, ed., The Renaissance and 17 th Century Rationalism, Routledge History of Philosophy; 4 
(London: Routledge 2003), chap.7, p. 226. 

Nicholas Jolley, «Leibniz: Truth, Knowledge and Metaphysics,» in: Parkinson, Ibid., (TV) 
p. 353. 

facebook. com/ketabme . (to «sjuU.i oUU ^^juii ^uSfi yy ^i ^(s^^i obuy.1» 

oli^UJl ^ J5LHJ-I J^ Iji ol <JJI ^,u cobLj-JU ^1^)11 oNLH 

^-^ <> L ^- 1 o^ j** c W^ 1 «j^ 1 jiy^ J* ^^ J! ^U>b 

SjiaJl ^ iL—L/ifl j^—^Liil JLp-I iai4 ^ fc (*— 4"' J^ Jj^il eT^J^ -^J^J^ 

: ^jj U5 tiUJl J,J ^^-JJ 

JlP .4JLJI ^JLjiaJlj UL-^a Lr ^-jil jilyJl -j> 4JLl«Jti y^y JJCL>.»j IJlSObj» 

t <L5wL£-ll ^IjJlU LLi? btiJLj f»j-dj p-^-^rf • <w?liJ-! <uJl^i i^L^ *_ju Lo^ju 

t <Lit5 < : . r ou ^tk, 4^**+*}] J,j^l <LiUM ^y .<L.... h A. , 'jl t j-Jlj-5jJ Lisi? A*jaJL f»j-ij J-^-*-^ 

aJNI ik*J^j jyf^ U 15 i _ f *-~ ^-j JJU- t J lili J^*- (Jp IJl^Laj .<-jIp AJllJl ^j 

«ijjJLlall <5^1 JLiid lj*U- ^Iji 0j& 1 1>^ f-*jJ «ilj^ll d"jS\ \j>Xj> t jl 

_ ^>^J.! S^kJl ^aj) t^lJul tAjjjjj^l oU^^ll lj±>j tC-LiwlSJil S^kJl 

1-L-* ^J LIjIjJ . — wj-^LLJI 4JL0-P ^^-j-S-^e-lJ Lij_Aj^>- Ll?j_Ji jl5 t(4-Ja-w«jii 
iJb* Ij^-^jj jl ^i ijj-t^J J^jjJl «-UJbJij ii->o*>UJl jl <Jl£ t^-jil ^^IjjCL^iNl 

,UthM- <3Jaj l^o (jL-JNl Jtr^ 1 ^Jjl^- J*>^ J-« UJ}j tiojUJl 
rHJ^" u^ 5 J ,jL ^ 1 (i! *UJj^I ^ O^e^J ^1 s^r-JU! »U-Vl jl U5 .rn ^ t -L-i; jju^i (yo) 
.rvr ^ t ^jj ^„uaii (yt) rrv 

facebook. com/ketabme ^1 fr U-.Vl dIL" oJl5 tjl^uNlj u ^^\j sliJI U^^> J*>U- ^^Jl JUJ! 

jjulv- a^-^j'j aJl_m2_4j 4_^lj^ u*^*- /V'J r k -*'~-' J 7^-ij-^ u^^i **— ^ Jr^ 
*_UJi jj-g-k ^L^ ^^ J^Jj^J* '^H <£^ 9jJ>j^\ (T • • 1) ^ *\Ao _ ^ Y ^ ♦ 

^U^Jlj tl^juj oli ^y L*->Jj tA-ia— jNl ^t-w-ll teJLjL-Jl Sjla', ll ju* JjLj^l 

I (JU3I lJ.kT.a.U ^3 4P^?jl <0«JUj ^a dUS j g la ■) J C^jj^Jl 

Sj^iSl -^j^w? a- 8 t — ■ >j*?i\ ^ ^<JUJl 2ijL2!j| ?-UcJ o^U- L^jJlHj *jj ^Jl uL—^1 

.^p ^u*ij Jwai jJj^ Ajj-ii c 4,. ./mil I ^-^ AjJLaJl lIjIjj^>JL1 <u>!jiixl^1 _ ^JljJl 
^y ,9-LjtJl iJl* j-^a.7 ji /*;k,T. J M j 4ji?U^ ^ _ i^jJj^Jl oJJlji t^JLil 

(jl O^j^j oJLP *wJ1jJ>- /j-fl ^^;;1^^ 4jL*JliJU JL^-P^l JjJL>- lI-W'J ^^^«Jkl 

LjJJ^p tdUi ^jja jlS'lj .{£j>-\ ^ r ^ s ' ^^ l$^ ^ ^^ ^jLLii ^jiaj pU>^1 
t Lo j-o-P ^3j_Jtll p—JiJl ,j-pj 1 1L«J1 jj-p 4_j^j«-«Jj jJu^2_o-£ (j-j-Ul /*-*^J ^-r-^' 

«^cjjLJI UJlj JUJURI IJLa a^? ^JJl jA *Jb«Jl ^^o 1 tl^JLp Stephen Gaukroger, The Emergence of a Scientific Culture: Science and the Shaping of (Y V) 
Modernity, 1210-1685 (New York: Oxford University Press, 2006), pp. 1 1-12. 

.V -0 t 4— jjj j. lUal I (YA) 

rrA 

facebook. com/ketabme ^LJl j-UJ jl J^l J\ cSfjl ^LJl iJMiu-l ^y^ jLi*Nl ^ J^lJ» 

1 5-ijLJ! jij ^uial^ JL>- ^U O......J l^jI^JcJI oJla t «J U I Jj-^aiJl ^ L ,/2.0.7.1 1 

oJUJlp l_JIjj>- ^o cJlto dUS ^ ^Ju Lgj^Dj t^jjJl js> taloi JU- ^L ^SC 
^iSI UL5 jJLp «_jLJIj ^JLp ^^LJl ^j-5Jl jl li* ^JuJ jl <^j£ , j_>J ^j^ 1 
jl5 j>Jjdl jlSLJl ^o ^JlJI jjJtJJl . . . IjjjjI L^ij^ j*-^ I5LJ: jj^aJl 

f* p* 

•yj ^^«5" *jJ^- l*ib j 15" ^^jJl jjj^lJl IJla _ L^UjiaI J,[ 4 r ^ jJ L 4_o-g_o «JaJLJj 
«^JLp n^b]\ j^lil ^jl^- Jci t^Jb^l? o^iJ ^jJaJl ajLJUJI ^ ^>«Jl 

Ijj^o tjr l^ c^JtjJl j^Ul ^i Jj^l aJUIJu ja ^lJLL.1 t^jJL^I ( JL*JI jj^iiJ 

<^jL&ya L r v -^J -j-^-& ^jL^JI JjJJJl j«i *>LoJL>wa 4j>- j ./g j JL?- t ^JLjJ.1 -aJls'-Ij^-» 

d-iJb»-! a-L«j( *j-Xo AJa-fl-o oj-flj J^V t /h **tj*Jl Jj-5JI /j-^ r^*" J' **t--u3i Jw« UJu 

5iUiJl «.« ty>-jj5ji- ^— ftJu L»5 t^y^L^Jl Lwjj jL^Jlj Js»Ljjl ^i ^u-^^lJj . (r,) ((5XLJl i^jJl ^ejjljj t <Lj JJI 4jLo»JjuI ^tj j\j Ja oLaialA^ /y> 4-^lyC**)! Jj-T* 1 L^> ^ip ^l^J 

p. 'P p. 

UjjjI ± SJLjLJI o^IaJl «-« jw^jUcJl JJi» ^J jivj 1 (jyul yJbJl oLtJ jl iaij .rr_ yy ^ t ^ij jju^ii (\<\) 

Robert M. Young, «Science, Ideology and : J ^jL4*V1 «Juk *iULi U^^p iJ^j ^y.Jj p-k*i (^ * ) 
Donna Haraway,» Science as Culture, vol. 15, no. 3 (1992), pp. 7-46. facebook. com/ketabme JSLt, U51S JIS" tUj Jljtf SJb'Ul A-k-j\l a-^-JlI S^kJlj <. .lilJcT t jbjJLl 

o^JiJj *_UJI j^ 4i%*JJ f U- ?r g'.fl *L£Jl 4^fjl : 4j*>U ^jj-^ 1 ^ LftjU/s.i>-lj 
oljj^ajJLl o»UJl ^iUl ^U^ ^ <~»Wr^ tfjLill t Lu ijlUJl J! £*i>JlI ^J^\ • *^Cm U! ^jjjj^I oL».«--a11 ^y (_5-«JL»*-Jl tj-r-"^' *JL-p rW^ Jj*^ i»j-^Jl jlS" 
jJbJl ^j iit>U *LL^I IJuJl^ La UjLwsAi c Jj .L^J SJLSLv cJlS" ^yJl 1UI 

.^jJ\ v-U ja (o,^l ^ISLl! jJLJl jl5 Iiaj) 

S j la : W Jl Jjj>uJL] AJUdl (U-I^il ^ pUJl ?t^'.11 *LU| ^r^" y^ j6^"j 

jl Ij^ ^ J_^l J^ ^11 11* ^ ySyl\ j 15 j/tfl U^ll ^ -V^< 

f.* 

/jJljiJ LJLL J-^-*^ **-*:; ^1 jl l-i-^ J,} < (^r ^ ^-ji ( j-oJl2JI *^jiij») ^jj>-jjl IJl& 

.Jl*j Lo ^y JJJJ5 ^JU—Ip t_i3j»J t(5^JjUJl 
C J jj^lj-SJl oJ^* Jl ^ ^U^P^l J*>U^ Jja (J-^>^4 J^JLi-l ^ JL-J^I jl 

N j^JIjJiJI oJla i^>-j jl <y ^UipNI ^0 ,3^>t^j U5 .4JVI ojJi -^p ^^^ ^^-* » 

^m - « •♦ *• rr facebook. com/ketabme tJUJbLl t _ 5 £jL£Al £-Sj-*Jl ?~W*U iL-iL-Nl J^lj^Ul J^-l r^j-*-^ ^ A*ia^u-I 
t^ ^UJI J>JI ^3 aSIjlU ^5o ^ ^U-Nl j^ Ji~ aJI jUl jp ^j 

.*_*^ll ^ igjliJl o^JaJl *^> JLwjNl J-*^ 1 Oj^ *-*^ll ^ /JbJl 

Jus jlS" ^...lal! fjLjJl 0} J^— t j-?rj-« J^-i-i J-^ *J' L'j-j. ISI j-£Jj 
LJ (jl t^jw2ijki! AiLS" ji^j U-S" tjJLp *_>LJ! jj-lSl ^y J- ^ J-^-H u-"*"^ 
^ ^ £^jlU pJoJ! Jl Jj^lSI jl aJUl, J^iJl ^ ^UJJ .^U~>l JJH g-k 

L$ *sJ-\ (JLiJIj .(^ilil t3j^ -^J-^J^' <Lwai J| A^^jJL; LLwoUtf' (»-l-iJl t^«Nl «ilj 

.aJ^I ^_p-j jjp j^ ^ UJI ^yijiJl jj JjiJl j!>^ ^ A./ag:li £s 
olj^vaJ ^j a-»^ (ji ^ t^JUJl a ^J\^\ aJl^p ^UJ JjSfi i^^Jli 

. jc»i>«ll tfJLJJu A-^liU lUJl Jl S^^liJl Ajt^Jpj (JLjJ! AjCjJaj Ja-J^ AiJ^ A-^JlP 

2ULJI o^Jil t i i^UVI ^jLill _ X 

a* 

(JjJl jl Jj^J ol j_5^^ o-r^ 4 ^H^f y»*^ ^^JuUl ^j--— bJl aJUj^ c -» . J 

^ a^jUJI Sjla'.H x^> (JLjNI JJL /JLjJI IJl* jlj <.*-*j^ll J,\ a^«jJL ^jj^^ 

J^ 4 0.KJ c^JUJu S^S/I Ai^ly, ^ Jx^l y>ll ^iJl ^1 jii .£*^11 

facebook. com/ketabme cjt)l5Llil *_« L»UcJl) oj^jl^ wiJ^/jLsi U^j^j t^^^-^jJl ,*-L»Jl ^J-p ^UjlpNI 
ASLij 4^jwiaJl ^Ij-aJl fj-fji-« j-g-^i .^Jj-dii oJ-a j-* liMkJl t ^wJbJl ^iLilj 

^NjU o^Jij .^juU JLJI ^J v-UVl Sb\l UjL^L oL-^L^JL 

>Jlp jjJsJ IJLJ .^jJIjJI ^LjlaJl 0*>\5Lli! ^ oJbjJ-1 AwoJjJl cJjUil aIjl^jl-1 

o^LClIL pUjla*>U cjL»u*U-1 gJfcLj. ^^ ^UjlaNIj ^Li^Jj^j kl\J~\ 

* f. <• 

<ia_~-lj_>j i^^oJuJl t^-lSUlj i^jUlI oUUj^ cJLI» -JLnJlj 4_oJL«Jl SjJajJl j^-o 

r. *" * P" f- 

*JljJ\ ^ Ujj>- (jL~jN! IJla A*->- j->^> ljiL>- c 4 „aJ c*JjJ! ^j tJjLwJNi 

^^ , cT^ ^JJ 1 J^L^ ^3 ^jJJ c-JaJi ^ 4_J^JI ^^iJl ^ij liJl^Jlj 

oL^L^ilj diLLSl ^ ^^l ^JbJl ^Jl^r <il5 c~L& U5 tj jL^ ^LJl 
facebook. com/ketabme ^yJUJl roj^Jl ^Lw^ ^ iSjLSlI - V 

j-4i«ll iwJbJl ^LoJJ Oj5o *y dAJJJ ,4Laj» «Jl^^» ^J *JbJl 3jj-m2J Ijl-*^ 1 .*C^ca ^la.^jNl ^Oj-ojJi jJfc JlSLJl ^^J^J' r-ij^Jl U 15 tC^jJ-l ^A*Jl Jl -k-— jJl 
*Ulj ^Ij-fJl 4-*_jj^1 1?!>U-^I j_« 4_ij_£L« Oi : ; la ll CLJl5j .Ojj-Jtil 4-jNjJLo-t 

^AJi J> *-£JlSLU ^j>JJ ^jJdl jj«JaJl f* ^Jj .ai^* ^^ ^ o>j±£ 
ai^Jj .^ySLsl^Lll (jjS]\ ^-jjj^jJL o^l 1 <ij^-i Lo ^y ^oj^jJI IJu& JlIc jl5j 

■J'' J* o^y tSj-' j-^~: ^ c?*^' 

oL*-^JL?J.l ^ *JL«Jl ^^-j^-LJ ^^yl*-» ^llJ» J-£j I *ul jJb U-& -S j ^a tfllj 

k^ /r^j-^ ^y ^iii^il c^ljj-^illj oUJl ti^M-' J^3^ aJjU^ jj^ ^jjjj*^I 

J» 

LiLJi ljj-/aJ ojLipL l^j^a j 15 UJjj t L^i j ^-^Uii ^^SUJl ^ Ljli ^^ il 
ij^iajj! jj5j? 61 /^-Jkl ^yo j 15 jui t Lg-a j-<>_p ^J^- 4.^.^.5.11 UJl>-1 lij UI 

jl ^aJL^ll JC-P frlj— - t A-^aJ oJjJl kiLSJJ jwi'ljdl j5LiJl ^ O-j^Ja-a AjjJJI 
ApL-^3 ^—^ jJs A5jLlil ^3 AjL Lo JLa L>r'JJJ^'' ^rJj - *^ ^j5«Ji3 t *>ViLiJ j^.'.../3ll 

facebook. com/ketabme 4->j->*-i}\ ^jj JU-1 oJl5 L*5 4 LoLS" A5JjLj JuJl>- £-i^_*J e-LUl {-ujj^Jy 

y* Jj^*^l J^ ^j* ^jilail Ljlj .i-^U- «JL>- ci^— j-J ^-H^ • JL i' A 4"' r*-^J 
^ ^uJliJl OjJaJi a^o LL~1* 1 4J^>»-Jl 4i.iL<allj t-jUJl »-ij^jJl j 15 lilj 

jl jjfc pj*>L!l J^j-iJli » «J^jJ\ (j-ijl ^3 J^tJtJL; 4-S-a^-j JL-J^l IJu*. jLu J_£ 

rOj-«jJl tj-^-i (1 ^S~* » f-*-"-?^! ^ 4-o-jLijJl OjJajJ! *_a U-^T-a ^Oj-ojJl Jj5sj 

\Jul£-j \ij2rjja lij La I .cpL^j (Jp j-ftju t*>Utfl I^jj^j» JbJt^-l (JbJL iaJ^I 

^-ij_*jJ! jl jjb t*JUJl t^jU Jlj-k «-il^Jl ^^1 jl jL_j L^& --^il j_«j 
<cpL^> jt*^j j^-i /J*'j-^ c^ ^ *^! t * :>jLSl ^°^ °jj-^ -i>^ j 15 jlj ^^LJI 
j!5 ^JaJU pjjiiJl «^k-jVl ^j^jJI jl S^» JjiJl ^>5Lw ^i .^~« J5Liu 

f. r 

^JJJ^ cP c^^^y £T^J-*-^' ^1 ^*^ .<— 'jjJl aJU Jw^p ^JJl rOj_ojJJ LLjLLa 

kAj- l ^>- *W?jw^u Jj^' CjIjj-yirJl <^LlJu JJw« <CLpL_^ ^ 1^,^*1» Ji^ L^li 

.iJljdl Ol^JcJl oJUfc ^lyC—V *-«Jj V La jiiCilj H jj J JLxJl j^iJl 

UJ5j t S ^_<kX«^o <UU-£ t _ r » ^j^JUJl ^-ij_o-Jl 4-pL-^ ^JL>^ jl j«* i^^Jlj 
iaUJl ti-^^'j (*L«JI jl^VI jL5 jJj ^^ cr-ij-oJI ^Us 0^" t -JLJ I ajUL; 
jLwJ^I j-i>rd U?^» t_^JLJl /T-^j-^^ 4^L-^ J-^ J-*-*-^ J^:" 1 ^*^j -^^ *J 
j**- jL5 j\ LL-w«wa bjj>-j-a t_jjJilail 7-ij_*jJl jL5 *-lj— - cj_p-^l L5 J L>Jli 
ia^^Jl ^jjjVl J^\ J> JULI cu:L5 U5 *-lJI ^ ^LiJl Jl ^U^j *yry> 

.t^sjJLi-lj facebook. com/ketabme y&* (fsW &#A) A-^yJl S^JaJl ^Vjj «C^i JjL-j'Vl AJL j£Jl)\ iJl* jl t oJb JULI 4-w<Jl*Jl oljj-s^Jll 

Jlli ^ ULjp-jl ^yJlj ^^1 r-Sj^Jl jJ: ^yJl a-^-L-^I oU-Jli .^Lo^L-Nl 

** ** *- ** 

.4JJ 4jjj1o:II LJ^Iajj 

(JUJIj 5-yJl i^kJI j- JLjVI :S(j1 'Uir 1 ULI * * * 

y* ^wLl ^AjS;. \ ^iLil ^Okli ^lli . j^l ^ JLJ>1 ^.JbJl ^Jl ^ 

^5-JuJl ^iLsJl ^ A-s^JL^*>U ^^_s^Jl (jlJtll JbJL^- L£jT Jj-£j jJj .j»j-fiil 

oLl^ j_& (jJUl t - j k Ju ^ ^5-*-!-*-^ r-ij-«jJl Jj-s^j jl*_> Ml t J _^?L*il (jL*J^M 

.AflLSCJ! J^Lldl ii^-jjB Jl c oNl j-ii^vo fjj--^ 

facebook. com/ketabme c- 

jLw L$-J-pI S-*-* 0L*_w JjJb 4 ^Jlp ^-ij^jj <J1jljl^I J,J Jj^juj ^^SLiLSLll 

.S -jtLil 'j-" Sj^i j^o j^^^t^SL . . . ^yJljJl jjJUU LLJg j^ill L^L ^*sJ~\ ^^L.^ t^L^j 

^-> 4-^wwJl oli^L*Jl ^j^kj J LA- 1 /tiljj J-owaJLj M [^J^^l ^1] 5-w^JL^I 

** f- t c 

jl jj^^iiil ^ .GL5La*-J ji) iJU^^l «*«— Aj-y jl ^5C*j d-> tiiljb-^l 

^ 4 t; ^i^t>Ul /l^ll ^^^ii JU-I ^iS^ll ^ ^^ju ^akull IJLa jl JjiJl LjiUj 
j»ai N ^L^^l UI* jl ryJ>j-> j^-tj .j-^Uil ^j-JbJl ^^5^1! ^^^^Jl jUJl 

t^ljL^^I ^ A =?rH - 0li*)U i^>-j JLSL ^yL^j L^Jlj t^>J^*>U LW Ujyo" 

<**s^-\j .^jLs^^J iJUij-l jj^J jl «^S^_»)) ^^gi c->li*>UJl oJla j j5o ^_i-5 UI Stathis Psillos, Philosophy of Science A-Z (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), O) 
p. 67. 

facebook. com/ketabme 4 o IVil l^M) <JL4jJ1j Aj^J-Ij 4jj_^i*Jlj AjUi-Svll oLj^~il ^ Nj (^^IJl^Jl) 
Lal Lg - -* J 4--^jl£Jl ^L^-jjJl 4 o b 'i j( 1 ^ 5^jJ>»j_a ^*P L^ LojS' t(4_iJJt-« ^*P 

JLLl JLJ^I ^JbJl ^^iJl jl oL*^> ^jJ-l u O^J ^LU JoA^Jl jiJLp 

C- f- 

(^1 Jj^-oJ (»j*>Ul ^^o-UJl -b^JLJIj .4-^J^U ^ J-i*^ SJUJLP 0->Ijj-^2J fL>l ^CJC^a 

.^jjt-wJs (<Jj-9 J') j-r^ j ,/? * p (J?' J^"- 3 ! Jj- 5 A^JlJJl 1 g ' : iljJ {J-^-J^ Q* :; ia Jl 
pj-g-fl-* AjO^-jJI ^L?~LJI ^y> J-£Jj t«iJL^I>-^llM jJ*> 4-w<iJ^>JU ^^flJbJl JjJlJIj 

S^kJl ^-—>o <J^c}>>i\ JJL aJUj^NI ^^j v jy i" Jl ^1^4 «aJUj^NI» 

.o^U-l aJJ j Lili A^-JaJl pj^l« jUsI ^ tlLJI Jl 

pj-fjill IJ-ft ipL^ ^3 A^jLlil aJI£Lo| J| ^H^^ l^J-" tOuJaJl (*j-f-^° -5j-JL>- 

jU?j ^ *>Ui i^o^-^i ^^ *j jij .li*Ji jl ifliist oi^^ J*A>- j^ o^^jjj 

S^kJl L^j t 2LMl o^l L^j t^lil s^l l^ tjlUJl Jl Uk£ ol^ 

/j*j <jL«jNl (Jr^ 1 V^-°i lii J-^W^ J^^! cS^Ji f J € ^ ^ ^^ dJUJJj .A^jJl 
oljiaJjl oJlA /j-*-^ /y J .fiLJl Jl^ oJUJLP ol^iaJj t Oj-^?L*ll AjIjjwAj ^ aJL*J1 

.Oj-v^l*il <L«*}L^I _ '^y*]\ ljti\\\ t*JLJl jj*Jj .JUj^I ^Ji ^JU j_a ^-^L^)!! _ ^jjJl ^LJI j! ->Ui LijIj jl JL3 _ A^j jjji\ 5 JajJl ryi JLLl <L*....lfl,) ?tJL l-i-*>J .4_jLsifl_?-| jl X^S'j^£> ya aJL*jl»-1 

tlJuil ^^ ^ 4^*11 Jp jLJ^I Sj-UJ bjJL^ £# jl\ t( lUJl Jl v^U^I 
•^ ^JU La 4JUJJ3-NI >»^fiUi . Asir^sll Jl ^jJL j6"LJI /»Jlp ^ *s>-L~a ii^Jj 

fj-^- 4 J^ 1 -^ uS ^* J * ( ^ L *-' 1 Jl 5:sj3:: l j^ cr^-5 (^^ , dr^ J^^ JJ-^> 
^.JflLll j^ Lr JLJl ^Ll53l j^ ^LJI tj-^Uil ^5^-UJl j^iJl ^ aJUj^-VI 

Jii O^^rl ^ yi^^^l S^Jl jl £j>\j)\ <y> aJI ^1 c^L.^/1 J^Jl IJla 

. L».^.'...j (_JUo jli {l*Ji>zlj pt-stMj [S JLZ+ji \ j t/s'* P 

V^L.^1 _ i^yJI s>Jlj ^^Uil ^^JLJI 'a^^^S\ f>jv" ^ JLJ^/lj 

rrv 

facebook. com/ketabme {■jJLj jl ^£ tjL-J^I IJla J-^jl. ^^^i .LjLaff- \j LjUJLj ^-J S^Uil 

i^Uj al <J-d-£ ^Lj.oJL?- "S-J Oljj-^aj Lj-sAjj ?-^JaJ aJUJ! <LL*-Jli ^J ^L>*_il 

* 'c-" 

^ ** *. ~ 

^ eiUi jj5L» jl y* t^^*AJ j^w» ^^Jlp jj-^aJ ^-jkj aj*>UI J^^-iJlj 

4^-Ull oljj-^aJjl ^^i* - * .^^SwlSs-^ ^i- J^-^ -^-^ e^ 1 ^' (T^J-^ f ^ J^M 

Jj£ ^jJ?-jJJ J-aL&La wL>J^>- ^Oj-oJ jLUj ^ 4_Lol£jLo ^JLP ^LpL_^ /^^J ^ yi 1 

.Uli y-T y.1 „^;ll ^SwlSJJ 7-ij^Jl J* 
c^Ijji ./?:U «l^L*^! oLo— Jl iS^~\ J~-°-d lS^ «L-oJ^^I pj-^aj* jl ^l 

Sj-IaJl ,*-« JjUjMl t I jJj l1~j>- O- 4 L (\^i (*J^-^° J-* S^ r * J s?L«ll oJuJuM 4-w<jL*Jl 

Ml jil^Jl ^jl ^ Ji^„ ^ JUJ^I IJla ^j .s^Uil v^Nl _ io^l 
^ ^Uil jUJ^I ^JbJl ^1 ^ iUUJl ^l^)fl ^JbJl ^Liil J*>U- ^ 
iJ^^j^j _,_«_, ^Ul ^^SCJliLIl r-ij-ojJlS J^^l -^„^1 ^^JUlI ;r->j-<^l 1*1^ 

JaaJI ^jJp- (\H^» ^ JL*J^M _ T 

^1 S-b-t^l L^LJl oljj-^iil 7T-»*>li \u>jf> JL*- ^ L>w>jl jl j^ 
j^-^ c~*t Ji jOJi jl tsr aai ^liUl ^S^Jl J* ^jg JSLIj J3* 
^yL*^ J_p *\j^ ^JUij t jL«JMl 45jJb jl j^ tJL^J ^151 i UJI o! 5^-Ucu 
J-p jl to^?Uil ^L^iJl 0*1.^,1^1 J5 UjuaaJ ^ c^li ^iJl SjJJl oU_^ 
^ji-II Jp jl «. v-jLSUl ijL-\lj dJLUJl ^Jlp ^ U5 ^^JaJl jlUJl ^y_ 

j _j^j (jUil j^> ^j^*^j>j -J- 3 ^ J^--H J 1 -.-^*^^ >r^' J-r*i ci^^J t(Linear) 
^ ^J15L1I ^JljiJl ^15 ISI <;t dUi .^l^y\ Jl i^U I^U JJLJlI 
c^ fr i_5-^ lK ^j-*- 1-^4' ^— ^- J-° L^So? jj^o ^_ij— J tjj^Jl ^ *^ L _ r i J5 

facebook. com/ketabme ^ X-^a_> tJj— «» tC-»UL-Jl oJLfc \S JJbtlJ 4-J15 0^-^ Sj-li «J ctUJl5 J-£jJI 

* f. f, 

^S- Loj^jlo 1 1 Juli <*!*->- (V» y j <• ( \*J£~A\ <&j*ji Ap /P^*-^ SjJlS ^J-^ 3 -* f*-.--^ 

** tr £■ F' 

Ay/7~o\] UJL^si \jj^C k*j»y*~*y\ _ ^-jj^il ^JjjJ-l OjJaJi ?-j-laj t JjUII ^ 

(jJLi-l jj-p ojj) ..^ a « 4_JL^*>Ui SjJLiJl oJla jlj t aJj-x1\ ^S' i-^L^ ^ SjjJ 
JSLLj j^SOi iiyca j* j*e>Xk IjlII *i-p- ^y» jLJNl J^J^ jts J^Ijj .oJL?-j 

^X-Nl ^^1 J U-Ja.ll JU^NI ^-^J^^JI f M^ll jl U? 4j| ^1 

^^ u-* cT^J J?*^ 1 JJ-^ Cs* £ri J-**-" -^J-^ (*>^ *Jt* ^^ t^lUJl 
tojJL^a» ^i*>l^l *_pj tii^i-lil ^y*:^*^! /»^fiil j 15 Uilaj .L^li ^^iaJl ^ Pierre Simon Laplace: fo^a/ Philosophigue sur les probabilites, Cambridge Library (T) 
Collection-Mathematics (Paris: V. Courcier, 1820), and A Philosophical Essay on Probabilities, 
translated by F. W. Truscott and F. L. Emory (New York: Dover, 1951). 

facebook. com/ketabme ^Jl£- iJL$Lo[ J| W^J^ tjJUail ei*>\jL?-l *_Pj t jL*J^I JJLnJl ojJi JjJ^J- 

i j jS\ LiJ\ ljkl\ cJtf lili .L,iJ\ iJkJS aJd\ ,-» U£Jl 5_^iJl 
jU t^JLSUl S^JaJ! jLSjl jl^I Jii ^wail Ajilil oljlil J! ->^jJl JS 

<jjjj^ jj-^r ( j^2j>JL)j ,oJu-L>-l <u-<jLjtJl c-»ljj_^ajJl J> ^-ww-L^Nl j-s^Ll*-)! Jl?-I 

Jl j—LJ Ijuj^- ji5l j£-^> «aj^jJI» aJl^l-J tiijjJ-l ^UJl «jLJii ^J» 
IjlII *^*»>- j-» c AjLgjJl ^ 1*^-;-«^ *jb jl i^£ ^<JjJi jpliJ-1 Ji" jl ^^ji 
oU—J-1 i^jJL- ~_£j£ ^1 iL^L-Sll j^_^ J! Pj^r^l «.k^ljo t JsVl J-p 
1-Lfc JJl U $ a ^> j jj^-^ J^r-tHJ jLaita JLa . . . (ajjJJI Ujj) ^Ij^-ij^iLil 

jL fl^JNl j-a c JUJI ^^r^ 1 V^J^Jl oljL>^! t> w> ^jJl ^ o^U 

^ it,jL>- S^JLS JU^I JJHg _U ^ iJLiLii ^1 <L^-yJ\ JjS/l w-jS/l 
<jjIjJ-I 15L^.LjJl!I Jl* t^Oj-U ^-ij^jJl o^/U~l ^y^- .*-LJl 4-LJij t^jI^ 
5jJ5 JU*1 .LLL- ^ L£ L*r j^ IJL-i*; jiS"! o^wsl aJLa^I liLiLSLilj 
Jl <jj^jJl oLSlSJl ^ oU-Jl J lio I i— Iji caJjcI! ^IjjJI j^ 4iM*Jl ^y> 
y-Lui^l Jl L?-jJjwJI >JLp ajL-*>U a^JLp ojLS t^Lijji-l obJL-1 J^ tL^^*>Lo 

^-jj_*J J^-o ^^^ (jl ^jJLkJ jl ^j-SC*-; M 4-j^jJLJ eJLpljJl lj^U-I cJla jl 

■ • • f ^ - (hU^jI 

*->-j jj-p .4_,jjJl (j^aij-J ^-jj-W j-^^ ^-L-JLi tj->^>- 7-j^d AJlSLal i]Ljfc 

oLa-^JLl iJjJL- jL 5JL5L5JI U^jJJl ^ Ji^iLl^Jl jJL^ t^j^jLl 
Jp aJj^I .^JLj^ij^Lil ^jJlj-iJl iLw-lj^ ^»L" J^-ij <l^?j tj^d ^H^it^Jj^A^ 

JlSLLj SjIIa^o j^fi-J 4 ^ ,,^? „^ ^- <uL«-«-a C-jlj^^;^-^- /j_« AiL>l>i A-jLj J-J Jj5Lil /-Jla-flJl 

v^JJao oJ^ca cjLo ^i A^>l5ol oU-~JL-| JJ c^lj^;;-^^]! oJla «oLo jIjluIj .j^ 
facebook. com/ketabme 


W^ aj»- JU 6-iJbCLa l^U^ J} oljJJlj oL^-i ^j ^SU-> N U5 <-.4 i yJi*3\ ^Ijil ^ L^U^5U Ji 
^ p-^l>^ jL~J)/l Ji^Jl jl Uo-.l Qji> twiUi Jl oUI .<-JLj^ij^5Lii 

f- C- 

* c- 

JLJ I f jlp JJ o^I ^1 2L-L.Nl o*>\5Lill Jl^U .^*>UNl _ a-j^I S^Jl 

yu 4La*)L«Nl - L.^jJl o^laJli .iOjJl IJL^. jjfc t^tojJ-l f JuJl *-* S^ta^l oJl& 

4~J6 yN\j . rJ J\ j\ J^Jl j] (J Jd\ y* ,yU>Nl ^JjLJI I i* .Ji^ JLJNI 
4jj_^ll Aj^lii oljJJl ^i*>L>- ^L^l *,*-£ ^La t ^j-wU ^j^*-jJl ^^r L ^ 

Jl* ^^=rj <L^W ^^J 4^Jl>JI o^iaJl o^LS" li| LJ[j .3LJ-1 jl JijJi jl oh *A:Jl 
Ijl^ iiL^lj Ijl^Laj .L^l^ 4 «^^ m -y) \*y>~ Oj-S^j jl tw^t-J t*oUL5Jl oJla 
jl J^joI jl ( j ~j Lh 5iL^lj ?t^*J oJu-L>- olja-vflJ LU t 4»Jl5oI Ijl^o ^| a.>. .Un 

.^LJl <L>^Jl1 J^j^JiJI ^j-L>- ^J t Ljsli Ajc^kJl Jl_ oLLl 

<L*~iaJI f»j4J3» A^vCJjl ^P LgJ«-a JLjMl Jl*5j 4-«jiJ C-ijJl jJ 4lS3j t^a'^L^Nl 
^^l^li! t A^^L-^I - 'ky t yi}\ 4-J^jdl o^ia-^^ Jl <L~jJL \jjjjj? <j~^ .4L>t^jll 

cjL^jJ Jii s^ULSJl oJifi tSj3-Nl jjj>»jj t-jj>\ j\ ty*^ Ji^«*il ^j^jJl John Dupre, «Reduclionism,» in: WiHiam H. Newton-Smith, ed., A Companion to the (V) 
Philosophy o/ Science, Blackwell Companions to Philosophy; 18 (Malden Mass.: B. Blackwelt, 2000), 
pp. 402-403. 

m 

facebook.com/ketabme .Oljj^alJl o*U** «-« 
C -« » J .oljjwajJl ojjfc JJL« ^J A^«jJLj 4JLoU^ ejws»L«ll <Lw<Jl*Jl o JajJlj 

iLli vJUJl oULSGlj oL^lJIj LUiJl oli" j^j ol y*, ^1 Jj\| -Uli 

jLUalj ^ U-^V ^j^jJI Oyil S^^JaJl *_a ^Uil >JbJl ^ ^«^JaJlj «JLSJl 

a A$\~i Y\ yb j*-^Li .U-^> lJL>b£ liij^ jlJbkij j^j toLJ-lj ^M.a.Jl jl^Jl 

.^wJLaJI ^>^il oLlkdl *^ S^^i oJu 

^j_, JJUiS" ^iihii JjBMa , s^Uil ^^L-^l _ 4*^1 ijk^\j J ^>VA\ JuJl 

^oaJI j^-ul 1>jjJ* I LjU 

«* 

.^U!l j^kJ ^j^" j^£ ^j ^IjJi 

jUpJ ^j O^JULl ^ JL-rtl J^j ^r^-^ 1 ^NjU o^k; jl ^^ dJLSi ^ 
^L^» ^ a^UJi a-U)|I ^jUi! cUJli .«JL5L ^.Uil JUJ)II ^JbJl ^1 

S^?Uil A^jJiJ! o^ r iaJl J^ L^^lJj tj^ Ls*>U^I ^JaU JL«jJ-l ^<JjJ1 r-Jsj^Jl 

•^i J! 

facebook. com/ketabme j^[*i\ ^tjL^Nl _ cjy^Jl J*Jil\ 7-Lj*j ji ij-i Uaj- jji t Jj-aJi ^^*jj 

(*-^J^° L** t^ 8 ^"^ - ULr*^ J*^\ C~*i ^^ L5* J-liJl jl U5" .j-^Uil Jl*Jlj 
^Ulj (jL-JNl a»IjJ1 /*-° UasU^o Ij^S ojLlpL J^U*iJI ^^iai^j o^Jl^-j t^rcr^ ^ .p-ij-w» jJj ^ c JjS/i p aji ^ L>^ji U5 c (I uji Ji v>%^! _ i^^Ji s^ikJi 

J_P o jJ-a.'-) I oJLA ^jjajjj i A-jjiOl jl JU! ^?waj /yj aLj JSLJLj oJU>JL«~o <j JaJ 
a Ij J^-^j Ju^aiJl ^j^U-j N dUJU .<L^o j-^Lpj ^JLp j-^^J ^y-* j-^^ 

^- jJI 0^ J-^ 1 J ( > J* ">J' ^" ^ ^ V^ 1 -» ^^' V^ 1 O* 

.(IUJI Jl «JIjJ-I 5>JI ^ (JUJlj 

OJl5 ii_w»">L«Nl _ iojJ«Jl SjJaJI yj. ^i\ S-«— Jl o-L» jl Jjjlil ^S-^jj 

f' G' P- 

\~oSj .4-jjjJI C-»L*-«JL>eII ^-3 v^L-_j JU>-\ /t-uOl (j— -v «Lj jj>«J 4^_m-Lw- J(l Jpl jjoI Jl?-I 

IJlaj fci^^UNl _ a-j>»JI vkJl J^ *ia^ W*-^ ^r^ 1 <J^1 J^ J^ 1 
J-^-S-^- J-p /U~*-M j-* tjllHj ^ jLa jJl j_* i g ./? '.j jy> jIjlo J_p «Juli cu-J 
^*j «!i*>L*Jl f-LsJ>\ i _^-t JjL-JNl J-JL£j .*JuJlj o^ la : II oJla j^-> JjL-jNl 

ii b >U ^ oJu^Jl IJla JJ^: jl ^5L*-j ^^Jl ii^UJlj ^^Nl J-p L^Jl^I 

.«J^jJl _ J^aiJl» 

jIju ^I-p ^jjj^Jl l-ij£Ji]\ 4-p-LwJI ^i oj-^J? ^yJl oljj_^2jJl jl «JIjJlj 

?^>Jl1I jjfe jliJIj ^IjJ^i ^5o jly> J^ tU^Jwo /. U I Ju^aiJl yfc j/^l : j^JU 
c^. ^^3-^^iaJ ^JJI Ujj .,^ T j 15 JJL5JJ .^^L^l *JuJL ^^-o— j b> ^yi I ^> g : ;j > 

- f- * * 

_ ujj^-Sl ol^jJl ^3 oL^Nl IJl^J ^j-^v jJ jl Jl L^>*jl^I Li-^ww^o Uj^ia_» j_SL. 
^t-w^Jl JLo-pI ^-w-^iJj SpIjJ o^LpJ J^L>- ( v> dJLSi *J> jJj .4—^jaJ e ^_>o*>L*-Nl 

facebook. com/ketabme \Ljj 4 A. : ..,<7.a.\\ oJl^J jj&UJI Jl*p J^j-iJl <U-l*wo t aMpI Ll..,r?tfT L^jjCL^I Jiij 

C ^ i> e> t> f. 

t^s^lj <C\j 4 45oUL]| 4../? S )1 oJLfc 4ji-L*l |jbJu>- *>\JLl«^> i ■*» g 1 ^ *Ju>tl^l 4j1 <JlS 

~4±\ II» ^ i j .i-^iJl ,y ^.jJIj ^^JUJl c^U-l Cs <¥ > ^LiJ-l ,> 

*L^JJ ^ ^XJ JLii J-^jJl l»l t Jj»lS" Ji^J V»Jlp *jj^ l*jl^l> ,t la'. 11 ^^r^ 

.LjJi toUlpl Uj-^i» OjLlPb jlj>tp">U 4>jj^jLsj 4 4jjjl ^fl 

*JuJlj ^^L^Nl _ ^jj-»Jl Sjh'.ll ^j /»jJl JjL*J^l JJL>tJ 61 LuJS ISU 

■t* ** *1 1 

J^ ^^«Jj ijjjj L5 ^-U-l! fj-^^ll ^jJL^ J_P j_A «J-s^jJl _ J_^a-iJl« _ 

.iLalS" v>Ap oNL£ (_$ji*^< <Jp jl J5^5 *JUJl LL^ki ^^o 

f. 

^ »4** ** .+ ^ *■ «t *■ ^J -* 

k_-^«wJ>e_) <L»w« L>L*JL)1 *JUJ 4 4j>tJ 4_w»_Lp 4 ; ./? » /U-*H f' j-^jil 615 1J>[ _ 

.^^JbJi -JU^w i^ULl I^JLjJI £j*bll 

^j-J>^il jl»j_^ ^jl» 4 45^^^!^ a^:> _ ^JLp 4..,^q (U-*j f-j-^jil 6^5 ISI «. 

.4J iU^Uil i^^JuJl CjLpj-^^11 ^y> °>^j J^-> J^-^ 

c, 

e' 

61 UUi lil ^j .gfi\ IJl^J UUL. LLykf Jii j^\ tpij&\ jl^JI ^ ^jJjJl 
^JL«J^/lj a^^. I?H >>jJL«Jl Vj^o J5o ■*■ g di IJla Jjla 4i*>lp 6j5^J ^J_5 «_si»j-J 

ra 

facebook. com/ketabme .pLJJ Ob-^ 1 ^^i 1 a>M u* £ J 

k^jU-lj ^^o-UJl t_jU*l ^*j ^-y>r ,ff\\ <3*>UJl *L-Lj]j t L^Jt^Jaj OijJLSi- iS'j^wa 

*• * 

^ULI JLJ)II ^^JLJI ^&UI j* JU*^I ^jip _ T 

y* ^UII ^^JlJI ^^Ij U ^JI ^ r SliJl ^ <jLjN1 ^^a^J jUJl i^yLSl 

«-oJL>«il ^ *>>^j S^UlI wLJl LpLA' J^M t^J <■ Jj^ (*L^U ^ LJL-Jl 
t^^Lll ^^1*JI j^iJl ^ jUJl viiiJi ^ ^.LJU .^1*11 jl~J>1 ^^JbJl 

C-»lJb t *Julj^Jl L^-Jl^-wO ^>-^tLt 4_L>_JL» jj-fis* -*-*-> U^j-s^2i»-j caJbJL>-l 4^qJj*jI 

oi^kj ji ^jj ujl? ^uji ^ J5U5- j^r N (Iojl^i ^uji l^u j^-ji ^i 

.iiiiail Aj>t.,^11j LfJlP (*-5^1 ij^H ^J uy-* ^^ 0^*" („f* ^- , LJ ^-*^ 

^i ^^j-a^il *-LJL*Jlj 4-L.^%gJl ^ -5-J^j oJujlp jL^Lil 4ia^ljj Lgj^p ^^-jclII 

«P- f- !&■ 

facebook. com/ketabme Oj-Sj jl ^^-^-j t (Apriori) <^— * J^-^-l ^^^-^ L*jLjlpI <j^-*t! ur* ^J 

t Jbcdl j! « jjr <JUJl frljjLa» Jl ^^lJ.1 JJLi ^jJI t>->^ /*-" <■ (Metascience) 
LfiL «L-^J" LgJUo^J (j£-*-i jLipMI I*J^j - - • ,y»-UJl ^j^A\ ^J JJ«-Lcl> ^JJI 
^A-JLaJl ,UliJl AJg.il^j L$J} J^^Jl ^ LS^W* cr* -(Apriori) 4jL-«wo i$s\~* 
jl iSy o\ sj£-*-i Ijl£_*j ,(jL»il *— «j U U 1 3 ■■-v aJlaJ 1*5 aJSIjJI <U--J? jr^ 

OljL— o /r**—^ jU*w<> j_fc t tLUi /w« J>^ .«UU-JI Qj*J-\ i_9jU_* ^3 <J_<i^*jJI ^3 
j\ /j^-*J 4J w*il /jja jyw 9 yi LJ fJlAj <Coc« <L4*~«-o CjLs^I *Iil ,1-P f* jJL t (_£ji*-l 

fljjl 4-k^ljj L$Jlp Jj-waJ-l *-^> ^jJl i-ijUIl ^ ^S"! 4^J <d Jj£j jl ^^j N 

(O "*■».. ."_(-. fr 

^^Jl <SIjJ-I jJlp i>w, ^Lp J^ j^5 «^M^l ^UJI» fj^ jj^ (JbJi 
(JbJl» j»j^ Jiw N o^UI li^w^l U5j .^Ull jUJ^I cr*-^ 1 ^^ , i> 
.^M^lj ^Lj^Jl oU-*jl^1I ^ ^UJl ^~/U £~>^ f^gill «^L-^1 

ajV J^-^ y* f*-UJi f*^A* o*^ dUij .ijjL**^ (jjj-^ ^ ^-*-^j (j^^^ <c°-^' 

.A^S aJLvJ^AJ a^JLjJI i^jUIi v^p *JulJ <j0^>- ^LdJ (*>^° 

<L>ijLjr (j-^-o-j (fc -^^ tLvfljbj.0 jj.^ajJl Ijl& j-A-»j Ujj .j-^Uil ^jL-JNl ^<>-UJl 
cr <JUJl ^ji^J,! ^ f-y>^ <*~-aj oijJl ^j t^jjjJl SjJajJl ^J^- L*-_^Lj /v-UJl 

^t^*-o ^?UU ^JLjJU t^^Lj ^1 JjJi ^ L _ r J a5Ij-3I ^ ^Jj .Uj^-p (jLJ^/l 

i» <• t. Craig Dilworth, T/ze Metaphysics of Science: An Account of Modern Science in Terms of (t) 
Principles, Laws and Theories, Boston Studies in the Philosophy of Science; 173 (Dordrecht, NL: 
Kluwer Academic Pubiishers, 1996), p. 72. 

facebook. com/ketabme ( ~J j-s^Ltil ,%-UJl p-f- UJ .iJUJ! J j ,/gall ^ t^iJLSJ <Jjp iUJUl ^^aJ t_3j_*-Jj 
.^>waJl LS «^\ rH^^ plj^/l UJI j toljj-^Jl aji* l$i* jlkJ ^yJl o!^^! 

t jiJJl ^*1L ^Ull ^!jL-^I _ ^yJl JuJl ->_p-^ Jj^Jl L^SUj dJUJJ 

<UyJl *-<rJsi> J/° U>*>UaJl ~JUJl IJl* O^jUj ^jJl iljiNl Jl AlwwJ i^^i l£' 

jl ^j-j«-3I f^JLnJl $y>-y, Jj-SJ' o^-*-l *^ c er^J-^-A' Lr*^W ^ .a_w«!>U-^/I _ 

.^U* <jUJl ^Jlp Jaii ilL* UJtj c^UlI ^r^L-^l ^UJl 

Jl ijJC_A e^^aJ ^ (J-UaJj «U<Jlp CjU-jLC .iiUgi • i£j-=-^l Oj-^UII oliUiJl 

i3U o! U5 tiUJl Jl vwJil S^aJJ UJ> fJUJL L# *_ i U \j4 iibj t( ibJl 

JUJl ^ oljjwaJ Ufljl ±JUaj i^UJl Jl oi^Jl S^iaJlJ UJ» ^JbJl Usul 

^ <J^ H^J-^I 6 Jlaj .jIUJI Jl ^jJ-l v^Jl s^kJl ^ jlkj ^>Uil 
^1 f^U ^1 ^iJL) J^-^j b^j^ka oli" «^oJ^I {JUJl <L)I ^y t^jjJ-l jJLJl 
Uik^o Ijj-s^J ojLipLj t UU- i*ii ij|jJ-l ^^aJ LLJg ,JUJl *-_,!? UI t*JUJJ 

^jLJI t-iklail ^ UI j U5 caJIjlJ-I S^iaJl ^ lUJl j^ 4^*» ^^laJ *^>-j y 

J& ^jj>£\j jliJl ^j jjij ^JJl jj^aJl II* _^j jjiSl *ilj ^j 
S-iJjC» ol^JaJj OiJUCU LjUUi aSjUL* aJISU} J-a aJ} ^Jj U J iUJl J} 4Z~J> 

^J ^Jl ^1 jl Jl j^t jj-^JI IJ-gi .pLJl ^ uy^ ^^Ju> Jl jl UJI Jl 

jji i]Ua ^?uii fjuii ^ii .aU j^wj W^ lt^ ^' ^*^ i f*^ J^~*. W^j-^j** 

aJ^^ ^Szi A^ilj^l jl i__Jl ^ jj3 *JL* dJJi5j .L^lS" aJL-J\I ^jl! 

<( IUJI Jl l^^j oliUiJl ^>U^I ^_>o aJUJ^I ^J^JI 

a-«_«jJ ^jJl>- *-*0j-> UJ ^c-o-*J /%JL*jI ^-5 ..Pj^jilj ^IaJI /j-j <ij-iiJli 
.oUJ^I L^>^l ^1 <jjA\ oUjJidl J-iSl* a^-J ^JUJI jlLL N ^- ^LJI 

•l^^'j ^^ O^J c ^b ^^ ^J ^j^h oUJl ^j U caJUJ)/I fj}j}\ 

_ i^^JI AJ^kJ ^ li^kJI JUJNI jJLJI ^ y^JI ^5LiJt iijLl, jl t >SL^ 
.JUJNI jJUJI ^ \\yC\ ^Ui JUj Ol Oj^ t( iUJl Jl v!>U)fl 

rtv 

facebook. com/ketabme JbJbL-1 ri^JI 4pU* i> ^Wr)" tfjLiil _ r 

A*jA\ f JUL N pJuJl jU c jl~^! <ui L^ ^U! j^Jlj ^iljJI ii^ Jl ^i 
jU ttiiii *-aj .«iljJl iJLft Zijjtl L^aiVl ?«-jjIl UJIj t*iljJi aaJl>^j iJul^JI er*-^ £**>*ll lP>- ^J '^J^ U*UJI ^^-UJI £^i! Ja^ l5 x^ iSjJjr^ 
jj*> U t L> J^vJL> t J^-*-d ^y*-!-*-^ 7-ij-*jJLi .^JLkJI «i^-nll _^>*J fj^Ul ojj^ 

o-ij-if SjJ-^ U J*Ss_JL> J^-o-J U-£ i -<JL*jl *_<»JL>e1I ^IjJl -j-j Aijjt-o *wa iJ jlL» 

Cr* jrr^ J^ °jjh-^ 6 -L* J* U-^Uj .(jL^Nlj ^^-JaJl ^J-^ °Jrr>" 
j! jLipI ^ tj ^L*il ^^pJL^I r^j-^Jl oi^" ^ oliLajJl ^ $\yJ?i\ 
oj^-lj a$U5 ^y^ r^j-»-> j-* L^ij t«iljJl ^ ^*j *y ^jjlJ^l <_5*-^*Jl r-ij^jJl 

.aI.jJ-1 ^LjjJJI AiUiJl ^y* 

LJUMp jy> IJLo ,jL*Jl jl ^^j <1^>- tC-j JLjjLp jjwajJl IJl* JL5j_j • ^ <S ji »-iAjJJ t jUu^M <Ua*>ul^j 44^/2^ e-Jjl^- jw^-viljj 

f, f_ 

ikJy» Lw>-jJji5Jj L^i LoU LJLp c-jslil ISI t(^^>-l cjU^l>J. jli" Ujj m 

iil^ oLi^j oL^5J S^jjf oljj-v^j ( j^>*>U^i^L \j^oLi Ujj .1UJI ^i ^jJl 
*ju*>- ^JUl jJlJI jl J^i; jl dUi ^wJ ,^i* ihSUlj i^^^JL ^UL| diL ^ 

j>JJ jl «-a Lvaib^» Lo fj^-^J Oj^i cJj— » ^JL^il jl ^J-^ 5 ! ^Soyil *Ua->i! aj 4JLL>- 
JL«j cJj— i .iUJl Si^ UJjLtf- LoLp IjLLpI aJUj ^_3j^ t^j-^oJL; .(J^l (Jla]^ 

. . . ry* *J C J \ "ya lSj^~\ f' Jr^J ^JL-b OL» JiJ 

jli^ jl <£*> *ji\ jl ^ tlk^LL U ^*J\ J^Ur U5 t JjUl IJla Jl^ ^j 

Aj^U^pI i*^ia^a {jfi- j tr ^JI cij— ' o*^ H^^ '^* ( - > ' J' t jL-J^II olUJo *ilj (^1 

facebook. com/ketabme p. p 

oliUiJl jl 'j* ^jJl-t t^-j-^jj J^-^j ilxJJ <Lpj-*s>^II * >\j^r\ t - ) 4^^^ -*V L * 

C. P' * t 

*_* *J£ Jia^i toly jl J-aU U U-^o ( j*J .4iii£ (j^^; L*ly jl jr^-^ <ul^>*ll 
^i^**» A-iUtJl A--— jJl J-» jJU» (_$l iiLft t _ r J .cy>^aj> jJUji C~a-da^! ISI JUS 
^JLLl Jp .^jVl Jp i^ji^Jl ja a^U o- LU £i jl ^y&fi 5>waJl J~£ 
{•jJbJl ^ 4jLL£ IjljJi L-*-^ j! <j£*J 5^>r./?il ^Vrr^J ^^^^ o-UJl t^-Nl 

aLjJI Ji-lJj.1 Jub JJLi-t; jl Jp^ iJuh .fjj»] oUUL 4-4» ULI oliL~Jl <J 
tiaJjJl «ii^tAilj ^^^a^JJl ^y Ij-s^p JSLi: j! j t L5? ^ilj ^^JUJl ^UJI ^ 
ol^-^ di; jl cS^^l oliUllL A-^liLl «i^jull ^uJaiN <jj£ 4_JU-I oij& ^y 
j j k ■ a J*>U- j-* ILJI i£y>-\ ^LiLU ^jJ jl L^-C jj-SL L«-jj .^J-p ^iaJ 

L*L>jlaI ASI jj-^J jl Cj^h ^i^^ (*J"^"*~^ •^r^^^^r" ^-rj^ Cj* ^-dj ^ p j-*^ 
OcJs j^p lSj^ - ' (( tJ ,^>,^^ >) j-*-^ «i^S» u*j^' (JL*Jl ^r*^' <jJLkdl IJ-a j-* 

ojljil C^ljj-^aJ-Jl 9-jJs» ^ <5jLiiL *jJl 4»JUa_* 4-JL-J^Mj ^_<JuJl 4ij-*il 

taLgJl <uJj^o iulfi <J c~u JLita ^ji^il lJu*> ^p ^^-ju .A^yJl wiaJI oJi$J iLjJlj 

L^f jlS" -U-ai* ^^Jl ^LJl ^ jS! bljuiJ ^51 J>J jl <-*£ pJl» 
pIp^NI jl [y>5H pi*Jl >[*^\ J^u N dUJu y^aill .^UJI jp 4^iJ l^gJL 
.iiilit (i^r^ t_5^ ^^ jr^H 4-^iJl jl J^i-Jl j-* L«Jlj • (( c5 r^ ^lt^ J^ m ^^ 

i^Jl^?- ^jJulj dUS «_^j .L— uiJlj 1UJI p+Ju j^ LJJLpL-j 4l>J^I U^-jJ^^lil 

.jNI L^>-l^ ow o^^JLo J.I Uijl o.>li i^aiJl oJU 

jl L^ajl <^j£ ijy^\ J-^-Sl ik-^ljj L5 ^^ ^aj yb -JbJi jl Jj^j LoAlP 
oliUtJl .j^a-^aJ jL pLp^NI jl -(Jji-i L^a-vai ci?^ t5j^"' oUUj* jl jSXL> 

jl)) j! iL$i5»-lJL* (^J-l5J jl ii«u4J» jl <- ~£ ^^1— 1 l^j-*" ^"j <Sj^^ 

^^ jj-^LrJI jJ-P ,4-JLalJl aJL^-^NI £jJ> AjJL>- f-jJ jJ* t K4-w*J-P ^^151 > r . . /t " David Peat, From Certainty to Uncertainty: The Story of Science and Ideas in the Twentieth ( ) 
Century (Washington, DC: Joseph Henry Press, 2002), pp. 208-209. 

facebook. com/ketabme 4-^ UU Al-Pj^JL* 4_Sj tJLSLJl ^^oJljJI <L>Oj_*J ^«Ap j+aS* JlSJ tiUJJj 

LpjJ i^Juc^ ^jGj*j\ j^oju\ ^J JjL-JI ^JLjoI 7-ia-*jjLi .~Ji«jI jj~*& /V* ^jj^ 3 ^ 
.C-jJbU _UJ| ^^p ^i <cp J5 J5L^j ^-iUirj t^^L^I ^-^Ji ^ ^ U 

p» ^ ^ * e. 

<j^-*j ^yii .LjJ-?- Jj^j <1>1 jl LJLS' jj^o jl j^-H ^^JL^Jl £-ij-*JI liiiJLS' 

?-iUJ oJlP j-* 4JjiO> 4jt ;; lall yfcljiij jj^Jl (Jl 4-wJLJl SjJaJl d^£j jLj-^I 

t-Sj^jJI Oj^; o\ J&o-i. iSj>-\ 0L>-1 l5^^ *^r^ f J^' t>* iJL, °. ^U- ~*-?j>- 

.iJLJ^Mj ^c^JaJl yhljJaJl 15 lo.li *lp US* 

^p c5 i-JLiJl jj-^Ji jl to^^jJI ^p « cr JL*Jl» »Oj^jji ^i ^Jl 4^-Jlj ^ i-^jy^jJl oLk«.U ^Jp ^^-L-l J^-^j JU^*j t^*-^^ r^j-^1 ol <_y* jji^Jl 
^jJU J£-JL» LiJj j£5 ^^Ji^Jl *-gj^J.I iL-. Ijj <_ 5 ^l*Jl tl^JJ ^-ri .fjljJl 

^uuJl dJJi5j ^JlcJI jU^Jl j-ua*Jl ^ 1JL5L- jl5 ^JUl t _^J-*Jl rOj-*-^ 

*+ i* ** Sw 

1 •• «a 

j» fr . " * * 

4jj£L* CU>*--^»I U>J}j 1 47o ,,f?a .bu i iu-^ail ojJJli .LjoIj L^Jp 1j waJ (T-^J 
*U^s**>-l 4jL>-I *-j i^^o i j~£ A>JL> SiJLiCLaj |jj>- <uLwS> Ajji jj^ ^L*^>-l *^4 • T \ \ _ T S * ^y» <.<~Jl> jJUail (1) 

facebook. com/ketabme ,4JU^>-1 A^olp-*)} (Jl C^j£- 4~a^M «U^Jl 43*>UJlj .4^jll «JU-lj 
Oj5u cjL5 JliJl ^JJalill y C~-j -^i^O f-^J - JLj JL=L^ ^<Jl*J| r-ij-ojJi *LUl 

< j£\ «uL/mJl UU- *-y^j 01 y Iju jJljJI .^iljJl ^ Jisj-jJ i Ujj t J-«15 J5Ll> 

LJI ^^ dJUi 015 i^ll! J> Ja~J ^ Ji ^lil jl UJI 015 ISI -Ort^b 
015 LSL~-^I ^L^ill ^Lp . . .^5L^^5JI *Lj-iJ! jjJi^o J^ ^ aJI U^ 

(Jjiaj -v-j-jU^ *LJL*J1 * Sj tJ,LJLj t^jLSJij t^s>j_<iJJl t<0yij*>Ul j-* bJU- 

ro^^jJl 0^5 ^Lo^J yo^^ b» !Ju& ^iUJl j^ 4-**L«^M oL^^ii^l oJl& J5jj 
*_*_£ SJbJlA-l AjyJLI 01 u ^*i 11* j triUJl J*>Us- J-a USb J^JtJ jJUJl .^^<Jl«J\ 

■ fv> «t!-» > J 5 ^ 

cJjJl ^ *IjJcu-^I *-• i«^U,jJ-1 JL*Jl» fj-fi-^ JiUi^^U aJjIj£ ^yj 

jj^alU %Ju JiLC ^yjl tctoJL^I *Jl*Jl L^JLp *yu { jd\ £_pLJLS <JuJJl>\ 5jj-^aJl 

P j) g fl o-; Al^yg.U C-jIjJJI dJjLJLwyl c jj .,/?•; ii IJLft ^y .«A-^^vJl IJL^oWj tKyssjji-l 

t «d n . .U\\ a\ la:'i|)) » j ^ y C^ijJJl eJi_A ^-Jjtj oU pj^-«Lo JjLJLxlj c «j_AjJ--I^ 

./»Lp p j g d o5 ^ij^w^Jl" ^j^jLoj CjIjJLSI oJLa p|jJa-^?i ^ 4^-Ul A^yy^S\ CJJLJL^Ij 

^J dJUij t^-oJui-l ^JUnJl r-ij^»j eJ*>U- ^- 1 ^>- i^^ K^y^J 5JbJL>- A ;r <JU' OjJaJ .T • » _ \W ^ <<uJ6 jJL^ii! (V) 

facebook. com/ketabme ji ^JL «jlli oJu^ 4J1 ^ Uj t uu ^uji <ju j; ^l» ^j» 

P- C 1 

cJj^Jl ^ SJJLJl JloIII 4JULJI J'L*^ J! v 1 ^ 1 jW^ ! <y L^^J &! 
Ja .J^.jJ-1 JbJJ a-SL^I ^os*^ ^=—Ijh cJL£-SJ 1^1 «-^l^Jl ^ t JULI 

fclLwJl JI oJUJU»- S^^aJ ^L-Nl *Ji5 01 ^y ?t^J O' SJuJL>- Uj^JLlI j^^j 

?Uj^JLII oJla Jil a^L-NI oU^Jl dj& cJj— liU tdJUS 015 lilj 
<^j_a ^ lg_^j^2jkj UU UU;I iiljfc 01 jJl-j ^yJI toU^J! t^J^i 

cLUj JjU t oJb JkJLl Uj^JLJlI jl ^yt tjL^P^I ^y 9j_^>jll IJU lj_>w?j ^jjJJl 

1« I» 

(j^P" ,y <• /J^-H OjSoLJ Lij5yi UL>j> ^Ja_*J Oj^ c <Uj>- J j-j <W~*j >» ....T.7 ^-II 

(^Ju^J .*>^1 V^l j^p L&^S'jj ^y ajjJlJI ?~U«^j cJyjJ <UvuL> oijJl ^y L^J 
Jp Jaili j! ^ L^M 1 cJu * <>* 01 J>3JI ^ JUS ^ ^^JLi J>Jl 

t *iljJl ^0 o^jJL>dl p\y»-Nl ^j^-j <J^ Ja£i (J -*J J-ww<^Jl li-A J^-laj Jj> SjilS 

i^l UJlj SVJ-I Jui ^_J <JJ ^ ^I^JI J& ^j ttf sLj-iJI JJLo 

^J t Lg_LSL»j AJL^JaJl oJ_(- .0L£U LgJ 0j-5sj Oj-^ ty^j^Jlj tjjlJUl ^p Jl 
jL-J^I iUJi ^ a5L^Ujla 5JMp t*™^ (^^ Ji 5 ^r^ ^/-^^1 (t-i-^ -^8 

f- »* f. 

Ajjj^adl cjlji*yi Lvkjl ^j^j tOL-J^II <u3 ^^i-ju (5JJI ^yrj^j^lj cy^j-^'j 

r-ij_«jJl IJl^J .J^-JajJl Jbi Ajij-Lsi ^yfc t^^JLSLil tjr< >J'J^l ^-ij^jJl jjtj 

Oj^j ajjJJI oLyL«^ UI -j-^L^ J^-^ OUJ^l 4-«-« J-*Uij ^JJl t(Macro) 

Ji*J! ^yL^ji -J t^J-l aL^>-N1j 4-J-l L»*>U-lj ij^ajJl iljil ^yL^oj ^jjU! 

^ r^^ t^^JaJl ^jiJtl ^y Ju*iJlj «^jlSCll» oNl> Jl iiLs^l tjLJ)/l Dilworth, Ibid., pp. 207-208. (a) facebook. com/ketabme ilSwilj .cjIjJIj ^ aji cjNL^ Jl j-i^ij ^JJI <.4_)jJJlJ iJ jUjS' S i\ jj ./?:M ^ 
oa>sja5 Vju\j t L^b ajUpLLI 4i -*-y^ ij>l 4 — *^^> ^ijLi^S' t Co JbM f*-!*-)! ^3 5yC— ^> 

C-oJl>-I *JL*JI t IJl£_Aj ,4_j1j> C-9aJl ^-3 tOj^Jb 4-lSLoo La >*&£; *-° ^ °J-TT^ 

s» 

u_9jl*ll ^y-JjJl j-^jjl <U~£J C-ijJl ^J ^ Ajli OJ_^>-jJ *>\-pli J....,. fc J J^-^-i lT^J^ 

v. t» 

*-*-^& ^f- <JLJl JjLcJI (Hugo Meynell) JcjU ^j-» j^ cjjjJLo <Uoj 

: o*A£cll oJla *_* JwaLo jl >»Ja.:...^ (jJJl *JL*Jl 

J~— ' jjp tfl^^JbJl» JjLcJl s^.a.j5^j jl ^j-JJ jj^j t J-^^l j-* t ^-^ )1 
JbJii ^5U_> Ja ?ViJ^I jl c^jj-JLlII ti-J^U-^l Ui~*S/l iU-l*.* *.* t Jeli 

Ijsj ?4oLjNl ("jJLaJI LjLj^I ^f*— «i L° LJCJ iJuJmJ jji t, ^JuJaJl (*jl*Jl tlaL* 
oJla Ju>a ill^l ^c£ ^jjjwail j» ?lilij t^jUail JjAjcII f-jj U t L£jT ^j 1 

cjLpj_J>^11 *_* LoLcJl ^J 4_w<Jl*JI ?x_aL11 ( J-p Jl<c-*j jl Juj-j *-^il jt5 lij 

^Jfc tl^- *_LL^aj jl JLjJbU 7-ij-o-Jl Jj^ ^cJl 4-_^LvNl ^^il Jj^> cUJU 

— * t. 

cUi J-=r^jj . Ju-1^ jl ^i oLjjL^il cUu 4ilS" *^a LoUcJl J-p Ij^U Jj-^j jl 

O Ali I ^JfeljJaJl ^w-oaJ J_P IjiLi jj-5L» jl JUJ3-I r-ij_<cJl ^J-P «ul ^i oaLp 

.g-1 j.«o pIj^*» <uIixJI JfcljJaJlj Ajj^>-I ytsl jJaJlj 

Lg^^^JaJ ^jjJl cjL>—JI L^li t _^_A jujJt-I 7-js^>-JlJ A. r ^u»Nl cjL>-«JIj 

.(JjL«JI ,^— ---a-' 1 ^-9 J->- j-a L5^C_! Lg_^>lyC—l ^JjL^JI oJbJu>-l 4^^o_Uol CjIjj «,(3l\\ 

"f. 

«U^JljoI o^JaJl _5 5^-s^ljJl ^ajiJl 4>-l*i "^L^l C-Jj_^i? oJbJJ--l CjIjj-valJl o-L^-9 

.-LS^JlSLil ^cJ-l i;s5L^*>VSJl 

jt-^&U^» ^j*>C ^.5 oJuJl^-I <U<Ju»tJl Cj\j walJl ji?r| j^*i 4j *' ^y '-'^ (Jr^ ~^J . Yio ^? 1 4 — ij j_u.aH ( ^ * ) ror facebook. com/ketabme Uju Aj^lil j! AjjJJU .4j Ja-J^ll 4-^^J «4jjJJU f^$A« j^^AJ ^ft 4j53li 

aj^^I ^9 .aJI£JJ ^^aJLJl pj-^-ail j-Aj t L^w>jl jl J^-* U5 «aj^I» J*>U>- /^ 
t dJJi ^y^^j f^-*^ j-^ jr*-^ <.aJ6\J1 Lol .JL jjJu AjIj^I JJ o^j ,j^*j J^ 
oJj& JflJ^ c5^^I *"c5^ ^^-* ^!j i-^J-1 L!i\iM Jl -Ja-As -^jJ ^ J^ j-* J**^ 
oljJUl Jl Jaii ^J N aJ-1 U-Ll dAJJ^ .JJbJl 2J^ y L^Li Jl ^jjj L^l 

t, LfrlaJg j cS-^JH u^ ^^r^ ^^ -^^ ^5*^! ^l^ ^^ ^oJlj *• ^^ JrT^ J 

.oLA-1 ^fcj 

/r* O^i ^ ^t* t A\w : ..lg,H ^ J^lSCJl pUai^Nl (>j-^> j^ij ^y* -w^tAJlj 

JjjJl ^Lsf^l f>f^' ^^i "-^ *J^I tl*J>\_£\ j^- ^ SSJS tJL*j ^Ul Ji^j 

1^5" «a-ww~«j!)> ^j^jLo j*-o *^>jL>cjI \_p « ]JL*Jl .sjju?-» p j-^ 4 -* rr*- 1 ^j-^-^J 
toybliaJl jl OJui-1 ^wj-^^ilJ bjJjL£ -^p ^^aj 4_«_w«Jli .^ioJLi-l j^-UJl J * .flij 

., g s J_p LJjJJ Jj {S^j-l <■ ^rr*^' ^"^r* (J! ^-*m-: ^ ^ ^ t_s^ f lk"'Nt IJL-* ajL^Jj 

.<L* : .lg.ll y&ljii *^i Jp JijJl SjJul ^jJl?- 

'y) t ^J-^Ij j ^jil jZS A~ay^> j\ _ 4-oyJI e JaJJ) jl ^LS H*j jl l_J ^J-r*" *^J 

O-Lft jl Jj-AJ jl L*u2jI LU-X^J JLJLjJ .O-bjJ-l iJl^ljj-^gjJl OJ-A n^a tljLil ^1—^- 

.L^JlyCLw-l *J ^x3l SJuJ^I 4^Jl*Jl 

J| OjJaJ iiJJL^_w jjg-Ul t^jjaJl j-SjaJl jl ( c-* t A^>e_^>Ij 4_>s_JL; ?t-^-) IJLAj 

^3 A^L^-Nl A5jLlil aJjj— ^o aJ_P «iJ t *J jlil JbjJ-l -?-i>j_ojJl J^a A^j^i ibJl 

.A^wJaJI Jl aJL>-l?-I 0jj2j *^Ujl<m t Li>«-s^jl Lo tj_s^l-«ll (_jj-*-j' i-SLiijLi .4JL5LJ1J 
Jp J£>LiJ-l «^j (.^^j^p^JI «iljJl jjo j^^^ 1 fj-f-^ 3 o^IiJl oJu& Jl i_iL->1 lili 

J_P Ij^li ^pliJiJ liLLj < jj-*3>\ j-SvJJl Jj-^4 ".-Sj-^J (. o^JajJl oJLA ^-^llP ^b 

.JbjJL-| -5-ij^jJl L5LiJ J ASjLill 
facebook. com/ketabme f. f. * 

^i a^iLo yjj ll*Jl Jl S^iaJl t jw*J>tilj ->j^J <L>-jJ^SL«Jl ^JljJ^lj 1UJ1 J,! 
UJj-i (JyL}\ LuSUj dJU-Llj .oJJLJI ^LpL^^Ij ^JbJl -^Jfcliil ^jJzJj j\ Jj-^ 

^oyJI oU-oJ>tJ.I J_^ ^>J L^-jJ^5L- UjIp Jii aJIjjM ^j^I s j^' ^i ^*" 
t_ii^o j_&j .S ,_*^>l*ll <L_> J«Jl <L_<Ji*Jl i?L^j ^1 _5 SJbJbM *Lw<Jl»JI oljj ./?: II 

.lilJu! oJuJu>- cJlS ^Jl ojJ-1 ^LJu*Jl oljj^^dJ 
clUJl Jl S^iJl p^i-* Jp U4I IjlSJjl itki- UJjP JjiJl LiSUj ^AS" 

Jl «>-LM tjj^ll : ^iljjJl ,y> OL^j-i iil^* t^Uil <^^*Jl j£J^\ Jl ^jJLj 

4jjj-*a> ^3 JuJL>-l 3*Oj_<»Jj! j j ^ JJ j-^"^-J L»JlSj t *_L*Jj I ' J j g a ^ ^_P o ■ w . .^)1 

.j*&Vx\.\ <j>jr*^\ jSLa}\ I g g ?-lj.: t _ 5 ^l (jLwwJ'Vl aJlp ^15L»1^ Oj_*jl^I 1 4_LaLS3,l 
Ljil o*-j oJu>ij . <u*^z^tl I j 4_^<Jl*jI 4^2-gjJI J-Jl£ Jl <*— Jt*-JaJi oj-L>-1 j_& c ijUJij 
Jl vj^JI o j 1o'.H *_* ^jLoJ l^N ^jjJ-l ^j-Ji-^Jl r-ij-^jJl JJ? ^y ^iSof j^ 
j^ \j^y 1 5JU-I ol* ^J ^j^I 7-ij-^Jl J^-^ iJ a^jUAI Jii dlliJ .1LJI 

P- f p 

J j^sUlI ^jr^l _/^iJl 4JjJ_«wa jj JjjJl J-^J C^^l 4jL^ ^ 4Jl ^1 

^ t 2Lj>L ^ .^j^>^ ^^rl ^^^^LJl ^ij^-Jl J-SLLJj ^^-b ^ i5"jUil 

t(<^>l 4*j>-lj /yj .4.,^g:H ^J^O^j ^jl—j'Vl JlLS\JLa jj^ 1 ^ CjIJuI ol^ 4JjJ-^wO 

.JU-1 U^iP ^J 

4jwiaJl -j-oi^J ^3 l5^^ r^J-*^ L$^ ^r^ .r^'Ti cT^ ^UJl t5 3 ^' JJ-^ 

/J jju JwJlai 7>--'l t^pLjoLil r-^a-^Jjl (j;l L*JUjJj>-I f»JuOI 7-^j_o-l3 .Lgj>cJCu (C^Ji 
.5--^j^jJl l_Lft> /yP C<-o^U^I Jaili IJLP LjwJ (. (J-J^ 15LLj jr^J (c^-5l ^iwlSLil J facebook. com/ketabme ?tJlj1 Ut *• L>15 J^v-^j 4ji :; WI1 ^. : -^aJ J ^jJl^-I *Jl*JI ;*oj_oJ J^i LkSj 
^Oj-ojJl \ JLa Lf^ol ^jlll /^Jlj-aJl cJLli diiJiS" cJUJl>- r-ij-o-i jj4^ JJ ^"^"^ 

j-AJ t i-^Jj JLS ^ LoLj L5wj «LW-^JaJl /yu\jJ3J 6*\s-jJi <JLoL>JLa Ojj_^? ^tJL^J (j I -y 3 

5Jb>-^il ^1?:H t^wUil ^—Jl j_p j^^t^j jjJL»j^iJl Jii L>Lp j^jUJ SjI» 
L5 i,ia..u-?') 1,^.1 ^y> j^i L ^}\ ^vjI^aJI ^a oJLp-Ij ipj^ji c o^.lgll ^JljJD ^^31 

P P t 

JjJLp AJ*>*o ^JLo <Jp (J^-JIjJ— joJI J-* JjJL*Jl J-^ail .^IjSsJl Ajjiajj A-^wjJl ij^JaJl 

^ f. — 

f- 

dUi JJ <J\ ./>i t4^5LJl5Lll ^uJljij dUjJtJ-l *JL«Jl Jl <. r .jJL ^Jb iiiL^-a 
.^-L-Vl LSCJlSLil aJL^aJI -^Jlj^Jl JJ JJJjJlj °^r^^ Uj-*^ P j •/* '"*- *&&*-* 

(iLo-^il j\) 4J4J0JI oJbJui-l ^Lj»,j.Ja 11 ^-Jlj-5Jl jj-$ )p A-^-i tJUJui-l r-J>j-<jjJi 
^JJl JbJbLl ^^JuJl T-Jij^jJl J-5wj -5j-^r U-qJLo l^al aJU^I ^L»-*Ja.ll ^Jlj^JJ 

f' 

^^j V tJLjJlrM ^-jj^jJl oU-J ^^-jJLlJl jj^JaJl jy tJ ^jJl ^J-P J-^Jj Peat, From Certainty to Uncertainty: The Story of Science and Ideas 'm the Twentieth Century, (\ \) 
pp. 59-60. Xo-\ facebook. com/ketabme ^JuJl i-^li-- Sjujl^ *rJl*i r^ , c* l>^9-^»h LJL.1 o^jLsi LLo t ^j^ oNL£ 

oNjUJl! J). «iUM t jLJ^I «II <y ^j^ ^^ U?UM 0^'j^' J^ JlpI^JLJI 
J^p jlpI^J ^>-JuJ JjU <yjl ^yPl-.Vi^Ni *I5JJIj oL-W pl* ^y JUsliJl 

C-JlS" UJLla iSJUJLp o^Lf ,Jp J :; U:11 Li» SJbJL?- aJLS" ^^ £*^^ V*?^ 

P C- 

UjLlpL c^-^1? a-SLjISLII <uJly j I N J t^Nl ^»1^ ^y ^j^ ^r^ '^j^j 
Al <J jih b\ tSjjj^\ a» o^Li t l&ijd* cjJI UJp ^sUJl ^i^lj 

.yi^i lsjislli usai ^1^1 c j jli^ ji t(> . j^ c^j^ji ijl* jt 

w?li-l *Ly*~jJ\ ^^ ^y L^!>L-Lajj ^5wL5Lil ^j^ a^'j-* ^1 U-£i 

^ U^il oJla ^y j.L>J dJJiS' t( iUJl Jl ^JliUl s^lJ! ^^^L: ^Ulj 

S^lJI cJla ^^Ju ^yJl U£JI ^Jl^iJl ^ ^j-^f j>^ J! jl—iNl ^LLJI 

J^5LU ^^J ^^Uil ^^.JbJl ^iJl il>>»IJ Uio -Lij^l J^J ^ 0^^^' 

^.UJl iKJl ^Jl^iil ^U j^J Lijl ii>>^„ Jl v^ , ■ J ^ J ^r , cr ,>JL ^ , ^^ l 

^y ^JlSLil ^1^1 (>• aLjJI SJbJLA-l ^JbJl jJljiJl ^y ^liill iU53l 
^^^^Ul ^L UJlj tc ^Jl5ai ^^u^l ^L ^ Ml -U^io t «UU^Nl» 

j^ i^U £^ oNUj^N LiJp (^3^^; jl) i]^: iJ- 1 W^b *^^l 
oUIjJ^lj .2LJ-.1 L^l J^p ^5^ ^Lp ^IjiJ UJ»j L^li "oj^il U=LI i^J? rov facebook. com/ketabme ,jLJ)/l ^ j,^- 

^^ISLo JSCij *3l^il j^Ut N «oIp» jJlji iiL* oVLM dJLLf J5 ^ 
.iju>ftil :>j_?-jil (l]j_L» jl) ^5^- o^Lj>I J^L>- j^o iu^-S^ UJlj <. j~s>Ly* 
^JJl iijJLJl JLJLj) 1^5^^ ^1 <Sj±-\ k^aJL ^Ju£ N ^^ °^-*j 

*JL_P j^o jJLaJI jj-5Li t^l Jl j^jJL^wo j^o l^LLJ^ 4_* ; ; lg H jNj .oNU-l 
Jl Jaii j-w^J jl Loji (, jj.,^:H IJla ^^^ C^^./a.aj 4jI ^ Jji-jJl jj.> 

^^Jlji j $ la" Jl L^^j^-Ij-^I jLoJ^-Nl /»j-fii L]jj_yAj JJj> ^ji t (j-Sv-oll J-* 4JI 

v» 'l ** 

** — ' ♦- 

JlS" <-3 Lj^tf» AXjU Jj>«J L^lSJj t J*-l J[ (_£j\I*~^> *yj j j^v«/7U ^3 C_4ll^ 4_aLP 
k^U-wJJ i>*-^ij 4pLy? Jl *^ljl ^-1^4 jj.yl.lll I JUb Lio J^ 1 .ijJ>-jJl oLjl~w<> 
7-U^-j .UU- 4-pLwflJl &JUb JJLa j^ 4-Uji 4JLJ^Ij i JbJUM 7OJ-0JJJ 4 -L-Nl 

,4-iyo.l ajJUJL f-L^i)lj tL>-jjjyij f-\^^Sj[j 

jJLo t JbJbL-1 i^Oj^jJl ^ i^-JaJl (j^Jlji «UisJLL 4-aLJl 6jj./?H oJUfc Juli ^3 

fr t ** f- 

^ ^5jLsXw*JLI IJuil <JU-^ ,-jja 4_LajwO Dj-^Udl iLjjjJl 4^JLjtJl D^JaJ. II j! Lm2-)I 
4Jb^ Cj-^Ull ^j-*Jl j^LtfJl ^^ ^iJl 4j»,.M| JJ aJLoJI^NI e^la'.lli .L^lpL-y? 

^buiNl IJl&j .jJIjiJl oJl^J iiU.1 ^iJL^il ^jIjj-^iJI J^ ^Lib A^j U^jO 
Jl -u^j c^iOJl IJl^J jS\ 5JISL-I i3Lub jl jiljJl ^ ^ju ^-JaJl JfUJdl 
JULI ^Jaj IJUhj .^ylj^Jl oJu Ji« Jl Jj^jJL! p>Ul fJjuNI Ji^ jl tlUJl 
<iJLi>cil *Jl*Jl cJ^l\£- ^j 4-j jl=L-1 4^<Jl«JI 4^jLJ,L t LLLx UjS'i U5 ti^j^A^ 

.^jwaiM Jp j^-UJl 4jLJi ^j t aj^jJI J^> roA facebook. com/ketabme j&s> <yl^ &#&) (jUlj h pj^jJI 4j^j ( Jp ^L<Jl«J| o^iajJlj ^jyJi o j la/J 1 *j-j 4i>M*Jlj JaJ^jj iaIp 

,45" JlJlA! 4-JjJul _ 4-w<JjO| Llya^JL iaJjjj <. I *&\J>- 

i^OtJli .45jlJLo <LlO _ ^-^P ^LygJ C J t l^La ipykll 4-Jjji-i (*J-^' <_S*^-? 

(^Jlll ^-.ij-ojJI j! tt.^.11 AjjIj j>« JaA9 ^oJLnJl ( w« ;r xLj| 4^^,5.1 ia-*JjJ ljLva.tf.il oJL& 

.Lgj^>-L*>j J 4-Jlp Juj>j 
*_* Uilyu JLJIjj to^iaJl oJu *_* UL*ju t (J ^5oJ! Jj> tJi*_i <JUjl>-I La>yis^>- 

^3 A^jLlil j_p ^^Lnil uJj^^ ^r*^**^^ j^Ji ^j3— ^ tfi ^' U^SJs \aS i ^-*j ro<\ facebook. com/ketabme LUAi j-p aJ-s^ i \\\ jJLLj l J-p k 5» j./?:3t V iL* , : Ml f j-L*-N LL^ai /r^j 

<J-iJl _j iay^ oJl&j t iS - ^l^o ^Jj.} _ iwJlP ^J^J LUai UojI i]L* LJlj t^iJl 

^^JjJl <~Jd £* ^^^ J^ 1 J-^ 1 c> al ^> tf^Jl f 1 ^' J^ 1 cP> 

U» oU t ^ujjJI 4 <lf ?g'JJ ( -<JL*Jl t -* ; wibJl ojjj-^» jl <u*M ^Ju L>-Up- (V^jj 

(.a^jjpJI oU-oJ^til J| 4- r -.:.lL ybOaJlj ^^L-Nl ^ALkiJ! j V (^y^r^ _/"' ^^j 
4-oL^JiNl oljJuJl ^y jj-^j J^ <i ^?ji ^°J <■ VVrr^' fj^-^ «j^-* 1 ^ ^-^ >* 

^L-JI , k^l jl£ ^Ul jjfe j^-kJ! !Jla j'N io^ 1 fj^ 1 tij*^ • J^ 

4j^JaJl pjJLjJI ^i ^^-UJl jjialJl J^i£ J-P SjiUJl <^L>JL>-^1j ^j^UaIJ^^j 

(JJL£ (^JlJI jjiadl j» *Gli jJlaJI ^J^- c J k* Judi c-»Uc*i>«il ^y ^y^- aJLJ^I 

t^l jJLj ioJLalil JjjJl ^ A^-vJaJl (»^JLi ^^^^1 /»JLaJL JjUJUI Jl Lp-Li^U ***-****$ ojLjlpLj ^S^JLSLAl t-^j_<»jj1 ^Lp ^LojlpjI j_a ^_>w^**J1 jl t-j^J>$j CjrH t *JL*JU 

v^bjJ>-^il JjLo oJlSjJ,! C-"bjJ>-jil (^jJLvswa ^J_P ?tJ>-U ^ r: ^P 4jJxJj t oJbbdl j^P 

.iJ^>^ c^*Jl ^KJL- J^ ^ ^jLlil 

p p 

C^w^t-"^! L^-wLIj ^-^JbJI ^w^w^LJ! 4~*a3 aJUI jjJa«J| ^ /^^" , -' o^-«Jj rn facebook. com/ketabme C- £• 

aSjLiIIj tj -^Uil ^^JLJl ^AJI ^ LUN! ^jUil t«J-^yi _ J^aiJl» £4^ 

.JbJui-l ^^Jlo-JI rOj^jJl <^^r^ <_?* 
* 'f, 

^yflls^ L^^J C<Loj^xiJ! ii^Jtil ^JP JLoJL*j L^V ^B-y^ ^JlP LL/99 ^^ .^wJbJl 
Lo jV»-*^ j»<_£-j <U~-AJ C— 9jjl ^J Lg-LXJj 'cT*:: L^" 5 ^ /""^J - ^ Cy ^'-r^ ^j-*-**- 1 

j_kLll» ^tJla-s^-w ^sAiilj .°\jLJi ^J «^-*UJl jJsLdl)) LlL- eL^ .»_ < >— ^ _^ L^ju-laj bj>J ^S\ <L». ; ]all <LoJbJl oLpj-s^^llj LUoiJl JlS" jJfc «4-s^-flLJl 

.Uli d~^ ^ J^LS" J5^ UJLJI ^ycJd <Lli 
4 J^, aji ^ UU ^1 > ^ fJ * ^ _JI a* oi J^ 

c t'* ,. 

jj_gJi 4 . Js. i JJLSi j^oj .LljI ^ : .^'JLj i^-^>lj L4JL0» J^-^ L^JLp j\ L-^jjjf* 

t- fr ** -i . £ 

jl) otiljJl jj_S" ^1 tjL£ll -UuJl j_o L^lJ i_«_«Jl Oj^-i J' tj^H.J -Lg ■« a ' 

<*%fl3 dJUi j^j t L«j^ W^ (*-^-1 (>* Li5U_» N J^^j Lj^° ^-^r^ (fj-si»^il 

.jj^Jl j^ ^y-l ^L>l ^ iiSLp ^^1 obl5 j! t^^l yLj *y>-j 

L°j <. 4^-jL»- -^^j liUj t j^SJl sL-iJ ^i^S - <L-s<ai dJLSi -j-aj .jL«J^AJ ^Jjjdl 

c- t- 

jl ( j^-j {^S .oJlhj Jbj-jj cJj-^« liLaj 1 4JLJ J^-j liUj t M jl ^^m.^ jlS ijij 

Li«jl Jj-4^ <Lw23 eiij^ (V^J -4ji3 3j^-jJl Ot^Jaj LlSjJW JJ~A2 j-* t ^>J 1 Oj^J 

jji oL<»- ; _«^JJ 4_>-j3dl Ot-^JaJlj teLw>-l jj_g_bj c <LjJLsA.5j1j j-^-j-JI SLJLJj 

U^jlfll) ^Jidl ^y^\ <)[>■ J U5 t^uwkJl y»l^ ^^J Jsl^l jiicJl 


r*\> facebook. com/ketabme j\ tAjjJ-l ytl^iaJJ ( J...d.l.J.l ji~&l\ <J^ l^jAi aJlp s_LUii ^j ,oJl£*11 LJaiNlj 

.A^a.^ igiaJlS' JbJjJl UjULcJ ASJb Jj^/jJl S^UaJ 

j-gjg.T jl Vj^^o-^s ca^sAjoI 4_«-«jjI >» Lr AS-JLj -ij-«o L j-bLLl oJun Li» ^Jj .*Jl*JI 

f. f. f» 

1-LgJ L-pUJt^M A-jDLsL-I «Jl J-P j-*Aj lJb>- cw f^-*! ^^ji ^^-^ i*— la-*Jl 

«'f. 

AjjiiJl aJ-ft jj_>jL*_> (ViJl jr^j-a^l c-LJbJl ( _y2-*-> UojI LojJ /JiCJj .jL^J^/l 

^ ^jSlI jl S^ JUi <y >r LJl ^Jcj ^JcJ jl j^U, Mj dLUl L4JI ^ ^ 

4JLJN1 ^JUJl A3y*l\ SjJj>- jjp jcSj ^ ^j~J?y> L^l LkS" t Lp UL^5 jl L-J^°j 

^1 JuJuU j^5 Ji^ c^UlI v^-kJl ^UJl ^ijUil ^^ U ^ JilL ^Slj 

e- f- * 

.TtJJ, - - . *—jl i— '^^ b| Oj-OJ jL«J^(l jl j( t t>^o >jJU<2jaJl *y> 4j*>L^? 

t Jj*i/I pyJ' *S\-?- i _ r a£ .J^La ^woJUJl ii^jdl ^jJ ^ ^^L-l J-^-^j J^r^; 
aJI iwojd.1 LUatfll ^0 J^obcJl *jl> «.«^JljJI ^y iJj^UJl jisLll» _; a-^— J ^JJI 
LpL^ Llj ^i^^aJl ^^^JbJl (_£ljJl Jl*j ^j tA5^L*iwa 4-Jo^ _ a-^Ju- LjUa5 Lpl (Ip 

A-s-St-gJjJ Cj|jJaJi-lj A>^J-Sl - J ■/? g 11 7T g '. a ^-^ J'^ Lowilj^ t P j_-^>^il -i 

L^JL^ ^ J5 iS'ji-lll LLi>iJI J-i^xiJ l>^>r,^\\ _^_jJl ^-JLi-lj ^J^Jl ^-JLLl ^ i^^^l LUI3I J JL-:NI i>j^J J..^-JI J>^l ^1 (T) 

.ni.rn^ t ^JU3i j^aji i^JWi ^1 ,^ju jju^ii : j riY facebook. com/ketabme c «LiJL <u_Ji ^JLJl tijLall 4_J jj_5o (_5jJ1 t jLJI f'jjJl 4_JL^ J L» I 

.AS'jZJill Ll./?gllj ilaJjll ^u^il oljJasM f-Ul j\ A,y/fa\\ 

«t 

J_p ^-a 4_$"jLllLi ,jL~JNl ^^oJL*.!! j-£Jd\ ^3 ^j-*Jl *Jl*JI ^5jLL» p j-*-» 

v- P 

(.(jLLilj ^ 4_4jLjkil 4-wo_LJl ^L-^jVI ^-3 4_SjLlll ^j-l a jJ& Jj*bfi (, Jvj jJL^a 

U-5o t (JLJi ^J ^2-aLJl ji^Lll j-*-stf *-2j N -ili L I ,/?,gJl ^y^ U ^j 
A-jjjJl ojiajJl j^ J-LiaJj jl ^_^£ ^LjL^-^Ij 4 : S JaA- \ SijLtil jls o^ti L^5i 
^ jJLk^; j! v_^£ Jl ;N! LS *±*3\ vi^Jl ^ Li5jLl^i dUU .S^>L*il 

^J ^5jLli.li t^JiL^aj h^j^y* V^-^ L y fc AS'jLtil 4~L>j<i J>\ c _ 5 ^*-o-? .0^-^1*11 
45"jLiilj t oJu jJUl IL<Jl*JI c^Ijj.^'JI apIw? ^j> iSjLill ^.^.aj ^^«JuJl l1«j>xJI 

-4jIS -<Jl*Jl J^>^Jl i <iSj Lili ^„^"g" SJbjJ^I <L<Jl*Jl oljj./rJl ^i 

*J£ jJI ^^JaJl ^JuJl oU-j-^jll ^3 ^j^JUJl ^>cJl ^r L» ^i L» I 

t«J^?jJl _ J^aiJl» tt-£^» J-JaJ 77^ y*^\J> JLJl ^ <-^-aUJl jlsLll J-^J> 

.C^Lpj^ jil oJufc Jb»-I ^Lp 4^JaIj 

^yul ^-sJaJl c^LLjJI J5 ^oLi* LSLf «^jI ^>^ f jJl (»Jlaj jls /JUJIj .^il 
.ajjJll^J,! L*>UL| J-o-p 4-..g- ; . < Tj oJu c-jLLoj«JI oJla j-^Lol Jujls^j *A\ Lj- ^^i^ 

V^il L^LL! ^i ^jjl Ji^L; c_!5 ^L^SCj jl *_LJ! Jal— j ji ^jJl Jl ^j 

. l JlS jj*~>^ J} <tw* ....lg n aj^LI cjL-oL«^»-^i1 Jjj>cJo oLSj oL-J^(l jj*-*ij ^—a^Sj 
UiLJ^ ol Jp t^uJL^i ^-LJJ ^L-SM jL^JI J! p^Ujjl ^ JJLlJ! ^iUj rnr facebook. com/ketabme «i l ci->L>^_)l L*>„JLj t (Cognitive Sciences) a-J^-aII ajJL*JL> c5 _*~w*_ i U> j_j& 
L^L^l^woj ^d! ,U-p \J-^> <uLJjl!I ^ij^il Jp pjJL«J\ oJla j^yj • L5 P^-la>,^Ni 

i _ r J^Jl ^wJU UJei j» t; j>ljxJL ^o J* UJI ^ ^^JUJl u-Jli-l ^J .AiJbUl 

*J ^ik£ ^1 ^ JLJ>1 ^jJl ^Jai -^ (il ^A^ 1 J* L5*-^ J^ 

f. f. 

oJub ^L^J c^ g jg jjj -t5>>"i ^-f-T Cr 9 (( ^r^Jj-^ - S!-^ 5 ' <ujUiJl ^-jU-s-^Ij 

0-wv«ii t 4_Sj-JU j-z'UIl aJLjJI ^JaJ i-f^-j /y» t** 4jLLi>*II cl^lj— uilJi dJJj J^j 
oLjJiJl ^ S^. iolll S;^JU V*-^ 1 J^Uilj oLjjJJI ^ yUail iJLjfe 
\j~J6 ^j]\ j~J£ J* <.^>Vl oLjaJl J^ l^Ii, tojiU _^P ^ .ti>^l 

.SUIS LJLp 

g^jJLI -^J^ J^li^Jl fl^JNl Njl ^ .A.-JL. «J-^>J1 - J./auUl» g^i. - j 

ijJ>-jj 7t^*«J <U*u1j O-^jJl j^i ^-^J *c_? P ^ 4-LxJL* ^» ^JL^Jl MuouCJIj ^oJLhJ! 

^ ^.wJaJl iSM*Jlj . U-gJwu i<j*>La ii*>lp jc-fdl IJla jj-^; tOh-'^r^ ^JI^ipNI 
.^^Jl jj-fi? ^^ <LJL*Jl iiycJJ L^Ip ^jijC. Lgj^j ojjj>JJ ^p ^oLldl 

Jp 3Ju*JJt>i SiJuCja ijiliLpl C-'l_ 7: s-**uij (WJLoJ (j^-o-l <£*^-*Jl 6-i-* JJs» ^J 

ll^i tlUJl Jl ^o^Jl U^Jij j^ li^Jaj'l JLJNI ^jJI j~Jcl sjujl>- L^ikj 

.^s^L^i! jJL-jNI ^^oJjuI <^j>t_JI ^9 lljLLaj 7*^° ASwjJ SJLj-LP rit facebook. com/ketabme JbJbM r^j-*JI j^t^^ <_# SS'jLill — t 

L^?li>- (»*i*Jj *• <jLj j-1— w« AS-j ^ jj>-jJu ^Oj_<w a_ft JUJLM ^j-<iwL»ol ^ij-^kjJl 

.« t _ 5 SL^M£Jl» ^SCJtiUl r ij-oJl ^ J LU ^ U5 Jaii <^>^ ^j*\A 

**• *• **- M ** 

.pIi«j frl j^j ^JLw^j j/l i^>-jJjj JcJaJl ^jj>-flJj t^-^j^j jjt> tUJJU 

iiljjfc jj^J jl Jl r^^ k-lAJ JU t«J_s^jJl _ JwaiJl» 773'«* y& <lJLp jujl*J j! 
^-jcwJflJI aJuoI JL^ t "-JL>sil /j-o Lv^j-SI /*p rr*-> jr-y^rl /r° ^° Ja-^j ajuoIa 
^loUJ! jJ^Lil aJLp Lili»! U ^ Jsl^^JI 4 5.k- 1 \ ojutj v^JLJ^I ajJuJI JUj 

oJLA Al^o JJ^ ^oJLL> 9 &-»J> jji j_A C *>\JL« t A-w>*i <uliM /K*-^ "^-^ g ww*^JL3 

t « Ls^jJl - J^aiJl» ■»^'.. UJLoJLC-I lilj .^L* ■ Jajl (*j-L*Jl ^ 4-^.UJl ji?Uil 

ajJLaJIj 4-jt^JaJl f jJL*JI /—j L« J -la— "j 4-aiaLfl 9 y*P J*l l-Lft jLip! ^_p^H **-* J~ ^ 

OjJUl w^vw^dJLi -7c-<iwv«j ijJ>- jJJ JuJL>- Pj_g_JL>o OjLsI ,Lp La_>lj 4" t ■/»!■' OljJul Jl 
J gla i i jl jial^j {^JLJl JUj^-^I Aj,g tfl SJjJlP C^I^. : -M.aJ JLL-I ix*Jaj iiLj& 

£Oj-«jJl 4_plw? ^ LlSjlJL» jl jJfc L-o-^ La ^Ssjj .JuJLji-l s-Oj-ojJl <J*>L>- J^ 

«^J_» J-P y&y ji i sj iL«Jl Jl LljjJaJ *_^o Jiljj^ c^-^J ^-^r' ^r*-^' 

.^JlsS- Jj>-Ij ^j^ww* J^ ^-*-^t" ^;;^ll *^Lj^*w« 3_^j Nl <-*£ C ^Jt-JLaU 

dJjJl ^j-w^ aj ^i J/^J c f*-6-° <LiLi-fcil ij^»-jJl olj^-^wa j^j i.,c?glli J A-m»jJ1 
Ljb L£jf j^So cJj**i ij .OcwiaJl C^UjI^mo ^o ^^I*wa ^1 _9 ^j» : .lgll LUAiJl 

^ ikji^Ji y%ji *l^!j <-«j^^ji _ j-hoaji» ^jI ujp fj-^^ii « j^uji rio facebook. com/ketabme iJLJ^M PjJUJIj «**^*LJI ; LjU 

*JliJl ^yLil jVj .a^LJ 5^ki^5 ty gali» aJU-p Jj^ AJljJai- J5 
^L^Jl f-j-^j-aj «olUl» c^^JL *_5li_!l oC j J*L£Jl J-MaiJl J^^ 1 ^ t>° 

*JLP <.^kJLa ^ i y2J~ U ^ 4^Jl> j-°^Mj ,4-JlJUl JuoljjJL IjjLu 4-i^^j Jj-^j jl 

.9j-J>jl\j olUl ^j J^LS^Jl Jwa-ill -Uj^o N (jUi J^aJ;-! 7-ij-oJl ^y ^r-^ Jll ^^j- j4^ / t Jljo I^JLpIw? j^Jj 1 A^SLiL5Li! jJlj^Jl ^yo aJuJlJI A^wJaJl 

i-U^o v-jb ^3 DcUJLa A»Lp ti^^° ^ *L>1 jJl*J M t Lol j L^5 t A»Juil Jj_U-li 
j| Jj-fljl J^s_*-j <HJjJ .A_j 4 U ■ t^il Aw>_i_«jL4jl »J^ljj_^2jJl \_a J^i ^ i g-^Jl rn facebook. com/ketabme A j-bdl 4ji-L*l fz^j>*-^2j\ ft-^Al 1*4* \*0>u eJLJL>- Cj\jy^H ^\ &j>-[s>- ^3 4_JL*J^(I 

iPjJl ILp ^ l£j-^^ ^aJLlp*1I oliUiil J-p 4jjj_«IL; ^^^ZL U j_a^ .4-JLjNI 
Lgjw<w? (V' j 1 4_iLuj>til o 1*_<>jl>A I A-pj <• «l^^A-^^/ I - ^-jjjol 43LH1I L^o-^ (V'j 

■*- g - « t j— .-b-T-i *)Ls£ <Ljl— J i/1 f»aJL«Jl O'Lc-j-^' j_j A5 jj_xj _i_*ll Ijl^ 

jj^o jl J,l ^^3-j 4-JL~J^!l ^jJuJJ <aJLl->J.I c->Lpj_^jil <J_p co*>LpI oL^-^ 

AS j la t a^oJip oljj./?" Js k L^jJl _ LaaII» 771^0 jjjJi^- ^i ^j^JaJl (*j-A-*Jl 

.UajI ^JLp ola*}l^~l ^yfe 4JLJ^I fj-^ ^ ola^A^Nl oJu& 

.9UjL>-^1 jJ^p ^ £_^_uAJ 4^L*Jl ljj^a}\ ^i ^^LU U-^Jj t^j-^ J,} o^iaJ 
/^ *-PjJl ,J^ t^Uj^-^1 *JIp * wa!-Lo ^y Ijl>- _^i^l ^JulJI ^y *jJl cly Ijlaj 

J oly l ■/?;! IJl&J .^JUJl T^-Al ^y *L**L-Vl kjjJUjA-] j^>\Sj^\ ^ £\jl£^\ 
«^-jjLfiJoj c 4-«-..<2-->c-JLj 1 oL Akjj .^jijjl f»-J-P tJ^UjJij .}J_*JLj C-^>- -v-ajjl ~-LP 

^JJbi ^~^ t^LJjLJl *A-P ^/2_£ La ^ j-^Nl cLUJlSj . 4-J 4_w<jL*Jl ^JfcLil 

c^LojJutil J-p Jj s^a->JJ Aj-jt-o a-w<J^p t^wJLw-1 i^LLjfc .4_^jjdl ^i j^-LaIJJ 
v^oj ilp- •ut (jg^lil ^jJl^IIj ^-r^'j Oj—o^l ^o 4i*>LjJl i^uljjjj cLg-LL^-j 

t- f P c* 

.^Uj^-^I ^JlhJ L^^iLaj lUJi Jl LJ^iaJ ^ ^^LA A^-^ J^j r iv facebook. com/ketabme oLJ^U-lj tUz^i Ukdlj JjkbU ^jJl f^^ 1 lSjh~* ^U^j J^ll ^ 

oULJI «iJUL; «,^jL» ^-J uJ~ ^Jl ^ LL4JI ^J v 1 ; )^ *-*->-U ^^ 

.«juzjI trt^Lwwj fcwji-Sj o*a<Jj>*iJIj 

J-JaJ Uijl lilj .^>w2Jl ^-bJl l^-^JI i,j^ -IjJ^I <^J- j&j JUJI Jl 

<1)15 4*^0 cJl^ lili t^ilj y»l ^yt *_<>^>*ll ^yo J-*^l U-™^i i_5^' ,».JJli 
.^jJ^I j-a cplll jJjil jL5 i-JlJ^ cuJ15 blj .(^jjNl j_a ^^-jJJI _pjll 
jJl^-5 «pUj^-NI» ^ J-^^l 3~*J. LjJUo iajIjJl pftf.ll J-p ^UjlpNLJ 

( j^>- jl pL>jL?-Nt *_Lp -^p ^jjJiJ ^-^ s_$-* ^* l-^ww^gi o ..J ^^^1 Sj-« 
jLo jj6 ^LJl J lili «u)l oJLj- U UJlj caJLJNI pjLJl ^ ^^JLjJ^ r=-^ll ^p 

p p 

pj_l*Jl Jl L^jJL a-^A y*\ j-& « L^»jJl _ J../2-a-ll» ?x-g^<> J-p ^Ujlp^I jl «*-*?£ 
cjLpj-v^j^o jl>-1 Ap ?-L>tJj 7t ^ ^11 IJla Jju ^3. ..wJ "S^^j <~a*S jloj c^jL-J^ll 

.p jJjtJl oJLA 

^a 45jULa <Jli c^ijJl ^y i^y^l 4,.^^'JLi ^^UJl ^-«-«bJl j^j t^^^ '"W: 
.4JL$Li^l oJLft Lp- ^i a_^L«^>j a-JL-JNI ^jJL>JJ JLjJl^I jj ■/> : 11 ,,.»..-^Lj 

Jl tflj^ JL>- jj^- aJLwJNIj «LjuJaJl fjJ^Jl (U-^d l^*^^ - l ^ jL ^r' c^^' fT^j-*-^^ 
J! ^U^ 1 ^ ^i ^^ J 5 " «- Irlijl— Ji" ,> ^Jajl ^iy ^U. Jp J^Jl riA facebook. com/ketabme toJuJLp olf>- 4-«jlaj (jJLll f"j^l ,jii a--* l—l UjAi (J>\ «jLi^l e^jfr Laj 

Jl ^y^u ^JUl caJI SjUNI cJL- lJ-^ 1 ^^~"> l j&M J^ 1 J^ 1 Ifr^-j 

J_p Lw^-^Lij oJUJLp jj-s^ ^i <LJL«JNI >»jJL*Jl UL^ a-U 01 (U-aj /*l^ \>- 

i jJl$\^Sj li-fcj ^^o*>L^^1 o^k.'Ji Lfr^-sg» ^j tlUJl ^P AALit oJUJlP oljiaJ 

iJLJVl pl*Jl ^ jJlp -uL «^!>U>I ^U>N! ^1*» lJl^ 01 ^SCw *Aa 

iJLJ^II PjbtlJ 4***>L^ w f"-^ *■* ^-^ri A^-^iai (jiJl ?"j-Wl <^r^J -Ol*-Jj 
C-jL*»Ij.> j$ k" UI (j^H <-3j—« 4-Sli-i oJLa ^j .^^j-^^ll ^r*^- 3 (j'*^ cT^^. 

U5 ^-^«-vaJl tyJ^Jl ?T^:ll -^jj-^j ojJUj j-^Uil jL-J^I ^^JbJl *^*j>*JI 

.^-^Uil ^yJL^Jl «^i>Jl o^Jl^ 

.(.UJI ^^IL LJUJI UJLp ^-J ajL JLSwlSUl jl a-^^jJI S^^l J* ^sUJl 

^,-ju ^i t^L. Vw=»^Ji S^kJl ^ 1UJI Jl iLjjw S^LJ Jaii ^^ <uS/ dUij 
ol^L^. ol>Jl ^Ah£ ^ oUMJJ JS A~" SI .aJLJ>I ^JUJI ^ ^>U11 

.^yJbJl *^l>*il ojjij U5 ^>^MaJl j^JUJl ?7-^il iaj^^j C-^a^lJl \'s\ A-wJlP facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme a\± .jjljll J \ 4 2,,WTj Lj^JI eJUb ^ li^UaJl J_p^Jl li* j^ Jp J*iJl J^JI 
jj> jiUj lUJl J} \-rj)^> f* ( J-**^ j') (J-^ L*J • • JL*Jl Jl l-rj^*' ^-*— J 

llPj_^j-* j^!j .^j-^^ll ^ kj^Sy> j^-J^Li^o 4->lS-*-> i^j-^aiU J-C- t«ll*Jl 
J) A-oyJl Oyii! OjiaJl» pLUJ OIS* JL«Jij A^yJl oU-*J>«II ^ 43*>UJL ^^z 

A r ^iil oJla cJl5 dUJJj -^jj^r^ t^^L-Ml Lfl^il UflLwa^ ojL^pIj t«lUJl 

IfcjV'l^ oLjj ^y*^ ^j^' SjiJa'.ll pj-$a* cr -**»lij Lgj Jj jl |»....aJI i _^s 

*■ * *■ * 

jl tibJl Jl A^jyJl o^^laJl fj-fr^ 8 J* 1 l-~ : -"lj AjjiajJl A-^Ul J-* *\y* .ky* L-^l 
ywJl ^ L*>*^ (J^J^ >*J W-i t^'jJ' J-;;k--Jb L^jjU^j aJUjJI ^^^1 J^ 

.a^%^NI _ <^yJl SjU<a>Jl3 (^a^I 

facebook. com/ketabme * * f' 

^jJL**^o J-P *!j— » \ Jc£-~*-* U j 4 a a (j-J «1UJI Jl t j n.'- 'l M Pj % s * Ojj 
t^iij^o j^j <JU^1 Jb-I ^ j^-^ (Vj^ <~ tey* ^J^yC^As .<?j*J?Jl\ ^ ^L~>L-^I 

Sjl «, J-*Li JiL^ ^UJl Jl S^JiJl f-H *. cJrU ^1 «LaJ-lj 0I4JI ^Uu^l 

* 

( u>j*<a>zj ip-jjiai! oljj-s^alJl ^r"^ (V° W*^ f»-J t <\J oJucdl Ol/L^jcJl <L?~lJ (V' 

.jLJ^I ±iy , p«ill IJla aS^U <^^ ja \j~^j fcf^iil I i* J-£-^JL> 1 i UJI Jl Ojla'Jl Pj^-4» 01 u J>\yC^ % )}\ iJU AjL^ ^y JyJ JlSj 
t«-stf»lj y I jjfc JW*X?nllj ij-o3l "^jJ— " 15J M-f^ ^*^* y^ <-^J *■ "^V ^U^ Ojj-^lJ 

.jl*j ow>Ij o— J (jLJ^/l J-**-^ ^ ^r yjd t^Jl V*?^ cJlS jlj 

p» p. 

o^flaJlj <LJJ}\ jjj <S%Jl jji^ cjLS" jj../vJI IJla JJp ^i ILjj .iUJI JJ S^laJl 

jjb ILJLaJL) ^L-Vl jj jJI jl ILjj (jL-j^ll aJlp ^llSLJL* L^^clu-Ij .1UJI Jl 

( Vj (jli Jl Jl * JIp Sjj-s^ ^ji j-f^ L*-*^ dJLJij .(3L*~j*^I f Jlp aJL5L^>o «J-U* 

^^oJlkJI «iljJlj SjJslJI dJll* ^j JjL-Jl *JLp ljj^s> ^Jk j\ <, Lg_M.i > SjJalil j_^Lp 
Jl a-»^L-V! - v.>*^ 5 jr iaJl ^^Uu-^Lj Lui jj.s<vJl IJla Jp f Uj *J •<_j p j-^,^' 
JjSfl S^kiU LjJai- Ji j^J ^UJbj .jhl^ 1 oLr^l u^J-^ ^ ' li, > UaJ, (i 1 ^ 1 

t(t Jl«Jij A-J^JI o^iaJl ^ ^*>UJl *u> J^UlJl j^i (JjjWl -^^J 

JJU«Jo Lui tlUJl Jl <^j-*Jl OjJajJLS ^j^JwJl jj-^aJl IJla ^L-l J-P 

p 

OjJa-JU (^ijJ^il < JUL-I jl JuUcJl IJla jj* ^L>j .6 J la , Jl ^tJULJ A-ijJ^ll j-^LoJl 

iijjt-^JJ ijJU>- ^j-^-J ^5-A t <-— -L*-l ti-^W^ ^J^ (jr* ^^! t>^-*-d V!j-*-^^ 

^JUU iJ^-Vl ^»^31 ^j t oJaJI oli!>UJl ^ ^j^^JIj ioUNI 
JI ^o^JI o^ll s>Jl ^ ^^Jl ^JLUI ^i^Jl ^iULl oJla cJLt- oij .^yJl 

t^^Lil oJla ^L: ^_i5 jLu Lui tjUjJl ^U iJLfij t^Li! eJigJ l^LJIj 
( j~J LiLJJL. Lw^i Jiij -(^j^^ (JuJLJ a^JIjJI cjLw-jUII ^ i?w»ij 4-^L-*bfl 

lLjLj^MI ^g» oJLjJLp ^yjj^aJ Jl fjs*-j}\ J^- ,j-« UJ[j t -tJ^i Ot^-lj-a ijj>«-*5 

*— jLw-1 iyf Jl >*-=rjj V Uj-*-^ (JjJI c_iSy jl ±Jl£ LLj i^^l ajL^. ^j 

rvT 

facebook. com/ketabme jaH\ oL^ ^^ii .(3L,J*yi /»jlp aJISLl* Jl j^hj UJ}j ijjjj»-! jj^JLS" ^^ L*5 

«W>lj ^j-^iJl 6->J**->- Jl A^tA^-^/l _ ^rtj*^\ OjJiJl JJ? ^ {J.j*^\ fr^>\ iV^J 

{ dJUS o)! j .^UJI Jl ^*J! S>J! ^^ U»jyL. JSIjlU iU^ Jl jl^^-Ni 
jj^JaJl 7-L«iJj jl^oJL-^Vl ^p uij-*-^ *J-«Jl c-tt^jj j^a <L>*-jjJI c-JLS" L£j? ^5^; 

f' 'p 

j 15 (^lil jyiJl ^ ^>*Jl UU^f ^ JUJ1 ^^-r-"^ J*^ Uj~~£ «J^J 
Jwo^JLj I-Laj 4 (£jJ>-\ J| ojLs*a->- *j-j i^jj,Ll^ *_LaJI jlj .ILuJl J| *_»_Ij>*il 

J* fJ JL ^JlH ^>l*il jJ^Jlj tiilJbLl >j J* pJUJl r UJl ^ o*3^l 
Ji-oj t «*1*JI VrjU» p^fjl» y* j>^\ {j+a* *L-^J *-JUaij j 15 dJUi olJL? 

g«^ o' c£>~ ^S (H^ /^V ^-^b -i/ftjUl jjJidl ^ <yJ*J. 
5jkU UJ jji^ t/^ (iJJ^ C^* y 'f 1 * f ^4**^ (*-^' f 5 i>*J 't^-^ 1 (.«..- ^ ^^jil (»j-fiil ojLlpL frljil— Nl /»j4^« J^ U-UOpI £»)jJ1 J-^aJI ^jii 

^1^-Nl f^L. \^J>yc^\± .^iUJl Jl S^.iiJiJ c^-j ^JLJI V^jL: oLJ) pJ^Jl 

iojjJl ojL*fljA-lj 4-*jJ-flJl iwo'^L^Nl SjLsA^-lj A-ojJLiJl iJU^Jl ojUi^-l /j-o J5 ^ 

jt-Aliil oJla jlj tL^o J5 ^ ^^L-l J^-^i ^^■"■^r (*>*^l ^ O' ^ij .<ijji-l 

iJijL; fj,\ 1 4 : .,^a!i oJla c-»yl *wjL5 jLj L>-1 ^o jj^aULi J.,AtfJl lojilj 
.^UII Jl <:>; Ji JLJ^I JJ^J ^^L-^l ^yJl ^5UJI oNjU ^y t(( JLJl 
jri JLJ^I ^ j! cJjU ^5UJl IJu J o^/jU ^>% ft J^aiJl II* J ULU 
^ o^Vl J^I>1 J Ji^iil oJ j 15 ^JJI ^±-\ ^jJbJl ^Ij sJLil oJU 

rvr 

facebook. com/ketabme Aaj^JJIj <U5^M ^t A5*)UJt <L*a5 Jj> ^^j^' <r^ -^J <j^ *-**j-* LJLUj 

^fc aJjU ^ OjjJJ- ^»1 c-iij^ ULU jj .^JJI ^LaJIj JU^I ^ jl 

^oJJl j j >idg,«'i *-A ^<*Jw>*) ^-^-LmJI u.A"Jl J-*JLaj (J' J» « «.",«.w aLp ^JL*wj| jj ..rt i 
?L : -JLll ^5LiJ ejj>-j^« 4-aLp »jj-^ ljJ»jJ l^-j^-lj .OJjJl ^»*iJ ^ ^yt-JaJl (3>* 

,i^> <~JlP 4j Jai U \LipU 

^ ULi^lj 4^jJ-l ^^\ JU-U ^yJI ^jJl y*Ua* \^>yc^\ tl^>-1j 
4JULJI ^*j JUaaJNIj tybUaJl ^^jJjj^ScJlj c5 *l*Jl ua1£*J1 ^ huj\ y^Lka 
<L*}L.)f1 o\5>-l jLi^l ^ *Srf^ Vc^>J.I pJiJl Jiij i£*ljJlj ^-JL*il 

^>j ^>Uilj sl^JbLl (JLJI j^ J5j ^yJl ^iJt ^ ii^UU S^iLll U-Uil 

.j-^Uil (J^J V.j^' «_^aJ^ ^ (3U.JMI V^aS ii-Lico 
^ii^ll «^j <~^ <>• (Jj-l^Jl -^^-*^^ JU-^JL-i p^Jl ^ j 15 J-^Jj 

jl ^ yr ok> (^JLJl j-^Lnil *-LJl PJ4-&* \j^J .oVjL>tl\ oJlAj Ullj^aJ J^ 

facebook. com/ketabme o>J ^-UJb poSUl olriJl J <i>Ui jU^Ni w^i -ulu. J Jl>>l 

4-llp _ LlO WL3 7*Jl*J jl j>» /*-fr'^l 1-U /»lJl>w^lj jJfcUJI JLP <j^ ^J 

<y i^Jai ^L <u*LLl oUj-511 iilS J.U.T.C ^kJl i^JkJ ^b oJUl ^ hjkl 
.+ laill <jj-iaJ Oj£j jl <i ^-*j *^4^ ^*rf <LJL-JNl ajJLJlJ a~~» »L-*bh oU— Jl jr-J 

^1 ^yJbJl ^r-Jbd! oNjUd 1^-^ UI^clJ L,jti j^UJl J^iJl ^j 
^y^j jJLp ^Ul Jji3l ^ JjSfl dJili. Jcwo AijjJ-l <Uj*Jl i-^Jl ^i Lf^ai 
VjjJj» S^lJI J^ UoUjl*N UI .j^J <i o^jUJil jJUL" jl U~i!j . jNt 

jUJ^/1 ^-JbJl ^IjJl ^« JUjMI (»j_p Jl iS*jj U j-aj ^jJ-*Jl 5^JU»1 iJjL£ 

»> 
JLL-! ^iijll ^ <JjI jJl jiUj ^^s- Ljjj^tf» ^Ijjll^NI l-U OlS'j .j-^Uil LjJLrf^J l'j^-yA AS-\-^ L^jJ ,,- L) I IJLto J^a ^J»- Nlj *-m»UJ| J-AaJI ^J 

^J *t3^^*' J u *^' Lf* L).^..^ flj «UjJUj ^Jr'^ ^ ci^" ^^ j-^L*ll f»-LiJl (*J-fJli lj>-j-a 
fjJUl tjyjjjflll t-jJ}j ^JilAj JL-jMI i«^a3 ii-Lico jV Uajl \,J3j*& <iUi jlS" 

■V j ,j-fi\A\ jJbJlj (IUJ1 Jl v^- 11 "°>^ ^J cwOll U^U .j— .lxi- 

j j-^ajl *_jJLaj u»j^U ?twJi JL»1j Li^,./a a T <L<kjJLAj (^t-* - JL9 j_^?Uil *JL*JI aj g. a a jjfc j-^Uilj t^-jJbLl JL^JI ^ ^^Lm-^I j~^Jl ol J^ pU ilUJi; L«J oij 
5-^ip-^AJl p^i-a 7>^j v-i-S" lloj .i-w«»-i>-*>yi ?j4-te Jl Vo-^U Pj^a* j- - JUiNl 
V^LvVl ^L*JI L*Ji Jili J^ pLj ^ .^^Uil pLJJ ^-L-Vl ^^L^JI aa\S 

rvo 

facebook. com/ketabme p^jL ul LjJLp pUj (^^-*j i^^j 1 3j-^l*ll SJuJbM ^«.LiJl o1jj./>tI1 J^-1j ^Jl 
ioyJl iJ*J\ ^ JLjNI wlS jk^V ^j^Ul olj/^l otf <j^J ^JLlJbj 

<L*ai jv—^Jl IJL* ^ Li-lp JLai .AjJjJI i» 2J1 9jJ?y> ^JJj> jL«j .<j^JljL.| ^ 

J^jJl uh^^ 1 J* S^^Uil <^^Jl S^^lj ^UU JUJl j^ JL-J^I £Jl£- 

La La>j|j .«.LoJbM /»-L*Jl ^U-AlJ c^^" OL^-oJL^til oJLA _/^-*-J OjJj-n^ .Lp L^-^Uj 

.AjjjJI ciji^L ^jilil <y J' 4 w .j.fCll Jl a^*^» UI cJl5 
^ pJbJl Lrr -.li3 l*iJL£ p^Ul Jpj^JI U^JL^J J^iJl li* aA+ Jj 

<_£l jl <Ljj-wJI jl 4*jj^Jl oL«-<»J^>Jk1 *\j^t t/»j_*_*Jl J-P- x_oJLif ^1 t *-«JL>til 
^jJaJ jj-^aJ ^ji? jjt> Jj^l . J^jj-i oM5 ^i L^LJL^-I JLij .^jJ>-l C^Ln_*JL^ 

^jUII yb t jliJlj .S^^ULI £y*i\ S^klj jljlJLI jJuJl ^ ii!>UU c5 >«^- 
^ij^Ji i^U ^ aSjH±\ j* ctJliJlj .o^^Ull vJ^Jl c^y&±\ J> '^\^j\ 

.JLjJLsL-1 

4jt«l9 ^j-sAp^j C-»!>LJL^ j-« J^ U U^UaJlj tA^j^JI ijj^J! J-* alwai^l^l 

(j^ JjMl J^^-iJI J :: k:t Lm>-a3 .j-n^UII (JoJl ^j^-isj 1UJI Jl a-j^jJI s^b'.il 
S^JiJj ^JlJI ^ JL-J^J o -r tJl ^L*JI t$jLll j-,> j-aj tJL-J^I J^jj-i 

t4-^J^!>Ul ^Ua ^ ^%* ^-JaUa ^ ^L^"^ iaUJl ^iLll LUlj .£*^JLl 

^y Ubst L^Lo p^i-« J5 J^o ^AjfT jL L^ij .aJ^JI S^IaJlj t Ji*JI ^j-^j 

.U|'mi JL«jNI ( lJb 4*-iJ oijJl ^ *c£Sj tA^^Jl o^iaJlj ^^Uil yjLjJl ^ U 

rvi 

facebook. com/ketabme <_jjllall ^c_gjil ojj_s^ U^sj fc^.a.^5 *^jl IL-i ,L^>*A^-^I (Jj^-JI <j)L*J^M Jsj^jJ 
JJUS ^ LiJUlplj .Oj-^Uii A^jjJl OjiaJlj j-s^Uil j^^^JbJl j-^iJl <j~J O^LkU 

7-Sj^jJI ^-^-'Ij - ^y i5jLli1j j-s^L*!! ^^JLjJI J _5^JJl ^ i5jLlilj J-s^jJl 
j-. J5 J^JaJ ul Ll^j .SJL-JNl f>l*-Jlj V<~iaJl (\A*-^ 0-" J^ ti* t ~^ J ^l rvv 

facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme 
IvJ! 4-yJI_ \ ^S c^jLJJl ^J&\ jb \sZjjj~t • (t-j^-5 7*^**" <J?k*0 ^r^J (*^*^ . JUtf^ jl ^« 

. m* 

.HAT c^ijUiljl^ :sy*UJl .Lb 
u -^miUJIj 5JbJLi-l i^JbJl olj^oJl : 4,.^^; II hjjJ»j jJUl . jrr *— t ju j y\ 

. \ • • a t jjjju 5^u : syhUJi , i*jyJt 3,/i^n ^^JLaJi 

(i *^u^i^^) . mi 

: U~r^ c oJJ^* . oljU^I - J^jJI ik^ _ ;UUJI ^Ul : o^dl 4>!>L-I 

. N^Al, t^^U^I ^iU JlUI jl^JlI *^OL-.yi ^Ll5LU UUJl jIjlJI 

O ^ idyj.1 iLa^U-l <LLJL*) 

4>^ .4jL,jJ.| iLi^l JUjSl ^Lil lA*\ i^l^Jl Ju.JUi .o^fjj t-cr^*^ 
bj^\j oUUJ J_pSM Lr JL^il :o^>yxJl . JjJ-l ^u^j Lib ^IjJ jls-1 

(T o* toyiil jlU) .Y- *A c^bNlj 

facebook. com/ketabme .JUA) Ujft 4*JJ\ VTt* pip : jT^Ji <y jLJ>lj 4lM . j£&J>y ij-^jjril 
t 4^-yJU A-JjJt-Jl 4~oJajll : ^Jj?) . iLg-Jpl JLo^£ J%ft <J-JL£ *->JLiJj ^-^h 

^ «yill |JaJ LjUU «JLU L-ljj :^^J1 J^jJI Ljb . juIp JL^si t^ULl 
Ji*JI jljl) . \^a*\ tij^l sjb-jJi oUIji jS^o :oj^ .4^yJI iiUU! 

(X *<^J| 

O i^yJl JJUJl JuJ) . \<\AA 

j-SV^ : oj^ . X i? . 4-*Xaj aJJJ- 4-Jja : ^Ull <^j-*JI y UajM . 

. M<\X tioyJl sju-jJI oL-ljj 

t oJikl 1 jb : oj^ , ^.JLaJl Lily ^ S^U» oUly : ^I^Jlj ^»j . . mr t ^yJi ^u^i _^ii -.pUlJi jIjJi io^ .n . . 

^UJI <ij~A\ ii^Jl :sy>UJl .^Li Ju^ ij^si jJU; O^^' Jftk • * • % . mA . uy Jl ^J! jb :Sy*UJl .>>*>* ^ v^ 1 *l^l • - (x<n ^^JlI^u) .y* «r c^b% j^ijoujaj^jji^juii 

. X * * X t 4-** UU 43^*1! jb : hjx£~*y\ . 4*}yJl 4P^UI . oLJL- Ji*— t S-iy*- 
^JUJ.1 :ooji^l .dLSUJI Jl JLj-jJI ^ hJ*A\ UJil .^>JI jl* tS^ 

(xrx ^ydi jiu) . mA c^i^b oy^Jij ^udJ jp\i 

^Uj±J Jp\| ^^JUIl : o^S3l . 4-^p ^JUU i,^aj j^j iSyOil UJLI . 

(XVX to^J.1 jllp) . X * M t ^bNlj O^lj 

^^AA t J^JLo i^ '.eybUJl . SjjiJ! Ji 5JLi*i) ^ , ^^ t^ 

rA« 

facebook. com/ketabme ^jJ^I ^J^il :c^JI .L^j *lji ^- . v yJI l*S^ -^sj* t J-lj 
jyiJlj aUiJJ ^^Jl ^jJUJ.1 rc-^&l .r J* .^^JUJI jSJ^\ .*\}3 c L/ j 

4* t» 

(r iii^l jiU) . HAA ^b^lj 
. ^^A t^yJl LiL«Al 

.fHAi/j*U*o t^OUJljb :^lu 
j^j f I4-I ^ i», : f ^UM pjU i-jbi, i-yJI f> UJI £Ji . Jjl j c JU> 

.T' «0 i^LiSOJ ij.LjJl ijj-^ll <■;«<! iSj— ^1 i-i5L. : Sj-ftlaJl . JLilj 

. ^A~l t J^ill jb : o j^ . j^U tjj^x> 

jb : Sy» UJI .U . JylS" ilji ^ . ^JbLl U Uli ^ <d)l . ^^-^ ^^ 

. mA c^U 

# TA^ 
facebook. com/ketabme 


. Y • • Y t tij^J! jb : 5y*UJl . f^^Jt oJb-jj JL*-jiJl ^ J^b **^ • • Y Js» , o jJjj-« ^-*^j iljLn-oj v ^Juij k_sl — il . «LjjaJI #jJL*JI t*-jjU a£>^~*+a 
>»jJbJl t^jjU aJLJL-) 97 T . Y • • o <.A t j J jJl SJb-jJl oL-lj^ j^j-* * ^Jj?. 

. Hio icijUl jb :S^UJI . f^UVl i ^g.,„U)l ^&Jl sLtJ .^.L, Jp cjULJl 

^j-*jjt jlH i*^ -^jJJ! cJ^aJI c*}L-)M i^juM JLJI y»J .^y cJU 

(IU) . H IV t ^bVlj j^iiJlj iiUlU ^jJl ^JUdl '.c-^J! .,y^w> 

(YY* _ Y H *;Sydl 

. Y • • o yjS] /JjSlI ^^j t ri iJbJl : f ^UJI > UT 

. Y * ■ l J^l / jL~J c^oo ^juJl : (Sy>UJl) SJbJO-l 
« . ?ajLJNl pi^i ^y iJjU Jjl : J^rjr\ y*UJl jup -Up pJiJl o^» 

. mA c i _Y obJbJl cYn i_Jl :^SU3I ^U 
/jL~J :oJL.jO-| oUiJI tt* « >r kJl i^Ji; ^ 5*ly» .y*UJI jlj> tjl^r 1 

. mv/n/Yo :iUU 

: j.,rt« W j iULJLsJl « . 9*jj1jJIj o^jJl! ^jjiaJ j^j <lj>*-N f^JLail* •l> j -^j vJLilj 

.Y* «Y ^Lj/jWI dy\S c Y ^jl^J! 

TAY 
facebook. com/ketabme . T * * A -Ja*«pl /e- 'l 

:i,^ LUai «.^Uil ^*Jl ^5U3* ^ i.^1 -LiLt^JI» .^J >y^ 4( ll*Jl Olj-Jj^j oljJLJ 


JU3I fL»lj^ y$y> ' ^j^ - «^A^JaJf 4ju«b»w 4jj**all 4-JuJUil 4-**-«JU l^JU-laJ 

. Y * • Y < ijjjJl SJj>-jJI 

/ol~J cf^JLiJl jb U5 tSybUil U-U- . v^-^ 1 AiL-UJLl ^Ul JjjJl yjll 

tSy^UJl i^b- c fJ LJl jb U5 . vOUNl UJLiD ^ ^bU J^jJl ^jil 

. Y * * I Jj^I /jL*J 

. Y * * Y *lp Aj^.^U i-i*JLaJl A ; ot< k j>JLl ^-1p Oul^Jl 4jj1*JI SjJtJl Sll_Y 

Achinstein, Peter (ed.). Scientific Evidence-Philosophical Theories and Applications. 
Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2005. 

Audi, Robert (ed.)- The Cambridge Dictionary of Philosophy. 2 nd ed. New York: 
Cambridge University Press, 1999. 

Brown, Stuart (ed.). British Philosophy and the Age of Enlightenment. London: 
Routledge, 2004. (Routledge History of Philosophy; 5) 

Clegg, Brian. The First Scientist: A Life of Roger Bacon. New York: Carroll and 
Graf, 2004. 

Cooper, David. World Philosophies: An Historical Introduction. Oxford: Blackwell, 
1996. 

Dilworth, Craig. The Metaphysics of Science: An Account of Modern Science in 
Terms of Principles, Laws and Theories. Dordrecht, N L: Kluwer Academic 
Publishers, 1996. (Boston Studies in the Philosophy of Science; 173) 

From Kari Mannheim. Edited with an introd. by Kurt H. Wolff. New York: Oxford 
University Press, 1971. 

facebook. com/ketabme Gaukroger, Stephen. The Emergence of a Scientific Culture: Science and the Shap- 
ing of Modernity, 1210-1685. New York: Oxford University Press, 2006. 

Goswami, Amit. Physics ofthe Soul: The Quantum Book ofLiving, Dying, Reincar- 
nation and Immortality. Charlottesville, VA: Hampton Road, 200 L 

Gould, Carol C. and Robert S. Cohen (eds.). Artifacts, Representations, and Social 
Practice: Essaysfor Marx Wartofsky. Dordrecht; Boston, MA: Kluwer Aca- 
demic Publishers, 1994. (Boston Studies in the Philosophy of Science; v. 154) 

Heidegger, Martin. The Basic Problems of Phenomenology. Translation, introduc- 
tion and lexicon Albert Hofstadter. Bloomington, IN: Indiana University 
Press, 1988. 

Laplace, Pierre Simon. Essai Philosophiaue sur les probabilites. Paris: V. Courcier, 
1820. (Cambridge Library Collection-Mathematics) 

. A Philosophical Essay on Probabilities. Translated by F. W. Tmscott and 

F. L. Emory. New York: Dover, 1951. 

Mannheim, Kari. Ideology and Utopia; an Introduction to the Sociology of Knowl- 
edge. With a preface by Louis Wirth. London: K. Paul, Trench, Trubner and 
Co., Ltd.; New York, Harcourt, Brace and Company, 1946. (International 
Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method) 

Marenbon, John (ed.). M edieval Philosophy. London: Routledge, 2004. (Routledge 
History of Philosophy; 3) 

Newton-Smith, William H. (ed.). A Companion to the Philosophy of Science. Mal- 
den Mass: B. Blackwell, 2000. (Blackwell Companions to Philosophy; 18) 

Parkinson, G. H. R. (ed.). The Renaissance and 17 Century Rationalism. London: 
Routledge 2003. (Routledge History of Philosophy; 4) 

Peat, David. From Certainty to Uncertainty: The Story of Science and Ide as in the 
Twentieth Century. Washington, DC: Joseph Henry Press, 2002. 

Psillos, Stathis. Philosophy of Science A-Z. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2007. 

Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy and Its Connection with Politi- 
cal and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. New 
York: Simon and Schuster, 1945. 

Rutherford, Donald (ed.). The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy. 
Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2006. 

Weingartner, P. and G. Schurz (eds.). Reports ofthe Thirteenth International Witt- 
genstein-Symposium. Vienna: Holder-Pichler-Tempsky, 1988. 

Periodicals 

Corson, David. «Worldview, Cultural Values and Discourse Norms: The Cycle of 
Cultural Reproduction.» International Journal o f Inter cultural Relations: 
no. 19, 1995. 

T Al 

facebook.com/ketabme Echeverria, Edward E. «The Use and Abuse of the Concept «Weltanschauung».» 
Heythrop Journal no. 26, 1985. 

Harms, John B. «Mannheim's Sociology of Knowledge and the Interpretation of 
Weltanschauungen.» Social Science Journal: no. 21, April 1984. 

Holmes, Arthur. «Phenomenology and the Relativity of World-Views.» Personal- 
ist: no. 48, Summer 1967. 

Kiernan, J. «Worldview in Perspective: Towards the Reclamation of a Disused 
Concept.» African Studies: no. 40, 1981. 

Koltko-Rivera, Mark E. «The Psychology of World views.» Review of General P sy- 
chology. vol. 8, no. 1, 2004. 

Norton, John D. «A Material Theory of Induction.» Philosophy of Science: no. 70, 
October2003. 

Phillips, Derek L. «Epistemology and the Sociology of Knowledge: The Contribu- 
tions of Mannheim, Mills, and Merton.» Theory and Society: vol. 1, no. 1, 
Spring 1974. 

Rashed, Roshdi. «Problems of the Transmission of Greek Scientific Thought into 
Arabic: Examples from Mathematics and Optics.» History of Science: no. 27, 
1989. 

Riordan, P. «The Invention of Classical Scientific Modernity.» Quipu: vol. 2, May- 
August 1999. 

.«Religion as Weltanschauung: A Solution to a Problem in the Philosophy 

of Religion.» Aauinas: no. 34, September-December 1991. 

Rudnysky, P. L. «A Psychoanalytic Weltanschauung.» Psychoanalytic Review: 
no. 79, Summer 1992. 

Sessions, George. «Deep Ecology as Worldview.» Bucknell Review: no. 37, 1993. 

Wetzel, Janice Wood. «A Feminist World View Conceptual Framework.» Social 
Casework: no. 67, March 1986. 

Young, Robert M. «Science, Ideology and Donna Haraway.» Science as Culture: 
vol. 15, no. 3, 1992. 

Young, Thomas J. «The Hermeneutical Significance of Dilthey's Theory of World 
Views.» International Philosophical Quarterly: no. 23, June 1983. VAO 
facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme o u > «a lU- t \rA-\rv : t g J ^ : ji 

YV^ i\11 

t > «n t ^V t IA t ni-n * t ov 
l\*\A t \oY t ^o. t u» 
c m-\<o t \AV-Uo <, WA 
cYW-Uo cYH t ^o-l<\* 
~\oi cYoT jo-UI t YH 
*Y<IY tYAV-YA* t Y1Y t Yoo 

-m t n* t m trn-n • 

iYtv t m iYTY-m ^ta 

irio t nr-nY <.n*~rr<\ 

rv\-rwr ^r-\r 

\oY iUi .1. 

Y^o tY^Y ,Y<\« :o^Jl *^liiJ 

YH iO*\ i^JULl^p 
-Ho <.\l> c\rv :^U- tuL^^I 

yi\ iiii t 1 o * t iro 1 1 Y t oA ;.i_,_<g. t \ <\1- > <\o t \<l\-\A1 t WA 

-WA t \o« t Uo ilY i01 
W* t Y0A t YoY-Yo\ <, ni 

yty t uo-u* c > £ * t rv > 1* JU^£ uni Jjl 


rAv facebook. com/ketabme Y1Y cYoo drv :^>l 
yvi ,yo^ -.^^Jl! v^l 

m A :iittiJHJU>Vl 
i.\\i c W *\ t YY :^i_>jdl:sUi^l 

-UY t V-o^ cov tVY t Y* 

t YYi ^yyi-y w aio t ^r 
rvo t ra-rit 

Yor i-^Jl JU ujliiVl 

Voni^^lij 

YV1 
m ttYo :^Vl 

Y o i t o ♦ : ^jU- _u5t t (jjUtfVl 
YAo cYoA :^i tj^ki! 

t ru-r\r : (^juuo ,>> ... Pji 

Wo ro^ljj c^^ji YTA : Ji*JI ^o>- rjfi* ^ JL-J^ 

yto : ^^^ji r ^ ^ jljV 

t M Y t 10A tloo t rv :j Vi ...j 

rY*\-VYo t rir 

Y 'H r^^^U i-d^j 
Ynv ijlk^N U0 t l0A Ioa iJ.L^MlJ^JC^V t YY"l dV tloA :*\ T -^*i Y*\A-YnV cYit yv* t m t r* :ju^^u 
ivr ct* i^m^u 

ini t loA : f UU 
Ioa i^JbLl * 

-ur t ioa t oA :^j*ji 

Y^Y t WV t WY c m d 
loi t r* r^^UU 

ivr t ioA t r» : ju^ju ■u rAA facebook. com/ketabme T' \ Y : aj^5w*J1 v*-^J Y^V iv <u» UJ r T T I o *xJjw.j 
V^ ciA-iV t >A i j I ,J1 j.a.T.^ j/ 1 a_^<ijCj cir cTA cTr t Y* : ^s.JLJl f JLiJ 

^ai t m t \Yo c\»r 
yty t r«s t Yii t Yir 

o Y : JuJb^dl ■ jJUJ 

YA» t YYi IjJbJl^^" 
YoV : jjjJi ^. t^^JyJl Y 11 IjjJuL-JI C(jL*jL 

YY : (_SjiA t jj— *p^j 
Y' o V * UljI t dN*- j-*j *j \ 00 O* n <>,j. 1 lg.1 Y^o :j^ t j. ( T^o t Y^r-r<n : -. i ; t 

r-o AV ! "ya-JL-K t j-^*j 
tY^I c Y M" 6 YV ; j , i o co^ 

roi t ro\ t ru t r* ^ 

yyy o^^yuyi^ 
-n a t r\Y t ri -.j-^jj ^j-^ c WY c w* : t_r- 


vy> t n<\ t Wo t lY <.T< cYl c >T : jJLJl i-J£jL" 
c Y > o t \<W c\o\-US 

rYi-rvr t rro XA<{ facebook. com/ketabme WT lT\ : iJU^Jl Aijyth l^\ 

^aa-\ao t w<\ : ouJJi u-li 

\<\y-\<\\ 

u\ : ^„jj^Ji uk-li y^i 

•* ■* *• ** 

t Y<U-Y<\V ;YA<\ t Y- ^-Y* • 

ror t rrr t r*r 

Y <W : ^JaJl ^ ^j^Ll! i^l 
c n : ^jJ^I io^Jl ^il^l ^-Li 

wr 
\vt (lio fc n lAju^Jii^i 

-i •* ^ • i coy r^jjjS i oijuti 

1 1 • 

,r.r-r*Y t ir ,yv rjjuJ^jj^ 
<.rr<\-rrA ,rro ,r*o 
rv^ ,rot ,riy 

-r »Y ,\yo ,yr ^l^j^i^l^ 

r- Y i. Al : 0^)111^ 
-Y«\ c^*r cTY :ij| ;^lo J- 1 

r*r cY'Y 

1 Y • <.\ \ A 1 1 • • : sjluJi iij*- 

rvr ^00 t m t ur t oo cYI^ tYYo : e- 
YV^-YVA Y"IV cY0A 
Y»Y t ^*A t TY : v UU)lj ^L^l» 

-c- 

\A<\ 
-rY 1Y0-Y* rybUJlJU, t jl>^| 

t^ro t ii t ^Y ti»-o-i t rr 

cYTY-YY^ 1YY0-YW fc Y N o 

cY*r t YM-Yr<\ t Yrv-Yr£ 
-rvi t r*o-nr jo.-rn 

rvv crvo 

-c- 

t \vA t w* t n cYv ■;.,-ii 
rrn t r*Y .yv-ya<\ 

Wi ,T\ :4_OL,^lUJ*l 

rri cY^o t \a\ :' A jii^Li ri facebook. com/ketabme YA*-YVi cYno :^JLij tjiilj 
t AV-Ao cAr r^J^iijU tl^j 

- J - 

tYnr-YlY t Yo<* :^lj_J iL-j^j 

YAo 

-O - - o^ :,Uk ^a>» c ^ 1 II r- • iUi cY<\ :iJU^^Ii™J( t ^ 4 Ui t Y<\ :^*jj-i Ji YVo-YVi : ia jLaJl 4— ~J1 
VY*\ : j^^SLJl 

T V H ! Ajjmii 

Vo • : J^j t jlj*-» "uT* - Y<U 
Yl : odj A <■ y^i- YAo t Y0A : JJi tj~*-l)l t \ A <.\ \ : 4-L.JbU a^jjjVi SjUiJ-l 

oo w £> M» 4 


yu\ SjL^ajM 


^ *A cVY i^ 


cH c 


tr a'* 


^r<* c^ro 


^yt 


cU* 


^o^ ,\l<{ 


t ur 


^n 


iYoi t Y0Y 


t m 


t W A 


t rn t YAv 


cYAr 


t Ynr 
rvr <.rv\ - O - 

Yvn : Jjjjj^J oU- c^N.> 

Y^Y : J^ ciil^ 

rY*\ t rY» c W :^j ,oj^ 

Al ; /JLgJLs t^LL^ 

t ro^ t nv t rio : ^ c^j^Lj 

roi-ror 

Yon :U^U>lU»lyUijJ» 
o Y : A^yJl AJal^i^jJl 

^ o o : ^..laiyujo 
_ o _ 
riv c^Y : ^j-^llj jlJLH 

- J - 

yty t >TA c Y' A il^Sj r<u facebook. com/ketabme t w wv^ ar :£ » ? r ^i r JLp 
n*-Y"n uT^-t» * tM* cV<\ tiv t U : iijJil gUi>-l (Jlp 

ya- t YVA t^r t v-aa 
t wv-wn t m t ^rn 

t YVr tYV^ cT^l cYM 

t n --r-* cYa*\-yao .yvo 
nv-rn «.nr cYtv 

-m ^ro coa : ajluij^ jJLp 

uv t nA 
Y1Y :^,ly,\l r U 
A* l^^j^NOi-^ljJp 
YT* cTYo : (jUil) uUl jJp 

rvi t m t r-r ^<w t n 

cT^ iT^-r* cYn : LjijlJ*! («JLp 

cUY t u« i\rr t m t oo 

t YA<* cYAo t Y*« tU* 

rov t rn t ro 
c w» cn- c uvuo cur 

iY<M cHA-HV t uv t vvr 

t YTV t YA^-TV^ tYVo tYH 

nv 

^An i\To t oA : jI^IjJLp -Jp- 

YA^ : «ilj iplij t^jLU^kJl \rv :04 jji . J»_ r <i t nv-Y<n li^jiiaiysi^i "t" 

OY : Jy»\ Zy>£- t i UJI -\1T ,\oh r^U. «.j^LJJl j^_p 

nv-ni t m 
yv^yv» m facebook. com/ketabme 0\ 4JL*, UI c ^ ^i iMY ^v ^ro 

t \rn t rr\ t YY<\-YYi «.yw 

;Tio fc YiV cY*r t Yn 

t rvo t r*\<\-rno t rv t ror 

rvv 

lOAiM-i» t Y' A :^Lx-JaJl ajJUJI 

i\rt t \rY t ^r t ij-ir 

t YrY cYYV-YYo ,\<\T t UV 

t rn t n- jn cYY"\ 
rvv cr*\A-rno t rvr 

UA : iJaJl ^1*J| 

^ AA : a^jLJUJIj 4 ; 5la:U pjUl 

U\ :UiJt fJ LJi 

^ *\ * '. Afi^JhW ^i_^ ^aj-^-c- 

Y IV : .k<d1 Jl S^l 

-t- 

iTYl-rYi t TV :jL_, tt g,L-, ,.Lp 

m-rr« 

TY* tYn^-YIA t H» '-^J^ 
YoY-Yo^ t m i WA 

m-rYA t rv : (> i r i^ t ^/> t Y«r t m t w£-wr t uo 
-yi* t YoA ^yu-yu t Y*<\ 

rvr t YA0 t YV» lYm 

YTA 

Y^V ioU^JIjJlp 
-r* t YV-Yo t Y- i^L^ll^-UJl 

-n tti c m. -r a fc ro t rr 

<.v\ iM-w tov 400 w iv 
i\i • t \r> t > ya t m <.v<* 

t Yri cY^ t m t \<u 

t Y<^ cYIY t Y<\»-YAV cYo. 

t n »-r*<\ t r»i-r»o t r»Y 

t roo ttiv-rn t m-r*Y 

rv*\-rvr t r*u-nr t r<><\ 

Y*£ cYt* cYYo ijUIlfJiP 
t *\Y t Y 1 : ^JbLl ^JLSJii jJUJI 

yt« t rYn t Y«* t ^« 

tVl a V c£Y t U : a ^jL: 11 ^JLp 

^yt t ^Y t v iAr t A> 

r\v-r\^ tY* ^ 

^rv t n-r* t Yi :jL; J Ji r LJi 

-YV<\ tYVl-YVO t Y*\V-Ynn 

r*<\ cYA- 

Yo<\ :iJUJUJl r ^ r facebook. com/ketabme wi-wv t ha t ur c n» 

Y«Y iHVHi cH\ cUA 
Y 1 ;'; cYov t Yoo-Yor t Yo^ 

rvr t nr t nr t Yvo 

HA in» t^ov t^ot t nr t ^ri :^L-y ^L-ijJ^ 

nv-no W<\ t Wo-Wi t WY 
Yo<\-Yo* t YoY ,y* \ 
YVi t YV* iY"W 

m jw t ru ^yaa w» 

HA 
Y*U 
YV1 W<1 : Ly JUJl e5 i_UJl ^Jl 

cV<\ t *V cU : iiljj-l JU.-.L. jXi 

^ *o 

oi : J^pdl^l 

; L^IS *-« 4_JL»lil 4,5, U «flj waJl» o ,5o 

^ 00 

rYY liS^^yi/* 
Y1Y : U1UI «iUlI S^ 

rYo : ijJUl UJLiJl 

v<\ li.j^Jiujuii 

\oo ^ .-\ :ijU^Jl^_UJl 

YV*\ :J^> 

Y W [^Uj-J 

^ * — AA : iiL ji t , yv-JLi 

-V- L/ •» « 


uo t ur 

Y» t U c U i* :^jjjVl^LJJl 

yov fc ^u t vo t *r t ri 
m fc rY- t ru-ru t Yvo 

rn-rrr 

m 

Y1 iY^ t ^-U : 4_JUJ-I j_SLi 

ovoo tM-tv t r* t r» 

UI t <U t V^ t V£ t *W-lo 
Y»Y-m iUVUo iU* 
Y*\o t Yir t Yo<\ t YoV-Yoi 
YA» tYVA t YV1 iYVi 

rvr t nv t r*r t m 
o wrr c y o t u :^jLi!^iJi 

Y*- c^Ao-Ui tW\ 

-rYo ,r\r jm ^yy« 

rvo c rYi YoY I^^JJI^I 
di i^n-V t oA-on iYi r<u facebook. com/ketabme • * f Y VI t T« • lA^jjJbj^ 

a* : .r- t jU^^-S 

.j- 

-YA^ cWi t n cYV iU^jl^UI 

t r«r-r*r 4 yw t Y<u t Y^« 
rot irit t rrv cW* t n !5L-NI 4— «—o— L ■■AJI r*\ \vr <.r\ :^cJaJi ■*ji uv tYo : ^y^JLl oyfc!>Ui 

t» 

t vi ttv : pJL«JLi Jjjyuj* iy~iV 

o> : o^jl^I iJl j UI 

V<\ ^jUjJ 

-f- 

*V ^A : y LJj^^Jl jl^U 
Yoa t t'» :JjL5 tcr 5jU - O - 

YTY" : a**-— Jl jjjli 

Y*Y c ^^T :L5i^l w^Ji 
YiY 4 UT :U£JlwOJl 

m t r\^ t m t uo 

iHr t \*^ t o<\ t YT ipJLJlUJ» 
-YV* cT N > cY^ i\U 

r^Y t Yvo 

> » ^ : jlaJI i*J 

w cA^ rjijJUil ^^ 

m-n* cVi :juio ty / 

r Y o :^i)lj t^jj^ 
Y<U :cJjj^p^i^5 

tvy rio facebook. com/ketabme Y<U :h>jy}\ 
U * : sijLil !j^ 

y<u ^ro-^t i^^^iibU^ 

****** * 

U r t U • uUkJltjL* 

* U* i\rv :^^>^>^Sj oj-^*t 
YAo t YlT-Yo<\ t Uo 

c VV t i A t H : v-ujjSl «-jj-S^l 

Y<U t Y<\» :^I^JlojUil 

YAo t YoA iJ-pU-I c^ 

Yt« : AijUJl JULI 

t n t r<\ t YA ;Yr :^juJi^^i 
->Yr t uo-m hy 4 *\r 

<.uv «.mi ,\or <.\t\ 

cY W <YH t MA-MV i WV 
cYAT ;YA* tYV» tYo<\ rit ; o ^t *■ ^jjr'j'* 
rVY t V-AA : Jjtf c^L. 

1 11 : (Apriori) ajLJlI t£^l 

YA^ :Jp fciijL. 
c \r\ Hi tY> :J 1 ... .rt itj . 

r*Y cYta 

U o t U V t YV-YY ij^kJlIjL* 

ilU;l" cU t YY" ^jULJiLlj. 

W' ^Yo 

Yoi :«oiid|))Lu* 

U V : £jk)\ iiJliJlljL* 

iUI-UA 4 u r : ^^Ll Ljl_* 
Y-Y-YU t u<\ ^Y >JLJbui ij^ iYU t m i Ml Ioj^JIU rn t y u 
t Y^ 4 yu ;Yro : < 11L roi 

Tt\ tYiA t Y • i :«;UJJ1»Ll* 

U i : syJl Ijl^ 

t UA <.\*r t ^•^ t Yr i^iL^ 

Ml tUo r<n facebook. com/ketabme WV :SiUJl ^^aa 
n^ : ^ykil ^UJI f^i - iYW cY<\Y iYA<\ fcUI 

rvo cYta-ytv iYto t r<x 

f Y iY^ : iuc-yi JjAl f ^ 
t IV : a-jj-*J! S^j-*^ o^r^' f j-$-*-° 

crtr-rr» t YY^ : «jjiJi» f> *jLi f*A cA<\ 

Y^A : ZJl&j}] pj$a* 

nA t nY : jl^Vl jkAI 

-\A* t^oA^oi : fj jj^a}\ jkA\ 
\<\* i. \Al-\AT t \A\ 

Y<W ;'^j\&\k*jkl\ -n v t m <ry*-r\A cYaa 

r^A t r<\ : {J>\j}i vr* 11 ^y^ 1 
n* ^yvt t Yv^ 

"IA : ( _ 5 iUd\ jL-JMl (*^f^> 
^r<\ c IA c "VI t*\i t 1Y 

t rrv-Yr^ iwr-wT cUv 
rvr cYa« c\v- jn 

YVV 

i A : aJI^J! aj^Jl*J1 p^fr^ 
XVI tTVl cYV« t U 

cYi<\ ,yro-rri cY*y t wv 
rvo t rrn cf»r cY^<\ cY'Y t oT : i^jj-l f j-i- js_* r«r-r«Y 

t wr cU< cUi ia^^j^j^-^ 
t \^ c\ri t w* iwv 

roi ,ro\ r<w facebook. com/ketabme roi> ,r*o t Y<n t Y<u roi t m t YV i^-Jii^Ji t rr-rY cYo-y* :^Ji. ^ -TU tHi 4 11 cV-0A 

t YrY t YY<\ 4 yyo-yy* c yh 
cm tTir t rn t Yr*\-Yro 
*r*o-r** t Y<u t Y*<\-Y*A 

rvo-rvi 

Yr- rjUAlj^iidl 

\a<\ cor iji^ijjiJi 

rt» :jiL^_pjlfjjl^S^J 

ro<\ : SjJULJ ^LiJl r-ij^Jl 
^Oi-^or : j^>- t byjy 

\ • l t Ao : dLjJuJ 1 4JL1J 

» 1 • * iQ \ ^JUmwJJ t V, - -i -ii mm 1 

cHAch t ri :j_-^—I ^o- J -^ J 

t roo t rrr t rr« t m-rY^ 

ro<* t rov 

t- 

Y V \ yj\ tOljjJ 
_ Jfc _ 

ur-u^ ^rv :^y t ju 

Y<\Y ,YV \y^ tj^J>> 

rYr i^uy t^y (.TT iYi 'J "j H J ■/» aJ l * g -- 

iir t oA-ov t iY-n t rA 
t r*t-r*r cYn t y ^^ jw 

rvv t rvo t r^A-r*n 

rYo \isjj* <.jja 

YAo tYoA : 4**^ l^j* 
-YV t Y«o ^A^ c<U :ULjJULl 

roY t rH-ru cYnr t Y*n 

t ^rr cv<\ t *A cU :^ii£jisl, 

Y*r 

*Y^« c YY : {jjlJ,\jSJ\ LSLjLSL^. 
*r-Y t r« *-Y<W cY<U-Y<*Y 

irto <.rr<\ c r-"\ ir«* 

rov-roi 

* 

- J - 
Y<U '-jj~>ji i^U 

r H :UUiil wJl 
t r*Y t A« cYA t ^ :U5JU^JiJl 

rvn t r** t rro t r<vr«o 

^OA I ^UJl i^i* 

: (Ukil ^-^iJl) ^jLiJl o^liJ 

rn croi t r* ^ t Y<u-Y<\o ru facebook. com/ketabme 


-r w t no ^rv : ^^sai ^ ll, -tf- ^ :o>~^ -u^- t, j5La - J - UA-UV :jl^I^1jlp Jp t^ylj 
Al :Jj\5 c^jji wr ct\ li^U^^l^l facebook. com/ketabme facebook. com/ketabme i^-^-fc SjUI» ^jJb--j j:Ull LU j^-j jl ^^j ift^JUl Jl oU*s^l 

J -u«*-b j J^L ^JJl JUJl iL&U ^L^ Jl ju_*_> dJLiJJ .JUJl Jl 
4 «_»jl^ 1 l^JLur.^J \ 1 UI I Jl BjjaJ 1 O U ip Luj j n_Jl>^ *-±sJ? I 

,j3>-1 w*JU J-* t*JUlb o^JiJl oX& *£*&& *LUlj 

i^iUl JU^kJ ^UJ^&ji t jLJI^£J jlSlJU t«JlJ1 JI5>JI» 

l^li *_* «uL- jl» j^-£j Ljil ^yfc SjJiJl eJLa J%x jgJl ^»L*.Vl ^ 31 j U 

J i^cjOJI <^y^y\ - i-jjJl SjUiJ^I £-U- Uj .^yjijjl J UJI «j 

.^'UJl^jOljJl ^«JL-JVI» ,_-—; VI ^-OJl^UJI j ijll^l 

4>-j Jail <UyaJtj| J^A>tiJ otljol v» Uij^ Jujl*J j I t_jJjil p^JUjj 
^j^^j^jJl 11* **JL<£«j£ tCJUJlj ^yJl i^Jl ^ <S}Ujl -) 
4 ^l^iL-lll JLw^-Vl ^j^ill Jujjo jlj t LJU U-iji j_^j jl : cjL^ 

j' 

*LiJlO) : 4**-L*l ot^ksS- *1»^5 ^ /UJI i J U-^L I ys UJ I jlp jjj^ 

J^aiil(Y) iJatfJ&L t UU Jj£ .^JuJl^dJlji^Jl^iJl 
^j i\^ r M2}\ j-j ikjlj aj">U *UJ| (V) i Ulf J J5 <.^jlJia]1 ^ 

■ ijJ^~ % <. ^jjjJJl ojJLdJl J r-j-UJl ii^U 

^iUV'l 4>LAl Jl «UffJ t «J^»jJI_ JlwoaJI» ?v^> Jp iUiP^U 

J 4*JaJl ^Iji ^U» <J^ J^l f t JbJLsU (jr JLJl 2"ij-*Jl 4^Lw3 j 

f jJUJl «JLSLH J^ jtjO; Jl ijLgjJl J t _ 9 ^ ^fJLJi J5" i ^^?-- J5 
•• •• jj-ftJI oa-sgJI CiLauIj3 j^>o ju „ y «r i n* v ^ Jj:H _ *i^^ji 

j* 

(+<\*n Vo* »AA :^li 
e-mail: info@caus,org.lb 

Web site: http://www.caus.org.lb