Skip to main content

Full text of "Klingen, Volume 3"

See other formats


3 AARG- Nr 1 INDHOLU 

Emil Bfliwrtjcke '^ s Den Brt^li NbalMlok. Ar JnraM> Christens. 

^T^STLm^^oS-^-P^^^"^ AWn.tendc Bema-rkning.r. IT ttk AMi 

Fol. dter Andre Uwrnn- «" R n Gummelt peruvUnsk Lertoj. Orig. i Ihe American 

Ora Sladirplanm for «kn moderne Komtoer. Af *«««» °f Na,ura ' ■««*. „ 

foul tft.in.npf"- To«dr.g hoMt i Selikabel Tor W»n«h.«i Bo R om Rafael. Af G. ■ 

modern* Kuiut d. 13. Nov. 1919. Gnbestokken. 

Kohlwralik efler Rafael »f Mire Anton. HUf V- Noler. _,__.. 

W«Sfc W r .Rftflkello da Urbino.- Wtog^n »f Spend Jofcmaai. ( Pari* EMIL B0NNELYCKE 

»- •» u i,.,t, «vwf(iiKnie <I vbeckcr). - BnnneWcke er el Born af Stenbrocn, flandhuiplndicn nans nalnr- 

fcmff Hfnnrii).rfT. Spa rf«am. ^^£ Stemnlni og Liv bar gjurl ham lit Jon»ftlitt hw er Difns Mond. 

9E»3EFl££ ST X ^ ft53SS to 5 -Seme TilJS. ban odspyr Dig* Taier Kromkcr. Pro- 

Mtdlpiinktet lor rn l-«™. «" fl " BotBuaiMi.re»ea Raslln.hed. Der ulmer 1 him ikke en Gn.it af rUmanluk 

b-ger. fc"« tan r* W 5 Iwr - *V E2i *uh»vn ei KS" Ak-dien. o* selv nuar ban hvller M Emne i kl.sihke Klitdeboa. 

iek's^iJ^ •— ■*— - ** *-*•'* h - ■— 

Dyrtnw Park Omfangel «r Ilonnfljeke* rUpansive Evner. i sin Opbygning, der minder om 

*" ^i™ ^IKii.k Kris*sk»ldrina »f en. der ikke bar wet med, kirn bm den gribende SdTcplrvrl«ni Styyke win 

U^J^O»A^^ymS^^« "<• Blllcleme fn. VerdehikrLgen. hvii monoloiw Voldiomhed cDdcr med 

en MacGiUi, en flenn »™»™"- *™ Suarlaner driver hiem til «n Elskede under Fclttogct mod Athen. L»d 

,l TTJESZ ?££*tf ta?J5^. mere laW.<k. BWriv,ren « Jo I G™nd,n ing,n Sparser, 
rare at en BpartaM* nmebg"* "I* .' »J ^ j Dansker. Ho(u BffW nn( , er deref „„„„,« S.deslykke . 

SKS SIS 1 ^-^^ Hog .EUko,,. ^^-^IWSjd^ „:,n.,»iiu. .1 i:™dom. der todt kan •<«■ .1 v«* .t n. Art.«ne* DomkhwI. 
en ^rn indreVlrkdi«hoi tom pM «1 M»hri «f Ring. 

KUNSTNERNES EFTIiRAARSUDSTILLIMG 

01 ^^ S 5^»^ b tt^cSS^ STSr k-r* d, .OOBiM-r. ,..r opL-n.^kn^ for 
mange og sum kumlnerUk blot cr el Mions. 

retw Trykning og UtograB udi«*» i Cala'a lit. Elabl. RBdfnngffne hoi Mat Meiniorg. 
OM STUDIEPLANEK FOR DEN MODERNE 

KUNSTNER Mine Duincr or Hcnvr' 

TEG har knltll dctlc Fonrdnip;: Om Studirplancn Tor rlrn 
*"* modernr Kimslncr. og del fnrslc Ord, nemliR am, 
«kutde pan en b •! iicnilig Mnutlc gnrdcre mig imod. at der 
i Hen Diskussion, som muligvt* fidget cfter, relics Krav HI 
mig om en (Iks og fvrdig Shnlicplan Tar tie forskollige 
EtuttteC. Kn sandan Imr j*R dtM-rvrre ikke vcrl Hnand-rn. 

Liinir! or i del hele taget f:irligl og knn Id blollc llriit 
or Uvidenhcd ho* dcu, der giver sir i Lag med del. men 
del aiskriekker mig ikke. Jeg har valRl at gone mil Forr- 
dtag kort. or jeg Imr Mil mig del forhold&vis ringe .Manl nl 
liendc en Brand og venter, nt andrc og mere kompetcnle 
vil Irardc lil. derwm del *ka! lykkes mig ;U fun del lil nl 
Idutsc. Desvicrrc kan jeg heller ikkc garden? mig mod, 
al hide SIiikiiinRsinnleriellel bliver korl frem, og jeg Iror 
afgjorl. at del vil have lei Spil, del cr san lei at berolige 
Crcniytlernc or saa svaerl nl rnske op i Polk. 

Jrg sk:il fiirsl rornift. 1 al lielyse ct Sporgsmaal. netnlig: 

Slides der overhovedet fra Kunslnercn Kniv om en Sin- 
■ In ; ' .n. d. v. s. cr I- ; i i i .-. ■■ i . i i ■ I nkluell. 

! in-.; ilertfler kommci del nrwtc Sporgsmaal om wive 
Sludicplanen. men sna Inngl er jeg ikke nnnel i mine Be- 
traglningeT. Jeg liar kun fnact del Inillryk. at Sporgsman- 
lei er omlallt-ndc og vanskeligt. og del cr derlor min Tro, 
al selv am nllr de Itcdsle Hovcder i Kursamlingeii i Dia- 
kiissionen giwr Biilrag lil delle Sp.»rR»maaU I.ojning, vil 
vi ikke una szm vidt t Alien, at vi kan ovcrtendr Akndc- 
miM en (a>rdig Sludieplnn for de forskellige Knnsler til 

uiorandrct Ycdlagrl*, men dcifor skal vi ikkc opgive Em- 
net, del kan fremhyde Inlrrrssc nok. 

Fnr jeg guar lil Rrvvarelsen at' Spnrgsmaalrt om Sludic- 
planens A-iii..nli ■:, vil jeg sla;i til L\d for en udvidi'l Be- 
tydning ar Ordel Kunttncr udovcr dets vedvanligc scn&un- 
lintiske Belydaing, idel jeg fortslaar, al Kunstneren er den. 
der arhejder med jc-stetislte Spnrgsmaal. Jeg indscr lyde- 
ligl. at vi derved faar Kritikercn med and under Begrrbcl. 
men jeg labcr Farcn. Jeg slaur lil Lyd for del udvidede 
Begrrb, tbrdi vi cr nodi lil til oplngr en Mnnd i i ... : 
som vi liere og Uere Incffer og som med Rette uinn be- 
lragU-5 som el mudcrne Fwnomrn, iicmlig ObjcktivUlrn : 
drn bevidsle Arbejder med n-*leti*ke S)>orKsmn»l. Hun er 
et Tiden* Teg;n, om han er et Dekadcnerni eller Freni- 
tkridlctk, skal jeg ikke her !.. .hdi«- ind pan. Del tr ikke 
min Hensigl at h verve Prnselyler for drnne eller hin Op- 
(jit-'Ue. men ku» at gurr den ojeblikkvlige Siluation op 
med »'l hr^leml S|»org!imi\al for Oje. 

Men al Spurginuinlel om Objeklivisleus Oplagclse ■ Kunsl- 
ii-i r l.i'. ■ ; ikkc rr en SclvfoUcli^hcd, men dcrimotl nogct, vi 
maa «e at komme lil Enighed om, det viirr |)r. Tliom%ens 
ArtiklT i Kliiigen og uu vidst i Polilikenx Kronik. 

Jeg har gjorl nogle llclraglniiiger 1 Klingcn. *om miaake 
var ion dfittiRe, at dr nok kunde fable en <)bjektiv»l for 
lirysicl. men .i; dClkuUe kunne tjoalere* a f Subjekl ivisi«n. 
er ikke eL tfjeblik faldel mig ind. 

Jeg forslaar og anerkender lligli);liedrn nf Dr. TbomMHI 
Syii ; ..i.i Kunsl. Ijci cr ginikt- rJRiigt, al drl kun cr Arki* lekluren. dor er hnndel lil nogel nlment. nend^{ sin prak- 
liske Aiivendel'ir, og al de andre Knusler er Trie paa en- 
livcr Led o# Knnl. 

Men det er kun rigtigl. srl fra Subjcklivislens Standpaokl. 
Man knn ikke rive mig del i Xkscii. for jeg er Objcklivist. 
Slriden mellem Subjekli vislen og Ohjckliviilcn kan vi godt 
tage op. Men del er en ren filosollsk Strid. Et erkendel- 
wsleorelisk Spmrgsmanl. 

Tjid oi f*»r»l ng fremmfil ikke forjdiimre Sagerne. ved at 
skii'ii<i- oin IJelailcrne. saalwnge vi ikke er enige om 
i.-imi.i: ■■ ■ ■ I :id at klarc Situation ved at erkende, at 
der give\ to tliamelmll modsalle: Grundopfattelser. 

Dclle er del nllsan, jeg vil fasldaa: 

Vi man, hvis vi vil nnltrgge et almindeligt \\w pqa. 
Silnalionen. Inge be-gge OpfiilteUer med i llelragtning. I>el 
cr urkednsl al fomtge :d udstelle Objeklivistco ved Hjrlp 
af subjektivisliske Argnmenlcr. 

()I>jekliu>ten i Itenklinn mod Snbjektivislen. mod Ro- 
mttnlikCfCn. mod SelvheskaiTcn InffTer vi overall — m:ifi- 
>ke begge ()|>f;*ltelier i &ainme Person — i alle Afskyg- 
ningrr, fra den glade Lyriker til den hevidile Arbejder, og 
indenfur alio I\un%lii:'tr, fr.i iV.^icn lil ArktU-kli.rcn- 

I !.■:■■ .i'.r !'■■ mi er den romnnttike Fordybelw i *ig 
wlv og sin egen FureUkcIse ikkc larngere del enestc Vierk- 
tiij. Indenfor MalerkunMen moder vi Malerens Krav orn 
nlmen l-'on-laaelsc, om Ilillcdet, belragtel som Ting uden 
Korbindelse med Mnlcren. torn Objckt og ikke <tom el 
Stykke Sjfrieliv, re\ct ham ud af Bfystet — og indenfor Kri- 
likcn moder vi den mest tnagnc Inleresse for del bciidsle 
i Kunsli-n. Jcr minder om Docvnt V\'nn*chcn Arbcjdc paa 
ilette Fx'H. Indenfor Arkileklurt-n Irajlfcr ri nnlarligvis de 
renesle Objektivisler, paa ydersle Floj mader vi herbjrmme 
Arkileklcn Chmlet Scliun, som baserer liele sit Studiuin 
over Kun%lhi%lo>rirn og hele mI Arbejde med al skntie en 
nlmcngyldigi .Kslelik paa el rent viileu*kobctigl Grundlog. 
Fra delle Stnndpunkt og til den absolute Hon drn af den 
subjektive Palebwi Suvencnilet. som Dr. Thomsen har gjort 
Mg til TaUroand for i Klingcn. tra-ffcr vi alle Gradrr. idle 
AMiygiiingcr. og det er til denue Rxkke af Opfallelser 
med KunMnere bnRved. at \i maa relle Sporgsmaalet om 
S ; 1 1 ■ I :■■■-....-. v ii s Aktualilct. 

Jeg relter delle Spurgsmnal i den bcMcmle Form: hvad 
kraBVOr alle disie Kunslnere af Akademiel. 

SporLjimnalel faar derved en nv Aktualilct. Del er >ik- 
kcrl bekendl. al der indenfor Akademiel foregaitr en Ny- 
orirnlrriiig, idet man veil al knylle yngre kunMneriike 
Knrftrr lil Akademiel lorn Profestorer og A-wittenler soger 
at bolde sig ajour med Tidens Rnrelser. Og del er da 
nclop nu piin sin Plads. al samle al aprcdt Kritik ok Var- 
■lering 111 en Konklu&ion, hvoram alle kan enes. Jen Iror 
ogsan. at De, mine Darner og Herrer. har lagt Mvrkc lil, 
nl delte Forsug paa Nyorientrring fra Akademicts Side bar 
vakl ikke ringe l'*ikkerhed i Kunsl nerkrese. Docenl Wan- 
scher spurgte ved siiUle Mode, hvem der om to Aar sktilde 
vrre M alerprofrssorer. i den si k re Tro, at man vilde blive 
ham Svar skvldig. Her nlrner del altsnn, og det er her, 
jeg vil sngr al faa del til at bnendc. Jeg biger niit I'dgongspunkl i Sarliiingcn: A I .. l-.im i er 
en Lvrcamtalt. ©g dels llcrctligclsc be* I nor drri, ol det 
kan doctne, Jeg lirrrdcr. nl delle var Grunden til Akad-r- 
micU I < | ■ : - ■ i : ■ - 1 -■ - . or jeg harvdrr. al Stnrsledelen af Kuns.1- 
nrrnc slndig sillier delle Krnv. 

Delle .i-i-:i Imr jeg sat mig lil Mnal al panvise, og jeg 
dcler derfor Kiinstnrrskalacn i Ire Huvcdgrupprr, hvi» For- 
hokl til Akmlrmiel jeg skill wgr al bclysc, ncmlig 

Kor del fnrsle Snhjektivislcn, 

For del andcl en Mcllcmgruppc. som jeg med en licit 
mntici-os Ilctecnelse vil kalde Onportunislcn. 

Og for del Iredje Objckti vistcn. 

Drrmrd skidde Spurgimaalet om Sludieplaooni Akluali- 
Icl varrc hclvsl Del cr klart. nl jeg ikkc (alrr med lige 
mrgel Mandal lor alle disse Ire Grupper, og jeg haalter 
derfor, at mine Udlalchcr under Diskuuioncn ril blive 
suplcrcde frn fbrskellig Side. 

Subjekliviilens Stilling ovcrfor Akademicl bar hidlil varrct 
vaklcn !■■ Ind '. : iii.i: smens Itcgcringstid er Koman liken, 
den som vi lildel* en dim lever i. De forrige Steglled lud 
i Virkclighcdeii haant om Akndenuct og fornarglcde Sari- 
ningen, at dels Forpliglelsc er al doccrc. Do nargtcde ifnlgc 
der« hele Opfntielse, a| der kunde. larres nogel almcnl i 
Knnstcn on vktibte deres Vnrrker udenom Akademicl. 

I >v n in-s-ilri Hi- Individualist rejser dcrimod el Krav til 
Akademicl. ncmlig om en leknisk I'nderv foiling og i delle 
Krav cr ban i Virkeligheden trandl i nnrrmene Kontakt med 
den Tid. li.M' vil slnn wit, ncmlig Middelalrieren. Deri' 
gang Tar Kuntttncren hcllcre Hnandvarrikcr end Kunstner, 
og ban tilegnede *ig fnedikatel Haandvu-rkcr gennent en 
aarelang Larelid. 

Naur ■■.:>■'. i Klingcns funic Aargnng om den kun^tne- 
riske t'ngdom: En Mavngdi foJger Korlinldene* Anvismng 
og gaar pan Akndcmiel. Naur de er fardigc dcrfra. bar de 
indenting larrt. Kunsl kan de ikkr have la-rl. og hvml de 
kundc have faact, hiirdc ikkc virrtt under \ist i. Malerialcrne 
kuii'i-- de have larrl al kende. hvordan Lx'rrcdct skal varrc 
og Iivordan det tilberedcs. Akademicl kuiidi* som Pntv* 
leknisk Lafrcaiislalt rumme (.atioratorier. Iivor alle Kun- 
stens malcricllc Sider blcv undentogl o-g pnivel. Saadan 
vilde de fursle I'ngdomsaar •:;.'< i BeskeJenhod over for den 
ene viglige Side af Ktinslcn: den slofligc og Akademicl 
vildc udkbckke Folk, der ikkc Idol med mere eller mindre 
!'■■! ■ .11 ■■■' -"■ -■ *.:■ Kunstnere, mm som var hjetpnie t de- 
res Fag. 

Jeg inds#r tydrtigl. at del <.i 1 1 :-..'. .;■. ->,m i -. k 1 1 1 - 1 , ..-.,.. 
mangier, rnrn engang maa vi begynde. Jeg indwr klarl. 
al Elcvcrnc let konimer III al lxre Finesser i Sledvl for 
Hiiandvarrk og tilegnc »ig slofligc SinaK%forc»lilIingcr i Sic- 
det for Kundiknlicr. Jeg Iror liellcr ikkc, der vil blive 
brslill meget i en kemisk Klu^e pan Akademicl. I>e fle- 
5 le Malcrskoleclever cr niaaskv nok vetbegavede Folk, men 
de gail ikkc bolille nogel, da de gik i Skole. I>« er. naar 
de m.-:.T pan Akademiel, flllerede iaa klodsedc i Hov£- 
drrne af ikkr al brugc dem, at den eli*menUrrc-sle Perspck- 
lir voider dem ktorc Smerlcr. Hvor skal der ogiaa skaltcs 
Urrvrc i« ■ til Tckaiken. Malcnucslrcnc er sikkvrt dc aid- 
-.ir overlevcuile, iter endnu kender lidt lil Mnlrgrunil osv. , 
men del er kuti lid I og ikkr mctodistk. 

Dog alle disse Indvcndinger er af praJttisk Arc og lager 
ikke Kraflen af Kravd. Jeg fastslanr allsaa: Subjckliviilcn itiller sit Krnv lil 
Akodomiel, Kravel om en l-*re i Tcknik, Jeg vender mlg nu mod Mellemklassen, Opiiorlunisten. 
den lilfredie. 

Skuldc det Tirkelig lykkes mig at lirndc en Goist, saa 
blive r del Opportiinislen. der korer op med Slukningsniu- 
lerieLlct. Jeg opgiver dcrfor min refcrerende Form, som 
jeg bar anvcndl overfor Subjektivislen og vil anvende over- 
ror Ubjekiivistcn gg stiller mig ligcsoiu dissc to i rtnrp 
Opposition lil den tiirredse. 

Med FolellcjJtunSlilcrtn og med den bevidstc Arbcjder 
kan jeg tale, dem kan jeg foralaa og v»re ucnig og enig 
DMd, dc er sogende, men den tilfrcdse vil jeg heist nfikarre 
Ordrt, linn keiler mig. og jeg kender hanx Argumealer. 
Det syne*, mig ubeilridcligt, at der er ikke nogel at raere 
lilfreds over. 

Den lilfrcdse krarver n»Mcn inlel af AkademieI T hans 
Stilling er bcslemt af, om ban er repraMcnteret der eller 
ej, tuns eilttlfl Krav til Akademiet er Kravel om II v*re 
rcpra?scnlcrcl. 

Det er kort sagl Tb. Op[Hrmiann. som rrcmliarver Arki- 
Ukturskolcn |iaa Mnlenkolens Bekoilning, Tor nu arbejder 
dc netop i saadan en kon Slil. Og ban er ikke mindre 
Oppoluntst i '.in Vreile imod Malcrskolcn. Del Lclyder 
nendig bare, at ban er lilfreds med sig seK. at Sigurd 
Swnnc og Harald Hansen ikke reprxsciilcrer ham. — 
Og del er alle drtu. som h-ar tilhngl <yv Aar af deres 
l.iv pa a Akademiel og som var glade ved Skolen. Der Ira f 
dc dc Kammcratcr, som dc nil id kan slollc sig til, naar de 
hegynder at Ivivle p;ia, om de er paa rette Vej, og der 
larrte de alle de Unodcr, som nllid cr ved Haanden og 
hjii'lper dem over de vanilcelige I 'Tinkler. Dries Synspankt 
er kort sag) delle : Det er ikkc sua vigtigt, om Akademicl 
doccrcr, dels Bcrclligc-lsc er Kamiricralskabet. Deraf ud- 
vikles Klrvcrne oj; maa>ke ogsan en lille Smule ved per- 
sonlig Hanvirkning fra Larrercn. dersom de ved Afstemning 
liar vedtagel en Professor, som pnnser dem. 

Allsaa vi oprelbolder en StaUanslall med Administration, 
Ikljenle og I'rnfcssorer lil L'dovelsc af en gensidig I'aarirk- 
ning inelleiii Kleverne indbyrrfes. En [■aavirkning, som 
l^esien og Lilcraloren saa glimrende har udnvel paa Vin- 
stuer og Alelicrer. Og der borer den lijcnime. 

Men lad Qa Ulligc koslt <l Blik pa.i Nyltrn ;if denoe 
I'ujvirkiiing Eleverne imellcm. vi vil da sc. al den for 
Malerska1>-ns Vedkommende er rexulteret i en udlyndct Mo- 
demismc af den allcrvnr\te Art, idcl alt del. som var svacrt 
Og skuldc kvres, er kaslel over Bord og inlel andet sal i 
Sledel. For Arkilckluren* Vcilkommenile cr K'-nimiet ble- 
vel rn Mode, .-■;;■ kun cr den slnpj>eslc Lyrik og som slip- 
pes af Bldtte Klasse omlrenl samlidig med. nl yngslc Klasse 
lirgejsirci og ndeg Vaiitkelighexl tilcgncr sig den. 

Den kBimnitralrige Pnavirkning bar brstaael i Stnille. i 
Ojcnforbla-ndclsr og i Hjcrnebe bcndvUe, som luiidredc Ele- 
verne i rationcl Tilegnebc af Kundskabcr. og Maulcl er 
fuldl, naar I'rofessorerne smilles af Eleverne. 

Man vil likkert og&aa fremfure. at Akademiet larrer tine 
(Clever at arbejde. jeg -k.d ikkc udlale mig hcrom, oacn 
del kan i alle TUfalda kun garlde Malerskolcn, for i Arki- 
Icklunkolen har dc bare lacrl. al Tiden er lang, og det gor 
ikke noget, al man spildcr dca. Men i alt Fald heller ikke dfltc be re I tiger Slntsnmlnltcn, del viscr Forholdel indenfor 
Poesien og Lilernluren. 

Mini vi I ogsna pege paa Rostrup-Boyesen. Han larrlc sinr 
Elever hnnde at *r og arhejde og at tegne. og jpg ser sla- 
dig I'.f • ■■ t pan. nl det er rigligl. Men man kan ikkc rejse 
el Akademi a lent over Kwtrup-Kovesen. derlil vir vel en 
virkelig Tegncskulr ikkc alcnc tilslRvkkelig. men ogsaa bedre. 

Endelig moder vi alk* dem. »om ikke liar Tid lil at larre 
nogct. og jcg forslaar del sua godt Arkileklerne cr jo gcrnc 
Folk, mm gik ud of Kealklassen. fordi dc ikkc kunde holde 
ud al Iksc lil Studcnler. suadan gik del mig. Malcrne stak 
ud al" Skolen allercde i Mellernskolen og hnardl nnstrcngl 
af Bygningsleknisk Skolc eller <i Pcrspektivklassen skal man 
ikke nyde mere I.srdnm og nedsctfer sig som fa*rdig 
Kunslner. Xu kan man rued Rette hlrnabe den, der over 
Kritik: Vi er de ]»oxilive og skabende. du er don nedbry- 
pVndc og ncgatire. Og riglignok. del er et hnardl Arbcjdr 
al bnrkkc Laftkiiilcller ned. Men man skal album ikke 
mode mig med Argumenlct. al Kunstncren ikke bar Tid 
til at tilegne sig Kundikabcr. For jcg tror ikkc ilcrpaa. 

Tilsidst render jcg mig imod dem. som er lil f reds* i 
Bevidstheden om. at dc iidforer deres Arbejde umvitlig- 
h. ■-:- : ■ 1 1 ■ 1 1 Deri -■■ r de Kritcriet pna deres Kurtst* Cod bed 
og paa, at del gaar fremad. Jeg skal dertil harvde. at 
ingen Epoke i Hisloricn har vxrel samvitlighrdslas i Run- 
slen. Heller ikke den rorrigc Tid, som man nn med Flid 
foragter. Der er altsaa ikkc t Samviltighe-den nogen som 
heist Oplysninger al find? oip den njfblikkclig? Situation. 

Med megen Lellelse vender jeg mig nu lil Objektivislco. 
Den ulilfredsc. Jeg person! ig tror, at del al r»rc Kunsl- 
ner i Gjeblikkct falder lammen med at vacre alilfreds. 
Jeg tror. il kun don segende Kunslner «r Kunslner og 

delte er nelop Objcklivlstens Karaklcristik. Jeg er altsaa 
ikke saa siaiv kun at regnc den for Objcktivist, som haev- 
der. al Majorca skal larrr Matcmalik og i'ilosoli. 1 saa 
Fald kan det godl vn?re. at Adrcssen lil Akademiet lil. for 
faa STavne. Nej. jeg relter mil Angreb nelop saaledes, at 
jeg splitter Kuniloerne i lo Grupper: 

Dc. der ikkc tror paa nogel win hetsl almcnl i Kunslrn 
imod dem, som stiller Kravet om en La?re. 

Paa ilenne Maadc bliver Objektiviiterne inaaske de 
mange. Deres Ord faar Vaegt og deres Krav III Akiidemicl 
bliver af jfgorende: Hclydning. For dem er Akademiet en 
Larrcanslult. som slaar og falder med del almene Slof, 
den kan doerre. 

Danneskjold-Samsoe har skrevel i Klingens 3, Aargaag: 
Ed Institution bar ikke drive Individiialiletsundcrvisniug, 
men m*a sarnie *ig om el \Ut almcnl Grundlag. en Med- 
delen. en Viden mere end en Kunncn. 

Vender vi os nu imod Akademiet. ua faar det hele 
Sperginiaal el ganske andcrledcs odiosl Skarr. 

Var Akademiet Tor Romnntikcrne en Mgegyldighed. op- 
rethol-lt af Sluvlied og Slrmln ■[;. saa bliver del for den 
ruodernv togende Kunslner en Haan, Et Slag i AufgM 
paa bans ^deliegB^rli^lied. En Grube, der skaan^elslest 
iluger en Strom af sloderende og giver dem Stene for Brod. 
S;n ill-.- for I. 'T.i.iii 

Vi har gennem det sidste Aarhundrrde rarel Viilne Lil, 
al Akademiel forsumpede og Ianp;ioniI k>l sig sil Slof 
glide ud nf Haradcrne, saaledes at ilel nu inCet docercr. 
Malerne kerer maaske. tavis det gaar hujt, al tegne. SnavQ] Mnlere vim Arkitcklcr Ucrcr cl lille Pcmum prak- 
lisk Perspektiv. Men der ud over intet 

Jcg garaiilerer Dem. mine Damer og Hrrrer: Kn Arki- 
tekl pan Akndrmiet la*rer aldeles indenting. 

De kan gennemgaa Studieplanen og Elc\*arbcjderae. der 

lindes ikke en ctieste f'oiilivilcl den. Arkitcklem Uddao- 

tit'lsc i Ickniske Fag stnar ikke pan nogen Mnade hojere 
end Hiiandvxrkcrcns. Hans teorvliskc UdiEannelie staar 

aldfles ikkc paa Hojde med den almindelige Stodcnts. 

Jcg vil dcrfor karakleriwre den moderne Arkitckt. som 
den slelleM uddanncde Mand. Toger man ogsna bans An - 
svar i Itelragtning. rcgner jeg Situationcn for tlisolut ulil- 
bnrlig. Jeg fastslaar. at Akademiel inU-l berer sine Elever 

i Teknik Netop i de Fag, hvor Slodet ligger klari og 

er tilgnngeligl. 

Men spnrger vi om den ktinstncriske Uddannelsc. som 
Objcktivistcn Iror paa or krsver af Akademiet iu stiller 
Sagen sig ligesoa slel: 

Om Kompositionskere og Arkilektarteori er der aldeles 
ikke Tale. 

Om en Opmaaling forhundet med en Paivisninig af For- 
udsxlningerne for nelop denne Rygningsform overhovedcl 
ikke. Overhovedet ingen Opmaaling. 

Der stille* ikke enganf det Krav lil Kun.slneren om For- 
haandsiiden. at ban skal kunne stndvre Vxrkerne paa egen 
Haand. ii -"-risk Video ejer ban ikke. End ikke Forud- 

■artningerne for den. 

Vi kender ikke Leon Batli5>ta Albertis Betragtninger om 
Arkileklur, og det er ved el renl Tilfarlde. at vi overbove- 
del faar opsnusel. a1 der Andes en Hcrre afdet Xavn. der 
har caoserel i den Genre. Akademiel forta-ller del ikke. 
docerer bam ikke. 

Vi kan vende og drrjc denne Sag paa hml Kanl vi vil . 

Kes-ullalel bliver dog del lamme: En Slorstcpart af Uog~ 
dommen komraer lil Akademiet og faar intet eller nogel 

nm for d?rei >pildte Tid. 

Akademiel er dod-sdomt i sin not'oereDde Form. 

Jeg kan ganske vis! ikke levere nogen farrdig Sludieplan 
for Kunslnrleme, men jeg kan for Arkiteklureos Vedkom- 
mende anlyde. hvilkc forelobige Krav, vi inaa rette til et 
Akademi. 

Vi forlanger en Anatalt. som docerer alle de tekniske, 
oko-nomiskc og nociale Vidensknber, som giver os Gnrn- 
sernr. hvorimellrai Arkilrklurprohlemcl maa \ax%. Delle 
er del unfviselige Fundament, hvorpaa Arkilekturen som 
anvendl h viler. 

Men del :. i--. :-.■ uafviselige Kniv er Kraret, som loner 
Arkilekturen op mod Begrebet Konst. Kravct om en Ar- 
kileklur la? re. Kravet om TilegnelirC af den Arkilektnrteori — 
og Foruds.-rlningerne for denne — hvorpaa Arkileklurrn 
hidlil bar hvileL 

I>elte er cl ifKerendc Punkl. For nornanlikercn rar dc 

gamle Kunstncres Teori el Gammelmaiidswrk eller el mii- 
lykkel Forsog. men for den moderne Kunslner slaar del 
sk revnc, de fagligv BelniBtninger af Historiens store Navne 
som Hoved&agen og Kunslva-rket som Resultatel. 

Den hidlil skablc ArkileklnrlCOri er for den moderne 
Arkilrkl al Foruduelniog for en laalelig Arkileklur. son> 
ikke er ringerc end del hidtil skabte. Al Foradsa*lning 
for at rejse det nye?. Og al Fo-ruduL-lning for en Under- 
visning. 

Dvrfor maa Kravet om kulerte Skils*r for Oplagelse- 1'. < M..''.'iiiii". ■- r'.l;.l !■■-. moil Kravrl OH! nndvendir,C 

Forkurdskaber. N'u er del ncmttg saadan. al de *iude- 
rendc. som nn vender Ak.idemirls Bibliotck til al blade i 
Hilledernr og smittes deraf. cjrr ikkr ForiidsaJlningcrne Tor 
al kunnc test i llitgernr. Dofenturen i iulicmk KntMt 
iii - j rrslatle* rnrd Dorcnlurrn i almindclig Viden. Profes- 
soialrrnr i Tcmpelklasscn og DansJte Kinase mod Docrn- 
turer i Okonomi. Hypiejne og Samfundslarrr. Heir den 
tekniske Undcrviining man revidcres, saa at den beslcm- 
nver Gnenser og ikke hviler pan dogmntiikc og. foneldede 
Hanndva?rkcrreglrr. On drn enestc kiinstneriske I^crdom. 
Eleverne kan inodtage. er Indvielsen i den bistorisk forr- 
Uggende Arkitekturlcori. 

Fni denne Anstalt kan Arkileklen ga* ud. bcbrrl mnl 
hvad der kan Ixres i bans Fag. saalcdes som Lxgen gaar 
til fin Praksia eOler sit Studium. Fnt del na\.*rt-udc 
Akadcmi gnar Arkitekten ud som klog Kone. henvist lil 
en Eksperi men te ring, som i bcrisle. Fflld slaa» Palienten 
ihjd og i vnrste Fald rrjser sit forkroblede Vorrk omkrtng 
OS-, Hcnvisl til al gurc a)k* Mviiiii'sl.'.-iir. Dumhcdrr om 
igen. 

Efler delle maa Akademiel foldcs og el nyl rejses pun 
Ruinernc. 

Tro ikkc, mine Dimcr og Kerrcr, at del nyttcr al lappt, 
Carl Pelersens Professoral viser med al mulig Tydclighed. 
al Lnpperi er vsrrv end inlet. Akademirt sejredc og hao 
trak del kortesle Strna. Den, der rwkker Akademiet sin 
Haandi, er pan gyngende (irund, win synker under ham 
og lukker sig over ham, og korl Tid efler er del, sotn on 
der slct indenting var skcL 

Jeg vend* i mig alter mad Opportuuis-tcrne. og nu sigter 

jcg lil den fri Arkiteklforening. Jcg tror drn faar vanskc- 

ligt ved at finde en lil, som vi regner med. til at sende 
paa Akademirt Skafol, men hvorfor tiger FoteniogCD ikke 
Ncj ■'" !■! I'rofessoralerne en bloc. Lad os fasts! na, al 
dennc Holdning er dea encste wrdigt. den cneslc formc- 
lige med den njcblikkelige Siluntion. 

Den frie Arikilektforening ha.r ocmlig ingen Ret til nl 
lade sig repra-seiitere paa Akademirt. Tor den liar aid rig 
gjorl Akadcmispiirgsmnalel til sit. aiding bragl Bid rag til 
dels Loaning og ol drift rcttel nogel Fremslod mod Akade- 
roiets System, som er drl enrste vi skal faMde. 

Hvorledea ikal vi da giibe den ojcblikkcligc Situation 
an. Jo vi kan gore to Ting: Vi kan lobe en -tain Inn 
Slorm mod Akadcmlet sotn Institution, at Mini sir net ned- 
saetler en Kotn mission til .Endring af SyslerneL Men noar 
man kender Retaliate! af Kommissioner og ga-tlcr paa de 
Xavne torn vil blive tilkaldle', og naar man f.der, it del 

ikke blivrr muligl al skatfe den nyc Institution saa vet 
Laercre som Elever, san er Vejrn likkert ikkc farbar. Nej, 
lad q\ s\»a dvllr Slag, nanr vi har mrrr paa lljrrlc. 

Lad Akademirt sejle sin egen Sb og lad dem, som Rider. 
overtage Taburelleme. ! • os saa ruste os> til srlv at lil- 
egne os tie Kundskabrr. som Akademirt ikkc rjcr og ikke 
kan give os. Vi knn ogsaa lil LelleUe aliille uh sammen i 
Kunus og Maauduktianer til Erhvcrvclsc aC de fomodnc 
Forkandskaber. Hit liar Klingen en Mission med al bringe * Prafiaf Uarhwtrn'; I.itrraturfortegncl^rr ag Litrralnninmrldrlscr. Oplysningcr 

og Hclraglni tiger. »Archiieklcn«. 10m ogtaa kunde Tare 

Slrdel. doer ikke. l->faringcn viser. al hare der lugles 
Tcori i del Rlad. farcr der slraks nnglc gamle Fagforenings- 

nifdlcmroer ud og bider Tcorclikcrcn i Bcucnc. 

Vi maa ogsan tive Indflydelsc pan de lekniskc Skolrr. 
som i Virkelighrdrn bar den JoreloliSge Opgave, t iiddsimie 
Kunslncren, til det Irkkes nt skahe en Studieplan og at 
finde l-aerere til Akadrmiel. Pan leknisk Skole horer Ro- 
slnip-Boyesen hjemtne. Her kan mantke frenuknlR-s de 
Arbrjdsvilkanr sotn linn beliwver og fortjencr. VI bar ikke 
nogen bedre Plads til ham. Der skal Unden-isningen i 
Malrteknik som Hnandvsrrk reltclig (orrgaa. Der sknl de 
nndvenrligsle tekniske Videnskab*r doceres. Og af kunst- 
nrrisk I'ddannctse kan leknisk Skole ogsaa pan Inge sag al 
pan vise de htstoriske Forudvetninger for del under Op- 
maaling tilcgnrde. Anden Form for OpmaaMng er jo del 
rene Vrml og Ivrer kun Eleverne Eluiul>ug i forskellige 
Sfllanier. 

Her ligger den forelubige Opgave med Sluilirplanen for. 
den modcrne Kumtner. 

Men kunde vi ogsan fnre votes Paavirkning og voress 
Syn belt ned til det Ojeblik. da den ganskc ungc vaclger 
nl v.-cre Kunslncr, Mnlrdcs nl linn ikkr benytter Kunslner- 
vejen lil at slippc for en Rackkc Ulwbageligheder. men paa 
Forhaand ved, at denne Vej nctop sillier de slorsle Krav- 
til ham. Ja, saa vil der maaike blive fxrrc Kunslnere, 
men de vil have bedre Betingclser for al Wive Kunslncrc 

og ikke som nu beha i ndigc Arlisler. 

Jcg vil nu slutle med en Amnodning om I'dtalelte fra 
de forskellige Lejrr. Men lad os liolde os lil Akademi- 

sporgsmaatet — Sigrn er bnendende og Tiden er knap. 

[jid rnig oabne Diskussinnen med Forslaget om en Re- 
solution. 

Lad »s vedlage, nt vi ser paa Aksdemkls Nyorientcriog. 
som en pinlig Spog, som del ga?lder om at slan ned. Al 
vi. der tor*Ier eflrr Viden. opfaller det som en Hann. al 
Akademiet soger at vinde Temrn ved at knylCe anselc 
Kunstnere til tig. — Kunslncre, som vi agler, ford! de er 

sagende, ikke fordi de er ridende — Kanilnere. som er 

dode for os den Dag. de giver sig Slcmpel af Viden. 

Lad os cITrktnere vore* Krav ovcrfor Akademiel ved en 
Advar»| til Ungdonimeii om nt angr del og ved en Boy- 
coining af Lsrrerpladscrnc. 

Saa bliver Akademiet, bvnd det bur vair i Ojeblikket, 
el Kniblinge- og Alderdomsltjem. 

Lad as S3?ltc os ilel Maal at fseldc Akarlemirl. men lad 
os ikke de-rover glemm-c del vigligere Mail at genrejse 
Akademiel som Idc. 

Fan Akademiel som Ide liviler den slorr Kunst. som 
allkl er historiik bundcl. Frn denne Jordbund rejser den 
store KunilniT sig. T«nk, hvad Willumsrn mnaske var 
blevcl. hvis ban som tkenars-tancens- Mamd havde staael 
paa Skuldrene af en Fortid og en Samlitl, 

Detle bar man med en svarvende og dnariig Relegnelse 
kaldt Tradilion. Men del cr Video. 

Lad os. selv om vi skaber el Par slellr Hnse og et Par 
skidle Skilderier fa*rre, nnvende sores Krarflrr pan at gen- 
rejie Akademiet Peul Hrnninipen. Fasroske Digte MARTSAFTEN Mansaftenen er 

5aa gennemtrsngendc grenbleg, 

I aften .;ik den ripe sol 

i en fattig seng. Paa en hoy staar et tras. 
hvaa negne. sorte grenfilter 
soger at a*tse rig ind 
i den vigendc baggrund. Fra nogne. sortc slctter 

stirrer hvidgrenne seer 

indtrarngendc 

pea den dodtrxtte vandrer. En fugl sactlcr sig lydlosl 
i dels lurvede krone 
og soger at lunc aig 
i sine laser. Htmmelen bliver sairere 
jo larnger det lider mod nat. 
Den sygner hen i 
del blegesie b-lege. Vinden hviner 
gennern el forfaldent hus. 
under hvis i i ■. en stakkels 
vandrer soger ly. SkaJ han ende 

sit Hv i denne aflen? 

Kaxrigt suger vinteren med sig, 

hivad den endnu' kan redde! TR/EKFUGLENE Jeg saa dem lette i en StOrmfuJd aften. 
i himlen5 rode hvaclv de sejled ind 
og steg og steg i solcns sidste skin. 
Da hones hyle over somrens brandtome 
den kaade vind. Et rustrodt Polynesien var himlen. 
i havets dlgre guld laa sorte skarr 
og hostens golde armod bo'de dfrr. 
Men aLle sorte hytters ruder spejled 
det rode vejr. Det sidste solskin var i deres vinger. 
den sidste lovsang lod fra deres bryst, 
saa fuld af vaarens liv og somrens lysr. 

Og do de svandt bag fjeme. kolde bjerg*- 

blev alt saa tysl. MIDDAGSSOL 

Da middagsheden kom med brand og larm. 
da knyttcdes hver nave, da bojedes hvcr arm. 
da runged tusind hammerslag og gnlstred lusind lyn. 
og nye vcjc brodes til vidcrc syn. . . Der undtes In gen skygge. Under dirrende sol 
gik arbejdet sin svedte gang fro pol og til pol. 
Og verdens atmosfarrc var ct ekko. aS et brag* 
Der bttndedes saa mange i den glohvide dag... Og mens ens svimle tanker for dagen sogte skjul, 

da snxrrcd alle kvajrne og svinged alle hjul : 

et perspektiv af ringe i glodende sving* 

Selv jorden svinged rundt. rundt i ring, rundt i ring. Og universets ringe ... og evighedens ring... 

det svimler og del svinder ud i altets ingenting! 

Og den. der farer videsi frem paa tankens svedne vinge. 

hvad ser han andet end — Ind I et nyt system af ringe ? IND UNDER VINTERENS TAG — 

Nu vugger tavse mulmets vintervande 
og bneder sig udover alle lande. 
Og vi som ved det vil mod enden lakke 
gaar ind i mulmets bus med bojet nakke. Derinde ved vi vore gamle lejer. 

dc gamle hi som alle udelt ejer. 

Der aser urct med de tunge lodder. 

mens vejret stojer mod de gungre skodder. 

Ja trindt omkring i gran, forblarste hytler. 
til stormens sejrsang ligger vi og lytter. . . 
Men stundom er den dyssende at here 
som vuggevisen for et barneore. . . Den morke stues stilhed er som vacvet 
af alle stille timer der er leuet, 
men stormens store vise den er vundet 
af alle store timer der har rundet , . Imellem stunder naar orkanon tier. 

da aabnes skodden ud mod hlmlens riger, 

da lyser stjerners Issmil os imode 

som fjern* bud og hilsner fra de dode. Naar vejret atter broler gennem mulmet 
og a mens sidste offerglod har ulmet 
da drammer vi os ind i hirolens under 
og taler med dc dode naar vi blunder. 

Willimm JfemcKfi. DEN ^STETISKE MAALESTOK Isidstc Numer af >Klingen< (dcr kom mig i Ha?nder. 
fordi el lille Skritt jeg har udgivel. var omlnll deri) 
ser jeg ikkc mindre end ire Anikler som indheg i en Dis- 
kossion om Kims lens Teori. Jeg hilser denne Diskn-sion 

med Gliedc som tl af mange Tcgsi pna. at en ny Till cr 

ved at iudlcdcs, — cd Tid, der lover nl loflr Hill af det 

Slor. der alt for fcenge hnr bvilet over Kunstcns Funds- 

mciiter. over StcmninRers og Folclsers Love — over Lrva- 
ererdiers OpsConrn i (let Hele — - 

Del sidsle hundrede Anr af den vestligc Civilisations 
Hislotie for Verdenskrigen hnr va-rel karakteriseret ved el 
sladig Mi senile Tempo i den videnskabeligc Tckniks Ud- 
tikling. I el sladigl. naftdelflst -InR cr Oplindelv fulgl 
pan Opfindelse for tilsidst. umiddclbarl for den store Ka la- 
a.irofe, at kulminere 1 Virkel jggnrel *en af Menneskchcdens 
anrtusindlange Drom: H erred imimel over Lufthavet. 

Dritmnir. dcr innalle syne* fanta-.li-.ke. er paa faa Aw 
blevcn til m*glern Virkel i'ghcil. Korla-ngM hnr mnn gen- 
nem Traade paa HavcU Bund send! Ordrcr. Sporgsmaal 
or Kflerrelniager fra Verdenstlel til Verdensdrl i Ire. fire 
forskellige rivende Ordslromme sumlidig K^nneni trwr 
Trnail — i hegge Relninger paa een (Wing 

Og nu Mirer over Havene menncskclige Tankeudveks- 
linger udlryktc i Sprog, omul i eleklromagncliske RysLel- 
ser i el ufatlcligt Virvar. ud af hvilkel lnslromcntcrne. 
pillcr hvad dcr cr beslcml for livert isajr, benvllcndc s.g 
ar Rylmemes Synapali, af Resonnnsen. 

Del cr snare skonl. Men midl i denne larmcudc Ud- 
vikling kan del handc man standser forpuslel cl Ojeblik 
og Mporger. hvor all drllc fortr hen. Har L'dviklingsdrifleo 
faarl Febcr? Er den lileven greben af Forfnlgclsesvansid 
rami el tfiftl, der er en Mnllucinaiion? 

Del hinder, nl mnn midl i Travlhedcii Incnvr paa en 
lille Ting, en Melodi eller ander, hvorved Minder kan 
hx-ngc, nil man ved en pludselig. nssocialiv Hja-rneprores 
bllver kaslel tilbage til den unfie Alder, hvol* Stjernerne 
vnr nok al nndres over. Og da ikcr det. al man sporger 
om ogsaa Nfenncskenc — og fin — fik LitMnarrller for all 
del rasllivse Jag. 

Er Da lykkeligere fordi I) a kan ilyve? Er del ikke 
-..i.iii lit.--, al knn Overgangcn fra ikke al kunne flyve og 
lil at kunnc flyve giver el Plus til Livels Vardi fur Dig? 

Er Udviklingldriflen hul i Ryggen? 

Eel er imidlerlid (jivel: I Lubet »f del sidMe hundrede 
Aar, siden l"»n begyndle at fan Herred«mtne over de 
ulegeniliKe Nalurknefttr (Vanne. Elektricilel o. s. v.) er 
drn i> ■. ■ ■».■ Ldvikliag — i Forhold lil del liislorishv 
TiiUrum sket med tucsten eksploiiv Hastighed. 

Hvorninr standwr den" 1 Blivrr drn ved i den gcome- 
lri*ke Progression, den i Ojeblikkel er inde paa. man den 
i rflativ kort Tid una nugel fubclagliKl. 

Main kunde anc . . . 

Me-n jeg vil ikke rare Profel. 

kangt nnlurligere vildc del T*re al mene. delle Storm* 
i. 'i. mod Hcrrcdiiniinpl over lute Nalureu var en historisk 
Periadr der na er i Kulminalion. Og da kunde del Inta- 
kes, nl i hvert Fald noget afdet umiadeliRe Hjvrncarbejde. 
der for Tiden er henvi*ndl pan videnskabelig-tekniske Frem- 
skridl i ForbedriDg af Livsvilkanr — og i (Wrla-ggcUc af 
Livsvilkaar, nl aogel nf delle Arbejde kunde sxltcs ind 
paa Lotningen af de psykologtskc lr ulilemer. der lil sy- 
vende og siiM langt mere direklc l»erorer den menneske- 

lige UnvKrdL 

El af di»»e Problemer er Kunstcni Teuri og Love. Thi 
Kunslen niter ditekte ved Li\»»wrdienie. Og, lad inig 
vice del slrnks: Det n viler ikke at vildc nbslmhere Kun- 
slen fra Folelscr og Stcmningcr, for Kami er urtop Opera- 
tion mtd Fritter og Sltmningtr, bevidsi eller ulwvidsL 
Den kuiiMaeriikc Uom bliver gaodtc vist altid suhjekti*. 
Del kun ikkc hjirlpt? al na-ph- del. Og del kun endnu 
mindre lijxlpc Hr. tltimingten nl pnnkaMe Hauls Assistance til en saad:m Benx-gtcUe. Ilii del cr n-clop en af Kan la 
Forljenester. at have paavisl Knnslens Sulijektivilet. Lolxe 
siger megel riglig: 

»/Jie Snbjfktimtal dts iistttischtn Crleiln mil unerbitllicher 
Ikultifhktit Jiff ■■'■,■'■'• .-i :u nabtn, iiallt ieh fur tints Hit 
HVMiitifctuten Verdiemk, ivttche Ktinh eindringlicJit Krilih 
sirti uWOtbtn hat.' 

Der er ingen Vej uden om. I-ad o» se objrkiivl paa det 

nibjtktiiK .... Ncj. OWii Gc sled, drl er jo rn Parndoks I 

San sifier vi: Lnd os gore del subjektine til Objrkl 

for tor Forskning! 

M i.i jeg her indskyde en Bcma?rkning om min Definition 
nl del objektire. 

SaaTreint dtr paa Va-ggrn hxnger en Ramme. hvori er 
uiUps-n i: el Slykke hvidl Uerrid, «aa kan jeg belragle 
delle soni en nbjekliv Kendsgeming. ifald allc andre Idler 
rellere dc aller flesle andre) er Cnigc med wig. Er der 
derimod paa Laerredet molet el Billede af f. Eks. Motive 
og jeg finder, al delle Hillcdc cr en rcn Skonhedsadben- 
liarins. er dclte en subjtkliv Kendsgerning. h«s blol en vi» 
bel af andre. der ser Billedel. cr aenige med naig {hvad 
man jn kan varre gunike sikker paa). Hvis endelig allc 
andre sigcr. al der slel inlel Billede' er male! paa Larrre- 
del. og jeg alligcvcl see el Billede, er denne Kendsgerning 
den hnjeste Polvns sif subjekttv: En Hallucination. 

Vi ser altsaa al Olyektivitelen er baserel paa Slemme- 
llerhcd — ligesom el Rigsdagsvalg. Men s~i aer lillige. at 
cn i Principcl subjekli-v Dora kan fan en vis Grad a r 
ObjekHa GyMighcd gennem alntindelig Anerkendelse. 

Detror kan Paul Stem, dcr forfrgtcr den wnlctiske Doms 
afgjorl subjeklive Knrakter, uden al pore sig skyldig i ln- 
kninrkvrns ilulte ■.!! (overtirdenlliE klnrl gcnntmla-nktc) 
Varak . Einfiiltlang and Association in der neuertn Aslhelik. 
med denne SaMning: 

»Wir xeiglen. dnss gerade nus der nssociali ons-psyrholo- 
giichen IletnigltingsweiK ein Mnx^lnb (Or die objektive? 
(iultigkcil asthelischen Urleile zu geainnen «ei.« 

Jeg bar i mil ar Oth Gristed otntnlle IHU- Skrifl paa «n 
skilsem^-rssig og korlfallel Maade sogt Hi vise ihvorledes 
mnn gennem Associnlionsle-orien muligns kan finde sig 
frein til en Basis for Bedommclsc uf Kunsl i nogenlunde 
almengyldig Iletydning*. og jeg bar provel al pege paa 
nogle af & Skar. der Iruer mesl paa en saadan I'nder- 
sogelses Vej. — 

Olio Gristed kalder AssociationspTincippet Tor en Ab- 
slraklion. Jeg man liasnle. al Association. belraglet som 
ub**vidsl Sammciiknylning melleni en Falelsc og el Snnse- 
indtryk er en psykufymk. jn manske endog cn fyiiologisk 
Kcndagcraing, dcr lieror pan molekylare Forandringer i 
visse Dele af Kja-rnens Nakkevindinger. og lilmed er af 
to Kiadan Art, al den falgcr bcslcmlv, for Formier direkle 
lilgjengelige I-ove. 

Drt iformalc* Priocip cr inlel Prinrip. Man kunde 
Uenke sig principielt at undvrsogc Formernes .flstetik pan 
Basts af .Uvx-iationcr. Al Harmoni. Sytnmclri, geomclriik 
Rrgelmaessigbcd o. a. v. gor el Indlryk nf Lyst i Modsa*l- 
ning lil Ulyil. er lemmelig lei rorklarIi(E(. tlii del tregel- 
marssige-, »bele« er nalurligvis altid associattvl knytlcl lil 
FoleUen .I.wh t Modsalnirg til det tiltislnnede.." wan- 
skablc-, der san godl som overall ■ Liret modes med el 
af forcliggcndc prakliskv Grunde diklerel Indlryk af Ulysl. 

Men - Indholdet begra-nses af Fonnen. Og Fonnen 
er i delle Tilfa-tdc en Side i -Klingen- Jeg man sialic. 
Jeg vil gore del med el Onske om, al del snarl vil lyse 
godl op i Kunillcoricns Problemer og om. nl man ikke 
vil se all for sort paa Sage-n. Det er sua Iris! al Irnke. 
Hr. Henningsen. al vi beflnder o* Ml i Marke. Og del 
vilde lilmed lyd e firlt skurrende. om vi skulde lave Digle- 
^cn^ Ord om lil: 

• Hcilvr i*l das Leben — ernil die Kuml!- 

Arimld '4',hriitUns*n. AFSLUTTENDE BEM^RKNINGER T~|H THOMSKN lori-ia-lter i sine Kronikcr i .I'olilikcn- 
■*-' oin Eflrrfia rami still ingrn "1 Angreb paa llriinings , ri* 
»Objrk«iviwne«. Hun »k river- »En Dug. der brrde\ nwr 
v\ Bonl. i'I Twppo. dor Itfrngei 1 i Folder, el Flag, der fly- 
vcr i Vindcn — onfall e* ikkc Enkcllhcdcrue i nil del to 
forskelligt «f hverl rneslc Mennenke? Prtiv ;il Inde It Per- 
wncr noje ingUagr >animr Hill iiutc kompliriTcdc Gonsland 
og lad rfem nedskrive deres Indtryk af Form, -af Fnrvr. 
af all, hv»<! dc MnMr vcd Tin gene — og Betkrivefccrm; 
vil blivc bnjst forftkcllige. hvi* Persnncrnc ov-erhnvcdri liar 
kuiiMuemk Temperament-. Jeg lilfnjcr. at ilc ogun vil 
hlivp liiijsl forskcllige. srlv urn IVrwnerne er faldkommrn 
bluttede Tor kunvtncri*k Temperament. Ogsua Arnold Chri- 
*len%en fo*lholdi-r i na-rvxrende Nr. of Kling-en -den 
kunslnrritkr Doni* Subji'klivilci*. dcr skill v.rre bcvial ni 
Kant Jeg kan imidlrrtiil i Thorn-sen* or CbriMcnteus 
VlrinRtT lean sc el Tegn paa. al de ikkc liar fontanel 
Sindrigheden i Kanl-. ProblermlilHnp. 

Naar Chrittenscn panhrrnaber >ig Loire, ovcrser han. 
at den ontrliike Domv Sahjeklivitel ikkc udelukker dens 
.1 l>i ioi .,„,- Admengyldighed. .Etleliken knn gerne tape el 
psykologL\k-rmpiri\k lMgan£*puiikt a men sclv er den en 
kritisk Viricmka l>, «lcr sporgyr ritcr del apriorhk* Princtp 
for de irsteliske Ituimiirs Gtjltiifjhul . I den arsteliskc Dnnis- 
krall ligger cl rt|iriftfi>k I'm*. ■ nlKia el I'rineip. der 

ikk>' er hentet fra Krfatingcn, men bar sin Oprimlelse a 
Bevid*theden\ funklinnellle Form. Del cr rl Princip, som 
guar paa dm tuhjrktivc og formate LovmaMtighcel or 
knever mbjektw Almrngijldigltfd. At den .-rsteliskr Doro er 
subjekliv. vil oigc, at den -gnnr paa den sjirlclige Till tu ml. 
Ii. mi. del .-•'■■: i -1m h ■- l . -.i '.- i Indlviilrl ug ikk<- 
interewerer sig for Objeklct. uden for sua vidl drt er 
egn-el lil at fremknldle den a?<loti«ke TiUlnnd. Del sksnne 
er ikke afhrengigl if Sulijrktel-t Endiridneilc F'orka-rlighed, 
men mm »indeho!dc en tirand lil Ilcbag for enhver« (oin 

del faklhk rakkcr ahniiidrligt Bring cr ligrtiyUliKt). Karak- 

lerislik for den a^lrtiskc TiUland er dcu% ■FormaaKmje-rtig- 
bed uden Formaal*. a- den* fuldkomne indre Sammen* 
Ii--iiv Hvad drt knmmer :in paa er, at den arsleliske 
Gen*tand I'itrici.ir al frenibringc •■•: ensarlrt >',■ .■ •</ Sm '■ '■ 
Krarfleri. »Srhon i*l wat obne HfgrilT ah Ge^envimid 
eine» twlioendlgrtn Wolilgefallens erkannl i»t«. (KrUik dtr 
VrilxtitekrafX ./ 

VI cr her sure langi Ira Tbcintciiiv UclroRlniiiKcr oyer 
deo of psykologUkc Fonkelle lielingede fakliske For- 
*kellighrd i den ■ .:.:.-. <- Opfaltclve. som n. ...... . .-n .-^Icr, 

og - i.i r- - langl fra Ctiriitrnse ns K.rav cm en »Objcktirilel* 
bawrel paa Slenimellertal. AlmtwjijUiiijhtdcit er cflrr Kant 
apriorisk. j. del Krav om Enhed i Mawjfoidigfitdcn. vi slit* 
la IU ti Kunslixrrk, og won Kanl brleyner joiu Hotxdkravtt, 
har tin Grand i v/i* Bevidilhedeiu nfnlttiskt tilthtd. Del 
er i detle anrioriike, eller torn ;■ , bur kaldl ■ in . ,'..>■.■ ■ ,','■ Princip. Kant ser Grundnomirn for dien lesleliske Uom. 
At bum tivldislicden af en n^Iclisk titer enhver aiiden 
l»om paa greiiRw A«s o cta Honcr cller Slemineflerlnl nns.tr 
jog Tor nldelc« despcrat. Man kan ikke bewUe -en Mening 
» p «d :il !■ .<l> ■ i:. i ■ sig .iinii. - Vidnesbyrd, men kun ved nl 
a ii fore (in unit- for den. og kun bvis dc ondrr bidder inde 
med CTriifl SniKkund^kob. kan dp paakaldci lil Sialic. Til 
*vTm •:•• og - ■ ■ ~ i •" i:i bande de videuskabrlige. etiske og arste- 
tUke Domme liegrondcs i fievidtlbedenn \vnletwke F^ihed. 
At fnsiholile Ivnhcdeii i Matigfoldi^bcdciu del idrntiskc 
i del ikke idenliske. er Rodcn til al KrkendeUe. Anrxagv 
•VTtnihgen er kun en Udformning af ld<.Militcls.sa?baingen. 
Xanr A imod IdrnlilvUtai'lningen pludtelig vlser sig at 
v»re B, man vi — for al bevare Idenlilctrn — regne B 
for A. + C, Uvor V. er ^unn^cn lit at A Tcrandnu til B. 
Hvad der gor. at Aarsagssammenharng lilfredsitiller vor 
FrkendeW-strang. vr ol vi wr Idculitclen nielleni Aanag 
og Virkning. Vi torn her orcr til Loven om Encrgiens 
Konslnns. der knever sain me Energisurn bevarel gennem 
denv for&kcllig-c Furaitdringer. (l^uia i Biologi«n Ira-ITer vi 
Fnbrdrtpriiidppel, naar vi karakteriserer Udviklingen som 
forende pan era Gang mod storre funktioncl Manful dighed 
og Morre Knhcd. Vi kan nllian fnlge del Princip om En- 
hed i MaiigfoldiBbeden. now vi bvs.Kcr til Grand for vor 
KunstopfallelH*. lilbagc fra. ^'sleliken gennem Hjnlogi. Fysik 
og l.ugik lil lltviiblhcdens og Krkendelsen* Gnuidfaktum. 
Det fn-IIes i Famoinenerne ligger ikke i deres konkrete, 
■■.in-.i : : j [ .j ■;■-.. 1 1:.. ■ — .I.-. ;..; finder Dr. Thoinun med lite 
sine Borde, Ta-pper og Flag, der flyver i Vinden, ikke ind 
til ilet abnengyldiuc i Kunilen. Nej, del fwllt-s ligger i de 
fundniuenlale Ixivr, Fa?numenerne frige r. f>et cueslc Kri- 
lerium paa en OpfatlelscA Vamli er dens imlrc Samuien- 
hOMg. Derror er del efler Imlividernes Knalilei, ikke — 
*um Cbriilensen on\ker del — efler deres Kvai/lilel. al den 
Vargt, der lilla-Kgev dere* Meninger Iior nrvejrK. 

N«iir jeg hiir kaldt duW Hcm;t-rkningcr Tor afsIuUcndi 1 . 
er del fordi jeg ikke Iror, del er nugen Nytlr lil mt fortvelle 
den rent crkcndrtM-Meoreliskc Diskuuion. livid vi tnrn- 
ger lil er en Kumlttori, der kan danne Crundla(;el for den 
ralionrlle Slud iepian. som Hennangsen eflcrlyjer. Henning- 
*en lager -urrlig Sigle paa Arkiteklurundervbningon. men 
Kravpt ga-Ider i lige Grad Maleriet. Jeg bar andet Sleds 
[laapegel de Ire Gmndclemenler i al Malerkunst iSalur- 
indlrykkcl, Billi-dcU LovmwsiighvU, Malerrnt Prmonlighcd. 
Vender vi os «u.'riig lil Bilkdet* Lovmxssighed, der cr af- 
gOreo.de for den reol kumloerUke VarrJi. bliver Kravel et 
l--vi«isl og alvorligl Arbejde med de fornaelle bilJcdlige 
Varnlier: Forve. Form og Kom position. Jeg kan i Mod- 
■' v.iini. lil Arnold Chriilfnwn, ikke se nogel snrgeligl i, 
om vi kunde gure Livel lidl feslligere, cud del for Tide it 
arter sig, og lil Gcngaeld kunde bekventme o» til at loge 
mere alvorligl pan KunUcn. 

OHo Gtltjtd. 
WANCHERS BOG OM RAFAEL 

Vilhtlnt Wantehtr: RaffatUo Sewlt da Vrbino. Hans I.iv og Varker. (Aagr Matcos.) — 

Allcrcdc 1 del Yd It fxemtneder Wanscbers med Spending imodesele Rafaelhog paa en Meade, der er egnet til 
at anlvdc dpi ussedsanlige. Dfl er den font* Bog. der er kommet fra (let nye KunstTorlag Am* Marcos, Formalet er 
jlorl Pro! ok ol folio, hvad dcr i ForbindcUe med det IvpogreGske Udstyr, g>*« Bogen en pastictacagUg Karakler. Vaer- 
kel er rigl iUoMrarel med Tegninger af Wnnschcr eller Malerier af Rafael og Gengivelscr af rafaeliske Haaadtegningcr 
or Siik. iif Marcanton IK Gcngivcben af Marcantons Stik af jBarnemnrdci- iadc i Blidcl). 

Hovediodholdel i Wanschrra Bog er el Forsog paa stilkriUsk al *ondre mrllem dc aegte og turgle Beslanddele i 
drt varfc, drr er os overievcrel onder Rafael s Navn. En Del ar dp allcrmeil krndtc ok yndede UiUeder, som "Madon- 
nas Trolovelse* og »Trnnsngnnitioncn« er eller Wanschers Mening Elevarbejdcr, der kun delvis eller slel ikke lor til- 
ikrives Ratel. Sotn Ophavsmond til de Oesle af dUs* iiuegHpc ftilleder odpegcr Wanstber Verkrnreren i Rafael* 
Atelier Penni. bvis Stil kan karnktcriserea so-m en tor og ndveodig Efterligning af Rafael i, 

Tilbtffc mm Rafaeb lutentiike Arbejde bliver ca. (0 Maferier og TegniDgrr laml fire Arkilrklurarbfjder (Plan og 
Model til Peterakirken. Leo X.s Loggier i Vatikanel, Villa Mndaron og Pnlaxao Pandolflni i Fiorens). 

El Begrrb om den VoMxomhed, hvoTmed Down! Wanscher vender aig mod den okriliske Samni en Nan cling af 
Rofaels og bans Eleven Arbejder. giver bans Kritik af den beramlc Freske iSibyllemec, loin Wanscher forrooder skyl- 
des et Samarbeide af Penni og Gialio Romano. .L'begribeb'gU, skriver ban. .-al man nogen*inde med kribsk Bevidit- 
bed bar kunoet Ulskrive Rafael denne Snmmcoknytning af uhannoniske Figurer, sclc mod en oniartet mork Baggriind. 
der draeber deres rumlige Form . . . Flgnrerne er i alle Hcnseender dilellanliske. og. del ef kun en Selvfalge. al de 
ska-res vilkaarligt af Rundboen, lil hvilken lire nf dem s toller aig. ligesom om de *ad paa en Slibestcn.* 

Forvanskningen af Rafaelt Kunslnerpersonlighod slammer fra bans egen Tid, idet en Rarkke SkblearDtrjder 
alleredr af flnfncl selv er belr({nende som argte. Den suerkl udviklede Folelse for knnilncrUk Ejendomsret er et 
moderae Faenomen. RofaeU Samlid fonlod ikke al gore Forakel ineilem dc argle og de elevnglige Billeder, og ogaaa 
Vtooei ddt« den folkeli K e Forkaerlighed for de Billeder. der i Virkeligheden akyldea Penm. 

I kuiuthiatoriak Henseende begvodte Forvanskningeo ar RafaeU Person i Mkhelungelo* Kres. Hens Rafael med 
Riddcrlighed antrkcndle, brad ban skvldlc liae L«re re og Somtidige, foma^tede Michelangelo sine Lxrere og fonngte 
at nedwlle sine Konkunenler. Dcrv'ed blev Rafael i Historien b"l en Mand. h«a Vvsen var Lscrnlhgbed. Encdens 
Micbrlangclo gjorde sig aelv lil del oprindtligt Geni. 

Ogsaa den, der ikke folcr sig kompclent til al sartte wg lil Doms over de eokelte Afgtirclscr ■ W anscliers Hafael- 
bog, mna aderkfiidc del lldrDskabeligr Tcmpcnimpnl og den kritiikc SkarpsiDdigbed, dcr her bar sat trugt i et 
Uovedvcrk. som ulvivlaomt vil skafle Wanscber Na»n mellem de forende europa>iske Kunsthistorikere. C. 

GABESTOKKEN 

GULDMEDAILLEKONKURRENCEN. — Skonl del red lidligere Lcjligheder bar ml sig frogteslost at angribe Akade- 
mieli Guldmednilleuddelinger. dcr beiegoer en ubrudt R*kkr gf Misgrcb, er der Grand lil tl Bjebtik al ilandst ved deito 
Aars Afgorelse. Naor man samraenligoer Pncmirlageraes umodne Elerarbojder med William Stharffs overiegent dyg- 
tige og uionmneobile Billede, er UrelfsMrlieJieden uii injnefnldende, at vi betvivkr, at nogen Kumlner med Rcapekl 
for sig selv og sil Arbcjde mrre vil dellnge i en saadan Parodi. 

KEJSERENS NYE KL^DER. H. C. A.ndencn kundc aikkcrl bavc akrerel en Pendant om alle dem, aom i deres 
uendelige VelkLedthed saillerer over andrea Ncgenhed. oden at apdage. al de selv har Skjorten ode af Bukaernc 

Kejwreni nye Kla?dpr. del er ikke dm nye Kunit, del er nemlig ikke Flrrtallet, men megtt Taa, dcr kan k, al 

den bar nogel paa sig. og endnu facrre ved. at den moderne Kanst opstol. fordi Nod mna bringe nngea Kone ul at 

apinde. Tegner og Komorter er jo i deres egne Ojne kbedt som Kunalrnt Gentlemen koraplcl Tra Englub House og 

har kun Foragt lil den Ungdom. der leder efler el KlKilebon lil Konsten. 

Nej. del akluelle i Kejserens nye Kueder er ProfeuowriMi Indlog paa Akademiel i bar Skjorte. De ved del ikke 
selv — er bare lidt nslkre i Ryggca — og der er nanten ingen der ved det 

Professor Mathiesen bar opdagel det i Kraft af sin egen itorartede. kunstneriike Kundering, og derfor tan der 
vasre Anledning til at miodes. at Video font begynder der. hvor man erkeoder sin Uvidenhed. 

AJtsaa Hr. Profertor Matbiesea — beg den klo^c og beberende Maake. Eller gao bjew og bent lidt al lage paa 
— bare Ul foran. Vil De slotle Dem Ul de onge og selv la.-re noget af alt det. De mangier, saa er De Ungdommens 
Hand. Ellen, kan vi ikke bruge Dem. 

Blandt Ansogeme Ul Professorembedet » Arkilcklur, er Arkilekl Jesper Trede Wevet den foretrakne. Efler For- 
lydrnde Ual Doeenl Wanscher ved el Foredrag paa Akademiel bare lagel skarpl Afatond fra det ^alg. V|| Qocenien 
gore Rede for. hvilke Foririn Arkileklerne Strom-Teisen. Thorosen og P. V. J. Klint akalde have Iremfor den valgte? 
Del vtuentlige eg Oldende for dem alle er deres Anwgning til en Professorplad*. 

j\ ,Pk— si UUir" 

Abonnenter, der ansker 2. Aargaog af Bladel indbundet, vil ved Henvendelse Ul Petersen A Petersen. Holbcrgs- 

gade l-'i. kunne faa del kompoaerede Bind. 

Paa FAspcditionea, L'dbygode 1, Kbh. N., Telf. Norn 3232. kan Abonnenterne faa ombyltel raakulerede llefter 
af I. og 2. Aarg. Tor en Pris af 1 Kr. Stykkel. undtagen Herteme 2 og 3 af begge Aargange. der er udsolgl Ira Eka- 
pedilioncn. 

Xa-sle Summer af Klingen bliwer et Dobbeltbeftc, drr vil udkomme inden Jul. .... 

Som Ktingcm Kunstnermappe S'r. % vil ligtttttu uide/i Jut arfAommc en Nappe med otle Originatniogratitr af Vilhetm 
Landslrtm. Pris 100 Kr. Mappta faat otd Henoendthe til Ktwgtns Lktpt-J\UoJi .".<>:' J I NDHOLD 
LilOKrafi for og bag paa Onulaget af Axel 
Salto. 

Uteraturbeiragtiiing. Af Otto Gelsted. 

Foi. efter Matisse Qrlg. tilh. Hr. Tctzcn- 

LUAd. 

Mod fremmede Sljrrner. Afsk«dsdiglet til 
Damn ark. Af Hans Hurtvig Seedorf. 

Bebudelien. Origins I-Farvelltofcrafi af Jais 
NtelBen. 

Akadcmlets NedlKRKclse. Af Poul Hen- 
ningscn. 

Fot efter Matisse. Orig. Ulh. Hr. Tet«n- 
Lund. 

Fot. efter Vilh. Kyhn. Orig. tllh. Hr. Th. 
Opperraann. 

Noter. 
LITERATURBETRAGTNING JOHANNES V. JENSENS Foriatlrrskah cr iidsprungel af 
en 1 ■■■•'lit'- ■- i !:■■!",- h^- ■- 1 -:■-! n ! -' . Cl ! art >g [KM ill Otitic on 
fastslaa sin cacti indre og vilrc Ovcrensitlcmmclse. Han 
har sogt sig seH i Ronden og SUcglcn. han har gjorl sig 
til et met I sin Tiii og opdagcl ild modemcs I'oni, han 
bat sogl rundt om Jorden Tor .it Torslaa sil eget op i sin 
Race og dcn> Historic, har han eTterspQrei den ITdvjkling, 
hvoraf han cr OremganeL og hrori han cr Led. 

Som t-1 Udslag ;i! delle slut nitlagte OrienU'ringsnrlicjdc, 
der i Art og Orofang ledcr Tankcn lien paa Goethe, Tore* 
ligger nu (If lire Tonic Bind :if I'rnlalogicn *Den langc 
Rtjset. der omfnlter allnrcni. »Nornej;a.*sl<, »Skiliet«. »l)el 
tableland* or el nlslutlende Bind iChrision>r Columbus*, 
som Torberedes lil Udgivelse i I930< Hensigten med hele 
Roinnnra-kken ftf, iCBI Johannes V. Jensen sclv Farmulc- 
rer del, i sammentrccngt mytisk Form, at Rive en Over- 
sigt otct Teknikcns og Menncskeaandens Hiiloric fra den 
x-ldstc :: ■ < r J i i -- ■ ■ >riske '1 i<! og op III Amerikas OpdiigcWc. 
hiormed den nyctc Tid begyndcr. •I'm large Jtejsc Tor- 
folg-er. hvod Menncskehrdcn liar hnan.'! med sig af Snille 
op ltdvidelr.ing til fables. Naring pan sin Vej fm Dyrel ng 
op lil del nu pan Gndcn gaaende, iislntfTrde og ganskc 
almindeligc Menneskr*. 

Som Kulilen var del elementarc Hovedmoliv i >itnerii< ( 
saadan cr Udcn ilet i >I*tl table Land'. Bogcn fotcgaar i 
de tcrtiwre Sko*e for htiden og Skildringcn konccntrerer 
sig om det .:;■■-■■■■. is. I. Bjerg Gunung A.pi (del malajiske 
Onl for Vulkan), hsorTrn Fyr livnlcr Ildcn pan linden al 
en Gren. Fyr faar Udcn giorl lam og fitlgagtig. og som 
Prometheus tonnes bun ililc lor sin BedriR, dug cr drt 
ikke Gu denies SlraT. men bans eget Folks opsamlrtle Nid. 

dcr indhenter bam: under ft I" Ibi .if Gunung Api kailct 

han som Offer i Ilden. Sencre dyikes han som Sofguil. 
Udliruddct hliver Gunung Apis sidsle, or hi Dag serS-kov- 
folkil. al der liggcr en hvid. nucrfceligt og han nit skin- 
oendc Hi-It-- pan Gunung Apis Hoved. del Forstc Forhnil 
paa Brccen. 

1 Modsetning lil de tidligerc udgivnc Bind, hvor Mennc- 
skel oplncder parvis som Adam og Eva — D-reng og Mob. 
Hvidbjorn og Vaar, Garsl og Pil. Gcnnund og Gem — be- 
h crakes Mylen um Fyr af en inandfolkeaglig Humor. Kvin- 
den er endnu ikkc blevel Menncskc — som del bedder, dti 
F\t* hcllige Hole slvrter sammen under Jord^kwlvrl: >in- 
gen kom til Skadc derved. cl Tylvl Kvinder begntvedes i 
«t Gallcri*. 

Ellers sluller >!'■■: table Land * sig ■ Indhald og Tone 
ii>i-'i.i ;;i i;;i og smukl lil dc kcndlc Bind, udcn at liydc paa 
saerlige OvenoskeUer — engang imellem syncs man. man 
bar la*l del fnr. i >Bnwn«, i »Norneg.TM«. men d«I cr 
jo agsan den sanime Veiden man Tirades i. Der liggcr en 
Fa« i den Virtuodii-t. Johnnm-x V. JtDJCD liar naacl i 
en Bog som • Del tabic Landc Men noget urcthrrdigt 
kommer dcr lei ind i -■•■• Bediimmclu 1 . naar man :illerede? 
kender de lidligere Bind, hvia Plada i Rvkkcn er efler 
.Del lable Land. IjbjI som Optakt til hcBe Stficn. vil 
itogen aikkerl virke eRer sin Hensigl. IndenTor den Be- 
grxnsnlng. Opgavcn medforer. giver den et rnu.lt Billede 
aT Johannes V. Jensens bound ringswrrdige Evner. Vi har 
ingen som ham. 

Johannes V. Jcnaen syncs n m sine Tunle L'ngdoms- 
boger og dc to ameriknnskc Romaner. af liiilke han se- 
ncre har niiKir i> '|di ■ den cne lil Drama, defmitivl al have 
opgivel den egentlige Ho man form som ulidsrn;cssig og ikkc 

liggcudc Tor linns Sitminc — ogltl Ptenw om at skabe 

den typiske danake Roman udTni den Hovcdlankc. at den 
lypi^kr Danskcr ikkr cr Mandcn inrii Kvindcn, entile med 
at oplose sig i en R,-cbke Kroniker. RomnnTormen har 
Johannes V. Jroscn Tor lit Vnlkommcuidc rrslnltcl med 
M.i- u. hrU} Varaen er at lade a lie Taiikcforbindelser ilea die sammen i en Kxnic og igen hredc sig mod llorisonlcn, el 
I*rinrip hvoretler Kjernhwl og Forbrlning holder sig i en 
e\ig og vnerende Balance som t'niversci selv. 

I Otto Rang* ..Parrtdh fallen" har vi el cnergisk Forsug 
pan nl skabe en lid.slvpisk Raman cflcr den oirngse Tek- 
nik. Handiingeu er samlet om el enkclt Hus i cl bcMemt 
Kvarter, Pugl chandler Fagcrlins Hu> n«dc hag Dom Og Ar- 
resthusel. Her Modcr en Rarkkc Baggadc- og Giillasch- 
ligurer film men, lidt Tirlkckomc-dieiictigi. Forbus og rtaghus. 
her rokser Flora Fagerlin op i Fuglcbodcn lil bun flyver 
ii 'I lil Tncmnicdc Verdcnsdclc §om vordende Danwdira. 
Bcdsl cr Milioskildringcn lykknlr Rung, navnlig Fnglr- 
bodeti cr cl ypporligl Ekwmpel poa Rongs med Zahrlmann 
hcsln?glcdc koloris-tiske Evner. Svngcrc cr Rung som Men- 
neskeikililnr. ban kan tegne el klnrt og sikkerl Porinrt 
som Isiilcclct aT Jonelescu, men xkal h»n lil al sa'tle srnc 
Personer i Bcvargelse. gaar del i Slykker Tor ham. Der 
kommer noget spriugendr over dcro Udvikling, de gror 
ikke organisk, vi scr dem ikkc indefra. lever ikke med 
d*m. Sictlig uhcldig cr Mordercn Ishej Taldcl ad. han 
virker som en rcn Konslruktion. man hehnver blot at 
larnkc paa en besl:cgtet Figur som KiriloT hoa Doslojcvski 
Tor a1 sc Forskcllen mcllcm Rungs Kigur og en virkelig 
sammenhxengende og levende FersonskiEdrinf . Ogma Hand- 
tin-.', i i Rungs Bog hxnger ikke sammen i l.imningen, 
Mnlivct med Flora ng Molivet med Ishnjs Monl paa Jonc- 
lescu cr ikke arbvjdcl sammen. Fagerlin er ikkc kompo 
ncrcl iod i llaudlingcn og en limit bchandlcl Figur som 
den gamle Kopist Wcslermann vedkotnmer den slet ikkc. 
Knpillcl om linDt Bcgirnvclsc med de foray Itcdc Kistcr cr 
ct sclvsl*ndigl novcllitlisk PaaTund, der Tnldrr hell uden- 

Tor Ilnmmen. 

Hogens Bclydning ligger i de ode klogc og skarpe lagl- 
Iftgelier - noglc lilosoTerende Snnilaler Torekommer d*r- 
imod lemmclig haarlruknc — og i Rungs Sans Tor lokal 
Kolorit. Dens Svnghed er Mimglen p;la mdre Tormel Strnk- 
lur. Slyrke i Opbygningcn. og paa India VariM rime- 

ligvis hn-nger dc to Ting sammen. Manglen paa teknisk 
Sammcnhaeng i Plan og Personer udspringer Tra en Man- 
gel pas iimiddelbar kunslnetisk Indfnlingsevne. 

Ilforlo modcr med en Sum ling Bondenovcllcr. »/nrfe/i- 
tognt og L'denso'jn%<, dcr alamtner lige ned Tra Johannr» 
V. Jensens >HimmerlandHhi.sloricr<. Vi genkender dissc 
Bunder. Sana Skrelle* Forrelningsdygtigbcd og J»«rcn Pc- 
Irrsrns poc|iskc 1'illiojelighcrter, hans FrvmdriR og J.jge 
va*gl i L'lykken. Om nogen Art I^Rcrligning er der ikke 
Tale, lljorlcs Keudikab er TorMe Hanndi, og hclc liaiu 
Maade al skiJdre pan er en anden. mens Johannes V. 
.ir- N.-n dircktc gaar lox paa Kvnirn i Motitct. na-nncr 
lljntlii sig del gcnncnii rn mere delaillercl. mere nuturali- 
■'i-k lksk.ri\-clsc. idct han i Moduclning lil Johannes V. 
Jensen stutter sig slarrkt til lleplikrn. Teknisk slammer 
iIHmmerUinds-hUlorier* direklr ned Tra Maupassant* So- 
vcller. som de ogsan minder om i de oRc voldsomme og 
uhyggelige Mo-livcr. Hjortas Noveller er ikke Noveller i 
den gamle. Goclheske-Foraiand: Fortadlingcn om en iso- 
lerel ejrndommclig Begivcnlicd. Dc forhcltcr sig ikkc om 
en enkrll -- : . ■ ■ ■■:■-.»■ I . IKpisode, men Formrn opslaar, idcl 
Itjortn forTnl^cr et Moliv, saa langl bans Viden om dct 
naar. Melodcn kan undrrtiden gore Hjortos Romaner noget 
springeiide. men giver liana Forla-llinger en roa^rkeligt over- 
bi'vibende og nalurlig ATrunding. Hvoe Tn.'mragende ban 
cr som Paykolog visle isier nans vjerdiTolde Romnnlrilogi: 
iSluv og Stjerner*, » Hans Raaskovi og »To Venlener*. 
Mcn bag Psykologen slaar Menneskel. og skonl han aldrig 
dircktc giver ain Mcdfulcbc t'dlnk, micrkcr man dco 
os'cralt som en onllns og ubcstikkelig Mcdmcnneskcligbcd. 
dcr cr udcn al Slaplicd ng Tiiltlkoininrn blottct Tor Senli- 
mentalilcl. En Kritiker hrugtc om Untnld BugsUdb ..Mrximlrnen" 
den Vending, al med denne Bog anhnede Bergstedl Ver- 
dcnUilemturens lunge Port Uor vnr lirkelig i Boj;cn en 
usa-dvanlig Faniasi — «om i Skildringen nT Ulveua-lgene 
eller i Forlttllingerne om FAigheden* Tnnm on DmHHK 
Hod — og en bidsk Humor som i Vorherrcs og Dja?vlen* 
Satnmenvtml mcd den hcllige OvmelssagTiirer. Del TIT 
dog 1*1 at si*, al Itogen Ir*l nf alvorlige Brost — mi ale tics 
vnr f. Ek*. lion Quixote — Saneho-Pnnsa-Molivel, ilcr 
nnskuis i Begyndelsen (Skrarddercn or Torhinei ikke encr- 
gisk link gennemf«rt. og ilet hele mundede lidt mat nil for 
en Hej.se gennem EkdrtCOBMU Verdcn. Del var Eksislen- 
sen set fra Sarby. af ct Par kloge Ojnc og npfnllet i en 
ejendoinmeligl krnllrl Hjcrne. men en Smulc i Fmpcispek- 
BT. Jirvnforer mon > Ale<.nnderscn« mcd rl lignrrmV For- 
sog paa i fanlastisk Kcrm at largge el Snil gennem Tifoe- 
relscn. Ernesto Dalgax suv-enene > Dmimiedagtbog*. er del 
klnrl, at ^Dommcdagsliog', ikke >Ale\midi-rsen « bar Kr.iv 
DM 1'r.vdikalct Verdenslitcralur. >l)onimcdag*liog« faldl 
imidlcriiil lil Jordcn, konde ikkr engnng opnna at blivc 
ndgivi ■: a Gvldendtil. eflcr Sigcnde Tordi L. C. Nielsen ikke 
svnlr*. Dalgas' Vers var gode nok: Imiilleriid it drr inccn 
Grand til al beklage. :il den leltere tilgarngeligc >Ale:sandcr- 
sen* Ilk den Sokces. Bngen i ssa hoj find fortjcnle i Kr.ifi 
af un kvikke Satire og sin filosofislec Fnnlasi. 

Svagere ef den live Bor i Ale winders* n-Sli I. .JirgtBt- 

falrn ' Den er langl snaevrere. Bcrgslcdt spiller her saa 
godl mhii kun paa el ftf sine Kmner: Overlroen, Indre 
Mission. Kirken. som ban er en inderlig Under nr. Lige- 
10m l-pton Sinchir i 'The Profits of Religion^ ser lierg- 
stedt i Kirken kun en kapitalislfck Institution lil I'dnyl- 
lelse al Mcnigm&nd* Dumhrd or ForkroTdelhed. Svns- 
punktet savner naeppc Beretligelse, og Bergstcdls I.ovpri*- 
ning af Elskov og f'" N'atur River « Jurgensfeslen* en vis 
folkelic Va-rdi som Mudva-gt mod indrvmi«ionske Propo- 
gniidaskririer. Man giver Hetgstedl Re*, men med el Suk 
-~ vrrlif- rnorwml v;ir del ikke. Hogen skililrer. hvordan 
>Kror»tyven« *niger sig ind i Ski. Jorgcn* Stad paa »elve 
JnrRen^fi-stcn. lager Bolig i Templet og, sovw Uo» Tcmprl- 
bruden. Ui-r er i IndlcdiiiugeEi an»laaet en ironi>k Tone, 
torn Je aW TTC njchlikkrlig opgivrs igrn. Ironi syncs ikkc 
aC v:rre Itergsledls SaR — heller iltke Klegance. mnn kan 
I* tike jig. med hvilkrn spilkmlr tnilcrfundiKhcd Analalc 
PranOC illde have bebandtel el Emne som »Jnrgen.sre*len« 
— ted Siden lirraf blivcr BerfistedU Hog den rtno The- 
skodam. Ham Hell Kronlyren ^kriger og birmer og livir- 
ler af Rawri. «der var el Had op en Krart i hans Rttil. 
saa ->|" .-.:■.:.■ ' dcraf slod den forlumU-de Slormand i (lj- 
in ;■■■■ . viper llerg^tedt el Stcd. Lilera-rl sel er Kesnllatct 
ikke hlevet bciydeligt. Itogen hnrer na-riiiCNt iml uiub-r Ka- 
legorien >Folkcla?ining«. 

Samtidig bar Bcrgstcdl ndgivel e-n Diglsamling ..llrtderc 
Vinger — ". der ilanner el lyrisk Side*lykke til »J«>rgem- 
b-sleiM. I sine polcnmk holdte l';«rlier af mindre Inleresve 
barvcr den »ig i en Ra-kke I>igle. hvor Bcrgsledl direkle 
11 ■ 1 1 - vl.i.i ■ tin kosmiske l.irsrolelw, op lil den More Poe- 
»is llojder. Der er i disse Digte en l.ivijubel, som Dnden 
>laar magte^loi* qverfor: 

Bvtd skndrr mig Sorg, hvad skader mig I)»-i, 
naar Kvigbed flanimcr brrover? 
Lad sovr saa sikII hvrr Kajrliglini sml. 
hvi* Knokler i Frovlnallen saver' 

Or vclv DMT Jarden enRang ligfter nmfrfsseii murk, og aldrig i*n tiansekilc nirnr mrd Shrig >\inger ind fra Havel 
i Fjordrn — da skill engnng. eflcr Anrlu binders Forloh. en 
:i.:i,in. . - Sljrrnrvlnrm. roranrwildl ^usende. spnrngc 
Ma.-lkcvejen* llilriug og Urnde JonkH i Hrand paany . 

Da uka! der springe en Stjernevaar her 
Sole sknl renlre sic midlersl i Kvirvlen »— 
Maaner sknl brage som kukkende Goge. 
Ildskytr gynge som springendf Rarc. 

Saa -manemde snmmensal og foricclte! som ho* Tlioger 
I.arsrn er Kergsledlv PanteiMtie vel ikke. Mm den bar 
sin egen Note af ukneliK) Huninr. der er meget forfrUkemlo 
og af virkelig Slorbed. 

HucbliolLc' it'n>li$e Ifjrrlr- da liner en Slag* ForbaBtttfoe 
til ■!.:!-:■■ Gud* og >riaia *an Haags Mirakler*. Tor 
saa villi den forer el Par af Penonemea Ska'bn«r videre. 
Emanucli oc Siverts. Bogen har faaiet Form sum en Dag- 
bog;, og del inaa siges. al Jegstilen. med alle de smaa 
Svinkcarrindcr og Indskud, den tilloder. fortrinligt egnv-r 
sig for llucbballz' Inm ' ■ -slarkl Hnmsunpaarirkede 

Psykolafii. 

Hvor ypperlig er ban ikke. hvor ban er hcdM' Hele 
ItcgyndrNen er praglfuld Fra fnrslr Scene med Drengeii, 
der laimer Sol form orkelsen ud. lil Kiilininaliemen i Seenen 
hov Ho.spilnkkarlen. iler tt el Yidniuler af mnkal>er Ko> 
mik. OgMiii seiiere er der nok al glarde sig over, nydelige 
Kpi Mider af en FnirUkelw i Hrovinwn, nogle Skojtescener 
nf liennvende Frisk lied og llilledet af en ung Pige. legnel 
mcd j»:ia eii Gang fofelskcl Omhed og skarwnde p«*kolo- 
gisk Skar)isindigbed. Ogsna Sivetl genser man med Glxde. 
all li . - i der grupperer -n; om linns Idle Sons D>id er gjort 
med en Trarfsikkerheii, der ikke rr mindrr end den. hvor- 
mcd Si vert spiller l*ladcspil med Damehatle eflcr sil dn- 
ende Bnrus Hoved. Senere lymler Morskabrn ud. og SluE- 
ningiseonernc med TralikinspeWtnren, iler re«lder Rmanuel 
ud af lians Misert som Jembanemand. og Hjardis. der 
hja'lper ham over Finn's erotiske Skilibruil. er ikke rare, 
bcr er Btirhholt/' P'olsomhed, der er hans slnrstr Svag- 
hed. fordi linn ikke endnu forstaur al beherskc (leu, bdtel 
nf med ham) del .tkuldr nodvendigvis endc •-■■■ '.. ■■•• | ■ om 
del gik ud over Bogens Konslruklion. 

Som Konslruklion hrlmglcl er »l*roligc Hjertv i del 
hele ikke fremnigendc. Emanuel ug Ida er del rrntrale i 
Boaen. del Punkt. Iivorom hele llogrn sknldr have kry- 
slalliserel sig, og den bredr IWbandliug af Si vert slaar 
Bogens Enlied i Slykker. sna koslelig en Figar han i «g 
seK- er. 

Den lidl pinlige Sciitiiiifnlalilol. dtf skxmmer S-lulningcii 
af »l'roligc Hjerle«. viser sig DgUa odrla-ggendc i Bueli- 
holl/' ^nvellesarnling 'KtrrtigM og Kome*liei. Iiaade Hislo>- 
ricn om (^owboyen og »l Fabians Hav*« lober nd i en 
popular Vmlighcd af udpneget nbebageltg Art. 

El Par andre Hislnrier •Rlunskvim og >Mikkel Jensens 
store Hejsc« hnrer hjemme i Sleensens Almanak og ikke i 
en Bog af en Skribenl med Buchholtx* rorpligleinle Talent. 
Del er i Gttind«.'ii kun den lille spogefnlde og glimrende 
gennemfurle Bagnlel »Kloge Meltes Kur«. der siaar paa 
Hujde med. hvad man bar l.ov lil al venle sig af llueh- 
hoU*t. Man kun uden Skade udskille dette Novellrbind af 
bans Produktion og bolde sig til de Ire Romaner. der er 
va.T sa-rrgiie i ilenrs. Humor - <n Humor, tier aynea Hit- 
sprungcl af en lurenile. men med sejrrig Glnns overvundcl 

GnUkab. Oth (itbnJ. 
Mod fremmede Stjerner. 

Afskcdsd igl et til Danmatk. 

fN U hvalvcr Himlcn sin Kubc 
af Blaat over Cymblcrncs Klang 
Og Solcn forsolvcr min Strubc 
og smeller min Siciame til Saag. 
Seraferae laeggcr en Lyre 
af Guld i Gudfaders Favn. 
mens Skycrne slille slyrc. 
som Skibe mod Himlcns Havn. 

Del blaaner i Danmarks Dale, 
hvor Mulden var murk og graa. 
Den bygefarvede Svale 
forfclgcr en flygtende Aa- 
Og Gogen galer i Level 
og sender sin Spaamands-Resi 
med Trust til hvcri sodtbestevet 
og stigende Jomfrubryst 

Fra smilendc Selvcrsluscr 

gaar Rcgnens ileade Strom, 

Nu knoppes bag Solskinsbluser 

de brusende Hjaerters Drem. 

Og Sorg&nfri rodmer af Anger .... 

Thi dybl i hans dunkle Bryst 

udfolder en sierre Sanger 

sin rcne og rislende Rost. 

Nu vandrcr irods Viateriide 
ct Foraar gennem mil Sind. 
Jeg foler min Piges hvide 
Skulder imod min Kind. 
Og over Novemberhimlen 
gaar vaarlige Stja^rnedryss, 
med samme susende Svimlen, 
som hendes berusende ECys. Syv store siraalcnclc Stjjerncr 

vi valgtc blandt Sijtcrncmes Hser. 

Thi Sljairncrne vogter og vrerncr 

hver den. som har Stjarncmc kar. 

Og har jeg i Morkc belejrct 

dit Lcgcms Ungpigclud — 

ved Slja^rncrnes Lys har jeg sejret 

og signet dil dcjlige Skod. 

Min Jomfrubrud. del har rcgnet . . . 

Jeg horte del regne i NaL 

Bag Draabelaippet stod Tegnci 

slsret og morgenmal. 

Jeg horte hver Stjsernc sigc: 

*Nu falmcr vor Glans og forgaar. 

Nu Hgger jcrt lysende Rige. 

hvor andre Stjaerner staar. 

Vor rullende Karrn har baaret 
jcr bort over Nordhimlens Is. 
Men den. som cr stjxrnekaaret, 
maa faWc paa Stjaernerncs Vis. 
maa drage sin glimtende Bane 
paa Kerens blaanende Grund. 
lil Flugien ladcr ham ane 
del bundlescs ukendtc Bund. 

Vi skaEnker dig. Sosler og Broder. 
en Himmel. vi aldrig ser. 
Vi staenker jer i€l-crpagodcr. 
hvor Sijiernernc sner og sner . . . 
Fra Nordcnskoven vi felgcr 
jert skonnc og duvende Skib. 
der splintrcr dc hvide Belger 
til Vintervindencs Piib. Vi sender vor Hilscn til 0er. 
rodmendc Rev af Koral. 
Til fugleomflagredc Seer, 
der spejler del buede Fa3d 
af Stjxracr. hvis dodsdemtc Banc 
siod dybl med vor egen i Pagt, 
skonl Rummct kun lod os ane 
el Gensks-'c af deres Pragt. 

Vi sender vor Hilsen lil Duen, 
hvis lime og hvaelvcdc Brysi 
lyser mod Himmelbucn. 
som Ducn paa Kiloas Kysi. 
Og Flucn, hvis sva;vende Vinge 
cr vsevet af bfevende Blaai. 
en Stjfernehilsen I bringe 
fra Thules isnende SLot. 

Paradisfuglen skal sprede 

sin siraaleljcdrede Svands. 

Centauren holde sig redc 

til Storm imod Sydkorsets Glaus. 

Og Flyvefisken skal folge 

Morildens glidende Skaer 

over den krummede Beige. 

dcr klovcs af Svzerdfiskens Sva:rd." 

Saa dia.L; da. I store Stjwrncr, 
mod Vinterens svingende Pol. 
Vi hilser dig. Vogter og Varncr. 
vor skonne syvfoldige Sol. 
Mod Sija-rncrnes straalendc Rige 
gaar Skabnen op som en Orn 
Som den skal vi slige og stige .... 
Fordi vi er Stjarnernes Born. 

Hans Hartvig Seedorf. AKADEMIETS NEDL^GGELSE Vied Lnilrrn kwitlairrer mun. a! ilrl Ink- Poalvr qui 
* *■*■ Akaitcinisporg-smiialrl ikkc *e rcsnllerd i cen one- 
slc frcmlagt Studicplnn ellrr cet cneslc Fur*ng paa Ord- 
nitijceii u\ Kiin*lnerem Undcrvistiing. 

I'm Elevcrne paa Akademiel kan man inlcl vonte nip 
i lletniug of lirstcinlc Enr. He tumlcr rundl i Protester 
og AdresMT uden Holdning og udrn V«g,t. — Mangier de 
for Itcstcn ikke en Forer, som knnde have sngt dem, al 
fnrsl d:i Duecnl WuMcher iingrcb Arkitekl Tvedes karnk- 
ler. var der for Alvor llrunil til Protest ikkc for Tvcdcs 
Skylit, men Tordi Akadrmispiirgstnaalct ikkr lose* ved. at 
YYuiisehcr giver Alte-sl for Vrilrrhxftighftl. Docenlen har 
nu oflenlligl heklnget del skde, og dct er for saa villi u- 
hcldigl som del hasilc va-rvt hedro did Tvcde op Akade 
miel var gaacl og Atmard for Akademiel sanilcl paa een 
Hannd. 

1 Traad med Sagen* fdviUling. er den fri Arkilekt- 
foresiingY Optagelse ' Akadertiisk Ark ilekl forming vedtaget 
i A- A. med -"i2 Stemmer imod IS og i den fri ArkUekl- 
forening mrrt een imod heir Pieilen. Endrlig dclte er 
ktnre I.inicr. Den fri Arkitektforvniug belcguei en Rx-kke 
if uopfyldle Liiftcr mod en I'ngdom. som Irofasl har liulilt 
lin .Erbodiglied vcdligc MttrtH indlil n»- PCD kundehavr 
opfvldt ■ ■ ■;-li af ill--- Lofler nelop i Akadcmisagrn og saa- 
ledes have foael en -.mukkere BegraVelif. Dell llflr Inwigc 
kun vxxet el Man og nu er dennc Ulilborlighed ret Id. 
Angrcbrt paa Akademid er nelop baserrl paa del tamme. 
Akademiel er kun el Nam, lad os arlwjtlp paa. at det 
mi art ikke cr del mere. 

Men med Hensyn til Akndemisk Arkitrklformings 

siiiling iil AkKtanbptrgwnaakt, di cr dm vcl den pat 

.ske simple og fbrciiingspoliliskc. at Majorilden frn Gene- 
ral forsa oiling be*a?ltcr Profcisoratenie. Del er en klar og 
Ivdelig Situation uden generendr Idealismc. og del er at 
haalie. al I'ngdom men vmlrlig *ii tnge klar Sliding dertil. 

Man siger. al vi lager for akndemisk paa Spurgs 
man lei! 

Men hvail mener Docenl VVanstherV 

Hvii nu den hcle Aklion imod Jraper Tvedc til Kor- 
del Tur Edvard Thomsen skalde have fori tit al Villielui 
Wimscher sad paa Akademiel win ioidisk Overprofcssor 
med Carl Petersen og Kuan* Khnl i Dckorationsskolen og 
med hVntsen, Thomsen og Rafn unit (iolllob og llau- 
mann i Arkileklurtkoleii — mm er der af vine, nt der tr 
fort ineRd daarlig Polilik. HvorTor er Listen ikke alien!- 
liggjort? NiivncDe er ju med el Par L'ndlanelser rgnede 
III al kalde de uhlclci dooritnlcrrdc nnne Iil S.itnlitig i 
Fryd og Gla-ile. 

Sa^ru er vel den gamkr simple, al u-d over Plad- 
scrncs llesarttelse linvdi* man inlet sum heist at iticddclf 
I'ngdommen. Til den. der spurjtlr oni Healitder. oin 80 
Sliidieplnn. oin et I-aTeslof. kunile man bare licnvise til 
Kainlidalernos lange Erfnring;. koinne Slit og sif Wanscher ancrkeiiiltc rcdrligr K:ir.iktcr ■— Saa cr del jo rimcligl, al 
man linr vnlgt at lir belt, og ind i delte slummr Spil af 
Keglrr cr Jesper Tvedc* allsaa ilumpet. 

Der tr Here der metier, al nu gur del rigiig godt i 
A kndemisporgamaalel ' 

Nu ban del vflcr licit- dennc Koreslilling ikkc lartigcr 
nyncs uhcskeiicnl at slille el poiilivt Forslag til Ordning 
nf KuiKliicrcn-s 1'nden.isning. 

1) Ak'.iilrmiul npdla'gges. 

2) Der oprelte* en Malerskole nied Slatsuntlerslnl- 
lelse og rneit 1'ndervisning i Teknik, Kemi og Tegning paa 
>ai nlmrnt ft (inindlng som dct cr dc nioilrrne Kunstnere 
muligt al undcrvise. Lad os nu se Sondhrdcn i (Ijnene : 
Del cr ovcrhovcdel alt. hvad Akademiel konde drivel op 
Iil al pneslere og del er ikkc nogct al oprclLc Profesnoralerover. 

I^goler o. s v. fon>'alte« som In. I' (Mildmeilalje- 

uddrlingen inddrages. Dit er mintandltii ingen mid htKt 
Anvendelsc for Guldmedaljer. 

3) Bygmcsterens Uddannclse hen vises liltekuisk Skolc 
— som passenrie ved dennr l^jlighcd kunde Wive en ii'ntf Jig 
H aanilvA-r kerskole. 

Arkiteklen sotn Tekniker henvises Iil Pulytcknisk l^ane- 
amlall med don norma le fnrste Del pic en for Arkilcktcr moili- 
lirvre! audcl Del <toin Bygningiingeniur. Mindrr kan en Tek- 
niker ikke Ix-reogdervedslnpvi Toren Rtekkeafkunstnemke 
Arkitekter. soin er en Skam for Slanden. 

Forskaaii os for cu Arkiteklurskolc. vi kan saglens 
mIt lilegne Oi de Par Kneb og Stil og StolTornemnii'lw ! 

4) For den der yderligere iindkede al sludere »*le- 
ii-l.i SpnrgMiiiial kunile &aa I'niversitelrt opretlr el Do 
ccntur i Kuni-lhistorie. win kunde besoges muvcI jf Ua 
lere som af Arkitekter 

Saa giver vi Oiarlotlenhorg tilbage Iil Minislcrict. Del 
er uiiasscndc uniler den iiuvarrcndr lloligmid at anvende 
saa slort d Komplcki til el ll*-dRif{. Slalskasten tnengcr 
ogia;! til Ovrrakinli't vrd dennr Ordning ffli-ralde Herrer 
er jM-nsionercde. 

Saaledcs vil nelop altc dc Penge. som rent ud sagl 
sniides i Nyliavn varre Iparede, men tile de Fordele ar 
okonomisk og pardagogisk Art. soni Kunstiierrn har nf ilct 
nuva-Tcnde Akadcmi er bevarede og paa en viesentlig 
Maude forbedrede. 

Slalen kan umuligt Wive ved med aB belalr Fareen 
selvom e( nyl Hold Pensionisler r>-kker frem or overlagcr 
Roller ne. 

t'ngdomnien ved, al vi ikyldcr Wanscher og de an- 
dre. torn avpirercr Iil ProTeuoraterne raegel — L'lill'rpilv 
heden og Krilikcn, sels ilen skarpr o^ personlige Krilik, 
Ua^rbisiliglicdcn for Tidena Auturileter all del liar de 

tart os og dcrfpr er vi dem •■.■.;■ nmu.. .;. Men de skaWc 
have la-rl os .t->bodiglied og Autoritetslro bvis Maald var 
en l.ivslorsikriug. 

I'out llenniiiyien. 

GABESTOKKEN 

VILH. KYHN. — I oklober liavde >(>ne ningen for national kunit. en hundredenarsudstilling af Kyhn's arbejder. 
■ Kalalogen var en fort a k- af akadeiui*ekreta;r P. Johnnsen, livori bl. ■. falgende: »Fra omkring 1870 var Kyhn 
raesleren i damk landskab«kunst \x\ m de*; mrd Skovgaard. og bans meili-rskab sleg fra aar til aor i fyldc og krafl . . . 
Hid v.. it.it sig her en ubeslridelig pladt ved dene* tide. Kobke. Lundbye. Sknvgnard og Kyhn ilnonrr del store hr 
klavcr i dansk tandskabikunst. indbyrdes forskelligc nok og dog *.a,a ruert brslx-gtede. at de horrr uopUiseligt sam- 
men . . .« Fortioldet er fnlgende: Kyhn liar rt «llrr to knhkeligni-nde Mudicr. mangier ellers fuhkUendig Knbkes 
arkilekloniike, billfdilanrunde BVOC, sanvelsom Kubkn fill rise for farveTorhold. Mrd Skovgaard liar Kyhn rrmncr lil- 
fctles. men mangier bans roligt nioniimrnlnlitet og breddi-. Med Lundbye bar Kyhn natsten inlet tilfallei. Lundbye 
*r den magelose legner. linjernes meiler. Kyhn tegncr dattrligt. den dclallieredc forgrund f. eks. wm a lie fire benylie. 
er spxnsligt og intelligent gjort bos de andre, sh>j| ok «Rt ttgnel ho? Kyhn. Naar Lundbye er nwslcn kubistisk klar 
i terrain*!* planer i »Sjadlandsk lnndsfc aba . Kun*lniuseet), er Kyhn famlende og svag. Kyhn var ingcnlunde en metier. 
dertil tavede ban at (for mange ubelydeligr ling. tivilkt? uditillingen ihserdigl havde samlet. Kyhn belegner en reining" 
dekadence: den ililFoIelse. de tre nwnle meslre havdi-. haute Kyhn en del af til at begynde med if. eks. Johan 
Klauscns fuldemlt skonne billede >Isskruning ved Taarba'k* og den oven for afblldedr Th. Opperuiann tilburende 
[igurkom.po->itionl, men ban mUlede den luirligt. linns nivn&ommv fordybelw i alle enkeltheder. tindhedslirrligheden 
og x'gthedsfolelsen, som skyr den virtuomm— ibjg liltavnmg. del dansfce sind for del simple og stoerke. den f&Ielse al 
samlmrighed med natnrun. iler liliver HI lelvrorglemmende aTbndighcdi kort sagl, alt delte rent ud sagl noniens 

bod bans al fulge naturen genncm tykl og lyndt og saa blivcr del jo ofle v«l del tynde, VfdSH skriver P. Joliansen 
»Dex var intirt »moderne« ved Kybn. t Furholdrt er. al Kyhn netop for tin lid blev modernism!, table sHIfolelsen og 
liom Ind paji en niturali&me af tvivkumt va-rd. ban cpfnltcdc lkke omverdenen nmsal i el rent kunslnerisk slof. *6tn 
f. ek*. Hani Smith gjnrde del. ban blev aldrig diletlanten i *ig belt kvit. 

Aarslallene i lelcretxr I". Joliunsens katalogfortale er sikhert rigtige. /'. LITF.BATVRNOTER 

I en AiiiueldelK i sidslt Heftc af .Jilskiitreir tinder Hediiklurrn I.cjlighcd til at foraiuleie \i\ Syii pH Kritiken* 
Opgave. Han *k river: » Dei er kim lor de unge. der filler saa mange Tilskyndclscr. at dr ligeiom oiaa klamrc sig til 
el eller andel bogme, for ikke at mx*rke Vandene nUii sainnien o-ver drres Hoveder. og For de udlurrede Spiioler. som 
forln-ngil bar glemt, hvad del vil iige ut gro. del er kun for disse UBSCTS naturligt, at konime med lieslemte Krav 
til Kuntlen. sige til den. at den »knl udlrykke det elter del. sum de mi tilfeldigvn bar faael Oje paa. Vi andre Inger 
iniod. hvad den bringer. dersont den kan bfttage ov. og i denne Keva-gelw lirder \i Kigdom.« 

Del er rart. at der fureliggcr en TilsUuelse 0111 Frinciplushcl Ira Dr. Levins egen ftlund. Man fon.taar nu bedre. 
al iTilikutren* er blcvet del for Korhiget kum|tromiltende lilenrre Pulterhamnier den er. Forla-ngsl har dens Lilera- 
tuilwIraglQinger Ulsal den siij^lc Real af vcjlcdrmle AutoriLel. forla-ngM har den ophnrt al \-a-rc Organ for nogetsomhelit 
af litener lletydning berhjemnie 

Man kan faa eE llegrcb om I'oul Levlna sleinningsbcva-^ede Kritik. iinar man ser ham rose en Louis Moes >bar 
-•die og vndeflddc I.Olie*, Og IbrsUiar saa godt, at de tinge >rundtouede Matere-*. der er adelagle af Suobberiet for l*ng" dommen. Ikke rormanr al BttOe hans jf de LoniS Moeskc Vndigheder opfylfllr Sind i den relic >h>vargelsc>. Men 
hvad oni del fr fuldkommrn ligegyldigt for kumlnerisk Virksomhcd i Dan mark, om den bovarger titer ikke bevatger 
Dr. Levin? 

Paa (tylilmdalske Fnrlag h:ir fir Christen Hansen udgivel en Honiaii tllvrommelsei. der handler om en unn 
Halm forgarvM Kamp for at mm frem 111 Anerkenrlelse. Hr. Chrislen Hansen giver folgende overraskendc Beskrivelw 
af de Intcntinncr. der besjajlcr en modernr Hater under lions Arbcjde: 

•V«d diiHC Tanker i mil del ham ind. at ban vildr male rl Killed *\ sotn *kuldc symbolisere bans XM. Han toR 
en jmufc Itujan. ban liruglf til AafcCfaegCT, Og slillcilr den paa cl gamine ll. Kansk Sjal. Bojanen iknlde Maa Inngi 
hide i Billed cl til bajre og tdh- Kynker. han ;.-..-!•■ i Sjnlet. sarnie dg ind mod llojniien. hvorpan alt I,y* ikuldc ligge. 
Nogle Hammer, lian anbmgle lidl lilfxldigl \'\ \ Baggrundrn og som lik l.vs fra Bojanen. skulde Rive Billedet nogel 

! !..n.- s imtidig med. al de skulde symbolisere bans l.issopgavc — Malerkunslen. Folderne i Sj:ilet betod 

bans Li* — livordan allc ham Enicr var label sammen lil Slol i eel Punkl. Hon pk uforlntden i linng og fandt 
set v. al Kiinipniiiioni'ti var ganskr mink og lioldlur.t 

Vi kan torsi k re Hr. Christen Hansen, «l vi ikke ariser bans Opfnttelsc af Hcnsigten med hildendv Kunst Tor 
hvcrken snmk eller hold bar. og vi *er ikke. nl der cr nogen afgorende Forskel mellem bam Anskurlwr og f. Eks. 
Slotl-Mollrrs eller Rudolf Tegncri. 

SRAKDALBN I STOCKHOLM. I Knlalngen Id den damke IMvlilliaig i Stockholm bar Dr. phi I. /*e/er lltrtz 
skrevel el Forord. Vi cilerer: ». . . Og var der rudclig uogen Muligbed for. at en *>lor Ud* tilling af dansk Maler- 
kusl or Skidplur fra S> Aarcnc op lil vore Dnge kunde virkke tiklnrkkelig [nlCKftt iidover vort '.and*, fgne Cinnier'* 
Den tlanske Malerkimst og Skulplur egner sig i del Help og Store ikke til Itcpnesenlulion. saavisl 10m den ikke 
ejer fremragendr. representative KgeHikflher. Den liar ikke dcti ntkfftkt Kunsls uimodstaaelige Voldsomhed or Kiicrgi. 
ikke ilen Sveoskes koglende Skarr af Komanlik. Dens tndente Vasicn er en intim Slilfirrdigheil. der egncr sig hedrr 
lil at xirke indenfor el Hjenis lire VfBfjgC end i cl I'lUlillingsrum.* 

Dcmic irlil(;anilt Fran ejer en forbavimdc Lcvedy^lighcil. Den rr ^kabl nt Mangel paa Brgatclx og Hang til 
Mageiigheil; den er skadelig og h»toritk lidvt dokumenterel. Hvurla-ngc .vkal vi flnde os i demi.- lallerlige Karakteri- 
slik 4 Hr. ft Itert: na-rmer sig velopdraigen Bare nn Svern's knn h-oldc ud at so en dansk LMslilling. Vi er ikke 
: i. -in !...-■■ :■:-■ og uimodManelige, belter ikke vidcre koglende. men vi er be*kedne og inlime' Vi leiie* ved ilen mise- 

rable Alliliidc. Tafnk Dein oin Peler Ilerl/, busker De Danintirkshistoricn : Vi cr nf Vikingcsla?gl' Vorl Flag er fyrigC 
■og lore Sangc ilnTke. Vore I > < r I .>.i I n.- unilrriagde sig Nurdeiirtipa, it er al Krobi^rim Imnrde Slof. Her er Tradiliu- 
nen i vort Folk. Den. der ikke fbrMaar dcllr, bar tir og ikammf sig. 

\>d cl rent Tilfxldc i'.) lykbes del os. at f«a Tnl i Katatogen til I'd^lillingen i Stockholm. Af denne fremRaar. 
al Uris. har en ganske anden KamkU-r end den, der var l-'oTudrurlningen for vor I>vllngclw. Del var lovel, al \i 
ikuldc Mivc tilfreilse. vi er ikke hleven del. Del jn-vne or hcslandig borgerlige. Smagtmalrricl og det individurll be- 
lonede K*nleri anves sladiR for nuiidvarrlige Bcstanddelr af en >rcpnesenlativ* dansk I'dslilling. Kan vi da aldrig nnd- 
gaa Prargci nl Cliarlollenlinrg. Alcne al se Katalogcii5 Billedslof iRennem. giver et slarrkt Indtryk af Kedelighrd or 
vaklende Smng. Del cr Sclvmonl for l.nndcts kunslncri-ike Prestige. A1 Ud*. skolde base ilenne Karaki- -. er vi ikke 
ilide gjnrl opma-rksorn pan, Vi lirklagcr. at vi or reprwsenlrrrl paa I'ds.. enilda n'pra?Mnlrrcl med Billeder, soui en. 
ikke lidligcrc omtall. Hr. Viggo Mmlsen, liar fundrt far godl at udvnlge of vore indscndtc Arbejilrr. 

Anganende Opharngningen al" llilleilernc savner vi Kendskab til hvorledes den er forelagcl. men naar der i Kata- 
logens Forord slaar: ■. . .Ungdonunens t'dslilling sknl derfor virke soni et kalejilovkopisk Spil af gnistn-nde Liv pg 
rig Mangfoldigbed*. kan man jo nogentunde forestille sig det Pullcrkammer af skrigende Sammenhotming de Dnge% 
Sal man ligiie. 

Ani-varet bcrfor man paiibvile Hr. Peler Hertz, overfor hvt-m X\ liermed udlrykker *or Mi^lillid. 

SutBd Joliumen. tiarl i.anen. Viih. t.unditram. Axel Svlto. DEN (iAMI-K KISTORIE. — I Anledning af den bnskc CdMilling |iaa Qia riot ten borg. hat vi fra Maleren H. 
Atheta, der selv er repra-senlerel. modlaget en Prolesl mod del inisviscnde Valg af Kunslv;irkcr til C'dstillingen. Hr. 
Athela oplvser, al de Cl linskr Kunstnerftrupper, HosEsalpnen, Seplem oc NovemlBer-Ivruppen, af Staten er b.even. 
bcikikket til at vxre deres egen Jury, mem de unge og uafba-ngigv Malere liar maaltcl underkasle *ig Censur fra de 
3 Gruppar. 1 w:i Falil mister ilr UdLilclser fimfl WieJnlrGm. Ordforeren for den finskr Udslillings Komile. har frem- 
sal, at Modernismrn overhovedct ikke er nnaet Finland, deres Berelligehr. og er kun en danrliR I'ndskytdning for al 
de Unge er skubliet LiLside paa Udslillingen. 

Hub '[']■ vi; .1^,1 over Svingdnren, 4tr fcrer ind til Staten* MnMHU for Kunsl. er opMillet vn Bute, som en Nips- 
genstand |iua en Klagcre. Del er Thorvnldiea* Moved, hor efter: Thorvaldseni roligl skuemlc Aasyn paa rolerende 
Sokkei: Saa hvllere pan en Kakkelovn. den slaar slide. b«rer godl og bar Harvd paa Beslillingen. AKADEMIETS PORT. - I lang Tid har del irriteret Be«ig< ■■. A ■ paa Chariot tcnborg. al Mellemporleii veil Thor- 
vildwm Atelier liar vwrct lukkcl. Man har derved vxrel tvungcl til al gaa hell uden oro lungs Nyhavn og Dcd ad 
Sidcporlen der. nanr man skulde hesngc I'dsliHingeriie. Akailemiels Bibliolhek. 0. a . v. Dcr »iR<*. at det er paa Grand 
ar *tedfundnc Tvvoricr. I>a Ty v c ri CI I W imidlertid cfler I.ukningcn sladig fortaartlcr — ikke ma'rkeligt. da en Ma-ngde 
Mrancsker nu fonritdcl Inbcr umkring i Ganrden og gaar ind sillcvegnc under Forsog paa at slippe viderc — synea 
Forholdsreglen ikke at have hjulpet. Oct tunic vcl ogiaa vxre mere Grand til at lukkc Porten ud mod Nvhavn, *om 
ua .... ,.i- ,.,|.i,. ■ aT Parlnexen. hvcrgang dirt krarvedes. Hvis man lilbringer en hnlv Time indr i Akndemicls Guard, 
kan man irrrtTe mindit 20—30 irriterale tMstilUngsbcsogcndc. der efter endelig al vaGM komne ud paa Torvel igen, 
har mralrl nl I,yst lil Kunslbclrnglning. SprrliR i Gjeblikket ovcrfor dc llnske Caster, er Luknmgen en oplagt Dfor- 

skammethed. 

Da altviu ForhoMsreglen ikke bar hjulpcl og dd pa* forskellig Maidc er til Gene Tor en Ma-ngde Menneskcr, 
oprordrcr Tl liermed Akaderairl* Forvnllning lil liurtijjsl inuligl al lukkc Porten op igen. 

NOTER 

FORSBG PAA EN ELEMENT/ER L1TERATURFOHTFX.NELSE FOR ARKITEKTER. EfterfnlRende Navne paa 
Ijorlen Vaster otTenlligaure-i i den Hcus-igt, at give den Arkileki, der onsker al sludcre. Mulighedeo Tor an bisiorisk 
or ragtiR Uddannelse. Ligeiom man giver den lafrtlyAlde NiiRlen lil Hogskabet uden al knnne give bam nogen Metode. 
hvoTcftcr bun ikal studere. saaledes er disse fjorien Navne folol rn Mulighed for en udvidet Horisonl. et Slor tit Be- 
rlgelK, men med Henarn til Vejen, som skal gnus og Moloden hvorefter der skal arbejdes syncs enhver benvist til al 
exile lil al gaa efter sin »indte Treng. til at klare for *ifi w-lv. sulvngc de faa. der ved cgnc Fejltrin or egel Stu- 
diatn har vundet slg nogel Overblik tier med deres Hjxlp og kun -driller de unge i Kravcl om mere Video, men ikke 
red Vejlcdning om. hvorledcs dim Kundskaber sknl MJges. 

I>e Ijortcn rhi£cr amlnindlrr for del fontlr Arkitckturtcori og lor del andcl Meiodekere, d. v. s. Filosoll og Maie- 
malik. Alrne ved KennemkcsninRcn ar disse fiorten Vacrkcr forogrr den upina?rk*omme sin Literalnrfortegnelie med 
orrr hundrede Bind og ad denne Vej naar han do moliR frem til saa megen almindclig Viden, nt ban kan «mlf lig 

til cl forcloMgt Overblik. 

Waller Cnrt Bthrcndt: Die emtietllirhe Blockfront als Raumetemenl im Slndlbau. Berlin 1912 Caisirer]. 

De-. Vifniotoi «hn llocher flber Aicliileklur abcrsetsl COO Franz ReUer. Stullgart IMS. |Krais * Hoffmann;. 

Uon BatlWa Aibtrtl. Zcbn BQcber uber die Bnuknnsl, ins drataebe ubertrogen, eingeleilet und mil Annmerkungen 

und Zeichnungen tcnehrn dureh Max TJieuer. Wien und Leipzig 1912. |Hugo Heller 4 Co.] 
Mas TAeiifr: Der gri«hiwhdorische Periptcrallempel. Ein Bcitrag ror Anliken Proportionslehre, Beriin 191H. 

(Wasmiilh. 
W. Ftemmuw: Die Begnmdung der modernen .VsteUk und Kunstwisscnv-hnft durch Leon Hallisla Albcrii. Leipzig 

und Berlin 1910. Tciabnrr. 
Schamatker: Albertl und seine Baulen. Die Baukunsl. I Heft. II. Serie. Berlin und SlultRarl. o. Aa. |Spcmann.t 
Jonjtcn Ft Jargemen: Panl Nalorp som Rcpnevcnlonl Tor den kritiske Idealisme. Kobenhovn ISIS. 
Paul Satom: Philosophic, ihr Problem and ihre Problem r. Einlfihrang in den krilitchen Idealismas. 2. Aufl. 

GOUingen WIS. Vandenhoeck J; Rupreeht. 
Paul Sriorp: Volkskullar und P,r«mlichkriUktiltur. ft VoTlrtge. Lolpdg 1911. 
Wilhelm It'indeJband: Etnlcilung in die Philosophic. TObin«en 1914. .J. C. B. Mohr 
Knrl Vortantler- (Vesrhichte der Philosophic MI. » Anfl. Uiprig 1«IS. Felix Melner. 

A. N. Whittht/Hl: An Introduction lo Mathematics. London u. Aa. 

Jules Tannery. Elemenle der Malhemalik. Deutsche Amgabe von P. Klaess. Leipzig u. Bcclin 19051. [Teubner. I 
H. G. Zeiithen. Forebcsninger over Malhematiken* Historic Ml. Kobenliavn 1893 Og 1903. 

KUNSTMUSEETS AAKSSKRIFT 1*18. — Del nyc Bind af Kunstmuseets A»rsskrifl indeholder en slatclig RflfltU 
geiinemilluitrerede Arlikler. Saalcdc* skri\Tr K. Fahnau om Manet-Samlinften i Ordrupgaard, U. Guttehiml om Eckers- 
berj-., Romeraar. Frtdtrik tomlten om lo italicmke RelielTer i Ny Carlsbergs Glyptotck, Karl Madstn om et spansk 
Billede fra del 15. Aarh.. crhvervet lit Kunslmusect. Francis BeeMI om Wuehltt* Portratt af Rigskansler Piter Gnflen- 
feld Karl VadMfl Otn MMWb Nverhvervel»er af nederiundsk Kunst. Leo Suxinr om Dank van D-reyera Tegninger og 
Chr. Hrini-rnbtrg om Polykleitos. " Sraukl o K an*eligt som Heftel er, er del ikke fri for al v*rc lidt kerfeliet - en 
CndiagcUe danner Calscliioli uiidorholdeitde Meddelelser om Eikersberg. 

TShadl: En Samling af Coyaa »De*a»lre» dt la giwrrn i den kgl. chalcogrullslir Bogudgart. Raderingcrne On- 
dtt udslillcl bo-s lUns Frandsen, Kunstsaleu. Norregade 2. 

,KaaU m Kattun, 7. Aarg.. Hefle 3-4. 1919. John Griegs ForUg. Bergen. Bed.. Harry Fell og Haakon 
Scbelelig. - Heftet indeholder hi. a. tlengi vdaer efler Hcvolds Udkut lil Ud^rnvkning af Borshallen i Bergen, wmt 
en Artikel al Olaf Hull om Hcnrik Lund, def ikke nelop viwr den ndmi-rkcdc Lyriker som nogeii rremrogende Kunst- 
ikribenl. Artiklen er rigl itluslrerct med Portrartter nr norske Skihwhedere. 

*i)tr Storm* bar med aia Uende Aangang skiHel Formal (30 X 21 em), men Bladel ligner ellers godl nok sig 
id*, de sainme du-dcincrdirdich-Digte og den samnK krampaglige. lyske fikspressionisnie i Tnesnit og Tegninger. Klingcas Kuastncrmappe No, 2 

8 Litografier Vilhelrn Lundstrom 

Trykt I 50 Bk.pL a 100 Kr. Udfcrl I Catos lifh. BUM. Faas ved Henvendelse til 

KUngens Expedition. Mappen er fremlagt ho» VUh. Trydc, 0slcr R *dc 3 

og 1 Gyldcndals Sonimenu Kobma^ergad* 8. Alf Larsen: Digte 

5 Originalraderinger af Axel Salto 

I dlsae Da R e udkommer Alf Larsen: Dirfe Axel Smlto: 5 Raderinger. Trykt ps. 

Van Geldcr Papir hoi H. H. Thiele i 60 numm. og sign. Ekspl. a zoo Kr 

Raderingeme cr trykt i Kleinaorgs Etablissernent. hvorcfter Pladcmc 

er ©deiagt. Indbundct i litograferel Bind ho* Petersen dr 

Petersen. BertlUlrager modtages pua Klingcna 

Ekapedition, Pout Henningacn, Udby- 

g«de 1, N. Tclf.; Nora 3232. 

V SuL^aaSr^SilrSS "?J f^^M* 1 ^"""^SDimnr, Olio tithud. tail Hrnnin^n, Awl SmIIo OK £3 

Kjsbenltuvn J. :'/ fl,r. /9/K. INDHOLD Omilagslitoflrafii af VilMm Lnndslrmm. 

Fotografi efler Anguste Renoir. 

Pierre- Augaste Renoir. Af Carl V. Peterttn. 

KMogrr.fi efler Augmte Renoir. 

In memoriani Augu*te Renoir. 

Nogle Vera af Micbelagniolo Buonaroli. Al Johanna Darn. 

Litograll af 0!af H*mI. 

Akademiet. Af Paul Hjuirtwgttn. 

Litograil if Olaf Hmtt. 

Krutus ;.j:i Slagmnrkcn. Frrske i Jobinnct den DuIkt 

Kirkcn i Jaroslav af Dmitri Gr'tgorief. 
Ruuernes Malerkunst. Af Poal UtltnrtiHtr. 
Folograil efler Bessc Gieraing. 
Bessc Gieraing. Af S. 
F.) togr.it i efter Harold Gvervmg Stjernernes Kamp Tor Venlens Ende. Slulaingeo af de Sibyl- 
linike Oraklerso. Bog. O versa t Cm Graeslc a( Thmgtr Lantn . 

Vignct af Paul Uttenrttiter. 

Fnrveli logroll af Vithelm f.um/ifwm. 

Fotografi efler Henri Matisse. 

Forord til Prolegomena. Af Immanuel Kant. Oversat af 
Loots v. Koht. 

Litftgrnfi nf Albtwt Naur. 

Om byplankonk*irrencer. 

Pen nelegning .il JoUannu Isirstn. 

Litograft af Albt-rt Your. 

Den slurp Armada. Af A'ai Hofmann. 

Guslaf Wolmare Ud&tilliag. Af />. 

Noler og Gabestok. 

Lilo-grafi b3g |>»a Omslagcl af 1'iJ/ir/iir i.amhtrBOi. Udkommet cr: 

Alf Larsen: Dig-te 

5 Originalraderinger af Axel Salto 

Trykt paa Van Geldcr Papir hos H. H. Thiclc i 60 nuram. og sign. BbpL ft 200 Kt. 

Radcringcrne er txykt \ Kleinsorgs Etablissement. hvorefter Plademe 

ejr edelagt. Indbundet i litograferet Bind hos Petersen & 

Petersen. Bestillinger modtages paa Klingera 

Ekspedition. Poul Hcnnlngscn. Udiby- 

gade 1. N. Tell: Nora 3232. PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

I tS 4 ! — l 9 I y T den, selv install med «K* rigesl praducervmle Kumlncres. 
uhyn' Prnduklion at over lire Tusimie llillcder, som 
Renoir selv liar anslaael sine Arbcjdcrs Tal lil. kan del 
fast olive en senere Eftcrlid muligt hclt sikkcrt i alio 
Etikrlthrder al oriciilere sig mod tlcnsyn til de L'dgangv 
pUDkler, hvori den har tagel sine Tilloh. ng de I'dviklingv 
Jinjer. den bar fulgt. 

Han har selv i en Samlale med Vollard (E/Arl. el La 
Artistes, Jan. 1919) nirvnl rn R*kke Kunstnerr up Kunst- 
vn?rker fra tidligere Aarhundrrrier. IOID i Aarcnes Lob, pan 
Louvre eller i fremiti ede MoMMf, hnvde Rjort Indlryk pan 
ham. og "Jim lion hnvde fandel sxrlig llrhag i. Nnturlig- 
■vis Torsi og frcrnmcsl Kansk Ku»l| Malrnie fra del alien- 
de Aarhundrede, Walleau. Itouchrr. Fragoiinrd. Claude 
Lorrain. saa Rubens (ban MTOCf bl. a. .Portrait d'He- 
Iriie Fourmant el tie *e» enfant**, louvre), af Spanicrne 
Velasquez, ban* smao Prinsvwer, .Spioderskernc« or » lire- 
das Overgivelse* i Pruiloiniiswrt. af Holhrndenie Vcrmccr 
ran Delft. Una »Ho* Koblcrsken- <Dresdcn). og. ret rwn* 
forovrigt. enkelle Arhejder af Rembrandt, navnlig •Jode- 
linidcn* (Amsterdam |. Endelig fro Kej*cn i IbiHen: de 
antike Freskcr t Pompcji op i Muvecl i Nnuoli, Mosaikerne 
i San Marco Kirken 1 Vrnevin /irf.t matjnifu/tirs monai. 
•nits' ce grand Christ lujrantut ante nn ctrne tjrUl'f, 
Venetianeme fra Carpaccio (»("«( iiii de* premier* qui 
aienl ose fairc «f« atns se prcmennnl dam In rue' Et jitis 
encore des fands tit pausnije d'uite if rile elonnante '• ■ til 
Titian, » Venus or Orgarmtcii* (Prodo). •Fran* den lste« 
(Louvre). og Veronese. >Brylhi|iel i Kann» { Louvre i, Ra- 
fael, .Madonna delta Sedia« i Pitli (*\a petnture la plat 
libre. la plat sot i tie. la plus nieneilleiisement simple ti vi 
twite, atl'it Wit powilMe J'imaainer*}, .Heliodors I'djagclsv 
af Tcmptel« <Fresku i Vnlikanet). 

I'dvalgcl synts besynderligt. vidhvvveiide. i (irmiden 

tia.i mange Mnador indbyrdc* uforeneligl. 

Og ikke mindlre besvnderlige synes linn* Anlipalhier. 
De istnaa HolUt-nrirrei . torn den for<ga:iende Generation 
■ Malerne frn Trrdivrrne« linvdi- s»irriin-t for. omlaler han 
med slnrsle Kora|>l. citerendc Ludvig XIV's Ord: .Enlcvei- 
JTioi lous CCi maf{Ols'«; EBgbBld«ra9i •©« Anrhundredet igen- 
netn linvd- 1 . - f -i beundrede ojt sluderede i P:iris, Constable 
<som Delacroix li»\*de modluget afgurendc Illipill&er frn). 
Turner tiooi Monel oy Pissarro var blevet paavirkel af 
under el Ophold i London i 1871). Uwrtnr* (som endnu 
Dt$U hnvde kojiieret): iHvilkcn Skuffelw fur mig!« ud- 
liryder han ; af Goya («ORI Monel hnvde roll sig; saa lil- 
Irukken af) er del i Grunden kun smaa Kinesscr. der bar 

<pnegct big i ham Erindring Pernor* a'u rtivla (n dfa- 

tnanti cvmnie Gov"' Et les petit* rvnlien ile satin nu"d jnm 
faUa-tt . . .■; om Tinloretto Ikkc ct Ord o|i om Greco m 
Jr« grand peintre . . . /n«ii's. j'ai bim le druit. aprei loaf, 
de lui prifertr Vflnsqvez!* 

()K nu bans Samlidige .» Hans Ungdomi Vejledcre og 

Forhilleder, Cnnrbel. Delacroix. Corot. Dinz. til hvi* Knml 
han notoriik bur slaael i For bold, hvorledcs lonh-ler dine 
Paavirkninger siy i Tid o>; DelydninK- htad skylder ban dam hver isa?r og dem alle i Porening? F-ller linns Manil- 
doms Kammcratcr, Mnnct, Monet, Pi«arro, Imprrssioni- 
Merne og Impressionismen. som fro Hnlvfjerdserne og om- 
trenl Aarhundrcdel nd saa lydelig. ornend med mange 
fremmede. ofte fja?nie Indskud. pnrger bans Prodnktioo. 
Vnr ilel lil &ivn ellcr lil Skailr for deci. lix-mmedes 
den ellcr fremmede? den ved delte nxre personlige og 
kiinslneriske Snmarbejde? Og endelig: hvilke ikjulte eller 
•abcnbnre Knefler fa-slnedc mod bans Livsaften omsider 
hans Gsming i dens sidsle farverode o% formsuerkc ende- 
lige t'dtryk? 

Hvad ved »i' 
Og i Imlken Periode var han yppcrtt? On ban mnlede 
• l.isc" (1S6T. Mu.vrct i Hagen] og .The»terlo«enf (1S74. 
Dnrand-Riiel I>nri"t). etler »Moulin de la Goletln (1S76. 
Tei/ro I.iiimI og Luxembourg). » Confidences! OSTS, Or- 
drapgaard) ug »Roerne« (1S81. Durand-Ruel) eller altaig- 
neusr* og •Bnigncuww (ItioVi. Dnnincl-Ruel og Jacq-E. 
ItEanrhe) eller forM da han. i deltc Anrhundrede, allerede 
gntiiinel og skrobclig, mnl Penslen bunden til en af Gigt 
vanskabt Haanrl. fyldt at sin Nations ukuelige aandetige 
og moralskc Hnergi skable en hcl ny Farrernes og For- 
mernes Verdeii (Coll. Maurie* Gfignst)? 

I en af hinc Samlnler med Votlnrd (La Renaissance de 
I 'Art FrancaU. Jul! 1919) indsVyder drnne: »Jeg miudes 
en Dag. at have wl to •Kumlkenderea paa en L'dttilling 
af Dents Arbrjdcr tins Durand— Ruel. Den ene fork In rede 
den anden Rortrinene og. sikkert ogsaa. Fejtene Ililtede 

lorBiHcde. Da hnn kom til •Thcatcriogcn*, aamkedehan 

Steuimen og . . . Renoir, viveiuent: »Jt les eontrai* ch 
protect eurs dts arts uin affectriit le plus yrand respect de- 
i«inl Tes WBimj tUJQ vieilfrs, aprex amir tnisse le* artistes 
errter de [aim pendant </u'i"Ij peigimien! ctj metrics oemves. 
Tents, flit fummse wUjgtt, pririumtnt. II nt se troava 
persunnc pour me ilonntt In ciny cents francs que j'en de- 
ni-iwlah.* 

Vi bar i el .if Ce/annes sitlsle Breve (Emile Bernard? 
Souvenirs snr Paul (V/anne. Paris Itll'i, pag- W)> disae 
Onl, der er blevet bemmtr: ... tit me semble, uae je 
fats de tents progrrs.' Og am Renoir fbrtdles del, al da 
han for sidste Gang var paa Louvre, saa ivag og med* 
(age) af Rlieumalisme. al han narslen mantle barres dercp. 
for nl se Musa-cls nyeslr Erhvervelser. der var udslillede 
i l.a Caxt S:ilrn. Iiorle man ham. idel han bad om at 
tttaaUe blive kjulpel ud. saglc mumle hen for sig: »AA. 
one j'atirars a (aire encore rle* progr**.* 

Men om vi, idet vi her sarnkcr Fanen ved Renoirs Grav 

— hvor ladt eller hvor oieget vi ved om 0$ har forstaaet 

af bans Gx-fniiig. af dens underiige Veje og dunkle Mnl 

— i hverl Fnld kande, med delttf Dobbellord af de to 
store, framkc Mestre. have Lov til al sige og Mod til at 
tihtaa om os selv aDet ser ju virtclijt ud, som on der 
er en Smnle Fremgang. n»cn alligevel, hvor langt er der 
ikkr igen!a . . . saa vor vi vet ikke belt uvzrd^ge, vi 
heller, til at haydre- bans Minde. Cart V. Petersen. 
IN MEMORIAM RENOIR er den eneste Maler. for hvem Wagner gik ind 
paa Hi sidde Model. Dc to Mxnd snakkede sain men 
og opdagede mart, al dc hell igennem var af mod sal tc 
Ansknrlser. 1 1. skiltes koligi. 

— Sknekkelig Musiker. sagde Renoir. 

— Rardsom Maler, erkhtrrde Wagner. 

Del er i en Cigarbulik. forlalle Kenuir engurig. al jeg 
Ilk fat paa del afgorende i Kunsten. En Dag jrg gik ind 
for nl kobe Cigarer. nt«n< jeg iliidig spckulerede |ui.i de 
forbandede Billcder. rakle Kommi\>n i»ig to Kasier og 
spurgle: 

— Colorado? Clara V . 

— Colorado! Claro' txnkle jrg. Der bar vi Kunttens 
HoinmoVighed! 

»Jeg liar ingen Teorier*. erklirrede Renoir. »jeg maler 
af Glx-de over Farverne . . . Jeg .-irraiigerer mil Moliv 
«nm jeg. vil have del, og ta-ller mig saa til al male del 
SOBS el Kara. Vil jeg have, at en rud Farve sknl ringe 
Spin en Klokke, saa bliver jrg \ed med ml sa-lte Hodl paa 
eller en anden Farve, indtil jrg sviirs det er god It Rt-noir 
KJortle Nar af »Kuni1cn i Figurfmkke', af Pat true og Pro- 
feterne. Han delte ikke sine Unfldoimvcnncrs Uvilje mod 
Ingres, men glxdtdc- Mg over KH-itm s-vie lille Mive og 
Mailmiie Hivwrts Hals og Anne. >Hvis Kvinderne ikke 
havde i. ■ ■■'••[■ og BagUelc.t sa^de linn, »var jrg ultirig 
lilevet Maler«. 

Renoir, sum Giglen havde gjort til Invalid, benytlrde i 
sine sidsle A*f sunt Alelier e?n Glatka^e, hiori .slod huns 
Chatselongue og bans StalTeli, hegge lil .it skrur op og ned. 
Den Itesogendc liutitle sua se en smuk iioijen l*ige staa Mo- 
del 1 Haven og bide bag Glasset sad den ^amle Meslcr. 

Vcd Solnedgang. naar Vejrel var tort og varrat. lod Re- 
noir tig kore rnTur under Olive ntra-erne. hvor Kvinderne 
var i PwtiI mrd at lioste og modlog l&eie&tolen med hjerle- 
lige: »(iodilag. Hi Renoir.* 

Tidligere. f. Kk«. i liW>.1. brugte Renoir ct lille Jern- apparat lil al hold* Pension fast lil Haanden. I sine sidste 
Aar boldt ban Penslen ilukkel ind under den af Gigl kro- 
gede I'rgellngcr og I.aiigfinger. Haarene flak ad mellem 
Pegeflnger og Toiumcirmger. Skaflet mellem Langflnger 
Og Hingllnger. 

Under (Crigen boedc en af Renoirs Sonner, der ■ r ble- 
vrl saarel. hjemme ho* I ulrrrn. Da Sonncn rejsle. sad 
Renoir efler den oprivende Afs-ked. Ixnge overvatldet og 
gen log lien for sig: t.Min Drang . . . min Drtng . -« 
Pludselig Itiftede ban Hovedel. liter mig over i AleliereU. 
\jgrit ban hefligl. Ham Model var ikke kommcl endnu. 
Kokkepigen visle ham nogle Fisk. der nelop var blevel 
bragl. Han lagde dem paa eo Serviel. og med Ojnene 
blsendede af Taarer og hele sin giglplvgede Krop ryslendr 
•f Huiken, befcyndle nan al male. 

Renoir malede indtil fai Dage for sin DoJ. drr skyldtes 
en Lungr.Mi- ■. '.i > . i Forbindclsc med en Hjertesvagbed. 

Hans sidste, ufuldforte. HilU-dr var en bile Opstilling — 
to ,Kbler. To Timer for bans Dod, ved Midnat, var bans 
I.xge. Dr. Dulbil. til Stede og fortalle om to Bekkaiiaer, 
han h»vi|e »k"dt Under Dodskampcns Vildclse kuin Re 
uoir ■" Mi!,; tilbage lil disse Rekkasiner. som han troede al 
male.— »RKk mig mm Palet . Dr tp Bekkasinec . . . 

Vend dens. Hored til vcnslre . Giv mig Paletlen igen 

... Jrg kan ikkr male del Na-b ■ . - Ba:k mig Faneroc, 
Mill burtigl . . . Drej llrkkasinerne . . _• Han dode Kl. 1 
Mr. ;,:■-. TirMlng d. .1. December. 

Ved Kflerrelningett om Keuoin Dud skrev Claude Monet 
til Hullclin de la Vie urlisti<|ue 

• Do fonlaar. bvilken Soru del er mig. al Renoir er Risrt 
borl: en Del af mil t&V forsvinder med ham. 

I de Ire Dage sideii lion* Dod bar jeg ikke bestilt andet 
end al gcnoplcve ror Ungdums Kainpe og Haab . . . Det 
er baardt al va-re alene tilliage. %t\v om del ikke vil vare 
larnge — h\er Dng marker jeg. hvor jeg xldes. nkonl man 
paastaar del moilsalle . . .« NOGLE VERS 

AF MICHELAGNIOLO BUONAROT1 

KLINGEN lwd« miR om e* Dip af Michelagniolo. Desvarrie « enhwlt lairerrt Dipt af ham. lelv om del tilayaelidende a ei 
afsluTTet Hele. River kun sjarldent Larseren del Udbytle. han renter. Den store Hmfcll Digtertind cr aan rigS pan Modaarlninger. 
1& Me-d*igclarr. at han* Vtfl naHten beWAndift man iflmrMrfiholdei ifcdbyfde* Ofc hiiiofisk b*|y*M for hell at forstaici. M«TI irR ikal 
geme prove 

Ved at gen tie mb lade de *f MichelBjcniolo* Ditfr. >om jer. endnu ikke hji udgivCl paa danOc. finder je* el Par Fragmentcr. 
•om i al deres Korlhed s>t]ger mn-rkellgc Ting. 

Bag pan cl Drew dcr er tendt ham Ira en Stcnbugger i Carrara, i Oklober 1)23. bar Ma ikrevcl lolgcndc ayv Vers, ojeraaynlig 
en ululdcndl Sonet: 

Paa Syndens Vcj mod Dinlen gaar min Gang. 
Mit Liv er Lasieos. ikke mil med Rclte. 
Del godc i mig skyldes Gud, dct sletie 
Min vage Vilje under Drifters Tvang. 

Min Frihcd blev til Treel, og Kodets Trang 
Jeg voved i Guds Billeds Sted at satte! 
Ak, hvilken usscl Lod. ct Liv som dcttc! Michelagmolo har Ojeblikkv. hvor han twivler om stfl Ret til at lilbede det gudikabtr Menne«ke. aom ban go* det- At Digte, 

mm frtlgrr kort cfter dtftt. iyn« dfl al Irenigao. a! han pia delte Tidspunkl. lrodi «ne 50 Aar. ligge under for en forbigaaendJt %*«• 
a-uel Betagelse. hvorotn vi i ovrigt inlrl narrmrre ved. 

Digtsturnper som dennr er -tpredt pna en Mcragde Brrve og Tegninger Irn de forakclUgaic Pcrioder af Mb % Liv. Paa Bagaidcn 
al el Digt lil Cawalicri Ira 1533 finde* aoaledct et Par Brudatykkcr. der syne* akrevel i ui at aige e«rt Aandedrsrl. De behandlrr begge 
den paa een Gang amende og fortarrende Ltdenakab. den mart 60airi.ee Meater ken die Mn fa* andre. 

Del (male lyder narsten aom el Caade-Epigram: 

Fra llden ijern jeg finder ingea Frelsc, 
Vcd Livets Kildevseld mig Dodcn irucr. 
Min Nasring er kun Gled c-g hede. Luer 
Dct. som er andres Dod. for mig er Helse. 

• 

Del andet at diase Fragmetuer ct byggrl paa en bralatgtel Ide : 

Jcg grander, gloder. tacres hen c*g faar 
Dcraf min Hjaertefodc. Ska?bne sod! 
Hvem lever vel som jeg af egen Dad, 
Som jeg af Lidelser og Sjftlesaar? 

O gramme Skytie! Visl din Haand formaar 

Til reite Tid al ssenke al vor Nod. 

Vor korte Jammer, blidl i Glemslens Skod. 

Den. som af Dodcn lever, ej forgaar. 

» 

Tankegangrn har vialnok lorekcmmcl Mai Sambd aiindre indviklel. end den »ynea o-»; den caar igen boa aenete Diglere. 
f. Ek». Petrarca. I-AI Sorai og Klaseauk mil Hjeite lever«)i 

Ogiaa di«e Vera garldcr Vrnnrn Cnvalirn Del -mi ikkc «K" oftc nok, al man «kal tacn fonigtig mrd if Digtctic* '.■■-' 
al dragc Slutninger. aona vilde liRge narr. h»ia de var akrevet i lot Tid 

JOHANNES DAM. AKADEMIET MAN liar fors-ngi at samie Stenimcr ind lil en Protest 
iinuil .\kiiInuiT;iadcL\ [inhLilling om Ahkrdigclw 
al DocenI Wanschcr. Mon ikke en enkelt Sternme nelap 
pua Bi igg ■■-■;. I .ii ill mange andn kondc liaevi sig Lit Pro- 
test imoci Proleslerne — dennc saavel SOB tie andre Iran- 
komne. Hveaa er disse Naviie. og paa Navncs Klang er 
]o enhver Protest byggcf Akademiels Elever regner vi ikke. 
deres Mening er paa ingen Mnade mere vicnl end I'rofcs- 
sorernes. Akademirandel har ved at slaa solidarisik med 
Jesper Tvedr og .bortriu 1 Duci-nt Wnnschcr indta^t en 
Holdning vxrdigere end nogen af ile andre Parlers. en 
tloldning. 10m Eleverne lunlr h:ive Anledning lil a I mis- 
undc Handel Elciemes Sidling cr i del hele lagel uden 
poiiliv Reining — all hvnd dcr frn den Side er Irrnikorn- 
men er blol Rebrejdclscr. fordi de ikke tor rare alenc. At 
Proressorerne ikke riser sig paa Akademiet er en Krnds- 
genii tig, som er gammel nok tit. al Eleveme kunde have 
erkyndigel sig inden ■!■• tall* dcreS Ren pan Skolen *ll*r 
som i all Fald maattc foreligge fulill only si cfler en Mai- 
neds Ophold paa 'i ' iirn. men Kleveme er stadig Elever 
og er ikke gsinel denes \>j. Man knn manste ikke be- 
brejde dem nogcl. de er unge. uudvikledc. holdningsliese 
Mennesker. som hare beder om lidl Vejledning men ikke 
scIy aner, hvg-rledcj. det sknl foregaa og hvorben dct sk;il 
fore. Men dine Forhold Imrde frilage Elevernc lor at ligu- 
rcre paa NavneHsicrnc anganendc hvem dcr ska.1 lorelra-k- 
kes som I --tret*. 

Ser mnn imtdlertid na-rmere paa Spitrg-smaalel. slaar 
del Kb, ol det kun er kbrdeligl. al Professorernc ikke 
skillvr med dem I'fonnuenhed. men holder sig beskedenl 
lilbage. Del er ikke Spug men bitter Alvor Al give sig 
I'dseecde af :it litre Eltvernc nogcl paa dct niiviercnric 
Akademi man belragU-v som ganske poseurngligt. Den 
eneste Mand, som man nied "Vagi har kunnel fncmfnre 
in ""I denne Paasland, er Roslrup Boyesen, og ban er den 
I i nl- :i]_-. I c . som nied al Tydelighed bckriefter Keglen. 
Bovesen som encraadendc ved en Malcrtktdr nied Iilpis 
faa Klcver — saa ekslaterer der iutel Onske mere melleiii 
Kunstnernc om at oprelbolde Akademiel Del er mwrktligt, 
at Roslrup lioyrsen ikke ielv ser. al denne Lusning er den 
enesle anslxndi^c og renlige. 

Der synes al g«re sig den Opfaltelsr g.vldcndc, at naor 
blot Elevernc valg.tr derei L-rrer, nih rr idling gudl. ikke 
ud fra Troen paa. at Flerlallel har Kel, men ud frn ilen 
renl p.sykologi»ke Ide, at de sla?rkere og mere wrdimldc 
blandt Kleveme vil fore an. Man mna derlil indvende, at 
del formentlig er el mil Tra-r. al Ito-strup lloyesen liar 
FltHal blandl Kleverne og navnlig delle: at tt\vt del fore- 
slaaedc Forhold melleni Elev og L*rer ikke kan lietegnes 
som Klalsnuloriserel I'ndervisning og ikke knn forlanges 
bt'lall af OITenlliglafiii pu Gruml if sine jhltlts usikre 
Kesidlalrr men inai henvi»e> Lil det private Initiativ. I>el 
der i forste Ratkke betinger Stalsanslalten er for del ferstc, 
4l man kau atmlK om ct aluieir, Grundlug for de Km?, 
der skal stilles til Eleven inden Oplngelsen. og for ilet an- 
det, at man kan give Eleven in almen I'ndervisning tnil- 
lil det Ojeblik, da ha.ii stndet ud af StaL\anstallen med 
Stemplel »fa.-rdig< paa sig. Alter delle inedforer det tredie 
Knv. it Lxieren udvarigei eller el Grundprineip. fB.nl naor dis-V Ire Krav lilfredssltllcs er Slalianslalten beretti- 
grl. og rum t d» kan dm lUitsaulorbertrte Kun%lner mrd 
Belle blBK »il I'nrdiknt 

I del voldsomme Jag efler >N!avnci ttl Professo rat erne 

og I'roleslerne har man glcDl at «"»*• $agtn op «""l Drof 

telle, og del er Torsaavidt mrcrkeligl. at ilr ledende Kunst- 
polilikere ha.r Itevarel fleres Tro j»a:i Pmlestadrfssens Magi. 
Ingen har jo belvivlcl. al saavel Mathiese-u som Wans^her 
har Venncr og Hcundrere nok. men Sp<ir£smaalel er aide- 
Iw ikke. om de er afliahlle. Slriden indenfor Akademiel* 
I.edelsr drejedc sig heller ikke om DocenI Wanwhers Do- 
cenI tir. Han og dr andre, som staar halved med Magten 
pna Akndcmicl ug blandl Arkilcklern*. bar nllcrcdc vun- 
det den forsle Sejr og forbereder Wanwhers store Indtog 
paa ('barlollenborg. For Sagens Skyld kunde det vxre for- 
maalsljenligt om Favoritlerne otTenlliggjordc deres Program. 
Men polilisk set er del vcl uklogl. naar mnn er forrest ■ 
Kiplohel og tynes ndsel lil at vinde pan del glntle Aiuigl. 
Kunde vi eflcr denne mis-lykkede Professorairarre inlcr- 
easere Arkitekt Tvede (som formodentltg hliver paa Over- 
Ixrerjioilen paa leknisk Skole) for rl vidcrrgaarnde. ener- 
gisk Arbejde med Uddannelsen af de praktiske Folk, som 
skal og mna lose de foreliggcnde Opgaver. sua vilde man 
moligvisv od denne Vej kunne u&kndeliggnre Virkningerne 
af en evcnliiel forlsat Arkitektunkole paa Akadcmiel. 

--I-1-. el klart Shmdpunkt ■■'• .;r. duiut lil Al misforslaas. 
og del kan «!erfor vatre rigtigt med Hrnblik paa Siluatio- 
nen al undertlrege del Stnndpunkt, Klingen har gjorl III 
sil. Man kalder det negalivt. fonli vi fnrlanger Prosiliiile- 
ler og lordi \avne er o». ligegyldige i denne Sag. Man ti- 
ger, disse Navne er jo dog de bedste, vi i Ojchlikket kan 
frrmfnrr. og; vi srarcr. dt er ikke jjode nok. Man paa- 
slaar, al netop disse Kunslnere Til eflerbaanden forbedre 
Akademiet, og vi beder om el Tegn paa, at disse hiijl- 
anskrevne er mere va?nl end alle de andre Hernmthedrr. 
hrormed man iRennein Tiderne har stadsel Akademiel op. 
Man inrlvender. al ingen prakliterende Arkilekt paa For- 
haand kan forlanges- at ligge inde med et farrdigl og gen- 
nruiarbejdet Materiale lil Ordningcn af Kunslnerens L'd- 
■lannelse — delle vil tian font kunne udredr. n^r h:m rr 
kaldl lit Akademiet. Vi svarer ilertil, al nu knn vi ikke 
tro engang til, vi forsikrer, at al vores Forhaandstillid er 
opbrugl, vi forlangcr et Tcgn pua, .il dcr OYcrhovvdcl forc- 
gaar noget nied Hensyn lil Kunslnerens Uoder\isning, men 
der er inlet sket utlover dct sxdvanlige, hvis negative Re- 
sullat vi kender. Tegnet paa, at Studiesporgsmaalel mer- 
mer sig sin Lusning, man varre del, at der fremslaar en 
Maud, som bar foretBgel dr absolul nediendige pardago- 
giske Undersogelser om. hvorvidt Spargsmaalet kan losea 
og kan liises i Ojehlikkel. Her cr en from Tro paa. al 

del nok sknl gaa iiair birc mun »lv kommcr lil, rfler- 

buanden blevel el for svagl Grundlag. 

Frembringes en snadan L' ndersogelse ikke. er Tiden 
end ikke nioden lil nl ikacndes om Akailemisporgsmnalel 
endsige lil at lose det. 

Delle er Kvrnepunklel. 

■ mod detle Synspunkt rejser sig formoilenllig den gvngse 
Indveiiding, at en Skole ud fta ct grundtiggcnde Princip 
ikke er Losningen, fordi Syslemcl er inlet, naar UerCROS IVrsontighed fkkr fylder del. Vi \kal dn ogvna gerne, na:ir 
■!■ i griindliiggcndc Prinrip p.in Skulrn FarrltggvT, .samlet 
oin Udvxlgelsen af Larorne* Pirmjidiglieder lil I.evende- 
gii-iclse of Skolens System, men vi mencr. at en Udvxl- 
gelse '.'liii den nuvurrndc af en Sanilin£ Originnlrr Man til 
den slsrrkeste Kunstklikr er neffdllvi som Grandlag (or en 
Slilukoto. Her cr tillage Sledet lil :d futlltt, 8l Kuiu-b 
ncren or ikke Staten b*rer Ansvaret for deri's indbyrdes 
ipa.*nd(e 1 orhold i Akadcmisageu. QITentltghedcn Forlan* 
ger m-mhg Qg rued Kelt*, at Akndcmict tmeRS paa den 
almindelige Agtelie. Stnlrn maa krsrve et almindeligt 
■nrrkpndclsesvrrrdij;! (irundlag for sine Skoler. Paa Uni- 
versilelet og polylekmsk I.sereanstalt er et tvaadunt Grund' 
lag fremkommct red. al I— rrervalgel forrgaar efter fnglige 
Kvalifikalioner. Grain cm reel, kultcj;ial Anrrkcndehc. Men 
da der ikke i mange Aar bar vwret forelaget nogel alvor- 
ligt fagligt Arbcjde indenfor Kunstartern*. saa er del uan- 
gribelist om end beklageligt, at platen har niaattet vgelee 
den anden I'dvrj. for al op nan del almindelige (irundlag 
— nemligdenal udvx'lgi* Ijrrern* cfl*r Publikums umiddr!- 
liarc Anerkrndelso: eflcr Kunslnrrens Position iSiimfundel 
Del er derfor et rent L'held for Oscar Muthicscn. al han 
bar haft en ondsindel Prrsv, rllcrs. vsr han den rcllr lil 
en Skinforliedring af Akadcmtcl. At tier blandt vaagne 
og v irk som mi? Kunslnere i saafald rilde lofle sig en sta?rk 
Stemming imoil I'dva-Igelseti er forstaaebg. men urctfter- 
digt: Syns|)iinklel mna stadig \a>rc detle, at Kunstneren 
iiuiB paavta si t almeiie (irundlag, imlm Rfllen lil Stalens 
Lirrepi '••'■' i tilfaldrr ham. Pulilikumskonstneren opfyl- 
der renl overftadisk drnne Fordring. Den moilernc om- 
slridlc Kunstncr opfyldcr <kn ovrrliovcdet ikke for linn 
har gjort del nndvcmlige Arbejde. Lad as da. hvis vi ikke 
kan fa a Akadrmiel nrdlagl f:»a dels Poller beial med de 
anerkendle Nnvne. Del cr Tor m vidt en lilfredsslillend* 
Uwnlpg. sum del er den grclleslc Maadc at overbevis* 
den le vends* Kunstner om. 9t h:in har spildt sin Tid rood 
Politik i StedeB far at live del fuglige Sludium, som ene 
loser l'ndervi»r»ing«porgsmaalet. 

Vi Miller os sladig den Qpgavc al omvende idle dem, 
iler i Akndemiel* Nvorienlering ser el Tegn pan. al det 
gaor frcmad — del er nenilig ganske overfiadisk set. Der 
%ker i (liralikkel inlet andel em I. al Akademivl tkifWrr sin 
Ham. Del skal til med Aars Melleinrum. og det sker ikke 
udrn Sprklakler og Smarter. Akndeniwt er og liliser drt 
ummr, og del drejer sig kun am en Itokke ansete Nayne, 
sum saltier en varmere og arriigerr Anerkendelte over Styr 
lil Furdel for en slapperf men hehageligere og mere- om- 
fangM-ig. 

Hvad &agen angaar. d t. i. Kimstncren* I'ddannelie, 
du mener vi. at Ti-d>punk1et for al lose Sporgimaalet er 
uheldig salgl. Probtemel knn efter all al domme for Tiden 
ikke hringts III Locoing. 

Men skulde en ellcr anden Eremkomine med trn Rede- 
gorelsc. biiierel paa Sludiel af pxdagogiske Princippvr og 
paa Undersegelien of forelig^ende Ordninger ^ed L'dlandets 
Univer&ilr ler ug Lxroanslaltcr samlel tit en Qpfatlel&e af Knnslnereni Stadium. d» *knl vi hilie denne Frenikorns't 
som drt curate positive, tier hidtil et skct i Akadcmiia|t«n. 
Vi iro-r, at et ^aailnnl pa-dagogivk Arliejde mnaskc kunde 
fremlionime for Arkilekttircn* Vedkommende. og at man 
ad denne Wj muligt cflerhaanden kunde naa frem lil en 
Enhedstmdervisning for Kanstnereii. Men fremkommer en 
u.idan Hedognrrlsf af Vi-rdi. cr del i hnj Grad Ivivlioml. 
om Tiden er moden til at sntnles om den, or en Refor- 
mation af vores C*ndervi.sning*vs;5en vil da alligevel ikke 
kunne Ixakcs i narmntc Frem lid. 

Indtil el sandant Arbejde er gjort, man del vaerc en- 
hvers Pligl al |an opnuerksom paa. hror lidl vi evner 
rned Hen^yn til Kunstnerens t'ndert inning og hvor !<■.■.■■ 
dent vi b*»r lo^e ile prakti«k fnreliggcnde Opgaver. iam Ikke 
kin udskydrs til rn roodnerf Tid. Delte er netop Akidi' 
mispprg^moalel, og indenfor Akademi".p.«rg»maalet «r det 
font og frrramest Bygmeslerens dddnnnetse. der man In- 

sei, fprdi bag* Qf/gvoa ikke kan lime utusle. 

Den I.h ■■■:ii':r.l.' Arkilekl, Malertn og Billedhuggeren 
kan vi ikke i Ojeblikkel skafle el if OfTentligheden httalt 
Tag over Hovrdel. de mis indlil de har beri«t deres K units 
almene Grundlag og llctydning gaa for at va*re Poster, og 
dctlc syncs ogsaa at varre den rammendc Karskleriilik. — 
De lima da ogsan forelobig dele Poesirns Knar. Vi mu 
fostholde det Synspnnkl. at en statsautoriseret Unden-is- 
ning. udfort som en Personlighedspaavirkuing. er en Ab- 
surditel. teorclisk forkaslclig og praktisk uigennemforiig, 
i'.i: saadan I'ndervisning maa henvitn. lil drt |irivatr loi- 
lialiv. og Akademiet man nedlargges i Kgenskab af olTiciel 

Latnamitatt 

Dclle er i Virkeligheden «t moralsk Sporgsmaal, og 
dcri kan vel Grunden font og fremmest s-nges til Forvir- 
ringen om denne Sag. I en Ovcrgangatid som den r.uvae- 
rende. bvor det almene i Kumlen suger sin Lnsning og 
finder sin Interesae i vide Kredse. slaar den kunstneris-ke 
Villieavrrden endno ganske pan Itomantikens Grand. Man 
sloler eodnu paa Genialilelen og bar ikke lierl at indonlne 
sin Personlighcd under Sagen \ Almindelighed. man ned- 
des i Materiel for det alutrakic, i Arkitekturcn rordetens- 
lonige, man rarddes rent rnenneskeligt for del. man netop 
onskcr skal ske. I denne indre Spliltethed kan Aarsagen 
til den vdre Splittelse Andes. 

Vi vil drire Politik og arbejde for at Akademiet blivcr 
DedlagL Vi iror. at de Kumlnere. som pretenderer inimlrr 
end de erner, viser den rette Vej og lil den. som foregiver 
al lose Underviiningssporgsmaalet blot ved at give Akade- 
miet »il N'avp har His.torien sikkert ingtn Plads. 

Men til syvrode og sidat er det afgarende ikke om Sla- 
len bibcholder Akademiet som en Rarkke Krabeder Tor 
KunsEnere, udvalgl efter Gud ved hvilket Prinrip og om 
der sladig kan findes unge Mennes-kcr, der hir Tid lil at 
bare disse odvalglei Livserindringer. 

Del afgoreiide og ubeslridelige er. a1 vi i lang Tid ikke 
har ejcl nogeri kuntlnerUk Lxreanstalt, og al der iladig 
ikke viser sig Tegn til, al en saadan opstaar. 

Potil Henningwn. 

> 
RUSSERNES MALERKUNST 

(EJNAR THOMASEN: „RU5SERNES MALERKUNST". (i. B. N. F. 191?. 216 S.). OKONT dm gammelnmifk* Mnlcrkunst. *om Kjnaf 
^ TfaHrMKOf Vsrrk pan dr funic 25 Sider beska-fliger 
sig med. enilnu ikke cr fundcl titstrcekkelig lodig til Op- 
tap els* i den iKunMrn* fcvldnc ItoR*. 50m vorr nulnriw- 
redc Forfatlere nf Vcrdcnskunst hi Morier fabler mil. rummer 
den alligevel adskilligl »f imntlst Hue \*a *lu>r lnterc«c 
som Arbeidce t>f en W'nllN. en Kencrbach. en Vicjio Johun- 
*en. dcr ikki- aleuc er fund el 1 n-nligc- III en Vurderiug. 
men og»a lil Afbildning Tor Kkiempel 1 Francis HcvktlU 
• V'cnlcn*k iinslcn . iii.ii.i. i 1 n iiiiilrark' — man skul*l<r 
»*□«. at naar Vcrdenskunslen er toa rummclig. kundc 
der oe*aa \xrc blevet tu ^jn>kc bi-.skedcn PkidK 111 Gam- 
melrus\ernc. Men del rr der ikkc. 

Billedcfm- ill deti nthifke KifkekUllsl Tuf TmU IVIcr er 
hele Tfaomucns liog *n-rd. tkunl dr ikke rr mange: r"re- 
slcernc i HininicllnrliLirkcn i Novgorod. Andrei Hubljof, 
Simon liNcbakof. Dionytiiis. dr Mure Iktmrnialcrc oj; font 
og. hemmed Dmitri firi^urief. hvis I'resko i Johannes din 
ftobers Kirken i Jaroslnv id Kii-vltis |ia;i Slagiuarkeii. Klin- 
Rcn her gengivcr. oc som vilde va.'re en sand I'rvil fur 
enbvcr Verdntskamlewc lbliedt>og. en tobentttring «f Siil. 
FanlBii "L I.idemitab. 

Oni den no fiaiiimoliuwiiki M alvrkuntl 1 r'orbindi-ke mrd 
den CTMIvrligf ru-ssiikv llygiiinK*ku[i>l* 1 log; el ^niiykc kurt 
Kaiiilel 0111 Kuttslcn ellvr Tsar i'rlcri kundi' dcr \.vtv il.re 
ret en pragtfuld Hog - men dike af llr, TtlQUttMen, dcr 

*» >* for K«tPiii|>l Akiaixlrr Khattwrtr* pojul- r» .TCmutclie Kud*1*. 
I'.pwr, 1916 ilt<itr*a ««» l>*mutic -I" I'.jeb* u a wr tj ii'ti»rk>gen< 
bepnt n Kn«» .»ii<l > ftiriHki* hor spnlerel del rige Slof. ban har haft itnellem 
sine Ha-nder. 

Hvilkcn planlm Odsleii med Maltriolet : 18 Uilledei af 
en Sjcrof. f> nf en a*k*l Vrubcl (en nmisk ItOcklin), Mil* 
leder af en Somof. der i Anledmng af en Dame i Blast 
blivcr pro?*enterel to in en anden Leonardo. Og disse Pe- 
terdmrger rirafiktfrc. der — naar •op lil en lliijde. som i 
Vedcuropa iiigen udeti dere« Sl.mi(.nlrr. den geniale Keardv 
ley, bir nmcl.i Didlc «ka). Tor blol il luuvm 1 nof>le in a 
on wrlig iMuslreredc K ■.-■■:■■■: . vxre Itloms'en nf den 
nod erne russiike Maltrrkund. 

BnnnernWlkCl cr Mirhkinlva, der i Rutland >kal have 
mvel en kunstnrrisk Indllydelso omlrk'nl i uniime Reining 
v>m MOnrhener •Jiigenth or •Stmpliciitiiniut iTy>kland.« 
— Jeg kendrr ikkc Mir l«kn*lrn. men n»ar wan blader i 
Huvsernc* Malcrkiiml. er der iiincn Grund cU nl iro. at 
ilcnnc Knnklrmlik af lllailrl ikk< pvi%irr. 

Om dc kiillerjrngkHK Iwdder del. at »dei iiformi'liRc. del 
bvnSgl-naivc ellrr ulitjlct-fanlastiskr bliver, bvOC del ikke 
lorbindt*« med en l^arrierc% Me*tcrskab ellor en Maurice 
Denb' inderlige Poesi. i Reglen en ulaalelig Kosl.< Saa 
med dm syiiM ilet 1 IivltI Kald nl slaa ilde UL 

I'aaskuiuies bor del. al Kandiusk v* afbililede Kiiinjiosilioii 
Nr. Ci ikke er vmdl paa Hovedvt inni ho^ Laurin dtonl 
den Mtilvl '"! .'. '-i > For den !.■ i.> . del ikki' ua-r saa 
god 1 som mnngc and re Killeder (Vnihels rnubke Pao for 
Kk»*mptdk hfor ingen statitke l.o%*e ga-ldrr. 

foul nimr*itttr. 
BESSE C.IEHSINO. er soni Kun%lncrind< el *gte Fyn- 
babirn. Solskinnet or ISIoimtcrnc cr Itcndei tryftce 
Vcnlfn Tingenes altnoificnske E\U>lciifc og organiskc Sam- 
mfnhing hendes naturlig,c I'dgangtpiinkt; i smtik na- 
lur.ilis.iivk Stil har hun in inbragl Arbejder af en egen Fin- 
licd 0$ kanslnrriik full Balance, ilcr. omruil den kunsl- 

-■ ■'• I ■ :nil--'l :... rr ■■.''■ i. .;■;• :•■ dog Of af Utvivlsutll 
Vaerdi. II an cr et Tegn pan Sundhcden og Oprirtdclighedeti 
i Ion Kunslnerkullur Frit* Syberg og. Iiiuis Kaliilu**faU-r slfcar 
*cim Midlpunkl for, D«nne fprslaacndc ludlcvcn i Nature n% 
VirsMi. der maa bvt rabies »m Fynbocrne* Form fur Livs- 
yl*de. kail ikLr aleiie heiUuiiiiirs turn el artiMisk Fortran. 
Uen «r uadskillelig fra en Si.-. ■!■, Enkrltheil og naturlig 
<i-odliexl. ■voin keadclegner del Memieskc. der lever tned 
IManter og IJyr under aahen Ilimine). 

Paa de?lte UrundUg af Nalurglx'de og x-gte. omend Ira diticmibunden. kunvtneritk SkoW bar H ■-■■•" Giersing ir- 
bcjilcl viilcre mod en mere slultel, for Tilfieldigherien be- 
friet Billed firkin ng. Skenl paarirket af sin Manci danner 
htndci Arhejder el srlvslirndigt. lint kvindeligl belonet Ak- 
komp;igneiii«:nl ill Haratd Giersings Hroduklion. aoiii de 
pan en ...r, -/.\ : Maadc underonlncr lig. Den herniate For- 
enkling af Motive! o>g Strxben efter at reahsere et Maleri. 
der ikke har Xaturen til direkte Maal. men hvor Kx-rlig- 
h*d*n til Tingene ligesom er gaael -op i Slrvhen efter at 
M den indgaa nye, fruglburc Forbindcher, giver Hew Gier- 
sing Itet til at kalde tig Kunstner. Del er ikke nlene fy-ensk 
Nalur og Swd ofi Skik i del Syberg\ke HlSS, der har be- 
slemi BM(fo L'sa'dionlij: fennel Dyjil iglied og xgie bLUed- 
■kaJbeade Trang Iix'rer hendci Aebejtle. der allid bevarer 
sin Akccnt af f.»dt Vaturlighed og; rent Ungpigeva-seo. STJERNERNES KAMP 

F0R VERDENS ENDE 

SLUTMNGEN AF OE S1BYLLINSKE ORAKLERS 5. BOG 
OVERSAT FRA CR.ESK AF TH0GER I.AHSEN 

(Sibyllen:) 

Hisset i Stjernerne saa jeg den klare Kelios" Trusel 

og Selenaies grufulde Galde i Lyneues Klammen. 

Stjernerne yppade Kamp, og Gud gar dem Lov til at strides. 

515 Iniod Eelios raste der valdige llde i Oprer. 

Fosforos forte en Kamp, mens han opsteg paa Ryggen af Leven. 
Frem Selenaie tvehornet fnyste i vekslende Reining. 
Stenbukken stangede heftigt Tyren den unge i Nakken, 
Tyren berovede Stenbukken Solhvervsdagen til Gengseld. 

520 Bort Orion snappede Vaegten, den saas ikke mere. 

Jomfruen veksled i Vsedderen Tvillinge-Stjernernes Sksbne; 
ud P[ejaderne sluktes, og Dragen forniegted sin Zone, 
Fiskene dykkede ned, hvor Leven havde til Huse: 
Krebsen blev ikke inde, men flygted af Angst for Orion. 

525 Skorpionen hug Halens Rraad i den raedsomme Love; 
Hun-den fjerned sig glidende bort fra Eelios' Flammer, 
Vandnianden laindtes ved Ildens Kraft fra den staerke Faeinos. 
Uranos selv korn i Oprer. til han lik de ksempende splittet, 
hartnfuld han slynged dem hovedkulds ned imod Jorden tilhobe, 

530 brat blev de kasted i Bad hos Okeanos, hvor de stak hele 
.lorden i Brand, og der blev kun en stjernelos -Kt< r tilbage. 

FORORDET TIL PROLEGOMENA DISSh; Frologomena er ikke lil Hrug f«ir Disciple, men 
for rrcmliilige l.arcrc. og heller ikke dme skal lit 
vejlede til al urdne Foredragel af en nllerede ekiUltrende 
Videmkab. men deeimod lil forst al op II rule wive dmne 
Videnskab. 

Der givei Lwrde, for hvem Filosofiem HiMorio idea 

gwmle* iu v*l som d#n nyesj er Ms dere* FUouO; fur 

dem er divie Prolegomena ikke aklCVfl De max venle. 
indtil alle de\ der umag«r sig meil al n*e af Fornuftcns 
fiilder st'Iv, er :.. nli^c nwd dercs Arbcjdc, og da fan) er del hint 1 1 -.- -■ Tur. al give Vrrdcn MeddeleUe om del 

skrtc. Ellen kan jo intel sign, win ikkc cfter dcres Mc- 

ning alJerede er sagL og dclte faar vel ogsaa virk«llg g;eld«* 
som en iibedragrlig ForiHUigeUe om alt frcmlidigt ; thi da 
den menneskeliKe Forst and mange Aarhtuidreder . ■iineui 
pan immgfoldig Vis hor sva-rmet om utallige Ting, saa kin 
del ikke imiln:iav :■! der i .ill nyl kan lindes nogel .-m 
ruell. torn liar nogen Lighed med del. 

Del er min Hensigt. nt overbrvisc alle dem. der bolder 
del for ■..■!.: al httkfcflige iig mrd McUifvaik, om, at del er uafviseligl nndvrndigt. nl de forelol . ndsa-lter It." 
Arbejd*. at tie bolraglrr all hidlil skel som uskcl. og from 
for all opk aster dellr SpnrgMiiaal »El nogel sandant. w>m 
Mei:i{;. ■!(. overltovedel ntuligt?< 

Er Jen Vidcnskab, hvoraf kommer del da. al den il«ke 
win andre Vtden'kadter kan. vmric «*rigt og almenl Bifnld? 
Er den drt ikke, hvonJnn Raar del saa lil, al den dog be- 
slandig blaster sig under Skin af al v-ere Vidcnskab og 
holder den mennoskclig* Portland hen med aldrig sluklc. 
aldrig opfyldle Forhanhningcr'.' Hvad rnlen man da vil 
demonslrcrt sin Viden ellrr ii >.r liden. saa maa tier dog 
cndelig en Gang argnres nogrt bestenit oin dennc indbildte 
Vidcnskab* NaCur; li del kan ikke bti^e ved med den poa 
••ainme Maade som hidtil. Del svnes nrcsten lallerligt, al 
man. modem alle anilre Yidciiskahcr uslandirligl gaar 
fre-mad. nlene i denne. torn dog gnr Fordring paa al vera 
den Visdom. hvis Qrakcl cllivert Mrnnrske m ... raadspnrgc. 
bcslandigl skal dreje sig rundl paa sninme Sted, udeii no- 
grn Sindc al naa ct Skridt viilcrr. Anlallcl af Tilh<Tngcrc 
er da ogsaa hlevcl slarrkl formlndskel, og del ser ikke nd 
til at de. dee foler sig slrcrke nok til at glirnre i andre Vi- 
denskabcr. vil risikere dkres Ilcmmniclsc i dennc, i hvilken 
enhver. som ellers rr uvidendc |iaa alle nndre Punkter. lil- 
Iror sig *' kunne fable afguren.de Dom. fordi der i delle 
Land virkelig ikke lindes nogen Mnalcslok eller Mimtfod. 
hvorved (inindighed kunne skcrlne* fra nvcrfladisk Sladdcr. 

Men del «.t in *let ikke nogei saa uhfrt, nt en eller an- 

den — efler al km e arbrjdel sna Ixngr med en Vidcnskab. 
al ham undnS over, hvdr vidl han nllrredr er nnaet — 
cndelig folder paa at sporge : nut og livorlcdes en -.a ad an 
Vidcnskab overhovedcl er mulig. Ti den mcraiieskelige 
Fornufl rr sua hyggtlystrn. al den mangen Gang alltrcdc 
havde rejsl Taarnet. men hagefler maalte tagc del bort i- 
gen, for al *c. hvorlcdes del cgenllig -.tod til med Funda- 
mentel. Del er aldrig for tent al blive lornultig og vis; 
men naar Indsigten kommer sent, er del allid dessvarTere 
al sa-'lli' den i Gang. 

Sporgsmaalrt om en '■ - In-. ■ -;.>|.-- Mulighed fonidurller 
Tvivl om dens Virkeliglicd. Men ilig Tvivl fornxrnter 
hver den. hvis hrJfl Ejcndiitn maaskr brslaar i deltc for- 
mentligc Klcno-ilir. og derfor inaa han. der raber en saa- 
daa Ttivl, vat« faciei |ina Modslnnd fra alle Sider. Nogle 
vil tt red paa ham med Foragl. i \Eolt Hcvidnlhed om de- 
rcs gamle og derfor sont relinxiti^ heLragtede l£jendom. 
og med dem ntclafysiskc Komp^mlier i ll.ianden; andre, 
sont aldrig kan w andrt end hvad der er drt sarnme som 
del, de har nel fur el eller :indet Slrd, vil det ikke forslaa 
ham. og i rum Tad vil alt blive som om inlel var skel, 
bvorved der kunde indlrarde viler !:. <\- - en Fornndring. 

Allipwel irur jfg at knnnv forudiige. at den selvslxndigi 
ii- nl. i - ■:■■ LatsCT af diss« Prolegomener ikke blot vil kom- 
mc lil nl Ivivle paa sin hidlidigc Videii%kab. men lenere 
belt oft liuldeiK oveibevisc> out, at en saailan slel ikke 
kan lindes, uden at de her stitlrde Fonlringer. paa bvilke 
dCM Muliftheder herof. opfyldes, og at der. da iletle end- 
nu ikke er skel. hidlil uvcrhovedet ikke fandlet nogen 
Mt-'lafysik. Men da F.n«rtp«i g%l«ii eflcr en saadau dog al- 
drig k;m slandw.") fordi den almindclige Meniifskcfornufla [nlereue er all for nnje snmmenknyltel med den, )»a vil 
linn indromm*. at der uafviseligi fore-Maar ten fuldilcndig 
llefnrm. ellpr rellpre i-n ny Fndul af den. pfler «n hidtil 
ukendlt Plan, favor la-nge man saa end ril strille derimod 
Sidett Lockts og faibmtz's Forsog, eller rellere siden Me- 
tafvsBtnu Opslnam, ian i.ingi. som ilcns Historic naar til- 
bage, er iler ikke indtrulTrl nogen Kegivenhed, w>m kunde 
have faaet mciv afgorende Ilelydnitig lor denne Vtdenskab. 
end del Angreh. Itau'ul Hunt* rellede imod ilen. Han 
bragte ikke l.ys i dennc Arl al" Krkendelse. men ban slog 
dog en Gnitl. ved hvilken man megel vel kunde have 
tscndl et Lyi. hvii den blol hnvde IrulTet en modlagelig 
Lunle. hvis lilode var blevel omhyggetigl vedligeboldl og 

ogel. 

fluijit gik i llovedsagen ud fra el etikell. men megrt 
vigligl llegreh i Mehfysiken. nemlig Sammtnknttlningtn af 
Aartag oy Vitkninrj (og dermed dens Kolgebegreher Krafl 
og Handling), og opfordrede Fornuften, som foregiver al 
hare avle-t den i lit Sknd, lil at slaa ham lil Regnskah 
for. med h vil ken Het den tarnker sig rlelle: al nogel kan 
varc saaledrs beskatTenl. at naar del indlnelTer. derved 
n«dvendigrii ogsaa noget and-el maa inillnrtre . thi deltc 
siger jo Begrebel Aarsng. Han beviile uimodsigcligl: at 
del var Fornuften fuldkommen umuligt. i priori og ud fra 
Hegreber at kenkc sig en saadan Forbindelse. ti denne in- 
deholder jo Nodvendighcd : del er slel Ikke til al indsc. 
hvorlcdo nogel niadrcndigl og.saa maa indlra-fTe, fordi no- 
gel andel it lil. og hvurledes altsaa Begrebel om en saa- 
dan Samnnenknytoing a priori kan lade sig indfurr. Heraf 
slultede han. al Fornuflen belt bedrog sig aelv med delle 
Begreb, og at del faUkelrg betraglede det som sit Barn, 
ikon! drt kan var rn llaslard af Itnlbildain^vkraflen. som 
besTBngrcl af Krraringen. frembragtc viiae Forcsliltinger 
under Associationens Lov. og udgav en deraf folgcnde sub- 
jekliv Nodvendigbed, d. v. s. Vane, for en sf lodsigt frem- 
gaact objektiv. Heraf alutlede han. at FornuRen slel ikke 
har nogen Evne HI at tvrike sig slige Sammcnknytninger. 
end ikke i al Almindeliglicd. fordi dens Begreber i sai 
Fald vilde varre blol opdi&tede. og alle dens efler Foregi- 
rende ipriorisk botaarndc Krkendrlwr kun rar faUk Memp- 
lede almindelige Erfaringer. hvad der s'il sige ua megel, 
som al der inlel Jvleds gives eller kan gives Nfelafysik.^) 

Saa overilel og itrigtig bans Slulniu^ end var, saa var 
den dug i del mindstc grundet paa Undrrsiigclse, og denne 
forljcote vel, al Tidens gode Moveder havde slauetsif* lam 
men, for — om nauligl — al Bndc en lykkeligere ! .'■:■:-.<. 
paa Opgaven, i den Betyilning. hvori han fremsalte d«o. 
og dcraf maalte da snarl en hcl Rrfoim af Videnskabtn 
varre Irem^aael. 

Men Skxbneu. der aldrig har varrel Melafysikcn huldl. 
rilde. al ingen sknlde forstaa ham. Man kan ikke uden 
en vis S merle se paa. hvorledes bans Modslandere Reid, 
Oswald. BtOttft og tiliidsl endogsaa FriMffry forfejlede del •t Ku»liv4» expecUt, -lum driltikt wnn: at ill* Itlntqr #l Uattor iw 
iioiTir "iUUIii *ium. ■. Ilcrsttuii 

rButidPH iiiir ■-!• Ten(»r pu. it Aaen ilal labe ter; b*-. 'Ian la- 
ker •*£ rp'lblurr at l#b» i t) Bri jh*4 ) '.:.•-■■•: •'■'■■- Hmmr ••:-.- d*3B« «<-.. i i ^;p-i,\r Fllai&li Maufjuk. 
ott ii!U(«l» den »tor V»rdi .lit taftiLh og Moral* iapla Kui. — 

.rr Vt'lFBiLaiwd Yigtipi-- <le*nr ; M«lK*nilii: oc N-*ur-vl*-~iiJtab«r 
ikkr halv-t «» mrcei --r-t." Dta •karpkir><I)|*« Mu<4 ma imull-rti 1 
knn paa 4"B t • *ii' - \ ; i'- ia*n 1' -rfi' ■'. 'L-I"«i »■" .vr. i-^kuiltin 

Poni'in* o-«itr»-ti» K>in lrinwr »i!d* i"itri>, -«-l »t garm F.t.-I* paa da 

ni»i;» hi -I-Iii r " j f'ir-.«»T'i Slr.'l'i;ii-'l»r, 'l»r bk>* fofirtVT iMfBIM* 
•WhfJfn ; -o-ik ban o*«r»a -lervrii ran**- d«n po«itl-e Skadr. der 
toI-Ih «»>l u nn lurai-r Puni-id-ii dam airUEile lldil^ltpboktar, 
iilfrakfiUrnVfi alalia kitt af-likkr> da', h^jta!* M»al for alia Viijaoi 

BtttratbeJier. eenLrnlc i bans Opgave og. idel (If beslandig tog del hU 
betvivlede. for aotagel. derimod hefligt or ofl< meget ube- 
skerlent be v isle nelop del. sum dpi nlririg var faldel ham 
ind nt hrlvivle. og mislorstod bans Vink lil en Korhedring 

mledea, al all ibrblev i den gamle Tiistand. wm om in- 
trt var hirndt. Sporgsmaalet gik jo ikke ml pan. om Anr 
sagsbe grebe I var rigligl. brugbarl ok, m«l Hensyn lil nl 
N'alurerkendeUe. uundvacrligi — li dcrpaa havdc Hunlc 
a Id rig tvivlcl; men del la?nkte* npriorisk of Fornuflen og 
saalrdrs bavde en af al Erfaring uafhatngig, iadlt Ssndhrd, 
og derfor vel ogvia vidrre udslmkl Anvendelw. idle! denne 
ikke blot vox indvknenkel lil Gcnslande for Krraringcn; 
berom ventede Home Oplyanlng. Der var jo kun Tale 
om BpfiTebeH Oprindrlse. ikke om dels L'nndwrliflhcd i 
Brugen i var hinl hlol blevet forklaret. i*a vilde alt an- 
gaaende Bet in gel seme for dels Brug og for del Omftmg. 

hvori del var gyldigt, h " ve R iwl S 'K af vi * ,clv - 

For al lose Opgaven tilfrcdsslillende, havdc den Iteromle 
Hands Modslandere imidlertid hnfl nndig al trrnge megel 
dvbl ind 1 Fornultens Nator, Tor sao vidt den blot cr 
heskarftiget med ren Treokning. og dette var drm kejsl ube- 
lejligl. De opfandt dertor el mere bekvemi Middcl til u- 
den nogen nom heist Indsigl at stille sig i en Irodsig Po 
sition. nemlig Paab-eraabelse af den almindel ige Menntike- 
fonianii. Del er rirkelig ogiaa en slor Himleni Gove, at 
eje en jarvn teller, wm man for nylig harkaldtden: sim- 
pel) Menneskeforstand. Men man ma* betiie deD i G*r 
ning, vrd al tarnke og lale klogt og velovervejet. og ikke 
bloL ved al paakahle den som el Orakrl. hver Gang man 
ikke ved ftl forebringe nogel klogt til sin Relfardiggorelse. 
Al beraabe sig paa den ntmindelige Men neskefors land, saa 
snarl del er paa Hreldmngen med Indsigt og Viden og al- 

drig for — det er en ar den nyere Tids MibtiltsU Opfm- 

dclser. der gor det rouligl for selv den Do vest c Sladder- 
hank al logo del op med det grnndigste Hovede. og end- 
dn nl kunne klare sig mod ham. Men saa benge der er 

dm ! v Stnule Indsigl til over*. skal man vel vogle 

sig for al gribe lil denne Xodhjaflp. Og sel ved Lys er 
denne Paabcraabelse inlet nndel end en Appel til Marng- 
den* Don; en Hyldesl. over livilkcn Filoiollen nwlmer. 
mens den folkrka?re Aandriglied^jxgrr Iriumfcrer og ladcr 
»lor. Jcg skuldc dog Iro. at Hume ligc saa godt kande 
gore Fordring paa at bc-iidde en sund Foratand, som Ue- 
uffir, og lil med ydrrligcre paa nogcl. som den anden i 
hvert Fnld ikke cjede, nemlig en kritUk Fornult. der bol- 
der den almindeligc Konland indrnfor vUse Gncnser, for 
at den ikke skal give sir af med Spekulationer, eller. Iivis. 
der blol er Tale om dem. ikke fbrdrv Bet til at afgore 110- 

gel. fordi den ikke er i Stand til at gore Rede for »ine 
Grund»clninger: li kun derved vil den vedblive at «rre 
en sund Forvtand Mejscl og Hammer er udmarrket Va-rk- 
loj til hV-irlwjdcIw af el Slykke Tnr. men lil Kobbc^lik- 
ning man man anvendc en Itaderiianl. Saalcdes er Iwiade 
den sunde og den spekulative Forslnnd anvendelige. men 
hver paa sil Onunde; bin, naar det drejer sig om Dom- 
me. der finder derei Anventlelse i Krfarangen. denne der- 
imod. hvor der skul InetTes aliuenc Dommc. ud fra blolle 
Beerebcr. f. Ek%. i Metafysiken, hvor den sunde Fontttd, 
saaledei som den selv — om end ofle per antiplirasin — 
kolder sig. ikke hir nogcl som heM al skulle have 
sagt. 

Jeg liUtaar fxil. ul del var David HtUM i Paomindelse. som for mange Aar siden font afhroil min dogmati*ke 
Snvn og pa« mine Undenogel^er paa den \pekulative Fi- 
kMOOl Oinraade en hell anden Retntng, Jcg var langt fra 
al give ham Hel med Hen*yn lil hans Stulninger. som blol 
bldrwtc tra. at han ikke forestlllede «g «in Opgnve idem 
Hclhed, men kun havde ain Opnijerksoinhed henvendl paa 
en enkclt Del. som ikke ktinde give nogen Oplysning Tor 
ii^j id in.- Dog naar man lager sil t'dgangspunkl i en 
godt hegrondet. men ikke fuldfnrl Tanke, som en anden 
bar efterladt os. kan man vel gore sig Haah om. ved fort- 
Sat Kfterlnnkr al bnnge (let viriere. end den skarpsindtge 
Nfand. hvem man kan lakfce for den forste Gnist lil delte 

Lyi. 

Jcg forsoglc »ltwa r«r>l, om ikke tiume'% Indvending 
lo<l sig forestille i al Almindelighed. or fanill snarl, al Be- 
grebel om Sammenknymitig af Aarsag og Virkning ikke 
var det eraeste, ved hvilkel ForsUnden a priori tinker sig 
Tingenes Saimmenknylning. tvsrrtimod. at Metafysiken hell 
og holdent bnlanr ar slige. Jeg sngte at forvisw mig om, 
hvor mange der var, og da dette var lykkedes mig efler 
Onike, nemlig oil fra el cneste Princip. saa *krcd jeg lil 
I>eduklion ar diwc Bcgrebcr, om tivilk* jeg no vidste med 
Sikkerhed. al de ikke — som Itnmt befrygtede - fwaT 
ledede af rlrfaringen. men ndsprnngne af ren Portland. 
Pcnnc Deduklion, der synlc^ min skarpsindigc Fongarnger 
umtilig. og som overhovedet aldrig var faldel andre end 
ham ind. ikanl nlle Inisligl beljenle lig af diwe BegrebeT, 
men uden at spurge, hvorpaa deres objeklive Gyldighed 
mr begrundel, denne Deduklion — siger jeg — war del 
vanskoligite Arbe>de. som nogen Sinde er forclagel i Me 
tafysikens Tjeneste, og del allervarnlc derved var. at al 
den Melafysik. der i del hete tagel er lor Haanden. slcl 
ikke kundc yde mig den riogesle Hjarlp, fordi selve denne 
Deduklion forat skal gere Melafysikcn miilig. Da Loinin- 
gen af del hume'ske Problem nu var lykkedes mig ikke 
hlot i el specielt Tdfaslde. men med Henbtik paa hele den 
rene FornufU Evne, saa kande jeg gan sikkerl. om end 
Inngsomt fremad. for tilsitlst al kunne besiemnie den rene 
Fomufts hele OmTang. baade med Hensyn lil dens Grarn- 
icr o^ dens Ind hold, lil Fuldkommenhed og ud fra nl- 
mene Principper, hvad Mclaf>"»ik<n bar behov, for al 
kunne ud forme sil System. 

.Men jeg btfrjgleri at t'dfmrelten al del htame'akfi Pro- 
blem i dels slorsl mulige IMvidelsc memtlg som en Kritik 
af den rene FornuB), vil faa satmne Ska?bne, -som Proble- 
mel selv. da del fonle Gang fremwItM. Man vil tiedoin- 
me del urigligt, fordi man ikke fonluar det; man vil ikke 
forslaa del. fordi man vel vil gennemblode Hogen. men 
ikke geonemltese den; og man vil ikke gore sjg den 
Ulejlighed. fordi Vasfkct er tort, fordi det erdunkell, fordi 
det strider mod nlle lilvanle Bcgreber og desuden er vidt- 
lattigt. Nu tilstaar jeg, at jeg ikke havde ventet. over for 
en Filosol al horc K lager over Mangel pan Almenfallelig- 
hed. I'nderholdning og Utltwliglied. nair del drejer sig 
om en hojtprisel og for Menncskehcden uundvarlig Er-' 
kcndelses Eksistens. en Erkcndelse. der knn kan afliand- 
les ener en skolemaissig I'unkllighrd^ stntngente Rcgler, 
og som vel nok med Tidcn kan blive alaicnfoilelijj, men 
iiigen ' ■ ;■ tor begynde denned Men med Hensyn lil en 
rii Duokcllitd, cr Anken bercliigcl, fordi deonc delvis hld- 
n>rer fro selve Plancns Vidtloflighed. ved hvilken man ikke 
let kan ovcrskuc Hovedpunklernf. paa hvilke det eed Un- dersagelscn isnrr kommer 1111. og den vil jcg afhja-lpc ved 
nxrvserendc Prolegomena. 

Hint VcTk, som f rem* tiller ik'ii rene i 01 nul Isev ,: i 
hele dens Omfang on Itegraensntng. vedbliver dog nllid a! 
rare Grundlagcl, hvorlll ili&sc Prolegomena udgor For- 
haands-Ovclsc: ti hin Krilik maa tmt frems.il M>m Viden- 
s.kali, ivstemalisk og gen nc in fort indtil deni mindslc Dele. 
forend man kan ta?nke paa at lade Mclafvviken optra*de 
e-ller blol gore sig dc fjairnesle Forhanbninger med Hrn- 
*.yn til dch. 

Man har alleredc Ix-ngc v,vrel van! til at se. hvorledes 
gamle, udslidle Erkendelser blev opstadsede som nye. Mo! 
red al man lop, dtm ud af dcrrs (orduim Forhindclwr, 
tyede dem nye KUeder til efter egel Snil og gov dem nye 
Ti!ler; nndel ril den sturslc Del nf Ln?scrne pna Forhannd 
heller ikke vente af hin Krilik. Men dllM Prolegoiucncr 
vil fan dem til at indsc. at del er en hell ny Videnskah. 
com inge Tor liar ta?nkl ■!;. mulig. ja htis lilotte ItK- sclv 
var ubekendl. en Videnskah. lil hvis Udfortnning inlet hid- 
Id givet kunde 113'lte del mindsle, undtagen del Vink. som 
Hame'i Tvi*! kunde give, sk«n| end ikke ban diem havde 
rnindite An else om, at en snadan. udfoTiuel Videnskah 
rar roulig, men blol lagde sit Skib op pan Land (Skepti- 
ciimcn), for at bring? del i Sikkerbrd. og der kan dct nu 
blive liggendc og raadne. medens jcg derimod bar ladel 
del vare miR magtpaaliRgcnde. al give mil Skill en Skip- 
per, som. forsynel med el fuUlsta-udigl Sokorl og ct Kom- 
pas og kendl med Rtyrmandskunstens paalidrlige Princip- 
pcr, dcr er uddragne al Kemlsknb lil (ilobcn, kan fore 
Skibct sikkcrl derhen. hvor del passer horn. 

N'a fir man gaar lil den ny Vidtjnikab. som er licit iso- 
lerct og den cneste i sin Slags, i den Tro. nt man kan 
bedommc den meil sine andrc Stedcr erhvervede. fonnent- 
lige Kondskabcr, skonl del nelop cr om dem RttUtci, 
man skal bringes til al Irivle, opnaar man knn allcvcgne 
at «' det. som 1 Forvejen var Era bckendt, fordi Udiryk- 
kene Ivder nogel lignende, kun med den Forskel. at del 
alt samraien synes forvra-ngct. meningslosl og vrovlagligl. 
fordi man ikke lapgger Korfaltcrens Tnnker lil firund. men 
sit eg;et Tankesirl. som ved lang Vane or blc*el til Natur. 
Men den Vidloftfgltcd, der er begrundet ved Videnskaben 
sclv. ikk-c ved Fareilragcl, den uuudgaarligc Torhed or 
den skolemxssigc I'rvcission er alle iKgcnskulirr. der vel 
kan «BM lil Kordel Tor Sugen Mrv. men Kanske vist maa 
tsftc ubeldige for Ho^en. 

Det cr ganske vist ikke givel enhver, at kunne skrive 
saa sublill og lilligc *aa forrnrende *om Itanid Hame, cller 
SJ» gruniligt og sninlidigl ■■ ■-■ elegant som .'f- ■-.'/■-.. iV;-. .■.;,. 
men dog havde jcg vel kunnet gore mil Foredrag mere 
almenfnltcligl (dcrmetJ sroigrer jeg mig i hvert Fnldl, livii 
del knn var kommet mig an paa at udkuste on Plan og 
overlade andrc den* Fuldendelie. og hvis ikke den Viden- 
skabs Vel, hvormed jcg vaa ln-ngc havde beskxftiget mig, 
harde liggel mig paa Hjwrle; der odknevedes iovrigl og- 
-■■aj inrgrn Mandliaflighcil o>g ikke cingr SehTurriA-gtclse 
lil al forctra-kke Udsigtcn lil et sent, men varigl Hifnld for 
dc! tilhikkcnde ved en lidligerc. gunst!f{ ModlageUe. 

Al lirjfl* Pfofier er oflc nok en yppig og pralerisk Anndv 
beska-fligelsc. ved hvilken man giver sig t'dseende af al 
Tjere el skabende (ieiii, i4iet man fonlrer. Iivad man ikke selv kan yde. dadler. Ii»ad man ikk* sclv kan j;.»rc liedre. 
or fflrwlaar. Iivarl man ikke wlv knn Tinde. skonlderoR- 
san blot lil en dygtifi I'lan fc»r en almcn Kritik af For- 
nnrten havde hnrt mere, end man formoder. hvis den ikke 
kun. som ellcrs. skuldc blive en Dekbmnlion af fro mmc 
(Sinker. Men ren Kornuft er ell san afsondrel. i sig selv 
saa hell igennem Sndfillrct Sfarre, nt man ikke kan tage 
fat paa en enkclt Del ;if den. uden :it herore alle de ov- 
rige, og inlet kan mlrclle. uden at man forsl har bestcmt 
hvu onkeltK Sled or IndflydeKe pan de andrr. fonli liver 
enkclt Dels og Itrng og Gyhlighed aflm-naer af det For- 
bold. hvort deai staar til de .ivrige i Kornuflen selv. da 
dcr ikke limits nogcl uden for den, som kunde berigtige 
vorr Dom indenfor. og hvert l«cmi Forrnaal kun kan af- 
ledes fra del fuldsla-ndigc Hegreb om Helheden, ganske 
ligvsom med el organisk Legemes l.cmmcr. Derfor kan 
man sige om en soadan Kritik. at den aldrig er paalide- 
lig. near den ikke cr futdtftrrutig og gtnnemfert indtil df 
mindste Klemerater af drn rene Fornuft, og al man aT denne 
Evncs Sfxre enlen maa bcslemme og afgore att eller ilrl 
inlet 

Men selv om en saadan Plan, som gik (orud for era Kri- 
lik af den rene Kornuft. vilde rare nforstaaelig. upnalide- 
lig og iinyltig. saa er den des mere gavnhg. nnar den 

-i'ii ■ eflcr den. Ti derved sa-llcs man i Stand lil al 

ovcrskue rlclhrdcn. Slykke for Slykke at prove Moved- 
punkterne. hvorpaa det veil denne Vidcnskalt kominer an. 
og indrelte mangt og meget bedrc efter ForedrageU end 
det kunde gores i den forslc I'darbejdclse af Varrket. 

Her er nu en saadan Plan - llcr Vjcrkels. Fuldcndelse, 

en Plan, 10m nu turde omtow;« efier anatyt'ak Mclliode. 

fordi \ -'krt selv mantle 3lla tics efter siinlltelisk La_-remaatlc. 
for al Videnskaben kunde fremslille alle sine Arlikulatio- 
ner i derei nalurlige F-orbindclse, som en hcl a|iccicl Er- 
kcndcl&es-Evne« Lcgemsbygning. Den. dcr finder ogsaa 
denne Plan, der af mig som Prolegomenfr SendeS forud 
for al fremtidig Metafysik, dunkel, maa belxnke, at det 
iogenlunde er nodvendigt, at alle og enhver sluderer Me- 
tafysik. at der gives mangt el Talent. 10m me^el vet kan 
komme frem i gmndige Videnskaber. dcr mere nairmer 
sig Anskuetien. men for hvem Forskninger ved luller ab~ 
strakte Begreber ikke vil lykkcs og at man i saa Fold niao 
.>:••• !■■■■:■• sine Aandsevncr paa el andet Ommade, mens der- 
imbd den, der vil bedfliume Metafysik, ja selv alTalle en 
saadan. fuldtud maa opfylde de Foniringer. soni her er 
opstillede, hvad enlen del nu sker ved, al han akreplerer 
ruiii Lusning, tiler »ed. al hnn grundigl gendriver den og 
sasller en anden 1 dens Sled — ti nfvise den kan ban ikke 
— , og endelig er der at bemvrke, at selve denne saa ud- 
skregne Dunkelbed let ikke sjarldenl Skalkeskjul for egen 
Magelighed og Korliynethed) ogiaa gitr sin fiavn : da alle. 
som med Henvyn til enhver anden Videnskab bevarer en 
forsigtig Tavshed. i mclafystske Sporgsmual taler me»l Me- 
stcrskah og dristigt tilladcr sig argorende Doinmr. fonli 
derei Uvidcnhed paa deltc Ommdc ikke slikker af moil 
andres Viden. men vel mod wgte, kritiske Grundsalningcr. 
om hvilke man kan sige 

ignavum, fucos, pecus a pnesepibus ;ircent. 

fVifffil, OM BYPLANKONKURENCER STAI>Sl\(IKNiOK Kygucr. Odenve. liar i November 
Manned i Ingeninrfomiingen i Knbrnhavn holdt el 
forcdnifi om den intwgetftilde tilrellebegninR :il Ityplankon- 
kurrenoerne. 

Del er cl gUrdcligl trgn. al dvr dug ei nogU\ drr inter- 
rssertr sig for de planUcsgciidc arbvjdcr. dcr -onskes gjort 
or som — liTnd der er del afgorende - hliver gjort. mens 
arkitektorne er oping**! ;if indre slrid pan en tid. hvor rn 
ina-iigdc danske provhisbyer er Move! sig i den grad be- 
vidst. at de for c-nliver pmoissker reltesnore for udvidelser 
os reguleriDger. Vel linn niigrt xa:i viJic sum konkurenrr- 
formen ikke fremtvingc den godc hyplan. men ilrt kan 
dog ((Ore sil lil. at konkunvneen hliver en aWorlig opgaic 

Tor fugfolk, saa g;ode, som landet no liar dem, og ikke lil 

drengestregcr. og. hvad der er del vigligsle. dcm-il frem- 
bM» del alvailige cludium. 

Pan drnnc haggrund kim dc nf dr. A. K. Kriurkniann i .SluVf- 
tebtuiknnit 'Its XVIII Jalirhtmiierls fremdmgnc be tin getter for 
konknrtneen til 51. i'clcrsborp fonknnncbe fra December 
I7fi3 mmskfi panregne intcrcsse. Do meddelcs her i om> 

sarllelse efler aflryk at (!n«lte de Kroner Janvier iTtU: 

•Kcjserindeii. der hnr heslultet al we lie arbejder i gang 
til denne hosrdstads rarskminclse., hnr nedsat en komnm- 

sion. der sknl led? delte store f«rr-i:iK«Hle. Denne Kmn- 

miss-inn. der beslnar af noglr al hoflels lierrer. hnr ladrl 
afTatlr el program, ved hvilkrt Ucn opfordrer alle archi- 
trrter, hjemligc ogfremmcdr saivd som tiihvcr som hrlM 
anden. lil al fremstille dcre* synspunklcr op planer for 
dello arbejdes. udfi«relsc. Her fuller de belingclser, den 
fore*kmer enhvci, der vil deltage i konkurrenccn : 

|, Main udleverer en plan, der riser hvordan byen i 
ojehlikket er. lil alle. der vil dellagi' i denne konkurrenoe. 

2. Den lid. der er latitat lit deres arbcjdc er tre man 
nedcr. 

•i. De >k»l udfore to planer, dm enc af liyrn «iaaledes 
som den cr. tned angivelsc af de forandringer de finder 
nodsendige for dens for*konnel»e. den uiiden of en llell 
nv bv; rlr man. saavrl i den fnrste som i den pihIi'd. lagt 
lage nl -skille byen fin forsta*dcrne ved passrnde gra'nser. 
og dr mat ledsage dem med en licgrundel rcilrgoTrlsc for 
deres planer piia imaisk. 

4- l)e man. naar dr lader ilrres planer indlevere, drage 
omsorg for al forsyne dem med et mn-rke, dog sandan at 
det ikke udp«ger forfatleren furend drt lidspunkt da man 
mcddeleB hvilk* planer, der er bteven anlaRel- 

j. Planemc og de tleni InliagenUe reilegorelser vil »irre 
oITenllitt ud^tillet i fjorteii da.Re ; alle de konkutrerende vil 
dn fril kunne komme og Keiitieiiin;ia d«in «(i .%knflUf;l, 
men uden at give sig til kende, Id kommi-sMOnen indwndr 
dc domme. tie bar fx'lilet over aMe dim planer med und- 
lacelve af dem, bvortil de selv er forfnlterc. 

6. Kommisiionen vil med den pinligsk- niijagliglard gen- 

npii. ;.i: nlle iii'-'-r planer og alle de Eagtltf^ser, drr it til* 

lend! den derorn, og den vil lage Hctluliiing crni luilke, 
der syne", den vaerdige til ul lorrlnekkes. 

7. Korfallcrnc af ■! !■■-.■ >il furud for enliver tunkii Idivr 
benyllet ved arliejdeti udfnwUe. ur de. hvb planer ikke 
er blrven anlugel, vil ittodUigc eft _■ -Itji-- • I-.- i rorhold lil 

vrrdien af deres nrbejde«. Af stor tiely lining er iIpL, al denne pru^ramform inde- 
liulder muliplieilen for on mere indlrarngeude bediinunelse? 
end de wtdvnnliRl iilliillede. Krovel lil dell konkurereinli- 
er ikke om ct »ua*ru1gt« jirojekt ikke heller en legne 
elliT slilpmvr. men udlrykkelig kravel om kundskaber lil 
lil al kite opgaven, Dommcrkomilrcn taar rccllr oplys- 
nint'T inn den forclriiknc arkilckts forudsa?liiinper saavel 
derred, al den konkurrrende indwnder el rent leoretisk 
forshtf; lil en bell ny by. som derved at ban faglig.t or 
skriflligl udlaler sig om nllc projekleme inden jignrelsen 

Dclle program lijemler ikke ilommeikomitern rel ail nf 
en eller anden Rrund al benylle >en prsikliik fejl* i op- 
ifatens Insnin^; lil at udskyde prujekler fra hednnimelsen, 
iilet hovcilva?g|en *lri ikke Ift'gg-es pu al InsniiiRcn drck- 
kir dr prakliske furhold. men pan al den viscr kenddiab 
lil upfinvens kamkter. Ke^ullalel kan i «ledel for nulidenv 
lyriskc udv.-ehtelsc nf »det knnnesle' og stilislisk mesl ind 
lagende jrbejde blive. at man eflrr en vnrtlering og en 
volering udvarlgrr den tnand. som rjer Torudivclninger for 
at kunne hue opgaven i aliniiulrlifllicd og i sarr deleshed . 

Til belyining af hyplansnpgaven kan den i forrige hefle 
na-\nle bog al Waller Kurt lie brent om den ensartede blok- 
f ron I som rnmelrmenl i bybygningen nnrv*ncs Allerede ind- 
ledningpn fortjener inleresse og hritiKM her i oveisaMlelse: 

Om ■sammenhnrngen inellem grundplan og op«tall i by- 
planrru 

eVor tids ln?ngwl eflcren klaring af den tekloniske form, 
den genvnagnende folelse for rummets kunslneri^ke funk- 
lion, disse legn paa en rcnftisiance i vnr arkileklur. liar i 
byliygninnrn fundet sit udtryk i arkitekternes uforttodne 
knmp mod land man lenie* og ingenirtrrrne* frrmtnedende 
slillinR ved iidarbcjdi'Uen af planer for by udvidelwr. Den 
vok&ende kljrlicd i dc rumslige forvslillinger gjorde. at alle- 
rede plnnbilledct nl byen opfatlcdcs som nogcl kubiik, 
som kuti knn udlarnkes nf arkilcktm og kun af bam kan 
TaNlslaas i ct plant Krundridtskcrnn* abitrnhcrende form. 

Hvis by) ;._ in.... Overbovedel ikal gclde som uillryk 
for en kunstnrrisk vil leu. kan ktinvlvarrkel ten by* ingen- 
lunilr lirlrngtev som alleredc fulilfnrl vexl romslillingen at 
griiiidphinrn. vnl nnlirget jI godc gadefiiringcr og frem- 
bringelsen af rumsligt virkiomme silualiouer.") Den ord- 
ncmle formvilje man. bv is byen som h>-lhed skat fremtra.de 
»m en *l>irda:iet. for lilfa'ldiglied frigjort frembringelse, 
ogtaa komme lil udlryk i drn pliininn-ssigl rytmiske ud- 
formniiig af Radcvaeggen. den maa lade denne. af flere 
arkilekloiuvko vnkeltheder sammensatle flerhed, fremlraede 
loin en helluiRfrcmhringeUe 1 af en for vilknarligbed be- 
fricl lovmiuuigticd, 

Med denne del af bybygningens problem bcskarlliger det 
forvliggendc arbejde ml Del drejer sig allsaa ikke om 
enkeltbeder i planlaL'gnlngen. men om opbyg.ii in gens pro- 
blem, som del forekomiiHT ved den ensartede udformning 
af bl ok frond en. del runidannende element i bybygnings- 
ku listen. Paa grundlag af den erfariag, al bybilledel. itarr 
i de diMrikler. mimlre praxes af de enkelte vaerker, af 
grupperinftcn af pinm og niontimenlalbygitingtr for del 
ulTentlige cller fur handlen og ved saadanncs guuslige be- 

■i Itall* *yne» rn fuldi ud nxmicilt kuihieruUs mf d* ]inamit- 
r»i.-lf prcjekler lil llirtalial*. Rihb»h-I m m. 01 0. A. Iigt;rnhfd i byptamen — de vil nltid kim blive enkeltc om 
■end ogsaa .wrlig frcmlnedendi pnnklcr indcn for by en som 
helhicd — men dtriniod (oal ng fremmesl »r rtsullalernc 
af det privalc byggcris virksomhed for al lilfrcd«1illc efler- 
spttngslrn fftfr elf af befolkningfns gtnntni&nit Httkedt 
boliger. mna. man erkende, al den plnnmocssige organisa- 
tion og leilcl.se af denne masseprnduktion crcn op gave for 
hynygninRskunslcn. hvis losninj ikke lilsid^l hnrcr lil dc 
•embedspligicr, der no tilfaldcr liven* .administration. 

Den hittoriske bybygning vSter, al centralisalionsprincip- 
pel har vxrel gennemfort overalt. hvor en kraflig enkcll- 
■vilje sail* ind lil fordel Tor anliegcts. kun»slneri*ke hclhed. 
Den nrkilckloniik enwirtedp iidfnrnming af blokfronleii er 
ikke cl yd re dekoniltouMnidriel lil lilfrcdsslillelsc af rcpne- 
sentntire. onskcr. hvis knnsckventr grnnemfnrelsc ubrlingel 
inaa fore lil unvcndclse af hisng, den fonlrc* langt inarcrc 
*anvel of en xsletisk trnng 50m af de sociale forhold. nanr 
det drcjer sir om den arkilcktonivke udfonmniiig nf fflaatte- 
boliger med typisk, sladig gentaget gnimlplnn. Men pan 
den anden side er sninnicnfalningcu nf Here liusc til en 

■tain enhed nncndl i den biilorUki bybypninpskutui 

som el bcvid&l uiidiiel i rum-udfominingen. Tlit med den 
^lutlede masse, en sandan snnimenfatmng frembringcr. la- 
■Icr gudens turn sig letter* behendke end med den brocede 
ma-ngdr nf Mnan uanseelige enkeltheder. Her har den a*l- 
•Ire bybTgmtig. med hcnsynlQgcn hi soeule Iwlingclser, 
anlagt aynspunkter, som nu. under piincipiell holrrgl cde 
ft>rudsa?uninger. fortjerer opmarrktomhed. 

Det cr dette akrifls ofignve. at hcnvi*r til den betydmng 
dette princips an vend else kan have for nnlidcns bybyg- 
ning*kunM. al anbefalc dels genncmfiirel&e og at begrunde 
denne ford ring nicrmere. Mtddclaldcrcm borgerbver og re> 
oaissancens og barokkens Tor derct anhegs ensartclhed saa 
beronle fyrslebyer, riser, hvilken inrillydflsc el kullnrelt 
maglcentrum kan nve i liyhygningpn, og de beviser snin- lidig. pied slen-mindesmarrken indlnengendc iprog. al en 
uindnn cnkrltviljc* tilstcdevreirlsc er nodvcridig. Itvii avcr- 
hovedei hc-le hynnlargcl sknt kunnc onsets for en opgavi- 
Tor kunslneritk udformning. Men nulidcn mangier heller 
ikke el saadanl med vidlraekkende og algurende brfnjeb* 
udslyrcl inaglcenlruni : Hyraadene (koromunnlbeilyrelse<> 
har afloii horg grafalbel og fyr^le-vajlden i den» eneher- 
skcnik \lillmg. og ilcr kan ikke tare itogpn IvitI om, il 
de sidflrr indc med de videtle inuligheder for al kunnc 
eve en energisk indflydelse paa hybilledeli sirkilektoniike 
udformning. 1 komniuruilvaesenel 11111a den slorslaacde of, 
m.mlhevidile enkellviljc nu kontme lil udfoldelse som en* 
er i stand III at gnr« by*n som helhed til ft kun&tvxrk. 
til el udlryk for en cnsjirlet ^Ijesylring. 

Den planmxstighed*). med bvilken rore storsladsudvi- 
delwr forrlapes eflcr ensartedc udMykninpplaner med hen- 
%yntagen til soeiale lynspunkter, mna OgsU komme lil 
udlryk i gndevsvggciift (facatleni) udformning. I xledet for 
den uindskrcenkcdc individualKnie, som nutildaci gaile op 
og gade ncd giver sig lil kende i vore heboelseskvarteres 
focadfr. moa dfr sxltes ft cnsarlrl syslpm. dtr i ikke 
ringere grid end uditykningen og plaulegningen maa varre 
baaret af knnstneriske synspankter. Ikke del enkelte hui. 
men gruppen af enkcltliuse, blokfrontcn (karrv facadea), 
man udforinet til en arkilvktoniik eohed . gadebillcdel. 
■aa meget mere Mini forstorrel&cn af den opliske maale- 
Mok. saavel i lladr som i rum. i den moderne bybygning 
mere og mere lader enkelthusel gaa op i blokfrontens en- 
hccl«rlcmcnl. Naar del. ved bj.v1p al fn lfv«ndf ndviklet 
storlinicl :'■■ lis ■:. '■;--■■. lykkes, at indordne enktllej subjek- 
i.':-.ii~kr sarron^ker under en fielle* ide. vil den moderne 
•tlorslmligadc igen fan el *laj;-. ■■■■■<:.: . vil hybygningen som 
hclhed igen kunnc hetragteSi sonu rumkunst. *l |)»l Wravrkr*. »! ulen rr on TvikUniL O. A. «Sb.-. SS*fe . ^- ^L 


«£ Den store Armada. DeR karrapcd en uovcrvindclig Flaadc 

mod Englands Skibc og Stormens Fraade 

en Droiti om en Lykke. som ikke fandt Naade. 

Dcr ankred en Aflen i L«c af ct Fjcld 
langi bone i Havel en stor Karavcl. 

Om Ma- ml. der jages. om favnet Mo 
forltcller cl Sagn paa Sudere. 

De solbrunc Meend af den flyglende Flaadc. 
trvis Drem var en Lykkc. som ikke fandt Naadc. 
har avlei en JEa paa den Nordens 0. 
bar saact el uovervindeligt Fre. 

Og jcg — jcg cr ud af den JE\ og den 01 

Der. hvor Moernes Mankcr cr gule. 
cr jc£ fmli. og rnin Modcr cr Thulc. 
Men iiiin Fader er fodt i Granada. 
Jcg er en Son af den store Armada. 

Jeg er en Son af den slore Armada. 
af den Glans og del Blaa i Granada. 
af en Sang om at sejre. en Sang om at de. 
af en redgylden So! over stormende Se. 

Lad Flaaden gaa under. Med Master og Mers 
cr Flaaden et uovervindeligt Vers! 

Kui Hoffmann. NOTER 

GU5TAF WOLMAR, I'USTILUNG I Kl'NSTFOHKMNT.EN 

WOI.MAR bygger oprindelii; |iaa ilrl snmmc Cirundlag son* >Fyiil>oernr» : del ja-vnc genrragtige Syn pan Natur 
OK Menneskrr Men hail ganr pi Skridl viilrrr og dyrker i Itnjrrp r.rarf den lyris.k imukke Farvc. dcllc har 
ban tilfa-lles med Wele, de 1o bclegner vel dot .sidsle Trin. som den Del af den rcnlistiskc Reining, der Ilk sin Kul- 
'•■■■ og Mali mli I .iin i Ise h»\ / tti ■'■'■..■■■ ■.. - ■■ nan. 

SOD Porlnvlmalcr hat Wolmnr en naluriig og sikkcr Snns foi Kntaklcrcii, mien \odalc AnfarKtcNer af nogen Art. 
i sine bedste Arltejder rn F.nkelhcd og Helhed i Be ha nrlling.cn, saalrdes i Portneltet af Ryrelsdnmmer Tliorup. Del 
lill* genrragtige Porlrwl af tlen siddende Gartner (No. S2* er saa goill cl Hi I lei I c. mn rlrt i sin Art kan urn. 

Udstillingeu viser et stort Ant:il I-atuKk.ihv on llloniiterbilleder, bland I l.nndsknlternr er alitor maner wage Ar- 
bejrirr medlagne, mellem Blomsierhillederne finder man bans allrrhrdslc Ting. Db Wnlmar ikkc bar nogen klar Loa- 
ning if Ruinprtililciucl. hv:id ZnhrtnMnn'l Skole kan have xin Andcl i. er ban lirdil i d> Hilleder, hvor Planlrrnes 
Btede og Rlomslrr pnesenterer sig sao irmmelig i el ng snniinr Plan, parallcll med Billcdlladfn. Kxempler herpaa 
rr Knmmw II, 42 og *8. — mien mindslr dekorativt Arrangement er dcr i dUsc og flere lignende Billeder give! 
rn fasl liiilciltn.Tv.in Virkning og smukkc f.injr- ng Fa rvrkom positioner, BHIrder, som hviler ftkonnc Og afslultcdc j 
sig srlr, ng som man busker. p. FORORDET Til. PROLEGOMENA. Naar Klin gen her bringer Forordcl til Kants Prolegomena (i Oversrrtlelsc 
af Lonil von Kohl, PSm BoghamlrL Kohrnhavn MCMXI) ikuldi dcltc ikkc behove nrmen Kommenlar. Men ill det 
mi rr -vor Hensigt. at ingen Larser skal springe delle Brudslykke over. fordi del syner kedcligt. sna henleder vi Op- 
mserksomheden saavel p.> i Sprogrls Skunhed og Klarlied, som paa del hisluriskc Momcnl; Forfnlterens Forhold til iin 
Satnlid. og pan del |»ersonligc. *om skinner agrnnem deltc Foronl. drr i Kolgc sil Tenia kiinile benkes ha- vet over og 
abstraherel fra sligt. Kndelig kiinde en og :uiden more sig med Annlogier. som. skonl ikkc slrengt lovlige. dog kunde 
berigc og Rivu Sandliedernr jkhirl Arltiv -<■ Si>l i UegyndelM-n Arlcileklur i Steilet Tor MvCtfysik. ellpr senere. Iivor d*r 
tales orn Melaf>-»k som Vldrnskab. wrl da .1-Atelik i Strdet, san sta.-ir der maaske nofirl om Wanachcr — <IIct Slyk- 
ket om >At kejjge Planer Vr ofte nok en ypriig og prnlerisk Aandsbeska'Digche . . .< — der rr Slag i Ansigtet til en 
nh or HI andre i dellc kotte Kororti. Slykkcl om den snntfo Fornufl lynci rcticl imod JndiUminislerieti Konsulenl 
i Arkitektur. A". Vtrrminy. sum siges nl vare i Itesiildrlse u( el ficrdigt Bevis. blot »-cd llja-lp nt den aunde Fornufl, 
for :■! del 4laAr ^odl til meil Arkilektnren. Del var ogiaa V arming, -som lil sin Vrcdc opdngrde. at der fandln na- 
vel HcgrrbcT som Onl. ban ikke keniltr og tout ban mantle eflerwi^e i Salomonsena Lcksikon. Vi anbefaler Salo- 
monsen ovcrfor Fremmedonlenc i Kanb Prolegomena, sa:i nieget mere, som det al kunnr Fremmeilonl i Ojeblikk«l 
er en ukker Vcj til al anscs for lird. 

Theuerv Bog om Peripleraltcmplct. torn var n;rvnt i litlcniturforlegnFlsen i sidite hirfie, er interesianl set i 
vimmenhirng med den proportionerings- og syslemaliseringsbevargelse. torn florerer herhjemme navel i malerkunjl 
wm i arkit«klur og hvis »multjleri med lirnxyn lil ileltc tiililr (ag rndot; har fimdrt oplngelw i bladel med det an- 
mauende nam — Arcbitekten. Vi bringer her den iiidledonde molivering- 

De forsog, der hidlil er gjorl pan at eflervUe lovraapsvigbeden i den gnrtke bygningskunit, reil opdagelaen jf 
urrlige skjulle tkemaer eller linjvsystemer. mil belegne*. som ikke sarrlig vellvkkede 'Di\«e tvitemer har [rem for alt 
den fejl. at man. skont de nok er konstruerel od fra enkelle beslanende uygvwrker og kan pasae til nam somjkfceder 
til kroppen. aldrig omvemll ud Tra drm. lil kunne fromhringc? en bygning. 

Men nelop deri »er jeg en hoveilfonlring for den slagv arbejder. 

Skal de have nogeu vwrdi. man dc ■ '- .1! miilighed for den genrtiske mirormning :if liygva-rkel i plan og op* 
iUill .■som en Mimnicnliarngenile bclbed I>c maa Eigeltrdci I'rcmilillc dc enkelte grundlagi tlkcmaers) udTiklinK fra derei 
begyndcltr lil drres fulde udvikling og ogsan derct forfald kronologisk. de inaa Iftge liensyn til bioin»ta.>ndijdieder af- 
harngigc af lid og sled, og endelig inoa de van- i overenssleramclse med den lids Men og broken, af hvilVen dr er 
udaprungel. 

Del er de alniiodelige syntpunklrr, jeg bur la det mig lede af wed mine undersogelser. 

1 :--:_». ■!■- ' .: inleressc knyller sig o^sqj lil del. dcr hernf kan udledes om hentiigleii med opmaalinK ogderigennem 
om. Iivonlan opmaaling skal drives. Det er f»r panvisl. al upmaaling uden begrundrlse og nndersngelse af det op- 
maalle ovrrhovedet ikke er nogel unilrrA-tsniugsmiddel. o^ dog er deS denne form, man Torsager at Taa iiulfnrl paa 
Akadenaiel. Men en saadan becrundelse af del maalle k carver jo ogsai i hnj grail slrengl arbejde og selvfornajslclie, 
man va-lger da den langt Irttere udvej blot al aflevere sine egne fornem m riser og. geaspejle sin egen person i kunst 

mrket 

Medlenimer al den Bolrhevikkmiiinission, det tr ovenlraget ;■( udarlirjde en Forte^nelsie over tint mynlede Czars 
Kjendele. bar i Vinterp;iludsrt. I'eter-Panls-Fa'slningen ng Crarskoie-Selo fundel i tusiodvis af Kasser ndresserede lil 
Katharinu d. 2, (dod I79G). Kn«serne er afsendl fra Kant Og Pildrig blevel lilbnede, Dr viscr >ig at n kholdr mange lusinde Malericr og Skulplurer al Datfdem HKSt frrmragende Irnnskc og ilalienske Mestre. Ticpoln, l.onghi. Snardri. 
Fragonard, Lancrel. I.atour. Hood in o. s. \\ 

lir. Iloguslavnky. K (Mi mt valor veil Samlingerne i iKreniit:igen«. er blevel ur l , . _ ■ r »r Sovjelrcgeringen 111 al kata- 
logiserc Fiindet. hvK Vn?rdi nnslnns lil '_*2f< Millioner Francs. 

Sovjctrcgeringcn har eric laurel allc private Samlingcr for SUUejcndom. i IVtrograd Siro.gunaiT* Samling. Slcliuukiur- 
Smiling, dcr ejer tie twromle Marokkobilleder ;if Matisse, og i Moskva Trclinkofr (inllon og MorosoiTs Sanding, livori 
Rcnoirs * Jeanne Saiiwry. flndes oph.vngl. 

Sieh Hansen mlsender den Isle Februar paa Wink el X M ■..■ Men* Kunstforlag vn M?ppe med II originate I.ilo- 
grafier. Mappcn er i fi.1 numin Kksemplarcr Trn Nr I — lb paia Chinnpapir ti l.»ll Kr Fra Nr. If> — M paa Jupanpnpir 
ii HIO Kr, 

Maleren Modigliani. ar liveni Telxen-Lunds Sanding cjer llere llilleder, rr dod i Paris af Meningitis 

TILSE&DT; Hngo Cthi'ui SlUteamma d.tkt<f ocli fcnilon lil dm skurnai trusnil. Rusunda Handprv^slryikerifls 
faring. 1918. 

En Hlle Haaiidiuld Digte. Irvkt Died smllkk* Tvptr fiaa Tint Hapir Og med TfJesnil af Dtgttfen. Mfln skuld* ikke 
tro. drr var Papirned, rtverl af ile nitten smaa Digle har el sa?rligt Titelblad med Romerial I Digtene seW er boldt i 
den Trie Form, der i Sverige cr brag! lil sna hoj en Fnldkom men tied af Slrindbcrg og Ekelund. Mens Slrindbcrg nar- 

mesl syn« inspirerel if Heine< Nordsobilleder og; Kkclund af Pindar, sporer man ho*. Gehtio Piiasirkning fra Tagore. 

Hvad der er, er nu-get nydeligt. en indadvvndt, lublil Pocsi. dcr beliager som ITdlryk for en kulliverel Falsombcd ; 
meni for der foreligger en fyldigcre Representation, er del ikke ninligt a I danne sig nogcl endeligl Indlryk af Korfatte- 
ren» Kvner. 

Hans Hartvig Seedorf: Mod frtmmttir Stiarrntr. (Piol. h'redrik Xygaard. EarvpmJtitser. (Pio). — Seedorfs sidile 
Digtsamting er el nyt lie vis paa bans virtuose Eviier. Som Ibinnelyckc soger han uden inlcllekluelle Skrupler det pom- 
prx, mau.sk c cr haa mindrc umiddclbar, numske lil (ienga'Id klarcrc i sin Form. (Ivor I'orsLiaeligl, at han folic Trang 
lil og sknuede sig Lejlighed til al rejse Jordcn rundl for ved at Tylde ny Vin paa de gamtc Laederflas-ker - nyl Slot 
paa den traditionsbundne Form — at gire sin noget pasliche-aglige I.yrik del Incilament af den moderne VerJen, der 
i; in faa linn'. Pacsi lil ' ■ vslalliscrr lie Hue saa sikkeii. men pan en ncrsonligere Moade. - Xvgaard har re is I. og del 
kan ikke skjules, at ogsaa liun i nogen Grad mnngler den Per&oiilighcd, livori Digtet som Rullestenen i Havel 

fnrsl fair iin Rundhed og far Tilfxlilighed rensede Form. Men linn linr L'ogdom og Cbarme. og Verden spfjler tig i 

bans blanke Sind med en Frisklieil. der lover del bedsle. hvis hnn af sin Ungdom formaiir al skabe Per&onlighed. 

GABHSTOKKEN 

T sidste hefle af *Arkiteklen< (IS. December !9I!»1 cr arkilekt Rafn i en arlikel om Nyrap aller i Caerd med al Lnd- 
* lagc en laktfuld posit ion over for de artdre Del kau sikkert nen klogt nok, men del var bedre om arkilekt Rafn 
forte sia paxvisning af de 3?ldm lorljcneitcr sau vidt. al del kom tydeligcrr: frem. at arkilcklurcn ikke cr naacl el 
skridl videre i den lid. de unge bar regeret. I de unge arkiteklers halviluderthed vokser den Irodige spire til nye 
Cbrisliansborge og banegaarde, til ny botelklussici>mc, dcr staar klassieiunen lige saa ruer so>m Helmerhus, rlolcken- 
hus og >y-Rosenborg staar den nederlandikc rer- ■■■■■■- som Meldahl staar renKisancen, voin Tb. Jorge men slaar 
barokken. 10m \s'eok staar middelalderen. 

I samme befle holder arkilckl Bauuiann tnindelalen over >Den fnr Ariciteklforemng* med felgende konkluiion: 
• Den frie Arkiteklforenings Saga er end!. Den hnr dog ikke level ail Uv forgwes, den bar fort et Sla?glled frem 
og samlel en Raekke Arkilekter, der isolerede nafppc hnvde naael saa vidt<. 

Son er der alliaa alligevel ikke spor at bebrejde >Den frie ArkiEektforeniDg*. og del er i virkelighedcn ungdom- 
men, der bar v. .rot idioler, riaar den lillagde foreninKtn et ideell formaal. 
Klingens Kunstnermappe No. 2 

8 Litografier Vilhelm Lundstrom 

1„PoliTiken" skriver Or. med. Oluf Thomsen om Lundslroms Lilografimappe: 
..Disse Litografier. disse besynderlige Billeder vil blivc CI Stridens Tegn. 
Begavcde Professorer. der kender Livers Realiteter. vil erklazre dcrn for Ud- 
slag af en syg Hierne. en Razdsel for den skenh«dshyldende. klare Fornufr. Og 
Enlusiasler. der dor af Vazmmelse over Allemandsskonhed og Fornufl i Kim 
sien og 2 og S er 4. vil forsikre. at el ungl Oeni er groel op af Sienbroen i en 
af Smnagademe . . . 

Disse Billeder . . . henvender si? lil den Betragier, der baade frastodes 
og liltrskkes. som Uegger dem lil Side med en Hovedrysien og after teger 
dem for sig med ny Forstaaelse. Gennem Svaghed og Ufuldkommenhed baade 
hos sig sclv og Kunstneren vil han laere Billedernes umaadelige Slyrke at 

kende ... 

Unyiligt at be#ynde at tale om de enkelte Billeder. Unyttigi ogsaa at 
forsoge Profetier om Lundslroms Fremlid. Men en Gang — naa, lige meget 
med en Gang, gid de allerede nu maa finde Venner. der Jager dem frem med 
varsomme Haender." 

Trykt i 50 EkspL A 100 Kr. Hvert Blod slgncrd af Kunstneren. Udfort i C&to's 

lilh. Etabl. Faas ved Henvendelse til Klingena Ekspedition: Udbygade 1. 

Kbhv, N. Mappcn er Cremlagt hos VUh- Tryde, Ostergade 3 og i 

Gyldendals Sortimcnt, K^bniagergade 8. Da vi gerne vil reseller* de faa irtdbundne Ekteinplarer af Ktingens I og II Aargang lil ny tilkomne Abonnenlcr 
af Blad«l, gor vl opmarksom paa, al dcr kun cr tilbage c. JO Kkscmplurcr af hver Aargang, iopi faaes paa Klmgens 
Expedition lil en Pri* ..( 25 Kr. for till og 50 Kr. Tor Men Aargang. Xogen lenere Optrykning or Aargoiigene vil 

Ktinoen udkommer med ft Hefte hver Manned og koster 30 Kr. om Aarrt. Enkelte Hefter S Kr. Udgivef: Axel 
Salto. Rcdaktioo Emil Hnnnelvcke. S. Donneakjold-SaniMie, Otto Gelsted. Poul Hcnningxeo, Axel Sallo og Pool 
Uttenrcitter. Hcdaklioneni Adresae: Edv. Glaaelivej I, Kbha. F. TIC. Godlhaab 1870. Expedition: Poul HenmngMn. 
L'dbvgade 1. Tir. Nora 3232, brorlil alle Henvcndelaer angaacn . Forsendelxer af Bladct, Aboaoeraent o. a. v. bedea 
rettet. Trykning og UtograJi udferes i Cslo'a lit. Etabl. Raderi ngeme hos Max Kleinsorg. 

KjoifttiUium d. 6. Ftbr. IV W. 
.3. V\HUl|c.S 

INDHOLD 


OmslagililograN af h', Sfahr-Sklttn. 
Om nl raderc. Af Axrl Sutto. 


Karaibisk Nogcrskulptur. Fol. 
I.ilogrnfl af Axel Salfn. 


Ostuald* Farvcla-r*. Af Olio Gelsled. 
Linoleumsnil af O. V. BOrch. 


I.itngrafi af Axel Sallo. 
Babel. Af & DwukjtfthSOMm 


Tnesnil af IMgt Jensen. 
Taarnene. Digl ;.r t'.barle* Baudelaire. 


Ved Siy/ird 
Forur Dig! af fcmii Hanntlyelv. 
Swam 


Venikabsdaosen. ^Composition fro >Hnbch. Af Kim J 


i U un i ■ af O. V. Ikjtcli. 


Jeppestn. 
(>m*lag<litograll af f. StrrhrSieltcn. NOTER 

Vi gor opmrrksom paa at dcr i Indboldsfor(cg;nchen III sidstc Mn-fxe. af Kliogrn er byllel om paa Navnene uj 
ledes al Halt's Lilogrsfler er lildell Naur og omvendt. 

I.igelede* 1113a v! rneddcle at Mattel skulde have N'r. 8 - '• ! Stedrl far N'r. 3 da del var el Dobbelthiefte. 

Et af »KIingen«s Originallilogratler fra 2. Aargang. Johannes Lan»«:n% • Svaner*. solgles fornylig paa en fynsk 

Auklion for 72 Kr. 

KLINGENS PXIBLIK ATI ONER 

KlUigtn, Hit Aargang.' I komp. Bind ar Poul UttenreiMer. Pri* 25 Kr. Faas v*d Heovendelie til Klingcns 
Expedition. Arkitekl Poul Henningscn. L'dhygode 1. Kbhvn. N. Telf. Nora 3232. Kun faa Ekspl. 

Klingtn. Sden Aargung. I komp. Bind af Axel Snlto. Pri* 50 Kr. Faa* paa Klingen* Expedition. Dai vi 

gera* vil reMrverf de faa hidbundn« Ekipl. af Klingens 2 fnrste Aargangc ti! ny lilkomne Abonnenler af Bladel, gar 
vi opma-rksom paa, at der kuc er tilbsge ca, 4tt Ekspl. ar liver Aargang. 

Nappe med G Dyrrtmnit af Axel Sulto. 19111. Hnandlrykl og signerel i lit) Ekspl. Prim 50 Kr. 8 Ekspl. tilbage. 
Faa* paa Klingens Redakiion. Kdv. Glseselsvej 1. Kbhvn. F. Teir. Godthaab 1S7V. 

Ehkomhinslen af Ovid. O versa I ar Wall Rosenberg, meal Lilografler og Vigneller ar Axel Sallo. Trykt i 350 
numni. og sign. Ekipl. 1917. I'dsolgl. 

Farvandlingtrnt af Ovid. Overset af Walt RoMiibenjt. med Lilngralier og Vigneller of Axel Sallo. Trykt i 

35(J numm. og sign. Ekspl. . H. II. Thlrle* Boglrykkeri. Lilograflerne Irykl ho* Chr. Calo. 1918. Pris 45 Kr. Faas 
paa Klingem R-ednklion. 

Hans Adolph Bronott* Psalmer. 1 Udralg ved Olio Gristed og Poul Uttenreitler. Litogtafler og Vignelter af 

Axel Salto. Hyltlrel legnel of Poul Uttenreiller. Trykt i 350 Ekspl. i II. H. Tbieles Rogtrykkeri. Lilograflerne ink! 

boa Clir. C.-.1I0 3918. Pri* 25 Kr. Fans- ved HenvendeUe lil N'yt N'ordisk Forlag, Nurregade 7. Kbhvn. 

Jem Adolf Jerichaus Raderin^er. Mappe med 10 Originalraderinger 1918. Pris 100 Kr. Faa* paa Klingen* 
Bedaklion. 

Alf Lorwen: Digfe. -"• Originnlraderingcr at Axel Salla. Trykl paa hollandsk Papir bos H. K. Tliiele. Hnde- 
ringerne Irykl i Klciotorg* Elaltl. lndbumlen lio* Petersen £ Pelenen. Trykl i 60 numm. og sign. Ek*p. Pri* 
20)1 Kr. Fubs p.i:i Klingens Redakliun og paa Kkapeditionen. 

H OrifjinaUiloqra^er af VUltelm ljindslrom. Mappe med 8 Lilografler. livert Blad lign. af Kunslneren. Pris 
KMI Kr. Faa* fiaa Klin^ens Redaktion og pan Kk*pedilionen. Da vi gernc vil rcserverc de faa indhuiidnc Kksetuplarrr af Klingru*! I og II Aargung til ny tilkomne Abonnenter 
nf lii.nl.'.. gor vi opmxrksom paa, at dvr kun er lilbage c. 411 Kkscroplarrr af bier Aargang, 10m faaes paa Klingens 
r^k*pcililion til en Pii* af 2)5 Kr. for Isle og 51) Kr. for 2den Aargang. Nogen senerc Oplrvkning nf Aargangene vil 
ikkc llnde Sled. 

Klinyen uilkonimer med el Hefle bver Manned og ko*ler .W Kr. om Aarel. Enkclle lleftcr n Kr. L'dgiver: Axel 
Snllo. Ilcdaklion: Kmil Ilonnelyckc. S. I>(imn.-*kj(-ld-Spinv>e, <>Ho OcMed, Poul HcnilioftKD, Axel Salto og Poul 
I'lleureiller. Itedaklioncns Ailretse: Edv. < 1 l.vej 1. Khlin F. Tlf. (iodthuiib I It 7(1. Expedition: Poul Henniug*en, 

tdbygiidc 1. Tlf. Tt'oni 3232, liTortil ailc Hcnvcndclscr augaarudr ForscndelKr af Bla-ki, Abonnvmrat o>, 1, \, bed« 
idle). Trykning og Lilogmfi udfores i CaloS lit. Etabl. Iladeringcrne bos Max Kleinsorg. 

KjubeiihuLm d. Jden .Vart$ J9'J0. OSTWALDS FARVEL/ERE DEN lyskc Kcmiker, Wilhelm Qslwald, Hovedrcpra acn - 
Innlcn for Hen niodcrne Knergihrre. bar under Ver- 
denskrigi-n hrska^fligcl sig med Farvcrucs Problem. I rn 
Riekke slurre og mindrt* Yterker og i el Par Farveadat. 
hvoraf del rue hringcr *JiVK) Farver. giir han Hedc for sin 
Farvela?rc. dcr ved Siden nf sin tcorcliskc' lntcres*e. syncs 
at Iwc UdsiRl lil >g*aa al fa;t prakti>k Hdydning. Del 
er omlrrnl 9000 AJU aidi'ii. man begyridte at ordnr Tonerne 
I Skalaer, on tusind Aar siden ninn fandl pan al hetegnc 
liver Tone inerl el Nodelrgn. Del er del -.amine, Oslwald 
forsoger for Fnrvcmc* Vcdkommrnde. Opgnven er ikke 
ny — siden Newton opdagedc. al del livide I.ys er sam- 
inriisnl og kan ■!-■■■■ i homogene !.;.'. uf forskellijj Farve. 
on isar efter at man havdc opdaget. al FaTW'forskclIeti 
beror pan Forskellen i l.ysett Svingningslnl, hnr Kiinslnpre 
op V'idenskabsmn*nd aafladclig •iysseUat sir mod Analo- 
gien mellem Farver og Toner, or Fremslillimgcni af ct Farve- 
klavcr lil Frcmbringelif nf Fiirvelinrmonirr var i del IH. 
Aarhnndrrde en mrd Ivcr forfulgl Opgavc-. 

Disse Be*tnrbelscr forte imidlerlid ikkc til noget Resul- 
tat. og dcr hcrskcr f. Eks. endnu den l>ag i Dag Si rid. 
on Konipleoieiilwrfarverne virker hannonisk sammrn cllcr 
ikke. Xofile finder i Komplemenferfarvcrne Oundlagcl 
for al Farvcliarmoni, anilre finder deres Korhindclse vkri- 
gendc og gemen. I Virkeligheden kan der ikke va-re Tvivl 

am. al man kan f rem vise Sammcnflillinger. af Horn- 
plfem cnU erfaPW. der virikcr overordcnilia; haesligt. men* 
andre Samnienslillinger. mivnlig torn de opslnar ted 
fvsikalikc HjiclpeniidltT (iM pQUmjerede Lys" Inter- 
feron* i dobbcllbrydendc Kryslallcr) virker sinukt 
ug linrmonisk. Kildcn lil dennc Modsigelsc er fond hlevel 
onda^el med den F>kendelsc. at J-'arpeloiirn, a: den Ffien- 
sknb. man betcgm-i med Xavne son gul, md. gmn. blaa 
o. 5. v., ikke er den enesle brstemmende Fnklor i Farve" 
harmonien. Hvad Tonerne angnar, er Tonehnjden den 
enesle bestemmende Faklor. og den Frjls-lulning Ian na?r, 
■I del forholdl iig paa Ugnemlc Maade med Farve roc. 
Men* Tonerne er nojaglig bcsteml ved litres Tonliujilr fi- 
ler Svingningital (da Styrke og Kla.ngla.rvi- ikke a-ndrrr 
Harruonien), besidder Farvcrnc en Ireihbbelt Mangfoldig- 
hed. Dc-I cr allsna. naor man vil frcmbringc en Farve- 
hurniuni. ikke tiUlra?kk*Iigl al Ordn* en af de tr* uaf- 
luengjge Variable (netnlig F'avelonenj; saa kenge die and re 
Variable ikke er lovmartsigt ordneik-. forhliver Sammrn- 
slillingen diisonant. 

Diste Ire Variable er Fariwfo-nt, lii\ltnAd af Hindi og 
Indhtild af Sort. Del er lykkede* Ostwnld lalmvsiigl at 
bnlcmme di\w Ire Klemcnlcr, og hau liar berved u-ri 
Fan-elarren over fra de kvalilnlive til de kvantilnlive Vi- 
denskaben E)a?kke. hvorrrd han bar muligsjorl Grund- 
larggt-lsen af en rationel Farvcbarmonilwre. 

I>el skyldes Tonemes mindre satnmensntlr Forhold. al 
vi bar en «aa Imjl udviklel Tonekunsl. mens Faivekun- 
■Irn eller Ostwalds Mening endnu ikke bar tr.i:idl sine 
Hornesko. Hvis vor Tonckun«l — skriver Oslvald — 
tlillede aig den Opgsne. naturtro. omend i en vis Orden. 
at cfterlif(ne NallergaSekang, Holgebrua. Tonlenvejr og an- 
rire aadilive Oplevelser. saa viUIr det svare til den nu- 
varrendt Malerkumli Standpunkt. Til en Furvekonat, dcr kan jwviifnrev iiie<t Mu>!kken. <*r der kun gjort de •ller- 
fitrile famlcndc F'orsog i Kunstinduslri og Arkilektur. 

I del store Farveatlas iDer l-'arlienatlas. Veriag ffiesma. 
Lp7.). sorn Onlwald hnr ndgirel. cr iler Tor forile GanR 
forstigt en mclodijik Sanimenitillinu nr maolle Farver, der 
pa a loVDtacssiai Nfaadr fordelcr sig over brie Forveomran- 

di-l. Fartcracs Inddcling iker dcl» ener TiUtliyilcmct. 
dels efler Fecfanera Lot, og bver Farves Fladi i Skalaen 
nngivcjt veil trr Tal cllcr Hogslater, dcr betegner dens 
I'lads bcregnet efler dens Ire Klemenlrr, 

Tager vl en Farie, dcr ikke indeholeler Sorl cller Hvidl 
( r . Eks. Kadmiunngult eller Zinnobcr nwrmer sig sta-rkl 
dellc Ideal), og blander man mere og mere Hvidl i Far- 
ve-n, ana Jaar man en Ra'kke Farver med samme Farve- 
lone. ligt? fra den rcne FaVTC lil rent Hvidl. op man Til 
se. al Skalaen virker eftcr den Fechnerskc I.ov. idel Ind- 
holdel of Hvidl maa a ft age igeometrisk Progression for al 
der visurll iknl fre-mkommc Trin med lamme Afstand. 

Paa samme Maade forholder del s^g meil den ILi-kkr 
gran Farver. dcr ganr fra absolut Sorl til absalut Hvidl. 
(Absolut livid er en Flade. der fuldslarndig tilbagekaster 
del Lys, der falder paa den. Teknisk na-rmer en mat. 
med rent IfanMhviill da*kkel Flade sig IdealeL Faldston- 
di|{ Sort rremslilles. ved at lave en lille Aabning i en ind- 
tendig. svaertel Kasse.) 

Paa sammc Maade. som man kan blande den rene 
Farve med Hvidl. kan man frembringe rene Farver blan- 
dede med Sorl. f. Eks. s'ed at lade en saa vidl ntulij( renl- 
farvcl Seklor rolere forpn Hullet i Markekn-ssen . Dwr op- 
stanr pas ilenne Maade dybe og praglfulde Farver. der vir- 
ker iaa megel des skonnere. som man kun har ringe Lej- 
ligjhed lil al se dern andct Sleds. 

I'ndersofjcr man her. Iivilkc Trin der forekommer lige 
store, tan finder man. nt del er dem, hvori Indholdet af 
ren Fane danner en g.cometrisk Rtekke paa samme Maade 
som I nd holdel ar Hvidl i Rwkkcn ar graa Farver, Den 

rene Farve nvcrlager her Hiids Rolle. fordi Sorl ir den 

nndrn Beslanddel. mens den i Ilackken fra den rene Farve 
Ul Hvidl. overtager Sorts flolle. fonli Hvidl er den anden 
Beslanddel. 

I Virkeligheden indeholder alle Farver. vi ser paa I.e. 
geiitera Over flade. Hvidl og Soli ved Siden af den rene 
Farve. Men dn sniaa Mamgder Sort nappe knn ia^llages 
veil Siden af Hvidl og ren Forve. saa er den praktiike Til- 
ii. mm- •! ul Rarkken: Ren Firre- Hvidl lingt faldslmdigere 
end Id Rarkken Ren Farve-Sort. hvor de mindtle Mvng- 
der Hvidl veil Siden af den rene Farve og Hvidl paitnrn- 
ger ■■£ OpiiiKrkiumhcden. 

Vi skal ikke komnu- nwnnere ind paa. hvordan man 
rnnalrr Hvidl- og Sorlindholdel nf en Farve 1 . Princippel 
er el lignende som ved Maalingen af Raekkerne Hen Farre- 
Sort og Ren Farve-Hvidt. Farvetoncn angives ved to Tal 
(der giver Farvens Plaih paa en i Ilk) Led inddellCirkel). 
Indholdet nf Sort og Hvidl belegnes med lo Kogstaver, der 
■rarer til Tauten* i Rnfkker. der er uillrdede cller Fex'li- 
ners f.ov. Saa led es er (Hie en gul Farvr med Hvidtind- 
ho-ldel I <-!*) og Sorlindholdel e (- W). Indholdet ar 
ren Farve er nllsaa UMI— !»— tH =27. Trods den ringe An- 
del rrn Farve rr det el kraftigt (iult (paa Grand af det lurliold*vis ringc Indhold HvidI) og kirn i ringe Grail 
uklnrl (trod* ilrl Imjc Indhold af Sort). da Trin e slanr 
temmelig nxr red HvidI 

Vi liar altsan Midler ved Haandrn til al ordnr alle Far- 

r*r «>s hritrimmr dp Komer, de mm reiie *ig cfirr, den 
sum fn llarniaiii >knl opMiin. 

Hnr nil disse t*nders«gelser nogen praklisk Krlvdriing 
for den udovende Kimslner'' tV-.t«uld mencr drl. Han 
bar iidlnlt sig h«rom i en Arlikel i »Anna1cn der Xalur- 
philosophie* iXlV. I.), hvor han ikriver fnlgende. 

»Trodi den store ug aahenlyw Skade. nom den hiillil 

! i c r -- k -_-ii.ii .1.- ■:..!• Frihed bar gjort Kunslen. lydcr der el 
Skntkkens Skrig, hver Ganp drr gnres el Fonng. part ;it 
b ringc Orden i Sagcrnc. Del er ganskc visit ikke de store 
Kunslnere selv. der ikriger op. De er klnre over Gnerucsme 
for deres. Kansl. da hele deres I_iv rr viel et brajndende 
Arbvjdr for al udvidt- dissc Gra_nsrr, og de niodtr ;illc Mu- 
lighedcr for en snadnn I'dvidelse mod lidenskabelig Inler- 
e*se. Man behover hlol at In-nke paa den Ivcr, hvoniied 
Albrecht Direr og Hafael op tog Larrcn um Penpcktivctj 
der opkoni paa deres Tid. Nej, del er ikke Kun-ttnerne. 
men Kuaslkritikefiie. der regelraaeMig sailer sig iniod et- 
tiverl knnslteknisk Fremskridt og i vide Kresc udbreder 
den Fordom, nt alt gammelt er skonl og god! og alt nyt 
— ■ op ihct all nyt af Icknisk Art — uden Va:n|i 

HeExnker man. at det er denne Tankegang. hvorunder 
den Linv.i-i.-rnfr Holdningsloshed og Forvitdebe i kanstae- 
riskc og kuaMinduiiriclle Sporgsmanl er qpslanel, im vil 
man paa Forhaand ikke varre tilbnjelig Cil at Iro, at det 
er denne Tankcgang% Repra-si-tttanter. der skai Nude Mid- 
ler on Veje lil en ny og bedre Tinge nes Tilstand . .. 

Al Bekymring for. al den Trie Kunst \kal lictt* (Iverlasl. 
er uden Mening, — iter cr ingen, der vil laeggr nopel Prci 
paa Kunstnernc (bvordan skulde linn o^m barre sig ad 
med dcf). Det kan ikke skade Kun*ten. at Malenvendc 
og Skrarddere tercr en sikkcr Mclodc lit at find* bchagc- 
ligl virkende Farvesani me nstil linger, og at Indu5tr.cn iklav 
der sine Frembringelser barmuniske Farver. Del kan kun 
nen i KnutoU Inleresse, al Sansen for Farvehnrmoni 
s-prcdes i saa vide Krese soin uinligl.* Og han rorlsaelter: 

»Farvernes Verden *kal iiorroere* paa lignende Maade 

-M)in Mntifckens, Del er forst ved en •:> nhin i-'.mvi ■•.[(.!«■■ 

af Nnrmer. al Mnsikken er Itlevel ein Kunst. og del er 
denne Lovma-ssighed. der mi _ -uncinlnenger brie Musik- 
!.'■ ■ Trknik. Uvcndt liar man iadirt, .il den fuldAlKndig 
trie Krug af aille rorhanndrir. ■ i ■■■■!■■ Mulighcder fnrer tit 
KncrgispiM if TBTSte Art. og :il del belyder en stor Vin- 
diag al indskrarnke sig lil rle Tilfrelde eller Ekscmpler, der 
kneves som nundvxrlige . . . 

Den miisiltalske Kunttn«r vil nldrig wre i Tvtvl om. 
nl linn lie II en- vil spille pan et rigligl \Ieint Klarer end paa 
el u _tem I. og del vil ikke falde ham ind al Neklage lig 
over, al der *kcr ct Ovcrgreb paa hans Frihed. fonli dcr 
kuji srnnr 12 Trin lil hims l.a:idighed i Oklnven i Sledel 
for de 211(1 Trin. der faklUk kan adskilles . . . 

Den for kort Tid stden afdflde udmarrkede Ure^dcner 
Maler /.winlscher inalede oprindelig med en meget dybl- 
liggcnde og forboldsvi^ sortraltig Farveskaln. Men i de 
sidste Aar atndrede han sin Pallet. Han ovcrrnskede line 
Vcnner med el slorl Billcile. der hell igennem var langl 
lysere eg hjvde laogl sliirre ensfarvtde Fkider; del Hvide 
var ■-:■■! sleml hrtydeligl veil . . . Kebrnker man nu. 
nl Kunstneren ulvivlsoml ftirsl efler el antlrengl iDdre ng 
ydrc Arbi'jdt liar kuninrl gcffcncniforc denne omfatlrmlc 
•Kndring. men* ban nu ved Hjarlp af »Farvetavlcrnt'i paa 
koxt Tid og med fuldkommen Sikkerbed kunde have op- 
nanel del samme, saa erkendcr man, til hvilken Hjjelp de 
nyc Midler kan VaBCC ogaan for den udnvende Kuns-tner-f 

Oilwald henviier lil, at del er langi letter* at l*r< F«r- 
Terne end Toncrne at Iceodc. Men* el absolul Gchor for 
Tonhojdc er yden>l sjarldenl. liar de fleate selv uden urr- 

lig 0ve?lse en bemmelig udviklel Kvne lil at ikelne Farver. 

Ved Hjarlp af el Farvenil... kan man burtigl orienlere sig 
mellcm Farverne. og den forvirrende Falelse af at slaa 

ovcrfor en ucnildig Mangfoldigbed vil for*andle -■<•, Ul en 
Fvlelse af sikkcr Kaoneo paa fast (iniadlag. 

Qtto GeMed. 
Foraar A D dc blaavaadc Vcjc. Frost-Fliscrnes blinkende Sli 
■*»■ gik jcg Opstandelscns sodc Mirakcl forbi. 
soro lcdtes jeg frern mod en Morgcns ild-byggcdc Maal. 
Solen. der sieg som el Vierk af el stobende Baal . _ . 

Jcg siandsedc ikkc vcd spinkje, dag-spejlcnde Trjer. 
Jeg lob imod dig og dct stserke. slumt-tonende Skaer. 
der stigei saa brat af dil blanke og bamlige Sind 
og synics at slrommc i Morgenens varmcnde Vind . . 

Dugg-dryppcnde Grcne og Kvisiencs tcgncdc Spind 
var mig som Vipper af 0jne. der stirrede ind 
i mine. L lykkelig Gracdcn. over de blaanende Vcje — , 
fordi du i Dag kan smile, aim fra dil Sygeleje . . . 

0. kundc jcg maale den Glades vildc og ydmyge Magi, 
der gar mig saa slum og enc og stundom forsagl — . 
forstenel af stormende Uro. af sporgende Elskcr-Aand. 
af Lysi til i mine Hinder ai veje din syge Haand . . . 

Mil Maal cr ai takkc Lysei. der hvidi og forklarei gaai 
ind gennem den klare Rude, hvor Sengen i Lysel staar — . 
som lxgende Hinder, der laegger en lysende Hd- Amulet 
paa Pandens syge Hvidhed. og Blikkei. der smiler trat. 

Ad dc smcllendc Veje. hvor Hjulspor vidncr om Krafl. 
og Trxcrne drikkcr af Jordcns sodt losnede Saft , 
lober jeg Uenge op ad den sporvogns-ringende Bakke. 
dragel af Haarels Billed, din yndefuldi hvilende Nakke 

O. jeg vil lacgge min Haand langs Linjeme i dine Trark. 
og hvile i Smilcts Rytme og lede dels Bleghed vak — . 
som var jcg el frclscndc Foraar med Varme og gylden To. 
der ikke forlader dil Leje. og ikke vil du maa de. 

Emit Btnnciyck*. «f^Mv, #*B!PSS?! ;. 
1*5 ifab. Om at radere. T \A nogle Oplysninjjer om Rmlcreleknik efler mil Shan 
*-* nelop i Hjehlikket vil kunne pnnregm- Intercssr 
bin mil imp*- Kunslnere. skal jeg her Corsage nl give en 

mmneamngl Anvi*ninR %\ FraugAngDnMdca red aimin- 

dclig Slrrgarlsning. .KKning nu'id bind (irund, kuld \*:il og 
Ai|uatinte. Jeg man dug he tone. jI uduver en s-impel For- 
klaring og; Opgivclsc af de nndvmdigc Hcdskaber nn pi»- 
Itver KunMner. ilrr giver sir i Lag med Sagen. ericrhiiauden 
gennem imlvuiidne Erhirinajer og Kejlgreh naa fiem til den 
fulde Ht'hcnkrlsc af Tckniken. 

Plademc. der radvre?> paa. er almindeligviv afZink eller 
Kobber. Xinken erbilligere, men slides hurtigere, den kun 
ikke foretaales. ua der kan bfejjcfl atom Oplag. Mnn kan 
hojsl lage 100 Aflryk pan en kraftig a-ttet Zinkptade. des- 
uilcn rr /.mki'ii lillinjelig lil al fomlrr. naar drn ikkr op- 
brvares omhvggcligl. - Fork! varmer man Pladen let over 
el Spritapparat og renter den Cor Snav* or Frdlplclter ved 
al :ifuinv den med Val dyppet i Sprit; den opvarmes vi- 
drre. idet man holder den med en Niptang over Flammen. 
indlil den syder veil Beniring med rn higEel Finder. 
,fz tsar untlen paastrrges og dupjies ja?vn (GruiideriiiK) med 
en Tampon. sail den hgger som el jn-vnt lyscbrunl Lag 
over Pliden. .fCttgrumlcii lieslnar afAsfall or Voks or fit as 
i Stvkker firrdige til lirug paa Ktrintorg* 1 '■ i blisieinrnt. 
Forhaahuingsliolms All* 49. hvor ugsaui allc andrc Red* 
skabcr or Material er (rllcr Oplysni tiger lirrom) knti faas 
Tsinponen kan man selv fremstille ved al ovorlnekke Vat 
med Silkeloj cller Skind og bmde Sejlgarn om, sealeries 
at dcr fremkommet en bind, iids-loppet Kugle. Ka-rdige 
Tamponcr med Tneplnde og Skafl kan fans i Handetcn. 
D*l« roan .ttsgrnnilen ikkv paala-Kges i el Tor lykt Lag, 
da del san er ubelmgelig sejgt al arbejde i. dels mau (Iran- 
den ikke \tvrt Cur lynd. da Syren saa kan. *.laa igenncm. 
Iwi hi: .. 'i vil ber angivc del rrllr. Man kan iadc Plidca 
over en otrada l-ampe. saalede-s at de ridsedr Slrrger slaar 
: . <Kii,.;i paa drn sorlc llaggrund; »elv hur jeg dog nldrig 
brugt detlc, Nu ladcr man Pladen afkQlc, hvprefttr da 
er farrdig lil Brag. 

Med en Hattrrenaal raises i ■KKgrundcn, *aaledes at 
man kun blotter Pladen uden al Nanlrn tnenger ned i 
selve Kobbervl. Radercnaalc kon foas firrdige i Handelen, 
men i^iriRl er tile andre Ting fra Synaite og Sam lil 
Skral>e*laal og. T.xndMikker anvenileligc. Jeg vil tilruade. 
ut man i Bcfjynd-elsen nitjes mrd al ridse sit Billede op 
gan*kr enlcrll. *I*c (« luge I'rnvelryk. for nl man hcle 
Taden kan ■■ i ■■■ klar over, hvud der %ker paa I'laden; i 
senere Bchandlinger kun man geiincniarliejde Kumposi- 
lioncn. I>* fflag mn d p ai til dcr man rfdJwr op maa ijernej 
med en Pensel. Uagsiden af Pladen og Kanternc Iwskylle.s 
med el Lag AxfaMak, og naar dette er lorl er den klar lil 
jf£t»ningcn. 

TiL .Jitsningen. der foregaar i eo Porcellvns- eller email- 
lerrt Hlikkkaal. an\end« beds) Jentelurid paa .'(0'*. Dun 
faas paa Bestilling i A>S Kleklron, Kongcns Nytorv 8 Man 
mai have saa nicgel, al IMaden naar den Jigger i iladel 
bar minds! en Otilimcler V.rilske over sig ('- '■-' J,_| '■ 
doridCD vil efterbaand«n den bruge^ tabe vin Kraft, blive 
ulclar og lmudsiggul. Pladen maa saa ligge bvngere i. At 
angive noften A'arighed af Badel er ikke nemt, del beror pan del Hilleilet Knrakler mmi vil fremslille og Vanl* 
skens Slyrke. I)*l kan dreje sig om el Kvarter til en b«lv 
Tinae. mna«ke I:-:i-;-t- livis Jerncloriden er brugt. Paa 
/Cinkplailcr danner tier sig under .fttsningrn smaa HfcrrtT 
lanHR de ridsede Slregcr. de ma:i IjfriiM med en Pensel 
rllcrliaanden lorn de danner tig. da de ellers vil hind re 
Jerncloriden i at komme i inlim Bemring med Metallel. 
Del er ogsjii gavnligl enganK imcllent at viagge Skaalen. 
snalolei at der sladig knmmer frisk V*sli< til. Stir .¥M- 
nin^en er farrrlig lager man Pladen op. ikyller den i Vand 
oc aftager med Terpentin hanile .Klsgrundcn og A-sfnlt- 
lakkcn paa Ha^iiden. Nu er J'lail*n f^rdig lil Prove- 
tryk. 

Til Priivetrykt-I anvcuder man en Kol>b«rlrykpress« 
eller en inindre Sattnrrprmt, I Kleintorgs Elabl. kan man 
faa taget Prove tryk. men nnlorligvis er del bedst om man 
selv hnr en Prmsr. sna man straks knn lag^e Aflrykkcne 
og arbejde videre. Papirel *kal varre u It met lllollandsk Pa- 
pir. KobberLrykpapir) Del maa vnrdcs godl og helsl ligge 
en Nal ox it \ Presve. — Man niBBT Pladen og indgnidor 
den krafligt mrd KoMtrlnikwtrrlt (faas i Elektroni. Der kan 
herlil bruge* en Stub man fremstiller veil al rulle el lille 
Slykke Fill (ra. i Tnimneni Hredile) fasl sanimcn og bindc 
Sejl;garn omkring. Dernvst aftorrer man Pladen mrd el 
Slykke baardl Mussclin (Tarlalani. %ta kun den Svacrle. 
dcr er Rnedcl ncd i Ridatmc bliier lilbagc, Tiigtr man cl 
Aflryk af Pladen nu. kaldes >lel Kludelryk. Der vil over 
del bele liggie en Tone, da IMndrn ikke er hell rensel for 
Sv;r-rte. Vil man derimod have el Tryk. der kun giver de 
sort* Slregec og den ren* Plnde (Blanktryk) kan man ind- 
gniile B-jllen af Hmimlen med Kridl og med denne afviske 
alle Spor af Snarl* paa Overfladen. Delte maa nalurtigvi« 
gores med Fonigtighed. saa man ikke samlidig; tra-kker 
Sva-rten ud af Rirfserne. Samiidig maa man attune Kan- 
lernr af Pladen med en Klud. Aflrykket lage*> ved at man 
anbringer Raileringen paa Pliaden. dcr glider mellcm Prrs- 
■■>•!, s Valser, tn>>ger Papirel ovrnpaa og derna»l largger 
Filtslykkerne ncd over Papirel. Den nil fremstilledc Ra- 
dering kaldes Slregwt.sning (eau forlel. Paft (jrundlag af 
del lagne Aflryk kun man sua arbejde videre. paany rense 
Pladen. In-g;gr .Klsgrund over, tegne til. wis* og tagfl Af- 
lryk lige indtil man er lilfredv med Resiillatet. 

Ilvis man vil retouchere Pladen. fjerne Slreger. tilfrl- 
dige Fejl o. I., anvender man Skra/xslnal og Poltrtlacd. 
Skrabeitaalet er et trckanlct og skarpt Slaal. hvormrd 
man skraber ned i I'laden. Man kan herroed fjerne selv 
lemmeliji d_vbe Slreger. Bageftrr kan man jafvne eHer med 
PQlvrsIaalel, et rundl glatslebel Instrumenl. Hvis Pladen 
hur skarpe Kanter. torn i Trykkct kan gennemskcre Pa- 
pirel. kan de arbejdei ml med Skrabeitaalet. 

En anden Form fur StrcgwUning er »verui» mou«. I 
Slcdet for aim. .Ktsgrund bruger man hertil suakaldt mblett 
.KUgMmU. Man dupper denne paa. som ovenror anvUt: 
naar Grunden er bleven tar. la?gger man et Slykke starrkt, 
men ikke far svarrt Paptr over Pladcn og bojer det om- 
kring Kanlrrnr saa del ligger fatl. Paa dclte Papir legner 
man flilledel op med en haard Blyanl. Ilerved presses Pa- 
piret ned \ den blode Grund og naar det tages af tnekker 
del roed sig .Ktsgrunden i Blyantens Spor. Nu a>lser man. oft tager Afliyk som ovrnfor vist. En saadan ln-handlel 
Bartering bar fiiUSstii-nrtig Karuklcr af rn HIvmiMcgning. 
Vcd Radering med kold Xanl (pninle veche) ridntr mini 
med Nanton dircklc paa Pladen Og taper Aflrykkene uden 
,£tsning. Vcd Nnalens Arhejdc i I'laden frcmkommer der 
Forluiiningcr af OHodel Metal lanp Furcrnc <Grali. Piader 
behandlcl p:ia dennr Maatlc knn kun give faa gode Aflryk. 
da Gralen hurtigl slides af. Man bruger nflc il arbesde 
efler nan Strega-Is nlnger med kold Naal: tic nerved freni- 
komne Strrgcr er. i Modwlniitg lil Stregartsningen* haanle, 

sorte. Rroalige og uldne. 

Vil tnnn i Stedcl Tor oiler samlidig med at urbcjdc med 
Strcger ogsaa nrbrjde med Toner, kan man g«rc del paa 
drnne Maadc (A<|unlintc). Man lager en nlm. MrcgaMsning, 
hvot Kotnposiliuncn cr anlydet som el G tun ding for An- 
hringelsen af Tout-naderac - Efler nu al bftVc renset Pladcn 
eodl (Salminkvnnd og: Kiidl. Tcrjicnliii) s-lover man den 
HI med el l-ag Harpikspulver eller Atfaltpulptr. (Haltelak 
med en Kixatmprejte kan ogsna iirugev). Uelle kail guru 
i derlil lavede Mi«kjss-:r. men nemmere snaledci: Man 
Iffggcr Asfnltpulver i et Stykke ktlndt. dobbelt sammen- 
lagt Mimelin og samler detlr foroven. Minlrdcs at Pulve- 
rel linger som i en Idle Pose. Den nc slaar man Died 
Imjrc Haand net! mod venslre Haand* PegeAnger cllcr 
Hind rn Gcnstund, man holder i dennr Haand, aaalrdr* 
at Pulvcrcl drysv-r ned paa Pladcn, man liar liggende paa 
Bordel fotan tig, gentiem Mattel inpo&eii Har man foul 
et jarvnt ikke for tykl Lag udbredl paa Pladen. holder 
man dennr forsigttgt med rn Tang over Fliitumen. aaa 

Aifall lagel hrandei fait. Naar I'ulverel fra den brune 

Farve gaar over og Idivcr granligt. tr del tilstnrkkcligl. 
Efler Afkolingcn lilda-kkes rlagsidcn sninl de Partier. man 

vil have itaacnde lyrf. mrd Asfaltlak. og Pladrn er firrdig 

lit lladcl. Jerncloriden a-lwr nu ned mellem de fasl- 
brxndle Korn. or i Aftrykkel *UMf del sig wm rn ja-vn, 
af Stiiauprikker sainmensat Tone. Denne forsie Hvlsning 
maa kun vnre gmnskr korl (-"t Man.). Er man mere for- 
IroHg med mWf, knn man lode Pladen flrtaa ferste 
Gang, luge den op. ^kyllc den af, og naar den er lor largge 
Asfalllak oxer de Particr. der alleirde har fnaet lilatrark- 
keligl, og ui udrn at Inge Provetryk lade den a?lkc 
anden Gang O.S.V. Man kan ogsaa en (ia.ng for alle lade 
l*lnilrn xImt hell sort paa de Parti er, der ikke cr da-kkrdc 
af Asrallluk ug KM mni ^knlllea1aal og I'okralanl ikrabe 
Koinstositionen Trem. Muliglicdcn for al opnaa go«Ie Vlifc- 
ningcr i Aijuatinlc er mangfoldigr. jrg hcnTotf til <ioy», 
Oluf Hartmanus og nu lldat til Willum*en« Arbcjder. — 
Hvis nogen paa (•rundlag af di*s« korle Anvi&ninger 
vil fortop.' at radcre sknl del gila?de inig. Af linger urn fen- 
nel kan jeg lirnvisc lil l.ostalols ftLc* proecdes de la Rra- 
vurc< af Srrien illibliolhcipie de remcignrmenl de* beam- 
art% o& Juliua Aa|{Bardi »Radcn:kumlcn> TcknUti Kbtitn, 
1894, Del er min Formeiiiiig. at de ungc Kunilnrrc i hoj 
Grad kail have ITdbyllc af at dyrke Hadcrekun&len, baade 
som en Ruvulig, Aibpredehr mellem *torre Arbejder og og- 
sai fordi man derigennem paa en IcUere Maade end Ma- teriel lillader knn give sine levende komprnitionclle Ind- 
falcl tn fail og endelig Form .leg shatter med al citere 
uncle I.inier nf Hnudclnire: 

• 1 hvjlkrn Miskredit er ikkc den atdle Kobbenlikkiia*! 
faldrl' I tulligere Tider. naar en Planchr med CicngiveUe 
cfter el bernml Maleri blev annoneercl. prannmercrcde 
Knnstnernc Lvnge i Korvejen for at sikre tig de fnrste 
Pruvelryk. Del er ved at bladr i Kortiriens Killpdvxrker. 
al vi faar Ojnene op for alle Grnvslikkeni Hcrligheder. 
Men der give* en Kunxtart, der er endnu merr dod end 
!i ilii i * -.!i..i..! :. nrmlig Iladrringen IJrnne fine og pragt- 
fiiUte, simple og dybc. munlrc og slreng;e Kunol. der *oin 
i ct I'aradoka kan Tiimme de forskelligsle Kgenskatter. og 
ytm «» ;-pperligt udirykkcr Kunalnertns Pcrspnlighed, 
line ilil ■- nydl godl nl nogen ndbredt Popularitel. Med 
i !■■ :.i.:-: •■ af Itemhranrlt* Raderingar. hti* kla^iike Ry 
iinponcrer *elv de nkyndige, kendeT Almenheden nj'ppc 
de forekellige Mestemerker i dennr Genre. <iom de fore- 
gaaende Aarliiindreder liar frernhnigt. Drt 1H. Aarhnrtdrede 
er nvrrstmmmende rigt pna ypperlige Itailcringer, man kan 
ftnde dem for 10 Soui i derei alvrede Kartonomslag, hvor 
de ofle i lang Tid forga-'ves ma.i vente paa en forstaaende 
Haand. Hr der i vore l>Jge. ielv bland! Malere. rel mange 
dtr kender de aandfulde, lelte og bidrnde Bladr. som Tri- 
molct for nogtc Aar aiden otTenUiggjorde i Auberts bumo- 
rislitke Alieianakcr? 

Der er imidlertid Grund til al tro. at man nil eil vende 
lilbagc lil Radcringen, De ungc Kunslnere. jeg lattc on 
for [« I-cgros og Vfanetj. og ogsaa Here andrc har somtel 
mr om en encrgiik KorIa-gg;er. Hr. Cadart. og bar rctlel 
en Opfordring lil deres Kollegcr om at slarte en regelmxs 
sig I'ublikalinn med originalc Raderinger — hvis forsie 
ii- I:- itivrigt allercde forcligsger. 

Del er nalurligt. at disae Kunslnere vendle sig lil en 
Kunslform og en I'dtryksinaade, der. naar den lykkes, gi- 
ver del klaresle Rillede nf Kuns-tnerens Person I ighed — og 
en ekspedit og billig KanstForm, el ikke uvigtigl Moment 
pno en Tid, livor tie fleste anser Prisens Rilligbrd for den 
afg;tirrnde Kgemkab og ikke «il belalr for Grav.slikkem 
langsomiue Arbejde. I£er lurer imldlcrlid en Fare, hvori 
sikkert ikke saa faa \il faldr; Slanhtdcn, Manglen paa 
Klarhed og Beslcmthed. ulilslnekkclig Gennemforlbed. Del 
er saa bekvemt at lade en Naal apadsere hen aver den 
sorte Plade, der Irofast gengiver alle Fanlaaiens tilfarldige 
Aral>eakcr' Mange vil anlagclig gore en Dyd afdereskMod* 
og ScU&tmdiglied. At Maend af Ct aaa iUerkt og modeot 
Talent *om Kegros. Mane), Yonktnd meddeler Publikuin 
deres Skilser og grave rede Tegninger. er i sin Orden. Men 
deres KflerliRnere kan blive all for talrige. og Reiultatct 
bliver. al de vvkker Publhkum* berettigede Foragt. Del 
maa ikke glcnm at Strega^taning er en dyb og farlig 

K . ii-.:. fuld af Uaghold^ og aoni afilerer en Kumloers Fejl 
med samme Klarhed som bans Fortjenester. Som al slor 
Km., i er den liUyiiicladende simpel, men i Virkeligheden 
ydersl indrikleC og knever tang Tlds HcDgivelse, far FuW- 
kommrnhed kan naas.€ 

Axtt Sallo 
BABEL 

Daatnptria of & DanmkjotMimiar. Mmikitn it/ tfninf Jtpmmn, Optrintl larnkn udfitrl af el lige anlul, 90—30 ling* 
piger i lfi-20 nor* nldcren. AHe on klncdle i en .Icrlil 
Icgnet. lofam-t drag! (blaat o« dodenkopagtig rngefckrodt). 
fi»r bllfdeleoi veilkoiuniendc er dragtrrnrt Carver omu'iidl 

plat ■■(..•.. ( i| :,■•■ ■ : . -1-.I i en m! mcd gulvel lidl latere 
beliggendr end dr oniglvrndr tdikuerpladier. Ingrn fcu- 
liuer, alriiindclig lufi .1 f .■. • n.:._. 

Tema J; > .... og id jorderi Aflpdfl rl timgemaal ixj rt 
sprog . . . .- 

Kfler imitradninytn i lalrn. dei kk.tr i rn tang kiwie. 
en forreit, de and re b limit f.ilp-enilr nird haanden pan den 
foroiifiaaende\ tkulder (molivet er nrkenvatidiingi. upln&ei 
ra-kkcn • grappa ud mwi "lie lire sidtr, Dcr foniagci en 
indtHfiuthilteii. deceflrr nuglc slrnrugl r*licln:.r%-,i ; ;i i. > ■■i.|n. 
oerede r'mgdaiae som del hojliddtge symbol pan dct ■!- 
:iiii..!i ligv fa-lleukab. Detefler koniiniT vtnskalwlaiiien, der 
udlrykker den friere, mere personligc gla*de oww \anivaret. 

Tema il: m. . . . og del ikele. der tie rejitt .... da fan.lt 
de en dal . , . . og t**dr nVr , . -< 

Hidlil liar alle va*«l ■■■•.. .1 nl tunmideii. nu cpdayei 
uuigutlterne. umverdeuen. I'd fra rn »lor livilende gruppe 
begyndle enkelte ml te xig om, faa nndre mod. lokalitclen 
opdag«> 01; fcjre* i en kori dans. 

fCBM HI: •. . . . og de tatjde. den enr til den unden- loder 

W jlryye leul vq l*r>tt«te duti frf I«fcf W* ^/^|/< f/ foOTB, 

hvis spiilse kan tiaa oa til fummelen. . . .« t:n l.i.ir idten al liyggc el taarn. •Icroonstrerer den pan 
tomimi>k for dr andre. \om gribei deraf og af forstnzvnle 
ilcrefler orclnei i ar uejd*jjrupper. Arbejdel begymler og ud 
fnrvi panto mini ilk' Menlnftning. ilen nrkke* fra en gruppe 
til en anden. lanrnel »lnbl«i og mures op. Alt udforct 
eflcr en fast rythme i nmsikken, i lange plastiske bevar- 
gi'lwr. — Arbrjdet afbrvdet. otvnkuei, frjrrj, gtnoptagn. 
— Da kommer drl fiir»te ifirul i niuiikktn (Habel-motivel. 
Jative- in olivet). Allr fare umiiKii. lytle, tag;e fat igen. — 

ArlKJd^tcmpoct iligcr. - Andcl varscl i musikken, mcit 

xamme virknini; win tmr. Taarnel er nu delvii rejsl, 

;iIU- furrnrN i en dor glaxIcMlant rundt om Inamet. dnnten 
udarler. antagrr s*n vild <»fi bitnal form at man forslaar. 
del mas ende Rail. 

Tenia IV: •- . . . og Herren adspredle dem derfta oivr til 
JOratm kmf* . . t*lnn, tadrr m blunile dem tnngemaal, at 
den me ikkt fonlnar den tin den. ...< 

Jtihix-motitiet liryder pludieli^; inil. :dle stoat lud i for- 
skflligc dtprbamk og kmiatdt slillitiger. tnkeltvi* cller i 
gruppi'r. allr nnliarrl ud fra centrum. — Konog pun fti 
gorrlsr ^luat ne-*t af inii<ukkrn. — Ujdtiiningen af llemniti- 
yrii ikC7 fursl i imnikken, clrn-fter tidl efler lidl i ligun-r 
°B g"" u r»P^ r - Alle famli* omkeing. kende \kke mere hinandtn. 
1 iciifeduncen skildn-a den tragiske forga-ves sogen gore sig 
for>la,-*Tlig. — Upwind ilutlo af musikken. iter arbejdi-r 
vidrri- meil motivt'l og aWiilter del. TAARNENE 

Af Charles Baudelaire. T^UBENS. Hod ar Glemsel. Blodagtighcdens Have. 
■■* unge Lemmcrs Pude! Elsker wi Dig ej. 
beruscr dog dit Liv. som cvigt rullendc Have, 
som >E-tcrcns Bolger i aldrii; ir«ctlet Leg- 
Leonardo, dunkle Spejl! af Skymen trarder 
elskelige Engle smilcndc mod os ud 
fra morkc Groncr. som Pinjeskove klsedcr. 
Fra Mysteriets Verden sodme lunge Bud. 

Rembrandt, triste HospitaL hvor SukXene lyder. 
kun prydet med Korsct. Chris tus blev faestet paa 
Af Skarn og med Graad den tunge Bon frembryder. 
Vinicrlysei skferer i Morkcl ind paa skraa. 

Michelangelo. Drotnmeliv. hvor grarske Guder 
blandt Helgencr bor, or hvor hojt i Vcjret straki 
Ka=mpcfantomer i Skumringen luder. 
slidende Ligklaedet. som er stramt omkring dem lagl. 

Fauners fraekke Skamlosh cd. Stridendcs Fraade ! 
Du, der suger Skonhed ar Stympercs Fa-rd. 
store hovraodigc Hjxnc i Vc og i Vaadc, 
Puget. iorgelige Kejscr for Forbrydernes Harr. 

Watteav, Kerneval. hvor Vid og Skonhed glimrer, 
som farvcslraalendc Sommcrfuglc 1 ffunklende Glans. 
lefsindige Fester, hvor gyldne Fakler flimrer 
og sprcder deres Galskab i den brogedc Dans. 

Goya. Mare, knugende med navnlos Uhygge. 
hvor Fostre bliver stegt under besvasrgende Spring, 
nogne Piger foran Spcjlet. Kosllinger. stygge. 
fristende Dscmoncrne med uterlige Ting. 

Delacroix. So af Blod, hvor onde Engle sig skarer. 
omskygget af stedsegronne Skoves Mystik. 
under en Sorgens Himmel frcmmede Fanfarer 
bruser fjernt forbi som Suk af Webers Musik. 

Disse Klager og Forbandelser. Skrig og Blasfemier. 
Extaser og Graad og Lovsangenes Brus 
er Ekko fra tusind Labyrinters vildende Slier, 
er for de dodclige Sjarle en hellig Opiumsrus! 

Dct cr <t Raab. gentagct af tualnde Vagtcr. 
i tusind trarngtc Sta-der en kaldende Brand, 
en Ordre. kastet tilbage fra tusind Raabertragter. 
«t Nodakrig fra Ma:nd i vildt og ukendt Land. 

Ja sandellg. Herre. det er alt hvad vi matgter 
at gore til Vidnc om vor hoje VacrdLghcd. 
denne brarndende Hulken gennem Tider og SUcgter. 
der dormer sig fildode ved din Evigheds Bred. 

V«d Sigurd Svmut INDHOLD Omslugililografl if S Dnnneskjnld-Samime f trove fro Arlrs of Vincent mm Gogh 

Folugrali or Herbert Iversen I.ilogrnli of Axel Salto 

HcrbcrllTrrsco.KnSclvbioRranogetBrev. Veil/.C.rYa/J Lilografi iif Sari Larttn 

Lltogrnti af VilMm Ijindttrom U logroll af AxH Salto 

Duk ,' Pol. efler Gudmuntl Tliorstfinsmn Digt af Johannes linchholtz 

Aforismer og Stsitc^ser. Af I^eonardo da i'inci Fotografi efler Jon Stefanuan 

Litognul or Axel Satin Indliold ug form. Af S. Dannakjold-Satnsme 

TriWuit af Pelet HafWn Gabeslakkcn 

To Digte af Frt'drik Kygaant Den liclllge Droikekusk. Fot. efter Chagall 

Farvelilografi af Sigurd Sivant Novcmberklubbvn *r 111 20 

Tegning af Vincent pan Gogh I.ilografi paa milage I af .V. DamttskjotdSanitK ISLAND SK MALERKUNST' 

HOS Kleis paa Vcderbro af holder .1 islandske Malerc I'dstilling. Kristin Jonsdottlr StefaDsson. Asgriiriur Jonu- 
son, J«Jn Slefilnsson, Tborarinn Thorls'iksson og Gudmuudur Tbnrsteinsson. — Medens Thorlfcksion er 
hell diletlantisk er Krislin Jimsdutlir og Asgrimur Jonsson profrsaionell ruUncrede. Deres Billeder kunde 

111 enhver Tid haenge pan CharlaUenborg. I Bestddelse af personligl Talent og FyHognomi er eqentlig 

kun Thorsleiruson og Jon Slef:'ins%on, binouden iodbynles sua nidi forskellige: Thors-leinsson spilleode 
yndefnld, paa Randen af del senlimenlute. Han* Verden er .Kve-nlyrels. hvor Gnasepigen er forkhrdl Prin- 
wur Ved Siden herof vUer Tegninger fra New York* NaUelhr en Evne for ram Karaklerislik. der manskc cr bans 
bedsle knnstneriike Eje. Jon Stefansson er Islands eneste artislisk modne Maler;ban ereuroiixisk uden atsa-lleorer 
Styr sit islandske Nalurel. Man kan i bans Produklion. drr staar i den haardnnltkcde Knnips Trgo. sa\-ne L'dtryk 
for det lykkcligl fodte og med umiddelbor Letlicd IkdmUc Band* Slolfcl 9g Farven i SleftnssoM Billede kan virkc 
tange og lidel indimigrende, men i dere» plasliske Fornemmelse* i Afskvringen uf Molivel og Opbygningai staar de 
nlligevel lil nu som den vrrgiigslt Indsats i Istandsk Billcdkunst. 

NOTER 

MUS.EET i Bryssel bar modtagcl som Gove 5 Skitter af Rabeos. De lillinrer en Serie Fremstillinger af Ovids 
Metamorfoscr ion> Robes* naalede 1630,. fire Air lor sin Dnd, til et JagtsJot i N'nrrbcden nf Madrid. Billederne, 
win man hidtil bar meal vox gnacl tabl, forcstiller »lk«ros* F«1d«, >Midu pomfaildebe*, »Pha01on.i Nedsiyrtenv 
■ Jnpiterog ScnK-lr* og aCupido ridendc pa a en Drlftnc Muucel havde nelop nogle Maaneder foriaden, ioni teslamen" 
laruk Gave ncodlagel ! smireSkilser. def lilhurer samitie Scrie. nelnlig »Vfcnu» FflduU. tMxIkevejeni. .HtTitulei in- 
umU og (Jason med d«t gyldne Skind*. Da Musxel i Forvcjwi besnd 3: ►Tilanernes Fald*. >Hippodames Borlforebe< 
og »M«rkur og Argus*, ejer den nu hele Seriea paa r- BilJeder.- 

FRA ITALIEN, — I Anlcdning *f Jobil^umsudslillingen i Rom ksemper io I'arlier mod tiinandrn : de, der vil 
afholde en relrospekliv Udslilliog, og de, der \il have en Udslilling udelukkenile af modernc Kuml. En af Modcrni' 
sterna udlaler. al Dntmiuon om en relrospekliv Udililling er en Umnlighcd. i llnlicn ►har i hele del 19. Aarbandrede 
vjerel el Land uden Kunsl . . . «. Ny-Klas«icislerne i Frankrig cr udgooet fra David, ftntnyitikerne fro Delacroix, 
Pncrafaelilerne er engel&c, Whistler amcrikausk, Manet og Degas franikc. Og J ItaJie-o? talct. Vi nias tilbage 
til Tirpolo foe at llndc den sidste ihtltcnske Maler. Dersom vi 1 de sldste hundrede Aar bar hair nogle vinteresssnte* 
Ronstnere, er det det bujesle. man kan sige. Jeg belvivler, at deres Vwrkcr retfrrnliggar en relrospekl'iv Udslilhng.< 
< Diego Angeli. Gioraale d'llalia). — 

I Rom har man aahncl el Farutnt Tenter, hvor man vil soge nojc at afilemmc Bclysningen, Dekoralionern.es 
Forvelone' og Skaetpillenes Psykologi sfor al gnre den draraitiske Handling nnskuelig for 0jet.« Som forsle Forutg 

vil man opfore Georgei Cleaunctaus (Lykkens Slnr«. — 

400-Aarsdagen for Rafaels Dod vil blive fejret ved en Udstllling ■ Rom, hvor Slurstedelen tif Rafaels Va-rker vil 
biiw umlet. 

Da vi gerne til 'reservere de fna indbundne Eksenaplarer flf Kllngens 1 og II Aargnng lil ny nlkomnc Abon neuter 
ar Btadrt, gor vi optnairksom paa. at der kun er lilbage c. 40 Eksemplarer af liver Aarg:ing,.som faaea paa Ktingens 
Kkipedition til en Pri» af 25 Er. for Isle og >i0 Kr. for 2dcn Aargang. Nogen senere Optr>*kning af Aargangene vil 
ikke llnde Sled. 

Klingtn udkommer med el Hefle hver Maaned og koster 30 Kr. om Aarel, linkelte llcflcr 5 Kr. t'dgiver: Asel 
Sallo. Redaktion: Emil Bonnelycke. 5. Danneskjold Sainsee, 'Otto Gelsled, Poul raenningsen. &XlA SallO og Poul 
Uttenreilter. Redaktionens Adresse: Edv. Glartvhvej L, Kbbn. F. II: Godthoab 1&70. Kxpedition : Poul Henningsen, 
Udbygade 1. Tlf. Nora 3232, hvorlil nlle Henvendelser angaaendc Foraendelser af Bladet, Abonoement o. s. t_ bedes 
retteL Trykning og LitograFl udfores i Cuto's lit. Etahl Hadcringernc hos Max Kleinaorg. 

Kj»beiiliavji d. 30. Marti 1920. 
MU-J- — iU**M. II KRUKKT ITERSKN MEIJ Herbert Ivenen. som dedr of spans k Syge don 
B. Frbruar. misted* del yngalr Sla-gllcd en ..i line 
stxrkeslr Viljer, «n af sine f*»dlr Farere. Han dode paa el 
Faltigliosjiilal i New York, medens ban som Mtiipcl Ar- 
brjdi-r •! Aulomnb:lfaget< uddanncde sift til at blive Sni-i.il- 
pdilikcr. Han byitgcdr \\\ \,w paa Selvsyn ok Farafo 
baandskvndskab. I.n maskulin Virkelighrdstans. rn ben* 
hynslm Sanddi 'i . A or el liUvarrndr Mod til at gaa sine 
egne '>'(■■■ Ilk liani som gmiskr unit t II at afikatTe allc Pri- 
vallircb Autorilclcr og sclv iaajc Ledclseti af sin I'dvikling, 
Sine aidslc I_eveanr lilbrngte ban i England og Amer ikn 
med al tludcre .(?t incnneskclige Samfundslit. sum del 
farmer sig bos Verdens niesl fremskredne Xalioner. Paa 
den Maadc forberedle ban >ig til Iter i Uaniiiark ut virke 
for iin !>tore reform a lomke lde: Samtundets Gcnnem- 
rationalisering paa vicialislisk Grundlag. Og-ma del More 
Vaerk, bvormrd h»n for *l A»r xiden tkalit* sijj #1 Xavn 
som ViilejiikaJiunund, danncde el Led 1'dfurrl.ven af 

denne Plao. Del tkulde en Gang for alle sprede de flloso- 
flske Taager, opl-ise dc mrlafysiskc Skinprohtemer og la-guc en urokkelig Gmnd af be-skrivende INvkolORi under al men- 
ncskelig Erkendelie. N.mr dctlc Rydningtirl>rjde furil var 
gjorl. skulde man Irygl give ait; i Lag med de social* Op- 
gaver mien al kunne laldes i Ryggcn med religiose eller 
speculative Argumcnler. 

\hl Stnndpunkl, hvorfra bin angribrr al »Filosofi«, ei 
i sin hredeale Abnindclighed falgende. 

Vor Ta-nkiiing er em mental Proce* < »M T«). som fore- 
gaar paa en Tid, der lader sig beslcmrae veil I'r eller Ka- 
Icnder, or til hverl bcslemi Klokkcskrl ivarer der en be* 

•.lemt Situation. Ilvnd vi end iKnker paa (Horde. Stole, 
matrmatitke Opgaver eller nirlafysiike ldeer), er vor Ta'iik- 
ning kun en Iletika-iiigelse med Tore egnc bevid&te Ople- 

VttaOi vor* uicnlulc TiUtaoUe. I Rcgkn handler vi da 

gaoske praklisk og brh-indler de Ting, vi tarnkrr paa. og 
de Symbolrr. f\ Lviikvr i. vnaledes, som om de var andet 
ug mere Mad iiii-nlale TiUUnde Og Tude <n eller anden ob- 
jekliv Tilva-relse udenfor tk-vitUtliedcn, Pen MP K ,ollf Br "8 
:if Ordene cr fuldkammcn tilslrarkkrlig i vore sxdvanligc 
praktiske eller — torn han ynder al lige — gemytlige Si- tualioncr. M-en vender vi os mislicnkiotnl mod denne vor 
Anvendelse af drm og sparger oin. hvad de rgenllig. tall 
er. man vi svaro. nl de cgenlli^ mil ct tnentale Oplevelser 
paa hesteml Klokkesla?! or i en hestemt Situation. Logi- 
k ernes objeklive Virkelighed rr i og for sig inlel win liebl. 
og ■:■!'' i ■■ ■ ■ r : i ■ : og Bevi ■■■! rr hcllrr ikke andcl end el 

Slag* mentale OpIeveUer, tirmlig Anlagelser. Mm til rt 

a inlet Klokkcsla-t og i en anilcn Situation manske" vigor for 
andre Anlagelser. Et Argument cr relevant og Inger EtTekt. 
naar det fnrer lil en ejendomtuvlig Jn-Oplevelse; irrelevant. 
aiiiar ilfl forcr lil en Ncj-Oplcvelsc. Paa SpurKtmaalcl 0111. 
Iivad nogct egentlig tall er. maa derfor den bc*krivendc 
Psykologi troedr til og underage, hrilke bcslemle mentale 
Tilstandc og Processer der forcliggrr i den givne Situation: 
andcl og mere cr dcr cgviitlig tall ikke! D* nu Psykolpgien 
Iinr nanel at akelne saa mii:i Tidscn-hcdcr. at man ikke 
kan maale ilcnt i Sekunder, men i >Sigmner< <il. e. Tuiinde- 
dele af et Se-kund). saa kalder Ivenen Psykologem St.nM 
|iunkt for »Sigmp*tillingpn«, Meden* Pruklikeren tager en 
given Situation *geiiiyilig;t«. snm om den var noget i lig; 
Stiff I. .■■■.- ii. m INykologen den fra sin Sigmnstilltng, idel 

turn i rt Bftjltognn bestemmer de men talc TiUtanik 1 . %ora 
den egenllig tnlt bestaar at 

Detle er Syns|iunktet i del forste af Iversens *To Essay* 
om vor Ktl.. n.l-l-i ■ Men i del ntidet Essay Inger linn 
selvr Klokkesla m. I og denned Tidem Krgrvb op lil Ite- 
Iinmlling. Hun maa ila »ige *ig sclv. at egentlig tall er kun 
del pnes-enle Nu Inclop nu i detle Ojeblik!) givel. meden* 
.»] Tale om Fortid og Fremtid rbrudsartter et ■ isl ullrn- 

pncsenl I'neg paa dette No'i Oplovelie o& ikke bar umlel 

end den tie Forudsmtning al slulte sig paa. Ilvad om nu 
dennr Forudsartning var en Illusion? I sail Fald bliver 
der intel nndel tilbnge nodi del i egentligste Fontaml givne 
vnil nelo-p del i del pneumte Nu oplevrdc. Dennr nidikalc 
Ttlinletgorehe af alle ForudsaMninger — ikke blot af al 
Objcktivitel, men af al Forlid og; Fremtid — kalder Iver- 
aen for iDatiimsliUiligena. Da denne Stilling er ganske 

gold og "iirllcr ol Tarnkning i Maa, vover nan del t des- 
perate* Spring al regjne meil Tidcn uden Hensyn til den 
yder&lc Mist a r.- -..I,,', ,-:•. Indvending, nt den kundo va-re 
en Illusion. Som Pstykulog og for at kunne frcmbringe 
sine Psykogramnw stiller ban sig da om fn Datumsul- 

lingen til Sipiiaililliiigen. I-. «i skal kun nacvnes, at nan 

pan denne Stilling konslruerer et med Mar Ska rust n dig tied 
gennembri ptykngrafiik L'nivers, tier hviler paa -den Kor- 
udiwlnmg om Klokkeslwi og Situation, livorefter all hvad 

vi oplever — derunder hele Venleiisbygniugen - egenllig 
tall er en mental Op-levelse. 

I *« AoineldeUe i .K«b*nh»vn« eejst«i der den Ind- 
vending mod i .■ •■ ii' Bog t at den lob uii i Kontckwnw.'r. 
som i Virkeligheden er nielafysitke. end^kont Forfatlcren 
vil nfskaue al Melafysik. Og bauU MeCafysik bestrnttci- 
som brsLxgtet med Hereon i og Hutbenuui og enhver anden MelnTysik. der npfaller Tilvxirlsens Vatsen som psykisk. 
Denne Krilik kan nnjerc prapeiiere* saaledes. al enbver 
Tale om, Itvnd del oplevcde. del givne argenllig lalt «r,c 
cr Metnfysik. Jit. dclte bar eRenllig lalt a Hid va?ret Meta- 
fysikkens Problem! To be or not lo be' Men del ligger uilen- 
for den beskrivende Psykologis Rvkkevidde al lodde de 
Dybtlrr. som vi ^nger al ndlrykke veil Symbolcl iat ixn*. 
I>en |4yknlogisk farvexJe Melafysik h viler paa den funda- 
mental Vildfarelse i Hen nyere Tids Filosoll: at Salens 
Vacsen er lie vidsl lied. S»ivnens og Dodens Kendsgern inger 

maa tvingc ?'>>-■ ; -^ i i , > ■ . I n i lil at forstaa sig u-Iv *om op- 

slaaet i, oinfatlel af og igen vendende lilbage til den ube- 
vidst skabende Nalur. I^engere end til at forstaa denne 
sin Situation kan Bcvidslbedcn ikke naa. Del mysliskc 
Hinsides, drn renc Vacren kan den ikke uillrvkke. og der* 
for er alle dens Domme om en ydre Virkelighed kua Pro- 
jektioner paa Crundlag af del >u1tra-indivltluelle< Pneg paa 
VOfe Oplevelser. torn Ivinger as ml over at vaere del ene* 
slcJefl. del eneste Nu, som »r lil. Vara Virfcelighedsdomme 
er et S)a%>. fiiuduinentHle Vn-rdidunune. som kun kan vige 
far Vxnlidomme af aamnir Art |f. Ex. nyc lagtlagelser), 

men ikke for religiuir. mnralike. 'estetiske eller andre Ar- 

ler af Wnlidomme. 

Pan dennr Krilik, som deli frem"uiltrs i den ovenfor 
omlalle Anmeldelae. deli i et Brev, svarede Ivenen raed 
el Hrrv. der Iter skal Irykkps. fordi del girer el mrgel 

nyiii^i Bidrag lil en riglig Forslaaelse af hans Mening. 

»a. Wwt llih Sir. M«a V«Hk City C.SA. 
U. Sfrtr IM» 

Kart fir. Kair 
Tak for Brev og Anmcldelse, skrevel ■•t# d. A. Jeg 
Under Dc-res Referal og Krilik megel billige (ikke: 
trhenpi. men -judicious*) og paaafanUMT den venlige 
Tone. De onUcgger, lil Trods lor vor Uenighed. Kun 
paa el enkell I'unkt har De grebe) Ted Siden af. men 
ila andre vrede Kritikere har gjort det satnme, ligger 
Fejlen rimtligvis bos mig selv; jeg har ikke udtryki 
mig fyndig og enen*isvk nok. Jeg hentyder hernial til 
detle her 'desperate Spring* fra Datum Slillingen lil 
Signia-Slillingen og (eventuell) fra denne lil de mere 
• gemytlige* Situntioner. !>e opfatler dette som en Slags 
iindskyldtfiule Vending, el Po4luldt. der skal font-are 
(irundlngel for I Essay (og eventuelt: Grundlaget for 

de -gemyllige* Vidensluber eller Ra'sonnemenler): der- 
ved ledes De lit den snurrige Sammcnslilling af mig 
og saadanne Metnfysikere som Bergson, Ralhenau Off. 
Kantr Well, ud fra Datum -Sullingeu er den sigma>»ke 
Deikriplivp^ykologi ligesan nfonearlig, iooa de gemyt- 
lige Doklriner (L !■:-. Mathematikeu) er del ud fra 
Sigmaslillingen. Kl Hovedpunkl i min Larre er just 
de utige Situatioaers ulige Barreevne (om jeg saa maa 
iige) m. H. til vine forskelltge Slags Sym Inters glatte Brng ng Korilaaelse. d, v. a. for vine forikcllige An- 
tngi'lsers ForslaacUghed og »r.vldighed«. Jeg angribtr 

ikkc voir gemyllige Rirsonn em enter (tv.-prlimod lillaler 

lie i Heglr:. min Smag bedsl): jeg paaslaar Idol, at ile 
rtjenllii] lulf er Xnnscns Med en tuition Vending sligt 
forligei ikke me ut a It med en - lad os sig* »rodlig« 
Situation \ma ISykogriimmcl, men kun mrd en ihlaa- 
lig« T. E*., eller oni De vilr kun med en at en min- 
dre- »dybt Kuliir. Oalum-nrsonucmenlrr foriigc* ikkc 
men loll med sigmatiske Raesonnemcnter Udlrykkel 
idcspcral Spring* cr rait yiykoyrafisk, beskrivende Al- 
len af mine OpleveNer, mar jeg Mil ft visl Klokkcslart 
etc.) forsngle .«: gaa fra II Essay (imndlagcl over lit 
I K«ay Grundlaget. Sanlarnge jeg cr i Dnlum-Slillin- 
gen. " »Tidcns« og Dcskriplivpsykologiens Skadmc 
mig ligegyldig — irrelcvnnl. Saala-ngc jeg er i Sigma- 
stillingen, cr f. Ex. de mathemnliske Symbolers Bnig 
eller prakliske Anvendelighed mig ligegyldig: de ligu- 
rerer her blol som: viw menlnlr TiMande. Dcrfor er 
denne Situations-art ikke mere vrniifald el. lign. end 
visse nndre. Psykologieu I tor belries for aprakliiki 
Smillc, ligesom (i en nnden S-lags menial Situation) 

Kernirn allerede er Iitevel del. Saularnge vi raMonnerer 
.(.■-mi -k - . cr de malerielle Tingi Brugiiarhcd. Pris, 
Sknnhed etc. ganskc irrelevanlr Sagcr. For denne Ud- 
remning. dellp »desprrote Spring! fundi Sled, liavde 
vi Alkemi. Aslrologi og sligt, men ingen Vldemkib. 
Psykotagien er endnu ganske >astrologisk< . 0111 jeg 
iaa ma» udlrykke mig; og del er derved. der Isoldes 
Liv i den umuUgc imodernc Filowll* som en sarlig 
UniveniteU doklrin. — Del falder mig ikke ind at be- 
stride I .■_■■' rs Ret til et sdt-spenat Spring"; Iwrl- 
imod: jeg apfordrer dem lil it springe over paa deres 
egen profewionelle Grund og blive der. saalarnge de 
vil forklaa og bruge deres Krimskrams-iymboler »lo- 
giik«. jeg beder dem ikkc betiolde del ene Ben i de 
psykologiske cller ifiloiolUVe* Fbrudsartninger. Jeg 
«r ganskc rr tativislak pan dilK uens Silualioner, 
hvilki t I." ng mid re arrede Krilikere ikkr rigtig har 
fontaacl; i del ovenstuaende maa De genie erslatte »I.o- 
gikcret med •Skakspillere* eller iKcmikcre*. 

En >VirkcllKhcd*-doini cr for mig egrniifo. tali gan- 
ske sideordnel med en »Tids-doin«; del er en Slags 
1'rujeklion af el eller andet kvalitalivl •latum <>&t»rdigt< 
eller »uUra-prMent«). Den gltttt Brag tif slige iI)om 
n:e < karakleriscrrr just psykogiaflik visse agemytligp 
Siluationert . Som Here Gange bemwrkel Iiniger jeg 
Situnltons-navncne >egentlig* og i-gcmylligf ganske 
IbiI og grofl orienterende. De rigUg# i\vkologer inaa 
■kalTe Syttcm i >SiluaUonrrnes> Terminotogi. Jeg 
nxgl.r ikkeMullgheden af el •nalurligt L'niveni. men 
gar opnDKrkiom paa, at alle dels Kamkteristika cgenl- 
Hg tall er blolle psykografiske Navnr. Vi kender kun MTT. Jeg nigler heller ikke (ud fra Dalum-stillingen 
i II Kisnyi Malighcden af Aiircei«iv menial Flerbed 
ellrraf en Kiak:ii ■:■■■: ■■■.■•):: (torn filer ikke-tom) linexr 
Tid; jeg bemserker blol. at alt hvad vi lillxgger disie 
fine Sager. er hentel fra et eller andel direktc menial! 
il'ilnm, en tis MT. a( en eller anden lieslemt Art. Ilvor 
cller* sknlilr del denies Ira? — |jeg mener: forudtat 
det mentale Liv virkelig er lirfsligt). Tor De eller tor 
De ikke forkatle >Nuels Principe? 

Kndnu lilol delte: denne lykke. viiltlnflige Hog vilde 

sindclig ikkc vxre udkommen pan Originahproget i 

191V, bvb ikke Korralteren telv havde belolt kliekke- 
lig herfor i kontant-- danike Kroner. D>en bliver nu 
overeat paa Tysk. om jeg knn faa den ud i London. 
er derimod mere tvivliomt, hvilkel jeg beklager, da 
jeg skrev den med Kngland for *Jje. Den uelges. slel 
ikke n|i- mi :: :■ Aller Tak for Drrei ventigc TiliendeUe. 

f>ere* hengivne 

Htrbcrt hxnen. 

Dette Brcv giver el inlcretsant Korrekliv til de to Essays, 
idet Iversens LOT pap flere Punkter fxar en naturligere 
og mimtre ■desperate Karakter end i Hogen. Isa?r fordi 
del IrnnoK tde-tperale Springt vi&er '-u; at varre en nalur- 
lig wg uundgaaelig Prnjeklion ud fra DatumstilliiiRen, torn 

i og for tig er ganske gold. Og Projektionen Toregair 

baade fra Datumilillingcn til Sigmulillingen og fra Datum- 
stillingrn til de agemytlig?e< Situilioner. de >ilmlige«, I,o- 
gikemes o. &. v. Delte er netop Sagcn! Iversens La*re er 
cn pnykologistiik Heiativilrliteuri (i filovoflsk Hen%emde'). 
der pia en Ging entatler Erkendelsesleorien og Metafy/aik- 
ken. Ikke ileslo m 'ind re er det behxftet (i Bogen) med 
visse metafysiske Slakker, idet del andet Essay un*ntelig 

giver Lracrcn lad try k af, al del desperate Spring fra l)o- 

lumslillingen til Sigmastillingcn ikke blot er uunilgaaeligl. 
men ogsai langl mere berettiget end Springcl lil hvilke 
aom heist andre Silualioner. — fordi disse ncmlig >egrnl- 
lig tall* er mentale Tilslande og derfor smaldrer borl forail 
Sigmastillingen. Fra delte Synspunkt er Dulumstillingen 
kun del arcbimeditke Punkt. bvorfra Iverscn axllersil piy- 
kologiske Uuivers i BevXgelsc, og Sigma.stillingen er hans 
Hovedstilling. 

Nu ses det imidlerlid, at alle >Stil!iiigcrne< og •S-itua- 
lionerne* har derrs relative B*reltigel«: man kan blot ikke 

komne Tra den ene lil dea anden uden veil el dei|ieril 

Spring. Del vil sige. at der liver Gang foregaar en Over- 
ling fra det ene Synspunkt lil del andet. oden at Over- 
gangen kan begrundes med andei end selve Kendsgernin- 
gen. saaledei sker det. rjatumstillingenscentrale UelydninR 
indenfor denne Helalivilelsteori bestnar i. at den formulerer 
dette. al den prarscnte Oplevelse er Erkendelsens Grund. 
1 denne Belyduing maa jeg da give Iversen Rel og be- 

svire bans ^ptfigsmaal. om jeg tor eller ikke Inr forkustr NtHlfl Princip. vaalrdei- tjeg aricrkeridcr fuldl ml N ueU 
PYincip. ford! den pr**ente Oplevelw er del IMgnngspunkt. 
som nl Krkmdehc hvilcr pU.* Den pra?-«nU- Oplcvclv 
er hvcrk-cn suhjekliv ellcr objcktiv; del cr forsl Projeklio- 
nerne od fro den. som forcUigcs i di«c io Reln-inger og 
skabcr Erkcndelscn af en ultrnprxscnt lt.vkke nf menlnlc 
Tililande og en ultra inditiducl og ultratncnlnl Vcrdcn. Men 
jeg knn ikke give Iverscn Ret i. at den ene Projcktioiiv 
reining rr mere »cg.cnllig« end den anden; de er heggc 

uuiidgaaelige. Til Brug for en Arlikel i . !>an4. biog.rafUk Maandlrti- 
kont havde jeg bedt Ivrrwn om al uiirvlilr cl Sporge\ikc- 
ma. Derlil %varede han: 

a. . . . jeg maa bede om at slippf Tor nl kommc i 
Leksikonct denne Gang. Der cr lor nogle Dage eller 
I'ger rejsl lidl Avissnak om mit Navn. fnrdi I>r. Rubin 
holilt Kurelassningcr over >To K-ways*, og lotdi jeg 
ved Sidcn if at we tFUosofi anlogn al v«re Flvver 

(meden* Sandliedcn er. at jeg for nt tjene lil Foden 
i Vinter i Chicago har arbcjdel lidt med Flyvematki- 
ner og mere med gamte *na*scde Aulomobilcr — som 
Mckanikcr wiicdcn; rnin HovcdbpskjrfligclK' er okono- 
nmk-palitiske Studier af aim. Art)... Under clis&c Om- 
strndigheder cr del bedsl at venle med delte Slykke 
j » ll-iogr. I.ck*.« lil TldCfl er mod en. maaske om nogle 
Aar. « 

Jeg forcilillrde ham iniidlerlid, al Leksikon'ct tiUtnebtc 
en n\ II : Forlianndt-Orientering. En. »onti vilde larsc »To 
E&utyi<. kunde f. E%. iporge: Hvem er denne Herbert 
Iverscn? Hvilken Tddannelse og avrigc Forudsa'tningcr liar 
han — tiler har han ikfceV 

Dctte ombetlemte ham. Han sendlr en kort Selvbiografi. et Folografi on ct Hrer, hvori det med hnns karakterutiake 
Sprogbrug lied: 

lDeiet Argunienlcr blev effektire for mig og reiul- 
ternlc i drn afgnrrnde tJn-OplcvctMi. som alter Ck 
mig til nt strive veillagle SeWbiografi og faa vedlagtc 
Folograli Ingel Jeg hnaber. de er brngbarr: Dere* 
Spnrgcdtema liar jeg dcsvierre knotct borl.« 

Selvbiugrafien er her: 

• Herbert Ul»n Ivenen, f. 26. April 1890 i Norre 
Xeliel. YuljyHnnil. Foraddre: Lage Iver I'lJion Iversen 
(IB62— 1$92) og HiiMru Elisabeth, f. Stallknechl (1862 
— IS96). Skolegnng i Vibnrg, Honcm og Kjobenhavn. 
Student i 1907 fra » Lyceum*. Xorrebro. I 1910 ct 

Semefttefl Stiidicophold i Berlin. I 1912 Magister- 

konfcrcn.\ fra Kjbhvn.s Universilel i lyik Sprog og 
UUeratur, med el fllosofltk Kpectale. Fro 1913—1918 
Ophold i England og Skotland. siden Somtncrcn 1(41$ 

i I)r forrneilc Staler, .ttgtcdr i J!U5 Frfc. Ingeborg 

U.Ofj- ,■]{..: -T Ilf K'.. I. . ■ II.. . r 

Forfnlfcr Eil »To K««ays om Vor Erkcndebe* (1 
Om Ciyldtghed. II Om Tiflv mlgivet paa A&cbebougs 
Forlig Kjbhvn. ob Kria. 191$. Har liden 1912 ikrcvet 
til nogle MdaBsliskc danske H la tie hjemme og i Chi- 
cngo am okonomitke og poliliske Emner. Har vsrrel 
mere eller inindre nktivt Medlem af forikellige Social iit- 
particr i Iienboldsvii Tyskland, Dnnmark, England og 
Amcriko. Del top i Aarene 19111 — 1913 i l^deUen af 
• Studcntrr- i- i>: :■: • - folkeligr Fared rag ivirksomhed. 
Er verlig ogln^t af social-akonom-iUe Syslcr. deli hi- 
nloriik teorelivkc l"iider»ngelwr. dels Sludicr i Marken 
i fbrskellige Lande. liar i Amerika arbejdet paa for- 
skelligc Varrkstrder, mest i Aaloraobilfoget og er Med- 
lem af •The International Seamen's Union*. 

Ihrbtrl lixrstn.* 

AFORISMER OG SENTENSER AF LEONARDO DA VINCI. F arsl maa du beakrive Teorien. og *aa PraksU. Viiiroikubea er Kaptujneu, Prakm cr SolilatcrDc. 

• 

Dr. de* foreliker sig ■ Praktii uiiea Vidrmlcnb. er lige- 
kom ilen Skipper, der guar om Kord i el Skib uJen Ror 
og K<jiopai: han kan aldrig vKreaikkerpaa hvorban lander. 

t 

Den, der dadler Malematiken, der er den bejnte af alle 
Vidcnskaber, orrer .:>: af Korvirring. og vil aldnj; ran 
cned lil at paabvde de toGiliikc Videnskabcr Tavibed. af 
bvit Modsigelter man kun Ixrer at evjgi Ka-vJ Den. der i en Uiipul paibcnabcr tig andrcs Autorilct, 
autcnder ikke *ia Aund. men sin Hukommelie. 

* 

Tingeae* Vinrn ilaar del ikke i menneikelig Magi at 
be item me, men en slor Del if derei Virbnmgtr er 01 be- 
kendl Man.;- *il menc, at dc med Relic kan dadle inig. idtl 
de henlyder III, .,; minge if mine llevitcr strider mod 
naglc litijtanirte Mirnds Antontet. Oenne Belraglmngs 
maade er gamke umodem og ovcr»er al mine Pa&ilande 
er alfodte af den Ulotte og simple Erfaring. Intel kan akrives. hvorefler dcr cndnu sogei. 

* 
Gall gar du. Im* du roser. og vaerrc par da, hvis, dii 
dadler. en Ting du ikke forstur. 

t 
Som et gadt lilendebrngt Dagvarrk giver en glad Setn, 
giver el vel anvendl l.iv en lykkeJig Dnd. 

4 

Du, o llcrre: sarlger 01 alle Goder. og deres Pfia er 
Moje 

Den, der vil blivc rig pan en f)ag. hliver harngt om el 
Aar. 

Lykkelig den Kjendel, hvorpaa den* Herres 0jn* h viler 

■ 
Mai ere it kxmper og kappei mcd Naturen. 

En Maler vil aldrig naa del udma-rkede. naar ban tager 
en anden Maler* Arbejder til FnrliilleHe ; men naar linn 
Iwrer af Tingene i Naluren. vil Iiaan lucre Rod Frugl. Saa- 
ledes gik del dem. der efterligned*- Homer nc. og *om lilcv 
ved ined al efterligne hinanden. Ill dem Kunit fra Gene- 
ration lil Generation tank Medse dybere i Forfald. Kfter 
dem kom Plorenlinercn fiiutlo, der var fodt i ensomnir 
ttjerge. 10m kun bebocdes af Geder og lignende l)vr. Med 
sin nnlurlige Til bejel ighed: Tor Malerkunst begyndle ban 
deroppe pan Klinpernr al legnr (iederne i deres fonkel- 
lige Stillinger; og vaadao begyndte ban al eflergnre alle 
Dyr. der fandte*. san ban lilsidit. efler el langl Sludium. 
ikke blol overgik sin Tida Mestie men ogsaa mange for- 
gangne Aarhuudreders. Efler ham gik del Biter lillmge 
naed Kun Hen, fordi alle eflerlignede ham Killeder, ogsaa- 
dan gik den fra Aarhundrede til Aarhundrede stedte mere 
i Forfald. til Floren tineren Tomaio ined Tilnavnet Mo- 

uccio i line fuldkomne Va?rk«r viste, livorledrs de. der 

var gaaet ud fra andel end Naturen, »om er M«itreiie* 
I.arrrmrslcr. urbejder forgorvei. 

Deifor vil jeg om hine matemau\ke Ting sige. at de. 
drr kun studrrer Forfatterne og ikke Nalurms Vorrkcr, i 
Kan* ten er Rnrncbnrn, ikke Hum af Naluren. ile gode 
Forfal teres Latremeilcr. — Hvor laabcligt at dadle dem, 
som Iwrer af Natnren og lader Forfattrrne. som cr Klrver 
af Naturen. slaa. 

• 

Al Sialertn ikke er rosnrrrii'n. nirnr lion ikke er nliirfijj. 

bet er indlysemle, at de lager fejl. d« kalder den Ma- 
ler for flod, torn kun forvtaar al lave el Hosed eller en 
Kigur. Uel er ikke nogel storl, nl en, naar ban bele til 
Liv kun ituderer en eneste Ting, tilsidsl naar en via Fuld- 
Lomcnrnlied deri. Men jet*, der ved al Malrritt omfatler 
alle Ting, join Naturen frembringer og aom ivarksa-ltei 
» ed Menncskenes lejlighedsvise Virk&onabed og overhovedel 
alt, hvad der kan forstaas med ftjel — jeg syncs, al den 
er en sergdin Muter, drr kun kan lave en Figur god I. Ja, >er du da ikke. hvor mange og bvilke Beva-geUer. der 
nlene gores af Mcnnesket* Ser du ikke de mange fbr- 
skelligc Dyr, og paa mn» Maade Tncerne, Frier. Hlom- 
ster. Kgnenr* Mnngfoldighed, baade bjergfulde og flade. 
Kildcrne. Ploder, Hyer. olTentliKe og private Kyg- 
ningrr. VawkoHJ e^nCt lil menneikeligt Brug. forikelligar- 
tede Dragtrr, Ornamenler pg KuDsl\.Trkcr? Om alle disac 
Ting p.-cldcr del. nl de i lige Grad sknl berienke* af den. 
dii vil kable en god Maler. 

Fatal man man lare Lemmerne og derex Funklinoner, 
og naar man liar crhvervet tig denne Kundsk.ib, maa man 
undersoge de lilfarldigc Slillinger. Menneiket knn komnie 
til at indlage. og for del tredje la«re al knmponer* Sm- 
nerne. hvorlil Sludiet *kal <Ote efter de nalurlige Ge- 
bx-rder. saadan seim de naxrr til hvad der sker. Man 
skal gore sine lagll-igelscr paa Gader. Torve og Marker 
or noterr ilem red el kort Omriris af I.inirrac nrmlig 
saadan al man lil Hovedel laver el O og for en Arm en 
lige og en bnjel Mnje og paa lignende Maade meil Benene 
og Kroppen; nonr man iaa kornmer hjem. afcal raan legne 
dissr Krinrirmgrr i fuldkommrn Form. 

Man kan inilvende. al for at una praklUk Kxnligbed. 
er del Iwdre al nnvemle den fcinle Sludietid til at eftex- 
tegne forakellige Komposiliooer, der er lavede for Papir 
elkr Krt^ko af fonkrllige M«.tre. hvorved man hurtigi 
naar god Prakiii og Ovelie. Herpaa maa nrana, at denne 
Ovelie til v*re god. hvis den finder Sled efler godl kom- 
poDerendc Vxrker af larrelyilne Meslre. Men da der An- 
des aa f»J fijiadanne Meilre, cr del likrerc at gaa til Tin- 
gene i Naluren end lil daarlige Kfterligninger nf dem og 
tier veil tilegne tig daarlige Vaner. Den. der kan gaa til 
Kilden, bor ikke gaa til Vandtpanden. 

• 
tCn Ftfyel. man mn« indprente de tinge Mafrrt. 
Vi ved, at Synet er en af de hurligile Virksombeder, 
der givei, og I el Ojeblile opfaller Ullate Former; ikke 
deslo mind re opfaltcr del ikke mere end vn Tiog ad Gan- 
gen Anlager vi, al dn Laser, med et Blifc overser bele 
dette beikrevne Bind og straki dommer. at del er fuldl af 
fortkcllige Bogitaver. saa vil du i umme Tid ikke for- 
maa at crkende, hvad del er for ilogstarer, og h\~ad de 
betyder. Derfor maa du tage Ord for Ord, Linie for Li* 
nir, for al fan Kendikab til disse Hogilaver. Pan larnmc 
Maade mai du, naar du vil beitige en Bygmngs Tinde. 
hekveuime dig lil al tage Trin for Trin ; ellera er del □- 
muligl for dig al komme op. Saalede* tiger jeg ogsaa til 
dig, hvii Katur driver dig til Mnlerkiintlen, at hvia du vil 
ik:ilTe dig »andl Kendskah til Tingenes Former, sia be- 
gynd med der*- Knkellheder. og gaa ikke fra det ene til 
del andet. far du vel har indprenlet dig og iadnvel del 
furste. og harrer du dig anderiedes ad, saa adcr du din 
Tki og kan vnere vit paa, da forlxnger din Stodietid be- tydrligt. Og husk vcl paa. *.narere nt la* re Arhcjd tombed 
end Rutine. 

Xodvendig Tor Mnlcrcn er den Matematik. dcr Imrer til 
Malcriet, og at undvorr Sclskab. tier er frenimed for hani 
Stnilicr. og en Hjerne. der kan forvandle *ig efler Forskel- 
liglicdrn al dc Grmlundr. der mnder ham. og nm er fri 
for andro Sorger . . . 

Og fonl og fremmest man linn af Sind ligne Spejk-U 

Overflndc, dcr forvnndlcr *ig lil ligc *aa mange fnrskelligc 

Farmer «om dc Genidaiidc liar, dcr sprjlcr lig. 0g dii Srl- 

skah. ban sngcr. man ligne ham i hans Stndcer, og Under 

han ikke el saadanl SeKkah. *aa lad hnni nmgsins mod 

sine egne Heir agin ingrr. da han. naar dct kommcr lil 

Siykkel, ikkc hnr IMiigt lil a\ finde <l nyUtg*TC Selsknli. 

■ 
Pcrjpektivco et Materiel* Tnmme og Ror. 

t 

Jeg bar pereonlig gjorl drn F.rfnring. nl del ikke ei lil 
ringe Nylle, naur du i Murkcl liggrr i Sengen, al for^ngc 
pan al geukaldr dig: Ovcrfladelinierac af de Former, du 
lidligere har studerel. viler andre brmarrkel se«va*rdige Ting, 
der for-daas ved fln Ovencjclse. Del cr en anbrfnleticua-nlig 
og nvtlig Metodc tiliit imlprenle Tiugenri din Ilukommelir, 

• 

En Maler, dcr har plump? Hsrnder, vil ogiaa male |>]unt|H* 
Hvnder. og paa Kim me MnaHe med andre Lemmer. naar 
ikke el langt Stadium afholder ham drnfra. Derfor mkal 
du, Mater, vel beLragte den Del af dii l-egeme. der er drn 
h^slig»le, og p?a delle I'unkl ved Hjirlp af Stadium op- 
naa en Korbedriiig. hvis du nemtig er beatialsk. Iitivrr og- 
ua dine Figurer he*tinl*ke og uden Kornuft, og paa tig- 
nende Maade vil all hvad du har i dig al ondl og godt. 
robe lig i dine Kigurcr. 

Hvilkc Skikkelscr ellcr hrilket vndefulril levende. du 
end maler, sau fly del Inecde. a: de skat bevn-gc vig i 
Konlraposler. etter rellere »ag1: de ikal Iwva-ge >ig balan- 
ce re tide f>emud. ua de ikke ligoer en Kasp. 

Men tlcm, du vil frcui*tille Mm ilacrkc, akal du ikke 

lave uiadan. undlagen i Hovedeis Drcjning pao Skuldrrne. 

• 
"".■ Valy a>f ilen Lufl. ittr giver Antigternr Yndt. 

Hvi* du havde en Guard. &oin du eft«r (Jnske kunde 

bedarkke med el l-a-r reds tell, sa;i vir det el godt l.ya. Vil 

du male en, *aa mat liana ved danrli^t Vcjr filer naar dct 

begy cider al skumre, idel du stiller liam inr«| Ryfcgon op 

mod Muren i Gaarden. lagtlng paa Gadi-u, naur Aflenrn 

rueraur sig, etler V«jret er daarligl. MkjuIi og Kvinrlen 

Amigler, oj; le, h»or tnegen Vnde og Smlnie. tie da ejer. 
Derfor, Maler, skid du skatlc dig en i mard med »o>rt sva*r- 
tede Mure og med en Smule Tagf rent spring over Murene. 
Uen skat vare 111 Alen tired og 2l\ tang or IU hiij. op iiaai 
del <r Solskiu ska\ du ipiende 1. >rr«del over den eller 
male en Time for del blivrr morkl og elle^ imar det er 
skyet eller laagel. Delte rr den fuldkomne Lufl. Ingcn Figm er god. Itvi* den ikke i rn ellcr andea Ge- 
iKPrde udlrykker Sjndeiu l.idenoknb 

IK'ii Kigur er den hedMr, hvji Gcliznte )>edftt udlrykker 
den LUeaskab, dcr besjirlcr drn. 

Om al bedmriinie hi>ati twin irli< maler. 

Vi ved. at nian lelleee w?r Kejlene i andre* Arbejdrr end 
i «.inc egne, ng ofle. naar du hebrojder nndre :--'•. smaa 
Kejl. ovrrver du dine ilore. For al undgaa rn t^aadan 
Mangel paa Selverkendt'Uc. &kal du fiirst og fremme»t 
s.>rgr for, al du tithertker Penpekliven . endvidere skal 
du hnre fuld^liendig Krndikab til Menne.«krt« og andre 
Djn Maal; og cinklig skal du rare en dyglig Arkilekt. 
for urn vidt det er nndvendigt for Formrra af Bygninger 
oft andre Ting, det bclindcr %ig paa Jorilrn, og Iivik For- 
mer cc -i. >!■ iji ■ Jo ■■:>'[ i Kendikab du har til dem. ir-. 
rosvarrdtgere vil dit Arncjde liliTe. Og de Konner. du ikkc 
har i Hovedet. *knl du ikke foromaa at tegne cfler 
Nnturen. 

For al ikkc Legnm-K Knnifort iknl ikade Sja^lem Vaeksl, 
\kal Malerrn elter Tegm-ren holde sig ensoin. og i«er naar 
ban hcngiier lig lit de tagttngclscr og Helraglninger. der 
ualbrudt frembvder sig Tor Ojel og giver ilukomnielieD 
Slof :il o|il>evare. Naar du er alene. cr du hell din cgen, 
og tedsagrs du htol a( en enrstc I.ediagrr. lilbnrer du kan 
halvl dig mIv. og gnr det dc* mmdre. \\\ mere paatnrn- 
gendr din* <)jngang%f«-llrr rr, og omgaai du ninng<e. laa 
indviklrr du dig i en tirl Hxkkc af den Stags Vantkctig- 
hedcr. Og vil du indrende. »Jeg pa*\er mine cgne Ting; 
jrg holder mig licit for mig «elv for bedre al kunne be- 
tmglc Formernc i Kattircn,-* - saa svarer jrg. al del g»r 
ikke. fordi du ikkc kan del, uden hyppigt at laane derei 
Snak <Jre, og da ingcu uimlidig kun Ijcne to HcrreT, ua 
vilde du kun daarligt pn«%c dine aeUkahelige I'ligter, og 
endnu daarligcrc vilde Kcsollatel af din kun\lneriikc lagl- 
lagclse blivc. Og tiger du: >Jrg holder mig saa lang I 
boric, al ilcrr* Ord ikkc kan naa mig og fontyrre mig.* 
saa svarer jeg, al man vil erkla*re dig for forrykt. Og 
scr du da ikke, at hvi* du linndlede saaledes, vilde du 
og*aa xxxt alene? 

• 
. . . Nasir dii gair over Markernv, sai sorg for. at din 
Opniarrksomhcd vender lig mod forskelligcGenstande, idct 
den saaledes binder en K- -. w. af mangfoldige udswgle Ting. 
Og gnr ikkc som <taa mange Malere, hvis (ndbildnings- 
knilt lohcr trail, sau dc ladcr dcrcs V«rk ataa, ogguar ad 
for al adtprede sig, livurvot de ikke befries for den .\..i. 
deligc Trarthrd, drr hindrrr dem i at «e og optage Tin- 
gene i deres Sind. Og men* de hvert Ojehlik moder o>g 
bilur pan Bekcndlc og Venner, ser og Imrcr de inlet og 
erfarer ikkc mere, cml om de havde mxdt lige aaa meget 
Lufl. To Di g t e 

Af Fredrik Nygaar<L 22 12. 

/~*ODAFTEN ka=re. puhha. forpustcdc Vcnindc. 

V?* som troligt trodser Sporvognstur og Snesnap og Regn — 

men ncj! Hvad er det for en Stjerneglans. som sodmer dine 0jne? 

Gcnskin af det forsic Foraars kolde Himmeltegn? 

Du ser ud aa. jeg ved ikkc — 

Har du sejret i ci Slag? 

Ligemegel. Lad os ta=nde vorc Sjade naed en glodcndc Oporto 

paa denne det danske Aars dysierste Dag — ! 

Og har du for nynnct lidt vol decemberdsempet 

mi it du fyldt med en himlende Sopran! 

I Dag svinger Solen mod del vintervaadc Danmark. 

i Dag stemmer kalcjdoskopiske Dromme os op i ci yngrc og lyscrc Plan Narkose. 

i 

QVGEPLEJERSKEN ind med en ren. hvid Drag!. 

^■^ Jeg iforcr mig Linnedet. 

Skafottet, tamker jeg 

og traver ind paa Operalionsstucn. 

II 
Varrsgo aa smid Dcra paa Smartens Lcjc. 
sir en lille grim Mand med opsmegoe ^rmcr. 
Og Irak Vejrcl rolig.t. formancr Assistemen, 
som laigger ^termasken paa rnig. 
Nej, dei sker ingen Ting. 
Dc kan jo here at Lsgen gaar helt heone 
i den anden Endc af Vrcrelset. ikkesandt? 
Jo. sir jeg — 

Og jeg kan se. al De har Lorgnelter. 
og at De smiler. 

og nu r«rer Froken Sorensen ved min Halslinning 
og Hov! Hold opl Jeg skai Ic. Hahl 
Hold dog op, sir jeg. 
Min Hjerne. I spraenger denl 
Eller er det Sphacrerne. som synger? 
Er det Sphar — Spha? Sphareme. som - 
Aaa Ill 

Hvad cr del? Der kommcr en Mand. Goddag. Goddag. 

Rar Mand. Pscnt Toj og Skag. 

Ih. del cr jo min Far?l 

Og dur kommer en 01vogn. Og en Hesiak. Og to Spejlag. 

Men del er jo latterligl! 

Dct cr jo ganske smaa Smaaiing. 

Aaa nu huskcr jcg del hcle: 

Jeg er blevct opereret. ja. Og jcg hax tall i lange. lange Tider 

Jcg har forruermet d'Herrcr Opspraiciere. men jcg cc saa glad, saa glad. 

Se hvor Livet og Jordcii spender sig ud for mig. Frk. Sercnsen. 

siraalcnde Perspekiivcr — — 

Jcg vil, — hysss — kasre Soster. jeg vil bdro Dem. 

at min Sjael svingcr endnu dclvis dcrude i Solskicnet 

— nej. rysl ikke paa Hovcdet. 

Jcg sir Dem, jeg har vasret ct Svip j Hirornerig! 

Dct blix man altsaa henrykt af. 

Der er bare een Ting - Hvad er det nu — ? 

Jo; Asise rcjstc Ul England i Aftcs. 

Aamen, der er jo altid cen Ting 

Hvad sir Dc? 

Var jeg helt umulig? 

Nynnede jeg? 

Herregud. det var da heller Lkke saa macrkeligt. 

Min Sjal har endnu et Anstreg af bluat — 
jeg har hart Solen syngc r 

jcg har badet mm Aand i kaadc Ucndclighcdcr — 
Jcg vil op! jeg vil do! Jcg vil danse! 
Jeg vil - ja. ja, nu skaljicg vscrc rolig. 
Nu cr den vist ogsaa red at vende lilbagc 
til sit elendige Hylsier — — — 

Kommimeh<i&pltml*l 14 — /. — 20. 

BREVE FRA ARLES 

<FRA VINCENT VAN GOGH TIL E. BERNARD) TEG liar lejet rt Mm. udrnpaa pmbcl gull og indeni 
M hell hvidl, lige: midl i Solen, 

Jeg liar mulct folgende Opihlling: en Kaffeknnde af 
hlna Emiiillr. rn dybllitnn Ko|i med I'nderkop. en Mxlke- 
kande uiril hvidc og htc&kobaN Tcrningcr, ea Vase ined 
orange og Man Monsure paa bvid Grund. en hlaa Mujoli- 
kakrukkc med rota lllomslcr og gr-onhrune Blade, del Hele 
paa BO lilnn Borddug mod en gul Uagfjrund. I>et River en 
Symfuni al hlna Toner, der (aiir l.iv ved en Skala Ira Gull 
lil Orange. San har jeg endnu en Optlilling: Citroner i 
en Kurv mod gul Baggrund. Endviilcre en Udsigt fra 
AriU: of Byen sclv «r man kun noglc rode Tnge og el 
Tnarn. del ovrtge itikker i del Gnnine (Figentrxrr). alb 
-- - . . , i . ■ t . licit i Baggrundrn og ovenover del en smnl Stride 
blna liimmcl. Bycn er omgivel »r mange Huge, der er 
ovennael iiiird I.nvrtand, el gull Hit. Disk Bnge ar»ko:- 
re* bell fnran af en Grsv, der belt er fyldt mod violette 
lri>. Men* jeg malede paa del, blev Cneiul uelop daacl. 
derfor er det kun blevet en Studie or ikke nogel fa-rdigt 
Billedv. som jeg havde hafl lil Heriwgt. Men livilket Mo- 
tlvl Et Hav o( gule Wormier med Barren at violelie £m 
og i HngRrumlen ileu kokette. lille By med dens skonne 
Kvinder! Kl IcknUk Spi»rg*inaul — sig mig flngaag din Meniug. 

— Soil og Mvjdl, saadtiti wmi vi knber dot i Hutikkerne 
vil Jen udrnvidere «elte pna Palellen og bruge Mini de er. 
Suar jeg i en grun l*urk med rONcnrode Veje. *er en hell 
sortkkedt Herrv, t Kk*. vn Fredsdouimer. der la?*er In- 
trautiyi-iiiit. u« over bom llimlen i del reucslc Kobalt (du 
forslaar nok. ul del er den japan«ke Forviikling af Earvcn. 
jeg later aim. Iivurfor i Alveeden »kulde jeg ikke male 
Frvdvilommereti i rent Sort og Intmiitigeaiil i rent Hvidf 

— Japancnn «r bort Bit Rctlckhcrnc og ■*H*f |,:,,| e To- 
ner ved Siden af Innaiiden — karaklcrislUkc Streger. der naivt fnslholder Beva-gelser cller Former. — I en nnden 
Tankrra'kkc I ct Firvcmolir. der I". Eki. freiiuliller en 
gul Aftenhimmel. kunde man lil Nod mnle en kridhvid 
Mur. der sitaur mod Himlen, med en krad* livid Farve 
ellrr med renl Hviill, da?mpet ved en neutral Tone; Him- 
len giver den nemlig en let lila Tone. — I delle naire 
Lundtkah. der sknl forest i He en hell lividtet Hylle (selv 
Tiigel er hvidtell. *oni slnar i et orangelorret Terrain 
(Sydcn* Himmel og Middrlhavet fremkalder et intensivt 
Orange, da tie hlna Toner er laa u.'i;.:. givrr den wrte 
Dor. del sorlc Viudu og del lille *orte Kor* paa Taget en 
Kontna4 af Sort or H\h1I. der er lige *aa velgorende (or 
Ojcl > '•" Mi u--' i :.i-- mrllem Orange ng Blast. — 

Endnu et monomt Motiv efter den samme Teori: En 
Kotir i en tort- og hvidteruet Dragt i det samme enkle 
Landskab med den blan Himmel og den orange Jord. 
Del or fuldkommen tiKtra-kkeligt, at Sort og Hvidt er 
Farver li del mindsle kan de i mange Tilffelde anses for 
Farm) i derei Konlraxt er nemlig lige iaa pikont hid T 
EkM. Gxaal og Radii. Japaneme benytler sig for Kesten 
nelop at div\e Toner. <le udlrykker vidundrrlig *mukl en 
ung Pige* iiinlte. blt-ge Teinl og den pikanlc Konlrast til 
del ftorfe Haar med lire Penieliitrog paa hvidt Fapir; paa 

MiruiiK- Maadc med dere» wrtc Tornebujkc, utm de (rV*a> 

itmr med utallige hvidc Blomster. Endelig har jeg wl MMdtUmtt og har li!bn\gl en Uge 

i Saintes-Mariei.. For ul koiniiie tlerben. rejste jeg med 
Ponton gcntiem Camargue. for hi Vinbjerge, Enge og (Indt 
Lud Mnn i Holland. I Sainbrt Maries san jeg Piger. der 
lik en til at Urnke paa Cimabuc og Giotto- — ninke og 
tynde og lidl bedrovole og my«lit>kc*. Ved Stranden, dtT 
er bell Dud og *andet, ligger imu gnninc. rode og blaa 
Skibe. .saa nydeligr i Farve og Form, ul man kommer lil al tarnkc pan Etloimler. Dc sejles af bare rn Mand or 
ganr aldrig uil pna hoj So; de srjlcr kun ud. nnar Vinilrn 
er svag, or vender tilbage. hvis Jen bltver for stork. 

Jcg hnvdc *lor Lyst lil oRsnn at sc Afrikn. Men jejj 
tagger ingrn bcstcmle Pinner Tor Freintiden. All kommcr 
an pan Oni*ia?ndigbedcrnc. Hvad jeg tilde hen- al kende. 
var Vir'kningcii fif en dyherc Mfha Himniel. Kromcnlin tijg 
Gtfrtmc snn Syilen fnrvclos. or en liel Mn-ngdc Folk gor 
det Mini me. Hcrregud, nanr tnan lajier sort Sand i Haai»- 

den og holder del txt roran tjjncnc. ja set i in den Mantle 

er nnlurligvis Vnnd or l.nfl op%an fnrvelose. — Der gives 
inlet Illaa uden Gull og uden Orange, or iiuar I maler 

Blast, san roal og*3<i Gall 9>g Orange — ikkc tank* 

JeR hcliiidcr mig tier i Syden afgjorl bed re end i Nor- 
den Jcg nrbcjdrr sel* om Middagcn i fuldl Solskin aden 

en cneslc Skvggc or er snn velhlnat som en Cikade. 

Hasdc jeg blot tart dctle Land at kendc i 2.iAorsnlderen 

i Sledet for nu jeg er 35. Men dengnng var jeg bsgejstret 

for det (iron eller rcltere *agl for del Farvclnsc. jeg dromte 
altid oni Millet og hard* mine Vcnner i Kredsen Mauve, 
Israels a. s. v. 

Degas er som Maler mamdig or uper&oolig. nclup fonli 
ban personlig er lilfreds med al lev* Mm simp*! Borger 
og ikkc brvder sir om nl » nydc LitcI- : hnn ser Menne- 
skejie vrimle om aig og nialer dem saa godl, fordi ban 
ikke som Rubens gnr Km pan al vxrc Kavaler or 1^ ve- 
in and . . . 

Fornylig opdagede jeg her en lille Radering nf Rcm- 
brandl or koblc den. en mandlig Aktstudie, reatistiak og 
ligctil. Hnn slaar tone! mod en Dor eller Siijle i cl dy- 
slert Interior; en Solvtraale slrejfer fra oven det sarnkedc 
Ansigt or del kraflige, rode Hiuir. Man kommer lil al 
In-nke pna begat, saasnndtog stirrklopfntteter linns Legeme. 
Sir mig engang. bnr In nogcniindc 1*1 Cfdmlligl pan 
lOkien- eller «Del Indre of en Slnglerbutik< i Louvre 1 ? 
Det har du vist ikke. Del vilde vacre mig en ren Fornoj- 
elie, nl tilbringe en Morgcn sammen mrd dig i Hoifarn- 
denies Cnlcri. AH ilet Inder sig ikke beskrive, men foran 
aelx-e Ilillederne skulric jeg vise dig saadannc Herligheder 
or Viilunilrrc, nl du vil fontna, hvorfor jcg fors! i ^oden 
Kxkko bcundrer lie PrimitiTe. Jcg er nu eng»ng( saa lidl 

euNtttriik] 

En gneak Statue, en Bonde af Millet, cl hollandtk 
I'orlra-t, en niigen l*ige af Coarbet eller Degas — denne 
rolige, fienneninrbejti. .!•■ Fuldkominoiiheil bevirker. al dt 
Primil - og Japnnerne vetl Siden nf foreaomraer mi« aom 
SkriD mod Mnleri. De inlereuerrr mig nbyre niegel. men 
el afslullet Kunstvrrk gor i sin FuLdkommenbecl ligcsoiri 
del l'endeli|{e baandgribeliRt. fanr •>-■ til luldl ■! nyde Sken- 
bnllen og River o» en FnlrUe af Itendeligbeilen . . . Jeg liar neloji mnlet el Porlrael af en Ultg Pige pa» 12 
Aar; bninr 0jne, sort Haar ogj aorte Ojenhryn, grangul 
Teinl. nod en hvid HuRgrund. der er stierkt lonel med 
Veronetergrnui. i lilodrodt I.iv m*il violeile Striber og 
blaai Nederdel med Ktorln*roet orunge Monster, OR ■ den 
nydelige lille Kaand bolder bun en Oleunderblonul. Jeg 
er lilevct *aa Irari og udmstlrl, at jrg -.!••: ikke kan skri\T. Hvi' vi enganR var sammen i Louvre, vildc jeg Rerne 
se pan dc primitive sain men med dig, Jcg gnnr slmliR 
rued ilen M.ir\lr Kxrllghed 111 Hollxndrrne. font og frem- 
mesl Hemlirnndt. som jeg lidligere bar %tuderel san ind- 
({aaende. Or. saa Poller, Hnn maler pan en 1 — Meter 
Klor Flnrir en livid Hingil. der vrinsker bronvligoRdrspe- 
nil. or ovenover den en ilyster Uvi'jrshimmcl. og Dyrel 
>taar der gamke ene .i den vande Kng* tart pronnc Ucn- 
delighed. — I di&sc Ramie HolI.Tiidcre ilikker overbovedel 
Herligbrdn. der slrt ikke knn sammenliRnes. med noget 
nndel I 

Jcg ^ende^ dig i Dag el Pat Skil?wr efler Slodier i Olic; 
pna den Mnnde ticrer du • linrmoliver at kende, som bar 
hegejilret den gomh- Cexanne. Crau ved Aix er nemlig 
oinlrenl som Omgivelser ved Tflrnscon og Crtu her. Ca- 
ninrgue er enduu simptere — med ilore Strarkningerdanr- 
lig Jord. Iivor iter ikke vokser nndet end Tamarindebuske 
OR slridl Cirrrj soni Spiirtogntssel i en Orken. 

Jeg ved. hvor meget du holder af O/anne. saa jeg Raar 
ud fra, at du vil blive glad for disse Skilser fra Provence. 

Ikkc at der er nogen Ligbcd mellemj en Tcgning af mig 

or en af Cezanne, lige saa lidt %om mellem Montieelli og 
mig. men jeg t\iktt del saliim. I..:-. ; lideflskaKeligt. 10m 
de bar ehkel. og af de samme Grande — for Farrens og 
den logiske Tegnings Sky Id. 

Med del fn-lles Arbejde. *om jeg ikreu om. mente jeg 
ikke. nl lo eller Ire Malere skuldr arb«jde :■<< samme Hil- 
lede. jeg twnkte paa fonkelligarlede Arbejder, der alHge- 
vrl horer summen og kompletlrrrr binandrn. De tidliRC 
Italienere. de tyake Primitive, llollarnderne og de egent- 
lige Italienere — danner de ikke uvilknarligl sammenhsrn- 
gendc Grupper'.' 

Kgeullig duoner jo oguia Impreuionialerne en {jruppe. 

Irodi alle deru alykkelige Borgerlcrige. hvori den ene so- 
ger al npaxle den anden med en lver. der var en bedre 
Sag varrdig. 

I vor iiordukc Skole er Rerobrandl Her ren og MxMcrcn. 
og bans lodllydelse gor sig gnrldende has allc. der kom- 
mer i limns Na?rhed. Poller f. Eks. maler Dye i Bruml 

og Lidcnskab i lige i4B lidcmkabcligc Omgjvelscr, i I'vtjr, 

l Solskin. i Hastens Melankoli. mens ban. for ban larrle 
Rembrandt il kende. var smaalig og lar. 

Rembrandt og Potter, del er Malere, der harer sammen 
som Hrndrc, og sclvom Rembrandt aldrig har gjort el Pen- 
seltlreg pan Potters Billeder. ua skyldrr altigevel Potter 
(og Rtiysdael) ham del bedile i dares Wricer. det Moment, 
der gribcr os om Hjertet. naar ri forslaar at se el Slykkc 
af del gsinlc Holland gennem dem TemperaineDl. 

Ogaaa de rent materielle Vanskeligheder, en Maler bar 
at v...i. med, gar Sammenhold og Samarbejde onskelig 
(akkurat som paa Ski. Lucas iaildernes Tid). ICvis de prak- 
lisk hjalp hinanden og boldl af hinanden som gode Kam- 
nernter i Stedel for at skendet og slus, vi Id* Malerne 

blive mere lykkelige og i al Fald ikke saa lallerlige, dumme 
og nederdneglige. 

Men nok om del. Livel g»nr saa hurtigt, nl vi ikke bar 
Tid lil liaade al dis.kutere og handle. Derfor er del, at 
vi for Tiden er udc paa htij Sa, hver for sig i sin lille 
jammerlige Hand — ene paa Tideni varldig? Bolger. 

Er det en Renaissance eller el ForfaldV Vi kan ikke 
aelv domme derom, vi slaar selv midl deri, og vor Dom 
er underlagt alle Perspcklivena FormengDinger, Hvad der %ker omVr >.. o* anlagei sansynligvis overdrevne Former 
i vore 0jne — liaade hvad ungaar mt (.'held og tort 
Forljenester. I Dug har jeg igen arltejdel Iiaardt. Hvad man du vilde 

iirc om mine mmercnde Arbcjder? I nl Fnhl vilde du 

ikke (hide Ccmnm** winv! 1 ".■.,! i-_ ! ■ ( ild< og na ■ -irn *ngsle- 
lip* PenselMrng i dem. Men da jeg maler del saiume 
I,andskah, Cram og Onmargue, llMBl frn C" lidl nnden 
K: ir. saa ■" ilcr jo nok varrc nciRlc E.ighedcr i Farven. 
I'vilbaarlig maa jeg Eanikc pan Cezanne* kejtede Pensel- 
fori no (uudskvld Ordct »kejtet«| i mange af hnns Studicr. 
der sandsynligvi* er optagel under *.ta?rk Nordenvind — 

jog. kaprnpor s«lr med de samme YaDikelighcder. *aa jog 

forslaar. hvorfor Ceznnnes Pensrl ofte cr ina sikker og 
ofle taa kcjtel: Sagcn er, al ham StafTeli hnr voklet. 

Nogk Gangc bar jeg arltejdet i.isendc hurtigi — maaike 
cr del en Fejl, men del cr der ikke nogel nl gore ved. 
F. Eks. •5ommcraflcn«. der er SO cm i KvndraJ. har jeg 
mulet (.:.£.. ■ cl Track. At (age fat pan del en nnden 
Gang er mig rent nmuligl, og odelargge det har jeg heller 
ikke I.yit til. Jeg er jo n*lop gaa*t ud i stork Norrien- 
vind for at male deL Er del ikke lungl snarere Tankena 
Slyrke vi soger end den roline Pensvlforing, og cr det 
ovrrhoirdel muligl. alcid at male roligl og rpgelret, naar 
det drejer »ig om et Arbejde. der ud fores i den fnrsle Iiv 
spirntion direkle paa Sledel og efler Nalureii* Del er lige 
saa u muligl, som naar man f.Tglcr. 

Gid dog nog'.:' Kunstncre vilde slutle sig lammen Tor at 
arbejde samtnen paa store Ting. San kunde Kunsten 
maa*>k.e ■ Fremtiden opvise Prover derpata. Man 
maa sloo aig sammen om de nodvendigc Dilleder (or at 
kuitne overvinde die malerielle Vamkeligheder. Men na 
langt er vi desvarrre ikke endnu — med den hildende 
km-: gear del nu engnng ikke ana hurligl 10m med Lite- 
rature it. 

Jeg akriver til dig i Dag -torn i Gaar, i Hait ug helt ud- 
.,-.,: — i Ojeblikkel er jeg ikke i Stand til at 1egne. Ar- 

Iwjdrl i Merges udlc una Mar ken har fulrittxndag udtnmt 

mine Knefter. Bvof Solen her i Syden tra-ller: 

Jeg er nldelen ude iif Stand til at bedtimme mine rgu* 
Arbejder, jeg kan ikke »e. om Stuilicrne er gode eller danr- 
lige. Jeg hnr syv Studier af Korn — incgel mod min 
Vilje kun Landskaber. alleiantnien huldl i en gy I den Tone 
og malede i vanviltig Fart — saadan som Ho»tmanden 
arb-ejti-1 i den bnemdciide Sol. Iiell «>ptagrl nl den Tanke ! 
il faa h.k megcl iom inuliRl lag) [uin Skaar. L'dnnivkningen af Hu\et lxgaier fuldslxndig [--- .1^ pna 

■nig. ■'.-!■■.-; ■"" og ti :.■..("■-. iti del vil blive .: m-.- vntagluldt, 

•elv om del nok htiver meget fonkelligl fra hvad du laver. 
Jeg er megel nysgerrig eller al le Skilser Ira Punl-Aven, 
men du maa unri« mig en udforli|jere Stndie. Naa. du 
gor del nok nllsainmen saa godt som muligl, jeg holder 
nemlig «aa meget af dil Talent, al jeg med Tiden vil an- 
•3,'ggc en lillr Samling af dine Varrk-er. Del har allid. rurt 
mig, at japunske Kunstnerr olle arrangerer den Slag-, ind- 
byrdes Uyllehandler. Det riser dog. al de holder af hin- 
anden og holder ummfti og lever i broderliff Enighcd og ikke i Inlrigcr. Jo mere vi kommrr til at 
ligne dem pna delte 1'unkl, del hedre- vil det gaa os. Del 
lader ogsaa lil at flerc af diise japan--- Kunstncre kua 
Ijenle me^et lidt og levcde mm simple Arhejdere. Jeg har 
en Reprodukliun of en japansk Tegner- el eneite Grats- 
-ilraa' Hvilket Monster paa SninTitlighedsfiildhcd' Jeg 
tkal Ted vrd l^jlighed ri<ic dig del. 

De liedMe Planer og lleregninger K- , - ,r *»• *>!•« i Vad- 
■sken ; lader man derimod stan til og drager Kordel afTib 
f^-ldcl og af brad DflgtB bringcr, Nia fanr mttn Invct en 
hrl Del gode Ting, man ikke hmvdc foruilsel. 

Tag dog en Tur lil Afnkn, du vil blive henry kt over 
Syden og udvikle dig til en itor Kmislncr. Ogsm Gao- 
s"i: skylder Syden en %lor Del al nit Talent. Jeg bar nu 
i el Far Maoneiler oplagel Syden* sUvrke Sol i mig. 
Itenultalct af delte Kkiperintent er for mig. kolonsli.tk set, 
at Dclacroiv ng Monlirelli liliver sliinende — og del er 
med Urellc, al man plrjer al rcgne dem lil de rene Ro- 
manliketr, og anner dem for Kunttnere med en orrrdre* 

ven Kamtaii. Ser du. Syden. 10m •'••■?■' ■ og Fromenlin 

gengav ^an tori, er allerede her rl Land, som kun kan 
gengives med Kolomtem Farver. 

1 min Skilu .Haven- er der niaaske nogel ■ Reining 
nf vflnjlshlnde Tarpper. vsrvrt af Rlomsler og Gnes*. Paa 
alle dine Citater vilde jeg helsl svare dig med Perinea — 
men ikke med Onl. Jeg cr ikke oplagl lil Diskuuton i 
Dag. jeg stikker nemlig lil op over !>egge Orer i Arbejde. 
Jeg liar lavet to store Pe 11 n etegn inger. %kal jeg sige dig. cl 
endclosl ll.nl: Land, wl i Fuglepcrspektiv fra Toppcn af 
en II. -, v.J',.:..-. Slubinarkf r. der laber sig i del fjeme 
og gaar sum et Hav lige lil l!ori«onleii. der liegncnses af 
!'>.< kl.- rii. ved Crau. Del ser Ikke japansk ud t nu-n i 
Virkeligheilcn bar jeg nldrig lavet nogel sna japansk. Kn 
Imi'.\ .' NmiIi- Idle Arbejder. e! lille bille Tor. der kerer 
gennem Kornmarkerne — det er alt del l.iv. maa ser. 
Ta-nk dig t-ngang: da jeg en af de forste Dngc kom 
derhen. ugdf en Malrr og Vcn af mig »l>el vilde vaere 
vanviltigt kedeligl at mile.i Jeg svarede ikke derpna. men 
fandl l^andskabet sna herligt. nt jeg ikke engang gad skarlde 

den Idjgt ud wm ban fortjenle- /eg R"k derhen Gang 

pan Gang og hnr lavet lo Tegningcr af del — det Hade 
Land, hvori der ingenling Hndes, intet uden Uendelighe- 
den og Kvigheilen. N'aa, mens jeg slaar og legncr kom- 
mcr der en Fyr, ikke Maler men Solilal Jeg s|iorger ham: 
aL'iidrcr del dig. at jrg Under del lige saa sniukt torn Ha- 
■■'•1 'i >Nej. del undrer mig ikke <hari kendle godt Havet), 
nl du tinder det lige taa smukt jeg Under del endnu 
smtikkerc end Havel, forth del er bcliuel* 

Hvem af dem havde nu meal Forslund paa Kunsl. Ma- 
leren eller Soldalen? Rfter min Mening Soldateo — tyoes 

du ikke Qgwp.' 

Jeg vil male Menneakvr. Menne>ker og alter Mennesker. 
ingenting har den Ilelydning for mig -torn alle diss* lobe- 
nede. ligefra Svabelsesbarnet til Sokratea. fra Pigen med 
a-orl Haar og hvid Hud lil Pigen med gall Haar og legl- 
rod I og toftnrodl Ansigl. Men forchihig maler jeg andre 
Ting. 

Jeg har dog ogsan en Kigur. en fulilstarndig Fortajeltelse 
af nogle af mint* ho-llantlakc Billfder fra den Tid, »Kar 
tohVUpiterne* o.s.v.. og jeg vilde geme have, al du ogsaa 
skulde se denne her. Del er stadig Sludier, hvori Far\*en 
er saa afgorende r at en Sort paa Hvidl-Tegning ilet ikke kiin gengive del. Jeg hnvde txnkl pna at scnde dip en 
slor og omhyggelif; Tegning af llillcdel; men den kom til 
al sc belt anderledc* ad, ski*nl den vnr ganske korrckt: 
kirn Farven kan give- on FornemmeUen at den gledendr 
Lull out Hasten vet) MiddafitfiiJ og i bngende llmidcdngs 
hede: wivner man del. or Itilledet ikke del mnim Hillede. 
(■auguin oft da. I ved. hrad en Honde cr. og hveir nickel 
af Dyrel. der maa va?re i bam. bvit ban skal were af den 
nglige Race. 

Jeg. Iwnker paa at dekorere mil Atelier metl e! haWl 
I ■ ■. ■■in Salsikkei del .sknl blive en Drkoralion. Iivor de 
grelle ellerlirudleCtirom-Toncrek*pIoderrrp:ia rn liaggrund 
af forakelligc Idaa Farver. fra del *orte*te Veroneacrgronl til 
Pariscrhhkiil og inrffattel i smalle Liiler. malel med gvldent 

Gull . . . 

Ak. vi skate Hjerner — hvilke Nydclser berede* os ikke 
■ f vore Ojnr! Men Naturen barvnrr iig paa Dyrel ■ 01. 

og vor Krop er elendig og otle en jammerlig Byntc. Alle- 

rede siden Giotlo, der var sygclig. bar del varrel ■inadan. 
Men livilkcn -Ojculyil og lirilken 1. niter finder ri ikke ho* 
Rembrandt, den garale Love — med sin leende Inndlme 
VI mid, el Tarktacde bundet om Hovcdcl og Paletten i 
Haandrn. Den (Jung Gauguin vnr 1 Ariel, lod jeg mig. *om du 
v*d, forfore lil al arbcjdel ud at Hovedel — en lort Dame, 
der la?*ei en Roman i el gull Bibliolek. Jeg ivntei den 
Gang, delte ibiirakte Maleri var megel hllokkeade- Men del er ct forlryllel Land, og pluri&elig slaar man foran en 
uoventigelipj Mur 

Maanke man kan vove *ig i Kasl dermed efter et Li-r 
futdt af mundig Sogen og Slra*ben. elter haardr Kampe 

An*igt til Ansigi rncd Nnturcn. Men jeg vil ikke f ■ » r - ; . - 

big renilc mil Hnved ilu derpaa. og hele Aarrl igennem 
linr jeg didl i del med Arbejde efler Naturen — uden 
Tanke pan ImpresMoniiuir eller noget som lieltt andel. 
En cnetle Gang, bar jeg givcl mig Trie Tojler prion v — et 
nyt Fejlgreb — og nu har jeg nok nf del. Xn arbejder 
jeg paa vO'tivenlnrer* og Mnderer den graa Himmels Tor- 
skellige Virkningrnnd gul Jordbnnd og mod del snrlegranne 
Lav — rller dybviolcl Jonl og Lav mod en gul Himmel 
— filer giilmrl Jonl mod en lortgnin og ro?a linn . - 
DeE inlvrc*serer mig. ulligevel mere end alle Abstraklioner. 

Soar jeg i »aa lang Tid ikke bar ikrcvet til dig, tan cr 
del. fnrdi jeg ikke havde Ly.il lil al diikuCere. og ogiaa fonti 
jeg %aa en Fare i den megen Refleklion - jeg maa ks-mpe mod 
mm Sygilom og; holde rnin Hjernc klar. 

Ved roligt Arbejde kommer de bedsle Motiver afaig telv. 
HoveiKagen er al bxrde lig i Virkelighed — uden nogen 
forudfallct Plan og uden nogen Parole fra Pari*. 

Invrigl er jep megel ulilfreds med detle Aar. men maa- 
ske vil det vise sig al dannc en solid Ilasis Tor del naalc. 
Jeg iir.r ladel mig fuldiUrndig gennemlrxnge al Hojenes 
og FrugthaTernrs Lufl, og nu man vi »r. h\-ad jeg fuar ud 
at del. Hele mio .Frgerriglied indskra-nker sig nu til en 
Idle I'lrl Jord Koro, der spirtfr. en Olivenhavr. en Cy- 
prei id-er farmlen ikke er let al male). — m wi ' 


iMa, 


^ M in Kurrest liar mange Sind. Intet er mig ukffirt- Jeg byggede Huse til inin Kierest — et for hver af hen- 
des Sind — hendes Sommersind, hendes Snesind, hendes Lev- 
springsla?ngsel, hendes Smil i Hindbiertiden. 

Varm rod Sandsten brugte jeg til Vinterhuset, gul Mur 
til Vaaren. Granstammer til Hosten og til Sommeren et skin- 
nende Telt. 

Men min Kierest liar flere end fire Sind og hver har 
bragt mig stor Glrede. Derfor lagde jeg Haver om mine Huse. 

Tolv Haver anlagde jeg — Ire ved livert Hus. Min Nyt- 
aarshave var dansende Fyr og Gran over Sue og grant Mos. 
I Marts skulde min Kierest se ud over tre tusinde blomstrende 
Pebertneer. I April vandre mullein hejreslanke Birke. I Juli 
sove paa en Jordbterskrrent. I September bryde Stilken paa 
rode Svampe nied sin Sko. 

Mepen Flid kostede det. mange Tanker og fjorten Tu- 
sind Dukater, men omsider var alt godt, og jeg bod min Ka=- 
rest til mig. 

Hendes Glrede var stor og sken. Hun sang som en [risk 
mellem Havernes Grene. Hun blev lsenge og vilde aldrig bort. 

Men bestandig boede hun i del bride Telt om Hasten og 
i Granhuset om Vaaren. Hun gled paa Irisdammen i Februar 
og var i Bregneskoven mens de rede Pebertrwr stod i Brand. 
Hun sov paa Jordbrerskrajnten i April og skred mellem de 
unge Hirke i Hejsommeren. 

Dog tyktes hun mine tolv Haver var dejlige. Og rain 
Pande blev 90m et runkent ^Eble af Grublen over min Kse- 
restes Sind. joiuskes iil'chhoi.tz 

Sliiml u) Klinp-i: Mart. 19M. I nrt hold og form. 

1 ailledllinfl af ell udsl nl Icincsisk kunsl i kiinslinduslriimistecl. \TI tarnke H motive! : en skrivende drvng. Kcmdclegn: 
hnrcdet paa skicvs. prgrlingren i vpiils trek mil over 

penncsknftcl Vi Ubdjh o* tndvidere nl deltc motiv, den 

skrivcndr dreng. har syitil>o>Uk helydning. og allid, Iivur 
•lei freuikonimer, vker tilling f til en ellrr nnden inytlie og 
forslaas :if alle. i li _'■ . al Kunslrn seniicm uvilknnrlig 
udvarlgelie er standsel Ted de lo orafor narvnie kende- 
legn. torn tradition? n eflerhnamten liar fipstnvl urokkeligl 
og genernlion cfler generation iirhcjdel pun at give mill 
storsl mid if; klnrhed og antkiirlighrd. Har vi forestillrl 
as all dellc. cr vi intlc paa livel itf ilc lil h.elvlcu hundiic 
opgaver. ion i furliden overall, hvur kunslrn trondle i 
rrligtosc og" tilovoliske ntecrs Ijencslc. urigjorde did kunsl- 
neriskc arbejdes fasle basis. Noget vnr givel met! opga- 
veo og nogcl ovcrlndt til kunslnercn selv. der kundc hygge 
direkte paa forgs-ngerc* arbrjdr og dog med lejliglied til 
en ftildt pervonlij; losniog. — 

Den kine&iske mnlrr og ktinstkrilikor Sic-Ho, der levede 
i del ').— 6, urb,. opMille* f»>lgvnde ark* afgwcndcIiiHed- 
egenskaber: 1) bcvjrelthcd og levendr hcvargclsr. 2) pen- 
selsvkriflent skeEcl. 3) nnturlrnskah. t) l-ifvcferdrling. 
">) kompovilioD, f>l ngtclsr for tntdiliom-n. Delte skema 
kan mer en en kuntlretmiig tinderskrivr. del rr den gandr 

kincmk malerkunsl vrlv, di-r mam vise ns. hvml Sk-Hoi* 

mrniiiK var dermed. Denne malerkunst Titer tig al have 
-el dobbelt »imlltokl<, Synllgl for os liggcr na tureen give I - 
sen, den lytlvnde Iijorl. den svajrndr bambns. den rnwrnmr 

vandrer. Her Under vi I og 2- besjacllticden, den levendr 

:■■' v.v i:- Is* •■;■ nalurtroskiiben. nlle dele saa futdttooende, 

•'■ni linger, kunsl bar knnnct give dent. Kor os, der Len- 
der sencre tidrrs vtof og rurnilluderrnde evpcrimrnlrr. *r 
kinewnu's kun*l nnlurlro-iknb under forvnklingrm form, 
tor k 1 1 ■-■--.-'■■ 1 1 rr den derimnd fuldl illuJerradc rralicme. 
hvad lalrigr ktiu»tneranek(luler vldner om. Der forUrlles 
ualedrs om Wu Tao-l*e t en af oldkinnt tlurstr kuniturre 
<c. 7.V) e. Chr.l. at lisin. da ban itnskede at indgja til I 

ev-iRhcdcn, blol klnpprde i hsendenic Toran en dor. ban 
havde matt i cl ol miic vn^mnlerier i kej%erpid:id*c1. Da- 
ren niilmcdf \t£. Wn Tm>lK fcik drrinil. del var i en vid- 
underlie grollr. doren lukknlr «)■ og, kunitnercn blev ikke 
m-I mere. — Ved Siden nf olijrklivt >inilhoId< bar omtrenl 
nit i de kinrsiske hilleder symboUk be-lydnins. udlr^-kker 
gaengM oldkino^iske myllmke nj; poetitke tanker. ■ kir»e- 
M?rnn njni 1 m:mk# hillederne'C relle> <^enllige in-^jirilhed*. 
Div*e foreiiillinger var cl apmnefnml. fa?lle*lcniiirr. der til- 
lod ntalliiie varialionrr ml fra wlvxla-ndige naluriagllaKeUer. 
Naar vine nulid-tniL-iinctktr i rn uditlilling^kalalog; Ijmct 
en bt-lngende hilledlilrl. ledvkget af sknnne vers, tro de. 
nl ileimed er t>K«aa billcdrl dejJigl llerimod v;ir kbaeran 
<iikret ved de ovrige an fort t liilledfordrin^cr: farv rfonlclinp, 
kompDMliun Qfi prnielskrillrnN skelel. — 

KM"!'. Mnar skrevrl. visinok ho<i Juliun l^ingr. nl slil 

•er en konsrkvent Reimeinrurl afvigeUc fni vinkeligbedtn 
■ i kunstnerisk ojenied. • Ocnnc dellnition var udmarrkel, 
bvit virkelighcden var en foriegning or ikke ilel cbioa. 
den er. I>en kinetivkc knmlnvn nrbejde med virkclighe- 
ilen )»e\laar ikke ■ hvnd vi kalder naliirvliidimn. Icgning 
og iiialeri i marken. Del* indlevcr ban »ig almenmenne- 
vkrligt i de fo»kellige natnritenininger. del-t \luderer han 
nalurcnkellhedcrnri. T. *k*. planlenn •. bygning og Txksl> 
love, part dclte- grundlag guar ban til arbejdet og oplnener 
sig lil med ttedse Miinc tikkerhcil og enkelhed il kunne 
give naturcn billed mfr»igt, allKia en crindringensog kund- 
vkalicns ekstrakl. Mid let ilrrtil rr »nenscUkrirtcni skelel*. 
-(■v.-l'-.fcn-. fabelaglige kalligrnlido- \ikker)icd. Del fuld- 
liaarne knn«lv-a-ik er her *om overall reoullnlet nf sam- 
mensiiiellningeii af objekliv virkelighedsiagtlngrlsc og tub- 
jektivl ornamenl. omamcnL her ikke t tielydningen IwvidM 
pynlefurm. men i lielydnlngen nf personlig opleverorm, 
t:ialedrs soin den frrmkomiuer under sindels krnv paa It- 
deligl udlrvk. 

S. DannexL-jolil-Sams*f . GABESTOKKEN l^ARL JUL. SALOMONSEN TtUa&bemmrhiiager om 
^ Ih/tnmrjthumcnx u/iirlige Natar. (t*vin og Mankujwird/. 
Sjnrlden liar mm act el vukcligerr Nrderlag. end del 
l'f«-r Dr. Carl Jul. Snloinomen led med til Sktifl urn 
UyimortUnirn. Ikke en freinragende dauvk Kiin»lner cller 
Psychialrr kom bam til Il^aelp. Af alls de Anmeldelter. 
Skriflct fremkaldte. Iiuhker jeg kirn lo ro*eude. Den f«r- 
sle var al Markd Kbg. i Naliunallidrnde. hvorhug vkjuler 
nig samnnc hojtbegavcde KuiiAlkriliker. der i >in Till vakle 
I'jml. ved at updage rn bell ny og bclydrlig Meittcr i Kob 
ber»eikkuinv|en, Anon, aalwnbart eaKrai^kmanil, demkyldle 
*in Oprindelse at de anonymr Billeder L den paa- 
irxldende IMuillingi Kalalog var bctegnel mod en n.Tilig- 
geude Forkortelse. Den unden Tilliaenger af Salomonsen 
var en Journalist, jeg. tror i Honens. der glxdede sig me 
gel over, at den berumle I'rofeisor ■Carl Jul. Simnn«ni 
endelig havde faael taget l.ivel af den moderne »llysmur- Nii.Ki-. Hvail der virltrde sna-opmrende ved Sidomonsens Bog. der 
jo ellcrs narrmesl kunde sync ul opforttre til en blot tpn- 
£e(uld Hehandling. var ivcr lo Ting: 

Kor del for».te banv Mangel paa Ktilelir for del fornajr- 
melige i bans lleskyldning Han synten al tuene, at man 
blot bclmver al udstvre sig med en <[va*ividen*knbe1ic 
Maske fur iistniucl at kunne sigte sine Mrduorgere for 
al lidr »r Siiuluyge. Salomon ten skulde *n Gang udfra 
iiogle i'undellrr mellem tie Forrslillinger ona en perconlig 
Djarvrl. torn der er saa rig Lejlighed lil at studerc pna 

SindsygelitMpilalerne, ug ua den kirkelige Tro paa Dj»x- 

lens Kksiiteni og Vjrkaomhed. prt'vc pna at fremsaMle en 
Paasland om, at nlle dunske Prarster. vel at mark* de 
virkelijg Iroende ililandl dein. flldl udenfor ilen nortnale 
Vnriationsbreddr Profe.vsoren vi I n . . .• bave vanskclict 
ved at forrslilk 1 tig del Hyl uf IndignnEion. hvarmed han 
vilde blive modi. Ved at rrlle sil Angrrb moil Kumlnere 
har Prof. Snlomonsen kunnel g»re Keguing paa Bifald nejagtig fra de hurgcrligc Krc*e. dtr vilde hare Mend liam. 
hvis Angrebel — u<lfr.iakkunt wmme videns-kahdigc Pnr- 
ininer — havdc vwrct monlcl paa Pnrateme. Prof. Sa- 
lomonsen bar vcd sit Skrifl sikkrrl ikke opnnaet al over- 
bevisc andrc end drm. Her paa Forhaand var cnigc med 
ham. fordi de nemlig heller ikke forslod cl Suk af det 
hele. hvad der jo nok i La*ngdcii kan virko lidl irriterrnde 
pott ens Stlvbtvjdstbcd. 

For det andet: Oprorrnde var den Mangel pan viden- 
skobelig Me lode, hviirnied en I'mversitclsherrr og Dr. med. 
her menle at kunne gaa lil '.;.il:- Prof. Salomonsen for- 
synder lig mod den elemenlarre Kegel for al Kunslkritik: 
ikke at udtale tig ont Billeder. man ikke bar set. Han 
har ikke gjorl nogrt Forsog paa al ituderc dc • Patienlem. 
hvis Diagnose han stiller. Han er i selve denne Diagnose 
taa Taklendt, al han ikke cngung fed, om han .i. a grille 
til Schizophreni eller lil en epidemisk Ophidselsespsychose. 
Og han ' ••rr i V. , jet mi de Billcder. han bruger til Doku- 
ra en tat ion, en rrslelisk Sinag, der svarcr lil, orn man i en 
BedemmeUe af moderne donsk Liters tur mellein hinan- 
■:■:•!! vilde hen vise til Johannes V. Jensen og Ha raid Range!: 

Naar Prof. Salomons* n nu fremlurer med en oy Piece: 
• TMIagsbcmarrkninger om /Jys/norjdiiinini- lyovligr .Vafnrt. 
er der Grand lit al beklage den Forblindelse. der forhin- 
drer ham i at se. at han har sal en Plel paa ail riden- 
skabelige N'avn. 

Der cr derimod ikke nogen Crund til al plukke disic 
Bemarrkninger fra hinanden i I nkeltheder Alter her mo- 
der vi den kendte Salomonsemke Loshed. naar han f. Eki. 
paa Skriftcts rente Tekstsidc laler om. at den moderne 
Kunst I sin »FlugI fro Nature n« har fa set el >Stempel, 
der rirkede Irastndende. forfamlende og ufonlaaeligl paa 
alle dem. der ikke var klare over, at de her slod over- 
for iggeliot Anndsprodukler*. Der give* dog ogsaa dem, 
<f cr hterken anter moderne Kunit for fratlodendc filer 
■ygelig Vi ninder alter den Saloinonsenskc Hashed i 
Stoagen. der faar ham til al jsrinshlle Schmidt ItollufTs 
lige -.:.i Qiodhydclige som lalcnllosc rChri*lu>< med Pi- 
casso* aKvindelig Student*, der (eftcr Gengivelserat doraimc> 
er saa fuld af dynamisk og skon. Realitel. (Hvad Salo- 
monscn forstaar ved Teenekunsl. foai man et Begreb om, 
naar man herer ham tale om rptditlkens udma>rkede 
Tegner Andreaieiu.) Og paa vislvaiilig forsirret Maade 
sammenblander Pror. Salomonsen Futurisme. Kubisme og 
DysmorfUmc f. Kki. noar ham kriver: »For en Tid og 
to Slrgl. der regncr de futurislisk-kubiiliskdysmorpbi- stiskr Freuibriiigrl<>cr for hoj Kunst. liar de slore gamier 
Vark#r ^clvfol^clig ingen Vwrdi — ml over den hiiloriske*. 
Prof. Salomonsen vil have meget van*kclia<l tc^I at herise 
at der i fniende >kuhislitke> Krese lienker Mangel paa 
Kcspckl for rdfl slore gnmlet Varken. Men som sagt. 
der er ikke Grund lil at gaa i Bnkeltheder. 

Besten ar Prof. Salomonsens Piece optoges- dels af en 
Rtckke Slikprnver paa dadai^luk Poesi, deli al en Hernia 
nitig lil Fa?nomenct Tnngetale. vtrn Salomonsen gl<mte al 
na-vne i den forcgaaende Piece i sin Opremsniog af srall- 
somme Psychoser. 

Som Prove paa den dadaistiske Poesi anfarer Prof. Sa- 
lomonten fntgende Dig! af Picabia : 

Amorikansk Spyl 
Maven [som en meknnisk domino 
P] de tykke Bage Taage 
sludrer i 1 1 march Slav 

og lider af Sherryens Torhed i Kuglellaske. 
En raolaslisk fleddike stejler 
i Form of el Flaikeskaar 
■ved Siden af Forellen, der er en Telefon. 
I en Lommebog :'r.r' Zanzibar 
kommer del nogne under Transport m idler. 
Detle mbnder mig om Slipseihijfer alene ■ en Kupe, 
Trappen hotter lilligcmed Ga^bluivl mine Bredre 

Men hvad har detlc aabeobare Galiraalbiai med del 
centrale i Tidens Kunst at gore? Prof. Salomonsen 
har ingen Sans for sssletisk Va>nliionkel. Storl og smaal. 
Skidl og K .. =i- - 1 . Udartninger, famlende og mislykkede For- 
sttg. Hovedva-rker, alvorlige Bestratbelser, rene Uileltnnle- 
rier og Tojerier — all rodes sammen i eo Gryde lil Be- 

grebet den > moderne Kunttt*. Det er en lignende Mangel 
paa Sans for BelydningsfoTskol. der ndehegger Prof. Salo- 
monsent BevisrorcUe, our bin farst peger paa >rnodcmc< 
Kunst. saa paa Flagellantisme eller Tungetale og saa siger: 
Minder del ikke en hel Del om hinanden? Skulde det 
moo ikke •■'''.• beslxKlct? For>laar Prof. SalomoiiM-n vir- 
kelig ikke, at den saakalilte moderne Kunst er el vidtstrakt 
Land, der rummer dc forskelligslc Fxnomcncr, ukkurat 
som I. Kks. den moderne I^egeTidenskah rammer dc For- 
skelligsle Fa*nomener, Hgefra den Videnskabsmand. der 

srbejder i klog Konlaaelse af siD UegnensitiDg og i abni' 
delig Faslholden ved den videnskabclige Metodes Princip, 
lil dm ovrrfladiske Palybistor og Jen kloge Koae i Vemb. 

Ollv GtMetl. 
Novemberklubben af 1920. 

T TNDER Navn af » Novemberklubben* er dcr i Odense dannel en ny Kunstfor- 
^-^ ening. Bestyrelsen bcsiaar af: cand. juris. Poul Uttcnreitter, Kerleminde, (For- 
mand>, Sparekassefuldmargtig J. W. Larsen, Odense, (Viceformand). Underarkivar 
cand. juris. Seesten, Odense. (Sekreta^r), Kunsthandler og Traskajrer Niels Bang; 
Odense, (Kasserer) og Maleren Johannes Larscn, Kcrieraindc. 

Klubbens Formaal er at skabe og udbrede Intexesse for moderne Kunsl ved 
li. at indkobe og blandt Medlemmcrne fordelc Kunstvaerker (Malcrier. Akvarcl- 

ler. Tegninger. graGsk Kunst, Skulpturer og dekorativ Kunst) hovedsagelig af 

unge og yngre danske Kunstnere. 

b. v( .1 Lejlighcd. og naar Klubbens Midler tillader det, Udgivelse af Pjccer eller 
Boger om moderae Kunst og Kunstnere saml Afholde]sc af Udstillingcr. og 

c. red Sammenkomstcr i Niels Bangs Hus i Odense at drofte fslies Intcxesser 
indenfor Klubbens Rammer. 

Medlemmer kan kun optages efter Forslag af et Medlem og med Styrelsens 
Billigelse. Mcdlcmmerne er bundne for en Periode paa 4 Aar. 0nskcr et Medlem 
at udtraxle af Klubben maa Udmcldelscn ske senesl l k Aar inden en Periodes Ud- 
ldb. Kontingentet er 50 Kr. aarfig. 

For Kunstnere, der optages som Medlemmer, kan Konungemet bestaa af Kunst- 
vaerker efter derom indgaael Aftale mellem Styrelsen og vedkommende Kunsiner. 
Valge! af det Kunstvatrk. der i det givne Tilfeelde tra&der i Stedet for Kontingent, 
skal i hvert enkelt TUfa=lde godkSndes af Styrelsen. 

F#rdelingen af Kunstvserker foregaar paa felgende Maade: Styrelsen indkober 
efter bedste Sken, hvad Klubben i Egenskab af Klub for moderne Kunst har Brug for 
og Raad til, og dissc Indkob suppleres med dc Kunstvficrker, der er kommct i Klub- 
bens Ejc som Kuostnerkontiagcnt eller som Gave. Af den derved fremkomne Ge- 
vinstrsekke udtager Styrelsen hvert Aar i Oktobcr Waaned el Antal Gevinster sva- 
xende til saavidt muligt Halv- eller dog mindst Fjerdedelen af Mcdlemsantallet og 
i et af hver Periodes 4 Aar svarende til hele MedlemsantalleL Hver Gevinst inde- 
holder et eller Here Kunstvferker. Der traekkes hvert Aar Lod blandt samtlige Med- 
lemmer saa betids. ai der i Indkaldelsen til den ordinaire Generalforsamling, der 
afholdcs den anden Mandag i November Maaned, kan gives Medlemmerne Med- 
delelse orn dcres Vindernummer. Gevinsterne er udstillcde fra 1. November og indtil 
Generalforsamlingen. Den, der har faaet det laveste Nummcr, vaslger forst mellem 
Gevinsterne. dernaast vselger Indehaveren af det nasUaveste Nummcr o. s. v. Gevinst- 
valgct ledes af Styrelsen. Gevinsterne skal vxrc affhentede inden den paafolgende 
1. December. 

Tillader Klubbens KasscbchoLdning det, kan der desuden Irvert Aar fcemsUUes 
en mindre Kunstgenstand (f. Eks. en Radering. et Trasnit eller et Litografi) i el til 
Medlemsantallet svarende Antal Eksemplaxer. der fordeles mellem samtlige Med- 
lemmer. 

Klubbens Love faas ved Henvendelse til Niels Bangs Hus. Kongensgade 12. 

Odense (Tlf. Odense 2342). CHo\ 
INDHOLD 


Omslagslitognifi nf Vilhelm Landalnm. 
En Malen OptegiieUef. Af Henri~hlaliut. (La Grande 


Den in I'dstilling Af J. 
Revue 190H). Overeat nf Sonja Jeppexen. 


S--I vporl ret. Fot. rflcr Ilenri-Matiise. 


' 


l-itograli af Svtnti Johansen. 


Tb. Philipsen. Af Ernst Go4d$dimidt. 
Fol. efter Henri Matiase. 


Li Ingraft af KarJ Larsen. 
Litogxafi af &cnnT Johanten. 


Leon Battista Alberti og Grunrll.i'ggrlten 


af den kritiske 


Atlantis. Dig! .if Emit llsnncluck*. 


-tlitetik Af Olio Gritted 
Noter. Tiliendle Boger. 


Indskrift. Dig! af Kai frnfedMOfr. 
Tncsnil paa Omalnget af Itelge Jensen. 

DEN FRI UDSTII.LING" 

DDSTILI.INGEN gnro-vervejende el mismodigt Indtryk, Billederne -virker ensformigt og udtrykslost, og bvor der fin- 
des en virkelig Intention, er den allfor of!e havrscl i PornuHimc eller blevet slikkende i Kaoa, 

I>«t sige*. at de leldre Malere lieundrer Re in brand I og Rafael.' Men mao wr overmaade? ltd I til Bcslnrbelser 
for at opnaa de Egenskaber, der prydede disw to bedengangnes Billeder, Mnn sporger sig ofle, IitbiI del cgenltis er, 
ditse atldre Mtilere (lnder &aa beundxingsvierdigl boa Rembrandt. For del kan da ikke vafire bans Rigdom eg Prteciaion 
i Farven — cllcr Rafael* klarc og harmoniske Billeuopbygning'' For tin m.mite man vcl flnde omend stage Spor 
drrar 1 deres egne Billeder '. Del kundc se ud, torn om de mente. at de »ed at gave alio deres Farvrr tilpas grumaede, 
vilde opnaa at (m dern til nl shu lammcn. men selr om Fejlene i Fwren — der, hvor man i del hele lagel kan tile 
om Farve — bliver mindre iojnefnldende. (1 rides de der dag. ag del hele virker omtreallig og nlilfrrdntUlrode. Hi-lied- 
opbynniig|en er dfn lilfeldige fologmfiake. Orernodigl al n»rne Name, de er Kradre i Syndeo alleurmnen. 

Vi in. in i WUIumjeni Billeder som altid fur Itrundre bans hentynalaa* Kraft HI at tbiB sin Opfattelse af Tin- 
gene ful. Man forbUiffe* over den ilriftfge Ojj karaktrrfulde Maade, hvorpaa Doblwlpurtnellel af Maratrand og Philip- 
ven er legne t. men Farvco er brutal som ogsoa i de fleile of hans andre Billetler paa Lditillingen. Til Trod) far at 
den gule Farve i Kadverbilledel er drevel op lif m Hajde. der blender Ojet, virker Killedel fatligt i Farven. Man kan 
ikke vierge »ig mod del Indtryk. at Willumsen bar skruet sig ud over den Palos. bvori han ellert bevKger tig, og er 
kommet i I»f Ixnkrlig Norrbed af del uartikulerrdc Brol. 

Af de unge er del ulvivlsomt Kurt Latsen, der ejer den sikreslc medfodte Malerbegavelse. Hoi ham marker ti 
den umiddelbare og inderllge Folclse for Farven. Ovcrfor bans smaa Stillebeo bar man en Fornemmelae llgesom af 
noget orgamsk le-vcndc, loftel over i rl hnjerc Plan — den Fomemnielse af nogel u»igeligt, nogel vi ikke har tkabt 
Itegrcb for, og som alene Billedkunslen kan give I'dlryk. Del er med Sorg. vi alligevel konslaterer, at Karl Larten, 
naar man belragtcr bans Billeder under el, maa aiges at brfnide sig i en Slfljliedipenodc. Vj tavDvr den Koncentra|»o 
og Anspa-ndelse, som laa bagved hins gnmle Billede iTrap|iegangen*. Han bar i de slorre Billeder mnngtet den Kncrgi, 
oVr var nndvrndig lil al faitliuldc li.un I3ci»igt, dc tr i billed mafsiig Hrnseende flydl ud og i dera Elegance bleret 
(omme og fade i Farven. 

Hot Ernst Ztutlitn moder vi en ren Vilje og en imuk Opfallelse nf BilledmoliTerne, men lil Trodi for de krmf- 
tigc og fe-stlige Farver savnes den pnaliddige Bigdom i Farren. der gor. al den bliver nogel men? end bare smtik Farve. 
Samler nian liidlrykkel af ham Billeder rra ifjor og iaur. er del Ontke man vil Mere for den lalentfolde og syrnpariike 
Kunslner, at ban maa opnaa slvrkere al arbejde Form og Farve ummrn Og paa den Mnade opnaa el slarre indre 
Lit i Billedet 

Man inilmmnier gernc Krtnten loeruru forblntTende Dygtigbed i Farve og FarvebehaBdling; men del bliver for 
megel ved et beana*rrnile Overllnilel>edrag. Del er mange Gunge, som vur del Lun el smukl Slu.'. man aaa. Han vitde 
nnske al se den -itore Form krafligere akcenlucrel, taa vilde alle dine Kaffinementi i Delailkrne og den dygtige Be- 
bandling af Enkeltformen komine liedre lil deres Ret. 

Aiidreoj Friit' Honiebillede er smnkt opfnltet. og der er en Finhed og Holdning over del, som vilde gore aig 
stxrkere ga;ldeude. hvis del var baarel oppe af en storre Udfuldelse af Temperament. 

Hoi fool Jerndttrff bar man el Ekiempel poo. at en Mond ikke bliver bedrv ved at krybe i en moderne Form, 
rlvad Kuliislerne inoutc med deres ForenkliitR var bl. a. at opnaa en krafligere og mere konsekvenl Billedopbygning. 
Men del er Ma tanglfrn, at JerndorfT bar opnaact detlv i sine kubialiak paavirkedc Billeder, al man Ivarrtimod bar en 
Fornemiiielse :it el Stilladt. der bnuer snmmen. Nogel liguende gar aig garldende i hana notaralisUske Landskabcr: 
del er ligcsom den enc Form slaar nr-l, bvad han fonogcr at byggr op med den onden. 

Mere rulilkomroen dud Formalism e end HaraUt tlattttn* ska) man tale krno,e efler. Vi er ikke engang lilbojelige 
til al yde bam Anerkendelse for Dygtighrd. For deri rulinpmii-iii^e Dyglighed hnn rep neienlerer. kin man liode i lige 
sai buj Grid ho» enhver nogenluude habil Plakullegner l t'dlundet. Del bar ikke Spor med Malerkuosl at g«re. J. KOngtn udkommer med el Ilefle hver Maaned og koaler :i0 Kr. om Aaret. Knkelle Hefter 5 Kr. L'dgiver: Axel 
Salto. Bcdakiion: I.-ml Bonnelyckc, S. DannetkjoM'SnmwM, Otto delated. Foul HconingMn. Aid Sallo og Poul 
Uttrnreilter. Alle ikriflligc HtnvetideUtr UJ Itedakt. tenda nt Olio GtliJed, Syt Sard. Fortag, Sarregadt 7. Expedition: 
Poul Henningwn. L'dbygade 1. TIf. Nora 32.T2. hvortil alle Henvendelier angaaende ForsendeUer af Bladel, Ahonne- 
ment o. a. v. bedes rellet. Trykning og Litogratl udfores i Culo's lil. Elalil, Buderingerne bos Max Kteinsorg. 

Kjmbenhavn a IS. Ha} f920. THEODOR PHILIPSEN 

F. 1840— D. 1920. THEODOR PHIUPSEN tar en gammd Maler, owleo 
blitiil. og mi cr linn dod. Ilcilc Blad cr heltigcl all 
hvad der cr ungt og seemle. all bvnd ilrr lever. Alli^c»cl 
bar Klingtn hedl 0111 noglc Ord veil den gamlc. bliwlc 
Maters Grnv. Og med Reile- Till <U Theodor Philip«.en 
var ting or kundr si d» var ban gammd, men nil >om 
Anreoe gdc. Met han iing or seende. Ingen anden i daitsk 
Kunsl har baft en Minilnii I'dviklingsttang. Overfor bans 
I'ngdomsarbejdcr fra Trcserne cr del vonskeligl al spun. 
nl linn ikuldr blivc drn Farvcrncs og LjmU Budbringer, 

son) linn blcv. 

I>a Philipsen 10m :i.'. anrip rejsle ud. lil Studierne i 
PnrSs, havde hon iill*rcd* for sif* el Publicum. Her pau 
den »»rli((C Charlottcnborg rdslilling fondl Xn-ring Tor sin 
Trang lil Kumtnydclse. og bag sig en rcl rig hold ig Pro- 
dukliun. der i ingjen Hcnieende akillc sig ud fra den. der 
havde lijemme paa rlellfr. den dantke Kttncls nflicielle 
Ames-ted. Selv stnrre Arbejdrr. paa livilkv ban salle nlle 
KfaAtf ind, som ban* tijemwiteir fro Markedrl, »ed hvil- 
Itel han 1 IHTI konkurrerede til den Neuhaim'nske I'nr- 

mie, eller tttatt *r rr/lti tit Summing, med hvilkel ban i 

1ST4 vnncll den, er ringe wm MaKcrkuntl, famine, genre* 
mrrssige. (jcnnrmgaaviidr er bans Arbejtfcr fra ilcn for- 
s1e Pcriode, med faa I'mllagelser. uhrlydelige. ofle udyg- 
ligl. j:i ilileimnliik malle; del \ar iimuligl Bl forniUp. al 
deres Skaber -skutdc blive en nl Dnnmarks yppersle Kunst- 
nere. Midi i llalvljrrdsrrne kom Philipst-11 saa fil Paris. 
Treaerne og Hiilvfierdsrrnr hovdr srl den llOfe (ranske 
kvunii fra Tr-edivvriie gaa i Graven. Kn Tne betegnede 
Delacroix" <>g Rousseau's limelige Heater. Millet. Courbet 
og Corot fulgte snarl efter Or (som ved anden f.ejlighed 
paavisl nl" ilisse I-injers Korfalter) atod dantke Kumtnere. 
der i Hnlvfjcrdiemc kom lil Paris, (rrrnmrdr overfor Arv- 
lagerne rlter tie Store, overfor del Nye, som dengnng g;ry- 
ede i Frankrigv Kun*l. Da KrOyer kom lil Pari*, so-gle 
han III Bonnal. Og da Philiusen i Halvfjerdserne vendtv 
lijriii i-.i Paris, kendlrs drt paa him Aibcjde. at linn mr gaacl 1 Lrere bo* dc l>ode fremfor hos de Levende. der 
ilod midl i Dagcn* Strid. Sarlig Roil t sea u or Troynn 
bavde vierel bans LirreEiieslre. 

Og dog .nl.'" Tbeodor Philipsen blive den forstc dnn- 
skc Meier. Her kom I'd nl se paa det Nye som nogrt sirnlel 
og mere end »en frvmnicd Kulturs sire BtSmstCffi I>cl 
er bans, uvjsnelige Forljenesle, at ban snm Maler opdngedr 
nl »dei Nye* var en III nlle Tider gyldig Udlryksform 
Men del spores. Torsi langl senere i hans Billcder. Han 
log Tillnb ^cnnrni Aaringcr og hxns maleriake Opfmiirlv.- 
udvikledes langsomt. isa*r eller bans Opdagelie af Salt- 
bolraca: forsl henirnod Slulningen af Kirserne bavde han 
gjorl Springpl. 

Hon havde ux'ppe ilcrmed, som Wcilbach cnganj; 
lielsrrte %in Samtid um, paavirket aT den hete urolige lle- 
va-ftelse i Kunilen. svigtel sit Talents relte Grunilvold. 
Tftcrtimod, del nye Fnrvwrn op den nye Teknik voksede 
sammen med bem Naturupfaltelv. Ved dem i Forenio,g 
skaber ban sine ypperlige Hilletler fra Dyrehaven. fra 
Sallholmen. sin>e dejlige Billcdet fra Kntirupvejcn. eller fra 
fremmede Sledrr. — ban soger I.ysel og Ferven. sander- 
delvr den, hvor del er fomodenl for at fange I.ultrm og 
Tuneme* PerspckUv, fornemmcr intensl og. virker veil 
kolige og varme Nuanrer 1 Kolorilen. der giver denne 
dens etgenllige Lit. Og med line leoe&Ie Arbejder nxr 
mcr ban sig den nye Tid Ocunnn Ord. at der ikke 
bniics Form eller Mclellering, men kan Kont raster, at 
Potmen bar sin sUirstr Fylde. hvor Farven har sin ihir 
sle I' -ii 'in. Maliuei espril du inouvrment kan illnvtrere> 
ved K-. if 11 1 ilrr blandl Phillpsen 1 Senva><kcr. Stort i A11- 
slaget og med sta?rk og levende Silhuetvirkning. grnlog 
Philipsen i sin Alderdom sin Ungdoms karri* Moliver. 
Hans lenetle Billeder k«nde slundom virke iom en vino- 
na-r Fort»t1else af et helt langt Liva lagltagelsrr. Summen 
af el Livs Hrfuring. r>e forlaltc Hdt om bans m.-i.-h.].- 
Syn. men dc forlalte mere om en t'ngdoinskvrUgheH. der 
aldiig kunde d«. -^ CqllMm u L 
. <*;i*JJ 


'" LEON BATTISTA ALBERTI OG GRUNDL^EGGELSEN 

AF DEN KRITISKE ^£STETIK MAN ban skelne meUem to Gruppcr af Arkittkter. 
dem, dcr soger nl 1o»e deres Opgave ric*enllig tinder 
Smngt- or Nyltehensyii - eg dem. tier opfntter Arkitek 
Inren *om rn «lvstn>ndig kuiiklnemk Ditriplin. der forst 
or frrmmesl mna forme sip, w>m et melodiak Arbfjde med 
rcnl kiinslncriskc Vardier. Del er Stridrn incllem diss* lo 
(■rapper, dcr hnr givel Leon Uatlisln AUxrlis Navn del* 
overordentliRC Aklunlilel. Han er dog mere n*vnl rnd 
Ixsl. Haas iestcll*kt r.ruftdniiskueKer er nedlflgl i en vidl- 
luRig ltxkkc «r Skrifter or skjuler sig pan forskellige Ste- 
der meltem lekniske og ha;mdv«TkMna?Mige KclniRlninyrr. 
En Mslemnltak FremslilUng har hnn ikkc Rivel. I>cl ma« 
da hils** tiled Gl:ede, it den tyvke Arkitekl W. Fltmniing 
i ait Skrin Me lleariindung der moderncn Aslhttik und 
Krwntu'k&iucliaft rfiirrn Leon Italtitta AUwrti (Teu liner, 
I.pz. IHlttl har sauilel tie mange ipredto Knkellheilfr lil 

.1 kluri. syslemalisk sammenh*Dgende og gruiidigl dnku- 

menlrrrl Hillc-flt af Alberti* a?*lctiske or kumltcurruikc 
Amkuclicr. 

AlbhTli g«ar ud fra sin Samlids Kunat. en Brunellewlm, 
Dunatello*. Lorenzo Ghiberlii og Liieea delln Robbiat 
V.Trkcr, og sporgcr: livad er del, der gor di«c Kurniv-Tr- 
kcr lil Kun*lx»rker. hvnd er del specirlle ved dem. der 
gn>r. at vi brinRer dem ind under en aa-rlig KatcgOffc den 
n-slelUke? Alberli foralaar. nl for vi kail Op*tille Knkelt- 
reglcr, nuii ri Uavc cl Fundamrnl "I byggc pan: vi maa 
vide, livad del er for el Prlncip. der River tie rnkelte Reg- 
Irr dere* Gytdighed. Derfor sporgcr han out. »bvorl over 
hovedet al Sktinlird bestaar . . . eller Miareie, livofflf en- 
livcr Arl af SkMbod og I'dsmykning udiprioger,* Vitru 
vi ane rni- spurgle bloC nm, hvilke Eukeltheder der var 
ikiinne og forudsalte. al man vid»tr. hvnd del Skonne var 
a: forudsalte i VlTktUgbcdeo heir .£stchken. Allierti vll 
yrimdlirgg* rn M-lvitaMidig .Katclik. idol bun ilillcr Spurgs- 
maalel om selve Skunheden* V«*en. 

Krnftigl vender ban sig slrnks mod Vilruvianerne* 0*er- 
vurdrrinR af den dckornlive UiUmykninR: el Arleilcklur- 
»nTk cr ikkr en ISyllebygniDR. der ►for^k"i"ne»c ved Paa- 
klislring af Ornarnenler. Drl pnaklistredr Ornnmenl er 
kun en S1br\ Pudder eller Sminke; dog Rive* der oRina en 
bcrelliget dekorutiv lM«inykninR. der »Cf win en ClunS, 
dcr iintirndrrfirr ok niaaakc luldsl-rniliRg-T del Skonne 
Urt.ii ■ liirojer ban — »slu1U-r jrg. nl Skonlied liResom 
lever i belr <lrt tkt'iine Legeme or geaneuilra'nRer del 
belt. ni.MiN LMsmykninR mere er cl Slug* opdiiftcl Skin Og 

Mi wlvcnilift Tilgin.t 

Hvurlrdet *tillcT nu Albrrti tig III del afRarende <irund- 
*pnrg»mnnl: Rivet der ulmengyldiR-e ir^leliike Uummc, drr 
knn sore Krav paa wmme Cyldiglird aoru dr logiske. cllfr er al Krilik knn «l Ska-ndrri. hvor beggr l* fl rlcr bar R-cI 
or L'rel'.' Er ikke Menneskel alle TinR.* Manl? Kr allsaa 
ikke enbvcr a-sletisk Dum en ren Smagsdom, der vekiler 
pfler Tid. Sled or Person, og er der lil lyvendc or aidsl 
nogen Fnrskel |iaa Kunslncren og Kokken filer KnnMncrcn 
og Skneddnren? 

Alberli svarer med el EfcMmpcl: »I>en ene holder hot 
PiRcrne af en yndig Slankbed; en anden — urn den Ko- 
mnliepcrson vi na-vnle for - forclnrkker en Pigr, dfr rr 
Irindere og kralligere end de andre. I)u sclv holder maa- 
ske meil af en Figur, der hverken er »ygelig sari rller 
taa robuil 10m en N*vef»Klers. . . Men vll du virkelig. 
fordi du yndci del enc oiler del nnrirl. i-i.iv..u. at de an- 
dre ikke hnr en irdfl og *knn SUkkcbWf Sikkert ikke! — 
— — M Hit falder rn fk*m om S*»n/irif,« forlueller Al- 
berli. »dcl \ky1de» ikke en Formodning <<iitinio> men en 
Tii» indte mutfadt Fornufl (vcram ■otaSl innala ituaeilam 
raliol « Polemisk lilfujvr hnn: >Mange er ikke enige med 
mig heri og *iger. nl vor Mcning orn Sknnhed og ona Byg- 
ningikumt nudvendigvM er vag og boldiiinn>koi: det af- 
hammer af den enkelte* SnMg, bvilkcn Form han vi\ give 

By^niiigivarrkel. og her garlder ingen kunttnerittke For- 
»krifler. Delle er L'videnbedens <uedvanlige Fejl: al pun- 
klaa. al hvad den Ikke aeW kender til, rk«Uterer ikkr « 

Allwrli BMstf .in-' j dm individ iiellc >Smag4 torn BHftf 
litk Krilerium. Er det den individ uelle Smag. der lidder 
lil Doiiin over Kunslen, *aa give* der overhovedet ikke 
Kuml. men kun en l-eg. der morer den enc og ikke den 
anden. Men orub den. iler forfirgter Smagen. Iror al be- 
stride den igmle*. x den rigtiye Srnag. Vi sloor her over- 
far el Faklum. der er fundamenlnll og derfor unridragcr 
sir videre I'ndersogelse: et Faklum. der ikke er et tilfarl- 
digl Kl-miIuI ii en individurl Ssrudvikling. men gruader 
mi; i selve Menneskcts Orguiiiialion som Arlsvaesen. 

KuniU-arrket er ikke en Efterligning af Naluren. men 
selv mom el levende \'a-sen< (Ksu veluti animal aediflci- 
uml| Man ikal allsaa ikke tkabe eftir Naluren. men jom 
Naluren. Ligescm Naluren er lovbesteml maa Kuottvvrkel 
basrc -»iii egen I.ov I tig. tDerfor er del uudvendigt. al 
I.edilenr* Samiuen*arlning er velovervejel og gennemfon-s 

!.il.N , ..-i!.ii ( .i. tan de tynet at ran udiprunget af ea Nod- 

tendighed og Fornianlftljenlighed pua en sandan. Muade, al 
del ikke &aa megel kominer an paa. om de og dc Dele 
overliO'Vedel forekommer. torn pan, al de i den Ita-kkefulgc 
. . . Iivori de nelop ligfier. er anbrugt ma fordclagtigt nom 
niuligl.i Del kuiumcr ultiaa un pan en Orden. hvia indre 
Sammenbarng er saa «ln-rk, al intel kan vndres. Som en 
moderne Kiloiof. Kmanuel Lasker, bar udlrykl det: l>en 
Kundner, dcr endnu vukler mellem lo lige gode I.iisninger af en Opgave. kan varre \i* pan. at han endnu ikke hnr 
forslanet den til Itundt. killer somAltin «1t mcil ypprr- 
lig Strrnghnl siRcr: *Jeg er nttleUr Mterl-erisl om, at Farm- 
[altiemlfhtit, Vitrtii\jl\td *>g Skvnlted iw/ all litrnernie tvstaar 
I tie Tiny. Her, hvis tie tagei bnrl rller 'entireties, p<»<> en 
Hang Men hirriig* titer Mm til inftt.t 

Det kommrr nllvna ikke an paa en Ophohning af i «g 
velv • skonnn Knkeltlieder. men Fofhttldene vr det afgo" 
rcmlc. del at Delrm- pasirr sum men, sail ilc ■synrs fndtc 
og faMvnkscdr pan nrlop ricllc S4cd.« 

Albcrli drager nu Kacit i folgrndc Definition: 
»Ski>nliwI cr en hrslrmt Iovina-«ig Ovcrrnttlemnaelse 
af alio Del ■!■■■. I .- - ■ licj Imlkrn Sag del dicjrr sig am. 
hb tn 'v livrrkcn s;«n fojc nogcl lit, tnvkke nogci ir.i eller 
arndrr nogct udcii at gore del licle mindrc anlogeligl* 
(cirtn cum ratione eoncinnitas univrrnnrum parlium. in 
eo CUillK tint. ilA ul addi aUl dituitiui anl i mm atari po«it 
nihil, uuin imii:< ■ :n mldnl). Og videjre »Skonltcd er, luad der nerivendigt og hvilende i wp selv ligciom gen- 
11- -lit- i-w\yi help del *knnne Lfgwwe. llolo e*se perfutum 
corpora}. 

Harmonicn |concinnila*|. Knhrden i Miingfoldiglieden. 
liTad Alborli kaldcr • I) lene . Overt 11 t«temtni'l*e 014 Sam- 
klaiiR- (comenius rl compiratio) or betrgner utn den ab- 
solute og uverMe Nalurlov <ah*olnla primariaque ratio na- 
turae) cr alUaa selve den • -: -1 - - <■ Ide. er SLueiltrikn. 

Skmihcden •gcnnemtrariiger helc del sknnne ; . .mi' < 
Hvail Ooctlie liar iog( 0111 .Yatiirtn, E-Tlder og*aa her 
Kunst hal weder Kern noch Sclinle. alle* i\l *ie mil einem 
Male! Her kan ikke la-ngere *kelne* me Hem Vdre og Indre. 
i! --lli-iii in. ill. i*.: og Form. En ydre. i-yrwrmraaig Bcdmn- 
mclic af Arkilcklur er en I'ling. trkilrklurcns Love ladcr 
M- ikke ojenuessigt best cm me I>rn a-Meli*ke Lovmarsiiglied 
gennemtraenger liele Kygniogen. og del er den, iter belinger 
del visuellc Skonhedsiodlryk. ikke ouiwmll. 

QUO Gtltltd. 
Indskrift TEG rejste dene Slot for mine Glcder. 
•* aom ej er en Ynglings, men den modne Mands 
Kus af foncdlet Lyst for Sind og Sans. 
Mens Hjertet. fredlyst, ler saa lidt som graeder. 

Om Hoben ravende min Hal betrcder 
Cg bltndt aftlader mine lii.Tdi-r. Kranm — 
Lad ti Slags Glacier blegne. ti Fold Glana 
Faar derved den, jeg regner mig til Harder: 

Min Ligegyldlghed! Jeg fodtes fri 
Til selv min Vin og Bolerake at kaare 
Alt •'•"■: Tlmen. jeg vil frydes L . . , En Trail af sligf blev ikkun Dyr og Daarc. 
Fri Mand er han. der vil ej Llvet vie 
M6r end ct Smil og Doden ingen Taare, 

Kai Frits-Metier, EN MALERS OPTEGNELSER 

Al HENHl MATISSE pN M \l. I-:!'., der henvender sig lil OfTrntligheden, ikke 
■"■ for bI frcmviae sine Vasrker, men far at frcims-ltc nogle 
or sine Meninger ora Malerkunslen. udaaller *ig lor mange 
Farer. 

Da jeg ved, al marine Mennefker plejer at helranie 
Malerkunslen sorn hflrtnde iod under Lilcrolaren og fbr- 
langer. :ii dm ikke blot skal udlrykkc dc atmin ! •- ; i _.- 
I ji'-'i. der passer for dens Midler, men aaUfgne literaere 
Begreber. er jeg bange for. al man ikkc udrn Koran dring 
vil « Maleren vove sig ind pan Skrihentcni Omraade; jeg 
ved I Virkeligheden godl, at de bedslc Beviser. han kan 
fere for wnc Anakuelier, er hans Bitleder 

Dog hnr Kuntlncre sum Signac. Desrallieres, Denis. 
Blanche. Guerin, Bernard ikrcvet Arlikler. der ee blevel 
op In pel i Tid,»*kriflcrnc. Hvad mig nngaar. vil Jeg alel og 
ret fremsa-lle mine Folelaer og On*ker wim Mater uden at 

bekymre mig om en lilera-r UdlryksTorm. 

Men jeg ser en andea Fare, nemlig al del ikal kommc 
til at ac ud, aom om jcg modsi«er mig ietv. Jeg foler me- 
gel ilxrkl del lisii'inl. iln knyller mine aidilc Billedrr lil 
mine lidtigcre. Jeg hnr dag ikke nojaglig mm me Mening 
i Dog som I Gaar; eller retlene sagt. del ra-scnllige i min 
Mening har ikkc forandrei *ig, og dog bar min Mening 
udviklel tig og min I'dlryksmaadf med drn Jeg forkaater 
Intel af mine Billeder, og jeg vilde ikke male el af dem 
anderledes, lii*ia jeg skuldc male dem om. Jeg slnrbcr 
altid mod tinintr Maul, men benytler forskelligc Vcje for 
at ii.-.- del. 

N...1- jeg endelig uasvner en rller unden Kunttnera N.ito, 
er dft kun for at fai Modta-tningen mellem bans og min 
Mening frcm. og man vil maatkc drage dtn Staining, at 

jrj; kun Ixgger ringe Vargt pan liana Vasrker. Saaledei 
otfiaMlcr jeg mig Tor al blive bed it ml urelfn-rdigl med Hen- 
ay n lil dc Malcrc, bvia Slncben jeg moojke bc-dil 'orslctar 
eller hvis I'dforelse jeg akaltcr hojeit. fordi jeg bar brugt 
dem torn KL-tempcl, Ikke Tor at tilbrggc mig aclv nogen 
Qverlcgenlied, men for ty-deligrre at frembarve, bvad jeg 
selv forwger, ved al sommenligne nut med deres. Jeg itneber fnrat og fremm-cst efter Udtrykkct. Mnn liar 
uiiderliden indrommet mig en vi» Viden. idel man dog 
trkla,Tedr, a| mm .JSrgemgbed Tor hegrarmet, og al den 
Ikke gik larnRere end lil al Hlfretlsstille Traiigcu lit rent 
synsmarsMg Orden i llillcdel. Men «n Maler* HeOiigt skal 
ikke betragle* mien haus Midter, tbi dcD gxlder kun Tor 
saa vidl som den stattes af Midler, der ikal vwre -.j:i 
niegel mere fuldiUendige log \ed rulrituendig furataar jcg 
ikke indviklct) torn hant Henaigt er dyb. Jeg kan ikke 
skrlne mellem den Fidrltr, jeg i..ir.af Livet. og drn Maude, 

jeg udtrykker del paa 

For mig bcilaar L'dlrykkel ikke i den Folelae. der 
visit sig |i.u AiiMgUI eller optneder som en voldiom Be- 
vargelae. Udlrykket er i iiclr Hilledet* Anlarg: Den Plad* 
I'ersonerne opener. Hummel umkrinf; dem. SlurreUen — 
alt bar sin Del deri. Kompositionen beslnar i paa en de- 
korativ Maade at arraugcrc de for»kellige Klementer, en 
Maler benytter for al udtrykke line F«leUer. I'na el .Via- ten akal enbver Del va*re synlig °S «p»He den Rolle, dei 
lilkommrr den. enten drn er belydetig eller ringe. All. 
hvad drf ikke er niMlvendigl pafl ft Maleri, er ilerfor ska- 
deligt. Et Va?rk indeholder en Helhedsbarmoni: enhyer 
ovrrflndiK Enkelthed vil bos Beakueren Inrde i Sledet for 
en viglig Enkellhed. 

Konapoaitionen. der akal lage Sigle paa Udtrykket. atn- 
drea efler Overriden* Storrelse. Ilvis jeg Uger el Stykke 
I'njiir af en hntrml SbirrelM. vil j-v gare el Udkul lil 
en TeKning, der slnar ■ nadvendigt Forhotd til Formatel. 
Jeg rit ikke nnbringe den snmme Tegning pna el Slykke 
Papir af en anilen Slurrelsc. f. Eki. rektangubrrl i Sledet 
for urkantel. HtU jeg skal overfore del paa et Ark Papir 
■r samine Form, men 10 Ginge laa ttorl. ril jeg ikke 
nojes med al gore den ilorre. Tegningen *kal have en 
L'dvidekraft.derapliver Tingene. som omgiver den. Maleren. 
der vil overfort en Kompmilion fni et Lrrred til et anilrt 
og \lnrre. akal, for al bevare Udlrykkel, komponere den 
paany a?ndre dens Udseende og ikke blol OTerfnre den. Ved at benylte Farvernei Lighed eller McnUartning kan 
man opnna de fbnwjeligilc Virknioger. Naar jeg SKtler 
mig til nl arbejde, mxrker jeg ofle i Begyndelien fritke 
og overfludiftke Sanscindlryk. For ncgle Aar slden lilfreds- 
itiltedr dette Heinllal mig undcrtirien. Hvi* jeg najedes 
meil del no, vilde der blive noget svar*ende ved mil Bal- 
letic: jeg vilde male del flvglige Itidlryk i et 0jeblik. der 
ikke fuldstarndig bealemmer mig. og som jeg aiaa*kr narppe 
Til genkende Dagen efter. 

Jeg vil komme i den Tililand at Indtrrkkcnet Fortasl- 
lelae, der ikaber ISillcdel. Jeg har maaske \»rel tilfn-is 
med fonle Cdkast lil el Ar)>ejde, men del tnrtler mig 
eflcrbnaiidcii, ug jcg roretrsrkkcr at relic paa del for »• 
nere al kunne genkende del som el Billede af mio Aand. 
Paa el andet Tidapunkl lod jeg Ikke mine La?rreder 
iKvnge paa Vxggen, fonli tie miodede mig om tijeblikke, 
bvor jeg var i en atarrk ophidael Tilsland, og jeg holdt 
Ikke uf al ae dem, naar jeg var rolig. Nu fomager jeg nl 

Rive Billederne Ro, og jeg lager dem op igen, bvi* del 
ikkc er lykkedea mig. 

Jeg «knl male en Kvindc%kikkelic: favtl giver jrg drn 
Ynde, Charme; dog tlet gatlder om al give den nogel mere. 
Jeg vil auinmentramge delte Legemea Betydning ved at 
angr dcU vigtigsic Linier. C barmen vil varre rniadre iujnc- 
faklende ved farsle Ojekaal. men den vil lilsidst frignre 
sir fra del ny llillede, jjeg har opnaael. og del vil faa en 
sloire og mere menneskelig Helydoing. Charmen vit varre 
inn -l" fremtrartlendc, da den ikke udger bele Kaiakleri- 
sliken, men dent Ekiiilcns er ikke roindre. indelioldl t 
llelhed^opfaltelaen af min Kigur. Charme, I.etbcd, Friakhed — life aaa mange forbigna- 
rnde lodtrvk. Jeg lager igen fni paa el Maleri medJ In--.. 
Karvetone. Jeg erilulier den mexl en anden, der bar Mane 
Tarlbetl og er mere ronlelagtig, skonl den er raindrc bc- 
lugendr (or 0jet. He impre*sioni»tiike Malerc. sirrl.g Monet og SUlcy, 
luir line San vein dtryk. dcr nds killer sig mr.get lidl Era hin- 
aciden; derforer me--:- alle drrcs Itilleder ens. Ordel Imprvt- 
linnhmc paster udnirrrkrl paa drm FrcmTtltlling'.snnadr. 
— den giver llygtige (ndlryk. Derimod passer den ikke 
paa enkelle nyere Malerr, drr ondganr del forde Endlryk 
og na?stcn belraglcr del som uMinrifa-riligl. El Imrltgl HKk 
paa Billedel vil kun Rive en Del af Indlrykkel. Jeg fore- 

Ircckker at udsxlte mis Tor at miite en Del af Lharmen 
og san opium mere Faslhed. 

1 den Jtrkkr Bjcblikkc, dcr danner v eacnei i or Ting* 
ovtrfladiskc Ek-mlens, or som giver dem el skiBende fid- 
\eende. der snarl forhvindcr, kan man sngc en saindere, 
mere cjendonimctig Karakler. som riunslnercii Uegger Vaegt 
paa for al give Virkeligheden en mere varig Fortolkning. 
Gaar vi ind i Skulplunalcii Tor del I7de ofi ISde Aarhun- 

drede i Louvre, vil vi, hvii vi f. Eki. belragter en Paget, 

ie al L'dtrvkkel er anslrengl on overdrcvenl. ! Lux em bourn 
vil vi derimod se nogcl hell nndi'I. Rillcdhuggercn lager 
al lilt Modeller) j den Suiting, dcr tilslcdrr del sloralc l"d- 
Iryk i Lcinmerne, starkest Spa-oding af Muiklerne. Men 
denne Beva-gelse avarer Ikke III noget i Naluren fotogra- 
ferer vi den, vil Billedel ikke minde os om nogcl. vi har 
sel. lJeva-^elsen har kun Ifelydning for os. naar vi ikke 
isolerrr del nuva-rrndc Ihdlryk frit del, der gaar lige forud. 
eller del. der fnltfer lig;e efler. 

Der er lo Maader al udlrykke Tingene paa: den enc 
er at viie deni gamkc ligefremL den anden it freetimanc 
dem med Kunal. Ved al fjerne aiu fi.i den Iiogslavelige 
Gengivelse af lievaegelseu opnaar man starre Skontied og 
Storhed. Lad os betragle en vgyptisk Stalue: den fore- 
kommer as sliv, vi fulcr do*, al den forcililler et Legcnie 
med Beva-gclte og torn (rods sin Stivhed rr Icveode. De 
gamle Gnekere er ok* a a rolige: en Diskoskastcr *il hlivc 
grehel i del Ojcblik, hror lian umler Mg. htl» ban imid- 
lejlid er i tin mnl anilnrngle -ag tisikre Stilling, vil Billed* 
huggcren aammcnfalle ham i t*n Gengivelse, der genopret- 
lerr Ligevx-glen og va?kkcr Tnnken om dena Varigbed. Be- 
vacgelwn cr i -Mg kIv mtadig og patter Ikke til nogel va- 
rigl miu; i-u Slalur. med mindre Kunslneren kender hele 
den Bevtrgelae, ban kun genf-ivrr en Del af. Del ei nndvendigt, at jeg nojigligl angiver den Gen- 
slund* eller del l-egerat KaraMer, jeg vil male. For at op- 
naa del aluderrr jeg mine Midler paa rn megel iimrnen- 
Ineofit Maade: bvia jeg welter eit fidrt Prik pkfe et Stykke 
Itvidl Paptr Til detle Punk I vacre aynligl. hvor larigl jeg 
end fjerner Pupirel; ved Siden af delle Punkt «etler jeg 
el andel. tun et Iredje. og der vil allerede v«rr Forvirriag. 
For at ilel nknl lieholde sin Vandi maa jeg g»re del nlorre 
e lie rhaa mien som jeg mcIIit flere Punkter paa Paplrel. 

Hvit jeg sprtdcr Mnn« gninDr og rode Fairer ud over 
el Slykke lividl Ln-rred. vil enhver af deni lahe i Belyd- 
ning for bvert nyl PenwUlrag jeg »*ller. J*K tk«l male 
el Interior, foran inig liar jeg el Skab. der giver mig el 
levende Indtryk af rodl og jf g sa?ller en rod Farve. der 
liilrpiNvlilki niig. Der indlra-der el Korhold metlem den 
r»de Karve og l^erredel Sa-lk-r jeg uu en t!roii og gul 
Farvc lil, vil der slailig vxtt et lilfrvds%lillende Forbold 
mellcm diiK Farm og Licrrcdlcls livid-? Pint Men disse 
fonkelhge Farvcr forringer gensidigl hinanden. De fonkel- lige Fairer jeg benyller ikal liarmoncfe. iaa de ikke mlc- 
la*ggiT liin.i ii'i-ii I >■■:!..- maa dcr va^re Orden i mine Ind- 
Iryk. Fnrvenie* Forbindelse sknl slolle deni i Stedel for 
nl sviokki' dem. En ny Fnrrekombi nation xil f-nlge eBer 
den furtlc og pengive mil Billede Helherl. JeR er nodi til 
al ntille om paa Farveme, or derfor -iynes man al m»l 
Hillctlc cr ruWilwndjgl forandret. nnar del rwh efler gen 
Untie .-rvndringcr eralalter del gronne, tier for dominerede. 
Del er mig umuligl najaKliill id kopierc Naluren. jeg ei' 
nodi til al frem&tillc og undrrkn&le den Billedeli Tenden*i. 
Har jeg fundet Overen-istemmrlaen melleni mine Forrer. 
bliver Hi'iaEtnlFL en Farvrenlied. en llarmoni. dcr minder 
om en Mmikkompoiilion. 

For mig er den lanb) Id* del vigligste. Jeg maa derfor 
straks have el klad Overbiik over Helheden. Jeg kuode 
nxvne en kendl Billed bugger, der bar fremibragl smukke 
Varrker. men for bnin er en KonipositiOn kun en Sarn- 
tiieEi\lilling af Stykker, og Bi'^ullalet bliver Forvirring i 
L'dErykkel. Belragt lil Gcug-eld el Billede ar Itonnr, all 
er vi i godl kombintrel. at man i hvilken win heist Af* 
■land og uanset hvor mange Pereoner der end er. lydeligl 
vil kunne tkelne alle Legem cr. Er der Onion og Klnrbed 
i I : i •:■]■■ i . ■■■ -- 1 ■ t . i del Ordcn og Klnrhed lie Maleren ligc 
fra Begyndeiwn. eller Maleren var i al Fald klar over Nod- 
vendighedeti af al opnan Hen. LeMfBtT kan l*gg<» over 
Kor* rller blaniles mellem binanden — for Titikueren for- 
blivcr hver Del knyllel lil aamme Lege me og rnedvirker 
lil BIIMeli Hemigt: enlner Forvirring er fonvandcl Karv-en* rrembersk«Bd* Tendeni ikal vwn at stoltc Ud- 
trvkket ua megel som muligl: jeg anbringer mine Farver 
uden forudfaltel lleilulning. Hvii en Farvc — mig ubevidsl — 
ilraka har bedaarel mig. vil jeg 10m nflcil. »«■ anarl Bil* 
ledel er fa-rdigt. «e, at jeg har respekterel denne Farve, 
e« ut jeg eflerhaanden bar a-ndrrl og omdannet de andre. 
Farvcrnes udlrvksfulde Side pualnenger aig mig ganske in- 
alinklmarasigl. Skal jeg male et Kfleraarslandikab. forsnger 

jeg ikk« at roiBdei de Ktrvcr. der paiwr til denne Aoo- 
tid; jeg ladcr mig kun innpirere af dea Folclse, der be- 
lager mig. ii unite- kolde blaa Keiihed udlrykker \ ■■■■ •■ 
lidsn ligr iaa godl torn [jivrU Nuancer. Selvc mil Indlrvk 
kan variere: Efleraarel kan varrc niildl og varmt ■■■-in en 
ForiaMigrlse a( Sommeren — eller med kold Himiiiel og 
cilrongnlf Tneer, der forkynder Vinleren. 

Valgel uf mine Farrer hviler ikke paa nogen viden- 
akabelifC Teori. del grunder lig pal mm. lagtlageUe, min 
Folclse. min Erfaring. Inspirerel af enkelte Sider nf Dela- 
croix br-xka-niger rn Kumlner urn Signal* sig med Kom- 
plementa>rrarvemr. og detle trkniske Kvadikab funr limn 
til her og der al benylte denne eller hin Fa-re. Jeg bfU- 
ger ilel og rel de Farrer. mine Indlryk giver mig. Der er 
el nidvendigt Forhold noeltem Fanerne, der faar ruig lil 
al atndre en Skikkeltea Form eller forandre min Kompo- 
illian Har jeg ikke opnaaet del overall i Billedel, soger 

jeg del — og foruuelter mil Arbejde. Der konimer saa el 
Ojeblik. hvor liver Del har fundet sil beilcmte Forliold, 
og del vil nu va*rr> mig umuligl at udbedre Billedel mini 
futdilKndig al male del om. 

Jeg Iror ikke. at Komplemeulnrrtairvernes Teori er ubc- 
tingel. Vvd al undcnwigv de Maleret Billeder, hvis Kend- 
skali lil Farverne grunder sig paa Instinkt og Folelne, paa en alndig I.ighed i data Indlrvk. kan man pan viw linns llilledc er kuntligjt. men nnar hnn maler sknl lian 

Punkler nojere Iwttenime Farvernct Love og udvide Fnrve- have ilen Fulelte. at linn har kopieret Xalurrn. Og telv 

Ixrvn* Rammer, naar han er fa-rdig, skal Inn beholde den Ovrrbevicning, 

• • at tin kun v,ir Tor at gnrr den mere fn Idttaendij. Ui-i, der inlcrx»ercr mig nictl. er hvcrkrn den dodo 
NaUir eller 1-andtkabcl. men Mennexkel. Del Minder mig 
licdsl a I udtrykk-e den, om jeg *aa maa sige. reliftiutc po- 
lelte. ire hnr if l.ivet. Jog Ixccer ikke saa megel Vargl 
paa Ansigtets. cukeltc Tnrk. ;i i gengive dem el Tar «l > deres 
analonmke Niijagliglied. Har jeg en ilnlientk Model, win 
veil forste fljckatl kun Ircmkalder el rent animalsk Ind- 
Iryk. opdnger jetf dog individuetle Tnek : jeg naar lilsidtt 
ind III de Ijnier i Antigtcl, der s'ntr dcE Udlryk. af 
Varrdighcd. der larrprargcr ethvert mronefckeligt Vartcn. El 
Vxrk skal barre hele sin llclydning i sig selv og pmalvinge 
Retkuercn den, selv om lian ikke kendrr Kmnct. Naar 
jeg ser Giollot Fretkomnlericr i l*ndua. Ixkymrer jeg mig 
ikke om at vide, hvilkcu Scene af Kriili IJv del it de 
forest tiler, men jeg forttnnr slroks den Falelte. der slrom- 
nier ind (>qb mig, for den er i l.inirrne, i Komposilionen, 
i Fnrveti. og Tillen kieknvlter kun mil Indlrvk. 

Jeg drnminrr nni en Kunst, iler er ligevargtig. ren, ro- 
lig — ingen farslyrrende Kmiwr, en Kuntt. der tk utile 
vrrc Tor clliverl Menotskc, der arbejder med Hjetnen, 
s.i:u el liir Forrclningtmanden tain for Skribrnten, nogct 
lindrrndv og lijerneberoligcnde. nagrt i l.iglini med en 
god Ijrnetlol, hvori ban kan udhvile tin fytiske Tirrthed. 

Mini ilitkoterer \aa afle de forskellige Frr-nigangsman- 

<bn Vawdl, deres Forhold lil de fonkellige Temperamenter. 

Man holder af at tkelne mellem de Mnlere, der nrbe-jder 
dircktc eflet Xaluren og dent, der arhejder efler Fanlasicn. 
Jeg Iror ikke. man sknl nnbefale den ene ifili»e Meloder 
firm Tor den anden. Dct ii.vuilct. at de Iirnyltct tkiflevii 
af ummr Maler, hvad enlen ban nu liar Brug for Gentian- 
■liuc* TiUlcdevarrelu for at modtagc Indlrvk og tamliiiig 
antpxnde -.in tkabende Evne. eller ham Indlrvk alle- 
rede er ordnede; i brggr Tilfa'Idr kan ban mta lil den 
Knhed, der danner Hi Unlet. Dog Iror jeg, man kan damme 
»ni en Maler*. Vilalitet og Ydeevnc, naur han, direkle 
fjanvirkel ved He«kuehen if Naturen. er i Stand lil al 
%am1e »ine Indlrvk. komme tilbage til dem — gentagne 
Cnngr paa fonkelligc Duge og f-uldende Ifilledrt: en -. i 
dan Magt forudwrllrr, al Mnlercn cr liUtnrkkelij; Henx 
over «ig icIv til al kunne forrskrive t-\g en Ditciplin. 

He >ini[' ■■■.!■■ Midler er dem, der bedit lillnder Malcrrn 
al utllrvkke aig. Hvi« ban cr hange for nl bliv« banal, 
undganr hora del ikke vrd en tnKrkclig; ydre Form, en 
aparte Tcgning elter en besynderlig Karve. Hans Midler 
akal hidrorc Tra bans Ternperamenl. Han *kal vare i Be- 
aiddelie a( den N'alurlighed, der faar bam Ul at Iro. at 

hau kun bar malet del, lian har net. Jeg rUktr diueOrd 

af Cbardin: "Je^g tattler Farve paa lige lil del ligner.a 
Og delle af Cezanne* >.<<•:. vil skabe el Billede,* og ogua 
fulgrnde af Rodin: >Kopicr Nilurcn.< Vinet vagdc: *Dcn, 
der forslaar ot kopiere, fontaar at \kabe.a De Mennetker, 
der fnvilligi fjerner tig fro Nalureu. rr ved Siden af Sand 
liedrn. N'aar en Maler Uenker. >kal ban ilille >ig k la 1 1 al Man vil mnaike 5ige. al man af en Maler liavdc rente! 
el anilet Syn pan 5lalerkunsten. og al jcg nit i nil kun er 
gaael ml frn forilidlc Talemander. Hertil vil jeg svare, 
al der linilei ingen ny Sandheder. En Kunslners (JpguTe 

brtlnar, ligewm en Viden<iknb<manri*. i al gribe de Sand- 

heder, man oflr har g^rnlngel lor liam. og som han gor 
lil *ine den Dag. han bar udforike! dere« dybere Mrning. 
Hvii Flyverne tkulde rrcmilillr ilewi Fonng. farklare in 
bvorlwlcs de liar kunnel fntl.nl.- Jo-rdcn og tvinge sig ud 
i Vvrdemrummel. vilde de slel og ret give ot en B>knrf- 
|cl»e af de mml clemcnlfcrc fvsiike I'rincippcr, 10m de 
mindie lykkclige Oplindere har forliigaart. 

En Kunslner vinder altid veil al blive nmlerrettet om 
sine I'ejl. og jeg rr glad ved nl have faael mil svage 
Puukl nl vide. Herr I'-eladan bebrejder i Uftrrevurn nogte 
Mnlirp. lil Itvilfce jeg mener at maallp rrgne mtg, at de 
kolder >ig .Tigrene*. og al de guar klardl «om alle an- 
dre. *an dere» Udseende ikke nihkiller *ig. fra Ard-cling*- 
cliefrrnrs . de ilorr Mogniiner. Hegnrr (ienicl virkellg med 
urn lidl* For mil Vedkummende kan Herr 1'eladan varre 
gonske rolig: fra i Morten vil jeg lade mig kalde »Sar- og 
klardo mig ud torn Tyrk. 

I samme Artikel paatlnar den udniarkede SkribenI, 
dt jeg ikke> mkler ha-dcrtigl. ag jeg havde Gmnd til at 
vrrdei. hvii ban ikke sorgede for al kommenlere tin Me- 
ning ved en indskrarnkende Dellnilion: » Ved bvderligt 
forslaar jeg uden Kcspckt Tor Idealel elicr Regleme.c Del 
ulykkelige er. at ban ikke tiger o», hvor de Regler er. 
Jeg rr tilfreds. bvit de eksitlerer, og hvor vilde vi ikke 
blivc opbojedc Kuiulneie, lirts del v .<r rnuligt at larre dem! 

Regime ektittrrer ikke udenfor Individerne: ellrrs vilde 
ingen I'rofettnr tlau lilbage for Racine. Enhver af ot «r 
i Slnnil lil al genlage de tmukke Sactninger, men kun faa 
af ot naar ind lil Meningen: Jeg er villig lil al indramme. 
al tier udgaar en mere fuhhlamdig Oeerenailpnimelse 
nf hrgler fra el af Rafael* eller 'I'iliant Vn-rker end fra 
Mauela og Rrnoin. men de Regler man finder hot Manet 
og Itrnoir pav*r lil denrs Nalnr. og jeg forelnrkkrr del 
mindtte af derei Malerier for alle de Maleret, der bar rat- 
ret lilfreilte med nl fjrrne Marrkel fra » Venus med den 
lille llund* eller >Den hellige Jomfru med Slillidteu.i 
Dittr aidtte hnr ingen Betydning, for vi lilhorer nu en- 
gang vor Tid og delei dent Meuingcr. Folelter, ja selv 
dent Kejllageltcr. Alle Kuntlnere liarrer dem Tidt Pneg, 
og de ttartle er dem. der er dybest uia=rkede. Courbel re- 

pra»eiilerer bedre vor Tid end Flandrin, Roxlin bedieead 
Fremiel. Hvad enlen vi vil eller ej opstaar der en gensidig 
Amvarlighcd, *om telv ikke Herr Pcladun kan undslippe. 
For maiJike blivcr del netop ham Uwger, Fremtiilent .ftst*- 
likere vil Inge torn Ekoempcl, naar de ueller iig i llo- 
vcdel al de vil Invito, at ingen i vore Dage bar fortlnael 
Leonard da Vinci's Kunst. 

Ilrnri NuIi*m, 
Atlantis DER liggcr et Land, et Land i den skumrende Stund 
som laa del rned iysende Lygier alene paa Altets Bund. 
En Gadc mod sogren Himmcl. med klarcstc Lygter paa Rad, 
som drotnie den sunkne Verden, den undersoiskc Stad. Dei er som om Lysel spejder igenncm den gronne So 
efter den sunkne Verden. Jordens dybt jordede . . . 
hvor Lygierae brtender for ingen. i klar, uforklarlig Ro, 
og syncs at bygge en Stige. en fjem og forstenet Bro . . Saa sever Jorden alene i Sfaerernes gronne Grav: 
thi Himlcn har lukkei sin Beige, som var den del kolde Hav 
der gemmcr de graedende Skalte paa Verdens vemodige Bund, 
og sletter Udslettelscus sidsic Smil om den Sunkncs Mund . . . Og stedcr en stillc Luftning mod Aflen-Husencs Slcn. 
skyller en lonlig Donning tilbage mod Eltnens Gren . . . 
Den staar i en yppig Belgen som Algen i natmorkt Vand. 
som led den i ode Lasngsel mod Li vets evige Land . . . Saaledes sover Verden i Farver og Harmoni. 

Grout glider de famlendc Vaudc den favnende AJge forbi . . . 

Allanlis-Gaden, der blotter Al verdens uddede Dag — . 

men gemmcr. i Skar af Smaragder. Verdens hengst sunkne Vrag Der ex en bejere Himmel, hojt over S&erernes Hav. 
hvor Stjernernes svimle Skibe skuer mod Jordens Grav . . . 
starvnende trygt imod St rand en, eisteds i el Wankt Univcrs, 
Landet. der smiler i Mastcn og smykker del straalende Mers Saa lyser Foraaret frodigt igennem del frysende All 
Del dykker ved Aflen i Dybcl og kysser de Slab*, der faldl — . 
Thi Skumringens lavgrenne Tone, der kommer del dybe na»r, 
er kun en Spejling af Landet, de evige Somrcs Skatr . . . 

Emit Bmnne-Iycke. NOTER 

I GLYPTOTEKETS VINTERHAVE foran trappeophygningeii til don nnlike afdeling staar den fnni>.ke broncegrnppe 
* » Gloria viclia*. Naar man lykkelig har overset den sknekkelige liggendc eller siddende kvindeftgur. der er anhragl 
1 rotunden mo Hem baenkene, slutler enhver ojebevargelsr avilkaarligl i hovedaksens endepunkl, den central! fremha-reda 
Of* Indrammede plads, hvor orntalBe Gloria-gruppe er opsliHel. Men denne gruppe formaar ikke at udfjlde den af 
pladuo ford rede funklion at ofslutte og faalne rum- og forveindtrykkcl. Den er mork og trader derfnr ikke lydeligt 
firm rood det morlec mm hag ved. man fear ikke tlraka kig paa den. Den er saa urolig i komposilion. at selv 
planterne forekomme roligt opbyggede i forhold 111 den. Endelig er den lam planlerne grnn af furve og hringer der- 
Tor heller ikke pa* farvens orurande nogen afsl (lining, Indtrykkcf er ovcrordenllig pinagiigt, nclop fonlf de omgivende 
plantegruppcr ere saa skimne og ojel saa ufgjort soger en forlosende -virkning pan den paaga-ldende plads. 

Maa del hermed foreslaa*. indlrarngende. al den store, forgylrlte Buddhn, der nu slaar nede 1 Kn-lderen, 
anbringes paa aokkelcn itledetror Glorio-gruppen. Ikke af forkserlighcd Tor RuddliRllgurer, men fbrdi den ejer alle 
brtingelser for at gire nam met den savnede afslutning. Den er arkilcklonisk fast ophyggel. frontal, som ikabl lil at 
vane centrum far enden af en axe. den bar el hell ovalt omridi. og cndolig vil dens forgvldning virke torn det lavnede 
farvesamlingspunkl. Mao den ikke blrve opstillct paa prove i otte doge??? D. 

DA DE K0BEXHAVNSKE BLADE for Tiden ikke bringer fyldcslgnrende Omtale af Kunsl, henviwr »i til de 
aaglige og instructive UdsHllingsanmeldelscr af vor Medarbejder, Maleren S. Danneikjold Samite i »Fyns VenstrebJadf 
i April og Maj. ■ 

DEGAS UDSTILL1NG. Hvor en Udvikling gaar frem, er det et lige iaa storl Arbejde at ryride op i de kon- 
aerratives Ska?ldsord som i de radiknles Lovprlsninger. Impressionislernei laintidige Vernier fundi i deres Kunil Fan 
Tens Gennembrud. Men 10m I'dviktingen er gaaet frem. er der hos Ci-zanne og hana Eflerfnlgere for Forven aom 
Farve, aom rcn drkorativ Vaerdi. langt storre Mulighcd end bos ImprcBsioimlero* Imprrsaaonisler loin Degas, Pfiiurro, 
Monet er mere Fnrveptaalikc re end Koloriiter. Imprcssiomaternr modellerer Rammet ■■ :n en fritiirmnmende, plastisk 
Masse i Parven — deres Dygligbed lil al komponcre iovrigt indrommct — Cezanne kryatalliserer Farven a rolige, 
ktare. bred! adskille Ftader og Former. Der er paa Degas-Uds-tlllingen ct enkell Billede, >Damc med Hund*. der 
interessarer som Fremslod i vor Tids Reining ved det* Farvebehandling. blaagronne, gule. lorlc. Inkrudc Farver i store 

Flader, foruden Ted deb inipresiioniiliike Kraft, dsn plniliike Komposilion, den driitige ACtka*ring, Sansen for det 
umlddelbare. De andre flilledcr har i alle Til fa-Id e Vaerdi, aom Udtryk for det Arbejdc. Degai har gjorL Hani Be- 
undriag og Kamp for del nlhmiake er ikke (aldet ulnigtbar til Jorden. Af. 

TILSENDTE B0GHR 

GDGAR Rt'RIN : En ong damk Filoaof og nana Vserk wimt Erindring og Erkendftte. en Dialog. - Vajaent- 
Hg et udvidrt Optryk af Rubina Artikel om Herbert Iversen i >Tilskuerem aaml en Dialog, skrevet i 1912, der lie- 
handler erkendeJiciteoretiske Grundfpargamaal, som ogiaa Iversen har wret inde paa. 

FRA NY CARLSBERG GI.YPTOTEKS SAHLINGER. - Dettf AarsVriR. der ileal daon< el Sideslykka til Ktmit- 
mQveeU, er lilegncl Mindcl om Carl JacvbscD, efler h*i> genlsgnc Gangc udUlte Vilje del cr, al baoi Gerning no 
soges uddybel ved en videntkabelig Behandling af Glyptotekets Hovedvserker. Bogen bringer Afhandlinger af Frede- 
rik Poolsen (om Efebstatnen fra Epidauros og om clruskiike Gravmalerier), af Carl V. Petersen (om fransk Landskaba- 
maleri) «g af en Rvkke udenlandike Kunstforsketre. 

RICHARD BERGH Sti I problem el i den modernr KunM. El Forsag paa at forktare dena Oprindelse og Art. 
Orrn. af Marie Hennqnea. Med Forord af Karl Madsen. 63 S. (Gyldendal.) 

Richard Rergh, den nu afdode svenike Maler og I. -Jr.- af Stockholms Xalionatmuseum, uadersoger i dctte 
Skrift en Rxkke a/ de Problemer, der er oppe i Tidens knnatleoretiike Diskuasinn — Forholdel niellem nHturalistisk 
og dekoraliv Kun-.l. mellem (Iiidleveltct og det matemalisk Sknnne, mellem Indhold og Form. It nl- hvor Forfalle- 
ren alutler sisj anerktndende lil de kubnstislte Bestnrhelaer, og hvor ban alilter sig kritisk orerfor dem, fnlger man genie 
bans klare og -velorieolerede Fremstilling. der danner en velgarende Modaartning til vor bjenilige Prof. Saliinionsens 
inlelsigende og perflde Skriverier. 

LE BULLETIN DE LA VIE ARTIST1QUE, der ndgires af Bemheim-jeune, 25, lloulevard de la Madeleine, 
og udkommrr to Gangc om Maaneden (Abonnemenlsprii 'J4 Franca), briugcr i Tekal og Billeder en HJUen fra Kunsl- 
\iitt I Pari* og fortjener al llnjc Vcnner og AbomenUT ogsaa herhjemme. 

OTTO GELSTED. Dr eiigc Ting. Digit. Med Onislag og Vigncttcr af Poul Ullenrclllcr. r"Nyi tordisk Forlag), 
EMIL BONNELYCKE: Godens Ugende. Digte. iLybeckerJ 

DANSKE STUDKNTERS ROKLUB. AARSBERETNING 1919. — Indhold: Henning Koch: 1919. Johannes 
V. Jensen Kalkbramderihavnen. Foul Henningien: Haadhusel i Kalkbnenderihavnen fined Planer of del af lfr. Arfci- 
tekl Poul Henningseo for V. S. R. opforle Baadhua). Leo Swane: Det nyc Robus t>Jeg tinder (inset kont«). For- 
eningsaaeddelelier. 

ANGELICA AXELSEN: ARISTOTELES POETIK (r^vin og Munksgitrd). Af slfldig Va-rdi for den kunil- 
leoretiske Dlskuasion. Med faldata?ndig Oversasltelse af den granke Tckat. INDHOLD Orailagslilonrafl aS VUh. Lundstrnm. 

Ved en Pflw Tohak. Diftf af Otto Gristed. 

Fol. cfter Paul Okmjm. /DrnttJ 

Bipvu tn Poul Cc/inne. Ved tilt/a Whtm. 

I.l'.-.vr.ii. Of YUh I Ml .'■•'i"ii 

Fulog rafter elWr I ' ■■ 1} ■-..-.'-. -.V. .. i i 1011)11 SuUit« veil Huuipcjl. 

DioiivMofrrskcn i Cant Sni-.sc, A I Axel Sulfa l'.«ncliIonmIi af Sutmi Juiiarmn. 

I-Uojirafl af Ytth, LuntUtwn. 

Til Komponiilvn Cm-llic Sawyer. Difcl at Thmtjer l.urun. 
2 Origin illrwinil ; ,r Frik Sybrrg. Jipanpnpir. 
Plaih 1 ik Form. >l*d Bibg. Af I'ntil llrnnijiyst/}. 
Carl Petcram: Om Modivtningcr. Af P. II. 
Ulografi tiag pan Oimlagel af Y'iili Lumhlrmin. Klintpn udkom titer med cl Hfftr hver Manned or kmier 30 Kr. pin Aaret. Enkcllc Hrflcr 3 Kr. Udgivtr: Axel 
Sollo. Redaktion Krai I fconnclyeke, S. Dauiimkjold-Samsuc. Olin Grilled, Poul Henningsen. Ajel Sallo og Poul 
Utlenreilier. Expedition: PouJ Henningjen, Udbygi.de I, Tlf, ^'(lm 3232, lirortil nllc Hciucndvhcr angQKndr Fonrn- 
dehcr af filailcl. Aliouiicineiit o. s. v. bedes rclleL Trykamg og Lilograti udfores i Cato"» Hi. Etabl. Raderiagernr hoi Max Kk-iuwrg. Kfml-rnhuvn J. 5. Aagnil I'J'U). Ved en Pibe Tobak. Slog dig en Gud med Galskab, 
blev dig din Lykke til Men: 
hundrede Veje har Daaren, 
den Vise har kun e*n. Ailing flydcr. Del teste 
cr Lovcd. ikke Tingen. 
Aldrig fuldendes Label, 
aldrig lukker sig Ringcn. Selv i dit Fald skal du sejre. 
Maaden cr mere end Tingcn. 
Den. dcr er 61 med Ilden. 
hans Tarme rysier for Ingen. Dagen sirakker mod Naliens 
Svalhcd de brarndende Harndcr. 
Hcderc braender det Ansigt, 
som Natten mod Dagen vender. El levende Nu er Deden. 
Gaa del da gsesifrit i Mede. 
Et Nu er saa godt som et andct, 
det sorie saa godl som del rode. Almagt bor i Danscn. 
og Daarskaben har sir Dyb. 
Gcrne, naar Thais vinkcr, 
ger sig den Vise til Kryb. Bcsiandig samme Gra=nser, 
samme Tanker og Ting, 
det sammc Grccnselose, 
besiandig samme Ring, Gennem den tykke Taage 
faldt der en gylden Stribe. 
Bon med Tobakken! En Pige 
er mere vjerd end en Pibc. 

Otto Gristed, 

BREVE FRA PAUL CEZANNE Aix. tltn J. Febraar 1W* 
KBC Hcrr Oainoin! 
Dcrei »idsh* Brcv moiltog jcg forsl I.nnlng. Mil Svar 
sendtc jcj* lil Avignon. I D:ik. den Irrdir, finder jeg, i min 
Hrevkanc Deres Brev af2, Kebruar, dcr kommer fru Pari*. 
Larguier vnr ayg helc forrigr Uge og iiiuntu- folivo pan Lu- 
/arrtlel. bvilkrt rr Grundm til. at Derr.s I J rev >;ia \i-nt btcv 
vidcrrscndl ill miR. 

Ilia I)e tiu er i Pari* &g Tiller Den dm get »l UatHDe 

i Louvre. *aa udlor dog Sludier elU-r dc store dekorativr 
Mrstrc Veronfsr og Rubens, bvis drl lill.tlt't Dp in. mrn 
^aoik* Mini am I)c arbcjilede cllrr N;iturrn — hvad Itun 
ufuldkommcnt lykkede* inig — utirii furst og fremoMll rot 
l>* ret i al Mudcre Xaturen. At dnmnir rfk-r del. jeg havde 
I.tjliglu-d lil at sc .1: ..>■:: . vil Ih gun.' rivendc J~roniAkriilt. 
Jeg lntrrr nieil Korimjelw, al De Mrtlcr Pri.% pan Vollard, 
fl*r cr el zrligt og dyRtigl Mcnneske. 

Jrg K ..-■■-.;.. i Uem oprigtigl lil at Dr nil lever i N:i-r- 
lieden af Dries Km Modcr, iuiii • Mirguicnlige og depri- 

nirrwlr Si under vil roe den itkntle monllbe Stolk' for 

I>ern og ilen rigesle Kiide, hvoraf De kun use nyl Mod lil 
Arbejdrt i Deres Kunvls Tjene-slc- 

Tlii her ga-lder dct at lag* Tul med Fill og. Kncrgi og •ttrarbr al nna lil Ro og Sladighcd Drrvcd onslanr 
nlvivlsoml en TiUlantl af Skarnsynelhed. drr i hnj (Ira-d 
vil li..ci|i! Dcm til vn mnnlbeviclit IJnfarvlu. 

Jig lakker LK-m for, at Hi- Itrlrngler mine Be-stra- driver 
Tor at DM lil eS klait malerisk L'dlryk moil «aa hrodcrligl 
Cl Sindcliig. 

I Haah nni. at jog en Dag vil faa dun FornnjeWe al *e 
Drin igm. trykkcr jrg hjorloligl og kfrrltgt Drres Haand. 

.Deres gauilc Mctlbroilcr 

Poiii Cezanne. 

Aix. lien 17. Marti tUOt. 
Ka.Tr Hot VeUftfdP) 
J eg uioiltagvr rl llrev I r.i Maurice DenU. al Ii.il. be- 
IrnRledc min Udcbliven Trn >lnd6p«ndaDl<'crne» I'dslilling 
Mini en Dt'NcrLilioii. 

Jcg svaivr Maurice Doniv og sigtT. :il jfj; Iwder Ditu 
slilllr ilr Itillnlrr lil batU Ditpo^ilion, %Oin Oe kundr Inaur 
ham. »g udvarljgv, hvad dcr kail anrrttr nund\l Skadc. 

Hjerlelig.slc Hilsener 

I'littf Ct:niine. ") Paul Vul!*ril, dan bakrudic l'*ni«r-Suintii»C'll*r. I.Vhbmi 
BtMTtf Jeg sync* ikke *nn god I. jeg kan *kille mig ud fra de 
unge Meiinesker. hvi* Adfxnl oierfor mig har vitrei un 
syinpatiik. Or jeg Iror ikke ol jeg, veil ot udglillr, giver 
el fnlsk Billedc nf Gangcii i mine Sludier. 

Paul Q:annt. Alx. dm U, Jinaar 1909, Karv Herr Caraoin! Del or nllerede noglc Dagr siilcn, jeg havdc den For- 
nojel-se at !.--■■ om D*m Jog bar ikkc meget ol »igc Dem. 
Man kan falthsk laic nacre og mnnske ag&aa bedre om 
Malerbnnst, naar man *lanr fonni w\ Moliv, end near man 
giver rent tpekulalive Teorier lil UediAe — med Hemyn 
til hvilkp man letnmelig ofle begaar Kejllngelwr. Jeg bar 
i mine lange cmetnme Timer mere nid een Clang taenkt 
pan Dem. Herr Larguier. med hvem jeg temmelig ofle. 
navnlig did Sondngen, er uninicn. hair overlndl mig Drm 
Brev. Han la-nge* efler del Ojeblik, da ham aller er fri. 
Om *1 — " Manncder kontmrr nan ml Min Son, der er her. 
har gjort han* ttekcndKkah. og de gaar ofte ud og, til- 
bringer Allen en *nmmen. I>e Inler om Lileralur ug nm 
den kommendc KflBfL Naar Hr. Larguiei s Milila?rljene»lc 
er forbi. vil han formodentlig vendc tilbage til Tori* og 
fbrlueltr tine Sludier (Aanda- og Stativideiiaknb) i Hue 
Saint Guilbutne. hvor foril og rremmnt Hr. Ilunolenu la- 
ser, udrn derfor at opgivr Foetidi. Min Son vil ligeledet 
vende tilbage dertil igen. Han vil nlltaa fan den Fornoj- 
cIk at gurc Derea Btkrodtskab. naar De igen tagrr op til 
I love lit i.i-n Vollard rejile for 14 Dag* sklrn genjiom 
Aix. Jeg flk MeddcleUe fra Monel og Korl t i ■ Loui* Leydrt. 
Son of Svnnloreii lor Ai&'i Valgkrcdi. Siditnnrinle er Ma- 
ler. linn lever Tor Ojeblikket i I'nrii og larnker %om Dc og 

jcg. De *er. der er en ny Kuiistxra i Anmareli. (>e farad- 
nncde den. ttuitcr blol videre uden nl blive mat, (iudl vil 
gore del nvrige. Jeg *lultrr. idel jeg ■Dakar Dem godt Mod 
og Held med Derc* Sludier. 03 del tlaar ikke fejl. at Derei 
Stra-ben vil blive krone! med el godt Rcsullnl. 

Virr fonisict om mil opriglige Vcnskab og leve Fardre- 
londrl, v-or ffflle* Modvr og vort Haunt Land, og modlig 
min inderlige Tak for Deret venlige Opiua-rksumlicd. 

Dcrea hengivne /■mil Crzunne. Abe, d>n '.'I'. Febnuir /WW. Kwre Hen Caiuuin I Kit megel Irart It4-unrig Maud l»nl.'i Dem undkkylile, 
al h>n ■>•••-• Ixngr bar i.nlcl Derei Brev ubeivorcl. 

Jeg bar kun 1.1.1 Ord al *ige Dem. 

Min Sun. der for Ojeblikket ojihotder tig I Parii. er en 
*Ior Filoaof. Jeg vil ikke dermed Mge, nl han liatner Di- 
derot. Voltaire eller lli>u«»eau eller giinr i deres Fodspor. 

Vil De hva>re bum med Deres Bckng'.' Han hor Rue 
Ballin 31, nacr ved I'lnre Cliuhy. hvor General Moncev'* 
Si. Hue si.ur — Naar jeg skriver lil bam, vil jeg forlarlle 
limn om Dcui Ham BisUind vil jievae de Vamkeligheder. 
som Forvlaae3«rn if Lhet bereder mi|{. 

Men j«g u. i- arbejde. — All. %a*rlig i Kuniten, er Te- 
oh, udviklet og tilpnuel lil Konlakt med Nalureu. Vi vil tale udfurligere deront. naar jeg faar den Fonmjelte aller 
at m Dem. 

Delle er dot »rigliRste« Brev. jeg hidtil har skrevet til 
Dem, Credo. 

Med hjertelig Hllsen 

Dere% P. Cezanne. 

Naar jeg *er Dem igen. vil jeg om >taleikunslen sigc 
Dem Ting;, der er rigligerc, end h\*ad nogen »nden bar 
»ngl, ligeg.yldigl hreni — I Kunslen hnr jeg inlet al ikjule. 

Kun den oprindelige Kraft, ill est Temperamenlet. farer 
lil del Mnal, aora vi *kal naa. P. c-unw. Aix. den IS. September 1903. Ka-re Herr Camoint Jeg er lykkelig over al bore Nyt fra Dem og lykontker 
Drm til. sit lie mi er fri og ganike kan hellige D«m Siu- 
dieme. Jeg Iroede. jeg havde »g;l Dem. al Monet bor i 
Gi*erny. Jeg milker, al den kunslneritike Indllydelae, som 
drnue Metier ulTirhoinl maa hate pia dem. der mere 
eller inindre direkle kommer i Forbinilelic med bam. ikke 
bliver feleligere, end del er absolul nmlvendigt og end 

den man og vkol vxrr, naar Taleii er om en ting og ar- 
bcjdiivrig Knnstner. 

CoiHure sftgde til line Eltrer *Sog god Omgang. ellrr 
»Gaa i I.ouvre* 

Men naar man bar «cl de *tore Me*lre. «om hviler der. 
ikal man vkynde tig al gaa ud og selvftlandigt og i Kon- 
takl mrd Nnluien iknbe ud af ilct o* iboemle Imlitikt. 
den kuuMneriske Opfallelse. 

■ha licklflgtr. al jeg ikke kan \icre ho» Dem. Alderen 
betod inindre, Ixio ikke andre Beta-nkeligbeder afholdt mig 
fra nl forladr Ai\. Ikke deimindre huaber jeg, at jeg en 
Dag vil '..>.' dcu Furnajelte at ar Dem igen. 

Jeg oniker Dern fruglbringende Sludier. Amlgl hi An- 
ugl med Nuluren. Del er del bedsit. 

Skulde De trarlTe den HabV, ftom vi begge beundrer"). 
maa Dc overbringe bam min Hilwn. 

Jeg liar ikke ban aynri om, al man plagcr bam; men 
i llelraglniug af den gode Mening vil hun maaake la-gge 
Buiiiid pas «ig. 

Hjerlelipl Derea Paul Cezanne. Aix. Profenee. IS. April 190*. Til Kmik- Bvrnard. Karre Herr Be^nar>d•■) — — TEHnd mig at genlage, 
hwad jeg allercile Itir har aagl: Man belranle Naluren ^ed 

Hja-I[> af Cylinder. Konut og Sfvre. van at hver Side af 
en Gens I and eller en Find? farer III el Midtpunkl. De med 
Horltonien parallelil lobvnde Uinier giver Sidcudatrxkningcn 
aT el L'lUnit af Nature n, eller. om De vil, of del Skuctpil, 
fOfu Paler oillrtlpotens aelerne UeiiM udfulder for voce Ojne. 
De per|iendikuLa-rt lil Horiaonlen tUaende Linier giver 
DylKlm. For o> Mennesker har Naturen mere Dybde end 
Dverllaik 1 , derfor Nod vend igbeden af al lilunde vore ved 
Hja-lp .1! Kodl og Gulc freimlillede Lyavibmtioner med til 
itra?kkclige Mitngdcr nf Blanl for al ojtnaa Luftvirkning. 

•I Ckwle Momi 

"t Em\e BtTaard, FarttUtr. Wiamic'i Vtu n lltsfiiif, Air. It. Ma, tW)i 

Min kttrt Bernard! Min uafbrudle ArbejdKivrr or min 
frcmskredne Alder vil v*rc Dem liKtnekkcli-g Forklaring 
pan mil forsinkcde Svar. 

Dc undrrholdrr mig fontvrigl i Drrt"i siiMc Htvv mcd 
win rorskcllige, am end ollr Kanvtcn vcdmrendc Ting, of 
jeg ikkc ganske fbrmaar at fislgi* del* IndlioM 

Jeg bar allcrcde sag) Dcm, id Rcdon* Talent lillnler 
mig meget og al jeg alemmer indcrligt ovcrens mcd linm 
1 han* ForalaaeUc or Hcumlrmg af Delacroix. Jeg ved 
ikke, om mit raklende Helbred nogensiude vil tilslcdc Vir- 
kcliggarclscn al min Drain* at innle bans Apolcoae.*) 

Jeg gaar mege! langsomt Irem. dm Naluren fremililler 
tig nn'^-.-i kormpHccrcl Tor mig. og del gadder uophoriigt al 
gore Fremskridt. Man man bclrnglc sin Model noje. op- 
Talle den rigtigt og dcrpan udtrykke -tig rued Knifl og Ty- 

delighed. 

Smagen er den bedste Dommer. Drn cr meget sjarldcn. 
Kunslncrtn Iicnvcndcr *ig kun til et ganskc brgntnael An- 
tal Individcr. 

KunMnen u burde foragte enhver Mening. 10m ikke bar 
sin Rod i intelligent lagttogclsc. Han burde frygte Ultra* 
trrnei Aand, der laa ofte fnrer Malrren fni bans relic Banc. 

del konkrele .\a turn to. ilium — Tor at Torlalw lig i uhaand- 

gribclige Spekulntioner. 

Loom er en god I.a>r«bog t men skuldc kun tjene «om 
Middel, Alcnc Stud id af Nalurbillcdeb Mnngfoldighrrd cr 
virkellg nodvvndigt og Ircnimrnric. 

Jeg lakker Dem, fordi De send I e mig I>erra Bog. Jag 
lumber al kupnc bese den mcd klart Moved, 

De kan senile Vol lard, hvad han bar bed! Dem om, 
livit De unscr del for rigtigl.**) 

Hjerleligit 

Den** Paul Cezanne. .1..T. ?;. Juni too*. Min karre Bernard' Til den taimiic. ALr, 16. Maj lim. Jeg er cnig i de Ideer, ■■■•in De In- til Heniigl ol ud- 
vikle i Drre* nieue Artikcl til iDrcidrnti. men jeg kom- 
mer Mail ... tilbnge til detle: Maleren maa fuldit*ndig hcl- 
lige aig Sludict at Naluren og forsoge al akabe Billeder 
mcd den -.'.■in Forbillrde, 

Foredrag om Kun-it er nantten ovcrlludigc, Arbcjdet er. 
naar del bevjrker Frrmskridt icidenfor mI egrl Oniraade. 
en UlslnekkcUg K-rsUlning for ikke al blive forstnnrt at 
Dumrianer. Li (era ten udtrykker aig ved Abilruklioncr. me- 
dens Malrren udlrykker sine Folelwr ug laglUgelaer kon- 
kret ved ifju'Ip af Trgning og Farve. 

Man er bvt-rken for skrupulos eller for sandlarrdig ellrr 
for afliirngig af Naluren, men man cr incrr cllrr mind re 
Herre over sir Model og torsi og fiemmcsl over sine Ud- 
tryksntaader. Man man trxngc ind lil Kcrnen af. hvad 
man har far »ig, og liaardnakkcl udlrykkc nig Mia lotfisk 
torn moligl. 

Med Jijcrteligt Haandtryk 

Paul Cezanne. Naar jeg har Invet mcd at nan Dem. sea skrte del. 
ToTdi >eg lider af cerrbrale Forslyrrelicr, win hindrede mig 

drri. Jeg er Mndig under storrk Indflydcltc at sanielige 
lagtlBgelaer og. cr (rods min Aider fast knytlcl lil Maler- 
kuntten. Vejrel er amukt. og jog benyller del til al arbejde. 
Jeg hunle gore li gode Sladier og swlge dem dyrl, do Lieb- 
havcre tjirkulerer deri. I Gnar ankom el til min Son adres- 
«eret Brev. hvit Afwnder Fro Bremond menle De var. Jeg 
lod del adreisere lil Rue Duperre IB. Paris. Del ier ud 
lil. al Vollard for nogl-e Dage wden bar hold 1 et Bol. hvori 
hele den ungc Skole. Maurice Denis, Vuillard r>. %. -v. akal 

have ilellaget. Paul og Joachim Gasquel Uaf binanden der. 

Jeg tror, del bcdite er at arbejde megel. De er ung. mal 
og ■■:■'!;: Paul Cezannt. Aix. M. Juli ll'Oi. Min lucre Bernard: Jeg bar modtagct -!..■ Bevuc Occideolale*. Jeg kan 
kun lakke Dem for. hvad De har akreve! om mig. Jeg I •■■- 
kUgr:. al vi ikke kun virre .ummen, Ihi jeg vil ikke Mot 

leorelisk men fakliak hare Ret. Ingres *r trod* sin »«style< 
(Ai»'er 1'ili.ii i og sine Bcundr«rc kun en megcl lille Ma- 
Ier. De -tlorile, De kender dem bedre end jeg, fr Vrno.-u 
nernc og Spanierne. 

Kun gennem Sludiel af Nalaren kan vi gare Fremskridt. 
Ved Bcroriugcn inrd deo «%'es 0jcl. Den larrcr os ved Bc- 
traglning og Arbejde al se konrenlrerct, — jeg mencr. i 
en AppeUin rt ,-Eble, en Kugle. rt Hoved er der «t kill- 
minerendc 1'unkl. og detle er allid, Irods de forvirredc 
Virkninger. so-m -diyldes Ly», Skygge og Kane, det vort 
0jc futtl vcr. Mcd ringc Tcmpcramcnl kan man dog vxrc 
en god Maler. Man kan lave noget godt uden at varre no- 
gen ator KolorUl. Det er lilslnekkeligt at have Sana for 
Kuml — og denne Sans er uden Tvivl Spidsborgernes 
Skra-k. Derfor kan Akademier, Prmioner og .Kresbevii 
ninger kun tiert ikabl for Kretinere. Narre og Skvlms- 
meslre, Varr ikkc Kunslkritikcr. mal hellere. I>et er Frelsen. 
Jeg ryster Dere-s Haand hjeiteligl. 

Dere-t garnle Kn mineral 

Pfli'it Ctznnnt. Til d*n sanime. :■.; Iteamber 190*. •I i '■■ L-'". x • ApoUoai » r ikkc bt**ct f-ii linn 
** • I"*- dn/tr tig on ct KoU-^rjfi af CVianar. Jeg har modtagel Dcrert karre fra Neapel dalerede Brev; 
paa a-aleliikr Itvlrugtningcr vil jeg ikke indlade mig. Jeg 
islvinmrr Dcrcs Beundhng for den ka-kkctte at Venezia- 
ncrne, lad os prise Tintoretto. Paa Grund af Dcrea Trang 
Ul i sikkert Uffvertnclfelige Varrker al llndc cl rnonilsk og 
iulellektuell Slultepunkl, ledrr De bcslaodig eHer Forlolk- 
ningiuiidlcr, som aikkcrl vil fore Dem lil tr age lil Naluren 
igen. Og v*r overbevist om. at den Dag. hvor De er kom- 
met efler del. vil Dc uden Anstrcngdse i Naluren geoflnde 
de af de lire fern store Venexiunerr auvemlte Love. 

Sau meget »laar i hverl Tilficldc fas.1 — derpaa er jeg 
ganske itikkcr: Kn oplisk Fomemnivlse opstaar 1 vorl Syos- 
organ, hvorigenncm vi vrd Mjitrlp af l.ys. Halv- cller Kvart- 
lune er i Stand lil al vurdere de gennem Farveindlryk frecu- 
hragtr Kladcr (Lyset ckaislcrer oltsaa ikke tor MaJeren). Saasiiart De nllsaa gaar bciil over Tra Sort Ijl Hvidl, hvor- 
ved den former of dtw AliilraktioTier saavel for Ojcl som 
for Forslandcn blivor Holdepunktet, amorcr vi bore cp, 
nnaer vi ikke Mcflcrekahcl ojc Mirer ikke Herre over 05 
Ml*. Vndcr dennr I'criodt- ijcg cr mull III af og (il at Ren- 
tage), narrmer vi ©s de Undervs-rker. som vi fro ganunel 
Tid besidder. og finder i dent en Trod, en Slntle. som 
Svommeren i I'lanken. All. hvad De sigcr mig a Derca 
Brev. er ganskc rigligl. Vi ses snarl igen. haabcr jcg. 

M'.i--i '.<%•-■• 

Min ksere Bernard. Jeg svnrcr gnnske kort paa nogle 
Afsnit af Dcres siilsle llrrv. Som I)e skriver. tror jeg *ir- 
k»*lig meil Hcnsyn lil de sitlMe Slodier, 10m De %aa ho* 
mig. al hove gjorl Fremtkridl. 0111 end langKomme. Del cr 

allid imerteligt 91 mnalie konslntcre. al den Korflnrlse med 

II rosy n lil Billederne OR L'dviklingcn af EJdtryksmaiiilru. 
dcr opMaar af Forstanclsen af Nalaren, allitl har Alderdom 
og Irfcrmlif! Svaghed lil FijlgCivrmle. 

Nair de iilTiriollc Saloner vedbliver nl varr* sna daar- 
line, saa er Aiirsagcn nl snge deri, at dercs Foninslallniuger 
som ofte>I anlngrr for store Dimcnsioner 

Del vnr vigligere at »* nogel men- paa pi-rsonlig Fo- 
lels*. laglldgelsetet/nc og Kaiakler. 

Louvre er den Bog, hvori \i licrrr at larse. Vi n-.i 
Itnidlertid ikkc lade os noje med. at holde fast vet) vi>re 
brnimlr Korgirngert* amukkr Forniler. I-ad 0% gore «» f" 
deraf for at stadcrc den smukke Nalur. lad ok *uge at 
lare dens Aaml at kende or al udtrykke os i Overens- 

sIotwikIk med rort personligc T«n»jwram«il. Tid or Kfler- 

tankv klarrr cflcrhaanden Blikkel, og It Is ids! kommrr For- 
fttaaeUvn lil oa 

I denne Hognltd er del umuligl al prukrisere denne <|og 
saa rigllge Teori urivndora. Men Udholdenhed hjxlpci os 
lil at forMaa Interiarer 10m lit a ridel. Kun de gamlr Uv- 
ninger er hemmende fur vor Inlclligens. der *kal puke* op. 

De vil fopktaa mig hedrc, naar vi *er liinanden igen, 
Sludiet klarvr i den find Hiikkei, at den beikedne og ko- 
loualc Pitsarro beholder Ret i sine anurkiotiskr Teorier. 

I ■ -11. men belvnk, al del er Rrflekten. der belotier 
Formen, Lysel ; al den ydre Form -■■ .1,. . xtti Hjarlp af 
• I'ii almindelige Rvdeks. Hjertebxsl 

Deir» Air, ?.T Ok-lotwr f9f«. 

Min kaerv Bernard' Detn Jircv* cr inij; af to (irundt 
dyreliarc, for del fontr af en rent egoiabsk. da deres An- 
kormt ri\-er oiig ud af den Entrormighed. som den uaf- 
In ml tr Forfolgelie af e-t oft aamme Maal fomarsager, saa at 
f Ojeblikkc af fysi«k Udninltel&e en Art aandeliR Tombed 
indlnrder, og for del nndrt Tordi de tilikynder mig lil, 
■andsynligvis lidl i*or ofte, at gcnlaf{e for Drm, hvor baard- 
nokket jeg so«er nl legem liggore. hvad der 1 Xaturen viser 
sig for ok som Billcdc. Og nl udvikle Teiis vil sige — 
mien Hensyn lil vort Temperament eller vor Kraft overfor 
Naluien — at give el Billede af del. vi aer. og Klcmme alt, 
ii'j'i der for har vaerel malet. Delle tror jeg Yildc hjnrlpc Kunslncren til al vise hele dn Personlighed. hvad enten 

den uu er <dor eller lillo. 

<j. halvfj. Aar gammel hindrer Lywts mangefimnlc 

Flimren mig i nl daekke mine Lierreder og afgra^nse Gen- 
slandrnr. naar Brroring^iunktemc er megel tyndc og sartc. 
Paa den nmlen Side svirrer Flnderne niellem bvcrandre. 
Iivorfor Nea-Impressionisten danner Konlurvrnr ved Hjni'lp 
af en *orl Streg, en Fejl, wler *r alle Knefler bunk !«■• 
kaunpea, 

Kim vwl nt raadspiirge Xnluren lykkea del os fll naa 

vort Mnal. Jeg hmker nok, al De \nt iT men paa Gnind 

af BesvnTliglie>lrnie -ved at i nil re lie mig lijemmr. var je* 
nndl til hrlt ng lioldent a I lade min F.iniibe disponene 
over mig. hvad den tienyller sig af — og derover glemmer 
mig en Smulr. 

Saaledn ct Mvft; i mm Aider skuldc jcg hove nogcl 
mere Erfaring og nnvende den til del atmene Vel. Jeg 
skylder Uem Snndlieil i Jfalerkunslen og vil *ige Dem den. 

i)ert'«. gninlr 

J'aul Cezanne. Aix, H.SepUjuUr fflOff. 

Mm ka-re Bernnnl: Jcg belindrr mig 1 en saadan TiU 
Manri af alvnrlige eerebrale Fontynvlwr, ;.t jog i-l Ojelilik 
fryglede nl miste min Smule Forstund. Efler den frvgte- 
lige Hede, livorumler vi led. er vore Gemyller i den mildc 
Tcnipcnilur nllcr fuldet lidt lil Mo. og del Kit pan Imjp 
Tid: nu ganr det brdre, og jeg Iror. hvad mine Slmlii-r an* 
gaar. al konne dimtme Hgligere. Vil jeg nna det saa tfrlgl 
M»gie og ta?nge forfulgte MmIT Jeg ooskcr del, men saa 
la-nge del Ikke er naacl. bliver el svagl ('lirhag siddende. 
som ikke vil svinde. for jeg er kommrt i llavn, nemlig 
ved at liringe Malerkunsten til hojere L'drikling. cm* den 
fur liaide npnanet, og cServed sknhe bcviskmittge Teorier. 

Teorivr «r jo lette nok al opslille. men al give Hcviset 
for. hvad man ta-nker, foraarsager alvorlige Vnnskeliglkcdrr. 
Dei for fortuetter jeg mine Sludier. 

Mm jeg har Ixit Dtrei Brev endnu rngnng og inairker, 
at jeg inlcl besvurer. De man undskvlde mig. det kotniner. 
som jeg allerede liar sag! I>em. kon af den uafbrudte Ar- 
bejdrn nitxl det foresnttr Mnab Jeg %luderer «llid eftcr Nn- 
luren. og det forekommer mig. nt jeg langw>nil gor Frnn- 
ikrtdl. Jeg vilde on*ke. De \at hos mig. lib Enaombrden 
lynger ultid lidt. men jeg er gnmmel og ayg og har svorct, 
bellere at do imiltnile end gna lil Grnnde af den uvarrdige 
Affvldiglinl. mud inn: Oldinge. nnar de lider \ig behenkc 
af kjarlsfurraaende Uden^kaber. Naar jeg en Dog faar den 
Fornujelse al tnrffe Dem igen, vil vi forstaa hinamten Iwdre. 
De undakYldvr nok, at jeg Imlnndig konuncr lilbagc til 
det -in, in-- Punkl, men jeg naar lil den logiake t'dvikllng 
af, tivnil vl ser og Toler ved Stuiliel nf Xaturen — og be- 
huver dcrfor Ikke mere at Iteskarftigf mig med Teknik, 
som Tor us kun er del simpDc Middel lil at vise Betkueicn. 
hvad vi Mtv fol*r. og dervc<l opnaa lians Hifnld. De Slore. 
torn vi beundrer. bar beller ikke gjurl andet end uelap det. 

Med bjerteligt Knuiidlryk miodM Dem [Jeres egensin- 

dige. wjglivede p aU i CfMiuw. 
DIONYSOSFRESKEN I CASA SUISSE IpOR nogle Aar siden fandt W-crten pan Hold Soluc 
Ted Pompcji unlike Murresler unilcr Broiidgntvning paa 
sin' Jon) ca. I Kilomcler udenfor Porta Hercultinun), K'ltr 
■en omhyggelig Udgrnvning kom Tor Dngen et pompejansk 
I' iii i. ■ i ti ■- — I'dgfaAningen viale iuvrigl. at lluirl vnr un- 
der Opforelw i OiletoggckeMijehtikkel — hvis Triclinium 
<Spisesal) vnr udsmykkcl med -.j ;■ I ■ ! • m ' godl bevarede eg i 
kun-dneriik Henneentle fremragpnde Sink hillcifcr. Senere 
kohte den ilaliennke Slat Unset Tor l.'ill.IMM) Lire. 

Cssa Suisse '* Tricliiiiiiiu er 7X4 l s Meier, med en Ind- 
ga.npd»r i d*n enc Langva-g og en bred Anlining ml III 
I'erialylcl i <len unden. Freiken litbcr com en *ammen- 
liamgcnde Billedrwkke m-ed foriuil sligrndc Handling hele 
Itunimrt nmdl. Figurernc er omlronl legeimtore ojt ilnnr 
rndnu In. II friske i klarr brune og gule Farvcr pan rinno- 
hemul Grund. L>e en k die Crupper or Oplrin er ka-drt 
lercndc og organttk snmmcn; der er riesuden indfort en 
Akccntucriug »ed inalcde I'iLiMrer indie i Hillcdet. Kuinel 
cr Seener fra Diony-.osdvrkrlwn-. my linker Cr reman irr or 
Hand tin gen kan i »in Udvikllng nlla-aes. tdel man begyn- 
Her lige III lenalre lor IndgangbuWen. nanr man inudrr 
inil off gaar Rum met rundl. Mocchioro liar |iaavi*t dru 
indre Satnmenh:t-ng i Billcderne, idel han gik ucl fra el 
Sled ho* PaU\jnia-i. hvor denne foria-ller, al de unge Piger 
under Indvirlaen I Diniiysotniyileriemr maaltc underka»tr 
sig Pitknlns. Dionysos inu ikk* opfaltes I sin specielle 
hgentkub torn Vinena Guil, men *oni Nalureni tihojelige 
©g uomgarngelige Personification. Saaledes fanr de unge 
Pigcrs Indvlelte i Myslerierne en dybere (fyaiulogiik) Be- 

lydning, hvilket her overall Under win tint »js|elige Udlryk 

Fra venslre lil hojre uire<>tiller llilleilcl lie Fologcallrrnr. 
Iivis Afikceriiag falder snuimen med Vocrel&clt Hjnrnerl: 

I>en unge Jomfru lyltcr til Dionytot der. frrniilillel torn 
Dreng. optarser sin DyrkeUet hcinmelige RHttt, men* dc 
hellige Pr«litider forelager Kentelur og Offing af Blom- 
ater og Krugler. En ungdommelig, hekianset Figur forer 
den ene Gruppe over ■ den rucilc: en pastoral Scene DiCd .1 Snlyrer. de lo s-pillcr Syrinx og Other, niedeut den 
irniic ammer en Ged. Detle Billrde riser al Dionyboimr- 
slcricrnc i deres Algodhed ogxna omTallrr Dyrenc. — Nu 
tillnger llandlingen i Lidenskaltelighed : l>ionyaos hriter 
M>m den evlg unge, itranlende Guddom i Armrne pan en 
kvindelig Figur (ilenne er desvarre delvis ganrt inbl), vU 
Sidrn af ham gi\er en gammcl Silfn tin Kammcrat at 
tlrikkr. rami en Iredte Figur holder en symboUk MulU 
over ilen (■ninle« Hoved. Denne Gruppe af Dionyioi' Folge 
visor w>m Konlmsl en anden Side af My&lcrieriiea Kanik- 
Icr. Den unge Jomfru Aogrr iin^l al undlly drn voBdtoiii- 
me ofi ukendlv Verden hon endnu ikkv er indviel lil. 
N'a folger Indviels-en illilledels Oilelxtegelse vanikeliggor 
den fulde Fonlaaelsei: En knvlende Kyinde bag; ved hv{l- 
ken anr* nogle «laarnde Figurrr drnger Slorel bort fra O- 
remoni«rnc4 hemmvlighediftilde llelikvici 1 . men* en \ing«l 
Figur jiisker den unge Pige. der under lndviel«en lil Nn- 
turent Guddom M>grr Tnut og (Ij.-lj. i en medfolende 
Kvrindei Shod. En anden wrlklidi Kvinde bnjvr sig hen 
over hende med en ThynosilRT. Den liellige Handling er 
til Ende og den ungr ltaniioiiliude danaer til Gudena .Kre. 
— Pan del *id»le Billed? (del lille Foiogralll ordner den Irk* 
keligt Indvirde -.il Ilaar, der er brat;! i Unrden og h .... i , 
snlig Ito metl Kro* so in sin villige Tjenrr. I'aa en fln Maade 
danncr denne vppige modncKtinde med de nogiie akonne 
Arme en Moduelning id den tilhyllede Jomfru*kikkeI*c. 
der iinllrilU- llilledel. 

Mellem dia*e Figurrr bar Handlingen furl frn dr indie- 
dende Ofringer. forbi Idyllen. til den hnjnte AfTccl. for al 
gas over i lykkdig, i •;■• kW hvilrndr Harmnni. en nnturlig 
og < I - .> ii . ■!, s/ Kadence. der binder S^riirrne aamniru i fast 
Kompoiiliou. Kjcndomtnelig; for heir Frrmdillingen er den 
ligew>m forla-llede sjarlelige Almo*>pbarre, hvori Figurerne 
lie\a-grr aig. Vi lever her i bemmelighedvfulde Dybder. 
hvor Livela. inik'nle Kilder springer Her Bkhenbarei Sand- 
lieden om I.ivcl« Uyaleriuni. 

Axtt Sal to. W&g^mm 


em^4 


' ■ 


t m 


U 


% 


"•*•>■'■ ■* xS 


tf' Til Komponisten 

Grethe Sawyer (ved hcndcs Bryllup med Malcren Kurt jungstcdt 
i Paris 15. Juni 1920). "Pra Toners Hojder 
*■■ din Lamgscl lcdtc 
som Noahs Due 
fra Luften, Grethe 1 

Den spejded skarpi paa 
sin Flugt fra Arken. 
om der var Plads for 
dens Fod paa Marken. 

Den saa' en Mand. som 
var ved at male 
den Jord. hvor Ducn 
fik Lysl at dale. 

Og Duen kendte 
nu Tiden moden. 
da Verdco nyfodt 
skod op af Floden. 

Dec, som i Glemsclcns 
Dyb fortabes, 
ska! genopsiaa i 
del ny. som skabes. 

Den nye Jord er 
del jer, som arver, 
dens Luft af Toner, 
dens Land af Farver. 

Plant Livcts Foraar 
og pluk dets Sommer. 
for Merket laklcr 
og Floden ko miner. 

Thagcr l„arsen. 
PLADS OG FORM 

OM DEN GEKETISKE UDKOHMNING AF BYGV.KKKET INDKNFOR KORRELATlOXSNKTTET INDLEDNING. 

Diuc fctiraglninger gvklcr ikke Korrclilionmrllcl. clcr 
her betnigtei som give!. Del melodist- Net amende* for 
Tidrn fni «in priniilive*le Form, Fagdelingen ogdel genncm- 
slaaende Kng eller, sum del nnjogligl kan mllrvkkev Pel 
simple Kvadralnel udeii Over- og I'nderdeling (Kay Fiskcrs 
Projekl I>1 el Hotel i Itrr^::. .Arch.. Amrg. XXI. Hefle Hilt. 
genncm dm mere mysdske Form med 'I'iKa-tnin^ af tvivl- 
som me. ojeinxiiige 1 Grscnsehetlemmelsei or rylrniske Dog- 
nn r (Ivar Benliem. Forevar Tor Filhnrmonihygningen: *al 
7 *r del hojcilr Antal Fag, man ktm opfatLe uilen marke- 
rcl Midle — at 5:8,1,. cr et smukl Forhold.. Arch. XXI.H). 
op III den mclodiakr L^Kornuiing uil fra eel I'rincip i h o 
portionalitelsprincipel med del sladigl mnnotont underdrlle 
Ned. Tavlc II). I en Till, hvor del vidcnskahelige gennem 
vajje Forcslillinger opfHllea som nogel urnlcles allranva?r- 
digt, kan en I'ndersngcWe aL hvorlede* Nellrl. ReiNknhel, 
Me lode n — melodist bliver 111 Genitarule or Ting, mitaike 
panregne Interesae. 

Men disse l<ndersngelser er leoretiike og kan so in saa- 
dnnnc ikke h*mmt?s filer lirstpmmei af pra kliske Forhold. 

Del okononiiske. del (ekniskr (Holdharheden rfler slatislte 
og mi. in- Love), del liygiejimkr og innate Momcnl be- 
ateinmxr ikkc vl Itygvrrk, men giver kun Gnrnw Tor Op- 
Ui'i'ii- Loaning |>el er Arkitrklurbeortens Opgare al fnst- 
IwRge Bvgningen el Sled mellem diase Graenser, og del er 
en af Arkileklc-m Ku osier al indordne de mtetiske Krav 
under (inx-itserne Derfnt bur drl ulaael mig klarl, al Re- 

sullutel itiaalle h/un fare lil garngte eller attvriidelige Byg- 

ningsfornicr, Ihi Teorien Tanr forst sin Vwrdi gennem sin 
Anvendelighed. 

iirllrr ikkc mil dime Belmgliiinger opfnllr* Mm en 
fxrdig Anvitiiing paa. hvorledes man rejser en Hygning 
blol ved Hjxlp nf el simpell Boghnlderi. Del er en almin- 
delig Ankf mod Syilemaiikereii, al hnita Maul rr w avian ne 
Besletiimelser. hvorved enlivrr bliver den line Arkilekt. 
blol lian hur I~a?rebogeit i H.vm i lie hersker en rorerule 
Angal for, al Talenlel skal lilive husvitdl log hvod varrre 
er, Uygligheden blive sat i StedeD og dog er der Brag 
for alle god* 041 oprindelige Evner ved Melodem IMforni- 
ning. Arbejdel vr blot flyltel fra del sped/lie Tilftride. dtn 
tnkellr Optfaot, over i dtl alnundtUyt Tilfir/dt, Melo<ten. 

Paa dan ami'ii SiJa rail J*k. at nu ail bbre twdt paa mig, f.ir.h 

dwM brirH("" ,, pw r tr (**** '■n'U.if-r- »•. for**** «p4 dt>, b>h ird- 

vajaliRTia wr'.pur Arkiivktamr. Jlrkliaklurttori ikal, for at nan indcr 
iDltrtutr- hi,- for itu, bclal >mit il ho>n og l*if ituli «"• 'Icjllttiwi, 
■om kan forpanivi og paivnUrr* af .Krodaea". At itr 
b#rtr Ttlrui til al arlMJilf m»d Arkit«kluxhe|rr«b«nke, al der cudog 
Itartr Taienl Ul »> la »» ob d«n og Conlaa ita — \n:r. rtwiitr )i,; 
ikkt, akal 11it« taerktridt, off j*R hir itrfar hoUi bum B«tnalnibffer 
• aa pritautlva. •»• nirr t>1 -Ionian torn nmlift llf #r at opfalir »>a 
al clraieiila-M KkaaOipcI, ilef ual .-i.r.m.lr. 6C k-1.II. i anMl el bedfa, 
og drrra I >flrntli((i)relii akar natop t ilfl llaab, al mau iiruiidift *il 
KrnilnT-- dec. uf aarKr nogrt ia»r» iilJkotamrni t Slrdrt. \>r ar 
ikka la 'Li aaiBi Ihipuailliiarn til en 1 ■ rrlwf, man »um ro Spurr til 
furtaatla Umlaraatfakar. 

•lag bar mail Ilaoa/a It) 4-tt Kanaka riaga Kvantuoi SlataDallk, diua italrutainrer ar k^btnat lil al ? » . 1 -- 1 . - ■ 1 i - . . . rri itedl i al IV 

I'tr.tr.a, Ihi paat <lrn anr Sid' riiil»rar jei, at da lill'ar apmngr-l oxair, 
■>r pu lian andan 8Mr ataar dat nht klaxl. at dat gaDika priautivv 
malpoaliakc Grurk<£las. lmirpaa mina Undara#|[elaar aiilrr. ind^hoMar 
1*' .-'\ for. al dan KnKard, jai opnaar. -r klodaat og plump tixI Sidai. 
af, Uaad 4ar kund* og borda opnaa* paa dotla Onraada. 

Hndvlig kan disse Undersoge-lser, da de giver sig ud 
for at Van raelodiike. ikke ilandic Ttxl ojemjn»>ige Grarn- 
sm Melodrn Mttndser ikke nf sig wlv der. hvor 0jel ved 
den fvrdige Gcnstnnd ikke Ixnger kan ftilge den. Tingene^ 
Udaeemle ■• i . kun blive bemit med nogle fan Brma-rknin- 

gcr. lidicendel *?r ikke som del nlmindeligt iroi Ryfffjtfar- 

mtrnti Aanay. men blol en af Fmlgerne- 

Man lag lrrgt*>r for, al lli\r.|firii nn^-i,. aora bar Ta-ral l*aiTa>D- 
marfia aad diaa* t*Ddfraagalaar, naailia; Fordnairan o«a I>e|ik, tII re- 
ducer* inii" I^r>rrtf Aotal I ta Ularnkflig 0ra4. I.V Tint- 
axktlaktunnlrnaiareda til aa-gl* al ftflga mlg md paa OmraadaT, 
luor det ijiiij:! imiukr tkkf IrnKtr rr lardtlraadflo. Arkiiekutas- 
ii»T. ma* nf" at atille aig put del rant \,it.i>in. lit Stand- 
puakt. at Hilaedtn <ipiUar ved SanuneinUllinf «J imuikt Kaka-lt'iader. 
og kau uiidtagalaaavii linrr bib h- t til Alttarti* Ida at I--1-. _■ :. at 
at Elrnirrit, an UndaMeli&g af Helhadali. W Flf BimJag aktlVaf i .Daa 
llagrundaiiig «lar Bnadeinan Akthatik uml Ku rial ■iaarnie bait dorcli 
U..t. Battuta, AlbarU: .Mad f..rba..-nl. Klarkad ar bar udUlt d*l. 
■em fundam-nUlt a>l*killar Alberti tn Vitrua <rg hani Kn*rfalf*r«: 
daa matoJiika lUrsdithad Iliuc Irjgar aJ Vap(Tl paa IWina, aoai 
akai vara ragalmvaiaiga — genDaaa Sammanfpjaiag af unukka Lad akal 
llalhadan* Skaohad upalaa aura af >..• aal*. T>at aandeliga Baaad. 
Sk«nhad<-'i aorn TwIallUt kaadar da ikka?- Danna Karaklrriitik afVi- 
tniaiabartia nam mar i Virk fli(ha-l*n da inixlrrra Arkitaktar Saa 
anut an Vaaakrbg-bad akal ktaraa, op^iaat Hal had of PUnak ooorai. 
Off Planan aamroafialillaa af .irr.u.l-' aaala, ruada allar raanga> 

kaairlf Ran idan irtdbjrdtt ForbnidflM og toed iae'iiujri!*tf 

MurforniBlitiDer bl Udfaldalog. il'fof. Kampnann, IVlniiauMrii. Area. 
XXI, 18, Faker, Prajekl Ul Sloir Vibrnibu, Arrh. XX, », it Can 
I'alaraaii, Kaaborganuacat, Arch. XXI, I rr tapiaka Kkcmplrr IV 1o 
I'rujckirf ul UanrgaardaUrraTuaU UalijfficalM, Arch. XXII, 4, er for 
•aa Tidl grallara. aom Ingao Vauakil>gba>lar mobrrrar dan alalia Loa- 
ning mad Baa 3-k*t.lada Pladl Xogat HgBalvda Rafldef A. Kaffia FrO- 
jekl 111 HaiDliuaal i Kolthng, Arch XX, (ft I'-al.n Lar 'rgaaa grabs! 
da tang* i Arm Akadannopg«Var, fuada Trappaf 6* ukyrliKa liar- 
l;kk«l«ar horar til I '...■>■ rt "."In 

hi ■•::■■■■ '1 ail -rl diaae Arkitaaitar ka-ida, at da ualop •jtnna.r Hat 
had og StiguiEig fra Hum lil Hom, man apoaar f. £ka. tail fra mu 
Hum al laraa md i atora Virfr»iai»f»« af dat alnralaaada oa; moDumac- 
tala iCarL Fataraan. Faradrag- i For. af &. Ikao: .Om Modaaxmngar- 1 
Dar ar aiad aadre (lr>l an Hannanhaxog Ul Sie-da uantraat torn mal- 
laaa Raltanta >ad an lliddac og; na baatkir da fafbga DnilUlaar 
raiidt onknmc i Kntik af dlaaa Sanaringu-iidrgaBiaak, maa datla «r 
JO ganakf tandlfit 

(Vi bar ianrl i UalariaC aoia I Irramaiikan Bkiampbrr paa Mud- 
irtainBrn, ton n *d kakla to fcill*s X'lrkaing i a H<>drri>«* TcaMr- 
maJrrn i Porbold Ul Siagningao (Jal mwaka Uraaia), aoia ar at Sar- 
mouiik Begrab Aattndrtavn af Midaarliilm-ea forrr lie* orar i For- 
vnbngaincaa og daa dramaliaka AffaktaU'oii (KXioTllob, (iuMnia-laJja- 
proj*kt Ml at Fyrlaam paa Skig»it)l 

Kl aaidet San *rina»ap«rxioaal, aoai baakafbgar Arkitaktvrna . 
UjrUikkat, ar Sp«rg«Baalit, an TlngaB ar .adi if Maal". fXtringaii 
bar till, at man dane-d bl-ut atantr, at Tuigeu ikka maa aaara for 
lllla, maa for ator kan dan aldng blua. Vi oiodrr mad andra Ord 
altar bar Furdnngan ' '" drt Tirkniagafulda og pnmptMa I Svrrcnngao, 
mm alliRaael foraogar man al .:.-i .' ■" dtaaa folalaaataaiaaaga Uaalam- 
malaar til dat mrmtpakahga Lagaaiaa llajda. Iiailkal logiik i-fm auiu 


;i" cd orre (ira-cie for Tiniren. Det ■ r ii dleai Me. at Bj^tivrkrU 
iiinV* LoTraa-etwke.l of Uarmor.i er upaaeirket af dennc ForuJkoioc 
■f Begrebet .nde af Maal', ihi karraotiiik Slieninc ojr r"ai>hold.mn-i- 
eirl>e«l kan ikke, indfur* nofet ^torrfh-eeberreh. Vi vil »ed llrarebet 
_ude> af Meal* font**, m\ rittr LtygalnKulela er ude af Mul a lor- 
lull ill nndrr. :■ "i letlt tr ■.'■ Sjiorfeoieelel era iisdre L>i>nnii|^ 
hed og Hanooni. o|| m«d FutUPltvUnn af <lrH*> *irreer wi Befrrebel 
i>B 3ad«r det jp'-ne, del prakliake. heileoime Slorrelttn. KJieden 
!.v r ..- 1 ei i-I.-j ler 

Eod*li|t irwr m*.o at find* Forkliringen pu <3*n imnrreode Hanir 
ill S-nnfln <leri. at Manneekeleperoet 111 en ri» flm.l «r aymtnYtriefc, 
Maa irn«« alt- 11 ; iv. her at overat. at det nok aaa mf-jcl er den 
■nfBn«tkfi<m -<<»»<*. der ikal *f4erk««*f[ti ved arkitcktoaiUi Laiwin- 
-••■'. ■■■.- Ii r'.l.r.' -.■ ■ ;iii dan nuvarecile Porkorrl ;■■.- d f.r ■>■ r . n- 1 r-i 
-r den ganthe »imr*l-. it til deltc prunibTo Himwniilindpunkl. iTae 
rende <il den furenetke, fronlale Me mwkelremi tilling har man awl 
ii* &i ikke bajere. Vi akal i del <n>rfi»!r«ada omlale: Ava ■mrelude 

,r. ;-Lio-n,f :-n •.-'■■' "om •■> bojire of tt- harrnoaiik I'dtreka- 
fonn iut»I unkeaurnig "in, Kt»1 de.af fjl.-rr. ojemaMng Til B«- 
lnDint[ ■* 8pe>rsrim»alel on Svi.:i.i'n -■; de>t* Uprindela* akal ierngt 
pa* vi Mi del rent biolorMke Forhe-ld. at del kus tt motariak* Pvim- 
rariwr der er avmrBetriaka oen et Plan; indtehcMeade Pre i i-i.'ir ]*\- 
i":i-lin iren \'i! i'-'-t, I'vr. KDmtmiiukati antra idler ), medena faite 
Fomameaer er OtEilrejnlnjttl*tc»:ner elier i ta*art Fald trmntetrak* on 
en lodrel Linj* (Planter. Bel) n :,.■■:-.;.■!. -.- -Her dan hefimrie arka- 
uktontik* l.i>ir.'ti B Ta*l*> II). Una ikal dog tifcbtrt ikk* ior* (In* 
Arkitaklurrrc'er > Iliolojim. men derimod > Forttanden i ':.;-- 
Ii«he<d. 

<Ofana Imr BenUen. der far Of^riiliih-i'ii ttaar «otn dm neit 

*»-- '■ i*-.-..- 1- TeoreUke-, etiller < >: pan del rent nlrnnaBike Siand- 
pdakL I Konlnco' "' Baueita&rdaieirrKneU b«liin*eUe i Ar>rh. .VX II. 4n 
optUller li.'i ea Pillebredde o»; en V,„: , ,.■ r - ■■:- -■.■;, warende ^ 
Meal", "im .fwl Arkitektar", og dlaee <>aulande rullrr ban n» ! langa 
FKhOflaiEKdtrDC, w nup der r.j k«u 'an- 1 drwie Ki>;i i;ii.;»- 
Baade *il man efter Alberti ikke node nrnpeti Ilrlaed, ra-i. Mot ra 
St-iiixniiCablins if EokclllwitT. Nur I an doc vail <|e ioiliilQamfndfi 
Hjorcrr t de larake-llip Pmjekter t^;rr Kimtekrvnterne af do Opfat- 
talie. 'ibtit hiu iif i VirkeIiKk*o>s over dt indn ea-vnla Arkitekur 
OS dirre ) Ian in |tif viler, og ban aarender Pasdvltnge-n nc del i-i- 
n»'i,fclii. i. i. ¥*n i.f d*rei eftrb s.jid 

Da nndre ArkiUkter deriaiad anrender kun KajtdelinK'n tom et 
Wrfctoj. rn I- v.rl.. far at opnaa .den K>nneaikIaredA Plan-, [le kaa. 
i mine eft<-rf.ilj»i-l» !le>t»|[t>i!nirnn I. He I bxel*-lee olot m et IUd> 
<.»!■ Den lorUke 0|ifalUUe >1I rite nu at raw* ilea ateel prakUak* 
offian der. hror !.■: .teoretiike* baitaar i aL fan K .i.iii.^.ou.-r id at Jeg nkal nu n ■■: mere formulrrc Kmvrl om Logik. og 
dnir Kr»v rr lteiinKrl«n, den farslr og fHinl^imtnlalr Be- 
lingclM- lor enbvcr viilt'nikaboliH Arki(«klurlia:re. (Javnf. 

V. Wnuiebw, Areh. XXI, U\. 

Ikn tridemkabeligt Arbrjdsmttode. 

d.r.t. 

ikn rigtigc ProbtemttiJIiixj. 

I)en almindtligr Lmminy. 

/-.■vij*.-- Dcfiniiionej. 

Ved den udrnsknbeliKr ArlH'jdvmflod* vkl vi forsba, 
al Fornnrten IvKft^s lil Grund far llelniglniii|t«ii, ualedes 
al Kcaullalel kiin a|>pcllerr lil Annd »k Vidrn og; ikkc lil 
obfilcml Fu-lclsc og from Tro. Smlcdr* uma *i nlKaa 
kass^rr •«!. : gyldne Snila. som iunu!\a'lt<r ea via rvligint 
Tro pan deltc Suits Vidmnderlit{licd. Fonlaaden *ig*r o*. 
at 5:*,!.. ikke er inlrmunlere end .» mc^Cl andtl. 

Ved den riglige Problem >u .n- vil vi fontlaa. Uvud wm 
»el FiloiOlfeli ftOm VidenikaUmanden or Opfinderen ma- 
oer: Al den riRtige Form uteri tig af Prublemel indrhalder 
Svarel. Naar V. Wanacbrr i Arch. XXI, 14 aporger: Hvor- 

lcd» skal vi forklire oi Kigiintiedrn if Chnrloltenborg- riojencs Frenispriiig — men xaalcdes al vi •Iwvarrr Pro- 
blemeU — ina mna dertil ivares. al el Prolik*ni cr ikko 
frilarajTendr. men raiudueller el Gninillaf!, vi hnr ilcke 
nogel Kritcriiira pan. al Fremvpringel er rigtigl. fur vi har 
l. urinili .-, ■-. l;:-r, ;..-rii.- ogopilillel Frobleinel rigllgl, Vi kan 
aaaledci ikke forpdwlle Frcmspringenci Rigliglicd. men 
kan inegcl vd forwige al lose den dobhelte Planopgnre. 
KHD indeholder Problemel (Charlotlenborgs Plan. Kongen* 
Mylorva Ptan). I>elle rr del nrkilckloni«ke Problem, me- 
d-ent Sporgimaalel: hvorfnr fulcr V. Wanirher I.yairolelie 

red Chnrlollenbor>!nojenM Kr*ra>pring — er el Undef- 

aporgamaal nf p^ykolugiak Art. 

Ved den almindelige L»*ning i ModsnMning lil den spe- 
1'iiliv vil ii i-ksi.ui nctop ilen mrtndi^kr Loining. Det gzl- 
d-er ■:• m.-i den hjcmlige hfotorJikc *Metodik< som d*n h<r* 
skrmle iSytlem alike, al tlerea. Korklaringcr uldrig nngaar 
nogel alnrindeligt Prob-lem, men blol et ipeciell og gantkc 

Al Dellnitionenic ikul va-re loKiiko vil sige. al vi -. i. 
nein dem skal kiiylle ForbindeUen nied de logiike Dici- 
pliner. For Kktempel krarver Foratniidcn. al vi inmmen 
koyllcr Begrelwrnr Pillc og Sojle wwlcdei. at Pillen erdet 
almindclige Tilfarldc o*i Sojlcn Pillcna Gnensclilfartde. 

Dr logiske Dcflnilioner ikal for on vasre Hovedopgaven. 
I> angaar wlvc Bygniagaktirwieni VetKn. agarilrrei For- 
mulering ..:ii.. ■:■.;■! all. SlutningsreiullBtrt er blol en Ud- 
vikling fr.i DeOiiitionerne. Det er loin Lyd al tale am 
.Estetik o« Krilik indeiifor Arkiteklurrn. naar Crundeleroen- 
lerne ikke er deflncrcl og lagl faM. Del er paroMliak al ud- 
fore pfinlajgugiak og oplywnde Arbejde. niar .tile filowr og 
bVgreber mangier. 

Men der cr jo del beklagelige, al <tii«e Km DaaU fan 

lil OpgiTclacn at dm -kumlneriikc Fribedf, aom vi tur 

arvel efler Rouiantiken. Jeg Iror, nl man veil Frihed foi- 
aUar Kfihed oaerfor Upgnutti. alUaa iirtop det. man i Hvgge- 
riel vil bekarmpr: Anarkjet (og dcri ligger det vel, at man 
har siia ringe Held). Kan dm Inlenlluse lor ikke iHde sig 
bindc af tin Opgave. Al Vlden. Kundtkab og Talent binder 
og forpliglcr. Dog. lad gaa. at Arkitekleroe Ikke vil forlade 
derei paradislake Tililnnd. nanr d« in blol vilde ilippe 
Tanken omen vidviiskabclig Arkik-klurlerre. Del vilde Tien? 
togiik — og - ■ ■ r : . . i ikke al venle. 

Jeg Iror. at mini a f viier den almindrligc, kliire Logik 
lil Fordel for en Imjere, inluillv, hvorom der vcl gaar Ipse 
Rygler. men elteri inlet videa- Poa Kygter kan ingen Vi- 
deatkut). heller ikke Kumtent, grUDdurggei.. 

I 

BKTRAGTNIMOER 034 PORL0BBT OG IiIMKSsIoNEN 

For al defincre de rent primilivr llegrcber. bvormed 
man i den limple Arkilekturopgave nibejdcr, bsu* jeg valgt 
Maranderen lil Udgangspunkl — fmnt og fremmeil fordi 
den ilaar amgriMig i n'n Form — men demarsl ogsna 
fordi det kunde v«re nyltigt at underaoge detle lyndede 
Motive, eller i hverl Fald akabe iig Midler lil al analy«err 
og fuldt forstaa Alugrecqueni timplr Kigur. 

Den lOL-dvantige Marander iTavIe I. Fig, la) ftemslilles 
med tin Itammc baaiii|va>rkima?aiigl ved at dele i 9 tige 
•lore Slykker paalTarra, rial \-*d TaUcoe fia I) lil 0. Dennc 
Fremilillingamaade kan imidlerlid ikke dvkke vores Op- 
faltelw af Alagrecijuent vi maa belraglr Matandrene a og; c sora ens i deres Forlob og blol fonkellige i deres Tykkelse. 
Vi maa ogsnn hetragte sMvel a som t som I -.-;■■ rd« II t cfier 
Midten (altsaa ikke eRer cl uligc Tal som -9). Deltc forcr 
oa III at skille Opfatlelsen af Mwandtrcn i lo Regrcber 
ForiaM og !>i melatonin. lOisse to Bclognelser vil olive hi- 
beboldl. idel Ordel Forloli ikke maa opfaltei 10m anty- 
dende Bcwgelse, og Begrebel 1 i nensioncring maa opfatlrs 
som I > & K c-'i'-f apn; il cgning og ikke i den malemaliske Be- 
lydning som Udstnrkning i Alminrielighedh 

Efter ilclte vil Mxanderen* Forlnb paa tva?t> jlndrs ved 
en 4 Deling af Bred den (vitl Ted Tallene fra lil 4) og 
dens Dimension ved en 4-Deling igen af den forste 4-De- 
liog (Fig. la). Sex vi under denne Synsvinkel paa Larngdc- 
delingen for een Figur (Fig. la Stykket x) moder vi alter 
4- Delingen i Forlobet nied 4-UnderdeIingen i Dimemione- 
ringen. AlUaa: del ene Element medl lin Ram roe <idel Slam* 
men i Fig. I b d aimer hnjrc Raiuincl bestemmes af et 
4-delt Korrelalionsnel med 2 Delinger. Forlobet best em me* 
af den More Deling. Dimcnaioncn af lien ti lie 

Den her gennomforlc Opfaltelse forer lil, at en Ijcngde 
i Mvanderen (Fig. la Stykket y) maa opfalles som 2 Hi 
veddelinger, Forlnbel beslcmmer altsaa ilen leoretiske 
Lvngde, medens den virkelige Lamgdc er 2 Hoveddelingcr 
+ 2 Underdclinger. VI sigrr. at Stykket y er omJhmiuhm 
rei. En Aabning (Kig. la Stykket \J bliTer leoretisk at op- 
falle ioiii 1 lloieddeling. den reellc Aabning bliver 1 Ho- 
veddelinR ~ 2 Unrierdelingcr. 

Fig. lb viser. hvorledes den iimme Mjrander opslaar 
genettik red Parallel forikydning. Vi underslrcger allerede 
no. a) divw lo Metoder for Dimrnitoneringcn rr idrntiikc, 
og at dcres Hovedegcnskab cr den. al de to twurariwndt 
tinjer for Oimrimontn rr lioesHlleife t Belydning. Fig. Id 
vi*er den simple Maxinder i nun me Net. 

Betragter vi nu Morandrren sons Planen afen Mur. aaa 
moder vi ifdvanligt den Lo&iung, som er mOrkeret i Fig. 
le ved den svscrtedc Del. Derved bliver Ram og Stof set 
fro ilen ene Side (Iter met fra neden) lige store (deter detle 

man vil opnaa). men set Tra den anden Side fonkellige. 

Vi maa afvisc deone Losning. fordi den paa en vilMaarlig 
og tetigdt'j Maade gor Forskel paa Dimensionen* to lie- 
grwnsningcr, fordi den arbejder med facad emanaigc Virk- 

ninger og ikkr meil Harmon! Vi konstaterer tillige. at Be- 
v*^cb«n ikke er holdt med Hensyn lil Di mens! one ring«n 
(lammenl. den enarettede Be»icgelie i Fig. lb). 

Betragter vi derimod den hnrmoniake Lnsning i Fig. Id 
som Planen af udmurel Rinditigsx'aerk <det sorie er Stol- 
penie. del grna Udmuringen). sna faar vi de Iradilionelle 
Bind med lige stor Afttand. I>ctragler vi d torn Women nf 
en Sujlebygning. faar Sojlerne lig« stor Afitard overall. 
Bvtragler vi den vandrette Del af Forlnbet i d (Stykket 
i) aom Planen af en Pacademur, faar vi teoretiik lige 
store Vioduer og Filler., men Pillrmr er omdimemioncredr. 

(Ed ridart UadtrsaetlM if Alicnequia . vitar, at til ar in. 
«B» r .■ -■ «Sijkk«l xt • n ,i-i a>ir ma i- Iv.n.f. ■>«■ U'llenraaiBct 
Bsellrta 8 Pi«urer *r I Inline i St*d«t for J. Der cr aluu iitt a 
S4Jxin»iitj»liiiiBr *t A\*gf*qamn, hvii Forlab pu Uoga i^omv <l> 
8 I'^-.r.r a, h, e mc ea aVUcUniE. I>n}«« » 00* og ucdlft^aa rodlno 

Idel vi ydcrligcre onuigrr Ponkrllrn mellem .Vranderen 
a, b. c og Ma»indereo d. konstaterer vi. al i a rr alle Ho- 
veddelingens Punkler nnvvndt lil Forlnbet (morkerel ved de sorle Firkanler). medens d %*iser en Slelning i Forlnbet 
af Midlepnnklerne. a er alltan i Forl-obel en 4-Deling paa- 
Lvam a$ en -f-Dcling paalang^. d er en 4-Deling med kon- 
sekvenl Slelning paa beg^e I . ■- ■» 3 ■.- r (derimod ikke, som man 
skulde Iro. en 2- Deling). Vi ibaar her paa Txnkelen III 
(Indersogclsen af de foxskellige Maennderformer. men vi 
bar ikke Tid til at gna imlenfor. 

Ved Pagdeling vil vi forstaa. hrad man ogiaa almin* 
deligt rnener. Opdelingen fra Midte af Pille til Midte af 
Pill* eller fra Midte af Snjle lil Midte af Sejle. Fagonder- 
delingen derimod eksiiltrer ikke ved Sojlebygningcn men 
kun ved Pillebygningrn M>m en Deling indenfor Fagel, 
der bcslemmer I'ille/irrddrn. Fagunderdelingen er alminde- 
ligvis hvilende men kan ogsaa, som »*i senere skal »e, %-aere 

b a T a egat. 

Pig. 2 visrr en sandan hrilende Fagunderdeliog. idel 

Fagdelingen er markeret ved de sorte Firkanler. Vi lacnker 
os font, al Fagunderdeli-ngen er faslslaact torn en 2-Dvling. 
og vrdertcd (Fig. 2b i, al 2-Delingco giver ikke nogcl Hul. 
giver logisk overhovedet kun Pille. 3 Delingen. hvoraf der 
er vist 2 Fag, giver i Forlnbet Hal— 1, Pille-2 (2b) 
4 Delingen (c) giver Hul 2, Pille 2. Sk*| Hullet deles 
kommer Begrebet S«jle i»om ved Renaessanccvinduel) ind 
lil Deling. .'.Delingen (d) giver Hal- 3 ng Pille 2 eller 
Hul I og Pille-4. i farsle Tilfarlde giver Viaduct vtd 
Deling 'J Sojler i andet ingen. 5-DeIingen er altsaai Ivelydig. 
(FngdelingsekM'mplerne er her risl med en vilkaarlig Di- 
nieii\ionrring.) 

Vi understreger allerede her, at v[ lige saa godt kan 
kaltle Tor Ehvrm|iel de 3 Enheder, hvoraf del 3-delle Fag 
beilaar, for Fag. som derved lilsammen dauner et Ooerfay, 
bealaaende nf S Pag. Denne Opfatlclse ttemmer ikke med 
den gaiiigse. hvad den murede Pillebygning angaur, inwr- 
vtl dm pan ingwri Maade itridtr imod den. men den stem- 
mer med don ga?ngae OpfatleUe af Hindi ngsra-rket. Ende- 
lig bemvrker vi, al den bevargede Fagdeling. d.v.s. den 
bvar Hullel er forikudl lil den ene Side i Paget, meget vel 
kan cflenpare^ uden uerlig Illuslralion blot ved (iennem- 
gangen af Fig. 2a,-b,c,-d. Ved 2-De-liogen (a) bliver 
drn ene af de 2 Delinger Hul, 2-Dclingen i bevarget Fag- 
undcrdeltng giver altiaa i Modaclning lil i deo hti3ende 
Paguodrrdeling I Losning: Hul 1, Stof- 1. 3-Delin- 
gen giver enten den til den hvilende Deling avarende: 
Hul-1, Pille -2 eller yderligerc: Hul 2, Slof-I, 
som ikke llndes ved den hvilende Deling. 4-Delingen giver 
torn ved den hvilende Deling Hul 2. Stor 2. men 
tillige Hul- 1, Slof-3 eller Hul=3 f Slor= I o.a.». 

Vi kan efter dette ionne Begrebel Pille, Sujle (ved Style 
fonlaas saavel nkanlet ioiii rnrdi logiik og tillige aaale- 
des. at vi omfatter baade Bindingsvarrket, Murva-rket og 
Sajlebygningen 

Pilltn tr tt P/o/i log viacr sig ■ Grundplancn 10m en 
Ltnje), dtr er onxdimenshotitrct med en T\fkktlse. Soar Pla- 
ne! minder ind lil en JLinjr. d.v.s. at Linjen i Grandpla- 
nen svinder ind lil el PunklJ, winder PUIen ind lil en Sojle. 
C! Sejlen er en amdimeiuionerel Linje (d.v.s. i Gmndpla- 

nen el omdimemionerel Punkli. 

Opfattelsen nf Tingene bliver efter dclte. at vi font 
opfutter Tingena Pfoifi (Forlobcl) og dereRer dens Form 

(Dimcnsionen). 

Nu L-.Ti.i -r n.».'i OfC «t*T Hi mi.' „Ji::i#n d«lU -tOvl-f nir. iriH- 

Iiako S«r. ■ ,»r«' ujifiilcr .\t«L«i,!rn r:if !!<■ i. nmd« S*jl«r fra Miiit# aJ **ojl* III Mldta af SojV. mm rc»ll-ai **katiled* Snjlar rnaaJar joa Mul- 
let d.v.a. fra Kanl til KaBt" — Mm Spcirrnnaalel. m Stfjl-n ar 
mod allor 4-kanlet (oiler hv*d o-n de-n -.r 9-knnleB (Iter T-kanleti. 
ar ikka et SporgaiBaal on S«jlen» W«rf". man »l f/nil^i^vrgiMU'ii' 

Vi kan mi eflcT Drllnilionen a I llcgrebcrne Sojlo og 
Pillc dokumtntcn?, hrad vi Tor paailod: at t n.l.-r!..^.i. ii :-. 
gen var Pillehygningens Skelncma-rke fra Sojlebygningcn. 
c: Soar Ptflen minder intl UJ en Smjle aaaar Vnilrr ftigdel in- 
ijrrr mod (a: Pillebrcddcn gaar mod 0). 

Men man kunde iporgc. vil dine Delimit oner, »om III- 
syneladendc bar en h vil end c Karakter. ikkc vtBK menings* 
tote ved den licvicgedc Fagundenleling, og vil man ikkc 
der forlnngc. at Dimeniioncringen slcnl opstaa ved en lil- 
svarenJr SevtrgcUe, hvOrveil man muligvi* naar til el bell 
andel Hrsullat? Vi ikal w»m Srar |>aa detle Sporgsmaat 
irernfon* en camion Hygning, og det %kul vjrrc ■vort Mniil 

at paa\i«, hvad vi tllerede (Fig. lb) bar antyilel. a\ den 

til den bevwgede Hygning ware ml e beva-gedc Iiimcnsionc- 
riny ikke omstiader men Ivnrrtimod beknrClrr Detlnitionerne 

at Ikgrtbcrnt Pillc og Sojlc. 

I ri.' 3 -.!.'■ dan aon optrukne In,- . . • ■ ■ f . r bnlkon der e>r 
tncH-l. en >i» i r,-t he>va?ge>1 Bj |[ningi Forlob, idel l->»geli*(i er relttft 
■on Pile*i (Nil. Fnrlobai rr alUaa angivri <*', rn ■'■'.■■ • Vaffol . n . 
■axtvanbR, »S »«n dim derfor focelobig ee halt bort fra den punk- 
U;r«lr Li 'j- og dee Mall -urun. Mn Uliyneladende an. giver an I>»aeie- 
"■I. Sederala he>jra II jam* begvnd*r n-.-l fold Pill* i begg* lUt- 
niogrr, of ,'...'. ...,.-.. -i ,, t ,, B |mur eocn Vindae fra b*gge 
S.!" I - : ■ *--.•- 1 1 . dtaae to Ydcrpuokter trtrfie* J- forakclbgei maltamhs- 
get.de Mul^ti-ler 

Id«l i\ iin (nr!»n^rr. ■< [liaM>niHiorringrn ikal npil»i Toil «n til- 

■rarradr nurallct Hi-h-itIt n I'llrm Kriaiog). rfonkjdfr vi Forlsbat. 

dco »orle UdJ*, i 1'ileua lletnioii I.-:. Ul dtm pu i>klprrd«. tuledo »i 

Mfll«mPirin*l, 'rr opitwr '-.'. KoriliTdi)iDB>n. iidvor SiolT'l Nn rr 

•J I'.-r.-.ri-l.- i l'ii-irr, -nl'lfl. OR I "Hi ■' -rn i«rni.i,il. V| koo*Uf 

(crtr ilt (fin, at nviu <Iid bc*a>irnla Plan rutr I>ndin«aunA»riBK«ii, 
.'l'i lii -r Pillc bar iir. '.•[irrlni.r Iji-nflr -J- Slaxtjkkrlaao. hv«r4 Vln- 
iw <". U&r*Utk« Br«-dd* — Uurlybkvlwn, ..• , o<ar*ta Trnvtrw 
njoro*. h«or Vlndnvro* t«or»tiik ■t.Ml-r lannrn. opitaar Snjlaa 
['.'In. 0. Vi L»r aluaa ikka vr-1 :. 'i Forakjilniug, >i indfttrlt for 
a4 opaaa. dan bararfina HineniMinerina:, opnsaal noftit £ndnnn 
pa* BjKMi.)(*ri. mm kttn at Nellart bar foraktHt aia; -n haJr Mnrtjk- 
1.-1*- Fctr«kyder ri Nctirt. aun jo «r v„r*i Ked.lal.. i Pilana Ilrt- 
Dinr. til i!-i faJdar nidt I Mumi, iaa bar n dan ml -■-.■:■■ I. .n..;--ir 
limr.R aJ* UinKini uaann|an 

Tl ar nu oaaJeiWa farajnada mad Va>rk»o,, at »i .-1 fra ao« I..-- 
ataaaU (iruudlaf kam udiive an Kritik aJ »nkelu ai..-:-.-i. ■ I'r _■■« ■.. r 
of Koivta-altrr, iJr« tj dog fan! at tljabtik nl veada- ci im«il 'lima 
Kn'ikfTi- l>* Ai.W-t. ci-j v r rajit mul '.nr [L.- t iin, ■ Foraltg Ul an 
FilhvmonibrgiiiBf, baJ liQttdaageUa; .arrl rttUI n.io-l dt lodadKU- 
•nda Iljpraor. n«droi ia>pan bar kritU«r«l da Biladicaatrmlr, aoca har 
gitll ile iiidalgaarnde Toni. l>oca>ut Wtnicher aknTi-r I .treh. XXt. 
IT: .PiUa oa; Uur akiftar Itollar vail an i:i4ad(raa»ada Bawfelaa, 

li|»aom naar sua ikiflir Forlaga i irilB.tiik« BafaFklafaf awa 

bar nnrsaar »i oa beUenkelirt at uarkilaktoolak Princip.- 0| E 
Dynrra airlfir UbUoaaM* iXXI. <*d: .i:„ i..«rA.— * aon dan, dar 
boa Irar Bantawn bar fort ul anaaBdeUen al do iDdadraacnde bjar- 
iter, bar J* ranla aokkarl ikk* kandL* 

Lad oa do kaata al Bbk paa, krllkao Kooaakaaoa I farlmM, del 
ar. 1-aar BaotacD bar U«aL Pig. I naer aa akanuUtk r'rrti.i,:iin K .1 
dat BaolMoak- Pnr>«ip (■ dat dog baaa BctractmiiKrr «n .dal rjWDa 
Soil- er adala-Itl Han barr-odar i twdaraGa bpjra iljtirne nadl fal<l 
PUW i Faeadan dr ainakar at alalia Franapnngat mad fill 1'illa. Ran 
"I. * l l»'.'ii.i---:i akal bara KanncrnilaacDde Faa>. oa; al llagfacadani 
(aaa>al aam Faaadan nod Fr«n*pr>nffatia) akal h«v<. f«nl«bcad« Faf, 
Dalte f,.r.-r naluriirl Ul, at Tllbaranpnngat faar POlan » for Kadrrne 
a: Dan iridadgiHiide librae LaiiLi.- OplUaT, tvt 'l'i f.irilr fonli det 
adadjraaaBvda Bjurnc craakei mod fold Pill*. i«m dara»at fordi Fagaoat 
tDakw forUpheiiiif . Krarti oin forUtfbeada Fa| tr aJdalai paralialt mad Kra.rt »n ttaunan.laaafida Far, aon „de avela- kecdle or. 

annlaaiU — raan jdarligan ar dal an lynamvaug Virknina;, ntO* 
Viraatacen al ranorrailaaanda Fa(t t A In in-tall); bad ar uajobar. IVoiw 
PaaiU. I -otn, ■ .., 1 ,da garni.- Uajnklc 9f tnanl*, ligDrT - ) . \>*:r: 
■ndat og ar nok blot an Krviikrlac af Ora<fradan. 

H*ad rippniHataJet uta fuhl Pille ra-i iidid|nucnde llforr.-r ingau. 
•la ar dattr (aoan boa War Hantaan aikkart ikyldai ainik*! on at ho Id a 
■ KnaanelhaMrn- gtaiiamforl) r-u direkla Kdladning if S.- -i.yjt .i,-*r.. 
Prin«p. thi rad So;! -'•-;. cm'.-ti nl dao nda-l«aarndr Bj«rnat«jle »iaa 
faM TrkkaSw moil bnrff* Fuider. nf dar, indadsaaanda ataa aaalcdca. 
at dan ikka riaer noean nrtdda i Facadain. D»r rr uarWafliB^ '.^-r- 
dnTtUrt. Og dVt :,.!l.-r ikka, at Jlateiiluanx tor VrorL Skal Filbar- 
monibyipiiiagaii, baad jag ar 'ill-ijrli; til al Iro har foraaiaaart Arki* 
Uktan, opfcttaa aon aa ISffirb^pimf. da ar dam Fajl i Ihmturinmt- 
riaoaM at apora i Kunnane inm angiaat aad ilen lonrda Ilal af NatteU 
Uaikrr i Pif. 4. idet !<■'.:.■ akalda va-ra Slur trn\ Filbarmoniprojaktat 
mr Fajlan af an iatiri riuBar* Starra-ba >. For Fuldita-ndiajhada Skrld 
anfor^r »i. at deal Jfurijkrafom bairacla* aon korrakt, bliaar Big- 
alogan an IMltAjrgnimo og maa antan haaa hrilaoda Cnd»rfagdtliiiR 
(i FoHabaL faajv 1' I- .*.-, iri aad indadgaaand* aooa vad ndadgaaandv 
HJarnari eller baawgat Und a rfas da-ling, aon rial Fig. 9. Xu rr dm 
Up. aaa 1. it an gagn«mfor1 Pillab-riini: aom an 8ejlcbjrnin|r. oa; dal 
ar derfor paafaldand* •( M hxitiktrxif Ullftfgw d»n Pnnapfailbad og 
Kontrlirna II rad Furlobrl i dal alurr* anB>aar, .Hat rrbtna Saiit* 
T-DtliBgea of j-l-lrn-.n da hir drt DTrrken aluunilalig -liar inriir 
Inlarraaa of onddra«ar aig B iru,ka> aajaj >,„ baikadaaala matodiak- 
AiiaJTBf. 

EAer Klltfktn ar e\ Toreligfiende Projekl (Kig. -I), ikal 

jeg alullr delle fonilc ATm.iI med Grnncmgangen al en 
offentlig rremsat Itekonslruktiun, idet jeg forsl ikal sage 
al faslitUo dc lo Hovcilbctingchrr Tar Sudani hliloriik 
Arliejdc: 

flaru h'atoralr Belingtttt: All historiih Slof maa ad- 
r«d« mrrf rndtnikabtlrg yrjoglfahed 03 \gglrrnAnf v i»Ja i 
den Hrniiyl al faa I ...jV.-m ...-..■:, ForlKinnifiaiuX-rrr/str ttgr- 
kftU, men for al opiaije llggmeittrrnM Tanltgant/. 

Den arkilrklonuke Beti/igelne: Den almhiiiefioe J^nning 
-7>-..-;if» /*/■ >fen tpecirlle, Ihi kttn den a/111 indetiye Laming 
hur almindfliy InttrtMst. (Ja*vnfor Mai Teuprs Korord lil 
Llndcrangclscrinv over del doriike Peri plenil tern pel. Klin- 
gen* -Voter III 3). 

I>*u Sai'.rmnmilirrninir. og RakooitrukUon. iood bar akal omtalaa 
lFi(t. C), w E D<rg<aa Vadarafgalaar o»ar Stora Vlariaodal ■ A r.-l. 
SKI, If. 1. os bar k err. mar *n Ulajnaladanda lat ban o»ar dan biitoriako 
Batmralaa, idai Arkiukl Dyggaa vdUlir. K: ,l>fn gfltlgiroa Bpnu- 
liair oar rekonilruktiun ar -Diarbariaanda i aig aalvV Vi i.tr ila ahiUa. 
al dtr ikkt fra BTgaifitenrn Pbilip LaoKei Side forebmaar noget torn 
halit Ul l>pljiBtnR ova de Sjn.pnnktar. dar bar Twral baatanmandr 
for llutli Form, off n Dodiigvi da til at opiiiga diiaa S*n tpji.kttr 
1 aelia HuaaU Isdrataiajr - faailkat ■-.: . \l,. !,..■:.. ■,- ul Arkitakl 
l >JtW*». «n*tr for »t ao«at ivagl (irundla« for an hi. torn k Uedar- 
■eralaa. Jen a ,.r darfttr ttrak« opnanrkaon paa, al afla rfolrrnda He- 
tTaglninirar ikka maa opfatU* »oa hitlarialia, nan dariatuil aou an 
KriUk af den .biatonake'' .Uatodik-. nan Andar aaBTdio; Ul Offantbg- 
K^rala*. Kadelia; ikal jag banaarba, at Ba*r jag blandl ArkiUkt I>yp[- 
rw IlfkonalmklaDnar bar ialgi Slora Mariandal, aaa akrldaa dat ikka, 
al jag anaer da aadra oHaoUirgjurU for rigUrara a liar U«irr. 

Dan arkilaktouika llaUngaba > : den almlndrlaga L#anina: forud- 
.. v.-< at Byrnkngen markarar at Problam, ri ail *ad Stora Harlan- 
dal gaa ud fra, at detle Probktin ar FramaulbD gan afda 10 kaadraUaka 
Rum, aim lileyuoladende tranitaar, near HoredikiJlcramtaet foraa can- 
non bela DjgBingan, og n akal lanaro l-;r ; . . :. .!-;•. 

Dar proa to Lcuoingar paa FraaiiuElingen af lorbandae kvadra- 

litka Rul I>cd cat K i,,r dsbbeli ua tjkke SkiUenun aom Ydariaar, 
<fordi N'otKnjarna, aom beatammor Fontliat, liggor i kluroaa Vdor> 
k»:ii, i Faeailtliajan (*• Fig. 1 e. Barrealirr. t DiBiuiourifigflB »r 
allaaa abba boldt. nan daOa bararer ikka dat bar eliltede ainpla Pro- 
tlfBil;. Vi kaii anikua ai denaa Louiig vad al uaoko oi da kradra- 
Uaka ltJi:i fjerdiea nod ana Murtjkkolaar uasknng, -vi l*>ggvr da diaae 
K ul. tal -.|.. I biuaadoa i aaavno Ordan torn vad S'. UariccMuI, og • lal-dn cpttaar ili? dohr*ll«- &killrram. »om ikkn find** »rd Smrr 
MariendaJ. IVo anden I -u nine fartideatHfr Forldb«t« Srliit.yr midl 
1 all* Murr (Pit;, ft), den «ivwr Skillenin* Yilcm;ur ■« "Tarrr 

tltaaa. III K t>)u|«n I. ■[•tn Bailing. Vi ka't an*k<i* •>■ drtinn Leanttrv 
iUrr»J. at ti ikjdrr <lr urataltp h-fl*%r kxnJralnkr Kun aan rr»c«l 
O'tr tuDkoden, al drive fi')lr« Sidrr f«ar farllra Mur. Vl bar drm-l 
(Kic "■> btMtmt '" Bjsnine inrd I*) kvadraliakr Bun., mrd Ydrnnur 
Slil|-p«W »g 1 Fori,-! ■ .- 1 |^f- nun- Fn-ni.j.nmf 

pu dro "lie Lad op Inline" 1. fi, 3, 2. 1 p»» dlsn andrti Ltd 

Eii vidrrr IJr.d«r«iijrlM- «f Plaiirii [fig, 1) ikahlr nu jivr m del 

Sret*rr., I'or'ftrr Vi".1u.n» or an bract- Vl a*r da. at i d* ta-rdult*. 

kfadnlok* Ktin or Vnvlnpnir anlirtci lanlnlr*. al drr ui!»fta let. 

1 - !ir< lion Hkr literal*. (Sttkkrrar til. i-c frtir forrr til. at tiut 

■wlili moral du Kuan MuriyVlirlaarnr ikyd** )r,d mr hraukdad b ■■ 

«Un iinl»d-ii«r(».|r H.<<tmr|ti'.lr Murt 'kkekarn miBdri-md dr. and rr DlH< 
ViDdimaiibrin|:*t*a ril rl kaaaara mm t»nik* umrtodiak, till fan har 
paa It mud af MM liter aloe* I'lli-r ■ hirrl rnkrll ktidrn!i>k Run 
dolitirltr I*ili<-r liliir RiiTTiir.'iir aludar e*inrn*n, i^j altaaa »kk— furl- 
labrndr Fac (ja>*n£fr V- • 

F.I Kkattnpfl pan ■!■ to nfllirf Furn.-r for I.**mtirrr *r rial F>* 
o, v*aalra Ilali-M aieer i»pKa»an udfort aom Sa^atyfnalf, hojra 
Ilalv-drl aim IMIrK.itM.t.f. h v<.r I 'iidrrfurdrhticr n rr bulf-rat acre m 
(!>i'lnp. Vi liar Tfjlgt 1-1 ■ f-rli Arkitrkl Ihrgtr 1 ajaj 

Kakonitruktioia (Fiar . *I liar valet d«mn* I'tidrrdeliar. »*n d*i *ikle t 
■•I for us imr nslirrro. ill Viodnrntri .Vidfer «r l>r»i*«i if d<-l 
W-«v Forloli. »aa hlol at (a-**la» fti jua.t-ixSf Vf»d— tff lW g , lh» d-r 
it || M ■ iln ii'inr IMMh U, -'• <rR a*Ilefan*. loia twrvtngrr ih ill 
at duiii 1'iniif. 

Vi ika| rfrrr iiUt i£HMrtnt** Arkti-kl HygfVM UfttatUl* \Yig. 
»). idct «i lilUffe h«n»i»rr til KafKoduklionfia af dm i»n»inal» T*snli»r 
i Arc!. SXt, ! l*T$gr* ■» "1 •"» l"i- Ura.d kkr -.»rr, at .'roUt-awt 
ft -lr kiadnmalir l(iim, n-.'"» T.an "p«[»r alil-U. ikk~ >lrti aJiBii>d*litfv 
'..'■I' iijy. Ilai c** r ''V»"«lua rnnnt on Iftiiat m»d dii Tonnnvtldk »b 
ojvdaae". at d»u» Mail #r diilil>*lt aaa aU>n torn hint, of; dfttr Ira 
llar>ir^ •*■ alorl Mm pliida«)iv -r drr t,oE*l. dar ikk* ■lammrr. drr 
pi ir!.-'rt ra SI" for m«v»l, nutrl ana ■".dlav'Vi dr 8*- paa laiijc* 
■tirmirni MidUn af Hum -j kalilF* a ■ Fijr 1>. nj ita drl <d*r)lE*r* 
rif, MM* « J all M". aaa afatnlrra lluaft ia».) rl ( AllBt 
\-t jiaa Lrj'd" -k Kara, fonidan ri»' |>aa 4 Alan. L»»l paaiar taa al 

- "«n Slnlfr, ram Hilmginn 'lot lil Undrnlrliaf;? 

N» 'rd )*g m--tf»i ff«di. at d»t •ran af Arkilakl Da^pnaa Ki.c- 
l>vartlar <iad([ pa* UaDf it liar* framiiiri llr>ft«lMl I'mUr-l-lmf. Ifal 
rVr»a>d liar han litrrawa ala«r! Kr<> fra drt alrrviiidal)|a ■**truaal|a'ac 

\>Jl], 1MB l-.*!al>r 1 W *i» kil'Jlr. lr .W.itrHu.fiW-U. lavrrraar «a 

Skoralrn « J 1 hr^ddr-n af. h»«'l an 4!ad**tor rr ■ I1rt/I«n — ovar 1 
d.«l B»li<li)k» \n*. ja kan tar rirkali^ aw-t Kmnfnrr!>n af I 
Mlngn apjit _i fahtalaa i« almuidrljB l^ir, nrti d"-l ljtn*r ham ikka 
Hi -Era, al kait kdror in I!ndrrdaliaK in«aaata paa Klurr Mar>rudal, 
ana 1 Ktllc •ico l*illrd")iiiarr <og furomit npii I Filler dr a>f ban 

^tatalrrrda atnr» V«n»i fi 1 Vfaill—laJmal «'</-*«(; A«» rjf4 

aiiy-f l'*Hrttlrlti>tj**rl, .^- d<l <r iiUrltgrra f^raarrwnda, fordi han 
ikkr »ii«ati.- Liar klaril B dTwI J»fa gt*T»J| »*« kar naatlrl f^nba til d« 
(f 1 Hr»r *t>{«iir1: .1 ■«>! of ual li>-lak)dri 1 ffef at j;iir •i<l»rura- 
aianr praatlak tajrl kiailratiak form, ng udtiifiiioKca itf;ii# lirpil!«- 

Er J»'. <n> riulijj I.n-v''- •Irr 1 I Til* miakrdr (Idbjpninic«n .«i 
«a>(tlii|t lir-dn--* Ea»Ji dr-l er IVrfrra Tumninti'k. <l-r liar Inmlfl 
pu '!'" 

I '; aWU« Malariala. a>in aldri* Imrda *mtr offrntliffjort, «D»irf 
drf rnu, aaa HI Vilanlinfr Arrh XXI. Ill lil.tt na», at da faffjl*. 
■»D jo rar aairr fiaK-iiiaiikrr- 1 . ikke l*Uanklr rig paa at fjlde an 
Maau'U'iH Tiianmrr 1 MuUrrca luat of li-r fur SL oukatlaii* Kkild 
IjOfik. Da (smle Sjat^aialikrr- »ar al^rr. di a v*iriuati»»r*d« akilc 
'tgf tt HjaUinalik MkM|l Skull I>i|pkra tag Itmifnilajrl ararce parnl 
.ammni 

Konkluaionen rr <b ilrnnc; Itrkontlniklairoa jlninnlr- 
Iigalr Fcjt rr ilrn. ul han aiivrmk-r ToiiimratukWcn a Slf- 
ilcl Tor HoYcdtt. V«r nllid inisla-nksom ovfrfor fie Maul, 
«ler piswr, Ilii Suncisyuli f ;lirti>lnTi , gmii 1 ;cii Ixn-r ox, al pan 

nlle Gmilafuh kin oter l*-w*» rf Sy»tfm - c« hoik, al 

['ovf>trn*MpniineUcrni- i Almindrlighcd nclop inil.-litil.ti-r 
N'oglcn lil I..i-. i.n^i :i 

Hrl alaar au ( klart, al da la alora Run tad St MariandaJ .kkr ar h»ll kradratialr *■(>« E b^vgrfa Irpnaaline o|f R*k»nil*nltii*>i — 
xar d* dpi. maa'.lr Arkilr-kt DjaC"" mdlir«« al B»ltr paalrrn, aan 
han har RJort .Irl paalantfa. man hror ni-cm ll*irdninr. n-tau ril Ul- 
la-(|rr 't«n-m Fr<il, rr at. Skn^aaap •do: kati furudan drn Tilla-mp-nir- 
aoia altid ftdgar »»•! »n Rrkaniiniklinti. varra H aandtiairkaniM Fnl 
pirakUtka Unind* aid. £> ■:■■• Undil af Khilip Lan**. at Sidab/c- 
nmrrmr >knld» kaia ,xwg\^ hrt*dda". rordaoa Midtebrsr-iiiB-n maallr 
nffjra niril 4* falliRtrp llredilp, wm Sy-triari pa* 4tn — Ja nu cr 
dffl hailr Vrnr) ojj Philip I-anar li»r Ikk' ■ ".-•-' n -d Uriada al K ,lr «- 
Vi ikal hrf imlfnja Hctlnariiiflrn for. at n aalla 1'ruli'rmrt *il dv 10 
kra>trat"kr> KotD. nrmlio drllr. al (W ifaTV /V«f»a a: d" lijc iton 
Fra.napnriu 1 TlWrvunilin OX I-. l-.S-.i. l-DltilRffB pwlanri. ailaT 
kradratiikr Hum. drt *r farai 1 /'(nfTiWiajirn .■>: : /Aaari.aiiiMnaurn 
4' i.-.-rrrlitllrlMlvrlaarlifl kaO Ofrltaa. DeFOB it Vi rillff*. •« kun 
dellp barrannardr, at rial atnr* Furlit'i »i«r lunnvilf Hum. kan n 
icdminrr' Arkilrki Ii«n{^». rr Jadr/aarjd* i <i? *-lr*. Kali Ruatna 
rnaa at pura afaiw For nu inddirrti-t Bdut al fuffpliinirr Satf»n, ium 
for <i» rr da: afcun-ml- -rr-l at <lra|r 1'kllip ljna;i-t mtilit;- M-ningrr. 
Fumrnmalarr ojf Aiiakaclaar lad dm. raa HUadrr rr oa al It'lr d*< 
IwU "J I'htiip I*nKf. tom aflar dalla korta- llpkendlakab ikkr 
ITitarr-aanrr oa i.\. k*l|« Bf <'ill»r nmfca ■ttri|*ll B; )rnlii- 

rm Kii. \ op imc-l Bjw'' ntfai I ■ .- I»d«r JtalalftnTpai pa»-r B r 

an »B*«lr V'}\ tllci Hkfl ' ' i'plft, a«B| aki|I<i« g Vt * d. eo fnfiitr riBrflrt 
and <laii aidale, ja at liaabrr. al <]« ail aaarkaud* d«r> funtr hjo af> 
EiTffi.1" lirdrr. Al dm ikkr »r rnrt'iu (trrln- ikjtot* Uaniigbtdan af 
ilrl I'robWtn. fra kailkri m inaaltaraaj Ml Frrimtillinam af da 10 
kiflraiitke llniii II. 

DEN BENE S0JLEBYCNING 

Munlcl mcil clutr- HctniKiningcr liar Ton-ltiliig va?ret at 
pilTln MidlnlfluiBHH Xyllf i>k ViulvrDil.filiPil. ol ndfikjllr 
Ilcftrrlrcrnc I'l.ids ok Fonn. Drl liar allsau ilrrjrl »:*• otn 
Dcllnilioitrrnr. uiu stlw Ciruiiilopl*atIt.'l»i:n »rTiii,t«-iir Sj;i 
Icilr* ^kullf vi opfnttc nllc Tinn. rn I'rlrpotlr. en Lyf,\t> 
pa? I. tl Tnr. <Tnnel» Hejdc rfdnr* lil Nfidlen »f Kronen. 
Tnrerne* AKUnwl imrllfm Midlcn tif Kroncmr. St.imnirn 
Cr ¥ti riid»-f(liiin'n*ion a( Kronen, I'litlvr-lclipiRfH Cf sllllfi 
her. aom allid. del tin* rend*.*. (Surnmenlign i*htnU~% I 
Sclioii, UnnegaariUlena-nrla Keli\-j£cla« Arrh. XX. '.'.<'•. . I .- r 
!inT.iii|:%li".r li 1*1 IKJfiel *UII inlrlinr 1 lui ' Midi ■ Ti .xi-rnr* 
\ ..l.-slli.v;.ir. goret til Ocn<lund for Arkileklurbrh-JKlninjicr 1 

Kl ivjiitk Kkwmprl rr den hvngeride KuHmiipe. Iivis. 

Hi>jde kun Imn tieslemmc.s enlydijjl. naai den regnev liL 
Ku|il«nt Oulrum. Kuplen er alter ophvngf i en BchoU 
der, win er en Undenlimeniion :ii Kuplen. Ki-lmlileten 
hi'ii^.i i Trukien, w>m aller er en L'ndenliiurnaion. Saa- 
ledr* li»!wi Spiirajiinualrl on» Gra'nwn mrllrni Tyakland 
OK I>.ii.iii.iiI. b; ttmi rn /.i/yc, dcrif(cnncni livuf Ivik uk 
danilt »l»ar .M»°» mod :&•;*, dfile er GfaenMOl Plmti. og 
*om en Ilrtthte IV hvtr SMe fro Linjeti. for El«m|iel mil- 
lil de n-riprokke Forhold er We c: akal amlen Zone 
ialeriiulioiinliwica, man fnr«lr ogftaa' — o. a. v. 0. a. T. 

Venae opfaiirtii-Kr barartr ikkt TtngiDu yothvidumnsuj- 

finl, men annlyvrrer kun dero Pladt o^ Form. ii«c ov 
del multp*! at opriiltr drm. Fiual n.i:ir vi ani;ivrr harmo 

nlike Rejler for Kulucllelun «f Flfcdi ojj Form efter el 
Iwslemt Princip, Wtk.rltJiiei *l o* inetl Koiiioldiina»sig- 
hedrn. — 

Vi har iilUaa opniacl. al vi kan nimilr or ujti.iitr 
Tingene. men vj har igen ul paavi*e. hvorlede* vi knn 
ttpoaa Hnlu-d og Mamiiini ovrr drl, I i mualrr ug opr»lter. 
ined inilri' Ord, linlli«n-l»rn af OrdenslBttyrrbel, del be- 
hlemlc Princip. men vi gur »lraki. opninrriooni pau. ul del 
beite-iulr I'rincip paala-Kger oa en I'lifil. indik ranker vines TAVLEI. 
c~ Wfe.fr J 
TAVLE D 
Handlefrihed. Dellnilionerne drrimod gor de Hy deride Fee- 
nonirncr lil Genslande for \or Krkcndelic — rot del over* 
hovedet imiligl at erkcnde og handle. 

Ved del beilemtr Princip vil vi forabui Proportional! 
Lelsprinripet. torn cr 01 hislorisk ovrrgjvel, og fra hvilkcl 
vi vil rjo ud uden Krilik <ig uden ikogen erkendrlie»ten- 
reiiik Motivpring. 

Frnportlonantatipriiiripe- *r in de 10I •:: i dat Set aoai brilritiniri 
af Kvi-twntnvkken r!k*r den „R*omei«-l* ILnrkke*: - ; -, ; -; .. 

1 kotoW Minptiltrl tiler KmtienttuUf*,. I Fig. I a har «t alle- 
rede «et el uada-il .reomeiriak Set*, eg da del rr l-delt. ar i - " - m> 
•1-4. Dpknirn ion beiitDBier Korlabct -f - ( ii Breiidftt. IMln- 

tgtD * TTI b-«-TTITT|.'f IllT- Td -T - il'-l. - af I ' r ' ■ Vfl- 

•lr man nil gt** Mn-wdereni Kuntur a: ■!• to l.in'rr hriirme-l Ma-and** 
reu er teg-jtri em Tj/ltktUr, n««n- denn* ifrljr* I'i -i-tt . »i « I ii< «-[ tti.- 
cipel Wire - alt-aa w af Hre-lda... 

/ itfi wiaarvnaa> .V** rr MlMHfcHH Sidrr nilnl (Wl i y? litpmturr 

.^.' : i*\- r oj» •'..—- u Jigftlnrr .-': '.U.-r rr n«rr Ater /"r Mg ifnMT > u 
ii;f''"-' Stffkker. Mad diaee Ord er del gvoiBrtrnke Set f-ild«liradigt 
karek ten arret, .-; del ikaJ Idol f'ir Funtaaelaen nlfujr* at Knhier 
Dfiir-e i del ("■ontlnakti Net har rn OivrrrMriuj. hvoraf deft er 02 

Ml f HdrruWlH|-, mdi er - af d»'i 

Vi ileal nu gan nt»T til den a*itr ntllake Ilint#flk)AB«riBK I <lit 
j-eomt-irnk* Set. idet ri vi| a*gr al l»»- den Opt* re (Tule I. Fig-. 7) 
1 raeUxliti thinanti 011 r ring, ican vi Tatle I, Fig S Biiiidrda read en 
rilkaarliir IMmenakin: Ferdrh-iBTii 

Den runic Sa>lninf{ vi vil fasti Ian er: 
Vrnir Forimbel fPlattitnf er bttltml of en Deling, beiUrn- 
mes ifimrnsiontn (Formenf ttf VndenMingen itrrtil. 

Sarlmngen cr m "»pi«fjl jr 'i.'li-'l. eller ica man »i) en I'rfimtioo. 
S«f •■ pa* t'-e 7a iaib f6N«uller 9 Kan. Ag .<mh<er vi. at lXmiruia- 
i.-rii ;n b( de Sdjl.-r ion ■-»! Rarhrrr fw"> ■>■! t'.r -.r.| >i 'i- 
Meliiiff, aaa «r f»r del font- da tra Sajlrn Plada kaitanl. n-ml'v k 
I'unkterna I. S of 8 og drnur** !»»• Vndrrdellnjrea »ed at 9-dela 
Afitaudeo mrllem I og fl o« melleai 3 -o|r 3. d*noe I'mlerJelliiit ae- 
■ Tenner aliiaa ifa\g* Srlnnigeii IhnieniiMteD. htoreed SojUrea (da 1 
Mirte of dn. Kraa Pirkanti kataner til at atode bell mmkd Men 
har in an lake Ii» jiaa Trnda af Sa-iiuntTo al Ufv I'uHrrdrhuym af 
mimdre Urdan I S1..1-1 far. h waeagd IM>en«- kun faar dan Kih. Ud- 

• Ira kill pp paa hier Led? Jo, diune I«oiuiiic kan 1 ag for ais ikke 
ilvi» 11. ib umelAdiak, of «i a/riaer 'l-'i kun far<li den rr idrntuk 
mad dWo i Hit. 7e lopriw Laininc -t'lalii; l-Ilrlin>»ti. Ki(f l» aoelnr 
I Far. kid liar Sajler Imiani *nl Hwin;. r auriirr I Hag. t tor 
.-tjjlrrnet Dlmenawiier Ixaiemnivi 1 vil en l-IMit.tf. bid red da U> af 
■lea er 1'iUrrne rjorl ••■ itotr. »'. d« *Ta>ler aannrii. dvt er iket 
<Ltr<e>1, at vi har taft 2 I ftrrrfrliigrr taf aaaeaa* Ordan> til IWi-si- 
Kieba af liimeiiuoBeu 1 Stedet fiir I . ilj >i t*-r, al driiDi !..-:.n_' er 
itbyiH'ladtiidff wltutiak ftnl S-ltrlingrfn. Af fr-IMilifra rr tier riit ft 
Faf. v% iiiaaa lier a>r baadr Himra-iuneriitseci ibmI 1 Dtliaa; .<■.• aaad 

* rlit, ng her »rr Ti veil ilea .dotilirllr" Ifiavrriianrhnx to IrsiatoK. 
turn Ikke rr ileuliik cit-J tiocrn foreraaaoiltf. Vi kaliler danni An- 
leDdflia af dolibelt IhrnaminnMinir for A*rrmU\m\\ uj lUmnuivttr- 
riHf^tu!lrl t, dm enkelta lhmeinion*rinr. »w» *i forat m>n .lir. frein" 
ilatr vrri Atitvulflwu af IMmi(iiionannp;italUl I, oj| ti kaa vtd 
Aii-etitlriiri: af lu;rrr Kkuliri.'.tal and .'■ ( 1U.- i al 7-Drlitirttrl an* 
wtFid* DunaB.lfil^hftCfllalWt S Of aaale-Ui Vhdar*. DtUUUMfiHffilfJt- 
MM kaUUm 6. 

Mrfl rt ka& All larake <>■ de S*jler. aooa n aaaladai raJ da for- 
aVvllira Deliuxrr bar faar l beatent, ajort n) Oeoataad for an 115 Ba- 
laiidlmj;, p aalart el fijt Lap, iJetW maa aaa li-i'.-mni" ton e>n I'n irr- 
■laHaa; af ilea fontr. irai bcaieaila K*rnen, *% aaalndai o|ana med 
dUt fcavaU I-a. 1 OR • -It.' t dat ...... .id ,■-■ '>aMdiat«uii.>neria^ra lean 

'•.'■in t<-r1fri(f 1 1U1 aarNdWipr. Vi mu miiileriid allare-la her 
•Iteln* Bclten, avad d«r «r arkllaklofiMka Lftimuger of head ikhe: 
y-DnlinsaD raaa if kaaacrei, fordi den ikka aiarr Slof «« Ilui allerade 
red fjr*ta Omdiiaauaionmni, hjj n naa> naturiirri* red den arkitek- 
tamiike lnnv,i farataa dan, mm npilrler tig i Surf -g Kuai 

Vi vil du unfnre en &fliiinK >om foreltiliig mu itaa 
torn el I'oitulal: I'rrf ilrtr arlrilekl**ni*ke I.m*mn</ fontaar i>J den. aoni Ikke 
nwftnsiwk tuH<r $13. torn pfffp fed e-n ocndrhg H«kke Orrt- 
dinxtniione ringer opdeles i Staf og Ham. 

Htilkrn Forbliwlrlaa har nu delle> tnedl KvoitpnUra < kiiaD> For ■< 
-li'j^re dritfi. kan ti reneiemtaa dr^t ■■•ti-maluk diroeDawnrtede S- 
drlir Paa7, llg. 7 a K.Mr- el Xetmaakena S ■!- Tor 1. Mirer Fngtli 
Mlurrrtia allaaa I. Vi vil nu opmae lirad Sojlrui halva llredde 
Itlivr i<*il foriial * Im'lirneniiioneniir : ' : fanla . 'i^i»' • ■■■ • 'i'.c .'tar 
»i -inn U'lVlitigrn htrfer ci -= freni, nvate I.az faar Tjkkelian dat 
halie af ' , nail* Lar Tjkkeleen del hal*e ai del Halee a/ ' Of 
taajritaa ridaie. Hnmmarer ri diaae Starrelaer op, faar n Svjlen* halvr 
TiUflav- '- + y + ' r t * r ... Vtui rr KTub«nirnUirkkoii 
me«) -| S. i-a Samme-n af dena nendeltf manse Led finder vi efl*r 

r'urmUa S -'-,, hiilket har jri«r al \ 'ff l f{iT-f ■-< **•' 

m..-l I Faa itan Maarta faar -n al Ka-kfcen J- + 4r ■+ 4 . . 

1 illll' 

gear m-ad - of flaekkcn , + -= + -5 ■*■ ,j . . • saar mod j- c*f 

lanlnl" ulrrr HvorMra er da BcUorelaea, fur at l*ii,ii)icn ikkr 

lukker ilf, udirjkl antmaliikF I'* at Fani 'a« Fig. Ti baataar af at 

II.. I of lo lialte Siijlrr us: da FiiaUnrtlieo I. mia uVtinccltec. 

for at HnUrf orniaar. *a>n> den. at 1- '■• halva Snjkr iilmmmrn ar 

under I. hvilk*: nl %ij>e, al dun hal»e Sojle ikal wa-r" ralndre end 

•=•1 hvilkel aLler »il •)■«. al Uetinfelaan er, at —= aaiMiiev and - 

a-IiaiiiiB*i. rr il'>ia. I.r.-I «i allnadir aed. mfrn Ltimiaf da 
| + f + -.., raar mod 1. Vtfl a-l»rii , . - . vaar RvakrQ awrf 3- , 
hTilkrl aJuaa er ilel iibruBeSirT Orrunelilfrrldr. Ta4 4-Ilalnifr-n faar 
ILrkkea mod ' . hvilkel er mihdre end _ of altama, five! eh Lata. 
tii»e All delta under Forudurtniag af. at rt aiivendrr hi^rninn- 
rinsitallal |J^ I. Vi foraafte aJlirede T»d 4- Ut h ire 11 at aavandr 
d ■ 9, og vi faiiJt define l-mif t* lil.jeieladendr idantiik me4 !*-I*t- 
li'ir- 1 ! Vi **r -i.. .|i> l.«r' . at alen i,-. ■■ .-i S'lVlineen lukker alf 
•I'aia 1 of for nr ikka har luirrrt.r. asrn n kan nn undene>fe, om 
■I* virkelig er identiake, furdt dat fiinla L«-l i da lo Ra>kker er «ai- 
Ka-iV.rr-ir i'i laaledra ud: 

T + - I P a- + + - r . . . aow f«ar mod I of 

aon er del aua* ...,r Ka-lkan 1( j -f- ± +- - *-, ATWtrrar rr il/aia lU- Tf • • • ) •'•''• 'a«r ifflod 9 
rfreifiafc** Vi ier lillit;a>. al n.-1'i.t Kxiliaitllallet 11. mm ri aed, ar 
■ Nirvner <ne-l iladig ■bpaoda Folanii 1 H-vkkm er I'nnaniiOTieriaBa- 
lalkt i ibff »i den kftnatante TwlUr eller kloet og godt en Koa- 
HanL hvormad Kaekken ar anullijilnerel 

Vi paaitvd ve«aa. ai *-|>elin|rfn, »>a»r vi aDraai tt Led avar h»vr 
tlaiif, n ditnannunerrdr, ibx idaoliilc mr4 l-Jviiri'-n. j-belingirark- 
ktoaIi*ariiaaTiKa-Me..liona : (\) -r , + (J/) + 5 . - . 14« 
LeddewT. hroron drr er Faraotaa. ta-akra atnifrt. Rtrkkme *r 
aJfaita iaVnf-fl' Ihiu »r nflift U* FonliulMH af. hTOHiaaf 
fi ud Manoirvr roadd of •( blol opaaar al f* ntace oa aalv, &a> hvoraaar ii 
darted indfarer nva LaMnmfer. Vi nunrlar rndnu Cndaraofelian af 
5-laeliCE-n. Ve.l d 1 saar R.kkan J - J, * J, . . aod | , 

•ed laaafl faar Rackken \ + y + J . , . aaodl y .v|vl,., Er 
mfd d 2 ar aJuaa bEeaom 3-IJahoran dit ubrogrihr* HraiiiieUl- 
fmldr Vi har kun fonart He Unfit lien, far at Ra-kkan riaar Uhuihi. 
i ■!'■ .-.e,'.-l!e Tilfvlde al 4-1. I rltl alamndaliii* Tilfa-klt i*r 
Kiokken laaJadaa nd: [ + ll, f |1 . a| 8- ',- Slulifbada- betinfelaan tr allaaa bar. at - ■--, micdre and ■ 

Kfter denne Cirnnerafanf af Pif. ° i ivileaaliali IhirteBainnrrinft 
vil ti ..t.-i.-tili^K- K.tf.irrnir mad I'i.' U. ii arr da. at vi lifracim dan 
dang bar aamlat fc enkelta Vag | I Setnaake^ i Uter/.,., I..,. 
ljrD(d» er onarkarei *ad da eorCe Sojl-r.r aau bgaaom vad Umdinga- 
*a-rkibjfningen opaiaar .ed I'dmmrimg mrllrm Stjle*. Oanake til- 
aiartnd* lil vrd Fig 3 kan n laaledaa beiragte de to < t , i \*1*' 1 Fig 
7 ■ aoni eel Illl-f •;. de t lianga ire Sojlvfaf 1 b mm v I'lllafag of 
aaala-lea videre. Mxn aiiorgar ri aa, kan vi ilk. life aaa ginit aom ri 
upCatlar delBe *oa> ea FagovertleUng, opfatle det i-ni en Faffnnder- 
drling. lirad vi dog gjcrde led Fig. ^' Xej da>t kan *i kkke, thi v«d 
al hngr frrite L'ndenlrbng Ul Fagundrrdeling i Slrdci fur til l>i* 
mr naioneriDr, iprtpger vi at Lad oier ■ In'mrniionarinfen, hnlkel 
aun ii bar eat itraka kaufurar Iniinm^ei. Ul en auiden rard bajare 
Krolienilal. r> Hvoliamttallet f. K*i. 3 bauf^m Laianingan til Jan, 
drr rr IxaU-ni red KvolirnllaJlel H. nan a drnna Laianinf i at !*-Ia<i S+l Witrr FafTioderd rlinjrarn ana bratrnil red m S-Drlinff, Imlkat er 
umrlndiak. 

Vi kan .iiK ui allerrtlc can eielte Tidspunkt beviw S ■ -i- 
ningen: 

/ dW grometriikr Xtt kan Pillehygmngen ikke ■■■■■ton ned 
en Fayiimftrtfttmn men una fremkommt nam en Faonverdeling 
d.v.s. ped Vdnmr'mg af ei\ Snjtebygniny idler torn vi sc- 
nwv *k»l bcnxriic del, Slclniiig itl Mcllemrura*. 

Vi hnr nu igen at ad forme den rene Opgav* t del gto- 
meln.i! SJel og di i - ■ ■ -i ot undcrsage denne rene Opgaves 
Formler, Sxtningfr og Forliold. dens Tydiflhed og de Me- 
todcr. sorn fra d<n rene fxianing furer over i Praksia 
tried al Mangfoldij»herien. 

Madam FrnnttiHingen af all" Ktraramie pu TarW I iW I •! 
k*adr»tiik Net (naar undlajre* riff I* hror ft eir Indakndl'i. Til den al- 
matidcliKr Form for NetLel blnl mre el Sjalcta ■( liner lagl eftar 
en Meted*. Nettat er laaledea ri B«cre1> af aendelif iLmijr Trdoir.- 
ffir. op i l • i, bet km .- — -,i-iii -. n !;■■■:,■ den retimed* Net og 
iadm for dalle igen koa Nellet, i*im eipilaar Ted to lamrtmndtrr 
Irumhxl Tad tra> .dat para pek tin aba Set". B» ipeeielt Tilfadde af 
det ptraptk tiiii ke Net er Paraltr Host ami *-t»i. >'.'• de to Urriebund- 
ten Samlingipafikfrr I I'oter) her bente lift" ueiidelij fjernt imtaliil 
nt cr laralUIlograninetMl ilUu rl Pnanewl). Et ipe-adt TlUrldi 
■f Parallel I ofrramn a liel er Rekta>nvrl»etlet„ idet Via k elm mellem d*. In 
(Uinmirr rperieh h|ir»r rat tuieIIj hi »r del at IVadlallBptrndaHat). 
¥.% ipaeielt Tilfa Ida af Rektaiifftdnottet er K< i li i(nel(< ■■. id* I Foriiol- 
<!■! mlVm Ntlmiikam Jwder ipeeiill Mlnr---!. ironlia ■) ktih.uk 
Sal) 

Vi Til • Iraki l-"i.i k 'li. al <Wntrt< ratle Vinkel ekulde \.~t- .am-ik- 
It." and ill' andre Vtnkler, dan er .praktiak*, f< ni. Tjofdro .t!- 
I.'!'! -\'\\. of darned «r daiia WrJi i ll>)rnias*Lunat*-o faaialaarl 
llaktir>f;elnett*l cr derfor <!»1 ftnTecdelitraie Ijn«Iedie Til ti brna-cm. 
at der ckiuterer n>;n. BeUlion inelkni KiinneU tre Re>ltun(rrr. Mffl 
r-fafintttipr'acl. fiilciann, ...j,-; intuilivt elUr f r--»: -lin ..--<i,-( lor 

(aaliliu aiun drrt . ■" nil.- ••■ Kaaaan. r_'-.;i-. - -i ; er lij-e imuk 

i aiihve>r Fnrn. To-mirijren er blot et tpeeorlt TiUWIda. on det kia'lra- 
tiale Net t I'rakaii kun en L'udlagclae. 1'nn lletrftatninser er vig- 
U|;e. U>ti> TiBRro* ailtid . det faonDetnake Net maa geaUfe Nettela 
roraMt. 

I ilen !i ■>:.■!.■; i I'lnnopgnve, vi nu (TbtIc II) aknl un- 
<1it«v. ■'' Klingpiu K'Tinai del givnp. og Opgsvrn iIIub 
Iwilcmt snm rvklangulvr: 

1) Del girnit er fmrml og fremnusl en YinM og> et Form tit. 

Itel givnr maa end tide re voeie Bygwrkeli Plad* d.i-.i. 

'ii Iter* glint Plailt maa ixrre mar kern n\td et Pnnkl- 
Iteggndelieipiinilet, jwii er XfrrWn.yr« itnrUem lt> Stllitritr 
af hajetl einnendte Orrfrn. Den hnjrate Deling anveneiei kun 
til Bettfrnnteli* /if H\]<tiitrlth PlatU. 

■'•a Tavle II vil Llnierne. aom ikccrrr liinandcn I Bil- 
lodelt Miiltr i Punktet A«. varrc ar hojcite Ordco. medena 
Af«laiidcnr Ao B, ug A, li, o.i.t. twtegner Undpidelingen 
Idcl vi ivilkaarligl) hi* an\endl en i Idling, er der allsaa 
4 Oange Stykket A. B, ud III na-tle l.inte af liejeile Or- 
dcii. OpK>ven kftn ■ll»uii isakn fur tut opad i dfl MB- 
drlige. Ar (•., og A, Hi er den L'nrivrdeling, torn giver 
llygva-rket I'orni, nemlig ^oin Rrklanglet, der g^nluRer 
Klingem I ■'■inn >: og gear genncm Punklerae Ai Id & D< 

Ki I*'i Gi Hi, men diaw S Punkler, aom loral vnr I 

angiver anmmrn mod A* I'lad&cn pan dr enkelle of Uyg- 
vaerkels Oele. Iivis Form Iwilrinmc-s of 4-Underdelingen lil 
Aa II, og A, B, murkeret ved Punkterne ^V, &, C, D, E, 
V 9 G| Hj. Mto diiic Punklrr aiigivrr nu i^r n wmmrn med 
A, UnrliTdelenra Pladt, livia Form beslemnict ved en ny 
4-Undcrdcllng (af A, li,) markerel ved 1'unklc-rne Aa B* • .If l ■ i ■'■ 1 1 Mi og. Haaledts videre uden Graeme. Vi kan 
nu belmgle Rygvxrkcl som en leorrfi.sk (men praklisk gan- 
ske unnvendelig) By med 9 Bydele. hvtr med H Kareer. 
liver med II Huse o.f.v. Vi hema?rker ■■ ICogslavcringen 
pan Tnvle II btrnde tnyiver Punkler og Ting. Ao allua 
bande lleg_vndelsnpunktel og; hele Tegningen. Vi ser lillige 
al. lige«om Plndaen er omdimensioncrel med en Tykkelte. 
Torslnar »i liellcr ikke ved Formrn den yd re Konlur. men 
en Kzrne Indcnlu denne. I'na Tavle II cr Formen or belc 
BygvirrVet At ikke Konluien genncm A> Bi Ca o.s.v. men 
derimod Korrnen hesteml ved Hunkterne A. \'„ C| o.s.v. 
eller Tor al vende lillmge lil Alagrecijuen (Fig. la. Tnvle 1): 
vi vil ved der» Form r onlna Midlen af de I.tnjer. toiti Irgner 
den. ligegyldigl om vi giver dlssc IJnjer en Tgkkrlse <^ af 
Breden) eller ej. 

Af dennr (.tuning kan ri "Imie rn R*kkt Saplninger: 

-I) ikn rrrte Opyaotn Tgitigtitd er angiorf vrd AntaHei 
af mutige I>imtns\ontringer. 

Dattei balvdar, at naar n bar fatwiaaet luiikel l>ian«niMDanD|»laJ 
il . vi Til BDTarada. er OpfraraD dennedl entadq; fceiletaL I>a -t-ivlic- 
tea kun er fauhft f>r i 1. er Hvlitneii allaaa eniTdlir (S'.erraiae*- 
f'Tlioldct. Vinferieii ;g Foroiitrl btlragtar ti fsB If- it cm: aliiirr r*or~ 
hold i a: xi bar ikka kuoiiel ;«a (raci :.»« notfro aadaa Maaiie red 
Udformningen if Tavle II og liar ikk« koriB«l nu tj] noget indtt 
Ileinltal En hTilktn aiam bolit Baden Ltftninr i et 4-Ddituri Sjitera 
ruu (aira opaluel *'d Mrimaj af dm rnc aller den aad*a Art. !ti>- 
dena ri ved Aninidelae'B ai I Eka e-Dalioiren f«ar U> Ufa (od* for- 
fttiht* 1-i.mtisrr. .f|rr«*Ja> -i anaendar J- I eller d-^-l 

Dirrktf ftn denne Seining om Tydigheden fore* vi 
over i: 

4) Den rene Lmxning nmu at J id fmre lit Smjletvjynsjigen. 

beUe> falgv ai dm K»nlnnr, met iD'leboMei i det Keoaialnakv 
Net, al alt alial Cfiila»:* FormateX. Pitnaat«l ar aernlif ■ Planes M 
oradimeneaoneret I'mnkt, or at uaadlue Dtiooeret Punk l er ifalra> l-'i,- 
aitiouen allid liilla-Jat af an S«jl*. Kun KradratntMel gjeer allaaa 
kvailraliift* ft«)Ur. 

5) Den tene leaning maa fmre til Siof paa alle l.irjfx 
og Huni i aite MeUeniriuri 

(Ved alW l.i' .'■ til ti fimlaft alia oarmrtfe l.u.jrr Det 1 bale 
Tal delfe ceo m air. a I* N-et kan forl**tt*a kenli.nuerlist, men ii aa ten- 
der bun mb mauff* Helivc*'* *>' btter Side unkrtns eti hajerr Hebnf. 
•""i ti>rl I 't r i' n . . 1 1 n - n 1 1 1; . ; n 1 (dl it;n-n 

Vi til ted Be I en o el Berne Siof v? Rum laller ion andre ForbtUre 
hat benastnt del, Maaaa i>r Kami ikke anltde oore* beaiefnt ftnak, 
inatvmatUk ellrr nekaimk Mtxlaa-lniacafurhold, rnen blot e-n if.tu^t 
Forakelltsbrd if Eli* u.rencrinaifl-li i t aaaad peiiti-eBai^iisl, nnm l*iii»- 
Ber at il.'if.. rl.' bUrer i. ..-,., ,., t : upfatteb^li. kurrejkirat tilde 
dat i i.f hr air tarrr. nta io»n benajrala -liate (a Beajrber mad on»- 
l-iiirli-r Be'egnelaer .-.m A. og II, og det er kun for AnifcueU*na 
JikiM. al ti har baiitttat lie tejiH-larnie Sluf 'is Hum (of (aratrukkait 
dtn> f»r Bfteghelatnir Mo*k og Runi. Raianrl opilur n».;.^-i 
(Taale IE) hid >h Kett. naar Model bar faaet tin Pladi og tin Fnrm. 
Vi har atillrl <urt Prolilrm nrlop Hakdti al aauii* ReiU Pladi og 
FnrtB ikke akal ba-ateiBiiaei dirakt* Tad Punkt >v UtBdimaauoaenntr, 
nrti opaua <rd at Sioarl b»u«manM iaile<lei Vi failabur ilt.n v*.i 
tWgrrnel Slid al fiiralaa alt del. htia Plad* ng Form l.ii« >t beatemt. 
og ted li.,,, at fbfalaa Heateo Sa-lmoR B l>k\ar dertad radarer»l 
til i-r. Idaadital. 

Da ti altid ifalgr ■■'■-• ■ ■■..., i..j.:V.i.i.. rd hare en Hovedhoje i 
Midlcn of: ihilfr Korlninr * altid til Irrlfe Stof paa denna l-im- ua 
falper deraf, at il-i. rame Loaninit. K»nr lai.,'1 ned ti eud foretagar 
SliirTeta « •fM''..<.j i Hlof of Kun. avlilnf nl kunnr* fiTe .Hul i Utdieo* 
Off detle tTinger *»* lil at opffiae denne .andeda ArkitekliirfoHrmff. 
•oat lUtriji er at uudaraindrlip Poalulal ider ikke envm* wed rirbe- 
lijjl Held kan fur- 1 lilkaffv til det meoiieikeliKe I- ;'-.\- ' . nicdeaa 
:.-.-..; den her ar>forta Porttring om Slof i Midtau er hall begrundrt 
i Toraa L'dgBiigapunht. Vi -underalrrxrr dun, at Sjriningrn kun ud- riRer. at n .il trvffe drf ,.<n>m- paa tilt l-ii,,--. Ofc ligelrde* t- -i .. r- 
ker vi, al rn Nfrttuitg \il kiini* aitr _llul i ilidltn". 

Don Aukkillelsc. hvorpon ion? Belragining.cr h viler, nem- 
lij; af Bc^rrbcrnc Foilob og I>imen*ion. I'lacls og Form, 
kan nu si lilies rued Betircbernc Hum ug Slor. men anniti- 
dig konMntcrrr vi, at AilsKillchrn blot liar furl til en in- 
derligere ok mere Imrtuoimk Furhindcl* Ihi hvnil der Tiirit 
er Dimension bliver nwst efler lil !■'■?; lull on Kiidedcs viilcre, 
hvad der er Form l.livcr lil Finds. StolTel opde<e» lil Slor 
og Rum og del (irr.il j limine Slor it" ■ Slttf og Rum. 

fii Dlmrnxianerinastaltel it btitemmer AntaUel af Fay. 
Fayfmjtalltt a ?rf. d Ivttemmer at/urn Anlnttrt af Stofttek 
{Karterj **m er I'M + t/K 

,1^1 girer allaaa * Faf °K ■ SloMele Under Il nipper |<aa * 
SliT-MfU kfcfi »i lick* Warn red Slrtnin*. konrar, •!« d-i. ,-•(.- mini re 
Gruppe »«•■ Slur l Stiiluu *r I Slofdel (Karrat. fanlke-t ku-n alvar 
SUA og derfor er uknjsrlic men *i Lan, mat de?t irnar* »ku! paavi»t>a, 
«nl Mr: nil ■.■ upoaa 4 Kurfcr. tigrtom en Itwkk* and re Tal, aura Mot 
akal haw* Ezenakabea at kunne laiine: Oroppr, <Unu-e Illak. 

7) JVra/vi am ri>n fnlitrtimdiijr Proportional UrI er ana- 
Ivgt meti Kr<met om. ai Ortntjen oy tlrihnlen. [rttmtilltt i 
rtciprotkr MaaitstaksforhOtd ikal ton kojiyriieiUe. 

ii-nr berrder. at Titl» 11 lit"""-; fore-aiiller Brow ned J* » 

K.-l-l- .miiKim»n ne>d d* P Bjipi infer, eom .Stoen- raad >tr »Si»j- 
ler. Sri'inc-n er «i('.'h' for d* rid ere Un derei»rrlar r ure-r >. mrLo- 
diakr M-'ni'}'. oa* ilio -T iLrt ahiolnte Krileriijn paa. at del b-otk- 
irlakr N*tt Foplrinfw an fu Ma Inn 'lie IVoporUoualilet <*. nmrUl 
Korho!<iai!iv>ai£hi-<1 er optrwll .Vllr l-nain^sr, •on *>${j\Arr ^VtIiiide 
T — o[ kan do — -r «lra*n|ii iaHi>-li>*f I^i»tiB(pr. 

Vi skill nu !.i\lsi.iu enkellr s «'I:mh^it om lliiiimtmiirriin/j- 

taltet ii 1 »k DtJIogitaKfi tiler Hmtteuttalltt q. 

m il man txrre rl Itell Tat 

Ilrllr fulsrr ■( Frrmc>iO|[iiiiui|po inl I'iTn-:nninrna(rpti Kr il 
1, axtlrr «i ta 1'i'lrr J. ticj; 1*1 h»^r ShI* <t( tatlriaiarr d*ir»*«i rn 
Ha>U for «• Tima, «r 4 -9. hwrtaB.»«r -vi 4 Plailaar tow 8 Tuib;. d 
Cff aJifta rl Aulil vf ktn (kk- *icf br*«W n iller imlroc*L 

8) ^ iftfi/ Nat ourt reel. 

Vi I..'jt Va-ji ;!■■ ■!.■ ihm> S*»'iii-K. («ir-li d«t forakixaiaar iw, att 
tlra rr rl ll«<ii paa TOrrt Upfaflrltra Hrahffh'J. ulirl dm ned H«-n- 
»ju lil Fi<r(»>M W»lract»r Talnrkken «mt ktHiliaurrliir <>« 1MB m»*l 
llatttyn Ul AoUl am.tnln li*U TaL Vi 1,'mrr o« «»d d*ll» fta d«n 
■ i •1'iiilte.* Talnvalik om .Je atmplr FortuM* SJunhed*. 

l>er rt allaaa i-uit* ifck* tioffffi I Vvjan (i>r al •*..-■■!.■ f Kki *i 
I'f'lt'lmpPFl, mm drtla N'al hvnr «| — »'S8 Un ikk* ffniattillai 
aoao *l iwadalitti 3Laakeoft, lulr-lri ••■m niu <| »r rl Rail TaL. I.tur- 
iax»d *< BM-grl -rl kan »(»» ;i- il*ri llrl B f »Ilrl. aitca »i liar Uruj; 
for ijB-rrf.ir Jtaainina; A da aiiattndt* Ijujiti Paa TavU 11 aknlita 
Furboi.Iel n»iL-ii Aa Id itf A. ffc i im P><<1 '-» '•' «*T. 

lllf ljm\timeni'taneri$ujei\ uiaa furttirltet i dtt aentielio*. 

Ofltr beljder. al •*■ allxl nu iiaala'^r" '"rlrii^a Daiiji T'kkwl- 
•*r, ftlnaa at ■! allid maa R«a til Unr-nwii lor IA>uniionanTiR*o ba- 
»«l l»e»tur *-r inJielioHl i S«Uiin|t 7 «« I61l*d«m« Kon«ru«Bi. ion 
at Indoktiuttil—nt. Tan^rr n ua nanus, al Taais II (urratillrr an 
U», «il "Irr, •■>ni Ta»niii|^o riaer, xirrn' uilfiirl 3 paa hmamlan fiilgrb* 
da OiB<tifn*nat(»nrn'irrP. nraiBg fural oca Funklat A> (Bjana Forni 
drracit vm 1'unlitc'. A.i (BjdiliG* Fpfnl ^<j[ rivlrl* p«« 1'tmkin A« 
(Kbimii F«rn>. Tvnkar ri o« dar*ft«r Ta<la 11 far^aitUauda #n Bj- 
dcl ' iluu tinipiirn Ai lh it Ih Ki Ii Gi Hi i ilnrrf Uult, ikal dram- 
i Ware Sarin g^j: 7 utftaa top J paa hinandra fxlxrnilf I 'indiavp nitan*- 
rtDgfr. «wn driir nednirrr. it TiTle II, lwu>«lrl ■i-iii Hi ikal riar 
I UndiDiiiiaiournDiar, dali* igvii, al Bydflan akal aiaa a, bmb dalle 
if*- 1. ■! lljnt «k»J THf o ufl hiMm ridrrf. Vl kan illaii k in T«d 
K ucDd*liiji Aduu Oi&dinaaaiuD«rint:»r upiiaa KuoKTuanaoa cirUrun 
BilLroarL.. af Bj*™, I'.yl-.. .. Ilfgdingt-n « kv. Mali nil ilk* forrrlile Iw'Krrlirt Oimh tiK-niaitiirniiff nimi [hiavlii>tib«tSii|;itaUat d. I Kiakkrx 
_ + l( . - , ( . - ■ rr d. ■■■':. »i .ri I.'k i . .. rri:, L -.ts'.l-l. rn— lr, - 
S«ir.inj: IQ blot udairar. at vi akal nmltaffe «lk KTntlriitnpkken* I... 
k«ad rnt-n d— I rllar S aller liTad «>iin h»l»t aodr>L 

I Prakai* rriaa UndimeBawiiirriDRnii •lamltr paa rt rial I'ankl, i>ir 
drlto I'utikt uiaa britannHM •■■m tlnmaim t»t S^jmtizlm-ln, «f if. 
uilf.irlf> Arl->jd'C (ikke aoni aJmio'Irlixt anvradt Orajnara fnr. ^Bra.l 
man kan **" ) Xaair UfHijartigeiad*'!) pa* al rirl Arbrjd* ar a (*-. 
.Snjaaliahrdtfraniarii « a"X "1 d-al l^wd I dan KiolienuVkka, kt«r- 
a( iHitifHuwurMncpTi fivmafaar. ton *r mnilrc end a, rara mei-mc*- 
loal ■•.' nu iarfOt Nurlkaalca. 

Ta*le II Tit-r at aaatdant NojietiaL-l.pr^lIeni mud drta l-.aint 
IlaaT.dT^rfce 4 a Najnit^badtRnrBie tT IKT-Or-TI-WO tor, hrail nil. 
U^ne-ina'.-iKl kan rreoi.tille (allar f..r Klarhedletn Skyld r**r ned bl — 
brr iluu. nm ri otrofar »**, -1 dm hiaandrn ftflnnda (Imdinvnajik. 
Banner r I Liimrrldir h»ad T*rl* II Uciikra at foreudla. er \'i.]»u1Ib- 
hailafrj-tllall (a.T.!aa.-t r»l dr 3 DilMMIoncnufieT. V«l kUBil* »i 
aatfleiia anteii'le LVadrba*hnl>ffnPDa<<a red I-hmmiaianrnnirrri. ihi dan 
« jft (of Il.l.-. ;.I.IM 1 I ob . ..t-de. les al IrMHtlaV, mm n ka.i 

i aaa FaH ikke freraalillr de uradeUr taaitf*, arndelis aoiaat Sloldrlr. 
hron l'lai.-n nl <>j •)■«*• hi aar aiUaa. hawladra M-C»dan tcorallab 
farer Mb* o<er i an (r-oictriak .\li>m'.ariri. •» ogama af d*n (iruad 
maa der uaiairlla* en nedrr •Jra-nar fur (ip|Br*na Wpdelinfr i Stof 
ok R'im, am l>n«Dat aon ra«ri >cl kan faJda hpjarc and Ni>j*-il(rl>"!«- 
frvaaaiii. V<tjat;tnibadra Ullaver allaaa oftar aarane Kvnta*ntrn a klr. 
htorrff-r Piiti- im h -:it -.th aPtafrr 

Vi mI mi npattllr r.o-lr praktiakr F»r-Milrr, tarn fra F«raoIdal 
melftB U in ..a S!i.( lli.ilVr! idla ill *a-rr dil Kxrar I. Eki. (>a.lr- 
bradda, Karrtdjbdai kan for* o. u«»r nl ltaitan>maIa«B af d oa; <f. 
I>ib»c Formter er blaadl andrl na,tttr. fonli de laaar dan «>pgm»a at 
bmifa Bym'irrkri fUt > baai»dv«>r I. «ia;a «)|- (or.i**rlir Stand Dat er 
alia] ilr *dre Maal. aon akal opairr*. or data* Farhold aaaar jrg far 
■■" »f tlruiideuB III, at 0|niaier uva aj.cl<Ua! er t-lciet Wt fiildaUtB- 
'\<t rfti r Midla>l*liH|r>prliiop*l. men dennad kun antvdranfraaii ijarraf. 
Si Man*'..UU 

Vi I.- ii <j f ilrn !..;-. Sdjlairkkalaa Bln»»d«uac udlrjkl torn 

~f, fan l«Wf S#JI-ljkkflta bbvtr aJi.ai ^—^ «( dadciot For- 
mrl kun >-r rtifiii: aitdar F»ro.laa>tBjnK af. ai Far»i er »*l til I. nff da 
Hulk-t rr hViit-'i af Kaffd, mar f*#jl«i. « inikkoi fm, Wi«*r HuUti 
altuaa 1 — * ■ , <t*t nl altaaa ugr. al Fornoldat maUaa Slof <m Kuni 

■*"■ v 1 -", - r-TT) •"•rr-4-wr.i:,, .* J^ ,- - 

er t't.iri'il'M mrll'm S1,.( ,<.f Rum. I donna leaning kan ri *>«•*.?■ 
f og !f d — Man Jo »r AiktaRet af Faj — aftar l>n»k* <>•; danail (inda 
dtl ilrrul mrrade KiuUciilUl <|. Kk»riii|-rhii wttrr it Fa«Ullet 3>l 
-l« OS Forbuldal melU-rn Slof .* Kum f I'lO <ned Tilnwrmeli.- 
il.l "l hrarrvd fu* _ . umi cuar <| ma*) Tlln*rm«Ua 1H.05. 

Aluaa Saar »i I en Karre *nakcr 1* Fac "^t ainikex at Forhnldel 
pirll-m Stof i>k Kan akal Tarra- * W. maa ri Biiiaad* aa> H-lhn>naiuB*- 
rina* oz mad Tilr.a-raiirlae en W.OQ-Ih-liBt;. 

Ft.rho!.!»i ntalleaa S.i|lelTc<l<ie(i oa; HulUvddan nl vj kalda Foe 
hcddal ntrllrn lilatareirla Minf ■>« Kun allev -fo/ og JVaar aietf ,1/- 
*inn'frii I), i ;.■• a) icd Autanil'u foniaar del Autal l>imamioii«nDffar. 
der akal u.lfora • f>ir al komna fra daa an* aid* taenaiande. <i under* 
•enter, til dro andeni. To Scjler mad Afatandan O rit allaaa aita ti> 
Sgjlrr hrafrmt »rd aainBv* Ihtaienainneri'ia; Ipaa Taile II f. Kka. Ai Of 
Hi), ojf K'trtioldet melleni diaae btirar nalurliaria I Hgeion. nallrn 
Hull*/ mad Afalatd-n U Tagcr n dervmo<l HvjVrna Ai off Ai, aon 
har Afaundan I, bluer r'orholdet >, iher allaaa I) Kaldea \l- 
tuadvn in, rr FvrlrjMrt mcllvin tv Sfjlcr elkr 3 LflBffJT 'l'" . ma * 
dim Forboldat nrlU>m SoJIa or IBul d v.a. mrllen Slol <« Kuin ar 
*l m — ii r Vi kui aiii[r en K>kki ■prri-llaTilWila led i dtniiF Final at urlte , . il - i ' ' lw,r '" '"" * " ft *-'' 
lieu aJmiiKieugt ai it end la llatoda, kmrtftrr man loaar Opftaaar 1 
del ajeotMilnikr Net, i.imd*a>lu>r .d»l mia Forbold meUem Stof of 
Ham", hiornad n.an metier, at dalle Forbold M&akca i KvolirntlaUal 
•|, ■ .- -i. M._- «.iurr mail »i|» Ullage, at I'.jlillel -d ikal nrr i, 
Vi aar ikka reltare end, at datla rr en Kanaka nridenakabriiij Ka-rug- 
had til TaJline* Klaiu;, *> ail tmiagiie Kra>rt did. at Stuf ■ c Hun 
ajtid akal farboJdc ■- w' - <|i •■■ |i ' unelodiak ■ y aVMende lil. om 'bbb 
l*(irlaiiriib-, al an 3-Ka*;* S*"jleb»"«iBK kun naatle ha»e- 3 Saijler Vi 
•ril jihaalaa. at forhuldet — rf^T'i *' " 2 * *" ,,ro, ** Forhold *on 

i|, .l.i iQgiunilt Muda. hiurpu mm upoiir .ditreiMi t'orhold mil- Ira Hut. of Svof |. ntuihg tm! ai lirge- ilurtykkawa r. ja uuu 
Kamtrkktlaar indaJ i .St-jflet" or red lit ffrfrt dan *i»B KaM if en 
Mir Ul !!.■■-:■!.• i- or da>n andaa til Iliiinffan, d* ril »i paaralaa. at 
dat ar m Rami* rilkaarlia: Maatde st bfhandb- KurralaliofurjaitUl \ »». 
Ihi da-l *nakad# Korhold q lean kun opnaai f»o Clan* v*<l d»nne Ar- 
bajdaoiaail*. f. Ul red (iadabrvddr mod Kan-ebraJde - napata fiaor. 
»ad Korbnldet maltam Gaard og Huadjbd*. blirar ForhoMf I ildta alane 
.nrant". rwm odkri ilaDiua; alter ConmHipT HaUlioo lil de ««rittr P«rr- 
leaUer. 

Opfalialaaa brrgrr i Virkt light den j> . . at I h,-.-m ■ . Tjkkelaer «r 
en Fajl r*d deen, og doll* ar jo kort og godt aff Fajl «*d Opfatt*)- 
ibb. Vi liar m^ diaa* L'duMw rillet f*a drive den In dramling. der 
et rrjit inod MiilUd<!intt»pnactprl, •» dUl lkJ<« ffirar r d»t r*M For- 
hnld", ri kan l»B>rtianod tiu ko-aUodfra, at ai fprat aed Midudelinjr*- 
prindptt opnur o* samme <y mw- ToraWrf agennem sll* BTg'rrtoii 
D*U 

Vi ikal no gennemgua Tavle II med Hcnsyn til vissc 
Slelninger. 

a) Sletnina af Sto/dele. 

Slelning af Midlerkarreen. Idet vi tlelter den Karre i 
Midlen. 10m cr af sammo Ordrn <om Ai Bi Ci o.s.v.. man 
vi taenkc 01. at den store Knrrc A> (del vil alliaa sige hele 
Tegningenl ikke e?r Midlekarre i den bojerr Deling, hvoraf 
rim (arnkes al vrcrc <n Stofdrl bland I 9. men f. Eks. er 

ffirnfi hajre iljarrxe. ! ■■■ Ai er overste hnjre Hjorne i 

tin (arunpc og A. overste hiijrr? Hjorne \ sin. Delte Forholtl 
ex nclop forsngt untie rvtre/el ved Bogalnveringen. idel hele 
Tegningen er knld! Aa og A er allid Market for en Figur, 

livis Plidi er avenle hnjre blundt !l. 

Sinn-. :.'. af Midleknrtccn taint Knrreerne It. Di Fi Hi 
ide graa). Ved dennc Slclning *il i Karreen Ai den Idle 
lividr Mictlclinrre asmt dc giaa Karmr Hi Di Ki Hi v.rrt 
nt tletle. Dennc Slelning larrcr o*. al *-DelinKcn ved Slet- 
ning kan hlive Ivrlydi^:. idel tier nu oft&aii er Mulighed for 
Anvcndflwn «r d 2, wlco at LanniDRco tuhKcr »m(, '•»■ 
leilei at vi ved I>iineii4ioneringen oni Pun.k(el A. i Stead 
Tor Slykkrt AiK* lager ilel doblielle itad lil DinienMonerin- 
gen. Shit vi akulde i sun Fald ogsaii have lapel del dob' 
belte af Aa Hi ind ved Dimentio-neringen. biilkel havde 
givel 5 Kamer i Faradvrne i Slexlul far som nil 3. Vrd 
Sletning :if hver anden Karre vilde vi ui igen faa .1 Kar- 
reer l Facatleme, og da vi lillige fnar tamnie Korhold mel- 
Irm Stuf og Hum. noni vrd den rene I-OMiing;. KT vi al: 

Lomirnjrit i :.'<-. :rr... vted Slttniifj af hvrr anden Karre 
oo med d '£ er \denlitk med den rune Lmtnimj i itte- 
linguullct >::.<■ I d [,< Sirtkr vi q i Slrdel for 4, ind i 
Sartningen. bar vi en almindelig og rijtlig Sarlning oin Slet- 
ning af SloMele I naftr d tt 1 og 2|. 

Vi »kal til Slul Idol pege |iaa de l.o«i>inger. dcr freiu- 
koiurner. naar mnn lielter clr sorle Slofdcle or benarer He- 
iten or 'Jin drn Inning, al vi kuu bevarer dr bvidr Slof- 
ilele. akal vi l>ema;rke. al denne Liitning lolall forsviadrr 
ved forl&at Omdimenviani'ring. 

b| Slelning af Mcltrinnim fSumiitfnl<fjijiiiiKjj imtfaier tt 
mjl format. 

Ved (lt-nne Saclning er der fnrudsat, a.1 rilniuringeni 
uf MellemrumHieue Iwlrngln turn Slof ligrioni Sojleme. 
Il>t« vi deiiniod brlraglvr dein tuin Hum d.v«. indfurrr 
■.'I ln>dje llegreb *f Karakler ion! Rum, fOKf vi ved di-niie 
Vedl*gl 0|>guven lilbage lil den reoe Loaning, men i .t 
a Staffer*: Stof, Hum <mj Httrnding. 

ItntjyUT vi imidli'Ttid Blvndtngen mhii Sluf, bliver 
Loiniogen en Slsgi Nyboderlusning. v>m giver Filler i 
Facademv og Sojler i Gavlcm- (den kan tmkH opslnaet ved. at Karreeme -iammenhygge« som visl Tavle I i ved de 
punkterede Stof dele). Vi Indfnrer alUaa el nyl Formal, 
»om ikke bjenloger. men siaar i Relation til del givne 
Format. Karrecrne* Anlal bliver derved bestemt efter nndre 
Keg'" end den. al de kan donne Blok. og vi faar ikke 
lige mange Karreer i hver Facade. Pillen. bvii Definition 
vi bar slaacl fast, kan altnaa siges nt opslaa ved forskudl 
Dimemioncring a: dens La?ngde bnlemmri. ved ten Di- 
memionering. dens Tykkelw ved Underdelingen dertil. 

Idat ri *riniie»r 01. h*ad ai baiiala r*d Genn«nwtaji|[*B af dtn 
-..--■: •/..!<- IhoieBiiDDeriiiK indatift.r Fardelinjlro : it Pili^jflilhgn 
mat nfmtma «*•( «• FnyttmMim^). IivImt »S. at dfiina Farorprdetinc. 
er ..!:. . ...-,.■ J AnulLrt a/ <.■;!. J 1 .. Frto* rrrdrlimgr* er uilana mtf 
k,mpa ii/ ,j og Un aftumtug aj d. 

f'i.Mcnfn'"ii^« ■aia -|.''n rrtl Sleitlmgi nf lfrUeaaraiM tlUe 
Mrf i..-. ',!.".■ .^V(.,,„, , af .S V lt- ng '•!,.!— -r.«i 

Da no KaalaJIat Iftl vlaHT it. al AnlaIU-i nf Kac a dan nita S*jU- 

l->^i •!>• nil:-: ar ■'--■- • •' Mf*T ■ i - r- . 1 at «n >imi- ■ >!-n. i; r-f :i»rr! 

mf.Srt \J-l!-Tr<iT. fdrar lil an ba»iPH''- r"a«D»*T>lfbnf. of «t ai. for at 
VpUM dtu h«lkB<l» FtC9*trd«Iii:g, Urat maa alalia fcvar and*n S#jla 
og tlaraflar alalia- n»ert ai.li". af <•.' darvad frrmkomne Mallenrum. 
Ufnaff Operalioo kaa derfor kin l.-rct»K'> h*or ItiHwnaWBaringii*!!*! 
d «r hafl, of kun naar d ar ul»c* bltrar F*goYe>rdallng«a hut^tdr 

Den almindeligc ■.„■:■ Ite Karre, PUIebygoingen. knn 
ikke opilBB i del geomctriike Net ved en nietodisk Slel- 
ning. med mindre vi indfurrr del tredje Begreb, Bbrndin- 
gen. Dtlle (nlgrr af, al den almindelige Karres filler i 
paa binanden vink-elrrlte Facadrr li^i-r i Vinkel for bin- 
anden og alttaa tkbe genlager Fornialel. 

Heg,reberne Stof og Hon* kan vi ud fra vore Forudivl- 
ninger lige taa godl delinerc unlcdes: Stof er del, vi be- 

handler, Kum er del vi ladcr ligge. or vi kan snaledo 

indfore et nyt Begreb ved at indfore en ny Deflnilion. al- 
rnindcligerr end den fonte: Stof er del vi behondlcr paa 
evn Maadr, Bum er del vi be handler paa en anden 
Maade. 

Vi bar li-run brsrrbal .fonkuilf Dinaniionarinf", ri ikal nu 
blirt lilftijc, at aiedfDi Ta*li II tr dincDi)«irr>rt HaMra, it F°rftel- 
dat Daallavi nlararamlr Sluf ox Ht»f ar I allar "■! daii nala Saao- 
mfnbjrning (del punkurrd* i»*a Tarlc 11) Forholdet melleai ulira- 
raaafH) 8inf i nnkalralBa Ka>iniDcrr ■ ^. «■ ka.u ri oj»»a Uenka oa 
in LMBiDf, H"* lili*areode IHmeoiioiwr falder tH$r en K»ou»til- 
r.«kr. alt tan kvar i!rl — .W-'.r- hil -i- ikka « n-r li|» alora Flrur-ar 
(ion A. II, C. paa. Tavla II) larli d«-h»o-i 1 #r> r«4B«lrilk K*kk* 
faldanda- Swrr^laar after an baiirmt KpUiiiik ( Wairuar-I'*laraaa. Ba- 
l..,-erlar»|ilao fur Hirlaliaii^) I.Wnna IrtMinor ui duff ««. opita* 
at ilan rrna S,i;l>lii,'nnf r»d Sl-im v 

l'f. 'i llaaaiin«D mad diiaa Antrduinirvr om Slriniarrn or dial 
■ l-n inilaholdla H*i;t-(.. dan forakudlv IhnaiiitonariDi. at ftm d4D 
inlama-mlf Viak im, brilka Uinirr*offalaar <irr ttrr kaa forrlarr*. 
idVl w«r «kh1 lloiiijik til Kurri remit* t. ■! KraalUtem* banviaar 111 
SarUiuir " naa.1 lllbur^uda Indobtionabana. SMlr.ms'i' *« an V-tru- 
■kali far mr ur kn*r*r —a tarU-jr AI hapOlmf. 

Vi akyldrf eudnu at beviw en UovcdMcUiing. som 
akulde giv*- llrrelligelvcn Tor bele vort Arbejde. vi kan 
fornir den &naledex 

Entwrr mel<xtitk l^nning i del oeomWruAv -Vef oil ogtaa 
wir ny nielixiitl itit en AnalyM efter del her udvtkledr 
MidteJrliuifijiTineip. 

Ved del metodi-tke vil vi forslaa Forholdnnafuigheden 
og Ligrdannclliedeii. »aaledi>* som den er indehotdt i Sa?l- 
uing 7. 

Et (uldila a niligl Bevis for denne Sartning Idlader l*lad~ 
sen o» ikke at fore, vi vil kun anlyde et randan! for del Til'ivM. . at Forholdcl mfllem lilivarendf Stor er = 1. 
men udelmlc Sletningm af Mcllemrum. d.i\s. den for- 
skudle Dimcnsioncring. BevUct liggcr da in deltoid I i, at 
vl foi dct forsle kirn i n m,---,h. el livilkcl mm hcKl Kgr 
Antal Knp ofi red SlotninR nf Filler d hvilkc;! som litis! 
ulifie Anlal. og derna«*t deri. nl vi i begge Tilfirld* kan 
frermlill* el hvilkel ioni htlsl Forholtl imellem Slor og 
Hum fna o III «. 

Annaende 1 der malodiakr I .Man ins > del pinwtfi ike Net 1 Rela- 
tion lil da prmLlitk* ■',;-.. I. ika) <i t",>r.i undaralreic*, at der tkke 

[ri 'I- . '.•■■; n ■'!. •otn kon ;. '.It I ■ ■■ ■- -n...--: . kan tamkea 

at Opeta* rii f.-'i |iimklitk \ anab all chad, ii-i-n. drn:r...i ajla Mrnitir*- 

l"l''-'i- I Prakaia i'ii npataa «f Pm portion alitrlakrB vet 

Sa-liii-iic * ud-ta-er. at inn Sejlali; cii ijrao n- tiaae ilra>ur* For- 
mer af IVI-! .. _-i 'ii*rn ar tcetodiake. Vl maa wil»a mdfiir* at t radio 
Beijrab eller enoderere Pro port ianal>leiakra«rt red Indfuralaan af Ua 
eideordnede Parmatar, eller i> dim ■pnnip- lire OTW « <lr"i <*ae>ndi- 
ake Slewing. 

Hviaibg 7 on Hillc'ernra Kongruem nAttger, al lil Slwrn atarer 
Tonal. I Hiplnfiipc»i-r. nl vi allaaa •»• at aiar »a-re Ininget til 
al (tribe til din met" lm> Slelnrag. 

End? dare B«Uprtna>r diraktt af Proportional iteUnemrii.et Kratel 
am. al all* Dimaniwn** ibtl falde after *n Rvol i-ni.-ru.- - Karre- 
dvbde. Huidj l»i*. MurtvkkeW. Mnbellrkkelee o.i.i. Ti ril imidlertid 
ikke uden »«•«* liidfurelaen af al MeHcnled <f Kka an Karridor- of; 
Trapjtedjbde langa llanrd og; tiade) karma op-itdle nurrn aaudaii 
Krotirrilna-kka, torn falder in da a for llra-otata for praktitk a n vtuMin* 
Karrndal der, Haadjbder, Murlrkkelaer on Mad andre * >r i. diana 
naaeatlire Uor*reiia tennalaar nail Prakaia udipringer dirakte af del 
KurnalaUouanet, eorn n idea Kritik laar Ingt nl tirund lor Halragt- 
ninrrrne 

I Tilkajiaios ill dal bar frenaatle nl n du. ■■■ , ■ ip at i Prakaia 
udfnrt Fkaamp*! ( Kif . H. Tavla I), ide« al an ikka alraa akolila havi- 
I' 1 '.'''!' 1 -'""' for at fiinlaa dat, man itUiga for at kriliaara- dat. 
Kk*am[iUl cr »*lc; f« tlal font* fordl dat \--'.\>rr at intamaanl 
Kumproblaia, man damarit fordl d«l over »ik bar dat Kkarr af Virka- 
lighail, ton dan udfurta- ";,-"- *JW| ttg •«» l'g "d Kr-ir(..n-:.-n 
»1 T.-l- II to*, halt bar mantlet rennncarr pa*. 

J'ri :iinr or rt Kum I an IdjekaMrof met) ivr p«a ikraa i 
Hjamal, S>ratn.wat Vindue oj.a. Opgrnvaa ar at tariblara- dat >otn 
-Son-kamai.T. Korralilioiimfllel 4|M*ti*i vad, al d'l t-dalta Vindaa 
■'Vl 1 '! til <irund for Icddalfng{*a, datia giaar an 7-Da-ling i Braddao, 
fcvort-fUr Vvrahal UfiUdM 7-<laW« t I it Man Da y.in-.u Lmff, tofcV 
baataanmar Varahcla laoratiika SWrralaa, akal falla pa I'ndanMtiiD;. 
«La i. •.- ai ••T'auiifaa udan fiir Viaralaata Ruotur. Mat Vmraiaat tr 
kvadralltk mail Si dan », blivar I^lioprn. mam bralammpr Vmduala 
-H>*i«nir H-, rnadana Darita llabfir, ion l>«i>sn-r flan !■»!>» Mir- 
Vkktltr, lili'cr ^ <:llur«G, ivm laaltdTi ikulde <«ir 'l'\ ir i Vlr- 
kalicbadan noffat t*a>a*j(a andrl, man dat giitia t*r Kunmal* Kotitnr 
og :■'. ri Kim !'.■• « aitop Mura™ Midi*, m di Opfiiffo tlullar 
nicd KuaiEc*!. ar dasna UwaaranMt-antmalaa lageajMiu*. Nawla Ilalmi;. 
bob baaUtDtaar Mol— Imlni hajia Tikkalaa, blivar ., . Sidataanwndu 
Uallna; v Eaahalv JIti ,-^!.t jkkal .- 

Ita>kkea iar > <lrl fnratt Uganda Tilfa-Lda naaladaa ail: Vavalaria 

'wr, l>ncdr 
eg Baa d<I a 

II I'JIrll Vindnat- — Hur- 

bfa-ldt 40 nn ijUalia ■ HO roi J M«l*l. 

ivkkvlw I llrl-M-:.. 

■-LLr-.H iir, W« Ml 0,17 cm Su firalircar altiaa dal ■nalclnkw Nol, eg alia IHrnrikiiunar liar- 
Kcr fa»t. Naar dal darrflrr faatilau. al lliiaiaiat akal iaJahidda m 
rfaof, to Xatborda, at Stab, at Toilatboxd. an Koocoda off to ■wn.n- 
■cr, tr dartnad dal tloaapnaiiira baalaml, off Planan fraatataar da <a<l 
Hja-lp af an umrlnHiMk SCttmiug. 

Af den ne LukiiinK kim vi slullr: 

A) "•"■■■ ■ ■ ■■ ', v'r c/ af adftjMt iftl Ham. mm ■Vurciir 
liar .'.■■■'■■■: ,V«>Wff nt«id iftrfor Mumdlts xmi Hum. ikkt KUn 
Sfo/. Mmblel rr nwijytilfnde. Marrn rr rmni/minrnryf. B) SlafTel i Mobalplanrn %i»er ilg indenfor de hcRracn- 
node Mure som Kum. n.-nii- lom Mcllemrum imellem 
Moblerne <der kan allMia opfures en Mtir melleni iillc Mnhler). 

C| Naar d.er ihke er foretagel nogen SletninR i Mntwl- 
plancn, i-R dr liL-nklc More bclragtM ioin Slnf. \i\ Miih- 
■erne utlfylde all Rum. og der vil kun blive Mur og Mobel. 

Va-l Krilikrn af danna l..i.-ii-u- vil ai font b#n-a-rka, at Himao- 
lionrririrrD al ill Rnminat brtrrritiaodi Mur* *r fonkudl. Mun-ni 
Tjkkrl»a ikulda i ' ir-.-. .'.n;- i -,i r- «aa aUir, al ilan opalusta alia da 
MuMar. drr nu ■Uar Imja Vvrffin. Muren linT"" B'ntliff pu »n I.wjt 
af hajaro Ordaii and Malta tsranra-na mallam Mtiblarna i:ig mu darfor 
*fSf* 7 lianlto laa brail IVronll l-ran-rkar ai: and itataaio Darin gan 
ar Ikk-a forlaat i dat Dann>li|ra. man ■ti.p(-r allarada aad tarda Ora- 
diiB*n*iiinanntr. drrlil kan dug Porta I ta ran af Proj-k tat banrrlr : _Jaf 
liar Kat til al lavla Onidlanei liai rri(i)[iii aland as i I'rakaia vat) Sojtf- 
lifhrd»Br>riBian, oj danna kar jm aat allaredr aad amlan *!>imlitnaD- 
■lonarinff, frinli Mt allari anaa paMBaBtra >"n-lOr"ti mad MoNalivkLaltan'. 

I>r>Uljama til Moblarna i r*>fr. 8 er taa*llac«t I Raj. «», fordi da ri.ar. 
h'urladra Krnvat otd OvarfcoldaUr af Midlan ims lloiadhnja avcrfurai 
,ii H ' c'4*-'- -••'- 1 "i-r. Fti!. 7 a Tiara llft-nfraa!altfaninKvn vr.l \'mkal- 
hjaroal o({ ,bga Rjtama*. Da afkryd**<Ja KaTnlralar, oom Uoratiab 
ar Hal, ril i Pntkna «a-ra udfrklt Lntninrai» ar i n>h«ar nf H,r c ■.■ 
rill »tilliB|Tr «<l knrpno«iu4 >t |u>ai<irrn I^aniDr, Wrl KoBilrukUonen 
aaaval fra dan ana mm fra daii anden Sida viaar Mtin* Form af dal 
i:C- Iljonir. ••: (Titrr tdivaiYnrla Fo-rnirr af Vili»rlliji»rii.-t, iaai»l fra 
dan kotiackaa, aotn fra d-n knnkcaae Hidr. 1 a naar Hxii^aalftakkHaan 
iia* ton an UadrrdfUnkT ( , ) af Mubtllykkalaru. h viarr din manual 
l.ti'iK-nf, iraii raad Hanialata Trkkrlia ■ Moblata TTkkalaa. ■ a ar 
Ha-naal-i l^ttaml aoan I'ladanlalinf, man danna l^uniraK ar iVlr iaa 
beva-arlir. nim a nc I-. Taorrtlak —I rr dan i or fur aifj un|»lukkalia;. 
da dat krydaade Kvadral antidar dobWIt Stof. I Prakiia nl dat liar 
Hjarnai e, vaira ubraffalict id HaMigaelaati'innireina. oa; da jFaarnda 
m>ra n-.aa allaaa hatneaa i Vinkalbjarnai 01 Man vil la I 1 daaaa 1 i >• 
ningar bnnoa aftrrapora Hkufla- og Klaptjdlnakbat. SkucVakurtan og 
S&abaaktllarainrarl oa a. I , L n -n ;-r i- t.lfr- l> --.-11-r altaaa Kravat on 
It-li'..'. !- .-, •>-'! r'nrinrr ng Koiiilniktiixi-r 

Vad Kntikrn af diaaa lk-l»jlar ana vi ttiea-rir. at Statiiuiraii 
her I ModiaM'iinn; til i dan al&ri Plnn bfataar af SV'niag af HjiTiirnia 
llkTilkit ararar til oaa awn Ta*W II alaUar da aorta Slofdrla). lad- 
iitidibiirn er dog lake vnrienUir, <la dia aii.rr Plan ikka -u-t nwio- 
diak Slalnina;. Ecdal>t bana-rkar H, at Ha-nraalaataffaB ikka bar 
ne>gan ntlorilik, man kun mi makaimk lt«r*lii»»lif<. V» akal dog lil 
fa-Jt. al '.■:.!.■ ,fi it--.»»i.l- Mlaf". Iivta .Sajrasana allrra kaiula hwo* 
rrgiiaa u ■let Bagrabal pt;k>lk Suiiea. 1,-r dog kar en Funklion. 

Naar jeg an i dn falgrnde «kaJ bantrr rnkrllr njriiiniir Kor- 
hokJ aiad Hanaj-n lil dal iraoreainake Set og; Uidta-lalinrapnneinal, 
■aa ar del ikka for [tiiDam » liaranut* i.tivalaa mad dal ujeaiari nfi 
amuk'ko al a4«a llanaar for diaaa i-- rr. t -i i.m;. r. llijt, k -.,.i. tki !*i. 
atrn* indrlioldai t Itairaalningariia iili. Dal aa Mtopi nnrandi far 
Bl ji«*. .•-. hi ..ri !r< 1'i.ri <-'i ■ •;■--■!•■ on Skonbad Og II arm ii . fnl™ar 
liigiakr I>iv«. Iir .>r.!n;i ilrt j J ,u:,r>, l ;l atniikka bin! ar Pacadali it an 
nt[rro -i: » i iirrr it.dra- Skonbad. uaJadaa iod i^iu Albarti foila-iiral 
bar jiaaiKt 

Hrad ProportiuiiaJitaiipriBci|>at anxaar, da er *lal iadlraandr. al 
dat itadiBl itrnutavnda Formal ar ojamxaairl liltalande. del aaaana 
faaldar NtorTalaarnai Sii,- m-i or Fald aflar dan cronalritka Ita-kka. 
(Kt Kkirnpal paa ganiaoanda Knraaiar: Itaarabel Kanataa. Indfatnlti- 
ran oaa an I»ar oa.v, bar laaa Uwringallnian ikka aoao aliciiidaligt 
>:. r- under 16*. rani dariinul aflar I'n.-f i il.-r ,r. hvorvad aaaival 
Kamitiact Irwlrr- win Ydrrkant. ;••>: rllnr rl l«-l i llanman gat>> 
lacar Kormalrt. Kkarnina) paa Snanu-.K af |enlacrtido Formalrr del 
virkir a»«ninga^n >f d <ltl m^tKoike Prajikt HI UaiKgaHpJiIarrciict. 
al dan laaja Ilua ikka balaRnar an NsiiriiiT. h \ aa Forhold « an«»tishaj. Ill 
Korkkro af di lime feillkiMin bier I Suifis. nun er n-c afilatVcde). 

Raad Fa>lalaa-n for MU lad alio ran a Skankcd ai.^a»r. da on«dar »i 
iln. tndetifoj Arktlakluraa oranUt Tranin'i til Sgnmutri er n lilt 
nbtlditft fimnr'.i IMalatr. Kraval on Hul i JkfiahVai heaiaa. Sa>M-ajo- 
maiyaM bail.- -. >0Bi vi bar ael. paa Midladalingeu. off -1-r .! -■. ■: < -. ■■-•r 
dan* iij-i.il kis* Skoubed sanakr lifainon Maaifiai^anrraiaa'a nllar «laai 

nf- '- )i;,- y,\-~i-..i -i K'V.irii.ri I'dtalalaar on. al an r'acada 

nrbar aon tanetaeret, agio udan Tvkkalaa (V. Wanaehar : On Maimfa- 
(m-.l-j Jim,-, r Ar-- 1 \.\l . i" forar life over i Ui<llrdalin|ir> .Tii - ipii »r dfft -BrnlliB*- •On' .TVr« ikk* I-iairr. am Titig" rr tiklare 
FareiallingBr un Fladi vf Form, or <li»' to Heifrl-tr fetal ogaaa 
InitirikUvt iuden for Skulptureti <R<»lin: Til At inc* Kui.»tiwr*. Kliu- 
C«n II. I) KiTMonk I N«Vn»t Hillnlflt MiiUp'-inkt •"Ili-r .Diasotttltrofi 
St.tri- ••;-. *i.ie Malcmc lalrr ran. «r i|*t riftitftl* Punkt (■* f Kki 
KliufliB III, J Kjrfini RrilaoV den Birdie* V.rknii.p wd. m Midtpunk- 
t«t rammer liar i ta krellrl Ojlp paa. «l Par Flnnaliknkaen 

HraJ He err be I tfetrvr!** an[T»ar lil FprlnpneninR ■( Sjrainflri- 
taiiirii. tkai jec im'-r- EkirmplM rani flatlru mail <1* rm frilltfi- 
stud* Huae tafd ikasriudeUoda Indcans *)ere i Acad en IM tr 
hmrmmink, »* -in-" Itar* h*lrf*r H— *-,M« •■. 4et *r diiKaminiak, at 
'• ■ii((«v.« (j.-Tirt Of 'tuT-n-r «K S« mne irni Bar 

Ilia I rnde'iir LwlnJIB Fir. * l8o?fkanui»prri) an 3 Bar, akal j*r 
peCt pu den aabe&bmrr Pladtokmoni .-« wn-tafi laiwiiBn laMaer 
hTilkit »r «i hflj x.trt-.t \yl-l.r H*»d l«uVnif Fip. *» ar.gaar, 
•r del en indlrtrr-dr R-kaffflial-od. at Skat>*dor or. Sltabnid*. oaar 
Itoreo aabcB. Npn^er ■ ••run' Plan og adafcille* red dtp I V talk, »fnn 
»llf Sleder ir'.tkill^r If Flarler i ■araiae Plan. 

Vi hut mi dnnnel os el I < ■ ■ ■ 1 -- . ■ , ■ til knnlr.te og III Frem- 
bringeUc. Med Muligheden for en Analyse folgcr ngiaa Mu- 
ligheden nl en l)om over dc Kpfcleelser, vi analyscrcr, men 
del in.1,1 slna on kind, at Dummeo -er i aamme Orad upaa- 
lidelig. *om Hedskabel er ufardigt. 

Ogsaa ile nioderuo Arkilekter. lil livis Vsrrker vi Gang 
paci Gang Imr tefereret for nl klurgore vorl Slandpunkt red 
Ekienpter og dftiiiK' el >.liiilel Killede af Samlidcn ud fra 
cl liesleml Synapunkl — o^«aa de kender Hrgrcbet Analyse, 
inen iijunsyiilij; kuu af N'orn. De- limber Skellct mcllem (toelt 
og ondl aaalcdrs. nl dct. tier ikke iimidcli'lharl gor Indln-k 
nf at kunne annlysrrea. er ikke Arkilrklur. medcita drl, (far 
synes at kunnc analyseres. <r Arkileklur or ^od Arkitcklur. 
Men de udr.irer ikkr Annly*rn, de ilnnncr tig cod ikkc Kecl- 
akabcr derlill I ,. ., ■ . ( .. ; Mellem del hcEeragrne op den ro- 
Inantiike Arkileklur er nler i-nj(eti VTienaforskel. det knrak- 
teriitiake cr. al de undilniger atnAnalyicn. clot >■:■■.,. lu.- - 
lifict Hut ilrriniod, »dcn simple lnddeling«, ide goitc l*ro- 
porlionrn. fxWvi Tar all ilclle er kun. nl ilel syn*>< ill giv-« 
Mulighedcn for Analyse, fnlgclig udnorvnrs del alt nanimeii 
til god Arkileklur. idet man glemmer. al Dommen er va-r- 

diloa, Up hvad Ucr kin analywrc^ og hvad ikke. ted man 

ikke. nnar man ikke kan nnalyserc. 

Al tn. in ikke ti.tr danncl sig Hcdskabcr fremitaar klarl deraf. al Dcllnilioncr paa Sojlen og Pillen liverkeo Tteni 
J;i;.r i Krilikernc* Arbejifer cller i Arkileklumnderv»ningen 
— fa man kan virkelig. hvor utrollgl del lyder. bcla-rc Ar- 
kileklstnndcn oni riUsr rleinrnlare Ting. Nanr Kritikemr 
gdber til nrilmclinke Rerrftninger or dciftimdc ForleRn for 
at klare del Bentsenslce Hjnrne. \aa viier del. hvor aldele^ 
uforlii-rt-dl man var pan delle simple Praklem 

Dti afRorrnde for i\hse Itclniglningtr har vxrel Opslil* 
lingen nf Oelinilionerne. Ilii del afgorrnde for enhver Un- 
denngeUe er. nl man liar Hanuet »ig ulmindelia;c Deflni- 
lioncr. livis Ila?kkcvidde fnrcr udover ■!•■:. cnkcllc forclis- 
gendr Opgave. og tnuledea ikke er henvist lil, hver Gann 
man IrofTer el van^keligl Problem v<d el Hop over i Vi- 
•■■■i----- •!*■ ::■* Gluicr nl nlunire S:igcn. nunr man nelop akulik- 
forklnre dcu. Vi Itir allMia med nogen Ket kaldc vorl Ar- 
bejil** p(Kilivt. 

Vi maa renoncorc paa TiUlutning frn de Arkilekter. aoni 
er Ueskwrtigede med at stramme Prnlllerne og apa-nde Vo- 
lullcrnc, rie vil fole sig hnjC liffvedr urrr de simple Pro- 
hlemer. her er sllllel under Delml. Vi skal overfor dem 
Idol undentregr, nl delte er den rigtige Knde og V'olutlernr 
og Prolilrrne den forkcrle. Vi kan heller ikke venle Til- 
«lulning fra de Arkilekter. som geoncm lang Opovning og: 
KMiCllnlion liar Mmlel alle derei gode Egenskalier .1 OjeU. 
I>e vil aelv oin der ikke skal saa meget Hovede lil — 
ijmjiell lien \avne del Orgao, soni sknlde faa detn lil al 
fiiiM.i.i ii« -- ty MiTijIlct af Arkilekterm- vil afviw denne 
Undersogelse som neotaglaM og upaakrvvet, fonli Arkitck- 
turprolili'met overliovcdet ikke er gaael up for dem. 

Men til alle dem, som wa-nner for og om idel mrlo 
dlskri (filer endnu varrre >Melodiken«l og som i del kon- 
sekvente ser nogel »godt og modern e« — som allid glotder 
aig, naar nogel er .gciincmfiirt.. lil dem er ditae Helrngl' 
riinger rettel. og de vil vimdceligt kunne sprii^ge dem o\tt. 
Me lode tt nu enganft Mclode. og vil man iiid til den vi- 
denskabelige Arkileklurlare. aaa man man beDille aig paa 
al Uvnke klarl og arbejde videmkabeligt — hvis ikke. -n 

maa man lie om Mclode. Vidrnikubt'Iiglied. Logik og Kon- 

aekvens og klare aig med Dogmalik. 5:H.I .. ., Poslulater 
og tarn Snak. 1'ottl Hennimjun. 
PROFESSOR CARL PETERSEN: OM MODS.ETUNGKR (Arch. XXII 13). 

EFTER Trykningen if min Arlikcl om Plad* or Farm orfenlliggnrea nu Ordlvden of del Komlru om Mods*t- 
ninger, bvorlil jcg bar hcuvist, or jcg finder derfor Anlcdning til al vedfoje nogle Benwrkninger. 

Jcg hncner mig ved Sajlningen: iVI maa noje* mod nl gore Erfuringer or lagttflgelaer hvef for sig og maddele 

hinanden disse og tan hanbe paa. nl del vil summer? sir op. indlil en klog Ma ml en Gang kommer og bringcr Orden 
i KaoM. «nml Udtalclwn om >at amende de ku miner iske Virkemidlrr med logiak Klarhtd*, thi del er nelop Loglken 
i Fomlraget, jcg vil soge al bcrigligc. Jcg gnr straks opmvrksom pan, al del citerede indeholder en Uovercnsitcni- 
melse, idel Proccswn. at lagHngelscr og Erfa ringer summcrer si* op-, er empiriak imlnkliv, medeiw »Orden i Kaos. og 
den logiske Klarhcd er dedukliv og foTodsa-ller en fon.nl gaaenrfc omfattrnde Syntei*. Detle hor Profcstoren oicnsvn- 
ligl ikke vfcret opmrrksom paa, og derved Mirer bans Kcredrag en Riekke Modslgeliier. Man kan ikke nied Retle, 
rorvkniiitner del mig, og navnn'g ikke i en fretmkndl Stilling overlade del lit anrfre- al bringe Ordcn i ens Erfaringer 
og laglingclier. 

Arkileki Carl Pelerwn ser i en By* kbire Granse or AMutning en Modrurtning, vi vil »narere kaldc del tn rcn. 
mvrt Grant* for Opgaven. Han definercr straks efler mJv Modsxlningcn snilcdea: »dc mange lodtel opstigendr Kirke 
laarnc imod »den vandrcl tobende Bymur« *og taler scnere om den lodrrl atigende, golbkc Kirke, som ragcr op over 
Byen. -der i en umaadciig Modfticlning lejrer sig relalivt lln.ll uden om dcn«. Denne Definition mm va-re vort Holdepunkl. 
Al .Fabrikaskorslenene tager Konhurmiccn op med Kirk«pirene« km eflcr dcllc kuu vitro godl: aEn Skov 
af lodret opsligendc Kirkctaarnca Jean kun Holies af en Skor ;.I Skorstene: Forboldamiessigheden er lil Stede, og 
begge "holder derei Udainc*niiig«. Forskellen liggcr lil syvende og sidst kun i iProlllaringem. 

.Byhusene . . . aom en kryslalisere* Masse i rode og graalige Farver* opsiillei iw>m Modoelning lil -de rolige 
grnnne og gnle Marker udrafor* men metleni kryalnliosJc or monol&nl er der kun en Gradafankel og allsaa ikke en 
Modsartning. Scnere om tales ogtaa Hus-cncs Ensartelhed> 

Dfti golislce Kaledral bernmniM Tordi de lo »m»gligl hnje Snir* ifordubler X'irkningen.. Andre Skonherfwlyr- 
. kere udtalcr, al Kaledraler med kun e! Spir er smukkcre i Kraft af Modsxlninsen m«lleni del Spir, der er, oc del der 
mangier? 

Naar der om den ganile By slaar: »l de raenlge Hose indnkrienker Modindningerne sig lil Variationen . saa 
man delle Mere ro LaMtu: BegieM Variation forudwltcr nelop en FarhotiUmaiaigJiett roellem de Dele, der varierer, 
og her or allsaa ikke Tale om ModMrloing. Heller ikke kan Torvela Forhold lil Gaden kaldes en nimli», Moduelning 
men Ivarrlimod en Aligning : Slum. Gaden og Torvet er en rumlig Ra-kke. o-m hvii Forholdamawtigbed del drejer aia. 
Vi kan prove Profeuoren* Logik paa drn af Arkitekl Baumaiin frem«atle Og if Car) PclcrKn akecptrrede 
Tankc, at en l.ortsgeiioii akal springe itirrkl frem slraka med en vandrel Pbtle lor al under«lrege Modfc«tningen 
mellem del hvide Loll og den Tnrvede Vasg. Foral spnrijcr man aigr vgr del ikke knifligcre, om sclve Loflcl danncde 
den kraftige Plalle a: naar der .in ingen Gcaims var — bedrc kan vi vcl ikke •bevara Udslraskningen.; men naar 
del dcrnarst wges, al man ikke maa iviekkc Virkningeo af Overgangcn fra Vrg lil Gcslms ved at placere I^edoinger 
der. s:iB sparger vi o*. bvorfor maa del elektriskc Rut ikke llgge i_Hjomel mcllcm Vieggen og Gesimwna kraflige 
Plalle (vi romdiatlrr. nl d«u er kraftig nok), naar Gesimwn g«il maa ligge i Hjaroel mellem Varg og I-ofl! llvad 
der er lilladl i del atore. bnrde dog vafre lilladt i del mm (med mindre »dcn menacikelige Stnrrflse. mnaikv «piller 
ind!» Kndnu klorere udlale\ Dodwloinincn over Loriigeiimien ved (Imlalen af Anbringelien af N«lli»bsnir I el indad- 
gaaende Hj«rne : nanr N«ll.>Imnrcl skal Oyllcs nd paa Yn?ggen, bvorfor iknl <iaa Getimsen ikke Inekkcs ned pan 
\>ggen. MuligvU er del rigtigl. hvad der tier siget om diss* Rura Plada. men del gtrlder ogtaa for Geitmuji. 

Vidcre slaar der: »Af den slorale Belydning i llygningikunslen er Slorrelsesforholdel. Del er vigligt for al op- 
naa Monuirtenlalilel i en Hygning* og MonuinentaliUrt defineret snnlnles: den Egensknh, al Bygningen »ier sloral niulig 
ud« o. m. v Hvor kan nu d«tle Serveringaspergsmaal vxre afgnrende for Arkilekluren. Vi kan med Slorrel«»forholilel 
forhoje eller sraekko Virkningen af den Harmoiu. Bygningen udlrykker. mrn dtt a f unread* er, al fUitnuxiien er til Stede. 
VI komuKT nn lil er. Hovedpunkt i Professor Carl Petersen* Belraglninajer: »Endvidere maa man holde tine Ud- 
ilra?kninger taaledea, at Bealnrbelserne i^aar ud paa nl underilrege del, der «r den paagwlilenrie Bygning;* si«rste Di- 
mension. Arbejder man saaledes med el langl la\1 I In. .,, I..m en luog luv Kvial . . . ofts i ct laiidanl TiUxfile ilolte 
Indlrykkel nf Bygningons Lanrigde-i Detle er jo Pniporiionalitelsprineipel lydeligl udUll ligesom under Oral aim af Sles 
viga og Aarnna Domkirker Spirene »blcv sencrc eralatlcdc nied dr nuva-rcade hoje Pvraniidespir, aom -. konkurrcrer 
med Bygnmgolegemel om, hvilkrn Pietiiing der tkal vcre den argorende.c 

.Urn lammmlign dtltt mtd /Oye/afr/nc/en for dt lit/jr xJunkt Spir imal ifen Jang* iutr Hut! 

I all delte er saa den menneskelige SlorreUe indhlandet: »Ja, HrmmeHgbeden er, at \i allid uvilkaarlig opfalter 
Tio^enca L'dstnekning i Forhold (il den menneskelige SUirrelw. D«! er denne, der er den gyldne Maaleitok.< Samraea- 
lign med detle om Kobcnhurns Hov-edlunegiiard - »Naar man koin oile fra del frj, burde Fornemrnelien af Kuinsturrrt- 
un i Forhallen liringes ned i el for liileriurer normall Fnrhold, ilerved al Halh?n \-ar forholdaviv lav, taaledei al inan^ 
idel mun iiaadlc ud i dm store Hal, blev aluael af dennes cnomie t'dslratkning i alle Relninger (I| paa en berriend« 
Maude. < Allsaa fnrsl kamprimeres man i del lille Hum. ug dernarsl slippn man Ind 1 del store, og lier foregaar Eks 
plosionen. Eller hvorledes *kal den stiikkek menncakelige Hnjile grrere alg i Sloiskirken: tVderdorene . . er af niwg- 
lige Dimensloner. Fnren derved kunde syncs at varre, at >aailaiuiL- Dure indvendig maalle masle del Rum ned. de 
Barer ind I. Del klarn ... ved i Rommel tillige at nnbringe ondrc Dore af mere inenneskellg (f) Stwrrelse, som saa 
bliver Maalestakken for de indre Dimenaioner.* ' 

Profesaoreus Utllalelser aynes ul vise, al Probltnulill ingen rr gal, og der kan derfor helrtT ikke TenlW llOgvn 
Mening i Svnret. I>el er Tanken ener dissr forelobige og nogel soll«tiske Betraglninger aenere at fremkonunc med et 
Foraog paa Redegorclse af Forboldcl me Hem Begrobcrne lUrmoni og Kontrasl. 

— IJen simple Samlhed er den. at fleyreberne I'dslnxknina >>,• Mo*litrt$\ing er .■"■■.,,..-,., ,-.-,nr- ,'■.'-• Man kan ikke 

samiidig bvraie UdatntklOnCva og holde Modsrtningen; del foralr cr en For bold amrssigbrd. del andel en UforhoWi- 
marssighed. Og Sandheden er den, al man red nt opitimmere og opnolere de fonkelEige Fornvmnielser, man ved I-ej- 
lighcd bar ball, kuo opnaar al modaige sig arlv. >Den logiUe Klarhed* slammer fra Fonlnnden. 

Schiller vllde viatnok beskylde Prafe*torrn far miinglende Skunbedsuns: -At lade sig lede af Skonheden eller 
af Kolelacn for Ktinsl er mlel nndel rnd al have Trangen lil al gore all hell, bring* del til Futdendelie.« (Brev (il 
Komer fi. Marts 17ft9.) p, f/. >\ 
f 

■ *w KLINC-EN i- 


3AARG 
J :v 


^ 

IS 19 INDHOI.D 
Dlnifc*£ilitn£mflcr af SivnJ Jolinifcu. 


I.iloicnill »f Vi/hctm fjuuAtroM, 
En Hi-mmki.it m <■(■..- og Retalngahrrv tnvendl 


l.ilo#riil| nf Vilhrtm tMMWnm 
deia (otili^niik RttniL Af Pint llmimujtcii 


l*<il r'llrt 7i'mwri<i SollD 
(.ilnitrnd aT * .rr / Saila. 


OptL-KriplMT fra en Rcjte i Haiku. Af ,\xrl Softa 
Lllotfl..)! ..1 .(rr/ Sa//(», 


Fol cflrr grnr»k Skit l|>1ur. 
Chid do* SkyilMruc Pol dire &Egffl( /*■/..,'.. 


Parvelitogrmfl -.1 .'. 
Ovid* SMvblografl Overaari a( Hoi/ «w*<' 


Ujognfl ->f Asrt Sofia 
Fol. efler Nafta 


1 loi£rafi u! J 
LiloKrnll »f iah '-■■ 


Fot tfter /ir'iri ii.mvati 
Fol. cflei Sirrnf llnthi'1,1 


Dantkc Troiili.iihir«r Dlgl iif /'.'/ml Iltinih, , 
Akidcm: 


Kirvpliloflidll a! Siw/r./ Jult'iwn 
Farvi'litoftrnfi ■{ Vi//Wm Lniub!f"> 


Kliii|{vn% graJi*kr Porcalitft. ViftrMl 
Lilofcrali nf Ifarf i.armen 


-11.: PoAfu I'tf'UW. 
>< Karf V... 


lndlio(t(fc|0Mcniitlir 
Kybnm-Odjrut Dial *f JVmm ffrfefau 


Volar oc (iol)csink 
PtfvftUUgnlO »f SirnJ Jo/iiuum. KLINGENS PUBLIKATTONER 

t\ Kr PmM fHl Klbwe* MfaAwfHWi rfAwllMu Ci p. *»>•*■ KfafMM »^.,-,i„„,. fcr i«t* «o»ftaI 

Kllnxm. Irfl* tartui. I . i : . t i„. n*rrt*l i. . g r, jr*,,, 

Jew A4*lf .Prrlrh«n> K»rt^ri«ecr. \|* ;r - ■ :i . ||| *> r HM ,»J | . ,,„ K |,„. 

•m ;.. . 1 !... . KI ■' i»n. 

*IT t ■r«mi Mftt*. . Or -. .ir. -, .» «f a i,l • U p«4 fell... II H TMrls rUfiffriiipnw txjkl < 

.« I «> n* «f MgA K».,,i • tOO Kr tl.l-f.;;..!-f.,, aatlagf K— *- t~. 

. 
- Orl|l««III(.)jr««fr *r VllhrlM I.um* kiram . M-w- *<•.».» B«an : rfia/Eaam 

I'M hi K*Mt ;ih« kkli-it'ci lU-Ukllnti of I'll Qipi'iiU * 

H«il' ift m wf 

tlappr mrd O I».i r.lr-n-.Mii «| , iklft H.Mvitrri.1 .« Ufii«'<i . 1" R*., 1 f-.„ r.» hr L'*»i.ljl. 

RMwvtlnUMtai «l Ui d oi-imi »f w.n KaktaWri! «*•! IJiotrtiUr «t rifiwttir if .u»; Mia l.itt-rrrivr» »»UaM i 
Trjfcl i »W to 1. t»IT Udiolst. 

KMlMillBiaiM* if IW Hri <f ^Jt H»lA«f | ., .,,,„, ^ ur 

U*fl . II Q TmmIh Tt.L; .'.n- «.|f,:- '! . - |V, i^ Ki Fun j-m KU;. 

Hhii- \ilull 4 |tr*r**N- INnlwirr. J I'll.;,- .-.I on,, QifataJ JT fi,„i L'lUunwtWr l-t^r»iwr >v WfiKtMf .1 I 

t . HO DmbI ' H it .^r.*«r<» M.J^ri !«■ CM« Pn. » Kr r*M« I'M 

XIiim- 

KmfrpMlaalna&i U ■ ■■..u* I'm I Rr Luatm i a4 n»pl pn Vu CIW« i«i ■ i»alnil«ii| tiJm 
l'%» Klue ftntw— t: 

M'-4r H .k«> Mlllt^rr. Mirf-i •-•.) ' -i U«l StUu '"Kfc»fil l'ri* 1(v J£, . FnTW II. [i. 'I nial UMM I Ra^ta Ua|i l-j ft '■ h«Im. !«• OpfaMfltc. I 

Hpalu U*H :: h i l. f . i*. e M^tm l iTag .NV*...r f l^.,,,^- i.. Nvvaer ..„■ IdmilUca. 

- ii a**na hfjw ll>»n* rHervyaai Ai ri«ia.nM U> i< Oi fpjlaciici fKfcuwl" oim! in h»ifl Puokunnt. A/mr/rii udkorntftBr tam6 -*i Heft* bvtr tfaaowl M kottci SO Kr on Anvt, Eokdto rMWj :. Kr i dfmr \ 
ttello RcfekUon Krnil Hoiiiieiv.'iLr. S. DiDnakjald i-i.mn.vni, teel Sail 

Ilia EiMdlUoa Pau : «-n, Udbynarti i ri( . . li*ofl*l aft« Hmv«d4cImi oiinnacii.i. Fot 

UodrUti -r iti.Mi.i, Ah.M.mtiKtil o.j.y. Iwlc* rvt Rln| o« Lilofir-iii ndfMn i Coto'i In KUhl Rm 

liu> M-i bJoDaOnt. 

HjmlKiifiillii d. P. NOH fJ EN ELEMENT/ER RjEKKE OG RETNINGSLjERE 
-ANVENDT PAA DEN FOREL1GGENDE KUNST- fcTJUUt jeg har valgl al offer tliggor* det ■ flerlolRende 
±^ Slof i den forelobige og lidet vide ntk alio! ige Form, 
hvorlil del nu veil Trykningen nf Klingens *id*tc llrfle 
er bragl. san er del «r renl aklurlU Gr/imle. Jeg indser 
kl»H, at en viderc Hehn nil ling, nnvnlig af del mnlematiske 
Slof. tnaatlo kunne fare til en hell omlagt Disposition 
og derigennem li] vigtige Resultaler, men del, drr i 0je- 
blikkcl er afgarende tor mig. er al bringe den aklurlle 
Hump, som detlc Blad har fnrt. til en Aftlutmng. 

Man har sagl mig. at denne I'olemik mod »de gamlc* 
(■r Svn-.i-uiii.il «ni .fotclik er gold, men min HctiMgl 
har ikke vn-rel at omvende de gamlc, tlii jeg ved. at 
Mcnntsker ikkc aaHter dtrei aandclige og timcligr Vd poa 
Spil, nej min Hemfgt er simptllhtn den al fratage Jem 
tntwrr Ijidflt/delsr paa Vnr/thnimm. Mrn man ikrlvn ocvia. 
al det -. Ii ■: ikke gadder om al opdrage I'ngdommen til al 
lagc en nv tralctisk Basil, mm of Qpgavrn ftrsl og ftemnwsl 
er al il-andse og uskadel iggere drn • <n*igtjriliej>de astel'ake 
Infeklion, torn spredes af AkadernleL de tekrmke Skolcr. 
Bed re ISygge*kik o. s. v. og istedcl nddannc >cn Radtke 
Mentieskor. der fri Tor arsletitkc Xykkcr kan legne tmu 
velindreltede Beboelseshuve. forsvarlige hvad det soctale, 
dpi okonomiski!. del lekniikt og d*n Eektani«k-c Orden 
angaar. og som kan organiser*? og lede el ByKgcforelagende-i. 
Og dine Ord kan jeg ■-.■ .- fuldl ud undendtrivc. som del 
ogsaa vil varr min Hcnsigt al ovrrlievi-ie dem, der be- 
skae-ftigcr »ig med Bvggcri om. at i IMformningen af del 
aMleliike mn» vi vente pan den enkelte Hand, der master 
'I-;. ii<- Opgnve. vi man gennem Stntlicl af Arkitekturens 
natarligr Helingelaer og dc prakliake Onrnier Tar Arkileklur- 
opgaven rusle os lil nl inodlage og forvalle drf aandetige 
Indhoid, •.-■in ikke ska be s .ii et Akademi eller en Sanding 
udo-vende Arkiteklcr. men af den enkelte. Og jtg under- 
tlreger del, tttnne enkelte er ikke os atle lammen. ttelingelsen 
for en Freuagang for Kuusten er forsl den. at Rukexlen- 
heden over for Qngaven genindfaret. 

Jeg aknl nu nojagtig redi-gore for Henstglen med disw 
Underwagelter: Del er min Hensigt al btvur, al den fore- 
liggtndt mKanil* overhoixdet ikke har nuge! med A'uiiai al 
skaffe. Jeg vil fore delte Bevji for Arhifckturro' V«|. 
kommcnilc og o-verlade del lil andnr at fuldrnrr Under* 
sugclicr ar pinillcl Art paD dc »ndrF Kiinalorter, iilcl jeg 
dog ved den fcoreiiske Genncmgang atadi|{l for I-' nl.i--:..-n 
dighedrm Skyld henviwr lil Malrri, MuMk o. s, t,. mrn 
jeg gentager. del er Arkiteklnren, mil ll«vi> akal ga?ldc. 
For al licviw, il den farcliRgende Arkitrklur inlet lur 
med Kunsl nl ikalfe. mna der opslillct en DrHnilion paa 
Kantt. men denne Definition btbnvr ikkp ul vasre fold- 
■ i.i ml.,-, del er nok, nt xi gaar ud fra drn alrnenc Id?, at 
Kumlen man va-re en CenJelightdtopgni*. endda tifdobbell 
Cendelighed. paa den rne Side mod den fuldilxndigc 
Harniuni (konvergprendo mod dsBBC Gnrnw), pua dm 
and«n Side *n \-idet. og lidcre BelicrskeUe af del foro- 
liRg*ndeSlor (divergent^ kdtlVergrrende mod dcUe uentfetigl 
fjerne Maal). 

Vi til i det fnlgende Ixrvise, at den foreliggende Kunst 
aldeles ikke opfylder di»e inndvendigr. men ikke liUlra-k- 
kelige) Belingelier. men Ivartimod er en irrgnrnvl Ojxjapc. 
en atadigl permuterrt Korckoiml af ump Farnonienrr og 
aom aandan i Slvgt mrd KorUpil og andet Tid»fotdriv. 
Drtle kan vi ogaon udlrykke saadan: Den Corel iggende 
Kunst arbejder sig mod en Gnrnw, et Mnal. som ganske 
vial er uopnaaHiftt. pan sum nit Maade som den rrtte 
l.i!ij<- ikke kan rrem&lillcs uden lilnirrmclse»\i\, men som 
er endeligt. og som vi fuldl ud kan redcRore for i aile 
Dctaljer. Diase Egentknlicr. bvormed vi allsaa vil karak- 
terisere den forrliggeiidc naive Arkiteklur {U\ livilken jeg 
benregner alt, bvad der frenikonimcr offenlliglf. er nelop lypiske for Korl og Spil. hvor Pertonen kan udvi*e llorre 
og mindrc Dyglighed. men hvor Saoeji telv (Spillcl. Kunvten) 
aldrig knu vinde Fremgang, men er cl givet fatl afstukkel 
Omraade med fatle Love. Nanr detle er bcvisl om den 
foreliggendc Arklleklor, saa kan vi drraf slulte en hcl pel 
af Vigtighed: Del bliver os indlysendc, at en saadon Kunst 
w>m den foreliggcndc trldria: med little ril kannt paibtraalx 
tig Slalens og Samfnndels Slotte ligccaalidl Norn et Akademi 
for Billanl-spil, del bliver Mart, ol riuniteit cr rtdactrtl fra 
en Aaiidutirksomhed 1 lit el SparammaaJ am Itehandiyhed. Del 
fremgaar tydcligl af Analogien med Korhpillet, .-,: Kunsten 
i den fonrliRgende Form over nlor Tiltnrkning paa Ud- 
ovemc iaa vcl som paa Iteikucrne, men del er Inlterltgt dernf 
at alulle. al den hnr Kamfundsmarssig Brlydning. Iwitket 
dtn nQturtigois ikke har <j*rnfor Billard'apil). Vr knn 
direkte indse, at den foreliggende Arkileklur ikkt bgtier en 
Kctlft Arbrjde far ham Koner. men Nat Tidsfordriv i (tdUje 
Slander, og endelig kan vi indue, at drn, der for den nu- 
Mirrnrff AislrtiJ: UhidefGller akvnomukt, Irknukt og prak- 
liake Krap handler ufarsvarUgl. 

KftaY jeg derfor har fori mil Be*is for den foreliggende 
Kuml* Endrlighrd. sna kan jeg virkelig va-re litfreds, thi 
ikk« alene vil del foran uigle fotgie gnnske af sig mW, 
men jrg bar tilli^e samlel hele del aktarlle Sporgimaal 
om Kunslnerrnt Udilannelte ander eL For Arkilekten er 
der i al Almimlelighed kun eet nt gore, nemlig al uddanne 
sig lil Tekniker. og delle er hnn henvist lil nl prattler* 
selv. da de Skoler, som ataar (il linn- Randighed. ikke 
kan give ham denne Uddnnnelse, de Trie Kunsler kan 
derimod aldeles ikke atille nogel Krav om ofTentlig Ud- 
dannelse. Om dctle Stnndpunkt. som saa nfte er katdt 
negalivl (sJinnl det vel Carat og fremmeat er el Nubiland- 
punki, nemlig pasatfl), skal jeg. mwl Hensyn til deli Skarr 
af Akllvilrt <Akademiets Nedlarggelw), dels negative Inri- 
bold. anderslrege, at del baaerea belt pan den pmilioe 
Tro, at der fmdrs el wsteli-»k Sporgimaal. og at delle rr 
el Samfundnpvrgimaal, n>en al del I ••■■■• af dtn, der magler 
det og ikke nf de lialvlreds, der i Ojvblikkel la-ggcr Kuu- 
stens Kabale. For dem. der ikke ejer denne positive Tpo 
paa en virkelig arfttctiik Venlcn, vr der kun al mulig 
(irund lil al vavre Idfieds med dc nuva-rende Hvbarndig- 
heihkun.slrr ( jrg umkrr ikkc ■( rokke ilcm i derei Tro 
og henvrnder mig kun til den. der ultlfreds og raadvild 
ovrrfor det bnyndcrligc s;-;. der paahxldcs ham af often!- 
lige Anslnller og hot ancrkendte Arkilekter. aporger om en 
Vej lil Dy^liggnreUc. en Vfj ud al Ufnrel. 

DEN ELEMENTAUtE R.KKKE OC KET.MNT.SL.ERE. 

for ■-.■■-! M i- --. ■; mi in"- ••'- on iIimp ^ > ■■ • .|»n piodcmt 
Arkllrkinrt rr del u u ■- n-i in i .n.i »-nI-^i mi hsiv -*. ->pr-^. en 
T-rni, i> .!,.„', og 'drrliern ■! ami del uunmv, I .. .- dans mm >'.ir 
Hal iianif. IU A*t nu rr en urcrl ■Itorlif Ankr, jrg niter nod 
*or* .1. .--nl --- ai if har -.-.:! ■.■h : i-//- .!...- Ting. ■■• nu jeg 
ofik* wU Wriiltr> nnt |>i« at ikabe en Termiaolotfi of nt bru^i den 
rieliji tl#t er drrfor ntwltvndiri. ai j«« trn*l(«r l-a-»»r*n iai>l rflrr- 
Minnie matrnaliiike KrdptrKrrlae, tun, hior f-lrnrrita>r >lrn end er, 
hliirr uiilcrnKrlta: <>t mrningilom Inr drn. drr blot blider i drn i-g 
ikke Imtrz drn icruiflirt Jrg har lake marl al avnarrapW* Jea 
t>Mrraiur. »a» Lsntrr 111 (irund fur uinr l.'ndrtwrrWr. i>ic jen fnlrr, 
al andre liakrrt ].»r tjort drl |ft«aa%MWla AH^jd* oj; kjotI del 
kurlorp og kUtrre, mrn jrg har Ikkr kunnrl ■■) -i ■■ «n lanlrl Be* 
handltng at iltiaa Forhuld, tnrti il-nmi-l afifrl oflr anrvdle Miadir- 
■ -. ."Urr pna Onrudal. imb )*g nl beliandW. Jrr giir driinr male- 
*na,tukn • i-r ...■ -:■■■ asa ho-l aom ■-...". fi»rdl drt her ikke ar 
tririilliut, al dan liliinr Url ult-umla. naar blot drn berorrr d» for- 
bold, der er »( HetY>|iuii|r {ft dtn icnen U-tnnrmriBg af den in-j-Irrae 
MtUA, DE THE ATRIBUTTER. 

Vi udrvlrr • «■« Jier-iKkali til rt Olijrkt dervral, al «i Ilu-Ht <■■ 
rrd. d«-t» Ecrniaab.fr, fnrrlnjrr kviliUltre lletternnielier, itt *i "amitr 
■It. brad dar rjr>r d-*me Kci'tiakab. i rn Ktaaar. mm n giier F.e»n- 
ikibfiu Nivn — tulrdfa hirer ri m *lti<l ad i mr Trine til at 
■VMlkuti Vi kaMer dnltr al a>nf»i- , ,lfirii;r<J<- mi/ Itrfiru tit •( Kin**' 
■ViW, Lad <» ».Ttt#. at ti ttaar ovorfor en Hb*« rTradukter. ri 
aamlrr 'ta «tia»« f'mdukter i Mirnj-.W rtftrr dr> Ksmakabrr. ri kan 
paaltrfte defn t'irlf* *f tkke no-am ecntjdie RealrnnnrU* <>tr kan alt- 
•u fHH pu mantr* Maiden, lad «• for «i aamlp i >1vnffdr< mrd 
BfBijffi Id -\la«aratri battel .KliI?. Vi ala&r <la vrerfor en Sanding, 
naor allr Klriurialrr «T iisnorffet .KlnV. <>u der rr ia»- privet rn>«rt 
•inn beitt, der lader «• n-Tetnekke del *nr form for del andrt. off 
for«t naar *i indforrr -I n«l lleirreb. h*'t>refter -n urdner M»-iifl»ri» 
Klem-tater, ■ lair ri nrtrfor Mul ghralru *f at Imntie «ki»ln« del enr 
Kkav-nt fra <lfl andrt Vi kaMrr delte, at ri nralWr iiitrtij'ir .V<mo>Jm 
mtft lftu*tnt til rt l>r*t*Ht'ilrihnt men ilelt- ril Mot •lee?, at ri er- 
kotider rn I'iighrd tilandl rtr FJemrnfr. lom «» for aaml'<l* paa lirund 
af en tjih'-l, IdKh'd^n vax .Kb-lp. Cliffhtdrn kan >*w Str>rrel»e. 

En \lii iird- paa n nli-nti.re .K'al-r er i Virkrl.j»,heden allrrrda- en 
orunrt Ma-urd'. s- der nina brjalandirt rirrr ret off kun r'l l-*d. 
■Icr rr del ator»te, oa; rrt aig kian eel. drr rr del nara;>;er*ie of ■*■• 
Indi>« <idrrr n*d til d«t mlndaU. IV kaUtrr m i>nli-*f J/imijjJ*- /or mi 
U*rkkr. c^ dp nor Kick** »r i drttp Tilfcldr ord net i?ft*r lltyhnl 
oird H'nijo til £H*re*Ur i A7<iwratrib<itt*t .f'lWr. l^g^rr n tm i 
Slfldfll ht »t kpottetfn "W 1 pw t>1t>rnl*f -fiwe n .EWrr pu IU-1, 
mm har ri, .:•;■■ i\\'-. ;i I.. t!<- if- .1,1.:. -i.-. St,irrrUc varirrer, rlrkfllt 
*a oflrrt >1«>ngd ? : -n Ripkkff. fripll drr ImtlMflig taia rrrr rfl 
«ir Ion ret l<r-l. d«r sr d*! (or-tr l"ra Ter»lr» of rrt, drr « dft 

nr«f.ir»;( \rx lulrdn vnlrrr. iit-iinc Itrkkr rr ojdn«( i hVourilrtbutui 

.f-Mr n-tpd Hem j ti til I1t|/Anf i ItnrU V,., r .(-t .,,. . all „• di-nn" 
Karkkr at .Eblrr onln^t mcl HfiuTit til /1<irf«. nur ri rnidirBBwr An 
cukrllf .Klilcr m^d llentjn til Sli-rrrl*e. wttr/kkr-r «■!! l^nraa-tiish«d. 
aelup rnnlt .Wilrrnr l«ze<>r i t!*n LraUml.> Orrlnn. tu hir n kltau 
rt. A'.'..-...!- t.Kltlrn. ■ ■ ;.■■!.. imul Hriiij-i 1)1 Pladil a* ud- 

trrkkmdf rn coJiirl f Htg ktd (an4 Hmije III Klurr'lvi, ri kaldr 
•\rttr '•* ifinrt litrkkr 'tin' «( A^K i> .KUrr !■-■: ■ Urdcn. >ur'lr< 
.( -irl fdWp -KUc fr* ..-n-Wr 1. 11 if- -r drl *l«r«U <>* <I«-I ai.dtt dfl 
nv«ta1(*nt» o«r.. «r alt. a. »n PoIrw. Talnrkk-a rr ItjctlMe. fq >a«<Un 
Fnlff rani llrnarn til j'.'ntta uj; Storrrltr i K'/n-4n-atributCrt fa(. 
tf rr i*ml>« dfl »ndet Tal op har Slorrrlwti "t at di*m Kcfi.tkabcr 
tkfcp rr idxntiakr ril ved iriiidrp auipl- Rolfr •»«> ti><ll**«nilF- atr 
m paa dp to Fiilgrr I 1949(791 «■»• »HT Qft4 BKI. ua nil » «!),-•. at 
1 cr d#t font* L*d i font? Fi>1r« on liar SlitrrrlaoB 1. tncu • an>l« D 
Fnlp- fr t* del f«r>t« l«d «b h« Slurrrliam *. 

Hrl-x kamdr aTiira mdl ■•rmlr, nsea %» har alrrred (C"a«t ad fra 
n l.n-u-relniiiB o-j ffaaxt ud fra. at d«'t rar dtn aaimp? Tor U«r 
I'l'-f'-r in "i ilettv I. ii. n il,-.-.. ji ir -.t<- ii ri'.. ■-,■) ifi, •■«>•. en 
ll»'kiit' •■tm rn Fi'l?.* mrxl an b-ralCBil I j-tprrtnmp. .w ■■al— !•>• op- 
dai-pr ri, al ri «( Talrivkkrna f*r«t<r II FJemeutor kan opMrltr ialt 
F«ld 4 Ft»lR*r rard aanmr I. ■■-.v..-* -!_•:. — I nifltfiti Klrn^'ulrrnf in*l- 
byrd**, »« ion Ilrllivd «f ndt ■/.>r>k*>lli^ K|r»n(kab«r- lW fir* Fol^rr 
«r aaadan ad: 

■4 ISSIMTO, l-» MI7064M1, e, l'l.76513^1 ok d. IS.14S«785t. 
•—■>"—■ ^« 

Vi kaldrr Ft>lR*ii a Ur aurMtoU ibpii mvm nnl b. m»-o om c 
»i)rrr .1, >i dca rr nurarrlili Mt, no mo«lt»irp>tlr[ af ■ op obi il. it 
dra er modaat rrttrt of ■■••■■- ncd ■> CiIpi. •uriirr l.nf rlkr Op- 
U'-!rlM-"rrtinic-ii oe trdfl trriljr AtFtbut, vi imlfarrr ill r>iu*nnrlip 
■f Hirkkm or Falitrii 

b Fnlfn •"H" H»kl(*li ffirpl. Til ti ,l'.~ .W,.f kunor op»1illo ol 
fiikelt tSvt mi d* U» Atnb-itUr, nn. ninvr-ndt bralciDiiicr *t liipt af 
•It trt AlributlrT rtri «r «"m «"#ti F«Ur> && Ha-kkr: 

1 1 KtntmralriAmttft rr £klm*rlMn for. at Slac^dfn kat. Amw 
rflitvdiaL 

*f| OniVaifulnbufM ft rViinr*I.<-n. ■■».-! for at Mwagdcu kao 
-rtlau 1 ILrkkr. miiii at Kakkrn kan "TiIhi* i Fdlar r'titxilis*- 

Ol XrininyiatriUultrl rr Br tin {tela* n for. al <....; Hwkkrti aoDi 
FmIkfo kan ntfallt* tciiljdial KLASSEAiTRIBOTTET. 

I>rt lifK<rr liar at kaldc Klaa»«Btrihutt*t for k'alitatirt, men deite 
it hirrlrn udliiminrniU tll»r raimntniir. d*i aiijortiidt ir. il ilia 
FJvm«itc«riir rr r« mfd Uo»><n til Atnhutot. Mai- kundo 1 o|! for ■ iff x*"'-' ■a-nl- all? Firl»fd?r i rn KU>ar or dannv K»*kkrr •*/ Felerr 
( drr., oz iMlfdn til drr ill mi kupir upalu IUkk»r rarri Hmijii 
til ct KiaMpalritmt, d"r t #t Tal I >M fornrrvntr Kiitompul mr'l 
-Hblrraii nl vi tmwu kunno iiitil- ill? wl» .KMrr i m K'st'p. drr 
Ii— lr|rr .frblrr i-p r-n Cndrrklin-. drr tnldr-r rinlt. Hod: ft ai'aua r! 
j>i,. .1 1ir1i.1t. dc drl np iilprltifefe rn ktiiiuii' Be»IriBra»lw. N 'i kui 
ri iDndl-rti-l t fSird^-t for rivli Ik>ui c«»dt aknvp <d*k!mk Hols' m*9 
Srineninffitidr h t. flff Ti Mr all-aa. at «B l(*«I>l«nv lUa'cmtn-Ur ■mdl( 
kait oploan i rn hoj*Tr Lvali'aliv ll->!<-ma!-i«r (rlrktriik Holzri liaiiS* 
xn K'lr.alant C). If *■•! «i o«r. naar ri urlner i Ma^tfdr Ricil Rrntjii 
til •>: KUt'^ftTrlmt. or ai-.>aa. al W ■ir--Irr rt llrjrrh, drr rr IVlIra 
fur allr Kli-monirriH-. ndrnfor I'armnlr*. tailed'! at d'T lit Rr»t ind>ni 
Faraiitf>irii blii*r I'liirlfdrrrr- oj Intrl andel. Om mi dell* IClaia— 
alnbut, ai'tn ri har «at ■■tratpf. kan oploiei i Fakli-rer krll op Ul m 
■id>tr fj'lln Kraltlet (El-klrniirt, MimiimoTi) koranrr i og for ■■? tkke 
df Mvriiikaher "ri. ion udtrjkkra bdanJar 1'ara.iilrMn. 

ORDENSATftlBUTTET. 

Indiafor I'araniloarn •.nriirr ti rr I'lijhrd. trg d*t rr klart. al 
deniiB L~liil*-I rr rrnl kvantitalir idn Liter i <lrdrl nhfil. b»ad 
rnlrii den ugur SUrnbtU *IW J1a"l»*ii (»*m n dvrtfor tnaa driin-iy 
""" Slurrrlxti at r>ii Afotand fra *t I'tinkt) rllrrStrrkrn laf drl nidi* 
paa -F.lilrrii" far Kk>rtnp«l) oar., •■• rr d-l alUamtu'ii at upfatte »ota 
kraatt'ati*r lfc--irri.u.?U-r. i>e Tiwr diaM kvanlilalirr Brntrrnraalarr en 
Ltffhed. rr del o« ikkr muliffl at onlnr i IWkkr rndti^r Fiiltfr. men 
ri mia blur daarndo red dm daimrdr Ma>r>);d>, i hnlkni ri Mixr, al 
Urdtirli rr liKf-JvliiiB- 

Idol vi forat ril uti.lTm^p Itarkk-r, >aa ril n ■»d rt| Mnrnzdf. 
kvuri tlrdnrn "r lireKjIdie. fur Kkarmprl tiruk* n« rr. Samting Pamklrr, 
hvii rit'li n IUr *rtidrr. F«iitlir(rrr ri iitiiJIrrliil dflrt Pluli, og; 
bar ^i j.lrrliir^iv fa* 11 act rl funkt. hvurfra n nl mule denna HUda 
torn ta Shirrrlv, rn Urcjtde. its hir n i Tnw Tilfrlilr bfitrrjl ID 
Rakkr ok h'Hrml drn eenljalizt, nrmriff hri* Fladibr-itrmnirlarti for 
hirrl I'di.ki i rn r .uii- I s i >r n l.rm l it runkltror li^mr paa 
ra Cirkrl mr I I'uriktrt. ri>orfra Pladu-n >ka! iraalea. mm Cenlrutn, aia 
rr (tpBivpn illrr nl*itriiit mnl Ilrinvn til I'ladi. KrrmdiUingm if 
rn ll'kke maa altid ra-rr Paiiklrr paa rn ret Lin jr. ^. v. ._ m ti-eirr 
/ludwinfcAf. Of i itrnnr lilieVM I' .v-L '■ -1- . ... *l-f* pirl rl Nulpunkt 
of »ti Ktilird. bvorfrm •« hrnrmrrl da rnkrllr l,e<l« !'l..l. hntemmei. 
Fbhft rr "W/aiai -a . I /»(•""■ ^i*n r* I'mmM IVnne IVSnitiwa a/ I'lada 
akal altaaa rntattr aim (tiUvneladrtide naliirhirm, al man red rt Lvda 
Plad. foraUar dr(» Npmnwr 1 ILrLStrn af l^d. forat .v ftlllllllll fordi 
drn «ia|»te llrliailioti forudiirltrr. at Leddrne rr anbraict mral lieri'.or 
Afautnd, men d-rna-il ngni, fonii l^ddrnei Iizntorr AliTand lillige 
■Lai rjrrr rmlelis. hvilkct den ikke rr ««d k<i<itiiiurr!ij{e Ka_>kkrr, ■om. 
ri nu akal ie. 

Kn kr-itinurrliir Hirkke rr »o Itirkkn. hr-r I*.ldrnr liffavr DBrraJt 
t«t. laalrdri at ri altid i riihirr Aftland fra Xiilpucfclrt irrfTer tl 
l<od, tnaar blot alrnnr A fatanrl rr nelijttjrrnde mrllrm Krkkeo* atonte 
ftf- rairifUte Led), rn aaadan kooti tiui-rl i j llarkkr frrnaatillri aura en 
rrt T.injr, rr alritie Lmjr af rn rndrlia; Iji-nplr, kaUIrr n Ra-kkao 
bagfaWaM, rr till ll t a H t B g lane, knldra dm nU(rr«.«-l Kn Werarnar I 
konuniirrliif Ka-kkr h«r arndelir manire l-rd, oj[ rl hrilkrt luo hfllll 
I«-l i aii-trlig AfMMd fra Ka-kkrna foralr Vdrrpankl ril allaaa faa. 
Xonnn-t»t », hriUei, aodi 9»eafoj tuo-nt, rr Uruudcn lit, at ri dr6- 
oerrr I'la-l. ...ro A fat and. 

Mi" I'ti* rn Krkkr kin frrniitillr* irii!idii>i lotn en Pauktrnkkt, 
maa 'i pjribr ul andre .Midler *od FrrtaiUlbuffrn af Killer n, (hi her 
rr drr lo Eurnikibrr ri ill ndirjkkr mrd Htniyn til Ulisbt-t 
tKka I'lada utr Storrelae), >rg \i maa aftaia frrnatillr ■In rue Errn- 
■kib red rn rmnklrrkkr ug hwfie dtn indro *e*l i ..■! I'ubkt • >.: 
■t l.anjeilvkke af beileml LarraRdr. de nrr Fialirar a b c a>j[ d koccmrr 
"•: . - i 111 It W > -\ ■■ ,-. ud. 


-»'t -?t rfffiJ. tilllrrt,. ftftnis, ^ilOii! IVIjrrn a kan i or for ■■* ifodt frenttiilct led an I'nnktnekka 
lliire*Dm ri. aivn del luru-er i, at Oeni lo Effflfclfclff Flidt <>■ SWf- 
relar Inbrr aaajrdei panllelt, al de bettirr kan ndtrjkkri red ■amine 

Putiktrvafca Ii or a| derincl nu i imt to EffenikaUr frematillca 

•nl tn Fuuktr^kkrr ojr naer altaaa, it ri i Almiadr limbed vrd FiitRrr 
nil inr*cdr dm m.U rVmalilhna;, men n ril lilde eo Lnjefelre 
(nrmLt; en F#l(rr af luajer). 


AiiDuriida* FJerne ulrrnr ael» Off derea io'lb'rriri For hold ell ar 
drn L»r, kror*fl*r o«?r« Ltd diuiKi filer del fwrnaaenik ^rdannrr 
del eflerlVlffende, Iwmviaea der lil den limn detir* Malemalik. eprriell 
dm !lrmr'"«Tf Mniijcdrlare. N'-sl* eukellff Kkiirnipfcr ikal 'tor om- 

talee lire for A naki ■■ 'ij'ncd Skjld. Folffen 13 4 S 10 DV Ol a.l'iwr. 

our Tt undrraarrr ilrn fiilariidr Iriffrrroi mellrui in paa Innandrn 
felffenrie l*d: 1 S • H IH 33, allaaa den inmnv- Folffa*. Ilwlta knni>«> 
■jiri nrfrl ilrbiindlri. >i ilu rr Fn>ei rn tirapel Ktirtiminrkki) 
mrl •! i. '■■_•• i ran allaaa tuw ■!■ i ii ■ Karakleriallk far den knap- 
peat* on cif i: rammendd 

J eg bar na-nit dalle eons rX pnmniit Hiernfw) paa Vanikelii- 
hfdsn v«l ml fri r*ti Aisatjie il dull* tic Hi mji! fiityiligf. EL 
einp+lt Kkaenaprl paa en Fglge. kror brrlt I.-! *r beateml, man 
ikk* dirakl* if d« fnrrffaarnda. air *i i Ka*kken if Primal (»• all* 
Tal, iuo knn rr delelirje med I op; hc aelv> : 1 B 3 R 7 II IS 1 T If). 
l*et> ihti pekli"» Afliilanicj at ••u K»*ake offe atore tlrintur.'lr road 
lijn- atnea Afataarie (LjjrWnif Unff« en (lado er .'.■.«.'■■ lig en Paige 
i Plada off Sl*ml*, hror aaarel I'laJa Baa] Sldrrel.e liar Salpnnkl i 
del perapekiiruk" JIii"*dpuiikl, den rr ajriiavnlis riiakoutmurrlitf 
on beffrwbaet, men mad uemlellB; maim I<ad- Vi »er offia-a. at dm 
hnr ForUrtninffapaiikt i lloradpanktel. d. y, a. Leddanr lalder drr 
uendelir ■.ajl Iarri|rt er del an Krotlenlnrklir. 

RETNINGSATR1BUTTBT. 

KetmnflaaLribollal ffarldi r La-a rrelnmjrii elleir relter* liele ILrk- 
krtK Aiibrincrl" V) "in I det fureifaarDde kun oralnit Kirk Lena 
AubrioffeUe paa eft Luna, of dearie A * l.nr, jrl-.- m i-^— i HI firuod 
Ul*g«nd* for en rta/ITl L'nderaaffelae af Kirk ken A »>>n riffeM • i'-MPB 
of du allaaa uihWtwcm fi*rtL Eo Karkke frrmatillea efler del fcre- 
turmlr tun rn Mmplr Pnnktrr mrd ful Pladi p«a n rr* l.n-jr 
«j ii *rr dermi iiniddelhart, «t ua«r Linje of Kulpunkl er pren, of 
r ii Hrkkea I<rd f»rclirr«r> *»" " kun unurintr ilrtn ]>u u> Uudrr, 
eiilrei ill den *ne S*i!e fr» I'unklel ud af ! -in *Uer lil den m !m 
Sid". A'lir,iijtlKn udlrjfckiT en ICrti id.* or 4a lo Aabrinffflier aHm 

c i.-la .11' IL. '■ ii '.it .!,'-■ I /iiiVo"'-'" ■" A'-dMiiy n "V IlryT'/xl Hnd- 

mlrrl'HhMt mil/tfu l\i-jrr{*t*r (»ti:Iiif R[f Mf'jiifuf. An* 11 ,'« Aim 
fci'.f' Bhf HHtHm*A-e Stamtwtr *rf o«re. Kalder n allaaa Kirkkea 
•i,)]f»fl pit d*R rtif Makdf for pniitit, liiiv/r d«n MiHirtpl pn dn 
ti.iln; M»»-ln cr^ali' off i-niie-'irfl. I '»■ I karak Ir rill iake inl lo poaiti** 
fij- n*r*tiva bffe aloTe Tal rllar tuwiIiyv i>j n^'ilii- •■ulanr . d- !!■ .. 
\rt Br. '1 d* npli'vfr liuianliii ird Addiltoo. i>jr itatlr alrnnmrr, aaa> 
« hF, Bed o*«n*laaand» Fremalillii-.e af |H>utii« or uoraln a Ratkkrr. 
iWilirt "0 t-paii«* »r eymiairiafa •Naalrrt'iaa Sml. Vi aar drraf. at naar 
■•>: drejer aia; -om !*Iadara>kk-rr, de-r ar uodial ■nbrafrl. aa* »il da 
in-rr ajnnelriake, off •' »il kaJde deia hrnlioMaeia peaitiTe oa; DtfUira, 
Of dn n.l.irr CLrkke frrmdillts inn en I'lailarxkkva. aau> ril %i *hi<l 
opfatlr poiaihX-taej/alirt, *j»wrt'u* Wie» •h>.«I«<iI rrtfrt aula tr« l»-.j. 
mrUrw for <Ut aaaiatr at '■■?'»■ 'n' ■'»»■>• ZfiiUrVd 

s-: «i rn. ;n Fillfftti af de ForhoM. ioa dtri uil'rikk.i mad 
I' ■ ■ •>!■ t|] il-' :..;. aaa bar vi allared* udlrjkt d# Mr.- Uuligheder 
a. b. r off d. anea na red ri. at diaar fire rVlfftr kun *imr Modiarl- 
niox ated Hrnajn III f'.a<U. aoadaua StorrrUrm drriatod «r enire-llat, 
htail ri let aer ead at pr.ij.-T.- adla da I<tijea1jikk*r. awn anarirar 
I^addela Stiirrola*. ben paa en lodroi lii>je (t Fig. I), hvareed »i 
danoer den SlArreU^rakke, mm FoJraa icdrhnMer t>ean« Nlt»rreli«- 
r.'.lr ar fir alia fire Fdlgflra Vrdkumuifixlr cpidgueQdr. off •■ kan 
Jar ii* Ere andra Fftlfer, h>i-= Ml^imlaerne •arllpa nralad fra F1ada> 
ratkken* I'nnkter i Ste-lei for »i*-l Diaaa fire n*e Folff-r a<rarer 1 «1 
og alt Hi do in dpTindtligr, ktui bdlamr de a/ -n'jii'f ^rrrWitr. 
bria de foralo fire b«alnar af puaill-vc (Off onmrodl). 

I'ln ri nu tka, ti i.|pFB», T r fankrlliKt Fnrhold Trdrtwmlr liinnrin 
i Rrltkrr, aaa «fl «i «ed da anbrta TaJa>kaenpleT \kkt fiTil-B F^ijrr, 
nu flrrr iipliinin,' km* i* TalUfa JTaifn i*j drfi .Vwrei* . arn 
blot foralM Mirf, idat vi aluaa lader Taller.* rapnrMMer* blot en 

■J tntt Ui Kffrhikabtr {mniBU rirla ellrr niiirrrit.1 1 Iv: bluer dertrd 

■ i-.-f.ii !i^- al aiDi'i .If Pile, idel Latddene aala .njnrt IdraerelntT.^ati, 
tU KaakUa tktl *wm illivadt. K»kk#ni» W8~*SS13810 I IB4&6 7H«J 
blleer da at opfatU mm to niodakirvilrda Karkker. luni or r— >[ ■>mme- 
!.*.»•■■ i: I i ■ «' I.'! kan vr>I Addtlion onba>*ri irnl r\ lil*vat»nile 
Itat unita ffrldcr Starkkame Vrl7Ufi«3, 3»5B7d.V, man taadeua. de 
lilftTe lo haj'de «1 Sulponkl mad, aoui vu laillaa fur li'IK** Ibrkker, rr lie 
aldala fontciitt fra NalpankUt. men der er alndig re- Hynimain. Ra-k- 
tenie 7d&<Son * * 5d7S II er deriniod iUr rreil ijmmotriake, i'lei der, anar 8jmnne*mii er njarl op, blWrr en <Veaf . oe om llaekkeme 1 3S 1 mr 
HW, Nfrr lij at i|r r r ytvprntifmnlt aymmrlrimiv. »: '•;i -i •■ nixliiT 
af den and-ti »ed en Xulliplikation off rn Modaalretielkeil Eifleli* 
liffrTTi omRrkkcrnfnSirtSoi: 18a4J.it Attr(mkmU tjnim-imke- 
de< er rna i all, bin) aai/dant renVife, >-j d*n ene er /nrtimdl fra Nnl- 
puBkWI ft Stekkei m#r- Mil del* mdrn. Iiin.. ftinkeihg-i ElaenipleP 
fr-outilW c-"|i-Tm- eed paa en Lin> at Bf*a?lle al Sntpntikt, al 
britrmeni en Fi '.»■■■: us at ifiiriui Tallewi torn l.wnp.Ur i d»n ffirae 
Enhed. ud af ilrn K"ne l.ipjr. fca ile-l pme Nulpunkt oa- i de K«l- 

III !'■' i ■'. Flllltell lAffircr. 

Etl*r •ieiinenic»n(ten ai" diaae Mu.|iffbeder for liai^a-r Anbrinprlae 
if »D K«Ue, off idel ft h-n.-iirr id, al Fclrfln, h<rad.nn 7 aar Jeau 
He-lnlhRer. blot akaJ .- . •■ ::-e~ >otn U ILrkker, eil ri nu gu over 
b) en II-' m. I'i.n; af Ho-klcen Anhritiffelaa I ilanea, Mai ^ alrmlti 
ttfcdaratreffer, at denn* Atifcriaffwlie ikke maa «a>ae ain Ber<Uii;e1ae i 
Arkilrklnrcn, aoan bo»edaa|relia: arbejder aoed IiWrr AcKrinecIar af 
Karkker llireanni Mua*kken>, medena Mal'iifl i ain Kompoailion n% 
■iia farrelvrv arfcej'Ier med Rrkkrra AiibrinrrlaF a fiaum oz lil- 
delt Hummel Vl ril f«jr rial r (lrrfo .-. ■ ■,.■ ,:u , -.,- i; , :., : -. -,| 

an !;-u .ti.*.i Mi' ';-, thi da del er M klart. al poaitirl off negati-rt 

udtrjkkrr Kelnitiffar. kan «i n«jea nrd at arbejdr Bird Hrlniuijrr, 
t-T.i \t blol irn-r lla>bkeni Ln-noafr off /Wniny. d. r. ff Ueeriidelaea- 
l-juli, en aaarian ItrtBinff kaldar n «n IVjj-.r off dan kan opfainea 
aoan eu kontinuerlie 1'ladararkke, ion. allaaa I aij; indehnlrier inj maa 
indefaolde alia den ..-.«■- Rarkkei l.rd anra Punkter af Vektnrea. Franc 
■ :.:ii( *rt. af Ratkkera Anbrinrelaa i Flanen »r Artejda med i.m.ji>*j- 
off koanplekae Tal. aiadena Ita>kk«ra Anbrinfelae paa linjen arfiiar 
de reell« -rational' oo; iralianalel V*: 

naar I Var I". r!-r. ,>;:«!.- akal f«rtt .■■-Mr Inie ilnra V.klorer ned aamaaa 
beffjnda-Iaeipunkt off dannendr en nlkaarlir. Vmkel aied hlnandea. 
n aar da uanddalliart Fiffur It al der er e>n Iiiffhed raellem A off rl 
»: da alraeber baffr* ulra-nrlra, off an MoriuMniBar. j: A urn-bar 
opad, B neilad. Vi aril nn ni>!n<e ila lo fftrne Kalnanrar, Vaat- 
torar after liffnen.de PVindpper, heorrfler Krarfler i Slntikken op- 
laaat, ittet ri fi>r at itii-tarmra de In hVtumnrri •Saraaae'" l Wi-laatlniBgl 
oploaer xtnkrlrrt paa .Urea •janajDl>ffe> !4<a«a>aUiakaa. off for at umler- 
at»ije darra fwrdlrtW oetop maa oplaae !amf/t &rm>aatnakaan. Vi faar 
da de lo ffirne Vektorar A off H'a Uo-liviniou; off Ligheri iailirjkt 
■ ad K ■tanpuianlrma a. off b, og KoBapoaaritaraa a. og h- aoan par- 

na er liffa at ore Vl notarar. al rardani nan i &tntiken, bvor dat blot 
RiVMer al keriila RtgmllaM. mlin mt- r» ladw ta He* tlora ooduv 
felfc-d* Krafflrr upha-re liinaiiiS-Q -i^' I'.it'rr ilem ojr urirt. mlare 
laTtfffW In Kr»fUi' unman, nur d» ilatur dirandaa fuldilafndifft 
l)i*ilkal iTarar Hi, ora n i Fiff. K elntter a, off b, off larrrar a^ off 

bj i hinanJaua ForUtD(*Ue. aaaWJca ».n den alipleda VrVlor anirrieri, 
aaa kan »i aldelai kkka tittade oa dad* i Katnioffalarrain, thi ei «n<kar 
jo netop Ikka at bortelJiaunar* d»n, taen al viae deraa Kkiialaaa, off 
al -■! Hui er irmraalriak or allaaa udtrrkkar an mpriniilir Lirevarrt, 
Br ikka eiiabeljdende need, at n kaa alalia ria Ui Halxlala. hvoraf del 
l>e*taar I... •-!-!<■ kan ri bailer ikke, aona Hlalikkaei a^ir meal •>•■' 
Kraofter. lada eu Haaultanl araUiila <•• Kompoaanter off to k'nopo- 
HB-tar en Kaaulliot, ibi i frnlt Tilftcldc rlluaiut-irr m an Modi*? Hung, 
■om rar ffiran >■; urartia;, off i aiidet nnlfwrer ri en 51»d.> ti mj «-icj 
rrCBUBa-1 U-.-t 1 TOll iU-.-LiLa!.. Tilllub 111 it I-e.-i i u< Cl Far I -Til OPB 
lo Uffa atora Vektorar atari aanoaa Beffjnd elarapankl, hmr dan ana 
bgfw fail. 6| dm aaileD drajir «r 340*. Vi aar uiUn Vanikib^hid, • i Lagtaeden *fU.rr*T fra fuldalaandiK Linked til Nul. n»mr Vickies 

■hIIcri Vrtsomwt )pHW fr* til Itn", ag ..lteser fm o til fuidaurndig 

Lilheil, (l"r "■ iL'.i ;ur fr , 1BO* III S0O°. medeM ModMlnitireD 

liltsffer fri lil faMilvndlg Mtvl-whites ti« aftifreF fn fuMilrniiig 
lil O i ilf i*m-i>" li!"i'i>f Vi nnterer nllerrde bar, »' >!•• I * a-tnins 
tiff Ligiied «r. h»kd i» Un*l» .leal kalde. inVefa* BeffMber. Ihtt* B»- 
trBgtiungrr am liffraliirr Vrktorrr i l'l*n--ti ail fa* funclkcirtital oe- 
t'dmnc I" '■■ ralinnpl r irrrl* n o|r Kotnpovtiiioilrrfp- Tiiilnl *kal 
lis* ikpydvi, *'■ men red mliy a (or*. Vrktorrr raed ramaae '.--r-?n- 
paiikt upuaar :ii if M it !•« Einii.'-f i: hi llr- 1" inni r-:i M-i'i«ii-lt. iir. oM- 
mb man i .■'l-'-r de i lil Krtrfltm** Reaaltat erurrnde ftrfm'na it 
opiate *fi*r idei -i" (talning er jo, <!• Vektorexne *r uIlrpeioT*, ikke 
n*i-nenfald*'nda med Vinkalhali Jr , iralinjeei ma lie m Veklorrrnei. men 
■l did i og for air. nltnl kan opJ**n ned Meaayn lit en beilken • m 
hr-lat Large og *»ira riii* Ligh*-ler <•■; >I od ear t Dinger udtrykt mad 
Hauarni lil -I'll- On Vektorer. aoBn ikke har hdm Degj Ddeliaa- 
[unVt. ekal dil aaraii, ■« dar dei-red iradfiirea Snnirr«liiinp*r. a: i 
i'in ■ 1 fonkndlr Syman*lri--r, a-aareiade 1.1 de pu Ltnjen forakndle, 
hb ri for bar nentah. 

AlMi.MU'.I.K.I. BEM.ERKNINGEH. 

I Tililulmnff til orenelaaende irnderaojr*,** ril ri nn 2"r.< -n 
Haakke Be maerk ringer, opal tile en I>el lWr»l—r og 'renter* nop; I* 
K%wnj-lT lil belfinlh|{ af Keakkeraddea »f .fn m.I.v U Slot 

En II ■ '-'" t kun poulir. i.aar > 1 bar re Ifaarl en K>tnin r i dan 
■on [iMitir, I ■ ■ , al drr oirwa tkmtrxtr tD nig-atir Reining, gg 
■la in Kvkken i »iii Fremiti! ling alti 1 Uilire kain framaUllri uiodant. 
■u ni» ri, imtni ii akndrr lil rn Rvkhei Krpmitillins. unrknpKf. 
mi KU»«"alributtn 1-Tfiir Muhitbadvii af ri> modial R»kk«. Ihrlt* 
tr for I'ltrmiixl Titfr-Mft nti\ Kluftatributt*! Foraiup. iom lillidfr 
rn iiti t *a< rrtut Rvkke i n*n»tiv Fonnua s poaili* Ua>ld. mm >ltt 
•r lut« fr* tltitl TilfoMtt! Rvkkra mul Hflmjm III l^HBile kin ikke 
|.»ln(i<-> ttfrt Forttc*. fotdi rl«t ni<. I.aiir af Ijaradai ikk* -ka.Hr r-r 
Vi kan ku& d«8i* #n IUrkk« (kontinuarll|t om ri n\) fri d«t i4«tikl(i 
ljra#nd« iMeritfl _ Nulpunkl inns llrrwyn til l;arniU) til del nrrr og 
nfN IjiMi-le. Ucrimod kan ri lurfle «l Uodavtnimctbrflnb lil <!•! 
am w nab KUnnalril ii i > in. !- for EkwtBpnl rtfdt. |T0Dl, mm tr 
Uodaa-t nh>EaJtf(reb«r. fordi da uphnrer kinauaWa >*-J A4diliu«i), men 
ri faar d*r**d t.-'r'-- "■'■ kan it t:i.-I> i"- *:.-'. Htntja lil ■!>■: i>ne 
KliMtalrihul (Parr«n> of allid maa bli<r num>riak* t-1 llanarn til 
det aml't 1 I..«t.it rL.i. « 

Vi »il on Brtfr noitlr B*tr*ajitiinB»r om Sailpuokter. IWUnflwa 
br S/B»B»»lri. M')'!>»-tiHiiff »r TiiiU>d*ra*rrlMii af M Nalpnnkt- Dalle 
Suljiiir.lt uaa na» Nulpunkt for to nao.l«*tf-U».!r Ra»kk-r. I Mt*kk*n 
kan dir kan r*rre> est Sulpunkt eg iliui kun rru 8*mrarlri, i Falyna 
kan d*r ■»» to. DemliK m«>l IWn.ju 111 da lo UllgbcdFr. •... •r-i'--r 
>'jl;-r. t ur-lir: 1">" tr* Nulpunktar, Hjakkrai ana nj Kril^cm lo. 
kaldtr «i aV >*.«"■»- \xfpaaaubiflr. Poradan 6tr pna&arr* Salpunklvr 
kan dar 1 K.ilj'Ti opalna to andna Nulpuaklrr, aon ri opdagar aaav 
lattaa: Kn Folga kan vara aiiRanda allrr faldrmiln, rllrr dan kan tmn 
U-tfi' I'rl* taxlrlic ni'-l llvntjA Ul 'ten im Ult(l,*<l, n*» <Ua inu 
allid n-rr iii."--!'!- ■!.■ I Hrnajn ul drn andm Ulighad. Ta-akar ri ■■• 
da a .K-'iIrr lafl paa Had, aaa rr t#lifvn ordntL •(i.'-i-i- :u-l i 1 ■■:.*- r. 
lil PIad», n«n SwrraUaa kan arafiara eflar an ellar andau Kurra. 
Puiikici. hior Ktirriu gtaT otpr fn Htljcninic Ul P«ld «l*«r onienjl. 
kaldar vi hafaaiaxaliiMajiwnMet. <*g '!"* ar at aaknadairl Nulponkl, nl*t 
d* to Kvkkar. 10m kin duiat* aid Ilmiyn lil Bttfrfbifa* >Slii»i»D. 
.'.ii.l bur fwtln .VmIjonM . X»im-.u ..'....,,-. -i.'. 1 !>. : ,.•.». 
fKinctnik umidflclbirl at ■«, it dir rr S«nmalri ir-.a allrr uran, 
prupotiODol rll'f fnrakudi) ontknni ft Kalmnariaiiapunkt- Utl andal 
aakundiir* Mirilpanki kilder ri KorlarlniLicipunkt (liar Fonjndinp- 
puckl, -iff dat kata uukai . rad as llarkka ISkaaaipWr. Maalar ri alia 
MrDDiakari llojda. aan ril finda at Uiddillal, paa hrilkan da taala 
V 1 : ■. -t ril talda, <■;■ torn ■■ kaldar Uanaa«k»t« Nanaiaia Hajda. Alia 
Ain^aUar karfra, faliUmlr til dun ana Sida rlUr til rlan mudaalla. ar 
A 1 ...:■■■- r ;.-.. dat pturmtlr or dannrr an aaa~*»anVrr ."-.. :.-■.-. . I. . ■ ■ r M- --.- 
naakala aormala rvttirrrlaa ar S'ulpuokt ibar rr .if...-. .. ■- f.-i dat i>or- 
rnaV S-l) Fariirt-im^igmmkt. llrii ri i Sladat afaotlar dan mannaaka- 
lirc SWrrvlea i all* aiaa Variatlanar ud af an I.injr iud oa Plad iraikka 
0% i hrart I'unkt onrajaar aD Lanja, dar raarktrar "vj-/ ' j'"'''"" *' 
Datnp danna (nannaakelire Swrralia, aaa ril n netop (a» al Kiilanna- 
bonibuokt traraada til Furtaalnmaapunktct. UalUrn en baj Uand ocj 
en lillr Uand ar dar allaaa la'au ynmrr Mudiaetiuar: da bar br^re ro S-lorrrtaa og an paaifir SlorreUr, nan dar ar an aakaailo-r Moil- 
-' :■ ii . i i-r-a Ii- .>■■'■■ /■ fra dat normal*. 

Ta-eker ri oa en Raokkr ligritora Planar baDalada medl brer aia 
KTM Parrr fra hridt Ul enrt, aaa ar dVr, oa Inia der aldrie hhre 
noaan Modirtnind nrlarm HUae Planar, nvm d* dan.n«r an Rarkke 
fra hridl til aarl og Dotrandl- T.rt.krr <i •-* dfhm©.| an »Uj« hvldl 
belt 1 oraal. eaa viE m M» tk<-ri- c i delle li-um af lidl hridl 0([ lidt 
•on 'laona n i*liiiPda-r SjmoKtri rnrd Ilruiin til FotUEUiiaKipanklBl 
Crul — tilliffa dam- - de Ka'khr, ■ ■;- drr optlaur aliaaa an Tr*tjdta;hrd. 
(liaaka lr lannia Bttrefrtiunftrr kan i'.t" n- '. Hanarn Ul Iiji car 
Sky BBC off «i ar her rnl N#|[len lil del paykofoaiefce Problaa, at 
hridl or aort opfallf 1 rom ModirtniDrer (hud d» naturiirru ikkatr): 
beffra airacar Hffa neaffal fra dat normal* craw, ri daffl.r hnr for &j». 
Ilerfor I nf i PrrkcJoeifB Dnmlifd or Klosikib -: Hkavr if Modirl- 
ii- i:- ■!■■! Blniadrliaa . *iri- i-u*>" : — dannar PartaBtniDjripunktat. 
Xm n tnu bsmnrlhi huike, «t i jalia Krrrrbarna »p in**n M.. !u :• 
ninr. da ar blot Ydrrp*uktrr eller ft*"! fra kiaaanVn liggma* Isd 
if MUHMf U.i Lir, del f.- fafil i Sji irjin.nl'-i om /f«y>n>glu-(lm af da 
ankrlta Klni-i.t-r- Furrknmat (dera* UlattaUk;), at PorUatniBripanktat 
og darned den ivkun \rri Syrnmrtri upalaar. 

Vi raaa behandla Ra-kkrna Vdarpunktar noKal na-rraera. fnrill drt 
•r her. Porrakaliniirri mad dan rirkeliffe Synuaairi lUoiIiaitainarlopalaar, 
off fordi ilia** Brrraber ofraaa forrrkalaa af rMotoAam*. 

!..'! o* ..j -id.- karkken af Ulb*«akaaUt !.«• fra brklt, Ireagraa, 
araa, ranrkaxraa or uirta) Fladrr, ri ear da, at dat «r an falEanda 
Kakk- fra I0O *. tdbarekaalat I.;. . rennrn To a /a, H> •/. ..„• M *. 
aed til • ■ tilbaeakaalat Lya, tarn aftantidir aar ri, al dat ebanrbered* 
I.ya dannar an eiitranda Kerkba (altau iairerr mr>l deu fanta falde-nda) 
aller i-a*r ri katlder dan forata Karkka: Ilirkkm aaad ffaaayw Imf !.yt. 
bhrar dan andao: Afnkbra «*■-( //raajm M Jkfarkr Hrtdt bkr«r atluaa 
S'llj <i:-\: med II--- 11, til den -• - Raikka, tori Nalpnnkt ned llaaarB 
Ul dan aaden. Til hrart Lad 1 den ana Rafrkke arara*', (ruikr aoni 
rad ainnatriaka Rarkkrr, art og kun **l i d*n andan Baikkf, Bra 
dar** Sum datnar ikk* bar Nul. awn dariaiod EHhcten, llrOtrdtt, 
100 ■ . Vi itirUer, at der m-J!-m h»14i og aort )kke btllaar aortB- 
aomhrlat Slodiattnin*, or ri kablar dam, aorn alia Ydarpunklar I an 
naturilrt (9; ittt rilkaarligt) alutUl Haikkr. for inirTM ilrgr^orr. 

I. '.*!*■ I — Modaattninc rr, aoa naaml, inrtrae Brjrreber, mat — f lana- 
fuM h,*'lr i'i, roBi rr Nulpunkl urd Hrniiia lil OlmDifiildlird. jlaia- 
(ul I Nulpunkt nad llaaayn til MaMhed, dar ar altaaa iaraa Uodaael- 
nma mallara ml otf rlaittfuld. d* -r blol VdarpankUr af in •aaenil- 
Kankk*. Vi rau forataa, at haada dan blank* ug den nnlta Plada 
batraaUi anni plall*. d«it liraalfnriktl, dir tulinnir. >L dat bulla ul- 
baatkaaler 1.- .->■. 1 all* Hatninffar, aoaden* dal blank- rair del efUr 
TilUaekutniBC*lor*o, ar unidfltii lillc I R»kk«n fUl, -n. bar ri at 
Rkaenpal paa Ydarpuiiktarna af «a Kaebke. Iimr dal «i«- (Rubad) 
liffirrr uamleliff f)aml — n kan laiaka ua Kiabadtn rokaende. man ri 
kan tkk* foraelill* ■,, de aidala l-nt og aha** batter tkkr da far.t* 
Led af dm larane K»kke, bror Glalkctlm raar fri, Nul lil uendaUg. 
Xt Gaaaupal aL uaadaligt Uarrab >*x dat tilarareuda mrarta, ioic ri 
kan furratall* oa, har ri i negreberne lir.nr.r, 1^ »g Krumninraradina, 
-•: anar en Kurrea KruntniBg foraindakea, atiger dana Knnninxa- 
raihui, paar Krurnninrett rand Nul , nl Kuraren gaa nn-l dan rail* 
1. 11 ,- or ■''!■• Kru-ii in i-ifailii. nod .mi ic!i.-. Surer Krunuaingan, ail 
Kursrn j»» ftnapl *t Puukt aamtidig mad, at Krumriiiigrn £aar anod 
ucmlalig og Krumninra radio* nod Nul — ogaaa Pnnkt eg rat Liaja 
•r altaaa Inreraa llearrabar. Vi aar, at der ioraa Utxlaailning ar ntallen 
■Im r*tl* . c dan krumn*) Ua^a (dalla 't-l-r Malaraa urn at ui- 
aiaa), daa r*lta tin)* er Sulj-nnki og dan km ma* -1 .Nogrljiunkl" 
ii.nl H'iujh Ul Km in 'i 11, j;, nan nad Uaaayn Ul KruniiinraTadina er 
dan r*tle Irfnje ITandalignedapankt og den krumn* el Nogalpunkt- 
Vi indaar af delta "3*1 oaabf*'tb|rai red *n Hark*j*a naturhg* Vdar- 
fjunkeer, aclr on dal an* ar aandeligi. El aidite Ekaanpal nl n tag* 
1 HaBamriilirniagaa i-irllim in B-Kut eg an Ctrkal, ri ril da m, kl 
■nad .li.-i.-M, Ul Kr.uii.. ,_• tr Oirklau at Noralpuiakl |r>g delta NogeL 
l.fiirruinri iM'rlitm IU'ln:i . •-; --Karil»ii a; N'llp'jnkt, men awd 
II". 'ii ul Uan gak antalknd er d-Knnten $• kan tat og Cirklan uemlelig- 
DBDgaktoiit. SjMrgeT ri om Maagakintani SidaitorraUa. blirtr Cirkkti 
Kalpankt og tVblnalen at NugalpurakL 

ANVENDELSER PAA DEN FORELIGGENDE KUNST. 

Tiden iom FuaktioD i Kunileo. Til eo funte 
Karakleri»ariiig af dc foraitelligc Kumlarter vil vi ■ovende Tiden. iiiel vi vil nil*kill<j Kunitnrtcrne i dero. hvor Tiden 
er Funklion (Musik. Dramalik. Litcraturl og dcm. hvor 
Tiden ikke cr Funklion (Atkilcklur. Malcri. Skulplur og 
Anvendclsen af Bitledvirkning or Tableauer. i- Dans og 
Dm ma tiki. Som Kkwmpel vil vi hclmiidle Mosikken. Del 
steer 03 da IcUn, ol naar Tidco cr del Ordcnsalribut. hvor- 
rtler Musikkens Fnlge ar.Nodcr dannes, kan der ikke viere 
Talc om printer Symmelri i Tid. fordi negativ Tid ikke 
vksrslcrer, og da negative Nodcr heller ikke ekahlercr, kan 
der heller ikke vajre Tide- om prima: r Symmetri om (telle 
Alribul (Tonehojden). Heller ikke met! Hcnsyn lil Styrkcn 
sif Mustkkens Lyd knci der va?re Symmelri. fordi del mod - 
-*atle nri.vri ikke-ekmlertr, men Lydeos Nulpunkl, Pauicn 
kan markcrcs. fordi Tiden samtidigt (i Taklcn) markerer 
MulpmiklcU Finds. Primxre Symmctricr m»n alisaa belt af- 
si*e* frn Musikken. roedons der ilcrimod er rig Mulighed 
for wkmiilii-rc SynniKHiiiT. Da Tonrliojdcn kin havcMakii- 
mum og Minimum, og dn Toncstyrken kan vjere Nul og 

attire l, il.i Tempoci kan rare stige'nrio og fnldcnde, har vi 
her en itiekke Kulminalionspunkler. Nod erne. Slyrken og 
Tcmpoel k«n ogsaa grupptrci om Fart*lning»punkler og 
Fori yn (I i ngupun k I cr . 

Retningen torn Funklion. Muiikken or deondre 
Ivmistjricr hvor Tidrn er Fanktion, ser vi beherskea af 
en Euirellrihed. som udelukkerprimx'reSymmelrier. Gnnske 
andcrledct stiller del sig med Arkilekluren, Materiel og 
Sktiljituren. Vel c-pfalter vi ikke <■( Ualeri. el Bygvaerk, en 
Figur i eel Moment, men del algorende er. at Opraltclaes- 
ordnen er ligogyldig. Med KunslVKrlcels Gen*tandsma>«iigJied 
opsla&rnalurnodvendigl Mulighedcn Tor prirna-reSvmmclricr, 
for Indferrlscn af del positive og negative, men med ens 
vi i Arkitekturen ikke arbejder mod Drejninger og Stor- 
--]-.-. i af Drejningen |*om danncr en numemk Rarkke). men 
kirn med liniere Symmclrier og opfaltcr dissc Symnietxier 
som el kunslnerisk M i.i. arbejder Materiel og Skulpluren 
rned Retningcrs Korhold i Plan og Rum, og Rclningi- 
forskydningen er ikke for tlcm Maalel, men Etemcnlel. 
Relningcn og Fnrven er de lo Ringfunktioner <ar ganskc 
parallel Art), som Maleriel arbejder med. Den linca-re 
Symmelri som Maal opgaves iillerede i Skulplur og Malcri i 
den forgnrske Kunst. 

VI vil tin i de rflerfalgcnde Linjer frctmlillc en fuld- 
stamdig .'Kilelik Tor den forcliggendc Arkileklur. aaaledes 

at vi ikke |*dcr nogcl af dena Oinraadcr liggc hen, og 
saalcdet al vi ikke lader nogcl k blive lilhagc under Kale- 
gorien >S>rnag, F«lelse, Forutinmclie*. VI vil octop viae, 
at der inlel x fin ties, men at all forrgaar nl deles bogholdcri' 
ma-s'.i.J 1 den lh- ml", vil vi opstillr rl Skema, torn fuW- 
chcodlg ikal karakteriterc den foreliggende Arkileklur. 

I) Ordentatributtet. 
Munumenlalilel, 

S.i. ■ i h ■\i:ii ;! Nulpunkler, invert) 1 Kegrelwr. monn- 
menlale Karkker. la-llr hafkker. idem mcnnctkelige SlurreUef , 
Akci'iiluering, Kiirvrriigning og Korvrarngningiprincipper, 
dkt synsmar&sige, Leltclsc af Syntnen. Monolonilct, Pro- 
fllering 

21 RelniDgialribullel, 
Symmetri. 

Linevr Symmelri, Tyngdcn i Arkiteklnren, plan Sym- 
melri. 

1) Ordensa*rlbullel. 

Den alinmdeligt fcemuittB Opraltelw af Monumenlalilel 
tr drnnc: Pan den givnc Plads, hvod enlcn del cr en Parade 
eller en Plan, bar anvendes uin Taa Mollver torn muligt. VI 
lean ogiaa uillrvkkr dctiaalrdei: Mcllcm de Kleraenler. vi 
anvenderi Arkilekluren, opnaar vi Monumelalitel derved. at 

vi giver l^ddene itorsl mulig Afaland. I den Ra-kke :if Eki- 

einpleri del fbreliggendc Byggcri, bvorderkan crTaleom lo 
Led. og hvor der er Mulighed for Anvendelsen af Nulpnnkl. 
icr vi derfor altid Nulpanktel arwendt. For Ekscmpel er acrl gimske overordentlig ansel i den moderne Arkileklur, og 
det cr klart. al man ved Anvendelsen af *orl opnaar slorsl 
muligc Alstand til de lyse Farrer. Ved Anvendcltcn alwirl, 
hvidl. d. v. s. to Xntpiinkter, opnaar man indenfor Ly*- 
In-ren Monumenlalilclcni Kalminalion, Paa en nogel and'en 
Maude sillier del *ig med Heniyn lil Ornsmentikkcn og 
den-i Anvendelsc i Arkilekluren, Ihi Iter' knn gnnskr viit 
Rnrkken% tnt Yderpanlil, den bare Flade, fremilille^. men 
Rarkkcn er ubcgniMiul gaac-ndc morl ricrrr og rigere Ud 
smykning. Hvor Forholdene for Eksempel ved Bcgrebet 
DimenBton udrlukker Anvcndclwn af Nulpunkl. bliver 
Rarkken af lo monumenlale l-cd blot nl opfntte som An- 
vcndeLien nf ilmnl muligt Afitand og der er inge n Gnen»r 
for. hvor ma iiu men In I Opgaven nil denne V'ej kan gores. 
VI wr. al i det fornxvnte Kksempel med rig Udsmykning 
op ingen Udsmykning kan der lillige op<itaa en invert Ma- 
mimintalilel (Aiu-endelnen af slanle Afsland) i den bare 
K lades More Ud^lra-kning of( den ria;l udsmykkede Klades 
hnge l'dilm?kning, lorn ■■•■!., anhefalei af de moderae 
Arkilekler<ved Profileringl torn overorrfeiilllg virkningtfuld. 
Vi vil imiillcrlitl tmderuige Sporft<m.u»lrl om Monumen- 
talitet i en Ra>kkc af flere Led. idel vi knlder det forsle 
Led for x fog |.:ru. : . .!!. .-. al del Ikke er N .1 . v! paa- 
slaar da. at del naMte Led i Monumenlalilelanrkken bliver 
i X slbr aR del n«5le ^ X slor X s'°r og saoledes ridere. 
med andrr Ord en KmJif/ilrirkkv i Kmlitnttn iter. 

VI vil foril spurge, hvod er Lcddcac. Klemenlrrne i 
Arkilekluren'' Ja, delle har jrg sogl al give Oplyming om 
i Artiklen om \-\.\-\-. og Form. Del cr i all Fald klart. al 
to Led enlen man lillnm- samnie Hujde i MonuuicnlalilclB- 
nrkken og altxaa varrv llge itonr <to Vindoer) eller ogtaa 
lilhore forskelline Hnjder i MunumenUlildinchkcn og enten 
have Afslandrn slor eller slor X »lor eller endnu slorre 
\\9 L«d mcil A I Mil n 1 1-.- 1 1 slor kan for Ekvmprl vrre Via* 
duel og Porten paa el lfu»>. Endeligl kan vi vporge. er 

det rigligl, al del bliver en Kvolimlrrkke i slor, kan del 

ikke ligc saa godl vsrrc en Dirferenanrkke 1 stor. saaledcs 
>. \ • alor j, -f- -.Tin -f ator o. a. v , uej. en aaadan 
Rarkke k:m del ikkr varre, thi i saa Fald vilde Afslanden 
mellem de forakellige alore Elrmenler virke forholdavif 
larmtl rnindrc end mellem de fonlc smaa Elrmenler i 
Rvkken. Vi opnoat kan den Btadige MonatntnlaUlti otd 
gtnrtfm allr Rtrkktns Gradee al bteart Forholdtt storl mellrm 
lo if\tr h'uiemdeji komnunde Ud. Vi har aaaledes vial, at 
MonumenlaliteUnekken er «n mjemtnsig Kvolienlnekke I 
Kvollenlen slor. al den er djehiErssi^, undenlrrger vi red 
al kalde Kvolieiiten •»lor<. og det mil slaa os klart. al 
Xajaylighedrn i en uadan njemvuig Kvolientrvkkc er 
overordentlig rinof. Vi ska I nu undertoge Forholdene med 
Hensyn lil Kvolicntrskken* forsle Led x. del kunde syne* 
imllyaciide, al delle x ogiaa niaatte vsrre start — skal 
del vaan slorU saa lad ilel ogsaa begynde stnrl, men dennc 
Tnnke er kun belingel rigtig. ncmlig. nuar der kan va?re 
Tale om. at I .-1.1- 1 I sig telv og revel ml af sin Relation 
mrit de andre Leil kan virke storl. hvad del ingenlunde 
altid knn. Ikkr el rnrnte Led i Ra-kkea fra hvidl lil sort. 
Endcpuuklr-mr medrrgnel. rirker alorl eller lille, o^ dog 
kan der dannra monumeotale Rickker i deane Rackke <den 
imiiiunietilalrMe faar som sagl kun 1o Led sort og hvidl), 
og paa lignende Mnwlc gaar del med alle de Hegrcbcr, \ i 
kan onlne i Rarkke cRer, del rr furst, naar v| indfartr 
Regrebel normat Slorrelu paa el Element, at vi kan an- 
vende Uelegnel" alor paa del VnkfitC |-;ii-iin-ii! 

Delle Begrcb, normal Slorrelae, vil det prakliske ind 

fore i Arkilekluren med Heniyn lil viue Ting, Dare, Vin- 

duer oa v., og der vil eftrrhaanden danne sLg en Praksbt 
meet lu rel na*r ved hinamlen liggcndi? Inlervnlgne-nier, 
som beslemmer Regrebel den normale Slnrrelse i de for- 
skellige Tilf:rlde? Er delle ikke Korholdel. son for Eksempcl 
ved Lyalxrcn, kan k blot kvgges saa na?r ved Ha-kkena 
Endepunkt aoro tnuligl. dog vil x aldrig kunne bllve Nul, 
d. v. i. Nul vil i og for sig altid falde udenfor den noj~ 
Jglige Moniimcntalilrtinekke, men del s.larrke Anvendrlse 
af Nulpunkler i den foreliggcnde Arkileklur <de bliver jo fornvrigt altid lilna-rtnelscsvis) viscr, al man ikke gyser 

■ ilbagc for nt anvende del i den sgnuna^tige Monumen* 
lalitelsnvkkc. Hen Andes der en normal Slorrelsc i deo 
Ra-kke, hvormed vi arbejder, saa vil vi knlde denne Tor 
a. og \ Wiwr da lig> a X 'tor. Drejer del alg on Ud- 
5.tnrkninR. bvad del nnlurligl man gore, hvor der er Tale 
9m Normalstorrelsi*, saa vil star kunne garet saa slor. som 
on ikes, og dei er ingen Gnrnse for den Monumenlnlitet, 
tier vil kunne opaas (andtagvn den prakliske Gncaac). Stor- 
relsen a, Sorinattforrelun er ikke med i Roekkcns Led. men 
rr ved Monuinentalhygningen trpncHnlctel i Omgivclserne. 
Der or i denne Storrelse nctop saa megen For bi riddle med 

den menneskelige Hojdc (man *kat kunne- komme ind ad 

Doren), at den Myslik, der omivwer delle Brgreb, kan 
opklares derved. -4/ Tingtne tr i Maal vil ailtaa Mel rige, 
at delle a er [aidende indenfor SormaUtarrrlunt Jntewal- 
gnrmtr, men siger inlel om Monnnienlalilct Monumcn- 
(aliletsntkken ser allsaa i sin fold slam dige Skikkelse »aa- 
ledes od: a X slor. a X slor X »t°r. a X slor X »'*>r 
X slor o. s. v. Vi vil ud Ira samnie Synspiankler kunne op- 
stille en tned Moiiamentatitelsnekkr seknndarl tgmmelrltk 
ftakkt. U. v. s. en R*kkc. hvor Kvotienten er nirr otd 
Knheden, denne Ra-kke ser saaledes ud: a X i '< ■ lidl). 

■ X + lidl ' X + ,id ')- Arkitekluropgaver lost eP-er 
denne Raekke vil allsaa fan Lcddenc folgemle tal efler 
hinanilm Og m<Utg< Led indenfor el give! Omraade. Vi 
kender drlle tie mindre BcbyggeWe og fra Opgaver. hvor 

del :i ■ : i iK :ii \'< opgives lil Fordcl for r lift rige*. Lige- 

lcdcs i Tilbygniugrr lil Hovedhuse. hvor Vinduel na?alen 
lager hele Paget, fordi dpi har behold I namme SlBrrchc 

■ ■■in Hovedbuscls og ogsaa i Hiijdedelingrn, Brystning og 
Slykke ovrr Vindue. iTinder ind' Klrmenlrrnc Vinduc og 
Fag nxrmer sir hinnnden. Arstanden er lille. End dig 
kender vi del In Pro filtering og Qrnamentik i mnnumen- 
lalc Hygninger (C. F. Hansen), hvor Leddene cr beslrml 
efler Slonnmenlaliitbrakktn. men hvor hverl Led i Virite- 
ligheden stinderdeles i en Hakke af [ir/falgrnde I.--.I Tor al 
ska he Madam. 

Foraden Hsekkrn rned Kvotienten slor, Monumen tali tela- 
rxkken og Rarkken med ti\"otienten (1 -f- lidl). den tattle 

Ra-kke, ikal R«kk«n, hvor Kvolienleu cr normal, nwvnn, 
og del skal foreslaa*. al man lader Mooumentalitel og 
Rigdom liggr lil Ford el Tor denne Ilxkke. Del er klarl, al 
ligesom S'ormaUlvrrtlten «i kon beslemmea Itggende mHlem 

to Grxnter. vil ogsaa Kuatirnttn kunne brtlemmn saadan 

< bland I andet af Lyaforhold. Stucstarrelse i Forbold lil 

FagilorrelK i Korbo'ld til Vlnduesslorrelsr, som alter be- 

alemmes al a o. a. v.) 

I Akctnturrinatn af dlsse Virkninger og delle Indhold 
aer ->:i den mod erne Arktlekl sin anden Opgavc, og da 
del her -.lil ikke drejer tig om nogcl aandeligt Indhold. 
men blot om den synsinaHsi^e Virkning. vil han ved For- 
vnrngning. Owrdrivrlse og Undi*ntrrgniiig sledve kunne 
kite Bcikiieren den Synlcse, som hell sknl faa ham paa 
Arkiteklens Side. En aa-rlig ulykkelig Stilling bar Arkilekten 
med Hrnsyn til ForvnrnHningsphncippel, Mwiumentalilcl. 
Jeg kalder del et Forvnengningiprincip. Tordi del rr ulige- 
vrgligl. j: hLiver lirtlrr ng brdre, jo Irngete ilet forca ud 
Karikaluren. Del er klarl. al en Arkitekl aldrig vil kunne 
1 1 vile paa »o« Laurbirr. beslandig moa ga* igang med at 
Torslone AftCandrn mcllein Leddene. bolde Udstnekoin- 
Hf-nif. fonturre ModsainiDgerne. forlynde DiinenMOnrrne 
(id r hvor Normalstorrelsen ikke spillrr ind). altsammen 
over del samme Irnde nandelige hidhold. nlUamtncn tldPli 
at nevjrge slg ct Skridl videre. mrdens Byg%'arrkel bliver 
mon u men lale-re og monuiuvnlalere. Del er el podsigl Tanke- 
eksjivrinirnl, hvorledes Verden vilde ae ud, drrsoni ikke 

■ let piakliskr sallc en ovrr Gnencc for Moniirnenlalilelen. 
TeoretM er der tngtn. Vi bar an omlall Mouumentiilitelen 
iadrnlbr Kvkkens Led. og vi maa lillige kasle el Blik paa. 
hvorledea del gaar med Hrnsyn til Antallel af de forikel- 
lige llzkket. der onvendes. tSturrelsesnekkc, Farvenrkke 
Si. iii. (■:-.!.•■ for F.kseiilpel). Del er klarl, at vi ved Auven- 
delsrn aX M-onuraenlalileUnekken i alle Sporgsmnal vil kunne hvlde en Ma>ngde Monumenlalilet paa Bygvserkel. 
men her gieldcr Tor Monumentalitetenn rigtige Servering 
den Sarlniog, al Paasen i de andre Rarkker .VonofomVelrn 
fSamnM Slof Sanimt Farvet. hedal underslreger del raoat- 
mcntalc Moment 

Tilslul vil jeg lige omlale Profileringen. som jeg anser 
for del lommesle Tidupilde overhovedcl. Profllering i den 
nuvierende Form tmler paa Snil og del konvekie og 

konkive. Bestemmclsen er den ginske simple, it del fjrr- 

nede saavel som del paalagle skal -..■■:■- tmukt i Forrnen 
(fnlge de n?sletiike Love), men denne Skmihrdsbesleinmelie 
forcgaar fra el alflrle* nrgeragtigl Kulturstandpunkt og 
alielps uden Kontabt med Husels ovrige Formgivning. J*g 
JDdrommrr fuldt ud Bereltigetsen ar paa Snedkerarbrjdet 
at lvggr del sidste Led. del mindsle Led. fordi Snedker- 
arltejdets Nnjagtighedsgnrnae lillader delle Leda Udforrn- 
ning (og del man va?re det afgorende). men snn man dctte 
Led ogsaa formes i Ilygvarrkels Aand. og del er dog bet- 
digvis -; ■ ■ ! ■ a ■ - - 1 f . al den aldeles nmoliverede Barnlighed med 
Cirkler m. m. fores op i den store Udformning. selv om 
der gives FJisempler <Frederiksborggodekvarlerel, Polili- 
gaanlen). 

2) Rctninf(ta«rihytt«l. 

Som de primitiTnle (idlryk For rt Ordenabegreb i Knn 
sten lra"ffer vi (ttnfaqetsrn r>g Symmttrirn, men der er en 
afgnrende Foixkel melleni disw lo llegreber. Gentagehrn 
er I-ed. Element i enhver hojere Udlryksform, ligesom den 
er Klemenl l Symmelrien (Eks. — K + 8). Symmetrien der- 
imod tr et Orderubegrelr, torn i tig barer sin A'cifmino/ion. 
som overhovedel ikke levner Mnliglieden Tnren L'dvikling: 
Naar vi danner en Ting og danner en denned symmetrisk, 
saa har vi. ligegyldigl hvorledes denne cnkelle Ting er 
dannel. Kiilmlnalionen af Symmelriens Kunal. Vi vil aldrig 
kunne anvende del aymmetriske Princip som eneste Princip 
111 gennemforl Udformning af en af mange Elecnenter 
sammcnsal (iensland. Ihi i hver Reining givea der kun 
"■ii Symmetric Del et allsaa meningslosl. al man om ilet 
forrgaaende SUeglled udlnler. al deres Bvgninger opln«er 
sig i lullcr Modwrtningrr: Naar en Facade er dnnnrt ved 
loclrol og vandrrt Retning. er der knn Muligbed for en 
Imlrcl og vindrrt Modurlning og Intel Aom hrhl andrl. 
Efler delle vil vi kanne indse. al Syminetrien i sig selv 
indebolder sin Kulminaltou og ikke som Crnlagelieii er 
Element for hnjrre Uegreber. og naar vi derfor ser Kanal- 
writer formel over Syannelri. saa maa vi enten henfnn* 
diase lil Symmelriens lave aandelige Slandpankl <nemlig 

hrii del rkke indeholder mdel>. eller vi maa (denom de 

■yinmelritke f>ele for aig udlrykker el hojere Staudpunkl 
i L'dformningenk udlale, al delte er et Vvrk ar tlvn og den 
Dybde. men hvor der pludsebg aoen en vilkaarlig Viljea- 
yiring og til Skade for Kunslwrkets Varndi iodfares en 
ModsalrrltetbetJ. Som Klemenler for hojere Udtryk har vi 
Etitrettethrd og den ikkt r*tningtbf*tfmte Oentaaelte. Lige- 
som Genla^elscn er Element i Symmetrica, er Relningen 
del. som vi vwl. ogsaa, Ihi uden en bestemt Reining kan 
den modtalle ikke markenrs. Vi ser allsaa. al i en eeo- 
dimenaional Opgave, der er loal symmetrisk, og som be- 
staar af flere end lo Led, mail nad\-rudigvia de halve Led 
ON indbyrdea ensreltede og de andre halve indbyrdes 
ensretitde, ligegyldigl hvorledw Svmmelrien opslaor. 

Ganske som ved den linea-rc Symmclri Kufininalionen 
nana i wive Bcgrrbel Symrndri. belegner d>en plane Sym- 
inelri: Modsartningen mrllem liggende og slaaeude Formaler. 
en losreven og iinioliverel Viljesylring. som. bvis den geo- 
lages, i >._ selv indeholdrr l(eg.rebel: gentagende Formater 
og iillua ikke kan anveode* som L'dfonnniagi- og Orderu- 
princip, 

Hvad der her er sagl om de primare Symmelrier gsekler 
nulurligvit Hgesaavel de aekundarre Symmelrier. 

Symrmtrien maa betegne* torn den allerlaveate t'dtrgkifarm 
far kumlnerak Indhold. 

Paa ret Omraade efler een Dimrnslon skulde det syncs. ■I Arkitekturens nalurlige fklingelser ind forte en Ensreltel* 
hed. ncmlig cHcr den fodrrftV. men her mil del liuskes, 

at Materiniel jo ikk« 1 den Forsland er underkastet Tijiitj- 
dfitt Love, at en lodrel Modsxliving er mleliikkrl. I de 
first* Tillarlde vil dc! v«W pnaklisk at lose sine Opgaver 
enircllel ined Hensyn til riel lodrelte, men i Udsmykning 
a. s. v. kan lodretlr. Inn n Symmelrier ind fores under 

BelegtieUen ut del >lunge- ok del MivttveadM (seV. Wan- 

scher »Den arateliske Opfatlelse af Kunsle). Diss* symboeske 
Hclegnelser dapkkor Iilal over en simpcl hdrtl Mixfsirfning. 

Nur ;rc nu ion Ekuinjwl itil i:*ni»mB«i I'mJmor ('irl (Vter- 

•Ml ."-.-!''-' 1MB '(.. '-■■,,. ..., .',-.., XXII 13). MR ihll jeff. .-■ 

rsillfre n'rr de MrtiitcilMb* It. dm mtUhflldar- — delt* )nr j?s 
aflaradW gjtirl - nr>j, Jm nl iTKrttrafwl Bh&ira ArtikWn ton al iu 
St Bf» l\Mr>t; ( .rrt,<.- IKilumrnl til drn fbrcbrKcndf Arkilrktara B>- 
lT«oln|[ Ilrl rr mulirl. at ankrlt* mi>dern* Arkilrklrr *il , ■,■-.-. -■ 
or p***l*a at drr fiadea llrjrrrorr. dr arbejdrr med. aora ikka> rr 
... w ho* i'r fr«...r»i, op 'i-l-r ikk* I da I »l\*rfi>lnc>nd.>- Jrg ikal 
modtac aaadaiiD* Protrafrr mtd Ant atrtrila InTr-reaac, ihvorr*] jag 
i lip.ifiir (Irad allller nOg Ivirlmd* oai. it da f.M. - uden for del af 
mig opitill»da Skrma. I mm (?tn»r mean* af Prnf*M»r*>f» ArtlkrI ng 
da drri lodrholdt* BrrrrWr, torn allr aaa al i»tf* rr aajdl ModaaM- 
niBrer. rr.it jag bint ardftije .i.-'. rirtirs IWtvgnrla* pa* BVoTeUrB*. 
, Krrilalhnak — rolint" ojnUH-a eom MixliaMuing, awn rr mrd H-n- 
■711 til Ho brggr Nnlnuiiklrr >l-il Hrinvn til Slxiklur. no v«J rr 
'I't. da>r rr Urnkl paa, rr mortolixil denrnod Nulriuria.1 t^g Jt nit all iiiak 
Nogrlpiinkt. .Opitigendr Kirkataamc — lanilrrt Iljmiir* [Vtlr op- 
•M«t» nH Ralla ran rq Modaa-tnins, nrmlif en |ilati JlodiRtrnnr* 
03: »i irwflri* dCnnv IVfinitinn Here <!anfr I Ariikleu, mrn t» mu 1(1- 
litr biinirrkt. al drr bMiiir n linowr JlomiMiinuhin darl, at T*ir* 
i>«l bar art rins* LMttrirkamc *amlr<-t uf Maran *U»r 1i'd»inrkniB|C 
Tudnil. irrdtm dpi *r itmn'. mrd Hrnarn til d*n kutrflta L'dilm-k- 
mo». Vi bib* aitua karakunaarr .1.1 gi'tir Kt*-ni|^l ual-dri Ko 
(•Ian ModHrlniiiB; o| H dnbbflt atnn An»c.d-I^. af atonfe AI.t«t..l 

.M — Itrlni't'-'i TT' I'm I.,i.| <i|( H« - *r n K" M"1 '.rl-nrf n-r. 

J*al- ntt NotrvlpurJil. .Miidiarmintfen mf I . :i. da rol<u* Oad«r »tc i! ' 
■atrprwgvdB MrKiumrnlaJitalh;prn)DK#r~. .Mc-lirinircm mrlWn drl 
• -1 i-i— :%•- Ildaljr ob del ■■ r..'- r- ■;.-. HrW, .Silllisdrn l"(W 8(or- 
man" o« «n Ralkt aiidrt Ekw-mplar *r all* AmandtLMi af rrt NuJ- 
paokl os «| N.)j*t- rll«r MagrlpuDkt on har aluaa inlrl mod Hod- 
ivlnl^c a: Rprr .>Iodaa"(nir.ir*B bmIWbi da atiariTa tiadar Kg drl 
■lore Ton" ar Udlpunkl, Mrxrlpuakl. d*« Anr«nd«ktrD ai *l*r»tc 
Afilainl. .UndiarUiitturii tDfllrm flee UrrnU Vff wg dot hiidf LVvfl" 
rr Aovaad^lara af Nulpunkt itmdtf og V*rrt[>nr>ki ihn- .Ui>d- 
uctBJBgcn i atufof Yun". UB-lu-iuini: 1 F«m krndn k*in iobi id 
Kifirn L>im|tlrra*iila-ir Indbold. I Hiol ban An darliaod atat >kka 
opiUi MudurUiiiipT. mro Ilud rfanun DuniBirnako Krkk'r, b<nr 
yu!|iimkt-r kan inaihrrr* of Mntiuinrnlalllrt opnaaa Mml.»!!tm t -.n 
mrlUm ForhaJUmi inn Boraial! Iilnier btitcmlf Kumiwrivlw og 
llalirna anornr ltuni«Ui>valia*. liar ar Tal* 00a Nurmalpunkt o«> 
Mrifrlptinkl. nrn »l a»r. ai kvu Porballm »»r \rngi n^l under dan 
for Inlrriemr i.nrmtU- llufBilo-rrrlif, ••■ kur.do drr Tarrr Tala urn 
ni •rkaiidavr S<mDirrn nrnkriric Knrt»lninE»Buuk!ot: drl normal*. On 
.8lairr«ltaainod*arlntQ|caa ntaUrn Vorhalk-n og Raadha»h*Uro- rrldrr 
dr nam BetratMmugrr. 

1 Slufningaai af Aniklra rennaaigaaa JtlimuinrMaLlatpi. inart 
undrr Nam af Moounacuditat, anari ut»lrr Sarn af M-odaa-luinv oe 
rndrliK g»r*a (fan .»*aiin*ak-Ua* Slorr-W. d. »- a. a. i M«nuinrii- 
taiilalanrkkeo til (Irtialatad fox «d itarkke IWtrastmiigrr. mm anj* 
r*l|*r (U furaaaUarada lU-trajfUiiBgair obi Mi>aiia>anUUl«UnBkkon t of 
.«•». dan 11, ten-., -rc-ir drrftir in. akulda have Midlrrnr i.l aal> al aliUa 
I" i*k»da i -lat hrr e.|alUfdf S;»l#«. 

Mini ili»se \ "I ; 11.. ;. . vil 0jel slille «i|$ fuldl tiirrrdt, 
meo ii. -. 1 ■ Poralaiiilen, ok doR kan del ileke megtra. al 
d«n mjrmtrsti'je .K\lclik i sin Iwrer Spimi lil en timjert. 
hvor KoTNlamli'ii kunile lilfrrd<«slilUs I L«-<tili'n<-\ hnrrno- 
D&fce Stif(niDR, i Oiisiiet dim !■■!!:■• af Synlesen liftjjrr 
Heslnrhelaer Tor Mamiuni or Klarlietl. ja udve IVoportlo- 
naliU'iiphnci|>|ici li<tf' r deri ...mi en Anlyduin|(. og del er 
kun niiiurlitcl, llii »Knlelsen« er i Arkileklurcn inlrl nnttcl 
end Forilandrnit Oirtlcevne. Men naar 50 ro liu del fnlrl- -1. -ni." -■.!..-. del virkningsfulilc florrrer over al Maude, naar 

Yirknlngcn opililles «om eneste Maal. ui er Irods Anlyd- 

ninger nf «t |ndlio<ld Dekadenern absolal. og drr liliter 
ingea rirkeltg Forskel tnellom He taakaldle daarlige Arki- 
tPklcr. hvia Arlwjdrr faldcr ndenfor den rummelige Unoj- 
agligheds^nrnsr for den njema^iige Rtvblu og de saakaldlc 
line, soin har Oje for. hvorledes man bolder sig tndtnfor. 

Man vil sige. al diss? Homme ogsaa rammer -den hlslo- 
riskf Arkili-klor, og del got de vcl. ihverl Fold for vis^c 
Periodcm Vedkommende. for Eksempel den hjcmlige Han- 
scaske. Jcg har ladet mig sigc, al Udlandel dengang be- 
sad aandfulde og virkidige Arkileklrr, som man herhjtmme 
springer over i drn kalosiale Dyrkclw af C. F. Hanseni 
Monumenlalilel. men en Dokamentolion af detle ril jeg 
ikkc kuonc pracslci*. Muligi gor jeg ogwa C. F. Hansen 
Urel. men el er lh*ert Faldl give!, al all del, de moderne 
Arkilrktcr jwgrr i drn gnmle Ark ileklur ok finder deri. ram. 
mes af del foregaaende. Del er min Tro. som alter maa 
llaa uclokanienleret, ol den gamle Ark ileklur indeliolder 
mo ni cut vis nogel mere og liojere. men skulde del ivkkes 
mig nl formindvke den mentngilme og kriliktose Beuredring 
Tor del gamle. vilde jeg ansr mrgel for vundcl 

Vi har i del foMgaacnde ikke behandlel del fortwllende 
OK psykolooiskc Indliold i Arkilvkturen. Spairgsmnal. on 
del formed r >ser ud, som del var shrrkl nok« og om 
HvRRe. Venlighed off lignende, som apiller en ator Rolle 
Tor mange Arkilrkler. og som ogsaa I del givne Til&rldc 
i Forholdel III Hygherren bar Krnv pas Inlereuc. I arki- 
leklurleoreliske :;■ :r .,.:■„ ,-...-i bar dis.se S|Hirgsmaal imidlrr- 
lid ikkr deres Plads. men kun del kompoiitive, og al vi 
nu luir Ingcl all 111 nl or inlet Rleml indenfar del kompo- 
tilive, del vetl vi dernl r 1 nl udrnfor det her frrm«allc er 
kun Kaos. og det maa ullaiaa ORsaa v;rre indeufor eller i 
Forisrtirlse af <lf»fe Tanker, at del nye og bed re maa 
so&eti. I den beslemle Tankegang, sum her er udviklel. 
og ovrrfor del beilemle Spnrgsmanl om Kunaien som Hen- 
<'■>; -i-. 1 (•■.;. -..m- kan dis.se IlelmglninRer \el oftsaa sign al 
penc frcmuil, idel df tienviscr lil I'roporlionatiletsprineipet 
som (Ixuiitklajt for en sirkelig a-stelisk Fremgang. Men 
med s .|'."..- iu '.-:-! om Kunilen sorn t'endelighedsopgave 
er sau langl fro Kunstens hele Vvsen Iielytl, al vi ikke 
dernf kan slulte .... til nogel som helsl om Fremliden. 
Om denne kunde vi jo saglens npstille Drnmnierier og 
Gflninger. men jeg anser del for mere vtvrdifuldt al under- 
olreRe del oierordenlhg slore Arbejde. iter li^cr for den. 
der vil beskiffligc slg med .Ksleiik, end al foregegle el 
•nnrligl arsletisk Paradti. 9)et er nelop min HrnsiKt al 
bede Ijcserrn ikke al la?re nogel af delle udvnad. Ibi i sil 
.'.-...- Indliold er del inlel vard, og del maa kan suge 
sin Varrdi i sin Gnimitanlr. Og til Slul kun jeg dti lil- 
ma he Arkilektiingdommen e| Knlcn Klltr; Cnlen maa 
Spurgsiimalcl om Arkilekturprnblemel liiRes rationell op. 
og enhver, der Itcgiver aig paa denne Vcj. maa va*rr klar 
over, al ber er ingen I,aurbarr a I vjnde, ingen I'rarmier al 
lieiile forcliibig, og han mini yderligere fnrvlaa. al i ilrn 
Kamp glider Hekrulleme inlel og Forrgangsmnndenr ulr. 
F.llrr drn migr Arkilrkl maa uiblannt' sig til virkeluj Hyg- 
mttltr, lil en Mand, der kun sine Ting, ikke alene i det 
enkellr Tilladde prapslerr den genneinklarefle og maask* 
iikonomiske og leknisk brldige I'liin. nej, i elhverl Til- 
fxltle maa han kende sil St-. I. XormaWlorrrlser. Stalislik, 
».•''. -ii- '■ ..' .'ii ■ ovrrhovedcl. Tro Ikke, al del garlder at 
Inse disse Problrmer med KalUtr, nej med Fnnlami og 
■■■i.:v- .'■ SauiMUiyluil ovrrfor den Samfa/idtopgaiv, der er 
lagt i Arkitektens lla-nder Her er der llrug for Rekrut- 
ler, her kan der giirvs Krav pna cu I'ddimnrlse. her er 
La-rrre og \el> ■ ■ ... : slutlerendi' paatrtrtiyfiule n0(fte/r- 
dioe. Paa denne Konlo kan vi indskrive vor Tirl i Hislo- 
rien. Men for de — forbaalirnllig foa som ikke kan 

lade det a-sieliike Problem ligge, ser jeg iogen amleii Rcd- 
ning. end al de ha-ver Spiirgsmanli-t op over Tidsfordrivels 
NiTtau, op i Man med Mamtiarltjdc, Anrttlmrbfldc. 

foul Meimingmtn. 
■fa 


X v ■^^B 


1 


- - 


5^ ^ **» 
~: - - 


. V. . - . 
1 SELVBIOGRAFI 

AF PUBLIUS OVIDIUS NASO 

ITRISTIA IV. HOC IftJ 
OVERSAT AF WALT ROSENBERG J KG. der ua nmuterl engnng har digtet om KMovenv 

Sudme. 
Efterl ■■!. delte «(<;: ikrev: lacr mig ml kcnilc deri! 
Sulraui Kgn cr mil Hjcm, med tlcm Vacld ;tl kolige Klld-er, 
KUi Tusfndc Skridt fjernrl fr.i Rorneniet Stml. 
Her \i\tr ill Verden jeg bragl; og Aurel. urn ilu mig apitrgrr: 
dengang ) Slaget dc lo Kontuler lwgge Iilcv dnrbl. 
Kievne jeg kan. om jeg vil. at af giiHimel Slvgl jrgcr randen, 
ikke ved Tiltieldets Gunsl nndl jeg blandl Riildere Hang. 
Ej var jeg wldile Skud. Font naM min Brodei jeg fudlrt, 
lolv rr dc Maaneiler* Tnl. •■ >m ban \ar forud for mig. 
B-nudc for Iihiii og tiiik vir Venus Fudwlms Sljcrnv, 
og pun den umme Dag FwUelens Offer vi gov. 
Under den Feinting-* Feat, hvor Minerva, den Vicbncdc, 

rijrti. 
var del den funic, sum rud farves af Kampt-nc* Hlod. Tidligi lirrte* vi op. og mad Oimorg Fader o» lideii 
-n IK- lil Rom, bvor cor Fod ledtci af kyndigc Mtcnri 
All fro vii, grunnnte Tid inin Brodex Vcllalcnhcd dyrked. 
Forums, del urdrigra, Swril fotll til at ivtogc bun var. 
Jcg, incnt end jeg var Barn, kun higed mod Digtningcns 

Krante, 
Muv-n. den himmcWkc Me. tljaalenl mig drog ill til Vasrk. 
Fader formanrd mig oft*: >La-g borl den unyttige S yuel I 
Setve drn store Homer efterlod ikke en livid. ■ 
Tulrn in-.. i ,:■■■! mil Hjarrle. og borl fni Helikon drog jcg. 
men* jcg i ubunden Slil proved al forme mil Sprog. 
<>nj«nc dog nT -■■•; vch aig fujed i diglrriik HbyUiie, 
alt livad jeg sxgde blev straki — hvad jcg end vilde — 

hi Vera. 

Mem mi med sagleligl Fjed aig fremad Aarene lisled. kkedlea i Manddommena Dragl banilr min Broder og jrg. 
Om vore Skuldre bier lagt den purnurbrarmmede Toga, 
og til den som me Donl rand red vi begge som far. 
Ti Aar bavde mm Broder ilt lag! lil li, da ban dede. 
og jeg mil halve Selv milled og savned i bam. Ungdommens fnnle Trin pan Ifvdercnt Stige jeg nanerie, 

og af dc tvende Masnd war jeg Jen cue engang. 

Aabeot mig; Kariel slod — nicn jeg volgle den smallerc 

Brremme, 
111 mine Kneflers Mail Statimandem Kald var for ilcrt. 
EJ blev lil byrdefuldl Slid jeg ikabl paa Sjicl eller Legem, 
sky for den evlge Kamp, utn er de Slyrcndet Lod. 
Og lil den Iryggc R<», som ej of Hrrskerne kcndcs. 
og torn mig stedsc tar ka?r. Hel ikons Seslre mig drag. 
Al min Hyldest og Gunst mod Tiden* Diglrre vendle*. 
i mine Tanker tar bW Sanger jeg ojned en Gad. 
Macer Maler, min a-ldreVen, bar ofte mig Ia?st tine- • Fugle*. 
Digit! om giflige Kryb og om del lrgcndc Gram. 
Ofl* Propertius sang sine Vera, der hlussed of Elikow. 
baa. der tned Veasknbs Bannd noje Tar knyllei lil mig. 
Bassus, i Jnmben bernmt, og Pontic us, Hellene* Sanger, 
ved vurr resllige Lag glod jeg som Bordfarller tna. 
Med line Oder Horats, den rhytinerige, utig fo-ngsled, 
naar lil Aasoniens renl tanende Lyra ban kvad. 
Sel ku» bar jeg Vergil; og den biire Skaebite. Tiihullui. 
nxgted mig ved din Dod Tidcn lil Vcnsknb med dig. 
Han din Arvlagcr var. o Gallus. Properts vor 1 ibullns', 
og -■(!'•[ Tident Maal kom isb den fjerde jeg selv. 
Og som nu jeg havile dyrket de £Uia, mig Ungdommen 

dyrked, 
lamge vared del ej. forend min Muss Hit Ry. 
Da jeg for farsle Gang min Ungdoma Diglningr larste 
"■li'rii'ii.: i vat mil Ska-g nvnpe nok ragel endnu. 

Hun, som jeg skrenked el Navn. der ej var hendes: Corinna 
— Navnel der Onj over Rom — bavde beva-get mil Sind. 
Mangl og mege! jeg tkrev, men all hvad rings mig Ivktea 
Selv jeg; til Flammernr gav, al de del lolred for Fejl. 
Dengang, og da jeg (lygled. pan Baalel kasled jegVarrker. 
Som vel bedre var varrd,.hadik mod min Digtning og Kuntl, Hindi, og asaarligl ej, naar Cupidos Vaaben drt ramtc. 

var mil Hja-rle, torn lei lod tig berage |j| Glod, 

Skonl dog alig jeg var akahl, og den mindtle Flamme mig 

lamdte, 
ingensinde mil Navn Bylle for Sladdcreo bier. 

&Iem jeg var nanlen en Dreng. blev en Udel nerdig og 

nyt tig 
Mage mig givrl, som snort niter min Arne furlud. 
Hun af en Huilru fulglci. iter vel rj raiulra af Dadel, 
men som Ixngc dog ej var for mil l.eje beslemt. 
Hell lil de aenesle Aar min sidsle htaslru mig fulgle. 
bar sin Skarbne som Vi* for den lurid (lygtige Mnnd. 
Tvende Gange min Datter lil Beditcfnder mig gjorde, 
ej dog besvangwt ar pen Hu&nond, hvor ung bun end var. 
Alt sine Dages Tal min gannle Fa'r bavde fuldbrugl. 
dengang; af Luitrrr ni fojet ban bavde lil ni. 
Og jrg brgrard bain, som bun over mig, var jeg dod, 

bavde sorgcl. 
Soarlig den sidtle Pligl vitte min Moder jeg og. Lykkelige de var. og i rette Stand blev de jorttel, 

de, som begge drog borL, far jeg af StralTen blev rami. 

Held ogsaa mig, nl ej jeg bier rami, mens de var i LiTe. 

og al alrfrig for mig Rummer og Smerle de bar. 

Hvis — foruden el Navn — dog noget levaes de Dode. 

og fra dec slnbledc Bunl Skyggeme luflige fly'r; 

og bris Uyglet om mig Edcr naar. I tedrnir Skygger; 

hvii for den Stygiske Ret sbevnes h%*ad jeg bnr forbnidl: 

vid da. og tro mig TorrUt — hvor kunde vel Eder jeg 

skuffe? — 
al en Forvildelse, ej Brode var Skyld i min Flugt. 
Del er for Skyggeme nok. Til Eder. som ontker at kende, 

bvnd mig i Li vel er harndt. nn jeg mig vender paany. 

All vnr forbi min Blormtringena Trd og graanet mil Hoved, 
i mine Lokker fra far blanded sig Alderens Hsidt, 
og den srjrende Hesl. med Piaas Oljegren tmykkel, 

havde. fra jeg; blev fedl, ti Gauge vundet ain Prli, 
da i ain Harmc Ca:sar Tomiterne bod mig al gmte, 
'■on del Euxinske Havs Kysl irnod Venstre bebor. 

Annagrn lil mil Fald, kun alt for kendt af Alvcrden. 
■ in 'i mine Ord ej aabeobare jeg bor. 
Hvi skal om Tjenernei Svig og Ondskab jeg Inle? 
Mrget der bxndte. som ej blegner mod selve min Flugt. 
Sin]! forsmaaex) min Aand at segne for Ulykkcns llrrde, 
og ved tin egen Kraft uovervundet den slod. 
Glemmende all hvad jeg var og mil Lrv. der rredelig 

henrandt, 
grrb jrg — aom Tidcn del bad — Vaaben med uvanle 

Haand. 
og nicllem Polerne selv saa mange Stjemer ej gtimlrr. 
aom lil Hava og lil Lands- jeg bar af ProYeher lidl. 
Endclig naaede jeg, flakkende vidt, den Kysl. hvor S.u ■ 

miter* 

koggerbxrende Fo4k farrdes med Geler i Flok. Skont jrg er ombruit her af Larmen fra Xaboera Vaaben, 
lindrer jeg dog bedtt Dagenei Kummer ved Oigl. 
Og sknnt ingen der er. sum laancr Ore lil Sangen. 
faar jeg pan den Vis dog Hug! med den tnegiomme Dag. 
Derfor. naar end jeg er til, og trodaer de mojiommc 

Tnciigsler, 
i.;: naar mil trlste Liv rj har med i.oli' mig f y I • M . 
lakker, mlo Muaa, jeg dig. Du Trwat og Lindring mig 

akarnker. 
du mine Sorgen Ho, Lvgcdom du for mil Blod. 
Du er min Forer og Farlle, aom bort fra later mig fjerner, 

og pao flelikon selv iknnker du. Musa, mig Ly. 

Du mig i Live gav deo sjvldne !.■»<!. som af Hyel 

ellera de Dode kun skatnkes: el opbojet Navn. 

Aldrig beller drt Nid, som Nuels Grming rotiarrrr. 

her af de Va-rker. jeg skrev, tarldel blot eel med sin Tand. 

Store Diglere vel i vort Aarbundred hnr level, 

ikke blandl dcrea dog gletnme vil Kama mit Nnvn. 

Og sknnt rlnge jeg rcgner mig selv mod mange, jeg nacvne* 

dog dam I.ige. Vidl kendes i Verdcii mil Vrrk. 

Derfor, hvis Diglerroi Onl en Punke rummer arSandsagn: 

Mm-: jeg. Jord, rj din, airaks, naar mil Ligbaal er uendl. 

Vandl jeg nu dcllc mil Ry ved Gunst cllcr gcunrm tnin 

Diglning, 
bringer jeg reMelig dig. ventige La-ser, min Tak. 
AKADEMIET. — Dfr foreilanr Forandringcr vcd Akademiel, titiyneladende geniiemgribemle ; tanitlige Ire Profei- 
*orer i Malerkamt tknl allBMS or nye, dcrciVi tkal en *lur Komi»i»iuii drofle Akaulemieli Forhold fra Grunden at. 
OiTcnllighcdrn it1c.-iiriui.iKir vll sikkcrt blue lilfrciiV ay/ogre* vil under allc OmitrnitiRhcdrr «iK>\c irldm, wlv 
Akademiel everne aynea al rarer ipurgl. og i Koinnmatonen vil Rigid agiroxnd droflc Kurtalcns Vclfmil med Oscar 
afaithieten. 

Hvad der giver Sagcn Inlereisc udover Pcnontkiflet «-r, at dcr foreligger Lcjlighed til ct System ski Re. Den Konst- 
form, Akndemiet i en Menncskealder lur rioceret. liar -... n i en Slags lyrisk liiipressioniatne. ogsaa Havedpnrlcn ar 
Anuig«rni> sirtwjde under denne Form. Som stierkere L'dlryk Tor Tiden har der jo imidlerltd for Aartier fideti Verdcn 
ower rejsl six en nnden Bevxgi ■!■.■ hvis Spros; i Hovedsagen rr Fnrvrkomposilion og Hum. og da der bland! Anso- 
gerne llnd« . enkelte. der slna paa (telle Arbcjdr-i Grund, bliver nu Sporgsmnalel. om i FremLideo dr blandt Kunstnrr- 
uriRdommeo, dcr ruler or oplcvcr I OverenaMrnninelw mitl del ilwrkcslc i den Tid, hvori vi lever, pna Akademies vil 
kunnc flndr Vcjlcdnins; i drrcs Sludiurn or Slnlle for dcrrs Oplerrform. eller om de raest vaagne ogaan Tar Kftrrtiden 
m» t*ge flndeUtedihcri. fdfdi Abxlemirt gennem Udkalgrne har lasllioldl den lyritkc Tradition. — 

10 irr :ii uvrndaaende l.injer rr ikrevel er AkadfraiiMi Afgurelse Inldvl. Professorer UU\ Kinar Nielsen, Axel Jtr- 
gen»en og Sigurd Wamdel (!) Forbigaset Itlev bl. n. Roslrnp Boycurn Ved en Afslenining i sin Tid hlniidt Elev«rne 
om livrm de knnde onskc ion* Professor ftk Roslrup Boyrscn tan god I som nlle Si e comer. Delle har Akademiet ikke 
lagct llcmyn til. I og Tor sig er drllc principled ikkc *aa oprurendr, V af III Akadctiiiclcvcr er altid Fu-'huvrder. men 
Talen drejer mig her om Dl en Mand, der Itnr give! 10 .it tine I «hUI« Aar lil el opilidende og Iruglbart Arbejde i 
AkidemicU Tjenesle e* aaft paa Porlcn. Alle vi, tier har luill Itoilrup Hayrsen lil I. .r. . akylder ham Tak for bvad 
bun bar larrt ot. Man tnaa. lige, al nuur Akmlemitiden for as ikke krtn cegne* Tor det renc Tid&spildc er del Boycsens 
Skyld — ene og aleue. Han larte os al -r hgligl og at arbejde. VI vil haabe al Kleverne forslaar al reagcre rood 
den beguoede Urelfardighecl via krufligl og vedholdendc ni Akftdemiraiidel, eller hvrm dcr hir Aaivarcl Tor del tkele. 
nidv-r lit Frjlgrrb og boder paa del. 

For KHngvii: Sptml Juhanun. Viltulm LiwUlrmm. Axel Satlo- NYHAVNS-ODYSSfi T TOTELLET -Dagmar Hansen- og Cafeen -Mozambique* 
** stod fjarnt f Horizonlcn om min Barndoms Odysse 
og funklede mod Skiltene og dunkcde Mualk 
og skreg i Somandsdllle til om Nalten Klokken Ire. 

Mln Odysse var kravlcndc. Mlt Middelhav var graat. 
Chary bdis var en Ksetdcrhals. som maabed sort og trang. 
Nauslkaa var en Gadetos. Men Himlen klang i blaat 
omkring Hotellet ■Oresund*. hvor &maa Sirencr sang. 

Jeg krob ad Fortovsfliserne som langs Phaiakers Strand, 
jeg sejled i hver Rendesten og landed i hver Gaard 
og blev sksldt ud af JEolos. den hoje, vrede Mand 
som bused allc vllde Storme i sit Sksg og Haar. 

Jeg starvned ud paa Langfart. ud i Sol&kin og I Kegn, 
og spejded imod Rudeglans. mod Glasskaars-Dladem. 
og forsked efler Mening I de sa-re Skiltes Tegn 
og udstod mangcn blodig Dyst med Drcngen, Poly fern. 

Nu onsker jeg vcmodigt som en Gaardenes Tenor 
at sejlc som et Barn tgen i Lykkens Rendesten 
og spejdc efter Drommenn famose Koti-i-noor 
i Ruderne. som blinker Sol i Mozambique-Cafeen. 

Nu drammer jeg vcmodigt om den vrede /Eolos, 
som raste 1 en Hvlrvelvlnd af Ska=g Og raat Geiii. 
som 1 sit UUe Knaldhotel fik anydt det polske Sos, 
men senere saa skammeligt fik Straf for Rufferi. 

Nu tarnker jeg vcmodigt paa Hotellet -Oresund', 

paa og R og E og S og U og N og D. 

paa hver en SElsom Hieroglyf. hvor Tanken lob sig rund. 

naar jeg war ved at stave uden Gnist af Abe. 

Nu groblcr jeg vcmodigt over 0/et. som for mfg 
faldt som en lukkct Gaade i mit altfor aabne Sind; 
thi 0"et ligned med sin Cirkel og sin sk«ve Streg 
■■I; iCbleskive gennemboret af en Strikkeplnd. 

Nu tinker jeg vcmodigt paa de mange T.tv. jeg i'lk. 
naar jeg i barnlig Ydmyghed rak Tunge ad en Knsegt, 
og detane Knaegt fik Hjstp af Polyfcm fra 'Mozambique- 
og andre tfraekke. fregnede af de Kyklopera Slflegt 

Desvairre var jeg ikke en Odysseus* drevne Son, 
men vzrged mig med slatlen Haand mod de Kyklopera H»r 
og hented mig en Skramme, saa mit Blod stod som en Ron 
med Draaber som en Klase af de tunge, rode Baer. 

Min Vlsdom, som var barneblaa og tindrende naiv, 
blev harrdet gennem Tarvene og stcjl trods alle Klin 
og slyngcr nu en blodig Ron med Bex af blodigt Liv 
mod Himlen og mod Kunsten trods min Bamedroms Ruin. 
OPTEGNELSER FRA EN REJSE I ITALIEN 

AF AXEL SALTO FRA del gu&frnt lynde Tysktand, liTor Tog«ne trod* 
Revolution og Itorgerkrig Tores ulanina**figi igeaiicm, 
kom > i over Frankfurt til Basel. Efler Tyskland er Sweilz 
paal Iil.'inlr fmknialrt med Rode. glade Mrnnnker. Hjem- 
stedet for Mxlkechokolmle og wdruelige Troibekendclscr; 
(or furste Gang i lange Tider saa vi igen itor* livid* 
Sulvpcngc. Med I-n/crn licgvndrr iM rigligc Pojtkori 
iw.il.- bias Himmcl ofl Hornkvarg. VirrwabdsUidterturn i 
Sol skin og High inekhrdtc Kegle. Genncrn St. Gollliard 
fog vi med en Sneslorm ned i llalicii, livor Posletlen 
som ct hlomst rri Tvppc tlra'kkcr sift under Pilctnrcr 

og lia-ngende Vinhatrr. I ToMana blivw LnndskabH 

J . I :•-!■*; fn ■ 11 . vi gor (unit Gang Opliold i Firtnze oa; her 
blivrr Lundilrum syg. Foden, der liele Tlden liar i merle t, 
faar en Bcbrndelse; nan inaa lade drn 0|*iere og lioldr 
Sciigen. De-it- I'li-'M forager paa rn naturlig Mnade ban* 
Had til llalien. N'aar om Nation Firenzci krydredc Dufl 

Of Pis Dg i;|. ■■::;■', r fyldvT Va?TClKl Og lit Ull.gC >U'Iltl nedc paa Gadcn spillcr Strcnadrr og legcr som Gedekid. 
ligger I.LiiiiKii'niu under Forbandclier og venter paa Hel- 
bredrlsc for at kommc ncd og slaa ihjel. (Inlienernc er 
iavrigt ugwa nanigtifle Menn-esker. De eUker Katie. El- 
skuv og Iskager og som nllc farveile amaiker de. Mxn- 
dene er parfumcrede I :>[■--_- med Iirogcile Vesle, Armhannd 
ag KasirjMciiimrt Jcg liar mem jeg maledc i Rom loll 
pan ern (iuiig 19 Tenoiwr i dot samme Hus. allc sang 
■Cavalleria< med leaden Skubciglighcd. 

Visse Kjendommeljglieclrr, som virkcr gvant pna nor- 
riiske Tilhurerc. synes ul udnurrkc ilaliensk Opera. I Rom 
ovenacrede vi ea Opfbrclse id Tosca. Hvrngaog KuiinI- 
nialeren kom lit et Bruvurslrd glemte bun Rollejis For- 
dring til tgeren. stillede iig op frontalt mod Publikum. 
let iknevende og med bujede Knar, t denne Stilling, der 
vd hefordrrr Toncdunnclscn. sang ban sit Nu miner, tog 
Bifald og gav pna slaaende Fod Uncupo mens Stykket 
wlriioai gik licit i Slaa. Vcd en anden Lcjiighed dode Mi nn lo Gange ilnek yderat sjrelfuldt under de Medt-pil- 
lendes Grand. 

I visse Henseender er Italienerne lalenlfulde: torn Tig- 
gor* og um Slo< lepm i sere Fodtoj synes i del hele tagel al 
vatre Sydboeo* Forkarlighed. D* sj*ldiicile Fn^oiicr og For- 
ver, som i Slav) epnd sere ns Haand kommer faldt til sin Bel. 
Saa optngen er lian ar sin Kunst. al hin, naar ingen 
Kundrr pr forhaandrn. i Timeri* kan ttrJdc og smuksere 
en Selvejerslovle lion holder gcml i sin Kasse. Som Kri- 
gere er llalicnernc Inpre og de vilde uden Tvivl have nd- 
rcllel store Ting i K rige a byis del ikke bavdc vrret ana* 
don el foebandet Vejr. Ihukommende Frclserens Forktsr- 
lighed for de Fnltigr og Rlnge beholder Kirken Jord og 
Rigdom med dent Fristelser Tor sig selv, lit Gengnld lorrer 
Pnrslerne l.alin og arbejder lor Sjadenes Frelse. 

Tiden er Rnaet sportait hen over Firenze. Den ermed 
line slritlendc Taarne og. ,iir> Condoltierestemning endnu 
Iriedicarernes Firenze. Byen omkring Signorinpladteo og 
Ponle Vrcchlo bar en H no In-going socn Danle Tilde have 
genkendl. Deswrre frembyder selve Pladicn foran Po- 
laxza Veochio en plal Virkning paa Grund af Miaforholdel 
mellem Arkiteklur og, Skulptor, De tencre lilfbjede Bo- 
lognas Springvanri, Michelangelo* David, fiandinellls Her- 
coles og Cacut er alle ude af el nalurligt Forhotd. Iwer 
Springvandet er paafaldende uheltligt anbragt. De lo naive 
Marmorfigurer nicd Bronceftgenbladel ved Indgangen HI 

PalndicI -og Ryltentatuen af Coiimo den Iste. Tilde alene 

gore en langl sko-nnere Vlrkning. Selve Muurerne er efter 
Krigen omordnede saa Arbejderne af den samme Kunstner 
er samlet ovenkueligl paa cet Sled. Saalede* cr alle Bcato 
Angclicos Billeder samlet i St. Marco, Donalellos og detla 
Bobbin 'ernes Ting i Bargello'en. Micbelongrlos SlaTer Ira 
Uoboliliavcn og David i Akademict, Bpttipa||i ■ VfBcteme 
og Titian i Pitti. 

I Renaissance n arbejdede Kunsl og Haandvwrk sara- 
men og rrenibrogle de fartrinlige Rcsullaler. Kunstneren 
lod sig ikke anfrgle aom no, hvor han niidvendigwu oaaa 

'■::■-• pan Htijde med Kablime og Motorcykler og hvor 

Kunstneren foruroliges ved Tjdens nalurlige tekniskc Frem- 
sJiridt. Derved Ilk hans Arbejde den sikkerl gennemarbej- 
dede Fofm, der mere end de anndelige Fortrin bar beta- 
ret deta Verdi gennem Tidcrne. Selvom profession cl D>yg- 
tighed ofte i ilalienak Kunst dsrkker over alor Kedsomtied. 
er del dog denne forrnelle Indlrvelse ■ SloITel der gor, al 
ri no knn glardes saa heftigf og saa ofte over Renaissance' 
arbejder. 

Delia Robbia'eme modellereile og malede Fragtguirlandrr 
af Citroncr. Erl< <. Hlomsler. Pmjekogter. Agurker, .£bler, 
Pa-rer. Vindruvr og I^oTTa-rk i glaceret Lerlaj omkring de- 
res Madonnaer med skarp naluralisliak Knrakteristik. De 
udfurlc ogsaa i Keramik plasliskc Land*kalier af stor N'irk 
uing. malcdc graanc, blaagnia og \iotctte. Del er sum om 
Knnitnerne i disse Landskabcr ser pan N'aturen rned fri- 
ske, mere iodlnengende Ojne end ellers, fordi de her i 
delte Materiale for Tonte Gang skal skabe en kunstnertsk 
Land ska bsvirknlng. Ogsaa i Broneeslobn ing var licnais- 

lanceni Italienere fremragend* (BaplUtoricIs Broncedorei, 

men bvad der dog mest fiengslrde mig .■) glimrende 
Haamlvarrk »ar to Marmorborde med Mosaik i Pilti. 
Bordene er L X 2 Meier. Pladerne, der hviler paa lire 
Qrkantede. forgyldte lien, op af bvilke der slynger sig 
Guirlander af forgyldle og farsalvede Mutlingeskaller og Koraller i alle Karaklerer af Guldpaabegning. er ar aegyp- 
tisk Porfyr, brunviolel og flnl hvidspa>ltet -torn en Sand- 
bund; heri er indlagt med <>kc<Jon og andre haarde 
Slenarter en Rigdorn al 0sters, Muslingcr, Snegle, Perler. 
rode otj hside Koraller slroel ■dtodeslnal lienover Pladen. 
I.angi Kanlen lober en » la Grec Bort at lapis lazuli. 
Dtsse Arbejder er saa lint udrnrl, saa rige i Tegnlng ag 
Form gennem T-yi og Sltrgge. al man i Time™ kan Mire 
staaende og unifre sig. Muslingeskallerneersaa indlnengende 
gergivet efler Saturen. at ikke alene Tegningen er fuEdendt 
gcnncmrorl. meo ogsaa Lyaeli Spil henoTrr Krnmningernc 
og Overgangen fro kolde til varme Farver. Ixonardo kan 
i nine (egnede Porlneter. i sin t'dformning af 0jeo<vRter, 
Nzoefloje og Mund-vige minde oni disse Snegle. Virknin- 
gen at Tingene ligger paa Bordpladen er ved de indlagle 

Skj-ggef saa le-Tende, at man lader Haanden glide hen 

over den glatte, slcbnc Plade for at slade lil dem. — 
Mens Evncn til at frembringe Kunsl hell er udctod i 

Italirn. bar del udmrrkede Baandwrk holdl sig til on 

som Nallonens Oneste Eene. 1 Frescoleknik, Mosaik- og 
Marmorarbejde er Italienerne ooverlrufne. men Udviklln- 

gen har ikke banet nye Vajt. De barokke FlodgndCT, 

Michelangelo* og Rafaels Figurer er endno de Forbille- 
der der akablonmaessigt elleHignes i arag og adtyndet 
GentageUe. 

Caslagnos Fresker i St. Apollonia gjorde suerkt Irtdtryk 

paa mig, lordi jeg. der ikke hnr sel ilem far, ikke vented* 
at flnde noget betydningifuldl. Paa den Maade Ok Bille- 
derne en egen personlig Va-nl for mig. Man lillzegger 

ofle Ting maaikc OTcrdreirn Yarrdi. naar dibd ar- 

kender gode Sider ved dem man lldligere bar oversei. 
Man ender med al gore alg identisk med Tlngen i sin 
Iver efler a( i.i-.i-i.i;, sit Fund Caitagno minder om Poul 
Cbrialiansen; del Mtnmr kraftfulde Bondefysiognomi. den 
samme fasle, noget traeede Formgirning. De savner den 
rige arlistiikc BeTvgclighcd. men i begges Arbejde er Foe- 
men fold og stank. De unge Kunatnere hjemme kan larre 

megel af Poul ChrialioDien. 

Snaledes bor en Dek oration vicre: et enkelt kraRfnldt 
Billcde — som Nadverfoilledet i St. Apollonias Rcfeklorium 
- ollrr en enkelt gennemfort Billednekke hvororo Tihkne- 
rcn kan koncentrerv sin Andagt eller sin Billedlasrat. Ra- 
fael udsmykker Vallkanet aom roan forer en •Sske med 
Tapetpapir. Va-gge, Pilaslrer, B-uer, l-ort og Gulv, ulUam- 
men er overbroderet med Dekoralion; inlet Sled den tomme 
Vafgflade, drr virker ved sin Ro mod Billederne, giver dem 
Spillerum os^ som netop prseciserer Virggen aom Flade der 
danncr Rum. Dette foratod derirood den anltke Maler- 

kunil. Hoa Pompejancrne var Vvggenn Dekoralion de 

rodmalede Feller; del paasalte natural is liake Genrebillede 
eller dekorative nature rnurle tjeuer kun til at mildne 
Virkntngeti og garr den rig. Nogcl andet cr at diuc Bil- 
leder er saa glimrende Malerkuoil . Hajrenaissancen latter del 
dekorativt illusionlstiike Maleri brede sig og bortlage Ka- 
raklcren af Va*g(lade. Man ilaar i Vatikartets Stanzer som 
paa en Mark med L'dsigl til alle Sider, midl i el lorry- 

gende Speklakel. — 

Del storsle Firenze ejer er Mkhelangetos Grovmxle over 
de unge Medicifyrsler i Kirken St. Lorenzo. Skent man ken- 
dor ditie Figurer saa godl, er del ligesom man ser dera ber 
for farsle Tiang, en sandan Forskel gor AnbHngelsen og 
Stoffet. I Stedel for Gibs er trmadl del guk* Marmor, der \ed sin Klarhrd Inder Lysel trarngc langt ind i Figurerne. 
Deltc gor dem Idle og; lerendr. Lysct frn oven gor Gruji- 
prrno mere samlcdc. (If I slore Rum gor al de vlrkcr min- 
dif og overs kuelige i pet lilik. 

Er Firen« den slankc Pige mod Pagcbaarcl. nina Mom 
voerc Mnlrooen. I Fircnzc crden klogc Rennis-sancenrkiteklur 
forviln i i line Far vex. I Rum cr alle dc liumarfuldr Ha- 
rokhnsc mnlcl brune og gulc. Klotle Flodgudcr med dreje- 
de Ben og Flagruka-g Irytler Vanil op of Brostcncnc olle- 
vegnc. Vi gloxlrdc os over Kommiannlbestyrelsens Flothcd 
og S»n» for del fcslligc. indlil vi h<*rfr, al det vnr de gamle 
roraerske Yandlerfniiiger der endnu fnrle Vandel lil Byen 
fra Bjsrrgcnc Af sammc (irund ken die man heller inlet 
til Vnndsknl. — 

Rom cr en lyslig By. Folk skrigcr, syngcr, liggcr, 

handler, mens de fornemmr Romcrinder med hrede ovale 
Ansiglcr, lille fyldig Mund og den slrcnge Camcproni. viRer 
sig |>»» Balkonerne. Den l(i. Mnj var vi lil Jeanne d'Arcs 
Kanonisalion i Peterskirkcn. der lil l-cjllgheden var be- 
tmkken med rodt Fkijl indvendig. Hele del rommke 
Folk it-, r » .cr-- 1 (■■ dellr hisloritkc Skoespil. I'ihii- 
Hcllcbardiatcr i Rustning og lljadm mod orange og viotet 
llrihrl Toj — Oroglcn kom pone ret af Michelangelo — sugle 
at holile Orden pan del ellcvilde og barnlige Folk. I'rse 
sler wind kig ind paa bed re F'ladscr ved at springe over 
Soorene. men* forvaagede og enfoliligc Pilgrimrsie der var 
kommen aamuten fia bete den katolslte Verdcn og i In* 
Mii'ivi-. Iiivdc tovel under nabcn Himmrl pau Kirkrm 
brede Trapper htev skuhbel litside. Faint i I'rocessiouon 
kom nyngende Skarer af skarggpde Munke med Fislelslcnv 
iner, eflerliaaiiden Gejsllige al stigcudc Rang, Pnrsler, 
.Erkeliispor, Kardinalcr og sidsl I'avcn. bell kln*dl a Guld 
og lividt. pal Trontlol op over Ma-ngden filed flagreride 
Baldakintng og Slrpiisljrrsvifter, under ftjaldende Trompcl- 
'.ii>'i som en Ncgerkongc. Scenen spiller i del lexlc Aar- 
liunilrrdc. Saalcdrs har Alrinnder dm VI, den Jtore 
lledning gjurt sin blnlri*. Damcrnc grccdrr og vifler med 
Lomiii' !..:■-. I.i iji-i. alle maser paa for al w; del er el ube- 
fkrivrligl Rorr- — 

Del er paafatdvnde hvor lidt MalcrkunM man ser i 
Bom. nnar mnn ta>nkcr pan f. Kks. Toscinoi pller Vene- 
digi Marngdcr af udmacrkede Ting; der rr Guido Beni 
og Salvalor Rosa, som gamkc vial endnu paa H. C. An- 
denem Tid lidestilledei Itafacl, men taa cr der Vatika- 
net, ion en Verdcn for tig; den Blamling af del sublime- 
ate og del Urveligste. Af Rafael* Slanxer forekom mig 
beds! tSkolru i Alhcn* og Hrliodorbillcdel. Itaggrunden 
og hojre Side af denne Freske rr vel del bedale Malrri 
Rafael har lavel. Del er sUrrkl og klangfuldl. i Form 
og i Korve. Billedel* Bevargctse gaar i Slykker da Grup- 
pen lilveiislre ikke griber ind i Komposilioarn. I.of* 
let i Heliodnnalrn af PeruzEt er rt udmxrkrl iniukl Ar- 
bejiU-; Kompovilionenie o^ de enkelle Fagurer bar e/n 
Varlile og Flugt. der syuei inspirrrel af Michelangelo. Del 
umme lykkeligr Dckora I ion ■ talent og iodtimigrende, lidl 
sodladne Kolorit der udinierker Skolen i Alhen Under man 
i iGalatbeas TriamN i ViUa Farneiina. Delle Billede 
aksrmrnt's dog al grimme Omgivelser og sin svage Afslut- 
ning paa de (o Sider. Del er ligesom Billedel ikke faar 
Plads lil al uilfulilc aig » Breddcn. Kompoiilioiirn erellera 
ocerordenllig (In og afvcjel. Indlagende er Rafael i Log- 
gia'en. der er en virkeJig tiaudfuld Cflerligning afAallken. Hans Behanrlllng af Frugt og Lav kammcr pan ffojde med 
(itiibcriU Broncefriser paa Baptiilcricls Dor i Firenze. Ar 
de ■.?!! i.i hibeUke Mnlcrier paa Loggia 'ens Loll busker jcg 
bed«t il«ak, Rebekkn og Ahimelek.. men dette lille Bil- 
lede. der knnpl cr on Alcn i KvadraL %taar ma-rkva-rdig 
nok sla'rkere i min Mukommrlic end alle Vatikanels Slan- 
zrr. Det er male) gull i gull med en draalende gmn Sol. 
Modsarlningen mellem del mvgligeSoUkin og del fofborjtne. 
hcBigt bevargne KUkovspar er praglfuldl Ixnkl og i Farven 
som af en Ktanatner i del 20ile Aarhundrede. — Del -.iain-kr 
Kapel cr del storsle Mnlrrkun^l vi cnilnu har »el. isarr 
Duinmedagshtlleilel nna Endevw-ggen. der er malel i blaat 
og otter, Denne Kunxl er i Slaigl med Kolosueum og 

(,,, ' ,ri '' ■ Palads. Man er sum bedUivcl under del geni- 

nlc Tordcnvtfjr, 

Af Skiilptur llndrs i Horn en overvaeldende Ma-ngde 
og alle Slilarlcr. fra boarde a?A.vpliske Monnlithcr og gald- 
patiiieredc, romerske Broncedyr til Bernini* hollcde Pi- 
noplikotiknnM og Viktnr Kmanuel Monumcnlela \kinnende 
Carraram armor. Deh her gengivne gr*&ke Originnl Hndes 
i Termemuseret. Figurcn er legemstor og af cl fen bengal! 
Marmor. Den line Spiralbevxgelse kan paa Fotograflet 
fnlgci fra dvn hojre FoiJ genncm vcnslre Hen og forturl- 
lendc iig gennern biijre Arm. Formvn cr levende og rig. 
Figuren er som byggel op af Kugler. Denne Venn* itlaar 
for mig torn Miinslrct paa hvordan god Skulptur tkal 
vasre. Af romenke Arl»ejder mimics jcg iwer de to Dios- 
kurer pna Kapiiol og Flodguden Marrorio. 

Er begyndt at arbejde pan nogle store FrogtoixilillinRer 
og el l.inisk.ili tra Fornra. som jcg har tegnel og studeret 
pan Slrdrl, Drt er uuderligl eBrr liing Tidt Forlnli igen 
at begyndc paa Arbejdel . Buadc Hanndcn og Opfnllrlsen 
maa Inenes op igen fra tironden. De mange nye Indlryk 
forvirrer ogvaa. Naluren kan jo med Belle belragies paa 
mange Maadcr. og bar man ikke beatemle Farvesammen- 
sa<liiinger n|> praerite Form- og KonipOMlionaforr^lillinger 
i Hnvedel. kan man tigc sna godl male sum Delacroix, 
som Kobke. cllrr hvorfor ikke vaan lmpressioni«l — en 
ligegyldii; Tempera men lung. Fnrat cfler long Tid*. Arbejde 
Taar man »ig malel op. Slam-lid alaar paa en Altars mellem 
Skildpaddcr, Manvin og Konincr. Del er blikslille. Fluget 
paa Enkedronnirfcgcnti Balje ba*ngcr dodt ned l»ng« Siui-cn. 
Man venter ReTolalion ■ Morgen. Alle er irriterrde paa 
Grund uf Viiemen der er 10 Grader over del normale. Der 
Oliver duglig skudl Folk paa taden og brredne Bersaglierer 
ufpatrouillen-r Bycn. — 

Roma Omrgn er rig ug afvekslendr. Font Kampagnen 
meil sine Iwdgendc Yalmuemarkcr og nine Aqnoduklcr, 
Poussinsi klaimke Landnkub. hvor de langhorncdle Okser 
gaar bjem i Solnedgangen. La-ngerc ude AlbanerbjaTgenes 
fanle vinkbrdte Skraaninger, Smaiabycrne Marino, Fraseati. 
Cailel Gandolfo ved Albanennen. Albano, Arircio og Gen 
■ano. hvis Gader alle som en Sljerne skydrr sig ud fra 
Vinluvsstfjlen paa Torvel. Her ligger Nemisoen, ^liucrvas 
gronnc Spcjl, dybl ncde mellem grnnne Skraaninger og 
Trattoriels murslcnsrode Loggia apcjler aig midl i nil det Gron- 
ne. — Ud ad Via Appia anlica knrer vi forbt Drusasbuen, der 
endnu barer Spor af Vandledningerne lil Caracallai Bade. 
Lanvgcre ude Callixlut' Kalacomber hvor Trappistmunke for 
lalle-r am den liellige Ca?cil i. •. : . k.-.ii i;i Martvrdod. naa r de ikke 
uelger Cliocolade og f.iknr III Turiater. Hell ude ved Carcilia 
Metellns Grav er der en vid Udsigt over brie Kampagnen og Bjarrgene ■ del fjeroe. Mod Syd see vi over mo>d den for- 
ladle AventinerhoL og i Reining af Sahinorbjargene liftger 
Hadrians Villa med Cypresser og skyggefulde Lunde. Her- 
fm gik vi en Dag id ■!<■■ kridheide, solhede Slier op mel- 
lem stovede Olivenlundc lil Tivoli. I Villa d'Estei ade 
Praglvierelser havde d'Annuncio med vaddig Haand tegnet 

vil Navn henoTer Apollon* Bryit. Ncdc i dc kolige Kinder 

ved Vandfaldene Irak el Uvejr op over Kpnrn. Himlen blev 
blaaaort, son Tneloppene stod hell lysendc. 1 Irykkcndc 
Merke under ustandselige I.yn fandt vi titers I paa Hejderne 
op lil Sibyllelemplel. Iivorigennera Tordenen tordnede saa 
de line koriatiske Sajler paa del Nile Rundlempel ryitede. 
Hen ad Alien, under Tilbagekaralen lil Rom, brod Solen 
igennem Uvejret or hele den udilraklc Kampagnc Ibb frisk 
og gul, bidrt i Regnbwr. 

Efler del diiftende Firenxe og efter Rom, den hea>, 
kirkegale By, slog den. wille Hnvlufl os ivalende imode i 
NtMMli Her fandl cndelig Lundstrom den relle Tingellanget- 
stemniug. Byen mod lager o» i fold Fatl 2den Pinsedag. 
Paa el Hjorne vvller Vognen en Idle piiklel Drtng. der 
■iddrr og over sig i al spille >lerre«. og paa Contoen kom- 
incr vi ind i Fesloplogel: lange Rarkkex of Blomilervogne 
med ivajende Fasanljei og hrogede Daand rimter i Galop 
ned ad den alejle Cade under Skraal og Fell. De cr rent 
lossede til al knre I Neapel. Her er den nttlurlige For- 
klarinp pan dc mange puklede. vanskable. Iialle og en be- 
nede Menoesker. Byen. vrimler med. — Neapel ligger i 

Terratier, langs den krumme Golf, med Capri langt ude 
Mm Cirkclbuena fj-crne Centrum. Paa den blaa llugl sejler 
Baadcne med Ircknntrde Lattiiencjl. lilvenstie rager del 
lyride, rodmalcdc FyrlMrn op iow en Fnllos. Mien dene 
uelger Koraller og; Konkyljer; inleresMredc Kunder kan 
ogsan kobc spogcfulde pompejanike FolograDer. wm den 
soipekte Kobmnnd haler op ar Baglommen. Kamma va-n- 
ner tig mart til den lediagendc Mimik og trrkker tig lil- 
hage men* Herrerae handler. Drcogcnr ilrkkrr i Vandcl 
otter Peogeilykker og Smaapigcrne darner til Tamburin, 
mens Vesnvs klass-iskc Rogpinje slaar stille i I.uflen paa 
llaijlicuicl. Del C en hel Rallel. Llalieneren kan telv se 
del. og nyder del. 

Hver Morgen giar vi a Vandel paa den anden Side 
Havnen blandl Snpindivinilltkerne. Ved Siden af lig- 
ger Varieleen Eldorado- Lucia med wt Bevorrtningxhave- 
Udilyr. Hvor Florentmeme har en Itroncttlor af Gbibtrti 
eller eo Uellig Georg ar Donatrllo anbringer Neapolilancren 
Footamer rnedl Sluknymrer blandl vjalelle Poreekenririi 
og lyMrede KaUckilliogcr. Del var eo hel Sorg at akulle 
forbde den Telle og priapiake By. 

Pompeji naar mnn fra Neapel gennem NeriehaVef Og 
blomstremle Kleniatis. del ymlige Kauipunien. 

I Neapel havde vi faaet Tilladrlw lil at »c Pompejii nye 
CdgniTninger. Man arbejder p;ia Via del Aboodanzai For- 
laengelae ud lil Amlltealrcl og allerede er pragtfulde og be- 
lydningiruldcTing item dragne. bl. a. Gladialorernes Gymna- 
Miksal. VarmtVindapadkne, hvor £jvreru Born hnr ridset 
Tegningvr hen over Dekoraliotierne. Tricliniel med de le- 
(•eniilare Klefanler pal rod Bund og tie orerdvkkede Krl- 
dere med <fte mange grinende Dodc. For foiste Gang bar man 
fundel loeloget Huso med Balkoner. Desuden er hragt for 
Dagena l.yi en Stukfalirik med Lager af Kaanmlrrialrr ok 
nogle Sovcva-relser med hvielvet Loft, der bar Fremslilling i 
malel Slukrelief af Kampene omkring Troja. Fartt naar hele Forbindelseo mcllem den allerede adgravede Bydel og 
Amlileatret cr njiael, vil Adganscn lil de nye Udgravninger 
blive aabnel. — Hell ude i del yderste Arbejdifell Qerner 
Folk, d-er alle er spcdcll oplcrle til delle Arbejde. A^kea 
og Pimpitencn i fletlede Kurve og karer den bort paa Tip- 
vogne. De Tundne Stum|ier af Malericr og Slukkalur pilles 
liliidc og eflrrhanndcn kin man sorltc samrnen, liKesom 
med et Pn«le<pll. et belt Billede. Di»e Stykker bliver 
morel fast paa en kunilig Vag og opsatle paa den Mar, 
veil bvilkcn de er randne. Samme Dag vi var derude 
ha%de* Arbejderne ofdarkkel nogle Billeder. der foreatillede 
Herculea' lolv Arlwjder. 

I'nder Opholdel i Pompeji besleg vi V'esuv. Vi red fra 
Torre del Annunziala, Marcaronibycn, med Ferer og 

noglr Urcngc iler hang bag i Halcrne. Del var forrcslen 

ingen ringe Pnenlation dlsse Drenge udforte: de lob i den 
hagende Sol ved Sirlen of Heslene lige fra Bja-rgeli Fod 
lil Toppen, kun med lo- korte Hvil. Del var I'/, Time* 
Tur paa ilejl opadstigende Vej. der dela var klippeluld, 

del* hclagt med smaa Pimpslen der veg for Foden. Sele 

lil Heil var Turen anstrengende. Lundilruiu havde aldrig 
redel for; ban mcnle vi i Skridlgang under bebagclig Speg 
akalde tilbageltrgge Vejca i Tnceroet Skyggc. Ak, Skyggeo 
holdl snarl op og Somlalen ligeledes, da Model vaagnede 
i de •.111:111 Forere. De bujede og btfaN Krikkeroe, saa 
de satle 1 voldiom Rend. Forreilen Iror jeg del rnorede 
Hellene lige*aa inegel som Drengenc. ialfald var Simmrn- 
ipillel mellcin deni megcl lydhnrt. Til al Held tcjilo Cow- 
boy'en sig i Lundatrom. han klamrrde aig fortTivlct fast 
og var en Hell. Eflerhaanden vi kom Toppen narmere 
blcv Luftrn kolig. I'dsiglen erimuk deroppe fro; mao kan, 
ligesom Ira Flyvemaskine. se ned paa Bunden «f den grnnne 
Golf hvor Skyerne kommer og fdravinder. SkOV* Og By«f 
ligger apredt i Solskinnel. og de slorknede I.ava«lromnie 
tegnrr sig imellein dem «om sorte Slanger. Helt oppe paa 
Toppen pr L'diiglen storel af Tauigrr. der allid lejrer aig 
om Topi>en; der er koldt, og kvadendc Svovldampe ataar 
for Bryitet. Vi sleg et Slykke fra Kralerranden ned i Kra- 
ifn'i, ea ikke ufarlig Tur, da I'impalenen ikrider nedad 
og vantkeliggor Tilbagevejen. S«lve Kraleibunden er en 
lykHydrndr. beva-gelig Mais* dee ipiller ohvggellgt i ffle- 
talliske Farver. Damp Inenger op gennem L..:--i med en 
fuiende Lyd som kogende Grod. Smaa kegleformede Bi- 
k rate re rnger op af Lbvbmkii ok udieiider under lordnende 
Speklakel Slen og lid. Del er Nedgangen lil s«lve Helvede; 
vi drak en Flaake Lacrynia for al hwe Hiimoret. — 
Nedstign inge n akete i Galop under Dillig Resng i Kroerne 
undervejs. Vi ivingede rutin ere I ind 1 Torre del An numiata 
og (Ik ryalel af 01 Efindringen om Vulkanent kolde og 
giflige Aande' 

DUse Linier cr nedik revel t en Have paa Capri under 
Cilrontnrcr. der duller syrligt af Frngt. En lung Varmedia 
liviler over Oen, der i lo Maaneder ikke bar fnael Hegn. 
Ciiternei nc er (omme og Vinrankerne uden Saft. De Fromroe 
liar nu grebel ind med en Proce-tsinn. Kariene barrer en 
Solvhelgcn modi, brlwngl med grnnne Glasdruer. Musik* 
korpvel nf Bnrherrr og Skneddere spillcr af fold Hala. og 
dr mindale ug yndigile Smuabuni gaar foran i Engledragter. 
Delle maa da rare Regncn* Gud, I Allen vil Kakellrr fra 
Bja-rgene rundl omkring senile lldregn ned over del lar- 
ilige og ufortrndne Folk, mens de stiger og sliger . . . 
DANSKE TROUBADOURER 

PO&TISKE ERINDRINGER FRA PARIS 

TIL EN MALER V-J» aldrig. Erindringens Have. 

du skabic saa sken en Bukci 
so in den. du faar skxnkel til /Etc 

for del. dcr blir evigi begrsedl. 
O. aldrig. du Tingenes Moder. 

der fader en Morgcn af Fryd, 
skabtc du Dage saa skonnc som d«, 

der lever i Morgenens Lyd. 

Mer dybi end i nogci Oddon 

d«r er lil mil Hjertes Musik 
ved detle melodiske Minde. 

som mildt gennem Morgenen gik. 
Dc bcUcndc. smaa Musikamcrs 

bebjreldedc. bejlende Larm. 
de geglende Gades&Igeres Sang. 

dcr kom lil min Vindueskarm. Rue tte L'Universiti. Sommeren 20. 

O, Klinkcraes asldcdc Klage 

og Konernes kierlige Spil 
spuxgte mil vaagnende Hjerte. 

hvad Taarer og Armod er til? 
Glashandlcrens klirrende Rigdom 

af Ruder, han bar paa sin Ryg. 
ringled som ^veniyr-Klokkers Spil . . . 

skont Karlcn vax kroblinge-styg. 

Fuldendi blev Morgenens farsie 

og fine, fortryllende Facrd — , 
med skxlvende Genskins-Skaaler 

af Solens forelskede Sluer — . 
Den skonnc. parisiske Hebe 

stod. paa Hefaislos* Bud, 
og skarnkedc Solskins-Skallene 

som Vin over Verdcn ud. Og paa oMinistere de Marinea.' 

i den idylliske Dag 
flammcdc Morgcncns Farver 

trofast i Frankrigs Flag . . . 
Vildc du. Tricolorc. 

vinkc med farvcdc Sejl 
ncd til del blinkende Betler-Glar. 

en Spillcmands dybc Spejl . . . ? 

Der. hvor de hellige Fadres 

Gade, -Rue des sainies peres«. 
modes med Seinens Vande. 

hver Morgen vi modte Vollaire . . . 
El Tog af antike Butikker. 

der blussed af FLojlcts lid. 
Rococoens yppigc Haver — . 

hvor Vejen beniset lob- vild . . . 

Vicomtcrnes dragne Kaarder 

var loftet i acdel Duel — 
mod en keramisk Madonna. 

der keded sig sclv ihjel . . 
i Klinkerens bugnende Vindu 

af Dod og forsieaet Dram 
hvor revnedc Hoffcrs Helie gik 

blandt Kjolers forsidnedc Strom . . O, Menuetternes Mcster, 

Mofcarl, d*r stod dil Spine 
saa stillc som havdc dets Strcnge 

stedl i Forglcmmelse grardt . . 
JX'r tumled vort Hjertcs Rondo 

mod Ruden og Rudens Glass 
mod flygtende Graticrs Armc — , 

og flygtende Graliers Dans . . 

Som Mediciernes Gsester 

kom vi til Louvres Gaard 
og stilled de dromte Hesie — , 

hvor nu Gambetta staar . . . 
Din hertigc. danskc Straahats 

flosscde FlojeLsbaret — 
sireg du af overstrommende Fryd 

dyot for Waiteau's {Cabinet. O, smilende Soer. der spejder 

og spejler en Mo og en Mynde. — 
Idylliske Skove. hvis Tracer 

er selvc den krooedc Yndc . . . 
De levendc Slier, der lober 

sig vilde i sodc Lunde, 
hvor Elskov iblandt Galame har 

Empircns Cupido-Mundc. 

Tigercns acdlc Fortxller. 

Delacroix, vi bestormer. 
Loven med svulmendc Lcmmer 

ser vi han fyrsteligt former — . 
Dejlige Tander, der flainser I 

Panthere. Purpur-Dyr. 
Kampens urolige Rytme. og dog: 

Et Artemis-iCventyr. 

Ticpolos fiottc Effckter 

i flyvende Himmel-Fcst 
drog dig fra Jagt-Idyllen. 

som Renaissancens Gast 
til Guderncs gyldnc Haller 

og Kampens forklarcde Ro — 
der hviler bag al den forbartdede 

Blajst bos Tiepolo 

O. jcg bemarrked din Jakkes 

soIskin5-forklarede Grunt . . 
Dit hellige Luvslid syntes 

mig dct, der var dybest skent . . 
Det falmed end ikke i Skzrct 

af "Mediciernes Fester« 
hvor vi, blandi andre Fyrster — , 

deltog. som sagt. som Gaxster . . 

Midi i det rubensske Rige 

af kaJvckrydsede Svcndc 
og belgendc Dronninge-Bryster 

saa jeg dig heftigi vende 
dig bort fra lukulliske Orgiers, 

Festers, Effckters Ekko — 
mod en forbitrct Ekstase i 

llden hos Fader EI greco. Dei m«rkner iblandt ^Boulevard des 

Italiennesa myldrende Tn&er. 
Poccardis Pokalcr lyser 

af el Venezta-Skser . . . 
Og h£r begynder mil Epos, 

far alt jeg ti k streng-taget-sagt, 
at segue i ct moderne Lys — , 

under Monlmartres Magt. 
Emil Bennclycke. TIL ABONNENTERNE KLINGENS GRAFISKE FORENING 

TV^"ED dcttc HeFle afsluitcr Klingen som Kunslblad sin 3die og 
forelobig sidste Aargang Da Papirpriscrnc og Tryfcningsom- 
koswingeme ikke i 0j«btikkfet tillader os al fortsastte Udgiveiscn i 
samme Omfang som hid til har Rcdaktionen bcsluitci i Stcdci for aar- 
Hgt at udscndc en Mappc med nogle grafiske Blade, der saa til Gen- 
gseld i Formal og Udstyr skuldc varre anseligcrc end Klingens sasd- 
vanlige Bilag. ^Klingens grafiskc Forening*. agtcr at udscndc Far- 
velitografier. Radcringer og Traesnit i smukt og anscligt Udstyr og kun 
i et Antal der svarer til Abonnentantallet. Speciell vil den dyrke store 
farvcUiografiskc Billcdcr, og alleredc har flerc af vortr bctydcligstc unge 
og yngrc Kunstnere paa dcltc Omraadc lovct Bidrag. Dissc Blade, der 
blirer signerede af Kunstnerne. vil paa Grand af del lillc Oplag hurtigt 
blivc mcgei eftcrspurgte. nKlingens grafiske Forening" vil hvert Efter- 
aarudsende mindst 2 anselige Arbejdcr. Vcd forstc Udsendclse <Nov. 
1920) vil Medlemmerne modtage 2 siore Farvelitografier af Jo- 
hannes Larscn og Albert Naur og en Radering af Axel Salto. 
Prisen er 20 Kr. om Aarel. der opkraeves samtidig med Udsendelsen. 
Saafremt Aboancnter paa Klingens 3dic Aargang ikke inden 20. Nov. 
afsiger Bladet. gaar Rcdaktioncn ud fra. at de onskcr at fonsactte 
med Abonncment paa Klingens grafiske Publikalioncr og dc omtalte 
Blade vil blive dem tilsendt Denne Henvendelse beder vi indtrasn- 
gendc Abonnenienic folge. 

Ekspcdilionen er som hidtil Arkiteki Poul Henningsen. Udby- 
gade 1. Kbhvn. N.. Tlf. Nora 3232. hvortil Afsigelse af Bladet bedes 
send i og hvor Indmeldelser i Foreningen modtages. Ligeledes modta- 
ger Landcts Boghandlcre Abonnement. Sammesteds faaes ogsaa samt- 
lige Klingens Publikalioner. saafremt de ikke er udsolgt. Redaktio- 
neos A-drcssc cr som tidttgerc Malcrea Axel Salto. Edv. Glacsels- 
vej h Kbhn. F.. Tlf. Godthaab 1870. 

INDHOLD AF 3. AARGANG 

■ 1 1 1 - i, . i. .■!.-,;; lei ll.-ir.f . H«rrh. 0. V., LioUuiaaanit &. ft. 
llmiibolta. JahviBM, MiRi 6-7 
lt*Ntirl vrki-. Kail, .Foraar* •'■. .AMUeu." 8. ,H»i .1- Troobadarrr* 

10-11 
<:*MH«r, Paul. Fot. », .llnr* tr* Pant Cmmm- t. 
( fc-IRll, Utn, ¥a\ ■; ■ 7 

«*3irUtra»rn, Arnold, „Ij« a**l*tiak« MaaWatok* I. 
II.. .Vilb. KjhB* *J. liuiiAf Wolmir* 8-4, .Qljptm.km VisMrhtv*" * 
Hi*, .lohannc, .Nuftb Vara ml Mix'h(lkfni<ilo Buonaroti*. 
HniiHr«kj*UI-MaM»*4>. ft-, „Ba*>.)- 5. <k>.Lagal 4—1. Jndhold 

•*% Fonrv" 1 — 7. 
DrLcroL, .-'or, Pot 10- It 
Mr ruin. Audrf. Fot 1 
rMU-«.llrr, Kai, .I».lakn|-|- - 

d .KbiiI Itannrljrke', .WiufUn Bog on Kafaal* I. 
.,<■ *h . -i.. 1,1,. ..)■■. S. ; -4. 10— IS. 
«-rlat*«l. Otto, .AMulUnde H-n.ri.ir,,--r I, .LiUfraiurUu-iftiiinir- 

S, _0.l-.ld, Parralwre* S, .Carl Jul DiImwwr' C— 7. .Lean 

Hal U.I a Albert! a* t'lruiidlwfiPlMn *f don kriliikt Jvilatik ' B, 

„V*4 .t> Pit. Tobak- 9 
4-.rr-.aa-, Hmr-ld. Pat 3-4. 
4- Ir r» Ins, ]-••.• Fat S — t 
<■<•■;■• Vlixwnl »an. Tagajng 6-7, ,Ur*t* ft. Alias" 4—7. 

b«Un b-aWdt, Braatj .Thrmior Phiiipwo- ft 

<-.... I. M.ul -, io- |I 

■ . P. „Pr.(VM<tv Carl PstnBtBl On Mod* join infer- • 

llnft-i-a, I'ttfT. Train!! fl— 7, 

iiriar-ra, Wiii..i». yfiatgMw Digit* i. 

Hraalaf>*n. Paul, .0m St./lLapUr-n forda* modW* Kaatoar* I, 

.Altadanuat* JiVtta-.B-l.a* S. .Akadr-uat* 3 4, .PLada or form" », 
_Kl> riffflrDtar baVlW- Otf tMuti_.Wr*, an-radl pu dca for*- 
lirjrri.d* Kuatt", 10- IS. 
NuffniHMH, Km. .l»*n Man Armada- J— 4. 

iii..i iiinf. Lit a— «, a— 4. 

J., .Wii fn l!J.ti»m_- a. 

JruM-n. IC'lcr, Trannu '■ e. 

Jrakrw-n, K ;..- i .AT Vm.kalit-Dutt.ti- Ml.>i. 

Jahaawa, &r*„,\. Um.laral.t I. Lit ». 8, Far.rlit », <fm*la_*lit 

10- I H, Far.rlil 10- IB. I0--18. 
Kail. |. C. _IIa>rbcrt liararn* m Pol 8—7. 
HmnI- IbihibquaL „I '-rwWeomfna* t — a, 
Krlilrnipa, Ton, Niha* iii-I «dia.*. 

K.u.i. v.ik. Pat, r lir' n. JoUi.. IU-1 I. Virriel 1—4 

I4IW1, Timer. .St>irn»nirt Ktnp*. .Til Kenpomiltu Orelh* 

liltanl. Karl. M. 1-7, 8. 10 — IS, 10-12. 

■•aaadatnaa, Vilh.. UaaU.ir.lil. 8-4, r'»rr.:.t 8—4. Lrt 8-7.. On- 

.!,_•.;■• M. », Ut », », Fart-lit 10-18, Lit 10-1», 10-19. 
X.. .IleajaV 1 M.tiUiitB- 8. 
Umbtt Ulsa, Fot 1 

»■(!«<-, Hrt.n, Fot 2. ■-'. 3- I. «. ,Cn Milan UptrgDaWr. 9, F.»t 
6, Fct 10 13. 

>a«r. Aid. L*t ft-l. ft-4 

> '-• r..|.lll!>IU .. & 

-Mr Ian*. Jib, Fariflit % lit 10-1* 
S«Crr. H, 3- 4, A— 7, 10—18. 
^acrr nm Kenalr, B-4. 

*)BT*«i~d. Prrdrih, .To l) ltl i,- (1—7. 

Ovid. S«Ubio(rralL O.rraat af Wall Ko*afibrnr 

r«i nihil Kwoiaj. Fot I. 

IVlrwpa, Carl N' . .Pirrra AurutV (Uaoir* 8-4 

riraaaa). P.i.;... KoL 10-12 

I'oin pi-]»ii.l- Frp*k*r, Pat V. 

H-th-awL,. K.-oil. Fot- 10- 18 
KrMttlr. Aiifcfuilr, Fot 8—4, 8 — I 
*:■■•■■ "■ -in, ]l«in. Pot tO — IS. 

».. .Kua.tnaror. K0rrunil4»liI!Ui|r 1. .I^»a< (iirtunj J- I, Ji.an^ik 

M ... ri i i.i - - A— 7. 

Malta. Kimma. Fat. 10- li 

Malta, Axal, Um.lanabt 81, Irt B, .On al rad#ra" A. Lit S, Lit #1-7. 
*— '. *— <\ .Diory»o./ra»J(Bii t Caaa .hum* tt, 0|> trvnrltar fra an 

Krjaa i lulian CO-IS. Far.flit 10- IS. Ut lO-IS, 10- 12. 10-1*. 

I0-1V. Vfaaat I0-1S. 
Mrt-riarl*, Elan. llart*ia<, ,>|«h1 frimac>le tsljTrorr' ft 
ftlofanaaon. Joi.^ Fot- 0-7. 
Mtarhr-Mrl-ra, Prfik. Vnilifihl. 

Maranr. 9fmr4, .Taaro»M-. O.ara ttlar tUudtlairt 3. Farrabt •— 7 
Mjbrrf, FriU S Traanik V. 

Thoralclnaaioa. tiudanuadur. Fot S^7. 

!'■ 1 .-ii.ri'.- 4-7. 

Ittrnrrlllrr. IV ul. .ItuMerori WmftomV 1-4. Vicart 9-4. 

Vlairl. Leonardo da. _Afonant«r «g Senl*t.»ar- •— 7. NOTES 

KLIN GENS tfDSTlU.iM. - Den laic Janou 1021 ubner KUngen i dm in,- UdtURlagi UUIcr «n »b>r |.d 
•uilbg d« vii omrsm« Hulcrivr. Shulptur o K RralUk Kami «f Svenrl Jotiamsen, Karl Unea. viibrim Laadnjn 
A\*l Sallo. Detudtfn vlt (tit blfVe udtfillel aaniltfga KHoe/m PuMlkafloinx - Mapper og Boger <>r <-i tvivai* »r 
da orfgtaale gradhke Vrbejukf Kltngcfl t l.-.inri of J Aar bur hm*!. 

- nnc tWatilllog Mil Kliogena Aboon a og Uadltmmcnw mi tKHngeoi gnflilu Poreolog* r*a uhrndi K»mi- 

icringJliidbfikiK 

Til KniMDeraa EncniirvM.blling ICgA ' *ohiiMfn, Karl Ijwn, Vilhrlm Udd B ,.« AiM Snlbj en 

Hickke Rafale* der. torn ocfcjlnale Tegal WllW opliirngi pa* Byeiu lf*kai*i<>]< t 

Allc nrkiwkiur.Mu-l.-n>!.!.-, opmeeriuoTn bed braleda pna dtn ny udgcn* »r « U iW/ fiftamatft rT<mtrt«*/i Ah 
idap rVrMia, Jtno IMO (GnUti FUcharl (Pry bafbtl rt . i; kr.) Der opatlUta bee *.i -or wad. 

'"' I '* k l^liiiiidling *f all.- by . hysning* <>« . imrU elcmrnUrr. i alodel («f .!rn hi-r*k. , J4 „ fn 

|«a itruniKiwknlndoncii of urtaUkea. r py 

Alwnnrnlrr pan BHagen Wan Cna Srllr nanjntlg Indlmnrlrn l *l drrlil k»in|Mii«r«l Rind boa Bogtmidcr Fro Har 
net Roaenberg, Witlenioeegada 1W, 0, 

IMH.N BIADET SL1 TTKIt limirr Rnlaklronci. Ankdniiie lil ul Ukkr Vakulerer Wialimiu Osama nm Og Prut aon 
red rim InlBatlv bragU KtfngK o\«r *t kriilah Punrict 

GABESTQKKEN 

.1 INS PB INDSBNS OPTBV* m UAMJ I RADBRINOfiB - I Pnuaq mrtldele, at Kummindlar IImu Fnnil- 

■■'"Vkkfr ll ; ..l.-fr..ir ... irhD Of «U||| -l.oc! Hoc .1.- i.mlc Tmp l! M r- D.I 

n Mkkcri iu**el pBM, nndtyBllftfll Ml Rtdellp s flR «. d 

del o K Wire #nJdm knUkrikUr, ron I im ku ■ , K over , rt n 

imarte Profltfagere lkk< i lea Ifllc Idyl kan f»a Ui Ul ,i i,t, v , iftewda Vai dn ,u. 

Hana PreadKn og RidtrfOmtocvn at wbtaOc Arbejdr af ion- dj«tln« ok IragivfcW, iingi Km ., i,« 

Kmv i lautlM af dcrca S«mH4 Dat at Oca f»a rfe, .|. . nd«nia» End* 

B&tanM r, ja r df rr Mf| |Il«r drn «o.|r Ku ■ .larnge -Irn «| brlU| I), ■, 

*** Pr W "' "i-i".,- - i Efianlal ID an itAan >■ «f KiicnO, og Ikke 4CM "mavt il amicn (tar en im 

ur inarvti BoonpoWawaf rttd \i no«ci ^jiinuri n^fUc 

SM#o KHoffM Ni t„ . StptMBbaf r » ndhonnMl Hefta IB, i" ojj an »r AnbHrkites, -itrnt IB mr-j 

IJiCmlBlfonrfnrten da to ;. i ; »klai.d o H Bajbmd. a1 iltuhe Tfihahrine 

.|». m Have i aanf, SkanelrWa i Caofa of B^gnr^rrra, VIUhd m roi 

risen ' ''""K ' ' 1 '' l,,ir '' ' '*•. ■'" •>««■ "'paaaaf 'iter Ann..,.,..,.,,.., AndacvDtr, "i Klln^n 

Ml »i ug .Emi cr ngm tvlvbov I ilefli biodl< tab, mm Bti ci^l,, 

■' ">"• ■' '"' opdagaL -i Kllagao n.tt. g br«ci« M o fi in del am Arki 

•■.'■ r I*W" '1 allrykk* .lei I (•**<< WelV offaoUlByloru FuradrH on Akadeflilat, bnn 

WHW den aur I wU ; o..i. wlan KorrHtiu \t |*r Qf4Mriuon pan, a) dri ikkc al<ne n i 

ot en v«nti« Hltaan III D afnf, den bni lodlnfel oemftH Klin- 

|en, Ibn (u dd turtle HrfU- u<Ne LJERMED si.nt.-r Klin^ena 8die Aargapg. Redaktionvn moner ikk*- ui kunne 
A 1 forhoje Abonaomeot^prisen i <-t Korhold, der svorer »il do sia.li K stigeode 
Premfitfllingaotokoelninger, tig bar beslatte! al lade BIad«l i sin nuvierende Form 
gaai imi. Ii.-u.- gor den saa rm*.get mere □ Bom fnteresscn fra Kkaaornea 

og Kunatnprnea Side w Btadig vo>^aenda og Bladel i huj«w tirad for bver Maa 
aed faar den faate og hell igenneoi ensartede Karakti-r, der er aadvendig, noar 
del med Styrke og Pypio-iuMni skal »/on- si K ^ri.tni.i.-. ai ..Klingen" liar kunnet 
rriMiitni-iJ. sua glaosfuldl Bkyldba udelubkende de Kunetaece og Forfattere, dartre 
Aar [genitalia trofufil og ml«n nogel Bom helal \ dderlag arbejdede paa Sagena Preinmo 
Redaktionen kan kun yde sin .simple Tak lil Gengwld. Klingena indholdaforteg- 
uelse Br ep -Ereatavle over de Boldftter, der ikke avigtede Appelten. Bftertiden 
vii vide iii rurdere 1I.511111' Indsais.