Skip to main content

Full text of "Kongliga Svenska Fregatten Eugenies resa omkring jorden :"

See other formats


i ' '■ '" 


''■-'\'-'\'-.-:^} .' 


;, - 


■:'i'''^::-'r''- 


ÉS 

,) I 1' ' 

i ';ii. 
CA3ET 

LIBRARY 
1925 v , — • 1^5"? KONGLIGA SVENSKA 

\i\ 2- 

FREGATTEN EUGENIES RESA 

OMKRING JORDEN. VETENSKAPLIGA IAKTTAGELSER. 

II. ZOOLOGI. 
1. 

INSECTA. / KONGLIGA 

SVENSKA FREGATTEN EUGENIES 

RESA OMKRING JORDEN 

UNDER BEFÄL AF 

C. A. VIRGIN 

Åren 1851—1853. VETENSKAPLIGA IAKTTAGELSER 

PÅ H. M. Konung OSCAR Den Förstes befallning UTGIFNA AF K. SVENSKA VETENSKAPS AKADEMIEN. ANDRA DELEN. 

Zoologi. 

1. 

INSECTA. ■STOCKHOLM 

P. A. NORSTEDT & SÖNER 

1858— 18(58, I N 8 E c T A. 5 c. H. BOHEMAN 1858. Fag. 1-112; 1859. Pag. 118^218. COLEOPTERA, auctore 

HEMIPTERA, auctoke C. STÅL 1859. 

ORTHOPTERA, auctore C. STÅL 1860. 

LEPIDOPTERA, auctore H. D. J. WALLENGREN 1861. 

HYMENOPTERA, auctore A. E. HOLMGREN 1868. 

DIPTERA, auctore C. G. THOMSON 1868. 219—298. 
299—350. 
351—390. 
391—442. 
443-614. COLEOPTERA. 

SPECIES NOVx\S DESClilPSlT 
C. II. BOHEMAN. Fam. ClCINDELETyR 

1. Ciciiidela Kiiibn-i^i. 

oubcylindrica, viridi-tBnea, subtus albido-pilosa, niedio dcnudata; protliorafe confertim, 
subtiliter granulato, extrorsuiii transversiin aciculato, lateribus rectis; elytris opacis, sub- 
tiliter, minus crebre graniilatis, margine laterali lato, lunula sinuata humerali et apicali 
fasciaqne media recurva albis; pedibus posticis longis. — Long. 8;, lat. 3} inillim. 
Patria: Puna. 

C. longipedi magnitudine »qualis, nonnihil angustior. Caput viridi-asneum, sub-nitidum, postice medio 
subtiliter granulatum, utrinque oblique, fronte longitudinaliter, crebre aciculatum, medio cupreo-micans. 
Clypeus longitudine multo latior, sordide dilute flavescens, apice truncatus, niedio dente parvo, parura pro- 
ducto armatus. Palpi dilute flavescentes , longe et dense albo-pilosi, articulo ultimo acuto, pulchre viridi- 
nitente. Oculi magni, valde prominuli, nigro-brunnei. Antennas articulis quatuor primis viridi-cupreis, niti- 
dis, apice viridibus, reliquis fuscis, tertio iiiferne serie e pilis brevioribus, albis obsito. Protliorax, longitu- 
dine nonnihil latior, apice medio leviter rotundato-productus, basi truncatus, reflexo-marginatus, lateribus 
rectis; superne modice convexus, viridi-seneus, parum nitidus, subtiliter, crebre granulatus, extrorsum trans- 
versim aciculatus, antice posticeque transversim profuiide, dorso longitudinaliter, tenuiter canaliculatus, an- 
gulis posticis cupreo-micantibus. Scutellum triangulära, subtiliter, crebre punctulatum, viridi-, extus cupreo- 
marginatum. Elytra antice singulatim rotundata, prothorace dimidio latiora et illo triplo longiora, lateribus 
apicem versus perparum ampliata, apice rotundata, ad suturam dente minutissimo arniata; superne parum 
convexa, viridi-a^nea, opaca, subtiliter, minus crebre granulata, margine laterali lato, lunula sinuata pone 
humeros, altera apicali fasciaque media pone basin antrorsum excurrente, dein tenui, retrorsum flexa apice- 
que ampliata, albis, signaturis albis subtiliter, minus ci-ebre punctulatis. Corpus subtus viridi-ffneum, niti- 
dum, hinc inde cupreo-micans, lateribus protlioracis et pectoris marginibusque abdominis dense albo-pilosis. 
Pedes viridi-nitidi, postici longi; femoribus tenuibus, basi parum incrassatis, anterioribus supra subtusque 
dense, posticis parce albo-pilosis; tibiis cupreis, nitidis; tarsis anticis, articulo ultimo excepto, subtus dense 
albo-pubescentibus. 

2. Cifiiulcla taiticiisis. 

Obscure cu[)rea, parum iiitida; truchaiiteribus tibiistpie testaeeis; j)rof horace dorso 
siibtilirer coriaceo, posterius nomiihil angustato, basi utrimpie ])rofuii(le impresso, medio 
ti'iiniter eanaliculato; elytris fuscis, opacis, callo liiiinerali, matuda pai'va aiite medium 
dorsi, tascia tenui media, antrorsum arcuata, deiu reeurxa, apice antroisinn flexa lumi- 
laque apicali luteis. — Long. 7',, lat. -i', niillim. 

Patria: Taiti. 

C. c/ermanica minor. Caput fusco-cupreum , panim iiitidum, subtiliter, crebre coriaceum, orbitis vi- 
ridi-nitidis. Clypeus brevis, longitudine plus duplo latior, apice truncatus, sordide dilute flavescens. Mandi- 

Zoologi, fiiåfhter. 1 2 EtJOKXIES HK SA OMKRING .T ORD EX. 

Imla! flavcs.vntes, intus apicei|uo viridi-iiitentes. Paljii llavescciites, jiarce, breviter jiilosi, artiralo ultiniu 
viriJi-nitiilo, iiiiJo. Antenns artirulis quatum- primis fusfo-testaceis, ai)ice viridibus, rcliquis fuscis pube- 
scentibus. Prothorax latitudiiie iioiinihil longior, a.])ice medio parura rotundato-productus, poiie aiiieem Invi- 
ter <'(>iistrictus, dcin basiii vfrsus sensim iioiinihil angustatvis, basi utrinque parum siiiuatus, supenie con- 
vexiusculus, cupreus, paruiii nitidus, dorso obsi-urior, subtiliter, crebre coriaceus, extrorsum coiifertini pun- 
ctatus, ante basin utrinque fovt-a niaiiiia, profuiida, transvprsa impressus, medio longitudinaliter, tenuiter 
ranaliculatus, inträ apiconi transversiin ieviter impressus. Sciitcibiin subtriangulare, viridi-ffiueum , parum 
nitidiini, subtilissiine, crebre coriaeeum. Eiytra antice sub-truncata, prothoracis basi fere duplo latiora et 
iilo duplo et diuiidio iongiora, lateribus apieem versus sen.sim amiiliata, apice singulatim oblique truiicata, 
medio coujunrtim kniter emargiuata, ad suturaiii deute minutissimo armata; superne parum convexa, fusca, 
opaca, basi lineis duabu.s brevibus, uiargine laterali pone medium punetisque sparsis disci purpureis; singulo 
elytro macula parva Immerali, altera etiam parva, longe ante medium, sutura propiore, ovata, fascia media 
tenui, pone basin antrorsum arcuata, dein rccurva et apice antrorsum tiexa lunulaque apicali, luteis. Cor- 
pus subtus cyaneum, nitidum, lateribus protlioracis pectoiisque cupreis, parce breviter albido-pilosis. Pedes 
viridi-cuprei, nitidi, parce, breviter pilosi; trochanteribus, tibiis metatarsisque basi testaceis. 

Fam. CAR.VI5ICIXI. 
3. Opliioiiea (liaudoiri (llobrii.) 

Ca?nilea, iiitidu, capite basi, prothorace aiitici', pectore elytrisqne basi ad tertiam 
partein rufo-ferrugineis; clytris vix striatis, pone basin transvLTsiia iiiipressis, singulo ma- 
cula anteapicali sub-ovata, flavescente notato; pcdibus pallidis, fcniovibiis extrorsum ca;- 
ruleis. — Loiig. (J, lat. '2 milliin. 

Patria: Cliina. 

Caput caruleum, nitidum, superne modice coiivexum, ad oculos parce punctulatum, fronte media 
tenuiter, jnFra oculos profundc, longitudinaliter impressum, postice subito angustatum, collo tenui, cylindrico, 
rufo-ferrugineo protlioraci adllxuni; mandibulis jialpisque terrugineis. Oculi sat magni, ovati, convexi, glauci. 
Antenuse iongitudine capitis cum prothorace, nigro-fusca-, articulis trilius basalibus rufo-testaccis. Protho- 
rax elongatus, sub-cylindricus, antice posticeque angustatus, constrictus, lateribus medio modice ampliatus; 
superne sub-hevis, c;eruleus, nitidus, apice rutb-ferrugineus, ante basin transversini striatus. Scutellum 
parvum, triangnlare, rutVi-fcrrugineuu!, idtidum. lillytra antice prothorace vix latiora et illo haud Iongiora, 
pone basin subito oblique anijdiata, latei-ibus apieem versus sensim angustata, apice singulatim oblique sub- 
ti-uncata, Ieviter siimata; su]ierne ]iaullo convexa, vix, apice tamen obsolete punctata, inträ basin et me- 
dium late, sat profunde transversiin impressa , ca^rulca, nitida, antice ad tertiam partem ruib-ferruginea , 
singulo ante apieem, in n)edio inter marginen! el suturam macula parva, sub-ovata, dilute flavescente no- 
tato. Corpus subtus ca_'ruleinii, nitidum, parce punctulatum. Pedes graciles, dilute flavo-testacei; temoribus 
apieem versus can'uleis; unguiculis t'ei'rugineis. 

4. Lr|»totrarIi(>liis iH-cvicollis. 

Tcstaccns, sub-iiitidus, nntcmiis pc(lil)ns(|uc' pallidioribns; prothorace breviore, latiore, 
antice sublan'i; elytris di.stinete punetato-striatis, margine laterali Ieviter infuscatis. — 
Long. 9, lat. .'{ millim. 

Patria: l)Uenos Ayres. 

Summa siniilitudo .7L. hni.'<ifiiiixi.'!, nonniliil major, iirothorace breviore, latiore, antice sub-Uvvi, ely- 
tris evidentius punctato-striatis, maiuinc laterali dilute fuscis ab illo distinctus. Caput tcstaceum. nitidum, 
modice convexum, sub-heve, [)onc oculos constrictum. Palpi diluti(U'es. Oculi rotundati, valde convexi, glauci. 
Antennic testacoiK. 1'rotliorax latitudinc vix dimidio longior, sub-cylindricus, basi tenuiter reflexo uiar- 
ginatus apiceque truncatus, pone apieem Ieviter rotundato-am]iliatus, dein basin versus sensim iicrparum ENTOMOLOCilSK A IHIJHAC;. 3 

angustatiis, supenie niodice coiivexus, testaceus, iiitidii.s, postice subtiliter, sat crebre punctulatus, leviter 
loiigitudinaliter tri-canaliculatus. Scutellum parvum, triangulare, te.staceum. Elytra aiitice conjunctiin levi- 
ter rotundata, protliorace plus duplo latiora et illo triplo et dimidio longiora, lateribus rccta, apice con- 
junctiin rotundata; superne leviter convexa, dorso sub-plana, di.stincte, regulariter punctato-striata, inter- 
stitiis parum convexis, hevibus; flavo-testacea, sub-nitida, vitta laterali dilutc fusca ornata. Corpus subtus 
testaceum, nitidum, vix punctatuni. Pedes fiavo-testacei. 

5. Bracliiiiiis ('oiifiieiii<« (Uolirn.) 

Modice convexus, iiigro-fiiscus, opacus; elypeo, jialpis, aiitcnnis pedibusqiie riifo- 
testaceis; capite parce puiictulato, ad ocidos rugoso, antice sub-la!vi; pvothorace sub-cor- 
dato, crcbre punctuluto, iiiudio loiigitudinaliter canaliculato; elytris pubescentibus, siibti- 
liter, crebre coriaceis, costis augustis, modice elevatis instructis. — Long. 18, lat. 81 iiiillini. 

Patria: China (Hongkong). 

Caput ovatum, modice convexum, nigro-fuscum, parum nitidum, parce, subtiliter punctulatum, ad 
oculos rare longitudinaliter rugosum, antice area sub-triangulari, lajvi notatum, apice subtiliter, crebre pun- 
ctulatum, infra oculos late, sub-cuneatim impressum. Clypeus brevis, ferrugineus, apice truncatus, inträ 
apicem serie e punctis profundis insculptus. MandibuUe nigro-picea;, nitidae. Palpi rufo-testacei. Oculi sub- 
rotundati, convexi, glauci. Autennse dimidio corpore longiores, parce pilosas, rufo-testacete , extrorsum satu- 
ratiores. Prothorax sub-cordatus, latitudine nonnihil longior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi 
sub-truncatus, pone apicem modice rotundato-ampliatus , posterius angustatus, sinuatus, lateribus tenuiter 
reflexo-marginatis, angulis anticis rotundatis, posticis lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis ; superne 
modice convexus, nigro-fuscus, sub-opacus, sat crebre punctulatus, mcdio tenuiter, longitudinaliter canalicu- 
latus, inträ basin transversim impressus. Scutellum mediocre, triangulare, nigro-fuscum, sub-opacum, utrin- 
que punctulatum. Elytra antice prothoracis basi multo latiora et illo triplo et dimidio longiora, angulo hu- 
merali rotundata, lateribus a basi longe ultra medium ampliata, apicem versus nonnihil angustata, apice 
conjunctim truncata, angulo exteriore late rotundata; superne modice convexa, nigro-fusca, opaca, breviter, 
sat dense brunneo-pubescentia, subtiliter, confertim coriacea, singulo costis octo angustis, modice elevatis, 
Isevibus instructo. Cor|uis subtus nigro-fuscum, sub-nitidum, pube brevi, dopressa, brunnea sat dense obsi- 
tum. Pedes longi, testacei; tibiis tarsisque obscurioribus. 

6. lirncliiiiiis bicolor. 

Supra niodice convexus, dilute rufo-testaceus, sub-opacus, breviter pubescens; anten- 
nis extrorsum fusco-ferrugineis; capite nigro-fusco, subtilissime puiictulato; protliorace an- 
gusto, sub-cordato, crebre puiictato, medio canaliculato; elytris nigro-fuscis, subtiliter, 
creberrime punctiilatis, interstitiis leviter carinatis. — Long. 7, lat. 2 i niillim. 

Patria : Ciiina. 

Caput rotundatuin, mudice convexum, nigro-fuscum, sub-uj)acuni, subtiliter, crebre imnctulatum, ante 
oculos utriiKjue ferrugineum, leviter impressum; collo basi, clypeo, niandibulis palpisque rufo-testaceis. Oculi 
rotundati, convexi, glauci. Antenn;u fusco-ferruginea% parce pilosa^, articulis duobus basalibus dilutioribus, 
tertio et quarto leviter infuscatis. Pröth(jrax latitudine nonnihil longior, apice leviter rotundato-emargina- 
tus, basi tnincatus, pOne apicem modice rotundato-ampliatus, dein sinuato-angustatus, angulis anticis rotun- 
datis, posticis rectis; su[)erne parum convexus, dilute rufo-testaceus, sub-opacus, breviter cinereo-pubescens, 
crebre, parum profunde punctatus, dorso longitudinaliter canaliculatus, inträ basin transversim leviter im- 
pressus. Scutellum triangulare, rufu-testaceum , sub-opacuni, fero la;ve. Elytra antice conjunctim leviter 
rotundato-omarginata , protliorace duplo latiora et longiora, angulo liumerali rotundata, apicem versus sen- 
sim nonnihil ampliata, apice singulatim introrsuiu oblique truncata, superne modice convexa, nigro-fusca. 4 ELGEXIES RESA OMKRING JORDEN. 

opaca, pube brevi, cincrea, sat dense obsita, subtilissirae , croberrinie punctulata, leviter carinata. Corpus 
subtus rufo-testaceum , pai-um iiitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Abdomen basi infuscatum. Pedes 
testacei, vix puiictulati. 

7. fallfitla jfpiiiciilata. 

Elongata, pariun convexa, nigro-cfcrulcscens, iiitida; anteiiiiarum basi pcdibiisque te- 
staceis, geniculis nigro-fuscis; prothorace rufo, cordato, sul)tilitei-, crebre, transversim 
striolato, iiiudio caiialiculato, posterius subito angustato, angulis parum proiiiinulis, obtu- 
sis; elytris viridi-nitidis, subtiliter pnnctato-striatis, iiiterstitiis parce punctulatis. — Long. 7l, 
lat. 24 milliiii. 

Patria: Pinia. 

Caput iiij;Tum, nitidum, superne paullo convexuni, fronte inter oculos leviter, longitudinaliter acicula- 
tum, intVa (xuilos impressum, basi constrictuni ; clypeo, maiidibulis palpisque nigro-piceis. Oculi magni, con- 
vexi, ulauei. Aiiteniup nigro-fusca! , parce pilosre, articulis (|uatuor basalibus testaceis, quarto apico tamen 
leviter infuscato. Prnthorax latitudiiie vix longior, basi apicoque tnmcatus, mox poiie apicem valde rotun- 
dato-anijiliatus, dein subito angustatus, Ie\iter sinuatus, angulis anticis rotundatis, posticis lateraliter non- 
niliil prnductis, obtusis, superne parum convesus, rufus, nitidus, subtiliter, crebre transversim striolatus. 
medio longitudinaliter, tenuitcr canalicalatus, ante basin utrinque transversim impressus, punctulatus. Scu- 
tellum parvuin, triangulare, rufo-testaceum. Elytra antice sub-truncata, protliorace duplo latiora et illo fere 
triplo longiora, humeris rotundatis; lateribus recta, apice singulatim oblique truncata, angulo exteriörs ro- 
tundata; superne j)arum convexa, viridi-nitida, in cwruleum nonnihil vergentia, subtiliter punctato-striata , 
interstitiis planis, parce, vage punctulatis. Corpus subtus nigro-cffiruleum , nitidum, vix punctatuni. Pedes 
testacei, nitidi, femoribus apice magis, tibiis basi parum infuscatis; tarsis dilute fuscis. 

8. Calloiila iusjilaris. 

Elongata, parum convexa, rufo-testacea, nitida; capite nigro; geniculis leviter infu- 
scatis; protliorace sub-cordato, subtiliter, crebre, transversim striolato, medio canalicu- 
lato, posterius modice angustato, angulis non prominulis, obtusis; elytris sub-ferrugineis, 
virescenti-nucantibus, evidenter pnnctato-striatis, interstitiis fere planis, parce pinictulatis. — 
Long. 7 — 8, lat. 2i — 2; millim. 

Patria: Insulas TaitI et Honolulu. 

Caput oblongo-ovatum, nigrum, nitidum, superne paullo convexum, vix punctatum, ante oculos utrin- 
que longitudinaliter impressum, postice leviter constrictum; clypeo, raandibulis apice palpisque rufo-testaceis. 
Oculi ovati, convexi, glauci. Antennas rufo-testacew, parce pubescentes. Protliorax longitudino nonnihil la- 
tior, basi apiceque truncatus, mox pone apicem rotundato-ampliatus, dein basin versus modice angustatus, 
vix sinuatus, angulis anticis rotundatis, posticis baud prominulis, obtusis; superne parum convexus, rufo- 
testaceus, nitidus, subtiliter, crebre transversim striolatus, dorso tenuiter, longitudinaliter canalicalatus, ante 
basin utrinque impressus, punctulatus. Scutellum parvum , sub-triangulare, rufo-testaceum. Elytra antice 
sub-truncata, prothorace dujjlo latiora et illo fere triplo longiora, humeris rotundatis; lateribus recta, apice 
singulatim oblique truncata, angulo exteriore rotundata; superne parum convexa, evidenter punctato-striata, 
interstitiis haud convcxis, subtiliter, parce punctulatis; ferruginea, plus minusve viridi-micantia, margine ba- 
.sali et laterali angusto rufo-testacea. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, sub-leeve. Pedes rufo-testacei, 
femoribus apice leviter infuscatis. 

9. rnll4'i4]a amoMiula. 

Elongata, parum cduvexa, nigra, nitida; antennarum basi tibiisque testaceis; protho- 
race sub-cordato, suljtiliter, ci-cbre, transversim striolato, medio canaliculato: elvtris vi- ENTOMOLIXilSKA BIOIiAC;. 5 

ri(li-c;ci'uleis, sulitilitcr puiictato-striati.s, iiiterstitiis jiurcL', posticr crehrius puuctulatis. — 
Long. 61', lat. 2f niilliiii. 

Patria: Insula Honolulu. 

Ca|iut iiigrum, nitiduin, supenie paullo convexum, vix punctatum, frniite canaliculis duabus, brevi- 
bus, oblii|Liis, ]>ostife approximatis notatum, ante oculos utrinque longitudinaliter Impres.sum, basi constri- 
cturn; clypeo, niaiidibulis palpisque nigro-piceis. Oculi magni, convexi, glauci. Antennte nigro-fuscse, parce 
pilosse, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis. Protliorax latitudine nonnihil longior, sub-cordatus , basi 
apiceque truncatus, mox pone apicem valde rotundato-anipliatus, dein subito oblique angustatus, angulis an- 
ticis rotundatis, posticis rectis, vix prominulis; superne fere planus, niger, nitidus, subtiliter, crebre, trans- 
versim striolatus, medio loiigitudiiialiter, ievitcr canaliculatus. .Scutelium j)arvum, triaiigulare, nigrum. Elytra 
antico .sub-truncata, prothorace plus duplo latiora et illo fere triijjo longiora, liumeri.s rotundatis; lateribus 
recta, apice singulatim sub-truncata, ieviter sinuato-emarginata, angulo exteriore rotundata; superne parum 
convexa, viridi-ca?rulea, nitida, subtiliter punctato-striata, interstitiis planis, parce, posterius crebrius pun- 
ctulatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, vix punctatum. Pedes graciles, nigri, nitidi; tibiis fusco-testaceis. 

10. Lebia prctios.i. 

Parum con^'exa, rufo-testacea, iiitida; antennis, basi cxcepta, fusci.s; capite, abdoinine 
apice, fcinoi-ibus extrorsum, tibii,s tar.si.sque chaljbeis; prothorace brevi, sub-kevi; elytris 
ehalybeis, Ieviter punctato-striatis, fascia uiedia extror.suin latiore, alteraque apicali, flavis. 
— Long. 6t, lat. 3} milliin. 

Patria: Puna. 

Caput sub-rotundatum, superne parum convexum, chalybcum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, 
ante oculos Ieviter impressum; collo basi rufo-testaceo. Palpi nigro-picei. Oculi rotundati, valde convexi, 
nigro-brunnei. Antenn» fusca^, parce pilosaa, articulo prinio toto, secundo apice testaceis. Protliorax lon- 
gitudine fere duplo latior, apice Ieviter rotundato-emarginatus , basi truncatus, utrinque emarginatus, pone 
apicem subito rotundato-anipliatus, basin versus sensim nonnihil angustatus, angulis anticis rotundatis, po- 
sticis rectis; superne modice convexus, rufo-testaceus, nitidus, lantis, dorso longitudinaliter, obsoletissime ca- 
naliculatus, inträ basin transversim Ieviter impressus, utrinque in margine laterali reflexo pilis duobus, lon- 
gis instructus. Scutelium parvum, triangulare, rufo-testaceuni, nitidum, lajve. Elytra antice singulatim Ie- 
viter rotundato-producta, prothorace duplo latiora et illo triplo longiora, angulo humerali rotundata, lateri- 
bus apicem versus sensim ampliata, apice truncata, singulatim sub-sinuata, superne parum convexa, Ieviter 
punctato-striata, interstitiis planis, sub-lan-ibus, tertio prope striam tertiam, inter medium et apicem, pun- 
cto impresso, nono serie e punctis valde remotis notato; chalybea, nitida, medio fascia communi extrorsum 
latiore alteraque apicali flavis, hac apice macula transversa, chalybea ornata. Corpus subtus rufo-testaceum, 
nitidum, obsolete punctulatum, segmento ultimo abdominis nigro-ca?ruleo. Pedes chalybei, nitidi; femoribus 
a basi longe ultra medium rufo-testaceis. 

11. Lebiii biociilnta. 

Paruui convexa, viridi-a-nea, nitida; antennis basi pedibusque dilute flavescentibus; 
prothorace brevi, obsolete punctulato. dorso tenuiter canalicnlato, posterius parum angu- 
stato; elytris distincte punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, lasvibus; singulo clytro 
ante apicem macula rotundata dilute flavescente. — Long. 4i, lat. 2| millim. 

Patria: Rio Janeiro. 

Caput ovatum, paullo convexum, viridi-aeiieum , sub-nitiilum, subtiliter jiunctulatum ; ante oculos Ie- 
viter, longitudinaliter impressum. Clypeus obscure ferrugineus. i'alpi nigro-i>icei. Oculi rotundati, convexi, 
glauci. Autenna' fuscescentes, parce pubescentes, articulis tribus basalibus dilute flavescentibus. Prothorax 6 EUGKNIES liEftA OJIKlilXC, JORDEN. 

loiiKitudine dimitlio latior, apice leviter rotundato-einarginiitus, ba.si truncatiis, lateribus pone apiceiu leviter 
rotundato-aiiipliatis, dein basin versus nonniliil angustatis, angulis auticis rotundatis, posticis rectis; suiierne 
coiivexiusculus, viridi-reiieus, nitidii';, dnrso vix, e.xtiorsuni subtiliter punetulatus, niedio longitmlinaliter, te- 
luiiter canaliculatus, po.stice utriiii[ue leviter impressus. Scutellum pai-vum , triangulare, nigro-cTnoum , pun- 
ctulatum. Elytra antice conjunctim leviter rotuiidato-emarginata, prothorace duplo latiora et illo fere triplo 
longiora, huiiieris rotundatis; lateribus apiceni versus nonniliil amjiliata, a[)iee singiilatim oblique truncata, 
leviter sinuata, angulo exteriore rotundata; superne parum convexa, viridi-aniea, nitida, sat profunde pun- 
ctato-striata, interstitiis leviter convexis, nono serie e [mnetis profundis, reniotis impresso; singulo elytro 
ante apioem inter strias I et 4 maeula inedioeri, sub-rotunda, dilute Havescente. Corpus subtus nigro- 
feneum, nitiduni, vix punctulatum. Pedes dilute flavescentes. 

12. Lcbia diiiioiisis. 

Paniiii convexa, rufo-testaceti. siib-iiitida, lircviter fusco-pubescens; prothorace brevi, 
subtiliter, crebre piiiictulato, inträ l>asin transversini impresso, angulis posticis lateraliter 
productis, acuiuiiiatis; elytris iiigris, puiictato-striatis, interstitiis paruui convexis, crebi'e, 
vage punctatis; sino-ulo elytro maculis duabus flavescentibus ornato. — Loiig. 51, lat. 2i 
niillini. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Caput ovatuni, ]iaullo convexuni, ruto-testaeeum, nitiduni, subtiliter, crebre punctulatum, ante oculos 
utrinque leviter impressuni ; mandibulis palpisque rufo-testaceis. Oculi rotundati, convoxi, glauci. Antennas 
parce pubescentes, rufo-testacea\ Prothorax longitudine diniidio latior, apice leviter rotundato-eiiiarginatus, 
basi truncatus, lateribus pone apicem modice rotundato-anipliatis, dein basin versus sensim oblique angusta- 
tis, angulis auticis rotundatis, posticis rectis; superne parum convexus, rufo-testaceus, haud nitidus, brevi- 
ter fusco-pubescens, subtiliter, crebre jiunctulatus, antice posticeque transversini impressus. Scutellum par- 
vum, triangulare, flavuni, pnnctulatum. Elytra antice leviter rotundato-euiarginata, prothorace plus duplo 
latiora et illo triplo longiora, humeris rotundatis; lateribus apicem versus nonniliil ampliata, apice singula- 
tim obliipie truncata, angulo exteriore rotundata, superne parum convexa, distincte jiunctato-striata, inter- 
stitiis })aruni convexis, crebre punctatis; nigra,, ]iarum nitida, [lube densa, brevi, fusca obsita, maculis dua- 
bus flavescentibus ornata, quarum una a basi orta ad medium continuata, antice interstitia tantum 4 et o 
occupante, postice introrsuni ampliata, in interstitiis 3 et 2 dilatata, altera apicali, ovata, suturw adtixa. 
Corpus subtus testaceum, pisruni nitiduni. Pedes flavo-testacoi. 

13. Lvbiii isi$ulai-i;<i. 

Parum convexa, tcstacea, sub-nitida; capite nigro, subtiliter, creberrinie, longitudi- 
naliter aciculato; prothorace brevi, dorso crebre ptmctulato, tenuiter canaliculato, extror- 
sum oblique aciculato; elytris iiiedidcriter pnnctato-striatis, interstitiis leviter convexis, su- 
tura late, iiuecpialiter vittaque laterali, postice abbreviata, nigris. — Long. 41, lat, 2i niillini. 

Patria: Insula3 Taiti et Honolulu. 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, nigrum, sub-opacum, subtiliter, creberrinie, longitudinaliter 
aciculatuin; manililiulis pal[iisque ruto-testaceis. Oculi magni, sub-rotundati, convexi, glauci. Antenn* te- 
staceffi, parce pubescentes. l^rotliorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, mox pone apicem 
subito rotundato-ampliatus, dein basin versus parum angustatus, angulis auticis rotundatis, posticis rectis; 
.superne parum convexus, rulo-testaceus, vix nitidus, lateribus dilutius marginatus, dorso subtiliter, crebre 
|)unctulatus, niedio tenuiter, longitudinaliter canaliculatus, extrorsura oblique, confertim aciculatus, postice 
leviter transversim ini|)rcssus. Scutellum ])arvuni, triangulare, testaceum, vix iiunctatum. Elytra antice 
conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace duplo latiora et illo triplo longiora, angulo hunierali 
rotundata, lateribus apicem versus sensim nonniliil ampliata, apice singulatini oblique truncata, leviter eiiiar- EXTuiM ;»],(!(: isK A i;ii)i!A(;. 7 

giiiata, aiigulo exterinre rotuiidata; superiie parum convexa, testacca, sul)-iiiti(Ia, sutura late, ba.si et pone 
mccliuni latius, apicem versus anguste vittaque laterali sat lata, antrorsimi attcmiata, anto a|ii('eiii desinente, 
iiinris; medincriter punctato-striata, interstitiis modice couvexis, la;vibus. Corpus .siibtus te.-^taccuiii , sub- 
nitiduin, subtilissime punctulatum. Pedes flavo-tcstacei, nitidi. 

14. Lcbia cii|iri|>eii!iis. 

Parmn convexa, cau-ulea, nitida; anteiinis tibiis et tarsis piceis, illis basi iiiaiiilibu- 
lisque riifo-testaceis; capite longitudinaliter aciculato, postice medio sub-litvi; prothorace 
brevi, dorso tenuiter canaliculato, siibtiliter aciculato, lateribus anguste testaceo-marginato, 
posterius modice angustato; elytris cuprcis, subtiliter striatis, interstitiis planis, parce, vage 
punctulatis. — Long. 44 — 5i, lat. 2r — 3 niilliui. 

Patria: California. 

Caput sub-rotundatum , leviter convexuni, cseruleum, iiitidum, subtiliter, sat crebre, longitudinaliter 
aciculatum, postice medio sub-lfeve; fronte utrinque leviter impressa. Clyjieus niger, vix punctatus. Mandi- 
bulre rufo-testacese, extrorsum infuscatoe. Palpi nigro-picei. Oculi rotundati, valde convexi, fusci. Antennas 
piceffi, parce pubescentes, articulis tribus basalibus obscure ferrugineis. Protliorax longitudine dimidio latior, 
basi apiceque truncatus, mox pone apicem subito rotundato-ampliatus, basin versus modice angustatus, an- 
gulis anticis rotundatis, posticis lateraliter nonnihil productis, acuminatis; superne pauUo convexus, ctcruleus, 
nitidus, margine laterali anguste testaceus, dorso tenuiter, longitudinaliter canaliculatus, subtiliter, transver- 
sim aciculatus, antice posticeque leviter impressus. Scutellum parvum, triangulare, cicruleum, vix punctula- 
tum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, quam lata nonnihil longiora, angulo humerali 
rotundata, apicem versus sensim nonniliil angustata, apice singulatim oblique truncata, leviter emarginata, 
angulo exteriore rotundata; superne convexiuscula, cuprea, nitida, basi virescentia, tenuiter, regulariter stri- 
ata, striis vix punctatis, interstitiis planis, parce, vage punctulatis, nono punctis majoribus, sub-remotis im- 
presso. Corpus subtus creruleum, nitidum, obsolete, parce punctulatum. Pcdes nitidi; femoribus nigro-ajneis; 
coxis et trocliantei-ibus rufo-testaceis ; tibiis tarsisque piceis. 

15. Li'bia aii<!;ii!atn. 

Parum convexa, picca, nitida; antcmiis, i)alpi.s pcdibusquc dilute flavescentibus; ca- 
pite subtilissime, confertim punctnlato, postice medio tenuiter canaliculato; prothorace 
brevi, siil)-l;v\'i, dorso tenuiter canaliculato, lateribus ante medium angulatim ani[)liato, ba- 
sin versus subito, oblique angustato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis kevibus. 
— Long. 3i, lat. If millim. 

Patrin: (';dirorm"a. 

Caput sub-rotundatuni, leviter convoxum, piceuin, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, a 
basi fere ad medium tenuiter, obsolete, longitudinaliter canaliculatum, ante oculos impressum; clypeo, man- 
dibulis palpisque flavo-testaceis. Oculi rotundati, convexi, glauci. Antennre dilute flavescentes, parce pilosa, 
articulo primo et ultimis saturatioribus. Protliorax longitudine duplo latior, apice leviter rotundato-emargi- 
natus, basi truncatus, mox pone apicem subito obliijuo, ante medium angulatim ampliatus, dein basin ver- 
sus oblique valde angustatus, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; sujiorne parum convexus, piceus, 
sub-nitidus, Isevis, medio tenuiter, longitudinaliter canaliculatus. Scutellum parvum, triangulare, piceum. 
Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, quam lata dimidio longiora, angulo liumerali rotun- 
data, lateribus haud ampliata, apicem versus nonnihil angustata, apice singulatim obli(]ue truncata, distincte 
emarginata, angulo exteriore obtusa; superne parum convexa, picea, nitida, tenuiter punctato-striata, inter- 
stitiis planis, Irevibus, nono antice postic(M|ue punctis ]irofundis inqiresso. Corpus subtus piceum, nitidum. 
sub-lsBve. Pedes dilute flavescentes, nitidi. 8 v. v G E N I E S i; E S A O M K II I N G J O K I ) E X. 

16. L4>bia |tai'('lliiiii. 

Parniii coiivt-xa, caTulca, iiitida; antfiiiiis iiii^ris, liasi ferni^iiicas; cmtite subtiliter, 
crehrc, loip^itiuliiinlitfr aciculato, aiitice mcdio suh-lai-vi; i)rotliorafc lirevi, crebrc puiictu- 
lato cxtror.suiii aciculato, c1ol'so obsoletc caiialiculato, lateribus aiiguste testaceo-inargiuato, 
postcrius paruiu an^ustato; ulytris Icviter striati.s, intcrstitiis obsoletc, parce punctulatis. — 
Loiig. 3j, lat. Ii inilliin. 

Patria: Rio Janeiro. 

Caput siib-rotuudatuin, paruiii convexuiii, cferuleum, nitidum, subtiliter, crebre, longitudinaliter aci- 
culatum, iiiedio area sub-elevata, laivi notatum, ante oculos leviter impressum; mandibulis palpi.siiue nigro- 
piceis. Oculi magni, rotundati, convexi, nigro-fusci. Antennaa nigrffi, parce pubescentes, articulis tribus ba- 
salibus fusco-ferrugineis. Prothurax longitudiiie dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi 
truncatus, pone apicem subito rotundato-ampliatus, dein basin versus paruni angustatus, angulis anticis ro- 
tundatis, posticis refiexis, sub-rectis; superne parum convexus, cperuleus, nitidus, margine laterali anguste 
testaceus, dor.so subtiliter, cr?bre punctulatus, medio canaliciila tenui, obsoieta, aiitice jiosticeque abbreviata 
impressus, extrorsum leviter, oblique aciculatus. Scutelluin parvum, triangulare, nigru-cferuleiun, obsolete 
punctuiatuin. P^lytra aiitice coiijunctim leviter rotundato-einarginata, quaiii lata uoiuiiliil longiora, angulo 
luauerali rotuiidata, ultra medium sen.sira nonnihil ampliata, dein perparum angustata, apice singulatim obli- 
que truncata, leviter emarginata, angulo exteriore obtusa; superne paullo convexa, ca?rulea, nitida, leviter 
striata, interstitiis planis, parce, obsolete punctulatis, nono punctis majoribus, remotis impresso. Corpus 
subtus ca-ruleuni, nitidum, [larce punctulatum. Pedes nitidi; femoribus cwruleis; tibiis tarsisque nigro-fusci.s. 

17. Tetrn"'0!ioiU'i'iis iiiimaciilntiis. 

Parum convexus, supra nigro-cuitreus, nitidus, subtus niger; antennis basi ferrugi- 
iieis; prothorace brevi, sub-la3vi, basi longitudinaliter striato, dorso canaliculato, ante me- 
dium valde rotundato-ampliato, utrinque inträ basin impresso; elytris leviter striatis, inter- 
stitiis jjlaiiis, hvvibus, tertio infra medium punct(j impresso. — Long. 5, lat. 2 millim. 

Patria: Promont. Bonte Spei. 

Magnitudo T. liiijuttati, elytris immaculatis a conspeciebus facile distinctus. Caput sub-ovatum, 
modice convexum, nigro-cupreum , nitidum, Iwve, utrinque ante oculos leviter fbveolatum. Clvpeus apice 
truncatus. Pali>i nigri. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennas nigra:", pubescentes, articulis tri- 
bus basalibus obscure ferruginei-i. Protborax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus 
tenuiter reflexo-marginatis , mox pone apicem valde rotundato-ampliatis, dein basin versus subito oblique 
angustatis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; leviter convexus, nigro-cupreus, nitidus, lan-is, ante 
apicem et inträ basin transversim obsolete impressus, dorso longitudinaliter canaliculatus, postice subtiliter, 
breviter striatus, utrinque impressus. Scutellum triangulare, nigrum, sub-nitidum, hvve. Elytra antice sin- 
gulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace fere duplo latiora, quam lata dimidio longiora, angulo hu- 
niorali antrorsum nonnihil producta, obtusa, medio paullo ampliata, apice introrsum oblique truncata; su- 
perne parum convexa, nigro-cuprea, nitida, leviter striata, interstitiis planis, tertio pone medium, prope 
striam secundam, [luncto obsoleto impresso, inträ margiuem lateralem serie e punctis profundis, remotis. 
Corpus subtus niuTum, suli-iiitidiini, vix punctatum. Pedes nigri, nitidi; femoribus jiosticis basi ferrugineis. 

18. Cliviiia Aiistralasi.i'. 

Elongata, modiee eonvexa, nigro-pieea, sub-nitida; antennis, palpis, tarsis, pedibus 
intermediis tibiisque posticis ferrugineis; capite sub-Uevi. utrin([ue ad oculos carinato. an- 
tice profunde impresso; pi^otlioracc oblongo-sid)-(juadi'ato, transvei'sim parce, irregnlariter ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 9 

striato, dorso canaliculato; elytris mediocriter pnnctato-striatis, striis apicem versus tenui- 
oribii8, evanesceiitibus, interstitiis planis, antice levitcr convexis, tertio punctis quatuor 
distinctis iiupresso. — Long. 10, lat. 2! millim. 
Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput latitudinu longius, parum coiivexum, nigro-piceuni, sub-nitidiun, fere heve, postice tainen ob- 
solete puiirtulatuni, utrinque ad oculos longitudiiialiter carinatum, aiite oculos profunde impressum, apice 
late, leviter rotuiidato-emarginatum. Palpi nifo-furrugiiiei. Oculi rotuiidati, convexi, glauci. Antennas fer- 
ruginea;, cinereo-pubescentes. IVothorax latitudine dimidio longioi', obloiigo-subquadratus, basi apiceque trun- 
catus, lateribus fere rectis, tenuiter niarginatis, basin versus perparum ainpliatis ibique subito oblique 
angustatus, angulis anticis obtusis, posticis late rotundatis; superne modice convexus, nigro-piceus, sub-niti- 
dus, transversim parce, irregulariter striolatus, longitudinaliter distinete ranaliculatus, inträ apicem linea 
impressa, mcdio antrorsum arcuata et inträ basin canalicula profunda notatus. Scutelluni nigrum, nitidum, 
i;eve. Eiytra antice truncata, prothorace liaud latiora et iilo plus duplo longiora, angulo humerali rotun- 
data , lateribus recta, apicem versus angustata, a)iice conjunctim rotundata; superne modice convexa, nigro- 
picea, sub-nitida, leviter, antrorsum evidentius punctato-striata, striis apicem versus evanescentibus, inter- 
stitiis basi convexis, dein planis, hTvibus, tertio punctis quatuor, prope striam tertiam locatis, impresso, 
primo non procnl a basi, secundo ante, tertio pone medium quartoque inter hoc et apicem; inträ marginem 
lateralem serie e punctis crebris, distinctis. Corpus subtus nigro-piceum, sub-o[iacura, fere lajve. Pedes aii- 
tici femoribus crassis, muticis cum tiliiis latis, extus quadridentatis, dente superiore obsoleto, nigro-piceis , 
tarsis forrugineis; intermedii ferruginei, tibiis extus crenulatis, ante apicem spina acuta instructis; postice 
femoribus nigro-piceis , tibiis tarsisque ferrugineis. 19. Cliviiia viilgiv.iga (Dolirii.). 

Elongata, rufo-picea vel fcrriiginea, iiitida; antcmiis, palpis pedibusque diliitioribus; 
prothorace oblongo-quadrato, obsolete, transversim striato, profunde canaliculato; elytris 
parallelis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis convexis, la^vibus; femoribus anticis 
crassis, muticis. — Long. Gi, lat. li niillini. 

Patria: Cliina. 

Clir. lubatce aftinis, femoribus anticis muticis ab illa facile distincta. Caput sub-ovatum, modice 
convexum, rafo-piceum vel ferrugineum, nitidum, parce, obsolete punctulatum, inter oculos leviter foveola- 
tum, ad oculos longitudinaliter,' sat profunde impressum, apice emarginatum. Palpi dilutius ferruginei. Oculi 
rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antenna; rufo-ferruginea% pubescentes. Prothorax oblongo-quadratus, la- 
titudine dimidio löngior, basi apiceque truncatus, lateribus fere rectis vel basin versus baud ampliatis, te- 
nuiter reflexo-marginatis, ante basin subito, oblique angustatis, angulis anticis obtusis, posticis late rotun- 
datis; superne convexiusculus, rufo-piceus vel ferrugineus, nitidus, dorso subtiliter, irregulariter, transversim 
striolatus, longitudinaliter, profunde canaliculatus, inträ apicem linea tenui, transversa, medio introrsum non- 
nihil flexa et ante basin altera profundiori, recta, impressus; pra>terea utrinque non longe a basi, in mar- 
gine laterali puncto distincto notatus. Scutelluni piceum, sub-Ueve. Eiytra antice truncata, prothorace pa- 
rum latiora et illo duplo longiora, angulo humerali rotundata, longe ultra medium parallela, apicem versus 
angustata, apice conjinictim rotundata; superne convexiuscula, rufo-picea vel ferruginea, nitida, sat profunde 
punctato-striata, interstitiis convexis, kevibus, inträ marginem lateralem serie e punctis sat profundis, cre- 
bris. Corpus subtus rufo-piceum vel ferrugineum, nitidum, crebre punctulatum. Pectus postice canalicula- 
tum. Alidomen medio sub-la;ve. Pedes dilutius ferruginei, nitidi; femoribus anticis validis, superne medio 
gibbis, subtus rectis, muticis; til)iis anticis extus quadridentatis, dente superiore obsoleto; intermediis e.xtus 
spinosis, ante apicem spina validiore instructis. 

Zoologi , Insekter, ^ 10 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

20. Pbtviii<'<ojnis liBclaiiariiis. 

Oblongns, moclice convexus, niger, parum iiiticlns; palpis apice testaceis; prothomce 
obsolete, transAersim striolato, dorso tcnuitei" caiialiciilato, laterum inedio rotnndato, iitrin- 
que ante basin stria brevi, oljliqtia impresso; elytris striatis, interstitiis alternis latioribus, 
tertio magis convexo, serie e [)unctis niagiiis, reiiiotis iinpresso. — Loiig. 12, lat. 5 milliiii. 

Patria: Cliina. 

E majoribus. Caput sub-rotundatum, modicc convexuni, iiigrum, sub-nitiihim, fere Ireve, inter ocu- 
los utriiique impressum, inipressionibus anticc liuea tenui, transversa conjimctis. Clypeus apice leviter ro- 
tundatus, licvis, aiiguste ferrugineo-marginatus. Palpi nigro-picei, articulo ultimo apice testaceo. Oculi ro- 
tundati, modice convexi, glauci. Anteniire uigrffi, parce pilosre, extrorsum pubescentes. Prothorax longitu- 
dine iionnihil latior, ajiice leviter rotuiidato-emarginatus, basi sub-truncatus vel leviter sinuato-emarginatus, 
lateribus ante medium modice rotundato-ampliatis, dein basin versus sensim angustatis, angulis anticis et 
posticis obtusis; superne convexiusculus, niger, sub-nitidus, obsolete, transversim striolatus, dorso longitudi- 
naliter, tenuiter canaliculatus, canalicula antice obsoletiore, ante basin utrinque canalicula brevi, introrsum 
nonniliil obliqua impressus et basis medio carina modice elcvata instructus. Scutellum triangulare, nigrum, 
sub-nitidiun, Iteve. Elytra. antice sub-trunrata, prothoracis basi nonniliil latiora et illo plus duplo longiora, 
angulo humerali rotundata, lateribus non ampliata, apicem versus sensim angustata, apice singulatim pro- 
funde sinuata; superne convexiuscula, nigra, parum nitida, mediocriter striata, interstitiis alternis latioribus, 
tertio reliquis convexiore, prope striam secundam serie e punctis }irofundis, antrorsum valde remotis im- 
presso, nono etiam punctis niagnis, crebrioribus notato. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, vix punctatum. 
Pedes nigri, nitidi; tarsis subtus terrugineo-spongiosis. 

21. nnrpliis igiioI)ili8. 

Oblongo-ovatus , modice convexus, nigro-ajiieus, sub-nitidus; antennis, palpis, tibiis 
tarsisque rufo-ferrugineis; protliorace brevi, sub-laavi, obsolete canaliculato, basi utrinque 
leviter, longitudinaliter inipresso, angulis parum rotundatis; elytris cupreo-ajneis, leviter 
striatis, interstitiis baud convexis, tertio longe ante apicem puncto inipresso. — Long. 9, 
lat. 4i niilliin. 

Patria: Nova Hollaudia (SidncA-). 

Caput sub-rotundatum, modice convexuni, nigrum, parum rcneo-micans, sub-Ireve, ante oculos leviter, 
longitudinaliter impressum, apice parum emarginatum. Clypeus apice sub-truncatus. Palpi rufo-testacei. 
Oculi rotundati, modice convexi, glauci. Antenna? ferruginetp, parce pilosae, articulis duobus priniis dilutio- 
ribus, glabris, reliquis pubescentibus. Prothorax latitudine brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi 
truncatus, lateribus tenuiter reflex o-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein basin versus 
haud angustatis, angulis omnibus rotundatis; superne parum convexus, nigro-a=neus, sub-nitidus, fere Irevis, 
dorso tenuiter, longitudinaliter canaliculatus, canalicula utrinque abbreviata, inträ apicem transversim, levi- 
ter, arcuatim impressus, ante basin utrinque foveola parva, olisoleta, oblonga, impunctata notatus. Scutel- 
lum triangulare, nigrum, parum nitidum, sub-huve. Elytra antice subtruncata, protliorace parum latiora et 
illo dujilo longiora, angulo liumerali obtusa, lateribus recta, apicem versus angustata, singulatim leviter si- 
nuato-emargiiiata; superne modice convexa, obscure cupreo-anea, sub-nitida, leviter striata, interstitiis sub- 
planis, la;vibus, tertio longe ante aiiicem prope striam secundam puncto niediocri inipresso, nono serie e 
punctis j)rofundioribus, medio interrupta, notato. Corpus subtus nigro-wneum, sub-nitidum, vix punctatum. 
Pedes nitidi; feiuoribus nigro-reneis, vix punctatis; tibiis tarsisque ferrugineis. 

22. 8«'I('iio|»liuiiis iiisiilaris. 

Oblongus, modice convexus, supra tencus, nitidus, subtus testaceus; antennis, palpis 
pcdibusque flavo-testaceis; capite rotundato, sub-kevi; protliorace brevi, vix puuctato, me- ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 11 

dio tenuitcr canaliculuto, basi utrinque leviter iiiipresso, punctiilato, lateribus testaceo- 
margiiiato; elytris tenuitcr striatis, interstitiis planis, Itevibus, alternis linea punctorum 
iinpressis. — Long. 5, lat. 2k millim. 
Patria: Insula Oahu (Honolulu). 

Parvus. Capiit sub-rotundatum, modice convexum, fenoum, nitidum, obsoletissime punctulatum, fronte 
niedio et utrinque ante oculos foveola parva iinpressum. Clypeus utrinque leviter emarginutus. Mandibuhe 
testacere, apice infuscatse. Paipi fusco-testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, glauci. Antennae fusco- 
testacese, parce pilosffi, articulis basalibus dilutioribus. Protliorax longitudiiic nonnihil latior, basi apiceque 
leviter rotundato-emarginatus , pone apicein subito rotundato-anipliatus, dein basin versus nonnihil angusta- 
tus, angulis anticis rotundatis, posticis rectis; superne modice convexus, seneus, nitidus, margins laterali te- 
nuiter rcflexo, testaceus, vix vel obsolotissiine transversim strigosus, medio longitudiualitcr, tenuiter canali- 
culatus, inträ apicem transversim arcuatim impressus, utrinque ante basin foveola parum profunda, sub- 
tiliter, crebre punetuiata, impressus. Scutellum parvum, triangulära, seneum, nitidum, sub-la3ve. Elytra an- 
tice singulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace vix dimidio latiora at illo duplo longiora, angulo 
humerali rotundata, infra medium angustata, apice singulatim sat profunde siuuato-emarginata; superne 
modice convexa, eenea, nitida, margine inflexo testacea, leviter striata, interstitiis planis, kvvibus, alternis 
H, 5, 7 et 9 serie punctorum impressis. Corpus subtus testaceum, nitidum, vix [lunctatum. Pedes tiavo- 
testacei, nitidi, vix puuctati. 

23. Selcnophoriis piciiius. 

Oblongus, modice convexns, piceus, nitidus; antennis palpis pedibusque testaceis; 
capite rotundato, sub-la3vl; prothorace brevi, obsolete transversim striolato, medio tenuiter 
canaliculato, basi utrinque obsolete impresso, lateribus anguste testaceo-marginato; elytris 
leviter, apicem versus evidentius striatis, interstitiis septimo et nono serie c punctis sat 
profundis impressis. — Long. 5, lat. 21 millim. 

Pati"ia: Insula Oahu (Honolulu). 

Magnitudo et statura pracedentis, aliter coloratus et punctatus. Caput sub-rotundatum, modice con- 
vexum, nigro-piceum, nitidum, ad oculos utrinque leviter inipressum. Clypeus apice parum emarginatus, 
ferrugineus. Mandibuku nigro-picea'. Palpi testacei. Oculi rotundati, modice convexi, glauci. Antennjs rufo- 
testaceae, parce pilosoe. Protliorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque leviter rotundato-emarginatus, 
lateribus ultra medium modice rotundato-ampliatis, dein basin versus sensim angustatis, angulis anticis ro- 
tundatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, piceus, nitidus, margine laterali tenuiter reflexus, an- 
guste testaceus, dorso obsolete transversim striolatus, medio tenuiter, longitudinalitar canaliculatus, ante ba- 
sin utrini[ue, obsolete impressus, hevis. Scutellum parvum, triangulare, piceum, nitidum, la^ve. Elytra an- 
tice singulatim vix rotundato-emarginata, prothorace fere dimidio latiora et illo duplo longiora, angulo hu- 
merali rotundata, infra medium angustata, apice singulatim sat profunde sinuato-emarginata; superne mo- 
dice convexa, picea, nitida, margine exteriore dilutiora, subtiliter striata, striis apicem versus evidentioribus, 
interstitiis planis, Itevibus, sejjtimo serie e punctis minoribus, nono serie e punctis niajoribus impressis, his 
medio reniotioribus. Coi-pus subtus piceum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes flavo-testacei , nitidi, 
sub-lan'es. 

24. nypolitlnis Magiis. 

Oblongus, modice convexus, niger, parum nitidus, pube brevi, densa, grisea obsitus; 
antennis, palpis tarsisque ferrughieis; capite subtiliter, confertim punctulato, glabro; pro- 
thorace brevi crebre punctulato, dorso canalicula tenui, utrinque abbreviata impresso, an- 
gulis posticis leviter rotundatis; elytris tenuiter striatis, interstitiis parum convexis, con- 
fertissime, subtiliter granulatis. — Long. 15, lat. Gl millim. 

Patria: Insida S:t Joseph. 12 EUOENIKS RESA OMKIilXG JOKDEX. 

Ifarpah ruficorni masnitiuliiie fere Pequalis. Caput ovatum, modice convexum, nigrum, nitidum , 
glabrum, subtilissime, sat crebre punctulatum, postice sub-lreve, prope ociilos et antice utrinque impressum. 
Clypeus apice leviter emarginatus, sub-lrevis, inträ apicem punctis nonnullis piliferis notatus. Palpi ferru- 
ginei. Oruli rotundati, convexi, glauci. Antennas ferrugineai, parce piloScT, articulis tribus basalibus, apice 
excepto, infuscatis. Protliorax longitndine diniidio latior, basi a]iiceque leviter rotundato-emarginatus, medio 
modice rotundato-ainpliatus, antice pnsticeque nonnihil angustatus, margine laterali tenuiter reflexus, angulis 
anticis antrorsum nonnihil prominuli.s, obtusis, posticis leviter rntnndatis; superno pauio convexus, niger, 
parum nitidus, pube brevi, densa, grisea vestitus, subtiliter, creberrime punctulatus, dorso canalicula tenui, 
antice posticeque abbreviata impressus, ante basin utrinque liaud fovcolatus. Scutellum parvum, breviter 
triangulare, nigruni, nitidum, Ireve, glabrum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-cmarginata, protlio- 
race vix dimidio latiora, sed illo plus duplo longiora, angulo Immerali antrorsum nonniliil prominulo, ob- 
tuso; lateribus ultra medium vix ampliata, dein apicem versus angustata, singulatim leviter sinuata, apice 
ipso conjanctim sub-acuminata; superne convexiuscula, nigra, opaca, pube brevi, densa, grisea obsita, levi- 
ter striata, interstitiis parum convexis, subtiliter, creberrime granulatis, nono serie e punctis majoribus, ante 
medium abrupta, impresso. Corpus subtus nigrum, nitidum, glabrum, minus crebre punctulatum. Pedes ni- 
gri, nitidi; tarsis ferrugineis. 

25. Ilvpolitliiis |)ii!M|»ciiiiis. 

Oblongus, modice convexus, niger, sub-nitidus; capite antice, niandibulis basi, palpis, 
antennis pedibusqiie rufo-testaceis; prothorace brevi, piceo, confertiiu punctulato, area dor- 
sali alteraque in margine antico sub-Iajvibus, dorso breviter canaliculato, angulis posticis 
sub-rotundatis; elytris opacis, brevissime griseo-pubescentibus, leviter striatis, interstitiis 
parum convexis, subtiliter, confertim j)unctulatis. — Long. 82- — 9, lat. 4 — 4i niillira. 

Patria: Insula S:t Joseph. 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, nigrum, nitidum, subtilissime, sat crebre punctulatum, ante 
oculos utrin([ue leviter impressum, apicem versus indeterminate ferrugineum; clypeo mandibulis(|ue ferrugi- 
neis, illis apice infuscatis. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, convexi, glauci. Antenna? rufo-testaces , 
parce pubescentes. Prothorax longitudine vix dimidio latior, basi apiceque leviter rotundato-emarginatus , 
lateribus medio rotundato-ampliatis, antrorsum minus, posterius magis angustatis, angulis anticis parum pro- 
minulis, posticis leviter rotundatis; superne parum convexus, piceus, nitidus, margine laterali tenuiter reflexo 
anguste tostaceus, crebre, subtiliter, dorso medio et pläga antica laterali adhuc subtilius, parcius punctula- 
tus, canalicula longitudinali impressus, ante basin utrinque obsolete foveolatus. Scutellum parvum, trian- 
gulare, nigrum, nitidum, keve. Elytra antice singulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace vix dimidio 
latiora et illo plus duplo longiora, angulo humerali antrorsum nonnihil prominulo, obtuso; lateribus nou am- 
pliata, infra medium sensim angustata, apicem versus vix sinuato-enmrginata, apice ipso conjunctim sub- 
acuminata, superne paullo convexa, nigra, opaca, pube densa, brevissima, grisea vestita, leviter striata, in- 
terstitiis parum convexis, subtiliter, creberrime punctulatis, nono serie e punctis profundis, ante medium 
abrupta, impresso. Corpus subtus nigrum, sub-uitidum, glabrum, parce punctulatum. Pedes testacei, nitidi, 
vix punctati. 

26. StrnuIopIiiiN l>i|i]a«intus. 

Oblongus, modice convexus, rufo-testaceus, nitidus; antennis extrorsum fuseis; pro- 
thorace brevi, ante medium rotundato-ampliato, superne sub-la'vi, medio obsolete canali- 
culato; elytris sat profunde striatis, interstitiis kevibus, antrorsum sub-eonvexis; singulo 
elytro pläga magna, oblonga, nigro-picea ornato. - Long. 4, lat. U millim. 

Patria: China. 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, rufo-tcstaceum, nitidum, sub-Ueve, ante oculos impressum; 
niandibulis palpisque rufo-testaceis. Oculi rotuiulati, convexi, nigro-brunnei. Antennte fuscw, breviter pube- ENTOJIOLOGISKA BIDHAG. 13 

sceiites, articulis duoLus busalibus testaceis. Prothorax loiif^itudiiie dimiJio latior, basi apiccque truncatus, 
lateribus inox \nme apicem rotundato-ampliatis, dein basin vcrsus sensiin aiigustatis, angulis anticis obtusis, 
posticis rotundatls, supenio paullo convexus, rufo-testaceus, nitidus, sub-la^vis, medio obsolete lnii(;itudiiiali- 
ter canaliculatus, ante basiii utrinque leviter inipressus. Smitelluin tfiaiiiiiilare, rutb-testaceum, sub-iiitiduni, 
l;eve. Elytra antice sub-truiicata, prothorace dimidio latiora et plus duplo longiora, aiigulo liuiuerali obtusa, 
lateribus longe ultra medium parallela, dein sensim augustata, apice singulatim introrsum leviter truncata; 
dorso modice convexa, rutb-testacea, sub-iiitida, singulo jdaga magua, ovata , nigro-fusca ni-nato; sat pro- 
funde striata, interstitiis hevibus, a basi fere ad medium leviter convexis, dein plaiiis. Corpus subtus rufo- 
testaceum, sub-nitidum, obsolete puiictulatura. Pedes dilutius rufo-testacei, nitidi. 

27. 8tcuo!o[)lius ciiictipoiiiiis. 

Obloiigus, modice convexus, nigro-a-neus, uitidus; antennis basi, palpis pedibusqiie 
testaceis; capite nigro, su})-lEevi; prothorace sub-cordato, vix puuctato, medio canalicu- 
lato; elytris teiiuiter striatis, interstitiis Itevibus, stria suturali antice introrsum leviter flexa; 
sutura anguste margineque laterali latius testaceis. — Long. 5}, lat. 2 millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Statura Acupalpl vihd, dimidio major. Caput ovatum, modice convexum, nigrum, nitidum, sub- 
htve, iufra oeulos utrinque impressum. Palpi testacci. Oculi rotundati, convexi, glauci. Antennse fusce- 
scentes, parce pilosas, articulis tribus basalibus testaceis. Prothorax longitudine vix latior, apice leviter ro- 
tundato-emarginatus, basi sub-truncatus, lateribus mox pone apicem modice rotundato-ampliatus, infra me- 
dium basin versus sensim angustatus, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; superne modice convexus, 
piceus, nitidus, extrorsum et apice obscure ferrugineus, vix vel obsoletissime transversim striolatus, medio 
tenuiter, longitudinaliter canaliculatus, ante basin utrinque haud impressus. Scutellum parvum, triangulare, 
nigro-piceum, nitidum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace vix dimidio la- 
tiora et illo plus duplo longiora, angulo humerali leviter rotundata, lateribus recta, infra medium apicem 
versus augustata, apice sub-rotundata; superne modice convexa, nigro-fenea, nitida, sutura anguste, margine 
laterali latius testacea, tenuiter striata, interstitiis planis, lavibus, stria prima antice introrsum leviter flexa, 
octava postice sat profunde punctata. Corpus nigro-ffineum, sub-nitidum, obsolete punctulatum. Pedes te- 
stacei, nitidi, vix punctulati. 

28. Drhiiostoiiia riiii|tos. 

]\Iodiee convexum, nigrum, nitidum; cljpeo, ptdpis, antennis pedibusque rufo-ferru- 
gineis; prothorace sub-ltevi, medio canaliculato, basi utrinque linea longitudinali obhqua, 
])rofunda impresso, lateribus modice rotundato, angulis posticis rectis; elytris sat profunde 
striatis, striis fundo crenato-punctatis, interstitiis planis, la^vibus; margine laterali toto, 
posterius nonnihil latius, rufo-ferrugineo. — Long. G, lat. 2? millim. 

Patria: China. 

Caput sub-ovatum, modice convexum, nigrum, nitidum, sub-lajve, ad oculos longitudinaliter impres- 
sum, ante apicem linca tenui, transversa notatum, apice ferrugineum; mandibulis nigris; clypeo palpisque 
ruto-ferrugineis. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennai rufo-fcrrugine;e, parce pilosffi. Prothorax 
longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito 
rotundato-ampliatis, infra medium sensim nonnihil angustatis, angulis anticis rotundatis, posticis rectis; su- 
l)erne leviter convexus, niger, nitidus, sub-l;evis, dorso longitudinaliter canaliculatus, postice utrin(]ue cana- 
licula sat longa, profunda, introrsum nonnihil oblique ducta notatus. Scutellum parvum, triangulare, nigro- 
piceum, nitidum, Iwve. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo plus duplo longiora, an- 
gulo humerali rotundata, superne leviter convexa, sat profunde striata, striis fundo subtilitcr, crebre crenato- 14 EUGENIES KESA OMKRING JORDEN. 

punctatis, interstitiis sub-planis, Ifcvibus, inträ margiiiem serie, niedio abrupta, e punctis profundis; nigro- 
picea, iiitida, uiargine laterali sat late, posterius nonniliil latins, rufo-ferrugineo. Corpus subtus nigruni, 
.sub-nitidura , creberrime punctatuin. Pedes rufo-ferruginei, nitidi, vix punctati. 

29. Foroiiiii iiisiilaris. 

Oblongo-ovata, parum coiivexa, nigra, sub-nitida; antennis palpis, tibiis tarsisque 
ferrugineis; fcmoribus piceis; prothorace siib-(jua(li-ato, fere h\n'i, antrorsum noiniihil aii- 
gustatu, posticc fovcis duabus obloiigis impresso; elytris opacis, sat profuiidu striatis, in- 
terstitiis kviter convexis, inipunctatis. — Lorig. di, lat. 4i millim. 

Patria: Insula3 Gallapagos. 

Statura et summa siinilitudo F. calathviJiii, semper minor, elytris opacis ab illa mox distincta. 
Caput oblongo-ovatnm, leviter convexum, nigrum, nitidum, sub-lreve, ante oculos loiigitudinaliter impressum, 
apice leviter rotundato-emarginatum. Mandibuke terrugine». Oculi ovati, modice convexi, glauci. Antennct 
terruginete, parce pilosre. 1'rotliorax latitudine nonniliil longior, apice sub-truncatus, basi leviter rotundato- 
emarginatus, pone apicem parum ampliatus, dein lateribus rectis, tenuiter refiexo-marginatis ; angulis anticis 
obtusis, posticis fere rectis; superne Iwud convexus, niger, nitidus, dorso vix vel obsolete, transversim strio- 
latus, medio tenuiter canaliculatus, canalicula antice evanescente, utrinque ante basin linea sat longa, in- 
trorsum iionnihil obliqua impressus. Scutellum triangulare, nigrum, sub-opacum, heve. Elytra antice sin- 
gulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora et illo dimidio longiora, angulo Immerali 
antrorsum nonnihil producta, obtusa, lateribus medio parum amiiliata, dein apicem vorsus angustata, apice 
singulatim leviter sinuato-emarginata; superne parum convexa, nigra, opaca, sat profunde striata, intersti- 
tiis leviter convexis, lajvibus, tertio punctis duobus, pro[ie striam secundam, impresso, uono serie e punctis 
profundis, medio valde remotis. Corpus subtus nigrum, nitidum, obsolete punctulatum; segmeuto ultimo 
abdomiuis apice ferruginco. Pedes nitidi; femoribus piceis; tibiis tarsisque ferrugineis. 

30. Foroiiia (Argutor) trhialis. 

Oblonga, parum convexa, nigra, nitida; antennis, pal[)is pedibusque rufo-ferrugineis; 
prothorace obsolete [umctnlato, medio tenuiter canalieulato, antice ampliato, basin versus 
angustato, postice utrincjue striato, angulis rectis; elytris striatis, interstitiis planis, tertio 
punctis tribus impresso. — Long. 7, lat. 1*1 millim. 

Patria: Buenos A}rcs. 

Caput oblongo-ovatum, levit;'r convexum, nigrum, nitidum, obsolete punctulatum, ante oculos utrin- 
que longitudinaliter, ante clypeum transversim impressum. Mandibulce ferrugines. Palpi rufo-ferruginei. 
Oculi rotundati, convexi, glauci. Antennas rufo-ferruginea', pai'ce pilos». Protborax longitudine vix angu- 
stior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem 
subito rotundato-ampliatis, a medio apicem versus angustatis; angulis anticis vix prominulis, posticis fere 
rectis; superne parum convexus, niger, nitidus, obsolete, parce punctulatus, basi utrinque striola longitudi- 
nali, sat profunda notatus, dorso medio tenuiter canaliculatus. Scutellum parvum, triangulare, nigrum, ni- 
tidum, lacve. Elytra antice singulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace vix dimidio latiora, quam 
lata du]ilo longiora, angulo humerali leviter rotundata, a basi ultra medium vix ampliata, apicem versus 
angustata, apice leviter sinuata, superne parum convexa, nigra, nitida, distincte, mediocriter profunde striata, 
interstitiis planis, laivibus, tertio punctis tribus impresso, puncto primo inter basin et medium, prope striam 
tertiam, secundo fere in medio et tertio inter medium et apicem, prope striam secundam, interstitio nono 
serie e punctis profundioribus notato. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, medio 
sub-lrevigatum. Abdomon apicem versus obscure ferrugineum. Pedes rufo-ferrusjinei, nitidi. ENTOMOLOGISKA 15 1 D R A G. 15 

31. Aiiclioiiiciiiis liiiibatiis. 

Oblongus, parum convexus, nigro-piceus, nitidus; clypeo, antennis, palpis pedibus- 
que ferrngiiieis; prothorace transversim, stibtiliter striolato, dorso tenuiter canaliculato, 
basi iitrinque iinpresso, confertiin punctulato, lateribus aute medium rotundato-ampliato, 
extus anguste rufo-testaceo-marginato ; elytris striatis, intcrstitiis lajvibus, tertio punctis 
tribus impresso. — Loiig. 9, lat. 4 millim. 

Patria: China. 

Caput sub-ovatuni, leviter convexum, nigruin, nitidum, sub-lajve, ante oculos utrinque longitudinali- 
ter impressum , apice truncatum, ferrugineum. Clypeus ferrugineus. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, 
inodice convexi, glauci. Antennas ferrugineie , parce pilosas. Protliorax longitudine vix diniidio latior, basi 
apiceque sub-truncatus, pone apicem rotundato-ainpliatus, infra medium angustatus, angulis anticls antror- 
sum nonniliil prominuiis, obtusis, posticis rectis; superne leviter convexus, nigro-piceus, nitidus, margine 
laterali retiexo rufo-testaceus, dorso tenuiter, longitudinaliler canalicuiatus, transversim, subtiliter, posterius 
nonniliil evidentius striolatus, basi utrincjue fovea magna, paruni profunda, crebre punctata notatus, inträ 
apicem et basim leviter impressus. Scutelluni triangulare, nigro-[)icpuni , nitidum, LT?ve. Elytra antice sin- 
gulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace latiora, quam lata duplo longiora, angulo humerali rotun- 
data, lateribus pone basin nonnihil ampliata, inträ medium sensim angustata, apice singulatim leviter si- 
nuata; superne paullo convexa, nigro-picea, nitida, mediocriter striata, interstitiis sub-planis, kevibus, tertio 
punctis tribus impresso, quorum primo inter basin et medium, prope striam tertiam, secundo in medio et 
tertio inter medium et ajiicem, prope striam secundam, interstitio nono serie e punctis profundis, remotis; 
margine infiexo rufo-ferrugineo. Corpus subtus piceum, parum nitidum, sub-teve; segmento abdominis ul- 
timo apice ferrugineo. Pedes rufo-testacei, nitidi, vix punctati. 32. Aiiclioinciiiis (Agouiiui) cliiiioiisis. 

Paullo convexus, nigro-[)iceus, nitidus; antennis pedibusque flavo-testaceis, illis ex- 
trorsum fuscis; capita kcvi; prothorace medio rotundato-ampliato, transversim obsolete 
striolato, medio tenuiter canaliculato, lateribus anguste testaceo-marginato ; eljtris teneo- 
micantibus, mediocriter puuctato-striatis, interstitiis leviter convexis, tertio punctis binis 
parvis impresso. — Long. 9, lat. 4i millini. 

Patria: China. 

Caput sub-ovatum, antrorsum angustatum, leviter convexum, nigro-piceum, nitidum, sub-la^vo, pilis 
nonnullis longis, ferrugineis adspersum, ante oculos utrinque longitudinaliler impressum. Clypeus apice fer- 
rugineus. Palpi picei, basi apiceque pallidi. Oculi ovati, convexi, brunnei. Antennaj fusco-ferrugineaj, parce 
pilosa;, articulo primo toto, tertio basi testaceo. Protliorax longitudine nonniliil latior, basi apiceque leviter 
rotundato-emarginatus, medio a?qualiter rotundato-ampliatus, posterius nonniliil augustior, angulis anticis 
obtusis, posticis rotundatis; superne paullo convexus, nigro-piceus, nitidus, margine laterali reflexo anguste 
testaceus, dorso obsolete, transversim striolatus, medio longitudinaliter, tenuiter canalicuiatus, ante basin 
utrinque foveola sat profunda, rotundata impressus. Scutellum triangulare, nigro-a?neum, nitidum, laive. Ely- 
tra antice singulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace duplo latiora et illo triplo longiora, angulo 
humerali rotundata, pone medium nonniliil angustata, apice singulatim leviter sinuata, superne parum con- 
vexa, mediocriter striata, striis crebre punctulatis, interstitiis haud convexis, Itevibus, tertio, prope striam 
secundam, punctis binis parvis impresso, uno in medio, altero inter medium et apicem locato, interstitio 
nono serie e punctis profundis, medio remotioribus; tota nigro-picea, a'neo-micantia, margine laterali in- 
Hexo testaceo. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, vix punctatum; segmento ultimo abdominis apice te- 
staceo-marginato. Pedes flavo-testacei , nitidi, vix punctati. 16 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

33. xluclioiuciiiis (Agoiiiiiii) sciutillaus. 

Paruin convexus, supra vii-idi-aineus, nitidus, subtus iiigro-fuscus; antuniiis, abdomine 
pedibusque testaceis; capitc sub-tevi; prothorace inedio rotundato-ainpliato, lateribus te- 
staceo-marginato, transversini obsolete striolato, medio tenuiter canaliculato; elytris sub- 
tiliter punctato-striatis, interstitiis Isevibus; margine laterali undique, posterius latius te- 
staceo. — Long. 61, lat. 3} niilliin. 

Patria: China (Hongkong). 

A. chinensi siinilis, multn minor, magis a;neo-mican.s, abdomine sordiJe testaceo bene distinctus. 
Caput sub-ovatum, antrorsum angustatum, superne modico convexum, viridi-sneum, nitidum, sub-la3ve, 
utrinque ante oculos longitudinaliter impressum. ^Nlandibukp nigro-pice£e. Palpi fusco-ferruginei , articulo 
ultimo obscuriore. Ocuii rotundati, convexi, brunnei. Antenns fusco-ferrugineae, parce pilosae, articulis tri- 
bus basalibus dilutioribus. Prothorax latitudine nonniliil longior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi 
truncatus, medio a^qualiter rotundato-ampliatus, posterius nonniliil angustatus, angulis anticis obtusis, po- 
sticis rotundatis; superne pauUo convexus, viridi-ajneus , nitidus, margine laterali reflexus, testaceus, obso- 
lete, transversini striolatus, dorso leviter, longitudinaliter canaliculatus, ante bausin utrinque sat pi-ofunde 
foveolatus et ante foveam transversim leviter iuipressus. Scutellum triangulare, testaceum, nitidum, sub-lseve. 
Elytra antice singulatim leviter rotundato-emarginata, prothorace duplo latiora et triplo longiora, angulo 
humerali rotundata, ultra medium nonniliil ampliata, dein angustata, apice singulatim leviter sinuata; .su- 
perne modice convexa, viridi-a}nea, nitida, margine laterali anguste, infra medium latius testacea, subtiiiter 
striata, striis crebre, regulariter punctatis, interstitiis parum convexis, Irevibus. tertio, prope striam secun- 
dam, punctis tribus vel qnatuor parvis notato, octavo serie e punctis magnis, antice remotioribus, impresso. 
Corpus subtus vix punctatuni. Pectus nigro-fuscum. Abdomen testaceum, basi interdum saturatius. Pedes 
flavo-testacei, nitidi, punctati. 

34. Dyscoliis castaiiciis. 

Parum convexus, castaneus, sub-nitidus; antennis, palpis pedibusque rufo-ferrugineis ; 
capite oblongo, sub-lajvi, inter oculos striolis nonnullis brevibus impresso; prothorace sub- 
cordato, obsolete, transversim striolato, medio tenuiter canaliculato; elytris striatis, striis 
in fundo punctulatis, interstitiis sub-planis, la^vibus, tertio puncto impresso. — Long. 12, 
lat. 5 millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput oblongura, modice convexum, piceum, nitidum, sub-lseve, inter oculos striolis nonnullis, brevi- 
bus, longitudinalibus impressum, apice truncatum. Clypeus longitudine multo latior, apice truncatus. Palpi 
rufo-ferruginei. Oculi rotundati, modice convexi, glauci. Antenn» ferruginea?, parce pilosas articulis tribus 
basalibus nitidis, glabris, reliquis pubescentibus. Protliorax sub-cordatus , latitudine vix longior, basi 
apiceque leviter rotundato-emarginatus, lateribus reflexo-marginatis, ad medium modice rotundato-ampliatis, 
dein basin versus angustatis, angulis anticis obtusis, posticis sub-acuminatis, basi oblique truncatis; superne 
leviter convexus, piceus, nitidus, margine exteriore dilutior, dorso obsolete, transversim striolatus, medio 
tenuiter canaliculatus, antice posticeque transversim impressus, basi utrinque foveola sat profundainsculptus. 
Scutellum triangulare, castaneum, nitidum, Iffive. Elytra antice singulatim leviter rotundato-emarginata, 
prothorace plus duplo latiora et illo fere triplo longiora, angulo humerali rotundata, apicem versus scnsim 
nonnihil ampliata, apice leviter sinuata, sub-rotundata ; superne fere plana, castanea, sub-nitida, mediocriter 
striata, striis in fundo punctulatis, 3 et 4, 5 et 6 ante apicem conjunctis, interstitiis sub-planis, Isevibus, 
tertio inter medium et apicem prope striam secundam, puncto impresso, nono serie e punctis sub-remotis 
notato. Corpus subtus castaneum, parum nitidum, vix punctatum. Pedes rufo-ferruginei, vix punctati; un- 
guiculis longis, tenuibus, inflexis, muticis. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 17 

35. Trcclms fasciatus. 

Parum convexus, rufo-testaceus , nitidus; prothorace brevi, sub-lgevi, dorso tenuiter 
canaliculuto, antice rotiinduto-ampliato, postice angustato, angulis basalibus acuininatis; 
elytris dilutioribus, tenuiter striati.s, fascia media communi, transversa, lata, niora ornatis. 
— Long. 2i, lat. 1 milliin. 

Patria: Insula Oahu (Honolulu). 

Caput sub-rotundatum, superiie modice convexum, rufo-testaceum , nitidum, sub-l£eve, ante oculos 
utrinque longitudiiialiter impressum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennaj rufo- 
testacere, breviter pubescentes. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque sub-truncatus , lateribus 
tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem rotundato-ampliatis, dein basin versus angustatis, angulis anticis 
rotundatis, posticis lateraliter nonnihil productis, acuminatis; superne convexiusculus, rufo-testaceus, nitidus, 
Isevis, dorso subtiliter, longitudinaliter canaliculatus, ante basin vix impressus. Scutellum parvuni, triangu- 
lare, rufo-testaceum, nitidum, lajve. Elytra antice truncata, prothoracis basi duplo latiora, quam lata di- 
midio longiora, angulo humerali rotundata, lateribus apicem versus perparum anipliata, apice conjunctim 
rotundata, superne parum convexa, fiavo-testacea, nitida, medio fascia sat lata, transversa, communi, nigro- 
fusca ornata, regione scutellari leviter infuscata; tenuiter striata, interstitiis planis, Iffivibus. Corpus subtus 
rufo-testaceum, nitidum, vix punctatum. Pedes rufo-testacei, nitidi. 

36. Trcclms licvigatns. 

Parum convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus; pedibus dilutioribus; prothorace brevi, 
IsBvi, antice rotundato-ampliato , posterius modice angustato, dorso obsolete canaliculato, 
angulis posticis rotundatis; elytris sub-kevibus, stria suturali distincta, antice abbreviata, 
impressis; abdomine piceo. — Long. 2i, lat. 1 millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, rufo-testaceum, sub-nitidum, lajve, antice utrinque longitu- 
dinaliter impressum. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennre longitudine diraidii cor- 
poris, rufo-ferruginese , breviter pubescentes. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, 
pone apicem modice rotundato-ampliatus , dein basin versus sensim angustatus, angulis omnibus sub-rotun- 
datis; superne parum convexus, rufo-testaceus, nitidus, Isevis, dorso tenuiter, longitudinaliter canaliculatus, 
ante basin transversim leviter impressus, utrinque vix foveolatus. Scutellum parvum, triangulare, rufo-testa- 
ceum, nitidum, Isve. Elytra antice sub-truncata, prothorace duplo latiora et duplo et dimidio longiora, an- 
gulo humerali rotundata, superne plana, rufo-testacea , sub-nitida, stria tantum unica prope suturam, di- 
stincta, antice nonnihil abbreviata insculpta. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, vix punctatum. Abdo- 
men piceum. Pedes rufo-testacei, nitidi, vix punctati. 

37. Bcmbidiiiin callipygnm (C hand.) 

Convexum, nigro-ca3ruleum, nitidum; antennis, palpis pedibusque testaceis; protho- 
race sub-cordato, la^vi, inträ basin utrinque impresso; elytris leviter striatis, striis pone 
medium evanescentibus; singulo maculis duabus rufo-testaceis , una humerali, altera mfra 
medium. — Long. 2, lat. I millim. 

Patria: China (Hongkong). 

E minoribus. Caput sub-rotundatum, modice convexum, nigro-CcTruleum , nitidum, sub-la;ve, ante 
oculos utrinque longitudinaliter impressum. Palpi fusco-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. 
Antennee testacea;, breviter pubescentes. Prothorax sub-cordatus , longitudine iiarum latior, basi apiceque 

O 

Zoologi. Insekter. 18 - EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

sub-truncatus, pone apicem modico rotuiulato-ampliatus, dein basin versus aiigustatus, anguli-^ anticis rotun- 
datis, posticis rectis; superue modice convoxus, nigro-cwruleus, nitidus, kuvis, dorso vix caiialiciilatus, ante 
basin utrinque leviter inipressus. Scutelluni parviun, tiiangulare , iiigro-caTuleum, nitiduni, Iffive. Elytra 
ovata, antice truncata, quam lata dimidio loiigiora, angido hiuiierali lotundata. pone basin ad medium sen- 
sim rotundato-anipiiata, dein angustata, apice conjunetim rotundata ; superne convexa, leviter striata, striis 
pone medium evanescentibns; nigro-ea^rulea, nitida, singulo maculis duabus niediocribus , rutb-testaceis, nna 
humerali, ovata, altera pone medium, rotunda. Corpus subtus nigro-caa-uleum , nitidum, vix punetatum. 
Pedes flavo-testacei , nitidi, vix punctati. 

38. Boiiilndiiim (IVotapIms) boiinrioiisc. 

Parum convexum, obscure EBiieum, sub-niticluiii , pe-dibus fusco-testaceis; protliorace 
brevi, utrinque leviter ampliato, dorso teniiiter canaliciilato, ante basin bifoveolato, angu- 
lis posticis acnniinatis; elytris tenuiter striatis, striis antice subtiliter punctulatis. — Long. 
3j, lat. H niilliin. 

Patria: Bncnos Ayres. 

Caput sub-rotundatum, leviter convexmn, obscure reneum, nitidum, sub-lreve, antice utrinque longi- 
tudinaliter impressum. Palpi nigro-picei. Oculi rotundati, convexi, glauci. Antenna; nigro-fuscre, parce pi- 
losffi, basi dilutiores. Prothorax Inngitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, pone apicem leviter ro- 
tundato-ampliatus, basin versus parum angustatis, angulis anticis leviter rotundatis, posticis lateraliter non- 
nihil productis, sub-acuminatis: sui>erne leviter convexus, vix punetatus, medio canalicula tenui, antice po- 
sticeque abbreviata, longitudinaliter impressus, ante basin utrinque leviter foveolatus. Scutellum parvum, 
triangulare, nigro-anieum, nitidum, Ireve. Elytra antice conjunetim leviter rotundato-emarginata, i)rothorace 
dimidio latiora et duplo et dimidio longiora, angulo humerali rotundata, lateribus parum ampliata, apicem 
versus nonnihil angustata, apice conjunetim rotundata, superne parum convexa, obscure anea, sub-nitida, 
apice dilutiora; fusco-testacea, leviter striata, striis antice subtiliter punctulatis, lateralibus apicem versus 
profundioribus, interstitiis plauis, Iffivibus. Corpus subtus nigro-reneum, sub-nitiduiu, vix puuctatum. Pedes 
fusco-testacei , nitidi. 

Fam. DYTISCID.E. 

39. lljilroponis Gigas. 

Oblongo-ovalis, modice convexus, sujira niger, sub-nitidus, creberrime punctulatus; 
capite inedio, palpis, antennis, corpore suljtus pedibusque testaceis; protliorace lateribus 
anguste ferrugineo-inarginatis; elytris bre^•iter einerco-jaibcscentibus, fascia ina;quali, basali 
maculiscjue quatuor pone medium flavo-testaceis ornatis. — Long. 6i, lat. 3l millim. 

Patria: Nova HoUandia (Sidney). 

Caput superne parum convexum, rufo-testaceum , nitidum, creberrime, raediocriter punctulatum, ad 
oculos infuscatum, margine exteriörs parum elevato, lajvi. Palpi ruto-testacei. Oculi parum convexi, glauci. 
Antennaj rufo-testacea;. Prothorax longitudine duplo et dimidio latior, a}iice sub-truncatus, utrinque leviter 
sinuatus, basi utrinque oblique sub-truncatus, medio modice triangulariter productus, lateribus tenuiter re- 
flexo-marginatis , basin versus oblique ampliatis, angulis anticis prominulis, acutis, posticis rectis; superne 
parum convexus, niger, nitidus, cxtrorsum anguste rufotestaceo-marginatus, creberrime, ad latera nonnihil 
parcius punctulatus. Scutellum nullum. Elytra antice singulatim introrsum oblique truncata, prothorace 
non latiora, quam lata plus dui)lo longiora, pone basin sensim ampliata, infra medium angustata, apice 
oblique sub-truncata, ad suturam sub-acuminata, superne leviter convexa, nigra, sub-nitida, creberrime pun- 
Ctulata, singulo pra;terea seriebus tribus e punctis nonnihil evidentioribus formatis; breviter, parce cinereo- 
pubescentia, basi fascia intequali, extrorsum latiore, non usque ad suturam continuata maculisque pone me- 
dium quatuor flavo-testaceis ornata, tribus prope marginem lateralem, quarum prima mox pone medium, ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 19 

sub-rotunda, reliquis majore, si-cunda iiitcr medium et apicem tertiaque propc apicem, jiarvis, illa sub- 
ovata, hac triangulari et quarta intor mpdiuin et ai)icem, itidem parva, ovata, prope suturam loeata. Corpus 
subtus valde convexum, nifo-testaceum, nitidum, crebre, sat iirnFimde punctulatum. I'eetus antice et abdo- 
men segmento ultimo nigris. Pedes rufo-testacei, iiitidi; femoribus posticis parce j)unctuiatis. 

40. nvdroporiis foiiioralis. 

Oblongo-ovalis, leviter convexus, niger, paruia nitidus; capite antice, palpis, anten- 
nis, abclomine pedibusque testaceis; protliorace subtilissiuie, crebre punctulato, utrinque 
late flavotestaceo-niarginato; elytris subtiliter, creberrinie punctulatis, niargine laterali ma- 
culaque disci exterioris inträ basin et medium, bitescentibus; femoribus posticis apicem 
versus valde dilatatis, valide dentatis. — Long. 4t, lat. 2} millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput parura convexum, nigrum, haud nitidum, subtilissime, creberrime punctulatum, inter oculos 
utrinque leviter impressum, antice rufo-testaceum, rotundatura. Palpi testacei. Oculi rotundati, parum con- 
vexi, glauci. Antennas testacea;. Prothorax longitudine dujdo et dimidio latior, apice late, leviter rotundato- 
emarginatus, basi utrinque parum sinuatus, medio modice triangulariter productus, lateribus pone apicem 
leviter rotundato-ampliatis, dein basin versus oblique dilatatis, angulis anticis antrorsum prominulis, acu- 
minatis, posticis retrorsum nonniliil productis, sub-acuminatis; superne paullo convexus, subtilissime, cre- 
berrime punctulatus, niger, sub-opacus, extrorsum late tiavotestaceo-marginatus. Scutellum nulluni. Eiytra 
antice singulatim leviter rotundata, prothorace parum latiora, quam lata duplo longiora, pone basin nonni- 
liil ampliata, inträ medium angustata, apice singulatim sub-acuminata ; superne leviter convexa, nigra, pa- 
rum nitida, subtilissime, creberrime punctulata, margine laterali maculaque ante medium disci exterioris, 
parva, sub-rotunda, lutescentibus. Corpus subtus subtilissime, creberrime coriaceum. Pectus nigrum. Abdo- 
men testaceum. Pedes testacei, parum nitidi; femoribus posticis extrorsum angulariter valde ampliatis, ante 
apicem dente magno, lato, triangulari armatis. 

41. nydrocniitiiiis riibripcs. 

Oblongo-o valls , convexus, niger, nitidus, postice modice attenuatus; capite, antennis, 
prothorace ad latera confuse pedibus<jue rubris; elytris tribus minorum punctorum serie- 
bus leviter impressis. — Long. 2j, lat. H millim. 

Patria: Montevideo. 

Summa similitudo //. nijjvini, semper dimidio fere minor, prjesertim brevior, posterius minus atte- 
nuatus. Caput ferrugineum, nitidum, la,'ve, postice parum infuscatum, apice utrinque puncto profundo im- 
pressum. Palpi ferruginei. Oculi rotundati, modice convexi, glauci. Antenna3 ferrugiaea'. Prothorax lon- 
gitudine duplo latior, apice late, leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sub-sinuatus , medio breviter, 
sub-triangulariter jiroductus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, 
angulis anticis antrorsum proniinulis, acutis, posticis fere rectis; superne convexus, niger, nitidus, extrorsum 
plus minusve late, confuse ferrugincus, la!vis, antice, postice et ad latera subtiliter punctulatus. Scutellum 
nullum. Eiytra antice sub-truncata, prothorace non latiora at illo fere duplo et dimidio longiora, i)one ba- 
sin apicem versus sensim angustata, apice conjunctim sub-acuminata; nigra, nitida, extrorsum interdum 
confuse ferruginea, singulo seriebus tribus e punctis parvis, sat crebris notato; margine inflexo ferrugineo. 
Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pe<les rufo-ferruginei. 

42. ll}(lrocaiitlins tcst.iceiis. 

Oblongo-ovalis, postice attenuatus, convexus, nitidus, rufo-testaceus; prothorace Isevi, 
antice posticeque tenuiter infuscato; elytris impunctatis. — Long. 2, lat. 11 millim. 
Patria: China. 20 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Statura //. nigrbii, multo minor, aliter coloratus. Caput modice convexum, rufo-testaceum, nitidum, 
Iffive. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Antennaä rufo-testacea?. Protliorax lon- 
gitudine duplo latior, apice late, leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sub-sinuatus, medio parum 
productus, lateribus pone apicem magis, dein basin versus sensim ampliatus, anguiis anticis antrorsum pro- 
minulis, acuminatis, posticis rectis; superne convexus, rufo-testaceus, nitidus, margine apicali et basali te- 
rmiter infuscatus. Scutellum iiuliura. Elytra obconica, antice sub-truncata, protborace non latiora at illo 
fere duplo et dimidio loiigiora, pone basin apicem versus sensim angustata, apice conjunctim sub-acuminata, 
rufo-testacea, nitida, non punctata. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes 
rufo-testacei, nitidi. 

43. Laccojtliiliis iiotatns. 

Ovatus, posticu paullo angnstior, supra leviter convexus, su1)tus rufo-testaceus; ca- 
pite prothoraceque flavo-testaceis, hoc basi apiceque infuscato; elytris nigris, subtilissime, 
crebre punctulatis, margine laterali anguste, pone basin fascia tenui, ina^quali, macula elon- 
gata laterali in medio fasciaque inträ medium et apicem flexuosa, introrsuni abbreviata, 
flavescentibus. — Long. 4, lat. 2i millim. 

Patria: Montevideo. 

Caput leviter convexum, flavo-testaceum, nitidum, sub-lajve. Palpi dilute flavescentes. Oculi glauci. 
Antennaj tenues, flavo-testacere. Protborax longitudine fere triplo latior, apice leviter rotundatus, utrinque 
sub-sinuatus, basi utrinque oblique truncatus, medio nonnihil triangulariter productus, anguiis anticis antror- 
sum prominulis, acutis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, fiavo-testaceus, nitidus, subtiliter, cre- 
bre punctulatus, basi apiceque infuscatus, fuscedine utrinque abbreviata, antice introrsum leviter rotundato- 
ampliata. Scutellum nullum. Elytra antice sub-truncata, prothorace vix latiora, quara lata duplo longiora, 
ante medium parum ampliata, dein apicem versus sensim angustata, apice conjunctim obtuse rotundata, su- 
perne leviter convexa, subtilissime, crebre punctulata, nigra, nitida, margine laterali anguste, fascia trans- 
versa pone basin, suturam non attingente, angusta, inwquali, macula media oblonga, margini laterali ad- 
fixa fasciaque tenui, undulata, inter medium et apicem, introrsum abbreviata, flavescentibus ornata, prai- 
terea prope suturam ante apicem interdum macula parva, sa^pe obsoleta ejusdem coloris. Corpus subtus 
rufo-testaceum, parum nitidum, subtiliter, creberrime coriaceum. Pedes rufo-testacei, parum nitidi. 

44. Lnccojiliiliis decoratiis. 

Oblongo-ovalis, postice attenuatus, leviter convexus, subtus ferrugineus, nitidus; an- 
tennis, capite, palpis pcdibusque flavo-testaceis; prothorace dilute flavescente, antice posti- 
ccque medio leviter infuscato; elytris piceis, luteo-irroratis, fascia lata basali, altera in- 
aequali infra medium introrsum abbreviata apiceque dilute flavescentibus. — Long. 3i, 
lat. 1} millim. 

Patria: Manilla. 

Caput parum convexum, sub-L-eve, flavo-testaceum, nitidum. Palpi et antennas flavo-testacea. 
Oculi convexi, glauci. Protborax longitudine trijilo latior, apice medio sub-truncatus, utrinque leviter sinua- 
tus, basi utrinque sub-oblique truncatus, medio vix triangulariter productus, anguiis anticis antrorsum mo- 
dice prominulis, sub-acuminatis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, vix punctatus, dilute flave- 
scens, basi apiceque linea transversa, utrinque valde abbreviata, dilute fusca ornatus. Scutellum nullum. 
Elytra antice sub-truncata, prothorace parum latiora, quam lata duplo et dimidio longiora, ad medium baud 
ampliata, dein apicem versus attenuata, apice sub-rotundata, superne leviter convexa, vix punctata, picea, 
nitiila, luteo-irrorata, basi fascia lata transversa fere ad suturam continuata, postice medio triangulariter 
nonnihil ampliata, altera pone medium, ina^quali, extrorsum latiore apiceque, dilute flavescentibus. Corpus 
subtus ferrugineum, nitidum, obsolete coriaceum. Pedes flavo-testacei, nitidi, vix punctati. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 21 

45. Laccopliiliis cliiiieiisis. 

Oblonn^o-ovalis , postice attenuatus, siiperne leviter convexus, rufo-testaceiis, nitidns; 
prothorace basi utrinqnt; macula parva, ni!T;ro-fu.sca ornato; elytris flavescentibus, confcrtim 
iiigro-irroratis, iiiargine laterali, fasciaque angiista, ina-quali, pone basin, quasi e maculis 
parvis, oblongis forraata, flavescentibus. — Long. 3i, lat. Ii niilliui. 

Patria: China (Hongkong). 

Pracedenti nonniliil minor, prresertini anf;ustior, postice magis attenuatus. Caput leviter convexum, 
sub-Iseve, rufo-testaceum, nitidum. Pai[ii et antennaj rufo-testarea. Oculi convexi, glauci. Prothorax lon- 
gitudine fere triplo latior, apice sub-truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi sub-truncatus, medio vix tri- 
angulariter productus, angulis anticis modice prominulis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter con- 
vexus, rufo-testaceus, iiitidus, sub-lwvis, basi maculis duabus pariim remotis, nigro-fuscis ornatus. Scutellum 
nullum. Elytra antice sub-truncata, prothorace baud latiora, quani lata fere duplo et dimidio longiora, ante 
medium nonniliil ampliata, apicem versus subito attenuata, apice ipso singulatini leviter, oblicpie truncata, 
superne leviter convexa, flavesceiitia, uitida, sub-lajvia, crebre nigro-irrorata, margine laterali fasciaque pone 
basin, trausversa, angusta, ina?quali, quasi e maculis parvis, longitudinalibus, oblongis formata, flavescenti- 
bus; prreterea in disco exteriore pone medium parcius nigro-irrorata. Corpus subtus rufo-testaceum, uiti- 
dum, obsolete coriaceum. Pedes rufo-testacei , nitidi. 

46. Cybister oliTncciiSt 

Ovalis, modice convexus, siipra nigro-olivaceus, nitidus, subtus niger, postice parum 
dilatatus, ad apicem anguste rotundatus; labro luteo; palpis, antennis tibiis anticis geni- 
culisque intermediis ferrugineis; prothorace vix coriaceo, lateribus obsolete, confuse ferru- 
gineis; elytris punctis raris, triseriatis inipressis, ante apicem macula vix conspicua rufa 
notatis; abdomine segmentis 3 et 4 utrinque macula testacea. — Long. 22, lat. 11 millim. 

Patria: Manilla. 

Caput nigro-olivaceum , sub-nitidum, subtilissime, crebre coriaceum, ante medium foveola parva, le- 
viter impressa, fundo punctulata irapressum, ante apicem punctis duobus sat magnis notatum. Labrum lu- 
teum. Mandibulffi nigr», apice testacea3. Palpi ferruginei, articulo ultiuio saturatiore. Oculi magni, parum 
convexi, fusci. AntennaB dilutaj ferrugineaj. Prothorax longitudine fere triplo latior, apice late rotundato- 
emarginatus, medio leviter rotundato-productus, basi utrinque sub-truncatus, medio nonniliil productus, trun- 
catus, lateribus basin versus oblique ampliatis, angulis anticis antrorsuni sat proiniiuilis, acuminatis, posti- 
cis parum productis, sub-acuminatis ; superne leviter convexus, nigro-olivaceus, nitidus, extrorsum vix vel 
obsolete, confuse ferrugineus, subtilissime coriaceus, dorso canalieula tenui, antice posticeque abbreviata im- 
pressus, inträ apicem serie transversa, minus regulari, medio interrupta, e punctis parvis et pra^terea utrin- 
que non procul a margine laterali punctis parvis notatus. Scutellum triangulare, nigro-olivaceum, Ixve. 
Elytra antice sub-truncata, protlioracis basi vix latiora, quam lata plus duplo longiora, a basi ultra me- 
dium sensim perparum ampliata, dein apicem versus angustata, apice conjunctim anguste rotundata, superne 
modice convexa, nigro-olivacea, nitida, ante apicem macula parva, vix conspicua notata, sublan^ia, ante 
apicem leviter punctata, singulo seriebus tribus e punctis distinctis raris impresso. Corpus subtus nigrum, 
nitidum, sub-lreve, vel obsolete .striolatum. Abdomen segmentis 3 et 4 utrinque macula testacea. Pedes nigri, 
nitidi; tibiis et tarsis anticis femoribusque intermediis apice ferrugineis. 

47. IIy«ln(iciis coiifiisiis. 

Ovalis, leviter convexus, subtus rufo-piceus, nitidus; capite, antennis, palpis pedibus- 
que flavo-testaceis, illo postice infuscato cum macula transversa testacea; prothorace llavo- 22 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

testaceo, basi "s-ix infu.scato; elytris testaceis, inargine laterali excepto, crebre nigro-irro- 
ratis. — Loiig. 8i, lat. 41 milliin. 
Patria: Manilla. 

E ininorilnis. Caput leviter cönvexuin, flrtvo-testaceum, nitiJum, subtilissime ]iunctulatum, postice 
infuscatum, ciini uiacula transversa, flavo-testacea. Maiidibul» rufo-testaceaä. Palpi flavo-testacei. Oculi 
convexi, glauci. Antenns tenues, dilute flavescentes. Prothorax longitudine fere triplo latior, apice le- 
viter rotundatus, utriu(iue sub-sinuatus, lateribus basin versus oblique ampliatis; basi sub-truncatus, medio 
vix productus, angulis anticis valde prominulis, acutis, posticis retrorsum parum productis, sub-acumiiiatis; 
superne leviter convexus, fiavo-testaceus, nitidus, margine basali vix infuscatus, dorso vix, extrorsum sub- 
tiliter, creberrime punctulatus. ScutcUum triangulare, nigro-piceum , iiitidum, Ireve. Elytra antice conjun- 
ctim truncata, prothoracis basi vix latiora, quam lata plus duplo longiora, infra medium nonnihil ampliata, 
dein apicem versus subito angustata, apice rotundata, superne leviter convexa, testacea, margine laterali 
excepto, crebre nigro-irrorata, sub-l£evia, lateribus subtiliter, minus crebre punctulata. Corpus subtus rutb- 
piceum, parum nitidum ; subtilissime coriaceum, prothorace subtus flavo-testaceo. Pedes anteriores flavo- 
testacei , postici fcrruginei. 

Fam. palpicornia. 

48. Tropisteruus iiigriiiiis. 

Oblongo-ovalis, convexus, niger, nitidus, subtilissime punctulatus; antennis basi pal- 
pisque, apice ipso excepto, flavo-testaceis; pedibus piceis, femoribus obscurioribus; capite 
lineis punctoruui duabus obliquis, antice retrorsum curvatis; prothorace quadri-impresso; 
elytris triseriatim punctatis, lateribus bi-seriatim punctato-striatis. — Long. 9}, lat. 5 millim. 

Patria: JMonte video. 

Affinis ccrte T. (jlulnv. major, prajsertim longior. Caput latitudine vix longius, superne leviter con- 
vexum, nigrum, nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, utrinque ad oculos linea impressa punctata et 
antice lineis punctorum duabus obliquis, antice retrorsum arcuatis. Labrum breve, evidenter punctulatum. 
MandibulaB testace». Palpi flavo-testacei, articulo ultimo apice infuscato. Oculi modice convexi, glauci. 
Antenns flavo-testacea;, clava nigro-fusca. Prothorax longitudine duplo latior, apice utrinque distincte si- 
nuatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem sensim rotundato-ampliatis, dein 
basin versus sub-oblique dilatatis, angulis anticis parum productis, rotundatis, posticis obtusis; superne con- 
vexus, niger, nitidus, subtilissime, vix visibiliter, crebre punctulatus, pone apicem foveolis duabus parvis, 
rotundis, remotis et utrinque in medio linea brevi, obliqua, fundo punctata notatus. Scutellum sat magnum, 
triangulare, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Elytra antice truncata, prothorace haud latiora 
et il lo fere triplo longiora, pone basin parum ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim 
rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtilissime, crebre punctulata, prsterea punctorum rarorum se- 
riebus tribus notata, lateribus biseriatim subtiliter punctato-striata. Corpus subtus nigrum, opacum, confer- 
tim coriaceum, carina pectorali non sulcata. Pedes picei, parce iiunctati, tibiis tarsisque dilutioribus. 

49. Tropistcruns Lievigntiis. 

Oblongo-ovalis, convexus, niger, nitidus, subtilissime punctulatus; antennis basi, pal- 
pis, apice excepto, pedibusque anticis rufo-testaceis; capite convexo, punctis profimdioribus 
carente; jirotiiorace i)0stice utrinque testaceo-marginato ; elytris punctorum rarorum obso- 
letiorum seriel»us tribus notatis. — Long. 9, lat. 5 millim. 

Patria: Kio Janeiro. 

Statura et summa similitudo T. niijrinl, capite latiore, lineis punctorum duabus obliquis carente, 
prothorace non imprcsso ab illo bene distinctus. Caput longitudine latius, superne modice convexum, ni- ENTOMOLoniSKA BIDRAG. 23 

prum, nitidum, subtil issimo, creberrinie punctulatuni , apice truncatum. Palpi rufo-testacei , articulo ultimo 
apice infuscato. Oculi niodice convexi, glauci. Antennas rufo-testacea3 , clava nigro-fusca. Protliorax lon- 
gitudine duplo latior, apice utrinque leviter sinuatus, basi truncatus, extrorsum nonniliil obliijuus, iateribus 
tenuiter reflexo-marginatis, basin versus sensim oblique ampliatis, angulis anticis parum productis, rotunda- 
tis, posticis sub-obtusis; superne convexus, niger, nitidus, subtilissime, crebre punctuiatus, margins basali 
utrinque tenuiter testaceo. .Scutelium niagnum, trianguiare, nigrum, nitidum, obsolete punctulatuni. Elytra 
antice truncata, protliorace liaud latiora at illo fere triplo longiora, pnne basin parum ampliata, infra me- 
dium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre pun- 
ctulata; pra^terea punctorum rarorum obsoletorum seriebus tribus notata. Corpus subtus nigrum, opacum, 
subtiliter, crebre coriaceum, carina pectorali medio tenuiter canaliculata. Pedes nigri, parco puuctati, an- 
tici rufo-testacei, femoribus ima basi nigris. 

50. Bcrosiis aiirlccps. 

Ovatus, valde convexus, sordide testaceus, nitidus; fumoribus posterioribus basi, pe- 
ctore abdomineque nigris, opacis; capite cupreo-nitido, creberrinie punctulato; prothorace 
crebre punctato, dorso vitta antice latiore, senea, lineam testaceain includente ; clytris parce 
fusco-maculatis, profunde punctato-striatis, apice conjunctim rotundatis, interstitiis planis, 
crebre punctatis. — Long. 67, lat. 3t niilliin. 

Patria: Rio Janeiro. 

Caput superne leviter convexum, cupnnim, nitidum, subtiliter, cr(>bre punctulatuni; clypeo mandibu- 
lisque nigro-aiieis, his apice testaceis. Palpi flavo-testacei, articulo ultimo leviter infuscato. Oculi rotun- 
dati, valde convexi, glauci. Antennre testacero, clava tenuiter pubescente. Protliorax longitudine fere duplo 
latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, Iateribus fere rectis, angulis anticis minus, posticis magis 
rotundatis; superne convexus, sordide testaceus, nitidus, sat crebre punctatus, dorso vitta longitudinali, an- 
tice latiore, ajuea, medio lineam testaceain includente. Scutelium oblongo-triangulnre, testacoum, nitidum, 
crebre punctatum. Elytra antice sub-truncata, prothorace latiora et triplo longiora, angulo hunierali rotun- 
data, ultra medium sensim nonnihil ampliata, apicem versus subito angustata, apice ipso conjunctim rotun- 
data, superne valde convexa, sordide-testacea, nitida, maculis sparsis, irregularibus, liinc inde confluentibus, 
nigro-fuscis variegata, profunde punctato-striata, interstitiis planis, crebre punctatis. Corpus subtus nigrum, 
opacum, subtiliter, crebre coriaceum. Pedes flavo-testacei, sub-nitidi; femoribus posterioribus a basi fere 
ad medium nigris, opacis. 

51. BcrosHs v.nriogatiis. 

Oblongo-ovatus , convexus, ajneus, sub-nitidus; antennis, palpis pedibusque dilute 
flavo-testaceis, femoribus posterioribus basi infuscatis; capite confertiin punctato, medio le- 
viter impresso; prothorace brevi, sat profunde punctato, antice leviter carinato, basi di- 
stincte bi-sinuato; elytris profunde punctato-striatis, testaceo- variegatis, interstitiis conve- 
xis, IsBvibus. — Long. ?>, lat. U millim. 

Patria: Rio Janeiro. 

B. stictico nonnihil longior et angustior. Caput latitudine longius, superne leviter convexum, teneum, 
sub-nitidum, crebre, inediocriter punctatum, inter oculos leviter, longitudinaliter, ante oculos transversim te- 
nuiter impressum, apice truncatum. Clypeus brevis, aureo-micans. Palpi dilute flavo-testacei. Oculi rotun- 
dati, convexi, glauci. Antennfe dilute flavo-testacea;. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice trun- 
catus, basi utrinque distincte sinuatus, Iateribus basin versus sensim angustatis, angulis omnibus obtusis; 
superue convexus, seneus, sub-nitidus, crebre, sat profunde punctatus, dorso antico longitudinaliter, tenuiter 
carinatus. Scutelium parvum, oblongo-triangulare, ;eneum, sub-nitidum, keve. Elytra antice sub-truncata, 
prothorace nonnihil latiora et illo plus triplo longiora, angulo hunierali rotundata, Iateribus vix ampliata, 24 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

infra medium aiip;ustata, apice conjunctira rotundata, supenie convexa, a?nea, sub-nitida, a medio apicem 
versus lateribusque coiifuse testacfo-variegata, profunde, crebre puiictato-striata, stria secunda a sutura vix 
ad tertiam partem coiitinuata, iiiterstitiis angustis, convexis, lan-ibus; callo supralmmerali modice elevato, 
nitido, infenie tostacpo. Corpus subtus obscure anieum, opacum, .subtiliter punctuh^tum. Pedes dilute flavo- 
testacei, nitidi; femoribus posterioribus, apice excepto, nigro-reneis. 

52. Berosus sticficiis. 

Ovatus, valde convcxus, sordide-testaceus, nitidus; pectore abdomineqne nigro-fuscis, 
opacis; capite subtiliter, crebre punctulato, postice asneo-micante, inter oculos leviter bi- 
foveolato; prothorace sat crebre punctulato, dorso medio infuscato; elytris profunde pun- 
ctato-striatis, dorso maculis nonnullis, obsoletis, fuscis ornatis, apice rotundatis, interstitiis 
angustis, minus crebre punctatis. — Long. 2}, lat. It millini. 

Patria: Rio Janeiro. 

B. lurido dimidio minor. Caput leviter convexmii, testaceum, nitidum, crebre, subtiliter punctula- 
tum, postice leviter infuscatum, a^neo-micans, inter oculos utrin(iue foveola parva impressum. Palpi testacei. 
Oculi rotundati, convexi, glauci. Antenna; flavo-testacese, clava tenuiter pubescente. Prothorax longitudine 
dimidio latior, apice sub-truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, medio sub-rotundatus, laterilms mox pone 
apicem modice rotundato-aiiipliatis, dein sub-rectis, angulis anticis leviter, posticis magis rotundatis; su- 
perne convexus, sordide-testaceus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, dorso medio leviter infuscatus. 
Scutellum oblongo-triangulare, sordide testaceum, nitidum, crebre punctulatum. Elytra antice conjunctim 
truncata, prothorace latiora et illo triplo longiora, angulo humerali rotundata, poue humeros nonnihil am- 
pliata, apicem versus angustata, apice rotundata, superne valde convexa, sordide testacea, nitida, prope su- 
turam maculis duabus dilute fuscis, interdum obsoletis notata, dorso subtilius, extrorsum profundius punctato- 
striata, punctis in fundo leviter infuscatis, interstitiis dorsalibus planis, lateralibus sub-convexis, omnibus 
sub-remote punctatis. Corpus subtus nigrum, opacum, subtiliter, crebre coriaceum. Pedes dilute testacei, 
nitidi; femoribus posterioribus interdum basi infuscatis. 

53. Cycloiiotiim riibripcs. 

Ovale, convexum, nigrum, nitidum; antennis palpisque rufo-testaceis ; pedibus ferru- 
gineis; capite prothoraceque subtiliter, creberrime punctulatis; elytris subtiliter, extrorsum 
evidentius punctato-striatis, interstitiis subtilissimc, crebre punctulatis, dorsalibus latiori- 
bus. — Long. 7i, lat. 41 millim. 

Patria: Manilla. 

Caput longitudine latius, superne leviter convexum, nigrum, nitidum, subtiliter crebre punctulatum, 
antice late, leviter rotundatum, tenuiter reflexo-marginatum. Palpi rufo-testacei. Oculi modice convexi, 
glauci. Antenna' rufo-testacea;; clava breviter pubescente. Protliorax longitudine duplo latior, apice leviter 
rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem magis, basin ver- 
sus leviter rotundato-ampliatis; angulis anticis antrorsum parum proiainulis, obtusis, posticis fere rectis; 
superne convexus, niger, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, margine laterali interdum leviter rufe- 
scente. Scutellum oblongo-triangulare, nigrum, sub-nitidum, subtilissime punctulatum, apice leviter rotun- 
datum. Elytra antice sub-truncata, prothorace nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, angulo hume- 
rali leviter rotundata, lateribus non ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, nigra, ni- 
tida, subtiliter, extrorsum evidentius punctato-striata, striis ante basin evanescentibus, tertia et quarta, sexta 
et septima ante apicem abbreviatis, connexis, interstitiis subtilissime, crebre punctulatis, dorsalibus latiori- 
bus, margine laterali distinctius punctato, subtus ferrugineo. Corpus subtus planum, nigrum, opacum, sub- 
tiliter, crebre coriaceum; carina pectoris nitida. Pedes ferruginei, sub-nitidi; femoribus vix, tibiis subtiliter 
punctulatis, his ssepe obscurioribus; tarsis dilute ferrugineis. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 25 

Fam. staphylinii. 

54. Fnlagria vestita. 

Rufo-testacea , uitida, subtiliter, crebcrrime pnnctulata, dense cinereo-piibescens; ca- 
pite, pcctore abdoniineque segmentis duobus penultiiuis nigro-fuscis; prothorace sub-cor- 
dato, postice Icniter iniprosso, medio tcnuiter canaliculato. — Long. 1?, lat. 1 niillim. 

Putria: Gliina. 

Caput rotundatum, protlioracis fere latitudine, fuscum, uitidum, subtilissime, creborrime punctula- 
tum, breviter cinereo-pubescens. Fröns depressiuscula. Palpi fusco-testacei. Oculi parvi, rotundati, parum 
convcxi, nif^ri. Antennre capitis prothoracisque longitudine, crassiusculse, dilute fuscce, basi testacese. Pro- 
thorax latitudine pauilo brevior, sub-cordatus, ante medium valde ampliatus, basin vårsus sensim angu- 
status, dorso sub-depressus , fusco-ferrugineus , nitidus, subtilissime punctulatus, breviter cinereo-pube- 
scens, sulco profundo, apice summo abbreviato, basi dilatato, impressus. Scutellum parvum, triangulare, 
fusco-ferrugineum. Elytra latitudine sua baud breviora, lateribus recta, apice singulatim introrsum leviter, 
oblique truncata, angulo exteriore rotundata, superne leviter convexa, rufo-testacea, nitida, breviter cinereo- 
pubescentia, subtilissime, crebre punctulata. Pectus nigro-fuscum. Abdomen rufo-testaceum, nitidum, sub- 
tiliter, crebre punctulatum, densius griseo-pubescens, segmentis duobus penultimis nigro-fuscis. Pedes flavo- 
testacei. 

55. Ovjpoda patagoiiica. 

Nigra, nitida; antenriis pedibusque flavo-testaceis, illis articulo ultiino leviter infu- 
scato; prothorace subtilissime, creberrime punctulato, flavo-testaceo, medio macula magna, 
fusca notato; elytris flavo-testaceis, subtilissime, crebre punctulatis, regione scutellari tri- 
angulariter nigra. — Long. '2r, lat. 1 millim. 

Patria: Patagonia (Port Famine). 

Caput rotundatum, leviter convexum, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, creberrime punctulatum, brevi- 
ter cinereo-pubescens. Palpi flavo-testacei. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Antennaj capite 
protboraceque pauilo longiores, graciles, fiavo-testaceaa , articulo tertio secundo nonnilul longiore, ultimo 
oblongo, acuminato, leviter infuscato. Protborax basi elytrorum baud angustior, latitudine dimidio brevior, 
apice sub-truncatus, basi et lateribus leviter rotundatus, antrorsum angustatus, angulis omnibus obtusiuscu- 
lis, anterioribus deflexis; dorso leviter convexus, crebre, subtiliter punctulatus, flavo-testaceus , sub-nitidus, 
medio macula sat magna, sub-rotunda, fusca notatus. Scutellum parvum, triangulare, uigrum. Elytra pro- 
thorace parum latiora sed illo dimidio longiora, lateribus recta, apice truncata, extrorsum utrinque leviter 
emarginata, angulo exteriore retrorsum nonnihil producta, superne depressa, flavo-testacea, nitida, subtilis- 
sime, crebre punctulata, regione scutellari triangulariter nigra. Abdomen apicem versus attenuatum, nigrum, 
confertissime et subtilissime punctulatum, ano segmentorumque marginibus apicalibus subtus testaceis. Pedes 
dilute testacei. 

56. O.vypoda ciiigiilata. 

Flavo-testacea, nitida, subtilissime, creberrime punctulata, breviter cinereo-pubescens; 
capite, pectore, prothorace medio segmentisque abdominis tribus peiuiltiinis nigro-fuscis. — 
Long. 2, lat. T millim. 

Patria: Patagonia (Port Famine). 

Statura prsecedentis, nonnihil minor, aliter colorata. Caput rotundatum, leviter convexum, nigro- 
fuscum, nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescens. Clypeus testaceus, Palpi fiavo- 
testacei. Oculi parvi, rotundati, nigri. Antennas capite protboraceque pauilo longiores, graciles, flavo-testa- 

Zoologi, Insekter. ^ 26 euCtENIes resa omkring jorden. 

cete, articulo ultimo oblonjro, acumin.ito, luiud infuscato. Protliorax Lasi elytrorum hand aiigustior, latitu- 
dine dimidio brevior, apice sub-truncatus, basi et lateribus leviter rotundatus, antrorsum angustatus, aiigu- 
lis oninibus obtusiusculis, nntcrioribus deflexis; dorso leviter couvexus, crebre , subtiliter punctulatus, flavo- 
testaccus, sub-nitidus, inibe brevi, cinerea adspersus, medio plus minusve iiifuscatus. Scutellum parvum, 
triaiigulare, piceum. Elytra protliorace paruiii latiora et illo dimidio loiiginra, lateribus recta, apice trun- 
cata, extrorsum utrinque leviter sinuata, aiigulo exteriore retrorsum iioniiihil producta, superne depressa, 
sordide dilute fusco-testacea, sub-nitida, breviter cinereo-pubescentia, subtilissime, creberrime punctulata. 
Pectus nigrum, breviter pubescens. Abdomen apicem versus attenuatum, flavo-testaceum, nitidum, segmen- 
tis tribus penultimis nigro-fuscis. Pedes dilute flavo-testacei. 

57. Tacuyporiis evaiiesfciis. 

Testaceo-rnfns, nitidus; capitc, antemiis extrorsum pectorequc iiigro-fuscis; protlio- 
race et elj-troriiin basi infuscatis. — Loiig. 2, lat. 1 iiiillim. 

Patria: Cliina. 

Parvus. Statura T. clirysomelini. Caput leviter convexura, nigro-fuscum, nitidum, L-evissimum. Palpi 
rufo-testacei. Ocuii parvi, rotundati, parura convexi, nigri. Antenn» capite prothoraceque vix longiores, 
nigro-fuscte, apicem versus sensim incrassatffi, basi testaceas, articulo ultimo abrupte acuminato. Protliorax 
elytris paullo latior, latitudine baseos dimidio brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque 
sub-sinuatus, angulis retrorsum leviter prominulis, extus rotundatis; suiierne transversim convexus, lajvissi- 
mus, testaceo-rufus, nitidus, margine basali anguste infuscatus. Scutellum parvum, triangulare, piceum, ni- 
tidum. Elytra protliorace sesquilongiora, lateribus recta, apice truncata, angulo exteriore rotundata, leviter 
convexa, testaceo-rufa, nitida, subtilissime, crebre punctulata, basi transversim leviter infuscata. Abdomen 
conicum, crebrius punctulatum, rutb-tcstaceum, nitidum, parce pilosum. Pectus nigro-[iiceum, nitidum, pun- 
ctulatum. Pedes dilute testacei, coxis omnibus concoloribus. 

58. Xaiitlioliiiiis taitiensis. 

Niger, nitidus; antennis basi et apice, niandibulis basi, palpis tarsisque ferrugineis; 
capite magno, utrinque pone oculos crebre punctulato; protliorace oblongo, lasvi, antice 
utrinque puncto profundo impresso, lateribus basin versus sensim angustatis, medi() leviter 
sinuatis; elytris in disco stria longitudinali punctata, iiitrorsum nomiiliil obliqua notatis, 
lateribus subtiliter, minus crebre punctulatis; abdoniine i)rofunde, crebre punetato, dorso 
anguste, longitudinaliter lajvigato. — Long. 10, lat. 2? millim. 

Pati'ia: Insula Taiti. 

Caput magnum, prothorace latius, leviter convexum, nigrum, nitidum, pilis nonnullis longis, fuscis 
adspersum, basi leviter emarginatuin, angulis posterioribus i-otundatum, antrorsum paullo angustatum, la- 
teribus vix rotundatum, pone oculos subtiliter, crebre punctulatum, vertice punctis |]|urimis profundis im- 
pressuni, antice utrinque longitudinaliter bi-cannlici;lntum , canaliculis 2 et 2 antice conjunctis. Jlandibulaj 
validffi, basi ferruginea;. Palpi terruginei. Oculi parvi, glauci. Autennro capite nonniliil longioi-es, nigra\ 
pubescentes, articulis tribus primis ferrugineis, glabris, nitidis, secundo et tertio tenuioribus, lioc paruni 
longiore, 4 — 10 sensim nonniliil Lrevini-ibus, undecimo rufo-testaceo. Prothorax elytris vix angustior, 
latitudine dimidio longior, a}iice sub-truncatus, basi leviter rotundatus, ab apice basin versus sensim nonni- 
liil angustatus, lateribus niedio leviter sinuatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rotundatis; su- 
perne leviter convexus, niger, nitidus, lajvis, pilis paucis longis nigro-fuscis adspersus, puncto profundo 
prope angulum utrumi|ue anteriorem notatus. Scutellum magnum, triangulare, nigrum, nitidum, ante iipicem 
punctis nonnullis profundis impressum. Elytra jn-othorace paullo latiora at illo non longiora, lateribus 
recta, apice truncata, superne fere plana, nigra, nitida, dorso biseriatim jiunctato-striata, serie altera sutu- ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 27 

rali, altera in medio dorsi, utrinque abbreviata, posterius iiitrorsum nonnihil obliqua, lateribus inflexis sub- 
tiliter, crebre juinctulatis, antice breviter canaliculatis. Abdomen nigrum, nitidum, parce fusco-piiosuin, cre- 
bre, sat profunde punttatum, dorso linea longitudinali, Ia'vi notatuni. Pedes nigri, nitidi; tarsis fcrrugineis. 

59. XaiitholiiiHs capciisis. 

Niger, nitidus; antcnnarum äagello, palpis tursiyquc ferrngiiieis; capite oblongo-sub- 
quadrato, parce, profunde punctato; prothorace lateribus parce punctato, seriebus dorsalibus 
e puuctis septeni compositis; elytris minus crebre, sat profunde punctulatis, fusco-testaceis, 
regione scutellari iufuscatis; abdomiue obsolete punctulato. — Long. 5i, lat. 1 millini. 

Patria: Promontorium Bonaj Spei. 

Caput oblongo-subquadratum, latitudine dimidio longius, basi leviter emarginatum, antrorsum vix an- 
gustatum, angulis posterioribus rotundatis, lateribus rectis; superne leviter convexum, nigruni, nitidum, parce, 
profunde, medio vix punctatum, antice sulcis duobus punctatis, postice fere conjunctis impressum. Mandi- 
bul.X' nigro-piceai, nitid;c. Palpi ferruginei. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, brunnei. Antennse capite 
parum longiores, artieulo primo nigro excepto ferruginea3, articulo tertio secundo vix dimidio longiore, 4 — 10 
cylindricis, transversis, fere aqualibus, ultimo acuminato. Prothorax elytris paullo angustior, basin versus 
.sensim perparum angustatus, latitudine nonnihil longior, apice truncatus, basi rotundatus, angulis anteriori- 
bus deflexis, obtusis, posticis rotundatis; superne leviter convexus, niger, nitidus, seriebus dorsalibus septem- 
punctatis, lateribus parce, inordinate punctatis. Scutellum triangulare, nigruni, sub-nitidum, punctulatum. 
Elytra protliorace vix latiora et illo parum breviora, lateribus recta, apice sub-truncata, superne depressa, 
minus crebre, sat profunde punctata, fusco-testacea, nitida, regione scutellari infuscata. Abdomen nigrum, 
nitidum, obsolete, sat crebre punctulatum, breviter pubescens et parce pilosum. Pedes nigro-picei; femori- 
bus anticis, tibiis posterioribus tarsisque omnibus ferrugineis. 

60. Xniiflioliiiiis subtilis. 

Elongatus, niger, nitidus; anteunarum flagello, palpis, tibiis tarsisque ferrugineis; ca- 
pite oblongo-quadrato, minus crebre, profunde punctato, antice medio Itevigato; prothorace 
lateribus parce punctato, seriebus dorsalibus e punctis octo compositis; elytris fusco-testaceis, 
sat crebre, subtiliter punctulatis; abdomiue subtilissiuie punctulato. — Long. 6, lat. * millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Cajiut oblongo-quadi-atum, latitudine dimidio longius, basi truncatum, angulis posterioribus rotunda- 
tis, lateribus rectis, antrorsum vix angustatis; superne leviter convexum, nigruni, nitidum, sat profunde, 
minus crebre punctulatum, antice sulcis duobus parum profundis, punctatis impressum, area interjacente lajvi. 
Mandibulae picete, nitidffi. Palpi ferruginei. Oculi parvi, rotundati, baud convexi, glauci. Antenna3 capite parum 
longiores, articulo primo nigro excepto ferruginere, articulo tertio secundo dimidio longiore, 4 — 10 brcvibus, 
transversis, longitudine fere ;i;qualibus, ultimo sub-acuminato. Prothorax elytris paullo angustior, latitudine 
duplo fere longior, basi apiceque rotundatus, lateribus ab apice basin versus sensim angustatus, angulis an- 
ticis deflexis, obtusis, posticis late rotundatis; superne leviter convexus, niger, nitidus, seriebus dorsalibus 
octo-punctatis, lateribus punctis raris notatis. Scutellum triangulare, nigrum, sub-nitidum, punctulatum. Elytra 
prothorace parum latiora et illo breviora, lateribus recta, apice singulatim introrsum leviter oblique truncata, 
angulo exteriore rotundata, superne depressa, fusco-testacea, subtiliter, sat crebre punctulata. Abdomen ni- 
grum, sub-nitidum, subtilissime punctulatum, parce pubescens. Pedes nigro-picei; tibiis tarsisque ferrugineis. 

61. Xnntlioliiiiis gracilis. 

Elongatus, niger, nitidus; an tennis palpis pedibusque rufo-ferrugineis ; capite oblongo- 
quadrato. utrinque sat profunde, minus crebre punctato, medio lanigato; prothorace un- 28 l^UGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

dique confiise riifo-margiruito, laterilnis pai-ce, subtilitcr puiictato, seriebiis dorsalibus e pun- 
ctis qiiiiique coinpositis; eljtris fusco-testaceis, subtilitcr, sat crcbre puiictatis; abdoniine se- 
gmentis apice anguste rufotestaceo-inarginatis. — Long. 7, lat. | inillim. 

Putria: Buei)os Ayres. 

Cui)ut oblon!,'0-qiiaJratuiii, liititudiiie dimidio lon^ius, leviter coavcxuni, nigrum, nitidum, utrinque 
sat profunde punctatum, medio longitudinaliter Irevigatum, antice utrinque stria punctata impressum, basi 
truncatum, angulis posterioribus rotundatis; lateribus antrorsum sensim nonnihil angustatum. Mandibulte ni- 
gro-piceaä. Palpi rufo-ferruginei. Oculi parvi, rotundati, nigri. Antennfe capite parura longiores, ferrugineee, 
articulo tertio secundo dimidio longiore, 4 — 10 brevibus, transversis, longitudine sensim brevioribus, uitimo 
sub-acuminato. Prothorax oblongo-subquadratus, latitudine dimidio longior, apice leviter, basi magis ro- 
tundatus, ab apice basin versus parum angustatus, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis late rotun- 
datis; superne leviter convexus, piceus, undique late, confuse ferrugineo-marginatus, dorso seriebus dua- 
bus e punctis quinque compositis irapressus, lateribus parce subtiliterque inordinate punctatis. Scutellum 
triangulare, nigro-piceum, nitidum, obsolete punctulatum. Elytra prothorace parum latiora et illo vix bre- 
viora, lateribus recta, apice singulatim introrsum oblique truncata, angulo exteriore rotundata. dorso de- 
pressa, fusco-testacea, nitida, subtilitcr, sat crebre punctulata. Abdomen nigrum, nitidum, subtilissime, cre- 
bre punctulatum, parce pilosum, segmeiitis apice, prassertim subtus, anguste rufotestaceo-marginatis. Pedes 
rufo-ferruginci, nltidi, punetulati. 62. PltiloiitlHis toncbrosns. 

Niger, nitidus; antennis basi, palpis pedibusque riifo-fciTUgineis; capite sat magno, 
sub-orbiculari, punctis raris adsperso, basi truricato; pi'othorace oblongo-quadrato, dorso 
utrinque quadri-punctato; elytris subtilitcr, minus crebre punctulatis, breviter cincrco- 
pubescentibus; abdoaiiiie crebre punctulato. — Long. 7i, lat. It inillini. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput sat magnum, sub-orbiculare, nigrum, nitidum, modice convexum, punctis raris sat profundis 
in vertice et ad oculos impressum, basi truncatum. Mandibula' sat validaj, nigro-picere. Palpi rufo-ferru- 
ginei. Oculi ovati, baud convexi, glauci. Antenna; capite dimidio longiores, nigro-fuscffi, medio nonnihil iu- 
crassatse, articulis duobus vel tribus basalibus rufo-ferrugineis, tertio secundo vix dimidio longiore, 4 — 10 
brevibus, penultimis sub-transversis, uitimo apice emarginato et inferne acuminato. Protliorax latitudine 
parum longior, antice sub-truncatus, postice leviter rotundatus, lateribus fere rectis, basin versus vix angu- 
status, angulis omnibus rotundatis; superne leviter convexus, niger, nitidus, Ifevis, seriebus dorsalibus duabus 
e punctis quatuor compositis et prseterea in utroque latere punctis duobus longitudinaliter positis notatus. 
Scutellum triangulare, nigrum, sub-opacum, subtilitcr, crebre punctulatum. Elytra protliorace dimidio latiora 
et illo parum breviora, lateribus recta, apice utrinque introrsum oblique truncata, angulo exteriore rotun- 
data, superne sub-depressa, nigro-fusca, sub-uitida, subtilitcr, minus crebre punctulata, pube brevi, cinerea 
adspersa. Abdomen nigro-fuscum, sub-nitidum, parum profunde, sat crebre punctatum, griseo-pubescens, 
subtus segmentis singulis apice ferrugineo-niarginatis. Pedes rufo-ferruginei, tibiis omnibus spinulosis. 

63. Philonfhiis (]iin<]ratico|is. 

Niger, nitidus; antennis basi pedibusque rufo-ferrugineis; abdomine subtus segmentis 
rufo-margiiiatis; capite breviter sub-quadrato, punctis raris inipresso; prothorace oblongo- 
quadrato, dorso utrinque quadri-punctato; elytris prothorace brevioribus, sanguineis, parce 
pubcscentibus, minus crebre punctulatis. — Long. 7, lat. 11 niillini. 

Patria: Buenos Ayres. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 29 

Caput magnuni, breviter sub-quadratmn, loiigitudine latius, basi apiceque truncatuin, lateribus fere 
rectis, autice posticeque leviter rotundatis; superne convexiusculum, nigrum, nitidum, punctis raris notatum, 
medio tamen lajvigatum pilisque nonnullis fuscis adspersum; collo crasso protlioraci adtixuni. Mandibultu 
sat validte, nigro-picere. Palpi rufo-ferruginei. Oculi parvi, parum convexi, ovati, brunnei. Antonna' nigro- 
pice», articulis duobus basalibus ferrugiiieis, tertio secuiido vix dimidio longiore, 4 — 10 nonnihil latioribus, 
sensim paullo brevioribus, ultimo apice truncato et inferne acuininato. Prothorax capite angustior, latitu- 
dine nonnihil longior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus fere rectis, angulis auticis obtusis, 
posticis late rotundatis; superne leviter convexus, niger, nitidus, seriebus dorsalibus punctis quatuor rcmo- 
tis, ;equaliter distantibus corapositis; lateribus punctis, prseter raarginalia, utrinque quinque impressus. Scu- 
tellum triangulära, nigro-piceum, sub-opacum, creberrirae punctulatum. Elytra protliorace parum latiora et 
breviora, lateribus recta, apice singulatim introrsura leviter, oblique truncata, angulo exteriörs leviter ro- 
tundata, superne fere plana, dilute saiiguinea, sub-nitida, minus crebre, subtiliter punctulata, pube brevi, 
fulvescenti adspersa. Abdomen nigrum, sub-nitidum, crebrius punctulatum, griseo-pubescens, segmentis ven- 
tralibus basi parce punctulatis, apice rufo-marginatis. Pedes rufo-ferruginei, crebre punctati, coxis anticis 
leviter iiifuscatis; tibiis omnibus spinulosis. 

64. Philoiitliiis (U'IicntulHS. 

Niger, nitidus; aiitennis basi palpis pcdibusque rufo-testaceis; capite ovato, punctis 
i'aris impresso, antice niedio profunde caiialiculato; prothorace ovato, dorso utrinque qua- 
dri-puuctato; elytris confertini punctulatis, breviter cinereo-pubescentibus, sutura rufo- 
testacea; abdoniine ca3rulescenti-micante, subtilius punctato; segmentis ventralibus apice 
late rufotestaceo-marginatis. — Long. 6t, lat. Il niillim. 

Patria: China. 

Caput protliorace angustius, ovatum, leviter convexum, nigrum, nitidum, supra oculos utrinque pun- 
ctis parvis apiceque canalicula brevi, longitudinali, profunda impressum. MandibulcT nigro-picete , nitidse. 
Palpi rufo-testacei. Oculi parvi, ovati, parum convexi, brunnei. Antennfe capite prothoraceque breviores, 
nigro-picece, articulis duobus basalibus rufo-testaceis, tertio secundo nonnihil longiore, 4 — 10 sensim nonni- 
hil brevioribus, ultimo sub-ovato, apice truncato et inferne acuminato. Prothorax sub-ovatus, latitudine lon- 
gior, antrorsum leviter angustatus, apice truncatus, basi rotundatus, lateribus basin versus sensim oblique 
ampliatis, angulis anticis obtusis, posticis late rotundatis; superne leviter convexus, niger, nitidus, seriebus 
dorsalibus punctis quatuor sat distantibus compositis, puncto apicali parvo impressus, lateribus punctis, pra- 
ter marginalia, utrinque quinque, punctis omnibus subtilibus. Scutellum triangulare, nigrum, sub-nitidum, 
subtiliter, crebre punctulatum. Elytra prothorace nonnihil latiora et illo haud breviora, lateribus recta, 
apice singulatim introrsum leviter oblique truncata, superne fere plana, nigro-picea, nitida, subtiliter, crebre 
punctulata, pube brevi, cinerea adspersa, sutura rufo-testacca. Abdomen nigrum, cKrulescenti-micans, sub- 
tilius, crebre punctulatum, parce griseo-pubescens, segmentis ventralibus apice late rufotestaceo-marginatis. 
Pedes rufo-testacei coxis posticis nigris; tibiis omnibus parce spinulosis. 

65. Pliilonthiis varicolor. 

Fusco-tcstaceus, nitidus; anteiniis basi pedibusque pallidioribus; capite ovato, nigro, 
utrinque parce punctato; prothorace ferrugineo, antrorsum valde angustato, dorso utrinque 
quadripunctato; elytris subtiliter, creberrime punctulatis, breviter cinere()-pubc'scentil)us; 
abdoniine confertissime punctulato. — Long. 4!, lat. J niillim. 

Patria: California. 

E minoribus. Caput ovatum, leviter convexum, nigrum, nitidum, pone oculos punctis nonnullis parvis, 
inter oculos punctis duobus majoribus impressum; mandibulis palpisque fusco-testaceis. Oculi parvi, ovati, pa- 
rum convexi, glauci. Antennrc longitudine fere capitis cuni prothorace, basi tenues, articulis duobus primis di- 30 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

lute testaceis, tertio secundo vix longiore, sequentibus nigro-fuscis, brevibus, sensim crassioribus, ultinio ovato, 
apice truncato, inferue acuminato. Prothorax latitmline noiiniliil longior, apice truiicatus, basi rotundatus, ab 
apice basin versus ampliatus, angulis anticis obtusis, posticis late rotundatis; superne leviter convexus, f'u- 
sco-terrugiiieus, nitidus, seriebus dorsalibus piiiictis quatuor, wqualitcr distantibus comjiositis, lateribus pun- 
ctis, pi'a2ter margiaalia, quinque impressus, puuctis subtilioribus. Scutellum trianguhirL', tusco-testaeeum, sub- 
nitidum, .'■ubtilissime , crebre punctulatuiii. Elytra protliorace namiihil latiora et illo haud breviora, lateri- 
bus recta, apice singulaliin introrsum oblique truncata, angulo exteriore rotundata, .sui)enie fere [dana, tusco- 
testacea, nitida, subtiliter, crcberrime punctulata, breviter cinereo-imbescentia. Abdoaicn fusco-testaceum , 
subtiliter, crebre punctulatuni. ]'edes dilute testacci, punctulati; tibiis omnibus parce spiiiulosis. 

66. Philoutlius .Tiieiiteiiuis. 

Niger, nitidus; antennis, palpis pedibuscjiie rufo-testaceis; capite ovato, postice utrin- 
que parce punctato; prothorace sub-ovato, dorso utrinque quinqiie-puiictato; elytris ob- 
scure feneis, sat profuiide, minus crebre punctatis, parce ^subescentibus; abdoinine subtili- 
ter crel)re punctulato. — Loiig. 6 , lat. 1 millini. 

Patria: China. 

Caput prothorace nonnihil angustius, ovatum, leviter convexum, nigrum, nitidum, pone oculos utrin- 
que parce puuctatuui, inter oculos punctis quatuor, transversim positis, interniediis remotioribus ; apice te- 
uuiter rufbtestaceo-marginatum. Mandibula; nigro-picese , nitidse. Palpi rutb-testacei. Oculi ovati, parum 
convexi, nigri. Antenn;e capite cum prothorace pauUo breviores, nigrre, articulis duobus basalibus rufo- 
testaceis, tertio secundo vix longiore, sequentibus sub-obconieis, sensim paullulum brevioribus, crassioribus, 
penultimis latitudine haud brevioribus, ultimo ovato, apice truncato et inferne acuminato. Prothorax sub- 
oblongus, basi elytrorum paullo angustior, latitudine longior, apice truncatus, antrorsum leviter angustatus, 
lateribus sub-rectis; basi cum angulis posterioribus rotundatus, angulis anticis deflexis, obtusis; superne 
transversim leviter convexus, niger, nitidus, seriebus dorsalibus punctis quinque requaliter distantibus et sat 
remotis compositis; lateribus punctis, prreter marginalia, utrinque quatuor impressus, jiunctis omnibus sub- 
tilibus. Scutellum triangulare, obscure a;neum, srb-nitidum, crebre, sat profunde punctatum. Elytra pro- 
thorace nonnihil latiora et illo non breviora, lateribus recta, apice singulatim introrsum leviter oblique trun- 
cata, angulo exteriore leviter rotundata, superne plana, obscure ajuea, nitida, sat profunde, minus crebre 
punctulata, pube fusca parce adspcrsa. Abdomen totum coracinum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctu- 
latuni. Pedes tostacei, punctulati, coxis anteriuribus infuscatis; tibiis omnibus breviter spinulosis. 

67. IMiiloutliiis uigniius. 

Niger, nitidus; capite orbiculari, punctis raris inipresso; prothorace ovato, antror- 
sum nonnihil angustato, dorso utrinque quinque-punctato; elytris abdomineque subtiliter, 
crebcrrime [)unctulatis, parce pubescentibus. — Long. 5i, lat. U millim. 

Patria: Pi'omoiitorium Bona^ 8pei. 

l'hd. fiirianU certe aflinis, sed coxis anticis omnino nigris. Caput parvum , orbiculare, leviter con- 
vexum, nigrum, nitidum, prothorace multo minus et angustius, utrinque pone oculos punctis nonnullis, inter 
oculos punctis quatuor transversim positis, intermediis magis distantibus, impressuni. Mandibulw nigro- 
pice;e, nitidi. Palpi nigri. Oculi parvi, ovati, parum convexi, nigri. Antennai capite cum prothorace non- 
nihil breviores, nigras articulo tertio secundo vix longiore, 4 — 10 sub-obconicis, sensim paullo brevioribus 
at non crassioribus, ultimo olilungo, apice emarginato et inferne acuminato. Prothorax latitudine dimidio 
longior, apice truncatus, basi cum angulis posticis rotundatus, lateribus basin versus sensim ampliatus, su- 
perne transversim leviter convexus, niger, nitidus, seriebus dorsalibus punctis quinque, anteriore et posteri- 
ore paullo magis remotis, compositis, lateribus punctis, prteter marginalia, utrinque quin(iue impressus, pun- 
ctis omnibus subtilioribus. Scutellum triangulare, nigrum, subtiliter, crebre punctulatum. Elytra prothorace ENTOMOLOr.ISKA B I D R A n. 31 

latinra at illo non loiigiora, latoribus recta, apice siiigulatiin introrsuiii obliquo trunrata , angulo extoriore 
rotundata, superi-.o fere plana, nigra, nitida, subtiliter, freberrime punctulata, parce, brevitor f'iis<;o-pube- 
scentia. Abdumen latuiii, nigrum, sub-nitiduni, sulitilitcr, crebrc imnctulatum, fusco-pubescens. Pedes nigri, 
punctulati; tibiis omnibus extus parce »[dnidusis. 68. Philoiitliiis |Hiiidicollis. 

Niger, paruiii nitidus, Ijrcvitcr pubescens; antennis pulpis pedibusque obscure ferru- 
gineis; csipite crebre, inediocriter punctato, anguste longitudinaliter laevigato, basi truii- 
cato, medio eiiiargiiiato; protliorace eonfertissiine puiictulato, dorso cariiui la^vi, painini ele- 
vata instructo; elytris subtiliter, crebre, vage punctulatis. — Long. 8i, lat. Il milliin. 

Patria: China. 

Ca[)ut ovatuni, protliorace latius, latitudine longius, basi sub-truncatum, medio leviter emarginatum, 
infra oculos antrorsum angustatum, superne leviter convexuni, nigruui, parum nitidum, crebre, mediocriter 
punctatum, medio linea angusta, vix elevata, Irovi notatum. Paipi fusco-ferruginei. Oculi ovati, leviter con- 
vexi, nigri. Antennaj capite plus sesqui longiores, apicem versus parum incrassatre, fusco-ferruginea?, arti- 
culo tertio secundo paullo longiore, 4 — 10 sensim paulio brevioribus, ultimo sub-ovato, apice truncato et 
inferne sub-acuminato. Protliorax latitudine nonnihil longior, basi apiceque leviter rotundatus, pone apicem 
modice rotundato-ampliatus, dein basin versus angustatus, angulis omnibus rotundatis; superne depressus, 
niger, parum nitidus, creberrime punctulatus, dorso linea media longitudinali, modice elevata, Irevi, nitida 
notatus, pilis raris, fuscis adsporsus. Scutellum triangulare, nigrum, opacum, punctulatum. Elytra protlio- 
race dimidio latiora at illo vix longiora, lateribus recta, apice truncata, angulo exteriore rotundata, superne 
sub-depressa, nigra, opaca, sutura vix rufescente; subtiliter, crebre punctulata, breviter fusco-pubescentia. 
Abdomen confertim, subtiliter punctatum, pube depressa, fusca vestitum, superne nigrum, subtus ferrugi- 
neum. Pedes toti ferrugiuei, crebre punctulati, tenuiter pubescentes; tibiis omnibus breviter spinulosis. G 9. Qiicdiiis |icctoralis. 

Niger, nitidus; antennis pedibusque nigro-piceis; capite prothoraceque asneo-micanti- 
bus, illo ovato, sub-la3vi, postice crebre punctato, hoc oblongo-quadrato, dorso utrinque 
punctis tribus parvis impresso; elj^tris .sanguineis, confertim, subtiliter punctulatis, breviter 
fusco-pubescentibus; pectore rufo-ferrugiiico. — Long. 9. lat. 2 inilliui. 

Patria: China. 

Caput ovatuni, modice convexuni, nigruin, nitidum, jeneo-micans, sub-Iajve, vertice sat profunde pun- 
ctatum, utrinque ante oculos jmncto profundiori ini[)ressum; palpis mandibulisque nigro-piceis. Oculi parum 
convexi, glauci. Antennas capite vix dimidio longiores, nigro-piceas, oxtrorsum vix incrassatffi, articulo ter- 
tio secundo vix vel parum longiore, 4 — 10 sensim brevioribus, penultimis leviter transversis, ultimo ovato, 
apice einarginato et inferne acuminato. Protliorax latitudine vix longior, apice truncatus, basi leviter ro- 
tundatus, lateribus fere rectis; angulis anticis obtusis, posticis rotundatis; superne leviter convexus, niger, 
nitidus, suba;neo-niicans, laivis, seriebus dorsalibus duabus e punctis tribus compositis, pra'tcrca utrinque in 
ipsa basi puncto profundo notatus. Scutellum triangulare, nigrum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctula- 
tum. Elytra prothorace dimidio latiora et illo parum longiora, lateribus recta, apice conjunctim leviter ro- 
tundato-oinarginata, angulo exteriore rotundata, superne sub-depressa, sanguinea, sub-nitida, creberrime pun- 
ctulata, juibe brevi, fulvescenti dense adspersa, singulo stria suturali notato. Abdomen nigrum, sub-nitidum, 
subtiliter, creberrime punctulatum, breviter pubescens, segmento quinto apice tenuiter testaceo-marginato. 
Pectus rufo-testaceuni. Pedes nigro-picei, creberrime punctulati; tibiis omnibus parce spinulosis. 32 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

70. Latlirobiiim chiiicusc. 

Nio-ruin, parum iiitidum; antennis, palpis pedibusque rufo-testaceis ; capite sub-ovato, 
subtilissiine, creberriine imnctulato; protliorace siib-rpia,drato, creljerriine i)Tiiictulato, iiiedio 
cai-ina tenui, la-vi, lon,i;itudinali instrncto; elytris subtilissiine, confertiin puiictulatis, postice 
late, ad suturain latius feiTugineis; segmentis abdoininis apice anguste rufotestaceo-margi- 
natis. — Long. Gi, lat. 1 millim. 

Patria: Cliina. 

Caput sut iiiagmuu, sub-ovatum, pi-othorace Intius, supenie leviter convexum, iiigrum, sub-opacuiii , 
subtiliter, crebre punctulatuiii. Maiidibul;^ obscure t'erruginca\ Palpi rutb-testacei. Oculi parvi, ovati, pa- 
rum convexi, glauei. Antcnnre capite dimidio loiigiores, ferrugiiiere, parce piloste, articulo tertio secundn 
parum longiore, 4 — 10 obconicis, sensim paullo brevioribus, ultiiuo ovato, acuminato. Protliorax elytris non- 
nihil angustior, latitudine i)aullo longior, apice truncatus, basi rotundatus, lateribus fere rectis, angulis an- 
ticis detiexis, obtusis, posticis rotundatis; superne leviter convexus, niger, sub-opacus, subtiliter, creberrime 
punctulatus, medio linea tenui, longitudinali, Irevi, parum elevata instruetus. Scutellum parvum, nigrum, 
sub-opacum, punctulatum. Elytra prothorace nonniliil latiora at illo vix longiora, lateribus recta, apice 
singulatim introrsum nonniliil oblique truncata, superne leviter convexa, subtilissiine, creberrime punctulata, 
nigra, sub-ojiaca, postice late sanguinea, colore sanguineo aiitrorsum ad medium suturre latius extenso. 
Abdomen nigrum, contertissime, subtiliter punctulatum, jiube grisea vestitum, segmentis apice rufotestaceo- 
marginatis. Pedes toti rufo-testacei, punctulati. 

71. Suiiiiis trisiu;iiatus. 

Testaceus, sub-nitidus; capite magno protboi-aceque posterius angustato, subtilissime, 
crebre punctulatis; elytris evidentius, confertiin punctulatis, singulo macula sat magna, la- 
terali, fusca; abdoniiiiis seginento quinto, apice excepto, nigro. — Long. 4}, lat. i inillim. 

Patria: California. 

Caput prothorace latius, oljlongo-subiiuadratum, basi truncatum, lateribus pone oculos et angulis po- 
sterioribus rotundatuiii, superne leviter convexum, testaceum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. 
Mandibulffi rufo-testaceas. Palpi testacei. Oculi nigri. Antennas capite vix duplo longiores, testacca\ apice sub- 
incrassata?. Protliorax elytris fere duplo angustior, latitudine summa vix longior, basi apiceque rotunda- 
tus, lateribus anta medium fortiter rotundato-ampliatus, basin versus valde angustatus ; superne depressi- 
usculus, testaceus, parum nitidus, subtilissime, confertiin punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, testa- 
ceum. Elytra prothorace fere sesqui longiora, lateribus recta, apice sub-truncata, angulo exteriore rotun- 
data, crebre fortiter punctata, testacea, nitida; singulo macula magna laterali, indeterminata, fusca notato. 
Abdomen basin versus sub-angustatum, testaceum, nitidum, vix punctulatum, segmento quinto, apice exce- 
pto, nigro. Pedes, cum coxis, dilute flavo-testacei. 

72. Pscdcnis iiiteniiediiis. 

Apterus, niger, nitidus; antennis et palpis basi, protliorace abdoininisque segmentis 
quatuor priinis rufis; capite ovato; elytris prothorace nonniliil longioribus, viridi-ca^rule- 
scentibiis, paruin profunde, crebre punctulatis. — Long. G', lat. 1 inillim. 

Patria: Maiiilla. 

Ab affmibus caiiite ovato, elytris viridi-ca^-ulescentibus, obsolete [junctulatis distinctus. Caput lati- 
tudine longius, ovatum, modice convexum, nigrum, nitidum, undique subtiliter, basi nonniliil evidentius pun- 
ctulatum, parce fusco-pilosum , collo rufo. Paljd basi testacei, articulo ultimo toto nigro-fusco. Oculi ro- 
tuudati, convexi, nigri. Aiitennre nigro-picea^ parce pilosa% articulis duobus basalibus testaceis, superne le- ENTOMOLOGISKA IJIDRAG. - 33 

viter iiifuscatis. Prothorax capite angustior, latitudine dimidio fere loiigior, basi apiceque truncatus, pone 
apicem leviter rotuiidato-aiiipliatus, deiii basin versus sensiin perparuin angustatus, angulis antici.s rotunda- 
tis, posticis obtusis; supenie convexus, rufus, nitidus, parce pilosus, subtiliter, vage punctatus, medio linea 
longitudinali, Irevi. Scutellum parvuni, nigruin. Elytra prothorace dimidio angustiora et paruiti longiora, 
lateribus recta, apice truncata, angulo exteriore rotundata, superne leviter convexa, viridi-ca-rulesceiitia, pa- 
ruiii profunde, crebre punctuiata, breviter fusco-pubescentia. Abdomen subtiliter, sat crebre punctulatum, 
segmentis quatiior anterioribu.s rutis, ultiinis duobus nigris. Pectus nigrum. Pedes nigri, breviter cinereo- 
pubescentes. 

73. Piederiis ciPi-iiloipcuiiis. 

Alatus, niger, nitidus; uiiteiinis palpisque testaceis, illis medio iiifuscatis; prothorace 
convexo, basin versus sensim angustato; elytris prothorace nonniliil longioribus, casruleis, 
profunde, crebre punctatis. — Loiig. 10, lat. H niillim. 

Patria: California, Insula^ Puna et Oahu (Honolulu). 

P. ridlUcorni proximus, sed minor, anteiniis niodio infuscatis, protiiorace angustiore, elytris csruleis. 
Caput prothorace latius, rotundatum, modice convexum, antice depressiusculum, nigrum, nitidum, mediocri- 
ter, parce punctatum, medio la?vigatum, pilis raris, longis, nigris adspersum. Paipi testacei, articulo ultimo 
apice infuscato. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenns; prothoracis capitisque longitudine, testace», 
articulis 4 — 9 infuscatis, tertio secundo duplo longiore, ultimo fusiformi, acuminato. Prothorax latitudine 
dimidio loiigior, basi apiceque truncatus, ante medium modice rotundato-ampliatus, basin versus angustatus, 
angulis anticis rotundatis, posticis fere rectis; antice prresertim convexus, niger, nitidus, pilis raris, fuscis 
adspersus, utrinque disperse et parce punctulatus, pläga angusta, longitudinali, media, Isevi. Scutellum par- 
vuni, nigrum. Elytra antice leviter rotundato-emarginata, prothorace fere duplo latiora at illo vix longiora, 
lateribus fere recta, apice truncata, angulo exteriore rotundata, superne leviter convexa, csrulea, nitida, 
crebre, fortiter, sat profunde punctata, pube brevi, fusca sat dense obsita. Abdomen apicem versus sensim 
parum incrassatum, sat crebre, parum profunde punctatum, tenuiter nigro-pilosellum. Pedes nigri, punctu- 
lati, tenuiter pubescentes; tarsis piceis. 74. Steuiis chalybeiis. 

Canndeus, nitidus, glaber; antennis palpis pedibusque dilute flavis, illis autrorsuni 
leviter infuscatis; fronte plana, punctata, medio carinata; prothorace confertim punctato, 
postice leviter carinato; elytris [jrothorace nonniliil brevioribus, fortiter, crebre punctatis; 
abdoinine immarginato, coracino, parce subtiliterqne punctulato. — Long. 41, lat. J millini. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput prothorace sosquilatius, obscure cffiruleuin, nitidiiiii, crebre, sat distincte punctatum, antice 
subtiliter albido-pubescons; fronte plana, medio linea longitudinali, la'\'i, modice elevata. Palpi dilute flave- 
scentes. Antenna> modice elongat;u, tenues, dilute flavas extrorsum leviter infuscata', articulo tertio quarto 
nonnihil longiore. Prothorax elytris fere duplo angustior, oblongus, latitudine du[ilo longior, apice rotunda- 
tus, basi truncatus, lateribus medio parum rotundato-ampliatus; superne convexus, cseruleus, nitidus, crebre, 
sat profunde punctatus, dorso postico obsolcte, longitudinaliter carinatus. Scutellum vix conspicuum. Elytra 
protiiorace duplo latiora et illo vix breviora, lateribus recta, apice truncata, superne leviter convexa, caTU- 
lea, nitida, profunde, crebre punctata, humeris fere rectangularibus, elevatis. Abdomen elytris angustius, im- 
marginatuni, elongatum, cylindricum, nigro-ca-ruleum , nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, segmentis 
quatuor priinis constrictis. Pedes modice elongati, dilute tiavi, coxis anticis concoloribus; tarsis longioribus, 
articulo quartn profunde bilobo. 

Zoologi. Insekter. w 34 EUGENIES RESA OMKEING JOKDEN. 

75. Stoiuis €a|»iu'iiiiis. 

Ni"-er, siib-riitidus, gluber; antunnis basi, palpis, apice excepto, pedibusque flavo- 
testaceis, o-eniculis leviter iiifuscatis; capite confertiiii ])niictulato, fronte utrinqiie leviter 
impressa; prothorace oblongo-ovato, confertissime punctulato, doi'so leviter carinato; elytris 
profunde, sat crebre puiictatis; abdoinine immarginato, parce, mediocriter, segmentis duo- 
bus ultimis coufertini puiictulatis. — Long. 3i— oj, lat. i millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput prothorace fere sesquilatius, nigriuu, sub-iiitidum , siibtiliter, crebre punctulatum; fronte de- 
pressa, utrinque leviter, loiigitudinaliter impressa. Pajpi fiavo-testacei, articulo ultimo iiifuscato. Oculi ma- 
gni, convexi, sjlauci. Antennre capite ciun prothorace nonniliil breviores, tenues, flavo-testace», extrorsum 
leviter infuscata% articulo tertio quartoque sub-sequalibus. Prothorax elytris duplo angustior, oblongo-ovatus, 
basi apiceque truncatus, medio leviter rotundato-ampliatus, latitudine sesqui fere longior, sub-cylindricus, 
niger, sub-nitidus, creberrime, minus fortiter punctatus, dorso longitudinaliter, leviter carinatus. Scutellum 
vix conspicuum. Elytra prothorace duplo latiora at illo vix longinra, lateribus recta, apice conjunctim le- 
viter emarginata, angulo exteriore rotundata, superne modice convexa, uigra, nitida, fortiter, profunde et 
dense puurtata, humeris obtusiusculis, elevatis. Abdonien elytris dimidio angustius, immarginatum, elonga- 
tum, nigrum, nitidum, parce, mediocriter, segmentis duobus ultimis crebre punctulatum, segmentis quatuor 
primis fortius constrictis. Pedes graciliores, fiavo-testacei; femoribus apice leviter infuscatis; tarsis articulo 
quarto bilobo. 

76. Steiius cvlisulrioollis. 

Niger, nitidns, undique crebre, niediucriter punctatus, albido-pubescens; antennis, 
palpis pedibus(|ue dilute flavis; fronte depressa, utrinque longitudinaliter impressa; pro- 
tliorace angusto, cylindrico; al^doniine innnarginato, profunde, sat crebre punctato. — 
Long. 4i, lat. ,' millim. 

Patria: Malacca. 

Statura 5. paUijiedls. Caput prothorace duplo latius, nigrum, nitidum, crebre, mediocriter punctula- 
tum, albido-pubescens; fronte depressa, utrinque longitudinaliter, leviter impressa, interstitio lato, [larum 
elevato. Palpi dilute flavescentes. Antennas longitudine fere capitis cum prothorace, tenues, dilute flavK, 
extrorsum leviter infuscatrc, articulo tertio quarto sesquilongiore. Prothorax oblongus, cylindricus, elytris 
multo angustior, latitudine duplo longior, basi apiceipie truncatus, lateribus rectis, hand ampliatis; niger, 
sub-nitidus, mediocriter, crebre punctatus, parce breviter albido-pubescens. Scutellum vix conspicuum. Ely- 
tra prothorace duplo latiora et illo nonniliil breviora, lateribus recta, apice singulatim leviter rotundato- 
emargiuata, angulo exteriore rotundata, suiierne paruni convexa, nigra, sub-nitida, mediocriter, sat profunde 
et crebre punctata, pube brevi, albida adsi)ersa; humeris rotundatis, vix elevatis. Abdomen elongatum, im- 
marginatum, nigrum, nitidum, sat crebre, fortiter punctatum, longe, sat dense albido-pubescens. Pedes gra- 
ciliores, toti dilute flavescentes; tarsis articulo quarto bilobo. 

77. Oxytrliis Piiiiiilio. 

Fusco-testaceus, nitidulus; antennis extrorsum fuscis; capite nigro, sub-la>vi, utrin- 
que longitudinaliter impresso; prothorace subtiliter, parce punctulato, trisulcato, sidcis ex- 
terioribus leviter arcuatis; abdomine segmento penultimo nigro. — Long. -1, lat. t millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput prothorace parum angustius, depressum, nigrum, sub-nitiduni, vix punctatum, utrinque longi- 
tudinaliter, sat iirofunde impressum. ^landibuke testacece. Palpi flavescentes. Oculi rotundati, modice con- ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 35 

vexi, glauci. Antenna; capite sesquilonuiorcs, fusc;e, basi flavescentes, articulo tertio secundo jiaullo iiii- 
nore; apicem versus sonsiin sub-incrassatfe, artinilo ultiino niagiio, acuminato. Protliorax ulytroruiu fere 
latituilinc, (|uam latus diniidio brcvicir, apiee triincatus, basi rotuiulatus, basiii versus leviter aiigiistatus, an- 
gulis anticis obtusis; superne sub-depressus, ferrugineus, nitidus, sat crebre, subtiliter puiictatiis, dorso tri- 
sulcatus, sulco interniedio sat profundo, integro, recto, exterioribus tenuioribus, siib-arcuatis; utrinque late, 
loiiiiitiidiiialitcr inipressus, margine laterali integerrimo. Scutellum parviini, triangulare, fusco-testaceura. 
Elytra prothorace vix longiora at illo nonnihil latiora, subtiliter punctulata, longitudinaliter sub-striolata. 
Abdouien fusco-testaceuin, uitidum, parce, subtilissime punctulatuiu, segniento peuultimo nigro-fusco. Pedes 
dilute flavescentes. Fam. SCYDMJ2N1DES. 

Anliicotlior.iv nov. gen. 
(ab åvÅa^ sulcus et &(j')qcc'§ thorax.) 

Tab. I. f. I. 

Antennae longitudine dimidii corporis, articulis 1 — 6 tenuioribus, 7 — 11 crassioribus , apicali reliipiis 
iTiajore, ovato, acuminato. 

Caput ovatum, modice convexum. 

Oculi rotundati, convexi. 

Protliorax longitudine diraidio latior, apice truncatus, basi bisinuatus, lateribus reflexo-marginatis 
pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein rectis; ante basin profunde transversim impressus. 

Scutellum breve, apice rotundatum. 

Elytra obovata, antice truucata, prothorace latiora et illo duplo longiora, lateribus pone humeros 
rotundatos recta, a medio apicem versus angustata, apice conjunctini rotundata. 

Pedes mediocres; femoribus modice incrassatis; tibiis teretibus rectis, extus apice nonnihil ampliatis. 

Corpus ovatum, convexum, parce pilosum. 78. Aiilacotliorax exilis. 

Ovatus, convexus, ferrugineus, nitidus, parce albido-pilosus; antcunis pcdibusque di- 
lutioribus; capite subtiliter, parce punctulato; prothorace minus crebre, profunde punctato; 
elytris sat crebre, evidenter punctato-striatis. — Long. Ii, lat. j niillini. 

Putria: Insula Taiti. 

Magnitudo et fere statura Scj/dinami Godavti Caput ovatum, modice convexum, rufo-ferrugineum, 
nitidum, parce, subtiliter punctulatum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antenna' testacere, pilosa?, articulo 
ultinio leviter infuscato. Protliorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, 
lateribus rellexo-niarginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein sub-rectis, angulis posticis retror- 
suni nonnihil productis, sub-acuminatis; superne modice convexus, ferrugineus, nitidus, jiarce pallido-pilosus, 
minus crebre, sat profunde punetatus, ante basin canalicula transversa insculptus. Scutellum breve, ferru- 
gineum, nitidum, apice rotundatuni. Elytra antice truncata, prothorace latiora et illo duplo longiora, callo 
suprahumerali vix elevato, rotundato; lateribus ad medium fere recta, dein apicem versus angustata, apice 
conjunctini rotundata, superne convexa, ferruginea, nitida, parce albido-pilosa, crebre, evidenter punctato- 
striata, interstitiis augustis, hvvibus. Corpus subtus pireum, niti<lum, subtiliter punctulatum. Pedus dilute 
testacei, nitidi, 

Tiib. I. fig. I. n. magn. aiicl., h. niagn. nnt. , c. niittniia, d. \KS anlieus. 36 EUGEXIKS RESA OMKKING JORDEN. 

Fam. silphales. 

79. Siljtlia capciisis. 

Oblongo-quadrata, nigra, opaca, setis bi'evi.ssiini.s albidis aclspersa; protliorace hi- 
asquali, crebre punctato, dorso trisnlcato, utriiupiL' impresso, basi evidcnter trisiiiiiato; ely- 
tris ininns crebre, subtiliter punctulatis, loiige ante apiceia transversini callosis, dorso an- 
"•uste tricariiiatis , carinis duabus exterioribus basi connexis, iiitcrniedia apicem versus pa- 
rum arcuata. — Long. 9 — lU, lat. 5i — Gl iiiilliin. 

Silplia capensis Dej. Cat. ed. o. p. 118. 

Ilas: elytris a[)ice truncatis, singulatiiii leviter eiiiarginatis. 

Femina: elytris ante a[)icein singulatiiii profunde rotundato-emarginatis, ad suturain 
in spinain acutain productis. 

Patria: Proinontoriuin Boiite Spei. 

Priino intukii S. si>iuatw similliniii, latior, prothorace dorso distincte trisulcato, basi medio profuu- 
dius sinuato, elytrorum carinis duabus exterioribus basi connexis, intennedia apicem versus parum arcuata, 
ab illa facile distincta. Caput nigrum, opacum, subtiliter, crebre punctulatum, pube densa, depressa, 
sordide albida obsitum. Clypeus apice rotundato-emarginatus. Palpi picei. Oculi modice convexi, nigri. 
AntennEe ferrugines, clava magna, triarticulata, nigra, pubescente. Protliorax longitudine dimidio latior, 
apice leviter rotundato-emarginatus, basi evidenter trisinuatus, antrorsum angustior, lateribus ultra medium 
rotundato-ampliatis, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis; dorso iiarum convexus, niger, opacus, setulis 
brevissimis, albidis ])arce adspersus, crebre punctatus, longitudinaliter, late trisulcatus, utrinque inrequaliter 
irapressus. Scutellum magnum, sub-triangulare, nigrum, opacum, crebre rugoso-punctatuni, margine laterali 
anguste lavigato, srepe ferrugineo. Elytra protliorace parum latiora at illo duplo longiora, lateribus recta, 
longe infra medium citius rotundato-angustata; supra sub-depressa, nigra, opaca, punctis parvis, minus 
crebris impressa, setulis brevissimis, albidis parce adspersa; singulo inter medium et apicem tuberculo pa- 
rum elevato, transverso instructo, dorso anguste tricarinato, carinis duabus exterioribus basi connexis, inter- 
media apicem versus leviter arcuata; sutura elevata, margine laterali refiexo. Corpus subtus nigrum, sub- 
opacum, crebre coriaceum. Pectus densius, breviter, abdomen parcius albido-pubescentia. Pedes nigri, sub- 
nitidi, confertissime granulato-punctati; tarsis piceis. 

Fam. HISTEPJNI. 
]loitialo|i;i i^iis iiov. gen. 

(ab 6,ii(iÅög planus, (Ituvis) et nvyi} podex.) 
Tab. I. fig. ■■>. 

Caput breve, parum convexum, stria tVoutali imlla. 

Mandibuht! retractie, a^quales. 

Antenna' sub frontis margine inserta?, clava parva, rotundata. 

Prothorax longitudine fero duplo latior, apice rotundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, an- 
trorsum nonnihil angustior, margine laterali explanato, reflexo, stria marginali nulla. 

Elytra plana, oblongo-quadrata, striata, apice truncata, margine reflexo, haud foveolato. 

Propygidium latum, trausversum , planum; pygidium breve, apice rotundatum, tenuiter reflexo- 
marginatum. 

Tibia; omnes compressa;, basi tenues, extrorsum valde ampliata\ anticas subtiliter tridonticulata'. 

Genus valde singulare, corpore oblongo-(iuadratn, parum convexo, propygidio et pygidio maguis, pla- 
nis, tibiis omnibus apicem versus valde dilatatis a reliquis luijus fainilia^ distinctuin. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 37 

80. Hoiiialop,vt!;iis latipes. 

Oblong^o-quaclratus, sub-depressus, iii,i;ro-[)iceus, iiitidus; corpore subtiis, antennis pe- 
dibusque rufb-ferriigineis; prothorace subtilissinie, crebre punetidato, lateribiis late, coiifuse 
fernigineis; elytris obsolete punctulatis, apice rnfo-feiTUgineo-inarginatis. septetiistriatis, 
striis tribiis externis integris, qiiarta postice noiinihil abbreviata, qiiiiita brevissirna, sexta 
nntice valde et septiina parum abbreviatis; pygidio fernigineo, opaco, vix punetulato. — 
Long. 21, lat. U iinllim. 

Patria: Panama, Insula S:t Josepli. 

Caput latituJine brevius, parum convexuni, rufo-pireiiin, nitidum, sub-lane, antice roturidatum. Oculi 
parvi, nigri. Anteiinai rufo-terrugiiiea\ Prothorax longitudine diniidio latior, apice sat profunde rotundato- 
emarginatus, basi leviter rotundatus, pone apicem subito rotundatus, dein parum ampliatus, angulis anticis 
antrorsum prominulis, acurainatis, posticis fere rectis; superne parum convexus, nigro-piceus, nitidus, subti- 
lissimp, crebre punctulatus, extrorsum leviter reflexus, late, confuse rufoferrugineo-marginatus. Scutoiiuni 
niinutissimum, nigro-pieeum. Elytra sub-quadrata, antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, protho- 
i-ace non latiora, quam lata parum longiora, lateribus recta, apice truncata, superne parum convexa, nigro- 
]iicea, nitida, apice rufoferrugineo-marginata, obsolete punctuiata, septemstriata, striis tribus externis inte- 
gris, quarta postice nonnihil abbreviata, quinta ante apicem locata, brevissirna, sexta antice valde, septima 
parum abbreviatis. Propygidium et pygidium plana, ferruginea, opaca, vix punctuiata. Corpus subtus rufo- 
feiTugineum, nitidum. Pedes rufo-ferruginei , nitidi. 

Tab. I. fig. 2. a. magn. auct. , b. magri. iiat., c. pcs auticus. 

81. Epicriis riibri|M's. 

Ovalis, leviter convexus, niger, nitidus; anteiuiis pedibusque rufo-ferrugineis; pro- 
thorace lateribus crebre punetulato, stria niarginali integra, ante scutelluni puncto pro- 
fundo irapresso; elytris laivibus, apice parce punctatis, sexstriatis, striis punctatis, omnibus 
ante apicem nonnihil, suturali antice magis abbreviatis; pygidio minus crebre punctato. — 
Long. 11— 2i, lat. Ii — Ii millim. 

Patria: Buenos Aj^res. 

Caput latitudine vix brevius, leviter convexuni, nigrum, nitidum, subtilissirae, sat crebre punctula- 
tam. Mandibulfe piceae. Oculi rotundati nigri. Antennre rufo-ferrugineaj, clava rotundata. Prothorax lon- 
gitudine dimidio latior, apice sat profunde rotundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, antrorsum nonni- 
hil angustior, lateribus parum ampliatis, angulis anticis acutis, posticis rectis; superne leviter convexus, ni- 
ger, nitidus, dorso vix, extrorsum subtiliter, minus crebre punctulatus, stria marginali et puncto profnndiori 
ante scutelluni imiiressus. Scutelhim iiiinutissimuni, triangulare, nigrum, nitidum. Elytra antice conjunctini 
leviter rotundato-emarginata, prothorace vix latiora sed illo diniidio longiora, pone basin nonnihil ani|iliata, 
dein apicem versus sensim angustata, apice conjunctim truncata, superne modice convexa, nigra, nitida, 
ajnce tantuni parce punctuiata, singulo striis sex sat profundis, punctatis, omnibus ante apicem nonnihil, 
suturali antice magis abbreviatis, sub-humerali brevi. Pygidium leviter convexuni, nigrum, nitidum, minus 
crebre punctulatum. Pectus iiiedio keve, utrin(iue punctulatum. Pedes rufo-ferruginei, nitidi. 

Fam. phalacrii. 

82. Plialacriis rii(iooriii>«. 

Olilongo-ovalis, convexus, niger, nitidissimus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; 
prothorace Itevi, angulis posticis rufescentibus; el} tris subtilissime, crebre j)unctato-sulistria- 
tis, interstitiis obsolete punctidatis; antennarura clava oblonga. — Long. 2i, lat. 1'^ milliiii. 

Patria: Buenos Ayres. . 38 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Caput longitudine latius, leviter convexum, nigrum, nitidissiinuni, subtilissime punctulatum, apice ro- 
tundatum; mandibulis rufu-piceis. Palpi picei. Oculi rotundati, modice convexi, brunnei. Antenn» rufo- 
fcrrusjinea^, clava oblonga, obscuriore, apice obtusa, articulo ultinio duobus prrecedentibus simul sumtis lon- 
iiitudine »ijuali. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice sub-truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, 
poue apicem subito , deiii sensim ainpliatus , angulis anticis deflexis , obtusis , posticis rectis ; superne conve- 
xus, niger, nitidissimus, sub-JEevis, angulis posticis confuse rufescentibus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, 
nitiduni, subtilissime punctulatum. Eiytra antice truncata, prothorace baud latiora at illo dimidio longiora, 
humeris obtusis; lateribus non ampliata, infra medium citius angustata, apice conjunctim rotundata, superne 
convexa, nigra, nitidissima, subtiliter punctato-substriata, stria suturali evidentiore, antice nonnihil abbrevi- 
ata, interstitiis obsolete punctulatis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtilissime punctulatum. Pedes 
rufo-ferruginei , femoribus interdum obscurioribus. 

83. Olibrus bisigiiatns. 

Oblongo-ovatus, convexus, niger, iiititlus; iUitennis, palpis pedibusque ferrugineis; 
capite et protliorace kevibtis, boc basi leviter bi-siimato; elytris obsolete striatis, striis dua- 
bus suturalibus distinctis, interstitiis obsolete punctulatis, singulo elytro ante apicem ma- 
cula niediocri, rotunda, rnfa notato. — Long. 2, lat. U niillim. 

Patria: Promontorium Bonte Spei. 

Caput longitudine latius, leviter convexum, nigrum, nitidum, \ce\e; mandibulis palpiscjue ferrugineis. 
Oculi parvi, rotundati, modice convexi, nigri. Antennfe ferruginete. Prothorax longitudine dimidio latior, 
apice utrinque leviter, basi paruni profunde sinuatus, pone apicem magis, dein basin versus nonnihil am- 
pliatus, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis; superne convexus, niger, nitidus, tevis. Scutellum 
breviter triangulare, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Eiytra antice sub-truncata, pro- 
thorace non latiora at illo duplo fere longiora, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, 
superne couvexa, nigra, nitida, obsolete striata, striis duabus suturalibus distinctis impressa, interstitiis obso- 
lete, sat crebre punctulatis; singulo elytro inter medium et apicem macula niediocri, rotunda, rufa ornato. 
Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes ferruginei, nitidi, tarsis dilutioribus. 

84. Olibnis picciis. 

Oblongo-ovatus, convexus, piceus, nitidus; antennis, palpis, corpore subtus pedibus- 
que flavo-testaceis ; cupite protlioraceque lajvibus; elytris tenuiter punctato-substriatis, sin- 
gulo stria suturali evidentiori, antice abbreviata inipresso. — Long. H, lat. } niillini. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Summa siniilitudo O. inifculi alitcr coloratus, dimidio fere major, pra\?ertim latior. Caput longitu- 
dine latius, paruni convexum, piceum, nitidum, Iffive, antice dilutius; mandibulis palpisipie flavo-testaceis. 
Oculi parvi, rotundati, glauci. Antenns tlavo-testacea^ Prothorax longitudine dimidio latior, apice utrinque 
leviter rotundato-emarginatus, basi parum profunde bi-sinuatus, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere 
rectis; superne convexus, piceus, nitidus, hiävis. Scutellum breviter triangulare, piceum, sub-nitidum, pun- 
ctulatuui. Eiytra antice sub-truncata, prothorace non latiora at illo duplo longiora, infra medium sensim 
angustata, ajjice conjunctim rotundata, sujierne convexa, picea, nitida, leviter punctato-striata, singulo stria 
suturali evidentiori, antice abbreviata impresso. Corpus sulitus flavo-testaceum, nitidum, subtiliter punctu- 
latum. Pedes flavo-testacei , nitidi. 

85. Olibrus parviiliis. 

Oblongo-ovatus, convexus, supra niger, nitidus; capite antice, antennis, corpore sub- 
tus pedibuscpie testaceis; elytris leviter punctato-substriatis, apice picescentibus, singulo 
stria suturali evidentioi'i, antice abbi-eviata inipresso. — Long. 1, lat. 1 niillini. 

Patria: Peruvia. (Callao). ENTOMOI.Or.ISKA BIDRAG. 39 

Caput longitudiiie latius, leviter convexum, iiigruiu, iiitklum, Ibovo, anticc sat late coiifuse testaceum; 
labro, iiiainliliulis palpisque flavo-testaceis. Oculi parvi, rotundati, modice convexi, iiigri. Anteiinaj testacese. 
I'i(itlii>i'ax lon»itudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi sub-truncatus, antrorsum an- 
gustior, deiii rotundato-ampliatus, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, 
niger, iiitidus, lavis. Scuteliuui breviter triangiilare, nigruin, nitidum, subtiliter, crebre punctulatuni. Eiytra 
aiiticp tniiicata, protliorace non latiora at illo fere duplo longiora, pone medium apicem versus sensim an- 
gustata, apice conjiiiictim rotundata, superne convexa, nigra, picescentia, leviter punctato-substriata, stria 
sutm-ali evidentiori, antice abbreviata. Corpus subtus testaceum, nitidum, subtilissime punctulatum. Pectus 
levitei- infuscatiuii. l'edes testacei, nitidi. Fam. nitidularle. 

8 G. Braclijptcriis tosfacciis. 

Flavo-testaceiis, parum nitidus, ci-ebru puiictulatus et breviter, jjarce cinereo-pube- 
scens; ocnlis nigris. — Long. Ii, lat. 1 iiiilliiii. 
Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

7). (iruvldo nonnihil minor. Caput sub-rotundatum, leviter convexum, testaceum, pnruni nitidum, 
subtiliter, crebre punctulatum, vix pubescens, apicem versus angustatum. Oculi rotundati, modice convexi, 
nigri. Antennas prothorace breviores, testacea;, clava sub-pyritbrini , apice obtusa. Protliorax longitudine 
latior, anterius nonnihil angustior, apice vix vel parum emarginatus, lateribus tenuiter marginatis, leviter 
rotundatis; basi perparum rotundatus, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis leviter rotundatis; superne 
convexus, testaceus, parum nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, pube brevi, tenui, cinei-ea adspersus. 
Scutellum magnum, triangulare, testaceum, punctatissimum. Klytra sub-quadrata, prothorace vix angustiora, 
<piam lata haud longiora, pone basin leviter rotundato-ampliata, apicem versus parum angustata, apice 
truncata, abdomine multo breviora, testacea, parum nitida, crebre, evidenter punctulata, breviter, tenuiter 
cinereo-pul)escentia. Abdonien supra pone eiytra ut et totum corpus subtus testacea, tenuiter jiubescentia , 
punctatissima. Pedes breves, validi, testacei, punctulati. 

87. lMi}zoiilia»°ns iHiiictlcollis. 

Elongatus, sub-depressus, rufo-ferrugineus , nitidus; prothorace oblongo, sat crebre, 
evidenter punctulato, lateribus rectis, antice posticcque angustatis; elytris sat crebre pun- 
ctato-striatis, interstitiis la3vibus. — Long. 2? — 3, lat. 3 millini. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Rhyzoph. htujlcoUi proximus, prothorace angustiorc, longiore, subtilius, crebrius punctulato, antice 
posticeque angustato ab illo di-tinctus. Caput porrectum, leviter convexum, rufo-ferrugineum, nitidum, cre- 
bre punctulatum, versus os angustatum, ad oculos leviter impressum. Oculi parvi, rotundati, convexi, nigri. 
Anteiinju rutb-testaceaj, basi et clava dilutioribus. Prothorax latitudine duplo longior, basi apiccque trunca- 
tus, undicpie anguste marginatus, lateribus sub-rectis, antice posticeque nonnihil angustatis; superne parum 
convexus, rufo-ferruginous, sub-nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus. Scutellum breve, semi-orbiculatum, 
rufo-ferrugineum, nitidum, kuve. Eiytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora at illo dimidio longiora, 
callo suprahunierali leviter elevato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata; superne parum convexa, 
rufo-ferruginea, nitida, anguste striata, striis coafertim punctatis, interstitiis haud convcxis, hvvibus. Cor- 
pus subtus rufo-ferrugineum, nitidum. Pectus fortius, veuter parcius punctata. Pedes validi, .lilutius rufo- 
ferruginei. 40 EUGENIKS RESA OMKRIXG JORDEN. 

Fa.m. pectinicornia. 

88. Passaliis iuiprcssicollis. 

Planus, niger, nititlus, lanis; iiiiteiniaruni clava hexapliylla; capite antice inedio 
rotuiKlato-cinai-ginato, bidentato, iiitra apiccia utriiiqvie foveolato, dein transversim cari- 
nato, postice carina iitriiKjuc al)b!'e\'iara, iiifdicj aiitrorhuin tvdterculo oblongo iiotato; pro- 
thorace ad latcra fovca magiia, obliqiia, i)aruni piiiictata instructo; elytris sulcatis, sulcis 
fundo crebre punctatis; laterilnis puctoiis cMjiifertissime rugoso-granulatis, liirtis. — Loiig. 
36, lat. 13i inilliiii. 

Patria: Nova Ilollandia (Sidney). 

i'. poti/pJii/!h) certe aftini.s, sed prothorace utrinque profuiuU' iiiiprosso ab illo inox distinctus. Caput 
loncitudine duplo latins, supenie parum coiivexuui, iuaequale, parce rugosum, nigrum, sub-nitidum, apicc 
medio profunde rotundato-emarginatuin , bidentatum, deiitibus sat productis, aMjualibus, obtusis; inträ api- 
cem utrinque fovea profunda impressuni, dein carina transversa retrorsum continuata instructum ; vertiee 
itideni carinato, carina utrinipie abbreviata, cnni tubereuKi antico medioeri, nblongo. Oculi rotundati, con- 
vexi, nigri. Antenuie nigro-pice;e, parce ferrugineo-pilosa', articulis sex ultimis gradatim longioribus. Pru- 
thorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, pone apicem ultra medium sen- 
sim perparum ampiiatus, angulis anticis leviter, posticis magis rotundatis; su]ierne convexiusculus , niger, 
nitidus, subtilissime, parce punctulatus, dorso tenuiter canaiiculatus, canaiicula basi profundiori, antice eva- 
nescente; utrinque pone medium fovea magna antrorsum obliqua fundo punetis nonnullis inipressis notatus; 
margine inferiore postice confertim punctulato, ferrugineo-piloso. Scutellum vix conspicuum. Eiytra antice 
truncata, prothorace paullo angustiora, a basi apicem versus nonnihil dilatata, apice conjunctim rotundata, 
dorso fere plana; nigra, nitida, profunde sulcata, et in sulcis crebre punctata, interstitiis convexis, Isevi- 
bus. Corpus subtus nigrum, nitidum, lateribus pectoris confertissinie rugoso-granulatis, breviter ferrugineo- 
hirtis. Pedes nigri, nitidi; tibiis anticis extus breviter septemdentatis, niediis dense ferrugineo-pilosis. Fam. LAMELLICOPvXIA. 
89. Caiitlioii opaciis. 

Breviter ovatns, modice convexns, äter, opacus; tarsis fernigineis; eajnte sulj-lan-j, 
antice subtilissime, creVjre pinictulato, apice enuirginato, utrinque bi'eviter dentato; pro- 
thorace sub-la3vi; elytris obsolete [)unctato-striatis, interstitiis tevibus; tibiis anticis extus 
subtiliter crenulatis, apicem versus obtuse tridentatis. — Long. 7i, lat. 4} millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput lougitudine nonnihil latius, parum convexum, atruin, opacum, sub-heve, antice subtiliter, cre- 
bre punctulatum, apice medio parum profunde emarginatum, utrinque breviter, obtuse dentatum. Palpi ni- 
gro-picei. Oculi haud convexi, nigri. Antennas nigro-picea-. l^rothorax longitudine duplo latior, apice ro- 
tundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, lateribus ante medium rotundato-ampliatis, basin versus magis 
angustatis, angulis anticis modice prominulis, acuminatis, posticis rotundatis; superne modice convexus, äter, 
opacus, sub-la'vis. Scutellum nulluni. Eiytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, protlioracis 
basi nonnihil angustiora, quam lata breviora, a medio sensim angustata, apice leviter rotundata, obtusa, 
superne modice convexa, atra, opaca , tenuiter punctato-striata , interstitiis planis, hwibus. Pygidium sub- 
triangulare, atrum, opacum, subtilissime punctulatum. Pectus hevigatum, medio nou canaliculatum. Pedes 
atri, parum nitidi; tibiis anticis a basi ad medium subtiliter crenulatis, apicem versus breviter, obtuse tri- 
dentatis; tarsis ferrugineis. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 41 

110. fniidioii baltcatiis. 

Itotnndatus, modice convexus, äter, nitidus; capite subtilissiine, crobrc punctulato, 
oljsolete tritiibcrculato, antice sexdentato; prothorace sub-UT3vi; elytris tomiiter striatis, fla- 
vis, sntura plagaquc inagiia media, iiitrorsuni iiilerdum angustata, suturte adfixa, nigris; 
tibiis aiiticis cxtus crenatis, apicein versus acute tridentatis. — Long. 61 — 7, lat. 4 — 44 rnillim. 

Patria: Insula Oahu (Ilonoluhi). 

Caput Irititudine parura longius, siipenie leviter couvexum, atruni, sub-nitiduin, subtilissiine, crebre, 
inträ uiarginem nonniliil evidentius punctulatimi, tuliercuiis tribus calloque pone medium iustructum, margine 
sexdentatum, dentibus acutis, duobus mediis nomiihil niajoril)us, refiexis. Palpi nigro-picei, apice testacei. 
Oculi rotundati, modice convexi, glauci. AiiteniKP nigro-picere. Prothorax loiigitudiiie dupio latior, apice 
profuiide rotundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, basin versus paulio rotundato-aiiipiiatus , angulis 
omnibus productis, acuminatis; supcrne convexus, äter, nitidus, vix vel obsoletissime punctulatus. Scutel- 
ium vix conspicuum. Eiytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, protlioraco nonnihil angustiora, 
quam lata multo breviora, liumeris olitusis; apiceni versus sensini angustata, apice singulatim leviter ro- 
tundata, superne paulio convexa, tenuiter striata, vel fiava, nitida, sutura plagaque magna, media, introrsum 
angustata sutura' adiixa nigra, vel atra, fascia basali et apicali flavis. Pygidiuni sub-triaugulare, couvexum, 
uifrum, parum nitidum, basi subtiliter punctulatuin. Corpus subtus atrum, sub-nitidum, vix punctatum. Pedes 
nigri, nitidi, pilosi; tibiis anticis extus creiiulatis, apicem versus acute tridentatis, dentibus ferrugineis; tar- 
sis rufo-piceis. 

91. Eiiirliiiiiis «1c|iliiiiatiis. 

Rotundatus, leviter convexus, niger, opacus; capite subtiliter, crebre punctulato, 
apice eniarginato, utrinque dentato; prothorace crebre, dorso postico nonnihil parcius pun- 
ctulato, medio leviter sulcato, ante apiceui breviter obsolete cariiiato, ante basin foveoHs 
duabus parvis, rcniotis, notato; elytris tenuiter striato-punctatis, interstitiis planis, singulo 
serie e setis brevissiinis, fuscis instructo; tibiis anticis extus crenulatis, acute tridentatis. — 
Long. 7, lat. b'i milliui. 

Patria: Promontorium Bonas Spei. 

Caput iongitudine parum latius, leviter couvexum, nigrum, opacum, crebre puuctulatum, inter oculos 
transversim obsolote carinatuni, apice sat profundo emarginatum, utrinque dente brevi, parum acuminato, 
reflexo armato. Palpi picei. Oculi sub-depressi, glauci. Antennre picese, clava cinereo-pubescente. Protho- 
rax Iongitudine fere duplo latior, apice sat profuudu rotundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, lateri- 
bus pilosis, medio modice rotundato-amjtliatis, antroi-sum magis angustatis, angulis anticis deHexis, sub- 
acuminatis, posticis rotundatis; superne leviter convexus, niger, opacus, crebre, dorso postico nonnihil par- 
cius punctatns, medio leviter, longitudinaliter sulcatus, ante apicem linea brevi, kevi, sub-elevata et ante 
basin Foveolis duabus parvis, parum profundis, remotis notatus. Scuteiluni nullum. Jllytra antice conjun- 
ctiui leviter i'otundato-emarginata, jirotlioracis basi vix angustiora, quam lata breviora, infra medium non- 
nihil angustata, apice conjunctim rotuudata, superne leviter convexa, nigra, opaca, tenuiter striata, striis 
subtiliter punctulatis, interstitiis planis, sub-lrevibus, singulo serie e setis brevissimis fuscis obsito. Pygidiuni 
breviter triangulare, nigrum, opacum, parce granulatum. Corpus subtus nigro-ca-ruleum , nitidum. Pectus 
minus crebre, medio parcius punctatum. Abdomen transversim rare puuctulatum. Pedes nigri, nitidi; parce 
punctati; tibiis anticis extus crenulatis, apicem versus acute tridentatis, dente superiore reliquis breviore. 

9:.'. fluiM-idiiiiii aiigiilicolle. 

Ovatum, modice convexum, atruni, nitidum; pedibus posterioribus rufo-ferrugineis; 
capite sub-la3vi, antice cupreo-micante, apice quadridentato; pruthorace hevi, utrinque lon- 

Zoohitji. Insekter. ^ 42 EUGENIES RESA OMKRIKG JORDEN. 

gitudinaliter, tenuiter caimlictiliito, lateribus iiiedio angulariter ampliato; elytris tenuiter 
striatis, striis remotius, obsolete punctulatis, interstitiis Irevibus; tibiis aiiticis extus apicem 
versus breviter, acute tridfiitatis. — Long. 4^, lat. ol niilliin. 
Patria: Montevidco. 

Ch. cupidrotu nnnnihil iiiiiinr. Caput longitudine latins, superne paruiii convcxuin, atrum, nitiiluiii, 
aiitice cupreo-miL'ans , sub-la've, apicc rotuiulatum, deiitibus quatuor brevibus armatuiii, duobus latera libus 
minoribus. Palpi iiigro-iiicci. Oculi parvi, obhmgi, [larum eoiivexi, nigri. Antennas nigro-jjicea'. Protluirax 
longitudine duplo latior, aiiice rotundato-eniarginatus, basi levitcr rotuiidatus, lateribus pone apicem subito 
oblique amiiliatis, ante medium aiigulariter dilatatis, elevatis, dein basin versus sensim angustatis, an- 
gulis obtusis, aiitic-is modice prnduetis; superne leviter convexus, äter, nitidus, utrinque ante marginom late- 
ralem canalicula tenni, antice abbreviata insculptns. Scutellum nullnm. Elytra antice conjunetim parnm 
rotundato-emarginata, prothoraeis basi vix latiora, quam lata non longiora, humeris reetis; lateribus hand 
ainpliata, infra medium sensim angustata, a]iice conjunctim rotundata, superne modice convexa, atra, nitida, 
tenuiter striata, striis remote, parum profnnde piinctatis, interstitiis planis, hevibus, ante apicem carina ad 
suturam ducta instructa. Curpns subtus atrum, nitidum sub-heve. Pectus convexum, non canaliculatum, 
utrinque linea tenui antrorsum ducta et antice cum opposita juncta notatum. Pedes antici nigro-picei; tibiis 
extus apicem versus breviter, acute tridentatis, posteriorilms i-ufo-terrugineis. 

9.3. Copris liigiibris. 

Ovata, convexa, nigra, nitida; capite minus crebre punctato, pone medium cornu 
brevi munito, postice denticulo parvo armato, apice leviter eniavginato; prothorace sub- 
tiliter, minus crebre punctulato, dorso postico sub-la3vi, longitudinaliter profunde canalicu- 
lato, ante apicem obsolete bituberculato; eljtris mediocriter punctato-striatis , interstitiis 
haud convexis, subtilissime, sat crebre punctulatis; tibiis anticis obtuse quadridentatis. — 
Long. 14, lat. 8i millim. 

Patria: Insute Gallapagos. 

Caput longitudine latins, leviter convexum, nigrum, nitidum, sat crebre, postice parcius punctulatum, 
pone medium ciirnu brevi, sub-aeuminato, jiostice denticulo minuto armato instructum, antice leviter rotun- 
datum, retlexo-marginatum, apice leviter emarginatum. Palpi ferruginei. Oculi parum convexi, tusci. An- 
tennre ferruginete, clava nigro-fusca, cinereo-pubescente. Prothorax longitudine fere duplo latior, a])ice le- 
viter bisinuatus, medio parum rotundato-productus, basi utrini]ue introrsum leviter oblique truncatus, lateri- 
bus fere ad medium iiarum ampliatis, dein sensim angustatis, angulis anticis detiexis, sub-rectis, posticis 
rotundatis; superne convexus, niger, nitidus, minus crebre, postice parcius punctulatus, dorso postico sub- 
laivis, a basi ultra medium canalicula profunda, parce punctata et inträ basin sulco profundo, punctato in- 
sculptns, ante apicem tuborculis duobus transversim positis obsoletis instructus, in utroque latere [lone me- 
dium foveola sat profunda, inferne carinata notatus. Scutellum luillimi. Elytra antice conjunetini lexiter 
rotundato-emarginata., prothorace nonnihil angustiora, quam lata parum longiora, lateribus ante medium 
nonnihil ampliata, dein apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, 
nitida, mediocriter punctato-striata, interstitiis leviter convexis, subtilissime, sat crebre ]iinictulatis. Pygidium 
sub-triangulare, modice convexum, nigrum, nitidum, sat profunde, minus crebre punctatum. Corpus subtus 
nigrum, nitidum. Pectus utrinque mediocriter, minus crebre punctatum, medio hevigatum, tenuiter canali- 
culatum. Pedes nigri, nitidi, subtiliter, parce punctati; tiliiis anticis extus obtuse quadridentatis, dente su- 
periore breviore. 

94. Pliaii.Tiis Acliilics. 

Supra cupreus, subtus niger; capite confertim rugoso-aciculato, antice infuscato, apice 
leviter rotundato; prothorace rugoso; elytris profunde punctato-striatis, striis fundo viridi- ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 43 

bus, iiiturstitiis leviter convexis, subtilitcr, crebre puuctuliitis; tibiis anticis sine tarsis. — 
Long. 15—18, lat. 10—12 inillim. 

Mas: capitis (.'ornu longissiino, recurvato; prothorace dorso piano, rude, parcius 
rupcoso, postice utriiique angulato, pone apicem acute binodoso, lateribus et area basali 
subtilius, crebre rugoso-punctato. 

Feviina: capitis cornu brevi; prothorace dorso piano, crebrius rugoso, lateribus et 
basi subtilius, crebre rugoso-punctato. 

Var. «; supra viridi-ajneus. 

Patria: Insula Puna. 

iStatura Pli. mexicani . elytris profunde punctato-striatis ab affinibus distiiictus. Caput latitudiiie 
breviiis, [Kiruni coiivexuiii , cupreuni, sub-iiitidiim, orebre rugoso-aciculatum, antiee iiifuscatiiiu , transversim 
aciculatum, apice leviter rotuiidatuin, sub-truncatiim, tenuiter reflexo-mar;^inatuin. (3c.'uli parvi, ovati, glauci. 
Aiitcniia' nigro-picea\ Protliorax loiigitudine noiinihil latior, apice bisiiuiatus, basi utriiique leviter oblique 
truneatus, medio ndiiuihil rotuudato-productus, lateribus pone apicem valde rotundato-ani|>liatis , dein basiu 
versus valde angustatis, sinuatis, angulis aiiticis in mare sub-rectis, in femina leviter rotundatis, postici.s 
lateraliter nonniliil productis, obtusis; dorso in utroque sexu planus, plus minusve crebre rugosus , lateribus 
basique subtilius, crebre rugoso-puuctatus, extus utrinque medio foveola sat profunda et basi foveolis binis, 
parvis, a]i]iroximatis impressus, tutus cupreus, sub-nitidus. Scutelluin nuUum. Elytra antiee singulatim in- 
trorsum obli(pie truncata, prothoracis medio angustiora, quam lata breviora, apicem versus sensim angustata, 
apice conjunctim leviter rotundata, obtusa, superne parum convexa, cuprea, nitida, dorso profunde, extror- 
sum subtilius |iunctato-striata, striis fundo viridibus, interstitiis leviter convexis, subtiliter, minus crebre 
punctulatis. Pygidium viridi-a-neum, sub-nitidum, sat crebre punctatum. Corjius subtus nigrum, subtiliter 
punctulatum. Pectus parce pilosum, medio glabrum, sub-nitidum, tenuiter canaliculatum, antiee breviter 
productuni. Pedes nigi'i, subtiliter, parcius punctulati; tibiis anticis obtuse tridentatis, absque tarsis. 

95. Oiitliopliagiis (Hcliroiis. 

Ovatus, modice convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus; capite nigro-asneo, antiee sub- 
tiliter, crebre punctulato, pone medium elevato, medio impresso, ante basin laniina utrin- 
que acute, breviter dentata instructo; prothorace nigro-a?neo, mediocriter, minus crebre 
punctulato, basi longitudinaliter, sat profunde sulcato, antiee medio rotvuidatim producto, 
dein utrinque impresso, breviter, acute tuberculato, lateribus ina^qualiter testaceo; elytris 
parum profunde punctato-striatis, interstitiis leviter convexis, minus crebre, subtiliter pun- 
ctulatis, sutura anguste ajnea ; tibiis anticis acute (piadridentatis. — Long. 9^, lat. 51 millim. 

Patria: China (Hongkong). 

Caput longitudino nonniliil latius, superne leviter coiivexum, iiigro-;eneuin, parum nitidum, lateribus 
et antiee subtiliter, crebre punctulatum, pone medium nonniliil elevatum, Iseve, medio transversim impres- 
sum, antiee carina tenui utrinque retrorsum continuata et ante basin lamina utrin([iie dente parvo, acuto 
armata instructum, apice leviter eniarginatum. Palpi picei, basi apiceijue testacei. Oculi parum coiivexi, 
brunnei. Antennas rufo-testaceaj. Protliorax longitudine dimidio latior, apice utrinque leviter sinuatus, basi 
utriiii|ue introrsum oblique truneatus, pone apicem rotundato-ampliatus, intVa medium subito angustatus, 
angulis anticis detlexis, parum prominulis, sub-obtusis, posticis rotundatis; su[ierne iiigro-aMieus, subtiliter, 
minus crebre punctulatus, modice, dorso postico parum convexus et sat profunde longitudinaliter sulcatus, 
antiee medio rotundatim-productus, utrin()ue impressus et dein tuberculo parvo, acuto instructus, niargine 
laterali confuse, iiuTqualiter testaceus, utrinque pone medium foveola obsoleta impressus. Scutellum parvum, 
feiTugineum. Elytra antiee singulatim introrsum oblique truncata, prothorace nonniliil angustiora et illo pa- 
rum longiora, infra medium sensim angustata, apice singulatim leviter rotundata, dorso parum convexa, 
rufo-testacea, sub-opaca, parum profunde punctato-striata, interstitiis leviter convexis, subtiliter, minus cre- 44 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

bre punctulatis ; sutura anguste a?nea. Pygidiuni brfviter triaiigulare, rufo-tcstaceuni, ob.solete punctulatuin. 
Pectus medio leviter renco-inicans, tenuiter canaliculatiini. Pedes nifo-testacei , iiitidi, subtiliter puiiftulati, 
antici saturatiores; tibiis extus acute quadridentati.s, deiite supcriore brevi. 

96. Oiitliophngiis {(iigioiiatiis. 

Ovatus, modice convcxus, obscure anicns, paruiu nitidus, subtus testaceo-vancgatiis; 
pedibus posterioribus tfstaceis; capite subtiliter piinctulato, corau cornpresso, apice pro- 
funde einarginato, uti'iiK|ii(_' deiitato ariuato, antice macula traiisversa flavesceiiti iiotato; 
prothorace panun profunde, parcius punctidato, antice transversini iinprcsso, medio cornii 
apice obtuso annato, postice sat profunde sulcato, lateribus anguste, confuse testaceo; ely- 
tris dorso fere planis, fu.sco-a^neis, extus testaceo-niarginatis, paruni profunde punctato- 
striatis, interstitiis leviter convexis, minus ci'el)re, subtiliter punctulatis; tibiis anticis ol)tuse 
(juadi^identiculatis. — Long. Si, lat. 5i niillim. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

O. tricero WuiD. certe aflinis, aliter coloratus, cajiitis coniu longiore, angustiore, dentibus apicali- 
bus minus divaricatis, prothorace parcius puuctulato, cornu obtuso ab illo facile distinctus. Caput longitu- 
diue vix latius, leviter convexum, a^iieum, sub-nitiduiu , subtiliter, sat crebre punctulatuin, antice macula 
magna, transversa, flavescente ornatum, ante medium carina träns versa et pone hane cornu compresso, ca- 
pite breviore, nonniliil reflexo, apice medio profunde emarginato, utrinque dente sat longo, acuto instructo 
armatum. Palpi ferruginei. Oculi parvi, convexi, nigri. Antennaj terruginea\ clava nigro-tusca. Prothorax 
longitudine dimidio latior, apice rotundato-emargiuatus, l^asi utrinque introrsura oblique truncatus, lateribus 
fere ad medium modice rotundato-ampliatis , dein subito oblique angustatis, sub-sinuatis, angulis anticis de- 
flexis, modice productis, acuminatis, posticis rotundatis; superne modice convexus, obscure a^neus, parum ni- 
tidus, margine laterali obsolete testaceus, parum profunde, parcius punctulatus, antice transversim impressus, 
medio pone impressionen! cornu sat valido, obtuso, porrecto armatus, dorso postico sat profunde, longitudi- 
naliter sulcatus. Scutellum parvum, rotundatum, a>neum, nitidum. Elytra antice singulatim introrsum oblique 
truncata, prothorace nonnihil augustiora, quam lata breviora, iiifra medium sensim angustata, apice conjun- 
ctim leviter rotundata, fusco-snea, sub-ojiaca, dorso fere plana, parum profunde punctato-striata, interstitiis 
leviter convexis, minus crebre, subtiliter punctulatis, margine exteriore sordide testaceo. Pygidium sub- 
triangulare, testaceum, obsolete punctulatum, a|iice rotundatum. Corpus subtus aneum, testaceo-variegatum, 
obsolete punctulatum. Pectiis medio obsolete canaliculatum. Pedes testacei, nitidi, subtiliter punctulati, 
autici latere exteriore aniei; tibiis extus obtuse quadriilentatis, dente superiore brevi. 

97. Oiitliopliagiis vcrticjtlis. 

Ovatus, modice convexus, coracinus, parum nitidus, l)reviter, parce cinereo-pube- 
scens; capite crebre punctato, ante medium carina transversa, utrinque antrorsuni oblique 
ducta verticeque lamina transversa, medio emarginata, utrinque dentata instructo; protho- 
race confertim rugoso-punctato, postice sulcato, pone apiccm utrinque impresso, medio tu- 
berculo brevi, obtuso annato; elytris mediocriter profunde striatis, interstitiis crebre ru- 
goso-granulatis; tibiis anticis e.xtus cpiadridentatis; tarsis ferrugineis. — Long. Ti — !', lat. 
4t— 5 millini. 

Var. (C verticis lamina minus elevatsi, utrinque breviter, obtuse dentata, prothora- 
cis tuberculo antico obsoleto. 

Patria: Manilla. 

Caput longitudine nonnihil angustius, supra leviter convexum, nigrmn, parum nitidum, crebre, minus 
profunde rugoso-punctatum , ante medium carina transversa antrorsum nonnihil arcuata, utrinque coutinuata ENTOMOLOG I SK A BIDRAG. 45 

verticcque itidem lamina transversa, uiedio emarj^inata, iitrinquo breviter, acute dentata instructum, lateri- 
bus basi obliqup ainpliatuni, dein apicein vcrsus aiigustatum, a[)ice i-otundatuin. Palpi iiiyro-picei. Oculi 
Icviter coiivexi, fusri. Anteniiaj nigro-pice;e. Prothorax longitiidine diinidio latior, apico utrinque sinuatus, 
basi utrinque leviler rotundatus, lateribus ab apice ad medium modicu rotundato-ampliatis, dein basin ver- 
sus sensiiii angustatis, anguiis anticis deHe.xis, rectis, posticis rotundatis; superiie modice couvexus, coraci- 
iiUÄ, sub-nitidus, piilte brevissima cinerea adspersus, crebru, mediocriter rugoso-punctatus, dorso postico lon- 
gitudiualiter sulcatus, suico antice in carinam parum eievatnm continuato, inträ apicem utrinque impressus, 
medio in tubercuhun breve, obtusum productus. Sputeilum nullum. Elytra antice conjunctim rotundato-emar- 
ginata, prothorace parum angustiora, (piani lata nonnihil breviora, medio parum ampiiata, apicem versus 
sensim angustata, apice conjunctim obtusa, superne leviter convexa, coracina, sub-iiitida , pube brevissima, 
cinerea adspersa, mediocriter profundo striata, intcrstitiis sub-planis, confertim rugoso-granuiatis. Pygidium 
sub-trianguiare, sat profunde, crebre punctatura. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, minus crebre punctu- 
latum. Pedi'S nigri, nitidi, puactati, parce pilo.si; tibiis anticis extus acute quadridcntatis, dcnte superiore 
breviore, posticis spina apicaii apice bipartita instructis; tarsis fei^rugineis. 

98. Oiitlio|(li;)giis lucidicollis. 

Sub-ovatus, modice convexus, äter, nitklus, subtus parce paUido-pilosus; capite sub- 
tiliter, sat crebre punctulato, transversim bi-carinato, autice confertiui rugoso-granulato ; 
pi-otliorace cupreo-cyaueo, vix punctato, antice bi-tuberculato. utrinque inipresso, basi le- 
viter sulcato; el3'tris teuuiter striatis, striis distincte, parce punctatis, iuterstitiis sub-lssvi- 
bus; pedibus nigro-ivneis; tibiis anticis obtuse quadridcntatis. — Long. 71 — 8i, lat. 5 - 5t 
milliui. 

Mas: prothorace antice evidentius bituberculato, utrinque profundius inipresso. 

Femina: prothorace antice obsoletius bituberculato, utrinque parum inipresso. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney)- 

Caput latitudine longius, superne parum convexum, nigrum, haud nitidum, subtiiiter, minus crebre 
[lunctulatum, antice crebre, evidentius rugoso-granulatura , carinis duabus transversis utrinque abbreviatis, 
una ante medium, humiliore, altera prope basin, altiore, nonnihil arcuata instructum, antrorsum angusta- 
tum, apice rotundatum. Oculi parum convexi, brunnei. Antennas medio ferruginea^, clava nigro-fusca. Pro- 
thorax longitudine dimidio latior, apice rotundato-emarginatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus ab 
apice fere ad medium modice rotundato-ampliatis, basin versus angustatis, sub-sinuatis, anguiis anticis de- 
tlexis, sub-obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, vix punctulatus, cupreo-cyanescens, nitidus, basi 
longitudinaliter sulcatus, antice tuberculis duobus, approxiinatis, obtusis armatus, utrimiuc plus minusve pro- 
funde impressus. Scutelluiii nullum. Elytra antice singulatim introrsum oblique truncata, ]irothoracp non- 
nihil angustiora, quam lata breviora, infra medium sensim angustata, apice conjunctim leviter rotundata , 
superne parum convexa, atra, iiitida, leviter striata, striis punctis distinctis, minus crebris impressis, intcr- 
stitiis planis, sub-lffivibus; pone basin et infra liumeros impressa. Pygidium triangulare, nigro-a-neuni, suli- 
tiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescens. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, parce cinereo- 
pilosum. Pectus minus crebre, abdomen parcius punctulatum. Pedes nigro-auiei , parce pilosi et punctulati; 
tibiis anticis extus obtuse quadridentatis ; tarsis ferrugineis. 

99. Oiitlioplia<;iis liiridipciiiiis. 

Sub-rotundatus, modice convexus, ivneus, sub-nitidus, breviter fusco-pubcscens; an- 
tennis, palpis pedibusquc testaceis; capite parce punctulato, ante basin cornibus duobus 
compressis, sat longis, divaricatis, apicem versus inflexis arinato, apice acuininato, valde 
reflexo; i)rotlinrace minus crebre, mediocriter jjunetato, ante apicem transversim inipresso, 
medio le\iter Ibveolato, lateribus confuse testaceo; elytris rufo-testaceis, mediocriter pun- 46 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

ctato-striatis, interstitiis plaiiis. luimis crebre jiuiictulatis; tibiis anticis acute quadridenta- 
tis. — Long. 61, lat. 4 uiillini. o^. 

Patria: China (Hongkong). 

Caput longitudiuc vix latius , levitcr conve.xuui, reiicuin, iiitidum, sat crebre punctulatuiii, aiite liasin 
(.'ornibus duobus divaricatis, compressis, apiceiii versiis noiiniliil Intle.xis, acuminatis, longitudine capiti.s ar- 
iiuitum, lateribus ante oculos sub-angulariter dilatatum, dein aiitrorsum angustatum , apice acuiiiinatum, 
valde rettexum. Palpi testacei. Oculi parum convexi, glauci. Anleniia' rufo-testacea;. Protliorax longitu- 
dine dimidio latior, apice sub-bisinuatus , basi utrinque introrsuni ubiiiiue truncatus, lateribus medio rotun- 
dato-ampliatis, dein basin versus subito angustatis, sub-sinuatis, angulis anticis defiexis, parum prominulis, 
sub-obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, reneus, sub-nitidus, pube brevissima, fusca adspersus, 
mediocriter , minus crebre punctatus, antice transver.sim impressus, medio leviter foveolatus, dorso postico 
breviter sulcatus, margine laterali sat late confuse maculaque antescutellari obsoleta testaceis. Scutelluni 
nullum. Elytra antice singulatim introrsum obli(iue truncata, prothorace nonnihil angustiora, quam lata 
breviora, infra medium sensim angustata, apice conjunctim leviter rotundata, sub-obtusa, superne parum 
convexa, rufo-testacea, sub-nitida, brevissime fusco-pubescentia, mediocriter punctato-striata, interstitiis 
planis, minus crebre punctuiatis. Pygidium breviter triangulare, rutb-testaceum, minus crebre punctulatum, 
apice rotundatum. Corpus subtus anieum, testaceo-variegatum, parce punctatum. Pectus vix canaliculatum. 
Pedes flavo-testacei , nitidi, parce punctati, antici latere anteriore anei; tibiis extus acute quai,lridentatis , 
dente superiore brevi. 

100. Oiitlio|»lia<^iis coiivovicollis. 

Sub-rotundatus, inodice convexus, iiigro-aineus, sub-nitidus, breviter fusco-pubescens; 
antennis, palpis, tibiis tarsisque ferrugineis; capite crebre puiictulato, transversini bi-cari- 
nato; protliorace convexo, asneo, sat crebre punctato; elytris leviter punctato-striatis, in- 
terstitiis sub-convexis, minus crebre punctuiatis; tibiis anticis acute quadridentatis. — 
Long. 6j, lat. 4 niillini. ?. 

Patria: China (Flongkong). 

Caput longitudine parum latius, leviter convexum, a^ieum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum, 
carinis duabus brevibus, transversis, utrinque abbreviatis, una in medio, altera pone medium instructum, 
antrorsum angustatum, reflexo-niarginatum, apice rotundatum. Palpi rufo-testacei. Oculi parum convexi, 
glauci. AntennaB rufo-t'errugine;e. Prothorax longitudine dimidio latior, apice rotundato-emarginatus, basi 
utrinque introrsum leviter obliqne truncatus, lateribus medio valde rotundato-ampliatis, dein basin versus 
subito angustatis, sub-sinuatis, angulis anticis deflexis, parum prominulis, sub-acuminatis, posticis rotunda- 
tis; superne transversini valde convexus, a?neus, sub-nitidus, brevissime, parce fusco-pubescens, sat profunde 
et crebre punctatus, utrinque in medio leviter foveolatus. Scutellum nullum. Elytra antice singulatim in- 
trorsum oblique truncata, prothorace nonnihil angustiora, quam lata breviora, infra medium sensim angu- 
stata, apice sub-rotundata, obtusa, superne leviter convexa, uigro-fenea, sub-nitida, brevissime fusco-pube- 
scentia, tenuiter imnctato-striata, interstitiis sub-convexis, minus crebre, evidenter punctuiatis. Pygidium 
breviter triangulare, convexum, ajneum, nitidum, sat profunde, crebre punctatum, setis pallidis ads[iersum. 
Corpus subtus nigro-cTueum, sub-nitidum, parce albido-setulosuin. Pectus mediocriter, minus crebre puncta- 
tum, medio tenuiter canaliculatum. xVbdomen serie e punctis nunoribus in basi singuli segmenti. Pedes 
nitidi, femoribus oijscurioribus, parcius, sat profunde punctatis; tibiis tarsisque ferrugineis; tibiis anticis ex- 
tus acute quadridentatis, dente superiore parvo. 

101. Oiitliopliiii^us triiiodosiis. 

Sub-rotundatus, modice convexus, a^neus, nitidus; antennis tarsisque rufo-ferrugineis; 
capite subtiliter, crebre ptuictulato, antice aciculato, leviter trituberculato; prothorace sub- ENTOjrOLOO TSK A RIT) RA O. 47 

tilissiine, crebre piinctuUito, ante basin foveolato; elytris leviter striatis, striis minus cre- 
bre punctatis, iiiterstitiis subtiliter, crebre punctulatis; tibiis aiiticis extus basi subtiliter 
crenulatis, apicein versns breviter, obtuse trideiitatis. — Long. 6, lat. Sj inilliin. 
Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput loiigitudine latius, superne leviter coiivexum, nigro-ffineuni, sub-nitiiluin, Militilitcr, crebre pun- 
ctulatum, antice nreberrime aciculatum, pone inediuin tuberculis tribus parvis, in triaiijiulum positis, uiio 
aiitice et duobus postice instructuin, dein leviter iinpressuni, antrorsum subito aiigustatum, paruin re- 
flexuni, apice emargiiiatuin. Oculi haud convexi, nigri. Aiiteiintt rufb-terrugine;e. Protlinrax longitudine 
fere duplo latior, antice utrinque leviter sinuatus, basi sub-rotundatus, lateribus ab apice ad medium mo- 
dice rotundato-ampiiatis, dein basin versus angustatis, angulis anticis deflexis, ])ariiin prominulis, sub-obtu- 
sis, posticis rotundatis; superne convexus, seneus, nitidus, subtilissime, crebre, ad latcra minnilii! evidentius 
punctulatus, ibique niedin leviter impressus, pra'terea ante basin foveola parva, rotunda, sat profunda no- 
tatus. Scutellum nullum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, protliorace nonnihil an- 
gustiora, (|uam lata breviora, infra medium sensim angustata, apice singulatini leviter rntundata, superne 
modice convexa, a?nca, nitida, parum profunde striata, striis punctis minus crebris imprussis, interstitiis pla- 
nis, subtiliter, crebre punctulatis. Pygidium breviter triangulare, nigro-feneum, sub-nitidum, confertim pun- 
ctulatum. Corpus subtus feneum, nitidum. Pectus utrinque, abdomen totum subtiliter punctulata, illo medio 
subtilissime punctulatum, postice medio obsolete canaliculatum. Pedes obscure a?nei, nitidi, parce pilosi; ti- 
biis anticis extus basi subtiliter crenulatis, apicem versus breviter, obtuse tridentatis; tarsis rufo-ferrugineis. 102. Oiitlioplia<^iis iiisiilnris. 

Sub-ovatus, modice convexus, niger, sul>nitidus; antennis, palpis, femoribus posteri- 
oribus tarsisque testaceis; capite sat crebre punctulato, antice confertim transversim aci- 
culato, confuse ferriigineo-marginato , superne ante medium transversim carinato; protlio- 
race subtiliter, minus crebre punctulato; elytris leviter punctato-striatis, macula supra- 
humerali apiceque dilute sanguineis; pygidio ferrugineo, parcius punctato; tibiis anticis 
extus aciite quadridentatis, basi crenulatis. — Long. 6, lat. 4 niillim. 

Mas: vertice utrinque cornu brevi, erecto, acuto armato. 

Femina: vertice carina modice elevata, utrinque retrorsum oblique ducta instructo. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput latitudine vix longius, superne parum cnnvexuui, nigrum, sub-nitidum; extus obsolete confuse 
terrugiiieo-marginatum, subtiliter, sat crebre punctulatum, antice confertim, transversim aciculatum, ante 
medium carina parum elevata, transversa, utrinque abbreviata, parum arcuata instructum, antice leviter 
rotundatum, tenuiter reflexum. Palpi testacei. Oculi jiarum convexi, glauci. Antennse testacese. Prothorax 
longitudine dimidio latior, apice et basi rotundatus, lateribus ultra medium modice rotundato-ampiiatis, dein 
basin versus subito oblique angustatis, angulis anticis deflexis, prominulis, sub-obtusis, posticis rotundatis; 
superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter minus crebre punctulatus. Scutellum nullum. Elytra an- 
tice conjunctim leviter rotundato-emarginata, jirothoracis basi vix angustiora, quam lata nonnihil lireviora, 
infra medium sensim angustata, apice leviter rotundata, obtusa, dorso parum convexa, nigra, haud nitida, 
leviter punctato-striata, interstitiis planis, obsolete,. minus crebre punctulatis; macula parva suprahumerali 
apiceque toto dilute sanguineis. Pygidium triangulare, convexum, ferrugineum, evidenter, parcius jiunctatum. 
forpus subtus nigruin, nitidum, parce punctulatum. Pedes i)icei, nitidi, vix punctati; femoribus posteriori- 
bus, inia basi excepta, testaceis, anticis subtus pilosis; tibiis anticis e.xtus acute quadridentatis, deute su- 
periore breviore, basi crenulatis; tarsis rufo-testaceis. 48 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

103. Oiithoplian^ns iiiutioiis. 

Siib-rotuntlatus, iiiodice convexus, niger, nitidus; anteiinis testaceis; capite subtiliter 
aciculato, aiite basin transversim fevigato, ibiqne inedio leviter iinprcsso, apice eniarginato; 
prothorace cupreo-cyanescente, subtilissime, sat crebrc punctulato; olytris leviter striatis, 
striis rarius punctatis, iiitcrstitiis Itpvibus; pedibus i)iceis; tibiis anticis extus breviter, ob- 
tiise tridentati.s. — Long. (!i, lat. 4 millini. 

Patria: insula ( )a!iu (Honohdu). 

Cajiut loagitudiiie iioa latius, supra iiarum convexuni , nigruiii, nitidiim, ipsa basi et antice punctu- 
latum et subtiliter traiisvei-sim acit;ulatum, aiite basin sub-1 a' vigatum, ibiquo inedio foveola parva, obsoleta 
impressum , antrorsum subito oblique angustatuni, tenuiter reile.xo-marginatum, apice parum protunde euiar- 
giiiatuiu. Oculi baud convcxi, nigri. AntciuKE testaceaj. l'rotliorax loiigitudine fere duplo latior, apice 
rotuiidato-cinarginatus, basi utrinque leviter oblique truncatus, ad angulos .sub-eniarginatus, lateribus ad 
medium mudice rotundato-ampliatis, dein subito aiigustatis, sub-sinuatis, angulis anticis deflexis, parum pro- 
minulis, sub-acuminatis, posticis obtusis; superne mudice convexus, cupreo-cyanescens, nitidus, subtilissime, 
sat crebre, ad latera nonniliil evidentius punctulatus ibique foveola parva impressus. Scutellum nullum. 
Elytra antice conjuuctim leviter rotundato-emarginata, prothorace vix angustiora, quam lata breviora, pone 
medium sensim angustata, apice conjunctini rotundata, superne leviter convexa, nigro-a;nea, sub-nitida, le- 
viter, minus crebre striata, striis punctis sat magnis distantibus impressis, interstitiis planis, laävibus. Pygi- 
dium breviter triangulare, nigro-anieum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatuni. C'orj)us subtus nigrum, ni- 
tidum. Pectus utrinque sat profunde punctatum , postice medio leviter canaiiculatum. Pedes picei, nitidi; 
tibiis anticis extus apicem versus breviter, obtuse tridentatis, dente superiore obsolcto. 

104. Oiitliopli.igiis graiiiilatiis. 

Ovatus, modice convexus, viridi-a!neus, sub-opaeus, ])allido-[)il()STis; palpis, antennis 
basi feniorii)Usque posterioribus flavo-testaceis; tarsis ferrugineis; capite sub-la3vi, antice 
parce punctulato, transversim bicarinato; j)rothorace parce granulato, postice canaliculato, 
antice obsolete qnadrituberculato, testaceo-nmrginato; elytris subtiliter piuictato-striatis, 
testaceo-variegatis, interstitiis parce seriatini graiiulatis; tibiis anticis (juadrideutatis. — 
Long. 5 — ()T, lat. 3^— 4V niillini. 

Patria: Xova llollandia (Sidney). 

Caput latitudine nonnihii iongius, supra leviter convexum, viridi-a?neum, sub-opacum, fere Iffive, an- 
tice parce punctulatuni, ante medium carina tenui, antrorsum arcuata alteraque versus basin, recta, trans- 
versis, utrinque abbreviatis instructum, antrorsum angustatum, apice leviter rotundatum. Palpi testacei. 
Oculi parum convexi, brunnei. Antenn.-c testacea?, clava uigro-fusca. Protliorax loiigitudine dimidio latior, 
apice rotundato-emarginatus, basi utrinque oblique truncatus, lateribus medio modice rotundato-ampliatis, 
antrorsum minus, posterius magis angustatis, angulis anticis deflexis, acuminatis, posticis rotundatis; su- 
perne modice convexus, viridi-seneus , sub-opacus, pilis erectis brunnescentibus adspersus, parce granulatus, 
dorso postico longitudinaliter sulcatus, ante apicem tuberculis quatuor parvis, oblongis, obsoletis arniatus, 
lateribus testaceis, medio tuberculo parvo munitis. Scutellum nullum. Elytra antice singulatim introrsum 
oblique truncata, prothoracis basi haud angustiora, quam lata breviora, iufra medium angustata, apice le- 
viter rotundata, obtusa, dorso plana, viridi-a;nea, parum nitida, plus minusve crebre testaceo-variegata, pilis 
erectis, brunnescentibus parce adspersa, tenuiter striata, interstitiis planis, singulo serie e granulis remotis 
notato. Pygidium viiidi-seneum, opacum, vix punctatum, interdum parce testaceo-variegatum. Corpus subtus 
viridi-anieum , sub-nitidum, parce pilosum. Pedes nitidi, parce pilosi; femoribus flavo-testaceis, primi paris 
antice »neis; tibiis Eeneis, anticis extus basi obsolete crenulatis, apicem versus quadridentatis, dente supe- 
riore brevi, apicali obtuso. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 49 

105. Oiitliophagiis nisticiis. 

Sub-rotundatus, modice coiivexus, äter, sub-opacus, breviter fusco-pubescens; anten- 
nanim basi, palpis tarsisque rufo-ferriigineis; capite sat profunde, minus crebre piinctato; 
prothorace confertiin, mediocriter [lunctatu; elytris tenuiter striatis. iiiterstitiis plaiiis, mi- 
nus crebre, inediocriter punctatis; tibiis anticis acute quadridentatis. — Loug. 5— 61, lat. 
3t - 4i millim. 

Mas: capite ante medium carina autrorsum arcuata, leviter elevata, utrinque ab- 
l)reviata, ante basin tuberculo obtuso instructo; prothorace aiitice transversim obsolete 
impresso. 

Fernina: capite carinis duabus parum elevatis, utrin<pie alibreviatis, una ante me- 
dium antrorsum arcuata, altera ante basin, recta; prothorace antiee non impresso. 

Patria: Promontorium Bonte Spei. 

Caput longitudine parum latius, supenie leviter convexum, ,atruin, parum iiitiJum, sat profimde, mi- 
nus crebre punctatum, antrorsum oblique aiigustatum, reflexo-marginatum, apice truncatum. Palpi rufo- 
ferruginei, articulo ultimo basi infuscato. Oculi juiium convexi, nigri. Antenn» rufo-ferruginea?, clava nigra. 
1'rotliorax longitudine dimidio latior, apice rotundato-emarginatus, basi introrsum oblique leviter truncatus, 
lateribus medio modice rotundato-ampliatis, dein basin versus subito angustatis, angulis defiexis, parum 
prominulis, sub-acuminatis, posticis rotundatis; superne leviter convexus, äter, sub-opacus, pube brevissima 
tusca sat dense obsitus, crebre, mediocriter punctatus, a basi fere ad medium leviter sulcatus, utrinque me- 
dio parum profunde impressus et tuberculo parvo notatus. Scutellum nullum. Elytra antiee singulatim in- 
trorsum oblique truncata, prothorace nonniliil angustiora, quam lata breviora, infra medium sensim angu- 
stata, apice conjunctim leviter rotundata, obtusa, superne paullo convexa, atra, sub-opaca, breviter pube- 
scentia, tenuiter striata, interstitiis planis, minus crebre, nonniliil subtilius quam prothorace punctatis. Py- 
gidium breviter sub-triangulare, convexum, atruai, sub-nitidura, mediocriter, minus crebre punctatum. Cor- 
pus subtus nigrum, nitidum. Pectus parce, lateribus crebrius punctatum, medio tenuiter canaliculatum. Abdo- 
men parce punctatum. Pedes nigri, nitidi, parce punctati; tibiis anticis extus acute quadridentatis, dente 
superiore brevi ; tarsis rufo-ferrugineis. 

10(J. Oiitliopli.ngus iuiiuiiiHliis. 

Sub-rotundatus, modice convexus, äter, opacus, breviter fusco-pubescens; antennis 
basi ferrugineis; capite crebre punctato, ante medium leviter carinato, prope basin lamina 
transversa, utrinque cornu acuto retrorsum incuud)ente armata; prothorace sat crebre gra- 
mdato; elytris sat late punctato-striatis, interstitiis convexis, seriatim fusco-pilosis; tibiis 
anticis quadridentatis. — Long. 5i, lat. 3j millim. o^. 

Patria: Promontorium Bonse Spei. 

Caput longitudine vix latius, superne parum convexum, atrum, opacum, sat crebre punctulatum, ante 
medium carinula parum elevata, medio antrorsum arcuata et prope basin lamina transversa, utrinque cornu 
hrevi, tenui, acuto, longitudine tertia parte capitis, retrorsum incumbente, nitido instructum, apice leviter 
emarginatum, tenuiter reliexum. Palpi picei. Oculi parum convexi, nigri. Antenna? terrugine», clava nigra. 
Prothorax longitudine fere duplo latior, apice rotundato-emarginatus, basi leviter rotundatus, lateribus me- 
dio modice rotundato-ampliatis, basin X-ersus subito angustatis, angulis anticis detiexis, parum productis, 
obtusis, posticis rotundatis; superne modice convexus, äter, opacus, pube brevi, fusca sat dense obsitus, sat 
crebre granulatus, a basi ad meilium leviter sulcatus, utrinque medio parum profunde foveolatus. Scutellum 
nullum. Elytra antiee singulatim introrsum obli(]ue truncata, jirothorace nonniliil latiora, quam lata bre- 

\iora, infi-a medium sensim angustata, apice conjunctim leviter rotundata, obtusa, superne parum convexa, 

7 

Zoologi j Insekter. ' 50 EUGENIES RESA OMKKING JORDEN. 

atra, opaca, sat late striata, striis fiindii |>aruiii iirdriimle fuiiictatis, interstitiis li>viter convexis, seriatim 
breviter fiisco-pilosis. Pygidium liroviter triangularp, atniiii, oiiacuin. Ciirjius subtus iiigrum, sub-nitiduni. 
Pectus sat lu-ofunde, parce luuictatimi , iiiedio distincte canaliculatuin. Abddiiien paiee, subtiliter punctula- 
tuiii. Pedes iiicri, iiitidi, parce ]iuni;tati; tibiis aiiticis extus aeuti> ciuadrideiitatis, dente supeiiore brevi. 

107. Drepjuioccriis seto8iis. 

Sub-ovatus, paniin convexus rufo-ferrugiiieus, setis rigidis, pallidis adspersus; capite 
nigro-piceo, subtiliter puuctiilato, inedio iiiipresso, apice kviter einarginato; prothorace con- 
fertiin, paruin profuiide pnnctato, dorso l)ifoVfo]ato, utrinqiie longitudiiialiter iinpresso; 
elytris tenuiter striati.s, dur.so plaiiis, intcr.stitiis punctulatis, quinto et octavo elevatis, den- 
sius et loiigiiis .setosis. — Long. 4i, lat. 21 luilliiii. 

Pati-ia: Cliina (Hongkong). 

Caput latiiiiiline vix longius, supenie paruni convexum, iiigro-piceuni, haud nitiduiii, subtiliter, cre- 
bre punctulatuiii, niedio Foveola sat niagna, parum profunda, utriiii(ue et postice elevato-marginata notatiim, 
apice leviter emarginatuiii, utriiii|U(' l)reviter dentatum. l'alpi i-ut\)-terrugiiiei. Oeuli parvi, paruni convexi, 
nigri. Antenn* i-utb-ferruginete. Prothorax longitudine diiuidio latinr, ajiice leviter rotundato-eniarginatus, 
basi utrinque oblique truneatus, lateribus pone a[iicem ultra medium leviter rotundato-ampliatis, dein basin 
versus oblique angustatis, sub-sinuatis, angulis anticis deHexis, paruni prnminulis, obtusis, posticis vix ro- 
tundatis; superne ]iaruni convexus, obscure ferrugincus, vix nitidus, crebre, parum profuiide punctatus, setis 
rigidis, jiallidis ina'(|ualiter adspersus, utrinque longitudinaliter iiiipressus, dorso bitbveolatus, foveola basali 
magua, ovata, aiiicali minore, rotundata. Scutellum nullum. Elytra antice singulatim introrsum oblii]ue 
truncata, prothorace vix latiora, quam lata nonnihil breviora, infra medium sensim angustata, apice con- 
junctim rotundata, rufo-ferruginea, parce, breviter pallido-setulo.sa, parum nitida, dorso fere plana, tenuiter 
striata, interstitiis punctulatis, quinto et octavo elevatis, deusius, longius setosis. Pygidium triangulare, fer- 
rugineum, opacuin, medio tenuiter carinatum, ajdce utrinque leviter elevatum. Corpus subtus terrugineum, 
subtiliter punctulatum. Pedes dilute rufo-ferruginei, confertim punctulati; tibiis anticis extus basi subtiliter 
crenulatis, afiicem versus breviter tridentatis. 

108. Apliodiiis austr<ilasia;. 

Oblongtis. convexus, niger, nitidus; palpis, antennis tarsisque ferrugineis; capite con- 

-vexo, niutico, obsolete jiunctulato, apice confiise ferrugineo, late, lexiter rotundato-emargi- 

nato; prothorace sat crebre punctulato, niedio linea longitudinali, hevi notato; elytris cre- 

nato-striatis, interstitiis plaiiis, lan'il)us; tibiis anticis extus basi crenulatis, apieeni versus 

acute tridentatis. — Long. 4i — 4], lat. 2 - 2i millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput longitudine dimidio latins, superne convexum, nigi-um, sub-uitidum, obsolete punctulatum, 
apice confuse ferrugineo-margiuatuni, medio leviter rotundato-emarginatum, utrinque rotuudatum. Palpi fer- 
ruginei. Oculi [larum convexi, nigri. Antenns ferrugine;e. Prothorax longitudine dimidio latior, apice utrin- 
que leviter sinuatus, basi sub-rotundatus, lateribus paruni rotundato-ampliatus, angulis anticis detlexis, obtu- 
sis, posticis rotundatis; superne modice convexus, niger, nitidus, sat crebre punctulatus, dorso linea longi- 
tudinali la'vi notatus. Scutellum jiarvum, triangulare, iiigruin, nitidum, sub-lseve. Elytra antice parum ro- 
tundato-emarginata, prothorace vix latiora, sed illo duplo longiora, huuieris rotundatis; lateribus recta, apice 
conjunctim rotundata, superne convcxa, nigra, nitida, sat profunde crenato-striata, interstitiis planis, kevi- 
bus. Cori)us subtus nigruni, nitidum, parce punctulatum. Pectus antice opacum, luedio canaliculatuin. Pedes 
nigri, nitidi, non punctati; tibiis anticis extus basi subtiliter crenulatis, apicem versus acute tridentatis, 
dente sujieriore breviore; tarsis ferrugineis. EXTO^rOLOG ISK A Ii ID K A O. 51 

10!). A|>li04lins anilii|>°iiiis. 

Oblongus, convexus, niger, iiitidus; antennis, palpis pedibusque rufo-ferrugineis; ca- 
pite convexo, inutico, subtilissiine, crebre, vertice profiindius punctato, an te basin tvans- 
\er.sim, leviter carinato, apice confuse fen-iigineo-rnarginato, niedio late, leviter eniarginato; 
pi-othorace sat crebre, niediocriter, antice siibtilius [)unetulato; elytris sat profunde crenato- 
striatis, interstitiis planis , Iffivibiis; tibiis anticis extus acute tridentatis. — Long. ?>',, lat. 
Ir niilliui. 

Patria: Proniontorium Bonas Spei. 

Parvus, convexus. Caimt longitudine Ijitius, supernu luudice coiiveximi, iiiiiiuin, nitiiliim, iiiuticum, 
subtiliter, crebre, basi profundius punctatuiu, nnte basin Ciirina tenni, transversa instructuin, antice confuse 
ferrugineo-niarginatuni, apice late, leviter rotundato-emarginatum. Palpi rufo-ferruginei. Oculi parum con- 
vexi, nigri. Antennre rufo-ferruginea\ Protborax longitudine diniidio latior, apice sub-truncatus, utrinque 
vix sinuatus, basi truncatus, lateribus niedio modice rotundato-ampliatis, posterius magis angustatis, angulis 
anticis vix prominulis, obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, niger, nitidus, niediocriter, sat crebre, 
aiite apiceni subtilius punctulatus, niargine latcrali anguste, confuse ferrugineo. Scutelluni parvum, oblongo- 
triangulare, nigruni, nitidum, laive. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace vix 
latiora at illo diniidio longiora, lateribus recta, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, 
superne convexa, nigra, nitida, apicem versus picea, sat profunde crenato-striata, interstitiis planis, Lx-vibus, 
striis 8 et 9 antice abbreviatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, pectore crebre, abdomine parce 
])unctulatuni. Pedes rufo-ferruginei, nitidi, vix punctati; femoribus saturatioribus; tibiis anticis extus acute 
tridentatis. 

110. Eii|Mi'in nilmpps. 

Oblonga, convexa, nigra, nitida, antennis, palpis pedibusque rufo-ferrugineis; capite 
sat crebre jiunctulato, extrorsuni confuse ferrugineo; prothorace crebre punctulato, niar- 
gine laterali parce piloso; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis subtiliter, cre- 
bre punctulatis; tibiis anticis extus basi crenulatis, a[)iceni versus tridentatis. — Long. 4A, 
lat. 2i niillini. 

Patria: Buenos Ayres. 

E. sli-rroi-afurc parum angustior, sed brevior. Caput longitudine latius, superne modice convexum , 
sat crebre, vertice parcius punctulatuni, nigruni, nitidum, extrorsum confuse ferrugineum, apice late, leviter 
rotundato-emarginatum. Palpi rufo-ferruginei. Oculi leviter convexi, nigri. Antenn;e rufo-ferruginoa-. Pro- 
tborax longitudine diniidio latior, a|iice leviter rotundato-emarginatus, basi parum rotundatus, lateribus nie- 
dio paullo rotundato-ampliatis, angulis anticis defle.xis, parum prominulis, obtusis, posticis rotundatis; su- 
perne modice convexus, niger, nitidus, sat creln-e punctulatus, margine laterali undiipu\ basali utrinque bre- 
viter, rigide albido-piloso. Scutelluni mediocro, oblongo-triangulare, Iffive, niedio longitudinalitcr, obsolete 
carinatum. Elytra antice conjunctim parum rotundato-emarginata, prothorace vix latiora at illo diiplo lon- 
giora, lateribus recta, ai>icem versus nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, 
nitida, postice obscure rufescentia, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter, crebre pun- 
ctulatis. Corpus subtus nigruni, nitidum, vix pniictatuin. Pedes rufo-ferruginei, nitidi; femoribus satura- 
tioril.us; tibiis anticis extas basi subtiliter crenulatis, apicem versus tridentatis, dente superiore breviore. 

111. PsaiiiiiMMliiis imincssicollis. 

Elongatus, modice convexus, niger, nitidus; antennis, palpis pedibusque rufo-ferru- 
gineis; capite sat profunde, minus crebre punctulato, antice confuse ferrugineo, vertice 
transversini canaliculato; prothorace parce [)unctulato, dorso tcnuiter canaliculato, utrinque 52 EUGENIUS RESA OMKRING JORDEN. 

transversim l)i-iinpresso; ulytris crebre punctato-striatis, apice rufescentibus, iiiterstitiis au- 
gustis, convexis, laivihus; tibiis aiiticis aciite tri(k'iitatis. — Loiig. 2[, lat. 1 iiiilliin. 

Patria: Java. 

Pfi. rceso vix angustior, iidiiniliil brevior. Ca|mt Idiiiiitudiiie latins, suiienie modico convexuni , sat 
prorunde, iniiuis crebre, postice jiarrius imnctatiun, niL;i'uiii, iiitiiluni, cxtivirsuin coiifiise ferrugineum , ante 
basin canalicuia tenni, transversa in';cuiiituni, apice late, leviter rotundato-cniarLiinatuin. Palpi rufu-ferru- 
ginei. Ocnii parum convexi, nigri. Antenna» rufo-testacere. Protliorax bingitudine vix diniidin latiiJi-, apice 
leviter rfitundatn-emargiiiatns, liasi panllo rotnndatus, lateribus medio nindice ani[diatis, angidis anticis de- 
flexis, obtusis, postieis late rotundatis; snperne modice convexns, niger, nitidus, parce punctulatns, dorso 
longitndinaliter tenuiter canaliculatus, canalicuia fundo punctata; utrinque transversim bi-impressus, im])res- 
sione prima pone apiccm, secunda fere in medio. Scutellum elongatum, nigrum, nitidnm, heve, apice acu- 
ininatum. Elytra antice conjunctim parum rotundato-emarginata, prothorace nonnihil angustiora et illn fere 
duplo longiora, lateribus recta, apice conjunctim rntundata, sujierne convexa, nigra, nitida, apice rufescentia, 
crebre, .sat protiuiile punctatn-striata, interstitiis augustis, convexis, lavibus. Corpus subtus nigrum, nitiduni, 
obsolete [lunctulatum. Pede.s rufo-tostacei, nitidi; tibiis anticis extus apicem vcrsus acute tridentatis, dente 
superiore breviore. 

112. Trox cliiiirnsisi 

Convexns, äter, pannn nitidus; fronte carina traiisversa, medio liuniiliore instructa; 
prothorace crebre, sat profunde punctato, postice medio foveolato, antrorsum canaliculato, 
lateribus profunde, arcuatim impresso, basi utrincpie ad angulos oblique truncato; scutello 
sub-triangulari, basi profunde impresso; elytris medioeriter, seriatim punctato rugosis, in- 
terstitiis alternis elevatioribus, obtuse tuberculatis, [)rimo antice carinato; tibiis anticis ex- 
tus muticis. — Long. 11, lat. 61 niillim. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Statura 7'. Sdhiiloxi, dimidio fere major. Totus äter, parum nitidus. Caput breve, sui>erne leviter 
convexuni, sat crebre, medioeriter punctatum, fronte carina transversa, utrinque abbreviata, medio liuniiliore 
instructum, ad oculos profunde impressum, lateribus antice subito oblique ampliatum, veflexo-marginatum. 
Oculi ovati, parum convexi, nitidi. Antennw ferruginea?. Prothorax longitudine duplo latior, apice utrinque 
leviter sinuatus, basi parum profunde bi-sinuatus, medio retrorsum rotundato-productus, ad angulos oblique 
truncatus, pone ai>icem leviter rotundato-anipliatus, angulis anticis deflexis, acuuiinatis, postieis lateraliter 
noniiiliil extensis, obtusis; supenie modice convexns, sat crebre, medioeriter punctatus, dorso ante scutellum 
foveola magna, sub-quadrata , antrorsum in sulcuni sat latuin continuata notatus, lateribus profunde arcua- 
tim et ad angulos posticos leviter impressus. Scutellum antice coarctatuin, apice sub-triangulare, basi jiro- 
fuiide impressum. Elytra basi conjunctim trisinuata, ibiquo basi prothoracis i)aullo angustiora, quam lata 
fere duplo longiora, liumeris fere rectangulis, dein ultra medium leviter ampliata, apice conjunctim late ro- 
tundata, superne valde convexa, medioeriter, seriatim punctata, rugosa, interstitiis alternis elevatioribus, 
tuberculis partini rotundatis, [lartim oblongis instruetis, secundo antice carinato; margine laterali non cre- 
nato. Corpus subtus oi>acum, obsidete coriaceum. Pedes opaci, parce punctati ; tibiis anticis teretibus, basi 
tenuioribus, extus muticis. 

113. Dich«'ltis cliiiiciisis. 

Ovatus, modice convexns, ferrugineus, supra dense ochraceo, subtus pallido-squamo- 
sus; antennis, palpis pedibusquc testaceis, liis breviter pallido-setosis; capite subtiliter, cre- 
bre punctulato; elytris dorso planis; tibiis anticis muticis; femoribus postieis compressis, 
validis. — Long. O, lat. Sv millim. 

Patria: Cliina (Hongkong). ENTOMOLOGISKA 15 lOI! A G. 5.5 

Cniiut latitudine nonniliil brevius, supenio luviter coiive.xuiii , subtiliter, erebre, aiitice noiinihil evi- 
duiitius imiiL-tulatum, deplanatum, pube palliila i)ai'ce adspersum, antrorsuni oblique angustatuni, ajiice sub- 
truncatuni. Palpi testacei. Oculi rotuiulafi, luiniiici. Anteuna! testacea", clava tiiphylla. Prothorax longi- 
tudine diiiiidio latior, ajiice levitcr rotuiidato-einai^yinatus, basi utrinque parum siiiuatus, nioilio truncatu.s, 
ab apice ad mediuiu oblique ampliatus, dciii rotundatus et basin versus sonsini angustatus, lateribus tenui- 
ter reHexo-niarginatis, angulis anticis deflexis, paruni proniinulis, sub-obtusis, posticis fero roctis; superne 
transversim convexus, ferrugineus, subtilissimo, erebre puiictulatus, squamis lanceolatis ocliraceis, basi utrin- 
que dilutioribus dense vestitus. Scuteiluiu sat maguum, plauum, ferrugineum, deuse oplira{'('o-s(piainosura, 
apice ieviter rotundatum. Eiytra antice truncata, protlioracis iiicdio vix iatiora, i|uaiii lata paniiii iougiora, 
pone basiii sensini ampliata, dein apiceni versus oblique angustata, apice singulatiui late rotundata, dorso 
tere plana; ferruginea, squamis ocliraceis dense tecta, apicein versus setis brevissimis, jiallidis adspersa. 
Pygidium deflexum, oblongo-triangulare, dense jiallido-squaiiiosum, apice rotundatum, lireviter pilosuiii. Cor- 
l)us subtus ferrugineum, erebre punctulatum, s{|uamis pallidis dense obsitum. Pedes validi, testacei, parce 
breviter pallido-pilosi; antici tenuiores, extus mutici; postici reliquis longiores, validi, compressi; tibiis 
crassis, teretibus, apice truncatis, bispinosis. 

114. Hoplia vostit.i. 

Oblonga, modice convexa, picca, supra diliite ocliraceo-squamosa et parcius, dense 
flavcscente-pilosa; subtiis pallido-s(inaiiiosa; aiiteiiiiis, palpis pedibusque rufo-ferrugineis; 
capite erebre rugoso-piinctato; tibiis anticis extus tridentatis, deiitibus duobus superioribus 
brevibus, obtusis. — Long. 6t, lat. 3 i milliui. 

Patria: China (Hongkong). 

C!a])ut latitudine longius, Ieviter convexum, piceum , subtilitcr, erebre, antice evidentius rugoso-pun- 
ctatum, apice Ieviter rotundatum, reflexo-marginatum, pone apieem transversim late impressuiii; vertice 
squamis parvis, rotundis, argenteo-micantibus adsperso. Palpi rufo-testacei. Oculi parvi, rotundati, uiodiee 
eonvexi, iiigri. Antennae rufo-ferruginese. Prothorax longitudine dimidio latior, apice ieviter rotundato- 
emarginatus, basi utrinque Ieviter bi-sinuatus, medio rotundato-productus, lateribus ultra medium oblique 
anipliatis, dein rotundatis et basin versus subito angustatis, angulis anticis deflexis, parum i)rominulis, sub- 
acuminatis, posticis obtusis; superne modice convexus, squamis parvis, rotundis, dilute ocliraceis vestitus 
pilis(jue erectis, sat dense adspersus, dorso utrinque vitta obsoleta e squamis saturatioribus notatus. Scu- 
tellum mediocre, triangulare, ochraceo-squaraosum. Eiytra antice vix rotundato-eraarginata, protlioracis basi 
nonniliil Iatiora, quam lata dimidio longiora, liumeris obtusis; lateribus ad medium nnnniliil ampliata, dein 
sensim angustata, apice rotundata, conjunctiin Ieviter rotundato-emarginata, dorso paullo convexa, squamis 
dilutp ocliraceis, pone basin et in medio saturatioribus dense vestita pilisque flavescentibus parcius adspersa. 
I^ygidiuni piceum, i>unctulatum, paleaceo-squamosum, parce pilosum. Corpus subtus dense paleaceo-squamo- 
suni. Pedes rufo-Cerruginei , nitidi, parce pilosi, posteriores squamis ca?sio-argenteis adspersi; tibiis an- 
ticis extas tridentatis, dentibus superioribus brevibus. 

115. Plivllotociis ohloiigns. 

Oblongus, Ieviter convexus, niger, opacus; protliorace sub-la3vi; elytris piceis, Ieviter 
striatis, striis postice convergentibus; feinoribus, tibiis anticis unguiculisque onuiibus Havis; 
tibiis anticis tridentatis, dente aiiicali longiori, acuto. — Long. 6i, lat. 2} niillini. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Roli()uis angustior. Caput latituiline longius, nigrum, opacum, antrorsuni valde angustatum, reflexo- 
marginatum, a]iico Ieviter rotundatum, ]iostice [laullo convexuin, sub-heve, antice planuni, jioiio apieem 
transversim Ieviter carinatum. Palpi nigro-|)icei. Oculi rotundati, parum eonvexi, brunnei. Antenna- fusco- 
testace;e. ]'rotli()ra.\ longitudine vix dimidio latior, apice Ieviter rotudato-emarginatus, basi truncatus, la- 54 EUGENIES RESA OM KR IX G JORDEN. 

terilm'; iione niiirciii iMtundato-ainpliuti.';, deiii sub-rectis, angulis anticis deHexis, aeuiiiiiiatls, jjosticis obtu- 
sis; siipernc levitcr coavexus, niger, opaeus, sub-lwvis, margine latfrali parce iiigro-piloso. Scutellum tri- 
anö-ulare, iiimuiu, opacuin, vix punctatuin, apice rotuiidatum. Elytra antice sub-truncata, prothorace nou 
latiora, (piam lata pkis duplo Imigiora, buineris cbtusis; hiteribiis rocta, a|iice siiigidatim rotuiidata, suiierne 
levitiT convexa, picea, opaca, leviter striata, striis 1 et 2 usque ad apicem contiiiuatis, illa versus apicem 
ad suturani arcuatiin diicta, relii^uis postice abbreviatis, coiivergentibus. Corpu< siibtus iiigrum, npacuni, vix 
|)Uin-tatLun. Pedes antici Havi, geiiiculis infuscatis; tibiis extas tridciitatis, deiite apicali loiigo, acuto, j)0- 
steiiiiribus nigiis; tarsis omiiibiis pit^eis, unguicidis flavescentilius. 

116. Plijllotociis veliitiiiiis. 

Oblongus, leviter convexus, niger, supra sericeo-micans; prothorace vix piinctato; 
elytris rufo-testaceis, leviter striatis, striis postice convergentibus, sutura apictque coufuse 
infuscatis; fenioribns et tibiis anticis iinguiculisc|ue omnibiis flavis; tibiis ejusdem paris 
tridentatis, dente superiore obsoleto. — Long. 53, lat. 2i niilliui. 

Patria: Nova HoUandia (Sidney). 

Ca]mt latitudine loiigius, parum convexum, nigrum, sub-opacum, obsolete punctulatum , antrorsuni 
valde aiimistatum, reflexo-iuarginatum, apice leviter rotuiidatum, poiie apicem iioii cariiiatimi. Palpi picei. 
Oculi rotuiidati, parum eonvexi, bruniiei. Anteiinnä te.stacea>, clava obscuriore. Protliorax longitudine vix 
dimiilio latior, apice leviter rotundato-emargiiiatus, basi truncatus, lateribus poue apicem rotundato-amplia- 
tis, dein sub-rectis, angulis anticis deflexis, parum productis, acumiuatis, posticis rotundatis; superne levi- 
ter ciinvexus, niger, opacus, la.'vis, margiiie laterali pilis raris, atri.s obsito. Scutellum triangulare, nigrum, 
sub-opacum, vix punctatum, apice leviter rotundatum. Elytra conjunctim leviter rotundato-emarginata, pro- 
thorace haud latiora, (juam lata vix duplo longiora, huraeris rotundatis; lateribus recta, apice singulatim 
rotuudata, dorso jiarum convexa, rufo-testacea, sericeo-micantia, sutura apiceque confuse infuscata, leviter 
striata, striis 1 et 2 usipie ad apicem continuatis, illa longe infra medium arcuatim ad suturam ducta, re- 
liquis ante apicem abbreviatis, convergentilius. Corpus subtus nigrum, opacum, sub-l;i?ve, pilis raris atris 
adspersuui. Pedes antici, tarsis et geniculis exceptis piceis, flavo-testacei; tibiis extus tridentatis, dente 
superiore parvo, obsoleto; posteriorcs nigris; tarsis omnibus piceis, unguiculis flavesceiitibus. 

117. Phyllotociis ninrgiiiicollis. 

Oblongus, leviter convexus, niger, sub-nitidus; prothorace subtiliter, parce punctato, 
extrorsuni testaceo-marginato; elytris testaceis, parum profunde striatis, striis postice con- 
vergentibus, apice leviter infuscatis; fenioribus et tiliiis anticis unguiculisque omnibus fla- 
vis; tibiis anticis tridentatis, dente superiore parvo. — Long. 5}, lat. 2; millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Statura (unniiio pra'ced(Mitis, aliter colaratus, magis nitidus, prothorace punctulato. Caput latitudine 
Inngius, nigruni, sub-nitidum, |iaruui convexum, postice sub-la-ve, antice subtiliter punctulatum, antnirsiim 
valde angustatum, reiiexo-marginatum, apice leviter rotundatum, ante medium transversim tenuiter canali- 
culatum. Paliii [licei. Oculi rotundati, parum couvexi, brunnei. Antenna testace;e, clava fusca. Prothorax 
longitudine vix diiuidio latiur, a|iicr leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus pone apicem 
rotunJato-ainpliatis, dein sub-rectis, angulis anticis deHexis, parum prominulis, acutis, posticis leviter ro- 
tundatis; superne miidice convexus, niger, nitidus, subtiliter, parce punctulatus, margine laterali minus late, 
confuse testaceus, pilis uoiinullis atris obsitus. Scutellum triangulare, nigrum, parum nitidum, obsolete pun- 
ctulatum. Elytra antice sub-truncata, prothorace parum latiora, (juam lata duplo longiora, humeris rotun- 
datis; lateribus recta, apice singulatim rotundata, superne paullo convexa, testacea, parum nitida, apice le- 
viter infuscata, parum profunde striata, striis 1 et 2 usque ad apicem continuatis, illa longe iufra medium E N T () M O I. O r; I R K A P, 1 1) K A G. ail sutiirain arcuatim ducta, reliquis ante apicem abbreviatis, coiivorgentibus. Corpu.s nijiruiii, nitiduin, sub- 
tilitfi-, iJMi-ce imnctatum. Pede.s antici, geniculis tarsisque exceptis fuscis, flavo-testacoi ; tibiis aiiticis tri- 
ntatis, (lente superioie i>arvo, obtuso; posteriores nigri; tarsis oninibiis piceis, unguiculis flavo-testaceis. de 118. Apogoiiia s|>li>iiili(la. 

Brevitcr ovfita, convexii, iiitidu, siihtus nigro-senea; antennis palpisqne testaceis; ca- 
pite cupreo, parce, clypeo obscuriort' crcbrc', profunde punctulato, apice leviter rotundato; 
prothorace cupreo, parce punctulato, utrinque ante basin iinpresso; scutello la-vi; elytris 
cupreo-a>neis, sat crebre, evidentius punctatis, singulo leviter bicostato; tibiis anticis extus 
apicem versus bidentatis. — Long. d, lat. ii niillim. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

.1. nnicoi brevior, latior, aliter colorata, prothorace parce jiunctulato, ante basin utrinque irapresso 
ab illa beiie distincta. Caput longitudine diniidio fere latius, uiodice couvexum, cujireum, nitidum, parce 
punctatuni; clypeo piano, profundius, crebre punctato, liiica tiansversa, impressa a fronte distincto. Palpi 
testacei. Oculi parum convexi, nigri. Autenn* testacea?. ]'rothorax longitudine fere triplo latior, apice 
leviter rotundato-emarginatus, basi paullo rotundatus, lateribus medio modice rotundato-anipliatis, angulis 
anticis deflexis, antrorsuni modice prominulis, acuminatis, posticis leviter rotundatis; superne convexus, cu- 
pnu-, nitidus, parce, ad latera nonnihil crebrius punctulatus, ante basin utrinque leviter arcuatim impressus. 
Scutellum triangulare, cupreum, nitidum, hvve. Elytra antice singulatim sub-truncata, prothoracis basi vix 
latiora, qiiain lata linud dimidio longiora, ultra medium perparum ampliata, apice obtusa, medio leviter 
i'niarginata, superne convexa, cupreo-a<nea, nitida, sat profunde, minus crebre punctata, singulo costis du- 
abus, augustis, parum elevatis, Iffivibus instructo, callo supralmmerali elevato. Pygidiuin couvexum, »neum, 
rude punctatuni, basi medio longitudinaliter carinatum. Cor[)us subtus nigro-seneum, nitidum, sat profunde, 
minus crebre punctatum. Pectus medio lavigatum, teuuiter canaliculatum. 1'edes nigro-anei, uitidi; tibiis 
anticis extus ajiicem versus breviter bidentatis; tarsis piceis. 

Ht). Popllia cariilca. 

Cyanea, nitida, parum convexa; capite confertim, postice remotius punctato, ante 
medium transversim carinato; prothorace convexo, sat crebre, mediocriter, dorso postico 
l)arce, subtiliter punctulato; elytris punctato-striatis, pone scutelliun bifoveolatis, intersti- 
tiis dorsalibus latioribus; pygidio albo-bifasciculato. — Long. lOi, lat. (J millim. 

Patria: China (Hongkong). 

Statura et snmma similitudine 7'. ri/nncir, minor, capite ]i()stice jjarcius punctato, liygidin albo-bifasci- 
culato ab illa inox distincta. Caput latitudine vix longins, leviter couvexum, cyaneum, crebre, postice ra- 
rius, ad nculns piofundius punctatum, apicem versus cyaneo-a^neum, inter oculos ante medium transversim 
carinatnni, apice retiexo-marginatum, leviter rotun<hitum. Palpi picei. Oculi rotundati, modice convexi, 
brunnei. Antenna testaceas articulo primo cyaneo, clava nigra. l^rothorax longitudine diniidio latior, apice 
leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque oblique truncatus, medio late, parum profunde excisus, angulis 
anticis detlexis, parum prominulis, acuminatis, jiosticis obtusis, lateribus ad medium obliipie amidiatis, dein 
rotundatis et basin versus nonnihil angustatis; superne convexus, cyaneus, nitidus, sat crebre, mediocriter, 
(lorso postico parce, subtiliter punctatus, margine laterali jiarce pallido-pilosus. Scutelluni triangulare, cya- 
neum, nitidum, rare punctatum. Elytra antice singulatim introrsum oblique truncata, ]irotliorace nonnihil 
latiora, (|uaiii lata jiaullo longiora, ad luimeros leviter rotuudato-ampliata, infra medium sensiiu angiistata. 
apice singulatim rotundata, dorso subi)laiia, cyanea, nitida, mediocriter jiunctato-striata, interstitiis d<irsali- 
lius latioribus, |)riino punctis nonnullis imjiresso; singulo elytro pone scutcllum fovcola transversa, iirofunda 
insculpto. Pygidium cyaneum, nitidum, medio parcius, ad latera crebrius iiunctatuin, iilriiique medio fasci- 56 EUGENIES RESA OMKRING JORDEX. 

culo parvo e |iili> all. is instiLictimi. Curpus subtus viridi-anicuiu. Pectus medio canaliculatuni, densius, 
abddiiien jiarcius palliilo-pilnsa, hoc a basi ultra meJiuin cyaiieu. Fedes cyanei, iiitidi, fenioribus pallido- 
pilosis; tibii.s aiiticis extiis apiceni versus bidentatis, dente superiore breviore. 

120. Adoretiis vcstitiis. 

Oblongns, iiiodice convexus, diliite ferrugineiis, piibc brevi depressa, albida dense 
adspersus; pedibu.s testaceis; capite lato, inimis creljre punctato, ante oculos transversiin 
carinato; prothorace brevi, sat profuiide, iiiiims crubrc i)unctato, dorso infuscato, angulis 
posticis rotundatis; elytris subtibus, crcbre rugoso-pniictatis, leviter bicostatis, sutura iii- 
fuscata; tibii.s aiiticis extus trideiitatis. — Loiig. Hl, lat. 5[ luilbin. 

Patria: Insula S:t Helena. 

Caput longituiline latius, superne leviter convexLun, iiigro-piceum, sub-nitidum, minus crebre, luediu- 
criter puiietatum, pube brevi, depressa, albida dense adspersum, ante oculos transversiin carinatum, ferru- 
"ineum, ajiice rotundatum, reflexo-marginatum. Palpi tcstacei. Oruli magni, rotundati, convexi, semidivisi, 
nigri. Antenme testacea'. Protliorax longitudine triplo latior, tenuiter reflexo-marginatus, apice leviter ro- 
tundato-emarginatus, basi utrinque sub-sinuatus, medio modice rotundato-ampliatus, angulis anticis sub- 
acuminatis, posticis rotundatis; superne modice convexus, minus crebre, sat profunde punctatus, piceus, ni- 
tidus, lateribus confuse, sat late ferrngineus , jiilis brevibus, deiiressis, albidis adspersus. Scutellum trian- 
gulare, crebre punctatum, ferrugineum, pilis alliidis adspersum. Elytra antice vix rotundato-eraarginata , 
prothoracis medio nonnihil angustiora, quam lata duplo longiora, humeris rotundatis; lateribus recta, ajii- 
cem versus angustata, apice conjunctim rotundata, suiierne modice convexa, ferruginea, sub-nitida, subtilius, 
crebre rugoso-punctata, leviter tricostata, pube brevi, albida, depressa, sat dense adspersa, sutura sat late 
infuscata. Pygidium triangulare, ferrugineum, sub-nitidum, minus crebre punctulatum, setulis brevissimis. 
albidis adspersum, aiiice rotundatum. Cor|)Us subtus testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, parce albido- 
setulosum. Abdomen saturatius cnlnratum. Pedes testacei, nitidi, parce punctulati et setulosi; tibiis anticis 
extus dentibus tribus acutis instructis. 

121. leiicothyroHS iiisnlnris. 

CHdongiis, convexus, testaceus, nitidus, glaber, subtus utrinque albido-squamosus; 
capite profundius, postice parcius punctato, ante medium transversim carinato, apice ro- 
tundato; protliorace brevi. pai-ce iirofunde punctato, tenuiter canaliculato, anliee utrin(|m' 
impresso, [»one medium sul)ito angustato; elytris vage, minus crebre, irregulariter puncta- 
tis, singulo leviter bicostato. — Long. 12, lat. tlj millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Tjcnroth. mtiinill longitudine a'i|ualis, angustiiu-. Caput longitudine vix latius, leviter convexuni , 
testaceum. nitiduui, utrinque saturati\is, profunde, crebre rugoso-punctatum, vertice parce punctatum, ante 
oculos Carina distincta, transversa, fusca instructum, antice leviter rotundatum, reflexo-marginatum, margiue 
fusco. Paljii Havo-testacei. Oculi magni, rotundati, convexi, glauci. Anteinur flavo-testaceai. Protliorax 
longitudine plus duplo latior, apice utrinque leviter emarginatus, basi truncatus, undique, apice excepto, te- 
nuiter reflexo-marginatus, lateribus ab ajiice ad medium oblique anipliatis, dein rotundatis et basin versus 
subito angustatis, angulis anticis detlexis, antrorsum modice ]ironiinidis, acuminatis, posticis lateraliter non- 
nihil j>roductis, itideni acuminatis; superne modice convexus, testaceus, nitidus, jiarce, sat profunde puncta- 
tus, pone aiiicem utrinque evidenter impressus, medio longitudinaliter tenuiter canaliculatus. .Scutellum tri- 
angulare, testaceum, nitidiiin, minus crebre punctatum, ante apicem obsolete carinatum, apice leviter rotun- 
datum. Elytra antice truncata, |irotlu)racis medio vix latioi'a. quam lata fere dujdo longiora, humeris ob- 
tusis; infra nu-dium nonnihil anqdiata, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, testacea, nitida, 
minus crel.re, irregulariter, mediocriter punctata, singulo costis dualms jiarum elevatis instrncto, prima n(ui ENTOMOLOG IS K A B 1 1) RA (5. 57 

procul a siitura, antrnrsum oblique extrnrsuni ducta, postice abbreviata, secunda laterali utriiique abbre- 
viata. Pygicliiim testaccuin, crebre aciculatum, niedio area lajvi notatuin, ajiice flave.scente-|iilosuni , basi 
utiiiKiue iiiipressiini, aHiidn-setulnsuiii. Corpus subtiis rutb-tcstaccuiii , punctidatuui , utrinque squaniis sat 
densis, lancpolatis, albidis vestitum. Abdomen niediu sub-la'vif,'atiim. Pedes testacei, parcu punctati et pi- 
losi; tibiis anticis obtuse tridentatis, deiitibus fu.scis. 

122. Goiiiates aiisti'alasi;p. 

Oblonga, convexa, flavo-testacea, sub-iiitida, parcc, pcctore clfiisius flavescente-pilosa; 
capite dilute fcrriigineo, ineclio träns versini crebre piinctulato, aiitico iinpresso, ante ocu- 
h)S Carina transversa instructo; prothorace sat crebre piinctulato; elytris vage punctulatis, 
levitcr qvadricostatis; tibiis anticis tridentatis, dente superiore brevi. — Long. IG, lat. 8 
niilliiii. 

Patria: Nova Hollandla (Sidney). 

Caput longitudine latius, niodice convexum, dilute ferrugineum, sub-nitidum, medio transversiin cre- 
bre punctulatuin, vertice la-vi, inträ apicera sat profunde impressum, subtilissiine, parce punctulatum, aiUico 
refiexo-iiiar<;iiiatum , margiiie ipso uigro. Palpi testacei. Oculi sat magni, semidivisi, convexi, nigri. An- 
tenn» testacese, parce, longe pilosce, clava tetraphylla. Prothorax longitudine fere triplo latior, apice le- 
viter rotundato-emarginatus, basi utrinque parura sinuatus, medio modice rotundato-ampliatus, antice po- 
sticeque angustatus, angulis anticis detlexis, parum prominulis, sub-acuminatis, posticis rotundatis; superne 
modice convexus, testaceus, sub-nitidus, parum profunde, minus crebre punctulatus, medio canalicula longi- 
tudinali, obsoletissima notatus, margine laterali parcc, basali dense pallido-pilosus. Scutellum triangulare, 
testaceum, parum nitidum, parce punctulatum, medio leviter carinatum. Elytra antice conjunctim vix ro- 
tundato-emarginata, prothorace non latiora, quam lata duplo longiora, humeris parum elevatis, obtusis; 
medio nonnihil ampliata, dein apicem versus paullo angustata, apice conjunctim late rotundata, superne 
convexa, testacea, sub-nitida, subtiliter, vage, minus crebre punctata, pilis raris, pallidis adspersa, singulo 
costis quatuor augustis, parum elevatis, sub-Iasvibus instructo. Pygidium triangulare, leviter convexum, te- 
staceum, subtilissime punctulatum, parce pilosum. Corpus subtus testaceum, sub-nitidum, medio saturatius, 
subtiliter punctulatum. Pectus dense, abdomen parce flavescente-pilosa. Pedes testacei, i.aico pilosi; tibiis 
anticis extus acute nigro-tridentatis, dente superiore brevi. 

123. Podalgiis riibripcs. 

Oblongo-ovatus, convexus, piceus, nitidus; antennis et palpis dilute, pedibus pectore- 
que saturatius rufo-ferrugineis, hoc longe fulvescente-piloso; ca})ite confertini rugoso, po- 
stice lajvi, apice truncato, reflexo, utrinque breviter dentato; prothorace parce punctato, 
ante apicem foveola parum profunda, medio hevi et ante hane tubereido brevi, acuto no- 
tato; scutello lajvi; elytris vage, ina?qualiter punctatis, dorso geminatim punctato-striatis, 
stria suturali integra; tibiis anticis extus obtuse tridentatis. — Long. 17, lat. 9 niillim. 

Patria: J\Ion te video. 

Caput longitudine diniiilio latius, modice convexum, nigro-piccum , parum nitidum, crebre, sat ju-o- 
funde rugoso-punctatum, postice transversim la-vigatum, ante nu'dium carina transversa, tenui instructum, 
ante oculos antrorsum utrinque obli(iue angustatum, reflexo-marginatum, apice truncatum , leviter bidenta- 
tum. Palpi rufo-te.stacei. Oculi parum convexi, nigri. Antennas rufo-testacea;. l'rothorax longitudine vix 
dimidio latior, apice leviter sinuatus, medio nonniliil productus, basi sub-truncatus, laterilms pone aiucem 
subito ampliatis, medio rotundatis, basin versus rotundato-angustatis, angulis antii-is detlexis, parum pro- 
minulis, obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, piceus, nitidus, parce, dorso et utrin(iue in medio 

Q 

Zoologi. Insehter. 58 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

adhuc rarius punrtatus, ante apicem foveola sub-rotunda, parum prnruiula, medio sub-lffvigata impressus et 
ante hane in niargiiie apicali tuberculo parvo, sub-acuto iiistnirtus. Sciitelluni triangularp, iiiceum, la?ve, iiiti- 
duni, utrinque linea tenui irapressum. Elytra antice singulatini introrsuin oblique triincata, iirnthorare vix la- 
tiora, quam lata fere diuiidio longinrn, a basi ultra medium nimniliil ampliata, apice singulatim leviter ro- 
tundata, supenie convexa, picea, nitida, parcius, ina-ciualiter punctata, stria suturali punctata integra inscul- 
pta; pra'terea in dorso geminatim punctato-striata, striis antror.sum a sutui-a magis remotis, postice abbre- 
viatis; callo suprahumerali et postico siib-la?vibus ; apice ipso vago jmnctato. Pygidium breviter triangulare, 
convexum, minus crebre, medio parcius punctatum. Corpus subtus nitidum. Pectus ferruginenm, cnnfertim, 
subtiliter punctulatum, longe fulvescente-pilosum, medin canaliculatiini. Abdoiiien piceum, laterilius punctula- 
tis. Pedes rutb-fernminei, nitiili; femoribus supei-ne et iiilerne pilosis; tibiis anticis extus obtuse tri<lentatis. 

124. Glycvpliaiiii iinsalis. 

Viridis, opaca, setulis pallidis parcissime adspersa; capite confertiui piiiictato, ante 
apicein tubeirido (>l)tuso instrncto; pi'otlioraee parce piiiictato, dorso flavo-l)iiiiaculato, la- 
teribus nigris, sub-uitidis, crebre rugoso-aciculatis; elytris subtiliter punctato-striatis, nia- 
culis quatuordecini ina-qualibus flavis notatis, interstitiis alternis dorsalibus latioribus; epi- 
pleurt\i niacula unica, pygidio maculis quatuor flavis ornatis. — Long. 14, lat. 71 niillim. 

Patria: China (Hongkong). 

Gl. fasciata dimidio Fere major. Caput latitudine fere duplii longius, leviter convexum, nigruni, 
sub-nitidum, crebre punctatum, inter antennas utrinque impressum, ante apicem tuberculo valido, obtuso, 
subtilius puuctato instructum, supra oculos et inter antennas pallido-pubescens. Clypeus apice rotundato- 
emarginatus, lobis rotundatis. Oculi modice convexi, glauci. Anteima; nigrse. Prothorax longitudine dimidio 
latior, apice leviter emarginatus, basi utrinque parum rotundatus, medio sat late, parum profunde excisus, 
lateribus reflexo-marginatis, pone apicem subito, oblique ampliatis, dein leviter rotundatis, angulis anticis 
deflexis, parum pr(uuinulis, acuminatis, posticis rotundatis; superne modice convexus, viridis, opacus, dorso 
parce, parum profunde punctatus, medio maculis duabus parvis, rotundis, remotis, dilute flavescentibus or- 
natus, lateribus nigris, sub-nitidis, sat crebre longitudinaliter rugoso-aciculatis, parce, breviter cinereo-pilosis. 
Scutellum magnuni, triangulare, viridi-opacum , la=ve. Elytra antice utrinque oblique truncata, jirothorace 
nonnihil latiora et illo duplo Inngiora, humeris lateraliter productis, obtusis, pone humeros profunde sinuata, 
dein apicem versus parum angustata, apice conjunctim late rotuudata, superne parum convexa, obscure vi- 
ridia, opaca, subtiliter punctato-striata, punctis sa'pe seta brevi, pallida obsitis, interstitiis alternis dorsali- 
bus latioribus, tertio et (piinto jiosterius leviter elevatis, ante apicem conjunctis; singulo elytro maculis se- 
ptem parvis, incTqualibus, flavis ornato , prima inter basin et medium, prope marginem lateralem, secunda 
pone medium in interstitio secundo, tertia pone medium, reliquis majore, transversa et pcme illani tribns in 
margine laterali septimacjue inter medium et apicem, in interstitio [irimo. Parapleura nigra, sub-nitida, 
parce pallido-setosa, ante apicem macula rotunda, flavescente notata. Pygidium nigrum, sub-nitidum, cre- 
bre rugoso-punctatum , basi densius, ajiicem versus jiareius ]ialliilo-setosuni, maculis quatuor rotundis, flave- 
scentibus, transversim positis ornatum. Corpus subtus nigruni, nitidum, crebre, medio parcius coriaceum, 
rare pallido-pubescens; |iectoris abdoniinisque lateribus flavescente-maculatis Pedes nigro-picei, parce, femo- 
ribus anticis subtus deuse, pallido-pilosa ; tibiis anticis acute tridentalis, dente superiore brevi. 

Fam. buprestides. 

125. Chryso(loin«a pyntosct. 

Oblonga, modice convexa, nitida, supra cuprea, subtus viridis; capite rugoso-pun- 
ctato, viridi-a^neo, postice cupreo, medio late iiiipresso; prothorace sub-quadrato, dorso 
parce punctato, postice canaliculato, antice leviter carinato, lateribus impressis, virescenti- 
bus, crebre punctulatis; elytris tenuiter punctato-striatis, parce punctulatis, vitta intramar- E N T O ^[ O L ( ) (i I S IC A B I D I{ A G. 59 

giiiali iiii])rc>ssa, viridi-aurea notatis, iiiargine laterali apicoin versus reuiote soiTulatis, apice 
ad suturaiii breviter dcntatis. - Long. 211, lat. 7 inilliin. 
Patria: Nova liollandia (Sidney). 

Caput longitudine vix latins, inodice coiivexmii, viridi-a luniiu, uitidum, crelirp i'ui."->sn-[]unctatum , 
iiicdio liinL'itudiii:ilitfr late, ])rfifuii(le iiniiressum, canaliculatuiii. Vortex cupreus, jiarcius |iuiictatus. Clypeus 
iiiiier, apii/u ciiiargiiiatiis, ciliatu.s. Ociili ovati, cimvexi, bi-uniiei. Antenna- ;rnea% articulis tiilius basalibus 
xiridi-caTulescentilms. Prothorax longitudine noniiihil latior, a|)ice utrimiue leviter sinuatus, basi sub-truii- 
catus, basiii versus parum aiiipliatus, angulis aiiticis deflexis, obtusis, posticis retroi-suni baud productis, 
tere rectis; superne ievitcr convexus, cupreus, nitidus, dorso parce, sat profuude punctatus, a basi ad me- 
dium tenuiter canaliculatus, dein leviter carinatus, lateribus Inngitudinaliter impressis, virescentibus, crebre 
rugoso-punctatis. Scutellum ovatum, cuprcum, nitiduin, lave, medio transversim inipressum, apice leviter 
emarginatuni. Elytra antice truncata, protborace nonnibil latiora, ijuam lata duplo bingiora, lateribus ante 
medium parum sinuata, inträ medium apicem versus angustata, remote crenulata, apice ad suturam dente 
brevi, acuto armata, superne parum convexa, fusco-cuprea , leviter punctato-striata, transversim rugulosa, 
iiitra marginem lateralem vitta sat lata, impressa, viridi-aurea, croberrime jiunctulata ornata. Corpus subtus 
viiidi-iHtidum, parce, breviter pallido-jiubescens, crebre, medio ]iarcius jmnctatum, segmeiito ultimo abdomi- 
nis apice triangulariter emarginato. Pedes viridi-nitidi, parce i)unctati; tibiis extus cupreo-micantibus. 

126. Evidcs fiorji. 

Oblono-a, leviter convexa, ob^eure anieu, sub-nitida, corpore subtus pedibusque cya- 
iieis; capite canaliculato, postice crebre punctato, antice iinpresso, rude rugoso-punctato; 
prothorace dorso parce punctato, late sulcato, utrinque longitudinaliter iinpresso, lateribus 
rude rugoso-punctato, antice fovea profunda, cyanea insculpto; elytris crebre, rude, minus 
i-egulariter punctatis, apicem versus serratis, a[)ice ipso breviter dentatis. — Long. 37, lat. 
12 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput longitudine vix latius, leviter convexum, aneum, sub-nitidum, postice, prtesertim ad oculos, 
sat crebre pimctatum, medio late, profuude impressum, canaliculatum, ibique rude, parcius rugoso-puncta- 
tuni, ad oculos longitudinaliter sulcatum, apice profuude rotundato-emarginatum, utrinque breviter denta- 
tuni. Clyjicus magnus, utrinque rugoso-granulatus, medio lavis, canaliculatus. Oculi ovati, modice convexi, 
brunnei. Antenns individui descripti mutilata, articulis duobus primis viridi-aneis , secundo brevi, sub- 
rotundato. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque parum 
sinuatus, pone apicem subito oblique ampliatus, dein i'ectus, angulis anticis deflexis, parum ]irnminulis, ob- 
tusis, posticis retrorsum nonnihil productis, acumiiiatis; superne fere planus, aneus, sub-nitidus, dorso parce 
punctatus, longitudinaliter, late sulcatus et utrintiue impressus, lateribus rugoso-punctatus, medio foveola 
Hiagna, profunda, cyanea, antrorsuni cuntiniiata insculptis. Scutellum oblongo-quadratum, aneum, nitidum, 
la;ve, medio longitudinaliter canaliculatum. Elytra antice parum rotundato-producta, prothorace haud la- 
tiora, quani lata duplo longiora, lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, ante apicem acute 
crenata, a[iice i[iso ad suturam dente brevi, acuto instructa, superne leviter convexa, obscure anea, pun- 
ctis sat magnis, sub-seriatis impressa, interstitiis doi'salibus antice convexis. Corpus subtus eyaneum, ni- 
tidum. Pectus ad latera subtilissime, crebre punctulatum, medio parce profundius punctatum. Abdomen 
parce pimctatum, segmento basali medio elevato, sub-plano, elevatione apicem versus angustata, aidce ipso 
rotundata. Pedes cyanei, nitidi, parce punctulati, pube brevissima, cinerea parce adspersi. 

127. Klvlobasis cyanipeniiis. 

Oblonga, modice convexa, cuprea, nitida; capite profunde canaliculato, antice trian- 
gulariter impresso; pi'otliorace dorso parce, lateribus crebrius punctato, ante basin utrin- (50 EUCxENIES UK SA O XI K Kl X G JORDEN. 

que Ciuialiculuto, iiR^dio Icviter fuvfolato; el}tris cyaneis, iiifra ineJiuin virescciitibus, nie- 
diocritei- [)unctato-striatis, apicem versLi.s attenuati.s, creiiulatis, interstitiis plani?, parce ru- 
fulosis et punctatis, lateralilms postice scriatiin granulatis; singulo elytro apicu bideiitato. 
— Long. 12, lat. 4," milliiu. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidiic}')- 

Caput longitudino latins, modice coiivexuni, cu[ireuin, nitiduin, sat pnifundo, po.stice parcius puncta- 
tum, longitudinaliter canaliculatum, aiitice triangidariter impressuin, niarginibus lateralibus inipressionis ele- 
vatis. Oculi ovati, convexi, brunnei. Antcnna' vii-idi-wnew, nitidfu. Protliorax Icmgitudiiie latior, apicfi le- 
viter rotuiidato-cinarciiiatus, po.stice utrimiue panmi .sinuatus, lateiibu.s ab ajiice ad basin sensim nblique 
ampliatis, angulis anticis parum prominulis, rotundatis, posticis retiorsiim paullo productis, sub-acuniiiia- 
tis; supenic leviter couvexus, cupreus, nitidus, dorso parce, subtilitor, latenbus crebrius, profundiu.s puiicta- 
tus, basi utriiii|ue canalicida nbli(pia, iirnfunda, medio tbveola parva impressus, aiite aiigulos posticos non- 
nihil elevatus. Scutellum brevis.siinum, cupreiim, nitidum, Iwve, antice einargiiiatum , postice truucatum. 
Eiytra antice singulatim rotundato-producta , jirothorace parum latiora, quam lata duplo longiora, j)one ba- 
sin subito aiiipliata, dein leviter sinuata, iiitVa medium attenuata, subtiliter crenulata, singulo apice brevi- 
ter, acute bidentata, superne leviter convexa, nitida, cyanea, pone medium virescentia, mediocriter punctato- 
striata, interstitiis sub-planis, parce rugulosis et punctulatis, lateralibus postice seriatira distincte granulatis. 
Corpns subtus cupreum, nitidum, parce puiictatum, segmento ultimo abdominis viridi-rcneo, apice tridentato, 
dente medio breviore. Pedes cupreo-wnei, nitidi, minus crebre punctati. 

128. fiiris <iiii'ovittata. 

Oblonga, leviter convexa, iiitida, vii-idi-ciij)rea; aiiteiinis pedibusque ca^ruleis; capite 
crebre punctato, medio longitudinaliter, late, iirofunde imi)resso, viridi-csernlescente, ntrin- 
que cupreo-niicante; protliorace sat crebre, dorso parcius, subtilius {)unctato, viridi, cui)reo- 
trivittato, medio tenuiter canaliculato, utrinque impresso; elytris cyanescentibus, ante me- 
dium viridi-cupreis, sutura fere ad apicem margineque laterali pur})ureis. — Long. 15, 
lat. 5i millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput latitudine longius, modice convexum, viridi-civrulescens, crebre i)unctatum, utrinque ad oculos 
cupreo-micans, medio longitudinaliter profunde lateque impressum. Clypeus apice bidentatus, superne cana- 
liculatus. Oculi oblongo-ovati, convexi, brunnei. Antenn;e crerulea;, nitidaj. Protliorax longitudine dimidio 
latior, apice utrimjue leviter sinuatus, basi bi-sinuatus, lateribus medio modice rotundato-amiiliatis, angulis 
anticis parum prominulis, obtusis, posticis retrorsuin modice productis, acuminatis; superne paullo convexus, 
obscure viridis, nitidus, dorso minus crebre, lateribus crebrius punetatus, dorso longitudinaliter canalicula- 
tus, ante scutellum toveola parva et utrinque medio foveola altera majore impressus, cupreo-trivittatus, 
vittis lateralibus latis, dorsali angusta. Scutellum breve, cupreum, nitidum, keve, apice rotundatum. Elyti'a 
antice leviter rotundato-producta, viridi-marginata, jirothorace parum latiora et illo fere triplo longiora, la- 
teribus ante medium parum sinuata, infra medium angustata, subtiliter crenulata, apice singulatim rotun- 
data, superne parum convexa, sub-seriatim punctata, interstitiis alternis leviter convexis; cyanescentia, su- 
tura non usque ad apicem, margineque laterali purpureo antice, viridi-cu|»reis. Corpus subtus viridi-cupreum, 
nitidum, parce, pectore utrin(pie ci'ebrius pnnctatum. Pedes CcTrnlei, nitiili, obsolete punctnlati. 

129. Tcmiiogiiatlhi cgrcgia. 

Oblonga, convexa, pcneo-cuprea, subtus luteo-variegata; capite sat crebre punctato, 
medio canalicidato; protliorace sat crebre rugoso-punctato, medio linea angusta l«vi no- 
tato; elytris cajruleis, fasciis tribus latis luteis ornatis, parum profunde punctato-striatis, ENTOMOLOGISKA BIDKAO. 61 

interstitiis leviter convexis, transversim niijosis, |»;n-ce piinctuliitis; singulo olytro upice 
kte tnuicato, extus breviter deiitato. — Long. 30, lat. 12 milliiu. 
Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Ca[)ut longitudine vix latius, levitiT convexuni , wneo-ciiiiroiiiii , .siib-nitidiiiii , breviter pallido-pube- 
scens, sat ci'ebre iiunctiitum, medio biiigitiiiliiialiter canaliculatuin. Clyiieu.s viridi-anieus, medio [larce pun- 
ctatus, apice sub-sinuatus. Oculi magni, oblongo-ovati, convexi, brunnei, nitidi. Aiiteiina' vii-jdi-aMiei, nitidi. 
l'ri)tlii)ra.\ ioiigitudine dimidio iatior, apice uti^impie vix .sinuatd-einargiiuitus , basi protiuide bi-siiiuatu';, hi- 
teribus pone apieem magis, medio leviter rutuiidato-amjdiatis, angulis autieis defiexis, vix ])ronuiiuii.s, obtu- 
sis, posticis retrorsum prominulis, acuminati.s; supcrne convexu.';, anieo-cupreus , nitidus, sat crebre, medio- 
eriter rugnso-jjuiictatus, medio iinea angusta, loiigitudiiiali, lavi, panim clevata instructus. Scutellum me- 
diocre, sub-cordatum, viridi-nitidum, crebre, obsolete punctulatum. ]';iytra antiee singulatim aiiguiatira pro- 
diicta, prothorace vix latiora et iilo fere triplo loiigiora, lateribus ante medium leviter sinuata, iiitVa me- 
dium a]iicein versus sensim angustata, apice conjunctim late truncata, singulo extrorsum breviter, acute 
deiitata; sujierne convexa, cffrulea, nitida, tasciis tribus jutei** ornata, prima mox pone basin communi, i'e- 
licjuis aiigustiore, secunda mox ante medium, lata, margini laterali non attingente, ad suturam nonniliii an- 
gustata, postice angulariter pniducta, tertia inter medium et a|iii'em, lata, utrinque nonniliii abbreviata, an- 
trorsum bi-sinuata, ad suturam angustata, apice oblicjue truneata; minus profunde punctato-striata, inter- 
stitiis leviter convexis, parce punctulatis et transversim rugulosis. Corpus subtus nitidum. Pectus a'neo- 
cu[u-eum, sat crebre punctatum, [lube pallida adsi)ersum. Abdonien iuteum , parcius punctatura, segmentis 
apice viridijcneo-margiuatis, ultimu leviter rotundato, apice emarginato. Pedes viridi-a-nei, nitidi, j)unctati, 
parce paliido-pubescentes. 

130. CastiariiLt llopoi. 

Oblonga, paruin convexa, viridi-renea, subtus argenteo-sqnainosa; capite crebre pun- 
ctato, medio canaliculato; prothorace creberrime, lateribus profundius punctato, dorso ob- 
solete, longitudinaliter canaliculato; elytris ca^ruleo-virescentibus, leviter punctato-striatis, 
interstitiis convexis, crebre punctulatis, secundo reliquis magis elevato; singvilo elytro fa- 
sciis tribus aurantiacis ornato, apice breviter dentato. — Long. 9 — lOi, lat. 3i — 4 niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput latitudine paiHim Inngius, superne modice convexum, aMieiun, nitidum, crebre, mediocriter pun- 
ctatum, medio late, longitudinaliter impressum, supra antennas utrinciue tuberculo parvo instructum. Cly- 
peus ca^ruleus, apice rotundatus. Palpi nigro-ca?rulei. Oculi oblongo-ovati, modice convexi, brunnei. An- 
tennsB viridi-nitidre. Prothorax longitudine dimidio Iatior, apice vix rotiindato-emarginatus, basi utrinque 
sinuatus, pone apieem magis, medio modice rotundato-ampliatus, angulis anticis defiexis, liaud prominulis, 
jinsticis fere rectis; supcrne modice convexus, viridi-seneus, sub-nitidus, ci'«bre, ad latera profundius puncta- 
tus, dorso obsolete, longitudinaliter canaliculatus. Scutellum triangulare, viridi-nitidum, minus crebre pun- 
ctatum. Elytra antiee singulatim rotundato-producta, prothorace noimiliil latiora, quam lata plus duplo 
longiora, pone basin oblique ampliata, lateribus ante medium leviter sinuata, apieem versus sensim angu- 
stata, apice ipso dente brevi, acuto armata, superne paruui convexa, leviter punctato-striata, interstitiis pa- 
rum convexis, subtiliter, crebre [lunctulatis, secundo a sutura toto quartoque antiee reliquis clevatioribus; 
ra^ruleo-viresceiitia, singulo fasciis tribus latis, aurantiacis ornato, prima mox pone basin extrorsum prope 
maiginem ramulum retrorsum emittente, secunda in medio, apice rotundata et tertia ante apieem extrorsum 
utrinque anifiliata. Corpus subtus cupreo-a'neum , nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, squaniis parvis, 
subargenteo-micantibus dense adspersum. Pedes viridi-ca3rulei, nitidi, parce pallido-setulosi. 

131. rastiariiia Laportci. 

Oblonga, parum convexa, subtus c«rulea, nitida; capite prothoraceque virldi-iinieis, 
illo crebre punctato, medio longitudinaliter lateque sulcato, lioc crelire, lateril)us [irofun- 62 EUGENIES RESA OMKUING JORDEN. 

dins punctato, aiitf hasiii levitcr tri-iinprcKSo; clytris sanguineis, temiiter punctato-striatis, 
interstitiis feiv plaiiis, subtiliter, parce puiictulatis, sutura iindique, antice late, macula in- 
fralnunei-ali, magna, fa.scia lata, traiisversa, coinmuiii pone medium plagaque apicali cteru- 
leis; singulo el}ti-o apice sub-truncato, hand dentato. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidney). 

Capiit latitu.lini- louyius, superne mndiee ronvexum, aMicum iiitiduni, crebre, mediocriter punrtatum, 
medio late, Idii^itudiiialitcr ini|ii-e.ssLim, aiite aiiiccin area jiarva hvvi notatiim. Clypeus cierulpus, apice le- 
viter rotundatus. Talpi viridi-wnei. Oculi oblDii^d-ovati , inndirc convexi, dilute lininnei. Aiitemue viridi- 
iiitida\ Pnitliorax liiii^itudine diiiiidio latiur, apice vix rotuiidato-eniarginatus, basi utrinque sinuatus, late- 
ribus pone apieeni niaiiis, inedin leviter rotimdato-aiiipliatis, angulis anticis deflexis, liaud jiroininulis, obtu- 
sis, posticis retrorsuiii iiaullo pmductis, acuminatis; supenie nuidice convexus, viridi-cTiieus, sub-iiitidus, cre- 
bre, ad iatcra profiindius piinctatiis, basi leviter tri-iuipressus, ini|)ressione media aiigusta; dorso posticti 
liaea lonaitudinali hevi notato. Sciitelkuu sub-triangLdare, ieiieiun, meilio impressum, iiiiiuis crebre puiicta- 
tum. Elytra antice singulatiui leviter mtundatn-producta, prothorace vix latiora, quam lata diiplo lungiora, 
lateribus ante medium leviter sinuata, infra medium sensim angustata, apice singulatim sub-truncata, vix 
dentata, superne leviter convexa, tenuiter punctato-striata, interstitiis parum convexis, transversim subtili- 
ter rugolosis, parce punctulatis; sanguinea, iiitida, margine basali suturaijue inai-qualiter, antice late, viridi- 
anteis; pra^terea macula magna, oblongo-quadrata, infrahumerali, tascia lata communi, infra medium plaga- 
que magna apicali can-uleis. Corpus subtus caruleum, nitidum, parce pubescens. Pectus utrin(iue ci-ebre, 
subtiliter punctulatum. Abdonien sat crebre punctulatuni. Pedes cterulei, nitidi; femoribus parce, apicem 
versus crebrius punctulatis. 

132. C.istiariii.a siiiiilata. 

Oblonga, parum convexa, vindi-a:'nea, nitida, suljtus pube albida sat dense adspersa; 
capite crebre puiictato, medio profunde impresso; prothoi-ace creberrime, lateribus profun- 
dius punctato, dor-so obsolete canaliculato; elytris aurantiacis, tenuiter piuictato-striatis. 
interstitiis convexis, crebre punctulatis, secundo reliquis magis elevato; sutura intequaliter. 
antice late, macula infrahumerali mediocri, ovata, fascia lata, transversa, communi, infra 
medium plaga(jue apicali, cieruleis; singulo apice breviter dentato. — Long. 9 — 10, lat. 
3i — 3j milliui. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Magnitudo et similitudu C. I/njici; signaturis elytrorum ab illa mox distincta. Caput latitudine \on- 
gius, modice convexum, viridi-ajneum, sub-nitiduin, crebre punctatum, medio profunde lateque longitudinali- 
ter impressum. Clyiieus ca'ruleus, apice rotundatus. Ocidi oblimgo-ovati, brunnei. Anteniuv viridi-nitiibc 
Prothorax omnino ut in C. IJupei formatus et coloratus. Scuti^lluni sub-triangularo, viridi-ameuni vel ca'- 
i-uleura, minus crebre punctatum, medio longitudinaliter impressum. Klytra ut in C. Ilupci tbrmata, su- 
perne [laium ciinvexa, aurantiaca, nitida, margine basali, sutura antice late, dein angustius, macula infra- 
iiumerali mediocri, ovata, fascia pone medium lata, conmmni plagaque apicali sub-cordata, antice truncata 
cieruleis. Corpus .subtus viridi-cupnuim , nitidum, crebre jiunctulatum, pube brevi, albida sat den.se adsper- 
suiu. Pedes viridi-anei; femoribus parce, basi apiceque crelirius punctidatis. 

133. Etiioii corpiilciitiiiii. 

Oldongo-ovatum, leviter convexum, cupreum, nitidum, supra inanpialiter. subtus sat 
dense pallido-pilosum; capite crebi'e punctato, medio impresso, profimde canaliculato; pro- 
thorace crebre rugoso-aciculato, dorso leviter, lateribus evidentius, longitudinaliter cari- 
nato; scutello triangulari; el}tris fusco-ameis, cupreo-variegatis, maculatim pallido-pube- KNTOMOLOr, rSKA 7', 1 1) RA O. 03 

scentibus, suhtiliter, crebre alutaceis. piuictis parvis, oblongis seriatiiii iinpressis. — Long. 
lOi, lat. 45 inilliin. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Ca|iut rotundatuni, convexuin, cupreuiii, nitidiiin, sat ci-fbrp ]iiinctatiun, parcc iialliiln-imbescens, me- 
(lin inipressuni, profiiiule, longitudinaliter canaliculatuiii, iMiialicula postice latiiiie. Clypeus apice eniargina- 
tus, utriiique dentatus. Oi,-uli ovati, modice coiivoxi, bruiiiiei. Anteiinif biTves, tenues, filiforiiics, cupreo- 
a?ne£e. Prothorax loiigitudine fere duplo latior, aiitice vix, basi utriiH|iie protinide sinuatus, niedio modice 
rotundato-ampliatus, antrorsum angustior, angulis anticis defiexis, modice proilui-tis, acuiiiiiiati.s, posticis ob- 
tusis; Ruperne parum convexus, cupreus, nitidus, parce, ad latcra densius pallido-pubcsccns, sat crebre, an- 
tice parcius rugoso-acicuiatus, medio teiiuiter, ad latera evideiitius cariiiatus. Scutelluni triangulare, cupreum, 
sub-iiitidum, obsoieti; puiictulatiim. Elytra antice singuiatim rotuiidato-producta, reflexa, protlioi-are paulio 
latiora, quam lata diijilo loiigiora, lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice rotuiidata, 
siiperne fere plana, subtiliter coriacea et parce transversim rugulosa, puiictis parvis, oblongis seriatim im- 
pressa, tusco-senea, parmii nitida, parce cupreo-variegata, squamulis angustis, pallidis, niaculatim condensa- 
tis parce adspersa; singuln ad callum Imnieralcm sat profunde impresso. Corpus subtils cupreum, nitidum, 
sat crebre punctatuai. Pectus crebrius punctatum, pube depressa albida sat dense obsitum. Pedes cuprei, 
nitidi, jiunctulati, parce albido-pubescentes. 

134. Etiioii proviniiim. 

Oblonguin, levitor convexiini, cupreum, nitidum, supra ina^jualiter, subtus dense 
pullido-pubescens; abdomine utrinque serie e maculis denudatis ornato; capite crebre pun- 
ctato, medio impresso, profunde canaliculato; protliorace crebre rugoso-aciculato, lateribus 
evidenter longitudinaliter carinato; scutello triangulari; elytris maculatim pallido-pubescen- 
tibus, subtiliter, crebre alutaceis, punctis parvis, oblongis seriatim inipressis. — Long. 
7i— 8, lut. 3—31 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Pr;i?cedenti minor, pr;vsertim angustior. Caput rotundatum, convexum, cupreum, nitidum, sat crebre 
punctatum, pube brevi, pallida parce adspersum, medio impressum, profunde, longitudinaliter canaliculatura, 
canalicula postice latiore. Clypeus apice emarginatus, utrinque dentatus. Oculi ovati, modice convexi, brun- 
nei. xVntenna' viridi-anea', nitida>. Protliorax longitudino fere du]ilo latior, antice vix, basi utrin(|ue pro- 
funde sinuatus, medio modice rotundato-ampliatus, antrorsum angustior, angulis anticis deflexis, modice pro- 
durtis, acuniinatis, posticis retrorsum proniinulis, obtusis ; superne leviter convexus, cupreus, nitidus, crebre 
rugoso-acicuiatus, pube pallida parce adspersus, utrinque non procul a lateribus carina longitudinali distincta 
instructus. Scutollum triangulare, cupreum, nitidum, beve. Elytra antice singuiatim rotundato-producta, 
protliorace vix latiora, quani lata (lujilo longiora, infia bumeros leviter sinuata, pouc medium sensim angu- 
stata, a]iice leviter rotundata; superne fere plana, ciiprea, nitida, pube pallida maculatim condonsata varie- 
gata, subtiliter, crebre coriacea, punctis parvis, olilongis sei-iatim impressa; singulo elytro pone basin im- 
presso. Corpus sulitus cupreum, nitidum, punctulatiiiii, s(|iiainis setiformibus albidis dense vestitum. Abdo- 
men utrinc|U(^ serie laterali e maculis denudatis notatuni. Pedi-s cuprei, nitidi, punctulati, ]iarce albido- 
squamulosi. 

135. Agriliis miieroiintiis. 

Elongatus, viridis, nitidus; capite sat crebre punctato, medio longitudinaliter, late 
impresso; protliorace dorso crebre, transversim aciculato, ante basin ftiveolato, lateribus 
oblique im[)resso, inferne carinato; elytris crebre rugoso-punctatis, apicem vcrsus parce, 
breviter albo-setulosis; singulo apice bimucronato, inucrone interiore brevi. — Long. 7, 
lat. 2 millim. 

Patria: Manilla. 64 EUGEN lES RESA OMKRING JORDEN. 

^-1. urinato statura siiniiis, prothorace crebrius acioulato, elytris apice .siiigulatiin bi-mucronatis ab 
illo distiiictUÄ. Caput sulj-rdtundatLim , cnnvexuin, viridi-Kiieum , iiitidani, minus crebre, parum profiinde 
]>uiictatum, medio lonyitudinaliter lateque impressuiii. Oculi oblongo-ovati, bruiinei. Antenns nigra?. Pro- 
tliorax loii"itudine vix dimidio latior, a[iice sub-truncatus, basi utrinque sat profunde rotundato-emargina- 
tus, lateribus medio iianim ampiiatis, anguli.s aiiticis deflexis, obtu.sis, posticis fere rectis; superne modice 
convexus, viridi-anieus , nitidiis, dorso crebi-e, transversim ariculatus, ante basin foveola oblonga notatus, 
lateribus pairius aficulatus et piuictatus, ,sat profunde, obli(|ue impressus, infra impressionem carina antice 
abbreviata instructus. Scutellum breve, viridi-a^neum, ])unctulatum, apice utrinque Icviter emai-ginatum. Ely- 
tra antice singuiatim leviter rotundato-producta, prothorace non latiora at iiio fere triplo longiora, lateribus 
ante medium sinuata, apicem versus angustata, singuio apice acute bimucronato, nnici-one interiore brevissi- 
mo; superne parum convexa, viridia, nitida, creberrime rugoso-puiictata, ante apicem squamis parvis, au- 
gustis, setiformibus albidis adspersa. Corpus subtus viridi-reneura, nitidum, crebre punctulatura, punctis 
squamis parvis, albidis repletis. Pedes viridi-a-nei, nitidi, punctulati; tibiis viridi-cupreis. 

136. Agriliis paradoxiis. 

Elongatus, cyaneiis, nitidus; antennis latis, S(_Tratis; capite sulcato, quadri-tiibLTCu- 
lato; prothorace dorso profunde bifoveolato. laterilnis valde iinpresso, antice iitrincjue ina- 
cula parva albo-sqnaniOKa notato; scutello cupreo; elytris fusco-a^neis, confertim, sitbtiliter 
granulato-punctatis, dorso longitudinaliter inipressis, basi utrinque niacula parva flave- 
scente-squaaiosa ornatis; singuio apice leviter emarginato, arigulo exteriore niucronato; pe- 
ctore, segmento basali abdoniinis, apice excepto, fenioribusque posticis cupreis, dense aureo- 
squamosis. — Long. 3 2 — loj, lat. 21 — 21 millini. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caiiiit rotundatum, modice convexum, eyaueum, nitidum, parce punctatum, medio longitudinaliter, 
profimde lateque impressum, vertice tuberculis duobus minoribus, fronte binis validioribus, omnibus ubtusis 
instructum. Oculi oblongo-ovati, modice convexi, brunnei. Antennfe totre nigr», inferne profunde serratw, 
cupreo-micantes. Prothorax latitudine brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, 
medio sat late productus, truncatus, lateribus leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, modice 
prominulis, acuminatis, posticis latcralitei' noiinihil iiroductis; superne minus crebre, subtiliter aciculatus, 
dorso foveolis duabus profundis, longitudinaliter positis insculptus, lateribus arcuatim profunde impressus. 
ante basin carinula brevi, introrsum flexa r.otatus, cyaneus, nitidus, ante apicem utrin(jue macula parva, 
albo-squamosa. Scutellum cyaneum, nitidum, medio transversim carinatum, apice acumiiiatum, utrinque 
emarginatum. Elytra antice singulatiui leviter rotundato-producta, prothorace non latim-a at illo quadruplo 
longiora, lateribus ante medium leviter sinuata, apicem versus angustata, apice ipso singulatiui leviter emar- 
ginata, augulo exteriore producta, acute mucronata ; superne parum convexa, fusco-;enea, crebre granulato- 
punctata, prope suturam longitudinaliter sat late impressa, callo huinerali cupreo-micaute, inter callum et 
suturani macula parva flavescente-squamosa notata. Corpus subtus subtiliter, sat crebre punctulatum; pe- 
etore et segmento primo abdominis, apice laterali excepto cyaneo, cupreis, nitidis, s<juamis piiiformibus cu- 
prescentibus ornatis, medio denudatis, abdomine reli(iuo cyaneo-nitido, utrinque serie e maculis albido-squa- 
mosis. Pedes tenei, nitidi; femoribus posticis cupreis, aureo-squamosis. 

137. Agriliis tviiclliis. 

Elongatus, aMieo-cupreus; capite subtiliter, sat crebre punetulato, postice longitudi- 
naliter canaliculato; prothorace crebre, transversim aciculato, basi leviter quadri-foveolato, 
lateribus nicdio evideutius inqiresso; eljtris crebre, parum ])rofunde, minus regulariter 
pimctato-striatis, stria sutin-ali profunda inipressis, lateribus medio profunde sinuato-emar- 
ginatis, apice ipso singulatiui obtusis. — Loug. .5, lat. 1 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). ENTOMOLOOISKA BIDKACx. 65 

faput rotunilatum, convoxum, Mjiicu-cuiireuni, iiitiduni, sulitiliter, sat crebre puiiotulatum, a basi ad 
mediuiii Iniiiiitudiiuiliter caiialii-ulatiun, caiialicula ajiico iionniliil dilatata. Oculi magni, ovati, Migro-bi^uiiiiei. 
Autfiiiia; prothorace fere breviores, teinies, iiigr£0. Prothorax latitudine nuimihil loiiLiini-, apic-e sub-tninca- 
tus, basi utrinque profuiide sinuatus, lobo antescuteliari levitor cmargiiiato; latei-ibu.s pone ajnceni leviter 
rotundato-ampliatis, dein fere rectis, aiigulis posticis retrorsuin noiniihii pnmiinulis , .sub-obtusis; .supenu' 
convexus, cupreo-seneus , nitidus, crebre traiisversiiu aciculatus, in ipsa basi leviter i|iiadii-foveolatu.s et 
utrinipie medio transversim oblifiue iinjiressus. Scuteiiuni breviter triangularc, cuiireu-ivnenni, nitidum, pun- 
ctuiatnni. Elytra antice singulatim producta, protliorace non angustiora at iilo fere trijilo lungiora, lateri- 
bus a basi ad medium sensim angustata, inferne sinuato-emarginata, dein nonniliil ampliata, apicein versus 
attenuata, apice ipso singulatim obtusa; superne parum convexa, cupreo-a?nea, nitida, parum profunde, rre- 
bre , minus regulariter punctato-striata , stria tamen suturali profunde impressa. Corpus subtus cupreo- 
Eeneum, nitidum. Pectus evidentius, abdumen subtilius punetatis. Pedes obscure ajnei, nitidi, vix punetati. 

138. Traciljs ciirtiila. 

Breviter subtriangularis, leviter convexa, nigra, glabra; capite parce, obsolete pun- 
ctulato; protliorace subtilissiine, iniiius crebre punctulato, basi utrinque sinuato; elytris 
crebre, vage punctulatis, callo siipralunnerali modice elevato. — Long. 2, lat. l\ niillini. 

Patria: Brasilia (Rio Janeir(j). 

T. nuna vix longior, sed latior. Caput longitudine dimidio latius, superne modice couvexum, ni- 
grum, nitidum, parce, obsolete punctatum. Oculi ovati, modice convexi nigri. Antennas protliorace parum 
longiores, tenues, nigras, extrorsum nonnihil incrassatae. Prothorax longitudine triplo latior, apice leviter 
rotundato-emarginatus, basi utrinque parum sinuatus, lateribus basin versus subito ampliatis, angulis anticis 
deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, niger, nitidus, subtilissime, parce punctulatus, 
utrinque pone medium leviter impressus. Scutellum breviter triangulare, nigrum, nitidum, Irove. Elytra 
obtriangularia, antice singulatim leviter rotundato-producta, protliorace vix latiora, quam lata parum lon- 
giora, a basi ad apicem oblique angustata, apice conjunctim leviter rotundata, superne modice convexa, ni- 
gra, nitida, vage, crebre punctulata, dorso obsolete striata, callo suprahumerali modice elevato. Corpus 
subtus iiigrum, nitidum, vix punctatum. Pedes nigri, nitidi. 

139. Traclijs iiiiprcssa. 

Oblongo-subtriangularis, leviter convexa, cupreo-aMiea, nitida; capite minus crebre 
punctulato, postice canaliculato, antice inipresso; protliorace crebre, inediocriter punctato, 
basi utrinque sinuato; elytris sat profunde, crebre puiictato-striatis, squamis raris, setifor- 
mibus, pallidis adspersis, dorso inter basin et medium transversim impressis. — Long. 'Ih, 
lat. 1 r millim. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Caput longitudine dimidio latius, superne modice couvexum, cupreo-aäneum, nitidum, subtiliter, mi- 
nus crebre punctulatura, postice leviter canaliculatum, antice sat profunde impressuiu. Oculi oblongo-ovati, 
nigi'i, nitidi. Antennju breves, tenues, nigrae. Prothorax longitudine triplo latior, apice leviter rotundato- 
emarginatus, basi utrinque parum profunde sinuatus, medio triangulariter productus, lateribus basin versus 
oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, sub-acuminatis, posticis sub-rectis; superne leviter convexus, cu- 
preo-a-neus, nitidus, sat crebre, mediocriter punctatus. Scutellum piarvum, triangulare, cupreo-a-neum, niti- 
dum, l;e\e. Elytra oblongo-obtriangularia, antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace vix la- 
tiora, quam lata dimidio fere longiora, a basi ultra medium parum, dein subito angustata, apice coujun- 

Zoologi. Insekter. " 66 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

ctiiii sub-obtusa, superne levitiT convexa, cupreo-tenea, nitida, squamis raris, setitbrmibus, pailidis ad.spersa, 
crebre, sat profuiide puiictMto-striata, dnrso inter basin et medium transversim impressa. Corpiis sulitus 
cupreo-aBiieum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes cupreo-a;nei, iiitidi, vix punctati. 

Fam. throscides. 

140. Lissoiiiiis plagiiitiis. 

EloriiTatus, leviter convexus, äter, nitidiis; aiitennis serratis, articulis tribus liii.salibiis 
pedibusque flavo-tcstaceis; prothorace latitudiue dimidio longiore, nuruis crebre puiictato, 
lateribus basin versiis oblique aiiipliatis, angulis posticis parum productis, acuminatis; ely- 
tris subtibter, scriatiiu punctulutis, pläga uiagna, communi, antice usqiie in iiuirgincin la- 
teralein extensa, dilute straiuinea oriiatis. — Long. 4, lat. 1 millim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput longitudine noniiihil latius, leviter convexum, atruni, nitidum, sat crebre punctulatum, apice 
rotundatura; fronte inedio leviter impressa. Palpi nigro-picei. Oculi rotundati, modice con^-exi, nigri. An- 
tenna3 vix longitudine protlioracis, nigra;, articulis tribus basalibus flavo-testaceis, secundo et tertio brevi- 
bus, augustis, sub-cylindricis, 4 — 10 breviter triangularibus, ultimo ovato, acuminato. Prothorax latitudine 
dimidio longior, apice rotundato-emarginatus, basi sub-truncatus, lateribus ab apice basin versus sensiui 
oblique ampliatis, angulis anticis detiexis, modice prominulis, acuminatis, posticis retrorsum parum produ- 
ctis, acuminatis; superne leviter convexus, äter, nitidus, glaber, minus crebre, evidenter punctulatus. Scu- 
tellum sub-triangulare, atrum, nitidum. Elytra antice truncata, prothorace vix latiora at illo duplo longiora, 
poiie basin nonnihil ampliata, dein apicem versus attenuata, aiiice conjunctim rotundata, superne parum 
convexa, sub-seriatim, tenuiter punctulata, dilute straminea, nitida, basi anguste, margine laterali pone ba- 
sin antice introrsum rotundato-ampliato apiceque atris, nitidis. Pra'terea pube brevi, albida ante apicem 
adspersa. Corpus subtus atrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, nitidi, subtilis- 
sime puuctulati. 

Fam. ELATERIDES. 

141. Hotcrocroindiiis |tiiboriiliis. 

Elongatus, modice convexus, piceus, nitidus, pube sat longa, grisea adspersus; an- 
tennis pedibusque rufo-ferrugineis; capite minus crebre pimctato, antice leviter impresso, 
apice rotundato; prothorace minus crebre, profunde [)unctato, lateribus vix ampliato, an- 
gulis posticis retrorsum productis, acuminatis; elytris leviter punctato-striatis, interstitiis 
subtiliter, transversim rugulosis. — Long. 13, lat. 3t millim. 

Patria: Insula? Gallapagos. 

Caput longitudine vix latius, paullo convexum, piceum, nitidum, minus crebre punctatum, pube sat 
longa, cinerea adspersum, antice leviter sub-triangulariter impressuni, apice productum, rotundatnm. Ucidi 
sat magni, convexi, nigri. Antennre dimidio corpore longiores, fusco-ferrugineffi , pubescentes, articulo se- 
cundo parvo, brevi, reliquis oblongo-triangularibus, ultimo elongato, acuminato. Prothorax latitudine parum 
brevior, apice utrinque leviter sinuatus, basi sub-truncatus, lateribus pone apicem nonnihil, dein basin ver- 
sus haud ampliatis, angulis anticis (laruni prominulis, obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis, ca- 
rinatis; superne modice convexus, piceus, nitidus, minus crebre, sat profunde punctatus, pube sat longa, 
grisea adspersus, ante basin medio leviter impressus. Scutellum ovatum, piceum, nitidum, punctulatum. 
Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace vix angustiora at illo plus duplo longiora, ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 67 

latcribus ultra medium recta, dein sensira angustata, apice conjunctim sub-iotundata, superne Icviter con- 
vexa, picea, nitida, teiiuiter puiictato-striata, pube sat louga, grisca adsppi-sa, intiTstitiis planis, subtilissi- 
mp, träns vorsim ruguiosis. Corpus subtus ferrugineum , nitidum, minus crebre punctatum, parce, brcviter 
grisco-pul»e.scens. Pedes rutb-ferruginei, subtiliter, crebre punctulati, breviter paliidn-pubcscente.s. 

142. Moiiocrcpidiiis Goriiiari. 

Oljlungus, niodice convexus, niger, paruiii nitidus; anteiinis tenuibus, sermtis; pro- 
tliorace latitudiiie longiore, crebre punctato, ante l;asin iiiedio iinpresso, lateribus postice 
vix siiiuuto; elj-tris ultra medium rufo-testaceis , confertim puiictato-striatis, interstitiis 
crebre punctulatis; singulo elytro ante medium macidis dualnis nigris ornato, nigredine 
apicali ad suturam antrorsum dilatata. — Long. 14, lat. 4j niillini. 

Patria : Montevideo. 

Summa similitudo il/. JiiiuJiui!, iionniliii niaJDr, antennis tenuinribus, prothorace longiore, ante an- 
gulos posticos vix sinuato, elytrorum nigredine apicali ad suturam antrorsum dilatata ab illo distinctus. Ca- 
|mt longitudine latins, leviter convexiini, nigrum, parum nitidum, crebre, profunde punctatum. Fröns de- 
pressa, antice leviter rotundata. Oculi modice convexi, nigro-brunnei, nitidi. Antenniv tenues, nigrce, ar- 
ticulis secundo et tertio brevibus, reliquis sub-triangularibus, ultinio oblongo-ovato, ante apicem angustato. 
Prothorax latitudine longior, apice utrimjue leviter sinuatus, basi truncatus, lateribus pone apicem ad me- 
dium sensini ampliatis, ante basin vix sinuatis, angulis anticis defiexis, parum prominulis, obtusis, posticis 
retrorsum productis, acuminatis, carinatis; superne modice convexus, niger, opacus, crebre, sat profunde 
punctatus, medio ante basin sat late, longitudinaliter impressus. Scutellum ovatum, nigrum, crebre punctu- 
latum. Elytra antice singulatim rotundato-pi-oducta, prothorace parum angustiora at illo fere duplo lon- 
giora, lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne leviter con- 
vexa, ultra medium testacea, apice late nigra, parce, breviter pallido-pubescentia, nigredine ad suturam an- 
trorsum dilatata; prreterea in disco ante medium maculis duabus parvis, nigris, interiore antrorsum magis 
locata; crebre, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, subtiliter, crebre punctulatis. Corpus subtus 
nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum. Pedes nigri, sub-nitidi, crebre punctulati. 

143. ^loiiocrepidius siitiiralis. 

Oblongus, modice convexus, niger, parce pallido-pubcscens; antennis tenuibus pe- 
dibusque rufo-testaceis; prothorace latitudine longiore, crebre piuictato; el}tris rufo-testa- 
ceis, punctato-striatis, interstitiis crebre punctulatis, sutura late maculisque duabus disci 
longitudinaliter positis nigris. — Long. 14 — IG, lat. 4^ — 4? millim. 

Patria: Montevideo. 

M. i5ti(jnL0)<o proximus, sutura late nigra ab illo mox distinctus. Caput latitudine longius, leviter 
convexum, nigrum, sub-nitiilum, crebre, profunde punctatum, parce cinereo-pubescens. Fröns leviter trian- 
gulariter impressa, apice parum rotundata. Oculi moilice convexi, nigri, nitidi. Antennffi tenues, rufo-testa- 
ceai, artiindis secundo et tertio parvis, relicjuis sub-triangularibus, ultimo oblongo-ovato, ante apicem an- 
gustato. Prothorax latitudine nonnihil longior, apice utrinque leviter sinuatus, basi sub-truncatus, lateribus 
ab apice ultra medium sensim ampliatis, ante liasin vix sinuatis, angulis anticis deflexis, parum prominulis, 
obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis, carinatis; superne modice convexus, niger, jiarum nitidus, 
crebre, sat profunde punctatus, pube brevi, cinerea inanjualiter adspersus, ante basin medio longitudinaliter 
im]irpssus. Scutellum o\atum, nigruin, crebre ]iunctulatuni, |iube cinerea adspersum. Elytra antice singu- 
latim rotundato-producta, prothorace parum angustioi-a at illo duplo longiora, lateribus ultra medium recta, 
dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata; superne leviter convexa, rufo-testacea , paium nitida, 
pube cinerea adspersa, sutura late maculisipie disci duabus ]iarvis, rotundis, longitudinaliter positis, una G8 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

ante, altera infra medium, iiigri.s; crebre, mediocriter punctato-striata, iiiterstitiis planis, suLtilitei', confer- 
tim punctulatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, sat crebre punctulatum. Pedes testacei, sub-nitidi, crebre, 
subtilissime punctulati. 

144. Elator ignobilis. 

Elongatus, leviter convexiis, niger, nitidus, piibe brevi, grisea adspersns; anteiinis, 
palpis, pedibus, segmento ultimo abdoininis apice angulisque posticis protlioracis flavo- 
testaceis; capite prothoraceque crebre punctatis, hoc lateribus parum ampliato; elytris 
mediocriter punctato-striatis, iiiterstitiis subtiliter, sat crebre punctulatis. — Long. 7, lat. 
It niilliin. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput loiigitudine iioniiiliil latius, leviter convexum, iiigrum, nitidum, crebre punctulatum, pube brevi, 
grisea adspersum, apice rotundatum, non elevatum, utrinque ante oculos macula parva, rufo-testacea nota- 
tum. Palpi flavo-testacei, articulo ultimo securiformi. Oeuli modice convexi, brunnei. Antenna:" capite cuin 
prothorace nonnihil longiores, tenues, testaceje, articulis secundo et tertio augustis, illo brevi, hoc antece- 
dente nonnihil longiore, 4 — 10 oblongo-triangularibus , undecimo oblongo, acuminato. Prothoras latitudine 
lougior, apice utrinque leviter sinuatus, basi sub-truncatus, lateribus pone apicem modice, dein parum am- 
pliatis, angulis anticis deflexis, parum prominulis, obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis, carina- 
tis; superne leviter convexus, niger, nitidus, crebre, sat profunde punctulatus, pube brevi grisea adspersus, 
angulis .posticis flavo-testaceis. Scutellum ovatum, nigrum, parum convexum, subtiliter, crebre punctulatum, 
parce pubescens. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace parum angustiora et illo 
duplo fere longiora, lateribus ultra medium fere recta, dein apicem versus sensim angustata, apice conjun- 
ctim rotundata, superne leviter convexa, nigra, nitida, pube brevi, cinerea sat dense adspersa, mediocriter 
punctato-striata, interstitiis planis, sat crebre punctulatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre punctu- 
latum, pube brevi, depressa, cinerea sat dense adspersum, segmento ultimo abdominis apice rufo-testaceo. 
Pedes flavo-testacei, nitidi, subtiliter imnctulati, breviter pubescentes. 

145. Elafer taitieiisis. 

Elongatus, leviter convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, pube brevi, depressa, cinerea 
dense adspersus; antennis, palpis pedibusque testaceis; capite subtiliter, crebre punctulato, 
angulis oiunibus scutelloque rufo-testaceis; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis cre- 
bre punctulatis; singulo elytro longe pone basin macula obsoleta rufo-testacea. — Long. 1, 
lat. 2 millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Afflnis certe E. vjnohiU, capite prothoraceque subtilissime punctatis ab illo facile distinctus. Ca- 
put longitudine latius, leviter convexum, nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube 
depressa, cinerea dense adspersum, postice longitudinaliter, tenuiter canaliculatum , margine apicali rotun- 
dato, anguste, confuse ferrugineo. Palpi testacei. Oculi modice convexi, brunnei. Antenns capite cum pro- 
thorace vix longiores, testaceiE, articulis secundo et tertio tenuioribus, illo brevi, hoc nonnihil longiore, 
4 — 10 oblongo-triangularibus, undecimo oblongo, acuminato. Prothorax latitudine vix longior, apice utrin- 
que parum sinuatus, basi sub-truncatus, lateribus pone apicem nonnihil, dein parum ampliatis, angulis an- 
ticis hand prominulis, obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis, carinatis; superne leviter convexus, 
nigro-piceus, sub-nitidus, pube brevi, cinerea sat dense adspersus, angulis omnibus margineque laterali an- 
guste testaceis. Scutellum ovatum, rufo-testaceum , punctulatum, parce cinereo-pubescens. Elytra antice 
singulatim rotundato-producta, prothorace parum latiora et illo duplo longiora, lateribus ultra medium re- 
cta, dein angustata, apice conjunctim rotundata; superne leviter convexa, nigro-picea, sub-nitida, pube brevi. ENTOMOLOGISKA BIDKAG. 09 

sat deiisa, ciuerea adspersa, tenuiter punctato-striata, iiiterstitiis sub-planis, sulitiliter, creberrime puiictula- 
tis. Corjms subtus iiifrro-piceum , .sub-nitiJiini, subtiliter, creljre [lUiK-tulatuiii , jmbe brevi, grisea sat dense 
obsitiim ; sciiimento ultimo abdnminis apice rutb-te.stacco. Pedes flavo-testacei, sub-nitidi, subtilissime, cre- 
bi-e iiuiictulati, paire breviter pubescentes. 

14 G. Elatcr v.nriegatus. 

Elongatus, leviter convexus, piceus, sub-uitidus, pube brevi, cinerea sat dense ad- 
spersus; aiitennis, palpis pedibusque flavo-testaceis; capite prothoraceque sat crebre pun- 
ctulatis, hoc lateribus antice aiiguste, postice latius testaceo-inargiiiato; elytris mediocriter, 
crebre punctato-striatis, flavo-testaceis, vitta lata antica, fascia pone inediuiii, commiini su- 
turaque postice nigro-fuscis. — Long. 6 — 71, lat. Ii — U milliiii. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput Iniiiritudiiie latius, leviter convexuni, piceum, sub-nitidum, crebre puiu-tulatum , pube brev), 
cinerea ad.spersura, antice rotundatum, confuse testaceo-margiuatuni. Palpi flavo-testacei. Oculi inodice con- 
vexi, brunnei. Antennse capite cura prothorace paruni breviores, testaceae, articulis secundo et tertio te- 
nuioriiius, iiln brevi, hoc nonnihil longiore, 4 — 10 oblongo-triangularibus, ultimo oblongo, arnniinato. Pro- 
thorax iatitiidine nonnihil longior, apice leviter rotundato-eniarginatus, basi truncatu.s, lateribus ab apice 
liasin ver.sus sensiin ampliatis, angulis anticis deflexis, parum prorainulis, obtusis, posticis retrorsum produ- 
ctis, acuminatis, carinatis; superne leviter convexus, piceus, sub-nitidus, sat crebre punctulatus, pube brevi, 
cinerea ad.spersu.s, margine laterali antice anguste, postice latius testaceus. Scutelluni breviter ovatum, pi- 
ceum, subtiliter, crebre punctulatum, parce pubescens. Elytra antice singulatim rutundato-jiroducta, protho- 
race parum angustiora at illo fere duplo longiora, lateribus ultra medium fere recta, dein sensim angu- 
stata, afiice conjunctim rotundata; superne leviter convexa, testacea, sub-nitida, pube brevi, cinerea sat 
dense adspersa, mediocriter crebre pmictato-striata , vitta lata a basi fere ad medium extensa, fascia infra 
medium sat lata, communi suturai|ue a)iicem versus nigro-fuscis; interstitiis planis, subtiliter, crebre pun- 
ctulatis. Corpus subtus sub-nitldum, subtiliter, crebre jiunctulatum, breviter cinereo-jiubescens. Pectus te- 
staceum. Abdomen piceum, segmento ultimo dilutiore. Pedes testacei, sub-nitidi, subtilissime punctulati, 
bieviter pubescentes. 

147. fryptolijpiiiis luiscUns. 

Oblongus, leviter convexus, niger, nitidus, pube brevi, depressa, cinerea dense ad- 
spersus; prothorace convexo, subtiliter, crebre, lateribus evidentius punctulato; elytris 
jtunctulatis, tenuiter punctato-striatis. — Long. Ii — 2, lat. i — 1 niillini. 

Patria: Java. 

C", inhmtisshno magnitudine et statura simillimus, pube densiore cinerea obsitus, jirotliorace conve- 
xiore ab illo distinctus. Caput longitudine latius, convexum, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctula- 
tum, jiube brevi, cinerea minus dense adspersum. Oculi modice convexi, nigri. Antennw longitudine fere 
capitis protlioracis(jue, nigra;, pallido-pubescentes. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice leviter ro- 
tuiidato-emarginatus, basi sub-truncatus, ab apice basin versus sensim anipliatus, angulis anticis deflexis, 
obtusis, posticis retrorsum prominulis, acuminatis; superne convexus, niger, nitidus, crebre, subtiliter, lateri- 
bus evidentius punctulatus, pube brevi, cinerea obsitus, dorso sub-denudatus. Scutelluni mediocre, nigrum; 
punctulatum, breviter pubescens, apice rotundatum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, 
prothorace vix angustiora at illo dimidio longiora, a basi ad medium sensim, dein magis angustata, apice 
conjunctim sub-rotundata , superne leviter convexa, nigra, nitida, pube brevi, cinerea dense obsita, tenuiter 
punctato-striata, interstitiis subtilissime, crebre punctulatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre, subti- 
lissime punctatum. Pedes nigro-picei, nitidi, punctulati. 70 EUGENIES RESA OMKKING JORDEN. 

148. Cardiophonis iiiiuicritiis. 

Ol)lono;us, leviter convexus, niger, nitidus, dense, breviter ciiiereo-pubescens; anten- 
iiis pedibusque testaccis; protliorace siibtiliter, crebre punctulato, antice postictque angu- 
stato, inedio modice rotundato-ainpliato, angulis posticis retrorsum modice proininulis, acii- 
rainatis; elytiis subtiliter piinctato-striatis, interstitiis planis, la'vibus. — Long. 5, lat. Ii 
millim. 

Patria: Peruvia (Callao). 

Caput longitudine latins, superne modice convexuni, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctuia- 
tuui, dense, breviter cinereo-pubescens. Fröns autice rotundata. Oculi modice convexi, iiigri. Antennre lon- 
gitudine fere capitis protlioracisque , testacere, articulo secundo sub-cylindrico, reliquis extrorsum sensim in- 
crassatis, ultimo ovato, acuminato. Protliorax latitudine parum longior, apice rotundato-emarginatus, basi 
truncatus, lateribus pone apicem sensim rotundato-ampliatis, basin versus iionnihil angustatis, angulis anti- 
cis antrorsum parum prominulis, obtusis, posticis retrorsum modice productis, sub-acuminatis; superne con- 
vexus, niger, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea dense obsitus. Scutellum sub- 
cordatum, nigium, jiarcius pubescens. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, protliorace vix 
latiora at illo duplo longiora, pone basin sensim ampliata, infra medium nonnihil angustata, apice conjun- 
ctim sub-rutundata, leviter convexa, nigra, sub-nitida, pube cinerea dense obsita, subtiliter punctato-striata, 
interstitiis planis, Iwvibus. Corjius subtus nigrum, sub-nitidum, punctulatum, pube cinerea vestitum. Pedes 
testacei, nitidi. 

149. Cardiophonis insiilnris. 

Elongatus, leviter convexus, piceiis. sub-nitidus, pube brevi, depressa, cinerea obsi- 
tus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; prothorace subtiliter, sat crebre punctulato, an- 
gulis posticis retrorsum modice prominulis, sub-acuminatis; elytris regulariter punctato- 
striatis, interstitiis planis, lirvibus. — Long. 4—4',, lat. 1 millim. 

Var. et: supra ferrugineus, elytris basi dilutioribus. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput longitudine latins, modice convoxum, piceum, sub-nitidum, crebre punctulatum, breviter cine- 
reo-pubescens. Fröns antice rotundata. Oculi parum convexi, brunnei. Antenna' longitudine capitis pro- 
tlioracisque, rufo-ferrugine;e, articulis secundo et tertio angustioribus, reli(|uis triangularibus, ultimo oblongo, 
acuminato. Protliorax latitudine nonnihil limgior, apice rotundato-emaruinatus, basi sub-truncatus, lateribus 
medio leviter rotundato-ampliatis; angulis anticis detiexis, modice prominulis, obtusis, posticis retrorsum 
modice productis, sub-acuminatis; superne modice convexus, piceus, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctula- 
tus, pube brevi, depressa, cinerea parce adspersus. Scutellum ovatum, piceum, obsolete punctulatum, apice 
rotundatum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-jtroducta, protliorace vix latiora at illo duplo lon- 
giora, lateribus recta, infra medium sensim angustata, apice conjunctim sub-rotundata; superne leviter con- 
vexa, pieea, pube brevi, depressa, cinerea dense obsita, regulariter, mediocriter punctato-striata, interstitiis 
planis, Ijevibus. Corpus subtus nigro-piceum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei , nitidi, 
.subtilissime punctulati. 

150. frcpidoiiieiiHs Iiitoipcs. 

Oblongus, leviter convexus, niger, nitidus, supra parce cinereo-pubescens, subtus 
dense albido-squamosus; pedibus luteis, tarsis infuscatis; capite parce punctulato, antice 
impresso; prothorace parce punctulato, canaliculato, lateribus parum ampliato; elytris ni- 
gro-cyaneis, apicem versus attenuutis, tenuiter piuictato-striatis, interstitiis subtilissime, mi- " ENTOMO LOGISK A lä I UK A G. 71 

niis crebre pnnctulatis; abdoinine utrinque seriel)n.s duabus e niaciilis parvis, deniulatis 
notato. — Loiig. 11, lat. 3i inilliin. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caimt longitudine |i;iruiii latius, fV'ie lilammi, levitor inipressum, iiigrum, nitidum, parce punctula- 
tiim, pube depiTssa, ciiierea adspersum, aiitice levitcr i-otundatum. Oculi iiiodice coiivoxi, iiigri. Antenna; 
loindtudine capitis protlioraciscjue, lilifonnes, nigra", parce puljoscentes, articulo seruiido parvo, brevi, reli- 
quis longitudine »qualibus, apiceni versus ampliatis, ultimo oblongo, acuniinato. Prothorax latitudine iion- 
nihil longior, a[)ii'0 leviter rotundato-fniaiginatus, basi utniu|iie ijaruin sinuatus, lateribus modio paullo am- 
pliatis, angulis anticis modice proniinulis, ,sub-acuuiinatis, postic-is retrursuin productis, acuminatis, carinatis; 
superne modice cniivexus, niger, nitidus, subtiliter, parce punctatus, pube brevi, cinei-ea rare adspersus, me- 
dio longitudiiialitcr canaliculatus. Scutelkini ovatum, convexum , nigrum, crebre punctulatum, parce pube- 
scens. Klytra antire singulatim rotundato-producta, protliorace non angustiora at illo duplo longiora, late- 
ribus ultra medium recta, dein attenuata, apice conjunctim sub-acuminata; superne leviter convexa, nigro- 
cyanea, nitida, pube brevi, cinerea adspersa, tenuitor punctato-striata, interstitiis liaud convexis, parce pun- 
ctulatis. Corpus subtus nigrum, sat crebre punctulatum, squamis setifornubus albidis vestitum. Abdomen 
utrinque seriebus duabus e maculis parvis denudatis nntatum. Pedes lutei, nitidi, parce punctulati, pube 
brevi, albida adspersi; tarsis infuscatis, articulo basali unguiculisquc ferrugineis. 

151. Agriotcs boiiarieiisis. 

Elongatus, leviter convexus, ferrugineus, parum nitidus, pube brevi, cinerea sat 
dense adspersus; anteniiis, palpis pedibuscpie testaceis; capite nigro, crebre punctulato; pro- 
thorace oblongo-quadrato, crebre punctulato, basi apiceque rufotestaceo-margiruito; elytris 
niediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, subtiliter, crebre punctulatis. — Long. Ti, 
lat. 2 luillini. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput buigitudine nonniliil latius, leviter convexum, nigrum, sub-opacum, crebre punctulatum, pube 
brevi, cinerea sat dense adspersum, apice rotundatum. Palpi testacei. Oculi modice convexi, brunnei. An- 
tennse longitudine fere capitis cum prothorace, tenues, filitbrmes, testacefe, articulo secundo reliquis nonnihll 
breviore, ultimo oblongo, acuniinato. Prothorax oblongo-quadratus, latitudine fere dimidio longior, basi api- 
ceque sub-truncatus, lateribus fere rectis, angulis anticis deliexis, vix proniinulis, obtusis, posticis retrorsum 
modice productis, acuminatis; superne modice convexus, crebre punctulatus, ferrugineus, parum nitidus, pube 
brevi, cinerea sat dense adspei-sus, margine ajiicali et basali confuse rufotestaceo-marginatus. Scutellum 
ovatum, rufo-testacpum, crebre punctulatum, parce pubescens. Elytra antice rotundato-producta, prothorace 
vix angustiora at illo plus duplo longiora, lateribus ultra medium recta, dein sensini angustata, apice con- 
junctim rotundata; su|ierne leviter convexa, ferruginea, sub-nitida, jmbe brevi, cinerea sat dense adspersa, 
mediocriter punctato-striata, intei-stitiis planis, subtiliter, crebre jjunctulatis. Corpus subtus piceum, subtili- 
ter, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescens, segmento ultimo abdominis rufoferrugiiieo-marginato. 
Pedes testacei, subtilissime punctulati, breviter pubescentes. 

152. Scricosoiiiiis semitiiictus. 

Elongatus, leviter convexus, nigro-fuscus, parum nitidus, pube brevi, pallida adsper- 
sus; antennis basi, palpis pedibusque flavo-testaceis; prothorace latitudine longioi-e, subtili- 
ter, creberrinie [)Uiictulato, angulis posticis testaceis; olytris testaceis, crebre punctato- 
striatis, interstitiis punctulatis, fascia sat lata pone uiediuui, dein margine suturali apice 
ampliato nigro-fuscis. — Long. 5 — 51, lat. Ii millim. 

Vnr. cc: capite prothoraceque ferrugineis, sutura elytrorum non infuscata. 

Patria: Insula; Keelings. 72 EUfiEXIES KESA OlIKKIXG JOEDEN. 

Caput hititmline nonnihil brevius, luviter convexuni, nigro-fuscum, sub-opacum , subtiliter, crebre 
ouiictulatum, pube brevi, cinerea ad.-persum, antice rotundatum, confuse ferrugineo-iuai-ginatum. Palpi flavo- 
testacei. Oculi modice convexi, nigri. AnteniKf pruthorace iiaruin longiores, sub-filiformes, iiigro-fusca;, ar- 
ticulis 3 vel 4 basalibus testaceis, 2 et 3 tenuioribus, brevibus, 4 — 10 loiigitudine sensira derrescentibus , 
ultimo ovato, sub-obtuso. Prothorax latitudine diniidio loiigior. apice vix rotundato-emarginatus, lateribus 
ab apice ad medium seiisim perparum ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis deflexis, parum prominu- 
lis, acuminatis, [losticis retrui-sum productis, acutis, carinatis; superne leviter convexus, iiigro-fuscus, sub- 
opacus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevissima, cinerea adspersus, angulis basalibus testaceis. Scu- 
tellum ovatum, niiirn-fuscum, opacum, punctulatum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, prothorace 
jiaruni angustinra at illo iliniidio longiora, lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice con- 
junctiui rotundata, superne leviter convexa, testacea, parum nitida, pube brevissima, cinerea adspersa, cre- 
bre, niodiocriter punctato-striata, interstitiis planis, confertim punctulatis; pone medium fascia sat lata, 
communi dein margineque suturali anguste, apicera versus latins nigro-fuscis. Corpus subtus ferrugineum, 
subtiliter, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescens. Pedes flavo-testacei, nitidi, subtilissime punctati. 

153. Scricosomus rimosns, 

Elongatus, leviter convexus. nigro-fusciis, ptiruin nitidus, pube brevi, pallida adsper- 
sus; alltennis basi, palpis pedibusque flavo-testaceis; prothorace latitudine vix longiore, 
subtiliter, creberriine punctulato, antice posticeque testaceo; elytris testaceis, punctulatis, 
crebre punctato-striatis, fascia media, lata, communi, fusca notatis. — Long. Ai—b, lat. 
1 niillim. 

Var. a: elytris totis fuscis, basi tantnni plus minusve dilutioribus. 

Var. [i: totus flavo-testaceus. 

Patria: Iiisukw Keelings. 

Statura fere prn?cedentis, aliter coloratus, prothorace breviore. Caput latitudine nonnihil brevius, 
leviter convexum, nigro-fuscum , sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevissima, cinerea ad- 
spersum, antice rotundatum, confuse rufotestaceo-marginatum. Palpi tiavo-testacei. Oculi modice convexi, 
nigri. Antennaj protliorace parum longiores, sub-filiformes, nigro-fuscse , articulis .3 vel 4 basalibus flavo- 
testaceis, 2 et 3 tenuioribus, brevioribus, 4 — 10 longitudine sensim decrescentibus, ultimo ovato, sub-obtuso. 
Prothorax latitudine vix longior, apice parum rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus ab apice ad 
medium sensim perparum ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis defiexis, parum prominulis, acuminatis, 
posticis rotrorsum productis, acuminatis, carinatis; superne modice convexus, nigro-fuscus , parum nitidus, 
pube brevissima, cinerea adsjiersus, subtiliter, crebre punctulatus, antice posticeque testaceus. Scutellum 
ovatum, fuscura, crebre punctulatum, apice rotundatum. Elytra antice singulatim rotundato-producta, pro- 
thorace vix angustiora at illo duplo longiora, lateribus recta, infra medium sensim angustata, apice rotun- 
data, superne leviter convexa, subtiliter, crebre punctulata, tenuiter punctato-striata, pube brevi, cinerea 
adspersa, flavo-testacea, i»aruni nitida, medio fascia lata, communi, nigro-fusca ornata. Corpus subtus fer- 
rugineum, parum nitidum, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescens. Pedes flavo-testacei, sub-nitidi, 
subtilissime punctulati. 

Fam. cyphoxides. 

154. Scirtcs adiistiis. 

Rotundatus, leviter convexus, fusco-f(;rrugineus, sub-nitidus; capite, prothorace me- 
dio, scutello fenioribusque posticis nigro-fuscis; elytris subtiliter, minus crebre punctulatis. 
— Long. 3 — Si, lat. 21 — 2 v miUim. 

Patria: Buenos Ayres, Montevideo. ENTOirOLOGISK A BIDRAG. 73 

]\In2iiitudo et statura 5. liernisphaTki , aliter coloratus, elytris evidentius, minus crebre punctulatis. 
Caput rotuiidatum, leviter convexum, nigrum, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum. Palpi flavo- 
testacpi. Oculi sat magni, rotundati, glauei. Antennse diraidio corpore longiores, testaceae, parce pubescen- 
tes. Prothornx brevissimus, apice utrinque leviter sinuatiis, basi bisinuatus, medio tiMinratu.s, lateribus te- 
nuiter marginatis, basin versus oblique ampliatis, anguiis nonniliil productis, acutis; superne leviter conve- 
xus, fusco-ferrugineus, sub-nitidus, subtilissime punctulatus, dorso medio plus minusve infuscatus. Scutellum 
sat maiinum, triangulare, nigro-fuscum, sub-Ia?ve. Eiytra magna, conjunctim rotundato-emarginata, protlio- 
race latinra, (piam lata parum longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; pone basin leviter rotundato-am- 
pliata, intVa medium sensim angustata, apiee rotundata, superne parum convexa, fusco-ferruginea, sub-nitida, 
sulitilitor, evidentius, minus crebre [)unctulata. Cnrpus subtus fusco-ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter pun- 
ctulatum. Pedes rufo-testacei ; femoribus anterioribus basi plus minusve iufuscatis, posticis crassissimis, 
totis nigris. 

155. Ptilodactjia fiTnigiiie.a. 

Oblonga, leviter convexa, ferruginea , sub-nitidii, pube brevissiiiiii, deprcssa, cinereo- 
albida sat dense obsita; antennis pedibusque testaceis; prothorace elytrisque subtiliter, 
crebre punctidatis, illo brevi, ante scutellum transversim leviter inipresso. — Long. 4, 
lat. Ii' millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput deflexum, rotundatum, ferrugineuui, superne fere planum, parum nitidum, subtiliter, crebre 
punctulatum, antice pube brevissima, deprcssa, albida adspersum; ore palpisque dilutius ferrugineis. Oculi 
sub-rotuudati, convexi, nigri. Antennae corpore uonuibil breviores, testacese, articulis 3 — 7 inferne apice 
ramulum sat longum, minus tenuem emittentibus. Protborax longitudine fere duplo latior, apice reflexo- 
marginatus, medio leviter rotundato-produrtus, lin>i utrinque parum profunde sinuatus, lobo medio nonnibil 
producto, leviter emarginato; lateribus tenuiter marginatis, ultra medium oblique amiiliatis, basin versus 
parum rotundatis, augulis posticis retrorsum nonniliil jiroductis, acuminatis; superne leviter convexus, ferru- 
gineus, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, ]}ube brevissima, depressa, albida sat dense adspersus, 
ante scutellum leviter, transversim impressus. Scutellum breve, sub-quadratum, ferrugineum, punctulatum, 
tenuiter puhesceus. Eiytra antice sub-truncata , prothorace non latiora at illo duplo et dimidio longiora, 
humeris sub-angulatis, leviter reflexis; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjun- 
ctim rotundata, superne leviter convexa, ferruginea, sub-nitida, subtiliter, crebre punetulata, pube brevissi- 
ma, depressa, albida sat dense obsita. Corpus subtus ferrugineum, parum nitidum, crebre punctulatum. Pe- 
des dilute rufo-testacei, subtiliter, crebre punctulati. 

Fam. LYCID.E. 

156. Dictj opteriis iuar|^iiiicollis. 

Oblongus, parum convexus, nigro-fuscus, sub-opacus, breviter pubescens; prothorace 
subtiliter punctulato, utrinque longitudinaliter impresso, late flavotestaceo-marginato; ely- 
tris crebre, mediocriter punctato-striatis, interstitiis augustis, leviter elevatis. — Long. 4j, 
lat. 1; millim. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Caput deflexum, rotundatum, leviter convexum, nigrum, sub-opacum, basi latuin, os versus angusta- 
tum, sub-rostratum. Palpi nigro-fusci. Oculi rotundati, convexi, distantes, nigri. Antenns loiigitudine dimidii 
corporis, crassa;, compressK, nigraj, pubescontes, articulo secundo parvo, forrugineo. Prothorax latitudine 
postica brevior, aiiice rotuudatus, basi truncatus, lateribus pone apicem rotundato-ampliatis, dein sensim 

Zoolofji , InadKttr. 74 EUGEXIES RESA OlIKlilNr, JORDEX. 

obli(iiif dilntatis, angulis po.sticis retrdrsum prodiiftis, acumiiiatis ; .su|iorno in dorso leviter convexus, subti- 
liter puiictulatus, niiii-o-fusous, sub-nitidus, utriiKiue loiigitudinaliter impressus, late, confuse flavotestaceo- 
niannnatus, extus reticxus. Scutelluin triaimulare, iiiiiro-fuscum, sub-opacum. Elytra antice truncata, pro- 
thorace non latidra at illo fere ([uadiupln loiigiora, iMine basin .seasim iinniiihil ampliata, apice conjunctiin 
rotundata, supenie fere plana, nifzro-fusca, sub-opaca, breviter, minus dense pubescentia, mediocriter, crebre 
punctato-striata, interstitiis angustis, leviter elevatis. Corpus subtus nigro-fuscuin, opacum, breviter, parce 
pubescens. Pedes graciles, nigro-fusiM; fenioribus anterinribus basi Havo-tostaceis. 

157. Calo|»toroii lateritiiini. 

Oblonguin, paruin convexum, rnfo-testaceum. bivvitrr pubescens; antcniiis, palpis ar- 
ticulo ultiino tarsisque nigris, liis articulo prinio toto, 2 — (j basi rufo-testaceis; protliorace 
impresso, uiidique reflcxo-niarginato, medio longitudinaliter carinato; elytris reticulatis, 
apiceni versus modice anipliatis, singulo tricostato, costis cxternis ante apicein abbi'evia- 
tis. — Long. l^i, lat. Gy niillim. 

Patria: Insula Puna. 

Caput rotundatum, rufo-testaceum, parum nitidum, subtilissime punctulatum, pube flavescenti postice 
parce, antice dense obsitum, inter oculfis transversim elevatum, pone elevationen! foveolis binis parvis, 
transversim positis inseulptum. Palpi rufo-testacei, articulo ultimo raagno, securifornii, nigro. Oculi parvi, 
mtundati, convexi, iiigri. Antennre dimidio corpore longiorcs, compressa;, nigrfe, articulo primo crasso, cya- 
tliiformi, toto, 2 — 6 basi rufo-testaceis, secundo sub-triangulari, sequente breviori, reliquis longitudine sub- 
ffiqualibus, inferno apicem versus oblique anipliatis. Prothorax sub-triangularis, latitudine postica iiaruiii 
brevior, apice rotundatus, basi utrinque leviter sinuatus, undiipie, priesertim ad latera reflexo-marginatus, 
pone apicem modice rotundato-ampliatus, dein sensim oblique dilatatus, angulis posticis lateraliter nonnihii 
productis, acuminati.; dorso impressus, subtiliter punctulatus, breviter puboscens, medio carina elevata mar- 
gini basali et apicali adfixa notatus. Scutellum rufo-testaceum, punctulatum, pubescens. Elytra antice sin- 
gulatim leviter rotundato-producta, jirotliorace parum latiora, longe ultra medium sensim modice ampliata, 
dein nonnihii angustata, apice singulatim rotundata, superne parum convexa, rnfo-testacea, pube brevissima, 
concolore obsita, irregulariter, minus crebre elevato-reticulata, singulo costis tribus augustis, media humili- 
ore instructo, exterioribus ante basin abbreviatis. Corpus subtus rufo-testaceum, pai-ce [lunctulatum, tenni- 
ter pubescens. Pedes rufo-testacei, pubescentes; fenioribus vix incrassatis, compressis; tarsis nigris; ungui- 
culis testaceis. 

158. Eros l)iliiK>ol<!tii$. Oblongus, parnin convexus, dilute tlavescens, sub-opacus, breviter pubescens; auteu- 
nis, femoribus ai)ice, tilnis, tarsis corporecjue subtus nigro-fuscis; protborace leviter reflexo- 
marginato, tenuiter, longitudinaliter cannliculato, vitta, media angusta, nigro-fusca; elytris 
crebre punetato-striatis, interstitiis alternis leviter costatis; singulo ehtro prope suturani 
linea angusta, ad medium non continuata, fusca. — Long. 7i, lat. o niillim. 

Patria: Insula S:t Josepli. 

Caput sub-rotinidatuHi, testaceuni, sub-nitiduni, postice imiiressuni, inter oculos transversim eleva- 
tuni. Palpi nigro-fusci. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antenna) dimidio corpore longiores, sub-compressa', 
nigrje, pone medium aj)iceni versus tenuiores, articulo secundo jiarvo, brevissimo, tertio sub-triangulari, ul- 
timo tenni, acinninato. Pn.tli(U-ax longitudine vix latior, undii|ue nindice retiexo-marginatus, apice rotunda- 
tus, basi utrinipu! leviter siimatus, superne jiaruni convexus, dilute llavescens, sub-nitidus, subtiliter, crebre 
punctulatus, dorso canalicula teiiui, longitndinali , antice abbreviata insculptus et vitta dorsali nigro-fusca 
ornatus, angulis posticis retrorsum nnmiilul productis acuminatis. Scutellum sat niagnuni, sub-quadratum , KNTOMOLOIUSKA IJIDKAO. 75 

testaccuni , punctulatuin, pubescens, apice paniin nitiiiidatuiii. Klytra autice siiigulatiiii leviter rotundato- 
producta, prothorace vix latiora at illo fere qua(lni|)lo loniriora, liuiueris leviter rotuiidatis, lateribus longe 
ultra medium seusiiii nouniliil ampiiata, apice singulatim rotundata, superne haud convexa, diiute flavescen- 
tia, suli-fip.ica, pube brevissima, concoiore obsita, mediocriter crebre punctato-striata, interstitiis alternis 2, 
4, i) (t S leviter elevatis, sub-costatis, in interstitio secundo lineola, ante medium desinente, fusca. Corpus 
subtus nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens. Pedes nigro-fusci, coxis, 
trochanteribus totis femoribusque a basi ultra medium flavo-testaceis. 

Fam. LAMPYRID/E. 

159. Pliofiiiiis paiiporciiliis. 

Ovatus, paruin convexus, fuscus, sub-opaciis, bri^viter pubescens; abdomine segnien- 
tis duobus penultiniis fiavescentibus; prothorace longitudine latiore, diiute flavescente, sub- 
tiliter, crebre punctulato, basi uiacula magna, subquadrata, fusca; elytris subtiliter, crebi-e 
puiictulatis, vitta lata laterali, postice nonniliil abbreviata, sordide albida ornatis. — Long. 
5 — 5i, lat. 3— 3J niilliin. 

Patria: Insula3 Puna, Oalm et Taiti. 

Caput sub prothorace retractum, deflexum , rotundatum, fusco-testaceum, sub-opacum, vix punctula- 
tum. Palpi fusci. Oculi magni, rotundati, convexi, nigri. Antenna^ prothorace nonnihil breviores, tilifor- 
mes, nigro-fuscae, articulis basalibus fusco-testaceis. Prothorax latitudine postica dimidio fere brevior, apice 
rotundatus, basi sub-truncatus, medio leviter emarginatus, lateribus basin versus oblique ampliatis, angulis 
posticis rotundatis; superne in dorso leviter convexus, diiute fiavescens, sub-opacus, subtiliter, crebre pun- 
ctulatus, pube brevi , pallida adspersus, ante basia macula magna, sub-quadrata, fusca notatus. Scutellum 
sub-triangulare, fuscum, punctulatum, puberulum, ajiice leviter rotundatum. Elytra antice sub-truncata, 
prothoracis basi nonnihil latiora at illo dujdo et dimidio longiora, humeris rotundatis, non elevatis; lateri- 
bus pone basin moilice rotundato-ani|ilinta , infra medium sensim nonnihil angustata, apice sub-rotundata, 
superne paruni convexa, fusca, sub-opaca, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, pallida adspersa, mar- 
gine sat late explanato, sordide albido, albedine postice nonnihil abbreviata. Corpus subtus fuscum, opa- 
cuni. punctulatum, tenuiter pubescens. Abdomen segmentis duobus penultimis diiute flavis. Pedes diiute fusci. 

IGO. Aspidosoma lateralis. 

Oblonga, paruin convexa, diiute flavo-testacea, sul)-opaca, breviter albido-pubescens; 
antennis extrorsuni, femoribus superne apice, tibiis tarsisque fuscis; prothorace subtilissinie, 
crebre punctulato, dorso fusco-qnadrivittato, vittis lateralibus antice valde abbreviatis; ely- 
tris subtilissinie, crebre punctulatis, dorso diiute fuscis, obsolete pallido-liiieatis. — Long. 
'.)— lU;, lat. 4i— 5} millhn. 

Patria: Buenos Ayres, Montevideo. 

Caput sub prothorace occultatum, detlexum, rotundatum, diiute flavo-testaceum, sub-o[iacum, vix 
punctatinn. Palpi sordide testacei. Oculi magni, rotundati, convexi, nigri. Anteniue prothorace breviores, 
tilitbrnics, nigro-fusc;e , articulis tribus vel quatuor basalibus pallido-testaceis. Prothorax longitudinc vix 
latior, antrorsum angustatus, apice rntundatus, basi tenuiter margiuatus, sub-truncatus, medio leviter emar- 
ginatus, lateribus pone apicem sensim oblique ampliatis, angulis posticis fere rectis, superne leviter conve- 
xus, diiute flavo-testaceus, sub-opacus, subtilissinie, crebre punctulatus, pube brevissima, pallida ads])ersus, 
dorso postico leviter carinatus, vittis cpiatuor approximatis, diiute fuscis, lateralibus a basi vix ad medium 
continuatis, ornatus. Scutellum sub-triaiigiilare, diiute fiavescens, punctulatuin, puberulum, apice leviter ro- 
tundatum. Elytra antice truncata, prothnrace vix latiora at illo fure iriplo K'iigiiir,i. huiiuris lum elevatis. 76 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

rotundatis, lateribus ad medium sensim ampliata, dein angustata, apice conjunctim siib-rotundata, superne 
paruni coiivexa, subtilissime, crebre punctulata, setis brevissimis, pallidis adspersa, dorsn dilute fusca, liiu-is 
tribus ill siiifjulo pallidis ornata, margine iaterali sat late explanato, sordide albido. Corpus subtus dilute 
sordide testaceuui, .■^ub-opacum, segmentis tribus ultimis dilute flavescentibus. Pedes mediocres; femoribu.s 
dilute flavo-testaceis, superne apicem versus infuscatis; tibiis tarsisque dilute fuscescentibus. 

161. Pliotiiriis iiiijMiin. 

Oblonga, pariiin convexa, nigro-fusca, sub-opaca, breviter pubescens; femovibus te- 
staceis; abdoiiiine segmentis duobns penultiniis albidis; prothorace subtiliter, crebre pun- 
ctulato, ]atei'ibus apiceque confuse panido-niarginato; elytris subtiliter, crebre punctulatis, 
obsolete costatis, sutura anguste et vitta paruni lata, marginali, utrinque abbreviata, dilu- 
tioribus. — Long. 12, lat. 5 millini. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput sub prothorace parum retractum, rotundatum, leviter convexum, fuscmn, sub-opacum, subtili- 
ter punetulatum, os versus angustatum. Palpi fusci. Oculi sat magni, rotundati, convexi, nigro-brunnei. 
Antenua- diraidio corpore nonniliil breviores , sub-filiformes , nigro-fuscaj , pubescentes, extrorsum sensim te- 
nuiores. Prothorax lougitudine parum latior, apice rotundatus, basi truncatus, tenuiter reflexo-marginatus, 
lateribus basin versus oblique ampliatis, angulis posticis retrorsum productis, acuminatis, superne medio le- 
viter convexus, utrinque longitudiualiter imjiressus, fuscus , sub-opacus, subtiliter, crebre punctulatus, mar- 
gine Iaterali et ajiicali confuse pallidus. Scutellum sub-triangulare, fusco-testaceum , punetulatum, puberu- 
lum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace vix latiora at illo fere quadruplo lon- 
giora, humeris rotundatis, non elevatis, lateribus recta, apice rotundata, superne haud convexa, nigro-fusca, 
opaca, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, fusca adspersa, sutura tenuiter et vitta Iaterali angusta, 
antice minus, postice magis abbreviata, dilutioribus; singulo elytro costis quatuor longitudinalibus, augustis, 
obsoletis instructo. Corpus subtus fuscum, breviter pubescens. Abdomen segmentis duobus peuultimis al- 
bidis. Pedes fusci, tenuiter pubescentes; femoribus sordide testaceis. 

162. Plioturis aiiiinlieoriiis. 

Oblonga, parum convexa, sordide dilute testacea, dense pallido-pubescens; antennis 
fusco-annulatis; pectore ferrugineo; prothorace crebre, niediocriter punctato, dorso rufo, 
signo sat niagno nigro, litterani X fere referente ornato; elytris crebre punctulatis, dorso 
toto dilute fuscis; singulo niedio linea longitudinali pallida ante medium abbreviata. — 
Lons;. 11. lat. 4t millim. 

Patria: Insula Puna. 

Caput sub prothorace parum retractum, deflexum, sub-rotundatuni , dilute flavescens, sub-iiitidum, 
punetulatum, tenuiter pubescens, antrorsum angustatum. Palpi flavo-testacei. Oculi sat magni, rotundati, 
convexi , nigri. Antenn;u longitudiue dimidii corporis, tenues, filiformes, nigro-fuscoe, parce pubescentes, ar- 
ticulo primo fere toto, reliquis basi dilute flavescentibus. Prothorax longitudiue nonnihil latior, apice rotun- 
datus, basi truncatus, lateribus pone apicem rotundato-ampliatis, infra medium fere rectis, angulis posticis 
retrorsum nonnihil productis, obtusis; superne in dorso leviter convexus, utrinque minus profunde im- 
pressus, dilute flavescens, pube sat densa depressa, pallida obsitus, crebre, mediocriter punctatus, disco 
postico rufus, signo nigro, litteram X fere referente, notatus. Scutellum oblongo-triangulare, dilute tlavo- 
tostaceum , pimctulatum, ]iulieruhun, apice leviter rotundatum. Klytra antice singulatim haud rotundato- 
producta, prothorace vix latiora at illo fere quadruplo longioi'a, humeris rotundatis, non elevatis; lateri- 
bus recta, apice rotundata, superne vix vel parum convexa, subtiliter, crebre punctulata, pube depressa, 
pallida sat dense obsita, dilute fusca, sub-opaca, sutura linea longitudinali, a basi ad medium vix continu- EXTOMOLOfilSKA niDRAO. 77 

ata vittaque laterali, antice nonniliil abbreviata, palliilc tlavo-to.stai,-oi.s. Corpus subtus puiictulatum, brevi- 
ter ciiieren-pubescens. Pectus fusco-ferruginLHim. Abdomen diliite sordide flavescens. Pedes dilute sordide 
fiavescentes. 

IG 3. IMiotiiris (rivialis. 

Oblonga, paruiu convexa, sordide testacea, pallide-pubescens; capite, antennis, feino- 
ribiis apice, tibiis tarsisque nigro-fuscis; abdoiniiie seginentis tribus ultiinifs albidis; pro- 
fhorace evideiitins, minus crebre punctulato; elytris subtiliter, crcbre piuictidatis, basi in- 
fuscatis, obsolete costatis. — Long. 91, lat. ii} milliiii. 

Patna: ]]rasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub prothorace parum retraetum, deflexum, rotundatum, iiigrum, sub-iiitidum , parce pube- 
scens, inter oculos impressuni, antrorsuni angustatum. Palpi nigro-fusci. Oculi sat magni, rotundati, con- 
vexi, nigro-bruiinei. Anteniiffi longitudine dimidii corporis , filiformes, nigro-fusc£e , parce ])ubescentes, ex- 
trorsum sensiin teimiores. Prothorax loiigituiline nonniliil latior, apice rotundatus, basi truncatus, lateribus 
pone apicem rotundato-ampliatis, dein fere rectis, angulis posticis retrorsum parum productis, sub-obtusis; 
superne medio leviter convexus, utrinque longitudinaliter, parum profunde impressus, dilute flavo-testaceus, 
sub-nitidus, minus crebre, evidenter punctulatus, pube brevi, pallida parce adspersus. Scutellum oblongo- 
triangulare, dilute sordide flavo-testaceum, punctulatum, pubescens, apice leviter rotundatuni. Elytra antice 
singulatira leviter rotundata, prothorace haud latiora at illo fere quadruplo longiora, Immoris rotundatis, non 
elevatis; lateribus recta, apice rotundata, superne haud convexa, dilute sordide flavo-testacea, parum nitida, 
evidenter, crebre punctulata, pube pallida parce adspersa, ipsa basi plus minusve confuse infuscata; singulo 
costis quatuor angustis, longitudinalibus, obsoletis instructo. Corpus subtus fusco-ferrugineum, punctulatum, 
tenuiter pubescens. Abdomen segmeiitis tribus ultimis albidis. Pedes nigro-fusci, coxis posticis totis femo- 
ribusque a basi fere ad apicem dilute flavescontibus. 

IG 4. Pliotiiris iiiiiociia. 

Oblonga, parum convexa, fusca, sub-opaca, brcviter einereo-pubescens; antennis basi 
pedibusque testaceo-fuscis ; abdomine dilute flavescente; protliorace subtiliter, crebre pun- 
ctulato, dilute flavescente, postice pläga nigro-fusca, obsolete roseo-marginata ornato; ely- 
tris subtiliter, crebre punctulatis. — Long. 7i, lat. 3 millini. 

Patria: Insula Puna. 

Caput sub prothorace niodice retraetum, deHexuni, rotundatuni, uigruni, parum nitiduni, subtiliter, 
crebre punctulatum, inter oculos impressum, antrorsuni angustatum. Palpi fusco-testacoi. Oculi magni, ro- 
tundati, cöuvexi, iiigri. Antcnna? dimidio corpnre longiores, nigro-fuscre, pubescentes, articulis tribus basa- 
libus fusco-tostaceis. Prothorax longitudine nonniliil latior, apice rotundatus, basi truncatus, lateribus ad 
medium rotundato-ampliatis, dein sub-rectis, angulis posticis retrorsum parum productis, sub-acuininatis; 
superne leviter convexus, subtiliter, crebre i)unctulatus, dilute flavescens, breviter einereo-pubescens, dorso 
postico pläga sub-quadrata, nigro-fusca, lateribus et .antice obsolete roseo-marginata, ornatus. Scutellum 
oblongo-triangulare, fuscum, punctulatum, breviter pubescens, apice leviter rotundatum. Elytra antice sub- 
truncata, prothorace vix latiora at illo quadruplo longiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus recta, 
apice conjunctim rotundata, superne fere plana, fusca, sub-opaca, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, 
sat densa, sub-depressa, cinerea obsita. Corpus punctulatum, breviter pubescens. Pectus fuscum. Abdomen 
dilute flavescens. Pedes testaceo-fusci, breviter pubescentes. 

IG.'). IMiotiiris |>a<a;^oiiicn. 

Oblonga, parum convexa, nigra, sub-nitida, breviter einereo-pubescens; ore, coxis, 
trochanteribus, tibiis et tarsis basi testaceis; prothorace brevi, subtiliter, crebre punetuluto, 78 EUGENIES RESA OMKRIXfJ JOKDEX. 

lateribus late rufotcstacco-inarginato, iiiedio valde rotundato-aiiipliato; elytris siibtiliter, 
crebre panctulati.s, uiargiiie laterali aiiguste alljidis. — Long. 4j, lat. If millim. 

Patria: Patagoiiia (P(_>rt Famine). 

Caput sub prothorace paium retractum , detlexuin, suli-rotundatuin , paiillo cfnivexuiii, nigrum, sub- 
tiliter, crebre punctulatum, breviter ciuereo-pubescens, aiitice rufu-testaceum. Palpi nigro-tusci. Oculi ro- 
tuiidati, convexi, nigri. Aiitemiae longitudine diniidii corporis, tenues, nigro-fuscvf, breviter pubescentes, ar- 
ticulis tribus primis subtus rufo-testaceis. Protliorax longitudine dimidio latior, apice rotundatus, basi trun- 
catus, lateribus ultra medium valde rotundato-ampliatis, dein modice rotundato-angustatis, angulis posticis 
fere rectis; superne leviter couvexus, subtiliter, crebre punctulatus, medio vitta loiigitudinali sat lata, nigra 
ornatus, utrinque late rufotestaceo-marginatus. Scutellum breve, nigrum, sub-nitidum, punctulatum, parce 
pubescens, apice truncatum. Elytra antice truncata, protliorace nonnibil angustiora et illo quadruplo lon- 
giora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne parum convexa; 
nigra, sub-nitida, subtiliter, crebre punctulata, breviter cinereo-pubescentia, margine laterali anguste albido. 
Corpus subtus nigro-fuscum , parum nitidum, breviter pubescens. Pedes mediocres, sordide flavo-testacei; 
temoribus totis tarsisque ab articulo secundo nigro-fuscis. 

Fam. telephorides. 

166. Teh'|>liorus biliiiontiis. 

Flavo-testaceus, breviter pubescens; antenuis capiteque nigro-fuscis; prothorace lati- 
tiuline breviore, lateribus postice leviter sinuato; elytris subtiliter, crebre punctulatis. siii- 
gulo vitta lata, apice utrinque anipliata, nigro-fusca ornato. — Long. 8i, lat. 3 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput latitudine brevius, parum convexum, nigro-fuscum, sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum, 
breviter cinereo-pubescens; mandibulis palpisque fusco-testaceis. Oculi semiglobosi, nigro-brunnei. Antenn» 
minus tenues, nigra?, fusco-pubescentes, articulo secundo tertio multo breviore. Protliorax longitudine di- 
midio latior, apice truncatus, utrinque rotundatus, lateribus reflexis, parum ampliatis, pone medium leviter 
sinuatis; basi sub-truncatus, angulis fere rectis; superne medio parum convexus, flavo-testaceus, sub-opacus, 
subtilissime punctulatus, pube brevi, cinerea obsitus. Scutellum sub-triangulare, flavo-testaceum, opacum, 
[lunctulatuni, cinereo-pubescens. Elytra antice singulatim leviter rotundato-produrta , protliorace parum la- 
tiora et illo triplo longiora, lateribus recta, apice conjnnctim rotundata, superne parum convexa, nigro- 
fusca, sub-opaca, subtilissime punctulata, breviter cinereo-pubescentia, sutura a basi fere ad apicem linea- 
que laterali, antice postice(iue abbreviata tlavis. Corpus subtus tiavo-testaceum, sub-opacum. Pedes simili- 
ter colorati; tarsis leviter infuscatis. 

167. Tol<'pliorii$ grnuiilipoiiiiis. 

Flavo-testaceus, sub-nitidus, breviter pubescens; capite, antemiis, fenioribus apice, 
tibiis tarsiscpie nigris; prothorace crebre punctulato, angulis posticis rotundatis; elytris 
violaceis, sat crebre graiudatis. — Long. [)\, lat. 2! millim. 

Patria: Manilla. 

Caput rotundatum, parum convexum, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter 
pubescens, medio tenuiter, longitudiiuiliter carinatum. Mandibulaä testacew, intus fusco-marginata?. Palpi 
nigro-picei. Oculi rotundati, convexi, brunnei. Antennse longitudine fere elytrorum, nigrae, pubescentes, ar- 
ticulo ultimo apice obscure testaceo. Protliorax longitudine nonnihil latior, apice rotundatus, basi truncatus, 
lateribus rectis, angulis anticis magis, posticis minus rotundatis; superne parum convexus, flavo-testaceus, 
subtiliter, crebre punctulatus, breviter pubescens, utriiupio antice longitudinaliter , basi breviter impressus. ENTOM()].C)r;iSK A lilDKAG. 79 

Scutellum tiiangularp, flavo-testaceum, punctulatuiii, imliespeiis. Jllytra antice triincata, prothorace haud 
latioia at illn rmndniplo longiora, humeris vix elevatis, rotuiulatis; lateiibus ad medium recta, dein nonni- 
hil angu.stata, apice lotundata, supenie parum convexa, violacea, liaud nitida, gi^aiiulis parvis, sat crebris, 
apicem versiis evidentioribus obsita, pube brevi, fusca dense adspersa. Corpus subtiis Havo-testaceum, bre- 
viter pubescens. Pedcs nigri, punctulati; fcmoribiis a basi ultra medium fiavo-testaceis. 168. Tclcphoriis laticollis. 

Flavo-testaceus, sub-nitidus, tenuiter, brcviter pubescens; anteniiis, urticulo primo 
exepto, geniculis, tibiis tarsisque nigris; prothorace brevi, lato, vix punrtulato, basi leviter 
emarginato; elytris evidenter, crebre punctulatis, singulo costis duabus [lone luediuin eva- 
nescentihus iiistructo. — Long. 8j, lat. 3l milliin. 

Patria: Cliina (Hongkong). Caput sub-rotundatum, sub protliorace retractum , parum convexum, flavo-testaceum, sub-nitidum, 
vix ]iunctatum, pube concolore sat dense obsitum. Palpi nigro-fusci. Oculi rotundati, convexi, nigri. An- 
tennoe nigra;, jmbescentes, articulo primo rufo-testaceo. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice ro- 
tuiidatus, basi sub-truncatus, medio leviter rotundato-emarginatus, lateribus ante basin leviter sinuatis, an- 
gulis anticis valde rotundatis, posticis fere rectis; superne paullo convexus, reflexo-marginatus, flavo-testa- 
ceus, niti(his, glalicr, vix puiictulatus. Scutellum triangulare, flavo-testaceum, nitidum, obsolete puuctula- 
tuni, ante medium leviter, transversim impressum. Elytra antice sub-truncata, prothorace non latiora at 
illo fere quadruplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; pone basin nonnihil ampliata, dein recta, 
apice singulatim sub-rotundata, superne parum convexa, flavo-testacea , sub-nitida, breviter pubescentia, 
evidenter, crebre punctulata, singulo in dorso costis duabus augustis, parum elevatis, pone medium evane- 
scentibus instructo. Corpus subtus testaceum, breviter pubescens. Pedes nigri, subtiliter punctulati, brevi- 
ter pubescentes; femoribus, apice excepto, uuguiculisijue flavo-tcstaceis. 1G9. Telrplioriis i'i<IilHiii(Iii$. 

Flavo-testaceus, parum nitidus, breviter pubescens; aiitennis, capite postice tarsisque 
nigris; protlioi'ace subtiliter, crebre punctulato; elytris nigro-fuscis, subtiliter, crebre pun- 
ctulatis, singulo liiieis duabus, una suturali, altera laterali, augustis, ante ajjiceui abbrevia- 
tis, flavescentibus ornato, dorso leviter bicostato. — Long. 71, lat. 2^ inillini. 

Patria: Biasilia (Rio Janeiro). 

Ca]iut rotundatum, parum convexum, nignnn, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter 
cinereo-pubosccns, antice apice minus late, utrimpie usipie ad oculos llavo-testaceum. Palpi testacoi, arti- 
culo ultimo basi infuscato. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antenna' longitudiue elytrorum, nigra?, 
pubescentes, articulo secundo basi testaceo. Prothorax longitudiue nonnihil latior, apice rotundatus, basi 
truncatus, tenuiter niarginatus, lateribus vix ampliatis, angulis posticis rectis; superne parum convexus, 
flavo-testaceus, haud nitidus, subtiliter, crebre [lunctuiatus, breviter pubescens, antice utrinque leviter im- 
pressus. Scutellum mediocre, sub-triangularo, flavo-testaceum, punctulatum, pubescens. Elytra antice sub- 
truncata, prothorare parum latiora at illo (|uadi'upl(i Imigiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus 
recta, apice rotundata, superne parum convexa, nigro-fusca, haud nitida, subtiliter, crebre punctulata, bre- 
viter, sat dense fusco-pubcscentia ; singulo lineis duabus, augustis, flavescentibus, ante apicem abbreviatis, 
una suturali, altera marginali ornato, dorso leviter bicostato, costis apicem vårsus obsoletioribus. Corpus 
subtus flavo-testaceum, parum nitidum, breviter pubescens. l'edcs flavo-testacei, crebre punctulati, pube- 
scentes; tarsis nigro-fuscis; unguiculis testaceis. 80 EUGENIER EES A OMKEING JOKDEX. 

170. Tdcplioriis poregriims. 

Dilute fiavo-testuceus, siib-nitidiis, parcc pnbesceiis; vertice, pectore et segmcntis pk- 
risque abdomiiiis hasi, nigro-fuscis; protliorace latitiidiiie longiore, posticc snlcato, anticL- 
iitriiique profuiKlu iinpresso, dorso uicdio sigiio parvo, ferriim equinmn fere referente, iii- 
gro-fusco iiotato; elytris parce fusco-setosis, seriatiia granulatis. — Long. 7, lat. 2j milliiu. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput rotundatunu iiaruni couvexum, fiavu-tcstaeeum, sub-nitiduni, la?ve, breviter cinereo-pubescens; 
vertice niacula maj^iia, antice truncata, nigro-fusca ornato. jMandibulce apice infuscatre. Oculi rotundati, 
convexi, nigri. Antenna- Havo-testacere, tenuiter pubescentes, articulis tribus iiltimis saturatioribus. Pro- 
tliorax latitudine diiuidio fere longior, apice rotundatus, basi tenuiter reflexo-marginatus, sub-truncatus , 
niedio leviter rotundato-eiuarginatus, lateribus rectis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; superne le- 
viter convexus, flavo-tcstaceus , nitidus, vix punctatus, dorso postico late, longitudinaliter sulcatus, antice 
utrin(|ue profunde impressus, medio signo parvo, nigro-fusco, antice emarginato, ferrum equinum fere refe- 
rente, notatus. Scutellum sub-triangulare, dilute flavo-testaceum, pallido-pubescens, apice leviter rotunda- 
tum. Elytra antice sub-truncata, prothorace uonnihil latiora et illo triplo longiora, luinieris non elevatis, 
rotundatis; lateribus recta, apice singulatim rotundata, superne leviter convexa, dilute flavescentia, setis 
brevissiniis , depressis, albidis sat dense obsita, granulis parvis seriatim adspersa, singulo granulo seta ere- 
cta fusca instructo. Corpus subtus nigro-fuscum , dense breviter pallido-pubescens. Abdonien segmentL^ 
plerisque apice late testaceo-marginatis, duobus ultimis totis testaceis. Pedes flavo-te-tacei, subtiliter pun- 
ctulati, breviter pubescentcs; tibiis posterioribus basi nonniliil infiexis. 

171. Teloi»lionis nibmollis. 

Nigro-fiiscns. sul)-i)itidiis, breviter cinei-co-pubescens; antennis articulis duobus priinis 
subtus, palpis basi tibiisque anticis testaceis; prothorace rufo-testaceo, brevi, obsolete pun- 
ctulato; elytris subtiliter, crebre, rugoso-granulatis. — Long. 5}, lat. H millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput rotundatuni, paruni convexum, nigrum, sub-nitidum , breviter pubescens, pone antennas levi- 
ter, trausversim impressuni. Pal]ii Havo-testacei, articulo ultimo nigro-fusco. Oculi rotundati, convexi, nigri. 
Antennffi diniidio cor])ore longiorcs, nigrfe, pubescentcs, articulis duobus basalibus subtus testaceis. Protlio- 
rax longitudine diniidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus pone apicem subito rotundato-ami)liatis, 
dein fere rectis, sub-sinuatis, angulis posticis rectis; superne parum convexus, rufo-testaceus, obsolete, cre- 
bre punctulatus. Scutellum triaiigulare, nigro-fuscum, subtilissime punctulatuiii , parce pubescens. Elytra 
antice truncata, prothorace paullo latiora et illo quadruplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis: 
lateribus recta, apice singulatim leviter rotundata, superne parum convexa, nigro-fusca, sub-nitida, subtili- 
ter, crebre rugoso-granulata, pulie brevi, cinerea sat dense obsita. Corpus subtus nigro-fuscum, sub-oiiacum, 
breviter cinereo-pubescens. Pedes nigro-fusci, subtiliter imnctulati, tenuiter pubescentes; til>iis anticis testa- 
ceis, posterioribus fuscis. 

\7-2. T4'l('|iiior!is |tiisillii!s. 

Niger, sub-nitidiis, breviter pal]ide-pul)escens; prothorace tibiisque anterioribus Havo- 
testaceis, illo brevi, ob.solcte punctuhito, pone ai)iceni utriiKpie sub-angulatim amphato, 
dein basin versus angiistato; el}tris subtiliter, crebre punctulati.s. — Long. 2i lat. Ä niillini. 

Patria: Nova llollandia (Sidney). 

Caput rotundatum, leviter convexum, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, teiuuter 
cinereo-pubescens. i'alpi nigro-fusci. Oculi rotundati, convexi, nigri. .\utenna^ dimidio corpore longiores. ENTOMOLOG IS K A 1!I1)1!A(;. 81 

nii'r;L', iJiiliCscontcs, artii-iilo ijriiiin Militus l'i'iru^;iu(Mi. Prdtlimax luniiitinliiie iliiiiiilio latior, basi apiceque 
truncatus, postico reflexo-marginatus, lateribus pone a[iiccin subito sub-angulariter ampliatis, reflexis, doin 
basin versus angustatis, angulis antifis lotuiidatis, posticis fere rectis; superne levitor convexus, flavo-testa- 
ceus, sub-nitidus, obsolete puiictulatus, tenuiter pubesoens. Scutellum sub-triangulare, iiigrum, pubcrulum. 
Elytra aiiticc tiiiiicata, iirothorace haud latiora at illo fere quadruplo longiora, humcri.s rotundatis, haud 
elevatis, lateribus recta, apice singulatim leviter rotundata, superne parum convexa, iiigra, sub-nitida, sub- 
tiliter, crebre punctulata, pube brevissima cinerea obsita. Corpus subtus iiigruin, subtiliter punctulatuiu, 
tenuiter pubescens. Pedes nigri, punctuiati, genirulis tiliiisipie anterioribus flavo-testaccis, liis apice infuscatis. 

Iletcroiiiasth. 

(a trt^og divcrsus et juccat/^ flagellum). 

Tab. 1. lig. 3. 

Antenna; longitudine elytroruni, validw, articulo primo obconico, secundo parvo, rotundato, tertio 
reliquis latiore, obtrianguiari, 4 — 10 obtrianguiaribus, ultimo in mare oblongo, medio constricto, in feniina 
ovato, apice obtuso. 

Paijii maxillares articulo ultinio magno, apice obiii|ue truncato. 

Oculi rotundati, convexi. 

Prothorax longitudine latior, undii|U(' tenuiter reilexo-niarginatus, apice truncatus, basi leviter rutun- 
datus, lateribus fere rectis, angulis anticis rotnndatis, [losticis sub-rectis. 

Scutellum parvum, sub-triangulare. 

Elytra antice sub-truncata, prothorace triplo longiora at illo jiauUo latiora, lateribus recta, apice 
conjunctiin rotundata, superne parum convexa, humeris rotundatis. 

Pedes mediocres; femoribus parum clavatis, muticis; tibiis rectis; tarsis parum dilatatis. 

173. Ileteromastiv bicolor. 

Oblongus, parum convexus, niger, pube cinerea sat dense obsitus; prothorace pedi- 
busque rufo-testaceis, femoribus basi tarsisque nigro-fuscis; prothorace obsolete, crebre 
punctulato; elytris subtiliter, crebre, vage punctulatis. — Long. il — 3i lat. Ij millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput brexiter rotundatum, [larum convexum, nigrum, subnitidum, subtilissime punctulatuiu, brc- 
viter, parce pubescens. Clypeus rufo-testaceus. Palpi nigro-picei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. 
Antenme rufo-testacea;, parce pubescentes. Prothorax longitudine dimidio latior, undique tenuiter retiexo- 
niarginatus, apice truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus rectis, angulis anticis deflexis, rotundatis, 
posticis subrectis; superne pauUo convexus, obsolete, crebre punctulatus, rufo-testaceus, sub-nitidus, pube 
Ijrevi, tenui, cinerea adspersus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, punctulatum, jiarce pubescens. Elytra 
antice sub-truncata, prothoracis basi \ix latiora at illo triplo longiora, humeris rotundatis, lateribus fere 
i-ecta, apice conjunctim rotundata, superne jiarum convexa, nigra, sub-nitida, crebre, subtiliter, vage punctu- 
lata, pube cinereo-albida adspersa. Corpus subtus nigrum, subtiliter punctulatum, tenuiter pubescens. 1'edes 
testacei, tenuiter pubescentes; femoribus anterioribus basi minus, posticis magis tarsisque omnibus infuscatis. 

Tab. I. %. 3. a. luagn. auct., 4. iiiagii. nat., c. caiiut suiiui-nu visum., d. iiali). maxill., f. auteiina., /. tärs. antic. 

Fam. MELYRIDES. 
lleIcoy;iisf<'r. 

(ab k2;!c» et ytcari]^ venter). 

Tal). I. lig. 'i. 

Antennas minus tenues, filiformes, articulo primo longo, obconico, nonnihil arcuato, secundo breviter 
obconico, tertio sequente nonnihil breviore, reliquis oblongis, longitudine fere a-qualibus, ultimo obtuso. 

Zoologi. Insekter. 82 EUGENIES RESA OMKKINfi JORDEN. 

Palpi maxillares, articulo ultimo ovatu, a[iice acuniinato. 

Capiit sub-quadratiuii, parum convexuiii , poiio oculo.s angustatum. 

Prothorax latitudiiie loiigior, apice sub-ti-iincatus, postice vix rotiinilatus, lateiiliu.s fere riM-tis, aii- 
gulis anticis modice, posticis magis rotundatis. 

Scutellum breve, latuni, aiiicem versus iiunniliil angustatum, ajiice truiicatum. 

Elytra jinitlinnict' nminihil latiora, aiitice tniiicata, (juani lata duplo longiora, lateribus apiccm versus 
ampliata, a))ice i-onjunctim rotundata, abdomiue multo breviora. 

Abdomeu elytris diiiiidio longius, segmentis superne convexis, basi constrictis ; subtus pnifuiKb', lati,' 
iuipressum. 

Pedes nipdiorres, liraciles, feniDribus [laruni uici-as.satis, uiutiris; tibiis rectis; tarsis augustis. 

174. ndeogastcr cjaiioptoriis. 

Oblongtis, inodicc couvexus, niger, iiitidus, parce fusco-pilosus; antennis articnlis 
duobiis basalibus feiTUgiiieis; capite subtiliter, crcbre piuietulato, antice iinpresso; protlio- 
race sanguineo, poiie apiceiii iiiacula parva, transversa, nigra notato; elytris cuM-iiluis, 
crebre, subtiliter punctulatis. — Long. 8, lat. 2 i inilliin. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

MaJarli/o liipu:itiihito vix latior sed lougior. Caput uigruni, sub-nitidum, subtiliter, crebre puurtu- 
latum, parce fusco-piiosum, apice utrin(iue iuipressum. Palpi rufo-testacei, articulo ultiuio apice uigro. 
Oculi rotundati, modice couvexi, uigro-bruunci. j\nteiiua' dimidio corpore longiore,s, nigrse, articulo priuio 
subtus, secundo toto ferrugiueis. Prothorax sub-oblongus, latitudiue longior, undique tenuiter marginatus, 
apice sub-truucatus, basi leviter rotundatus, lateribus fere rectis, basin versus nonnihil angustatis, angulis 
anticis defiexis, obtusis, postici.s rotundatis; superne leviter couvexus, sanguineus, nitidus, obsolete, crebre 
punctulatus, pilis fu.scis adspersus, prope apicem macula parva, transversa, nigra notatus. Scutellum nigruui, 
parum iiitidum, subtiliter, crebre pnnctulatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonniliil latiora, 
quam lata du|ilo longiora, humeris rotundatis; lateribus sensim modice ampliata, apice conjunctim rotun- 
data, superne leviter convexa, ca^rulea, nitida, subtiliter, crebre punctulata, setis erectis, fuscis adspersa. 
Abdomen elytris multo longius, nigrum, sub-nitidum, pilosum, subtiliter, crebre punctulatum, subtus 
longitudinaliter, late iuipressum, segmentis basi constrictis, utrinque leviter impressis. Pedes nigri, .sub- 
nitidi, parce pilosi. 

T:il). I, %. i. a. masii. auct., b. uiagii. ii:it., c. iialp, iiiuxill., d. imtciiua., e. tarsus ariticus. 

175. Ih'l('0!fastor braclijjitcrus. 

(-)blongus, niger, nitidus, parce fusco-pilosus; capite antice, antennis basi genieulis- 
que tcstaceis; protliorace longitudine vix latior, rulo-testaceo, obsolete punctulato, ante 
basin transversini sulcato; elytris sidjtili.ssinie, crebre punctulatis. — Long. 21- ol, lat. 
1 — Ii niillini. 

Var. (i: protliorace fusco-ferrugineo. 
Putria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput rotundatuni, leviter convexum , nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatiiin . tenuiter. 
longitudinaliter canalii'iilatiiiii , pilis nonnullis fuscis adspersum , pone oculos nonnihil angustatum, antice 
rufo-testaceum. Palpi nigro-picei, basi dilutiores. Oculi rotundati, modice couvexi, nigro-bruunei. Antenna; 
dimidio corpore longinres, iiigra% articnlis quatuor primis testa(^eis. Prothorax oblongus, latitudiue longior, 
undique tenuiter marginatus, apice sub-truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus fere rectis, basin versus ENT()MOL(JGISK A 15 1 Dl! A fi. 83 

iiuiiiiiliil Miigustatis, angulis omnibus rotundatis; supenie leviter convexus, riifo-testaceus, sub-iiitidus, obso- 
Irtc |iiiiirtulatu.s, parce pilosus, ante basiii sulco profundo, transverso inipressus. .Sc-utellum breve, latuiu, 
iii^nini, iiitiiluni, puiictulatum, late truiieatum. Elytra antice sub-truncata, protliorac-is ba.si latiora, quaiii 
lata du|flo Idiiginra, luuneris i'otuiidatis; latcribus aincem versus sensim ainpliata, apice coujunctiin rotuii- 
(lata, suiioriie leviter coiivexa, iiigra, nitida, subtilissime, crebre puiictulata, pari^e pilosa. Abdniiien elytris 
iiiulto loiigius, nigruin, sub-nitiduni, punctulatum, parce pilosum. Pedes nigri, nitidi, punctulati, genieulis 
plus iiiiiiii.sve testaceis. 

176. noleog.istor iiiiprossifrons. 

Oblongus, leviter convexus, niger, suh-nitidus, parce pilosus; antennis basi et apice 
geniculisquc testaceis; capite prothoraceqne nifo-testaceis, illo profiuule inipressoj, hoc ob- 
solete punctulato, ante basin transversiiii sulcato; ehti-is subtiliter, crel)re punctulatis, 
testaceo-fuscis , pone scutelliun ad .siitnrain iufuscatis. — Long. 21 — ^5, ];it. i — 1 niilliin. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Magnitudo et statura oiniiino prwccMleutis, colore et impressionilnis ra[iitis iil) illo tanien distinctus. 
Caput i-otundatuni, parum convexuni, rufo-tostaceum, sub-nitiduni , obsolete punctulatum, jiarce pilosum, 
postire utrimpie foveolis duabus profundis iiisruljitum , pone oculos sensim angustatum. Palpi rufo-testacei. 
Oculi rotundati, niodice convexi, glauei. Antenn» longitudine diniidii corporis, nigra», articulis duobus ba- 
saJibuset binis apicalibus testaceis. Prothorax longitudine nonnihil latior, apice truncatus, hasi vix rotun- 
datus, undique tenuiter marginatus, lateriluis rectis, postice nonniliii angustatis, angulis omnibus rotundatis; 
superne leviter convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus, parce pilosus, ante basin transversim profunde canali- 
culatus. Scutellum breve, latum, nigrum, nitidum, punctulatum, apice late truncatum. Elytra antice trun- 
cata, [irothorace nonnihil latiora, (juam lata duplo longiora, humeris rotundatis; lateribus sensim nonniliii 
ampliata, ajdce conjunctini rotundata, superne leviter convexa, fusco-testacea, nitida, [larce pilosa, subtiliter, 
crebre ]iunctulata, pone scutellum ad suturam infuscata. Abdomen elytris niulto longius, nigrum, subniti- 
dum, punctulatum, parce pilosum. Pedes nigri, nitidi, punctulati, genieulis plus minusve testaceis. 

177. Meljris siibtilis. 

Oblonga, niodice convexa, nigro-subaäiiea, nitida, breviter fusco-pubescens; antennis 
basi, tibiis tarsisque testaceis; prothorace subtiliter, crebre punctato, utrinque non procul 
a latere carina tenui, paruin elevata instructo; elytris evidenter, crebre, sub-seriatini pun- 
ctulatis. — Long. 3 — 31, lat. Ii — U millini. 
Patria: Insula Puna. 

Caput dcfiexum, rotundatum, modice convexum , subtiliter, crebre punctulatum, nigro-a?neum, sub- 
nitiduin, antice leviter impressum. Palpi nigro-fusci. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennas 
breves, serratfe, nigrse, parce pubescentes, medio leviter incrassatae, articulis tribus basalibus fiavo-testaceis. 
Prothorax longitudine nonnihil latior, apice leviter rotundatus, basi tenuiter reflexo-marginatus, truncatus, 
lateribus anguste marginatis, medio leviter rotundato-ampliatis, antice posticeque ponnihil angustatis, an- 
gulis anticis deflexis, rotundatis, posticis obtusis; superne convexus, nigro-seneus, nitidus, breviter fusco- 
pubescens, subtiliter, sat crebre punctulatus, utrinque non procul a latere carina tenui, parum elevata in- 
structus. Scutellum sub-triangulare, nigro-jeneum , sub-nitiduni. Elytra antice truncata, prothorace non 
latiora at illo triplo fere longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice coujunctiin 
rotundata, superne modice convexa, nigro-wuca, nitida, ]iube brevissima, fusca adspersa, evidentiiis, crebre, 
sub-seriatiui punctulata. Corpus subtus nigruin, subnitidum, subtiliter punctulatum. Pedes punctulati; ti- 
biis tarsisque testaceis. 84 EUGENIES RESA OMKiriNO .TORnEN. 

Fam. CLERII. 
178. Opiliis iiii|»iii'iis. 

Ohloiigns, iiiodice convexus, pallidns, siil)-iiiti(lns, ciiiereo-pubesceiis et parcc [lilo- 
sus; cai)ite, gciiiculis, pectore iirotliorticeque fu.sco-ferru.n-iiicis, hoc crebre pniictiilato, ante 
iiiudiTim ti'ansvL'r.siin lii-, iitriiKpie longitudinaliter arcuatim uni-canaliculato; elytris gciiiina- 
tiiii punctato-striatis, [larce fusco-variegatis. — Long. 7i- 8, lat. '2\ — 2] inilliin. 

Notoxus indicus Fabr. Syst. El. I. 288. 4 (certc sec. individuuui u Mus. Paykull. 

descrii)tuii"i). 

Patria: Proinoiitorinm Boiuv Spei. 

Ca[iiit nituiidatuni, luodice convtwum, fuseo-ferniiiinoum, parum nitidum, crebro ruansii-jiuiictatuin , 
pube pilisijue raris cinrreis adspersum, apice utrinque leviter impressum. Clypeus pallide Havo-te.stai-cus. 
Palpi toti pallidi. Aiiteiinre ad prnthoracis basiii pertingciites, sat validw, rufo-testaccvc, articiiiis tribus 
ultiuns crassioribu^, nuno et deciuin obtriangularibus, undecimo ovatn, .siib-acuminato. ProtliDrax limgitu- 
dine vix latior, basi ajHceque truncatus, lateribus iiiedio rotundato-ampliatis, dein posterius subito angusta- 
tis; supenie niodice convexus, fusco-ferrujiineus, parum nitidus, crebre ruguloso-punctatus, pube pilisi|ue raris 
cinereis adspersus, [inne apicem sat late inipres.sus, inipres.siniie incdio introrsuni sub-triangulariter aiii]iliata; 
medio apic-ei|ue ad latera traiisversini arcuatim longitudinaliter canaiiculatus; praHerea in dorso sulco parum 
prufundo, aiitice po,stice(iue abbreviato, irapressus. Scutellum breve, te.staceum, subtiliter, crebre punctulatum, 
apice rotunilatuni. Elytra antice truncata, prothoracis basi feri' duplo latinra, quam lata dujilo et diniidio 
longiora, callo suprahumerali modice elevato, rotundato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne 
modice convexa, pallida, parum nitida, parce fusco-variegata, pube pilisque raris cinereis obsita, sat pro- 
funde, sub-geniinatiin punctato-striata, interstitiis parce, subtiliti'r pnnctulatis, tertio et (piarto nonniliil la- 
tioribus, leviter elevatis. Corjms subtus crebre [lunctulatuin , jiarce pubescons, dilute ferrugineum. IVctus 
obscurius. Pedes crebre punctulati, pubescentes; femoribus pallide flavescentibus, geniculis, tibiis tarsiscjue 
rutVi-fei'rugineis. 

179. Clonis (Idicntiiliis. 

Elongatus, pnruin convexus, viridi-can-ulesccns, nitidus, superne parce fusco-, subtus 
albido-pilosus; antennis palpisque flavis; capite prothoraceque crebre rugoso-piinctulatis, 
illo inter oculos foveolato, hoc antice arcuatim inii)resso, postice constricto, dorso leviter 
canaliculato; el}tris profunde, basi apiceque subtiliiis punctato-striatis, interstitiis augustis, 
parum elevatis. — Long. 51, lat. I4' ujillini. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidney). 

Caiiut sub-rotundatum, parum convexum, viridi-cferulescens, nitidum, subtiliter, crebre rugoso- 
punctatuni, parce nigro-pilosum. Fröns plana, inter oculos tbveola parva insculpta. Palpi fiavi. Oculi 
rotundati, convexi, nigi-i, antice parum emarginati. Antenn;e ultra prothoracis medium pertingentes, lhiva\ 
parce pubescentes, articulis tribus ultimis magnis, sub-comiiressis, nono et deeimo breviter sub-triangulari- 
bus, undecimo ovato, sub-obtuso. Protliorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, pono apicem 
transversim sub-arcuatim impressus, ante basin constrictus, transversim sulcatus, lateribus modice rotundato- 
ampliatis, ]iosterius angustatis; superne leviter convexus, viridi-can'ulescens, nitidus, crebre rugoso-punctula- 
tus, parce nigro-iiilosus, dorso breviter, longitudinaliter canaiiculatus. Scutellum parvum, viridi-nitidum , 
punctulatum, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo fere trii>lo lon- 
giora, callo suprahumerali vix elevato; rotundato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne 
parum cinivexa, viridi-cierulescentia, nitida, parce nigro-pilosa, crebre, profunde, antice at pra\sertim postice 
subtilius [lunctato-striata, interstitiis augustis, parum elevatis. Corpus subtus viridi-cirruleum, nitidum, ENTO>r()L()GISKA BIDRAr;. 85 

subtiliter, crelire punctiilatum, pilis albiili.s obsituiii. Pudes ob.scure violacei, nitiili, |iiii)rtulati , pilosi: 
tibiis (iinnibii.s rectis; tarsis anticis tuscis. 

180. X^lotrctiis flavicoriiis. 

Elongutus, ptiruin convexns. violaceiis, nitidus, !su[)i'ii pili.s ](Migi8, iiigi'is adspersus, 
]iri)lliorace subtus, pectore, pedibus basi, abdoinine inedio utriiiquc inacula, albido-tonien- 
to.sis; anteiiiiis totis palpisqiie apice flavis; capite protlioracequc creljre rugoso-punctatis; 
clytris rude rugoso-punctatis, apice .sub la^vigatis; singulo longe ultra uicdiuii! l/icostato. — 
Long. 74, lat. 2 niillim. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidney)- 

Caput sub-rdtuiulatiini, iiarum convexuni viulaceuin , sub-nitidiiiii , crebre nigosn-puiictatum , paroe 
iiigro-pilosuiii, inter oculos late, leviter impressuni. Palpi nigro-picei , aitirubi ultinio apico flavo-testaceo. 
Oculi sat magni, sub-rotundati, convexi, nigri, aiitice leviter emargiiiati. Anteiina? ultra prothoracis me- 
dium pertiiigontes, flavfe, parce pubescentes, articulis tribus ultimis iiiagnis, sub-compressis, ultimo duobus 
autecedentibus simul sumtis longitudine fere a^quaii, apice rotundato, intenie leviter emarginato. Prothorax 
latitudine loiigior, basi apicoque truncatus, pone apicem transversim, basi utrinque coiistrictus, lateribus 
niodice rotundato-ampliatis, posterius nonnihil angustatis; superne leviter convexus, violareus, sub-iiitidus, 
crebre rugoso-punctatus, utrinque prope Ijasin fasciculo e toniento albido ornatus. Scutellum semicirculare, 
dense albido-tomentosum. Elytra antice sub-truncata, protliorace nonnihil latiora et illo fere triplo longi- 
(ira, callo suprahumerali nonnihil elevato, rotunda(o; pone basin ultra medium sensim angustata, dein non- 
nihil ampliata, apice conjunctim rotundata, superne fere plana, violacea, nitida, nigro-pilosa, basi subtilius, 
dein longe ultra medium crebre, rude punctata, apice perparum elevata, sub-laevigata ; singulo costis dnabus 
parum elevatis, antice posticeque abbreviatis instructa. Corpus subtus cupreo-itneuni, uitidum, subtiliter, 
fi-('bii' imnctulatum; prothorace subtus, pectore pra;sertim lateribus undique abdominoque medio utrinque 
niacidatini albo-tomentosis. Pedes cuprei, nitidi , [lunctulati, nigri, basi densius albido-pilosi; tibiis inter- 
mcdiis modice incurvatis. 

Fam. ptiniores. 

181. Ptiiiiis iiisiilaris. 

Oblongo-ovalis , convexus, nigro-piceus, nitidus, supra parce fusco-pilosus; pectore 
dcuse albido-pubescente; antennis pedibiisque ferrugineis; prothorace crebre puiictato, an- 
tice elevato, niedio leviter caiialieulato, utrinque sub-cariuato; elytris niediocriter punctato- 
striatis, niacula transversa infrahunierali niaculisque tribu.s pone medium apiceque rufo- 
testaceis. — Long. 2\, lat. 1 niillini. 

Patria: Insula Taiti. 

Ca[>ut dfflexum, rotundatum, modice convexum, nigro-])iceum, parum nitidum, parce fnsco-pilosum. 
Oculi rotundati, convexi, nigri. Antenna^ longitudine diniidii cnrporis, ferruginea?, tenuiter pubescentes. 
Prothorax latitudine nonnihil longior, basi a[)ic('(|ue truncatus, lateribus pone a[)icem rntundato-anipliatis, 
basin versus angustatis, sinuatis; superne nigro-piceus, sub-nitidus, parce fusco-|)ilosus, crebre jiunctatus, 
dorso antico valde convexus, ibique medio leviter, longitudinaliter canaliculatus, utrinque carina parum ele- 
vata, postice abbreviata instrnctus, ante basin transversim profunde inipiessum. Scutellum sub-triangulare, 
nigro-piceum, obsolete punctulatuni. Elytra antice sub-truncata, pnithorace parum latiora at illo duplo et 
diniidio longiora, ad basin subito oblique anijiliata, callo su[iraluimerali distincto elevato, rotundato; lateri- 
bus longe ultra medinui recta, dein sensim nuiuiihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne con- 
vexa, nigro-picea, nitida, pilis raris, fuscis obsita, niediocriter punctato-striata, interstitiis planis, Icevibus; 
pone humeros macula sat magna, transversa, pone medium niaculis tribus niinoribus, quarum una in sutura X(J EUGEN lES KESA OMKRING JO T! DEN. 

(liialMivi|uc in ilisro vt npicf' rufo-tcstaceis. Corpus subtus nigro-piceum, subtiliter puiictulatuin. Pectus pube 
deprc.s>a, albiila deiiNe vc.Ntituui. I\-(b's ffn-uiiiiiei , nitidi, punctulati, parcc pallido-pubesccntes ; fenioribiis 
saturatioribus. 

182. Ptiiiiis biiiodiilus. 

Oblongo-ovalis, convcxns, niger, sub-opacus, pube cinerea parce, ina?qualiter ad- 
spcptsus; ])L'ilibu.s fciTUgiiifis; prothoi'ace crebre punctulato, dorso paruni convexo. utrinque 
tubei-culo obtiiso instnict(j, iuti'a basiii transversim caualiculato; elytris inediocriter pun- 
ctato-striatis. — Loiig. -'v, lat. H niilliui. 

Patria: Insula Mauritius. 

Caput detlexuni, lotundatuni , mudicc convexum, nijiruiu, opaeuni, subtiliter, crclire imnctulatuni , 
pube cinerea sat dense adspersuni. Oculi parvi, rntundati, cunvexi, nigri. Antenns dimidio corpore lon- 
<'iore.s, nicra?, paire pubesceutes. Picitliorax latitudine nonnihil brcvior, apice leviter rotundato-produetus, 
iutra apiceni teiiuitcr caiinatus, ba^i truacatus, latiTibus ]ioue ajiicem leviter riituiidatn-aiiipliatis, basin 
versus angustatis; supenie paruiii convexus, niger, opacus, crebre punctulatus, ad latera et postice densius 
breviter cinereo-i>ubescens, dorso utrinque tubercuio modice elevato, obtuso instructus, inträ basin transver- 
sim canaliculatus. Scutellum parviiui, nigruni, cinereo-pubescens. Elytra antice cunjuniaini leviter rutun- 
dato-enuirginata, prothorace tere duplo latiora et illo duplo et dimidio longiora, callo suprahumerali paruni 
elevato, rotundato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, sub-opaca, medio- 
eriter punctato-striata, pube cinerea parce, intequaliter adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, subtili- 
ter, crebre punctulatum, sipiamis par\is, cinereis adspersum. Pedes ferruginei, punctulati, })arce pubesceutes. 

183. j^lcziiiui cri^tatiim. 

Oblongo-ovatinn, valde convexiun, ferrugineuni, nitidum; capite, antennis, pedibus 
protbovaceque dense cinereo-albido-pubescentibus, lioc dorso late sulcato, utrincpie argute 
cristato, lateribus profunde impressis; elytris laävibus, setis brevibus, crassis, pallidis parce 
adspersis. — Long. 2j, lat. U niillini. 

Patria: Moiitevideo. 

M. sulcato minus, prothoracis cristis postice magis elevatis, callo in angulis posticis cvidentiore ab 
illo distinctus. Caput ovatum, modice convexum; obscure ferrugineum, pube brevi, depressa, cinereo-albida 
dense vestitum. Oculi [larvi, [larum convexi, nigri. Antennse longitudine elytrorum, valid;^, ferrugine;?, 
setulis brevibus, cinei'eo-albidis adspersaB, apicem versus sensim tenuiores, articulo secundo breviter obtrian- 
gulari. Prothorax longitudine dimidio tere latior, apice sub-truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateri- 
bus ab apice basin versus oblique ampliatis, sub-sinuatis; superne convexus, inrequalis, ferrugineus, breviter, 
dense cinereo-albido-pubescens, dorso longitudinaliter et pirofunde sulcatus, utrinque argute cristatus, singula 
crista antice humiliore, lateribus foveola magna, rotunda impressus, callo in angulis posticis magis elevato, 
obtuso. Scutellinn nullum. Elytra ovata, antice suli-tiuncata, prothorace vix latiora at illo fere triplo 
longiora, lateribus ad medium sensim rotundato-ampliata, dein angustata, apice sub-rotundata, nonnihil de- 
fiexa, superne valde convexa, postice declivia, tota ferruginea, nitida, kevia, setis brevibus, crassis, pallidis 
parce adspersa. Corpus subtus ferrugineum, dense cinereo-pubescens. Pedes longi, sat validi, punctulati, 
pube cinerea dense vestiti. 

184. Aiiol>iiim |»iuliciim. 

Oblongiiui, modice convexum, piceum, pube depressa, pallida adspersum; antennis, 
genieulis, tibiis tarsisque testaceis, illis articulis duobus ultimis elongatis; prothorace sub- ENTO.MOLori ISK A Ii 1 111! A G. 87 

tiliter, crebre [)iiiictuliito, hasi ad aii.nulos ciiiarnliiatd; elytris fusco-tcstaceis, subtiliter, cre- 
brc, va,uc punctulatis. — Loiig. 3}, lat. H inillim. 
Pati'ia: ralifoniia (St. Fransisco). 

Caput hroviter rotunchitum, leviter convexuiu, sub-nitidum, iiigro-iiiceimi, sulitiliter, crebre puiirtu- 
latuiii, antice im|)i-essura. Oculi sat iiiajiiii, rotiuulati, valde coiivexi, iiiiiri. Anteiiv.ie diiiiidio corpore 
bi-eviores, testacea', tenuiter, breviter eiiiei-eti-pul)eNceiitcs, articiilis 2 — 9 bievibus, rotiuidatis, ultiinis diiobus 
eloiifiatis, apic-ali tnineato. 1'rothorax loiigitudiiie dimidio latior, basi apiceque triiiieatus, posti(X' iitriii(|ue ad 
angulos éiiiari;iiiatus, lateribus tenuiter reflexo-iiiarj.'inatis, medio parum rotuiidato-ainpliatis ; superne leviter 
convexus, iiiuer nitidus, subtilitei-, crebre piiiictulatus, ])ube brevi, cinerea, dorso pai-cius, ad hitera densius 
adspersLis. ScLitellum triaiiguhire, nigro-piceuiii , subtiliter punctulatum. Elytra antice singidatim leviter 
i-otuiidati)-producta, prothorace nonnihil latiora, latei-ibus jmiie liuiiieros rotuiidatos recta, apice roiijunctim 
rotiinilata, .sui>enie iiindice convexa, tusco-testacea, sub-nitida, subtiliter, sat crebre, vage punctulata, pube 
brovi, cinerea adspersa. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, ci-ebre junictulatuui, jiube 
brevissinia cinerea adspersum. Pedes testacei, punctulati, crnereo-pubescentes ; tenioribus a basi fere ad 
apicem plus niinusve infuscatis. 

185. Dorcatoma ruiipcs. 

Convexum, nigro-piceum, nitidiun; antennis, palpis pcdil)iis(iuc riifo-ferrugineis; ca- 
pite protlioraceque subtiliter, sat crebre punctulatis; elytris evidentius, minus crebre prui- 
ctulatis, lateribus apiceque ferrugineis, illis tristriatis, stria interiore postice valde abbre- 
viata. — Loiig. l.i, lat. H niillini. 

Patria: IJuenos Ayres. 

Magnitudo et statura D. Dovistw, fere glabruni, evidentius, parcius [lunctatum, striis lateralibus 
elytroruin profundioribus ut et colore antennarum peJumque bene distinctum. C'a]Hit convexum, piceum, 
sat crebre, subtiliter punctulatum, fere glabrum. Palpi rufo-testacei. Oculi ovati, nigri, parum prominuli, 
sulco profundo cuneiformi, versus os latiore, in duas partes fere divisi. Antenns rufo-ferruginea^. Prothurax 
breviter sub-triangularis, longitudine dimidio latior, anterius multo angustior, apice utrinque leviter sinuatus, 
lateribus basin versus oblique ampliatis, basi utrinque oblique truncatus, iobo medio apice leviter rotun- 
dato; superne convexus, nigro-piceus, nitidus, sulitiliter, sat crebre, inträ basin evidentius punctulatus. Scu- 
tellum minutum, rotundatum. Elytra antice prothorace paullo latiora et illo duplo longiora, tuberculo sat 
magno iidVahumerali notata, superne modice convexa, nigro-picea, nitida, fere glabra, sat profunde, minus 
crebre punctulata, lateribus apiceque confuse ferruginea, inträ marginem striw dua; sat profunda-, fere iii- 
tegrce et tertia a basi sub tuberculo humerali incipiens vix diniidium elytri attingens. Corpus subtus nigrum, 
nitidum, crebre punctulatum, fere glabrum. Pedes rufo-ferruginei. 

18G. Dorcatoma affiiio. 

Ptotundatum, convexum, nigro-piceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, bre- 
viter, parce griseo-pubescens; antennis, palpis pedibusijue ferrugineis; elytris margine tri- 
striatis, stria interiore postice valde abbreviata. — Long. Ij, lat. U millini. 

Patria: California (St. Fransisco). 

Summa siuiilitudo D. BovUtcv, minus, crebre punctulatum, aliter coloratum. ('ajuit convexum, sub- 
nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube brevi, grisea adspersum. Palpi ferruginei. Oculi ovati, nigri, 
sulco minus jirofundo, cuneiformi, versus os latiore, in duas partes fere divisi. Antenna^ ferruginea». Pro- 
thorax quoad structuram ut in juiori, convexus, nigro-piceus, crebre, subtiliter punctulatus, pube grisea 
adspersus. Scutelluni parvum, rotuiulatum, nigrum. Elytra antice prothorace paullo latiora et illo plus 
duplo longiora, tulierculo satis magno infraliumerali notata, superne modice convexa, nigro-picea, sub-nitida. 38 EUGEJilES RESA OMKRING JORDEN. 

subtiliter, sat crel.re, vajze |miirtulata, imlje brevi, grisea parce adspersa; inträ marginem striaj duaä, [laruin 
iH'ofuiida3 imijre.ssffi, fere intefira' et teitia a basi sub tulierculo huraerali incipieiis vix diniidium elytii at- 
tingens. Corpus subtus nigrum, nitidum, crebre punctulatum. Pedes ferruginei. 

187. Xjlotiiiiis |»iibi>riilii8. 

Ol)lon"-o-ovatus, convcxus, nigro-piceus, sulj-iiitidus, subtilissinie, sat crebre puii- 
ctulatus, pube Ijrevi, ciuerca adspersus; antennis pedibiisquc ferrugiiieis; elytris ponc lue- 
diuiii rufescciitibus. ~ Long. 2, lat. U inilliiii. 

Patria: Califoriiia (St. Fransisco). 

X. pectinafo vix iongior, sed angustior. Caput sat niagiuini, convexum, dbscure ferrugineiuii , iiariini 
nitidum, subtiliter, creberrime punctulatum, pube brevi, cinerea sat dense obsjtum. Palpi ruto-ferruginei. 
Oeuli rotundati, modice convexi, glauci. AntiMina^ prothorace jiaullo longiores, rufn-ferruginecC. Protliorax 
longitudine dujibi latior, antiee medio leviter rotundato-productus, utrin(|ue paruni sinuatus, angulis omnibus 
rcitundatis; superne convcxus, piceus, sub-nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, breviter cinereo-pube- 
scens. iScutellum parvuni, triangulare, piceum, tenuiter jiubescens. Elytra oblongo-fivata, antice singula- 
tim parum rotundata, pnitliuiace nonnihil angustiora, (piain lata dimidio longiora, lateribus ultra medium 
fere recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, jiostice declivia, undii|ue 
subtiliter, sat crebre punctulata, pube brevi, cinerea sat dense obsita, a basi ultra medium picea, dein 
apicem versus rufescentia. Corpus subtus nigrum , subtiliter, crebre punctulatum. Pedes terrugi »inei. Fam. bostpjchixi. 

188. BostricliiH fcrrii«iiioiis. 

Oblongus, convcxus, rufo-ferrugincus, nitidus, parce pallido-pilosus; prothorace an- 
tice crebre granulato. postice sub-la?vi; cl3'tris tenuiter punctato-striatis, apice declivibus, 
sin^^ulo ante apiceui dente niinuto arniato. — Long. 2i, lat. § uiillini. 

Patria: Insula' Keelings. 

Cajiut defiexum , sub-nitundatum , modice convexum, rutb-ferrugineum , sub-nitidum, parce punctu- 
latum, apice dense pallido-pilosum. MandibuUi' nigro-picea'. Oculi leviter convexi, nigri. Antennw rulb- 
testacea\ Prothorax latitudine dimidio Iongior, apice medio leviter rotundatus, utrinque oblique truncatus, 
basi non marginatus, truncatus, lateribus pone apicem parum rotundato-amidiatis, dein rectis, angulis po- 
sticis rotundatis; superne convexus, rufo-ferrngineus, nitidus, jiarce jiallido-pilosus, antice subtiliter, crebre 
granulatus, postice sub-la?vis. Scutellum parvum, rufo-ferrugineum , punctulatum. Elytra antice sub-trun- 
cata, ]u'otliorace haud latiora at illo dimidio longiora, lateribus, pone humeros leviter rotundatos, recta, 
apice conjunctim rotundata, superne convexa, rufo-ferruginea, nitida, tenuiter punctato-striata, interstitii-- 
parce punctulatis; apice declivia, singulo ante apicem prope suturam dente parvo armato. Corpus subtuv 
ferrugineuni , sub-nitidum, sulitiliter, sat crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei , jmnctulati, tibiis apicem 
versus dilatatis, extus subtiliter crenulatis. 

Fam. HYLESINII. 

189. Eccoptogastcr <i»»$imilis. 

Oblongus, modice convexus, nigro-piceus, nitidus; antennis, palpis pedibusque rufo- 
ferrugineis; capite subtiliter, creberrime aciculato; prothorace sat crebre, dorso parcius 
punctato; elytris paree, breviter pallido-pubescentibus, tenuiter striatis, ad humeros et 
apice ferrugineis, interstitiis planis, crebre punctato-granulatis. — Long. 21, lat. 11 millim. 

Patria: Buenos Ayres. ENTOMOLOGISKA BIDHAO. 89 

Caput ovrttum, modicL' convexuni, iiiirnuii, paruiii iiitiiliiin, sulitilitcr, crplicnime, longitudiiialitcr 
aficiiliitiiiii , antrorsum seiisim angustatuni. l'al[ii rufo-testacei. Oculi eloiigati, traiisvcr.si, liaud convexi, 
LruiiDei. Aiiteniiaj testacem. Protliorax latitudine diinidio ferc longior, apice levitcr rotiindatiis, inträ api- 
ceni aiiguste, parura profunde constrictus, basi margiiiatiis, truncatus, lateribus teiiuiter iiiarginatis, pone 
a|iifc'in leviter rotundato-ainpliatis, deiii rectis; supenie niodice convexus, nigro-piceus, nitidus, sat crebre, 
dorso parcius punctatus. Scutellum sub-triaiigulare, nigro-piccuin , sub-nitidum, subtiliter, crebre pimctu- 
latum. Elytra antice sub-truncata, prothorace vix latiora et illo non diinidio longiora, luiiiieris rotundatis; 
latfribii^ ultra medium recta, dein nonnihil aiigustata, apice conjunctim truncata, modice, in dorso parum 
rnnvcxa, nigro-picea, nitida, pube brevi paliida parcissime adspersa, ad humeros apiceque rufo-ferrugiiiea , 
tcnuiti^r striata, inter.stitiis planis, crebre granulato-punctatis. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, 
subtiliter, crebre puiictulatuin. Pedes rufo-ferrugiiiei, aitidi, [lunctulati. Fam. melasomata. 

190. AiiiiHoplioriis iiisiilaris. 

Oblougus, niger, modice convexus; cupite iiiedio profunde punctiito; prothorace mi- 
nus crebre punctulato, dorso leviter tri-impresso, angulis posticis dente parum producto 
instructis; elytris rude punctato-striatis, interstitiis leviter convexis, obsolete punctulatis, 
laniicris dente minutissinio arniatis; pedibus rubris. — Long. 5, lat. 2 niillini. 

Patria: Insula Oahu (Honoluhi). 

Magnitudo, statura et summa simiiitudo A. rubripcilis, cajiite prothoracequo minus crebre, intersti- 
tiis elytrorum obsoletius punctulatis, ab illo bone distinctus. Caput superne parum convexuni, nigruni, opa- 
cum, postice minus crebre, evidentius, antice subtiliter punctulatum. Palpi rufo-terruginei. Oculi parum 
convexi, nigri. Antennas crassae, nigro-piceai. Prothorax latitudine brevior, apice utrinque leviter sinuatus, 
antice posticeque angustatus, lateribus modice rotundato-ampliatis; basi truncatus, angulis anticis rotundatis, 
posticis dente parvo, lateraliter producto armatis; superne leviter convexus, niger, parum nitidus, sub-remote 
punctulatus, dorso leviter tri-impressus, foveola una in medio prope basin, transversa, relicjuis fere in me- 
dio, ovatis. Scutellum vix conspicuum. Elytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora at illo vix di- 
niidio longiora, pone basin nonnihil ampliata. , infra medium angnstata, apice conjunctim rotundata, superne 
modice convexa, nigra, parum nitida, sat profunde, regularitcr punctato-striata, interstitiis leviter convexis, 
oljsolete jumctulatis; luinieris dente minutissinio, lateraliter producto armatis. Corpus subtus nigrum, sub- 
nitidum, sat |ir(jfunde, minus crebre punctatum. Pedes rufo-ferruginei, punctulati. 

191. Aiuuioplioriis dciiticollis. 

(-)blongus, niger, modice convexus; capite postice prothoracecjue crdire rugoso-pun- 
ctatis, hoc dorso longitudinaliter striato, angulis omnibus dente jiar\o acuto armatis; 
elytris late sulcatis, sulcis rude sed parum profunde punctatis, interstitiis augustis, cari- 
natis, laivibus; humeris dente parvo instructis. — Long. Si, lat. 2i milliin. 

Patria: Panama. 

A reliqnis hnjus generis prothorace antice utrinque dentato, dorso longitudinaliter striato tacile di- 
stinctus. Caput longitudine vix latins, superne fere planum, nigrum, sub-opacum, postice crebre rugoso- 
punrtatuni, antice subtilissime punctulatum. Palpi nigro-picei. Oculi jiarum convexi, nigri. Antenna; erasste, 
nigrte. Prothorax latitudine n(jnnihil brevior, basi apicecjue sub-truncatus, lateribus pone apicem leviter ro- 
tundato-ampliatis, dein sensim angustatis, angulis omnibus dente acuto armatis, deutibus anticis nonnihil 
longioribus; superne niodice convexus, niger, sub-opacus, crebre rugoso-punctulatus, dorso longitudinaliter, 

Zooloyij Insekter. 90 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

sat crebiT striatus. SrLitelluni vix conspifuum. Elytra aiitice truncata, protliorace liaud lati(ii'a scil illo di- 
midio lonaiora, pone ba.sin noniiihil ampliata, loiige infra modiuin angustata, apico conjunctim rotuiidata, 
supenie modice convexa, nisi'a, sub-opaca, late suleata, sulci.s rude spd minus profuiide punctatis, intei-.sti- 
tiis augustis, farinntis, landbus, sub-nitidis ; huineris dente parvo, lateraliter producto armatis. Corpus sub- 
tils nigruin, suli-nitiduni, minus preliro punctatuni. Pedes nigri, [lunctuiati; tarsis piceis. 

192. Elcodcs valida. 

Elongata, convexa, iiigra, siipra nitida; protliorace rotundato, subtiliter, minns cre- 
bre punctnlato, postice angnstiore; elytris parum profnnde, seriatim, interstitiis reinotius, 
sub-seriatini pnnctatis, ante medium modice rotnndato-anipliatis, infra medium sensim aii- 
gustati.s, singulo iipice ol)tuso; femoribns anticis subtus ante apicem breviter dcntiifis. — 
Long. 2(;, lat. 91 — 10 millim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Magnitudo E. (jiijmitac, protborace latiore, femoiibus anticis dentatis. Caput fere rdtundatuni, su- 
perue fere plaiuun, nigruin, sat crebre, evidenter punctatum, inter oculos et antennas leviter, transversini 
impressum. Oculi obiongi, haud convexi, brunnei. Antennre caf)ite dimidio longiores, sat valida-, iiigraB, 
setosaj, articulo secundo parvo, brevissimo, tertio sequente triplo longiore, 4 — 8 obcoiiicis, tribus ultiniis 
mtundatis, ultinio apice conipresso, acuminato. Prothorax latitudine vix longior, apice rotundato-emargina- 
tus, basi truncatus, tenuiter reliexo-marginatus, lateribus ante medium valde rotundato-ampliatis, margina- 
tis, dein basin versus subito angustatis, angulis anticis deflexis, sub-rectis, posticis leviter rotundatis; su- 
perne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, parcius punctulatus. .Scutellum breve, transversum, nigrum, 
basi puuctulatum, apice Iseve, rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace vix angustiora sed illo triplo 
longiora, pone basin modice rotundato-ampliata, a medio sensim angustata, apice obtusa, ad suturain levi- 
ter, triangulariter emarginata, superno convexa, postice diclivia, nigra, nitida, parum profunde, minns cre- 
bre, seriatim punctata, interstitiis latis, planis, punctis remotioribus, sub-seriatis impressis. Cori)us subtus 
nigrum, sub-opacum. Pectus crebre granulato-punctatum. Abdomen subtilius, parcius punctatum. Pedes 
longi, validi, nigri, rugoso-iiunctulati; femoribns anticis modice clavatis, subtus ante apicem dente brevi, 
acuto armatis. 

19?). Elcodes imprcssicollls. 

Ovata, nigra, parum nitida, parce [lubescens; prothorace transverso, sub■con^■exo, 
parce punctulato, undique tenuiter marginato, lateribus modice rotundato-ampliato, basi 
angustiore, angulis sub-prominulis, dorso leviter quiidri-impresso; elyti'is minus crebre, 
sub-seriatim pnnctatis, dorso leviter, lateribus distinctins tuberculatis; antennis extrorsuni 
incrassatis; femoribns subtus muticis. — Long. 11, lat. bh millim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Magnitudo et similitudo E.cordata-, prothorace utrimjue minus rotundato-ain]iliato, dorso parce, sub- 
tilius punctato, leviter (juadri-impresso, elytris medio latioribus, parcius pnnctatis, obsoletius granulatis. Ca- 
put fere rotundatum, superne fere planum, nigrum, parum nitidum, parce ]>unctulatum, ante oculos utrinque 
leviter impressum. Oculi oldoiigi, baud convexi, brunnei. xVntenna; capite dimidio longiores, sat validw, 
nigrre, setosaj, articulo secundo brevi, tertio sequente triplo longiore, 4 — 8 obconicis, tribus ultimis majori- 
bus, transversis, rotundatis, ultimo apice conipresso, obtuso. Prothorax latitudine brevior, undique tenuiter 
marginatus, apice parum rotundato-emarginatus, lateribus ante inedinm modice rotundato-ampliatis, dein 
basin versus sensim angustatis, angulis anticis rotundatis, posticis vix promiiuilis; superne jiarum convexus, 
niger, haud nitidus, pube tenni, concolore adspersus, parce jiunctulatus, dorso leviter quadri-foveolatus, fo- 
veolis duabus [lone a[iicem duabusque pone medium, parvis, magis approximatis impressus. Scutellum breve, ENTOMOLOGISKA B I D K A G. 91 

latuni, iiigrum, basi punctulatimi, ajiice i'otuiidatuin. Elytra anticc truncata, prothoracis basi parum latiora, 
inox poiie basin subito rotundato-anipliata, inträ medium subito aiigustata, apice coiijunctim rotuiidata, su- 
penie modice convexa, postice deciivia, nigra, pube concolore parce adspersa, minus crebre, mediocriter, 
sub-seiiatim punctata, dorso subtiiius, lateiiljus evidentius et crcbrius graiiulata. Coi-pus subtus convexum, 
nigrum, sub-nitidum, i)arce punctulatum. Pedes sat longi, nigri, minus crebrp punctulati; femoribus parum 
iiicrassatis, subtus muticis. 

Tcssaroiiiiiia 

(a Ttaaa^t-g quatuor et öfijua oculus). 

Tdb. I. f. 5. 

Antennse ad protlioracis basin vix pertingentes, extrorsum peri)arum incrassataj, articulo [irimo mo- 
dice elongato, sub-obconico, secundo brevi , rotundato, tertio eiongato, seijuente dimidio iongiore, quarto 
oblongo, sequente nonniliil iongiore, 5 — 8 oblongis, 9 — 10 obtriangularibus, ultimo rotundato, apice obtuso. 

Palpi maxillares quadri-articulati, articulo prinio brevissimo, secundo oblongo, tertio brevi, quarto 
obtriangulari, apice truncato. 

Oculi quatuor, parvis, ovatis, duabus superne binisque subtus capite siti. 

Protliorax latitudine brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, elytris nonniliil la- 
tior, pone apicem fere ad medium leviter rotundato-ampliatus, dein rectus, angulis posticis retrorsum pro- 
ductis, vix acuminatis. 

Scutellum breve, apice rotundatum. 

El3'tra antice truncata, lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice sub-rotundata, 
superne convexa. 

Pedes breviusculi; femoribus anticis superne gibbosis, tibiis omnibus rectis; tarsis anterioribus quin- 
que, posticis quadriarticulatis, articulo ultimo oblongo, apicem versus modice incrassato; unguiculis divarica- 
tis, subtus rauticis. 

Corpus oblongum, convexum, opacum, glabrum. 

194. Tcssaromiua liigiibris. 

Oblonga, convexa, nigra, opaea; aiitenin's tarsisque piceis; capite prothoracequc sat 
crebre, subtiliter punctatis, lioc niedio leviter caiiabculato, ad latei'a obsolete rastrato; 
elytris sulcatis, sulcis fundo serie e piinctis niiimtissiniis inipressis, interstitiis augustis, ca- 
rinatis. — Long. 9, lat. 3i millini. 

Patria: Panama. 

Niger, opacus. Caput loiigitudine latius, sub-rotundatuni, suiicrnc leviter convexum, sat crebre, sub- 
tiliter punctatum, apice ipso leviter rotundato-emarginatum. Clypeus parce punctatus, magis nitidus, apice 
rotundatus. Palpi ferruginei. Oculi parvi, liaud convexi, nigri. Antennre picese, tenuiter i}ubescentes. Pro- 
tliorax latitudine nonnihil brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter marginatus, truncatus, 
ad angulos leviter sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, pone apicem fere ad medium leviter ro- 
tundato-ampliatis, dein rectis, angulis anticis parum prominulis, posticis retrorsum modice productis, vix 
acuminatis; superne convexus, sat crebre, subtiliter punctatus, ad latera sub-rastratus, dorso canalicula pa- 
rum profunda, longitudinali, antice parum, postice magis abbreviata insculptus. Scutellum breve, subtiliter 
punctulatum, apice rotundatum. Elytra antice truncata, protborace angustiora et illo fere duplo longiora, 
humeris lateraliter nonnihil productis, obtusis; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice 
sub-rotundata, superne convexa, postice deciivia; singulo late, sat profunde octo-sulcato, sulcis in fundo se- 
rie e punctis minutissimis impressis, interstitiis augustis, carinatis, lan-ibus. Corpus subtus crebre, medio- 
criter punctatum. Pedes crebre punctati; tarsis obscure ferrugineis. 

Tub. I. 11^'. 5. a. ningn. auct. , b. mrigu. nat., c. caput snptnie visum, (/. pnl]!. niaxill., e. aiitenna, /. tib. et tnrs nnlic. 92 EUGENIES RESA OMKIMNG JORDEN. 

195. Tossaromiiia morio. 

Oblonp;a, convexa, iiigra, opaca; aiitennis tarsisquc ferrugineis; capite protlioi-nceque 
crebre, subtilitcr punctatis, lioc antice posticeqiie iioiiuihil angustato; elytris sulcatis, sul- 
cis in fundo serie e pniictis evidentioribus iiiipressis, intcrstitiis ungustis, carinatis. — I.diig. 
5i, lat. 2^ milliin. 

Patria: Insula' Gallapagos. 

Prfecedeiiti attinis, minor, prutliorace non canaliculato , elytnirura sulcis evideiitius punctatis ab illu 
facile distinctus. Tfitii.s äter, opacus. Caput longitudine latins, sub-ixitundatniu, superne ieviter conve.xum, 
crebre, subtiiiter punctatum, apice ieviter rotundato-eniarginatum. Ciypeus brevis, nitidus. Palpi rutb-tVrru- 
"inei. Oculi parvi, liauil convexi, niyri. Antennaa ferruginea», parce pubescentes, apiceni versus dilutiores. 
Protliorax latitudine jiaruni brevior, apice Ieviter rotundato-eniarginatus, basi tenuiter uiarginatu.s , trunca- 
tus, ad anguios Ieviter sinuatus, antice posticeque nonniliil angustatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, 
medio paruni rotundatu-anipiiatis, anguiis anticis vix prominulis, posticis retrorsum modice jiroduetis, sub- 
acuminatis ; superne convexus, crebre, subtiiiter punctulatus. Scutellum breve, crebre punctulatum, apice ro- 
tundatum. Elytra antice truncata, protliorace parum angustiora at illo fere duplo longiora, liumeris Ieviter 
rotundatis; lateribus ultra medium recta, dein angustata, apice conjunctim sub-rotundata, superne convexa, 
postice declivia, singulo minus late, sat profunde octo-sulcata, sulcis in fundo serie e punctis evidentioribus 
impressis, interstitiis angustis, carinatis, Isevibus. Corpus subtus sat crebre, parum profunde pur.ctatuui. 
Pedes crebre [lunctulati; tarsis ferrugineis. Fam. taxicornes. 

196. Phaleria iiianirata. 

Ovata, modice convexa, testacea, nitida; capite subtiiiter punctulato, antice trans- 
versim impresso; prothorace subtiiiter piuictulato; elytris striatis, interstitiis subtilissinie 
puncttdatis, margine laterali longe pallido-pilosis, singulo pone medium macula majore vel 
minore nigro-fusca ornato; tibiis anticis extus apice valde rotundato-anipliatis. — Long. 
6 -7i, lat. 3A— 4 niillini. 

Var. (i: elytris basi infuscatis, maculis nigro-fuseis ad suturam confluentibus. 

Patria: Insute Gallapagos. 

Magnitudine et fere statura Ph. radaveriiui-, ab illa clytn rum margine laterali piloso ut et Inrnia 
tibiarum anticarum distinctissima. Caput parvum, sub-ovatum, modice convexum, testaceum, sulitiliter, 
minus crebre punctulatum, ante oculos transversim Ieviter impressum. Palpi testacei. Oculi rotundati, 
modice convexi, nigri. Antennje breves, testacea;, articulis 7 — 10 majoribus, brevissimis, rotundatis, ul- 
timo obtuso. Protliorax longitudine dimidio latior, antice rotundato-emarginatus, basi tenuiter marginatus, 
utrini|ue vix sinuatus, lateribus anguste marginatis, parce pallido-pilosis, pone apicem magis rotundato- 
auipliatis, dein sub-rectis, anguiis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, testaceus, 
nitidus, subtilissinie, sat crebre punctulatus. Scutellum semicirculare, testaceum, sub-lffive. Elytra antice 
truncata, prothorace nonniliil latiora et illo plus duplo longiora, pone humeros rotundatos nonniliil aiiipliata, 
infra medium apicem versus angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, testacea, ni- 
tida, medioeritor striata, striis subtiiiter iiiterstitiisque planis subtilissime, crebre punctulatis, singulo elytro 
mox pone medium macula majore vel minore, interdura obsoleta, oblongo-quadrata , postice oblique trun- 
cata, nigro-fusca ornato; margine laterali longe pallido-piloso. Corpus subtus testaceum, nitidum, subtiiiter, 
sat crebre punctulatum. Pedes testacei, nitidi, setis pallidis adspersi; tibiis crebre, sat rude punctatis, an- 
ticis extus setis crassis, brevibus obsitis; ante apicem Ieviter sinuatis, apice valde rotundato-anipliatis. ENTOMOLilfilSK A I! 1 DU A O. 93 

l'J7. IMialcriii lusi^^iiata. 

Oviita, iiiodice convexa, testaceii, iiitida, subtus iiigra; capite ])rotlioi'accque subtilis- 
sinio, sat crebre punctulatis, illo antice transvorsim leviter impresso; elytris inediocriter 
striatis, striis subtiliter punctulatis, iuterstitiis [)ai'Uiii convexis, la'vibus, singulo inedio 
plii^iiii iiiagna, oblonga, nigra oniato; tibii.s anticis ext]'orsuui 8L'ii8ini ]atiui'ibus. — Loiig. 7, 
lat. :]i niilliiii. 

P 11 ak 1- i a id. Dej. Cat. ed. ?>. p. 1!)4. 

Var. It: elytrorum pläga nigra fere longitudiiialiter divisa, linea.s duas postioe con- 
nexas formante. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Magiiitudo et statura l'h. caJaverina> , aliter colorata, iuterstitiis elytrdruin I;evil)iis ab illa tacile 
distincta. Capiit parvum, sub-rotundatum, iiKidice couvexuin, testaceuin, subtiliter, sat crebro puiictulatum, 
ante oculos transversim obsolete inipressum. Palpi testaeei. Ociili rntundati, inodice conve.xi, nigri. An- 
tennre breves, testacea3, artieulis quinque ultiniis erassioribus, niimis brevibus, ultiiiiu (ibtuso. Prothorax la- 
titudine tere diiiiidio latior, apice rotundato-emargiiiatus, basi truiicatus, tenuitor niai'ginatus, lateribus an- 
guste inargiiiatis, pone apicera paruni rotundato-ain[diatis, dein rectis, aiigulis aiitifis obtusis, posticis fere 
rectis; superne leviter coiivexus, testaceus, iiitidus, subtilissime , minus crebre jiuiictatus. ScutoUuui sub- 
triaugidare, testaceum, teve. Eiytra antice truncata, prothorace paruni latiora et illo duplo loiigiora, pone 
liunieros rotundatos nonnihil ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunetim rotundata, superne 
modice coiivcxa, testacea, nitida, niediocriter profunde striata, striis subtiliter punctatis, interstitiis paruni 
convexis, hevibus; singulo elytro pläga niagna, oblonga, dorsali, postice introrsum ad suturam sajpe ililatata, 
nigra ornato. Corpus subtus nigrum, nitiduni, subtiliter, crebre punctulatuni. Pedes testacei, nitidi; tibiis 
rugoio-punctatis, breviter setulosis, anticis apicem versus sensim dilatatis. 198. Phalciia iMisilla. 

Oblonga, modice convexa, testacea, nitida, subtus ferruginea; capite prothoraceque 
subtiliter, sat crebre punctulatis; elytris tcnuitcr punctato-striatis, striis quarta et quinta 
longe ante apicem conjunctis, interstitiis vix punctulatis, singulo elytro in medio dorsi 
niacula niagna, nigro-fusca ornato; tibiis anticis extrorsiun ain[)liatis. — Long. 4], lat. 1? 
iiiilliiii. 

Patria: China (Hongkong). 

Prrecedentibus inulto niinor, magis oblonga. Caput sub-rotundatuni, leviter convexum, testaceum, 
nitiduni, subtiliter, sat crebre punctulatum , postice saturatius, ante oculos transversim obsolete impressum. 
Palpi testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antonna^ ad protlioracis basin vix pertingontes, testaceje, 
articulis se.x ultimis crassioribus, apicali obtuso. Prothorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotun- 
dato-emarginatus, basi truncatus, tenuiter marginatus, lateribus anguste marginatis, pone apicem magis ro- 
tundato-ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis obtusis, posticis rectis; superne leviter convexus, testa- 
ceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutelluni sub-triangulare, testaceum, fere la;ve. Eiytra antice 
truncata, prothorace vix latiora at illo duplo longiora, pone humeros sub-angulatos parum ampliata, infra 
medium sensim angustata, apice conjunetim rotundata, superne leviter convexa, testacea, nitida, tenuiter 
punctato-striata, striis 4 et 5 longe ante ai)icem conjunctis; singulo elytro in medio dorsi niacula sat ma- 
gna, ovata, utrinque bidentata, ad suturam cnin iqijiosita conjuncta, nigro-fusca ornato. Corpus subtus di- 
lute ferrugineum , nitiduni, subtiliter, crebre punctulatuni. Pedes testacei, nitidi, punctulati; tibiis breviter 
setulosis, anticis apicem versus sensim dilatatis. !)4 EUGENIES RESA OJIKI;I^•G JORDEN. 

11)0. Mclaiiia carboii.iria. 

Ovata, eonvexa, m<j:vii, iiitida; aiiteiiiiis, palpis, tibiis tarsisfuic nifo-femigineis; ca- 
[)ite prothoi'ace<jue snl)tiliter, sat crehre puiictulatis, hoc lateribus latf iiuirginato, l)asi lii- 
siniiato; elytris profuncle pimctato-striatis, iiitcrstitiis leviter convcxis, subtilissiine, ininus 
(•vc'l)re punctnlatis. — Long. 8f, lat. 4i inillim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput longitiuline latius, levitpr cniivexuin, nigro-piciaiiu, nitiduni, subtiliter, siit crelre punctulatuni ; 
ure feiTugineo. Pal|>i rufo-feiTiijjinei. Oculi sat niajini, sub-reniformes, modice convexi, Ijrunnei. Anteniia? 
ad prothoracis medium vix peitingentes, crassa3, rufo-testacere , parce pilosffi, sensim incrassata;, articulis 
transversis, ultimo rotundato. Protliorax longitudine dimidio latior, aiitice leviter rotundato-eniarginatus, 
lia.si utrini(uo .sinuatus, lateribus sat late marginatis, poiie apiceiii magis rotundato-ampliatis, dein rectis, 
angulis anticis obtusis, iiosticis retrorsum nomiiliil productis, sub-rotundatis ; superne modice convexus, ni- 
ger, nitidus, subtiliter, sat crebre punctidatus. Elytra aiitice singulatim noninihil rotundato-producta, pro- 
thorace liaiid latiora nt iilo duplo longiora, Immeris non elevatis, sub-angulatis; lateribus longe ultra me- 
dium recta, dein apicem versus subito angustata, apice conjunctim rotundata, superne eonvexa, postice dt- 
clivia, nigra, nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis leviter convexis, subtilissirae, minus crebre 
punctulatis. Corpus subtus nigrum, nitidum, sat crebre punetuiatum. Pedes rufo-ferruginei, iiitidi; femori- 
bus fei'e totis nigro-piceis. 

200. Hetcropliaga latcralis. 

Oliloiigo-ovata, leviter eonvexa, nigra, nitida; capite i)rotlioraceque subtiliter, sat 
crebre punetiilatis; elytris parnni profunde punctato-striatis, extus late confuse rufoferru- 
gineo-marginatiS; interstitiis planis, subtilissinie punctulatis; tibiis anticis valde incurvis. — 
Long. 6i, lat. 2| niillini. 

Patria: Chiiia (Hongkong). 

Caput rotundatum, modice convexum, nigrum, nitidum, subtiliter, sat crebre luuictulatum; ore ferru- 
gineo. Palpi rufo-ferruginei. Oculi sat magni, sub-reniformes, modice convexi, brunnei. Antennee ad pro- 
thoracis medium pertingentes, nigro-picese, extrorsum incrassatse, ferrugineaj, articulo ultimo rotundato. Pro- 
tliorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateri- 
bus tenuiter marginatis, pone apicem rotundato-ampliatis, dein rectis, angulis anticis parum prominulis, sub- 
acuminatis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, niger, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus. 
Scutellum breviter sub-triangulare, nigrum, nitidum, sub-lffive. Elytra antice sub-truncata, prothorace noi, 
latiora at illo duplo longiora, luimeris angulatis; lateribus longe ultra medium recta, dein angustata, apici- 
conjunctim rotundata, superne ijaruni eonvexa, nigra, nitida, parum profunde jmnctato-jtriata, interstitii- 
planis, subtilissinie punctulatis; margine laterali et apicali late, confuse rufo-ferrugineo. Corpus subtus ni- 
grum, nitidum, subtiliter, crebre punetuiatum. Pedes nigri, nitidi; femoribus anticis brevibus, crassis, tibii^ 
ejusdem paris valde incurvis. 

201. Ilotoropliaga piilliila. 

Oblonga, leviter eonvexa, rufo-ferruginea, sub-nitida, subtus picea; capite protliorace- 
que sat crebre, evidenter punctulatis, illo antice transversim leviter impresso; elytris vage, 
sat crebre, evidenter punctulatis, stria intrauiarginali [)rofundius punctulata instructis. — 
Long. 3i, lat. Ij niillim. 

Patina: China (Hongkong). 

Caput rotundatum, modice convexum, rufo-feiTugineum, nitidum, evidenter, sat crebre punetuiatum, 
ante oculos transversim leviter imiiressuni. Paljii rufo-ferruginei. Oculi sat magni, sub-reniformes, modice ENTOMOLOGISKA BIDKAG. 95 

convexi, nigri. Antennas ad iirdthoraeis niciliuni \i\ |iei'tingeiites, rufo-ferriiginea;, oxtrorsum incrassata'', 
articuln ultinio rotun'latn, obtuso. Prothonix lonuitiidine vix diniidlo latior, apiro levitcr lotundato-oniargi- 
natus, basi sub-trunratus, lateribus angusto niai'ginatis, pone apiccni fere ad inediuni rotiindato-amiiliatis, 
dein reetis, aiigiilis anticis deflexis, obtusis, po.sticis rectis, superno loviter convoxus, ruib-ferruginens, niti- 
diis, cvidcnter, sat crebre punctulatus. öcutelluni breve, rafb-terrugineum, nitiduni, siib-la'vo, apico rotun- 
datum. Elytra antice truneata, protborace vix latiora at illo (biplo longiora, lateribus ])nne basin parum 
anipliata, dein recta, apicem versus angustata, apice conjunctiin rotundata, superne ieviter convexa, rufo- 
ferruginea, nitida, vage, evidenter, sat crebre punotulata, stria intraniarginaii pnifundius punctata inscul])ta. 
Cor[iu.s subtus nigro-piccuni, sub-nitidum, subtiiiter, crebre punctulatum. Pedes rufo-ferruginei, nitidi, cre- 
bre jiunctuiati. 

Scotocliarcs 

(a Gxorog caligo et /f«pw gaudeo). 

Tab. I. %. 6. 

Antennfe ad prothoracis medium vix pertingentes, minus tenues; articuHs sex ultimis crassioribns, 
(i — 10 brevissirais, ultimo rotundato. 

Caput Ieviter convexum, apice rotundatum. 

Palpi maxillarcs articulo ultimo trianguhiri, apice trmicato. 

Oculi ovati, modice convexi, antice profunde emargiiiati. 

Prothorax longitudine dimidio latior, apice ieviter rotundato-omnrginatus, basi bi-sinuatus, lateribus 
crasse rellexo-niarginatis, pone apicem Ieviter rotundato-ampiiatis, angulis oinnibus sub-acuminatis, ante 
basin transversim impressus. 

Scutellum trianguiare. 

Elytra antice singulatim ieviter rotundato-producta, protborace paruni latiora, lateribus infra me- 
dium attenuata, superne apice oblique carinata; humeris fere rectangulis. 

Pedes mediocres; fenioribus modice incrassatis, muticis; tibiis rectis; tarsis augustis, anterioribus 
i|uiu(jue, posticis quadri-articulatis; metatarso postico modice elongato; unguiculis divaricatis, muticis. 

Corpus oblongum, convexum, utrinque nonnihil attenuatum. 

202. Scotocliarcs iiisnlaris. 

Oblonga, modice convexa, obscure a-nea, sub-nitida, subtns picea; antennis, palpis 
l)c'(lil)nsque rufo-ferrngineis; capite crebre, subtib'ter, antice subtilissime punctulato, ante 
oculos transversim canaliculato; protliorace sat crebre punctulato, ante scutellum trans- 
versim in:[)resso; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis punctulatis, ultra medium 
planis, dein sub-carinatis, ante apicem carina antrorsum obliqua instructis. — Long. 6J, 
lat. 2A millim. 

Patria: Insula Gunm. 

Cnput rotundatum, Ieviter convexum, nigrum, parum nitidura, subtiiiter, antice subtilissime punctu- 
latum, ante oculos transversim canaliculatum. Palpi rufo-ferruginei. Oculi ovati, modice convexi, brunnei, 
antice profunde emarginati. Antennas rufo-ferruginea;. Prothorax longitudine dimidio fere latior, apice Ie- 
viter rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus crasse reflexo-marginatis, pone apicem ad me- 
dium Ieviter rotundato-ampiiatis, angulis anticis non productis, rectis, posticis retrorsum nonnihil prominu- 
lis, sub-acuminatis; superne modice convexus, niger, nitidus, crebre punctulatus, ante basin sat profunde 
transversim impressus. Scutellum trianguiare, nigro-ameum, sub-lasve. Elytra antice singulatim Ieviter ro- 
tundato-producta, prothorace parum latiora at illo duplo et dimidio fere longiora, i)one basin perparum 
ampliata, infra medium angustata, apice conjunctim sub-acuminata, obscure aniea, nitida, tenuiter puuctato- i|(; EUGENIES liESA O JI K R I X G JORDEN. 

striata, iiiterstitiis crcluv imiictiilatis, ultra iiifiliuiii iilanis, driu convexis ; ante apicem carina introrsum 
obliiiua e stria quiiita pxcunte iii.structa. Corpus siilitus picfuni, iiitidum, subtiliter, sat erebre liuiirtulatmii. 
Pedes rufo-fpiTuginci, nitidi, subtilitcr puiictulati. 

Tab. I. fiä'- "• "■ "'»o" »'"-■'•• I'- iiiiib'"- ii"'-> t'- ''-'Pul s"P- ^'S-' ''• I'"'!'- "'■i^'ll-. f- fiiitciiiin, /. lois. autic. 

Fam. texebrioxites. 

203. Eintr.'»!»iis ciipri|M'iiiii!s. 

Oblongus, convexns, ivneiis, iiitiJus; aljdoinine ferrugineo, cupreo-inicante; protlio- 
race parce pmictulato, aiigulis anticis rotundutis, posticis acuininatis; elytris cupreis, iiiti- 
dissimis, subtiliter punctato-striatis, iiiterstitiis sub-kvvibus. — Long. 22, lat. d iiiiHiiii. 

Patria: Brasiliu (Rio Janeiro). 

Caput niagiumi, parum convexum, nii;ro-aneuni, subtiliter, parce jiuuctulatuin, paruni, supra anten- 
nas magis nitiduni, antice utrini|iK' oliliipie canaliculatuni, apice truncatuni. Vertex aMieo-micans. Clypeus 
niaanus, nigi-u-reneus, .subtiliter, parce punctulatus, apice rotundatus, pubescens. Palpi a?nei. Oculi valde 
convexi, brunnei. Antenua' ultra prothoracis medium pertiugentes, nigro-afnea?, extrorsum sensim crassiores. 
PrDthnrax bingitudine diniidio latior, undiipie anguste marginatus, apice vix rotundato-emarginatus, basi 
utrinque leviter sinuatus, lateribus basin versus sensim perparuiu oblique amjdiatis, angulis anticis rotunda- 
tis, posticis retrorsum nonnihil productis, acuminatis; superne modice convexus, a-nous, nitidus, subtiliter, 
parce punctulatus. Scutellum mediocre, ancum, nitidum, subtilissime, parce punctulatum, apice rotundatum. 
Elytra antice singulatim leviter rotundato-jiroducta, prothorace nonnihil latiora at illo quadruplo longiora, 
huuieris modice elevatis, obtusis; i)one basin modice rotundato-am]iliata, lateribus infra medium nonnihil 
ampliata, dcin aj)icem versu.s cito angustata, apice conjunctim sub-acuminata, superne convexa, cuprea, ni- 
tidissima, subtiliter ptmctato-striata, interstitiis latis, planis, sub-]a?vibus. Pectus viridi-ajneum , nitidum, 
subtiliter, erebre aciculatum, ad latera punctulatum. Abdomen terrugineum, cupreo-micans, subtiliter, ere- 
bre punctulatum. Pedes renei, nitidi, parce puuctulati; tibiis posticis in mare intus pone basin incrassatis, 
dense pubescentibus. 

204. Iphtliiiius ciipriitciiiiis. 

Oblongus, convexu.«, niger, nitidns; capite parce, subtiliter, antrorsum crebrius pun- 
ctiilato; prothorace suljtilissinie coriaceo, parce punetulato, longitudinaliter sulcato; elytris 
obscure cupreis, striatis, striis subtiliter punctatis, inte)'stitiis leviter convexis, subtilissime. 
erebre coi'iaceis. — Long. 25, lat. U^ millini. 

Patria: IusuIlb Keelings. 

/. (•((/(/<-' convexior, capite protlioracequo subtilius, [larcius punctulatis, elytris aliter coloratis, striis 
minus profunde punctatis. Caput sul.>-ovatuni , modice convexum, nigrum, nitidum, parce, subtiliter, antice 
crebrius ]iunctidatum, inter oculos planum, utrinque leviter carinatum, antice impressum, impressione postice 
liiu'a reti-orsuni arcuata notata. Clypeus apice parce fulvo-setosus. Oculi sat magni, sub-renitormes, con- 
vexi, nigro-brunnei. Antennaa ad medium i)rothoracis pertiugentes, nigrw, basi nitida^, articulis sex ultimis 
pubescentibus. Prothorax longitudine latior, apice sub-truncatus, basi elevato-marginatus, uti-inipie leviter 
.sinuatus, lateribus rfllexu-nuirgiuatis, antice quam basi magis angustatis, medio modice rotundato-ampliatis, 
angulis anticis obtusis, posticis retrorsum nonnihil productis, acuminatis; superne modice con\-exus, niger, 
nitidus, subtilissime, erebre coriaceus, parce, parum profunde punctulatus, dorso sulco longitudinali , antice 
posticeque profundiore inipressus. .Scutellum semicirculare, nigrum, nitidum, sub-lffive. Elytra antice singu- 
latim nonnihil rotundato-producta, ]irothorace paullo latiora at illo trijilo longiora, pone humeros obliqua, 
longe ultra medium recta, dein attenuata, apice conjunctim sub-acuminata, superne convexa, obscure cuprea, 
iiltida, antice in disco e.xteriore violaceo-micantia, distiucte striata, striis parum profunde punctatis, sutura' ENTOMOL()(;iSKA I! I DU A G. 97 

prdxiiiKi brcvi, intr<>i'suiu (iblii|ua, iiiterstitiis lc\itci' (•(in\i'.\is, siilitiii^sinii-, crcljci-iiine coriaceis. Corpus 
sul>tiis nii;nini, nitidum, antice parcius, pnstice rrelirius pimctulatum. Pcdes ion{.'i, validi, nigri, nitidi, sub- 
tilitcr puiii'tulati; tibiis anticis intus imitici.s, apicein versus nonnihil inflcxis; tarsis subtus bnuineo-spongio- 
si,«, iuticulo ultiiiiii liTC luidu. 205. Zo]»liohas lii;>iilM-is. 

Oblon^Lis, convexus, iii.ucT, sul)-(ipaciis; cajiitc postice sul)tiliter, crebre griiimlato, 
iiiter oculos parce puiictato; protliorace .sub-la'vi, aiite l)asin iiiiprcsxo, aiigulis posticis re- 
trorsiiiii [iroductis, acuininatis; elytris leviter striatis, striis punctis ])rofundis, reiuotis iiii- 
prtssis. iiiterstitiis paniin coiivcxis, livvibiis. — Loiig. 17 — 18, lat. (JA — 7 iiiilliui. 

1'atria: Insula Puna. 

Caput oblongo-ovatum, nigruin. opacum, postice leviter conve.xum, subtilitcr, crebre grauulatuni, an- 
tice de|ircs.sinn, parce punctuiatum, inter oculos rare, profunde punctatum. Oculi elongati, transversi, parum 
convexi, liruniiei, antice leviter eniarginati. Antennae ad prothoracis medium vix adtingentes, vaiidre, ni- 
gvie, crebre punctulatae, extrorsum incrassatre, articulo tertio quarto vix dupio longiore, ultimo apice sub- 
truncatii. Protliorax longitudine nonnihil latior, apice truncatus, basi eievato-niarginatus, utriiupie leviter 
sinuatus, iateribus tenuiter refiexo-marginatis, ab apice ultra medium sensim rotundato-anipliatis, dein paullo 
angustatis, angulis anticis rotundatis, posticis retrorsum productis, acuminatis; superne modice convexus, 
niger, opacus, sub-lsevis, anta basin fovedla transversa, parum profunda et in ipsa basi utrinque puncto sat 
pnifiiiido inipressus. Scutellum semicirculare, nigruni, utrinque punctuiatum. Elytra antice truncata, pro- 
thiirace jiaullo latiora et illo triplo longiora, pone humeros rotundatos ultra medium perparuni amjiliata, 
doiu angustata, apice conjunctim sub-acuminata, superne convexa, nigra, opaca, leviter striata, striis pun- 
ctis profundis, remotis insculptis, 6 — 8 ante basin nonnihil abbreviatis, interstitiis parum convexis, lajvibus. 
Corpus subtus nigrum, sub-nitiduni, subtilissime, minus crebre punctuiatum. Pedes sat longi, nigri; feaiori- 
bus parce, tibiis crebrius punctulatis, anticis basi leviter infiexis. 20G. AiiomIus coniiiiis. 

Oblougus, paruin convexus, niger, haud nitidus, parce cinereo-pubesceiis; prothorare 
crebre, profunde rugoso-punctato, inedio valde rotundato-anipliato; elytris ]>arcius, iiinc 
inde sub-seriatiin punctatLs. — Long. lOi, lat. 5 niilliui. 

Patria: IJrasilia (llio Janeiro). 

Caput rotundatuin, leviter convexum, nigruni, paniin iiiliiluiii, jiarce pubescens, postice subtiliter, sat 
crebre punctuiatum, inter oculos utrinque iinpressum et in impressionibus profunde ]junctatum, inter anten- 
nas sat profunde, transversim sulcatum. Oculi oblongi, transversi, inodice. convexi, brunnei, antice eniargi- 
nati. Antenna; nigrse, parce pubescentes. Prothoi^ax longitudine fere duplo latior, a[iice leviter rotundato- 
emarginatus, basi truncatus, tenuiter marginatus, Iateribus anguste retlexo-marginatis, ad medium subito ro- 
tundato-ampliatis, dein valde angustatis, sub-sinuatis, angulis anticis obtusis, posticis rectis; superne parum 
convexus, niger, vix nitidus, crebre, profunde rugoso-punctatus. Scutellum breviter triangulare, nigrum, sub- 
nitidum, obsolete punctuiatum. Elytra antice truncata, protliorace nonnihil latiora, ipiam lata dimidio lon- 
giora, pone humeros rotundatos longe ultra medium sensim ampliata, apice sub-rotundata, singulo ante api- 
cem leviter sinuata; superne paullo convexa, nlgra, sub-nitida, pube brevi, cinerea parce adspersa, niedio- 
criter, parcius, hinc inde sub-seriatim punctata. Corpus subtus nigruin, iiitidum, parce, segmento ultimo 
abdominis crebrius punctuiatum. Pedes nigri, sub-nitidi, parce punctulati. 

13 

Zootor/i. Insekter, 1)8 eugenies resa omkring jorden. 

. ■ Fam. HELOI^II. 

CliaiiopftTiis. j 

(a Xiiino hisco et mkfiov ala). 

Tal). I. ti-. /. 

Aiiteniice uncIeciin-articulattB, ajJicem ver.su.s iinimiliil iiicra.s.sata3, articulo priiuo .sub-obconico, .secuiido 
sequeiite nonnihil longiore, elongato, 3 — 8 sub-obcoiiici.'< , longitudine fere »(jualibu.?, tribus ultimi.s nuiiinhil 
cra.s.sioribus, apicali obloiigo-ovato, acumiiiato. 

Caput supra depi'e.s.sum, anteriu.s magi.s, po.steriu>: niinu.s angii.statuni. 

Oculi parvi, rotundati, inudice convexi. 

l'alpi labiale.»; triarticnlati, articulo prinio ba.si tciuii, extnir.^mu valde aiupliato, .secundu brevi. cras.so, 
ultiiiio niagnn, .securitbnui ; inaxillares triarticuhiti. 

1'rothorax longitudine latior, apice truncatu.s, ba.si levitcr rotundato-eniarginatu.s, .sujienie ,sub-di'|ircs- 
su.s, lateribu.s medio rotundato-ampliati.s, anguli.s antiris doHexi.-^, obtu.si.s, po.stici.s leviter rotundati.s. 

Scutellum magnuni, apice rotundatum. 

Elytra antice .singulatim valde producta, lateribu.s apiceni ver.su.s sen.sini ani[iliata, ad suturani, pr;u- 
sertini po.steriu.s, dehi.scentia, apice singulatini aeuniinata. 

xVbdomen apiceni ver,«u.s attenuatum. 

Pedes .sat validi; femoribus medio modice incrassati.s ; tibii-s teretibu.s, leviter infiexi.'^; tar.si.s longis. 
anterioribu.s quinque-, posticis quadi-i-articulati.s, articulo ultian) antecedentibus .simul sumti.s longitudine 
cequali; unguiculi.s divaricatis, muticls. 

207. (Iiaiiogttorus pnrudoxns. 

Oblono-ns, parmii convexus, parcc pubescens, fla.vo-testacL'Us; anteniii.s articulis 2 — N 
extrorsnin leviter itifuscatis; capite paruni profiuide puiictiilato, pläga inagna, po.stica, in- 
fuscata ornato, aiitiee iitrinqne iiiipre.^.so; protliorace iiia?quali, reiuote [)unctiilato, dorsö 
leviter infuscato, carimila brevissiina, teiiui instmcto; elytris nigro-fuscis, dorso uiiiius re- 
gulariter, leviter suleato-punctatis; abdoniine supra nigro-fuseo, sub-keve. — Loug. 8, lat. 
2)\ milliri). 

Patria: Patagoiiia (Port Faiiiine). 

Caput longitudine parum latiu.s, antice magi.s, po.stice minus angustaturn, .superne depressum, paiuim 
profuude, sat crebre punctatum, dilute flavo-tcstaceum, postice pläga raagna fu.sca ia.signituin, antice utria- 
que oblique impre.ssum, impre.s.sionibus po.stice connexi.s. Ciypeus brevis, apice leviter emarginatas. l'al[ii 
flavo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Autenna:- capite cuni protliorace nonnihil longi(U'es, 
minus tenues, flavo-testacea?, parce pilosse, articulis 2 — 8 apice plus minusve intuscatis. Prothorax longitu- 
dine nonnihil latior, apice truncatus, basi leviter rotundato-einarginatus, lateribus tenuiter iiiarginatis, medio- 
rotundato-ampliatis, angulis anticis detiexis, obtusis, posticis leviter rotundatis, dorso sub-depressus, ina'qua- 
lis, sat crebre, obsolete punctulatus, medio cariimla longitudinali, brevissima notatus, fusco-testaceus, parce 
pubescens, medio lenter infuscatu-s. Scutellum magnum, latitudine brevius, flavo-testaceum, crebre punctu- 
latum, parce pubescens, apice rotundatum. EJytra antice singulatini valde producta, abdoniine niulto l>re- 
viora, prothorace duplo longiora, apicem versus sensim nonnihil ampliata, ad suturam pone medium delii- 
scentia, apice singulatim acuminata, superne sub-depressa, nigro-fusca, parum nitida, parce, bi-eviter cineroo- 
pubescentia, dorso leviter sulcata, sulcis irregulariter, parum profunde rugoso-punctati.s; lateribus subtilitei-, 
vage punctulata, margine inflexo flavo-testaceo. Corpus subtus flavo-testaceum, subtiliter pubescens, crebre 
punctulatmii. Abdomeii superne nigro-fuscum, vix punctatum. Pedes flavo-testacei; tibiis extrorsum leviter 
infuscatis. 

Tab. I. fig. 7. a. niagu. auct., h. iiingu. nat., c. caput sup. vis., d. palp. luasill., e. imlj}. labial,/. aidcuiia, g. tärs. anlic. ENTOMOLOGISKA I! II ) Ii. \ G. 99 

208. Amarysimiis siibliciiiispliicrieiis. 

Rotiimlatiis, convexus, iii^er, nitidus; niitennis, clypeo. palpis pe^dilmsque nifo-fcrru- 
oincis; capite crebro, evideiiter, pi'otlioract; subtiliter, minus crehre piiiiftulatis; el}'ti"is tc^- 
nuiter |)unctato-sti'iatis, interstitiis latis, plaiii.s, vage, sat creliru puiictulatis. — Long. 6J, 
lat. 4A inilliin. 

Patria: Proinontoriuiu Boiia^ Spei. 

Ca|iiit rotundntiiin, leviter convexuni, iiiynmi, nitiiluni, subtiliter, ci-fbic ]miictiilatuni , iiiter ocuins 
linca tonui, retrorsuni iKinniliil arciiata iiii|ire.ssuii) , apice confuse ruro-teiruifiiiruin. Clypeus t'en'ugineu.s, 
jiarce iutescente-pilosus. Palpi rufo-tVn-uginei. Oculi oblongi, transversi, iiiodice eonvcxi, bruiinei, antice 
Carina modice elevata emarginati. Aiitenna; lonaitudine diniidii cor[)ori.s, rufo-fcrrugiiicffi , extrorsum modice 
intrassatffi, articulo tertio diiobus .se(iuentibus siimd siiiiitis loiigitiidiiie a:M|uali, iiltinio uvato, obtuso. Pro- 
tliorax loiiuitudiue duplo iatior, apice rotundato-einarginatus, basi leviter rutundatu.s, lateribus tenuiter mar- 
giiiatis, ultra niediuin obiique ampliatis, dein per|iaruiu rotuiidatis, anguiis aiiticis deflexis, oinnibus rectis; 
superiie convexus, niger, nitidus, quani cajiite subtilius, ])areius jninctulatus. Scutclknri triaiiguiare, nigruiii, 
nitiduiii, Iffive. Eivtra sub-rotundata, antice truneata, protliorace nonniliii iatiora, quani lata paullo longiora, 
ad liumeros rotundato-ampliata, inträ niedium anL'u.stata, apice conjunctini sub-ai-uniinata, superne convexa, 
postice declivia, nigra, nitida, tenuiter punctatn-striata, interstitiis sat latis, jilanis, subtiliter, minus crebre, 
vaL'e punctulatis. Corpus subtus nigruni, nitiduiii, sat crebre, aljdoininis nieilio parce ]iunctulatuni. Pedes 
rutu-ferruginei, nitidi, vix punctulati; tarsis subtus dense pallido-pilosis. 

20!J. Allcciila riibrijH'S. 

Oblonga, leviter convexa, nigra, paniiii nitida, pubc brevi, brunnea tenuiter ad- 
spersa; pedibus rufo-ferrugineis ; capite postice parcius, antice crebrius punctato; protlio- 
race parce, minns crebre punctulato, basi bi-sinuato, ante basin leviter tri-impresso; el}tris 
reoxdariter, mediocriter punctato-striatis. interstitiis leviter convexis, subtiliter. minus cre- 
bre granulato-punctatis. — Long. 13— 14i, lat. 5 — 51 niillim. 

Patria: Montevideo, Buenos Ayres. 

Caput ovatuni, modice convexum, nigruni, postice sub-nitidum, minus cr?bre punctulatum, niedio 
area parva, sub-lffivi notatuai , ai.te oculos sulco transverso, nonnihil arcuato insculptum, antrorsum crebre 
punctulatum, sat dense brunneo-pubescens. Oculi magni, reniformes, brunnei, antice carina elevata emargi- 
nati. Antennas longitudine dimidii corporis, filitormes, iiigro-fusca\ pubescentes. Prothorax longitudine vix 
dimidio Iatior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter reflexo-marginatus, utrinque parum pro- 
funde sinuatus, lateribus anguste marginatis, pone apiceni modice rotundato-ampliatis, dein rectis, angulis 
anticis rotundatis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, niger, parum nitidus, parce, jiarum pro- 
funde punctatus, pube brunnea parcissime adspersus, ante basin leviter tri-impressus. Scutelluiu niediocre, 
nigrum, obsolete punctulatum, apice rotundatuni. Elytra antice truneata, protliorace vix Iatiora sed illo 
fere quadrupln longiora, liuraeris rotundatis, non elevatis; lateribus a basi apiceni versus sensim perparum 
angustata, apice conjunctim rotundata, dorso parum convexa, nigra, sub-nitida, pube brevi, brunnea parce 
adspersa, mediocriter profunde, regulariter punctato-striata, interstitiis leviter convexis, subtiliter, minus 
crebre granulato-punctatis. Corpus subtus nigro-piceuin , sub-nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatum. 
Abdoraen dilutius, interdum rufo-ferrugineum. Pedes sat longi, rufo-terruginei, creberrime punctulati, [larce, 
breviter brunneo-pubescentes. 

210. Allcciila |Mincticollis. 

Oblonga, leviter convexa, nigro-picea, nitida, pube cinerea parce adspersa; antennis 
pedibusque rufo-ferrugineis; capite undique crebre punctato; protliorace angusto, crebre, 100 KUHENIES RESA O M K 1! I X G JORD EX. 

inediocritcr pnnctato, basi tnincato; elytris regulariter, mediocritcr piinctato-striutis, inter- 
stitiis liuufl coiivexis, parce, evideiitiiis punetulatis. — Long. 11, lat. 4 inillim. 

Patria: Insula Taiti. 

Prrecedonti minor, iira-^ertiiii luiiiustior, pnithiiracc iiiultn anniistiorc, (']'i'IirL' puiictatn, ali illa facile 
di.stincta. Caput ovatuiii, inodice coiivexuiu, nigro-piceuni, ]iannn nitiduni, luidiijue sat crebre, niedioci-iter 
punctatuni, ante oculus transversini sulcatum, utriiique olevatimi. Oculi iiia^ni, reiiiformps, ponvexi, fiisci, 
antice approxiinati. Antt>nii;e iiigro-fu.sca\ pubescent3s. Prothorax jjarvus, loiigitudine vix latior, Ijasi a[)ii'o- 
iiue truncatus, lateribus posticeijue tenuiter marginatus, iiiis pone apicem före ad medium ni)lii|U(' ampliatis, 
deiu sub-rectis, angulis anticis non promiimlis, posticis lateraliter nonnihil productis, sub-aruiuinalis; nu- 
perne modice convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, mediocritei', sat crebre puiictatus, mediu aiitt' basin ob- 
solete impressus. Scutelium mediocre, nigro-piceum, obsolete punctulatum, ajdce rotundatum. Elytra rldu- 
gata, aiitice truucata, protlioracis basi nonnihil latiora et illo quadruplo longiora, humei'is non elovatis, ni- 
tundatis; pone hunieros ad apicem vix vel parum angustata, ajiice conjunctim rotundata, dorso parum con- 
vexa, nigro-picea, sub-nitida, pube brevi, cinerea, apicem versus densiore adspersa, regulariter, nieilioii^itcr 
punctato-striata, interstitiis baud convexis, parce, evidentius punetulatis. (korpus subtus nigro-piceuin, sub- 
tilitcr, crebre punctulatum, parce, breviter pubescens. Pedes sat longi, rufo-ferruginei, subtilitc^r, ci-ebre 
punctulati, bri'\iter, [larce cinereo-pubescentes. 

211. xVlloniia aii;;iisti('ollis. 

Oblonga, convexa, nigro-picea, iiitida; capite antice, antennis, palpis pedibiisque fer- 
rugineis; capite subtiliter, prothorace evidentius, sat crebre punctatis, lioc angusto, ante 
basin impresso, ntriiujne foveolato; elytris i)iceo-a;neseentibus, sat profunde punctato-sti-ia- 
tis, pone niedinni ampliatis, interstitiis convexis, iitrinque snb-seriatini punetulatis. — Long. 
!H, lat. 31 niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, terrugineum, nitidum, crebre, postice nonnihil parcius, evi- 
dentius punctulatum, antice dilutius ferrugineum. Palpi rufo-ferruginei. Oculi ovati, sub-reniformes, modice 
convexi, nigri. Antennse diniidio corpore nonnihil longiores, rufo-testace£e, parce pubescentes, extrorsuni pa- 
rum incrassat;e. Prothorax latitudine nonnihil longior, apice sub-truncatus, basi tenuiter elevato-niargina- 
tus, utrinque vix sinuatus, lateribus pone apicem modice rotundato-ampliatis, dein rectis, angulis anticis 
rotundatis, posticis tere rectis; superne modice convexus, nigro-piceus, nitidus, mediocriter, minus crubre 
punctatus, ante basin medio transversini sat late sed parum jirofunde impressus, utrincpie foveola parva, 
oblonga notatus. Scutelium semicirculare, ferrugineum, nitidum, Iseve. Elytra antice truncata, prnthnrace 
nonnihil latiora et illo triplo longiora, pone hunieros levicer rotu:',datos ultra niediiun sensini modice ani- 
pliata, dein apicem versus subito angustata, apice sub-acuminatr. , su[)crne con\exa, postice declivia, piceo- 
ffiuescentia, nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis convexis, utrinque sub-seriatim ]HUictulatis. 
Corpus subtus nigro-feneum , nitidum, sat crebre, parum profunde punctatuni et aciculatuni. Pedes rufn- 
ferruginei, nitidi, crebre punctulati, breviter cinereo-pubescentes. 

212. AUociila laticollis. 

Oblonga. modice convexa, nigra, nitida; capite antice, antennis, palpis pedibusque 
rufo-testaceis , illo siditiliter, sat crebre, inter oculos pai-cius punctulato; prothorace longi- 
tudine diraidio latiore, minus crebre, mediocriter punctato, ante basin leviter tri-impresso; 
elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis planis, minus crebre, evidentius, vage pun- 
etulatis. — Long. 9i, lat. 4A millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). ENTO JIOLOGISKA BIDRAG. 101 

Piwcedenti latior. Capiit sub-ovatum, uuidice coiivexuiii, nigrum, iiitiduin, subtilitor, sat crebre, 
iiitcr oculos parcius punctulatmn, aiitioe do|)ressuin, apicc augusti' ferrugiiieo-inargiuatum. Clypeu.s testaceus, 
parcc pilosus, npice rotuadatus. Palpi rufo-testacci. Oculi ova.ti, sub-reiiifornies, modice convpxi, glauci. 
Antennse diiuidio rorpore noiiiiiliil loiigiores, filifurines, rufo-testaceas , jiai'ce pubesceiitcs. I'rotlioi'ax loniii- 
tudine diiiiidio latior, a])i('e leviter rotundato-eniarginatus, basi elevato-niarginatus, utriiique levitor siimatus, 
laterilms pone aiiieem sat rotuiidatn-ainpliatis, dein reetis, aiigulis antii-is rotundatis, posticis roctis; superne 
modice convexus, niger, nitidus, minus crebre, mediocriter punctatus, anta basin mediu foveola sat inagna, 
parum profunda ot utrimpie altera parva imprcssus. Scutellum seinicirculare, nigrum, nitidum, lajvo. Elytra 
antice truncata, jirotlinrace parum latiora at illo (bi|ilo ot dimidio bmginra, bumeris vix rutinnlatis; lateri- 
bus ultra medium perparum ampliata, dein subitn angustata, apice conjuiictim sub-rotundata, superne in 
dorso leviter convexa, nigra, nitida, mediocriter punctato-striata, interstitiis planis, vage, evidontius, minus 
crebre punctulatis. Coi-pns sulitus nigrum, nitidum. Pectus evidentius, abdomen obsoletius, minus crebre 
punctata. Pedes rufo-ferruginei, nitidi, crebre pun<-fulati, lireviter jiubescentes, fenmribus medio saturatioribus. Fiiioiiiuia 

(ab tv Ijcne et önro^ucd video). 
Tab. II. n^. I. 

Antenna: dimidio cni'p(n'e nonnihil breviores, sub-tenues, tiliformes, articulo primo sub-obconico, se- 
cundo brevi, tertio et (|uarto elongatis, longitudine »qualibus, reliquis oblongis, ultimo apice compresso. 

Caput oblonguiii, ante oculos valde productum, depressum, ante basin constrictum. 

Palpi maxillares tri-articulati, articulo ultimo magno, securiformi. 

Oculi magni, oblongi, modice convexi, superne et subtus approximati, antice emarginati. 

Prothorax longitudine vix latior, apice truncatus, basi uti'inque parum sinuatus, pone apiccm modice 
rotundato-ampliatus, angulis anticis rotundatis, posticis reetis. 

Scutellum triangulare. 

Elytra antice introrsum leviter rotundato-producta, protliorace nonnihil latiora et illo triplo longiora, 
humeris rotundatis, lateribus ultra medium recta, dein angustata, apice sub-rotundata. 

Pedes mediocres, graciles; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis reetis; tarsis augustis, anteriori- 
bus quinque-, posticis quadri-artieulatis; metatarso postico longo; unguiculis divaricatis, basi incrassatis. 

Corpus oblongum, parum convexum. 

Hoc genus Eutrapclie proximum, oculis magnis, in fronte ap[iroximatis mox distinctum. 

213. Euoiiima latcralis. 

Oblonga, paruin convexa, flavo-testacea, sub-nitida; capite protlioraceque subtiliter, 
crebre pmictulatis, hoc medio longitudirialiter impresso, basi utrincpie leviter foveolato; 
elytri.s temiiter pnnctato-.striati.s. brevissiine, parce cinereo-pubescentibus, interstitiis planis, 
crebre, evidentius [)unctidatis, sutura anguste niargineque postice latins nigris. — Long. 
71, lat. '2i niillini. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caimt oblongum, leviter convexum, testaceum, sub-uitidum, crebre punctulatum, inti'a basin constri- 
ctum, antice valde productum, angustatum, depressum, lateribus rectum. Palpi testacei, articulo ultimo sa- 
turatiore. Oculi magni, oblongi, modice convexi, nigri, antice emarginati, superne et internc approximati. 
Antenn;* testacea3, parce pubescentes, extrorsum dilute fuscescentes. Prothorax longitudine parum latior, 
ajiice truncatus, basi tenuiter marginatus, utrinque vix sinuatus, lateribus anguste marginatis, ad medium 
modice rotundato-ampliatis, dein reetis, angulis anticis rotundatis, posticis reetis; superne leviter convexus, 
testaceus, sub-nitidus, crebre punctulatus, dorso longitudinaliter, sat late impressus, basi utrinque foveola 102 EUGEN lES ItESA ():\[KIiING ,T O Ii 1) E N. 

]iai-vrt, obliiiua notatus. Scutcllum tiiaiijiulai-e, flavo-tpstaccani, .«ulitiliter, erebi'(- ])uiictLilatiiiii. Elytra aiitice 
introrsum singulatini Icvitcr rotundato-producta, prothorace noniiiliil latiora et illo triplo longinia, pone liu- 
nifros rotundatos ulti-a iiifdium recta , apicfin versus angustata, apice conjuiirtim sub-rntundata , supcnie 
jianiin convexa, flavo-te.stacpa , sab-nitida, broviter rincreo-pLdiesceiitia, teiiuitcr punctato-striata, interstitiis 
planis, evideiitius, crpbre punctidatis, sutnra anguste, leviter iiifuscata, margiiif latprali aiitice niigustiiis, 
apicem versus bite ingro. Cm-pus subtus testaeeum, iiitidLun, subtiliter, crpbre ]ninctulatuiii. Abdomen se- 
gmeiitis duobas ultiiiiis intusratis. Pedes crebre inuu-tidati , testacei; tibiis tarsisque saturntioribiis. 

T:tb. II. Hl;, i. a. mairii. aiict. , l>. niagii. ii;it., t". c:i[iut sup. vibiim, (/. palp. max., e. aiitcuiia, /. liij. (.-t tärs. aiitit:. 

Fam. trachelides. 

214. Statvra castaiiea. 

01)longii. leviter convexa, dilute castanca, nitida; capite prothoraceque snbtili.^^sinie, 
crebre piinctiilati.s; el\tris niediocriter pnnctato-striati.^, inter.stitii.'^ paruni convexis, ]a'vi- 
bu.'i, secuiido punctis quinquc, qiiarto puiictis binis iuiiiressis. — Eon,;:'. (il, lat. 21 niilliin. 

Patria: Insula Piina. 

Cajiut rotuiidatuni, ]iaruni cnnvexuin, dilute castaneuiu, nitidum, nbsolpte, crpbre [lUiictulatuin, inter 
antennas transversini leviter iniprp.ssum. Ucuii .sat magni, (ivati, inodice cnnvpxi, niuri. antice leviter einar- 
"inati. Antenna' dimidio corpore longiore.s, te.stacea?, parce pilosa;, artieulo ultinio elongato, acuminato. Pro- 
thorax latitudine nonnihil longior, capite angustior, basi aidceque truncatus, po.stice reflexo-marginatus, la- 
tPiibus medio lp\'itpr rotundato-amiiliatis, angulis anticis mtundatis, posticis rectis; suiierne inodice conve- 
xus, dilute castaneus, nitidus, subtiliter, crebre purjctuhitus. Scutellum breve, castaneum, nitidum, sub-lffive, 
apice truncatuin. Elytra antice sub-truncata, prothorace fere duplo latiora et illo trijilo longiora, humeri.s 
non elevatis, rotundatis; lateriluis jione medium nonniliil ampliata, deiu angustata, apice conjunctim sub- 
acuminata, su[ierne leviter convexa, dilute castanea, nitida, niediocriter punctato-.striata, interstitii.s parum 
convexis, lavibus, secundo punctis quin(|ue parvis, jirimo mox ante medium sito, inter.stitio quarto punctis 
binis, inter medium et apicem locatis, impres.sis. Corpus subtus dilute castaneum, nitidum. sub-heve, late- 
ribus pectoris apicpque abdominis saturatioribus. Pedes testacei, nitidi. 

215. Entrapela aiistralica. 

Elono-ata, parum convexa, nigra, sub-nitida, breviter cinereo-pul)escens; antenni.s basi, 
palpis, femiiribus basi, tibiis niedio tarsisque flavis; capite prothoraceque subtiliter. crebre 
punctulatis; elytris tenuiter punctato-striatis, apicem versus attemiatis, interstitiis subtili- 
ter, crelire piiiictidatis; singulo clytro in discu liuea antice posticeque uoimiliil abljreviata, 
tiava. — Long. G, lat. Ii millim. 

Patria: Nova Hollaudia (Sidney). 

Caput sub-ovatum, leviter convexum, nigiaim, sub-nitidum, crebre puiu-tulatum, inter oculos planum, 
breviter cinerpo-pulie.-cens. l'alpi flavescentes, artieulo ultinm leviter infuscato. Oculi ovati, sub-renitV>rmes, 
nu.idice convexi, nigro-bruniiei. Antennas dimidio corpore nonnihil longiores, tiliformes, nigra\ tenuiter pube- 
scentes, articulis tribus basalibus fia\is. l>rothorax capite vix latior, latitudine longior, basi apiceque trun- 
catus, lateribus angu.ste niarginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein rectis, angulis anticis 
obtusis, posticis fere rectis, su|ierne leviter convpxus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi 
cinerea parce adspersu.s. Scutellum breve, nigrum, punctulatum, jiuberulum, apice truncatuin. Elvtra antice 
truncata , prothorace vix dimidio latiora at illo ti'iplo longiora, ]ionp luuneros rotundatos scnsim ancustata, 
apice sub-truncata, superne jiarum convexa, nigra, nitida, ]iubp brevi, cinerea sat dense adspersa, tenuiter 
punctato-striata, interstitiis augustis, crebre punctulatis; singulo elytro in disco linea longitudinali, antice ENT().M()l,()(iISK A B I DR A O. lOo 

noniiiliil latiore, utrimiue, postice tanien niairi.s, alibniviata, Hava iiotato. Corpus subtils nii.n'iiin, nitiduin. 
siilitilitcr, crébre pimctulatuin, teiiuiter ciuereo-iiiibcsceiis. Pede.s Havi, crcbi-e piuietulati; Ifiintiibu-s a iiH'ilir». 
ail apicfiii, tibiis basi apiceque iiigris. 

Fam. pyrochroides. 

LiMuoiics. 

(a Lema et htdcn video). 

Talj. II. fit'- - 

Antonna; loiiLritudine fere dimidio corporls, sub-moiiiliforiues, extrursum sensira incnissat», articulo 
secundo tertio nonuihil breviore, ultiino oblongo, acuminato. 

1'alpi maxillares articulo ultirno niagno, sub-trianguLari, apice truucato. 

(Jculi parvi, rotundati, convexi. 

Prothorax latitudine nonniliil lougior, Uasi apicvque truiicatus, latoribus poiie apiciHii valde rotuii- 
dato-anipliatis, deiu basiii versus valde angustatis, (■onstrictis; dorso longitudinaliter late iiupressus. 

Scutelluni sub-triangulare, apice rotuudatuni. 

Elytra antiee truncata, prothorace duplo latiora et illo tiiplo loogiora, liiinieris rotumlatis, non ele- 
vatis; lateribus recta, apice coiijunctim rotuudata, superne paullo convexa, iiiter basiii et medium im]ire.ssa. 

I'edes mediocres, graciles; femoribu.s parum incrassatis; tibiis rectis; tarsis augustis, auterioribus 
quiiique, posticis quadriarticulatis; metatarso postieo articulis reliquis lougitudlue requali; uuguiculis omui- 
bus teniiibus, divaricatis, muticis. 

Cuiqius oblongum , dense pubesceus et [larce pilo.suui. 

216. Lciiiodfs coceliica. 

Oblouga, leviter convexa, dihite sanguinea, pube brevissima, depressa, aurantiaca 
dense pilisque sat longis pallidis parce obsita; antennis pedibusque nigris, illis articulo ul- 
tiino albo; prothorace pone medium constricto, dorso longitudinaliter, late sulcato; elytris 
sat crebre, mediocriter punctato-striatis. — Long. 5, lat. 2\ milliin. 

Patria: Nova Hollandia (Sidne}). 

Caput sab-triangulare, lenter convexum, dilitte sauguineura, crebre puuctulatum, deuse aurantiaco- 
pubescens et parce pallido-pilosum, inter oculos longitudinaliter, leviter tri-canaliculatum, antrorsum angu- 
statum. l'a'pi dilute sanguinei. Oculi laterales, parvi, rotundati, convexi, nigri. Antennaj nigrw, parce 
pilosa?, articulo ultiino oblongo,. acuminato, albo. Prothorax latitudine nonniliil lougior, basi a])iceque truii- 
catus, lateribus pone apicem subito oblique ampliatis, dein rotundatis et basin versus valde angustatis, ante 
basin constrictis, angulis anticis rotundatis, postici.s rectLs; superne modice convexus, diluto ferrugineus, 
dense pubescens et parce pilosus, dorso longitudinaliter late sulcatus. Scutellum sub-triangulare, similiter 
coloratum. Elytra antiee trmicata, prothorace duplo fere latiora at illo triplo longiora, liumeris vix eleva- 
tis, rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne leviter convexa, dilute ferruginea, pube 
bievi, de[iressa, aurantiaca dense pilisque p<illidis parce adspersa, mediocriter, sat crebre punctato-striata, 
inter basin et medium sat profunde impressa. Corpus siibtus testaceum, sub-nitidum, subtiliter, ereberrinie 
puuctulatum. Pedes nigro-fusci, subtilLssime, crebre punctulati, breviter cinereo-pubescentes. 

Tiib II. IL;. -. a. iiuiini. auct., b, luagii. luil., c. c.Tiuit su[)eritt; visum, </. palp. maxill., e. nnltnna, /. tärs. autic. 

Fam. AXTHICINI. 

217. Forniicomiis aniiatiis. 

()bIongus, niodiee convexus, niger, nitidus, parce pallido-pIlu.siis; antenni.s basi, ca- 
pite, palpis prothoraceque rufo-testaceis; elytris sub-laivibus, pone basin fascia transversa, 104 ECGENIES KESA O. M K I! IX G JOKDEX. 

tcstuccii oriiiitis; fcmoribus anticis subtus in iiiedio dcuto loiigo, acuto urumtis. — Long. 
3i, lat. 1] inillini. 

Patria: Java. 

Civput i-dtundiitLun, convexuiii , rufo-testaccLUii, nititUuii, subtilitfr, parce puiietulatum, pilis nonnuUi.s 
lonuis adsiHTsum. Palpi ruto-testarei. Oruli rotuiulati, muilice cmivexi, nigri. Antenna' niuro-fusca?, parce 
pilosa; , aiticuli^ (|uiiiinie basalilms nifn-tcstaccis. ProtlmiMx latitmliiie (limiilid frre Idiigior, l>asi apiceijue 
ti-ancatus, itonc apieem inndice rotundato-ainjiliatu.s, dein basin versus valde aiigustatus, Mib-cylindripus, 
aiiuulis antiids rotundatis, pnsticis rcctis, saperne niodice convexus, rufo-testaeeus, nitidiis, subtiliter, crelire 
]iLuiftidatus. Srutidhmi iiarviun, iiitu-tc.stai^iHim. Elytra antiL-e truncata, pi-i)thorai'e diipb) latidra et iHo 
duplo et diinidio loiigiora, pene liuiiieros rotundatos ad medium sensiin ampliata, dein angustata, ajiioe con- 
juuctim rotiuidata, superne eonvexa, iiigra, nitida, valde remote iiunetulata, pilis longis pallidis parce ad- 
snersa, ninx imne basin tasria transversa, communi, testacea. Corpus subtus nigruni, nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum. Pedes nigro-picei, nitidi, tenues, pubescentes; fomoribus niedio incrassatis, anticis subtus 
dente sat valido, lungo, acuto armatis; tarsis fusco-testaceis. 

218. Furiiiicomus iitiiiuliis-iniis. ^ 

Oblongus, niodice convexus, rufo-testaceus, nitidus, parce pilosus; capite protliorace- 
(jue parce punctulatis, hoc pone apiceni liimlice i'<itundato, dein angnstato, ante l)asin con- 
stricto; elytris valde remote, subtiliter punctulatis, nigro-c;erulescentibus, basi late rufo- 
testaceis. — Long. 3 — 3J, lat. 1 — Ii niillim. 

Patria: China (Hongkong). 

Cajiut rotundatuni, convexum, iiifo-testaceum , nitidum, parce evidentm' punctulatum, pilis pallidis 
parce adspersum. Palpi rufo-tcstacei. Oculi parvi, rotundati, convexi, nigri. Antenns; longitudine dimidii 
corporis, rufo-testacea', parce pilosa', extrorsuni sensim incrassata?. Prothorax latitudine dimidio longior, 
basi apiccque truncatus, pone apieem modice rotundat(i-aiii|>liatus, deiii basin versus subito angu^tatus, me- 
dio constrictus, angulis anticis rotundatis, posticis rectis; sujierne leviter convexus, rufo-testaceus, nitidus, 
l>arce punctulatus, pilis raris, ])allidis adspersus, ante basin tenuitei', transversim canaliculatus. Scutellum 
liarxuui, ruto-testaceum , nitidum. Elytra aiitice truncata, protliorace latiiua et iilo duplo et dimidio tere 
iongiora, ad humeros obliiiue amiiliata, dein lateribus ad medium perparum ampliata, inträ medium sensim 
angustata, apice conjunctira rotundata, superne convexa, nigro-carulesccntia, nitida, valde remote punctulata, 
parce pallidn-pildsa, a basi tere ad tertiam [lartein rutVi-testacea. Corpus subtus ruto-testaceum, nitidum, 
crebre punctulatum. Pedes rufd-testacei, nitidi; tennudbus anticis aiucem versus valde incrassatis; tibii.s 
teretibus, rectis. 

219. .4iit]iicHS cn>siosigiiiitiis. 

Oblongus, niodice convexus, niger, sub-opacus; palpis flavis; antennis Ijasi pedibus- 
que rufo-testaceis; protliorace subtiliter, crebre punctulato, posterius valde angustato; ely- 
tris subtiliter, crebre punctulatis, niargine basali fasciisque duabus, una pone basin iin- 
pressa, altera pone medium ca:'sio-pubescentibus. — Long. 2f, lat. 1 millim. 

Patria: Insula Pnna, California. 

Cajiut rotundatuin, niodice convexum, nigrum, sub-opacuui, subtiliter, creberrime punctulatum. ['alpi 
fiavi. Oculi rotuiulati, modice convexi, nigri. Autennw longitudine tere elytrorum, Havo-testacese, extror- 
suni modice incrassata», tusca\ Prothorax latitudine longior, apice rotundatus, basi truncatus, lateribus pone 
apieem sutiito rotundato-aiiijiliatis, dein basin versus valde angustatis, angulis |iosticis rectis; superne paullo 
convexus, niger, opacus, subtiliter, creberrime punctulatus, lateribus interue ].'arce cinereo-pubesceiitRnis. 
Scutellum minutissimum, triangulare, nigrum. Elytra autice truncata, protliorace dimidio latiora et illo plus ENTOMOLOGLSKA BIDRAG. 105 

diiplo löiigiora, humcris rotuiidatis; latcribus pone medium miniiikil ampliata, apice conjuiK-tiiu rotundata, 
supenie coiivexa, nigra, opaca, subtil issime, creben-ime [mnctulata , poiie basiii tran.sversini impressa, mar- 
gine basali anguste, raacula parva j)oiie scutelluiii fasciisque dualius singuii, una ioiigfi ante mediuiu a mar- 
giiio tere ad suturam (■ontinuata, rctr()rsum noniiibil (dili(|ua, altcra pone medium a luargiue orta, antrorsum 
iKiniiiliil nbli'iua, ca^sio-pubesceutibus. Coi-pus subtu.s uigrum, iiitiduin, subtilitcr, crebro puiii-tulatum. Pectus 
tenuiter cK^io-pubescens. Pedes graciles, testacei; temoribus iiiterdum iufuscatis. 

220. Aiitliiciis tro»!o«Ijtcs. 

Oblongus, inodice convexus, rufo-testaceus, subtiliter, creberriine puiictulatus, brc- 
vissime, parce cinereo-pubescens; antennis articulis duobus ultiinis fuscis; prothorace poste- 
rius valde angustato; elytris iuter basin et medium transversim profunde impn^ssis, medio 
fascia et pone medium arcu commuuibus fuseis ornatis. — Long. 2i, lat. | iiiillim. 

Patria: California (S:t Fransisco), Insula Taiti. 

Caput rotundatum, convexuin, rufo-testaceuni , sub-opacum , subtiliter, creberrime punctulatum, bre- 
viter, parce cinereo-pubescens. Palpi testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennas rufo-testa- 
cea3, articulis duobus ultimis nigro-fuscis. Prothorax latitudine iongior, apice truncatus, valde conipressus, 
lateribus pone apicem valde rotundato-ampliatis, basin versus subito angustatis, sinuatis; basi truncatus, 
supcrne leviter convexus, rufo-testaceus, sub-opacus, subtilissinie, crebre punctulatus. Scutellum triangularc, 
rufo-testaceum. ]';iytra antice truncata, prothorace duplo latiora et longiora, hunieris rotundatis; lateribus 
ultra medium nonnihil anipliata, dein angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, te- 
stacea, parum nitida, subtiliter, creberrime punctulata, tenuiter, breviter cinereo-pubescentia, medio fascia 
et pone medium arcu in medio antrorsum arcuato, commuuibus, fuseis ornata, inträ basin et medium late, 
sat profunde, transversim impressa, singulo pone basin leviter elevato. Corpus subtus testaceum, sub-niti- 
duni, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes graciles, testacei. 

221. Aiitliiciis taiticiisiiji. 

Oblongus, modice convexus, fusco-ferrugineus, sub-nitidus, pulje brevi, cinerea sat 
dense adspersus; antennis, palpis pedibusque ferrugineis, illis apice infuscatis; capite pro- 
tlioraceque subtilissinie, crebre punctulatis, illo pone apicem modice ampliato, basin versus 
minus angustato; elytris profundius, sat crebre punctulatis. — Long. 2A, lat. 1 millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput rotundatum, convexuni , fusco-ferrugineuni, sub-nitiduni , tenuiter, l)i'eviter cinereo-pubescens. 
l'alpi ferruginei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenna- fcrruginea', parce pilos;i;, articulis tribus 
ultimis infuscatis. Prothorax latitudine vix Iongior, basi apiceque truncatus, lateribus pone apicem modice 
rotundato-ampliatis, dein minus angustatis, sub-sinuatis; angulis anticis rotundatis, posticis rectis; superne 
leviter convexus, fusco-ferrugineus, sub-nitidus, subtilissinie, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adsper- 
sus. Scutellum parvuni , fusco-fcrrugineum, pubescens. Elytra antice truncata, prothorace duplo latiora et 
illo tripld bjngiora, jione humeros rotundatos ultra medium sensim perparum anijdiata, apice conjunctim ro- 
tundata, superne convexa, fusco-ferruginea, sub-nitida, profundius, sat crebre punctulata, pube brevi, cinerea 
sat dense adspersa. Corpus subtus fusco-ferrugineum , nitidum, crebre punctulatum. Pedes graciles, ferru- 
ginei, [Kuutulati, tenuiter pubescentes. 

222. Aiithiciis iiitidiis. 

Oblongus, modice convexus, nitidissinuis, nigro-piceus, parce, breviter cinereo-pube- 
scens; anteimis, palpis pedibusque testaceis, illis apice leviter infuscatis; capite prothorace- 

Zoolugi j Insekttr. lOG EUGENIES RESA OMKTilNCx JORDEN. 

que subtiliter, crebre punctulatis, hrc antice ainpliuto, postice angustato, snb-cylindrico; 
elytris evideiitius, sat crebre punctulatis; niargine exteriore late riifo-testaceo. — Long. '2\, 
lat. f inillim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caiiut i-otundatum, convexum, iiieeum, sub-nitidum , subtiliter, crebre punctuiatum. Piilpi testacei. 
Oeuli rotundati. niodice eonvoxi, nigri. Antenn;» testace», parce pubescentes, articulis tribus uitimis diJute 
fuscis. Pruthorax iatitudine nonniliii iungior, basi apiceque truncatus, pone apicem subito rotundato-aniplia- 
tus, dein valde angustatus, sub-cylindricus, angulis anticis rotundatis, posticis rectis ; superne modiee con- 
vexus, nigro-piceus, nitidissiraus, subtilissime, crebre punctulatus, fere glaber, inträ basin canalicula tenui, 
transversa notatus. Seutelluni parvum, nigro-piceuni, nitiduni. Eiytra prothorace duplo latinra et illo fere 
triplo lungiora, pone luimeros rotundatos ultra medium perjiarum amiiliata, apice conjunctim rotundr.ta, su- 
perue modiee convexa, nigro-picea , nitidissima, evidentius, sat crebre punctulata, pube brevissima, .iiierea 
parce adspersa, margine exteriore late ruto-testaceo. Corpus subtus nigro-piceum, subtiliter, crebre punctu- 
iatum. Pedes graciles, rufo-testacei, nitidi, punctulati. 

223. Aiitliieiis atoiiiariiis. 

Oblongus, niodice convexus, nigro-piceiis, nitidus, breviter, parce cinereo-pubescens; 
antennis, palpis pedibusque basi testaceis, illis extrorsum leviter infuscatis; capite protho- 
raceqiie subtiliter, crebre punctulatis; elytris apice dilutioribus. — Long. 2, lat. f uiillini. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Statura i)ra3cedentis, minor, gracilior, aliter coloratus, elytris subtilius punctulatis. Caput rotunda- 
tum, convexum, ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctuiatum, parce, breviter cinereo-pubescens. 
Palpi testacei. Oculi rotundati, modiee convexi, nigri. Antenn;c testace», parce pubescentes, extrorsum 
infuscataä. Prothorax Iatitudine longior, basi apiceiiue truncatus, pone apicem subito rotundato-ampliatus, 
dein basin versus angustatus, sub-cylindricus, superne modiee convexus, nigro-piceus, nitidus, subtiliter, cre- 
bre punctulatus, vix [lubescens. Seutelluni parvum, nigro-piceum, nitidum. Eiytra antice truncata, protho- 
race duplo latiora et illo triplo longiora, pone humeros rotundatos vix ampliata, apice conjunctim rotun- 
data, superne modiee convexa, nigro-picea, nitida, breviter, parce cinereo-pubescentia, subtiliter, crebre pun- 
ctulata, apice dilutiora. Corpus subtus nigro-piceum, nitidum, subtiliter, crebre punctuiatum. Pedes gra- 
ciles, nigro-jiicei, nitidi ; temuribus basi testaceis. 

224. Andiiriis aiiiplicollis. 

Oblongus, modiee convexus, rufo-ferriigineus, paiuin nitidus, breviter, dense cinereo- 
pubescens; cnpite prothoraceque subtiliter, crebre punctulatis, lioc pone apicem valde ro- 
tundato-ampliato, posterius subito angustato; elytris subtiliter, creberrime punctulatis, fa- 
sciis tribus fuscis, prima basali, secunda in medio, lata tertiaque ante apicem, angustiore 
ornatis. — Long. 2^, lat. IJ millim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput rotnndatum, convexum, rufo-ferrugineum, paruin nitidum, subtiliter, crebre punctuiatum, bre- 
viter cinereo-pubescens. Paipi rufo-testacei. Oculi rotundati, modiee convexi, nigri. Antennre rufo-testacea;, 
parce pilosae, extrorsum parum saturatiores. Protliorax iatitudine nonniliii brevior, basi apiceque truncatus, 
pone apicem subito rotundato-ampliatus, dein iateribus valde oblicjue angustatis, anguiis posticis rectis; 
superne parum convexus, rufo-ferrugineus, sub-opacus, postice obscurior, subtiliter, crebre punctulatus, 
vix pubescens. Seutelluni parvum, rufo-ferrugineum, sub-opacuni. Eiytra antice truncata, protliorace duplo 
latiora et illo triplo longiora, pone Immeros rotundatos vix amjdiata, apice conjunctim rotundata, suiierne ENTOMOLOGISKA lilDKAG. 107 

iiiodice convexa, rufo-testacea, sub-opaea, siibtilitcr, crclu-c punctulata, |iiil)t' ln-cvi, ciiifrca sat dense obsita, 
fasciis tribus tuscis insignita, prima basali, seciiiida in iiicdio, bita tcitiaqiie antc a[iii-pni, angustiore. Cor- 
pus subtus ferrugiiieuni , siibtilitcr, crebro |JUiictLilatum. Pcdes graciles, rufo-tostacei, punctulati, tenuiter 
piibescentes. 

225. Xylo|»]iiliis faseiatiis. 

Oblongns, modice convcxiis, rufo-testaceus, sub-nitidus, parce cinereo-pubescens; ca- 
pite nigro, subtiliter punctulato; protliorace crebre, evidentiiis punctato, aiite medium trans- 
xersim leviter impresso; elytris sat crebre, evidentiiis punctatis, poiie medium fascia an- 
gusta, iiomiiliil obliqua, nigra ornatis. Long. 2, lat. |- milliui. 

Patria: Nova Hollandia (^Sidney). 

Caput rntundatum, convexuni, nigruin, nitidum, sulitiliter, crebre punctub-itiiiii, postice leviter emar- 
ginatum. Clypcus iJaipique rut'o-te.stacpi. Ocuii rotundati, modice eonvexi, gbuici. Antenna? rutb-testaceae , 
cinereo-jiubescentes, extrorsnm sensiiii lumniliil incrassata\ Prothorax iatitudine Inngior, basi apiceque trun- 
catus, lateribus pone apiceni modice rotundato-anqiiiatis, dein rectis, angulis anticis rotundatis, posticis fere 
rectis; supcrne parum convexus, rufo-testaceus, nitidus, ci-ebre, evidentius punctuhitus, ante medium leviter, 
transversim impressus, undique parce cinereo-pubescens. Scutellum parvum, rotumhitum, concolor. Eiytra 
antice truneata, protliorace fere dujdo latiora et illo plus duplo longiora, pone liumeros rotundatos non ani- 
pliata, apice conjiinctiiii rotundata, supenie leviter convexa, rufo-testacea, sub-nitida, evidenter, sat crebre, 
vage punctulata, parce cinereo-jiubescentia, singulo basi loiigitudinaliter, leviter impresso; infra medium fa- 
scia aiigusta a margine fere ad suturam diiila, retrorsum noniiiliil obliqua, nigra. Corpus subtus rufo-testa- 
ceuni, sub-nitiduni, punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, tenuiter pubescentes; femoribus posticis satura- 
tioribus. Fam. RI1IPIPH0RID.E. 

226. Klii|H|»liorii$ iiinriilirollis. 

Rufo-ferriigineus, nitidus, crebre rugoso-punctatus; vertice, antennis, basi exepta, 
femoribus, pectore postice lateribusque abdominis nigris; protliorace nigro-quinquemaculato, 
maculis anticis parvis; elytris basi litura maculaqne media sat magna prope suturam, an- 
tice emarginata, nigris. — Long. 7|, lat. 2J niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput ovatum, convexum, rufo-ferrugiiieuin, nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatum; vertice trans- 
\ersiin infuscato; occijiite fere piano, truiicato. Oculi ovati, modice eonvexi, nigri. Mandibuhe nigro-picese, 
basi ferruginea\ Antenna? breves, serrata?, nigra', articulis tribus basalibus rufo-testaceis. Prothorax Iati- 
tudine perspicue longior, antrorsum fortiter atteiiuatiis, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque 
jirofunde bi-sinuatus, lobo medio retrorsum valde ]iriiducto, apice emarginato; angulis anticis rotundatis, 
posticis antrorsum [)roiiiiiiulis, acuminatis; supeiMie modice convexus, crebre, parum profunde rugoso-puncta- 
tus, rufo-ferrugineus, sub-nitidus, maculis quinque nigris, biiiis pone ajiicem, parvis, rotundis, tertia in 
medio dorsi et duabus pone medium, sat iiiagnis, oblongis ornatus. Scutellum sub lobo jjrotlioracis occul- 
tatum. Eiytra antice singulatim rotundato-producta. protliorace non latiora at illo duplo longiora, api- 
cem versus attenuata, apice acuminata, superne leviter convexa, rufo-testacea, sub-nitida, crebre rugoso- 
punctata, apicem versus rubra, basi litura parva macubupie media profie suturam, sat magna, antice emar- 
ginata, nigris. Corpus subtus ferrugineum, nitidum, crebre, abdomine medio parce i)unctatis, hoc ad latera 
infuscato. Pectus postice nigrum. Pedes rufo-fcrruginei, nitidi, punctulati; femoribus antcrioribus totis, 
posticis subtus, nigris. lOS EUGEN lES RESA OMKRING JORDEN. 

Fam. MORDELLONiE. 
227. jtlordcila alhosigiiata. 

Oblonga, Icvitcr convexa, iiigra, sub-iiitida, sqnaniis setifoi-niibus ciiiereis adspersa; 
cai)ite prothoraceque confertim punctulatis; elytris crehre, vage punctulatis, fasciis diiabus 
augustis albido-piibescentiljus, uua aute inediiiin iiii(bilata, altera ponu medium recta or- 
uatis; aculeo anali modice elongato. - Loiig. 3J, lat. U uiilliui. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput rotundatum, convexum, nigruin, sub-nitiilum, .sulitiliter, crebre i)iiiii'tulatuin, squamis df|ire.ssi.s, 
setiforniibus dense adspersum. Oculi ovati, modice convoxi, nigri. Aiiteiina? nigrre, parce pubescentes. Pro- 
tliorax latitiiJine iionniliil brevior, ai)ice tnuicatus, basi utiiiujue siimatus, lateribus pone apirem leviter ro- 
tundato-aiii]iliatis, dein fere rectis, ansulis aiiticis rotuiidatis, posticis retrorsum noimihil productis, obtusis; 
superne coiivexus , niger, sub-nitidus, subtiliter, ci'ebre punctidatus, si|uamis setiformibus, dejiressis, cinereis 
ad latera dense, dor.so parce adspersus. ScuteHum vix coiispicuuiii. Elytra antice singulatim rotundato-pro- 
ducta, prothorace non latiora, pone humeros pariuii rotundatos sensiin attenuata, apice singulatim leviter 
rotuudata, superne modice convexa, nigra, sub-nitida, basi et sutura antice auguste cinereo-pubescentia, fa- 
sciis duabus augustis, dense albido-pubescentibus, una ante medium aiigiilato-uudulata, altera infra medium 
recta ornata. Corpus subtus convexum, uigrum, parum nitiduni, subtiliter, crebre punctuiatuni. Pectus et 
abdomen ad latera cinereo-squamosa. 1'edes nigri, parum nitidi, tenuiter cinereo-pubescentes. 

228. MordcIIa castaiica. 

Oblonga, modice convexa, castanea, sub-nititla, dense, brevitcr cinereo-pubescens; an- 
tennis pedibusque flavo-testaeeis; capite, prothorace elytrisque subtiliter, crebre [)unctula- 
tis; aculeo anali longo, acuto. — Long. 3A, lat. 1 niillini. 

Patria: Insula Guam. 

Caput rotundatum, convexum, ruto-castaneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctuiatuni, pube de- 
pressa, grisea sat dense obsitum. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigro-brunuei. Anteniife huigitudine 
dimidii corporis, sub-tenues, tiliformes, testacese, pubescentes. Protliorax longitudine nonniliil latior, apice 
truncatus, basi utriiique leviter sinuatus, lateribus ]ione apicem modice rotundato-ainpliatis, dein tere rectis; 
anguHs anticis deflexi^, omnibus obtusis; superne convexus, castaneus, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctii- 
latus, pube depressa, grisea sat dense obsitus. ScuteHum vix conspicuum. Elytra antice sub-truncata, pro- 
thorace non latiora at illo du|do et dimidio loiigiora, poiie liuiiieros parum rotundatos sensiin angustata, 
apice singulatim leviter rotuudata, superne modice convexa, castanea, sub-nitida, pube brevi, depressa, gri- 
sea sat dense obsita. Corpus subtus castaneum, subtiliter, crebre punctuiatuni. Abdomen dilutius colora- 
tnm; aculeo ovali longo, tenni, acuminato. l'edes tenues, testacci, nitidi, [luiictulati, parce pubescentes. 

229. Mordeila iiisiilaris. 

Elongata, modice convexa, nigra, nitida, glabra; capite prothoraceque subtiliter, cre- 
bre punctulatis; elytris evidenter, minus crebre punctulatis; aculeo anali sat longo, acu- 
minato. — Long. 2i, lat. | millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctuiatuni. Oculi ro- 
tundati, parum convexi, glauci. x\.ntenn;e nigrre, parce pubescentes, basi obscure ferruginea?. Protliorax lon- 
gitudine vix latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, medio rotun(iatus, lateribus pone apicem 
modice rotundato-ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis defloxis, obtusis, posticis rectis; superne conve- ENTOMOLOOISKA BIDHAG. 109 

xus, niger, iiitidus, gl.iber, sat crebre, siiljtilitiT ]mnctulatu.s. .Sciitelliiin vix (.•oiis](ii'uuni. Klytra antioc; sin- 
iTulatini leviter rotuiidato-producta, protliorace iioii latiora at illo diiplo et dimidio longiora, poiie huineros 
paruiii rotundatos sensiin angustata, apice sub-rotiindata, supenie modice convexa, nigra, nitida, glabra, 
evidenter, crebie punctulata. Corpus subtus nigruni , nitiduni, ciebre, subtiliter punctulatuni; aculeo anali 
sat longo, tenni, acuniinatn. Pedes nigri, nitidi, punctulati. 

2oO. Mor<U'llii iiiiii>('|»s. 

Ohloiigii, iiigi'a, sub-uitida, subtiliter, crebre punctulata, niodicf convexa, tcnuiter 
cincreo-pubescens; capite, antennis basi pedibusque anterioribus rufis; aculeo anali crasso, 
uiodicc longo. — Long. 2i, lat. | niillini. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput rotundatum, convexuni, rufo-lerrugiiieuni , sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatuni, pube 
tenni ciiierea adspersura. Paipi rufo-testacei. Ocuii sub-rotundati, paruin convexi, nigri. Antenn;e rufo- 
testacete, extrorsum modice incrassataj, nigro-fuscre. Prothorax iatitudine paruni jonginr, ajiice truncatu.s, 
Itasi utrinque sinuatus, lateribus ab apice basin versus sensira oblique anipliatis, anguiis anticis deflexis, 
obtusis, posticis retrorsuin nonnihil productis, sub-acuminatis; superne convexu.s, niger, sub-nitiilus, subtili- 
ter, crebre punctulatus, squamis setiforiiiibus cinereis, dorso ad latera densius adsper.sus. Scutelluni parvuni, 
nigrum, sub-nitidum. Elytra antice singulatini leviter rotundato-producta, prothorace non latiora at illo du- 
plo et dimidio longiora, pone bumeros parum )'otundatos usque ad apicem sensim modice angustata, apice 
singulatini leviter rotundata, superne paruin convexa, nigra, sub-nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube 
tenui, cinerea parce adspersa. Corpus subtus nigrum, nitidum, tenuiter cinereo-pubescens; aculeo anali 
crasso, modice longo. Pedes anteriores rufi, postici nigri. 

231. MonlcUii cxigiia. 

Oblonga, nigra, sub-nitida, modice convexa, subtilissiine, crebre punctulata, tenuiter 
cinereo-puliescens; antennis, capite, protliorace antice pedibusque rufo-testaceis; elytris fa- 
sciis tribus rufo-testaceis ornatis; aculeo anali sat longo, acuuiinato. — Long. If, lat. A milliin. 

Patria: Rio Janeiro. 

Caput rotundatum, convexuni, rufo-testaceum , nitidum, subtiliter, crebre i)unctulatum. Palpi rufo- 
testacei. Oculi sub-rotundati, paruni convexi, glanci. Antennas rufo-testacece, parce pubescentes, extrorsum 
vix incrassata^ Prothorax Iatitudine paruni lungior, apice truncatus, basi utrinque sinuatus, lateribus ab 
apice basin versus sensim angustatis, anguiis anticis deflexis, obtusis; superne convexus, niger, sub-nitidus, 
antice late, confuse rufo-testaceus , undique siibtilitir, crebre punctulatus, tenuiter cinereo-pubescens. Scu- 
tellum parvuiii, nigrum, punctulatuni. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, protliorace haud 
latiora at illo du[)lo et dimidio longiora, pone humeros rotundatos apicem versus sensim nonnihil angustata, 
apice singulatim sub-rotundata, superne modice convexa, nigra, sub-nitida, subtilissiine, crebre punctulata, 
pube tenui, cinerea adspersa, fasciis tribus rufo-testaceis ornata, prima pone basin, lata, secunda infra me- 
dium, sat lata et tertia apicali. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes 
rufo-testacei, tenuiter pubescentes; femoribus posticis a basi ultra medium infuscatis. 

Fam. OEDEMERIT^. 

Kliopalol)r<ieliiiiiii 

(a ^onaXof clava et ji^axiMV brachiuui). 

Tal). I. fig. 8, 

Antenna; dimidio corpore breviores, articulo priiiio, crasso, secundo brevi, obconico, tertio longo, 
duobus basalibus simul sumtis longiore, angustiore, 4 — 8 elongatis, longitudine a-qualibus, 9 — 11 anteceden- 
tibus nonnihil longioribus et crassioribus, ultimo acuminato. 110 EUGENIES RESA OJIKKINO JORDEN. 

Pallii ma.\illai-es trinrticiilati, articulo primo obconico, seciiiulo brevi, sub-triangulari, tertio pnwe- 
doiitibus simul suintis longitudiiie »quali, oblongo-triangulari, apice truncato. 

Ociili rotundati, coiivexi. 

Prothorax apice mcdin leviter si[iuiitLi«, basi trunratus antrorsum subito angustatus, superne inwqualis. 

Scutellum semicirculare. 

Elvtra aiitifp trum-ata, iirnthorace dimidio latiora et illo triplo lunginra, humeris elevatis, rutunda- 
ti.s; lateribus recta, apice singulatim sub-rotundata, dorso tere jdana. 

Pedes sat longi; femoribus basi tenuibus, dein valde clavatis, subtus ante apicem nituiidatu-eniar- 
ginatis; tibiis terctibiis, rei'tis; tarsis augustis, loiigis, anterioribus (luiiKpie- posticis quadri-aiticulatis, arti- 
culis longitudiiie sensiin decrescentibus-, articulo ultinio lougituiline basali.s, apicem versus paruui iiicrassato ; 
uiiguiculis divaricatis, basi breviter obtuse dentatis. 

Corpus (doiigatuin, paruin convexum, uitiduui. 

2o2. lihopalobrachiiiiii clavipes. 

Elonuiitum, pariim convexum, nigruin, nitiduni; capite profunde, inanjualiter pun- 
etato, inter antennas inipresso; prothorace intequali, superne vage punctato, ante medium 
bituberculato; elytris vude, sat crebre punctato-striatis, interstitio quarto elevato; singulo 
elytro n\aculis sex parvis, elevatis, flavis ornato. — Long. 13, lat. 3| millim. 

Patria: Patagonia (Port Famine). 

Caput sub-triangulare, antice posticeijue aiigustatum , superne modice convexum, nigrum, nitidum, 
iuffiqualiter, tronte parcius punctatum, liac foveola parva insculpta; basi et inter antennas impressum. Oculi 
rotundati, convexi, nigri. Antenn» nigrse, parce pilosa?, articulis tribus ultimis fusco-pubesceutibus. Protho- 
rax latitudine dimidio fere longior, apice truncatus, medio leviter sinuatus, basi tenuiter reflexo-marginatus, 
truncatus, antrorsum valde angustatus, lateribus medio modice rotundato-ampliatis, basin versus sensim an- 
gustatis; suiK-rne parum convexus, inffqualis, niger, nitidus, profunde, inaequaliter punctatus, medio Iseviga- 
tus, dorso antico deiu-osso, ante medium utrinque tuberculo oblongo, modice elevato instructus. Scutellum 
planum, nigrum, crebre, subtilius punctulatum. Elvtra antice truucata, prothorace dimidio latiora et illo 
triplo longiora, callo suprahumerali modice elevato, rotundato; lateribus recta, apice singulatim leviter ro- 
tundata, superne in dorso tere plana, nigra, nitida, rude, minus regulariter punctato-striata, interstitio 
quarto leviter carinato, cariua antice posticeque valde abbreviata; singulo elytro maculis sex parvis, eleva- 
tis, tiavis notato, tribus ante medium serie a margine ad suturam retrorsum, et tribus pone medium serie 
a mai'gine ad suturam antror.-um positis. Corpus subtus nigrum, nitiduin, minus crebre punctatum, segmen- 
tis alidominis basi punctis rarioribus. Pectus medio canaliculatum. Pedes nigri, nitidi, parce punctati; tar- 
sis obscure ferrugineis. 

Talj. I. liu:. S. n. iiiagu. :uict., b. magu. nat. , c. caput superne v!s. , d. palp. iiiaxill., e. palp. lab. ,/. aiittinia. , ij. tarsus auticus. 

'233. ]Vaci>r«l<'s iiigroiiotata. 

Elongata, niodiee eonvexa, testacea, pube densa, depressa, cinerea vestita; capite pro- 
tlioraee(jue crebi-e punctidatis, hoc ante medium utrincjue macula laterali rotimda, nigra 
ornato; elytris subtiliter, erebre punctidatis, singulo anguste leviter quadricostato, callo 
suprahumerali maculisque quatuor oblongis, nigris notato. — Long. 13, lat. 3i millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Ca]iut idildugo-ovatuni , superne leviter convexum, rufo-testaceum, crebre punctulatum, sat dense ci- 
nereo-pubescens. Maudibulai apice infuscatie. Palpi rufo-testacei. Oculi ovati, parum convexi. nigri. An- 
tennse longitudine fere dimidii corporis, rufo-testacea: , puboscentes. Prothorax latitudine dimidio longior, 
apice leviter rotundatus, utrinque oblique truncatus, basi tenuiter reflexo-marginatus, medio le\iter emargi- 
natus, lateribus jioni' apicem modice rotundato-anqiliatis, dein angustatis, sub-sinuatis, angulis posticis obtu- ENTOMÖLOGISKA B 1 1) K A C. 111 

sis; superne levitcr mnvpxus, rufo-testacctis, creljri' piiiirtulntiis, piilie dfpjressa cineroa donse olisitiis, anto 
niciliiini uti'ii]i]iu' inacLila laterali, suli-rotiinda , iiiL'i'a onuitus, aiite scutfllmii ot aiUi<'(' iitiiiii|ue levitcr iiii- 
[ii-('s,siis. Sciitelhim sub-triaiigiilare, tfstareiini , piinctulatuni , pubesccns. Elytra antice roiijwnctini Icvitcr 
lotundato-emargiiiata , protliorare dimidio latiora. vt illo tere quadruplo longiora, ponc Iuiiuctos ultra iiio- 
dium fere recta, duiii apiceni versiis seiisiin angustata, apice conjuiictiin sub-rotundata, supfriie modico con- 
vexa, subtiliter, crebre puiiftulata, testacea, disco longitudiiialiter late, leviter iiifiiscata, dunse ciiiereo-pubn- 
scentia; singulo costis quatuor augustis, parum olevatis instructo, callo suprahumerali iiiaculisque (juatuor 
minoribus, obloiigis, nigris, quaruin tribus prope suturnir. locatis, iienipe prima mox pone basiu, secunda ante 
et tertia pone medium, liac a sutura iioiiniliii magis remota quartaque non piocul ab apice. Corpus subtus 
testaceum, subtiliter crebre punctuiatum , deiise cinoreo-pubesceus. Pedes sat loiigi, testacei, crebre puiictu- 
lati, ciiiereo-jiubescentes; geiiiculis leviter iiifusratis. 

"234. Nacerdos chiiK^nsis. 

Elongata, inodice convexa, dilute flavescens, siib-nitida, crebre punctulata, breviter 
et tenuiter pallido-pubescens; abdomiue, apice exepto, iiigro; protliorace utrinqiie leviter 
iiTipresso, basi truiicato; elytris leviter, anguste costatis. — Long. 10, lat. 3i inilliiu. 

Patria: China (Hongkong). 

Caput nbloiigo-ovatum, leviter cnnvexum, dilute fiavescens, evideiiter, crebre |)uiictulatuni , tenuiter 
pubescens, antice in medio sat profunde impressum. Palpi dilute flavescente.s, articulo ultimo saturatiore. 
Oculi sat magni, ovati, miidice convexi, nigri. Antenna? dimidio corpore nonniliil iongiores, dilute fiavescentes, 
breviter pubescentes. ]'roth(irax latitudine diniidii) longior, apice leviter rotundatus, basi tenuiter margina- 
tus, truncatus, lateribus pone apicem modice rotundato-ampliatis, dein angustatis, sub-sinuatis; superne le- 
viter convexus, dilute fiavescens, crebre, evidenter punctulatus, pube brevi cinerea adspersus, inträ basin 
transversim anguste, dorso antico utrinque sat late, sed parum [irofunde impressus. Scutellum sub-triangu- 
lare, dilute fiavescens, punctuiatum, pubescens. Elytra antice conjunctira vix rotundato-emarginata, protlio- 
race dimidio latiora et illo fere quadruplo longiora, pone humeros rotundatos longe idtra medium recta, 
dein apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, dilute flave- 
scentia, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, depressa, pallida adspersa, singulo costis quatuor augustis, 
leviter elevatis instructo, ante marginem evidenter carinato, carina praesertim postice abbreviata. Corpus 
subtus subtiliter, crebre punctuiatum, tenuiter cinereo-pubesceiis. Pectus dilute fiavescens. Abdomen nigrum, 
segmento primo basi, ultimo toto testaceis. Pedes dilute fiavescentes, crebre punctulati, tenuiter pubescentes. 

235. Nacordcs tciiella. 

Elongata, modice convexa, dilute flavo-testacea, siibtilissime, crebre })unctulata, bre- 
viter cinereo-pubescens; abdomine segnientis 3 et 4 nigro-fviscis; pedibus dilute flavis; pro- 
tliorace longo, pone apicem parum rotundato, basin versiis angustato; elytris non costa- 
tis. — Long. 5, lat. 1 niillim. 

Patria: Insula Puna. 

Caput ovatum, leviter convexum, dilute flavo-testaceum, subtiliter, crebre punctuiatum, breviter ci- 
nereo-pubescens. Mandibulae apice leviter infuscatre. Palpi dilute flavo-testacei. Oculi ovati, modice con- 
vexi, nigri. Antenna; dilute testacea;, pubescentes, extrorsum saturatiores. Prothorax latitudine dimidio lon- 
gior, apice truncatus, utrinque leviter rotundatus, basi tenuiter reflexo-raarginatus, medio leviter excisus, 
lateribus pone apicem parum ampliatis, infra medium oblique angustatis; superne leviter convexus, dilute 
Havescens, subtilissime, crebre punctulatus, pube brevi cinerea adspersus, inträ basin transversim leviter 
impressus. Scutellum sub-triangulare, flavo-testaceum, punctuiatum, pubescens. Elytra antice conjunctim 
vix rotundato-emarginata, protliorace dimidio latiora et illo triplo longiora, pone humeros rotundatos api- 112 EU GENI ES KESA OMKIilXG JORDEN. 

cem versus sensini aiigustata, apii^e i-dtLimlata, supenie modice coiivexa, dilute sordide testacea, subtilissime, 
crebre punctulata , juibe bre\i, ciiicrea adspersa. Corpus subtus subtiliter, crebre punctulatuni, tenuiter pu- 
bescens. Pectus teiTugineum. Abilomen dilute flavesceiis, segineutis 3 et 4 nigro-fuscis. Pedes dilute flave- 
scentes, pumtulati, [laree puliesceutes. 

Fam. SALPIXGIDES. 

2oli. H!iiiiO!iiac('r pallipcs. 

OhloiiLius, iiioclice convexiis, suj)ra anieus, iiitiilus, sulitus niger, palpis pedibusque 
nifo-testaceis; prothorace profunde puiKtato, aiite basin utrinque impresso; elj-tris iiiedio- 
criter punctato-striatis, sing-ulo i)one basin inipressu. — Long. 3i, lat. 1| niillim. 

Patria: Califoniia (S:t Fransisco). 

Statura et .>.iniilitado ]Ui. pldiiiro.s/fis, nonnihil inajcir, rostni basi angustiore, ;vnen, prothorace pro- 
fuudius, crebrius punrtato. Cajiut cum rostro prothorace iongius, aeneum, nitiduni, glabrum, sat crebre, pro- 
funde punctatuni. Rostruni elongatuni, porrectura, depressuin, apice rotundato-ampliatuui, colore et punctura 
capitis. Paljii rufo-testacei. Ocuii rotundati, convexi, glauei. Antenna? vix longitudine prothoracis, ante 
medium rostri insertfe, iiigrie, articulis 1 — 7 minoribus, nodosis, ferrugineis, roliquis crassioribus, nigris. Pro- 
thorax latitudine lungior, basi apiceque truncatus, antice latior, hiteribus ante medium modice rotmidato- 
ampliatis, posterius angustatis; superne modice convexus, a=neus, nitidus, glaber, profunde, sat crebre pun- 
ctulatus, tbveolis quatuor leviter impressis, duabus medio binis(iue ante basin notatus, anterioribus obsole- 
tioribus. Scutelium parvum, rotundatum, nigro-seneum, nitidum. El)tra antice conjunctini \\x rotundato- 
eniarginata, prothorace duplo tere latiora et illo trijilo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateri- 
bus ultra medium perparum ampliata, apice conjunctini rotundata, superne modice convexa, aenea, nitida, 
glabra, mediocriter profunde punctato-striata, interstitiis planis, Iffivibus; singulo elytro pone basin trans- 
versim impresso. Corpus subtus nigro-reneum , nitidum, glabrum, sat crebre, profunde punctuJatum. Pede.s 
testacoi, nitidi. 

Fam. BRUCHETiE. 

237. ISrueliiis rainicoruis. 

Ovatus, paruni convexus, riifo-ferrugincus, parce cinereo-pubescens; capite, pectore. 
al)doniinc, prothoracis medio, maculisque binis [lygidii nigris; antennis niaris longe pe- 
ctinatis; elytris leviter striatis, callo supraliunierali iiduscato; fenioribus ]josticis paruni in- 
crassatis, muticis, subtus a basi ultra niediinii infuscatis. — Long. 2J, lat. Ij niillini. 

Patria: Califoniia (S:t Fransisco). 

Mas nobis tantum cögnitus. Caput deflexum, sub-triangulare, nigrum, subtilissime, crebre punctulatuni. 
Fröns leviter, longitudinaliter carinata. Cly|ieus a[iice ferrugineus. Palpi nigro-[iicei. Oculi ovati, sub-reniformes, 
convexi, antice conniventcs. Antenna:' diniidio corpore longiores, nigro-fuscie, extrorsum Iongius pectinatie, ar- 
ticulis basalibus rutb-ferrugineis, radiis longissiinis, quatuor priinis brevioribus, longitudine sensini crescentibus. 
Prothorax breviter sub-conicus, apice truncatus, basi bi-sinuatus, lobo medio parum producto, apice leviter 
rotundato, latcrilius basin versus oblii|ue ainpliatis, angulis posticis prominulis, acuminatis; suiierne jiarum 
convexus, subtiliter, crebre jiunctulatus, pube brevi, cinerea adspersus, dorso late, ina\]ualiter niger, lateri- 
bus sat late rufo-ferrugineus. Scutelium sub-(|uadrat\im, nigrum, cinereo-pubescens. Elytra sub-quadrata , 
antice leviter sinuata, prothorace parum latiora, quam lata pauilo longiora, callo suprahumerali modice ele- 
vato, obtuso; lateribus fere recta, a]iice singulatiin rotundata, superne vix convexa, rufo-ferruginea, pube 
cinerea adspersa, macula suprahumerali fusca ornata, tenuiter striata et in striis subtiliter juinctata, inter- 
stitiis planis, subtiliter, crebre punctulatis. Pygidium tiblongo-triangulare, detlexum, rufo-ferrugineum, »ub- K XTO MO LO i; IS K A 1! II) K A O. 113 

tiliter, crebre juiiirtuhituni, parce (•iiiiTco-piibcscoiis, [loiie nifdiiiiii iiKiculls iluabiis, mtiindis, iiij^ris notatuiu. 
Corpus subtils valde coiivexum, iiif^riiiii , subtilitcc, ticbie jiiiiiftulatiun , tuiiuiter ciiiwco-pubesceiis. Pedes 
nifo-testacei, punctati; fenioribus [losticis jiariim iiii'i'as.satis, subtiis miUicis, a basi ultra iiiodiiiin infuscatis. 

238. Briifliiis liiciilciitiis, 

Ovutus, pai'uia convexus, iLMTUgiiifUs, pubt' alhida dciise obsitiis et vai'ic<riitiis; aii- 
tcniiis inai'i8 Iuhl;!' pectinatis; protlioi^acc lircvitcr ti-iaiig'iilai'i, puiictulato; clytri.s evidintcr 
IHinctato-striatis, interstitiis plaiiis, coiifertiiii puiictulatis; p3gidio liiiea loDgitiidinali nia- 
culaqne parva utrinque, densc alho-pubcscciitihus; fcnroribus posticis iiiodice clavatis, iini- 
ticis. — Long. 2A, lat. If inillim. 

Patria: Insula Puna. 

Caput sub-triauj,'ulare, deflexum, ferru!,dueuui , subtiliter, ci^ebre piiiutulatum , teiiultci- |mbescens. 
Paljii ferruiziuei. Oculi magni, ovati, sub-renitbi-iiies, cdiivexi, nigri, autice conniventes. Antenua' longitu- 
diue diuiidii corporis, rutb-ferruiiini-ffi, articulo |iriinu sub-couico, sccundo brevi, tertio louoiort', obconico, 
i|uarto intenie triangulariter productn, ö — 11 radiis longis, duiibus priiiiis uonnihil brevioribus iustructis. 
Frothorax breviter sub-coniL-us, apice truiicatus, basi utriiKjue leviter bi-siuuatus, bjbo medio parum pro- 
ducto, sub-tiiuu'ato ; lateribus basin versus oblique anipliatis, angulis posticis sub-acuminatis; superue leviter 
convexus, ferrugineus, sub-opacus, crebre, evidenter punctuhitus, pube brevi, dcpressa, albida insequaliter 
vestitus. Scutellum sub-quadratuni , dense albido-jHibescens. Elytia autice singulatim leviter sinuata, pro- 
tliorace vix latiora, (juani lata parum longiora, callo suprahumerali leviter elevatn, obtuso; lateribus infra 
medium uonnihil angustata, apice singulatim leviter rotuudata, su|H'rnc jiaullo convexa, ferrugiuea, pube al- 
bida, basi et ad suturam densiore vestita, evidentius punrtato-striata, interstitiis planis, crebre punctulatis. 
Pygidium ovale, detlexum, leviter convexum, obscure ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter. 
pitrce cinereo-pubescens, linea tenni, Inngitudinali, Ijasi latiore maculaque utrinque parva, dense albo-pube- 
sccutibus ornatum. Corpus subtus valde convexum, terrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, dense, 
ina3(]ualiter albido-pubescens. Pedes rufb-ferruginei, punctulati; femoribus posticis modice incrassatis, sub- 
tus muticis. 

239. Briichns ol>tiisu«(. 

Ovatiis, pai-um convexus, niger, s(|uaniis setifonnihus cinereis dense adspersus; an- 
tennis pedibus(pie rufo-testaceis, feniorilnis posteriorilius a basi ultra niediimi nigris, po- 
sticis incrassatis, sulitus ante apiceni breviter dentatis; prothorace sub-conicu, confertim 
punctulato; elytris ferrugineis, tenuiter striatis, ad suturam et ad niargineni ina^pialiter 
infuscatis. — Long. 2k — 2i, lat. U Ij niillim. 

Patria: Montevideo. 

Caput deflexum, leviter convexum, nigrum, .sub-opacum , subtilitei-, crebre ]iunctulatuiu , vix pube- 
scens. Paljii nigi-i. Oculi ovati, sub-reniformes, modice convexi, nigri. Antennic ad prothoracis basin vix 
portiugentes, rufo-testace.ie , tenuiter pubescentes, articulis quatuor basalibus tenuioribus, reliquis crassis. 
Protliorax sub-conicus, longitudine latior, apice ti-uncatus, liasi utrinque sinuatus, lobo medio lato, parum 
producto, apice truncato; lateribus ab apice basin versus oblique aui]iliatis, angulis anticis deflexis, rotun- 
datis, posticis rectis, sub-acuminatis; superue convexus, niger, crebre, evidentius punctulatus, squamis seti- 
formibus cinereis dense adspersus. Scutellum Mili-(|uadi'atum. iiiLTuni, dense cinereo-squamosura. Elytra au- 
tice singulatim uonnihil rotnndato-producta , prothorace non latiora at illo fere duplo longiora, pone liume- 
ros leviter rotundatos ad medium perparum rotundato-ampliata , dein apiceni versus nonniliil angustata, 
apice singulatim rotuudata, superue lexiter convexa, ferrugiuea, i'arum nitida, ad suturam et marginem la- 
teralem iuiequaliter infuscata, inidi(|ue sipiauiis plliformibus, densis, cinereis obsita, parum prolunde striata, 

Zuolofji. Insakter. ^ " 114 EUGENIKS RESA OMKKIXG JORDEN. 

striis in fiindo piinctulafis, intcrstitiis ]ilani^, vix coriaceis. PvLriiliuni sub-mrrlatum, ferrugiiieuni, subtilitei', 
crebre punctulatuni, tenuiter einereo-siiuaniosum. Cor[ms siibtus coiivexuiii, iiigruiii, subtiliter, crebre jiun- 
ctulatum, teimiter cinpreo-piibesceiis. Pedes rufo-testacei, parce pubescentes; fenioribus posterioribus a ba»! 
ultra medium nigris, posticis inerassatis, subtus aiite apiceni dente parvo, acuto armatis. 

240. Bnu'!iHs ealiforiiiciis. 

Ovatns, nii2^ro-j)iceus, parnni iiitidiis, siipra ciiiereo-pubescens, subtus griseo-squaino- 

sus; antennis pedibusque rufo-testaceis, illis brevibus, extrorsum scnsim incrassatis; jiro- 

•thorace breviter coiiico, coiifeitiin punctulato; elytris rufo-fciTuoincis, minus profunde piui- 

ctato-striatis, sutura, pra^sertim aiitice, infuscata; fenioribus posticis subtus nuiticis. — 

Long. 2, lat. lA niilliui. 

Patria: Califoniia; Insula Puua. 

Caput lieliexLim, niuro-pioeum, parum nitidum, sulitiliter, crebre punctulatuni, pube tenui, brevi, ci- 
nerea obsitum, eollo brevi, convexo prothoraci adtixum ; troiite inter oculos obsolete carinata; ore ferrugineo. 
Paipi nigro-picei. Antenna- dimidio corpore breviores, sat validre, rufo-testacea; , cinereo-pubescentes , ex- 
trorsum sensim incrassatte, articulo uitimo breviter ovato, acuminato. Protliorax latitudiiie brevior, anterius 
attenuatus, apice utrinque oblique truncatus, lateribu.s basin versus ampliatis; basi bisinuatus, lobo media 
lato, producto, apice leviter emarginato, angulis posticis acuminatis; su|>erne modice convexus, subtiliter, 
crebre punctulatus, nigro-piceus, dense cinereo-pubescens. Scutellum parvum, sub-quadratum, nigrum, pube 
cinerea adspersum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, protliorace nonniliil latiora et illo 
duplo longiora, pone basin obli([ue ampliata, inträ medium sensim angustata, apice singulatim rotundata, 
superne parum convexa, tenuiter, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime punctulatis; 
rufo-ferruginea, pube densa, brevi, cinerea sat dense obsita, sutura plus minusve, antice seraper latins in- 
fuscata. Pygidium sub-cordatum, ferrugineum, crebre punctulatuni, dense cinereo-S(]uamosuin. Cor[ius sub- 
tus valde convexum, nigro-piceum, subtiliter, crebre punctulatuni, dense griseo-squaniosum. Pedes rufo- 
testacei, parce pubescentes, anteriores tenues, postici crassiores; femoribus subtus muticis. 

241. liriicliias 1'iuu'bris. 

Ovatus, niger, parum nitidus, parce, l)reviter cinereo-pubescens; pedibus anteriori- 
bus, basi excepta, flavis; antennis sat longis, validis, extrorsum sensim incrassatis; protho- 
race sub-conico, subtiliter, crebre punctulato; elyti';s minus profunde punctato-striatis, in- 
terstitiis planis, subtilissime punctulatis; femoribus posticis subtus muticis. — Long. IJ, 
lat. 1 millim. 

Patria: Rio Janeiro. 

Gaput dftiexuni, nigruui, parum nitidum, subtilitei', crebre punctulatuni, breviter cinereo-]iubescens, 
i^ollo longo, convexo prothoraci adtixum. Fröns inte]- oculos carinata. Oculi lunati, valde |ironiiiiuli, nigri. 
Antennns dimidio cm-pore longiores, valid;e, totas nigrte, breviter cinereo-pubescentes, articulo uitimo ovato, 
sub-acuminato. Protliorax conicus, anterius attenuatus, apice truncatus, lateribus basin versus sensim obli- 
que ampliatis, basi utrin(pie sinuatus, lobo medio lato, producto, apice leviter emarginatn; angulis posticis 
acuminatis; superne modice convcxus, subtiliter, confertim punctulatus, niger, [larum nitidus, pube brevi, 
cinerea adspersus. Scutellum breve, nigrum, sub-opacum, parce pubescens. Elytra prothorace arcte ap[)li- 
cata, illo duplo longiora, antice singulatim leviter rntundato-producta, jione basin obliijue anijdiata, infra 
medium nonnihil angustata, apice singulatim rotundata, sujierne parum convexa, ])ostice declivia, nigra, pa- 
rum nitida, pube tenui, dopressa, cinerea adspersa, regulariter, minns profunde ]ninctato-striata, interstitiis 
planis, sulitilissime [junctulatis. Pygidium sub-triangulare, nigrum, creberrime iiunctulatuni, cinereo-jiube- KKTOIIDLOCISKA BIDRAG. 115 

scuiis. Corjiiis sulitus valde convexum, nii;nmi, |nini-tul;ituiii, ciiiéreo-puliescens. Pedcs quatuor anteriores, 
teiiues, tlavi, tibiis rectis, tarsis iiiuris; jHi.stici valiuinri'.-, ffiuoribus valde iiK-ra.ssati.s, tibiis basi tonuiori- 
bus, leviter arcuatis. 

212. ISrucSiiis atomariiis. 

Oblongo-ovatiis, paruiu convfxus, iiincr, vix iiitidus, parce, bn^viter ciiiereo-pubc- 
scens; antfimis basi, geniciilis anterioribiis, tibiis tarsisque ()iniiil)us rufu-testaceis; capitc 
j(i'o(lioi-ac'e(|Ue subtilitcr, cruljri: puiictulatis; el}tris tfiiuiler striatis, striis subtilitev piiii- 
rtulatis. — Long. \h, lat. f iiiilliui. 

Patria: Valparaiso, Califoniia (S:t Fi-ansisco). 

Cajiut deHexum, luodice convexum, subtilitor, cn^bre iiunctiilatuni, nigrtau, [lanun iiitidiaii, vix |iu- 
bescoii.s, iiiter tieulos tenuiter, longitudina liter cariiiatum. Palpi iiigii. Oculi ovati, sub-reiiifonneN, niodic-e 
convexi, nigri. Antennag capite cum protliorace breviores, nigrje, extrorsiim crassiores, basi rufo-ferruginea?. 
Protliorax loiigitudiiie noniiihil latior, apice truncatus, basi bisinuatus, lubo iiiedio parum producto, rotun- 
dato, lateribus pone apicem magis, basiii versus minus ampliatls, angulis posticis sub-rectis; superne mo- 
dico ennvexus, niger, vix nitidus, subtiliter, crebre pimctulatus, pube cinerea adspersus. Scutellum sub-qua- 
diatiun, nigrum, parce cinereo-pube.scens. Elytra antiee singulatim parum rotundato-producta, prothorace 
vix latiora at illo duplo longiora, pone bumcros rotundatos vix ampiiata, apice singulatim rotundata, su- 
perne parum convexa, nigra, vix nitida, pube brevi, cinerea adspersa, tenuiter striata, striis subtiliter pun- 
ctulatis, interstitiis planis. Pygidium sub-cordatum, leviter convexum, nigrum, crebre puuctulatum, cinerco- 
pubescens. Corpus subtus convexum, nigrum, puuctulatum, parce pubescens. Pedcs rufo-testacei; femori- 
bus anterioribus tere ad apicem, posticis totis nigris. 

243. BiaclijtiirsHs piiliearius. 

Oblongo-ovatus, convexus, fernigiiieus, pube cinerea adspersus; oculis convexis; pro- 
tlioi-ace subtiliter, creberriine puuctulato, autice producto, sub-rotundato, basi elevato-mar- 
giuato, angulis retrorsurn productis; elytris niediocriter punctato-striatis, parcius pubescen- 
tibus, interstitiis sub-convexis, punctidatis. — Long. Ii, lat. 1 millini. 

Patria: Rio Janeiro. 

Judi\iduis niinoribus IL ikivH statura similis. Caput breve, deflexum, modice convexum, obscure 
ferrugineuni, subtiliter, crebre punctulatum, pube cinerea parce, ad oculos densiore obsitum. Oculi semiglo- 
bosi, nigri. Rostrum breve, capite parum angustius, planuni, colore et indumento capitis. Antenna' protlio- 
racis basin vix attingentes, ferrugineas, clava niajuscula, nigro-tusca. Protliorax latitudine brevior, apice 
productus, sub-rotundatus, angulis compressis, lateribus basin versus sensim oblique ampliatis; basi levitei' 
bi-sinuatus, elevato-niarginatus, angulis retror.suni nonnihil ])roducti>^, ai'uniinatis; superne convexus, obscure 
fen-ugineus, subtiliter, crebre punctulatus, pube cinerea hinc illinc maculatim condensata adspersus. Scutel- 
lum ininutissiuium, rotundatum, ferrugineuni. Elytra aiitice sub-truncata, [nothorace non latiora et illo vix 
(liipld longiora, lateribus inträ niediuiu iionniliil ampiiata, apice coiijunctim rotundata, sujierne valde con- 
vexa, postice declivia, ferruginea, [mbe cinerea iiarcc adspersa, mediocriter punctato-striata. interstitiis sub- 
coavexis, punctulatis. Pygidium piceum, ininctulatuni, tenuiter jiubescens, apice sub-truncatum. Corpus sub- 
tus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum, parce cinereo-squainulosuni. Pedes mediocres, ruto-terruginei, 
parce cinereo-pubescentes. 

244. Tro|M(lcros tossellatiis. , 

Oblongns, convexus, nigro-fuscus, sub-opacus, supra niactdis cinereo-pubesccntibus 
variegatus; anteiniis basi pedibustpie testaceis; protliorace siditilitcr, crebre puuctulato, 
basi elevato-niarginato; elytris subtiliter punctato-striatis. — Long. IJ, lat. I millim. 

Patria: Insula Matu'itius. 116 EUGENIES KESA O M K IM X G JORDEN. 

Caiiut hititiuliiie vix loiigius, Icviter coiivoxiini, iiiiirn-fiKiiuii. (ipacimi, suhtiliter, crpbre punrtulatuni, 
cinereo albidu-pubeseeiis; vertice transversiin denuJato. Oeiili ovati, cdiivexi, nigri. Kostrum capite bre- 
vius et parum anaustius, superiie phuiuui, medio leviter impressum, colore et iiKbiincnto caiiitis. Anteniia' 
ad prothoracis basiii ])ei-tingpiites, tciiiics, te.stacea\ clava magiia, oblonga, nigro-fusca, acuiniiiata. Protho- 
rax latitudine vix bicviiir, »\i\re productu.s, sub-rotuiidatus, angulis cnmpres.sis, lateribus modice rotundato- 
ainpliati.s; basi truncatus, ele\-ato-iiiarginatus, superne coiivexus, iiigro-fuscus, opacus, subtiliter, crebre pun- 
ctulatus, basi apiceipie iiiffiqualiter cinereo-pubesceiis maculi8(iue rKuiimllis rntundis in medio, transversiin 
positis, siniiliter pvdiescentibus notatiis. Scutelluni vix conspicuuni. Elytra antice truncata, prothorace vix 
latiora at ilio diniidiu loiiginra, lateribus recta, apiee conjunctini rotundata, superne convexa, postiee de- 
clivia, nigro-fusca, or.aca, subtiliter punctato-striata, maculis parvis e pube cinereo-aibida seriatini Incatis 
tessellata. Pygidiuui depressum, nigro-fuscum, punctulatum, apice obtusuni. Corpus subtus nigruui, sub- 
nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, punctulati; femoi-ibus apiceni versus leviter infuscatis. 

245. fai'aiiistj'S varicgalus. 

Oblounus, iiiotlice convexus, testaceiis, pube grisesceiite variegatus; capite, articiilis 
l)rimo et tribus iiltiinis antennaruin piceis; prothorace confertini granulato, postice leviter 
transversini carinato; elytris mediocriter punctato-striatis, parce cinereo-tessellatis. — Long. 
5, lat. 2 millini. 

Patria: Insula Mauritius. 

C. laiiijuido nonnihil minor, prajsertini angustior. Caput parum convexum, piceum, sub-o]iaeum, 
creberrime grauulato-punctulatum, breviter griseo-pubescens. Oculi sat magni, semiglubosi, brunnei. Rostrum 
capite multo brevius, colore, sculptura et indumento capitis. Antennse corpore longiores, tenues, testacese, 
articulis primo et tribus ultimis piceis. Protliorax breviter sub-conicus, latitudine vix longior, basi apice- 
que truncatus, ab apice basin versus sensim ampliatus, mox ante basin carinula transversa utrinque ver- 
sus medium laterum arcuatiin producta; superne parum convexus, creberrime punctulatus, testaceus, pube 
tenui grisescente adspersus. Scutelluni parvura, rotundatum, testaceum. Elytra antice sub-truncata, mar- 
ginata, prothorace paullo latiora at illo duplo longiora, humeris non elevatis, rotundatis, lateribus vix 
ampliata, apice conjunctini rotundata, superne modice convexa, mediocriter punctato-striata, testacea, pube 
tenui, concolore parce variegata, mnindis parvis cinereo-pubescentibus tessellata. Pygidium oblongum, atte- 
nuatum, testaceum, cinereo-pubescens, apice acuminatum. Corpus subtus ferrugineum, subtiliter, crebre pun- 
ctulatum, sat dense cinereo-squamosum. Pedes iongiusculi, testacei, fusco-aunulati; femoribus parum in- 
crassatis, tarsorum articulo tertio nigro-fusco. 

24 G. Arseoccriis sislMiotatu!). 

Sub-ovatus, testaceu.s, pube depressa cinereo-alljida obsitus; prothorace crebre pun- 
ctulato, antice brunneo-variegato, basi sub-truncato; elytris subtiliter punctato-striatis, ob- 
solete brunueo-niaculatis. — Long. 2i, lat. U niillini. 

Patria: Insuhe Keeling. 

Statura fere A. suturalin, multo minor. Caput latitudine longius, superne planum, testaceum, cre- 
bre punctulatum, pube depressa, cinereo-aibida dense vestituin , medio tenuiter canaliculatum. Oculi parvi, 
convexi, nigri. Antennre limgitudine capitis cuui iirothorace, tenues, dilutius testacei, articidis trilms ulti- 
mis sat magnis, clavam elongatam efticientibus. Protliorax longitudine dimidio latior, apice leviter rotuii- 
datus, anterius modice angustatus, lateribus poiie medium rotundato-ampliatis; basi vix sinuatus, sub-truii- 
catus, reflexo-marginatus, angulis aiiticis rotundatis, jiosticis fere rectis; superne convexus, testaceus, subti- 
liter, creberrime punctulatus, ante basin breviter cinereo-squamulosus, antrorsum magis denudatus, brunneo- 
variegatus. Scutelluni [larvum, rotujidatum, ciiiereo-s(piamosum. Elytra antice sub-truncata, tenuiter ele- 
vato-niarginata, prothorace vix latidra, (piaiii lata duplo longiora, lateribus recta, apice conjunctim rotun- KNTOMOLO(;iSK A BIDKAIi. 117 

(latn, su|M'nie convesa, testacea, subtilittr |iinu-tato-.striata, piilie dejiressa riiiercn-alljiila tccta, iiiaculis plu- 
riiiiis, (laivis, ob.-;oletis, dilute bruniieis variegata. Fygidium testaceuiii, puin-tulatuni, parcc jiubescen.s, apice 
i-otiindatiiiii. Ciirpus subtus riifo-téstaceiiin . subtiliter puiirtiilatum , iiiiiiiis den.se ciiiereo-pubescens. Pedes 
jiallide te.stacei, pubi' (■incrca adspcrsi; fciiioiilms iiiddicc claxatis, niiitii'is. 

Fam. curculionides. 

247. Eiiups piiiictieoHis. 

FeiTUgincus, piirinn metallico-iuicans, glaber; civpite, pjgidio corporcquc sul)tns csv- 
riileis; anteiinis nigris; prothorace lato, crebre, profuurle punctato; elytris profuiule [)Uii- 
ftato-siilcatis. interstitiis augustis, transversini rugulosis. — Long. 6 — öij, lat. 3^ — 3A inilliin. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidney). 

Femiiia nobis taiituni visa. Statura et summa similitudo E. ntiKfrahtsicr, dimidio major, prothorace 
latiore, profuiidiLis punctato, antice posticeque iiou ean'uleo-mar<zinato ab illo certe disfinctus. Caput porre- 
ctura, eloiiiratum, cy'iiiih'irLnu , raTuleum, parum iiitidum, pnstice siditiliter, transverNim aciculatum, ;iiitiee 
et ad latera crebre puiictuhituiii, ante oculos leviter foveolatum. Oculi majusculi, modice convexi, glauci, 
superne connati. Ro.stnim capite brevius, deHexuni, ferrugiiieum , sub-nitidum, apice uiiatatum, subtiliter 
punctulatiim. Antennaj uigra-, clava fusco-holosericea. Prothorax iatitudine baseos vix ioiigior, apice trun- 
catus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus pone apicem obiique ampliatis, dein fere rectis, angulis posticis sub- 
angulatis; superne modice convexus, ferrugineus, parum nitidus, undiijue crebre, sat profunde punctatus, in- 
trä basin ti'ansversim impressus. Scutellum parvum, obtusum, la'>e, cseruleum. Elytra sub-quadrata, Iati- 
tudine parum longiora, antice singuiatim leviter sinuata, humeris elevatis, obtuse angulatis, lateribus recta, 
apice conjunctim sub-rotundata, superne parum convcxa, dorso fere plana, tota ferruginea, parum metallico- 
micaiitia, glabra, suicis novem profundis, confertim punctatis exarata, interstitiis augustis, couvexis, trans- 
versini rumdosis. Fygidium sub-inflexum, nigro-cwrulescens, crebre punctatum, apice rotundatum. Corpus 
subtus convexum, crebre punctulatura, nigro-cwruleum. Pedes mediocres, ferruginei, antici vix longiores; 
femoribus clavatis; tibiis, tenuibus, rectis, intus ante medium noiniiliil incrassatis; tarsis saturatius ferrugi- 
neis, subtus griseo-spongiosis. 

248. ltli}iicliites liiiiiicralis. 

Oblongo-ovatus, modice convexus, niger, tenuiter pubescens; anteiinis tibiisqiie fer- 
nigineis; prothorace confertissinie ])unctulato, lateribus parum ampliato; elytris crebre 
puiictato-striatis, maeuLi huiiierali riifo-testacea oriiatis. — Long. 2. lat. I] iiiilliiii. 

Var. cc: elytris rufo-ferrugineis, dorso iiifusentis. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

llh. luinuto statura subsimilis, nonnihil minor. Caput sub-quadratuin, modice convexum, confertim 
punctulatuin, breviter cinereo-pubcscens. Oculi semi-globosi, nigro-brunnei. Rostrum longitudine fere capi- 
tis cum prothorace, tenue, cylindricum, fere rectum, nigrum, sub-nitidum, parce punctulatum ot pubescens, 
basi leviter, longitudinalitor carinatum. Antennte prothoracis medium superant, ferruginea;, parce pube- 
sceutes. Prothorax Iatitudine dimidio fere longior, apice truncatus et inträ apicem leviter constrictus, basi 
truncatus, antice posticeque nonnihil augustatus, lateribus medio modice rotundato-ampliatis; superne mo- 
dice convexus, aequalis, confertissinie punctatus, niger, sub-nitidus, ])ubc brevi, cinerea jiarce adsper-^us. Scu- 
tellum sub-rotundatum , nigrum. Elytra ampla, sub-quadrata, antice prothoracis basi fere duplo latiora, 
humeris vix elevatis, obtusis, lateribus haud ampliata, apice rotuudata, quam lata nonnihil longiora, poste- 
ns convexa, pone scutellum leviter transversini impressa, crebre, mediocriter punctato-striata, stria sutu- 
rali evidentiore; nigra, sub-nitida, pube brevi, teuui, cinerea adsi)orsa, pone liumeros ma<'ula majore vel n 1 1 H E L' G E N I E S P. E S A O .M K V. I X G J O R I) E N. 

luinore rurn-tf'st;iccii uniata. Pvj^iiliiun ln-fvc, jiiinetulatuiii , ajiicc rotundatura. Corpus subtus convexuin , 
iiiiiruni, cuiitertim pum-tulatuni, bievitcr cin('ii'o-|]ube.scens. Pedes mediocres, terruginei; femoribus plus nii- 
uusve iufuscatis ; tarsis eloiigatis, subtus pallidd-spongiosis. 

2V.). Bellis cynn«'ijM'iiiiis. 

E!on"'atiis, iiii^X'!-, sijtiainis pilifonuibtis, flaN-escciitilins variegatus; anteiinis teytacei»; 
iirotlioraCL- confertiiii rugoso-punctato, iiiedio caiialiciilato, fiavesceuti-ti-ilineato; elytris cya- 
iiL'i.s, iiitidis, cunfertiiii sub-seriatiin pnnctatis, jiixta siitiirain leviter impressis, apice pro- 
ductis, attemiatis, liuca siittirali aliiique disci aiitice abbreviata e punctis flavescentibus; 
subtns riavesceiiti-toineiitosiis, !iR'di(i late, longitiidiiialiter deiiiidatus; jtedibiis ntfis, feinofi- 
biis anticis aciito bidentatis. - Long. 10-12, lat. i'i — -21 inilliin. 

Patria: Nova Hollandia (Sidiie)-). 

/>. hciiiixtictiru Giiini. cL'1'te aiiinis, aliter coloratus, femoribus anticis ante apiroin acute bidentatis 
all illo iDox distinetus. Caput breve, eonvexuni, ante basin leviter constrictum , crebre , subtiliter rugoso- 
punctatum, nigro-piceum, orbitis oculoruni et subtus fiaveseenti-scjuauiosum. Oculi seniiglobosi, nigri. Kostrum 
lougitudine fere capitis cuin protliorace, tenue, cyliudricum, sub-arcuatum, nigrum, sub-opacuiii, subtilissime, 
erebre punctulatuiii. Antenna' teiiues, testaee;e, apiceiii versus sensiin crassiores. Piotlmrax latitudine ba- 
seos jiaruui longior, a|iice truncatus, inträ a[)icem leviter constrictus, latcribus postice nonniliil anipliatus, 
basi profunde bi-sinuatus, superne convexus, undiijue confertini rugoso-puuctatus, dorso tenuiter canalicula- 
tus, in canalicula et subtus dilute Havescenti-squaniosus. Seutellum breve, transversum, dense flavescenti- 
pubescens. Elytra elongata, antice siugulatim rotundato-produeta, protliorace paullo latiora at illo fere tri- 
plo longiora, lateribus recta, a|)iceni versus atteuuata, acuminata, supi'a [laruiii convexa, prope suturam le- 
viter iiiipressa, confertini punctata, punctis sub-seriatis; cyaiiea, nitida, vitta suturali e iiiaculis forinata 
lineisque disci antice valde abbreviatis e punctis dense flavescenti-pubescentibus. Corpus subtus ferrugineuiii, 
obsolete, parce punctatura, pube dilute flavesceiiti vestitum, medio late, longitudinaliter deiiudatuni. Pedes 
rufo-ferruginei, parce griseo-pubescentes; femoribus anticis crassioribus, ante ajiicem subtus bispinosis, tibiis 
ejusdem paris intus subtiliter deuticulatis. 

250. Bellis graeilis. 

Eloiigatus, piceiis; atitciiuis, rostro apice pc'di])iis([iie feriugineis; protliorace confer- 
tini granulato, canaliciilato; elytris cyanescentibus, dorso subtiliter, crebre punctato-stria- 
tis, lateribus sub-seriatini [luiictatis, apice productis, acuniinatis; subtus vitta laterali di- 
lute flavesceiiti-tonientosa; femoribus anticis incrassatis, subtus breviter sexdentatis; tibiis 
anticis intus acute, crebre deuticulatis. — Long. 10, lat. \\_ niillini. 

Patria: Nova Hollandia (Sidne}). 

Statr.ra IL jilneniroijtcri , minor, armatura pedum a reliipiis facile distinctus. Caput breve, jtarum 
couvexum, ante basin leviter constrictum, piceum, sub-ojiacum, crebre rugoso-punctatum, ad oculos et sub- 
tus dilute tiavescenti-tomentosum. Oculi seniiglobosi, nigri. Rostrum protliorace nonniliil longius, cylindri- 
cuin, parum arcuatum, basi piceum, crebre, subtiliter rugoso-punctatum, dein rufo-ferrugineum, sub-lasve, ni- 
tiduui. Antenna.' tenues, rufo-fcrruginca?, apicem versus sensiin crassiores. Prothorax latitudine postica pa- 
rum longior, apice truncatus, inträ apicem constrictus, dein leviter, basin versus parum ampliatus, basi ]U'o- 
funde bisinuatus, superne modice convexus, piceus, crebre granulatus, dorso obsolete canaliculatus, \itta 
utrinque laterali dilute Havescenti-tomentosa. Seutellum breve, transversum, parce tomentosnm. Elytra 
elongata, antice siugulatim rotundato-producta, protliorace jiarum latiora at illo trijilo longiora, lateribus 
recta, apicein versus attenuata, acuminata, sujierne parum convexa, cyanescentia, dorso crebre punctato- 
striata, lateribus sub-seriatini [iunctata. Corpus subtus ferrugineum , obsolete, parce punctulatuiii, vitta la- EXTOMOLOC rSK A lilDP.AG. 1 1 D 

terali ilikite flavescenti-squaniosa. Pede.s f('rrii;;iiu'i, paroe pubespente.s; fenmi-ihus antit-is incrassatis, subtils 
a iiiedio apiceni versus dsiitifulis 5 vel 6 parvis, posterioribu.s deiiticulis 2 vel 'A aniiatis; tibiis aiitifis in- 
tiis crebiv, aciite denticulatis. 

251. Eiirlniifhiis bcilicosiis. 

Oblongns, convexns, riifo-fcri-ui^ineus, parum niridus. suhtiis [)nl)L' cri-Niiia adsper- 
sus; rostro capite nonnihil longiorc; prothorace siib-cyliudrico, confertiiu rugoso-granulato. 
florso tenuiter auialiculato; elytris pniictato-snlcatis, intus granulatis, iiiedio valide quadri- 
tiihcrciilatis, aiitice liiiea longitudiuali et pone uiediiuii lineis quatiior cervino-piiljcscenti- 
l)iis ornatis. — Long. 13, lat. oj milliin. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidney). 

E. (juaJridfiitatl Er. aftiiiis, iiiulto major, aliter signatur,. Caput oblongum, niodice convexum, 
rLifo-ferruglneiini , sat crebre rugoso-granuiatum. Fröns linea impressa, antice profundiori, antice parce 
cervino-pubescens. Oculi parvi, rotuiidati, levitor eonvexi, giauci. Rostrum cajiite iionniliil longius, sub- 
arcuatum, cyiindricum, ruio-terrugineum, crebre punctuhitum, apice nigro, parcius punctulato. Antenn;i' ca- 
jiitis prothoracisque longitudine, sub-tenu(_>s, rufo-ferruginoa;, clava elongata, acuminata, [lubesceiitf. l^rotlio- 
rax capite vix latior, iatitudine nonnihil iongior, cylindricus, basi apiceque truncatns, inträ apicem constri- 
ctus, crebre rugoso-granuiatus, rutb-terrugineus, sub-opacus, squamis cervinis superne vix, subtus densius 
adspersus, medio tenuiter, iongitudiaalitor canalicuiatus. Scutellum parvuni, ferrugineum , crcdire punctula- 
tuni, medio ini[iressuni. Eiytra oblongo-ovata, convexa, antice singulatim sub-triangulariter producta, pro- 
tiiorace diuiidio latiura et illo fere ti'iplo iongiora, humeris parum elevatis, obtuse rotundatis ; lateribus in- 
tlexa, apicem versus sensim ampliata, apice conjunctim rotundata, rufo-ferruginea, proFunde sulcato-piinctata, 
iaterstitiis exterioribus angustis, Isevigatis, interioribus iatioribus, granulatis; singulo elytro basi sub-cristata, 
crista parum elevata, granulis acuminatis muricata; medio tuberculis binis, validis, breviter conicis, dense 
granulatis, obli(]ue positis, exteriore nonniliil majore instructo, antice in interstitio tertio linea una et pone 
tubercula lineis (piatuor dense cervino-pubescentibus. Corpus subtus piceum, crebre rugoso-punctulatura ; 
pectore cervino-, abdomine cinereo-pubescentibus. Pedes longiusculi, ferruginei, parce cinei'eo-]iubescentes. 

252. Pacliyrlijiicliiis Australasise. 

Sub-ovatus, convexns, äter, sub-nitidus; capite parce aureo-sqnanioso, postice hvvi- 
gato, inter oculos canaliculato; rostro basi profunde inipresso; prothorace parce, parnui 
l)rofunde punctato, squamis aureis adsperso; elytris irregulariter, sat rutle rugoso-puncta- 
tis, niaculis plnriniis parvis, rotundatis e sqnaninlis viridi-argenteis ornatis. — Long. lOJ, 
lat. 5^ luillini. 

Patria: Xo\a Ilollandia (Sidney). 

Oliorliy/iclw geiuinato subsimilis. Caput rotundatum, moilice convexum, atrum, sub-nitidiim, postice 
bevigatum, antice parce, sat profunde punctatum, squamis aurco-micantibus adspersum, inter oculos longitu- 
dinaliter canaliculatum. Oculi rotnndati, modice convexi, nigri. Rostrum capite vix longius sed nonnihil 
angustius, crassum, parum arcuatuni, atrum, suli-nitidum, parce punctatum, aureo-squaniosum et pallido 
fiubescons, basi tovea sat magna iinpressiim. iVntenna^ breves, valida', nigra;, tenuiter cinereo-pilusa\ clava 
oblonga, acuminata, fusco-pubescentc. l^rothorax Iatitudine dimidio tere Iongior, ajdce utrinque obliipie, basi 
recte truncatus, antice posticeque nonnihil angustatiis. lateribus medio leviter rotundato-ampliatis; supcrne 
convexus, äter, sub-nitidus, parce, parum |U'ot'unde punctatus, sipiamis aureis vel viridi-argenteis pilisque 
brevibus albidis adspersus, ante basin leviter impressus. Scutellum haud conspicuum. Eiytra antice con- 
junctim leviter emarginata, retlexo-marginata, prothorace ]iaruni latiora, cpiani lata dimidio Iongiora, pone 
basin subito rotuudato-ampliata , su|ierne valde convexa, fornicata, atra, sub-nitida, minus crebre, sat rude 
sed minus iirofunde nigoso-punctata, maculis plurimis parvis, rotundis, ina}qualibus, o scjuamis viridi-argen- 120 EVGEXiKs i;r, SA ():\iKi;iX(, jouden'. 

tois fiiriiintis ails]ici's:i. Coriiu^^ Mibtu< niyiiini. ^iili-iiitiiluiii, |i:in-c |iiinrtul,itiiin. sctis pallidis jiaree a<ls[ier- 
suni. Pectus aiitii^e ]instice(|ue viridi-argeiitco-squanKisuin. Pedts luiigiusculi, atri, nitidi, pai'ce albido-pube- 
sceiites; feiiioiibus clavatis, inti'i'duiii sijuaiiiis nomiullis viridi-argenteis obsitis; tibiis sub-conipressis, ajiicem 
versus luniniliil iiifiexi.s, iiitus ubsulete neiudati^. 2o'P>. Tliy!ju'it«'s iMiheriihis. 

Obloiii^iis. convcxus, iii,uer, piil)e dcpressa grisen fitjsitus [lilisque erectis pallidis ad- 
isper.sus; aiitLamis pcdilniscjiu' piceis; r(_)sti'i) l;»asi {.■analirii]at(j; j)r<>tlii)race coiifurtiii), sulitili- 
ter punctulato, iia-dio loiigitudiualiter, obsolcte caiialiciilato, latei'il)iis luodice rotuiidato- 
ainpliato; elytri.s uicdiocritiT piuictato-striatis, iiiterstitiis Icvitcr coiivexis. — Long. 4, lat. 
o niilliui. 

Patria: IVTUvia (Callao). 

Magnitiiilo 77'///. I(i--<ii. Caput breve, supra parum eunvexum, nigruin, Mili-nitiduiii, sat crebro, pa- 
riiiu profuude puiictLdatuiii, pube grisea parce ad.speisuin; orbitis albido-squamnsis. Oculi parvi, rotuiidati, 
proiiiinuli, nigri. Kustiuin capite nnniiihil b^igius et angustius, erassum, parum arciiatuni, supra planum, 
iiigrum, sub-nitiduni , s-at crcbre puiictulatum , M|Liaii]ulis dilute virescentibus pubeque cinerea parce adsper- 
sum, basi longitiidiiialiter canalieulatuiii. Anteiiiia> pice», parce pubesceiites, clava ovata, aeuminata, den- 
sius pubescente. Prothorax latitudiue nonnihil bievior, basi apiceque truncatus, anterius aiigustior, lateri- 
bus pone apicem niodice rotuiidato-ampliatis; superne convexus, niger, sub-iiitidus, subtiliter, crebre pun- 
ctulatus, pube cinerea, ad latera den>iore, adspersus, (bjr.so tenuiter, longitudinaliter canalieulatus. Scuteilum 
parvum, triangulare, nigruni, la^ve, gbibrum. Elytra antice truncata, prothorace dimidio latiora, quam lata 
duplo hjngiora, bunieris rotundatis; iateribus ad medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim 
sub-acuminata, superne convexa, mediocriter punctato-striata , iiiterstitiis leviter convexis; nigra, pube de- 
pressa grisea sat dense pilisque erectis jiallidioribus parcius adspersa, in ipsa basi niacolis nonnujiis e pube 
densiore, albida ornata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, sat crebre jiunctuhitum, jiube depressa, grisea 
adspersum. Pedes picei, crebre [lunctubiti, griseo-pubescentes; temoribus modice chivatis, muticis. 

254. Blosynis cliiiieiisis. 

Ovatns, coiivexus, niger, squaiiiulis griseis adspersus; fronte tri-caiialiculata; rostro 
aiigustiore, late inipresso, in impressione uti^impie foveolato; prothorace crebre tubereulato; 
elytris rude sed minus profnnde punctato-sulcatis, luedio fascia ujaculari e squauiis dihi- 
tioribus ornatis, interstitiis convexis, seriatim granulatis. — Long. 9^, lat. 5 niillini. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Statura et siniilitudo B. Oiikci, capite iirotliorace(pie aiigustinribus, hoc crebrius tubereulato, elytris 
aliter signatis. Caput breve, latum, crassum, superne sub-planum, nigrum, crebre rugoso-jiunctatum, squa- 
uiis griseis parce obsitum, longitudinaliter tri-sulcatum, ad oculos eicvatum, linea recta, inipressa a rostro 
distinctum. Oculi parvi, seniiglobosi, nigri. Rostrum cajiite nonnihil longius et latitudine aMjuale, crassum, 
superne iilanum, utrimjue profunde impressum, medio carinatum, uigruin, rugoso-granulatuni, s(iuainulis me- 
tallico-inicantibus dense adspersum, apice triangulariter emarginatuni , ciliatum. Prothorax latitudine vix 
longior, basi apiceque truncatus, anterius nonnihil angustior. Iateribus ine(liii modice rotundato-amidiatis; 
superne convexus, niger, parum nitidus, tuberculis parvis, obtusis, nitidis, sat crebre obsitus, squamis gri- 
seis, metallico-micantibus dense adspersus. Scutelluin parvum, rotundatum, iiigrum. Elytra antice truncata, 
prothorace vix latiora, (piam lata dimidio longiora, pone basin subito rotundato-ainpliata, infra medium 
sensim angustata, apice conjunctim sub-rotundata, superne convexa, postice valde declivia, nigra, parum 
nitida, sat late et profunde sulcata, in sulcis parum profunde punctata, interstitiis convexis, seriatim gra- KN'l'()M<)],()(iISK A 1!1I)1;A0. 121 

iiulatis; pubc ^'risen iiiiilii|ue adspersa, iiiedio dorsi fascia nuiculari, rotror.-^uni ilexa, .^uturaiii non attingente, 
e squaniis pallidioiiljus ornata. Cor|ius .sulitus ni;;ruiii, ciebre rugoso-punctatuni , squami.s grisei.s sat dense 
nbsituin. ]'ede.s nigri, squamis griseis inetallico-niicaiitiljus tocti; fpn)orihii« niodice clavatis, muticis. 

255. \;iii|t<i4-tiis |»ro|)iii(iuiis. 

Obloiigus, coiivexus, in,i!,(-'r, suh-nitidiis, sctis l)revissiiiiis nlhidis iulspLTsus; rostro 
loDgituiliiiiilitfr caiiiiliciilato; protlioi^iicc coiifei'tiiu , sul)tilitc'r rng()s()-[iuiictiito, aiitice levi- 
ter canaliculato; eljtris paruni profiimle punctato-striatis, interstitiis planis, sul)tilif('r co- 
riaceis; tibiis aiiticis intus parce denticulatis. — Long. ef 8^, 9 7i, lat. .3 niillini. 

31as: pcdihus aiiticis loiigis, feiiiorihus iiiedio valde iiicra.ssati.s; pri)tliorace latiore, 
coiivexiore, uti^iiupie magis rotuiidato-aiiipliato. 

Femina: pedibus ariticis reliquis vix loiigioribiis, feinoribus inedio inodice iiicrassa- 
tis; protliorace angu.stiore, iiiimis convexo, utrinqiie inodice rotuiidato-ainjiliato. 

Patria: Insula Puiia. 

Statura et summa similitudv) .V laccrtoai Er. clytiis leviter piinctato-striatis, puiu-tis striarum re- 
motioiibus et interstitiis omnino planis ab illo bene distinctus. Caput minus latum, paiura convexuin, ni- 
grum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum, ad oculos longitudinaliter aciculatuni. Oculi rotundati, convexi, 
nigri. llostrum longitudine capitis at illo nonnihil angustius, crassum, paruni arcuatum, iiigrum, sub-niti- 
dum, supei'ne planum, longitudinaliter aciculatuni, niedio canalicula longitudinali usque in fronte continuata 
irapressum. Antennje ad protlioracis basin pertingentes, nigro-picea?, parce cinereo-iHibescentes, clava ovata, 
acuminata. Prothora.x iatitudine nonnihil brevior, a])ice truncatus, basi utrincjue Icviter rotundato-emargi- 
natus, superne niger, sub-nitidus, subtiliter, crebre rugoso-punctulatus, antice leviter canaliculatus. Scutel- 
lum parvuin, sub-triangulare, nigrum. Ellytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace di- 
midio fere latiora et illo duplo longiora, luuneris vix elevatis, sub-rotundatis; lateribus non ampliata, a 
medio apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, nigra, 
sub-nitida, setulis brevissimis, albidis adspersa, parum profunde punctato-striata, punctis striarum remotis, 
interstitiis planis, subtiliter coriaceis. Corpus subtus nigruni, crebre ruguloso-granulatuin, pube brevi, grisea 
parce adspersum. Pedes nigri, crebre punctulati, ]iarce cinereo-pubescentes ; tibiis anticis intus reinote den- 
ticulatis, apicem versus nonnihil infiexis. 

25G. Piiiitopliiiics viridisqiiamosiis. 

Obloiigus, coiivexus, niger, stjuainis dihite viridi-iiitidis tectus setiscpie bre\issiiiiis 
albidis adspersus; capite rostro(|ue caiialiiMilatis, lioc apice aureo-scpianioso; pi^otliorace con- 
fertini punctulato, fusco-trivittato; elytris parum profunde punctato-striatis, interstitiis pla- 
nis, septimo viridifiavescenti-squamoso; tibiis anticis obsolete crenulatis. — Long. 8\. lat. 
3 niillim. 

Patria: 1'uieiios Avres. 

Caput breve, latum, inodice convexuin, nigruin, punctulatum, sat dense dilute viridi-squamosum, 
breviter albido-setulosum, canalicula longitudinali usque ad apicem rostri continuata insculiitum. Oculi ovati, 
convexi, nigri. Rostrum capite vix longius sed nonnihil angustius, crassum, vix arcuatum, supra planum, 
nigrum, punctulatum, squaniis viridi-nitidis setisque brevissimis albidis obsitum, lateribus sub-argenteo-, 
apice aureo-squaniosuin. Antcnua ad prothoracis basin j)ertingentes, sub-tenues, nigrje, parce cinereo-pube- 
scentes. Prothorax Iatitudine nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, lateribus pone apicem parum, dein 
haud ampliatis; superne canvexus, niger, crebre punctulatus, squamis dilute virescentibus, iiitidis setisque 
brevissimis albidis obsitus, dorso tenuiter canaliculatus, vittis tribus fuscts parcius spuamosis, una dorsali 

Zoologi. Insekter. ^ ^ 122 EUGKNIKK RESA OMKP. INT, JO RHEN. 

aiiiiustiori et binis lateralibus, latiorilms iintatus. Sctitpllam parvum, triangulare, iiigrum, sub-iiudum. Kly- 
tra aiitice ti-uneata, [.irothiirace pai-um lati(i)-a at ilbi duplu iVre bjiigiora , biteribus ultra uiediuiii iiuiiiiihil 
ainpliata, dein angiistata, apice cimjuiictiiii rdtundata, su|ieriie rnnvoxa, pnstire deidivia, iiigra, sijuaiiiis den- 
sis dikUe viridibus, nitidis setisijue brevissimis, albidi.s oljsita, parum profuiide, minus crebre punctato-.striata, 
inter.stitiis plaiiis. septiiiio viriiliflavpscenti-scjuanioso. Cm-pus subtus fi-rrugineum , subtiliter, crebre puiictu- 
latuiii, squaiiiis sub-argeiiteis luiiuis dense vestitum. Pedes obscure fei'ruginei, minus dense subargenteo- 
squamosi et albido-setulosi, antici nunnihil longiores et valididres; fcmoribus nindice incrassatis, suljtus mu- 
ticis; tibiis sub-rectis, intus obsolete crenulatis. 

•2.37. fjphouieto|»iis eyliiulric«!lis. 

Oblongus, coiivexus, iii^ujer, squaiiiis cinerco-iilbidis denst' vestitus setisquc alliidis 
parce adspersos; fronte rostroque caiialiculatis; prntliorace latitudine loiigiore, sub-cyliii- 
drico, dorso loiigitudiiialitcr griseo-scpiaiuoso; t'lyti'is |iiiruni j)r()fiiii(le. suh-rcmote puiictato- 
striatis, interstitiis siib-planis. — Lnng. (j, lat. 2^ inilliiii. 

Patria: Valparaiso. 

Caput breve, modice latum, iiaruui coiivexum, nigrum, punctuhituin, s(iuamis densis cineren-albidis 
vestitum. Fröns plana, canalicuhi teiuii usipie ad apicem rustri tere eimtinuata insculpta. Oculi ovati, baud 
convexi, nigri. Rostrum cajiite nonnibi! b)ngius et angustius, crassum, sub-rectum, superne planum, medio 
transversim ieviter iinpressum, nigrum, punctuhitum, s(|uamis cinereo-aibidis dense setisque brevibus pallidis 
parce obsitus. Antennaa ultra prothoracis medium pertingentes, nigra;, cinereo-pubescentes. Prothorax lati- 
tudine dimidio longior, apice utrinque Ieviter rotundato-emarginatus, iobis ocularibus modice productis; sub- 
cylindricus, lateribus vix anipliatus, basi truncatus, superne eonvexus, niger, crebre punctulatus, dorso obso- 
lete canaliculatus, longitudinaliter griseo-, utrinque cinereoalbido-.squamosus. Scutellum parvum, <-inereo- 
albido-squaniosum , apice rotundatum. Elytra antice fere truncata, vix rotundato-emarginata , prothorace 
paullo longiora, pone basin fere ad medium sensim ampliata, dein magis angustata, apice conjunctim sub- 
acuminata, superne convexa, postice declivia, parum profunde, sub-remote punctato-striata, interstitiis baud 
convexis; nigra, cinereoalbido-squamosa, setis albidis sub-seriatis parce adspersa. Corpus subtus nigrum, 
punctulatum, subargenteo-sijuamosum. Pedes mediocres, subargenteo-squamosi; femuribus modice clavatis, 
muticis; tibiis anterioribus intus parce crenulatis. 

258. Promocoi>s |»iiloliHliis. 

Oblongo-ovatus, eonvexus, ferrugineus, supra brunneo-, subtus dilute viridiargenteo- 
squamulosus; antennis pedibusque testaceis; protborace parce punctato, latei'ibus sonlide 
albido-squamoso, posterius aiigustato; elytris sat profunde puuctato-striatis, interstitiis al- 
ternis elcvatioribus; singulo elytro antice arcu tcnui fasciaque pone mcdiuni sat lata, p;\l- 
lido-squaniosis notato. — Long. 3^, lat. Ii niillini. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Vj minoribus. Caput breve, sub-deflexum, parum convexum, ferrugineum, punctulatum, dense brun- 
neo-s(iuamosum. Fröns tenuiter canaliculata. Oculi sat magni, oblongo-ovati, deprcssi, nigri. Rostrum ca- 
pite paullo angustius et longius, crassum, sub-quadratum, depressum, obsolete canaliculatuni, colore et in- 
dumento capitis. Antenna^ ultra prothoracis medium pertingentes, testace», parce pubescentes. Protliorax 
latitudine longior, apice Ieviter rotundato-emarginatus, pone apicem fere ad medium oblique modice amplia- 
tus, dein basin versus sensim magis angustatus, basi Ieviter bi-sinuatus, superne modice eonvexus, ferrugi- 
neus, parce, sat profunde punctatus, dorso brunneo-, lateribus sordide albido-squamosus. Scutellum parvum, 
sub-riitundatum, bruuneo-squamosura. Elytra antice singulatim pariun rotundato-producta, prothorace di- 
midio latiora et illo duplo longiora, humeris vix elevatis, obtusis; laterilnis ultra medium liaud am]diata, KNrnMoLoo isK A n[i)i;AO. 123 

iliMii apicem versus angustata, jiiiicc ciiiijiinctiiu i-dtundata, siqienio coiivcxa, po.stice decli\ia; ferruginea , 
l<runneo-S(iuainnsa , sat protuiide piiiictiitn-stri.itii, iiiioistitiis altmiis tijr j]|ai]is, altfnii.s elevatiorilms, suli- 
ciinvexis; singiilo elytro arm tenni. ;ili liaiiien» ortfi, intnu-sLiiii arciiatini versus sutiiriun dufto fasciaijue in- 
wijuali |ioiir' medium, pallido-squamosis. Corpiis subtus fernigineum , crebrc punctulatum, deiise, diliite vi- 
ridiargeiitoo-squamosuni. Pedes testacei, punctulati, ailiido-Ncniniiuilnsi et imbescpiites; femoriluis parum cla- 
vatis, nmtifis, posticis extiis medio deiiudatis. 

250. Ci'ato|>iis iiiiiriiiiis. 

Oblongus, niger, ])ul)e dcprossa grisea sat cU-nse vestitus; aiitcnnis ferrugineis, clava 
iiigro-fusca; rostro brevi, siqira piano; fronte foveolata; prothorace crebre granulato, lato- 
ribus densius pubescente; fl}tris apice rotuiulatis, inediocriter punctato-striati.s, inter8titiis 
subtiliter granulati-s; fenioribus antieis niodice inci-assatis, yubtiis l)reviTL'r, acute dentatis. 
Long. 4i — (JA, lat. If — 2| niilliiii. 

Patria: Insula Manritius. 

E minnribus. C. nano pro.ximus, rostro breviori, iatiori, elytris a])i(_'e rotuiidatis ut et colore pedum 
ab iiio distinctus. Caput oblongum, siiperne modice coiivexum, nigrum, iiitidum, subtiliter, crebre rugoso- 
granulatum, pube depressa, grisea sat dense adspersum ; fronte foveola parva protunda insculpta. Oculi 
ovati, parum prominuli, nigri. Rostrum capite dimidio brevius et nonnihil angustius, superne planum, mar- 
gine elevato; nigrum, crebre punctulatum, basi cinereo-pubescens. Antennte prothoracis basin vix attingeii- 
tes, sub-tenues, obscure ferrugineie, parce pilosse, clav^a ovata, nigro-fusca. Prothorax latitudine postica 
brevior, apice truncatus, inträ apicem liaud constrictus, pone apicem modice ampliatus, lateribus medio 
paullo ampliatus, basi leviter emarginatus, tenue reflexo-marginatus, superne modice convexus, niger, con- 
fertim granulatus, pube depressa grisea, dorso parcius, lateribus densius obsitus. Scutellum dense cinereo- 
squamosuui , apice rotundatum. Elytra oblonga, antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace 
nonnihil latiora et illo plus triplo longiora, humeris rotundatis, non elevatis; ultra medium perparum am- 
[iliata, dein sensim angustata, apice rotundata, in dorso parum convexa, postice declivia; nigra, pube de- 
pressa grisea sat dense vestita, mcdiocriter punctato-striata, interstitiis liaud convexis, subtiliter granulatis. 
Corpus subtus nigrum, sub-nitiduni, subtiliter coriaceum, pube grisea adspersum. Abdomen basi medio de- 
iiudatum. Pedes nigri vel picei, parce cinereo-pubescentes; femoribus antieis magis incrassatis, subtus dente 
brevi, acuto armatis, posticis extus apicem versus ssepe fascia transversa e squamulis albidis ornatis; tibii» 
non crenuiatis. 

2G0. lly|)souotiis iaiigiiidiis. 

Ublongu-ovatus, convexus, nigro-pieeus, parum nitidus, su[)ra paree, subtus dense 
albido-squainosus; rostro longitudinaliter rugoso, medio earinato, prothorace minus crebre 
graiuilato, medio tenuiter canaliculato; scutello dense albido-squamoso; elytris mediocritci- 
punetato-striatis, transversim rugulosis, punctis pu[)illatis; lateribus et maeulis dorsi spar- 
sis, albido-scpiamosis. Long. 12 — 14^, lut. 6 — 7 millim. 

Patria: Insula Puna. 

Magnitudo et stiitura //. rJirijaendetis, rostro crassiore , longitudinaliter rugoso et prothorace latiore 
ab iilo mox distinctus. Caput i-otundatum, modice ccuivexum, nigro-]iiceum, jiarum nitidum, rugoso-granu- 
latum, squamis cinereis adspersum, inter oculos tbveola parva insculptum. Oculi ovati, jiarum convexi, ni- 
gri. Rostrum capite parum angustius sed dujilo longius, vnliduni, p:inini iucuatum, niyro-piceuin , niiiuL> 
dense cinereoalbido-squamulosum, superne planum, longitudinaliter rugosum, medio tenuiter carinatum. An- 
tenna; longitudiue fere cajjitis prothoracisiiue, minus tenues, picea', ])arce cinereu-pilosa', clava oblonga, acu- 
minata. Prothorax latitudine nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, anterius magis, postice minus an- 
gustatus, liitciibusi modice rotundato-ampliatus, superne convexus, sat crebre granulatus, squamis cinereo- 124 EUGEXIES RESA OMKKIXG JO K DEN. 

albidis dorso parciu.s, lateiibus deiisiu^ adspersus, niodio loiifiitiidinalitpr temiitpr canaliculrttus. Scutelhiiii 
parvum, dense albido-squamosuni, ajiiee rotuiidatiun. l']lytra autice conjunrtim leviter rotundato-emaiuinata, 
protliorace latiora, quain lata duplo longiora, pnne basiii obli(iae aiiipliata, liuaifris lateraliter perpanmi 
extensis, obtusis; lateribus baud ampliata, iiitVa medium sensim aiigustata, apice cnnjunctim sub-acuiiiiiiata, 
superue convexa, postice dfdivia, nigro-picea, mediorriter punctato-striata, punctis ]iupillatis, iiiter.stitiis 
dorsalibus planis, trausversiui rugulosi.s; squamis cinereo-ajbidis, dor.so parce, hiuc iiule maculatim cdndeii- 
satis, lateribus apiceque deuse obsita. Corpus subtus piceura, sub-nitidum, rrebre coriaceum, squaniulis al- 
liidis, subargenteo-micantibus sat deiise vestitum. Pedes iiigrn-picei, siiuaniis dbbingis, sub-argenteis pari 
fciiiDribus posticis ponc- nu-diuiu den.vius obsiti; tibiis iiitus crenulatis, anticis apicem versus intiexis. ri-e i>(j1. Pcrperms iiiar»;iiialis 

Ohlongus, convexus, niger, griseo-squainosus; iintL^niiiH pedibusquu ferrugineis; rostro 
paruin arcuato; protliorace ovato, crebre granulato, lateribus albido-squamoso; elytris pa- 
rum profuiide pinietat()-sti'iatis, sutiira et vitta laterali argenteo-squaino.sis, iuterstitiis iiio- 
dice eonvexis, ahitaceis. — Loiig. 5? — (>, lat. 1^ — '2\ iiiillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidne}). 

Caput rotundatuni, modire eonvexum, nigrum, subtiliter, crebre puuctulatuni, squanns parvis, rotun- 
dis, subargenteo-micantibus vestitum. Oculi ovati, parum prominuli, nigri. llostrum capite duplo iimgius 
et dimidio angustius, validiusculum, sub-teres, parum arcuatum, sat crebre puuctulatum, colore et indu- 
meuto capitis. Anteuu;e lougse, teuues, ferrugine;u, parce cinereo-squamosfe et pubesceute.s, clava obioiiga, 
acuminata. Prothorax ohlongus, latitudine media longior, basi apiceque truncatus, antice posticeque aiigu- 
status, lateribus sat rotundato-ampliatus, superue convexus, crebre, distincte rugoso-granulatus, dorso par- 
ciu.s, lateribus densius aibido-squaraosus. Scutelluni nullum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato- 
emarginata, ibique prothoracis basi parum latiora, ipiani lata duplo longiora, angulo humerali sub-acunii- 
nato; pone basiu ad medium sensim nonnihil ampliata, dein apicem versus angustata, apice conjunctim sub- 
rotundata; superne convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, iuterstitiis modice eonvexis, aluta- 
ceis; nigra, griseo-squamosa, apicem versus brevissime, paixe, seriatim albido-setulosa, sutura anguste, in- 
terdum obsolete vittaijue laterali a margiiie remota, subargeuteo-squamosis. Corpus subtus nigrum, punetu- 
latum, squamulis subargenteo-micantibus tectum. Pedes ferruginei vel picei, parce subargenteo-squamosi et 
ciuereo-pubescentes. 

262. Mylloccriis brevicollis. 

Oblongus, convexus, niger, squamis cinereo-albidis dense vestitus; fronte tenuiter 
canalieulata; protliorace brevi, parce punctulato, utrinque vitta obsoleta fusca ornato, ante 
basin leviter iinpresso, lateribus sub-recto, basi profunde bi-siiiuato; elytris inedioei'iter 
punctato-striatis, setis alljidis sat dense adspersis; femoribus subtus dente parvo, acuto 
ariiiatis. — Long. 5-5i, lat. 21 — 2A iiiillini. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Caput breve, crassuui, superne parum convexum, obsolete punctulatnm, nigrum, dense cinereoalbido- 
squamosura. Fröns plana, tenuiter, longitudinaliter canalieulata. Oculi ovati, baud convexi, nigri. Jlostrum 
ca[nte parum longius et angustius, crassum, sub-rectum, superne planum, colore et indumento capitis, apice 
triangnlariter emarginatum. Antennaj minus tenues, picefe, cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine bre- 
vior, apice late sed paruin profunde rotundato-emarginatus, lobis ocularibus productis, lateribus haud am- 
pliatis, fere rectis; basi sat profunde bisinuatus, superne modice convexus, niger, sat crebre panctulatus, 
squamulis ciiiereo-albidis vestitus, utrinque vitta sub-denudata notatus, ante basin leviter impressus. Scu- 
telluni parvum, rotundatuni, nigrum, cinereoalhido-squamosuni. Elytra antice singulatim rotundato-producta, 
protliorace latiora et triplo longiora, pone basin oblique ampliata, dein ultra mediuiii nonnihil ampliata. ENT()."\rOL OGISKA 15 1 D K A fi. 125 

ajiico coiijunctiin rotundata, supernc convpxa, postico declivia; iiitira, nuMlidcritcr imiictatn-striata , squami.s 
(Icnsi.s ciiicreo-albidis obsita, iiiteistitiis parum coiivexis, setis bre\ibus albidis adspersis. Corpus subtus ni- 
oruin, subtiliter crebre puiictulatuni , sat dcnse (■inereoalbido-squaniosum. Pedos nijrri, ]iunctulati, cinereo- 
albido-.si-[uaiiHdii.-.i ; fcmoribus parum clavatis, suljtus aiite apicem deiite brevi aniiatis; tibiis teretibiis, rectis. 

Kli}iu'huchiis 

(a (ivy/og rostniiii et t/fft» liabuo). 

T;ib. II. fig. 3. 

AntennaD sat longfe, sub-teiuies; scapus clavatus, oculos superans; artieulis funiculi primo parvo, 
seiiuentibLis crasiore, secundo elongato, reliquis brevissinie obconicis; clava obloiigo-ovata, acuiiiinata. 

Rostrum breve, crassum, capite angustius, superue planum, scrobes linearcs, curvatos. 

Oculi parvi, semiglobosi. 

Prothorax parvus, basi apictMjue truiicatus, lateribus modice rotundatus, auterius paullo angustior, 
iiitra apicem vix constrictus. 

Elytra oblonga, modice convexa, basi truiicata , infra medium attenuata, apire acumiuata; huraeris 
sub-elevatis, obtuse angulatis. 

Pedes mediocres; femoribus modice iiicrassatis, inuticis; tibiis rectis, inuticis; unguiculis parvis, di- 
varicatis, uon deutatis. 

263. RliynrliiicSiiis acuiiiiiiiitns. 

Oblongus, modice convexus, nigro-piceus, pube grisea parce adspersus; anteiinis pe- 
dibnsque riifo-ferrugineis; froiite rosti-(}(jne eanaliculatis; protborace crebre granulato; ely- 
tris feiTUgineis, luediocriter puiictato-striatis, iiiterstitiis siib-ktvibus. — Loiig. 3A — 3J, lat. 
1 — U niilliin. 

Patria: Insula Pana. 

Magnitudo Poli/dfosi cerrini. Mas feniina niulto angustior. Caput breve, latum, ,-uperne paruui 
convexum, nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, subtus subargenteo-squamosum. Fröns 
canalicula tenui, usque ad apicem rostri continuata insculpta. Oculi parvi, semiglobosi, nigri. Rostruiii ca- 
pite vix longius sed nonnihil angustius, crassum, superne planum, colore, punctura et indumento capitis. 
Antenn;« ad prothoracis basin fere pertingentes, dilute rufo-terruginere , parce pilos», clava cinereo-pube- 
scente. Prothorax parvus, latitudine nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, anterius nonnihil angustior, 
lateribus pone apicem leviter rotundato-ampliatus, nigro-piceus, granulis sat magnis, crebris pubeque de- 
ju-essa, tenui grisea obsitus. Scutellum parvuin, sub-triangulare, nigro-piceum. Elytra antice fere truncata, 
l)r(ithorace dimidio latiora et fere triplo longiora, humeris elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium non 
am]iiiata, dcin attenuata, apice acuminata, superne modice convexa, ferruginea, sub-nitida, pube sat longa 
grisea adspersa, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-planis, Irevibus. Corpus subtus |)iceum, nitidum, 
subtiliter punctulatum, squamulis cinereis parce adspersum. Pedes mediocres, dilute rufo-ferruginei , parce 
cin('re()-[iubescentes. 

Tab. II. tig. 3. a. niiign. aiict., b. niagii. iiat., c. cajiut et rostrum snpcrne vis., d. aiitinn!i, e. tärs. aiitic. 

264. IVritoIiis sellatiis. 

Oblongo-ovatus, modice coiivexus, piceiis, cinereo-s(jiiam(>.su.s et breviter, parce al- 
bido-setulosus; antennis pedibusqtie ferrugineis; protliorace aiigii.sto, siiI)-cvliiidrico, dorso 
parce punctato, dilute brunneo-squamoso; elytris subtiliter punctato-striiiti.s;, interstitiis pla- 
liis, dorso antico pläga magna, communi, postice dilattita,, dilute brunnea, tipiee umbrino- 
marginata. — Loug. .5^ — 6i, lat. 2J - 2J millini. 

Piitria: California (S:t Fransisco). 12(j EtOKMES KESA OMKlilXG JO Ii I) EX. 

r. cirisco linigitadiiie iiMjiuilis, sed iuiLTUstior, aliter coloratus, anteiinis ijrotliuiaci.'4iie loiigioribus. 
Caput breve, sat latiim, superne tere iilaiuiiu, [jiceuni, subtiliter punctLilatuiii, .squaimilis ariseis deiise vesti- 
tiiiii. Fröns caiialioula teiiui, usque ad apiccni rostri continuata notata. Oculi suli-nitiindati, convexi, nigri. 
Kiistruin capite [laulln loiiiiius et aiip;ustius, ci'assiim, supra planum, puiictulatuni, (.'riseo-s(|uaiii(isum, utrin- 
(|ue leviter carinatuni, apice denudatum, einai',L;inatuin, ciliatinn. Anteniue diiuidio corpore longiores, sub- 
temies, t'errugine;e , grisen-pilosa' , artieulo prinin piarce cinereo-squainoso; clava obloiigo-ovata, aouiuinata, 
]iubcseeiite. Protlmrax latitudine vix liuiiiior, basi apiceque truncatus, antice posticeque vix aiigustatus , 
iiiedio paruiii rdtuiidato-aiiipliatus, superne uiodice convexus, piceus, squamis cinereis pubeque brevi albida 
obsitus, dorso bite, diliite biuiineo-sqiiamnsiis, parce, sat profunde punetatus. Seutelluni nulbini. Elytra 
oblongo-ovata , antice sub-triuieata , prothorace hand latiora, (juam lata dimidio lougiora, ]inne liumeros su- 
bito rotundato-aiiipliata, inträ medium angustata, apice obtuse acuminata; superne modice convexa, postice 
declivia, lateribus intiexa, subtiliter punctato-striata, interstitiis planis; picea, dense cinereo-squamosa , se- 
tulis brevibus albidis parce, seriatim adspersa, dnrso a basi ultra medium pläga magna, communi, postice 
valde dilatata, dilute brunneo-squamosa, apice unduiatim unibrino-marginata ornata. Corpus subtus crebre 
punctulatum, sat dense cinereo-scjuaiiiosum. Pedes ferruginei, cinereo-squamukisi et albido-]:iubescentes; fe- 
moribus niudice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis. 265. Celcuthotos (Icplaiintiis. 

Ol^loiigo-ovatus, .sul)-di'i}ressus, obscure ferrufi;ineus, squamis bnmneis cinereisque 
iiiixtis metallico-micantibns vei^titus; protliorace reinote rngoso-punctato, dorso antico ob- 
solete carinato; elytris dorso planis, a[)ice compressis, ciuarginatis, inediocriter pimctato- 
striatis, interstitiis sexto septimoqne elL'\'atis, ante apiceni conjunctis, abbreviatis, illo cre- 
nidato. — Long. 8A - 10, lat. 4J — 5 uiillini. 

Patria: Insula Puinipet. 

Caput breve, modice cimvexum, subtiliter, crebre ruguloso-iiunctatuiii, piceum, squamulis dilute brun- 
neis metallico-micautilius obsitum, stria transversa , arcuata, impressa a rostro distinctum. Oculi modice 
rntundati, convexi, nigri. Rostrum porrectum, piceum, capite ]iaruiu longius et angustius, crassum, parum 
arcuatum, supi^a fere planum, crebre punctulatum, parcius viridiargenteo-squamosum, a basi ultra medium 
tenuiter carinatum. Antenna' dimidio corpore longiores, validse, picefe, cinereo-squamuloss et pilosaä, clava 
oblonga, acuminata, pubescente. Prothorax latitudine postica nonniliil longior, basi apiceque truncatus, an- 
tice angustior, leviter coarctatus, ad medium magis, dein minus angustatus; superne parum convexus, ob- 
scure terrugineus, crebre rugoso-]iunctatus, dorso antico obsolete carinatus, squamis dilute brunneis, ad la- 
tera cincrascentibus sat dense obsitus. utrin(iue prope basin macula sat magna e squamis pallidis. Scutel- 
lum liaud conspicuum. Elyti'a antice conjunctim leviter rotundato-emarginata , jirotlioracis basi jiarum la- 
tiora, ijuam lata duplo longiora, ]ione basin modice rotundato-ampliata , inträ medium Ncnsim angustata, 
apice ipso sat profunde emarginata, in dorso fere plana, ad latera valde inflexa, tota obscure ferruginea. 
s([uaniis rotundis, dilute brunneis, cu]ireo-micantibus vestita, maculis sparsis, indeterminatis, parvis, cinereis 
variegata, ante apicem lare pallido-setulosa; inediocriter, i)unctato-striata, interstitiis planis, sexto et septi- 
nui elevatis, ante apicem conjunctis, abbreviatis, illo antice obsoletius, postice evidentius crenulato. Corpus 
subtus piceum, subtiliter punctulatum ; pectore dense, abdomine parce cupreo-squamosis, hoc parce setosum. 
Pedes longiusculi, validi, picei, cu|ireo-squamulosi et pai'ce albido-pubescentes; femoribus crasse clavatis, 
muticis; tibiis teretibus, rectis. 266. (Vleiitlictos siilifasciatiis. 

Ovatus, modice convexus, niger, cinereo-squaniosus; antennis validioribus; protho- 
race oblongo, .sat crebre pnnctato; elytris inediocriter {)unctato-striatis, fascia ante me- E XTO.MO I,(m; I SK A 1! ID Ii A (i. 127 

(lium, retrorsHiii ohlKjiia a[)iceqiiL' l)riiiiiico-s(|iiauiosis, iiiterstitiis luviter convexis, subtili- 
ter, confertim alutaceis, parce lircvitLT alliido-.sctulosis. — Lolll,^ G, lat. .'! millim. 

Patria: Insula Giiain. 

(7. ciiwrasccKti niagiiituiliiie et fere statura teiiualis. Caput traiisveisum , k-vitor coiivi'\um , sub- 
ienicite punrtulatuin, nigruin, dense cinerco-subargenteo-squaniosuni, postice transversim doiuidatum, stria ar- 
cuata impressa a rostro distiiictum. Oriili ]iarvi, sciiiiglobosi, nigri. Rostiiiui capite paullo aiigustius sed 
vix longius, iTassum porrectuin , .supenie planuui, iiigrum, punrtulatuin, uou canaliculatum, basi cinereo- 
squamosuni. AnteuuEe longitudine diniidii corpoi-is, validae, picea3, parce griseo-squamosae et pilosa. Pro- 
thorax latitudiue media fere dimidio iongior, basi apiceque truiicatus , aiitice magis, postice minus angusta- 
tus, latei'ibus paullo rntundato-ampliatus, superne paruni convexus, niger, sat crebre punctatus, squamis ci- 
nereis dense vestitus, Itasi uti'inipie nim-ula oblonga, plus niiiiusve distincta, snb-denudata notatus. Scutel- 
luni nulhiin. Elytra antice truucata, protlioracis basi liaud latiora, pone basin obliipie amjiliata, infra me- 
dium atteiiuata, apice eonjunctim sub-acuniinata, quam lata dimidio longiora, iu dorso paullo ponvexa, po- 
stice declivia, mediocriter puiictato-striata, interstitiis leviter convexis, confertim, .subtiliter alutaceis; nigra, 
ilense cinereo-squainosa et [larce breviter albido-setulosa , ante medium fascia modice lata, retrorsum obli- 
ijua apiceque toto sat late brunneo-squamosis. Corpus subtus punctulatum, nigro-piceum, cinereo-squamo- 
sura. Pedes longiusculi, validi, nigii , griseo-squamulosi et pubescentes; femoribus clavatis, luuticis; tibiis 
teretibus, i-ectis. 

2()7. fclciitlu'tes iiii|Mii-iis. 

Ovatus. coiivfxns, niger, squaiinilis griseis sat densis setisque raris alhidis obsitus; 
antcniiis til)iis(jnL' fei-rugiueis; protliorace obloiigo, profunde, rninu.s crebre punctato; ely- 
tris iiicdiocritiT puiictato-stnatis, interstitiis, pra\sertiia tertio et quinto, poiie uicdiuin con- 
vexis, subtiliter, crel)re alutaceis. — Long. 4A — 4|, lat- "2 — 2i milliin. 

Patria: Insula (iuani. 

Statura fere C. insidaris, minor, aliter coloratus , protliorace parcius, profundius punctato; elytris 
subtilius punctato-striatis. Caput modice convexum, nigrum, sat crebre punctulatum, squamulis griseis, po- 
stice viridi-argenteis obsitum, stria transversa, arcuata, impressa a rostro distinctum. Oculi parvi, semi- 
globosi, nigii. Rostrum capite paullo angustius sed vix longius, crassum, porrectum, superne planum, pun- 
ctulatum, non canaliculatum, nigrum, griseo-squamosum, apice denudatum. Antenn;c dimidio corpore lon- 
giores, validm, obscurc ferrugineee, cinereo-pilosa3 , clava oblonga, dense pubescenti'. Prothorax latitudiue 
media nonniliil Iongior, basi apiceque truncatus, antice magis, postice minus angustatus, lateribus leviter 
rotundato-am[jliatus, superne paullo convexus, niger, minus crebre, sat profunde j)unctatus, s(puunis griseis 
sat dense obsitus. .Scutelliiin nullum. Elytra antice truucata, ibi(iue protlioracis basi haml latiora, pone 
basin oblicpie ampliata, infra medium attenuata, apice ipso coiijunctiin sub-acuminala , ipiam lata dimidio 
longioi-a, in dorso paullo cunvexa, postice declivia, mediocriter puiictato-striata, interstitiis, pra^sertiin tertio 
et ipiinto. jiiiiie 1111'dium couvexis, subtiliter, cri'brc alutaceis; nigra, sat dense griseo-s(|uamosa, setis raris, 
pallidis adspersa. Cor|nis subtus nigro-piceum, crebre punctulatum, ]iarce griseo-squamosum. Pedes longi- 
usiuli, validi, obscure ferruginei, parce griseo-s(iuamulosi et pubescentes; femoribus clavatis, muticis; tibiis 
teretibus, rectis. 

268. Otiorli;kiicliiis sctiilosiis. 

Oblongo-ovatus, convexus, piceus, sub-nitidu.s, setulis lirevibus, depressis, albidis sat 
dense ad.spersus; antennis pedibusque ferrugineis; rostro leviter carinato; prdtiiorace cre- 
l)re granulato, dorso ol)Solete canaliculato, utrinque modice rotundato-anipliato; elytris fer- 
rugineis, sat profunde punctato striatis, interstitiis crebre rugoso-granulatis; femoribus sub- 
tus muticis. — Long. 4J, lat. 2\ miUini. 

Patria: Montevideo. 128 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Caput sub-rotundatum, nindice coiivexiini, piceum, crebre, ]instii-o subtilissinie, antice evidentius jmn- 
ctuhituin. Oculi rotundati, ])aruni cniivexi, iiigri. Rostrum vix longitudine capitis at i!io angiistius, cras- 
sum, haud arcuatura, crebre piiiictLdatum, siipenie planuni, [larce albidn-setulcuiii, niedio leviter, loiigitudi- 
nnliter cariiiatuiii. Aiiteiina' fere ad prothoraois basiii pertiiigentes, ferruginea>, parce fuscn-pilosre", clava 
oblonga, acuminata, pubescente. Prothorax latitudiiie iioimiliil longior, a]iice leviter rotuiulato-productiis , 
antice magis, postice minus angnstatns, niedio modice rotiindato-anipliatus, liasi truncatus, superne modiee 
convexus, piceus, sub-nitidus, crebre granulatiis, .setulis brevibus albidis ,sat dense adspersus, dorso obsolete, 
longitudinaliter canalicubitus. Sciitellum vix conspiciuun. l^lytra antice suli-truncata, prntboi'ace parum ia- 
tiora at illo dimidio iongiora, poiie basin modice rotundato-ampliata , infra inedium angustata, ajjice con- 
junctiiu rotundata, superne convexa, postice declivia, terruginea, sulj-nitida, setulis brevibus, albidis, minus 
dense vestita, sat profunde punctato-striata, interstitiis jdanis, subtiliter, ci'ebre rugoso-granulatis. Cori)us 
subtus piceum, parum nitiduni, crebre i'ugoso-granulatum , parce albido-setulosum. Pedes mediocres, ferru- 
ginei, punctulati, parce albido-setulosi; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis. 

•26i). LivilS iilliillliKllls. 

Oblongus, convexus, nigt;r, sub-iiiriclu8, pulie ciiierca ])ai'ce, innjquiilitcr obsilus; an- 
tfiiiii.s ferrngineis; vostro brevi, crasso, parum arcuato; [irothorace sub-conico, crebre ru- 
goso-punctato, longitudinaliter eanaliculato, uti'in(jue ante l)asin levitei- ini])res8(), niedio 
obsolete tid)erculato; elytris subtiliter coriaceis, niediocriter punctato-sti-iatis, pone scutel- 
luni et su])ra humeros leviter inipressis, a[)iee rotundatis, femoribus .siibtns muticis. — 
Loiig. 10, lat. 3 niillim. 

Patria: Nova IloUandia (Sidney). 

Statura fere et similitudo L. ojiriruhiti , rostro breviore, crassiore ab illo mox distinctus. Ca]iut 
breve, crassum, modice convexuni, nigruni, parum nitidum, subtiliter, crebre rugoso-punctatuni, pube tenui, 
cinerea adspersum, inter oculos foveola parva, jiarum profunda notatum. Oculi oblongi, paruin convexi, 
nigri. Rostrum capite vix du[ilo lontiius, crassum, cylindricnm, parinii arcuatum, ]iunctura et iiiduniento 
capitis. Antennffi breviusculre, validic, terrugineie, parce cinereo-pubescentes, clava oblonga, acuminata. Pro- 
thorax sub-conieus, latitudine dimidio fere longior, apice utrimjue leviter emarginatus, lobis anteocularibus 
parum ]iroductis, obtu.sis; ab ajiice ad basin sensim obliipie ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, superne 
convexus, niger, parum nitidus, crebre rugoso-punctatus, pube tenui, cinerea parce ina^qualiter adspersus, 
dorso canalicula longitudinali, antice abbreviata insculptus, utrinque ante basin leviter impressus et niedio 
tuberculii parvo, obsoleto instriu-tus. Scutelluui nullum. Eiytra antice sulj-truncata, protliorace iiarum la- 
tiora at illo plus duplo Iongiora, pone basin nonnihil ampliata, dein lateribus recta, apice conjunctiiii ro- 
tundata, superne modice convexa, iiigra, parum nitida, pube brevi, depressa, cinerea adspersa, subtiliter co- 
riacea, niediocriter luuictato-striata , ante apicem callo obsoleto instructa. Cor]ius subtus nigrum, sub-niti- 
dum, subtilissime, crebre punctulatum, pube cinerea sat dense obsituui. Pedes nigri, cinereo-pubescentes; 
femoribus parum clavatis, muticis. 

AfaiitliobraHiiiiiH 

(ab ir/.Hv&u spina et liQuxuoi' braehiuui). 

Tab. II. fig. i. 

AntennaB longiuscubT, teuues, non jirocul ab apice rostri insertje; funiculo septem-articulato, articu- 
lis duobus basalibus longiusculis, obconicis, reliquis brevibus nodosls; clava oblonga, valde acuta. 

Rostrum cylindricnm, modice arcuatum, capite cum prothorace vix longius. 

Prothorax latitudine longior, apice rotundato-cmarginatus, poue oculos distincte lobatus, anterius 
angustior, basi leviter bi-sinuatus. 

Scutellum parvum, apice rotundatum. ENTOMOLOCilSKA 1! IDKA G. 129 

Elytra obloiigu, aiitice conjunctim Irvitcr rotiindato-einarsinata , [irntliorace imniiu latiora, suptrne 
niodice convexa, apirem versus obsoletc callosa, aiiice ipso siiigulatim rotiinilata , humuri.s parum elevatis, 
(ilitusis. 

Pedes sat lon;^i, validi; feinoribiN ninnibus iiicrassatis, anterioribus subtus anto apiccni deute valido, 
aciito, posticis Jcnte inaxiiuu, triangidari aniiati.s; tibiis, jtra-sertim posticis, basi inilexis; tarsis niodice di- 
latatis, subtus spongiosis; unguiculis bi>'vibus, divariratis, subtus obsolete dentatis. 

Corpus oblongum, modice convexuni, squamosuni, mediocris inagnitudinis. 

Generi Erir/niw primo iiituitu siniilliiiiuni, prajcipue taniea diftert structura pnitboracis et armatura 
pedum. 

270. AoHiitliohracliiiiiii crassipcs. 

Oblongus, niodice convexus, piceus, sub-iiitidus, squaiiiis parvis, ciiiereis obsitus; 
antennis pedibiisque obscure fenuigineis; rostro tcinii, modice arcuato, leviter carinato; 
l)rotliorace subtiliter, crebre puiictulato, iiicdio obsolete carinato; elytris subtiliter pun- 
ctato-striatis, interstitiis subtibssinie, crebre punctulatis. — Long. GJ, lat. '2\ niillini. 

Patria: Brasilia (Ptio Janeiro). 

Magnitudo Erirhini Scirpii. Caput parvum, rotundatum, convexum, piecuiu, parum nitidum, sub- 
tiliter, crebre punctulatum, squamis ciiiereis sat dense obsitum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum 
loiigitudiiie capitis cum prothorace, sub-tenue, cylindricum, modice arcuatum, piceum, subtiliter, crebre pun- 
ctulatum, squamulis cinereis sat dense adspersum, medio longitudinaliter anguste carinatum. Antenns ob- 
scure ferrugineie, parce cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine brevior, ajnce rotundato-emarginatus, an- 
terius angustior, pone apicera ad medium rotundato-ampliatus, dein fere rectus, basi utrinque leviter sinua- 
tus, superne modice convexus, piceus, sub-nitidus, subtiliter, creberrime punctulatus, s(juamis parvis cinereis 
sat dense vestitus, medio leviter, longitudinaliter carinatus. Scutellum parvum, piceum, punctulatum, ciuereo- 
squamosum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora, quam lata 
duplo longiora, ad basin oblique ampliata, dein ultra medium fere recta, tum sensim angustata, apice sin- 
gulatim rotundata, superne modice convexa, picea, sub-nitida, squamis parvis, cinereis dense tecta, subtili- 
ter, regulariter punctato-striata, interstitiis planis, subtilissime, creberrime punctulatis, singulo elytro ante 
apicem tuberculo parvo, obsolete, albido-squamoso instructo. Corpus subtus piceum, sub-nitidum, subtiliter, 
creberrime punctulatum, squamis cinereis sat dense adspersum, segmentis duobus ultimis abdominis confuse 
ferrugineis. Pedes validi , ferruginei, crebre punctulati, cincreo-squamulosi. 

271. Erirliiiius loiigirostris. 

Oblongus, convexus, rufo-ferrugineus; rostro prothorace longiore, cylindrico, arcuato; 
prothorace corporeque subtus nigris, illo subtiliter, crebre punctulato, pone apicen: rotun- 
dato-anipliato; elytris mediocriter punctato-striatis, squamis parvis, cinereis parce, ina^qua- 
liter adspersis; femoribus muticis. — Long. 2, lat. 1 millim. 

Patria: Xova Hollandia (Sidney). 

Caput rotundatum, convexum, rufo-ferrugineum , sub-opacum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi 
rotundati, parum convexi, nigri. Kostrum loiigitudine fere prothoracis cum capite, minus tenue, cylindri- 
cum, arcuatum, rufo-ferrugineum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Antenn» sub-tenues, rufo- 
ferrugineffi. Protliorax latitudine vix longior, basi apiceque truncatus, anterius angustior, lateribus pone 
apicem rotundatu-ainpliatus, superne convexiusculus, niger, sub-opacus, subtiliter, crebre punctulatus. Scu- 
tellum parvum, rotundatum, nigrum, vix nitidum. Elytra antice truucata , prothorace dimidio fere latiora, 
quam lata dimidio longiora, humeris vix elevatis, obtusis; lateribus non amjdiata, infra medium sensim an- 

17 

Zoolviji , hisekter. ■*■ ' 130 EUGENIES RESA O:\IKIiING JORDEN. 

ffustata, apice conjunctim rotundata, niediocriter puiictato-striata, interstitiis leviter convexis ; rufo-ferruginea, 
parum nitida, squainis parvis, cinw'eis parce, i)ia?qualiter adspersa. Corpu.s subtus iiigruiu, crebre puiictula- 
tum. Pedes rufo-ferruginei, sub-nitidi, punctulati; femoribus niodice incrassatis, subtus muticis. 272. \oliodes iiaiiiis. 

Oblongus, nigXT, indumento griseo Jeiise tectiis; antennis pedibnsqiic fermgineis; 
rostro brevi, inoilicc arciuito; prothorace confertim punctato, inträ apicem leviter constri- 
cto; elj^tris puiK-tatu-striatis, liuud convcxis, noii tubercultitis. — Long. lA, lat. f inilliui. 

Patria: ^bjiiti.-vidco. 

N^ot/oJ. n/<jrlrvfitri pro.xiiiius, niinur , prrescrtim aiigustior, prothorace antiee ;iariim cnnstricto, dor.so 
iion oanaliculato ali ilio distiiictus. Caput rotundatuin, iiiodice convexum, iiigrum, subtiliter, rrebre punctu- 
latum, indumento gri.seo dense tectuni. Ocuii ovati, parum convexi, nigri. Rostrum vix iongitudine protlio- 
racis, crassum, breve, cylindricuiii, modice arcuatum, subtiliter, confertim punctuhituni, indumi nto griseo ve- 
stitum, apice rufo-ferrugineo. Antennaa sub-tenues, ferruginete, clava ovata, cinereo-pubescente. Protliorax 
latitudine nonniliil brevior, apice truiicatus, inträ apicem leviter constrictus, lateribus parum arapliatus, basi 
sub-truucatus, superae parum convexus, niger, crebre punctulatus, indumento griseo dense tectus. Scutellum 
vix conspicuum. Elytra antiee singulatim \ix rotundato-producta, protliorace dimidio latiora et longiora, 
humeris non elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim ro- 
tundata, superne modice convexa, postice declivia, [larum profunde punctato-striata, nigra, indumento griseo 
dense vestita, interstitiis haud convexis, non tuberculatis. Corpus subtus nigruni, confertim punctu'atum, 
indumento griseo tectum. Pedes ferruginei, indumento griseo tecti; femoribus clavatis, muticis; tibiis tereti- 
bus, rectis. U6. Aiithoiioiuiis vestitus. Oblongo-ovatus, convexus, nigro-piceus, squamis pilifonnibus, ciiiereis dense vestitus; 
antennis pedibusque flavo-testaceis; femoribus clavatis, subtus unidentatis, apice late infu- 
scatis; rostro prothorace fere du[ilo longiore, leviter arcuato; prothorace su!)-coin"co. cnii- 
fertini punctulato; elytris ferrugioeis, niediocriter punctato-striatis, interstitiis sub-convexis, 
ItBvibus. — Long. 3A, lat. 2 niillini. 

Patria: Insula Puna. 

A. Ulini magnitudine ffiqualis. Caput parvum, rotundatum, modice convexum, nigro-piceuni, subti- 
liter, crebre punctulatum, squamis setiformibus cinereis dense vestitum. Oculi parvi, rotundati, convexi, 
nigri. Rostrum protliorace fere duplo longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, piceum, punctulatum, 
apice dilutius, basi parce cinereo-squamosum, leviter longitudinaliter carinatum. Antennfe ad medium pro- 
tlioracis pertingentes, tenues, pallide testaceae, clava ovata, fusca, cinereo-pubescente. Protliorax latitu- 
dine postica brevior, apice truncatus, anterius angustior, pone apicem oblique, dein basin versus parum 
ampliatus, basi bisinuatus, superne convexiusculus, nigro-piceus, crebre punctulatus, squamis piliformi- 
bus cinereis dense vestitus. Scutellum parvum, dense cinereo-squamosum. Elytra antiee sub truncata, [irci- 
thorace dimidio latiora et duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra me- 
dium perparum ampiiata, apice conjunctim rotundata, superne conve.xa, postice declivia, niediocriter, regu- 
lariter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, Isevibus; ferruginea, squamis piliformibus cinereis dense 
obsita. Corpus subtus nigro-piceum, punctulatum, dense cinereo-squamosum. Pedes longiusculi, flavo-testacei, 
cineroo-squamulosi; femoribus clavatis, basi excepta, infuscatis, subtus ante apicem dente parvo, acuto ar- 
matis; tibiis teretibus, sub-rectis. ' EK TOM o LOGISK A B 1 1) K A G. 131 

274. Aiitlioiioiiiiis s|»i)rsiis. 

Obloii,^"o-ovatus, convexus, ferru^iiiciis, piibe ciiierea parce, iiuiMnialiter adspersus; 
aiitLUiiis pedibusque flavo-testaceis; rostro capite cuiii prothorace noimihil loiigiore, leviter 
arciiato; prothorace sub-conico, confertiiii puiu-tiilato, iiitra apiceiii constricto; el}tris me- 
(liocriter ])iinctato-.stnatis, interstitiis sub-convexis, lanibns; femoribus aiiticis, basi ex- 
cepta, infusc-atis, subtiis bidentatis, dente exteriore inimiTissiuio, i)0.sticis ante apicem ma- 
cula fiisca ornatis, subtus breviter unidentatis. — Loiig. 2J, lat. 1| luillim. 

Patria: Moiitevideo. 

Magnitudinc ^1. Fyri Caput parvuni, rotundatum, modice convexum, ferrugineum , subtiliter, cre- 
bre puiictulatum, pube cinerea sat dense adspcrsum. Oculi parvi, rotundati, paruin convexi, nigri. Rostrum 
capite cum prothorace nomiibil longius, teiiue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, ferrugi- 
neum, apice dilutius, ultra medium parce cinereo-squamulosum. x\nteiinw ultra protboracis medium pertin- 
geates, teuues, testaceaä, clava ovata, dilute fusca, ciiiereo-pubescente. ' Prothorax latitudine postica nonni- 
bil brevior, apice truncatus, antice angustior, inträ apicem leviter coarctatus, pone medium vix ampliatus, 
basi bi-sinuatus, superne modice convexus, obscure ferrugineus, subtiliter, crebre punctuiatus, pube cinerea 
parce, in;equaliter adspersus. Scutellum parvum, cinereo-squamosum. Elytra antice sub-truncata, protho- 
race dimidio latiora et duplo longiora, humerls parum elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium 
ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, raediocriter, regulariter punctato- 
striata, interstitiis parum convexis, Isevibus; tota rufo-ferruginea, sub-nitida, pube depressa, cinerea parce, 
ina^qualiter adspersa. Corpus subtus ferrugineum, punctulatum, squamis cinereis sat dense adspersum. Pe- 
des longiusculi, flavo-testacei , parce pubescentes; femoribus anticis clavatis, basi excepta, infuscatis, subtus 
dente valido et extus denticulo minuto armatis, posticis minus incrassatis, ante apicem macula fusca orna- 
tis, subtus dente brevi, acuto instructis; tibiis intus mcdio pauUo anipliatis. 

275. Anllioiioiiuis rubiicosus. 

Oblongo-ovatus, convexus, niger, sub-nitidus, supra parce, subtus densius albido- 
squamosus; antennis pedibusque testaceis; rostro et clava antennarum nigris, illo longo, 
leviter arcuato. punctulato; prothorace ferrugineo, breviter conico, confertissime punctu- 
lato; elytris ferrugineis, niediocriter punctato-striatis, interstitiis la3vibus; femoribus clava- 
tis, subtus breviter unidentatis. — Long. If, lat. U millim. 

Var. cc: femoribus medio plus minusve infuscatis. 

Patria: Rrasilia (Rio Janeiro). 

Statura et similituib) .1. Rubl var. a, prothorace evidentius punctato, femorilms medio magis in- 
crassatis. Caput parvuni, rotundatum, modice convexum, nigrum, subtilissime punctulatum, parce albido- 
pubescens. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum capite cum prothorace nonnihil longius, 
tenue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, nigrum, sub-nitidum, glabrum, apicem versus 
ferrugineum. Antenna; fere ad basin protboracis pertingentes, tenues, testacese, clava ovata, nigra, pube- 
scente. Prothoi-a\ latitudine [mstica nonnihil brevior, apice truncatus, antice angustior, lateribus basin ver- 
sus oblique ampliatus, basi leviter bi-sinuatus, superne modice convexus, ferrugineus, subtiliter, creberrime 
rugoso-granulatus, squamis albidis dorso parce, ad latera densius adspersus. Scutellum dense albido-squa- 
uiosum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo duplo longiora, humeris parum ele- 
vatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, supenie 
convexa, postice declivia, niediocriter, regulariter punctato-striata, interstitiis hand convexis, IsBvibus; tota 
ferruginea, nitida. pube albida paix-e adspersa. Corpus subtus nigrum, crebre, subtiliter punctulatuni; squa- 
mis albidis sat dense obsitum. Pedes longiusculi, testacei, parce pallido-pubescentes; femoribus medio valde 
incrassatis, subtus ante apicem dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, sub-rectis. 132 EUOENIES RESA OMKlilNO JORDEX. > 

276. AiithonoaHiis jfiMfilipos. 

Oblon,<i-o-ovatus, convexus, testaceus, sqnainis piliforinibus silaceis deiise vestitiis; 
capite et clava untennarum iii^ris; rostro lonoo^ leviter arcuato, piinctulato; prothorace 
conico, confertissiine piinctulato; elytris niediocriter punctato-striatis, interstitiis lajvibns; 
femoribus modice clavatis, subtns breviter uuideiitatis. — Loiig. IJ, lat. H milliiii. 

Patria: Insula Taiti. 

Magiiitudo et similitinlo A. nihrlfotii, dilutius coloratus, undique dense silaceo-squamosus, feraorilnis 
anticis minus clavatis. Ca[)ut parvura, rotunilatuiii , modice convexum, nigrum, subtilissinie punctulatum, 
antice squamis pilitormibus, silaceis dense vestitum. Oeuli parvi, rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum 
capite cuni prothorace nonniliil longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, rufo- 
testacoum, tere glabrum. Antenns ad prothoracis basin fere pertingentes, tenues, testacea^, clava o vata, 
nigro-fusca , pubescente. Prothorax latitudine postica vix brevior, apice truncatus, antice angustior, basin 
versLis obliqiie amjiliatus, basi bi-sinuatus, superne modice convexus, ruto-testaceus , subtiliter, creberrime 
rugoso-granulatus, squamis pilitormibus silaceis dense obsitus. Scutellum parvum, dense s(iuamosum. Elytra 
antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et duplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; late- 
ribus intiexa, ultra medium perj)arum ampliata, apice conjuiictim rotundata, superne convexa, postice de- 
clivia, raediocriter, regulariter punctato-striata, interstitiis haud convexis, k-evibus, tota rufo-testacea, squa- 
mis pilitormibus silaceis dense obsita. Corpus subtus testaceum, punctulatum, parcius squamosum. Pedes 
longiusculi, testacei, parce pallido-pubescentes; femoribus modice incrassatis, subtus ante ajiicem dcnte parvo, 
acuto armatis; tibiis teretibus, sub-rectis. 

277. Authoiiouiiis ineriiiis. 

Oblongus, convexus, obscure feiTU,2'ineus, squaniulis parvis ciuereis dense vestitus; 
antennis basi testaceis; rostro capite cuni prothorace vix longiore, leviter arcuato; pro- 
thorace conico, crebre punctulato; elytris mediocriter, regulariter punctato-striatis, inter- 
stitiis paruni convexis, la^vibus; femoribus subtus muticis. — Long. \\, lat. 1 inillim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Affinis certe A. gracilipcdi, minus latus, obscurius coloratus, cinereo-squamosus, rostro breviore, fe- 
moribus anticis muticis. Caput [jarvum, rotundatum, modice convexum, obscure ferrugineum, subtiliter, cre- 
bre punctulatum, dense cinereo-squamosum. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. liostrum vix ca- 
pite cum prothorace longius, tenue, cylindricum, leviter arcuatum, subtiliter punctulatum, obscure ferrugi- 
neum, basi cinereo-squamosum. Antenna3 ad prothoracis basin vix pertingentes, tenues, tcstacefe, clava fu- 
sca, cinereo-pubescente. Prothorax conicus, latitudine postica nonniliil brevior, apice truncatus, antice 
angustior, lateribus basin versus oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, superne modice convexus, obscure 
ferrugineus, subtiliter, crebre punctulatus, dense cinereo-squamosus. Scutellum cinereo-albido-siiuamosum. 
Elytra antice sub-truncata, prothorace nonnihil latiora et illo duplo longiora, humeris parum elevatis, ro- 
tundatis; lateribus intiexa, ultra medium nonnihil ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, 
obscure ferruginea, dense cinereo-squamosa, mediocriter, regulariter puuctato-striata, interstitiis haud con- 
vexis, Isevibus. Corpus subtus nigro-piceura, punctulatum, sat dense cinereo-squamulosum. Pedes longiu- 
sculi, ferruginei, ciuereo-squaiiiulosi ; femoribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rectis. 

Oiiioides. 

(a (ofi6tå)]g qui tuinidis est hiuneris). 

Tab. 11. lig. 5. 
Antennm sat longae, sub-tenues, ante medium rostri inserta^; funiculo septemarticulato, articulo piiiiio 
longo, reliquis crassiori, sequentibus brevibus, parvis; clava oblongo-ovata, acuniinata. ■' K \'r(>^[OL()(i isK A lUDRAn. 133 

Rostniin loiisritudine prothoracis, cyliiidricLini, siilj-temie, levitcr iircuutiini. 
OcLili inediocres, rotundati, inodice coiivexi. 

Prothorax breviter sub-conicus, apice truiicatus, inträ apiceni constrictu';, basi leviter rotuiulatus. 
Sciit(dliiiii parviim, rotundatuni. 

Elytra obovata, aiitice truneata, laterilnis uon aiupliata, apice cuiijunctiin rotundata, supenie coii- 
vexa, postice declivia, humeris elevatis, acuniiiiatis. -« 

Pedes inediocres subsequales; feinnribus niodice iucrassatis, subtus niuticis; tibiis teretibus, rectis. 

278. Oiiioides hiiiiierulis. 

Oblongo-ovatus, convexus, niger, purTiiu iiitidiis; antennis, pedibus clytrisciue fcrru- 
gineis; protlioi-ace b^e^ite^ coiiico, conftTtiiii puiictulato, inträ apireni consti'ic'to; scutello 
albido-pubescente; elytris sat crebre, regulariter punctato-striatis, interstitiis angustis, mo- 
dice convexis, Ituvibns, humeris elevatis, acnniinatis. — Long. 1\, lat. J millini. 

Patria: Chili (Val[)araiso). 

Capiit parvuni, oblongum, supenie modioe convexuni, nio;ruin, paruiii nitiduai, subtiiiter, crebre pun- 
ctulatum. Ociili rotundati, uiodice convexi, nigri. Rostrum loiigitudine prothoracis, sub-tenue, cylindricuni, 
leviter arcuatuni, nigrum, sub-opacum, subtiiiter, crebre punctulatum. Antennae ante medium rostri insertee, 
ad prothoracis basin pertingentes, ferrugineae, clava ovata, acuminata, obscuriore. Prothorax breviter sub- 
conicus, apice truncatus, inträ apicem leviter constrictus et transversim impressus, basin versus sensim am- 
]>iiatus, postice leviter rotundatus, superne convexus, nigro-piceus, parum nitidus, subtiiiter, crebre punctu- 
latus. Scutellum parvum, rotundatum, pube albida dense vestitum. Elytra antice truncata, prothorace du- 
jilo latiora et longiora, humeris nonnihil elevatis, acuminatis; lateribus ultra medium recta, dcin sensim 
angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, ferruginea, parum nitida, crebre 
distincte, regulariter punctato-striata, interstitiis angustis, modice convexis, Iffivibus. Corpus subtus uigrum, 
subtiiiter, crebre punctulatum, tenuiter, breviter cinereo-pubescens. Pedes mediocrcs, rutb-ferruglnei ; femo- 
ribus modice clavatis, subtus muticis; tibiis teretibus, rectis. 

Tab. JI. Hg. .'). a. iiiagn. auct. , b. ninirn. nat., c. raput vt rostriim snp. vis., d. aiiteuna, e. tibia tt tärs. antic. 

279. Tycliiiis uiiiiiitissimiis. 

Oblongiis, convexus, niger, squamis cinereis dense tectus; antennis totis, rostro apice 
pedibusquc flavo-testaceis; prothorace sub-c^dindrico, confertini puiictulato; elytris niedio- 
criter punctato-striatis. — Long. 1, lat. i niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput sub-rotundatum, convexum, nigrum, subtiiiter, crebre punctulatum, squamis cinereis dense 
obsitura. Oculi rotundati, niodice convexi, nigri. Antcimre tenues, flavo-testacere, clava obscuriore. Kostrum 
longitudine fere prothoracis, cylindricuni, modice arcuatum, crebre punctulatum, a basi ad medium nigruin, 
parce si|uamosum, dein testaceura, glabrum. Prothorax latitudine ferc dimidio longior, basi apiceque trun- 
catus, anterius nonnihil angustior, ante medium parum rotundato-ampliatus, superne convexus, niger, subti- 
iiter, crebre punctulatus, dense cinereo-squamosus. Scutellum rotundatum, cinereo-squamosuni. Elytra an- 
tice sub-truncata. prothorace dimidio latiora et fere duplo longiora, ultia medium recta, dein sensim angu- 
stata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, mediocriter punctato-striata, dense cinereo-squa- 
iiiosa, interstitiis haud convexis. Corpus subtus nigruiii, punctulatum, parce squamosuiu. Pedes inediocres, 
flavo-testacei ; femoribus niodice incrassatis, muticis. 

280. Orclicsjrs piilMTiiliis. 

Ovalis, niodice convexus, niger, parum nitidus, pube pallida adspersus; atiteiiiiaruiii 
articulis 2 et 3 testaceis; prothorace sub-conico, sat profuiide, crebre puuctato; elytris sat i 134 EUOENIES KESA OiNIIvKING JORDEN. 

profnnde, crebre piinctato-striatis, interstitiis leviter convexis; fenioribus posticis subtiis 
obsolcte crcnulatis. — Loiig. 2, lat. U iiiillim. 
Patria: Califoriiia (S:t Fransisco). 

M;ignitudo et statura O. Siiyiiuc, juibe albida adspersus ut et colore antennaruin ab illo iiiox di- 
stiiictus. Caput parviun, sub-!j;li:>bosLun, iii<;ram, sub-opacum, crebre punctulatum, teimiter albido-pubesceiis. 
Oruli mauiii, coiivexi, iiit^ri, in froiite valde approximati. Rostrum prothorace nonnihil longius, cylindricuin, 
parum arcuat-am, teinio, in,m-uni , subtiliter, crebre punrtulatum, pube brevi, depressa, albida adspersuni. 
Antenna3 breviuscuise, nigrae, parce pilosa;, funiculo septem-articulato, articulis duobus basalibus testaceis. 
Prothorax sub-conicus, latitudiiie nonnihil longior, apice truncatus, antice dimidio angustior, basin versus 
sensim oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, superne iiiodice convexus, niger, parum nitidus, sat profunde, 
crebre punctulatus, jiube brevi, cinereo-albida adspersus. Seutellum triangulare, nigruni, parce pubescens. 
Elytra antice sub-sinuata, prothorace dimidio latiora et plus duplo longiora, humeris elevatis, rotundatis; 
lateribns iion auipliata, apice ipso conjunctim obtuse rotundata, superne parum convexa, nigra, baud uitida, 
pubi' albida adspersa, sat profunde, crebre puuctato-striata, interstitiis leviter convexis. Coi'pus subtus cre- 
bre punctulatum, nigrum, minus dense albido-pubescens. Pedes validiusculi, nigri, pube albida obsiti; t'e- 
moribus modice incrassatis, posticis subtus obsolete crenulatis; tibiis sub-compressis, rectis. 

281. Ha|»luii}\ Seliöiilierri. 

Breviter ovatus, convexus, nigro-piceus, squamositate cinerea parce adspersus; pro- 
thorace breviter conico, crebre gi-anulato, basi canaliculato; elytris rude punctato-sulcatis, 
interstitiis convexis, granulatis, pone medium fascia comnuxni densius albido-squamosa; fe- 
nioribus .subtus breviter dentatis. — Long. 5f — Q\, lat. 2>l — 4 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

//. fa-sctcidato nonnihil major. Caput rotundatum, convexum, nigro-piceum, crebre punctulatum, 
squamulis cinereis parce adspersuni. Oculi rotundati, depressi , brunnei. Rostrum prothorace nonnihil lon- 
gius, validum, perparum arcuatum, crebre rugoso-punctatum, basi leviter carinatum, nigi-o-piceum, sub-niti- 
dnni. Aiitenna; nigro-pice£e, cinereo-setulosje, et pubescentes. Prothorax breviter conicus, antice duplo an- 
gustior quam basi, apice utrinque leviter emarginatus, lateribus oblique ampliatis; basi profunde bi-sinua- 
tus, lobo antescutellari emarginato; superne convexus, jml vinatus, sat crebre granulatus, postice longitudi- 
naliter canaliculatus, nigro-piceus, squamis cinereis dorso parce, lateribus densius adspersus. Seutellum ro- 
tundatum, nigro-piceum, parce squamosum. Elytra ampla, antice singulatim leviter sinuata, prothorace fere 
duplo latiora, quam lata vix longiora, pone basin oblique ampliata, angulum obtusum, lateraliter extensuui 
forriiantia, lateribus dein perparum angustata, apice conjunctim rotundata, superne valde convexa, rude, 
profunde, regulariter punctato-sulcata, interstitiis angustis, convexis, granulatis; picea, squamis cinereis parce, 
ad basin densius adspersa, pone medium fascia sat lata, transversa e squamis dilutioribus ornata. Corjnis 
subtus nigro-piceum, sat crebre punctulatum, squamulis cinereis dense adspersuni. Pedes validi, picei, pun- 
ctati, cin;'reo-squaniulosi; fenioribus clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis. 

28'2. Alcidcs adspersus. 

Elongatus, piceus, pube depressa albida ads[)ersus; rostro prothorace vix longiore, 
'Tugoso-punctato, leviter carinato; protliorace confertim, subtiliter grannlato; elytris ferru- 
gineis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis i'ugulosis; tiliiis anticis intn,^ niedio am- 
pliatis. — Long. 5i, lat. 2i millim. 

Patria: Promontorium Bona^ Spei. 

A. rii/o statura siniilis, aliter coloratus, rostro breviore, carinato, ab illo facile di.vtinctus. Caput 
pai-vuni, rotuiiilatuni , siqicrne modice convexum, nigro-piceum, subtiliter, crebre punctulatum, pube tenuis- ö ENTO. MO ]>()(; IS K A BI I) I! A O. 135 

sima, pallida adspersum. Oculi ovati, haud promiiuili, nigri. Rostrum prothorace non longius, crassiuscu- 
luin, teres, paniin arcuatum, piceum, glabrum, undique evideiittT, crebre rugoso-pimctatuni, iiiedio leviter, 
longitudinaliter oarinatum. Antennae piceae, parce pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax longitu- 
dine baseos brevior, apice leviter emarginatiis, ]ione apiceiu constrictus , dein modice rotundato-aiupliatus, 
lateribus fere rectis, basi profunde bi-sinuatus, superne nindice coiivexus, picous, sub-opacus, subtiliter, cre- 
bre rugoso-graimlatus, squamulis pallidis adspsrsu.s. Sciitellimi niiiiiitum, rntundatum, sub-elevatum, piceum. 
Eiytra aiitice singulatim valde rotuiidato-prodiicta , prnthorace vix iatiora at illo plus duplo loiigiora, hii- 
meris vix elevatis, rotundatis; lateribus medio noimihil angustata, apice coiijuiictim obtuse rotuiidata, su- 
perne modice convexa, iiitra basiu transversini leviter impressa, sat prdfundo punetato-striata, punctis stria- 
rum obloiigis, iiiterstitiis planis, confertiin rugulosis; ferrugiiiea, pube depressa, albida ina^qualiter adspersa. 
Corpus subtus piceum, punctulatum, squaniis cinereis sat dense obsitum. Pedes loiigiusculi, terruginei, cre- 
bre punctati, pube pallida deiise adspersi; aiitici longiores et validiores; femoribus oninibus modice clavatis, 
subtus pone medium donte aruto arniatis; tibiis .sub-compressis , aiiticis ai'i-uatis, intus medio ampliatis. 

2H3. Uaridiiis liiionris. 

Elongatus, leviter convexus, paralellus, nigt^r, iiitidus; rostro, anteniiis pedibusque 
nifo-ferrugineis, illo teiiui, modice avcuato; prothorace latitudiiie loiigiore, sat crebre piin- 
ctidato, pone apicein subito rotundato-auipliato, dein basin versus sensim anonstato; ely- 
tris mediocriter punctato-sti'iatis, basi apiceque rufescentibus, intei'stitiis sub-seriatini pnn- 
ctulatis. — Long. 3|, lat. 1 niillini. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Statura B. longnli, sed minor, aliter coloratus. Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitiduni, 
subtiliter, crebre punctulatum, glabrum. Oculi sat magni, paruni convexi, nigri. Rostrum longitudine pro- 
tlioracis, sub-tenue, cylindricum, modice arcuatum, rufo-ferrugineura, nitiduni, sub-lfeve, glabrum. Antenna> 
in medio rostri insertse, ad prothoracis medium pertingentes, minus tenues, rufo-testacea3, clava ovata, sub- 
acuniinata. Prothoi-ax latitudine dimidio longior, apice truncatus, mox pone apiccm subito rotundato-ampli- 
atus, dein lateribus basin versus sensim perparum angustatus, basi leviter bisinuatus, superne parum con- 
vexus, ni;ier, nitidus, sat crebre, distincte punctulatus, glaber. Scutellum parvura, nigro-piceum , nitidum, 
teve. Eiytra antice singulatim vix rotundato-producta, prothorace haud Iatiora at illo fere duplo longiora, 
lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne leviter convexa, nigra, nitida, basi apiceque confuse 
rutescentia , mediocriter punetato-striata, interstitiis planis, punctis parvis seriatis impressa. Corpus subtus 
nigruni, sub-nitidum, minus crebre punctatum. Pectus postice impressum. Pedes rufo-ferruginei, nitidi, cre- 
bre punctiilati ; femoribus nmticis, anticis rcliquis longioribus et crassioribus. 

284. Baridiiis adspcrsiis. 

Oblougus, modice convexus, niger, parum niticbis, supra parce. ina>qualitcr. subtus 
deiisius albo-squamosus; antennis pedibusque rufo-ferrugineis; rostro valde arcuato, longi- 
tudine capitis prothoracisque, hoc sat crebre, mediocriter puiutulato, linca longitudiiiali. 
la'vi notato; el}tris mediocriter striatis, basi et pone medium densius albido-squamosis, in- 
terstitiis planis, creberrime punctulatis. — Long. 3|, lat. 1} millim. 

Patria: Monte video. 

Caput rotundatum, convexuni, nigruni, pnruin nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum, inter 
oculos foveola parva inscul)ituni. Oculi ]iarnni convexi, nigri. Rostruin longitudine capitis prothoracisque, 
minus tenue, basi valde arcuatum, nonnihil crassiore, sub-compressuni, subtiliter, crebre punctulatum, late- 
ribus parce albido-scpiamulo>uni. Anteniife in medio rostri inserta;, sub-tenues, ferruginea^ ]>arce cinereo- 
pubescentes, clava ovata, sul)-acuniinata. Prothorax latitudine vix longior, apice truncatus, inträ apicem 136 EUGEXIES RESA OMKRING JORDEN. 

leviter con.strictus, dein modice rotundato-ainpliatus, laterilnis fere rectis; basi bisimiatus, angulis rotunda- 
m tis; supenie modice convexus, niger, fiarum iiitidus, mediocriter, sat crebre puiictuiatus, dorso linea angusta, 

lonnitudinali, vix elevata iustructus, utrinqiie vitta iongitudinali e squamis sat deusis, albis ornata. Scutel- 
iuin albido-squamosum. Elytra aiitice coiijimctim vix rotundato-emarginata , protliorace parum iatiora et 
iiio diiiiidio longiora, humeris liaud elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice coiijunctim rotundata, dorso 
,» panmi convexa, distiuete striata, interstitiis planis, subtilissime, creberrime puactulatis; nigra, sub-nitida, 

basi et pone medium squamis setiformibus, albis sat dense adspersa. Corjius subtus iiigrum, crebre pun- 
ctulatum, squamis rotundis, albis sat dense vestitum. Pedes rufo-ferruginei, crebre punctuiati, sat dense 
albo-squaiuuiusi; femoribus modice clavatis, iiiutieis. 

285. Baritliiis obloiigiis. 

Oblongus, leviter convexus, niger, parnm nitidus, subtus parce albido-squatnosus; 

^,*" antennis tibiisqiie ferrugineis; rostro modice arcuato, prothorace fere breviore, lioc oblongo, 

•: ' ronfertini punctato, dorso carinula brevi, tevi, antice posticeque valde abbreviata instru- 

cto; ehtris mediocriter punetuto-striatis, interstitiis planis, sub-seriatim [lunctidatis. — 

Lonff. 3, lat. 1 uiilliui. 

Patria: Montevideo. 

Statura i?. aJspersi , rostro breviori, prothorace longiori, jirofuiidius ]iunctato, ab iilo facile distin- 
ctus. Caput rotundatum, convexum, nigrum, sub-opacum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi 
ovati, parum convexi, nigri. Rostrum prothorace nonnihil brevius, minus tenue, cyiindricum, modice arcua- 
tum, nigrum, parum nitidum, crebre punctulatum, a basi ultra medium tenuiter carinatum. Antennte in 
medio rostri insert», sub-tenues, fei-ruginese, parce cinereo-pubescentes. Prothorax latitudine diraidio longior, 
apice truncatus, inträ apicem leviter constrictus, dein modice rotundato-ampliatus, basin versus rectus; basi 
leviter bisinuatus, superne parum convexus, niger, sub-opacus, crebre, sat profunde punctatus, dorso linea 
media sulj-elevata, laevi, antice posticeque valde abbreviata instructus, ad latera parce albido-squaraulosus. 
Scutellum nigrum, sub-opacum, punctulatum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, protho- 
race paullo Iatiora et illo vix dimidio longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice 
conjunctim rotundata, in dorso parum convexa, distincte punctato-striata, interstitiis planis, sub-seriatim 
•t", punctulatis. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, crebre punctulatum, parce albido-squamosum. Pedes 
punctuiati, parce squamulosi; femoribus nigris, muticis; tibiis tarsisque ferrugineis. 

286. Biu-uliiis versieolor. 

Oblongus, leviter convexus, niger, subtus densius, supra pareius albido-squamosus; 
rostro longo, tenui, arcuato; antennis pedibusqne rufo-ferrugineis; prothorace sat crebre, 
mediocriter punctato; eljtris rufo-testaceis, mediocriter punctato-striatis, interstitiis punctu- 
latis, sutura leviter infuscata; singulo elytro prope sutui-am maculis dnabns parvis e squa- 
mis albis ornato. — Long. 2f, lat. U niillim. 

Patria: Java. 

Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitidum, glabrum, subtilissime, crebre punctulatum, postice 
sub-lseve. Oculi sat magni, ])arum convexi, nigi'i. Rostrum longitudine capitis prothoracisque, sub-tenue, 
cyiindricum, inflexum, arcuatum, rufo-ferrugineum, nitidum, glabrum, sub-kever. Antenna? in medio rostri 
sitffi, ad, prothoracis medium pertingentes, minus tenues, rufo-ferruginea; , clava ovata, acuminata, cinereo- 
pubescente. Prothorax latitudine vix longior, apice truncatus, inträ apicem leviter constrictus, pone strictu- 
ram rotundato-ampliatus, dein lateribus fere rectis; basi leviter bi-sinuatus, superne convexiusculus , niger, 
nitidus, mediocriter, sat crebre punctatus, dorso longitudinaliter late denudatus, lateribus et subtus sat dense 
albido-squamosus. Scutellum piceum, punctulatum, apice sub-emarginatuni. Klytra antice singulatim leviter ENTOMOLOGISKA Ii I D It A G. 137 

rfitunclato-])ro(lucta, protlioiace nomiihil latiora et longiora. Immeris rotundati.s, obtusis; lateribus fcre recta, 
apice conjuiictim rotundata, in dorso parum convexa, rutb-test/icca, sub-nitida, sutiira leviter infuscata, me- 
diocriter punctato-striata, interstitiis planis, punctulatis, squamis parvis, setiformibus, pallidis, sub-seriatis 
obsitis; sinyulo elytro prope sutiirani maculis duabus parvis e sijuaiiiis albidi.s foniiatis notato, una in ipsa 
basi, altera mox pone medium. Pygidium sub-triangulare, ferrugineum, crebre rugoso-punctatum. Corpus 
subtus piceum, sub-nitidum, crebre piuictatum, squamis albidis adspersum. Pedes rufo-ferruginei , crebre 
pnnctulati, parce albidu-siiuamuiosi, geniculis intuscatis. 

287. Baridiiis ciiliforiiiciis. 

Ovatus, modice convexus, nigro-piceus, nitidus, glaber; antennis pedibusque rufo- 
ferrngincis; rostro ferrugineo, modice arcnato, prothorace vix longiore, hoc brevi, sat cre- 
bre punctulato, pone apiceiu valde rotundato-aiiipliato; elytris castaneis, iiiediocriter pun- 
ctato-striatis, punctis striarum minus crebris, interstitiis planis, lasvibus. — Long. IJ, lat. 
1| millim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput rotundatura, convexum, nigro-piceum, nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum, gla- 
brum. Oculi parum convexi, nigri. Rostrum iongitudine protlioracis, minus tenue, cylindricum, modice ar- 
cuatum, ferrugineum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennas fere in medio rostri inserta^, ad pro- 
thoracis medium attingentes, minus tenues, rufo-ferrugine£e, clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Pro- 
tliorax latitudine dimidio brevior, apice truncatus, pone apicem subito rotundato-ampliatus, dein lateribus 
fere rectis; basi utrinque oblique truncatus, superne modice convexus, niger, nitidus, glaber, mediocriter, sat 
crebre punctulatus. Scutellum nigro-piceum, la?ve. Elytra antice conjunctim parum rotundato-emarginata, 
prothorace nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, pone apicem leviter rotundato-ampliata, infra 
medium sensim perparum angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, castanea, nitida, 
glabra, mediocriter punctato-striata, punctis striarum minus crebris, interstitiis planis, lavibus. Corpus sub- 
tus nigro-piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-ferruginei, punctulati; femoribus 
modice clavatis, muticis. 

288. Baridius picipcnuis. 

Ovatus, leviter convexus, niger, nitidus, glaber; antennis pedibusque ferrugineis; ro- 
stro modice arcuato, prothorace vix longiore, hoc brevi, sat crebre punctulato, pone api- 
cem valde rotundato-ampliato; elytris piceis, mediocriter striatis, interstitiis planis, subtili- 
ter punctulatis. — Long. IJ^ lat. 1 millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Parvus. Caput rotundatum, convexum, nigrum, nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum. 
Oculi parum convexi, nigri. Rostrum Iongitudine prothoracis, minus tenue, cylindricum, modice arcuatum, 
[liceum, nitidum, glabrum, subtiliter, crebre punctulatum. Antennse fere in medio rostri inserta;, ad protho- 
racis medium pertingentes, ferrugineas, clava ovata, acuminata. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice 
truncatus, pone apicem subito rotundato-ampliatus, dein lateribus fere rectis; basi utrinque leviter sinuatus, 
superne convexiusculus, niger, nitidus, glaber, mediocriter, sat crebre punctulatus. Scutellum nigrum, L-eve. 
Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora, quam lata vix dimidio 
longiora, pone basin nonnihil ampliata , dein lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne nonnihil 
convexa, picea, nitida, mediocriter profunde striata et in striis obsolete punctulata, interstitiis planis, sub- 
tilissime punctulatis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, glabrum, crebre punctulatum. Pedes obscure fer- 

ruginei, punctulati ; femoribus modice incrassatis, muticis. 

1 o 

Zoolofji. Insekter. ^ 138 EUGENlKS UESA OMKRINfi JORDEN. 

(ab 'omi' oviun ut dtficcg corpus). 

Tab. IL fig. (1. 

Aiitdina' niodiocres, su1i-tenue.s; funiculu septem-articulatn, nrticulis duobus basalibus reliquis iioniii- 
liil loiiiiioribus, sub-ubeonici.s, clava parva, obloimo-ovata, acumiiiata. 

Rostrum breve, crassiusculum, cylindricum, fere rectuni. 

Oculi parvi, rotundati, liaud coiivexi. 

Prothorax breviter sub-conicus, apice truncatus, basi leviter rotuudatus. 

Scutellum niiniitissiraum, triangiilare. 

Elytra ovata, antice conjuiictim leviter rotundatn-eniarginata, medio modice rotundato-ampliata, iii- 
fra inediuin sensim angiistata, apice conjuiictim rotuiidata. 

Pedcs lireviusculi, sub-ffiquales; fcmoribus jiariini iiicrassatis, subtus muticis, tibiis extus apice cal- 
care brevi, iiiflexo armatis. 

Generi IJarldtu priino intuitu .simiie est lioc geiurs; rostro brevi, crasso, sub-recto ab iibi bene di- 
stinctum. 

289- Ooiiciiias jcucscchs. 

Ovatus, convexus, agnens, iiitidns, glaber; aiitemiis, tiliiis tarsisque piceis; rostro pro- 
thorace bi-eviore, crasso, sub-recto, subtiliter puiictulato; prothorace obsoletissime punctu- 
lato; clytris sat profunde, regulariter puiictato-striatis, iiiterstitiis baud couvcxis, lajvibus. 
— Loiig. 3, lat. 1| millini. 

Patria: Insula Ouliu (Honolulu). 

Caput rotundatum, couvexum, iiigro-feneuni , nitiduni, subtilissime punctuiatuni. Oculi parvi, rotun- 
dati, haud conve.xi. Rostrum capite nonnihil longius et angustius, crassum, cylindricum, fere rectum, reneum, 
iiitidura, subtiliter, crebre punctuiatuni. Antenn» ante medium rostri insertas, sub-tenues, picea?, clava 
parva, ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Protliorax sub-conicus, latitudine postica parum brevior, an- 
tice truncatus, postice leviter rotundatus, ab apice basin versus sensim oblique aiupliatus, superne convexus, 
teneus, nitidus, obsolete, crebre punctulatus. Scutellum parvum, triangulare, seneum. Elytra antice conjun- 
ctim leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora at illo duplo longiora, pone basin rotundato- 
ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, 
tota renea, glabra, sat profunde, regulariter punctato-striata, punctis striaruiii minus crebris, interstitiis liaud 
convexis, Isevibus. Corpus subtus iiigro-aeneum , nitiiluni, punctuiatuni. Pedes breviusculi, obsolete punctu- 
lati; femoribus nigro-reneis , parum iiicrassatis, subtus muticis; tibiis tarsis(jue nigro-piceis, illis extus apice 
calcare brevi, inflexo armatis. 

Tub. II. %. 0. a. iiKign. aiict., h. magu. nat. , c. caimt et rostrum sup. vis., d. auteuua, e. tärs. autic. 

290. fciitriiiiis iirliainis. 

Ellipticus, sub-depres.sus , niger, squainulis parvis dilute grisescentibus undique vc- 
stitus; antennis, rostro apicera versus pedibusque rufo-fcrrugineis ; prothorace crebre pun- 
ctato, anterius sensim angustato, leviter constricto; elytris tenuiter punctato-striatis, inter- 
stitiis planis; femoribus muticis. — Long. b\, lat. 1| millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput parvum, rotundatum, convexum , nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctuiatuni, inter 
oculos squamis raris, pallidis adspersum. Oculi ovati, depressi, nigro-brunnei. Rostrum dimidio corpore 
fere longius, tenue, cylindricum, valde arcuatum, nigruiii, sub-nitidum, lave, basi parce squamulosum, a 
medio usquo ad apicem ferrugineum, sub-deplaiiatum. Antemue in uudio rostri insertse, tenues, rufo-ferru- ENT()M(>LO(;iSK A BIDRAG. 139 

cinea-, i-lava iiiyro-fusca. }'rotlinrax hititudino pnstica brcvior, antice multo an<;ustior, ajiice sub-truncatus 
et inträ apicem leviter coiistrictus, pone stricturain paullo rotuiidato-, ileiii seii.sini obliipR' aiiipliatus, basi 
utrinque leviter sinuatus, superne perparum convexus, niger, crebre punctulatus, squaiiiis ililute grisescenti- 
bus dense vestitus. Scutellum rotundatura, nigrum, squamosum. Elytra antice sinuata, prothorace nonnihil 
latiora, ijuam lata pauUo longiora, pone huineros attenuata, sub-triaiigularia, apice conjunetiin rotnndata, 
Nnpcnie in dorso fere plana, mediocriter striata, Striis in fundo punctatis, interstitiis planis, alutaceis; fer- 
ruginea, squamulis dilute grisescentibus undique obsita. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, dense 
subargenteo-squamosum. Pedes mediocres, rufo-ferruginei , parcius pallido-sqnamiildsi; fVmoribus paruni 
crassis, muticis. 

291. Crypforlijiicliiis Ioii»iiiiniiiis. 

Ovatus, convexus, dense griseo-squamosus; anteiinis ferrugiiieis; rostro lirevi, inodice 
arcuato; prothorace crebre punctuliito, inträ apicem constricto; elytris mediocriter pun- 
ctato-striatis, punctis pupillatis, interstitiis sid)-convexis, alternis obsolete fusco-granulatis; 
singulo elvtro tuberculis duobns obtusis instructo; humeris lateraliter productis; pedibus 
longis, femoribus muticis; tibiis anticis intus apicem versus crenulatis. - Long. 10, lat. 
51 niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Capnt rotundatum, modice convexum, nigrum, punctulatum, dense griseo-squamosum. Oculi sub- 
ovati, modice convexi, nigri. Rostrura capite dimidio iongiu.s et angustius, crassum, modice arcuatum, api- 
cem versus iionniliil ampliatuni, crebre punctatum, griseo-squamosum, medio longitudinaliter, obsolete cari- 
natum. Antennre non procul ab apice rostri insertre, breves, ferrugineaä, parce pubescentes, clava oblongo- 
ovata, acuminata, nigro-fusca. Prothurax latitudine media vix brevior, apice utrinque leviter sinuatus, lo- 
bis anteocularibus haud prominulis; inträ apicem constrictus, pone stricturam rotundato-ampliatus, basin 
versus nonnihil angustatus, basi sub-truncatus, tenuiter reflexo-marginatus, superne convexus, niger, crebre 
punctulatus, squamis densis griseis vestitus. Scutellum parvum, oblongo-triangulare, parcius griseo-squamu- 
losum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace dimidio latiora et illo duplo et 
dimidio longiora, pone basin oblique ampliata, callo humerali lateraliter producto, sub-acuminato ; lateribus 
non ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, nigra, dense griseo-squamosa, 
mediocriter punctato-striata, punctis jiupillatis, interstitiis sub-convexis, alternis remote fusco-granulatis; 
singulo elvtro tuberculis duobus obtusis instructo, uno validiore, in medio dorsi non procul a sutura, altero 
versus apicem a sutura magis distante. Corpus subtus nigrum, squamis griseis submetallico-micantibus te- 
ctnm. Pedes loimi, nigri, squamis griseis, sub-metallicis vestiti; fenioi'ibus medio incrassatis, subtus muti- 
cis; tibiis anticis intus infra medium crenulatis. 

292. Cni>t«iliviuliiis liieallosiis. 

Ol)longus, convexus, ferrugiueus, squamis fusco-griscis pubeque bi'e\i, erecta conco- 
lore obsitus; antennis pedibusque dilutioribus; rostro crasso, modice arcuato, medio tenui- 
ter carinato; protliorace crebre punctato et parce granulato, ante medium rotundato-am- 
pliato; elytris sat profunde punctato-striatis, fascia antica obliqua plagaque apicali , coin- 
muni, pallido-squaujosis; singulo longc ante apicem callo brevi, acuto instructo; femoribus 
nniticis; tibiis posticis extus ante apicem fascia albo-squamosa ornatis. — Long. 7i, lat. 
H\ millim. 

Patria: Insula Puna. 

Caput rotundatum, convexum, obscure ferrugineum, crebre punctatum, sat dense fuscogriseo-squarao- 
sum, inter oculos sat profunde foveolatum. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum capite du- 140 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

plo longius at paruni angustius, crassiira, niodice arcuatuin, nbscure ferrugineuii), crebre punctulatum, fusco- 
griseo-squamosum , medio obsolete, longitudinaliter carinatum. AntennEe non procul ab apice rostri insertffi, 
breves, rufo-feiTuginew, parce pilosaj, clava ovata sub-acuminata. Prothorax låtit udine parum brcviur, apice 
leviter rotundato-einarginatus, lobis anteocularibus antrorsum prominulis, rotundatis, iiitra apiceiii constri- 
ctus, pone stricturara subito oblique arapliatus, dein rotundatus et basin versus sensim aiigustatus, basi le- 
viter rotuudatus, superne parum convexus, crebre punctulatus et parce granulatus, obscure ferrugineus, squa- 
mis fusco-griseis dense pubeque concolore parce obsitus. Scutelluni ferrugineum. Elytra aiitice sub-truncata, 
protliorace dimidio latiora et iilo fere triplo loiigiora, hunieris rotundatis, non elevatis; lateribus longe ul- 
tra medium recta, dein angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, sat profunde punctato- 
striata, squamis fuscis dense ]mbeque brevi, concolore parcius obsita; in dorso antico fascia obsoleta retror- 
sum obliqua piagaque magna coniniuni apicali pallido-squamosis, longe ante apicem in medio tuberculo brevi, 
acuto instructa. Corpus subtus rufo-ferrugineuni, crebre punctulatum, parce pubescens. Pedes mediocres, 
rufo-terruginei , parce pilosi; femoribus modice clavatis, muticis, posticis extus ante apicem transversim al- 
bido-s(iuamosis; tibiis anticis apicem versus nonniliil inflexis. 

293. frjptorlijiieliiis sotiilosus. 

Oblongus, parum convexus, niger, opaeus, squamis albidis variegatus setisque Ijre- 
vibus, crassis, fuscis adspersus; rostro mediocriter longo, modice arcuato; protliorace in- 
£equali, inträ apicem profunde constricto, lateribus dense pallido-squamoso; elytris fasciis 
duabus retrorsum obliquis, pallido-squamosis. una ante, altera pone medium ornatis; femo- 
ribus subtus muticis. - Long. o|, lat. 1^ millim. 

Patria: Insula Guam. 

Caput parvum, rotundatum, convexum, crebre punctulatum, nigrum, opacum, setis brevilms, crassis, 
nigro-fuscis obsitum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine fere capitis cum protliorace, 
minus crassum, modice arcuatum, nigrum, basi punctulatum, setosum, dein nonnihil deplanatum, nigrum, 
nitidura, sub-l:eve. Antenn;e sub-tenues, obscure ferruginca;, parce pilosas, clava oblongo-ovata, acuminata. 
Prothorax latitudine vix longior, apice medio rotundato-productus, utrinque leviter sinuatus, lobis anteocu- 
laribus modice prominulis, rotundatis; inträ apicem sat profunde constrictus, pone stricturam leviter rotun- 
dato-ampliatus, dein fere rectus, basi parum bisinuatus, superne fere planus, inajqualis, crebre punctulatus, 
niger, dnrso fusco-, lateribus sordide albido-squamosus sotis(jue brevibus, crassis, fuscis adspersus. .Scutellum 
rotundatum, nigrum. Elytra antice sub-truncata, protliorace vix dimidio latiora, (juani lata duplo longiora, 
liumeris non elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium recta, apice conjunctim rotundata, superne modice 
convexa, medioci'iter punctato-striata, nigra, opaca, fasciis duabus retrorsum obliipiis, una ante, altera pone 
medium e scjuamis pallidis formatis. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, griseo-s(iuaniosum. Pedes 
nigri, squamis fuscis ciuereis(iue variegati; femoribus modice clavatis, subtus muticis; tibiis teretibus, rectis. 

294. Cryptorliyiiolms gracilis. 

Elongatus, convexus, supra ferrugineus, sub-nitidus, jiube cinerca adspersus, subtus 
nigro-piceus; rostro modice arcuato; protliorace obloiigo, profunde, crebre punctato, inträ 
a[)icem leviter constricto; elytris profunde, crebre punctato-striatis, dorso parce nigro-varie- 
gatis, postice albido-fasciculatis, interstitiis angustis, convexis; femoribus subtus obsolete 
dentatis. — Long. 3i, lat. 1 millim. 

Patria: California (S:t Fransisco). 

Caput rotundatum, convexum, ferrugineum, sub-nitidum, crebre, mediocriter punctulatum. Oculi ovati, 
haud convexi, nigri. Rostrum longitudine protlioracis, minus tenue, modice arcuatum, ferrugineum, sub-niti- 
dum, crebre punctulatum, pube brevi, cinerea parce adspersum. Antenna; rufo-ferruginea;, clava ovata, di- EXTO.NtOLOCISK A BIDRAG. 141 

lutiore, dense cinereo-pubescpiitf. I^rothorax oliloiiijus, latitinliiip diiuiilio l(iii<;i(ir, li:i.<i apicyiiue truiieatus, 
anterius iioiiniliil angustinr, inträ a|iir('iii leviter constrictus, lucdiu iiiodice n)tiiiiilato-aiii]iliatu«; supenic con- 
vexus, fcrrugineus, sub-nitidus, crebre, profunde punctatus, basi teiiuiter, loiigitudinaliter caiialiculatus, pubo 
cinerea paroe adspersus. Scutelliun parviiin, nigro-piceum. Elytra antice sub-truiicata , prothorace vix la- 
tiora at illo plus dui)ln longiora, poiie hunieros sensii]i iioimiliil ani[)liata, a niedio apicem vcrsiis attenuata, 
apice ipso coiijunctini rotundata, superne convexa, postice deolivia, crebre, sat profunde punctato-stiiata, 
interstitiis augustis, convexis; ferruginea, dorso niaculis irregularibus nigris variegata, undiipie pube brev!, 
tenui, cinerea adspersa, postice in fasciculis nonnullis parvis coiidensata. Corpus subtus nigro-piceum, cre- 
bre punctulatum, vix squamosum. Pedes mediocres, ferruginei, punctati, parce pubescentes; fenioribus ante 
apicem clavatis, subtus dente obsoleto arniatis. 

295. Coclostoriiiis a|»ieali$. 

Ohlongo-ovatus, cojivexus, niger, squiiniis grisesceiitibus vestitus; rostro sub-ructo , 
mcdio linea longitudindi la^vi notato; prothorace minus crebre piinctato, inträ apicem 
constricto, dorso antico fasciculis quatuor e setis brevibus, crassis, unibriiiis instructo, la- 
teribus Hnea albido-squamosa ornato; elytris parum profunde punctato-striatis, pone me- 
dium pläga magna, albido-squamosa insignitis, interstitiis alternis convexis, breviter seto- 
sis; femoribus subtus leviter dentatis. — Long. 4i, lat. 2 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Ca]iut rotundatum, convexum, punctulatum, dense brunnoo-squamosum, vertice transversim, fronte 
Miedio albo-s(iuamosis. Oculi rotundati, distantes, parum convexi, nigri. Rostrum capite nonnihil longius 
et angustius, latum, planum, haud arcuatum, crebre punctatum, piceum, glabrum, medio linea longitudinali, 
vix elevata, laevi instructum. Antenn;c piceaj, parce pubescentes. Protliorax latitudine postica nonnihil bre- 
vior, apice valde rotundato-productus, inträ apicem late, transversim impressus, pone impressione modice 
rotundato-amiiliatus, dein lateribus fere rectis; basi utrinque minus profunde sinuatus, superne modice con- 
vexus, minus crebre punctatus, niger, squamis grisescentibus dense tectus, dorso tenuiter canaliculatus, an- 
tice fasciculis quatuor e setis brevibus, crassis, umbrinis, duobus in margine apicali binisque in medio ma- 
gis distantibus instructus, linea laterali albido-squamosa notatus. Scutellum parvum, rotundatum, elevatum, 
cinereo-squamosum. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, prothorace dimidio latiora et illo 
tere duplo longiora, lateribus non ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, 
superne convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis elevatioribus, sub-carina- 
tis, breviter setosis; nigra, grisescenti-squamosa, a medio ad apicem pläga magna, communi, albido-squa- 
mosa. Corpus subtus nigro-piceum, parce punctatum, squanns raris cinereis adspersum. Pedes picei, pun- 
ctulati, [Killido-squaraosi; femoribus parum clavatis, subtus niedio dente parvo, acuto armatis; tibiis tereti- 
lius, rectis. 

Acaiitliiiioinoriis 

(ab di(ai'd-/i'og spinosiis et fiij^os femur). ,_ 

Tab. II. lig. 7. 

Antennffi breviusculaB , valiibe; funiculo (piini[ue-articulato, articnlo basali breviter obconico, reliquis 
latis, brevibus, clava sub-ovata, obtusa. 

Rostrum validum, sub-cylindricum, leviter arcuatum, prothorace brevius. 

Prothorax oblongus, convexus, anterius angustior, apice leviter rotundato-productus, basi truncatus, 
pone oculos non lobatus, subtus vix canaliculatus. 

Scutellum nullum. 

Elytra oblongo-ovata, convexa, apice conjunctim rotundata. 142 EUGEXIES r.ESA OMKRIXG JORDEX. 

Pode.s inedioere.s , sat validi, fpiiini-ibus clavatis, niitprinrihus imiticis, posticis sujjerne anie basiii 
deiite brevi, acuto annatis; tibiis toretibus, paruni inflexis; ungiiirulis brevibus, divnricatis, inflexis, muticis. 

Generi Aiutlci aftine sed diöert praecipue antennarum funiculo quinque-aiticulato et armatura feiiio- 
rum posticorum. 

296. Acniitliiiioiiicnis aruiatiis. 

Oblongo-ovatus, couvexus, a^neus, nitidus, ;2,laber; tibiis tarsisque ferrugineis; capite 
rostroque subtiliter, crebre punctiilatis; prothorace sat crebre punctulato; elytris parum 
profunde pnnctato-striatis, interstitiis parw, disperse pmictulatis. — Long. 3^, lat. H millim. 

Patria: Insula S:t Helena. 

Amilci (i'reo primo intuitu sub-similis, sed nonnihil major, ]ira'sertini longior. Caput rotuadatum , 
convexum, a?neuni, nitidum, subtiliter, crebre punctulatura. Oculi parvi, rotundati, parum convexi, nigri. 
Rostrum prothoraee nonnihil brevius, crassum, cyiindricum, parum arcuatum, subtiliter, crebre punctulatura, 
nigro-a3neum, sub-nitidum, glabrum. Antennaj breviusculffi, sat valida?, in medio rostri insertw, picea^, clava 
parva, ovata, dilutiore, obtusa, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine dimidio fere longior, apice leviter 
rotundato-productus, pone oculos non lobatus, anterius angustior, lateribus modice rotundato-ampliatus, basi 
truncatus, superne convexus, aeneus, nitidus, glaber, crebre punctulatus. Scutcllum nulluni. Elytra antice 
conjuuctim leviter rotundato-emarginata, prothoraee nonnihil latiora et illo dimidio limgiora, pone basin 
modice rotundato-ampliata, infra medium magis angustata, apice ipso conjunctim rotundata, superne con- 
vexa, postice declivia, ;enea, nitida, glabra, parum profunde punctato-striata, interstitiis sparse punctulatis. 
Pedes validi; femoribus clavatis, crebre rugoso-granulatis , nigris, posticis superne aute basin dente brevi, 
acuto armatis; tibiis tarsisque ferrugineis. 

Tnl). II. fig. 7. a. iiiagn. ;iui't., b. nuigii. iiat. , c. caput et rostrnm sup. vis., d. antcnna, e. femora postica, /. tib. et tärs. antic. 297. f(c!io«k's nlbovnrius. 

Ovatus, modice convexus, niger, sub-opacus, squaniis parvis, albidis variegatus; an- 
tennis pedibusque ferrugineis; prothoraee crebre punctulato, dorso leviter snlcato, pone 
medium utrinque tuberculo acuto instructo, inträ apicem constricto; elytris sat profunde 
punctato-striatis. interstitiis leviter convexis; femoribus mutici.s. — Long. If, lat. 1 inillim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Statura C. diihjmi, sed minor. Caput rotundatum, convexum, nigrum, opacum, crebre punctulatura, 
squamulis cinereis parce adspersuni, raedio obsolete, longitudinaliter carinatum. Oculi modice convexi, nigro- 
bi-unnei. Rostrum longitudine fere capitis cum prothoraee, cyiindricum, modice arcuatum, nigrura, sub-niti- 
dum, Ikvc. Antenuce ante medium rostri insertw, tenues, rufo-testaceas, parce pubescentes, clava parva, 
ovata, acuminata. Prothorax latitudine vix brevior, apice rotundato-productus, reflexus, medio utrinque 
nonnihil elevatus, inträ ai)icem con.strictus , pone stricturam rotundato-ampliatus, basi bi-sinuatus, superne 
convexus, niger, 0})acus, crebre punctulatus, dorso leviter, longitudinaliter sulcatus, antice utrinque nonnihil 
elevatus, pone medium tuberculis duobus parvis, sub-acuminatis obsitus, squaniis parvis albidis, in sulco 
dorsali et ad latera densioribns adspersus. Scutellum parvum, rotundatum, nigrum, opacum. Elytra antice 
leviter sinuata , prothoraee nonnihil latiora, quam lata parum longiora, ad huraeros rotundato-ampliata, a 
medio sensim angustata, apice singulatim rotundata, superne raodice convexa, nigra, opaca, mediocriter pun- 
ctato-striata, squamis albidis inajqualiter, submaculatim condensatis variegata, interstitiis ]ilanis, subtiliter 
coriaceis. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatura, squamis jiarvis, albidis adspersuni. Pedes punctati, 
albido-squamulosi; femoribus nigris, modice clavatis, subtus muticis; tibiis tarsisque ferrugineis. EXTOilOLOGISKA BIDltAG. 14o 

2ys. (oiiotrnclicliis välis. 

Oblongo-ovatus , convexiis, pictnis, parinn iiitidiis, squaiiiis ]iar\is griscis parce ad- 
spersus; antennis pedibusque ferrugincis; i^ostro longitudine capitis pi^otlioracisque, arcuato, 
crebre, longitiidinaliter rugoso, pi-otlioi^ace crebrc, luediocriter punctato, dorso longitudina- 
liter carinato; elytris mediocritcr [)uiictato-striatis, iuterstitiis alternis carinatis; f<.'nioii])n.s 
subtus breviter unidentatis. — Long. 5, lat. 2J inilliin. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput riitLinilatum, convexuin, piccum , sub-o|iainim, crohre granulatmn , utrimiue parce griseo-squa- 
niosuin. Oculi panim convexi, ni'j;ro-liruninM. Kostnnu longitudine capitis cuni prothorace, minus tenue, 
arcuatuni, rufo-pieeura , sub-opacuni , crebre longituiiinaliter rugosum, medio obsolete carinatum. Antenna 
n(in procul ab apice rostri insertaj, ferrugineje, parce pubescentes. Protliorax latitudine diniidio brevior, 
apice ut]ini]ue levissime sinuatus, lobis anteocularibus paruni prominulis, obtusis, antice quam basi multo 
angustior, inträ apiceni ieviter constrictus, pone stricturam subito rotundato-ampliatus, lateribus dein rectis; 
basi bi-sinuatus, superne modice convexus, piceus, sub-opacus, mediocriter crebre punctatu.s, squamis raris 
piiiformibu.s griseis adspersus, dorso longitudinaliter , distincte carinatus, carina hevi, ante medium nonniliil 
ampliata. Scutelium parvura, piceum, medio sub-carinatum. Elytra antice singulatim Ieviter rotundato-pro- 
ducta, prothorace diniidio latiora et ilio plus duplo longiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus ul- 
tra medium sensim, dein magis angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, 
mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis planis, alternis carinatis; picea, sub-opaca, squamis parvis, 
grisescentibus parce, inasqualiter adspersa. Corpus subtus piceum, crebre, sat profunde punctatum, squamis 
cervinis adspersum. Pedes validi, ferruginei, crebre i)unctati; feinoribus modice clavatis, subtus pone me- 
dium deiite brevi armatis. 

299. Coiiotracheliis Ilistrio. 

Oblongo-ovatus, convexus, niger, paruni nitidus, squamis albidis iiiaxjualiter vestitus; 
antennis, tibiis tarsisque rufo-fen-ugineis; rostro sat valido, modice arcuato, basi carinato; 
prothorace parce punctato, medio transversim impresso, breviter, longitudinaliter carinato; 
prothorace parce punctato, medio transversim impresso, breviter, longitudinaliter cari- 
nato; elytris densius albo-squamosis, parum profunde punctato-striatis, apice ina^qualiter 
denudatis, interstitiis alternis Ieviter carinatis, internis antice interruptis; femoribus fusco- 
alboque variegatis, subtus breviter unidentatis. — Long. 5, lat. 2J millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput rotundatum, convexuin, crebre punctuhitiiui , nigrnni, sipiamis albidis sat dense adspersum, 
inter oculos transversim Ieviter impressum. Oculi o\ati, paruni convexi, nigri. Kostruni prothorace nonni- 
bil longius, sat validum, compressum, modice arcuatum, snbtiliter, crebre punctulatum, basi ferrugineum, 
parce albido-squauiosum, ultra medium Ieviter carinatuin, aiuceiii versus nigrum, glabrum, sub-nitidnm. An- 
tenn» sub-tenues, testaceae, parce pubescentes, da va o vata, acuminata. Prothorax latitudine nonniliil bre- 
vior, apice utrinque sinuatus, medio Ieviter rotundato-productns, lobis anteocularibus obtusis; antice quam 
basi diniidio angustior, inträ apicem constrictus, pone stricturam modice rotundato-ampliatus, deiu lateribus 
rectis; basi bi-sinuatus, angulis sub-elevatis , acuminatis; superne modice convexus, niger, squamis parvis, 
albidis inffi(iualiter adspersus, parce punctatus, dorso medio transversim impressus et breviter longitudinali- 
ter carinatus. Scutellum parvuni, rotundatum, piceum. Elytra antice singulatim Ieviter sinuata, prothorace 
dujilo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris non elevatis, obtusis; apicem versus sensim perparum 
angustata, apice ad sntnram singulatim breviter producta, superne convexa, postice declivia, parum pro- 
funde pnnrtato-striata, interstitiis alternis Ieviter elevatis, duobus internis antice interruptis; nigra, dense. 144 EUGENIKS liESA OJIKUING JOlilJEX. 

dorso aiitico parcius alb(i-si|iu\nii)sa , ajiice i[uf([ualiter denudata. Corpiis subtus nigruin, nitiduni. ]''ectu.s 
dense albido-squamosum. Abdomon basi sat profunde punctatum. Pedes mediocres, punctulati; fenioribus 
modice clavatis, albido-fuscoipie variegatis, subtus dente brcvi armatis; tibiis tarsisque rufu-ferrugineis. 

300. foiiotraclioliis l)isi<^untiis. 

Ovatus, convexus, riifo-piceus, squauiis lutesceiitibiis parce adspersus; antennis, ro- 
stro pedibusqiie nifo-ferrngineis, illo inodice arcuato, leviter carinato, protliorace punctu- 
luto, ureis trilnis parvis, elevatis, tevibus, nitidis notato, inträ apicem constricto; elytris 
dense albido-squaniosis, niediocriter punctato-striatis, interstitiis alternis leviter carinatis; 
singulo elytro pone medium macida sat magna laterali, sub-denudata ornato; feinoribus 
subtus breviter unidentatis. — Loiig. 4J, lat 3 millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput rotundatum , convexum, ferrugineum , crebre punrtulatum, squamis setiformibus lutescentibus 
adspersum. Oculi sub-ovati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis cum protliorace, sub-tenue, 
cylindricum, modice arcuatum, rufo-ferrugineum , punrtulatum, parcissime squamosum, a basi ultra medium 
leviter carinatum. Antennas rufo-ferruginea» , parce pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax latitu- 
dine nonnihil brevior, apice sub-truncatus, inträ apicem distincte, transversim impressus, lateribus ante me- 
dium modice rotundato-ampliatis, dein fere rectis; basi truncatus, superne modice convexus, punctulatus, 
piceus, squamuiis lutescentibus sat dense adspersus, areis tribus parvis, elevatis, Isevibus, nitidis, una in 
medio dorsi binisque in disco basin versus propioribus instructus. Scutellum parvum, sub-triangulare, albido- 
squamosum. Elytra antice singulatim vix rotundata, protliorace fere duplo latiora, quam lata vix dimidio 
longiora, humeris non prominulis, obtusis; infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, su- 
perne convexa, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis leviter carinatis; rufo-picea, squamis densis 
albidis tecta, singulo pone medium macula laterali transversa, sat magna, fere denudata. Corpus subtus 
piceum, parce punctulatum, squamuiis raris lutescentibus adspersum. Pedes rufo-ferrugiiiei, squamis lute- 
scentibus et albidis variegati; femoribus modice clavatis, subtus dente parvo armatis. 

301. Coiiofraflieliis Icpidiis. 

Oblongo-ovatus, convexus, piceus, squamis albidis intequaliter vestitus; antennis, ti- 
biis tarsisque rufo-testaceis; rostro tenui, modice arcuato; jirothorace angusto, inträ a))i- 
ceni constricto, apice fasciculis duobus parvis e setis lutescentibus instructo; eljtris me- 
diocriter punctato-striatis, interstitiis alternis leviter carinatis; sutura ultra medium late, 
dihite cervino-squamosa; femoribus subtus breviter unidentatis. — Long. 3i, lat. If millim. 

Patria: Monte video. 

Caput rotundatum, convexum, squamis setiformibus, albidis, ad oculos cervinis vestitum. Oculi ovati, 
parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis prothoracisque, sub-tenue, fere cylindricum, modice ar- 
cuatum, subtiliter punctulatum, piceum, nitidum, glabrum, apice ferrugineum. Antennse sub-tenues, testacese, 
parce pubescentes, clava ovata, acuminata. Prothorax angustus, latitudine vix brevior, apice utrinque levi- 
ter emarginatus, lobis anteocularibus productis, rotundatis; inträ apicem constrictus, lateribus pone strictu- 
ram leviter rotundato-ampliatis, dein rectis; basi bi-sinuatus, superne modice convexus, piceus, crebre pun- 
ctulatus, squamis piliformibus albidis obsitus, margine apicali fasciculis duobus parvis, approximatis e setu- 
lis crassis lutescentibus instructus. Scutellum parvum, rotundatum, parcius squamosum. Elytra antice sin- 
gulatim parum rotundato-producta, protliorace duplo latiora, quam lata fere dimidio longiora, humeris vix 
elevatis, rotundatis; lateribus ad medium recta, dein angustata, apice conjunctim rotundata, superne con- 
vexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis alternis leviter carinatis; picea, squamis pili- ENTOMO].()GI8KA B I UR A G. 145 formibus albidis, medio paucioribus obsita, sutura a basi ad nipdiuni sat late, diluto cerviiio-squamosa. 
Corpus subtus piceum, crebre puuctatuiii, parce S(iuaiii(j>uiu. l-'edes puuctulati; fciiioribus picois, modice 
rlavatis, subtus dente parvo armatis; tibiis tarsisque rufo-testaceis. 302. Coiiotnu-licliis infiriniis. 

Oblongo-ovatus, convexus, nigro-piceus, sub-nitidus; rostro sat longo, compresso, 
arcnato, cinereo-squamoso, medio leviter carinato; prothorace angusto, dense cervino-squa- 
nioso, utrinque nigro-vittato, dorso carina uiodice elevata, denudata instructo; elytris ine- 
diocriter punctato-striatis, basi pläga iiiagna, coiimmni, triarigulari, cervino-squamosa orna- 
tis, interstitiis alternis carinatis, carinis unterius interruptis; feinoribus subtus breviter uni- 
dentatis. — Long. 3|, lat. 1| uiilliia. 

Patria: Brasilia (^Kio Janeiro). 

Caput rotundatum, convexuin, nigrum, opacuni, crebre rugoso-granulatum. Oculi parvi, convexi, ni- 
gri. Rostruni capite cuin prothorace nonuihil longius, minus tenue, compressum. areuatum, nigrum, sub- 
opacum, crebre puiictuiatum, cinereo-squainosum, medio iongitudinaliter cariuatum, apice denudatum. An- 
tenns picea;, parce pubescentes. Prothorax latitudine vix brevior, apice utrinque siuuatus, medio rotundato- 
productus, lobis anteocularibus prominulis, rotundatis; Intra apicem leviter constrictus, lateribus pone stri- 
cturam paulio ampliatis, dein fere rectis; basi leviter bi-sinuatus, superne modice convexus, niger, subtili- 
ter punctulatus, squamis piliformibus cerviuis vestitus, utrinque vitta laterali fusca, sub-denudata ornatus, 
dorso longitudinaliter, anguste carinatus, carina denudata. Scutellum parvum, ovatum , nigrum, opacum. 
Elytra antice sub-truncata, prothorace duplo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris leviter rotunda- 
tis; pone humeros apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice 
declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis 2, 4, 6 et 8 carinatis, duobus interioribus interruptis; ni- 
gro-picea, squamis griseis parce adspersa, pläga magna basali, communi, triangulari maculaque parva ante- 
apicali e squamis piliformibus cervinis ornata. Corpus subtus nigrum, nitidum, punctulatum, parce cinereo- 
pubescens. Pcdes nigri, opaei, crebre puuctulati; femoribus modice clavatis, subtus pone medium dente 
parvo armatis; tarsis obscure ferrugineis. 

303. Conotraelieliis variegatus. 

Ovatus, modice convexus, piceus, paruin nitidus, squamulis cinereo-albidis variega- 
tus; rostro longo, tenui, cylindrico, arcuato; prothorace crebre punctulato, intra apicem 
constricto; elytris tenuiter punctato-sti'iatis, interstitiis omnibus planis; femoribus paruni 
clavatis, subtus acute unidentatis. — Long. 1|, lat. 1 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Parvus. C. rubicundulo statura non dissimilis sed minor, non pilosus. Caput rotundatum, conve- 
xum, piceum, subtiliter, crebre punctulatum, postice denudatum, antice cinereo-squamosum. Oculi ovati, pa- 
rum convexi, nigri. Rostrum capite cum prothorace dimidio longius, tenue, cylindricum, arcuatum, ferrugi- 
neum, sub-nitidum, fere glabrum, basi obsolete punctulatum, vix carinatum. Autenna; tenues, ferrugineae, 
parce pubescentes. Prothorax latitudine nonnihil brevior, apice sub-truncatus, iutra apicem leviter constri- 
ctus, pone stricturam parum rotundato-, dein sensim oblique ampliatus, basi bi-sinuatus, superne modice 
convexus, piceus, subtiliter, crebre punctulatus, squamis cincreis dense vestitus, dorso maculis quatuor trans- 
versis, sub-deuudatis, duabus ante biiiisque pone medium notatus. Scutellum parvum, sub-rotundatum, pi- 
ceum. Elytra antice singulatira leviter rotundato-producta, prothorace dimidio latiora, quam lata paulio 
longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; pone humeros ultra medium sensim, dein magis angustata, apice 
conjunctim rotundata, superne modice convexa, postice declivia, picea, sub-opaca, squamis cinercis inrequa- 

19 

Zoologi, Insekter, 146 EUGENIES RESA OMKRING JORDEJJ^. 

liter condensatis variegata, tenuiter jmnctato-striata, interstitiis omnibus planis. Corpus subtus crebre pun- 
ctulatum, pic.eum, deuse cinereo-s<iu;uno.sum. Pedes sat longi, minus vaiidi, obscure ferruginei, squainis ci- 
nereis sat dense adspersi; femoribus ijarum clavatis, subtus dente parvo acuto arniatis. 

304. €oi>tiiriis riifiiiasns. 

Ovatus, paruin convexus, niger, sub-opacus, supra parce. subtus densius albido-squa- 
inosus; anteunis, rostro arcuato a inedio ad apicem tarsisque testaceis; prothorace subtili- 
ter, crebre punctulato, inträ apiceni leviter consti'icto; elytris sat profunde [)unctato-stria- 
tis, margine a[)icali testaceis, interstitiis crebre punctiilatis; fenioribus subtus dente valido 
armatis. — Long. 2, lat. 1^ niillini. 

Patria: Java. 

Caput globosum, nigrum, punctulatum, subtus sat dense albido-squaraosum. Oculi majusculi, ovati, 
convexi, niLiri, in fronte valde appro.ximati. Rostrum prothorace nonniliil longius, minus tenue, sub-compres- 
sum, arcuatum, punctulatum, a basi ad medium nigrum, albido-squamosum, dein apicem versus testaceum , 
glabrum. Antenna; fere medio rostri insertte, sub-tenues, testaceae, clava ovata, sub-obtusa. Prothorax 
latitudiue vix brevior, apice truncatus, lobis anticis non prominulis, inträ apicem leviter constrictus, 
pone stricturam modice rotundato-ampliatus, basi utrinque introrsum oblique truncatus, superne modice con- 
vexus, niger, sub-opacus, S(]uamulis albidis parce adspersus, crebre puuctulatus. Scuteliiun parvum, rotun- 
datum, nigrum. Elytra antice introrsum oblirjue truncata, prothorace latiora at illo vix dimidio longiora, 
pone basin subito rotundato-ampliata, dein apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, 
obtusa, superne [larum convexa, nigra, sub-opaca, squamis albidis parce adspersa, sat profunde punctato- 
striata, margine apicali anguste testacea, interstitiis planis, subtiliter, crebre punctulatis. Corpus subtus ni- 
grum, punctulatum, sat dense albido-squamosum; segmento ultimo abdominis utrinque breviter dentato. Pe- 
des longi, vaiidi, nigri, punctulati, squamis albidis adspersi; femoribus subtus ante apicem dente valido ar- 
matis; tarsis testaceis. 

305. Cciitorh} iiclms scllatiis. 

Ovatus, modice convexus, piceus, parce, ina-qualiter pallido-squaniosus; antennis, ro- 
stro pedibusque rufo-testaceis; prothorace sub-conico, confertini punctulato; elytris niedio- 
criter punctato-striatis, dense pallido-squarnosis, dorso pläga sat magna communi, denudata 
notatis; femoribus subtus nuitieis. — Long. :li, lat. U millini. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput rotundatum, convexum, crebre punctulatum, piceum, squamis pallidis sat dense adspersum. 
Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rostrum longitudine capitis cum prothorace, tenue, cylindricuni, mo- 
dice arcuatum, rufo-testaceum, basi punctulatum, parce squamosum, apicem versus laeve, glabrum. Antcnnse 
sub-tenues, rufo-testacese , clava oblongo-ovata, acuminata, nigro-fusca. Prothorax sub-conicus, latitudiue 
postica vix longior, apice sub-truncatus, inträ apicem constrictus, pone stricturam sensim oblique ampliatus, 
basi utrinque leviter sinuatus, superne modice convexus, piceus, sub-opacus, utrinque vitta minus lata e 
squamulis pallidis ornatus. Scutellum parvum, rotundatum, piceum. Elytra antice conjunctim vix rotundato- 
emarginata, prothorace dimidio latiora, quam lata nonnihil longiora, humeris vix elevatis, obtusis; lateribus 
fere ad medium recta, dein sensim angustata, apice singulatim rotundata, superne modice convexa, medio- 
criter punctato-striata, interstitiis planis; picea, sub-nitida, squamis pallidis dense vestita, pone medium 
pläga sat magna, communi, denudata, antice rotundata, postice sub-truncata insignita. Corpus subtus pi- 
ceum, crebre punctulatum, dense albido-squamosum. Pedes mediocres, rufo-testacei, albido-squamulosi; fe- 
moribus modice clavatis, muticis; tibiis teretibus, rcctis. ENTOMOLOG 18 K A 151 DRAG. 147 

;^0(J. Naiio|>!i}4's iiigritiiliis. 

Ovatus, convexus, niger, nitidus, parce cinereo-pnbescens; antennis feinoribusque 
hasi flavo-testaceis; rostro leviter arcuato, hasi carinato; prothorace breviter conico, con- 
fertiin piinctulato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, la3vibus; fenioribus 
subtus iimticis. — Long. H, lat. | niilliin. 

Patria: Malacca. 

Caput parvuni, obloiiguni, iiindiee convcxuiii, nigruin, sub-nitiduni , subtiliter, crobre punctuiatuni, 
vix pubescens. Ocuii rotumlati, jiaruni convexi, nigri. Rostriun longitudine capitis cum prothorace, vaiidi- 
usculuin, cylindriruni, leviter arcuatuni, nigruni , fere glabrum, punctuiatuni, a hasi ultra medium tenuiter 
canalieulatum, medio leviter carinatum. Anteniue sub-tenues, nigro-tuscaj, articulo prinio fiavo-testaceo, 
(dava oblonga, acuminata, cinereo-pubescente. Protliorax sub-conicus, latitudine postica brevior, antico plus 
duplo angustior quani basi, apice utrinque oblique sub-truncatus, basin versus oblique amjiliatus, postice 
vix sinuatus, elevato-marginatus, superne modice convexus, niger, sub-nitidus, pube brevi, tenui, grisea ad- 
spersus, crebre punctulatus. Scutellum parvum, nigrum, sub-nitidum. Elytra ovata, antice sub-truncata, 
prothorace parum latiora et illo duplo longiora, hunieris vix elevatis, rotundatis; lateribus medio perparum 
rotundato-ampliata, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne couvexa, nigra, sub-nitida, 
tenuiter pubescentia, subtiliter punctato-striata, interstitiis sub-planis, laevibus. Corpus subtus nigrum, sub- 
tiliter, crebre punctuiatuni. Pedes longiusculi, nigri, nitidi; femoribus subtus muticis, basi flavo-testaceis; 
tibiis teretibus, rectis. 

307. Nanoplij os nigricops. 

Ovatus, convexus, pallide-testaceus, tenuiter cinereo-pubescens; antennarmn clava 
capiteque nigris; rostro leviter arcuato; prothorace conico, obsolete punctulato; elytris me- 
(liocriter punctato-striatis, interstitiis convexis, lajvibus; femoribus subtus obsolete denta- 
tis. — Long. U, lat. | millim. 

Patria: China (Hongkong). 

Caput oblonguni, modice convexura, nigrum, sub-nitidum, subtilissime, crebre punctulatum, tenuiter 
cinereo-pubescens. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. Rustrum longitudine capitis prothoracisque, va- 
lidiusculuni, cylindricum, leviter arcuatum, flavo-testaceum , subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pube- 
scens, apice infuscatum. Antenna; sub-tenues, testacea;, clava oblonga, acuminata, nigra, cinereo-pubescente. 
Prothorax breviter conicus, latitudine postica dimidio brevior, apice oblique truncatus, antice quam basi 
plus duplo angustior, basin versus oblique ampliatus, postice utrinque vix sinuatus, elevato-marginatus, su- 
perne modice convexus, flavo-testaceus, nitidus, obsoletissime punctulatus, pube tenui, depressa, cinerea ad- 
spersus. Scutellum parvum, pallide-testaceum, parce pubescens. Elytra antice sub-truncata, prothorace 
parum latiora at illo duplo fere longiora, hunieris jiarum elevatis, obtusis; lateribus haud ampliata, pone 
medium sensim angustata, apice rotundata, superne convexa, postice declivia, pallide testacea, tenuiter ci- 
nereo-pubescentia, mediocriter punctato-striata, interstitiis sub-convexis, lajvibus. Corpus subtus tcstaceum, 
subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescens. Pedes longiusculi, dilute flavo-testacei, parce pu- 
bescentes; femoribus modice clavatis, subtus obsolete unidentatis; tibiis teretibus, rectis. 

308. Nauoplijes Fiisio. 

Ovatus, convexus, rufo-testaceus, nitidus, tenuiter cinereo-pubescens; rostro leviter 
arcuato; prothorace conico, subtiliter, crebre punctulato, elytris mediocriter punctato-stria- 
tis, dorso postico infuscatis, interstitiis haud convexis, Isevibus; femoribus subtus obsolete 
unidentatis. — Long. J, lat. ^ millim. 

Patria: Promontorium Bonie Spei. 148 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

15 minoribus. Caput oblongum, inodice coiivexura, ferrugineuiu , sub-nitiJum, subtilissime, crebre 
punctahitura , parce cinereo-pubeseeiis. Ociili rotundati, parum convexi, iiigri. Rostrum longitudine capitis 
cura protliorace , validiusculum, cylindriciini, rufo-ferrugineum , iiitidum, fere glabrum, subtilissime punctula- 
tum. Antennre rufo-testacea3 , clava oblonga, acumiiiata, fusca, ciiiereo-pubescente. Prothorax breviter co- 
iiicus , latitudine postica brevior, apice utrinque oblique truncatus, antice quam basi duplo angustior, basin 
versus oblique ampliatus, basi levissime bi-siimatus, elevato-marginatus, superne modice convexus, subtiliter, 
crebre punctulatus, rufo-testaceus, nitidus, pube tenui, brevi, cinerea adspersus. Scutellum parvum, ferrugi- 
neum, parce pubescens. Elytra antice sub-truncata, protliorace parum latiora at illo dimidio longiora, Im- 
raeris vix elevatis, rotundatis; lateribus inflexa, ultra medium nonnihil ampliata, apice conjunctim rotun- 
data, superne convexa, postice declivia, mediocriter punctato-striata, interstitiis haud convexis, Isevibus; rufo- 
testacea, nitida, parce, breviter cinereo-pubescentia, dorso pläga sat magna, obscuriore notata. Corpus sub- 
tus ferrugineum, subtiliter, crebre punctulatum, parce cinereo-squamosum. Pedes iongiusculi, rufo-testacei , 
parce pubescentes; femoribus clavatis, subtus dente parvo, acuto armatis; tibiis teretibus, rectis. 

309. Spheiiopliorus iiisiilaris. 

Oblongus, angustus, depressus, ferrugineus, opacus, parce griseo-squaniosus; capite, 
rostroque longo, arcuato, nigris; protliorace minus crebre, dorso postico leviter iinpresso, 
profiindius puiictato, vitta inedia utrinque abbreviata, nigra notato; eljtris {»unctato-sub- 
sulcatis, singulo macula inedia obsoleta, nigra ornato. — Long. 12, lat. 44 inillim. 

Patria: Insula Taiti. 

SpJi. maculato proxiinus, aliter signatus, capite rostroque nigris, protliorace postice leviter impresso, 
profundius punctato ab illo bene distinctus. Caput sub-globosum, nigrum, subtiliter, crebre, postice eviden- 
tius punctulatum, inter oculos foveola parva impressum. Oculi oblongi, haud convexi, nigri. Rostrum lon- 
gitudine fere capitis cum prothorace, tenue, valde arcuatum, nigrum, sub-iiitidum, basi pauUo crassius, pun- 
ctulatum, extrorsum sub-compressum, fere Iceve. Antenns validse, nigrte, clava coinpressa, obtusa. Protho- 
rax latitudine baseos dimidio longior, antice quam basi angustior, apice truncatus, inträ apicem constrictus 
et distincte transversim impressus, lateribus pone stricturam versus medium oblique ampliatis, dein fere re- 
ctis; basi leviter bi-sinuatus, superne fere planus, disperse, minus crebre, dorso postico leviter impresso pro- 
fundius punctatus, punctis lateralibus annulo cinereo cinctis; rufo-ferrugineus, sub-opacus, vitta dorsali, an- 
tice posticeque abbreviata, lajvi, in iiiedio dilatata, nigra notatus. Scutellum oblongum, angustum, ferrugi- 
neum, griseo-squamosum. Elytra antice conjunctim leviter rotundato-emarginata, prothorace nonnihil latiora 
et illo dimidio longiora, pone basin oblique ampliata, callo humerali parum elevato; posterius seiisim an- 
gustata, apice singulatim obtuse rotundata, superne fere plana, parum profunde sulcato-punctata, rufo-ferru- 
ginea, squamis griseis antice parcius, pone medium densius obsita; singulo in medio disci macula obsoleta, 
nigra. Pygidium oblongo-triangulare, sub-carinatum, elevato-marginatum, parce punctatum, piceura, opacum, 
apice rotundatum. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, sat profunde, minus crebre, abdominis segmen- 
tis 2 — 4 medio parcius, subtilius punctatis. Pedes breviusculi, rufo-ferruginei, punctati; tarsis elongatis, ar- 
ticulo penultimo valde dilatato. 

310. Splidioplioriis iutcrstitialis. 

Oblongus, sub-depressus, niger, sub-opacus, indumento griseo obsitus; rostro minus 
tenue, vix longitudine i)rotlioracis, modice arcuato; protliorace subtilissime coriaceo, rude 
sed minus profunde punctato, dorso leviter carinato; elytris parum profunde punctato- 
striatis, interstitiis parce punctulatis, alternis elevatioi-ibus. — Long. 10, lat. 4 millim. 

Patria: Nova HoUaudia (.Sidney). 

Caput globosuin, nigrum, sub-nitidum, postice subtiliter, antice evidentius punctulatum, inter oculos 
foveola parva impressum. Oculi oblongi, parum convexi, nigri. Rostrum vix longitudine prothoracis, ml- ENTOMOLOCilSK A BIDltAG. 149 

nus tenue, modice arcuatum, iiigruin, sul)-iiiti(Iiiin, basi paullo crassius, punctulatuin, pxtrorsuin sub-com- 
pressum, fere IsBve. Aiitennae validae, nigro-piceffi, clava compressa, obtusa, apice cinereo-pubescente. Pro- 
thorax latitudiiie postica dimidio longior, anterius angustior, apice truncatus, inträ apicem constrietus et 
transversim iinpressus, lateribus pone stricturam fere ad medium oblique ainpliatis, dein fere rectis; basi 
leviter rotundatus, superne parum convexus, subtil issiuio coriaceus, niger, parum nitidus, disperse, sat rude, 
minus profunde, crebre punctatus, punctis annulo griseo cinctis, dorso longitudinaliter, leviter carinatus. Scu- 
tellum oblonguni, angustuin, nigrum, nuduni. Elytra antice conjunctim rotundato-emarginata, prothorace 
nonniliil latiora at illo vix dimidio longiora, pone basin oblique ampliata, callo humerali parum elevato; 
posterius vix angustata, apice singulatira obtuse rotundata, superne leviter convexa, nigra, indumento griseo 
dense tecta, parum profunde punctato-striata, interstitiis parce punctulatis, leviter, alternis magis convexis. 
Corpus subtus nigrum, parce punctatum, indumento griseo tectum. Pedes nigri, parce punctati, cinereo- 
pruinosi; tarsis anticis articulo primo superne spinoso, penultimo sat ampliato. 

311. €ossoiius iiisiilaris. 

Elongatus, sub-depressus, niger, nitidus, glaber; antennis basi pedibusque piceis; 
fronte punctata, leviter foveolata; rostro breviore, apice valde ani[iliat(); prothorace pro- 
funde punctato, dorso longitudinaliter, late, postice profundius iinpresso, medio carinato, 
basi bi-sinuato; eljtris mediocriter, crebre punctato-striatis, interstitiis augustis, sub-con- 
vexis, Itevibus. — Long. 4i, lat. 1 niilliui. 

Patria: Insula S:t Joseph. 

Caput oblonguni, convexum, nigruni, nitidum, postice huvigatum, antice crebre punctulatum, foveola 
parva insculptum. Oculi rotundaii, parum convexi, nigri. Rostrum capite vix longius, porrectum, parum 
arcuatum, a basi ad medium cylindrieum, modice crassum, apicem versus valde ampliatum, superne utrin- 
que leviter impressum, nigrum, nitidum, crebre ininctulatum. Antenna; minus tenues, nigro-picetB , clava 
ovata, cinereo-pubescente. Prothorax latitudine longior, apice truncatus, anterius angustior, inträ apicem 
leviter constrietus, lateribus pone stricturam modice ampliatis, a medio basin versus sub-rectis; basi sat 
profunde bi-sinuatus, superne fere planus, niger, nitidus, sat profunde, minus crebre punctatus, dorso longi- 
tudinaliter, late, postice profundius impressus, medio distincte carinatus. Scutellum parvum, rotundatum, 
nigrum, Ifeve. Elytra antice conjunctim leviter tri-sinuata, prothorace paullo latiora at illo dimidio lon- 
giora, humeris vix elevatis, obtuse rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, dorso planiuscula, 
nigra, nitida, glabra, mediocriter, crebre punctato-striata, interstitiis augustis, sub-convexis, liuvibus. Corpus 
subtus ferrugineum, nitidum, minus crebre, distincte punctatum. Pedes breviusculi, picei, nitidi, obsolete 
punctulati. 

312. Rli} iicoliis loiigiiliis. 

Lineari-elongatus, modice convexus, nigro-piceus, nitidus; antennis pedibusque ferru- 
gineis; rostro crebre punctulato, apicem versus ampliato, utrinque impresso; prothorace 
oblongo, mediocriter, minus crebre punctato, antice leviter, transversim impresso; elytris 
punctato-striatis, apice obtusis, interstitiis laivibus. — Long. 5 — 5^, lat. 1 — I] niillim. 

Patria: Insula Oahu (Honolulu). 

Rh. proeero primo intuitu similis, rostro apicem versus ampliato, ibiquc superne utrinque leviter 
impresso, protliorace antice parum constricto, punctis elytixuum minus crebris ab illo bene distinctus. Caput 
porrectum, oblonguni, modice convexum, nigro-piceum, nitidum, postice hevigatum, antice sat crebre punctu- 
latum. Fröns foveola parva insculpta. Oculi i)arvi, rotundati, leviter convexi, nigri. Rostrum capite lon- 
gius, crassiusculum , parum arcuatum, sat crebii' puiictubitum, nigro-piceum, nitidum, basi cylindrieum, api- 
cem versus ani[iliatum, ibique superne utrinque leviter impressum. Antenna' medio rostri inserta;, cras- 
siusculaj, ferruginea', clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Protliorax oblongus, apice truncatus, inträ 150 EUGEN lES RESA OMKIilNG JORDEN. 

apicem leviter coarrtatus et tiansversini inipressus , antice posticeque nonnihil angustatus, lateribu.s paiuin 
rotundato-anipliatus , basi levissime bi-siiuiatus, superne leviter convexus, nigio-piceus, nitidus, glaber, sat 
profunde, minus crebre punctatus. Scutelliun parvum, rotundatum, nigro-piceum. Elytra antice conjunctim 
truncata, prothorace nonnihil latiora et iilo dimidio longiora, humeris rotundatis, lateribus recta, longe pone 
medium sensim angustata, apice obtusa, superne leviter convexa , nigro-picea, interdum ferruginea, nitida, 
giabra, mediocriter punctato-striata, punctis striarum minus crebris, interstitiis Isevibus. Corpus subtus pi- 
ceum, nitidum, sat profunde punctatum. xVbdomen basi loni;itudinaliter impressum. Pedes breviusculi, ferru- 
ginei, nitidi, punctuiati ; femoribus parum clavatis, muticis. 

313- KLjiicoliis gracilis. 

Lineari-elongatus, leviter convexus, nigro-pieeiis, iiitidiis; antennis tarsisque ferrugi- 
neis; rostro crebre piinctulato, parTun arcnato, apice nou ainpliato; prothorace oblongo, 
crebre punctulato, inträ apicem utrinque constricto; elytris crebre punctato-striatis, apice 
obtusis, interstitiis angustis, convexis, lajvibus. — Long. 3, lat. i millini. 

Patria: Insula Oaliu (Honolulu). 

Statura Rh. lonyull sed nnilto minor, rostro apice non ampliato, elytris crebrius, evidentius pun- 
ctato-striatis et interstitiis convexis ab illo bcne distinctus. Caput oblongum, nigro-piceum, sub-nitidum ; 
vertice elevato, convexo, la3vi; fronte parum convexa, subtiliter, crebre punctulata. Oculi parvi, rotundati, 
leviter convexi, nigri. Rostrum capite dimidio longius, cylindricura, crassiusculum, parum arcuatum, nigro- 
piceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Aiitenna; medio rostri insertse, rostro nonnihil lon- 
giores, crassiuscuh-e, ferruginea?, clava ovata, acuminata, cinereo-pubescente. Prothorax oblongus, latitudine 
multo longior, basi apiceque truncatus, antrorsum magis, postice parum angustatus, lateribus pone medium 
modice rotundato-ampliatis; superne leviter convexus, nigro-piceus , sub-nitidus. Scutellum parvum, rotun- 
datum, nigro-piceum. Elytra antice conjunctim truncata, prothorace parum latiora at illo fere duplo lon- 
giora, lateribus recta, apice obtusa, superne leviter convexa, nigro-picea, sub-nitida, distincte striata et in 
striis crebre punctata, interstitiis angustis, convexis, Isevibus. Corpus subtus nigro-piceum, sub-nitidum, sat 
crebre punctulatum. Abdomen basi medio leviter impressum, segmento ultimo foveolato. Pedes breviusculi, 
nigro-picei, punctuiati; tarsis ferrugineis. 

Fam. longicornia. 

314. Ebiiria aiuabilis. 

Elongata. modice convexa, testacea, parum isitida, parce fusco-pubescens; prothorace 
subtiliter, crebre pimctulato, breviter, longitudinaliter carinato, utrinque medio tuberculo 
parvo, nigro instructo; elytris evidentius, sat crebre punctulatis, singulo lineolis quatuor 
albidis, elevatis notato, dual)us basalibus brevibus, apice connexis, puncto nigro terminatis 
binisque fere in medio, longioribus, approximatis, antice posticeque nigro-terminatis, inte- 
riore breviore. — Long. 13, lat. 3J millim. 

Patria: Insulan Gallajjagos. 

Caput sat magnum, rntundatum, parum conve.xum, totaceum, haud nitidum, obsolete [lunctuiatum, 
inter oculos tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, antice impressum. Mandibulse apice nigra?. Palpi te- 
stacei. Oculi magni, reniformes, convexi, nigri, antice superne profunde emarginati. Antennas corpore di- 
midio fere longiores, testacese, parce pilosa\ Prothorax capite parum latior, latitudine dimidio longior, apice 
truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus ultra medium modice rotundato-ampliatus, ibique spiua 
acuta armatis, dein basin versus nonnihil angustatus, superne modice convexus, testaceus, sub-opacus, ob- 
solete, sat crebre punctulatus, pube depressa, pallida sat dense obsitus, inträ basin transversim leviter con- KNT0.M0L0G18KA B I 1)1! A G. 151 

strictus, medio dorsi tuberculi>i iliiobu^ modii^e elev.ati.s iiiirris instructus. Scutolliini scmicirculare, testaceum, 
breviter pubescens. Elytra antice truncata, piothorace vix diinidio latiora at illo före tiiplo longiora, hu- 
nieris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice singulatim truncata, angulo exteriore spina acuta 
armato; superne modice convexa, testacea, parum nitida, parce, breviter fusco-pubescentia , subtiliter, sat 
rrebre, postice obsoletius punctulata; singulo liueis cjuatuor elevatis, albidis ornato, duabus basalibus brevi- 
Ims, postice connexis, puucto nigro adjecto binisque fere in medio, rauito longioribus, stria impressa sepa- 
ratis, antice posticeque nigro-marginatis, interiore, prajsertira postice, breviore. Corpus subtus testaceum, 
subtilissime punctulatum, breviter paiiido-pubescens. Pedes longi, te.stacei; femoribus parum ciavatis, po- 
sterioribus intus apice spina acuta armatis. 

815. Ebiiriii sexHotata. 

Elongata, modice convexa, testacea, paruia iiitida, parce fusco-piibescens; prothorace 
evidenter, sat crebre punctato, breviter, obsolete carinato, ante medium tuberculis duobus 
parvis, obtusis instructo; elytris mediocriter, sat crebre punctatis; singulo in disco leviter 
bicostato, inaculis tribus parvis, oblongis, albidis, una basali binisque pone medium, appro- 
ximatis, ornato. — Long. 9 — 10^, lat. If — 21 millim. 

Patria: California, Insula Puna. 

Caput sat magnum, rotundatum, leviter convexum, testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctu- 
latum, ante antennas linea tenui, transversa, retrorsum nonnihil flexa impressum. Mandibuhc apice infu- 
scata3. Palpi testacei. Oculi magni, reniformes, convexi, nigri, antice superne profunde emarginati. An- 
tennag corpore diraidio fere longiores, testacoee, parce pilosffi. Prothorax latitudiue dimidio longior, apice 
truncatus, reflexo-marginatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus ultra medium sensim ampliatis, ibique 
spina brevi, acuta armatis, dein basin versus angustatis, sub-sinuatis; superne modice convexus, testaceus, 
parum nitidus, evidentius, crebre punctulatus, parce pubescens, medio carinula brevi, longitudinali, utrinque 
abbreviata et raox ante medium tuberculis duobus parvis, obtusis, transversim positis instructus, antice po- 
sticeque leviter constrictus. Scutellum testaceum, breviter pubescens. Elytra antice truncata, prothorace 
vix dimidio latiora at illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice singu- 
latim truncata, angulo exteriore spina acuta armata, superne modice convexa, testacea, parum nitida, parce 
fusco-pubescentia, sat crebre, mediocriter, postice nonnihil parcius punctata; singulo in disco costis duabus 
augustis instructo, maculis tribus parvis, oblongis, albidis, una basali binisque pone medium, approximatis, 
interiore minore, interdum rotundata, ornato. Corpus subtus rufo-testaceum, sub-nitidum, sat crebre, subti- 
liter punctulatum, tenuiter pubescens. Pedes longi, testacei, parce pubescentes; femoribus parum ciavatis, 
posterioribus inträ apicem spina acuta armatis. 

31(3. ronipsosonia (|iiai1ri{»lii^iata. 

Ovata, convexa, obscure ferruginea, griseo-squamosa, parce, breviter albido-pilosa: 
antennis, palpis pedibusque dilutius ferrugineis; capite dense albido-squamoso; prothorace 
ante basin transversim canaliculato, dorso postico tuberculo elevato, canalicula diviso; 
elytris remote, sub-seriatim pvinctatis, plagis quatuor magnis, albido-squamosis ornatis. — 
Long. 8, lat. 4i millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput magnum, sub-triangulare, superne planum, obscure ferrugineum, squamis piliformibus albidis 
dense vestitum, basi tenuiter, longitudinaliter canaliculatum. Palpi dilute ferruginei. Oculi oblongi, sub- 
reniformes, parum convexi, nigri. Antenn» corpore parum breviores, ferruginese, articulis basi albido-pube- 
scentibus. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus ultra medium obliiiue ani- 
pliatus, ibique tuberculo acuto utrinque instructus, dein basiu versus nonnihil angustatus, superne ina-qualis, 152 EUGENIES RESA O ^r K Ti I X O JORDEN. 

obscure ferrugineus, squamis piliforinibus, depressis, griseis dense ve.stitus, aiite basin traiisversim canalicu- 
latus, dorso postico tuberculo pariun elevato, obtu.si), iiiedio caiialicula loiigitudinaii divi.so instnictus. Scu- 
tellum breve, sub-quadratum, dense griseo-squamosum. Elytra antice truncata, prothoraee dimidio fere la- 
tiora et illo duplo et dimidio longiora, callo suprahumerali leviter elevato, rotundato; lateribus sensim iion- 
iiihii aiigu.stata, apice conjunctim rotuiidata, suponie coiivexa, sub-seriatiiu , reniote, parum profunde puii- 
ftata, dease griseo-squamosa, singulo plagis duabus magnis, irregularibus e squamis albidis ornato, uiia 
mox pone basin, altera prnpe apirem, postice cmarginata. Corpus subtus piceum, dense griseo-squamosum. 
Pectus valde remote nigro-granulatum. Abdomen medio longitudinaliter denudatum. Pedes sat longi, validi, 
ferruginei, pube brunnea et albida annulatim variegati. 

317. Sapcnlii vcrsicolor. 

Elongata, modiee convexa, nigro-fusca, hreviter pubesceiis; capite inter oculos cana- 
liculato, ibique et antice dense cinereo-pubescente; prothoraee lielvolo-pubescente, utrinqiie 
niacula basali niagna sub-quadrata, atro-holosei"icea, ramuluni antrorsuni emittente notato 
elytris minus erebre, sub-seriatiin punctulatis, sutura anguste, lateribus pectoris et abdo- 
mine albido-pubescentibus. — Long. 7—9, lat. IJ — '2\ niillim. 

Patria: Buenos Ayres, Montevideo. 

Caput rotundatum, convexum, nigrum, opacum, punctulatum, parce fusco-pubescens, inter oculos te- 
nuiter, longitudinaliter canaliculatum , ibique et antice pube densa, depressa, cinereo-albida obsitum. Paljii 
nigro-fusci. Oculi sub-reniformes, convexi, nigri. Antenna; corpore longiores, nigras, parce pilosa?, articulis 
'Å — 8 a basi ultra medium dense cinereo-pubescentibus. Prothorax latitudine nonnihil longior, basi apiceque 
truncatus, lateribus pone apicem vix ampliatis, infra medium paullo angustatis; superne modiee convexus, 
[unietulatus, dense helvolo-pubescens, utrimjue macula magna, sub-quadrata, basali, atro-holosericea, antice 
inferno ramulum sat latuni concolorem fere ad apicem continuatum emittente notatus. Scutellum sub-trian- 
gnlare, cinereo-pubescens. Elytra antice sub-truncata, prothoraee dimidio latiora et illo fere triplo longiora, 
humeris non elevatis, sub-rotundatis; lateribus fere recta, apice singulatim rotundata, superne paullo con- 
vexa, minus erebre, sub-seriatim punctulata, nigro-fusca, parum nitida, jiube cinerea sat dense obsita, su- 
tura anguste, densius cinereo-albido-pubescentia. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtilissime punctulatum, 
tenuiter cinereo-pubescens. Pectus et abdomen ad latera densius cinereo-albido-pubescentia. Pedes nigro- 
fusci, cinereo-jiubescentes. 

Fam. CHRYSOMELIN.E. 

318. legascdis siibdlis. 

Elongata, parallela, modiee convexa, subtus nigra; aiitenni.s, palpis [»edibusque flavis, 
illarum articulis 5—11 a[)ice late infuscatis; capite pulchre cyaneo, minus erebre punctu- 
lato; prothoraee oblongo, viridi-nitido, confertim punctulato, utrinque leviter impresso, ba- 
sin versus nonniliil aiigustiore; elytris viridibiis, nitidis, erebre punctato-striatis; pygidio 
testaceo. — Long. 2i, lat. | inillim. 

Patria: Insida Oahu (Honohdn). 

Caput rotundatum, modiee convexum, pulchre cyaneum, nitidum, subtiliter, minus erebre punctula- 
tum. Palpi tlavi. Oculi sat uutgni, rotundati, valde convexi, nigri. Antenna' tenues, dimidio corpoi'e multo 
longiores, dilute tlava', articulis 5 — 11 apice late infuscatis. Prothorax latitudine longior. basi apiceque trun- 
catus, lateribus pone apicem leviter rotundato-am|)liatis, dein basin versus sensim nonnihil angustatis, au- 
gulis anticis obtusis, posticis rectis; su|)crne modiee convexus, viridis, nitidus, subtiliter, erebre punctulatus, 
utrinque medio leviter inqiressus. Scutellum sub-quadratum, viriili-nitidum , subtiliter, erebre punctulatum. K KTO. MO LO 1 SK A B IDKA O. 153 

JClyira eloiigatn, antice truiicata, iirotluiracc diinidii) latiora et illo plu-; (hi|'l() longiora, liumeris paruiii 
rotundatis, callo suiu-aluiuierali vix elevato; latiTilms rocta, ninre t'onjuiu'tiiii lutundata, .supenie parum coii- 
ve.xa, viridia, iiitida, crebre pimctato-striata, interstitiis augustis, vix elevatis, aiitico transversim rufulosis. 
I^vgidiuui triangulare, convexuni, testaceuiii, subtiliter, crebre punctulatuiii. Corpus subtus nicruni, sub- 
iiitiilinii, i'rebre puiutulatum. Pedes flavi, parce, breviter pallido-pubescentes. 

31!). Lciiia (|Hii<Irivittaf<i. 

Oblongo-parallela, modice convcxii; capite coi^poreque i^nfo-fcrrugiiicis, lioc breviter 
albo-pubescente; antennis pedibusque nigris; feinoribus basi, genieulis aiiticis tibiisque basi 
rufo-festuceis; protboruce nigro, dor.so lateribusque parce puiictulatis, postice leviter coar- 
ctato, transversim irnpresso; elj-tris nigris, imequaliter punctato-striatis, vitta prope suturam 
inargineque laterali, fiavis, apice conjunctis; stria nona ni(.'dio valde interrupta. — Long. 
4A, lat. U niillini. 

Pat)'ia: Buenos Ayres. 

Caput suiieriie planum, ruto-terrugiiieuiii, crebre punctulatuiii, pube brevissiiiia, albida ad.spersum, 
postice loiigitudiiialiter trisulcatum, sulco medio recto, lateralibus arcuatis, collo cylindrico, sub-lsevi protho- 
raci adtixuin. Clyjieus nigro-piceus. Palpi rufo-terruginei. Oculi sub-rotundati, conve.xi, nigri, antice leviter 
eiiiargiiiati. Antennae minus tenues, nigrte, parce pubescentes. Prothora.x longitudine nonnihil latior, basi 
apiceque truncatus, pone apicem modice rotundato-anipliatus, basin versus constrictus, angulis anticis obtusis, 
posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, dorso lineatim, lateribus anticis parce punctu- 
latus, ante basin transversim impressus. Scutellum sub-triangulare, fiavo-testaceum, nitidum, IfEve, apice 
truncatum. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi duplo latiora, quam lata dimidio iongiora, humeris 
rotundatis, parum elevatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, nigra, 
Iiitida, ad suturam profundius, extrorsum minus profunde punctato-striata, stria nona medio valde interrupta, 
iiiterstitio secundo reliquis nonniliil latiore, sub-elevato; singulo elytro vittis duabus fiavis ornato, una prope 
suturam, antice latiore, altera marginali, apice connexis, in medio inter strias 8 et 10 macula parva oblonga, 
concolore. Corpus subtus rufo-ferrugineum, sub-nitidum, crebre, subtiliter punctulatum, pube brevissima al- 
bida adspersum. Pedes nigri, tenuiter pubescentes; femoribus basi, genieulis anticis tibiisque omnibus fere 
ad medium testaceis. 

320. Crioceris riissiila. 

Oblongo-parallela, rufo-testacea, nitida; antennis nigris, articnlo prinio rufo-testaceo; 
capite sub-lasvi, postice triangulariter elevato, ntrinque profunde ol)lique canaliculato, ca- 
nalienlis antice conjunctis; prothorace antice obsolete, parce punctulato, pone medium pro- 
funde coarctato, transversim impi-esso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis lit- 
vibus; singulo elytro inter basin et medium irnpresso. — Long. 51, lat. 'iV millim. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Japut sat latum, parum convexum, rufo-testaceuni, nitidum, sub-lffve, antrorsuin angustatum ; ver- 
tice triangulariter elevato, triangulo postice breviter, loiigitudiiialiter canaliculato, utrinque canalicula pro- 
tunda, introrsum obli([ua, antice cum opposita conjuncta. Palpi rufo-testacei. Oculi sat magni, sub-rotun- 
dati, valde convexi, nigri. Antenna- dimidio corpore longiores, nigra?, articulo primo toto, secundo et tertio 
basi rufo-testaceis. Prothorax longitudine vix latior, basi apiceijiie truncatus, lateribus pone apicem subito, 
sub-angulariter ampliatis, dein sinuatis et pone medium coarctatis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; 
superne rufo-testaceus, nitidus, antice modice convexus, subtilissinie, parce puiictulatus, mox pone medium 
transversim sulcatus, sulco medio foveola parva iiisculpta. Sciittdluni iiarvum, rufo-te.staceum, nitidum, sub- 
laeve. Elytra antice sub-truncata, protliorace fere duplo latiora, quam lata diinidio Iongiora, humeris rotun- 

Zoologi. Insekter, *" 154 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

datis, callo suprahuinerali parum elevato, obtuso; laterilnis recta, apice conjunctim rotundata, superne iiiodice 
convexa, rufo-testacea, iiitida, mediocriter ]iunctato-striata, punctis striarum minus crebiis, interstitiis iiiodice 
latis, planis, IJEvibus; singulo elytro inter basin et medium prope suturam fnvenla sat magna uotato. Corpus 
subtus rufo-testaceum, parum nitidura, crebre coriaceum. Pedes dilutius rufo-testacei, breviter paliido-pube- 
sceutes, tibiis articulisi|ue tarsorum ajiice infuscati.s. 

3-21. Cljthra egrcgia. 

Oblongo-ovata, cylindrica, ciprulea, nitida, subtus breviter albido-sericea; antennis 
basi, tibiis tarsisque testaceis; prothorace rufu-testaceo, antice sub-ltevi, postice [uuictato, 
basi macula parva ca^nilea notato; elytris sat profunde, minus crebre, sub-seriatiui pun- 
ctatis, rufo-testaceis , singulo macula parva suprahumerali fasciaque media sat lata, recta, 
cseruleis. — Long. 4i, lat. 2\ millim. 

Patria: Malacca. 

Caput sub-rotundatura, parum coiivexum, cseruleum, nitiduin, parce punctulatum, vprtice tenuiter 
canaliculatuui, ad ocuios seueum, breviter paliido-setulosum. Paipi rufo-testacei. Oculi ovati, paruui cou- 
vexi, brunnei, antice inferne leviter eiiiarginati. Antennas breves, crassre, nigro-fusca', pubeseentes, articidis 
tribus basalibus rufo-testaceis. Prothorax lougitudine fere dupio latior, apice truncatus, antice quaiu basi 
multo angustior, basi tenuiter reflexo-marginatus, utrinijue sinuatus, lateribus anguste marginatis, pone api- 
cem ultra medium rotuudato-ampliatis, angulis anticis fere rectis, posticis rotundatis; superne convexus, rufo- 
testaceus, nitidus, dorso antico sub-lsvis, lateribus posticeque minus crebre punctatus, ante scutellnm macula 
parva, cserulea notatus. Scutellum breviter triangulare, caeruleum, nitidum, basi punctulatum, uiedio cari- 
natum. Elytra antice singulatim introrsum obli(]ue truncata, prothorace vix angustiora, quam lata nonnihil 
longiora, huraeris vix elevatis, rotundatis; apicom versus perparum angustata, apice singulatim rotundata, 
superne convexa, rufo-testacea, nitida, sat profunde, minus crebre, sub-seriatim jainctata, singulo macula 
parva, rotunda, supralmmerali fasciaque media transversa, sat lata, recta, suturam non attingente, ca^ruleis. 
Corpus subtus cwruieum, sub-nitiduin, crebre punctulatum, setulis brevibus, albidis dense adspersum. Pedes 
punctulati, breviter setulosi; feinoribus ca-ruleis; tibiis tursisque testaceis, liis interdum infuscatis. 

.322. fljtlira brcvicoUis. 

Ovata, convexa, nigra, nitida, pube brevi, albida adspersa; antennis basi, pedibus 
abdominequc apice rufo-testaceis; capite magno, crebre punctato, antice confuse ferrugineo; 
prothorace brevissimo, sat crebre punctato, lateribus late, confuse ferrugineis; elytris ca?- 
ruleis, sat profunde, crebre punctatis. — Long. 3, lat. IJ millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput magnum, sub-rotundatum, modice convexum, nigrum, sub-opacum, crebre punctatuni, pube 
brevi, paliida adspersum, antice confuse ferrugineum. Palpi ferruginei. Oculi ovati, modice convexi, nigri. 
Antennse breves, nigrte, extrorsum incrassatse, basi rufo-testaceas. Prothorax brevissimus; lougitudine qua- 
druplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, late- 
ribus anguste marginatis, basin versus perparum oblique angustatis, angulis anticis deflexis, antrorsum pro- 
ductis, obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, pube albida adspersus, sat crebre, 
mediocriter punctatus, extrorsum sat late, confuse ferrugineo-raarginatus. Scutellum breviter triangulare, 
nigrum, sub-nitidum, crebre punctulatum. Elytra antice truncata, prothorace vix latiora, quam lata haud 
longiora, humeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato; lateribus longe ultra medium recta, dein 
angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cffirulea, nitida, pube brevi, albida adspersa, evi- 
denter, crebre, vage punctata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctatum, parce pubescens; 
segmentis tribus ultimis abdominis rufo-testaceis. Pedes rufo-testacei, punctulati, breviter pubeseentes. ENTOMOLOGISKA lUDKAG. 155 

323. (7rv|»toc('|)lialiis (riHlmiis) liti<^iosiis. 

01)lonffo-quadratus, sub-cj^lindricus, coiivexus, iiioer, opacus; capite confertim pun- 
ctato, inter oculos macuHs diuihiis luteis oniato; protliorace confertim rugoso-punctato, 
postice utrinque leviter iinpresso, iiiedio cariuato, laterilms subtiliter crenulato; elytris 
lutescentibus, sat profunde, minus crebre, sub-seviatini punctatis, macula pone scutellum 
elevata tribiisque in singulo, una suprahumerali binisque pone medium oblique positis et 
sutura anguste, nigris. — Long. 6^ — 8, lat. 3|, lat. 4^ milliin. 

Mas: minor, antennis longioribus, articulo apicali tenui, segmento ultimo abdominis 
apice iinpresso. 

Femina: major, antennis nonniliil brevioribus, articulo apicali crassiore, segmento 
ultimo abdominis apice profundius impresso. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput rotundatuin, parura convexuni, nigrum, opacuni, crebre punctatum, utrinque macula parva lutea 
ornatum. Oculi renifornies, antice medio profunde emarginati, nigro-brunnei. Antennas maris corpore lon- 
giores, feniinae nonnihil breviores, nigra;, vix pubescentes. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice 
leviter rotundato-emarginatus, basi bi-sinuatus, lateribus tenuiter refiexo-marginatus, subtiliter crenulatus, 
pone apieem magis, medio parum lotundato-ampliatus, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne 
convexus, niger, sub-opacus, crebre rugoso-punctatus, ante scutellum utrinque leviter impressus, medio tenu- 
iter carinatus. Scutellum sub-quadratum, nigrum, nitidum, lasve, apice elevatum. Elytra antice singulatim 
leviter rotundato-producta, prothorace parum latiora at illo plus duplo longiora, humeris vix elevatis, late- 
ribus ad medium recta, dein sensim perparum angustata, apice singulatim rotundata, superne convexa, lutea, 
sub-nitida, sat profunde minus crebre, sub-seriatim punctata, macula communi pone scutellum elevata tri- 
busque maculis in singulo, sub-rotundis, prima suprahumerali, secunda pone medium non procul a margine, 
parva, tertia inter medium et apieem non procul a sutura, reliquis saepe majore, interdum ovata et sutura 
tota anguste, nigris. Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, setis brevibus, albidis, versus apieem abdo- 
minis densioribus adspersum. Pedes nigri, sub-nitidi, parcius punctulati, setis brevibus, albis adspersi. 

324. Cryptocoplialiis dii|tsilis. 

Breviter ovatus, convexus, subtus niger; capite, antennis, apice excepto, tibiis tar- 
sisque lutescentibus; protliorace subtiliter punctulato, margine apicali anguste, laterali et 
basali latius luteo, dorso antico pläga magna, transversa maculisque duabus basalibus 
triangularibus nigris; elytris luteis, tenuiter punctato-striatis, interstitiis subtilissime, crebre 
punctulatis, sutura vittaque sat lata disci nonnihil obliqua, ante apieem abbreviatis, nigris. 
— Long. 4, lat. 2^ millim. 

Patria: Java. 

Statura onniino C. Billcmlifri, nonniliil niajdr, protliorace aliter colorato. Caput rotuiulatum, parum 
convexuni, luteum, nitidum, distiiicte, sat crebre punctulatum, postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum; 
ore nigro. Palpi terruginei. Oculi renifoiines, jiarum cnnvexi, nigri. Antenn» fiavo-testacese, extrorsum 
fuscescentes. Prothorax longitudine fere duplo latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotun- 
dato-emarginatus, tenuiter niarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus anguste reflexo-raarginatis, pone 
apieem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis; 
superne convexus, subtiliter sat crebre pnnctulatus, nitidus, margine apicali anguste, laterali et postico latius 
luteus, dorso pläga magna, sub-ovata, transversa maculisque duabus parvis, remotis, basalibus, sub-triangu- 
laribus, nigris. Scutellum nigrum, sub-la3ve. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, protho- 
race vix latiora, quaiii lata paullo longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus infra me- 
dium seiisiin nonniliil angustata, apice singulatim sub-rotundata, superne convexa, tenuiter puuctato-striata, 156 EUGENIES RESA O M K I! I X G JORDEN. 

iiiterstitiis siibtilissime, crcbre punctulatis; lutea, nitiiki, sutura vittaque disci sat lata, a basi apirein versii.s 
sensiiu introrsum obliqiia, [jone basia extus noniiiliil (Miiarguiata, ante apicem abbreviatis, iiigris. Pygidiiiiii 
nisi'um, sub-opacum, crebre punctatum, tenuiter pubescens, utrinque obsolete feri-uginen-niarginatuni. Corpus 
subtus nigrum, crebre punctulatum, parce pubescens. Abdomen anguste luteo-marginatuni. Pedes punctu- 
lati; fenioribus nigris, anticis ima basi, tibiis tarsisque iutescentibus. 

325. Crypfocoplialiis |iirtiiratiis. 

Oblongo-ovatus, convexns, ferrugineus, nitidiis, subtus parce, breviter albido-setu- 
losus; capite maculis tribus flavis, lateralibus longis, ornato; prothorace sat crebre pun- 
ctato, mar"-ine apicali, maculis duabus basalibus, obliquis postice conjunctis biiiisque late- 
ralibus antica sub-quadrata, postica su])triangulari , flavis; elytris flavis, profuude puuctato- 
striatis, callo supraluunei-ali maculisque nonuullis disci ferrugineis. — Long. 4A, lat. 2i 
inillim. 

Patria: Insula Puna. 

Caput rotundatum, parum eonvexum, terrugineuni, sub-nitidura, punctulatum, maculis tribus tlavis 
ornatum, media sub-quadrata, lateralibus prope oculos sitis, longis arcuatis. Oculi reniformes, parum con- 
vexi, nigri. Antennje dimidio corpore longiores, sub-tenues, parce pilosas, rufo-testaceae. Prothorax longitu- 
dine dimidio latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque 
sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem fere ad medium sub-oblique ampliatis, angulis 
anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum productis, acuminatis; superne convexus, ferrugineus, nitidus, sat 
crebre punctatus, margine apicali anguste, medio nonnihil latius, postice maculis binis obliquis, basi con- 
junctis, ferrum equinum fere referentibus maculisque duabus lateralibus sat magnis, antica sub-quadrata, 
margini apicali connexa, postica sub-triangulari, flavis. Scutellum sub-cordatum, flavo-testaceum, nitidum, 
lisve, basi impressum, apice infuscatum. Elytra antice vix prodiicta, prothorace non latinra, (piam lata 
parum longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus apicem versus nonnihil angustata, 
apice singulatim rotundata, superne convexa, flava, nitida, rude punctato-striata, punctis fundo maculisque 
nonuullis sparsis ante et pone medium, ferrugineis, striis postice profundioribus 4 et 5, 6 et 7 ante, 2 et 8 
prope apicem conjunctis. Pygidium flavo-testaceum, crebre punctatum. Corpus subtus ferrugineum, crebre, 
subtiliter punctulatum, setulis brevibus, albidis ad.spersum. Pedes ferruginei, sub-nitidi, punctulati, parce 
breviter albido-pubescentes. 

326. Ifloiiacliiis hipliigiatiis. 

Breviter ovatus, convexus, nigro-ca;rulescens, sul)-nitidus; antennis basi flavo-testa- 
ceis; prothorace subtiliter, sat crebre, basi evidentius punctulato; elytris niediocriter pun- 
ctato-striatis, interstitiis planis, tevibus, singido elytro pläga niagna, sub-ovata, transversa, 
antrorsum in niargincui nonnihil diliitata, sanguinea decorato. — Long. 2J — 3, lat. U' uiillini. 

Patria: Montevideo, Buenos Ayres. 

Caput sub-rotundatum, modice eonvexum, nigro-ca?ruleum, sub-nitidum, minus crebre punctulatum, 
inter antennas canalicula tenni, transversa insculiitum; ore testaceo. Oculi reniformes, parum convexi, 
brunnei. Antennre ail prothoracis ba>in vix pertingentes, nigra^ extrorsum incrassata?, articulis quatuor 
basalibus flavo-testaceis. Prothorax latitudine postica dimidio brevior, antice ipiam basi nudto angustior, 
apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrincjue bi-sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone 
apicem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum nonnihil productis, 
sub-acuminatis; superne convexus, nigro-ca^rulescens, parum nitidus, subtiliter, sat crebre, basi nonnihil evi- 
dentius punctulatus, ante scutellum transversim, leviter impressus. Scutellum oblongo-triangularo, nigrum, 
nitidum, sub-teve. Elytra antice singulatim nonnihil rotundata, i)rotliorace vix latiora, quam lata parum 
longiora, callo humerali modice elevato, obtuso; lateribus infra medium sensim angustata, apice singulatim ENTOMOLOGISKA lilDHAO. 157 

rotundata, dehiscentia, superne convexa, iiii.'ro-(';piHili'srt'iitia, sub-nitida, iiUMlincritcr, iiiiiuis iTebre pum-tato- 
striata, striis duabus priinis ad suturani nbliiiue ductis, intor>titiis plauis, lavibiis; sinj^tdo clytro [ila;^ii 
inayna, sub-ovata, obliqua, saiiguiiuM, margini latorali aillixa, ibi(|ue iufra calluin humeralem continuata, 
suturani nnn attiiigente. Corpus subtus iiigruiii, iianiiii iiitiibnii, subtilitcr, crcbre puiirtubituiu. Pedes iiigri, 
iiitidi, punrtulati. 

327. )Ioii.arliiis modestils. 

Breviter ovatus, convexus, subtus niger; antennis et feuiori!)us anticis hnsi tiliiis(jue 
totis testaceis; protliorace testaceo, suhtilitei', crebrc punctulato, inedio inaculis duabus 
rotundis, nigris notato; scutello nigro; elytris testaceis, mediocriter punctatu-striatis, pläga 
Imsali, coHiinuni, triangulari, uigra ornatis, intcrstitiis plaiiis, sub-Ltvibus. — Long. 3 — 3Jt, 
lat. U— 2i rnillim. 

Var. Cl: elytris basi tantum anguste nigro-inargiiiatis. 

Patria: Moutevideo. 

Statura Af. cuntract/, aliter oriloi-atus, protlinracp eviilentius puiictulatn. Capiit rotuadatuni, )iaruiii 
convexum, iiigiuin, haud iiitidum, subtiliter, sat orebre punotulatuiii ; ore [dceo. Palpi ferrujiinci. Oculi rt-iii- 
fonnes, parum couvexi, nigri. Antenna; ad ju-othorafis basiii vix pertingeiites, iiigra?, extroi-suui crassiores, 
articulis (puiKjuo basalibus rLifn-testaceis. Prothorax lougitudiiie dimidio latinr, aiitice i]uaiii ba.-i iiuiltn an- 
gustior, a[iire Icviter rotundato-einargiiiatus, ba.si utriiKpie siiiuatus, hiteribu'; tenuiter reticxu-margiiiatis, pone 
apicem subito rotundato-ainpliatis, aiigulls anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsuiu iicuniihil prciductis, 
acuniiiiatis ; superne convexus, testaceus, nitidus, subtiliter, crebre, evidentius jiuiirtulatus, nicdii) maculis 
duabus parvis, rotundis margineque basali anguste nigris. Scutelluni oblongo-triangubu-e, nigruni, sub- 
nitiduni, Ifeve, pone basin obsolete impressum. Eiyti'a nnniino ut in M. contracto forniata, niediocriter pun- 
rtato-striata, interstitiis pianis, sub-ltevibus; testacea, nitida, basi pläga niagna, triangidari, nigra notata. 
Pvgidium nigruni, sub-nitiduni, minus dense punctatuni. Corpus subtus nigruni, crebre punctulatuni. l'edes 
nigri, punctulati, temoribus basi et subtus tibiiscpie totis testaceis, tarsis nigro-tuscis. 

328. noiiacliiis coiitractiis. 

Breviter ovatus, convexus, subtus niger; capite, antennis et femoribus anticis basi, 
tibiis omnibus apice tarsisque totis rufo-testaceis ; protliorace rufo-testaceo , subtilissiaie, 
crebre punctulato; scutello, elytroruni pläga niagna, l)asali, triangulari, callo suprahiuiie- 
rali, sutura anguste fasciaque conununi ante apicem, utiinque abbreviata nigris. — Long. 
2i— 3, lat. It— 2 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Statura et siniilitudo M. ruhropustidati, capito rufo-testaoeo, protliorace immaculato ut et cohire 
1'lytroruni ab WUt bene distinctus. Caput rotundatum, panim convexum, rutb-testaceuiii, sub-nitiduni, sul>- 
tiliter, crebre punctulatum; ore piceo. Palpi rufo-tcrruginei. Oculi reniformes, parum convexi, nigri. An- 
tennae ad protlioracis basin vix pertingentes, nigra", pubescentes, extrorsum crassiores, articulis quinque ba- 
salibus ruto-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, antice quani basi iiiulto angustior, apice leviter 
rotundato-einarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito ro- 
tundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, jjosticis retrorsum ncuiniliil inoductis, acuminatis; superne 
convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, nigruni, nitiduin, 
laive. Elytra antice vix rotundata, protliorace non latiora, (]uam lata parum longiora, lateribus apicem 
versus sensim angnstata, a[dce singulatim rotundata, d(diiscentia, superne convcxa, niediocriter punctatn- 
striata, striis interioribus versus suturani obli([ue ductis, interstitiis pianis, bevibns; ruto-testacca, nitida. 
basi pläga magna, triangulari, callo suprahumerali, sutura anguste fasciaque ante apicem, transversa. com- 158 EUGENIES KESA OMKRING JORDEN. 

muni, utrinqiie abiireviata, nigri-s. Pyfriilium t'orruf;ineuiii, rrebre punctntuni. Coi-jms subtus nigruni, subti- 
litiM', crebre punctubitiiiii. Pectiis antice i-ufo-testaceuin. Pedes nigri, punctulati; fenioi-ibus anticis ba.si, 
tiliiis apice tarsisque tntis riifo-testaceis. 

329. Moiiarliiis virnli.Tiions. 

Oblongo-ovatns, coiivexus, ^ iridi-ajneus, iiitidus; antL-nnis basi peclibusqiie flavo- 
testaceis; protliorace sul)-lani, ante basin transversiin profundt; caiialiculato; elytris evi- 
denter punctato-striatis, interstitiis planis, la^vibus. — Long. 11, lat. f uiillim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatuni, paiiim convexum, iiigro-reneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctnlatum; 
ore palpisque rufo-testaceis. Omili rpiiifnrnies, parum convexi, nigro-brunnei. Antenns ultra prothoracis 
basin pertingentes, nigrse, e.xtrorsuiii modice incrassatfe, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis. Prothorax 
longitudine dimidio latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque 
sinuatus, iateribus tenuiter reflexo-niarginatis, pone apicem subito rotundato-arupliatis, angulis anticis defiexis, 
obtusis, posticis retrorsum prominulis, acuminatis; superne convexus, viridi-a?neus, nitidus, sub-laevis, ante 
basin canalicula transversa, sat profunda, utrinque valde abbreviata insculptus. Scutelium triangulare, viridi- 
aeneum, nitiduui, Iseve. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, prothoracis basi non latiora, 
quam lata vix dimidio longiora, calio suprahumerali parum elevato, obtuso; Iateribus iiitVa medium perparum 
angustata, apice singulatim rotundata, superne convexa, viridi-senea, nitida, sat profunde punctato-striata, 
striis interioribus versus suturam oblique ductis, interstitiis planis, Isevibus; singulo elytro mox pone basin 
transversim impresso. Corpus subtus nigro-seneum, sub-nitidum, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, 
nitidi, punctulati. 

330. Moii.aclnis picipes. 

i~ Breviter ovatus, convexus, obscure agnens, nitidus; antennis basi pedibusque testa- 
ceis; protliorace subtiliter, sat crebre, basi noiuiiliil evidentius punctulato; elytris evidenter 
pnnctato-striatis, interstitiis planis, sub-la^vibus. — Long. 1^ — 2, lat. H — lA niillira. 
Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput rotundatum, parum convexum, obscure »neiun, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum; 
ore palpis(]ue ferrugineis. Oculi sub-renitbrmes, parum convexi, brunnei. Antennse ad prothoracis basin 
pertingentes, nigra;, extrorsum modice incrassatee, articulis (iuin(|ue basalibus flavo-testaceis. Prothorax lati- 
tudine postica dimidio brevior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi 
utrinque sinuatus, Iateribus tenuiter reflexo-marginatis, angulis anticis deHexis, obtusis, posticis retrorsum 
nniniihil prominulis, acuminatis; superne convexus, obscure »neus, nitidus, subtiliter, crebre, basi nonnihil 
evi'lentius punctulatus, ante scutelium leviter, transversim impressus. Scutelium oblongo-triangulare, obscure 
Kueum, nitiduni, lane. Elytra antice singulatim nonnihil rotundato-producta, prothoracis basi vix latiora, 
ijuaui lata nonnihil longiora, callo supralmmerali haud elevato, obtuso; Iateribus pone medium perparum 
angustata, apice singulatim rotundata, dehiscentia, su[ierne convexa, obscure wnea. interdum nonnihil cyaneo- 
niicantia, nitida, evidenter punctato-striata, striis suturre jiroximis introrsum oblique ductis. Corpus subtus 
nigro-ffineum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes fusco-testacei, nitidi, punctulati; femoribus in- 
terdum obscurioribus. 

331. Moiiarliiis iiigritiiliis, 

Breviter ovatus, convexus, niger, nitidus; antennis basi, ore, tibiis tarsisquc rufo- 
testaceis; protliorace subtilissime, sat crebre, basi iionniiiil evidentius punctulato; elytris 
subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, lanibus. — Long. U — 2, lat. IJ — lÅ niillini. 

Patria: Moiitevideo, Bueiios Ayres. ENTOMOLOOISKA BIDRAG. 159 

Statura omnino prsecpdeiitis, aliter cohiratus, protliorMcc elytris(|ue sulitiliu.s jiuiiftatis, feinoribus 
nigris. Caput rotundatum, parum convexura, nigrum, sub-nitiduni, crebre, subtiiiter punctuiatuni ; ore pal- 
pisque ferrugineis. Oculi sub-reniformes, parum convexi, brunnei. Antennoe prothoracis basin attingentes, 
nigraj, extrorsum modice incrassatse, articulis (juatuor ve! (piinque basalibus rufo-testaceis. Prothorax 
ouinino ut in prsecedenti formatus, niger, nitidus, subtiiius, crebre, basi nonniliii evidentius punctulatus, ante 
scutellum vix impressus. Scutellum obiongo-triangulare, nigrum, nitidum, la^ve. Elytra antice parum rotun- 
dato-anipiiata, transversini ieviter impressa, prothoracis basi vix latiora, quam lata nonniliii longiora, callo 
supraliumerali modice eievato, obtuso; lateribus poiie medium perparum angustata, apice singulatim rotun- 
data, dehiscentia, superne convexa, nigra, nitida, subtiiiter punctato-striata, striis interioribus oblique ad 
suturam ductis, interstitiis planis, la3vibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiiiter, crebre punctulatum. 
Pedes punrtulati, nitidi; femoribiis nigris, tibiis tarsisque rutb-testaceis. 

332. Paclivbr.iolijs nigroiiotatiis. 

Sub-ovatiis, convexus, testaceus, sub-nitidus, subtus niger; capite prothoraceque sat 
crebre punctatis, illo basi infuscato, hoc dorso lineis duabus sub-ap[)roxiinatis, postice 
conjunctis, uigris ornato; elytris minus crebre, hinc inde sub-seriatini punctatis, singulo 
niaculis sex oblongis nigris notato. — Long. 4^, lat. 21 niillini. 

Var. a: capite basi vix infuscato, prothoracis lineis dorsalibus nigris obsoletis. 

Patria: Montevideo. 

Caput rotundatum, parum convexum, testaceum, parum nitidum, crebre punotatum, basi transversini, 
anguste infuscatum, inter oculos longitudinaliter impressum. Oculi ovati, parum convexi, nigri. Antennas 
ad prothoracis basin pertingentes, testacese, extrorsum modice incrassatre, nigro-fuscse. Prothorax longitu- 
dine dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque Ieviter sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicera 
modice rotundato-ampliatis, angulis anticis defiexis, rectis, posticis retrorsum non productis, acuminatis; su- 
perne convexus, testaceus, parum nitidus, crebre, profunde punctatus, dorso lineis duabus approximatis, po- 
stice conjunctis, interdum obsoletis, nigris ornatus, inter lineas antice parum elevatus, sub-lajvigatus, ante 
scutellum Ieviter impressus. Scutellum ferrugineum, subtiiiter punctulatum, ante apicem transversini impres- 
sum, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi non latiora, quam lata nonnihil longiora, 
humeris rotundatis, callo suprahumerali haud eievato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne 
convexa, testacea, parum nitida, subtiiiter, minus crebre, hinc inde sub-seriatim, apice parcius punctata, 
singulo maculis sex oblongis, nigris ornato, nenijte: tribus non procul a sutura, ultinia introrsuni magis 
locata totideuique prope marginem lateralem. Pygidium testaceum, crebre punctulatum. Corpus subtus ni- 
grum, crebre, subtiiiter punctulatum, lateribus abdominis confuse testaceis. Pedes punctulati, testacei. 

333. Piiclijbrachys flavovarius. 

Oblongo-ovatus, convexus, niger, parum nitidus; antennis, fenioribus basi genicu- 
lisque testaceis; capite crebre punctato, orbitis, macula antica apiceque flavis; prothorace 
crebre punctato, linea media, vitta utrinque dorsali margineque flavis; scutello elytrisque 
fiavis, his irregulariter punctato-striatis, punctis fundo nigris, striis dorsalibus ante apicem 
conjunctis ibique striolis duabus brevibus, antice posticeque cum stria e callo humerali 
exeunte connexis. — Long. 3, lat. 1% millim. 

Patria: Brasilia (llio Janeiro). 

Caput rotundatum, parum convexum, nigrum, sub-opacum, crebre punctatum, orbitis oi-uloruni anticis, 
macula parva, triangulär! iiitcr antennas apiceque flavis, nigro-punctatis. Oculi reniforuies, nigro-bruiniei, 
parum convexi. Antennje dimidio corpore longiores, sub-tenues, nigra?, extrorsum Ieviter incrassatw, arti- 
culis quatuor basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, antice truncatus, basi I(J() KUGENIES RE!^A O .\I K I! I \ G JOKDEN. 

utrinque levitiM- siiiuatiis, lateribus anguste marginatis, pone apiccm oblique nomiihil anipliatis, deiii leviter 
rotuiidatis; aiiinilis antii-is deHexis, sub-rectis; suppnie mndiiT coiivexus, crebre, sat ]irofuiKle punctatiis, 
nWer, sub-opaeiis, liiica media longituilinali, vitti-; duabiis dursalilni'- niargiiieque toto tenuitfr, tlavis. Scii- 
tellum sub-quadratuiii, Havum, Iwve. Elytra antice sub-trum-ata, piotlioracis basi nomiihil latinra, (|uani 
lata lon<nora, luum-iis rotuiidatis, callo .supraliuinerali parum elevato, obtuso; lateribus iTcta. apii-i- singu- 
latini rotuiidata, suiieriie convexa, Hava, sat profundc, irregulariter punctato-striata, puiictis striaruiii nigris, 
striis dorsalibus longe ante apicem conjunetis, striolis duabus brevibus prope apiceiii, utrimpie rum stria e 
callo humerali exeunte comiexis, interstitiis alternis dorsalibus elevatis. Pygidium crebre ])unctulatuiii, fla- 
vum, pubescens, basi niacula oblongo-triangulari nigra notatuiii. Corpus subtus nigruin, sub-nitidum, subti- 
liter, crebre iiunctulatum, setulis brevibus albidis adspersuiu. Abdoinen ad latera testaceo-marginatum. 
Pedes nigri, |iunctulati, parce setulnsi; femoribus basi apiceque tibiisque basi testaceis; feinoribus anticis 
ante medium niacula rotunda Hava notatis. 

334. 1'achybriU'liys iiisiilaris. 

Oblongo-ovatus, convexus, fcrnioiiu-us, sub-nitidus; anteimis basi pedibusqiie testa- 
ceis, feinoribus iiiedio iiifuscatis; capite prothoraceque crebre punctulatis, hoc dorso satu- 
ratiore, utrinque rugula sub-la-vi, parum elevata instructo; elytris luteseentibus, ad sutu- 
rain vage punctatis, disco minus regulariter, pone medium profundius punctato-striatis, 
punctis nigris. — Long. 2J, lat. U millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput rotuudatum, parum convexuni, ferrugineum, sub-nitidum, crebre, evideiitius punctulatum, inter 
oculos leviter impressum. Palpi ferruginei, apice infuscati. Oculi sub-reniforraes, parum convexi, nigri. 
Anteniiffi dimidio corpore longiores, sub-tenues, iiigrse, extrorsum leviter incrassatse, articulis quinque basa- 
libus testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, 
lateribus anguste marginatis, pone apieeni sensim nonniliil aiiqdiatis, dein leviter rotundatis, angulis anticis 
dcflexis, oranibus rectis; superne modice convexus, crebre, mediocriter punctatus, fenaigineus, sub-nitidus, 
medio saturatior, dorso utrimpie et ad latera rugulis parum elevatis, sub-la?vibus, magis nitidis. ."^cutellum 
siib-triangulare, nigro-piceuin, nitidum, Iseve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonniliil latiora, ([uam 
lata longiora, liumeris rotundatis, callo supraliuinerali parum elevato, obtuso; lateribus rerta, apice siiigu- 
latim rotundata, superne convexa, lutescentia, sub-nitida, jirope suiuram vage punctata, disco reliquo minus 
regulariter, pone medium profundius punctato-striata, striis postice arcuatis, liinc inde connexis, punctis stn- 
arum nigris, interstitiis alternis elevatioribus. Pygidium sub-triangulare, crebre ])unctulatum, breviter albido- 
setulosum, iiigrum, margiiie laterali et apicali tlavo-testaceum. Corpus subtus ferrugineum, crebre punctu- 
latum, breviter setulosuiu. Abdomen apice dilutius. Pedes testacei, [uuictulali; femoribus medio iiituscatis. 

335. Lo\o|jlpiiriis impiTssicoIlis. 

OvatuSj convexus, rufo-testaceus, sub-opaeus; antennis extrorsum ferrugineis; abdo- 
mine dilute flaveseente; protborace confertim punctulato, antice valde convexo, ante basin 
arcuatim impresso, margine apicali et laterali maculisque quatuor posticis fiavis; elytris 
crebre, vage iiunctulatis, leviter eostatis, margine basali ruga connnuni ante apicem api- 
ceque dilute fiavis. — Long. 3, lat. 1| millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput rotundatum, parum convexuni, rufo-testaceum, sub-opacum, crebre, mediocriter jumctatiiiii ; 
ore piceo. Oculi reniformes, nigri, modice convexi. Antennae dimidio corpore longiores, rufo-testacese, extror- 
sum crassiores, obscuriores. Prothorax longitudine dimidio latior, apice utrinijue oblique truncatus, medio 
modice productus, basi utrimpie sinuatus, medio leviter emarginatus, lateribus tenuiter marginatis, subtiliter 
crenulatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis sub-rectis, posticis retrorsum productis. ENTOMOLOaiSKA BIDRAG. 161 

acuiiiiiintis; .su[)prne, [irfe^^ertini antioe onnvc.xus, i-liTlis, sub-n]iacu>:, subtiliter, crobre puiirtiilntus, aiite basiii 
iiii|iressione utriiniuf antrnrsum arcuatiiii ducta inipi'esMi.s, marjiiiie apicali t't iiiarginali marulisijue postieis 
i|uatuor, iiiteiioribus elongatis, exterioribus rotuiulis, tia vis; margiiie basali leviter iiifuscato, subtiliter crenu- 
hito. Scuteiluni mediocre, sub-elevatum, rufo-testaceum, punctatuni, apice tnuicatuiu. Eiytra antice singu- 
latiin leviter rotundata, protliorace paruin latiora at illo dimidio loiigiora, humeris i-ntuiidati.s, callo supra- 
liiiinerali vix elevatn, obtuso; lateribus recta, apice singulatiiii rotundata, .superne coiivexa, rutb-testacea, 
sub-opaca, crebre, evidentius puiictuhita, costis augustis, paruni elevatis instructa, niai'giiie basali, ruga 
coiiiniuiii ante apiceui apiee(iup dilute flavis. Pygidiuni crebre punctulatuiu, dilute Havescens, sub-opacum. 
(,'orpus subtus crebre punctulatuin. Fectus rutb-testaceuni, Abdonien dilute tlavesceiis. Pedes fiavo-testacei, 
punctulati. 

336. IiO\o|>h'iiriis riiffscciis. 

Oblongo-ovatus, convexus, riifo-tcstiicens, sub-opacus; capite, anteiinis extrorsum 
scutclloque iiigris; prothorace convexo, crebre punctulato, pone inedimu uti-iiujue leviter 
impressu, apice inedio prodncto; elytris evidentius, crebre punctatis, leviter costatis, iiiar- 
gine basali tenniter maciilisque duabiis jiarvis disei pone medium, nigris. — Long. If, lat. 
1 milliui. 

Patria: Nova Hollandia (Sidne\), Malacca. 

Caput riitumhituni, luirum convexuni, nigruni, opacum, subtiliter, crebre punctulatuin; ore ferrugineo. 
Oculi sub-ovati, paruni convexi, nigri. AnteniuT ultra jirotlioracis basin pertingentes, minus tenues, extror- 
sum iiiudice incrassatff, nigrse, articulis quinijue basalibus rutb-testaceis. Protliorax longitudine vix dimidio 
latiiir, apice utrinque leviter sinuatus, medio sub-rntuudato-productus, basi sub-truncatus, lateribus inargi- 
natis, pone apicem parum ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, postieis fere rectis; superne convexus, 
rufb-testaceus, sub-opacus, subtiliter, crebre punctulatus, utrinque pone medium fovea longitudinali, postice 
iuipressione la-vi cum opposita conjuncta. Scuteiluni sub-i|uadratum, iiigrum, opacum. Eiytra antice trun- 
cata, ]irothoracis basi liaud latiora, quam lata vix dimidio longiora, callo suprahuinerali paruin elevato, 
obtuso; lateribus fere recta, apice singulatini rotundata, superne convexa, rutb-testacea, sub-opaca, crebre, 
evidentius |iunctata, costis quatuor longitudinalibus leviter elevatis, augustis instructa, margine basali tenuiter 
maculaque parva in singulo elytro pone medium disci, nigris. Pygidium planuni, rufo-testaceum, crebre 
punctatuni. Corpus subtus saturatius rufo-testaceum, sub-nitidum, crebre puuctatum. Pedes rufo-testacei, 
]iunctulati. 

\ C. /Ti'' 

337. Mjocliroiis dciitiiollis. '-'^i 

Oblongus, convexus, siipra nigro-fuscus, sub-opacus, griseo-squamosus, subtus a^neus, 
iiitidus, parce setulosus; clypeo, antennis palpisque rufo-testaceis, capite prothoraceque 
crebre rugoso-granulatis, lioc utrinque breviter tridentato; elytris crebre punctato-striatis, 
interstitiis angustis, parum elevatis; tibiis anticis intus ante apicem dente aucto instructis. 
— Long. 6 — 7, lat. 3 — 3i millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatum, paruni convexuni, nigro-fuscum, opacum, crebre rugoso-granulatum, squamis 
griseis adspersum, obsolete, longitudinalitcr canaliculatuiii. Clypeus et palpis rufo-testaceis. Oculi rotundati, 
cmvexi, nigri. Antennse ultra protlioracis basin pertingentes, ferrugineae, parce pilosffi, extrorsum sensim 
inodice incrassat». Protliorax longitudine vix latior, apice medio rotundato-productus, utrinque oblique trun- 
catus, basi marginatus, utrinque oblique truncatus, lateribus angu.ste marginatis, pone apicem ampliatis, den- 
tibus tribus parvis arinatis, angulis anticis deflexis, obtusis, postieis sub-rectis; superne convexus, nigro- 
fuscus, opacus, crebre rugoso-granulatus, squamis griseis sat dense adspersus. Scutellum rotundatum, nigro- 

jiiceum, sub-nitidum, glabrum. Eiytra antice truncata, ()rotliorace latiora et illo plus duplo longiora, hunicris 

-) 1 

Zoologi. Insekter. *^ -*■ 162 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

rotuiidatis; lateribus recta, apice coiijunctim rotumlata, su|ieriie coiivexa, nigro-fusca, sub-opaca, squaniis 
griseis sat deiise obsita, crebre, mediocriter profuiide puiirtato-striata, interstitiis augustis, parum elevatis. 
Corpus subtus seneuin, iiitidLiin, crebre i)iinctatiiui, setulis brevibus, albidis adsptM'sum. Pede.s ffnei, uitidi, 
parcius puiictati, setuli.s albidis adsppi-si; femni'il)us clavati^, nuitici.s; tibiis canaiicuiatis, aiiticis intus ante 
apiceiii dente aucto annatis. 

338. Tv|tO|)lioi'iis anstralis. 

Ovatns, convexus, niger, sub-nitidu.-^; iuitennis testaceis, avticiilia quiuque ultiinis 
basi infuscatis; cljpeo, palpis pedibusque testaceis, geniculis infuscatis; capite })ostice sub- 
tiliter, autice evideutius punctiilato, inter ocalos breviter canaliciilato, orbitis nifo-testaceis; 
prothorace subtiliter, minus erebre punctulato, lateribus confuse ferrugineis; elytris medio- 
criter punctato-striatis, liuea dorsali lata, poiie medium lineola nigra divisa vittaque iutra- 
marginali rufo-testaceis ornatis. — Long. 51, lat. 31 niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput siib-rotuadatiun, nigrum, sub-nitidum, postioe paruin convexum, crebre, subtiliter, aiitice pla- 
nuui evideutius puuctatum, inter oculos caualicula brevi, longitudinali iusculptuni, orbitis superue sat late 
rufo-testaceis. Clypeus et palpi testaceis. Oculi sub-ovati, convexi, uigri, antice leviter emargiuati. Aii- 
tennre sub-tenues, testacere, articulis quiuque ultimis basi late infuscatis. Prothorax loiigitudine diniidio 
latior, apice truncatus, basi tenuiter inarginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste retlexo-margi- 
natis, ultra medium rotundato-ampliatis, dein noniiiliil angustatis, angulis anticis deflexis, sub-acuminatis, 
posticis obtusis; superue convexus, niger, nitidus, subtiliter, minus crebre punctulatus, lateribus confuse 
ferrugiueo-marginatus. Scutollum mediocre, ferrugiueum, nitidum, lan-e, apice sub-rotundatum. Ellytra an- 
tice conjuuctim vix emarginata, prothorace nomiihil latiora, quam lata dimidio longiora, callo supralmmerali 
parum elevato, obtuso; lateribus poue medium perparum ampliata, apice conjunctim rotuudata, superue con- 
vexa, nigra, nitida, sat profunde punctato-striata, interstitiis sub-planis, la?vibus, siugulo elytro vittisque 
duabus rufo-testaceis ornato, una non procul a sutura, sat lata, pone medium lineola nigra divisa et extus 
ante apieem abbreviata, altera angustiore, intramargiuali, ad a]iicem cum suturali connexa. Corpus subtu^ 
nigrum, nitidum, obsolete punctulatum. Pedes testacei, nitidi, punctulati; femoribus medio clavatis, muticis; 
tibiis posterioribus extus apice-emarginatis. 

339. Typoplioriis ruiicc|is. 

Breviter ovatus, convexus, niger, nitidus; antemiis basi pedibusque flavo-testaeeis; 
capite subtiliter, crebre punctulato, inter oculos transversim canaliculato, rufo-testaceo; 
|)rothorace creberrime punctulato, mai'gine apicali rufescente; elytris confertim punctato- 
striatis, interstitiis augustis, leviter convexis. — Long. 2\, lat. Ii millini. 

Patria: Java. 

Caput sat magnum, sub-rotundatuin, parum convexum, rufo-testaceum, sub-nitidum, crebre ijuiu-tu- 
latum, inter oculos transversim tenuiter canaliculatum. Palpi Havo-testacei. Oculi rotundati, convexi, iiigri. 
Autennse longitudine fere dimidii corporis, nigr;e, articulis quin(pie basalibus testaceis, tribus ultimis modice 
incrassatis. Prothorax longitudine parum latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus non uiar- 
ginatis, ultra medium sonsim rotundato-ampliatis, dein basin versus nonnihil angustatis, angidis anticis ob- 
tusis, posticis rotundatis; superue convexus, creberrime punctulatus, niger, sub-nitidus, antice anguste, indc- 
terminate rufescenti-raargiuatus. Scutellum sub-quadratum, nigrum, parum nitidum, subtiliter, crelire pun- 
ctulatum. Klytra antice truncata, prothorace duplo latiora, quain lata nonnihil longiora, humeris rotundali<, 
callo suprahumerali modice elevato, obtuso; lateribus pone basin leviter sinuata, dein perparum rotundato- 
ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, tota nigra, sub-nitida, crebre, medio- KNTOMOLOGISKA BIDRAG. 163 

criter punctato-stiiata, interstitiis augustis, leviter convexis, impunotatis. Coiiju^ subtus nigiiim, sub-nitiduni, 
puiictulatiini. Pedi^s flavo-testarei, nitidi, parcp, brrviter pubesecntcs. 

;^)l(i. Ty|»o|tlioriis l»i|»lii<riatiis. 

Ovatus, convexus, rufo-testaceus, nitidus; anteiuiis basi jjLclihusque diliitiorihiis; ver- 
tice sub-triangulariter elevato, fere lani; protliorace parcv iiuiictulato; scutello iiigro; ely- 
tris sat profunde punctato-striatis, sutura et pläga siiiguli media, sat inagna, inargiiii 
laterali adfixa, nigris. — Lorig. 2|, lat. l'i iiiilliin. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-ovatuni, paruni imiiintxuiii, nitVi-tcstaceiuu, vpitifc suii-tiiaiigulaiiter elevatuni, \wve, niti- 
lUnn. Maiidibulae iiigra\ Palpi rufo-testacei. Oculi nvati, niodice convexi, iiigii. Anteniia» ultra protho- 
ra<-is basiii pertiiigentes, rufi)-testacPR^ basi tenuioi-es, dikitiores, extrorsum spiisim incrassata'. Protliorax 
Iniigitudine vix latior, antice quani basi nomiihil angustior. apice utriiique siiiuatus, iiiedio rotundato-produ- 
rtus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus teiiuiter niai-giiiatis, jione apicpin [iaullo anipliatis, angulis an- 
ticis autrorsum productis, obtusis, posticis lateraliter noiinihil prnminulis, acuminatis; supenie convexus, rufo- 
testaceus, nitidus, parce, evidenter pum^tulatus. Scutpliuiii sub-triangulare, nigruni, nitiduni. Elytra antice 
conjunctim leviter rotundato-eiiiargiiiata, prothorace diniidio lati(ii-a cL illn duplo loiigiora, hiimeris rotundatis, 
(•allo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus ultra mpdiuni sensim noniiiliil ampliata, apice rotuii- 
data, superne convexa, postice declivia, rufo-testacea, nitida, sat profunde, regulariter punctato-striata, inter- 
stitiis planis, laävibus, sutura tota plagaque singuli in niedio, magna, transversa niargini laterali adtixa ibique 
antrorsum nonnihil continuata nigris. Corpus subtus parum nitiduni, subtiliter, crebre punctulatum. Pectus 
ferrugineum. Abdonien dilutius rufo-testaceum. Pedes dilute rufo-testacei, punctulati; tibiis posterioribus 
extus apice emarginatis. 

341. Typoplionis iiigroiiofatus. 

Oblongo-ovatus , rufo-testaceus, nitidus; antennis extrorsum nigro-fuscis; iirothorace 
l)arce punctidato, dorso niacvdis duabus oblongis nigris notato; elytris mediocriter pun- 
ctato-striatis, striis apiceni versus subtilioribus, sutura, fascia pone medium, comnunii, 
uti^inque abbreviata maculaque basali elongata singuli nigris; femoribus posterioribus subtub 
dentatis. — Long. 2 — 2^, lat. U — H millini. 

Var. cc: signaturis protlioracis elytrorurnque dilutioribus, ferrugineis, liarum fascia 
postica interdum deficiente. 

Patria: Java. 

Caput rotundatum, coiivexum, rufo-tpstaccuni, nitiduni, snbtiliter, minus rrebre puncttdatuni, inter 
oculos canalicula teimi, transversa insculptuni. Oculi rdtiuidati, convexi, nigri. Antcnna' longitudine dimidii 
corporis, flavo-testacea3, extrorsum sensim incrassatre, articulis quin(iup ultimis nigro-fuscis. Protliorax longi- 
tudine vix latior, apice utrinque leviter sinuatus, medio nonnihil rotundato-productus, basi paruni profunde 
bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatus, pone apicem modice rutundato-anipliatns, angulis anticis defiexis, 
sub-obtusis, posticis rotundatis; superne convexus, rufo-testacpus, nitidus, parce pnnctulatus, maculis duabus 
oblongis, nigris ornatus. Scutellum sub-rtriangnlare, ruto-fprrugineuni, nitidum, hcve. Elytra antice sub- 
truncata, protliorace iliniidio latiora at illn plus duplo longinra, luinipris rotundatis, callo suprahumerali 
parum elevato, olitusn; lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice declivia, 
lutb-testacea, nitida, mediocriter, minus crebre punctato-striata, striis apicem versus subtilioribus, sutura, 
fascia pone medium, trans^versa, comniuni, utrinque nonnihil obliqua, valde abbreviata maculaque singuli 
basali elongata, nigris vel ferrugineis. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre j)unctulatura. 
Pedes rufo-testacei, nitidi; femoribus incrassatis, posterioribus subtus dente brevi, acuto armatis; tibiis 
posterioi ihus extus ante apicem emarginatis. c 164 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

342. Acis vestita. 

Rotundata, coiivexa, obscure cupreo-a^nea, sub-nitida, dunsc, I)ivviter cinereo-i)ubci- 
scens; antennis basi pedibusque rufo-testaceis; capite luagno, rotuiidato prothoraceque 
crebre i>unctulatis; clytris mediocriter punctato-striati.-^, iiiterstitiis latcTalibiis sub-carinatis. 
— Long. IJ, lat. l\ niillim. 

Patria: Insula Maiiritius. 

Caput inagnum, rotuiKhituiii, iiio.lice convexLim, cuiireo-wiieuni, siib-iiitidiini, .subtiiiter, (Tclirc puii- 
tulatuin, pube depressa, cinerea sat dense obsitum. Oculi rotmidati, coiivexi, ni<.'ri. AiitennsB longitudine 
dimidii corporis, nigro-fuscffi, extrorsuin sensim modice iiicrassataa, articulis quiiique basalibus rufo-testaceis. 
l'rothorax longitudine duplo latior, apice utrinque leviter sinuatus, basi paruiii profunde bi-sinuatus, latei-iljus 
tenuiter marginatis, pone apicem subito rotundato-ampiiatis, aiigulis anticis deflexis, obtusis, posticis leviter 
rotundatis; superne convexus, cupreo-asneus, sub-nitidus, subtiiiter, crebre punctulatus, pube depressa, cinerea 
sat dense vestitus. Scutelluiu triangulära, concolor, punctulatum, dense pubescens. Elytra antice truncata, 
prothoracis basi non latiora, quam lata parum longiora, hunieris rotundatis; apicem versus perparum angu- 
stata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cupreo-fenea, sub-nitida, mediocriter, sat crebre punctato- 
striata, interstitiis dorsalibus planis, lateralibus sub-convexis, pube depressa cinerea obsitis. Corpus subtus 
nigro-ffineum, sub-nitidum, fere glabrum, crebre punctulatum. Pedes sat longi, rufo-testacei, nitidi; feniu- 
ribus medio incrassatis, subtus naiticis. 

343. Dia {»ataguiiica. 

Oblongo-ovata, convexa, nitida, supra cuprea, subtus nigro-auiea; antennis pedi- 
busque rufo-testaceis, illis apice infuscatis; prothorace sat profunde, ininus crebre pun- 
ctulato; elytris sat profunde punctato-striatis. — Long. 2, lat. 1 niillini. 

Patria: Patagonia (I'ort Faniine). 

Caput sub-rotuiidatum, leviter convexura, cupreuni, nitidum, subtiiiter, crebre punctulatum, antice 
viridi-ajneum. Oculi rotundati, parum convexi, nigro-brunnei. Antennte dimidio corpore breviores, minus 
tenues, rutb-testacea?, parce pubescentes, extrorsum sensim modice incrassat.T, articulis brevibus, ultimo acu- 
rainato. Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reilexo-marginatis, 
medio modice rotundato-ampiiatis, aiigulis anticis obtusis, [losticis fere rectis; superne convexus, cupreus, 
nitidus, sat profunde, minus crebre punctulatus. Scutellum triangulare, cupreum, nitidum, laive. Elyti-a 
antice truncata, prothoracis basi parum latiora, quam lata dimidio longiora. callo su[iraliumerali non elevatn ; 
lateribus pone basin nonnihil ampliata; a medio sensim nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, su- 
perne convexa, cuprea, sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, la?vibus. Corpus subtus nigi-o-seneum, 
nitidum, subtiiiter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitiili, punctulati; femoribus posticis modice 
incrassatis, sub-compressis. 

344. Notla |H'o\iiiia. 

Oblongo-ovata, modice convexa, cupi'ea, nitida; antennis basi palpisque testaceis; 
prothorace crebre, subtiiiter punctulato, lateribus antice subito, pone medium modice 
rotundato-ampliato; elytris irregulariter punctato-striatis, pone hiuneros vage, crelirius 
punctatis, striis usqne ad apicem continvtatis. — Long. 4, lat. 2 niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Statura fere et summa similitudo X. ohJonga.', magis cupreo-nitida, lateribus prothoracis rotundatis, 
elytrorum striis usque ad apicem extensis etc. ab illa bene distincta. Caput sub-rotundatum, parum con- 
vexum, sat crebre, evidenter punctulatum, cupreum, sub-nitidum, postice breviter, longitudinaliter canalicu- 
latum. Palpi testacei, apice infuscati. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennse ultra prothoracis ENTOMOLUGISKA BIDllAG. ■ 1G5 

basin nonniliil pertiiigentes, testacore, articiilis qiiinque ultimis crassioribus, iiigro-fuscis. Prothorax longitu- 
dine fere duplo latior, apice utrinque vix siiiuatus, basi reflexo-niarginatus, sub-bisinuatus, lateribus tenuitor 
marginatis, pone apicem ultra medium subito, dein modice rotundato-ampliatis, angulis antiris deflexis, 
obtusis, po.-iticis sub-rotundatis ; superno modice convexus, cupreus, nitidus, sat crebre, subtiliter punctatus. 
Scutellum raediocre, cupreum, nitidum, sub-l^ve, apioe rotundatum. Elytra antice vix emarginata, protlio- 
race parum latiora at ilio duplo longiora, humeris rotundatis; lateribus recta, pone medium nonnihil angu- 
stata, apice conjunctim rotuudata; superne modice convexa, cuprea, nitida, minus reguiariter punctato-striata; 
striis usque ad apicem continuatis; supra callum humeralem leviter, longitudinaliter impressn, pone callum 
crebre, vage rugoso-punctata. Corpus subtus cupreo-asneum, sub-nitidum, crebre, pectore evidentius, abdo- 
mine subtilius punctulatis. Pedes cupreo-aäuei, iiitidi, [xmctulati; femoribus medio modice clavatis, muticis. 

345. ^odii »bioiiga. 

Oblongo-ovata, modice convexa, iiitida; antennis basi palpisque testaceis; tibiis apice 
tarsisque ferrugineis; prothorace minus crebre, subtiliter punctulato, pone apicem ultra 
medium oblique ainpliato, ibique sub-angulariter dilatato; elytris parum profunde punctato- 
striatis, striis ånte apicem desinentibus. — Long. :2i — 4, lat. If — 2i millim. 

Patria: Montevideo, Buenos Ayres. 

Capiit sub-rotundatum, parum convexum, reneura, sub-cupreo-micans, minus crebre, evidenter punctu- 
latum. Palpi testacei, articulo ultimo nigro-piceo. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenns ad 
prothoracis basin pertingentes, nigro-picea?, extrorsum incrassat», articulis 2 — 6 testaceis. Prothorax longi- 
tudine duplo latior, antice quam basi multo angustior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter 
marginatus, utrinque parum sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, ultra medium oblique arapliatis, 
ibique sub-angulariter dilatatis, dein basin versus nonnihil angustatis, augnlis anticis deflexis, lateraliter 
nonnihil productis, acumiaatis, postieis fere rectis; superne modice convexus, seneus, nitidus, minus crebre, 
subtiliter punctulatus. Scutellum mediocre, cupreo-reneum, nitidum, Iseve, apice utrinque oblique truncatum. 
Elytra antice leviter rotundato-emarginata, prothorace parum latiora at illo duplo longiora, humeris rotun- 
datis; lateribus vix ampliata, pone medium sensim angustata, apice sub-rotundata, superne modice convexa, 
parum profunde, minus reguiariter punctato-striata, -striis ante apicem desinentibus, quinta et sexta longe 
ante apicem connexis; apice ipso sub-elevata, supra callum humeralem longitudinaliter, leviter impressa. 
Corpus subtus ffiueum, nitidum, sat crebre, subtiliter punctulatum. Pedes eeuei, nitidi, punctulati; femoribus 
medio modice incrassatis, subtus muticis; tibii* apice tarsisque ferrugineis. 

34G. Nodii ciipresccus. 

Rotundata, convexa, nitida, supra cuprea, subtus ajnea; antennis palpisque rufo- 
ferrugineis; capite antice a-neo protlioraceque parce, sat profunde punctulatis; elytris sub- 
geminatim punctatis, stria sutnrali antice valde a!)breviata impressis. — Long. 3i, lat. 2i 
millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput sub-ovatum, leviter convexum, cupreum, nitidum, parce, evidentius punctulatum, antrorsuni 
angustatum, viridi-jeneum, apice emarginatum. Palpi rufo-ferruginei, apice nigro-picei. Oculi rotundati, 
modice convexi, nigri. xintennaB ultra prothoracis basin pertingentes, minus tenues, nigra\ extrorsum incras- 
satffi, articulis quatuor basalibus rufo-tcstaceis. Prothorax longitudine fere duplo latior, antice quam basi 
multo angustior, apice utrinque leviter sinuatus, medio nonnihil rotundato-productus, basi sub-bisinuatus, 
lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone a|)icem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, antror- 
suni nonnihil prominulis, sub-acuminatis, postieis retrorsum parum productis, aciitis; superne convexus, cu- 
preus, nitidus, parce, sat profunde punctulatus. Scutellum mediocre, cupreum, iiiriduni, lave, apice sub- 
rotundatum. Elytra antice vix rotundato-emarginata, prothoracis basi hand iatiorii, quam lata non longiora. 1(J6 EUGEN I KS 1;ESA OMKKING -T o UD en. 

luuiioiis rotuiidatis; laterilius vix aniplicita, apice conjuiictiui rotumlata, supenie convexa, cuprea, nitida, 
sul)-gen)inatiiii i)unctata, stiia suturali antice valde abbreviata impressa. Coijms subtus viridi-ivneum niti- 
diiiii, subtiliter, crt-bi-e puiictulatuiii. Pedr.s viridi-aniei, iiitidi, .subcupreo-iiiicaiites, pimctulati, teiuiiti-r, bre- 
vitei' puliesccntes. 

347. Noda vai^aliiiiula. 

Rotundtita, convexa, viridi-a^nea, iiitida, .sid)tu8 caerulea; aiitennis basi, tibiis tar- 
si.s(jue riifo-testaceis; caiiite jirotboraceque subtilittT, [)ai'ce puiictulatis, hoc ba.si leviter bi- 
.sinuato; elytris sat jirofuiidc, iiiiuu8 crebre, hiiic inde sub-seriatiiu puuctatis. — Loug. 
•2A-3, lat. U-2 luilliui. 

Var. (('• siipra fU[)reo-a'nea, iiitida. 

Var. fi: supra carulea, nitida. 

Var. y: ut genuina, sed pedibus totis rufo-testuceis. 

Patria: In.suliv Puna, Oalm et Taiti. 

Caput ovatuiii, leviter fonvexum, £eneuin, nitiduni, minus crebre punctulatum, antrorsum angustatuin, 
vertice tenuiter, longitudiiialiter canalieulatum. Clypeus testaceus. Mandibulse nigro-piceae. Ocuii rotundati, 
niodice convexi, nigri. Antenna longitudine dinudii corporis, sub-tenues, tiavo-testace«e, ai'ticuli.s quinque 
ultiniis modice iiu-rassatis, nigro-fusci.". l^dtlinrax longitudine dujiln laticir, anteiius quam basi multo angu- 
stior, apice utrini|ue leviter sinuatus, iiiedid j)aiuin rotundato-productus, basi bi-sinuatus, lateribus tenuiter 
refiexo-iiiarginatis, pone apicein subito rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, nonnihil prominulis, sub- 
acurainatis, posticis retrorsum niodice productis, acutis; superne convexus, viridi-a3neus, nitidus, subtiliter, 
minus crebre punctulatus. Scutelluni mediocre, viridi-asneum, nitidum, la;ve, apice rotundatum. Elytra an- 
tice conjunctim leviter rotundato-eniarginata, protlioracis basi vix latiora, quam lata non longiora, humeris 
rotundatis; lateribus liaud anipliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridi-ffinea, nitida, pro- 
funde, parcius, minus regulariter, sub-seriatim punctata. Corpus subtus nigrura, sub-nitidum, vix punctu- 
latum. Pedes mediocres; fenioribus medio modice incrassatis, nigro-ca?rulescentibus, subtus muticis: tibiis 
tarsisi|ui' rufu-testaceis. 

Oli!^. In specimina nonnulla elyti^a subtilius punctata, ca;teruni omnino ut in genuina. 

348. \0(la jniiuila. 

Rotundata, convexa, supra viridi-a^nea, sid)tus nigro-carulea, nitida; antennis basi 
palpisque testaceis; capite subtiliter, crebre punctulato, basi tenuiter suleato; pnitliorace 
parcius, profundius punctato; elytris profunde; minus regulariter, sub-seriatini puuctatis. 
— Long. '2\, lat. \\ millini. 

Patria: Brasilia (Rio flaneii"o). 

Statura et suinma siniilitudo A'. ruyabiinJa-. nonnihil minor, protliorace profundius punctato, pedibus 
totis viridi-feneis ab illa niox distincta. Ca)iut sub-ovatum, parum convexum, viridi-aMieum, sub-nitidum, 
subtiliter, crebre punctulatum, postice tenuiter, longitudinaliter carinatum, antrorsum angustatum. Palpi 
testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antenna' ultra prothoracis basin pertingentes, flavo- 
testacea), articulis quinque ultimis crassioribus, nigris. Prothorax longitudine fere duplo latior, antice quam 
basi multo angustior, apice utrin(iue leviter sinuatus, medio parum rotundato-productus, basi sub-bisinuatus. 
lateribus teiuiitcr reflexo-marginatis, pone apicem rotundato-aniidiatis, angulis anticis deflexis, antrorsum 
nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis retrorsum parum [troductis, acutis; superne convexus, viridi- 
a^neus, nitidus, parce, sat profunde punctatus. Scutellum mediocre, viridi-seneum, nitidum, Iseve, apice rotun- 
datuni. Elytra antice vix rotundato-emarginata, prothoracis basi liaud latiora, quam lata non longiora, hu- 
meris rotundatis; lateribus fere recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridi-a^nea, nitida, pru- 
funde, minus crebre, sub-seriatim punctata. Corpus subtus nigi'o-caeruleum, nitidum, subtiliter punctulatum. 
l'edes nigro-caM'ulescentes, nitidi, parce punctulati; fenioribus medio modice incrassatis, muticis. ENTOMOLOfilSKA BIDRAG. lUT 

349. Ediisa (»iihcriila. 

Oblongo-ovata, nitida, supni prasiiut, doiise flavesceuti-pubescens, subtus cuprea; an- 
tennis, clypeo pedibusque testaceis, illis articiilo idtinio apice nigro; capite subtiliter pun- 
ctulato, postice teimiter canaliculato, anticu denudato, pidchrc vii-idi-nitentc; prothorace 
sidjtilitur punctulato; elytris pariiin profunde piinctato-striatis, interstitiis crebre, subtiliter 
rugulosis; feinoribus anticis incrassatis, subtus dente brevi, valido, sub-obtuso annatis. — 
Long. 4— 4J, lat. 2 — 2^ inillim. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidney). 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, prasiiium, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube 
fiavescenti deuse obsitum, postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, aiitice denudatuin, pulclire viridi- 
iiitens. Clypeus et palpi testaceis. Oculi ovati, coiivexi, nigri. AnteniKc diinidio corpore loiigiores, tenues, 
Hlitormes, testaceaä, parce pubescentes, articulo ultiiim apice nigro. Prothorax loiigitudine duplo latior, apice 
truiicatus, basi leviter bi-siiiuatus, lateribiis aiitice posticeque angustatis, niedio rotuiidato-ampliatis, angulis 
anticis deflexis, obtusis, posticis rotundatis; superne niodice coiivexus, prasinus, sub-nitidus, subtiiit?r, crebre 
punctulatum, pulie brevi, densa, flavescenti obsitus. Scutellum inediocre, prasiiuun, ])ubescens, apice rotun- 
datum. Elytra antioe truncata, prothorace nonniiiil latiora et iilo plus tripio longiora, humeris rotundatis; 
lateribus recta, ioiige pone medium nonnihil angustata, apice coujunctim rotundata, superne convexa, pra- 
sina, nitida, luibe densa, diiute tia.\'o-;ceiiti obsita, parum profunde punctato-striata, interstitiis subtiliter, 
crebre rugulosis. Corpus subtus cupreum, nitidum, crebre granulato-punctatum, pube cinerea sat dense 
vestitum. Pedes flavo-testacei, crebre punctulati, tenuiter cinereo-pubescentes; femoribus medio incrassatis, 
anticis subtus inedio dente brevi, valido, ubtuso arniatis. 

350. Kdiisn viridipciiiiis. 

Oblongo-ovata, cuprea, nitida, pube brevi, cinerea dense obsita; clypeo, antennis 
pedibusque rufo-testaceis; capite protboraceque crebre, subtiliter punetulatis; elytris pra- 
sinis, parum profunde punctato-striatis, crebre, transversiin rugulosis; femoribus anticis 
muticis. — Long. 3, lat. U millim. 

Patria: Nova Hollaiidia (Sidney). 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, cupreum, sub-nitidum, crebre punctulatum, pube cinerea 
obsitum, antice sub-denudatuni, magis nitidum. Clypeus et palpis rufo-testaceis. Oculi sub-rotundati, con- 
vexi, nigri. Antennse dimidio corpore longiores, sub-tenues, filiformes, testaceaä, parce pubescentes, extrorsum 
saturatiores. Protliorax longitudine vix dui)lo latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, antice posti- 
ceiiue angustatus, medio rotundato-ampliatus, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rotundatis; superne 
modice convexus, cupreus, nitidus, subtiliter, crebre [lunctulatus, puVie brevi, densa cinerea obsitus. Scutel- 
lum mediocre, cupreum, punctulatum, pubescens, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace non- 
nihil latiora et illo fere tripio longiora, ad humeros rotundatos nonnihil anipliata, lateribus recta, longe pone 
medium nonnihil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, prasina, nitida, pube densa, cinerea 
obsita, parum profunde punctato-striata, interstitiis crebre, transversim rugulosis. Corpus subtus cupreum, 
nitidum, punctatum, tenuiter cinereo-pubescens. Pedes rufo-testacei, punctulati, breviter pubescentes; feino- 
ribus nirilii) incrassatis, omnibus muticis. 

351. Eiliisa cvaiiC8cciis. 

Oblongo-ovata, modice convexa, viridi-scricea, ]iarum nitida, pulie brevi, alliida a<l- 
spersa; antennis longis, clypeo, palpis pedibusque flavo-testaceis; prothorace crebre pini- 
ctulato, lateribus rotundato; elytris crebre, vage punetulatis. — Long. 2, lat. !', milliin. 

Patria: Nova Ilollandia (Sidney). 168 EUGF.XIKS KESA O M K IM N G JO T! DEN. 

Caput suli-iotuiulatuni, pariini convexum, viridi-srriceuiii, liaud nitidum, crebre, evidenter punctu- 
iatimi, lirevitpr pulicM-iMi.s. Clypcus et palpi flavn-testaceis. Oculi rotundati, convexi, iiigri. Antennse cor- 
pure noniiiliil l)ic\ini-os, minus teiuics, ilavo-testacese, parce pubescentes, extrorsum sensim leviter incrassata'. 
]'i-(ithoi'ax lonifituilinc vix dimidio latior, apice truncatus, li.i.si rotundatus, lateiibus medio rotundato-anipli- 
atis, an^iilis aiiticis di^Hexis, obtusis, posticis rotundatis; superiie modice convexus, viridi-sericeus, paruni 
lutidus, subtiliter, iMflne punctulatus, pubf brevi, albida tibsitus. Scutellum mediocre, viridi-sericeum, pun- 
rtulatuin, apice nitundatuin. Elytra aiitice truncata, prothnrace vix dimidio latiora, quam lata noiiiiihil lon- 
iiidia, ad liumei'os ri)tiindatos nonnibil ampliata, lateribus rerta, pone nipdiuiii angustata, apice coiijuiictini 
rotundata, superne lundice cnn\'e.\a, viritli-sericea, jnuaim nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata, pube 
brevi, albida adspersa. Corpus subtus viridi-asneum, nitidum, glabrum, evideiitius, crebre punctulatuni. Fedes 
riavu-testacei, punctulati, bi\'viter jiubescentes; femnribus medio incrassatis, omnibus subtus niutici,'-. 

352. Colaspis gciiiiiiata. 

Oblongo-ovata , coiivexa, cupreo-HMiea , iiitida; aiiteiiiiis, palpis jiedibiiscjue testaceis; 
capite crehre puncta.tu, teiniiter caiialictilato; prothoface sat crebre punctato, laterilms 
medio sub-dentato; elytris mediocriter, crebre, geiuiiiatiiii piuictatis, interstitiis alternis eo- 
statis. — Long. 5^ — 7A, lat. o — 4^ luilliiu. 

Patriu: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput rotuuilatum, ctunexuni, cupreo-ci?neum, nitidum, crcLire punctatum, postiee medio tenuitei- cana- 
iiculatum. Clypeus testaceus. Palpi fiavo-testacei, articulo uitimo iufuscato. Oculi sub-ovati, convexi, nigri. 
Antennse lougitudine fere elytrorum, teuues, testaceas, parce pubescentes, articulis septimo et duobus ultimis 
leviter infuscatis. Prothorax longitudine dimidio latior, antice (piani basi multo angustior, apice vix rotun- 
dato-emarginatus, basi marginatus, utrin(pu» sinuatus, lateribus anguste refiexo-marginatis, ultra medium 
oblique ampliatis ibiipie angulariter nonnibil productus, tum subito angustatis, angulis anticis deflexis, sub- 
obtusis, ■ posticis in dentem jiarvum excurrentibus; supra convexus, cupreo-feneus, nitidus, sat crebre, pro- 
funde, dorso postico noiniiliil parcius punctatus. Scutellum sub-triangulare, cujireum, nitidum, bvve. Elytra 
antice sub-truncata, protliuracis basi nonnibil latiora, quam lata diniidio longiora, humeris rotundatis; late- 
ribus baud ampliata, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, cupreo- 
a?nea, nitida, sat crebre, mediocriter, geminatim punctata, intcrstitiis alternis latioribus, costatis, Iwvibus. 
Corpus subtus cupreo-seneum, nitidum, parce punctulatum. Fedes testacei, nitidi, vix punctati; temoribus 
parum incrassatis, nmticis; tibiis parce breviter pubescentibus. 

353. Colaspis palliiliila. 

Oblongo-ovata, convexa, dilute flavo-testacea, sub-nitida; oculis et antermarum arti- 
culis quinqne ultimis nigris; capite j^ai^ce punctato, inter oculos canaliculato; prothoraee 
parce, ina^qualiter punctato, ad latera leviter impresso, lateribus medio parum sinuatis, 
obsolete bidentatis; elytris ad stituram punctato-striatis, disco minus regidariter, sid)-seri- 
atim punctatis, iuterstitiis alternis 8idj-costatis. — Long. Gi, lat. 3i millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, pallide Havo-testaceum, sub-nitiJuni, parce, sat profunde 
punctatum, inter oculos longitudiiialiter canaliculatum, antice sub-ltevigatum. Mandibul» apice infuscata'. 
Falpi flavo-testacei. Oculi ovati, convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antenna^ dimidio corpore longi- 
ores, sub-tenues, filiformes, articulis spx basalibus llavo-testaceis, sexto obscuriore. quinque ultimis nigyis. 
Friithorax loiigitudiiie dimiilio latiur, apice truncatus, basi leviter rotundatus, latei'ibus pone apicem oblique 
ampliatis, dein leviter sinuatis, obsolete bidentatis, basin versus obliijue angustatis, angulis anticis nonnibil 
reilexis, acuminatis, posticis ol)tusis; superne modice convexus, dibite Havo-testacpus, nitidus, parce. ina,Mpui- 
liter, sat profunde punctatus. utrinque ad latera impressus. Scutplluni sub-triangulai'e, pallide testaceuiii. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 169 

nitiduni, parcc imnctulatum, apice rotundatum. Elytra antico truncata, prothorace nonniliil latiora et ilio 
duplo et dimidio loiigiora, humeris rotundatis, callo sui)rahumerali parum elevato, obtuso; lateribus haud 
ampliata, pone medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute iiavo-testacea, sub- 
nitida, ad suturam .sat regulariter punctato-striata, interstitiis planis, extrorsum minus regulariter sub-seri- 
atim punctata, interstitiis alternis sub-costatis. Corpus subtus dilute flavo-tostaceum, nitidum, sub-laeve. 
Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, obsolete punctulati. 

354. Colaspis ciiNtaiiea. 

Ovata, convexa, castanea, nitida; anteniiis, palpis pedibusque dilutioribus; capite 
postice sub-kevigato, inter oculos longitudinaliter, breviter canaliculato, antice inipresso, 
punctulato; prothorace parce punctato; elytris profunde, minus crebre punctato-striatis, 
interstitiis Ifcvibus, dorsalibns nonnihil convexis. — Long. 5 — ti, lat. 3 — oi niillim. 

Patria: Insula Puinipet. 

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, castaneum, nitidum, postice sub-la;vigatum, inter oculos 
breviter, longitudinaliter canaliculatum, antice impressum, minus crebre punctatum. Palpi rufo-testacei. 
Oculi ovati, convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antennse longitudine dimidii corporis, sub-tenues, fili- 
formes, testaceee, parce pilosae. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice truncatus, postice utrinque 
leviter sinuatus, tenuiter marginatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, pone apicem ultra medium modice 
rotundato-ampliatis, dein nonnihil angustatis, angulis anticis reflexis, acuminatis, posticis fere rectis; superne 
convexus, castanous, nitidus, parce, mediocriter, vage punctatus. Scutellum mediocre, castaneum, nitidum, 
lEeve, apice rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace parum latiora, quam lata dimidio longiora, 
humeris rotundatis, callo suprahuraerali parum elevato, obtuso; lateribus haud ampliata, apice conjunctim 
rotundata, superne convexa, castanea, nitida, profunde, minus crebre punctato-striata, interstitiis modice 
latis, Isevibus, dorsalibus perparum elevatis. Corpus subtus dilute castaneum, nitidum, la;ve. Pedes rufo- 
testacei, nitidi, obsolete pmictulati, geniculis leviter infuscatis. 

355. Colaspis trivialis. 

Oblongo-ovata, convexa, viridi-ajnea, nitida; antennis flavo-testaceis; articulis 7, 10 
et 11 nigris; capite sat crebre punctato, postice tenuiter canaliculato, antice impresso; 
prothorace profunde, ci-ebre punctato, lateribus ultra medium oblique ampliatis, ibique 
breviter dentatis; elytris geminatim punctato-striatis, pone medium lutesccntibus, interstitiis 
alternis elevatis; pedibus flavo-testaceis, genictdis leviter infuscatis. — Long. 6 — 6h lat. 
3—31 millim. 

Var. (C elytris fere totis sordide lutescentibus, basi parum a.meo-micantibus. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, viridi-reneum, nitidum. sat profunde et crebre punctatum, 
postice tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, apice profunde, rotundatim impressum. Clypeus flavo-tcsta- 
ceus, apice leviter emarginatus. Palpi flavo-testacei, articulo ultimo leviter infuscato. Prothorax longitudine 
fere dui.lo latior, apice truncatus, postice tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste 
reflexo-marginatis, pone apicem ultra medium ohli(|uo ampliatis, ibique dente brevi armatis, dcin basin versus 
oblique angustatis, angulis anticis sub-reflexis, lateraliter nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis parum 
productis, acutis; superne convexus, viridi-wneus, nitidus, profunde, minus crebre punctatus. Scutellum medi- 
ocre, sub-triangulare, viridi-wneum, nitidum, heve. Elytra antice singulatim parum rotundato-producta, pro- 
thorace nonnihil latiorn et illo duplo et dimidio longiora, humeris rotundatis; lateribus ultra medium recta, 
dein apicem versus sensim angustata, apice conjunrtiui rotundata, superne convexa, ultra medium vindi- 

Zooloyi. Insekter, 170 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

asuea, nitida, dein ad apicem sordide lutescentia, sat profunde, geminatira punctato-striata, interstitiis alternis 
modice elevatis, sub-co.statis. Corpus subtus viridi-reneum, nitidum, sub-Iseve, segmento ultiino abdominis 
rufo-testaceo. Pedes dilute flavo-testacei, uitidi, vix punctati, geniculis leviter infuscatis; tibiis posticis intus 
medio ampliatis. 

356. Colaspis nistica. 

Oblongo-ovata, convexa, supva a3iieo-cuprea, subtus obscure tenea, uitida; antennis 
nigris, articulis 2 — 4 fcrrugineis; capite sat ci'ebi'e punctato, tenuiter, longitudinaliter cana- 
liculato, antice leviter iinpresso; prothorace mediocriter, miuus crebre punctato, lateribus 
pone medium obsolete dentatis; elytris mediocriter, seriatini punctatis. — Long. 4J, lat. 
2g millim. 

Var. c<: supra tota viridi-aenea. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, feneum, nitiduiu, sat crebre, mediocriter punetatum, postice 
longitudinaliter, tenuiter canaliculatum, antice leviter impressum. Clypeus niger, nitidus, lajvis. Palpi nigro- 
picei. Oculi ovati, convexi, nigri, antice non emarginati. Antennee longitudine dimidii corporis, nigra, arti- 
culis 2 — 4 ferrugineis, extrorsum nonnihil incrassatfe. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, 
basi tenuiter marginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste marginatis, ad medium obliquis ibique 
breviter unidentatis, dein basin versus sensim angustatis, angulis anticis nonnihil reflexis, posticis lateraliter 
nonnihil productis, acuminatis ; superne convexus, seneo-cupreus, nitidus, mediocriter, minus crebre punctatus. 
Scutellum mediocre, cupreo-ajneum, nitidum, leeve, apice sub-rotundatum. Elytra antice truncata, prothorace 
latiora et illo plus duplo longiora, humeris rotundatis, callo supralmmerali parum elevato, obtuso; lateribus 
ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, aeneo-cuprea, nitida, 
minus crebre, seriatim punctata, interstitiis angustis, tevibus. Corpus subtus obscure reneum, vix punetatum, 
Pedes senei, nitidi, vix punctulati; tibiis teretibus, rectis; tarsis fusco-ferrugineis. 

357. folaspis fiiscitarsis. 

Oblongo-ovata, convexa, viridis, nitida; antennis basi, pal})is, apice excepto, pedi- 
busque tlavis, tarsis nigro-fuscis ; capite parce, postice subtilius, antice evidcntius punctu- 
lato; vertice longitudinaliter canaliculato; prothorace brevi, minus crebre, mediocriter pun- 
ctato, lateribus medio leviter emarginatis, obsolete bidentatis; elytris sat profunde, minus 
regulariter, seriatim punctatis. — Long. 4i, lat. 2i niillim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, viride, nitidum, parce, postice subtiliter, antice evideutius 
punctulatum; vertice longitudinaliter, inter oculos transversira canaliculato. Palpi flavi, articulo ultimo piceo. 
Oculi sub-ovati, convexi, nigro-brunnei. Antenuaä dimidio corpore longiores, sub-tenues, nigras, articulis qua- 
tuor basalibus flavis. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, basi tenuiter marginatus, utrinque 
leviter sinuatus, lateribus fere ad medium oblique ampliatis ibi([ue leviter sinuatis, obsolete bidentatis, basin 
versus angustatis, angulis anticis nonnihil reflexis, acuminatis, posticis rectis; superne convexus, viridis, 
nitidus, mediocriter, minus crebre punctatus. Scutellum sub-triangulare, viride, nitidum, Iffive. Elytra antice 
truncata, prothorace latiora et illo triplo longiora, humeris rotundatis, callo suprahumcrali parum elevato, 
obtuso; lateribus ultra medium recta, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, 
viridia, nitida, sat profunde, minus crebre, sub-seriatim punctata, interstitiis lajvibus. Corpus subtus a^neum, 
nitidum, obsolete punctulatum. Pedes flavi, nitidi, vix punctulati; tarsis nigro-fuscis. 

358. Colaspis siiiaragdiila. 

Oblonga, convexa, supra smaragdina, subtus nigra, nitida; antennis basi, palpis 
pedibusque flavo-testaceis; capite minus crebre punctulato, postice longitudinaliter canali- ENTOMOLOGISKA BIDKAG. 171 

culato, inter oc-ulos triangulariter iinpresso; prothorace minus crebre punctulato, lateribus 
modice rotundatis; elytris crebre, sat profunde punctalo-striatis , striis dorsalibus pone 
medium profundioribus; femoribus anticis crassioribus, subtus medio breviter dentatis. — 
Long. 4^, lat. 'If millim. 

Patria: China (Hongkong). 

Cajlut sub-rotuudatum, parum convexum, smaragdinum, nitidum, minus crebre punctulatum, postice 
tenuiter, longitudinaliter caiialiculatum, inter oculos triangulariter impressum. Clypeus testaccus. Palpi 
flavo-testacei. Ocuii ovati, convexi, nigri. Antennas in individuum descriptum inutilat;c, basi fiavo-testaceas. 
Prothorax longitudine duplo fere latior, apice sub-truncatus, basi marginatus, utrinque levitcr sinuatus, late- 
ribus anguste reflexo-marginatis, antice magis, postice minus angustatis, medio modice rotundato-ampliatis, 
angulis anticis deflexis, sub-acuminatis, posticis fere rectis; superne convexus, smaragdinus, nitidus, minus 
crebre, mediocriter punctatus. Scutellum sub-triangulare, smaragdinum, nitidum, Ifeve. Elytra antice trun- 
cata, prothorace nonnihil latiora et illo duplo et dimidio longiora, Immeris rotundatis, callo suprahumerali 
parum elevato, obtuso; lateribus recta, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne 
convexa, smaragdina, nitida, sat profunde, crebre, minus regulariter punctato-striata, striis dorsalibus pone 
medium profundioribus, interstitiis augustis, antice ad suturam transversim rugosis. Corpus subtus nigrum, 
sub-nitidum, punctulatum. Abdomen apice obscure ferrugincum. Pedes flavo-testacei, nitidi, postici longi- 
ores ; femoribus anticis crassioribus, subtus medio dente brovissimo armatis. 

359. Colnspis califoriiica. 

Oblongo-ovata, convexa, supra aiica, nitida, subtus nigra; antennis, palpis pedibusque 
flavo-testaceis; capite mediocriter, minus crebre punctato, inter ocidos cunaliculato; protho- 
race mediocriter, minus crebre punctato, lateribus medio sub-angulariter dilatatis; elytris 
crebre, ultra niedium profunde, dein subtilius punctato-striatis. — Long 3, lat. Ii millim. 

Patria: California (St. Fransisco). 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, reneum, nitidum, mediocriter, minus crebre punctatum, pone 
oculos transversim, levitcr, arcuatim impressum, inter oculos tenuiter, longitudinaliter canaliculatum. Clypeus 
et palpi flavo-testaceis. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennse dimidio corpore longiores, tenues, flavo- 
testacefB, extrorsum parum incrassatffi. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi margi- 
natus, utrinque leviter sinuatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, ad medium oblique ibique sub- 
angulariter ampliatis, dein basin versus angustatis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, acumi- 
natis, posticis fere rectis; superne convexus, ameus, nitidus, minus crebre, mediocriter punctatus. Scutellum 
sub-triangulare, ancum, nitidum, Ifeve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata 
dimidio longiora, humeris rotundatis, callo suiirahunierali obtuso, lateribus recta, longe pone medium sensim 
angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, snea, nitida, ultra medium minus regulariter, crebre, 
profunde, dein subtilius punctato-striata. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes 
flavo-testacei, nitidi; femoribus modice clavatis, nmticis. 

360. (oinspis imboriila. 

Ovata, convexa, supra a^nea, nitida, subtus nigra, pube grisea dcnse adspersa; an- 
tennis basi, palpis pedibusque flavo-testaceis; capite subtilius, prothorace evidentius, crebre 
punctulatis; elytris sat crebre, mediocriter punctato-striatis, interstitiis angustis, parce 
punctulatis. — Long. 2i, lat. Ii millim. 

Patria: Insula Mauritius. 

Caput rotundatum, parum convexum, reneo-cupreum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pube 
brevi, grisea adspersum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Autenna longitudine dimidii 172 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

corporis, nigrffi, extrorsum sensim incrassatse, articulis quatuor primis testaceis. Prothorax longitudine vix 
dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, antice quam basi angustior, lateribus tenuiter 
mar"inatis, medio modice rotundato-ampliatis, angidis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superue 
couvexus, crebre evidenter punctulatus, feneus, nitidus, pube grisea adspersus. Scutelliim sub-triangulare, 
i-eneuiu, sub-iiitidum, pubescens, vix punctatuui. Ellytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata 
parum lon<;iora, liumeris rotundatis, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; lateribus vix ampliata, apice 
conjunctini rotundata, supcrne convexa, aenea, nitida, pube sat longa grisea adspersa, mediocriter punctato- 
striata, interstitiis minus latis, parce punctulatis. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre pun- 
ctulatum. Pedes fiavo-testacei, nilidi; femoribus modice clavatis, muticis. 

361. Paropsis vitti|(cii!iis. 

Sub-rotuiidata, convexa, nigra, nitida; antennis basi, femoribus capiteque piceo- 
ferrugineis, hoc parce, subtiliter punctulato, postice medio sulcato; prothorace picco, sub- 
tiliter, minus crebre punctulato, utrinque ante medium profunde impresso; elytris subtilis- 
sime, parce, sub-seriatim punctulatis, sutura vittisque singuli quinque rufo-ferrugineis. — 
Long. 14i, lat. 101 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

P. alteniaice Germ. affinis videtur, multo major, protliorace subtilissime punctulato ut et colore ca- 
pitis, ab illa certe distincta. Caput breve, piceo-ferrugineum, subtilissime, minus crebre punctulatum, postice 
sulco lato, longitudinali insculptum; antice breviter, triangulariter impressum. Palpi obscure ferruginei, arti- 
culo ultimo nigro. Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antenna3 sat longK, sub-tenues, nigrse, extrorsum 
leviter incrassatffi, articulo prirao subtus, 2 et 4 totis rufo-ferrugineis. Protliorax longitudine triplo latior, 
apice tenuiter marginatus, utrinque leviter rotundato-emarginatus, basi parum rotundatus, lateribus tenuiter 
marginatis, ponc apicem magis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, antrorsum promi- 
nulis, sub-obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, piceus, nitidus, subtilissime, minus crebre punctu- 
latus, utrinque ad latera punctis nonnullis evidentioribus foveolaque sat magna impressus. Scutellum sub- 
triangulare, nigrum, nitidum, lasve, apice sub-rotundatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, 
quam lata vix dimidio longiora, humeris obtusis; lateribus non ampliata, longe pone medium conjunctim 
rotundata, superne convexa, postice declivia, subtiliter, parce, sub-seriatim punctulata, nigra, nitida, singulo 
vittis quin(|ue suturaque rufo-testaceis. Corpus subtus nigrum, nitidum. Abdomen utrinque parce aciculatum. 
Pedes nitidi; femoribus piceis, tibiis tarsisque nigris. 

362. Paropsis riibrosignata. 

Sub-rotundata, convexa, nigra, nitida; capite, antennis basi pedibtisque ferrugineis; 
prothorace subtiliter, n)inus crebre, extrorsum parcius, evidentius punctato, margine late- 
rali late ferrugineo, leviter foveolato; elytris tenuiter punctato-striatis, interstitiis parce, 
subtiliter punctulatis, margine laterali, apice ramulum antrorsum emittente fasciisque du- 
abus san"'uineis. — Lonsf. 1 1 , lat. 8 millim. 

Patria: Nova Hollandia (^Sidney). 

Affinis certe P. sexpustulatfr, sed elytris aliter signatis. Caput breve, parum convcxum, ferrugincum, 
subtiliter, medio parcius punctulatum, postice leviter canaliculatum, antice obsolete impressum. Palpi ferru- 
ginei, articulo uttimo piceo. Oculi ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennas sat longa, sub-tenues, 
nigro-picGSB, articulis quatuor basalibus testaceis. Prothorax omnino ut in prrecedenti formatus, niger, sub- 
nitidus, utrinque sat late sanguineo-marginatus, minus crebre, dorso subtiliter, lateribus evidentius punctatus, 
his foveola modice profunda impressis. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum, laive, apice parum rotun- 
datum. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, humeris obtusis; lateribus non ampliata, pone me- 
dium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, tenuiter punctato-striata, inter- ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 173 

stitiis parce, subtiliter punctuhitis, singulo elytro margiiie laterali, ante apicem ramuluiu obliquuin introrsuin 
emittente fasciisque duabus inasijualibus, nec marginem, nec suturam attingentibus saiiguiiieis, una mox pone 
basin, extrorsum antice emarginata alteraque iiifra medium, introrsum postice noimiliil dilatata. Corpus 
subtus nigrum, nitidum. Pedes ferrugiuei, nitidi; femoribus posterioribus plus mimisve infuscatis. 

3 G 3. Pnropsis biplaghita. 

Rotundata, convexa, rufo-testacea , nitida; pectore abdomineque nigris; protliorace 
dorso Iffivi, antice posticeque parce, subtiliter, lateribus crebrius, evidentius punctato; 
elytris ininus crebre, sat profunde, sub-seriatiin, lateribus crebrius, vage punctatis, pone 
scutellum area lievi notatis, singulo vitta lata disci, utrinque abbreviata, nigra. — Long. 
lOi lat. 8 rnillim. 

Var. Cl: femoribus posterioribus basi nigris. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Statura omnino P. iminaculake, .sa;pe nonnihil minor, aliter colorata, prothorace antice posticeque 
punctulato. Caput rufo-testaceum, sub-nitidum, evidentcr, sat crebre, postice medio parce punctulatum, inter 
oculos tenuiter, longitudinaliter canaliculatum, antice transversim irapressum. Palpi rufo-testacei. Oculi 
ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennae longitudine fere elytrorum, sub-tenues, rufo-testaceaj, articulo ultimo 
apice nigro. Protliorax longitudine triplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi rotundatus, late- 
ribus tenuiter marginatis, basin versus oblique ampliatis, angulis anticis nonnihil productis, obtusis, posticis 
rotuudatis; superne convexus, rufo-testaceus, sub-nitidus, dorso medio sub-l£evis vel subtilissinie punctulatus, 
antice posticeque parce, subtiliter, lateribus profundius, crebrius punctatus. Scutellum sub-triangulare, rufo- 
testaceum, nitidum, LTve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, humeris obtusis; late- 
ribus pone medium perparum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nitida, postice declivia, 
sat profunde, minus crebre, lateribus crebrius, vage punctata, pone scutellum area sat magna; communi, 
loevi notata, singulo vitta lata, antice parum, postice magis abbreviata, nigra, sutura angustius, margine 
laterali latius rufo-tcstacea. Corpus subtus nigrum, nitidum, extus undique sat late rufotestaceo-marginatum, 
Pedes rufo-testacei, parce punctulati; femoribus posterioribus interdum basi nigris. 

364. Piiropsis |>icti|toiiiiis. 

Sub-ovata, convexa, flavo-testacea, nitida; aiitennis nigris, articulis tribus basalibus 
flavis; protliorace minus crebre, lateribus profundius punctato, liis foveolatis; elytris sat 
profunde punctato-striatis, obscure lividis, margine laterali, fasciis duabus macul;iril)us 
maculisque parvis, numerosis, ina-qualibus, flavcscentibus. — Long. 7, lat. 5 millini. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput breve, parum convexum, flavo-testaceum, sub-nitidum, minus crebre punctulatum, postice tenu- 
iter, longitudinaliter canaliculatum, antice transversim inipressum. Clypeus brevis, dilute flavescens. Palpi 
testacei. Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennffi longitudine fere elytrorum, sub-tenues, nigra», arti- 
culis quatuor basalibus tiavis. Prothorax longitudine vix triplo latior, apice truncatus, utrinque leviter 
sinuatus, basi sub-rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, dein 
fere rectis, angulis anticis antrorsuni prominulis, obtusis, posticis fere rectis, superne modice convexus, flavo- 
testaceus, nitidus, undique minus crebre, dorso subtilius, lateribus profundius punctatus, bis ante medium 
foveola minus profunda impressis. Scutellum sub-triangulare, testaceum, nitidum, la've. Elytra antice trun- 
cata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dinudio longiora, humeris obtusis; lateribus non ampliata, 
apice conjunctim rotundata, superne valde convexa, postice declivia, sat profunde, regularitcr punctato- 
striata, intcrstitiis planis, obsoletc, minus crebre punctulatis; obscure livida, nitida, margine laterali, fasciis 
duabus singuli e maculis inaiqualibus formatis, una ante medium, nonnihil arcuata, secunda pone medium, 174 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

sub-recta maculisque numerosis, ina-qualibus flavescentibus. Corpus subtus flavo-testaceum, nitidum, sub- 
]seve. Pedes flavo-testacei, uitidi, vix punctati. 

365. Paropsis sniiliiioata. 

Rotundata, convexa, ferruginea, nitida; capite postice, antennis extrorsum pectoreqiic 
nigro-piceis; prothorace in dorso subtiliter, sat crebre, lateribus profnndius punctato, his 
arcuatim impressis; elytris punctis majoribus et minoribus inixtis sat crebre iinpressis, 
longitudinaliter testaceo-lineatis, lineis hinc inde sub-interruptis. — Long. 6, lat. 5 niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput breve, parum convexum, ferrugineum, nitidum, crebre, evidenter punctatum, basi transversim 
infuscatum, inter oculos obsolete caualiculatum, antice transversim leviter impressum. Palpi rufo-terruginei. 
Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennas sat longse, tenues, nigro-picea, articulis quatuor basalibus 
rufö-ferrugineis. Protliorax longitudine fere triplo latior, apice utrinque sinuatus, basi leviter rotundatus, 
lateribus anguste marginatis, antice posticeque angustatis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis 
antrorsum prominulis, sub-acuminatis, posticis obtusis; superne convexus, ferrugineus, nitidus, dorso sub- 
tilius, lateribus profundius punctatus, bis sat profunde, arcuatim impressis. Scutellum sub-triangulare, ferru- 
gineum, nitidum, basi pmictis nonnullis parvis impressum. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil 
latiora, quam lata vix longiora, humeris rotundatis; lateribus pone medium leviter ampliata, apice conjunctim 
late rotundata, superne convexa, postice declivia, punctis majoribus minoribus mixtis sat crebre inipressa, 
ferruginea, nitida, lineis in singulo novem augustis, hinc inde interruptis, testaceis ornata; callo suprahumerali 
nigro-fusco; margine laterali dilutius ferrugineo. Corpus subtus nitidum. Pectus nigro-piceum. Abdomen 
obscure ferrugineum. Pedes dilutius ferruginei, nitidi, punctati; tarsis fuscis. 

366. Paropsis M-fiisciiiH. 

Rotundata, convexa, pallide-flavescens, nitida; capite basi, macula frontali snbqua- 
drata, linea transversa inter antennas antennisque articulis 5 ultimis medio fusco-ferru- 
gineis; prothorace minus crebre, ad latera profundius punctato ibique impresso, ante basin 
signo fusco litteram M referente ornato; elytris parce, irregulariter, sub-seriatini punctatis; 
callo suprahumerali leviter infuscato. — Long. 6, lat. 5 niillim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput breve, parum convexum, dilute flavescens, nitidum, evidenter, sat crebre punctulatimi, antice 
leviter transversim impressum, basi anguste, macula magna frontali lineaque transversa inter antennas fusco- 
fcrrugineis. Palpi testacei. Oculi ovati, convexi, nigri. Antennte sat longaj, tenues, dilnte fiavescentes, 
articulis quinque ultimis medio late infuscatis. Protliorax brevis, transversus, longitudine fere quadruplo 
latior, apice utrinque sinuatus, basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, antice posticeque angu- 
statis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis antrorsum prominulis, sub-acuminatis, posticis rotun- 
datis; superne convexus, minus crebre, ad latera profundius punctatus, ibique leviter inipressus, dilute flave- 
scens, nitidus, ante basin signo niagno, brunneo, litteram M referente, ornatus. Scutellum triangulare, dilute 
flavescens, nitidum, Ireve. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata vix longiora, 
humeris rotundatis, lateribus pone medium nonnihil ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne con- 
vexa, dilute tbiva, nitida, parce irregulariter, sub-seriatini punctata, callo suprahumerali dilute infuscato. 
Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, sub-la've. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, vix punctati. 

367. ZygOi>raiiima Kiiibcrjfi. 

Breviter ovata, convexa, piceo-aenescens, nitida; antennis i)edibusque ferrugineis, illis 
basi dilutioribus; prothorace parce, lateribus profunde, crebrius punctato, his ante apicem ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 175 

iiupressis; elytris cupreo-violacescentibus, dorso regulariter puuctato-striutis, lateribus inte- 
qualiter punctatis, singulo lineis duabus longitudinalibus, basi apiceque conjunctis, flavis, 
lina dorsali, altera laterali, hac pone medium ramulum transversum concolorem emittente. 
— Long. Gl, lat. 4 millim. 
Putria: Insula Puna. 

Caput parum convexuni, Eeneo-piceuin, nitiduiii, parce punctatura, intordum antice posticeque dilutius, 
sfepe totum ferrugineum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenn» picea3, parce pubescentes, extror- 
sum sensim incrassataj, articulis 2 vel 3 basalibus dilutioribus. Prothorax longitudine plus duplo latior, apice 
rotundato-emai-giuatus, basi utrinque oblique trnncatus, modio leviter rotundatus, anterius nonnihil angustior, 
lateribus pone apicem pauUo rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fererectis; superne 
modice convexus, piceo-ainescens vel ferrugineus, nitidus, dorso parce, irregulariter, lateribus crebrius, pro- 
fundius punctatus, liis ante apicera foveola sat niagna, parum profunda inipressis. Scutellum parvum, sub- 
triangulare, seneum, subtilissime punctulatum. Elytra antice leviter rotundato-emarginata, prothorace non- 
nihil latiora, quam lata dimidio longiora, liumeris rotundatis; pone medium sensim angustata, apice conjun- 
ctim rotundata, superne convexa, postice declivia, dorso regulariter, mediocriter punctato-striata, lateribus 
inordinate punctata, cupreo-violacescentia, nitida, singulo lineis duabus longitudinalibus, flavis, basi apiceque 
connexis, una inter striis a sutura 2 et 3, altera marginali, hac pone medium ramulum transversum, conco- 
lorem in discum emittente. Corpus subtus piceum, seneo-micans, nitidum, sub-la;ve. Pedes ierruginei, nitidi, 
parce punctulati, interdum anieo-micantes. 

368. Pliicdon boiiarieiisc. 

Rotundatum, convexum, nigro-croruleum, nitidum; capite, antennis basi pedibusque 
rubris; prothorace subtilissime, punctulato, antice angustiore, pone apicem subito rotun- 
dato-ampliato, lateribus minus late, confuse rubro; scutello apice rotundato; elytris tenuiter 
punctato-striatis, interstitiis subtilissime coriaceis. — Long. 5, lat. 3i millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Summa similitudo IVi. semimarginati, sed magis rotundatum, aliter coloratum, prothorace subtilius 
punctulato, antice angustiore, pone apicem citius rotuudato-ampliato, lateribus angustius, confusé rufo-mar- 
ginato. Caput rotundatum, leviter convexum, sanguineum, sub-nitidum, punctulatum, postice ante basin 
transversim leviter infuscatum, inter oculos canalicula brevi, longitudinali et inter antennas canalicula trans- 
versa medio retrorsum arcuata impressum; ore palpisque nigris. Oculi parvi, ovati, modice convexi, nigri. 
Antennee dimidio corpore breviores, nigrse, articulis (ptinque ultimis crassis, primo rufo-testaceo. Prothorax 
longitudine fere triplo latior, antice quam basi multo angustior, apice parum profunde rotundato-emarginatus, 
basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem subito rotundato-ampliatis, angulis anticis 
deflexis, rotundatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, nigro-c£erulescens, nitidus, subtilissime pun- 
ctulatus, extrorsum minus late, confuse rufo-marginatus. Scutellum nigro-creruleum, nitidum, sub-la;ve, apice 
rotundatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi haud latiora, pone basin ad medium rotundato-ara- 
pliata, dein cito angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigro-ccxrulescentia, tenuiter pun- 
ctato-striata, interstitiis sat latis, planis, subtilissime coriaceis. Corpus subtus nigro-cairuleum, nitidum, 
obsolete punctulatum. Pedes sanguinei, nitidi; femoribus superne infuscatis. 

369. Adoriniu itliilippiiieiisc. 

Ovatum, modice convexum, dilute llavesccns, nitidum; antennis nigris, basi testa- 
ceis; pectore, abdomine pedibusque nigro-fuscis, his testaceo-variegatis; femoribus basi et 
apice tibiisque basi testaceis; capite postice leviter impresso; prothorace brevi, obsolete 
punctulato; elytris sat crebre, subtiliter punctulatis. — Long. 9, lat. (i millim. 

Patria: Älanilla. 176 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Caput sub-1'otuiidatum, parum couvexum, dilute flavescens, nitidum, parce punctulatum, postice leviter 
imiJi-essum. Oculi parvi, sub-rotuadati, modice convexi, nigri. Aiitennse dimidio corpore longiores, minus 
tenues, nigrse, pubescentes, articulis tribus primis totis quartoque ultra medium dilute flavo-testaceis, secuiido 
brevi, reliquis oblongis, tertio sequente nonnihil brevioi'e. Prntliorax brevis, trausversus, longitudine plus 
duplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi sub-rotundatus, lateribus modice rotundato-ampliatis, 
angulis anticis nonnihil productis, obtusis, posticis rotundatis; superne leviter convexus, dilute sordide flave- 
scens, nitidus, obsolete punctulatus. Scutellum triangulare, concolor, punctulatum. Elytra ovata, antice sub- 
truncata, prothorace latiora et illo quintuplo fere Inngiora, ad humeros rotundato-ampliata, pone medium 
angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescentia, nitida, subtiliter, sat crebre 
punctulata. Corpus subtus nigrum, punctulatum, lateribus pectoris latius, abdominis angustius testaceis. 
Pedes nigri, nitidi, punctulati, femoribus basi apiceque, tibiis basi tarsisque testaceis. 

370. Adiiiioiiia illota. 

Oblongo-ovata , modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; capite, antennis pedi- 
busque rufo-testaceis , his albido-pubescentibus; pectore nigro; prothorace siibtiliter, crebre 
punctulato, niedio transversim impresso, lateribus rotundato-ampliato; elytris crebre, vage 
punctulatis, abdoniine brevioribus. — Long. 4| — 5, lat. 2 — 2{ uiillim. 

Patria: Proniontorium Bonoi Spei. 

A. twnidts statura sub-similis, sed multo minor. Caput sat magnum, sub-rotundatum, modice 
convexum, rufo-testaceum, nitidum, Iteve, supra antennas canalicula tenui, transversa insculptum. Palpi 
ferruginei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennas elytris nonnihil longiores, minus tenues, fili- 
formes, rufo-testacefe, parce pubescentes, articulis secundo et tertio brevibus, obconicis, reliquis elongatis. 
Protliorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ab apice 
fere ad medium oblique ampliatis, dein leviter rotundatis et basin versus sensim angustatis, angulis omnibus 
obtusis; superne modice convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus, medio 
transversim sat late, arcuatim impressus. Scutellum parvuni, sub-triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, 
lajve. Elytra antice truncata, prothorace pauUo latiora et illo plus duplo longiora, humeris parum elevatis, 
rotundatis ; lateribus apicem versus parum ampliata, apice conjunctim rotundata, abdomine nonnihil breviora, 
superne modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida, vage, sat crebre punctulata. Corpus subtus obsolete 
punctulatum. Pectus nigrum. Abdomen testaceum, basi ssepe infuscatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, pube 
albida sat dense adspersi. 

371. G.iIIcruca niistralis. 

Oblongo-ovata, modice convexa, nigro-fusca, breviter, sat dense cinereo-pubescens; 
prothorace brevi, testaceo, punctulato, medio transversim arcuatim, ante basin rotundatini 
impresso ibique macula obsoleta, fusca notato; elytris fusco-testaceis, creberrime punctu- 
latis, vitta intramarginali , ob.scuriore decoratis. — Long. 8— lOi, lat. 4i — 5 millim. 

Galleruca australis Dej. Cat. ed. 3. p. 377. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput parum convexum, rufo-testaceum, sub-opacuni, punctulatum, postice macula magna, antice sub- 
constricta, nigra notatum, vertice leviter impressuni, inter oculos breviter canaliculatum. Oculi sub-ovati, 
modice convexi, uigro-brunnei. Antenns longitudine dimidii corporis, sat valida?, tiliformes, nigra^ pube- 
scentes, articulo secundo breviter obconico, tertio sequenti nonnihil longiore. Protliorax longitudine duplo 
latior, apice magis, basi minus rotundato-emarginatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ultra medium 
nonnihil oblique ampliatis, dein profunde triangulariter emarginatis, angulis anticis minus prominulis, obtusis, 
posticis dente brevi, acuto arniatis; superne parum convexus, sordide testaceus, nitidus, jiunctulatus, 
medio transversim arcuatim et ante basin rotundatim impressus, impressione media antice carinata, utrinc|ue ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 177 

retrorsuiii iidiMiihil aiii]iliata, postica fundo infuscata. Scutellum mediocre, nigrum, crebre puiictulatuni, bre- 
viter pubesceiis, apice rotundatum. Elytra antice singiilatiin leviter rotundato-emarginata, prothorace diniidio 
latiora et illo fere ciuadriiiilo b^ngiora, bumeris rotundatis; lateribus apicem versus sensim noiinihil ainpliata, 
apice cdiijiuK-tim bite rotundata, superne inodice convexa, fusco-testacea, parum nitida, crebei-rime punctu- 
bita, pube brevissima, cinerea dense adspersa, vitta intramarginali, ante apicem abbreviata, fusoa notata. 
Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctuhitum, pube brevi, deprcssa, cinerea sat dense 
obsitum. Pedes nigro-fusci, punctulati, pubescentes; femoribus basi apiceque obscure ferrugineis. 

372. Gnllenica |tliillipiiieiisis. 

Oblonga, modice convexa, testacea, sub-nitida, pube brevi, cinerea adspersa; an- 
tennis nigro-fuscis , articulo prinio ferrugineo; prothorace punctulato, antice leviter trian- 
gulariter, niedio utrinque profunde, oblique inipresso; el}'tris evidenter, sat crebre pun- 
ctatis, lateribus non ampliatis. — Long. 5i, lat. 22 millim. 

Patria: Manilla. 

Statura fere G. sagittarice sed magis oblonga, prothorace angustiore, aliter impresso. Caput sub- 
rotundatum, modice convexum, testaceum, parum nitidum, subtiliter, crebre punctulutum, pube brevi, cinerea 
adspersum, a basi ultra medium tenuiter canaliculatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenns 
longitudine dimidii corporis, filiformes, nigro-fusca?, parce pilos£e, articulo primo ferrugineo, secundo brevi, 
tertio sequente diniidio longiore. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice truncatus, basi medio leviter 
rotundato-emarginatus, lateribus pone apicem parum ampliatis, infra medium leviter sinuatis, angulis om- 
nibus parum prominulis, sub-acuminatis ; superne parum convexus, testaceus, paullo nitidus, punctulatus, 
breviter pubescens, pone apicem leviter, utrinque medio profunde oblique impressus. Scutellum mediocre, 
fusco-testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, pubescens, apice rotundatum. Ellytra antice leviter rotundato- 
emarginata, prothorace diniidio latiora et illo qnadruplo longiora, bumeris vix elevatis, rotundatis; lateribus 
recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, testacea, parum nitida, mediocriter, sat crebre 
punctata, pube brevi, sat densa, cinerea adspersa. Corpus subtus testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, 
breviter pubescens. Pedos testacei, punctulati, breviter pubescentes. 

373. Gallcriica iii<^i'0|»ictn. 

Oblongo-ovata, modice convexa, nigro-fusca parum nitida, breviter cinereo-pube- 
scens; antennis medio incrassatis, basi testaceo-variegatis; prothorace testaceo, nigro-trima- 
culato; scutello elj^trisque testaceis, his crebre punctatis, singulo maculis tribus oblongis 
[irupe suturam, vitta disci antice posticeque abbreviata lineaque intramarginali ante apicem 
abbreviata, nigris; geniculis testaceis. — Long. 5—6, lat. 2i— 21 millim. 

Var. cc: elytrorum linea intramarginali nigra, pone medium abrupta. 

Patria: Ikienos Avres. 

Statura G. notata', aliter signata. Caiuit rotundatum, ]iarum convexum, nigrum, sub-opacum, crebre 
punctulatum, margine apicali ferrugineum. Oculi rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Anteniux diniidio 
corpore breviores, sat valida% nigro-fuscfe, pubescentes, medio nonnihil incrassat;e, articulis quatuor primis 
basi testaceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, basi medio parum rotundato-emarginatus, 
lateribus pone apicem leviter rotuiidato-amiiliatus, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne modice 
convexus, testaceus, parum nitidus, breviter pubescens, crebre punctulatus, pone medium maculis tribus nigris 
ornatus, media ovata, lateralibus rotundatis. Scutellum testaceum, subtiliter, crebre punctulatum, pubescens, 
apire rdtundatum. Elytra antice sub-truncata, i.rothorace latiora et illo triplo longiora, humeris elevatis, 
rotundatis; lateribus fere recta, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, testacea, parum nitida, 

■'3 

Zooloiji, Jusekter. " 178 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

breviter cinereo-pubescentia, mediocriter, crebre punctulata, siiigulo niaculis tribus oblongis prope suturam, 
prima basali, secunda ante medium et tertia ante apicem, vitta disci antice posticeque abbreviata llneaque 
intrainarginali nigris. Corpus subtus subtiliter punctulatum, nigrum, breviter pubescens. Abdomen niedin 
testaceum. Pedes nigro-fusci, pubescentes; femoribus apice tibiisque basi testaceis. 

374. Rhn|»lii(Io|ia1|)a serena. 

Obion o-o-ovata, modice convexa, testacea, nitida; oculis nigris; capite postice cruci- 
atim canaliciilato ; prothorace brevi, vix punctato, postice leviter transversim impresso; 
elytris subtiliter, minus crebre punctulatis, singulo non procul a margine laterali sulco 
longitiidinali utrinque abbreviato, extrorsum carina leviter elevata instructo. — Long. 7i, 
lat. 3} niillini. 

Patria: Java. 

Affinis Bhaph. simiUs, corpore subtus pedibusque flavo-testaceis ut et singulo elytro non procul a 
mar"ine laterali sulcato ab illa mox distincta. Caput rotundatum, modice convexum, testaceum, nitidum, 
sub-lffive, pone oculos transversim, medio longitudinaliter canaliculatum, antice triangulariter nonnihil ele- 
vatum, ad antennarura basi impressum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennas longitudine elytroruni, 
minus tenues, testacese, parce pubescentes, articulo secundo brevi, obconico, reliquis elongatis. Protliorax 
longitudine fere duplo latior, apice vix i-otundato-emarginatus, basi truncatus, tenuiter marginatus, lateribus 
an^uste reflexo-marginatis, pone apicem nonnihil anipliatis, dein basin versus sensim perparum angustatis, 
angulis anticis parum prominulis, sub-acuminatis, posticis rectis; superne modice convexus, testaceus, nitidus, 
vix punctulatus, ante basin sat late, leviter impressus. Scutellum testaceum, nitidum, lave, apice rotun- 
datum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo quadruplo longiora, humeris ]]arum 
elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium sensim perparum ampliata, apice conjunctim late rotundata, 
superne modice convexa, testacea, nitida, minus crebre punctulata, singulo non procul a margine laterali 
sulco longitudinali, antice minus, postice magis abbreviata et extrorsum carina modice elevata notato. Corpus 
subtus testaceum, sub-nitidum, obsolete punctulatum, parce pallido-pubescens. Pedes testacei, nitidi, pun- 
ctulati, breviter, parce pubescentes. 

375. Dial)rotica vitligora. 

Oblongo-ovata, modice convexa, nigra, sub-nitida; antcnnis articulis primis subtus, 
femoribus basi abdoniineque dilute flavescentibus; prothorace sub-kvvi, utrinque ante basin 
profunde impresso; elytris mediocriter, crebre, sub-seriatim punctatis, singulo lineis duabus 
antice connexis, pone medium abbreviatis, una dorsali, elevata, altera laterali maeulaque 
apicali, triangulari, dilute flavescentibus. — Long. 5^ — 7, lat. 2i| — 31 niilliui. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput sub-ovatum, leviter convexum, nigrum, sub-nitidum, obsolete punctulatum, inter oculos tenuiter, 
breviter canaliculatum. Ucidi sub-rotundati, convexi, nigri. Antennas dimidio corpore parum longiores, minus 
tenues, nigraj, pubescentes, articulo primo basi et subtus, secundo et tertio inferue dilute flavescentibus, hoc 
sequente nonnihil breviore. Protliorax longitudine nonnihil angustior, basi apiceque truncatus, lateribus 
tenuiter reflexo-marginatis, basin versus sensim angustatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis latera- 
liter nonnihil productis, acuminatis; superne convexus, niger, nitidus, obsolete punctulatus, utrinque pone 
medium toveola sat magna, protunda iusculptus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, sub-keve. Elytra 
antice truncata, prothorace dimidio latiora et illo triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus 
apicem versus sensim ampliata, apice conjunctim late rotundata, singulo ad suturam in dentem brevem, 
acutum producto; superne modice convexa, mediocriter, crebre, sub-seriatim punctata, nigra, sub-opaca, sin- 
gulo lineis duabus longitudinalibus antice conjunctis, longe pone nii'(liiim abbreviatis, una non procul a sutura, 
elevata, altera laterali maeulaque apicali, sub-triangulari, dilute flavescentibus. Corpus subtus subtiliter, ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 179 

crebre punctulatum, breviter cinoreo-pubescens. Pectus nigrum. Abdomon dilute (estaceum. Pedes uigri, 
parce pubescentes; feinoribus auticis basi, posterioribus fere ad medium dilute tiavescentibus. 

376. Diabrotica qiia(li-i|)la<;iata. 

Oblongo-ovata, testacea, nitida; antennarum articulo prinio subtus et apice, vertice 
pectorcque inedio nigro-fuscis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, utrinque in medio 
leviter iinpresso; elytris inediocriter, sub-seriatini punctatis, singulo niaculis duabiis niagnis, 
nigris notato, anteriore sub-quadrata, posteriore sub-rotundata. — Long. 6, lat. 31 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-ovatum, modice convexum, flavo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, vertice 
transversim infuscatum, ante antennas impressum. Oculi rotundati, convexi, glauci. Anteiin;e dimidio cor- 
pore longiores, sub-tenues, nigro-fuscse, pubescentes, articulis quinque basalibus dilute flavescentibus, primo 
subtus leviter infuscato, secundo brevi, reliquis elongatis, tertio sequente vix longiore. Protliorax longitudine 
vix dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem nonnihil am- 
pliatis, dein rectis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, dilute flavescens, 
nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, dorso medio utrinque foveola obliqua impressus. Scutellum trian- 
gulare, nigrura, nitidum, Iffive, apice testaceum. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et 
illo triplo longiora, callo suprahumerali leviter elevato, obtuso; lateribus a basi apicem versus sensim am- 
pliata, apice conjunctim late rotundata, superne convexa, mediocriter sub-seriatim punctulata, dilute flave- 
scentia, singulo maculis duabus magnis, nigris ornato, una a basi fere ad medium extensa, sub-quadrata, 
antice extrorsum macula parva flava margini laterali counexa insignita, altera pone medium, sub-rotun- 
data. Corpus subtus testaceum, punctulatum, breviter pubescens. Pectus medio nigro-fuscum. Abdomen 
ad latera fusco-variegatura. Pedes dilute tiavescentes, punctulati, breviter pubescentes. 

377. Diabrotica seapularis. 

Ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, sub-nitida; an tennis extrorsum pecto- 
reque nigris; prothorace crebre, subtiliter punctulato, medio foveolis duabus insculpto; 
elytris evidenter, sat crebre punctulatis, macula suprahumerali alteraque parva disci pone 
medium, pai-vis, fusco-brunneis notatis. — Long. 6i, lat. 3| millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, dilute flavo-testaceum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum, 
ante antennas fere planuni. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antenna? longitudine elytrorum, 
sub-tenues, filiformes, dilute-testacete, pubescentes, articulis 5 vel 6 ultimis nigro-fuscis, secundo brevi, reli- 
quis elongatis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi truncatus, 
lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, dein sub-sinuatis, angulis an- 
ticis obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, dilute flavo-testaceus, parum nitidus, subtiliter, sat 
crebre punctulatus, dorso medio utrinque foveola distincta nonnihil obliqua impressus. Scutellum triangulare, 
dilute flavo-testaceum, nitidum, lave. Elytra antice sub-truncata, prothorace dimidio latiora et illo qua- 
druplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus ultra medium sat ampliata, apice conjunctim 
late rotundata, superne modice convexa, dilute flavo-testacea, parum nitida, evidenter, crebre punctulata, 
macula suprahumerali, sub-rotunda alteraque inter medium et apicem in disco exteriore, elongata, interdum 
obsoleta, parvis, fusco-brunneis. Corpus subtus punctulatum, breviter, parce pubescens. Pectus nigrum. 
Abdomen flavo-testaceum. Pedes flavo-tcstacei, nitidi, [mnctulati, parce, breviter albido-pubescentes. 

378. Diabrotica octoiiotata. 

Oblongo-ovata, convexa, nigra, nitida; antennis basi pedibusquc fiavo-testaceis; fi^mo- 
ribus i)0sticis apice nigris; prothorace vix ])unctato, medio utrinque lc\iter impresso; elytris 180 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

flavo-testaceis, sat crebre, inediocriter, siib-scTiatira piinctatis, singulo mnculis quatiior in- 
tequalibus, anteriore majore, nigris ornato. — Long. 5 — 51, lat. 3^ — 3^ milliiii. 
Patria: Insula Puna, California (St. Fransisco). 

Caput nigrum, postice leviter convexum, iiitiiluni, siilitiliter puuetulatum, pone oculos leviter, traiis- 
versim iiiipressum, ad antennas utrinque paruni arcuatim elevatum, antice fere ]ilanum, crebre, evidentius 
punctatum, sub-opacum, parce pubescens. Oculi sub-ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennas dimidio coi'pore 
longiores, nigro-fuscffi, parce pubescentes, articulis ijuatuor basalibus flavo-testaceis, secuiido brevi, tertio 
sequente dimidio longiore. Prothorax sub-quadratus, longitudine nonniliil latior, basi apiceque truncatus, 
lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ante medium perparum rotundato-ampliatis, angulis anticis parum pro- 
minulis, deflexis, rotundatis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, vix vel obsolete pun- 
ctulatus, dorso mox pone medium utrinque leviter impressus. Scutellnm triangulare, nigrum, nitidum, sub- 
Iseve. Elytra antice sub-truncata, pirothorace dimidio latiora et illo triplo longiora, humeris vix elevatis, 
rotundatis; lateribus a basi longe ultra medium sensim ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne 
convexa, flavo-testacea, nitida, medioeriter, sat crebre, sub-seriatim punctata, singulo maculis quatuor infe- 
qualibus, nigris ornato, prima ante medium, magna, antrorsum sinuata, postice truncata, secunda et tertia 
rotundis, prope suturam, illa mox pone medium, liac ante apicem locata quartaque pone medium prope 
marginem lateralem, sat magna, oblonga, antice truncata. Corpus subtus nigrum, sub-opacum, subtiliter, 
crebre punctulatum, pube brevi, cinerea parce adspersum. Pedes flavo-testacei, parce pubescentes; temo- 
ribus posticis apice sat late nigris. 

379. Diiibrotiea varipcs. 

Oblongo-ovata, modice convexa, obscure cterulea, sub-nitida; protliorace punctulato, 
biinipresso fenioril)usqiie anticis apice posterioribus basi testaceis; elytris crebre, vage pun- 
ctulatis, margine inflexo medio testaceo. — Long. 5, lat. 21 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatura, modice convexum, nigro-cffiruleum, nitidum, subtilissime punctulatum, inter 
oculos leviter impressum, antice tenuiter, longitudinaliter carinatum, utrinque sub-impressum. Oculi rotun- 
dati, convexi, nigri. AntenuK longitudine elytrorum, minus tenues, nigr», pubescentes, articulo secundo 
brevi, reliquis oblongis, tertio sequente vix breviore. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice leviter 
rotundato-ampliatus, basi truncatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem nonnihil ampliatis, dein tere 
rectis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, 
testaceus, nitidus, subtilissime, sat crebre punctulatus, utrinque medio foveola sat profunda impressus. öcu- 
tellum triangulare, nigro-casruleum, nitidum, l^ve. Elytra basi truncata, prothorace dimidio fere latiora et 
illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus apicem versus nonnihil ampliata, apice 
conjunctim rotundata; superne modice convexa, obscure caerulea, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata, 
margine laterali inflexo medio testaceo. Corpus subtus nigro-cseruleum, sub-nitiduni, punctulatum, parce, 
breviter cinereo-pubescens. Pedes nigri, punctulati, pubescentes; femoribus anticis ima basi et apice, inter- 
mediis a basi fere ad medium, posticis ultra medium testaceis. 

380. Diabrotion aiiia^iiiila. 

Oblongo-ovata, modice convexa, prasina, nitida; capite pectoreque nigris; tibiis tar- 
sisquc fiiscis; prothorace a-qnali, sub-quadrato, subtilissime punctulato; elytris vage, sub- 
tilitei' punctulatis; singulo macula magna, basali, testacea binisque parvis disci dilute flave- 
scentibus, una in medio, minore, rotundata, altera inträ medium et a[)icem, oblonga, 
transversa. — Long. 4J — 5, lat. 2\ — '2\ milliin. 

Patria: California (St. Fransisco), Insula^ Pima et Taiti. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 181 

Statura et similitudo D. prasina;, capite iiisro, maculis elytrnruni aliter fnnniUis et coloratis ab illa 
beiic distincta. Caput sub-ovatuin, paruiii coiivexuni, iiigrum, nitidum, postice niedio leviter iui|iressuin. 
Oculi rotundati, convexi, nigri. Anteniue diinidio corpore loiigiores, minus teiuies, flavo-testacese, pube- 
scentes, articulis secundo et tertio brevibus, sub-nliconicis, reliquis elongatis. Prothorax .sub-f[uadratus, lon- 
oitudine vix latior, basi apiceque truncatus, lateribiis tenuiter reflexo-marginatis, pone apicein vix ampliatis, 
dein rectis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, rcqualis, prasinus, 
nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum triangulare, nigrura, nitidum, sub-lajve. Kiytra antice 
truncata, prothorace dimidio latiora et ilio triplo longinra, callo suprahumei-ali parum elevato, rotundato; 
lateribus apicem versus sensim ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, 
sat crebre punctulata, prasina, nitida, singulo macula basali magna, testacea, obscurius marginata maculisque 
binis parvis disci flavescentibus, una in medio, sub-rotundata, altera inter medium et apicem flavescentibus. 
Corpus subtus punctulatum, parce pubescens. Pectus nigrum. Abdomen prasinum. Pedes punctulati, bre- 
viter pubescentes; femoribus prasiuis; tibiis tarsisque fuscis. 

381. Liii»eriis tlioraciciis. 

Oblongo-ovatus, leviter convexus, niger, nitidus; antennis nigro-fuscis, basi ferru- 
gineis; protliorace testaceo, subtiliter punctulato, longitudine nonnihil latiore, lateribus 
inedio parum rotundato, dorso utrinque foveolato; elytris crebre, vage punetulatis. — 
Long. 3], lat. \\ millini. 

Patria: California (St. Fi'ansisco). 

Caput sub-rotundatum, leviter convexum, nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pone an- 
tennas transversim, arcuatim canaliculatum. Palpi rutb-picei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. An- 
tenna3 longitudine elytrorum, sub-tenues, filiformes, nigro-fuscffi, articulis tribus basalibus ferrugineis, secundo 
brevi, sub-obconico, tertio et quarto elongatis, fere asqualibus, reliquis nonnihil brevioribus. Prothorax sub- 
quadratus, longitudine nonnihil latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, tenuiter margi- 
natus, lateribus paullo reflexo-marginatis, medio leviter rotundato-ampliatis, angulis omnibus obtusis; superne 
leviter convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtiliter punctulatus, dorso pone medium utrinque foveola rotunda 
insculptus. Scutellum mediocre, nigrum, nitidum, l;tve, apice rotundatum. Elytra antice truncata, protho- 
race dimidio latiora et illo fere triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus fere recta, apice 
conjunctim rotundata, superne modice convexa, nigro-cffirulescentia, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata. 
Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, parce, breviter pubescens. Pedes nigri 
vel picei, punctulati, breviter pubescentes. 

382. Liipcriis viUipoiiiiis. 

Oblongo-ovatus, leviter convexus, niger, nitidus; antennis l)asi pedibusque liavo- 
testaceis; protliorace testaceo, sub-kevi, pone medium utrinque leviter impresso; el3'tris 
subtiliter, creln^e ])mictulatis, sutura margineque laterali et apicali dilute flavescentibus. — 
Long. 2ii', lat. \\ millim. ■o* Patria: Insuhe Puna et Taiti. 

Caput rotundatum, leviter convexum, nigrum, nitidum. obsolete punctulatum, postice foveola parva 
imiu-cssum. Palpi testacei, apice infuscati. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antenna^ longitudine 
fere elytrorum, sub-tenues, filiformes, nigro-fuscffi, pubescentes, articidis tribus primis flavo-testaceis, tertio 
secundo nonnihil longiore, sequente dimidio breviore. Prothorax latitudine nonnihil longior, basi aiuceque 
truncatus, lateribus tenuiter marginatis, medio vix rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, po- 
sticis fere rectis; superne leviter convexus, testaceus, nitidus, Irevis, antice interduni medio nonnihil infu- 
scatus, utrinque pone medium leviter impressus. .Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, lave. Elytra antice 
^ub-truncata, prothorace vix dimidio latiora at illo fere triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis 182 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

apicem versus sensim perpanim ampliata, apice conjuiictim rotuiidata, nigra, nitida, subtiliter, crebre puii- 
ctulata, sutiira, martjiiie laterali et apicali dilute flavescentibus. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, sub- 
tiliter, crebre punctulatum. Pedes dilute flavo-testacei, punctulati, breviter cinereo-pubescentes. 

383. Liipcriis iiisiilaris. 

Oblongus, modice convexus, niger, nitidus; antennis basi, capite, pedibus protho- 
raceque flavo-testaceis , hoc vix punctulato, medio transversim obsolete impi'esso; elytris 
subtiliter, crebre punctulatis, margine laterali antice flavo-testaceo. — Long. 2f, lat. lA 
inilliin. 

Patria: Insula Oaliu (Honolulu). 

Caput sub-rotundatuni, modice convexum, testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, pone 
oculos leviter, transversim impressum, inter oculos nonnihil elevatum. Oculi rotundati, convexi, nigri. An- 
tenns corpore nonnihil breviores, nigro-fuscee, pubescentes, extrorsum nonnihil incrassatce, articulis quatuor 
basalibus flavo-testaceis, secundo brevi, tertio nonnihil longiore sequente dimidio breviore, reliquis elongatis. 
Prothorax sub-quadratus, longitudine parum latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-mar- 
ginatis, fere rectis, basin versus leviter sinuatis, angulis anticis obtusis, posticis sub-rectis; superne leviter 
convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, vix punctulatus, medio transversim obsolete impressus. Scutellum 
triangulare, fusco-testaceum, nitidum, Irove. Elytra antice sub-truncata, prothorace nonnihil latiora et illo 
triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne 
modice convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, margine laterali ultra medium anguste, basin 
versus nonnihil latins flavo. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, breviter, parce 
pubescens. Pectus antice flavo-testaceum. Pedes dilute fiavescentes, punctulati, parce pubescentes; tarsis 
leviter infuscatis. 

384. Moiiolopta coiicolor. 

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; antennis longitudine 
fere coi'poris, articulo secundo brevi, tertio oblongo, reliquis elongatis; prothorace la^vi, 
basi apiceque truncato; elytris subtiliter, crebre, vage punctulatis. — Long. 6, lat. 3 niillim. 

Patria: Manilla. 

Caput rotundatum, modice convexum, dilute flavo-testaceum, nitidum, h-eve, pone oculos obsolete 
transversim, arcuatim canaliculatum. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennre longitudine fere corporis, 
tenues, filiformes, dilute flavo-testacea', parce pubescentes, articulo secundo brevi, tertio antecedenti fere 
duplo longiore, sub-obconico, reliquis elongatis. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque trun- 
catus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ad medium leviter rotundato-ampliatis, dein basin 
versus sensim angustatis, angulis anticis obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, dilute flavo- 
testaceus, l;evis, nitidus. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, teve. Elytra antice sub- 
truncata, prothorace vix dimidio latiora, at illo plus triplo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; late- 
ribus longe ultra medium sensim ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, dilute flavo- 
testacea, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, subtiliter 
punctulatum, parce, brevitei' pallido-pubescens. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, parce punctulati, breviter 
jnibescentes. 

385. Moiiolo|»ta riibrosit^iiata. 

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute tlavo-testacea, nitida; antennis longis, arti- 
culo tei'tio se([ucnti nonnihil breviore; prothorace brevi, impunctato, angulis omnibus late- 
raliter nonnihil productis, sub-acuminatis; elytris minus crebre, evidenter punctulatis, basi 
niaculaque singuli transversa, pone medium, rubro-castaneis. — Long. 51, lat. 3 niilliiu. 

Patria: Manilla. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 183 

Caput siib-rotundatum, convexum, dilute flavo-testaceum, nitidum, la;ve, inter oculos foveola parva 
insculptuin. Ociili rotuiidati, convexi, nigri. Anteiiii;e longitudine fere corporis, tenue.s, tiliforines, pubescentes, 
articulo secundo parvo, brevi, reliquis elongatis, tertio sequente pauUo breviore, duobus ultimis apice infu- 
scatis. Prothorax brevis, longitudine plus duplo latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo- 
marginatis, basin versus parum ampliatis, anguiis omnibus lateraliter nonnihil productis, sub-acuminatis; 
superne leviter convexus, dilute Havo-testaceus, nitidus, lajvis. Scutelluni triaugulare, dilute flavo-testaceum, 
nitidum, la?ve. Elytra antice sub-truncata, iH-otliorace dimidio latiora et illo quadruplo longiora, humeris 
vix elevatis, rotundatis; lateribus longe ultra medium sensim nonnihil ampliata, apice conjunctim rotundata, 
superne convexa, dilute flavo-testacea, nitida, minus crebre, evidenter, vage punctulata, basi maculaque sin- 
guli mox pone medium, transversa, rubro-castaneis. Corpus subtus dilute flavescens, parum nitidum, sub- 
tiliter, crebre punctulatum, breviter cinereo-pubescens. Pedes dilute flavescentes, punctulati, parce, breviter 
pubescentes. 

.386. Itlonolcpta poctoralis. 

Oblongo-ovata, modice convexa, dilute flavo-testacea, nitida; ore pectoreque nigris; 
prothorace brevi, obsolete, sat crebre punctulato, basi apiceque leviter rotundato-einargi- 
nato; elytris crebre, vage punctulatis. — Long. 4A — 5, lat. 2 — '2i> niillini. 

Patria: Malacca. 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, testaceum, nitidum, sub-lseve, pone oculos canalicula tenui, 
transversa inscul[ituin; ore nigro, mandibulis pieeis. Palpi testacei. Oculi rotundati, convexi, nigri. An- 
tenns longitudine elytrorum, sub-tenues, tililbrmes, dilute testacea3, parce pubescentes, articulis ultimis apice 
leviter intuscatis, secundo brevi, reliquis elongatis, tertio sequente longitudine a;quali. Protlmrax longitudine 
dimidio latior, basi apice(|ue parum rotundato-emarginatus, lateribus tenuiter retlexo-marginatis, pone apicem 
ad medium leviter rotundato-ampliatis, dein nonnihil angustatis, anguli.s anticis detiexis, sub-obtusis, posticis 
fere rectis; superne leviter convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, subtilissime, sat crebre punctulatus. Scu- 
telluni triangulare, dilute flavo-testaceum, nitidum, sub-lffive. Elytra antice singulatim leviter rotundato- 
emarginata, prothorace latiora et illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; lateribus vix am- 
pliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, flavo-testacea, nitida, subtiliter, crebre, 
vage punctulata. Corpus subtus subtiliter, crebre punctulatum, breviter pallido-pubescens. Pectus nigrum. 
Abdomen testaceum. Pedes dilute flavo-testacei, nitidi, punctulati, parce, breviter pubescentes. 

387. .Moiiolqitn cicgniitiila. 

Ovata, modice convexa, dilute flavescens, nitida; capite prothoracecjue rufo-testaceis; 
antennis extrorsum, ore, scutello pectoreque nigris; elytris subtilitei', crebre punctulatis, 
inargine basali, sutura, niargine laterali fere ad medium fasciaque transversa ina?quali, 
medio ranudum retrorsum emittente, nigris ornatis. — Long. 3i, lat. 2 niillim. 

Patria: Malacca. 

Caput rotundatum, modice convexum, ruto-testacoum, nitidum, la;ve, pone anteimas canalicula tenui, 
transversa insculptum; ore nigro. Palpi terruginei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antenuae 
corpore nonnihil breviores, sub-tenues, tiliformes, nigro-fusc;c, parce pilosse, articulis tribus basalibus dilute 
flavescentibus, secundo brevi, tertio se(]uentc dimidio breviore, reliijuis elongatis. Prothorax longitudine di- 
midio latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, tenuiter marginatus, lateribus anguste refloxo-margi- 
natis, pone apicem leviter ampliatis, dein fere rectis; superne modice convexus, rufo-testacous, nitidus, sub- 
tilissime, sat crebre punctulatus. Scutelluni sub-triangulare, nigrum, nitidum, kvve. Elytra antice sub- 
truncata, prothorace nonnihil latiora et illo triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis; apicem 
versus sensim ampliata, apice conjunctim late r(itundata, superne modice convexa, dilute flavescentia, nitida, 
subtiliter, crebre punctulata, margine basali ad humeros retrorsum continuato, sutura et niargine laterali fere 184 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

ad medium ibique fascia transversa, in^quali, medio ramulum retrorsum emittente, conjuiictis, nigris, signa- 
tm'i.s nioris ad humeros maculam ovatain, emarginatam includentibus. Corpus subtus subtiliter, crebre pun- 
ctulatum, brcviter, parce cinoreo-pubescens. Pectus nigrum. Abdomeu testaceum. Pedes dilute flavcscentes, 
punctulati ; tibiis apicem versus tarsisque infuscatis. 

388. Ocdioiij cliis iiigrovittnta. 

Ovata, inodice convexa, supra dilute flavescens, subtus testacea; capite crebre, sat 
profunde punctato, postice antennisque, basi excepta, infuscatis; prothorace elytrisque sub- 
tiliter punctulutis, illo vittis tribus, liis sutura vitti.sque quatuor aiite apicem abbreviatis, 
nifris notatis. — Lono;. G — 8, lat. o — 4 millini. 

Patria: Moiitevideo. 

Caput rotundatum, parum convexum, flavo-testaccum, sub-nitidum, crebre, sat profunde punctatum, 
vertice infuscatum, inter oculns leviter carinatum, utrinque tuberculo parvo, nitido instructum. Palpi testacei. 
Oculi ovati, modice convexi, nigri. Antennae nigro-fusca;, parce pubescentes, articulis tribus basalibus testa- 
ceis. Protliorax longitudine duplo latior, apice rotundato-emarginatus, basi sub-truncatus, lateribus reflexo- 
marginatis, pone apicem ultra medium sensim rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, antrorsum pro- 
minulis, acuminatis, posticis rectis; superne modice convexus, dilute flavescens, sub-nitidus, crebre punctu- 
latus, vittis tribus modice latis, nigris decoratus, dorsali recta, lateralibus perparum obliquis. Scutellum 
triangulare, nigrum, nitidum, Iwve. Elytra antice truncata, prothorace nonnihil latiora, quam lata dimidio 
lonuiora, humeris rotundatis, liaud elevatis; a basi apicem versus sensim perparum ampliata, apice con- 
junctim late rotundata, superne modice convexa, dilute flavescentia, sub-nitida, subtiliter, sat crebre punctu- 
lata, sutura anguste lineisque duabus in singulo, una in niedio dorsi, altera prope marginem lateralem, ante 
apicem desinentibus, nigris. Corpus subtus testaceum, nitidum, minus crebre punctulatum. Pedes testacei, 
anteriores tenues; femoribus posticis raagnis, ovatis, compressis. 

389. Ocdionycliis hrtifica. 

Ovata, modice convexa, nigro-ca-rulea, sub-nitida; capite parce punctato, postice 
medio snb-k"evigato; prothorace subtilissime punctulato. margine vittisque duabus dorsalibus 
lutescentibus; elytris subtilissime, creberrime punctulatis, limbo marginal! anguste lineisque 
duabus dorsalibus ante a[)icem conjunctis et dein usqne ad apicem continuatis, Inteis. — 
Long. 8^, lat. 4J millim. 

Patria: Montevideo. 

Individuis majoribus (Jrd. uiijroviitata' sequalis et statura similis. Caput rotundatum, parum con- 
vexum, nigro-ca;ruleum, nitidum, evidenter, minus crebre, postice medio jiarcius punctatum, inter oculos tu- 
berculis duobus parvis, parum elevatis, nitidis obsitum. Oculi ovati, modice convexi, nigri. Antenn» nigrte, 
parce pubescentes, articulis tribus basalibus nigro-i>iceis. Protliorax longitudine duplo latior, apice rotun- 
dato-emarginatus, basi truncatus, lateriijus reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, an- 
gulis anticis deflexis, antrorsum promiimlis, acuminatis, posticis rectis; superne modice convexus, subtilis- 
sime, crebre punctulatus, nigro-casruleus, sub-nitidus, margine onnii vittisipie duabus rectis, luteis. Scutellum 
triangulare, nigro-c;truleum, sub-nitidum, sulitilissinu!, crebre jjunctulatum. Elytra antice sub-truncata, pro- 
thoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotuiulatis, haud elevatis; lateribus apicem 
versus . sensim nomiihil am[iliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, nigro-ca^rulea, 
nitida, subtilissime, creberrime punctulata, margine latorali anguste lineisque duabus dorsalibus in singulo, 
ante apicem conjunctis et dein usque ad apicem continuatis, luteis. Corpus subtus nigro-canaUescens, nitidum, 
subtiliter punctulatum. Pedes nigro-ca-rulei, nitidi, anteriores tenues; tenioribus [losticis magnis, ovatis, com- 
pressis, superne contertim, subtiliter punctulatis, inferno hevibus. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 185 

390. Oodioiiycliis Icpiila. 

Ovata, modice convexa, obscure casrulea, iiitida; antennis basi ferrugineis; protho- 
race subtilissime punctulato, margine laterali sat late, macula basali transversa, antice 
sinuata alteraque apicali introrsuin rotundata, dilute flavis; elytris subtilissime, sat crebre 
punctulatis, macula humerali, uiaculis (juatuor iuajqualibus pone medium fasciaque obliqua 
ante medium, medio constricta, dilute Havis. — Long. 4^, lat. 2i millim. 

Patria: Monte video. 

Caput rotundatum, parum convexum, casruleum, nitiduin, antice impressum, parce punctatum. Palpi 
picei. Oi-uli ovati, modice coiivexi, brunnei. Antenns nigra3, parce pubescentes, extrorsuni sensim incras- 
satK, articulis tribus basalibus ferrugineis, primo tamen plus ininusve infuscato. Protliorax longitudine duplo 
latior, apice rotundato-emarginatus, basi truncatus, utrinijue extrorsuni sub-obliipms, lateribus reflexo-niargi- 
natis, modice rotundato-ampliatis, angulis anticis defiexis, modice prominulis, parum acuminatis, posticis fere 
rectis; suporne modice convexus, subtiiiter, crebre punctuiatus, nitidus, medio Cifruleus, lateribus sat late, 
macula transversa basali, antice medio profunde excisa altera(iue apicali itidem transversa, introrsum leviter 
rotundata, dilute flavis. Scutellum triangulare, ca^ruleum, nitidum, vix punctatum. Elytra antice sub-trun- 
cata, protboracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris rotundatis, vix elevatis; poste- 
rius parum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cserulea, nitida, subtilissime, sat 
crebre jninctulata, margine laterali anguste, macula humerali sub-ovata, fascia ante medium, medio con- 
stricta, quasi e maculis duabus sub-quadratis formata, interiore antrorsum magis locata maculisque pone 
medium quatuor iuiBqualibus, prima et secunda non procul a sutura, antica rotundata, postica oblonga, tertia 
in disco exteriore, reliquis nonnihil majore, semiluuata et (juarta in margine laterali ante apicem, introrsum 
rotundata, dilute flavis. Corpus subtus cajruleum, nitidum, punctulatum, tenuiter pubescens. Pedes caerulei, 
nitidi, anteriores tenues, femoribus basi obscure ferrugineis; postici fenioribus magnis, compressis, parce 
punctulatis. 

391. Oedioiivcliis iiisis^uitn. 

Ovata, modice convexa, dilute tlavo-testacea, nitida; antennis fuscis, basi apiceque 
dilutioribus; prothorace subtiiiter, crebre punctulato, lateribus late explanato; elytris sub- 
tiiiter, creljre punctulatis, dorso inter basin et medium leviter impressis. — Long. 31, lat. 
1| millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput sub-rotundatum, parum convexum, dilute, sordide flavo-testaceum, nitidum, obsolete punctu- 
latum, inter oculos transversim leviter impressum. Oculi rotundati, modice convexi, fusci. Antennte longi- 
tudine elytrorum, sub-tenues, filiformes, nigro-fusc», parce pubescentes, articulis basalibus dilutioribus, tribus 
ultimis pallidis. Prothorax longitudine duplo latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, 
lateribus late deplanatis, tenuiter reflexo-inarginatis, pone apicem modice oblique ampliatis, angulis anticis 
baud prominulis, sub-rectis, posticis rectis; superne modice convexus, dilute sordide ilavo-testaceus, nitidus, 
subtiiiter, sat crebre punctuiatus, ante basin leviter transversim impressus. Scutellum triangulare, dilute 
flavo-testaceum, nitidum, teve. Elytra antice truncata, prothorace latiora, quam lata dimidio longiora, ad 
basin rotundato-ampliata, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotun(hUa, superne modice con- 
vexa, sordide dilute flavo-testacea, nitida, subtiiiter, sat crebre punctulata, dorso inter basin et medium 
transversim leviter impressa. Corpus subtus dilute flavo-testaceum, nitidum, subtiiiter punctulatum. Pedes 
dilute flavo-testacei, subtilissime, crebre punctulati, anteriores tenues; femoribus posticis magnis incrassatis, 
compressis. 

392. Ocdioiiychis voroniiHla. 

Ovata, modice convexa, dilute flavescens, nitida; pectore nigro; ore toto femori- 
busque posticis apice fuscis; prothorace brevi, subtiiiter punctulato, ante basin transversim 

24 

Zoologi. Jnsekler» 186 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

canaliculato; elytris sut crebre, vage punctulatis, siitura pone medium lineisque duabus 
singuli, una basali, altera infra medium disci, nigro-fiiscis. — Long. 5, lat. 2J millim. 
Patria: Java. 

Caput sub-rotundatuin, modice convexum, dilute flavo-testaceum, iiitidum, punctulatum, antice eleva- 
tum, inter oculos tuberculis duobus parum elevatis instructum ; ore nigro-piceo. Palpi flavo-testacei. Oculi 
rotundati, convexi, nigro-brunuei. Antennas dimidio corpore longiores, minus tenues, fuscre, parce pilosae, 
extrorsura sensim incrassataj, articulis quatuor basalibus flavo-testaceis. Protliorax longitudine duplo latior, 
apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, ad angulos leviter emarginatus, lateribus explanatis, 
tenuiter retiexo-inarginatis, pone apicem rotundato-ampliatis, angulis anticis parum prominulis, sub-acumi- 
natis, posticis rectis; superne leviter convexus, dilute flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, 
dorso medio leviter infuscatus, ante basin transversim canaliculatus. Scutellum triangulare, pallide-testa- 
ceum, nitiduni, la^ve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, callo 
humcrali parum elevato, obtuso; lateribus ultra medium sensim perparum ampliata, apice conjunctim rotun- 
data, superne modice convexa, dilute sordide flavescentia, nitida, sat crebre, parum profunde punctata, sutura 
a medio ad apicem nigro-fusca, singulo elytro antice longitudinaliter impresso, iineis duabus brevibus nigro- 
fuscis notato, una in medio ad basin, altera in medio disci pone medium, nonnihil longiore et latiore. Corpus 
subtus sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pectus nigrum. Abdomen testaceum. Pedes flavo- 
testacei, punctulati; femoribus posticis magnis, crassis, sub-rotundatis, compressis, apice leviter infuscatis. 

393. Cieporis maculicollis. 

Oblongo-ovata, modice convexa, nigra, sub-nitida; capite prothoraceqiie dilute flave- 
scentibus, illo postice infuscato, hoc medio iiigro-bimaculato; elytris subtilissime, crebre 
punctulatis, margine laterali suturaque albidis. — Long. 5, lat. 2| millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Statura et summa similitudo C. Stujmula', capite postice utrinque nigro, prothorace medio nigro- 
bimaculato et tibiis totis nigris ab illa bene distincta. Caput rotundatum, modice convexum, dilute flave- 
scens, sub-nitidum, basi utrinque nigrum; ore palpi.sque nigris. Oculi rotundati, parum convexi, nigri. An- 
tenn» tenues, nigrse, parce pubescentes, articulis tribus primis obscure ferrugineis. Protliorax longitudine 
dimidio fere latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus anguste reflexo-marginatis, 
fere rectis, angulis anticis vix prominulis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, vix pun- 
ctulatus, dilute flavescens, nitidus, medio maculis duabus sub-rotundis, nigris notatus, ante basin leviter 
transversim impressus. Scutellum sub-triangulare, nigrum, nitidum, lajve. Elytra antice truncata, protho- 
racis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, huraeris vix elevatis, rotundatis; apicem vcrsus non- 
nihil ampliata, apice singulatim ad suturam sub-acuminata, superne leviter convexa, subtilissime, creberrime 
punctulata, nigro-cserulescentia, parum nitida, margine laterali, apicali et suturali tenuiter albidis. Corpus 
subtus nigrum, sub-nitidum, sat crebre punctulatum. Pedes nigri, punctulati, coxis dilute flavescentibus; 
femoribus posticis modice iucrassatis. 

Mcgistops. 

(a f^dyiaroo maxiuuis et o)^' ocidus.) 

Tub. 11. f. 8. 

Corpus ovatum, modice convexum. 
Caput exsertum, semiglobosum. 

Oculi maximi, superne convexi, interstitio non distincto. 

Anteimffi dimidio corpore longiores, filiformes, articulis 2 et 3 brevibus, reliquis oblongis, ultimo 
acuminato. 

Prothorax brevis, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus basin versus oblique ampliatis. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 187 

Pedes modice elongati, anteriores tenues, postici femoribus valde incrassatis, sub-j>yiiformibus, tibiis 
apicem versus sensim dilatatis, subtus apice calcare valido, extrorsura nonnihil ampliato, apice emarginato 

iustructis ; tarsis nonnihil dilatatis, articulo secundo parvo, brevi. 

394. Mcgistops quadriiiotatiis. 

Ovatus, modice convexus, rufo-ferrugineus, nitidus; antennis, basi excepta, nigro- 
fuscis; prothorace pedibusque flavescentibus, illo subtiliter, minus crebre punctulato; elytris 
nigro-piceis , subtiliter, crebre punctulatis, singulo maculis duabus flavescentibus, una ba- 
sali, oblonga, apicem versus extrorsum flexa, altera ante apicem, sub-rotunda, ornato. — 
Long. 3 — 3+, lat. IJ — 2 niillim. 

Patria: California (St. Fransisco). 

Caput semiglobosum, exsertum, rufo-testaceum, nitidum, infra antennas leviter carinatum ; ore piceo. 
Palpi rufo-testacei. Oculi maximi, ovati, antice conjuncti, nigri. Antennse dimidio corpore longiores, minus 
tenues, nigro-fusca3, pubescentes, articulis tribus basalibus rufo-testaceis. Protliorax longitudine plus duplo 
brevior, apice vix vel leviter rotundato-emarginatus, basi utrinque parum sinuatus, lateribus tenuiter rcflexo- 
marginatis, ab apice basiii versus sensim oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, haud prominulis, obtusis, 
posticis sub-rectis; superne modice convexus, flavo-testaceus, sub-nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scu- 
tellum triangulare, nigro-piceum, nitidum, laeve. Elytra ovata, antice singulatim leviter rotundata, protho- 
race paullo latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris haud elevatis; pone basin rotundato-ampliata, 
infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, crebre pun- 
ctulata, nigro-picea, nitida, singulo maculis duabus flavescentibus, una mox pone basin, oblonga, apicem 
versus extrorsum flexa, altera longe ante apicem, sub-rotunda, postice sub-oblique truncata ornato. Corpus 
subtus rufo-ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati, anteri- 
ores tenues; femoribus posticis valde incrassatis, saturatiuribus. 

Tal). II. f. 8. a. niagii. auct. 0. uiagn. nat. c. caput sup. vis. (/. palp. maxill. e. aiitenna. /. tib. et lärs. postic. 

395. Megistops Iiigiibriuiis. 

Ovatus, modice convexus, nigro-piceus, sub-nitidus, antennis basi pedibusque testaceis; 
prothorace brevi, obscure ferrugineo, subtiliter, crebre punctulato, lateribus dilutioribus; 
elytris immaculatis, subtiliter, crebre punctulatis. — Long. 3 — 3i, lat. IJ — 2 niillim. 

Patria: California (St. Fransisco). 

Magnitudine et statura oranino praecedentis, sed aliter coloratus. Caput semiglobosum, exsertum, testa- 
ceum, nitidum, infra antennas tenuiter carinatum; ore piceo. Palpi testacei. Oculi maximi, ovati, antice 
conjuncti, nigri. Antennse dimidio corpore longiores, minus tenues, nigro-fuscae, pubescentes, articulis tribus 
vel quatuor basalibus flavo-testaceis. Prothorax omnino ut in preecedenti constructus, superne modice con- 
vexus, subtiliter, crebre punctulatus, obscure ferrugineus, sub-nitidus, lateribus confuse dilutioribus. Seu- 
tellum triangulare, nigro-piceum, nitidum, sub-lfeve. Elytra omnino ut in praecedenti formata, superne mo- 
dice convexa, subtiliter, crebre punctulata, nigro-picea, nitida, apice interdum nonnihil dilutiora. Corpus 
subtus obscure ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, punctulati, anteri- 
ores teuues; femoribus posticis valde incrassatis, suturatioribus. 

396. firaptoilera vorticalis. 

Ovata, modice convexa, nigro-ca-rulea, nitida; vertice, femoribus, basi excepta, 
anoque rufo-testaceis; prothorace subtilissime punctulato, postice non impresso; elytris sma- 
ragdinis, creberrime, parum profunde punctulatis. — Long. 4 — 5, lat. 2J — 24 niillim. 

Patria: California, Insuke Puna, Oaliii et Taiti. 188 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Caput sub-rotundatum, modice convexuin, vix punctatuni, nigro-CEeruloum, nitidum, inter oculos fo- 
veola parva inipressum, antice medio leviter carinatum; vertice toto rufo-testaceo. Palpi nigro-picei. Oculi 
sub-ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennas dimidio corpore longiores, sub-tenues, nigrag, parce pube- 
scentes, articulis basalibus piceis. Prothorax longitudine duplo latior, apice leviter rotnndato-emarginatus, 
basi truncatus, lateribiis tenuiter refiexo-raarginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis 
non prorainulis, obtusis, po.sticis fere rectis; superne leviter convexus, cajruleus, nitidus, subtilissirae punctu- 
latus, ante basin non impressus. Scutellum triangulära, cffruleum, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truii- 
cata, prothoracis basi latiora, quani lata dimidio longiora, humeris non elevatis, rotundatis, lateribus haud 
ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, smaragdina, nitida, crebre, subtiliter punctu- 
lata. Corpus subtus nigro-caeruleum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, segmento ultimo abdominis 
rufo-testaceo. Pedes nigro-CEerulescentes, punctulati; femoribus a medio ad apicem rufo-testaceis, posticis 
oblongo-ovatis, compressis, prassertim basi incrassatis. 

397. Graptodcra flcivipos. 

Obloiigo-ovata, modice convexa, supra cuprea, iiitida, subtus a^uea, cinereo-sericea; 
antennis basi pedibusque fiavo-testaceis ; prothorace siilitiliter, sat crebre punctulato, ante 
basin transversini leviter inipresso; elytris subtiliter, sat crebre, postice obsolctius punctu- 
latis. — Long. 4, lat. 2 millim. 

Patria: Montevideo, Buenos Aj^res. 

Gr. oleracece magnitudine ^qualis. Caput sub-rotundatum, modice convexum, cupreum, nitidum, pun- 
ctatum, postice et inter oculos sub-1 a? vigatum; ore nigro-piceo. Palpi flavo-testacei. Oculi sub-rotundati, 
convexi, nigri. Antenuffi dimidio corpore longiores, sub-tenues, tilitbrmes, articulis 5 vel 6 basalibus flavo- 
testaceis, reliijuis fuscis. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice parum rotundato-emai'ginatus, basi 
sub-truncatus, lateribus pone apicem modice rotundato-amidiatis, angulis anticis deflexis, vix proniinulis, 
posticis sub-rectis; superne modice convexus, cupreus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, ante basin 
leviter transversim impressus. Scutellum triangulare, ca?ruleum, nitidum, Ireve. Elytra antice truncata, pro- 
thoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris modice elevatis, rotundatis; apicem versus per- 
parum ampliata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cuprea, nitida, ultra medium eviden- 
tius, hinc inde sub-seriatira, dein obsoletius punctulata. Corpus subtus »neum, subtiliter, crebre punctu- 
latum, cinereo-sericeum. Pedes flavo-testacei, subtilissime punctulati; femoribus posticis modice incrassatis. 

398. Graptodora coliimbina. 

Ovata, modice convexa, cyanea, nitida, subtus nigra; antennis, fenioribusque anticis 
basi testaceis; prothorace sub-l«vi, ante basin profunde, transversim sulcato; elytris evi- 
dentius, minus crebre, siib-seriatim punctatis. - Long. 3. lat. Ii raillim. 

Patria : Montevideo. 

Statura Gra/it. oleracea', minor, antennis fenioribusque anticis basi testaceis, prothorace postice pro- 
fundius sulcato ab illa bene distiiicta. Caput sub-rotundatum, modice convexum, cyaneum, nitidum, postice 
sub-lave, antice obsolete punctulatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Antenna' dimidio 
corpore nonnihil longiores, minus tenues, nigro-fuscn3, parce pubescentes, extrorsum sensim modice incrassataj, 
articulis quatuor basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice truncatus, basi utrinque 
leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, fere rectis, angulis omnibus lateraliter nonnihil pro- 
ductis, sub-acuminatis ; superne convexus, C£eruleus, nitidus, sub-la3vis, ante basin sulco transverso, profundo 
insculptus. Scutellum triangulare, ca^ruleum, nitidum, lasve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi 
latiora, quam lata dimidio longiora, callo humerali elevato, obtuso; ultra medium sensim perparum ampliata, 
apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, cyanea, nitida, evidentius, minus crebre, sub-seriatim 
punctata. Corpus subtus nigrum, uitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes nigri, nitidi, punctulati; 
femoribus anticis basi ferrugineis, posticis modice crassis, sub-compressis. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 189 

399. Dipliaiilaca striata. 

Oblonga, modice convexa, cserulea, nitida; antenriis basi, capite, prothorace pedi- 
busque rufis; prothorace subtiliter, minus crebre punctulato, ante basin transversim, pro- 
funde canalicidato, angulis oninibus lateraliter, nonuiliil productis, aciuninatis; elytris me- 
diocrJtcr punctato-striatis. — Long. (J— (JA, lat. 2| — 3 milliui. 

Diphmdaca striata Klug Dej. Cat. ed. 3. p. 388. 

Patria: Montevideo. 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, rufiuii, nitiduni, vix punctatum. Palpi niti. Oculi parvi, 
sub-ovati, parum couvexi, nigri. Antennas longitmline elytrorum, tenues, filiformes, nigrie, articulis quatuor 
basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine diuiidio latior, apice leviter rotundato-emargiimtus, basi 
truncatus, utrinque leviter emarginatus, lateribus sat late reiiexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato- 
ampliatis, angulis omnibus lateraliter nonniliil productis, acuininatis; superne modice convexus, rufus, nitidus, 
subtiliter, minus crebre punctulatus, ante basin sulco transverso, profundo, utrinque abbreviato ibique ad 
basin reete continuato, impressus. Scutellum triangulare, nigro-caeruleum, nitidum, Iseve. Elytra antice trun- 
cata, prothoracis basi nonniliil latiora, quam lata dimidio longiora, liumeris leviter elevatis, rotundatis; late- 
ribus vix ampliata, apice rotundata, singulo ad sutm-am in dentem brevem excurrente; superne modice con- 
vexa, cserulea, nitida, parum profunde striata, striis minus regulariter, hinc inde confuse, sub-geminatim pun- 
ctatis, interstitiis Isevibus. Corpus subtus nigro-caeruleum, sub-nitidum, subtiliter punctulatum, parce, breviter 
cinereo-sericeum. Pedes rufi, punctulati, parce, breviter cinereo-pubescentes; femoribus anterioribus vix, po- 
sticis modice incrassatis. 

400. Dipliaulaca sctipcuuis. 

Oblonga, modice convexa, caji-ulea, nitida; antennis, capite, prothorace, scutello 
pedibusque sangnineis; prothorace sat profunde, parcius punctato, postice sub-kcvigato, 
ante basin transversim, profunde canaliculato; elytris sat profunde, crebre punctato-striatis, 
seriatim breviter albido-setulosis. — Long. 2^ — 2|, lat. 1 — 1\ millim. 

Patria: Montevideo. 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, dilute sanguineum, nitidum, sat profunde punctatum. Palpi 
rufo-testacei. Oculi sub-rotundati, modice convoxi, nigri. AntennaB longitudine elytrorum, sub-tenues, fili- 
formes, rufo-testaceaä, parce pubescentes. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, hoc 
extrorsum utrinque nonnihil obliquo; lateribus tenuiter reflexo-marginatis, parce pilosis, pone apicem ad me- 
dium sensim ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis non pruniinulis, leviter rotundatis, posticis lateraliter 
nonniliil productis, sub-acuminatis; superne modice convexus, dilute sanguineus, nitidus, antice parce, sat 
profunde punctatus, postice sub-lsevigatus, inträ basin canalicula transversa, profunda, utrinque abbreviata 
insculptus. Scutellum triangulare, obscure sanguineum, nitidum, Iseve. Elytra antice sub-truncata, protho- 
racis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris leviter elevatis, obtusis; lateribus recta, apice con- 
junctim rotundata, superne modice convexa, cferulea, nitida, crebre, sat profunde punctato-striata, striis setis 
brevibus, albidis obsitis, interstitiis angustis, hevibus. Corpus subtus cwruleum, nitiduni, crebre punctatum. 
Pedes rufo-testacei, nitidi, parce, breviter cinereo-pubescentes; femoribus anterioribus vix, posticis modice 
incrassatis. 

401. Strahala laii£;iii(1a. 

Ovata, modice convexa, rufo-testacea, nitida; oculis nigris; prothorace brevi, sub- 
tiliter, crebre punctulato, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, obtusis; elytris vage, 
subtiliter, minus crebre piuictulatis. — Long. 4\, lat. 2^ millini. 

Patria: Java. 190 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Caput sub-rcitiindatuin, modice coiivexum, testaceum, nitidum, vix punctulatura, inter oculos canali- 
cula tenni, transversa insculptum. Oculi rotundati, convexi, nigri. AnteuiiiB longitudine elytroruni, sub- 
teiuies, filiformes, testacete, parce pubescentes, articulo secundo brevi, ovato, reliquis eloiigatis. Prothorax 
longitudine fere triplo latior, apice leviter rotundato-emargiuatus, basi truncatus, lateribus sat late reflexo- 
marginatis, pone apicem magis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis lateraiiter nonnihil pro- 
ductis, obtusis, posticis sub-rotundatis; superne modice convexus, testaceus, nitidus, subtiliter, crebre pun- 
ctulatus. Scutellum triangulare, testaceum, nitidum, la^ve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi 
nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, callo liumerali parum elevato, obtuso; pone basin rotun- 
dato-ampliata, ultra medium sensiiii nonnihil dilatata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, 
rufo-testacea, nitida, subtiliter, vage, minus crebre punctulata. Corpus subtus testaceum, nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum. Pedes testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis. 

402. Strabala uigriceps. 

Ovata, modice convexa, rufo-testacea, nitida; capite, scutello, pectore abdoinineque 
nigris; antennis nigro-fuscis , basi testaceis; prothorace transverso, subtiliter, crebre punctu- 
lato, ante basin leviter, transversim impresso; elytris subtiliter, crebre, vage punctulatis. 
— Long. 3, lat. U niillini. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, nigruni, sub-nitidum, parce punctulatum; ore palpisque 
rufo-testaceis. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennas dimidio corpore longiores, minus 
tenues, nigro-fuscag, parce pubescentes, extrorsum nonnihil incrassatae, articulis tribus basalibus rufo-testaceis. 
Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone 
apicem magis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis anticis vix prominulis, deflexis, rotundatis, posticis 
fere rectis; superne modice convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, ante basin leviter 
transversim impressus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum; la3ve. Elytra antice truncata, prothoracis 
basi latiora, quam lata dimidio fere longiora, callo humerali parum elevato, obtuso; pone basin nonnihil 
rotundato-ampliata, ultra medium sensim perparum dilatata, apice conjunctim rotundata, superne modice 
convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, crebre, vage punctulata. Corpus subtus nigrum; parum nitidum, 
subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis. 

40-3. Disonyclia bicariiiata. 

Oblonga, modice convexa, subtus nigra, supra dilute flavescens; femoribus subtus 
rufo-testaceis; vertice infuscato; prothorace sub-la3vi, maculis quatuor rotundis et lineola 
brevi, longitudinali ante basin, nigris; elytris subtiliter, crebre punctulatis, sutura, carina 
longitudinali disci ante apicem abbreviata lineaque intramarginali, nigris. — Long. 6i, 
lat. 3\ millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Caput rotundatum, modice convexum, flavo-testaceuui, nitidum, parce punctulatum, inter oculos 
foveola parva impressum; vertice transversim infuscato. Palpi picei. Oculi ovati, modice convexi, nigro- 
brunnei. Prothorax longitudine fere duplo latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi truncatus, extror- 
sum nonnihil obliijuus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis 
deflexis, lateraiiter nonnihil prominulis, sub-acuminatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, sub- 
lasvis, dilute flavescens, nitidus, lineola brevi, longitudinali ante basin raaculisque quatuor rotundis, trans- 
versim positis, nigris ornatus, interioribus minoribus, apicem versus nonnihil propioribus. Scutellum trian- 
gulare, nigrum, nitidum, vix punctatum. Elytra antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata 
dimidio longiora, humeris hand elevatis, rotundatis; lateribus vix ampliata, longe pone medium sensim an- ENTOMOLOGISKA BIDKAG. 191 

gustata, apice conjunctim rotundata, supenie niodice convexa, subtiliter, crebre punctulata, dilute flavescentia, 
sub-nitida, sutura, carina longitudinali modice elevata in niedio disci, ante apicem abbreviata lineaque intra- 
marginali nigris. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, subtiliter, creberrime punctiilatuni, breviter cinereo- 
pubescens; segmentis abdominis apiee plus niinusve late ferrugineo-marginatis. Pedes nigro-fusci; femoribus 
basi et subtus rufo-testaceis, posticis modice incrassatis. 

404. Disoiiyclia vittiponnis. 

Oblongo-ovata, modice convexa, ferruginea, nitida; femoribus basi antennisque ex- 
trorsum nigris; capite parce punctato; prothorace sub-la^vi, dorso pkga niagna, nigro- 
fiisca ornato; elytris subtiliter, crebre punctulatis, nigro-cairuleis, singulo vittis duabus 
ante apicem conjunctis, flavis. — Long. 5, lat. 2| milliui. 

Patria: Insula Puna. 

D. gJaJiratw simiilima, pedibus obscurioribus et disco toto prothoracis infuscato ab illa mox di- 
stincta. Caput rotundatum, modice convexum, ferrugineum, parce punctatum, inter oculos tenuiter canali- 
culatum, postice leviter infuscatum. Palpi picei. Oculi ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennaj sub- 
tenues, nigrre, pubescentes, articulis tribus basalibus rufo-testaceis. Prothorax longitudine vix dimidio 
latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus; lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem 
leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, parum prominulis, obtusis, posticis sub-rectis; superne 
leviter convexus, sub-lajvis, nitidus, rufo-testaceus, disco toto nigro-fuscus. Scutellum triangulare, nigrum, 
nitidum, vix punctatum. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi parum latiora, quam lata dimidio 
longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus non anipliata, apice conjunctim rotundata, superne mo- 
dice convexa, subtiliter, sat crebre punctulata, nigro-ca?rulea, nitida, vittis duabus, una prope suturani, non- 
nihil latiore, altera intramarginali, ante apicem conjunctis, fJavis. Corpus subtus ferrugineum, subtiliter, 
crebre punctulatuni, medio longitudinaliter, late infuscatum. Pedes rufo-ferruginei ; femoribus a basi ultra 
medium nigris; posticis sat magnis, oblongo-ovatis, compressis; tarsis fuscis. 

405. Systena coiiucxa. 

Oblonga, leviter convexa, nigro-a>nea, nitida, subtus cinereo-sericca; palpis anten- 
nisque basi testaceis; capite crebre punctato, postice sub-hevigato; prothorace sub-quadrato, 
punctis parvis, raris impresso, basi breviter canaliculato; elytris subtiliter, sat crebre pun- 
ctulatis, singulo vittis duabus dilute flavescentibus, ante apicem conjunctis ornato. — 
Long. 5J, lat. 2 millim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput rotundatum, modice convexum, anicnni, nitiiluni, crebre, sat profundo punctatum, postice lasvi- 
gatum, inter oculos foveola parva impressum. Paljii testacei. Oculi ovati, modice convexi, brunnei. An- 
tennoB tenues, nigra% parce pubescentes, articulis tribus vel quatuor basalibus testaceis. Prothorax latitudiue 
parum brevior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, fere 
rectis, angulis anticis deflexis, parum prdininulis, olHusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, ajneus, 
nitidus, punctis parvis, raris im|iressus, basi canalicula brcvi, longitudinali notatus. Scutollnni breve, trans- 
versum, a;neum, nitidum, ante ajiicem transversini impressum. Elytra antice truncata, prothoracis basi la- 
tiora, ijuam lata ferc' diiiilo longiora, humeris vix elevatis, rotundatis; lateribus recta, apice singulatim ro- 
tundata, superne leviter convexa, subtiliter, crebre punctulata, a;nea, nitida, singulo vittis duabus ante api- 
cem conjunctis ibicjue leviter excisis, dilute flavescentibus ornato, una non procul a sutura, lineari, altera 
intramarginali, medio nomiihil angustiore. Corpus subtus nigro-seneum, subtiliter, crebre punctuhittnn, cine- 
reo-sericeum. Pedes nigro-a;nei, punctulati, breviter cinereo-pubescentes, anteriores sub-tenues; femoribus 
posticis modice incrassatis, oblongo-ovatis. 192 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

406. Sjstoiia iiallidiila. 

Oblongo-ovata, leviter convexa, dilute flavo-testacea , nitida; oculis nigris; protho- 
race subtilissiine punctulato, pone apicem leviter rotiindato-ampliato, inträ basin leviter, 
transversim inipresso; elytris subtiliter, crebre punctulatis. — Long. 4, lat. 1| niillim. 

Patria: California (St. Fransisco), Insula Puna. 

Caput sub-rotuiulatuiu, convexum, subtiliter, crebre punctulatuni, dilute flavo-testaceum, nitidum. 
Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Anteniipe diniidio corpore loiigiores, teiuies, filiformes, flavo-tcstaeese, 
parce pubescentes. Prothorax loiigitudine vix dimidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi trun- 
catus, lateribus tenuiter reflexo-inarginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis non pro- 
minulis, rotundatis, posticis fere rectis; superne leviter coiivexu.s, .subtilissiine punctulatus, dilute flavo-testa- 
ceus, nitidus, inträ basin leviter, transversim impressus. Scutellum triangulare, dilute flavo-testaceum, niti- 
dum, Iffive. Elytra antice truncata, protlioracis basi dimidio latiora, quam lata fere duplo longiora, humeris 
non elevatis, rotundatis, lateribus fere recta, pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, 
superne leviter convexa, subtiliter, crebre punctulata, tota dilute flavo-testacea, nitida. Corpus subtus dilute 
flavo-testaceum, crebre punctulatum. Pedes dilute flavo-te,stacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, 
oblongo-ovatis, compressis. 

407. Systcna exclaniatioiiis. 

Oblongo-ovata , leviter convexa, nigra, nitida; fronte, antennis geniculisque rufo- 
testaceis; protliorace sub-la^vi, postice obsolete testaceo-marginato; elytris subtiliter, crebre 
punctulatis, dilute virescentibus, sutura, niargine, macula basali vittaque di.sci exterioris, 
antice magis, postice minus abbreviata, nigris. — Long. 5 — 6, lat. 2 — 2| millim. 

Var. «; protliorace elytrisque pallide testaceis, illo utrinque infuscato, bis vitta disci 
brevi, interdum fere nulla. 

Patria: Montevideo, Buenos Ayres. 

Caput sub-rotundatum, modice convexum, vix punctatum, nigrum, nitidum, antice rufo-testaceum, inter 
oculos foveola parva insculptum; nre palpisque piceis. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antenufe 
dimidio corpore longiores, tenues, rufo-testaceas, articulo singulo apice infuscato. Prothorax longitudine di- 
midio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi truncatus, tenuiter marginatus, lateribus reflexo-mar- 
ginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis baud prominulis, obtusis, posticis rectis; 
superne leviter convexus, niger, nitidus, vix punctulatus, margine basali obsolete, confuse testaceus. Scu- 
tellum triangulare, nigrum, nitidum, laave. Elytra antice sub-truncata, protlioracis basi nonniliil latiora, 
([uam lata dimidio longiora, humeris rotundatis; lateribus vix ampliata, apice conjunctim rotundata, superne 
leviter convexa, subtiliter, crebre punctulata, dilute virescentia, nitida, sutura, margine, macula basali sub- 
ovata, lineaque longitudinali disci exterioris, antice magis, postice minus abbreviata, nigris. Corpus subtus 
nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. Pedes nigi-i, nitidi; femoribus apice tibiisque basi ferrugineis; fe- 
moribus posticis incrassatis, iuferne vix punctatis. 

408. Crrpidodcra iiiciilta. 

Oblonga, modice convexa, ferruginea, nitida, subtus nigro-picea; antennis, pedibus 
prothoraceque dilutius ferrugineis, hoc sub-laivi, ante basin transversim profunde sulcato; 
elytris crebre, mediocriter punctato-striatis, interstitiis augustis, haud convexis, Itevibus. 
— Long. 34, lat. Ii millim. 

Pati'ia: Nova Hollandia (Sidney). 

Caput rotundatum, modice convexum, ferrugineum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, inter 
oculos leviter impressum. Oculi rotundati, convexi, brunnei. Antenuffi dimidio corpore longiores, minus ENTOMOLOGI SK A « ID RA G. 193 

tenue.s, rufo-testaceee, parce puboscentes, extrorsum Irvitor incrassatce, articulis (|iiiii(jue ultiiiiis fuscis. Pro- 
thorax longitudine nomiihil latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem 
subito ampliatis, dein basin versus sensim oblique angustatis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, 
sub-acuminatis, posticis fere rectis; superne convexus, dilutius rufo-fcrrugineus, nitidus, sub-Lx^vis, aiite basin 
suleo profundo, transverso, utrinque nonnihil abbreviato inscuiptus. Scuteliuni trianguiare, ferrugineuni, ni- 
tidum, Iseve. Elytra antice truncata. prothoracis basi diraidio latiora, quam lata fere duplo longiora, cailo 
suprahumerali paruni elevato, obtuso; lateribus ad basin nonnihil rotundata, doin recta, apice conjunctini 
rotundata, superne niodice convexa, dorso inter basin et medium leviter impressa, tota ferruginea, nitida, 
regulariter, crebre, mediocriter punctato-striata, interstitiis augustis, baud convexis, laevibus. Corpus subtus 
nigro-piceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes dilutius ferruginei, nitidi, punctulati; femoribus 
posticis incrassatis, sub-compressis. 

409. frcpidodera ciirtiila. 

Snb-rotundata, convexa, casruleo-viresoens, nitida; antenin's basi, palpis [»cdibusque 
rufu-testaceis; prothorace siibtilissinie, sat crebre punctulato, pone apicem subito rotundato- 
iiiupliato, ante basin transversim modice profunde sulcato; elytris crebre, sat profunde, 
sub-sei-iatiui puiictatis. — Long. 2|, lat. 1| niillini. 

Patria: Buenos Ayres. 

Magnitudo fere Graptoderrv. mercuriaUs. Caput sub-rotundatuni, modice convexum, viridi-cserule- 
scens, nitidum, parce, subtiliter punctulatum; ore nigro-piceo. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, modice 
convexi, brunnei. Antennse vix longitudine elytrorum, minus tenues, nigro-fuscae^ parce pubescentes, arti- 
culis septem basalibus testaceis, 5 — 7 apice infuscatis. Prothorax longitudine dimidio latior, apice sub- 
truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem subito rotundato- 
auipliatis, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis fere rectis; superne modice convexus, viridi-ca'rule- 
scens, nitidus, subtilissime, sat crebre punetulatus, ante basin sulco transverso, minus jirofundo inscuiptus. 
Scutellum trianguiare, Eeneum, nitidum, lasve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi latiora, quam 
lata vix dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; ad basin rotundato-ampliata, pone medium an- 
gustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, viridi-caerulescentia, nitida, crebre, sat profunde, sub- 
seriatini punctata. Corpus subtus seneum, sub-nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, 
]iunctuhiti, parce, breviter pubescentes; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis. 

410. frepidodeiM a'iiosct'iis. 

Oblungo-ovata, convexa, viridi-ajnea, nitida; antennis pedibusque flavo-testaceis; pro- 
thorace sub-lyevi, ante basin sulco profundo, transverso insculpto; elytris profunde, sat 
crebre, sub-seriatini puuctulatis. — Long. IJ — 2A, lat. 1 — \\ millini. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Capnt ovatum, modice convexum, viridi-aeneuni, nitidum, postice lajve, antice punctulatum, tenuiter 
carinatum; ore ferrugineo. Palpi |)icei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antenna^ longitudine elytrorum, 
sub-tenues, dilute flavo-testacese, parce pubescentes, extrorsum leviter infuscatae. Prothorax longitudine di- 
midio latior, apice sub-truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter refiexo-raarginatis, pone 
aidcem leviter rotundato-ampliatis, dein fere rectis, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis lateraliter 
nonnihil productis, sub-acuminatis; superne convexus, viridi-aneus, nitidus, vix vel obsoletissinie punetulatus, 
ante basin sulco sat profundo, transverso, utrinque haud abbreviato inscuiptus. Scutellum trianguiare, viridi- 
ivneum, nitidum, lane. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris 
parum elevatis, obtusis; ad basin modice rotundato-ampliata, lateribus non dilatata, apice conjunctim rotun- 
data, superne convexa, viridi-renea, nitida, sat crebre, profunde, seriatim punctulata. Corpus subtus nigro- 

Zouhiji. Insekter. ^" 194 EUGENIES RKSA OMKRING JORDEN. 

feneum, iiiticUim, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes diluto tiavo-testacei, punctulati ; femoribus posticis 
incrassatis, sub-conipressis. 

411. Cropidodora vafra. 

Oblonga, convexa, caarulea, nitida; antennaruin articulis quatuor basalibus testaceis, 
articulo primo s*pe infuscato; prothorace subtilissime, crebre punctulato, ante basin trans- 
versim, profunde sulcato; elytris crebre, evidentius, sub-seriatim punctulatis. — Long. 2\ 
— 2i, lat. U — U niillini. 

Patria: California (St. Fransisco). 

Caput ovatuni, niodice coiivoxum, caruleum, nitidum, postice .sub-la?vigatuni, iiiter oculos parce pun- 
ctulatum, antice loviter cai-iiiatuni. Oculi sub-ovati, inodice convexi, glauci. Antennas minus tenues, ex- 
trorsum sensini leviter incrassat«, nigra?, parce pubescentes, articuli.s quatuor basalibus testaceis, articulo 
primo tamen sa=pe, apice exeepto, fusco. Prothorax longitudine dimidio lutior, apice leviter rotundato-emar- 
ginatus, basi truucatus, lateribus reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis 
deflexis, non prominulis, rotundatis, posticis fere rectis; superne convexus, casruleus, nitidus, subtiliter, crebre 
punctulatus, ante basin sulco profundo, transverso, utrinque non abbreviato insculptus. Scutellum triangu- 
lare, cwruleura, nitidum, Iseve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata di- 
midio lougiora, liumeris parum elevatis, obtusis; lateribus hand amjiliata, pone medium sensim nonnihil an- 
gustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, casrulea, nitida, punctis quam in prothorace 
evidentioribus, sat crebris, sub-seriatis impressa. Corpus subtus nigro-cffiruleum, nitidum, subtiliter, crebre 
punctulatum. Pedes nigro-Ccerulei, antice breviter, parce cinerco-pubescentes; femoribus posticis modice in- 
crassatis. 

412. Cropidodera siitiirella. 

Oblonga, convexa, testacea, nitida; prothorace subtilissime, sat crebre punctulato, 
inträ basin transversim, sat profunde sulcato; elytris crebre, sul^tiliter, sub-seriatim pun- 
ctulatis, sutura anguste, leviter infuscata. — Long. 2 — 2A, lat. IJ — l^ millim. 

Patria: California (St. Fransisco), Insitla Puna. 

Magnitudine et statura C. vafrw. Caput sub-ovatum, modice convexum, testaceum, nitidum, postice 
sub-l£evigatum, inter oculos parce punctulatum ; ore jiiceo. Palpi testacei. Oculi sub-rotundati, modice con- 
vexi, nigri. Antennse longitudine elytrorum, minus tenues, testace£e, parce pubescentes, extrorsum sensim 
nonnihil incrassatse. Prothorax longitudine dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo- 
marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis extrorsum non- 
nihil productis, sub-acuminatis; superne convexus, testaceus, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus, ante 
basin sulco sat profundo, transverso insculptus. Scutellum triangulare, testaceum, nitidum, Ireve. Elytra 
ovata, antice truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, 
obtusis; pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, 
superne convexa, subtiliter, crebre, sub-seriatim punctulata, testacea, nitida, sutura anguste leviter infuscata. 
Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes testacei, nitidi, punctulati; 
femoribus posticis incrassatis, compressis. 

413. Cropidodora vag.ilniiida. 

Oblonga, convexa, cserulea, nitida; antennis, tibiis tarsisque testaceis; capite inter 
oculos carinato; prothorace sub-la^vi, ante basin transversim profunde sulcato; elytris evi- 
denter, crebre sub-seriatim punctulatis. — Long. l|-2, lat. 1 — U millim. 

Var. cc: femoribus anterioribus fusco-ferrugineis. 

Patria: Montevideo, Peruvia (Callao) et Insula Puna. ENTOMOLOGISKA T, [DRAG. 195 

Statura et summa similitudo C. vafrce, ssepe minor, antennis, tibiis tarsisque testacois, prothorace 
obsoletius punctulato ab illa distincta. Caput ovatuiii, niodice convexum, caBruleuni, nitidum, postice laevi- 
gatum, inter oculos punctulatum, tenuiter carinatum. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antennae 
loagitudine elytrorura, minus tenues, parce pubescentes, testacese, extrorsum sensim incrassatae. Prothorax 
longitudine dimidio latior, apice leviter rotundato-emargiiiatus, basi truncatus, lateribus tenuiter reilexo- 
marginatis, pone apicem leviter rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, rotundatis, posticis fere rectis; 
superne convexus, caeruleus, nitidus, vix vel obsolete punctulatus, ante basin sulco transverso, profundo, 
utrinque vix abbreviato insculptus. Scutellum triangulare, cseruleum, nitidum, laeve. Elytra antice sub- 
truncata, prothoracis basi paullo latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; late- 
ribus vix ampliata, pone medium sensim nonniliil angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, 
cserulea, nitida, punctis distinctis, sat crebris, sub-seriatis impressa. Corpus subtus nigro-caeruleura, nitidum, 
subtiliter, crebre punctulatum. Pedes parce punctulati; femoribus nigro-cserulescentibus, posticis modice in- 
crassatis; tibiis tarsisque testaceis. 

414. Cropidoilora coraciiia. 

Ovata, convexa, nigro-caänilea, nitida; antennis, palpis pedibusque flavo-testaceis; 
femoribus posticis basi infuscatis; prothorace subtiliter, crebre punctulato, ante basin sulco 
transverso, sat profundo insculpto; elytris evidentius, sat crebre, sub-seriatiin punctulatis. 
— Long. 1|, lat. \\ niillim. 

Var. ce: picea, femoribus posticis basi vix infuscatis. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Magnitudo C. niyriuäa;. Caput sub-rotundatum, modice convexum, nigro-cseruleum, nitidum, postice 
Iseve, antice punctulatum; ore ferrugineo. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. An- 
tennas elytris nonnihil lougiores, sub-tenues, flavo-testacese, parce pubescentes, extrorsum leviter infuscatffi. 
Prothorax longitudine dimidio latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi utrinque leviter sinuatus, late- 
ribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem rotundato-ampliatis; superne convexus, nigro-CKrulescens, ni- 
tidus, subtiliter, crebre punctulatus, ante basin sulco sat profundo, transverso, utrinque liaud abbreviato in- 
sculptus. Scutellum triangulare, nigrum, nitidum, lan'e. Elytra obovata, antice sub-truncata, prothoracis 
basi latiora, quam lata dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; lateribus parum ampliata, pone 
medium angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigro-casrulescentia, nitida, sat crebre, evi- 
dentius, sub-seriatim punctata. Corpus subtus nigrum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, 
punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis, basi plus minusve infuscatis. 

41.5. CiT|U(lo(l('ra hicolor. 

Ovata, convexa, testacea, nitida; pcctore medio abdomiuequc toto nigro-piceis; pro- 
thorace subtiliter, crebre punctulato, ante basin sulco sat profundo, transverso insculpto; 
elytris sat profunde, crebre punctato-striati-s. — Long. 11 — IJ, lat. J — \\ niillim. 

Patria: California (St. Fransisco), Taiti. 

Magnitudo et similitudo Aphthonn' salicarla', prothorace ante basin transversim sulcato ab illa mox 
distincta. Caput sub-ovatum, modice convexum, testaceum, nitidum, sub-lajve, inter oculos tenuiter, breviter 
carinatum. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenns longitudine elytrorum, minus tenues, testacew, 
parce pubescentes, extrorsum sensim leviter incrassatre. Prothorax longitudine vix dimidio latior, apice sub- 
truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter rellexo-marginatis, pone apicem oblique ampliatis, 
dein rectis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis retrorsum nonnihil productis, sub-acumin:itis; superne 
modice convexus, testaceus, iiitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, ante basin sulco sat profundo, trans- 
verso, utrinque non abbreviato insculptus. Scutellum testaceum; nitidum, laeve. Elytra antice truncata, pro- 
thoracis basi latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris parum elevatis, obtusis; imne basin leviter 196 EUGENIES RESA O M K F.I N G JORDEN. 

rotundato-ampliata, iiitVa medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, testacea, 
iiitida, sat profunde, erebre, minus regulariter punrtato-striata. Corpus subtus crebre punctulatum; pectore 
medio abdomiueque toto nigro-piceis. Pedes testacei, nitidi; femoribu^ posticis inciassatis, compressi.s. 

4 IG. CiTi»i(!o«k'ra imberiila. 

Ovata, convexa, nigra, nitidu, breviter cinereo-puberula; auteiinis, apice excepto 
fusco, pedibus([ue flavo-testaceis; fenioribus posticis nigris; prothorace subtiliter, sat crebre 
punctulato, ante basin transversim canaliculato; elytris sat profunde pnnctato-striatis, in- 
terstitiis lajvibus. — Long. 1^, lat. f'niillim. 

Patria: Montevideo, California, Insula3 Puna, Taiti et Oalm. 

Statura et summa simiiitudo C- puhescentis, nonnihil minor, prothorace subtilius punctulato, elytro- 
rum striis reraotius punctatis ab illa fere unice distincta. Caput rotundatuui, modice convexum, nigrum, 
nitiilum, vix vel obsoletissime punctulatum, infra antennas tenuiter cinereo-pubescens. Oculi sub-rotundati, 
modice convexi, nigri. Antennas corpore nonnihil breviores, tenues, sub-filit'ormes, flavo-testacete, parce pube- 
scentes articulis tribus ultimis fuscis. Prothorax longitudine dimidio latior, a|iice leviter rotundato-emargi- 
natus basi utrinque leviter sinuatus, lobo medio sub-triangulariter producto; lateribus pone apicem subito 
rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis; superne convexus, niger, nitidus, pube 
brevi parce adspersus, subtiliter, sat crebre punctulatus, ante basin sulco transverso, utrinque abbreviato 
insculptus. Seutellura parvum, triangulare, nigrum, nitidum, Ifeve. Elytra antice singulatim leviter rotun- 
dato-producta, prothoracis basi nonnihil latiora, quam lata vix dimidio longiora, humeris modice elevatis, 
obtusis* lateribus pone medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, postice de- 
clivia ni^ra, nitida, pube brevi, cinerea parce, pone medium densius adspersa, sat profunde punctato-striata, 
punctis striarum minus crebris, interstitiis Irevibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum. 
Pedes testacei; femoribus posticis totis nigris, anterioribus interdum basi plus minus ve infuscatis. 

417. Crepitloiler.a vcstita. 

Oblonijo-ovata, ferruginea, nitida, pube sat densa cinerea vestita; antennis basi pe- 
dibusque dilutioribus; fenioribus posticis fuscis; prothorace crebre, sat profunde punctato, 
ante basin sulco tenui, transverso insculpto; elytris profunde, sat crebre punctato-striatis. 
— Long. U, lat. I millim. 

Patria: Montevideo, Buenos Ayres. 

Aftinis certe C. pubescenti, minor, prsesertim angustior, aliter colorata, prothorace ante basin sulco 
tenuiori insculpto. Caput sub-rotundatum, modice convexum, ferrugineum, nitidum, pube brevi, cinerea ad- 
spersum, obsolete punctulatum. Palpi ferruginei. Oculi sub-rotundati, convexi, nigri. Antennre longitudine 
elytrorura, sub-tenues, parce pubescentes, extrorsum leviter infuscatfe. Prothorax longitudine vix dimidio 
latior, apice truncatus, basi leviter rotundatus, lateribus pone apicem nonnihil i-otundato-ampliatis, deiu fere 
rectis, angulis anticis rotundatis, posticis rectis; superne convexus, ferrugineus, nitiilus, crebre, distincte pun- 
ctulatus, pube brevi, cinerea adspersus, ante basin sulco transverso, minus profundo, utrinque vix abbreviato 
insculpto. Scutellum triangulare, ferrugineum, nitidum, hovo. Elytra antice truncata, prothorace latiora, 
quam lata dimidio longiora, humeris non elevatis, rotundatis; lateribus recta, pone medium sensim angu- 
stata, apice conjunctim rotundata; superne convexa, ferruginea, nitida, profunde, sat crebre punctato-striata, 
pube brevi, cinerea sat dense adspersa. Corpus subtus ferrugineum, nitiilum, subtiliter, crebre punctulatum. 
Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus posticis incrassatis, sub-compressis, plus minusve infuscatis. 

418. IMiyllotrota dooora. 

Oblongo-ovata , modice convexa, testacea, nitida; capite postice, antennis extrorsum 
pectoreque nigris; prothorace subtiliter, crebre punctulato; elytris subtiliter, evidentius, ENTOMOLOGISKA lilDKAO. 197 

crebre punctulatis, niojris, singulo pluga inagna, oblonga, longitudinali llaw^ceiiti oniato. 
— Long. 3i, lat. IJ uiilliin. 
Patria: Manilla. 

Caput sub-rotundatum, modice conve.xuni, sub-lreve, iiitidurn, postice nigruiii, aiitice testaceum, inter 
oculos caiialicula tenui, transversa. Oculi rotundati, convexi, hrutinoi. Anteniia; dimidio corpore nonnlhil 
longiores, minus tenues, fuscas, parce pubescentes, articulis tiibus basalibus testaceis. Prothorax longitudine 
vix dimidio latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter roflcxo-margiiiatis, poiie apioem leviter rotun- 
dato-ampiiatis, aiigulis anticis defiexis, sub-acuminatis, posticis obtusis; supenio niodicc convexus, testaceus, 
iiitidus, subtiiiter, sat crebre punctulatus. Sciitcikuu sub-triangularo, nigruiii, nitidiim. Elytra aiitice trun- 
cata, prothoracis basi vix dimidio latiora, i|uam lata dimidio longiora, callo supraliumcrali obsoleto, vix 
nuilo; lateribus poiie basin leviter rotuiidato-ampiiata, aidcem versus seiisim angustata, apice conjimctim 
rotundata, superne modice convexa, nigra, nitida, subtiiiter, evidentius, sat crebre punctulata, singulo in disco 
pläga magna, longitudinali, oblonga, diiute flavesoente ornato. Cor|iUs subtus creberrirae punctulatum et aci- 
culatum. Pectus nigrum. Abdomen rutb-testaceum. Pedes testacei, nitidi, crebre punctulati; femoribus po- 
sticis modice crassis, sub-compressis. 

419. PlijUotrcta cloiigndila. 

Oblonga, modice convexa, carulea, nitida; antennis longis, fuscis, basi pedibnsque 
fusco-testaceis; femoribus anterioribus medio, posticis totis nigris; prothorace longitudine 
vix latiore, minus crebre punctulato, medio transversim leviter impresso; elytris evidenter, 
vage, binc inde sub-seriatim punctulatis. — Long. 21— 2'^, lat. 1] — lA milliui. 

Patria: Java, Manilla. 

Caput rotundatum, modice convexum, creruleum, nitidum, subtilissime, minus crebre punctulatum. 
Oculi sat magni, rotundati, convexi, nigri. Antennaä corpore nonniliil breviores, sub-tenues, filiformes, nigro- 
fuscse, articulis secundo et tertio parvis, brevibus, ferrugineis, reliquis elongatis. Prothorax longitudine vix 
latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, medio parum rotundato-ampliatis, an- 
gulis anticis deflexis, sub-rectis, posticis leviter rotundatis; superne modice convexus, cwruleus, nitidus, minus 
crebre, parum profunde punctulatus, medio transversim leviter impressus. Scutellum triangulare cffiruleum, 
nitidum, K-eve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi vix dimidio latiora, quani lata fere duplo lon- 
giora, callo humerali vix elevato; lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne convexa, ca-rulea, ni- 
tida, evidenter, vage, minus crebre, hinc inde sub-seriatim punctulata. Corpus subtus nigrura, sub-nitidum, 
subtiiiter, crebre punctulatum. Pedes fusco-testacei, punctulati; femoribus anterioribus medio ])lus niinusve 
infuscatis, posticis incrassatis, sub-compressis, totis nigris 

420. IMivlIotiofji cvaiiella. 

Oblonga, modice convexa, cyanea, nitida; antennis longis, articulis quatuor basa- 
libus flavis; pedibus testaceis; femoribus anterioribus basi, posticis totis nigris; prothorace 
longitudine nonnihil latiore, subtilissime, crebre punctulato; elyti'is subtilissime confertim, 
vage punctulatis. — Long. Ii, lat. f milliui. 

Patria: Java. 

Statura prcecedenti.s, multo minni-, subtiliu^ punctulata, ])rothorace transversim non impresso, articulis 
antennarum secundo et tertio aliter formatis. Caput rotundatum, modice convexum, creruleuni, nitidum, sub- 
Iffive, ante oculos tenuiter, transversim canaliculatum. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennre 
corpore nonniliil breviores, minus tenues, nigro-f'usca\ pnrce pubescentes, articulis quatuor basalibus flavis, 
secundo sub-ovato, tertio sequente nonniliil lii'eviore, reliquis elongatis. I'rothorax latitudine vix dimidio 
brevior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reHexo-niarginiitis, medio modice rotundato-ampliatis, 198 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN- 

angulis omnibus leviter rotuiidatis ; superne modice coiivexus, cyaneus, nitidus, subtilissinie, ci'ebre punctu- 
latus. Scutelluin triangulare, caeruleuni, nitidum, laeve. Elytra antice sub-truncata, prothoracis basi fere 
diniidio latiora, quam lata fere duplo longiora, callo liumerali vix elevato; lateribus recta, apice conjunctim 
rotundata, superne modice coiivexa, cyanea, iiitida, subtilissime, crcbre, vage punctulata. Corpus subtus 
nigrum, nitidum, subtiliter, crebre punctulatura. Pedes testacei, nitidi, punctulati; femoribus anterioribus 
basi leviter infuscatis, posticis crassis, sub-compressis, totis nigris. 

421. Apiitlioiia illotn. 

O vata, convexa, dilute flavescens, nitida; antennis cxtrorsum leviter infuscatis; pro- 
thorace subtiliter, crebre punctulato, longitudine vix diniidio latiore, basi truncato; elytris 
subtilissime punctato-striatis, interstitiis crebre, obsolete puctulatis; femoribus posticis su- 
perne apice leviter infuscatis. — Long. 2A — 3, lat. IJ — 2 milliiii. 

Patria: Promontoriuni Bonaä Spei. 

Caput rotundatum, modice convexum, dilute fla\'o-testaceum, nitidum, obsolete, sat crebre punctu- 
latum. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Antennae dimidio corpore longiores, minus tenues, dilute 
tiavescentes, parce pilosffi, extrorsum leviter incrassatce, fuscescentes. Prothorax longitudine vi.x dimidio 
latior, basi apiceque truncatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, 
angulis anticis parum prominnlis, sub-acuminatis, posticis obtusis; superne convexus, dilute flavescens, nitidus, 
subtiliter, crebre punctulatus. Scutellum parvum, sub-ti'iangulare, dilute flavescens, nitidum, la?ve. Elytra 
antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata dimiilio longiora, callo liumerali vix elevato; pone basin 
leviter rotundato-ampliata, infra medium sensiin angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, 
dilute flavescentia, nitida, subtiliter punctato-striata, interstitiis subtilissime, sat crebre punctulatis. Corpus 
subtus dilute flavo-testaceura, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes dilute flavescentes, nitidi, pun- 
ctulati; femoribus posticis crassis, sub-comjiressis, superne apice leviter infuscatis. 

422. Tt»iiio<lacfvla iiisiilnris. 

Oblongo-ovata, convexa, rufo-testacea, nitida; protliorace longitudine nonnihil latiore, 
obsolete punctulato; el}tris vage, minus crebre, evidentius punctulatis; femoribus posticis 
apice superne leviter infuscatis. — Long. 1, lat. A niillim. 

Patria: Insula Taiti. 

7'. pu^illd^ raagnitudine requalis. Caput sub-rotundatum, leviter convexum, rufo-testaceum, nitidum, 
sub-laive. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antenna? corpore nonnihil breviores, minus tenues, testacea;, 
]uu'ce pubescentes, extrorsum leviter incrassat». Prothorax longitudine nonnihil latior, basi apiceque trun- 
catus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, medio vix vel parum rntundato-am],iliatis, angulis anticis deflexis, 
obtusis, posticis fere rectis; superne convexus, rufo-testaceus, nitidus, obsolete, sat crebre punctulatus. Scu- 
tellum triangulare, testaceum, nitidum, Iseve. Elytra antice truncata, prothoracis basi latiora, quam lata 
dimidio longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; pone basiii leviter rotundato-ampliata, infra 
medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, evi- 
dentius, minus crebre, vage punctulata. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, crcbre punctu- 
latum. Pedes rufo-testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis sat incrassatis, sub-compressis, superne 
apice leviter infuscatis. 

423. PsjUiodos •^racilis. 

Oblonga, convexa, supra cacrulea, nitida, subtus nigra; antennis basi, pedibus ante- 
rioribus, tibiis tarsisque posticis fusco-testaceis; prothorace crebre, evidenter punctulato; ENTOMOLOGISKA Ii I D K A G. 199 

elytris sat crebre, profunde punctiito-.striiitisi, iuter-stitiis obsoletc puiictulati.s. — Long. it 
lut. H milliin. 

Patria: Malacca. 

Affinis certe Psi/ll. vhrysocephaht-, aiigustior, capite subtiliter puiictulato, antice concolore. Caput 
ovatura, cjeruleum, nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatuni, apice truncatuiii. Clypeus piceo-ferru^ineus. 
Palpi uigro-picei. Antennas longitudine elytrorum, minus tenues, nigro-fuscs, parce pubescentes, extrorsum 
sensim nonniliil incrassatse, articulis quatuor basalibus testaceis. Prothorax longitudine parum latior, apice 
truncatus, basi teuuiter niarginatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus' anguste marginatis, pone apicem 
oblique anipliatis, ante medium sub-dentatis, dein basin versus sensim angustatis, angulis anticis non prorai- 
nulis, posticis rectis; superne modice convexus, cseruleus, nitidus, crebre, sat profunde punctatus. Scutellum 
triangulare, nigro-caeruleum, nitidum, laeve. Eiytra antice sub-truncata, prothoracis basi nonnihil latiora, 
quani lata duplo longiora, callo suprahumerali parum elevato, obtuso; pone basin paullo rotundato-ampliata, 
lateribus non dilatata, a medio apicem versus attenuata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, caj- 
rulea, nitida, sat crebre, profunde punctato-striata, interstitiis angustis, obsolete punctulatis. Corpus subtus 
nigruni, nitidum, subtiliter, crebre punctulatuni. Pedes fusco-testacei, punctulati; femoribus posticis crassis, 
sub-pyriformibus, nigro-ca;rulescentibus. 

424. PIcctroscclis roiivivxicollN. 

Oblongo-ovata, convexa, nitida, supra ajnea, subtus nigra; antennis longis, basi pe- 
dibusque rufo-testaceis; femoribus posticis nigro-piceis ; prothorace longitudine parum luti- 
ore, subtiliter, sat crebre punctulato; elytris evidentius punctato-striatis, interstitiis angu- 
stis, paruin convexis, lasvibus; tibiis posticis extus apice emarginatis, ante medium dente 
brevi armatis. — Long. IJ, lat. 1 niillim. 

Patria: Promontorium Bonaj Spei. 

Caput magnum, sub-rotundatum, convexum, seneum, nitidum, subtiliter, sat crebre punctulatum; ore 
palpisque rufo-ferrugineis. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennee corpore parum breviorcs, sub- 
tenues, filiformes, nigro-fuscse, parce pubescentes, articulis quinque basalibus testaceis. Prothorax longitudine 
nonnihil latior, basi apieeque truncatus, lateribus leviter reflexo-marginatis, pone apicem parum rotundato- 
anipliatis, angulis anticis lateraliter nonnihil productis, sub-acuniinatis, posticis fere rotundatis; superne valde 
convexus, reneus, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus. Scutellum triangulare, aneum, nitidum, sub- 
Ltvo. Eiytra antice truncata, prothoracis basi parum latiora, quam lata dimidio longiora, callo suprahume- 
rali obsoleto vix nullo; pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice con- 
junctim rotundata, superne convexa, postice declivia, tota senea, nitida, regulariter, sat profunde punctato- 
striata, interstitiis angustis, parum convexis, lajvibus. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, crebre pun- 
ctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, punctulati; femoribus posticis magnis, crassis, sub-compressis, nigro- 
piceis; tibiis posticis extus ante apicem leviter emarginatis, dein dente parvo brevi armatis. 

42.5. Plocfrosrclis nrinipos. 

Ovata, convexa, supra senea, nitida, subtus nigi'a; antennis pedibusque testaceis, 
femoribus anterioribus basi, posticis totis nigris; pnjthorace latiore, sat crebre, profunde 
punctato; elytris profunde punctato-striatis,. interstitiis convexis, kevibus, tibiis intermediis 
extus ante apicem dente brevi armatis. — Long. lA, lat. 1 millim. 

Patria: Java. 

Magnitudo et similitudo Flectr. dentipedis, ab illa prothorace latiore, evidentius punctulato elytrisquo 
profundius punctato-striatis bene distincta. Caput rotundatum, convexum, aeneum, nitidum, subtilissime pun- 
ctulatum; mandibulis palpisque rufo-testaceis. Oculi rotundati, convexi, nigro-brunnei. Antennse longitudine 200 EU GENI ES RESA OMKRING JORDEN. 

elytrorum, sub-tenues, testacea3, parce pubescentes, extrorsimi parum incrassatw, dilute fuscescentes. Pro- 
tliorax loiigitudine diniidio latior, apice leviter rotundato-emarginatus, basi tenuiter niarginatus, utrinque vix 
sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-inarginatis, pone apicem oblique ampliatis, angulis anticis haud promi- 
uulis, rotundatis, posticis rectis; superne coiivexus, aiiieus, iiitidus, sat crebre, prdfunde punctatus. .Scutelluni 
triangulare, seneum, nitiduni, la-ve. Elytra antice truiicata, prcitlioracis basi iioniiihil latiora, quam lata vix 
dimidio longiora, cailo supraluinierali parum elevato, obtuso; pone basin perparuni rotundato-ampliata, infra 
medium sensim angustata, apice coujunctim rotundata, superne convexa, senea, iiitida, profunde punctato- 
striata, interstitiis augustis, modice convexis, Irevilius. Cnrjius subtus nigrum, nitidum, subtiiiter, crebre 
punctulatum. Pedes testacei, punctulati; femoribus anreriorilnis basi pkis minusve infuscatis, posticis crassis, 
sub-compressis, totis nigris; tibiis intermediis extus aute apicem dente brevi armatis. 

426. Plectroscclis liiri«Iiila. 

01)lono-o-ovata, convexa, supra cupiva, iiitida, subtus nioTo-fenea; antciinis ultra 
modium pedihusque testaceis; femoribus anterioribus basi, posticis totis iiigris; prothorace 
subtiiiter, minus crebre punctulato; el}tris profunde punctato-striatis, interstitiis vix con- 
vexis, lajvibus; tibiis intermediis extus ante apicem dente brevi ai'matis. — Long. U, lat. 
i millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Longitudo prfficedentis, angustior, aliter colorata, prothorace subtilius punctulato. Caput sat magnuui, 
rotundatum, convexuni, cupreum, nitidum, subtiiiter, sat crebre punctulatum. Palpi ferruginei. Oculi ro- 
tundati, convexi, nigro-brunnei. Antenna" elytris breviores, articulis .sex basalibus testaceis, reliquis nigro- 
fuscis, sensim nonnihil crassioribus. Prothorax longitudine dimidio latior, antice truncatus, basi vix niargi- 
uatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter rotuudato-ampliatis, 
dein sub-rectis, angulis anticis non proniinulis, obtnsis, posticis rectis; superne couvexus, cupreus, nitidus, 
subtiiiter, minus crebre punctulatus. Scutelluni triangulare, cupreum, nitidum, Ireve. Elytra antice truncata, 
protlioracis basi vix latiora, quam lata dimidio fere longiora, callo supralmmerali vix elevato, obtuso; pone 
basin leviter rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice coujunctim rotundata, superne con- 
vexa, cuprea, nitida, profunde punctato-striata, interstitiis haud convexis, kevibus. Corpus subtus nigro- 
ffiueum, nitidum, subtiiiter, crebre punctulatum. Pedes testacei, punctulati; femoribus anterioribus a basi 
ultra medium infuscatis, posticis incrassatis, sub-compressis, totis nigris ; tibiis intermediis extus ante apicem 
dente brevi armatis. 

427. Argojms niaciilicqis. 

Rotundatus, couvexus, cajruleus, nitidus; capite, antennis basi, prothorace pedi- 
busque rufis, illo basi macula rotunda, ca-j-ulea notato; pi'othorace brevi, obsolcte punctu- 
lato; elytris sub-seriatim, sat crebre punctulatis. — Long. 5, lat. 3i millim. 

Patria: Promontorium Bonaj Spei. 

Statura et summa similitudo A. iiulici, dimidio major, vertice macula cffirulea notato, elytrorum pun- 
ctis crebrioribus ab illa mox distincta. Caput rotundatum, modice convexum, rufum, nitidum, vix vel obso- 
letissime punctulatum; vertice macula parva cserulea, antice rotundata decorato; ore nigro-piceo. Palpi ruti, 
Oculi mediocres, ovati, convexi, nigri. Antennae longitudine elytrorum, minus tenucs, rufo-testacea?, parce 
pubescentes, extrorsum vix incrassata?, nigro-fusc^. Prothorax longitudine duplo latior, apice parum rotun- 
dato-emarginatus, basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, medio nonnihil rotuudato-ampliatis, 
angulis anticis deflexis, modice prommulis, sub-acuminatis, posticis fere rectis, superne couvexus, rufus, ni- 
tidus, subtilissime, sat crebre punctulatus. Scutelluni triangulare, nigro-cferuleum, nitidum, la-ve. Elytra 
antice sub-truncata, protlioracis basi nonnihil latiora, quam lata parum longiora, callo suprahumerali parum 
p.levato, obtuso; pone basin rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice coujunctim rotundata. ENTOMOLOGISKA UIDKAG. 201 

suiieriif convexa, C£erulea, nitida, sat crebre, lupdiopritei', sub-spriatiiii punrtulata. Corpus subtus iiigro- 
ca3iuli'iiiii, nitidum, subtiliter, crebre punctulatuni. ]\'i1l's ruli, nitidi, puiictidati, parcp, brcvitcr jmbescentes ; 
fonimibus [lostici.s rrassis, sub-coiiipressis. 

428. Argojnis liybridiis. 

llotundatus, niodice convexus, niger, iiitidus; antennis, palpis pedihusque rufo-tcsta- 
ceis; prothorace brevi, subtilissiine, crebre punctulato, basi bisiinuito; elytris subtiliter, 
niiiius crebre, siib-seriatiiii piiiictidatis. — Lorig. 2f, lat. If inilliui. 

Vai'. n: piceus, antennis, palpis pedibusqiie dilutioribus. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput rotuiidatuni, modice convexum, iiinriim, nitidum, sub-lasve; ore palpisque rufo-testaceis. Oculi 
vLilj-rotuiidati, modice convexi, nigro-brunnei. Anteniia; dimidio corpore loiigiores, sub-tenues, rufo-testacea;, 
jiarce piibescentes. Prothorax longitudine plus duplo latior, antice parum rotundato-emarginatus, basi utrinque 
sinuatus, lateribus tenuiter niarginatis, pone apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis vix promi- 
luilis, obtiisis, posticis sub-rotundatis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiiissime, crebre punctu- 
latus. Scuteilum mediocre, sub-triangulare, nigrum, nitidum, laeve, apice sub-rotundatum. Elytra rotundata, 
antice singulatim leviter, obtuse producta, quam lata vix longiora, cailo supraluimeraii parum elevato, ob- 
tuso; pone basin modice rotundato-ampliata, apice conjunctim late rotundata, superne modice convexa, nigra, 
nitida, subtiliter, minus crebre, sub-seriatim punctulata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, subtiiissime, 
crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, nitidi, punctulati, parce, breviter pubescentes; femoribus posticis 
crassis, sub-compressis. 

429. Argopns nibrieosus. 

Rotundatus, modice convexus, ferrugineus, nitidus; antennis extrorsum fuscis; pro- 
thorace brevi, subtiliter, crebre punctulato, postice bi-sinuato; elytris subtiliter, minus cre- 
bre, sub-seriatim punctulatis; corpore subtus profunde, dense punctato. — Long. 2, lat, 
U millim. 

Patria: Malacca. 

Statura praecedentis, minor, aliter coloratus, subtus profundius punctatus. Caput rotundatum, modice 
convexum, ferrugineum, nitidum, sub-kcve, ante oculos utrinque oblirjue canaliculatum. Oculi sub-rotundati, 
niodice convexi, nigro-brunnei. Antennae dimidio corpore longiores, minus tenues, parce pubescentes, articulis 
qnatuor basalibus ferrugincis, relicjnis fuscis, sensim nonniliil incrassatis. Protliorax longitudine plus duplo 
latior, apice parum rotundato-emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus tenuiter retlexo-niarginatis, pone 
apicem modice rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, baud iirominulis, obtusis, posticis sub-rectis; su- 
perne niodice convexus, ferrugineus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus. Scuteilum sub-triangulare, ferru- 
gineum, nitidum, iteve. Elytra antice singulatim leviter rotundata, prothoracis basi nonniliil latiora, quam 
lata baud longiora, cailo suprahumerali parum elevato, obtuso, pone basin modice rotundato-ampliata, apice 
conjunctiin late rotundata, superne modice convexa, ferruginea, nitida, subtilitoi-, minus crebre, sub-seriatim 
punctulata. Corpus subtus ferrugineum, nitidum, crebre, sat profunde punctatuni. Pedes ferruginei, nitidi, 
punctulati; femoribus posticis crassis, sub-compressis. 

430. Odontota cosfi|ioiinis. 

Oblonga, sub-parallela, parum convexa, flavo-testacea , hand nitida; antennis, geni- 
eulis, femoribus anticis macula postica, tibiis apice, tarsis, lateribus pectoris abdomineque 

/Cuulogi. Insekter. *■" 202 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

medio, nigris; protliorace subtiliter, crebre punctulato, ante basin transversim impresso, 
margine apicali rnaculaque utrinque laterali, nigris; elytris subtiliter, crebre punctato-stri- 
atis, apice denticulatis; singulo bi-carinato, basi macula dilute rosea oriiato. — Long. 5A, 
lat. 1| millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Ciiput parvum, sub-rotundatura, modice convexum, dilute flavo-te.staceum, sub-opacum, subtiliter, 
crebre punctulatum, postice transversim infuscatum ; ore iiigro. Oculi ovati, modice convexi, pallide flavi. 
Aiitennje ad prothoracis basin pertingentes, sat validte, nigr^, extrorsum sensim nonnihil crassiores, articulis 
septem basalibus distinctis, quatuor ultimis contiguis, apicali sub-acuminato. Prothorax parvus, longitudine 
nonnihil latior, apice truncatus, basi utrinque vix sinuatus, lateribus pone apicem leviter rotundato-ampliatis, 
angulis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis ; superne parum convexus, dilute flavescens, sub-opacus, crebre 
punctulatus, ante basin transversim impressus, margine apicali rnaculaque utrinque laterali, ovata, nigris. 
Scutellum mediocre, nigro-piceum, sub-opacum, vix punctulatum, apice rotundatum. Elytra antice singulatim 
nonnihil rotundato-producta, prothorace paullo latiora, quam lata plus duplo longiora, ad basin oblique 
ampliata, dein recta, apice conjunctim rotundata, breviter, acute denticulata, superne parum convexa, sordide 
flavo-testacea, sub-opaca, crebre, mediocriter punctato-striata, punctis striarum pupillatis, interstitio secundo 
magis, octavo minus angustius elevato margineque laterali flavescentibus; prseterea prope basin macula inde- 
terminata dilute rosea. Corpus subtus vix punctatum, nitidum. Pectus flavo-testaceum, ad latera nigro- 
maculatum. Abdomen nigrum, margine laterali segnientorum apicibus testaceo. Pedes dilute flavo-testacei ; 
coxis, trochanteribus, geniculis, femoribus anticis macula postica, tibiis omnibus apice tarsisque nigris. 431. Hispa pimgeiis. 

Oblongo-parallela, modice convexa, rufo-testacea; prothorace sy pra piano, crebre, 
sat profiinde punctato, utrinque nigro-maculato, inträ basin transversim, leviter impresso, 
dorso antico spinis duabus tricliotomis, lateribus spinis quatuor, basi connatis, posteriore 
breviore instructo; elytris crebre, profunde punctato-striatis , dorso spinis validis, nigris 
parce, margine laterali spinis rufo-testaceis, apice infuscatis, crebrius obsitis. — Long. 4i, 
lut. 2i niillim. 

Patria: China (Hongkong). 

Statura et summa similitudo //. echuiake, colore et armatura prothoracis ab illa bene distiueta. 
Caput deflexum, rufo-testaceum, parum nitidum, supra antennas obsolete inipressum; vertice IfBvigato, nitido. 
Oculi ovati, convexi, nigro-brunnei. Antennas dimidio corpore fere longiores, rufo-ferruginea>, tenuiter pube- 
scentes, articulo primo magno, crasso, basi tenuiore, mutico, secundo brevi, tertio secundo plus duplo lon- 
giore, reliquis oblongis, ad medium sensim incrassatis, dein apicem versus nonnihil tenuioribus, ultimo ovato, 
sub-acuminato. Prothorax latitudine media nonnihil brevior, basi apiceque truncatus, anterius angustior, 
lateribus pone medium modice rotundato-ampliatis; superne fere planus, rufo-testaceus, parum nitidus, crebre, 
sat profunde punctatus, maculis duabus approximatis, longitudinaliter positis, nigris ornatus, ante basin le- 
viter, transversim impressus, in singulo latere spinis quatuor basi connatis, anterioribus porrectis, posteri- 
oribus rectis, postica brevi, in dorso antico spinis duabus tricliotomis, spinis omnibus apice infuscatis. Scu- 
tellum obtuse triangulare, rufo-testaceum. Elytra antice subtruncata, prothorace dimidio latiora et illo duplo 
et dimidio longiora, humeris rotundatis ; lateribus apicem versus parum ampliata, apice conjunctim rotun- 
data, superne modice convexa, iucTqualia, rufo-testacea, parum nitida, crebre, profunde punctato-striata, 
spinis plurimis erectis, validis, in disco nigris, inordinate sparsis, in margine crebrioribus, seriatis, rufo- 
ferrugineis, apice infuscatis, posticis brevioribus instructa. Corpus subtus rufo-ferrugineum, pectore ad latera 
jiarce, abdomine undique crebre punctulata. Pedes dilutius rufo-testacei, nitidi; femoribus modice incrassatis, 
iuuticis; tibiis rectis, extus apice oblique truncatis. ENTO.\[OLOG rSKA BIDRAG. 203 

432. Ilispu iii<^ritiila. 

Oblongo-parallela, inodice convexa, nigra, sub-nitida; antciiiiai'um articiilu [iriiiio 
iiiiispiiioso; prothorace cvebre punctato, postice transversim imprcsso, dorso aiitico sjiinis 
diiabus dii[)licatis, lateribus tril)us, quaruin duabus anticis basi coiiiiiitis arinato; el} tris 
sat profunde punctato-striatis, spinosis. — Long. 2J, lat. 11 luillim. 

Patria: Java. 

Statura et summa similitudo //. atv<t', dimidio minor, structura anteniiaruiii ab illa mox distincta. 
Ca|iut rotuiuiatuin, couvexum, nigrum, sub-opacum, subtiliter, crebre puuctulatum, antt' antennas tenuiter 
carinatum. (Jculi ovati, modice convexi, nigro-brunnei. Antennas ultra protlioracis basin parum pertin- 
gentes, minus tenues, nigrw, pubescentes, articulo primo niagno, ovato, superne spina sat longa, arcuata, 
porrecta instructo, secundo ovato, tertio nonniliil crassiore, 15 — 6 oblongis, 7 — 10 nonnihil crassioribus, bre- 
vilius, ultimo ovato, sub-acuniinato. Protliorax latitudine nonnihil longior, basi a])ii_'eque trunoatus, anterius 
angustior, lateribus medio modice rotundato-ampliatis; superne jiarum convexus, niger, sub-nitidus, subtiliter, 
crebre punctulatus, ante basin transversim sat profunde impressus, in singulo latere spinis tribus elongatis, 
anterioribus porrectis, basi connatis, spina posteriore tere recta, in dorso antico si.iiiiis duabus duplicatis, 
ramis elongatis, sub-rectis, divaricatis. Scutelhun nigrura, obtuse rotundatum, sub-la've. Elytra antice trun- 
cata, prothorace dimidio latiora et illo diiplo longiora, lateribus recta, apice conjunctim rotundata, superne 
modice convexa, insequalia, profunde punctato-striata, nigra, spinis plurimis elongatis, suli-arcuatis, tenuibus, 
concoloribus, duabus supraluimeralibus ad basin approximatis. Corpus subtus nigrum, [larum nitidum, pun- 
ctulatum. Pedes nigri; femoribus modice iucrassatis muticis; tibiis anterioribus arcuatis. 

433. Psjllobora coiispurcata. 

Rotundata, convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctidata; protho- 
race iiiaculis quinque sub-rotundis, brunneis, duabus in incdio tribusque ante basin no- 
tato; elytris fascia prope basin e maculis duabus magnis forniata, maculis tribus latera- 
libus, pläga medio disci, lineola transversa flava quasi divisa niaculisque duabus oblongis 
prope suturani, brunneis. — Long. 3 — 3i, lat. 2^ — 3 inillini. 

Patria: California (St. Fransisco). 

Caput rotundatum, leviter convexum, dilute flavescens, nitidum, subtiliter, crebre punctulatura. Oculi 
rotundati, modice convexi, nigri. Antennae dilute flavescentes. Prothorax longitudine duplo latior, apice 
truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ultra medium 
subito, dein modice rotundato-ampliatis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; superne modice convexus, 
dilute flavescens, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, maculis quinque obscure brunneis ornatus, duabus in 
medio, transversim positis, rotundis tribusque ante basin, media nonnihil minore, lateralibus .sub-ovatis. Scu- 
tellum parvum, triangulare, nigro-piceum. Elytra antice sub-truncata, pone basin valde rotundato-ampliata, 
infra medium subito rotundato-angustata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescentia, 
nitida, evidentius, crebre punctulata, singulo fascia pone basin, sat lata, medio utrinque emarginata, quasi e 
maculis duabus subrotundis, connexis formata, extus breviter hamata, maculis tribus intramarginalibus, prima 
mox ante medium, ovata, inferno ramulum brevem in marginem emittente, secunda iione medium, sub-ro- 
tunda, tertia ante apicem, subtriangulari, ramulum antice dilatatum antrorsum emittente, in medio disci 
Inlaga sat magna, linea transversa flavescenti fere divisa et prope suturam maculis duabus oblongis, una fere 
in medio, majore, altera mox pone illam, minore, brunneis. Corpus subtus rufo-testaceum, nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum, Pedes dilute flavo-testacei, punctulati, tenuiter pallido-pubescentes. 

434. Psyllobora bi-coiij^rcgata. 

Ptotuiidata, convexa, dilute flavescens, nitida, subtiliter, crebre punctulata; pectore 
nigro; prothorace maculis quinque intequalibus, nigro-bruniieis, duabus ante medium, sub- 204 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

triangularibus, tribus aiite basin, media parva notato; chtris iiiaculis tribus poiie l)asin, 
lina prope suturam ante iiiedium, tribus lateralibus, plagaque niagna, irregulari, postica, 
briimieis. — Loiig. 2|, lut. IJ milliin. 

Pati'ia: Monteviileo, Bueiios Ayres. 

Caput rotundatum, leviter convexuni, diliito flavescens, nitidum, subtilitpr, cix-brc puiictulatuiii. Oculi 
rotundati, modice convexi, nigri. Antennae dilute flavescentes. Prothorax longitudiiie duplo Intior, apice 
sub-truncatus, basi utrinque obliijue truncatus, lateribus reflexo-inarginatis, pone apiceni infra niediuin subito, 
dein leviter rotundatis, anguli.s ouinibus obtusis; superiie modice coiivexus, dilute tluveseeiis, iiitidus, subtilis- 
sime, crebre punctulatus, maculis quiiique injequalibus, nigro-brunneis oniatus, duabus ante medium, oblongo- 
triangularibus, iiitrorsum obliquis tribusque ante basin, media parva, rotundata, lateralibus majoribus, extus 
bi-sinuatis. Scutellum parvum, triangulare, nigro-piceum. Elytra antice truncata, pone basin subito rotun- 
dato-ampliata, infra medium rotundato-angustata, apice eonjunctim rotundata, superne convexa, dilute flave- 
scentia, nitida, subtiliter, crebre punctulata, singulo maculis septem inanjualibus, brunneis notato, nempe: 
tribus pone basin, interiore oblonga, obliqua, media majore, rotundata, exteriore minuta, punctitbrmi, quarta 
inter basin et medium non procul a sutura, ovata, quinta et sexta in medio prope latera, interiore majore, 
oblonga, exteriore parva, in margine locata, septima inter medium et apicem, a margine remota plagaqno 
magna disci postici ina;quali. Corpus subtus subtiliter, crebre punctulatum. Pectus medio nigrum, nitidum. 
Abdomen longitudinaliter, late infuscatum. Pedes flavescentes, punctulati, tenuiter pubescentes. 

43.5. Ps> llobora vi|;iiiti-si<::iiii(a. 

Rotundata, convexa, dilute flavescens, nitida. su])tiliter, crebre punctulata, subtus 
nigra; prothorace maculis quatuor inaaqualibus, nigris ornato, una ante medium, fcrnini 
equinum referente tribusque ante basin, media parva, lateralibus oblongis; elytro singulo 
maculis decem ina?qualibus, nigris decorato, 2, 3, 3, 2. — Long. 21 — 2J, lat. IJ — 2 millim. 

]'ar. a: macula autica prothoraeis in duas divisa, maculis elvtrorum nonnullis con- 
fluentibus. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput rotundatum, leviter convexum, dilute flavescens, nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Oculi 
rotundati, modice convexi, nigri. Antenn» dilute flavescentes. Protliorax longitudine duplo latior, apice 
truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem ad medium subito, 
dein modice rotundato-ampliatis, angulis omnibus rotundatis; superne modice convexus, dilute flavescens, ni- 
tidus, subtiliter, crebre punctulatus, maculis quatuor nigris notatus, una ante medium, ferrum equiimm refe- 
rente tribusque ante basin, media parva, rotundata, lateralibus oblongis. Scutellum parvum, triangulare, ni- 
grum, nitidmn, sub-lseve. Elytra antice truncata, pone basin subito rotundato-ampliata, infra medium valde 
rotundato-angustata, apice eonjunctim rotundata, superne convexa, dilute flavescentia, nitida, subtiliter, crebre 
punctulata, singulo maculis decem inaequalibus nigris ornato, duabus pone basin, interiore oblonga, exteriore 
rotundata, tribus mox ante medium, prima prope suturam, ovata, secunda in medio disci, retrorsum nonniliil 
magis locata, apice leviter emarginata, tertia non procul a margine, sub-rotundata, tribus pone medium, 
prima prope suturam, ovata, secunda antrorsum magis locata, tertia non procul a margine, rotundis binisque 
ante apicem, approximatis, interiori ob-pyriformi, exteriori rotundata. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, 
subtiliter, crebre punctulatum, segmento ultimo abdominis testaceo. Pedes flavo-testacei, punctulati, tenuiter 
pubescentes. 

436. Psjllobora iiitorsparsa. 

Rotundata, convexa, flavo-testacea , nitida, subtiliter, crebre punctulata, suljtus ni- 
gra; prothorace immaculato; elytris dilute brunneo-flavoque variegatis, singulo maculis ENTOMOLOG IS K A BIDKAO. 205 

tribus nigris oniato, prima poiie basiii prope suturaiii, secuuda et teitia lateralibus, illa 
ante, liac pone medium. — Long. 2 — 2^, lat. If — 2 millim. 

Var. cc: elj^tris vix brumieo-variegatis. 

Patria: California. 

Caput rotundatum, leviter convexuni, dilute flavescens, nitiduni, .subtiliter, crebre punctulatum. Oouli 
rotundati, parum couvexi, nigri. Antenna? dilute flavoscentes. Prothfirax Inn^itudine duplo latior, apice sub- 
truncatus, utriuque oblique truucatus, lateribu.s teuuiter reflexo-inarginatis, poiie apiceni ad medium siibito, 
deiu basin versus modice rotuudato-am]iliatis, aiigulis omnibus i-otundatis; supenie leviter convexus, flavo- 
testaceus, nitidus, subtiliter, crebre [uuictulatus, iuimacuiatus. .Scuteilum parvura, sub-triauguiare, uigrum, 
nitiduiii, Ireve. Elytra antice truucata, pone basin subito rotundato-ani|iliata, iufra medium valde rotundato- 
angustata, apice conjuuctim rotundata, suiierue convexa, dilute Havescentia, uitida, subtiliter, crebre puuctu- 
lata; siugulo in disco vitta injequali, lata, dilute brunnea maculis(]ue tribus sub-asqualibus, rotundis, uigris 
ornato, pi-ima pone basin prope suturani et pone ilhuii macula oblonga dilute brunnea, secuuda et tertia late- 
ralibus, illa ante, hac inträ medium. Coiqnis subtus uigrum, nitidnm, suljtiliter, crebre punctulatum, segmento 
ultimo abdominis testaceo. Pedes dilute Havescentes, puuctulati, breviter pubescentes. 

437. njpcraspis aiiiiiilnris. 

Rotundata, modice convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre jtunctulata; antemiis, 
podibns margineque apicali et laterali prothoracis flavo-testaceis; elytris singulo margine 
antico plagaque magna postica flavo-testaceis, hac maculam magnam nigram includente. — 
Long. If— 2, lat. ll~U millim. 

Mas: capite toto flavo-testaceo. 

Femina: capite nigro, clype(j flavo-testaceo. 

Patria: California (St. Fransisco), Insula Oahu (Honolulu). 

Caput rotuudatum, leviter convexum, subtiliter, crebre punctulatum. Oeuli rotundati, modice con- 
vexi, nigri. Antenuse flavo-testaceae. Prothorax lougitudine duplo latior, apice utrinque leviter sinuatus, 
uiedio vix rotundatus, basi utrinque sub-sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter 
rotuudato-ampliatis, dein sensim dilatatis, angulis anticis deflexis, antrorsum prominulis, obtusis, posticis fere 
rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, margine antico augustius, late- 
rali nonnihil latins flavo-testaceus, flavedine ad basin utrinque continuata. Scuteilum sub-triangulare, nigrum, 
nitidum, Iseve. Elytra antice sub-truncata, pone basin fere ad medium subito rotundato-ampliata, dein api- 
cem versus angustata, apice conjuuctim rotundata, superne modice convexa, evidentius, crebre puuctulata, 
nigra, uitida, singulo margine laterali plagaque magna postica, ante apicem cum opposita couuexa, flavo- 
testaceis, hac maculam sat magnam, rotundam, nigram includente. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum. xVbdomeu extus flavotestaceo-marginatum. Pedes Jlavo-testacei, puuctulati. 

438. Hvperaspis loiniiiseata. 

Ovalis, leviter convexa; nigra, nitida, subtilissime, crebi'e punctulata; antennis pedi- 
busque testaceis, femoribus posterioribus medio infuscatis; prothorace margine apicali et 
laterali undique, basali utrinque dilute flavescenti; elytris singulo vitta dorsali sat lata, 
utrinque abbreviata, infra medium angustiore lineaque marginali, medio et ante apicem 
introrsum sinuato-ampliata, dilute flavis. — Long. 1|, lat. Ij millim. 

Mas: capite toto dilute flavo. 

Patria: Montevideo. 

Caput latum, sub-rotundatum, leviter convexum, subtiliter, crebre punctulatum. Palpi flavo-testacei. 
Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antennte flavo-testacew. Prothorax lougitudine duplo latior, apice 206 EUGKNIE8 RESA OMKRIXG JO I! I) EX. 

utrinque leviter siiuiatus, medio .sub-truncatus, basi utriiique oblii|ue truiicHtus, lateiibu;^ tenuiter rfflexo- 
marginatis, pone a[iiL-eiii leviter rotuiidatis, deiii ba.siii ver.sus oblique ampliatis, aiigulis aiiticis deflexis, au- 
trorsum nonnihil proniiiuilis, obtusis, posticis fere rectis; superne leviter convexus, subtilissime, crebre puii- 
ctulatus, niger, nitidus, inargine apicali et iaterali toto, basali utrimjue antrorsum rotundato-ampliato, diliite 
flavo. Scutelluni trianguiare, nigrum, nitidum, sub-laive. Klytra antice truneata, pone basin ad medium 
modice rotundato-ampliata, inträ medium .sensim angustata, apice conjunctim obtusa, superne leviter con- 
vexa, nigra, subtiiiter, crebre punctulata, singulo vitta dorsali sat lata, antice posticeque nonnihil abbreviata. 
pone medium constricta lineaque marginali usque ad apicem non continuata, medio et ante apicem introrsum 
ampliata, ;.lilute flavis. Corpus subtus nigrum, subtiiiter, crebre punctulatum. Pedes flavo-testacei, punctu- 
lati, tenuiter pubescentes; femoribus posterioribus medio infuscatis. 

439. Cryptogonus ociitrogiittatiis. 

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, subtilissime, crebre punctulatus, pube brevi, 
depressa, grisea dense adspersus; antennis, palpis, tibiis tarsisque flavo-testaceis; protho- 
race lateribus niacula antica introrsum rotundata, lutea; elytris in medio disci macula sat 
magna, rotunda, lutea. — - Long. 2\, lat. 1? millim. 

3Ias: capite rufo-testaceo, nigro-marginato. 

Femma: capite toto nigro. 

Patria: Malacca. 

Caput breve, antice rotundatum, superne leviter convexum, subtiiiter, crebre punctulatum, pube de- 
pressa, grisea sat dense obsitum. Palpi tlavo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenns 
rufo-testace£e. Prothorax longitndine duplo latior, apice parum rotuiidatus, utrinque leviter sinuatus, basi 
sub-bisinuatus, lateribus ab apice oblique ampliatis, tenuiter reflexo-marginatis, angulis anticis deflexis, pa- 
rum productis, obtusis, posticis rotundatis; superne modice convexus, niger, sub-nitidus, subtiiiter, crebre 
punctulatus, pube brevi, depressa, grisea sat dense obsitus, lateribus macula sat magna, intus rotundata, 
basin non attingente lutea. Scutellum trianguiare, nigruni, nitidum, obsolete punctulatum. Elytra antice 
sub-truncata, pone basin subito rotundato-ampliata, infra medium valde rotundato-angustata, apice conjun- 
ctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiiiter, crebre punctulata, pube brevi, depressa, grisea 
dense adspersa, singulo in medio disci macula sat magna, rotunda, lutea ornato. Corpus subtus nigrum, 
nitidum, evidenter, crebre punctulatum, tenuiter griseo-pubescens. Pedes subtiiiter punctulati, parce pube- 
scentes; femoribus nigris, anticis superne, tibiis tarsisque totis flavo-testaceis. 

440. Cryptogonus fiilvotermiiiatiis. 

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, subtiiiter, crebre punctulatus, pube depressa, 
cinerea dense adspersus; capite, antennis, femoribus apice, tibiis et tarsis totis abdomineque 
extrorsum flavo-testaceis; prothorace mai'gine apicali et macula Iaterali elytrisque apice 
luteis. — Long. 21, lat. If millim. 

Patria: Java. 

Caput breve, antice rotundatum, superne leviter convexum, flavo-testaceum, subtiiiter, crebre punctu- 
latum, pube cinerea dense adspersum. Palpi flavo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. An- 
tennse flavo-testace;e. Prothorax longitudine duplo latior, apice leviter rotundatus, basi sub-bisinuatus, lobo 
medio lato, modice producto, apice sub-truncato; lateribus tenuiter reflexo-marginatis, ab apice basin versus 
oblique ampliatis, angulis anticis vix prominulis, rotundatis, posticis obtusis; superne modice convexus, niger, 
nitidus, subtiiiter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea sat dense adspersus, margine apicali raaculaque 
Iaterali luteis. Scutellum parvum, vix conspicuum. Elytra antice singulatim leviter sinuata, pone basin 
modice rotundato-ampliata, a medio apicem versus sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne ENTOMOLOG IS K A 1! I 1)1; A O. 207 

coiivexa, nigra, nitida, subtiliter, erebre puiictuiata, pube brevi, Jepressa, ciiierea ilense obsita, apice toto 
sat late lutea. Corpus subtus nigrum, iiitidum, erebre punctuiatum; pectore antice et lateribus abdominis 
Havo-testaceis. Pedes erebre punctulati, Havo-testacei ; fomoribns a basi ultra niediuiu nigris. 

441. Scyuiiiiis atramciit.iriiis. 

Ovalis, convexus, niger, nitidus, subtiliter, erebre punctulatu.s, piilju brevi, depressa, 
cinerea parcius obsitus; tibiis tarsisquc obscure ferrugineis. — Long. 2, lat. Ij luilliin. 
Patria: California (St. Fransisco). 

Caput breve, antice rotundatum, leviter convexum, nigrum, nitidum, sul>tiliter, erebre punctuiatum, 
tenuiter cinereo-pubescens. Oculi rotundati, niodice convexi, nigri. Antennt^e nigrse. Prothorax longitudine 
iluplo tere latior, apice leviter rotundatus, utrincjue vix sinuatus, basi utrinque obli(p[i' truncatus, lateribus 
tenuiter reflexo-marginatis, ab apice basin versus leviter rotundato-ampliatis, anguiis anticis deflexis, obtusis, 
posticis sub-rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, erebre [»unctulatus, teimiter et breviter 
cinereo-pubescens. Seutellum parvuni, nigrum, sub-nitidum. Elytra antice sub-truncata, pono basin modice 
rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, 
nigra, nitida, subtiliter, erebre punctulata, dorso parcius, ad latera densius cinereo-pube.scentia. Corpus 
subtus nigrum, nitidum, subtiliter, erebre punctuiatum. Pedes punctulati, tenuiter pubescentes; femoribus 
nigris ; tibiis tarsisque obscure ferrugineis. 

442. Scjniiins vleiiiiis. 

Rottmdatus, convexus, niger, nitidus, breviter cinereo-pubescens, subtiliter, erebre 
punctulatus; antennis ])edibusque flavo-testaceis; protliorace basi rotundato, anguiis anticis 
fiuvo-testaceis. — Long. 2, lat. 1| millini. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput breve, antice rotundatura, parum convexum, nigrum, nitidum, subtiliter, erebre punctuiatum, 
tenuiter et breviter cinereo-pubescens. Mandibute testacese. Oculi sub-rotundati, leviter convexi, nigri. An- 
tenna; flavo-testaeea\ Prothorax longitudine duplo latior, apice medio leviter rotundatus, utrinque parum 
sinuatus, basi leviter rotundatus, lateribus tenuiter marginatis, poue apicem subito rotundatis, dein sensim 
ampliatis, anguiis anticis deflexis, obtusis, posticis rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, 
erebre punctulatus, pube brevi, cinerea adspersus, antice ad angulos sat late flavotestaeeo-marginatus. Seu- 
tellum parvum, sub-triangulare, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, erebre punctuiatum. Elytra antice sub- 
truncata, pone basin ultra medium sensim leviter rotundato-ampliata, apice conjunctim late rotundata, su- 
perne convexa, nigra, nitida, subtiliter, erebre punctulata, dorso parcius, lateribus apieeque densius eincreo- 
pubeseentia. Corpus subtus nigrum, parum nitidum, subtiliter, erebre punctuiatum, breviter cinereo-pube- 
scens. Pedes flavo-testacei, nitidi, punctulati, tenuiter pubescentes. 

443. ScjTiiniis cnliforiiinis. 

Rotundatus, convexus, niger, sub-nitidus, erebre punctulatus, pube brevi, cinerea 
adspersus; antennis tarsisque testaceis; protliorace basi utrinque oljVKpie truncato; elytris 
evidentius ptmctulatis. — Long. 2i, lat. 1| niillini. 

Mas: capite toto prothoraceque flavo-testaceis, line niaeula basali, breviter triangu- 
lari, nigra. 

Femina: capite nigro, clypeo flavo-testaceo, protliorace nigro, apice anguste, latnilius 
latius testaceo-niarginato. 

Patria: California (St. Fransisco). 208 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Caput breve, antice rotuiidatum, supenie parum convexuni, subtiliter, crebre punctulatuni, pube tenui, 
cinerea adspersum. Oculi sub-rotundati, parum convexi, uigri. Antennce flavo-testaceee. Prothorax longi- 
tudiiie duplo latior, apice sub-truncatus, utrimjue leviter emarginatus, basi utrinque oblique truncatus, late- 
ribus tenuiter margiiiatis, pone apieem subito, medio leviter rotundatis, angulis anticis deflexis, obtusis, po- 
sticis fere rectis; supenie modice convexus, subtiliter, crebre punctulatus, pube tenui, cinerea adspersus. 
Scutellum parvum, sub-triangulare, nigruni, punctulatuui, puberuluni. Elytra antice vix eniarginata, pone 
basin leviter rotundato-ampliata, infra medium citius rotundato-angustata, apice conjunctim obtusa, superne 
convexa, nigra, nitida, crebre, quam protliorace evidentius punctulata, pube brevi, cinerea undique, dorso 
tanien parcius adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, creberrime punctulatum, cinereo-pubescens. 
Pedes nigri, punctulati, pube brevi, cinerea vestiti; tarsis testaceis. 

444. Se^imuiis biiiotiilatiis. 

Brevitcv ovalis, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, 
cinerea adspersus; capite pedibusque testaceis, fenioribus medio leviter infuscatis; protho- 
race lateribus confuse testaceo-niarginato; elytris singulo in disco niacida oblonga, trans- 
versa, intus retrorsum obliqua, rufo-testacea. — Long. lA, lat. 1 niillini. 

Patria: Manilla. 

Caput breve, antice rotuudatum, superne parum cuiivexuni, testaceum, sub-nitidum, subtiliter, crebre 
punctulatum, tenuiter cinereo-pubescens. Oculi sub-rotundati, parum convexi, nigri. Antenna; testacese. 
Prothorax longitudine duplo latior, apice truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi utrinque oblique truncatus, 
lateribus tenuiter marginatis, pone apieem subito, dein modice rotundato-ampliatis, angulis anticis deflexis, 
obtusis, posticis fere rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, sat crebre punctulatus, pube 
brevi cinerea, dorso parce, ad latera densius adspersus, his confuse, sat late testaceo-marginatis. Scutellum 
parvum, sub-triangulare, nigrura, crebre punctulatum, parce puberuluni. Elytra antice sub-truncata, pone 
basin ad medium modice rotundato-ampliata, dein sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne 
convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, dorso parce, lateribus apiceque densius cinereo-pube- 
scentia; singulo mox ante medium niacula sat magna, oblonga, transversa, intus retrorsum obliqua, rufo- 
testacea notato. Corpus subtus nigruni, sub-nitidum, creberrime punctulatum, vix pubescens. Pedes testacei, 
punctulati; fcmoribus anterioribus medio leviter, posticis evidentius infuscatis. 

445. Scymiius iiifiiscatiis. 

Breviter ovalis, convexus, rufo-testaceus, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea 
adspersus; corpore subtus nigro; prothorace apice transversini infuscato; elytris evidenter 
punctulatis, sutura antice anguste, medio latins infuscata. — Long. 2^, lat. Ii millim. 

Patria: California (St. Fransisco). 

Caput breve, antice rotundatum, superne parum convexuni, rufo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum, pube tenui, cinerea adspersum. Palpi rufo-testacei. Oculi sub-rotundati, parum con- 
vexi, nigri. Antenna' rufo-testacese. Prothorax longitudine duplo latior, apice medio haud rotundatus, 
utrinque parum sinuatus, basi leviter bi-sinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apieem modice rotun- 
dato-ampliatis, dein sensim oblique dilatatis, angulis anticis deflexis, obtusis, posticis fere rectis; superne 
modice convexus, rufo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea parce adspersus, 
margine apicali infuscatus. Scutellum sub-triangulare, nigro-fuscum, punctulatum, puberuluni. Elytra antice 
truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium subito rotundato-angustata, apice conjunctim 
obtusa, superne convexa, rufo-testacea, nitida, crebre, evidentius punctulata, parce cinereo-pubescentia, sutura 
antice angustius, medio latins indetcrminate infuscata, fuscedine ante apieem desinente. Corpus subtus ni- 
grum, sub-nitidum, creberrime punctulatum, vix pubescens. Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus po- 
sticis basi leviter infuscatis. ENTOMULOGISK A B I D K A G. :>(jy 

44 G. Scyiiiiiiis kiiibergi. 

Brcviter ovalis, convexus, iiigLT, iiitidiis, subtiliter, cixbrc puiu;tii!;itu,s, puhe brevi, 
cinerea adspursus; capite, pediljus inargineque prothoracis apicali angiistiiis, laterali latius 
rufu-testaceis; elytris rufu-testaceis, dorso pläga niagiia, coiiiniuni. .siib-triaiigulan, ultra 
medium extensa, uigra. — Loiig. 2, lat. U millim. 

J-'atria: Insula Oaliu (Houolulu). 

Cnput Ijreve, aiitice rotundatuni, pcarum convexuin, rufo-testareLuii, sulj-nitiiluui, subtiliter, crebre 
(miictuL-ituiii, |jube brevi cinerea adspersum. Oculi sub-rotuiRlati, nindicc convexi, glauci. Antennae rufo- 
testaee;e. Prothnrax longitudine diipio latior, apice sub-truiicatus, utriiique vix sinuatus, basi leviter bi- 
siiiuatus, lateribus tmiuiter margiuatis, poiie apicem Icviter rotur.datis, dein sensim obiiquo ainpliatis, angulis 
aiiticis defiexis, obtusis, posticis rectis; sujierne iiiodice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctu- 
latus, pube brevi, cinerea adspersus, marginc apicali angustius, laterali latins eonfu^^e rulVi-testaceus. Scu- 
tellum sub-triangulare, nigrum, crebre punctulatum. Elytra antice singulatim introrsum obli(|ue truncata, 
pone basiu niodice rotundato-ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne 
convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, cinerea adsjiersa, a basi ultra me- 
dium pläga magna, communi, sub-triangnlari, nigra notata. Corpus subtus nigruni, sub-nitidum, creberriuie 
punctulatum, vix pubescens. Pedes rufo-testacei, punctulati; femoribus posticis ultra medium infuscatis. 

447. Scyiiiiiiis teiiebrico!)iis. 

Breviter ovalis, niger, nitidus, subtiliter, crebre puuctulatus, pube brevi, cinerea 
adspersus; antennis, palpis, tibiis anticis tarsisque omnibus testaceis. — Long. Ii, lat. IJ 
millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Gaput breve, antice rotundatum, superne parum convexum, nigrum, sub-nitidum, subtiliter, crebre 
punctulatum, tenuiter cinereo-pubescens. Palpi testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. An- 
tenn;c testacere. Prothorax longitudine duiilo latior, apice vix rotundatus, utrimpie parum sinuatus, basi 
utrinipie oblii[ue truncatus, lateribus tenuiter margiuatis, angulis anticis dedexis, obtusis, posticis sub-reetis; 
superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre puuctulatus, pube brevi, cinerea, dorso parcius, 
lateribus dcnsius adspersus. Scutelhun parvum, triangulära, nigrum, punctulatum, puberulum. Klytra antice 
singulatim introrsum oblique truncata, pone basin modice rotundato-ampliata, infra medium nonniliil angu- 
stata, apice conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, [lube brevi, 
cinerea, dorso [)arcius, lateribus apice([ue densius adspersa. Corpus subtus nigrum, sub-nitidum, crebre ]nni- 
ctulatum, vix pubescens. Pedes nigri, punctulati; tibiis anticis tarsisque omnibus testaceis. 

448. Soyiiiiuis fiisratiis. 

Ovalis, convexus, nigro-fuscus, nitidus, subtiliter, erebi-e punctulatus, pube erecta, 
grisea sat dense obsitus; capite, antennis pedibusque rufo-testaceis; protlioraoe margine 
apicali et laterali confuse ferrugineo; elytris apice ipso diliitidribus. — Loug. :,'|, lat. U 
millim. 

Patria: Manilla, Java, 

Caput breve, antice rotundatum, superne |)arum convexum, ruto-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum, tenuiter grisoo-pubescens. Palpi rufo-testacei. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. 
Antennas rufo-testaceaa. Prothorax longitudine dui)lo latior, apice sub-truncatus, basi leviter bi-sinuatus, 
lateribus tenuiter margiuatis, ab apice ad basin sensim oblique arapliatis, angulis anticis defiexis, posticis 
rectis, superne modice convexus, nigro-fuscus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube erecta, giisea sat 
dense adspersus, margine apicali et laterali confuse ferrugineo. Scutellum triangulare, nigro-fuscum, crebre 

97 

Zoologi. Insekter. ^ ' ■/ 210 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

puiictulatuni, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, infra medium 
sensiiii angustata, apice conjunctim rotundata, supenie coiivexa, nigro-fusca, apice dilutiora, terruginea, un- 
iliquo subtiliter, crebre puactulata, pube erecta, grisea sat dense vestita. Corpus subtus fusciini, sub-nitidum, 
subtiliter, crebre punetulatuiii, vix pubescens. Pedes rufo-testacei, punrtulati, breviter pubescentes. 

449. Scymiiiis qundriiiotatiis. 

llotundatus, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, ci- < 
nerea udspersus; capite, an tennis, [)edibus niargineque laterali prothoracis rufo-testaceis; ! 
elytro singiilo inaculis duabus rufo-testaceis ornato, una niox ante medium, majore, ovata, 
oblif]ua, altera inter medium et apicem, minore, rotunda. — Long. 1|, lat. 1 millim. 

Patria: Malacca. 

Caput breve, antice rotundatum, rufo-testaceum, sub-uitidum, subtiliter, crebre punctulatum, teimiter 
pubescens. Palpi rufo-testacei. Oculi sub-rotundati, modice convexi, glauci. Antennre rufo-testace». Pro- 
thorax iongitudine duplo latior, apice sub-truncatus, utrinque leviter sinuatus, basi parum profunde bi-sinu- 
atus, lateribus tenuiter marginatis, ab apice basin versus oblique ampliatis, angulis anticis deflexis, posticis 
rectis; superne modice convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, cinerea adspersus, 
niargiiie laterali sat late rufo-testaceo. Scutellum parvum, sub-triangulare, nigrum, punctulatum, puberulum. 
Elytra antice sub-truncata, pone basin modice rotundato-ampliata, inträ medium sensim angustata, apice 
conjunctim rotundata, superne convexa, nigra, nitida, subtiliter, crebre punctulata, pube brevi, cinerea ad- 
spersa, singulo maculis duabus rufo-testaceis, in disco locatis, una ante medium, ovata, sat magna, intns 
retrorsum obliqua, altera inter medium et apicem, minore, rotundata ornato. Corpus subtus nigrum, sub- 
nitidum, subtiliter, crebre punctulatum, vix pubescens. Pedes flavo-testacei, nitidi, punctulati; femoribus 
posticis basi leviter infuscatis. 

450. Scjuiiius iiisiilaris. 

Rotundatus, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, pube brevi, ci- 
nerea adspersus; capite, antennis pedibusque flavo-testaceis ; prothorace flavo-testaceo, basi 
pläga sat magna, antice rotvmdata, nigra; elytro singulo fasciis duabus, una ante medium 
postice profunde excisa, altera prope apicem, medio utrinque sinuata margineque apicali, 
flavo-testaceis. — Long. U, lat. l\ millim. 

Patria: Insula Taiti. 

Caput latum, antice rotundatum, superne parum convexum, tiavo-testaceum, sub-nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum, tenuiter cinereo-pubescens. Oculi rotundati, modice convexi, nigri. Antenn» flavo- 
testacea;. Prothorax Iongitudine duplo latior, apice medio sub-truncatus, utrinque leviter eniarginatus, basi 
sub-bisinuatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-, dein sensim oblique ampliatis, 
angulis anticis deflexis, posticis rectis; superne modice convexus, flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre 
punctulatus, pube brevi, cinerea adspersus, basi pläga sat magna, antice rotundata, nigra notato. Scutellum 
sub-triangulare, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin modice rotundato- 
ampliata, infra medium sensim angustata, apice conjunctiui rotundata, superne convexa, nigra, nitida, pube 
brevi, cinerea adspersa, singulo fasciis duabus, una ante medium, utrinque retrorsum arcuata, postice medio 
profunde excisa, altera prope apicem, cum opposita connexa, medio utriiKjue sinuata margineque laterali in- 
flexo et apicali flavo-testaceis. Corpus subtus nigruni, subtiliter, crebre punctulatum, tenuiter pubescens. 
Pedes flavo-testacei, punctulati, parce pubescentes. 

451. Scyinims vittipoiiiiis. 

Breviter ovalis, convexus, flavo-testaceus, nitidus, subtiliter, crebre punctulatus, H 
pube brevi grisea adspersus; pectore abdomineque basi nigro-fuscis , prothorace medio late ENTOMOLOGISKA lilDliAG. 211 

nigro; elytris vittis trlhus latis. ultra inediiiiii contiimatis, uiia suturali, (•(iiiinnini Mnisque 
laarginalibus, iiigris. — Long. '1, lat. 11 iiiilliiii. 
Patria: Malacca. 

Caput breve, aiitice rotundatum, superiio iiaruni convexum, flavo-testacpuni, sub-iiitiduin, subtiliter, 
crebre punctulatum, tmmiter pubesceiis. Oculi sub-rotundati, inudicu coiivexi, iiigri. Antennae flavo-testace£e, 
Protliorax lonj^itudiiiL' duplu latior, apice medio truiicatus, utriiii|ue leviter sinuatus, basi utriiique introrsuiu 
obiiquo truiicatus, lateribus teiiuiter marginatis, pone apiccni luodice rotundato-, deiu oblii|Uo ainpliatis, an- 
gulis anticis deflexis, posticis rectis; superne modice convexus, subtiliter, crebre puuctulatus, tenuiter pube- 
scens, dorso a basi fere ad apicem late nigro. Scutelluni sub-trianculare, nigruin, punctulatum, puberulum. 
Elytra antice sub-truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, intVa nuMlium scnsiui angustata, apice 
conjunctim rotundata, suiierne modice convexa, rufo-testacea, nitida, subtiliter, crebre punrtulata, pube grisea 
adspersa, vittis tribus latis, ultra medium continuatis, una suturali, communi, postice nonnihil angustata et 
una utrinijue marginali, medio introrsum nonnihil anipliata. Cnrpus subtus subtiliter, crebre punctulatum. 
Pectus nigro-fuscum, anguste ferrugineo-marginatum. Abdomen basi medio infuscatum. Pedes tlavo-testacei, 
punctulati, tenuiter pubescentes. 

452. Scyiniiiis iniiooiiiis. 

Ovalis, convexus, niger, nitidus, subtiliter, crebre punctiilatus, parce cinereo-pube- 
scens; capite, antennis, pedibus margineque apieali prothoracis anguste, laterali late rttfo- 
ferrugineis; elytris apice ipso obscure rufescentibus. — Long. 1$, lat. Ii milliui. 

Patria: Insula3 Keelings. 

Caput breve, antice rotundatum, superne paruni convexum, rufo-ferrugineum, sub-nitidum, subtiliter, 
crebre punctulatum, tenuiter pubescens. Oculi sub-rotundati, modice convexi, nigri. Antenna^ rutb-testaceae. 
Prothorax longitudine duplo latior, apice sub-truncatus, utrimiue leviter sinuatus, basi utrimjue introrsum 
sub-truncatus, lateribus tenuiter marginatis, pone apicem modice rotundato-, dein oblii|ue ampliatis, angulis 
anticis deflexis, posticis fere rectis; superne modice convexus, subtiliter, crebre puuctulatus, parce pubescens, 
medio late longitudinaliter niger, margine apieali anguste, laterali late rufo-testaceo. Scutellum sub-trian- 
gulare, nigrum, punctulatum, puberulum. Elytra antice sub-truncata, pone basin leviter rotundato-ampliata, 
infra medium sensim angustata, apice conjunctim rotundata, superne modice convexa, subtiliter, crebre pun- 
ctulata, nigra, nitida, pube brevi, cinerea parce adspersa, apice ipso rufo-ferrugineo. Corpus subtus nigrum, 
nitidum, subtiliter, crebre punctulatum. Pedes rufo-testacei, punctulati. 

Fam. erotylen.e. 

453. Encaiistos gigaiitea. 

Oblonga, convexa, atra, nitida; vertice imniaculato; protliorace subtiliter, parce pun- 
ctulato, arcubus duobus diffonnibus ilavis ornato; elytris subtilissiiue, hinc inde sub-seri- 
atini punctatis, flavis, sutura, margine tenui, fasciis tribus latis maculis(|UL' (lual)Us rotuu- 
datis baseos nigris; tibiis anticis intus apice magis ampliatis. — Long. 24, lat. 12 niillim. 

Patria : Malacca. 

Summa similitudo E. verticali, illo vix longior, sed latiur, vertice immaculato, fasciis elytrorum 
nigris latioribus, minus acute dentatis, tibiis anticis intus apice magis ampliatis. Caput magnum, ovatum, 
nigrum, nitidum, subtiliter, parce punctulatum; vertice tenuiter, longitudinaliter canaliculato, medio sub- 
laevigato; antice sat late, quadrangulariter impressum, transversim tenuiter canaliculatuni. Oculi ovati, mo- 
dice convexi, nigri, antice leviter emarginati. Antenn» nigra;, nitida?, clava fusco-pubescente. Prothorax 
longitudine nonnihil latior, apice leviter emarginatus, basi utrinque sinuatus, lateribus reflexo-marginatis, 
fere rectis vel posterius perparura angustatis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis; superne jiarum cou- 
ve.xus, niger, nitidus, subtilissime, parce punctulatus, dorso obsolete, longitudinaliter carinatus, arcubus du- 
obus luteis, antice posticeque dentatis, ante basin abbreviatis ornatus. Scutellum nigrum, subtilissime pun- 212 EUGENIES HESA OMKRING JOIIDEN. 

ctulatum. Elytra pi-otliorace nonnihil latiora et illo fere triplo longiora, humeris parum elevatis obtusis ; 
lateribus recta, longe infra medium sensim nnnnihil angustata, apice conjmictiin rotundata, superne convexa, 
subtiliter, parce, liinc inde sub-seriatim punctulata, flava, nitida, sutura, margine laterali fasciisque tribus 
latis, communibus, modice dentatis, margini conjunctis, nigris, pi-ima ante, secunda pone medium tertiaque 
apicali; pra^terea prope basin maculis duabus parvis, rotundis, nigris, una in medio, altera in calio supra- 
humerali. Corpus subtus nigrum, nitidum, subtiliter, parce punetulatum. Pedes nigri, nitiJi, parce punctu- 
lati; femoribus modice clavatis; tibiis anticis in mare intus basi Irevibus, apicem versus breviter multiden- 
tatis, apice magis ampliatis. 

454. Doiibk>(laia coiivevioollis. 

Elongata, nigra, nitida; capite, antennaruin basi prothoraceque valde convexo, ob- 
scure sanguineis, illo sub-la3vi, lioc dorso minus crebre punctulato, basi transversini im- 
presso, utrinque canalicula brevi, longitudinali notato; elytris violaceis, niediocriter, postice 
subtilius punctato-striatis, apiccni versus attenuatis. — Long. 13, lat. 3 millini. 

Patria : .Alanilla. 

Caput rotundatum, modice convexum, obscure sanguineum, nitidum, laive, iiifra oculos oblique cari- 
uatum, antice transversim canaliculatum. Palpi ferruginei. Ocuii rotundati, modice convexi, nigri. An- 
tennas vix longitudine capitis cum prothorace, rufo-ferrugineae, clava quadri-articulata, nigra. Prothorax 
latitudine nonniliil longior, apice truncatus, basi tenuiter carinatus, utrinque leviter sinuatus, lateribus an- 
guste reflexo-marginatis, medio modice rotundato-ampliatis, angulis posticis retrorsuni vix prominulis, fere 
rectis; superne valde convexus, obscure sanguineus, uitidus, dorso parce, subtiliter punctulatus, ante basin 
transversim impressus, impressione utrinque in canalicula brevi, longitudinali terminata. Scutellum sub- 
triangulare, nigrum, nitidum , loeve. Elytra antice singulatim leviter rotundato-producta, reflexa, pro- 
thorace non latiora at illo triplo longiora, humeris rotundatis; lateribus sensim attenuata, apice singulatim 
oblique subtruncata, superne parum convexa, violacea, nitida, mediocriter, postice subtilius punctato-striata. 
Corpus subtus nigrura, nitidum, subtiliter, minus crebre punetulatum. Pedes nigri, nitidi; coxis anticis fer- 
rugineis ; tarsis anterioribus valde, posticis modice dilatatis. 

455. Laiigiiria iiitormedia. 

Elongata, parum convexa, sanguinea, nitida; antennis extrorsum, femoribus apice, 
tibiis tarsisque nigris; ca[)ite parce, evideiiter punctulato, postice transversim infuscato; 
prothorace dorso parce punctulato, antice pläga magna, nigra decorato, ante basin trans- 
versim impresso, utrinque breviter canaliculato; elytris violaceis, sat crebre, mediocriter 
punctato-striatis. — Long. 51, lat. IJ millim. 

Patria: Malacca. 

E minoribus. Caput rotundatum, modice convexum, sanguineum, nitidum, parce, evidentor ]iunctu- 
latum, postice sat late, transversim canaliculatum, inter antennas obsolete, transversim canaliculatum. Man- 
dibula? apice infuscatEe. Palpi rufo-ferruginei. Oculi rotundati, convexi, nigri. Antennse nigra;, articulis 
tribus basalibus rufo-testaceis, clava sat magna quinque-articulata. Prothorax latitudine parum longior, 
apice truncatus, basi utrinque leviter sinuatus, lateribus tenuiter reflexo-marginatis, pone apicem leviter ro- 
tundatis, basin versus angustatis, angulis posticis retrorsuni nonnihil productis, vix acuminatis; superne con- 
vexus, sanguineus, nitidus, dorso parce punctulatus, antice pläga sat magna, postice rotundata, nigro-fusca 
decoratus, inträ basin transversim impressus, impressione utrinque canalicula brevi, longitudinali terminata. 
Scutellum triangulare, nigro-piceum, nitidum, lajve. Elytra antice vix rotundato-producta, prothorace paulio 
latiora et illo fere triplo longiora, humeris parum elevatis, rotundatis, lateribus apicem versus sensim jier- 
parum angustata, apice sub-truncata, superne leviter convexa, violacea, nitida, mediocriter punctato-striata. 
Corpus subtus sanguineum, nitidum, parce punetulatum. Pedes nigri; femoribus a basi non us(|ue ad me- 
dium sanguineis. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 213 INDEX ALPIIABETICrS. Nomina geueium litteris majoribus. 
» specierura litteris minoribus. 
» synonyma litteris oblitiuis impressa sunt. ACANTHINOMERUS 

animlus p. I i 2. 

ACANTHOBEACHIUM 
oi-assijies 12!). 

Acis 

vestita 1 (i i . 

Adimonia 

ilJota I7fi. 

Adoeetus 

Vfstitus 5(i. 

Adorium 

|jliilil)l)inense 175. 

Aghilus 

uuicroiiatus ()3. 

[laradoxus ^ 04. 

leiiellus 04. 

Ageiotes 

bonarieiisis 71. 

Alcides 

adspersus 134. 

Allecula 

angusticollis 100. 

laticollis 100. 

limictioollis 99. 

rubripes 99. 

Amaeygmus 

»ubhcmispliaencus 99. 

Ammophoeus 

dciiti«.nis 89. 

iusularis 89. 

An«dus 
corviiuis .-. 97. 

Anchomenus 

phincn.sis 15. 

limbalus 15. 

scintillaus 10, 

Anobium 

piidicum 80. 

Anthicus 

aiuplioollis 100. 

atouiarius 106. caesiosiguatus p. 1 i. 

iiitiduä 105. 

taitiensis 1 115. 

troglodvtes 105. 

Anthonomus 

gracilipes 132. 

iiiermis 13^. 

rubriuosus 131. 

sparsus 131. 

vestitus 130. 

AriioDius 

ambiguus 31. 

australasise 50. 

Aputona 

illota 198. 

Apogonia 

sploiulida 55. 

ARJiOCEEUS 

subiiotatus 111). 

Argopus 

hvbridus in)!. 

inaculiceps 200. 

rubricosus .'01. 

Aspidosoma 

latcralis 73. 

Aulacothorax 

cxilis 35, 

Baridius 

adspersus I -tö. 

californicus 137. 

linearis ■: '. 133. 

oblongus 130. 

pioipcnnis 137. 

vcrsitolor 1 30. 

Belus 

cyanipennis 1 1 N, 

gracilis M 8, 

Bembidium 

bonaricnse 18. 

(•allipvgum 17, 

Beeosus 

auriccps 23, 

sticticus Si. 

variegatus 5?3, Blosyeus 

chiiiensis p. 1 20. 

BOSTEICHUS 

fcrrugiticus 88. 

Brachinus 

bicolor 3. 

Coiifucius 3. 

Brachypterus 

testaceus 39. 

Belchus 

atomarius II.'). 

californicus 114. 

f Hiiebris 114. 

luculent US 113. 

obtusus 1 13. 

pulicarius 115. 

ramicornis 112. 

CjELIODES 

albovarius 142. 

CjäPORIS 

maculicoUis 1 8C. 

Calleida 

aiuociiula 4. 

geuiculata 4. 

insularis 4. 

CaL01'TER0N 

lateritium 74. 

Canthon 

baltcatus il. 

opacus 40. 

Caeanistes 

variegatus 1 It'. 

C.\.EDIOPnORUS 

iniincritus 70. 

iusularis 711. 

Castiarina 

Hopei 61. 

Laportci 61. 

siiiiilnta 62. 

CeLEUTU£S 

dcplanatus ' 20. 

iiupurus 1*7. 

subfascintus ' ifö. 214 

Centrinus 

urbaiius I'- 

Ceutorhyxchus 

sellatus 

CHiERIDIUM 

aiigulifulle 

ClIANOPTERTJS 
paradoius 

CURYSODEMA 
pyritosa 

CiCINDELA 

Kiubergi 

taitieusis 

Clerus 

ilflicatulus 

Clivina 

Australasipe 

vulgivaga 

Clythra 

brevicollis 

egregia 

COELOSTERNUS 
apicalis 

Colaspis 

califoniica 

castanea 

f uscit arsi s 

geiuiiiata 

(jalliilula 

puljeriila 

rustica 

smaragd ula 

trivialis 

Compsosoma 

quadriplagiata 

Conotrachelcs 

bisignatus 

Histrio 

iiitinuus 

lepidus 

varicgatus 

vilis 

COPRIS 
lugubris 

CoPTURDS 
rufinasus 

COSSONUS 
insularis 

Cratopus 
muriuus ■. 

Crepidodera 

aenescens 

bicoior 

coraciua 

curtula EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 138. 41. 98. 58. 154. 
154. lil. 171. 

1(i',t. 
170. 
108. 
I«S. 
171. 
170. 
170. 
109. 151. 143. 145. 
143. 41'. 
146. 
149. 
123. 193. 
195. 
195. 
193. iiifulta p. 191'. 

pubcrula l!)(j. 

suturella 1 !) 4. 

vafra 194. 

vagabunda 194. 

vestita 190. Crepidomenes luleipes 7U. Crioceris 

russula 153. 

Cryptocephalus 

dapsilis 155. 

litigiosus 155. 

picturatus 150. 

Crvptogonus 

centrogultatus ;'00 . 

ful v oturminatus ;;00. 

Cryptohypnus 

luisellus G9. 

Chyptorhynchus 

bicallosus 139. 

gracilis 140. 

luugimanus 139. 

selulosus 1 40. 

CURIS 

aurovittata 00. olivaceus . rubripes 

cyliiidricollis 
patagonica ... Cybister 

Cyclonotum 

Cyphometopus 

Dia 21. 24. 122. 104. DiABROTICA 

amoeuula 180. 

octoiiot ata 179. 

quadriplagiata 179. 

scapularis 179. 

varipes 180. 

vittigera 178. 

DiCUELUS 

cliiiiensis 52. 

DiCTYOPTERUS 

margiiiicollis 73. 

DlPIIAXJLACA 

setipeniiis 1 89. 

striata ! 89. 

DiSONYCUA 

bicarinata |!I0. 

vittipeunis 1 II I . DoRCATOMA affine .. 
rulipes . 87. 

87. 

DOUBLEDAIA 


Drepanocerus 
rufipes 


Dkimostoma 
castaneus... 


Dyscolus 


Ebdria 
ECCOPTOGASTER 
L'\anesceiis .. 


Edusa 


viridipennis . 


ignobilis. .. 


Elater 
taitieusis 
impressicoUis 


Eleodes 
gigautea. . 


Encatjstes 


Epierus 


Epirhinus 
cupripeunis . 


EPITR.-IGUS 
longirostris . 


Erirhinus 


Eros 
corpulentum 
proxiniuni . 


Ethon 


EUOMMA 
puncticiillis . 


Euops 
rubripes . . 


EUPARIA 
bellieosus 


EURIIYNOIIUS 


Eutrapela 
Gorvi 


Evides 

212. 
50. 
13. 
IC. 150. 
151. 88. 107. 
167. 
167. 68. 

08. 
69. 90. 
90. 211. 

37. 

il. 

96. 
129. 

74. 62. 
63. 101. 
117. 

51. 
119. 
102. 

59. Falageia 
vestita p. ''5. 

Feronia 

insalaris H. 

trivialis 14. 

FORMICOMUS 

arniatus 1 113. 

mandarinus 10 4. 

Galleruca 

australis I^fi- 

australis l^fi. 

nigropicta 177. 

philippineiisis 177. 

Geniates 

australasiic 57. 

Glycyphana 

nasalis 58. 

Graptodera 

columbina 1**8. 

flavipcs 188. 

verticalis 187 . 

Haplonyx 

Schönherri 13i. 

ITarpalus 

ignobilis 10. 

Heleog.\sxer 

brachypterus 82. 

C} aiiupterus 82. 

iiupressifrons 83. 

Heterocrepidius 

pubcrulus C6. 

Heteromastix 
bicolor 81. 

HETEROPH.A.GA 

lateralis 04. 

pullula 94. 

lIlSPA 

nigritula 203. 

pungens 2(12. 

Homalopygus 

latipes 37. 

HOPLIA 

vestita 53. 

Hydaticus 

confusus 21. 

Hydeocanthus 

rubripcs 19. 

tcstaccus 19. 

Hydroporus 

femoralis 19. 

Gigas 18. 

Hyperaspis 

annularis 205. 

lemniscata 205. E N T O M O L O G I S K A Bl D K A G . 
IIypolithus 

Magus p. 11. 

pubipennis 12. 

Hypsoxotus 

languidus 123. 

Iphthinus 

cupripcnnis 96. 

Laccopuilus 

chincnsis 21. 

decoratus 20. 

notatus 20. 

Languria 

intcrmcdia 212. 

L.^THROBIUM 
chiuensc 32. 

Leuia 

angulata 7 . 

bioculata 5. 

cbinenäis 6. 

cupripennis 7 . 

insularis C. 

parellina 8. 

pretiosa 5. 

Lema 

qnadrivittata 153. 

Lemodes 

coccinea 103. 

Leptotrachelus 

brevicollis 2. 

Leucothyreus 

insalaris 56. 

LlSSOMUS 

plagiatus 60. 

Lixus 

imnuindus 128. 

Loxopleura 

impressicollis 160. 

rufescens 161. 

LUPERTJS 

insularis - '82. 

tboracicus 181. 

vittipennis 181. 

Megascelis 

subtilis 152. 

Megistops 

lugubrinus 187. 

quadrinolatus 187. 

Melania 
carbonaria 9 S 

Melobasis 

cyanipennis 59. 

Melyuis 

subtilis 83. 215 
Mezidm 

cristatum p. 86. 

Monachcs 

biplagiatus 1 5C. 

contractus I .i7. 

niodcstus I.')7. 

nigrituUis 158. 

picipL'3 158. 

viridiaeneus 1 58. 

MONOCREPIDIUS 

Germari 67. 

suluralis 67. 

MONOLEPTA 

concnlor 182. 

clegantula 1 83. 

puuloralis 183. 

rubrosignata 182. 

MORDELLA 

albosignata 1 08. 

casuinea 108, 

exigua 109. 

insularis 108. 

ruficeps 109. 

Myllocerus 

brevicollis 121. 

Myochrus 

dcntioollis 1 •! 1 . 

Nacerdes 

chinensis 111. 

n igronotata 110. 

tcucUa 111. 

Nanophyes 

nigriceps 147. 

nigritulus 147. 

Pusio W. 

Naupactus 

propinquus 121. 

XODA 

cuprescens 165. 

iiblonga 165. 

pro.\iiua 164. 

pumila 106. 

vagabunda 1 66. 

NOTIODES 
nanus 130, 

NOTOXUS 

iitdictts 84. 

Odoktota 

costipennis 20 1. 

Oedionychis 

insignita 185. 

la;tilita '84. 

lepida 185. 

nigrovittata '84. 

vcrccuiida 185. 

Olibrus 

bisignatus 38. 

parvulus 38. 

picTUs 38. 216 Omoides EUCxENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Phalacrus Iiumeralis p. 

Ontuophagus 

convexicoUis 

dichrous 

grauulatus 

immundus 

insularis 

lucidicoUis 

Uiridipennis 

luiiticus 

pugioiiatus 

rusticus 

trinodosus 

verticalis 

OODEMAS Ol'IIIONEA Cliaudoiri . Opilus Mupurus . Orciiestes j)uberulus Otiorhyncuus selulusus OXYPODA cingulala ... 
patagouica 133. 4C. 
43. 

48. 
40. 
47. 
4.5. 
4.1. 
48. 
44. 
40. 
46. 
44. 138. 84. 133. n'7. 25. OXYTELUS Puniilio . PACinBRACIiyS flavovarius . . . 

insulans 

uigronotatus. Pachyrhyncuus 159. 
lliO. 
150. australasioe 1J9. Pjjderus caeruleipeuuis. 
intermcdius... Pantoplanes 

viridisquauiosus Pakopsis biplagiata 

M-fuscum .... 
pictipcnnis ... 
i-ubrosignata . 

sublineata 

\ iltipenuis ... Passalcs inipressicoUis. Peritelus sellatus . Perperus uiargiualis . bonaii Ph^don 33. 

32. 121. 

173 
17i 
173 
172 
174 
172 

40. 

1 25. 

124. 

175. rulicornis p. 37. Phaleria 

bisignata 03. 

manicata 02. 

pusiUa 03. 

PlIANJiUS 

Adiilles 42. Philoxthus seneipennis. 
delicatulus . 30. 

20. 

nigrinus 30. 

puncticoUis 31. 

quadraticeps 28. 

tunebrobus ;28. 

variuolor 20. 

Phoxinus 

p;iU])LTt:ulus 75. 

Photuris 

annulicoruis 71). 

inipura 70. 

innocua 77. 

patagonica 77. 

trivialis 77. Phyllotocus marginicoUis , 

oblongus 

vulutiuus 53. 
54. Phyllotreta 

cyanella 107. 

decora 1 0*>. 

elongatula 197. Platymetopus nielanarius. 10. Pletroscelis 

armipes 199. 

convexic-oUis 199. 

lucidula 200. PODALGUS rub]-ipes . 57. POPILIA 
cserulea 55 Promecops jHilcliellus . impressicollis. graeilis PSAMMODIUS Psylliodes 122. 51. 108. Psyllobora couspurcata 203. 

intersparsa 204. 

viginti-signata 20 4. 

Ptilodactyla 

ferruginea 73. Ptinus binodulus 
insularis... puctoralis . pallipes. QUEDIUS 

Rhaphidopalpa 
Ehinomacer 
Ehipiphorus p. 86. 
... 85. macLilicullis. Rhop.\lobhachium clavipes . ElIYNCIIITES luiniei'alis . Ehyncolus graeilis .. 
longulus. Uhyxchuchus acuniinatus . 31. 178. 112. 107. 110. 117. 150. 
149. 125. Rhyzopiiagus 

puncticoUis 39. vcrsicolor . Saperda 

SCIRTES adustus . 152. 72. SCOTOCHARES 

insularis 95. 

SCYMNUS 

alramentarius 207. 

binotulatus 208. 

californicus 207. 

fuscatus 209. 

infuscatus 208. 

innocuus 211. 

insularis 210. 

Kinbergi 209. 

quadrinotatus 210. 

tenebricosus 209. 

vicinus 207, 

vittipcunis 210. 

Selenophorus 

insularis 10. 

piciuus 11. Sericosomus nmosus 

semitiuctus . V 2. 
71. SiLPHA 

cape nsis 30 . 

capensis 36. 

Sphenophorus 

iusularis 148. 

intcrstitialis 148. 

St.vtyra 

castauea 102. Stenolophus 

biplagiatus p. 12. 

cinctipennis 13. 

Stenus 

Capucinus 34. 

chalybeus 33. 

cyliiiilricolHs 3i. 

Strab.^l.x. 

laiiguida 1 f>9. 

nigriceps 1 90. 

SUNIUS 

trisignatus T-i. 

Systena 

coiiiiexa 191. 

exclaiiiatiouis 19^. 

pallidula 192. 

Tachvporus 

evancsccns 2C. 

Teixodactyla 

iiisularis 198. 

Telepiiokus 

bilincaUis 78. 

gran 111 i pennis 78. 

lalicollis 79. 

percgriiius 80. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 

pusiUus p. 80. 

ridibundus 79. 

rubricoUis 80. 

Temnognatiia 

egregia 60. 

Tessaromma 

liigubris 91. 

morio 92. 

Tetragonoderus 

ininiaculatiis 8. 

TlIYLACITES 

puberuliis 120. 

Trachys 

ciirlula C. 5. 

inij)i"essa 05. 

Trechus 

fiisciatus 17. 

Ixnigatus 17. 

Tropiueres 

(cssellatus 115. 

Tropisternus 

l;cvigatus 22. 

n iirrinus 22. 217 

Trox 

chinensis p. 5?. 

Tychitjs 

niiuutissimus 133. 

Typophorus 

australis 1 62. 

biplagiatus 1 63. 

nigronotatus 103. 

ruticeps 102. 

XL^NTHOLINUS 

capensis 27. 

gracilis 27. 

subtilis 27. 

laitiensis 26. 

Xyletinus' 

puberulus 88. 

Xylophilus 

fasciatus 107. 

Xy'lotretus 

flavicoruis 85. 

ZoPHOBAS 

lugubris 97. 

Zygogramma 

Kinbcrgi 174. Zoolofii. Jnsel-fer. 28 HEMIPTERA. 

SPECIES NOVAS DESCRIPSIT 
C. STÅL. Fam. scutelleroides. 

ASPIDESTROPIIUS Stål. 

Öfv. af K. Vct.-Ak. Fiirh. 1854. p. 23?. 

Corpus ovatum, parum convexum, breviter pilosum. 

Caput subnutans, qiiadratum, plaiiui-iciiluiii, iitrimque ante oculos spiiia valida annatuin, lobo cen- 
tral! lateralibus a}iiuilongo. 

Oculi valde prominuli. 

Aiiteniice corpore dimidio breviores, apicem versus sensim parum crassiores, articulo basali crassi- 
usculo, apicem capitis non superante, secundo basali graciliore, nomiiliil breviore, tcrtio parum breviore, 
quarto prtBcedente nouiiiliil longiore, quinto praecedentium singulo longiore et basali exccpto crassiore, 
subfusifornie. 

Thorax anterius sinuatus, posterius subrectus, lateribus subrotundatus, sen-atus, Icviter convexus, 
disco transversim irapressus. 

Scutellum abdomine angustius, sed longitudine fere requale, leviter convexum, apice late rotundatum. 

Abdomcn subtus convexum, hemelytris vix latius. 

Pedes mediocres, tarsorum articulo primo et tertio fere sequilongis, secundo breviore, illis graciliore. 

Genus novum e Familia Podojiidcwnm, Pliiiiwdcrw proximum, armatura utrinique capitis, oculis 
magis prominentibus, thorace utrimque serrato, scutello hemelytris angustiore, corpore breviter piloso distinctuni. 

1. Aspidostroiiliiis inorio. 

Fusco-piceus, remote punctatus, breviter pilosus; niacula subapicali femoruin subtus 
tarsisque flavotestaceis. o^. Long. 1\, lat. 4J millim. — Tab. III fig. 1. 
Aspidestrophiis morio Stal. Öfv. af K. Vct.-Ak. Furli. IS.') i, p. 232. 
Patria: Java ad Bataviam. 

Statura fere Phimoderce galgulince, major, posterius latior, minus convexus. Caput quadratum, apice 
late rotundatum, punctatum, fusco-piceum, breviter sat dense flavescente-pilosum. Antennm fusco-piceae. 
Thorax fusco-piceus, punctatus, flavescente-pilosus. Scutellum basin versus utrimque oblique imprc.^sura, 
fuscopiceum, disco subhcvo, minus dense, latera versus densius punctatum, breviter parco flavescente-pilo.sum. 
Hemelytra fuscopicea, sijt dense punctata, prajsertim ad costam basin versus breviter flavescente-pilosa. 
Subtus cum pcdibus fusco-piceus, pectore sat dense breviter flavescente-piloso, abdomine punctato, minus 
dense piloso, sogmento singulo pone spiraculum utrimque tuberculo parvo instructo ; pcdibus breviter pilosis, 
femorum macula subapicali subtus tarsisque llavotestaceis. 

Zoologi. Insekter. - J •2-20 EUGENIKS KESA OMKRIXG ,1 O T! T) K X. 

Fam. AS0P1D.E. 

2. Platjiiopiis riibrogiittatiis. 

iEnescente-iiigricuns, remote punctatus; thorace posterius iitriuHjiie acute spinoso, 
maculis 2 anticis, linea longitudinali media, niacula utrimque laterali iiiaculaque luiiiuta 
spiiiarum rubris; scutello apice maculisque 2 basalibus sat inagnis, hemelytris macula api- 
cali margineque costali ultra medium anguste rubris; subtus pectore rude, remote pun- 
ctato, abdomine kevi, illo utrimque maculis 5 vel 6, Ikjc macula magua spinaque basali, 
maculisque sat magnis marginalibus rubris, disco pone medium utriuKjue maeula sordide 
flavescente-sericea. ef. Long. 10, lat. 6 uiillini. 

riatijuopiis rabfoijuttatus Stal. Öfv. af K. 'Wt.-Ak. Förh. ISTii. p. 'i?,'i. 1. 

Patria: Moute-Video. 

Stntura fere ]'l. calcntis, iiiiiior, spinis lateralihus tlioracis acutioribus, .seutellii apice iatiorf, minus 
rotundato. Caput ante oculos quadratum, subplanuni, apice leviter eiiiargiiiatum, lateiibus rugulosum, hasin 
versiis loiigitrorsuni impressopunctatuin, asnesceiite-nigruiu. AiitPiinre corpore tertia fere parte breviores, 
nigr£E, ba.sin versus senescentes. Hostrum fenescente-nignini. Tliorax anterius sinuatus, latevibus obliquis, 
posterius inedio subrectus, utriini]ue obiique truiicatus, pone inediuiu utrimque acute spiiiosu^, remote pun- 
ctatus, ajnescente-niger, subnitidus, maculis 2 anticis, linea longitudinali media, macula utrimque laterali 
maculaque niinuta spinarum, interdum evanescente, rubris. Scutellum triangulära, latitudine nonnihil longius, 
utrimque medio sinuatura, a medio parallolum, apice latum, truncato-rotundatum, praesertim latera versus 
punctatum, aenesccntc-nigrum, macula utrimque basali sat magna apiceque rubris. Ileraelytra subtilius, re- 
mote, marginem versus tamen densius et rudius punctata, subffinescente-nigra, apice corii rubro; membrana 
fusco-a?nescente. Subtus clialybescente-niger, pectore rude, remote punctato, utrimque maculis 5 vel 6 rubris; 
abdomine Iffivi, nitido, latera versus parce punctato, macula magna spinaque basali, hac coxas intermedias 
fere attingente, maculisque sat magnis marginalibus rubris, disco pone medium utrimque macula sat magna 
sordide flavescente-sericea. Pedes chalybescente-nigri, femoribus anticis ajiicem versus spina armatis, tibiis 
anticis apicem versus sensim dilatatis. 

AmiA Haiin. 

I. Spbia centralis coxa-s intermedias calJe superann, cuhcurva vel a pedore valde 
distans. 

3. Arma pafriielis. 

Subsordide flavo-albida, supra sat rude, remote, acervatim densius punctata, fusco- 
jioneo-punctata; thorace pone medium utrimque acute spinoso, lateribus anguste flavo-al- 
bido; scutello apice albido et subimpuncto; membrana fuscescente-hyalina, nervis obscu- 
rioribus; subtus minus dense punctata, abdomine disco lievi; antennis pedibus(][ue rufo- 
testaceis. o^. Long. 11, lat. 6 millim. 

Patria: Insula; Sandwichenses, Honolulu. 

Arijue Sclielleiiherffi valde affinis, spina abdominis basali multo longiore, arcuata, antennis pedibusque 
rufotestaceis diversa. Caput ante oculos quadratum, utrimque levissime sinuatum, planiusculum, flavo-albi- 
dum, dense fenescente-punctatum, niarginibus lateralibus lineisque longitudinalibus 3 impunctatis, flavescen- 
tibus. Antennas corporis dimidio vix longiores, rufo-testacese, articulo secundo tertio vix longiore. Hostrum 
ad coxas intermedias extensum, flavo-albidum, apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo latior, anterius 
late sinuatus, pone medium utrimque acute angulatus, angulis sat productis, posterius truncatus, utrimque 
in angulum parvum productus; tlavo-albidus, remote, latera versus tamen densius fusco-a!neo-punctatus, cailis EXTO.MO LOGISKA lälDRAO. 221 

ikiobiis anticis transversis, deplaiiatis, fuscis, niariiinibu.s aiitico et aiitico-lateralibus anguste flavesceiUibus. 
Scutellum eloiiLiato-triangulare, pone incdiuin iitriiii([ue leviter .siiiuatuni, Havoalbiilum, i-L-mote £eneo-fusco- 
[uiiMtatuia, basi et ante apieein iiJ.siiin albiiUiui et iiupimctatLuii, fu.scescens. Ilenielytra tiavo-albida, den.sius 
fu^^iMj-ffiiiuu-piiiirtata ; itifiubrana fasccM-eiite-hyalina, obscurius nervösa. Subtus flavo-albida, peetore toto 
abdoiiiineque latera vcrsiis, illo taiiiou deiisius, fusco-punctatis, hoc supra ;cneo, luargiiie aiiguste llavo, 
seiiincnti >iiiguli aiigiilis pij.sticis utriini|ue iiuiinihil productis, nigri.s, .subtu.s di.sco l;evi impunctato, basi spiiia 
magna, compressa, coxas inteniiedias valde superaiite, apiceni ver.su.s curvata, arinatn. Pedes rutote.staeei. 

4. Arma [hicifiea. 

Flavo-ulbidn, supra tlioracis scutellique discis cxceptis sat donse a^iescente-punctata; 
capitis luaryiiiibiis liueisque tribus flavescentibus; thorace poiie iiiedimii augulato, aiigulis 
productis, subobtusis, margiiiibus latcrablius flavesceiitibus; scutello apice subiiupunctato, 
albido; luruibraiia fiiscfsceiitobyalina, obscurius nervösa; auteiiiiis pedibusquu albido-flavis, 
illis apicein versus fuscis; spiua veiitrali valida, subrecta. c/. Luiig. 10, lat. 5 milliin. 

Patria: Insula Oahu (Honolulu). 

A. ScheUenberijl affinis, angulis lateralibus tlidracis iiiimis productis, obtiisis, spinaMjuo veiitrales loii- 
gitudine diver>a. Caput latitudino intraoculari vix duplo longius, aiite ocidos utriiiKpie leviter .sinuatain, 
dein paralleluiii, apice rotuiidato-truiicatum, aniescens, den.se, rnde punctatum, niarginibus lateralibus lineisque 
tribus longitudinalibus abruptis fiavis. Antennas dilute flavotestacejB, apicem versus fuscoscentes, articulo 
secundo et tertio £equilongis. llostruni coxas intermedias aequans, flavescens, apice fuscum. Thorax an- 
terius late sinuatus, utrinique pone medium angulatus, angulis productis, .subobtusis, posterius truncatus, 
utrimque angulatim subproductus; flavoalbidus, disco remote, anterius et latera versus densius renco-punctatus, 
marginibus antico-lateralibus subcrenulatis, anguste flavescentibus. Scutelluni oblongo-triangulare, flavo- 
albidum, remote fusco-ieneo-punctatum, basi et ante apicem ipsum albidum et subimpunctatum, fuscescens. 
Ilenielytra flavo-albida, dense aniescente-punctata, membrana fuscescente-hyalina, obscurius nervösa. Subtus 
flavo-albida, pectore toto et abdoniine latera versus remote, illo tanien densius, fusco-punctatis, lioc angulis 
segmenti singuli apice imo supra nigris, subtus disco la;vi, basi spina valida, subcompressa, recta, coxas 
intermedias valde superante, armato. Pedes flavescentes, subobscurius punctati. 

II. Splna ventralis brevis, coxas posilcas vix attingens vel non superans. 

5. Anna sordida. 

Sordide flavo-albida, brunnescente-punctata; antennis articulis 2 ultiniis fuscescenti- 
bus, basi albidls; scutello apice imo impunctato; membrana sordidc byalina, pone medium 
vitta fusca; subtus lateribus parce brunnescente-punctata. d"^. Long. 10 — 11, lat. 6 millini. 

Patria: Insida; Galapagenses et ad Gallao. 

A. custode minor, angustior, angulis tlioracis vix productis, rotundatis, capite haud emarginato, di- 
versa. Caput latitudine intraoculari dimidio longius, planiusculum, ante oculos utrimque leviter sinuatum, 
apice rotundato-truncatum, flavo-albiduni, brunnescente-punctatum. Antennas sordide flavo-albid;e, articulis 
4 et 5 fuscescentibus, basi albidis, secundo tertio longioro. Uostrum coxas posticas attingens, flavo-albidum, 
apice fuscum. Tliorax anterius sinuatus, pone medium utrimque angulatus, angulis vix vel parum productis, 
subrotundatis, posterius rectus, leviter convexus, llavo-albidus, subreinote brunneo-punctatus, marginibus an- 
tico-lateralibus crenulatis, anguste albidis. Scutelluni oblongo-triangulare, pone medium utrimque leviter 
sinuatum, basi utrinique foveolatum, flavo-albidum, subreinote brunnescente-punctatum. Ilenielytra flavo- 
albida, remote brunnescente-punctata; membrana sordide liyalina, pone medium vitta fusca. Subtus flavo- 
albida, pectore densius, abdomineque latera versus minus dense brunnescente-punctatis, hoc disco lavi, basi 222 EUGENIES RESA OMKKING JORDEN. 

spina crassiuscula, coxas posticas a;quante, haud superante, armato, supra iiiargini flavo-albido, segmcnto 
sinculo utrimque basi apiceque fuscomaculato. Pedes flavo-albidi. 

6. Anna palleiis. 

Flavo-albida, supra rudius, subtus subtilius minus tknse brunnesceiite-punctata; an- 
tennis apicem versus obscurioribus; thoracis angulis posticis productis, subacutis; scutello 
apice imo inipunctato; abdoniine segniento singulo margine supra subtusque basi apiceque 
macula minuta niaculisque utrimque serie positis femoribusque puncto apicali fuscis. ?. 
Long. 10, lat. 5^ millim. 

Patria: California (S:t Francisco). 

Pi-fficedenti aftiiiis, iioimihil latior, dilutior, tliuracis angulis magis productis, subacutis diversa, subtus 
etiam tota deusius et subtilius punctata. Caput latitudiiie intraoculari vix dimidio longius, planiusculum, 
ante oculos utrimque vix sinuatum, apice subtruncatum, fiavo-albidum, brunnescente-punctatum. Antenn» 
flavo-albidffi, apiceiii versus dilute subtestaceas, articulo secundo tertio dimidio iongiore. Rostrum coxas 
iutermedias a;quans, flavo-albidum, apice fuscum. Thorax anterius sinuatus, pone medium utrimque angu- 
latum, angulis productis, plus minus acutis, posterius truncatus, flavo-albidus, bi-unnescento-punctatus, an- 
terius utrimque callo irregulari depresso impunctato instructus, marginibus antico-lateralibus dilutioribus, 
crenulatis. Scutellum oblongo-triangulare, pone medium utrimque leviter sinuatum, flavo-albidum, brunne- 
scente-punctatum, basi utrimque foveolatum, apice impunctatura, dikitius. Ilemelytra flavo-albida, remote 
brunnescente-punctata; membrana sordide liyaliiia, apice vittula fuscescente. Subtus flavo-albida, remote, 
subtilius punctata, abdoniine basi spina coxas posticas a^quante armato, disco utrinnjue serie macularum minu- 
tarum fuscarum ornato, segmento singulo margine supra subtusi]ue basi apiceque macula parva fusca ornato. 
Pedes flavo-albidi, temoribus apicem versus puncto fusco. 

7. Arma cmnrginata. 

Flavo-albida, fusco-punctata; capite thoraceque inträ marginem lateralem flavescen- 
tem aenescente-punctatis, hoc pone medium utrimque angulato, angulis valde productis, 
acutis, posterius fere medio emarginatis, nigro fuscis; membrana sordide hyalina, apice vittu 
fusca; subtits rude minus dense punctata, abdoniine seriebus quinque macularum fuscarum 
margineque supra maculis minutis geminis fuscis ornato; antennis flavo-testaceis, articulis 
duobus apicalibus fuscis, basi albidis. ef?. Long. 8 — 10, lat. 5 — G millim. 

Patria: Buenos Ayres, Callao etiam insula Taiti; exempla duo ante plures annos 
Bahiaj legit Doin. Lindgren. 

Statura [irrecedentis. Caput latitudine intraoculare fere dimidio longius, planiusculum, ante oculos 
utrimque leviter sinuatum, flavo-albidum, ceneo-punctatum. Antennaa corporis dimidio nonniliil longiores, 
dilute flavo-testaceaB, apicem versus obscuriores, articulis duobus ultimis basi dilutioribus. Rostrum coxas 
posticas attingens, flavo-albidum, apice fuscum. Thorax anterius sinuatus, pone medium utrimque angu- 
latus, angulis valde productis, plus minus acutis, posterius medio emarginatis, posterius rectus ; flavo-albidus, 
fusco-, latera versus reneo-punctatus, marginibus antico-lateralibus crenulatis, anguste flavo-albidis, spinis la- 
teralibus aeneo-fuscis. Scutellum oblongo-triangulare, pone medium utrimque sinuatum, basi utrimque fo- 
veolatum, flavo-albidum, fuscopunctatnm, apice imo impunctato. Ilemelytra flavo-albida, fusco-punctata, 
posterius interduiu rufescentia, membrana sordide hyalina, vitta apicali fusca. Subtus flavo-albida, pectore 
abdomineque latera versus fuscescente-punctatis, hoc subtus seriebus quinque macularum minutarum fusca- 
rum, margineque superiore segmeiUi singuli angulo basali et apicali fusco. Pedes flavo-albidi, tarsis apice 
obscurioribus. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 223 

Speciinen Taitiense, fsemiiieuni quod histravi uniciini, majus, obscurius, rudius praesertim subtus 
punctatum, absque seriebus quiiKjue macularuin luscarum ventralium, capite etiaui nonniliil breviore gaudet, 
vix species distincta. 

Fam. sciororid.e. 

8. Dict^otiis itk-bcjiis. 

Flavo-testaceus, fusco-punctatus; antennis nigro-fuscis, articulis duobus basalibus 
fusco-ferrugineis; scutello apice fulvescciite, ibideiu longitrorsum leviter impresso; ineiii- 
brana sordide hyalina, testaceo-nei'vosa; subtus dibitior, abdomine margine supra subtus- 
que maculis minutis geminis spiraculisque nigro-fuscis. o^?. Long. 8 — 9, lat. 5 — 6 milliin. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Late ovalis. Caput latitudine intraoculari iionnihil Ioii;:ius, latoribiis obliquis, apice rotundatuni, 
marginibus subreflexis, flavo-testaceum, fusco-punctatuin. Antennag nigrofuscae, articulis duobus basalibus 
ferrugiiieis, fuscopunctatis, secundo tertio dimidlo longiore. Rostruin coxas intermedias a'quans, flavo-testa- 
ceum, apice fuscuni. Thorax antice sinuatus, pone medium angulatus, angulis rotundatis, postice truncatus, 
fiavo-testaceus, fuscopunctatus, marginibus antico-lateralibus anguste leviter subreflexis, tenuissime dilutiori- 
bus. Scutelluin oblongo-triaiigulare, pone medium utrimque leviter sinuatum, flavotestaccum, fusco-puncta- 
tum, apice fulvescens, ibidem longitrorsum leviter impressum. Lfemelytra flavotcstacea, fuscopunctata, mem- 
brana sordide hyalina, testaceo-nervosa. Subtus dilute flavo-testaceus, pectore rudius, abdomine subtilius 
et subacervatim fuscopunctatis, hoc segmento singulo basi apiccque supra subtusque macula minuta spira- 
culisque uigrofuscis. Pedes dilute flavo-testacei, fuscopunctati, tibiis apice obscurioribus, tarsis nigrofuscis. 

Fam. HALYDID.E. 

9. .llacropj giiiui SjmuoLt. 

Fusco-piceuni, rude punctatum; antennis nigris, articulo apicali fusco, basi albido; 
henielytris atoinis minutis flavis parce sparsis, medio macula parva similiter colorata; pe- 
dibus testaceis, tibiis obscurioribus, tarsis sordide flavoalbidis. ?. Long. 11, lat. 7 milliiii. 
? M. atnim Spin. Essiii p. 288 (1837); Dallas List. of liera. L p. 158. I. {1851). 

Patria: Insula S:t Josepli; etiam e Remedios Columbife a Dom. NissEii missum. 

Dom. Spinola M. atrum describans nullam facit montionem macularum et callorum rainutorum he- 
melytrorum, femora etiam obscurius maculata contendit, quare speciem a me supra dcscriptam diversam, 
licet valde affinem, puto. 

10. AiUitoiicliiis iii<^i-ic'oniis. 

Dilute flavescens, parce, rude punctatus; antennis thoraceque nigris, hoc flavosparso; 
scutello hemelytrisque fusco-piceo-sparsis et niaculatis; incmbrana fusca; subtus ferrugi- 
neus, pectoris abdominisque disco, hujus etiam maculis marginalibus, flavis; pedibus nigri- 
cantibus, femoribus basi flavescentibus, geniculis, amiulo tihiarum tarsisque rubris. ?. Long. 
14, lat. 9 millim. 

Patria: Rio Janeiro. 

A. Rengerl affinis. Caput latitudine intraocuiari longius, apice rotundatum, planum, flavescens, basi 
lineis duabus fuscis. Antenns nigra;. Kostruni supra basin abdominis extensum, flavo-testaceum, apice 
fuscum. Thorax antice leviter sinuatus, pone medium obtuse angulatus, postice rectus, couvexiusculus, rude, 224 EUGENIES RKSA OMKKIXG JORDEN. 

parce punctatus, nigropiceus, pra?sertiin disco fiavn-sparsus. Scutellum obloiiguin, sat eonvexuiii, medio 
utrimque leviter sinuatus, tiavo-nigroque varium, rude, paree punctatuiii. Ilemolytra flava, nigrovaria, rude, 
parce punctata, merabraiia fusca. Subtus fusco-ferrui,nneus, pectore abdomiiieque disco, hujus etium macula 
parva in margine medio segmeiiti singuli tiavis. 1'edes nigropicei, teinuribus ultra medium flavescentibus, 
genicLdis, tibiarum aiinulo tarsisque rubris. 

11. Aiititeiiclms Josoplii. 

Fusco-piceus, rude punctatus; anteniiis nigris, avticulo apicali basi flavesccnte; pecli- 
bus fuscotestaceis, tibiis tarsisque rufescentetcstaceis, illis subtus nigroniaculatis. c/'. Long. 
11, lat. 7 millim. 

Patria: Insula S:t Josepli in sinu Panamense. 

Statura fero preecedentis, minor, anterius angustior, A. Iwtiwsu m. proxinuis. Caimt ovale, fusco- 
piceuni, disco ob^icurius, rugoso-punctatuni. Antennaj corporis dimidio longiores, nigrofuscte, articulo apicali 
basi fiavescente. Rostrum Inngum, sujira medium abdominis extensum, dilute testaceuin. Thorax antice le- 
viter sinuatus, pone medium utrimque angulatus, angulis rcctis, subrotuiidatis, postice truncatus, rude pun- 
ctatus, fusco-piceus. Scutellum oblongum, pone medium utrimque leviter sinuatum, rude, apice tamen sub- 
tiiius punctatum, fusco-piceum. Hemelytra fuscopicea, rude punctata; membrana fusca. Subtus fusco- 
piceus, abdomine ruguloso. Femora fuscotestacea; tibiaa tarsi(jue rufescente-testaceis, illa' subtus nigromaculatai. 

12. Poccilomctis patriiclis. 

Nigrofuscus, flavo-irroratus, rude, sparse punctatus; lineis capitis, antennarum arti- 
culis duobus apicalibus basi, scutelli maculis quinque minutis basalibus apiceque, lineis pe- 
dum, tarsis apice excepto, maculisque marginalibus abdominis flavis, lioc disco pectoreque 
flavoirroratis. ?. Long. 25, lat. 11 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

JP. Australaske valde aftinis, antennarum articulo secundo tertio breviore, segmento singulo abdo- 
minis macula utrimque marginali media, nec una basali et altera apicali, flava diversus. Caput oblongum, 
apicem versus sensim angustius, nigro-fuscum, marginibus lateralibus lineisque longitudinalibus flavis. An- 
tennse nigrofuscse, articulis duobas ultimis basi flavis, secundo tertio dimidio fere breviore. Rostrum supra 
basin abdominis extensum, flavescens, articulo apicali fusco. Thorax antice sinuatus, utrimque pone medium 
angulatus, angulis in spinara acutam productis, j)osterius subrectus, nigrofuscus, flavoirroratus, subacervatim 
rude punctatus, marginibus antico-lateralibus subcreuulatis, anguste flavis. Scutellum oblongo-triangulare, 
apicem versus utrimque sinuatum, ante medium convexius, nigro-fuscum, rude punctatum, flavo-irroratum, 
maculis quinque basalibus apiceque flavis. Hemelytra nigrofusca, flavo-irrorata ; membrana nigro-fusca, 
sordide albido-lineata. Pectus flavescens, rude fusco-punctatum, medio utrimque macula glaucescente. Ab- 
donien nigro-ferrugineuni, disco flavo-irroratum, segmento singulo subtus utrinKpie macula media marginali 
flava sat magna, supra margine flavo-nigroijue varium. Pedes nigrofusci, femoribus subtus, linea tibiarum 
tarsisque flavis, his apice fuscis. 

Fam. pentatomid.e. 

PENTATOMA P. Beauv. 
I. Lobi laterales capitis centrali longiores, ante hunc contigui. 

13. Pciitatouia modesta. 

Ovalis, subplana, dilute tlavo-virescens, sat dense punctata; capite ovali, marginibus 
leviter reflexis; antennis rufescentibus, apicem versus dilute fuscescentibus; marginibus ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 225 

sciitelli pone niediinn aiigiiste albidis; li(,'ineljtri.s sordide albidis, brunnesceiite-punctatis, 
inembrana cuprescente; pectore utriiiique callis i)(jnnullis albidis sparso; spiraculis nioris. 
9. Long. 10, lat. 5 iiiillim. 
Patria: Biienos Ayres. 

Statura tere specierum generis ParaiiKjcocuriJis, ovalis, plaiiiuscula, quoad coloi-uiii di.stfiliutioneiu 
sequeiiti liaud dissiniilis. Capiit ovale, latitudine intraoculari dimidio fere longius, levis.sime convexura, apice 
rotuiidatuin, margiiiibus ieviter rettexis, tiavo-viresceii.s, sat deiise piinctatum. Aiitennre corporis diraidia 
tere loiigitiidiiie, rutescentes, apiceni versus subfuscesceiites, articulo secundo tertio nonnihil longiore. Ko- 
striini coxas posticas jequans, sordide flavescens, apice fusciim. Thorax planiusculus, longitudiiie plus duplo 
iatior, aiitico sat siniiatus, iiiox pniie medium aiigiilatus, aiigiilis subrectis, rotundatis, vix productis, postice 
truiieatus, marginibus antico-lateraiibus submenibranaceis, dilute fiavo-virescens. Scutelluiu oblongo-trian- 
guiare, inedio utrinii|ue sinuatum, dein seiisim angustius, dilute Havo-virescens, sat dense puiictatum, mar- 
ginibus lateralibus pr;escrtiui poiie medium anguste albidis. Ilemelytra sordide albida, sat dense brunne- 
scente-punctata, margine laterali dilutiore, [lareius punctato, pnnctis in serie ordinatis instructo, membrana 
sordida, subcuprescons. Subtus dilute flavo-virescens, pectore rudius, abdomine subtilius, sat dense punctatis, 
illo iitrim(|ue callis nonnullis albidis; spiracula fusca. Pedes flavescentes. 

14. Pciitatoiua Kiiibcrgi. 

Obovata, dilute flavo-virescens, sat dense punctata; thorace angulis subproductis, 
obtiisis, pone rugani transversain allndain brunnescente-punctato; scntello ruga utrimque 
iinpunctata basali inarginibusque pone medium albidis; liemelytris sordide albidis, brunne- 
scente-punctatis, linea intramarginali impunctata; pectore utrimque callis nonnullis albidis; 
[)edibus flavesceutibus. o^?. Long. 8 — 9, lat. 5 — 6 niilliin. 

Patria: Buenos Ayres, Monte-Video. 

P. diinidiaticolli SpiN. valde affinis, angulis lateralibus tlioracis multo magis productis, marginibus la- 
teralibus subsinuatis, forma corporis obovata, baud ovali. Caput ovale, Ieviter convexum, ante oculos utrim- 
que sinuatum, apice rotundatum, flavo-virescons, sat dense punctatum. Antennro corporis dimidia fere lon- 
gitudine, dilute rufescentes, apicem versus obscuriores, articulo secundo tertio tertia parte longiore. Rostrum 
coxas [losticas sequans, sordide flavo-albidum, apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo Iatior, antice 
sat sinuatus, pone medium utrimque angulatus, angulis nonnihil productis, rotundatis, postice rectus, mar- 
ginibus antico-lateraiibus anterius creuulatis, postice subdilatatis; dilute flavo-virescens, sat dense punctatus, 
pone medium ruga transversa, albida instructus, posterius fuscescente-albidus, fusco-punctatus. Scutellum 
oblongo-triangulare, moilio utrimque sinuatum, apice obtuse angulatum, dilute virescens, callo sat magno 
utrimque basali, impunctato, inarginibusque pone medium albidis. Ilemelytra flavo-albida, fuscescente-pun- 
ctata, lineis duabus cum scutello parallells lineaque intracostali elevatis, impunctatis, margine ipso minus 
dense sed rudius punctato; membrana sordide hyalina, cuprescens. Subtus dilute flavo-virescens, pectore 
rudius, abdomine subtilius sat dense punctatis, illo utrimque callis nonnullis deplanatis albidis. Pedes 
Havescentes. 

In specimine uno lobi capitis laterales centrali certe longiores, sed ante hunc non contigui. 

15. Pciilatoiiia fiateriia. 

Obovata, dilute virescente-flavescens, sat dense punctata; aiitennis flavo-tcstaccis; 
thorace anterius punctis duobus, liemelytris disco maciila una, fuscis; scutello apice sub- 
impuuctato, dilutiore; pectore utriuKjui,- segmentiscpie abdominis primis apice callis non- 
nullis albidis si)arsis; pedibus sordide tiaxo-albidis. 9. Long. 9, lat. G millim. 

Patria: Monte-Video. 226 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Statura omnino prajcedentis, eique affinis; obovata. Caput ovale, plaiiiusculum, ante oculos utriin- 
que leviter sinuatum, apice rotuiidatum, raarginibus leviter reflexis, virescente-flavescens, sat dense puncta- 
tum. Anteunaj corporis diraidia fere longitudine, flavotestacece, articulo socundo tertio vix vel jiarum lon- 
giore. Rostrum coxas intennedias tequaiis, flavo-albiduin, apice fuscuni. Thorax longitudine plus dufilo la- 
tior, antice sat profunde sinuatus, utrimque pone medium angulatus, angulis nonnihil productis, rotundatis, 
antice subdilatatis, postice truneatus, marginibus antico-lateralibus vix crenulatis, virescente-flavescens, sat 
dense punctatus, anterius maculis duabus niinutis nigrofuscis. Scutellum oblongo-triangulare, medio utrimque 
sinuatum, apice obtuse angulatum, dilute flavo-virescens, sat dense punctatum, raacula utrimque basali api- 
ceque subimpunctatis, dilutioribus. llemelytra virescente-flava, sat dense punctata, corio disco pone medium 
macula minuta fusca ornato; membrana sordide hyalina. Subtus flavo-virescens, pectore rudius, abdomine 
subtilius, dense punctatis, illo utrimque segmentisque abdominis basalibus apice callis parvis albidis sparsis, 
borum callis in serie transversa positis. Pedes subsordide flavo-albidi. 

II. Lohi capitis laterales centrali suhcequales, vel suhhreviores. 

16. Pciitatouia piiiictarin. 

Ovalis dilute testaceo-albida, subacervatim fusco-piinctata; anteniiis articulo apicali 
fusco; thorace antice utrimque spinula transversa arniato, angulis lateralibus emarginatis; 
scutello basi utrimque foveolato; abdomine margine supra subtusque maculis parvis geminis 
fuscis ornato, subtus disco plagis duabus pedibusque fuscopunctatis. ef 9. Long. 8, lat. 
4i niillim. 

Patria: Buenos Ayres, Monte- Video et Rio Janeiro. 

Ovalis, planiuscula. Caput ovale, ante oculos valde sinuatum, apice rotundatum, convexiusculum, 
dilute testaceo-albidum, sat dense fusco-punctatum. Antenns corporis dimidia fere longitudine, testaceo- 
flavas, articulo apicali fusco, secundo tertio nonnihil breviore. Rostrum coxas intermedias asquans, fusce- 
scens. Thorax antice late sinuatus et utrimque spina transversa armatus, utrimque rotundato-angulatus, 
angulis vix productis, emarginatis, postice rectus, dilute testaceo-albidus, acervatim fusco-punctatus, antice 
callis duobus deplanatis impunctatis. Scutellum oblongo-triangulare, medio utrimque leviter sinuatum, basi 
utrimque foveolatum, dilute testaceo-albidum, subacervatim fusco-punctatum. Hemelytra dilute testaceo- 
albida, remote fusco-punctata, disco macula parva impunctata interdum dilutiore ; membrana sordide hyalina. 
Subtus dilute testaceo-albida, remote punctata, pectore plus minus fuscopunctato, abdomine disco plagis 
duabus plus minus obscure fuscopunctatis, segmento singulo supra subtusque basi apiceque macula minuta 
marginali fusca. Pedes dilute testaceo-albidi, parcius fusco-punctati. 

17. Pciitatoma patriiclis. 

Obovata, virescens, sat dense punctata; capite fere toto, fascia lata margineque an- 
tico thoracis, apice scutelli, maculaque subapicali corii prope scutellum, sauguineis; a[)ici- 
bus articulorum antennarum tarsorumque dilute rufescentibus. ?. Long. 9, lat. 5A millim. 

Patria: Rio Janeiro. 

Statura et similitudo maxima Euscliisti perditoris, minor, thorace non crenulato, angulis vix pro- 
ductis, diversa, colore tamen ei simillima; subobovata. Caput latitudine intraoculari dimidio fere longius, 
planiusculum, ante oculos utrimque sinuatum, dein parallelum, apice late rotundatum, sanguineum, anguste 
virescente-marginatum. Antennas corporis dimidio nonnihil longiores, sordide flavo-albida=, articulis apice 
dilute rufescentibus. Rostrum coxas posticas »quans, flavo-albidum, apice fuscum. Thorax antice late si- 
nuatus, pone medium utriuKjuc angulatus, angulis subobtusis, postice rectus, dense punctatus, virescens, 
fascia lata media margineque apicali sauguineis. Scutellum oblongo-triangulare, ante apiccm utrimque si- 
nuatum, dein parallelum, subangustum, virescens, dense punctatum, apice sanguineum. llemelytra dense ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 227 

punctata, virescentia, corio apicem versus prope scutellum iimcula sanguinea; membrana albidohyalina, parce 
minute fusco-sparsa. Subtus cuin pedibus virescens, pectore rudius, abdoniine minus evidenter, reinote 
punctatis. Tarsi apicem versus dilute rufescentes. 

18. Pcutatomn p.allulu-virciis. 

Obovata, pallide virescens, dense obscurius punctata, callis minutissiniis albidis parce 
sparsa; antennis articulis tribus ultiniis apicem versus testaceis; thoracis marginibus an- 
tico-lateralibus pallide ilavis; scutello apice iino rufescente; membrana subvitrea; subtus 
pallide fiavescens, latera versus rude virescente-punctata. c/?. Long. 10, lat. 5^ millim. 

Patria: California (St. Francisco). 

Statura Rhcqng. j^rcmyii, diniidio minor. Obovata. Caput latitudine intraoculari vix dimidio lon- 
gius, planiuscuium, ante oculos utrimque leviter sinuatura, apice rotundatum, levissime reflexo-margina- 
tum, pallide virescens, dense punctatum. Antennas corporis dimidia fere longitudine, pallide virescentes, 
articulis tribus apicalibus apicem versus testaceis, secundo tertio nonnihil longiore. Rostrum coxas po- 
sticas a3i]uans, pallide virescens, apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo latior, antice sinuatus, 
pone medium utrimque angulatus, angulis vix vel parum productis, rotundatis, postice rectus, pallide vire- 
scens, dense punctatus, marginibus antico-lateralibus pallide flavescentibus. Scutellum suboblongo-triangu- 
lare, ante apicem utrimque sinuatum, dein anguste parallelum, pallide virescens, dense punctatum, apice 
imo rufescens. Hemelytra pallide virescentia, dense punctata, callis minutissimis albidis parce sparsa; mem- 
brana subvitrea. Subtus virescente-flavescens, proesertim latera versus sat rude pallide virescente-punctata, 
margine abdominis interdum anguste flavo. Pedes pallide virescentes, puberuli. 

19. Pciitatoma boiiarieiisis. 

Breviter ovalis, planiuscula, dilute sordide fiavescens, remote fusco-ferrugineo-pun- 
ctata; antennis apicem versus fuscis; pectore pone coxas anticas callis duobus valde pun- 
ctatis, nigrofuscis; pedibus parce fusco-punctatis. ef?. Long. 9, lat. 5 millim. 

Patria: Buenos Ayres, Montevideo. 

Late ovalis, planiuscula. Caput ovale, ante oculos utrimque leviter sinuatum, apice rotundatum, 
planiuscuium, leviter retiexo-marginatum, dilute sordide fiavescens, sat dense ferrugineo-punctatum. An- 
tenns corporis dimidia fere longitudine, sordide flavescentes, articulo apicali fuscescente, secundo et tertio 
aequilongis. Rostrum coxas intermedias fequans, sordide albidum, apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo 
latior, antice sinuatus, pone medium utrim(|ue angulatus. angulis subrectis, obtusis, non productis, postice 
truncatus, marginibus antico-lateralibus subdilatatis, levissinio rotundatis, sordide dilute flavescens, remote 
ferrugineo-punctatus. Scutellum oblongo-triangulare, jione medium utrinniue leviter sinuatum, dilute sordide 
flavescens, remote ferrugineo-punctatum, apice irapmictatum. Hemelytra dilute sordide flavescentia, remote 
ferrugineo-punctata, membrana sordide hyalina. Subtus cuni pedibus dilute sordide flavescens, pectore abdo- 
mineque sat dense punctatis, illo pone coxas anticas callis duobus valde punctatis, nigris. Pedes parce 
fusco-punctati. 

20. Pontatoiua }Iauiilii. 

Subovalis, convexiuscula, dilute virescens, dense punctata; antennarum articulis tertio 
apice, quarto et quinto totis lutescentibus, his medio fuscescentibus; thorace posterius, 
hemelytris intus plus minus obscure sanguinescentibus; subtus cum pedibus pallide viridis, 
subtilius remote punctata, spiraculis pectoris maculisque iiiiiiutis murgiuulibus abdominiis 
nigris; tarsis apice pallide flavis. ef?. Long. 8, lat. 4Å iiiillini. 

Patria: Insula Mauritius. 

Zoologi. Insekter, "'-' 228 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

P. fimbriata multo angustior, subovalis. Caput latitudiiie intraoculari non duplo longius, ante oculos 
utrimque leviter sinuatum, apice late rotundatuin, pallide virescens, sat dense obscurius punctatura. An- 
tennse virescentes, articulis tertio apice, -quarto et quiiito totis lutescentibus, liis medio fuscescentibus, se- 
cundo et tertio requilongis. Rostrum coxas posticas sequans, pallide flavescens, apice fuscum. Tliorax lon- 
gitiidine plus duplo latior, antice late sinuatus, poiie medium utrimque angulatus, angulis subobtusis, vix 
productis, postice rectus, pallide virescens, obscurius punctatus, posterius plus minus obscure sanguinescens. 
Scutellum oblongo-triangulare, ante apicem subsinuatum, pallide virescens, obscurius punctatura, apice flavo- 
albidum, subimpunctatum. Heraelytra pallide virescentia, obscurius punctata, intus late plus minus obscure 
sanguinescentia, membrana sordide hyalina. Subtus pallide viridis, pectore rudius, abdoraine subtiliter tan- 
tum latera versus punctatis, illius spiraculis, maculisque minutis duabus lateralibus, liujus maculis minutis 
disci in serie utrimque ordinatis anguloque imo apicali laterali segmenti singuli nigris. Pedes pallide viri- 
des, tarsis apice pallide flavis. 

Color pallide viridis in virescente-flavescentem saspe migrat. 

EHAPHlGxiSTER Lap. 

I. Spina ventralis brevissima, valde obtusa, coxas posticas non attingens. 

21. Rliapliigastcr viridaus. 

Subovalis, pallide virescens, supra reiuote, rudius, subtus obsolete minus dense pun- 
ctatus; antennaruni articulis duobus apicalibus apicem versus fuscescentibus; marginibus 
capitis, lateralibus tboracis, costali basali henielytrorum, abdoniinisque anguste flavis; scu- 
tello basi maculis quatuor vel quinque minutis albidis, interdum obsoletis; membrana 
vitrea; angulo utrimque apicali segmenti singuli abdominis apice inio nigro, subproducto; 
tarsis pallide virescente-testaceis. c/'?. Long. 12 — 14, lat. 6 — 7 raillim. 

Patria: Insulse Galapagenses, etiam Callao et Panama. 

Statura omnino fere R. prasini, minor, minus dense punctatus, subnitidus; subovalis. Caput lati- 
tudine intraoculari tertia fere parte longius, planiusculum, ante oculos utrimque leviter sinuatum, dein an- 
gustius, apice rotundatum, pallide virescens, acervatim subrude punctatura, raargine libero anguste flavo. 
AntennaJ corporis dimidia tere longitudine, dilute virescentes, articulis duobus apicalibus apicem versus fusce- 
scentibus, secundo tertio nonnihil breviore. Rostrum coxas posticas ffiquans, pallide flavo-albidum, apice 
fuscum. Thorax antice late sinuatus, pone medium utrimque angulatus, angulis rotundatis, non productis, 
postice rectus, pallide virescens, remote, subrude punctatus, marginibus lateralibus anguste flavis. Scutellum 
oblongo-triangulare, ante apicem sinuatum, pallide virescens, remote, subrude punctatura, basi maculis mi- 
nutis quinque albidis, stepe obsoletis. Heraelytra pallide virescentia, reraote, subrude punctata, membrana 
subvitrea, maculis nonnullis minutis fuscis sparsa, interdum basi fuscescente. Subtus pallidius virescens, 
pectore rudius, reraote, abdoraine obsoletius rainus dense punctatis, illo utrimque macula impunctata, sub- 
rugosa, opaca, hoc basi spina brevissima obtusa arraato, raargine anguste flavo, segmenti singuli angulo 
utrimque apicali breviter producto, apice imo nigro; carina ventrali nulla. Pedes pallide virescentes, tarsis 
pallide virescente-testaceis. 

22. Rluaphigastcr lietiis. 

Ovalis, pallide virescens, dense punctatus; marginibus capitis abdominisque, maculis 
5 minutis basalibus apiceque scutelli flavescentibus, marginibus lateralibus thoracis et co- 
stali basali henielytrorum fulvescentibus; margine summo capitis, maculis duabus minutis 
anticis, macula apicali marginali angulorum thoracis anguloque imo apicali segmenti sin- 
guli abdominis nigris. o^?. Long. 14, lat. 1\ millini. 

Patria: Puna prope Guayaquil. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 229 

Statura praecedentis, eique subsimilis et afflnis, nonnihil major, opacus, densius et subtilius punctatus. 
Caput latitudine intraoculari tertia fere parte longius, plaiiiusculum, ante oculos vix sinuatum, apicem versus 
sensiiu angustius, apice rotundatum, pallide virescens, anguste flavo-margiiiatum, luargiiie sunnuo tenuissime 
nigro. Antennse corporis dimidia fere longitudine, dilute virescentes, apice dilute flavotestaceae, articulo secundo 
tertio nonnihil breviore. Rostrum coxas posticas a;quans, vel fere superans, pallide flavo-albidum, apice 
fuscum. Thorax latitudine plus duplo latior, apice late siauatus, pone medium utrimque angulatus, angulis 
rotundatis, noii productis, postice rectus, pallide virescens, sat dense punctatus, marginibus antico-laterälibus 
anguste fulvescentibus, posterius in angulo utrimque raacula minuta fusca, disco maculis duabus minutis 
nigris ornatus. Scutellum oblongo-triangulare, ante apicem sinuatum, pallide virescens, dense punctatum, 
maculis quinque minutis, media ssepissime evanescente, apiceque imo pallide flavescentibus. Hemelytra di- 
lute virescentia, sat dense punctata, margine costali basali anguste fulvescente; membrana vitrea. Subtus 
pallidius virescens, pectore sat rude punctato, utrimque macula opaca rugosa, abdomine subtiliter ruguloso- 
punctato, spina basali brevissima, obtusa, carina ventrali obtusissima, margine summo maculisque stigma- 
torum fuscorum flavescentibus, angulo utrimque apicali segmenti singuli apice imo nigro. Pedes pallide 
virescentes, unguiculis apice nigris. 

II. Spina abdominis basalis longior, coxas j^osticas wquans vel suhsuperans. 

23. Rliapliigastcr licrbidus. 

Late ovalis, virescens, punctatissiinus; marginibus capitis, antico-lateralibus thoracis, 
costali basali hemelytrorum abdominisque toto anguste flavis; segniento singulo bujus su- 
pra apice anguste nigro-niarginatis, subtus angulo apicali apice imo nigro. ef'?. Long. 
10—13, lat. 7—9 millim. 

Patria: Buenos Aj^res. 

Statura fere Pent. juniperina', late ovalis. Caput latitudine intraoculari nonnihil longius, planiuscu- 
lura, virescens, dense punctatum, anguste fiavo-marginatum, stria parva nigra inter oculum et antennam 
currente utrimque ornatum. Antennse corporis dimidia fere longitudine, virescentes, articulis, apicali ex- 
cepto, apice summo fuscis. Rostrum coxas posticas sequans, pallide flavescens, apice fuscum. Thorax an- 
tice late sinuatus, pone medium utrimque angulatus, angulis rotundatis, haud productis, postice rectus; vire- 
scens, punctatissimus, marginibus antico-lateralibus anguste flavis. Scutellum suboblongo-triangulare, pone 
medium leviter sinuatum, virescens, punctatissimum. Hemelytra virescentia, punctatissima, margine costali 
basali anguste flavescente, membrana vitrea, nervis nonnullis striola fusca ornatis. Subtus pallidius vire- 
scens, pectore rude, minus dense punctato, utrimque macula opaca subrugosa, abdomine subtiliter rugoso, 
basi spina coxas posticas subsuperante arraato, carina ventrali obtusa, lasvi, anguste flavo-marginato, segmento 
singulo supra apice anguste uigro-marginato, anguloque utrimque apicali subtus apice imo nigro. Pedes 
virescentes. 

24. Rlia|»iiignstcr armigor. 

Ovalis vel subobovatus, virescens, supra punctatissimus; marginibus capitis, antico- 
lateralibus thoracis utrimque spinosi, costali basali hemelytrorum abdominisque toto ma- 
culisque minutis basalibus scutelli stigmatorumque flavescentibus; segmento singulo abdo- 
minis angulo utrimque apicali apice imo nigro. c>^?. Long. 10 — 12, lat. 6 — 7 niillim. 

Patria: Buenos Ayres. 

E. acuto Dallas brevior, licet subsequilatus, ovalis vel subobovatus. Caput latitudine intraoculari 
nonnihil longius, planiusculum, ante oculos utrimque leviter sinuatum, apice rotundatum, virescens, dense 
punctatum, anguste flavo-marginatum, subtus sub oculis macula parva nigra. Antennre corporis dimidia 
fere longitudine, virescentes, apicem versus obscuriores, articulo secundo tertio subbreviore. Rostrum coxas 230 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

intermedias superaus, pallide flavum, apice fuscuiu. Thorax longitudine plus duplo latior, antice sinuatus, 
pone medium utrimque angulatus, angulis spina acuta anterius armati.s, postice rectus, virescens, puncta- 
tissiuius, marcinibus antico-lateralibus anguste spinaque utrimque laterali flavis. Scutellura obloiigo-trian- 
gulare, pone medium utrimque leviter sinuatura, virescens, punctatissimum, basi maculis quinque, media, 
SEepe etiam omnibus, obsoletis, flavo-albidis. Ilemelytra virescentia, punctatissima, membrana vitrea. Subtus 
pallide virescens, pectore rude, remote punctato, utrimque macula opaca rugosa, abdomiue minus rude, re- 
mote punctato, disco ruguloso, spina basali coxas posticas subaquante, carina ventrali obtusa Irevi, mar- 
giue anguste maculisque spiraculorum fuscorum flavis, segmenti siuguli angulo utrimque apicali apice imo 
uigro. Pedes virescentes. 

III. Sjnna abdominis basalis kviga, c^xas intermedias cequans v el plus minus superans. 

25. Rliapliigastcr spoctniidiis. 

Ovalis, supra obscure fenescens; capitis macula utrimque anteoculari, lineisque tribus 
longitudinalibus, thorace anterius, linea intramarginali contigua callisque duobus deplanatis 
anticis punctisque nonnuUis fenescentibus exceptis, scutello, macula basali et utrimque 
media fusco-ajneis exceptis, maculaque disci heinelytrum flavis; subtus cum pedibus flave- 
scens, pectore acervatim a^neo-puuctato, abdomine vittis tribus fuscis, fusco-puiictatis. 
?. Lons:. 6, lat. 4i millim. 

Patria: Malacca. 

Species pulclierriuia; ovalis, nitida. Caput latitudine intraoculari nonnihil iongius, aneum, rude pun- 
ctatum, callo utrimque anteoculari, lineisque tribus elevatis longitudinalibus, quarum media percurrente, basin 
versus furcata, impunctatis, flavis. Antennse corporis dimidio fere longiores, fuscescentes, apicem versus 
obscuriores, articulo basali testaceo-flavo, secundo tertioque tequilongis. Rostrura coxas posticas sequans, 
flavescens, apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo latior, antice sinuatus, pone medium utrimque an- 
gulatus, angulis rotundatis, haud productis, postice rectus, a3neus, posterius remote puuctatus, anterius 
flavus, linea intramarginali contigua punctata, callis duobus deplanatis, maculam flavam includentibus, pun- 
ctisque nonnuUis hic illic sparsis seneis. Scutellum flavo-albidum, inipunctatum, macula basali maculaque 
utrimque media punctatis, fusco-ffineis. Ilemelytra tenescente-fusca, remote punctata, linea basali intramar- 
ginali maculaque pone medium submarginali flavo-albidis; membrana vitrea, medio fuscescente. Subtus cum 
pedibus posticis (reliqui desunt) pallide flavescens, pectore acervatim Eeneo-punctato, ad coxas intermedias 
ffineo, abdomine subimpunctato, vittis tribus fuscis, quarum lateralibus fuscopunctatis. 

26. Amphnccs Iniigiiid.a. 

Ovalis, dilute testaceo-flavescens, fusco-punctata; antennis testaceis, articulo apicali 
fere toto fusco, secundo tertioque asquilongis; scutello lin«a longitudinali impunctata. ?■ 
Long. 7, lat. 4^ millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Statura fere A. fcrrugimce, sec. figuram Dallasl; ovalis. Caput oblongum, ante oculos utrimque 
sinuatum, apice rotundatura, planiusculum, dilute testaceo-flavescens, sat deuse, rude fusco-punctatum. An- 
teuuiB corporis dimidia fere longitudine, testaccce, articulo apicali basi excepto fusco, secundo tertioque asqui- 
longis. Rostrum coxas posticas asquans, testaceo-flavum, apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo la- 
tior, antice sinuatus, pone medium utrimque angulatus, angulis rotundatis, non productis, postice rectus, 
pallide testaceo-flavus, sat dense fuscopunctatus, marginibus antico-lateralibus leviter reflexis. Scutellum 
suboblongo-triangulare, pone medium utrimque leviter sinuatum, pallide testaceo-flavescens, remote fusco- 
punctatum, linea longitudinali media apiceque subimpunctatis. Hemelytra pallide testaceo-flava, remote 
fusco-punctata, membrana vitrea. Subtus cum pedibus pallide testaceo-flavescens, pectore ad coxas et la- ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 2.S1 

tera versus rudius punctato, utrimque pläga opaca rugosa, meso- et metasternis foliaceo-carinatis; abdomine 
sat rude, remote punctato, disco longitrorsuin sublajvi, spina basali coxas posticas nonnihil superante (?), 
segmento singulo supra angulo utrimque apicali apice fuscescente. 

In descriptione generica a Dom. Dallas data articulus antennarum secundus tertio duplo longior 
dicitur, qui character, specie uova antennis aliter constructis nunc descripta, delendus est. 

27. Ciispicoiia priisinata. 

Ovalis, virescens, crebre punctata; antennis dilute rufescentibus, apicem versus ob- 
scurioribus; tarsis dihite testaceo-flavis. ef?. Long. 9, lat. 5 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

Ovalis. Caput latitudine intraoculari dimidio fere longius, planiusculum, ante oculos utrimque le- 
vissime sinuatum, apice rotundatum, virescens, punctatissimum. Autennae corporis dimidia fere longitudine, 
dilute rufcscentes, apicem versus obscuriores, articulis secundo et tertio suba^quilongis. Rostrum coxas po- 
sticas fequans, flavo-albidum, apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo latior, antice sinuatus, utrimque 
angulatus, angulis rotundatis, haud productis, postice rectus, virescens, punctatissimus, rugis duabus anticis 
deplanatis impunctatls. Scutellum oblongo-triangulare, pone medium utrimque leviter sinuatum, virescens, 
punctatissimum. Ilemelytra virescentia, dense punctata, macula parva media impunctata; membrana sub- 
vitrea. Subtus cum pedibus pallide virescens, rude, remote punctata, pectore utrimque macula opaca rugosa, 
inter coxas sat alte foliaceo-carinato ; abdomine disco Jongitrorsum subleevi, spina basali coxas posticas attin- 
gens, in emarginatura carins pectoralis apice jacente, segmenti singuli angulo utrimque apicali acute producto. 

Fam. EDESSID^. 

28. Edcssa scabriveutris. 

Obovata, olivaceo-flava, supra remote punctata; antennis flavo-albidis ; thorace an- 
gulis nonnihil productis, disco virescente, posterius sordide sanguineo; hemelytris densius 
punctatis, hic illic sanguineo-indutis; subtus cum pedibus dilutioi-, abdomine rugoso-pun- 
ctato, carina ventrali obtusa, las vi, angulis segmenti ultimi paruin productis. ?. Long. 17, 
lat. 1 1 millim. 

Patria: Rio Janeiro. 

Statura E. quadridentis, eique affinis, scutello apice minus acute producto, angulisque segmenti ul- 
timi minus productis, abdomineque scabro distincta. Obovata. Caput subtriangulare, ante oculos utrimque 
leviter sinuatum, apice rotundatum, impunctatum, dilute sordide flavescens. Antcnnffi corporis dimidio lon- 
giores, flavo-albidtE, articulo secundo tertio subbreviore. Rostrum medium mesosterni ajquans, tiavo-albidum, 
apice fuscum. Thorax longitudine plus duplo latior, antice medio sinuatus, utrimque pone medium angu- 
latus, angulis nonnihil productis, obtuslusculis, postice latissime sinuatus, dilute olivaceo-liavescens, parce 
punctatus, disco virescens, posterius sanguineus. Scutellum oblongo-triangulare, medio utrimque leviter si- 
nuatum, apice vix rectangulum, olivaceo-flavum, ante medium remote nigrofusco-punctatum, posterius densius 
subtiliusque fusco-punctatum. Ilemelytra flavo-olivacea, sat dense punctata, hic illic sanguineo-induta; mem- 
brana cuprescente. Subtus cum pedibus dilute olivaceo-flava, praesertim abdomine sat rude rugoso-punctata, 
pectore utrimque macula impunctata rugosa opaca, angulis apicalibus segmenti singuli abdominis acute sub- 
productis, angulis segmenti ultimi magis productis, apicem ani tamen haud sequantibus. 

29. Acpratodcs costalis. 

Subovalis, olivaceo-flavus, hic illic sanguineo-indutus, sat rude et dense fusco-punctatus; 
antennis margineque costali hemelytrorum Havo-albidis, hoc rude nigropunctato. cr^. Long. 
16, lat. 9 millim. 

Patria: Rio Janeiro. 232 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Statura et magnitudine A. fulmpedis Dallas, aliter coloratus. Subovalis. Caput triangulare, ante 
oculos utrimque sinuatum, apice rotundatum, anterius radiatim rugosum, basi medio punctatum, olivaceo- 
flavum. Antenuce corpore tertia fere parte breviores, flavo-albidse, articulo secundo tertio fere dimidio bre- 
viore. Rostrum coxas intermedias sequans, dilute olivaceo-flavum. Thorax antice medio leviter sinuatus, 
poue medium utrimque angulatus, angulis obtusis, haud productis, postice rectus, olivaceo-flavescens san- 
guineo-indutus, sat dense obscurius punctatus. Scutellum oblongo-triangulare, pone medium utrimque si- 
nuatum, apice angulatura, olivaceo-flavum, sanguiuescens, sat dense punctatum. Hemelytra flavo-oiivacea, 
sancuiueo-induta, sat dense punctata, margine costali albido, rudenigropunctato; membrana fusco-cuprescente. 
Subtus cum pedibus dilute sordide flavescens, pectore rude, densius, abdomine subtilius minus deiise pun- 
ctatis, illo utrimque macula impunctata, rugosa, opaca. 

30. Oiiconieris sociiis. 

Nioricans, antennis fuscopiceis, apicem versus flavo-testaceis ; hemelytris sordide sari- 
o-uiueo-nervGsis, membrana aureo-ciiprescente; subtus cum pedibus fuscdpiceus, hic illic sub- 
violacescens. ?. Long. 36, lat. 20 millim. 

Patria: Nova Hollandia. 

O. fiavicortd statura et magnitudine similis, ab eo forte haud diversus; punctura minus densa, heme- 
Ivtris nigro-unicoloribus, sanguineo-nervosis, maculis flavis pectoris nuUis differt. 

Fam. MICTIDtE. 

31. Auiorbiis riibiciiiidiis. 

Supra rude punctatus, cum antemiis pedibusque ferrugineus, tibiis dilutioribus; abdo- 
mine utrimque valde rotundato-dilatato, subtus obsolete punctato. c^¥. Long. 18 — 20, lat. 
y— 10 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). 

A. ruhiginoso angustior, abdomine tamen multo magis diiatato, thorace longiore, colore diiutiore. 
Caput subelongato-quadratum, apice profunde emarginatum, medio longitrorsum sulcatum, inträ oculos utrim- 
que foveola instructuui, obscure ferrugineum. Antennje corpore tertia fere parte breviores, dilute ferruginese, 
articulo basali obscuriore, secundo et tertio subccquilongis. Thorax latitudine postica subsequilongus, an- 
tice leviter sinuatus, lateribus subrectis, subcrenulatis, postice late subrotundatus, anterius subdeclivus, po- 
sterius transversim anguste subelevatus, rugoso-punctatus, ferrugineus, anterius inträ marginem fuscescens. 
Scutellum triangulare, rude punctatum, ferrugineum, apice imo dilutius. Hemelytra ferrugiuea, rude sat 
dense punctata, membrana cuprescente-fusca. Subtus pallide flavo-testaceus, pectore rude sat dense pun- 
ctato, abdomine utrimque valde rotundato-dilatato, obsolete punctato, supra latera versus ferrugineo, rude 
punctato. Pedes ferruginei, tibiis tai'sisque testaceis, femoribus anterioribus apicem versus subtus spinis 
duabus armatis, apicali minore, femoribus posticis sat incrassatis, intus nonnibil corapresso-ampliatis, sub- 
tuberculatis, (o^) vel simplicibus, apicem versus spinulis duabus armatis (9); tibiis posticis apud o^ intus 
medio angulato-subdilatatis, apicem versus serrulatis. 

Fam. HOxMOCOCERID^. 

32. Parjplics siiuitiiosiis. 

Chalybeus; capite, ruga autica angulisque posticis thoracis, scutello basi corpore- 
que subtus coccineis; capitis basi loboque medio, antennis, fasciis corporis subtus pedi- 
busque nigris; hemelytris obscure metallice viridibus. ef. Long. 17, lat. 6 millim. 
Paryphes sumtuosiis Stål. Öfv. af K. Vet.-Ak. Förh. 1854, p. 234, 2. 

Patria: Guayaquil et Puna. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 233 

Species pulchra. Capnt subtriangulare, anterius convexo-declivum, pone oculos subconstrictum, coc- 
cineura, macula postica intraoculari loboque centrali nigris. Antennffi corpore tertia fere parte breviores, 
nigr». Rostruin coxas intermedias éequans, nigrum. Thorax latitudine postica nonniliil brevior, paruni 
declivus, subreinote punctatus, chalybeus, nitidus, ruga transversa antica angulisque posticis margini cocci- 
neis. Scutelluni triangulare, obscure chalybeum, basi apiceque imo coccineum. Hemelytris abdominis lati- 
tudine, obscure metallice viridia, dense punctata, membrana obscure viridi-olivacea. Subtus coccineus, sub- 
impunctatus, fasciis tribus maculaque antica utrimque pectoris obscure chalybeis, abdomine segniento singulo 
apice sat late nigromarginato. Pedes nigri. 

Fam. ANISOSCELID.E. 
33. Diactor discolor. 

Supra 1'ufescente-testaceus, subtus curn pedibus flavo-testaceus; antennarum articulis 
tribus ultimis fuscis, apicibus basalique toto flavotestaceis; thorace utrimque tenuissime 
nigi'0-marginato; margine costali heinelytrorum tenuissime flavescente; tibiis posticis valde 
dilatatis, rufescente-testaceis, basi apiceque flavis, raedio transversim flavescente-irroratis. 
9. Long. 17, lat. 4* millim. 

Diactor discolor Stal. ÖIV. af K. Vet.-Ak. Krh. 1854. p. 235. 

Patria; Insula Taiti maris pacifici. 

Statura et summa affinitate D. foUacei, tamen distincta videtur; colore supra rufescente-testaceo, 
marginibus lateralibus tlioracis tenuissime nigris diversus. 

34. Auisoscclis iuiiiicta. 

Ferrugiuea, antennis, pedibus anticis subtusque dilutior; capite fusco, ferrugineo- 
lineato; thorace angulis posticis subdilatatis, subreflexis, acute productis, antice et postice 
crenulatis; femoribus posticis sat incrassatis, tuberculosis, tibiis posticis ante medium intus 
minus, extus magis dilatatis, parte dilatata fusco-ferruginea, macula flava. er'. Long. 14, 
lat. 5 millim. 

Patria: Monte video. 

Statura et magnitudine A. chilensis, thoracis angulis magis productis et acutis, femoribus posticis 
nmlto crassioribus, certissime distincta. Caput oblongo-triangulare, convexiusculuni, fuscum, marginibus la- 
teralibus lineaque longitudinali media ferrugineis. Antenns corpore vix tertia parte breviores, testacese, 
articulo basali obscuriore. Rostrum coxas posticas fere ^quans, testaceura. Thorax longitudine fere duplo 
latior, pone medium utrimque angulatus, angulis dilatatis, productis, acutis, marginibus antico-lateralibus 
leviter sinuatis; ferrugineus, dense punctatus, parce fiavosericeus, anterius maculis duabus fuscis. Scutellum 
triangulare, ferrugineum, punctatum, apice imo flavescente. Hemelytra ferruginea, dense punctata, parce 
flavo-sericea ; membrana nigro-fusca. Subtus testacea, parce flavo-sericea, abdomine supra margini fusco, 
incisuris flavo-testaceis. Pedes ferruginei, tibiis testaceis, femoribus parce tuberculatis, subtus spinosis, po- 
sticis incrassatis, obscurioribus; tibiis posticis apice flavotestaceis, ante medium intus minus extus magis 
dilatatis, parte dilatata extus bidentata, fuscoferruginea, parce fliavo-irrorata. 

Fam. ALYDID.E. 
35. Hypsclopiis prolixus. 

Obscure ferrugineus, rugoso-punctatus; antennis dilutioribus, articulis secundo et 
tertio apice nigris; thorace medio transversim late flavescente, maculis duabus ferrugineis; 234 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

scutello maculis tribns minutis baseos apiceque flavis; hemelytris sordide hyalinis; abdo- 
inioe flavescente, vitta utriinque obsoleta fuscescente, spiraculis nigris. c/'. Long. 15, lat. 
3i millim. 

Patria: Promontoriuin Bona? Si)ei. 

//. annulicorne fere sequilongus, angustior. Caput oblongo-triangulare, lobo centrali lateralibus lon- 
»iore, obscure ferrugineum. Antenna? dilutius ferruginepe, articulis secundo tertioque apice nigris, (art. quar- 
tus deest). Rostrum coxas iiitermedias sequans, flavo-testaceum, apice fuscuin. Thorax loiigitudine nonnihil 
angustior, postice quam antice nonnihil latior, angulis posticis acutiusculis, rugoso-punctatus, flavescens, 
mar^inibus antico et postico, maculis duabus mediis lineisque nonnullis longitudinalibus obsoletis obscure 
ferru^ineis. Scutelhmi triangulära, medio transversim subdepressum, obscure ferrugineum, macnlis tribus 
basalibus minutis apiceque irao flavis. Hemelj'tra sordide hyalina, punctata. Pectus obscure ferrugineum, 
remote punctatum, anterius utrimque et ad coxas flavescens. Abdomen flavescens, vitta utrimque obsoleta 
dilute fuscescente, spiraculis nigris. Pedes dilute ferruginei, postici obscuriores, tibiis intermediis flavescen- 
tibus, extus serie macularum ferruginearum ornatis, femoribus posticis reliquis crassioribus, subtus multi- 
dentatis, tibiis posticis pone medium quadrispinosis, spinis inter se cequilonge distantibus, ultima apicali. 

36. Alydus Eiigeuise. 

Nigricans, punctatissiinus; antennis furriigineis, articulis 1 — 3 apice nigris; scutelli 
apice, vitta utrimque pectoris maculisque marginalibus abdominis flavis; tibiis posticis sub- 
curvatis. ?. Long. 11, lat. 3 millim. 

Patria: Manilla. 

Caput triangulare, nigricans, ruguloso-punctatum. Äntennse corporis fere longitudine, ferrugines, ar- 
ticulis 1 — 3 apice nigris, secundo tertio parura breviore. Rostrum coxas intermedias subsuperans, nigricans. 
Thorax latitudine postica vix longius, anterius nonnihil angustius, leviter convexus, angulis posticis acutis, 
productis; nigricans, punctatissiraus. Scutellum triangulare, nigricans, punctatissimum, apice imo albidum. 
Hemelytra nigricantia, dense punctata, membrana fuscescente-hyalina. Subtus nigricans, pectore remote 
punctato, utrimque vitta in capite extensa flava ornato, abdomine sublajvi, maculis marginalibus sordide 
flavescentibus supra subtusque ornato. Femora nigra, postica crassiuscula, subtus longitrorsum spinosa ; 
tibise ferrugineffi, basi apiceque fuscescentes, posticas nonnihil curvatas; tarsi nigricantes, anticorum articulo 
basali ferrugineo. 

37. Aljdiis curtiiliis. 

Breviusculus, dilute griseo-albidus, ferrugineo-punctatus, parce breviter fusco-pilosus; 
antennarum articulo apicali, linea utriinque capitis, maculisque duabus approximatis sub- 
impressis thoracis fuscis; pedibus obscurioribus, femoribus posticis incrassatis, ante apicem 
annulo dilutiore; tibiis posticis rectis. o^. Long. 9, lat. 3 millim. 

Patria: California (S:t Francisco). 

Brevis, crassiusculus. Caput triangulare, convexiusculum, griseo-albidum, ferrugineo-punctatum, bre- 
viter fuscopilosulum, utrimque ad oculos linea longitudinali fusca, subtus obscurius, vitta utrimque dilutiore. 
Antennffi corpore breviores, dilute sordide flavo-albida, articulo apicali fusco, reliquis crassiore, secundo 
tertio sublongiore. Rostrum coxas intermedias jequans, testaceum, apice fuscura. Thorax latitudine postica 
subbrevior, anterius ruga longitudinali instructus, griseo-albidus, ferrugineo-punctatus, breviter fusco-pilosulus, 
posterius parce fuscosparsus, ante medium maculis duabus approximatis subimpressis nigrofuscis, a ruga 
nuper nominata separatis, angulis posticis subrotundatis. Scutellum suboblongo-triangulare, griseo-albidum, 
ferrugineo-punctatum, parce fusco-pilosulum, linea media ai)ice(iue subimpunctatis, dilutioribus. Hemelytra 
griseo-albida, punctata, parce, breviter fusco-pilosula, ad marginem costalem et apicalem parce fusco-sparsa; 
membrana dilute fuscescente, fuscc^-sparsa. Subtus testaceo-albidus, ferrugineo-punctatus et sparsus, abdo- ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 235 

uiiiie latera versus obscuriore. Pedes testaceo-albidi, dense fusco-ferrugineo-sparsi, fusco-pilosuli, feniori- 
lius posticis iiicrassatis, subtus pone medium spiiiis quiiii[ue vel sex, apice annulo dilutiore ornatis, tibiis 
[losticis rectis. 

?)8. Traclicliiiiii {»idiccps. 

Dilutu testacco-flavuin, fusco-puiictatuiii; aiiteiinis, maculis lineisqiio capitis, spinis 
posticis thoracis, apicali scutelli pectorisque disco fuscis; pedibus fusco-irrroratis. ?. Long. 
8, lat. IJ inilliin. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

Caput triaiigulaiT, supra dilute testaceo-flavescens, basi, macula irregulari intraoeulari, lineisque sex 
ante medium longitudinalibus iiigrofuscis, subtus fuscuin. jVntennjB corporis fere longitudine, fuscescentes, 
aiticulo basali basin versus sordide albido, fusco-sparso. Kostrum coxas posticas attingens, fuscescens, apice 
tibscurius, articulo secuudn supra testaceo-flavo. Thorax latitudiiie postica vix longior, testaceo-flavescens, 
fusco-punctatus, anterius bis elevatus, spinis basali-iateralibus iiigro-fuscis. Scutellum testaceo-flavescens, 
fusco-punctatum, medio longitrorsura fuscescens, spina apicali fusca. Hemelytra dilute testaceo-flavescentia, 
remote fusco-punctata, menibrana fuscescente, dilutius lineata. Subtus dilute testaceo-flavescens, pectore 
utrimijue acervatim fusco-punctato, disco fusco, abdornine parce fusco-sparso, marginibus apicemque versus 
fusco. Pedes dilute testaceo-flavi, fusco-irrorati. 

Fam. stenocephalid.e. 

39. Lcptocorisa prolixii. 

Sublincaris, pallide testaceo-flava, punctata; antennis corpore fere brevioribus, dilute 
rufescentes, articulo basali reliquis multo crassiore et subloiigiore, fuscopunctato; abdo- 
niine utrimque vitta obsoleta obscuriore, segrnento singulo basi macula utrimque fusca, 
iiitLTdum obsoleta, in vitta noniinata posita. ?. Long. 15, lat. vix 2 millim. 

Patria: China (Hongkong). 

Valde elongata, statura et similitudine Chorosornatis ScldlUn(ju. Caput elongato-triangulare, lubis 
lateralibus centraii multo longioribus, ante hunc productis et contiguis, dilute testaceo-flavura, supra disco 
et utrimque ante oculos et antennas obscurius. Antennse corpore breviores, dilute rufescentes, articulo ba- 
sali reliquis longiore, crassiore, supra subsulcato, fuscopunctato, reliquis fere Kquilongis, apice imo fuscis. 
llostrum coxas intermedias vix attingens, flavo-albidum, subtus apiceque fuscum. Thorax iatitudine postica 
fere duplo longior, anterius parum angustior, dilute testaceo-flavescens, pläga transversa ante medium ex- 
cepta, sat dense fuscescente-punctatus, ruga longitudinali sublsevi instructus. Scutellum elongato-triangulare, 
dilute testaceo-flavum, medio longitrorsum et latera versus obscurius punctatum. Hemelytra abdomine non- 
nihil breviora, dilute sordide flavo-albida, prssertim ad nervös sat rude punctata; membrana sordide 
hyalina, subcuprescens. Subtus cum pedibus dilute testaceo-albida, antepectore dense, medi- et postpectoru 
minus dense sed rudius punctatis, abdomine sublsevi, vitta utrimque obsoleta obscuriore ornato, hac vitta 
ad basin segmenti singuli macula fusca interdum obsoleta. 

Fam. COREID.E. 
40. Ncidos gi-ncili|)es. 

Testaceo-albidus, supra pectoreque rude punctatus; capitis lamina apicali capitis api- 
cem non superante, cylindrica, curvata; antennarum articulo apicali fusco; abdomine subtus 
dilute ferrugineo-punctato; pedibus longissimis. ef. Long. 10, lat. \\ inillim. 

Patria: California (S:t Francisco). 

Zoologi. Insekter. "1 236 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

JV. tipulario affiuis, forma et longituJine lamiiiEe capitis, corio liemelytrorura ad marginem apicalem 
absque maculis minutis fuscis, diversus. Caput latitudine plus duplo longitis, poiie oculos parallelum, ante 
oculos triangulare, subsordide albido-flavescens, sat dense punct tum, lamina apicali apicera non superante, 
subcylindrica, arcuata. Antennfe corporis loiigitudine, gracillimse, flavo-albida3, articulo apicali fusifnrmi 
fusco, basali apice clavato. Rostrum flavo-testaceum, apicem versus fuscum. Thorax latitudine postica 
duplo longior, albido-flavescens, parte pone apicem excepta sat rude et dense punctatus, ruga longitudinali 
media instructus. Hemelytra sordide albido-flavescentia, dense punctata, niembrana sordide hyalina, striis 
duabus vel tribus fuscescentibus. Subtus sordide albido-flavescens, pectore prassertim auterius rude punctato, 
abdomine dilute ferrugineo-punctato. Pedes gracillimi, longissimi, femoribus apice clavatis. 

41. Mctaeaiithiis inacer. 

Testaceo-albiclus, dense punctatus; antennis pedibusque longissimis, gracillimis, fusco- 
punctatis, illarum articulo ultimo pra?cedente diuiidio breviore, elongato-fusiformi ; tibiis 
tarsiscjue apice nigrofuscis. o^. Long. 8, lat. 1 niillini. 

Patria: Puna prope Guayaquil. 

M. punctipede duplo fere major, statura omnino similis. Caput oblongo-triangulare, convexiusculum, 
testaceo-albidura, subtus dilute rufescens. Antennaj gracillima;, longissimas, corpore dimidio longiores, testa- 
ceo-albidfe, fusco-punctata;, articulo basali apice subclavato, apicali praBcedente dimidio breviore, elongato- 
fusiforme, fusco, apice imo albido. Rostrum flavo-testaceum, apice fuscum. Thorax latitudine dimidio lon- 
gior, convexus, anterius valde depressus, dense, rude punctatus, ruga longitudinali media callisque duobus 
auterius instructus, testaceo-albidus. Uemelytra hyalina, testaceo-albido-nervosa. Subtus testaceo-albidus, 
pectore anterius rude punctato, disco dilute rufescente; abdomine Itevi. Pedes longissimi, gracillimi, flavo-albidi, 
fusco-irrorati, femoribus apice crassioribus, tibiis apice tarsorumque artlculis duobus apicalibus nigrofuscis. 

42. ^Ictncautliiis tciiolliis. 

Testaceo-albidus, supra pectoreque anterius sat rude, dense piuictatus; thorace lati- 
tudine dimidio fere longiore, medio lorjgitrorsum lineariter sulcato, antennarum articulo 
apicali breviusculo, fusiformi, nigro, apice flavo; pedibus fuscoirroratis, tibiis apice tarso- 
rumque articulo ultimo nigrofuscis. ef (?). Long. 5, lat. f millim. 

Patria: Puna prope Guayaquil. 

M. piunctipede nonnihil major, absque maculis thoracis, hoc ctiam breviore, antennis longioribus pe- 
dibusque minus distincte fusco-irroratis. Speciraen captum in spiritu asservatura, non bonum, quare de- 
scriptionera ampliorem dåre nequo. 

CLETUS Nov. Gen. 

Corpus oblongum, subcompressum. 

Caput subquadratum, planiusculum, lobis capitis mox ante tubercula antennifera distantia subvorti- 
caliter declinatis, his in una alterave specie angulo apicali exteriore plus minus acute producto. 

Antenna? corpore fere ajquilonga;, interdum nonnihil longiores, articulo basali crassiusculo, capite 
plus minus longiore, basi constricto, artlculis secundo et tertio gracilioribus, illo hoc seepissime nonnihil 
longiore, apicali plus minus elongato-fusiforme, prcBcedentibus duobus semper crassiore, basali fere a?quicrasso. 

Rostrum coxas intermedias jequans vel superans. 

Thorax declivus, angulis posticis plus minus, interdum valde productis, semper acutiusculis, saepis- 
sime acutissimis. 

Scutellum triangulare, subfequilaterum. 

Pedes mediocres, inermes, coxis posticis vix vel parum, nec magis quam anteriores, distantibus. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 237 

Typus generis: Cimex trigomis Thunberg. 

Genus hocce Gonocero, cum quo adhuc est confusuin, certe affinis, sed pluribus aliis hujus familiee 
distinctius milii videtur. A Gonocero capitis lobis ante tubercula antennifera non autrorsuni productis, an- 
tennis longioribus, articulis secundo et tertio reiiquis semper gracilioribus, nunnjuam compressis, distinctum. 

43. Clctiis riisticiis. 

Oblongus, flavotestaceus, fusco-punctatus; aiitennis ferrugineis, articulo apicali fusco; 
thorace puuctis duobus auticis spinisque posticis apice nigris, posterius obscuriore; corio 
apice dilute rufescente; subtus minutissiine sanguineo-sparsus, puncto exteriore coxarum 
punctis utrimque tribus pectoris punctisque abdominis serie sextuppla ordinatis nigris; 
tibiis apice iino fuscis. ef. Long. 10, lat. 4 milliui. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

C. modesto affinis, proportionaiiter longior, oblongus, parallelus. Caput subquadratum, flavo-testa- 
ceuui, fusco-punctatum. Antennas eorpore nonnihil breviores, ferruginese, articulo secundo tertio nonnihil 
longiore, apicali fusco. Rostrum coxas intermedias fequans, obscure flavotestaceum. Thorax latitudine hu- 
merali nonnihil brevior, anterius declivus, pone medium utrimque spinosus, spinis acutis, subtransversis, po- 
stice crenulatis; flavotestaceus, posterius obscurior, fuscopunctatus, punctis duobus anticis spinarumque apici- 
bus nigris. Scutellum flavo-testaceum, parce fusco-punctatum. Hemelytra flavo-testacea, fusco-punctata, 
margine costali ante medium dilutiore, impunctato, corio apicem versus dilute subrufesceute; membrana 
cuprescente. Subtus cum pedibus dilutius flavo-tcstaceus, pectore toto abdomineque latera versus punctatis, 
puncto laterali coxarum, punctis tribus utrimque pectoris, punctisque in serie sextuppla ordinatis abdominis 
nigris, boc etiani minutissime sanguineo-sparso; pedibus obsolete obscurius punctatis, tibiis apice imo fuscis. 

44. CIctiis trigoniis. 

Flavo-testaceus, supra fusco-punctatus, subtus dilutior; antennarum articulo ultiino 
fusco; tliorace posterius obscuriore, utrimque acute spinoso, maculis duabus minutis ante 
medium apicibusque spinarum nigris, liis postice crenulatis; corio apice prope commisuram 
macula parva impunctata albida ornato, apicem versus interdum dilute rufescente; mem- 
brana cuprescente; subtus minute sanguineosparsus, pectore toto abdomineque latera ver- 
sus ptmctatis, punctis duobus coxarum, tribus utrimque pectoris punctisque abdominis sex- 
seriatim ordinatis nigris. ef 9. Long. 8, lat. 2| millim. 

Chnex trujonus Thunberg. Nov. spec. Ins. p. 37. (1783) sec. Museum Thunbergi. 

Patria: Insulan Philippinenses (Manilla). 

C. modesto statura similis, corio macula parva impunctata, albida prsesertim diversa. 

\ 45. Clctiis bclliiliis. 

Dilute testaceo-flavescens, fusco-punctatus; antennarum articulo apicali fusco; thorace 
posterius obscuriore, utrimque spina acuta, postice late sinuata, vix crenulata, apice nigra 
instructo; scutclli apice et macula corii ad commisuram impunctatis, albidis; maculis tri- 
bus utrimque pectoris maculisque minutis abdominis sexseriatim positis nigris, hoc heme- 
lytris latiore, supra margine fuscofasciato. o^. Long. 7, lat. 3 millim. 

Patria: Java. 

Statura pracedentis, eiquc affinis, minor, abdomine latiore, margine supra fuscofasciato, tuberculis 
antenniferis extus apice acute subproductis diversus. Caput quadratum, planiusculum, dilute testaceo-flave- 238 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

scens, tuberculis antenniferis apice extus acute subproductis. Antennas corpore sequilongas, flavo-testaces, 
articulo apicali fusco, secundo tertio nonnihil longiore. Rostrum coxas intermedias nonnihil superans, testaceo- 
flavescens, apice fuscum. Thorax valde declivus, dilute testaceo-flavus, posterius obscurior, fusco-punctatus, 
posterius utrimque spina valde acuta, apice nigi'a, postice vix crenulata, armatus. Scutellum testaceo- 
flavescens, fuscopunctatum, apice imo albidum, iuipunctatum. Ilemelytra dilute testaceo-flava, fusco-punctata, 
corio apice ad commisuram macula parva impunctata albida ornato; membrana cuprescente. Subtus cum 
pedibus adhuc dilutius testaceo-flavescens, pectore toto abdomineque latera versus fusco-punctatis, illo utrim- 
que punctis tribus, hoc punctis sexseriatim ordinatis nigris, segmento singulo supra apice late fuscofasciato, 
segmentis quarto et quinto angulis utrimque acute nonnihil productis; pedibus minutissime fusco-punctatis. 

46. Oritenis llaliiii. 

Dilute testaceo-flavescens, fuscescente-punctatus; antennarum articulis 2 et 3 fuscis; 
thorace angulis posticis subdilatatis, crenulatis; membrana sordide hjailina, fuscescente- 
nervosa; segmenti singuli abdominis parte dimidia apicali supra margine fuscopunctata; 
spiraculo maculaque arcuata impressa utrimque marginali medipectoris nigris. ef'?. Long. 
15, lat. 6 millim. 

Gonocerus crenicolUs Stal. olira. 

Patria: Buenos Ayres. 

O. destructore nonnihil minor, angulis posticis thoracis subexplanatis, crenulatis abdomineque latiore; 
colore etiam differt. Caput quadratum, lobis ante tubercula antennifera inermia vix productis, dilute testaceo- 
flavescens, parce fusco-punctatum. Antennas corpore quarta parte breviores, testaceo-flavescentes, articulis 
2 et 3 fuscis. Rostrum coxas intermedias vix attingens, testaceo-flavescens, apice fuscum. Thorax latitu- 
dine postica brevior, anterius declivus, angulis posticis explanatis, subrotundatis, cum marginibus antico- 
lateralibus dentatis; dilute testaceo-flavescens, fuscopunctatus. Scutellum triangulare, dilute testaceo-flave- 
scens, parce fusco-punctatum. Uemelytra dilute testaceo-flavescentia, fusco-punctata, membrana sordide 
hyalina, fuscescente-nervosa. Subtus cum pedibus dilute testaceo-flavescens, pectore abdomineque latera 
versus, hujus segmenti singuli parte dimidia apicali supra pedibusque fuscopunctatis ; spiraculo impressioneque 
arcuata marginali utrimque medipectoris nigris. 

Orlterus, Cleto et Gonocero certe affinis, tamen retineri potest. Ab illo, cum quo structura an- 
tennarum congruit, distantia coxarum posticarum diversus, ab hoc pedibus posticis magis distantibus et 
structura antennarum differt. 

Fam. RHOPALIDiE. 

47. Haimostcs .apicatus. 

Ovalis, dilute testaceo-albidus, rude punctatus; antennarum articulo secundo tertio 
subsequilongo ; rostro coxas intermedias cequante; thorace longitudine fere duplo latiore, 
angulis posticis subproductis; membrana subvitrea, immaculata. d"^. Long. 5, lat. 2 millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Prrecedente multo brevior, proportionaliter latior, spinis apicalibus capitis utrimque magis productis, 
lobo medio libero prominente, thorace multo latiore, scutello utrimque magis sinuato, apice sublatiore. Ca- 
put subquadratum, lobis inträ antennas angulisque exterioribus tuberculorum antenniferorum acute productis, 
dilute testaceo-albidum, disco longitrorsum subsulcatum, medio et latera versus granulosum. Antenna3 cor- 
poris dimidio nonnihil longiores, testaceo-albidaa, articulis secundo et tertio subfequilongis. Rostrura coxas 
intermedias £equans, pallide testaceo-albidum, apice fuscum. Thorax longitudine duplo latior, antice latis- 
sime sinuatus, angulis anticis acute subproductis, marginibus lateralibus leviter sinuatis, reflexis, angulis po- 
sticis nonnihil productis, subobtusis, postice subrectus, disco carina longitudinali instructus, pailide testaceo- ENTOJIOLOGISKA BIDRAG. 239 

albidus, rude, dense punctatus. Scutellum oblongo-triangulare, reflexo-raargiiiatum, pone medium utrimque 
sinuatum, dein sublatius, apice rotuiidatuin, palliJe testaceo-albidum, rude, dense punctatura, ruga longitu- 
diiiali leevi. Hemelytra subsordide albida, clavo coriique cellula costali dense, rude punctatis, membrana 
subvitrea, immaculata. .Subtus cum pedibus pallide testaceo-flavescens, pectore rude, dense punctato, utrim- 
que vitta dilutissime rufescente. Femora postica incrassata, subtus spiuosa; tarsi apice leviter infuscati. 
Variat vittis 2 capitis et 4 thoracis fuscescentibus. (Specimen e Rio Janeiro). 

48. Rlio|>a]iis pictipcs. 

Griseo-flavescens, interdum dilutissime rufescente-indutus, puberulus, thorace, scutello 
sul^tusque parce interdum valde obsolete sanf:i;uineo-sparsus; illo posterius interdum heme- 
lytrorumque nervis parce fusco-sparsis; articulo antennarum apicali basi excepta fusco; 
pedibus fuscosparsis et subannulatis, articulis tarsorum apice fuscis; abdomine segmento 
singulo supra saspissime nigro-fasciato, fasciis macula plus minus magna subtransversa 
margine includentibus. cr^?. Long. 5 — 6, lat. 2 — 3 millim. 

Patria: Insula Taiti, Buenos Ayres et Rio Janeiro. 

Species quoad structuram scutelli cum R. pratense maxime conveniens, quoad picturam abdominis, 
B. caplt.ato magis simiiis, sed fasciae raargiuales interdum etiam pictura tota abdominis omnino desunt; am- 
bobus brevior. Caput triangulare, griseoflavescens, puberulum, punctatum, basi vitta interdum obsoleta, 
saepe divisa, fusca. Antennas corpore tertia fere parte breviores, griseo-flavescentes, parce fusco-sparsae, 
articulis basali supra subtusque linea fusca, secundo et tertio apice imo, ultimo toto basi excepta fuscis. 
Rostrum coxas posticas attingens, griseo-flavescens, apice fuscum. Thorax transversus, latitudine postica 
fere dimidio brevior, anterius transversim subelevatus, ibique utrimque leviter sinuatus, griseo-flavescens, 
puberulus, rude punctatus, ruga longitudinali Isevi instructus, ssepe dilute sanguineosparsus, posterius inter- 
dum fusco-sparsus. Scutellum triangulare, latitudine basali vix longius, mox pone medium utrimque leviter 
sinuatum, apice integruni, subrotundatum, ibique subdeplanatum, ruga longitudinali instructum, rude pun- 
ctatum, griseo-flavescens, soepe sanguineo-sparsum. Hemelytra hyalina, nervis griseo-flavescentibus, fusco- 
sparsis, corio apice sape rufescente; membrana subvitrea, plus minus distincte dilute fuscescente-sparsa. 
Subtus griseoflavescens, interdum sanguineo-sparsus, puberulus, pectore rude punctato, abdomine subtiliter 
subruguloso; hoc supra segmento singulo late nigro- vel fusco-fasciato, fascia margine maculam flavam plus 
minus raagnam includente, sed hsec pictura srepe fere omnino deest. Pedes griseo-flavescentes, sat dense 
fuscosparsi et fere annulati, tarsorum articulis apice fuscis. 

49. Rlioit.-iliis sciitatns. 

Obscure griseo-flavescens, puberulus, rude punctatus; thorace vittis quatuor fusce- 
scentibus, interdum obsoletis; scutello longitudine basali longiore, medio utrimque leviter 
sinuato, apice lato, rotundato, toto reflexo-marginato; hemelytris hyalinis, nervis griseo- 
flavescentibus, fuscescente-sparsis; abdominis disco nigricante, segmento singulo margine 
apice nigro-marginato, macula parva flava; pedibus fusco-sparsis. o^?. Long. 6 — 6i, lat. 
2 — 2J millim. 

Patria: California (S:t Francisco). 

Species quoad structuram scutelli eximia et ab omnibus mihi cognitis diversa, statura B. crassicorne 
haud dissimilis, nonnihil minor. Caput triangulare, dense punctatum, puberulum, dilute fuscescente-flavescens, 
ocellis fusco-cinctis. Antennfe corporis dimidio fere breviores, puberulse, griseo-flavescentes, articulo apicali 
fusco, basi dilutiore. Rostrum coxas intermedias fequans. Thorax postice longitudine vix duplo latior, an- 
terius transversim subelevatus, margine utrimque vix sinuatus, puberulus, rude punctatus, obscm-e griseo- 
flavescens, vittis quatuor fuscis, interdum obsoletis. Scutellum latitudine basali dimidio fere longius, reflexo- 240 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

margiiiatum; medio utrimque leviter sinuatuni, apicem versus latum, subcoiicavum, apice rotundatum; rude, 
dense punctatum, obscure griseo-flavescens, maculis duabus basalibus interdum etiaiii apicem versus fuscum. 
Hemelytra sordide hyalina, nervis griseo-flavescentibus, fusco-sanguineo-sparsis. Subtus griseoflavescens, 
puberulus, pectore rude punctato, abdomiiie subtiliter subruguloso, supra disco nigro, segmento siiicmlo 
utrimque apice nigrofasciato, fascia margine maculam parvam flavescentem includeiite. Pedes griseo-fiave- 
scente's, fuscescente-sparsis et subannulatis. 

50. Rhopalus liigciis. 

Griseo-flavescens, puberulus, rude punctatus; antennis fuscis; thorace disco fuscescente; 
scutello oblongo-triangulare, apice acutiusculo; heuielytris Iiyalinis. nervis fuscis, corio apice 
interdum rufescente; abdomine supra nigro, margine flavo-maculato; pedil)us griseo-flave- 
scentibus, interdum fuscis, tibiis dilutioribus. ef. Long. 4 — 5, lat. 1^ — U niillim. 

Patria: Insulas Galapagenses. 

Minima milii cognita species, Plij/gadlco Ericce vix major, quoad structuram scutelli cum Eliopalu 
Ledi conveniens. Caput triangulare, supra sapissime fuscescens, rude puiictatum, puberuium. Antennffi cor- 
poris dimidio longitudine vix superantes, fuscse, vel testaceee, articulis 2 et 3 apice, 4 toto fuscescentibus. 
Rostrum coxas interraedias fere superans, fusco-testaceum. Thorax latitudine dimidia postica nonnihil lon- 
gior, rude punctatus, puberulus, anterius transversim leviter elevatus, marginibus lateralibus vix sinuatis, 
fuscescens, latera versus griseo-flavescens. Scutellum oblongo-triangulare, lateribus vix sinuatum, marginibus 
apiceque deplanato subacuto exceptis rude punctatus, fuscescens, marginibus dilutioribus. Hemelytra hyalina, 
fuscescente-nervosa, corio interdum apice rufescente; membrana vitrea. Abdomen supra iiigricans, margine 
flavescente-maculatum. Subtus griseo-flavescens, puberulus, pectore rude punctato. Pedes griseo-flavescentes, 
fusco-irrorati, tarsorum articulis basali et apicali apice fuscis; femoribus interdum totis tibiisque apice fuscis. 

Fam. LYG.EIDES. 

51. Lygjieus soricciiis. 

Nigricans, parce albido-sericans; lateribus capitis et thoracis, hujus etiara linea lon- 
gitudinali media, ruga longitudinali scutelli, margine costali basali hemelytrorum, margine 
postico pectoris abdominisque limbo sordide rufescentibus; trochanteribus flavis. ?. Long. 
8, lat. 2i millim. 

Patria: China (Hongkong). 

L. incoinpto angustior, pictura discrepans. Caput triangulare, convexiusculum, rufescens, vitta po- 
sterius latiore nigrofusca. Antennre corpore tertia fere parte breviores, nigras. Rostrum nigrum, coxas po- 
sticas fere superans. Thorax parce punctatus, puberulus, nigricans, parce albido-sericeus, marginibus late- 
ralibus lineaque longitudinali i)one medium rufescentibus. Scutellum triangulare, nigricans, parce albido- 
sericans, pone medium ruga longitudinali rufescente. Hemelytra nigro-fusca, margine costali basali rufe- 
scente; membrana violacescente-fusca. Subtus cum pedibus nigricans, albido-sericans, margine pectoris po- 
stico limboque abdominis rufescentibus; trochanteribus tlavescentibus. 

52. LygsiMis mniiillriisis. 

Rufescens, parce sericans; antennis, lobo centrali capitis, fascia arcuata antica macu- 
lisque duabus parvis thoracis, scutello, membrana, maculis pectoris pedibusque nigricanti- 
bus; membrana apice albidolimbata. V. Long. 8, lat. äj uiillim. 

Patria: Insula Philippinenses (Manilla). ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 241 

Statura prcecedentis, cui affinis, licet colore et pictura discrepans. Caput triangulare, convexiusculura, 
rufescens, sericans, lobo centrali maculaque parva basali subobsoleta nigricaiitibus. Antennse corporis di- 
luidia fere longitudine, nigrse. Rostrum coxas posticas »quans, nigricans. Thorax rufescens, parce albido- 
serkans, fascia arcuata inedio interrupta antica maculisque duabus parvis disci nigris. Scutellum nigrum. 
Hemelytra rufescentia, sutura ciavi fuscescente; membrana nigro-fusca, apice anguste albido-limbata. Sub- 
tus rufescens, albido-sericans, raaculis utrimque quatuor pectoris, macuiis parvis stigmatorum pedibusque 
nigricantibus. 

53. Lyginis flavo-margiiiclliis. 

Rufescens; capite, antennis, niaciilis dtiabus anticis thoraci.s, scutello, sutura clavi, 
membrana, macuiis pectoris pedibusque nigricantibus; marginibus antico et postico tho- 
racis, clavo, margine apicali corii et membranse flavo-albidis. ?. Long. 8, lat. 2| millim. 

Patria: CaIifoi'nia (S:t Francisco). 

Caput triangulare, convexiusculum, nigruni, parce albido-sericans. Antennae corporis vix dimidia 
longitudine, nigrffi. Rostrum nigrum, coxas intermedias nonnihil superans. Thorax rufescens, basi apiceque 
anguste flavo-marginatus, anterius macuiis duabus subquadratis approximatis nigris ornatus. Scutellum ni- 
grum. Hemelytra rufescentia, clavo margineque apicali corii anguste flavescentibus, sutura clavi margineque 
costali medio fuscis; membrana fusca, anguste albido-marginata. Pectus albidum, macuiis tribus utrimque 
magnis, nigris. Abdomen rufescens. Pedes nigricantes. 

54. Plivgadiciis Kiiibcrgi. 

Nigricans, punctatus; thorace utrimque flavo-vario: callis duobus mediis apiceque 
scutelli impunctatis, flavescentibus; macula parva media nervi intracostalis hemelytrorum, 
macuiis supra subtusque marginalibus abdominis, pedibusque dilute flavescentibus, his fusco- 
punctatis; antennis dilute sordide flavescentibus, articulis secundo et tertio apice fusce- 
scentibus (art. ultimus deest). ?. Long. 10, lat. 3 millim. 

Patria: Malacca. 

P. Urticce longior, antennis longioribus, thorace basi profundius sinuato, abdominis segmentis quatuor 
ultimis apud faeminam medio usque ad marginem apicalem sinuatum segmenti secundi productis. Caput 
triangulare, planiusculum, utrimque ante oculos leviter sinuatum, nigro-fuscum, punctatum, puberulum. An- 
tennffi sordide flavo-albida, puberulae, articulis secundo et tertio apice fuscis, illo basali duplo longiore, hoc 
prcecedente tertia parte breviore, (ultinio Isso). Rostrum supra basin abdominis extensum, apice fuscum. 
Thorax latitudine postica vix brevior, ante medium subconstrictus, nigro-fuscus, punctatus, puberulus, pone 
medium utrimque flavescens, parcius fusco-punctatus, macuiis duabus parvis mediis, una minuta ad mar- 
ginem posticum sinuatum flavescentibus. Hemelytra nigrofusca, hic illic ferruginea, punctata, macula parva 
nervi intracostalis media flavescente; membrana fuscescente. Pectus nigrum, punctatum, flavido-sericans. 
Abdomen fusco-ferrugineum, macuiis supra subtusque marginalibus, margine apicali imo segmentorum ven- 
tralium flavo-albidis, quatuor horum ultimis apud faeminam medio usque ad marginem sinuatum segmenti 
secundi productis. Pedes sordide flavo-albidi, puberuli, femoribus fusco-punctatis, anticis subtus apiQ,em 
versus unispinosis, tibiis obscurius annulatis, tarsorum articulis apice fuscis. 

Quoad structuram antennarum longiorum abdominisque fseminae hsec species a congeneribus differt, 
forte alii generi, quod tunc IJyyimis appellandum opto, referenda. 

MALCUS Nov. Gen. 

Corpus oblongum, crassiusculum. 

Caput supra visum transvei"sum, a fronte visum triangulare, mox ante oculos verticaliter declivum, 
tuberculis antenniferis parvis, haud productis, ocellis valde approximatis. 242 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

Antenn» corpore nonnihil longiores, mox ante et fere inter oculos insertae, articulo basali omnium 
crassissinio, capite supra viso nonnihil longiore, secundo basali nonnihil longiore, multo graciliore, tertio se- 
cundo plus tertia parte longiore et requicrasso, apicali basali nonnihil breviore, crassiusculo, fusiformi. 

Rostrum coxas intermedias ajquans. 

Thorax latitudini fere Eequilongus, convexus, subdeclivus, antice et postice subtruncatus, utrimque 
pone medium valde obtuse rotundato-angulatus. 

Scutellum late triangulare. 

Hemelytra abdoniine aaquilonga, membrana sat magna, quinque-nervosa, nervis duobus internis pone 
medium ad unum conjunctis. 

Apertura apparatus odoriferi sat longe auriculata. 

Abdomen subtus valde convexum, segmentis tribus ultimis apice utrimque productis. 

Pedes subgraciles, inernies, articulo tarsorum basali reliquis duobus ad unum fere sequilongo. 

Valde dubitavi, utrum in hac familia an inter Coreides hoc genus novum locarem. Cum Coreidibus 
formam antennarum, staturam corporis similitudinemqne niaximani communes habet, cum Jjiijwidibus quoad 
structuram membrana3 congruit. 

55. Iflalciis flavi4li|(C!<. 

Fusco-testaceus, parce flavido-sericeus et puherulus; antennaruiu articulis secundo 
et tertio pedibusque flavo-albidis; hemelytris sordide flavo-albidis, fusco-punctatis, ineiii- 
brana sordide albida, fuscomaculata; pectore posterius lateribus dense sericeo; abdomine 
fusco-ferrugineo. ?. Long. 3J, lat. 1\ inillini. — Tab. Ill fig. 2 magri. auct.; 2 a inagn. 
nat.; 26 caput a latere visum. 

Patria: Java. 

NYSIUS Dallas. 
I. Hemelytris a basi nonnihil niiqdiatis, dein mox pone hasin apicem versus parallelis. 

56. Njsiiis caliioriiii^'!!^. 

Griseo-flavescens; capite ferrugineo, niaculis vel vittis duabus basalibus, ruga trans- 
versa antica stepissime nigris vel fuscis; nervis henielytroruni obsolete fuscescente-macu- 
latis, corii uiargine apicali fusco; membrana vitrea, immaculata; pectore ferrugineo, inci- 
suris griseo-flavis; abdomine fusco- vel nigro-ferrugineo, margine discocjue dilutioribus vtl 
griseo-flavis ; pedibus fusco-punctatis. o^?. Long. 6, lat. 21 millim. 

Patria: Califoruia (S:t Francisco); specimen unicum etiara ex insula Taiti reportatum. 

Caput triangulare, griseo-flavescens vel ferruginescens, sericans, basin versus maculis duabus magnis 
nigro-fuscis. Antennce corporis dimidio nonnihil longiores, dilute testacere, articulis basali fusco, secundo 
tertio nonnihil longiore. Rostrum coxas posticas attingens, apicem versus fuscura. Thorax postice longi- 
tudine vix duplo latior, antice quam postice dimidio angustior, griseo-flavescens, breviter sericans, remote 
fusco-punctatus, anterius ruga deplanata, posterius linea impressa adjecta, fusca, sa?pe nigra. Scutellum 
griseo-flavescens, parce sericeum, fusco-punctatum, basi interdum fuscum. Hemelytra griseo-flavescentia, 
nervis obsolete fuscescente-sparsis, costa mox pone basin angulata, dein recta; membrana vitrea, immaculata. 
Pectus nigricans, sericans, incisuris plus minus late griseo-flavescentibus. Abdomen nigro- vel fusco-ferru- 
gineura, sericans, margiuibus et disco posterius dilutioribus, vel griseo-ttavescentibus. Pedes griseo-flave- 
scentes, femoribus fusco-sparsls, tarsorum articulis primo et secundo apice, tertio toto, fuscis. 

57. jVjsiiis sordidiis. 

Griseo-flavescens, parce sericeus; capite ferruginescente vel griseo-flavescente, basin 
versus nigricante, linea longitudiuali griseo-flava; antennarum articulo basali fusco; thorace ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 243 

fuscopunctato, rnga transversa antica nigricante; scutello rude punctato, ftre toto nigro- 
fusco, itiarginibus anguste griseo-flavescentibus; inaculis sti'iisque parvis nervorum hemely- 
troruin inargineque apicali corii fuscis, rnembrana vitrea, nervis parce dilute fusco-macu- 
latis; subtils uigricaus, subfcrrnginescens, abdomiiiis inargine discoque posterius dilutioribus 
vel griseo-flavescentibus. $. Long. 5L lat. 2 nnllini. 
Patria: Insula Taiti. 

Pra-cedenti valde affinis, distinctus tamen statura nonnihil breviore et igitur proportionaliter latiore, 
nervis liemelytrorum obscurius et distiactius fusco-maculatis, membranaque fuscescente-maculata. 

II. Costa hemelytrorum tota reda. 

58. Nysiiis spiirciis. 

Grisens, fusco-ferrngineo-punctatus; capite fere toto obscure ferrugineo; antennis 
ferruginescentes, articulis basali et apicali obscurioribus, scutello basi fusco; nervis heme- 
lytrorum obsolete ferrugineo-maculatis, corio apice ferrugineo; membrana sordide hyalina, 
vitta maculari fusca; subtus ferrugineus vel dense ferrugineo-maculatus; fenioribus fusco- 
ferrugineo-sparsis. c^?. Long. 41, lat. Ii — 1| millim. 

Patria: Insula Taiti et Rio Janeiro; exemplum unicum e Honduras etiam misit 
Dom. Hjalmarson. 

i\'. T/ii/ini major. Caput triangulare, convexiusculum, obscure ferruginescens, parce sericans, ruga 
obsoleta loiigitudinali. Antennee ferruginescentes, articulis basali et apicali obscurioribus, secundo tertio 
vix nonnihil longiore. Rostrum coxas posticas aequans, apicem versus nigricans. Thorax antice quam po- 
stice diraidio angustior, posterius longitudlne dimidio latior, anterius transversim subdepressus, posterius 
convexiusculus, grisescens, ferrugineo-indutus, ferrugineo-punctatus, parce sericans, impressione transversa 
lineari anterius nigro-fusca. Scutellum triangulare, triradiatim elevatum, ferruginescens, punctatum, sericans, 
basi fuscum. Ilenielytra flavescente-grisea, nervis obsolete ferrugineo-maculatis, corio apice ferruginescente ; 
membrana sordide hyalina, vitta e maculis fuscescentibus ornata. Subtus ferruginescens, vel dense ferrugineo- 
sparsus, sericans, pectore punctato, disco nigricante. Pedes griseo-flavescentes, femoribus ferrugineo-sparsis, 
apicibus tibiarum articulorumque tarsalium fuscis. 

59. Nysiiis cocuosnlns. 

Dilute testaceo-flavescens, fuscopunctatus, subtus nigricans; vittis duabus latis ca- 
pitis, thorace anterius inträ marginem, scutello, apice imo articuli secundi antennarum, 
nervö interno margineque apicali corii interrupto fuscis; punctis femorum tarsoruraque ar- 
ticulis apice nigrofuscis. d^. Long. 4i, lat. 1^ millim. 

Patria: Insula Oahu (Honolulu). 

Ni/siu Thymi affinis, subangustior, antennis thoraccque longioribus, hoc minus dense punctato, colo- 
reque subtus nigro diversus. Caput triangulare, nigricans, vitta media testaceo-flavescente. Antenna; testa- 
ceo-flavescentes, articulo secundo tertio longiore, apice imo fusco. Rostrura coxas posticas attingens, apicem 
versus nigrofuscuni. Thorax postice quam antice non duplo latior, latitudine postica nonnihil brevior, ante 
medium levissime transversim impressus, dilute testaceo-flavescens, remote fusco-punctatus, anterius inträ 
marginem nigricans. Scutellum triangulare, triradiatim elevatum, nigricans, punctatum, parce sericans, apice 
imo testaceo-flavescens. Hemelytra flavescente-grisea, nervö longitudinali interno abrupte fusco-lineato, mar- 
gine apicali corii anguste interrupte fusco; membrana vitta angusta obsoleta dilute fuscescente. Subtus 

Zoulogi. Insekter. ^~' 244 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

nigricans, sericans, incisuris pectoris punctati abJomineque pone medium testaceo-flavesceutibus. Pedes di- 
lute testaceo-flavescentes, femoribus remote nigro-puiictatis, apicibus tibinrum articiilorumque tarsorum fuscis. 

60. Njsius siiuiilaus. 

Flavesoente-griseus, fusco-piinctatiis; capite nigricante, vitta media interdum obsoleta 
flavescente; thorace anterius nigro-fusco; liumelj^troruiu nervis fusco-sparsis, corii margine 
apicali fusco, inedio abrupto; subtus ssepe totus nigricans, abdominis disco posterius in- 
terdum dilutiore vel testaceo-flavescente; femoribus fusco-punctatis, articulis antennarum 
apice apicalique toto, apicibus tibiarum articulorumque tarsorum fuscis. ef?. Long. 4, 
lat. 1^ millim. 

Patria: Buenos Ayres. 

Ä'^i/sio Tlnjmi valde affinis et similis, thorace posterius proportionaliter subangustiore, antennis gra- 
cilioribus, liemelytris medio angustioribus, costa fere recta, coloreque subtus fere toto nigro abunde tamen 
distinctus. Caput trianguiare, nigricans, sericans, vitta media ssepe obsoleta feruginescente. Antennae cor- 
pore tertia parte breviores, testaceo-flavescentes, articulis basali et apicali fuscescentibus, secundo tertio 
longiore. Thorax antice quam postice quarta parte angustior, latitudine postica tertia fere parte brevior, 
ante medium transversim vix depressus, flavescente-griseus, fusco-punctatus, sericans, anterius inträ margi- 
nem nigro-fuscus. Scutellum trianguiare, triradiatim elevatum, nigricans vel ferruginescens, et medio nigri- 
cans, punctatum, sericans. Ilemelytra flavescente-grisea, nervis fuscescente-maculatis, corii margine apicali 
fusco, medio abrupto; niembrana sordide hyalina. Subtus nigricans, sericans, pectore punctato, incisuris 
testaceo-flavis, abdomine disco posterius interdum dilutiore, ferruginescente vel testaceo-flavescente. Pedes 
dilute testaceo-flavescentes, nigropunctati, apicibus tibiarum articulorumque tarsorum fuscis. 

61. Nysiiis rliyparns. 

Supra flavo-testaceus, sericans, punctatus, subtus ferrugineus; antennis obscure ferru- 
gineis, articulis basali et apicali fuscis; n:iaculis duabus capitis, impressione levi thoracis 
ante medium nigrofuscis; nervis hemelytrorum obsolete obscurius maculatis, membraua 
sordide hyalina, femoribus nigrosparsis, tibiis tarsisque apice fuscis. ef. Long. 4, lat. \\ millim. 

Patria: Valparaiso. 

N. Tlii/mi angustior, thorace posterius proportionaliter minus lato, antennis subbrevioribus, heme- 
lytris subparallelis, costa fere recta, ut et pictura et colore divérsus. Caput trianguiare, ferruginescens, 
punctatum, maculis duabus magnis nigricantibus. Antenns corporis dimidio vix longiores, obscure ferrugine- 
scentes, articulis basali et apicali fuscis, secundo tertio longiore. Thorax antice quam postice vix quarta 
parte angustior, latitudine postica tertia fere parte brevior, sordide flavo-testaceus, dense punctatus, im- 
pressione lineari transversa ante medium nigricante. Scutellum trianguiare, ffiquilaterum, triradiatim eleva- 
tura, ferruginescens, punctatum. Ilemelytra sordide testaceo-flava, nervis obsolete obscurius maculatis, niem- 
brana sordide hyalina. Subtus ferrugineus, sericans. Pedes dilute testaceo-flavescentes, femoribus nigro- 
sparsis, tibiis tarsisque apice fuscis. 

62. Njsiiis piilcholliis. 

Nigricans, antennis, pedibus, lobo centrali capitis, vitta media marginibusque thora- 
cis sordide dilute flavescentibus; hemelytris dilute griseo-flavescentibus, nervö intracostali 
vittaque comnmni nigricantibus. d"^. Long. 3i, lat. 1^ millim. 

Patria: Insula Guam. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 245 

Species pulchra, N. Thymi minor, magis parallela, antennis iongioribus diversa, coloribusque valde 
discrepans. Caput nigricans, pmictatum, lobo centrali maculaque basali interdum obsoicta ferruginescentibus. 
Antennae corpore nonnihil breviores, graciles, dilute testaceo-flavescentes, articulo secundo tertio longiore. 
Thorax antice quam postice quarta parte angustior, latitudine antica nonnihil longior, nigricans, punctatus, 
vitta media marginibus(]ue lateralibus flavescentibus. Scutellum triangulare, triradiatini elevatum, nigricans, 
punctatuni. Ileinelytra dilute griseo-flavescentia, nervö intracostali et vitta sat lata communi nigro-fuscis; 
niembrana sordide hyalina, vitta fusca ornata. Subtus nigricans, sericans, pectore punctato. Pedes flave- 
scentes, tarsis apice fuscis. 

63. Itlivparocitroiiiiis iiialayns. 

Niger, subopacus, subtiliter, rcinote punctatus; thorace posterius maculis quatuor 
parvis testaceis; hemelytris sordide albidis, clavo fere toto, linea cum clavo parallela, litura 
transversa media margineque apicali corii nigrofuscis; niembrana basi fuscescente; femori- 
bus posterioribus basi tibiisque albidis. ¥• Long. 6, lat. If millim. 

Patria: Malacca. 

R. sihrstri fere brevior, magis parallelus, capite majore, thorace sublongiore, magis conslricto, an- 
tennis nonnihil Iongioribus. Caput sat magnum, triangulare, convexiusculum, nigricans, subopacum, brevis- 
sime sericans. Antennse corpore vix breviores, nigrte. Rostrura nigrum, coxas interniedias non attingens. 
Thorax postice longitudine quarta parte angustior, pone medium valde constrictus, lobo antico basi apiceque 
subaequilato, nigricans, parce sericans, remote, subtiliter punctatus, postice maculis quatuor parvis testaceis. 
Scutellum nigricans. Hemelytra albida, clavo apice excepto, lineis duabus punctatis prope clavum et cum 
hoc parallelis, litura transversa media, punctis nonnullis minutissimis sparsis margineque apicali corii nigro- 
fuscis, hujus margine apicali nigro extus latiore, intus undulato; membrana albida, basi fuscescente et dilu- 
tius lineata. Subtus nigricans, brevissime sericans. Pedes nigricantes, femoribus anticis reliquis parum 
crassioribus, subtus spinosis, apice inio extus testaceis, posterioribus basin versus tibiisque iutermediis al- 
bidis, tibiis posticis tarsisque albido-fuscescentibus. 

61. Uhvparocliromus ochroccras. 

Subelongatus, niger vel nigro-piceus, pilosiilus, parce punctulatus; antennis pedi- 
busque testaceo-flavis, illarum articulo apicali obscuriore; femoribus anticis interdum totis, 
posterioribus apicem versus fusco-piceis; hemelytris sordide albidis, clavo longitrorsum 
fusco-punctato, apicem versus niacula oblonga fusca, corio obsolete, remote fusco-punctato, 
fascia, intus stepe dilutiore, apiceque fuscis; membrana sordide hyalina, inter nervös saepe 
fuscescente. ef?. Long. 6, lat. 2 millim. 
R. ochricornis Stål. olim. 

Patria: Insula Taiti, etiam Rio Jan-eiro et Punä prope Guayaqvil. 

Statura fere R. siloestris, antennis Iongioribus, gracilioribus, thoracis lobo antico subangu tiore, fe- 
moribus anticis magis incrassatis diversus, quoad colorem et picturam hemelytrorum et pedum haud dissi- 
milis. Caput triangulare, cum oculis thoracis lobo antico medio suboequilatuni, nigricans, sericans. An- 
tennse corpore quarta parte breviores, testaceo flavescentes, articulo ultimo obscuriore. Rostruin coxas in- 
terniedias vix attingens, nigropiceum. Thorax latitudine basali nonnihil longior, raox pone medium valde 
constrictus, lobo antico postico tertia fere parte angustiore, nigricans vel nigropiceus, puberulus, parce pun- 
ctulatus, lobo postico saepissime dilutiore, vel anterius maculis quatuor dilutioribus ornato. Scutellum nigri- 
cans, sericeum, Hemelytra sordide albida, clavo longitrorsum fusco-punctato, apicem versus raacula tusca, 
corio sparse niinute fusco-punctato, fascia niox pone medium, intus sa?pe dilutiore et fere evanesconte, mar- 
gine anguloque apicalibus nigrofuscis; membrana sordide albida, inter nervös dilute fuscescente. Subtus ni- 246 EUGENIES RESA OJIKRING JORDEN. 

»ricans sericans. Pedes toti testaceo-flavi, vel femoribus anticis basi apiceque exceptis, posterioribusque 
apicem versus fusco-piceis ; tarsis apicem versus fuscis. 

Specimeu e Rio Janeiro noniiihil minor, ferruginescens, certissirae huc pertinet. 

G5. Rhyparocliroiiiiis Sinie. 

Nigricans, puberulus, subtilissinie punctulatus; antciinis pedibusque sordide testaceo- 
flavescentibus, illis corpore tevtia parte brevioribus ; feiiioi-ibus anticis fere totis, posterio- 
ribusque apiceiu versus fusco-piceis; thoracis lobo postico dilutiore, evidentius punctato; 
hemelytris sordide albidis, fusco-puuctulatis, vitta prope counuisui-aui apiceque corii riigro- 
fuscis. ?. Long. 6, lat. 2 milliui. 

Patria: Cliina (Hongkong). 

Praäcedenti simillimus et valde affinis, certe tamen distinctus antennis brevioribus, thorace posterius 
hemelytrisque evidentius puiictatis, corio abscjue fascia, sed vitta prope conunisuraiu ornato. 

66. Kliyparoclirouiiis viiiiiliis. 

Nigricans, opacus, sericans, puberulus; antennis, hemelytris pedibusque pallide fiave- 
scentibus, illarum articulo apicali fusco; hemelytris marginem versus exceptis remote fusco- 
punctatis, corio margine apicali fusco, macula parva prope angulum apicalem internuui di- 
lutiore, irapunctata, interdum fusco-cincta; femoribus anticis fere totis posterioribusque in- 
terdum apicem versus sed dilutius fusco-piceis. c/'?. Long. 3A — 4, lat. | — 1 millim. 

Patria: Insula Taiti, Guayaqvil, Puna et Rio Janeiro. 

Statura fere R. si/Irexiris, sed multo minor. Caput triangulare, nigricans, sericans. Antennas cor- 
pore tertia fere parte breviores, pallide testaceo-flavescentes, articulo apicali fuscescente. Rostrum fusco- 
testaceura. Thorax latitudine postica subaequilongus, medio valde constrictus, lobo autico postico tertia parte 
angustiore; nigricans, parce puberulus, sericans, lobo postico interdum dilutiore, obscurius niaculato. Scu- 
tellum nigrura. llemelytra pallide flavo-albida, remote fusco-punctata, corio margine apicali fusco, extus 
latiore, prope angulum apicalem internum macula parva dilutiore, imimnctata, sffipe fusco-cincta ornato; 
membrana hyalina, uervis interdum fuscescente-cinctis. Subtus nigricans, sericans, margine abdominis an- 
guste testaceo-flavescente. Pedes pallide testaceo-flavescentes, femoribus anticis reliquis crassioribus, subtus 
spinosis, fere totis nigropiceis, posterioribus apicem versus interdum tarsisque apice fusco-picescentibus. 

67. Rhyparochrouiiis sidiiiciis. 

Nigricans, opacus; antennis (quarum articulus ultimus deest) pedibusque nigropiceis, 
his subnitidis; thorace postice longitudine tertia parte angustiore, ante medium latiore, 
2)osterius leviter constricto, ibique subdeplanato ; hemelytris absque membrana, abdomine 
brevioribus, apice truncatis, coriaceis, punctatis, clavo vix distincto, margine costali ultra 
medium macidaque oblonga oblique posterius ad marginem costalem albidis; pectore pun- 
ctato, ad coxas et margine postico testaceo-albido; abdomine subnitido; femoribus anticis 
incrassatis, subtus spinosis; tibiis antice nonnihil curvatis, apicem versus sublatioribus, pone 
medium intus spina sat vahda armatis. cP. Long. 7, lat. 2 millim. 

Patria: Nova Hollandia (Sidney). ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 247 

68. Rliyparocliroiuiis V-albiim. 

Sordide llavo-albidns, fusco-ferrugineo-punctatus, capite, tliorace anterius inaculisque 
duabus marginis lateralis dilatati, scutello inargine summo lituraque apicali ut littera V 
formata exceptis, maculis duabus costalibus hemelytrorum pone medium, pectore, abdomine, 
femoribus anticis fere totis, posterioribus apicem versus nigrofuscis vel nigro-ferrugineis. 
V. Loug. 6, lat. 2 millim. 

Patria: Insula? Philippinenses (Mani Ila). 

Pi. h/nceo nonnihil brevior, multo angustior, hemelytris pedibusque aliter coloratis et pictis. Caput 
triangulare, fusco-ferrugineum, sericans. Antennas corpore tertia parte breviores, fuscEe, articulis secundo 
toto, tertio et quarto basi sordide flavo-albidis. Rostrum fusco-testaceum. Thorax antice quam postice 
fere dimidio angustior, postice longitudine nonniliil latior, a basi ad medium subparalleius, dein apicem 
versus sensim utrimque rotundatus, flavo-albidus, ferrugineo-punctatus, macula magna antica transversa 
fusco-ferruginea, marginibus lateralibus dilatatis et antico flavo-albidis, impunctatis. Scutellum nigricans, 
marginibus lateralibus tenuissime flavotestaceis, pone medium litura ut littera V formata, flavoalbida, parce 
fusco-ferrugineo-punctata ornatum. Hemelytra subsordide flavo-albida, ciavo remote nervisque corii utrimque 
ferrugineo-punctatis, hujus macula parva costali pone medium anguloque apicali nigro-fuscis ; membrana 
sordide hyalina, minute subacervatini fusco-sparsa. Subtus fusco-ferrugineus, maculis pectoris ad coxas sor- 
dide flavo-albidis; abdominis limbo anguste dilutiore. Pedes flavo-albidi, femoribus anticis incrassatis, subtus 
spina majore et ante hane spinulis nonnullis minutis armatis, basi apiceque exceptis nigropiceis, posteriori- 
bus apicem versus apicibus imis tamen exceptis nigro-piceis ; tibiis tarsisque apice infuscatis. 

69. 0\j car.THiis luaciilatiis. 

Niger, vude punctatus; capite thorace nonnihil longiore; fascia prope basin corii, 

margine basali membran;» annuloque lato tibiarum posticarum flavo-albidis. ef?. Long. 6, 

lat. 2 millim. 

O.njcarmms maculatus Stal. Ofv. af K. Vet -Ak. Förh. 1854, p. 235. 

Patria: Promontorium Bonse Spei. 

Caput valde elongatum, thorace sublongius, ad medium parallelum, dein apicem versus angustatum, 
nigrum, dense punctatum. Antennse corpore dimidio breviores, nigrae. Rostrum supra medium abdominis 
extensum, nigrum. Thorax latitudiue postica subffi(iuilongus, postice quam antice dimidio latior, medio trans- 
versira subdepressus, utrimque leviter sinuatus, niger, rude, sat dense punctatus. Scutellum triangulare, 
dense punctatum, nigrum. Hemelytra cum membrana nigra, hujus margine basali fasciaque basin versus 
corii flavo-albidis. Subtus cum pedibus niger, pectore anterius rude punctato; annulo lato tibiarum posti- 
carum flavo-albido. 

70. Oxj cara^nus coriacipciiiiis. 

Nigro-piceus, rude, dense punctatus; capitis lobo medio sat longe producto; antennis 
pedibusque fuscotestaceis, illarum articulo apicali fusco; hemelytris dilute fusco-testaceis, 
subrude, sat dense punctatis, membrana sordide hyalina. ?. Long. 3i, lat. \\ millim. 

Patria: Califoi'nia (S:t Francisco). 

Caput triangulare, latitudine cum oculis nonnihil longius, fusco-ferrugineum, sericans. Antennffl ca- 
pite cum thorace vix longigres, fusco-testacece, articulo basali brevissimo, crasso, articulo apicali illo non- 
nihil longiore, fusiformi, fusco. Thorax nigro-forrugineus, rude punctatus, antice quam postice nonnihil an- 
gustior, latitudine postica paulo longior, ruga longitudinali obsoleta instructus. Scutellum? Hemelytra 
dilute fusco-testacea, rude et dense punctata, enervosa, subcoriacea, membrana sordide hyalina. Subtus 
nigro-ferrugineus, subsericans, pectore punctato. Pedes fusco-testacei. 248 , EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

71. Iscliiiodfiniis FiEBER (Micro|His Spin.) tibialis. 

Valde elongatus, nigricaiis vel nigro-piceus, opacus, sericans; heirielytris abdomine 
multo brevioribus, dilute testaceo-albidis, marginibus commisurali et apicali corii maculaque 
raa^^na membrana3 fuscis; pedibus testaceo-albidis, femoribus, basi apiceque exceptis, fusco- 
piceis. d'. Long. 7, lat. \\ inillim. 

Patria: Brasilia (Rio Janeiro). 

M. fulvipedi affinis, minor, angustior, antennis dilutioribus, articulo secundo breviore, femoribusque 
fuscopiceis. Caput triangulare, iiigricans, griseo-opacus, sericans. Antenn» corporis tertia parte vix lon- 
iriores, nigricantes, articulo secundo basali duplo longiore, lioc capitis apicem vix superante. Rostrum coxas 
anticas parum superans, piceum. Thorax latitudine nonnihil longior, subparallelus, ante medium sensim 
ancustior, nigricans, griseo-opacus, sericans, postice piceus, subnitidus. Seutellum nigricans, griseo-opacum. 
Hemelytra abdomine multo breviora, testaceo-albida, commisura, corii margine apicali apiceque, interduin 
etiam nervö interno apicem versus fuscis; membrana sordide albida, macula magna fusca. Subtus nigricaus, 
abdomine interdum obscure terrugineo. Pedes testaceo-albidi, femoribus, basi apiceque exceptis, fuscopiceis. 

72. Isrhiiotloiniis ((allidipciiiiis. 

Dilute testaceo-flavescens, punctatus; capite, antennarum articulis duobus ultimis, 
scutello, apice imo corii, pectore posterius vittaque utrimque abdominis nigricantibus; 
thorace ante medium fuscescente. ?. Long. 5, lat. 1 milHin. 

Patria: Promontorium Bona3 Spei. 

M. lineari affinis. Caput triangulare, nigrofuscum, punctatum. Antenna; corporis dimidia fere lon- 
gitudine, dilute testaceffi, articulis duobus apicalibus nigrofuscis, basali capite nonnihil breviore, secundo 
longiore. Rostrum coxas anticas a^quans, nigropiceum. Thorax latitudine postica vix longior, pallide te- 
staceo-albidus, punctatus, ante medium fuscescens. Seutellum nigricans. Hemelytra abdomine £equilonga, 
pallide testaceo-albida, corio apice imo nigro; membrana albido-hyalina. Pectus punctatum, nigricans, sub- 
cupreo-micans. Abdomen fusco-grisescens, vitta utrimque lata nigra. Pedes testaceo-flavescentes, femori- 
bus fuscopiceis. 

73. Ilcucstaris Kiiibergi. 

Pallide sordide flavescens, parce fusco-punctata; antennarum articulo apicali fusco; 
hemelytris subhyalinis, nervis fusco-punctatis, corio margine apicali sanguinescente; pectore 
femoribusque parum nigro-punctatis- $. Long. 5A, lat. 2 millim. 

Patria: Insula Mauritius. 

Caput late triangulare, pallide sordide flavescens, impunctatum. Antenna' corporis dimidia fere lon- 
gitudine, sordide flavescentes, articulo apicali fusco. Thorax transversus, latitudine postica tertia fere parte 
brevior, anterius nonnihil angustior, pallide sordide flavescens, parce, remote nigro-punctatus, anterius plagis 
duabus impunctatis. Seutellum triangulare, leviter triradiatim elevatum, pallide flavescens, latera versus 
et disco parce nigro-punctatum. Hemelytra pallide flavescentes, subhyalina, clavo medio longitrorsum, ner- 
vis duobus e.xternis corii nigro-punctatis, nervö intracostali ad medium cum costa omnino parallelo, dein 
subsinuato et rursus cum costa subparallelo; corio margine apicali anguste dilute sanguineo. Subtus cum 
pedibus pallide flavescens, pectore femoribusque parce nigro-punctatis. 

74. Hciiestaris sobrina. 

Pallide flavescens, parce nigro-punctata ; antennarum articulo apicali fusco; nervis 
heraelytrorum fusco-punctatis, nervö intracostali usque a basi a costa sensim divergente; 
femoribus parcissime fusco-punctatis. o^?. Long. 4|, lat. 1| millim. 

Patria: Manilla. ENTOMOLOGISKA BIDRAG. 249 

Prsecedenti valde similis et affinis, thorace densius licet romote punctato, scutello altius triradiatim 
elevato, nervö intracostali hemelytrorum usque a basi a costa sensiin divergente, subrecto, nec medio sub- 
sinuato, femoribusque adhuc parcius fusco-punctatis certissime distincta. 

75. Ccocoris fl.ivipcs. 

Niger, nitidus, punctatus; antennaruin articalis basali et apicali pedibusque flavo- 
albidis; capite, marginibus lateralibus thoracis hemelytrisque dilute rufo-testaceis; mem- 
brana fuscescente-hylina, corio a clavo distincto. ef. Long. 4, lat. 2 inilliin. 
Geocoris fiavipes Stål. Öfv. af K. Vet. -Ak. Förli. 1854. p. 235. 

Patria: Java. 

Caput dilute rufescente-testaceum, impunctatum. Anteunag fuscte, articulis basali et apicali flavo- 
albidis. Rostrum coxas posticas attingens, flavescens. Thorax transversus, longitudine vix duplo latior, 
nigricans, lateribus dilute rufo-testaceus, sat dease punctatus, maculis duabus anticis impuuctatis. Scutel- 
lum triangulare, nigruni, punctatum. Hemelytra clavo a corio distincto, dilute rufotestacea, sutura clavi, 
utrimque corioque apicem versu.s fusco-punctatis; niembrana fuscescente-hyalina. Subtus nigricans, pectore 
punctato niacula ad coxas dilute rufo-testacea. Pedes flavo-albidi, coxis rufo-flavescentibus. 

76. Ccocoris Maiiritii. 

Niger, subnitidus, dense punctatus; thoracis lateribus hemelytrisque dilute sordide 
flavescentibus; membrana sordide albido-hyalina; femoribus fusco-piceis, tibiis tarsisque 
sordide flavescentibus; clavo distincto. ?. Long. 3, lat. lA millim. 
Geocoris Mauritii Stål. ÖtV. af K. Vet.-Ak. Förh. 1854. p. 236. 

Patria: Insula Mauritius. 

G. alUpenni similis, antennis brevioribus. Caput nigrum, punctulatum, apice imo dilute sordide 
flavescens. Antennse thoracis latitudine vix longiores, fuscse. Rostrum fuscum. Thorax longitudine duplo 
latior, nigricans, dense punctatus, ante apicem transversim Impunctatus, lateribus, apice excepto, dilute sor- 
dide flavescens. Scutellum nigrum, punctatum. Hemelytra dilute sordide flavescentia, prsesertim pone me- 
dium, sed hic etiam parce punctata, clavo distincto; membrana albido-hyalina. Subtus nigricans, pectore 
dense punctato. Pedes fuscescente-albidi, femoribus fusco-piceis. 

77. Geocoris tristis. 

Niger, subnitidus, dense punctatus; capite apice inter oculos sordide flavescente; he- 
nielytris, jjectoris margine antico pedibusque griseo-flavescentibus. <f. Long. 3, lat. l^ milliin. 
Geocoris tristis Stål. Öfv. af K. Vet.-Ak. Förh. 1854. p. 236. 

Patria: California (S:t Francisco). 

G. albipenni statura et colore similis, thoracis lateribus magis obliquis. Caput iiigrum, apice inter 
oculos griseo-flavescens, longitudinaliter subsulcatum. Antenna3 corporis dimidia longitudine, nigro-fuscse, 
apice imo dilutiores. Rostrum griseo-flavescens. Thorax latitudine dimidia postica uonnihil longior, postice 
quam antice vix duplo latior, niger, nitidus, dense punctatus, rugis duabus deplanatis ante medium tran.*- 
versis impuuctatis. Scutellum nigrum, dense punctatum, longitrorsum sublseve. Hemelytra clavo distincto, 
griseo-flavescentia, seriebus tribus cum scutello parallells e punctis fuscis, pone medium longitrorsum fusco- 
punctata; membrana completa, albido-hyalina. Subtus nigricans, pectore rude, dense punctato, margine an- 
tico et ad coxas griseo-flavescente. Pedes griseo-flavescentes. 250 EUGENIES RESA OMKRING JORDEN. 

78. Gcocoris palleiis. 

Griseo-flavescens, punctatus; capite inträ oculos nigricante; anteiinis fuscis, articulis 
basali et apicali griseo-fluvescentibus; thoracis fascia antica maculas duas parvas tia vas 
includente, scutelli vitta lata, pectore abdomineque, illius maculis ad coxas et margine 
antico, hujus marginibus angustis et disco exceptis, nigricantibus. ?. Loug. SJ, lat. U inillini. 

Geocoris pallcns Stal. Öfv. iif K. Vet.-Ak. Förli. 185 4. p. 230. 

Patria: California (S:t Francisco). 

Gcvcorl ulhlpenni statura similis, nonniliil aliter pictu.s. Caput nigricans, apice et lateribu.s ad 
oculo.s gri.seo-flave.scen.s. Antenns fuscffi, articulis basali et apicali gri.seo-flavescentibus. Rostrum te.staceuni, 
apicem ver.su.s ob.scuriu.s. Thorax latitudine dimidia postica nonnihil longior, antice quaiu postice nonnihil 
angustior, fere parallelus, griseo-flavescens, remote fusco-punctatus, fascia antica inträ apicora, maculas duas 
parvas impunctatas flavescentes includente, nigra. Scutellum nigricans, dense punctatura, lateribus griseo- 
flavescens. Heiiielytra clavo distincto, griseo-flavescentia, punctulata, margine apicali corii medio macula 
fusca; membrana completa, subvitrea. Pectus nigricans, dense punctatum, margine antico et maculis ad coxas 
griseo-flavescentibus. Abdomen griseo-flavescens, vitta utrimque lata nigro-fusca. Pedes griseo-flavescentes. 

79. Geocoris |i»liipcs. 

Niger, nitidus, dense punctatus; capite basi excepta, antennaruin articulo apicali pe- 
dibusque testaceo-tiavescentibus; hemelytris obscure fusco-testaceis, subrude, parce punctatis, 
margine costali dilutiore; membrana albido-hyalina. c/'?. Long. 3i, lat. Ij millim. 

Patria: Montevideo. 

G. tristi subafflnis. Caput te.staceo-flavescens, basi fusco-jiiceum. Antennaj corporis dimidia fere lon- 
gitudine, fuscaj, articulo apicali testaceo-flavescente. Ro.strum testaceo-flavescens. Thorax latitudine dimidia 
postica dimidio longior, antrorsum nonnihil angustior, nigrica